<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه مدل نوآوري باز براي توسعه محصول مبتني بر بازي گونگي (مطالعه موردي: توربين گاز)
2
ارائه مدل نيمه تجربي بازده حجمي يك موتور اشتعال جرقه اي بر اساس متغيرهاي زمانبندي سوپاپها، زاويه دريچه گاز و دور موتور
3
ارائه مدل هاي بهينه سازي، تدوين فرايندها و تعريف شاخص هاي ارزيابي عملكرد در برنامه ريزي توليد صنايع فولاد
4
ارائه مدل هاي تحليلي و عددي بازسازي سرعت برخورد خودرو در تصادف سر عابر - شيشه خودرو
5
ارائه مدل هاي جديد ساختار محور (QSPR) براي پيش بيني خواص پايه تركيبات گوگردي متداول در برش هاي نفتي
6
ارائه مدل هاي چند‌هدفه مكان‌يابي پي-هاب با رويكرد بيشينه سازي پوشش تحت شرايط وقوع بحران با پشتيبان گيري يگانه و چندگانه
7
ارائه مدل هاي سريع جهت يابي چندگوينده بر اساس تنكي فضايي
8
ارائه مدل هاي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آنها در حل مسأله پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم
9
ارائه مدل هايي براي برنامه ريزي توليد چند مرحله اي، در حالت پويا و تقاضاي احتمالي
10
ارائه مدل هماهنگ در زنجيره تامين رقابتي با در نظرگيري تاثير مشاركت اعضا در فعاليت هاي اجتماعي بر سياست هاي قيمت گذاري
11
ارائه مدل و ارزيابي مقايسه اي بين سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده ﴿VMI﴾ و سيستم كنترل موجودي سنتي
12
ارائه مدل و راهبردهاي مديريت ارتباط با تامين‌كنندگان با استفاده از متدولوژي TrueSRM ( مطالعه موردي شركت بهمن‌موتور)
13
ارائه مدل و روش جديد براي مسئله تخصيص كار به نيروي انساني بر اساس مدل مسئله تخصيص كار به نيروي انساني بر اساس مدل مسئله تخصيص تعميم يافته
14
ارائه مدل و روش حل ابتكاري براي مساله مسيريابي موجودي در زنجيره تامين دارو در شرايط عدم قطعيت
15
ارائه مدل و روش حل با رويكرد چند هدفه به مسئله مكان يابي - مسيريابي همزمان مواد خطرناك
16
ارائه مدل و روش حل براي برنامه ريزي توليد و توزيع در زنجيره تامين چند سطحي، چند هدفه بمنظور حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي تامين از شركاي كيفي برتر
17
ارائه مدل و روش حل براي مسئله جايابي - موجودي يكپارچه در شرايط عدم قطعيت
18
ارائه مدل و روش حلي براي مساله CLSP با فرض ساختار راه اندازي گروهي
19
ارائه مدل و روشي براي زمانبندي خطوط فولادي- ريخته گري پيوسته
20
ارائه مدل و فرموله سازي يكپارچه براي بهينه سازي طراحي فيلترهاي ديجيتال
21
ارائه مدل يك سلول سوختي از نوع هيدروژني
22
ارائه مدل يكپارچه احتمالي هزينه چرخه عمر براي راه‌هايي با روسازي انعطاف‌پذير در سطوح شبكه و پروژه
23
ارائه مدل يكپارچه براي مسائل جانب دريا در پايانه هاي كانتينري، مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي ايران
24
ارائه مدل يكپارچه برنامه ريزي توليد و تعميرات پيشگيرانه با درنظر گرفتن تقاضاي غير قطعي در سيستم چند حالته
25
ارائه مدل يكپارچه برنامه‌ريزي توليد و نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت بر روي ماشين‌آلات خط توليد
26
ارائه مدل يكپارچه بهينه سازي برنامه‌ريزي و زمانبندي توليد چندمحصولي با رويكرد نگهداري و تعميرات در صنايع فرايند پيوسته
27
ارائه مدل يكپارچه پذيرش انرژي خورشيدي در صنعت كشاورزي از طريق بسط مدل تلفيقي پذيرش تكنولوژي(UTAUT) : مطالعه موردي استان تهران
28
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه برنامه¬ريزي توليد، مسيريابي وسيله نقليه و انتخاب تامين¬كننده براي كالاهاي فاسدشدني در شرايط عدم قطعيت
29
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه برنامه¬ريزي توليد، مسيريابي وسيله نقليه و انتخاب تامين¬كننده براي كالاهاي فاسدشدني در شرايط عدم قطعيت
30
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه جمع‌آوري، توليد و توزيع خون و فراورده‌هاي خوني در زمان وقوع بحران زلزله، با در نظرگرفتن سيستم ترياژ مجروحان و شرايط عدم قطعيت (مطالعه‌ي موردي: شهر تهران)
31
ارائه مدل يكپارچه غير قطعي با رويكرد دوره‌اي در فاز پاسخ مديريت زنجيره امداد
32
ارائه مدل يكپارچه مديريت درآمد و زمانبندي جراحي در بخش جراحي با در نظر گرفتن ريسك
33
ارائه مدل يكپارچه مسيريابي موجودي با در نظرگرفتن عمر قفسه‌‌اي محصولات و پنجره زماني در سيستم توزيع چندمحصولي (مطالعه موردي:توزيع واكسن‌هاي دامپزشكي درگرگان)
34
ارائه مدل يكپارچه مكان يابي هاي سلسله مراتبي و موجودي براي محصولات فسادپذير (نمونه مطالعاتي در استان يزد)
35
ارائه مدل‌هاي پيش‌بيني براي سوانح راه آهن جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي
36
ارائه مدل‌هاي يكپارچه مكانياني تسهيلات حياتي در زمان بحران با درنظرگرفتن تسهيلات پشتيبان تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زلزله در منطقه يك تهران)
37
ارائه مدل؛ راهكارهاي افزايش ميزان اثربخشي ابزارهاي موجود در نظام هاي تامين مالي شركت هاي دانش بنيان (مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان مستقر در دانشگاه علم و صنعت)
38
ارائه مدلهاي پيش بيني در تخمين مصرف برق كشور
39
ارائه مدلهاي رياضي - تجربي جهت تبيين خواص مكانيكي بتن با مقاومت بسيار بالا با توجه به نقش ملات و درشت دانه
40
ارائه مدلهاي فرم بسته براي تحليل خرج گودهاي ناتقارن و W شكل با جت متمركز
41
ارائه مدلي EMG-محور براي كمربند شانه‌اي با در نظر گرفتن ريتم شانه
42
ارائه مدلي از استراتژي كنترلي خود سازنده براي حركات مهارتي
43
ارائه مدلي از رابطه فرهنگ ‌سازماني و موفقيت در پياده‌سازي مديريت دانش با استفاده از رويكرد تركيبي مدل‌سازي ساختاري تفسيري(ISM) و نقشه‌هاي شناختي فازي(FCM). (مطالعه موردي: شركت برق منطقه‌اي يزد)
44
ارائه مدلي از سيستم‌هايچندعامله هولوني براي شبكه هوشمند در حوزه بازار انرژي
45
ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر پياده‌سازي سيستم مديريت دانش با استفاده از رويكرد تلفيقي مدل‌ سازي ساختاري تفسيري (ISM) و مدل‌سازي معادلات ساختاري (SEM) (مورد مطالعه پارك علم وفناوري يزد)
46
ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر ماندگاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد: با رويكرد تركيبي تصميم‌گيري چند‌‌‎شاخصه و مدل سازي ساختاري تفسيري (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
47
ارائه مدلي از عوامل موثر بر تقويت و توسعه برند بانك تجارت استان يزد
48
ارائه مدلي استوار با استراتژي تعويق براي مسئله تعيين اندازه دسته توليد و برش تركيبي در صنايع چوبي
49
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد BSC بمنظور همسو سازي نتايج بدست آمده از اجراي مدل EFQM با استراتژي سازمان
50
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد BSC ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ بدست آمده از اجراي EFQM ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن
51
ارائه مدلي با الگوي بازي نمايي جهت درمان بيماريهاي ذهني با استفاده از بازيهاي رايانهاي
52
ارائه مدلي بر ارزيابي كارايي نسبي نمايندگي هاي خدمات پس ازفروش شركت سايپا دراستان قم بااستفاده از تحليل پوششي داده ها و كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي : نمايندگي هاي خدمات پس از فروش شركت سايپا استان قم)
53
ارائه مدلي بر مبناي شبكه عصبي مصنوعي جهت تخمين هزينه هاي معدني
54
ارائه مدلي بر مبناي شبكه هاي عصبي جهت تخمين هزينه پروژه هاي عمراني در كشور ﴿پروژه هاي خاص﴾
55
ارائه مدلي براي اجراي پاسخگويي بار در شبكه‌هاي توزيع هوشمند با هدف هموارسازي منحني بار
56
ارائه مدلي براي ادراك درد با استفاده از شبكه هاي عصبي مكاني زماني
57
ارائه مدلي براي ارتقاء و تثبيت دانش سازمان‌ها از طريق تشكيل و توسعه انجمن‌هاي خبرگي (CoPs
58
ارائه مدلي براي ارزآوري واردات گردشگري سلامت با استفاده از متدهاي داده‌كاوي
59
ارائه مدلي براي ارزيابي آمادگي سازمان براي نوآوري در حوزه فناوري اطلاعات
60
ارائه مدلي براي ارزيابي امنيت تقاضاي گاز طبيعي ايران با استفاده از شاخص تركيبي
61
ارائه مدلي براي ارزيابي ايدهها در فرآيند نوآوري باز و ارائه راهكارهاي بهبود
62
ارائه مدلي براي ارزيابي بلوغ حاكميت معماري خدمت‌گرا در حوزه دولت الكترونيك : مطالعه موردي سازمان امور مالياتي
63
ارائه مدلي براي ارزيابي حكمراني آب؛ مطالعه موردي نظام حكمراني آب در فرايند احياي درياچه اروميه
64
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك اعتباري شركت‌ها (مطالعه موردي)
65
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك انتقال تكنولوژي در صنعت مكمل‏هاي دارويي – غذايي
66
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك پروژه در سبد پروژه هاي ساخت و ساز
67
ارائه مدلي براي ارزيابي طرح هاي سرمايه‌گذاري ريسك پذير و ارائه راهبردهاي بهبود
68
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سازماني مركز آموزشي - پژوهشي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي دانشكده ي كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران
69
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سيستم هاي زنجيره تامين؛ مطالعه موردي در راه آهن ج.ا.ايران
70
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد كارخانجات صنايع غذايي با استفاده از كارت امتيازي متوازن(BSC)، مطالعه موردي: كارخانه گلوكوزان.
71
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد كشور ها در توسعه فناوري هاي انرژي تجديد پذير: مقايسه منتخبي از كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه
72
ارائه مدلي براي ارزيابي قابليتهاي بازاريابي بين المللي با تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي دروني شركتها
73
ارائه مدلي براي ارزيابي كمي برنامه هاي بهبود عملكرد استراتژيك در توليد صنعتي (با استفاده از روشهاي داده¬كاوي)
74
ارائه مدلي براي ارزيابي كيفيت خدمات بانكداري موبايل:مطالعه موردي بانك صادرات ايران
75
ارائه مدلي براي ارزيابي كيفيت زندگي- كاربرد موردي دانشگاه علم و صنعت ايران
76
ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت سبد پروژه در سازمانهاي مشاوره اي دانش بنيان
77
ارائه مدلي براي ارزيابي معادن از ديدگاه ايمني، بهداشت و محيط زيست ‎(‏بررسي موردي معادن زغال سنگ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران‎)
78
ارائه مدلي براي ارزيابي ميزان پذيرش سازماني تجارت الكترونيك در صنايع خودروسازي ايران
79
ارائه مدلي براي ارزيابي و آسيب‏شناسي همكاري‏هاي صنعت و دانشگاه و ارائه راهكارهاي بهبود روابط با استفاده از تئوري محدوديت‏ها
80
ارائه مدلي براي ارزيابي و اولويت بندي احداث خطوط ريلي جديد با استفاده از روش تركيبي تحليل شبكه‌ايومهندسي ارزش
81
ارائه مدلي براي ارزيابي و بهبود كيفيت خدمات شهرداري به ارباب رجوع با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت و فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي(مطالعه موردي منطقه دو شهرداري اصفهان)
82
ارائه مدلي براي استفاده از دانش مشتريان در توسعه محصول جديد
83
ارائه مدلي براي استفاده از نوآوري باز جهت تجاري‌سازي محصولات و خدمات فناورانه شركت‌هاي كوچك و متوسط، مورد مطالعه شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
84
ارائه مدلي براي اعتبارسنجي شركتهاي ايراني و بررسي اثر اين اعتبارات بر قيمت سهام شركتها (دربازار بورس اوراق بهادار)
85
ارائه مدلي براي افزايش قابليت اطمينان با استفاده از FMEA (آناليز حالات خرابي بالقوه و آثار آن) مبتني بر هزينه
86
ارائه مدلي براي انبارهاي داده فضايي با كاهش زمان تاخير و پياده سازي آزمايشي آن
87
ارائه مدلي براي انتخاب پورتفوليوي پروژه هاي توسعه محصول جديد با در نظر گرفتن ريسك
88
ارائه مدلي براي انتخاب تأمين‌كننده با استفاده از تركيب ISM و Fuzzy VIKOR (مورد مطالعه: شركت مس سرچشمه)
89
ارائه مدلي براي انتخاب تامين كنندگان پروژه اي با توجه به چرخه عمر پروژه در شرايط ريسك (مطالعه موردي شركت پتروپارس)
90
ارائه مدلي براي انتخاب تكنولوژي صنعتي مناسب از ميان تكنولوژيهاي معرفي شده توسط متقاضيان تسهيلات از بانك صنعت و معدن
91
ارائه مدلي براي انتخاب سبك مناسب راهبري در شركت هاي هلدينگ (مورد مطالعه گروه ارزش آفرينان پاسارگاد)
92
ارائه مدلي براي انتخاب سبك مناسب راهبري در شركت هاي هلدينگ (مورد مطالعه گروه ارزش آفرينان پاسارگاد)
93
ارائه مدلي براي انتخاب سرعت توسط رانندگان
94
ارائه مدلي براي انتخاب مناسبترين بازارهاي هدف خارجي براي صدور خدمات فني و مهندسي: مطالعه موردي شركتهاي مهندسي و پيمانكاري ايراني با حوزه فعاليت طراحي، تأمين، اجرا
95
ارائه مدلي براي انتخاب نوع بازسازي معادن روباز به روش TOPSIS، با قابليت تاثير و نمايش عدم قطعيت نظرها
96
ارائه مدلي براي انتخاب نوع وسيله نقليه و ميزان بار آن جهت بهينه سازي زمان و هزينه حمل در شرايط عدم قطعيت تقاضا
97
ارائه مدلي براي انتشار بدافزارها در شبكه‌هاي اجتماعي با در نظرگرفتن پارامترهاي مؤثر درفرآيند آلوده‌سازي
98
ارائه مدلي براي انجام مانور سبقت
99
ارائه مدلي براي اندازه گيري رضايت مشتري در واحدهاي پژوهشي مطالعه موردي دفتر امور پژوهش دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت
100
ارائه مدلي براي اندازه گيري ميزان تاثيرگذاري عوامل موثر بر اثربخشي عملكرد منابع انساني مطالعه موردي شركت سازه گستر سايپا
101
ارائه مدلي براي بازاريابي مستقيم در تجارت الكترونيكي مبتني بر بخش‌بندي بازار
102
ارائه مدلي براي بازطراحي فرآيندهاي كسب و كار سازماني با توجه به ميزان آمادگي سازمان ها در پروژه هاي بازمهندسي فرآيندهاي كسب وكار
103
ارائه مدلي براي بررسي اثرات بلند مدت قيمت گذاري تراكم با تمركز بر روي مدل هاي كاربري زمين
104
ارائه ‎مدلي براي بررسي تأثير منطقه زماني گره ها در كارايي انتشار بدافزارها در ‎محيط رايانش ابر
105
ارائه مدلي براي برنامه ريزي بلند مدت عرضه و تقاضاي فرآورده هاي نفتي كشور
106
ارائه مدلي براي برنامه ريزي منابع در پروژه هاي صنعتي از طريق موازنه زمان ، هزينه و كيفيت پروژه با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري تكاملي چندهدفه
107
ارائه مدلي براي برنامه ريزي همزمان توليد و خريد با نگرش مديريت زنجيره تامين
108
ارائه مدلي براي برندسازي شركت در سازمان هاي بخش دولتي (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور)
109
ارائه مدلي براي بهبود شبكههاي تأمين كالا با در نظر گرفتن تراكم ترافيك در شرايط عدم قطعيت
110
ارائه مدلي براي بهبود عملكرد زنجيره تأمين لارج با استفاده از رويكرد پويايي سيستم در صنعت U- PVC
111
ارائه مدلي براي بهبود كارايي پ‍‍‍ژوهشي از طريق تخصيص منابع و با استفاده از رويكرد آناليز پوششي داده هاي دو سطحي ﴿مطالعه موردي: چند موسسه تحقيقاتي ايران﴾
112
ارائه مدلي براي بهينه‏ سازي شبكه مسيرهاي دسترسي به كانسنگ در معادن زيرزميني با استفاده از درخت اشتاينر
113
ارائه مدلي براي بهينه سازي عمق بهينه تغيير روش استخراج روباز به زيرزميني
114
ارائه مدلي براي بهينه سازي قابليت اطمينان سيستم هاي خدماتي با رويكرد روش تخصيص توسعه يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك نا مغلوب
115
ارائه مدلي براي بهينه سازي هزينه در زنجيره تامين چند سطحي در محيط احتمالي در يك واحد صنعتي نمونه
116
ارائه مدلي براي پايش رخدادهاي كمياب در بهداشت و درمان با استفاده از رويكرد تورم تعداد صفرها در توزيع هاي گسسته
117
ارائه مدلي براي پايش سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام با استفاده از تحليل مؤلفه‌هاي اصلي تابعي چند متغيره وزن‌دار
118
ارائه مدلي براي پايش شبكه هاي اجتماعي با استفاده از مدل گراف تصادفي نمايي زمان گسسته(STERGM)
119
ارائه مدلي براي پذيرش شبكه‌هاي اجتماعي در مديريت ارتباط با مشتريان با توجه به شرايط ايران
120
ارائه مدلي براي پردازش بر خط پرس و جو هاي جريان داده با استفاده از ماشين ها با حالات متناهي
121
ارائه مدلي براي پياده سازي تعميرات جامع بهره ور (M.P.T) در نيروگاه توسي با تمركز بر قسمت تعميرات الكتريك
122
ارائه مدلي براي پياده سازي نت مبتني بر قابليت اطمينان (RCM) به همراه مطالعه موردي در تجهيز بوژي ناوگان شركت بهره‌برداري قطار شهري مشهد
123
ارائه مدلي براي پياده‌سازي آزمون الكترونيكي، از طريق شبيه‌سازي آزمون تطبيقي كامپيوتري (CAT) يك بعدي، براساس نظريه سوال-پاسخ (IRT)
124
ارائه مدلي براي پيش بيني احتمال ورشكستگي شركت‏ها مبتني بر روش‏هاي هوشمند
125
ارائه مدلي براي پيش بيني بازپرداخت تسهيلات مشتريان در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، با تكنيك داده كاوي مورد كاوي: بانك سامان
126
ارائه مدلي براي پيش بيني بازپرداخت تسهيلات مشتريان در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، با مشتريان در راستاي كاهش تكنيك داده كاوي مورد كاوي: بانك سامان
127
ارائه مدلي براي پيش بيني تاخيرات قطارهاي مسافري درراه آهن ج.ا.ايران با استفاده از شبكه نروفازي
128
ارائه مدلي براي پيش بيني رفتار ايمني در صنعت ساختمان (مطالعه موردي : كارگران صنعت ساختمان سازي)
129
ارائه مدلي براي پيش بيني ريسك هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي با فناوري برتر مبتني بر شبكه هاي عصبي
130
ارائه مدلي براي پيش بيني سطح ايمني نواحي همگرايي و واگرايي آزادراه ها با استفاده از منطق فازي
131
ارائه مدلي براي پيش بيني سولفيد، در شبكه هاي جمع آوري فاضلاب به منظور كنترل خوردگي فاضلابروها
132
ارائه مدلي براي پيش بيني فرتين سرم با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
133
ارائه مدلي براي پيش بيني فروش در دوره پيشبرد فروش براي محصولات فاسد شدني فروشگاهي، مطالعه موردي شركت كاله
134
ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان سهم انرژي از منابع تجديدپذير براي افق 1410 در كشور
135
ارائه مدلي براي پيش بيني ورشكستگي شركت ها با رويكرد فازي-عصبي
136
ارائه مدلي براي پيش‎بيني بيماري آلزايمر
137
ارائه مدلي براي پيشگويي كشش بين سطحي محلول هاي پليمري (سيستم هاي حلال و پليمر)
138
ارائه مدلي براي تامين پلاكت به روش apheresisبراي حداقل كردن كمبود پلاكت و ضايعات
139
ارائه مدلي براي تاييد و اعتبار بخشي توليد دانش در سازمانهاي دانش محور با استفاده از توابع توليد و مطلوبيت
140
ارائه مدلي براي تبديل دانش نهان به آشكار در سازمانهاي دفاعي- مطالعه موردي صنعت هوافضا
141
ارائه مدلي براي تبديل دانشگاه¬ها‌ به دانشگاه نسل سوم
142
ارائه مدلي براي تجميع دانش در پروژه هاي توليد و توسعه محصولات و سيستم هاي پيچيده
143
ارائه مدلي براي تحليل تبادلات هزينه-زمان-كيفيت پروژه با در نظر گرفتن ريسك
144
ارائه مدلي براي تحليل رفتار زماني پروازهاي حمل و نقل هوايي با استفاده از تكنيك هاي فرآيندكاوي
145
ارائه مدلي براي تحليل رفتار كاربران الكترونيكي مبتني بر تكنيك هاي وبكاوي
146
ارائه مدلي براي تحليل رفتار مشتريان الكترونيكي با بهره‌گيري از الگوهاي مكرر
147
ارائه مدلي براي تحليل علي-مفهومي متن
148
ارائه مدلي براي تحليل فراهشدارها در سيستم‌هاي كشف نفوذ با بهره‌گيري از داده‌كاوي
149
ارائه مدلي براي تحليل فرايندهاي مراكز خدمات تشخيص آزمايشگاهي با استفاده از روش هاي فرآيند كاوي
150
ارائه مدلي براي تحليل و بهبود كارائي انرژي و طراحي سياست هاي اصلاحي با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
151
ارائه مدلي براي تحمل پذيري خطا در محيط شبكه مشبك بي سيم
152
ارائه مدلي براي تخمين توابع حقيقي با سيستم هاي كلاسه كننده پيش بين
153
ارائه مدلي براي تخمين توابع حقيقي با سيستم هايكلاسه كننده پيش بين
154
ارائه مدلي براي تخمين سرعت نورپردازي تعويقي در صحنه هاي با ويژگي هاي متفاوت
155
ارائه مدلي براي ترافيك ورودي به شبكه
156
ارائه مدلي براي ترسيم نقشه راه فناوري مديريت در سطح سازمان مطالعه موردي: سازمان بهره‌وري انرژي ايران
157
ارائه مدلي براي تركيب پوياي آگاه از متن سرويس‌هاي وب
158
ارائه مدلي براي تشخيص اجتماعات مبتني بر اعتماد كاربران در شبكه هاي اجتماعي برخط
159
ارائه مدلي براي تصميم گيري پذيرش سفارشهاي توليدي بر اساس مديريت نقدينگي
160
ارائه مدلي براي تصميم گيري همزمان موجودي و قيمت گذاري اقلام مكمل فسادپذير
161
ارائه مدلي براي تعامل با تأمين كنندگان و ارتقاي آنان مطالعه موردي روي شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو ﴿ساپكو﴾
162
ارائه مدلي براي تعيين ارزش مسافران در بستر الكترونيكي در صنعت حمل و نقل هوايي
163
ارائه مدلي براي تعيين تركيب بهينه يپيش بيني درزنجيره ي تامين چهارسطحي باهدف كاهش اثرشلاق چرمي درشرايط تقاضاي متغير
164
ارائه مدلي براي تعيين توالي فعاليت ها در پروژه هاي طراحي محصولات پيچيده
165
ارائه مدلي براي تعيين رقيق شدگي در روش استخراج جبهه كار بلند و بررسي تاثير آن بر راندمان شستشوي زغال سنگ كرمان
166
ارائه مدلي براي تعيين عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان در بانكداري اينترنتي: موردكاوي بانك پاسارگاد
167
ارائه مدلي براي تعيين قيمت و موجودي بهينه در شرايط رقابت بين زنجيره هاي تأمين براي كالاهاي فساد¬پذير
168
ارائه مدلي براي تعيين ميانگين بهينه‌ي فرآيند
169
ارائه مدلي براي تعيين و بررسي اثر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي (مطالعهموردي: افزايش قيمت بنزين)
170
ارائه مدلي براي تنوع بخشي به سبد سهام با در نظر گرفتن ريسك سيستماتيك، مطالعه موردي: شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
171
ارائه مدلي براي توسعه آموزش الكترونيكي متني بر وب2با بكارگيري تكنيكuml
172
ارائه مدلي براي توسعه بازارهاي تهاتري نوين در ايران
173
ارائه مدلي براي توسعه توليد انرژي الكتريكي با استفاده از برنامه ريزي چند سطحي و رويكرد توسعه پايدار
174
ارائه مدلي براي توليد پيشنهاد به خريداران الكترونيكي مبتني بر ارزيابي اعتماد آن‌ها
175
ارائه مدلي براي حفظ حريم خصوصي در داده هاي منتشر شده شبكه هاي اجتماعي
176
ارائه مدلي براي حل مسائل MaDM در حالت وجود توام آلتر نيتوهاي پيوسته و گسسته
177
ارائه مدلي براي دسته بندي سهام با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
178
ارائه مدلي براي دسته بندي مشتريان سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه جهت حداكثرسازي سودآوري با استفاده از تكنيك هاي داداه كاوي
179
ارائه مدلي براي رتبه‌بندي و ارزيابي عملكرد شركت‌هاي توزيع‌كننده فرآورده‌هاي نفتي
180
ارائه مدلي براي زمان بندي خانواده هاي قطعات و طراحي استقرار ماشين آلات در سيستم هاي توليد سلولي
181
ارائه مدلي براي زمانبندي تحويل كالا به مشتريان در يك زنجيره تامين با در نظر گرفتن زمانبندي هاي تحويل و اولويت مشتريان
182
ارائه مدلي براي سرويس كشف تقلب در محاسبات ابري با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي
183
ارائه مدلي براي سنجش توانمندي نوآوري: مطالعه موردي در سازمان هاي ايراني
184
ارائه مدلي براي سنجش ميزان تاب‌ آوري زنجيره تأمين صنايع نساجي استان يزد با الگوگيري از مدل EFQM در محيط فازي شهودي
185
ارائه مدلي براي سيستم كنترل موجودي اقلام زوال¬پذير با در نظر گرفتن تكنولوژي نگهداري، تورم و ارزش زماني پول
186
ارائه مدلي براي سيستم هاي پيشنهاددهنده وب برا اساس كاربرد كاوي وب
187
ارائه مدلي براي سيستم‌هاي توصيه‌گر در فروشگاه‌هاي الكترونيكي مبتني بر ارزيابي رضايت مشتري
188
ارائه مدلي براي شخصي سازي نتايج جستجو در كتابخانه هاي ديجيتال تحت وب با اصتفاده از تكنيك هاي داده كاوي
189
ارائه مدلي براي شناخت بازار بورس اوراق بهادار بر پايه درخت دارايي (مطالعه موردي: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
190
ارائه مدلي براي شناخت، جذب و ارتقاي كارآفرينان در راستاي تشكيل دانشكده كارآفريني
191
ارائه مدلي براي شناسايي كلاهبرداري با استفاده از داده‌كاوي در مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي (مطالعه موردي: بيمارستان امام رضا(ع) اروميه)
192
ارائه مدلي براي طراحي شبكه خطوط تاكسي‌راني
193
ارائه مدلي براي طراحي فيدرهاي (تغذي هكنند ههاي) با ظرفيت متغير براي حم لونقل همگاني انبوه
194
ارائه مدلي براي طراحي فيدرهاي (تغذيه كننده هاي)با ظرفيت متغير براي حمل ونقل همگاني انبوه
195
ارائه مدلي براي عكس‌العمل چشمي-تعادلي
196
ارائه مدلي براي قوت برند در صنعت بانكداري (موردمطالعه : بانك‌هاي شهر يزد)
197
ارائه مدلي براي قيمت گذاري اوراق قرضه حوادث فاجعه آميز در كشور ايران
198
ارائه مدلي براي قيمت گذاري كالاهاي ديجيتال
199
ارائه مدلي براي قيمت گذاري محصولات استفاده شده و قطعات جايگزيندر لجستيك معكوس
200
ارائه مدلي براي كاهش مدت زمان توسعه محصول
201
ارائه مدلي براي كشف پولشويي با استفاده از نقشه‌هاي خودسازمانده (SOM) مبتني بر بصري سازي پروفايل كاربران
202
ارائه مدلي براي كشف دانش پنهان در داده‌هاي شهري به منظور پيش‌بيني روند مشكلات شهري (مطالعه موردي: سامانه 137 شهرداري تهران)
203
ارائه مدلي براي كنترل موجودي اقلام زوال پذير درشرايط عدم قطعيت تقاضا وقيمت
204
ارائه مدلي براي مدارس هوشمند برمبناي ITIL (مطالعه موردي دبستان غير انتفاعي باقرالعلوم اصفهان)
205
ارائه مدلي براي مديريت بارالكتريكي در صنعت سيمان : رهيافت كمينه سازي هزينه (مطالعه موردي; استان اصفهان)
206
ارائه مدلي براي مديريت تراكنش¬هاي باز در محيط بانك اطلاعات سيار با كنترل همروندي و مديريت بازگرد
207
ارائه مدلي براي مديريت تراكنشهاي باز در محيط
208
ارائه مدلي براي مديريت تراكنشهاي باز در محيط بانك اطلاعات سيار با كنترل همروندي و مديريت بازگرد
209
ارائه مدلي براي مديريت تعارض در پروژه هاي توزيع شده
210
ارائه مدلي براي مديريت ريسك در امنيت اطلاعات مطالعه موردي : مركز آموزش الكترونيك
211
ارائه مدلي براي مديريت نقدينگي بانك هاي تجاري ﴿مطالعه موردي يكي از بانك هاي تجاري﴾
212
ارائه مدلي براي مديريت و بازطراحي منطقه اي شبكه برق ، با مشاركت انرژي هاي تجديدپذير و مداخله سوخت بايوديزل
213
ارائه مدلي براي مسئله مكان يابي – مسيريابي با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني فازي
214
ارائه مدلي براي مسأله مكان يابي - مسيريابي دو سطحي در حالت عدم قطعيت تقاضاي مشتريان با در نظرگرفتن شرايط گذاشت و برداشت بصورت همزمان (مطالعه موردي: شركت سايپا يدك)
215
ارائه مدلي براي مسيريابي در شبكه با استفاده از الگوريتم OSPF
216
ارائه مدلي براي مكان يابي مراكز جمع آوري كالاهاي بازگشتي از سوي مشتريان در لجستيك معكوس در حالت غيرقطعي بودن نرخ بازگشت و با تمركز بر مشخصات صنعت فرش و موكت در ايران
217
ارائه مدلي براي مكان يابي و محافظت از تسهيلات با درنظرگرفتن مستحكم سازي در برابر اختلالات تهديدكننده
218
ارائه مدلي براي مكانيابي تسهيلات حياتي در هنگام بحران تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي زلزله در شهر تهران)
219
ارائه مدلي براي مكانيابي مراكز خدمات پس از فروش ، بررسي موردي ، شركت آچيلان در
220
ارائه مدلي براي مكانيابي مراكزامدادرساني جاده اي در سيستم مديريت حوادث جاده اي
221
ارائه مدلي براي موقعيت يابي و ساخت نقشه همزمان براي ربات متحرك با استفاده از كاهش بعد
222
ارائه مدلي براي هم ارزي زماني - حرارتي خزش در بتن
223
ارائه مدلي براي هماهنگي يك تامين كننده و چند خريدار در زنجيره تامين با استفاده از مكانيزم تخفيف و در شرايط تقاضاي احتمالي
224
ارائه مدلي براي همگرايي نيازهاي خبري جامعه بارسانه ملي با استفاده از فناوري هاي وب 0 -2
225
ارائه مدلي برايبرنامهريزي همزمان توليد و خريد با نگرشمديريت زنجيره تامين
226
ارائه مدلي برمبناي الگوهاي رفتاري بازار براي كاوش رفتار مشتريان با بكارگيري تكنيك هاي داده¬ كاوي
227
ارائه مدلي بمنظور شناسايي و تحليل مشكلات و موانع مطالعه امكان سنجي در طرح هاي صنعتي وزارت دفاع
228
ارائه مدلي بمنظور مكان يابي صنايع آلاينده (مطالعه موردي معادن شن و ماسه)
229
ارائه مدلي به ‌منظور كمينه كردن زمان انتظار مسافران و تعيين جدول زمان‌بندي با در نظر گرفتن سرفاصله زماني حداقل و حداكثر
230
ارائه مدلي به منظور ارزيابي داده سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر اهداف سازماني
231
ارائه مدلي به منظور پيش بيني بازپرداخت متقاضيان تسهيلات بانكي مورد كاوي بانك گردشگري
232
ارائه مدلي به منظور پيش بيني سرعت حفاري بهينه با استفاده از برداشت و ثبت داده ها به هنگام حفاري؛ مطالعه موردي معادن سنگ آهن ايران
233
ارائه مدلي به منظور تحليل قابليت اطمينان شبكه¬هاي تهويه معادن با توجه به افت ناشي از وجود موانع
234
ارائه مدلي به منظور تعيين فعاليت‌هاي ارزش‌افزا و گلوگاه‌هاي بنادر خشك (مطالعه موردي: شركت تعاوني پيشگامان توسعه بندرخشك)
235
ارائه مدلي به منظور كاهش هزينه هاي توليد و توزيع در زمانبندي محيط جريان كارگاهي با رويكرد توليد به هنگام
236
ارائه مدلي به منظور مديريت عملكرد در شركت هاي توزيع برق بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM ﴿مطالعه موردي شركت توزيع برق استان يزد﴾
237
ارائه مدلي به منظور يكپارچه‌سازي مديريت استمرار و تداوم كسب و كارها پس از وقوع بحران: مطالعه موردي
238
ارائه مدلي به‌منظور ارزيابي آمادگي دولت الكترونيكي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته: مطالعه موردي كشور افغانستان
239
ارائه مدلي پويا براي ارزيابي اعتماد در وب‌سرويس‌ها با در نظر گرفتن پارامترهاي زمان ‌اجراي سرويس
240
ارائه مدلي تحليلي از انتخاب تامين كنندگان در محيط پرو‍ژه با روش تحليل شبكه اجتماعي
241
ارائه مدلي تحليلي براي ارزيابي و تخمين ظرفيت انتقال شبكه هاي حسگر صوتي زيرآب
242
ارائه مدلي تركيبي براي پيش بيني نوسانات شاخص بازار سهام
243
ارائه مدلي تركيبي براي تدوين استراتژي هاي منابع انساني سازمانها
244
ارائه مدلي تلفيقي براي پياده سازي زنجيره¬ي تأمين ناب، چابك، انعطاف پذير و سبز (لارج) با استفاده از رويكرد مدل سازي تفسيري ساختاري؛ مطالعه موردي، شركت فولاد آلياژي ايران - يزد
245
ارائه مدلي جامع براي موتورهاي القايي خطي با درنظرگرفتن اثرات لبه و انتهايي
246
ارائه مدلي جديد براي اجراي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان ( RCM ) در صنعت آب شيرين كن (مطالعه موردي در شركت رعدآب جنوب/ درگهان )
247
ارائه مدلي جديد براي سكان كشتي و بررسي خواص هيدروديناميكي آن به روش المان مرزي (پانل)
248
ارائه مدلي جديد براي طراحي مشاركتي و انجام مطالعات امكان سنجي آن در چارچوب مديريت طول عمر محصول
249
ارائه مدلي جديد براي كشف فرآيندهاي سازماني مبتني بر تحليل شبكه هاي اجتماعي حاصل از مسير انجام كار و تبادل اطلاعات
250
ارائه مدلي جديد جهت محاسبه ثابتهاي افينيته جايگاههاي اتصال سيگاند به ماكرومولكولهاي حياتي بر اساس مقايسه معادلات رائولت واسكاچارد
251
ارائه مدلي جديد در آناليز ويولت سيگنالهاي زلزله جهت توليد شتابنگاشت مصنوعي
252
ارائه مدلي جهت احراز شايستگي هاي ذهني مديران از منظر نوروليدرشيپ با تكيه بر روش تحليل محتوا
253
ارائه مدلي جهت ارتقاي سطح بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش حمل و نقل ريلي با رويكرد اقتصادسنجي
254
ارائه مدلي جهت ارزش گذاري كاركنان بر مبناي مدل ارزش اقتصادي و تلفيق مدل كانو و پروفايل شايستگي و اعتبارسنجي آن- مورد مطالعه شركت مشاورين سرآمدي آلا
255
ارائه مدلي جهت ارزيابي اعتماد بين مشتري و فروشگاههاي الكترونيك مبتني بر روشهاي فازي در وب سايت هاي تجاري B2C
256
ارائه مدلي جهت ارزيابي اعتماد بين مشتري و فروشگاههاي الكترونيك مبتني بر روشهاي فازي دروب سايت هاي تجاريB2C
257
ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسك طراحي و ساخت در پروژه هاي خطوط انتقال گاز با استفاده از تصميم گيري چند معياره خاكستري (مطالعه موردي : پروژه خط لوله انتقال گاز 48 اينچ آبادان – بصره)
258
ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسك‌تأمين گروه قطعات‌مكانيكي. مطالعه موردي : كاني‌مس
259
ارائه مدلي جهت ارزيابي سياست هاي‌ انرژي تجديدپذير مبتني بر رويكرد اختيارات واقعي (مطالعه موردي: تعرفه خريد)
260
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد خطوط توليد با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و منطق فازي – مطالعه موردي خط توليد خودرو تندر 90 شركت ايران خودرو
261
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان پروژه محور مبتني بر ريسك
262
ارائه مدلي جهت ارزيابي مدلهاي كسب و كار سيار فراهم كننده محتوا در ايران
263
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪلهاي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻴﺎر ﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا در ايران
264
ارائه مدلي جهت ارزيابي و انتخاب بهينه پروژه‌ها با در نظر گرفتن پروژه‌هاي فعلي
265
ارائه مدلي جهت ارزيابي و سنجش ميزان تجربه مشتريان در كسب و كارهاي خدماتي ( مطالعه موردي : صنعت هتلداري )
266
ارائه مدلي جهت استراتژي ها درشركتهاي طراحي مهندسي ازطريق پيوند دادن مدل بي اس سي با استاندارد پي ام بي او كي
267
ارائه مدلي جهت استفاده از سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري در شركتهاي بازار ياب
268
ارائه مدلي جهت اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها: مطالعه موردي بانك انصار
269
ارائه مدلي جهت افزايش سطح كارآفريني دانشجويان با استفاده از رويكرد تركيبي روش شناسي سيستم هاي نرم و مدلسازي ساختاري تفسيري
270
ارائه مدلي جهت انتخاب راهبرد هاي منبع يابي در مديريت خطرپذيري تأمين با روش رابطه‌اي خاكستري و ويكور فازي (مطالعه موردي : شركت سنوپارس)
271
ارائه مدلي جهت انتخاب روش مناسب اكتساب تكنولوژي با استفاده از رويكرد تركيبي فرآيند تحليل شبكه اي(ANP) و ديمتل (DEMATEL) مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان
272
ارائه مدلي جهت انتخاب شاخص‌هاي عملكردي مناسب در بودجه‌ريزي عملياتي
273
ارائه مدلي جهت اندازه گيري ريسك عملياتي و كفايت سرمايه براي يك بانك تجاري: مطالعه موردي بانك كارآفرين
274
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و ارزيابي بهره وري توليد گندم و چغندرقند در ايران از طريق تخمين تابع توليد مرزي به روش COLS و ارائه شاخص ها و استانداردهاي بهره وري در سطح ملي و بين المللي
275
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و بهبود تاب آوري زنجيره تامين
276
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و تحليل ريسك اوراق بهادار صكوك و ارائه ي راهكار جهت مديريت آن
277
ارائه مدلي جهت اندازه‌گيري و ارتقاء كارايي بازار سهام (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران)
278
ارائه مدلي جهت اولويت بندي تجهيزات تحت نگهداري و تعميرات مبتني بر شرايط، با استفاده از تكنيكهاي AHP فازي و DEA در شركت فولاد آلياژي ايران
279
ارائه مدلي جهت اولويت بندي تعمير خرابيها و نگهداري پلهاي سواره¬رو شهري با استفاده از روش "تحليل شبكه¬اي (ANP)"- )مطالعه موردي پلهاي شهر تهران(
280
ارائه مدلي جهت بررسي عملكرد مالي يك واحد صنعتي به روش آناليز نسبتها و ارائه برنامه بهبود آن به روش بنچ ماركينگ (مطالعه موردي شركت ايرانول)
281
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت زنجيره تأمين پايدار با ابزار توليد ناب در صنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
282
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت زنجيره تأمين پايدار با ابزار توليد ناب در صنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
283
ارائه مدلي جهت بررسي ميزان تأثير مديريت دانش مشتري(CKM) بر بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري با تأكيد بر دانش با مشتري(مطالعه موردي: بانك ملي ايران)
284
ارائه مدلي جهت بررسي و ارزيابي عملكرد توسعه محصول در صنعت خودرو
285
ارائه مدلي جهت بهبود تسهيم دانش با استفاده از شبيه سازي چند عاملي
286
ارائه مدلي جهت بهبود شاخص‌هاي پيش بيني مديريت ارزش حاصله بر پايهي نظريه قابليت اطمينان
287
ارائه مدلي جهت بهبود عملكرد كاركنان با تركيب بازي‌وارسازي و مديريت تجربه كاركنان
288
ارائه مدلي جهت بهبود عمليات حمل و نقل هوايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مطالعه موردي: شركت هواپيمايي زاگرس)
289
ارائه مدلي جهت بهينه سازي استوار سبد سرمايه شامل قرارداد اختيار معامله
290
ارائه مدلي جهت بهينه سازي اقتصادي و فني سيستم هاي انحراف آب سدها با استفاده از الگوريتم PSO و مقايسه آن با الگوريتم QPSO
291
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي خانواده محصول و شبكه زنجيره تأمين آن با در نظر گرفتن لجستيك معكوس
292
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي قاب هاي ساختماني با رويكرد كاهش انرژي نهفته كل
293
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي مسير راه آهن
294
ارائه مدلي جهت بهينه سازي قابليت اطمينان در فرآيند طراحي محصولات ، مطالعه موردي در صنعت ساختمان
295
ارائه مدلي جهت بهينه سازي هزينه هاي توليد و توزيع كالاهاي فاسدشدني با در نظر گرفتن سيستم ارسال بسته اي مطالعه موردي: شركت آبگينه
296
ارائه مدلي جهت پيش بيني ارزش در معرض ريسك بر اساس آناليز موجك ﴿مطالعه اي در بازار فلزات﴾
297
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح شايستگي مديران از منظر نوروليدرشيپ (مورد مطالعه:مديران فناوري اطلاعات)
298
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح شايستگي مديران با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : واحدهاي نساجي مستقر در شهرك صنعتي شهرستان يزد)
299
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح معنويت در سازمان با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي : شركت گاز استان يزد﴾
300
ارائه مدلي جهت پيش بيني عرضه زير قيمت و عملكرد بلند مدت عرضه هاي عمومي اوليه در بازار سهام تهران
301
ارائه مدلي جهت پيش بيني ميزان سبز بودن تامين كنندگان با رويكرد شبكه عصبي ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران - يزد﴾
302
ارائه مدلي جهت پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در يكي از شاخه هاي صنعت
303
ارائه مدلي جهت پيشبرد محصولات
304
ارائه مدلي جهت تجزيه و تحليل اثر عملكرد مقررات‌زدايي بر صنعت بيمه با رويكرد نهادگرا
305
ارائه مدلي جهت تحليل اثر قيمت گذاري بر صنايع لبني
306
ارائه مدلي جهت تحليلنظرات برخط مشتريان مبتني بر الگوريتم‌هاي متن‌كاوي و داده‌كاوي
307
ارائه مدلي جهت تخصيص منابع با رويكرد تئوري بازي ها جهت كاهش ضرر ناشي از دو نوع ريسك بلاياي طبيعي و استراتژيك
308
ارائه مدلي جهت تخمين ارزش اطلاعات با استفاده
309
ارائه مدلي جهت تخمين ارزش اطلاعات با استفاده از روشهاي داده كاوي
310
ارائه مدلي جهت تشكيل پورتفوي سهام با استفاده از شبكه هاي مبتني بر ضريب همبستگي
311
ارائه مدلي جهت تصميم گيري خريد تسهيلات نوين بندري
312
ارائه مدلي جهت تعيين تأثير حاكميت شركتي بر ارزش شركت (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
313
ارائه مدلي جهت تعيين تابع مرز قطعي پرتفوي شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بكارگيري آن براي رتبه بندي عملكرد آن ها
314
ارائه مدلي جهت تعيين ظرفيت محورهاي راه آهن
315
ارائه مدلي جهت تعيين ظرفيت نواحي تغييرخط در بزرگراه
316
ارائه مدلي جهت تعيين عوامل موثر بر پيشرفت پروژه هاي ساختماني در سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
317
ارائه مدلي جهت تعيين قيمت و مقدار سفارش در زنجيره تأمين دو سطحي با برگشت كالا و همكاري بين خرده‏فروشان با تقاضاي احتمالي
318
ارائه مدلي جهت تلفيق اطلاعات سنسوري به منظور تخمين متغيرهاي حركتي فرد
319
ارائه مدلي جهت تلفيق مدل كارت امتيازي متوازن .....
320
ارائه مدلي جهت چابك سازي فرآيند مديريت دانش د رسازمانها
321
ارائه مدلي جهت چابك سازي فرآيند مديريت دانش در سازمانها
322
ارائه مدلي جهت حداقل كردن هزينه هاي شبكه توزيع در زنجيره تامين چند سطحي
323
ارائه مدلي جهت حمايت از صادرات فناوري و محصولات دانش بنيان با رويكرد اقتصاد مقاومتي (مطالعه موردي: بانك توسعه صادرات ايران)
324
ارائه مدلي جهت دست‌يابي به مكان بهينه نقطه انتقال در شرايط عدم قطعيت
325
ارائه مدلي جهت رتبه‌بندي دانشگاه هاي ايران
326
ارائه مدلي جهت سنجش عملكرد مديريت زنجيره تÊمين (صنايع غذايي شهرك صنعتي شهرستان رشت ).
327
ارائه مدلي جهت شبيه سازي دستگاه تصفيه فاضلاب و بررسي تغييرات فشار در بست ها ي آن با استفاده از نرم افزار متلب
328
ارائه مدلي جهت شناسايي و سنجش مولفه هاي موثر بر استارت آپ ها با رويكرد تلفيقي ISM و MADM
329
ارائه مدلي جهت طراحي شبكه زنجيره تأمين سوخت زيستي از ميكرو جلبك: مطالعه موردي در ايران
330
ارائه مدلي جهت قيمت گذاري اختيارهاي معامله مرزدار
331
ارائه مدلي جهت قيمت گذاري زير قيمت عرضه اوليه از طريق آناليز عوامل موثر بر عرضه اوليه
332
ارائه مدلي جهت كشف تقلب در شناسه اصالت سلامت به كمك روش يادگيري تقويتي
333
ارائه مدلي جهت كشف رفتارهاي مشكوك در بانكداري الكترونيكي با استفاده از الگوريتم هاي درخت تصميم گيري
334
ارائه مدلي جهت كمينه نمودن هزينه ها در مديريت پايان عمر خودرو در شبكه لجستيك معكوس
335
ارائه مدلي جهت كنترل پروفيل ضخامت و عيوب شكلي در نورد ورق
336
ارائه مدلي جهت مديريت ريسك پروژه هاي EPC با استفاده از پويايي سيستمي
337
ارائه مدلي جهت مديريت قيمت و تعيين همزمان سطوح بهينه موجودي در يك زنجيره تامين دو كاناله دو سطحي
338
ارائه مدلي جهت معماري دانش سازماني بر اساس چارچوب زكمن
339
ارائه مدلي جهت مكانيابي باراندازها در شبكه توزيع فروشگاه زنجيره اي اتكا
340
ارائه مدلي جهت هماهنگي زنجيره تأمين دارو با در نظر گرفتن تاريخ انقضاء (مطالعه موردي: شركت توليد مواد اوليه دارو پخش (تماد))
341
ارائه مدلي چند هدفه براي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن جريان رو به جلو وعقب و مسئوليت پذيري اجتماعي
342
ارائه مدلي چندتايي از روش هاي هوش جمعي براي تشخيص بيماري قلب
343
ارائه مدلي چندهدفه براي بهينه سازي ميزان پذيرش مديريت دانش در سازمان براساس تحليل شبكه هاي اجتماعي
344
ارائه مدلي چهت تشخيص اجتماع‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي برخط بادرنظرگرفتن خصيصه‌ها و جريان اطلاعات
345
ارائه مدلي در كاربرد يادگيري سازماني و فناوري اطلاعات
346
ارائه مدلي درزنجيره تامين ان سطحي جهت مينيمم سازي هزينه هاي نگهداري و حمل و نقل محصولات
347
ارائه مدلي دو هدفه جهت برنامه ريزي پروژه توسعه محصولات پيچيده با منابع محدود و درنظرگيري طول بازخوردها
348
ارائه مدلي دوسطحي در طراحي شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته رقابتي تحت عدم قطعيت
349
ارائه مدلي رفتاري مبتني بر تعاملات عصبي براي بيماري صرع
350
ارائه مدلي رياضي جهت زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با پارامترهاي فازي
351
ارائه مدلي سيستماتيك براي ارزيابي موفقيت پروژه هاي BOT با الگوي مديريت ريسك
352
ارائه مدلي شاخص برايبومي‌سازي فناوري در صنعت پتروشيمي با استفاده از روش تصميم‌گيري چندمعياره فازي
353
ارائه مدلي شناختي جهت پذيرش مصرف و توليد پايدار در زنجيره تأمين (مطالعه موردي : صنعت مواد غذايي استان يزد)
354
ارائه مدلي عقلاني براي استقراء علّي
355
ارائه مدلي علي نقش متغيرهاي روانشناختي )تجارب رايانه ،هنجارهاي ذهني ،اضطراب رايانه و خودكارآمدي رايانه ( در استفاده واقعي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با تاكيد بر مدل ديويس
356
ارائه مدلي عملياتي براي استقرار سيستم امنيت اطلاعات در بيمارستانهاي آموزشي براساس استاندارد مديريت امنيت اطلاعات سلامت
357
ارائه مدلي فازي براي تشخيص مسير اوليه رشد ترك در يك ورق فولادي مستطيلي محدود
358
ارائه مدلي فراگير براي بانكهاي اطلاعاتي چند بعدي
359
ارائه مدلي كارا براي كارت هوشمند درماني قابل استفاده در سازمان بيمه خدمات درماني
360
ارائه مدلي كارا براي مسيريابي و زمانبندي تجهيزات حمل و نقل در سيستم توزيع cross docking
361
ارائه مدلي كاربردي براي مديريت خوردگي صنايع نفت و گاز ايران به همراه بازرسي بر مبناي ريسك ﴿مطالعه موردي و ارزيابي فني اقتصادي﴾
362
ارائه مدلي كمي تخصيص بهينه ريسك هاي پروژه هاي ساخت
363
ارائه مدلي كمي جهت انتخاب يك استراتژي تركيبي در هماهنگي بين خريدار و توليد كننده به منظور افزايش فروش زنجيره تامين
364
ارائه مدلي مبتني بر رفتار كاربران جهت پيشنهاددهي فيلم با بهره گيري از نظريه گراف (مورد مطالعه: سينماماركت)
365
ارائه مدلي مبتني بر زنجيره ماركوف زمان پيوسته جهت محاسبه ي دقيق قابليت اعتماد سيستم k از n با قطعات متفاوت
366
ارائه مدلي مبتني بر معماري سرويس گراي بهبود يافته بر مبناي معيار هاي تحمل پذيري (پايداري)
367
ارائه مدلي مبتني بر مغز با تأكيد بر مخچه براي كنترل اعمال حركتي
368
ارائه مدلي مبتني بر نسبت‌هاي مالي براي پيش‌بيني وضعيت شركت‌ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي
369
ارائه مدلي مفهومي براي توزيع تسهيلات اشتغال زا بر مبناي توسعه فعاليت هاي اقتصادي
370
ارائه مدلي مفهومي براي توزيع تسهيلات اشتغال‌زا بر مبناي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي
371
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليت¬هاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه¬هاي صنعتي كشور
372
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليت¬هاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه¬هاي صنعتي كشور
373
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه هاي صنعتي كشور
374
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه هاي صنعتي كشور
375
ارائه مدلي مناسب بر اساس كامپوزيت نانولوله هاي كربني برا ي خواص مكانيكي بافت استخوان
376
ارائه مدلي مناسب براي انتخاب خدمات در فضاي رايانش ابري
377
ارائه مدلي مناسب براي تعيين پنجره شكل دهي نيمه جامد فولاد
378
ارائه مدلي مناسب جهت انتخاب واحدهاي صنعتي نمونه بابهره گيري از مدل هاي تعالي كسب و كار
379
ارائه مدلي مناسب جهت تعيين استراتژي تقسيم سود بهينه در سازمان¬ها مطالعه موردي يكي از شركت¬هاي حاضر در بورس
380
ارائه مدلي مناسب جهت شناسايي فاكتورهاي موثر بر پيك بار شبكه و بكارگيري آن به منظور بهبود الگوي مصرف در استان هرمزگان
381
ارائه مدلي نوين براي ارزيابي عملكرد تامين كنندگان بارويكرد تركيبي شبكه هاي عصبي مصنوعي
382
ارائه مدلي نوين براي بررسي پديده شكست در نانوكامپوزيت هاي پليمري
383
ارائه مدلي نوين براي بررسي پديده شكست در نانوكامپوزيت هاي پليمري
384
ارائه مدلي نوين براي تعيين كارايي پرسنل كسب و كار با استفاده از تركيب روش هايAHPفازي و TOPSIS
385
ارائه مدلي نوين در مهندسي ارزش با استفاده از اصول MCDM و بكارگيري آن درشركت بلبرينگ ايران
386
ارائه مدلي يكپارچه براي افزايش كارآيي در كسب و كارهاي كوچك
387
ارائه مدلي يكپارچه براي افزايش كارآيي در كسب و كارهاي كوچك با رويكرد افزايش كارآفريني
388
ارائه مدلي يكپارچه براي تصميم ياري بهينه گرا و تصميم گيري قاعده پايه در محيط امكاني و احتمالي يگانه و هيبريدي
389
ارائه مركز عمليات امنيت شبكه با تاكيد بر نقش حسگرها
390
ارائه مسيرياب كارآ در شبكه هاي راديوشناختي چندگامه
391
ارائه مسيريابي آگاه از دما در FPGAهاي سه بعدي
392
ارائه مطالب درسي در قالب مالتي مديا جهت آموزش مجازي
393
ارائه معادلات حالت جديد براي سيالات تجمعي
394
ارائه معادله تجربي براي تخمين فشار متوسط موثر اصطكاكي موتور احتراق داخلي بنزيني 4 زمانه
395
ارائه معادله حالت CPA بر اساس معادله حالت PR و اصلاح آن براي مواد قطبي با اضافه كردن عبارت هاي دوقطبي و چهارقطبي
396
ارائه معادله حالت براي سيالات محدود شده در فضاي نانو
397
ارائه معادله حالت براي سيالات محدود شده در فضاي نانو با ديواره داراي برهمكنش
398
ارائه معادله متشكله جديد براي فوم‌هاي فلزي
399
ارائه معادله‌ي جبري براي عملكرد موتور 7XU در مقابل تغييرات زمانبندي سوپاپها و زواياي مختلف گاز در شرايط MBT
400
ارائه معماري بكارگيري ابزار مناسب مديريت دانش در پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشگاهي
401
ارائه معماري جديد براي شبكه هاي روي تراشه با كاربرد در دروازه رسانه
402
ارائه معماري جديد و شبيه سازي رفتاري براي بهبود كارايي مسيرياب ها در شبكه هاي بر تراشه
403
ارائه معماري چند لايه سبز براي ارائه سرويس هاي رايانش ابري موبايل
404
ارائه معماري مناسب به عنوان بستري كارا جهت پياده سازي الگوريتم كد كننده ITU-TG.723.1
405
ارائه معماري نرم افزار سيستم ترجمه مبتني بر همكاري گروهي
406
ارائه معماري يك موتور جستجو براي سرويس هاي گريد
407
ارائه معيار بهينه اندازه پروژه (OOPS) به‌عنوان يك شاخص برآورد اندازه مناسب در نرم‌افزارهاي شي گرا
408
ارائه معيار بهينه اندازه پروژه (OOPS) به‌عنوان يك شاخص برآورد اندازه مناسب در نرم‌افزارهاي شي گرا
409
ارائه معيار هاي نرم افزار سنجي براي برنامه نويسي نوع-حالت گرا
410
ارائه معيارها و ضوابط طراحي خانه‌هاي ميان افزا در محله‌ي دردشت اصفهان
411
ارائه معيارهاي اقناع مخاطب در سريال هاي تلويزيوني
412
ارائه معياري براي تعيين سازگاري مواد رنگزا با استفاده از داده هاي طيفي و رنگي نمونه رنگ شده
413
ارائه معياري بيومكانيكي براي بازسازي حفره هاي ايجاد شده پس از تخليه تومور سلول غول آسا: تحليل اجزاي محدود و آزمون هاي تجربي
414
ارائه معياري تحليلي برميناي فرم شبه خطي سيستمهاي ديناميكي براي ايجاد سيستمهاي خودگردان آشوبناك
415
ارائه مكانيزم شهرت توزيع شده و سازگار با انگيزه براي بازارهاي الكترونيكي سرويس ها
416
ارائه مكانيزم مقابله با حملات تشخيص سيستم عامل با استفاده از نظريه بازي ها
417
ارائه مكانيزمي براي افزايش بازنشر به منظور انتشار اطلاعات با استفاده از انتخاب k پست اثرگذار
418
ارائه مكانيزمي براي تشخيص گره زبان رسان در شبكه هاي حسگر بي سيم
419
ارائه مكانيزمي براي جلوگيري از حملات DoS روي پروتكلهاي مسيريابي
420
ارائه مكانيزمي براي زمانبندي فعاليت گره‌هاي حسگر در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با در نظر گرفتن تاثيرات بين لايه‌اي
421
ارائه مكانيزمي جهت پيشگيري از خرابي در سيستم هاي خوشه اي با كارايي بالا
422
ارائه مكانيزمي جهت شخصي‌سازي رتبه‌بندي نتايج موتور جستجو با استفاده از بازخوردهاي كاربر
423
ارائه مكانيسمي در لايه انتقال براي ارسال اطلاعات چندرسانه اي در شبكه هاي حسگر بي سيم
424
ارائه مناسب ترين تثبيت جهت بهسازي خاك هاي حاشيه درياي خزر به منظور استفاده در راههاي شمال كشور
425
ارائه منحني شكنندگي براي قاب خمشي بتن مسلح بهسازي شده با FRP
426
ارائه منحني هاي آسيب پذيري لرزه اي براي مخازن بتني استوانه اي آب
427
ارائه منحني هاي شكنندگي لرزه اي براي مخازن بتني استوانه اي بافل دار ذخيره مايعات
428
ارائه منحني‎هاي شكنندگي براي ساختمان‎هاي بنايي
429
ارائه ميان‌افزار براي زمان‌بندي پيش‌بينانه كانتينرهاي روي ماشين‌هاي مجازي در سامانه‌هاي ابري مبتني بر مدل محاسباتي بدون‌سرور
430
ارائه ميان‌افزاري براي پردازش توزيعي رويدادهاي پيچيده
431
ارائه ميزان سرمايه گذاري مناسب جهت ساخت صندوق هاي سرمايه گذاري بخشي
432
ارائه نرم افزار Syclone Ship جهت مدلينگ و محاسبات هيدرواستاتيك و ديناميك شناورها
433
ارائه نرم افزار برآورد سريع شبكه فضايي شكستگيها در توده سنگ با استفاده از روش پردازش تصوير
434
ارائه نرم افزار براي طراحي كانال هاي آبكشي ﴿غنو﴾ در معادن
435
ارائه نرم افزار براي محاسبه شدت جريان هواي لازم براي تهويه تونلهاي راه
436
ارائه نرم افزار بصري جهت محاسبه مقاومت كشتي از روش هولتروپ HMRC
437
ارائه نرم افزار به منظور طراحي سيستم تعليق
438
ارائه نرم افزار جهت طراحي مفهومي موتور دو زمانه
439
ارائه نرم افزار جهت محاسبه انتقال حرارت جابجايي اجباري و آزاد
440
ارائه نرم افزار كامپيوتري بانك اطلاعاتي كشتي هاي مشابه
441
ارائه نرم افزار كامپيوتري براي طراحي محورها
442
ارائه نرم افزار كامپيوتري جهت انجام كامل محاسبات هيدرواستاتيك كشتي
443
ارائه نرم افزار محاسبه هواي لازم براي تهويه جبهه كار پيشروي معادن و تونل ها
444
ارائه نرم افزارSYCLINE SHIPجهت مدلينگ و محاسبات هيدرو استاتيك و ديناميك شناور ها
445
ارائه نرم افزاري آيين نامه RK
446
ارائه نرم افزاري جهت آناليز و طراحي شفت و ياتاقان
447
ارائه نرم افزاري جهت مقايسه اقتصاديhvac وhvdc
448
ارائه نظام امكان سنجي صنايع توليد كاغذ
449
ارائه نقشه راه ERP بومي شده (مطالعه موردي)
450
ارائه نقشه راه براي ايجاد تراوش فناوري در شركت هاي داخلي با استفاده از مدل پويا
451
ارائه نقشه راه براي متحول كردن يك سازمان وظيفه گرا به سمت سازمان فرايند محور
452
ارائه نقشه راه پياده سازي مديريت دانش در جهاد دانشگاهي علم وصنعت
453
ارائه نقشه ي استراتژي توسعه خدمات الكترونيك سازمان تامين اجتماعي بااستفاده ازبرنامه ريزي سناريو
454
ارائه نقشه‌راه مهندسي يكپارچگي سازمان و موردكاوي آن در يك سازمان پروژه‌محور (با تاكيد بر يك سازمان بومي)
455
ارائه نمايشگرخطا براساس مفاهيم احتمالي و بهبود گسسته سازي دامنه در يك روش عددي
456
ارائه نمودارهاي تمركز‌تنش براي محور با سوراخ شعاعي با استفاده از نرم‌افزار آباكوس
457
ارائه نوع جديدي از پرس و جوهاي اولويت كاربر فضايي
458
ارائه نوع سامانه براي كنترل دسترسي تفويضي همراه با امكان گرفتن توانايي ها و تغيير مالكين منابع
459
ارائه و اتصال روشهاي تست خطا و ظرفيت حمل بار ماكزيموم روي ربات
460
ارائه و ارزيابي الگوريتم مسير يابي شبه MPLS در شبكه هاي بي سيم برتراشه
461
ارائه و ارزيابي روشي براي خلاصه سازي گرافهاي شبكه هاي اجتماعي
462
ارائه و ارزيابي روشي براي مديريت كليد در شبكه هاي موردي مبتني بر بيش توزيع كليد
463
ارائه و ارزيابي مدل رياضي جهت بررسي عملكرد پوشش‌هاي اپوكسي و پلي‌يورتان براي خطوط لوله مدفون
464
ارائه و ارزيابي يك روش بازيابي خطاهاي روند اجرا در پردازنده هاي چندهسته اي
465
ارائه و ارزيابي يك روش تطبيق‌پذير نرم‌افزاري براي كشف خطاهاي نرم در معماري‌هاي چندنخي
466
ارائه و ارزيابي يك روش كشف خطاهاي روند اجرا در پردازنده هاي چند هسته اي
467
ارائه و ارزيابي يك روش مقابله با حملات تحليل تواني در سطح كاربرد
468
ارائه و ارزيابي يك معماري امنيتي چند كليدي براي شبكه هاي حسگر بي سيم
469
ارائه و ارزيابييك روش جديد سنجش طيف هميار در حضور مهاجم تقليدكننده از كاربر اوليه
470
ارائه و اعتباريابي الگوي سبك زندگي سالم بر مبناي تحليل كيفي ابعاد سبك زندگي همسران شهداء دوران 8 ساله دفاع مقدس
471
ارائه و اعتباريابي مدل آموزش كارآفريني درحوزه محيط زيست براي سازمانهاي مردم نهاد
472
ارائه و اولويت بندي اقدامات استراتژيك به منظور بهبود خدمات لجستيك با رويكردQFD فازي (مطالعه موردي: سارونه)
473
ارائه و بررسي اتصالات مختلط تير فولادي و ستون بتني
474
ارائه و بررسي مدل هاي ساده شده مفهومي بدنه خودرو جهت تحليل سفتي هاي پيچشي و خمشي
475
ارائه و بررسي مدلي قيمتي براي لپ تاپ هاي پروژه هر كودك يك لب تاپ olpc
476
ارائه و بهسازي مدل توأم برچسب‌زني اجزاي سخن و تجزيه‌ي وابستگي زبان فارسي
477
ارائه و پياده سازي الگوي بخش بندي بازار چند معياره - مورد مطالعه : مجتمع فولاد مباركه اصفهان
478
ارائه و پياده سازي فرايند محاسباتي تصميم گيري در شرايط بحراني
479
ارائه و پياده سازي مدلي براي اعتبار سنجي پاسخ در سيستم هاي پاسخگويي پرس و جو
480
ارائه و پياده سازي يك الگوريتم مديريت پوياي دما و كارايي براي پردازنده هاي چند هسته اي
481
ارائه و پياده سازي يك روش ستاره يابي از طريق شبكه هاي عصبي
482
ارائه و پياده سازي يك مكانيزم پيشگيرانه توزيعي براي خود درماني يك سيستم توزيعي مولفه گرا
483
ارائه و تبيين الگوي توسعه كارآفريني كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان خوزستان (مطالعه موردي در شركتهاي نفتي و پتروشيمي استان خوزستان)
484
ارائه و تبيين الگوي توسعه كارآفريني كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان خوزستان مطالعه موردي در شركتهاي نفتي و پتروشيمي استان خوزستان
485
ارائه و تبيين مدل سازمان تكليف‎گرا با رويكرد اسلامي
486
ارائه و تبيين مدل شهرت ملي به عنوان چارچوبي براي سياستگذاري بازرگاني؛ مطالعه موردي: صنايع مصنوعات فلزي ايران
487
ارائه و تبيين مدل فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت بهينه سازي عملكرد مالي بانكهاي دولتي
488
ارائه و تبيين مدلي براي تعهد ورزشي در ايران
489
ارائه و تبيين مدلي براي تعهد ورزشي در ايران
490
ارائه و تحليل الگويي براي تاثير رفتار اخلاقي فروش بر وفاداري مشتريان مورد كاوي : بيمه پارسيان شيراز
491
ارائه و تحليل المان محدود فرآيند اكستروژن ECAP دو مرحله اي متوالي پيوسته
492
ارائه و تحليل روش FFR جهت بهبود عملكرد سيستم WiMAX
493
ارائه و تحليل روش‌هاي جديد براي كاهش اثرات مضر شرايط محيطي بر عملكرد برج خنك‌كننده خشك طبيعي
494
ارائه و تحليل زماني يك صورت‌بندي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي هيبريد
495
ارائه و تحليل سيستم دال خط كوهاندارجهت رفع معضل راه آهن در مناطق كويري
496
ارائه و تحليل يك روش كارا براي شبيه سازي سفره هاي زيرزميني با استفاده از مبناهاي نمايش تنك
497
ارائه و توسعه خدمات بانكي با محوريت رضايتمندي مشتري
498
ارائه و توسعه مدل مسئله مسيريابي - موجودي چندمحصولي قطعي در زنجيره تأمين دارو - مطالعه موردي شركت توزيع دارو
499
ارائه و توسعه يك مدل بهينه چند هدفه به منظور زمانبندي بيماران و كاهش زمان بيكاري پرسنل در مراكز گردشگري پزشكي
500
ارائه و حل مدل مسيريابي آلودگي با گذاشت و برداشت همزمان با در نظر گرفتن ترافيك شهري و مسئوليت¬هاي اجتماعي (مطالعه موردي: صنعت آرد)
501
ارائه و حل يك مدل رياضي در سيستم هاي توليد سلولي با احتساب تخصيص نيروي انساني
502
ارائه و حل يك مدل مكانيابي سلسله مراتبي تسهيلات درماني در شرايط بحران
503
ارائه و دسته بندي اتصالات خمشي در ساختمان هاي پيش ساخته بتني
504
ارائه و ساخت يك اينورتر جديد منبع ولتاژ سه فاز با قابليت افزايش و كاهش ولتاژ همراه با طراحي كنترل كننده هاي مناسب
505
ارائه و ساخت يك مدل ساده براي آزمايش مقاومت مجاز و ظرفيت باربري پي هاي سطحي واقع بر خاكهاي دانه اي و انجام آزمايشات بمنظور مطالعه و مقايسه با نظريه هاي تئوري( ترزاقي مايرهوف و هنسن ) در مورد ظرفيت باربري پي هاي سطحي
506
ارائه و شبيه سازي الگوريتم تكاملي جهت توازن بار در در سيستم هاي توزيع شده
507
ارائه و شبيه سازي مدل ايجاد هيجان بر پايه نقش آميگدال
508
ارائه و شبيه‌سازي مدولاسيوني جهت بهبود عملكرد اينورتر چندسطحي بر اساس تبديل موجك و پياده‌سازي بر روي FPGA
509
ارائه و صحت‌سنجي يك روش نوين براي ايجاد مدل اسكلتي سه بعدي بر پايه تصاوير دو بعدي
510
ارائه و گسترش نرم افزاري در زمينه سنتز و آناليز مكانيزم هاي صفحه اي
511
ارائه و مقايسه روش هاي مختلف مدل سازي غير خطي ديوارهاي برشي بتني سه بعدي
512
ارائه واژگان شناختي با در نظر گرفتن دامنه موضوع براي تحليل معنايي لاگ هاي تراكنشي
513
ارائه واكنشي جديد و تك ظرف براي سنتز تيوفن هاي پراستخلاف با استفاده از a-هالواستوفنون ها
514
ارائه وبهبود مدلهاي گفتاري براي بررسي تغييرات زمان گفتار در بيماران كاشت حلزون فارسي زبان
515
ارائه ويژگي هاي جديد در حوزه رنگ و بافت به منظور بازيابي تصوير مبتني بر محتوا
516
ارائه ويژگيهاي مناسب جهت شناسايي ناهنجاريهاي حركت قلبي از روي تصاوير اكوكارديوگرافي
517
ارائه ي الگوريتم تقريبي ژنتيك و چند پاره براي حل مسئله ي فروشنده ي دوره گرد
518
ارائه ي الگوريتم مبتني بر Max-SAT وزن دار، مدل مبتني بر محتمل ترين و روش ارزيابي جديد براي مساله ي بازسازي هاپلوتيپ هاي يك فرد
519
ارائه ي الگوريتم موازي به منظور تشخيص نفوذ در شبكههاي كامپيوتري
520
ارائه ي الگوريتم هايي براي جدا سازي و تشخيص اتوماتيك مبلغ عددي و تاريخ در چك هاي بانكي دستنويس فارسي ومفايسه ي نتايج آن ها
521
ارائه ي الگوريتمي مقياس پذير براي سيستم هاي توصيه گر در حوزه ي كلان داده
522
ارائه‏ ي الگوي اشتراك اطلاعات مبتني بر زنجيره بلوكي در سامانه مديريت موجودي زنجيره تامين لوازم يدكي خودرو
523
ارائه ي الگوي تلفيقي فازي تدوين استراتژي تكنولوژي در يك سازمان بر مبناي تحليل SWOT و رويكرد مبتني بر منابع مطالعه موردي: شركت صنايع الكترواپتيك صا ايران﴿صاپا-اصفهان﴾
524
ارائه ي الگوي كاربردي مديريت عملكرد شايستگي محور :گروه صنعتي انتخاب
525
ارائه ي الگوي مبتني بر تكنيك پراميتي و برنامه ريزي چندهدفه فازي جهت انتخاب تأمين كنندگان در حالت منبع يابي چندگانه - مطالعه موردي شركت گل دارو
526
ارائه ي الگوي مديريت ريسك بيابان زايي در شرايط عدم قطعيت
527
ارائه ي الگوي مناسب براي تحليل و ارزيابي اثرات زيست محيطي بلاياي طبيعي
528
ارائه ي الگوي مناسب فروش مويرگي در صنايع توليد مواد غذايي استان آذربايجان شرقي
529
ارائه ي الگويي براي بكارگيري مديريت دانش در آموزش مجازي دانشگاه پيام نور (با استفاده از قابليت هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات )
530
ارائه ي الگويي كاربردي جهت تسهيل و افزايش دقت در تصميم گيري شركت يا عدم شركت در مناقصات براي شركت هاي پايه 1 تا 3 رشته ي راهسازي
531
ارائه ي برنامه پاسخگويي بار با حضور سيستم هاي ذخيره ساز انرژي حرارتي در شبكه هاي هوشمند
532
ارائه ي برنامه‌ريزي عمليات نگهداري خطوط با استفاده از اطلاعات ماشين اندازه‌گيري خط
533
ارائه ي چارچوب مبتني بر سازو كار حراج براي نهان سازي در شبكه هاي اطلاعات - محور
534
ارائه ي چارچوبي براي پيش بيني تقاضاي لوازم مصرفي اتاق عمل با استفاده از راهبرد داده كاوي
535
ارائه ي چارچوبي براي شناسايي حمله به كمك دنباله كاوي فازي مقيد
536
ارائه ي چارچوبي جهت ارزيابي ريسك تكنولوژي هاي نوظهور، مطالعه¬ي موردي: تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در ايران
537
ارائه ي چند الگوريتم براي ساخت پوشش هاي هندسي
538
ارائه ي رابطه ي پيوستگي - لغزش در روش شيار زني بر اساس آناليز ميدان كرنش به روش سرعت سنجي تصوير ذره ﴿PIV﴾
539
ارائه ي راه حلي براي مساله ي كاربران تازه وارد در شبكه هاي نظير به نظير اشتراك فايل
540
ارائه ي راهكارهاي اقتصادي احياي صنايع دستي رو به فراموشي (مطالعه¬ي موردي شهر اصفهان)
541
ارائه ي راهكارهاي باز طراحي كالبد در راستاي ارتقا امنيت محله نمونه موردي: محله همت آباد اصفهان
542
ارائه ي راهكارهاي جهت استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات در سازمان ها با الگوبرداري از نظام هاي موفق مهندسي در كشور
543
ارائه ي راهكارهايي براي بهبود وضعيت حمل‏و‏نقل ريلي در بازار حمل بار داخلي
544
ارائه ي راهكارهايي منطبق بر اصول تراوش فناوري جهت انتقال فناوري و افزايش بهره وري در صنعت خودروسازي ايران با در نظر گرفتن اثر سرمايه گذاري خارجي
545
ارائه ي راهكاري براي هارمونيزه كردن ، بر مبناي ساختار فواصل دستگاه سه گاه
546
ارائه ي راهكاري مبتني بر معماري به منظور بازپيكربندي پويا و ايمن سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر مولفه
547
ارائه ي راهنماي طراحي منظر شهري (جداره هاي مسكوني) شهر هاي گردشگري - تفريحي با رويكرد بوم گرايي (نمونه موردي؛ شهر لواسان)
548
ارائه ي روش حلي براي كمينه كردن بيشترين زمان تاخير و هزينه هاي ارسالي در سيستم ارسال بسته اي براي سيستم فلوشاپ دو ماشينه
549
ارائه ي روش كنترل بار مبتني بر نرخ و پنجره درSIP سرورهاي
550
ارائه ي روش كنترل بار مبتني بر نرخ و پنجره درسرورهايSIP
551
ارائه ي روش ها و شاخص هاي بهبوديافته به هدف ارزيابي عملكرد كاربران و ارتقاء سطح تاثيرگذاري بازي هاي جدي
552
ارائه ي روش هاي تخصيص توان در سيستم هاي چند آنتني انبوه با CSI كامل و ناقص
553
ارائه ي روش هاي تعديل نيروي جريان داخل شير هاي هيدروليكي و بررسي و مقايسه آنها توسط شبيه سازي عددي جريان با نرم افزار fluent
554
ارائه ي روش هاي توزيع شده ي انتشار برچسب در شبكه هاي نامتجانس
555
ارائه ي روش هاي سبز براي سنتز كينولين ها
556
ارائه ي روشي براي گمنام سازي ترافيك در شبكه هاي كامپيوتري، آگاه از لايه كاربرد و محتواي بسته ها
557
ارائه ي روشي به منظور فراتفكيك پذيري كور سيگنال هاي تنك با نمونه برداري دلخواه
558
ارائه ي روشي جديد براي شناسايي عابر پياده در تصاوير با استفاده از هيستوگرام گراديان جهت دار
559
ارائه ي روشي جديد براي محاسبه ي انرژي آزاد گيبس حلال پوشي يون هاي تك بار و ثابت اسيدي تركيبات مختلف در حلال هاي غيرآبي
560
ارائه ي روشي جديد به منظور بهبود حافظه اي اشغالي الگوريتم مسير يابي * Delayed D
561
ارائه ي روشي جديد در اندازه گيري پايداري ديناميكي با تركيب اطلاعات فيزيكي و فيزيولوژيكي
562
ارائه ي روشي جهت استخراج الگوهاي حركتي از داده هاي خط سير اشياء متحرك
563
ارائه ي روشي جهت بهبود تشكيل تيم در شبكه هاي اجتماعي بر مبناي توانمندي متخصصين
564
ارائه ي روشي جهت شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز مبتني بر سيستم اطلاعات مكاني و فرآيندهاي تصميم گيري چند معياره
565
ارائه ي روشي كارآمد در مكان يابي درون ساختمان
566
ارائه ي روشي كارامد براي شبيه سازي سيستم هاي محاسبات كوانتومي يك طرفه
567
ارائه ي روشي مؤثر براي شناسايي غيرخطي پرنده ي بدون سرنشين ﴿UAV)
568
ارائه ي روشي نوين در طراحي فيزيكي مدارهاي مجتمع پرتراكم با استفاده از طرح جامع تراشه
569
ارائه ي روشي هوشمند براي تركيب خدمات وب روي شبكه ي اينترنت بر اساس الگوريتم ژنتيك
570
ارائه ي رويكرد جديد بمنظور ارزيابي قابليت اطمينان انسان
571
ارائه ي رويكردهاي تقريب براي كمينه سازي مجموع وزن دار زمان تكميل با محدوديت دسترسي انعطاف پذير
572
ارائه ي رويكردي براي الويت بندي پروژه هاي عمراني و تخصيص منابع، با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
573
ارائه ي شيوه اي جهت تصميم گيري خريد يا فروش سهام با استفاده از شاخص هاي كليدي بورس
574
ارائه ي شيوه اي نوين بر مبناي ساختار فيزيكي در تخمين و آشكارسازي فرايندهاي تصادفي
575
ارائه ي فرمولي جديد براي پاسخ سوسوزن هاي آلي نسبت به ذرات باردار سنگين كم انرژي
576
ارائه ي ك مدل فاز ي كاربر - محور برا ي ارز ي اب ي ك ي ف ي ت وب سرو ي س ه
577
ارائه ي ماتريس ساختاري براساس وزندهي ناهمسانگردي كسري
578
ارائه ي مبدل جديد اصلاح ضريب توان
579
ارائه ي مبدل هاي جديد اصلاح ضريب توان
580
ارائه ي مجموعه برچسب هاي استاندارد خطايي براساس نوشتار فراگيران فارسي‌آموز به عنوان زبان دوم؛ گامي در راستاي طراحي پيكره ي فراگير
581
ارائه ي مدل بهبوديافته براي مديريت اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از وضعيت اجتماعي رئوس
582
ارائه ي مدل بهينه ي تضمين ها در پروژه هاي مشاركت بخش عمومي - بخش خصوصي
583
ارائه ي مدل پويا به منظور ارزيابي ريسك فجايع طبيعي؛ مطالعه شهر اردبيل
584
ارائه ي مدل تعقيب خودرو برمبناي ادراك بصري
585
ارائه ي مدل تقريبي فيلتر پايين گذر ميكرواستريپ پله اي بابكارگيري عناصرفشرده ي LC بااستفاده ازپردازش تصوير درنرم افزار متلب
586
ارائه ي مدل حراج گروهي در مساله انتشار در شبكه هاي اجتماعي به منظور حفظ حريم خصوصي
587
ارائه ي مدل دانش بنيان آناليز خرابي بر اساس تركيب استدلال مبتني بر مورد و داده كاوي: مطالعه موردي در صنعت قطعه سازي شركت ايران خودرو
588
ارائه ي مدل ديناميكي ارزيابي و سنجش مطلوبيت كريدورهاي ترانزيت ريلي؛ مطالعه ي موردي كريدور ريلي بندرعباس- سرخس
589
ارائه ي مدل ديناميكي پنج لينكي براي پيشگويي مسير بهينه ي وزنه در حركت وزنه برداري يك ضرب
590
ارائه ي مدل رياضي براي كيسه هواي خودرو بر مبناي مدل متمركز
591
ارائه ي مدل رياضي براي محرك هيدروليكي سوپاپ تنفس
592
ارائه ي مدل رياضي سوپاپ سروهيدروليك شامل فيدبك مكانيكي
593
ارائه ي مدل رياضي و روش مبتني بر گراف براي حل بهينه ي مسائل زمان بندي با انقطاع در محيط هاي كارگاهي
594
ارائه ي مدل شبيه ساز جهت بدست آوردن مصرف انرژي در توليد محصول با رويكرد تغيير در مواد و فرآيندهاي ساخت و توليد
595
ارائه ي مدل طراحي فيدر چندمدي ﴿چند طريقه اي﴾ با استفاده از روشهاي فراابتكاري
596
ارائه ي مدل علي پيش بيني وفاداري سازماني: نقش شفافيت سازماني و اعتماد سازماني
597
ارائه ي مدل علي روابط ادراك از محيط كلاس و درگيري تحصيلي با تأكيد بر نقش واسطه اي تاب آوري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شيراز
598
ارائه ي مدل علي يادگيري ادراك شده مبتني بر بازيهاي ديجيتال در بين دانش آموزان دوره دوم متوسطه ي شهر شيراز
599
ارائه ي مدل فازي جهت تدوين استراتژي رقابتي
600
ارائه ي مدل كمي ارزيابي وضعيت مرتع بر مبناي تغييرات شدت چرا در علفزارهاي فريدن اصفهان ﴿مطالعه موردي: منطقه ي آقا گل و مورستان﴾
601
ارائه ي مدل مايكرومكانيك سه بعدي براي شروع و گسترش خرابي لايه ي مياني در مواد مركب ذره اي زمينه فلزي
602
ارائه ي مدل مسيريابي و زمان بندي براي عمليات امدادرساني در زمان پاسخ به بحران
603
ارائه ي مدل مفهومي رابطه ي بين توانمندسازي روانشناختي و يادگيري سازماني ( سازمان مورد مطالعه : شركت بيمه ي ايران )
604
ارائه ي مدل ميكروسكوپيك براي ارزيابي فاصله¬ي طولي در رفتار رانندگان ايراني در جاده¬ها
605
ارائه ي مدل هاي بست‌وبند سه‌بعدي اعضا بتن‌آرمه بر اساس آئين نامه ي ACI 318-19
606
ارائه ي مدلي براي اندازه گيري ريسك سرمايه فكري با شبكه ي بيز
607
ارائه ي مدلي براي برنامه ريزي توزيع در زنجيره تأمين گاز كشور
608
ارائه ي مدلي براي به كارگيري ارتباطات بي سيم در بيمارستان ها با در نظرگرفتن كيفيت سرويس
609
ارائه ي مدلي براي بيان رابطه ي ميان حساسيت به ضربه ي تركيبات نيتروي پرانرژي با حساسيت الكترواستاتيكيآن ها
610
ارائه ي مدلي براي پيش بيني موفقيت تجاري سازي فناوري
611
ارائه ي مدلي براي جنبه كاوي با استفاده از ماشين خودكار محدوديت
612
ارائه ي مدلي براي رابطه تاب آوري زنجيره تامين و نوآوري باز با استفاده از رويكرد مدل يابي ساختاري تفسيري و مدل سازي معادلات ساختاري
613
ارائه ي مدلي براي سنجش عملكرد بانك با استفاده از كارت امتيازي متوازن
614
ارائه ي مدلي براي كاهش زمان تاخير و هزينه هاي ارسال در محيط ماشين هاي موازي با توزيع بسته اي و استفاده از شركت هاي لجستيكي طرف سوم
615
ارائه ي مدلي براي مديريت زنجيره ي تأمين پايدار با استفاده از رويكرد تركيبي فرايند تحليل شبكه اي (ANP) و نگاشت شناخت فازي(FCM)
616
ارائه ي مدلي براي مديريت كيفيت زنجيره تامين پايدار با استفاده از رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيري
617
ارائه ي مدلي پويا جهت مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه يا در نطر گرفتن قابليت اطمينان
618
ارائه ي مدلي جامع براي پيش بيني انرژي اكتيواسيون تجزيه ي حرارتي دسته هاي مختلف مواد پرانرژي، بررسي ارتباط آن با پارامترهاي مؤثر حساسيت انفجاري و طراحي چند مولكول جديد
619
ارائه ي مدلي جهت برنامه ريزي شيفت هاي كاري پرستاران با در نظر گرفتن ترجيحات پرستاري و قوانين كشوري به منظور ارتقاي بهره وري
620
ارائه ي مدلي جهت تبيين عوامل موفقيت كارآفرينان –مطالعه موردي نمايندگان بيمه
621
ارائه ي مدلي جهت تلفيق اطلاعات بينايي و حس عمقي با در نظر گرفتن فرايند يادگيري
622
ارائه ي مدلي جهت تلفيق اطلاعات حسي در مغز انسان با در نظر گرفتن فرآيند يادگيري با استفاده از مدل هاي داخلي
623
ارائه ي مدلي فراگير در تخمين پارامترهاي سيگنال مدوله شده
624
ارائه ي مدلي مبتني بر تئوري بازي ها براي بررسي ديناميك و پيش بيني اثر درمان در بيماري ايدز
625
ارائه ي مدلي مبتني بر مغز با تأكيد بر عقده‌هاي قاعده‌اي براي كنترل اعمال حركتي
626
ارائه ي مناسب ترين مقطع جهت قوي ترين ستون
627
ارائه ي يك الگوريتم براي تخصيص منابع موازي غير مشابه و زمان بندي فعاليت ها بازمان آماده سازي وابسته به توالي
628
ارائه ي يك الگوريتم بهبود يافته براي حل مسائل رتبه بندي بهينه
629
ارائه ي يك الگوريتم تكاملي ديپلوئيدي براي مسائل بهينه سازي
630
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي كارا براي شبكه‌هاي روي تراشه‌ي سه‌بعدي با كانال‌هاي عمودي نيمه كامل
631
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي كيفيت خدمات چند بخشي مقياس پذير
632
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر پرسش آگاه از انرژي براي شبكه هاي حسگر
633
ارائه ي يك تابع اشتراكي جديد گشتاور به منظور كاهش ريپل گشتاور و تلفات اهمي در موتورهاي سوئيچ رلوكتانس
634
ارائه ي يك توصيفگر جديد براي شناسايي حركات انسان در دنباله ي تصاوير با استفاده از هارمونيك هاي كروي
635
ارائه ي يك چارچوب براي فرايند محك زني با استفاده از DEA شبكه اي ودرخت تصميم (به همراه كاربرد در شهرداري اصفهان)
636
ارائه ي يك چارچوب بهينه سازي براي تسريع پاسخگويي پرس وجوي غير ساختاريافته دروب معنايي
637
ارائه ي يك چارچوب كاري براي معماري سازماني چابك
638
ارائه ي يك حل دقيق تحليلي براي ارتعاشات و كمانش نانو ‌ورق هاي دايروي و حلقوي براساس تئوري مرتبه اول برشي و نازك ورق ها در فضاي غيرمحلي (Nonlocal) الاستيسيته
639
ارائه ي يك راه حل داده محور جديد جهت تامين امنيت داده ي كاربران روي سرورهاي ابري با قابليت كنترل امنيت داده از طرف كاربر و حفظ محرمانگي داده ها
640
ارائه ي يك راهبرد چندعامله براي طراحي سيستم هاي قابل بازپيكربندي جهت افزايش كارايي(طول عمر)
641
ارائه ي يك راهكار در سطح دروازه جهت تسهيل تشخيص تروجان هاي سخت افزاري مبتني بر تحليل توان
642
ارائه ي يك روش افزايش قابليت اطمينان براي كاهش خطاي نوشتن در حافظه هاي نهان سطح آخر مبتني بر فناوري STT-MRAM
643
ارائه ي يك روش اكتساب بهبود يافته در گيرنده هاي GNSS در شرايط ديناميك بالا
644
ارائه ي يك روش بازيابي از خطاهاي نرم در زمان اجرا در پردازنده هاي چند-هسته اي
645
ارائه ي يك روش براي سنتز مدارات زيستي با ملاحظه ي حالت هاي نامطلوب
646
ارائه ي يك روش به منظور بهبود روش هاي تخصيص منابع در برش بندي شبكه
647
ارائه ي يك روش پنهان كاري غير باينري پر ظرفيت با امنيت بالا
648
ارائه ي يك روش جديد به منظور سنتز تك مرحله اي - الكتروشيميايي نانوذرات گرافن با استفاده از مواد فعال سطحي
649
ارائه ي يك روش جستجوي سريع مبتني بر دسته بندي محتوا در شبكه هاي نظيربه نظير آگاه از توپولوژي فيزيكي و معنا
650
ارائه ي يك روش خودكاربه منظوراستخراج كنش هاي مقرون به صرفه از داده ها با استفاده از تئوري فازي
651
ارائه ي يك روش داده محور براي شبيه سازي ازدحام به كمك مدل چند عامله هولوني
652
ارائه ي يك روش دسترسي به كانال در ارتباطات ماشين به ماشين به منظور بهبود انرژي مصرفي
653
ارائه ي يك روش عملياتي بر مبناي مسائل برنامه نويسي خطي به منظور توزيع متوازن ترافيك
654
ارائه ي يك روش كارا براي نگاشت كاربردها در شبكه بر تراشه
655
ارائه ي يك روش كنترل ثانويه به‌ منظور بازيابي ولتاژ چند باس مهم ريزشبكه ي ايزوله
656
ارائه ي يك روش مبتني بر مدل قيمتگذاري براي تخليهبار تركيبي چندكاربره در رايانش ابري موبايل
657
ارائه ي يك روش نيمه تجربي براي شناسايي پيك ها در طيف تحرك يوني و تعيين درجه ي آب پوشي يون ها در دستگاه IMS
658
ارائه ي يك روش هوشمند به منظور افزايش امنيت لايه فيزيكي و بهينهسازي تخصيص توان در شبكههاي سلولي بي سيم
659
ارائه ي يك روش هوشمند به منظور مكان يابي خطا در خطوط انتقال قدرت مبتني بر GPS
660
ارائه ي يك روش يادگيري مشاركتي با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي و به كارگيري خبرگي و اعتماد
661
ارائه ي يك طرح تطبيق لينك براي ارتباطات فروسوي مطمئن در شبكه هاي اينترنت اشياي باند-باريك
662
ارائه ي يك مدل المان محدود براي تعيين نيروي چسبندگي
663
ارائه ي يك مدل براي رسيدن به چشم انداز سازمان با استفاده از پويايي سيستم
664
ارائه ي يك مدل پيش بيني جهت برآورد انديس دوغاب پذيري توده ي سنگ درزه دار
665
ارائه ي يك مدل تركيبي داده كاوي در حوزه ي قطعات يدكي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در شركت مورد مطالعه
666
ارائه ي يك مدل جديد براي نمايش موتيف بر اساس نظريه كدگذاري
667
ارائه ي يك مدل رفتاري براي خاك هاي مخلوط ماسه اي-رسي
668
ارائه ي يك مدل رياضي پويا براي سيستم هاي توليد سلولي با درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و انساني
669
ارائه ي يك مدل شبيه سازي به منظور بهينه سازي شاخص هاي عملكردي سيستم بارگيري و حمل محصولات كارخانه ذوب آهن اصفهان
670
ارائه ي يك مدل غير قطعي قيمت‌گذاري چند دوره‌اي در لجستيك معكوس در شرايط تمايز ميان كالاي نو و باز توليد شده با رويكرد مديريت درآمد
671
ارائه ي يك مدل كارا براي حل مسأله ي تعيين اندازه ي دسته ي توليد با محدوديت ظرفيت
672
ارائه ي يك مدل كنترل موجودي بهينه براي اقلام فاسدشدني با در نظر گرفتن دوره هاي بازپرسي احتمالي، افزايش معلوم قيمت و محدوديت ظرفيت انبار
673
ارائه ي يك مدل محاسباتي براي نگرش
674
ارائه ي يك مدل مكان يابي تخصيص براي يك زنجيرهي تأمين - با حلقه ي بسته با هدف افزايش سود و كاهش صدمات زيست محيطي
675
ارائه ي يك مدل موجودي يكپارچه شده تحت رويكرد مديريت موجودي توسط فروشنده با لحاظ نمودن اقلام فساد پذير و بهبود پذير
676
ارائه ي يك مدل يكپارچه ي پوياي مكان يابي انبار و مسيريابي براي يك سيستم توزيع چند محصولي فسادپذير تحت عدم قطعيت (مطالعه ي موردي: شركت كاله)
677
ارائه ي يك معماري بهبود يافته بي كاستي براي جمع كننده هاي پيشوندي
678
ارائه ي يك معماري مبتني بر تركيب باس و شبكه روي تراشه جهت سيستم هاي روي تراشه و توسعه ي الگوريتم نگاشت و مسير يابي در آن
679
ارائه ي يك معيار شباهت براي الگوهاي دنباله اي
680
ارائه يك استراتژي تركيب براي مديريت سبد سهام در بازار بورس تهران
681
ارائه يك الگو جهت اندازه گيري قيمت تمام‌شده به‌روز در يك واحد صنعتي بر پايه حسابداري تورمي
682
ارائه يك الگوريتم ابتكاري براي مساله زمان بندي پروژه با هدف ماكزيمم كردن خالص ارزش فعلي
683
ارائه يك الگوريتم ابتكاري پيشنهادي جهت انتخاب ويژگي
684
ارائه يك الگوريتم انطباق روي نقشه با استفاده از منطق فازي
685
ارائه يك الگوريتم براي شناسايي چهره با استفاده از نمايش تنك در داده هاي عظيم
686
ارائه يك الگوريتم برنامه‌نويسي شبكه‌اي براي تصميم‌گيري در محيط‌هاي قطعي و غيرقطعي
687
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته براي مسئله يافتن موتيف
688
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته زمانبندي هماهنگ در سيستم LTE-A
689
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته كشف تقلب در مخابرات با استفاده از پردازش پيشينه جزئيات تماس
690
ارائه يك الگوريتم بهبوديافته براي يافتن گره هاي مرزي در شبكه هاي حس گر بي سيم
691
ارائه يك الگوريتم بي درنگ جهت تشخيص خواب آلودگي راننده بر اساس اطلاعات چشم و ECU
692
ارائه يك الگوريتم پنهان¬نگاري با ظرفيت بالا در تصوير
693
ارائه يك الگوريتم پوياي تكرار شئ در پايگاه‌داده‌هاي توزيع‌ شده
694
ارائه يك الگوريتم تركيبي از مخابرات بازتابي و مرسوم با قابليت برداشت انرژي براي بيشينه‌سازي تعداد بيت‌هاي ارسالي براي اينترنت اشياء
695
ارائه يك الگوريتم تركيبي براي حل مسائل چند پاسخي با رويكرد تابع مطلوبيت و در نظر گرفتن تاثير مكان و پراكندگي پاسخ ها در محيط فازي
696
ارائه يك الگوريتم تكاملي چند هدفه خوشه بندي براي شبكه هاي موردي وسايل نقليه
697
ارائه يك الگوريتم تكاملي روي - خط (LINE - ON) و كاربرد آن در مسائل بهينه سازي و كنترل
698
ارائه يك الگوريتم توازن بار جهت افزايش كارايي در محيط ابر
699
ارائه يك الگوريتم توزيع بار به كمك الگوريتم كنترل پذيرش پايانه اي به منظور بهبود مديريت ترافيك
700
ارائه يك الگوريتم توزيع شده جديد جهت تسهيم طيف در شبكه هاي اقتضايي خودرويي راديوشناختگر
701
ارائه يك الگوريتم توصيه‌گر مقياس پذير
702
ارائه يك الگوريتم جايابي آگاه از تغيير پذيري ساخت براي كاهش توان نشتي در FPGA ها
703
ارائه يك الگوريتم جديد براي تسهيم طيف مشاركتي در شبك ههاي راديو شناختگر
704
ارائه يك الگوريتم جديد براي رله هاي ديجيتال ديسانس
705
ارائه يك الگوريتم جديد براي سيستم هاي يكپارچه نوزيع شده قابل ايمن بااستفاده از مكانيزمهاي داده كاوي
706
ارائه يك الگوريتم جديد براي مدير منبع و ارزيابي آن با هدف بهبود كيفيت سرويس در سيستمهاي VOIP
707
ارائه يك الگوريتم جديد براي مسائل مسير يابي
708
ارائه يك الگوريتم جديد براي مكان يابي دقيق عيب در خطوط انتقال و پياده سازي آن
709
ارائه يك الگوريتم جديد جهت بهينه سازي فرآيند شكافت هيدروليكي در چاه هاي گازي با استفاده از هوش مصنوعي
710
ارائه يك الگوريتم جديد در سيستم هاي چند گانگي مشاركتي مبتني بر رله افزايشي
711
ارائه يك الگوريتم جديد مديريت ترافيك در شبكه هاي نسل آتي به منظور بهبود كيفيت سرويس
712
ارائه يك الگوريتم جديدبراي حل مسائل برنامه ريزي خطي
713
ارائه يك الگوريتم جهت تكميل ويدئو براي حذف زيرنويس
714
ارائه يك الگوريتم خواب و بيداري مبتني بر خوشه بندي براي صرفه جويي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
715
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي جديد براي افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
716
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي مبتني بر چگالي همپوشان براي استخراج شبكه تنظيمي ژني از داده هاي ميكروآرايه
717
ارائه يك الگوريتم در استخراج شاخص هاي عملكردي بطن راست قلبي با استفاده از تصاوير ام آر آي قلب و عروق
718
ارائه يك الگوريتم رمزنگاري تصوير رنگي با استفاده از سيستم هاي آشوب
719
ارائه يك الگوريتم رهگيري هدف پويا بر اساس پيش بيني در شبكه حسگر بي سيم
720
ارائه يك الگوريتم رياضي جهت تجزيه پتري‌نت با استفاده از ماتريس تلاقي
721
ارائه يك الگوريتم زمان بندي توان آگاه درمحاسبات ابري بر اساس تطبيق فركانس پردازنده ماشين مجازي با شرايط محيط زمان اجرا
722
ارائه يك الگوريتم زمان بندي چندپردازنده اي براي پروسس هاي
723
ارائه يك الگوريتم زمان‌بندي بهينه با كارايي بالا به‌منظور كاهش توقف و مهاجرت وظايف ميان پردازنده‌ها در سامانه‌هاي بي‌درنگ چند پردازنده‌اي
724
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي انتخاب منابع دسته اي لوله اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
725
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي توزيع درخواست ها در گريد
726
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي توزيع درخواستها در گريد
727
ارائه يك الگوريتم ژنتيك براي حل طراحي اوليه شبكه سلولي موبايل
728
ارائه يك الگوريتم فراابتكاري براي حل مسائل بهينه سازيhard - NP با الگوگيري از فرايند جريان آب باران
729
ارائه يك الگوريتم فرامكاشفه اي موازي براي مسئله بسته بندي برداري.
730
ارائه يك الگوريتم كارآمد براي بازي THink & Play
731
ارائه يك الگوريتم كارآمد به منظور همبسته سازي هشدارهاي IDS و با هدف كشف سناريوهاي جديد حمله
732
ارائه يك الگوريتم كشف وب سرويس با رويكرد آگاه به زمينه و شبكه اجتماعي و تخصصي
733
ارائه يك الگوريتم كلاس بندي كارا براي حل مساله شناسايي كاربران براساس رفتارشان در وب
734
ارائه يك الگوريتم مبتني بر جمع تجمعي غيرپارامتري جهت آشكار سازي حملات انكار سرويس در زير سيستمهاي چندرسانه اي مبتني بر IP
735
ارائه يك الگوريتم مبتني بر خوشه بندي براي تشخيص ناهنجاريهاي اطلاعاتي با استفاده از داده كاوي روي Grid
736
ارائه يك الگوريتم مبتني بر كيفيت سرويس براي محدود كردن تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم
737
ارائه يك الگوريتم متاهيوريستيك براي مساله ي طراحي چيدمان چند طبقه با چند تابع هدف در ستونهاي انعطاف پذير با مكان يابي همزمان آسانسورها
738
ارائه يك الگوريتم مسير يابي هوشمند مبتني بر مدل مخچه در شبكه هاي كامپيوتري
739
ارائه يك الگوريتم مسيريابي اجتناب از بن بست تطبيقي در شبكه ‏روي تراشه
740
ارائه يك الگوريتم مسيريابي جديد در شبكه هاي حسگر از طريق خوشه بندي لايه اي نامساوي
741
ارائه يك الگوريتم مسيريابي جديد در شبكه هاي رله بي سيم
742
ارائه يك الگوريتم مسيريابي حرارت آگاه براي شبكه بر تراشه هاي سه بعدي
743
ارائه يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر ژنتيك براي كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگربي سيم
744
ارائه يك الگوريتم مسيريابي موثر جهت بهبود كيفيت سرويس صدا روي شبكه هاي IP
745
ارائه يك الگوريتم مسيريابي وفق پذير جزئي با كارايي بالا براي شبكه بر تراشه سه‌بعدي
746
ارائه يك الگوريتم مقياس پذير خوشه بندي جريان داده در چارچوب نگاشت كاهش
747
ارائه يك الگوريتم مناسب براي تنظيم پارامترهاي يك مدل رابطه اي فازي از نوع جي-نرمال و اجراي نرم افزاري آن براي يك مثال كاربردي
748
ارائه يك الگوريتم موازي براي بهبود كيفيت الگوريتم هاي ضبط حركت به كمك واحد پردازش گرافيكي
749
ارائه يك الگوريتم نزديكترين همسايگان هارمونيك موزون براي دسته بندي دوگروهي
750
ارائه يك الگوريتم نزديكترين همسايگان هارمونيك موزون براي دسته بندي دوگروهي
751
ارائه يك الگوريتم نيمه متمركز انتخاب سرخوشه به منظور رهگيري هدف در شبكه گريد حسگر بي سيم
752
ارائه يك الگوريتم همجوشي اطلاعات بر روي گراف¬هاي متني بر مبناي پرس¬وجوي كاربر
753
ارائه يك الگوريتم همجوشي داده مقياس‌پذير بر روي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از خلاصه‌سازي گراف
754
ارائه يك الگوريتم هوشمند تركيبي بر مبناي شبكه عصبي جهت انتخاب پرتفوي بهينه با بازده هاي فازي
755
ارائه يك الگوريتم وفقي خطي و كاربرد آن در يك فيلتر اكتيو قدرت
756
ارائه يك الگوريتم يادگيرنده براي تصميم گيري مبتني بر استدلال و قواعد منطقي
757
ارائه يك الگوريتم يادگيري پيوند مبتني بر آشفتگي وكاربرد آن در بهينه سازي كنترلكننده ي موتور هوايي
758
ارائه يك الگوريتم يادگيري عميق با رويكرد نيمه نظارتي براي تشخيص ناهنجاري
759
ارائه يك الگوريتم يادگيري ماشين براساس تئوري خودآگاهي فضاي كاري سراسري
760
ارائه يك الگوي اقتصادسنجي مناسب براي رتبه‌بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك‌هاي تجاري با استفاده از قواعد دسته‌بندي فازي﴿مطالعه موردي يك بانك تجاري﴾
761
ارائه يك الگوي اقتصادي براي سازوكارهاي حفاظت از حقوق مالكيت: مطالعه موردي كشور ايران
762
ارائه يك الگوي تصميم صگيري مجازي درارزيابي ومديريت دفاتروسازمان صهاي مجازي ايران با بكارگيري مدل ، .Olive Gassmann and Maximilian von Zedtwitz
763
ارائه يك الگوي تصميم گيري گروهي با متغيرهاي كلامي براي رتبه بندي الزامات فني محصول با رويكرد مشتريمداري
764
ارائه يك الگوي راهبردي جهت ساماندهي مشاغل آلاينده و مزاحم شهري
765
ارائه يك الگوي سيستمي براي اثرات اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها بر توسعه
766
ارائه يك الگوي سيستمي براي مطالعه تاثيرات آموزش عالي بر توسعه
767
ارائه يك الگوي شبكه عصبي براي تخمين روابط هزينه فعاليت در بودجه ريزي برمبناي عملكرددر دانشگاه دولتي هرمزگان
768
ارائه يك الگوي شبيه‌سازي-بهينه‌سازي به‌منظور تعيين بهترين راهكارهاي مديريتي براي حفاظت منابع آب و خاك آبخيز (مطالعه موردي : حوزه آبخيز قره‌ سو استان گلستان)
769
ارائه يك الگوي طراحي براي بهبود كنترل دسترسي در نرم افزارهاي تحت وب
770
ارائه يك الگوي مناسب جهت بررسي اقتصادي، مالي و بازاريابي يك واحد توليد كننده چاي
771
ارائه يك برنامه ريزي كارا و بهينه جهت توليد و توزيع فرآورده¬هاي خوني پلاكت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان تسهيلات پشتيبان براي توليد (مطالعه موردي: شهر تهران)
772
ارائه يك بستر انعطاف پذير براي طراحي سامانه هاي نهفته بي درنگ دستيار راننده
773
ارائه يك بسته نرم افزازي براي پيش بيني خواص ترموديناميكي گازهاي ترش
774
ارائه يك پروتكل انرژي آگاه براي جمع ‌آوري داده‌ها به كمك AUV در شبكه‌هاي حسگر زيرآبي
775
ارائه يك پروتكل بهبود يافته لايه انتقال براي سيستم هاي نظارتي بي سيم
776
ارائه يك پروتكل تشخيص هويت با استفاده از كارت هاي هوشمند بر اساس الگوهاي بيومتريكي انسان
777
ارائه يك پروتكل جديد براي شبكه هاي حسگر در زير آب با استفاده از الگوريتم هاي سيستم فازي و قورباغه و گرانش ذرات
778
ارائه يك پروتكل جديد مبتني بر الگوريتم رمزنگاري هيل جهت انتقال امن پيامك در بستر شبكه تلفن همراه
779
ارائه يك پروتكل جهت به¬كارگيري چك الكترونيكي در كشور
780
ارائه يك پروتكل جهت به¬كارگيري چك الكترونيكي در كشور
781
ارائه يك پروتكل شتاب دهنده TCP براي لينك ماهواره
782
ارائه يك پروتكل كم تأخير شبكه لايه انتقال براي برنامه‌هاي موازي سطح بالا در مراكز داده با سخت‌افزار معمولي
783
ارائه يك پروتكل مسير يابي آگاه از انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از تابع هزينه چند معياره
784
ارائه يك پروتكل مسيريابي فرصت طلبانه آگاه از انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم راديو شناختگر
785
ارائه يك پروتكل مسيريابي كارا براي شبكه هاي بين خودرويي
786
ارائه يك پياده سازي عمومي براي درخت تصميم گيري ID3
787
ارائه يك تابع كمك تصميم گير براي كشف كلاهبرداري با تركيب قوانين مبتني بر توان و الگوريتم هاي طبقه بندي
788
ارائه يك تابع هزينه در فضاي عدم قطعيت از طريق قطع پوانكاره در تخمين پارامترهاي مدل سيستمهاي پيچيده
789
ارائه يك تابع وزن جديد در حل عددي جريان دائمي و غيردائمي آبهاي زيرزميني با استفاده از روش بدون شبكه درونيابي نقطه اي شعاعي محلي
790
ارائه يك تعريف جديد از شاخص فرصت مخزن براي بهينه‌سازي موقعيت چاه‌هاي جديد مبتني بر خواص ديناميكي و استاتيكي مخزن
791
ارائه يك تكنيك پردازش توزيع شده ي گراف جهت انطباق پذير نمودن سامانه هاي پردازش داده هاي جرياني
792
ارائه يك تكنيك تحمل پذير خطا در مسيرياب شبكه روي قطعه پردازنده هاي بسا هسته اي
793
ارائه يك تكنيك تركيبي محافظت از نرم‌افزار بر پايه‌ي قفل سخت‌افزاري با استفاده از روش‌هاي محافظتي افزوده
794
ارائه يك تكنيك نگاشت وظايف آگاه از اشكال بر روي سيستم هاي چند هسته اي با ملاحظه ي انرژي ارتباطات
795
ارائه يك توسعه جديد براي TCP به منظور بهينه سازي ارتباط اينترنت از طريق لينك ماهواره اي
796
ارائه يك توصيفگر جديد بافت مبتني بر LBP
797
ارائه يك توصيه گر رفتار خريد كاربران شبكه هاي اجتماعي
798
ارائه يك توصيه گر وب معنايي مبتني بر فيلتر كردن تجمعي
799
ارائه يك جريان طراحي با هدف مجتمع سازي افزار زماني و طراحي فيزيكي سيستم هاي محاسبات قابل باز پيكربندي
800
ارائه يك چارچوب ارزيابي عملكرد بر اساس كارت امتيازي و تعيين درجه اهميت شاخص هاي ارزيابي متوازن عملكرد ﴿ مطالعه موردي شركت توليدي پلي اوره نان ايران ﴾
801
ارائه يك چارچوب الگوريتميك در جهت بهبود‌ شاخصه‌هاي كيفيت نرم‌افزار از ديدگاه مشتري
802
ارائه يك چارچوب امنيتي جهت استفاده در مركز عمليات امنيت با استفاده از ابزارهاي متن‌باز
803
ارائه يك چارچوب براي ارزيابي رضايت مشتريان دانشگاهي : مطالعه موردي دانشجويان واحدتهران دانشگاه علمي كاربردي
804
ارائه يك چارچوب براي بهبود فرآيند خدماتي سازمان ها با استفاده از تكنيك هاي مهندسي دانش ( حوزه شهرداريها ).
805
ارائه يك چارچوب براي بهبود كارايي فرماندهي و كنترل توزيع شده در محيط‌هاي چند عامله با تأكيد بر آگاهي از موقعيت
806
ارائه يك چارچوب براي مهندسي نرم افزار مبتني بر مولفه
807
ارائه يك چارچوب بهينه سازي براي برنامه ريزي فضاي قفسه ها در سطح خرده فروشي با توجه به اثر ناحيه
808
ارائه يك چارچوب بهينه و شفاف براي تحليل خودكار بدافزار
809
ارائه يك چارچوب تركيبي براي ارزيابي عملكرد بيمارستان‌هاي استان تهران به كمك روش تحليل پوششي داده‌ها و داده‌كاوي
810
ارائه يك چارچوب تصميم گيري دو مرحله اي براي انتخاب استراتژيك سيستم فناوري اطلاعات با استفاده ازكارت امتيازي متوازن و روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: سيستم اتوماسيون اداري)
811
ارائه يك چارچوب تصميم¬گيري دو مرحله اي براي انتخاب استراتژيك سيستم فناوري اطلاعات با استفاده ازكارت امتيازي متوازن و روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: سيستم اتوماسيون اداري)
812
ارائه يك چارچوب تصميم¬گيري دو مرحله¬اي براي انتخاب استراتژيك سيستم فناوري اطلاعات با استفاده ازكارت امتيازي متوازن و روش¬هاي تصميم¬گيري چندمعياره (مطالعه موردي: سيستم اتوماسيون اداري)
813
ارائه يك چارچوب جديد براي سيستم هاي يكپارچه توزيع شده ، قابل ايمن با استفاده از مكانيزم داده كاوي
814
ارائه يك چارچوب جهت ارزيابي مدلهاي محاسباتي حافظه براساس ويژگيهاي عملكردي حافظه
815
ارائه يك چارچوب جهت انجام پرس و جو هاي فضايي موقت به صورت تعاملي براي تحليل داده هاي حجيم مكاني
816
ارائه يك چارچوب مبتني بر نرم‌افزارهاي متن باز براي امن‌سازي شبكه‌ها با مدل امنيت لايه‌بندي شده
817
ارائه يك چارچوب مرحله¬ايمبتني بر تلفيق مدل تعالي سازماني، كارت امتيازي متوازن، تحليلSWOTبراي تدوين نقشه راه سازمان - مطالعه موردي سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهرداري شيراز
818
ارائه يك چارچوب مفهومي براي ارزيابي پرمايگي و آموزش آگاهي از امنيت اطلاعات كاربران (مورد مطالعه : پست بانك )
819
ارائه يك چارچوب نرم افزاري براي طراحي سيستم تجارب الكترونيك
820
ارائه يك چارچوب نرم‌افزاري براي حفظ حريم خصوصي در خوشه‌بندي داده‌ها مبتني بر تبديلات موجك
821
ارائه يك چهارچوب معماري براي فروشگاههاي مجازي مبتني برمدلB2C
822
ارائه يك چهارچوب و مدل براي تميزكردن داده كلان
823
ارائه يك حل دقيق براي ارتعاشات و كمانش صفحات مستطيلي ضخيم نانو برروي بستر پسترناك براساس تئوري مرتبه سوم برشي ورقها در فضاي غير محلي الاستيسيته
824
ارائه يك حل دقيق و تحليلي براي ارتعاشات و كمانش صفحات مستطيلي نانو براساس تئوري كلاسيك و مرتبه اول برشي ورق¬ها در فضاي غير محلي الاستيسيته
825
ارائه يك خوشه بندي نا متمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسه كننده بادگير
826
ارائه يك خوشه بندي نا متمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسه كننده يادگير
827
ارائه يك دسته بندي كننده درختي بسته ها در TCAM با در نظر گرفتن كران هاي حافظه
828
ارائه يك راه حل براي مديريت تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل با كاربران تركيبي
829
ارائه يك راه حل براي مديريت جابجايي در شبكه هاي ناهمگن 802.21
830
ارائه يك راه حل لگاريتمي براي حل مسئله سري فيبوناچي
831
ارائه يك راه حل مبتني بر گره هاي معرف براي احراز هويت در شبكه هاي موردي
832
ارائه يك راه‌حل جهت مقابله با حملات تقليد سيگنال كاربران اوليه در شبكه‌هاي راديوشناختي
833
ارائه يك راه‌حل چندهدفه ‌ي بهينه جهت بازيابي بار در شبكه‌هاي توزيع انرژي الكتريكي
834
ارائه يك راهكار امنيتي در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
835
ارائه يك راهكار به منظور افزايش تحمل پذيري در برابر خطا در شبكه هاي بر تراشه با بهبودالگوريتم هاي مسيريابي
836
ارائه يك راهكار بهينه براي سنتز سيليس مزومتخلخل به عنوان حامل دارو
837
ارائه يك راهكار تركيبي براي تشخيص ترافيك مخرب در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از شبكه عصبي پيچشي
838
ارائه يك راهكار جديد مبتني بر داده كاوي جهت همبسته سازي هشدارهاي تشخيص نفوذ
839
ارائه يك راهكار جهت كاهش مصرف توان و افزايش كارآيي در حافظه نهان
840
ارائه يك راهكار مبتني بر الگوريتم تطبيقي بهينه سازي ذرات براي مقابله با حملات جمينگ در شبكه برق هوشمند
841
ارائه يك راهكار مبتني بر جهش در راستاي بهبود فرآيند مكانيابي خطا
842
ارائه يك راهكار نوين مديريت منابع به منظور كاهش مصرف انرژي، همزمان با حفظ كيفيت سرويس در مراكز داده ابري
843
ارائه يك راهكار همكارانه براي تخليه بار در رايانش مبتني بر مه
844
ارائه يك راهكارامنيتي بصورت خود ترميم وباخطاي توزيع حداقل باتكيه برسرويس دهنده مركزي توزيع كليد رمز درشبكه هاي بي سيم
845
ارائه يك راهنكار جهت تشخيص ناهنجاري در شبكه هاي اجتماعي با گراف ارتباطات
846
ارائه يك رمز گشاي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي ماشين ترجمه آماري مبتني بر عبارت
847
ارائه يك رهيافت معماري شناختي براي بهبود يادگيري و عملكرد عامل‌هاي اجتماعي خودمختار
848
ارائه يك روش آگاه از شرايط شبكه براي توزيع بار بين سرويس دهنده ها در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
849
ارائه يك روش ابتكاري براي طراحي يكپارچه سيستم توليد سلولي با توجه به وجود برنامه هاي مختلف توليد براي قطعات
850
ارائه يك روش ابتكاري براي مسئله پوشش مجموعه
851
ارائه يك روش اندازه گيري و پيش بيني بهره وري دانشكاران مبتني برتكنيك هاي سري هاي زماني
852
ارائه يك روش انطباق بين خريدار و فروشنده مبتني بر چارچوب EBXML
853
ارائه يك روش بازيابي تصوير بر پايه محتوا با استفاده از توصيفگرهاي مبتنيبر عناصر ساختاري
854
ارائه يك روش بخش‌بندي مبتني بر خوشه‌بنديطيفي و كاربرد آن در تقطيع تصوير
855
ارائه يك روش برآورد هزينه هاي مستقيم اجراي پروژه هاي عمراني با تلفيق دو روش تجزيه بهاء واحد و روش عملياتي
856
ارائه يك روش براي اختصاصي سازي متدولوژي مديريت پروژه در يك سازمان پروژه محور مطالعه موردي: سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران
857
ارائه يك روش براي ارزشگذاري دانش فني طرح هاي صنايع پيشرفته(مطالعه موردي در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)
858
ارائه يك روش براي ارزيابي تÊثير نظارتي فناوري اطلاعات مشتري در موفقيت پياده سازي راه حل هاي هوش تجاري
859
ارائه يك روش براي افزايش قابليت تحمل پذيري خطا در سيستمهاي اسكادا با روشهاي تطبيقي
860
ارائه يك روش براي بررسي ديناميك مولد بخار در طي حوادث هسته اي
861
ارائه يك روش براي تحمل اشكالات نرم چندگانه در شبكه روي تراشه
862
ارائه يك روش براي تضمين كيفيت خدمات در شهر هوشمند
863
ارائه يك روش براي حل ميدان جريان همراه با توسعه حفره آبشستگي
864
ارائه يك روش براي كاهش زمان اجراي مدارات كوانتومي تحملپذير اشكال
865
ارائه يك روش براي كشف تقلب داده هاي پزشكي با استفاده از چارچوب هاي تحليلي كلان داده
866
ارائه يك روش براي گسترش پوسته كشتي
867
ارائه يك روش بصري جديد براي تناظر داده‌ها در موقعيت‌يابي و توليد نقشه هم‌زمان
868
ارائه يك روش به منظور كشف و شناسايي رفتار بدافزارهاي مبتني بر كاربر
869
ارائه يك روش بهبوديافته براساس الگوريتم تغيير و نظاره در جذب توان بيشينه از سلول خورشيدي و پياده سازي بر روي مبدل سوئيچينگ نرم
870
ارائه يك روش بهبوديافته براي پيشگيري و جلوگيري از بات‌نت‌هاي داراي ‏C&C‏ مبتني بر بسترشبكه‌هاي اجتماعي
871
ارائه يك روش بهبوديافته براي رفع اشكالات فرسودگي در تراشه هاي چند پردازنده ا ي
872
ارائه يك روش بهبوديافته برمبناي مدل‌هاي نمايش تنك براي كشف مادۀ هدف در داده‌هاي فراطيفي
873
ارائه يك روش بهبوديافته برمبناي مدل‌هاي نمايش تنك براي كشف مادۀ هدف در داده‌هاي فراطيفي
874
ارائه يك روش بهينه ساز ي چند مرحله اي بر اساس QFD فازي به منظور طراحي خدمات پايدار در حوزه سلامت ـ مطالعه موردي بيمارستان الزهرا (س)در شهر اصفهان
875
ارائه يك روش بهينه سازي زمان‌بندي كار
876
ارائه يك روش بي درنگ آگاه از تحرك كاربر و مبتني بر محاسبات مه براي داده هايECG
877
ارائه يك روش بين لايه اي براي بهبود قابليت اطمينان و امنيت در شبكه هاي APN
878
ارائه يك روش پردازشي براي كمي سازي سطح درد با استفاده از سيگنال هاي مغزي
879
ارائه يك روش پرس و جو مبتني بر الگوريتم فيلتر بلوم براي داده هاي رمزشده در پايگاه داده HBase
880
ارائه يك روش پوياي توازن بار و ارزيابي آن در شبكه هاي نرم افزار محور
881
ارائه يك روش پيش بيني تحرك جديد در شبكه هاي سلولي با استفاده از شبكه هاي عصبي
882
ارائه يك روش پيشگيري و مقابله در برابر حملات DOS در شبكه هاي موردي خودرويي
883
ارائه يك روش تجميع قاب براي جريان‌هاي ويدئويي مبتني بر استاندارد 802.11n
884
ارائه يك روش تحرك‌آگاه براي تخليه‎بار در رايانش ابري موبايل
885
ارائه يك روش تحليلي الكترومغناطيسي براي بررسي عملكرد موتور القايي ديسكي شكل
886
ارائه يك روش تحليلي براي تعيين ظرفيت باربري پي سطحي در حالت لرزه اي
887
ارائه يك روش تحليلي مناسب براي بهينه‌سازي تركيب قيمت‏گذاري تراكم و محدوده اخذ عوارض در شهرها
888
ارائه يك روش تحمل پذير اشكال در شبكه روي تراشه با در نظر گرفتن پارامتر كارآيي
889
ارائه يك روش تحمل پذير خطا براي حافظه نهان
890
ارائه يك روش تحملپذير اشكالات نرم در سيستمهاي بساهستهاي
891
ارائه يك روش تخليه بار چند سايته ريزدانه آگاه از تسلسل قطعات برنامه كاربردي در بستر اينترنت اشيا
892
ارائه يك روش تركيبي براي انتخاب و ارزيابي تجهيز انتقال مواد
893
ارائه يك روش تركيبي براي تشخيص حملات انكار سرويس توزيع شده )DDoS( با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم
894
ارائه يك روش تركيبي براي گروه بندي ناهمگن يادگيرندگان در محيط يادگيري همكارانه با استفاده از تحليل نقشه هاي مفهومي
895
ارائه يك روش تركيبي بهينه سازي بر مبناي الگوريتم اجتماع مورچگان و به كار گيري آن در باز آرايي شبكه هاي توزيع
896
ارائه يك روش تركيبي جديد جهت اعمال تغيير شكل پلاستيك به مقاطع با سطح مقطع كوچك
897
ارائه يك روش تركيبي جهت تشخيص و پيش بيني عيوب در راستاي تحقق توليد بدون نقص
898
ارائه يك روش تركيبي مبتني بر ويژگي هاي آماري و تحليل محتواي بسته براي شناسايي پروتكل هاي تونلينگ مطرح در شبكه
899
ارائه يك روش تشخيص هويت با استفاده از تبديل هاي كانتورلت و موجك براي تصاوير دست با كيفيت پايين
900
ارائه يك روش تشخيصي- درماني براي بيماري كم توجهي و بيش فعالي (AD/HD) در كودكان
901
ارائه يك روش تصميم گيري براي انتخاب محصول مناسب ﴿لوازم خانگي﴾ جهت عرضه به بازار در يك سيستم گروهي و چند هدفه
902
ارائه يك روش تصميم گيري براي برنامه ريزي توليد در يك سيستم هولونيك
903
ارائه يك روش تصميم‌گيري به‌منظور انتخاب استراتژي دانشي مناسب سازمان (مبني‌بر رويكرد مزيت رقابتي)
904
ارائه يك روش تطبيق الگوي امن غيرتعاملي قابل‌توسعه مبتني بر الگوريتم كلاسيك Bit-Parallel
905
ارائه يك روش تطبيقي براي آشكارسازي ديتا در سيستم هاي CDMA باند وسيع
906
ارائه يك روش تطبيقي به‎منظور رديابي و بازيابي سيگنال معتبر در گيرنده‎هاي تك‎فركانسه GPS
907
ارائه يك روش تكاملي در بهبود همزمان تأخير و توان مصرفي با رويكرد آماري
908
ارائه يك روش تلفيق تخصيص منابع در شبكه هاي راديوشناختگر چندحامله چند آنتنه بمنظور بهبود عملكرد
909
ارائه يك روش تلفيقي براي آشكار سازي و رديابي يك جسم پرنده ناشناخته در زمينه آسمان
910
ارائه يك روش تلفيقي براي ارزش گذاري و اندازه گيري دانش افراد در گير پروژه
911
ارائه يك روش تلفيقي جديد براي تعيين اندازه بافر در پروژه هاي داراي پيكر بندي متغير
912
ارائه يك روش تلفيقي مبتني بر شبكه براي جايگزيني دارويي
913
ارائه يك روش تنظيم پارامتر براي الگوريتم اصلاح شده ي شاخه زني محلي
914
ارائه يك روش تنظيم كنترل كننده مرتبه كسري PI Dμ براي سيستم هاي مرتبه دوم
915
ارائه يك روش توزيع‌ شده براي استخراج چندتايي هاي فارسي- انگليسي از پيكره ‌هاي دوزبانه به‌وسيله‌ي اسپارك
916
ارائه يك روش توسعه يافته از شبكه هاي محتوا محور در كاربردهاي شبكه هاي بين خودرويي
917
ارائه يك روش جامع براي سرمايه گذاري در بورس
918
ارائه يك روش جامع براي سرمايه گذاري در بورس تهران
919
ارائه يك روش جامع تخصيص تلفات در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده چند ناحيه اي
920
ارائه يك روش جايابي به منظور تسهيل كشف تروآهاي سخت افزاري
921
ارائه يك روش جديد استگانوگرافي تصوير با استفاده از حوزه ي تبديل ويولت
922
ارائه يك روش جديد بدون المان ﴿PLSEF‏﴾ جهت حل مسائل مكانيك جامدات
923
ارائه يك روش جديد براي بخش‌بندي تصاويرOCT شبكيه چشم
924
ارائه يك روش جديد براي توصيه نظير در شبكه‌هاي اجتماعي بر مبناي اعتماد
925
ارائه يك روش جديد براي حل مسئله حمل و نقل متعادل
926
ارائه يك روش جديد براي دسته بندي پايانه ها در شبكه هاي مبتني بر باس داده 1553
927
ارائه يك روش جديد براي كاهش تاخير انتها به انتها در شبكه هاي سنسور
928
ارائه يك روش جديد براي مخابرات مشاركتي در شبكه هاي چند جهشي مبتني بر DF
929
ارائه يك روش جديد براي مدلسازي معماري سيستمهاي نرم افزاري
930
ارائه يك روش جديد به منظور كنترل ميزان گلوكز خون در بيماران ديابتي نوع 1 با بهره گيري از تكنيك هاي نرو فازي و پياده سازي يك نمونه آزمايشگاهي
931
ارائه يك روش جديد بهينه سازي فرازآوري طبيعي با گاز
932
ارائه يك روش جديد تخمين طيف شيگنالهاي سينوسي در نويز با استفاده از نمونه برداري غير يكنواخت و تنگي سيگنال
933
ارائه يك روش جديد تصحيح اختلال در سيستم هاي تعبيه شده
934
ارائه يك روش جديد جستجو بر مبنا ي الگوريت مها ي تكامل ي ب همنظور تعيي ن ساختار مناسب دارو
935
ارائه يك روش جديد جهت مدلسازي چاه آزمايي با فشار توليدي ثابت
936
ارائه يك روش جديد در محاسبه تبديل معكوس رادن
937
ارائه يك روش جديد رمز نگاري بصري رنگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
938
ارائه يك روش جديد قطعه بندي تصوير مبتني بر روش هاي تكاملي
939
ارائه يك روش جديد كلاسبندي بسته هاي اينترنتي
940
ارائه يك روش جديد مدلسازي پيش بيني دماي سيال (نفت) در فرازآوري با گاز
941
ارائه يك روش جديد مدلسازي فازي بازه مقدار با كاربرد در صنايع فولاد
942
ارائه يك روش جديد يادگيري تقويتي پيوسته با تاكيد بر تحليل رياضي
943
ارائه يك روش جديدجهت تست مدارهاي مجتمع
944
ارائه يك روش جستجوي تطبيق پذير با درنظرگرفتن جنبه هاي فيزيكي و معنايي در شبكه هاي نظير به نظير با استفاده از نظريه بازيهاي ائتلافي
945
ارائه يك روش جستجوي چند هدفه هارموني براي طراحي سه بعدي مسير چاه
946
ارائه يك روش جهت مقاوم سازي حافظه هاي STT در برابر خطاي نوشتن با در نظر گرفتن توان مصرفي
947
ارائه يك روش چند هدفه با در نظر گرفتن Robustness در مسئله توزيع در زنجيره تأمين در حالت تقاضاي احتمالي
948
‎ارائه يك روش حل ابتكاري سازنده براي مساله زمان بندي قطار
949
ارائه يك روش حمله مبتني بر مزرعه پيوند در سيستم هاي توصيه گر مبتني بر اعتماد
950
ارائه يك روش خود بهبود پذير براي ساختار موزاييك (انتخاب و شناسايي ماژولار براي كنترل)
951
ارائه يك روش خودكاردر فضاي نتروسافيك جهت بخش بندي ناهنجاري هاي فلويد درتصاوير ۳ بعدي OCT شبكيه
952
ارائه يك روش درون يابي بدون شبكه جديد براي حل مسائل مهندسي
953
ارائه يك روش دسته بندي قطعات يدكي با تأكيد بر بحرانيت تأمين در شرايط تحريم(مطالعه موردي شركت پتروشيمي فن آوران)
954
ارائه يك روش رفع بن بست در معماري تركيبي شبكه روي تراشه و گذرگاه داده
955
ارائه يك روش سزح معماري براي بهبود كشف تروجانهاي سخت افزاري
956
ارائه يك روش سلسله مراتبي براي توليد چينش مدارهاي كوانتومي در تكنولو‍ي تله يوني
957
ارائه يك روش سلسله مراتبي براي توليد چينش مدارهاي كوانتومي درتكنولو پي تله يوني
958
ارائه يك روش سنتز سطح بالاي مدارهاي حسابي دهدهي بر روي معماري هاي قابل بازپيكربندي درشت دانه
959
ارائه يك روش طراحي جهت آشكارسازي سخت‌افزارهاي خصمانه مدارات ديجيتال با استفاده از تكنيك‌هاي زماني
960
ارائه يك روش فازي pso براي آرايش بندي در سيستم چندعاملي داراي تاثيرگذاري متقابل عامل ها
961
ارائه يك روش فازي براي كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بي سيم
962
ارائه يك روش قطعه بندي موازي با قابليت اطمينان بالا با استفاده از محاسبات غشايي بر روي GPU
963
ارائه يك روش كارآمد تجميع داده با حفظ حريم خصوصي در شبكه هوشمند مصرف انرژي
964
ارائه يك روش كارا براي بلاكبندي در تطبيق موجوديت با استفاده از يادگيري عميق
965
ارائه يك روش كارا براي تعيين حد پايين مساله زمانبندي پروژه ها با منابع محدود
966
ارائه يك روش كارا براي وارسي روند اجرا براي سامانه‌هاي نهفته اتكاپذير
967
ارائه يك روش كارا در سطح دروازه مبتني بر رويكرد آزمون منطق براي تشخيص اسب تروآي سخت‌افزاري در تراشه‌ها
968
ارائه يك روش كاراي تركيبي مبتني بر اصل تجزيه تجمعي مد تجربي به‌منظور پيش‌بيني سري‌هاي زماني پيچيده چندگانه
969
ارائه يك روش كاهش اثر NBTI در سلول SRAM
970
ارائه يك روش كاهش نويز بر اساس كلاسبندي و شكل دهي نويز باقيمانده در حوزه ويولت
971
ارائه يك روش كنترل پذيرش تماس براي كاربرد VoIP روي IEEE 802.11
972
ارائه يك روش كنترل پذيرش تماس براي نقطه دسترسي 802,11 مبتني بر SIP
973
ارائه يك روش كنترل تطبيقي سازش پذير با + Faul و كاربرد آن در سيستم سه تانك
974
ارائه يك روش كنترل خطاي نابرابر تطبيقي براي كدينگ توزيع شده‌ي ويدئو در شبكه‌هاي حسگر چند رسانه‌اي بي‌سيم
975
ارائه يك روش كنترلي براي مبدل‌هاي ماتريسي به منظور كنترل ولتاژ و فركانس در ريزشبكه‌ها
976
ارائه يك روش مبتني بر استنباط بيزي و برآورد حد اكثر درستنمايي براي تشخيص الگو در نمودارهاي كنترل
977
ارائه يك روش مبتني بر اولويت براي تخصيص كار در بستر ابر
978
ارائه يك روش مبتني بر تاخير براي كشف اسب هاي تروآي سخت افزاري
979
ارائه يك روش مبتني بر خوشه بندي براي بيشينه سازي بهره‌مندي شبكه هوشمند برق
980
ارائه يك روش مبتني بر ناهنجاري جهت كشف حملات DDoS
981
ارائه يك روش مبتني بر يادگيري تقويتي به منظور جلوگيري از تصادم در ارتباطات M2M براي كانال دسترسي تصادفي شبكه هاي LTE/LTE-A
982
ارائه يك روش مدل سازي تجميعي ميتني بر پاسخ فركانسي براي مزارع بادي سرعت ثابت
983
ارائه يك روش مديريت اعتماد چند سطحي براي اينترنت اشياء
984
ارائه يك روش مديريت كليد براي شبكه هاي هوشمند برپايه قابليت اعتماد گره ها
985
ارائه يك روش مسير‌يابي امن با توجه به همكاري بين گره‌ها در شبكه‌هاي بين
986
ارائه يك روش مسير‌يابي براي شبكه ميان‌ارتباطي هرمي چندبعدي
987
ارائه يك روش مسيريابي آگاه از انرژي در شبكه‌هاي بيسيم مش با توجه به استاندارد IEEE 802.11s
988
ارائه يك روش مسيريابي پايدار با كمترين هزينه در شبكه‌هاي راديوي شناختي
989
ارائه يك روش مسيريابي تحمل پذير اشكال در fpgaهاي مبتني بر sram
990
ارائه يك روش مقابله با حملات تحليل تفاضلي اشكال در سامانه هاي رمزنگاري
991
ارائه يك روش مقابله خودكار با نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
992
ارائه يك روش مقاوم براي جهت‌يابي سيگنال‌هاي همدوس با كمك آرايه‌اي از آنتن‌ها
993
ارائه يك روش مقاوم تشخيص خطا در سيستم¬هاي فتوولتائيك توسط يك روش مبتني بر مدل
994
ارائه يك روش مقاوم واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر مبناي تبديلWavelet و شبكه عصبي
995
ارائه يك روش مقياس پذير براي تشخيص انجمن در گراف هاي بزرگ
996
ارائه يك روش مقياس پذير تقسيم بندي حافظه نهان سطح 2 مشترك با توجه به توان مصرفي براي افزايش كارايي
997
ارائه يك روش مقياس‌پذير براي خوشه‌بندي متون كوتاه فارسي
998
ارائه يك روش مقياس‌پذير براي نگاشت شبكه‌‌‌هاي دوبخشي
999
ارائه يك روش مكاشفه‌‌اي براي زمانبندي وظايف بي‌‌درنگ در سيستم‌‌هاي چند هسته‌‌اي با در نظر گرفتن انرژي مصرفي و دما
1000
ارائه يك روش مناسب مبتني بر شبكههاي عصبي براي كنترل سرعت در موتور BLDC
بازگشت