<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثربخشي آموزش حافظه فعال بر عملكرد خواندن و مولفه هاي حافظه فعال دانش آموزان با مشكلات يادگيري
2
اثربخشي آموزش حل مساله اجتماعي و تفكر انتقادي بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر ايرانشهر
3
اثربخشي آموزش خلاقيت بر بهبود جرأت‌ورزي و روحيه كارآفريني هنرجويان دختر پايه دوم هنرستاني شهر اردكان
4
اثربخشي آموزش خود نظم‌ بخشي بر سلامت روان، عملكرد تحصيلي و اشتياق تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه اول
5
اثربخشي آموزش خودانظباطي از طريق والدين بر خودانضباطي، خودكار آمدي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر چهارم دبستان و تعيين رابطه سبك هاي فرزندپروري و خودانضباطي كودكان
6
اثربخشي آموزش خودتنظيمي بر بهبود خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي درس رياضي در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه دوره دوم شهرستان يزد
7
اثربخشي آموزش خوددلسوزي شناختي بر باور هاي خودكارآمدي، بهزيستي تحصيلي و كفايت اجتماعي دانش‌آموزان پسر پايه نهم شهر يزد
8
اثربخشي آموزش خودكارآمدي بر كيفيت زندگي دختران فراري: يك پژوهش مورد منفرد
9
اثربخشي آموزش خودگرداني يادگيري بر كاركردهاي اجرايي و عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دوره ابتدايي پايه پنجم
10
اثربخشي آموزش درمان شناختي -رفتاري گروهي بر خودپنداشت و تصوير بدني زنان دچار سوختگي و پي گيري آن پس از يك ماه
11
اثربخشي آموزش دقت برتوانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
12
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده در بيمارستان شهيد رجايي اصفهان
13
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر صميميت، تعهد و شادكامي زناشويي در زنان متاهل داراي مشكل خانوادگي مقطع ارشد دانشگاه پيام نور تهران جنوب
14
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر معنا در زندگي، احساس هويت، حس انسجام، و سبك زندگي ارتقا دهنده سلامت در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
15
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي در كاهش نشخوار فكري دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان
16
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس، بر اهمال كاري تحصيلي و كمال گرايي در دانشجويان دختر دانشگاه لرستان
17
اثربخشي آموزش راهبرد هاي فراشناخت بر خودراهبري يادگيري و پيشرفت تحصيلي رياضي و ادبيات فارسي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش
18
اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر ارتقاء اختلال بيان نوشتاري در دانش آموزان ابتدايي شهر سنندج
19
اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بركاهش اختلالات ياگيري دركودكان دبستاني
20
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت بر خودتنظيمي و عزت نفس اجتماعي نوجوانان دختر شهر تهران
21
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت و خلاقيت بر ادراك شايستگي و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان نابيناي سال سوم ابتدايي شهرستان كرج
22
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر نارسايي شناختي و پردازش هيجاني بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
23
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي وحافظه فعال بر بهبودعملكرد خواندن (دقت ، سرعت ودرك مطلب ) ، دانش اموزان نارساخوان ...
24
اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر تأخير رضامندي و هيجان پيشرفت دانش‌آموزان دختر دبيرستاني يزد
25
اثربخشي آموزش رفتاري مادران بر مشكلات هيجاني و رفتاري كودكان پيش دبستاني محروم از پدر
26
اثربخشي آموزش روش تركيبي مهارت فرزند پروري مثبت و رفتار ايمن به مادران بر بهبود علائم مشكلات رفتاري دروني سازيو بروني سازي كودكان پيش دبستاني
27
اثربخشي آموزش رياضي بر اساس هوش هاي چندگانه گاردنر بر ميزان عملكرد تحصيلي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي دختر پايه سوم ابتدايي اصفهان
28
اثربخشي آموزش شادماني به روش شناختي-رفتاري بر بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي زناشويي زنان و مردان متاهل شهر اصفهان
29
اثربخشي آموزش شفقت به خود بر خودپنداره تحصيلي و تنظيم هيجان دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال يادگيري خاص
30
اثربخشي آموزش شناخت اجتماعي بر تنظيم هيجان و پذيرش اجتماعي كودكان با اختلال نقص توجه/بيش فعالي
31
اثربخشي آموزش شناخت درماني مبتني بر حضور ذهن MBCT بر ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان پسر شهر مريوان
32
اثربخشي آموزش شناختدرماني گروهي مبتني بر ذهنآگاهي بر كيفيت زندگي، شادكامي و خودكارآمدي اجتماعي بيماران سرطاني
33
اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري به همراه تنش‌زدايي تدريجي عضلاني بر افزايش تاب‌آوري ،خودكارآمدي درد و كاهش شدت علائم ديسمنوره اوليه در دختران مبتلا
34
اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري فوردايس بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دختر تيزهوش پايه دوم راهنمايي شهرستان شاهرود
35
اثربخشي آموزش شيوه هاي فرزند پروري بر كاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران
36
اثربخشي آموزش غني سازي ازدواج بر تعهد و تاب آوري زنان متاهل شهرستان نجف آباد
37
اثربخشي آموزش فراشناخت به شيوه گروهي بر تاب آوري و استرس دانش آموزان پايه نهم شهرستان يزد
38
اثربخشي آموزش فراشناخت وذهن آگاهي بر نگرش‌هاي زيست محيطي، رفتارشهروندي سازماني و بهزيستي اجتماعي
39
اثربخشي آموزش فرزندپروري ذهن آگاهانه بركاهش مشكلات دروني و بيروني و افزايش همدلي در كودكان پيش دبستاني
40
اثربخشي آموزش فلسفه بر ميزان خودكار آمدي و مهارت هاي حل مساله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه
41
اثربخشي آموزش فنون تقويت حافظه برميزان يادداري دروس مهارت هاي زندگي ومطالعات اجتماعي دانش آموزان دختر ناتوان ذهني آموزش پذيردر مقطع متوسطه حرفه اي در استان اصفهان
42
اثربخشي آموزش فنون تقويت حافظه برميزان يادداري دروس مهارت هاي زندگي ومطالعات اجتماعي دانش آموزان دختر ناتوان ذهني آموزش پذيردر مقطع متوسطه حرفه اي در استان اصفهان
43
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي ﴿بازداري پاسخ﴾ بر توجه و تكانشگري كودكان پيش دبستاني داراي اختلال هماهنگي رشد: پژوهش مورد-منفرد
44
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي﴿حافظه فعال و بازداري پاسخ﴾ بر بهبود كاركردهاي اجرايي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان با ناتواني يادگيري املا پايه سوم دبستان
45
اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر حمايت اجتماعي ادراك شده و فرسودگي شغلي پرستاران
46
اثربخشي آموزش گروهي بخشش بر تعارضات زناشويي و سلامت ذهني زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره اي شهر ياسوج
47
اثربخشي آموزش گروهي خوش بيني بر علايم افسردگي، اضطراب و فشار رواني دختران نوجوان خانواده هاي طلاق
48
اثربخشي آموزش گروهي شادكامي به روش فوردايس بر اميد به زندگي، بهزيستي روانشناختي و باورهاي خودكارآمد معلولين جسمي حركتي كرمانشاه
49
اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر مهارتهاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي و شادكامي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر كرمانشاه
50
اثربخشي آموزش گروهي مثبت نگري برافزايش سازگاري با خانواده همسر،رضايت زناشويي وبهزيستي رواني زنان متاهل
51
اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي زندگي بر علائم سوگ و داغديدگي نوجوانان داغديدۀ افغان متأثر از جنگ
52
اثربخشي آموزش گروهي مولفه هاي شناخت و عمل به وظايف ديني بر ميزان شادي، اميد و قدرداني در دانشجويان موسسه آموزش عالي المهدي
53
اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (اكت) بر وزن، تصوير بدني خود پنداره زنان چاق
54
اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر عملكرد اجرايي دانش آموزان پايه ششم
55
اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش نشخوار فكري در مادران داراي فرزند مبتلا به سرطان
56
اثربخشي آموزش مبتني بر روش ادمارك بر كاركردهاي اجرايي و مهارت درك مطلب دانش آموزان پسر نارساخوان پايه دوم دبستان
57
اثربخشي آموزش مبتني بر روش تعامل آموزشي بر مهارت اجتماعي، مهارت عاطفي و دوست يابي كودكان اتيسم با عملكرد بالا: پژوهش مورد منفرد
58
اثربخشي آموزش مبتني بر فراشناخت مردر بر بهبود عملكرد تحصيلي املا و مهارت‌ها‌ي عصب روانشناختي دانش آموزان با ناتواني‌يادگيري املا پايه سوم دبستان شهر اصفهان
59
اثربخشي آموزش مبتني بر مغز بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي پايه پنجم دبستان شهر اصفهان: پژوهش مورد منفرد
60
اثربخشي آموزش مبتني بر هوش هاي چندگانه گاردنر بر عملكرد خواندن دانش آموزان با علائم نارسا خواني سوم ابتدايي شهر اصفهان
61
اثربخشي آموزش مبتني بر هوش هاي چندگانه ي گاردنر بر ميزان خطاهاي ديكته دانش آموزان با ناتواني يادگيري پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
62
اثربخشي آموزش مديريت استرس بر اضطراب مدرسه و تاب آوري دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
63
اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر كاهش استرس و افزايش تاب¬آوري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و كمبود توجه
64
اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر كاهش استرس و افزايش تاب¬آوري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و كمبود توجه
65
اثربخشي آموزش مديريت هيجان بر طرحواره هاي ناكارآمد، تعارضات زناشويي و دلزدگي زناشويي زنان در آستانه طلاق شهر تهران
66
اثربخشي آموزش مديريت والدين (pmt) بر كاهش نشانه هاي بروني سازي شده و مشكلات رفتاري كودكان 6 تا 11 ساله شهر بوشهر
67
اثربخشي آموزش مصون سازي در مقابله استرس بر خودكارآمدي و بهزيستي رواني زنان سالمند بر اساس سبك مقابله با استرس
68
اثربخشي آموزش معنادرماني برافزايش تاب آوري در معتادين شهر كرمانشاه
69
اثربخشي آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش نگراني و افزايش خود شفقت ورزي در سالمندان
70
اثربخشي آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش نگراني و افزايش خود شفقت ورزي در سالمندان
71
اثربخشي آموزش معنويت شناختي رفتاري بر تاب آوري، شادكامي و خوشبيني پرستاران زن شهرستان شهرضا
72
اثربخشي آموزش مهارت بين فردي در افزايش خود كنترلي و كاهش هيجاني خواهي در بين مراجعين به مركز مشاوره نيروي انتظامي شهر بوشهر
73
اثربخشي آموزش مهارت جرات ورزي بر اضطراب اجتماعي و عزت نفس رابطان بهداشت مركز بهداشت شهرستان يزد
74
اثربخشي آموزش مهارت حل مسئله برخودپنداره تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر كرمان
75
اثربخشي آموزش مهارت سخت رويي بر ميزان اميد به زندگي و استرس ادراك شده معتادان مراكز ترك اعتياد استان البرز
76
اثربخشي آموزش مهارت فرزندپروري ايمن به والدين بر تاب آوري و خودكارآمدي كودكان دبستاني با دلبستگي ناايمن
77
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر خلاقيت و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان شيراز
78
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر خلاقيت و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان شيراز
79
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و شخصيت جامعه پسند در كاركنان مراكز بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران
80
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ارتقاء سطوح نطريه ي ذهن دانش آموزان دختر دوره اول دبستان
81
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر اضطراب اجتماعي و تعارض والد- فرزندي در نوجوانان پسر كم توان ذهني شهر يزد
82
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر كنترل تجربه خلق منفي و شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان
83
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر كنترل تجربه خلق منفي و شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان
84
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي و تنش زدايي تدريجي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور
85
اثربخشي آموزش مهارت هاي جنسي – عاطفي بر افزايش رضايت جنسي و خودپنداره مثبت دانشجويان زن
86
اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسأله بر فرآيندهاي خود نظم جويي (انتخاب، بهينه سازي، و جبران- SOC) و راهبردهاي يادگيري خود نظم بخش (برنامه ريزي، نظارت و كنترل، بازخورد) در دانشجويان آموزش از راه دور
87
اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئله بر ميزان خلاقيت با توجه به سنخ شخصيتي
88
اثربخشي آموزش مهارت هاي رواني- حركتي بر نقايص عصب روانشناختي كودكان پيش دبستاني ......
89
اثربخشي آموزش مهارت هاي زناشويي بر كيفيت روابط والدين داراي فرزند مبتلا به سرطان
90
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر ابراز وجود و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان شهرستان رفسنجان
91
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
92
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهر دزفول
93
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي مبتني بر خود مراقبتي بر كيفيت زندگي و سلامت روان زنان افغان شهرستان تفت
94
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي موسسات خيريه بر كيفيت زندگي و سلامت روان زنان سرپرست خانوار شهرستان بابل
95
اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي و خودكارآمدي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان خرم آباد
96
اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه برعملكرد تحصيلي دانش آموزان پسرشهر كرمانشاه با نقش تعديل كنندگي سبك هاي اسنادي
97
اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله با استرس بر سلامت عمومي و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان هاي شهرستان يزد
98
اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر كفايت اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي در راستاي تدوين الگوي اشتغال براي افراد با ناتواني هوشي و رشدي
99
اثربخشي آموزش مهارت‌هاي فرزندپروري براساس رويكرد ايماگوتراپي بر سبك‌هاي والدگري، رابطه مادر - كودك و تمايزيافتگي در مادران داراي كودكان پيش دبستاني
100
اثربخشي آموزش مهارت¬هاي زندگي با رويكرد قرآني بركيفيت و جهت¬گيري زندگي در دانشجويان
101
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي اصفهان
102
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر كاهش پرخاشگري و گرايش به رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحيه 1شيراز
103
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباط اجتماعي براحساس تنهايي احساس شادكامي معلولين جسمي وحركتي
104
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي- حل مساله مدار بر نگراني از تصوير تن ، خوردن وسواسي و رفتار تكانشگري در دختران نوجوان
105
اثربخشي آموزش مهارتهاي تصميم گيري شغلي كارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
106
اثربخشي آموزش مهارتهاي حل مساله بر تبعيت از درمان ، كيفيت زندگي و سبك زندگي در افراد مبتلا به ديابت نوع دو بيمارستان شريعتي تهران
107
اثربخشي آموزش مهارتهاي خويشتن داري بر بهبود مهارت هاي اجتماعي، تكانشي بودن و خود كنترلي در نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان
108
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايت زناشويي زوجين شهر علويجه
109
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش عوامل خطرساز در دانش آموزان پسر در معرض خطر
110
اثربخشى آموزش مهارتهاى زندگى در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر دانش آموزان ابتدايي شهرستان اردبيل
111
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي قرآني بر افزايش مهارت مديريت بر خويشتن شركت كنندگان در كارگاه هاي آشنايي با مهارتهاي زندگي قرآني سازمان دارالقرآن الكريم بين سال-هاي 1392-1388
112
اثربخشي آموزش مهارتهاي فراشناختي بر يادگيري راهبردي، خودپنداره تحصيلي و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه جلگه اصفهان
113
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر استرس شغلي و رضايت شغلي پرستاران
114
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر استرس شغلي و رضايت شغلي پرستاران
115
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر اضطراب دانش آموزان پسر پايه دوم دوره متوسطه شهر كرمانشاه
116
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر سرسختي روانشناختي و شفقت ورزي به خود در مردان وابسته به مواد تحت درمان متادون
117
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادكامي و معنا در زندگي زنان سرپرست خانوار شهرستان باغملك
118
اثربخشي آموزش مهارتهاي محاسبه نفس بر گرايش به دروغ و غيبت در دانشجويان وظيفه اهواز
119
اثربخشي آموزش مهارتهاي مقابله اي و حل مساله اجتماعي بر كيفيت زندگي معتادان شهر اردبيل
120
اثربخشي آموزش نوروفيد بك بررويكاهش نشانه ها و بهبود عملكرد اجرايي كودكان مبتلابه ADHD سال11-6 شهر تهران
121
اثربخشي آموزش هاي پيشگيري از اعتياد بر آگاه سازي عمومي والدين در ابتلا به اعتياد فرزندان
122
اثربخشي آموزش هاي راهبردي خودتنظيمي بر ابعاد ادراك شايستگي و خودكارآمدي دانش آموزان دبستاني شهرستان كرمان
123
اثربخشي آموزش هدفگذاري شغلي بر انتخاب شغل و مشكلات تصميم گيري شغلي دانشجويان كارشناسي سال آخر رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور
124
اثربخشي آموزش هوش معنوي و هيجاني بر استيگما و شأن انساني در بيماران مبتلا به سرطان
125
اثربخشي آموزش هوش معنوي و هيجاني بر استيگما و شأن انساني در بيماران مبتلا به سرطان
126
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان هاي شهر يزد ﴿در سال تحصيلي 91-90﴾
127
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان تيزهوش مدارس خاص شهر اصفهان
128
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر حل مسأله اجتماعي و رفتار سازشي دانش‌آموزان كم‌شنوا
129
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري پرستاران (مطالعه موردي: بيمارستان كارگرنژاد شهرستان كاشان)
130
اثربخشي آموزش واقعيت درماني گلاسر بر افزايش شادكامي و بهبود عملكرد جنسي زنان متاهل افسرده
131
اثربخشي آموزش والدگري ذهن آگاهانه بر سبك پردازش هويت و تنطيم شناختي هيجان در دختران 16-14 ساله شهر اصفهان
132
اثربخشي آموزش يادگيري خودتنظيمي بر سبك‬هاي يادگيري و فرسودگي تحصيلي دانش‬آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان ازنا
133
اثربخشي آموزشي قدرداني بر اميد، تاب آوري، خوش بيني و شادكامي نوجوانان شاهد و ايثارگر و نوجوانان غير شاهد و ايثارگر
134
اثربخشي اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر سبك مقابله اي، تحملپريشاني و شدتوسواس فكري عملي در بيماران وسواس
135
اثربخشي اجراي برنامه درسي طرح كرامت به روش قصه‌ گويي بر خلاقيت و يادگيري دانش‌آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر يزد
136
اثربخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO9000 قبل و بعد از استقرار آن در سازمان
137
اثربخشي اصلاح سوگيري توجه با استفاده از آموزش توجه رايانه اي دركاهش اضطراب و سوگيري توجه نوجوانان مضطرب اجتماعي نسبت به كلمات و چهره هاي هيجاني تهديد كننده
138
اثربخشي اقدامات اصلاحي در نقاط پرتصادف ( مطالعه موردي استان ايلام)
139
اثربخشي الگوي سوگ درماني شناختي- رفتاري گروهي با رويكرد اسلامي بر آثار سوگ در خانواده هاي داغديده شهرستان فلاورجان
140
اثربخشي اموزش مهارت هاي ابراز وجود بر خودكارامدي اجتماعي و خودپنداره گروهي از نوجوانان دختر
141
اثربخشي اميد درماني بر كاهش نگرش هاي ناكارآمد و افزايش تاب آوري در بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروز تهران
142
اثربخشي اميد درماني گروهي بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن ديابتي نوع دو
143
اثربخشي اوقات فراغت با تأكيد بر اجراي فعاليت‏هاي بدني در پيشگيري از افسردگي بانوان خانه‏دار شهر اقليد
144
اثربخشي ايماگوتراپي بر كاهش تعارضات زناشويي زنان
145
اثربخشي ايماگوتراپي بر همسرآزاري عاطفي، نگرش‌هاي زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجين مبتلا به همسرآزاري عاطفي
146
اثربخشي بازتواني شناختي بر بهبود پرخاشگري و كاهش نشانه هاي اضطراب در كودكان
147
اثربخشي بازتواني شناختي بر بهبود حافظه فعال شنيداري و ديداري و كاهش نقائص توجه انتخابي در دختران دبيرستاني مبتلا به اختلال وسواسي - جبري در شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي 1396-1395
148
اثربخشي بازي با كلمات احساسي براضطراب كودكان دبستاني شهركرمانشاه
149
اثربخشي بازي بر مهارت هاي اجتماعي و نيمرخ هوشي كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان
150
اثربخشي بازي درمان گري بر ارتقا رفتار اجتماعي كودكان پيش دبستاني
151
اثربخشي بازي درماني با رويكرد شناختي- رفتاري بر كاهش كمرويي، گوشه گيري اجتماعي و سبكهاي مقابلهاي دانش آموزان ابتدايي شهر بوشهر
152
اثربخشي بازي درماني بر پيشرفت تحصيلي و اضطراب نوآموزان پيش دبستاني (5تا6سال) شهر كرمان
153
اثربخشي بازي درماني بر تقويت توجه ديداري و بهبود عملكرد املاء نويسي در دانش آموزان داراي اختلال املا پايه سوم ابتدايي
154
اثربخشي بازي درماني بر كاهش اضطراب اجتماعي و افزايش هوش هيجاني كودكان داراي اختلال حسي-حركتي مقطع ابتدايي شهر اراك
155
اثربخشي بازي درماني بر كاهش شدت علائم و عملكرد تحصيلي كودكان 7-12 ساله همراه با اختلال كاستي توجه / بيش فعالي
156
اثربخشي بازي درماني بركاهش پرخاشگري،اضطراب وبي توجهي دانش آموزان ابتدايي شهربابلسر
157
اثربخشي بازي درماني بركيفيت زندگي و كنترل قند خون دركودكان 14 -7 ساله مبتلا به ديابت نوع 1
158
اثربخشي بازي درماني در مشكلات رفتاري، حافظه كاري و علائم اختلال نقص توجه و بيشفعالي دانش آموزان دبستاني
159
اثربخشي بازي درماني دركاهش درد كودكان مبتلابه سرطان
160
اثربخشي بازي درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب مدرسه دانش آموزان پسرنارساخوان مقطع پنجم ابتدايي
161
اثربخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر پرخاشگري و شادكامي دختران پايه چهارم ابتدايي شهرستان خاش
162
اثربخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر شدت پرخاشگري رابطه اي و آشكار وابعاد اضطراب مرتبط به اختلالات هيجاني كودكان مقطع ابتدايي
163
اثربخشي بازي درماني نمايشي برانگيزش تحصيلي، قضاوت اخلاقي و پرخاشگري دانش آموزان مقطع دبستان
164
اثربخشي بازي هاي توجهي بر كاهش نقايص عصب روانشناختي دانش آموزان پسردبستاني داراي نقص توجه همراه با بيش فعالي (ADHD): پژوهش مورد منفرد
165
اثربخشي بازي هاي توجهي بر ميزان كاركردهاي اجرايي كودكان با ناتواني هاي يادگيري عصب روان شناختي تحولي پيش از دبستان
166
اثربخشي بازي هاي عزت نفس بر انطباق پذيري مسير شغلي دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90
167
اثربخشي بازي هاي واجي بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر مقطع سوم ابتدايي
168
اثربخشي بازي‌هاي ادراكي حركتي بر مهارت‌هاي عصب روان‌شناختي كودكان داراي اختلال هماهنگي رشد (DCD)
169
اثربخشي برنامة مداخله اي بازآموزي اسنادي مبتني بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعي كرك و داج بر كاهش تعارض والد ـ نوجوان
170
اثربخشي برنامه آموزش شادي بر ميزان نشانه هاي افسردگي و عزت نفس كودكان مقطع ابتدايي شهر اسفهان
171
اثربخشي برنامه آموزش شادي بر ميزان نشانه هاي افسردگي و عزت نفس كودكان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
172
اثربخشي برنامه آموزش والدين آيبرگ بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي دانش آموزان پايه اول تا سوم دبستان در شهر اصفهان
173
اثربخشي برنامه آموزشي ذهن آگاهيمثبت بر استرس ادراك شده، حساسيت اضطرابي و كاهش علائم اضطرابي در نوجوانان داراي نشانه هاي اختلال اضطرابي اجتماعي
174
اثربخشي برنامه آموزشي مديريت خشم بربهزيستي روانشناختي و سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني پرخاشگر
175
اثربخشي برنامه تغيير ذهنيت دوئيك بر خلاقيت، حل مسئله و سرمايه اجتماعي كودكان تيزهوش متوسط اول شهر بندرعباس
176
اثربخشي برنامه توانبخشي شغلي مبتني بر نظريه شناختي اجتماعي بر سرمايه‌هاي روانشناختي افراد داراي آسيب نخاعي
177
اثربخشي برنامه زودهنگام كوئين بركاركردهاي اجرايي،آمادگي ورود به دبستان و و رفتارهاي جامعه پسند كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي دردوره آمادگي شهراصفهان
178
اثربخشي برنامه شادي سليگمن ب رشادكاميف سبك زندگي و هوش معنوي در بيماران ام اس
179
اثربخشي برنامه فرزند پروري مثبت(3P)بركاهش تنيدگي والديني مادران كودكان با آسيب شنوايي
180
اثربخشي برنامه گروهي فرزند پروري مثبت بر كاهش ابراز خشم مادران كودكان بيش فعال / كمبود توجه و كاهش مشكلات رفتاري كودكان
181
اثربخشي برنامه مبتني بر اقتصاد زيست انرژي و مقايسه آن با روش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس شغلي، نشانه هاي روان تني، حس انسجام و كيفيت زندگي كاركنان داراي نشانه هاي پريشاني
182
اثربخشي برنامه مبتني بر اقتصاد زيست انرژي و مقايسه آن با روش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس شغلي، نشانه هاي روان تني، حس انسجام و كيفيت زندگي كاركنان داراي نشانه هاي پريشاني
183
اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان
184
اثربخشي برنامه مديريت تلفيقي آفات بارويكردمدرسه درمزرعه (IPM/FFS): مطالعه موردي باغداران شهرستان دالاهو)كرندغرب (
185
اثربخشي برنامه ي آموزش كاهش زورگويي بر ميزان اين رفتارهاي كودكان پسر پايه هاي دوم و چهارم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
186
اثربخشي برنامه ي آموزش مبتني بر مهارت هاي اجتماعي بر ميزان رفتارهاي قرباني شدن كودكان پسر مقطع ابتدايي شهر اصفهان
187
اثربخشي برنامه يادگيري اجتماعي- هيجاني بر مهارتهاي اجتماعي و مديريت هيجان دانش آموزان داراي نقص شنوايي در مدارس عادي
188
اثربخشي برنامه¬هاي ورزشي اوقات فراغت بر كاهش وابستگي به نرم افزارهاي پيام¬رسان موبايلي
189
اثربخشي پروتكل "آموزش ريتم حسي-حركتي" نوروفيدبك بر كاهش علائم بيش فعاليتي و افزايش توجه در 4 كودك مبتلا به "اختلال بيش¬فعالي همراه با نقص توجه" و تحليل امواج مغزي آنها درطي فرايند درمان
190
اثربخشي پودمان آموزشي نمايش خلاق بر افزايش خود كارامدي و مهارت ارتباطي مربيان مهدكودك شهرستان بابل
191
اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي مغز بر بهبود توجه ديداري و شنيداري در افراد داراي نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
192
اثربخشي تحريك الكتريكي كورتكس مغز ) tDCS ) بر تمركز و اضطراب امتحان دانشآموزان دختر مقطع دبيرستان
193
اثربخشي تربيت جنسي بر دانش و نگرش جنسي و سلامت روان دانش آموزان نوجوان دختر متوسطه دوم شهرستان اهواز 1396-1397
194
اثربخشي تعديل سوگيري شناختي از طريق تصويرسازي مثبت بر سوگيري تفسيري، عاطفه و خلق در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده
195
اثربخشي تفكر مثبت بر افزايش خلاقيت و مهارت هاي حل مسئله در دانش آموزان داراي اضطراب شهر تهران
196
اثربخشي تقويت حافظه فعال در بهبود مهارت هاي ديداري شنيداري كودكان مبتلا به اختلال يادگيري
197
اثربخشي تكليف خلاقانه/غيرخلاقانه و هدف همكارانه/رقابتي بر حس استقلال و هيجان هاي مثبت دانش آموزان دختر پايه نهم شهر يزد
198
اثربخشي تكنيكهاي فرامتني روايت درماني در كاهش افسردگي، اضطراب و استرس
199
اثربخشي تلفيقي موسيقي درماني و تمرين تنفس ريتميك در كاهش اضطراب آشكار و پنهان، استرس و افسردگي در ماه اخر بارداري زنان باردار
200
اثربخشي تن آرامي(ريلكسيشن) برمشكلات رفتاري هيجاني نوجوانان دختر شهرستان سيرجان
201
اثربخشي تن آرامي(يوگا) بر تاب آوري، انعطاف پذيري شناختي و بهبود كيفيت زندگي زنان سالمند
202
اثربخشي توان بخشي شناختي بر كاركردهاي اجرايي و سرعت پردازش اطلاعات در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس شهر كرمانشاه
203
اثربخشي توان¬بخشي شناختي بر توجه و حل مسئله كودكان با آسيب مغزي تروماتيك: مدل سلسله مراتبي سولبرگ و ماتيير
204
اثربخشي توانبخشي شناختي بر حافظه گذشته‌نگر و آينده‌نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شيمي درماني
205
اثربخشي توانبخشي شناختي حافظه كاري و بازداري پاسخ بر بهبود مشكلات خواب و نشانگان رفتاري كودكان مبتلا به نارسايي توجه/بيش فعالي
206
اثربخشي توانبخشي شناختي رايانه اي بر كاهش نارسايي شناختي و اجتناب شناختي دانش آموزان واجد نشانه هاي اختلال يادگيري خاص شهر كرمانشاه
207
اثربخشي توسعه خود تنظيمي بر آگاهي فراشناختي زبان آموزان و تاثير آن بر درك مطلب زبان آموزان متوسط ايران
208
اثربخشي توسعه خود تنظيمي بر آگاهي فراشناختي زبان آموزان و تاثير آن بر درك مطلب زبان آموزان متوسط ايران
209
اثربخشي جامع تجهيزات ﴿OEE﴾ در شركت يزد پيچ
210
اثربخشي حضور در محافل قرآني بر بهزيستي روان شناختي و سازگاري معنوي دانش‌آموزان مراكز شبانه‌روزي كرمان
211
اثربخشي حضور در محافل قرآني بر بهزيستي روان شناختي و سازگاري معنوي دانش‌آموزان مراكز شبانه‌روزي كرمان
212
اثربخشي خاطره پردازي ساختارمندگروهي برارتقاكيفيت زندگي وشادكامي سالمندان
213
اثربخشي خود تنظيمي هيجاني بر پردازش هيجاني، ناگويي هيجاني و بهزيستي روانشناختي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
214
اثربخشي خودتنظيمي هيجاني مادران داراي كودكان با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي در افزايش خودكارآمدي و كاهش استرس والديني
215
اثربخشي داروي گياهي بادرنجبويه بر كاهش اضطراب امتحان و بهبود مؤلفه‌هاي زيستي اضطرابدر دختران دانش‌آموز دوره دوم و سوم هنرستان
216
اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر كاهش اجتناب شناختي و ترس از ارزيابي منفي در دانش¬آموزان دختر داراي علايم اضطراب اجتماعي
217
اثربخشي درمان پذيرش و تعهد گروهي بر شاخص هاي درد، استرس، اضطراب، افسردگي، فاجعه پنداري و رضايتمندي از زندگي در بيماران مرد مبتلا به درد مزمن
218
اثربخشي درمان پيشگيري ازعودمبتني برذهن آگاهي برابعاد دشواريهاي تنظيم هيجان وولع مصرف بيماران وابسته به مت آمفتامين (شيشه )
219
اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر طرح‌واره‌هاي معنوي- اسلامي و رفتاردرماني شناختي گروهي بر اضطراب و افسردگي زنان باردار و سلامت جسماني نوزادان آن‌ها
220
اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر طرح‌واره‌هاي معنوي- اسلامي و رفتاردرماني شناختي گروهي بر اضطراب و افسردگي زنان باردار و سلامت جسماني نوزادان آن‌ها
221
اثربخشي درمان رفتاري- فراشناختي به صورت گروهي بر باورهاي هراس، فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر بيماران زن مبتلا به هراس شهر اصفهان
222
اثربخشي درمان شبيه سازي ذهني بر خود كنترلي و اميد به زندگي افراد داراي لكنت زبان 18 تا 40 ساله شهر تهران
223
اثربخشي درمان شبيه سازي ذهني بر كاهش اضطراب اجتماعي و بهبود عملكرد رواني – اجتماعي در افراد مبتلا به لكنت زبان،بين سنين 15 تا 25 شهر تهران
224
اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر سردمزاجي جنسي و رضايت زناشويي زنان افغانستان (شاغل به تحصيل و تحصيل كرده در دانشگاه‌هاي‌ايران)
225
اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر كاهش عود اعتياد به مواد مخدر در دانشجويان و تاثير آن بر افزايش انگيزش پيشرفت آنان
226
اثربخشي درمان شناختي - رفتاري، آموزش‌ رواني و مقابله‌درماني بر كاهش شدت علائم شيدايي، افزايش بينش به اختلال، و بهبود كاركردهاي اجرايي بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي نوع 1 در فاز شيدايي
227
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب، افسردگي و روابط با همسالان در كودكان نابيناي شهر اصفهان
228
اثربخشي درمان شناختي -رفتاري بركاهش علائم كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي (ADHD)
229
اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه زوجي بر اعتماد به نفس جنسي، تصوير تناسلي شخصي و اضطراب جنسي زنان متأهل مبتلا به واژينيسم
230
اثربخشي درمان شناختي- رفتاري تلفيقي با مديريت استرس بر بهبودي و كاهش عود نشانه هاي مبتلايان به كهير با در نظر گرفتن نقش ميانجي ويژگي هاي شخصيتي
231
اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي ، ورزش هوازي ودارودرماني بر سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
232
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر مديريت هيجان – تحمل پريشاني – نشانه هاي استرس پس از سانحه و كيفيت خواب در آتش نشانان شهر اصفهان
233
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان توجه انتخابي، نگراني از تصوير بدني و شفقت به خود نوجوانان داراي نشانگان اختلال بدشكلي بدن
234
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري بر " ادراك خود" در ميان دانش آموزان تيزهوش با اختلال هاي يادگيري
235
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري مادران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان آنها
236
اثربخشي درمان طرحواره‌هاي هيجاني (EST) بر دشواري‌هاي تنظيم هيجان، مهارت‌هاي ارتباطي و طرحواره‌هاي هيجاني در زنان قرباني كودك‌آزاري و غفلت
237
اثربخشي درمان فراتشخيصي بر نگراني، نشخوار فكري، احساس گرفتاري و بي‌حوصلگي روان‌شناختي مادران افراد داراي اختلال طيف اوتيسم
238
اثربخشي درمان گروهي شناختي رفتاري بر ناگويي هيجاني، كيفيت زندگي و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
239
اثربخشي درمان گروهي شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان استرس، اضطراب و افسردگي دانش آموزان مقطع اول دبيرستان تيزهوشان دخترانه يزد
240
اثربخشي درمان گروهي فراشناخت مبتني بر ذهن آگاهي انفصالي بر خود كنترلي، يكپارچگي، تهي سازي خود و علائم افسردگي در دانشجويان افسرده (غير باليني) دانشگاه اصفهان
241
اثربخشي درمان گروهي فراشناخت مبتني بر ذهن اگاهي انفصالي بر انعطاف پذيري شناختي، كمال گرايي، تنظيم شناختي هيجان و علايم دانشجويان داراي نشانه هاي اضطراب فراگير
242
اثربخشي درمان گروهي مبتني بر كيفيت زندگي بر سلامت رواني، بهزيستي ذهني و عملكرد تحصيلي نوجوانان پسر
243
اثربخشي درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهن آگاهي انفصالي بر اضطراب افسردگي و فشارخون بيماران زن مبتلا به فشارخون
244
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي بيماران پسوريازيس استان اصفهان
245
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اضطراب امتحان و تابآوري تحصيلي دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه
246
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روان شناختي و نشخوار فكري در معتادان تحت درمان متادون كرمانشاه
247
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و بهبود رابطه والد فرزندي در مادران داراي كودك كم توان ذهني شهرستان دزفول
248
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سبك هاي حل تعارض و شفقت خود در زوجين آشفته شهر كرمانشاه
249
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سرمايه روان¬شناختي ام اس با نوع شخصيت BIS و BAS (سيستم هاي مغزي رفتاري)
250
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كاهش توجه متمركز بر خود، بهبود باورهاي خودكارآمدي اجتماعي و كاهش علايم اختلال اضطراب اجتماعي در دانشجويان مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان
251
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كمال‌گرايي، تنظيم هيجان و راهبردهاي مقابله‌اي در بيماران مبتلا به ميگرن
252
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كيفيت زندگي و سرمايه روانشناختي افراد مبتلا به سرطان مري
253
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر سرمايه روانشناختي و احساس تنهايي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره(
254
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در ترس از ارزيابي منفي، توجه متمركز بر خود و تنظيم هيجان نوجوانان داراي فوبي
255
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد گروهي بركاهش علائم افسردگي ناشي از وابستگي به مواد مخدر در مردان وابسته به مواد
256
اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر كاهش اظطراب دانشجويان پيام نور پيرانشهر
257
اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر ميزان مشكلات دلبستگي ، روابط با همگنان و اختلالات رفتاري....
258
اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي كودك محور بر كاهش نشانه هاي افسردگي دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان
259
اثربخشي درمان مبتني بر مدل فرانظري بر خودكارآمدي پرهيز، راهبردهاي مقابله‌اي و سلامت روان بيماران مرد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون در شهر نجف آباد
260
اثربخشي درمان مبتني برپذيرش وتعهد برافزايش رضايت زناشويي وعملكرد خانواده همسران جانباز وآزاده استان كرمانشاه
261
اثربخشي درمان متمركز بر شفقت بر اضطراب مرگ و نظم بخشي هيجاني زنان سالمند شهر شهركرد
262
اثربخشي درمانگري چندوجهي آرنولد لازاروس برتنيدگي ادراك شده و ارتقاء شاخص هاي سلامت در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
263
اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر كارآيي و توانمندسازي دبيران دبيرستان شهرستان طبس
264
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
265
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس برپردازش هيجاني ، شفقت خود و انعطاف پذيري تصوير بدن در دختران داراي انحراف تصوير بدني
266
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس و درمان رفتاري شناختي گروهي بر عوامل جسماني و روان شناختي بيماران پسوريازيس
267
اثربخشي راهبردهاي مقابله بااسترس بر كاهش علائم استرس نوجوانان مبتلا به سرطان
268
اثربخشي راهبردهاي يادگيري بربهبود توجه و حافظه و هوش سيال دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه 15 تهران
269
اثربخشي رعايت اصول طراحي آموزشي (14 اصل چند رسانه اي ون مينبور و كستر) بر بار شناختي موضوعات يادگيري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي
270
اثربخشي رعايت اصول طراحي آموزشي )41 اصل چند رسانه اي ون مرينبور و كستر( بر بارشناختي موضوعات يادگيري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي
271
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك به شيوه گروهي (با تكيه بر مولفه‌هاي هوشياري فراگير بنيادين، تحمل پريشاني، تنظيم هيجاني) بر نشانه‌هاي اختلال شخصيت مرزي در دانشجويان دانشگاه زنجان
272
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك و درمان متمركز بر هيجان بر حافظه هيجاني و شاخص هاي روان شناختي بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير
273
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيكي بر افسردگي، تنظيم هيجان و عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بوشهر‌
274
اثربخشي رفتار درماني شناختي بر كاهش افسردگي، اضطراب و استرس مادران داراي فرزند كم توان ذهني
275
اثربخشي رفتار درماني شناختي بر كيفيت زندگي، كاهش افسردگي و اضطراب بيماران مرد معتاد مبتلا به اچ آي وي مثبت زير پنجاه سال در شهر سنندج
276
اثربخشي رفتار درماني شناختي در ارتقاي جرات ورزي، عزت نفس، سلامت روان و كاهش كمرويي در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهرستان هنديجان
277
اثربخشي رفتار درماني عقلاني - هيجاني اليس بر فرسودگي زناشويي در زنان نابارور
278
اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك بر تعارض زناشويي و عملكرد خانواده زنان متأهل مبتلا به اختلال دوقطبي
279
اثربخشي رو اندرماني مثبت بر شادماني، قدرداني و بهزيستي روانشناختي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
280
اثربخشي روان پويشي كوتاه مدت گروهي بر عزت نفس افراد مبتلا به اظطراب اجتماعي ،مراجعه كننده به بيمارستان ابن سينا شيراز
281
اثربخشي روان درمانگري مثبت‌گراي مبتني بر كيفيت زندگي بر راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان، تاب آوري و اميد مبتلايان به بيماري قلبي عروق كرونر
282
اثربخشي روان درماني شناختي رفتاري بر شدت درد و عملكرد جنسي زنان يائسه
283
اثربخشي روان درماني شناختي رفتاري بر شدت درد و عملكرد جنسي زنان يائسه
284
اثربخشي روان درماني مبتني بربهبود كيفيت زندگي ورايحه درماني با اسانس اسطوخدو بر عواطف وسلامت روان زنان سالمند
285
اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان
286
اثربخشي روان‌درمانگري چند بعدي با جهت‌گيري مذهبي بر هويت‌يابي و سلامت روان دختران نوجوان
287
اثربخشي رواندرمانگري/آموزش مبتني بر كيفيت‌زندگي با جهت‌گيري اسلامي بر بهزيستي روانشناختي، بهزيستي معنوي، كيفيت‌زندگي و افسردگي دانشجويان افسرده اساسي و بهنجار دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري
288
اثربخشي رواندرماني مبتني بر پذيرش و تعهد در ارتقاء شادكامي و سازگاري تحصيلي دانشآموزان
289
اثربخشي رواندرماني مثبت بر ارتقا توانمندي هاي شخصيتي اميد، خوش‌بيني، سرزندگي، پشتكار و كاهش علائم افسردگي در مراجعين افسرده‌خو.
290
اثربخشي روايت درماني به شيوه ي زوجي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
291
اثربخشي روش آموزشي UCMAS برنگرش رياضي، اضطراب رياضي و توانايي حل مسئله دانش آموزان دختر پايه پنجم دوره ابتدايي شهر اصفهان
292
اثربخشي روش پاسخدهي محور(( PRT در افزايش تعامل اجتماعي كودكان اوتيسم 6-12و كاهش تنيدگي والدين آنها
293
اثربخشي روش تدريس اكتشافي هدايت شده بر خود تنظيمي تحصيلي و منبع كنترل دانش آموزان دختر پايه نهم متوسطه ميبد
294
اثربخشي روش تدريس فعال مشاركتي بر خلاقيت دانش اموزان
295
اثربخشي روش تدريس كاوشگري بر تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي درس علوم دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي ناحيه دو شهر كرمان در سال تحصيلي 1394- 1393
296
اثربخشي روش تدريس يادگيري در حد تسلط برسرزندگي تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه دهم متوسطه دوم ناحيه 4اصفهان دبيرستان هاي دخترانه دردرس ادبيات فارسي
297
اثربخشي روش تقويت حافظه دن بر حافظه فعال (كاري) كودكان نارساخوان
298
اثربخشي روش گشتالت درماني گروهي در كاهش اضطراب اجتماعي دانش آموزان دختر مراجعه كننده به مركز مشاوره آموزش و پرورش شهر سنندج
299
اثربخشي روش مداخله اي شن بازي درماني بر رشد شناختي كودكان ناتوان ذهني آموزش پذير شهر اصفهان
300
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بر طلاق عاطفي، صميميت زناشويي و تعهد زناشويي زوجين متقاضي طلاق
301
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بر طلاق عاطفي، صميميت زناشويي و تعهد زناشويي زوجين متقاضي طلاق
302
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بركاهش تعارضات زناشويي، كاهش دلزدگي زناشويي و افزايش كيفيت زندگي زناشويي زوجين متعارض
303
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بركاهش تعارضات زناشويي، كاهش دلزدگي زناشويي و افزايش كيفيت زندگي زناشويي زوجين متعارض
304
اثربخشي رويكرد مبتني بر شفقت بر سبك زندگي، صميميت زناشويي و عملكرد جنسي زنان يائسه
305
اثربخشي زوج درماني سيستمي شناختي گاتمن بر رضايت جنسي ، بخشودگي ، شادكامي و طرحواره هاي ناسازگار زوجين
306
اثربخشي زوج درماني مبتني بر خود نظم بخشي كوتاه مدت SRCT بربهزيستي روان شناختي وبهبود جو خانواده وكاهش تعارضات زناشويي در زوجهاي متقاضي طلاق
307
اثربخشي زوج درماني هيجان مدار بر تنظيم هيجاني و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور تهران
308
اثربخشي زوج‏درماني مبتني بر دلبستگي بر ترس از صميميت و بخشش زوجين متاهل شهر تهران
309
اثربخشي سايكودرام بر افسردگي و ابرازگري هيجاني بيماران رواني مزمن مبتلا به اختلالات دو قطبي
310
اثربخشي سايكودراما با رويكرد ايفاي نقش بر مهارت هاي اجتماعي و كاهش اعتياد به اينترنت در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
311
اثربخشي سايكودراما با محتواي تحليل رفتار متقابل بر دشواري‌هاي تنظيم هيجاني و عملكرد اجتماعي-انطباقي دختران نوجوان بدسرپرست
312
اثربخشي سد پلرود رودسر بر توسعه اقتصادي روستاهاي پاياب
313
اثربخشي سه شيوه تدريس(پاورپوينت، فيلم آموزشي و سنتي) بر خودپنداره تحصيلي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان در درس علوم تجربي پايه اول(هفتم) دوره اول متوسطه شهرستان مهريز
314
اثربخشي سيستم ارتباطي مبادله تصوير (پكس) بر ارتباط كلامي و غير كلامي و مهارت هاي ارتباطي و كاهش پرخاشگري كودكان مبتلا به اتيسم
315
اثربخشي شفقت درماني مبتني بر بخشش و قدرداني بر بهباشي زنان مطلقه شهر كارون
316
اثربخشي شن بازي درماني بركاهش اختلالات رفتاري كودكان پيش دبستاني
317
اثربخشي شناخت - رفتار درمانگري سالمندي﴿CBTO﴾ بر بهبود نشانه هاي مرضي، همبسته هاي شناختي و برخي رفتارهاي مرتبط با سلامت در مبتلايان به بيماري پاركينسون ﴿Pd﴾
318
اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي برميزان استرس،اضطراب،افسردگي وكيفيت زندگي مادران كودكان داراي اختلال كمبود توجه و بيش فعالي(ADHD)جزيره قشم
319
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب، افسردگي و ذهن آگاهي در دختران هشت تا سيزده سال بدسرپرست
320
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افزايش ابراز وجود و كاهش اضطراب اجتماعي دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان نظر آباد 14-16 ساله
321
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و باورهاي غيرمنطقي زنان زنداني در زندان هاي شهر تهران
322
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر نگرش هاي ناكارآمد و روحيه رقابت همكاري در دانشجويان ورزشكار زن دانشگاه هاي – شهر كرمانشاه
323
اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي برنظم جويي شناختي هيجاني وطرحواره هيجاني فرزندان طلاق
324
اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر ناكارآمدي شناختي، كاركرد حافظه، احساس خستگي بر روي زنان مبتلابه مولتيپل اسكلروزيس
325
اثربخشي شيوه درماني مراقبت آغوشي مادرانه ﴿كانگرويي﴾ نوزادان با وزن كم، بر سازگاري ، سلامت رواني و ميزان فشار رواني مادران
326
اثربخشي شيوه مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روان¬شناختي، كيفيت زندگي و تنظيم هيجان بيماران مبتلا به لوپوس
327
اثربخشي طرحواره درماني با رويكرد مثبت گرا در بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايت از زندگي زوجين
328
اثربخشي طرحواره درماني با رويكرد مثبت‌گرا در بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايت از زندگي زوجين
329
اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي مزمن در دانشجويان دانشگاه اصفهان
330
اثربخشي طرحواره درماني بر انگيزش وسازگاري تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه ي دوم شهر كرمانشاه
331
اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود باورهاي ارتباطي و سازگاري زناشويي زوجين با مشكلات زناشويي شهر كرمانشاه
332
اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر كاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان
333
اثربخشي طرحواره هاي درماني هيجاني بر تنظيم هيجان و زودانگيختگي افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در شهر كرج
334
اثربخشي طرحواره هاي درماني هيجاني بر تنظيم هيجان و زودانگيختگي افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در شهر كرج
335
اثربخشي فراشناخت درماني بر ارتقاء سبك زندگي سلامت محور و عملكرد معنوي بيماران قلبي تيپ آ
336
اثربخشي قصه درماني بر سازگاري اجتماعي و احساس تنهايي معلولان جسمي و حركتي مقطع ابتدايي شهر تهران
337
اثربخشي قصه گويي بر رشد اجتماعي كودكان پيش دبستاني
338
اثربخشي قصه گويي بر ميزان سازگاري اجتماعي حافظه وادراك دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير اول ابتدايي
339
اثربخشي كاهش استرس مبتىي بر ذهن آگاهي بر كمرويي و خودپىذار تحصيلي دانش آموزان
340
اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري بر بهبود نارضايتي از تصوير بدني، خودپنداره و روابط صميمي در دختران نوجوان شهر برازجان
341
اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير
342
اثربخشي گروه درماني شناختي -رفتاري بركاهش افسردگي زندانيان HIVمثبت
343
اثربخشي گروه درماني شناختي -رفتاري بركيفيت زندگي مرتبط با سلانت بيماران مبتلا به ئشانگان روده تحريك پذير
344
اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري مبتني بر شيوه مقابله و فشار بر كيفيت زندگي، اختالالت اضطرابي، در كودكان داراي والدين وابسته به مواد در شهرستان بم
345
اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس والديني و رابطه والد فرزندي مادران داراي نوجوان مبتلا - به تالاسمي ماژور در كرمانشاه
346
اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و تنظيم شناختي هيجان دختران نوجوان خانواده هاي طلاق شهرستان نهاوند
347
اثربخشي گروه درماني وجودي بر معناجويي، احساس تنهايي و روابط بين فردي سالمندان
348
اثربخشي ليزر كم توان در درمان درد مچ دست
349
اثربخشي متغيرهاي مهارت استفاده ازوب ساي توطرزتلقي ازوب-سايت برتصميم خريدمشتريان
350
اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع 2
351
اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع 2
352
اثربخشي مداخلات زودهنگام آموزشي بر شايستگي رياضي كودكان پسر پيش دبستاني شهر اصفهان
353
اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري بر مشكلات رفتاري، عزت نفس و خودكارآمدي دختران نوجوان محروم از پدر
354
اثربخشي مداخلات عصب روانشناختي بر خودپنداره، كاركردهاي اجتماعي انطباقي و نشانه هاي حركتي كودكان داراي اختلال هماهنگي رشد(DCD)
355
اثربخشي مداخله اثر بخشي شناختي رفتاري مبتني برالگوي مارلت برروي بهبود و پيشگيري از بازگشت در گروهي از سوء مصرف كنندگان مواد افيوني
356
اثربخشي مداخله التقاطي ﴿رويكردهاي بازسازي شناختي، مهارتهاي مقابله اي شناختي- رفتاري﴾ بر مهارت هاي اجتماعي و خودكار آمدي بين فردي در دانشجويان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعي دانشگاه اصفهان
357
اثربخشي مداخله ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر انعطاف پذيري روانشناختي، تحمل پريشاني و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
358
اثربخشي مداخله رفتاردرماني شناختي بر كيفيت خواب مراجعه كنندگان به مراكز درماني استان تهران
359
اثربخشي مداخله زود هنگام مبتني بر مدل دنور بر مهارت هاي اجتماعي، ارتباطي و مهارت بازي كودكان مبتلا به اختلال طيف اتيسم
360
اثربخشي مداخله سايكودراما بر مهارت هاي اجتماعي و تثبيت جهت گيري هاي هويت نوجوانان دختر مدارس راهنمايي شهر اصفهان
361
اثربخشي مداخله شناختي - رفتاري گروهي تلفيقي با مصاحبه انگيزشي برافزايش سلامت روان ،بهبودي و پيشگيري از عود گروهي از وابستگان به موادافيوني تحت درمان نگهدارنده با متادون شهر گرگان
362
اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر نگرش هاي ناكارآمد انتخاب همسر وانتظارات زناشويي دانشجويان دختر دانشگاه رازي
363
اثربخشي مداخله فرا شناختي بر علائم بيماران مبتلا به اختلال بدشكلي بدن
364
اثربخشي مداخله فراشناختي بر علائم بيماري و باورهاي فراشناختي در بيماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعي
365
اثربخشي مداخله گروهي مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر اضطراب امتحان و اختلالات روانشناختي در دانش آموزان پسر داوطلب كنكور سراسري شهر تهران
366
اثربخشي مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) برآمادگي تغيير و اشتياق درمان ، تحمل پريشاني و خطر عود بيماران در حال ترك شيشه
367
اثربخشي مداخله مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب و استرس ادراك شده افراد مبتلا به فوبياي تزريق دندانپزشكي
368
اثربخشي مداخله مديريت استرس به شيوه شناختي-رفتاري بر علايم روانشناختي، كيفيت زندگي و شدت فشار خون بيماران زن مبتلا به فشار خون
369
اثربخشي مدل‌سازي ويدئويي بر مشكلات رفتاري و مهارت‌هاي اجتماعي كودكان با اختلال رفتاري و تنظيم شناختي هيجان مادران آنها
370
اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي-رفتاري بر علائم سوگ و اختلال استرس پس از سانحه دختران نوجوان داغديده مهاجر افغاني
371
اثربخشي مديريت روستايي بر توسعه پايدار روستايي
372
اثربخشي مديريت شناختي- رفتاري استرس بر علائم نورولوژيكي و روانشناختي بيماران زن مبتلا به سرگيجه ي روان تني
373
اثربخشي مشاوره شغلي توان - مبنا بر كاوشگري شغلي،خودكارآمدي و باورهاي ناكارآمد شغلي فارغ التحصيلان بيكار ساكن اسلامآباد غرب
374
اثربخشي مشاوره شغلي توان-مبنا بر كاوشگري شغلي، خودكارآمدي و باورهاي ناكارآمد شغلي فارغالتحصيلان بيكار ساكن اسلامآباد غرب
375
اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس و خودپنداره ي دانش آموزان دختر داراي والد معتاد دوره دوم متوسطه شهرستان سرباز
376
اثربخشي معنا درماني به شيوه ي گروهي بر كيفيت زندگي بيماران ام اس شهرستان گرگان
377
اثربخشي معنادرماني بر ابرازوجود و سازگاري عاطفي زنان مبتلا به تعارضات زنا شويي .
378
اثربخشي معنادرماني بر پيروي از درمان ، سلامت عمومي وكاهش شدت نشانه هاي مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
379
اثربخشي معنادرماني فرانكل بر كاهش افسردگي سالمندان منطقه ده شهر تهران
380
اثربخشي معنويت درماني بر ابرازوجود، تفكر انتقادي وخودكارآمدي نوجوانان( دانش آموزان متوسطه (1)
381
اثربخشي معنويت درماني بر افزايش همدلي و ذهن آگاهي زنان مبتلا به سرطان پستان
382
اثربخشي معنويت درماني گروهي بر بهبود اميد به زندگي و سبك زندگي در بيماران سرطاني
383
اثربخشي معنويت درماني گروهي بر بهبود اميد به زندگي و سبك زندگي در بيماران سرطاني
384
اثربخشي ملودي هاي موسيقي كردي بركاهش افسردگي دانشجويان خوابگاهي
385
اثربخشي مهارت هاي زناشويي بر اساس مدل گاتمن بر رضايت زناشويي،رضايت جنسي و تاب آوري
386
اثربخشي مهارت هاي زندگي بررشداجتماعي نوجوانان معلول ذهني آموزش ژذير
387
اثربخشي مهارتهاي مثبت انديشي بر نگراني و اضطراب مرگ در سالمندان
388
اثربخشي موبايل بانك در معرفي خدمات بانكي مورد مطاله بانك اقتصادي نوين
389
اثربخشي موسيقي درمانگري فعال بر گرايش هاي اجتماعي/ هيجاني و كاهش نشانه‌هاي جسماني ناشي از شيمي درماني در كودكان مبتلا به سرطان
390
اثربخشي موسيقي درماني بر عزت نفس، كيفيت زندگي و بهبود نشانگان زنان مبتلا به افسردگي
391
اثربخشي موسيقي درماني بر كاركردهاي اجرايي، علايم برون نمود، علايم درون نمود، نشانه هاي اضطراب و علايم نافرماني دانش آموزان دختر داراي نشانه هاي نافرماني مقابله اي همايند با اضطراب
392
اثربخشي موسيقي درماني بر مهارتهاي حركتي و مهارتهاي اجتماعي كودكان با سندرم داون در شهر بندرعباس
393
اثربخشي موسيقي درماني برپرخاشگري وسلامت روان نوجوانان 12تا18 سال مراكز شبه خانواده طبس
394
اثربخشي نقاشي درماني برمهارت هاي اجتماعي پسران كم توان ذهني آموزش پذير
395
اثربخشي هنردرماني با رويكرد نقاشي بر راهبردهاي مقابله اي و ترس دانش آموزان پايه ي اول و دوم ابتدايي شهرستان بجنورد
396
اثربخشي هنردرماني با رويكرد نقاشي بر مهارت هاي اجتماعي وتكانشگري كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي
397
اثربخشي هوش معنوي بر عزت نفس و رضايتمندي از زندگي زنان مطلقه زير 50 سال كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بجستان
398
اثربخشي هيپنوتراپي شناختي رفتاري بر ادراك درد، باورهاي درد و خودكارآمدي در بيماران مبتلا به كمردرد مزمن
399
اثربخشي واقعيت درماني (نظريه انتخاب) ويليام گلاسر بر كيفيت زندگي و خود كارآمدي زنان مطلقه 18-23 ساله
400
اثربخشي واقعيت درماني بر بحران هويت، خود تعيين گري و تاب¬آوري روانشناختي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني بد سرپرست
401
اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر تاب آوري و افسردگي واضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان سينه
402
اثربخشي وداخله مديريت استرس به شيوه شناختي- رفتاري بر رضايت زناشويي، سلامت ذهن و كيفيت زندگي زنان نابارور مراجعه كننده به كلينيك هاي زنان و نازايي شهر يزد
403
اثربخشي يك دوره تمرين درماني درآب بر زنان مبتلا به استئو آرتريت زانو
404
اثربخشي يك دوره توانبخشي ورزشي بر ميزان اضطراب، افسردگي و شكايات جسماني بيماران CABG
405
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ر ن‍اب‌ آوري‌ وب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ن‌ ح‍س‍ي‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ م‍رك‍ز رع‍د ش‍ه‍ر ك‍رج‌
406
اثربكارگيري روش COQ درفرآيندتصميمات مديران فروشگاههاي زنجيره اي رفاه اصفهان
407
اثرپذيري انديشه هاي امام خميني از قرآن و سنت در موضوع حاكميت
408
اثرپذيري و اثرگذاري لافونتن در ادب تعليمي ايران
409
اثرپراكندگي فونونهاي اپتيكي برتحرك الكتروني سدكوانتومي نانوتر انزيستورهاي
410
اثرپرايمينگ هورموني بر شاخص هاي جوانه ¬زني چهارتوده بذري گياه دارويي رازيانه تحت تاثير تنش شوري و خشكي
411
اثرپلت كردن بذر و استفاده ازبازدارنده هاي جوانه زني درگونه هاي يونجه ماشك و اسپرس به منظور بذركاري پائيزه
412
اثرتاريخ كاشت وتنش خشكي بر ميزان عملكردواجزاي عملكردذرت شيرين SC403
413
اثرتزريق ناخالصي مغناطيسي بر خواص الكتروني ومغناطيسي نانوسيم هاي نيتريد آلومينيوم
414
اثرتغذيه تكميلي بررشدوبرخي ازخصوصيات توليدمثلي بره هاي نروماده نژادسنجابي
415
اثرتغذيه تكميلي برعملكردرشد،خصوصيات لاشه والگوي توسعه وتكامل فوليكرلهاي توليدكننده الياف دربره هاي شيرخوارسنجابي
416
اثرتغذيه تكميلي درزمان جفتگيري وآخرآبستني برخصوصيات توليدمثلي ميشهاي سنجابي
417
اثرتغذيه سطوح مختلف دو نوع پروبيوتيك روي عملكرد جوجه هاي گوشتي
418
اثرتغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه گون گزي در غرب استان اصفهان با استفاده از مدل هاي پراكنش گونه اي
419
اثرتمرينات موازي برتوسعه قدرت
420
اثرتمرينات هوازي برخي ازعوامل خطرزاي بيماري شريان كرونري دربيماران مولتيپل اسكلرو(MS)
421
اثرتنش پسماندروي عمرخستگي شافت دوار
422
اثرتنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني و صفات فيزيولوژيكي جمعيت‌هاي 5 گونه اسپرس بومي Onobrichis sp. در شرايط ژرميناتور و گلخانه
423
اثرتنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني و صفات فيزيولوژيكي جمعيت‌هاي 5 گونه اسپرس بومي Onobrichis sp. در شرايط ژرميناتور و گلخانه
424
اثرتنش خشكي در مرحله رشد رويشي وزايشي برعملكرد واجراء آن وبرخي خصوصيات فيزيولوژيك برخي ارقام سويا
425
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
426
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
427
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
428
اثرجنس صفحه جاذب ونسب عمق به ارتفاع كانال برعملكردحرارتي هوا گرمكن خورشيدي
429
اثرخاك ورزي وكودشيميائي برخصوصيات فيزيكي ،حركت املاح ومرفولوژي ريشه ذرت درخاك لورك
430
اثرخوردگي حفره¬اي و ترك اوليه روي عمر خستگي صفحات فولادي تحت بارگذاري سيكلي
431
اثردرماني كپسول روغن نعناع (كولپرمين) در سندروم پيش از قائدگي
432
اثردريافت اطلاعات غير همزمان در تشخيص ايمني سازه به كمك شبكه حسگر بي‎سيم غيرمتمركز
433
اثردريافت مكمل كرستين بر پارامترهاي فيزيولوژيكي و عملكرد بدني ، اينترلوكين - 8 و 8- ايزوپرستان افراد فعال پس از يك جلسه تمرين ورزشي حاد
434
اثردونوع برنامه تمريني 4 هفته اي مقاومتي وپليومتريك برعملكرد فوتباليست هاي پسر51 تا71 سال
435
اثرروش تهيه برعملكرد كاتاليست اكسيدباريم درتوليدبيوديزل
436
اثرروشهاي مختلف پرايمينگ بذر برخصوصيات جوانه زني وگياهچه اي دورقم گندم نان
437
اثرزبري سطوح درهدايت الكتريكي لايه هاي نازك فلزي
438
اثرساليسيليك اسيد بر برخي پاسخ هاي مولكولي و فيزيولوژيك گياه .Artemisia aucheri BOISS تحت تنش خشكي
439
اثرسبك مديريت برانگيزش كاركنان ورضايت مندي ارباب رجوع درشعب بانك كشاورزي شهرستان گنبد كاووس
440
اثرسرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو اكو (دوره زماني 2009-1990)
441
اثرسلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان بر پذيرندگي سلول هاي پوششي اندومتر و چسبندگي سلول هاي تروفوبلاست در موش
442
اثرسنجي اجراي ضوابط افزايش تراكم ساختماني در شهر تهران « نمونه موردي : كوي صاحبقرانيه »
443
اثرسنجى رفتار عابرين پياده بر ظرفيت تقاطعات
444
اثرسنجي طرح هدفمندسازي يارانه ها در وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي دودهك پايين درآمدي (مطالعه موردي: استان مركزي)
445
اثرسنجي طرح هدفمندسازي يارانه¬ها در وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي دودهك پايين درآمدي(مطالعه موردي: استان مركزي)
446
اثرسياست هاي پولي ومالي دولت برتورم
447
اثرسيليكون برمقاومت به شوري دردوگياه نخود(Cicer arietinumL.)وذرت (Zea maysL.)
448
اثرشرايط گرم شدن سريع
449
اثرشكل موج بر خواص خوردگي، سختي و مورفولوژي پوشش هاي حاصل از آبكاري نيكل
450
اثرشناخت درماني گروهي با رويكرد عقلاني - هيجاني - رفتاري اليس بر روي بازخوردهاي ضد اجتماعي و افكار خودكار منفي در ميان زنان بزهكار
451
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
452
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
453
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
454
اثرعصاره آبي سرشاخه گلدارگياه اسطوخودوس برضبط وفراخواني حافظه درموش سفيدكوچك نر
455
اثرعصاره متانولي پوسته خارجي دارچين وتمرينات هوازي متوسط برروي شاخصهاي استرس به دنبال ورزش درمانده ساز دررت
456
اثرعمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي برروندتوليدگازآزمايشگاهي واجزاي پروتئين خام درواريته هاي مختلف دانه كلزابااستفاده ازسيستم CNCPS
457
اثرغلظت سيليكات سديم دربهسازي خاك به روش تزريق الكتروكنتيك غيرفعال
458
اثرفايبرهاي خم شده بر پارامترهاي مقاومتي ماسه
459
اثرفشارهيدرواستاتيك بربلوغ تخمكهاي به دست آمده ازفوليكول هاي تخمدان پلي سيستيك موش
460
اثرفيلترسازي فعال وغيرفعال درميراكردن نوسانات اغتشاشي درموتورهاي القايي
461
اثركانون توجه براكتساب ،يادداري وانتقال مهارت پرتاب دارت دررده هاي سني مختلف (كودكان ،بزرگسالان وسالمندان )
462
اثركاهش نويز (اغتشاش) بر روي معيار وابستگي خطي و غيرخطي در سريهاي زماني مالي
463
اثركشندگي نانو سيليكا﴿Sio2)،نانو اكسيد مس ﴿Cuo) و نيمارين﴿neemarin) روي بيد غلات....
464
اثركم كاري تيروئيدالقاءشده باپروپيل تيواوراسيل (PTU )برميزان برخي هورمون ها)تستوسترون ،لوتئيني ومحرك فوليكولي ( واناديوم (V)ومنگنز(Mn)درسرم موش سفيدصحرايي
465
اثركم كاري تيروئيدالقاءشده بامتي مازول (MMI)برميزان هورمون تستوسترون ،هورمون لوتئيني وهورمون رشدوميزان عناصركمياب مس (CU)وروي(Zn)درسرم موش سفيدصحرايي
466
اثركود ازت و قارچ آسپرژيلوس نيجر بر نوع كربوهيدرات هاي سورگوم شيرين به منظور توليد بيواتانول
467
اثركود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روي بيوماس و مقداركربوهيدرات سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.) Moench)
468
اثركودسبز بر عملكردواجزاي عملكردذرت در منطقه رفسنجان
469
اثركومنومرايتاكونيكاسيدبر ژل ريسي پلي آكريلونيتريل در حالت بلور مايع و پايدارسازي و تخريب حرارتي ليف
470
اثرگذاري زمان و مكان بر ايجاد قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران
471
اثرگذاري مديريت جهادي بر وظايف مديران شهرداري شهر تهران منطقه 17
472
اثرگذراندن اولين نيمسال تحصيلي بربرخي فاكتورهاي آمادگي جسماني وآمادگي حرگتي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه رازي
473
اثرگرمايش جهاني بر توزيع زماني- مكاني درجه ساعت و درجه روزهاي گرمايش و سرمايش ايران با استفاده از مدل ديناميكي RegCM4
474
اثرمتغيرهاي كلان اقتصادي بر توسعه بازار سهام
475
اثرمتقابل واريته گندم وآنزيم درجيره هاي غذايي برعملكردمرغان تخمگذاروصفات كيفي تخم مرغ
476
اثرمذاكره بريادگيري لغات زبان انگليسي دردانش آموزان ايراني , Function of Negotiation in the Acquisition of Vocabulary by Iranian EFL Students
477
اثرمرزهاي دوربراندركنش خاك -سازه
478
اثرمكمل اسيدسيتريك ، فيتاز ومس برعملكردرشد، چربي خون و تركيب لاشه كپورمعمولي )Cyprinus carpio(
479
اثرمكمل پروتئين آب پنير (whey) وتمرينات قدرتي بر تركيب بدني وليپيدهاي سرم درزنان داراي اضافه وزن
480
اثرمكمل سلنيم برپارامترهاي توليدمثل بزمرغزدرشرايط مرتع
481
اثرمكمل سلنيوم آلي ومعدني برخصوصيات شيرتوليدي ومقديرسلنيوم ،روي وآهن بزهاي مرغزوبزغاله هاي آنها
482
اثرمنحني جي وترازتجاري كشاورزي درايران
483
اثرميدان الكتريكي بردستگاه هاي چندلايه اي گرافين -بورون نيترايدهگزاگونال
484
اثرنااطميناني قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران
485
اثرنانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم فعال شده سطحي بر فعاليت هاي آنيوژني وكلاستوژني در مغز استخوان موش
486
اثرنانوذرات بوهميت وآلوموكسان ونانولوله هاي كربني چندديواره بر خواص ترمومكانيكي نانوكامپوزيت هاي هيبريدي اپوكسي ....
487
اثرنقش آموزش ضمن خدمت بر كارايي دبيران دبيرستانهاي مناطق آق قلا
488
اثرنگرش وتصويربرند بر ترجيح برندازطريق متغيرارزش ويژه برندمقصدگردشگري(مطالعه موردي:شهركرمانشاه)
489
اثرهاي azacytidine,Reversine,Chir99021- وهمكشتي غيرمستقيم سلولهاي فيبروبلاست قلبي بر تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان جنين گوسفند بسمت سلولهاي ماهيچه قلبي
490
اثرهاي آموزش بهداشت بلوغ و قاعدگي در سلامت عمومي دختران مقطع سوم راهنمايي شهر حسن آباد
491
اثرهاي پويا و كاربردهاي آن در قابليت اعتماد
492
اثرهاي تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر فسفر محلول، قابل دسترس و شاخص جذب فسفر خاك
493
اثرهاي كوانتومي ديوارهاي حوزه در كيهانشناسي
494
اثرهاي همدوسي كوانتومي حاصل از گسيل خودبه‌خود در سامانه‌هاي برهم‌كنش
495
اثرهندسه طولي اجزاي brb در رفتار مهاربند
496
اثرهيپوكسي تناوبي برشاخص هاي عملكردريوي ك وهنوردان
497
اثريخشي درمانهاي دارويي،شناختي-رفتاري و درمان تركيبي بر علائم اعتياد در مبتلايان به اختلال وابستگي
498
اثريك دوره مصرف زنجبيل بر شاخص هاي آسيب عضلاني و نشانگان بيماري هاي ارتفاع
499
اجاره به شرط تمليك در حقوق بانكي ايران و حقوق عرفي
500
اجاره به شرط تمليك در فقه و حقوق اسلامي
501
اجاره طيف در شبكه هاي راديو شناختگر مشاركتي با كاربرهاي چند آنتنه
502
اجازه ، آثار و احكام آن در فقه
503
اجازه سخن گفتن: منطق كنترل دسترسي و هماهنگي قانوني
504
اجاق گاز صحرايي (سفري)
505
اجبار و اكراه در جرم
506
اجتماع امر و نهي از ديدگاه مرحوم آخوند خراساني و مرحوم امام خميني
507
اجتماع زير مدول هاي اول
508
اجتماع كاوي شبكه هاي داراي ارتباطات چندگانه
509
اجتماعي شدن در نوجوانان
510
اجتماعيت گفتمان مشروطه خواهي (مطالعه موردي آيت الله شيخ فضل الله نوري و آيت الله محمد كاظم آخوند خراساني )
511
اجتناب از الگو در واژه هاي جزئي
512
اجتناب از برخورد با موانع پوياي روبروي ربات در محيط باز توسط كوادروتور به كمك بينايي ماشين
513
اجتناب از برخورد با موانع، با بهره گيري از مدل شبيه سازي سامانه هاي راداري
514
اجتناب از ورود به منطقه ممنوعه در ربات توانبخشي با استفاده از تثبيت مجازي
515
اجتهاد در مسير تاريخ
516
اجتهاد و تقليد از ديدگاه علامه حلي و مولي امين استرآبادي
517
اجراي M - R مبتني بر ماژول پردازش تصوير در يك محيط CLOUD - COMPUTING
518
اجراي MRP در صنعت كاشي
519
اجراي MSA در اداره استاندارد يزد
520
اجراي MSA در شركت سپاهان كارا
521
اجراي QFD در يكي از موسسات خدماتي
522
اجراي بافت در دكوراسيون داخلي
523
اجراي برنامه ريزي توليد در شركت فرآورده هاي روغني ايران (فريكو)
524
اجراي برنامه ريزي مواد در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
525
اجراي پروژه با ميكروكنترلرهاي AVR و نرم افزار Codevision
526
اجراي پوشش پلي اتيلن با دانسيته بالا بر روي فولاد ساده كربني (به روش اسپري الكترو استاتيك ) و بررسي چسبندگي و مقاومت خوردگي آن
527
اجراي پويا نمادين براي تشخيص آسيب پذيري تزريق به برنامه هاي كاربرديِ گوشي هاي هوشمند
528
اجراي تك يا چند اثر براساس تركيب بندي نگاره هاي دوره ايلخاني
529
اجراي جريان كاري از سرويس ها در محيط گريد با توجه به خواص كيفيت سرويس
530
اجراي حدود در ملاء عام از منظر فقه و حقوق شهروندي
531
اجراي خوشنويسي نستعليق به شيوه استاد جليل رسولي در منبت معرق چوب
532
اجراي روش هاي كنترل كيفيت آماري بر فرايند توليد
533
اجراي سامانه ليتوگرافي ليزري با استفاده از ليزر پالسي پيكوثانيه ماوراي بنفش در هارمونيك سوم ليزر Nd:YAG
534
اجراي سوئيچ Q براي ليزر YAG : ND توسط آينه هميوغي فاز (PCM)
535
اجراي سيستم عامل WIN XP به عنوان سيستم عامل ميهمان از طريق ماشين مجازي با ابزار KVM ﴿تحت لينوكس﴾
536
اجراي سيستم گسترش عملكرد كيفيت (QFD) در شركت خوشه يزد
537
اجراي شش سيگما در شركت توليدي دستمال كاغذي رزبرگ
538
اجراي طرح هاي هادي روستايي
539
اجراي طرحهاي گردان بر زمينه نگاره هاي هندسي براي كاشي
540
اجراي طرحهاي گردان برزمينه نگاره هاي هندسي براي كاشي
541
اجراي عامل تاثير گذار بركيفيت براساس رويكرد مديريت دانش مطالعه موردي : كشف دانش در كيفيت كلينكر شركت سيمان داراب
542
اجراي فرآيند QFD در كارخانه يزدباف
543
اجراي فرآيند مهندسي معكوس بر روي پروژه‌هاي پياده‌سازي شده به زبان جاوا و استخراج دياگرام كلاس، دياگرام همكاري و كارت‌هاي سي.آر.سي
544
اجراي فضاي شهري پيرامون پل تاريخي شهر لنگرود با تاكيد بر هويت و خاطره جمعي
545
اجراي كنترل كننده عصبي روي شبيه ساز سخت افزاري نيروگاه بادي
546
اجراي مجازي شبيه‌سازي دوگانه در زمان واقعي براي سازه‌ي استاندارد 9 طبقه‌ي فولادي
547
اجراي مدل EFQM در شركت گاز استان يزد
548
اجراي مدل مديريت استراتژيك سازمان در شرايط عدم قطعيت در شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران
549
اجراي مدل نوآوري باز درون خوشه هاي صنعتي
550
اجراي مديريت كيفيت فراگير در دفتر برنامه ريزي آموزشي وزارت جهاد سازندگي
551
اجراي مراحلاوليه MRPII در شركت سنو پارس
552
اجراي مضامين و اشكال نمايش مذهبي كهن با شيوه هاي مدرن
553
اجراي معرق با استفاده از نقوش پته
554
اجراي معرق بر اساس داستانهاي قرآن
555
اجراي معرق براساس داستانهاي قرآن
556
اجراي معرقكاري تلفيق چوب و شيشه هاي دست ساز با استفاده از نقشمايه هاي سفالينه هاي سيلك
557
اجراي مهندسي ارزش در ساخت تصفيه خانه هاي فاضلاب در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان
558
اجراي موزائيك در اتوبان تهران كرج
559
اجراي نت مبتني بر قابليت اطمينان در موتور لكوموتيو GM820
560
اجراي نقش پرنده در تشعير
561
اجراي نقوش هندسي بر روي وسايل كاربردي به شيوه معرق و مشبك
562
اجراي نمادين برنامه هاي نرم افزاري به منظور بررسي صحت آنها
563
اجراي نمايش "پيش از صبحانه " نوشته يوجين اونيل
564
اجراي نمايش عروسكي سايه قويترين كلاغ دنيا
565
اجراي نمايش كك به تنور
566
اجراي يك چهارچوب استاندارد wbs و cbs براي پروژه هاي حفاري نفت با روش شبكه هاي احتمالي pert
567
اجراي يك روش مرتبه اول بهين براي منظمسازي تابع
568
اجرايي از الگوريتم هاي نقطه داخلي اوليه ـ دوگان در برنامه ريزي خطي و برنامه ريزي كوادراتيك
569
اجزاء سيستم هاي پايدار كننده و مقايسه آنها و توزيع بار جانبي بين اجزاء پايدار كننده
570
اجسام خارجي راههاي تنفسي وگوارشي دراطفال
571
اجسام صلب مكانيكي در فضا -زمان گاليله اي
572
اجسام صلب مكانيكي در فضا-زمان گاليله اي
573
اجكتور
574
اجماع
575
اجماع در سيستم هاي چند عامله غير خطي با استفاده از شبكه هاي موجك فازي تطبيقي
576
اجماع در سيستم‌هاي چند عامله با استفاده از الگوريتم‌ شايعات هوشمند
577
اجماع در كلاسي از سيستم‌هاي چندعامله‌ي غيرخطي مرتبه بالا
578
اجماع زمان محدود مقاوم سيستم چندعاملي متشكل از عامل هاي غيرخطي در حضور اغتشاش و نامعيني
579
اجماع سيستم‏هاي چند عاملي براي ديناميك هاي زيرفعال
580
اجمال مخصوص
581
احاديث خلقت نوري پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) در آراء انديشمندان شيعه
582
احاطه سازي براي مقادير ويژه ي ماتريس هاي فاصله اقليدسي
583
احاطه سازي سه قطري تعميم يافته و نگه دارنده هاي خطي آن
584
احاطه سازي و دنباله هاي افزايش دهنده
585
احاطه سازي و عملگرهاي نگهدارنده آن روي فضاهاي ...
586
احاطه سازي و قضيه كارپنتر در فضاهاي هيلبرت نامتناهي البعد
587
احاطه سازي و نگهدارنده هاي خطي آن روي (L1 (X
588
احاطه كننده كلي بحراني روي گراف همبند
589
احاطه‌سازي براي مجموعه‌هاي مرتب جزئي‌
590
احاطه‌سازي رويl^∞ ونگهدارنده‌هاي خطي آن
591
احاطه‌سازي و ماتريس‌هاي دوار
592
احاله و نقش آن در تعارض منفي ايران با ساير كشورها
593
احتراق تصادفي ابر ذرات
594
احتراق جريان متقابل ذرات ارگانيك
595
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات آهن
596
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات متخلخل
597
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات متخلخل
598
احتراق در توربين هاي گازي
599
احتراق درپلوم نازل مافوق صوت
600
احتراق ذرات ارگانيك با در نظر گرفتن اثر نيرويترموفورتيك
601
احتراق غير آدياباتيك گسسته ابرذرات
602
احتراق غير همگن مخلوط گاز و ابر ذرات
603
احتراق گسسته نانو ذرات
604
احتراق مخلوط گاز و ذرا ت ريز
605
احتمال
606
احتمال آزاد
607
احتمال جابجايي گروه هاي غير آبلي , The commuting probability of non abelian groups
608
احتمال روي MV- جبرها
609
احتمال شكست سازه ها بر اثر زلزله در مناطق زلزله خيز كرمان
610
احتمال شكست قطعات داراي خواص نامعين تحت اثر بارگذاري اتفاقي
611
احتمال نمونه گيري ازيك كارمحدود
612
احتمال ورشكستگي زمان متناهي در مدل هاي مختلف ريسك
613
احتمال وكاربرد آن
614
احتمال وكاربرد آن
615
احتياجات اطفال و محيط مدرسه
616
احتياجات مواد
617
احتياط در دماء و فروج و اموال و نسبت آن با قاعده درء با نگاهي به كاربرد آن در قوانين موضوعه كيفري
618
احتياطات لازم در جراحي سالمندان
619
احجام كاغذي با كاربرد روشنايي
620
احراز اصالت
621
احراز اصالت بصري بر پايه ي نگاشت ايستاي گرافيك به متن
622
احراز اصالت خودرو همراه با حفظ محرمانگي تجميعي مبتني بر وكالت در شبكه هاي اقتضايي خودرويي
623
احراز اصالت سامانه‌هاي مخابراتي تلفن همراه در مدار پايين
624
احراز اصالت مبتني بر مشخصه لايه فيزيكي در شبكه هوشمند انرژي
625
احراز اصالت محتواي متون چاپي به همراه تشخيص مكان دستكاري به كمك ته نقش نگاري نيمه شكننده
626
احراز اصالت و امنيت رابطه مغز باواسط ‌هاي عصبي رايانه‌اي
627
احراز اصالت و جامعيت داده ها به صورت سبك وزن و كارآمد در شبكه هوشمند انرژي
628
احراز امنيت پايگاه داده متحرك در برابر تهديد تعيين موقعيت با استفاده از امضاي كور
629
احراز هويت افراد با بهره گيري از زيست سنج چهره
630
احراز هويت با استفاده از تحليل مكاني دو عنبيه و تركيب آنها در سطح امتياز براي تصاوير نويزدار
631
احراز هويت با تركيب بيومتريك هاي عنبيه، چهره و اثر انگشت در سطح تصميم و امتياز
632
احراز هويت بدون تماس بر اساس بيومتريك دست مناسب براي دستگاه‌‌هاي همراه
633
احراز هويت بر اساس استخراج ويژگيهاي سيگنالي RFID
634
احراز هويت چند بيومتريك با استفاده از تركيب هم‌جوشي در سطح امتياز و ويژگي
635
احراز هويت حساس به محيط در تلفن هاي همراه
636
احراز هويت در شبكه‌هاي بي‌سيم بدني با استفاده از داده‌هاي نوار قلب در شرايط فعاليت بدني (مهندسي فناوري اطلاعات - گرايش شبكه‌هاي كامپيوتري)
637
احراز هويت دستگاه با بكارگيري انگشت‌نگاري پيوسته در اندرويد
638
احراز هويت دوقلوها با همجوشي دو بيومتريك در سطح امتياز
639
احساس ناامني در زندگي روزمره زنان﴿ مورد مطالعه دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان﴾
640
احساس نابرابري جنسيتي در بين زنان دانشجو
641
احساس هويت و هوش هيجاني تاثير آن در رضايت زناشويي
642
احساسگرهاي جبهه موج و روش هاي آشكارسازي ابيراهي هاي ديناميك آن
643
احصا مولفه هاي فضايي-كالبدي تاثير گذار بر ارتقا تعاملات اجتماعي جهت كاربست در طرح هاي آماده سازي زمين (نمونه موردي : حله فهادان شهر يزد)
644
احصا مولفه هاي كالبدي محله دوستدار كودك از بافت تاريخي جهت كاربست در طرح هاي آماده سازي نمونه موردي: برزن گازرگاه
645
احصاء و اولويت بندي شاخص‌هاي كليدي موفقيت سازمان هاي لجستيكي در ايران
646
احصاء و رتبه بندي زير ساخت هاي موثر بر ارزيابي عملكرد دستگاه هاي فرهنگي شهرداري تهران
647
احضاء قابليتها و امكانات سيستم هاي مخابراتي مرتبط با سيستم جهاني سيار )GSM( در راستاي انطباق با فرآيندها و سرويس هاي پستي
648
احكام اقتصادي زن در فقه و حقوق موضوعه
649
احكام بلل مشتبه
650
احكام ترور شخصيت از منظر فقه و حقوق ايران و ضمانت اجراي قوانين كيفري آن
651
احكام جزائي وارث كودك نامشروع در فقه اماميه و حقوق ايران , provisions of criminal and illegitimate children imeritance rights jurisprudence,shiite and iran
652
احكام جهانگردان غير مسلمان در فقه اماميه
653
احكام حقوقي اختلاف مساحت در بيع املاك
654
احكام خاصه اهل سنت عبادات از ديدگاه اماميه
655
احكام شروع تكرار و تعدد سرقت
656
احكام صيد در حرم از ديدگاه اماميه
657
احكام فرزند خواندگي در فقه و حقوق موضوعه
658
احكام فقهي ، حقوقي نسب در اسلام , divine law and basis of lineage rights in islam
659
احكام فقهي آبزيان و شيوه هاي جديد صيد در ايران
660
احكام فقهي حضور زن در رسانه هاي تصويري
661
احكام فقهي خوردنيها و آشاميدنيها و تاثير زمان و مكان درآنها
662
احكام فقهي در نهج البلاغه
663
احكام فقهي ذبح با دستگاه هاي الكترونيك
664
احكام فقهي سفرهاي بي بازگشت و مخاطره آميز
665
احكام فقهي مصاديق شادماني و لذت , the jures prudential in junctions hapiness and enjoyment and its cases
666
احكام فقهي و حقوق افرادبي سرپرست وبدسرپرست
667
احكام فقهي و حقوق اقرار , confessions of judgments and jurisprudence
668
احكام فقهي و حقوقي تدليس در ازدواج , The liegal and jurisprudential injunctions of fraud in mariage
669
احكام فقهي و حقوقي ثروت هاي نامشروع و مصداق هاي آ» در عصر حاضر
670
احكام فقهي و حقوقي شبيه سازي انسان , The jurisprudenti al and legalin jancions of humane cloning
671
احكام فقهي و حقوقي نامزدي
672
احكام فقهي و حقوقي هبه و جوايز در فقه شيعه , thr juridical and legal regulations of hebe and its award in shiite jurisdication
673
احكام فقهي وحقوقي استفاده از سلول هاي بنيادين و DNA
674
احكام كيفري غيرمسلمان در كشورهاي اسلامي
675
احكام مسافر در آيات، روايات و انظار فقيهان
676
احكام نظام تربيتي اسلام در فقه و حقوق اسلامي
677
احكام هستي شناسانه ي اين هماني و اين نه آني در فلسفه هاي فيلسوفان مسلمان
678
احكام هستي شناسانه ي اين هماني و اين نه آني در فلسفه هاي فيلسوفان مسلمان
679
احكام همسر غائب مفقودالاثر
680
احكام و آثار پرداخت نفقه زوجه در مذاهب خمسه
681
احكام و آثار پرداخت نفقه زوجه در مذاهب خمسه
682
احكام و آثار حقوق مالي زوجين در فقه و مباني حقوق اسلامي
683
احكام و مباني امور حسبه در فقه اماميه
684
احمد بن عبدربه
685
احمد شوقي
686
احمد شوقي از ديدگاه ناقدان (عباس عقاد، ميخائيل نعيمه ، شوقي ضيف ، طه حسين )
687
احوال انسان قبل از دنيا از نظر ملاصدرا و علامه طباطبايي بر اساس كتاب الانسان از علامه طباطبائي
688
احوال شخصيه بيگانگان در ايران
689
احوال و آثار خواجه احمد يسوي همراه با ترجمه ديوان حكمت
690
احوال و آثار شيخ الاسلام خواجه عبداله انصاري و مطالعه در سبك نثر او
691
احوال و اقوال شبلي در متون عرفاني تا قرن ششم
692
احيا ارتقا ء و ترويج بازي هاي بومي محلي در كشور
693
احيا بافت قديم نائين (طراحي مركز شهر)
694
احيا نفت كاتاليست
695
احيا و بررسي يك كاتاليت زئوليت طبيعي ايران براي واكنش آبگيري از متانول به دي متيل اتر در راكتور بستر ثابت سيال
696
احيا و بهسازي محورهاي شهري و به طور خاص محور بريانك
697
احيا و تثبيت پودرهاي مسي توليدشده به روش هاي اتميزه و الكتروليتي
698
احيا و تحشيه تذكره ماثرالباقريه به همرام بررسي شعر اصفهان در سده سيزدهم هجري
699
احيا و توسعه سينما راديوسيتي
700
احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده با رويكرد تامين مسكن نمونه موردي محله اهراب تبريز
701
احيا: و تحكيم لعاب لاجوردي كاشي هاي عصر قاجار در مسجد سيد اصفهان
702
احيا، مستقيم
703
احياء اجزاي تاريخي رودخان ههاي گوهررود و زرجوب به عنوان عناصري تاريخي در هويت بخشي و تعيين حريم بافت تاريخي شهر رشت
704
احياء بافت تاريخي كاشان از طريق توانمند سازي مسيرهاي با قابليت گردشگري پياده محور (محله كوشك صفي)
705
احياء بافت تاريخي كاشان از طريق توانمندسازي مسيرهاي با قابليت گردشگري پياده محور (محله كوشك صفي)
706
احياء بافت تاريخي يزد با رويكرد اعيان سازي، نمونه موردي محله پشت حظيره
707
احياء بافت قديم گرگان از طريق طراحي گذر نعلبندان با رويكرد توسعه گردشگري
708
احياء بافت قديمي مطالعه موردي:محله جويباره اصفهان
709
احياء پوسته هاي اكسيدي نورد توسط مواد كربني
710
احياء تصحيح و شرح مثنوي سروشنامه آصف قهفرخي
711
احياء جزء معيوبي از نيروگاه بخار بعثت
712
احياء خيابان هاي اصلي شهرارائه دستورالعمل هاي طراحي با رويكرد فضايي براي زندگي و حيات جمعي
713
احياء خيابان هاي اصلي شهرارائه دستورالعمل هاي طراحي با رويكردفضايي براي زندگي و حياات جمعي »
714
احياء رودخانه هاي فصلي ، رويكرد زيست محيطي به پايداري شهري ﴿ نمونه موردي : رودخانه بازار قزوين ﴾
715
احياء سنگ آهن معدن چغارت بوسيله زغال شنگ طبس
716
احياء شيوه هاي سنتي هنر روغني (لاكي )
717
احياء فكر ديني- مقايسه آراء سيد قطب و شهيد مطهري
718
احياء كاتاليزور پلاتيني DEH-7واحد 400 مجتمع آلكيل بنزن خطي (LAB)-اصفهان
719
احياء كاتاليزوري تركيبات نيترو در يك راكتور Slurry سه فازه
720
احياء كاتاليزوري دي بنزيل سولفوكسيد توسط يون يديد در محيط اسيد كلريدريكي و اندازه گيري جيوه
721
احياء كاروانسرا دردشت
722
احياء كاروانسرا و طراحي مركز فرهنگي – گردشگري حاج كمال با تاكيد بر ورود عوامل مدرن به زمينه هاي تاريخي
723
احياء كاروانسراي دردشت
724
احياء كالبدي - عملكردي ساختار اصلي بافت تاريخي شهر ، با تاكيد بر اصول شهرسازي ايراني - اسلامي ، ( نمونه موردي : شهر ورزنه )
725
احياء كربوترمي كانه استرانسيم ﴿SRS04 ) به سولفيداسترانسيم توسط ذغال چوب
726
احياء كربوترميك دي اكسيد تيتانيم به كمك فرآيند مكانو شيميايي
727
احياء كربوترميك كاني هاي منگنز
728
احياء كربوترميك لجن كنورتور فولاد سازي كارخانه ذوب آهن اصفهان
729
احياء كنسانتره اكسيد روي توسط G.P.L
730
احياء كنستانتره اكسيد روي توسط مواد نفتي
731
احياء لافت قديم(محدوده اي ار محله نيم آورد اصفهان)
732
احياء مخلوط كلريد نيكل و آهن در فاز گازي توسط روش متالوترمي و سنتز ذرات فوق ريز آلياژي
733
احياء مستقيم كنستانتره سولفيدي مس با كربن در حضور آهك
734
احياء مكانو شيميايي اكسيد تنگستن توسط كربن
735
احياء مكانو شيميايي مس از كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط آهن فلز ي
736
احياء مكانو شيميايي مس از كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط آهن فلزي
737
احياء مكانوشيميايي مس از كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط آهن فلزي
738
احياء مكانوشيميايي همزمان اكسيدهاي مس، روي و سرب
739
احياء هنر ميناي شيراز با ساخت نمونه موردي زيورآلات
740
احياء هويت معماري ايراني در مجموعه مسكوني ياشيل
741
احياء هويت معماري ايراني در مجموعه مسكوني ياشيل
742
احياء و باززنده سازي ميدان پست قديم بيرجند با رويكرد محله محوري
743
احياء و بازيافت كاتاليست پلاتين ـ قلع با پايه آلومينا
744
احياء و بهسازي بافت تاريخي براي بازگرداندن به چرخه زندگي با رويكرد توسعه ميان افزا(نمونه موردي محله درب نو گرگان
745
احياء و تحكيم لعاب لاجوردي كاشي هاي عصر قاجار در مسجد سيد اصفهان.
746
احياء و حفظ هويت محله هاي تاريخي و نقش آن در توسعۀ پايدار شهري با رويكرد برنامه‌هاي جماعت‌محور (آئين‌هاي مذهبي)
747
احياء و فن شناسي طلاكاري به روش ملغمه
748
احياي بافت فرسوده شهري با رويكرد شهر سالم مطالعه موردي: محدوده قره آغاج منطقه 4 شهر تبريز
749
احياي بافت قديم
750
احياي بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد بر توانمند سازي اجتماعات محلي (نمونه موردي : شهر فريدونكنار)
751
احياِي تكنيك هزارگل
752
احياي خانه پدر
753
احياي رنگرزي طبيعي چاپ قلمكار و طراحي كاغذ ديواري با نقوش مهرهاي قلمكار
754
احياي زندگي جمعي در بافت فرسوده- محله شاه حمزه قم- با تكيه بر رويكرد بازآفريني طراحي محور
755
احياي ژانرها (گونه هاي جديد) درسينماي امروز جهان (Nori New)
756
احياي ژانرها (گونه هاي جديد) درسينماي امروز جهان (Nori New)
757
احياي ساختار بخش كهن شهري مبتني بر رويكرد متابوليزم (محدوده مطالعاتي: بخش كهن شهر ساوه)
758
احياي سه باز شيف پلي آمين حاوي اتم هاي دهنده اكسيژن و نيتروژن و مطالعه روابط كمي ساختار-فعاليت برخي از مشتقات پروتئين كيناز R و 5-سيانو -6-آريل -2-تيواوراسيل با استفاده از روش هاي خطي ﴿MLR وpLS)و هوش مصنوعي ﴿شبكه عصبي-فازي و الگوريتم ژنتيك﴾
759
احياي سيماي تاريخي در بافت تاريخي شهر ورزنه
760
احياي سينماي 22 بهمن گنبدكاووس
761
احياي سينماي هجرت گنبد كاووس
762
احياي عناصر ارزشمند چهارراه و خيابان بيهق سبزوار با رويكرد يكپارچگي كالبدي و مشاركت‌جويي ساكنين
763
احياي فتوكاتاليستي گاز دي اكسيد كربن به مواد با ارزش افزوده
764
احياي فضاهاي شهري تاريخي در استخوان بندي شهر اصفهان
765
احياي فضاي شهري با رويكرد شهر 24 ساعته نمونه موردي ميدان تجريش
766
احياي كاتاليست نيكل مستعمل شده در فرايند هيدروژناسيون روغن هاي خوراكي
767
احياي كربوترمي كنسانتره اكسيد روي بوسيله مايكروويو
768
احياي كربوترميك سولفيد سرب در حضور آهك
769
احياي كربوترميك كانه آهن توسط انرژي مايكرويو
770
احياي كربوترميك كانه كم عيار روي
771
احياي كيفيت زندگي در يكي از محلات مركز شهر ﴿ نمونه موردي محله دانشگاه تهران ﴾
772
احياي محله چشمه باقرخان اصفهان به كمك همپيوندي محيط طبيعي و مصنوع با رويكرد توسعه پايدار
773
احياي محوطه تاريخي فلك الافلاك با نگرش به طراحي هاي جديد
774
احياي مستقيم سنگ آهن گل كلهر توسط ذغال سنگ
775
احياي مستقيم غير هم دماي پلت كامپوزيتي سنگ آهن گل گهر - زغال سنگ شاهرود
776
احياي منظر بافت تاريخي محله بهبهاني شهر بوشهر در راستاي توسعه گردشگري با تاكيد بر تباين فضايي
777
احياي موليبدنيت توسط متان در حضور آهك
778
احياي نانو ذرات نقره از باتري هاي مستعل ساعت
779
احياي نانوذرات پالاديوم بر سطح كربن فعال به كمك ماكروويو و بررسي خاصيت كاتاليستي آن در پيل سوختي
780
احياي نوارساحلي كارون ﴿طراحي مقطع نمونه ساحل شرقي كارون مجاورشهرجديد شيرين شهر ﴾
781
احياي همزمان مكانوشيميايي اكسيد تيتانيوم و اكسيد كروم
782
احياي هنر گره چيني با استفاده از تكنيك Fusing Glass
783
اختر فيزيك ستاره اي
784
اختروش ها
785
اختصاص دادن ماشين هاي مجازي و خوشه بندي مختلط براي شبكه هاي سي ران سبز الگوريتم كنترل پذيرش
786
اختصاص سلول در شبكه هاي سلولي ناهمگون با رويكرد توازن بار و مديريت تداخل بين سلولي
787
اختفاي خطاي زماني پويا براي دنباله هاي ويدئويي در محيط هاي مستعد خطا
788
اختفاي خطاي مكاني پويا براي تصاوير دريافتي از كانال هاي مستعد خطا
789
اختلاس از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر
790
اختلاس و ارتشاء و تفاوت بين آندو كار تحقيقي (1)
791
اختلاط به همراه انتقال حرارت سيالات ويسكوالاستيك در مخازن اختلاط
792
اختلاط چهار موجي و كاربردهاي آن
793
اختلاط خاك‌اره در آسترهاي رسي جهت بهبود عملكرد آن
794
اختلاط خبره هاي تطبيقي براي حل مسائل پيچيده طبقه بندي
795
اختلاط واكنشي PHB با PLA: چقرمگي، رفتار رئولوژيكي و فوم شدن در حضور يك نانو ذره
796
اختلاف طبقاتي در بين قشر جوان جامعه
797
اختلاف نقل در احاديث مشترك الكافي و ساير كتب اربعه با تكيه‌برباب‌هاي الصلاه و المعيشه
798
اختلاف‌هاي پيشيني و پسيني در تقريب موج واپيچيده‌ي كولن ـ بورن براي فرايند يونش
799
اختلافات سرزميني بحرين و قطر در پرتوراي ديوان بين المللي دادگستري
800
اختلافات فردي در تعليم و تربيت
801
اختلال اضطراب و راهكارهاي درمان آن
802
اختلال اضطرابي وسواس )O.C.D( با ژيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر بوشهر
803
اختلال بينايي در رانندگان مسبب حوادث رانندگي
804
اختلال چگالي ماده سياه سرد و اثر آن روي تابش ميكروموج زمينه كيهاني
805
اختلال در يادگيري رياضيات
806
اختلال دو قطبي و راه هاي درماني
807
اختلال دو قطبي و راه هاي درماني
808
اختلال ديد رنگي
809
اختلال رواني در خانواده بر روي سلامت روان
810
اختلال عملگرهاي بابرد بسته , of closed range operators
811
اختلال مال روتيشن متعاقب نيلينگ اينترا مدولاري بسته شكستگي ساق در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 89تا 92
812
اختلال هايي از مشتق در امتداد مدارهاي تناوبي
813
اختلال وسواسي اجباري برحسب سبكهاي دلبستگي و مكانيسمهاي دفاعي
814
اختلال وسواسي جبري كودكان و راهكارهاي درماني
815
اختلالات الكتروليتي حاصله از مصرف مدام ديورتيكها
816
اختلالات دو قطبي از منظر جرم شناسي
817
اختلالات رفتاري
818
اختلالات رفتاري دوران نوجواني دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان
819
اختلالات رفتاري كودكان
820
اختلالات رفتاري كودكان 7-10 سال
821
اختلالات رواني نوجوانان
822
اختلالات سيستمهاي هاميلتون متقارن درجه چهار
823
اختلالات شخصيت و راه كارهاي درمان روان شناختي آن از منظر قرآن و حديث (مطالعه ي موردي سه اختلال شخصيت بدبين، نمايشي و خودشيفته)
824
اختلالات گفتاري در كودكان و عوامل موثر برآنها
825
اختلالات يادگيري كودكان پيش دبستاني در اهواز
826
اختيار اخلاقي
827
اختيار انسان در فلسفه تحليلي و حكمت متعاليه (بررسي رويكردهاي سازگارباورانه و اختيارباورانه آستن، استراوسن، دنت، چيزم وكين و مقايسه آن با امربين الامرين در حكمت متعاليه)
828
اختيار و اراده آزاد در فلسفه لايبنيس
829
اختيارات دولت در حوزه حيازت
830
اختيارات ولي فقيه در امور كيفري از ديدگاه فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
831
اخذ و توليد سيگنالهاي پيوسته ﴿آنالوگ﴾ توسط PC با به كارگيري ميكروكنترلر
832
اخلاص در اخلاق و عرفان
833
اخلاص در قرآن و نهج البلاغه
834
اخلاص در متون منثور عرفاني فارسي از آغاز تا پايان سده ي پنجم هجري
835
اخلاص و حضور قلب در مثنوي مولوي
836
اخلاص و حضور قلب در مثنوي مولوي
837
اخلاق آموزش از نگاه غزالي و شوكاني
838
اخلاق از ديد فلاسفه
839
اخلاق از نظر امام محمد غزالي
840
اخلاق از نظر قرآن
841
اخلاق از نگاه حافظ
842
اخلاق اسلامي در مديريت اسلامي وضرورت رهبري از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾
843
اخلاق اسلامي و مسئله جنسيت
844
اخلاق اقتصادي از ديدگاه نهج النلاغه
845
اخلاق اقتصادي با تاكيد بر رابطه فرد و دنيا از ديدگاه قرآن
846
اخلاق اگزيستانسياليسم بررسي ونقد ديدگاههاي اخلاقي سارتر
847
اخلاق بازار يابي در بازار ايران
848
اخلاق باور از منظر قرآن كريم و مقايسه آن با ديدگاه ويليام كليفورد
849
اخلاق تعزيت از منظر اسلام
850
اخلاق تفسير قرآن كريم
851
اخلاق حاكمان و شهريان در مدينه فاضله افلاطون و فارابي
852
اخلاق حرفه اي
853
اخلاق حرفه اي حسابداري با توجه به آيات و روايات
854
اخلاق حرفه اي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني
855
اخلاق خانواده در قرآن كريم با محوريت حضرت يوسف﴿ع﴾
856
اخلاق دانش آموزي
857
اخلاق در انديشه ي ويتگنشتاين
858
اخلاق در تفكر ژان پل سارتر
859
اخلاق در روابط بين الملل از نگاه اسلام
860
اخلاق در سازمان
861
اخلاق در سروده هاي زرتشت
862
اخلاق در سه دفتر دوم مثنوي معنوي
863
اخلاق در طراحي گرافيك با نگاهي به كوشش هاي تيبور كالمن و استعفان زاگمايستر
864
اخلاق در فلسفه نيچه
865
اخلاق در فناوري نانو
866
اخلاق در نظريات آگوستين و خواجه نصرالدين طوسي
867
اخلاق در نهج البلاغه و تاثير آن در ديوان اشعار ناصر خسرو
868
اخلاق در نهج البلاغه و تاثير آن در ديوان اشعار ناصر خسرو
869
اخلاق دلر نظر سعدي
870
اخلاق زمامداري پيامبر (ص) در برخورد با مخالفين
871
اخلاق زيست محيطي با نگرش به حقوق حيوانات از ديدگاه روايات
872
اخلاق سلطاني (تصحيح و تعليمات)
873
اخلاق شهروندي در اسلام (باتكيه برقرآن ،نهج البلاغه ، و صحيفه سجاديه )
874
اخلاق عملي در نهج البلاغه و بازتاب آن در مثنوي مولوي
875
اخلاق عملي درالهي نامه ،اسرارنامه ومصيبت نامه ي عطارنيشابوري
876
اخلاق فضيلت از ديدگاه فيليپافوت و مقايسه آن با خوبي طبيعي
877
اخلاق فضيلت در قرن بيستم با تكيه بر آراء رزاليند هرست هاوس
878
اخلاق فضيلت و اخلاق اسلامي
879
اخلاق گفتاري و شنيداري در آيات و روايات و راههاي تحقق آن در جامعه
880
اخلاق مامايي از ديدگاه اسلام
881
اخلاق محيط زيست از ديدگاه فلسفه و كلام اسلامي (با تاكيد بر آراء ملاصدرا و غزالي )
882
اخلاق مداري ودين مداري دراشعار عبدالنعيم فرطوسي
883
اخلاق مددكاري از ديدگاه اسلام
884
اخلاق مديريتي در نهج البلاغه
885
اخلاق مصرف و اعتدال از نظر اسلام
886
اخلاق مطبوعاتي از ديدگاه اسلام
887
اخلاق معاشرت در نهج البلاغه
888
اخلاق معاشرتي از ديدگاه و سيره حضرت علي (ع ) با تكيه بر نهج البلاغه
889
اخلاق مناظره
890
اخلاق مهندسي
891
اخلاق مهندسي، چالش ها و فرصت ها
892
اخلاق هگل
893
اخلاق هنر در تفكر نيچه
894
اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي متقين از ديدگاه امام علي (ع)
895
اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي متقين از ديدگاه امام علي (ع)
896
اخلاق و جنسيت از منظر اسلام
897
اخلاق و ريا از ديدگاه ملا محسن فيض كاشاني و امام خميني ﴿ره﴾
898
اخلاق و عادات ايرانيان عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي
899
اخلاق و عقايد اجتماعي برتراندراسل
900
اخلاق و گذاره هاي اخلاقي در ديوان خواجوي كرماني و مطابقت آن با كيمياي سعادت امام محمد غزالي
901
اخلاق ورزشي و رفتار جوانمردانه ﴿فتوت﴾ در اسلام
902
اخلاقيات در انوار سهيلي با تكيه بر اخلاق ناصري
903
اداب سلوك و رياضت در متون نثر عرفاني
904
اداب و رسوم زندگي اقوام هاي مختلف در ايران
905
اداره امور استخدامي در بيمارستانها
906
اداره كل محيط زيست خراسان شمالي
907
اداره ميراث فرهنگي در بافت قديم دزفول
908
اداري پست محلي
909
ادامه پروژه طراحي و پياده سازي سيستم حسابداري تحت وب
910
ادامه مسير جنگل ...
911
ادب اختلاف در سيره ائمه با تكيه بر مسئله لعن
912
ادب اعتراض سياسي در آثار خاقاني شَرواني و مقايسه و تطبيق آن با آثار حكيم سنايي غزنوي
913
ادب بندگي در انديشه ي مولانا در مثنوي معنوي
914
ادب بندگي در انديشه ي مولانا در مثنوي معنوي
915
ادب حضور در محضر اثر تاريخي معماري بمثابه "پير"
916
ادب در گفتار فارسي آموزان خارجي :مطالعه موردي در بيان تقاضا
917
ادب و بي ادبي در آثار ادبيات داستاني نوشته شده براي نوجوانان فارسي زبان
918
ادبيات اجرايي ساز ويولن ، از دوره باروك تا عصر حاضر
919
ادبيات اقليمي در كليدر محمود دولت آبادي
920
ادبيات ايران از درباري تا قهوه خانه اي
921
ادبيات پايداري در شعر پارسي گويان گيلان
922
ادبيات پيشگويانه ي زرتشتيان در نخستين سده هاي اسلامي ﴿2-4 هجري/8-10 ميلادي﴾
923
ادبيات تطبيقي در پرتو نقد جامعه شناختي، تحليل مجموعه داستانهاي كوتاه خواب از نجيب محفوظ
924
ادبيات تطبيقي و سينماي ايران در پرتو مطالعات ميان رشته اي (مطالعه موردي: ناخدا خورشيد، مهمان مامان، فروشنده)
925
ادبيات خواف
926
ادبيات داستاني عصر پهلوي از منظر نقد پسا استعماري
927
ادبيات در گستره نقاشي "مينياتورهاي خمسه نظامي "
928
ادبيات در گستره نقاشي (بررسي مينياتورهاي خمسه نظامي )
929
ادبيات دوره ساسانيان
930
ادبيات زبان عرب و تاريخ آن
931
ادبيات سياسي وتحول مفهوم آزادي ( مطالعه موردي بررسي مقايسه اي مفهوم آزادي درانديشه ملك الشعراء بهارومولانا جلال الدين محمد بلخي )
932
ادبيات شعر دفاع مقدس
933
ادبيات شفاهي منطقه كدكن
934
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامّه ي مردم نامق
935
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه و فولكلور مردم جهرم
936
ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه ي نهبندان , oralliterature and folkore of nehbandan
937
ادبيات عامه مردم كاشمر , literature of kashmar common people
938
ادبيات عاميانه منطقه بزنجان ﴿ كرمان﴾
939
ادبيات عاميانه ي اسفندقه ي جيرفت
940
ادبيات عاميانه ي شهرستان سيريك ﴿ هرمزگان ﴾
941
ادبيات غنايي در ادبيات معاصر عرب خوزستان
942
ادبيات معاصر از نظر نظم و نثر از دوره مشروطيت تا سال 1300 شمسي
943
ادبيات نمايشي در آذربايجان
944
ادبيات و شعر معاصر
945
ادبيات و فرهنگ عامه در منطقه رويدر
946
ادبيات و فرهنگ عامه صوفيان
947
ادبيات و فرهنگ عامه كامفيروز
948
ادبيات و فرهنگ عامه مردم كوهبنان
949
ادبيات و فرهنگ عامه ي زرند
950
ادبيات و فرهنگ عامه ي مردم روستاي تذرج ﴿ رابر﴾
951
ادبيات و فرهنگ عاميانه ي ايل افشار در محدوده جغرافيايي سيرجان
952
ادبيات و فرهنگ عاميانه ي مردم راويز
953
ادراك بصري موقعيت شي ء در آثار جورجيو موراندي
954
ادراك تماشاگر استقرار يافته در فضاي سينماتيك
955
ادراك دانشجويان دانشگاه سيستان و بلو چستان در مورد دروس تربيت بدني عمومي و ارتباط آن با ميزان مشاركت آنها در فعاليتهاي ورزشي
956
ادراك روستاييان از مهاجرت روستا-شهري در شهرستان كرمانشاه
957
ادراك شيوه هاي فرزندپروري و ميزان انواع سبك هاي عشق
958
ادراك شيوه هاي فرزندپروري وميزان انواع سبك هاي عشق
959
ادراك عقلي از نظر ملاصدرا و مولوي
960
ادراك مشترك
961
ادراك مشتري از ويژگي هاي منفعت گرايانه و لذت جويانه وب سايت و قصد خريد آنلاين
962
ادراك مصرف كننده از نقش رنگ در نشان تجاري مطالعه رنگ سبز و زرد در صنعت روغن هاي صنعتي
963
ادراك منظر ورودي شهر با تاكيد بر عوامل زمان ، حركت و سرعت
964
ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل و ارائه الگو
965
ادراك و نگرش پسااستعماري:مطالعه ي نقد محيط زيستي لارنس بوئل از نمايشنامه هاي انتخابي وول سوينكا
966
ادراكات اعتباري
967
ادراكي تازه از تصويرسازي معاصر جهان (كتاب كودك )
968
ادغام T-DNA در گياهDatura metel L. و بررسي توليد آلكالوئيدها در شرايط كشت In Vitro
969
ادغام ارتقاء UML نقش مبنا جهت پشتيباني از مكانيزم كنترل دسترسي شرط مبنا
970
ادغام اطلاعات تصاوير مرعي و مادون قرمز نزديك در سيستم هاي تاييد چهره
971
ادغام تصاوير اكوكارديوگرافي و ام آرآي قلبي
972
ادغام تصاوير بر اساس تبديل موجك تجربي هم زمان براي تصاوير پزشكي
973
ادغام داده براي پيش بيني يال هاي رابط بين سطوح اميكس در شبكه هاي چند لايه ميانكنشي بر اساس تجزيه ماتريسي
974
ادغام داده هاي آزمون فراصوتي و دمانگاري به منظور افزايش دقت بازرسي غيرمخرب وصله‌هاي كامپوزيتي
975
ادغام ژانرها ﴿گونه ها﴾ در سينماي امروز
976
ادغام ژانرها﴿گونه ها﴾در سينماي امروز
977
ادغام شركت هاي تجاري در حقوق ايران و بررسي حقوق سهامدارن اقليت
978
ادغام طبقه بندي كننده ها در سيستمهاي تائيد چهره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
979
ادغام طبقه بندي كننده هاي مبتني بر ويژگي هاي محلي و ويژگي هاي كلي در سيستم هاي تآييد چهره
980
ادغام فرايند اكسيداسيون با ازن و تصفيه بيولوژيكي در تصفيه پساب هاي صنعتي
981
ادغام فيلتر كالمن مرتبه كسري در روش گسسته سازي تفاضلات محدود غيراستاندارد و كاربرد كنترلي آن
982
ادغام مدل هاي رقومي ارتفاعي جهاني 30 متري با استفاده از الگوريتم بهينه سازي توده ذرات
983
ادغام معيار هاي شباهت سنجي در سيستم هاي تاييد چهره
984
ادغام و جداسازي گراف‌ها و ابر‌گراف‌ها
985
ادغام واحدهاي تصميم گيري به كمك تحليل پوششي داده هاي فازي
986
ادوات FACTS ﴿سيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير﴾
987
ادوارد آلبي و تجزيه و تحليل نمايشنامه ماجراي باغ وحش
988
ادواردگوردن كرگ
989
ادوبي آكروبات ﴿توليد چاپ﴾
990
اديان و مذاهب كرمان از ورود اسلام تا پايان دوره سلجوقيان كرمان﴿583 هجري قمري﴾
991
اديبات روستايي و تجلي آن در آثار غلام حسين ساعدي و امين فقيري نمونه:﴿عزاداران بيل و دهكده پر ملال﴾
992
اديبان سياستمدار و سياسيون اديب قرن دوم تا پايان قرن ششم هجري قمري
993
اديبان سياسي و سياسيون اديب از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
994
ار تباط بين حاكميت شركتي تصميمات مديريت مالي و عملكرد شركتي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
995
ارئه روشي براي ذخيره و بازاريابي تصاوير در پايگاه داده به كمك شبكه هاي عصبي
996
ارئه عوامل موفقيت مديريت دانش به منظو افزايش خلاقيت ويادگيري سازماني
997
ارئه مدل پيش‌بيني خاكستري با لحاظ نمودن خطاهاي پسماند براي سري‌هاي زماني مالي
998
ارئه مدل يكپارچه تخصيص هاب و مديريت درآمد با در نظر گرفتن كلاس‌ هاي مختلف مشتري
999
ارئه مدلي جامع براي طراحي سيستم توليد سلولي با لحاظ نمودن برنامه هاي پردازشي متنوع .
1000
ارئه مدلي جهت تعيين رابطه بين بهره گيري از درس پژوهي و آينده پژوهي با برنامه درسي تغيير يافته ادراك شده با واسطه گري تغيير نگرش معلمان
بازگشت