<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثر قارچ ميكروريز- آربسكولار بر مقاومت به خشكي در نهال هاي پسته
2
اثر قارچ ميكوريز آربسكولار (Glomus mosseae) بر رشد رويشي و جذب عناصر غذايي دو پايه متداول مركبات در شهرستان جهرم در شرايط تنش خشكي
3
اثر قارچ ميكوريز آربسكولار﴿glomus mosseae﴾بررشدخيار گلخانه اي رقم هيبريد ناهيد
4
اثر قارچ ميكوريزآربوسكولار﴿Glomus mosseae﴾ و باكتري سودوموناس فلورسنت برمقاومت به تنش خشكي در دانهال پسته رقم قزويني
5
اثر قارچ ميكوريزا ﴿G.intraradices Glomus mosseae﴾ بر شاخص هاي رشدي چنار ﴿Platanus orientalis L ﴾ در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
6
اثر قارچ ميكوريزا، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر شاخص هاي ساختمان و كيفيت فيزيكي خاك تحت كشت گياه ذرت
7
اثر قارچ هاي ميكوريز آربوسكولارو Piriformospora indica بر برخي شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم گندم در شرايط كمبود فسفر
8
اثر قبض در عقود و ايقاعات
9
اثر قدرت مسئولين دولتي و اعتماد موديان مالي به آنها بر تمكين مالياتي در حوزه شهرستان اصفهان در سال 1389: تحليل تجربي در چارچوب استدلال شيب لغزنده
10
اثر قطر و دما بر ضريب انتقال حرارتي نانوسيال
11
اثر قليا، سديم دي تيونيت و كلسيم هيپوكلريت بر استحكام الياف پشم قالي و فلس زدايي آنها با كلسيم هيپوكلريت
12
اثر كائوچو بر افت صافاب گل‌هاي پايه نمكي اشباع
13
اثر كائولين بر كاهش آفتاب سوختگي،قهوه اي شدن آريل او ويژگي هاي كيفي ميوه انار
14
اثر كادميم و كلسيم بر ميزان توليد آتروپين گياه داتورا استرامونيوم Datura stramonium L.))
15
اثر كادميم و كلسيم بر ميزان توليد آتروپين گياه داتورا استرامونيوم Datura stramonium L.))
16
اثر كادميوم بر خصوصيات رشدي، فيزيولوژيك و فنولوژيك گندم نياي وحشي آجيلوپس تائوشي
17
اثر كار سرد اوليه بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد دو فازي
18
اثر كار سرد بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد زنگ‌نزن آستنيتي كروم- منگنزدار
19
اثر كار سرد و تنشهاي الاستيك بر تبلور مجدد آلياژ Al-Mg
20
اثر كار مكانيكي بر احياء آلومينوترميك ايلمنايت
21
اثر كار مكانيكي بر احياء آلومينيوترميك ايلمنايت به منظور توليد فرو تيتانيوم
22
اثر كار مكانيكي در استخراج مس از روش ﴿LCR )
23
اثر كارآفريني استراتژيك بر عملكرد با تاكيد بر نقش استراتژيك مزيت رقابتي در باشگاههاي ورزشي غرب ايران )كرمانشاه ، ايلام ،همدان و كردستان
24
اثر كاربرد آنزيم فيبرولايتيك بر عملكرد و قابليت هضم گاوهاي اواسط شيرواري
25
اثر كاربرد اسيد هيوميك و اسيد فولويك بر كميت و كيفيت دو رقم برنج محلي طارم و پرمحصول شيرودي
26
اثر كاربرد زئوليت طبيعي در خاك به همراه پساب تصفيه نشده و لجن فاضلاب بر جذب فلزات سنگين توسط گياه شاهي
27
اثر كاربرد سلكات اولترا و سلينت سديم بر غلظت سلنيوم و عملكرد يونجه و فستوكا
28
اثر كاربرد سوپرجاذب كنترل رهش سنتز شده از بيوچار، هيدروچار و سديم آلژينات بر ويژگي هاي گياه آويشن دنايي (Thymus daenensis)
29
اثر كاربرد غلظت هاي مختلف نانو ذرات سلنيوم و آهن بر صفات مورفولوژيكي گياه دارويي آويشن باغي تحت تنش خشكي
30
اثر كاربرد مديريت كيفيت جامع ﴿TQM﴾ بر بهره وري شركت خودروسازي سايپا
31
اثر كاربرد ملاتونين بر رشد و فيزيولوژي فلفل دلمه‌اي (.Capsicum annuum L) تحت تنش شوري
32
اثر كاربرد نيتروژن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت روغن گلرنگ تحت سطوح مختلف رطوبت خاك در اصفهان
33
اثر كاربرد ورمي‌كمپوست و محلول‌پاشي چاي‌كمپوست بر رشد ذرت
34
اثر كاربردسلنيت سديم بر جذب و غلظت عنصر سلنيوم در دو گونه گياهي اسپرس و برموس
35
اثر كاربردقبل و پس از برداشت پلي آمين ها برخصوصيات كيفي و عمر انبارماني انگورارقام ريش بابا و الحقي
36
اثر كاربري اراضي بر ترسيب كربن آلي در خاك و مدل سازي تغييرات آن در حوضه آبخيز لردگان
37
اثر كاربري اراضي بر توزيع مكاني فلزات سنگين خاك در محدوده اصفهان
38
اثر كاربري اراضي بر فعاليت آنزيم هاي اسيد و آلكالين فسفومونواستراز دركلاس هاي خاكدانه با استفاده از دو روش الك تر و خشك
39
اثر كاربري اراضي بر كيفيت آب رودخانه زاينده رود
40
اثر كاربري زمين بر ويژگي هاي هيدروليكي، آب گريزي و مقاومت برشي خاك در منطقه ي تويسركان
41
اثر كاركردهاي شناختي مشاهده‌‌گر بر يادگيري مشاهده‌اي يك تكليف حركتي متوالي
42
اثر كاشت زرانول بر رشد و خصوصيات لاشه بره هاي نر و اخته
43
اثر كافئيك اسيد بر فاكتورهاي سرمي بر اكسيداسيون ليپيدي سرم و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني در موش صحرايي نر ديابتي
44
اثر كالندرينگ بر روي خواص فيزيكي پارچه با استفاده از پردازش تصوير
45
اثر كاهش سايز ذرات در سيستم رهايش دارو با روش فعال سازي مكانيكي
46
اثر كاهش طول دوره خشكي و نمره وضعيت بدني (BCS) بر كيفيت آغوز،‌متابوليت هاي خون و برخي فراسنجه هاي توليد مثل گاوهاي هلشتاين پرتوليد
47
اثر كاهش نويز﴿اغتشاش﴾ بر روي معيار وابستگي خطي و غيرخطي در سريهاي زماني مالي
48
اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶﺳﺎﻳﺰذرات درﺳﻴﺴﺘﻢ رﻫﺎﻳﺶ دارو ﺑﺎ روش ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
49
اثر كاويتاسيون و نويز بر پروانه هاي دريايي
50
اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين تخمدان موش
51
اثر كتكول آمين باقلا بر يادگيري و حافظه موش صحرايي
52
اثر كربن در ساختار و خواص جوشهاي C-Mn
53
اثر كربن دهي روي فولاد ECN200 و بررسي خواص مكانيكي آن
54
اثر كربن معادل برچقرمگي شكست چدن نشكن
55
اثر كشت اتوتروف، هتروتروف و ميكسوتروف بر روي ميزان رشد و محتوي چربي جلبكsalina Dunaliella
56
اثر كشت مخلوط سويا، ماشين و لوبيا بر جذب كادميم از خاك توسط ذرت و آفتابگردان
57
اثر كشش بر روي يكنواختي نخ در رينگ
58
اثر كشش سطحي بين محلول پليمري و سطح قالب بر انتقال ساختار در غشا
59
اثر كلاهك هاي شمع بر عملكرد پي هاي گسترده شمعي
60
اثر كلرهگزيدين بر ميزان ميكروليكيج در ترميم هاي كامپوزيتي
61
اثر كلريد كادميوم محلول در آب بر شاخص هاي زيستي ماهي نازك ﴿Chondrostoma regium﴾
62
اثر كلريد كلسيم و سولفات روي بر عملكرد و كيفيت قارچ دگمه اي
63
اثر كلرينه كردن پشم روي رنگرزي
64
اثر كلرينه كردن در رنگرزي الياف پلي پروپيلن
65
اثر كم آبياري و كوددهي نيتروژن بر رشد و عملكرد منداب و برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك
66
اثر كمپلكس اوره_ شكر روي پارچه ي پنبه اي و پارچه پشمي
67
اثر كمپوست حاوي زئوليت اصلاح شده بر آبشويي نيترات و جذب فلزات سنگين (Cu, Zn, Mn, Pb, Ni, Cr, Cd) تحت كشت ذرت
68
اثر كمك ذوبهاي مختلف بر سياليت سولفات باريم
69
اثر كميت و كيفيت پروتئين جيره بر روي مشخصات هضمي ميزان رشد و توليد الياف در بز مرخز
70
اثر كنجاله كلزاي فرآوري شده با حرارت و فرمالدئيد بر روي مشخصات هضمي ، افزايش وزن زنده و توليد الياف در گوسفند سنجابي
71
اثر كوئرستين روي حافظه و يادگيري در موش هاي صحرايي ديابتي
72
اثر كوانتومي هال
73
اثر كوانتومي هال و مقاومت مغناطيسي نانونوار برن نيتريد در حضور ناخالصي
74
اثر كوتاه كردن دوره ي خشكي گاوهاي هلشتاين بركيفيت آغوز و سلامت گوساله ها
75
اثر كود آهن بر برخي خصوصيات كيفي و كمي نخود زراعي
76
اثر كود ازت و پيش تيمار سود بركاهش ليگنين باگاس سورگوم شيرين به منظور توليد بيوگاز
77
اثر كود نيتروژن و دور آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ در منطقه رفسنجان
78
اثر كود نيتروژن و سيدروفور باكتريايي بر عملكرد ذرت شيرين در سطوح مختلف تنش خشكي
79
اثر كود ورمي كمپوست بر رشد و تحمل به تنش خشكي نهال هاي زيتون رقم زرد (.Olea europaea L )
80
اثر كودهاي آلي بر اشكال شيميائي فلزات سنگين در خاك و جذب اين عناصر توسط گندم
81
اثر كودهاي آلي بر عملكرد واسانس شويد (Anethum graveolens L.)
82
اثر كودهاي آلي و بيولوژيك بر اجزاي عملكرد و كيفيت گندم دوروم
83
اثر كودهاي آلي و بيولوژيك براجزاي عملكرد و كيفيت گندم دوروم
84
اثر كورتن لك قرنيه
85
اثر كورتيزول بر فعاليت بيگانه خواري ( فاگوسيتوز ) ماكروفاژها در ماهي قزل آلاي رنگين كمان ( Oneorhynchos Mykiss )
86
اثر كيفيت آب مناطق مختلف استان اصفهان برروي عملكرد جوجه هاي گوشتي
87
اثر كيفيت اقلام تعهدي و پايداري سود بر ضريب واكنش سود
88
اثر كيفيت بقاياي گياهي جنگلي بر شاخص هاي تجزيه پذيري و معدني شدن نيتروژن در خاك
89
اثر كيفيت خدمات عمومي ادارات دولتي بر رضايت مندي شهروندان خرم آباد
90
اثر كيفيت نور بر رشد گوجه فرنگي Lycopersicon esculentum و واكنش آن نسبت به انگل گل جاليز مصري Phelipanche aegyptiaca
91
اثر كيفيت نيروي كار بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورها
92
اثر كيفيت و اندازه دولت بر توسعه مالي (مطالعه موردي كشور هاي منا)
93
اثر كيليتورهاي بيولوژيك دفراسيروكس . دفريپرون و دزفري اكسامين بر فاكتورهاي خوني و شاخص هاي يادگيري و حافظه فضايي . متعاقب مسموميت با گاليوم ارسنيد در موش هاي سفيد ازمايشگاهي نر
94
اثر گاباپنتين بر روي بافت بيضه در موشهاي سوري نر بالغ
95
اثر گاز H2S بر ملات هاي تعميراتي بتن‌هاي تونل‌هاي انتقال آب و ارائه ملات هاي تعميراتي مناسب براي رفع مشكل آن (مطالعه موردي تونل انتقال آب نوسود كردستان)
96
اثر گاز اكسيژن بر عمق نفوذ و بررسي ساختار جوش فولادهاي زنگ نزن آستنيتي در فرايند جوشكاري قوس تنگستن گاز
97
اثر گاز پوشش بر خواص جوش بدست آمده در روش جوش قوس با الكترود فلز پركن ﴿GAS METAL ARC WELDING﴾
98
اثر گازهاي كمكي در ليزهاي بسته پيوسته CO2
99
اثر گام اسپينينگ و تغذيه شعاعي در هر پاس بر كرنش موثر و نيروهاي غلتك فرآيند اسپينينگ گرم لوله توسط تحليل المان محدود
100
اثر گذارهاي چند فوتوني در تبادل درهم تنيدگي
101
اثر گذاري روش هاي بازاريابي ويروسي بر قصد خريد محصولات سبز در شبكه هاي اجتماعي
102
اثر گذاري سياست هاي اقتصادي در قالب سياست پولي و مالي و نقش آن در توزيع درآمد در اقتصاد ايران
103
اثر گراديان تخلخل نانو الياف الكتروريسي شده از پلي آميد 6 روي راندمان فيلتراسيون هوا
104
اثر گراديان دما در جذب ذرات به ديواره
105
اثر گرفتگي واكنشگر بر مصرف سوخت پرايد بنزيني
106
اثر گرلين ونقش AMPK(آدنوزين مونو فسفات كيناز)بر تخريب حافظه ناشي از MK801 در موش¬هاي صحرايي نر بالغ
107
اثر گرم كردن سريع در بازگشت فولاد كربني
108
اثر گل بومادران و برگ اكاليپتوس بر قابليت هضم و فراسنجه هاي تخمير يونجه در شرايط آزمايشگاهي
109
اثر گلايسين بتائين بر روي جوانه زني و رشد گياه ذرت شيرين تحت تنش شوري
110
اثر گلايسين¬بتائين بر جوانه-زني و رشد رويشي گلرنگ در شرايط تنش شوري
111
اثر گلسيديل متاكريلات اصلاح شده بر سازگاري و خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ PET بازيافتي و SBR در حضور نانو رس
112
اثر گودبرداري برساختمان هاي مجاور
113
اثر گوگرد و مواد آلي بر فسفر قابل جذب گياه ذرت و اثرات باقيمانده آن در چند نمونه خاك منطقه اصفهان
114
اثر گونه‌هاي اهلي و وحشي گلرنگ بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك تحت تنش خشكي
115
اثر گوه قدامي و خلفي بر روي تعادل ديناميكي در هنگام راه رفتن
116
اثر گوه قدامي و خلفي بر نيروهاي عضلات زانو در صفحه ساجيتال
117
اثر گياه چريش بر روي سوسري
118
اثر گياه چوير بر عملكرد، كيفيت لاشه و پارامترهاي خوني در جوجه هاي گوشتي
119
اثر گيج پارچه حلقوي پودي بر سيگنال تنفسي لباس هوشمند
120
اثر لئونارديت و هوميك اسيد بر برخي ويژگي‌هاي بيولوژيك خاك
121
اثر لاكتوفرين گاوي بر برخي ويزگي هاي فيزيولوژيك ماهي سيچلايد آفريقايي Sciaenochromis Fryeri
122
اثر لاكتوفرين گاوي بر كارايي تكثير ماهي مولي Poecilia sphenops
123
اثر لايه برفركانس قطع نانو ترانزيستورهاي همت
124
اثر لايه گذاري در مواد مركب در مود گمانش براي يك صفحه
125
اثر لپتين بر روي فاگوسيتوز توتروفيل ها و آپوپتوزيس لنفوسيتهاي تحريك شده با Listeria monocytogenes و Escherichia coli
126
اثر لجن فاضلاب بر پارامترهاي شوري و فلزات سنگين در پروفيل يك خاك آهكي
127
اثر لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل اصفهان بر برخي شاخص هاي كيفيت خاك
128
اثر لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل اصفهان، كمپوست زباله شهري و كود گاوي بر رشد گياه و غلظت كادميوم در بافت هاي گياهي
129
اثر لجن فاضلاب و كمپوست بر عناصر غذايي مورد نياز گياه، عملكرد ذرت و آلودگي خاك به عناصر سنگين
130
اثر لجن فاضلاب و گياه ذرت، همراه با تلقيح قارچ Piriformospora indica در كاهش آلودگي نفتي از يك خاك آهكي
131
اثر لجن كنورتوروسرباره ذوب آهن بر عملكرد ذرت و جذب برخي عناصر سنگين در سه خاك آهكي
132
اثر لجن و بيوچار آن بر ويژگي هاي فيزيكي خاك و پويايي روي ،سرب و نيترات در خاك تحت كشت ذرت
133
اثر لذت جوئي و محيط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردي
134
اثر لنزهاي گرانشي بر طيف تواني تابش پس زمينه كيهاني
135
اثر لوله برداشت نخ بر خواص نخ چرخانه
136
اثر لوله هاي داخلي بر رفتار سازه هاي لوله اي بلند
137
اثر ليزر‎ UV‏ اگزايمرArF‏ در دُزهاي بالا و ليزر ‏پالسي فروسرخ 2‏TEA-CO‏ بر ميكروساختار ‏پليمر پلي‌كربنات ‏
138
اثر ليزر ديود﴿980nm﴾ بر ميزان حركات ارتودنتيك دندان
139
اثر ليزرهاي فرابنفش اگزايمر ﴿XEF, KRF, ARF﴾ و هماهنگ هاي سوم و چهارم ND: YAG برآشكارسازيهاي حالت جامد ردپاي هسته اي SSNTD
140
اثر لينالول بر يادگيري، حافظه فضايي و پتانسيلهاي برانگيخته ميداني ناحيه CA1 هيپوكمپ در رت مدل آلزايمري
141
اثر لينولئيك اسيد كونژوگه و TNF-α بر بيان ژن Fndc5 و مقاومت انسوليني در رده ي سلول هاي ماهيچه اي C2C12
142
اثر مؤلفه قائم زلزله بر قاب هاي خمشي بتن مسلح
143
اثر ماده آلي بر آزادسازي پتاسيم وآهن از فلوگوپيت در ريز و سفر يونجه تحت مقادير متفاوت آهك
144
اثر مارتزيت در رفتار سايش خشك فولاد دو فازي
145
اثر مارتنزيت در رفتار سايش خشك فولاد دو فازي
146
اثر ماست جايگزين با PH مختلف بجاي شير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
147
اثر ماسك ترمو پلاست در دز پوست هنگام راديو تراپي سر و گردن
148
اثر مالكيت عمومي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
149
اثر ماليات بر رشد اقتصادي
150
اثر ماليات مستقيم بر بخش صنعت
151
اثر ماليات و وضعيت نهادي كسب و كار بر پويايي‌هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
152
اثر ماليات و وضعيت نهادي كسب و كار بر پويايي‌هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
153
اثر ماليتها بر رشد و توسعه اقتصادي ايران در طول سال هاي 56-85
154
اثر مانداب شدن موقت خاك بر آهن و منگنز قابل جذب و تغييرات آن پس از زهكشي خاك
155
اثر ماندابي بر عملكرد واجزا عملكرد نخود رقم ILC482 در مراحل مختلف رشد
156
اثر ماهيت بهبود خدمات بر رضايت مشتري و تمايل به خريد مجدد به‌واسطه مطلوبيت درك شده توسط مشتري
157
اثر ماهيت بهبود خدمات بر رضايت مشتري و تمايل به خريد مجدد به‌واسطه مطلوبيت درك شده توسط مشتري
158
اثر مايكرو ويو بر سنتز نانو ذرات اكسيد آهن )FE2O3,FE3O2(,به روش گليكو ترمال , microwave effect on the synthesis ofiron oxide nanoparticies)fe2o3,fe3o4(by glycothermal method
159
اثر مت آمفتامين بر رشد و بلوغ نوزادان نر در موش هاي صحرايي نژاد ويستار
160
اثر متغيرهاي آبكاري الكتريكي پالسي و عمليات حرارتي بعدي بر سختي و خواص سايشي و خوردگي پوشش Co-W
161
اثر متغيرهاي آلياژسازي بر خواص چدن مقاوم به حرارت حاوي سيليسيم در دماي بالا ﴿جهت توليد بوته‌هاي چدني﴾
162
اثر متغيرهاي توليد بر فصل مشترك خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت AL- MG/ ZTA
163
اثر متغيرهاي جوشكاري GMAW بر روي اموجاج قطعات فولادي st 52 ,st 37
164
اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فولاد نرم
165
اثر متغيرهاي دما و زمان بر رفتار رسوب سختي سوپر آلياژ پايه نيكل inconelx- 750
166
اثر متغيرهاي ساختمان لوله برداشت بر خواص نخ چرخانه
167
اثر متغيرهاي عمليات نيتروژن دهي پلاسمايي بر مشخصات لايه سطحي چدن نشكن آلومينيومي
168
اثر متغيرهاي فرايند پوشش دهي به روش آبكاري الكتريكي بر ريزساختار و خواص پوشش نانوكامپوزيتي Cu-TiO2
169
اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر توسعه بازار سهام
170
اثر متغيرهاي كلان بر نرخ بهره
171
اثر متغييرهاي جوشكاري نقطه اي اصطكاكي اختلاطي ﴿FSSW ) بر استحكام و ريز ساختار جوش آلياژ آلومينيوم 2024
172
اثر متقابل اسيد بوتريكوجنيستئن بر عملكرد ، پاسخ هاي ايمني و جمعيت هاي ميكروبي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه ذرت يا گندم
173
اثر متقابل اسيدهاي آلي سيتريك و بوتيريك با سطح پروتئين جيره بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني، مولفه هاي خوني و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي
174
اثر متقابل بين فضاي رازداري مثبت و عملكرد كارمندان در واحدهاي كاري سازمان
175
اثر متقابل پاستوريزاسيون آغوز و تغذيه پروبيوتيك در آغوز بر سلامت و عملكرد گوساله‌هاي هلشتاين
176
اثر متقابل پتاسيم و بر برعملكرد تربچه تحت تنش شوري
177
اثر متقابل ريتم روزانه و سيكل عادت ماهيانه بر عملكردهاي قلبي - تنفسي
178
اثر متقابل ريتم روزانه و مراحل سيكل عادت ماهانه بر ميزان ريكاوري لاكتات پس از يك تمرين بيشينه
179
اثر متقابل سطح آرژنين و متيونين جيره بر عملكرد ، پاسخ هاي ايمونولوژيك و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
180
اثر متقابل سطح متيونين و نوع منبع چربي جيره بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و قابليت هضم مواد مغذي در مرغ هاي تخمگذار
181
اثر متقابل سلنيوم و سولفور بر جذب، انباشتگري و تحمل آرسنيك در گياه بيش انباشتگر آرسنيك، ايزاتيس كاپادوسيكا
182
اثر متقابل سلنيوم و كلريد سديم بر ميزان آنتي‌اكسيدان‌ها و متابوليت‌هاي ثانويه در گياه بادرنجبويه
183
اثر متقاطع كارآفريني و بنگاه هاي كوچك و متوسط بر صادرات غير نفتي ايران و شركاي تجاري آن ﴿2000- 2009﴾
184
اثر متنوع سازي صادرات بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي كشورهاي عضوD-8 2000-2007
185
اثر متيل جاسمونات وپتانسيم در القاء مقاومت ب سرمازدگي پسته
186
اثر متيونين محافظت شده بر عملكرد ، الگوي اسيدهاي چرب شير و بيوهيدروژناسيون شكمبه اي در گاوهاي شيري
187
اثر مجتمع معدني استخراج مس ميدوك و مجتمع تغليظ مس خاتون آباد برشدت آلودگي , خطرو دسترسي زيستي فلزات سنگين در خاك مناطق اطراف
188
اثر محافظتي چاي سبز بر آسيب هاي كبدي القا شده توسط تتراكلريدكربن در موش
189
اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي گياه پنيرك ( Malva sylvestris ) بر نفروتوكسيستي ناشي از سديم قلورايد ( NaF ) در رت
190
اثر محافظتي نانواكسيد روي بر اسپرماتوژنز رت هاي نر بالغ تيمار شده با پاكلي تاكسل
191
اثر محافظتي ويتامين E بر آسيب ناشي از فرمالدهيد برروي هورون هاي جنسي وپارامتــرهاي اسپرم موش هاي صحرايي نر بالغ
192
اثر محدودساز جريان خطا (FCL) روي هماهنگي رله‌هاي جريان زياد فازي و زمين
193
اثر محدوديت كالري در حضور انالاپريل بر آديپونكتين
194
اثر محرك هاي باكتريايي بر توليد آرتميزينين در ريشه هاي مويين گياه درمنه خزري
195
اثر محروميت از خواب برپاسخ IgG سرم به فعاليت هوازي در دانشجويان مرد تربيت بدني
196
اثر محلول آرد گندم روي ايلئوم روده بيماران مبتلا اسپروسيلياك در رژيم غذائي فاقد گلوتن
197
اثر محلول پاشي آهن بر پروتئوم و برخي خصوصيات بيوشيميايي، فيزيولوژيك، فنولوژيك و عملكرد زعفران( Crocus sativusL)
198
اثر محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي كمي و كيفي ريحان )Ocimum basilicum( در شرايط تنش خشكي
199
اثر محلول پاشي برخي تركيبات شيميايي بر خصوصيات فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان در شرايط رطوبتي مختلف
200
اثر محلول پاشي برگي پتاسيم و آهن بر رشد رويشي، خصوصيات فيزيولوژيكي و ميزان اسانس دو رقم ريحان در سه سيستم تغذيه كشت بدون خاك
201
اثر محلول پاشي كلسيم و پتاسيم بر رشدو تجمع يوني در گلرنگ تحت شرايط تنش شوري
202
اثر محلول پاشي نيترات كلسيم بر رشد رويشي برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گوجه فرنگي در سيستم هاي هيدروپونيك و آكواپونيك
203
اثر محلول پاشي نيترات كلسيم و نيترات پتاسيم روي رشدلوبيا قرمز در شرايط تنش شوري
204
اثر محلول نيترات پتاسيم روي بذر و استفاده از كلاهك پلاستيكي در مزرعه بر روي پيش رس كردن هندوانه
205
اثر محلول هاي مختلف در توليد سيمان هاي ژئوپليمري با دو نوع پوزولان و بررسي خواص مكانيكي و نفوذ يون كلريد در اين بتن ها
206
اثر محلول¬پاشي نانو اكسيد آهن و روي بر شاخص¬هاي فيزيولوژيك، بهبود عناصر غذايي و نسبت مولي اسيد فيتيك ماش
207
اثر محلولپاشي ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر كميت و كيفيت عملكرد دانه دو رقم كتان در شرايط تنش كمآبي
208
اثر محيط كشت هاي بهينه سازي شداه با تنظيم كننده هاي رشد و ساليسيليك اسيد بر ميزان كالوس زايي در گياه آويشن
209
اثر مخابرات چند ورودي - چند خروجي بر انرژي مصرفي و طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
210
اثر مخارج دولت در بخش كشاورزي بر فقر روستايي در ايران ﴿1390-1370﴾
211
اثر مخارج سرمايه اي ، مخارج مالي و مخارج عملياتي بر مديريت
212
اثر مخارج عمراني دولت بر توزيع درامد: مطالعه بين استاني 1385-1379
213
اثر مخلوط اسانس گياهان آويشن، پونه و رزماري و مخلوط پسماند آن ها بر بازده رشد، سن از شيرگيري و متابوليت هاي خون گوساله هاي هلشتاين
214
اثر مخلوط اسانس گياهان داروئي در جيره استارتر ، با و بدون علوفه و تحت استرس ملايم حرارتي بر عملكرد رشد و پارامترهاي سلامتي در گوساله هاي شير خوار هلشتاين
215
اثر مداخله تحليل رفتار متقابل بر رضايت زناشويي مادران كودكان عقب مانده ذهني
216
اثر مداخله هاي شناختي -رفتاري بر هجي كردن و ديكته نويسي در دانش آموزان پسر دوم ابتدايي ناتوان در يادگيري
217
اثر مدهاي بالاتر در رفتار ديناميكي سازه هاي بلند
218
اثر مديريت زراعي در محصول چند ساله زعفران بر تعدادي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
219
اثر مديريت سرعت بر ايمني راههاي برون شهري ﴿ مطالعه موردي: آزاد راه كرج - قزوين ﴾
220
اثر مديريت سرعت بر ايمني راههاي برون شهري مطالعه موردي: آزاد راه كرج- قزوين
221
اثر مديريت كم آبياري بر توسعه ريشه و شاخص هاي رشد گياه ذرت
222
اثر مديريت مشاركتي از طريق اجراي نظام پيشنهادها برعملكرد كاركنان شركت سهامي بيمه ايران
223
اثر مديريت هاي مختلف آبياري و آبشويي بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك و كيفيت زه آب
224
اثر مراحل آماده سازي، انجماد و رفع انجماد بر كيفيت و ارزش غذايي سه نوع سبزي; فلفل دلمه اي، كرفس و كلم
225
اثر مراحل ساخت در توزيع نيروهاي داخلي با توجه به پارامتر زمان در ساختمانهاي بتني
226
اثر مراحل مختلف رسيدگي ميوه در زمان برداشت، بر عمر انبار ماني ميوه سيب رقم " گلاب اصفهان"
227
اثر مرسريزاسيون بر راحتي بلوزهاي پنبه اي سبك
228
اثر مس ،قلع و منگنز بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي نشكن در حالت سياهتاب
229
اثر مس و قلع بر ساختار و خواص مكانيكي و عمليات حرارتي چدن هاي نشكن
230
اثر مس و منگنز بر ساختار و خواص مكانيكي چدن خاكستري
231
اثر مستهلك كننده هاي انرژي بر رفتار سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر امواج دريا
232
اثر مسير تنش‌هاي اصلي و ناهمساني بر رفتار سيكليك مخلوط ماسه‌ و خرده لاستيك‌ با دستگاه استوانه پيچشي توخالي
233
اثر مشاركت تبليغات تلويزيوني بر درگيري ذهني مخاطب ، گرايش به تبليغات و به برند به حالت غوطه‌وري و حضور
234
اثر مشاركت در رسانه‌هاي اجتماعي بر كيفيت رابطه برند
235
اثر مشاركت مردمي در طرح ساماندهي بافت تاريخي محله سبزه مشهد گرگان
236
اثر مشتق گيرها روي حلقه هاي جابجايي و كاربرد آنها در هندسه جبري
237
اثر مشخصه هاي تيغه بر مقاومت ويژه گاوآهن برگردان دار و نرخ آب گذري در رطوبت هاي مختلف
238
اثر مشخصههاي رفتاري رانندگان بر انجام مانور سبقت درراههاي دوخطه -دوطرفه برون شهري
239
اثر مصرف خوراكي منيزيم بر تنظيم قند خون و عملكرد كليه در مبتلايان به ديابت نوع دو شهرستان بم
240
اثر مصرف دو دوز متفاوت تاموكسيفن بر پارامتر , ساختار DNA وكروماتين اسپرم موش
241
اثر مطلوبيت درك شده بر پاسخ به تبليغات در شبكه¬هاي اجتماعي آنلاين با توجه به نقش ميانجي هويت اجتماعي و ارزش درك شده تبليغات
242
اثر مغناطيسي روي حالتهاي همدوس
243
اثر مقابله درمانگري بر روي احساس تنهايي ، نااميدي و راهبردهاي مقابله اي زنان نابارور در كرمانشاه
244
اثر مقابله درمانگري براي كاهش تنيدگي بيماران زن مبتلا به اختلال عروق كرونر
245
اثر مقابله درمانگري در كاهش اضطراب زنان باردار
246
اثر مقادير مختلف پرتو گاما بر روي رشد و نمو گياه تك لپه گندم و دو لپه لوبيا
247
اثر مقادير مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر ميزان پرآوري جوانه هاي موز (ارقام والري و دوراف كاونديش) در شرايط درون شيشه اي
248
اثر مقادير مختلف فازهاي مارتنزيت و بينايت بر خواص مكانيكي فولاد DIN 1.2210
249
اثر مقادير مختلف ورمي كمپوست بر دو گونه گلخانه اي تحت تنش هاي مختلف خشكي
250
اثر مقادير مختللف پساب بر رشد ارقام چين آفريقايي
251
اثر مقاومت بتن بر نمونه‌هاي پيش بارگذاري شده بتن محصورشده با FRP
252
اثر مقاومت كششي ديوارهاي برشي فولادي در رفتار لرزه اي قابها
253
اثر مقدار آلومينيم بر ساختار چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
254
اثر مقدار جوانه زا و دماي بار ريزي بر ساختار چدن خاكستري
255
اثر مقدار فاز تقويت كننده بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت AL-AL2O3 توليد شده به روش ريخته گري گردابي
256
اثر مقدار و اندازه V- AL- TI به عنوان جوانه زاي پيشنهادي در مقايسه با جوانه زاي متعارف
257
اثر مكالمات و توصيه‌هاي بين‌نسلي بر ارزش افزوده ويژه برند از طريق اعتماد، كيفيت ادراك‌شده، وابستگي و وفاداري بين‌نسلي به برند
258
اثر مكانيكي تاب نخ روي پارچه
259
اثر مكمل پروبيوتيك بر كارآيي رژيم درماني استاندارد ريشه كني هليكوباكترپيلوري و تحمل عوارض دارويي درمان آن در شهر رشت و انزلي در سال 1389- 90
260
اثر مكمل روي- متيونين داخل دئودنومي بر ميزان هورمون هاي، GH، I-IGF انسولين و پروژسترون در ميش هاي نژاد نائيني
261
اثر مكمل سازي تمرين مقاومتي با دارچين بر سطوح لپتين، آديپونكتين و نسبت آنها در زنان داراي اضافه وزن
262
اثر مكمل عصاره الكلي بره موم بر روي سيستم ايمني و عملكرد مرغان تخمگذار در اوايل دوره تخم گذاري
263
اثر مكمل كروميوم ، روي و ويتامين ث بر عملكرد توليدي ، صفات كيفي تخم مرغ وفراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخمگذاردرشرايط محيطي گرم
264
اثر مكمل نانو ذره اكسيد روي و عصاره بوتانلي شده جاشير بر پروفايل ليپيدي و گلوكز رت هاي ديابتي شده نژاد ويستار
265
اثر مكمل هاي آهن و مس بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شيري تازه متولد
266
اثر مكمل هاي آهن و مس بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شيري تازه متولد
267
اثر مكمل هاي خوراكي آلي و نانو بر پاسخ هاي ايمني و ...
268
اثر مكمل هاي مختلف چربي جيره آغازين بر فراسنجه هاي شكمبه اي ، مصرف خوراك و عملكرد گوساله هاي شيري هلشتاين
269
اثر مكمل ويتامين C و روي در جيره غذايي بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط استرس سرمايي
270
اثر مكمل ويتامين E و روي در جيره غذايي بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم مرغ و فرا سنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط استرس سرمايي
271
اثر مكمل ويتامين ب 6، منيزيم و روي بر عملكرد توليدي، صفات كمي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط محيطي گرم
272
اثر مكمل ياري عنصر روي بر ميزان غلظت سرمي روي آهن مس و نسبت مس به روي در روند درمان بيماران سل ريوي
273
اثر مكمل ياري عنصر روي بر ميزان غلظست سرمي روي آهن مس و نسبت مس به روي در روند درمان بيماران سل ريوي
274
اثر مكمل‌سازي جيره با آلژينات سديم با وزن مولكولي كم و پروبيوتيك Pediococcus acidilactici بر عملكرد رشد، پاسخ ايمني غير‌اختصاصي، دفاع آنتي‌اكسيداني و فلور‌ميكروبي روده سي‌باس آسيايي (Lates calcarifer, Bloch 1790)
275
اثر منابع تغذيه سوئيچينگ خانگي بر آلودگي هارمونيكي شبكه قدرت
276
اثر منابع مختلف پتاسيم بر رشد رويشي و عملكرد ميوه در ئو رقم توت فرنگي در سيستم كشت بدون خاك
277
اثر منابع مختلف پروتئين جيره گاوهاي شيري بر كيفيت فضولات و پاسخ ذخاير و جريان هاي بيولوژيك خاك به آن
278
اثر منابع مختلف چربي جيره در شرايط تنش و بدون تنش بر متابوليسم گوسفندان نر بالغ
279
اثر منابع مختلف چربي و كنجاله خارمريم بر شاخص هاي كبد چرب، عملكرد و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
280
اثر منبع خنك كننده دنباله رو بر جلوگيري از ترك انجمادي در آلومينيوم 6061 با استفاده از روش جوشكاري tig
281
اثر منبع و روش ارائه علوفه بر عملكرد، قابليت هضم، تخمير شكمبه اي، رفتار خوراك و متابوليت هاي خوني گوساله هاي شير خوار
282
اثر منبع و مقدار كود نيتروژن بر عملكرد و كيفيت دو رقم سورگرم علوفه اي در شرايط آب و هوايي شهرستان رشت
283
اثر منبع و نحوه استفاده از سيليس بر خصوصيات كمي و كيفي گل ژربرا
284
اثر منگنز بر سختي پذيري فولاد دو فازي
285
اثر منگنز و سرعت سرد كردن بر مورفولوژي تركيبات بين فلزي غني از آهن در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم ها پيريوتكتيك
286
اثر مهاجرت بر ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر رشت با تاكيد بر علل و رضايت مندي مهاجرين
287
اثر مهاجرت نيروي انساني متخصص ﴿ فرار مغزها﴾ بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
288
اثر مهاركنندگان انيدرازكربنيك برروي تانسيون قبل از قاعدگي
289
اثر مواجه با اكسيدآهن بر ميزان شاخص هاي استرس اكسيداتيو در سطح سرم كارگران كارخانه فولاد غدير يزد
290
اثر مواد اصلاح كننده فيزيكي خاك (soil conditioners) بر بعضي خصوصيات خاك و عملكرد گياه
291
اثر مواد افزودني بر كيفيت پوشش آبكاري روي در حمام هاي قليايي
292
اثر مواد افزوني بر كارايي علف كش بنتازون در كنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع بزرك ﴿Linum usitatissimum L﴾ در دو تراكم كاشت
293
اثر مواد بيولوژيك بر محيط زيست
294
اثر مواد بيولوژيك بر محيط زيست
295
اثر مواد پوزولاني در خواص مكانيكي و دوام در مقابل نفوذ يون كلرايد بتن هاي خود تراز
296
اثر مواد جاذب اشعه ماوراي بنفش در ثبات نوري و رمق كشي كالاي پلي استري رنگرزي شده با رنگ ديسپرس
297
اثر مواد شيميايي ويژه مرمت بر استحكام نخ پشمي رنگ شده با رنگزاهاي طبيعي متداول
298
اثر موادآلي ( بتانفتل ـ فنل ) بر روي رنگرزي پلي استر
299
اثر موادد سود، هيدرو سولفيت سديم و هيپوكلريت سديم برروي نخ ابريشم رنگرزي شده بارنگزاي روناس و پوست گردو
300
اثر مود بارگذاري بر پيش بارگذاري گرمايي
301
اثر موسيلاژ بر روي مقاومت به شوري دو گونه Lallemantia ibrica و Ocimum basilicum L
302
اثر موقعيت دندان در ميدان نمايش (FOV) و اعمال اثر كاهش آرتيفكت فلزي در تشخيص شكستگي طولي ريشه در تصاوير توموگرافي با دسته اشعه مخروطي : يك مطالعه آزمايشگاهي
303
اثر موقعيت شيب و كاربري اراضي بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه كوهرنگ
304
اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمانهاي فولادي غيرمتقارن به همراه جداساز لرزه اي الاستومريك
305
اثر مولفه قائم زلزله بررفتار سازههاي جداسازي شده با جداگرهاي نوع TCFP
306
اثر مولفه قائم زلزله برروي پايه هاي پل بتن مسلح
307
اثر مولفه هاي چرخشي و پيچشي زلزله بر رفتار ديناميكي سازه ها
308
اثر مولكول سيگنالي پراكسيد هيدروژن در كاهش تنش دانهال هاي پسته (.Pistacia vera L) در شرايط شور
309
اثر موليبدن در خواص چقرمگي جوش فولاد كربني در روش SMAW
310
اثر ميانقاب بر كنترل سازه مجهز به MR دمپر
311
اثر ميدان الكترومغتاطيسي بر ميزان رسوب صابون در آب سخت
312
اثر ميدان الكتريكي بر خواص الكتروني يك سيستم دو ذره¬اي در نقاط كوانتومي¬ نيم¬كروي و نيم¬بيضي¬گون
313
اثر ميدان الكتريكي بر روي ميكروارگانيسم با غشاي دولايه
314
اثر ميدان الكتريكي بر شارش آب در نانولوله هاي كربني
315
اثر ميدان الكتريكي بر گيرنده‌ي دارويي كانال كلسيم
316
اثر ميدان الكتريكي به روي غشا بيولوژيكي
317
اثر ميدان الكتريكي گيگاهرتز بر روي كانال يوني كلسيم
318
اثر ميدان الكتريكي ولتاژ بالا بر كيفيت ميوه انار كامل طي نگهداري
319
اثر ميدان الكتريكي ولتاژبالا بر ماندگاري ميوه انار
320
اثر ميدان جريان بر آرايش نانوذرات غيرمتقارن و نقش آن بر بلورينگي وواص نانوكامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه ي پلي پروپيلن
321
اثر ميدان جريان و سفتي زنجير بر تشكيل و تحول نانوساختاري غشاء پليمري: پيش بيني مورفولوژي و عملكرد
322
اثر ميدان مغناطيسي اعمالي بر خوراك ورودي به سيستم تقطير غشايي بر روي گرفتگي و عملكرد فرآيند
323
اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر اندام زايشي ماده در گياه نخود
324
اثر ميدان مغناطيسي بر روي هم‌آوايي نورون‌هاي متعامل در شبكه نوروني
325
اثر ميدان مغناطيسي خارجي روي خواص ترموالكتريك شبكه گرافن دولايه در حضور ولتاژباياس
326
اثر ميدان مغناطيسي خارجي گردان بر روي ترتيب يافتگي نانوالياف
327
اثر ميدان مغناطيسي و شكل پتانسيل محدودكننده روي حالت هاي الكتروني در چاه كوانتومي
328
اثر ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي بر ساختار نانو لوله اي اكسيدروي
329
اثر ميزان بذرو فاصله رديف بر عملكرد ارقام جديد كلزا
330
اثر ميزان پروتئين هاي آب پنير، نمك و PH بر پايداري كلوئيدي دوغ
331
اثر ميزان پيش تنيدگي كابل ها بر پايداري پل كارون چهار
332
اثر ميزان درصد كلسيم در اصلاح و بهسازي آلياژ آلومينيوم 380
333
اثر ميزان دما و نرخ كرنش بر رفتار كار گرم و ريزساختار فولاد زنگ نزن 17-7 PH
334
اثر ميزان سايه بر خصوصيات كمي و كيفي ده ژنوتيپ بزرگ
335
اثر ميزان سايه بر خصوصيات مورفولوژي، فيزيولوژي و ميزان اسانس ارقام مختف نعناع
336
اثر ميزان صمغ فارسي و امولسيفايرها بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خامه قنادي
337
اثر ميزان غلظت ايزوتوپ هاي هيدروژن در لايه جامد هيدروژني بر شدت باريكه خروجي اتم هاي ميوني
338
اثر ميزان غلظت ايزوتوپهاي هيدروژن در لايه جامد هيدروژني برشدت باريكه خروجي اتمهاي ميوني
339
اثر ميزان كنسانتره پروتئين شير(MPC)، كازئينات سديم و شرايط فرايند توليد بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي و حسي پنير خامه‌اي توليد شده به روش Whey-less
340
اثر ميزان كود ازت و فاصله رديف كاشت بر ميزان محصول و ماده موثر گياه دارويي بابونه
341
اثر ميزان كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ
342
اثر ميزان كود و زمان تقسيط كود نيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و كيفيت دانه گياه آفتابگردان
343
اثر ميزان، روش و مرحله افزودن نمك بر كيفيت پنير فراپالايش
344
اثر ميزبان، ويروس كوتولگي زبر ذرت و ويروس موزاييك ايراني ذرت بر رشد و باروري زنجرك (Loadelphax striatellus (Hem., Delphacidae
345
اثر ميزوپروستول در درمان سقط فراموش شده
346
اثر ميزوپروستول در درمان سقط فراموش شده
347
اثر ميكوريز آربو سكولار ﴿Glomus Mosseae﴾ بر مقاومت به شوري سه پايه اي پسته سرخس ،ابارقي و بنه باغي (P.eurycrpa p.mutica)
348
اثر ميكوريزآربسكولار ﴿Glomus mosseae Nicol .and Gred﴾ بر مقاومت به شوري دانهال هاي پسته اهلي رقم بادامي ريز زرندي
349
اثر نا اطميناني در تأمين مالي سرمايه بر رشد اقتصادي با به كارگيري كنترل بهينه پوياي تصادفي؛ مطالعه موردي ايران (89-1353)
350
اثر نااطميناني در تامين مالي سرمايه بر رشد اقتصادي با به كارگيري كنترل بهينه پوياي تصادفي،مطالعه موردي ايران ﴿89-1353﴾
351
اثر نااطميناني نرخ ارز واقعي بر اشتغال در بخش خدمات ايران
352
اثر ناخالصي روي ابر رسانه هاي بدون تقارن مركزي
353
اثر ناخالصي روي حالتهاي الكتروني نانو تيوبهاي كربني تك ديواره
354
اثر ناخالصي هاي غيرفلزي بر استحكام خستگي فولاد 1302P
355
اثر ناخودآگاه انحراف و تصعيد بر مبناي روانكاوي
356
اثر نازايي بر حق فسخ زوجين
357
اثر نام تجاري، تخفيف قيمتي و نام فروشگاه بر قصد خريد از طريق متغير ارزش درك شده و تصوير ذهني فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه پوشاك كرج)
358
اثر نام تجاري، تخفيف قيمتي و نام فروشگاه بر قصد خريد از طريق متغير ارزش درك شده و تصوير ذهني فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه پوشاك كرج)
359
اثر نانو الياف سيليكوني و تركيب آن با دوده بر خواص مكانيكي لاستيك NR/BR
360
اثر نانو خاكستر پوسته ي برنج در مقابل نفوذ يونهاي كلرايد در بتن
361
اثر نانو ذرات سيليكا بر خواص مكانيكي پلي اتيلن كلروسولفونه شده ﴿CSM﴾
362
اثر نانو ذرات سيليكا بر روي استحكام چسبندگي پوشش‌ها بر پايه PVC
363
اثر نانو ذرات سيليكا بر روي خواص جداسازي گازهاي الفيني از پارافيني در غشاي پلي سولفون
364
اثر نانو ذرات سيليكاتي بر خواص مكانيكي و عبور پذيري فيلم آلياژ LDPE/LLDPE
365
اثر نانو ذرات طلا بر روي هورمون لوتئيني،هورمون محرك فوليكول و تستوسترون و بافت بيضه در رت هاي نر
366
اثر نانو ذرات طلا برروي هورمون لوتئيني،هورمن محرك فوليكول و تستوسترون و بافت بيضه در رت هاي نر
367
اثر نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي خون شناسي، تغييرات بافت آبشش و بيان ژن متالوتيونئين در گربه ماهي رنگين كمان pangasianodon hypophthalmus
368
اثر نانو ذرات نقره بر خواص شوينده هاي مايع و خمير دندان
369
اثر نانو ذرات نقره بر كانديد يازيس واژن در موش
370
اثر نانو ذرات نقره و نوكلئوتيدبر آسيب شناسي بافتي گربه ماهي رنگين كمان ﴿pangasianodon hypophthalmus﴾
371
اثر نانو ذره روي بر رشد و چوانه زني آويشن باغي تحت تنش شوري در مراحل اوليه رشد
372
اثر نانو ذره‌ي آنتي‌باكتريال منتج از عصاره‌ي گياه چريش بر روي كالاي پنبه‌اي
373
اثر نانو رس و تابش پرتو الكتروني بر ريز ساختار و خواص ضربه آلياژ بر پايه پلي آميد6 / اتيلن پروپيلن دي ان منومر
374
اثر نانو كامپوزيت آلوموكسان فلزي بر ريزساختار و خواص مكانيكي جوش در ...
375
اثر نانو كود كلاته اهن بر تحمل شرايط شور قليايي در گياه بابونه
376
اثر نانو مواد بر پارامترهاي مقاومتي خاك
377
اثر نانوترانسفروزومال هيدروكسي اوره بر روي رده سلول هاي سرطاني ...
378
اثر نانوذرات سيليكا بر خواص آميزه‌هاي پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي/ پلي بوتيلن ترفتالات
379
اثر نانوذرات شيميايي آلومينا و اكسيدهاي تيتانيوم و نيكل بر گياه دارويي Nigella arvensis و سنتز سبز نانوذرات نقره و طلا بواسطه اندام هاي آن
380
اثر نانوذرات گرافن بر پلي مورف و امتزاج پذيري آلياژ PVDF/PEO
381
اثر نانوذرات نقره ، روي خصوصيات بافت كبد و ميزان غلظت آنزيم هاي كبدي در خون موش .
382
اثر نانوذره سيلي مارين بر عيار پادتن ضد واكسن بيماري نيوكاسل، پارامترهاي خوني و عملكرد ماكيان گوشتي
383
اثر نانوذره مس بر روابط آلومتريك گياه دارويي بادرنجبوبه تحت تنش شوري در مراحل اوليه رشد
384
اثر نانولوله‌هاي‌كربني‏‏‏ بر مقدار نرخ رهايي انرژي كرنشي در شروع رشد مود تركيبي اول و دوم تورق در نانوكامپوزيت‌هاي چندلايه‌اي
385
اثر ناهماهنگي مكانيكي بر فرايند توليد و انتقال حالت كوانتومي در سامانه‌هاي اپتومكانيك درون‌كاواك
386
اثر ناهمساني بر پارامترهاي ديناميكي ماسه فيروزكوه با دستگاه سه محوري و برش ساده
387
اثر ناهمگني دي الكتريكي جو و زمين بر انتشار امواج الكترومغناطيسي حاصل از جريان هاي الكتريكي
388
اثر ناهنجاري زايي مادرزادي متامفتامين، و اختلالات بافتي، سلولي و كروموزمي در موش آزمايشگاهي
389
اثر نحوه آرايش هندسي لوله ها بر توزيع شار ورودي لوله هاي دريافت كننده در متمركز كننده هاي فرنل
390
اثر نحوه تراش دندان بر تطابق لبهاي و مقاومت شكست انله هاي ليتيم سيليكات تقويت شده با زيركونيا
391
اثر نحوه مخلوط كردن الياف در ماشين گيل باكس روي خواص نهايي نخ فاستوني
392
اثر نرخ ارز بر شاخص بازار سهام تهران طي سالهاي 1386 الي 1391
393
اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قيمت سهام در ايران
394
اثر نرخ كرنش و سرعت بارگذاري بر خواص مقاومتي و تغييرشكل‌پذيري مواد تردشكن
395
اثر نرم كن ها بر روي برخي از خواص موثر بر راحتي پارچه پنبه و پنبه پلي استر
396
اثر نسبت تيتانيوم به آلومينيوم بر رفتار فاز اتا و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ پايه آهن-نيكل A286
397
اثر نسبت ظرافت در تخمين ضريب هيدروديناميكي دراگ در جريان كند شونده در كانال هايي با بستر شني و پوشش گياهي در ديوار
398
اثر نسبت هاي مختلف سيلاژ ذرت به يونجه خشك بر بازده توليدي و توليد مثلي گاوهاي شيري هلشتاين در اوايل و اواسط شيردهي در فصل تابستان
399
اثر نسبي عامل نوع خودرو در ارتباط با ساير عوامل موثر بر شدت تصادفات ترافيكي
400
اثر نسبيتي غيرخطي در پراكندگي رامان برانگيخته براي برهم كنش ليزرهاي پرشدت با پلاسما
401
اثر نشاسته اصلاح شده فيزيكي كاساوا (تاپيوكا) و ذرت بر خواص رئولوژيكي و حسي ماست هموژنيزه كم چرب
402
اثر نفوذ هيدروژن و تردي تمبر بر خواص مكانيكي داكتورهاي هيدرو كراكر پالايشگاه هاي نفت
403
اثر نفوذ هيدروژن و تردي تمپر بر خواص مكانيكي راكتورهاي هيدروكراكر پالايشگاه هاي نفت
404
اثر نقاشي در سازگاري كودكان عقب مانده ذهني
405
اثر نقدشوندگي سهام بر آگاهي بخشي قيمت سهام و مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
406
اثر نقره بر فاز (2) ابررساناي بر پايه بيسموت
407
اثر نقص ساخت در رفتار بادبندهاي ضربدري شكل تحت بار زلزله
408
اثر نقص لورنتس در تصحيح توابع ساختار نوكلئوني
409
اثر نقض قرارداد روانشناختي بر رضايت شغلي با توجه به سكوت سازماني و جو اخلاقي كاركنان
410
اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مكمل آنتي اكسيدان بر بازده توليد مثلي گاوهاي شيري
411
اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مكمل هاي آنتي اكسيدان بر تنش هاي اكسيداتيو و بروز بيماريهاي متابوليك در گاوهاي شيري پر توليد
412
اثر نمره ي وضعيت بدني بر عملكرد توليدي، فراسنجه هاي توليد مثلي و ناهنجاري هاي متابوليك در گاوهاي شيري هلشتاين
413
اثر نمك بر روي عملكرد فرايند زيستي تركيبي بيهوازي – هوازي براي تصفيه پسابهاي حاوي رنگهاي راكتيو
414
اثر نوآوري محصول در عملكرد كسب و كار شركت
415
اثر نوارپيچي زير كشككي بر بازسازي حس عمقي ورزشكاران، غير ورزشكاران و بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو
416
اثر نور فرابنفش و ازن روي خواص الياف پلي پروپيلن
417
اثر نوسان هاي نرخ ارز بر جريان هاي تجاري در ايران با تكيه بر مدل جاذبه
418
اثر نوسان هاي نرخ ارز بر كفايت سرمايه و مطالبات معوق نظام بانكي ايران: مقايسه بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي
419
اثر نوسانات نرخ ارز بر بازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران
420
اثر نوع بازخورد بر يادگيري يك مهارت حركتي: نقش حافظه كاري
421
اثر نوع بافت بر ايجاد سركجي پارچه هاي تاري- پودي ﴿پشم/ پلي استر 45/55﴾
422
اثر نوع تمرين و نوع ارائه بازخورد بر يادگيري يك تكليف زمان بندي متوالي
423
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
424
اثر نوع جوانه زا ، عمليات حرارتي و تغيير تركيب بر خواص مكانيكي شيشه - سراميكهاي سرباره اي
425
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
426
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم راهگاه
427
اثر نوع حلال مورد استفاده براي استخراج عصاره چند گياه از نظر كشندگي و پارامترهاي دموگرافي سفيدبالك پنبه Bemisia tabaci (Genn.)
428
اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر ريز ازديادي گياه بگونيا
429
اثر نوع سيستم سازه اي فولادي بر رفتار لرزه اي سازه ها با لحاظ اندركنش غير خطي سازه و خاك تحت اثر زلزله حوزه ي نزديك
430
اثر نوع سيستم سازه‌اي در انتخاب و مقياس شتاب‌نگاشت زمين‌لرزه براي تحليل‌هاي غيرخطي مبتني بر مهندسي لرزه‌اي بر اساس عملكرد
431
اثر نوع شيشه ر بارهاي سرمايي و گرمايي ساختمان و كاهش انرژي مصرفي و قيمت اوليه تاسيسات
432
اثر نوع ماده آلي و هوادهي بر فرآيند توليد كمپوست و خصوصيات كمپوست توليد شده
433
اثر نوع ماده مادري و جهت شيب بر كيفيت خاك . مواد آلي سطحي در بخشي از زاگرس مركزي
434
اثر نوع نيتروژن و سطوح مختلف اكسيژن در محلول غذايي بر گياهان كاهو و بادمجان در محيط هيدروپونيك
435
اثر نوع و مقدار سوخت در سنتز احتراقي محلولي اكسيد روي به منظور كاربرد در حذف رنگدانه هاي آلي
436
اثر نوع و ميزان سازگاركننده بر روي خواص مكانيكي آلياژ pa6/sbr
437
اثر نوفه بر انتشار كوانتومي
438
اثر نوگرايي مصرف كننده بر سبك هاي خريد پوشاك ورزشي
439
اثر نياز هاي اساسي روان شناختي، سبكهاي تفكر و ظرفيت خود_تنظيمي در پيشبيني قصد كارآفرينانهي دانشجويان دانشگاه رازي
440
اثر نيترو پروسايد سديم بر روي افزايش مقاومت به خشكي دو گونه گياهي يونجه و سورگوم در مراحل جوانه زني و رشد اوليه
441
اثر نيتروپرسايد سديم بر روي افزايش مقاومت به خشكي دو گونه گياهي يونجه و سورگم در مراحل جوانه زني و رشد اوليه
442
اثر نيتروژن برروي استحكام فلز جوش روكش شده در فولادهاي كربني
443
اثر نيتروژن دهي پلاسمايي بر تنش باقيمانده سطحي و مقاومت به خستگي در فولاد محور 4140
444
اثر نيروهاي افقي برخستگي روسازيهاي آسفالتي
445
اثر نيروهاي محيطي دريا و ضربه كشتي بر شمعهاي دريايي
446
اثر نيروي زلزله بر روي تونل هاي دوقلو مطالعه موردي ﴿ تونل هاي دو قلوي ايمان شمالي ﴾
447
اثر نيروي زلزله و باد بر سازه هاي بلند داراي قاب مهاربندي مگا
448
اثر نيروي شناوري در جريان هاي غير احتراقي
449
اثر هارتمن در تونل زني كوانتومي
450
اثر هال در پلاسما (بررسي و اندازه گيري)
451
اثر هال كوانتومي در الكتروديناميك كوانتومي
452
اثر هالوپرايمينگ بر خصوصيات مورفولوژيك و بيوشيميايي كنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قليائيت
453
اثر هدف گزيني آسان و دشوار بر يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در كودكان كم توان ذهني آموزش پذير
454
اثر هدف گزيني بر يادگيري مهارت سرويس واليبال در دانشجويان مبتدي دختر
455
اثر هشت هفته برنامه آمادگي جسماني برتعدادگلبولهاي سفيدخون دانشجويان پسر رشته تربيت بدني
456
اثر هشت هفته تمرين پر شدت تناوبي بر ميزان روي آلفا 2 گليكوپروتئين پلاسمايي و بافت چربي رت هاي چاق شده با رژيم غذايي پرچرب
457
اثر هشت هفته تمرين تركيبي هوازي و مقاومتي بر سطوح ليپوكالين-2، اينترلوكين-1 بتا در زنان مبتلا به ديابت نوع 2
458
اثر هشت هفته تمرين در آب بر سطوح ملاتونين و كيفيت خواب كودكان مبتلا به اختلال اتيسم اصفهان
459
اثر هشت هفته تمرين زومبا بر نيمرخ ليپيدي و تركيب بدني دانش آموزان دختر چاق
460
اثر هشت هفته تمرين مقاومتي و PI3K بر بيان HIIT در بطن چپ رت هاي نر ويستار مبتلا AKT و 1 به ديابت نوع 2
461
اثر هشت هفته تمرين هوازي منتخب به همراه مكمل گيري آهن و ويتامين C بر برخي فاكتورهاي كم خوني و درد ديسمنوره دانش آموزان دختر غيرفعال
462
اثر هشت هفته تمرين واليبال با و بدون پيش پرش بر اجراء، كوفتگي عضلاني تاخيري و تقلا
463
اثر هشت هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل كودكان مبتلا به سندرم داون
464
اثر هشت هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل، سرعت راه رفتن وكيفيت زندگي دانش آموزان نابينا
465
اثر هشت هفته فعاليت مقاومتي همراه با مصرف مكمل استويا بر سطوح مقاومت به انسولين، گلوكز خون و آديپونكتين بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
466
اثر هم افزايي اصلاح الياف و ماتريس بر روي چسبندگي بين سطحي در كامپوزيت تك جهته الياف پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا و اپوكسي
467
اثر هم زيستي قارچ اندوفيت - گياه بر فراهمي آب و ويژگي هاي فيزيكي خاك، و رشد گياه تحت تنش هاي خشكي و مكانيكي
468
اثر هم‌كوشي پونيسيك‌اسيد و آلفاليپوئيك‌اسيد بر برخي شاخص‌هاي التهابي و بيان‌ ژن‌هاي PPARy ، PGC-1α، و Fndc5 در سلول‌هاي ماهيچه‌اي تحت تنش اكسيداتيو
469
اثر هماهنگي استراتژيك بين استراتژي شركت و استراتژي منابع انساني بر عملكرد شركتهاي توليد داروي داخلي
470
اثر همزيستي با قارچ ميكوريزا بر تحمل به خشكي در گياهان دارويي پروانش و بادرشبو
471
اثر همزيستي قارچ اندوفيت با گياهان لوليوم وفسكيوي بلند برشاخص هاي پايداري ساختمان خاك و كيفيت خاك ريزوسفري
472
اثر همگرايي اقتصادي منطقه اي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي متقابل ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه
473
اثر همگرايي اقتصادي منطقه اي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي متقابل ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه , effect of economic integration on foreign direct investment among caspian sea and central asia countries
474
اثر همگرايي گرانشي
475
اثر هموارسازي و از بين بردن نا‎‎‎‎‎‎پيوستگي هاي زواياي مفصلي بر روي ديناميك حركت راه رفتن
476
اثر هموارسازي و از بين بردن ناپيوستگي‌هاي زواياي مفصلي بر روي ديناميك حركت راه رفتن
477
اثر هندسه (شكل و ابعاد) دانه هاي تشكيل دهنده مواد شبه سنگي بر تشكيل و توسعه ترك تحت تنش فشاري تك محوري
478
اثر هندسه ترك و نوع بارگذاري بر چقرمگي سنگ و چگونگي رشد و توسعه ترك
479
اثر هندسه ناحيه جوش در اتصال شمع هاي سكوهاي دريايي تحت بار ضربه
480
اثر هندسه ي بوستر بر عملكرد آئرودينايكي ماهواره بر
481
اثر هندسه ي پيچ مداخله اي بر روي تثبيت گرافت تاندون همسترينگ در بازسازي رباط صليبي قدامي
482
اثر هوادهي بر كاركرد پروانه نيمه مغروق
483
اثر هوادهي روي پارامترهاي ژئوتكنيكي و محيط زيستي زباله¬هاي جامد شهر شيراز در آزمايشگاه
484
اثر هورمونهاي استروئيدي بر تخم گذاري و استفاده هاي باليني آن
485
اثر هوش استراتژيك بر كارآفريني سازماني با ملاحظه نقش ميانجي تفكر استراتژيك در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان
486
اثر هويت سازماني و فرهنگ سازماني بر تصوير سازماني اداره ورزش و جوانان شهر تهران
487
اثر هيبريد، پژمردن و افزودني ميكروبي بر تخمير و ارزش تغذيه اي سيلاژ ذرت
488
اثر هيپوكسي بر بيان پروتئين سيكلوتيد در گياه بنفشه
489
اثر هيپوكسي بر رروي پايداري غشاء پلاسمايي ريشه و برگ گياه آفتابگردان
490
اثر هيپوگليسمي عصاره هاي هيدروالكلي شويد و كنگر فرنگي بر موش هاي صحرايي ديابتي شده
491
اثر هيدرالازين بر بيضه موش تيمار شده با دو كسوروبيسين
492
اثر هيدروپرايمينگ و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاء عملكرد و برخي خصوصيات رشد و فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي نخود(.Cicer arietinum L ) در دو كشت بهاره و پاييزه
493
اثر هيدروپرايمينگ و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris)
494
اثر هيدروكربن هاي نفتي، خاكستر پوسته برنج و خاكستر زغال سنگ بر حدود پايداري و برخي ويژگي هاي مكانيكي خاك
495
اثر هيدروكربن هاي نفتي، خاكستر سبوس برنج و زغال سنگ بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
496
اثر هيدروليز قليايي بر روي خواص فيزيكي پارچه پلياستر بهويژه مقاومت در برابر نخ كش شدن
497
اثر هيوميك اسيد بر افزايش تحمل به شوري دو گونه گياهي كاسني و مرزه
498
اثر هيوميك اسيد در جذب عناصر آهن و روي در گياه سورگوم تحت تنش خشكي
499
اثر و مقدار ويسكوزيته EPDM بر پراكنش نانورس در آلياژ EPDM/SBR
500
اثر و نقش سازماندهي عابر پياده بر جريان ترافيك در حوزه مركزي شميران حد فاصل ميدان قدس تا ميدان تجريش
501
اثر واريانس ژنتيكي و غيرژنتيكي بر روي صفات توليد شير و برخي از صفات توليد مثلي گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
502
اثر واسطه اي عملكرد مالي بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده ي بورس اوراق بهادار تهران
503
اثر وامهاي دانشجويي بر افزايش عدالت در دسترسي به تحصيلات تكميلي : مورد كاوي دانشگاه پيام نور شهر تهران
504
اثر ورزش صبحگاهي بر تركيب بدني و آمادگي جسماني دانش آموزان چاق يا داراي اضافه وزن
505
اثر ورم پستان گاوهاي هلشتاين بر كيفيت آغوز و سلامت گوساله ها
506
اثر ورمي كمپوست بر جمعيت پروانه ميتوز گوجه فرنگي Tuta absolutaو سفيد بالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum روي گوجه فرنگي
507
اثر وزن كوله پشتي در ايجاد ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات در دختران 11 تا 21 سال شهر آبدانان
508
اثر وقف و ابتدا بر معناي قرآن ﴿از ابتداي سوره مائده تا انتهاي سوره نحل﴾
509
اثر ولتاژ باياس و تزريق الكترون روي شدت بر همكنش ناخالصي هاي جايگزيده مغناطيسي درون ...
510
اثر ولتاژ بر روي كيفيت پارچه هاي فلوك
511
اثر ويتامين E بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيكي و پاسخ هاي پروتئيني گياه تنباكو Nicotiana rustica L.)) تحت تنش شوري در كشت در شيشه
512
اثر ويتامين ها A و E ومخمرساكارومايسس سرويسيه بر ايمني هومورال و سلولي و عملكرد جوجه هاي گوشتي
513
اثر ويژگي هاي روان‌ شناختي و ويژگي هاي برند بر نگرش و قصد خريد نسبت به برندهاي لوكس
514
اثر ويژگيهاي سبك زندگي الكترونيك بر وابستگي به اينترنت و نيت خريد اينترنتي با توجه شخصيت
515
اثر ويژه برند مبتني بر مشتري بر عملكرد كسب و كار با تاكيد بر نقش ميانجي اثر بخشي تبليغات
516
اثر ويسكوزيتۀ تراكمي بر ميرايي نوسانات مگنتوهيدروديناميك طولي در لوله هاي خنك شونده تاج خورشيد
517
اثر يادگيري بر هزينه در بخش سلامت كشور
518
اثر يادگيري مشاركتي بر مهارت هاي ارتباطي، انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
519
اثر يك دوره آموزش واليبال بر هماهنگي دو دستي دانشجويان مبتدي دختر و پسر و مقايسه با دانشجويان ماهر
520
اثر يك دوره تمرين استقامتي با شدت متوسط بر بيان ژن گيرنده كبدي ايكس آلفا و نيمرخ ليپيدي در موش هاي صحرائي نر ويستار
521
اثر يك دوره تمرين مقاومتي در آب بر عملكرد جسماني و كيفيت زندگي زنان يائسه
522
اثر يك دوره تمرين مقاومتي منتخب ناحيه شانه بر قدرت ،درد و عملكرد افراد استفاده كننده از ويلچر دستي
523
اثر يك دوره تمرين ويبريشن كل بدن، تمرين هوازي و تركيبي بر تركيب بدني زنان ميانسال غيرورزشكار چاق/داراي اضافه وزن
524
اثر يك دوره تمرينات استقامتي با شدت متوسط قبل از ايجاد تومور بر ميزان فاكتور رشدي اپي تليال عروق بافتي تومور وحجم تومور موش هاي بالب سي مبتلا به سرطان پستان
525
اثر يك دوره تمرينات استقامتي بر بيان ژن اپلين قلبي و سطوح گلوكز و انسولين سرمي در موش¬هاي صحرائي نر نژاد ويستار
526
اثر يك دوره تمرينات پيلاتس بر كاركردهاي شناختي و حركتي بيماران مبتلا به سكته مغزي
527
اثر يك دوره تمرينات پيلاتس بر كاركردهاي شناختي، رواني و حركتي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
528
اثر يك دوره تمرينات شناختي بر انجماد راه رفتن و كاركردهاي شناختي مرتبط با آن در بيماران مبتلا به پاركينسون
529
اثر يك دوره توانبخشي ورزشي با رويكرد پايدارسازي عصبي- عضلاني پويا بر درد، استقامت عضلاني و انعطاف پذيري كودكان مبتلا به كمردرد غير اختصاصي
530
اثر يك ستاره دنباله دار برروي مدار يك ماهواره
531
اثر يك مسابقه فوتسال بر برخي نشانگرهاي آسيب عضلاني و قلبي-عروقي
532
اثر يك وهله تمرين تركيبي ( استقامتي - قدرتي ) بر بيان ژن سايتو كاين هاي پيش التهابي وضد التهابي درلكوسيت افراد سالم وبيماران ديابتي نوع 2
533
اثر يكبار يا دو بار گوش دادن قسمت شنيداري تست بر روي نتايج تست شركت كنندگان
534
اثر يكپارچگي مالي بر سطح اشتغال بلوك هاي منتخب اقتصادي ....
535
اثر يكپارچه سازي دانش آموزان كم شنوا در مدارس عادي بر سازگارياجتماعي در مدارس شهرستان شهركرد
536
اثر يون فلوريد بر خواص سيمان آپاتيتي
537
اثر12هفته تمرين تاباتا در آب بر سطوح هايپرآندروژنيسم،هورمون آنتي مولرين و مورفولوژي تخمدان در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
538
اثر6 هفته اي برنامه تمرينات ادراكي حركتي بر عملكرد حركتي ظريف ودرشت ومهارت دست نويسي كودكان دچاراختلال نوشتاري
539
اثر8 ماه تمرين مقاومتي بر IGF1 , GH و IGFBP3 پلاسما در دو بيمار مبتلا به سوختگي شديد
540
اثر8هفته برنامه تمريني با تخته‏ي تعادل بر تعادل نوجوانان پسر تكواندوكار
541
اثر8هفته تمرين شنابرميزان هورمون رشددرپسران 9 تا11 سال
542
اثرBMP4 و آنتاگونيست آن بر تكثير و تمايز سلول هاي بالغ مزانشيمي بنيادي مغز استخوان موش
543
اثرCTAB برمتورم شدن فاز لاملاروهگزاگونال در سيستم سه تايي آب ليسيتين بوتانول
544
اثرSDSبرمتورم شدن فاز لاملاروهگزاگونال در نمودار فازي سيستم سه تايي «لستين سويا - دكانول - آب»
545
اثرآفت كش تياكلوپريد برفرآيند اسپرماتوژنز در موش
546
اثرآلاينده هاي هوا روي عملكرد ريوي كودكان دبستاني كمتر از ده سال در سال هاي 94و95
547
اثرآموزش تئوري انتخاب بررضايت زناشويي وگذشت زنان متأهل
548
اثرآموزشي تصوير در سلامت روان و تن (كودكان دبستاني ) لاينوتراپي -كروماتوتراپي -پيكتوتراپي
549
اثرآمونيوم بر جذب نيترات از طريق ناقل در گياه تراريخته تنباكوNicotiana plumbaginifolia Viv
550
اثرابعاد تداعي برند ليگ برتر فوتبال بر درگيري ذهني و وفاداري به برند تماشاچيان ليگ برتر فوتبال ايران
551
اثرات آب و هوا در بافت معماري يزد
552
اثرات آرايش آرماتورهاي خمشي و تسليح خارجي روي جداشدگي ورق هاي تقويتي در تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات CFRP
553
اثرات آرايش كاشت بر خصوصيات فيزيولوژيكي لوبيا چيتي (لاين آزمايشي 11816)
554
اثرات آريتروپويتين نو تركيب انساني بر تيتر آنتي باري در رات هاي حساس شده
555
اثرات آزادسازي اقتصادي بر شكاف هاي جنسيتي دستمزد در ايران﴿1386-1374﴾
556
اثرات آفت كش اتيون بر فرايند اسپرماتوژنز در موش بالغ
557
اثرات آمارانت و سان ست يلو به عنوان افزودني هاي غذايي سنتزي بر پايداري سينتيكي و ترموديناميكي و فعاليت شبه آنزيمي آلبومين سرم انساني
558
اثرات آهن و منگنز بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي پايه بادام در شرايط تنش شوري
559
اثرات ئيدرو ديناميكي وارد بر سدهاي بتني به هنگام وقوع زلزله
560
اثرات ابعاد مختلف شكل هاي بستر سه بعدي بر ساختار پيوسته جريان و جدايي لايه مرزي
561
اثرات اتصال نيروگاه هاي بادي به شبكه قدرت بر روي پارامترهاي كيفيت توان
562
اثرات اجتماعي فرهنگي اقتصادي جنگ تحميلي از ديدگاه رزمندگان دامغان
563
اثرات اجتماعي ورزش ازديد كارشناسان سمنان
564
اثرات احداث سد بر عملكردهاي ژئومورفولوژيك رودخانه قشلاق سنندج
565
اثرات اسانس ها ،ساليسيليك اسيدو متيل جاسمونات بر كيفيت و عمر گل جايي بعضي گل هاي شاخه بريده
566
اثرات اسپيروتترامات و آبامكتين روي پارامترهاي بيولوژيكي، توليدمثل و تغذيه كفشدوزك (Fabricius) Menochilus sexmaculatus از پسيل معمولي پسته
567
اثرات استرس بر سيستم ايمني
568
اثرات استرس بي حركتي بر روي برخي ويژگيهاي خوني و مقادير سديم و پتاسيم پلاسمائي
569
اثرات استروژن بر ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم رات
570
اثرات استفاده از حمل و نقل غير موتوري در مراكز شهرهاي بزرگ
571
اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه گوجه فرنگي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
572
اثرات استفاده از كنجاله گلرنگ بر عملكرد و صفت كمي و كيفي تخم مرغ در مرغان تخمگذار
573
اثرات استفاده از نمونه‌هاي داخلي و وارداتي شير جايگزين بر عملكرد گوساله‌هاي شيرخوار هلشتاين
574
اثرات استفاده ازپودر هسته ي خرمادرجيره ي غذايي باو بدون آنزيم برعملكردمرغان تخم گذاروصفات كيفي تخم مرغ
575
اثرات استفاده ازتفاله هاي زيتون مكمل شده باسير وآويشن در جيره غذايي بر عملكرد، فراسنجه هاي بيوشيمي وفيزيولوژي خون وپاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي
576
اثرات استفاده ازسطوح مختلف ضايعات دانه لوبياي سفيدوقرمزبرعملكردجوجه هاي گوشتي
577
اثرات استفاده ازمكمل سلنيوم برالگوي توسعه وتكامل فوليكولي درپوست وتوليدالياف دربزغاله هاي شيرخوار
578
اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو9000 بر عملكرد شركت برق اصفهان
579
اثرات اشتغال زنان برخانواده در قم
580
اثرات اشتغال زنان برخانواده و انتظارات زنان شاغل ازخانواده و محيط كار
581
اثرات اصلاح يارانه هاي انرژي بر متغير هاي كلان اقتصاد ايران
582
اثرات اعتياد به مواد مخدر بروي تحصيل و ازدواج جوانان مرد در زندان شيروان 83-82
583
اثرات اعتياد سيگار
584
اثرات اقتصادي- اجتماعي احداث سد بر روستاهاي بالادست ( مطالعه موردي: سد معشوره در استان لرستان )
585
اثرات اقتصادي شوك هاي قيمتي نفت و محصولات پتروشيمي بر متغيرهاي كلان ايران
586
اثرات اقتصادي، اجتماعي مجتمع فولاد مباركه بر شهر در روستاهاي دشت مباركه
587
اثرات اقليم روي پراكنش مكاني درمنه دشتي ﴿Artemisia sieberi﴾ با استفاده از مدلهاي پراكنش گونه اي ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
588
اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابت پذيري صنعت لاستيك ايران﴿ مطالعه موردي: مجتمع صنايع لاستيك يزد﴾
589
اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنايع مس ايران با رهيافت DRC (مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه كرمان )
590
اثرات الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر رقابت پذيري محصولات شركت فرآورده هاي نسوز ايران
591
اثرات القايي تولوئن بر اندامهاي ريه ، طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين اثرات به وسيله سرم فيزيولوژيك در موش سفيد
592
اثرات القايي موفولين بر اندامهاي كليه ،طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين اثرات به وسيله سرم فبزيولوژيك در موش سفيد
593
اثرات الكتروديناميك كوانتومي در پلاسماها
594
اثرات امواج صوتي و ضربه در فركانس تكرار ليزرهاي TEA-CO2
595
اثرات اندازه ذرات خوراك و افزودن آنزيم برعملكرد رشد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ...
596
اثرات اندازه، ارزش دفتري به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
597
اثرات انرژي جيره غذايي در دوره انتظار تحت استرس گرمايي، بر عملكرد و متابوليت هاي خوني گاوهاي هلشتاين
598
اثرات اولئوروپين بر پراكسيداسيون ليپيدي سرم و آنزيم هاي آنتي اكسيداني در موش صحرايي نر ديابتيك , oleuropein effects on lipid peroxidation and antioxidant enzyme levels in diabetic rats
599
اثرات ايجاد همگرايي اقتصادي بين ايران وبلوكهاي اقتصادي ،كاربرد مدل جاذبه
600
اثرات باد و خصوصيات هيدروليكي سيستم آبياري باراني بر راندمان توزيع آب
601
اثرات بارگذاري سيكلي بر روي سازه هاي مكانيكي (كره و استوانه )
602
اثرات بازاريابي چريكي بر نيّت تبليغات شفاهي در نسل Y: نقش واسطه گري اعتبار پيام
603
اثرات بازاريابي چريكي بر نيّت تبليغات شفاهي در نسل Y: نقش واسطه گري اعتبار پيام
604
اثرات باقيمانده و تجمعي كودهاي آلي بر شاخص بيومس ميكروبي و فعاليت آنزيم هاي، بتا - گلوكوزيداز، ال- گلوتاميناز، آلكالين فسفاتازوآريل سولفاتاز در يك خاك آهكي
605
اثرات بالقوه كاربري اراضي بر يكپارچگي اكولوژيكي و زون بندي مناطق حفاظت شده ﴿مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش قميشلو﴾
606
اثرات بر همكنش اسپين مداري راشبا و در سلهاوس در روي ويژه حالتها و ويژه مقادير الكترون در چاه كوانتوم
607
اثرات برهم كنش مايع فرمي بر روي آهنگ واهلش شبه ذرات در ابررساناي موج -d
608
اثرات برون سپاري بين المللي و سرمايه با فناوري بالا بر بهره وري كل عوامل توليد: مطالعه موردي صنايع منتخب با فناوري بالا در ايران (1391-1379)
609
اثرات برون سپاري منابع بر رشد اقتصادي، اشتغال و بهره وري :مطالعه موردي صنايع كارخانه اي استان اصفهان
610
اثرات بسته بندي هاي متفاوت و پوشش دهي خوراكي بر كيفيت و عمر انبارداري پسته تازه رقم اوحدي
611
اثرات بكارگيري سطوح مختلف شفيره كرم ابريشم درتغذيه طيور گوشتي
612
اثرات بلند مدت رشد اقتصادي مصرف انرژي و توسعه مالي بر انتشار گاز co2در كشور ايران
613
اثرات بودجه هاي برنامه اول در تركيب و جهت گيري بخش صنايع
614
اثرات بي تمريني كوتاه مدت بر منتخبي از پاسخ هاي هورموني و قابليت هاي زيست حركتي دوندگان نخبه ي سرعت
615
اثرات بي نظمي در ترابري اسپين درابر شبكه هاي گرافيني در حضور اسپين- مدار راشبا
616
اثرات بي نظمي مغناطيسي در روي چگالي حالات جايگزيده در يك سيم كوانتومي نيمرسانا با استفاده تقريب پتانسيل همدوس
617
اثرات بيولوژيكي تشعشعات RF شبكه تلفن همراه
618
اثرات بيولوژيكي سانحه هسته اي چرنوبيل
619
اثرات پتانسيل ناشي از ساختار فوق ريز در بررسي سيستم هسته اي دو نوكلئوني ,
620
اثرات پتانسيل ناشي از ساختار فوق ريز در بررسي سيستم هسته اي دو نوكلئوني , the effect of hyperfine in teraction of investigation in two nucleon systems
621
اثرات پديده كاويتاسيون بر افزايش سرعت خوردگي در پمپ هاي صنعت نفت
622
اثرات پرتو شدت ميوني بر چرخه uCFبا در نظرگرفتن تشكيل مولكول هاي دوميوني و هليوم
623
اثرات پرتوي سانحه هسته اي چرنوبيل
624
اثرات پروژه هاي بزرگ بر تحولات فضايي - محيطي سكونت گاه هاي شهري و روستايي ﴿ نمونه موردي : توسعه ميدان گازي پارس جنوبي ﴾
625
اثرات پس زمينه ي ناجابجايي بر بوزون هاي خنثي: برهم كنش هاي هيگز و قطبش فوتون
626
اثرات پساب ، سيستم هاي آبياري باراني و سطحي و خصوصيات خاك بر عملكرد سه محصول زراعي
627
اثرات پساب و سيستم هاي آبياري بر برخي خواص فيزيكي ، شيميايي ، آلودگي خاك تحت كشت چند محصول زراعي
628
اثرات پساب و سيستم هاي آبياري بر عملكرد چند محصول زراعي
629
اثرات پساب و لجن فاضلاب صنعتي بر خاك و رشد گياهان زراعي و زينتي
630
اثرات پليمر سوپرجاذب، كود حيواني، و كود پتاس بر عملكرد و كنترل عارضه خشكيدگي خوشه خرما در جيرفت
631
اثرات پنج تركيب ترپنوئيدي روي سه گونه آفت انباري
632
اثرات پودر يونجه ، شوري و رداكس بر توزيع گونه ها و شكلهاي كادميوم و سرب در تعدادي خاكهاي آلوده
633
اثرات پوشش كروم و نيتروژن دهي پوشش به روش پلاسمايي بر تنش هاي پسماند سطحي در فولادها
634
اثرات پوياي تكانه هاي نفتي بر تراز تجاري كشورهاي صادركننده نفت و واردكننده نفت، در دوره ي زماني 2010-2001
635
اثرات پوياي حجم كل بدهي ها بر بخش واقعي اقتصاد ايران ﴿1390-1360﴾ و ارزيابي آن به عنوان سازوكار هشداردهنده وقوع بحران مالي
636
اثرات پيش درماني تروگزروتين بر وضعيت آنتي‌اكسيداني و تغييرات هيستومورفولوژيك كليه در آسيب ناشي از ايسكمي- ريپرفيوژن كليه در موش صحرايي نر
637
اثرات پيشروي خشكي در دريا بر هيدروديناميك امواج و مورفولوژي سواحل (موضوع موردي: سواحل بندر عباس)
638
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره پياز و ماره كوئر سيتين بر ديابت و هورمون هاي محور و ...
639
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره گل سير و سولفات روي بر مقدار سرمي هورمونهاي محور هيپوفيز-گناد در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
640
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره ي دانه گل ختمي و ماده فروليك اسيد بر ديابت و ...
641
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره ي دانه گل ختمي و ماده فروليك اسيد بر ديابت و هورمون هاي محور هيپوفيز گناد در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
642
اثرات تاب جمع شدگي بر ناهمواري نخ
643
اثرات تاريخ كاشت ، فاصله رديف و تراكم بوته بر عملكرد و مواد موثره دارويي گياه گاو زبان(.Borago officinalis L)در شرايط اصفهان
644
اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گلرنگ
645
اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ
646
اثرات تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و كيفيت ذرت علوفه اي
647
اثرات تجمعي و باقيمانده سرباره و لجن كنورتور بر جذب آهن توسط گياه سورگوم
648
اثرات تجمعي و باقيمانده كاربرد لجن و سرباره كنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان كود آهن در برخي درختان ميوه زينتي
649
اثرات تجمعي و باقيمانده لجن فاضلاب بر غلظت عناصر آرسنيك ، جيوه ، سرب و كادميم در خاك و گياه گندم
650
اثرات تجميعي زيست محيطي احداث سدهاي متوالي بر آب رودخانه
651
اثرات تحت كشنده كادميوم بر برخي شاخص هاي خون شناسي و ساختار آبشش ماهي استرلياد ﴿Acipenser ruthenus﴾
652
اثرات تخريبي سيل
653
اثرات تخريبي ماسه روان بر خط و ناوگان راه آهن و طرح جلوگيري از اثرات مخرب آن حد فاصل ايستگاه سيريز الي بافق
654
اثرات تداخل بر روي بارگذاري باد در يك رديف ساختمان¬هاي بلند با ارتفاعات متفاوت در فواصل نزديك با استفاده از روش CFD
655
اثرات ترابردي بر همكنش راشبا با قدرت ناهمگن در گاز الكترون دو بعدي
656
اثرات تراكم بوته بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد هيبريدهاي ذرت
657
اثرات تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد برنج در اصفهان
658
اثرات تراكم بوته و آرايش كاشت بر كيفيت و عملكرد ذرت سيلويي سينگل كراس 704
659
اثرات تراكم و فاصله رديف كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم پنبه در اصفهان
660
اثرات تربيتي كامپيوتر بر روي كودكان ، نوجوانان ، جوانان
661
اثرات ترس، خشم، اضطراب در رشد
662
اثرات تركيبي زمان طرح ريزي قبل و در حين فعاليت كلاسي بر مهارت نوشتاري فراگيران
663
اثرات تزريق در ناحيه درز نوك پره كمپرسور محوري بر توزيع شعاعي خواص ديناميك گاز و ناپايداري‌هاي جريان
664
اثرات تسهيل‌كننده و انگيزشي خودكنترلي يادگيرنده در انتخاب سطوح تداخل زمينه‌اي در يادگيري مهارت‌هاي حركتي
665
اثرات تغذيه آخرآبستني وپس ازتولدبرعملكردرشد،خصوصيات فوليكولي پوست وتوليدالياف دربره هاي شيرخوار
666
اثرات تغذيه اي مكمل پودر ژل Aloe vera بر شاخص هاي رشد، نرخ بازماندگي و مقاومت در مقابل تنش هاي شوري و درجه حرارت حاد در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان﴿Oncorhynchus mykiss﴾
667
اثرات تغيير اقليم بر احتمال وقوع اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهاره
668
اثرات تغيير اقليم بر توليد خالص اوليه روي سطح زمين (ANPP) در مراتع استان اصفهان
669
اثرات تغيير اقليم بر رواناب سطحي در حوزه آبخيز قره سو كرمانشاه
670
اثرات تغيير اقليم بر مراحل فنولوژي گندم رقم M73-18( مطالعه موردي اصفهان)
671
اثرات تغيير پارامترهاي اقليمي بر روي تبخير و تعرق در چند منطقه ايران
672
اثرات تغيير چگالي در فركانس سازه هاي فضا كار يك لايه تخت، گنبدي و دو لايه تخت
673
اثرات تغييرات اقليمي بر نوع بارشها در ايستگاهاي منتخب استان چهارمحال وبختياري
674
اثرات تغييراقليم بر هيدرولوژي و توسعه شهرستان جهرم
675
اثرات تكانه اي انباشت ذخاير ارزي بانك مركزي بر نرخ ارز و تورم در ايران
676
اثرات تكليف شب براي دانش آموزان
677
اثرات تلويزيون بر كودكان 7تا12 سال.
678
اثرات تمپرينگ بر تنشهاي پسماند
679
اثرات تمرين تركيبي با و بدون رژيم غذايي كاهش وزن بربيوماركرهاي التهابي پلاسما و اختلال عملكرد اندوتليال در بيماران سالمند مبتلا به ديابت
680
اثرات تمرينات پلايومتريك حاد و مزمن بر برخي از فاكتور هاي دستگاه دفع ادرار در نوجوانان واليباليست پسر
681
اثرات تنش خشكي و مقادير مختلف كود آزومايت روي برخي ويژگي هاي فيزيولوزيكي دو رقم گوجه فرنگي
682
اثرات تنش رطوبتي خاك بر رشد و عملكرد لوبيا روغني (سويا)
683
اثرات تنش شوري و برخي عوامل تعديل كننده تنش بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميائي ژنوتيپ هاي سورگوم
684
اثرات تنش ماندابي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد ارقام مختلف گندم
685
اثرات تنش نوري بر روي سنتز بتا كاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella Salina ...
686
اثرات تهاجم فرهنگي در جوانان
687
اثرات توسعه بازار پول و درآمد بر مصرف انرژي در ايران
688
اثرات توسعه گردشگري مذهبي
689
اثرات تيمارهاي اسيد ساليسيليك،اسيد جاسمونيك و كلريد سديم بر كاهش خسارات سرمازدگي ميوه انار
690
اثرات ثمر بخش توجه والدين در خصوص پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمائي سال سوم شهرستان بهشهر سال 74-1373
691
اثرات جانبي ايميداكلوپريد و صابون حشره‌كش بر پارامترهاي زيستي كفشدوزك Hippodamia variegata، با تغذيه از پسيل معمولي پسته، درشرايط آزمايشگاهي
692
اثرات جايگزيني تفاله چغندرقند پرك به جاي سيلوي ذرت بر عملكرد و رفتار نشخوار گاوهاي شيري پر توليد
693
اثرات جايگزيني ذرت خوراك آغازين با تريتيكاله و جو بر عملكرد و سن از شيرگيري گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
694
اثرات جايگزيني سيلاژ ذرت با سيلاژ جو بر اساس الياف شوينده خنثي هضم نشده بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين
695
اثرات جايگزيني منبع علوفه‌اي با سرشاخه خرما براساس الياف شوينده خنثي هضم نشده برعملكرد بره‌هاي پرواري نژاد افشار
696
اثرات جذب دو فوتوني و اختلال غير خطي بر روي بر همكنش ساليتون هاي فضايي و برداري در محيط غير خطي كر
697
اثرات جريان تاريك در آشكار سازهاي مادون قرمز نقطه كوانتومي تونل زني تشديدي
698
اثرات جريان تاريك در آشكار‌سازهاي مادون ‌قرمز نقطه كوانتومي تونل‌زني تشديدي
699
اثرات جريان ورودي سرمايه و رشد اقتصادي بر عملكرد بازار سهام: مقايسه اي بين كشورهاي ايران، كره جنوبي و تركيه
700
اثرات جغرافيايي كميته امداد امام خميني بر توسعه روستايي (رشتخوار)
701
اثرات جغرافيايي كميته امداد امام خميني بر توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان رشخوار ) , geographical impact of imam khomeini relif committee an rural development
702
اثرات جمع شدگي بر شكل سطح مقطع پارچه هاي بافت ساده تاري پودي
703
اثرات جهاني شدن بر تركيب درآمدهاي مالياتي و فرار مالياتي مطالعه موردي كشورهاي عضو OECD
704
اثرات جو و ذرت فرآوري شده بر عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين در جيره هاي با سطح پايين علوفه
705
اثرات جوي بر انتشار امواج الكترومغناطيسي و بررسي كانال هاي راديويي در منطقه خليج فارس
706
اثرات حاد پروتكل هاي گرم كردن نيرومندسازي پس فعالي ﴿ pap﴾ بر عملكرد بي هوازي و تغييرات لاكتات در تالوكاران زن
707
اثرات حاد كشش PNF عضله مخالف بر خستگي عصبي عضلاني، قدرت و الكترومايوگرافي عضله موافق در مفصل زانو افراد غير ورزشكار
708
اثرات حاد كشش PNF عضله مخالف بر خستگي عصبي عضلاني، قدرت و الكترومايوگرافي عضله موافق در مفصل زانو افراد غير ورزشكار
709
اثرات حذف و باز توزيع يارانه صنايع توليدي در قانون هدفمندي يارانه‌ها و ارائه مدل تخصيص بهينه آن براي صنايع توليدي استان يزد
710
اثرات حرارتي درمطالعه ليزرالكترون آزاد با ويگلر تخت توسط پتانسيل لينارد ويشرت
711
اثرات حرارتي وابسته به زمان در ليزرهاي حالت جامد با دمش گوسي
712
اثرات حفاظتي تركيبهاي فنلي عصاره زنجبيل ودارچين بر روي سلولهاي كبد رات تيمارشده با تيواستاميد
713
اثرات حمله اعراب به ايران
714
اثرات خميدگي نانو لوله كربني بر روي سفتي نانوكامپوزيت‌هاي CNT/پليمر
715
اثرات خود سرازيري و پراكندگي رامان درون پالسي در كليدهاي ساليتوني فوق سريع مزدوج موازي
716
اثرات خونسازي روغن دانه ي گوجه فرنگي و عصاره ي هيدروالكلي خرماي اشرسي در آنمي هموليتيك القاء شده با فنيل هيدرازين در موش هاي سوري نر: يك رهيافت ايمني خون شناسي، بيوشيميايي، سلولي مولكولي و - - استريولوژيكي
717
اثرات داروي" لووتيروكسين"بر هورمونهاي تيروئيدي
718
اثرات درجه حرارت خاك بر مقدار فسفر قابل جذب گياه در برخي از سري خاكهاي اصفهان
719
اثرات دفعات آبياري بر پتانسيل آب ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه زيره سبز
720
اثرات دما و PH بر هدايت الكترونيكي پلي آنيلين سنتزي درواكنش با يد , effects temprature and PH on electrical conductivity of synthetic polyaniline inreaction with iodine
721
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي (LP ) و غيرخطي ( NLP )بر قدرت عضلاني،خستگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)
722
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي و غير خطي بر قدرت و استقامت عضلاني در دختران نوجوان تمرين نكرده
723
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي و غيرخطي بر ظرفيت عملكردي و شاخص هزينه فيزيولوژيك زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)
724
اثرات دوازده هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل مولتي ويتامين مينرال بر برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي و ايمونولوژيكي مردان سالم در هواي آلوده ي شهري
725
اثرات ديابت شيرين بر روي فاكتورهاي انعقادت خون
726
اثرات راه آهن سريع السير بر توسعه گردشگري(مطالعه موردي: خط راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان)
727
اثرات رايانش ابري بر بهبود كسب و كار و اقتصاد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد مطالعه: (صنعت مبلمان)
728
اثرات رايج ترين آنتي باكتريال هاي مورد استفاده برسيستم ايمني و پارامترهاي خوني ماكيان گوشتي
729
اثرات رزمارينيك اسيد بر مهار اكسيداسيون LDL سرم تحت اثر سولفات مس در محيط in vitro
730
اثرات رژيمهاي آبياري و سطوح ازت سرك بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه لوبيا چيتي (لاين آزمايشي 11816)
731
اثرات رژيمهاي مختلف آبياري بر رشد رويشي و زايشي ذرت
732
اثرات رشد جمعيت بر توسعه
733
اثرات رعد و برق بر بي هنجاري هاي يون سپهري بر روي منطقه تهران
734
اثرات روانشناختي رنگ در برج هاي مسكوني فضاهاي شهري(نمونه موردي برج هاي مسكوني منطقه 9 مشهد)
735
اثرات روانشناختي رنگ در برج هاي مسكوني فضاهاي شهري(نمونه موردي برج هاي مسكوني منطقه 9 مشهد)
736
اثرات روانكار فروسيال بر عملكرد ياتاقان هاي لب دار غير مدور
737
اثرات رواني دعا در كاهش اضطراب
738
اثرات روزهاي هفته بر بازده بورس
739
اثرات روش هاي گوناگون اجراء بر نتايج حاصل از تحليل و بررسي آن در پل دره پونك
740
اثرات روش هاي مختلف تهيه بستر و بقاياي محصول قبلي بر عملكرد كمي و كيفي ارقام سويا بعنوان كشت دوام
741
اثرات ريزوبيوم مايكوريزاوهيوميك اسيدبرعملكردوبرخي صفات فيزيولوژيك نخوددرشرايط آبياري درمنطقه كرمانشاه
742
اثرات زلزله هاي نزديك به گسل بر رفتار سازه هاي قابي بتن آرمه
743
اثرات زلزله‌هاي نزديك گسل در مقاوم‌سازي سازه‌هاي فولادي
744
اثرات زمان و شدت برداشت روي كوبوهيدراتهاي غيرساختماني و توليد علوفه گونه آگروپيرون تريكوفوروم
745
اثرات زمان و مواد آلي بر جذب فسفر در بعضي از خاكهاي منطقه اصفهان
746
اثرات زوال اعضاي بتني در شرايط محيطي مهاجم بر منحني لنگر-انحناي مقاطع و منحني عملكرد قاب‌هاي بتن‌آرمه
747
اثرات زيانبار مواد ضد عفوني كننده بر روي پارچه هاي قديمي .(گندزدائي و مرمت يك بافته تاريخي )
748
اثرات زيانبار مواد ضد عفوني كننده بر روي پارچه هاي قديمي گند زدايي و مرمت يك بافته تاريخي
749
اثرات زير كشندگي باكتري Bacillus thuringiensis و سم ايميداكلوپريد روي پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
750
اثرات زير كشنده ي عصارهي گياهي اكاليپتوس و آفت كش فنيتروتيون روي پارامترهاي زيستي و فعاليت ويژه-ي آنزيم‌هاي استراز سن سبز
751
اثرات زيركشنده دو آفت‌كش ايميداكلوپرايد و پايري‌پروكسي‌فن روي كفشدوزك Menochilus sexmaculatus Fabricius با تغذيه از پسيل معمولي پسته
752
اثرات زيست محيطي اجزاي گل حفاري در چاه هاي نفت با نگرش ويژه برگل هاي حفاري سنتزي
753
اثرات زيست محيطي جيوه ناشي از عمليات معدنكاري
754
اثرات زيست محيطي سايش ادوات ترمزي قطار شهري و شبيه سازي جريان آلوده
755
اثرات زيست محيطي طرح فاضلاب تهران
756
اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در كشور هاي عضو منا: با رويكرد داده هاي تابلويي
757
اثرات زيست محيطي و منشاء طوفان هاي گرد و غبار استان يزد و راهكار كاهش آن
758
اثرات زيستي آفت‌كش‌هاي اسپيروتترامات، فنيتروتيون و كلرپيريفوس‌ روي كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae)
759
اثرات ژئومرفولوژيك باد
760
اثرات ژئومورفولوژي و زيست محيطي فعاليتهاي معدنكاري ( مطالعه موردي كرمانشاه - قروه )
761
اثرات ساچورياخوزستانيكا بر مهار اكسيداسيون LDL سرم تحت اثر سولفات مس در محيط In vitro
762
اثرات ساچورياخوزستانيكا برمهاراكسيداسيون ...سرم تحت اثر سولفات مس درمحيط...
763
اثرات ساختار فضايي شهر بر نحوه دسترسي به خدمات شهري (مطالعه موردي: شهر آمل )
764
اثرات ساليسيليك اسيد؛متيل جاسمونات و سولفات پتاسيم بر خصوصيات كيفي ميوه انار
765
اثرات سرب بر ميزان اضطراب با استفاده از تست ماز بعلاوه مرتفع در موشهاي صحرايي نري كه در دوران جنيني ، شيرخوارگي و بعد از شيرخوارگي در معرض اين فلز قرار گرفته اند
766
اثرات سطح زمين روي نيرو هاي ليفت ودرگ شناور WIG
767
اثرات سطح و منبع الياف جيره بر مصرف خوراك آغازين، فراسنجه هاي شكمبه اي، عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
768
اثرات سطوح مختلف آلفاتوكوفرول استات و جوانه ميخك بر شاخص هاي آنتي اكسيداني، پاسخ هاي ايمونولوژيك و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
769
اثرات سطوح مختلف اوره در جيره گاوهاي شيري كم توليد
770
اثرات سطوح مختلف پودر پوست انار بر شاخص‌هاي عملكردي و سلامت گوساله‌هاي شيري هلشتاين
771
اثرات سطوح مختلف تشعشع UV-B بر خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك كنجد
772
اثرات سطوح مختلف تفاله آبگيري شده ي هويج بر فراسنجه هاي تخم بلدرچين
773
اثرات سطوح مختلف عصاره گياه دارويي بابونه در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
774
اثرات سطوح مختلف كود ازته و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاء آن در آفتابگردان
775
اثرات سطوح مختلف كودسبز برعملكرد و اجزاي عملكردگندم ( Triticum aestivium L. ( در شرايط آبياري تكميلي دركرمانشاه
776
اثرات سطوح مختلف ويتامين هاي C، Eو چربي جيره در شرايط تنش گرمايي بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و پايداري اكسيداتيو گوشت در جوجه هاي گوشتي
777
اثرات سفيكسيسم بر بافت بيضه ،اسپر ماتوژنز ،تستوسترون و گنادوتروپين هاي هيپوفيزي در موش سوري balb/c نر بالغ
778
اثرات سفيكسيم بر بافت بيضه، اسپرماتوژنر تستوسترون و كنادوتروپين هاي هيپوفيزي در موش سوري نر بالغ
779
اثرات سوابق دوران كودكي در بزهكاري مجرمين در شهرستان كرج
780
اثرات سولفيد هيدروژن بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي پايه بادام تلخ در شرايط تنش شوري
781
اثرات سياست مالي بر رفتار مصرفي بخش خصوصي ( 76 - 1338 )
782
اثرات شغل دوم بر زندگي فرهنگيان شهرستان آزادشهر
783
اثرات شكاف بهره اي بر تورم در اقتصاد ايران در دوره 1368- 1386
784
اثرات شكل و پارامترهاي هندسي داكت بر عملكرد هيدروديناميكي پروانه داكت دار
785
اثرات شهري خودروهاي برقي
786
اثرات شوري بر بعضي از خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك نيشكر
787
اثرات شوري خاك بر تجمع املاح ﴿ سديم، كلر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم ﴾، اسيد آمينه پرولين و قند محلول در برگ آتريپلكس، لاكت و گز در منطقه چاه افضل اردكان
788
اثرات شيميايي و فيزيولوژيكي آفت كش هاي اسپيرو تترامات ،فلونيكاميد و لامبداساي هاترين روي پوره سن 5 پسيل معمولي پسته
789
اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدرو الكلي ريشه گياه كلزا در موش سوري
790
اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدرو الكلي ريشه گياه كلزا درموش سوري
791
اثرات ضد دردي وضدالتهابي عصاره هاي هگزاني وآبي ميوه گياه پنج انگشت
792
اثرات ضد ميكروبي كلستروم گاو بر استرپتوكوكوس موتانس
793
اثرات ضددردي و ضدالتهابي عصاره هاي آبي و هگزاني ميوه گياه پنج انگشت
794
اثرات ضدميكروبي و آنتي اكسيداني عصاره گياه تاتوره (Datura innoxia)
795
اثرات طول روز و درجه حرارت بر مراحل نمو، رشد و عملكرد ذرت
796
اثرات عصاره بادرنجبويه دنايي بر كنترل ديابت و هايپر كلسترولمي
797
اثرات عصاره نسترن كوهي (Rosa canina) برفرآيند اسپرماتوژنز در موش تيمار شده با آفت كش سيرومازين
798
اثرات عوامل اقليمي بر زعفران در خراسان جنوبي
799
اثرات عوامل ناپايا بر روي يك عملكرد بال گردان
800
اثرات غلظت هاي مختلف ساكارز و سرم جنين گوساله بر زنده ماني سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني بره قبل و بعداز انجماد
801
اثرات غلظتهاي مختلف نيكل بر جوانه زني و چندفرآيند بيوشيميايي و فيژيولوژيكي گياه كلزا
802
اثرات غير موضعي بر عمق نفوذ ابر رساناها با دماي گذار بالا
803
اثرات غيرخطي بارهاي خارجي روي اتصالات پيچ
804
اثرات غيرخطي مرتبه سوم و پنجم و مديريت انتشار ساليتون در فيبر نوري
805
اثرات فراسنج هاي آب و هوايي و آلاينده هاي هوا بر ازون سطحي و تابش فرابنفش در اصفهان
806
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتي ترموست بدنه خودرو
807
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتي ترموست بدنه خودروژژژ
808
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتيترموست بدنه خودرو
809
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتيترموست بدنه خودروسيييييي
810
اثرات فردي و اجتماعي تربيت بدني در دانش آموزان دختر متوسط بخش گميشان
811
اثرات فرهنگ سازماني بر استقرار مديريت دانايي
812
اثرات فشار شيميايي روي ويژگي‌هاي ترابردي تركيب‌هاي Fe2V1-xNbxAl، CeMxIn3-x ، CeRhMxIn5-x M= Cd, Sn ) (و CePt2In7
813
اثرات فشار هيدروستاتيك و دما بر توليد هارمونيك - دوم در نقاط كوانتومي كروي گاليم آرسنيك با برهم كنش اسپين - مدار راشبا و پتانسيل محدود كننده ي سهموي
814
اثرات فضاي سبز شهري بر ابعاد اجتماعي حاشيه نشيني (نمونه موردي :منطقه 4 شهرداري مشهد)
815
اثرات فضايي قنوات در نواحي خشك و نيمه خشك (مورد مطالعه:قنوات شهرستان گناباد)
816
اثرات فضايي قنوات در نواحي خشك ونيمه خشك(شهرستان گناباد)
817
اثرات فوق حرارتي و اندركنش هاي فوق ريز در همجوشي كاتاليزور ميوني T/H/D
818
اثرات فيزيوژيكي زنجبيل وزردچوبه بربرخي پارامترهاي خوني وعملكرد توليدي درطيور تخمگذار
819
اثرات فيزيولوژيك استفاده از لاكتوفرين گاوي در جيره غذايي ماهي آنجل (Pterophyllum scalare)
820
اثرات فيزيولوژيك استفاده از لاكتوفرين گاوي در جيره غذايي ماهي پنگوسي Pangasius sanitwongsei
821
اثرات فيزيولوژيكي زنجبيل
822
اثرات كاپا كاراگينان، آلژينات سديم، مونو و دي گليسيريد و كربوكسي متيل سلولز بر روي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خامه صبحانه
823
اثرات كادميم و سرب بر رشد، اندازه و تغييرات شكل (Cyclomorphosis) در آنتن منشعب هاي آب شيرين
824
اثرات كاربرد برگي بر و پوترسين بر تشكيل ميوه درختان زيتون
825
اثرات كاربرد تنظيم كننده هاي رشد گياه در مراحل مختلف نمو فيزيولوژيك بر پتانسيل عملكرد دانه گندم تحت شرايط ديم
826
اثرات كاربرد خارجي هورمونهاي گياهي در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيك نخود فرنگي تحت شرايط آبياري تكميلي
827
اثرات كاربرد قبل از برداشت متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد بر كيفيت و عمر گل جايي گل بريده رز
828
اثرات كاربرد ليزر ديود 980 نانومتر در درمان پاكت پريودنتال بر سلامت لثه پس از درمان غير جراحي پريودنتال
829
اثرات كافور طبيعي بر برخي سلولهاي خوني ، پارامترهايالكتروليتي و هورمون پروژسترون در موش سفيد ماده
830
اثرات كافور طبيعي بر برخي سلولهاي خوني پارامترهاي الكتروليتي و هورمون تستوسترون در موش سفيد نر
831
اثرات كاهش پروتئين خام جيره برپايه كنجاله كلزا با فرآوري منابع كربوهيدراتي و پروتئين بر هضم و عملكرد گاوهاي شيرده پرتوليد
832
اثرات كاهش وزن با قلياء روي رنگرزي پارچه پلي استر
833
اثرات كد اقتصادي بر روي وصول مالياتها
834
اثرات كشش سه محوري روي رسانندگي اپتيكي فسفرين
835
اثرات كشندگي و زير كشندگي چند عصاره گيلهي و آفت كش ايميداكلوپرايد روي شته جاليز Aphis gossypii Glover(hem:Aphididae
836
اثرات كشنده آفت‌كش‌هاي تيوسيكلام، پيريداليل، فلوبن‌دي‌آميد و لوفنورون روي شب¬پره مينوز گوجه-فرنگي Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)و اثر زيركشندگي آن¬ها روي پارامترهاي جدول زندگي سن شكارگرNesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae)
837
اثرات كشنده و دور كننده اسپينوزاد،ايندوكساكارب و عصاره گياهان حنا و كرچك روي پروانه مينوز گوجه فرنگي
838
اثرات كشنده و زيركشنده آفت‌كش‌هاي ايندوكساكارب، فلوبن‌دي‌آميد و لوفنورون روي پارامترهاي جدول زندگي سن شكارگر Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae)
839
اثرات كمك هاي خارجي بر رفتار مالي دولت در كشورهاي منتخب در حال توسعه
840
اثرات كوتاه مدت و بلندمدت شوك هاي نامتقارن نفتي بر اقتصاد كلان در ايران
841
اثرات كوتاه مدت و ميان مدت كودهاي آلي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك
842
اثرات كودهاي ازت ، فسفر و پتاسيم بر رشد و عملكرد ذرت
843
اثرات كودهاي ازته بر شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه سويا
844
اثرات كوكسيديواستات ها بروضعيت ايمني ، پارامترهاي خوني وعملكرد ماكيان گوشتي
845
اثرات كيفيت مواد اوليه بر نخ توليدي ازسيستم چرخانه اي
846
اثرات گردشگري بر توسعه روستايي ﴿حاشيه زاينده رود﴾
847
اثرات گردشگري شهري بر توسعه فضايي شهرها (نمونه موردي ناهارخوران گرگان)
848
اثرات گياه آقطي ( Sambucus ebulus9)بر عيار پادتن بيماري نيوكاسل، پارامترهاي خوني و عملكرد ماكيان گوشتي
849
اثرات لاكتوفرين گاوي در جيره بر شاخص‌هاي فيزيولوژيك تاس‌ماهي استرلياد (Acipenser ruthenus)
850
اثرات لايه صهاي ابررسانا بر ترابرد الكتريكي در اتصالات تونل زني مغناطيسي
851
اثرات ماليات و فرار مالياتي بر عايدي سرمايه ﴿ مورد مطالعه: كشورهاي OECD،2009-1979﴾
852
اثرات متابوليتهاي ثانويه گياهان دارويي Mentha pulegium L., Mentha piperita L. Rosmarinus officinalis L. و Hyssopus officinalis L. بر كنترل قارچهاي عامل بيماري پژمردگي و پوسيدگي نخود
853
اثرات متحرك هاي تنش زا و تغييرات زندگي دانشجويان دختر و پسر
854
اثرات متقابل آزادي سياسي و آزادي اقتصادي
855
اثرات متقابل بيكربنات و شكل هاي مختلف آهن ،منگنز و روي برگياه فلفل در محيط هيدروپونيك
856
اثرات متقابل پاسخ به تقاضا و شبكه هوشمند (Interactions Between Demand Response & Smart Grid)
857
اثرات متقابل رسانه و فرهنگ در جامعه
858
اثرات متقابل سطح ميتونين و تعادل الكتروليتي جيره بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
859
اثرات متقابل فناوري نانو و سرطان
860
اثرات متقابل قارچ¬هاي مايكوريز آربوسكولار و تريكودرما بر شاخص¬هاي رشد و بيماري¬زايي پژمردگي فوزاريومي در دو توده طالبي
861
اثرات متيل ترشياري بوتيل اتر بر روي سلول هاي استرومايي مغز استخوان موش در محيط كشت
862
اثرات مثبت و منفي بسته بندي مواد غذيي به صورت مدرن و سنتي روي محيط زيست
863
اثرات مثبت و منفي محيط زيستي تجارت الكترونيك مطالعه موردي سايت google
864
اثرات محافظتي ملاتونين اگزوژن بر تغييرات ايجاد شده به وسيله نيكوتين در فوليكول هاي تخمدان موش
865
اثرات محلول پاشي پرولين و گلايسن بتائين بر واكنش آفتابگردان به تنش خشكي
866
اثرات محيطي آرسنيگ حاصل از فعاليت معادن طلا با نگرش ويژه به معدن طلاي زره شوران آذربايجان غربي
867
اثرات مديريت اسلامي بر عملكرد سازمان ها
868
اثرات مرسريزاسيون بر روي خواص فيزيكي نخ اصطكاكي
869
اثرات مصرف گلوكز خوراكي در آغاز تمرين طولاني مدت با شدت متوسط در زنان در مقايسه با مردان
870
اثرات مصرف نيتروژن بر كاهش خسارت ماندابي در گندم پاييزه
871
اثرات مقادير مختلف نيتروژن ، فسفر و پتاسيم بر راندمان مصرف كود، رشد و عملكرد ذرت
872
اثرات مقدار و نحوه تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد برنج در اصفهان
873
اثرات مكمل سازي دانه زيره سياه بر عملكرد، كلسترول تخم مرغ، وزن تخم مرغ، كيفيت پوسته و سيستم ايمني در مرغ هاي تخم گذار
874
اثرات ملاتونين بر سميّت و بقا رده سلولي سرطان آناپلاستيك تيروييد انسان
875
اثرات منفي برنامه هاي تلويزيوني (غير از برنامه كودك ) بر كودكان و نوجوانان
876
اثرات مهاركنندههاي سيكلواكسيژناز بر تضعيف سيستم ايمني ناشي از جراحي در موش صحرايي
877
اثرات مواد شيميايي روي پرزدهي پارچه پنبه ـ پلي استر
878
اثرات موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي بر تجارت صنعتي ايران ﴿1387- 1359﴾
879
اثرات موانع غير تعرفه اي بر تقاضاي واردات ايران در دوره زماني﴿ 1386-1365﴾
880
اثرات ميدان مغناطيسي روي روي صفحه گرافيني
881
اثرات ميدان مغناطيسي روي نانو نوارهاي گرافيني
882
اثرات ميدان مغناطيسي، گرانروي و پارامترهاي ديگر بر روي رفتار الكتروشيميايي نانوذرات مگنتيت به عنوان جاذب ديكرومات
883
اثرات ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي خارجي بر ضريب جذب و ضريب شكست نقاط كوانتومي گاليم- آرسنيك استوانه‌اي مدل Λ در پديده‌ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي
884
اثرات مينوكسيديل در درمان آلوپسي آندروژنيك
885
اثرات مينوكسيديل در درمان آلوپسي آندروژنيك
886
اثرات ميوفانكشنال تراپي با oral screen بر طول و نيروي لب ها در بيماران Cl.II divI
887
اثرات ناخالص الكتريكي روي رسانندگي نانو لوله هاي كربني تك ديواره اي نوع آرمچير در حضور ميدان الكتريكي
888
اثرات ناخالصي روي خواص الكتروني نانوكپسول هاي كربني
889
اثرات ناشي از سدهاي هندسي مغناطش ابررساناهاي نوع II : از طريق مطالعه سطح موثر
890
اثرات ناطميناني و ريسك بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
891
اثرات نانو ذرات خاكستر مخروط كاج بر ويژگي هاي بتن سازه هاي آبي
892
اثرات نانو ذرات طلا بر تغييرات آنزيم آلكالن فسفاتاز و كراتين كيناز و قند خون و بافت كليه در موش هاي سوري نر
893
اثرات نانوذرات اكسيد منيزيم بر تغييرات آنزيم هاي آلكالن فسفاتاز و كراتين كيناز و قند خون و تغييرات بافت كليه در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
894
اثرات نانوذرات طلا بر تغييرات گلبول هاي خوني و آنزيم هاي كبدي )SGOT, SGPT( و تغييرات بافت كبد در موش هاي سوري نر
895
اثرات نانوذرات طلا بر تغييرات گلبول هاي خوني وآنزيم هاي كبدي وتغييرات بافت كبد در موش هاي سوري نر
896
اثرات نرخ بارگذاري، اصطكاك و اندازه بر نرخ رهايي انرژي كرنشي در مود II برشي بين لايه اي
897
اثرات نسبت سختي بستر بر پاسخ لرزه اي سدهاي خاكي، مطالعه موردي ( سدجاميشان)
898
اثرات نسبت سختي بستر بر پاسخ لرزه اي سدهاي خاكي، مطالعه موردي ) سدجاميشان
899
اثرات نسبيتي بر رابطه پاشندگي امواج درون پرتو نسبيتي الكتروني
900
اثرات نسبيتي در انتشار امواج الكتروستاتيك يوني
901
اثرات نسبيتي در انرژي سيستم هاي چگال در چارچوب روش LOCV
902
اثرات نسبيتي در شبيه سازي جنبشي پلاسما
903
اثرات نسبيتي مراتب بالا در پراكندگي رامان القايي دربرهم كنش هاي ليزر-پلاسما
904
اثرات نظريه ريسمان بر:فيزيك؛رياضيات و فلسفه
905
اثرات نفتالين استيك اسيد، نفتالين استاميد، بنزيل آدنين و سوين بر تنك، كيفيت ميوه و غلظت عناصر در برگ و ميوه سيب سلطاني
906
اثرات نفتالين بر برخي فاكتورهاي سلولي ، الكتروليت ها، پلاسما و غلظت مت هموگلوبين خون موش سفيد
907
اثرات نقاط دورافتاده در شناسايي و برآورد مدل هاي فارچ
908
اثرات نوع،رنگ ارتفاع و غلظت تله هاي طعمه گذاري شده با فرومون در شكار پروانه هاي نر مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
909
اثرات نيترات سديم بر برخي فاكتورهاي سلولي ، الكتروليت ها، پلاسما و غلظت مت هموگلوبين خون موش سفيد
910
اثرات نيترات سرب و آرسنيك روي ترانس آمينازهاي سرم و سلولهاي خوني رات
911
اثرات نيروهاي تبادلي بر روي واپاشي هسته هاي آلفازا , The effects of exchange force on alpha nuclear decays
912
اثرات هدفمند كردن يارانه هاي برق بر صنايع كارخانه اي ايران
913
اثرات هسته اي روي توابع ساختار غيرقطبيده در هسته هاي سبك و سنگين
914
اثرات هسيتوپاتولوژي نانو ذره اكسيد روي بر بافت پانكراس رت
915
اثرات هشت هفته تمرين درآب برعملكردهاي تعادلي مردان باقطع يكطرفه اندام تحتاني
916
اثرات هشت هفته تمرين هوازي و تركيبي (هوازي و مقاومتي) بر نيمرخ ليپيدي و پروتئين واكنش دهنده C بر افراد ترك كرده اعتياد به ترياك
917
اثرات هم خوني بر صفات توليد مثلي گله هاي گاو شيري استان اصفهان
918
اثرات هندسه و چيدماني تزريق جت هوا در ناحيه درز نوك پره يك رتور كمپرسور محوري بر روي عملكرد آن
919
اثرات هورمون هاي جيبرلين و اكسين روي رشد و نمو گرده درختان ميوه هسته دار در شرايط درون شيشه اي
920
اثرات هورمون هاي جيبرلين واكسين روي رشد ونمو گرده درختان ميوه هسته دار در شرايط درون شيشه اي
921
اثرات هيدروپريود بر باردهي ﴿وزن زنده، وزن زنده بدون خاكستر وكلروفيل a﴾ جامعه پريفيتون درنهرهاي مصنوعي
922
اثرات هيستوپاتولوژي نانوذرات نقره در بلدرچين ژاپني
923
اثرات هيستوپاتولوژيك نانوسيلور بر دستگاه تناسلي ماده در رات
924
اثرات و ارزش نقاشي ديواري در جامعه اسلامي ما
925
اثرات و پيامدهاي اقتصادي اجتماعي و محيطي توسعه گردشگري بر شهر رينه با تاكيد بر خانه دوم
926
اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده
927
اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده هاي استان قم
928
اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان دامغان
929
اثرات و معضلات زيست محيطي در مناطق گردشگري استان چهار محال و بختياري و راههاي مقابلع با ان
930
اثرات وارد كردن نانو ذرات در محلول هاي الكترولس و تاثير آن برخواص پوشش ها
931
اثرات واكس پلي‌اتيلن بر كاهش دماي اختلاط و تراكم و بهبود مشخصات مخلوط‌هاي آسفالت لاستيكي
932
اثرات ورزش صبحگاهي بر سلامت روان كاركنان اموزش و پرورش شهرستان شهريار
933
اثرات يك دوره تمرين تناوبي شديد بر برخي هورمون هاي اشتهايي و شاخص هاي التهابي پلاسما مردان مبتلا به ديابت نوع 2
934
اثرات يكي از مواد مصرفي پالايشگاه نفت MTBE):متيل ترشيو بوتيل اتر( بر سلول هاي جنسي پستانداران )موش سفيد نژاد (NMRI
935
اثرات يكي از مواد مصرفي پالايشگاه نفت MTBE):متيل ترشيوبوتيل اتر(برخون ، طحال و شش يك پستاندار )موش سفيد(
936
اثرات يونوفورهاي آنتي كوكسيديوز و مكمل متيونين بر عملكرد طيور گوشتي
937
اثرات يوهيمبين و پروپرانولول بر فعاليت بيگانه خواري ماكروفاژها قزل آلاي رنگين كمان .....
938
اث‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍اي‌ ب‍وم‍ي‌ و م‍ح‍ل‍ي‌ روس‍ت‍اي‌ طب‍ق‍ده‌ م‍ي‍ان‍درود در ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌
939
اث‍رات‌ ورزش‌ ب‍ر ب‍ي‍م‍اري‌ ه‍اي‌ ق‍ل‍ب‍ي‌
940
اثراث و ارزش نقاشي ديواري درجامعه اسلامي ما
941
اثراثر كشندگي عصاره گياهان مخلصه و سرو كوهي در كنترل سه گونه آفت انباري و تجزيه‌ي شيميايي اسانس‌ گياهان
942
اثراستفاده از سلولز اصلاح شده بر پايداري و ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي خامه قنادي
943
اثراسيداسكوربيك برميزان تحمل به شوري گياه يونجه درشرايط كشت درشيشه
944
اثراسيدسولفوريك برمقاومت ودوام بتن حاوي پوزولان
945
اثراصلاح باورهاي جنسي بر ميزان رضايت جنسي زنان خانه دار
946
اثرافزودن پروبيوتيك در جيره هاي بر پايه جو بر كلسترول تخم مرغ و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
947
اثرافزودن عصاره روغني بره موم در جيره ، بر پاسخ ايمني و عملكرد جوجه هاي گوشتي
948
اثرالاجيتانين (فراكسيون تانني)پوست اناربربيان سايتوكاين هاي IL6، IL8 وGM-CSF درسلول هاي فيبروبلاست پوست انسان
949
اثراندازه محدود شبكه بر رفتار ميكروامولسيون
950
اثربازشو بررفتارديوارهاي برشي فولادي موجدار
951
اثربخشي «درمان مبتني بر پذيرش و تعهد» (ACT) بر كيفيت زندگي، سلامت روان و عملكرد شناختي در سالمندان مبتلابه بيماري تخريب ماكولا وابسته به سن (ARMD)
952
اثربخشي «درمان مبتني بر پذيرش و تعهد»(ACT) بركيفيت زندگي،سلامت روان و عملكرد شناختي در سالمندان مبتلابه بيماري تخريب ماكولا وابسته به سن (ARMD)
953
اثربخشي آرامش عضلاني پيشرونده بر فشار خون ، استرس ادراك شده و اضطراب زنان باردار
954
اثربخشي آموزش آگاهي واج‌شناختي بر عملكرد خواندن و نگرش به خواندن دانش آموزان نارساخوان
955
اثربخشي آموزش ابراز وجود بر شادكامي، پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر مقطع تحصيلي متوسطه اول شهر ربط
956
اثربخشي آموزش ابراز وجود بر هراس اجتماعي و سلامت ذهن دانش آموزان دختر شهر بويين مياندشت
957
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر افسردگي، اميدواري و تاب‌آوري در بيماران كرونري افسرده با سابقه سكته قلبي
958
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر تفكر واگرا، حل مسئله اجتماعي و حافظه آينده نگر زنان خانه دار داراي نشانه‌‌‌‌‌‌‌هاي افسردگي در شهر اصفهان
959
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر حافظه كاذب، انعطاف‌پذيري شناختي و نشخوار فكري اشتراكي در دانشجويان افسرده
960
اثربخشي آموزش ادراك ديداري و شنيداري بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان سوم ابتدايي شهرستان خميني شهر
961
اثربخشي آموزش ادراك شنيداري بر مهارت املانويسي دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان سال 89-1388
962
اثربخشي آموزش اشعار ريتميك بر بهبود كاركرد حافظه فعال، كاهش شدت لكنت زبان و اضطراب كودكان مبتلا به لكنت زبان
963
اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي خانوادگي كثرت گرا بر ميزان شادي، رضايت از زندگي زوجين و مهارت هاي اجتماعي فرزندان در دوره ابتدايي
964
اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي زوجين بر عملكرد خانواده و اثر آن بر ميزان علائم دانش آموزان ADHD سنين 9-4 سال
965
اثربخشي آموزش امنيت هيجاني بر تعارضات زناشويي و بهزيستي ذهني زنان متاهل شهر اصفهان
966
اثربخشي آموزش ايمن سازي در برابر استرس بر خودكارآمدي هيجاني و بهزيستي روان‌شناختي در زنان باردار مبتلا به ديابت بارداري
967
اثربخشي آموزش ايمن سازي درمقابل استرس بر فرسودگي شغلي و تاب آوري كاركنان دانشگاه پيام نورمركزتهران
968
اثربخشي آموزش بازخورد عصبي بر بهبود نوشتار پريشي كودكان ناتوان در يادگيري
969
اثربخشي آموزش بخشش درماني بر تاب آوري ، تعارضات زناشويي و رضايت جنسي زنان مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه 8 شهر تهران
970
اثربخشي آموزش برنامه درماني اتيسم يكپارچه با خانواده بر استرس والدگرى و رضايت زناشويى مادران كودكان اتيستيك شهر تهران
971
اثربخشي آموزش برنامه رانندگي ايمن بر ادراك ريسك مبتني بر عاطفه و شناخت، نگرش نسبت به حمل و نقل ايمن و رفتار رانندگان موتورسيكلت: بر اساس مدل¬هاي روان¬شناختي باور به سلامت و رفتار برنامه ريزي شده
972
اثربخشي آموزش برنامه كاهش استرس بر پايه ذهن آگاهي و مهارت هاي مقابله با استرس بر ميزان درد، كيفيت زندگي و سلامت روان بيماران مبتلا به سرطان پستان
973
اثربخشي آموزش برنامه‌ي فرزند پروري مثبت بر خودكارآمدي و سبك والدگري مادران و عناصر ترسيمي كودكان با اختلال هيجاني و رفتاري
974
اثربخشي آموزش به روش متقابل بر بهبود درك مطلب دانش آموزان كم توان ذهني پايه هفتم
975
اثربخشي آموزش به شيوه راهنماي جمله فلپس بر مهارت هاي عصب روانشناختي و عملكرد بيان نوشتاري دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص در پايه ي پنجم دوره ي ابتدايي
976
اثربخشي آموزش پنسيلوانيا بر تعهد ديني، معناي زندگي و خلق و خو
977
اثربخشي آموزش پنسيلوانيا بر تعهد ديني، معناي زندگي و خلق و خو
978
اثربخشي آموزش پيش از ازدواج برباورهاي محدود كننده انتخاب همسر و انتظار از ازدواج در دانشجويان پسر شهر اصفهان
979
اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش علايم اضطراب وافسردگي نوجوانان مبتلا به بيماري قلبي
980
اثربخشي آموزش تاب‌آوري بر بهزيستي روان‌شناختي، كيفيت زندگي و سلامت روان افراد مصرف‌كننده مواد مخدر
981
اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر رفتارهاي پرخاشگرانه و صميميت اجتماعي دختران فراري شهر اصفهان: يك پژوهش مورد منفرد
982
اثربخشي آموزش تفاوت هاي جنسيتي روانشناختي بر دلزدگي و صميميت زناشويي
983
اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر باورهاي معرفت شناختي دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
984
اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر خلاقيت، كمال طلبي و انگيزش دروني و بيروني دانش آموزان
985
اثربخشي آموزش تفكر خلاق بر بهبود مهارت خلاقيت و حل مسأله دانش آموزان دختر سال دوم هنرستان هاي فني و حرفه اي و كار و دانش شهرستان ميبد
986
اثربخشي آموزش تفكرانتقادي بركاهش اختلال پرخاشگري ومشكلات توجه دردانش آموزان پسرمقطع دبستان شهرستان فراشبند
987
اثربخشي آموزش تكاليف نظريه ذهن بر مهارت زبان و رفتار سازشي دانش آموزان ناتوان ذهني
988
اثربخشي آموزش تلفيقي مثبت انديشي ومهارت هاي جستجوگري شغلي برخودپنداري شغلي، رفتار كار آفرينانه ودرماندگي شغلي دانشجويان دختر
989
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر انعطاف‏پذيري شناختي، تحمل پريشاني و ابرازگري هيجاني نوجوانان پسر داراي مشكلات رفتاري
990
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر شايستگي رواني-اجتماعي دانشجويان آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه
991
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان برخودكارآمدي و بهزيستي روانشناختي زنان معتاد شهر تهران منطقه 18
992
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان در بهبود علايم كمرويي و كاهش مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه دبيرستان هاي عشايري شهرستان كوهرنگ
993
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان در بهبود علايم كمرويي و كاهش مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه دبيرستان هاي عشايري شهرستان كوهرنگ
994
اثربخشي آموزش تنظيم هيجاني بر اضطراب اجتماعي نوجوانان دختر شهرستان شيراز
995
اثربخشي آموزش تنظيم هيجاني بر اضطراب اجتماعي نوجوانان دختر شهرستان شيراز
996
اثربخشي آموزش توجه اشتراكي بر آغازگري -پاسخ‌دهي اجتماعي، تعامل اجتماعي-هيجاني، تقليد و بازي كودكان داراي اختلال طيف اوتيسم: پژوهش مورد منفرد
997
اثربخشي آموزش توجه بر عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با ناتواني يادگيري رياضي پايه ي چهارم ابتدايي شهر اصفهان
998
اثربخشي آموزش جنسي به شيوه شناختي -رفتاري بر خودپنداره جنسي زوجين شهرستان نجف آباد
999
اثربخشي آموزش چند حسي بر مشكلات ديكته نويسي در دانش آموزان تيزهوش دختر دوره ابتدايي
1000
اثربخشي آموزش حافظه فعال بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان با ناتواني يادگيري خواندن پايه سوم دبستان
بازگشت