<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اثرات يونوفورهاي آنتي كوكسيديوز و مكمل متيونين بر عملكرد طيور گوشتي
2
اثرات يوهيمبين و پروپرانولول بر فعاليت بيگانه خواري ماكروفاژها قزل آلاي رنگين كمان .....
3
اث‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍اي‌ ب‍وم‍ي‌ و م‍ح‍ل‍ي‌ روس‍ت‍اي‌ طب‍ق‍ده‌ م‍ي‍ان‍درود در ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌
4
اث‍رات‌ ورزش‌ ب‍ر ب‍ي‍م‍اري‌ ه‍اي‌ ق‍ل‍ب‍ي‌
5
اثراث و ارزش نقاشي ديواري درجامعه اسلامي ما
6
اثراثر كشندگي عصاره گياهان مخلصه و سرو كوهي در كنترل سه گونه آفت انباري و تجزيه‌ي شيميايي اسانس‌ گياهان
7
اثراستفاده از سلولز اصلاح شده بر پايداري و ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي خامه قنادي
8
اثراسيداسكوربيك برميزان تحمل به شوري گياه يونجه درشرايط كشت درشيشه
9
اثراسيدسولفوريك برمقاومت ودوام بتن حاوي پوزولان
10
اثراصلاح باورهاي جنسي بر ميزان رضايت جنسي زنان خانه دار
11
اثرافزودن پروبيوتيك در جيره هاي بر پايه جو بر كلسترول تخم مرغ و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
12
اثرافزودن عصاره روغني بره موم در جيره ، بر پاسخ ايمني و عملكرد جوجه هاي گوشتي
13
اثرالاجيتانين (فراكسيون تانني)پوست اناربربيان سايتوكاين هاي IL6، IL8 وGM-CSF درسلول هاي فيبروبلاست پوست انسان
14
اثراندازه محدود شبكه بر رفتار ميكروامولسيون
15
اثربازشو بررفتارديوارهاي برشي فولادي موجدار
16
اثربخشي «درمان مبتني بر پذيرش و تعهد» (ACT) بر كيفيت زندگي، سلامت روان و عملكرد شناختي در سالمندان مبتلابه بيماري تخريب ماكولا وابسته به سن (ARMD)
17
اثربخشي «درمان مبتني بر پذيرش و تعهد»(ACT) بركيفيت زندگي،سلامت روان و عملكرد شناختي در سالمندان مبتلابه بيماري تخريب ماكولا وابسته به سن (ARMD)
18
اثربخشي آرامش عضلاني پيشرونده بر فشار خون ، استرس ادراك شده و اضطراب زنان باردار
19
اثربخشي آموزش آگاهي واج‌شناختي بر عملكرد خواندن و نگرش به خواندن دانش آموزان نارساخوان
20
اثربخشي آموزش ابراز وجود بر شادكامي، پيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دختر مقطع تحصيلي متوسطه اول شهر ربط
21
اثربخشي آموزش ابراز وجود بر هراس اجتماعي و سلامت ذهن دانش آموزان دختر شهر بويين مياندشت
22
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر افسردگي، اميدواري و تاب‌آوري در بيماران كرونري افسرده با سابقه سكته قلبي
23
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر تفكر واگرا، حل مسئله اجتماعي و حافظه آينده نگر زنان خانه دار داراي نشانه‌‌‌‌‌‌‌هاي افسردگي در شهر اصفهان
24
اثربخشي آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر حافظه كاذب، انعطاف‌پذيري شناختي و نشخوار فكري اشتراكي در دانشجويان افسرده
25
اثربخشي آموزش ادراك ديداري و شنيداري بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان سوم ابتدايي شهرستان خميني شهر
26
اثربخشي آموزش ادراك شنيداري بر مهارت املانويسي دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان سال 89-1388
27
اثربخشي آموزش اشعار ريتميك بر بهبود كاركرد حافظه فعال، كاهش شدت لكنت زبان و اضطراب كودكان مبتلا به لكنت زبان
28
اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي خانوادگي كثرت گرا بر ميزان شادي، رضايت از زندگي زوجين و مهارت هاي اجتماعي فرزندان در دوره ابتدايي
29
اثربخشي آموزش الگوي ارتباطي زوجين بر عملكرد خانواده و اثر آن بر ميزان علائم دانش آموزان ADHD سنين 9-4 سال
30
اثربخشي آموزش امنيت هيجاني بر تعارضات زناشويي و بهزيستي ذهني زنان متاهل شهر اصفهان
31
اثربخشي آموزش ايمن سازي در برابر استرس بر خودكارآمدي هيجاني و بهزيستي روان‌شناختي در زنان باردار مبتلا به ديابت بارداري
32
اثربخشي آموزش ايمن سازي درمقابل استرس بر فرسودگي شغلي و تاب آوري كاركنان دانشگاه پيام نورمركزتهران
33
اثربخشي آموزش بازخورد عصبي بر بهبود نوشتار پريشي كودكان ناتوان در يادگيري
34
اثربخشي آموزش بخشش درماني بر تاب آوري ، تعارضات زناشويي و رضايت جنسي زنان مراجعه كننده به خانه هاي سلامت منطقه 8 شهر تهران
35
اثربخشي آموزش برنامه درماني اتيسم يكپارچه با خانواده بر استرس والدگرى و رضايت زناشويى مادران كودكان اتيستيك شهر تهران
36
اثربخشي آموزش برنامه رانندگي ايمن بر ادراك ريسك مبتني بر عاطفه و شناخت، نگرش نسبت به حمل و نقل ايمن و رفتار رانندگان موتورسيكلت: بر اساس مدل¬هاي روان¬شناختي باور به سلامت و رفتار برنامه ريزي شده
37
اثربخشي آموزش برنامه كاهش استرس بر پايه ذهن آگاهي و مهارت هاي مقابله با استرس بر ميزان درد، كيفيت زندگي و سلامت روان بيماران مبتلا به سرطان پستان
38
اثربخشي آموزش برنامه‌ي فرزند پروري مثبت بر خودكارآمدي و سبك والدگري مادران و عناصر ترسيمي كودكان با اختلال هيجاني و رفتاري
39
اثربخشي آموزش به روش متقابل بر بهبود درك مطلب دانش آموزان كم توان ذهني پايه هفتم
40
اثربخشي آموزش به شيوه راهنماي جمله فلپس بر مهارت هاي عصب روانشناختي و عملكرد بيان نوشتاري دانش آموزان با اختلال يادگيري خاص در پايه ي پنجم دوره ي ابتدايي
41
اثربخشي آموزش پنسيلوانيا بر تعهد ديني، معناي زندگي و خلق و خو
42
اثربخشي آموزش پنسيلوانيا بر تعهد ديني، معناي زندگي و خلق و خو
43
اثربخشي آموزش پيش از ازدواج برباورهاي محدود كننده انتخاب همسر و انتظار از ازدواج در دانشجويان پسر شهر اصفهان
44
اثربخشي آموزش تاب آوري بر كاهش علايم اضطراب وافسردگي نوجوانان مبتلا به بيماري قلبي
45
اثربخشي آموزش تاب‌آوري بر بهزيستي روان‌شناختي، كيفيت زندگي و سلامت روان افراد مصرف‌كننده مواد مخدر
46
اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر رفتارهاي پرخاشگرانه و صميميت اجتماعي دختران فراري شهر اصفهان: يك پژوهش مورد منفرد
47
اثربخشي آموزش تفاوت هاي جنسيتي روانشناختي بر دلزدگي و صميميت زناشويي
48
اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر باورهاي معرفت شناختي دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
49
اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر خلاقيت، كمال طلبي و انگيزش دروني و بيروني دانش آموزان
50
اثربخشي آموزش تفكر خلاق بر بهبود مهارت خلاقيت و حل مسأله دانش آموزان دختر سال دوم هنرستان هاي فني و حرفه اي و كار و دانش شهرستان ميبد
51
اثربخشي آموزش تفكرانتقادي بركاهش اختلال پرخاشگري ومشكلات توجه دردانش آموزان پسرمقطع دبستان شهرستان فراشبند
52
اثربخشي آموزش تكاليف نظريه ذهن بر مهارت زبان و رفتار سازشي دانش آموزان ناتوان ذهني
53
اثربخشي آموزش تلفيقي مثبت انديشي ومهارت هاي جستجوگري شغلي برخودپنداري شغلي، رفتار كار آفرينانه ودرماندگي شغلي دانشجويان دختر
54
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر انعطاف‏پذيري شناختي، تحمل پريشاني و ابرازگري هيجاني نوجوانان پسر داراي مشكلات رفتاري
55
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر شايستگي رواني-اجتماعي دانشجويان آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه
56
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان برخودكارآمدي و بهزيستي روانشناختي زنان معتاد شهر تهران منطقه 18
57
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان در بهبود علايم كمرويي و كاهش مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه دبيرستان هاي عشايري شهرستان كوهرنگ
58
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان در بهبود علايم كمرويي و كاهش مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه دبيرستان هاي عشايري شهرستان كوهرنگ
59
اثربخشي آموزش تنظيم هيجاني بر اضطراب اجتماعي نوجوانان دختر شهرستان شيراز
60
اثربخشي آموزش تنظيم هيجاني بر اضطراب اجتماعي نوجوانان دختر شهرستان شيراز
61
اثربخشي آموزش توجه اشتراكي بر آغازگري -پاسخ‌دهي اجتماعي، تعامل اجتماعي-هيجاني، تقليد و بازي كودكان داراي اختلال طيف اوتيسم: پژوهش مورد منفرد
62
اثربخشي آموزش توجه بر عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با ناتواني يادگيري رياضي پايه ي چهارم ابتدايي شهر اصفهان
63
اثربخشي آموزش جنسي به شيوه شناختي -رفتاري بر خودپنداره جنسي زوجين شهرستان نجف آباد
64
اثربخشي آموزش چند حسي بر مشكلات ديكته نويسي در دانش آموزان تيزهوش دختر دوره ابتدايي
65
اثربخشي آموزش حافظه فعال بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان با ناتواني يادگيري خواندن پايه سوم دبستان
66
اثربخشي آموزش حافظه فعال بر عملكرد خواندن و مولفه هاي حافظه فعال دانش آموزان با مشكلات يادگيري
67
اثربخشي آموزش حل مساله اجتماعي و تفكر انتقادي بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر ايرانشهر
68
اثربخشي آموزش خلاقيت بر بهبود جرأت‌ورزي و روحيه كارآفريني هنرجويان دختر پايه دوم هنرستاني شهر اردكان
69
اثربخشي آموزش خود نظم‌ بخشي بر سلامت روان، عملكرد تحصيلي و اشتياق تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه اول
70
اثربخشي آموزش خودانظباطي از طريق والدين بر خودانضباطي، خودكار آمدي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر چهارم دبستان و تعيين رابطه سبك هاي فرزندپروري و خودانضباطي كودكان
71
اثربخشي آموزش خودتنظيمي بر بهبود خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي درس رياضي در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه دوره دوم شهرستان يزد
72
اثربخشي آموزش خوددلسوزي شناختي بر باور هاي خودكارآمدي، بهزيستي تحصيلي و كفايت اجتماعي دانش‌آموزان پسر پايه نهم شهر يزد
73
اثربخشي آموزش خودكارآمدي بر كيفيت زندگي دختران فراري: يك پژوهش مورد منفرد
74
اثربخشي آموزش خودگرداني يادگيري بر كاركردهاي اجرايي و عملكرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دوره ابتدايي پايه پنجم
75
اثربخشي آموزش درمان شناختي -رفتاري گروهي بر خودپنداشت و تصوير بدني زنان دچار سوختگي و پي گيري آن پس از يك ماه
76
اثربخشي آموزش درمان مبتني بر مثبت انديشي بر كاهش افكار منفي تكرار شونده در بيماران مبتلا به وسواس شهر مهاباد
77
اثربخشي آموزش دقت برتوانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
78
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده در بيمارستان شهيد رجايي اصفهان
79
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر صميميت، تعهد و شادكامي زناشويي در زنان متاهل داراي مشكل خانوادگي مقطع ارشد دانشگاه پيام نور تهران جنوب
80
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر معنا در زندگي، احساس هويت، حس انسجام، و سبك زندگي ارتقا دهنده سلامت در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
81
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي در كاهش نشخوار فكري دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان
82
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس، بر اهمال كاري تحصيلي و كمال گرايي در دانشجويان دختر دانشگاه لرستان
83
اثربخشي آموزش راهبرد هاي فراشناخت بر خودراهبري يادگيري و پيشرفت تحصيلي رياضي و ادبيات فارسي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش
84
اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر ارتقاء اختلال بيان نوشتاري در دانش آموزان ابتدايي شهر سنندج
85
اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بركاهش اختلالات ياگيري دركودكان دبستاني
86
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت بر خودتنظيمي و عزت نفس اجتماعي نوجوانان دختر شهر تهران
87
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناخت و خلاقيت بر ادراك شايستگي و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان نابيناي سال سوم ابتدايي شهرستان كرج
88
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر نارسايي شناختي و پردازش هيجاني بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
89
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي وحافظه فعال بر بهبودعملكرد خواندن (دقت ، سرعت ودرك مطلب ) ، دانش اموزان نارساخوان ...
90
اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر تأخير رضامندي و هيجان پيشرفت دانش‌آموزان دختر دبيرستاني يزد
91
اثربخشي آموزش رفتاري مادران بر مشكلات هيجاني و رفتاري كودكان پيش دبستاني محروم از پدر
92
اثربخشي آموزش روش تركيبي مهارت فرزند پروري مثبت و رفتار ايمن به مادران بر بهبود علائم مشكلات رفتاري دروني سازيو بروني سازي كودكان پيش دبستاني
93
اثربخشي آموزش رياضي بر اساس هوش هاي چندگانه گاردنر بر ميزان عملكرد تحصيلي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي دختر پايه سوم ابتدايي اصفهان
94
اثربخشي آموزش شادماني به روش شناختي-رفتاري بر بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي زناشويي زنان و مردان متاهل شهر اصفهان
95
اثربخشي آموزش شفقت به خود بر خودپنداره تحصيلي و تنظيم هيجان دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال يادگيري خاص
96
اثربخشي آموزش شناخت اجتماعي بر تنظيم هيجان و پذيرش اجتماعي كودكان با اختلال نقص توجه/بيش فعالي
97
اثربخشي آموزش شناخت درماني مبتني بر حضور ذهن MBCT بر ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان پسر شهر مريوان
98
اثربخشي آموزش شناختدرماني گروهي مبتني بر ذهنآگاهي بر كيفيت زندگي، شادكامي و خودكارآمدي اجتماعي بيماران سرطاني
99
اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري به همراه تنش‌زدايي تدريجي عضلاني بر افزايش تاب‌آوري ،خودكارآمدي درد و كاهش شدت علائم ديسمنوره اوليه در دختران مبتلا
100
اثربخشي آموزش شناختي- رفتاري فوردايس بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دختر تيزهوش پايه دوم راهنمايي شهرستان شاهرود
101
اثربخشي آموزش شيوه هاي فرزند پروري بر كاهش تعارضات والد-فرزند و اضطراب دختران
102
اثربخشي آموزش غني سازي ازدواج بر تعهد و تاب آوري زنان متاهل شهرستان نجف آباد
103
اثربخشي آموزش فراشناخت به شيوه گروهي بر تاب آوري و استرس دانش آموزان پايه نهم شهرستان يزد
104
اثربخشي آموزش فراشناخت وذهن آگاهي بر نگرش‌هاي زيست محيطي، رفتارشهروندي سازماني و بهزيستي اجتماعي
105
اثربخشي آموزش فرزندپروري ذهن آگاهانه بركاهش مشكلات دروني و بيروني و افزايش همدلي در كودكان پيش دبستاني
106
اثربخشي آموزش فلسفه بر ميزان خودكار آمدي و مهارت هاي حل مساله دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه
107
اثربخشي آموزش فنون تقويت حافظه برميزان يادداري دروس مهارت هاي زندگي ومطالعات اجتماعي دانش آموزان دختر ناتوان ذهني آموزش پذيردر مقطع متوسطه حرفه اي در استان اصفهان
108
اثربخشي آموزش فنون تقويت حافظه برميزان يادداري دروس مهارت هاي زندگي ومطالعات اجتماعي دانش آموزان دختر ناتوان ذهني آموزش پذيردر مقطع متوسطه حرفه اي در استان اصفهان
109
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي ﴿بازداري پاسخ﴾ بر توجه و تكانشگري كودكان پيش دبستاني داراي اختلال هماهنگي رشد: پژوهش مورد-منفرد
110
اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي﴿حافظه فعال و بازداري پاسخ﴾ بر بهبود كاركردهاي اجرايي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان با ناتواني يادگيري املا پايه سوم دبستان
111
اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر حمايت اجتماعي ادراك شده و فرسودگي شغلي پرستاران
112
اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و خودكارآمدي زنان نابارور شهر يزد
113
اثربخشي آموزش گروهي بخشش بر تعارضات زناشويي و سلامت ذهني زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره اي شهر ياسوج
114
اثربخشي آموزش گروهي خوش بيني بر علايم افسردگي، اضطراب و فشار رواني دختران نوجوان خانواده هاي طلاق
115
اثربخشي آموزش گروهي شادكامي به روش فوردايس بر اميد به زندگي، بهزيستي روانشناختي و باورهاي خودكارآمد معلولين جسمي حركتي كرمانشاه
116
اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر مهارتهاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي و شادكامي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر كرمانشاه
117
اثربخشي آموزش گروهي مثبت نگري برافزايش سازگاري با خانواده همسر،رضايت زناشويي وبهزيستي رواني زنان متاهل
118
اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي زندگي بر علائم سوگ و داغديدگي نوجوانان داغديدۀ افغان متأثر از جنگ
119
اثربخشي آموزش گروهي مولفه هاي شناخت و عمل به وظايف ديني بر ميزان شادي، اميد و قدرداني در دانشجويان موسسه آموزش عالي المهدي
120
اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (اكت) بر وزن، تصوير بدني خود پنداره زنان چاق
121
اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر عملكرد اجرايي دانش آموزان پايه ششم
122
اثربخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر كاهش نشخوار فكري در مادران داراي فرزند مبتلا به سرطان
123
اثربخشي آموزش مبتني بر روش ادمارك بر كاركردهاي اجرايي و مهارت درك مطلب دانش آموزان پسر نارساخوان پايه دوم دبستان
124
اثربخشي آموزش مبتني بر روش تعامل آموزشي بر مهارت اجتماعي، مهارت عاطفي و دوست يابي كودكان اتيسم با عملكرد بالا: پژوهش مورد منفرد
125
اثربخشي آموزش مبتني بر فراشناخت مردر بر بهبود عملكرد تحصيلي املا و مهارت‌ها‌ي عصب روانشناختي دانش آموزان با ناتواني‌يادگيري املا پايه سوم دبستان شهر اصفهان
126
اثربخشي آموزش مبتني بر مغز بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي پايه پنجم دبستان شهر اصفهان: پژوهش مورد منفرد
127
اثربخشي آموزش مبتني بر هوش هاي چندگانه گاردنر بر عملكرد خواندن دانش آموزان با علائم نارسا خواني سوم ابتدايي شهر اصفهان
128
اثربخشي آموزش مبتني بر هوش هاي چندگانه ي گاردنر بر ميزان خطاهاي ديكته دانش آموزان با ناتواني يادگيري پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
129
اثربخشي آموزش مديريت استرس بر اضطراب مدرسه و تاب آوري دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
130
اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر كاهش استرس و افزايش تاب¬آوري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و كمبود توجه
131
اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر كاهش استرس و افزايش تاب¬آوري مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال بيش¬فعالي و كمبود توجه
132
اثربخشي آموزش مديريت هيجان بر طرحواره هاي ناكارآمد، تعارضات زناشويي و دلزدگي زناشويي زنان در آستانه طلاق شهر تهران
133
اثربخشي آموزش مديريت والدين (pmt) بر كاهش نشانه هاي بروني سازي شده و مشكلات رفتاري كودكان 6 تا 11 ساله شهر بوشهر
134
اثربخشي آموزش مصون سازي در مقابله استرس بر خودكارآمدي و بهزيستي رواني زنان سالمند بر اساس سبك مقابله با استرس
135
اثربخشي آموزش معنادرماني برافزايش تاب آوري در معتادين شهر كرمانشاه
136
اثربخشي آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش نگراني و افزايش خود شفقت ورزي در سالمندان
137
اثربخشي آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر كاهش نگراني و افزايش خود شفقت ورزي در سالمندان
138
اثربخشي آموزش معنويت شناختي رفتاري بر تاب آوري، شادكامي و خوشبيني پرستاران زن شهرستان شهرضا
139
اثربخشي آموزش مهارت بين فردي در افزايش خود كنترلي و كاهش هيجاني خواهي در بين مراجعين به مركز مشاوره نيروي انتظامي شهر بوشهر
140
اثربخشي آموزش مهارت جرات ورزي بر اضطراب اجتماعي و عزت نفس رابطان بهداشت مركز بهداشت شهرستان يزد
141
اثربخشي آموزش مهارت حل مسئله برخودپنداره تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر كرمان
142
اثربخشي آموزش مهارت سخت رويي بر ميزان اميد به زندگي و استرس ادراك شده معتادان مراكز ترك اعتياد استان البرز
143
اثربخشي آموزش مهارت فرزندپروري ايمن به والدين بر تاب آوري و خودكارآمدي كودكان دبستاني با دلبستگي ناايمن
144
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر خلاقيت و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان شيراز
145
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر خلاقيت و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان شيراز
146
اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و شخصيت جامعه پسند در كاركنان مراكز بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران
147
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ارتقاء سطوح نطريه ي ذهن دانش آموزان دختر دوره اول دبستان
148
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر اضطراب اجتماعي و تعارض والد- فرزندي در نوجوانان پسر كم توان ذهني شهر يزد
149
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر كنترل تجربه خلق منفي و شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان
150
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر كنترل تجربه خلق منفي و شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان
151
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي و تنش زدايي تدريجي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور
152
اثربخشي آموزش مهارت هاي جنسي – عاطفي بر افزايش رضايت جنسي و خودپنداره مثبت دانشجويان زن
153
اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسأله بر فرآيندهاي خود نظم جويي (انتخاب، بهينه سازي، و جبران- SOC) و راهبردهاي يادگيري خود نظم بخش (برنامه ريزي، نظارت و كنترل، بازخورد) در دانشجويان آموزش از راه دور
154
اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئله بر ميزان خلاقيت با توجه به سنخ شخصيتي
155
اثربخشي آموزش مهارت هاي رواني- حركتي بر نقايص عصب روانشناختي كودكان پيش دبستاني ......
156
اثربخشي آموزش مهارت هاي زناشويي بر كيفيت روابط والدين داراي فرزند مبتلا به سرطان
157
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر ابراز وجود و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان شهرستان رفسنجان
158
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
159
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهر دزفول
160
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي مبتني بر خود مراقبتي بر كيفيت زندگي و سلامت روان زنان افغان شهرستان تفت
161
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي موسسات خيريه بر كيفيت زندگي و سلامت روان زنان سرپرست خانوار شهرستان بابل
162
اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر سازگاري اجتماعي و خودكارآمدي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان خرم آباد
163
اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه برعملكرد تحصيلي دانش آموزان پسرشهر كرمانشاه با نقش تعديل كنندگي سبك هاي اسنادي
164
اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله با استرس بر سلامت عمومي و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان هاي شهرستان يزد
165
اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر كفايت اجتماعي و مهارت‌هاي ارتباطي در راستاي تدوين الگوي اشتغال براي افراد با ناتواني هوشي و رشدي
166
اثربخشي آموزش مهارت‌هاي فرزندپروري براساس رويكرد ايماگوتراپي بر سبك‌هاي والدگري، رابطه مادر - كودك و تمايزيافتگي در مادران داراي كودكان پيش دبستاني
167
اثربخشي آموزش مهارت¬هاي زندگي با رويكرد قرآني بركيفيت و جهت¬گيري زندگي در دانشجويان
168
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي اصفهان
169
اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر كاهش پرخاشگري و گرايش به رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحيه 1شيراز
170
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباط اجتماعي براحساس تنهايي احساس شادكامي معلولين جسمي وحركتي
171
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي- حل مساله مدار بر نگراني از تصوير تن ، خوردن وسواسي و رفتار تكانشگري در دختران نوجوان
172
اثربخشي آموزش مهارتهاي تصميم گيري شغلي كارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان
173
اثربخشي آموزش مهارتهاي حل مساله بر تبعيت از درمان ، كيفيت زندگي و سبك زندگي در افراد مبتلا به ديابت نوع دو بيمارستان شريعتي تهران
174
اثربخشي آموزش مهارتهاي خويشتن داري بر بهبود مهارت هاي اجتماعي، تكانشي بودن و خود كنترلي در نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان
175
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايت زناشويي زوجين شهر علويجه
176
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش عوامل خطرساز در دانش آموزان پسر در معرض خطر
177
اثربخشى آموزش مهارتهاى زندگى در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر دانش آموزان ابتدايي شهرستان اردبيل
178
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي قرآني بر افزايش مهارت مديريت بر خويشتن شركت كنندگان در كارگاه هاي آشنايي با مهارتهاي زندگي قرآني سازمان دارالقرآن الكريم بين سال-هاي 1392-1388
179
اثربخشي آموزش مهارتهاي فراشناختي بر يادگيري راهبردي، خودپنداره تحصيلي و سازگاري اجتماعي در دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه جلگه اصفهان
180
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر استرس شغلي و رضايت شغلي پرستاران
181
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر استرس شغلي و رضايت شغلي پرستاران
182
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر اضطراب دانش آموزان پسر پايه دوم دوره متوسطه شهر كرمانشاه
183
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر سرسختي روانشناختي و شفقت ورزي به خود در مردان وابسته به مواد تحت درمان متادون
184
اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر شادكامي و معنا در زندگي زنان سرپرست خانوار شهرستان باغملك
185
اثربخشي آموزش مهارتهاي محاسبه نفس بر گرايش به دروغ و غيبت در دانشجويان وظيفه اهواز
186
اثربخشي آموزش مهارتهاي مقابله اي و حل مساله اجتماعي بر كيفيت زندگي معتادان شهر اردبيل
187
اثربخشي آموزش نوروفيد بك بررويكاهش نشانه ها و بهبود عملكرد اجرايي كودكان مبتلابه ADHD سال11-6 شهر تهران
188
اثربخشي آموزش هاي پيشگيري از اعتياد بر آگاه سازي عمومي والدين در ابتلا به اعتياد فرزندان
189
اثربخشي آموزش هاي راهبردي خودتنظيمي بر ابعاد ادراك شايستگي و خودكارآمدي دانش آموزان دبستاني شهرستان كرمان
190
اثربخشي آموزش هدفگذاري شغلي بر انتخاب شغل و مشكلات تصميم گيري شغلي دانشجويان كارشناسي سال آخر رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور
191
اثربخشي آموزش هوش معنوي و هيجاني بر استيگما و شأن انساني در بيماران مبتلا به سرطان
192
اثربخشي آموزش هوش معنوي و هيجاني بر استيگما و شأن انساني در بيماران مبتلا به سرطان
193
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان هاي شهر يزد ﴿در سال تحصيلي 91-90﴾
194
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان تيزهوش مدارس خاص شهر اصفهان
195
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر حل مسأله اجتماعي و رفتار سازشي دانش‌آموزان كم‌شنوا
196
اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري پرستاران (مطالعه موردي: بيمارستان كارگرنژاد شهرستان كاشان)
197
اثربخشي آموزش واقعيت درماني گلاسر بر افزايش شادكامي و بهبود عملكرد جنسي زنان متاهل افسرده
198
اثربخشي آموزش والدگري ذهن آگاهانه بر سبك پردازش هويت و تنطيم شناختي هيجان در دختران 16-14 ساله شهر اصفهان
199
اثربخشي آموزش يادگيري خودتنظيمي بر سبك‬هاي يادگيري و فرسودگي تحصيلي دانش‬آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان ازنا
200
اثربخشي آموزشي قدرداني بر اميد، تاب آوري، خوش بيني و شادكامي نوجوانان شاهد و ايثارگر و نوجوانان غير شاهد و ايثارگر
201
اثربخشي اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر سبك مقابله اي، تحملپريشاني و شدتوسواس فكري عملي در بيماران وسواس
202
اثربخشي اجراي برنامه درسي طرح كرامت به روش قصه‌ گويي بر خلاقيت و يادگيري دانش‌آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر يزد
203
اثربخشي استفاده ازتله مديسين براي افزايش كيفيت مراقبت هاي دوران بارداري
204
اثربخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO9000 قبل و بعد از استقرار آن در سازمان
205
اثربخشي اصلاح سوگيري توجه با استفاده از آموزش توجه رايانه اي دركاهش اضطراب و سوگيري توجه نوجوانان مضطرب اجتماعي نسبت به كلمات و چهره هاي هيجاني تهديد كننده
206
اثربخشي اقدامات اصلاحي در نقاط پرتصادف ( مطالعه موردي استان ايلام)
207
اثربخشي الگوي سوگ درماني شناختي- رفتاري گروهي با رويكرد اسلامي بر آثار سوگ در خانواده هاي داغديده شهرستان فلاورجان
208
اثربخشي اموزش مهارت هاي ابراز وجود بر خودكارامدي اجتماعي و خودپنداره گروهي از نوجوانان دختر
209
اثربخشي اميد درماني بر كاهش نگرش هاي ناكارآمد و افزايش تاب آوري در بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسكلروز تهران
210
اثربخشي اميد درماني گروهي بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن ديابتي نوع دو
211
اثربخشي اوقات فراغت با تأكيد بر اجراي فعاليت‏هاي بدني در پيشگيري از افسردگي بانوان خانه‏دار شهر اقليد
212
اثربخشي ايماگوتراپي بر كاهش تعارضات زناشويي زنان
213
اثربخشي ايماگوتراپي بر همسرآزاري عاطفي، نگرش‌هاي زناشويي و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجين مبتلا به همسرآزاري عاطفي
214
اثربخشي بازتواني شناختي بر بهبود پرخاشگري و كاهش نشانه هاي اضطراب در كودكان
215
اثربخشي بازتواني شناختي بر بهبود حافظه فعال شنيداري و ديداري و كاهش نقائص توجه انتخابي در دختران دبيرستاني مبتلا به اختلال وسواسي - جبري در شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي 1396-1395
216
اثربخشي بازي با كلمات احساسي براضطراب كودكان دبستاني شهركرمانشاه
217
اثربخشي بازي بر مهارت هاي اجتماعي و نيمرخ هوشي كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان
218
اثربخشي بازي درمان گري بر ارتقا رفتار اجتماعي كودكان پيش دبستاني
219
اثربخشي بازي درماني با رويكرد شناختي- رفتاري بر كاهش كمرويي، گوشه گيري اجتماعي و سبكهاي مقابلهاي دانش آموزان ابتدايي شهر بوشهر
220
اثربخشي بازي درماني بر پيشرفت تحصيلي و اضطراب نوآموزان پيش دبستاني (5تا6سال) شهر كرمان
221
اثربخشي بازي درماني بر تقويت توجه ديداري و بهبود عملكرد املاء نويسي در دانش آموزان داراي اختلال املا پايه سوم ابتدايي
222
اثربخشي بازي درماني بر كاهش اضطراب اجتماعي و افزايش هوش هيجاني كودكان داراي اختلال حسي-حركتي مقطع ابتدايي شهر اراك
223
اثربخشي بازي درماني بر كاهش شدت علائم و عملكرد تحصيلي كودكان 7-12 ساله همراه با اختلال كاستي توجه / بيش فعالي
224
اثربخشي بازي درماني بركاهش پرخاشگري،اضطراب وبي توجهي دانش آموزان ابتدايي شهربابلسر
225
اثربخشي بازي درماني بركيفيت زندگي و كنترل قند خون دركودكان 14 -7 ساله مبتلا به ديابت نوع 1
226
اثربخشي بازي درماني به شيوه شناختي رفتاري بر كاهش رفتارهاي بيش فعالي در دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان مهر
227
اثربخشي بازي درماني در مشكلات رفتاري، حافظه كاري و علائم اختلال نقص توجه و بيشفعالي دانش آموزان دبستاني
228
اثربخشي بازي درماني دركاهش درد كودكان مبتلابه سرطان
229
اثربخشي بازي درماني شناختي- رفتاري بر اضطراب مدرسه دانش آموزان پسرنارساخوان مقطع پنجم ابتدايي
230
اثربخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر پرخاشگري و شادكامي دختران پايه چهارم ابتدايي شهرستان خاش
231
اثربخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر شدت پرخاشگري رابطه اي و آشكار وابعاد اضطراب مرتبط به اختلالات هيجاني كودكان مقطع ابتدايي
232
اثربخشي بازي درماني نمايشي برانگيزش تحصيلي، قضاوت اخلاقي و پرخاشگري دانش آموزان مقطع دبستان
233
اثربخشي بازي هاي توجهي بر كاهش نقايص عصب روانشناختي دانش آموزان پسردبستاني داراي نقص توجه همراه با بيش فعالي (ADHD): پژوهش مورد منفرد
234
اثربخشي بازي هاي توجهي بر ميزان كاركردهاي اجرايي كودكان با ناتواني هاي يادگيري عصب روان شناختي تحولي پيش از دبستان
235
اثربخشي بازي هاي عزت نفس بر انطباق پذيري مسير شغلي دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90
236
اثربخشي بازي هاي واجي بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر مقطع سوم ابتدايي
237
اثربخشي بازي‌هاي ادراكي حركتي بر مهارت‌هاي عصب روان‌شناختي كودكان داراي اختلال هماهنگي رشد (DCD)
238
اثربخشي برنامة مداخله اي بازآموزي اسنادي مبتني بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعي كرك و داج بر كاهش تعارض والد ـ نوجوان
239
اثربخشي برنامه آموزش شادي بر ميزان نشانه هاي افسردگي و عزت نفس كودكان مقطع ابتدايي شهر اسفهان
240
اثربخشي برنامه آموزش شادي بر ميزان نشانه هاي افسردگي و عزت نفس كودكان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
241
اثربخشي برنامه آموزش والدين آيبرگ بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي دانش آموزان پايه اول تا سوم دبستان در شهر اصفهان
242
اثربخشي برنامه آموزشي ذهن آگاهيمثبت بر استرس ادراك شده، حساسيت اضطرابي و كاهش علائم اضطرابي در نوجوانان داراي نشانه هاي اختلال اضطرابي اجتماعي
243
اثربخشي برنامه آموزشي مديريت خشم بربهزيستي روانشناختي و سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني پرخاشگر
244
اثربخشي برنامه تغيير ذهنيت دوئيك بر خلاقيت، حل مسئله و سرمايه اجتماعي كودكان تيزهوش متوسط اول شهر بندرعباس
245
اثربخشي برنامه توانبخشي شغلي مبتني بر نظريه شناختي اجتماعي بر سرمايه‌هاي روانشناختي افراد داراي آسيب نخاعي
246
اثربخشي برنامه زودهنگام كوئين بركاركردهاي اجرايي،آمادگي ورود به دبستان و و رفتارهاي جامعه پسند كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي دردوره آمادگي شهراصفهان
247
اثربخشي برنامه شادي سليگمن ب رشادكاميف سبك زندگي و هوش معنوي در بيماران ام اس
248
اثربخشي برنامه فرزند پروري مثبت(3P)بركاهش تنيدگي والديني مادران كودكان با آسيب شنوايي
249
اثربخشي برنامه گروهي فرزند پروري مثبت بر كاهش ابراز خشم مادران كودكان بيش فعال / كمبود توجه و كاهش مشكلات رفتاري كودكان
250
اثربخشي برنامه مبتني بر اقتصاد زيست انرژي و مقايسه آن با روش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس شغلي، نشانه هاي روان تني، حس انسجام و كيفيت زندگي كاركنان داراي نشانه هاي پريشاني
251
اثربخشي برنامه مبتني بر اقتصاد زيست انرژي و مقايسه آن با روش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس شغلي، نشانه هاي روان تني، حس انسجام و كيفيت زندگي كاركنان داراي نشانه هاي پريشاني
252
اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان
253
اثربخشي برنامه مديريت تلفيقي آفات بارويكردمدرسه درمزرعه (IPM/FFS): مطالعه موردي باغداران شهرستان دالاهو)كرندغرب (
254
اثربخشي برنامه ي آموزش كاهش زورگويي بر ميزان اين رفتارهاي كودكان پسر پايه هاي دوم و چهارم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
255
اثربخشي برنامه ي آموزش مبتني بر مهارت هاي اجتماعي بر ميزان رفتارهاي قرباني شدن كودكان پسر مقطع ابتدايي شهر اصفهان
256
اثربخشي برنامه يادگيري اجتماعي- هيجاني بر مهارتهاي اجتماعي و مديريت هيجان دانش آموزان داراي نقص شنوايي در مدارس عادي
257
اثربخشي برنامه¬هاي ورزشي اوقات فراغت بر كاهش وابستگي به نرم افزارهاي پيام¬رسان موبايلي
258
اثربخشي پروتكل "آموزش ريتم حسي-حركتي" نوروفيدبك بر كاهش علائم بيش فعاليتي و افزايش توجه در 4 كودك مبتلا به "اختلال بيش¬فعالي همراه با نقص توجه" و تحليل امواج مغزي آنها درطي فرايند درمان
259
اثربخشي پودمان آموزشي نمايش خلاق بر افزايش خود كارامدي و مهارت ارتباطي مربيان مهدكودك شهرستان بابل
260
اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي مغز بر بهبود توجه ديداري و شنيداري در افراد داراي نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
261
اثربخشي تحريك الكتريكي كورتكس مغز ) tDCS ) بر تمركز و اضطراب امتحان دانشآموزان دختر مقطع دبيرستان
262
اثربخشي تربيت جنسي بر دانش و نگرش جنسي و سلامت روان دانش آموزان نوجوان دختر متوسطه دوم شهرستان اهواز 1396-1397
263
اثربخشي تعديل سوگيري شناختي از طريق تصويرسازي مثبت بر سوگيري تفسيري، عاطفه و خلق در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي عمده
264
اثربخشي تفكر مثبت بر افزايش خلاقيت و مهارت هاي حل مسئله در دانش آموزان داراي اضطراب شهر تهران
265
اثربخشي تقويت حافظه فعال در بهبود مهارت هاي ديداري شنيداري كودكان مبتلا به اختلال يادگيري
266
اثربخشي تكليف خلاقانه/غيرخلاقانه و هدف همكارانه/رقابتي بر حس استقلال و هيجان هاي مثبت دانش آموزان دختر پايه نهم شهر يزد
267
اثربخشي تكنيكهاي فرامتني روايت درماني در كاهش افسردگي، اضطراب و استرس
268
اثربخشي تلفيقي موسيقي درماني و تمرين تنفس ريتميك در كاهش اضطراب آشكار و پنهان، استرس و افسردگي در ماه اخر بارداري زنان باردار
269
اثربخشي تن آرامي(ريلكسيشن) برمشكلات رفتاري هيجاني نوجوانان دختر شهرستان سيرجان
270
اثربخشي تن آرامي(يوگا) بر تاب آوري، انعطاف پذيري شناختي و بهبود كيفيت زندگي زنان سالمند
271
اثربخشي توان بخشي شناختي بر كاركردهاي اجرايي و سرعت پردازش اطلاعات در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس شهر كرمانشاه
272
اثربخشي توان¬بخشي شناختي بر توجه و حل مسئله كودكان با آسيب مغزي تروماتيك: مدل سلسله مراتبي سولبرگ و ماتيير
273
اثربخشي توانبخشي شناختي بر حافظه گذشته‌نگر و آينده‌نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شيمي درماني
274
اثربخشي توانبخشي شناختي حافظه كاري و بازداري پاسخ بر بهبود مشكلات خواب و نشانگان رفتاري كودكان مبتلا به نارسايي توجه/بيش فعالي
275
اثربخشي توانبخشي شناختي رايانه اي بر كاهش نارسايي شناختي و اجتناب شناختي دانش آموزان واجد نشانه هاي اختلال يادگيري خاص شهر كرمانشاه
276
اثربخشي توسعه خود تنظيمي بر آگاهي فراشناختي زبان آموزان و تاثير آن بر درك مطلب زبان آموزان متوسط ايران
277
اثربخشي توسعه خود تنظيمي بر آگاهي فراشناختي زبان آموزان و تاثير آن بر درك مطلب زبان آموزان متوسط ايران
278
اثربخشي جامع تجهيزات ﴿OEE﴾ در شركت يزد پيچ
279
اثربخشي حضور در محافل قرآني بر بهزيستي روان شناختي و سازگاري معنوي دانش‌آموزان مراكز شبانه‌روزي كرمان
280
اثربخشي حضور در محافل قرآني بر بهزيستي روان شناختي و سازگاري معنوي دانش‌آموزان مراكز شبانه‌روزي كرمان
281
اثربخشي خاطره پردازي ساختارمندگروهي برارتقاكيفيت زندگي وشادكامي سالمندان
282
اثربخشي خود تنظيمي هيجاني بر پردازش هيجاني، ناگويي هيجاني و بهزيستي روانشناختي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
283
اثربخشي خودتنظيمي هيجاني مادران داراي كودكان با اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي در افزايش خودكارآمدي و كاهش استرس والديني
284
اثربخشي داروي گياهي بادرنجبويه بر كاهش اضطراب امتحان و بهبود مؤلفه‌هاي زيستي اضطرابدر دختران دانش‌آموز دوره دوم و سوم هنرستان
285
اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بر كاهش اجتناب شناختي و ترس از ارزيابي منفي در دانش¬آموزان دختر داراي علايم اضطراب اجتماعي
286
اثربخشي درمان پذيرش و تعهد گروهي بر شاخص هاي درد، استرس، اضطراب، افسردگي، فاجعه پنداري و رضايتمندي از زندگي در بيماران مرد مبتلا به درد مزمن
287
اثربخشي درمان پيشگيري ازعودمبتني برذهن آگاهي برابعاد دشواريهاي تنظيم هيجان وولع مصرف بيماران وابسته به مت آمفتامين (شيشه )
288
اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر طرح‌واره‌هاي معنوي- اسلامي و رفتاردرماني شناختي گروهي بر اضطراب و افسردگي زنان باردار و سلامت جسماني نوزادان آن‌ها
289
اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر طرح‌واره‌هاي معنوي- اسلامي و رفتاردرماني شناختي گروهي بر اضطراب و افسردگي زنان باردار و سلامت جسماني نوزادان آن‌ها
290
اثربخشي درمان رفتاري- فراشناختي به صورت گروهي بر باورهاي هراس، فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر بيماران زن مبتلا به هراس شهر اصفهان
291
اثربخشي درمان شبيه سازي ذهني بر خود كنترلي و اميد به زندگي افراد داراي لكنت زبان 18 تا 40 ساله شهر تهران
292
اثربخشي درمان شبيه سازي ذهني بر كاهش اضطراب اجتماعي و بهبود عملكرد رواني – اجتماعي در افراد مبتلا به لكنت زبان،بين سنين 15 تا 25 شهر تهران
293
اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر سردمزاجي جنسي و رضايت زناشويي زنان افغانستان (شاغل به تحصيل و تحصيل كرده در دانشگاه‌هاي‌ايران)
294
اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر كاهش عود اعتياد به مواد مخدر در دانشجويان و تاثير آن بر افزايش انگيزش پيشرفت آنان
295
اثربخشي درمان شناختي - رفتاري، آموزش‌ رواني و مقابله‌درماني بر كاهش شدت علائم شيدايي، افزايش بينش به اختلال، و بهبود كاركردهاي اجرايي بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي نوع 1 در فاز شيدايي
296
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب، افسردگي و روابط با همسالان در كودكان نابيناي شهر اصفهان
297
اثربخشي درمان شناختي -رفتاري بركاهش علائم كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي (ADHD)
298
اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه زوجي بر اعتماد به نفس جنسي، تصوير تناسلي شخصي و اضطراب جنسي زنان متأهل مبتلا به واژينيسم
299
اثربخشي درمان شناختي- رفتاري تلفيقي با مديريت استرس بر بهبودي و كاهش عود نشانه هاي مبتلايان به كهير با در نظر گرفتن نقش ميانجي ويژگي هاي شخصيتي
300
اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي ، ورزش هوازي ودارودرماني بر سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
301
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر مديريت هيجان – تحمل پريشاني – نشانه هاي استرس پس از سانحه و كيفيت خواب در آتش نشانان شهر اصفهان
302
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان توجه انتخابي، نگراني از تصوير بدني و شفقت به خود نوجوانان داراي نشانگان اختلال بدشكلي بدن
303
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري بر " ادراك خود" در ميان دانش آموزان تيزهوش با اختلال هاي يادگيري
304
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري مادران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان آنها
305
اثربخشي درمان طرحواره‌هاي هيجاني (EST) بر دشواري‌هاي تنظيم هيجان، مهارت‌هاي ارتباطي و طرحواره‌هاي هيجاني در زنان قرباني كودك‌آزاري و غفلت
306
اثربخشي درمان فراتشخيصي بر نگراني، نشخوار فكري، احساس گرفتاري و بي‌حوصلگي روان‌شناختي مادران افراد داراي اختلال طيف اوتيسم
307
اثربخشي درمان گروهي شناختي رفتاري بر ناگويي هيجاني، كيفيت زندگي و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
308
اثربخشي درمان گروهي شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان استرس، اضطراب و افسردگي دانش آموزان مقطع اول دبيرستان تيزهوشان دخترانه يزد
309
اثربخشي درمان گروهي فراشناخت مبتني بر ذهن آگاهي انفصالي بر خود كنترلي، يكپارچگي، تهي سازي خود و علائم افسردگي در دانشجويان افسرده (غير باليني) دانشگاه اصفهان
310
اثربخشي درمان گروهي فراشناخت مبتني بر ذهن اگاهي انفصالي بر انعطاف پذيري شناختي، كمال گرايي، تنظيم شناختي هيجان و علايم دانشجويان داراي نشانه هاي اضطراب فراگير
311
اثربخشي درمان گروهي مبتني بر كيفيت زندگي بر سلامت رواني، بهزيستي ذهني و عملكرد تحصيلي نوجوانان پسر
312
اثربخشي درمان گروهي مبتني بر مدل فراشناختي ذهن آگاهي انفصالي بر اضطراب افسردگي و فشارخون بيماران زن مبتلا به فشارخون
313
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي بيماران پسوريازيس استان اصفهان
314
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اضطراب امتحان و تابآوري تحصيلي دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه
315
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روان شناختي و نشخوار فكري در معتادان تحت درمان متادون كرمانشاه
316
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و بهبود رابطه والد فرزندي در مادران داراي كودك كم توان ذهني شهرستان دزفول
317
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سبك هاي حل تعارض و شفقت خود در زوجين آشفته شهر كرمانشاه
318
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سرمايه روان¬شناختي ام اس با نوع شخصيت BIS و BAS (سيستم هاي مغزي رفتاري)
319
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كاهش توجه متمركز بر خود، بهبود باورهاي خودكارآمدي اجتماعي و كاهش علايم اختلال اضطراب اجتماعي در دانشجويان مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان
320
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كمال‌گرايي، تنظيم هيجان و راهبردهاي مقابله‌اي در بيماران مبتلا به ميگرن
321
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كيفيت زندگي و سرمايه روانشناختي افراد مبتلا به سرطان مري
322
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر سرمايه روانشناختي و احساس تنهايي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره(
323
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد در ترس از ارزيابي منفي، توجه متمركز بر خود و تنظيم هيجان نوجوانان داراي فوبي
324
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد گروهي بركاهش علائم افسردگي ناشي از وابستگي به مواد مخدر در مردان وابسته به مواد
325
اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر كاهش اظطراب دانشجويان پيام نور پيرانشهر
326
اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر ميزان مشكلات دلبستگي ، روابط با همگنان و اختلالات رفتاري....
327
اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي كودك محور بر كاهش نشانه هاي افسردگي دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان
328
اثربخشي درمان مبتني بر مدل فرانظري بر خودكارآمدي پرهيز، راهبردهاي مقابله‌اي و سلامت روان بيماران مرد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون در شهر نجف آباد
329
اثربخشي درمان مبتني برپذيرش وتعهد برافزايش رضايت زناشويي وعملكرد خانواده همسران جانباز وآزاده استان كرمانشاه
330
اثربخشي درمان متمركز بر شفقت بر اضطراب مرگ و نظم بخشي هيجاني زنان سالمند شهر شهركرد
331
اثربخشي درمانگري چندوجهي آرنولد لازاروس برتنيدگي ادراك شده و ارتقاء شاخص هاي سلامت در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
332
اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر كارآيي و توانمندسازي دبيران دبيرستان شهرستان طبس
333
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر عملكرد جنسي و خلق منفي و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار
334
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس برپردازش هيجاني ، شفقت خود و انعطاف پذيري تصوير بدن در دختران داراي انحراف تصوير بدني
335
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس و درمان رفتاري شناختي گروهي بر عوامل جسماني و روان شناختي بيماران پسوريازيس
336
اثربخشي راهبردهاي مقابله بااسترس بر كاهش علائم استرس نوجوانان مبتلا به سرطان
337
اثربخشي راهبردهاي يادگيري بربهبود توجه و حافظه و هوش سيال دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه 15 تهران
338
اثربخشي رعايت اصول طراحي آموزشي (14 اصل چند رسانه اي ون مينبور و كستر) بر بار شناختي موضوعات يادگيري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي
339
اثربخشي رعايت اصول طراحي آموزشي )41 اصل چند رسانه اي ون مرينبور و كستر( بر بارشناختي موضوعات يادگيري در محيط هاي يادگيري چندرسانه اي
340
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك به شيوه گروهي (با تكيه بر مولفه‌هاي هوشياري فراگير بنيادين، تحمل پريشاني، تنظيم هيجاني) بر نشانه‌هاي اختلال شخصيت مرزي در دانشجويان دانشگاه زنجان
341
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك و درمان متمركز بر هيجان بر حافظه هيجاني و شاخص هاي روان شناختي بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير
342
اثربخشي رفتار درماني ديالكتيكي بر افسردگي، تنظيم هيجان و عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بوشهر‌
343
اثربخشي رفتار درماني شناختي بر كاهش افسردگي، اضطراب و استرس مادران داراي فرزند كم توان ذهني
344
اثربخشي رفتار درماني شناختي بر كيفيت زندگي، كاهش افسردگي و اضطراب بيماران مرد معتاد مبتلا به اچ آي وي مثبت زير پنجاه سال در شهر سنندج
345
اثربخشي رفتار درماني شناختي در ارتقاي جرات ورزي، عزت نفس، سلامت روان و كاهش كمرويي در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهرستان هنديجان
346
اثربخشي رفتار درماني عقلاني - هيجاني اليس بر فرسودگي زناشويي در زنان نابارور
347
اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك بر تعارض زناشويي و عملكرد خانواده زنان متأهل مبتلا به اختلال دوقطبي
348
اثربخشي رو اندرماني مثبت بر شادماني، قدرداني و بهزيستي روانشناختي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
349
اثربخشي روان پويشي كوتاه مدت گروهي بر عزت نفس افراد مبتلا به اظطراب اجتماعي ،مراجعه كننده به بيمارستان ابن سينا شيراز
350
اثربخشي روان درمانگري مثبت‌گراي مبتني بر كيفيت زندگي بر راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان، تاب آوري و اميد مبتلايان به بيماري قلبي عروق كرونر
351
اثربخشي روان درماني شناختي رفتاري بر شدت درد و عملكرد جنسي زنان يائسه
352
اثربخشي روان درماني شناختي رفتاري بر شدت درد و عملكرد جنسي زنان يائسه
353
اثربخشي روان درماني مبتني بربهبود كيفيت زندگي ورايحه درماني با اسانس اسطوخدو بر عواطف وسلامت روان زنان سالمند
354
اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان
355
اثربخشي روان‌درمانگري چند بعدي با جهت‌گيري مذهبي بر هويت‌يابي و سلامت روان دختران نوجوان
356
اثربخشي رواندرمانگري/آموزش مبتني بر كيفيت‌زندگي با جهت‌گيري اسلامي بر بهزيستي روانشناختي، بهزيستي معنوي، كيفيت‌زندگي و افسردگي دانشجويان افسرده اساسي و بهنجار دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري
357
اثربخشي رواندرماني مبتني بر پذيرش و تعهد در ارتقاء شادكامي و سازگاري تحصيلي دانشآموزان
358
اثربخشي رواندرماني مثبت بر ارتقا توانمندي هاي شخصيتي اميد، خوش‌بيني، سرزندگي، پشتكار و كاهش علائم افسردگي در مراجعين افسرده‌خو.
359
اثربخشي روايت درماني به شيوه ي زوجي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
360
اثربخشي روش آموزشي UCMAS برنگرش رياضي، اضطراب رياضي و توانايي حل مسئله دانش آموزان دختر پايه پنجم دوره ابتدايي شهر اصفهان
361
اثربخشي روش پاسخدهي محور(( PRT در افزايش تعامل اجتماعي كودكان اوتيسم 6-12و كاهش تنيدگي والدين آنها
362
اثربخشي روش تدريس فعال مشاركتي بر خلاقيت دانش اموزان
363
اثربخشي روش تدريس كاوشگري بر تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي درس علوم دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي ناحيه دو شهر كرمان در سال تحصيلي 1394- 1393
364
اثربخشي روش تدريس مشاركتي اسلاوين بر اهمال كاري تحصيلي و خلاقيت هيجاني دانش آموزان دبستان شهيد جوادي شهرستان فردوس
365
اثربخشي روش تدريس يادگيري در حد تسلط برسرزندگي تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه دهم متوسطه دوم ناحيه 4اصفهان دبيرستان هاي دخترانه دردرس ادبيات فارسي
366
اثربخشي روش تقويت حافظه دن بر حافظه فعال (كاري) كودكان نارساخوان
367
اثربخشي روش گشتالت درماني گروهي در كاهش اضطراب اجتماعي دانش آموزان دختر مراجعه كننده به مركز مشاوره آموزش و پرورش شهر سنندج
368
اثربخشي روش مداخله اي شن بازي درماني بر رشد شناختي كودكان ناتوان ذهني آموزش پذير شهر اصفهان
369
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بر طلاق عاطفي، صميميت زناشويي و تعهد زناشويي زوجين متقاضي طلاق
370
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بر طلاق عاطفي، صميميت زناشويي و تعهد زناشويي زوجين متقاضي طلاق
371
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بركاهش تعارضات زناشويي، كاهش دلزدگي زناشويي و افزايش كيفيت زندگي زناشويي زوجين متعارض
372
اثربخشي رويكرد زوج درماني شناختي – رفتاري بركاهش تعارضات زناشويي، كاهش دلزدگي زناشويي و افزايش كيفيت زندگي زناشويي زوجين متعارض
373
اثربخشي رويكرد مبتني بر شفقت بر سبك زندگي، صميميت زناشويي و عملكرد جنسي زنان يائسه
374
اثربخشي زوج درماني سيستمي شناختي گاتمن بر رضايت جنسي ، بخشودگي ، شادكامي و طرحواره هاي ناسازگار زوجين
375
اثربخشي زوج درماني مبتني بر خود نظم بخشي كوتاه مدت SRCT بربهزيستي روان شناختي وبهبود جو خانواده وكاهش تعارضات زناشويي در زوجهاي متقاضي طلاق
376
اثربخشي زوج درماني هيجان مدار بر تنظيم هيجاني و بهزيستي روانشناختي زنان نابارور تهران
377
اثربخشي زوج‏درماني مبتني بر دلبستگي بر ترس از صميميت و بخشش زوجين متاهل شهر تهران
378
اثربخشي سايكودرام بر افسردگي و ابرازگري هيجاني بيماران رواني مزمن مبتلا به اختلالات دو قطبي
379
اثربخشي سايكودراما با رويكرد ايفاي نقش بر مهارت هاي اجتماعي و كاهش اعتياد به اينترنت در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
380
اثربخشي سايكودراما با محتواي تحليل رفتار متقابل بر دشواري‌هاي تنظيم هيجاني و عملكرد اجتماعي-انطباقي دختران نوجوان بدسرپرست
381
اثربخشي سد پلرود رودسر بر توسعه اقتصادي روستاهاي پاياب
382
اثربخشي سه شيوه تدريس(پاورپوينت، فيلم آموزشي و سنتي) بر خودپنداره تحصيلي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان در درس علوم تجربي پايه اول(هفتم) دوره اول متوسطه شهرستان مهريز
383
اثربخشي سيستم ارتباطي مبادله تصوير (پكس) بر ارتباط كلامي و غير كلامي و مهارت هاي ارتباطي و كاهش پرخاشگري كودكان مبتلا به اتيسم
384
اثربخشي شفقت درماني مبتني بر بخشش و قدرداني بر بهباشي زنان مطلقه شهر كارون
385
اثربخشي شن بازي درماني براضطراب و انكيزه پيشرفت دانش اموزان دوره اول ابتدايي ناحيه يك كرمان
386
اثربخشي شن بازي درماني بركاهش اختلالات رفتاري كودكان پيش دبستاني
387
اثربخشي شناخت - رفتار درمانگري سالمندي﴿CBTO﴾ بر بهبود نشانه هاي مرضي، همبسته هاي شناختي و برخي رفتارهاي مرتبط با سلامت در مبتلايان به بيماري پاركينسون ﴿Pd﴾
388
اثربخشي شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي برميزان استرس،اضطراب،افسردگي وكيفيت زندگي مادران كودكان داراي اختلال كمبود توجه و بيش فعالي(ADHD)جزيره قشم
389
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس ادراك شده، سرمايه‌هاي روانشناختي و پردازش هيجاني زنان مبتلا به سرطان پستان
390
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب، افسردگي و ذهن آگاهي در دختران هشت تا سيزده سال بدسرپرست
391
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افزايش ابراز وجود و كاهش اضطراب اجتماعي دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان نظر آباد 14-16 ساله
392
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم شناختي-هيجاني، آلكسي تايميا، تفكر ارجاعي، قند خون و هموگلوبين A1C در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
393
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و باورهاي غيرمنطقي زنان زنداني در زندان هاي شهر تهران
394
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر نگرش هاي ناكارآمد و روحيه رقابت همكاري در دانشجويان ورزشكار زن دانشگاه هاي – شهر كرمانشاه
395
اثربخشي شناخت درماني مبتني برذهن آگاهي برنظم جويي شناختي هيجاني وطرحواره هيجاني فرزندان طلاق
396
اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر ناكارآمدي شناختي، كاركرد حافظه، احساس خستگي بر روي زنان مبتلابه مولتيپل اسكلروزيس
397
اثربخشي شيوه درماني مراقبت آغوشي مادرانه ﴿كانگرويي﴾ نوزادان با وزن كم، بر سازگاري ، سلامت رواني و ميزان فشار رواني مادران
398
اثربخشي شيوه مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهزيستي روان¬شناختي، كيفيت زندگي و تنظيم هيجان بيماران مبتلا به لوپوس
399
اثربخشي طرحواره درماني با رويكرد مثبت گرا در بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايت از زندگي زوجين
400
اثربخشي طرحواره درماني با رويكرد مثبت‌گرا در بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايت از زندگي زوجين
401
اثربخشي طرحواره درماني بر افسردگي مزمن در دانشجويان دانشگاه اصفهان
402
اثربخشي طرحواره درماني بر انگيزش وسازگاري تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه ي دوم شهر كرمانشاه
403
اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود باورهاي ارتباطي و سازگاري زناشويي زوجين با مشكلات زناشويي شهر كرمانشاه
404
اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر كاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعي، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان
405
اثربخشي طرحواره هاي درماني هيجاني بر تنظيم هيجان و زودانگيختگي افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در شهر كرج
406
اثربخشي طرحواره هاي درماني هيجاني بر تنظيم هيجان و زودانگيختگي افراد مبتلا به سوء مصرف مواد در شهر كرج
407
اثربخشي فراشناخت درماني بر ارتقاء سبك زندگي سلامت محور و عملكرد معنوي بيماران قلبي تيپ آ
408
اثربخشي قصه خواني گروهي با رويكرد مثبت نگر بر همدلي و نوع دوستي كودكان پيش دبستاني شهر كرمانشاه
409
اثربخشي قصه درماني بر سازگاري اجتماعي و احساس تنهايي معلولان جسمي و حركتي مقطع ابتدايي شهر تهران
410
اثربخشي قصه گويي بر رشد اجتماعي كودكان پيش دبستاني
411
اثربخشي قصه گويي بر ميزان سازگاري اجتماعي حافظه وادراك دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير اول ابتدايي
412
اثربخشي كاهش استرس مبتىي بر ذهن آگاهي بر كمرويي و خودپىذار تحصيلي دانش آموزان
413
اثربخشي گروه درماني شناختي – رفتاري بر بهبود نارضايتي از تصوير بدني، خودپنداره و روابط صميمي در دختران نوجوان شهر برازجان
414
اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير
415
اثربخشي گروه درماني شناختي -رفتاري بركاهش افسردگي زندانيان HIVمثبت
416
اثربخشي گروه درماني شناختي -رفتاري بركيفيت زندگي مرتبط با سلانت بيماران مبتلا به ئشانگان روده تحريك پذير
417
اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري مبتني بر شيوه مقابله و فشار بر كيفيت زندگي، اختالالت اضطرابي، در كودكان داراي والدين وابسته به مواد در شهرستان بم
418
اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس والديني و رابطه والد فرزندي مادران داراي نوجوان مبتلا - به تالاسمي ماژور در كرمانشاه
419
اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و تنظيم شناختي هيجان دختران نوجوان خانواده هاي طلاق شهرستان نهاوند
420
اثربخشي گروه درماني وجودي بر معناجويي، احساس تنهايي و روابط بين فردي سالمندان
421
اثربخشي ليزر كم توان در درمان درد مچ دست
422
اثربخشي متغيرهاي مهارت استفاده ازوب ساي توطرزتلقي ازوب-سايت برتصميم خريدمشتريان
423
اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع 2
424
اثربخشي مداخلات روانشناختي بر شاخصهاي سلامت جسمي و رواني بيماران ديابتي نوع 2
425
اثربخشي مداخلات زودهنگام آموزشي بر شايستگي رياضي كودكان پسر پيش دبستاني شهر اصفهان
426
اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري بر مشكلات رفتاري، عزت نفس و خودكارآمدي دختران نوجوان محروم از پدر
427
اثربخشي مداخلات عصب روانشناختي بر خودپنداره، كاركردهاي اجتماعي انطباقي و نشانه هاي حركتي كودكان داراي اختلال هماهنگي رشد(DCD)
428
اثربخشي مداخله اثر بخشي شناختي رفتاري مبتني برالگوي مارلت برروي بهبود و پيشگيري از بازگشت در گروهي از سوء مصرف كنندگان مواد افيوني
429
اثربخشي مداخله التقاطي ﴿رويكردهاي بازسازي شناختي، مهارتهاي مقابله اي شناختي- رفتاري﴾ بر مهارت هاي اجتماعي و خودكار آمدي بين فردي در دانشجويان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعي دانشگاه اصفهان
430
اثربخشي مداخله ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر انعطاف پذيري روانشناختي، تحمل پريشاني و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
431
اثربخشي مداخله رفتاردرماني شناختي بر كيفيت خواب مراجعه كنندگان به مراكز درماني استان تهران
432
اثربخشي مداخله زود هنگام مبتني بر مدل دنور بر مهارت هاي اجتماعي، ارتباطي و مهارت بازي كودكان مبتلا به اختلال طيف اتيسم
433
اثربخشي مداخله سايكودراما بر مهارت هاي اجتماعي و تثبيت جهت گيري هاي هويت نوجوانان دختر مدارس راهنمايي شهر اصفهان
434
اثربخشي مداخله شناختي - رفتاري گروهي تلفيقي با مصاحبه انگيزشي برافزايش سلامت روان ،بهبودي و پيشگيري از عود گروهي از وابستگان به موادافيوني تحت درمان نگهدارنده با متادون شهر گرگان
435
اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر نگرش هاي ناكارآمد انتخاب همسر وانتظارات زناشويي دانشجويان دختر دانشگاه رازي
436
اثربخشي مداخله فرا شناختي بر علائم بيماران مبتلا به اختلال بدشكلي بدن
437
اثربخشي مداخله فراشناختي بر علائم بيماري و باورهاي فراشناختي در بيماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعي
438
اثربخشي مداخله گروهي مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر اضطراب امتحان و اختلالات روانشناختي در دانش آموزان پسر داوطلب كنكور سراسري شهر تهران
439
اثربخشي مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) برآمادگي تغيير و اشتياق درمان ، تحمل پريشاني و خطر عود بيماران در حال ترك شيشه
440
اثربخشي مداخله مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب و استرس ادراك شده افراد مبتلا به فوبياي تزريق دندانپزشكي
441
اثربخشي مداخله مديريت استرس به شيوه شناختي-رفتاري بر علايم روانشناختي، كيفيت زندگي و شدت فشار خون بيماران زن مبتلا به فشار خون
442
اثربخشي مدل‌سازي ويدئويي بر مشكلات رفتاري و مهارت‌هاي اجتماعي كودكان با اختلال رفتاري و تنظيم شناختي هيجان مادران آنها
443
اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي-رفتاري بر علائم سوگ و اختلال استرس پس از سانحه دختران نوجوان داغديده مهاجر افغاني
444
اثربخشي مديريت روستايي بر توسعه پايدار روستايي
445
اثربخشي مديريت شناختي- رفتاري استرس بر علائم نورولوژيكي و روانشناختي بيماران زن مبتلا به سرگيجه ي روان تني
446
اثربخشي مشاوره شغلي توان - مبنا بر كاوشگري شغلي،خودكارآمدي و باورهاي ناكارآمد شغلي فارغ التحصيلان بيكار ساكن اسلامآباد غرب
447
اثربخشي مشاوره شغلي توان-مبنا بر كاوشگري شغلي، خودكارآمدي و باورهاي ناكارآمد شغلي فارغالتحصيلان بيكار ساكن اسلامآباد غرب
448
اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس و خودپنداره ي دانش آموزان دختر داراي والد معتاد دوره دوم متوسطه شهرستان سرباز
449
اثربخشي معنا درماني به شيوه ي گروهي بر كيفيت زندگي بيماران ام اس شهرستان گرگان
450
اثربخشي معنادرماني بر ابرازوجود و سازگاري عاطفي زنان مبتلا به تعارضات زنا شويي .
451
اثربخشي معنادرماني بر پيروي از درمان ، سلامت عمومي وكاهش شدت نشانه هاي مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
452
اثربخشي معنادرماني فرانكل بر كاهش افسردگي سالمندان منطقه ده شهر تهران
453
اثربخشي معنويت درماني بر ابرازوجود، تفكر انتقادي وخودكارآمدي نوجوانان( دانش آموزان متوسطه (1)
454
اثربخشي معنويت درماني بر افزايش همدلي و ذهن آگاهي زنان مبتلا به سرطان پستان
455
اثربخشي معنويت درماني گروهي بر بهبود اميد به زندگي و سبك زندگي در بيماران سرطاني
456
اثربخشي معنويت درماني گروهي بر بهبود اميد به زندگي و سبك زندگي در بيماران سرطاني
457
اثربخشي ملودي هاي موسيقي كردي بركاهش افسردگي دانشجويان خوابگاهي
458
اثربخشي مهارت هاي زناشويي بر اساس مدل گاتمن بر رضايت زناشويي،رضايت جنسي و تاب آوري
459
اثربخشي مهارت هاي زندگي بررشداجتماعي نوجوانان معلول ذهني آموزش ژذير
460
اثربخشي مهارت‌هاي زندگي بر وابستگي به فضاي مجازي و قلدري سايبري در نوجوانان منطقه 3 شهر تهران
461
اثربخشي مهارتهاي مثبت انديشي بر نگراني و اضطراب مرگ در سالمندان
462
اثربخشي موبايل بانك در معرفي خدمات بانكي مورد مطاله بانك اقتصادي نوين
463
اثربخشي موسيقي درمانگري فعال بر گرايش هاي اجتماعي/ هيجاني و كاهش نشانه‌هاي جسماني ناشي از شيمي درماني در كودكان مبتلا به سرطان
464
اثربخشي موسيقي درماني بر عزت نفس، كيفيت زندگي و بهبود نشانگان زنان مبتلا به افسردگي
465
اثربخشي موسيقي درماني بر كاركردهاي اجرايي، علايم برون نمود، علايم درون نمود، نشانه هاي اضطراب و علايم نافرماني دانش آموزان دختر داراي نشانه هاي نافرماني مقابله اي همايند با اضطراب
466
اثربخشي موسيقي درماني بر مهارتهاي حركتي و مهارتهاي اجتماعي كودكان با سندرم داون در شهر بندرعباس
467
اثربخشي موسيقي درماني برپرخاشگري وسلامت روان نوجوانان 12تا18 سال مراكز شبه خانواده طبس
468
اثربخشي نقاشي درماني برمهارت هاي اجتماعي پسران كم توان ذهني آموزش پذير
469
اثربخشي هنردرماني با رويكرد نقاشي بر راهبردهاي مقابله اي و ترس دانش آموزان پايه ي اول و دوم ابتدايي شهرستان بجنورد
470
اثربخشي هنردرماني با رويكرد نقاشي بر مهارت هاي اجتماعي وتكانشگري كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي
471
اثربخشي هوش معنوي بر عزت نفس و رضايتمندي از زندگي زنان مطلقه زير 50 سال كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بجستان
472
اثربخشي هيپنوتراپي شناختي رفتاري بر ادراك درد، باورهاي درد و خودكارآمدي در بيماران مبتلا به كمردرد مزمن
473
اثربخشي واقعيت درماني (نظريه انتخاب) ويليام گلاسر بر كيفيت زندگي و خود كارآمدي زنان مطلقه 18-23 ساله
474
اثربخشي واقعيت درماني بر بحران هويت، خود تعيين گري و تاب¬آوري روانشناختي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني بد سرپرست
475
اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر تاب آوري و افسردگي واضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان سينه
476
اثربخشي وداخله مديريت استرس به شيوه شناختي- رفتاري بر رضايت زناشويي، سلامت ذهن و كيفيت زندگي زنان نابارور مراجعه كننده به كلينيك هاي زنان و نازايي شهر يزد
477
اثربخشي يك دوره تمرين درماني درآب بر زنان مبتلا به استئو آرتريت زانو
478
اثربخشي يك دوره توانبخشي ورزشي بر ميزان اضطراب، افسردگي و شكايات جسماني بيماران CABG
479
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ر ن‍اب‌ آوري‌ وب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ن‌ ح‍س‍ي‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ م‍رك‍ز رع‍د ش‍ه‍ر ك‍رج‌
480
اثربكارگيري روش COQ درفرآيندتصميمات مديران فروشگاههاي زنجيره اي رفاه اصفهان
481
اثرپذيري انديشه هاي امام خميني از قرآن و سنت در موضوع حاكميت
482
اثرپذيري و اثرگذاري لافونتن در ادب تعليمي ايران
483
اثرپراكندگي فونونهاي اپتيكي برتحرك الكتروني سدكوانتومي نانوتر انزيستورهاي
484
اثرپرايمينگ هورموني بر شاخص هاي جوانه ¬زني چهارتوده بذري گياه دارويي رازيانه تحت تاثير تنش شوري و خشكي
485
اثرپلت كردن بذر و استفاده ازبازدارنده هاي جوانه زني درگونه هاي يونجه ماشك و اسپرس به منظور بذركاري پائيزه
486
اثرتاريخ كاشت وتنش خشكي بر ميزان عملكردواجزاي عملكردذرت شيرين SC403
487
اثرتزريق ناخالصي مغناطيسي بر خواص الكتروني ومغناطيسي نانوسيم هاي نيتريد آلومينيوم
488
اثرتغذيه تكميلي بررشدوبرخي ازخصوصيات توليدمثلي بره هاي نروماده نژادسنجابي
489
اثرتغذيه تكميلي برعملكردرشد،خصوصيات لاشه والگوي توسعه وتكامل فوليكرلهاي توليدكننده الياف دربره هاي شيرخوارسنجابي
490
اثرتغذيه تكميلي درزمان جفتگيري وآخرآبستني برخصوصيات توليدمثلي ميشهاي سنجابي
491
اثرتغذيه سطوح مختلف دو نوع پروبيوتيك روي عملكرد جوجه هاي گوشتي
492
اثرتغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه گون گزي در غرب استان اصفهان با استفاده از مدل هاي پراكنش گونه اي
493
اثرتمرينات موازي برتوسعه قدرت
494
اثرتمرينات هوازي برخي ازعوامل خطرزاي بيماري شريان كرونري دربيماران مولتيپل اسكلرو(MS)
495
اثرتنش پسماندروي عمرخستگي شافت دوار
496
اثرتنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني و صفات فيزيولوژيكي جمعيت‌هاي 5 گونه اسپرس بومي Onobrichis sp. در شرايط ژرميناتور و گلخانه
497
اثرتنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني و صفات فيزيولوژيكي جمعيت‌هاي 5 گونه اسپرس بومي Onobrichis sp. در شرايط ژرميناتور و گلخانه
498
اثرتنش خشكي در مرحله رشد رويشي وزايشي برعملكرد واجراء آن وبرخي خصوصيات فيزيولوژيك برخي ارقام سويا
499
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
500
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
501
اثرتنظيم كننده هاي رشدي و نوع ريز نمونه بركشت درون شيشه اي گياه چوير Ferulago angulata
502
اثرجنس صفحه جاذب ونسب عمق به ارتفاع كانال برعملكردحرارتي هوا گرمكن خورشيدي
503
اثرخاك ورزي وكودشيميائي برخصوصيات فيزيكي ،حركت املاح ومرفولوژي ريشه ذرت درخاك لورك
504
اثرخوردگي حفره¬اي و ترك اوليه روي عمر خستگي صفحات فولادي تحت بارگذاري سيكلي
505
اثردرماني كپسول روغن نعناع (كولپرمين) در سندروم پيش از قائدگي
506
اثردريافت اطلاعات غير همزمان در تشخيص ايمني سازه به كمك شبكه حسگر بي‎سيم غيرمتمركز
507
اثردريافت مكمل كرستين بر پارامترهاي فيزيولوژيكي و عملكرد بدني ، اينترلوكين - 8 و 8- ايزوپرستان افراد فعال پس از يك جلسه تمرين ورزشي حاد
508
اثردونوع برنامه تمريني 4 هفته اي مقاومتي وپليومتريك برعملكرد فوتباليست هاي پسر51 تا71 سال
509
اثرروش تهيه برعملكرد كاتاليست اكسيدباريم درتوليدبيوديزل
510
اثرروشهاي مختلف پرايمينگ بذر برخصوصيات جوانه زني وگياهچه اي دورقم گندم نان
511
اثرزبري سطوح درهدايت الكتريكي لايه هاي نازك فلزي
512
اثرساليسيليك اسيد بر برخي پاسخ هاي مولكولي و فيزيولوژيك گياه .Artemisia aucheri BOISS تحت تنش خشكي
513
اثرسبك مديريت برانگيزش كاركنان ورضايت مندي ارباب رجوع درشعب بانك كشاورزي شهرستان گنبد كاووس
514
اثرسرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو اكو (دوره زماني 2009-1990)
515
اثرسلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان بر پذيرندگي سلول هاي پوششي اندومتر و چسبندگي سلول هاي تروفوبلاست در موش
516
اثرسنجي اجراي ضوابط افزايش تراكم ساختماني در شهر تهران « نمونه موردي : كوي صاحبقرانيه »
517
اثرسنجى رفتار عابرين پياده بر ظرفيت تقاطعات
518
اثرسنجي طرح هدفمندسازي يارانه ها در وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي دودهك پايين درآمدي (مطالعه موردي: استان مركزي)
519
اثرسنجي طرح هدفمندسازي يارانه¬ها در وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي دودهك پايين درآمدي(مطالعه موردي: استان مركزي)
520
اثرسياست هاي پولي ومالي دولت برتورم
521
اثرسيليكون برمقاومت به شوري دردوگياه نخود(Cicer arietinumL.)وذرت (Zea maysL.)
522
اثرشرايط گرم شدن سريع
523
اثرشكل موج بر خواص خوردگي، سختي و مورفولوژي پوشش هاي حاصل از آبكاري نيكل
524
اثرشناخت درماني گروهي با رويكرد عقلاني - هيجاني - رفتاري اليس بر روي بازخوردهاي ضد اجتماعي و افكار خودكار منفي در ميان زنان بزهكار
525
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
526
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
527
اثرشناسايي برند و پرداخت عادلانه درك شده بر رضايت شغلي و عملكرد فروشنده با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
528
اثرعصاره آبي سرشاخه گلدارگياه اسطوخودوس برضبط وفراخواني حافظه درموش سفيدكوچك نر
529
اثرعصاره متانولي پوسته خارجي دارچين وتمرينات هوازي متوسط برروي شاخصهاي استرس به دنبال ورزش درمانده ساز دررت
530
اثرعمل آوري هاي فيزيكي وشيميايي برروندتوليدگازآزمايشگاهي واجزاي پروتئين خام درواريته هاي مختلف دانه كلزابااستفاده ازسيستم CNCPS
531
اثرغلظت سيليكات سديم دربهسازي خاك به روش تزريق الكتروكنتيك غيرفعال
532
اثرفايبرهاي خم شده بر پارامترهاي مقاومتي ماسه
533
اثرفشارهيدرواستاتيك بربلوغ تخمكهاي به دست آمده ازفوليكول هاي تخمدان پلي سيستيك موش
534
اثرفيلترسازي فعال وغيرفعال درميراكردن نوسانات اغتشاشي درموتورهاي القايي
535
اثركانون توجه براكتساب ،يادداري وانتقال مهارت پرتاب دارت دررده هاي سني مختلف (كودكان ،بزرگسالان وسالمندان )
536
اثركاهش نويز (اغتشاش) بر روي معيار وابستگي خطي و غيرخطي در سريهاي زماني مالي
537
اثركشندگي نانو سيليكا﴿Sio2)،نانو اكسيد مس ﴿Cuo) و نيمارين﴿neemarin) روي بيد غلات....
538
اثركم كاري تيروئيدالقاءشده باپروپيل تيواوراسيل (PTU )برميزان برخي هورمون ها)تستوسترون ،لوتئيني ومحرك فوليكولي ( واناديوم (V)ومنگنز(Mn)درسرم موش سفيدصحرايي
539
اثركم كاري تيروئيدالقاءشده بامتي مازول (MMI)برميزان هورمون تستوسترون ،هورمون لوتئيني وهورمون رشدوميزان عناصركمياب مس (CU)وروي(Zn)درسرم موش سفيدصحرايي
540
اثركود ازت و قارچ آسپرژيلوس نيجر بر نوع كربوهيدرات هاي سورگوم شيرين به منظور توليد بيواتانول
541
اثركود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روي بيوماس و مقداركربوهيدرات سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.) Moench)
542
اثركودسبز بر عملكردواجزاي عملكردذرت در منطقه رفسنجان
543
اثركومنومرايتاكونيكاسيدبر ژل ريسي پلي آكريلونيتريل در حالت بلور مايع و پايدارسازي و تخريب حرارتي ليف
544
اثرگذاري بانكداري الكترونيكي بر كارايي نظام مالياتي استان هاي كشور
545
اثرگذاري زمان و مكان بر ايجاد قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران
546
اثرگذاري مديريت جهادي بر وظايف مديران شهرداري شهر تهران منطقه 17
547
اثرگذراندن اولين نيمسال تحصيلي بربرخي فاكتورهاي آمادگي جسماني وآمادگي حرگتي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه رازي
548
اثرگرمايش جهاني بر توزيع زماني- مكاني درجه ساعت و درجه روزهاي گرمايش و سرمايش ايران با استفاده از مدل ديناميكي RegCM4
549
اثرمتغيرهاي كلان اقتصادي بر توسعه بازار سهام
550
اثرمتقابل واريته گندم وآنزيم درجيره هاي غذايي برعملكردمرغان تخمگذاروصفات كيفي تخم مرغ
551
اثرمديريت سرمايه در گردش در شرايط رونق و ركود اقتصادي
552
اثرمذاكره بريادگيري لغات زبان انگليسي دردانش آموزان ايراني , Function of Negotiation in the Acquisition of Vocabulary by Iranian EFL Students
553
اثرمرزهاي دوربراندركنش خاك -سازه
554
اثرمكمل اسيدسيتريك ، فيتاز ومس برعملكردرشد، چربي خون و تركيب لاشه كپورمعمولي )Cyprinus carpio(
555
اثرمكمل پروتئين آب پنير (whey) وتمرينات قدرتي بر تركيب بدني وليپيدهاي سرم درزنان داراي اضافه وزن
556
اثرمكمل سلنيم برپارامترهاي توليدمثل بزمرغزدرشرايط مرتع
557
اثرمكمل سلنيوم آلي ومعدني برخصوصيات شيرتوليدي ومقديرسلنيوم ،روي وآهن بزهاي مرغزوبزغاله هاي آنها
558
اثرمنحني جي وترازتجاري كشاورزي درايران
559
اثرميدان الكتريكي بردستگاه هاي چندلايه اي گرافين -بورون نيترايدهگزاگونال
560
اثرنااطميناني قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران
561
اثرنانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم فعال شده سطحي بر فعاليت هاي آنيوژني وكلاستوژني در مغز استخوان موش
562
اثرنانوذرات بوهميت وآلوموكسان ونانولوله هاي كربني چندديواره بر خواص ترمومكانيكي نانوكامپوزيت هاي هيبريدي اپوكسي ....
563
اثرنقش آموزش ضمن خدمت بر كارايي دبيران دبيرستانهاي مناطق آق قلا
564
اثرنگرش وتصويربرند بر ترجيح برندازطريق متغيرارزش ويژه برندمقصدگردشگري(مطالعه موردي:شهركرمانشاه)
565
اثرهاي azacytidine,Reversine,Chir99021- وهمكشتي غيرمستقيم سلولهاي فيبروبلاست قلبي بر تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان جنين گوسفند بسمت سلولهاي ماهيچه قلبي
566
اثرهاي آموزش بهداشت بلوغ و قاعدگي در سلامت عمومي دختران مقطع سوم راهنمايي شهر حسن آباد
567
اثرهاي پويا و كاربردهاي آن در قابليت اعتماد
568
اثرهاي تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر فسفر محلول، قابل دسترس و شاخص جذب فسفر خاك
569
اثرهاي كوانتومي ديوارهاي حوزه در كيهانشناسي
570
اثرهاي همدوسي كوانتومي حاصل از گسيل خودبه‌خود در سامانه‌هاي برهم‌كنش
571
اثرهشت هفته بازي هاي بالشوله هايدلبرگ بر تكاليف حركتي توپي تحت فشار سازماندهي در دانش آموزان دوره ابتدايي
572
اثرهندسه طولي اجزاي brb در رفتار مهاربند
573
اثرهيپوكسي تناوبي برشاخص هاي عملكردريوي ك وهنوردان
574
اثريخشي درمانهاي دارويي،شناختي-رفتاري و درمان تركيبي بر علائم اعتياد در مبتلايان به اختلال وابستگي
575
اثريك دوره مصرف زنجبيل بر شاخص هاي آسيب عضلاني و نشانگان بيماري هاي ارتفاع
576
اجاره بدون مدت در حقوق مدني ايران و فرانيه
577
اجاره به شرط تمليك
578
اجاره به شرط تمليك در حقوق بانكي ايران و حقوق عرفي
579
اجاره به شرط تمليك در فقه و حقوق اسلامي
580
اجاره طيف در شبكه هاي راديو شناختگر مشاركتي با كاربرهاي چند آنتنه
581
اجازه ، آثار و احكام آن در فقه
582
اجازه سخن گفتن: منطق كنترل دسترسي و هماهنگي قانوني
583
اجازه ولي امر در قصاص
584
اجاق گاز صحرايي (سفري)
585
اجبار و اكراه در جرم
586
اجتماع امر و نهي از ديدگاه مرحوم آخوند خراساني و مرحوم امام خميني
587
اجتماع زير مدول هاي اول
588
اجتماع كاوي شبكه هاي داراي ارتباطات چندگانه
589
اجتماعي شدن در نوجوانان
590
اجتماعيت گفتمان مشروطه خواهي (مطالعه موردي آيت الله شيخ فضل الله نوري و آيت الله محمد كاظم آخوند خراساني )
591
اجتناب از الگو در واژه هاي جزئي
592
اجتناب از برخورد با موانع پوياي روبروي ربات در محيط باز توسط كوادروتور به كمك بينايي ماشين
593
اجتناب از برخورد با موانع، با بهره گيري از مدل شبيه سازي سامانه هاي راداري
594
اجتناب از ورود به منطقه ممنوعه در ربات توانبخشي با استفاده از تثبيت مجازي
595
اجتهاد در مسير تاريخ
596
اجتهاد و تقليد از ديدگاه علامه حلي و مولي امين استرآبادي
597
اجراي M - R مبتني بر ماژول پردازش تصوير در يك محيط CLOUD - COMPUTING
598
اجراي MRP در صنعت كاشي
599
اجراي MSA در اداره استاندارد يزد
600
اجراي MSA در شركت سپاهان كارا
601
اجراي QFD در يكي از موسسات خدماتي
602
اجراي بافت در دكوراسيون داخلي
603
اجراي برنامه ريزي توليد در شركت فرآورده هاي روغني ايران (فريكو)
604
اجراي برنامه ريزي مواد در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
605
اجراي پروژه با ميكروكنترلرهاي AVR و نرم افزار Codevision
606
اجراي پوشش پلي اتيلن با دانسيته بالا بر روي فولاد ساده كربني (به روش اسپري الكترو استاتيك ) و بررسي چسبندگي و مقاومت خوردگي آن
607
اجراي پويا نمادين براي تشخيص آسيب پذيري تزريق به برنامه هاي كاربرديِ گوشي هاي هوشمند
608
اجراي تصوير سازي كتاب شعر براي گروه سني الف وب
609
اجراي تك يا چند اثر براساس تركيب بندي نگاره هاي دوره ايلخاني
610
اجراي جريان كاري از سرويس ها در محيط گريد با توجه به خواص كيفيت سرويس
611
اجراي حدود در ملاء عام از منظر فقه و حقوق شهروندي
612
اجراي حق حبس در تعهدات متقارن
613
اجراي خوشنويسي نستعليق به شيوه استاد جليل رسولي در منبت معرق چوب
614
اجراي روش هاي كنترل كيفيت آماري بر فرايند توليد
615
اجراي سامانه ليتوگرافي ليزري با استفاده از ليزر پالسي پيكوثانيه ماوراي بنفش در هارمونيك سوم ليزر Nd:YAG
616
اجراي سوئيچ Q براي ليزر YAG : ND توسط آينه هميوغي فاز (PCM)
617
اجراي سيستم عامل WIN XP به عنوان سيستم عامل ميهمان از طريق ماشين مجازي با ابزار KVM ﴿تحت لينوكس﴾
618
اجراي سيستم گسترش عملكرد كيفيت (QFD) در شركت خوشه يزد
619
اجراي شش سيگما در شركت توليدي دستمال كاغذي رزبرگ
620
اجراي طراحي لباس مدرن بر اساس نقشمايه هاي سنتي قالي شمال غرب ايران
621
اجراي طرح هاي هادي روستايي
622
اجراي طرحهاي گردان بر زمينه نگاره هاي هندسي براي كاشي
623
اجراي طرحهاي گردان برزمينه نگاره هاي هندسي براي كاشي
624
اجراي عامل تاثير گذار بركيفيت براساس رويكرد مديريت دانش مطالعه موردي : كشف دانش در كيفيت كلينكر شركت سيمان داراب
625
اجراي فرآيند QFD در كارخانه يزدباف
626
اجراي فرآيند مهندسي معكوس بر روي پروژه‌هاي پياده‌سازي شده به زبان جاوا و استخراج دياگرام كلاس، دياگرام همكاري و كارت‌هاي سي.آر.سي
627
اجراي فرش هاي قشقايي در اندازه و رنگ بندي اروپايي
628
اجراي فضاي شهري پيرامون پل تاريخي شهر لنگرود با تاكيد بر هويت و خاطره جمعي
629
اجراي كنترل كننده عصبي روي شبيه ساز سخت افزاري نيروگاه بادي
630
اجراي مجازي شبيه‌سازي دوگانه در زمان واقعي براي سازه‌ي استاندارد 9 طبقه‌ي فولادي
631
اجراي مدل EFQM در شركت گاز استان يزد
632
اجراي مدل مديريت استراتژيك سازمان در شرايط عدم قطعيت در شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران
633
اجراي مدل نوآوري باز درون خوشه هاي صنعتي
634
اجراي مديريت كيفيت فراگير در دفتر برنامه ريزي آموزشي وزارت جهاد سازندگي
635
اجراي مراحلاوليه MRPII در شركت سنو پارس
636
اجراي مضامين و اشكال نمايش مذهبي كهن با شيوه هاي مدرن
637
اجراي معرق با استفاده از نقوش پته
638
اجراي معرق بر اساس داستانهاي قرآن
639
اجراي معرق براساس داستانهاي قرآن
640
اجراي معرقكاري تلفيق چوب و شيشه هاي دست ساز با استفاده از نقشمايه هاي سفالينه هاي سيلك
641
اجراي مهندسي ارزش در ساخت تصفيه خانه هاي فاضلاب در سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان
642
اجراي موزائيك در اتوبان تهران كرج
643
اجراي نت مبتني بر قابليت اطمينان در موتور لكوموتيو GM820
644
اجراي نقش پرنده در تشعير
645
اجراي نقوش هندسي بر روي وسايل كاربردي به شيوه معرق و مشبك
646
اجراي نمادين برنامه هاي نرم افزاري به منظور بررسي صحت آنها
647
اجراي نمايش "پيش از صبحانه " نوشته يوجين اونيل
648
اجراي نمايش عروسكي سايه قويترين كلاغ دنيا
649
اجراي نمايش كك به تنور
650
اجراي يك چهارچوب استاندارد wbs و cbs براي پروژه هاي حفاري نفت با روش شبكه هاي احتمالي pert
651
اجراي يك روش مرتبه اول بهين براي منظمسازي تابع
652
اجرايي از الگوريتم هاي نقطه داخلي اوليه ـ دوگان در برنامه ريزي خطي و برنامه ريزي كوادراتيك
653
اجزاء سيستم هاي پايدار كننده و مقايسه آنها و توزيع بار جانبي بين اجزاء پايدار كننده
654
اجسام خارجي راههاي تنفسي وگوارشي دراطفال
655
اجسام صلب مكانيكي در فضا -زمان گاليله اي
656
اجسام صلب مكانيكي در فضا-زمان گاليله اي
657
اجكتور
658
اجماع
659
اجماع بهينه توزيع شده در كلاسي از سيستم هاي چندعامله
660
اجماع در سيستم هاي چند عامله غير خطي با استفاده از شبكه هاي موجك فازي تطبيقي
661
اجماع در سيستم‌هاي چند عامله با استفاده از الگوريتم‌ شايعات هوشمند
662
اجماع در كلاسي از سيستم‌هاي چندعامله‌ي غيرخطي مرتبه بالا
663
اجماع زمان محدود مقاوم سيستم چندعاملي متشكل از عامل هاي غيرخطي در حضور اغتشاش و نامعيني
664
اجماع سيستم‏هاي چند عاملي براي ديناميك هاي زيرفعال
665
اجمال مخصوص
666
احاديث خلقت نوري پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) در آراء انديشمندان شيعه
667
احاطه سازي براي مقادير ويژه ي ماتريس هاي فاصله اقليدسي
668
احاطه سازي سه قطري تعميم يافته و نگه دارنده هاي خطي آن
669
احاطه سازي و دنباله هاي افزايش دهنده
670
احاطه سازي و عملگرهاي نگهدارنده آن روي فضاهاي ...
671
احاطه سازي و قضيه كارپنتر در فضاهاي هيلبرت نامتناهي البعد
672
احاطه سازي و نگهدارنده هاي خطي آن روي (L1 (X
673
احاطه كننده كلي بحراني روي گراف همبند
674
احاطه‌سازي براي مجموعه‌هاي مرتب جزئي‌
675
احاطه‌سازي رويl^∞ ونگهدارنده‌هاي خطي آن
676
احاطه‌سازي و ماتريس‌هاي دوار
677
احاله و نقش آن در تعارض منفي ايران با ساير كشورها
678
احتراق تصادفي ابر ذرات
679
احتراق جريان متقابل ذرات ارگانيك
680
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات آهن
681
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات متخلخل
682
احتراق چند ناخيه اي ابر ذرات متخلخل
683
احتراق در توربين هاي گازي
684
احتراق درپلوم نازل مافوق صوت
685
احتراق ذرات ارگانيك با در نظر گرفتن اثر نيرويترموفورتيك
686
احتراق غير آدياباتيك گسسته ابرذرات
687
احتراق غير همگن مخلوط گاز و ابر ذرات
688
احتراق گسسته نانو ذرات
689
احتراق مخلوط گاز و ذرا ت ريز
690
احتمال
691
احتمال آزاد
692
احتمال جابجايي گروه هاي غير آبلي , The commuting probability of non abelian groups
693
احتمال روي MV- جبرها
694
احتمال شكست سازه ها بر اثر زلزله در مناطق زلزله خيز كرمان
695
احتمال شكست قطعات داراي خواص نامعين تحت اثر بارگذاري اتفاقي
696
احتمال نمونه گيري ازيك كارمحدود
697
احتمال ورشكستگي زمان متناهي در مدل هاي مختلف ريسك
698
احتمال وكاربرد آن
699
احتمال وكاربرد آن
700
احتياجات اطفال و محيط مدرسه
701
احتياجات مواد
702
احتياط در دماء و فروج و اموال و نسبت آن با قاعده درء با نگاهي به كاربرد آن در قوانين موضوعه كيفري
703
احتياطات لازم در جراحي سالمندان
704
احجام كاغذي با كاربرد روشنايي
705
احراز اصالت
706
احراز اصالت انرژي كارا براي اشياء با منابع محدود در شبكه‌هاي اينترنت اشياء پزشكي
707
احراز اصالت بصري بر پايه ي نگاشت ايستاي گرافيك به متن
708
احراز اصالت خودرو همراه با حفظ محرمانگي تجميعي مبتني بر وكالت در شبكه هاي اقتضايي خودرويي
709
احراز اصالت سامانه‌هاي مخابراتي تلفن همراه در مدار پايين
710
احراز اصالت مبتني بر مشخصه لايه فيزيكي در شبكه هوشمند انرژي
711
احراز اصالت محتواي متون چاپي به همراه تشخيص مكان دستكاري به كمك ته نقش نگاري نيمه شكننده
712
احراز اصالت و امنيت رابطه مغز باواسط ‌هاي عصبي رايانه‌اي
713
احراز اصالت و جامعيت داده ها به صورت سبك وزن و كارآمد در شبكه هوشمند انرژي
714
احراز امنيت پايگاه داده متحرك در برابر تهديد تعيين موقعيت با استفاده از امضاي كور
715
احراز هويت افراد با بهره گيري از زيست سنج چهره
716
احراز هويت با استفاده از تحليل مكاني دو عنبيه و تركيب آنها در سطح امتياز براي تصاوير نويزدار
717
احراز هويت با تركيب بيومتريك هاي عنبيه، چهره و اثر انگشت در سطح تصميم و امتياز
718
احراز هويت بدون تماس بر اساس بيومتريك دست مناسب براي دستگاه‌‌هاي همراه
719
احراز هويت بر اساس استخراج ويژگيهاي سيگنالي RFID
720
احراز هويت چند بيومتريك با استفاده از تركيب هم‌جوشي در سطح امتياز و ويژگي
721
احراز هويت حساس به محيط در تلفن هاي همراه
722
احراز هويت در شبكه‌هاي بي‌سيم بدني با استفاده از داده‌هاي نوار قلب در شرايط فعاليت بدني (مهندسي فناوري اطلاعات - گرايش شبكه‌هاي كامپيوتري)
723
احراز هويت دستگاه با بكارگيري انگشت‌نگاري پيوسته در اندرويد
724
احراز هويت دوقلوها با همجوشي دو بيومتريك در سطح امتياز
725
احساس ناامني در زندگي روزمره زنان﴿ مورد مطالعه دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان﴾
726
احساس نابرابري جنسيتي در بين زنان دانشجو
727
احساس هويت و هوش هيجاني تاثير آن در رضايت زناشويي
728
احساسگرهاي جبهه موج و روش هاي آشكارسازي ابيراهي هاي ديناميك آن
729
احصا مولفه هاي فضايي-كالبدي تاثير گذار بر ارتقا تعاملات اجتماعي جهت كاربست در طرح هاي آماده سازي زمين (نمونه موردي : حله فهادان شهر يزد)
730
احصا مولفه هاي كالبدي محله دوستدار كودك از بافت تاريخي جهت كاربست در طرح هاي آماده سازي نمونه موردي: برزن گازرگاه
731
احصاء و اولويت بندي شاخص‌هاي كليدي موفقيت سازمان هاي لجستيكي در ايران
732
احصاء و رتبه بندي زير ساخت هاي موثر بر ارزيابي عملكرد دستگاه هاي فرهنگي شهرداري تهران
733
احضاء قابليتها و امكانات سيستم هاي مخابراتي مرتبط با سيستم جهاني سيار )GSM( در راستاي انطباق با فرآيندها و سرويس هاي پستي
734
احكام اقتصادي زن در فقه و حقوق موضوعه
735
احكام املاك مجاور
736
احكام بلل مشتبه
737
احكام بيت المال در اسلام
738
احكام ترور شخصيت از منظر فقه و حقوق ايران و ضمانت اجراي قوانين كيفري آن
739
احكام جزائي وارث كودك نامشروع در فقه اماميه و حقوق ايران , provisions of criminal and illegitimate children imeritance rights jurisprudence,shiite and iran
740
احكام جهانگردان غير مسلمان در فقه اماميه
741
احكام حقوقي اختلاف مساحت در بيع املاك
742
احكام خاصه اهل سنت عبادات از ديدگاه اماميه
743
احكام سلول هاي بنيادين از منظر فقه و حقوق مدني ايران
744
احكام شروع تكرار و تعدد سرقت
745
احكام صيد در حرم از ديدگاه اماميه
746
احكام فرزند خواندگي در فقه و حقوق موضوعه
747
احكام فقهي ، حقوقي نسب در اسلام , divine law and basis of lineage rights in islam
748
احكام فقهي آبزيان و شيوه هاي جديد صيد در ايران
749
احكام فقهي حضور زن در رسانه هاي تصويري
750
احكام فقهي خوردنيها و آشاميدنيها و تاثير زمان و مكان درآنها
751
احكام فقهي در نهج البلاغه
752
احكام فقهي ذبح با دستگاه هاي الكترونيك
753
احكام فقهي سفرهاي بي بازگشت و مخاطره آميز
754
احكام فقهي مصاديق شادماني و لذت , the jures prudential in junctions hapiness and enjoyment and its cases
755
احكام فقهي و حقوق افرادبي سرپرست وبدسرپرست
756
احكام فقهي و حقوق اقرار , confessions of judgments and jurisprudence
757
احكام فقهي و حقوقي تدليس در ازدواج , The liegal and jurisprudential injunctions of fraud in mariage
758
احكام فقهي و حقوقي ثروت هاي نامشروع و مصداق هاي آ» در عصر حاضر
759
احكام فقهي و حقوقي شبيه سازي انسان , The jurisprudenti al and legalin jancions of humane cloning
760
احكام فقهي و حقوقي نامزدي
761
احكام فقهي و حقوقي هبه و جوايز در فقه شيعه , thr juridical and legal regulations of hebe and its award in shiite jurisdication
762
احكام فقهي وحقوقي استفاده از سلول هاي بنيادين و DNA
763
احكام كيفري غيرمسلمان در كشورهاي اسلامي
764
احكام مسافر در آيات، روايات و انظار فقيهان
765
احكام نظام تربيتي اسلام در فقه و حقوق اسلامي
766
احكام نگهداري حيوان خانگي نجس العين (كلب) در منزل از ديدگاه قرآن كريم و روايات معصومين (ع) و علوم پزشكي
767
احكام هستي شناسانه ي اين هماني و اين نه آني در فلسفه هاي فيلسوفان مسلمان
768
احكام هستي شناسانه ي اين هماني و اين نه آني در فلسفه هاي فيلسوفان مسلمان
769
احكام همسر غائب مفقودالاثر
770
احكام و آثار پرداخت نفقه زوجه در مذاهب خمسه
771
احكام و آثار پرداخت نفقه زوجه در مذاهب خمسه
772
احكام و آثار حقوق مالي زوجين در فقه و مباني حقوق اسلامي
773
احكام و مباني امور حسبه در فقه اماميه
774
احمد بن عبدربه
775
احمد شوقي
776
احمد شوقي از ديدگاه ناقدان (عباس عقاد، ميخائيل نعيمه ، شوقي ضيف ، طه حسين )
777
احوال انسان قبل از دنيا از نظر ملاصدرا و علامه طباطبايي بر اساس كتاب الانسان از علامه طباطبائي
778
احوال شخصيه بيگانگان در ايران
779
احوال و آثار خواجه احمد يسوي همراه با ترجمه ديوان حكمت
780
احوال و آثار شيخ الاسلام خواجه عبداله انصاري و مطالعه در سبك نثر او
781
احوال و اقوال شبلي در متون عرفاني تا قرن ششم
782
احيا ارتقا ء و ترويج بازي هاي بومي محلي در كشور
783
احيا بافت قديم نائين (طراحي مركز شهر)
784
احيا روال و ابزارهاي پرداخت فرش دستبافت جهت اعمال پرداخت با ضخامت مشخص و يكنواختي مناسب
785
احيا نفت كاتاليست
786
احيا و بررسي نقوش در قالي بيجار
787
احيا و بررسي يك كاتاليت زئوليت طبيعي ايران براي واكنش آبگيري از متانول به دي متيل اتر در راكتور بستر ثابت سيال
788
احيا و بهسازي محورهاي شهري و به طور خاص محور بريانك
789
احيا و تثبيت پودرهاي مسي توليدشده به روش هاي اتميزه و الكتروليتي
790
احيا و تحشيه تذكره ماثرالباقريه به همرام بررسي شعر اصفهان در سده سيزدهم هجري
791
احيا و توسعه سينما راديوسيتي
792
احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده با رويكرد تامين مسكن نمونه موردي محله اهراب تبريز
793
احيا: و تحكيم لعاب لاجوردي كاشي هاي عصر قاجار در مسجد سيد اصفهان
794
احيا، مستقيم
795
احياء اجزاي تاريخي رودخان ههاي گوهررود و زرجوب به عنوان عناصري تاريخي در هويت بخشي و تعيين حريم بافت تاريخي شهر رشت
796
احياء بافت تاريخي كاشان از طريق توانمند سازي مسيرهاي با قابليت گردشگري پياده محور (محله كوشك صفي)
797
احياء بافت تاريخي كاشان از طريق توانمندسازي مسيرهاي با قابليت گردشگري پياده محور (محله كوشك صفي)
798
احياء بافت تاريخي يزد با رويكرد اعيان سازي، نمونه موردي محله پشت حظيره
799
احياء بافت قديم گرگان از طريق طراحي گذر نعلبندان با رويكرد توسعه گردشگري
800
احياء بافت قديمي مطالعه موردي:محله جويباره اصفهان
801
احياء پوسته هاي اكسيدي نورد توسط مواد كربني
802
احياء تصحيح و شرح مثنوي سروشنامه آصف قهفرخي
803
احياء جزء معيوبي از نيروگاه بخار بعثت
804
احياء خيابان هاي اصلي شهرارائه دستورالعمل هاي طراحي با رويكرد فضايي براي زندگي و حيات جمعي
805
احياء خيابان هاي اصلي شهرارائه دستورالعمل هاي طراحي با رويكردفضايي براي زندگي و حياات جمعي »
806
احياء رنگ و نقطه قاليهاي قديمي مشك آباد
807
احياء رودخانه هاي فصلي ، رويكرد زيست محيطي به پايداري شهري ﴿ نمونه موردي : رودخانه بازار قزوين ﴾
808
احياء سنگ آهن معدن چغارت بوسيله زغال شنگ طبس
809
احياء شيوه هاي سنتي هنر روغني (لاكي )
810
احياء فكر ديني- مقايسه آراء سيد قطب و شهيد مطهري
811
احياء كاتاليزور پلاتيني DEH-7واحد 400 مجتمع آلكيل بنزن خطي (LAB)-اصفهان
812
احياء كاتاليزوري تركيبات نيترو در يك راكتور Slurry سه فازه
813
احياء كاتاليزوري دي بنزيل سولفوكسيد توسط يون يديد در محيط اسيد كلريدريكي و اندازه گيري جيوه
814
احياء كاروانسرا دردشت
815
احياء كاروانسرا و طراحي مركز فرهنگي – گردشگري حاج كمال با تاكيد بر ورود عوامل مدرن به زمينه هاي تاريخي
816
احياء كاروانسراي دردشت
817
احياء كالبدي - عملكردي ساختار اصلي بافت تاريخي شهر ، با تاكيد بر اصول شهرسازي ايراني - اسلامي ، ( نمونه موردي : شهر ورزنه )
818
احياء كربوترمي كانه استرانسيم ﴿SRS04 ) به سولفيداسترانسيم توسط ذغال چوب
819
احياء كربوترميك دي اكسيد تيتانيم به كمك فرآيند مكانو شيميايي
820
احياء كربوترميك كاني هاي منگنز
821
احياء كربوترميك لجن كنورتور فولاد سازي كارخانه ذوب آهن اصفهان
822
احياء كنسانتره اكسيد روي توسط G.P.L
823
احياء كنستانتره اكسيد روي توسط مواد نفتي
824
احياء لافت قديم(محدوده اي ار محله نيم آورد اصفهان)
825
احياء مخلوط كلريد نيكل و آهن در فاز گازي توسط روش متالوترمي و سنتز ذرات فوق ريز آلياژي
826
احياء مستقيم كنستانتره سولفيدي مس با كربن در حضور آهك
827
احياء مكانو شيميايي اكسيد تنگستن توسط كربن
828
احياء مكانو شيميايي مس از كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط آهن فلز ي
829
احياء مكانو شيميايي مس از كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط آهن فلزي
830
احياء مكانوشيميايي مس از كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط آهن فلزي
831
احياء مكانوشيميايي همزمان اكسيدهاي مس، روي و سرب
832
احياء هنر ميناي شيراز با ساخت نمونه موردي زيورآلات
833
احياء هويت معماري ايراني در مجموعه مسكوني ياشيل
834
احياء هويت معماري ايراني در مجموعه مسكوني ياشيل
835
احياء و باززنده سازي ميدان پست قديم بيرجند با رويكرد محله محوري
836
احياء و بازيافت كاتاليست پلاتين ـ قلع با پايه آلومينا
837
احياء و بررسي طرحها و نگاره هاي قالي كلاردشت
838
احياء و بهسازي بافت تاريخي براي بازگرداندن به چرخه زندگي با رويكرد توسعه ميان افزا(نمونه موردي محله درب نو گرگان
839
احياء و تحكيم لعاب لاجوردي كاشي هاي عصر قاجار در مسجد سيد اصفهان.
840
احياء و حفظ هويت محله هاي تاريخي و نقش آن در توسعۀ پايدار شهري با رويكرد برنامه‌هاي جماعت‌محور (آئين‌هاي مذهبي)
841
احياء و فن شناسي طلاكاري به روش ملغمه
842
احياء وكاربرد مواد رنگزاي طبيعي در تهيه ي نقشه ي فرش
843
احياءروال وابزارهاي پرداخت فرش دستبافت جهت اعمال پرداخت با ضخامت مشخص و يكنواختي مناسب
844
احياءوكاربرد مواد رنگزاي طبيعي در تهيه ي نقشه ي فرش
845
احياي بافت فرسوده شهري با رويكرد شهر سالم مطالعه موردي: محدوده قره آغاج منطقه 4 شهر تبريز
846
احياي بافت قديم
847
احياي بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد بر توانمند سازي اجتماعات محلي (نمونه موردي : شهر فريدونكنار)
848
احياِي تكنيك هزارگل
849
احياي خانه پدر
850
احياي رنگرزي طبيعي چاپ قلمكار و طراحي كاغذ ديواري با نقوش مهرهاي قلمكار
851
احياي زندگي جمعي در بافت فرسوده- محله شاه حمزه قم- با تكيه بر رويكرد بازآفريني طراحي محور
852
احياي ژانرها (گونه هاي جديد) درسينماي امروز جهان (Nori New)
853
احياي ژانرها (گونه هاي جديد) درسينماي امروز جهان (Nori New)
854
احياي ساختار بخش كهن شهري مبتني بر رويكرد متابوليزم (محدوده مطالعاتي: بخش كهن شهر ساوه)
855
احياي سه باز شيف پلي آمين حاوي اتم هاي دهنده اكسيژن و نيتروژن و مطالعه روابط كمي ساختار-فعاليت برخي از مشتقات پروتئين كيناز R و 5-سيانو -6-آريل -2-تيواوراسيل با استفاده از روش هاي خطي ﴿MLR وpLS)و هوش مصنوعي ﴿شبكه عصبي-فازي و الگوريتم ژنتيك﴾
856
احياي سيماي تاريخي در بافت تاريخي شهر ورزنه
857
احياي سينماي 22 بهمن گنبدكاووس
858
احياي سينماي هجرت گنبد كاووس
859
احياي طرح ونقش قالي هاي لري منطقه بوير احمد با قدمت 50سال
860
احياي عناصر ارزشمند چهارراه و خيابان بيهق سبزوار با رويكرد يكپارچگي كالبدي و مشاركت‌جويي ساكنين
861
احياي فتوكاتاليستي گاز دي اكسيد كربن به مواد با ارزش افزوده
862
احياي فرش دستباف سيستان با رويكردي جديد در رنگ نخ هاي پرز
863
احياي فضاهاي شهري تاريخي در استخوان بندي شهر اصفهان
864
احياي فضاي شهري با رويكرد شهر 24 ساعته نمونه موردي ميدان تجريش
865
احياي كاتاليست نيكل مستعمل شده در فرايند هيدروژناسيون روغن هاي خوراكي
866
احياي كربوترمي كنسانتره اكسيد روي بوسيله مايكروويو
867
احياي كربوترميك سولفيد سرب در حضور آهك
868
احياي كربوترميك كانه آهن توسط انرژي مايكرويو
869
احياي كربوترميك كانه كم عيار روي
870
احياي كيفيت زندگي در يكي از محلات مركز شهر ﴿ نمونه موردي محله دانشگاه تهران ﴾
871
احياي محله چشمه باقرخان اصفهان به كمك همپيوندي محيط طبيعي و مصنوع با رويكرد توسعه پايدار
872
احياي محوطه تاريخي فلك الافلاك با نگرش به طراحي هاي جديد
873
احياي مستقيم سنگ آهن گل كلهر توسط ذغال سنگ
874
احياي مستقيم غير هم دماي پلت كامپوزيتي سنگ آهن گل گهر - زغال سنگ شاهرود
875
احياي منظر بافت تاريخي محله بهبهاني شهر بوشهر در راستاي توسعه گردشگري با تاكيد بر تباين فضايي
876
احياي موليبدنيت توسط متان در حضور آهك
877
احياي نانو ذرات نقره از باتري هاي مستعل ساعت
878
احياي نانوذرات پالاديوم بر سطح كربن فعال به كمك ماكروويو و بررسي خاصيت كاتاليستي آن در پيل سوختي
879
احياي نوارساحلي كارون ﴿طراحي مقطع نمونه ساحل شرقي كارون مجاورشهرجديد شيرين شهر ﴾
880
احياي همزمان مكانوشيميايي اكسيد تيتانيوم و اكسيد كروم
881
احياي هنر گره چيني با استفاده از تكنيك Fusing Glass
882
اختر فيزيك ستاره اي
883
اختروش ها
884
اختصاص دادن ماشين هاي مجازي و خوشه بندي مختلط براي شبكه هاي سي ران سبز الگوريتم كنترل پذيرش
885
اختصاص سلول در شبكه هاي سلولي ناهمگون با رويكرد توازن بار و مديريت تداخل بين سلولي
886
اختفاي خطاي زماني پويا براي دنباله هاي ويدئويي در محيط هاي مستعد خطا
887
اختفاي خطاي مكاني پويا براي تصاوير دريافتي از كانال هاي مستعد خطا
888
اختلاس
889
اختلاس از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر
890
اختلاس و ارتشاء و تفاوت بين آندو كار تحقيقي (1)
891
اختلاط به همراه انتقال حرارت سيالات ويسكوالاستيك در مخازن اختلاط
892
اختلاط چهار موجي و كاربردهاي آن
893
اختلاط خاك‌اره در آسترهاي رسي جهت بهبود عملكرد آن
894
اختلاط خبره هاي تطبيقي براي حل مسائل پيچيده طبقه بندي
895
اختلاط واكنشي PHB با PLA: چقرمگي، رفتار رئولوژيكي و فوم شدن در حضور يك نانو ذره
896
اختلاف طبقاتي در بين قشر جوان جامعه
897
اختلاف نقل در احاديث مشترك الكافي و ساير كتب اربعه با تكيه‌برباب‌هاي الصلاه و المعيشه
898
اختلاف‌هاي پيشيني و پسيني در تقريب موج واپيچيده‌ي كولن ـ بورن براي فرايند يونش
899
اختلافات سرزميني بحرين و قطر در پرتوراي ديوان بين المللي دادگستري
900
اختلافات فردي در تعليم و تربيت
901
اختلال اضطراب و راهكارهاي درمان آن
902
اختلال اضطرابي وسواس )O.C.D( با ژيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر بوشهر
903
اختلال بينايي در رانندگان مسبب حوادث رانندگي
904
اختلال چگالي ماده سياه سرد و اثر آن روي تابش ميكروموج زمينه كيهاني
905
اختلال در يادگيري رياضيات
906
اختلال دو قطبي و راه هاي درماني
907
اختلال دو قطبي و راه هاي درماني
908
اختلال ديد رنگي
909
اختلال رواني در خانواده بر روي سلامت روان
910
اختلال عملگرهاي بابرد بسته , of closed range operators
911
اختلال مال روتيشن متعاقب نيلينگ اينترا مدولاري بسته شكستگي ساق در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 89تا 92
912
اختلال هاي بصري
913
اختلال هايي از مشتق در امتداد مدارهاي تناوبي
914
اختلال وسواسي اجباري برحسب سبكهاي دلبستگي و مكانيسمهاي دفاعي
915
اختلال وسواسي جبري كودكان و راهكارهاي درماني
916
اختلالات الكتروليتي حاصله از مصرف مدام ديورتيكها
917
اختلالات دو قطبي از منظر جرم شناسي
918
اختلالات رفتاري
919
اختلالات رفتاري دوران نوجواني دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان
920
اختلالات رفتاري كودكان
921
اختلالات رفتاري كودكان 7-10 سال
922
اختلالات رواني نوجوانان
923
اختلالات سيستمهاي هاميلتون متقارن درجه چهار
924
اختلالات شخصيت و راه كارهاي درمان روان شناختي آن از منظر قرآن و حديث (مطالعه ي موردي سه اختلال شخصيت بدبين، نمايشي و خودشيفته)
925
اختلالات گفتاري در كودكان و عوامل موثر برآنها
926
اختلالات يادگيري كودكان پيش دبستاني در اهواز
927
اختيار اخلاقي
928
اختيار انسان در فلسفه تحليلي و حكمت متعاليه (بررسي رويكردهاي سازگارباورانه و اختيارباورانه آستن، استراوسن، دنت، چيزم وكين و مقايسه آن با امربين الامرين در حكمت متعاليه)
929
اختيار و اراده آزاد در فلسفه لايبنيس
930
اختيارات دولت در حوزه حيازت
931
اختيارات هيئت هاي واگذاري اراضي و شرايط واگذاري
932
اختيارات ولي فقيه در امور كيفري از ديدگاه فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
933
اخذ و توليد سيگنالهاي پيوسته ﴿آنالوگ﴾ توسط PC با به كارگيري ميكروكنترلر
934
اخلاص در اخلاق و عرفان
935
اخلاص در قرآن و نهج البلاغه
936
اخلاص در متون منثور عرفاني فارسي از آغاز تا پايان سده ي پنجم هجري
937
اخلاص و حضور قلب در مثنوي مولوي
938
اخلاص و حضور قلب در مثنوي مولوي
939
اخلاق آموزش از نگاه غزالي و شوكاني
940
اخلاق از ديد فلاسفه
941
اخلاق از نظر امام محمد غزالي
942
اخلاق از نظر قرآن
943
اخلاق از نگاه حافظ
944
اخلاق اسلامي در مديريت اسلامي وضرورت رهبري از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾
945
اخلاق اسلامي و مسئله جنسيت
946
اخلاق اقتصادي از ديدگاه نهج النلاغه
947
اخلاق اقتصادي با تاكيد بر رابطه فرد و دنيا از ديدگاه قرآن
948
اخلاق اگزيستانسياليسم بررسي ونقد ديدگاههاي اخلاقي سارتر
949
اخلاق بازار يابي در بازار ايران
950
اخلاق باور از منظر قرآن كريم و مقايسه آن با ديدگاه ويليام كليفورد
951
اخلاق تعزيت از منظر اسلام
952
اخلاق تفسير قرآن كريم
953
اخلاق حاكمان و شهريان در مدينه فاضله افلاطون و فارابي
954
اخلاق حرفه اي
955
اخلاق حرفه اي حسابداري با توجه به آيات و روايات
956
اخلاق حرفه اي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني
957
اخلاق خانواده در قرآن كريم با محوريت حضرت يوسف﴿ع﴾
958
اخلاق دانش آموزي
959
اخلاق در انديشه ي ويتگنشتاين
960
اخلاق در تفكر ژان پل سارتر
961
اخلاق در روابط بين الملل از نگاه اسلام
962
اخلاق در سازمان
963
اخلاق در سروده هاي زرتشت
964
اخلاق در سه دفتر دوم مثنوي معنوي
965
اخلاق در طراحي گرافيك با نگاهي به كوشش هاي تيبور كالمن و استعفان زاگمايستر
966
اخلاق در فلسفه نيچه
967
اخلاق در فناوري نانو
968
اخلاق در نظريات آگوستين و خواجه نصرالدين طوسي
969
اخلاق در نهج البلاغه و تاثير آن در ديوان اشعار ناصر خسرو
970
اخلاق در نهج البلاغه و تاثير آن در ديوان اشعار ناصر خسرو
971
اخلاق دلر نظر سعدي
972
اخلاق زمامداري پيامبر (ص) در برخورد با مخالفين
973
اخلاق زيست محيطي با نگرش به حقوق حيوانات از ديدگاه روايات
974
اخلاق سلطاني (تصحيح و تعليمات)
975
اخلاق شهروندي در اسلام (باتكيه برقرآن ،نهج البلاغه ، و صحيفه سجاديه )
976
اخلاق عملي در نهج البلاغه و بازتاب آن در مثنوي مولوي
977
اخلاق عملي درالهي نامه ،اسرارنامه ومصيبت نامه ي عطارنيشابوري
978
اخلاق فضيلت از ديدگاه فيليپافوت و مقايسه آن با خوبي طبيعي
979
اخلاق فضيلت در قرن بيستم با تكيه بر آراء رزاليند هرست هاوس
980
اخلاق فضيلت و اخلاق اسلامي
981
اخلاق گفتاري و شنيداري در آيات و روايات و راههاي تحقق آن در جامعه
982
اخلاق مامايي از ديدگاه اسلام
983
اخلاق محيط زيست از ديدگاه فلسفه و كلام اسلامي (با تاكيد بر آراء ملاصدرا و غزالي )
984
اخلاق مداري ودين مداري دراشعار عبدالنعيم فرطوسي
985
اخلاق مددكاري از ديدگاه اسلام
986
اخلاق مديريتي در نهج البلاغه
987
اخلاق مصرف و اعتدال از نظر اسلام
988
اخلاق مطبوعاتي از ديدگاه اسلام
989
اخلاق معاشرت در نهج البلاغه
990
اخلاق معاشرتي از ديدگاه و سيره حضرت علي (ع ) با تكيه بر نهج البلاغه
991
اخلاق مناظره
992
اخلاق مهندسي
993
اخلاق مهندسي، چالش ها و فرصت ها
994
اخلاق هگل
995
اخلاق هنر در تفكر نيچه
996
اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي متقين از ديدگاه امام علي (ع)
997
اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي متقين از ديدگاه امام علي (ع)
998
اخلاق و جنسيت از منظر اسلام
999
اخلاق و ريا از ديدگاه ملا محسن فيض كاشاني و امام خميني ﴿ره﴾
1000
اخلاق و عادات ايرانيان عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي
بازگشت