<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتي ترموست بدنه خودرو
2
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتي ترموست بدنه خودروژژژ
3
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتيترموست بدنه خودرو
4
اثرات فرايند پخت در ورقهاي كامپوزيتيترموست بدنه خودروسيييييي
5
اثرات فردي و اجتماعي تربيت بدني در دانش آموزان دختر متوسط بخش گميشان
6
اثرات فرهنگ سازماني بر استقرار مديريت دانايي
7
اثرات فشار شيميايي روي ويژگي‌هاي ترابردي تركيب‌هاي Fe2V1-xNbxAl، CeMxIn3-x ، CeRhMxIn5-x M= Cd, Sn ) (و CePt2In7
8
اثرات فشار هيدروستاتيك و دما بر توليد هارمونيك - دوم در نقاط كوانتومي كروي گاليم آرسنيك با برهم كنش اسپين - مدار راشبا و پتانسيل محدود كننده ي سهموي
9
اثرات فضاي سبز شهري بر ابعاد اجتماعي حاشيه نشيني (نمونه موردي :منطقه 4 شهرداري مشهد)
10
اثرات فضايي قنوات در نواحي خشك و نيمه خشك (مورد مطالعه:قنوات شهرستان گناباد)
11
اثرات فضايي قنوات در نواحي خشك ونيمه خشك(شهرستان گناباد)
12
اثرات فوق حرارتي و اندركنش هاي فوق ريز در همجوشي كاتاليزور ميوني T/H/D
13
اثرات فيزيوژيكي زنجبيل وزردچوبه بربرخي پارامترهاي خوني وعملكرد توليدي درطيور تخمگذار
14
اثرات فيزيولوژيك استفاده از لاكتوفرين گاوي در جيره غذايي ماهي آنجل (Pterophyllum scalare)
15
اثرات فيزيولوژيك استفاده از لاكتوفرين گاوي در جيره غذايي ماهي پنگوسي Pangasius sanitwongsei
16
اثرات فيزيولوژيكي زنجبيل
17
اثرات كاپا كاراگينان، آلژينات سديم، مونو و دي گليسيريد و كربوكسي متيل سلولز بر روي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خامه صبحانه
18
اثرات كادميم و سرب بر رشد، اندازه و تغييرات شكل (Cyclomorphosis) در آنتن منشعب هاي آب شيرين
19
اثرات كاربرد برگي بر و پوترسين بر تشكيل ميوه درختان زيتون
20
اثرات كاربرد تنظيم كننده هاي رشد گياه در مراحل مختلف نمو فيزيولوژيك بر پتانسيل عملكرد دانه گندم تحت شرايط ديم
21
اثرات كاربرد خارجي هورمونهاي گياهي در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيك نخود فرنگي تحت شرايط آبياري تكميلي
22
اثرات كاربرد قبل از برداشت متيل جاسمونات و ساليسيليك اسيد بر كيفيت و عمر گل جايي گل بريده رز
23
اثرات كاربرد ليزر ديود 980 نانومتر در درمان پاكت پريودنتال بر سلامت لثه پس از درمان غير جراحي پريودنتال
24
اثرات كافور طبيعي بر برخي سلولهاي خوني ، پارامترهايالكتروليتي و هورمون پروژسترون در موش سفيد ماده
25
اثرات كافور طبيعي بر برخي سلولهاي خوني پارامترهاي الكتروليتي و هورمون تستوسترون در موش سفيد نر
26
اثرات كاهش پروتئين خام جيره برپايه كنجاله كلزا با فرآوري منابع كربوهيدراتي و پروتئين بر هضم و عملكرد گاوهاي شيرده پرتوليد
27
اثرات كاهش وزن با قلياء روي رنگرزي پارچه پلي استر
28
اثرات كد اقتصادي بر روي وصول مالياتها
29
اثرات كشش سه محوري روي رسانندگي اپتيكي فسفرين
30
اثرات كشندگي و زير كشندگي چند عصاره گيلهي و آفت كش ايميداكلوپرايد روي شته جاليز Aphis gossypii Glover(hem:Aphididae
31
اثرات كشنده آفت‌كش‌هاي تيوسيكلام، پيريداليل، فلوبن‌دي‌آميد و لوفنورون روي شب¬پره مينوز گوجه-فرنگي Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)و اثر زيركشندگي آن¬ها روي پارامترهاي جدول زندگي سن شكارگرNesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae)
32
اثرات كشنده و دور كننده اسپينوزاد،ايندوكساكارب و عصاره گياهان حنا و كرچك روي پروانه مينوز گوجه فرنگي
33
اثرات كشنده و زيركشنده آفت‌كش‌هاي ايندوكساكارب، فلوبن‌دي‌آميد و لوفنورون روي پارامترهاي جدول زندگي سن شكارگر Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae)
34
اثرات كمك هاي خارجي بر رفتار مالي دولت در كشورهاي منتخب در حال توسعه
35
اثرات كوتاه مدت و بلندمدت شوك هاي نامتقارن نفتي بر اقتصاد كلان در ايران
36
اثرات كوتاه مدت و ميان مدت كودهاي آلي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك
37
اثرات كودهاي ازت ، فسفر و پتاسيم بر رشد و عملكرد ذرت
38
اثرات كودهاي ازته بر شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه سويا
39
اثرات كوكسيديواستات ها بروضعيت ايمني ، پارامترهاي خوني وعملكرد ماكيان گوشتي
40
اثرات كيفيت مواد اوليه بر نخ توليدي ازسيستم چرخانه اي
41
اثرات گردشگري بر توسعه روستايي ﴿حاشيه زاينده رود﴾
42
اثرات گردشگري شهري بر توسعه فضايي شهرها (نمونه موردي ناهارخوران گرگان)
43
اثرات گياه آقطي ( Sambucus ebulus9)بر عيار پادتن بيماري نيوكاسل، پارامترهاي خوني و عملكرد ماكيان گوشتي
44
اثرات لاكتوفرين گاوي در جيره بر شاخص‌هاي فيزيولوژيك تاس‌ماهي استرلياد (Acipenser ruthenus)
45
اثرات لايه صهاي ابررسانا بر ترابرد الكتريكي در اتصالات تونل زني مغناطيسي
46
اثرات ماليات و فرار مالياتي بر عايدي سرمايه ﴿ مورد مطالعه: كشورهاي OECD،2009-1979﴾
47
اثرات متابوليتهاي ثانويه گياهان دارويي Mentha pulegium L., Mentha piperita L. Rosmarinus officinalis L. و Hyssopus officinalis L. بر كنترل قارچهاي عامل بيماري پژمردگي و پوسيدگي نخود
48
اثرات متحرك هاي تنش زا و تغييرات زندگي دانشجويان دختر و پسر
49
اثرات متقابل آزادي سياسي و آزادي اقتصادي
50
اثرات متقابل بيكربنات و شكل هاي مختلف آهن ،منگنز و روي برگياه فلفل در محيط هيدروپونيك
51
اثرات متقابل پاسخ به تقاضا و شبكه هوشمند (Interactions Between Demand Response & Smart Grid)
52
اثرات متقابل رسانه و فرهنگ در جامعه
53
اثرات متقابل سطح ميتونين و تعادل الكتروليتي جيره بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
54
اثرات متقابل فرآوري ذرت و منبع علوفه با دسترسي آزاد بر عملكرد گوساله شيرخوار هلشتاين
55
اثرات متقابل فناوري نانو و سرطان
56
اثرات متقابل قارچ¬هاي مايكوريز آربوسكولار و تريكودرما بر شاخص¬هاي رشد و بيماري¬زايي پژمردگي فوزاريومي در دو توده طالبي
57
اثرات متيل ترشياري بوتيل اتر بر روي سلول هاي استرومايي مغز استخوان موش در محيط كشت
58
اثرات مثبت و منفي بسته بندي مواد غذيي به صورت مدرن و سنتي روي محيط زيست
59
اثرات مثبت و منفي محيط زيستي تجارت الكترونيك مطالعه موردي سايت google
60
اثرات محافظتي جلبك كلرلا ولگاريس (كلرلا كيو اس ام) بر تغييرات تخريبي ناشي از سيكلوفسفاميد در بافت بيضه موش صحرايي
61
اثرات محافظتي عصاره الكلي گياه باريجه (Ferula Gummosa) بر پيامدهاي تخريبي ناشي از بكارگيري سيكلوفسفاميد در دستگاه تناسلي نر در موش سوري
62
اثرات محافظتي قارچ گانودرما لوسيدوم بر پيامدهاي تخريبي ناشي از بكارگيري سيكلوفسفاميد در بافت بيضه و كيفيت اسپرم در موش سوري
63
اثرات محافظتي گرده¬ي نخل (Phoenix dactylifera) بر تغييرات تخريبي ناشي از به‌كارگيري داروي سيكلوفسفاميد در دستگاه تناسلي نر در موش سوري
64
اثرات محافظتي ملاتونين اگزوژن بر تغييرات ايجاد شده به وسيله نيكوتين در فوليكول هاي تخمدان موش
65
اثرات محلول پاشي پرولين و گلايسن بتائين بر واكنش آفتابگردان به تنش خشكي
66
اثرات محيطي آرسنيگ حاصل از فعاليت معادن طلا با نگرش ويژه به معدن طلاي زره شوران آذربايجان غربي
67
اثرات مدل سازي اطلاعات ساختمان(BIM) بر روند مديريت دعاوي (Claim Management) واختلاف نظرات(Disputes) موجود ميان ذينفعان در صنعت ساختمان
68
اثرات مديريت اسلامي بر عملكرد سازمان ها
69
اثرات مرسريزاسيون بر روي خواص فيزيكي نخ اصطكاكي
70
اثرات مصرف گلوكز خوراكي در آغاز تمرين طولاني مدت با شدت متوسط در زنان در مقايسه با مردان
71
اثرات مصرف نيتروژن بر كاهش خسارت ماندابي در گندم پاييزه
72
اثرات مقادير مختلف نيتروژن ، فسفر و پتاسيم بر راندمان مصرف كود، رشد و عملكرد ذرت
73
اثرات مقدار و نحوه تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاء عملكرد برنج در اصفهان
74
اثرات مكمل سازي دانه زيره سياه بر عملكرد، كلسترول تخم مرغ، وزن تخم مرغ، كيفيت پوسته و سيستم ايمني در مرغ هاي تخم گذار
75
اثرات ملاتونين بر سميّت و بقا رده سلولي سرطان آناپلاستيك تيروييد انسان
76
اثرات منفي برنامه هاي تلويزيوني (غير از برنامه كودك ) بر كودكان و نوجوانان
77
اثرات مهاركنندههاي سيكلواكسيژناز بر تضعيف سيستم ايمني ناشي از جراحي در موش صحرايي
78
اثرات مواد شيميايي روي پرزدهي پارچه پنبه ـ پلي استر
79
اثرات موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي بر تجارت صنعتي ايران ﴿1387- 1359﴾
80
اثرات موانع غير تعرفه اي بر تقاضاي واردات ايران در دوره زماني﴿ 1386-1365﴾
81
اثرات ميدان مغناطيسي روي روي صفحه گرافيني
82
اثرات ميدان مغناطيسي روي نانو نوارهاي گرافيني
83
اثرات ميدان مغناطيسي، گرانروي و پارامترهاي ديگر بر روي رفتار الكتروشيميايي نانوذرات مگنتيت به عنوان جاذب ديكرومات
84
اثرات ميدان‌هاي الكتريكي و مغناطيسي خارجي بر ضريب جذب و ضريب شكست نقاط كوانتومي گاليم- آرسنيك استوانه‌اي مدل Λ در پديده‌ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي
85
اثرات مينوكسيديل در درمان آلوپسي آندروژنيك
86
اثرات مينوكسيديل در درمان آلوپسي آندروژنيك
87
اثرات ميوفانكشنال تراپي با oral screen بر طول و نيروي لب ها در بيماران Cl.II divI
88
اثرات ناخالص الكتريكي روي رسانندگي نانو لوله هاي كربني تك ديواره اي نوع آرمچير در حضور ميدان الكتريكي
89
اثرات ناخالصي روي خواص الكتروني نانوكپسول هاي كربني
90
اثرات ناشي از سدهاي هندسي مغناطش ابررساناهاي نوع II : از طريق مطالعه سطح موثر
91
اثرات ناطميناني و ريسك بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
92
اثرات نانو ذرات خاكستر مخروط كاج بر ويژگي هاي بتن سازه هاي آبي
93
اثرات نانو ذرات طلا بر تغييرات آنزيم آلكالن فسفاتاز و كراتين كيناز و قند خون و بافت كليه در موش هاي سوري نر
94
اثرات نانوذرات اكسيد منيزيم بر تغييرات آنزيم هاي آلكالن فسفاتاز و كراتين كيناز و قند خون و تغييرات بافت كليه در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
95
اثرات نانوذرات طلا بر تغييرات گلبول هاي خوني و آنزيم هاي كبدي )SGOT, SGPT( و تغييرات بافت كبد در موش هاي سوري نر
96
اثرات نانوذرات طلا بر تغييرات گلبول هاي خوني وآنزيم هاي كبدي وتغييرات بافت كبد در موش هاي سوري نر
97
اثرات نرخ بارگذاري، اصطكاك و اندازه بر نرخ رهايي انرژي كرنشي در مود II برشي بين لايه اي
98
اثرات نسبت سختي بستر بر پاسخ لرزه اي سدهاي خاكي، مطالعه موردي ( سدجاميشان)
99
اثرات نسبت سختي بستر بر پاسخ لرزه اي سدهاي خاكي، مطالعه موردي ) سدجاميشان
100
اثرات نسبيتي بر رابطه پاشندگي امواج درون پرتو نسبيتي الكتروني
101
اثرات نسبيتي در انتشار امواج الكتروستاتيك يوني
102
اثرات نسبيتي در انرژي سيستم هاي چگال در چارچوب روش LOCV
103
اثرات نسبيتي در شبيه سازي جنبشي پلاسما
104
اثرات نسبيتي مراتب بالا در پراكندگي رامان القايي دربرهم كنش هاي ليزر-پلاسما
105
اثرات نظريه ريسمان بر:فيزيك؛رياضيات و فلسفه
106
اثرات نفتالين استيك اسيد، نفتالين استاميد، بنزيل آدنين و سوين بر تنك، كيفيت ميوه و غلظت عناصر در برگ و ميوه سيب سلطاني
107
اثرات نفتالين بر برخي فاكتورهاي سلولي ، الكتروليت ها، پلاسما و غلظت مت هموگلوبين خون موش سفيد
108
اثرات نقاط دورافتاده در شناسايي و برآورد مدل هاي فارچ
109
اثرات نوع،رنگ ارتفاع و غلظت تله هاي طعمه گذاري شده با فرومون در شكار پروانه هاي نر مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
110
اثرات نيترات سديم بر برخي فاكتورهاي سلولي ، الكتروليت ها، پلاسما و غلظت مت هموگلوبين خون موش سفيد
111
اثرات نيترات سرب و آرسنيك روي ترانس آمينازهاي سرم و سلولهاي خوني رات
112
اثرات نيروهاي تبادلي بر روي واپاشي هسته هاي آلفازا , The effects of exchange force on alpha nuclear decays
113
اثرات هدفمند كردن يارانه هاي برق بر صنايع كارخانه اي ايران
114
اثرات هسته اي روي توابع ساختار غيرقطبيده در هسته هاي سبك و سنگين
115
اثرات هسيتوپاتولوژي نانو ذره اكسيد روي بر بافت پانكراس رت
116
اثرات هشت هفته تمرين درآب برعملكردهاي تعادلي مردان باقطع يكطرفه اندام تحتاني
117
اثرات هشت هفته تمرين هوازي و تركيبي (هوازي و مقاومتي) بر نيمرخ ليپيدي و پروتئين واكنش دهنده C بر افراد ترك كرده اعتياد به ترياك
118
اثرات هم خوني بر صفات توليد مثلي گله هاي گاو شيري استان اصفهان
119
اثرات هندسه و چيدماني تزريق جت هوا در ناحيه درز نوك پره يك رتور كمپرسور محوري بر روي عملكرد آن
120
اثرات هورمون هاي جيبرلين و اكسين روي رشد و نمو گرده درختان ميوه هسته دار در شرايط درون شيشه اي
121
اثرات هورمون هاي جيبرلين واكسين روي رشد ونمو گرده درختان ميوه هسته دار در شرايط درون شيشه اي
122
اثرات هيدروپريود بر باردهي ﴿وزن زنده، وزن زنده بدون خاكستر وكلروفيل a﴾ جامعه پريفيتون درنهرهاي مصنوعي
123
اثرات هيستوپاتولوژي نانوذرات نقره در بلدرچين ژاپني
124
اثرات هيستوپاتولوژيك نانوسيلور بر دستگاه تناسلي ماده در رات
125
اثرات و ارزش نقاشي ديواري در جامعه اسلامي ما
126
اثرات و پيامدهاي اقتصادي اجتماعي و محيطي توسعه گردشگري بر شهر رينه با تاكيد بر خانه دوم
127
اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده
128
اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده هاي استان قم
129
اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان خواف
130
اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان دامغان
131
اثرات و معضلات زيست محيطي در مناطق گردشگري استان چهار محال و بختياري و راههاي مقابلع با ان
132
اثرات وارد كردن نانو ذرات در محلول هاي الكترولس و تاثير آن برخواص پوشش ها
133
اثرات واكس پلي‌اتيلن بر كاهش دماي اختلاط و تراكم و بهبود مشخصات مخلوط‌هاي آسفالت لاستيكي
134
اثرات ورزش صبحگاهي بر سلامت روان كاركنان اموزش و پرورش شهرستان شهريار
135
اثرات يك دوره تمرين HIIT all extremity برعملكرد اندوتليال، NO و فاكتورهاي التهابي مرتبط با آن در زنان چاق و داراي اضافه‌وزن
136
اثرات يك دوره تمرين تناوبي شديد بر برخي هورمون هاي اشتهايي و شاخص هاي التهابي پلاسما مردان مبتلا به ديابت نوع 2
137
اثرات يكي از مواد مصرفي پالايشگاه نفت MTBE):متيل ترشيو بوتيل اتر( بر سلول هاي جنسي پستانداران )موش سفيد نژاد (NMRI
138
اثرات يكي از مواد مصرفي پالايشگاه نفت MTBE):متيل ترشيوبوتيل اتر(برخون ، طحال و شش يك پستاندار )موش سفيد(
139
اثرات يونوفورهاي آنتي كوكسيديوز و مكمل متيونين بر عملكرد طيور گوشتي
140
اثرات يوهيمبين و پروپرانولول بر فعاليت بيگانه خواري ماكروفاژها قزل آلاي رنگين كمان .....
141
اث‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍اي‌ ب‍وم‍ي‌ و م‍ح‍ل‍ي‌ روس‍ت‍اي‌ طب‍ق‍ده‌ م‍ي‍ان‍درود در ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌
142
اث‍رات‌ ورزش‌ ب‍ر ب‍ي‍م‍اري‌ ه‍اي‌ ق‍ل‍ب‍ي‌
143
اثراث و ارزش نقاشي ديواري درجامعه اسلامي ما
144
اثراثر كشندگي عصاره گياهان مخلصه و سرو كوهي در كنترل سه گونه آفت انباري و تجزيه‌ي شيميايي اسانس‌ گياهان
145
اثراستفاده از سلولز اصلاح شده بر پايداري و ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي خامه قنادي
146
اثراسيداسكوربيك برميزان تحمل به شوري گياه يونجه درشرايط كشت درشيشه
147
اثراسيدسولفوريك برمقاومت ودوام بتن حاوي پوزولان
148
اثراصلاح باورهاي جنسي بر ميزان رضايت جنسي زنان خانه دار
149
اثرافزودن پروبيوتيك در جيره هاي بر پايه جو بر كلسترول تخم مرغ و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
150
اثرافزودن عصاره روغني بره موم در جيره ، بر پاسخ ايمني و عملكرد جوجه هاي گوشتي
151
اثرالاجيتانين (فراكسيون تانني)پوست اناربربيان سايتوكاين هاي IL6، IL8 وGM-CSF درسلول هاي فيبروبلاست پوست انسان
152
اثراندازه محدود شبكه بر رفتار ميكروامولسيون
153
اثربازشو بررفتارديوارهاي برشي فولادي موجدار
154
اثربخشي «درمان مبتني بر پذيرش و تعهد» (ACT) بر كيفيت زندگي، سلامت روان و عملكرد شناختي در سالمندان مبتلابه بيماري تخريب ماكولا وابسته به سن (ARMD)
155
اثربخشي «درمان مبتني بر پذيرش و تعهد»(ACT) بركيفيت زندگي،سلامت روان و عملكرد شناختي در سالمندان مبتلابه بيماري تخريب ماكولا وابسته به سن (ARMD)
156
اثربخشي آرامش عضلاني پيشرونده بر فشار خون ، استرس ادراك شده و اضطراب زنان باردار
157
اثربخشي آموزش آگاهي واج‌شناختي بر عملكرد خواندن و نگرش به خواندن دانش آموزان نارساخوان
158
اثربخشي آموزش ابراز وجود بر شادكامي، پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر مقطع تحصيلي متوسطه اول شهر ربط
159
اثربخشي آموزش ابراز وجود بر هراس اجتماعي و سلامت ذهن دانش آموزان دختر شهر بويين مياندشت
160
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر افسردگي، اميدواري و تاب‌آوري در بيماران كرونري افسرده با سابقه سكته قلبي
161
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر تفكر واگرا، حل مسئله اجتماعي و حافظه آينده نگر زنان خانه دار داراي نشانه‌‌‌‌‌‌‌هاي افسردگي در شهر اصفهان
162
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر حافظه كاذب، انعطاف‌پذيري شناختي و نشخوار فكري اشتراكي در دانشجويان افسرده
163
اثربخشي آموزش ادراك ديداري و شنيداري بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان سوم ابتدايي شهرستان خميني شهر
164
اثربخشي آموزش ادراك شنيداري بر مهارت املانويسي دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان سال 89-1388
165
اثربخشي آموزش اشعار ريتميك بر بهبود كاركرد حافظه فعال، كاهش شدت لكنت زبان و اضطراب كودكان مبتلا به لكنت زبان
166
اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي خانوادگي كثرت گرا بر ميزان شادي، رضايت از زندگي زوجين و مهارت هاي اجتماعي فرزندان در دوره ابتدايي
167
اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي زوجين بر عملكرد خانواده و اثر آن بر ميزان علائم دانش آموزان ADHD سنين 9-4 سال
168
اثربخشي آموزش امنيت هيجاني بر تعارضات زناشويي و بهزيستي ذهني زنان متاهل شهر اصفهان
169
اثربخشي آموزش ايمن سازي در برابر استرس بر خودكارآمدي هيجاني و بهزيستي روان‌شناختي در زنان باردار مبتلا به ديابت بارداري
170
اثربخشي آموزش ايمن سازي درمقابل استرس بر فرسودگي شغلي و تاب آوري كاركنان دانشگاه پيام نورمركزتهران
171
اثربخشي آموزش بازخورد عصبي بر بهبود نوشتار پريشي كودكان ناتوان در يادگيري
172
اثربخشي آموزش بخشش درماني بر تاب آوري ، تعارضات زناشويي و رضايت جنسي زنان مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه 8 شهر تهران
173
اثربخشي آموزش برنامه درماني اتيسم يكپارچه با خانواده بر استرس والدگرى و رضايت زناشويى مادران كودكان اتيستيك شهر تهران
174
اثربخشي آموزش برنامه رانندگي ايمن بر ادراك ريسك مبتني بر عاطفه و شناخت، نگرش نسبت به حمل و نقل ايمن و رفتار رانندگان موتورسيكلت: بر اساس مدل¬هاي روان¬شناختي باور به سلامت و رفتار برنامه ريزي شده
175
اثربخشي آموزش برنامه كاهش استرس بر پايه ذهن آگاهي و مهارت هاي مقابله با استرس بر ميزان درد، كيفيت زندگي و سلامت روان بيماران مبتلا به سرطان پستان
176
اثربخشي آموزش برنامه‌ي فرزند پروري مثبت بر خودكارآمدي و سبك والدگري مادران و عناصر ترسيمي كودكان با اختلال هيجاني و رفتاري
177
اثربخشي آموزش به روش متقابل بر بهبود درك مطلب دانش آموزان كم توان ذهني پايه هفتم
178
اثربخشي آموزش به شيوه راهنماي جمله فلپس بر مهارت هاي عصب روانشناختي و عملكرد بيان نوشتاري دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص در پايه ي پنجم دوره ي ابتدايي
179
اثربخشي آموزش پنسيلوانيا بر تعهد ديني، معناي زندگي و خلق و خو
180
اثربخشي آموزش پنسيلوانيا بر تعهد ديني، معناي زندگي و خلق و خو
181
اثربخشي آموزش پيش از ازدواج برباورهاي محدود كننده انتخاب همسر و انتظار از ازدواج در دانشجويان پسر شهر اصفهان
182
اثربخشي آموزش تاب آوري بر اضطراب امتحان و سرزندگي تحصيلي در دانش اموزان شركت كننده در كلاسهاي كنكور
183
اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش علايم اضطراب وافسردگي نوجوانان مبتلا به بيماري قلبي
184
اثربخشي آموزش تاب‌آوري بر بهزيستي روان‌شناختي، كيفيت زندگي و سلامت روان افراد مصرف‌كننده مواد مخدر
185
اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر رفتارهاي پرخاشگرانه و صميميت اجتماعي دختران فراري شهر اصفهان: يك پژوهش مورد منفرد
186
اثربخشي آموزش تفاوت هاي جنسيتي روانشناختي بر دلزدگي و صميميت زناشويي
187
اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر باورهاي معرفت شناختي دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
188
اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر خلاقيت، كمال طلبي و انگيزش دروني و بيروني دانش آموزان
189
اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر خود تعيين گري و خودكارآمدي دانشآموزان ابتدايي شهرستان بوشهر
190
اثربخشي آموزش تفكر خلاق بر بهبود مهارت خلاقيت و حل مسأله دانش آموزان دختر سال دوم هنرستان هاي فني و حرفه اي و كار و دانش شهرستان ميبد
191
اثربخشي آموزش تفكرانتقادي بركاهش اختلال پرخاشگري ومشكلات توجه دردانش آموزان پسرمقطع دبستان شهرستان فراشبند
192
اثربخشي آموزش تكاليف نظريه ذهن بر مهارت زبان و رفتار سازشي دانش آموزان ناتوان ذهني
193
اثربخشي آموزش تلفيقي مثبت انديشي ومهارت هاي جستجوگري شغلي برخودپنداري شغلي، رفتار كار آفرينانه ودرماندگي شغلي دانشجويان دختر
194
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر انعطاف‏پذيري شناختي، تحمل پريشاني و ابرازگري هيجاني نوجوانان پسر داراي مشكلات رفتاري
195
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر شايستگي رواني-اجتماعي دانشجويان آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه
196
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان برخودكارآمدي و بهزيستي روانشناختي زنان معتاد شهر تهران منطقه 18
197
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان در بهبود علايم كمرويي و كاهش مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه دبيرستان هاي عشايري شهرستان كوهرنگ
198
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان در بهبود علايم كمرويي و كاهش مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه دبيرستان هاي عشايري شهرستان كوهرنگ
199
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان مادر بر سطح تكانشي بودن و پرخاشگري رابطه اي و آشكار كودكان داراي اختلال يادگيري
200
اثربخشي آموزش تنظيم هيجاني بر اضطراب اجتماعي نوجوانان دختر شهرستان شيراز
201
اثربخشي آموزش تنظيم هيجاني بر اضطراب اجتماعي نوجوانان دختر شهرستان شيراز
202
اثربخشي آموزش توانمندسازي اطلاعاتي-انگيزشي زنان سرپرست خانوار در حوزه كارآفريني برخودكارآمدي در تصميم گيري شغلي و اميد به زندگي
203
اثربخشي آموزش توجه اشتراكي بر آغازگري -پاسخ‌دهي اجتماعي، تعامل اجتماعي-هيجاني، تقليد و بازي كودكان داراي اختلال طيف اوتيسم: پژوهش مورد منفرد
204
اثربخشي آموزش توجه بر عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با ناتواني يادگيري رياضي پايه ي چهارم ابتدايي شهر اصفهان
205
اثربخشي آموزش جنسي به شيوه شناختي -رفتاري بر خودپنداره جنسي زوجين شهرستان نجف آباد
206
اثربخشي آموزش چند حسي بر مشكلات ديكته نويسي در دانش آموزان تيزهوش دختر دوره ابتدايي
207
اثربخشي آموزش حافظه فعال بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان با ناتواني يادگيري خواندن پايه سوم دبستان
208
اثربخشي آموزش حافظه فعال بر عملكرد خواندن و مولفه هاي حافظه فعال دانش آموزان با مشكلات يادگيري
209
اثربخشي آموزش حركات ورزشي ايروبيك بر حافظه‌ي فعال و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ي اول شهرستان مريوان
210
اثربخشي آموزش حل مساله اجتماعي و تفكر انتقادي بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر ايرانشهر
211
اثربخشي آموزش خانواده محور بر اساس الگوي اسلامي- ايراني بر ابراز وجود، تنظيم هيجان و همبستگي و انطباق پذيري خانواده در همسران افراد معتاد
212
اثربخشي آموزش خلاقيت بر بهبود جرأت‌ورزي و روحيه كارآفريني هنرجويان دختر پايه دوم هنرستاني شهر اردكان
213
اثربخشي آموزش خود نظم‌ بخشي بر سلامت روان، عملكرد تحصيلي و اشتياق تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه اول
214
اثربخشي آموزش خودانظباطي از طريق والدين بر خودانضباطي، خودكار آمدي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر چهارم دبستان و تعيين رابطه سبك هاي فرزندپروري و خودانضباطي كودكان
215
اثربخشي آموزش خودتنظيمي بر بهبود خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي درس رياضي در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه دوره دوم شهرستان يزد
216
اثربخشي آموزش خوددلسوزي شناختي بر باور هاي خودكارآمدي، بهزيستي تحصيلي و كفايت اجتماعي دانش‌آموزان پسر پايه نهم شهر يزد
217
اثربخشي آموزش خودشفقتي شناختي در تاب آوري و انعطاف پذيري شناختي زنان معتاد
218
اثربخشي آموزش خودكارآمدي بر كيفيت زندگي دختران فراري: يك پژوهش مورد منفرد
219
اثربخشي آموزش خودگرداني يادگيري بر كاركردهاي اجرايي و عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دوره ابتدايي پايه پنجم
220
اثربخشي آموزش درمان شناختي -رفتاري گروهي بر خودپنداشت و تصوير بدني زنان دچار سوختگي و پي گيري آن پس از يك ماه
221
اثربخشي آموزش درمان مبتني بر مثبت انديشي بر كاهش افكار منفي تكرار شونده در بيماران مبتلا به وسواس شهر مهاباد
222
اثربخشي آموزش دقت برتوانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
223
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده در بيمارستان شهيد رجايي اصفهان
224
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر صميميت، تعهد و شادكامي زناشويي در زنان متاهل داراي مشكل خانوادگي مقطع ارشد دانشگاه پيام نور تهران جنوب
225
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر معنا در زندگي، احساس هويت، حس انسجام، و سبك زندگي ارتقا دهنده سلامت در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
226
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي در كاهش نشخوار فكري دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان
227
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر بهبود سخت رويي، سلامت اجتماعي و احساس كهتري در زنان سرپرست خانوار
228
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس، بر اهمال كاري تحصيلي و كمال گرايي در دانشجويان دختر دانشگاه لرستان
229
اثربخشي آموزش راهبرد هاي فراشناخت بر خودراهبري يادگيري و پيشرفت تحصيلي رياضي و ادبيات فارسي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش
230
اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر ارتقاء اختلال بيان نوشتاري در دانش آموزان ابتدايي شهر سنندج
231
اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بركاهش اختلالات ياگيري دركودكان دبستاني
232
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت بر خودتنظيمي و عزت نفس اجتماعي نوجوانان دختر شهر تهران
233
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت و خلاقيت بر ادراك شايستگي و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان نابيناي سال سوم ابتدايي شهرستان كرج
234
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر نارسايي شناختي و پردازش هيجاني بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
235
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي وحافظه فعال بر بهبودعملكرد خواندن (دقت ، سرعت ودرك مطلب ) ، دانش اموزان نارساخوان ...
236
اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر تأخير رضامندي و هيجان پيشرفت دانش‌آموزان دختر دبيرستاني يزد
237
اثربخشي آموزش رفتاري مادران بر مشكلات هيجاني و رفتاري كودكان پيش دبستاني محروم از پدر
238
اثربخشي آموزش روان‌شناختي فلسفه بر سبك‌هاي تفكر و باورهاي اساسي دختران نوجوان ناسازگار شهر تهران
239
اثربخشي آموزش روش تركيبي مهارت فرزند پروري مثبت و رفتار ايمن به مادران بر بهبود علائم مشكلات رفتاري دروني سازيو بروني سازي كودكان پيش دبستاني
240
اثربخشي آموزش رياضي بر اساس هوش هاي چندگانه گاردنر بر ميزان عملكرد تحصيلي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي دختر پايه سوم ابتدايي اصفهان
241
اثربخشي آموزش شادماني به روش شناختي-رفتاري بر بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي زناشويي زنان و مردان متاهل شهر اصفهان
242
اثربخشي آموزش شفقت به خود بر خودپنداره تحصيلي و تنظيم هيجان دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال يادگيري خاص
243
اثربخشي آموزش شناخت اجتماعي بر تنظيم هيجان و پذيرش اجتماعي كودكان با اختلال نقص توجه/بيش فعالي
244
اثربخشي آموزش شناخت درماني مبتني بر حضور ذهن MBCT بر ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان پسر شهر مريوان
245
اثربخشي آموزش شناختدرماني گروهي مبتني بر ذهنآگاهي بر كيفيت زندگي، شادكامي و خودكارآمدي اجتماعي بيماران سرطاني
246
اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري به همراه تنش‌زدايي تدريجي عضلاني بر افزايش تاب‌آوري ،خودكارآمدي درد و كاهش شدت علائم ديسمنوره اوليه در دختران مبتلا
247
اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري فوردايس بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دختر تيزهوش پايه دوم راهنمايي شهرستان شاهرود
248
اثربخشي آموزش شيوه هاي فرزند پروري بر كاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران
249
اثربخشي آموزش غني سازي ازدواج بر تعهد و تاب آوري زنان متاهل شهرستان نجف آباد
250
اثربخشي آموزش فراشناخت به شيوه گروهي بر تاب آوري و استرس دانش آموزان پايه نهم شهرستان يزد
251
اثربخشي آموزش فراشناخت وذهن آگاهي بر نگرش‌هاي زيست محيطي، رفتارشهروندي سازماني و بهزيستي اجتماعي
252
اثربخشي آموزش فرزندپروري ذهن آگاهانه بركاهش مشكلات دروني و بيروني و افزايش همدلي در كودكان پيش دبستاني
253
اثربخشي آموزش فلسفه بر ميزان خودكار آمدي و مهارت هاي حل مساله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه
254
اثربخشي آموزش فنون تقويت حافظه برميزان يادداري دروس مهارت هاي زندگي ومطالعات اجتماعي دانش آموزان دختر ناتوان ذهني آموزش پذيردر مقطع متوسطه حرفه اي در استان اصفهان
255
اثربخشي آموزش فنون تقويت حافظه برميزان يادداري دروس مهارت هاي زندگي ومطالعات اجتماعي دانش آموزان دختر ناتوان ذهني آموزش پذيردر مقطع متوسطه حرفه اي در استان اصفهان
256
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي ﴿بازداري پاسخ﴾ بر توجه و تكانشگري كودكان پيش دبستاني داراي اختلال هماهنگي رشد: پژوهش مورد-منفرد
257
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي﴿حافظه فعال و بازداري پاسخ﴾ بر بهبود كاركردهاي اجرايي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان با ناتواني يادگيري املا پايه سوم دبستان
258
اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر حمايت اجتماعي ادراك شده و فرسودگي شغلي پرستاران
259
اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و خودكارآمدي زنان نابارور شهر يزد
260
اثربخشي آموزش گروهي بخشش بر تعارضات زناشويي و سلامت ذهني زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره اي شهر ياسوج
261
اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله شناختي اجتماعي بر خود كنترلي و اضطراب – كودكان پيش دبستاني دختر
262
اثربخشي آموزش گروهي خوش بيني بر علايم افسردگي، اضطراب و فشار رواني دختران نوجوان خانواده هاي طلاق
263
اثربخشي آموزش گروهي شادكامي به روش فوردايس بر اميد به زندگي، بهزيستي روانشناختي و باورهاي خودكارآمد معلولين جسمي حركتي كرمانشاه
264
اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر روان درماني مثبت نگر بر افزايش شادكامي و كاهش اعتياد به فضاي مجازي دختران دبيرستاني منطقه 5 استان تهران
265
اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر مهارتهاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي و شادكامي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر كرمانشاه
266
اثربخشي آموزش گروهي مثبت نگري برافزايش سازگاري با خانواده همسر،رضايت زناشويي وبهزيستي رواني زنان متاهل
267
اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي زندگي بر علائم سوگ و داغديدگي نوجوانان داغديدۀ افغان متأثر از جنگ
268
اثربخشي آموزش گروهي مولفه هاي شناخت و عمل به وظايف ديني بر ميزان شادي، اميد و قدرداني در دانشجويان موسسه آموزش عالي المهدي
269
اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (اكت) بر وزن، تصوير بدني خود پنداره زنان چاق
270
اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد با نگرش به منابع اسلامي بر تصميم گيري تكانشي و انعطاف‌پذيري روان‌شناختي زنان معتاد
271
اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر عملكرد اجرايي دانش آموزان پايه ششم
272
اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش نشخوار فكري در مادران داراي فرزند مبتلا به سرطان
273
اثربخشي آموزش مبتني بر روش ادمارك بر كاركردهاي اجرايي و مهارت درك مطلب دانش آموزان پسر نارساخوان پايه دوم دبستان
274
اثربخشي آموزش مبتني بر روش تعامل آموزشي بر مهارت اجتماعي، مهارت عاطفي و دوست يابي كودكان اتيسم با عملكرد بالا: پژوهش مورد منفرد
275
اثربخشي آموزش مبتني بر شفقت به شيوۀ قصه‌گويي بر عزت ‌نفس و درماندگي آموخته‌شده كودكان داراي اختلال يادگيري خاص
276
اثربخشي آموزش مبتني بر فراشناخت مردر بر بهبود عملكرد تحصيلي املا و مهارت‌ها‌ي عصب روانشناختي دانش آموزان با ناتواني‌يادگيري املا پايه سوم دبستان شهر اصفهان
277
اثربخشي آموزش مبتني بر مغز بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي پايه پنجم دبستان شهر اصفهان: پژوهش مورد منفرد
278
اثربخشي آموزش مبتني بر هوش هاي چندگانه گاردنر بر عملكرد خواندن دانش آموزان با علائم نارسا خواني سوم ابتدايي شهر اصفهان
279
اثربخشي آموزش مبتني بر هوش هاي چندگانه ي گاردنر بر ميزان خطاهاي ديكته دانش آموزان با ناتواني يادگيري پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
280
اثربخشي آموزش مثبت انديشي بر بلوغ عاطفي و ادراك شايستگي در دانش آموزان دختر تك والد پايه پنجم ابتدايي
281
اثربخشي آموزش مديريت استرس بر اضطراب مدرسه و تاب آوري دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
282
اثربخشي آموزش مديريت استرس شناختي رفتاري غني شده با درمان هاي مثبت نگر بر شادكامي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان
283
اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر كاهش استرس و افزايش تاب¬آوري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و كمبود توجه
284
اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر كاهش استرس و افزايش تاب¬آوري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و كمبود توجه
285
اثربخشي آموزش مديريت زمان و خودتنظيمي بر هدفمندي، انگيزش و خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان شهر تهران
286
اثربخشي آموزش مديريت هيجان بر طرحواره هاي ناكارآمد، تعارضات زناشويي و دلزدگي زناشويي زنان در آستانه طلاق شهر تهران
287
اثربخشي آموزش مديريت والدين (pmt) بر كاهش نشانه هاي بروني سازي شده و مشكلات رفتاري كودكان 6 تا 11 ساله شهر بوشهر
288
اثربخشي آموزش مصون سازي در مقابله استرس بر خودكارآمدي و بهزيستي رواني زنان سالمند بر اساس سبك مقابله با استرس
289
اثربخشي آموزش معنادرماني برافزايش تاب آوري در معتادين شهر كرمانشاه
290
اثربخشي آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش نگراني و افزايش خود شفقت ورزي در سالمندان
291
اثربخشي آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش نگراني و افزايش خود شفقت ورزي در سالمندان
292
اثربخشي آموزش معنويت شناختي رفتاري بر تاب آوري، شادكامي و خوشبيني پرستاران زن شهرستان شهرضا
293
اثربخشي آموزش مهارت بين فردي در افزايش خود كنترلي و كاهش هيجاني خواهي در بين مراجعين به مركز مشاوره نيروي انتظامي شهر بوشهر
294
اثربخشي آموزش مهارت جرات ورزي بر اضطراب اجتماعي و عزت نفس رابطان بهداشت مركز بهداشت شهرستان يزد
295
اثربخشي آموزش مهارت حل مسئله برخودپنداره تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر كرمان
296
اثربخشي آموزش مهارت سخت رويي بر ميزان اميد به زندگي و استرس ادراك شده معتادان مراكز ترك اعتياد استان البرز
297
اثربخشي آموزش مهارت فرزندپروري ايمن به والدين بر تاب آوري و خودكارآمدي كودكان دبستاني با دلبستگي ناايمن
298
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر خلاقيت و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان شيراز
299
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر خلاقيت و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان شيراز
300
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و شخصيت جامعه پسند در كاركنان مراكز بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران
301
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ارتقاء سطوح نطريه ي ذهن دانش آموزان دختر دوره اول دبستان
302
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر اضطراب اجتماعي و تعارض والد- فرزندي در نوجوانان پسر كم توان ذهني شهر يزد
303
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر كنترل تجربه خلق منفي و شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان
304
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر كنترل تجربه خلق منفي و شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان
305
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي و تنش زدايي تدريجي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور
306
اثربخشي آموزش مهارت هاي جنسي – عاطفي بر افزايش رضايت جنسي و خودپنداره مثبت دانشجويان زن
307
اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسأله بر فرآيندهاي خود نظم جويي (انتخاب، بهينه سازي، و جبران- SOC) و راهبردهاي يادگيري خود نظم بخش (برنامه ريزي، نظارت و كنترل، بازخورد) در دانشجويان آموزش از راه دور
308
اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئله بر ميزان خلاقيت با توجه به سنخ شخصيتي
309
اثربخشي آموزش مهارت هاي رواني- حركتي بر نقايص عصب روانشناختي كودكان پيش دبستاني ......
310
اثربخشي آموزش مهارت هاي زناشويي بر كيفيت روابط والدين داراي فرزند مبتلا به سرطان
311
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر ابراز وجود و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان شهرستان رفسنجان
312
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
313
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهر دزفول
314
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي مبتني بر خود مراقبتي بر كيفيت زندگي و سلامت روان زنان افغان شهرستان تفت
315
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي موسسات خيريه بر كيفيت زندگي و سلامت روان زنان سرپرست خانوار شهرستان بابل
316
اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي و خودكارآمدي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان خرم آباد
317
اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه برعملكرد تحصيلي دانش آموزان پسرشهر كرمانشاه با نقش تعديل كنندگي سبك هاي اسنادي
318
اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله با استرس بر سلامت عمومي و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان هاي شهرستان يزد
319
اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر كفايت اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي در راستاي تدوين الگوي اشتغال براي افراد با ناتواني هوشي و رشدي
320
اثربخشي آموزش مهارت‌هاي فرزندپروري براساس رويكرد ايماگوتراپي بر سبك‌هاي والدگري، رابطه مادر - كودك و تمايزيافتگي در مادران داراي كودكان پيش دبستاني
321
اثربخشي آموزش مهارت¬هاي زندگي با رويكرد قرآني بركيفيت و جهت¬گيري زندگي در دانشجويان
322
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي اصفهان
323
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر كاهش پرخاشگري و گرايش به رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحيه 1شيراز
324
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباط اجتماعي براحساس تنهايي احساس شادكامي معلولين جسمي وحركتي
325
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر ارتقاء سازگاري تحصيلي، سخت رويي تحصيلي و اميد به تحصيل در بين دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر مهاباد
326
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي- حل مساله مدار بر نگراني از تصوير تن ، خوردن وسواسي و رفتار تكانشگري در دختران نوجوان
327
اثربخشي آموزش مهارتهاي تصميم گيري شغلي كارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
328
اثربخشي آموزش مهارتهاي حل مساله بر تبعيت از درمان ، كيفيت زندگي و سبك زندگي در افراد مبتلا به ديابت نوع دو بيمارستان شريعتي تهران
329
اثربخشي آموزش مهارتهاي خويشتن داري بر بهبود مهارت هاي اجتماعي، تكانشي بودن و خود كنترلي در نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان
330
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر ابراز وجود و سازگاري ميانفردي دانشآموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان ميناب )ارتباط موثر، كنترل خشم، عزت نفس
331
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايت زناشويي زوجين شهر علويجه
332
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش عوامل خطرساز در دانش آموزان پسر در معرض خطر
333
اثربخشى آموزش مهارتهاى زندگى در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر دانش آموزان ابتدايي شهرستان اردبيل
334
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي قرآني بر افزايش مهارت مديريت بر خويشتن شركت كنندگان در كارگاه هاي آشنايي با مهارتهاي زندگي قرآني سازمان دارالقرآن الكريم بين سال-هاي 1392-1388
335
اثربخشي آموزش مهارتهاي فراشناختي بر يادگيري راهبردي، خودپنداره تحصيلي و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه جلگه اصفهان
336
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر استرس شغلي و رضايت شغلي پرستاران
337
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر استرس شغلي و رضايت شغلي پرستاران
338
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر اضطراب دانش آموزان پسر پايه دوم دوره متوسطه شهر كرمانشاه
339
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر سرسختي روانشناختي و شفقت ورزي به خود در مردان وابسته به مواد تحت درمان متادون
340
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادكامي و معنا در زندگي زنان سرپرست خانوار شهرستان باغملك
341
اثربخشي آموزش مهارتهاي محاسبه نفس بر گرايش به دروغ و غيبت در دانشجويان وظيفه اهواز
342
اثربخشي آموزش مهارتهاي مقابله اي و حل مساله اجتماعي بر كيفيت زندگي معتادان شهر اردبيل
343
اثربخشي آموزش نوروفيد بك بررويكاهش نشانه ها و بهبود عملكرد اجرايي كودكان مبتلابه ADHD سال11-6 شهر تهران
344
اثربخشي آموزش هاي پيشگيري از اعتياد بر آگاه سازي عمومي والدين در ابتلا به اعتياد فرزندان
345
اثربخشي آموزش هاي راهبردي خودتنظيمي بر ابعاد ادراك شايستگي و خودكارآمدي دانش آموزان دبستاني شهرستان كرمان
346
اثربخشي آموزش هدفگذاري شغلي بر انتخاب شغل و مشكلات تصميم گيري شغلي دانشجويان كارشناسي سال آخر رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور
347
اثربخشي آموزش هوش معنوي و هيجاني بر استيگما و شأن انساني در بيماران مبتلا به سرطان
348
اثربخشي آموزش هوش معنوي و هيجاني بر استيگما و شأن انساني در بيماران مبتلا به سرطان
349
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان هاي شهر يزد ﴿در سال تحصيلي 91-90﴾
350
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان تيزهوش مدارس خاص شهر اصفهان
351
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر حل مسأله اجتماعي و رفتار سازشي دانش‌آموزان كم‌شنوا
352
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري پرستاران (مطالعه موردي: بيمارستان كارگرنژاد شهرستان كاشان)
353
اثربخشي آموزش واقعيت درماني گروهي بر تاب آوري، خودكنترلي و افكار خودكشي فرزندان طلاق شهرستان دشتي
354
اثربخشي آموزش واقعيت درماني گلاسر بر افزايش شادكامي و بهبود عملكرد جنسي زنان متاهل افسرده
355
اثربخشي آموزش والدگري ذهن آگاهانه بر سبك پردازش هويت و تنطيم شناختي هيجان در دختران 16-14 ساله شهر اصفهان
356
اثربخشي آموزش يادگيري خودتنظيمي بر سبك‬هاي يادگيري و فرسودگي تحصيلي دانش‬آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان ازنا
357
اثربخشي آموزشي قدرداني بر اميد، تاب آوري، خوش بيني و شادكامي نوجوانان شاهد و ايثارگر و نوجوانان غير شاهد و ايثارگر
358
اثربخشي اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر سبك مقابله اي، تحملپريشاني و شدتوسواس فكري عملي در بيماران وسواس
359
اثربخشي اجراي برنامه درسي طرح كرامت به روش قصه‌ گويي بر خلاقيت و يادگيري دانش‌آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر يزد
360
اثربخشي استفاده ازتله مديسين براي افزايش كيفيت مراقبت هاي دوران بارداري
361
اثربخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO9000 قبل و بعد از استقرار آن در سازمان
362
اثربخشي اصلاح سوگيري توجه با استفاده از آموزش توجه رايانه اي دركاهش اضطراب و سوگيري توجه نوجوانان مضطرب اجتماعي نسبت به كلمات و چهره هاي هيجاني تهديد كننده
363
اثربخشي اقدامات اصلاحي در نقاط پرتصادف ( مطالعه موردي استان ايلام)
364
اثربخشي الگوي سوگ درماني شناختي- رفتاري گروهي با رويكرد اسلامي بر آثار سوگ در خانواده هاي داغديده شهرستان فلاورجان
365
اثربخشي اموزش مهارت هاي ابراز وجود بر خودكارامدي اجتماعي و خودپنداره گروهي از نوجوانان دختر
366
اثربخشي اميد درماني بر كاهش نگرش هاي ناكارآمد و افزايش تاب آوري در بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروز تهران
367
اثربخشي اميد درماني گروهي بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن ديابتي نوع دو
368
اثربخشي اوقات فراغت با تأكيد بر اجراي فعاليت‏هاي بدني در پيشگيري از افسردگي بانوان خانه‏دار شهر اقليد
369
اثربخشي ايماگوتراپي بر كاهش تعارضات زناشويي زنان
370
اثربخشي ايماگوتراپي بر همسرآزاري عاطفي، نگرش‌هاي زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجين مبتلا به همسرآزاري عاطفي
371
اثربخشي بازتواني شناختي بر بهبود پرخاشگري و كاهش نشانه هاي اضطراب در كودكان
372
اثربخشي بازتواني شناختي بر بهبود حافظه فعال شنيداري و ديداري و كاهش نقائص توجه انتخابي در دختران دبيرستاني مبتلا به اختلال وسواسي - جبري در شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي 1396-1395
373
اثربخشي بازي با كلمات احساسي براضطراب كودكان دبستاني شهركرمانشاه
374
اثربخشي بازي بر خلاقيت و هراس اجتماعي در كودكان دوره پيش دبستاني شهرستان گلباف
375
اثربخشي بازي بر مهارت هاي اجتماعي و نيمرخ هوشي كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان
376
اثربخشي بازي درمان گري بر ارتقا رفتار اجتماعي كودكان پيش دبستاني
377
اثربخشي بازي درماني با تلفيق رويكرد شناختي رفتاري تروما محور بر علائم تروما و احساس تنهايي دختران افغان 8-12 سال قرباني سؤ استفاده جنسي
378
اثربخشي بازي درماني با رويكرد شناختي- رفتاري بر كاهش كمرويي، گوشه گيري اجتماعي و سبكهاي مقابلهاي دانش آموزان ابتدايي شهر بوشهر
379
اثربخشي بازي درماني بر پيشرفت تحصيلي و اضطراب نوآموزان پيش دبستاني (5تا6سال) شهر كرمان
380
اثربخشي بازي درماني بر تقويت توجه ديداري و بهبود عملكرد املاء نويسي در دانش آموزان داراي اختلال املا پايه سوم ابتدايي
381
اثربخشي بازي درماني بر كاهش اضطراب اجتماعي و افزايش هوش هيجاني كودكان داراي اختلال حسي-حركتي مقطع ابتدايي شهر اراك
382
اثربخشي بازي درماني بر كاهش شدت علائم و عملكرد تحصيلي كودكان 7-12 ساله همراه با اختلال كاستي توجه / بيش فعالي
383
اثربخشي بازي درماني بر همدلي، افسردگي و رشد اجتماعي كودكان مضطرب دوره ابتدايي
384
اثربخشي بازي درماني بركاهش پرخاشگري،اضطراب وبي توجهي دانش آموزان ابتدايي شهربابلسر
385
اثربخشي بازي درماني بركيفيت زندگي و كنترل قند خون دركودكان 14 -7 ساله مبتلا به ديابت نوع 1
386
اثربخشي بازي درماني به شيوه شناختي رفتاري بر كاهش رفتارهاي بيش فعالي در دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان مهر
387
اثربخشي بازي درماني خانواده محور بركاهش مشكلات رفتاري كودكان
388
اثربخشي بازي درماني در مشكلات رفتاري، حافظه كاري و علائم اختلال نقص توجه و بيشفعالي دانش آموزان دبستاني
389
اثربخشي بازي درماني دركاهش درد كودكان مبتلابه سرطان
390
اثربخشي بازي درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب مدرسه دانش آموزان پسرنارساخوان مقطع پنجم ابتدايي
391
اثربخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر پرخاشگري و شادكامي دختران پايه چهارم ابتدايي شهرستان خاش
392
اثربخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر شدت پرخاشگري رابطه اي و آشكار وابعاد اضطراب مرتبط به اختلالات هيجاني كودكان مقطع ابتدايي
393
اثربخشي بازي درماني نمايشي برانگيزش تحصيلي، قضاوت اخلاقي و پرخاشگري دانش آموزان مقطع دبستان
394
اثربخشي بازي هاي توجهي بر كاهش نقايص عصب روانشناختي دانش آموزان پسردبستاني داراي نقص توجه همراه با بيش فعالي (ADHD): پژوهش مورد منفرد
395
اثربخشي بازي هاي توجهي بر ميزان كاركردهاي اجرايي كودكان با ناتواني هاي يادگيري عصب روان شناختي تحولي پيش از دبستان
396
اثربخشي بازي هاي عزت نفس بر انطباق پذيري مسير شغلي دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90
397
اثربخشي بازي هاي واجي بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر مقطع سوم ابتدايي
398
اثربخشي بازي‌هاي ادراكي حركتي بر مهارت‌هاي عصب روان‌شناختي كودكان داراي اختلال هماهنگي رشد (DCD)
399
اثربخشي بازيهاي آموزشي شناختي بر انگيزش تحصيلي، سازگاري تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي
400
اثربخشي برنامة مداخله اي بازآموزي اسنادي مبتني بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعي كرك و داج بر كاهش تعارض والد ـ نوجوان
401
اثربخشي برنامه آموزش شادي بر ميزان نشانه هاي افسردگي و عزت نفس كودكان مقطع ابتدايي شهر اسفهان
402
اثربخشي برنامه آموزش شادي بر ميزان نشانه هاي افسردگي و عزت نفس كودكان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
403
اثربخشي برنامه آموزش والدين آيبرگ بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي دانش آموزان پايه اول تا سوم دبستان در شهر اصفهان
404
اثربخشي برنامه آموزشي ذهن آگاهيمثبت بر استرس ادراك شده، حساسيت اضطرابي و كاهش علائم اضطرابي در نوجوانان داراي نشانه هاي اختلال اضطرابي اجتماعي
405
اثربخشي برنامه آموزشي مديريت خشم بربهزيستي روانشناختي و سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني پرخاشگر
406
اثربخشي برنامه تغيير ذهنيت دوئيك بر خلاقيت، حل مسئله و سرمايه اجتماعي كودكان تيزهوش متوسط اول شهر بندرعباس
407
اثربخشي برنامه توانبخشي شغلي مبتني بر نظريه شناختي اجتماعي بر سرمايه‌هاي روانشناختي افراد داراي آسيب نخاعي
408
اثربخشي برنامه زودهنگام كوئين بركاركردهاي اجرايي،آمادگي ورود به دبستان و و رفتارهاي جامعه پسند كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي دردوره آمادگي شهراصفهان
409
اثربخشي برنامه شادي سليگمن ب رشادكاميف سبك زندگي و هوش معنوي در بيماران ام اس
410
اثربخشي برنامه فرزند پروري مثبت(3P)بركاهش تنيدگي والديني مادران كودكان با آسيب شنوايي
411
اثربخشي برنامه گروهي فرزند پروري مثبت بر كاهش ابراز خشم مادران كودكان بيش فعال / كمبود توجه و كاهش مشكلات رفتاري كودكان
412
اثربخشي برنامه مبتني بر اقتصاد زيست انرژي و مقايسه آن با روش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس شغلي، نشانه هاي روان تني، حس انسجام و كيفيت زندگي كاركنان داراي نشانه هاي پريشاني
413
اثربخشي برنامه مبتني بر اقتصاد زيست انرژي و مقايسه آن با روش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس شغلي، نشانه هاي روان تني، حس انسجام و كيفيت زندگي كاركنان داراي نشانه هاي پريشاني
414
اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان
415
اثربخشي برنامه مديريت تلفيقي آفات بارويكردمدرسه درمزرعه (IPM/FFS): مطالعه موردي باغداران شهرستان دالاهو)كرندغرب (
416
اثربخشي برنامه ي آموزش كاهش زورگويي بر ميزان اين رفتارهاي كودكان پسر پايه هاي دوم و چهارم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
417
اثربخشي برنامه ي آموزش مبتني بر مهارت هاي اجتماعي بر ميزان رفتارهاي قرباني شدن كودكان پسر مقطع ابتدايي شهر اصفهان
418
اثربخشي برنامه يادگيري اجتماعي- هيجاني بر مهارتهاي اجتماعي و مديريت هيجان دانش آموزان داراي نقص شنوايي در مدارس عادي
419
اثربخشي برنامه¬هاي ورزشي اوقات فراغت بر كاهش وابستگي به نرم افزارهاي پيام¬رسان موبايلي
420
اثربخشي پروتكل "آموزش ريتم حسي-حركتي" نوروفيدبك بر كاهش علائم بيش فعاليتي و افزايش توجه در 4 كودك مبتلا به "اختلال بيش¬فعالي همراه با نقص توجه" و تحليل امواج مغزي آنها درطي فرايند درمان
421
اثربخشي پودمان آموزشي نمايش خلاق بر افزايش خود كارامدي و مهارت ارتباطي مربيان مهدكودك شهرستان بابل
422
اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي مغز بر بهبود توجه ديداري و شنيداري در افراد داراي نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
423
اثربخشي تحريك الكتريكي كورتكس مغز ) tDCS ) بر تمركز و اضطراب امتحان دانشآموزان دختر مقطع دبيرستان
424
اثربخشي تدريس به شيوه ي استقرايي بر اعتمادبه نفس،موفقيت تحصيلي و خوداموزي دانش اموزان در درس علوم تجربي ابتدايي
425
اثربخشي تربيت جنسي بر دانش و نگرش جنسي و سلامت روان دانش آموزان نوجوان دختر متوسطه دوم شهرستان اهواز 1396-1397
426
اثربخشي تعديل سوگيري شناختي از طريق تصويرسازي مثبت بر سوگيري تفسيري، عاطفه و خلق در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده
427
اثربخشي تفكر مثبت بر افزايش خلاقيت و مهارت هاي حل مسئله در دانش آموزان داراي اضطراب شهر تهران
428
اثربخشي تقويت حافظه فعال در بهبود مهارت هاي ديداري شنيداري كودكان مبتلا به اختلال يادگيري
429
اثربخشي تكليف خلاقانه/غيرخلاقانه و هدف همكارانه/رقابتي بر حس استقلال و هيجان هاي مثبت دانش آموزان دختر پايه نهم شهر يزد
430
اثربخشي تكنيكهاي فرامتني روايت درماني در كاهش افسردگي، اضطراب و استرس
431
اثربخشي تلفيقي موسيقي درماني و تمرين تنفس ريتميك در كاهش اضطراب آشكار و پنهان، استرس و افسردگي در ماه اخر بارداري زنان باردار
432
اثربخشي تن آرامي(ريلكسيشن) برمشكلات رفتاري هيجاني نوجوانان دختر شهرستان سيرجان
433
اثربخشي تن آرامي(يوگا) بر تاب آوري، انعطاف پذيري شناختي و بهبود كيفيت زندگي زنان سالمند
434
اثربخشي توان بخشي شناختي بر كاركردهاي اجرايي و سرعت پردازش اطلاعات در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس شهر كرمانشاه
435
اثربخشي توان¬بخشي شناختي بر توجه و حل مسئله كودكان با آسيب مغزي تروماتيك: مدل سلسله مراتبي سولبرگ و ماتيير
436
اثربخشي توانبخشي شناختي بر حافظه گذشته‌نگر و آينده‌نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شيمي درماني
437
اثربخشي توانبخشي شناختي بر كاركردهاي اجرايي، توجه و حافظه فعال در سالمندان مبتلا به آلزايمر خفيف
438
اثربخشي توانبخشي شناختي حافظه كاري و بازداري پاسخ بر بهبود مشكلات خواب و نشانگان رفتاري كودكان مبتلا به نارسايي توجه/بيش فعالي
439
اثربخشي توانبخشي شناختي رايانه اي بر كاهش نارسايي شناختي و اجتناب شناختي دانش آموزان واجد نشانه هاي اختلال يادگيري خاص شهر كرمانشاه
440
اثربخشي توسعه خود تنظيمي بر آگاهي فراشناختي زبان آموزان و تاثير آن بر درك مطلب زبان آموزان متوسط ايران
441
اثربخشي توسعه خود تنظيمي بر آگاهي فراشناختي زبان آموزان و تاثير آن بر درك مطلب زبان آموزان متوسط ايران
442
اثربخشي جامع تجهيزات ﴿OEE﴾ در شركت يزد پيچ
443
اثربخشي حضور در محافل قرآني بر بهزيستي روان شناختي و سازگاري معنوي دانش‌آموزان مراكز شبانه‌روزي كرمان
444
اثربخشي حضور در محافل قرآني بر بهزيستي روان شناختي و سازگاري معنوي دانش‌آموزان مراكز شبانه‌روزي كرمان
445
اثربخشي خاطره پردازي ساختارمندگروهي برارتقاكيفيت زندگي وشادكامي سالمندان
446
اثربخشي خود تنظيمي هيجاني بر پردازش هيجاني، ناگويي هيجاني و بهزيستي روانشناختي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
447
اثربخشي خودتنظيمي هيجاني مادران داراي كودكان با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي در افزايش خودكارآمدي و كاهش استرس والديني
448
اثربخشي داروي گياهي بادرنجبويه بر كاهش اضطراب امتحان و بهبود مؤلفه‌هاي زيستي اضطرابدر دختران دانش‌آموز دوره دوم و سوم هنرستان
449
اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر كاهش اجتناب شناختي و ترس از ارزيابي منفي در دانش¬آموزان دختر داراي علايم اضطراب اجتماعي
450
اثربخشي درمان پذيرش و تعهد گروهي بر شاخص هاي درد، استرس، اضطراب، افسردگي، فاجعه پنداري و رضايتمندي از زندگي در بيماران مرد مبتلا به درد مزمن
451
اثربخشي درمان پيشگيري ازعودمبتني برذهن آگاهي برابعاد دشواريهاي تنظيم هيجان وولع مصرف بيماران وابسته به مت آمفتامين (شيشه )
452
اثربخشي درمان تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه اي بر بهبود افكاروسواسي واضطراب دربين مبتلايان به اختلال وسواس فكري-عملي
453
اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر طرح‌واره‌هاي معنوي- اسلامي و رفتاردرماني شناختي گروهي بر اضطراب و افسردگي زنان باردار و سلامت جسماني نوزادان آن‌ها
454
اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر طرح‌واره‌هاي معنوي- اسلامي و رفتاردرماني شناختي گروهي بر اضطراب و افسردگي زنان باردار و سلامت جسماني نوزادان آن‌ها
455
اثربخشي درمان رفتاري- فراشناختي به صورت گروهي بر باورهاي هراس، فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر بيماران زن مبتلا به هراس شهر اصفهان
456
اثربخشي درمان شبيه سازي ذهني بر خود كنترلي و اميد به زندگي افراد داراي لكنت زبان 18 تا 40 ساله شهر تهران
457
اثربخشي درمان شبيه سازي ذهني بر كاهش اضطراب اجتماعي و بهبود عملكرد رواني – اجتماعي در افراد مبتلا به لكنت زبان،بين سنين 15 تا 25 شهر تهران
458
اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر سردمزاجي جنسي و رضايت زناشويي زنان افغانستان (شاغل به تحصيل و تحصيل كرده در دانشگاه‌هاي‌ايران)
459
اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر كاهش عود اعتياد به مواد مخدر در دانشجويان و تاثير آن بر افزايش انگيزش پيشرفت آنان
460
اثربخشي درمان شناختي - رفتاري هيجان مدار و شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب اجتماعي - جسماني، خارش، شدت بيماري و سطح پروتئين واكنشگر C در بيماران مبتلا به پسوريازيس
461
اثربخشي درمان شناختي - رفتاري، آموزش‌ رواني و مقابله‌درماني بر كاهش شدت علائم شيدايي، افزايش بينش به اختلال، و بهبود كاركردهاي اجرايي بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي نوع 1 در فاز شيدايي
462
اثربخشي درمان شناختي رفتاري (CBT) بر حافظه كاري، استدلال ادراكي و فهم كلامي در كودكان مبتلا به اختلال يادگيري خاص
463
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب، افسردگي و روابط با همسالان در كودكان نابيناي شهر اصفهان
464
اثربخشي درمان شناختي -رفتاري بركاهش علائم كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي (ADHD)
465
اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه زوجي بر اعتماد به نفس جنسي، تصوير تناسلي شخصي و اضطراب جنسي زنان متأهل مبتلا به واژينيسم
466
اثربخشي درمان شناختي- رفتاري تلفيقي با مديريت استرس بر بهبودي و كاهش عود نشانه هاي مبتلايان به كهير با در نظر گرفتن نقش ميانجي ويژگي هاي شخصيتي
467
اثربخشي درمان شناختي رفتاري در كاهش ميزان استرس شغلي و افزايش تاب آوري در پرستاران بخش جراحي و پاراكلينيك بيمارستانهاي چشم پزشكي شيراز
468
اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي ، ورزش هوازي ودارودرماني بر سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
469
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر مديريت هيجان – تحمل پريشاني – نشانه هاي استرس پس از سانحه و كيفيت خواب در آتش نشانان شهر اصفهان
470
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان توجه انتخابي، نگراني از تصوير بدني و شفقت به خود نوجوانان داراي نشانگان اختلال بدشكلي بدن
471
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري بر " ادراك خود" در ميان دانش آموزان تيزهوش با اختلال هاي يادگيري
472
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري مادران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان آنها
473
اثربخشي درمان طرحواره‌هاي هيجاني (EST) بر دشواري‌هاي تنظيم هيجان، مهارت‌هاي ارتباطي و طرحواره‌هاي هيجاني در زنان قرباني كودك‌آزاري و غفلت
474
اثربخشي درمان فراتشخيصي بر نگراني، نشخوار فكري، احساس گرفتاري و بي‌حوصلگي روان‌شناختي مادران افراد داراي اختلال طيف اوتيسم
475
اثربخشي درمان فراشناختي بر افكار تكرار شونده نياز به مديريت افكار و درآميختگي افكار در بيماران مبتلا به وسواس فكري استان فارس
476
اثربخشي درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن‌آگاهي به شيوه حضوري و غيرحضوري بر شدت سردرد، پريشاني، ناتوان¬كنندگي و ذهن¬آگاهي در زنان مبتلا به سردردهاي تنشي و ميگرن
477
اثربخشي درمان گروهي شناختي رفتاري بر ناگويي هيجاني، كيفيت زندگي و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
478
اثربخشي درمان گروهي شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان استرس، اضطراب و افسردگي دانش آموزان مقطع اول دبيرستان تيزهوشان دخترانه يزد
479
اثربخشي درمان گروهي فراشناخت مبتني بر ذهن آگاهي انفصالي بر خود كنترلي، يكپارچگي، تهي سازي خود و علائم افسردگي در دانشجويان افسرده (غير باليني) دانشگاه اصفهان
480
اثربخشي درمان گروهي فراشناخت مبتني بر ذهن اگاهي انفصالي بر انعطاف پذيري شناختي، كمال گرايي، تنظيم شناختي هيجان و علايم دانشجويان داراي نشانه هاي اضطراب فراگير
481
اثربخشي درمان گروهي مبتني بر كيفيت زندگي بر سلامت رواني، بهزيستي ذهني و عملكرد تحصيلي نوجوانان پسر
482
اثربخشي درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهن آگاهي انفصالي بر اضطراب افسردگي و فشارخون بيماران زن مبتلا به فشارخون
483
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي بيماران پسوريازيس استان اصفهان
484
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر عملكرد خانواده و معناي زندگي مادران كودكان معلول شهرستان اردكان
485
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر احقاق جنسي و صميميت جنسي زنان دچار طلاق عاطفي
486
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اضطراب امتحان و تابآوري تحصيلي دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه
487
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روان شناختي و نشخوار فكري در معتادان تحت درمان متادون كرمانشاه
488
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود خودكارامدي والدگري و كيفيت زندگي والدين داراي كودكان اوتيسم شهر شيراز
489
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و بهبود رابطه والد فرزندي در مادران داراي كودك كم توان ذهني شهرستان دزفول
490
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سبك هاي حل تعارض و شفقت خود در زوجين آشفته شهر كرمانشاه
491
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سرمايه روان¬شناختي ام اس با نوع شخصيت BIS و BAS (سيستم هاي مغزي رفتاري)
492
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر طرحوارههاي ناسازگار اوليه و تنظيم هيجان شناختي زنان مطلقه
493
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كاهش توجه متمركز بر خود، بهبود باورهاي خودكارآمدي اجتماعي و كاهش علايم اختلال اضطراب اجتماعي در دانشجويان مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان
494
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كمال‌گرايي، تنظيم هيجان و راهبردهاي مقابله‌اي در بيماران مبتلا به ميگرن
495
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كيفيت زندگي و سرمايه روانشناختي افراد مبتلا به سرطان مري
496
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر سرمايه روانشناختي و احساس تنهايي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره(
497
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در ترس از ارزيابي منفي، توجه متمركز بر خود و تنظيم هيجان نوجوانان داراي فوبي
498
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد گروهي بركاهش علائم افسردگي ناشي از وابستگي به مواد مخدر در مردان وابسته به مواد
499
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد) (ACTبر مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهرستان قشم
500
اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر اشتياق تحصيلي و رشد شغلي دانش آزموان پايه سوم متوسطه اول
501
اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر كاهش اظطراب دانشجويان پيام نور پيرانشهر
502
اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر ميزان مشكلات دلبستگي ، روابط با همگنان و اختلالات رفتاري....
503
اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي كودك محور بر كاهش نشانه هاي افسردگي دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان
504
اثربخشي درمان مبتني بر روان¬پويشي كوتاه مدت در كاهش خشم¬هاي انفجاري و رفتارهاي تكانشي
505
اثربخشي درمان مبتني بر مدل فرانظري بر خودكارآمدي پرهيز، راهبردهاي مقابله‌اي و سلامت روان بيماران مرد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون در شهر نجف آباد
506
اثربخشي درمان مبتني برپذيرش وتعهد برافزايش رضايت زناشويي وعملكرد خانواده همسران جانباز وآزاده استان كرمانشاه
507
اثربخشي درمان مبتني‌ بر پذيرش و تعهد بر بهبود كنش‌وري جنسي و افزايش خودكارآمدي جنسي زوجين
508
اثربخشي درمان متمركز بر شفقت بر اضطراب مرگ و نظم بخشي هيجاني زنان سالمند شهر شهركرد
509
اثربخشي درمانگري چندوجهي آرنولد لازاروس برتنيدگي ادراك شده و ارتقاء شاخص هاي سلامت در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
510
اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر كارآيي و توانمندسازي دبيران دبيرستان شهرستان طبس
511
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
512
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس برپردازش هيجاني ، شفقت خود و انعطاف پذيري تصوير بدن در دختران داراي انحراف تصوير بدني
513
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس و درمان رفتاري شناختي گروهي بر عوامل جسماني و روان شناختي بيماران پسوريازيس
514
اثربخشي رابطه درماني والدين كودك بر عزت نفس و بهبود اختلال خواندن در كودكان داراي اختلال يادگيري در شهر همدان
515
اثربخشي راهبردهاي مقابله بااسترس بر كاهش علائم استرس نوجوانان مبتلا به سرطان
516
اثربخشي راهبردهاي يادگيري بربهبود توجه و حافظه و هوش سيال دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه 15 تهران
517
اثربخشي رعايت اصول طراحي آموزشي (14 اصل چند رسانه اي ون مينبور و كستر) بر بار شناختي موضوعات يادگيري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي
518
اثربخشي رعايت اصول طراحي آموزشي )41 اصل چند رسانه اي ون مرينبور و كستر( بر بارشناختي موضوعات يادگيري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي
519
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك بر نشخوار فكري، تحمل پريشاني و افكار خودكشي در نوجوانان با نشانههاي اختلال شخصيت ضد اجتماعي
520
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك به شيوه گروهي (با تكيه بر مولفه‌هاي هوشياري فراگير بنيادين، تحمل پريشاني، تنظيم هيجاني) بر نشانه‌هاي اختلال شخصيت مرزي در دانشجويان دانشگاه زنجان
521
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك و درمان متمركز بر هيجان بر حافظه هيجاني و شاخص هاي روان شناختي بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير
522
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيكي بر افسردگي، تنظيم هيجان و عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بوشهر‌
523
اثربخشي رفتار درماني شناختي بر كاهش افسردگي، اضطراب و استرس مادران داراي فرزند كم توان ذهني
524
اثربخشي رفتار درماني شناختي بر كيفيت زندگي، كاهش افسردگي و اضطراب بيماران مرد معتاد مبتلا به اچ آي وي مثبت زير پنجاه سال در شهر سنندج
525
اثربخشي رفتار درماني شناختي در ارتقاي جرات ورزي، عزت نفس، سلامت روان و كاهش كمرويي در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهرستان هنديجان
526
اثربخشي رفتار درماني عقلاني - هيجاني اليس بر فرسودگي زناشويي در زنان نابارور
527
اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك بر تعارض زناشويي و عملكرد خانواده زنان متأهل مبتلا به اختلال دوقطبي
528
اثربخشي رهه آگاهي بر كاهش افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به كبذ چرب غيرالكلي
529
اثربخشي رو اندرماني مثبت بر شادماني، قدرداني و بهزيستي روانشناختي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
530
اثربخشي روان پويشي كوتاه مدت گروهي بر عزت نفس افراد مبتلا به اظطراب اجتماعي ،مراجعه كننده به بيمارستان ابن سينا شيراز
531
اثربخشي روان درمانگري مثبت‌گراي مبتني بر كيفيت زندگي بر راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان، تاب آوري و اميد مبتلايان به بيماري قلبي عروق كرونر
532
اثربخشي روان درماني حمايتي گروهي بر رشد پس از آسيب، تاب آوري و شفقت به خود بيماران مبتلا به سرطان
533
اثربخشي روان درماني شناختي رفتاري بر شدت درد و عملكرد جنسي زنان يائسه
534
اثربخشي روان درماني شناختي رفتاري بر شدت درد و عملكرد جنسي زنان يائسه
535
اثربخشي روان درماني مبتني بربهبود كيفيت زندگي ورايحه درماني با اسانس اسطوخدو بر عواطف وسلامت روان زنان سالمند
536
اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان
537
اثربخشي روان‌درمانگري چند بعدي با جهت‌گيري مذهبي بر هويت‌يابي و سلامت روان دختران نوجوان
538
اثربخشي رواندرمانگري/آموزش مبتني بر كيفيت‌زندگي با جهت‌گيري اسلامي بر بهزيستي روانشناختي، بهزيستي معنوي، كيفيت‌زندگي و افسردگي دانشجويان افسرده اساسي و بهنجار دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري
539
اثربخشي رواندرماني مبتني بر پذيرش و تعهد در ارتقاء شادكامي و سازگاري تحصيلي دانشآموزان
540
اثربخشي رواندرماني مثبت بر ارتقا توانمندي هاي شخصيتي اميد، خوش‌بيني، سرزندگي، پشتكار و كاهش علائم افسردگي در مراجعين افسرده‌خو.
541
اثربخشي رواندرماني مثبت گرا بر تنظيم هيجاني و نگرشهاي ناكارآمد در خانوادههاي در آستانه طلاق
542
اثربخشي رواندرماني مثبتگرا بر حس انسجام، خودكارآمدي، بهزيستي روانشناختي و تابآوري در پرستاران بيمارستانهاي تأمين اجتماعي
543
اثربخشي روايت درماني به شيوه ي زوجي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
544
اثربخشي روش آموزشي UCMAS برنگرش رياضي، اضطراب رياضي و توانايي حل مسئله دانش آموزان دختر پايه پنجم دوره ابتدايي شهر اصفهان
545
اثربخشي روش پاسخدهي محور(( PRT در افزايش تعامل اجتماعي كودكان اوتيسم 6-12و كاهش تنيدگي والدين آنها
546
اثربخشي روش تدريس فعال مشاركتي بر خلاقيت دانش اموزان
547
اثربخشي روش تدريس كاوشگري بر تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي درس علوم دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي ناحيه دو شهر كرمان در سال تحصيلي 1394- 1393
548
اثربخشي روش تدريس كاوشگري علمي در درس رياضي بر خلاقيت و خودكارآمدي رياضي دانش‌آموزان پسر پايه هشتم شهرستان ابركوه
549
اثربخشي روش تدريس مشاركتي اسلاوين بر اهمال كاري تحصيلي و خلاقيت هيجاني دانش آموزان دبستان شهيد جوادي شهرستان فردوس
550
اثربخشي روش تدريس همياري بر انگيزه پيشرفت تحصيلي و بهبود كيفيت زندگي در مدرسه، دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرمياندوآب
551
اثربخشي روش تدريس يادگيري در حد تسلط برسرزندگي تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه دهم متوسطه دوم ناحيه 4اصفهان دبيرستان هاي دخترانه دردرس ادبيات فارسي
552
اثربخشي روش تقويت حافظه دن بر حافظه فعال (كاري) كودكان نارساخوان
553
اثربخشي روش فرزندپروري مثبت نگر بر استرس ادراك شده و بهزيستي روانشناختي مادران كودكان مبتلا به بيماري هاي خاص
554
اثربخشي روش قصه گويي با تأكيد بر معاني پيامهاي قرآني در افزايش انگيزه به درس قرآن ششم ابتدايي پسرانه در شهر جم
555
اثربخشي روش گشتالت درماني گروهي در كاهش اضطراب اجتماعي دانش آموزان دختر مراجعه كننده به مركز مشاوره آموزش و پرورش شهر سنندج
556
اثربخشي روش مداخله اي شن بازي درماني بر رشد شناختي كودكان ناتوان ذهني آموزش پذير شهر اصفهان
557
اثربخشي روش يادياري بر عملكرد تحصيلي و رضايتمندي تحصيلي درس علوم در دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدايي شهرستان ملارد
558
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بر طلاق عاطفي، صميميت زناشويي و تعهد زناشويي زوجين متقاضي طلاق
559
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بر طلاق عاطفي، صميميت زناشويي و تعهد زناشويي زوجين متقاضي طلاق
560
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بركاهش تعارضات زناشويي، كاهش دلزدگي زناشويي و افزايش كيفيت زندگي زناشويي زوجين متعارض
561
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بركاهش تعارضات زناشويي، كاهش دلزدگي زناشويي و افزايش كيفيت زندگي زناشويي زوجين متعارض
562
اثربخشي رويكرد مبتني بر شفقت بر سبك زندگي، صميميت زناشويي و عملكرد جنسي زنان يائسه
563
اثربخشي زوج درماني سيستمي شناختي گاتمن بر رضايت جنسي ، بخشودگي ، شادكامي و طرحواره هاي ناسازگار زوجين
564
اثربخشي زوج درماني مبتني بر خود نظم بخشي كوتاه مدت SRCT بربهزيستي روان شناختي وبهبود جو خانواده وكاهش تعارضات زناشويي در زوجهاي متقاضي طلاق
565
اثربخشي زوج درماني هيجان محور بر تنظيم هيجاني، بهبود دلزدگي زناشويي و صميميت زناشويي
566
اثربخشي زوج درماني هيجان مدار بر تنظيم هيجاني و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور تهران
567
اثربخشي زوج‏درماني مبتني بر دلبستگي بر ترس از صميميت و بخشش زوجين متاهل شهر تهران
568
اثربخشي سايكودرام بر افسردگي و ابرازگري هيجاني بيماران رواني مزمن مبتلا به اختلالات دو قطبي
569
اثربخشي سايكودراما با رويكرد ايفاي نقش بر مهارت هاي اجتماعي و كاهش اعتياد به اينترنت در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
570
اثربخشي سايكودراما با محتواي تحليل رفتار متقابل بر دشواري‌هاي تنظيم هيجاني و عملكرد اجتماعي-انطباقي دختران نوجوان بدسرپرست
571
اثربخشي سد پلرود رودسر بر توسعه اقتصادي روستاهاي پاياب
572
اثربخشي سه شيوه تدريس(پاورپوينت، فيلم آموزشي و سنتي) بر خودپنداره تحصيلي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان در درس علوم تجربي پايه اول(هفتم) دوره اول متوسطه شهرستان مهريز
573
اثربخشي سيستم ارتباطي مبادله تصوير (پكس) بر ارتباط كلامي و غير كلامي و مهارت هاي ارتباطي و كاهش پرخاشگري كودكان مبتلا به اتيسم
574
اثربخشي شفقت درماني بر افزايش بهزيستي روانشناختي و بهزيستي عمومي مادران داراي فرزندان مبتلا به كم تواني ذهني آموزش پذير
575
اثربخشي شفقت درماني مبتني بر بخشش و قدرداني بر بهباشي زنان مطلقه شهر كارون
576
اثربخشي شن بازي درماني براضطراب و انكيزه پيشرفت دانش اموزان دوره اول ابتدايي ناحيه يك كرمان
577
اثربخشي شن بازي درماني بركاهش اختلالات رفتاري كودكان پيش دبستاني
578
اثربخشي شناخت - رفتار درمانگري سالمندي﴿CBTO﴾ بر بهبود نشانه هاي مرضي، همبسته هاي شناختي و برخي رفتارهاي مرتبط با سلامت در مبتلايان به بيماري پاركينسون ﴿Pd﴾
579
اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي برميزان استرس،اضطراب،افسردگي وكيفيت زندگي مادران كودكان داراي اختلال كمبود توجه و بيش فعالي(ADHD)جزيره قشم
580
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر توجه¬آگاهي تحت وب بر استحكام رواني، سوگيري توجه، شدت و فراواني علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
581
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس ادراك شده، سرمايه‌هاي روانشناختي و پردازش هيجاني زنان مبتلا به سرطان پستان
582
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب، افسردگي و ذهن آگاهي در دختران هشت تا سيزده سال بدسرپرست
583
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افزايش ابراز وجود و كاهش اضطراب اجتماعي دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان نظر آباد 14-16 ساله
584
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر اينترلوكين 6 (IL-6) ، سن تندرستي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
585
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم شناختي-هيجاني، آلكسي تايميا، تفكر ارجاعي، قند خون و هموگلوبين A1C در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
586
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش مشكلات دروني سازي شده در نوجوانان دختر مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان
587
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و باورهاي غيرمنطقي زنان زنداني در زندان هاي شهر تهران
588
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر نگرش هاي ناكارآمد و روحيه رقابت همكاري در دانشجويان ورزشكار زن دانشگاه هاي – شهر كرمانشاه
589
اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي برنظم جويي شناختي هيجاني وطرحواره هيجاني فرزندان طلاق
590
اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر ناكارآمدي شناختي، كاركرد حافظه، احساس خستگي بر روي زنان مبتلابه مولتيپل اسكلروزيس
591
اثربخشي شيوه درماني مراقبت آغوشي مادرانه ﴿كانگرويي﴾ نوزادان با وزن كم، بر سازگاري ، سلامت رواني و ميزان فشار رواني مادران
592
اثربخشي شيوه مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روان¬شناختي، كيفيت زندگي و تنظيم هيجان بيماران مبتلا به لوپوس
593
اثربخشي طرح‌واره درماني بر اضطراب اجتماعي و حساسيت به طرد در افراد نابينا و كم‌بينا
594
اثربخشي طرحواره درماني با رويكرد مثبت گرا در بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايت از زندگي زوجين
595
اثربخشي طرحواره درماني با رويكرد مثبت‌گرا در بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايت از زندگي زوجين
596
اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي مزمن در دانشجويان دانشگاه اصفهان
597
اثربخشي طرحواره درماني بر انگيزش وسازگاري تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه ي دوم شهر كرمانشاه
598
اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود باورهاي ارتباطي و سازگاري زناشويي زوجين با مشكلات زناشويي شهر كرمانشاه
599
اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر كاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان
600
اثربخشي طرحواره هاي درماني هيجاني بر تنظيم هيجان و زودانگيختگي افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در شهر كرج
601
اثربخشي طرحواره هاي درماني هيجاني بر تنظيم هيجان و زودانگيختگي افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در شهر كرج
602
اثربخشي فراشناخت درماني بر ارتقاء سبك زندگي سلامت محور و عملكرد معنوي بيماران قلبي تيپ آ
603
اثربخشي قصه خواني گروهي با رويكرد مثبت نگر بر همدلي و نوع دوستي كودكان پيش دبستاني شهر كرمانشاه
604
اثربخشي قصه درماني بر سازگاري اجتماعي و احساس تنهايي معلولان جسمي و حركتي مقطع ابتدايي شهر تهران
605
اثربخشي قصه گويي بر افزايش ابراز وجود و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي شهرستان آبادان
606
اثربخشي قصه گويي بر رشد اجتماعي كودكان پيش دبستاني
607
اثربخشي قصه گويي بر ميزان سازگاري اجتماعي حافظه وادراك دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير اول ابتدايي
608
اثربخشي كاهش استرس مبتني بر توجه آگاهي بر درماندگي روانشناختي و تمايل براي رشد فردي دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
609
اثربخشي كاهش استرس مبتىي بر ذهن آگاهي بر كمرويي و خودپىذار تحصيلي دانش آموزان
610
اثربخشي كتاب درماني تحولي بر انگيزش خواندن و مهارت‌ هاي‌ اجتماعي دانش‌آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر يزد
611
اثربخشي كيفيت زندگي كاري وتعارض كار - خانواده درپيش بيني مسوليت پذيري وباورهاي فراشناختي سازماني كاركنان دانشگاه پيام نور استان چهار محال وبختياري
612
اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري بر بهبود نارضايتي از تصوير بدني، خودپنداره و روابط صميمي در دختران نوجوان شهر برازجان
613
اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير
614
اثربخشي گروه درماني شناختي -رفتاري بركاهش افسردگي زندانيان HIVمثبت
615
اثربخشي گروه درماني شناختي -رفتاري بركيفيت زندگي مرتبط با سلانت بيماران مبتلا به ئشانگان روده تحريك پذير
616
اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري مبتني بر شيوه مقابله و فشار بر كيفيت زندگي، اختالالت اضطرابي، در كودكان داراي والدين وابسته به مواد در شهرستان بم
617
اثربخشي گروه درماني مبتني بر آرام‌سازي حالت بر كاهش پرخاشگري نوجوانان پسر تحت پوشش سازمان بهزيستي
618
اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس والديني و رابطه والد فرزندي مادران داراي نوجوان مبتلا - به تالاسمي ماژور در كرمانشاه
619
اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و تنظيم شناختي هيجان دختران نوجوان خانواده هاي طلاق شهرستان نهاوند
620
اثربخشي گروه درماني وجودي بر معناجويي، احساس تنهايي و روابط بين فردي سالمندان
621
اثربخشي ليزر كم توان در درمان درد مچ دست
622
اثربخشي متغيرهاي مهارت استفاده ازوب ساي توطرزتلقي ازوب-سايت برتصميم خريدمشتريان
623
اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع 2
624
اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع 2
625
اثربخشي مداخلات زودهنگام آموزشي بر شايستگي رياضي كودكان پسر پيش دبستاني شهر اصفهان
626
اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري بر مشكلات رفتاري، عزت نفس و خودكارآمدي دختران نوجوان محروم از پدر
627
اثربخشي مداخلات عصب روانشناختي بر خودپنداره، كاركردهاي اجتماعي انطباقي و نشانه هاي حركتي كودكان داراي اختلال هماهنگي رشد(DCD)
628
اثربخشي مداخله اثر بخشي شناختي رفتاري مبتني برالگوي مارلت برروي بهبود و پيشگيري از بازگشت در گروهي از سوء مصرف كنندگان مواد افيوني
629
اثربخشي مداخله التقاطي ﴿رويكردهاي بازسازي شناختي، مهارتهاي مقابله اي شناختي- رفتاري﴾ بر مهارت هاي اجتماعي و خودكار آمدي بين فردي در دانشجويان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعي دانشگاه اصفهان
630
اثربخشي مداخله ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر انعطاف پذيري روانشناختي، تحمل پريشاني و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
631
اثربخشي مداخله رفتاردرماني شناختي بر كيفيت خواب مراجعه كنندگان به مراكز درماني استان تهران
632
اثربخشي مداخله زود هنگام مبتني بر مدل دنور بر مهارت هاي اجتماعي، ارتباطي و مهارت بازي كودكان مبتلا به اختلال طيف اتيسم
633
اثربخشي مداخله سايكودراما بر مهارت هاي اجتماعي و تثبيت جهت گيري هاي هويت نوجوانان دختر مدارس راهنمايي شهر اصفهان
634
اثربخشي مداخله شناختي - رفتاري گروهي تلفيقي با مصاحبه انگيزشي برافزايش سلامت روان ،بهبودي و پيشگيري از عود گروهي از وابستگان به موادافيوني تحت درمان نگهدارنده با متادون شهر گرگان
635
اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر نگرش هاي ناكارآمد انتخاب همسر وانتظارات زناشويي دانشجويان دختر دانشگاه رازي
636
اثربخشي مداخله فرا شناختي بر علائم بيماران مبتلا به اختلال بدشكلي بدن
637
اثربخشي مداخله فراشناختي بر علائم بيماري و باورهاي فراشناختي در بيماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعي
638
اثربخشي مداخله گروهي مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر اضطراب امتحان و اختلالات روانشناختي در دانش آموزان پسر داوطلب كنكور سراسري شهر تهران
639
اثربخشي مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) برآمادگي تغيير و اشتياق درمان ، تحمل پريشاني و خطر عود بيماران در حال ترك شيشه
640
اثربخشي مداخله مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب و استرس ادراك شده افراد مبتلا به فوبياي تزريق دندانپزشكي
641
اثربخشي مداخله مبتني بر يكپارچگي مجدد خانواده بر تاب‌آوري، صميميت و رضايت زناشويي همسران زندانيان
642
اثربخشي مداخله مديريت استرس به شيوه شناختي-رفتاري بر علايم روانشناختي، كيفيت زندگي و شدت فشار خون بيماران زن مبتلا به فشار خون
643
اثربخشي مدل‌سازي ويدئويي بر مشكلات رفتاري و مهارت‌هاي اجتماعي كودكان با اختلال رفتاري و تنظيم شناختي هيجان مادران آنها
644
اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي-رفتاري بر علائم سوگ و اختلال استرس پس از سانحه دختران نوجوان داغديده مهاجر افغاني
645
اثربخشي مديريت روستايي بر توسعه پايدار روستايي
646
اثربخشي مديريت شناختي- رفتاري استرس بر علائم نورولوژيكي و روانشناختي بيماران زن مبتلا به سرگيجه ي روان تني
647
اثربخشي مشاوره شغلي توان - مبنا بر كاوشگري شغلي،خودكارآمدي و باورهاي ناكارآمد شغلي فارغ التحصيلان بيكار ساكن اسلامآباد غرب
648
اثربخشي مشاوره شغلي توان-مبنا بر كاوشگري شغلي، خودكارآمدي و باورهاي ناكارآمد شغلي فارغالتحصيلان بيكار ساكن اسلامآباد غرب
649
اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس و خودپنداره ي دانش آموزان دختر داراي والد معتاد دوره دوم متوسطه شهرستان سرباز
650
اثربخشي معنا درماني به شيوه ي گروهي بر كيفيت زندگي بيماران ام اس شهرستان گرگان
651
اثربخشي معنادرماني بر ابرازوجود و سازگاري عاطفي زنان مبتلا به تعارضات زنا شويي .
652
اثربخشي معنادرماني بر پيروي از درمان ، سلامت عمومي وكاهش شدت نشانه هاي مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
653
اثربخشي معنادرماني فرانكل بر كاهش افسردگي سالمندان منطقه ده شهر تهران
654
اثربخشي معنويت درماني بر ابرازوجود، تفكر انتقادي وخودكارآمدي نوجوانان( دانش آموزان متوسطه (1)
655
اثربخشي معنويت درماني بر افزايش همدلي و ذهن آگاهي زنان مبتلا به سرطان پستان
656
اثربخشي معنويت درماني گروهي بر بهبود اميد به زندگي و سبك زندگي در بيماران سرطاني
657
اثربخشي معنويت درماني گروهي بر بهبود اميد به زندگي و سبك زندگي در بيماران سرطاني
658
اثربخشي مقابله CET بر اساس الگوي مقابله و فشار رواني سلامت در كاهش علايم اضطرابي و فشار رواني و بهبود سازگاري در آسيب پذيري بيماران طناب نخاعي
659
اثربخشي مقابله درمانگري و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اينترلوكين 6 (IL-6)، سن تندرستي، شدت درد و تنيدگي زنان مبتلا به سرطان پستان
660
اثربخشي ملودي هاي موسيقي كردي بركاهش افسردگي دانشجويان خوابگاهي
661
اثربخشي مهارت هاي زناشويي بر اساس مدل گاتمن بر رضايت زناشويي،رضايت جنسي و تاب آوري
662
اثربخشي مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي و شادكامي كودكان كار دختر 8 تا 10 سال منطقه صبا شهر استان تهران
663
اثربخشي مهارت هاي زندگي بررشداجتماعي نوجوانان معلول ذهني آموزش ژذير
664
اثربخشي مهارت هاي مثبت انديشي بر صميميت زناشويي و رضايتمندي جنسي معتادان در حال ترك
665
اثربخشي مهارت‌هاي زندگي بر وابستگي به فضاي مجازي و قلدري سايبري در نوجوانان منطقه 3 شهر تهران
666
اثربخشي مهارتهاي مثبت انديشي بر نگراني و اضطراب مرگ در سالمندان
667
اثربخشي موبايل بانك در معرفي خدمات بانكي مورد مطاله بانك اقتصادي نوين
668
اثربخشي موسيقي درمانگري فعال بر گرايش هاي اجتماعي/ هيجاني و كاهش نشانه‌هاي جسماني ناشي از شيمي درماني در كودكان مبتلا به سرطان
669
اثربخشي موسيقي درماني بر عزت نفس، كيفيت زندگي و بهبود نشانگان زنان مبتلا به افسردگي
670
اثربخشي موسيقي درماني بر كاركردهاي اجرايي، علايم برون نمود، علايم درون نمود، نشانه هاي اضطراب و علايم نافرماني دانش آموزان دختر داراي نشانه هاي نافرماني مقابله اي همايند با اضطراب
671
اثربخشي موسيقي درماني بر مهارتهاي حركتي و مهارتهاي اجتماعي كودكان با سندرم داون در شهر بندرعباس
672
اثربخشي موسيقي درماني برپرخاشگري وسلامت روان نوجوانان 12تا18 سال مراكز شبه خانواده طبس
673
اثربخشي مولفه هاي معماري منظر بر علائم افسردگي زنان (18 تا 45)با بهره از ابزار علوم شناختي
674
اثربخشي نقاشي درماني برمهارت هاي اجتماعي پسران كم توان ذهني آموزش پذير
675
اثربخشي هنردرماني با رويكرد نقاشي بر راهبردهاي مقابله اي و ترس دانش آموزان پايه ي اول و دوم ابتدايي شهرستان بجنورد
676
اثربخشي هنردرماني با رويكرد نقاشي بر مهارت هاي اجتماعي وتكانشگري كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي
677
اثربخشي هوش معنوي بر عزت نفس و رضايتمندي از زندگي زنان مطلقه زير 50 سال كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بجستان
678
اثربخشي هيپنوتراپي شناختي رفتاري بر ادراك درد، باورهاي درد و خودكارآمدي در بيماران مبتلا به كمردرد مزمن
679
اثربخشي واقعيت درماني (نظريه انتخاب) ويليام گلاسر بر كيفيت زندگي و خود كارآمدي زنان مطلقه 18-23 ساله
680
اثربخشي واقعيت درماني بر بحران هويت، خود تعيين گري و تاب¬آوري روانشناختي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني بد سرپرست
681
اثربخشي واقعيت درماني در كاهش اضطراب و افزايش خودكارآمدي در پرسنل بانك كشاورزي شهر تهران
682
اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر تاب آوري و افسردگي واضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان سينه
683
اثربخشي وداخله مديريت استرس به شيوه شناختي- رفتاري بر رضايت زناشويي، سلامت ذهن و كيفيت زندگي زنان نابارور مراجعه كننده به كلينيك هاي زنان و نازايي شهر يزد
684
اثربخشي يك دوره تمرين درماني درآب بر زنان مبتلا به استئو آرتريت زانو
685
اثربخشي يك دوره توانبخشي ورزشي بر ميزان اضطراب، افسردگي و شكايات جسماني بيماران CABG
686
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ر ن‍اب‌ آوري‌ وب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ن‌ ح‍س‍ي‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ م‍رك‍ز رع‍د ش‍ه‍ر ك‍رج‌
687
اثربكارگيري روش COQ درفرآيندتصميمات مديران فروشگاههاي زنجيره اي رفاه اصفهان
688
اثرپذيري انديشه هاي امام خميني از قرآن و سنت در موضوع حاكميت
689
اثرپذيري و اثرگذاري لافونتن در ادب تعليمي ايران
690
اثرپراكندگي فونونهاي اپتيكي برتحرك الكتروني سدكوانتومي نانوتر انزيستورهاي
691
اثرپرايمينگ هورموني بر شاخص هاي جوانه ¬زني چهارتوده بذري گياه دارويي رازيانه تحت تاثير تنش شوري و خشكي
692
اثرپلت كردن بذر و استفاده ازبازدارنده هاي جوانه زني درگونه هاي يونجه ماشك و اسپرس به منظور بذركاري پائيزه
693
اثرتاريخ كاشت وتنش خشكي بر ميزان عملكردواجزاي عملكردذرت شيرين SC403
694
اثرتزريق ناخالصي مغناطيسي بر خواص الكتروني ومغناطيسي نانوسيم هاي نيتريد آلومينيوم
695
اثرتغذيه تكميلي بررشدوبرخي ازخصوصيات توليدمثلي بره هاي نروماده نژادسنجابي
696
اثرتغذيه تكميلي برعملكردرشد،خصوصيات لاشه والگوي توسعه وتكامل فوليكرلهاي توليدكننده الياف دربره هاي شيرخوارسنجابي
697
اثرتغذيه تكميلي درزمان جفتگيري وآخرآبستني برخصوصيات توليدمثلي ميشهاي سنجابي
698
اثرتغذيه سطوح مختلف دو نوع پروبيوتيك روي عملكرد جوجه هاي گوشتي
699
اثرتغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه گون گزي در غرب استان اصفهان با استفاده از مدل هاي پراكنش گونه اي
700
اثرتمرينات موازي برتوسعه قدرت
701
اثرتمرينات هوازي برخي ازعوامل خطرزاي بيماري شريان كرونري دربيماران مولتيپل اسكلرو(MS)
702
اثرتنش پسماندروي عمرخستگي شافت دوار
703
اثرتنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني و صفات فيزيولوژيكي جمعيت‌هاي 5 گونه اسپرس بومي Onobrichis sp. در شرايط ژرميناتور و گلخانه
704
اثرتنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني و صفات فيزيولوژيكي جمعيت‌هاي 5 گونه اسپرس بومي Onobrichis sp. در شرايط ژرميناتور و گلخانه
705
اثرتنش خشكي در مرحله رشد رويشي وزايشي برعملكرد واجراء آن وبرخي خصوصيات فيزيولوژيك برخي ارقام سويا
706
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
707
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
708
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
709
اثرجايگزيني سطح نشاسته جيره با اسيد‌هاي چرب اشباع بلند زنجير به عنوان منابع انرژي بر عملكرد، سلامت و پاسخ‌هاي متابوليكي گاوهاي شيري طي دوره انتقال
710
اثرجنس صفحه جاذب ونسب عمق به ارتفاع كانال برعملكردحرارتي هوا گرمكن خورشيدي
711
اثرخاك ورزي وكودشيميائي برخصوصيات فيزيكي ،حركت املاح ومرفولوژي ريشه ذرت درخاك لورك
712
اثرخوردگي حفره¬اي و ترك اوليه روي عمر خستگي صفحات فولادي تحت بارگذاري سيكلي
713
اثردرماني كپسول روغن نعناع (كولپرمين) در سندروم پيش از قائدگي
714
اثردريافت اطلاعات غير همزمان در تشخيص ايمني سازه به كمك شبكه حسگر بي‎سيم غيرمتمركز
715
اثردريافت مكمل كرستين بر پارامترهاي فيزيولوژيكي و عملكرد بدني ، اينترلوكين - 8 و 8- ايزوپرستان افراد فعال پس از يك جلسه تمرين ورزشي حاد
716
اثردونوع برنامه تمريني 4 هفته اي مقاومتي وپليومتريك برعملكرد فوتباليست هاي پسر51 تا71 سال
717
اثرروش تهيه برعملكرد كاتاليست اكسيدباريم درتوليدبيوديزل
718
اثرروشهاي مختلف پرايمينگ بذر برخصوصيات جوانه زني وگياهچه اي دورقم گندم نان
719
اثرزبري سطوح درهدايت الكتريكي لايه هاي نازك فلزي
720
اثرساليسيليك اسيد بر برخي پاسخ هاي مولكولي و فيزيولوژيك گياه .Artemisia aucheri BOISS تحت تنش خشكي
721
اثرسبك مديريت برانگيزش كاركنان ورضايت مندي ارباب رجوع درشعب بانك كشاورزي شهرستان گنبد كاووس
722
اثرسرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو اكو (دوره زماني 2009-1990)
723
اثرسطوح مختلف كلسيم در جيره هاي با پتاسيم كم در مقايسه با نمك آنيونيك در پيش از زايش بر پاسخ هاي فيزيولوژيك و عملكردي گاوهاي دوره انتقال و گوساله هاي آنها
724
اثرسلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان بر پذيرندگي سلول هاي پوششي اندومتر و چسبندگي سلول هاي تروفوبلاست در موش
725
اثرسنجي اجراي ضوابط افزايش تراكم ساختماني در شهر تهران « نمونه موردي : كوي صاحبقرانيه »
726
اثرسنجى رفتار عابرين پياده بر ظرفيت تقاطعات
727
اثرسنجي طرح هدفمندسازي يارانه ها در وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي دودهك پايين درآمدي (مطالعه موردي: استان مركزي)
728
اثرسنجي طرح هدفمندسازي يارانه¬ها در وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي دودهك پايين درآمدي(مطالعه موردي: استان مركزي)
729
اثرسياست هاي پولي ومالي دولت برتورم
730
اثرسيليكون برمقاومت به شوري دردوگياه نخود(Cicer arietinumL.)وذرت (Zea maysL.)
731
اثرشرايط گرم شدن سريع
732
اثرشكل موج بر خواص خوردگي، سختي و مورفولوژي پوشش هاي حاصل از آبكاري نيكل
733
اثرشناخت درماني گروهي با رويكرد عقلاني - هيجاني - رفتاري اليس بر روي بازخوردهاي ضد اجتماعي و افكار خودكار منفي در ميان زنان بزهكار
734
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
735
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
736
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
737
اثرعصاره آبي سرشاخه گلدارگياه اسطوخودوس برضبط وفراخواني حافظه درموش سفيدكوچك نر
738
اثرعصاره متانولي پوسته خارجي دارچين وتمرينات هوازي متوسط برروي شاخصهاي استرس به دنبال ورزش درمانده ساز دررت
739
اثرعمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي برروندتوليدگازآزمايشگاهي واجزاي پروتئين خام درواريته هاي مختلف دانه كلزابااستفاده ازسيستم CNCPS
740
اثرغلظت سيليكات سديم دربهسازي خاك به روش تزريق الكتروكنتيك غيرفعال
741
اثرفايبرهاي خم شده بر پارامترهاي مقاومتي ماسه
742
اثرفشارهيدرواستاتيك بربلوغ تخمكهاي به دست آمده ازفوليكول هاي تخمدان پلي سيستيك موش
743
اثرفيلترسازي فعال وغيرفعال درميراكردن نوسانات اغتشاشي درموتورهاي القايي
744
اثركانون توجه براكتساب ،يادداري وانتقال مهارت پرتاب دارت دررده هاي سني مختلف (كودكان ،بزرگسالان وسالمندان )
745
اثركاهش نويز (اغتشاش) بر روي معيار وابستگي خطي و غيرخطي در سريهاي زماني مالي
746
اثركشندگي نانو سيليكا﴿Sio2)،نانو اكسيد مس ﴿Cuo) و نيمارين﴿neemarin) روي بيد غلات....
747
اثركم كاري تيروئيدالقاءشده باپروپيل تيواوراسيل (PTU )برميزان برخي هورمون ها)تستوسترون ،لوتئيني ومحرك فوليكولي ( واناديوم (V)ومنگنز(Mn)درسرم موش سفيدصحرايي
748
اثركم كاري تيروئيدالقاءشده بامتي مازول (MMI)برميزان هورمون تستوسترون ،هورمون لوتئيني وهورمون رشدوميزان عناصركمياب مس (CU)وروي(Zn)درسرم موش سفيدصحرايي
749
اثركود ازت و قارچ آسپرژيلوس نيجر بر نوع كربوهيدرات هاي سورگوم شيرين به منظور توليد بيواتانول
750
اثركود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روي بيوماس و مقداركربوهيدرات سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.) Moench)
751
اثركودسبز بر عملكردواجزاي عملكردذرت در منطقه رفسنجان
752
اثركومنومرايتاكونيكاسيدبر ژل ريسي پلي آكريلونيتريل در حالت بلور مايع و پايدارسازي و تخريب حرارتي ليف
753
اثرگذاري بانكداري الكترونيكي بر كارايي نظام مالياتي استان هاي كشور
754
اثرگذاري زمان و مكان بر ايجاد قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران
755
اثرگذاري مديريت جهادي بر وظايف مديران شهرداري شهر تهران منطقه 17
756
اثرگذراندن اولين نيمسال تحصيلي بربرخي فاكتورهاي آمادگي جسماني وآمادگي حرگتي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه رازي
757
اثرگرمايش جهاني بر توزيع زماني- مكاني درجه ساعت و درجه روزهاي گرمايش و سرمايش ايران با استفاده از مدل ديناميكي RegCM4
758
اثرمتغيرهاي كلان اقتصادي بر توسعه بازار سهام
759
اثرمتقابل واريته گندم وآنزيم درجيره هاي غذايي برعملكردمرغان تخمگذاروصفات كيفي تخم مرغ
760
اثرمديريت سرمايه در گردش در شرايط رونق و ركود اقتصادي
761
اثرمذاكره بريادگيري لغات زبان انگليسي دردانش آموزان ايراني , Function of Negotiation in the Acquisition of Vocabulary by Iranian EFL Students
762
اثرمرزهاي دوربراندركنش خاك -سازه
763
اثرمكمل اسيدسيتريك ، فيتاز ومس برعملكردرشد، چربي خون و تركيب لاشه كپورمعمولي )Cyprinus carpio(
764
اثرمكمل پروتئين آب پنير (whey) وتمرينات قدرتي بر تركيب بدني وليپيدهاي سرم درزنان داراي اضافه وزن
765
اثرمكمل سلنيم برپارامترهاي توليدمثل بزمرغزدرشرايط مرتع
766
اثرمكمل سلنيوم آلي ومعدني برخصوصيات شيرتوليدي ومقديرسلنيوم ،روي وآهن بزهاي مرغزوبزغاله هاي آنها
767
اثرمنحني جي وترازتجاري كشاورزي درايران
768
اثرميدان الكتريكي بردستگاه هاي چندلايه اي گرافين -بورون نيترايدهگزاگونال
769
اثرنااطميناني قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران
770
اثرنانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم فعال شده سطحي بر فعاليت هاي آنيوژني وكلاستوژني در مغز استخوان موش
771
اثرنانوذرات بوهميت وآلوموكسان ونانولوله هاي كربني چندديواره بر خواص ترمومكانيكي نانوكامپوزيت هاي هيبريدي اپوكسي ....
772
اثرنقش آموزش ضمن خدمت بر كارايي دبيران دبيرستانهاي مناطق آق قلا
773
اثرنگرش وتصويربرند بر ترجيح برندازطريق متغيرارزش ويژه برندمقصدگردشگري(مطالعه موردي:شهركرمانشاه)
774
اثرهاي azacytidine,Reversine,Chir99021- وهمكشتي غيرمستقيم سلولهاي فيبروبلاست قلبي بر تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان جنين گوسفند بسمت سلولهاي ماهيچه قلبي
775
اثرهاي آموزش بهداشت بلوغ و قاعدگي در سلامت عمومي دختران مقطع سوم راهنمايي شهر حسن آباد
776
اثرهاي پويا و كاربردهاي آن در قابليت اعتماد
777
اثرهاي تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر فسفر محلول، قابل دسترس و شاخص جذب فسفر خاك
778
اثرهاي كوانتومي ديوارهاي حوزه در كيهانشناسي
779
اثرهاي كوانتومي ساختار مدي ميدان درون كاواك و حركت تك اتم در سامانه‌هاي اپتومكانيك
780
اثرهاي همدوسي كوانتومي حاصل از گسيل خودبه‌خود در سامانه‌هاي برهم‌كنش
781
اثرهشت هفته بازي هاي بالشوله هايدلبرگ بر تكاليف حركتي توپي تحت فشار سازماندهي در دانش آموزان دوره ابتدايي
782
اثرهندسه طولي اجزاي brb در رفتار مهاربند
783
اثرهيپوكسي تناوبي برشاخص هاي عملكردريوي ك وهنوردان
784
اثريخشي درمانهاي دارويي،شناختي-رفتاري و درمان تركيبي بر علائم اعتياد در مبتلايان به اختلال وابستگي
785
اثريك دوره مصرف زنجبيل بر شاخص هاي آسيب عضلاني و نشانگان بيماري هاي ارتفاع
786
اثير مبلمان شهري بر منظر شهري در شهر اهرم
787
اجاره بدون مدت در حقوق مدني ايران و فرانيه
788
اجاره به شرط تمليك
789
اجاره به شرط تمليك در حقوق بانكي ايران و حقوق عرفي
790
اجاره به شرط تمليك در فقه و حقوق اسلامي
791
اجاره طيف در شبكه هاي راديو شناختگر مشاركتي با كاربرهاي چند آنتنه
792
اجازه ، آثار و احكام آن در فقه
793
اجازه سخن گفتن: منطق كنترل دسترسي و هماهنگي قانوني
794
اجازه ولي امر در قصاص
795
اجاق گاز صحرايي (سفري)
796
اجبار و اكراه در جرم
797
اجتماع امر و نهي از ديدگاه مرحوم آخوند خراساني و مرحوم امام خميني
798
اجتماع زير مدول هاي اول
799
اجتماع كاوي شبكه هاي داراي ارتباطات چندگانه
800
اجتماعي شدن در نوجوانان
801
اجتماعيت گفتمان مشروطه خواهي (مطالعه موردي آيت الله شيخ فضل الله نوري و آيت الله محمد كاظم آخوند خراساني )
802
اجتناب از الگو در واژه هاي جزئي
803
اجتناب از برخورد با موانع پوياي روبروي ربات در محيط باز توسط كوادروتور به كمك بينايي ماشين
804
اجتناب از برخورد با موانع، با بهره گيري از مدل شبيه سازي سامانه هاي راداري
805
اجتناب از ورود به منطقه ممنوعه در ربات توانبخشي با استفاده از تثبيت مجازي
806
اجتهاد در مسير تاريخ
807
اجتهاد و تقليد از ديدگاه علامه حلي و مولي امين استرآبادي
808
اجراي M - R مبتني بر ماژول پردازش تصوير در يك محيط CLOUD - COMPUTING
809
اجراي MRP در صنعت كاشي
810
اجراي MSA در اداره استاندارد يزد
811
اجراي MSA در شركت سپاهان كارا
812
اجراي QFD در يكي از موسسات خدماتي
813
اجراي بافت در دكوراسيون داخلي
814
اجراي برنامه ريزي توليد در شركت فرآورده هاي روغني ايران (فريكو)
815
اجراي برنامه ريزي مواد در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
816
اجراي پروژه با ميكروكنترلرهاي AVR و نرم افزار Codevision
817
اجراي پوشش پلي اتيلن با دانسيته بالا بر روي فولاد ساده كربني (به روش اسپري الكترو استاتيك ) و بررسي چسبندگي و مقاومت خوردگي آن
818
اجراي پويا نمادين براي تشخيص آسيب پذيري تزريق به برنامه هاي كاربرديِ گوشي هاي هوشمند
819
اجراي تركيبي كلاس برگردان و يادگيري مبتني بر پژوهش در يك محيط مبتني بر همكاري و حمايت شده توسط كامپيوتر: مورد نگارش توصيفي دانشجويان مهندسي راه آهن
820
اجراي تصوير سازي كتاب شعر براي گروه سني الف وب
821
اجراي تك يا چند اثر براساس تركيب بندي نگاره هاي دوره ايلخاني
822
اجراي جريان كاري از سرويس ها در محيط گريد با توجه به خواص كيفيت سرويس
823
اجراي حدود در ملاء عام از منظر فقه و حقوق شهروندي
824
اجراي حق حبس در تعهدات متقارن
825
اجراي خوشنويسي نستعليق به شيوه استاد جليل رسولي در منبت معرق چوب
826
اجراي روش ماشين بردار پشتيبان (SVM) براي پيش بيني محصول گندم در استان فارس
827
اجراي روش هاي كنترل كيفيت آماري بر فرايند توليد
828
اجراي سامانه ليتوگرافي ليزري با استفاده از ليزر پالسي پيكوثانيه ماوراي بنفش در هارمونيك سوم ليزر Nd:YAG
829
اجراي سوئيچ Q براي ليزر YAG : ND توسط آينه هميوغي فاز (PCM)
830
اجراي سيستم عامل WIN XP به عنوان سيستم عامل ميهمان از طريق ماشين مجازي با ابزار KVM ﴿تحت لينوكس﴾
831
اجراي سيستم گسترش عملكرد كيفيت (QFD) در شركت خوشه يزد
832
اجراي شش سيگما در شركت توليدي دستمال كاغذي رزبرگ
833
اجراي طراحي لباس مدرن بر اساس نقشمايه هاي سنتي قالي شمال غرب ايران
834
اجراي طرح هاي هادي روستايي
835
اجراي طرحهاي گردان بر زمينه نگاره هاي هندسي براي كاشي
836
اجراي طرحهاي گردان برزمينه نگاره هاي هندسي براي كاشي
837
اجراي عامل تاثير گذار بركيفيت براساس رويكرد مديريت دانش مطالعه موردي : كشف دانش در كيفيت كلينكر شركت سيمان داراب
838
اجراي فرآيند QFD در كارخانه يزدباف
839
اجراي فرآيند مهندسي معكوس بر روي پروژه‌هاي پياده‌سازي شده به زبان جاوا و استخراج دياگرام كلاس، دياگرام همكاري و كارت‌هاي سي.آر.سي
840
اجراي فرش هاي قشقايي در اندازه و رنگ بندي اروپايي
841
اجراي فضاي شهري پيرامون پل تاريخي شهر لنگرود با تاكيد بر هويت و خاطره جمعي
842
اجراي كنترل كننده عصبي روي شبيه ساز سخت افزاري نيروگاه بادي
843
اجراي مجازي شبيه‌سازي دوگانه در زمان واقعي براي سازه‌ي استاندارد 9 طبقه‌ي فولادي
844
اجراي مدل EFQM در شركت گاز استان يزد
845
اجراي مدل مديريت استراتژيك سازمان در شرايط عدم قطعيت در شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران
846
اجراي مدل نوآوري باز درون خوشه هاي صنعتي
847
اجراي مديريت كيفيت فراگير در دفتر برنامه ريزي آموزشي وزارت جهاد سازندگي
848
اجراي مراحلاوليه MRPII در شركت سنو پارس
849
اجراي مضامين و اشكال نمايش مذهبي كهن با شيوه هاي مدرن
850
اجراي معرق با استفاده از نقوش پته
851
اجراي معرق بر اساس داستانهاي قرآن
852
اجراي معرق براساس داستانهاي قرآن
853
اجراي معرقكاري تلفيق چوب و شيشه هاي دست ساز با استفاده از نقشمايه هاي سفالينه هاي سيلك
854
اجراي مهندسي ارزش در ساخت تصفيه خانه هاي فاضلاب در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان
855
اجراي موزائيك در اتوبان تهران كرج
856
اجراي نت مبتني بر قابليت اطمينان در موتور لكوموتيو GM820
857
اجراي نقش پرنده در تشعير
858
اجراي نقوش هندسي بر روي وسايل كاربردي به شيوه معرق و مشبك
859
اجراي نمادين برنامه هاي نرم افزاري به منظور بررسي صحت آنها
860
اجراي نمايش "پيش از صبحانه " نوشته يوجين اونيل
861
اجراي نمايش عروسكي سايه قويترين كلاغ دنيا
862
اجراي نمايش كك به تنور
863
اجراي يك چهارچوب استاندارد wbs و cbs براي پروژه هاي حفاري نفت با روش شبكه هاي احتمالي pert
864
اجراي يك روش مرتبه اول بهين براي منظمسازي تابع
865
اجرايي از الگوريتم هاي نقطه داخلي اوليه ـ دوگان در برنامه ريزي خطي و برنامه ريزي كوادراتيك
866
اجزاء سيستم هاي پايدار كننده و مقايسه آنها و توزيع بار جانبي بين اجزاء پايدار كننده
867
اجسام خارجي راههاي تنفسي وگوارشي دراطفال
868
اجسام صلب مكانيكي در فضا -زمان گاليله اي
869
اجسام صلب مكانيكي در فضا-زمان گاليله اي
870
اجكتور
871
اجماع
872
اجماع بهينه توزيع شده در كلاسي از سيستم هاي چندعامله
873
اجماع در سيستم هاي چند عامله غير خطي با استفاده از شبكه هاي موجك فازي تطبيقي
874
اجماع در سيستم‌هاي چند عامله با استفاده از الگوريتم‌ شايعات هوشمند
875
اجماع در كلاسي از سيستم‌هاي چندعامله‌ي غيرخطي مرتبه بالا
876
اجماع زمان محدود مقاوم سيستم چندعاملي متشكل از عامل هاي غيرخطي در حضور اغتشاش و نامعيني
877
اجماع سيستم هاي چندعاملي با توپولوژي هاي ارتباطي سوييچينگ ماركوف و تاثيرات متقابل مبتني بر مدل فيزيكي
878
اجماع سيستم‏هاي چند عاملي براي ديناميك هاي زيرفعال
879
اجمال مخصوص
880
احاديث خلقت نوري پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) در آراء انديشمندان شيعه
881
احاطه سازي براي مقادير ويژه ي ماتريس هاي فاصله اقليدسي
882
احاطه سازي سه قطري تعميم يافته و نگه دارنده هاي خطي آن
883
احاطه سازي و دنباله هاي افزايش دهنده
884
احاطه سازي و عملگرهاي نگهدارنده آن روي فضاهاي ...
885
احاطه سازي و قضيه كارپنتر در فضاهاي هيلبرت نامتناهي البعد
886
احاطه سازي و نگهدارنده هاي خطي آن روي (L1 (X
887
احاطه كننده كلي بحراني روي گراف همبند
888
احاطه‌سازي براي مجموعه‌هاي مرتب جزئي‌
889
احاطه‌سازي رويl^∞ ونگهدارنده‌هاي خطي آن
890
احاطه‌سازي و ماتريس‌هاي دوار
891
احاله و نقش آن در تعارض منفي ايران با ساير كشورها
892
احتراق تصادفي ابر ذرات
893
احتراق جريان متقابل ذرات ارگانيك
894
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات آهن
895
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات متخلخل
896
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات متخلخل
897
احتراق در توربين هاي گازي
898
احتراق درپلوم نازل مافوق صوت
899
احتراق ذرات ارگانيك با در نظر گرفتن اثر نيرويترموفورتيك
900
احتراق غير آدياباتيك گسسته ابرذرات
901
احتراق غير همگن مخلوط گاز و ابر ذرات
902
احتراق گسسته نانو ذرات
903
احتراق مخلوط گاز و ذرا ت ريز
904
احتمال
905
احتمال آزاد
906
احتمال جابجايي گروه هاي غير آبلي , The commuting probability of non abelian groups
907
احتمال روي MV- جبرها
908
احتمال شكست سازه ها بر اثر زلزله در مناطق زلزله خيز كرمان
909
احتمال شكست قطعات داراي خواص نامعين تحت اثر بارگذاري اتفاقي
910
احتمال نمونه گيري ازيك كارمحدود
911
احتمال ورشكستگي زمان متناهي در مدل هاي مختلف ريسك
912
احتمال وكاربرد آن
913
احتمال وكاربرد آن
914
احتمال يابي ميزان ابتلا به پرا نوييد در دانش آموزان مقطع سوم راهنمايي زرين شهر
915
احتياجات اطفال و محيط مدرسه
916
احتياجات مواد
917
احتياط در دماء و فروج و اموال و نسبت آن با قاعده درء با نگاهي به كاربرد آن در قوانين موضوعه كيفري
918
احتياطات لازم در جراحي سالمندان
919
احجام كاغذي با كاربرد روشنايي
920
احراز اصالت
921
احراز اصالت انرژي كارا براي اشياء با منابع محدود در شبكه‌هاي اينترنت اشياء پزشكي
922
احراز اصالت بصري بر پايه ي نگاشت ايستاي گرافيك به متن
923
احراز اصالت خودرو همراه با حفظ محرمانگي تجميعي مبتني بر وكالت در شبكه هاي اقتضايي خودرويي
924
احراز اصالت سامانه‌هاي مخابراتي تلفن همراه در مدار پايين
925
احراز اصالت مبتني بر مشخصه لايه فيزيكي در شبكه هوشمند انرژي
926
احراز اصالت محتواي متون چاپي به همراه تشخيص مكان دستكاري به كمك ته نقش نگاري نيمه شكننده
927
احراز اصالت و امنيت رابطه مغز باواسط ‌هاي عصبي رايانه‌اي
928
احراز اصالت و جامعيت داده ها به صورت سبك وزن و كارآمد در شبكه هوشمند انرژي
929
احراز امنيت پايگاه داده متحرك در برابر تهديد تعيين موقعيت با استفاده از امضاي كور
930
احراز هويت افراد با بهره گيري از زيست سنج چهره
931
احراز هويت با استفاده از تحليل مكاني دو عنبيه و تركيب آنها در سطح امتياز براي تصاوير نويزدار
932
احراز هويت با تركيب بيومتريك هاي عنبيه، چهره و اثر انگشت در سطح تصميم و امتياز
933
احراز هويت بدون تماس بر اساس بيومتريك دست مناسب براي دستگاه‌‌هاي همراه
934
احراز هويت بر اساس استخراج ويژگيهاي سيگنالي RFID
935
احراز هويت چند بيومتريك با استفاده از تركيب هم‌جوشي در سطح امتياز و ويژگي
936
احراز هويت حساس به محيط در تلفن هاي همراه
937
احراز هويت در شبكه‌هاي بي‌سيم بدني با استفاده از داده‌هاي نوار قلب در شرايط فعاليت بدني (مهندسي فناوري اطلاعات - گرايش شبكه‌هاي كامپيوتري)
938
احراز هويت دستگاه با بكارگيري انگشت‌نگاري پيوسته در اندرويد
939
احراز هويت دوقلوها با همجوشي دو بيومتريك در سطح امتياز
940
احراز هويت و توافق كليد بر پايه ساختار درخت باينري در ارتباط گروهي دستگاه-به-دستگاه
941
احساس ناامني در زندگي روزمره زنان﴿ مورد مطالعه دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان﴾
942
احساس نابرابري جنسيتي در بين زنان دانشجو
943
احساس هويت و هوش هيجاني تاثير آن در رضايت زناشويي
944
احساسگرهاي جبهه موج و روش هاي آشكارسازي ابيراهي هاي ديناميك آن
945
احصا مولفه هاي فضايي-كالبدي تاثير گذار بر ارتقا تعاملات اجتماعي جهت كاربست در طرح هاي آماده سازي زمين (نمونه موردي : حله فهادان شهر يزد)
946
احصا مولفه هاي كالبدي محله دوستدار كودك از بافت تاريخي جهت كاربست در طرح هاي آماده سازي نمونه موردي: برزن گازرگاه
947
احصاء و اولويت بندي شاخص‌هاي كليدي موفقيت سازمان هاي لجستيكي در ايران
948
احصاء و رتبه بندي زير ساخت هاي موثر بر ارزيابي عملكرد دستگاه هاي فرهنگي شهرداري تهران
949
احضاء قابليتها و امكانات سيستم هاي مخابراتي مرتبط با سيستم جهاني سيار )GSM( در راستاي انطباق با فرآيندها و سرويس هاي پستي
950
احكام اقتصادي زن در فقه و حقوق موضوعه
951
احكام املاك مجاور
952
احكام بلل مشتبه
953
احكام بيت المال در اسلام
954
احكام ترور شخصيت از منظر فقه و حقوق ايران و ضمانت اجراي قوانين كيفري آن
955
احكام جزائي وارث كودك نامشروع در فقه اماميه و حقوق ايران , provisions of criminal and illegitimate children imeritance rights jurisprudence,shiite and iran
956
احكام جهانگردان غير مسلمان در فقه اماميه
957
احكام حقوقي اختلاف مساحت در بيع املاك
958
احكام خاصه اهل سنت عبادات از ديدگاه اماميه
959
احكام سلول هاي بنيادين از منظر فقه و حقوق مدني ايران
960
احكام شروع تكرار و تعدد سرقت
961
احكام صيد در حرم از ديدگاه اماميه
962
احكام فرزند خواندگي در فقه و حقوق موضوعه
963
احكام فقهي ، حقوقي نسب در اسلام , divine law and basis of lineage rights in islam
964
احكام فقهي آبزيان و شيوه هاي جديد صيد در ايران
965
احكام فقهي حضور زن در رسانه هاي تصويري
966
احكام فقهي خوردنيها و آشاميدنيها و تاثير زمان و مكان درآنها
967
احكام فقهي در نهج البلاغه
968
احكام فقهي ذبح با دستگاه هاي الكترونيك
969
احكام فقهي سفرهاي بي بازگشت و مخاطره آميز
970
احكام فقهي مصاديق شادماني و لذت , the jures prudential in junctions hapiness and enjoyment and its cases
971
احكام فقهي و حقوق افرادبي سرپرست وبدسرپرست
972
احكام فقهي و حقوق اقرار , confessions of judgments and jurisprudence
973
احكام فقهي و حقوقي تدليس در ازدواج , The liegal and jurisprudential injunctions of fraud in mariage
974
احكام فقهي و حقوقي ثروت هاي نامشروع و مصداق هاي آ» در عصر حاضر
975
احكام فقهي و حقوقي شبيه سازي انسان , The jurisprudenti al and legalin jancions of humane cloning
976
احكام فقهي و حقوقي نامزدي
977
احكام فقهي و حقوقي هبه و جوايز در فقه شيعه , thr juridical and legal regulations of hebe and its award in shiite jurisdication
978
احكام فقهي وحقوقي استفاده از سلول هاي بنيادين و DNA
979
احكام كيفري غيرمسلمان در كشورهاي اسلامي
980
احكام مسافر در آيات، روايات و انظار فقيهان
981
احكام نظام تربيتي اسلام در فقه و حقوق اسلامي
982
احكام نگهداري حيوان خانگي نجس العين (كلب) در منزل از ديدگاه قرآن كريم و روايات معصومين (ع) و علوم پزشكي
983
احكام هستي شناسانه ي اين هماني و اين نه آني در فلسفه هاي فيلسوفان مسلمان
984
احكام هستي شناسانه ي اين هماني و اين نه آني در فلسفه هاي فيلسوفان مسلمان
985
احكام همسر غائب مفقودالاثر
986
احكام و آثار پرداخت نفقه زوجه در مذاهب خمسه
987
احكام و آثار پرداخت نفقه زوجه در مذاهب خمسه
988
احكام و آثار حقوق مالي زوجين در فقه و مباني حقوق اسلامي
989
احكام و مباني امور حسبه در فقه اماميه
990
احمد بن عبدربه
991
احمد شوقي
992
احمد شوقي از ديدگاه ناقدان (عباس عقاد، ميخائيل نعيمه ، شوقي ضيف ، طه حسين )
993
احوال انسان قبل از دنيا از نظر ملاصدرا و علامه طباطبايي بر اساس كتاب الانسان از علامه طباطبائي
994
احوال شخصيه بيگانگان در ايران
995
احوال و آثار خواجه احمد يسوي همراه با ترجمه ديوان حكمت
996
احوال و آثار شيخ الاسلام خواجه عبداله انصاري و مطالعه در سبك نثر او
997
احوال و اقوال شبلي در متون عرفاني تا قرن ششم
998
احيا ارتقا ء و ترويج بازي هاي بومي محلي در كشور
999
احيا بافت قديم نائين (طراحي مركز شهر)
1000
احيا روال و ابزارهاي پرداخت فرش دستبافت جهت اعمال پرداخت با ضخامت مشخص و يكنواختي مناسب
بازگشت