<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه يك متدولوژي جهت پياده سازي چابكي در توليد
2
ارائه يك متدولوژي جهت تعيين سهم انواع وسايل نقليه حمل و نقل همگاني مسافر درون شهري با توجه به هزينه تمام شده سفر
3
ارائه يك متدولوژي چابك مبتني بر روش توسعه مدل محور با استفاده از مدل فرايند مهندسي نيازمندي‌ها براي توسعه نرم افزارهاي تلفن همراه
4
ارائه يك متدولوژي قيمت تمام شده و بهينه سازي توليد در شركت صنايع ريخته گري ايران (I.C.I)
5
ارائه يك متدولوژي كاربردي مهندسي مجدد براي سازمانهاي ايراني
6
ارائه يك متولوژي در سيستم هاي اطلاعاتي مديريت جهت كنترل و مديريت پروژه هاي تحقيقاتي در مراكز پژوهشي و انجام يك نمونه
7
ارائه يك مدار تكثيرناپذير فيزيكي تركيبي
8
ارائه يك مدل چرخه حيات مشتري براي بخش بندي مشتريان -با رويكرد داده كاوي
9
ارائه يك مدل آماري براي برآورد تقاضاي مصرف برق در كشور به روش اقتصاد سنجي پيشرفته ﴿ريشه واحد و هم جمعي﴾ و مقايسه آن با روش سنتي
10
ارائه يك مدل آماري براي پيش بيني بودجه شهرداريها و كاربرد آن در شهرداري تهران
11
ارائه يك مدل آماري براي تعيين عوامل موثر در افزايش كيفيت گرانول پي .وي.سي . در يك واحد توليدي
12
ارائه يك مدل آماري جهت اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد(TFP) و بررسي تأثير شاخصهاي جزيي عملكرد بر آن (انجام مطالعه موردي در صنعت نفت)
13
ارائه يك مدل آماري جهت اندازه گيري و برنامه ريزي بهبود بهره وري در صنايع چرم كشور و كاربرد آن در شركت توليدي خزر خز
14
ارائه يك مدل اجرايي براي اجراي T.P.Mدر صنايع (مطالعه موردي: شركت توليدي پيستون ايران )
15
ارائه يك مدل ارزيابي رضايت مشتريان براي شركت هاي آب و فاضلاب (مطالعه موردي شركت آب و فاضلاب استان همدان )
16
ارائه يك مدل ارزيابي عملكرد براي شركت هاي دارويي (مطالعه موردي: داروسازي دكتر عبيدي)
17
ارائه يك مدل ارزيابي قابليت اطمينان مبتني بر شبكه هاي گرت در زنجيره تأمين
18
ارائه يك مدل استخراج ويژگي مخلوط احتمالاتي مبتني بر روش تحليل همبستگي هاي پايه دو بعدي
19
ارائه يك مدل استراتژي صنعتي براي منطقه ويژه انزلي جهت احياء بندرانزلي به مشابه پل ارتباطي اروپا
20
ارائه يك مدل استراتژيك دانايي محور براي مديريت ارتباطات مشتري
21
ارائه يك مدل استراتژيك در پياده سازي مديريت روابط مشتري (CRM) در يك بنگاه اقتصادي داخلي
22
ارائه يك مدل استوار برنامه‌ريزي توليد با استفاده از استراتژي تعويق با در نظر گرفتن ملاحظات زيست‌محيطي
23
ارائه يك مدل استوار چندهدفه براي مساله برنامه ريزي شناورهاي پشتيباني تاسيسات دريايي
24
ارائه يك مدل استوار در زنجيره تامين حلقه بسته پايدار با درنظر گرفتن ريسك اختلال
25
ارائه يك مدل استوار مكان يابي مسيريابي وسائط نقليه چند بخشي در بحران و حل آن با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري تركيبي جستجوي همسايگي بزرگ تطبيقي
26
ارائه يك مدل اطلاعاتي جهت پايش و توزيع بهينه توان راكتيو در شبكه هوشمند
27
ارائه يك مدل اعتماد براي شبكه‌ي اجتماعي اينترنت اشياء
28
ارائه يك مدل اعتماد و شهرت حساس به زمينه در محاسبات ابري
29
ارائه يك مدل اعتماد و شهرت حساس به زمينه مبتني بر آنتولوژي
30
ارائه يك مدل اقتصادسنجي مناسب براي رتبه¬بندي ريسك اعتباري مشتريان مؤسسات مالي و اعتباري
31
ارائه يك مدل اقتصادي براي بازار برق
32
ارائه يك مدل انتخاب تامين كننده با در نظر گرفتن منافع همزمان خريدار و تامين كننده
33
ارائه يك مدل انتقال حرارت گذراي موتور
34
ارائه يك مدل بازي ديفرانسيلي در رقابت بين برندهاي اصلي و فرعي براي تعيين راهبرد قيمت¬گذاري و تبليغات بهينه
35
ارائه يك مدل بر مبناي روش هاي داده كاوي وتكنيك هاي يادگيري ماشين جهت تخمين نقطه اشتعال مخلوط ها
36
ارائه يك مدل براي استقرار نظام مديريت كيفيت فراگير در موسسات آموزشي
37
ارائه يك مدل براي بهبود مديريت امنيت دارايي‌هاي اطلاعاتي سازمان در سيستم مديريت امنيت اطلاعات ادارات دولتي شهر كرمان
38
ارائه يك مدل براي پيش بيني بررسي پايداري ديواره چاه تحت شرايط عدم قطعيت با رويكرد مونت كارلو
39
ارائه يك مدل براي توسعه GIS كاربر محور با رويكرد معمارب سرويس گرا
40
ارائه يك مدل براي توسعه فروشگاههاي زنجيره اي
41
ارائه يك مدل براي حل مسئله زمانبندي فرود هواژيما با محدوديت عدم دسترس ژذيري به باند با استفاده از يك روش ابتكاري
42
ارائه يك مدل براي دسته بندي كالاهاي برگشتي و تعيين بهينه مدت وارانتي
43
ارائه يك مدل براي ذخيره‌سازي امن داده‌ها در ابر
44
ارائه يك مدل براي زنجيره تامين معكوس / رو به جلو با استفاده از انواع وسيله حمل و نقل براي محصولات داراي طول عمر كوتاه
45
ارائه يك مدل براي مسئله مكان يابي- مسير يابي با توجه به مصرف سوخت و حل آن به روش فراابتكاري
46
ارائه يك مدل برنامه ريزي اصلي براي زنجيره تأمين شير و محصولات لبني در شرايط عدم قطعيت مطالعه موردي: شركت صنايع شير ايران، پگاه
47
ارائه يك مدل برنامه ريزي توليد توزيع يكپارچه با در نظر گرفتن انبارهاي مشاركتي
48
اراِِِِئه يك مدل برنامه ريزي توليد جامع در صنايع فرآيندي با در نظرگرفتن شرايط احتمالي
49
ارائه يك مدل برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليد مجازي ( مطالعه موردي : توليد رب گوجه)
50
ارائه يك مدل برنامه ريزي چند هدفه براي زمانبندي شيفت كاري پرستاران با ملاحظات ارگونومي ؛ مطالعه موردي
51
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي براي تعيين تأمين كنندگان صنعت پوشاك و تخصيص سفارش با در نظر گرفتن مسئوليت اجتماعي
52
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي جهت هماهنگي فعاليت هاي لجستيك پروژه هاي ساخت و ساز مطالعه موردي: يك پروژه ساختماني
53
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي چند محصولي توسعه يافته در مساله برنامه ريزي و زمان بندي پيشرفته
54
ارائه يك مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه با رويكرد تحليل پوششي داده ها جهت ادغام شعب ناكاراي بانك
55
ارائه يك مدل برنامه ريزي عدد صحيح مختلط و روش حل براي طراحي چيدمان چند طبقه اي تسهيلات با استفاده از ستون هاي منعطف
56
ارائه يك مدل برنامه ريزي كاربردي سفارشات در خط بافندگي و مقدمات آن با اهداف چندگانه
57
ارائه يك مدل برنامه‌ريزي رياضي براي لجستيك بين‌الملل دريايي (واردات) تحت شرايط عدم قطعيت (مورد مطالعاتي: شركت فراسو)
58
ارائه يك مدل برنامه‌ريزي رياضي جهت ارتقاء سطح تكنولوژي آبياري زمين‌هاي كشاورزي (مطالعه موردي: زمين‌هاي كشاورزي استان قزوين)
59
ارائه يك مدل برنامه‌ريزي رياضي زمانبندي در شرايط عدم قطعيت جهت هماهنگ‌سازي زنجيره تأمين پروژه با رويكرد سيستم مديريت يكپارچگي مدلسازي اطلاعات ساختمان
60
ارائه يك مدل برنامه‌ريزي مختلط مناسب براي ايران
61
ارائه يك مدل برنامه¬ريزي احتمالي دو مرحله¬ايي جهت طراحي شبكه زنجيره تأمين محصولات كشاورزي فاسد شدني مطالعه موردي: شهرستان مريوان
62
ارائه يك مدل برنامهريزي بخشي- منطقهاي با رويكرد پايين به بالا
63
ارائه يك مدل برند براي كلينيك هاي درماني (مطالعه موردي)
64
ارائه يك مدل برون سپاري در لجستيك معكوس با استفاده قيمت گذاري و دو رويكرد تئوري بازيها و پويايي سيستم
65
ارائه يك مدل بهبود مديريت در صنايع ايران (با استفاده از تجارب كارآفريني )
66
ارائه يك مدل بهنگام براي كنترل بخش نهايي خط نورد گرم ورق
67
ارائه يك مدل بهينه استقرار سيستم مديريت يكپارچه ايمني بهداشتي و زيست محيطي(HSI) در صنعت
68
ارائه يك مدل بهينه براي استخراج نفت مطالعه موردي ايران
69
ارائه يك مدل بهينه سازي استوار جهت مقاوم سازي شبكه حمل و نقل با در نظر گرفتن ريسك اختلال عامدانه در آن (مطالعه موردي : شبكه ريلي)
70
ارائه يك مدل بهينه سازي با محدوديت هاي شانسي براي مديريت موجودي پلاكت هاي خون
71
ارائه يك مدل بهينه سازي براي طراحي شبكه لجستيك يكپارچه همراه با تعيين ظرفيت مراكز توليد مجدد
72
ارائه يك مدل بهينه سازي تخصيص منابع انساني در پروژه به منظور كاهش زمان و هزينه و افزايش سينرژي
73
ارائه يك مدل بهينه سازي تصادفي دومرحله اي براي برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك در مديريت پروژه
74
ارائه يك مدل بهينه سازي توزيع به منظور كاهش هزينه محصولات برگشتي شركت پگاه
75
ارائه يك مدل بهينه سازي توزيع به منظور كاهش هزينه محصولات برگشتي شركت پگاه
76
ارائه يك مدل بهينه سازي جمع آوري اقلام خوني در شبكه زنجيره تأمين پايدار انتقال خون با در نظر گرفتن جايگزيني فرآورده ها
77
ارائه يك مدل بهينه سازي جهت تعيين تصميمات طراحي شبكه حمل و نقل چند وجهي پايدار با در نظر گرفتن اختلالات
78
ارائه يك مدل بهينه سازي جهت مستحكم سازي تسهيلات كليدي در مقابل خرابكاري شبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت
79
ارائه يك مدل بهينه سازي دو سطحي طراحي شبكه حمل و نقل مواد خطرناك با تمركز بر شرايط عدم قطعيت
80
ارائه يك مدل بهينه سازي دوسطحي جهت زمان‌بندي سيستم نوبت‌دهي كلينيك هاي سرپايي
81
ارائه يك مدل بهينه سازي رياضي براي طراحي يك سيستم توليدي كفپوشهاي ماشيني با جريانات بازگشتي لجستيكي
82
ارائه يك مدل بهينه سازي فرا ابتكاري و استفاده آن در زمان بندي وظايف سيستم هاي ناهمگن
83
ارائه يك مدل بهينه‌سازي دوسطحي براي مديريت تأمين و سهميه‌بندي منابع كمياب سلامت: مطالعه موردي
84
ارائه يك مدل بهينه‌يابي براي تشخيص محل و شدت خرابي در سازه بر اساس پاسخ ديناميكي
85
ارائه يك مدل بهينه¬سازي استوار براي طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن انتقال عرضي و تحت شرايط اختلالات(مطالعه موردي:زنجيره تامين ظروف شيشه¬اي
86
ارائه يك مدل بهينه¬سازي دوسطحي تعيين تعادل در زنجيره تأمين مواد غذايي فاسدشدني: مطالعه موردي زنجيره عرضه ماهيان پرورشي گرم¬آبي در ايران
87
ارائه يك مدل بومي جهت رتبه بندي اعتبار مشتريان بانك هاي دولتي و خصوصي با استفاده از تكنيك هاي بانك هاي دولتي و خصوصي با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي و مديريت ارتباط با مشتري
88
ارائه يك مدل پاسخ در بازاريابي مستقيم بر مبناي پيش‏پردازش داده‏ها و روش‏هاي تركيبيِ داده‏كاوي
89
ارائه يك مدل پيش بيني رفتار خريد مشتريان با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
90
ارائه يك مدل پيشنهاد دهنده سرويس زيرساخت در محاسبات ابري بر اساس نوع و اندازه كاربرد درخواست مشتري
91
ارائه يك مدل پيشنهاددهنده جديد با تركيب سه رويكرد روش پالايش همكارانه پيشنهاد مبتني بر محتوا و تصفيه آماري
92
ارائه يك مدل پيشنهادي ‌برنامه‌ريزي توليد سلسله مراتبي دو سطحي براي شركت هاي توليد فولاد، مطالعه موردي : مجتمع فولاد مباركه اصفهان
93
ارائه يك مدل تئوري بازي براي حداكثر ساختن سود توليد كننده در بازي با بازار مسكن و ساير رقبا
94
ارائه يك مدل تئوري براي فوتوديناميك تراپي سرطان با استفاده از نقطه كوانتومي گرافين
95
ارائه يك مدل تئوري جهت تطبيق نتايج چاه آزمايي مخازن گاز ميعاني با استفاده از عبورپذيريهاي نسبي متاثر از سرعت
96
ارائه يك مدل تاخير براي تقاطعات بدون چراغ راهنمايي
97
ارائه يك مدل تحليل رفتار مرورگري براي تشخيص روبات‌هاي وب مخرب در حملات منع خدمت توزيعي
98
ارائه يك مدل تحليلي آماري براي زمان بندي پردازش مبتني بر منافع كاربر در محيط فراگير
99
ارائه يك مدل تحليلي انتقال صوت به داخل پوسته‌هاي استوانه‌اي كامپوزيتي جدار ضخيم
100
ارائه يك مدل تحليلي براي شبكه‌هاي ارتباطي در سيستم هاي ابر كلاستر ناهمگن
101
ارائه يك مدل تحليلي در انتقال صوت به بببداخل پوسته هاي استوانه اي كامپوزيت لايه اي تقويت شده
102
ارائه يك مدل تركيبي ANP، QFD, BGP جهت افزايش رضايت مندي مشتريان از محصولت سازمان با رويكرد فازي: مطالعه موردي: شركت مجموعه سازي توس
103
ارائه يك مدل تركيبي MCDM فازي جديد جهت تعيين بهترين تامين كننده زنجيره تامين در صنعت تهويه مطبوع (مورد كاوي: شركت هيوا صنعت)
104
ارائه يك مدل تركيبي MCDM فازي جديد جهت تعيين بهترين تامين كننده زنجيره تامين در صنعت تهويه مطبوع (مورد كاوي: شركت هيوا صنعت)
105
ارائه يك مدل تركيبي از تكنيك هاي داده كاوي براي تشخيص تقلب كارت هاي اعتباري با رويكرد حساس به هزينه
106
ارائه يك مدل تركيبي بر مبناي شبكه بيزي بهينه براي تخمين تلاش نرم افزار
107
ارائه يك مدل تركيبي به منظور ارزيابي ريسك هاي موجود در پروژه هاي اكتشاف منابع هيدروكربني
108
ارائه يك مدل تركيبي تصميم گيري چند معياره - چند هدفه به منظور اولويت بندي و انتخاب تامين كنندگان تجهيزات ناوگان ريلي
109
ارائه يك مدل تركيبي جديد از تحليل پوششي داده ها وبرنامه ريزي آرماني براي بهبود سنجش كارايي واحدهاي تصميم گيرنده(مطالعه موردي بانك هاي ايراني)
110
ارائه يك مدل تركيبي جهت ارزيابي عملكرد كاركنان شركت برق منطقه‌اي استان يزد
111
ارائه يك مدل تركيبي چند معياره – چندهدفه به‌منظور اولويت‌بندي و انتخاب تأمين‌كنندگان ريل در راه‌آهن ج.ا.ايران و تخصيص سفارش به آن‌ها
112
ارائه يك مدل تركيبي حمل و نقل و سرمايه گذاري استوار در بازارهاي نفتي تحت ريسك اختلال عرضه زماني
113
ارائه يك مدل ترموديناميكي جهت پيش بيني رسوب آسفالتين ها
114
ارائه يك مدل ترموديناميكي مناسب براي تعادل هاي جامد - مايع در محلول هاي پلميري
115
ارائه يك مدل ترموديناميكي مناسب براي محلول هاي پليمري
116
ارائه يك مدل ترموديناميكي مناسب جهت مدلسازي فرآيند توليد سوخت زيستي از زيست توده ﴿بيومس﴾
117
ارائه يك مدل تسطيح تركيبي زمانبندي سيستم هاي توليدي بر اساس JIT در حالت عدم قطعيت
118
ارائه يك مدل تشكيل سلول توليدي در محيط توليد
119
ارائه يك مدل تشكيل سلول توليدي در محيط توليد ناب
120
ارائه يك مدل تصادفي براي سيستم چند رده¬اي موجودي انبار با استفاده از روش قيد– حالت
121
ارائه يك مدل تصميم گيري براي تعيين نوع و خصوصيات روش پرداخت مناسب در معامله الكترونيكي مبتني بر حداكثرسازي اعتماد در خريدار و فروشنده
122
ارائه يك مدل تصميم گيري براي جايگزيني ماشين آلات بافندگي
123
ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره به منظور اولويت بندي اقلام موجودي؛ مطالعه موردي اداره كل نيروي كشش راه آهن ج.ا.ايران
124
ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با روش برنامه ريزي آرماني چند انتخابه
125
ارائه يك مدل تصميم گيري در پروژه هاي توام با عدم قطعيت با رويكرد اختيار معامله واقعي (در پروژه هاي فناوري اطلاعات)
126
ارائه يك مدل تطبيق پذير براي نمايش اخبار براساس علائق كاربر
127
ارائه يك مدل تعالي سازماني بر مبناي عدالت
128
ارائه يك مدل تعالي سازماني بر مبناي عدالت ﴿ شناخت . تحليل و دسته بندي رويكردهاي بررسي مسائل سازماني و طراحي الگوي برتر حول محور عدالت ﴾ در راستاي ارتقاء وضعيت عدالت در سازمان
129
ارائه يك مدل تلفيقي از تحليل SWOT ، به منظور تحليل استراتژيك مشتري محور
130
ارائه يك مدل تلفيقي براي تعيين توزيع دما و غلظت ها در شعله هاي ديفيوژني مغشوش قائم
131
ارائه يك مدل تلفيقي بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه محور؛ مطالعه موردي: سازمان بنادر و دريانوردي
132
ارائه يك مدل تلفيقي به منظو ارزيابي فعاليتهاي فرهنگي- اجتماعي دانشگاه‌هاي دولتي ج.ا.ا
133
ارائه يك مدل توزيع براي كالاهاي فسادپذيردر حالت چندمحصولي در زنجيره تأمين يك شركت پخش مواد غذايي
134
ارائه يك مدل توزيع شده قوانين انجمني براي داده كاوي در داده هاي حجيم
135
ارائه يك مدل توصيه گر آگاه به زمينه مبتني بر رفتار پيمايشي كاربر
136
ارائه يك مدل جامع از ستون مهره انسان جهت بررسي نيروهاي وارد بر ديسك بين مهره اي كمر
137
ارائه يك مدل جامع براي طراحي سيستم‏هاي فازي نوع دو فاصله‏اي و كاربرد آن در جداسازي گوگرد درصنايع فولاد
138
ارائه يك مدل جايابي تسهيلات در حوزه توليد و توزيع زنجيره تامين با در نظر گرفتن حمل و نقل، موجودي و محدوديت ظرفيت
139
ارائه يك مدل جديد Dumping و حل آن با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
140
ارائه يك مدل جديد براي انتخاب الگوي جريان داده و اطلاعات در زنجيره تامين با مد سفارشي سازي
141
ارائه يك مدل جديد براي انتخاب سبد سرمايه گذاري با رويكرد بنيادين .
142
ارائه يك مدل جديد براي پيشگويي كشش سطحي مايعات
143
ارائه يك مدل جديد براي تماس مكانيكي و كاربرد آن در تماس آلياژهاي حافظه دار
144
ارائه يك مدل جديد براي حفظ حريم خصوصي در محيط محاسبات فراگير
145
ارائه يك مدل جديد براي مسئله لجستيك معكوس با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي در حالت برگشت هاي وابسته به فاصله
146
ارائه يك مدل جديد براي مقابله با حمله فيشينگ
147
ارائه يك مدل جديد براي مكان يابي- مسيريابي لجستيكي امداد در مواقع زلزله تحت شرايط محيط فازي
148
ارائه يك مدل جديد جايابي و تخصيص در محيط غيرقطعي
149
ارائه يك مدل جديد چند هدفه فازي براي تخصيص سفارش به تأمين كنندگان با در نظر گرفتن تخفيف و كمبود
150
ارائه يك مدل جديد چند هدفه فازي براي تخصيص سفارش به تأمين كنندگان با در نظر گرفتن تخفيف و كمبود
151
ارائه يك مدل جديد چندهدفه جهت انتخاب تأمين‌كننده بر‌مبناي قابليت اطمينان
152
ارائه يك مدل جديد غير قطعي براي سيستم موجودي تورمي دو معياره تحت سناريو هاي مختلف بازرسي براي اقلام فاسد شدني
153
ارائه يك مدل جريان دو فازي براي كانال داغ راكتور VVER بوشهر و بررسي عوامل مختلف بر حاشيه ايمني كانال
154
ارائه يك مدل جهت ارزيابس پايداري تامبن كنندگان زنجيره تامين (مطالعه موردي)
155
ارائه يك مدل جهت ارزيابي اعتباري مشتريان حقوقي بانك‌ها (مطالعه موردي بانك شهر)
156
ارائه يك مدل جهت انتخاب روش مناسب تامين مالي پروژه ها
157
ارائه يك مدل جهت اندازه گيري، ارزيابي در بسته بندي عملكرد مالي شركتهاي آب و فاضلاب شهري
158
ارائه يك مدل جهت پيكره بندي زنجيره عرضه بارويكردكمينه نمودن هزينه هاي موجودي
159
ارائه يك مدل جهت تطابق توانمندي هاي فارغ التحصيلان رشته مديريت اجرايي با نيازمنديهاي حرفه اي بازار كار ايران
160
ارائه يك مدل جهت زمانبندي سيستم توليد كارگاهي انعطاف ژذير در شرايط فازي
161
ارائه يك مدل جهت شناسايي متغيرهاي موثر برندسازي شهري و به كارگيري آن جهت توسعه درآمدزايي شهرداري ها (مورد مطالعاتي شهرداري تهران)
162
ارائه يك مدل جهت يافتن زمان بهينه مسدودي خط جهت عمليات تعمير ونگهداري
163
ارائه يك مدل چند ‌هدفه مديريت موجودي فروشنده دريك زنجيره تأمين سه ‌سطحي بادرنظرگرفتن تقاضاهاي احتمالي
164
ارائه يك مدل چند دوره اي براي برنامه ريزي كلان در يك واحد صنعتي در صنعت نساجي
165
ارائه يك مدل چند هدفه - چند پروژه اي براي زمان بندي فعاليت ها در حالت محدوديت منابع
166
ارائه يك مدل چند هدفه احتمالي براي طراحي شبكه لجستيك مستقيم و معكوس با در نظر گرفتن امكان حمل مستقيم محصولات
167
ارائه يك مدل چند هدفه استوار جهت طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن اختلال تسهيلات
168
ارائه يك مدل چند هدفه براي انتخاب و زمان‏بندي پرتفوي پروژه‏هاي نفتي در بخش بالادستي
169
ارائه يك مدل چند هدفه به منظور مكان‌يابي تسهيلات پارك‌سوار در شبكه حمل‌ونقل شهري
170
ارائه يك مدل چند هدفه مكان يابي هاب براي طراحي شبكه زنجيره تأمين پايدار براساس تقسيم بندي مشتريان
171
ارائه يك مدل چند‌هدفه مكان‌يابي هاب ظرفيت‌دار با ارتباطات سلسله‌مراتبي بين گره‌ها و حل با الگوريتم‌ فراابتكاري
172
ارائه يك مدل چندهدفه احتمالي به منظورزمان‌بندي توليد كارگاهي بادرنظرگرفتن تقاضاي 9غيرقطعي
173
ارائه يك مدل چندهدفه با رويكرد بهينه سازي استوار در دوران پيش و پس از فاجعه تحت عدم قطعيت تقاضا و منابع
174
ارائه يك مدل چندهدفه براي حل مسائل زمانبندي پروژه تحت شرايط محدوديت منابع و انقطاع اجراي فعاليت
175
ارائه يك مدل چندهدفه به‌منظور طراحي شبكه زنجيره تأمين پايدار سوخت بايواتانول مبتني بر گياه سويچ گرس با در نظر گرفتن عدم قطعيت در ايران
176
ارائه يك مدل حال و انتقال با استفاده از اطلاعات ميداني و دانش تخصص در مراتع استپي استان اصفهان
177
ارائه يك مدل حال و انتقال با استفاده از اطلاعات ميداني و دانش تخصصي (مطالعه موردي: مراتع نيمه استپي غرب اصفهان)
178
ارائه يك مدل داده كاوي حوزه محور براي رده بندي بيماران سرطان روده بزرگ
179
ارائه يك مدل دو هدفه فازي براي بهينه سازي شبكه توزيع در زنجيره تامين سه سطحي با رويكردهاي چند كالايي و تخفيف قيمت با به كار گيري الگوريتم NSGA-II ( مطالعه موردي : زنجيره تامين گوشت )
180
ارائه يك مدل دوسطحي جهت تعيين تصميمات مكان‌يابي تسهيلات خدمات فوريت‌هاي پزشكي با در نظر گرفتن محدوديت بودجه
181
ارائه يك مدل دوفازي براي جريان رو به پايين در يك كانال داغ
182
ارائه يك مدل ديناميك براي بررسي اثرات سياست هاي يارانه اي بر رشد اقتصادي و نرخ تورم
183
ارائه يك مدل ديناميك براي تعيين ظرفيت بهينه انبار با استفاده از مدل سازي صف و تكنيك اولويت بندي فازي
184
ارائه يك مدل رفتاري از بيماري ميگرن با در نظر گرفتن تعاملات عصبي مرتبط
185
اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري پايدار از آبخان هاي مشترك با استفاده از تئوري بازيهاي فازي
186
ارائه يك مدل رگرسيون براي تعيين CBR براساس مشخصات فيزيكي خاك
187
ارائه يك مدل رياضي براي پلاسما فريزر غشايي و بررسي نتايج آزمايشات بامدل ارائه شده
188
ارائه يك مدل رياضي براي پيش بيني وضعيت جريان و توپوگرافي بستر در محل پل ها
189
ارائه يك مدل رياضي براي پيش بيني وضعيت رژيم در رودخانه ها
190
ارائه يك مدل رياضي براي زمانبندي وسايل نقليه در سيستم هاي انبار متقاطع چندگانه
191
ارائه يك مدل رياضي براي زمانبندي وسايل نقليه در سيستم هاي انبار متقاطع چندگانه
192
ارائه يك مدل رياضي براي قيمت گذاري و تعيين اندازه انباشته براي كالاهاي فساد پذير با درنظر گرفتن سياست هاي تخفيف
193
ارائه يك مدل رياضي براي مديريت موجودي قطعات يدكي چند جزئي با در نظر گرفتن اشتراك كامل و ناكامل موجودي
194
ارائه يك مدل رياضي براي مسئله زمان‌بندي پروژه و سفارش مواد با ملاحظات پايداري
195
ارائه يك مدل رياضي به منظور حداقل كردن مجموع هزينه هاي حمل و نقل و نگهداري موجودي در يك زنجيره تامين دو سطحي مطالعه موردي صنايع غذايي چلچله ايساتيس
196
ارائه يك مدل رياضي جديد براي تجزيه ماتريس شدت در پرتودرماني با شدت تعديليافته (IMRT)
197
ارائه يك مدل رياضي چند هدفه براي بهينه سازي همزمان تشكيل سلول، چيدمان سلولي و زمانبندي عمليات
198
ارائه يك مدل رياضي خطي براي بهينه سازي مكان دكل هاي خشكي با استفاده از رويكرد مسئله چند گزينه اي با در نظر گرفتن حداقل سرمايه گذاري
199
ارائه يك مدل رياضي هماهنگي زنجيره تأمين سلول خورشيدي با در نظر گرفتن دخالت دولت
200
ارائه يك مدل رياضي و يك روش حل جديد براي مساله تعيين اندازه اقتصادي و زمان بندي انباشته ها در سيستم هاي توليدي جريان كارگاهي با راه اندازي وابسته به توالي
201
ارائه يك مدل رياضي، براي بهينه¬سازي رفتار مالي زنجيره¬تامين توليد-توزيع (دو سطحي)، در تعيين سطح موجودي انبار “ مطالعه موردي: شركت فولاد خوزستان
202
ارائه يك مدل زبان جهت مرزبندي كلمات فارسي و تصحيح خطاهاي احتمالي در دنباله اي از واجهاي گفتاري
203
ارائه يك مدل زبان جهت مرزبندي كلمات فارسي وتصحيح خطاهاي احتمالي در دنباله اي از واجهاي گفتاري
204
ارائه يك مدل زباني مناسب جهت بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
205
ارائه يك مدل زنجيره تأمين استوار و كشسان تحت شرايط عدم‌قطعيت و ريسك اختلال
206
ارائه يك مدل زنجيره تأمين چند محصولي براي كالاهاي فسادپذير (مطالعه موردي: كارخانجات لبني استان كرمانشاه)
207
ارائه يك مدل زنجيره تامين با جريان هاي مستقيم و معكوس با پارامترهاي فازي
208
ارائه يك مدل سري‌زماني فازي دومتغيره بر اساس روابط منطق فازي و تقسيم‌بندي دوگانه فازي براي انجام پيش‌بيني‌هاي صنعتي و اقتصادي
209
ارائه يك مدل سه سطحي جهت طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري با رويكرد بهينه سازي ظرفيت ذخيره سيستم
210
ارائه يك مدل سه هدفه براي برنامه‌ريزي موجودي چند محصولي و چند دوره‌اي با محصولات جانشين داراي تقاضاي تصادفي
211
ارائه يك مدل سياست‌ گذاري انرژي‌ هاي تجديد پذير با رويكرد سيستم هاي پويا
212
ارائه يك مدل سيستم خبره براي شناسايي مسايل سازماني مورد مطالعاتي شركت آسيا سير ارس
213
ارائه يك مدل شبكه عصبي جهت پيش بيني مقدار تقاضاي مسافري در راه آهن ايران
214
ارائه يك مدل شبيه سازي براي سيستم لجستيك زنجيره تامين با رويكرد يكپارچه سازي سيستم لجستيك رو به جلو و سيستم لجستيك معكوس
215
ارائه يك مدل شبيه سازي جهت تعيين مقدار سفارش فراورده هاي خوني در زنجيره تأمين رو به جلو و رو به عقب در شرايط عدم قطعيت
216
ارائه يك مدل صوري مبتني بر هستي شناسي براي توصيف سيستم هاي اطلاعاتي
217
ارائه يك مدل صوري مبتني بر هستي شناسي براي توصيف سيستمهاي اطلاعاتي
218
ارائه يك مدل طبقه بندي كاربردي براي داده هاي نامتوازن پزشكي (سرطان)
219
ارائه يك مدل عددي جهت بررسي پديده هاي انتقال در روش بريجمن
220
ارائه يك مدل عددي ضمني براي پيش بيني الگوي جريان
221
ارائه يك مدل عضلاني-اسكلتي براي طراحي پروتز بهينه زير زانو با استفاده از روش تحليل انرژي
222
ارائه يك مدل عملياتي براي اندازه گيري بهره وري كل دريك سازمان بااستفاده از رهيافت AHP،مطالعه موردي: شركت پالايش نفت اصفهان
223
ارائه يك مدل عمومي براي سيستم هاي دانشگاهي براساس تكنولوژي هايموجوددروب معنايي وپياده سازي آن براي دانشگاه فرضي
224
ارائه يك مدل فازي FMEA مبتني بر هزينه
225
ارائه يك مدل فرآيند جديد جهت پردازش نيازمندي ها براي سيستم هاي حساس با تاكيد بر صحت سنجي و اعتبارسنجي
226
ارائه يك مدل كارا براي مديريت اعتماد مبتني بر محيط چند مستأجري
227
ارائه يك مدل كارا جهت تسهيلات اعتباري بانك هاي تجاري بر اساس مدل ماركوويتز
228
ارائه يك مدل كاراي استخراج و تدوين استراتژي ها مبتني بر تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره و منطق فازي
229
ارائه يك مدل كاربردي بازاريابي استراتژيك، براي شركت هاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي شركت مخابراتي نماد مشاوران ارتباط دنيا)
230
ارائه يك مدل كارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي شركت پتروشيمي بندرامام
231
ارائه يك مدل كامپيوتري براي سيلاب زني به بخشي از مخزن پايدار
232
ارائه يك مدل كمي انتخاب تأمين كننده بادرنظرگرفتن استرات‍ژيهاي همكاري ميان تأمين كنندگان
233
ارائه يك مدل كمي براي انتخاب تامين‌كننده در زنجيره تامين– يك خريدار و چند تامين‌كننده
234
ارائه يك مدل كمي برون سپاري با در نظر گرفتن هزينه پنهان وابستگي بين قطعات ﴿مطالعه موردي: ساخت كمپرسور پكيج CNG)
235
ارائه يك مدل كمينه براي پتانسيل عمل در بافت بطن قلب انسان
236
ارائه يك مدل كنترل بهينه براي سرمايه گذاري در كيفيت پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك
237
ارائه يك مدل كنترل زنجيره‌تامين با سياست كار در جريان ثابت(CONWIP)
238
ارائه يك مدل كنترل موجودي تعاملي بين يك فروشنده و چند خريدار با در نظر گرفتن تقاضاي احتمالي و زمان تدارك ثابت در يك زنجيره تامين دو سطحي
239
ارائه يك مدل كنترل موجودي فازي در شرايط وقوع بحرانهاي طبيعي
240
ارائه يك مدل كيفيت براي نرم افزار هاي تجارت الكترونيكي B2B
241
ارائه يك مدل گرافيكي به منظور بازشناسي حالت چهره در تصاوير ويدئويي
242
ارائه يك مدل لجستيك بشردوستانه با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي سياسي و عدم تعهد پيروها بعد از وقوع بحران در شرايط غير قطعي
243
ارائه يك مدل لجستيكي براي تعيين مكان و برنامه¬ريزي توزيع مراكز مديريت بحران
244
ارائه يك مدل محاسباتي از پديده ي آمبولي شرياني با استفاده از تحليل تعامل سيال و جامد ﴿FSI﴾
245
ارائه يك مدل محاسباتي براي پيش بيني مكاني ايجاد و رشد لخته در خون بر اساس فاكتورهاي هموديناميكي و بيوشيميائي
246
ارائه يك مدل محاسباتي براي عقده هاي قاعده اي جهت اعمال حركتي
247
ارائه يك مدل محاسباتي شناختي از حل خلاقانه مسئله براي عامل هاي هوشمند
248
ارائه يك مدل محيط آگاه براي تشخيص فعاليت كاربر در محيط هاي فراگير با الهام از نظريه آگاهي در علوم شناختي
249
ارائه يك مدل مديريت پسماند شهري،با هدف تسهيل روند بازيافت، يك روش محصول محور
250
ارائه يك مدل مديريت مشاركتي در سطح مديريت عالي و مياني در شركت صنايع آذر آب جهت افزايش بهره وري نيروي انساني
251
ارائه يك مدل مديريتي جهت افزايش كارآيي نيروي انساني در مركز بارگيري
252
ارائه يك مدل مسيريابي چندعامله هولوني براي شبكه هوشمند برق
253
ارائه يك مدل مفهومي جهت دستيابي به رفتار منجر به اشتراك دانش در يك سازمان (مطالعه موردي شركت مخابرات استان اصفهان )
254
ارائه يك مدل مفهومي مديريت پروژه براي مگاپروژه‌هاي ريلي-مطالعه موردي: پروژه راه‌آهن پرسرعت
255
ارائه يك مدل مكان ياب در زنجيره تامين سبز با توجه به ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي توسط روشهاي ارسال
256
ارائه يك مدل مكان يابي پارك- سوار بر روي شبكه حمل و نقل شهري با هدف بيشينه كردن ترافيك كاسته شده از شبكه ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
257
ارائه يك مدل مكان يابي پوشش پويا با در نظر گرفتن تسهيلات موجود
258
ارائه يك مدل مكان يابي چند دوره اي p- هاب با در نظرگرفتن شبكه ناكامل بين هابي
259
ارائه يك مدل مكان يابي هاب در حمل و نقل هوايي با استفاده از شبكه هاي صف و با تقاضاي فازي
260
ارائه يك مدل مكان¬يابي تسهيلات براي طراحي شبكه زنجيره تأمين سبز براساس تقسيم بندي مشتريان تحت عدم قطعيت
261
ارائه يك مدل مكاني تلفيقي براي ارزيابي اثرات محيط‌ زيست (مطالعه موردي: نيروگاه سيكل تركيبي يزد)
262
ارائه يك مدل مكانيابي- مسيريابي- موجودي احتمالي چند هدفه (هزينه و رضايت مشتري) در زنجيره تامين با استفاده از تئوري صف
263
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين ساختار سرمايه شركتها (مطالعه موردي برخي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس)
264
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد واحدهاي صنعتي سيمان با رويكرد مديريت مالي(مطالعه موردي صنعت سيمان در ايران)
265
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين قيمت تمام شده انرژي برق در مصارف خانگي و كاربرد آن جهت تعيين تعرفه در اين بخش
266
ارائه يك مدل موازي براي ره گيري اهداف بصورت غيرفعال با استفاده از پردازنده هاي محاسباتي-گرافيكي
267
ارائه يك مدل نوروني كم هزينه ي مبتني بر نگاشت بدون ضرب كننده و پياده سازي سخت افزاري آن
268
ارائه يك مدل هندسي پارامتريك از مهره هاي كمري انسان با در نظر گرفتن انحناي كلي ستون مهره هاي كمري
269
ارائه يك مدل هوشمند جهت تخمين قابليت هدايت شكاف در فرايند لايه شكافي با اسيد
270
ارائه يك مدل يادگيري تقويتي با نظارت چندسطحي در سيستم‏هاي چندعامله هولوني
271
ارائه يك مدل يكپارچه براي بهينه‌سازي ذخيره اطمينان با استفاده از رويكرد خدمات تضمين‌شده در زنجيره تامين حلقه بسته
272
ارائه يك مدل يكپارچه جهت مكانيابي و تخصيص تسهيلات در حالت چند محصولي و با وزن هاي وابسته به زمان
273
ارائه يك مدل يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر معماري سرويس گرا
274
ارائه يك مدل يكپارچه مكانيابي-توليد-مسيريابي براي طراحي زنجيره تامين
275
ارائه يك مدل يكپارچه ي انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارش با تركيب SWOT فازي و LP فازي ﴿مورد مطالعه : شركت آرا فن نائين﴾
276
ارائه يك مشاهده گرهيبريد-وفقي براي تخمين فركانس سيگنال هاي سينوسي اشباع شده
277
ارائه يك معادله حالت بر اساس تئوري جديد براي تعادل جامد- مايع
278
ارائه يك معادله حالت براساس تئوري جديد براي مطالعه رفتار ترموديناميكي مايعات و گاز هاي چگال
279
ارائه يك معادله حالت براي سيالات زنجيري ناجور هسته سخت و مخلوط شامل مولكول هاي زنجيري جور هسته سخت با پتانسيل جاذبه متغير
280
ارائه يك معادله حالت جديد SAFT جهت بررسي رفتار فازي سيالات خالص و مخلوط ها
281
ارائه يك معادله حالت جديد بر اساس انرژي پتانسيل بين ‌مولكولي (3، 9، 12) و تعيين پارامترهاي وابسته به دما و محدوده كاربرد دمايي و چگالي معادله
282
ارائه يك معماري اگاه از اينترنت اشيا براي سيستم‌هاي مراقبت سلامت فراگير، امن و هوشمند
283
ارائه يك معماري براي امن‌سازي سيستم‌هاي تلفن اينترنتي مبتني بر فناوري دام‌عسلي
284
ارائه يك معماري براي به كارگيري مدل ucon در محاسبات ابري
285
ارائه يك معماري براي بهبود دسترسي به داده در شبكه¬‌هاي محتوا محور بين خودرويي
286
ارائه يك معماري براي پياده سازي كدكننده صحبت نصف نرخ سيستم موبايل مبتني بر استاندارد GSM
287
ارائه يك معماري براي سيستم پاسخگويي به سئوالات در دامنه باز
288
ارائه يك معماري براي سيستم مديريت امتحان الكترونيكي با هدف بهبود امنيت
289
ارائه يك معماري براي كاهش اثر حملات در شبكه هاي راديو شناختي
290
ارائه يك معماري بهبود يافته براي كمك پردازنده و ارتباط آن با يك پردازنده MIPS
291
ارائه يك معماري جديد براي پياده‌سازي سخت‌افزاري يك كنترل‌كننده پيش‌بين مدل
292
ارائه يك معماري جديد براي مديريت ذخيره سازي حجم انبوه داده ها (پتااسكيل) مبتني بر روش كلاستر
293
ارائه يك معماري جديد قابل بازپيكربندي براي پياده سازي الگوريتم هاي مرتب سازي با استفاده از مدارهاي مجتمع قابل برنامه ريزي
294
ارائه يك معماري جديد قابل بازپيكربندي براي پياده سازي الگوريتم هاي مرتب سازي با استفاده از مدارهاي مجتمع قابل برنامه ريزي
295
ارائه يك معماري جديد مجازي سازي شبكه مراكز داده همراه با تضمين كيفيت خدمات
296
ارائه يك معماري جهت بهبود كيفيت دانش جاري درمديريت دانش و نمونهسازي آن
297
ارائه يك معماري جهت پشتيباني از محيط هاي واقعيت مجازي سه بعدي با همكاري متقابل و مبتني بر وب
298
ارائه يك معماري جهت مديريت خودمختار در سيستم مشبك (مطالعه موردي زمانبندي مشبك )
299
ارائه يك معماري چندعاملي در شبكه ارجاع براي حل مسائل جستجو و كنترل موجودي در زنجيره تأمين
300
ارائه يك معماري در سطح سيستم براي FPGAهاي سه بعدي ناهمگن
301
ارائه يك معماري در سطح سيستمي براي كدينگ ويدئو
302
ارائه يك معماري سخت افزاري براي محاسبه حالت¬هاي پايه شار در شبكه هاي متابوليكي
303
ارائه يك معماري سرويس گرا از اينترنتي از اشياء به منظور كاربرد در سيستم مديريت انبار
304
ارائه يك معماري قابل با پيكربندي جهت پياده سازي جند الگوريتم رمزنگاري
305
ارائه يك معماري كشف خطاهاي نرم با استفاده از مديريت منابع در پردازنده‌هاي چند‌هسته‌اي
306
ارائه يك معماري كنترل دسترسي براي محاسبات فراگير بر پايه مدل UCON
307
ارائه يك معماري موازي روي پردازنده گرافيكي براي تسريع پيشبيني ساختمان سوم پروتئين
308
ارائه يك معماري موتور جستجو، با قابليت تنوع نتايج به صورت موازي با فاز امتيازدهي اسناد
309
ارائه يك معماري هوشمند مبتني بر عامل هاي هوشمند، براي كاهش اثر شلاق گاوي در زنجيره هاي تامين فازي
310
ارائه يك معناشناخت برچسبدارخالص براي حساب pi كاربردي احتمالاتي
311
ارائه يك معيار براي خوشه بندي توپولوژيك با محدوديت هايي در سطح نمونه
312
ارائه يك مكانيزم آگاه از زمينه براي حفظ حريمم خصوصي كاربران در شبكه هاي اجتماعي بر خط
313
ارائه يك مكانيزم براي استخراج خط سير اشياي متحرك در شبكه هاي حسگر
314
ارائه يك مكانيزم تشويقي مبتني بر نظريه بازي ها به منظور كمينه سازي زمان و هزينه ي اجراي دنباله كارها در محيط گريد
315
ارائه يك مكانيزم درون تراشه براي تشخيص حملات زنجيره پويش در تراشه‌هاي رمزنگاري
316
ارائه يك مكانيزم رمزگذاري محافظت از هسته هاي با مالكيت معنوي براي تراشه هاي FPGA
317
ارائه يك مكانيزم كنترل تراكم بر روي پروتكل DCCPبراي استفاده در شبكه هاي بي سيم نا متجانس
318
ارائه يك مكانيزم مبتني بر شبكه فعال جهت مديريت ازدحام
319
ارائه يك مكانيزم مبتني بر شبكه فعال جهت مديريت ازدحام شبكه
320
ارائه يك مكانيزم مذاكره چند-عامله تجارت الكترونيك و تحليل آن با استفاده از تئوري ‌بازي‌ها
321
ارائه يك مكانيزم مقياس‌خودكار زمان‌اجرا براي نرم‌افزارهاي چندمستاجر
322
ارائه يك مكانيزم يادگيري تقويتي مناسب براي استفاده در شبيه‌سازي فوتبال دوبعدي
323
ارائه يك مكانيسم جديد براي مديريت شهرت در بازارهاي الكترونيكي
324
ارائه يك مكانيسم جهت انتخاب سرويس وب با لحاظ محدوديت‌هاي كيفيت سرويس
325
ارائه يك ميان‏افزار آگاه از زيرساخت براي پيكربندي شبكه‎هاي پوششي نظير به نظير غير ساخت‏يافته
326
ارائه يك نامساوي روي مقادير ويژه گرافهاي فاصله منتظم
327
ارائه يك نرم افزار كاربردي براي تسريع محاسبات در زمينه هاي مختلف استاتيك ، مقاومت مصالح و طراحي اجزا؟
328
ارائه يك نرم افزار كامپيوتري جهت محاسبات و بهينه سازي فرآيند نورد سرد ورق آلومينيوم
329
ارائه يك نمايه يو ام ال براي الگوهاي معماري سيستم هاي سازماني
330
ارائه يك نمونه شبيه سازي اجتماعي با عنايت بر تاثير پذيري فردي
331
ارائه يك هسته سخت‌افزاري جهت تشخيص دستورالعمل‌هاي سفارشي و باز پيكربندي معماري به صورت پويا
332
ارائه يك يا چند روش فشرده سازي اطلاعات
333
ارائه يكالگوريتم جديد همزمانسازي درسيستمهاي فراپهنباند ادغام تقسيم فركانسيمتعامد
334
ارائه يكروش خوشه بندي نامتمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسه كننده يادگير
335
ارائه يكروشخوشهبندي نامتمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسهكننده يادگير
336
ارائه‌ سازوكاري جهت پيش‌بيني زبان منابع موجود در وب قبل از واكشي آن‌ها در فرآيند خزش
337
ارائه‌ مدل مصرف انرژي حسگرها در شبكه‌ي حسگر بي‌سيم مبتني بر راديو شناختگر با وجود كاربر اوليه‌ي متحرك
338
ارائه‌ ي استراتژي‌ جديد براي انجمن‌ يابي با دقت بالا
339
ارائه‌ ي مدل مناسب براي پيش‌ بيني تصادفات در خيابان‌ هاي جمع ‌و‌ پخش كننده شهري و ارائه موارد كاربرد آن
340
ارائه‌ يك ساز و كار براي جلوگيري از خطا در سامانه‌هاي پردازش رويداد پيچيده دسترس‌پذير بالا با استفاده از مديريت قواعد فعال
341
ارائه‌‌ي روشي براي اكتساب سيگنال‌‌هاي ضعيف در سامانه موقعيت‌‌ياب جهاني (GPS) در شرايط جمينگ
342
ارائه‌‌ي روشي براي بهبود پايدارسازي تصوير در دنباله هاي ويدئو
343
ارائه‌ي الگوريتمهاي آگاه از زمينه جهت بهبود برون‌سپاري پوياي سرويس‌ها در ساختار پردازش ابري سيار
344
ارائه‌ي الگوريتمي توزيع‌شده براي ردگيري اشياء در تصاوير شبكه‌اي از دوربين‌ها
345
ارائه‌ي پروتكلي نوين براي كدگذاري شبكه در شبكه‌هاي مشـاركـتي
346
ارائه‌ي چارچوبي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي سياسي - اجتماعي
347
ارائه‌ي دسته‌ي جديدي از روش‌هاي خوشه‌بندي براساس مدل‌هاي باناظر مطالعه‌ي موردي روش رگرسيون
348
ارائه‌ي راه‌حلي جهت مديريت و كاهش ترافيك شهر تهران بر اساس سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند (ITS) به كمك اينترنت اشيا (IoT)
349
ارائه‌ي راهبردها و راهكارهاي عملياتي براي پدافند غيرعامل و مديريت بحران در منطقه چهار شهرداري تهران
350
ارائه‌ي راهكارهاي طراحانه جهت بازكاربري خانه هاي قديمي شهر يزد
351
ارائه‌ي راهكاري جديد جهت اجراي تبديل‌هاي ETL به‌صورت افزايشي
352
ارائه‌ي روش آگاه به كيفيت سرويس براي دست‌يابي به ظرفيت كران‌ناپذير در شبكه‌هاي اينترنت اشياء
353
ارائه‌ي روش مديريت زنجيره‌ي تامين در پروژه‌هاي ساخت بزرگراه با ديدگاه توسعه‌ي پايدار
354
ارائه‌ي روشي براي تحليل مسيرهاي زيستي با استفاده از مدل‌هاي گرافيكي
355
ارائه‌ي روشي براي تحمل‌پذيري خطاي منابع در رايانش ابري سيار
356
ارائه‌ي روشي براي تشكيل نيروگاه مجازي در شبكه‌ي هوشمند با استفاده از نظريه‌ي بازي‌ها
357
ارائه‌ي روشي براي تعيين تأثير ويژگي‌هاي فرهنگي كاربران درطراحي وب‌سايت ﴿مطالعه‌ي موردي: وب‌سايت‌هاي آژانس‌هاي مسافرتي﴾
358
ارائه‌ي روشي براي تعيين خودكار ارتباط ميان مفاهيم آموزشي با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
359
ارائه‌ي روشي براي دفاع در برابر حملات سرقت نِشست با استفاده از كوكي‌هاي يكبار مصرف
360
ارائه‌ي روشي براي سنجش ارزش اعتمادي محتوا در محيطهاي همكار
361
ارائه‌ي روشي براي محافظت از گمنامي در رأي‌گيري اينترنتي با استفاده از زنجيره‌ي بلوكي
362
ارائه‌ي روشي براي مديريت منابع در رايانش مه
363
ارائه‌ي روشي براي واگذاري اجراي برنامه‌هاي كاربردي موبايل به ابر سيار
364
ارائه‌ي روشي به‌منظور انتخاب سبد دانش موردنياز براي توسعه‌ي محصولات جديد
365
ارائه‌ي روشي توزيع شده براي شاخص گذاري داده‌هاي خط‌سير اشياي متحرك
366
ارائه‌ي روشي جديد جهت تقويت خواص مكانيكي سيم‌ها با اعمال تغييرشكل شديد پيوسته
367
ارائه‌ي روشي جهت ساخت و استفاده‌ي نمايه‌سازي معكوس پويا در موتورهاي جستجو
368
ارائه‌ي روشي جهت شناسايي اجزاي همبند گراف‌هاي بزرگ به صورت توزيع‌شده
369
ارائه‌ي روشي مبتني بر آناليز كانال جانبي براي كشف تروجان‌هاي سخت‌افزاري
370
ارائه‌ي روشي مبتني بر شباهت براي كاهش داده‌ي خط‌سير اشياء متحرك در شبكه‌هاي جاده‌اي
371
ارائه‌ي روشي مبتني بر شباهت به¬منظور تشخيص نظرهاي جعلي در نظرهاي فارسي
372
ارائه‌ي رويكردي مبتني بر استقرار كاركردهاي كيفيت(QFD) و فرآيند تحليل شبكه(ANP) براي مديريت سبد پروژه‌ها(همراه با مطالعه‌ي موردي)
373
ارائه‌ي ساختاري براي اينترنت اشياء با استفاده از بستر NDN و مفاهيم پردازش مه
374
ارائه‌ي ساختاري خودسازمانده براي بهبود مكانيزم بهينه‌سازي انبوه ذرات
375
ارائه‌ي سازوكار تخصيص ايستاي قواعد جهت دسترس‌پذيري بالا در پردازش رويدادهاي پيچيده با در نظر گرفتن بهره‌وري منابع
376
ارائه‌ي سيستم پشتيبان تصميم‌گيري باليني براي تشخيص،پيش‌بيني و مديريت بيماري نارسايي مزمن كليه
377
ارائه‌ي طرح‌ هاي نوين حفاظتي در شبكه‌ هاي انتقال فشار قوي جريان مستقيم
378
ارائه‌ي طرحي براي اختصاص اندازه‌ي غيريكنواخت به حافظه‌ي نهان مسيرياب‌هاي شبكه‌ي داده‌ي نام‌گذاري‌شده
379
ارائه‌ي فرايندي براي توليد وارس زبان الگو
380
ارائه‌ي مدل استوار زنجيره‌ي تامين خون در شرايط وقوع بحران
381
ارائه‌ي مدل برنامه‌ريزي رياضي براي مصرف فرآورده‌هاي خوني در زنجيره‌ي تأمين خون با ملاحظه‌ي امكان ارسال عرضي بين بيمارستان‌ها در شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: شهر تهران)
382
ارائه‌ي مدل بهينه-ياستواروكاهشريسكسرمايه‌گذاريپورتفوليويپروژ‌ه‌هايصنعتيباتكيهبرشاخص‌هاياقتصادمقاومتي
383
ارائه‌ي مدل جامع شاخص رضايت دانشجويان ايراني با رويكرد تلفيقي مدل‌سازي ساختاري تفسيري و مدل‌سازي معادلات ساختاري
384
ارائه‌ي مدل كنترل موجودي قطعي براي كالاهاي فسادپذير با در نظر گرفتن سياست پرداخت معوقه و مجاز بودن كمبود
385
ارائه‌ي مدل مسئله موجودي ـ مسيريابي چرخشي براي كالاهاي فسادپذير با طول عمر قفسه اي و قيمت وابسته به عمر
386
ارائه‌ي مدلهاي ممتيكي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير وكاربرد آن در حل مسائل مشكل
387
ارائه‌ي مدلي از عوامل مؤثر بر استقرار زنجيره تأمين سبز با استفاده از روش نقشه شناختي فازي (موردمطالعه: شركت پتروشيمي پرديس)
388
ارائه‌ي مدلي براي تخمين ضريب تراكم پذيري گاز براي مخازن گازي ايران
389
ارائه‌ي مدلي براي توصيه‌ي ايجاد پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي
390
ارائه‌ي مدلي براي كنترل موجودي اقلام فسادپذير با تقاضاي وابسته به زمان با احتساب تخفيف و پس‌افت جزئي
391
ارائه‌ي مدلي براي مديريت پروژه با درنظرگرفتن ملاحظات پايداري
392
ارائه‌ي مدلي به منظور گمنام‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي با هدف حفظ حريم خصوصي كاربران
393
ارائه‌ي مدلي جامع براي بررسي اثر استراتژي هاي مديريت دانش بر عملكرد سازمان و رضايت شغلي با استفاده از كارت امتيازي متوازن و مدلسازي معادلات ساختاري ﴿ مطالعه موردي : دانشگاه يزد﴾
394
ارائه‌ي مدلي جهت بررسي تأثير مديريت استعداد بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
395
ارائه‌ي مدلي جهت يافتن مؤثرترين كاربران شبكه‌هاي اجتماعي در ‌‌‌راستاي تبليغات
396
ارائه‌ي نگاشت ادراكي جديد بر مبناي تركيب قواعد فازي و شبكه‌هاي بيزين براي طبقه‌بندي تصاوير پزشكي
397
ارائه‌ي يك آنتولوژي براي مذاكرات الكترونيكي
398
ارائه‌ي يك پروتكل كارآمد جهت محاسبه ي اشتراك مجموعه‌هاي محرمانه
399
ارائه‌ي يك پروتكل مسيريابي سبز در شبكه‌هاي موردي سيار
400
ارائه‌ي يك چارچوب براي طراحي كامپيوترهاي كوانتومي مقياس پذير و تحمل پذير اشكال
401
ارائه‌ي يك چارچوب كاري براي شناخت، طراحي و پياده‌سازي پايگاه شناخت با تأكيد روي مراحل شناخت
402
ارائه‌ي يك راهكار امنيتي در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار
403
ارائه‌ي يك روش تصميم‌گيري چندمعياره، براي تعيين كارت هديه‌ي مناسب براي مشتريان (مطالعه‌ي مورديِ شركت "كادونا")
404
ارائه‌ي يك روش يادگيري رتبه بندي مستقل از پرس وجو براي موجوديت هاي RDF حاصل از پرس وجو هاي SPARQL
405
ارائه‌ي يك رويكرد بهينه‌سازي استوار جديد براي تحليل پوششي داده‌ها - مطالعه‌ي موردي ارزيابي عملكرد خطوط هوايي
406
ارائه‌ي يك رويكرد داده‌كاوي براي تشخيص زود هنگام بيماري آلزايمر
407
ارائه‌ي يك ساختار و مكانيزم دسترسي جديد جهت انتشار امن داده‌هاي XML
408
ارائه‌ي يك سازوكار براي پردازش موازي جريان رويدادها
409
ارائه‌ي يك سياست جايگزيني حافظه نهان در شبكه‌هاي محتوا-محور
410
ارائه‌ي يك سيستم هوشمند طبقه بندي كننده سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرافي به منظور افزايش دقت آشكارسازي وقوع حملات تشنجي ناشي از صرع
411
ارائه‌ي يك فرامدل براي مديريت بحران توسط سيستم‌هاي چندعاملي
412
ارائه‌ي يك مدل المان محدود براي پديده‌ي چسبندگي سلولي
413
ارائه‌ي يك مدل بهينه‌سازي استوار تنظيم‌پذير براي يك شبكه‌ي زنجيره‌ي تأمين يكپارچه‌‌ي زيست سوخت: مطالعه موردي جاتروفا
414
ارائه‌ي يك مدل بهينه‌سازي چندهدفه جهت طراحي پايدار شبكه تأمين آب با در نظر گرفتن اختلالات (مطالعه موردي: شبكه آب تهران)
415
ارائه‌ي يك مدل چند عاملي هولوني به منظور شبيه¬سازي چند سطحي پويا و بلادرنگ: كاربرد در شبيه‏سازي ازدحام
416
ارائه‌ي يك مدل رياضي چندهدفه زمانبندي پروژه چندحالته با محدوديت منابع با درنظرگرفتن هزينه‌هاي زودكرد-ديركرد و كيفيت پروژه
417
ارائه‌ي يك مدل مفهومي به منظور تبيين فرآيند "كيفيت-رضايت-وفاداري" در دانشگاه
418
ارائه‌ي يك مدل مكان‌يابي-موجودي چند قطعه‌اي براي قطعات¬يدكي تعمير پذير با در نظر گرفتن اولويت تعميرات با استفاده از نظريه صف
419
ارائه‌يك مدل بهينه براي برنامه‌ريزي و زمان‌بندي زمان انتظار بيماران در مراكز درماني تهران
420
ارائه‌يك مدل سيستم توصيه‌گر آگاه به زمينه با استفاده از استنتاج مبتني بر مورد و پالايش مشاركتي با مطالعه موردي محصولات صوتي فاخر
421
ارائه‌ييك مدل تعيين بهينه‌ي سبد سهام،مطالعه‌ي موردي بورس ايران
422
ارائه، پياده سازي و ارزيابي رويكردي جديد به مسئله طبقه بندي توزيع شده: عاملهاي هوشمند
423
ارائه، طراحي و ساخت مبدل هاي چند ورودي بهره ولتاژ بالا غير-ايزوله با بازده زياد
424
ارائه، مدلسازي نرم افزاري و ساخت مكانيزمي براي حركت ويلچر جهت كاهش آسيب هاي ناشي از راندن ويلچر دستي
425
ارائه،پياده سازي،تحليل و ارزيابي الگوريتمي موازي براي كشف الگو هاي متناوب در بستر رايانش ابري
426
ارائه¬ي روشي براي انتخاب همبندي در شبكه¬هاي برتراشه براساس كاربرد
427
ارائه¬ي روشي براي بهبود كشف موتيف بارويكرد گراف¬كاويو كاربردهاي آن در شبكه¬هاي برهم¬كنش پروتئين- پروتئين
428
ارائهء يك الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي تركيبي
429
ارائه‏ي راهكاري جهت بهبود سرعت خواندن برچسب‏هاي RFID در كاربرد ثبت تخلفات رانندگي
430
ارائه‏ي روش مسيريابي همراه با كنترل پذيرش با در نظر گرفتن پايندگي انرژي در شبكه‏هاي بي‌سيم مش با منبع انرژي خورشيدي
431
ارائهي روشي مناسب براي خنك كاري ژ‍نراتور توربين گازي
432
ارائهي رويكردي از ISM و SEM براي تحليل تأثير محرك‌هاي برون‌سپاري معكوس بر چالش‌هاي نوآوري باز با مطالعه موردي درشركت ذوب‌آهن اصفهان
433
ارائه‏ي مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهكارهاي كاهش آن
434
ارائه‎ي مدلي جهت افزايش بهره‎وري در يك زنجيره تامين دو سطحي با در نظر‎گرفتن زمان‎بندي‎هاي تحويل و اولويت مشتريان – مطالعه موردي شركت مبلمان اداري ليو
435
ارائهي مدلي محاسباتي براي مكانيزم انتخاب و بروزرساني عناصر حافظه در حافظهي فعال انسان
436
ارائهي يك روش يادگيري مبتني بر همكاري، جهت بهبود عملكرد عاملها در ساختارهاي هولوني باكاربرد در سيستم كنترل ترافيك
437
ارائه‎ي يك كپچاي تصويري با استفاده از ايجاد تغييرات بر روي عناصر چهره‏ي انسان
438
ارائي يك روش تنظيم كنترل كننده مرتبه كسري PID براي سيستم هاي مرتبه دوم
439
ارائھ مدلي جديد براي اجراي نگھداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان RCM)مطالعھ موردي: شركت نفت فلات قاره ايران - قسمت تعميرات مجتمع نفتي سروش
440
اراده ضعيف عامل اصلي گرايش جوانان به اعتياد منطقه 17 تهران
441
اراده و مشيت الهي از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
442
ارامنه جلفاي اصفهان
443
ارانه روشي براي انتخاب رنگ مناسب در مدارس با رويكرد روان شناسي محيط در هماهنگي با اقليم مطالعه موردي مدارس ابتدايي نوبت صبح دخترانه شهر اصفهان
444
اراوه روشي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي در حوزه زيرساخت اطلاعاتي كشور
445
اراوه يك روش آموزش جديد براي شبكه عصبي فازي نوع دوم بازه اي همبسته
446
ارايه الگوريتم براي ربات الاستيك به كمك زبانهاي سمبوليك رياضي
447
ارايه الگوريتم تحمل پذير خطا در كنترل توپولوژي شبكه هاي حسگر بي سيم
448
ارايه الگوريتم جستجوي اسكالر به منظور يافتن طولاني ترين پيشوند در شبكه IP
449
ارايه الگوريتم حل مسئله براي ارتقا ايمني سيتم پرواز بارويكرد عوامل انساني﴿مورد كاوي صنعت هواپيمايي كشوري﴾
450
ارايه الگوريتم مقاوم براي واترماركينگ تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل ويولت دو بعدي و فضا رنگهاي مناسب
451
ارايه الگوريتمي براي كمينه سازي مدل هاي پيچيده الكتروفيزيولوژيكي نوروني و ارزشيابي آن ها
452
ارايه الگوريتمي براي ناخوانا سازي كد به منظور مقابله با مهندسي معكوس آن
453
ارايه الگوي ارزيابي تاثيرات طرح تحول اقتصادي بر روي قيمت تمام شده خودرو در كشور با استفاده از پويايي شناسي سيستم مورد مطالعه ايرانخودرو
454
ارايه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب
455
ارايه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب
456
ارايه الگوي تركيبي كارا جهت انتخاب سيستم اطلاعاتي مناسب مبتني به استراتژي هاي سازماني با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
457
ارايه الگوي تصميم گيري براي انتخاب روش حفاري تونل با استفاده از فرايند سلسله مراتبي
458
ارايه الگوي جامع انتخاب تله بخار
459
ارايه الگوي سنجش تجربه كاركنان از سازمان با الهام گرفتن از رويكرد مديريت تجربه مشتري و ارزيابي آن با استفاده از روش ماتريس عملكرد-اهميت (مطالعه موردي: شركت بيمه دي)
460
ارايه الگوي عوامل پيش بيني كننده خودسودمندي كاريابي در فارغ التحصيلان رشته علوم ورزشي
461
ارايه الگوي معماري واحد همسايگي در چابهار به منظور استفاده بهينه از تهويه طبيعي
462
ارايه الگوي مفهومي كيفيت بخشي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه پيام نور
463
ارايه الگوي مناسب ارزيابي عملكرد كاركنان جهت بهبود نظام پرداخت هاي غيرمستمر (كارانه ) كاركنان شهرداري شيراز با هدف ايجاد انگيزش كاري پرسنل و افزايش كارايي
464
ارايه الگويي براي ارزيابي پايداري زنجيره تامين بر اساس چارچوب تلفيقي كارت امتيازي متوازن و منشور عملكرد، با استفاده از نظريه گراف و رويكرد ماتريسي با مطالعه موردي در شركت هاي مجتمع فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان
465
ارايه الگويي براي ارزيابي كارايي آموزش از دور و اعتباريابي آن در آموزش عالي
466
ارايه الگويي براي استفاده از هوش مندي رقابتي در كسب مزيت رقابتي يك بنگاه. مورد كاوي صنايع نانو ايران
467
ارايه الگويي براي استقرار و توسعه دوركاري در سازمان هاي اجرايي كشور با استفاده ازرويكرد پويايي شناسي سيستم(مورد مطالعه:اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران استان البرز)
468
ارايه الگويي براي طراحي مشاهده‌اي تونل‌ها در زمين‌هاي سست شهري
469
ارايه الگويي براي مديريت اثربخش محدودسازي توسعه وگسترش مناطق حاشيه اي و اسكان غير رسمي (مطالعهموردي شهرك پدر)
470
ارايه الگويي جهت پياده سازي مديريت پروژه سازماني در شركت هاي پروژه محور مورد مطالعه شركت توسعه 2 مپنا
471
ارايه الگويي جهت سنجش سطح بلوغ مديريت كيفيت با استفاده از رويكرد كانو فازي
472
ارايه برنامه تغيير ساختار مديريت پروژه در شركت صنايع آذر آب
473
ارايه چارچوب براي ارزيابي طرح مديريت دانش و راستاي حركت سازمان به سمت تجارت الكترونيك ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه چارچوب براي ارزيابي طرح مديريت دانش و راستاي حركت سازمان به سمت تجارت الكترونيك
474
ارايه چارچوبي براي ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري)crm(با تاكيد بر منطق رادار
475
ارايه چارچوبي براي انتخاب متقاضيان اخذ نمايندگي شركت هاي psp با استفاده از سيستم خبره و تحليل سلسله مراتبي
476
ارايه چارچوبي براي برنامه ريزي و زمان بندي سيستم هاي قرارملاقات مراكز درمان سرپايي
477
ارايه چارچوبي براي شناسايي حالات چهره مقاوم در برابر موانع تصويري
478
ارايه چارچوبي جهت شناسايي سرويس ها در سازمان هاي كوچك و متوسط بر اساس معماري سرويس گرا
479
ارايه چارچوبي مفهومي براي سياستگذاري در فرآيند برنامه ريزي منطقه اي
480
ارايه چهارچوب مفهومي براي مديريت استراتژيك دانش
481
ارايه چهارچوب مفهومي براي مديريت استراتژيك دانش
482
ارايه چهارچوبي براي دسته بندي مسايل مكان يابي در حوزه سلامت
483
ارايه چهارچوبي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي براي يادگيري مشاركتي
484
ارايه حل تحليلي ارتعاشات آزاد پايه مدرج سكوي جاكت با ضخامت مقطع ناپيوسته
485
ارايه دو مبدل DC/DC با بهره ولتاژ بالا جهت استفاده در سيستم هاي خورشيدي توان متوسط
486
ارايه راهكارهايي جهت استفاده از حرارت هدر رفته در شومينه ها و كاهش آلودگي آن
487
ارايه راهكاري براي تحقق زيرساخت ملي داده مكاني در كشور ايران از ديدگاه فناوري اطلاعات
488
ارايه راهكاري براي تهيه و تدوين يك قرارداد استاندارد پايه و آيين نامه تنظيم قراردادهاي BOT در كشور
489
ارايه راهكاري عملي و اقتصادي جهت استفاده بهينه از گاز خروجي از اگزوز توربين گاز
490
ارايه روش رهگيري پايدار و زمان واقعي اشيا متحرك سريع در تصاوير ويدئويي
491
ارايه روش فيلتر بار براي بهبود محدوده پايداري شيوه هاي كنترل اضافه بار SIP
492
ارايه روش نوين حل مساله زمانبندي پروژه با محدوديت منابع از طريق مدل سازي عامل محور
493
ارايه روشهاي ساده و نوين براي تهيه و مطالعه ساختار مشتق هاي كينالدين و بررسي خواص كي ليت دهندگي آنها
494
ارايه روشهايي براي قيمت گذاري سرويس ها در محيط رايانش ابري با استفاده از اتوماي يادگير سلولي
495
ارايه روشي براي افزايش قابليت اطمينان در حافظه هاي مبتني بر ممريستور
496
ارايه روشي براي برنامه‌ريزي پاسخگويي به ريسك در مديريت سبد پروژه
497
ارايه روشي براي بزرگنمايي تغييرات نامحسوس در ويدئو به منظور آشكار سازي نبض
498
ارايه روشي براي پخش داده در شبكه هاي موردي خودرويي
499
ارايه روشي براي پيش بيني سودآوري شركت هاي متقاضي ورود به بورس
500
ارايه روشي براي تحليل و ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي حمل و نقل شهري در برابر حوادث ترافيكي
501
ارايه روشي براي تدوين نقشه راه دستيابي به اهداف استراتژيك در سازمانهاي خدماتي
502
ارايه روشي براي تشخيص انجمن در شبكه‌هاي پيچيده
503
ارايه روشي براي تعيين ميزان توليد دانش فردي در سازمان
504
ارايه روشي براي توزيع بار بين سرورها در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با كنترل‌كننده‌هاي توزيع شده
505
ارايه روشي براي توليد خودكار موارد تست با استفاده از ويوچارت ها
506
ارايه روشي براي رسم منحني هاي جبران در سلول عضله ي بطني و تجزيه و تحليل آنها
507
ارايه روشي براي كاهش استال ديناميك درمقطع تيغه بالگرد در حركت روبه جلو با استفاده از بررسي عددي
508
ارايه روشي براي مسيريابي در شبك ههاي مش ب يسيم سازگار با استانداردIEEE 802.11s
509
ارايه روشي به منظور كاهش خطاي رديابي در گيرنده‌هاي نرم‌افزاري GPS با ديناميك بالا مبتني بر ابزارهاي هوشمند
510
ارايه روشي بهينه براي بر آورد تاخير در شبكه هاي اتصالي مدارهاي RLC  RC
511
ارايه روشي بهينه براي برآورد تاثير در شبكه هاي اتصالي مدارهاي RLC,RCنتتاا
512
ارايه روشي بهينه جهت حفظ حريم خصوصي در بلبلبلل كاوش قواعد تلازمي از پايگاه داده هاي توزيع شده
513
ارايه روشي تلفيقي براي اندازه گيري و ارتقاي بهره وري كاركنان دانشي با توجه به معيارهاي شغل و شاغل
514
ارايه روشي تلفيقي جهت ارتقاء سطح سازمان يادگيرنده بر پايه شايستگي هاي منابع انساني و به كمك تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
515
ارايه روشي جديد براي بيشينه سازي بازده يك سيستم با توزيع هاي دلخواه
516
ارايه روشي جديد براي مديريت امنيت داده هاي بزرگ در سيستم هاي مبتني بر ابر
517
ارايه روشي جديد براي مسيريابي مسطح در حسگر بي سيم با هدف از بين بردن نقاط داغ در نزديكي چاهك به كمك منطق فازي ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه روشي جديد براي مسيريابي مسطح در حسگر بي سيم با هدف از بين بردن نقاط داغ در نزديكي چاهك به كمك منطق فازي
518
ارايه روشي جديد در يادگيري معيار فاصله براي تشخيص الگو
519
ارايه روشي مبتني بر ابر شبكه دسترسي راديويي براي تخليه بار در رايانش ابري موبايل
520
ارايه روشي مناسب جهت تامين امنيت صحبت تحت پروتكل IP
521
ارايه رويكرد تعيين فرايند بهينه جريان و انبارش كالا در يك شبكه توزيع چند كالايي مطلعه موردي شبكه توزيع طرح حكمت سازمان اتكا
522
ارايه رويكرد هاي نوين در تدريس فعالانه دروس هنر مقطع متوسطه اول (بررسي فرايند آموزشي دو كشور ايران وآلمان)
523
ارايه رويكردي تركيبي جهت انتخاب تامين كنندگان كالاهاي فاسد شدني در زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن مساله مكان يابي – مسيريابي چند هدفه تحت عدم قطعيت
524
ارايه رويه مناسب جهت تخصيص بودجه در اداره كل نگهداري راه و ابنيه وزارت راه و ترابري
525
ارايه طرح حفظ و مرمت حوض مرواريد عمارت هشت بهشت اصفهان
526
ارايه طرح شبكه FTTX مناسب براي بكارگيري در ايران با در نظر گرفتن سرويس هاي قابل ارايه
527
ارايه متدلو‍‍ژي براي كمي سازي روابط علت-معلولي سنجه هاي عملكرد و ارتباط آنها با اهداف كليدي در كارت امتيازي متوازن
528
ارايه متدلوژي جهت بهبود زنجيره خدمات رجاء از طريق فرايندها
529
ارايه متودلوژي به منظور مدلسازي و استخراج پارامترهاي الكترمغناطيسي گازها
530
ارايه مدل ارزيابي ،انتخاب و تخصيص سفارشات به تامين كنندگان در سيستم مديريت روابط تامين كنندگان سازمان خريد يك واحد نمونه لجستيك
531
ارايه مدل ارزيابي آمادگي سازماني جهت اجراي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني (مطالعه موردي شركت ملي صنايع پتروشيمي
532
ارايه مدل ارزيابي توان نوآوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿مطالعه موردي بنگاه هاي كوچك و متوسط توليدي﴾
533
ارايه مدل ارزيابي مديريت پروژه هاي مهندسي معكوس در صنعت قطعات خودرو
534
ارايه مدل ارزيابي،انتخاب و تخصيص سفارشات به تامين كنندگان در سيستم مديريت روابط تامين كنندگان سازمان خريد يك واحد نمونه لجستيكي
535
ارايه مدل بازاريابي ‏صادراتي محصول روغن‏ موتور‏ ايران با رويكرد معادلات ساختاري SEM
536
ارايه مدل براي برآورد قابليت اطمينان زمان سفر در شبكه حمل و نقل درون شهري بزرگ مقياس
537
ارايه مدل براي تشخيص ارقام وحروف دست نويس
538
ارايه مدل برخورد سر با شيشه جلوي اتومبيل و محاسبه تنشهاي ايجاد شده در جمجمه و مغز به روش المان محدود
539
ارايه مدل پشتيباني از تصميم گيري هاي استراتژِك سازماني با استفاده از مدل هاي مديريت دانش
540
ارايه مدل پشتيباني از تصميم گيري هاي استراتژيك سازماني با استفاده از مدل هاي مديريت دانش
541
ارايه مدل پيش بيني رفتار رئولوژي قير با استفاده از تركيب پليمر ضايعاتي اتيلن وينيل استات ( EVA )و پودر لاستيك متناسب با شرايط اقليمي كشور
542
ارايه مدل پيش بيني مصرف بهينه انرژي درميان دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شيراز بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده آژن
543
ارايه مدل پيشبيني عملكرد جهت بكارگيري در سيستمهاي توليد پيوسته
544
ارايه مدل تأثير اشتراك دانش در ارتقاء سرمايه فكري دانشجويان مراكز دانشگاهي- مطالعه موردي در دانشگاه پيام نور شاهين شهر
545
ارايه مدل تاثير هوش معنوي و هيجاني بر فرسودگي شغلي با تاكيد بر كيفيت زندگي كاري معلمان استان بوشهر
546
ارايه مدل تجاري سازي مناسب در صنايع دستي (نمونه موردي قفل سنتي)
547
ارايه مدل تخمين حجم جريان ترافيك به تفكيك ناوگان با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
548
ارايه مدل تخمين حجم جريان ترافيك به تفكيك ناوگان با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
549
ارايه مدل تمايل به خريد الكترونيكي مشتري درشركت هواپيمايي آسمان جنوب (سنجش كيفيت خدمات الكترونيك )
550
ارايه مدل جديد در شناسايي،رتبه بندي و ارزيابي عوامل موثر بر ريسك پروژه هاي بزرگ با استفاده از تكنيك هاي ديمتل،تحليل شبكه اي فازي و تاپسيس فازي
551
ارايه مدل جريان نقدينگي پروژههاي مشاركتي بر مبناي ريسكهاي تامين مالي
552
ارايه مدل ﴿چارچوب﴾ مناسب تلفيق ديسك هاي زيست محيطي با ارزيابي اثرات زيست محيطي
553
ارايه مدل خرابي ريزمكانيكي تحت بارگذاري ديناميكي
554
ارايه مدل دو هدفه دو سطحي جهت يكپارچه سازي برنامه ريزي و زمان بندي توليد تحت شرايط عدم قطعيت و حل آن با استفاده از روش فرا ابتكاري:مطالعه موردي در شركت ماشين سازي تكلان
555
ارايه مدل رابطه بين مديريت دانش و خلاقيت سازماني و يادگيري سازماني در آموزش و پرورش استان مازندران
556
ارايه مدل رتبه‌بندي اعتباري كشورهاي نوظهور
557
ارايه مدل رتبه‌بندي اعتباري كشورهاي نوظهور
558
ارايه مدل رياضي جهت ارزيابي و برنامه ريزي رضايت شغلي در دانشگاه پيام نور
559
ارايه مدل رياضي مكان يابي مراكز پشتيبان به منظور توزيع تداركات اضطراري پيش از وقوع زلزله با بهره گيري از الگوريتم فراابتكاري بهينه يابي ازدحام ذرهچند هدفه
560
ارايه مدل زمانبندي در شرايط عدم قطعيت براي اتاق عمل با در نظر گرفتن منابع قبل و بعد از عمل جراحي و ورود تصادفي بيماران اورژانسي
561
ارايه مدل زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن رويكردهاي زيست محيطي و روند جهاني شدن
562
ارايه مدل سينتيكي فروشويي و بازيابي عناصر كادميم و نيكل از پسماندهاي كارخانه‌هاي توليد روي به روش‌هاي شيميايي
563
ارايه مدل طراحي محدوديت گردش در شبكه هاي شهري
564
ارايه مدل علي رابطه جو سازماني با عملكرد و رضايت شغلي با واسطه گري هدف گرايي
565
ارايه مدل عوامل روانشناختي موثر بر نيت خريد سبز در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامي
566
ارايه مدل لجستيك معكوس براي كمينه سازي هزينه هاي پايان خودرو
567
ارايه مدل مديريت تجربه كاركنان و سنجش اثر گذاري آن در نيل به اهداف سازمان
568
ارايه مدل مسيريابي سبز وسيله نقليه با درنظر گرفتن گذاشت و برداشت همزمان با استفاده از مدل يكپارچه انتشار
569
ارايه مدل مفهومي براي تحقق هوش تجاري در سازمان هاي مجازي
570
ارايه مدل مناسب از روسازي راه‌آهن جهت تحليل ديناميكي خط زير بارهاي عبوري
571
ارايه مدل يكپارچه برنامه توليد و نگهداري تعميرات با در نظر گرفتن كيفيت محصول (شركت توليدي سيرنگ)
572
ارايه مدلي براي ارزشگذاري شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد تملك و ادغام
573
ارايه مدلي براي ارزيابي مخابرات سبز در شبكه موبايل نسل جديد بوسيله ديمتال
574
ارايه مدلي براي انتخاب تكنولوژي صنعتي مناسب از ميان تكنولوژيهاي معرفي شده توسط متقاضيان تسهيلات از بانك صنعت و معدن
575
ارايه مدلي براي اندازه گيري پيشرفت در علم و فناوري: مطالعه موردي كشور ايران
576
ارايه مدلي براي برنامه‏ريزي خدمات مركز تلفن با راهكار داده‏كاوي
577
ارايه مدلي براي پايش رخدادهاي كمياب دربهداشت با درمان با استفاده از رويكرد تورم تعداد صفرها در توزيع گسسته
578
ارايه مدلي براي پيش بيني و تحليل رفتار خريد مشتريان وفادار بر پايه تكنيك هاي داده كاوي
579
ارايه مدلي براي تعيين قيمت و زمان تحويل بهينه در شرايط رقابت همزمان بين زنجيره‌هاي تامين و اجزاي آن و عدم قطعيت تقاضا
580
ارايه مدلي براي جايابي موسسات مالي و اعتباري با رويكرد سلسله مراتبي
581
ارايه مدلي براي دانشجو درسيستم آموزش هوشمندانه بااستفاده از هستان شناسي با رويكرد فرهنگي
582
ارايه مدلي براي رتبه بندي اعتباري متقاضيان تسهيلات با استخراج قوانين از شبكه عصبي
583
ارايه مدلي براي شناخت ساختار فرهنگ صنعتي ايران
584
ارايه مدلي براي شناسايي نقطه تغيير در سري‌هاي زماني AR(1) و ARMA(1,1) در تغيير حالت از مانايي به نامانايي
585
ارايه مدلي براي گردشگري پزشكي با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
586
ارايه مدلي براي مديريت فناوري هاي انرژي به منظور بهينه سازي تركيب سيستم توليد و انتقال انرژي الكتريكي
587
ارايه مدلي براي مكان يابي نقاط بارانداز در طراحي شبكه زنجيره‌تامين ايران‌خودرو
588
ارايه مدلي براي وفاداري مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي ايران (مطالعه موردي:بانك سپه)
589
ارايه مدلي براي وفاداري مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي ايران (مطالعه موردي:بانك سپه)
590
ارايه مدلي به منظور طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه (PMIS ) با استفاده از زبان مدل سازي يكپارچه (UML)
591
ارايه مدلي به منظور طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه (PMIS )با استفاده از زبان مدل سازي يكپارچه (UML )
592
ارايه مدلي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي
593
ارايه مدلي جهت تعيين نقطه سفارش و اندازه بهينه سفارش در دو بنگاه اقتصادي مستقل با نگرش زنجيره تامين
594
ارايه مدلي جهت تعيين نقطه سفارش و اندازه بهينه سفارش در دو ينگاه اقتصادي مستقل با نگرش زنجيره تامين
595
ارايه مدلي جهت تعييناولويتهاي تحقيقاتي فناوري مطالعه موردي فناوري غشايي در صنعت پتروشيمي
596
ارايه مكانيزم شهرت سازگار با انگيزه در شبكه هاي حسگر بي سيم
597
ارايه مكانيزمي جهت موازنه بار در محيط كلاسترهاي محاسباتي با كارآيي بالا
598
ارايه و پياده‌سازي روشي براي شناسايي حمله آزادسازي منابع در محيط‌هاي مجازي‌سازي شده توسط ابرناظر Xen
599
ارايه و پياده¬سازي الگوريتمي براي استخراج الگو از پايگاه داده رابطه¬اي
600
ارايه و تحليل روشهاي بين لايه اي براي كنترل توان و تخصيص منابع در شبكه هاي بي سيم چندگامي
601
ارايه و شبيه‌سازي يك مدل براي پويايي‌هاي هزينه پروژه با مديريت ارزش حاصله
602
ارايه ي چارچوب و روشي براي همكاري پذيري در سيستم هاي مديريت ححقوق ديجيتالي
603
ارايه ي چارچوبي براي دسته بندي مسايل زمان بندي در حوزه سلامت
604
ارايه ي راه كاري براي بهبود مديريت كليدهاي رمزنگاري در شبكه هاي حسگر بي سيم
605
ارايه ي راهكاري براي بهبود مديريت كليدهاي رمزنگاري درشبكه هاي حسگر بيسيم
606
ارايه ي روشي پويا و توزيع شده براي تركيب خودكار وب سرويس ها با استفاده از الگوريتم هاي جستجوي آگاهانه
607
ارايه ي روشي مقياس پذير براي بيشينه سازي تاثير گذاري در شبكه هاي اجتماعي بر خط
608
ارايه ي سيستم تصميم پشتيبان پزشكي بر مبناي نگاشته اي شناختي فازي و محاسبات كوانتومي
609
ارايه ي مدلي براي محاسبه ارزش در معرض ريسك پرتفوي شركت هاي معظم چند رشته اي بازار بورس تهران
610
ارايه ي مدلي جهت پيش بيني رفتار خريد مشتريان بر اساس تحليل نگرش با استفاده از متن كاوي در شبكه هاي اجتماعي
611
ارايه ي مكانيزمي براي حريم خصوصي مكاني در محاسبات فراگير
612
ارايه ي يك الگوريتم زمانبندي براي مهاجرتماشين هاي مجازي در محيط ابر جهت كاهش مصرف انرژي
613
ارايه ي يك روش بخش بندي مبتني بر الگوريتم هاي هوشمند به منظور تشخيص اشياء در تصاوير بيروني
614
ارايه ي يك سيستم پيشنهاددهنده ي تركيبي با استفاده از تركيب پالايش همكارانه و سيستم پيشنهاد دهنده ي مبتني بر اعتماد
615
ارايه ي يك مدل اقتصادسنجي جهت شناسايي عوامل موثر بر سطح بهره وري واحدهاي توليدي زراعي كشور و به كارگيري آن جهت تدوين برنامه ي بهبود بهره وري در اين بخش (مطالعه موردي : كشت سويا)
616
ارايه ي يك معماري نرم افزاري مبتني بررويداد برايكاربردهاي شبكه هاي حسگر بي سيم
617
ارايه ي يك ميان افزار سرويس گرا براي پشتيباني از كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
618
ارايه ي يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سرويس گرا
619
ارايه ي يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سرويس گرا
620
ارايه يك الگوريتم براي حل مسائل برنامه ريزي خطي با ضرائب غيرقطعي (امكاني ) در تابع هدف
621
ارايه يك الگوريتم براي زمانبندي خطوط مونتاژ مدل تركيبي باورود قطعات از خطو ط فرعي
622
ارايه يك الگوريتم تركيبي براي حل مسئله تخصيص خطي
623
ارايه يك الگوريتم گروه بندي در شبكه هاي Ad Hoc با در نظر گرفتن انرژي گره ها و افزايش طول عمر شبكه
624
ارايه يك الگوريتم يادگيري فاصله مكاشفه اي و كاربرد آن در بيومتريك عنبيه
625
ارايه يك الگوي پوياي كاربردي تعادل عمومي براي اقتصاد ايران : تحليل آزاد سازي منابع آب و سياست پولي
626
ارايه يك الگوي سيستمي به منظور برنامه ريزي آموزش عالي
627
ارايه يك انديس جديد براي پيش بيني قابليت فوران آني گاز از لايه هاي زغال سنگ
628
ارايه يك برنامه اجرايي براي چگونگي استفاده از دولت الكترونيك در ايجاد سازمان يادگيرنده در پالايشگاه نفت بندر عباس ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه يك برنامه اجرايي براي چگونگي استفاده از دولت الكترونيك در ايجاد سازمان يادگيرنده در پالايشگاه نفت بندر عباس
629
ارايه يك تجزيه كننده غيرمتعارف جديد : پارسر حذفي قطعي با شاكله بازگشتي پيشگو
630
ارايه يك چارچوب جهت ارزيابي متدولوژي ها ي عامل گراو بهره گيري از آن به منظور ايجاد يك م تدولوژي عامل گراي كارآمد
631
ارايه يك چارچوب كاربردي جهت آناليز ريسك پروژه‌هاي ساخت با استفاده از متدولوژي PMBOK
632
ارايه يك چارچوب مفهومي براي مديريت پيچيدگي در مديريت پروژه با استفاده از رويكرد نظم دوم در مديريت پروژه
633
ارايه يك راهكار مناسب به منظور بهبود كاهش مصرف انرژي در مراكز داده مه
634
ارايه يك رهيافت جديد بر مبناي رويكرد ناب دز مهندسي نرم افزار
635
ارايه يك روش اكتشافي نوين براي مسيريابي حساس به كيفيت سرويس در شبكه‌هاي سيّار موردي
636
ارايه يك روش ايمن براي همكاري رباتهاي صنعتي و انسان مبتني بر پروتكل هاي صنعتي
637
ارايه يك روش بهينه براي تشخيص پديده فرورزونانس در سيستم‌ هاي قدرت
638
ارايه يك روش بين لايه اي براي مقابله با خطاهاي چند رخدادي گذرا در مدارات تركيبي
639
ارايه يك روش تركيبي از پردازش زبان طبيعي و تكنيك هاي متن كاوي جهت بهبود خلاصه سازي متون
640
ارايه يك روش تشخيص گروهي داده هاي پرت
641
ارايه يك روش جديد در انتخاب ويژگي بدون نظارت براي دسته بندي متون مبتني بر الگوريتم ژنتيك
642
ارايه يك روش در برنامه ريزي توليد مناسب براي صنايع پوشاك ﴿مطالعه موردي كارخانه آرا پوشش﴾
643
ارايه يك روش رمزنگاري چندنخي در حافظه نهان پايگاه داده
644
ارايه يك روش زمانبندي بهبود يافته در نسل سوم موبايل به منظور بهبود كيفيت سرويس
645
ارايه يك روش عددي براي بررسي جريان هاي تراكم پذير چند ماده اي
646
ارايه يك روش كاهش اثرات اشكال‌هاي نرم در شبكه‌هاي روي تراشه‌ي بازپيكربند
647
ارايه يك روش كاهش نويز بر اساس كلاسبندي و شكل دهي نويز باقيمانده در حوزه ويولت
648
ارايه يك روش مبتني بر داده كاوي براي تشخيص نفوذ در پايگاه داده با استفاده از تحليل بي نظمي ها و وابستگي بين داده ها
649
ارائه يك روش مديريت اعتماد براي ارتباطات ماشين-به-ماشين در بستر اينترنت اشياء
650
ارايه يك روش مناسب ولتامتري جهت اندازه گيري مقدار منگنز در نمونه دي اتانول آمين مورد استفاده در پالايشگاه گاز سرخون
651
ارايه يك روش مناسب ولتامتري جهت اندازه گيري مقدار نيكل در نمونه دي اتانول آمين مورد استفاده در پالايشگاه گاز سرخون
652
ارايه يك رويكرد تركيبي براي تشخيص نفوذ در شبكه با استفاده از روشهاي داده كاوي و ابتكاري
653
ارايه يك رويكرد تلفيقي براي اولويت بندي استراتژي هاي يكپارچه سازي زنجيره تامين بر اساس معيارهاي مزيت رقابتي با استفاده از مدل كانو فازي-ويكور و تحليل اهميت _ عملكرد مورد مطالعه: _شركتهاي قير آكام، ريونيز، رامكو ، و هونام
654
ارايه يك رويكرد مقايسه اي از الگوريتم هاي متاهيوريستيك براي بهينه سازي مسير حفاري چاه هاي نفت
655
ارايه يك سازوكار زمان اجرا براي پشتيباني از كاربردهاي شبكه‌اي حساس به تأخير در سطح هسته سيستم‌عامل
656
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم با استفاده از رويكرد داده كاوي (مطالعه موردي داده هاي آموزشي يكي از دانشگاههاي كشور)
657
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم با استفاده از رويكرد داده كاوي (موردكاوي يك شركت خودرو ساز ايراني ، خودرو لوگان)
658
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم جهت شبيه سازي عمليات توليد به روش تئوري محدوديتها
659
ارايه يك سيستم خبره تصميم گير در تعيين كارآمد روش تامين مالي براي مگاپروژه هاي صنعت نفت
660
ارايه يك سيستم فازي احتمالي نوع دوم براي زمانبندي فرآيندهاي فولادسازي
661
ارايه يك صراحي براي مبدل USB به RS485 و مدل سازي آن با زبان VHDL
662
ارايه يك مدل آماري مناسب جهت پيش بيني تقاضاي مصرف نفت گاز در كشور و بررسي نقش عوامل گوناگون درميزان تقاضاي اين فرآورده نفتي
663
ارايه يك مدل ارزيابي عملكــرد مبتني بر رويكــردهاي كارت امتيازي متوازن (BSC) وفرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)- مطالعه موردي يكي از شركت‌هاي صنايع غذايي كشور
664
ارايه يك مدل استراتژيك براي انتخاب و توسعه تامين كنندگان براساس رويكرد تسهيم دانش
665
ارايه يك مدل اقتصاد سنجي در پيش بيني عرضه و تقاضاي سيمان در ايران جهت بررسي صادرات اين محصول
666
ارايه يك مدل اقتصادي براي محاسبه ريسك مالي با استفاده از نسبت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس،مطالعه موردي:شركت هاي توليد كننده سيمان
667
ارايه يك مدل ﴿الگوي نيازسنجي﴾ ناب معتبر براي تعيين اثر بخش نيازهاي آموزشي در لجستسك
668
ارايه يك مدل المان محدود ويسكوالاستيك و متقارن محوري از قسمت كمري ستون مهره ها بعد از عمل ورتبروپلاستي
669
ارايه يك مدل انرژي-اقتصاد اشتغال محور براي ايران: رويكرد تعادل عمومي محاسبه پذير
670
ارايه يك مدل براي بررسي عمق و شيفت توجه
671
ارايه يك مدل براي چابك سازي زنجيره تامين بنگاه هاي خدماتي كشور
672
ارايه يك مدل براي مديريت و تجزيه و تحليل ريسك پروژه ساخت در صنايع پتروشيمي
673
ارايه يك مدل پيش بيني پويا براي يك زنجيره تامين چندمرحله اي داراي ساختار پويا
674
ارايه يك مدل تخصيص تسهيلات مالي با استفاده از تئوري بازي و داده كاوي
675
ارايه يك مدل تركيبي براي ارزيابي عوامل موثر بررشد نرخ پذيرش توسعه پايدار و نوآوري سبز در صنعت ساختمان
676
ارايه يك مدل تصميم گيري جهت انتخاب روش آموزش محيط زيست با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي در مدارس فني و حرفه اي
677
ارايه يك مدل تصميم گيري جهت انتخاب روش آموزش محيط زيست با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي در مدارس فني و حرفه اي
678
ارايه يك مدل چندهدفه براي افزايش قابليت اطمينان يك سامانه موشكي
679
ارائه يك مدل چندهدفه براي سرمايه گذاري در سبد سهام در شرايط عدم اطمينان با در نظر گرفتن تأثير برند و كارايي سبد سهام : يك مطالعه موردي در بورس اوراق بهادار تهران
680
ارايه يك مدل رياضي براي مديريت فناوري هاي انرژي
681
ارايه يك مدل رياضي تقليل يافته براي درمان راديوتراپي سرطان
682
ارايه يك مدل رياضي مبتني بر سيستم هاي چند عاملي براي رفتار سلول هاي سرطاني در اثر معكوس واربرگ
683
ارايه يك مدل سه متغير حالتي براي سلول عضله بطني
684
ارايه يك مدل شناسايي، رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري فناوري اطلاعات با تاكيد بر تلفيق تكنيك هاي FTOPSIS،FANP،DEMATEL (مطالعه موردي بانك پارسيان استان مازندران)
685
ارايه يك مدل مالي براي زنجيره تأمين چند سطحي با در نظر گرفتن تقاضا و استراتژي تعيين قيمت
686
ارايه يك مدل مكان‌يابي - موجودي با در نظر گرفتن ‌تصميم‌هاي قيمت
687
ارايه يك مدل يادگيري شناختي براساس حافظه انجمني
688
ارايه يك معماري براي وكالت با استفاده از XML در سرويس‌هاي گريد
689
ارايه يك معماري جهت پشتياني از محيط هاي واقعيت مجازي سه بعدي با همكاري متقابل مبتني بر وب
690
ارايه يك معماري جهت پياده سازي زمان- واقعي روش هاي بهبود گفتار مبتني بر دو ميكروفن
691
ارايه يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سيروس گرا
692
ارايه‌ ي مدل‌ هاي بست و بند مناسب براي طراحي اجزاي پل‌ هاي‌ بتن آرمه
693
ارايه‌ي مدلي جهت تعيين همزمان قيمت‌ها و سفارشات در سيستم‌هاي بازيابي محصول با تأكيد بر جنبه‌هاي اقتصادي
694
ارايه‌ي يك مدل بهينه‌سازي استوار براي زمانبندي هفتگي اتاق عمل با در نظر گرفتن مدت زمان تصادفي جراحي
695
ارايه‌ي يك مدل كاربردي براي ارزيابي تقاضاي بازار ليزينگ خودرو در ايران
696
ارايهي يك راهكار براي تعامل ميان مدارات دودويي و سهتايي در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
697
ارايهي يك راهكار براي تعامل ميان مدارات دودوييو سهتايي در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
698
ارايهي يك ميانافزار سرويسگرا براي پشتيباني از كيفيتسرويس
699
اربرد روشهاي ميكرواستخراج فاز جامد/مايع بر پايه استفاده از نانو لوله هاي كربني و تكنيك سل -ژل همراه با روش هاي كروماتوگرافي جهت پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز برخي از داروها و تركيبات آلي مانند كافئيك اسيد و تركيبات نيتروآروماتيك در نمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي
700
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﯿﻨﻪﻫﻨﺪﺳﻪ ﺳﺎزي دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞﻫﻮاﻓﻀﺎدر ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞبهينه سازي هوافضا
701
ارتباط - بازيگر - تماشاگر
702
ارتباط « JDF » با پيش از چاپ عوامل موفقيت و روند پياده سازي
703
ارتباط ÷لي مورفيسم ....بالوسمي در بيماران ايراني
704
ارتباط 3 پلي مورفيسم ﴿137G/C-6027C/A-133C/G﴾ ژن اينترلوكين 18 در بيماراني با رينيت آلرژيك در استان چهارمحال و بختياري
705
ارتباط آزمونهاي ميداني RAST و CST با آزمون آزمايشگاهي وينگيت درفوتساليستهاي نخبه مرد
706
ارتباط آنمي فقر آهن با اولين نوبت تشنج ناشي از تب در كودكان 6 ماه تا 5 سال در بيمارستان 17 شهريور رشت
707
ارتباط ابعاد بيضوي تخليه با دانه بندي در معادن زير زميني
708
ارتباط احتمالي بيماري نورومايليتيس اپتيكا (NMO) با ويروس هاي Mumps و سيتومگالوويروس
709
ارتباط احتمالي كلاميديا تراكوماتيس، مايكوپلاسما جنيتاليوم، اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيكوم و نايسريا گونوره‌آ و ناباروري در مردان
710
ارتباط احساس خودسودمندي، اجراي كشتي گيران و اضطراب رقابتي
711
ارتباط اخلاق حرفه اي با بهره وري مديران ورزش استان هرمزگان
712
ارتباط ادراك از كيفيت خدمات با رضايتمندي دانش آموزان شركت كننده در كانون هاي ورزشي شهر كاشان
713
ارتباط ادراك از كيفيت خدمات با رضايتمندي دانش آموزان شركت كننده در كانون هاي ورزشي شهر كاشان
714
ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و ريسك سيستماتيك
715
ارتباط ارزش گذاري بيش از اندازه شركت و مديريت سود بر حق الزحمه حسابرسي شركت ها
716
ارتباط ارزشي افشاي ريسك در گزارش هاي مالي سالانه
717
ارتباط ارزشي مديريت سود و حاكميت شركتي ؛شواهدي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
718
ارتباط استراتژي نوآوري فناوري،سرمايه هاي فكري و عملكرد نوآوري فناوري بر اساس مدل وربانو و كرما
719
ارتباط استراتژيهاي حمايتي، حل مشكل و كلي خواندن با توانايي دانشجويان ايراني در نوشتار همراه با خواندن
720
ارتباط اسطوره هاي كهن ايران باستان با عناصر طبيعت
721
ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهاي نفتي
722
ارتباط اضطراب امتحان با فعاليت محور هيپوتالاموس - هيپوفيز - آدرنال (كورتيزول بزاقي ) در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران
723
ارتباط اعتماد شناختي و عاطفي بر تبادلات رابطه‌اي خريداران و فروشندگان كالا و خدمات ورزشي
724
ارتباط اعتمادبين فردي درمحل كارورفتارسياسي باسبك هاي حل تعارض درميان كاركنان ادارات كل نربيت بدني استانهاي منتخب
725
ارتباط افسردگي و اضطراب با فعاليت بيماري و ميزان ناتواني در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
726
ارتباط افسردگي وعزت نفس دردانش آموزان دختردبيرستانهاي شهر گاليكش
727
ارتباط افشاء اطلاعات و استقلال كميته حسابرسي با نقد شوندگي سهام در شرگت هاي بورس اوراق بهادار تهران
728
ارتباط افشاء اطلاعات و شهرت شركت با نوسانات بازده سهام
729
ارتباط اقتصاد زير زميني و صادرات غير نفتي
730
ارتباط امن كوانتومي مبتني بر تك فوتون ها
731
ارتباط انديس باند و خصوصيات مكانيكي سنگ
732
ارتباط انسانها و اشياء در فضاي خاكستري
733
ارتباط انگيزش با ويژگي هاي فردي مديران مدارس شهرستان سمنان
734
ارتباط انواع تغييرات در ساختار تركيبات ليگنوسلولزي با تبديل‌هاي زيستي آن‌ها
735
ارتباط اهرم مالي ، اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
736
ارتباط اهرم مالي و تنوع سرمايه گذاري با مديريت سود فزاينده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
737
ارتباط اينترنت بر سلامت روان
738
ارتباط با ماژول واي فاي از طريق تلفن همراه اندرويد
739
ارتباط با نامحرم در فضاي مجازي در فقه و حقوق ايران
740
ارتباط بازار سهام ايران و بازار سهام كشورهاي جي هشت
741
ارتباط بازاريابي دروني با تعهد سازماني در باشگاه هاي استان گلستان
742
ارتباط بازايابي رابطه مند و كيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان استخر هاي بانوان شهرستان كرمانشاه
743
ارتباط بازايابي رابطه مند و كيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان استخر هاي بانوان شهرستان كرمانشاه
744
ارتباط بازده تحقق يافته بازده و رد انتظار و عوامل ريسك شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
745
ارتباط بازيگر با بازيگر
746
ارتباط بالانس پرواكسيدان آنتي اكسيدان ﴿PAB﴾ با پروستاگلاندين F2a و فاكتورهاي ريسك بيماران قلبي عروقي در بيماران ديابتي نوع 2
747
ارتباط بالانس پرواكسيدانت - آنتي اكسيدانت باsdKLDL در دختران مشهدي17 سال , relationship between pro oxidant- antioxidant balance with sdldl in 71 years old girls in mashhad
748
ارتباط بامشتري درصنعت مبلمان ايران
749
ارتباط باورهاي خوداثربخشي درد با نشانه هاي رواني و پيامدهاي باليني بيماران سردرد مزمن اوليه
750
ارتباط برنامه ريزي شهري و برنامه ريزي حمل و نقل شهري در ايران
751
ارتباط برنامه ي PSW با نرم افزار مطلب از طريق OLE جهت مدلسازي رله ي اضافه جريان
752
ارتباط برنامه‌ ريزي و مديريت مسير شغلي با رضايت‌ مندي و توسعه مسير شغلي (موردمطالعه : شعبه‌ هاي بانك مسكن شهر مشهد)
753
ارتباط بهره وري و كيفيت خدمات با ميزان رضايتمندي مشتريان موسسه اعتباري ملل
754
ارتباط بهينه ميان فضاهاي دروني و بيروني مدارس دوره ابتدايي براي ارتقاي ارتباطات كودك
755
ارتباط بي درنگ مغز با كامپيوتر : كنترل بستن پنجه دست
756
ارتباط بي درنگ مغز با كامپيوتر: استخراج ويژگي با استفاده از اطلاعات متقابل
757
ارتباط بي سيم دو ميكروكنترلر در فركانس 433 مگا هرتز
758
ارتباط بين MCDMو DEAو بكارگيري آن در اداره كل امور پژوهشي شركت ايران خودرو
759
ارتباط بين آزمونهاي هوازي ميداني و آزمايشگاهي در بازيكنان نخبه فوتسال مرد
760
ارتباط بين آنتي ژنهاي كلاس I و II با بيماري تالاسمي ماژور در ايران
761
ارتباط بين ابعاد رفتار رهبري مربي با انسجام گروهي و عملكرد تيمهاي حاضر در مسابقات فوتبال ليگ برتر نوجوانان ايران (5831)
762
ارتباط بين ابعاد كمال گرايي ورزشي و حالات خلقي قبل از رقابت در ورزشكاران تيمي و انفرادي ليگ برتر سال 88-87
763
ارتباط بين ادراك آزمون دهندگان و كارشناسان درمورد سطح دشواري عنوان نگارش
764
ارتباط بين ارزش برندبرخريدآگاهانه مشتريان شركت نستله
765
ارتباط بين ارزش وي‍ژه برند ، وي‍‍‍ژگيهاي محصول و قصد خريد مطالعه موردي يخچال فريزر سايد باي سايد اسنوا در اصفهان
766
ارتباط بين استحكام رواني و اضطراب صفت و حالت در ورزشكاران حرفه اي
767
ارتباط بين استحكام رواني و اضطراب صفت و حالت در ورزشكاران حرفه اي
768
ارتباط بين استقامت عضلات تنه و تعادل ايستا در بين دانشجويان پسر 25-20
769
ارتباط بين اعتماد سازماني و تمايل به گردش شغلي
770
ارتباط بين افسردگي وتحصيلات والدين شاغل برعملكرد تحصيلي وسازگاري اجتماعي فرزندان دختردانش آموزآنهادرمقطع متوسطه شهراهواز
771
ارتباط بين افشاء مسئوليت اجتماعي شركتي و حق الزحمه حسابرسي و گزارش حسابرس در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
772
ارتباط بين انگيزش تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان
773
ارتباط بين اولين بارش پاييزي وميزان بارش سالانه در منطقه غرب وشمال غرب كشور
774
ارتباط بين ايده ال ها و گراف ها و پايه هاي گروبنر و فرآيند تصميم گيري در گراف
775
ارتباط بين بازاريابي رابطه¬مند با رضايتمندي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي شهرداري تهران
776
ارتباط بين بازده تعديل شده بازاربا ارزش افزوده اقتصادي و برخي از معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد حسابداري
777
ارتباط بين بخش صنايع استان كردستان و بررسي تاثير احداث ذوب آهن كردستان بر صنايع استان
778
ارتباط بين برنامه هاي خشن تلويزيوني بر پرخاشگري ك ودكان 9-7 ساله در شهر برازجان
779
ارتباط بين بهداشت جسم و روان و ميزان پايبندي به اخلاق در دانش آموزان دبيرستاني شهر شيرگاه
780
ارتباط بين بهداشت رواني و مولفه هاي جمعيت شناختي دبيران دبيرستان هاي منطقه برخوار
781
ارتباط بين پارامترهاي ساختمان بافت حلقوي ساده و خمش نخ با خمش پارچه
782
ارتباط بين پايگاههاي قدرت با عملكرد مديران هشتمين المپيك ورزشي دانشجويان كشور از ديد خود و عوامل اجرايي
783
ارتباط بين پلي مور فيسم ژن لپتين با صفات توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين
784
ارتباط بين پلي مورفيسم ... ژن بال بيماري ديابت نوع 2 در جمعيت شهر تهران
785
ارتباط بين پلي مورفيسم 420C/G -رزيستين وغلظت ليپوپروتئين-آسرم بيماران مبتلابه آرتريت روماتوئيد
786
ارتباط بين پلي مورفيسم pro21Ala ژن PPAR با ميزان تراكم استخواني در مبتلايان به بتاتالاسمي ماژور.
787
ارتباط بين پلي مورفيسم rs2237892 ژن KCNQ1 با بيماري ديابت نوع 2 در جمعيت شهر تهران
788
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن icos و سرطان سينه در بيماران استان كرمانشاه
789
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن گيرنده لپتين با صفات توليدي در گاو هلشتاين
790
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن گيرنده ي آلفاي استروژن با صفات توليد مثلي در گاو هلشتاين
791
ارتباط بين پنج عامل بزرگ شخصيت و تاب آوري با آمادگي به اعتياد مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
792
ارتباط بين تئوري نمايندگي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
793
ارتباط بين تجربه تدريس معلم وتوانايي استفاده ازاستراتژيهاي تدريس
794
ارتباط بين ترديد حرفه¬اي حسابرس، چرخش حسابرس و كيفيت حسابرسي
795
ارتباط بين تصميمات مالي ، فرصتهاي رشد و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
796
ارتباط بين تصوير سازماني ادراك شده با رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان سازمان ورزش شهرداري اصفهان
797
ارتباط بين تعداد مؤافه هاي يك گراف و تعداد مؤلفه هاي گراف خارج قسمتي آن
798
ارتباط بين تعهد سازماني با گرايش كارآفرينانه در سازمان هاي فرهنگي استان اصفهان (مطالعه موردي: حوزه هنري سازمان تبليغات و سازمان رفاهي، تفريحي شهرداري استان اصفهان)
799
ارتباط بين تعهد سازماني و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش استان همدان
800
ارتباط بين تغييرات غيرعادي مانده نقد با پايداري اقلام تعهدي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
801
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم وششم ابتدايي شهر خفر در سال 93-92
802
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهر خفر در سال 93-92
803
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهر خفر در سال1392-93
804
ارتباط بين تناوب ها و تجزيه ي بحراني واژه ها از دو ديدگاه كلاسيك و احتمالي
805
ارتباط بين توان هوازي و توان بي هوازي و تركيب بدن بازيكنان تيم ملي فوتسال زنان ايران
806
ارتباط بين توانايي تصويرسازي ذهني با ميزان آسيب هاي ورزشي در فوتباليست ها و حرفه اي
807
ارتباط بين توانايي هاي حركتي و شاخص توده بدني با كيفيت زندگي كودكان 11-9 سال شهر قدس
808
ارتباط بين توانمند سازي و هوش اجتماعي و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني شهرستان بندرعباس
809
ارتباط بين تيپ شخصيتي با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني استان كردستان سال 87-86
810
ارتباط بين جاذبه هاي طبيعي ورزشي با توسعه گردشگري ورزشي از ديدگاه مديران ورزشي استان آذربايجان شرقي .
811
ارتباط بين جهت گيري هدفي ، فضاي ادراك شده ي انگيزشي و منابع كسب اعتماد به نفس در كشتي گيران نخبه و عادي رشته (كشتي فرنگي ) استان كردستان
812
ارتباط بين جهت گيري هدفي ، فضاي ادراك شده ي انگيزشي و منابع كسب اعتماد به نفس در واليباليست هاي شركت كننده در مسابقات قهرماني نوجوانان كشور
813
ارتباط بين جو اخلاقي سازماني و سكوت كاركنان سازمان امور مالياتي استان گيلان
814
ارتباط بين جو انگيزشي و اهداف پيشرفت با انگيزش خودمختاري
815
ارتباط بين جو سازماني و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني مدارس شهر بجنورد
816
ارتباط بين خط و فرم
817
ارتباط بين خلاقيت فردي كاركنان با سبك رهبري جامعه پرستاران فردوس
818
ارتباط بين خواص رئولوژيكي جوهرهاي چاپ جوهرافشان باخواص بصري فيلم چاپ شده روي سطح
819
ارتباط بين خواص مكانيكي ديناميكي و مقاومت در برابر ضربه پلي وينيل الكل
820
ارتباط بين خوانايي و سـرعت نوشتن با عمـلكردهاي ادراكي- حركتي در دانشآموزان فارسـي زبان
821
ارتباط بين خود پنداره با اضطراب در دانش آموزان پسر مقطع ششم ابتدايي در شهرستان جهرم در سال 1393-1392
822
ارتباط بين خود پنداره بدني با عملكرد ورزشي دانشجويان دختر هفتمين المپياد ورزشي
823
ارتباط بين خودپنداري و پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر مقطع متوسطه
824
ارتباط بين خودكار آمدي معلم با سوالات ارجاعي و نمايشي
825
ارتباط بين خودكارآمدي مربيگري با شايستگي ادراك شده و رضايت از مربي در بين ورزشكاران زن رزمي كار
826
ارتباط بين خودمختاري، جامعه مداري و سبك هاي شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان نظام آموزش از راه دور
827
ارتباط بين در دسترس بودن اطلاعات مالي با عملكرد و تغيير مديرعامل بعد از اصلاحيه اجباري افشاي اطلاعات شركتهاي بورسي مورخ89/6/27 مصوب مجلس شوراي اسلامي
828
ارتباط بين درصد چربي ) BF( شاخص توده بدن )BMI( و نسبت محيط كمر به لگن )WHR( زنان 15 سال به بالاي استان يزد
829
ارتباط بين درصد چربي بدن ) BF( و چربي خون دانش آموزان پسر ورزشكار و غيرورزشكار 15 تا 18 سال
830
ارتباط بين درك برخي از ابعاد فناوري اطلاعات و ارتباطات با آموزش جامعه ورزشي استان خوزستان
831
ارتباط بين درك برخي از ابعاد فناوري اطلاعات و ارتباطات با آموزش جامعه ورزشي استان خوزستان
832
ارتباط بين درونگرائي - برونگرائي و ميزان استفاده زبان آموزان سطح متوسط از راهكارهاي ارتباطي و جبراني در نوشتار
833
ارتباط بين دستگاههاي بارگيري و باربري در معادن روباز و بهينه سازي سيستم اختصاص و توزيع در ناوگان ترابري
834
ارتباط بين دو كامپيوتر از طريق RF
835
ارتباط بين دوره تصدي مدير عامل شركت،حاكميت شركتي و محافظه كاري حسابداري مشروط
836
ارتباط بين رابطه ي تحصيلي و موقعيت اجتماعي دانش آموز
837
ارتباط بين رشد اجتماعي با رضايت از زندگي در دانش آموزان دختر كلاس پنجم ابتدايي شهرستان جهرم در سال 1393-1392
838
ارتباط بين رشد اقتصادي،كيفيت محيط زيست و سلامت عمومي در ايران
839
ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در معلمان تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
840
ارتباط بين رفتار ادراك شده مربي با رفتارهاي اجتماعي وضد اجتماعي ورزشكاران
841
ارتباط بين رفتارهاي رهبري مربيان با تعهد ورزشي بازيكنان هندبال شركت كننده در مسابقات قهرماني ايران
842
ارتباط بين رقابت بازار محصول و ساختار سرمايه صنايع مختلف در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
843
ارتباط بين رگه‌هاي شخصيت و سبك‌هاي تصميم‌گيري با پاسخ‌هاي فيزيولوژيك ناشي از ناهماهنگي شناختي
844
ارتباط بين روابط زناشويي و ويژگي شخصيتي دانشجويان پيام نور اه
845
ارتباط بين روش يادگيري و رشته تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور
846
ارتباط بين روشهاي گسسته سازي به طور موضعي پايدار با ضرايب ناپيوسته
847
ارتباط بين روشهاي مديريت كلاس درس ،‌حس خودكارآمدي و نوع شخصيت معلمان زبان انگليسي
848
ارتباط بين روشهاي مديريت كلاس درس، حس خودكارآمدي و نوع شخصيت معلمان زبان انگليسي
849
ارتباط بين ريز ساختار و خواص الكتريكي ترميتور PTCR بر پايه تيتانات باريم La-Dpcd-BaTl03
850
ارتباط بين ريزساختار با خواص هدايت الكتريكي ومكانيكي سامانه نانوكامپوزيتي پخت ديناميكي شده بر پايه PLA/PU/GR
851
ارتباط بين زيردست و خواص فيزيكي پارچه و ساخت دستگاه آويزش پارچه
852
ارتباط بين ساختار سازماني و كارآفريني سازمان مديران ستادي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
853
ارتباط بين ساختار و خواص الكتريكي ترميستور NTMN204
854
ارتباط بين سايش پارچه هاي شبه فاستوني باخصوصيات ساختاري پارچه
855
ارتباط بين سبك اسناد و اضطراب حالت و صفت در ورزشكاران حرفه اي
856
ارتباط بين سبك رهبري تحول گرا و عمل گرا با رضايت شغلي كاركنان تربيت بدني استان سمنان
857
ارتباط بين سبك رهبري مديران تربيت بدني با خلاقيت معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اهواز
858
ارتباط بين سبك رهبري مربيان با پويايي تيمي بازيكنان زن ليگ برتر هاكي ايران
859
ارتباط بين سبك رهبري مربيان باارضانيازهاي رواني وتحليل رفتگي بازيكنان ليگ برتر كبدي مردان ايران
860
ارتباط بين سبك رهبري ومنابع قدرت در مديران ادارات تربيت بدني استان گلستان از ديدگاه كاركنان واعضاي اين ادارات
861
ارتباط بين سبك هاي مربيگري رابطه مدار و وظيفه مدار با ميزان موفقيت بازيكنان نوجوان دختر و پسر بسكتبال استان آذربايجان غربي
862
ارتباط بين سبكهاي مربيگري رابطه مدار و وظيفه مدار با ميزان موفقيت بازيكنان نوجوان دختر و پسر
863
ارتباط بين سرمايه اجتماعي با ظرفيت كارآفرينانه دركاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه
864
ارتباط بين سرمايه روان شناختي و بهبود كيفيت آموزش در دانشگاهها
865
ارتباط بين سطح hsCRP و فاكتورهاي ژنتيكي دخيل در تنگي مجدد استنتهاي غير دارويي
866
ارتباط بين سطح سواد ارزشيابي مدرسان انگليسي عمومي و انگليسي تخصصي با تجربه تدريس ايشان
867
ارتباط بين سطح فعاليت الكتروميوگرافي عضلات اندام تحتاني با كنترل قامت و تأثير خستگي بر آن
868
ارتباط بين سطح ليپوپروتئين (آ) و ماركرهاي استرس اكسيداتيو با ميكروآلبومينوري در بيماران ديابت مليتوس نوع دو , corrolation between lipoprotein)a( level and oxidative stress markers with microalbuminuria in type 2 diabete mellituse
869
ارتباط بين سطوح اركسين A- و استعداد ابتلا به كوه گرفتگي حاد
870
ارتباط بين سن ، پاريتي ، ميزان سواد، شغل ، متد پيشگيري از بارداري و ميزان موفقيت در تنظيم خانواده افراد مراجعه كننده به درمانگاه شهري شهرستان آستانه اشرفيه و بندر كياشهر در مدت 2 ماه
871
ارتباط بين سواداطلاعاتي وسوادرايانه اي ومولفه هاي تاثيرگذاربرآن ها مطالعه موردي.دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كشاورزي دراستان كرمانشاه
872
ارتباط بين سود عملياتي و اقدام غير عملياتي با بازده و قيمت سهام و نقش آنها در پيش بيني سود خالص در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
873
ارتباط بين سياست‌هاي خرد و سياست‌هاي كلان در بهينه‌سازي مصرف گاز
874
ارتباط بين شاخص توده ي بدن و عوامل خطرزاي قلبي عروقي در دانشجويان پسر دانشگاه اصفهان
875
ارتباط بين شاخص هاي تركيب بدني با عملكرد ريوي در بيماران MS
876
ارتباط بين شاخص هاي تركيب بدني و منتخبي از قابليتهاي جسماني و حركتي در دانشجويان دختر و پسر رشته ي تربيت بدني دانشگاه رازي
877
ارتباط بين شاخص همساز يك گراف با پارامترهاي گرافي ديگر
878
ارتباط بين شايسته‌سالاري با اعتماد سازماني در ميان كاركنان ادارات تربيت بدني دانشگاه‌هاي استان اصفهان
879
ارتباط بين شدت كلروز درختان چنار فضاي سبز شهر اصفهان با برخي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك و شاخص هاي فيزيولوژيكي آهن فعال در گياه
880
ارتباط بين شيوه هاي فرزندپروري والدين وهوش هيجاني در جوانان
881
ارتباط بين صفات توليدمثلي و طول عمر توليدي در گله هاي گاو شيري استان اصفهان با استفاده از مدل خطر نسبي تكه اي وايبول
882
ارتباط بين ضريب انبساط حرارتي و پيوستگي بين بتن پايه و انواع مواد تعميري
883
ارتباط بين ضريب شكل مخزن سدها و دبي حداكثر ناشي از شكست سد
884
ارتباط بين طرحهاي پاداش هيأت مديره و رفتار هزينه نرمال و غيرنرمال در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
885
ارتباط بين طول تواني هاي تكراري CA)n و (TTTA)در ژن هاي IFG-1 و CYP19 وخطر ابتلا به سرطان پروستات در جمعيت اصفهان
886
ارتباط بين ظرفيت بدهي ورشد فرصت هاي سرمايه گذاري درشركتهاي بورس اوراق بهادار
887
ارتباط بين عدم تعادل تلاش -پاداش با فرسودگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر كرمانشاه
888
ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود و تمركز مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
889
ارتباط بين عزت نفس با دلبستگي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس چهارم شهرستان شيراز سال تحصيلي 1393-1392
890
ارتباط بين عزت نفس كاركنان ورضايت ارباب رجوع
891
ارتباط بين عزت نفس و استرس در دانشجويان پيام نور استان قم
892
ارتباط بين عملگرهاي تركيبي و عملگرهاي توپليتز روي فضاي هاردي
893
ارتباط بين عوامل تعهد سازماني با كيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
894
ارتباط بين عوامل جو سازماني )OCO( با كيفيت زندگي كاري )OWL( كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
895
ارتباط بين عوامل مربوط به والدين و موفقيت تحصيلي دانش آموزان در يادگيري زبان خارجي
896
ارتباط بين غلظت اسيد هاي آمينه خون در زمان تخمك گيري و تكوين پيش از لانه گزيني جنين تليسه هاي هلشتاين
897
ارتباط بين غلظت تستوسترون و كورتيزول بزاقي با نتايج حاصل از پرسشنامه ي رواني بيش تمريني در بازيكنان نخبه فوتبال
898
ارتباط بين فاكتورهاي KRAS و NRAS با يافته هاي كلينيكوپاتولوژيك در بيماران مبتلا به كانسر كولون متاستاتيك
899
ارتباط بين فرهنگ سازماني و هوش سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان
900
ارتباط بين فرهنگ سازماني وتعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش وجوانان استان كرمانشاه
901
ارتباط بين فعاليت جسماني ،آمادگي جسماني تركيب بدني وابسته به كيفيت زندگي باتوانايي انجام كارمعلمان زن ميانسال شهركرمانشاه
902
ارتباط بين فقر و رشد اقتصادي
903
ارتباط بين قوس كف پا با آسيب ACL در دانشجويان ورزشكار دختر رشته هاي واليبال و بسكتبال شهر شبستر
904
ارتباط بين كارآفريني و خلاقيت در دانشگاه پيام نور بهشهر
905
ارتباط بين كمرويي و يادگيري زبان انگليسي دانشجويان ايراني پيام نور , The Relationship Between Shyness and English Achievement of Iranian EFL Students in Payamnoor University
906
ارتباط بين كيفيت تخمك اسپرم و جنين هاي منتقل شده با وقوع سقط هاي خودبخودي زنان نابارور مراجعه كننده به پژوهشگاه رويان
907
ارتباط بين كيفيت خدمات با رضايت‌مندي مشتريان استخرهاي دولتي و خصوصي شهر مشهد
908
ارتباط بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتري در باشگاه هاي ورزشي خصوصي كرمانشاه
909
ارتباط بين كيفيت رويداد با رضايتمندي تماشاگران شهرآورد فوتبال اصفهان
910
ارتباط بين كيفيت سود حسابداري با نظام راهبري در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
911
ارتباط بين گرايش كودكان به ورزش با ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي والدين شهر تبريز
912
ارتباط بين مجموعه هاي نرم و سيستم هاي اطلاعاتي
913
ارتباط بين محيط فروشگاه ،درگيري با محصول ،لذت خريد و فروشگاه گردي با خريدناگهاني لوازم آرايشي
914
ارتباط بين مد وگرافيك
915
ارتباط بين مدول هاي مرتب شده و ابرمدول ها بر اساس لم پاياني
916
ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش با جريان نقد عملياتي و كارآيي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
917
ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
918
ارتباط بين مديريت سود و مسئوليت اجتماعي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
919
ارتباط بين مديريت منابع انساني سبز و مديريت تامين سبز در درمانگاه مطهري شيراز با توجه به اثر تعديلي مقاومت كاركنان به تغيير
920
ارتباط بين مسئوليت اجتماعي شركتها،عملكرد و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
921
ارتباط بين مشبكه ها، ابر مشبكه ها و ساختارهاي مرتب شده
922
ارتباط بين مفاهيم رفتار اصطكاكي و ساختار پارچه هاي تاري-پودي در تمام جهات
923
ارتباط بين مقابله با استرس و سرسختي با عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر بوشهر
924
ارتباط بين مقاومت ، تخلخل و نفوذپذيري بتن هاي مختلف
925
ارتباط بين منبع كنترل مديران آموزشي با ميزان خلاقيت آنها
926
ارتباط بين منبع كنترل و حاملگي ناخواسته
927
ارتباط بين مولفه هاي يادگيري سازماني و عملكرد سازماني درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
928
ارتباط بين ميزان اگاهي و عملكرد بازيكنان نسبت به راهكارهاي پيشگير ي از اسيب در مسابقات بين الملل بسكتبال المپيك دختران دبيرستاني
929
ارتباط بين ميزان نفوذ يون كلرايد و مقاومت الكتريكي بتن هاي مختلف
930
ارتباط بين ميزان نقد شوندگي سهام و عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
931
ارتباط بين نايكنواختي نيمچه نخ و ابعاد مثلث ريسندگي
932
ارتباط بين نحوه گذران اوقات فراغت با عزت نفس در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بيرجند
933
ارتباط بين نقدشوندگي و بازده سهام در شركتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
934
ارتباط بين نگرش فرزند به والدين ﴿مادر و پدر﴾با ميزان رضايت از زندگي در بين دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي شهرستان جهرم
935
ارتباط بين نگرش فرزند به والدين﴿مادر و پدر﴾با ميزان رضايت از زندگي در بين دانش آموزان دختر مقطع پنجو ابتدايي شهرستان جهرم
936
ارتباط بين نوسانات قيمت بازار سهام و اقلام تعهدي سرمايه در گردش و نقش درماندگي مالي و چرخه عملياتي
937
ارتباط بين هموستار چرن و هموستارهمتافته
938
ارتباط بين هوش اخلاقي با احساس گناه مصرف كنندگان مواد نيروزا و مكمل هاي ورزشي تبليغ شده در ماهواره و فضاي مجازي شهرستان قروه و مريوان
939
ارتباط بين هوش زباني و سبك شناختي در بين نوجوانان زبان آموز ايراني
940
ارتباط بين هوش هيجاني وخودكار امدي معلمان تربيت بدني شهركرمانشاه
941
ارتباط بين هيپرگليسمي پايدار با پيامد كودكان و نوجوانان مبتلا به آسيب هاي ترومايي شديد مغزي
942
ارتباط بين وضعيت اقتصادي - اجتماعي با برخي خصوصيات آنتروپومتريك در دانش آموزان پسر 14 - 11 ساله
943
ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني با تعهد سازماني كاركنان كارخانجات برفاب شهركرد
944
ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي وپاي بندي مذهبي
945
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ش‍وك‍ه‍اي‌ ب‍ازده‌ م‍ن‍ف‍ي‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌
946
ارتباط پذيرفتاري مغناطيسي با ويژگي هاي ژئوشيميايي برخي از سنگ هاي آذرين و خاك هاي توسعه يافته روي آنها در منطقه جنوب شرق استان كردستان
947
ارتباط پراكندگي PH خاك معدن با هدف آهك در كارخانه تغليظ مس سرچشمه كرمان
948
ارتباط پلي مورفيسم ... با لوسمي در بيماران ايراني
949
ارتباط پلي مورفيسم A/C592-ژن اينتر لوكين 10 با بيماري عروق كرونري بر اساس آنژيو گرافي در بيماران كانديداري آنژيوگرافي و انژيو پلاستي , association between polymorphism-295a/c of interluekin 01 gene and coronary artery disease based on angiography in candidates of angiography and angioplasty
950
ارتباط پلي مورفيسم rS328 در ژن LPLŸ و rSŸ5882 در ژن ‍CETPŸبا بيماري عروق كرونري در بيماران كانديداي آنژيوگرافي و بيماارن چاق
951
ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي DGAT1 و FXI با صفات توليد مثلي در گاو شيري هلشتاين
952
ارتباط پلي مورفيسم ژن هورمون رشد با صفات توليدي در گاو هلشتاين
953
ارتباط پلي مورفيسم سيتوكروم 9C2CYP و VKORC1 با دوز موردنياز وارفارين وخطر خونريزي در كرمانشاه
954
ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن HLA-DRB1 با لوسمي در بيماران ايراني
955
ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن...بالوسمي در بيماران ايراني
956
ارتباط پوسيدگي زودرس دوران كودكي با كمبود ويتامين دي وفريتين
957
ارتباط پوشش گياهي با برخي از ويژگي هاي رويشگاهي در منطقه فريدون شهر اصفهان
958
ارتباط پي ال سي با ميكروبا پروتكل مدباس
959
ارتباط پيشرفت تحصيلي، ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات و آمادگي جسماني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
960
ارتباط تابع مولد تبديل BRST و تابع مولد تبديل پيمانه اي
961
ارتباط تبليغات دهان به دهان و تعداد مشتريان اماكن ورزشي
962
ارتباط تجربي و تئوري بين نتايج اندازه گيري خواص مكانيكي كششي نخ و الياف با دستگاههاي مختلف
963
ارتباط تربيت بدني با آموزش در عصر حاضر
964
ارتباط تركيب بدني با ناهنجاريهاي لوردوز و كيفوز در بانوان متقاضي تحصيل در رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
965
ارتباط تركيب بدني و برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني داوطلبان زن ورود به رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
966
ارتباط تست هاي فونكسيون كليه و آناليز ادراري با اكوي كورتكس كليه در سونوگرافي
967
ارتباط تست هاي فونكسيون كليه و آناليز ادراري با اكوي كورتكس كليه در سونوگرافي
968
ارتباط تصوير ذهني مشتري از كشور مبدا كالا با تصوير ذهني از نام و نشان كالا در مشتريان رايانه هاي همراه شهر زنجان
969
ارتباط تصوير و آموزش
970
ارتباط تصويري راهي از ديدار به پندار
971
ارتباط تصويري و آموزش شهروندي
972
ارتباط تعاملي استراتژي، فرهنگ سازماني و نسبت هاي سودآوري در صنعت ساخت سيستمهاي مخابراتي نظامي
973
ارتباط تعداد حاملگي با افزايش فشار خون شرياني در زنان 69-45 ساله مراجعه كننده به يكي از كلينيك هاي تخصصي قلب شهر رشت
974
ارتباط تعهد سازماني و تعهد حرفه اي با رضايت شغلي و جوّ سازماني¬معلمان تربيت بدني شهرستانهاي كاشان¬و آران و بيدگل
975
ارتباط تعهدسازماني باويزگي هاي شخصي كاركنان شعب بانك ملي شهرستان خواف
976
ارتباط تفكر استراتژيك و نوآوري استراتژيك در شركت‌هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شهرك صنعتي ميبد استان يزد)
977
ارتباط تفكر غير منطقي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه هنر فارسان
978
ارتباط تكرار با خلاقيت در نقوش هندسي هنرهاي سنتي ايران و كاربرد آن در ساخت اسباب بازي
979
ارتباط تكنولوژي با ارتكاب جرائم ثبتي، چالش ها و راهكارها
980
ارتباط تلفن با كامپيوتر
981
ارتباط تلفن با كامپيوتر
982
ارتباط تلفني با PC
983
ارتباط تنگناهاي مالي دريافت كنندگان تسهيلات بانكي با ميزان مطالبات معوق بانك ها
984
ارتباط توانايي مديريت با فرصت سرمايه گذاري و نقش محدوديت مالي
985
ارتباط توانمندسازي وحمايت سازماني ادراك شده باامنيت شغلي دربين كاركنان ادارات تربيت بدني شهرستان هاي استان لرستان ، كرمانشاه وايلام
986
ارتباط تي كيو ام واثربخشي درده فدراسيون ورزشي منتخب كشور
987
ارتباط جامعه پذيري سازماني با مسئوليت پذيري و خلاقيت كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان ايلام
988
ارتباط جو انگيزشي ادراك شده با اضطراب رقابتي و خود مختاري بازيكنان مرد ليگ برتر هندبال
989
ارتباط جو سازماني با ميزان رضايت شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
990
ارتباط جو سازماني با ميزان رضايت شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
991
ارتباط چاقي با برخي كاركردهاي جسماني، رفتاري و شناختي در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر اصفهان
992
ارتباط چاقي و للاغري با ميزان سي - آر- پي و فيبرينوژن خون دانشجويان دختر
993
ارتباط چرخنده ي ضربه اي كوانتمي تعميم يافته با مدل آندرسون
994
ارتباط چند شكلي Pit-1 و توليد شير گاوهاي هلشتاين در اصفهان
995
ارتباط چند كي پورد از طريق port Serial با Pc ايده ارتباط وسايل اندازه گيري ديجيتال با Pc
996
ارتباط حاكميت شركتي با برخي از معيارهاي مالي و غير مالي بانك ها و موسسات مالي
997
ارتباط حجم فعاليت بدني (گام در روز) با پروتئين هاي فاز حاد )APP( در زنان سالمند يائسه فعال و غير فعال
998
ارتباط حمايت اجتماعي با ميزان اميدواري در دانش آموزان دختر و پسر پنجم ابتدايي شهرستان جهرم
999
ارتباط حمايت سازماني ادراك شده با تعهد حرفه اي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان مركزي
1000
ارتباط حمايت مذهبي و اميد با رضايت از زندگي كليه شاغلين ادارات شهرستان دزفول
بازگشت