<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثر عصاره هيدروالكلي افدرا بر روي زنده ماني و بيان ژن هاي Caspase3 و HER2 در رده سلولي سرطان سينه MCF-7
2
اثر عصاره هيدروالكلي برگ گياه جعفري بر آسيب شناسي بافتي وفعاليت آنزيمهاي كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده بااسترپتوزوتوسين
3
اثر عصاره هيدروالكلي برگ گياه گشنيز بر سطح سرمي آنزيم هاي كبدي موش هاي صحرايي ديابتي شده با الوكسان و مقايسه آن با گلي بنكلاميد
4
اثر عصاره هيدروالكلي خارمريم و چاي كومبوجا برفاكتورهاي سرمي در موش هاي صحرايي تيمارشده با تيواستاميد
5
اثر عصاره هيدروالكلي سياهدانه بر موشهاي صحرايي نرگنادگتومي شده و بلوغ موشهاي صحرايي نر
6
اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي Cyperus rotundusبر درد در موش هاي صحرايي نر ديابتي
7
اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي بر درد در موش هاي صحرايي نر ديابتي
8
اثر عصاره هيدروالكلي گياه مريم گلي بر علايم قطع مرفين با و بدون فعاليت گيرنده هاي GABA-A در موشهاي سوري ماده بالغ
9
اثر عصاره و اسانس انار در كنترل پوسيدگي ناشي از كپك سبز (Penicillium digitatum) و كپك آبي(P. italicum) در نارنگي (Citrus reticulata L)
10
اثر عصاره ي متانولي دارچين Cinnamomum zeylanicum بر تغييرات هيستوپاتولوژيك هيپوكمپ مغز و حافظه ي موش هاي صحرايي نر تيمار شده با فرمالدئيد
11
اثر عصاره‌هاي گياهي تلخه، تلخه‌بيان و داتوره بر مرگ و مير و ترجيح تخم¬ريزي شب‌پره مينوز گوجه‌فرنگي Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)
12
اثر عصارۀ هيدروالكلي ريزوم سعدكوفي برحافظه ويادگيري موش صحرايي نر
13
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
14
اثر علف كش هاي پس رويشي نازك برگ كش و پهن برگ كش به صورت انفرادي و مخلوط بر گياه دارويي سنبل الطيب ﴿.Valeriana officinalis L﴾
15
اثر علف كش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آن ها بر كنترل علف هاي هرز و عملكرد لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris)
16
اثر علف كش هاي متري بوزين و كلريدازون بر جلبك دريايي Isochrysis galbana
17
اثر علفكش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آنها بر كنترل علفهاي هرز و عملكرد گلرنگ
18
اثر عمق و دور آبياري بر نياز آبي، كارايي مصرف آب و شاخص هاي رشد ذرت در مديريت آبياري قطره اي- نواري
19
اثر عمق و طول زمان غرقابي در دوره هاي مختلف رشد كلزاپس از برداشت برنج
20
اثر عمل‏ آوري داخلي روي ريز ساختار بتن
21
اثر عمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي بر روند توليد گاز واجزاي پروتئين خام به روش آزمايشگاهي درواريته هاي مختلف دانه گلرنگ
22
اثر عمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي بر فراسنجه هاي توليد گاز، قابليت هضم در شرايط آزمايشگاهي و تجزيه پذيري واريته هاي مختلف جو
23
اثر عملكرد مالي دولتهاي بهد از انقلاب برتغييرات ارزش پول داخلي ايران (طي سالهاي 87-57)
24
اثر عملگرهاي چندخطي مثبت روي فضاهاي وزن دار Lp
25
اثر عمليات آنزيمي بر روي خواص فيزيكي- مكانيكي نخهاي پشمي سفيدگري و بي رنگ شده
26
اثر عمليات پرتودهي بر روي استحكام و جذب رطوبت انواع الياف و نخ و پارچه
27
اثر عمليات پيونددهي (گرافت) متيل متاكريلات بر روي خواص فيزيكي پارچه پلي استر بويژه مقاومت در برابر نخ كش شدن
28
اثر عمليات ترموديناميكي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار پذيري آلياژ 6061 آلومينيوم
29
اثر عمليات ترمومكانيكي بر خواص مكانيكي و حافظه داري آلياژ حافظه دارNiTiHf
30
اثر عمليات ترمومكانيكي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار پيري آلياژ 6056 آلومينيوم
31
اثر عمليات تسطيح ليزري بر برخي خواص فيزيكي خاك
32
اثر عمليات جنبي بر تكسچره كردن نخ پلي استر با جت هوا
33
اثر عمليات حرارتي Q&P بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد ميان كربن 1045 AISI
34
اثر عمليات حرارتي T6 بر موفولوژي سيلسيم يوتكتيك و خواص سايشي آلياژ A356
35
اثر عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي آلياژهاي هايپريوتكتيك آلومينيم سيليسيم اصلاح شده
36
اثر عمليات حرارتي بر خواص نانومكانيكي كاربيدها در فولاد ابزار 1.3255
37
اثر عمليات حرارتي بر رفتار تربيوخوردگي پوشش هاي الكترولس نيكل- فسفر
38
اثر عمليات حرارتي بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ TMZF
39
اثر عمليات حرارتي بر سختي و مقاومت الكتريكي آلياژ مس - كروم - زيركونيوم
40
اثر عمليات حرارتي بر نحوه پخش نانوذرات دوده در زمينه هاي پلي اتيلن شاخه اي و خطي و رسانايي الكتريكي منتجه از آنها
41
اثر عمليات حرارتي پس از جوشكاري بر ريزساختار و سختي روكش هاي سخت فولاد زنگ نزن مارتنزيتي
42
اثر عمليات حرارتي روي خواص فولاد كم كربن
43
اثر عمليات حرارتي روي خواص كششي و سايشي نانو كامپوزيت Al-SiC
44
اثر عمليات حرارتي ريز ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ CTd111
45
اثر عمليات حرارتي و عناصر آلياژي بر رفتار مكانيكي و ساختار قطعات متالورژي پودر آهنگري
46
اثر عمليات دواشويي سنتي بر روند تخريب قالي هاي پشمي در منطقه اصفهان
47
اثر عمليات ذخيره نزولات هلالي آبگير و ابعاد آن بر احياي پوشش گياهي و خاك (مطالعه موردي : مراتع دشت ريحان شهرستان راور كرمان)
48
اثر عمليات سطحي برروي مقاومت خستگي قطعات ناچ دار
49
اثر عمليات نيتراسيون پلاسمايي بر رفتار خوردگي فولاد 316L
50
اثر عمليات همگن سازي بر خواص مكانيكي و ريزساختار اتصال TLP سوپر آلياژ IN-738 به FSX-414
51
اثر عمليات هموژنيزاسيون و سرعت سرد كردن پس از آيين بر خواص مكانيكي آلياژ 5052 آلومينيوم
52
اثر عملياتي مكانيكي حرارتي روي خواص مكانيكي و ساختار ميكروسكوپي فولادهاي كم كربن حاوي واناديم و تيتانيم
53
اثر عناصر مس وقلع و منگنز بر خواص مكانيكي و ريز ساختار چدنهاي نشكن
54
اثر عوامل پذيرش فناوري بر تمايل به استفاده مستمر كاربران از برنامه¬هاي كاربردي پزشكي با تأكيد بر نقش ميانجي رضايت كاربران
55
اثر عوامل پروسس ،تركيب ، مقدار جوانه زا و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميكها
56
اثر عوامل تثبيت بر كارايي يك تراشه نانو زيست حسگر تشديد پلاسمون سطحي در اندازه گيري انتروتوكسين استافيلوكوك
57
اثر عوامل تخريب بر سنگ نگاره بيستون و تاق بستان
58
اثر عوامل جامعه شناختي بر نگرش بر فرار مالياتي
59
اثر عوامل زمين شناسي بر پايداري شيرواني ها با استفاده از روش هاي آماري
60
اثر عوامل طراحي قالب هاي ريزه و هندسه قطعه بر ويژگي هاي متالورژيكي و مكانيكي آلياژ
61
اثر عوامل غير فني بر اثربخشي و كارايي سيستم هاي هوش تجاري
62
اثر عوامل فرآيند نخ پلي استر جت هوا تكسچره بر روي pull out و سختي خمشي پارچه بافته شده تاري و پودي
63
اثر عوامل فرآيند نخ جت هوا تكسچره بر روي اصطكاك نخ
64
اثر عوامل فرايند ذوب ليزري انتخابي بر ساختار و خواص مكانيكي داربست استخواني نيكل - تيتانيم متخلخل
65
اثر عوامل كلات ساز EDTA، GLDA و MGDA بر زيست‌توده و فعاليت ميكروبي خاك‌هاي آهكي
66
اثر عوامل مؤثر بر خريد مصرف كنندگان از فروشگاه هاي ديواري با نقش ميانجي مد؛ قصد و درك خريد از طريق تلفن همراه (مطالعه موردي منطقه پنج تهران)
67
اثر عوامل محيطي بر پراكنش گونه سياه تلو (.Paliurus spina- christi Mill)
68
اثر عوامل مختلف بر بهبود كيفيت چدن خاكستري براي افزايش عمر ابزار تراشكاري
69
اثر عوامل مختلف تنش زا ﴿عوامل شيميايي و فيزيكي﴾ روي رشد ، تغييرات فيزيولوژيك و ژنتيكي برخي باكتري هاي پاتوژن با منشا عفونت بيمارستاني
70
اثر عوامل مختلف در عملكرد يك بيوراكتور دوفازي در حذف آلاينده‌ي مدل
71
اثر عوامل مختلف هندسي و شرايط خاك بر تغييرشكل هاي جدار گودهاي عميق در آبرفت تهران
72
اثر غبار سيمان بر ساختار آناتوميكي، فراساختار و الگوي الكتروفورزي پروتئين هاي برگ دو گياه جعفري Tagetes naughty و بنفشه Viola wittrockiana
73
اثر غبار سيمان بر ساختار آناتوميكي،فراساختار و الگوي الكتروفورزي پروتئين هاي برگ
74
اثر غرقابي كوتاه مدت بر روي آنزيم سلولاز و آنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه آفتابگردان ﴿Helianthus annus L.)
75
اثر غلظت اسيد بوريك، pH و غلظت ذرات SiC بر پوشش حاصل از حمام هارد نيكل
76
اثر غلظت نفتالين استيك اسيد و نوع قطعه جدا كشت (Explant)د در توليد گياهچه خرما...
77
اثر غلظت هاي مختلف بروكلسيم روي خصوصيات كمي و كيفي گل رز رقم ايزي لاور
78
اثر غلظت هاي مختلف سيليس وسلنيوم بر رشد،برخي تركيبات بيوشيميايي و محتوي يوني در گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis)
79
اثر غلظت هاي مختلف نركيبات نانو نقره، سيليس و كلسيم بر عمر پس از برداشت گل رز رقم Dolce Vita
80
اثر غلظتهاي مختلف سولفات مس و برهم كنش آن با كينتين برچند جنبه بيو شيميايي و فيزيولوژي نوروزك
81
اثر غني سازي ارگانيك بذر با عصاره جوانه نخود و لوبيا چشم بلبلي بر جوانه زني و رشد نهال هاي كاج الدار و سرو زربين
82
اثر غير متعارف برخي از رنگدانه هاي سفيد در پايداري رنگها , investigation effect of some white pigments on photo-stability of pain
83
اثر غيرخطي سازي روي ميزان درهم تنيدگي در يك كاواك JC حالت هاي كوانتومي با الگوي ميراي فازي
84
اثر فاز هندسي در ترابرد اسپيني
85
اثر فاز و اندازه نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر خواص حرارتي نانوسيال پايه آب
86
اثر فاصله رديف ، فاصله بوته و رقم بر رشد، اندازه و عملكرد غده سيب زميني
87
اثر فاصله رديف كاشت و تراكم بوته بر رشد و نمو، عملكرد و اجزاء عملكرد سه هيبريد ذرت در منطقه اصفهان
88
اثر فاكتور رشد تغييردهنده بتا بر غضروف بيني گاو در مقابل تخريب بافتي ناشي از اينتركولين -1 آلفا در محيط كشت اوليه (دوبعدي) و اكسپلنت
89
اثر فرآورده موضعي خيار دريايي( (Actinopyga lecnora بر تحريك يذيري پوستي در رت
90
اثر فرآوري سويا بر عملكرد و بازدهي نيتروژن در گاوهاي شيري هلشتاين در اواسط شيردهي
91
اثر فرآوريهاي فيزيكي و شيميايي كنجاله كلزا بر حلاليت ، تجزيه پذيري و قابليت هضم پروتئين خام
92
اثر فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريزساختار و خواص نانو كامپوزيت سطحي منيزيم كاربيدسليسيم ساخته شده روي آلياژ منيزيم به روش ليزر
93
اثر فرآيند فراصوت بر كيفيت و ميزان استخراج روغن از دانه هندوانه
94
اثر فراريت بازار سهام بر سرعت گردش و تقاضاي پول در ايران
95
اثر فراريت نرخ ارز بر صادرات صنعتي ايران ﴿85- 1357﴾
96
اثر فرايند اصطكاكي اغتشاشي بر خواص سطحي فولاد زنگ نزن فريتي AISI 430
97
اثر فرايند اكستروژن برشي خالص بر توسعه ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 1050
98
اثر فرايند توليد و فرمولاسيون بر خواص نسوزهاي مولايت - كوراندومي
99
اثر فرايند كشك سازي صنعتي وسنتي برروي آفلاتوكسين M1
100
اثر فرايندهاي ساچمه‌زني و ليزر‌زني بر عمر خستگي قطعات توليدي
101
اثر فركانس ارتعاشي و زاويه حمله تيغه در يك چغندر كن ارتعاشي بر مقاومت كششي دستگاه و صدمات وارده بر ريشه ها
102
اثر فركانس بارگذاري بر روي خستگي مواد مركب
103
اثر فركانس جريان پالس بر ريزساختار، خواص مكانيكي و خوردگي داغ اتصال سوپرآلياژ UNS R30155 با روش جوشكاري قوسي تنگستن-گاز
104
اثر فركانس روي خستگي الاستومرها
105
اثر فركانس سازه بر پاسخ لرزه‌اي پي - شمع با استفاده از مدلسازي آزمايشگاهي و عددي
106
اثر فرمالدئيد بر ويژگي هاي هيستولوژيك و بيوشيميايي پانكراس در موش هاي صحرايي نر
107
اثر فرمولاسيون جوهر رسانا بر روي رسانايي الكتريكي جوهر
108
اثر فرهنگ سازماني بر بهره وري با نقش ميانجي خلاقيت و نوآوري در وزارت ورزش و جوانان ايران
109
اثر فرهنگ فقر بر تمابلات بزهكارانه بين جوانان منطقه شهرك صابر مشهد
110
اثر فريت دلتا بر خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 1/4935
111
اﺛﺮ ﻓﻼﮐﺲ كلرايدي بر حلاليت كامپكت منگنز _ آلومينيوم در مذاب آلومينيوم
112
اثر فشار آب حفره‌اي بر پوشش دائمي تونل با استفاده از سيستم زهكش چتري
113
اثر فشار بر ضريب گينزبرگ- لامدائو در YB6
114
اثر فشار بر فاز توپولوژي و ويژگي هاي فيزيكي تركيب هاي ScNiGa و ScNiIn و نانولايه هاي آن ها
115
اثر فشار هيدرواستاتيك بر تمايز عصبي القا شده توسط استوروسپورين درسلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش
116
اثر فشار هيدرواستاتيك بر رده سلولي PC12
117
اثر فعال سازي بر جذب يون كروم Cr6+ در سطح ذرات زئوليت LTA
118
اثر فعال سازي بر جذب يون هاي Ca2+ و Mg2+ در ذرات زئوليت LTA
119
اثر فعال سازي مكانيكي بر احياي كربوترمي ايلمنيت
120
اثر فعال سازي مكانيكي بر ساخت كامپوزيت ريختگي آلومينيوم- آلومينا
121
اثر فعال سازي مكانيكي بر ليچينگ كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه
122
اثر فعال سازي مكانيكي برفرايند كربوكلراسيون دي اكسيد زير كونيوم
123
اثر فعالسازي بر جذب يون كروم 6+Cr در سطحذرات زئوليت LTA
124
اثر فعالسازي مكانيكي پودر SiO2 در توليد كامپوزيت Al2O3/SiC به روش سنتز خود انتشار دماي بالا ﴿SHS
125
اثر فعالسازي مكانيكي زغال بر روند احياي مستقيم پلت اكسيدي سنگ آهن
126
اثر فعاليت گلسنگ بر برخي ويژگي هاي خاك تشكيل شده بر روي سنگ هاي مادري غالب سنندج
127
اثر فعاليت مقاومتي با فواصل استراحتي متفاوت بر سطوح آيريزين سرم و لاكتات خون در پسران چاق
128
اثر فعاليت مورچه ها و آهوان بر ويژگي هاي بيولوژيكي و آنزيمي خاك در پارك ملي كلاه قاضي
129
اثر فعاليتهاي صنعتي بر توسعه شهر اهواز
130
اثر فقرخانواده در بزهكاري جوانان و نوجوانان (دزدي)
131
اثر فلاكس كلرايدي بر حلاليت كامپكت منگنز-آلومينيم درمذاب آلومينيم
132
اثر فلز نجيب بر خواص نانوكامپوزيت SnO2
133
اثر فلزات سنگين بر قارچهاي هيفوميست آبزي رودخانه زاينده رود
134
اثر فلزات سنگين و ماده آلي بر جذب/ واجذب فنانترن در خاك رس كائولين
135
اثر فلزات سنگين و مواد آلي بر جذب/ واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط ماسه و رس كائولن
136
اثر فلزات سنگين و مواد آلي بر جذب/واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط كائولن، بنتونيت و ماسه
137
اثر فلزات سنگين و مواد آلي خاك بر جذب/واجذب فنانترن در خاك رسي: مخلوط كائولن و بنتونيت
138
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات و برابري جنسيتي آموزشي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب در حال توسعه-دوره زماني﴿2006-2000﴾
139
اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر اشتغال زنان در ايران
140
اثر فناوري بر اشتغال نيروي كار ماهر و غيرماهر ايران
141
اثر فناوري و اطلاعات وارتباطات بر بهبود عملكرد كاركنان فرهنگ سازماني و تعارض سازماني
142
اثر فواصل استراحتي متعاقب گرم كردن بر ويژگي هاي بيوانرژيك و مهارتي بازيكنان فوتبال
143
اثر فوت همزمان در ارث بردن
144
اثر فوتوولتائي از سيليكان متخلخل
145
اثر فولاد محصور كننده در رفتار ستونهاي بتن ارمه تحت بارهاي لرزه اي
146
اثر فيتواستروژن هاي شبدر قرمز و يونجه بر سيستم هاي اكسيداكتيو و تشكيل پلاك هاي آترواسكروز در خرگوش
147
اثر قابليت هاي مديريت دانش بر عملكرد دانشگاه هاي ايران (مطالعه موردي؛ دانشگاه پيام نور استان لرستان)
148
اثر قاچاق كالابررشد اقتصادي وبيكاري
149
اثر قارچ اندوفايت Piriformospora indica ، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر جذب آرسينيك به وسيله گياه آفتابگردان
150
اثر قارچ اندوفايت piriformospora indica برجذب روي و كادميم توسط گياهان ذرت ﴿Zea mays L﴾ و آفتابگردان﴿Helianthus annus﴾
151
اثر قارچ مايكوريزا بر شاخص هاي رشدي شمعداني عطري﴿.Pelargonium graveolens L﴾در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
152
اثر قارچ مايكوريزا و شوري بر جذب فلزات سنگين به وسيله گياه كلزا﴿.Brassica napus L.)
153
اثر قارچ ميكروريز- آربسكولار بر مقاومت به خشكي در نهال هاي پسته
154
اثر قارچ ميكوريز آربسكولار (Glomus mosseae) بر رشد رويشي و جذب عناصر غذايي دو پايه متداول مركبات در شهرستان جهرم در شرايط تنش خشكي
155
اثر قارچ ميكوريز آربسكولار﴿glomus mosseae﴾بررشدخيار گلخانه اي رقم هيبريد ناهيد
156
اثر قارچ ميكوريزآربوسكولار﴿Glomus mosseae﴾ و باكتري سودوموناس فلورسنت برمقاومت به تنش خشكي در دانهال پسته رقم قزويني
157
اثر قارچ ميكوريزا ﴿G.intraradices Glomus mosseae﴾ بر شاخص هاي رشدي چنار ﴿Platanus orientalis L ﴾ در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
158
اثر قارچ ميكوريزا، لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر شاخص هاي ساختمان و كيفيت فيزيكي خاك تحت كشت گياه ذرت
159
اثر قارچ هاي ميكوريز آربوسكولارو Piriformospora indica بر برخي شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم گندم در شرايط كمبود فسفر
160
اثر قبض در عقود و ايقاعات
161
اثر قدرت مسئولين دولتي و اعتماد موديان مالي به آنها بر تمكين مالياتي در حوزه شهرستان اصفهان در سال 1389: تحليل تجربي در چارچوب استدلال شيب لغزنده
162
اثر قراردادها در مسئوليت مدني
163
اثر قطر و دما بر ضريب انتقال حرارتي نانوسيال
164
اثر قليا، سديم دي تيونيت و كلسيم هيپوكلريت بر استحكام الياف پشم قالي و فلس زدايي آنها با كلسيم هيپوكلريت
165
اثر كائوچو بر افت صافاب گل‌هاي پايه نمكي اشباع
166
اثر كائولين بر كاهش آفتاب سوختگي،قهوه اي شدن آريل او ويژگي هاي كيفي ميوه انار
167
اثر كادميم و كلسيم بر ميزان توليد آتروپين گياه داتورا استرامونيوم Datura stramonium L.))
168
اثر كادميم و كلسيم بر ميزان توليد آتروپين گياه داتورا استرامونيوم Datura stramonium L.))
169
اثر كادميوم بر خصوصيات رشدي، فيزيولوژيك و فنولوژيك گندم نياي وحشي آجيلوپس تائوشي
170
اثر كار سرد اوليه بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد دو فازي
171
اثر كار سرد بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد زنگ‌نزن آستنيتي كروم- منگنزدار
172
اثر كار سرد و تنشهاي الاستيك بر تبلور مجدد آلياژ Al-Mg
173
اثر كار مكانيكي بر احياء آلومينوترميك ايلمنايت
174
اثر كار مكانيكي بر احياء آلومينيوترميك ايلمنايت به منظور توليد فرو تيتانيوم
175
اثر كار مكانيكي در استخراج مس از روش ﴿LCR )
176
اثر كارآفريني استراتژيك بر عملكرد با تاكيد بر نقش استراتژيك مزيت رقابتي در باشگاههاي ورزشي غرب ايران )كرمانشاه ، ايلام ،همدان و كردستان
177
اثر كاربرد آنزيم فيبرولايتيك بر عملكرد و قابليت هضم گاوهاي اواسط شيرواري
178
اثر كاربرد اسيد هيوميك و اسيد فولويك بر كميت و كيفيت دو رقم برنج محلي طارم و پرمحصول شيرودي
179
اثر كاربرد زئوليت طبيعي در خاك به همراه پساب تصفيه نشده و لجن فاضلاب بر جذب فلزات سنگين توسط گياه شاهي
180
اثر كاربرد سلكات اولترا و سلينت سديم بر غلظت سلنيوم و عملكرد يونجه و فستوكا
181
اثر كاربرد سوپرجاذب كنترل رهش سنتز شده از بيوچار، هيدروچار و سديم آلژينات بر ويژگي هاي گياه آويشن دنايي (Thymus daenensis)
182
اثر كاربرد غلظت هاي مختلف نانو ذرات سلنيوم و آهن بر صفات مورفولوژيكي گياه دارويي آويشن باغي تحت تنش خشكي
183
اثر كاربرد مديريت كيفيت جامع ﴿TQM﴾ بر بهره وري شركت خودروسازي سايپا
184
اثر كاربرد ملاتونين بر رشد و فيزيولوژي فلفل دلمه‌اي (.Capsicum annuum L) تحت تنش شوري
185
اثر كاربرد نيتروژن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت روغن گلرنگ تحت سطوح مختلف رطوبت خاك در اصفهان
186
اثر كاربرد ورمي‌كمپوست و محلول‌پاشي چاي‌كمپوست بر رشد ذرت
187
اثر كاربردسلنيت سديم بر جذب و غلظت عنصر سلنيوم در دو گونه گياهي اسپرس و برموس
188
اثر كاربردقبل و پس از برداشت پلي آمين ها برخصوصيات كيفي و عمر انبارماني انگورارقام ريش بابا و الحقي
189
اثر كاربري اراضي بر ترسيب كربن آلي در خاك و مدل سازي تغييرات آن در حوضه آبخيز لردگان
190
اثر كاربري اراضي بر توزيع مكاني فلزات سنگين خاك در محدوده اصفهان
191
اثر كاربري اراضي بر فعاليت آنزيم هاي اسيد و آلكالين فسفومونواستراز دركلاس هاي خاكدانه با استفاده از دو روش الك تر و خشك
192
اثر كاربري اراضي بر كيفيت آب رودخانه زاينده رود
193
اثر كاربري زمين بر ويژگي هاي هيدروليكي، آب گريزي و مقاومت برشي خاك در منطقه ي تويسركان
194
اثر كاركردهاي شناختي مشاهده‌‌گر بر يادگيري مشاهده‌اي يك تكليف حركتي متوالي
195
اثر كاشت زرانول بر رشد و خصوصيات لاشه بره هاي نر و اخته
196
اثر كافئيك اسيد بر فاكتورهاي سرمي بر اكسيداسيون ليپيدي سرم و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني در موش صحرايي نر ديابتي
197
اثر كالندرينگ بر روي خواص فيزيكي پارچه با استفاده از پردازش تصوير
198
اثر كاهش سايز ذرات در سيستم رهايش دارو با روش فعال سازي مكانيكي
199
اثر كاهش طول دوره خشكي و نمره وضعيت بدني (BCS) بر كيفيت آغوز،‌متابوليت هاي خون و برخي فراسنجه هاي توليد مثل گاوهاي هلشتاين پرتوليد
200
اثر كاهش نويز﴿اغتشاش﴾ بر روي معيار وابستگي خطي و غيرخطي در سريهاي زماني مالي
201
اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶﺳﺎﻳﺰذرات درﺳﻴﺴﺘﻢ رﻫﺎﻳﺶ دارو ﺑﺎ روش ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
202
اثر كاويتاسيون و نويز بر پروانه هاي دريايي
203
اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين تخمدان موش
204
اثر كتكول آمين باقلا بر يادگيري و حافظه موش صحرايي
205
اثر كربن در ساختار و خواص جوشهاي C-Mn
206
اثر كربن دهي روي فولاد ECN200 و بررسي خواص مكانيكي آن
207
اثر كربن معادل برچقرمگي شكست چدن نشكن
208
اثر كسر حجمي محصولات ناشي از انجام واكنش سنتزي در سيستم راهگاهي بر ريزساختار و رفتار مكانيكي فولاد
209
اثر كشت اتوتروف، هتروتروف و ميكسوتروف بر روي ميزان رشد و محتوي چربي جلبكsalina Dunaliella
210
اثر كشت مخلوط سويا، ماشين و لوبيا بر جذب كادميم از خاك توسط ذرت و آفتابگردان
211
اثر كشش بر روي يكنواختي نخ در رينگ
212
اثر كشش سطحي بين محلول پليمري و سطح قالب بر انتقال ساختار در غشا
213
اثر كلاهك هاي شمع بر عملكرد پي هاي گسترده شمعي
214
اثر كلرهگزيدين بر ميزان ميكروليكيج در ترميم هاي كامپوزيتي
215
اثر كلريد كادميوم محلول در آب بر شاخص هاي زيستي ماهي نازك ﴿Chondrostoma regium﴾
216
اثر كلريد كلسيم و سولفات روي بر عملكرد و كيفيت قارچ دگمه اي
217
اثر كلرينه كردن پشم روي رنگرزي
218
اثر كلرينه كردن در رنگرزي الياف پلي پروپيلن
219
اثر كم آبياري و كوددهي نيتروژن بر رشد و عملكرد منداب و برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك
220
اثر كمپلكس اوره_ شكر روي پارچه ي پنبه اي و پارچه پشمي
221
اثر كمپوست حاوي زئوليت اصلاح شده بر آبشويي نيترات و جذب فلزات سنگين (Cu, Zn, Mn, Pb, Ni, Cr, Cd) تحت كشت ذرت
222
اثر كمپوست سبز بر رشد و نمو ذرت، گلرنگ و خلر
223
اثر كمك ذوبهاي مختلف بر سياليت سولفات باريم
224
اثر كميت و كيفيت پروتئين جيره بر روي مشخصات هضمي ميزان رشد و توليد الياف در بز مرخز
225
اثر كنجاله كلزاي فرآوري شده با حرارت و فرمالدئيد بر روي مشخصات هضمي ، افزايش وزن زنده و توليد الياف در گوسفند سنجابي
226
اثر كوئرستين روي حافظه و يادگيري در موش هاي صحرايي ديابتي
227
اثر كوانتمي هال
228
اثر كوانتومي هال
229
اثر كوانتومي هال و مقاومت مغناطيسي نانونوار برن نيتريد در حضور ناخالصي
230
اثر كوتاه كردن دوره ي خشكي گاوهاي هلشتاين بركيفيت آغوز و سلامت گوساله ها
231
اثر كود NPK، محلول پاشي اسيدآمينه و برخي ريزمغذي ها بر صفات كمي و كيفي انار (رقم ميخوش)
232
اثر كود آهن بر برخي خصوصيات كيفي و كمي نخود زراعي
233
اثر كود ازت و پيش تيمار سود بركاهش ليگنين باگاس سورگوم شيرين به منظور توليد بيوگاز
234
اثر كود گاوي و ورمي‌كمپوست بر برخي خصوصيات مورفوفيزيولوژيك درخت باران طلايي (Laxm. Koelreuteria paniculata) تحت تنش شوري
235
اثر كود نيتروژن و دور آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ در منطقه رفسنجان
236
اثر كود نيتروژن و سيدروفور باكتريايي بر عملكرد ذرت شيرين در سطوح مختلف تنش خشكي
237
اثر كود ورمي كمپوست بر رشد و تحمل به تنش خشكي نهال هاي زيتون رقم زرد (.Olea europaea L )
238
اثر كودهاي آلي بر اشكال شيميائي فلزات سنگين در خاك و جذب اين عناصر توسط گندم
239
اثر كودهاي آلي بر عملكرد واسانس شويد (Anethum graveolens L.)
240
اثر كودهاي آلي و بيولوژيك بر اجزاي عملكرد و كيفيت گندم دوروم
241
اثر كودهاي آلي و بيولوژيك براجزاي عملكرد و كيفيت گندم دوروم
242
اثر كورتن لك قرنيه
243
اثر كورتيزول بر فعاليت بيگانه خواري ( فاگوسيتوز ) ماكروفاژها در ماهي قزل آلاي رنگين كمان ( Oneorhynchos Mykiss )
244
اثر كيفيت آب مناطق مختلف استان اصفهان برروي عملكرد جوجه هاي گوشتي
245
اثر كيفيت اقلام تعهدي و پايداري سود بر ضريب واكنش سود
246
اثر كيفيت بقاياي گياهي جنگلي بر شاخص هاي تجزيه پذيري و معدني شدن نيتروژن در خاك
247
اثر كيفيت خدمات عمومي ادارات دولتي بر رضايت مندي شهروندان خرم آباد
248
اثر كيفيت نور بر رشد گوجه فرنگي Lycopersicon esculentum و واكنش آن نسبت به انگل گل جاليز مصري Phelipanche aegyptiaca
249
اثر كيفيت نيروي كار بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورها
250
اثر كيفيت و اندازه دولت بر توسعه مالي (مطالعه موردي كشور هاي منا)
251
اثر كيليتورهاي بيولوژيك دفراسيروكس . دفريپرون و دزفري اكسامين بر فاكتورهاي خوني و شاخص هاي يادگيري و حافظه فضايي . متعاقب مسموميت با گاليوم ارسنيد در موش هاي سفيد ازمايشگاهي نر
252
اثر گاباپنتين بر روي بافت بيضه در موشهاي سوري نر بالغ
253
اثر گاز H2S بر ملات هاي تعميراتي بتن‌هاي تونل‌هاي انتقال آب و ارائه ملات هاي تعميراتي مناسب براي رفع مشكل آن (مطالعه موردي تونل انتقال آب نوسود كردستان)
254
اثر گاز اكسيژن بر عمق نفوذ و بررسي ساختار جوش فولادهاي زنگ نزن آستنيتي در فرايند جوشكاري قوس تنگستن گاز
255
اثر گاز پوشش بر خواص جوش بدست آمده در روش جوش قوس با الكترود فلز پركن ﴿GAS METAL ARC WELDING﴾
256
اثر گازهاي كمكي در ليزهاي بسته پيوسته CO2
257
اثر گام اسپينينگ و تغذيه شعاعي در هر پاس بر كرنش موثر و نيروهاي غلتك فرآيند اسپينينگ گرم لوله توسط تحليل المان محدود
258
اثر گذارهاي چند فوتوني در تبادل درهم تنيدگي
259
اثر گذاري روش هاي بازاريابي ويروسي بر قصد خريد محصولات سبز در شبكه هاي اجتماعي
260
اثر گذاري سياست هاي اقتصادي در قالب سياست پولي و مالي و نقش آن در توزيع درآمد در اقتصاد ايران
261
اثر گراديان تخلخل نانو الياف الكتروريسي شده از پلي آميد 6 روي راندمان فيلتراسيون هوا
262
اثر گراديان دما در جذب ذرات به ديواره
263
اثر گرفتگي واكنشگر بر مصرف سوخت پرايد بنزيني
264
اثر گرلين ونقش AMPK(آدنوزين مونو فسفات كيناز)بر تخريب حافظه ناشي از MK801 در موش¬هاي صحرايي نر بالغ
265
اثر گرم كردن سريع در بازگشت فولاد كربني
266
اثر گل بومادران و برگ اكاليپتوس بر قابليت هضم و فراسنجه هاي تخمير يونجه در شرايط آزمايشگاهي
267
اثر گلايسين بتائين بر بيان ژن P5CS در كشت در شيشه گياه تنباكو (Nicotiana rustica) تحت تنش شوري
268
اثر گلايسين بتائين بر روي جوانه زني و رشد گياه ذرت شيرين تحت تنش شوري
269
اثر گلايسين¬بتائين بر جوانه-زني و رشد رويشي گلرنگ در شرايط تنش شوري
270
اثر گلسيديل متاكريلات اصلاح شده بر سازگاري و خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ PET بازيافتي و SBR در حضور نانو رس
271
اثر گلوكز٬ فروكتوز بر روي پمپ H⁺-ATPase جلبك تك سلولي Dunaliella salina
272
اثر گودبرداري برساختمان هاي مجاور
273
اثر گوگرد و مواد آلي بر فسفر قابل جذب گياه ذرت و اثرات باقيمانده آن در چند نمونه خاك منطقه اصفهان
274
اثر گونه‌هاي اهلي و وحشي گلرنگ بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك تحت تنش خشكي
275
اثر گوه قدامي و خلفي بر روي تعادل ديناميكي در هنگام راه رفتن
276
اثر گوه قدامي و خلفي بر نيروهاي عضلات زانو در صفحه ساجيتال
277
اثر گياه چريش بر روي سوسري
278
اثر گياه چوير بر عملكرد، كيفيت لاشه و پارامترهاي خوني در جوجه هاي گوشتي
279
اثر گيج پارچه حلقوي پودي بر سيگنال تنفسي لباس هوشمند
280
اثر لئونارديت و هوميك اسيد بر برخي ويژگي‌هاي بيولوژيك خاك
281
اثر لاكتوفرين گاوي بر برخي ويزگي هاي فيزيولوژيك ماهي سيچلايد آفريقايي Sciaenochromis Fryeri
282
اثر لاكتوفرين گاوي بر كارايي تكثير ماهي مولي Poecilia sphenops
283
اثر لايه برفركانس قطع نانو ترانزيستورهاي همت
284
اثر لايه گذاري در مواد مركب در مود گمانش براي يك صفحه
285
اثر لپتين بر روي فاگوسيتوز توتروفيل ها و آپوپتوزيس لنفوسيتهاي تحريك شده با Listeria monocytogenes و Escherichia coli
286
اثر لجن فاضلاب بر پارامترهاي شوري و فلزات سنگين در پروفيل يك خاك آهكي
287
اثر لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل اصفهان بر برخي شاخص هاي كيفيت خاك
288
اثر لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل اصفهان، كمپوست زباله شهري و كود گاوي بر رشد گياه و غلظت كادميوم در بافت هاي گياهي
289
اثر لجن فاضلاب و كمپوست بر عناصر غذايي مورد نياز گياه، عملكرد ذرت و آلودگي خاك به عناصر سنگين
290
اثر لجن فاضلاب و گياه ذرت، همراه با تلقيح قارچ Piriformospora indica در كاهش آلودگي نفتي از يك خاك آهكي
291
اثر لجن كنورتوروسرباره ذوب آهن بر عملكرد ذرت و جذب برخي عناصر سنگين در سه خاك آهكي
292
اثر لجن و بيوچار آن بر ويژگي هاي فيزيكي خاك و پويايي روي ،سرب و نيترات در خاك تحت كشت ذرت
293
اثر لذت جوئي و محيط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردي
294
اثر لنزهاي گرانشي بر طيف تواني تابش پس زمينه كيهاني
295
اثر لوله برداشت نخ بر خواص نخ چرخانه
296
اثر لوله هاي داخلي بر رفتار سازه هاي لوله اي بلند
297
اثر ليزر‎ UV‏ اگزايمرArF‏ در دُزهاي بالا و ليزر ‏پالسي فروسرخ 2‏TEA-CO‏ بر ميكروساختار ‏پليمر پلي‌كربنات ‏
298
اثر ليزر ديود﴿980nm﴾ بر ميزان حركات ارتودنتيك دندان
299
اثر ليزرهاي فرابنفش اگزايمر ﴿XEF, KRF, ARF﴾ و هماهنگ هاي سوم و چهارم ND: YAG برآشكارسازيهاي حالت جامد ردپاي هسته اي SSNTD
300
اثر لينالول بر يادگيري، حافظه فضايي و پتانسيلهاي برانگيخته ميداني ناحيه CA1 هيپوكمپ در رت مدل آلزايمري
301
اثر لينولئيك اسيد كونژوگه و TNF-α بر بيان ژن Fndc5 و مقاومت انسوليني در رده ي سلول هاي ماهيچه اي C2C12
302
اثر مؤلفه قائم زلزله بر قاب هاي خمشي بتن مسلح
303
اثر ماده آلي بر آزادسازي پتاسيم وآهن از فلوگوپيت در ريز و سفر يونجه تحت مقادير متفاوت آهك
304
اثر مارتزيت در رفتار سايش خشك فولاد دو فازي
305
اثر مارتنزيت در رفتار سايش خشك فولاد دو فازي
306
اثر ماست جايگزين با PH مختلف بجاي شير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
307
اثر ماسك ترمو پلاست در دز پوست هنگام راديو تراپي سر و گردن
308
اثر مالكيت عمومي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
309
اثر ماليات بر رشد اقتصادي
310
اثر ماليات سبز بر كارآفريني ﴿مطالعه موردي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه﴾
311
اثر ماليات مستقيم بر بخش صنعت
312
اثر ماليات و وضعيت نهادي كسب و كار بر پويايي‌هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
313
اثر ماليات و وضعيت نهادي كسب و كار بر پويايي‌هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
314
اثر ماليتها بر رشد و توسعه اقتصادي ايران در طول سال هاي 56-85
315
اثر مانداب شدن موقت خاك بر آهن و منگنز قابل جذب و تغييرات آن پس از زهكشي خاك
316
اثر ماندابي بر عملكرد واجزا عملكرد نخود رقم ILC482 در مراحل مختلف رشد
317
اثر ماهيت بهبود خدمات بر رضايت مشتري و تمايل به خريد مجدد به‌واسطه مطلوبيت درك شده توسط مشتري
318
اثر ماهيت بهبود خدمات بر رضايت مشتري و تمايل به خريد مجدد به‌واسطه مطلوبيت درك شده توسط مشتري
319
اثر مايكرو ويو بر سنتز نانو ذرات اكسيد آهن )FE2O3,FE3O2(,به روش گليكو ترمال , microwave effect on the synthesis ofiron oxide nanoparticies)fe2o3,fe3o4(by glycothermal method
320
اثر مت آمفتامين بر رشد و بلوغ نوزادان نر در موش هاي صحرايي نژاد ويستار
321
اثر متغيرهاي آبكاري الكتريكي پالسي و عمليات حرارتي بعدي بر سختي و خواص سايشي و خوردگي پوشش Co-W
322
اثر متغيرهاي آلياژسازي بر خواص چدن مقاوم به حرارت حاوي سيليسيم در دماي بالا ﴿جهت توليد بوته‌هاي چدني﴾
323
اثر متغيرهاي توليد بر فصل مشترك خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت AL- MG/ ZTA
324
اثر متغيرهاي جوشكاري GMAW بر روي اموجاج قطعات فولادي st 52 ,st 37
325
اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فولاد نرم
326
اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد دوفازي فريتي-مارتنزيتي
327
اثر متغيرهاي دما و زمان بر رفتار رسوب سختي سوپر آلياژ پايه نيكل inconelx- 750
328
اثر متغيرهاي ساختمان لوله برداشت بر خواص نخ چرخانه
329
اثر متغيرهاي عمليات نيتروژن دهي پلاسمايي بر مشخصات لايه سطحي چدن نشكن آلومينيومي
330
اثر متغيرهاي فرايند پوشش دهي به روش آبكاري الكتريكي بر ريزساختار و خواص پوشش نانوكامپوزيتي Cu-TiO2
331
اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر توسعه بازار سهام
332
اثر متغيرهاي كلان بر نرخ بهره
333
اثر متغييرهاي جوشكاري نقطه اي اصطكاكي اختلاطي ﴿FSSW ) بر استحكام و ريز ساختار جوش آلياژ آلومينيوم 2024
334
اثر متقابل اسيد بوتريكوجنيستئن بر عملكرد ، پاسخ هاي ايمني و جمعيت هاي ميكروبي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه ذرت يا گندم
335
اثر متقابل اسيدهاي آلي سيتريك و بوتيريك با سطح پروتئين جيره بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني، مولفه هاي خوني و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي
336
اثر متقابل بين فضاي رازداري مثبت و عملكرد كارمندان در واحدهاي كاري سازمان
337
اثر متقابل پاستوريزاسيون آغوز و تغذيه پروبيوتيك در آغوز بر سلامت و عملكرد گوساله‌هاي هلشتاين
338
اثر متقابل پتاسيم و بر برعملكرد تربچه تحت تنش شوري
339
اثر متقابل ريتم روزانه و سيكل عادت ماهيانه بر عملكردهاي قلبي - تنفسي
340
اثر متقابل ريتم روزانه و مراحل سيكل عادت ماهانه بر ميزان ريكاوري لاكتات پس از يك تمرين بيشينه
341
اثر متقابل سطح آرژنين و متيونين جيره بر عملكرد ، پاسخ هاي ايمونولوژيك و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
342
اثر متقابل سطح متيونين و نوع منبع چربي جيره بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و قابليت هضم مواد مغذي در مرغ هاي تخمگذار
343
اثر متقابل سلنيوم و سولفور بر جذب، انباشتگري و تحمل آرسنيك در گياه بيش انباشتگر آرسنيك، ايزاتيس كاپادوسيكا
344
اثر متقابل سلنيوم و كلريد سديم بر ميزان آنتي‌اكسيدان‌ها و متابوليت‌هاي ثانويه در گياه بادرنجبويه
345
اثر متقابل مشاركت ورزشي و توسعه ورزش نخبه ايران: يك مدل اقتصاد سنجي با رويكرد معادلات همزمان
346
اثر متقاطع كارآفريني و بنگاه هاي كوچك و متوسط بر صادرات غير نفتي ايران و شركاي تجاري آن ﴿2000- 2009﴾
347
اثر متنوع سازي صادرات بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي كشورهاي عضوD-8 2000-2007
348
اثر متيل جاسمونات وپتانسيم در القاء مقاومت ب سرمازدگي پسته
349
اثر متيونين محافظت شده بر عملكرد ، الگوي اسيدهاي چرب شير و بيوهيدروژناسيون شكمبه اي در گاوهاي شيري
350
اثر مجتمع معدني استخراج مس ميدوك و مجتمع تغليظ مس خاتون آباد برشدت آلودگي , خطرو دسترسي زيستي فلزات سنگين در خاك مناطق اطراف
351
اثر محافظتي چاي سبز بر آسيب هاي كبدي القا شده توسط تتراكلريدكربن در موش
352
اثر محافظتي عصاره هيدروالكلي گياه پنيرك ( Malva sylvestris ) بر نفروتوكسيستي ناشي از سديم قلورايد ( NaF ) در رت
353
اثر محافظتي ملاتونين بر آسيب بيضه اي ناشي از تجويز بلئومايسين، اتوپوزيد و سيس پلاتين در موش صحرائي
354
اثر محافظتي نانواكسيد روي بر اسپرماتوژنز رت هاي نر بالغ تيمار شده با پاكلي تاكسل
355
اثر محافظتي ويتامين E بر آسيب ناشي از فرمالدهيد برروي هورون هاي جنسي وپارامتــرهاي اسپرم موش هاي صحرايي نر بالغ
356
اثر محدودساز جريان خطا (FCL) روي هماهنگي رله‌هاي جريان زياد فازي و زمين
357
اثر محدوديت كالري در حضور انالاپريل بر آديپونكتين
358
اثر محدوديت مالي و حاكميت شركتي بر كارايي سرمايه گذاري
359
اثر محرك هاي باكتريايي بر توليد آرتميزينين در ريشه هاي مويين گياه درمنه خزري
360
اثر محروميت از خواب برپاسخ IgG سرم به فعاليت هوازي در دانشجويان مرد تربيت بدني
361
اثر محلول آرد گندم روي ايلئوم روده بيماران مبتلا اسپروسيلياك در رژيم غذائي فاقد گلوتن
362
اثر محلول پاشي آهن بر پروتئوم و برخي خصوصيات بيوشيميايي، فيزيولوژيك، فنولوژيك و عملكرد زعفران( Crocus sativusL)
363
اثر محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي كمي و كيفي ريحان )Ocimum basilicum( در شرايط تنش خشكي
364
اثر محلول پاشي برخي تركيبات شيميايي بر خصوصيات فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان در شرايط رطوبتي مختلف
365
اثر محلول پاشي برگي پتاسيم و آهن بر رشد رويشي، خصوصيات فيزيولوژيكي و ميزان اسانس دو رقم ريحان در سه سيستم تغذيه كشت بدون خاك
366
اثر محلول پاشي كلسيم و پتاسيم بر رشدو تجمع يوني در گلرنگ تحت شرايط تنش شوري
367
اثر محلول پاشي نيترات كلسيم بر رشد رويشي برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گوجه فرنگي در سيستم هاي هيدروپونيك و آكواپونيك
368
اثر محلول پاشي نيترات كلسيم و نيترات پتاسيم روي رشدلوبيا قرمز در شرايط تنش شوري
369
اثر محلول نيترات پتاسيم روي بذر و استفاده از كلاهك پلاستيكي در مزرعه بر روي پيش رس كردن هندوانه
370
اثر محلول هاي مختلف در توليد سيمان هاي ژئوپليمري با دو نوع پوزولان و بررسي خواص مكانيكي و نفوذ يون كلريد در اين بتن ها
371
اثر محلول‌پاشي روي بر رشد و عملكرد دانه لوبيا خوشه‌اي (Cyamopsis tetragonoloba L.) در شرايط تنش كم آبي
372
اثر محلول¬پاشي نانو اكسيد آهن و روي بر شاخص¬هاي فيزيولوژيك، بهبود عناصر غذايي و نسبت مولي اسيد فيتيك ماش
373
اثر محلولپاشي ساليسيليك اسيد و آسكوربيك اسيد بر كميت و كيفيت عملكرد دانه دو رقم كتان در شرايط تنش كمآبي
374
اثر محيط كشت هاي بهينه سازي شداه با تنظيم كننده هاي رشد و ساليسيليك اسيد بر ميزان كالوس زايي در گياه آويشن
375
اثر مخابرات چند ورودي - چند خروجي بر انرژي مصرفي و طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
376
اثر مخارج دولت در بخش كشاورزي بر فقر روستايي در ايران ﴿1390-1370﴾
377
اثر مخارج سرمايه اي ، مخارج مالي و مخارج عملياتي بر مديريت
378
اثر مخارج عمراني دولت بر توزيع درامد: مطالعه بين استاني 1385-1379
379
اثر مخلوط اسانس گياهان آويشن، پونه و رزماري و مخلوط پسماند آن ها بر بازده رشد، سن از شيرگيري و متابوليت هاي خون گوساله هاي هلشتاين
380
اثر مخلوط اسانس گياهان داروئي در جيره استارتر ، با و بدون علوفه و تحت استرس ملايم حرارتي بر عملكرد رشد و پارامترهاي سلامتي در گوساله هاي شير خوار هلشتاين
381
اثر مداخله تحليل رفتار متقابل بر رضايت زناشويي مادران كودكان عقب مانده ذهني
382
اثر مداخله هاي شناختي -رفتاري بر هجي كردن و ديكته نويسي در دانش آموزان پسر دوم ابتدايي ناتوان در يادگيري
383
اثر مدهاي بالاتر در رفتار ديناميكي سازه هاي بلند
384
اثر مديريت زراعي در محصول چند ساله زعفران بر تعدادي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
385
اثر مديريت سرعت بر ايمني راههاي برون شهري ﴿ مطالعه موردي: آزاد راه كرج - قزوين ﴾
386
اثر مديريت سرعت بر ايمني راههاي برون شهري مطالعه موردي: آزاد راه كرج- قزوين
387
اثر مديريت كم آبياري بر توسعه ريشه و شاخص هاي رشد گياه ذرت
388
اثر مديريت مشاركتي از طريق اجراي نظام پيشنهادها برعملكرد كاركنان شركت سهامي بيمه ايران
389
اثر مديريت هاي مختلف آبياري و آبشويي بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك و كيفيت زه آب
390
اثر مراحل آماده سازي، انجماد و رفع انجماد بر كيفيت و ارزش غذايي سه نوع سبزي; فلفل دلمه اي، كرفس و كلم
391
اثر مراحل ساخت در توزيع نيروهاي داخلي با توجه به پارامتر زمان در ساختمانهاي بتني
392
اثر مراحل مختلف رسيدگي ميوه در زمان برداشت، بر عمر انبار ماني ميوه سيب رقم " گلاب اصفهان"
393
اثر مرسريزاسيون بر راحتي بلوزهاي پنبه اي سبك
394
اثر مس ،قلع و منگنز بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي نشكن در حالت سياهتاب
395
اثر مس و قلع بر ساختار و خواص مكانيكي و عمليات حرارتي چدن هاي نشكن
396
اثر مس و منگنز بر ساختار و خواص مكانيكي چدن خاكستري
397
اثر مستهلك كننده هاي انرژي بر رفتار سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر امواج دريا
398
اثر مسير تنش‌هاي اصلي و ناهمساني بر رفتار سيكليك مخلوط ماسه‌ و خرده لاستيك‌ با دستگاه استوانه پيچشي توخالي
399
اثر مشاركت تبليغات تلويزيوني بر درگيري ذهني مخاطب ، گرايش به تبليغات و به برند به حالت غوطه‌وري و حضور
400
اثر مشاركت تشكل‌هاي مردمي (NGO¬ها) بر توسعه روستايي مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان لردگان
401
اثر مشاركت در رسانه‌هاي اجتماعي بر كيفيت رابطه برند
402
اثر مشاركت مردمي در طرح ساماندهي بافت تاريخي محله سبزه مشهد گرگان
403
اثر مشتق گيرها روي حلقه هاي جابجايي و كاربرد آنها در هندسه جبري
404
اثر مشخصه هاي تيغه بر مقاومت ويژه گاوآهن برگردان دار و نرخ آب گذري در رطوبت هاي مختلف
405
اثر مشخصههاي رفتاري رانندگان بر انجام مانور سبقت درراههاي دوخطه -دوطرفه برون شهري
406
اثر مصرف خوراكي منيزيم بر تنظيم قند خون و عملكرد كليه در مبتلايان به ديابت نوع دو شهرستان بم
407
اثر مصرف دو دوز متفاوت تاموكسيفن بر پارامتر , ساختار DNA وكروماتين اسپرم موش
408
اثر مطلوبيت درك شده بر پاسخ به تبليغات در شبكه¬هاي اجتماعي آنلاين با توجه به نقش ميانجي هويت اجتماعي و ارزش درك شده تبليغات
409
اثر مغناطيسي روي حالتهاي همدوس
410
اثر مقابله درمانگري بر روي احساس تنهايي ، نااميدي و راهبردهاي مقابله اي زنان نابارور در كرمانشاه
411
اثر مقابله درمانگري براي كاهش تنيدگي بيماران زن مبتلا به اختلال عروق كرونر
412
اثر مقابله درمانگري در كاهش اضطراب زنان باردار
413
اثر مقادير مختلف پرتو گاما بر روي رشد و نمو گياه تك لپه گندم و دو لپه لوبيا
414
اثر مقادير مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر ميزان پرآوري جوانه هاي موز (ارقام والري و دوراف كاونديش) در شرايط درون شيشه اي
415
اثر مقادير مختلف فازهاي مارتنزيت و بينايت بر خواص مكانيكي فولاد DIN 1.2210
416
اثر مقادير مختلف ورمي كمپوست بر دو گونه گلخانه اي تحت تنش هاي مختلف خشكي
417
اثر مقادير مختللف پساب بر رشد ارقام چين آفريقايي
418
اثر مقاومت بتن بر نمونه‌هاي پيش بارگذاري شده بتن محصورشده با FRP
419
اثر مقاومت كششي ديوارهاي برشي فولادي در رفتار لرزه اي قابها
420
اثر مقدار آلومينيم بر ساختار چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
421
اثر مقدار جوانه زا و دماي بار ريزي بر ساختار چدن خاكستري
422
اثر مقدار فاز تقويت كننده بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت AL-AL2O3 توليد شده به روش ريخته گري گردابي
423
اثر مقدار و اندازه V- AL- TI به عنوان جوانه زاي پيشنهادي در مقايسه با جوانه زاي متعارف
424
اثر مكالمات و توصيه‌هاي بين‌نسلي بر ارزش افزوده ويژه برند از طريق اعتماد، كيفيت ادراك‌شده، وابستگي و وفاداري بين‌نسلي به برند
425
اثر مكانيكي تاب نخ روي پارچه
426
اثر مكمل پروبيوتيك بر كارآيي رژيم درماني استاندارد ريشه كني هليكوباكترپيلوري و تحمل عوارض دارويي درمان آن در شهر رشت و انزلي در سال 1389- 90
427
اثر مكمل دهي جنسينگ قرمز بر خستگي، عملكردشناختي و هماهنگي حركتي به هنگام فعاليت هوازي وامانده ساز در شرايط هايپوكسي نورموباريك در دانشجويان دختر رشته تربيت بدني
428
اثر مكمل روي- متيونين داخل دئودنومي بر ميزان هورمون هاي، GH، I-IGF انسولين و پروژسترون در ميش هاي نژاد نائيني
429
اثر مكمل سازي تمرين مقاومتي با دارچين بر سطوح لپتين، آديپونكتين و نسبت آنها در زنان داراي اضافه وزن
430
اثر مكمل عصاره الكلي بره موم بر روي سيستم ايمني و عملكرد مرغان تخمگذار در اوايل دوره تخم گذاري
431
اثر مكمل كروميوم ، روي و ويتامين ث بر عملكرد توليدي ، صفات كيفي تخم مرغ وفراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخمگذاردرشرايط محيطي گرم
432
اثر مكمل نانو ذره اكسيد روي و عصاره بوتانلي شده جاشير بر پروفايل ليپيدي و گلوكز رت هاي ديابتي شده نژاد ويستار
433
اثر مكمل هاي آهن و مس بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شيري تازه متولد
434
اثر مكمل هاي آهن و مس بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شيري تازه متولد
435
اثر مكمل هاي خوراكي آلي و نانو بر پاسخ هاي ايمني و ...
436
اثر مكمل هاي مختلف چربي جيره آغازين بر فراسنجه هاي شكمبه اي ، مصرف خوراك و عملكرد گوساله هاي شيري هلشتاين
437
اثر مكمل ويتامين C و روي در جيره غذايي بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط استرس سرمايي
438
اثر مكمل ويتامين E و روي در جيره غذايي بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم مرغ و فرا سنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط استرس سرمايي
439
اثر مكمل ويتامين ب 6، منيزيم و روي بر عملكرد توليدي، صفات كمي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط محيطي گرم
440
اثر مكمل ياري عنصر روي بر ميزان غلظت سرمي روي آهن مس و نسبت مس به روي در روند درمان بيماران سل ريوي
441
اثر مكمل ياري عنصر روي بر ميزان غلظست سرمي روي آهن مس و نسبت مس به روي در روند درمان بيماران سل ريوي
442
اثر مكمل‌سازي جيره با آلژينات سديم با وزن مولكولي كم و پروبيوتيك Pediococcus acidilactici بر عملكرد رشد، پاسخ ايمني غير‌اختصاصي، دفاع آنتي‌اكسيداني و فلور‌ميكروبي روده سي‌باس آسيايي (Lates calcarifer, Bloch 1790)
443
اثر مميزي انرژي در بازگشت سرمايه ناشي از جذب كربن دي اكسيد و كاهش مصرف انرژي در صنعت
444
اثر منابع تغذيه سوئيچينگ خانگي بر آلودگي هارمونيكي شبكه قدرت
445
اثر منابع مختلف پتاسيم بر رشد رويشي و عملكرد ميوه در ئو رقم توت فرنگي در سيستم كشت بدون خاك
446
اثر منابع مختلف پروتئين جيره گاوهاي شيري بر كيفيت فضولات و پاسخ ذخاير و جريان هاي بيولوژيك خاك به آن
447
اثر منابع مختلف چربي جيره در شرايط تنش و بدون تنش بر متابوليسم گوسفندان نر بالغ
448
اثر منابع مختلف چربي و كنجاله خارمريم بر شاخص هاي كبد چرب، عملكرد و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
449
اثر منافع درك شده، هويت و نفوذ اجتماعي بر بهره‌گيري واقعي از شبكه اجتماعي اينستاگرام (مورد مطالعه:شركتهاي دانش بنيان فناوري اطلاعات پارك علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس تهران)
450
اثر منبع خنك كننده دنباله رو بر جلوگيري از ترك انجمادي در آلومينيوم 6061 با استفاده از روش جوشكاري tig
451
اثر منبع و روش ارائه علوفه بر عملكرد، قابليت هضم، تخمير شكمبه اي، رفتار خوراك و متابوليت هاي خوني گوساله هاي شير خوار
452
اثر منبع و مقدار كود نيتروژن بر عملكرد و كيفيت دو رقم سورگرم علوفه اي در شرايط آب و هوايي شهرستان رشت
453
اثر منبع و نحوه استفاده از سيليس بر خصوصيات كمي و كيفي گل ژربرا
454
اثر منگنز بر سختي پذيري فولاد دو فازي
455
اثر منگنز و سرعت سرد كردن بر مورفولوژي تركيبات بين فلزي غني از آهن در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم ها پيريوتكتيك
456
اثر مهاجرت بر ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر رشت با تاكيد بر علل و رضايت مندي مهاجرين
457
اثر مهاجرت نيروي انساني متخصص ﴿ فرار مغزها﴾ بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه
458
اثر مهاركنندگان انيدرازكربنيك برروي تانسيون قبل از قاعدگي
459
اثر مواجه با اكسيدآهن بر ميزان شاخص هاي استرس اكسيداتيو در سطح سرم كارگران كارخانه فولاد غدير يزد
460
اثر مواد اصلاح كننده فيزيكي خاك (soil conditioners) بر بعضي خصوصيات خاك و عملكرد گياه
461
اثر مواد افزودني بر كيفيت پوشش آبكاري روي در حمام هاي قليايي
462
اثر مواد افزوني بر كارايي علف كش بنتازون در كنترل علف هاي هرز پهن برگ مزارع بزرك ﴿Linum usitatissimum L﴾ در دو تراكم كاشت
463
اثر مواد بيولوژيك بر محيط زيست
464
اثر مواد بيولوژيك بر محيط زيست
465
اثر مواد پوزولاني در خواص مكانيكي و دوام در مقابل نفوذ يون كلرايد بتن هاي خود تراز
466
اثر مواد جاذب اشعه ماوراي بنفش در ثبات نوري و رمق كشي كالاي پلي استري رنگرزي شده با رنگ ديسپرس
467
اثر مواد شيميايي ويژه مرمت بر استحكام نخ پشمي رنگ شده با رنگزاهاي طبيعي متداول
468
اثر موادآلي ( بتانفتل ـ فنل ) بر روي رنگرزي پلي استر
469
اثر موادد سود، هيدرو سولفيت سديم و هيپوكلريت سديم برروي نخ ابريشم رنگرزي شده بارنگزاي روناس و پوست گردو
470
اثر مود بارگذاري بر پيش بارگذاري گرمايي
471
اثر موسيلاژ بر روي مقاومت به شوري دو گونه Lallemantia ibrica و Ocimum basilicum L
472
اثر موسيلاژ دانه بِه (Cydonia oblonga) بر ايمني شناسي، خون شناسي و مقاومت در مواجهه با ويروس نكروز عفوني مراكز خونساز (IHNV) در ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)انگشت قد
473
اثر موقعيت دندان در ميدان نمايش (FOV) و اعمال اثر كاهش آرتيفكت فلزي در تشخيص شكستگي طولي ريشه در تصاوير توموگرافي با دسته اشعه مخروطي : يك مطالعه آزمايشگاهي
474
اثر موقعيت شيب و كاربري اراضي بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه كوهرنگ
475
اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمانهاي فولادي غيرمتقارن به همراه جداساز لرزه اي الاستومريك
476
اثر مولفه قائم زلزله بررفتار سازههاي جداسازي شده با جداگرهاي نوع TCFP
477
اثر مولفه قائم زلزله برروي پايه هاي پل بتن مسلح
478
اثر مولفه هاي چرخشي و پيچشي زلزله بر رفتار ديناميكي سازه ها
479
اثر مولكول سيگنالي پراكسيد هيدروژن در كاهش تنش دانهال هاي پسته (.Pistacia vera L) در شرايط شور
480
اثر موليبدن در خواص چقرمگي جوش فولاد كربني در روش SMAW
481
اثر ميانقاب بر كنترل سازه مجهز به MR دمپر
482
اثر ميدان الكترومغتاطيسي بر ميزان رسوب صابون در آب سخت
483
اثر ميدان الكتريكي بر خواص الكتروني يك سيستم دو ذره¬اي در نقاط كوانتومي¬ نيم¬كروي و نيم¬بيضي¬گون
484
اثر ميدان الكتريكي بر روي ميكروارگانيسم با غشاي دولايه
485
اثر ميدان الكتريكي بر شارش آب در نانولوله هاي كربني
486
اثر ميدان الكتريكي بر گيرنده‌ي دارويي كانال كلسيم
487
اثر ميدان الكتريكي به روي غشا بيولوژيكي
488
اثر ميدان الكتريكي گيگاهرتز بر روي كانال يوني كلسيم
489
اثر ميدان الكتريكي ولتاژ بالا بر كيفيت ميوه انار كامل طي نگهداري
490
اثر ميدان الكتريكي ولتاژبالا بر ماندگاري ميوه انار
491
اثر ميدان جريان بر آرايش نانوذرات غيرمتقارن و نقش آن بر بلورينگي وواص نانوكامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه ي پلي پروپيلن
492
اثر ميدان جريان و سفتي زنجير بر تشكيل و تحول نانوساختاري غشاء پليمري: پيش بيني مورفولوژي و عملكرد
493
اثر ميدان مغناطيسي اعمالي بر خوراك ورودي به سيستم تقطير غشايي بر روي گرفتگي و عملكرد فرآيند
494
اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر اندام زايشي ماده در گياه نخود
495
اثر ميدان مغناطيسي بر روي هم‌آوايي نورون‌هاي متعامل در شبكه نوروني
496
اثر ميدان مغناطيسي خارجي روي خواص ترموالكتريك شبكه گرافن دولايه در حضور ولتاژباياس
497
اثر ميدان مغناطيسي خارجي گردان بر روي ترتيب يافتگي نانوالياف
498
اثر ميدان مغناطيسي موازي صفحه اي روي هدايت الكتريكي شبكه تك لايه گرافن در حضور پارامتر گاف
499
اثر ميدان مغناطيسي و شكل پتانسيل محدودكننده روي حالت هاي الكتروني در چاه كوانتومي
500
اثر ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي بر ساختار نانو لوله اي اكسيدروي
501
اثر ميزان بذرو فاصله رديف بر عملكرد ارقام جديد كلزا
502
اثر ميزان پروتئين هاي آب پنير، نمك و PH بر پايداري كلوئيدي دوغ
503
اثر ميزان پيش تنيدگي كابل ها بر پايداري پل كارون چهار
504
اثر ميزان درصد كلسيم در اصلاح و بهسازي آلياژ آلومينيوم 380
505
اثر ميزان دما و نرخ كرنش بر رفتار كار گرم و ريزساختار فولاد زنگ نزن 17-7 PH
506
اثر ميزان سايه بر خصوصيات كمي و كيفي ده ژنوتيپ بزرگ
507
اثر ميزان سايه بر خصوصيات مورفولوژي، فيزيولوژي و ميزان اسانس ارقام مختف نعناع
508
اثر ميزان صمغ فارسي و امولسيفايرها بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خامه قنادي
509
اثر ميزان غلظت ايزوتوپ هاي هيدروژن در لايه جامد هيدروژني بر شدت باريكه خروجي اتم هاي ميوني
510
اثر ميزان غلظت ايزوتوپهاي هيدروژن در لايه جامد هيدروژني برشدت باريكه خروجي اتمهاي ميوني
511
اثر ميزان كنسانتره پروتئين شير(MPC)، كازئينات سديم و شرايط فرايند توليد بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي و حسي پنير خامه‌اي توليد شده به روش Whey-less
512
اثر ميزان كود ازت و فاصله رديف كاشت بر ميزان محصول و ماده موثر گياه دارويي بابونه
513
اثر ميزان كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ
514
اثر ميزان كود و زمان تقسيط كود نيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و كيفيت دانه گياه آفتابگردان
515
اثر ميزان، روش و مرحله افزودن نمك بر كيفيت پنير فراپالايش
516
اثر ميزبان، ويروس كوتولگي زبر ذرت و ويروس موزاييك ايراني ذرت بر رشد و باروري زنجرك (Loadelphax striatellus (Hem., Delphacidae
517
اثر ميزوپروستول در درمان سقط فراموش شده
518
اثر ميزوپروستول در درمان سقط فراموش شده
519
اثر ميكوريز آربو سكولار ﴿Glomus Mosseae﴾ بر مقاومت به شوري سه پايه اي پسته سرخس ،ابارقي و بنه باغي (P.eurycrpa p.mutica)
520
اثر ميكوريزآربسكولار ﴿Glomus mosseae Nicol .and Gred﴾ بر مقاومت به شوري دانهال هاي پسته اهلي رقم بادامي ريز زرندي
521
اثر نا اطميناني در تأمين مالي سرمايه بر رشد اقتصادي با به كارگيري كنترل بهينه پوياي تصادفي؛ مطالعه موردي ايران (89-1353)
522
اثر نااطميناني در تامين مالي سرمايه بر رشد اقتصادي با به كارگيري كنترل بهينه پوياي تصادفي،مطالعه موردي ايران ﴿89-1353﴾
523
اثر نااطميناني نرخ ارز واقعي بر اشتغال در بخش خدمات ايران
524
اثر نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي و بهره وري كل عوامل توليد در كشور هاي منتخب 1993 - 2006
525
اثر ناخالصي روي ابر رسانه هاي بدون تقارن مركزي
526
اثر ناخالصي روي حالتهاي الكتروني نانو تيوبهاي كربني تك ديواره
527
اثر ناخالصي هاي غيرفلزي بر استحكام خستگي فولاد 1302P
528
اثر ناخودآگاه انحراف و تصعيد بر مبناي روانكاوي
529
اثر نازايي بر حق فسخ زوجين
530
اثر نام تجاري، تخفيف قيمتي و نام فروشگاه بر قصد خريد از طريق متغير ارزش درك شده و تصوير ذهني فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه پوشاك كرج)
531
اثر نام تجاري، تخفيف قيمتي و نام فروشگاه بر قصد خريد از طريق متغير ارزش درك شده و تصوير ذهني فروشگاه (مطالعه موردي: فروشگاه پوشاك كرج)
532
اثر نانو الياف سيليكوني و تركيب آن با دوده بر خواص مكانيكي لاستيك NR/BR
533
اثر نانو خاكستر پوسته ي برنج در مقابل نفوذ يونهاي كلرايد در بتن
534
اثر نانو ذرات سيليكا بر خواص مكانيكي پلي اتيلن كلروسولفونه شده ﴿CSM﴾
535
اثر نانو ذرات سيليكا بر روي استحكام چسبندگي پوشش‌ها بر پايه PVC
536
اثر نانو ذرات سيليكا بر روي خواص جداسازي گازهاي الفيني از پارافيني در غشاي پلي سولفون
537
اثر نانو ذرات سيليكاتي بر خواص مكانيكي و عبور پذيري فيلم آلياژ LDPE/LLDPE
538
اثر نانو ذرات طلا بر روي هورمون لوتئيني،هورمون محرك فوليكول و تستوسترون و بافت بيضه در رت هاي نر
539
اثر نانو ذرات طلا برروي هورمون لوتئيني،هورمن محرك فوليكول و تستوسترون و بافت بيضه در رت هاي نر
540
اثر نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي خون شناسي، تغييرات بافت آبشش و بيان ژن متالوتيونئين در گربه ماهي رنگين كمان pangasianodon hypophthalmus
541
اثر نانو ذرات نقره بر خواص شوينده هاي مايع و خمير دندان
542
اثر نانو ذرات نقره بر كانديد يازيس واژن در موش
543
اثر نانو ذرات نقره و نوكلئوتيدبر آسيب شناسي بافتي گربه ماهي رنگين كمان ﴿pangasianodon hypophthalmus﴾
544
اثر نانو ذره روي بر رشد و چوانه زني آويشن باغي تحت تنش شوري در مراحل اوليه رشد
545
اثر نانو ذره‌ي آنتي‌باكتريال منتج از عصاره‌ي گياه چريش بر روي كالاي پنبه‌اي
546
اثر نانو رس و تابش پرتو الكتروني بر ريز ساختار و خواص ضربه آلياژ بر پايه پلي آميد6 / اتيلن پروپيلن دي ان منومر
547
اثر نانو كامپوزيت آلوموكسان فلزي بر ريزساختار و خواص مكانيكي جوش در ...
548
اثر نانو كود كلاته اهن بر تحمل شرايط شور قليايي در گياه بابونه
549
اثر نانو مواد بر پارامترهاي مقاومتي خاك
550
اثر نانوترانسفروزومال هيدروكسي اوره بر روي رده سلول هاي سرطاني ...
551
اثر نانوذرات سيليكا بر خواص آميزه‌هاي پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي/ پلي بوتيلن ترفتالات
552
اثر نانوذرات شيميايي آلومينا و اكسيدهاي تيتانيوم و نيكل بر گياه دارويي Nigella arvensis و سنتز سبز نانوذرات نقره و طلا بواسطه اندام هاي آن
553
اثر نانوذرات گرافن بر پلي مورف و امتزاج پذيري آلياژ PVDF/PEO
554
اثر نانوذرات نقره ، روي خصوصيات بافت كبد و ميزان غلظت آنزيم هاي كبدي در خون موش .
555
اثر نانوذرات نقره بر عفونت هاي باكتريايي واژن در مدل موش
556
اثر نانوذره سيلي مارين بر عيار پادتن ضد واكسن بيماري نيوكاسل، پارامترهاي خوني و عملكرد ماكيان گوشتي
557
اثر نانوذره مس بر روابط آلومتريك گياه دارويي بادرنجبوبه تحت تنش شوري در مراحل اوليه رشد
558
اثر نانولوله‌هاي‌كربني‏‏‏ بر مقدار نرخ رهايي انرژي كرنشي در شروع رشد مود تركيبي اول و دوم تورق در نانوكامپوزيت‌هاي چندلايه‌اي
559
اثر ناهماهنگي مكانيكي بر فرايند توليد و انتقال حالت كوانتومي در سامانه‌هاي اپتومكانيك درون‌كاواك
560
اثر ناهمساني بر پارامترهاي ديناميكي ماسه فيروزكوه با دستگاه سه محوري و برش ساده
561
اثر ناهمگني دي الكتريكي جو و زمين بر انتشار امواج الكترومغناطيسي حاصل از جريان هاي الكتريكي
562
اثر ناهنجاري زايي مادرزادي متامفتامين، و اختلالات بافتي، سلولي و كروموزمي در موش آزمايشگاهي
563
اثر نحوه آرايش هندسي لوله ها بر توزيع شار ورودي لوله هاي دريافت كننده در متمركز كننده هاي فرنل
564
اثر نحوه تراش دندان بر تطابق لبهاي و مقاومت شكست انله هاي ليتيم سيليكات تقويت شده با زيركونيا
565
اثر نحوه مخلوط كردن الياف در ماشين گيل باكس روي خواص نهايي نخ فاستوني
566
اثر نرخ ارز بر شاخص بازار سهام تهران طي سالهاي 1386 الي 1391
567
اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قيمت سهام در ايران
568
اثر نرخ كرنش و سرعت بارگذاري بر خواص مقاومتي و تغييرشكل‌پذيري مواد تردشكن
569
اثر نرم كن ها بر روي برخي از خواص موثر بر راحتي پارچه پنبه و پنبه پلي استر
570
اثر نسبت تيتانيوم به آلومينيوم بر رفتار فاز اتا و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ پايه آهن-نيكل A286
571
اثر نسبت ظرافت در تخمين ضريب هيدروديناميكي دراگ در جريان كند شونده در كانال هايي با بستر شني و پوشش گياهي در ديوار
572
اثر نسبت هاي مختلف سيلاژ ذرت به يونجه خشك بر بازده توليدي و توليد مثلي گاوهاي شيري هلشتاين در اوايل و اواسط شيردهي در فصل تابستان
573
اثر نسبي عامل نوع خودرو در ارتباط با ساير عوامل موثر بر شدت تصادفات ترافيكي
574
اثر نسبيتي غيرخطي در پراكندگي رامان برانگيخته براي برهم كنش ليزرهاي پرشدت با پلاسما
575
اثر نشاسته اصلاح شده فيزيكي كاساوا (تاپيوكا) و ذرت بر خواص رئولوژيكي و حسي ماست هموژنيزه كم چرب
576
اثر نفوذ هيدروژن و تردي تمبر بر خواص مكانيكي داكتورهاي هيدرو كراكر پالايشگاه هاي نفت
577
اثر نفوذ هيدروژن و تردي تمپر بر خواص مكانيكي راكتورهاي هيدروكراكر پالايشگاه هاي نفت
578
اثر نقاشي در سازگاري كودكان عقب مانده ذهني
579
اثر نقدشوندگي سهام بر آگاهي بخشي قيمت سهام و مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
580
اثر نقره بر فاز (2) ابررساناي بر پايه بيسموت
581
اثر نقص ساخت در رفتار بادبندهاي ضربدري شكل تحت بار زلزله
582
اثر نقص لورنتس در تصحيح توابع ساختار نوكلئوني
583
اثر نقض قرارداد روانشناختي بر رضايت شغلي با توجه به سكوت سازماني و جو اخلاقي كاركنان
584
اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مكمل آنتي اكسيدان بر بازده توليد مثلي گاوهاي شيري
585
اثر نمره وضعيت بدني در شروع دوره انتقال و مكمل هاي آنتي اكسيدان بر تنش هاي اكسيداتيو و بروز بيماريهاي متابوليك در گاوهاي شيري پر توليد
586
اثر نمره ي وضعيت بدني بر عملكرد توليدي، فراسنجه هاي توليد مثلي و ناهنجاري هاي متابوليك در گاوهاي شيري هلشتاين
587
اثر نمك بر روي عملكرد فرايند زيستي تركيبي بيهوازي – هوازي براي تصفيه پسابهاي حاوي رنگهاي راكتيو
588
اثر نمك بر روي فرايند تركيبي بي¬هوازي- هوازي يك مرحله¬اي جهت تصفيه فاضلاب سنتزي حاوي رنگ¬ راكتيو آزو
589
اثر نوآوري محصول در عملكرد كسب و كار شركت
590
اثر نوارپيچي زير كشككي بر بازسازي حس عمقي ورزشكاران، غير ورزشكاران و بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو
591
اثر نور LED بر ارزش تغذيه اي، تركيب اسانس و ويژگي هاي حسي ميكروگرين هاي ريحان و جعفري
592
اثر نور فرابنفش و ازن روي خواص الياف پلي پروپيلن
593
اثر نوسان هاي نرخ ارز بر جريان هاي تجاري در ايران با تكيه بر مدل جاذبه
594
اثر نوسان هاي نرخ ارز بر كفايت سرمايه و مطالبات معوق نظام بانكي ايران: مقايسه بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي
595
اثر نوسانات نرخ ارز بر بازدهي سهام شركت هاي پذيرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران
596
اثر نوع بازخورد بر يادگيري يك مهارت حركتي: نقش حافظه كاري
597
اثر نوع بافت بر ايجاد سركجي پارچه هاي تاري- پودي ﴿پشم/ پلي استر 45/55﴾
598
اثر نوع تمرين و نوع ارائه بازخورد بر يادگيري يك تكليف زمان بندي متوالي
599
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
600
اثر نوع جوانه زا ، عمليات حرارتي و تغيير تركيب بر خواص مكانيكي شيشه - سراميكهاي سرباره اي
601
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم در راهگاه
602
اثر نوع جوانه زا و دماي ريخته گري بر ساختار و خواص چدن نشكن توليد شده به روش منيزيم راهگاه
603
اثر نوع حلال مورد استفاده براي استخراج عصاره چند گياه از نظر كشندگي و پارامترهاي دموگرافي سفيدبالك پنبه Bemisia tabaci (Genn.)
604
اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر ريز ازديادي گياه بگونيا
605
اثر نوع سيستم سازه اي فولادي بر رفتار لرزه اي سازه ها با لحاظ اندركنش غير خطي سازه و خاك تحت اثر زلزله حوزه ي نزديك
606
اثر نوع سيستم سازه‌اي در انتخاب و مقياس شتاب‌نگاشت زمين‌لرزه براي تحليل‌هاي غيرخطي مبتني بر مهندسي لرزه‌اي بر اساس عملكرد
607
اثر نوع شيشه ر بارهاي سرمايي و گرمايي ساختمان و كاهش انرژي مصرفي و قيمت اوليه تاسيسات
608
اثر نوع ماده آلي و هوادهي بر فرآيند توليد كمپوست و خصوصيات كمپوست توليد شده
609
اثر نوع ماده مادري و جهت شيب بر كيفيت خاك . مواد آلي سطحي در بخشي از زاگرس مركزي
610
اثر نوع نيتروژن و سطوح مختلف اكسيژن در محلول غذايي بر گياهان كاهو و بادمجان در محيط هيدروپونيك
611
اثر نوع و مقدار سوخت در سنتز احتراقي محلولي اكسيد روي به منظور كاربرد در حذف رنگدانه هاي آلي
612
اثر نوع و ميزان سازگاركننده بر روي خواص مكانيكي آلياژ pa6/sbr
613
اثر نوفه بر انتشار كوانتومي
614
اثر نوگرايي مصرف كننده بر سبك هاي خريد پوشاك ورزشي
615
اثر نياز هاي اساسي روان شناختي، سبكهاي تفكر و ظرفيت خود_تنظيمي در پيشبيني قصد كارآفرينانهي دانشجويان دانشگاه رازي
616
اثر نيترو پروسايد سديم بر روي افزايش مقاومت به خشكي دو گونه گياهي يونجه و سورگوم در مراحل جوانه زني و رشد اوليه
617
اثر نيتروپرسايد سديم بر روي افزايش مقاومت به خشكي دو گونه گياهي يونجه و سورگم در مراحل جوانه زني و رشد اوليه
618
اثر نيتروژن برروي استحكام فلز جوش روكش شده در فولادهاي كربني
619
اثر نيتروژن در فرآيند gtaw برسوپرآلياژ اينكونل 718
620
اثر نيتروژن دهي پلاسمايي بر تنش باقيمانده سطحي و مقاومت به خستگي در فولاد محور 4140
621
اثر نيروهاي افقي برخستگي روسازيهاي آسفالتي
622
اثر نيروهاي محيطي دريا و ضربه كشتي بر شمعهاي دريايي
623
اثر نيروي زلزله بر روي تونل هاي دوقلو مطالعه موردي ﴿ تونل هاي دو قلوي ايمان شمالي ﴾
624
اثر نيروي زلزله و باد بر سازه هاي بلند داراي قاب مهاربندي مگا
625
اثر نيروي شناوري در جريان هاي غير احتراقي
626
اثر هارتمن در ابرشبكه گرافين بي نظم
627
اثر هارتمن در تونل زني كوانتومي
628
اثر هال در پلاسما (بررسي و اندازه گيري)
629
اثر هال كوانتومي در الكتروديناميك كوانتومي
630
اثر هالوپرايمينگ بر خصوصيات مورفولوژيك و بيوشيميايي كنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قليائيت
631
اثر هدف گزيني آسان و دشوار بر يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در كودكان كم توان ذهني آموزش پذير
632
اثر هدف گزيني بر يادگيري مهارت سرويس واليبال در دانشجويان مبتدي دختر
633
اثر هشت هفته برنامه آمادگي جسماني برتعدادگلبولهاي سفيدخون دانشجويان پسر رشته تربيت بدني
634
اثر هشت هفته تمرين پر شدت تناوبي بر ميزان روي آلفا 2 گليكوپروتئين پلاسمايي و بافت چربي رت هاي چاق شده با رژيم غذايي پرچرب
635
اثر هشت هفته تمرين تركيبي هوازي و مقاومتي بر سطوح ليپوكالين-2، اينترلوكين-1 بتا در زنان مبتلا به ديابت نوع 2
636
اثر هشت هفته تمرين تناوبي شديد و تداومي با شدت متوسط بر سطح سرمي آيريزين و مقاومت به انسولين مردان داراي اضافه وزن
637
اثر هشت هفته تمرين در آب بر سطوح ملاتونين و كيفيت خواب كودكان مبتلا به اختلال اتيسم اصفهان
638
اثر هشت هفته تمرين زومبا بر نيمرخ ليپيدي و تركيب بدني دانش آموزان دختر چاق
639
اثر هشت هفته تمرين مقاومتي با مكملدهي سيترولين مالات بر پاسخ فشار خون، نيتريك اكسايد و فاكتور رشد اندوتليال عروقي به فعاليت استقامتي زيربيشينه در زنان يائسه مبتلا به پيشپرفشاري خون
640
اثر هشت هفته تمرين مقاومتي و PI3K بر بيان HIIT در بطن چپ رت هاي نر ويستار مبتلا AKT و 1 به ديابت نوع 2
641
اثر هشت هفته تمرين هوازي بر اضطراب، افسردگي و پرخاشگري دختران دبيرستاني زلزلهزده شهر سرپل ذهاب
642
اثر هشت هفته تمرين هوازي منتخب به همراه مكمل گيري آهن و ويتامين C بر برخي فاكتورهاي كم خوني و درد ديسمنوره دانش آموزان دختر غيرفعال
643
اثر هشت هفته تمرين واليبال با و بدون پيش پرش بر اجراء، كوفتگي عضلاني تاخيري و تقلا
644
اثر هشت هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل كودكان مبتلا به سندرم داون
645
اثر هشت هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل، سرعت راه رفتن وكيفيت زندگي دانش آموزان نابينا
646
اثر هشت هفته فعاليت مقاومتي همراه با مصرف مكمل استويا بر سطوح مقاومت به انسولين، گلوكز خون و آديپونكتين بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
647
اثر هم افزايي اصلاح الياف و ماتريس بر روي چسبندگي بين سطحي در كامپوزيت تك جهته الياف پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا و اپوكسي
648
اثر هم زيستي قارچ اندوفيت - گياه بر فراهمي آب و ويژگي هاي فيزيكي خاك، و رشد گياه تحت تنش هاي خشكي و مكانيكي
649
اثر هم‌كوشي پونيسيك‌اسيد و آلفاليپوئيك‌اسيد بر برخي شاخص‌هاي التهابي و بيان‌ ژن‌هاي PPARy ، PGC-1α، و Fndc5 در سلول‌هاي ماهيچه‌اي تحت تنش اكسيداتيو
650
اثر هماهنگي استراتژيك بين استراتژي شركت و استراتژي منابع انساني بر عملكرد شركتهاي توليد داروي داخلي
651
اثر همبستگي در سيستم هاي مغناطيسي بي نظم
652
اثر همزيستي با قارچ ميكوريزا بر تحمل به خشكي در گياهان دارويي پروانش و بادرشبو
653
اثر همزيستي قارچ اندوفيت با گياهان لوليوم وفسكيوي بلند برشاخص هاي پايداري ساختمان خاك و كيفيت خاك ريزوسفري
654
اثر همگرايي اقتصادي منطقه اي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي متقابل ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه
655
اثر همگرايي اقتصادي منطقه اي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي متقابل ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه , effect of economic integration on foreign direct investment among caspian sea and central asia countries
656
اثر همگرايي گرانشي
657
اثر هموارسازي و از بين بردن نا‎‎‎‎‎‎پيوستگي هاي زواياي مفصلي بر روي ديناميك حركت راه رفتن
658
اثر هموارسازي و از بين بردن ناپيوستگي‌هاي زواياي مفصلي بر روي ديناميك حركت راه رفتن
659
اثر هندسه (شكل و ابعاد) دانه هاي تشكيل دهنده مواد شبه سنگي بر تشكيل و توسعه ترك تحت تنش فشاري تك محوري
660
اثر هندسه ترك و نوع بارگذاري بر چقرمگي سنگ و چگونگي رشد و توسعه ترك
661
اثر هندسه ناحيه جوش در اتصال شمع هاي سكوهاي دريايي تحت بار ضربه
662
اثر هندسه ي بوستر بر عملكرد آئرودينايكي ماهواره بر
663
اثر هندسه ي پيچ مداخله اي بر روي تثبيت گرافت تاندون همسترينگ در بازسازي رباط صليبي قدامي
664
اثر هوادهي بر كاركرد پروانه نيمه مغروق
665
اثر هوادهي روي پارامترهاي ژئوتكنيكي و محيط زيستي زباله¬هاي جامد شهر شيراز در آزمايشگاه
666
اثر هورمونهاي استروئيدي بر تخم گذاري و استفاده هاي باليني آن
667
اثر هوش استراتژيك بر كارآفريني سازماني با ملاحظه نقش ميانجي تفكر استراتژيك در كارشناسان وزارت ورزش و جوانان
668
اثر هويت سازماني و فرهنگ سازماني بر تصوير سازماني اداره ورزش و جوانان شهر تهران
669
اثر هيبريد، پژمردن و افزودني ميكروبي بر تخمير و ارزش تغذيه اي سيلاژ ذرت
670
اثر هيپوكسي بر بيان پروتئين سيكلوتيد در گياه بنفشه
671
اثر هيپوكسي بر رروي پايداري غشاء پلاسمايي ريشه و برگ گياه آفتابگردان
672
اثر هيپوكلسيمي در دوره انتقال گاوهاي هلشتاين بر سلامت و عملكرد گوساله‌هاي تازه متولد شده آن ها
673
اثر هيپوگليسمي عصاره هاي هيدروالكلي شويد و كنگر فرنگي بر موش هاي صحرايي ديابتي شده
674
اثر هيدرالازين بر بيضه موش تيمار شده با دو كسوروبيسين
675
اثر هيدروپرايمينگ و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاء عملكرد و برخي خصوصيات رشد و فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي نخود(.Cicer arietinum L ) در دو كشت بهاره و پاييزه
676
اثر هيدروپرايمينگ و رژيم هاي آبياري بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris)
677
اثر هيدروكربن هاي نفتي، خاكستر پوسته برنج و خاكستر زغال سنگ بر حدود پايداري و برخي ويژگي هاي مكانيكي خاك
678
اثر هيدروكربن هاي نفتي، خاكستر سبوس برنج و زغال سنگ بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
679
اثر هيدروليز قليايي بر روي خواص فيزيكي پارچه پلياستر بهويژه مقاومت در برابر نخ كش شدن
680
اثر هيوميك اسيد بر افزايش تحمل به شوري دو گونه گياهي كاسني و مرزه
681
اثر هيوميك اسيد در جذب عناصر آهن و روي در گياه سورگوم تحت تنش خشكي
682
اثر و مقدار ويسكوزيته EPDM بر پراكنش نانورس در آلياژ EPDM/SBR
683
اثر و نقش سازماندهي عابر پياده بر جريان ترافيك در حوزه مركزي شميران حد فاصل ميدان قدس تا ميدان تجريش
684
اثر واريانس ژنتيكي و غيرژنتيكي بر روي صفات توليد شير و برخي از صفات توليد مثلي گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
685
اثر واسطه اي عملكرد مالي بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده ي بورس اوراق بهادار تهران
686
اثر وامهاي دانشجويي بر افزايش عدالت در دسترسي به تحصيلات تكميلي : مورد كاوي دانشگاه پيام نور شهر تهران
687
اثر ورزش صبحگاهي بر تركيب بدني و آمادگي جسماني دانش آموزان چاق يا داراي اضافه وزن
688
اثر ورم پستان گاوهاي هلشتاين بر كيفيت آغوز و سلامت گوساله ها
689
اثر ورمي كمپوست بر جمعيت پروانه ميتوز گوجه فرنگي Tuta absolutaو سفيد بالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum روي گوجه فرنگي
690
اثر وزن كوله پشتي در ايجاد ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات در دختران 11 تا 21 سال شهر آبدانان
691
اثر وقف و ابتدا بر معناي قرآن ﴿از ابتداي سوره مائده تا انتهاي سوره نحل﴾
692
اثر ولتاژ باياس و تزريق الكترون روي شدت بر همكنش ناخالصي هاي جايگزيده مغناطيسي درون ...
693
اثر ولتاژ بر روي كيفيت پارچه هاي فلوك
694
اثر ويتامين E بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيكي و پاسخ هاي پروتئيني گياه تنباكو Nicotiana rustica L.)) تحت تنش شوري در كشت در شيشه
695
اثر ويتامين ها A و E ومخمرساكارومايسس سرويسيه بر ايمني هومورال و سلولي و عملكرد جوجه هاي گوشتي
696
اثر ويژگي هاي روان‌ شناختي و ويژگي هاي برند بر نگرش و قصد خريد نسبت به برندهاي لوكس
697
اثر ويژگيهاي سبك زندگي الكترونيك بر وابستگي به اينترنت و نيت خريد اينترنتي با توجه شخصيت
698
اثر ويژه برند مبتني بر مشتري بر عملكرد كسب و كار با تاكيد بر نقش ميانجي اثر بخشي تبليغات
699
اثر ويسكوزيتۀ تراكمي بر ميرايي نوسانات مگنتوهيدروديناميك طولي در لوله هاي خنك شونده تاج خورشيد
700
اثر يادگيري بر هزينه در بخش سلامت كشور
701
اثر يادگيري مشاركتي بر مهارت هاي ارتباطي، انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
702
اثر يك دوره آموزش واليبال بر هماهنگي دو دستي دانشجويان مبتدي دختر و پسر و مقايسه با دانشجويان ماهر
703
اثر يك دوره تمرين استقامتي با شدت متوسط بر بيان ژن گيرنده كبدي ايكس آلفا و نيمرخ ليپيدي در موش هاي صحرائي نر ويستار
704
اثر يك دوره تمرين مقاومتي در آب بر عملكرد جسماني و كيفيت زندگي زنان يائسه
705
اثر يك دوره تمرين مقاومتي منتخب ناحيه شانه بر قدرت ،درد و عملكرد افراد استفاده كننده از ويلچر دستي
706
اثر يك دوره تمرين ويبريشن كل بدن، تمرين هوازي و تركيبي بر تركيب بدني زنان ميانسال غيرورزشكار چاق/داراي اضافه وزن
707
اثر يك دوره تمرينات استقامتي با شدت متوسط قبل از ايجاد تومور بر ميزان فاكتور رشدي اپي تليال عروق بافتي تومور وحجم تومور موش هاي بالب سي مبتلا به سرطان پستان
708
اثر يك دوره تمرينات استقامتي بر بيان ژن اپلين قلبي و سطوح گلوكز و انسولين سرمي در موش¬هاي صحرائي نر نژاد ويستار
709
اثر يك دوره تمرينات پيلاتس بر كاركردهاي شناختي و حركتي بيماران مبتلا به سكته مغزي
710
اثر يك دوره تمرينات پيلاتس بر كاركردهاي شناختي، رواني و حركتي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
711
اثر يك دوره تمرينات شناختي بر انجماد راه رفتن و كاركردهاي شناختي مرتبط با آن در بيماران مبتلا به پاركينسون
712
اثر يك دوره توانبخشي ورزشي با رويكرد پايدارسازي عصبي- عضلاني پويا بر درد، استقامت عضلاني و انعطاف پذيري كودكان مبتلا به كمردرد غير اختصاصي
713
اثر يك ستاره دنباله دار برروي مدار يك ماهواره
714
اثر يك مسابقه فوتسال بر برخي نشانگرهاي آسيب عضلاني و قلبي-عروقي
715
اثر يك وهله تمرين تركيبي ( استقامتي - قدرتي ) بر بيان ژن سايتو كاين هاي پيش التهابي وضد التهابي درلكوسيت افراد سالم وبيماران ديابتي نوع 2
716
اثر يكبار يا دو بار گوش دادن قسمت شنيداري تست بر روي نتايج تست شركت كنندگان
717
اثر يكپارچگي مالي بر سطح اشتغال بلوك هاي منتخب اقتصادي ....
718
اثر يكپارچه سازي دانش آموزان كم شنوا در مدارس عادي بر سازگارياجتماعي در مدارس شهرستان شهركرد
719
اثر يون فلوريد بر خواص سيمان آپاتيتي
720
اثر12هفته تمرين تاباتا در آب بر سطوح هايپرآندروژنيسم،هورمون آنتي مولرين و مورفولوژي تخمدان در زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
721
اثر6 هفته اي برنامه تمرينات ادراكي حركتي بر عملكرد حركتي ظريف ودرشت ومهارت دست نويسي كودكان دچاراختلال نوشتاري
722
اثر8 ماه تمرين مقاومتي بر IGF1 , GH و IGFBP3 پلاسما در دو بيمار مبتلا به سوختگي شديد
723
اثر8هفته برنامه تمريني با تخته‏ي تعادل بر تعادل نوجوانان پسر تكواندوكار
724
اثر8هفته تمرين شنابرميزان هورمون رشددرپسران 9 تا11 سال
725
اثرBMP4 و آنتاگونيست آن بر تكثير و تمايز سلول هاي بالغ مزانشيمي بنيادي مغز استخوان موش
726
اثرCTAB برمتورم شدن فاز لاملاروهگزاگونال در سيستم سه تايي آب ليسيتين بوتانول
727
اثرD85خاك پايه بر فرسايش داخلي خاكهاي رسي مسلح با الياف فايبر پلي پروپيلن
728
اثرSDSبرمتورم شدن فاز لاملاروهگزاگونال در نمودار فازي سيستم سه تايي «لستين سويا - دكانول - آب»
729
اثرآفت كش تياكلوپريد برفرآيند اسپرماتوژنز در موش
730
اثرآلاينده هاي هوا روي عملكرد ريوي كودكان دبستاني كمتر از ده سال در سال هاي 94و95
731
اثرآموزش تئوري انتخاب بررضايت زناشويي وگذشت زنان متأهل
732
اثرآموزشي تصوير در سلامت روان و تن (كودكان دبستاني ) لاينوتراپي -كروماتوتراپي -پيكتوتراپي
733
اثرآموزشي مهارت هاي ارتباطي بر رفتارهاي خود مديريتي، مديريت تعارض، استرس شغلي و فرسودگي شغلي مربيان كشتي
734
اثرآمونيوم بر جذب نيترات از طريق ناقل در گياه تراريخته تنباكوNicotiana plumbaginifolia Viv
735
اثرابعاد تداعي برند ليگ برتر فوتبال بر درگيري ذهني و وفاداري به برند تماشاچيان ليگ برتر فوتبال ايران
736
اثرات آب و هوا در بافت معماري يزد
737
اثرات آرايش آرماتورهاي خمشي و تسليح خارجي روي جداشدگي ورق هاي تقويتي در تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات CFRP
738
اثرات آرايش كاشت بر خصوصيات فيزيولوژيكي لوبيا چيتي (لاين آزمايشي 11816)
739
اثرات آريتروپويتين نو تركيب انساني بر تيتر آنتي باري در رات هاي حساس شده
740
اثرات آزادسازي اقتصادي بر شكاف هاي جنسيتي دستمزد در ايران﴿1386-1374﴾
741
اثرات آفت كش اتيون بر فرايند اسپرماتوژنز در موش بالغ
742
اثرات آمارانت و سان ست يلو به عنوان افزودني هاي غذايي سنتزي بر پايداري سينتيكي و ترموديناميكي و فعاليت شبه آنزيمي آلبومين سرم انساني
743
اثرات آهن و منگنز بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي پايه بادام در شرايط تنش شوري
744
اثرات ئيدرو ديناميكي وارد بر سدهاي بتني به هنگام وقوع زلزله
745
اثرات ابعاد مختلف شكل هاي بستر سه بعدي بر ساختار پيوسته جريان و جدايي لايه مرزي
746
اثرات اتصال نيروگاه هاي بادي به شبكه قدرت بر روي پارامترهاي كيفيت توان
747
اثرات اجتماعي فرهنگي اقتصادي جنگ تحميلي از ديدگاه رزمندگان دامغان
748
اثرات اجتماعي و خانوادگي بر هويت كودك : مطالعه اي بر رمان چهره ي هنرمند در جواني اثر جيمز جويس
749
اثرات اجتماعي ورزش ازديد كارشناسان سمنان
750
اثرات احداث سد بر عملكردهاي ژئومورفولوژيك رودخانه قشلاق سنندج
751
اثرات اسانس ها ،ساليسيليك اسيدو متيل جاسمونات بر كيفيت و عمر گل جايي بعضي گل هاي شاخه بريده
752
اثرات اسپيروتترامات و آبامكتين روي پارامترهاي بيولوژيكي، توليدمثل و تغذيه كفشدوزك (Fabricius) Menochilus sexmaculatus از پسيل معمولي پسته
753
اثرات استرس بر سيستم ايمني
754
اثرات استرس بي حركتي بر روي برخي ويژگيهاي خوني و مقادير سديم و پتاسيم پلاسمائي
755
اثرات استروژن بر ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم رات
756
اثرات استفاده از حمل و نقل غير موتوري در مراكز شهرهاي بزرگ
757
اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه گوجه فرنگي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
758
اثرات استفاده از كنجاله گلرنگ بر عملكرد و صفت كمي و كيفي تخم مرغ در مرغان تخمگذار
759
اثرات استفاده از مكمل پروتئين هيدروليز شده پنبه دانه در آغوز، شير، و خوراك آغازين گوساله هاي شيرخوار بر عملكرد، متابوليت هاي خوني، توسعه دستگاه گوارش، و جمعيت ميكروبي روده
760
اثرات استفاده از نمونه‌هاي داخلي و وارداتي شير جايگزين بر عملكرد گوساله‌هاي شيرخوار هلشتاين
761
اثرات استفاده ازپودر هسته ي خرمادرجيره ي غذايي باو بدون آنزيم برعملكردمرغان تخم گذاروصفات كيفي تخم مرغ
762
اثرات استفاده ازتفاله هاي زيتون مكمل شده باسير وآويشن در جيره غذايي بر عملكرد، فراسنجه هاي بيوشيمي وفيزيولوژي خون وپاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي
763
اثرات استفاده ازسطوح مختلف ضايعات دانه لوبياي سفيدوقرمزبرعملكردجوجه هاي گوشتي
764
اثرات استفاده ازمكمل سلنيوم برالگوي توسعه وتكامل فوليكولي درپوست وتوليدالياف دربزغاله هاي شيرخوار
765
اثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو9000 بر عملكرد شركت برق اصفهان
766
اثرات اشتغال زنان برخانواده در قم
767
اثرات اشتغال زنان برخانواده و انتظارات زنان شاغل ازخانواده و محيط كار
768
اثرات اصلاح يارانه هاي انرژي بر متغير هاي كلان اقتصاد ايران
769
اثرات اعتياد به مواد مخدر بروي تحصيل و ازدواج جوانان مرد در زندان شيروان 83-82
770
اثرات اعتياد سيگار
771
اثرات اقتصادي- اجتماعي احداث سد بر روستاهاي بالادست ( مطالعه موردي: سد معشوره در استان لرستان )
772
اثرات اقتصادي شوك هاي قيمتي نفت و محصولات پتروشيمي بر متغيرهاي كلان ايران
773
اثرات اقتصادي، اجتماعي مجتمع فولاد مباركه بر شهر در روستاهاي دشت مباركه
774
اثرات اقليم روي پراكنش مكاني درمنه دشتي ﴿Artemisia sieberi﴾ با استفاده از مدلهاي پراكنش گونه اي ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
775
اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر رقابت پذيري صنعت لاستيك ايران﴿ مطالعه موردي: مجتمع صنايع لاستيك يزد﴾
776
اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنايع مس ايران با رهيافت DRC (مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه كرمان )
777
اثرات الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر رقابت پذيري محصولات شركت فرآورده هاي نسوز ايران
778
اثرات القايي تولوئن بر اندامهاي ريه ، طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين اثرات به وسيله سرم فيزيولوژيك در موش سفيد
779
اثرات القايي موفولين بر اندامهاي كليه ،طحال و پارامترهاي خوني و كاهش اين اثرات به وسيله سرم فبزيولوژيك در موش سفيد
780
اثرات الكتروديناميك كوانتومي در پلاسماها
781
اثرات امواج صوتي و ضربه در فركانس تكرار ليزرهاي TEA-CO2
782
اثرات اندازه ذرات خوراك و افزودن آنزيم برعملكرد رشد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با ...
783
اثرات اندازه، ارزش دفتري به ارزش بازار و مومنتوم بر بازده سهام شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
784
اثرات انرژي جيره غذايي در دوره انتظار تحت استرس گرمايي، بر عملكرد و متابوليت هاي خوني گاوهاي هلشتاين
785
اثرات اولئوروپين بر پراكسيداسيون ليپيدي سرم و آنزيم هاي آنتي اكسيداني در موش صحرايي نر ديابتيك , oleuropein effects on lipid peroxidation and antioxidant enzyme levels in diabetic rats
786
اثرات ايجاد همگرايي اقتصادي بين ايران وبلوكهاي اقتصادي ،كاربرد مدل جاذبه
787
اثرات باد و خصوصيات هيدروليكي سيستم آبياري باراني بر راندمان توزيع آب
788
اثرات بارگذاري سيكلي بر روي سازه هاي مكانيكي (كره و استوانه )
789
اثرات بازاريابي چريكي بر نيّت تبليغات شفاهي در نسل Y: نقش واسطه گري اعتبار پيام
790
اثرات بازاريابي چريكي بر نيّت تبليغات شفاهي در نسل Y: نقش واسطه گري اعتبار پيام
791
اثرات باقيمانده و تجمعي كودهاي آلي بر شاخص بيومس ميكروبي و فعاليت آنزيم هاي، بتا - گلوكوزيداز، ال- گلوتاميناز، آلكالين فسفاتازوآريل سولفاتاز در يك خاك آهكي
792
اثرات بالقوه كاربري اراضي بر يكپارچگي اكولوژيكي و زون بندي مناطق حفاظت شده ﴿مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش قميشلو﴾
793
اثرات بر همكنش اسپين مداري راشبا و در سلهاوس در روي ويژه حالتها و ويژه مقادير الكترون در چاه كوانتوم
794
اثرات برداشت نمك بر لندفرم هاي پلاياي گاوخوني
795
اثرات برهم كنش مايع فرمي بر روي آهنگ واهلش شبه ذرات در ابررساناي موج -d
796
اثرات برون سپاري بين المللي و سرمايه با فناوري بالا بر بهره وري كل عوامل توليد: مطالعه موردي صنايع منتخب با فناوري بالا در ايران (1391-1379)
797
اثرات برون سپاري منابع بر رشد اقتصادي، اشتغال و بهره وري :مطالعه موردي صنايع كارخانه اي استان اصفهان
798
اثرات برون سياري بين المللي منابع، سرريزهاي FDI و مخارج R and Dبر بهره وري كل عوامل در آسيا - اقيانوسيه و كشورهاي داراي بازار هاي نوظهور
799
اثرات بسته بندي هاي متفاوت و پوشش دهي خوراكي بر كيفيت و عمر انبارداري پسته تازه رقم اوحدي
800
اثرات بكارگيري سطوح مختلف شفيره كرم ابريشم درتغذيه طيور گوشتي
801
اثرات بلند مدت رشد اقتصادي مصرف انرژي و توسعه مالي بر انتشار گاز co2در كشور ايران
802
اثرات بودجه هاي برنامه اول در تركيب و جهت گيري بخش صنايع
803
اثرات بي تمريني كوتاه مدت بر منتخبي از پاسخ هاي هورموني و قابليت هاي زيست حركتي دوندگان نخبه ي سرعت
804
اثرات بي نظمي در ترابري اسپين درابر شبكه هاي گرافيني در حضور اسپين- مدار راشبا
805
اثرات بي نظمي مغناطيسي در روي چگالي حالات جايگزيده در يك سيم كوانتومي نيمرسانا با استفاده تقريب پتانسيل همدوس
806
اثرات بيوچار، اسيد هيوميك و قارچ ميكوريز آربسكولار بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك گياه هميشه بهار (Calendula officinalis L.)
807
اثرات بيولوژيكي تشعشعات RF شبكه تلفن همراه
808
اثرات بيولوژيكي سانحه هسته اي چرنوبيل
809
اثرات پتانسيل ناشي از ساختار فوق ريز در بررسي سيستم هسته اي دو نوكلئوني ,
810
اثرات پتانسيل ناشي از ساختار فوق ريز در بررسي سيستم هسته اي دو نوكلئوني , the effect of hyperfine in teraction of investigation in two nucleon systems
811
اثرات پديده كاويتاسيون بر افزايش سرعت خوردگي در پمپ هاي صنعت نفت
812
اثرات پرتو شدت ميوني بر چرخه uCFبا در نظرگرفتن تشكيل مولكول هاي دوميوني و هليوم
813
اثرات پرتوي سانحه هسته اي چرنوبيل
814
اثرات پروژه هاي بزرگ بر تحولات فضايي - محيطي سكونت گاه هاي شهري و روستايي ﴿ نمونه موردي : توسعه ميدان گازي پارس جنوبي ﴾
815
اثرات پس زمينه ي ناجابجايي بر بوزون هاي خنثي: برهم كنش هاي هيگز و قطبش فوتون
816
اثرات پساب ، سيستم هاي آبياري باراني و سطحي و خصوصيات خاك بر عملكرد سه محصول زراعي
817
اثرات پساب و سيستم هاي آبياري بر برخي خواص فيزيكي ، شيميايي ، آلودگي خاك تحت كشت چند محصول زراعي
818
اثرات پساب و سيستم هاي آبياري بر عملكرد چند محصول زراعي
819
اثرات پساب و لجن فاضلاب صنعتي بر خاك و رشد گياهان زراعي و زينتي
820
اثرات پليمر سوپرجاذب، كود حيواني، و كود پتاس بر عملكرد و كنترل عارضه خشكيدگي خوشه خرما در جيرفت
821
اثرات پنج تركيب ترپنوئيدي روي سه گونه آفت انباري
822
اثرات پودر يونجه ، شوري و رداكس بر توزيع گونه ها و شكلهاي كادميوم و سرب در تعدادي خاكهاي آلوده
823
اثرات پوشش كروم و نيتروژن دهي پوشش به روش پلاسمايي بر تنش هاي پسماند سطحي در فولادها
824
اثرات پوياي تكانه هاي نفتي بر تراز تجاري كشورهاي صادركننده نفت و واردكننده نفت، در دوره ي زماني 2010-2001
825
اثرات پوياي حجم كل بدهي ها بر بخش واقعي اقتصاد ايران ﴿1390-1360﴾ و ارزيابي آن به عنوان سازوكار هشداردهنده وقوع بحران مالي
826
اثرات پيش درماني تروگزروتين بر وضعيت آنتي‌اكسيداني و تغييرات هيستومورفولوژيك كليه در آسيب ناشي از ايسكمي- ريپرفيوژن كليه در موش صحرايي نر
827
اثرات پيشروي خشكي در دريا بر هيدروديناميك امواج و مورفولوژي سواحل (موضوع موردي: سواحل بندر عباس)
828
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره پياز و ماره كوئر سيتين بر ديابت و هورمون هاي محور و ...
829
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره گل سير و سولفات روي بر مقدار سرمي هورمونهاي محور هيپوفيز-گناد در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
830
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره ي دانه گل ختمي و ماده فروليك اسيد بر ديابت و ...
831
اثرات پيشگيرانه و درماني عصاره ي دانه گل ختمي و ماده فروليك اسيد بر ديابت و هورمون هاي محور هيپوفيز گناد در موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
832
اثرات تاب جمع شدگي بر ناهمواري نخ
833
اثرات تاريخ كاشت ، فاصله رديف و تراكم بوته بر عملكرد و مواد موثره دارويي گياه گاو زبان(.Borago officinalis L)در شرايط اصفهان
834
اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گلرنگ
835
اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ
836
اثرات تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و كيفيت ذرت علوفه اي
837
اثرات تجمعي و باقيمانده سرباره و لجن كنورتور بر جذب آهن توسط گياه سورگوم
838
اثرات تجمعي و باقيمانده كاربرد لجن و سرباره كنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان كود آهن در برخي درختان ميوه زينتي
839
اثرات تجمعي و باقيمانده لجن فاضلاب بر غلظت عناصر آرسنيك ، جيوه ، سرب و كادميم در خاك و گياه گندم
840
اثرات تجميعي زيست محيطي احداث سدهاي متوالي بر آب رودخانه
841
اثرات تحت كشنده كادميوم بر برخي شاخص هاي خون شناسي و ساختار آبشش ماهي استرلياد ﴿Acipenser ruthenus﴾
842
اثرات تخريبي سيل
843
اثرات تخريبي ماسه روان بر خط و ناوگان راه آهن و طرح جلوگيري از اثرات مخرب آن حد فاصل ايستگاه سيريز الي بافق
844
اثرات تداخل بر روي بارگذاري باد در يك رديف ساختمان¬هاي بلند با ارتفاعات متفاوت در فواصل نزديك با استفاده از روش CFD
845
اثرات ترابردي بر همكنش راشبا با قدرت ناهمگن در گاز الكترون دو بعدي
846
اثرات تراكم بوته بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد هيبريدهاي ذرت
847
اثرات تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد برنج در اصفهان
848
اثرات تراكم بوته و آرايش كاشت بر كيفيت و عملكرد ذرت سيلويي سينگل كراس 704
849
اثرات تراكم و فاصله رديف كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم پنبه در اصفهان
850
اثرات تربيتي كامپيوتر بر روي كودكان ، نوجوانان ، جوانان
851
اثرات ترس، خشم، اضطراب در رشد
852
اثرات تركيبي زمان طرح ريزي قبل و در حين فعاليت كلاسي بر مهارت نوشتاري فراگيران
853
اثرات تزريق در ناحيه درز نوك پره كمپرسور محوري بر توزيع شعاعي خواص ديناميك گاز و ناپايداري‌هاي جريان
854
اثرات تسهيل‌كننده و انگيزشي خودكنترلي يادگيرنده در انتخاب سطوح تداخل زمينه‌اي در يادگيري مهارت‌هاي حركتي
855
اثرات تغذيه آخرآبستني وپس ازتولدبرعملكردرشد،خصوصيات فوليكولي پوست وتوليدالياف دربره هاي شيرخوار
856
اثرات تغذيه اي مكمل پودر ژل Aloe vera بر شاخص هاي رشد، نرخ بازماندگي و مقاومت در مقابل تنش هاي شوري و درجه حرارت حاد در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان﴿Oncorhynchus mykiss﴾
857
اثرات تغيير اقليم بر احتمال وقوع اولين يخبندان پاييزه و آخرين يخبندان بهاره
858
اثرات تغيير اقليم بر توليد خالص اوليه روي سطح زمين (ANPP) در مراتع استان اصفهان
859
اثرات تغيير اقليم بر رواناب سطحي در حوزه آبخيز قره سو كرمانشاه
860
اثرات تغيير اقليم بر مراحل فنولوژي گندم رقم M73-18( مطالعه موردي اصفهان)
861
اثرات تغيير پارامترهاي اقليمي بر روي تبخير و تعرق در چند منطقه ايران
862
اثرات تغيير چگالي در فركانس سازه هاي فضا كار يك لايه تخت، گنبدي و دو لايه تخت
863
اثرات تغييرات اقليمي بر نوع بارشها در ايستگاهاي منتخب استان چهارمحال وبختياري
864
اثرات تغييراقليم بر هيدرولوژي و توسعه شهرستان جهرم
865
اثرات تكانه اي انباشت ذخاير ارزي بانك مركزي بر نرخ ارز و تورم در ايران
866
اثرات تكليف شب براي دانش آموزان
867
اثرات تلويزيون بر كودكان 7تا12 سال.
868
اثرات تمپرينگ بر تنشهاي پسماند
869
اثرات تمرين تركيبي با و بدون رژيم غذايي كاهش وزن بربيوماركرهاي التهابي پلاسما و اختلال عملكرد اندوتليال در بيماران سالمند مبتلا به ديابت
870
اثرات تمرينات پلايومتريك حاد و مزمن بر برخي از فاكتور هاي دستگاه دفع ادرار در نوجوانان واليباليست پسر
871
اثرات تنش خشكي و مقادير مختلف كود آزومايت روي برخي ويژگي هاي فيزيولوزيكي دو رقم گوجه فرنگي
872
اثرات تنش رطوبتي خاك بر رشد و عملكرد لوبيا روغني (سويا)
873
اثرات تنش شوري و برخي عوامل تعديل كننده تنش بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميائي ژنوتيپ هاي سورگوم
874
اثرات تنش ماندابي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد ارقام مختلف گندم
875
اثرات تنش نوري بر روي سنتز بتا كاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella Salina ...
876
اثرات تهاجم فرهنگي در جوانان
877
اثرات توسعه بازار پول و درآمد بر مصرف انرژي در ايران
878
اثرات توسعه گردشگري مذهبي
879
اثرات تيمارهاي اسيد ساليسيليك،اسيد جاسمونيك و كلريد سديم بر كاهش خسارات سرمازدگي ميوه انار
880
اثرات ثمر بخش توجه والدين در خصوص پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمائي سال سوم شهرستان بهشهر سال 74-1373
881
اثرات جانبي ايميداكلوپريد و صابون حشره‌كش بر پارامترهاي زيستي كفشدوزك Hippodamia variegata، با تغذيه از پسيل معمولي پسته، درشرايط آزمايشگاهي
882
اثرات جايگزيني تفاله چغندرقند پرك به جاي سيلوي ذرت بر عملكرد و رفتار نشخوار گاوهاي شيري پر توليد
883
اثرات جايگزيني ذرت خوراك آغازين با تريتيكاله و جو بر عملكرد و سن از شيرگيري گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
884
اثرات جايگزيني سيلاژ ذرت با سيلاژ جو بر اساس الياف شوينده خنثي هضم نشده بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين
885
اثرات جايگزيني منبع علوفه‌اي با سرشاخه خرما براساس الياف شوينده خنثي هضم نشده برعملكرد بره‌هاي پرواري نژاد افشار
886
اثرات جذب دو فوتوني و اختلال غير خطي بر روي بر همكنش ساليتون هاي فضايي و برداري در محيط غير خطي كر
887
اثرات جريان تاريك در آشكار سازهاي مادون قرمز نقطه كوانتومي تونل زني تشديدي
888
اثرات جريان تاريك در آشكار‌سازهاي مادون ‌قرمز نقطه كوانتومي تونل‌زني تشديدي
889
اثرات جريان ورودي سرمايه و رشد اقتصادي بر عملكرد بازار سهام: مقايسه اي بين كشورهاي ايران، كره جنوبي و تركيه
890
اثرات جغرافيايي كميته امداد امام خميني بر توسعه روستايي (رشتخوار)
891
اثرات جغرافيايي كميته امداد امام خميني بر توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان رشخوار ) , geographical impact of imam khomeini relif committee an rural development
892
اثرات جمع شدگي بر شكل سطح مقطع پارچه هاي بافت ساده تاري پودي
893
اثرات جهاني شدن بر تركيب درآمدهاي مالياتي و فرار مالياتي مطالعه موردي كشورهاي عضو OECD
894
اثرات جو و ذرت فرآوري شده بر عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين در جيره هاي با سطح پايين علوفه
895
اثرات جوي بر انتشار امواج الكترومغناطيسي و بررسي كانال هاي راديويي در منطقه خليج فارس
896
اثرات حاد پروتكل هاي گرم كردن نيرومندسازي پس فعالي ﴿ pap﴾ بر عملكرد بي هوازي و تغييرات لاكتات در تالوكاران زن
897
اثرات حاد كشش PNF عضله مخالف بر خستگي عصبي عضلاني، قدرت و الكترومايوگرافي عضله موافق در مفصل زانو افراد غير ورزشكار
898
اثرات حاد كشش PNF عضله مخالف بر خستگي عصبي عضلاني، قدرت و الكترومايوگرافي عضله موافق در مفصل زانو افراد غير ورزشكار
899
اثرات حذف و باز توزيع يارانه صنايع توليدي در قانون هدفمندي يارانه‌ها و ارائه مدل تخصيص بهينه آن براي صنايع توليدي استان يزد
900
اثرات حرارتي درمطالعه ليزرالكترون آزاد با ويگلر تخت توسط پتانسيل لينارد ويشرت
901
اثرات حرارتي وابسته به زمان در ليزرهاي حالت جامد با دمش گوسي
902
اثرات حفاظتي تركيبهاي فنلي عصاره زنجبيل ودارچين بر روي سلولهاي كبد رات تيمارشده با تيواستاميد
903
اثرات حمله اعراب به ايران
904
اثرات خميدگي نانو لوله كربني بر روي سفتي نانوكامپوزيت‌هاي CNT/پليمر
905
اثرات خود سرازيري و پراكندگي رامان درون پالسي در كليدهاي ساليتوني فوق سريع مزدوج موازي
906
اثرات خونسازي روغن دانه ي گوجه فرنگي و عصاره ي هيدروالكلي خرماي اشرسي در آنمي هموليتيك القاء شده با فنيل هيدرازين در موش هاي سوري نر: يك رهيافت ايمني خون شناسي، بيوشيميايي، سلولي مولكولي و - - استريولوژيكي
907
اثرات داروي" لووتيروكسين"بر هورمونهاي تيروئيدي
908
اثرات درجه حرارت خاك بر مقدار فسفر قابل جذب گياه در برخي از سري خاكهاي اصفهان
909
اثرات دفعات آبياري بر پتانسيل آب ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه زيره سبز
910
اثرات دما و PH بر هدايت الكترونيكي پلي آنيلين سنتزي درواكنش با يد , effects temprature and PH on electrical conductivity of synthetic polyaniline inreaction with iodine
911
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي (LP ) و غيرخطي ( NLP )بر قدرت عضلاني،خستگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)
912
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي و غير خطي بر قدرت و استقامت عضلاني در دختران نوجوان تمرين نكرده
913
اثرات دو مدل تمرين مقاومتي با زمانبندي خطي و غيرخطي بر ظرفيت عملكردي و شاخص هزينه فيزيولوژيك زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS)
914
اثرات دوازده هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل مولتي ويتامين مينرال بر برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي و ايمونولوژيكي مردان سالم در هواي آلوده ي شهري
915
اثرات ديابت شيرين بر روي فاكتورهاي انعقادت خون
916
اثرات راه آهن سريع السير بر توسعه گردشگري(مطالعه موردي: خط راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان)
917
اثرات رايانش ابري بر بهبود كسب و كار و اقتصاد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد مطالعه: (صنعت مبلمان)
918
اثرات رايج ترين آنتي باكتريال هاي مورد استفاده برسيستم ايمني و پارامترهاي خوني ماكيان گوشتي
919
اثرات رزمارينيك اسيد بر مهار اكسيداسيون LDL سرم تحت اثر سولفات مس در محيط in vitro
920
اثرات رژيمهاي آبياري و سطوح ازت سرك بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه لوبيا چيتي (لاين آزمايشي 11816)
921
اثرات رژيمهاي مختلف آبياري بر رشد رويشي و زايشي ذرت
922
اثرات رشد جمعيت بر توسعه
923
اثرات رعد و برق بر بي هنجاري هاي يون سپهري بر روي منطقه تهران
924
اثرات روانشناختي رنگ در برج هاي مسكوني فضاهاي شهري(نمونه موردي برج هاي مسكوني منطقه 9 مشهد)
925
اثرات روانشناختي رنگ در برج هاي مسكوني فضاهاي شهري(نمونه موردي برج هاي مسكوني منطقه 9 مشهد)
926
اثرات روانكار فروسيال بر عملكرد ياتاقان هاي لب دار غير مدور
927
اثرات رواني دعا در كاهش اضطراب
928
اثرات رواني دعا در كاهش اضطراب
929
اثرات روزهاي هفته بر بازده بورس
930
اثرات روش هاي گوناگون اجراء بر نتايج حاصل از تحليل و بررسي آن در پل دره پونك
931
اثرات روش هاي مختلف تهيه بستر و بقاياي محصول قبلي بر عملكرد كمي و كيفي ارقام سويا بعنوان كشت دوام
932
اثرات ريزوبيوم مايكوريزاوهيوميك اسيدبرعملكردوبرخي صفات فيزيولوژيك نخوددرشرايط آبياري درمنطقه كرمانشاه
933
اثرات زلزله هاي نزديك به گسل بر رفتار سازه هاي قابي بتن آرمه
934
اثرات زلزله‌هاي نزديك گسل در مقاوم‌سازي سازه‌هاي فولادي
935
اثرات زمان و شدت برداشت روي كوبوهيدراتهاي غيرساختماني و توليد علوفه گونه آگروپيرون تريكوفوروم
936
اثرات زمان و مواد آلي بر جذب فسفر در بعضي از خاكهاي منطقه اصفهان
937
اثرات زوال اعضاي بتني در شرايط محيطي مهاجم بر منحني لنگر-انحناي مقاطع و منحني عملكرد قاب‌هاي بتن‌آرمه
938
اثرات زيانبار مواد ضد عفوني كننده بر روي پارچه هاي قديمي .(گندزدائي و مرمت يك بافته تاريخي )
939
اثرات زيانبار مواد ضد عفوني كننده بر روي پارچه هاي قديمي گند زدايي و مرمت يك بافته تاريخي
940
اثرات زير كشندگي باكتري Bacillus thuringiensis و سم ايميداكلوپريد روي پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
941
اثرات زير كشنده ي عصارهي گياهي اكاليپتوس و آفت كش فنيتروتيون روي پارامترهاي زيستي و فعاليت ويژه-ي آنزيم‌هاي استراز سن سبز
942
اثرات زيركشنده دو آفت‌كش ايميداكلوپرايد و پايري‌پروكسي‌فن روي كفشدوزك Menochilus sexmaculatus Fabricius با تغذيه از پسيل معمولي پسته
943
اثرات زيست محيطي اجزاي گل حفاري در چاه هاي نفت با نگرش ويژه برگل هاي حفاري سنتزي
944
اثرات زيست محيطي جيوه ناشي از عمليات معدنكاري
945
اثرات زيست محيطي سايش ادوات ترمزي قطار شهري و شبيه سازي جريان آلوده
946
اثرات زيست محيطي طرح فاضلاب تهران
947
اثرات زيست محيطي مصرف انرژي و رشد اقتصادي در كشور هاي عضو منا: با رويكرد داده هاي تابلويي
948
اثرات زيست محيطي و منشاء طوفان هاي گرد و غبار استان يزد و راهكار كاهش آن
949
اثرات زيستي آفت‌كش‌هاي اسپيروتترامات، فنيتروتيون و كلرپيريفوس‌ روي كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae)
950
اثرات ژئومرفولوژيك باد
951
اثرات ژئومورفولوژي و زيست محيطي فعاليتهاي معدنكاري ( مطالعه موردي كرمانشاه - قروه )
952
اثرات ساچورياخوزستانيكا بر مهار اكسيداسيون LDL سرم تحت اثر سولفات مس در محيط In vitro
953
اثرات ساچورياخوزستانيكا برمهاراكسيداسيون ...سرم تحت اثر سولفات مس درمحيط...
954
اثرات ساختار فضايي شهر بر نحوه دسترسي به خدمات شهري (مطالعه موردي: شهر آمل )
955
اثرات ساليسيليك اسيد؛متيل جاسمونات و سولفات پتاسيم بر خصوصيات كيفي ميوه انار
956
اثرات سرب بر ميزان اضطراب با استفاده از تست ماز بعلاوه مرتفع در موشهاي صحرايي نري كه در دوران جنيني ، شيرخوارگي و بعد از شيرخوارگي در معرض اين فلز قرار گرفته اند
957
اثرات سرريز بازار ساختمان و مسكن بر اقتصاد كلان و منابع نوسانات در اين بازار : رهيافت DSGE
958
اثرات سطح زمين روي نيرو هاي ليفت ودرگ شناور WIG
959
اثرات سطح و منبع الياف جيره بر مصرف خوراك آغازين، فراسنجه هاي شكمبه اي، عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
960
اثرات سطوح مختلف آلفاتوكوفرول استات و جوانه ميخك بر شاخص هاي آنتي اكسيداني، پاسخ هاي ايمونولوژيك و عملكرد مرغ هاي تخم گذار
961
اثرات سطوح مختلف اوره در جيره گاوهاي شيري كم توليد
962
اثرات سطوح مختلف پودر پوست انار بر شاخص‌هاي عملكردي و سلامت گوساله‌هاي شيري هلشتاين
963
اثرات سطوح مختلف تشعشع UV-B بر خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك كنجد
964
اثرات سطوح مختلف تفاله آبگيري شده ي هويج بر فراسنجه هاي تخم بلدرچين
965
اثرات سطوح مختلف عصاره گياه دارويي بابونه در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
966
اثرات سطوح مختلف كود ازته و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاء آن در آفتابگردان
967
اثرات سطوح مختلف كودسبز برعملكرد و اجزاي عملكردگندم ( Triticum aestivium L. ( در شرايط آبياري تكميلي دركرمانشاه
968
اثرات سطوح مختلف ويتامين هاي C، Eو چربي جيره در شرايط تنش گرمايي بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و پايداري اكسيداتيو گوشت در جوجه هاي گوشتي
969
اثرات سفيكسيسم بر بافت بيضه ،اسپر ماتوژنز ،تستوسترون و گنادوتروپين هاي هيپوفيزي در موش سوري balb/c نر بالغ
970
اثرات سفيكسيم بر بافت بيضه، اسپرماتوژنر تستوسترون و كنادوتروپين هاي هيپوفيزي در موش سوري نر بالغ
971
اثرات سوابق دوران كودكي در بزهكاري مجرمين در شهرستان كرج
972
اثرات سولفيد هيدروژن بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي پايه بادام تلخ در شرايط تنش شوري
973
اثرات سياست مالي بر رفتار مصرفي بخش خصوصي ( 76 - 1338 )
974
اثرات شغل دوم بر زندگي فرهنگيان شهرستان آزادشهر
975
اثرات شكاف بهره اي بر تورم در اقتصاد ايران در دوره 1368- 1386
976
اثرات شكل و پارامترهاي هندسي داكت بر عملكرد هيدروديناميكي پروانه داكت دار
977
اثرات شهري خودروهاي برقي
978
اثرات شوري بر بعضي از خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك نيشكر
979
اثرات شوري خاك بر تجمع املاح ﴿ سديم، كلر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم ﴾، اسيد آمينه پرولين و قند محلول در برگ آتريپلكس، لاكت و گز در منطقه چاه افضل اردكان
980
اثرات شيميايي و فيزيولوژيكي آفت كش هاي اسپيرو تترامات ،فلونيكاميد و لامبداساي هاترين روي پوره سن 5 پسيل معمولي پسته
981
اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدرو الكلي ريشه گياه كلزا در موش سوري
982
اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدرو الكلي ريشه گياه كلزا درموش سوري
983
اثرات ضد دردي وضدالتهابي عصاره هاي هگزاني وآبي ميوه گياه پنج انگشت
984
اثرات ضد ميكروبي كلستروم گاو بر استرپتوكوكوس موتانس
985
اثرات ضددردي و ضدالتهابي عصاره هاي آبي و هگزاني ميوه گياه پنج انگشت
986
اثرات ضدميكروبي و آنتي اكسيداني عصاره گياه تاتوره (Datura innoxia)
987
اثرات طول روز و درجه حرارت بر مراحل نمو، رشد و عملكرد ذرت
988
اثرات عصاره بادرنجبويه دنايي بر كنترل ديابت و هايپر كلسترولمي
989
اثرات عصاره نسترن كوهي (Rosa canina) برفرآيند اسپرماتوژنز در موش تيمار شده با آفت كش سيرومازين
990
اثرات عوامل اقليمي بر زعفران در خراسان جنوبي
991
اثرات عوامل ناپايا بر روي يك عملكرد بال گردان
992
اثرات غلظت هاي مختلف ساكارز و سرم جنين گوساله بر زنده ماني سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني بره قبل و بعداز انجماد
993
اثرات غلظتهاي مختلف نيكل بر جوانه زني و چندفرآيند بيوشيميايي و فيژيولوژيكي گياه كلزا
994
اثرات غير موضعي بر عمق نفوذ ابر رساناها با دماي گذار بالا
995
اثرات غيرخطي بارهاي خارجي روي اتصالات پيچ
996
اثرات غيرخطي مرتبه سوم و پنجم و مديريت انتشار ساليتون در فيبر نوري
997
اثرات فراسنج هاي آب و هوايي و آلاينده هاي هوا بر ازون سطحي و تابش فرابنفش در اصفهان
998
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتي ترموست بدنه خودرو
999
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتي ترموست بدنه خودروژژژ
1000
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتيترموست بدنه خودرو
بازگشت