<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه مدل شناسايي كالا براي فروش بيشتر به مشتريان با استفاده از تكينيك هاي داده كاوي
2
ارائه مدل شناسايي نيازهاي آموزشي با رويكرد اقدامات استراتژيك مطالعه موردي: شركت مپنا
3
ارائه مدل طبقه‌بندي جهت استعداديابي كشتي‌گيران در رده جوانان تيم ملي ايران
4
ارائه مدل طراحي شبكه پوياي سبز حمل ونقل چندوجهي ريل و جاده: مطالعه موردي حمل ونقل تركيبي سيمان در ايران
5
ارائه مدل طراحي شبكه چند مدي و مرحله براي تصميم گيري در سيستم هاي حمل و نقل شهري با استفاده از برنامه ريزي تركيباتي
6
ارائه مدل طراحي شبكه خطوط ويژه اتوبوسراني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
7
ارائه مدل طراحي شبكه زنجيره تأمين بين المللي برنج تحت شرايط عدم قطعيت پويا: مطالعه موردي زنجيره تأمين برنج در كشور ايران
8
ارائه مدل طراحي شبكه گسسته با تقاضاي متغير با استفاده از الگوريتم مورچه ها
9
ارائه مدل طراحي شبكه لجستيك يكپارچه (مستقيم- معكوس) در شرايط عدم قطعيت
10
ارائه مدل طراحي همزمان شبكه حمل و نقل همگاني چند مده (ريلي و اتوبوس) با استفاده از الگوريتم ژنتيك
11
ارائه مدل طراحي واحد همسايگي انرژي محور- نمونه موردي واحد همسايگي واقع در نارمك تهران
12
ارائه مدل طراحي يكپارچه شبكه لجستيك مستقيم و معكوس در زنجيره تأمين با در نظر گرفتن تصميمات قيمت‏گذاري
13
ارائه مدل طرح جامع فناوري اطلاعات براي سازمانهاي اطلاع رساني در ايران مطالعه موردي سازمان اطلاعات و مدارك علمي ايران
14
ارائه مدل عددي براي ورود گوه به آب و استفاده از آن براي تحليل ديناميك كاتاماران در موج
15
ارائه مدل عرضه بهينه انرژي الكتريكي با استفاده از برنامه ريزي تصادفي بازه اي چندمرحله اي (ايران)
16
ارائه مدل عرضه بهينه انرژي الكتريكي براي شهر قم
17
ارائه مدل عصبي فازي براي كنترل اعمال حركتي با الهام از مسيرهاي مخچه‌اي
18
ارائه مدل علّي تمايل به استفاده از يادگيري همراه در آموزش محيط زيست
19
ارائه مدل علّي درك دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز از دانش محتوايي تربيتي (پداگوژي ) فناوري در سال تحصيلي 94-93
20
ارائه مدل علّي درك دبيران مقطع متوسطه شهر شيراز از دانش محتوايي تربيتي (پداگوژي ) فناوري در سال تحصيلي 94-93
21
ارائه مدل علّي روابط ادراك از جو مدرسه و هوشياري كارآفرينانه با تأكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان هنرجويان هنرستان هاي فني حرفه اي و كاردانش شهرسنندج
22
ارائه مدل علّي روابط جهت گيري مذهبي و خوش بيني علمي
23
ارائه مدل علّي روابط هوش معنوي و رفتار زيست محيطي با نقش واسطه‌اي معنا در زندگي
24
ارائه مدل علّي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي با نقش واسطه¬اي بدبيني نسبت به تغييرات سازمان و خودكار آمدي شغلي در بين معلمان متوسطه شهر شيراز
25
ارائه مدل علّي نقش باورهاي معرفت شناختي در قصد استفاده از يادگيري الكترونيك در بين دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاههاي ايران
26
ارائه مدل علّي هويت سازماني وتعهد سازماني با نقش واسطه‏اي فرهنگ سازماني
27
ارائه مدل علي ادراك از سبك مديريت كلاس و خود انضباطي تحصيلي دانش آموزان پايه دهم و يازدهم هنرستان هاي ناحيه دو شهر شيراز با تأكيد بر نقش واسطه‌اي سرمايه‌هاي روان‌شناختي آنان
28
ارائه مدل علي ادراك از سبك مديريت كلاس و خودناتوان¬سازي تحصيلي با نقش واسطه¬اي سرمايه¬هاي روان¬شناختي
29
ارائه مدل علي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
30
ارائه مدل علي بكارگيري يادگيري همه جا حاضر در بين معلمان متوسطه شهر شيراز
31
ارائه مدل علي پيش بيني درگيري رفتاري براساس اهداف پيشرفت و هيجانات تحصيلي مورد مطالعه (دانشجويان دانشكده مجازي دانشگاه شيراز)
32
ارائه مدل علي پيش بيني مسئوليت پذيري زيست محيطي با توجه به ادراك از سبك رهبري مديران و خوش بيني تحصيلي در ميان معلمان مقطع متوسطه شهرستان هاي ممسني و رستم
33
ارائه مدل علي پيش بيني وفاداري سازماني براساس معنويت درمحيط كار و سرمايه هاي روانشناختي در معلمان مقطع دوم متوسطه شهرياسوج
34
ارائه مدل علي پيش‏بيني وفاداري به خدمات الكترونيك بر اساس ويژگي‏هاي بانك‏ها، ويژگي خدمات الكترونيك و اعتماد مشتري(مورد مطالعه شهر شيراز)
35
ارائه مدل علي رابطه خوش بيني تحصيلي و رفتارهاي انحرافي محل كار با نقش واسطه اي فرسودگي شغلي
36
ارائه مدل علي رابطه نياز به خاتمه و تمايل به فريبكاري تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي اهداف پيشرفت در بين دانشجو يان دختر و پسر 97 – دانشگاه پيام نور شهر شيراز در سال 9
37
ارائه مدل علي روابط آگاهي و دانش زيست محيطي بر عملكرد زيست محيطي )مصرف، فعاليت نهادي و بازيافت( با نقش واسطه اي نگرش زيست محيطي
38
ارائه مدل علي روابط ابعاد درگيري تحصيلي والدين و هيجانات تحصيلي: نقش واسطه اي تنظيم انگيزش تحصيلي، يادگيري مستقل و بهزيستي تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شيراز
39
ارائه مدل علي روابط ادراك از جهان بيني رهبري و كارآفريني اجتماعي با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روان شناختي معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شيراز
40
ارائه مدل علي روابط ادراك از جو سازماني و تمايل به قصد كارآفريني ديجيتالي با تأكيد بر نقش واسطه‏گري اشتياق كارآفرينانه در ميان دانشجويان دانشگاه هنر شيراز
41
ارائه مدل علي روابط ادراك از حمايت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
42
ارائه مدل علي روابط ادراك از حمايت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
43
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري اصيل و رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقش واسطه اي خوش بيني علمي در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان آباده
44
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري اصيل و هيجانات تدريس با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روان شناختي در ميان معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شيراز
45
ارائه مدل علي روابط ادراك از رهبري معنوي و رفتار زيست محيطي با تاكيد بر رفتار پسماند بيمارستاني نقش واسطه اي سرمايه روان شناختي
46
ارائه مدل علي روابط ادراك از ساختار كلاس و بهزيستي تحصيلي با نقش واسطه اي هيجانات تحصيلي و كمك طلبي تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان فراشبنددر سال تحصيلي 97-1396
47
ارائه مدل علي روابط ادراك از سبك مديريت كلاس و بهزيستي تحصيلي با تاكيد بر نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي
48
ارائه مدل علي روابط ادراك از سبك مديريت كلاس و سرزندگي تحصيلي با تاكيد بر نقش واسطه‌اي سرمايه‌هاي روانشناختي در ميان دانشجويان مجازي دانشگاه شيراز
49
ارائه مدل علي روابط ادراك از هدف پيشرفت و بي تمدني تحصيلي با تاكيد برنقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي دبيران متوسطه شهرستان مرودشت
50
ارائه مدل علي روابط اهداف پيشرفت اجتماعي در فضاي مجازي و قلدري مجازي با توجه به نقش واسطه‌اي هراس اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در سال تحصيلي 97-96
51
ارائه مدل علي روابط تسهيم دانش بر فضيلت سازماني با تاكيد برنقش واسطه اي اعتماد سازماني ، سكوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني كاركنان شهرداري شيراز
52
ارائه مدل علي روابط جو مدرسه و تشخيص فرصت كارآفرينانه با توجه به نقش واسطه‌اي اشتياق كارآفرينانه دانش¬آموزان فني و حرفه اي مقطع دوم متوسطه
53
ارائه مدل علي روابط چشم انداز زماني آينده وهيجان هاي تدريس با توجه به نقش واسطه اي خوش بيني علمي در دانشجو معلمان شهر شيراز
54
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي ادراك شده و تناسب فرد سازمان با رفتار نامدني محل كار نقش واسطه‌ايي سرمايه‌هاي روان‌شناختي (مورد مطالعه در ميان پرستاران بيمارستان‌هاي دولتي شهر شيراز)
55
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي و رفتار مدني تحصيلي با تأكيد بر واسطه گري سرمايه هاي روانشناختي در ميان دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاه شيراز
56
ارائه مدل علي روابط حمايت اجتماعي و شهرت سازماني ادراك شده با اشتياق كارآفرينانه با تاكيد برنقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهرستان فسا
57
ارائه مدل علي روابط حمايت تحصيلي و تمايل به كارآفريني مجازي با توجه به نقش اشتياق كارآفرينانه در ميان دانشجويان علوم پزشكي شهر بوشهر
58
ارائه مدل علي روابط رهبري اصيل و رفتارهاي انحرافي محل كار با تاكيد بر نقش واسطه اي سلامت سازماني
59
ارائه مدل علي روابط رهبري اصيل و رفتارهاي محافظ محيط زيست با توجه به نقش واسطه اي معنويت در محل كار در بين كاركنان دانشكده علوم پزشكي لارستان
60
ارائه مدل علي روابط رهبري خدمت‌گزار و اشتياق كارآفرينانه با توجه به نقش واسطه‌اي جوسازماني در ميان دبيران هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي ناحيه يك شيراز
61
ارائه مدل علي روابط سازمان يادگيرنده و پذيرش و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات معلمان با نقش واسطه اي هدف گرايي
62
ارائه مدل علي روابط سرمايه اجتماعي و رفتار زيست¬محيطي با نقش واسطه¬اي سبك زندگي
63
ارائه مدل علي روابط سرمايه هاي روان‌شناختي و رفتار شهروندي با توجه به نقش واسطه اي فرسودگي شغلي
64
ارائه مدل علي روابط سواد رسانه‌اي و قصدكارآفرينانه دانشجويان با نقش واسطه‌اي سرمايه اجتماعي
65
ارائه مدل علي روابط سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات و گرايش به شبكه هاي اجتماعي و تشخيص فرصت هاي كارآفريني با توجه به نقش واسطه اي هوشياري كارآفرينانه در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
66
ارائه مدل علي روابط شفافيت سازماني و رضايت مشتري با توجه به نقش واسطه اي جو اخلاقي كاركنان مورد مطالعه: شعب صندوق قرض الحسنه شهيد حدادي شيراز
67
ارائه مدل علي روابط عدالت سازماني و يادگيري سازماني با ﺗﺄكيد بر نقش واسطه اي اعتماد سازماني (موردمطالعه:كاركنان اداره ورزش و جوانان استان فارس)
68
ارائه مدل علي روابط فرهنگ و جو سازماني بر عدالت سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي سقف شيشه اي (مورد مطالعه كاركنان زن دانشگاه صنعتي شيراز)
69
ارائه مدل علي روابط گرايش به شبكه‌هاي اجتماعي و كيفيت زندگي كاري دبيران متوسطه دوره دوم شهر شيراز با نقش واسطه‌اي سرمايه اجتماعي
70
ارائه مدل علي عوامل سازماني و روان شناختي موثر بر خلاقيت سازماني (مطالعه تطبيقي در دانشگاه پيام نوراستان فارسو دانشگاه علوم پزشكي شيراز)
71
ارائه مدل علي عوامل سازماني و روان شناختي موثر بر هويت سازماني ﴿مطالعه تطبيقي در دانشگاه پيامنور و دانشگاه علوم پزشكي شهرستان فسا﴾
72
ارائه مدل علي عوامل مؤثر بر فرسودگي شغلي با نقش واسطه‌اي تاب‌آوري و سرسختي روان‌شناختي در بين معلمان متوسطه اول شهر ياسوج در سال تحصيلي 1396-1395
73
ارائه مدل علي عوامل مؤثر بر مصرف سبز در بين كاركنان شركت ملي گاز ايران فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي
74
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار پايدار محيط زيستي از نظر والدين دانش آموزان ابتدايي شهر شيراز
75
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار دوستدار محيط زيست در دانش آموزان دوره متوسطه شهر شيراز
76
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار زيست محيطي با تاكيد بر نقش واسطه اي نگرش، تمايل و ارزش هاي زيست محيطي (مورد مطالعه دانش آموزان شهر داراب)
77
ارائه مدل علي عوامل موثر بر رفتار مدني تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي
78
ارائه مدل علي عوامل موثر برتمايل به صحبت كردن در بين دانش آموزان دوره ي متوسطه اول شهر ياسوج درسال 1395
79
ارائه مدل علي متغيرهاي مرتبط با خلاقيت كاركنان
80
ارائه مدل علي نقش باورهاي معرفت شناختي در قصد استفاده از يادگيري الكترونيك در بين دانشجويان دوره هاي مجازي دانشگاههاي ايران
81
ارائه مدل علي نقش متغيرهاي روانشناختي (تجارب رايانه ، هنجارهاي ذهني ، اضطراب رايانه و خودكارآمدي رايانه ) در استفاده واقعي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با تاكيد بر مدل ديويس
82
ارائه مدل علي نياز به خاتمه و قصد كارآفرينانه مجازي با توجه به نقش واسطه اي انعطاف پذيري شناختي
83
ارائه مدل عليّ روابط گرايش به شبكه هاي اجتماعي و اشتياق كارآفرينانه با نقش ميانجي سرمايه روان شناختي در ميان هنرجويان فني ناحيه دو شهر اصفهان
84
ارائه مدل عمر خستگي روكش آسفالتي با مصالح ژئوسينتتيك تحت مد خمشي
85
ارائه مدل عملكرد سازماني با تا كيد بر نقش مديريت دانش، مطالعه وموردي: شركت زيمنس ايران
86
ارائه مدل عملكردي آسفالت نيمه گرم ساخته شده با خرده آسفالت و مسلح شده با الياف پارافايبر
87
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت حمل و نقل انسان محور به منظور كاهش ترافيك و نهادينه سازي طرح در شهر مشهد
88
ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت فرودگاه هاي كشور
89
ارائه مدل عوامل مؤثر بر بروز تعارضات بين كانال‌هاي توزيع سنتي و اينترنتي
90
ارائه مدل عوامل موثر(فرسودگي تحصيلي، ذهن آگاهي و چشم انداز زماني) برپيشرفت تحصيلي باتاكيد برنقش واسطه اي تعلل ورزي
91
ارائه مدل غيرخطي مرتبه بالاي آيروديناميك بكمك اطلاعات FDR
92
ارائه مدل فازي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد
93
ارائه مدل فازي براي تشخيص بافت پروستات با استفاده از پردازش تصوير
94
ارائه مدل فازي چند هدفه براي انتخاب تامين كننده در زنجيره تامين
95
ارائه مدل فازي چند هدفه در مسئله انتخاب تأمين‌كننده- با تأكيد بر هماهنگي بين خريدار و تأمين‌كننده
96
ارائه مدل فازي و روش حل براي حل مسئله طراحيشبك ههاي جريان چندكالايي با در نظر گرفتن
97
ارائه مدل فرآيندكسب و كار بازاريابي و فروش خودروسازان مبتني بر مدلOEM-APQC (مطالعه موردي شركت سايپا)
98
ارائه مدل فرآيندكسب و كار بازاريابي و فروش خودروسازان مبتني بر مدلOEM-APQC(مطالعه موردي شركت سايپا)
99
ارائه مدل فرا - ابتكاري فرآيند اضمحلال روسازيهاي انعطاف پذير
100
ارائه مدل فراموشي براي كاربري در رابط‌هاي محاوره‌اي انسان - كامپيوتر
101
ارائه مدل فرايندي عذرخواهي منابع انساني با استفاده از نظريه داده بنياد
102
ارائه مدل فرموله بندي نيازهاي مشتريان با استفاده تركيبي از رويكردهاي TRIZ و QFD (مورد مطالعه: شركت نوآوران رايان هوداد)
103
ارائه مدل فيزيك سنگ مناسب براي مخازن كربناته جهت مطالعات لرزه اي پايشگري مخزن
104
ارائه مدل قطعه اي اتفاقي وابسته به موقعيت و پياده سازي آن براي بازشناسي واج هاي زبان فارسي
105
ارائه مدل قيمت گذاري پوياي اتاقهاي هتل براي سيستم مديريت درآمد
106
ارائه مدل قيمت گذاري جهت بهينه سازي سيستم توليدي ساخت بر اساس سفارش
107
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات پس از فروش بر اساس خوشه بندي مشتريان
108
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات حمل و نقل ريلي پرسرعت مسافري و برآورد قيمت در سال هاي 1405 تا 1415
109
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات حمل ونقل ريلي پرسرعت مسافري
110
ارائه مدل قيمت گذاري خدمات مسافري خطوط هوايي مبتني بر مولفه هاي اقتصاد
111
ارائه مدل قيمت گذاري در محيط زنجيره تامين دو كاناله رقابتي با در نظر گرفتن سياست برون-سپاري تحت عدم قطعيت
112
ارائه مدل قيمت گذاري سهام با تركيب ارزش ذاتي و شرايط بازار
113
ارائه مدل قيمت گذاري كالاها در تجارت الكترونيك B2C
114
ارائه مدل قيمت گذاري همزمان محدوده اي و پاركينگ در شبكه هاي شهري با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع
115
ارائه مدل قيمت گذاري هوشمند با هدف تعيين حداقل مبلغ آبونه خطوط تلفن ثابت: مطالعه موردي شركت مخابرات ايران
116
ارائه مدل كارآفريني اجتماعي با رويكرد توانمند سازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني
117
ارائه مدل كاربردي جهت ارزيابي ساختمان¬هاي تجاري بزرگ مقياس شهري، در برابر تهديدات با رويكرد مديريت بحران و پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران)
118
ارائه مدل كاربردي مديريت بحران در دانشگاه پيام نور
119
ارائه مدل كاربردي مديريت بحران در دانشگاه پيام نور
120
ارائه مدل كامپيوتري براي پيش بيني و تحليل صداي زوزه (Whine Noise) گيربكس
121
ارائه مدل كامل تري از روبات موازي استوارت با در نظر گرفتن اصطحكاك و بررسي كاليبراسيون روبات ها
122
ارائه مدل كامل رفتار مواد فرو مغناطيسي و بكارگيري آن در حل ميداني اجزاء محدود ماشين هاي الكتريكي
123
ارائه مدل كاهش خسارات ناشي از بحران هاي سوانح طبيعي در سطح شهر تهران
124
ارائه مدل كسب و كار در زمينه توليد محصولات نوآورانه (مطالعه موردي دمنوش گياهي)
125
ارائه مدل كسب و كار نوآورانه براي شركت‌هاي فعال در زمينه انرژي تجديدپذير
126
ارائه مدل كسب وكار الكترونيكي در حوزه توريسم
127
ارائه مدل كلان تصادفات براي ارزيابي راه هاي برون شهري كشور
128
ارائه مدل كمبود پس‌افت جزئي با در نظر گرفتن استراتژي تخفيف براي جلب رضايت مشتريان
129
ارائه مدل كمي براي مديريت ارتباط خريدار - تامين كننده در زنجيره تامين
130
ارائه مدل كمي چند هدفه انتخاب تأمين‌كننده با در نظر گرفتن ريسك‌هاي تقاضا و تأمين‌كننده
131
ارائه مدل كنترل موجودي اقلام زوال‌پذير با در نظر گرفتن كمبود (حالت پس‌افت، فروش ازدست‌رفته و تركيب دو حالت) و ملاحظات مالي
132
ارائه مدل كنترل موجودي براي بانك خون بيمارستان در حالت جايگزيني و عدم جايگزيني خون
133
ارائه مدل كنترل موجودي چند محصولي و چندمحدوديتي با بازپرسازي تصادفي
134
ارائه مدل كنترل يكپارچه و بهنگام كريدور بزرگراهي و شرياني چراغدار
135
ارائه مدل كنترلي از عملكرد مخچه براي حفظ تعادل انسان در حالت ايستاده
136
ارائه مدل كنترلي پارامترهاي ورودي موثر بر كيفيت گندله اكسيدي آهن با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي و كشف دانش سازمان مورد مطالعه:كارخانه گندله سازي اردكان
137
ارائه مدل كيفيت خدمات بانكي با استفاده از روش نگاشت شناختي فازي و روش بهترين و بدترين فازي
138
ارائه مدل كيفيتي براي برنامه هاي كاربردي موبايل و محاسبه خودكار پارامترهاي كيفي
139
ارائه مدل گزينش سبد سهام با استفاده از تصميم گيري چند معياره
140
ارائه مدل لجستيكي بشر دوستانه براي امداد بحران با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
141
ارائه مدل مبتني بر تئوري آشوب در مهندسي نرم افزار
142
ارائه مدل محاسباتي جهت تحليل مكانيكي بدن انسان در هنگام انجام حركات ورزشي تك پا
143
ارائه مدل محاسباتي چندوجهي از اعتماد و بي‌اعتمادي با آگاهي از زمينه در شبكه‌هاي اجتماعي برخط
144
ارائه مدل محاسبه هزينه فرصت نيروي انساني مشمول خدمت وظيفه عمومي در ايران
145
ارائه مدل محافظت از مناظرفرهنگي ايران با تبيين اهميت فرهنگي: مطالعه موردي منظرفرهنگي پارسه - پاسارگاد
146
ارائه مدل مديريت پروژه در پروژه‌هاي توسعه‌اي صنعت خودرو مطالعه‌ي موردي: شركت ايران‌خودرو
147
ارائه مدل مديريت دانش مشتري در صنعت گردشگري
148
ارائه مدل مديريت درآمد در هتل سنتي مشير الممالك با رويكرد برنامه ريزي آرماني
149
ارائه مدل مديريت ريسك منابع انساني با رويكرد هيبريدي و با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند متغيره
150
ارائه مدل مديريت عملكرد براي دانشگاه دولتي اصفهان به كمك تلفيق كارت امتيازي متوازن و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
151
ارائه مدل مديريت كيفيت دانش مبتني بر شش سيگما
152
ارائه مدل مديريت منابع انساني بر مبناي مديريت دانش با تاكيد بر عملكرد نوآورانه در شركت‌هاي بزرگ (مطالعه موردي: صنعت خودرو سازي كشور)
153
ارائه مدل مديريت منابع انساني بر مبناي مديريت دانش با تاكيد بر عملكرد نوآورانه در شركت‌هاي بزرگ (مطالعه موردي: صنعت خودرو سازي كشور)
154
ارائه مدل مسكن بومي شهر يزد (نمونه موردي : محله فهادان و محله قاسم آباد)
155
ارائه مدل مسيريابي - موجودي با وسائل نقليه ناهمگون و فسادپذيري اقلام
156
ارائه مدل مسيريابي آلودگي با در نظر گرفتن ترافيك شهري (مطالعه موردي: شركت سايپا يدك)
157
ارائه مدل مسيريابي وسايل نقليه در توزيع محصولات فسادپذير با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني و گذاشت و برداشت همزمان تحت شرايط عدم قطعيت
158
ارائه مدل مشاركت و تامين مالي احداث و بهره برداري از خط 6 متروي تهران
159
ارائه مدل معادله ساختاري عوامل موثر بر مهارت كارآفريني دانش آموختگان تحصيلات تكميلي رشته تربيت بدني
160
ارائه مدل مفهومي براي ارزيابي موفقيت شبكه‎هاي اجتماعي سلامت در اشتراك دانش
161
ارائه مدل مفهومي براي زنجيره تأمين دارو(نمونه مطالعاتي شركت داروسازي ايران هورمون) با استفاده از فن آوري بلاك چين
162
ارائه مدل مفهومي تكوين پرو‍‍ژه هاي زيربنايي با رويكرد مشاركت بخش خصوصي در ايران
163
ارائه مدل مفهومي مديريت ريسك مبتني بر دانش طيسيي ارائه مدل مفهومي مديريت ريسك مبتني بر دانش
164
ارائه مدل مفهومي نقش بازاريابي تاثيرگذار بر تصميم گيري خريد افراد در رسانه اجتماعي اينستاگرام (مورد مطالعه صنايع غذايي)
165
ارائه مدل مفهومي يادگيري از دور اثربخش در آموزش عالي
166
ارائه مدل مكان يابي سه سطحي در مساله ميانه ممانعتي با درنظر گرفتن مستحكم سازي تسهيلات در برابر اختلالات
167
ارائه مدل مكان يابي هاب سلسله مراتبي با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و پايداري مطالعه موردي : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
168
ارائه مدل مكان يابي، تخصيص و تخليه لجستيك بشر دوستانه با در نظر گرفتن اختلال و عدم قطعيت
169
ارائه مدل مكان‌يابي - مسيريابي - موجودي چندسطحي بر مبناي توزيع بهنگام
170
ارائه مدل مكان‌يابي موجودي با در نظرگيري ارتباط عرضي و سيستم موجودي چند طبقه
171
ارائه مدل مكان‌يابي هاب در بستر حمل‌ونقل بار ريلي- جاده‌اي با در نظر گرفتن هم‌زمان رويكرد برنامه‌ريز شبكه و صاحبان بار
172
ارائه مدل مكان‌يابي و تخصيص مراكز توزيع در زنجيره تامين سه سطحي با درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي مطالعه موردي: شركت ايران خودرو
173
ارائه مدل مكانيابي – موجودي تسهيلات براي شركت‎هاي لجستيك طرف سوم با در نظر گرفتن ملاحظات پايداري تحت شرايط عدم قطعيت
174
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات باظرفيت محدوددر زنجيره تامين بادرنظرگرفتن هزينه هاي موجودي وحمل و نقل درشرايط پويايي تقاضا
175
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات توليد مجدد در زنجيره تامين حلقه بسته با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
176
ارائه مدل مكانيابي تسهيلات توليد مجدد در زنجيره تامين حلقه بسته با استفاده از الگوريتم زنبور عسل
177
ارائه مدل مكانيابي دفاتر خدمات مالي در صنعت گردشگريِ ورودي (مطالعه موردي: شركت داريك پارس)
178
ارائه مدل مكانيابي مسيريابي براي شبكه اضطراري بعد از وقوع زلزله
179
ارائه مدل مكانيابي، تخصيص و تخليه لجستيك بشردوستانه با در نظر گرفتن اختلال و عدم قطعيت (مطالعه موردي منطقه بيست تهران)
180
ارائه مدل مكانيابي-تخصيص در شرايط عدم‌قطعيت تقاضا با معيار حداكثر سطح پوشش: مطالعه موردي مكانيابي تسهيلات آب شيرين كن
181
ارائه مدل مكانيابي-موجودي فرآورده هاي خوني در زنجيره تأمين خون بر اساس سيستم سفارش دهي EOQ
182
ارائه مدل مكانيكي جامع براي رفتار لرزهاي مخازن استوانه اي بتني انعطاف پذير
183
ارائه مدل مناسب اندازه گيري عملكرد در شركت رجاء با حفظ نگرش زنجيره خدمات آن
184
ارائه مدل مناسب براي ترافيك انباشته VoIP
185
ارائه مدل مناسب برنامه ريزي راهبردي دانشگاه پيام نور استان تهران
186
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿ راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي ﴾
187
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿ راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استانآذربايجان شرقي ﴾
188
ارائه مدل مناسب جهت تخصيص منابع براي نگهداري و تعمير راه و ابنيه فني ﴿راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي﴾
189
ارائه مدل مناسب قراردادي در پروژه هاي عمراني
190
ارائه مدل مناسب كفش با توجه به تجزيه و تحليل بيومكانيكي كف پاي انسان
191
ارائه مدل مناسب كفي كفش با توجه به تجزيه و تحليل بيو مكانيكي كف پاي انسان
192
ارائه مدل موجودي با در نظر گرفتن تابع وايبول براي نرخ فساد پذيري و تابع نمايي براي تقاضا و بازگشت جزئي
193
ارائه مدل موجودي با رويكرد متريك در مسئله مكان‌يابي - مسيريابي - موجودي
194
ارائه مدل مولد ساختار پيوند بلاگها و شبكه هاي اعلام نظر در طول زمان
195
ارائه مدل نقش انواع دانش در مراحل بين المللي شدن شركت هاي دانش بنيان همراه با دلالت هاي سياستي آن
196
ارائه مدل نوآوري باز براي توسعه محصول مبتني بر بازي گونگي (مطالعه موردي: توربين گاز)
197
ارائه مدل نيمه تجربي بازده حجمي يك موتور اشتعال جرقه اي بر اساس متغيرهاي زمانبندي سوپاپها، زاويه دريچه گاز و دور موتور
198
ارائه مدل هاي بهينه سازي، تدوين فرايندها و تعريف شاخص هاي ارزيابي عملكرد در برنامه ريزي توليد صنايع فولاد
199
ارائه مدل هاي تحليلي و عددي بازسازي سرعت برخورد خودرو در تصادف سر عابر - شيشه خودرو
200
ارائه مدل هاي جديد ساختار محور (QSPR) براي پيش بيني خواص پايه تركيبات گوگردي متداول در برش هاي نفتي
201
ارائه مدل هاي چند‌هدفه مكان‌يابي پي-هاب با رويكرد بيشينه سازي پوشش تحت شرايط وقوع بحران با پشتيبان گيري يگانه و چندگانه
202
ارائه مدل هاي سريع جهت يابي چندگوينده بر اساس تنكي فضايي
203
ارائه مدل هاي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آنها در حل مسأله پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم
204
ارائه مدل هايي براي برنامه ريزي توليد چند مرحله اي، در حالت پويا و تقاضاي احتمالي
205
ارائه مدل هماهنگ در زنجيره تامين رقابتي با در نظرگيري تاثير مشاركت اعضا در فعاليت هاي اجتماعي بر سياست هاي قيمت گذاري
206
ارائه مدل و ارزيابي مقايسه اي بين سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده ﴿VMI﴾ و سيستم كنترل موجودي سنتي
207
ارائه مدل و راهبردهاي مديريت ارتباط با تامين‌كنندگان با استفاده از متدولوژي TrueSRM ( مطالعه موردي شركت بهمن‌موتور)
208
ارائه مدل و روش جديد براي مسئله تخصيص كار به نيروي انساني بر اساس مدل مسئله تخصيص كار به نيروي انساني بر اساس مدل مسئله تخصيص تعميم يافته
209
ارائه مدل و روش حل ابتكاري براي مساله مسيريابي موجودي در زنجيره تامين دارو در شرايط عدم قطعيت
210
ارائه مدل و روش حل با رويكرد چند هدفه به مسئله مكان يابي - مسيريابي همزمان مواد خطرناك
211
ارائه مدل و روش حل براي برنامه ريزي توليد و توزيع در زنجيره تامين چند سطحي، چند هدفه بمنظور حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي تامين از شركاي كيفي برتر
212
ارائه مدل و روش حل براي مسئله جايابي - موجودي يكپارچه در شرايط عدم قطعيت
213
ارائه مدل و روش حلي براي مساله CLSP با فرض ساختار راه اندازي گروهي
214
ارائه مدل و روشي براي زمانبندي خطوط فولادي- ريخته گري پيوسته
215
ارائه مدل و فرموله سازي يكپارچه براي بهينه سازي طراحي فيلترهاي ديجيتال
216
ارائه مدل يك سلول سوختي از نوع هيدروژني
217
ارائه مدل يكپارچه احتمالي هزينه چرخه عمر براي راه‌هايي با روسازي انعطاف‌پذير در سطوح شبكه و پروژه
218
ارائه مدل يكپارچه براي مسائل جانب دريا در پايانه هاي كانتينري، مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي ايران
219
ارائه مدل يكپارچه برنامه ريزي توليد و تعميرات پيشگيرانه با درنظر گرفتن تقاضاي غير قطعي در سيستم چند حالته
220
ارائه مدل يكپارچه برنامه‌ريزي توليد و نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت بر روي ماشين‌آلات خط توليد
221
ارائه مدل يكپارچه بهينه سازي برنامه‌ريزي و زمانبندي توليد چندمحصولي با رويكرد نگهداري و تعميرات در صنايع فرايند پيوسته
222
ارائه مدل يكپارچه پذيرش انرژي خورشيدي در صنعت كشاورزي از طريق بسط مدل تلفيقي پذيرش تكنولوژي(UTAUT) : مطالعه موردي استان تهران
223
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه برنامه¬ريزي توليد، مسيريابي وسيله نقليه و انتخاب تامين¬كننده براي كالاهاي فاسدشدني در شرايط عدم قطعيت
224
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه برنامه¬ريزي توليد، مسيريابي وسيله نقليه و انتخاب تامين¬كننده براي كالاهاي فاسدشدني در شرايط عدم قطعيت
225
ارائه مدل يكپارچه چند هدفه جمع‌آوري، توليد و توزيع خون و فراورده‌هاي خوني در زمان وقوع بحران زلزله، با در نظرگرفتن سيستم ترياژ مجروحان و شرايط عدم قطعيت (مطالعه‌ي موردي: شهر تهران)
226
ارائه مدل يكپارچه غير قطعي با رويكرد دوره‌اي در فاز پاسخ مديريت زنجيره امداد
227
ارائه مدل يكپارچه مديريت درآمد و زمانبندي جراحي در بخش جراحي با در نظر گرفتن ريسك
228
ارائه مدل يكپارچه مسيريابي موجودي با در نظرگرفتن عمر قفسه‌‌اي محصولات و پنجره زماني در سيستم توزيع چندمحصولي (مطالعه موردي:توزيع واكسن‌هاي دامپزشكي درگرگان)
229
ارائه مدل يكپارچه مسيريابي و زمان بندي عمليات امداد رساني پس از بحران: مطالعه موردي
230
ارائه مدل يكپارچه مكان يابي هاي سلسله مراتبي و موجودي براي محصولات فسادپذير (نمونه مطالعاتي در استان يزد)
231
ارائه مدل‌هاي پيش‌بيني براي سوانح راه آهن جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي
232
ارائه مدل‌هاي يكپارچه مكانياني تسهيلات حياتي در زمان بحران با درنظرگرفتن تسهيلات پشتيبان تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: زلزله در منطقه يك تهران)
233
ارائه مدل؛ راهكارهاي افزايش ميزان اثربخشي ابزارهاي موجود در نظام هاي تامين مالي شركت هاي دانش بنيان (مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان مستقر در دانشگاه علم و صنعت)
234
ارائه مدلهاي پيش بيني در تخمين مصرف برق كشور
235
ارائه مدلهاي رياضي - تجربي جهت تبيين خواص مكانيكي بتن با مقاومت بسيار بالا با توجه به نقش ملات و درشت دانه
236
ارائه مدلهاي فرم بسته براي تحليل خرج گودهاي ناتقارن و W شكل با جت متمركز
237
ارائه مدلي EMG-محور براي كمربند شانه‌اي با در نظر گرفتن ريتم شانه
238
ارائه مدلي از استراتژي كنترلي خود سازنده براي حركات مهارتي
239
ارائه مدلي از رابطه فرهنگ ‌سازماني و موفقيت در پياده‌سازي مديريت دانش با استفاده از رويكرد تركيبي مدل‌سازي ساختاري تفسيري(ISM) و نقشه‌هاي شناختي فازي(FCM). (مطالعه موردي: شركت برق منطقه‌اي يزد)
240
ارائه مدلي از سيستم‌هايچندعامله هولوني براي شبكه هوشمند در حوزه بازار انرژي
241
ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر پياده‌سازي سيستم مديريت دانش با استفاده از رويكرد تلفيقي مدل‌ سازي ساختاري تفسيري (ISM) و مدل‌سازي معادلات ساختاري (SEM) (مورد مطالعه پارك علم وفناوري يزد)
242
ارائه مدلي از عوامل مؤثر بر ماندگاري اعضاي هيئت علمي دانشگاه يزد: با رويكرد تركيبي تصميم‌گيري چند‌‌‎شاخصه و مدل سازي ساختاري تفسيري (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
243
ارائه مدلي از عوامل موثر بر تقويت و توسعه برند بانك تجارت استان يزد
244
ارائه مدلي استوار با استراتژي تعويق براي مسئله تعيين اندازه دسته توليد و برش تركيبي در صنايع چوبي
245
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد BSC بمنظور همسو سازي نتايج بدست آمده از اجراي مدل EFQM با استراتژي سازمان
246
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد BSC ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ بدست آمده از اجراي EFQM ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن
247
ارائه مدلي با الگوي بازي نمايي جهت درمان بيماريهاي ذهني با استفاده از بازيهاي رايانهاي
248
ارائه مدلي بر ارزيابي كارايي نسبي نمايندگي هاي خدمات پس ازفروش شركت سايپا دراستان قم بااستفاده از تحليل پوششي داده ها و كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي : نمايندگي هاي خدمات پس از فروش شركت سايپا استان قم)
249
ارائه مدلي بر مبناي شبكه عصبي مصنوعي جهت تخمين هزينه هاي معدني
250
ارائه مدلي بر مبناي شبكه هاي عصبي جهت تخمين هزينه پروژه هاي عمراني در كشور ﴿پروژه هاي خاص﴾
251
ارائه مدلي براي اجراي پاسخگويي بار در شبكه‌هاي توزيع هوشمند با هدف هموارسازي منحني بار
252
ارائه مدلي براي ادراك درد با استفاده از شبكه هاي عصبي مكاني زماني
253
ارائه مدلي براي ارتقاء و تثبيت دانش سازمان‌ها از طريق تشكيل و توسعه انجمن‌هاي خبرگي (CoPs
254
ارائه مدلي براي ارتقاي مصونيت در برابر بيماري‌هاي همه‌گير مبتني بر شبكه‌هاي اجتماعي
255
ارائه مدلي براي ارزآوري واردات گردشگري سلامت با استفاده از متدهاي داده‌كاوي
256
ارائه مدلي براي ارزيابي آمادگي سازمان براي نوآوري در حوزه فناوري اطلاعات
257
ارائه مدلي براي ارزيابي امنيت تقاضاي گاز طبيعي ايران با استفاده از شاخص تركيبي
258
ارائه مدلي براي ارزيابي ايدهها در فرآيند نوآوري باز و ارائه راهكارهاي بهبود
259
ارائه مدلي براي ارزيابي بلوغ حاكميت معماري خدمت‌گرا در حوزه دولت الكترونيك : مطالعه موردي سازمان امور مالياتي
260
ارائه مدلي براي ارزيابي حكمراني آب؛ مطالعه موردي نظام حكمراني آب در فرايند احياي درياچه اروميه
261
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك اعتباري شركت‌ها (مطالعه موردي)
262
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك انتقال تكنولوژي در صنعت مكمل‏هاي دارويي – غذايي
263
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك پروژه در سبد پروژه هاي ساخت و ساز
264
ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك پولشويي مشتريان بانكي (مورد مطالعه: بانك گردشگري)
265
ارائه مدلي براي ارزيابي طرح هاي سرمايه‌گذاري ريسك پذير و ارائه راهبردهاي بهبود
266
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سازماني مركز آموزشي - پژوهشي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن مطالعه موردي دانشكده ي كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران
267
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سيستم هاي زنجيره تامين؛ مطالعه موردي در راه آهن ج.ا.ايران
268
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد كارخانجات صنايع غذايي با استفاده از كارت امتيازي متوازن(BSC)، مطالعه موردي: كارخانه گلوكوزان.
269
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد كشور ها در توسعه فناوري هاي انرژي تجديد پذير: مقايسه منتخبي از كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه
270
ارائه مدلي براي ارزيابي قابليتهاي بازاريابي بين المللي با تاكيد بر مولفه هاي اقتصادي دروني شركتها
271
ارائه مدلي براي ارزيابي كمي برنامه هاي بهبود عملكرد استراتژيك در توليد صنعتي (با استفاده از روشهاي داده¬كاوي)
272
ارائه مدلي براي ارزيابي كيفيت خدمات بانكداري موبايل:مطالعه موردي بانك صادرات ايران
273
ارائه مدلي براي ارزيابي كيفيت زندگي- كاربرد موردي دانشگاه علم و صنعت ايران
274
ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت سبد پروژه در سازمانهاي مشاوره اي دانش بنيان
275
ارائه مدلي براي ارزيابي معادن از ديدگاه ايمني، بهداشت و محيط زيست ‎(‏بررسي موردي معادن زغال سنگ شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران‎)
276
ارائه مدلي براي ارزيابي ميزان پذيرش سازماني تجارت الكترونيك در صنايع خودروسازي ايران
277
ارائه مدلي براي ارزيابي و آسيب‏شناسي همكاري‏هاي صنعت و دانشگاه و ارائه راهكارهاي بهبود روابط با استفاده از تئوري محدوديت‏ها
278
ارائه مدلي براي ارزيابي و اولويت بندي احداث خطوط ريلي جديد با استفاده از روش تركيبي تحليل شبكه‌ايومهندسي ارزش
279
ارائه مدلي براي ارزيابي و بهبود كيفيت خدمات شهرداري به ارباب رجوع با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت و فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي(مطالعه موردي منطقه دو شهرداري اصفهان)
280
ارائه مدلي براي استفاده از دانش مشتريان در توسعه محصول جديد
281
ارائه مدلي براي استفاده از نوآوري باز جهت تجاري‌سازي محصولات و خدمات فناورانه شركت‌هاي كوچك و متوسط، مورد مطالعه شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
282
ارائه مدلي براي اعتبارسنجي شركتهاي ايراني و بررسي اثر اين اعتبارات بر قيمت سهام شركتها (دربازار بورس اوراق بهادار)
283
ارائه مدلي براي افزايش قابليت اطمينان با استفاده از FMEA (آناليز حالات خرابي بالقوه و آثار آن) مبتني بر هزينه
284
ارائه مدلي براي انبارهاي داده فضايي با كاهش زمان تاخير و پياده سازي آزمايشي آن
285
ارائه مدلي براي انتخاب پورتفوليوي پروژه هاي توسعه محصول جديد با در نظر گرفتن ريسك
286
ارائه مدلي براي انتخاب تأمين‌كننده با استفاده از تركيب ISM و Fuzzy VIKOR (مورد مطالعه: شركت مس سرچشمه)
287
ارائه مدلي براي انتخاب تامين كنندگان پروژه اي با توجه به چرخه عمر پروژه در شرايط ريسك (مطالعه موردي شركت پتروپارس)
288
ارائه مدلي براي انتخاب تكنولوژي صنعتي مناسب از ميان تكنولوژيهاي معرفي شده توسط متقاضيان تسهيلات از بانك صنعت و معدن
289
ارائه مدلي براي انتخاب سبك مناسب راهبري در شركت هاي هلدينگ (مورد مطالعه گروه ارزش آفرينان پاسارگاد)
290
ارائه مدلي براي انتخاب سبك مناسب راهبري در شركت هاي هلدينگ (مورد مطالعه گروه ارزش آفرينان پاسارگاد)
291
ارائه مدلي براي انتخاب سرعت توسط رانندگان
292
ارائه مدلي براي انتخاب مناسبترين بازارهاي هدف خارجي براي صدور خدمات فني و مهندسي: مطالعه موردي شركتهاي مهندسي و پيمانكاري ايراني با حوزه فعاليت طراحي، تأمين، اجرا
293
ارائه مدلي براي انتخاب نوع بازسازي معادن روباز به روش TOPSIS، با قابليت تاثير و نمايش عدم قطعيت نظرها
294
ارائه مدلي براي انتخاب نوع وسيله نقليه و ميزان بار آن جهت بهينه سازي زمان و هزينه حمل در شرايط عدم قطعيت تقاضا
295
ارائه مدلي براي انتشار بدافزارها در شبكه‌هاي اجتماعي با در نظرگرفتن پارامترهاي مؤثر درفرآيند آلوده‌سازي
296
ارائه مدلي براي انجام مانور سبقت
297
ارائه مدلي براي اندازه گيري رضايت مشتري در واحدهاي پژوهشي مطالعه موردي دفتر امور پژوهش دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت
298
ارائه مدلي براي اندازه گيري ميزان تاثيرگذاري عوامل موثر بر اثربخشي عملكرد منابع انساني مطالعه موردي شركت سازه گستر سايپا
299
ارائه مدلي براي بازاريابي مستقيم در تجارت الكترونيكي مبتني بر بخش‌بندي بازار
300
ارائه مدلي براي بازطراحي فرآيندهاي كسب و كار سازماني با توجه به ميزان آمادگي سازمان ها در پروژه هاي بازمهندسي فرآيندهاي كسب وكار
301
ارائه مدلي براي بررسي اثرات بلند مدت قيمت گذاري تراكم با تمركز بر روي مدل هاي كاربري زمين
302
ارائه ‎مدلي براي بررسي تأثير منطقه زماني گره ها در كارايي انتشار بدافزارها در ‎محيط رايانش ابر
303
ارائه مدلي براي برنامه ريزي بلند مدت عرضه و تقاضاي فرآورده هاي نفتي كشور
304
ارائه مدلي براي برنامه ريزي منابع در پروژه هاي صنعتي از طريق موازنه زمان ، هزينه و كيفيت پروژه با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتكاري تكاملي چندهدفه
305
ارائه مدلي براي برنامه ريزي همزمان توليد و خريد با نگرش مديريت زنجيره تامين
306
ارائه مدلي براي برندسازي شركت در سازمان هاي بخش دولتي (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور)
307
ارائه مدلي براي بهبود شبكههاي تأمين كالا با در نظر گرفتن تراكم ترافيك در شرايط عدم قطعيت
308
ارائه مدلي براي بهبود عملكرد زنجيره تأمين لارج با استفاده از رويكرد پويايي سيستم در صنعت U- PVC
309
ارائه مدلي براي بهبود كارايي پ‍‍‍ژوهشي از طريق تخصيص منابع و با استفاده از رويكرد آناليز پوششي داده هاي دو سطحي ﴿مطالعه موردي: چند موسسه تحقيقاتي ايران﴾
310
ارائه مدلي براي بهينه‏ سازي شبكه مسيرهاي دسترسي به كانسنگ در معادن زيرزميني با استفاده از درخت اشتاينر
311
ارائه مدلي براي بهينه سازي عمق بهينه تغيير روش استخراج روباز به زيرزميني
312
ارائه مدلي براي بهينه سازي قابليت اطمينان سيستم هاي خدماتي با رويكرد روش تخصيص توسعه يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك نا مغلوب
313
ارائه مدلي براي بهينه سازي هزينه در زنجيره تامين چند سطحي در محيط احتمالي در يك واحد صنعتي نمونه
314
ارائه مدلي براي پايش رخدادهاي كمياب در بهداشت و درمان با استفاده از رويكرد تورم تعداد صفرها در توزيع هاي گسسته
315
ارائه مدلي براي پايش سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام با استفاده از تحليل مؤلفه‌هاي اصلي تابعي چند متغيره وزن‌دار
316
ارائه مدلي براي پايش شبكه هاي اجتماعي با استفاده از مدل گراف تصادفي نمايي زمان گسسته(STERGM)
317
ارائه مدلي براي پذيرش شبكه‌هاي اجتماعي در مديريت ارتباط با مشتريان با توجه به شرايط ايران
318
ارائه مدلي براي پردازش بر خط پرس و جو هاي جريان داده با استفاده از ماشين ها با حالات متناهي
319
ارائه مدلي براي پياده سازي تعميرات جامع بهره ور (M.P.T) در نيروگاه توسي با تمركز بر قسمت تعميرات الكتريك
320
ارائه مدلي براي پياده سازي نت مبتني بر قابليت اطمينان (RCM) به همراه مطالعه موردي در تجهيز بوژي ناوگان شركت بهره‌برداري قطار شهري مشهد
321
ارائه مدلي براي پياده‌سازي آزمون الكترونيكي، از طريق شبيه‌سازي آزمون تطبيقي كامپيوتري (CAT) يك بعدي، براساس نظريه سوال-پاسخ (IRT)
322
ارائه مدلي براي پيش بيني احتمال ورشكستگي شركت‏ها مبتني بر روش‏هاي هوشمند
323
ارائه مدلي براي پيش بيني بازپرداخت تسهيلات مشتريان در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، با تكنيك داده كاوي مورد كاوي: بانك سامان
324
ارائه مدلي براي پيش بيني بازپرداخت تسهيلات مشتريان در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، با مشتريان در راستاي كاهش تكنيك داده كاوي مورد كاوي: بانك سامان
325
ارائه مدلي براي پيش بيني تاخيرات قطارهاي مسافري درراه آهن ج.ا.ايران با استفاده از شبكه نروفازي
326
ارائه مدلي براي پيش بيني رفتار ايمني در صنعت ساختمان (مطالعه موردي : كارگران صنعت ساختمان سازي)
327
ارائه مدلي براي پيش بيني ريسك هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي با فناوري برتر مبتني بر شبكه هاي عصبي
328
ارائه مدلي براي پيش بيني سطح ايمني نواحي همگرايي و واگرايي آزادراه ها با استفاده از منطق فازي
329
ارائه مدلي براي پيش بيني سولفيد، در شبكه هاي جمع آوري فاضلاب به منظور كنترل خوردگي فاضلابروها
330
ارائه مدلي براي پيش بيني فرتين سرم با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
331
ارائه مدلي براي پيش بيني فروش در دوره پيشبرد فروش براي محصولات فاسد شدني فروشگاهي، مطالعه موردي شركت كاله
332
ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان سهم انرژي از منابع تجديدپذير براي افق 1410 در كشور
333
ارائه مدلي براي پيش بيني ورشكستگي شركت ها با رويكرد فازي-عصبي
334
ارائه مدلي براي پيش¬بيني تبديل نرخ يورو به دلار بر اساس روش هاي يادگيري تركيبي و خواص آماري داده ها
335
ارائه مدلي براي پيش‎بيني بيماري آلزايمر
336
ارائه مدلي براي پيشگويي كشش بين سطحي محلول هاي پليمري (سيستم هاي حلال و پليمر)
337
ارائه مدلي براي تامين پلاكت به روش apheresisبراي حداقل كردن كمبود پلاكت و ضايعات
338
ارائه مدلي براي تاييد و اعتبار بخشي توليد دانش در سازمانهاي دانش محور با استفاده از توابع توليد و مطلوبيت
339
ارائه مدلي براي تبديل دانش نهان به آشكار در سازمانهاي دفاعي- مطالعه موردي صنعت هوافضا
340
ارائه مدلي براي تبديل دانشگاه¬ها‌ به دانشگاه نسل سوم
341
ارائه مدلي براي تجميع دانش در پروژه هاي توليد و توسعه محصولات و سيستم هاي پيچيده
342
ارائه مدلي براي تحليل تبادلات هزينه-زمان-كيفيت پروژه با در نظر گرفتن ريسك
343
ارائه مدلي براي تحليل رفتار زماني پروازهاي حمل و نقل هوايي با استفاده از تكنيك هاي فرآيندكاوي
344
ارائه مدلي براي تحليل رفتار كاربران الكترونيكي مبتني بر تكنيك هاي وبكاوي
345
ارائه مدلي براي تحليل رفتار مشتريان الكترونيكي با بهره‌گيري از الگوهاي مكرر
346
ارائه مدلي براي تحليل علي-مفهومي متن
347
ارائه مدلي براي تحليل فراهشدارها در سيستم‌هاي كشف نفوذ با بهره‌گيري از داده‌كاوي
348
ارائه مدلي براي تحليل فرايندهاي مراكز خدمات تشخيص آزمايشگاهي با استفاده از روش هاي فرآيند كاوي
349
ارائه مدلي براي تحليل و بهبود كارائي انرژي و طراحي سياست هاي اصلاحي با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
350
ارائه مدلي براي تحمل پذيري خطا در محيط شبكه مشبك بي سيم
351
ارائه مدلي براي تخمين توابع حقيقي با سيستم هاي كلاسه كننده پيش بين
352
ارائه مدلي براي تخمين توابع حقيقي با سيستم هايكلاسه كننده پيش بين
353
ارائه مدلي براي تخمين سرعت نورپردازي تعويقي در صحنه هاي با ويژگي هاي متفاوت
354
ارائه مدلي براي ترافيك ورودي به شبكه
355
ارائه مدلي براي ترسيم نقشه راه فناوري مديريت در سطح سازمان مطالعه موردي: سازمان بهره‌وري انرژي ايران
356
ارائه مدلي براي تركيب پوياي آگاه از متن سرويس‌هاي وب
357
ارائه مدلي براي تشخيص اجتماعات مبتني بر اعتماد كاربران در شبكه هاي اجتماعي برخط
358
ارائه مدلي براي تصميم گيري پذيرش سفارشهاي توليدي بر اساس مديريت نقدينگي
359
ارائه مدلي براي تصميم گيري همزمان موجودي و قيمت گذاري اقلام مكمل فسادپذير
360
ارائه مدلي براي تعامل با تأمين كنندگان و ارتقاي آنان مطالعه موردي روي شركت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو ﴿ساپكو﴾
361
ارائه مدلي براي تعيين ارزش مسافران در بستر الكترونيكي در صنعت حمل و نقل هوايي
362
ارائه مدلي براي تعيين تركيب بهينه يپيش بيني درزنجيره ي تامين چهارسطحي باهدف كاهش اثرشلاق چرمي درشرايط تقاضاي متغير
363
ارائه مدلي براي تعيين توالي فعاليت ها در پروژه هاي طراحي محصولات پيچيده
364
ارائه مدلي براي تعيين رقيق شدگي در روش استخراج جبهه كار بلند و بررسي تاثير آن بر راندمان شستشوي زغال سنگ كرمان
365
ارائه مدلي براي تعيين عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان در بانكداري اينترنتي: موردكاوي بانك پاسارگاد
366
ارائه مدلي براي تعيين قيمت و موجودي بهينه در شرايط رقابت بين زنجيره هاي تأمين براي كالاهاي فساد¬پذير
367
ارائه مدلي براي تعيين ميانگين بهينه‌ي فرآيند
368
ارائه مدلي براي تعيين و بررسي اثر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي (مطالعهموردي: افزايش قيمت بنزين)
369
ارائه مدلي براي تنوع بخشي به سبد سهام با در نظر گرفتن ريسك سيستماتيك، مطالعه موردي: شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
370
ارائه مدلي براي توسعه آموزش الكترونيكي متني بر وب2با بكارگيري تكنيكuml
371
ارائه مدلي براي توسعه بازارهاي تهاتري نوين در ايران
372
ارائه مدلي براي توسعه توليد انرژي الكتريكي با استفاده از برنامه ريزي چند سطحي و رويكرد توسعه پايدار
373
ارائه مدلي براي توليد انرژي از پسماند(خانگي/صنعتي و ...)
374
ارائه مدلي براي توليد پيشنهاد به خريداران الكترونيكي مبتني بر ارزيابي اعتماد آن‌ها
375
ارائه مدلي براي حفظ حريم خصوصي در داده هاي منتشر شده شبكه هاي اجتماعي
376
ارائه مدلي براي حل مسائل MaDM در حالت وجود توام آلتر نيتوهاي پيوسته و گسسته
377
ارائه مدلي براي دسته بندي سهام با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
378
ارائه مدلي براي دسته بندي مشتريان سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه جهت حداكثرسازي سودآوري با استفاده از تكنيك هاي داداه كاوي
379
ارائه مدلي براي رتبه‌بندي و ارزيابي عملكرد شركت‌هاي توزيع‌كننده فرآورده‌هاي نفتي
380
ارائه مدلي براي زمان بندي خانواده هاي قطعات و طراحي استقرار ماشين آلات در سيستم هاي توليد سلولي
381
ارائه مدلي براي زمانبندي تحويل كالا به مشتريان در يك زنجيره تامين با در نظر گرفتن زمانبندي هاي تحويل و اولويت مشتريان
382
ارائه مدلي براي سرويس كشف تقلب در محاسبات ابري با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي
383
ارائه مدلي براي سنجش توانمندي نوآوري: مطالعه موردي در سازمان هاي ايراني
384
ارائه مدلي براي سنجش ميزان تاب‌ آوري زنجيره تأمين صنايع نساجي استان يزد با الگوگيري از مدل EFQM در محيط فازي شهودي
385
ارائه مدلي براي سيستم كنترل موجودي اقلام زوال¬پذير با در نظر گرفتن تكنولوژي نگهداري، تورم و ارزش زماني پول
386
ارائه مدلي براي سيستم هاي پيشنهاددهنده وب برا اساس كاربرد كاوي وب
387
ارائه مدلي براي سيستم‌هاي توصيه‌گر در فروشگاه‌هاي الكترونيكي مبتني بر ارزيابي رضايت مشتري
388
ارائه مدلي براي شخصي سازي نتايج جستجو در كتابخانه هاي ديجيتال تحت وب با اصتفاده از تكنيك هاي داده كاوي
389
ارائه مدلي براي شناخت بازار بورس اوراق بهادار بر پايه درخت دارايي (مطالعه موردي: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
390
ارائه مدلي براي شناخت، جذب و ارتقاي كارآفرينان در راستاي تشكيل دانشكده كارآفريني
391
ارائه مدلي براي شناسايي كلاهبرداري با استفاده از داده‌كاوي در مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي (مطالعه موردي: بيمارستان امام رضا(ع) اروميه)
392
ارائه مدلي براي طراحي شبكه خطوط تاكسي‌راني
393
ارائه مدلي براي طراحي فيدرهاي (تغذي هكنند ههاي) با ظرفيت متغير براي حم لونقل همگاني انبوه
394
ارائه مدلي براي طراحي فيدرهاي (تغذيه كننده هاي)با ظرفيت متغير براي حمل ونقل همگاني انبوه
395
ارائه مدلي براي عكس‌العمل چشمي-تعادلي
396
ارائه مدلي براي قوت برند در صنعت بانكداري (موردمطالعه : بانك‌هاي شهر يزد)
397
ارائه مدلي براي قيمت گذاري اوراق قرضه حوادث فاجعه آميز در كشور ايران
398
ارائه مدلي براي قيمت گذاري كالاهاي ديجيتال
399
ارائه مدلي براي قيمت گذاري محصولات استفاده شده و قطعات جايگزيندر لجستيك معكوس
400
ارائه مدلي براي كاهش مدت زمان توسعه محصول
401
ارائه مدلي براي كشف پولشويي با استفاده از نقشه‌هاي خودسازمانده (SOM) مبتني بر بصري سازي پروفايل كاربران
402
ارائه مدلي براي كشف دانش پنهان در داده‌هاي شهري به منظور پيش‌بيني روند مشكلات شهري (مطالعه موردي: سامانه 137 شهرداري تهران)
403
ارائه مدلي براي كنترل موجودي اقلام زوال پذير درشرايط عدم قطعيت تقاضا وقيمت
404
ارائه مدلي براي مدارس هوشمند برمبناي ITIL (مطالعه موردي دبستان غير انتفاعي باقرالعلوم اصفهان)
405
ارائه مدلي براي مديريت بارالكتريكي در صنعت سيمان : رهيافت كمينه سازي هزينه (مطالعه موردي; استان اصفهان)
406
ارائه مدلي براي مديريت تراكنش¬هاي باز در محيط بانك اطلاعات سيار با كنترل همروندي و مديريت بازگرد
407
ارائه مدلي براي مديريت تراكنشهاي باز در محيط
408
ارائه مدلي براي مديريت تراكنشهاي باز در محيط بانك اطلاعات سيار با كنترل همروندي و مديريت بازگرد
409
ارائه مدلي براي مديريت تعارض در پروژه هاي توزيع شده
410
ارائه مدلي براي مديريت ريسك در امنيت اطلاعات مطالعه موردي : مركز آموزش الكترونيك
411
ارائه مدلي براي مديريت نقدينگي بانك هاي تجاري ﴿مطالعه موردي يكي از بانك هاي تجاري﴾
412
ارائه مدلي براي مديريت و بازطراحي منطقه اي شبكه برق ، با مشاركت انرژي هاي تجديدپذير و مداخله سوخت بايوديزل
413
ارائه مدلي براي مسئله مكان يابي – مسيريابي با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني فازي
414
ارائه مدلي براي مسأله مكان يابي - مسيريابي دو سطحي در حالت عدم قطعيت تقاضاي مشتريان با در نظرگرفتن شرايط گذاشت و برداشت بصورت همزمان (مطالعه موردي: شركت سايپا يدك)
415
ارائه مدلي براي مسيريابي در شبكه با استفاده از الگوريتم OSPF
416
ارائه مدلي براي مكان يابي مراكز جمع آوري كالاهاي بازگشتي از سوي مشتريان در لجستيك معكوس در حالت غيرقطعي بودن نرخ بازگشت و با تمركز بر مشخصات صنعت فرش و موكت در ايران
417
ارائه مدلي براي مكان يابي و محافظت از تسهيلات با درنظرگرفتن مستحكم سازي در برابر اختلالات تهديدكننده
418
ارائه مدلي براي مكانيابي تسهيلات حياتي در هنگام بحران تحت شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي زلزله در شهر تهران)
419
ارائه مدلي براي مكانيابي مراكز خدمات پس از فروش ، بررسي موردي ، شركت آچيلان در
420
ارائه مدلي براي مكانيابي مراكزامدادرساني جاده اي در سيستم مديريت حوادث جاده اي
421
ارائه مدلي براي موقعيت يابي و ساخت نقشه همزمان براي ربات متحرك با استفاده از كاهش بعد
422
ارائه مدلي براي هم ارزي زماني - حرارتي خزش در بتن
423
ارائه مدلي براي هماهنگي يك تامين كننده و چند خريدار در زنجيره تامين با استفاده از مكانيزم تخفيف و در شرايط تقاضاي احتمالي
424
ارائه مدلي براي همگرايي نيازهاي خبري جامعه بارسانه ملي با استفاده از فناوري هاي وب 0 -2
425
ارائه مدلي برايبرنامهريزي همزمان توليد و خريد با نگرشمديريت زنجيره تامين
426
ارائه مدلي برمبناي الگوهاي رفتاري بازار براي كاوش رفتار مشتريان با بكارگيري تكنيك هاي داده¬ كاوي
427
ارائه مدلي بمنظور شناسايي و تحليل مشكلات و موانع مطالعه امكان سنجي در طرح هاي صنعتي وزارت دفاع
428
ارائه مدلي بمنظور مكان يابي صنايع آلاينده (مطالعه موردي معادن شن و ماسه)
429
ارائه مدلي به ‌منظور كمينه كردن زمان انتظار مسافران و تعيين جدول زمان‌بندي با در نظر گرفتن سرفاصله زماني حداقل و حداكثر
430
ارائه مدلي به منظور ارزيابي داده سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر اهداف سازماني
431
ارائه مدلي به منظور پيش بيني بازپرداخت متقاضيان تسهيلات بانكي مورد كاوي بانك گردشگري
432
ارائه مدلي به منظور پيش بيني سرعت حفاري بهينه با استفاده از برداشت و ثبت داده ها به هنگام حفاري؛ مطالعه موردي معادن سنگ آهن ايران
433
ارائه مدلي به منظور تحليل قابليت اطمينان شبكه¬هاي تهويه معادن با توجه به افت ناشي از وجود موانع
434
ارائه مدلي به منظور تعيين فعاليت‌هاي ارزش‌افزا و گلوگاه‌هاي بنادر خشك (مطالعه موردي: شركت تعاوني پيشگامان توسعه بندرخشك)
435
ارائه مدلي به منظور كاهش هزينه هاي توليد و توزيع در زمانبندي محيط جريان كارگاهي با رويكرد توليد به هنگام
436
ارائه مدلي به منظور مديريت عملكرد در شركت هاي توزيع برق بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM ﴿مطالعه موردي شركت توزيع برق استان يزد﴾
437
ارائه مدلي به منظور يكپارچه‌سازي مديريت استمرار و تداوم كسب و كارها پس از وقوع بحران: مطالعه موردي
438
ارائه مدلي به‌منظور ارزيابي آمادگي دولت الكترونيكي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته: مطالعه موردي كشور افغانستان
439
ارائه مدلي پويا براي ارزيابي اعتماد در وب‌سرويس‌ها با در نظر گرفتن پارامترهاي زمان ‌اجراي سرويس
440
ارائه مدلي تحليلي از انتخاب تامين كنندگان در محيط پرو‍ژه با روش تحليل شبكه اجتماعي
441
ارائه مدلي تحليلي براي ارزيابي و تخمين ظرفيت انتقال شبكه هاي حسگر صوتي زيرآب
442
ارائه مدلي تركيبي براي پيش بيني نوسانات شاخص بازار سهام
443
ارائه مدلي تركيبي براي تدوين استراتژي هاي منابع انساني سازمانها
444
ارائه مدلي تلفيقي براي پياده سازي زنجيره¬ي تأمين ناب، چابك، انعطاف پذير و سبز (لارج) با استفاده از رويكرد مدل سازي تفسيري ساختاري؛ مطالعه موردي، شركت فولاد آلياژي ايران - يزد
445
ارائه مدلي جامع براي موتورهاي القايي خطي با درنظرگرفتن اثرات لبه و انتهايي
446
ارائه مدلي جديد براي اجراي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان ( RCM ) در صنعت آب شيرين كن (مطالعه موردي در شركت رعدآب جنوب/ درگهان )
447
ارائه مدلي جديد براي سكان كشتي و بررسي خواص هيدروديناميكي آن به روش المان مرزي (پانل)
448
ارائه مدلي جديد براي طراحي مشاركتي و انجام مطالعات امكان سنجي آن در چارچوب مديريت طول عمر محصول
449
ارائه مدلي جديد براي كشف فرآيندهاي سازماني مبتني بر تحليل شبكه هاي اجتماعي حاصل از مسير انجام كار و تبادل اطلاعات
450
ارائه مدلي جديد جهت محاسبه ثابتهاي افينيته جايگاههاي اتصال سيگاند به ماكرومولكولهاي حياتي بر اساس مقايسه معادلات رائولت واسكاچارد
451
ارائه مدلي جديد در آناليز ويولت سيگنالهاي زلزله جهت توليد شتابنگاشت مصنوعي
452
ارائه مدلي جهت احراز شايستگي هاي ذهني مديران از منظر نوروليدرشيپ با تكيه بر روش تحليل محتوا
453
ارائه مدلي جهت ارتقاي سطح بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش حمل و نقل ريلي با رويكرد اقتصادسنجي
454
ارائه مدلي جهت ارزش گذاري كاركنان بر مبناي مدل ارزش اقتصادي و تلفيق مدل كانو و پروفايل شايستگي و اعتبارسنجي آن- مورد مطالعه شركت مشاورين سرآمدي آلا
455
ارائه مدلي جهت ارزيابي اعتماد بين مشتري و فروشگاههاي الكترونيك مبتني بر روشهاي فازي در وب سايت هاي تجاري B2C
456
ارائه مدلي جهت ارزيابي اعتماد بين مشتري و فروشگاههاي الكترونيك مبتني بر روشهاي فازي دروب سايت هاي تجاريB2C
457
ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسك طراحي و ساخت در پروژه هاي خطوط انتقال گاز با استفاده از تصميم گيري چند معياره خاكستري (مطالعه موردي : پروژه خط لوله انتقال گاز 48 اينچ آبادان – بصره)
458
ارائه مدلي جهت ارزيابي ريسك‌تأمين گروه قطعات‌مكانيكي. مطالعه موردي : كاني‌مس
459
ارائه مدلي جهت ارزيابي سياست هاي‌ انرژي تجديدپذير مبتني بر رويكرد اختيارات واقعي (مطالعه موردي: تعرفه خريد)
460
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد خطوط توليد با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و منطق فازي – مطالعه موردي خط توليد خودرو تندر 90 شركت ايران خودرو
461
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان پروژه محور مبتني بر ريسك
462
ارائه مدلي جهت ارزيابي مدلهاي كسب و كار سيار فراهم كننده محتوا در ايران
463
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪلهاي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻴﺎر ﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا در ايران
464
ارائه مدلي جهت ارزيابي و انتخاب بهينه پروژه‌ها با در نظر گرفتن پروژه‌هاي فعلي
465
ارائه مدلي جهت ارزيابي و سنجش ميزان تجربه مشتريان در كسب و كارهاي خدماتي ( مطالعه موردي : صنعت هتلداري )
466
ارائه مدلي جهت استراتژي ها درشركتهاي طراحي مهندسي ازطريق پيوند دادن مدل بي اس سي با استاندارد پي ام بي او كي
467
ارائه مدلي جهت استفاده از سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري در شركتهاي بازار ياب
468
ارائه مدلي جهت اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها: مطالعه موردي بانك انصار
469
ارائه مدلي جهت افزايش سطح كارآفريني دانشجويان با استفاده از رويكرد تركيبي روش شناسي سيستم هاي نرم و مدلسازي ساختاري تفسيري
470
ارائه مدلي جهت انتخاب راهبرد هاي منبع يابي در مديريت خطرپذيري تأمين با روش رابطه‌اي خاكستري و ويكور فازي (مطالعه موردي : شركت سنوپارس)
471
ارائه مدلي جهت انتخاب روش مناسب اكتساب تكنولوژي با استفاده از رويكرد تركيبي فرآيند تحليل شبكه اي(ANP) و ديمتل (DEMATEL) مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان
472
ارائه مدلي جهت انتخاب شاخص‌هاي عملكردي مناسب در بودجه‌ريزي عملياتي
473
ارائه مدلي جهت اندازه گيري ريسك عملياتي و كفايت سرمايه براي يك بانك تجاري: مطالعه موردي بانك كارآفرين
474
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و ارزيابي بهره وري توليد گندم و چغندرقند در ايران از طريق تخمين تابع توليد مرزي به روش COLS و ارائه شاخص ها و استانداردهاي بهره وري در سطح ملي و بين المللي
475
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و بهبود تاب آوري زنجيره تامين
476
ارائه مدلي جهت اندازه گيري و تحليل ريسك اوراق بهادار صكوك و ارائه ي راهكار جهت مديريت آن
477
ارائه مدلي جهت اندازه‌گيري و ارتقاء كارايي بازار سهام (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران)
478
ارائه مدلي جهت اولويت بندي تجهيزات تحت نگهداري و تعميرات مبتني بر شرايط، با استفاده از تكنيكهاي AHP فازي و DEA در شركت فولاد آلياژي ايران
479
ارائه مدلي جهت اولويت بندي تعمير خرابيها و نگهداري پلهاي سواره¬رو شهري با استفاده از روش "تحليل شبكه¬اي (ANP)"- )مطالعه موردي پلهاي شهر تهران(
480
ارائه مدلي جهت بررسي عملكرد مالي يك واحد صنعتي به روش آناليز نسبتها و ارائه برنامه بهبود آن به روش بنچ ماركينگ (مطالعه موردي شركت ايرانول)
481
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت زنجيره تأمين پايدار با ابزار توليد ناب در صنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
482
ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت زنجيره تأمين پايدار با ابزار توليد ناب در صنعت خودرو (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
483
ارائه مدلي جهت بررسي ميزان تأثير مديريت دانش مشتري(CKM) بر بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري با تأكيد بر دانش با مشتري(مطالعه موردي: بانك ملي ايران)
484
ارائه مدلي جهت بررسي و ارزيابي عملكرد توسعه محصول در صنعت خودرو
485
ارائه مدلي جهت بهبود تسهيم دانش با استفاده از شبيه سازي چند عاملي
486
ارائه مدلي جهت بهبود شاخص‌هاي پيش بيني مديريت ارزش حاصله بر پايهي نظريه قابليت اطمينان
487
ارائه مدلي جهت بهبود عملكرد كاركنان با تركيب بازي‌وارسازي و مديريت تجربه كاركنان
488
ارائه مدلي جهت بهبود عمليات حمل و نقل هوايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مطالعه موردي: شركت هواپيمايي زاگرس)
489
ارائه مدلي جهت بهينه سازي استوار سبد سرمايه شامل قرارداد اختيار معامله
490
ارائه مدلي جهت بهينه سازي اقتصادي و فني سيستم هاي انحراف آب سدها با استفاده از الگوريتم PSO و مقايسه آن با الگوريتم QPSO
491
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي خانواده محصول و شبكه زنجيره تأمين آن با در نظر گرفتن لجستيك معكوس
492
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي قاب هاي ساختماني با رويكرد كاهش انرژي نهفته كل
493
ارائه مدلي جهت بهينه سازي طراحي مسير راه آهن
494
ارائه مدلي جهت بهينه سازي قابليت اطمينان در فرآيند طراحي محصولات ، مطالعه موردي در صنعت ساختمان
495
ارائه مدلي جهت بهينه سازي هزينه هاي توليد و توزيع كالاهاي فاسدشدني با در نظر گرفتن سيستم ارسال بسته اي مطالعه موردي: شركت آبگينه
496
ارائه مدلي جهت پيش بيني ارزش در معرض ريسك بر اساس آناليز موجك ﴿مطالعه اي در بازار فلزات﴾
497
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح شايستگي مديران از منظر نوروليدرشيپ (مورد مطالعه:مديران فناوري اطلاعات)
498
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح شايستگي مديران با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : واحدهاي نساجي مستقر در شهرك صنعتي شهرستان يزد)
499
ارائه مدلي جهت پيش بيني سطح معنويت در سازمان با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي : شركت گاز استان يزد﴾
500
ارائه مدلي جهت پيش بيني عرضه زير قيمت و عملكرد بلند مدت عرضه هاي عمومي اوليه در بازار سهام تهران
501
ارائه مدلي جهت پيش بيني ميزان سبز بودن تامين كنندگان با رويكرد شبكه عصبي ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران - يزد﴾
502
ارائه مدلي جهت پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در يكي از شاخه هاي صنعت
503
ارائه مدلي جهت پيشبرد محصولات
504
ارائه مدلي جهت تجزيه و تحليل اثر عملكرد مقررات‌زدايي بر صنعت بيمه با رويكرد نهادگرا
505
ارائه مدلي جهت تحليل اثر قيمت گذاري بر صنايع لبني
506
ارائه مدلي جهت تحليلنظرات برخط مشتريان مبتني بر الگوريتم‌هاي متن‌كاوي و داده‌كاوي
507
ارائه مدلي جهت تخصيص منابع با رويكرد تئوري بازي ها جهت كاهش ضرر ناشي از دو نوع ريسك بلاياي طبيعي و استراتژيك
508
ارائه مدلي جهت تخمين ارزش اطلاعات با استفاده
509
ارائه مدلي جهت تخمين ارزش اطلاعات با استفاده از روشهاي داده كاوي
510
ارائه مدلي جهت تشكيل پورتفوي سهام با استفاده از شبكه هاي مبتني بر ضريب همبستگي
511
ارائه مدلي جهت تصميم گيري خريد تسهيلات نوين بندري
512
ارائه مدلي جهت تعيين تأثير حاكميت شركتي بر ارزش شركت (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
513
ارائه مدلي جهت تعيين تابع مرز قطعي پرتفوي شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بكارگيري آن براي رتبه بندي عملكرد آن ها
514
ارائه مدلي جهت تعيين ظرفيت محورهاي راه آهن
515
ارائه مدلي جهت تعيين ظرفيت نواحي تغييرخط در بزرگراه
516
ارائه مدلي جهت تعيين عوامل موثر بر پيشرفت پروژه هاي ساختماني در سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
517
ارائه مدلي جهت تعيين قيمت و مقدار سفارش در زنجيره تأمين دو سطحي با برگشت كالا و همكاري بين خرده‏فروشان با تقاضاي احتمالي
518
ارائه مدلي جهت تلفيق اطلاعات سنسوري به منظور تخمين متغيرهاي حركتي فرد
519
ارائه مدلي جهت تلفيق مدل كارت امتيازي متوازن .....
520
ارائه مدلي جهت چابك سازي فرآيند مديريت دانش د رسازمانها
521
ارائه مدلي جهت چابك سازي فرآيند مديريت دانش در سازمانها
522
ارائه مدلي جهت حداقل كردن هزينه هاي شبكه توزيع در زنجيره تامين چند سطحي
523
ارائه مدلي جهت حمايت از صادرات فناوري و محصولات دانش بنيان با رويكرد اقتصاد مقاومتي (مطالعه موردي: بانك توسعه صادرات ايران)
524
ارائه مدلي جهت دست‌يابي به مكان بهينه نقطه انتقال در شرايط عدم قطعيت
525
ارائه مدلي جهت رتبه‌بندي دانشگاه هاي ايران
526
ارائه مدلي جهت سنجش عملكرد مديريت زنجيره تÊمين (صنايع غذايي شهرك صنعتي شهرستان رشت ).
527
ارائه مدلي جهت شبيه سازي دستگاه تصفيه فاضلاب و بررسي تغييرات فشار در بست ها ي آن با استفاده از نرم افزار متلب
528
ارائه مدلي جهت شناسايي و سنجش مولفه هاي موثر بر استارت آپ ها با رويكرد تلفيقي ISM و MADM
529
ارائه مدلي جهت طراحي شبكه زنجيره تأمين سوخت زيستي از ميكرو جلبك: مطالعه موردي در ايران
530
ارائه مدلي جهت قيمت گذاري اختيارهاي معامله مرزدار
531
ارائه مدلي جهت قيمت گذاري زير قيمت عرضه اوليه از طريق آناليز عوامل موثر بر عرضه اوليه
532
ارائه مدلي جهت كشف تقلب در شناسه اصالت سلامت به كمك روش يادگيري تقويتي
533
ارائه مدلي جهت كشف رفتارهاي مشكوك در بانكداري الكترونيكي با استفاده از الگوريتم هاي درخت تصميم گيري
534
ارائه مدلي جهت كمينه نمودن هزينه ها در مديريت پايان عمر خودرو در شبكه لجستيك معكوس
535
ارائه مدلي جهت كنترل پروفيل ضخامت و عيوب شكلي در نورد ورق
536
ارائه مدلي جهت مديريت ريسك پروژه هاي EPC با استفاده از پويايي سيستمي
537
ارائه مدلي جهت مديريت قيمت و تعيين همزمان سطوح بهينه موجودي در يك زنجيره تامين دو كاناله دو سطحي
538
ارائه مدلي جهت معماري دانش سازماني بر اساس چارچوب زكمن
539
ارائه مدلي جهت مكانيابي باراندازها در شبكه توزيع فروشگاه زنجيره اي اتكا
540
ارائه مدلي جهت هماهنگي زنجيره تأمين دارو با در نظر گرفتن تاريخ انقضاء (مطالعه موردي: شركت توليد مواد اوليه دارو پخش (تماد))
541
ارائه مدلي چند هدفه براي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن جريان رو به جلو وعقب و مسئوليت پذيري اجتماعي
542
ارائه مدلي چندتايي از روش هاي هوش جمعي براي تشخيص بيماري قلب
543
ارائه مدلي چندهدفه براي بهينه سازي ميزان پذيرش مديريت دانش در سازمان براساس تحليل شبكه هاي اجتماعي
544
ارائه مدلي چهت تشخيص اجتماع‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي برخط بادرنظرگرفتن خصيصه‌ها و جريان اطلاعات
545
ارائه مدلي در كاربرد يادگيري سازماني و فناوري اطلاعات
546
ارائه مدلي درزنجيره تامين ان سطحي جهت مينيمم سازي هزينه هاي نگهداري و حمل و نقل محصولات
547
ارائه مدلي دو هدفه جهت برنامه ريزي پروژه توسعه محصولات پيچيده با منابع محدود و درنظرگيري طول بازخوردها
548
ارائه مدلي دوسطحي در طراحي شبكه زنجيره تأمين حلقه بسته رقابتي تحت عدم قطعيت
549
ارائه مدلي رفتاري مبتني بر تعاملات عصبي براي بيماري صرع
550
ارائه مدلي رياضي جهت زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با پارامترهاي فازي
551
ارائه مدلي سيستماتيك براي ارزيابي موفقيت پروژه هاي BOT با الگوي مديريت ريسك
552
ارائه مدلي شاخص برايبومي‌سازي فناوري در صنعت پتروشيمي با استفاده از روش تصميم‌گيري چندمعياره فازي
553
ارائه مدلي شناختي جهت پذيرش مصرف و توليد پايدار در زنجيره تأمين (مطالعه موردي : صنعت مواد غذايي استان يزد)
554
ارائه مدلي عقلاني براي استقراء علّي
555
ارائه مدلي علي نقش متغيرهاي روانشناختي )تجارب رايانه ،هنجارهاي ذهني ،اضطراب رايانه و خودكارآمدي رايانه ( در استفاده واقعي از فناوري اطلاعات و ارتباطات با تاكيد بر مدل ديويس
556
ارائه مدلي عملياتي براي استقرار سيستم امنيت اطلاعات در بيمارستانهاي آموزشي براساس استاندارد مديريت امنيت اطلاعات سلامت
557
ارائه مدلي فازي براي تشخيص مسير اوليه رشد ترك در يك ورق فولادي مستطيلي محدود
558
ارائه مدلي فراگير براي بانكهاي اطلاعاتي چند بعدي
559
ارائه مدلي كارا براي كارت هوشمند درماني قابل استفاده در سازمان بيمه خدمات درماني
560
ارائه مدلي كارا براي مسيريابي و زمانبندي تجهيزات حمل و نقل در سيستم توزيع cross docking
561
ارائه مدلي كاربردي براي مديريت خوردگي صنايع نفت و گاز ايران به همراه بازرسي بر مبناي ريسك ﴿مطالعه موردي و ارزيابي فني اقتصادي﴾
562
ارائه مدلي كمي تخصيص بهينه ريسك هاي پروژه هاي ساخت
563
ارائه مدلي كمي جهت انتخاب يك استراتژي تركيبي در هماهنگي بين خريدار و توليد كننده به منظور افزايش فروش زنجيره تامين
564
ارائه مدلي مبتني بر رفتار كاربران جهت پيشنهاددهي فيلم با بهره گيري از نظريه گراف (مورد مطالعه: سينماماركت)
565
ارائه مدلي مبتني بر زنجيره ماركوف زمان پيوسته جهت محاسبه ي دقيق قابليت اعتماد سيستم k از n با قطعات متفاوت
566
ارائه مدلي مبتني بر معماري سرويس گراي بهبود يافته بر مبناي معيار هاي تحمل پذيري (پايداري)
567
ارائه مدلي مبتني بر مغز با تأكيد بر مخچه براي كنترل اعمال حركتي
568
ارائه مدلي مبتني بر نسبت‌هاي مالي براي پيش‌بيني وضعيت شركت‌ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي
569
ارائه مدلي مفهومي براي توزيع تسهيلات اشتغال زا بر مبناي توسعه فعاليت هاي اقتصادي
570
ارائه مدلي مفهومي براي توزيع تسهيلات اشتغال‌زا بر مبناي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي
571
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليت¬هاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه¬هاي صنعتي كشور
572
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليت¬هاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه¬هاي صنعتي كشور
573
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه هاي صنعتي كشور
574
ارائه مدلي مفهومي براي شناسايي فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از روش تكنولوژي گروهي (GT) با هدف توسعة خوشه هاي صنعتي كشور
575
ارائه مدلي مناسب بر اساس كامپوزيت نانولوله هاي كربني برا ي خواص مكانيكي بافت استخوان
576
ارائه مدلي مناسب براي انتخاب خدمات در فضاي رايانش ابري
577
ارائه مدلي مناسب براي تعيين پنجره شكل دهي نيمه جامد فولاد
578
ارائه مدلي مناسب جهت انتخاب واحدهاي صنعتي نمونه بابهره گيري از مدل هاي تعالي كسب و كار
579
ارائه مدلي مناسب جهت تعيين استراتژي تقسيم سود بهينه در سازمان¬ها مطالعه موردي يكي از شركت¬هاي حاضر در بورس
580
ارائه مدلي مناسب جهت شناسايي فاكتورهاي موثر بر پيك بار شبكه و بكارگيري آن به منظور بهبود الگوي مصرف در استان هرمزگان
581
ارائه مدلي نوين براي ارزيابي عملكرد تامين كنندگان بارويكرد تركيبي شبكه هاي عصبي مصنوعي
582
ارائه مدلي نوين براي بررسي پديده شكست در نانوكامپوزيت هاي پليمري
583
ارائه مدلي نوين براي بررسي پديده شكست در نانوكامپوزيت هاي پليمري
584
ارائه مدلي نوين براي تعيين كارايي پرسنل كسب و كار با استفاده از تركيب روش هايAHPفازي و TOPSIS
585
ارائه مدلي نوين در مهندسي ارزش با استفاده از اصول MCDM و بكارگيري آن درشركت بلبرينگ ايران
586
ارائه مدلي يكپارچه براي افزايش كارآيي در كسب و كارهاي كوچك
587
ارائه مدلي يكپارچه براي افزايش كارآيي در كسب و كارهاي كوچك با رويكرد افزايش كارآفريني
588
ارائه مدلي يكپارچه براي تصميم ياري بهينه گرا و تصميم گيري قاعده پايه در محيط امكاني و احتمالي يگانه و هيبريدي
589
ارائه مدلي يكپارچه جهت مكانيابي- تخصيص تسهيلات پشتيبان در زنجيره بحران مبتني بر شرايط عدم قطعيت
590
ارائه مركز عمليات امنيت شبكه با تاكيد بر نقش حسگرها
591
ارائه مسيرياب كارآ در شبكه هاي راديوشناختي چندگامه
592
ارائه مسيريابي آگاه از دما در FPGAهاي سه بعدي
593
ارائه مطالب درسي در قالب مالتي مديا جهت آموزش مجازي
594
ارائه معادلات حالت جديد براي سيالات تجمعي
595
ارائه معادله تجربي براي تخمين فشار متوسط موثر اصطكاكي موتور احتراق داخلي بنزيني 4 زمانه
596
ارائه معادله حالت CPA بر اساس معادله حالت PR و اصلاح آن براي مواد قطبي با اضافه كردن عبارت هاي دوقطبي و چهارقطبي
597
ارائه معادله حالت براي سيالات محدود شده در فضاي نانو
598
ارائه معادله حالت براي سيالات محدود شده در فضاي نانو با ديواره داراي برهمكنش
599
ارائه معادله متشكله جديد براي فوم‌هاي فلزي
600
ارائه معادله‌ي جبري براي عملكرد موتور 7XU در مقابل تغييرات زمانبندي سوپاپها و زواياي مختلف گاز در شرايط MBT
601
ارائه معماري امن براي مدل هاي كسب و كارِ مبتني بر ارتباطات پيوند انساني از طريق تحليل تهديدات
602
ارائه معماري بكارگيري ابزار مناسب مديريت دانش در پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشگاهي
603
ارائه معماري جديد براي شبكه هاي روي تراشه با كاربرد در دروازه رسانه
604
ارائه معماري جديد و شبيه سازي رفتاري براي بهبود كارايي مسيرياب ها در شبكه هاي بر تراشه
605
ارائه معماري چند لايه سبز براي ارائه سرويس هاي رايانش ابري موبايل
606
ارائه معماري مناسب به عنوان بستري كارا جهت پياده سازي الگوريتم كد كننده ITU-TG.723.1
607
ارائه معماري نرم افزار سيستم ترجمه مبتني بر همكاري گروهي
608
ارائه معماري يك موتور جستجو براي سرويس هاي گريد
609
ارائه معيار بهينه اندازه پروژه (OOPS) به‌عنوان يك شاخص برآورد اندازه مناسب در نرم‌افزارهاي شي گرا
610
ارائه معيار بهينه اندازه پروژه (OOPS) به‌عنوان يك شاخص برآورد اندازه مناسب در نرم‌افزارهاي شي گرا
611
ارائه معيار هاي نرم افزار سنجي براي برنامه نويسي نوع-حالت گرا
612
ارائه معيارها و ضوابط طراحي خانه‌هاي ميان افزا در محله‌ي دردشت اصفهان
613
ارائه معيارهاي اقناع مخاطب در سريال هاي تلويزيوني
614
ارائه معياري براي تعيين سازگاري مواد رنگزا با استفاده از داده هاي طيفي و رنگي نمونه رنگ شده
615
ارائه معياري بيومكانيكي براي بازسازي حفره هاي ايجاد شده پس از تخليه تومور سلول غول آسا: تحليل اجزاي محدود و آزمون هاي تجربي
616
ارائه معياري تحليلي برميناي فرم شبه خطي سيستمهاي ديناميكي براي ايجاد سيستمهاي خودگردان آشوبناك
617
ارائه مكانيزم شهرت توزيع شده و سازگار با انگيزه براي بازارهاي الكترونيكي سرويس ها
618
ارائه مكانيزم مقابله با حملات تشخيص سيستم عامل با استفاده از نظريه بازي ها
619
ارائه مكانيزمي براي افزايش بازنشر به منظور انتشار اطلاعات با استفاده از انتخاب k پست اثرگذار
620
ارائه مكانيزمي براي تشخيص گره زبان رسان در شبكه هاي حسگر بي سيم
621
ارائه مكانيزمي براي جلوگيري از حملات DoS روي پروتكلهاي مسيريابي
622
ارائه مكانيزمي براي زمانبندي فعاليت گره‌هاي حسگر در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با در نظر گرفتن تاثيرات بين لايه‌اي
623
ارائه مكانيزمي جهت پيشگيري از خرابي در سيستم هاي خوشه اي با كارايي بالا
624
ارائه مكانيزمي جهت شخصي‌سازي رتبه‌بندي نتايج موتور جستجو با استفاده از بازخوردهاي كاربر
625
ارائه مكانيسمي در لايه انتقال براي ارسال اطلاعات چندرسانه اي در شبكه هاي حسگر بي سيم
626
ارائه مناسب ترين تثبيت جهت بهسازي خاك هاي حاشيه درياي خزر به منظور استفاده در راههاي شمال كشور
627
ارائه منحني شكنندگي براي قاب خمشي بتن مسلح بهسازي شده با FRP
628
ارائه منحني هاي آسيب پذيري لرزه اي براي مخازن بتني استوانه اي آب
629
ارائه منحني هاي شكنندگي لرزه اي براي مخازن بتني استوانه اي بافل دار ذخيره مايعات
630
ارائه منحني‎هاي شكنندگي براي ساختمان‎هاي بنايي
631
ارائه ميان‌افزار براي زمان‌بندي پيش‌بينانه كانتينرهاي روي ماشين‌هاي مجازي در سامانه‌هاي ابري مبتني بر مدل محاسباتي بدون‌سرور
632
ارائه ميان‌افزاري براي پردازش توزيعي رويدادهاي پيچيده
633
ارائه ميزان سرمايه گذاري مناسب جهت ساخت صندوق هاي سرمايه گذاري بخشي
634
ارائه نرم افزار Syclone Ship جهت مدلينگ و محاسبات هيدرواستاتيك و ديناميك شناورها
635
ارائه نرم افزار برآورد سريع شبكه فضايي شكستگيها در توده سنگ با استفاده از روش پردازش تصوير
636
ارائه نرم افزار براي طراحي كانال هاي آبكشي ﴿غنو﴾ در معادن
637
ارائه نرم افزار براي محاسبه شدت جريان هواي لازم براي تهويه تونلهاي راه
638
ارائه نرم افزار بصري جهت محاسبه مقاومت كشتي از روش هولتروپ HMRC
639
ارائه نرم افزار به منظور طراحي سيستم تعليق
640
ارائه نرم افزار جهت طراحي مفهومي موتور دو زمانه
641
ارائه نرم افزار جهت محاسبه انتقال حرارت جابجايي اجباري و آزاد
642
ارائه نرم افزار كامپيوتري بانك اطلاعاتي كشتي هاي مشابه
643
ارائه نرم افزار كامپيوتري براي طراحي محورها
644
ارائه نرم افزار كامپيوتري جهت انجام كامل محاسبات هيدرواستاتيك كشتي
645
ارائه نرم افزار محاسبه هواي لازم براي تهويه جبهه كار پيشروي معادن و تونل ها
646
ارائه نرم افزارSYCLINE SHIPجهت مدلينگ و محاسبات هيدرو استاتيك و ديناميك شناور ها
647
ارائه نرم افزاري آيين نامه RK
648
ارائه نرم افزاري جهت آناليز و طراحي شفت و ياتاقان
649
ارائه نرم افزاري جهت مقايسه اقتصاديhvac وhvdc
650
ارائه نظام امكان سنجي صنايع توليد كاغذ
651
ارائه نقشه راه ERP بومي شده (مطالعه موردي)
652
ارائه نقشه راه براي ايجاد تراوش فناوري در شركت هاي داخلي با استفاده از مدل پويا
653
ارائه نقشه راه براي متحول كردن يك سازمان وظيفه گرا به سمت سازمان فرايند محور
654
ارائه نقشه راه پياده سازي مديريت دانش در جهاد دانشگاهي علم وصنعت
655
ارائه نقشه ي استراتژي توسعه خدمات الكترونيك سازمان تامين اجتماعي بااستفاده ازبرنامه ريزي سناريو
656
ارائه نقشه‌راه مهندسي يكپارچگي سازمان و موردكاوي آن در يك سازمان پروژه‌محور (با تاكيد بر يك سازمان بومي)
657
ارائه نمايشگرخطا براساس مفاهيم احتمالي و بهبود گسسته سازي دامنه در يك روش عددي
658
ارائه نمودارهاي تمركز‌تنش براي محور با سوراخ شعاعي با استفاده از نرم‌افزار آباكوس
659
ارائه نوع جديدي از پرس و جوهاي اولويت كاربر فضايي
660
ارائه نوع سامانه براي كنترل دسترسي تفويضي همراه با امكان گرفتن توانايي ها و تغيير مالكين منابع
661
ارائه و اتصال روشهاي تست خطا و ظرفيت حمل بار ماكزيموم روي ربات
662
ارائه و ارزيابي الگوريتم مسير يابي شبه MPLS در شبكه هاي بي سيم برتراشه
663
ارائه و ارزيابي روشي براي خلاصه سازي گرافهاي شبكه هاي اجتماعي
664
ارائه و ارزيابي روشي براي مديريت كليد در شبكه هاي موردي مبتني بر بيش توزيع كليد
665
ارائه و ارزيابي مدل رياضي جهت بررسي عملكرد پوشش‌هاي اپوكسي و پلي‌يورتان براي خطوط لوله مدفون
666
ارائه و ارزيابي يك روش بازيابي خطاهاي روند اجرا در پردازنده هاي چندهسته اي
667
ارائه و ارزيابي يك روش تطبيق‌پذير نرم‌افزاري براي كشف خطاهاي نرم در معماري‌هاي چندنخي
668
ارائه و ارزيابي يك روش كشف خطاهاي روند اجرا در پردازنده هاي چند هسته اي
669
ارائه و ارزيابي يك روش مقابله با حملات تحليل تواني در سطح كاربرد
670
ارائه و ارزيابي يك معماري امنيتي چند كليدي براي شبكه هاي حسگر بي سيم
671
ارائه و ارزيابييك روش جديد سنجش طيف هميار در حضور مهاجم تقليدكننده از كاربر اوليه
672
ارائه و اعتباريابي الگوي سبك زندگي سالم بر مبناي تحليل كيفي ابعاد سبك زندگي همسران شهداء دوران 8 ساله دفاع مقدس
673
ارائه و اعتباريابي مدل آموزش كارآفريني درحوزه محيط زيست براي سازمانهاي مردم نهاد
674
ارائه و اولويت بندي اقدامات استراتژيك به منظور بهبود خدمات لجستيك با رويكردQFD فازي (مطالعه موردي: سارونه)
675
ارائه و بررسي اتصالات مختلط تير فولادي و ستون بتني
676
ارائه و بررسي مدل هاي ساده شده مفهومي بدنه خودرو جهت تحليل سفتي هاي پيچشي و خمشي
677
ارائه و بررسي مدلي قيمتي براي لپ تاپ هاي پروژه هر كودك يك لب تاپ olpc
678
ارائه و بررسي يك روش ايجاد توازن در حلقه ي اقتصادي بازي هاي رايانه اي موبايلي به منظور افزايش درآمدزايي
679
ارائه و بهسازي مدل توأم برچسب‌زني اجزاي سخن و تجزيه‌ي وابستگي زبان فارسي
680
ارائه و پياده سازي الگوي بخش بندي بازار چند معياره - مورد مطالعه : مجتمع فولاد مباركه اصفهان
681
ارائه و پياده سازي فرايند محاسباتي تصميم گيري در شرايط بحراني
682
ارائه و پياده سازي مدلي براي اعتبار سنجي پاسخ در سيستم هاي پاسخگويي پرس و جو
683
ارائه و پياده سازي يك الگوريتم مديريت پوياي دما و كارايي براي پردازنده هاي چند هسته اي
684
ارائه و پياده سازي يك روش ستاره يابي از طريق شبكه هاي عصبي
685
ارائه و پياده سازي يك مكانيزم پيشگيرانه توزيعي براي خود درماني يك سيستم توزيعي مولفه گرا
686
ارائه و تبيين الگوي احياي شركت هاي بازرگاني بحران زده متناسب با بازاريابي شخصي سازي شده(مطالعه موردي :شهرك هاي صنعتي كشور)
687
ارائه و تبيين الگوي توسعه كارآفريني كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان خوزستان (مطالعه موردي در شركتهاي نفتي و پتروشيمي استان خوزستان)
688
ارائه و تبيين الگوي توسعه كارآفريني كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان خوزستان مطالعه موردي در شركتهاي نفتي و پتروشيمي استان خوزستان
689
ارائه و تبيين الگوي قابليتهاي بازاريابي شركتها (مطالعه موردي :شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب - اهواز)
690
ارائه و تبيين مدل سازمان تكليف‎گرا با رويكرد اسلامي
691
ارائه و تبيين مدل شهرت ملي به عنوان چارچوبي براي سياستگذاري بازرگاني؛ مطالعه موردي: صنايع مصنوعات فلزي ايران
692
ارائه و تبيين مدل فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت بهينه سازي عملكرد مالي بانكهاي دولتي
693
ارائه و تبيين مدلي براي تعهد ورزشي در ايران
694
ارائه و تبيين مدلي براي تعهد ورزشي در ايران
695
ارائه و تحليل الگويي براي تاثير رفتار اخلاقي فروش بر وفاداري مشتريان مورد كاوي : بيمه پارسيان شيراز
696
ارائه و تحليل المان محدود فرآيند اكستروژن ECAP دو مرحله اي متوالي پيوسته
697
ارائه و تحليل روش FFR جهت بهبود عملكرد سيستم WiMAX
698
ارائه و تحليل روش‌هاي جديد براي كاهش اثرات مضر شرايط محيطي بر عملكرد برج خنك‌كننده خشك طبيعي
699
ارائه و تحليل زماني يك صورت‌بندي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي هيبريد
700
ارائه و تحليل سيستم دال خط كوهاندارجهت رفع معضل راه آهن در مناطق كويري
701
ارائه و تحليل يك روش كارا براي شبيه سازي سفره هاي زيرزميني با استفاده از مبناهاي نمايش تنك
702
ارائه و توسعه خدمات بانكي با محوريت رضايتمندي مشتري
703
ارائه و توسعه مدل مسئله مسيريابي - موجودي چندمحصولي قطعي در زنجيره تأمين دارو - مطالعه موردي شركت توزيع دارو
704
ارائه و توسعه يك مدل بهينه چند هدفه به منظور زمانبندي بيماران و كاهش زمان بيكاري پرسنل در مراكز گردشگري پزشكي
705
ارائه و حل مدل مسيريابي آلودگي با گذاشت و برداشت همزمان با در نظر گرفتن ترافيك شهري و مسئوليت¬هاي اجتماعي (مطالعه موردي: صنعت آرد)
706
ارائه و حل مدل مسيريابي آلودگي با گذاشت و برداشت همزمان با در نظر گرفتن ترافيك شهري و مسئوليت¬هاي اجتماعي (مطالعه موردي: صنعت آرد)
707
ارائه و حل يك مدل رياضي در سيستم هاي توليد سلولي با احتساب تخصيص نيروي انساني
708
ارائه و حل يك مدل مكانيابي سلسله مراتبي تسهيلات درماني در شرايط بحران
709
ارائه و دسته بندي اتصالات خمشي در ساختمان هاي پيش ساخته بتني
710
ارائه و ساخت يك اينورتر جديد منبع ولتاژ سه فاز با قابليت افزايش و كاهش ولتاژ همراه با طراحي كنترل كننده هاي مناسب
711
ارائه و ساخت يك مدل ساده براي آزمايش مقاومت مجاز و ظرفيت باربري پي هاي سطحي واقع بر خاكهاي دانه اي و انجام آزمايشات بمنظور مطالعه و مقايسه با نظريه هاي تئوري( ترزاقي مايرهوف و هنسن ) در مورد ظرفيت باربري پي هاي سطحي
712
ارائه و شبيه سازي الگوريتم تكاملي جهت توازن بار در در سيستم هاي توزيع شده
713
ارائه و شبيه سازي مدل ايجاد هيجان بر پايه نقش آميگدال
714
ارائه و شبيه‌سازي مدولاسيوني جهت بهبود عملكرد اينورتر چندسطحي بر اساس تبديل موجك و پياده‌سازي بر روي FPGA
715
ارائه و صحت‌سنجي يك روش نوين براي ايجاد مدل اسكلتي سه بعدي بر پايه تصاوير دو بعدي
716
ارائه و گسترش نرم افزاري در زمينه سنتز و آناليز مكانيزم هاي صفحه اي
717
ارائه و مقايسه روش هاي مختلف مدل سازي غير خطي ديوارهاي برشي بتني سه بعدي
718
ارائه واژگان شناختي با در نظر گرفتن دامنه موضوع براي تحليل معنايي لاگ هاي تراكنشي
719
ارائه واكنشي جديد و تك ظرف براي سنتز تيوفن هاي پراستخلاف با استفاده از a-هالواستوفنون ها
720
ارائه وبهبود مدلهاي گفتاري براي بررسي تغييرات زمان گفتار در بيماران كاشت حلزون فارسي زبان
721
ارائه ويژگي هاي جديد در حوزه رنگ و بافت به منظور بازيابي تصوير مبتني بر محتوا
722
ارائه ويژگيهاي مناسب جهت شناسايي ناهنجاريهاي حركت قلبي از روي تصاوير اكوكارديوگرافي
723
ارائه ي الگوريتم تقريبي ژنتيك و چند پاره براي حل مسئله ي فروشنده ي دوره گرد
724
ارائه ي الگوريتم مبتني بر Max-SAT وزن دار، مدل مبتني بر محتمل ترين و روش ارزيابي جديد براي مساله ي بازسازي هاپلوتيپ هاي يك فرد
725
ارائه ي الگوريتم موازي به منظور تشخيص نفوذ در شبكههاي كامپيوتري
726
ارائه ي الگوريتم هايي براي جدا سازي و تشخيص اتوماتيك مبلغ عددي و تاريخ در چك هاي بانكي دستنويس فارسي ومفايسه ي نتايج آن ها
727
ارائه ي الگوريتمي مقياس پذير براي سيستم هاي توصيه گر در حوزه ي كلان داده
728
ارائه‏ ي الگوي اشتراك اطلاعات مبتني بر زنجيره بلوكي در سامانه مديريت موجودي زنجيره تامين لوازم يدكي خودرو
729
ارائه ي الگوي تلفيقي فازي تدوين استراتژي تكنولوژي در يك سازمان بر مبناي تحليل SWOT و رويكرد مبتني بر منابع مطالعه موردي: شركت صنايع الكترواپتيك صا ايران﴿صاپا-اصفهان﴾
730
ارائه ي الگوي كاربردي مديريت عملكرد شايستگي محور :گروه صنعتي انتخاب
731
ارائه ي الگوي مبتني بر تكنيك پراميتي و برنامه ريزي چندهدفه فازي جهت انتخاب تأمين كنندگان در حالت منبع يابي چندگانه - مطالعه موردي شركت گل دارو
732
ارائه ي الگوي مديريت ريسك بيابان زايي در شرايط عدم قطعيت
733
ارائه ي الگوي مناسب براي تحليل و ارزيابي اثرات زيست محيطي بلاياي طبيعي
734
ارائه ي الگوي مناسب فروش مويرگي در صنايع توليد مواد غذايي استان آذربايجان شرقي
735
ارائه ي الگويي براي بكارگيري مديريت دانش در آموزش مجازي دانشگاه پيام نور (با استفاده از قابليت هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات )
736
ارائه ي الگويي كاربردي جهت تسهيل و افزايش دقت در تصميم گيري شركت يا عدم شركت در مناقصات براي شركت هاي پايه 1 تا 3 رشته ي راهسازي
737
ارائه ي برنامه پاسخگويي بار با حضور سيستم هاي ذخيره ساز انرژي حرارتي در شبكه هاي هوشمند
738
ارائه ي برنامه‌ريزي عمليات نگهداري خطوط با استفاده از اطلاعات ماشين اندازه‌گيري خط
739
ارائه ي چارچوب مبتني بر سازو كار حراج براي نهان سازي در شبكه هاي اطلاعات - محور
740
ارائه ي چارچوبي براي پيش بيني تقاضاي لوازم مصرفي اتاق عمل با استفاده از راهبرد داده كاوي
741
ارائه ي چارچوبي براي شناسايي حمله به كمك دنباله كاوي فازي مقيد
742
ارائه ي چارچوبي جهت ارزيابي ريسك تكنولوژي هاي نوظهور، مطالعه¬ي موردي: تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در ايران
743
ارائه ي چند الگوريتم براي ساخت پوشش هاي هندسي
744
ارائه ي رابطه ي پيوستگي - لغزش در روش شيار زني بر اساس آناليز ميدان كرنش به روش سرعت سنجي تصوير ذره ﴿PIV﴾
745
ارائه ي راه حلي براي مساله ي كاربران تازه وارد در شبكه هاي نظير به نظير اشتراك فايل
746
ارائه ي راهكارهاي اقتصادي احياي صنايع دستي رو به فراموشي (مطالعه¬ي موردي شهر اصفهان)
747
ارائه ي راهكارهاي باز طراحي كالبد در راستاي ارتقا امنيت محله نمونه موردي: محله همت آباد اصفهان
748
ارائه ي راهكارهاي جهت استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات در سازمان ها با الگوبرداري از نظام هاي موفق مهندسي در كشور
749
ارائه ي راهكارهايي براي بهبود وضعيت حمل‏و‏نقل ريلي در بازار حمل بار داخلي
750
ارائه ي راهكارهايي منطبق بر اصول تراوش فناوري جهت انتقال فناوري و افزايش بهره وري در صنعت خودروسازي ايران با در نظر گرفتن اثر سرمايه گذاري خارجي
751
ارائه ي راهكاري براي هارمونيزه كردن ، بر مبناي ساختار فواصل دستگاه سه گاه
752
ارائه ي راهكاري مبتني بر معماري به منظور بازپيكربندي پويا و ايمن سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر مولفه
753
ارائه ي راهنماي طراحي منظر شهري (جداره هاي مسكوني) شهر هاي گردشگري - تفريحي با رويكرد بوم گرايي (نمونه موردي؛ شهر لواسان)
754
ارائه ي روش حلي براي كمينه كردن بيشترين زمان تاخير و هزينه هاي ارسالي در سيستم ارسال بسته اي براي سيستم فلوشاپ دو ماشينه
755
ارائه ي روش كنترل بار مبتني بر نرخ و پنجره درSIP سرورهاي
756
ارائه ي روش كنترل بار مبتني بر نرخ و پنجره درسرورهايSIP
757
ارائه ي روش ها و شاخص هاي بهبوديافته به هدف ارزيابي عملكرد كاربران و ارتقاء سطح تاثيرگذاري بازي هاي جدي
758
ارائه ي روش هاي تخصيص توان در سيستم هاي چند آنتني انبوه با CSI كامل و ناقص
759
ارائه ي روش هاي تعديل نيروي جريان داخل شير هاي هيدروليكي و بررسي و مقايسه آنها توسط شبيه سازي عددي جريان با نرم افزار fluent
760
ارائه ي روش هاي توزيع شده ي انتشار برچسب در شبكه هاي نامتجانس
761
ارائه ي روش هاي سبز براي سنتز كينولين ها
762
ارائه ي روشي براي تجميع داده در اينترنت اشياء بي سيم
763
ارائه ي روشي براي گمنام سازي ترافيك در شبكه هاي كامپيوتري، آگاه از لايه كاربرد و محتواي بسته ها
764
ارائه ي روشي به منظور فراتفكيك پذيري كور سيگنال هاي تنك با نمونه برداري دلخواه
765
ارائه ي روشي جديد براي شناسايي عابر پياده در تصاوير با استفاده از هيستوگرام گراديان جهت دار
766
ارائه ي روشي جديد براي محاسبه ي انرژي آزاد گيبس حلال پوشي يون هاي تك بار و ثابت اسيدي تركيبات مختلف در حلال هاي غيرآبي
767
ارائه ي روشي جديد به منظور بهبود حافظه اي اشغالي الگوريتم مسير يابي * Delayed D
768
ارائه ي روشي جديد در اندازه گيري پايداري ديناميكي با تركيب اطلاعات فيزيكي و فيزيولوژيكي
769
ارائه ي روشي جهت استخراج الگوهاي حركتي از داده هاي خط سير اشياء متحرك
770
ارائه ي روشي جهت بهبود تشكيل تيم در شبكه هاي اجتماعي بر مبناي توانمندي متخصصين
771
ارائه ي روشي جهت شناسايي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز مبتني بر سيستم اطلاعات مكاني و فرآيندهاي تصميم گيري چند معياره
772
ارائه ي روشي كارآمد در مكان يابي درون ساختمان
773
ارائه ي روشي كارامد براي شبيه سازي سيستم هاي محاسبات كوانتومي يك طرفه
774
ارائه ي روشي مؤثر براي شناسايي غيرخطي پرنده ي بدون سرنشين ﴿UAV)
775
ارائه ي روشي نوين در طراحي فيزيكي مدارهاي مجتمع پرتراكم با استفاده از طرح جامع تراشه
776
ارائه ي روشي هوشمند براي تركيب خدمات وب روي شبكه ي اينترنت بر اساس الگوريتم ژنتيك
777
ارائه ي رويكرد جديد بمنظور ارزيابي قابليت اطمينان انسان
778
ارائه ي رويكردهاي تقريب براي كمينه سازي مجموع وزن دار زمان تكميل با محدوديت دسترسي انعطاف پذير
779
ارائه ي رويكردي براي الويت بندي پروژه هاي عمراني و تخصيص منابع، با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
780
ارائه ي سامانه ي خودكار شناسايي و تحليل ترك خوردگي در پل هاي بتن مسلح
781
ارائه ي شيوه اي جهت تصميم گيري خريد يا فروش سهام با استفاده از شاخص هاي كليدي بورس
782
ارائه ي شيوه اي نوين بر مبناي ساختار فيزيكي در تخمين و آشكارسازي فرايندهاي تصادفي
783
ارائه ي فرمولي جديد براي پاسخ سوسوزن هاي آلي نسبت به ذرات باردار سنگين كم انرژي
784
ارائه ي ك مدل فاز ي كاربر - محور برا ي ارز ي اب ي ك ي ف ي ت وب سرو ي س ه
785
ارائه ي ماتريس ساختاري براساس وزندهي ناهمسانگردي كسري
786
ارائه ي مبدل جديد اصلاح ضريب توان
787
ارائه ي مبدل هاي جديد اصلاح ضريب توان
788
ارائه ي مجموعه برچسب هاي استاندارد خطايي براساس نوشتار فراگيران فارسي‌آموز به عنوان زبان دوم؛ گامي در راستاي طراحي پيكره ي فراگير
789
ارائه ي مدل بهبوديافته براي مديريت اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از وضعيت اجتماعي رئوس
790
ارائه ي مدل بهينه ي تضمين ها در پروژه هاي مشاركت بخش عمومي - بخش خصوصي
791
ارائه ي مدل پويا به منظور ارزيابي ريسك فجايع طبيعي؛ مطالعه شهر اردبيل
792
ارائه ي مدل تعقيب خودرو برمبناي ادراك بصري
793
ارائه ي مدل تقريبي فيلتر پايين گذر ميكرواستريپ پله اي بابكارگيري عناصرفشرده ي LC بااستفاده ازپردازش تصوير درنرم افزار متلب
794
ارائه ي مدل حراج گروهي در مساله انتشار در شبكه هاي اجتماعي به منظور حفظ حريم خصوصي
795
ارائه ي مدل دانش بنيان آناليز خرابي بر اساس تركيب استدلال مبتني بر مورد و داده كاوي: مطالعه موردي در صنعت قطعه سازي شركت ايران خودرو
796
ارائه ي مدل ديناميكي ارزيابي و سنجش مطلوبيت كريدورهاي ترانزيت ريلي؛ مطالعه ي موردي كريدور ريلي بندرعباس- سرخس
797
ارائه ي مدل ديناميكي پنج لينكي براي پيشگويي مسير بهينه ي وزنه در حركت وزنه برداري يك ضرب
798
ارائه ي مدل رياضي براي كيسه هواي خودرو بر مبناي مدل متمركز
799
ارائه ي مدل رياضي براي محرك هيدروليكي سوپاپ تنفس
800
ارائه ي مدل رياضي سوپاپ سروهيدروليك شامل فيدبك مكانيكي
801
ارائه ي مدل رياضي و روش مبتني بر گراف براي حل بهينه ي مسائل زمان بندي با انقطاع در محيط هاي كارگاهي
802
ارائه ي مدل شبيه ساز جهت بدست آوردن مصرف انرژي در توليد محصول با رويكرد تغيير در مواد و فرآيندهاي ساخت و توليد
803
ارائه ي مدل طراحي زنجيره تامين انرژي زيست توده با در نظر گرفتن قابليت هاي منطقه اي و ملاحظات زيست محيطي : مطالعه موردي دهستان حسن آباد از شهرستان ري
804
ارائه ي مدل طراحي فيدر چندمدي ﴿چند طريقه اي﴾ با استفاده از روشهاي فراابتكاري
805
ارائه ي مدل علي پيش بيني وفاداري سازماني: نقش شفافيت سازماني و اعتماد سازماني
806
ارائه ي مدل علي روابط ادراك از محيط كلاس و درگيري تحصيلي با تأكيد بر نقش واسطه اي تاب آوري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شيراز
807
ارائه ي مدل علي يادگيري ادراك شده مبتني بر بازيهاي ديجيتال در بين دانش آموزان دوره دوم متوسطه ي شهر شيراز
808
ارائه ي مدل فازي جهت تدوين استراتژي رقابتي
809
ارائه ي مدل كمي ارزيابي وضعيت مرتع بر مبناي تغييرات شدت چرا در علفزارهاي فريدن اصفهان ﴿مطالعه موردي: منطقه ي آقا گل و مورستان﴾
810
ارائه ي مدل مايكرومكانيك سه بعدي براي شروع و گسترش خرابي لايه ي مياني در مواد مركب ذره اي زمينه فلزي
811
ارائه ي مدل مسيريابي و زمان بندي براي عمليات امدادرساني در زمان پاسخ به بحران
812
ارائه ي مدل مفهومي رابطه ي بين توانمندسازي روانشناختي و يادگيري سازماني ( سازمان مورد مطالعه : شركت بيمه ي ايران )
813
ارائه ي مدل ميكروسكوپيك براي ارزيابي فاصله¬ي طولي در رفتار رانندگان ايراني در جاده¬ها
814
ارائه ي مدل هاي بست‌وبند سه‌بعدي اعضا بتن‌آرمه بر اساس آئين نامه ي ACI 318-19
815
ارائه ي مدلي براي اندازه گيري ريسك سرمايه فكري با شبكه ي بيز
816
ارائه ي مدلي براي برنامه ريزي توزيع در زنجيره تأمين گاز كشور
817
ارائه ي مدلي براي به كارگيري ارتباطات بي سيم در بيمارستان ها با در نظرگرفتن كيفيت سرويس
818
ارائه ي مدلي براي بيان رابطه ي ميان حساسيت به ضربه ي تركيبات نيتروي پرانرژي با حساسيت الكترواستاتيكيآن ها
819
ارائه ي مدلي براي پيش بيني موفقيت تجاري سازي فناوري
820
ارائه ي مدلي براي تبليغات ويروسي در شبكه ھاي اجتماعي مبتني بر رفتار به اشتراك گذاري محتوا توسط كاربران
821
ارائه ي مدلي براي جنبه كاوي با استفاده از ماشين خودكار محدوديت
822
ارائه ي مدلي براي رابطه تاب آوري زنجيره تامين و نوآوري باز با استفاده از رويكرد مدل يابي ساختاري تفسيري و مدل سازي معادلات ساختاري
823
ارائه ي مدلي براي سنجش عملكرد بانك با استفاده از كارت امتيازي متوازن
824
ارائه ي مدلي براي كاهش زمان تاخير و هزينه هاي ارسال در محيط ماشين هاي موازي با توزيع بسته اي و استفاده از شركت هاي لجستيكي طرف سوم
825
ارائه ي مدلي براي مديريت زنجيره ي تأمين پايدار با استفاده از رويكرد تركيبي فرايند تحليل شبكه اي (ANP) و نگاشت شناخت فازي(FCM)
826
ارائه ي مدلي براي مديريت كيفيت زنجيره تامين پايدار با استفاده از رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيري
827
ارائه ي مدلي پويا جهت مكان يابي تسهيلات و طراحي شبكه يا در نطر گرفتن قابليت اطمينان
828
ارائه ي مدلي جامع براي پيش بيني انرژي اكتيواسيون تجزيه ي حرارتي دسته هاي مختلف مواد پرانرژي، بررسي ارتباط آن با پارامترهاي مؤثر حساسيت انفجاري و طراحي چند مولكول جديد
829
ارائه ي مدلي جهت برنامه ريزي شيفت هاي كاري پرستاران با در نظر گرفتن ترجيحات پرستاري و قوانين كشوري به منظور ارتقاي بهره وري
830
ارائه ي مدلي جهت تبيين عوامل موفقيت كارآفرينان –مطالعه موردي نمايندگان بيمه
831
ارائه ي مدلي جهت تلفيق اطلاعات بينايي و حس عمقي با در نظر گرفتن فرايند يادگيري
832
ارائه ي مدلي جهت تلفيق اطلاعات حسي در مغز انسان با در نظر گرفتن فرآيند يادگيري با استفاده از مدل هاي داخلي
833
ارائه ي مدلي فراگير در تخمين پارامترهاي سيگنال مدوله شده
834
ارائه ي مدلي مبتني بر تئوري بازي ها براي بررسي ديناميك و پيش بيني اثر درمان در بيماري ايدز
835
ارائه ي مدلي مبتني بر مغز با تأكيد بر عقده‌هاي قاعده‌اي براي كنترل اعمال حركتي
836
ارائه ي مناسب ترين مقطع جهت قوي ترين ستون
837
ارائه ي يك الگوريتم براي تخصيص منابع موازي غير مشابه و زمان بندي فعاليت ها بازمان آماده سازي وابسته به توالي
838
ارائه ي يك الگوريتم بهبود يافته براي حل مسائل رتبه بندي بهينه
839
ارائه ي يك الگوريتم تكاملي ديپلوئيدي براي مسائل بهينه سازي
840
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي كارا براي شبكه‌هاي روي تراشه‌ي سه‌بعدي با كانال‌هاي عمودي نيمه كامل
841
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي كيفيت خدمات چند بخشي مقياس پذير
842
ارائه ي يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر پرسش آگاه از انرژي براي شبكه هاي حسگر
843
ارائه ي يك تابع اشتراكي جديد گشتاور به منظور كاهش ريپل گشتاور و تلفات اهمي در موتورهاي سوئيچ رلوكتانس
844
ارائه ي يك توصيفگر جديد براي شناسايي حركات انسان در دنباله ي تصاوير با استفاده از هارمونيك هاي كروي
845
ارائه ي يك چارچوب براي فرايند محك زني با استفاده از DEA شبكه اي ودرخت تصميم (به همراه كاربرد در شهرداري اصفهان)
846
ارائه ي يك چارچوب بهينه سازي براي تسريع پاسخگويي پرس وجوي غير ساختاريافته دروب معنايي
847
ارائه ي يك چارچوب كاري براي معماري سازماني چابك
848
ارائه ي يك حل دقيق تحليلي براي ارتعاشات و كمانش نانو ‌ورق هاي دايروي و حلقوي براساس تئوري مرتبه اول برشي و نازك ورق ها در فضاي غيرمحلي (Nonlocal) الاستيسيته
849
ارائه ي يك راه حل داده محور جديد جهت تامين امنيت داده ي كاربران روي سرورهاي ابري با قابليت كنترل امنيت داده از طرف كاربر و حفظ محرمانگي داده ها
850
ارائه ي يك راهبرد چندعامله براي طراحي سيستم هاي قابل بازپيكربندي جهت افزايش كارايي(طول عمر)
851
ارائه ي يك راهكار در سطح دروازه جهت تسهيل تشخيص تروجان هاي سخت افزاري مبتني بر تحليل توان
852
ارائه ي يك روش افزايش قابليت اطمينان براي كاهش خطاي نوشتن در حافظه هاي نهان سطح آخر مبتني بر فناوري STT-MRAM
853
ارائه ي يك روش اكتساب بهبود يافته در گيرنده هاي GNSS در شرايط ديناميك بالا
854
ارائه ي يك روش بازيابي از خطاهاي نرم در زمان اجرا در پردازنده هاي چند-هسته اي
855
ارائه ي يك روش براي سنتز مدارات زيستي با ملاحظه ي حالت هاي نامطلوب
856
ارائه ي يك روش به منظور بهبود روش هاي تخصيص منابع در برش بندي شبكه
857
ارائه ي يك روش پنهان كاري غير باينري پر ظرفيت با امنيت بالا
858
ارائه ي يك روش جديد به منظور سنتز تك مرحله اي - الكتروشيميايي نانوذرات گرافن با استفاده از مواد فعال سطحي
859
ارائه ي يك روش جستجوي سريع مبتني بر دسته بندي محتوا در شبكه هاي نظيربه نظير آگاه از توپولوژي فيزيكي و معنا
860
ارائه ي يك روش خودكاربه منظوراستخراج كنش هاي مقرون به صرفه از داده ها با استفاده از تئوري فازي
861
ارائه ي يك روش داده محور براي شبيه سازي ازدحام به كمك مدل چند عامله هولوني
862
ارائه ي يك روش دسترسي به كانال در ارتباطات ماشين به ماشين به منظور بهبود انرژي مصرفي
863
ارائه ي يك روش عملياتي بر مبناي مسائل برنامه نويسي خطي به منظور توزيع متوازن ترافيك
864
ارائه ي يك روش كارا براي نگاشت كاربردها در شبكه بر تراشه
865
ارائه ي يك روش كنترل ثانويه به‌ منظور بازيابي ولتاژ چند باس مهم ريزشبكه ي ايزوله
866
ارائه ي يك روش مبتني بر مدل قيمتگذاري براي تخليهبار تركيبي چندكاربره در رايانش ابري موبايل
867
ارائه ي يك روش نيمه تجربي براي شناسايي پيك ها در طيف تحرك يوني و تعيين درجه ي آب پوشي يون ها در دستگاه IMS
868
ارائه ي يك روش هوشمند به منظور افزايش امنيت لايه فيزيكي و بهينهسازي تخصيص توان در شبكههاي سلولي بي سيم
869
ارائه ي يك روش هوشمند به منظور مكان يابي خطا در خطوط انتقال قدرت مبتني بر GPS
870
ارائه ي يك روش يادگيري مشاركتي با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي و به كارگيري خبرگي و اعتماد
871
ارائه ي يك سازوكار نامتمركز مبتنى بر پروتكل اجماع رافت براي دسترس پذيري بالاي حافظه هاي توزيعى
872
ارائه ي يك سيستم پيشنهاد دهنده براي كمك به فرآيند انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه
873
ارائه ي يك طرح تطبيق لينك براي ارتباطات فروسوي مطمئن در شبكه هاي اينترنت اشياي باند-باريك
874
ارائه ي يك مدل المان محدود براي تعيين نيروي چسبندگي
875
ارائه ي يك مدل براي رسيدن به چشم انداز سازمان با استفاده از پويايي سيستم
876
ارائه ي يك مدل پيش بيني جهت برآورد انديس دوغاب پذيري توده ي سنگ درزه دار
877
ارائه ي يك مدل تركيبي داده كاوي در حوزه ي قطعات يدكي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در شركت مورد مطالعه
878
ارائه ي يك مدل جديد براي نمايش موتيف بر اساس نظريه كدگذاري
879
ارائه ي يك مدل رفتاري براي خاك هاي مخلوط ماسه اي-رسي
880
ارائه ي يك مدل رياضي پويا براي سيستم هاي توليد سلولي با درنظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و انساني
881
ارائه ي يك مدل شبيه سازي به منظور بهينه سازي شاخص هاي عملكردي سيستم بارگيري و حمل محصولات كارخانه ذوب آهن اصفهان
882
ارائه ي يك مدل غير قطعي قيمت‌گذاري چند دوره‌اي در لجستيك معكوس در شرايط تمايز ميان كالاي نو و باز توليد شده با رويكرد مديريت درآمد
883
ارائه ي يك مدل كارا براي حل مسأله ي تعيين اندازه ي دسته ي توليد با محدوديت ظرفيت
884
ارائه ي يك مدل كنترل موجودي بهينه براي اقلام فاسدشدني با در نظر گرفتن دوره هاي بازپرسي احتمالي، افزايش معلوم قيمت و محدوديت ظرفيت انبار
885
ارائه ي يك مدل محاسباتي براي نگرش
886
ارائه ي يك مدل مكان يابي تخصيص براي يك زنجيرهي تأمين - با حلقه ي بسته با هدف افزايش سود و كاهش صدمات زيست محيطي
887
ارائه ي يك مدل موجودي يكپارچه شده تحت رويكرد مديريت موجودي توسط فروشنده با لحاظ نمودن اقلام فساد پذير و بهبود پذير
888
ارائه ي يك مدل يكپارچه ي پوياي مكان يابي انبار و مسيريابي براي يك سيستم توزيع چند محصولي فسادپذير تحت عدم قطعيت (مطالعه ي موردي: شركت كاله)
889
ارائه ي يك معماري بهبود يافته بي كاستي براي جمع كننده هاي پيشوندي
890
ارائه ي يك معماري مبتني بر تركيب باس و شبكه روي تراشه جهت سيستم هاي روي تراشه و توسعه ي الگوريتم نگاشت و مسير يابي در آن
891
ارائه ي يك معيار شباهت براي الگوهاي دنباله اي
892
ارائه يك استراتژي تركيب براي مديريت سبد سهام در بازار بورس تهران
893
ارائه يك الگو جهت اندازه گيري قيمت تمام‌شده به‌روز در يك واحد صنعتي بر پايه حسابداري تورمي
894
ارائه يك الگوريتم ابتكاري براي مساله زمان بندي پروژه با هدف ماكزيمم كردن خالص ارزش فعلي
895
ارائه يك الگوريتم ابتكاري پيشنهادي جهت انتخاب ويژگي
896
ارائه يك الگوريتم انطباق روي نقشه با استفاده از منطق فازي
897
ارائه يك الگوريتم براي شناسايي چهره با استفاده از نمايش تنك در داده هاي عظيم
898
ارائه يك الگوريتم برنامه‌نويسي شبكه‌اي براي تصميم‌گيري در محيط‌هاي قطعي و غيرقطعي
899
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته براي مسئله يافتن موتيف
900
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته زمانبندي هماهنگ در سيستم LTE-A
901
ارائه يك الگوريتم بهبود يافته كشف تقلب در مخابرات با استفاده از پردازش پيشينه جزئيات تماس
902
ارائه يك الگوريتم بهبوديافته براي يافتن گره هاي مرزي در شبكه هاي حس گر بي سيم
903
ارائه يك الگوريتم بي درنگ جهت تشخيص خواب آلودگي راننده بر اساس اطلاعات چشم و ECU
904
ارائه يك الگوريتم پنهان¬نگاري با ظرفيت بالا در تصوير
905
ارائه يك الگوريتم پوياي تكرار شئ در پايگاه‌داده‌هاي توزيع‌ شده
906
ارائه يك الگوريتم تركيبي از مخابرات بازتابي و مرسوم با قابليت برداشت انرژي براي بيشينه‌سازي تعداد بيت‌هاي ارسالي براي اينترنت اشياء
907
ارائه يك الگوريتم تركيبي براي حل مسائل چند پاسخي با رويكرد تابع مطلوبيت و در نظر گرفتن تاثير مكان و پراكندگي پاسخ ها در محيط فازي
908
ارائه يك الگوريتم تكاملي چند هدفه خوشه بندي براي شبكه هاي موردي وسايل نقليه
909
ارائه يك الگوريتم تكاملي روي - خط (LINE - ON) و كاربرد آن در مسائل بهينه سازي و كنترل
910
ارائه يك الگوريتم توازن بار جهت افزايش كارايي در محيط ابر
911
ارائه يك الگوريتم توزيع بار به كمك الگوريتم كنترل پذيرش پايانه اي به منظور بهبود مديريت ترافيك
912
ارائه يك الگوريتم توزيع شده جديد جهت تسهيم طيف در شبكه هاي اقتضايي خودرويي راديوشناختگر
913
ارائه يك الگوريتم توصيه‌گر مقياس پذير
914
ارائه يك الگوريتم جايابي آگاه از تغيير پذيري ساخت براي كاهش توان نشتي در FPGA ها
915
ارائه يك الگوريتم جديد براي تسهيم طيف مشاركتي در شبك ههاي راديو شناختگر
916
ارائه يك الگوريتم جديد براي رله هاي ديجيتال ديسانس
917
ارائه يك الگوريتم جديد براي سيستم هاي يكپارچه نوزيع شده قابل ايمن بااستفاده از مكانيزمهاي داده كاوي
918
ارائه يك الگوريتم جديد براي مدير منبع و ارزيابي آن با هدف بهبود كيفيت سرويس در سيستمهاي VOIP
919
ارائه يك الگوريتم جديد براي مسائل مسير يابي
920
ارائه يك الگوريتم جديد براي مكان يابي دقيق عيب در خطوط انتقال و پياده سازي آن
921
ارائه يك الگوريتم جديد جهت بهينه سازي فرآيند شكافت هيدروليكي در چاه هاي گازي با استفاده از هوش مصنوعي
922
ارائه يك الگوريتم جديد در سيستم هاي چند گانگي مشاركتي مبتني بر رله افزايشي
923
ارائه يك الگوريتم جديد مديريت ترافيك در شبكه هاي نسل آتي به منظور بهبود كيفيت سرويس
924
ارائه يك الگوريتم جديدبراي حل مسائل برنامه ريزي خطي
925
ارائه يك الگوريتم جهت تكميل ويدئو براي حذف زيرنويس
926
ارائه يك الگوريتم خواب و بيداري مبتني بر خوشه بندي براي صرفه جويي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
927
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي جديد براي افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
928
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي مبتني بر چگالي همپوشان براي استخراج شبكه تنظيمي ژني از داده هاي ميكروآرايه
929
ارائه يك الگوريتم در استخراج شاخص هاي عملكردي بطن راست قلبي با استفاده از تصاوير ام آر آي قلب و عروق
930
ارائه يك الگوريتم رمزنگاري تصوير رنگي با استفاده از سيستم هاي آشوب
931
ارائه يك الگوريتم رهگيري هدف پويا بر اساس پيش بيني در شبكه حسگر بي سيم
932
ارائه يك الگوريتم رياضي جهت تجزيه پتري‌نت با استفاده از ماتريس تلاقي
933
ارائه يك الگوريتم زمان بندي توان آگاه درمحاسبات ابري بر اساس تطبيق فركانس پردازنده ماشين مجازي با شرايط محيط زمان اجرا
934
ارائه يك الگوريتم زمان بندي چندپردازنده اي براي پروسس هاي
935
ارائه يك الگوريتم زمان‌بندي بهينه با كارايي بالا به‌منظور كاهش توقف و مهاجرت وظايف ميان پردازنده‌ها در سامانه‌هاي بي‌درنگ چند پردازنده‌اي
936
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي انتخاب منابع دسته اي لوله اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
937
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي توزيع درخواست ها در گريد
938
ارائه يك الگوريتم زمانبندي براي توزيع درخواستها در گريد
939
ارائه يك الگوريتم ژنتيك براي حل طراحي اوليه شبكه سلولي موبايل
940
ارائه يك الگوريتم فراابتكاري براي حل مسائل بهينه سازيhard - NP با الگوگيري از فرايند جريان آب باران
941
ارائه يك الگوريتم فرامكاشفه اي موازي براي مسئله بسته بندي برداري.
942
ارائه يك الگوريتم كارآمد براي بازي THink & Play
943
ارائه يك الگوريتم كارآمد به منظور همبسته سازي هشدارهاي IDS و با هدف كشف سناريوهاي جديد حمله
944
ارائه يك الگوريتم كشف وب سرويس با رويكرد آگاه به زمينه و شبكه اجتماعي و تخصصي
945
ارائه يك الگوريتم كلاس بندي كارا براي حل مساله شناسايي كاربران براساس رفتارشان در وب
946
ارائه يك الگوريتم مبتني بر جمع تجمعي غيرپارامتري جهت آشكار سازي حملات انكار سرويس در زير سيستمهاي چندرسانه اي مبتني بر IP
947
ارائه يك الگوريتم مبتني بر خوشه بندي براي تشخيص ناهنجاريهاي اطلاعاتي با استفاده از داده كاوي روي Grid
948
ارائه يك الگوريتم مبتني بر كيفيت سرويس براي محدود كردن تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم
949
ارائه يك الگوريتم متاهيوريستيك براي مساله ي طراحي چيدمان چند طبقه با چند تابع هدف در ستونهاي انعطاف پذير با مكان يابي همزمان آسانسورها
950
ارائه يك الگوريتم مسير يابي هوشمند مبتني بر مدل مخچه در شبكه هاي كامپيوتري
951
ارائه يك الگوريتم مسيريابي اجتناب از بن بست تطبيقي در شبكه ‏روي تراشه
952
ارائه يك الگوريتم مسيريابي جديد در شبكه هاي حسگر از طريق خوشه بندي لايه اي نامساوي
953
ارائه يك الگوريتم مسيريابي جديد در شبكه هاي رله بي سيم
954
ارائه يك الگوريتم مسيريابي حرارت آگاه براي شبكه بر تراشه هاي سه بعدي
955
ارائه يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر ژنتيك براي كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگربي سيم
956
ارائه يك الگوريتم مسيريابي موثر جهت بهبود كيفيت سرويس صدا روي شبكه هاي IP
957
ارائه يك الگوريتم مسيريابي وفق پذير جزئي با كارايي بالا براي شبكه بر تراشه سه‌بعدي
958
ارائه يك الگوريتم مقياس پذير خوشه بندي جريان داده در چارچوب نگاشت كاهش
959
ارائه يك الگوريتم مناسب براي تنظيم پارامترهاي يك مدل رابطه اي فازي از نوع جي-نرمال و اجراي نرم افزاري آن براي يك مثال كاربردي
960
ارائه يك الگوريتم موازي براي بهبود كيفيت الگوريتم هاي ضبط حركت به كمك واحد پردازش گرافيكي
961
ارائه يك الگوريتم نزديكترين همسايگان هارمونيك موزون براي دسته بندي دوگروهي
962
ارائه يك الگوريتم نزديكترين همسايگان هارمونيك موزون براي دسته بندي دوگروهي
963
ارائه يك الگوريتم نيمه متمركز انتخاب سرخوشه به منظور رهگيري هدف در شبكه گريد حسگر بي سيم
964
ارائه يك الگوريتم همجوشي اطلاعات بر روي گراف¬هاي متني بر مبناي پرس¬وجوي كاربر
965
ارائه يك الگوريتم همجوشي داده مقياس‌پذير بر روي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از خلاصه‌سازي گراف
966
ارائه يك الگوريتم هوشمند تركيبي بر مبناي شبكه عصبي جهت انتخاب پرتفوي بهينه با بازده هاي فازي
967
ارائه يك الگوريتم وفقي خطي و كاربرد آن در يك فيلتر اكتيو قدرت
968
ارائه يك الگوريتم يادگيرنده براي تصميم گيري مبتني بر استدلال و قواعد منطقي
969
ارائه يك الگوريتم يادگيري پيوند مبتني بر آشفتگي وكاربرد آن در بهينه سازي كنترلكننده ي موتور هوايي
970
ارائه يك الگوريتم يادگيري عميق با رويكرد نيمه نظارتي براي تشخيص ناهنجاري
971
ارائه يك الگوريتم يادگيري ماشين براساس تئوري خودآگاهي فضاي كاري سراسري
972
ارائه يك الگوي اقتصادسنجي مناسب براي رتبه‌بندي اعتباري مشتريان حقوقي بانك‌هاي تجاري با استفاده از قواعد دسته‌بندي فازي﴿مطالعه موردي يك بانك تجاري﴾
973
ارائه يك الگوي اقتصادي براي سازوكارهاي حفاظت از حقوق مالكيت: مطالعه موردي كشور ايران
974
ارائه يك الگوي تصميم صگيري مجازي درارزيابي ومديريت دفاتروسازمان صهاي مجازي ايران با بكارگيري مدل ، .Olive Gassmann and Maximilian von Zedtwitz
975
ارائه يك الگوي تصميم گيري گروهي با متغيرهاي كلامي براي رتبه بندي الزامات فني محصول با رويكرد مشتريمداري
976
ارائه يك الگوي راهبردي جهت ساماندهي مشاغل آلاينده و مزاحم شهري
977
ارائه يك الگوي سيستمي براي اثرات اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها بر توسعه
978
ارائه يك الگوي سيستمي براي مطالعه تاثيرات آموزش عالي بر توسعه
979
ارائه يك الگوي شبكه عصبي براي تخمين روابط هزينه فعاليت در بودجه ريزي برمبناي عملكرددر دانشگاه دولتي هرمزگان
980
ارائه يك الگوي شبيه‌سازي-بهينه‌سازي به‌منظور تعيين بهترين راهكارهاي مديريتي براي حفاظت منابع آب و خاك آبخيز (مطالعه موردي : حوزه آبخيز قره‌ سو استان گلستان)
981
ارائه يك الگوي طراحي براي بهبود كنترل دسترسي در نرم افزارهاي تحت وب
982
ارائه يك الگوي مناسب جهت بررسي اقتصادي، مالي و بازاريابي يك واحد توليد كننده چاي
983
ارائه يك برنامه ريزي كارا و بهينه جهت توليد و توزيع فرآورده¬هاي خوني پلاكت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان تسهيلات پشتيبان براي توليد (مطالعه موردي: شهر تهران)
984
ارائه يك بستر انعطاف پذير براي طراحي سامانه هاي نهفته بي درنگ دستيار راننده
985
ارائه يك بسته نرم افزازي براي پيش بيني خواص ترموديناميكي گازهاي ترش
986
ارائه يك پروتكل انرژي آگاه براي جمع ‌آوري داده‌ها به كمك AUV در شبكه‌هاي حسگر زيرآبي
987
ارائه يك پروتكل بهبود يافته لايه انتقال براي سيستم هاي نظارتي بي سيم
988
ارائه يك پروتكل تشخيص هويت با استفاده از كارت هاي هوشمند بر اساس الگوهاي بيومتريكي انسان
989
ارائه يك پروتكل جديد براي شبكه هاي حسگر در زير آب با استفاده از الگوريتم هاي سيستم فازي و قورباغه و گرانش ذرات
990
ارائه يك پروتكل جديد مبتني بر الگوريتم رمزنگاري هيل جهت انتقال امن پيامك در بستر شبكه تلفن همراه
991
ارائه يك پروتكل جهت به¬كارگيري چك الكترونيكي در كشور
992
ارائه يك پروتكل جهت به¬كارگيري چك الكترونيكي در كشور
993
ارائه يك پروتكل شتاب دهنده TCP براي لينك ماهواره
994
ارائه يك پروتكل كم تأخير شبكه لايه انتقال براي برنامه‌هاي موازي سطح بالا در مراكز داده با سخت‌افزار معمولي
995
ارائه يك پروتكل مسير يابي آگاه از انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از تابع هزينه چند معياره
996
ارائه يك پروتكل مسيريابي فرصت طلبانه آگاه از انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم راديو شناختگر
997
ارائه يك پروتكل مسيريابي كارا براي شبكه هاي بين خودرويي
998
ارائه يك پياده سازي عمومي براي درخت تصميم گيري ID3
999
ارائه يك تابع كمك تصميم گير براي كشف كلاهبرداري با تركيب قوانين مبتني بر توان و الگوريتم هاي طبقه بندي
1000
ارائه يك تابع هزينه در فضاي عدم قطعيت از طريق قطع پوانكاره در تخمين پارامترهاي مدل سيستمهاي پيچيده
بازگشت