<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارائه يك مدل رياضي، براي بهينه¬سازي رفتار مالي زنجيره¬تامين توليد-توزيع (دو سطحي)، در تعيين سطح موجودي انبار “ مطالعه موردي: شركت فولاد خوزستان
2
ارائه يك مدل زبان جهت مرزبندي كلمات فارسي و تصحيح خطاهاي احتمالي در دنباله اي از واجهاي گفتاري
3
ارائه يك مدل زبان جهت مرزبندي كلمات فارسي وتصحيح خطاهاي احتمالي در دنباله اي از واجهاي گفتاري
4
ارائه يك مدل زباني مناسب جهت بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
5
ارائه يك مدل زنجيره تأمين استوار و كشسان تحت شرايط عدم‌قطعيت و ريسك اختلال
6
ارائه يك مدل زنجيره تأمين چند محصولي براي كالاهاي فسادپذير (مطالعه موردي: كارخانجات لبني استان كرمانشاه)
7
ارائه يك مدل زنجيره تامين با جريان هاي مستقيم و معكوس با پارامترهاي فازي
8
ارائه يك مدل سري‌زماني فازي دومتغيره بر اساس روابط منطق فازي و تقسيم‌بندي دوگانه فازي براي انجام پيش‌بيني‌هاي صنعتي و اقتصادي
9
ارائه يك مدل سه سطحي جهت طراحي شبكه هاي حمل و نقل شهري با رويكرد بهينه سازي ظرفيت ذخيره سيستم
10
ارائه يك مدل سه هدفه براي برنامه‌ريزي موجودي چند محصولي و چند دوره‌اي با محصولات جانشين داراي تقاضاي تصادفي
11
ارائه يك مدل سياست‌ گذاري انرژي‌ هاي تجديد پذير با رويكرد سيستم هاي پويا
12
ارائه يك مدل سيستم خبره براي شناسايي مسايل سازماني مورد مطالعاتي شركت آسيا سير ارس
13
ارائه يك مدل شبكه عصبي جهت پيش بيني مقدار تقاضاي مسافري در راه آهن ايران
14
ارائه يك مدل شبيه سازي براي سيستم لجستيك زنجيره تامين با رويكرد يكپارچه سازي سيستم لجستيك رو به جلو و سيستم لجستيك معكوس
15
ارائه يك مدل شبيه سازي جهت تعيين مقدار سفارش فراورده هاي خوني در زنجيره تأمين رو به جلو و رو به عقب در شرايط عدم قطعيت
16
ارائه يك مدل صوري مبتني بر هستي شناسي براي توصيف سيستم هاي اطلاعاتي
17
ارائه يك مدل صوري مبتني بر هستي شناسي براي توصيف سيستمهاي اطلاعاتي
18
ارائه يك مدل طبقه بندي كاربردي براي داده هاي نامتوازن پزشكي (سرطان)
19
ارائه يك مدل عددي جهت بررسي پديده هاي انتقال در روش بريجمن
20
ارائه يك مدل عددي ضمني براي پيش بيني الگوي جريان
21
ارائه يك مدل عضلاني-اسكلتي براي طراحي پروتز بهينه زير زانو با استفاده از روش تحليل انرژي
22
ارائه يك مدل عملياتي براي اندازه گيري بهره وري كل دريك سازمان بااستفاده از رهيافت AHP،مطالعه موردي: شركت پالايش نفت اصفهان
23
ارائه يك مدل عمومي براي سيستم هاي دانشگاهي براساس تكنولوژي هايموجوددروب معنايي وپياده سازي آن براي دانشگاه فرضي
24
ارائه يك مدل فازي FMEA مبتني بر هزينه
25
ارائه يك مدل فرآيند جديد جهت پردازش نيازمندي ها براي سيستم هاي حساس با تاكيد بر صحت سنجي و اعتبارسنجي
26
ارائه يك مدل كارا براي مديريت اعتماد مبتني بر محيط چند مستأجري
27
ارائه يك مدل كارا جهت تسهيلات اعتباري بانك هاي تجاري بر اساس مدل ماركوويتز
28
ارائه يك مدل كاراي استخراج و تدوين استراتژي ها مبتني بر تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره و منطق فازي
29
ارائه يك مدل كاربردي بازاريابي استراتژيك، براي شركت هاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي شركت مخابراتي نماد مشاوران ارتباط دنيا)
30
ارائه يك مدل كارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي شركت پتروشيمي بندرامام
31
ارائه يك مدل كامپيوتري براي سيلاب زني به بخشي از مخزن پايدار
32
ارائه يك مدل كمي انتخاب تأمين كننده بادرنظرگرفتن استرات‍ژيهاي همكاري ميان تأمين كنندگان
33
ارائه يك مدل كمي براي انتخاب تامين‌كننده در زنجيره تامين– يك خريدار و چند تامين‌كننده
34
ارائه يك مدل كمي برون سپاري با در نظر گرفتن هزينه پنهان وابستگي بين قطعات ﴿مطالعه موردي: ساخت كمپرسور پكيج CNG)
35
ارائه يك مدل كمينه براي پتانسيل عمل در بافت بطن قلب انسان
36
ارائه يك مدل كنترل بهينه براي سرمايه گذاري در كيفيت پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك
37
ارائه يك مدل كنترل زنجيره‌تامين با سياست كار در جريان ثابت(CONWIP)
38
ارائه يك مدل كنترل موجودي تعاملي بين يك فروشنده و چند خريدار با در نظر گرفتن تقاضاي احتمالي و زمان تدارك ثابت در يك زنجيره تامين دو سطحي
39
ارائه يك مدل كنترل موجودي فازي در شرايط وقوع بحرانهاي طبيعي
40
ارائه يك مدل كيفيت براي نرم افزار هاي تجارت الكترونيكي B2B
41
ارائه يك مدل گرافيكي به منظور بازشناسي حالت چهره در تصاوير ويدئويي
42
ارائه يك مدل لجستيك بشردوستانه با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي سياسي و عدم تعهد پيروها بعد از وقوع بحران در شرايط غير قطعي
43
ارائه يك مدل لجستيكي براي تعيين مكان و برنامه¬ريزي توزيع مراكز مديريت بحران
44
ارائه يك مدل محاسباتي از پديده ي آمبولي شرياني با استفاده از تحليل تعامل سيال و جامد ﴿FSI﴾
45
ارائه يك مدل محاسباتي براي پيش بيني مكاني ايجاد و رشد لخته در خون بر اساس فاكتورهاي هموديناميكي و بيوشيميائي
46
ارائه يك مدل محاسباتي براي عقده هاي قاعده اي جهت اعمال حركتي
47
ارائه يك مدل محاسباتي شناختي از حل خلاقانه مسئله براي عامل هاي هوشمند
48
ارائه يك مدل محيط آگاه براي تشخيص فعاليت كاربر در محيط هاي فراگير با الهام از نظريه آگاهي در علوم شناختي
49
ارائه يك مدل مديريت پسماند شهري،با هدف تسهيل روند بازيافت، يك روش محصول محور
50
ارائه يك مدل مديريت مشاركتي در سطح مديريت عالي و مياني در شركت صنايع آذر آب جهت افزايش بهره وري نيروي انساني
51
ارائه يك مدل مديريتي جهت افزايش كارآيي نيروي انساني در مركز بارگيري
52
ارائه يك مدل مسيريابي چندعامله هولوني براي شبكه هوشمند برق
53
ارائه يك مدل مفهومي جهت دستيابي به رفتار منجر به اشتراك دانش در يك سازمان (مطالعه موردي شركت مخابرات استان اصفهان )
54
ارائه يك مدل مفهومي مديريت پروژه براي مگاپروژه‌هاي ريلي-مطالعه موردي: پروژه راه‌آهن پرسرعت
55
ارائه يك مدل مكان ياب در زنجيره تامين سبز با توجه به ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي توسط روشهاي ارسال
56
ارائه يك مدل مكان يابي پارك- سوار بر روي شبكه حمل و نقل شهري با هدف بيشينه كردن ترافيك كاسته شده از شبكه ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
57
ارائه يك مدل مكان يابي پوشش پويا با در نظر گرفتن تسهيلات موجود
58
ارائه يك مدل مكان يابي چند دوره اي p- هاب با در نظرگرفتن شبكه ناكامل بين هابي
59
ارائه يك مدل مكان يابي هاب در حمل و نقل هوايي با استفاده از شبكه هاي صف و با تقاضاي فازي
60
ارائه يك مدل مكان¬يابي تسهيلات براي طراحي شبكه زنجيره تأمين سبز براساس تقسيم بندي مشتريان تحت عدم قطعيت
61
ارائه يك مدل مكاني تلفيقي براي ارزيابي اثرات محيط‌ زيست (مطالعه موردي: نيروگاه سيكل تركيبي يزد)
62
ارائه يك مدل مكانيابي- مسيريابي- موجودي احتمالي چند هدفه (هزينه و رضايت مشتري) در زنجيره تامين با استفاده از تئوري صف
63
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين ساختار سرمايه شركتها (مطالعه موردي برخي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس)
64
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد واحدهاي صنعتي سيمان با رويكرد مديريت مالي(مطالعه موردي صنعت سيمان در ايران)
65
ارائه يك مدل مناسب جهت تعيين قيمت تمام شده انرژي برق در مصارف خانگي و كاربرد آن جهت تعيين تعرفه در اين بخش
66
ارائه يك مدل موازي براي ره گيري اهداف بصورت غيرفعال با استفاده از پردازنده هاي محاسباتي-گرافيكي
67
ارائه يك مدل نوروني كم هزينه ي مبتني بر نگاشت بدون ضرب كننده و پياده سازي سخت افزاري آن
68
ارائه يك مدل هندسي پارامتريك از مهره هاي كمري انسان با در نظر گرفتن انحناي كلي ستون مهره هاي كمري
69
ارائه يك مدل هوشمند جهت تخمين قابليت هدايت شكاف در فرايند لايه شكافي با اسيد
70
ارائه يك مدل يادگيري تقويتي با نظارت چندسطحي در سيستم‏هاي چندعامله هولوني
71
ارائه يك مدل يكپارچه براي بهينه‌سازي ذخيره اطمينان با استفاده از رويكرد خدمات تضمين‌شده در زنجيره تامين حلقه بسته
72
ارائه يك مدل يكپارچه جهت مكانيابي و تخصيص تسهيلات در حالت چند محصولي و با وزن هاي وابسته به زمان
73
ارائه يك مدل يكپارچه مكانيابي-توليد-مسيريابي براي طراحي زنجيره تامين
74
ارائه يك مدل يكپارچه ي انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارش با تركيب SWOT فازي و LP فازي ﴿مورد مطالعه : شركت آرا فن نائين﴾
75
ارائه يك مشاهده گرهيبريد-وفقي براي تخمين فركانس سيگنال هاي سينوسي اشباع شده
76
ارائه يك معادله حالت بر اساس تئوري جديد براي تعادل جامد- مايع
77
ارائه يك معادله حالت براساس تئوري جديد براي مطالعه رفتار ترموديناميكي مايعات و گاز هاي چگال
78
ارائه يك معادله حالت براي سيالات زنجيري ناجور هسته سخت و مخلوط شامل مولكول هاي زنجيري جور هسته سخت با پتانسيل جاذبه متغير
79
ارائه يك معادله حالت جديد SAFT جهت بررسي رفتار فازي سيالات خالص و مخلوط ها
80
ارائه يك معادله حالت جديد بر اساس انرژي پتانسيل بين ‌مولكولي (3، 9، 12) و تعيين پارامترهاي وابسته به دما و محدوده كاربرد دمايي و چگالي معادله
81
ارائه يك معماري براي امن‌سازي سيستم‌هاي تلفن اينترنتي مبتني بر فناوري دام‌عسلي
82
ارائه يك معماري براي به كارگيري مدل ucon در محاسبات ابري
83
ارائه يك معماري براي بهبود دسترسي به داده در شبكه¬‌هاي محتوا محور بين خودرويي
84
ارائه يك معماري براي پياده سازي كدكننده صحبت نصف نرخ سيستم موبايل مبتني بر استاندارد GSM
85
ارائه يك معماري براي سيستم پاسخگويي به سئوالات در دامنه باز
86
ارائه يك معماري براي سيستم مديريت امتحان الكترونيكي با هدف بهبود امنيت
87
ارائه يك معماري براي كاهش اثر حملات در شبكه هاي راديو شناختي
88
ارائه يك معماري بهبود يافته براي كمك پردازنده و ارتباط آن با يك پردازنده MIPS
89
ارائه يك معماري جديد براي پياده‌سازي سخت‌افزاري يك كنترل‌كننده پيش‌بين مدل
90
ارائه يك معماري جديد براي مديريت ذخيره سازي حجم انبوه داده ها (پتااسكيل) مبتني بر روش كلاستر
91
ارائه يك معماري جديد قابل بازپيكربندي براي پياده سازي الگوريتم هاي مرتب سازي با استفاده از مدارهاي مجتمع قابل برنامه ريزي
92
ارائه يك معماري جديد قابل بازپيكربندي براي پياده سازي الگوريتم هاي مرتب سازي با استفاده از مدارهاي مجتمع قابل برنامه ريزي
93
ارائه يك معماري جديد مجازي سازي شبكه مراكز داده همراه با تضمين كيفيت خدمات
94
ارائه يك معماري جهت بهبود كيفيت دانش جاري درمديريت دانش و نمونهسازي آن
95
ارائه يك معماري جهت پشتيباني از محيط هاي واقعيت مجازي سه بعدي با همكاري متقابل و مبتني بر وب
96
ارائه يك معماري جهت مديريت خودمختار در سيستم مشبك (مطالعه موردي زمانبندي مشبك )
97
ارائه يك معماري چندعاملي در شبكه ارجاع براي حل مسائل جستجو و كنترل موجودي در زنجيره تأمين
98
ارائه يك معماري در سطح سيستم براي FPGAهاي سه بعدي ناهمگن
99
ارائه يك معماري در سطح سيستمي براي كدينگ ويدئو
100
ارائه يك معماري سخت افزاري براي محاسبه حالت¬هاي پايه شار در شبكه هاي متابوليكي
101
ارائه يك معماري سرويس گرا از اينترنتي از اشياء به منظور كاربرد در سيستم مديريت انبار
102
ارائه يك معماري قابل با پيكربندي جهت پياده سازي جند الگوريتم رمزنگاري
103
ارائه يك معماري كشف خطاهاي نرم با استفاده از مديريت منابع در پردازنده‌هاي چند‌هسته‌اي
104
ارائه يك معماري كنترل دسترسي براي محاسبات فراگير بر پايه مدل UCON
105
ارائه يك معماري موازي روي پردازنده گرافيكي براي تسريع پيشبيني ساختمان سوم پروتئين
106
ارائه يك معماري موتور جستجو، با قابليت تنوع نتايج به صورت موازي با فاز امتيازدهي اسناد
107
ارائه يك معماري هوشمند مبتني بر عامل هاي هوشمند، براي كاهش اثر شلاق گاوي در زنجيره هاي تامين فازي
108
ارائه يك معناشناخت برچسبدارخالص براي حساب pi كاربردي احتمالاتي
109
ارائه يك مكانيزم آگاه از زمينه براي حفظ حريمم خصوصي كاربران در شبكه هاي اجتماعي بر خط
110
ارائه يك مكانيزم براي استخراج خط سير اشياي متحرك در شبكه هاي حسگر
111
ارائه يك مكانيزم تشويقي مبتني بر نظريه بازي ها به منظور كمينه سازي زمان و هزينه ي اجراي دنباله كارها در محيط گريد
112
ارائه يك مكانيزم درون تراشه براي تشخيص حملات زنجيره پويش در تراشه‌هاي رمزنگاري
113
ارائه يك مكانيزم رمزگذاري محافظت از هسته هاي با مالكيت معنوي براي تراشه هاي FPGA
114
ارائه يك مكانيزم كنترل تراكم بر روي پروتكل DCCPبراي استفاده در شبكه هاي بي سيم نا متجانس
115
ارائه يك مكانيزم مبتني بر شبكه فعال جهت مديريت ازدحام
116
ارائه يك مكانيزم مبتني بر شبكه فعال جهت مديريت ازدحام شبكه
117
ارائه يك مكانيزم مذاكره چند-عامله تجارت الكترونيك و تحليل آن با استفاده از تئوري ‌بازي‌ها
118
ارائه يك مكانيزم مقياس‌خودكار زمان‌اجرا براي نرم‌افزارهاي چندمستاجر
119
ارائه يك مكانيزم يادگيري تقويتي مناسب براي استفاده در شبيه‌سازي فوتبال دوبعدي
120
ارائه يك مكانيسم جديد براي مديريت شهرت در بازارهاي الكترونيكي
121
ارائه يك مكانيسم جهت انتخاب سرويس وب با لحاظ محدوديت‌هاي كيفيت سرويس
122
ارائه يك ميان‏افزار آگاه از زيرساخت براي پيكربندي شبكه‎هاي پوششي نظير به نظير غير ساخت‏يافته
123
ارائه يك نامساوي روي مقادير ويژه گرافهاي فاصله منتظم
124
ارائه يك نرم افزار كاربردي براي تسريع محاسبات در زمينه هاي مختلف استاتيك ، مقاومت مصالح و طراحي اجزا؟
125
ارائه يك نرم افزار كامپيوتري جهت محاسبات و بهينه سازي فرآيند نورد سرد ورق آلومينيوم
126
ارائه يك نمايه يو ام ال براي الگوهاي معماري سيستم هاي سازماني
127
ارائه يك نمونه شبيه سازي اجتماعي با عنايت بر تاثير پذيري فردي
128
ارائه يك هسته سخت‌افزاري جهت تشخيص دستورالعمل‌هاي سفارشي و باز پيكربندي معماري به صورت پويا
129
ارائه يك يا چند روش فشرده سازي اطلاعات
130
ارائه يكالگوريتم جديد همزمانسازي درسيستمهاي فراپهنباند ادغام تقسيم فركانسيمتعامد
131
ارائه يكروش خوشه بندي نامتمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسه كننده يادگير
132
ارائه يكروشخوشهبندي نامتمركز با استفاده از سيستمهاي كلاسهكننده يادگير
133
ارائه‌ سازوكاري جهت پيش‌بيني زبان منابع موجود در وب قبل از واكشي آن‌ها در فرآيند خزش
134
ارائه‌ مدل مصرف انرژي حسگرها در شبكه‌ي حسگر بي‌سيم مبتني بر راديو شناختگر با وجود كاربر اوليه‌ي متحرك
135
ارائه‌ ي استراتژي‌ جديد براي انجمن‌ يابي با دقت بالا
136
ارائه‌ ي مدل مناسب براي پيش‌ بيني تصادفات در خيابان‌ هاي جمع ‌و‌ پخش كننده شهري و ارائه موارد كاربرد آن
137
ارائه‌ يك ساز و كار براي جلوگيري از خطا در سامانه‌هاي پردازش رويداد پيچيده دسترس‌پذير بالا با استفاده از مديريت قواعد فعال
138
ارائه‌‌ي روشي براي بهبود پايدارسازي تصوير در دنباله هاي ويدئو
139
ارائه‌ي الگوريتمهاي آگاه از زمينه جهت بهبود برون‌سپاري پوياي سرويس‌ها در ساختار پردازش ابري سيار
140
ارائه‌ي الگوريتمي توزيع‌شده براي ردگيري اشياء در تصاوير شبكه‌اي از دوربين‌ها
141
ارائه‌ي پروتكلي نوين براي كدگذاري شبكه در شبكه‌هاي مشـاركـتي
142
ارائه‌ي چارچوبي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي سياسي - اجتماعي
143
ارائه‌ي دسته‌ي جديدي از روش‌هاي خوشه‌بندي براساس مدل‌هاي باناظر مطالعه‌ي موردي روش رگرسيون
144
ارائه‌ي راه‌حلي جهت مديريت و كاهش ترافيك شهر تهران بر اساس سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند (ITS) به كمك اينترنت اشيا (IoT)
145
ارائه‌ي راهبردها و راهكارهاي عملياتي براي پدافند غيرعامل و مديريت بحران در منطقه چهار شهرداري تهران
146
ارائه‌ي راهكارهاي طراحانه جهت بازكاربري خانه هاي قديمي شهر يزد
147
ارائه‌ي راهكاري جديد جهت اجراي تبديل‌هاي ETL به‌صورت افزايشي
148
ارائه‌ي روش آگاه به كيفيت سرويس براي دست‌يابي به ظرفيت كران‌ناپذير در شبكه‌هاي اينترنت اشياء
149
ارائه‌ي روش مديريت زنجيره‌ي تامين در پروژه‌هاي ساخت بزرگراه با ديدگاه توسعه‌ي پايدار
150
ارائه‌ي روشي براي تحليل مسيرهاي زيستي با استفاده از مدل‌هاي گرافيكي
151
ارائه‌ي روشي براي تحمل‌پذيري خطاي منابع در رايانش ابري سيار
152
ارائه‌ي روشي براي تشكيل نيروگاه مجازي در شبكه‌ي هوشمند با استفاده از نظريه‌ي بازي‌ها
153
ارائه‌ي روشي براي تعيين تأثير ويژگي‌هاي فرهنگي كاربران درطراحي وب‌سايت ﴿مطالعه‌ي موردي: وب‌سايت‌هاي آژانس‌هاي مسافرتي﴾
154
ارائه‌ي روشي براي تعيين خودكار ارتباط ميان مفاهيم آموزشي با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
155
ارائه‌ي روشي براي دفاع در برابر حملات سرقت نِشست با استفاده از كوكي‌هاي يكبار مصرف
156
ارائه‌ي روشي براي سنجش ارزش اعتمادي محتوا در محيطهاي همكار
157
ارائه‌ي روشي براي مديريت منابع در رايانش مه
158
ارائه‌ي روشي براي واگذاري اجراي برنامه‌هاي كاربردي موبايل به ابر سيار
159
ارائه‌ي روشي به‌منظور انتخاب سبد دانش موردنياز براي توسعه‌ي محصولات جديد
160
ارائه‌ي روشي توزيع شده براي شاخص گذاري داده‌هاي خط‌سير اشياي متحرك
161
ارائه‌ي روشي جديد جهت تقويت خواص مكانيكي سيم‌ها با اعمال تغييرشكل شديد پيوسته
162
ارائه‌ي روشي جهت ساخت و استفاده‌ي نمايه‌سازي معكوس پويا در موتورهاي جستجو
163
ارائه‌ي روشي جهت شناسايي اجزاي همبند گراف‌هاي بزرگ به صورت توزيع‌شده
164
ارائه‌ي روشي مبتني بر آناليز كانال جانبي براي كشف تروجان‌هاي سخت‌افزاري
165
ارائه‌ي روشي مبتني بر شباهت براي كاهش داده‌ي خط‌سير اشياء متحرك در شبكه‌هاي جاده‌اي
166
ارائه‌ي روشي مبتني بر شباهت به¬منظور تشخيص نظرهاي جعلي در نظرهاي فارسي
167
ارائه‌ي رويكردي مبتني بر استقرار كاركردهاي كيفيت(QFD) و فرآيند تحليل شبكه(ANP) براي مديريت سبد پروژه‌ها(همراه با مطالعه‌ي موردي)
168
ارائه‌ي ساختاري براي اينترنت اشياء با استفاده از بستر NDN و مفاهيم پردازش مه
169
ارائه‌ي ساختاري خودسازمانده براي بهبود مكانيزم بهينه‌سازي انبوه ذرات
170
ارائه‌ي سازوكار تخصيص ايستاي قواعد جهت دسترس‌پذيري بالا در پردازش رويدادهاي پيچيده با در نظر گرفتن بهره‌وري منابع
171
ارائه‌ي سيستم پشتيبان تصميم‌گيري باليني براي تشخيص،پيش‌بيني و مديريت بيماري نارسايي مزمن كليه
172
ارائه‌ي طرح‌ هاي نوين حفاظتي در شبكه‌ هاي انتقال فشار قوي جريان مستقيم
173
ارائه‌ي طرحي براي اختصاص اندازه‌ي غيريكنواخت به حافظه‌ي نهان مسيرياب‌هاي شبكه‌ي داده‌ي نام‌گذاري‌شده
174
ارائه‌ي فرايندي براي توليد وارس زبان الگو
175
ارائه‌ي مدل استوار زنجيره‌ي تامين خون در شرايط وقوع بحران
176
ارائه‌ي مدل برنامه‌ريزي رياضي براي مصرف فرآورده‌هاي خوني در زنجيره‌ي تأمين خون با ملاحظه‌ي امكان ارسال عرضي بين بيمارستان‌ها در شرايط عدم قطعيت (مطالعه موردي: شهر تهران)
177
ارائه‌ي مدل بهينه-ياستواروكاهشريسكسرمايه‌گذاريپورتفوليويپروژ‌ه‌هايصنعتيباتكيهبرشاخص‌هاياقتصادمقاومتي
178
ارائه‌ي مدل جامع شاخص رضايت دانشجويان ايراني با رويكرد تلفيقي مدل‌سازي ساختاري تفسيري و مدل‌سازي معادلات ساختاري
179
ارائه‌ي مدل كنترل موجودي قطعي براي كالاهاي فسادپذير با در نظر گرفتن سياست پرداخت معوقه و مجاز بودن كمبود
180
ارائه‌ي مدل مسئله موجودي ـ مسيريابي چرخشي براي كالاهاي فسادپذير با طول عمر قفسه اي و قيمت وابسته به عمر
181
ارائه‌ي مدلهاي ممتيكي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير وكاربرد آن در حل مسائل مشكل
182
ارائه‌ي مدلي از عوامل مؤثر بر استقرار زنجيره تأمين سبز با استفاده از روش نقشه شناختي فازي (موردمطالعه: شركت پتروشيمي پرديس)
183
ارائه‌ي مدلي براي تخمين ضريب تراكم پذيري گاز براي مخازن گازي ايران
184
ارائه‌ي مدلي براي توصيه‌ي ايجاد پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي
185
ارائه‌ي مدلي براي كنترل موجودي اقلام فسادپذير با تقاضاي وابسته به زمان با احتساب تخفيف و پس‌افت جزئي
186
ارائه‌ي مدلي براي مديريت پروژه با درنظرگرفتن ملاحظات پايداري
187
ارائه‌ي مدلي به منظور گمنام‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي با هدف حفظ حريم خصوصي كاربران
188
ارائه‌ي مدلي جامع براي بررسي اثر استراتژي هاي مديريت دانش بر عملكرد سازمان و رضايت شغلي با استفاده از كارت امتيازي متوازن و مدلسازي معادلات ساختاري ﴿ مطالعه موردي : دانشگاه يزد﴾
189
ارائه‌ي مدلي جهت بررسي تأثير مديريت استعداد بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: دانشگاه يزد)
190
ارائه‌ي مدلي جهت يافتن مؤثرترين كاربران شبكه‌هاي اجتماعي در ‌‌‌راستاي تبليغات
191
ارائه‌ي نگاشت ادراكي جديد بر مبناي تركيب قواعد فازي و شبكه‌هاي بيزين براي طبقه‌بندي تصاوير پزشكي
192
ارائه‌ي يك آنتولوژي براي مذاكرات الكترونيكي
193
ارائه‌ي يك پروتكل كارآمد جهت محاسبه ي اشتراك مجموعه‌هاي محرمانه
194
ارائه‌ي يك پروتكل مسيريابي سبز در شبكه‌هاي موردي سيار
195
ارائه‌ي يك چارچوب براي طراحي كامپيوترهاي كوانتومي مقياس پذير و تحمل پذير اشكال
196
ارائه‌ي يك چارچوب كاري براي شناخت، طراحي و پياده‌سازي پايگاه شناخت با تأكيد روي مراحل شناخت
197
ارائه‌ي يك راهكار امنيتي در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار
198
ارائه‌ي يك روش تصميم‌گيري چندمعياره، براي تعيين كارت هديه‌ي مناسب براي مشتريان (مطالعه‌ي مورديِ شركت "كادونا")
199
ارائه‌ي يك روش يادگيري رتبه بندي مستقل از پرس وجو براي موجوديت هاي RDF حاصل از پرس وجو هاي SPARQL
200
ارائه‌ي يك رويكرد بهينه‌سازي استوار جديد براي تحليل پوششي داده‌ها - مطالعه‌ي موردي ارزيابي عملكرد خطوط هوايي
201
ارائه‌ي يك رويكرد داده‌كاوي براي تشخيص زود هنگام بيماري آلزايمر
202
ارائه‌ي يك ساختار و مكانيزم دسترسي جديد جهت انتشار امن داده‌هاي XML
203
ارائه‌ي يك سازوكار براي پردازش موازي جريان رويدادها
204
ارائه‌ي يك سياست جايگزيني حافظه نهان در شبكه‌هاي محتوا-محور
205
ارائه‌ي يك سيستم هوشمند طبقه بندي كننده سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرافي به منظور افزايش دقت آشكارسازي وقوع حملات تشنجي ناشي از صرع
206
ارائه‌ي يك فرامدل براي مديريت بحران توسط سيستم‌هاي چندعاملي
207
ارائه‌ي يك مدل المان محدود براي پديده‌ي چسبندگي سلولي
208
ارائه‌ي يك مدل بهينه‌سازي استوار تنظيم‌پذير براي يك شبكه‌ي زنجيره‌ي تأمين يكپارچه‌‌ي زيست سوخت: مطالعه موردي جاتروفا
209
ارائه‌ي يك مدل بهينه‌سازي چندهدفه جهت طراحي پايدار شبكه تأمين آب با در نظر گرفتن اختلالات (مطالعه موردي: شبكه آب تهران)
210
ارائه‌ي يك مدل چند عاملي هولوني به منظور شبيه¬سازي چند سطحي پويا و بلادرنگ: كاربرد در شبيه‏سازي ازدحام
211
ارائه‌ي يك مدل رياضي چندهدفه زمانبندي پروژه چندحالته با محدوديت منابع با درنظرگرفتن هزينه‌هاي زودكرد-ديركرد و كيفيت پروژه
212
ارائه‌ي يك مدل مفهومي به منظور تبيين فرآيند "كيفيت-رضايت-وفاداري" در دانشگاه
213
ارائه‌ي يك مدل مكان‌يابي-موجودي چند قطعه‌اي براي قطعات¬يدكي تعمير پذير با در نظر گرفتن اولويت تعميرات با استفاده از نظريه صف
214
ارائه‌يك مدل بهينه براي برنامه‌ريزي و زمان‌بندي زمان انتظار بيماران در مراكز درماني تهران
215
ارائه‌يك مدل سيستم توصيه‌گر آگاه به زمينه با استفاده از استنتاج مبتني بر مورد و پالايش مشاركتي با مطالعه موردي محصولات صوتي فاخر
216
ارائه‌ييك مدل تعيين بهينه‌ي سبد سهام،مطالعه‌ي موردي بورس ايران
217
ارائه، پياده سازي و ارزيابي رويكردي جديد به مسئله طبقه بندي توزيع شده: عاملهاي هوشمند
218
ارائه، طراحي و ساخت مبدل هاي چند ورودي بهره ولتاژ بالا غير-ايزوله با بازده زياد
219
ارائه، مدلسازي نرم افزاري و ساخت مكانيزمي براي حركت ويلچر جهت كاهش آسيب هاي ناشي از راندن ويلچر دستي
220
ارائه،پياده سازي،تحليل و ارزيابي الگوريتمي موازي براي كشف الگو هاي متناوب در بستر رايانش ابري
221
ارائه¬ي روشي براي انتخاب همبندي در شبكه¬هاي برتراشه براساس كاربرد
222
ارائه¬ي روشي براي بهبود كشف موتيف بارويكرد گراف¬كاويو كاربردهاي آن در شبكه¬هاي برهم¬كنش پروتئين- پروتئين
223
ارائهء يك الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي تركيبي
224
ارائه‏ي راهكاري جهت بهبود سرعت خواندن برچسب‏هاي RFID در كاربرد ثبت تخلفات رانندگي
225
ارائه‏ي روش مسيريابي همراه با كنترل پذيرش با در نظر گرفتن پايندگي انرژي در شبكه‏هاي بي‌سيم مش با منبع انرژي خورشيدي
226
ارائهي روشي مناسب براي خنك كاري ژ‍نراتور توربين گازي
227
ارائه‏ي مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهكارهاي كاهش آن
228
ارائه‎ي مدلي جهت افزايش بهره‎وري در يك زنجيره تامين دو سطحي با در نظر‎گرفتن زمان‎بندي‎هاي تحويل و اولويت مشتريان – مطالعه موردي شركت مبلمان اداري ليو
229
ارائهي مدلي محاسباتي براي مكانيزم انتخاب و بروزرساني عناصر حافظه در حافظهي فعال انسان
230
ارائهي يك روش يادگيري مبتني بر همكاري، جهت بهبود عملكرد عاملها در ساختارهاي هولوني باكاربرد در سيستم كنترل ترافيك
231
ارائه‎ي يك كپچاي تصويري با استفاده از ايجاد تغييرات بر روي عناصر چهره‏ي انسان
232
ارائي يك روش تنظيم كنترل كننده مرتبه كسري PID براي سيستم هاي مرتبه دوم
233
ارائھ مدلي جديد براي اجراي نگھداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان RCM)مطالعھ موردي: شركت نفت فلات قاره ايران - قسمت تعميرات مجتمع نفتي سروش
234
اراده ضعيف عامل اصلي گرايش جوانان به اعتياد منطقه 17 تهران
235
اراده و مشيت الهي از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
236
ارامنه جلفاي اصفهان
237
ارانه روشي براي انتخاب رنگ مناسب در مدارس با رويكرد روان شناسي محيط در هماهنگي با اقليم مطالعه موردي مدارس ابتدايي نوبت صبح دخترانه شهر اصفهان
238
اراوه روشي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي در حوزه زيرساخت اطلاعاتي كشور
239
اراوه يك روش آموزش جديد براي شبكه عصبي فازي نوع دوم بازه اي همبسته
240
ارايه الگوريتم براي ربات الاستيك به كمك زبانهاي سمبوليك رياضي
241
ارايه الگوريتم تحمل پذير خطا در كنترل توپولوژي شبكه هاي حسگر بي سيم
242
ارايه الگوريتم جستجوي اسكالر به منظور يافتن طولاني ترين پيشوند در شبكه IP
243
ارايه الگوريتم حل مسئله براي ارتقا ايمني سيتم پرواز بارويكرد عوامل انساني﴿مورد كاوي صنعت هواپيمايي كشوري﴾
244
ارايه الگوريتم مقاوم براي واترماركينگ تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل ويولت دو بعدي و فضا رنگهاي مناسب
245
ارايه الگوريتمي براي كمينه سازي مدل هاي پيچيده الكتروفيزيولوژيكي نوروني و ارزشيابي آن ها
246
ارايه الگوريتمي براي ناخوانا سازي كد به منظور مقابله با مهندسي معكوس آن
247
ارايه الگوي ارزيابي تاثيرات طرح تحول اقتصادي بر روي قيمت تمام شده خودرو در كشور با استفاده از پويايي شناسي سيستم مورد مطالعه ايرانخودرو
248
ارايه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب
249
ارايه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه الگوي بهبود مستمر با استفاده از تفكر ناب
250
ارايه الگوي تركيبي كارا جهت انتخاب سيستم اطلاعاتي مناسب مبتني به استراتژي هاي سازماني با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
251
ارايه الگوي تصميم گيري براي انتخاب روش حفاري تونل با استفاده از فرايند سلسله مراتبي
252
ارايه الگوي جامع انتخاب تله بخار
253
ارايه الگوي سنجش تجربه كاركنان از سازمان با الهام گرفتن از رويكرد مديريت تجربه مشتري و ارزيابي آن با استفاده از روش ماتريس عملكرد-اهميت (مطالعه موردي: شركت بيمه دي)
254
ارايه الگوي عوامل پيش بيني كننده خودسودمندي كاريابي در فارغ التحصيلان رشته علوم ورزشي
255
ارايه الگوي معماري واحد همسايگي در چابهار به منظور استفاده بهينه از تهويه طبيعي
256
ارايه الگوي مفهومي كيفيت بخشي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه پيام نور
257
ارايه الگوي مناسب ارزيابي عملكرد كاركنان جهت بهبود نظام پرداخت هاي غيرمستمر (كارانه ) كاركنان شهرداري شيراز با هدف ايجاد انگيزش كاري پرسنل و افزايش كارايي
258
ارايه الگويي براي ارزيابي پايداري زنجيره تامين بر اساس چارچوب تلفيقي كارت امتيازي متوازن و منشور عملكرد، با استفاده از نظريه گراف و رويكرد ماتريسي با مطالعه موردي در شركت هاي مجتمع فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان
259
ارايه الگويي براي ارزيابي كارايي آموزش از دور و اعتباريابي آن در آموزش عالي
260
ارايه الگويي براي استفاده از هوش مندي رقابتي در كسب مزيت رقابتي يك بنگاه. مورد كاوي صنايع نانو ايران
261
ارايه الگويي براي استقرار و توسعه دوركاري در سازمان هاي اجرايي كشور با استفاده ازرويكرد پويايي شناسي سيستم(مورد مطالعه:اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران استان البرز)
262
ارايه الگويي براي طراحي مشاهده‌اي تونل‌ها در زمين‌هاي سست شهري
263
ارايه الگويي براي مديريت اثربخش محدودسازي توسعه وگسترش مناطق حاشيه اي و اسكان غير رسمي (مطالعهموردي شهرك پدر)
264
ارايه الگويي جهت پياده سازي مديريت پروژه سازماني در شركت هاي پروژه محور مورد مطالعه شركت توسعه 2 مپنا
265
ارايه الگويي جهت سنجش سطح بلوغ مديريت كيفيت با استفاده از رويكرد كانو فازي
266
ارايه برنامه تغيير ساختار مديريت پروژه در شركت صنايع آذر آب
267
ارايه چارچوب براي ارزيابي طرح مديريت دانش و راستاي حركت سازمان به سمت تجارت الكترونيك ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه چارچوب براي ارزيابي طرح مديريت دانش و راستاي حركت سازمان به سمت تجارت الكترونيك
268
ارايه چارچوبي براي ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري)crm(با تاكيد بر منطق رادار
269
ارايه چارچوبي براي انتخاب متقاضيان اخذ نمايندگي شركت هاي psp با استفاده از سيستم خبره و تحليل سلسله مراتبي
270
ارايه چارچوبي براي برنامه ريزي و زمان بندي سيستم هاي قرارملاقات مراكز درمان سرپايي
271
ارايه چارچوبي براي شناسايي حالات چهره مقاوم در برابر موانع تصويري
272
ارايه چارچوبي جهت شناسايي سرويس ها در سازمان هاي كوچك و متوسط بر اساس معماري سرويس گرا
273
ارايه چارچوبي مفهومي براي سياستگذاري در فرآيند برنامه ريزي منطقه اي
274
ارايه چهارچوب مفهومي براي مديريت استراتژيك دانش
275
ارايه چهارچوب مفهومي براي مديريت استراتژيك دانش
276
ارايه چهارچوبي براي دسته بندي مسايل مكان يابي در حوزه سلامت
277
ارايه چهارچوبي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي براي يادگيري مشاركتي
278
ارايه حل تحليلي ارتعاشات آزاد پايه مدرج سكوي جاكت با ضخامت مقطع ناپيوسته
279
ارايه دو مبدل DC/DC با بهره ولتاژ بالا جهت استفاده در سيستم هاي خورشيدي توان متوسط
280
ارايه راهكارهايي جهت استفاده از حرارت هدر رفته در شومينه ها و كاهش آلودگي آن
281
ارايه راهكاري براي تحقق زيرساخت ملي داده مكاني در كشور ايران از ديدگاه فناوري اطلاعات
282
ارايه راهكاري براي تهيه و تدوين يك قرارداد استاندارد پايه و آيين نامه تنظيم قراردادهاي BOT در كشور
283
ارايه راهكاري عملي و اقتصادي جهت استفاده بهينه از گاز خروجي از اگزوز توربين گاز
284
ارايه روش رهگيري پايدار و زمان واقعي اشيا متحرك سريع در تصاوير ويدئويي
285
ارايه روش فيلتر بار براي بهبود محدوده پايداري شيوه هاي كنترل اضافه بار SIP
286
ارايه روش نوين حل مساله زمانبندي پروژه با محدوديت منابع از طريق مدل سازي عامل محور
287
ارايه روشهاي ساده و نوين براي تهيه و مطالعه ساختار مشتق هاي كينالدين و بررسي خواص كي ليت دهندگي آنها
288
ارايه روشهايي براي قيمت گذاري سرويس ها در محيط رايانش ابري با استفاده از اتوماي يادگير سلولي
289
ارايه روشي براي افزايش قابليت اطمينان در حافظه هاي مبتني بر ممريستور
290
ارايه روشي براي برنامه‌ريزي پاسخگويي به ريسك در مديريت سبد پروژه
291
ارايه روشي براي بزرگنمايي تغييرات نامحسوس در ويدئو به منظور آشكار سازي نبض
292
ارايه روشي براي پخش داده در شبكه هاي موردي خودرويي
293
ارايه روشي براي پيش بيني سودآوري شركت هاي متقاضي ورود به بورس
294
ارايه روشي براي تحليل و ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي حمل و نقل شهري در برابر حوادث ترافيكي
295
ارايه روشي براي تدوين نقشه راه دستيابي به اهداف استراتژيك در سازمانهاي خدماتي
296
ارايه روشي براي تشخيص انجمن در شبكه‌هاي پيچيده
297
ارايه روشي براي تعيين ميزان توليد دانش فردي در سازمان
298
ارايه روشي براي توزيع بار بين سرورها در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با كنترل‌كننده‌هاي توزيع شده
299
ارايه روشي براي توليد خودكار موارد تست با استفاده از ويوچارت ها
300
ارايه روشي براي رسم منحني هاي جبران در سلول عضله ي بطني و تجزيه و تحليل آنها
301
ارايه روشي براي كاهش استال ديناميك درمقطع تيغه بالگرد در حركت روبه جلو با استفاده از بررسي عددي
302
ارايه روشي براي مسيريابي در شبك ههاي مش ب يسيم سازگار با استانداردIEEE 802.11s
303
ارايه روشي به منظور كاهش خطاي رديابي در گيرنده‌هاي نرم‌افزاري GPS با ديناميك بالا مبتني بر ابزارهاي هوشمند
304
ارايه روشي بهينه براي بر آورد تاخير در شبكه هاي اتصالي مدارهاي RLC  RC
305
ارايه روشي بهينه براي برآورد تاثير در شبكه هاي اتصالي مدارهاي RLC,RCنتتاا
306
ارايه روشي بهينه جهت حفظ حريم خصوصي در بلبلبلل كاوش قواعد تلازمي از پايگاه داده هاي توزيع شده
307
ارايه روشي تلفيقي براي اندازه گيري و ارتقاي بهره وري كاركنان دانشي با توجه به معيارهاي شغل و شاغل
308
ارايه روشي تلفيقي جهت ارتقاء سطح سازمان يادگيرنده بر پايه شايستگي هاي منابع انساني و به كمك تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
309
ارايه روشي جديد براي بيشينه سازي بازده يك سيستم با توزيع هاي دلخواه
310
ارايه روشي جديد براي مديريت امنيت داده هاي بزرگ در سيستم هاي مبتني بر ابر
311
ارايه روشي جديد براي مسيريابي مسطح در حسگر بي سيم با هدف از بين بردن نقاط داغ در نزديكي چاهك به كمك منطق فازي ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه روشي جديد براي مسيريابي مسطح در حسگر بي سيم با هدف از بين بردن نقاط داغ در نزديكي چاهك به كمك منطق فازي
312
ارايه روشي جديد در يادگيري معيار فاصله براي تشخيص الگو
313
ارايه روشي مبتني بر ابر شبكه دسترسي راديويي براي تخليه بار در رايانش ابري موبايل
314
ارايه روشي مناسب جهت تامين امنيت صحبت تحت پروتكل IP
315
ارايه رويكرد تعيين فرايند بهينه جريان و انبارش كالا در يك شبكه توزيع چند كالايي مطلعه موردي شبكه توزيع طرح حكمت سازمان اتكا
316
ارايه رويكردي تركيبي جهت انتخاب تامين كنندگان كالاهاي فاسد شدني در زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن مساله مكان يابي – مسيريابي چند هدفه تحت عدم قطعيت
317
ارايه رويه مناسب جهت تخصيص بودجه در اداره كل نگهداري راه و ابنيه وزارت راه و ترابري
318
ارايه طرح حفظ و مرمت حوض مرواريد عمارت هشت بهشت اصفهان
319
ارايه طرح شبكه FTTX مناسب براي بكارگيري در ايران با در نظر گرفتن سرويس هاي قابل ارايه
320
ارايه متدلو‍‍ژي براي كمي سازي روابط علت-معلولي سنجه هاي عملكرد و ارتباط آنها با اهداف كليدي در كارت امتيازي متوازن
321
ارايه متدلوژي جهت بهبود زنجيره خدمات رجاء از طريق فرايندها
322
ارايه متودلوژي به منظور مدلسازي و استخراج پارامترهاي الكترمغناطيسي گازها
323
ارايه مدل ارزيابي ،انتخاب و تخصيص سفارشات به تامين كنندگان در سيستم مديريت روابط تامين كنندگان سازمان خريد يك واحد نمونه لجستيك
324
ارايه مدل ارزيابي آمادگي سازماني جهت اجراي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني (مطالعه موردي شركت ملي صنايع پتروشيمي
325
ارايه مدل ارزيابي توان نوآوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿مطالعه موردي بنگاه هاي كوچك و متوسط توليدي﴾
326
ارايه مدل ارزيابي مديريت پروژه هاي مهندسي معكوس در صنعت قطعات خودرو
327
ارايه مدل ارزيابي،انتخاب و تخصيص سفارشات به تامين كنندگان در سيستم مديريت روابط تامين كنندگان سازمان خريد يك واحد نمونه لجستيكي
328
ارايه مدل بازاريابي ‏صادراتي محصول روغن‏ موتور‏ ايران با رويكرد معادلات ساختاري SEM
329
ارايه مدل براي برآورد قابليت اطمينان زمان سفر در شبكه حمل و نقل درون شهري بزرگ مقياس
330
ارايه مدل براي تشخيص ارقام وحروف دست نويس
331
ارايه مدل برخورد سر با شيشه جلوي اتومبيل و محاسبه تنشهاي ايجاد شده در جمجمه و مغز به روش المان محدود
332
ارايه مدل پشتيباني از تصميم گيري هاي استراتژِك سازماني با استفاده از مدل هاي مديريت دانش
333
ارايه مدل پشتيباني از تصميم گيري هاي استراتژيك سازماني با استفاده از مدل هاي مديريت دانش
334
ارايه مدل پيش بيني رفتار رئولوژي قير با استفاده از تركيب پليمر ضايعاتي اتيلن وينيل استات ( EVA )و پودر لاستيك متناسب با شرايط اقليمي كشور
335
ارايه مدل پيش بيني مصرف بهينه انرژي درميان دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شيراز بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده آژن
336
ارايه مدل پيشبيني عملكرد جهت بكارگيري در سيستمهاي توليد پيوسته
337
ارايه مدل تأثير اشتراك دانش در ارتقاء سرمايه فكري دانشجويان مراكز دانشگاهي- مطالعه موردي در دانشگاه پيام نور شاهين شهر
338
ارايه مدل تاثير هوش معنوي و هيجاني بر فرسودگي شغلي با تاكيد بر كيفيت زندگي كاري معلمان استان بوشهر
339
ارايه مدل تجاري سازي مناسب در صنايع دستي (نمونه موردي قفل سنتي)
340
ارايه مدل تخمين حجم جريان ترافيك به تفكيك ناوگان با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
341
ارايه مدل تخمين حجم جريان ترافيك به تفكيك ناوگان با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
342
ارايه مدل تمايل به خريد الكترونيكي مشتري درشركت هواپيمايي آسمان جنوب (سنجش كيفيت خدمات الكترونيك )
343
ارايه مدل جديد در شناسايي،رتبه بندي و ارزيابي عوامل موثر بر ريسك پروژه هاي بزرگ با استفاده از تكنيك هاي ديمتل،تحليل شبكه اي فازي و تاپسيس فازي
344
ارايه مدل جريان نقدينگي پروژههاي مشاركتي بر مبناي ريسكهاي تامين مالي
345
ارايه مدل ﴿چارچوب﴾ مناسب تلفيق ديسك هاي زيست محيطي با ارزيابي اثرات زيست محيطي
346
ارايه مدل خرابي ريزمكانيكي تحت بارگذاري ديناميكي
347
ارايه مدل دو هدفه دو سطحي جهت يكپارچه سازي برنامه ريزي و زمان بندي توليد تحت شرايط عدم قطعيت و حل آن با استفاده از روش فرا ابتكاري:مطالعه موردي در شركت ماشين سازي تكلان
348
ارايه مدل رابطه بين مديريت دانش و خلاقيت سازماني و يادگيري سازماني در آموزش و پرورش استان مازندران
349
ارايه مدل رتبه‌بندي اعتباري كشورهاي نوظهور
350
ارايه مدل رتبه‌بندي اعتباري كشورهاي نوظهور
351
ارايه مدل رياضي جهت ارزيابي و برنامه ريزي رضايت شغلي در دانشگاه پيام نور
352
ارايه مدل رياضي مكان يابي مراكز پشتيبان به منظور توزيع تداركات اضطراري پيش از وقوع زلزله با بهره گيري از الگوريتم فراابتكاري بهينه يابي ازدحام ذرهچند هدفه
353
ارايه مدل زمانبندي در شرايط عدم قطعيت براي اتاق عمل با در نظر گرفتن منابع قبل و بعد از عمل جراحي و ورود تصادفي بيماران اورژانسي
354
ارايه مدل زنجيره تامين حلقه بسته با در نظر گرفتن رويكردهاي زيست محيطي و روند جهاني شدن
355
ارايه مدل سينتيكي فروشويي و بازيابي عناصر كادميم و نيكل از پسماندهاي كارخانه‌هاي توليد روي به روش‌هاي شيميايي
356
ارايه مدل طراحي محدوديت گردش در شبكه هاي شهري
357
ارايه مدل علي رابطه جو سازماني با عملكرد و رضايت شغلي با واسطه گري هدف گرايي
358
ارايه مدل عوامل روانشناختي موثر بر نيت خريد سبز در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد اسلامي
359
ارايه مدل لجستيك معكوس براي كمينه سازي هزينه هاي پايان خودرو
360
ارايه مدل مديريت تجربه كاركنان و سنجش اثر گذاري آن در نيل به اهداف سازمان
361
ارايه مدل مسيريابي سبز وسيله نقليه با درنظر گرفتن گذاشت و برداشت همزمان با استفاده از مدل يكپارچه انتشار
362
ارايه مدل مفهومي براي تحقق هوش تجاري در سازمان هاي مجازي
363
ارايه مدل مناسب از روسازي راه‌آهن جهت تحليل ديناميكي خط زير بارهاي عبوري
364
ارايه مدلي براي ارزشگذاري شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد تملك و ادغام
365
ارايه مدلي براي ارزيابي مخابرات سبز در شبكه موبايل نسل جديد بوسيله ديمتال
366
ارايه مدلي براي انتخاب تكنولوژي صنعتي مناسب از ميان تكنولوژيهاي معرفي شده توسط متقاضيان تسهيلات از بانك صنعت و معدن
367
ارايه مدلي براي اندازه گيري پيشرفت در علم و فناوري: مطالعه موردي كشور ايران
368
ارايه مدلي براي برنامه‏ريزي خدمات مركز تلفن با راهكار داده‏كاوي
369
ارايه مدلي براي پايش رخدادهاي كمياب دربهداشت با درمان با استفاده از رويكرد تورم تعداد صفرها در توزيع گسسته
370
ارايه مدلي براي پيش بيني و تحليل رفتار خريد مشتريان وفادار بر پايه تكنيك هاي داده كاوي
371
ارايه مدلي براي تعيين قيمت و زمان تحويل بهينه در شرايط رقابت همزمان بين زنجيره‌هاي تامين و اجزاي آن و عدم قطعيت تقاضا
372
ارايه مدلي براي جايابي موسسات مالي و اعتباري با رويكرد سلسله مراتبي
373
ارايه مدلي براي دانشجو درسيستم آموزش هوشمندانه بااستفاده از هستان شناسي با رويكرد فرهنگي
374
ارايه مدلي براي رتبه بندي اعتباري متقاضيان تسهيلات با استخراج قوانين از شبكه عصبي
375
ارايه مدلي براي شناخت ساختار فرهنگ صنعتي ايران
376
ارايه مدلي براي شناسايي نقطه تغيير در سري‌هاي زماني AR(1) و ARMA(1,1) در تغيير حالت از مانايي به نامانايي
377
ارايه مدلي براي گردشگري پزشكي با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
378
ارايه مدلي براي مديريت فناوري هاي انرژي به منظور بهينه سازي تركيب سيستم توليد و انتقال انرژي الكتريكي
379
ارايه مدلي براي مكان يابي نقاط بارانداز در طراحي شبكه زنجيره‌تامين ايران‌خودرو
380
ارايه مدلي براي وفاداري مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي ايران (مطالعه موردي:بانك سپه)
381
ارايه مدلي براي وفاداري مشتريان در حوزه بانكداري اينترنتي ايران (مطالعه موردي:بانك سپه)
382
ارايه مدلي به منظور طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه (PMIS ) با استفاده از زبان مدل سازي يكپارچه (UML)
383
ارايه مدلي به منظور طراحي سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه (PMIS )با استفاده از زبان مدل سازي يكپارچه (UML )
384
ارايه مدلي جهت تصميم گيري سرمايه گذاري فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتي
385
ارايه مدلي جهت تعيين نقطه سفارش و اندازه بهينه سفارش در دو بنگاه اقتصادي مستقل با نگرش زنجيره تامين
386
ارايه مدلي جهت تعيين نقطه سفارش و اندازه بهينه سفارش در دو ينگاه اقتصادي مستقل با نگرش زنجيره تامين
387
ارايه مدلي جهت تعييناولويتهاي تحقيقاتي فناوري مطالعه موردي فناوري غشايي در صنعت پتروشيمي
388
ارايه مكانيزم شهرت سازگار با انگيزه در شبكه هاي حسگر بي سيم
389
ارايه مكانيزمي جهت موازنه بار در محيط كلاسترهاي محاسباتي با كارآيي بالا
390
ارايه و پياده‌سازي روشي براي شناسايي حمله آزادسازي منابع در محيط‌هاي مجازي‌سازي شده توسط ابرناظر Xen
391
ارايه و پياده¬سازي الگوريتمي براي استخراج الگو از پايگاه داده رابطه¬اي
392
ارايه و تحليل روشهاي بين لايه اي براي كنترل توان و تخصيص منابع در شبكه هاي بي سيم چندگامي
393
ارايه و شبيه‌سازي يك مدل براي پويايي‌هاي هزينه پروژه با مديريت ارزش حاصله
394
ارايه ي چارچوب و روشي براي همكاري پذيري در سيستم هاي مديريت ححقوق ديجيتالي
395
ارايه ي چارچوبي براي دسته بندي مسايل زمان بندي در حوزه سلامت
396
ارايه ي راه كاري براي بهبود مديريت كليدهاي رمزنگاري در شبكه هاي حسگر بي سيم
397
ارايه ي راهكاري براي بهبود مديريت كليدهاي رمزنگاري درشبكه هاي حسگر بيسيم
398
ارايه ي روشي پويا و توزيع شده براي تركيب خودكار وب سرويس ها با استفاده از الگوريتم هاي جستجوي آگاهانه
399
ارايه ي روشي مقياس پذير براي بيشينه سازي تاثير گذاري در شبكه هاي اجتماعي بر خط
400
ارايه ي سيستم تصميم پشتيبان پزشكي بر مبناي نگاشته اي شناختي فازي و محاسبات كوانتومي
401
ارايه ي مدلي براي محاسبه ارزش در معرض ريسك پرتفوي شركت هاي معظم چند رشته اي بازار بورس تهران
402
ارايه ي مدلي جهت پيش بيني رفتار خريد مشتريان بر اساس تحليل نگرش با استفاده از متن كاوي در شبكه هاي اجتماعي
403
ارايه ي مكانيزمي براي حريم خصوصي مكاني در محاسبات فراگير
404
ارايه ي يك الگوريتم زمانبندي براي مهاجرتماشين هاي مجازي در محيط ابر جهت كاهش مصرف انرژي
405
ارايه ي يك روش بخش بندي مبتني بر الگوريتم هاي هوشمند به منظور تشخيص اشياء در تصاوير بيروني
406
ارايه ي يك سيستم پيشنهاددهنده ي تركيبي با استفاده از تركيب پالايش همكارانه و سيستم پيشنهاد دهنده ي مبتني بر اعتماد
407
ارايه ي يك مدل اقتصادسنجي جهت شناسايي عوامل موثر بر سطح بهره وري واحدهاي توليدي زراعي كشور و به كارگيري آن جهت تدوين برنامه ي بهبود بهره وري در اين بخش (مطالعه موردي : كشت سويا)
408
ارايه ي يك معماري نرم افزاري مبتني بررويداد برايكاربردهاي شبكه هاي حسگر بي سيم
409
ارايه ي يك ميان افزار سرويس گرا براي پشتيباني از كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
410
ارايه ي يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سرويس گرا
411
ارايه ي يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سرويس گرا
412
ارايه يك الگوريتم براي حل مسائل برنامه ريزي خطي با ضرائب غيرقطعي (امكاني ) در تابع هدف
413
ارايه يك الگوريتم براي زمانبندي خطوط مونتاژ مدل تركيبي باورود قطعات از خطو ط فرعي
414
ارايه يك الگوريتم تركيبي براي حل مسئله تخصيص خطي
415
ارايه يك الگوريتم گروه بندي در شبكه هاي Ad Hoc با در نظر گرفتن انرژي گره ها و افزايش طول عمر شبكه
416
ارايه يك الگوريتم يادگيري فاصله مكاشفه اي و كاربرد آن در بيومتريك عنبيه
417
ارايه يك الگوي پوياي كاربردي تعادل عمومي براي اقتصاد ايران : تحليل آزاد سازي منابع آب و سياست پولي
418
ارايه يك الگوي سيستمي به منظور برنامه ريزي آموزش عالي
419
ارايه يك انديس جديد براي پيش بيني قابليت فوران آني گاز از لايه هاي زغال سنگ
420
ارايه يك برنامه اجرايي براي چگونگي استفاده از دولت الكترونيك در ايجاد سازمان يادگيرنده در پالايشگاه نفت بندر عباس ‌ ○ ‌ ■ ‌ارائه يك برنامه اجرايي براي چگونگي استفاده از دولت الكترونيك در ايجاد سازمان يادگيرنده در پالايشگاه نفت بندر عباس
421
ارايه يك تجزيه كننده غيرمتعارف جديد : پارسر حذفي قطعي با شاكله بازگشتي پيشگو
422
ارايه يك چارچوب جهت ارزيابي متدولوژي ها ي عامل گراو بهره گيري از آن به منظور ايجاد يك م تدولوژي عامل گراي كارآمد
423
ارايه يك چارچوب كاربردي جهت آناليز ريسك پروژه‌هاي ساخت با استفاده از متدولوژي PMBOK
424
ارايه يك رهيافت جديد بر مبناي رويكرد ناب دز مهندسي نرم افزار
425
ارايه يك روش اكتشافي نوين براي مسيريابي حساس به كيفيت سرويس در شبكه‌هاي سيّار موردي
426
ارايه يك روش ايمن براي همكاري رباتهاي صنعتي و انسان مبتني بر پروتكل هاي صنعتي
427
ارايه يك روش بهينه براي تشخيص پديده فرورزونانس در سيستم‌ هاي قدرت
428
ارايه يك روش بين لايه اي براي مقابله با خطاهاي چند رخدادي گذرا در مدارات تركيبي
429
ارايه يك روش تركيبي از پردازش زبان طبيعي و تكنيك هاي متن كاوي جهت بهبود خلاصه سازي متون
430
ارايه يك روش تشخيص گروهي داده هاي پرت
431
ارايه يك روش جديد در انتخاب ويژگي بدون نظارت براي دسته بندي متون مبتني بر الگوريتم ژنتيك
432
ارايه يك روش در برنامه ريزي توليد مناسب براي صنايع پوشاك ﴿مطالعه موردي كارخانه آرا پوشش﴾
433
ارايه يك روش رمزنگاري چندنخي در حافظه نهان پايگاه داده
434
ارايه يك روش زمانبندي بهبود يافته در نسل سوم موبايل به منظور بهبود كيفيت سرويس
435
ارايه يك روش عددي براي بررسي جريان هاي تراكم پذير چند ماده اي
436
ارايه يك روش كاهش اثرات اشكال‌هاي نرم در شبكه‌هاي روي تراشه‌ي بازپيكربند
437
ارايه يك روش كاهش نويز بر اساس كلاسبندي و شكل دهي نويز باقيمانده در حوزه ويولت
438
ارايه يك روش مبتني بر داده كاوي براي تشخيص نفوذ در پايگاه داده با استفاده از تحليل بي نظمي ها و وابستگي بين داده ها
439
ارائه يك روش مديريت اعتماد براي ارتباطات ماشين-به-ماشين در بستر اينترنت اشياء
440
ارايه يك روش مناسب ولتامتري جهت اندازه گيري مقدار منگنز در نمونه دي اتانول آمين مورد استفاده در پالايشگاه گاز سرخون
441
ارايه يك روش مناسب ولتامتري جهت اندازه گيري مقدار نيكل در نمونه دي اتانول آمين مورد استفاده در پالايشگاه گاز سرخون
442
ارايه يك رويكرد تركيبي براي تشخيص نفوذ در شبكه با استفاده از روشهاي داده كاوي و ابتكاري
443
ارايه يك رويكرد تلفيقي براي اولويت بندي استراتژي هاي يكپارچه سازي زنجيره تامين بر اساس معيارهاي مزيت رقابتي با استفاده از مدل كانو فازي-ويكور و تحليل اهميت _ عملكرد مورد مطالعه: _شركتهاي قير آكام، ريونيز، رامكو ، و هونام
444
ارايه يك رويكرد مقايسه اي از الگوريتم هاي متاهيوريستيك براي بهينه سازي مسير حفاري چاه هاي نفت
445
ارايه يك سازوكار زمان اجرا براي پشتيباني از كاربردهاي شبكه‌اي حساس به تأخير در سطح هسته سيستم‌عامل
446
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم با استفاده از رويكرد داده كاوي (مطالعه موردي داده هاي آموزشي يكي از دانشگاههاي كشور)
447
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم با استفاده از رويكرد داده كاوي (موردكاوي يك شركت خودرو ساز ايراني ، خودرو لوگان)
448
ارايه يك سيستم پشتيبان تصميم جهت شبيه سازي عمليات توليد به روش تئوري محدوديتها
449
ارايه يك سيستم خبره تصميم گير در تعيين كارآمد روش تامين مالي براي مگاپروژه هاي صنعت نفت
450
ارايه يك سيستم فازي احتمالي نوع دوم براي زمانبندي فرآيندهاي فولادسازي
451
ارايه يك صراحي براي مبدل USB به RS485 و مدل سازي آن با زبان VHDL
452
ارايه يك مدل آماري مناسب جهت پيش بيني تقاضاي مصرف نفت گاز در كشور و بررسي نقش عوامل گوناگون درميزان تقاضاي اين فرآورده نفتي
453
ارايه يك مدل ارزيابي عملكــرد مبتني بر رويكــردهاي كارت امتيازي متوازن (BSC) وفرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)- مطالعه موردي يكي از شركت‌هاي صنايع غذايي كشور
454
ارايه يك مدل استراتژيك براي انتخاب و توسعه تامين كنندگان براساس رويكرد تسهيم دانش
455
ارايه يك مدل اقتصاد سنجي در پيش بيني عرضه و تقاضاي سيمان در ايران جهت بررسي صادرات اين محصول
456
ارايه يك مدل اقتصادي براي محاسبه ريسك مالي با استفاده از نسبت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس،مطالعه موردي:شركت هاي توليد كننده سيمان
457
ارايه يك مدل ﴿الگوي نيازسنجي﴾ ناب معتبر براي تعيين اثر بخش نيازهاي آموزشي در لجستسك
458
ارايه يك مدل المان محدود ويسكوالاستيك و متقارن محوري از قسمت كمري ستون مهره ها بعد از عمل ورتبروپلاستي
459
ارايه يك مدل انرژي-اقتصاد اشتغال محور براي ايران: رويكرد تعادل عمومي محاسبه پذير
460
ارايه يك مدل براي بررسي عمق و شيفت توجه
461
ارايه يك مدل براي چابك سازي زنجيره تامين بنگاه هاي خدماتي كشور
462
ارايه يك مدل براي مديريت و تجزيه و تحليل ريسك پروژه ساخت در صنايع پتروشيمي
463
ارايه يك مدل پيش بيني پويا براي يك زنجيره تامين چندمرحله اي داراي ساختار پويا
464
ارايه يك مدل تخصيص تسهيلات مالي با استفاده از تئوري بازي و داده كاوي
465
ارايه يك مدل تركيبي براي ارزيابي عوامل موثر بررشد نرخ پذيرش توسعه پايدار و نوآوري سبز در صنعت ساختمان
466
ارايه يك مدل تصميم گيري جهت انتخاب روش آموزش محيط زيست با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي در مدارس فني و حرفه اي
467
ارايه يك مدل تصميم گيري جهت انتخاب روش آموزش محيط زيست با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي در مدارس فني و حرفه اي
468
ارايه يك مدل چندهدفه براي افزايش قابليت اطمينان يك سامانه موشكي
469
ارايه يك مدل رياضي براي مديريت فناوري هاي انرژي
470
ارايه يك مدل رياضي تقليل يافته براي درمان راديوتراپي سرطان
471
ارايه يك مدل رياضي مبتني بر سيستم هاي چند عاملي براي رفتار سلول هاي سرطاني در اثر معكوس واربرگ
472
ارايه يك مدل سه متغير حالتي براي سلول عضله بطني
473
ارايه يك مدل شناسايي، رتبه بندي عوامل موثر بر برون سپاري فناوري اطلاعات با تاكيد بر تلفيق تكنيك هاي FTOPSIS،FANP،DEMATEL (مطالعه موردي بانك پارسيان استان مازندران)
474
ارايه يك مدل مالي براي زنجيره تأمين چند سطحي با در نظر گرفتن تقاضا و استراتژي تعيين قيمت
475
ارايه يك مدل مكان‌يابي - موجودي با در نظر گرفتن ‌تصميم‌هاي قيمت
476
ارايه يك مدل يادگيري شناختي براساس حافظه انجمني
477
ارايه يك معماري براي وكالت با استفاده از XML در سرويس‌هاي گريد
478
ارايه يك معماري جهت پشتياني از محيط هاي واقعيت مجازي سه بعدي با همكاري متقابل مبتني بر وب
479
ارايه يك معماري جهت پياده سازي زمان- واقعي روش هاي بهبود گفتار مبتني بر دو ميكروفن
480
ارايه يك ميان افزار لايه اي خوشه اي سيروس گرا
481
ارايه‌ ي مدل‌ هاي بست و بند مناسب براي طراحي اجزاي پل‌ هاي‌ بتن آرمه
482
ارايه‌ي مدلي جهت تعيين همزمان قيمت‌ها و سفارشات در سيستم‌هاي بازيابي محصول با تأكيد بر جنبه‌هاي اقتصادي
483
ارايه‌ي يك مدل بهينه‌سازي استوار براي زمانبندي هفتگي اتاق عمل با در نظر گرفتن مدت زمان تصادفي جراحي
484
ارايه‌ي يك مدل كاربردي براي ارزيابي تقاضاي بازار ليزينگ خودرو در ايران
485
ارايهي يك راهكار براي تعامل ميان مدارات دودويي و سهتايي در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
486
ارايهي يك راهكار براي تعامل ميان مدارات دودوييو سهتايي در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
487
ارايهي يك ميانافزار سرويسگرا براي پشتيباني از كيفيتسرويس
488
اربرد روشهاي ميكرواستخراج فاز جامد/مايع بر پايه استفاده از نانو لوله هاي كربني و تكنيك سل -ژل همراه با روش هاي كروماتوگرافي جهت پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز برخي از داروها و تركيبات آلي مانند كافئيك اسيد و تركيبات نيتروآروماتيك در نمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي
489
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﯿﻨﻪﻫﻨﺪﺳﻪ ﺳﺎزي دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞﻫﻮاﻓﻀﺎدر ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞبهينه سازي هوافضا
490
ارتباط - بازيگر - تماشاگر
491
ارتباط « JDF » با پيش از چاپ عوامل موفقيت و روند پياده سازي
492
ارتباط ÷لي مورفيسم ....بالوسمي در بيماران ايراني
493
ارتباط 3 پلي مورفيسم ﴿137G/C-6027C/A-133C/G﴾ ژن اينترلوكين 18 در بيماراني با رينيت آلرژيك در استان چهارمحال و بختياري
494
ارتباط آزمونهاي ميداني RAST و CST با آزمون آزمايشگاهي وينگيت درفوتساليستهاي نخبه مرد
495
ارتباط آنمي فقر آهن با اولين نوبت تشنج ناشي از تب در كودكان 6 ماه تا 5 سال در بيمارستان 17 شهريور رشت
496
ارتباط ابعاد بيضوي تخليه با دانه بندي در معادن زير زميني
497
ارتباط احتمالي بيماري نورومايليتيس اپتيكا (NMO) با ويروس هاي Mumps و سيتومگالوويروس
498
ارتباط احتمالي كلاميديا تراكوماتيس، مايكوپلاسما جنيتاليوم، اوره‌آپلاسما اوره‌آليتيكوم و نايسريا گونوره‌آ و ناباروري در مردان
499
ارتباط احساس خودسودمندي، اجراي كشتي گيران و اضطراب رقابتي
500
ارتباط اخلاق حرفه اي با بهره وري مديران ورزش استان هرمزگان
501
ارتباط ادراك از كيفيت خدمات با رضايتمندي دانش آموزان شركت كننده در كانون هاي ورزشي شهر كاشان
502
ارتباط ادراك از كيفيت خدمات با رضايتمندي دانش آموزان شركت كننده در كانون هاي ورزشي شهر كاشان
503
ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و ريسك سيستماتيك
504
ارتباط ارزش گذاري بيش از اندازه شركت و مديريت سود بر حق الزحمه حسابرسي شركت ها
505
ارتباط ارزشي افشاي ريسك در گزارش هاي مالي سالانه
506
ارتباط ارزشي مديريت سود و حاكميت شركتي ؛شواهدي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
507
ارتباط استراتژي نوآوري فناوري،سرمايه هاي فكري و عملكرد نوآوري فناوري بر اساس مدل وربانو و كرما
508
ارتباط استراتژيهاي حمايتي، حل مشكل و كلي خواندن با توانايي دانشجويان ايراني در نوشتار همراه با خواندن
509
ارتباط اسطوره هاي كهن ايران باستان با عناصر طبيعت
510
ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهاي نفتي
511
ارتباط اضطراب امتحان با فعاليت محور هيپوتالاموس - هيپوفيز - آدرنال (كورتيزول بزاقي ) در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران
512
ارتباط اعتماد شناختي و عاطفي بر تبادلات رابطه‌اي خريداران و فروشندگان كالا و خدمات ورزشي
513
ارتباط اعتمادبين فردي درمحل كارورفتارسياسي باسبك هاي حل تعارض درميان كاركنان ادارات كل نربيت بدني استانهاي منتخب
514
ارتباط افسردگي و اضطراب با فعاليت بيماري و ميزان ناتواني در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
515
ارتباط افسردگي وعزت نفس دردانش آموزان دختردبيرستانهاي شهر گاليكش
516
ارتباط افشاء اطلاعات و استقلال كميته حسابرسي با نقد شوندگي سهام در شرگت هاي بورس اوراق بهادار تهران
517
ارتباط افشاء اطلاعات و شهرت شركت با نوسانات بازده سهام
518
ارتباط اقتصاد زير زميني و صادرات غير نفتي
519
ارتباط امن كوانتومي مبتني بر تك فوتون ها
520
ارتباط انديس باند و خصوصيات مكانيكي سنگ
521
ارتباط انسانها و اشياء در فضاي خاكستري
522
ارتباط انگيزش با ويژگي هاي فردي مديران مدارس شهرستان سمنان
523
ارتباط انواع تغييرات در ساختار تركيبات ليگنوسلولزي با تبديل‌هاي زيستي آن‌ها
524
ارتباط اهرم مالي ، اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
525
ارتباط اهرم مالي و تنوع سرمايه گذاري با مديريت سود فزاينده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
526
ارتباط اينترنت بر سلامت روان
527
ارتباط با ماژول واي فاي از طريق تلفن همراه اندرويد
528
ارتباط بازاريابي دروني با تعهد سازماني در باشگاه هاي استان گلستان
529
ارتباط بازايابي رابطه مند و كيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان استخر هاي بانوان شهرستان كرمانشاه
530
ارتباط بازايابي رابطه مند و كيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان استخر هاي بانوان شهرستان كرمانشاه
531
ارتباط بازده تحقق يافته بازده و رد انتظار و عوامل ريسك شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
532
ارتباط بازيگر با بازيگر
533
ارتباط بالانس پرواكسيدان آنتي اكسيدان ﴿PAB﴾ با پروستاگلاندين F2a و فاكتورهاي ريسك بيماران قلبي عروقي در بيماران ديابتي نوع 2
534
ارتباط بالانس پرواكسيدانت - آنتي اكسيدانت باsdKLDL در دختران مشهدي17 سال , relationship between pro oxidant- antioxidant balance with sdldl in 71 years old girls in mashhad
535
ارتباط بامشتري درصنعت مبلمان ايران
536
ارتباط باورهاي خوداثربخشي درد با نشانه هاي رواني و پيامدهاي باليني بيماران سردرد مزمن اوليه
537
ارتباط برنامه ي PSW با نرم افزار مطلب از طريق OLE جهت مدلسازي رله ي اضافه جريان
538
ارتباط برنامه‌ ريزي و مديريت مسير شغلي با رضايت‌ مندي و توسعه مسير شغلي (موردمطالعه : شعبه‌ هاي بانك مسكن شهر مشهد)
539
ارتباط بهره وري و كيفيت خدمات با ميزان رضايتمندي مشتريان موسسه اعتباري ملل
540
ارتباط بهينه ميان فضاهاي دروني و بيروني مدارس دوره ابتدايي براي ارتقاي ارتباطات كودك
541
ارتباط بي درنگ مغز با كامپيوتر : كنترل بستن پنجه دست
542
ارتباط بي درنگ مغز با كامپيوتر: استخراج ويژگي با استفاده از اطلاعات متقابل
543
ارتباط بي سيم دو ميكروكنترلر در فركانس 433 مگا هرتز
544
ارتباط بين MCDMو DEAو بكارگيري آن در اداره كل امور پژوهشي شركت ايران خودرو
545
ارتباط بين آزمونهاي هوازي ميداني و آزمايشگاهي در بازيكنان نخبه فوتسال مرد
546
ارتباط بين آنتي ژنهاي كلاس I و II با بيماري تالاسمي ماژور در ايران
547
ارتباط بين ابعاد رفتار رهبري مربي با انسجام گروهي و عملكرد تيمهاي حاضر در مسابقات فوتبال ليگ برتر نوجوانان ايران (5831)
548
ارتباط بين ابعاد كمال گرايي ورزشي و حالات خلقي قبل از رقابت در ورزشكاران تيمي و انفرادي ليگ برتر سال 88-87
549
ارتباط بين ادراك آزمون دهندگان و كارشناسان درمورد سطح دشواري عنوان نگارش
550
ارتباط بين ارزش برندبرخريدآگاهانه مشتريان شركت نستله
551
ارتباط بين ارزش وي‍ژه برند ، وي‍‍‍ژگيهاي محصول و قصد خريد مطالعه موردي يخچال فريزر سايد باي سايد اسنوا در اصفهان
552
ارتباط بين استحكام رواني و اضطراب صفت و حالت در ورزشكاران حرفه اي
553
ارتباط بين استحكام رواني و اضطراب صفت و حالت در ورزشكاران حرفه اي
554
ارتباط بين استقامت عضلات تنه و تعادل ايستا در بين دانشجويان پسر 25-20
555
ارتباط بين اعتماد سازماني و تمايل به گردش شغلي
556
ارتباط بين افسردگي وتحصيلات والدين شاغل برعملكرد تحصيلي وسازگاري اجتماعي فرزندان دختردانش آموزآنهادرمقطع متوسطه شهراهواز
557
ارتباط بين افشاء مسئوليت اجتماعي شركتي و حق الزحمه حسابرسي و گزارش حسابرس در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
558
ارتباط بين انگيزش تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان
559
ارتباط بين اولين بارش پاييزي وميزان بارش سالانه در منطقه غرب وشمال غرب كشور
560
ارتباط بين ايده ال ها و گراف ها و پايه هاي گروبنر و فرآيند تصميم گيري در گراف
561
ارتباط بين بازاريابي رابطه¬مند با رضايتمندي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي شهرداري تهران
562
ارتباط بين بازده تعديل شده بازاربا ارزش افزوده اقتصادي و برخي از معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد حسابداري
563
ارتباط بين بخش صنايع استان كردستان و بررسي تاثير احداث ذوب آهن كردستان بر صنايع استان
564
ارتباط بين برنامه هاي خشن تلويزيوني بر پرخاشگري ك ودكان 9-7 ساله در شهر برازجان
565
ارتباط بين بهداشت جسم و روان و ميزان پايبندي به اخلاق در دانش آموزان دبيرستاني شهر شيرگاه
566
ارتباط بين بهداشت رواني و مولفه هاي جمعيت شناختي دبيران دبيرستان هاي منطقه برخوار
567
ارتباط بين پارامترهاي ساختمان بافت حلقوي ساده و خمش نخ با خمش پارچه
568
ارتباط بين پايگاههاي قدرت با عملكرد مديران هشتمين المپيك ورزشي دانشجويان كشور از ديد خود و عوامل اجرايي
569
ارتباط بين پلي مور فيسم ژن لپتين با صفات توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين
570
ارتباط بين پلي مورفيسم ... ژن بال بيماري ديابت نوع 2 در جمعيت شهر تهران
571
ارتباط بين پلي مورفيسم 420C/G -رزيستين وغلظت ليپوپروتئين-آسرم بيماران مبتلابه آرتريت روماتوئيد
572
ارتباط بين پلي مورفيسم pro21Ala ژن PPAR با ميزان تراكم استخواني در مبتلايان به بتاتالاسمي ماژور.
573
ارتباط بين پلي مورفيسم rs2237892 ژن KCNQ1 با بيماري ديابت نوع 2 در جمعيت شهر تهران
574
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن icos و سرطان سينه در بيماران استان كرمانشاه
575
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن گيرنده لپتين با صفات توليدي در گاو هلشتاين
576
ارتباط بين پلي مورفيسم ژن گيرنده ي آلفاي استروژن با صفات توليد مثلي در گاو هلشتاين
577
ارتباط بين پنج عامل بزرگ شخصيت و تاب آوري با آمادگي به اعتياد مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
578
ارتباط بين تئوري نمايندگي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
579
ارتباط بين تجربه تدريس معلم وتوانايي استفاده ازاستراتژيهاي تدريس
580
ارتباط بين ترديد حرفه¬اي حسابرس، چرخش حسابرس و كيفيت حسابرسي
581
ارتباط بين تصميمات مالي ، فرصتهاي رشد و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
582
ارتباط بين تصوير سازماني ادراك شده با رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان سازمان ورزش شهرداري اصفهان
583
ارتباط بين تعداد مؤافه هاي يك گراف و تعداد مؤلفه هاي گراف خارج قسمتي آن
584
ارتباط بين تعهد سازماني با گرايش كارآفرينانه در سازمان هاي فرهنگي استان اصفهان (مطالعه موردي: حوزه هنري سازمان تبليغات و سازمان رفاهي، تفريحي شهرداري استان اصفهان)
585
ارتباط بين تعهد سازماني و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش استان همدان
586
ارتباط بين تغييرات غيرعادي مانده نقد با پايداري اقلام تعهدي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
587
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم وششم ابتدايي شهر خفر در سال 93-92
588
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهر خفر در سال 93-92
589
ارتباط بين تفكر اسنادي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهر خفر در سال1392-93
590
ارتباط بين تناوب ها و تجزيه ي بحراني واژه ها از دو ديدگاه كلاسيك و احتمالي
591
ارتباط بين توان هوازي و توان بي هوازي و تركيب بدن بازيكنان تيم ملي فوتسال زنان ايران
592
ارتباط بين توانايي تصويرسازي ذهني با ميزان آسيب هاي ورزشي در فوتباليست ها و حرفه اي
593
ارتباط بين توانايي هاي حركتي و شاخص توده بدني با كيفيت زندگي كودكان 11-9 سال شهر قدس
594
ارتباط بين توانمند سازي و هوش اجتماعي و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني شهرستان بندرعباس
595
ارتباط بين تيپ شخصيتي با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني استان كردستان سال 87-86
596
ارتباط بين جاذبه هاي طبيعي ورزشي با توسعه گردشگري ورزشي از ديدگاه مديران ورزشي استان آذربايجان شرقي .
597
ارتباط بين جهت گيري هدفي ، فضاي ادراك شده ي انگيزشي و منابع كسب اعتماد به نفس در كشتي گيران نخبه و عادي رشته (كشتي فرنگي ) استان كردستان
598
ارتباط بين جهت گيري هدفي ، فضاي ادراك شده ي انگيزشي و منابع كسب اعتماد به نفس در واليباليست هاي شركت كننده در مسابقات قهرماني نوجوانان كشور
599
ارتباط بين جو اخلاقي سازماني و سكوت كاركنان سازمان امور مالياتي استان گيلان
600
ارتباط بين جو انگيزشي و اهداف پيشرفت با انگيزش خودمختاري
601
ارتباط بين جو سازماني و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني مدارس شهر بجنورد
602
ارتباط بين خط و فرم
603
ارتباط بين خلاقيت فردي كاركنان با سبك رهبري جامعه پرستاران فردوس
604
ارتباط بين خواص رئولوژيكي جوهرهاي چاپ جوهرافشان باخواص بصري فيلم چاپ شده روي سطح
605
ارتباط بين خواص مكانيكي ديناميكي و مقاومت در برابر ضربه پلي وينيل الكل
606
ارتباط بين خوانايي و سـرعت نوشتن با عمـلكردهاي ادراكي- حركتي در دانشآموزان فارسـي زبان
607
ارتباط بين خود پنداره با اضطراب در دانش آموزان پسر مقطع ششم ابتدايي در شهرستان جهرم در سال 1393-1392
608
ارتباط بين خود پنداره بدني با عملكرد ورزشي دانشجويان دختر هفتمين المپياد ورزشي
609
ارتباط بين خودپنداري و پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر مقطع متوسطه
610
ارتباط بين خودكار آمدي معلم با سوالات ارجاعي و نمايشي
611
ارتباط بين خودكارآمدي مربيگري با شايستگي ادراك شده و رضايت از مربي در بين ورزشكاران زن رزمي كار
612
ارتباط بين خودمختاري، جامعه مداري و سبك هاي شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان نظام آموزش از راه دور
613
ارتباط بين در دسترس بودن اطلاعات مالي با عملكرد و تغيير مديرعامل بعد از اصلاحيه اجباري افشاي اطلاعات شركتهاي بورسي مورخ89/6/27 مصوب مجلس شوراي اسلامي
614
ارتباط بين درصد چربي ) BF( شاخص توده بدن )BMI( و نسبت محيط كمر به لگن )WHR( زنان 15 سال به بالاي استان يزد
615
ارتباط بين درصد چربي بدن ) BF( و چربي خون دانش آموزان پسر ورزشكار و غيرورزشكار 15 تا 18 سال
616
ارتباط بين درك برخي از ابعاد فناوري اطلاعات و ارتباطات با آموزش جامعه ورزشي استان خوزستان
617
ارتباط بين درك برخي از ابعاد فناوري اطلاعات و ارتباطات با آموزش جامعه ورزشي استان خوزستان
618
ارتباط بين درونگرائي - برونگرائي و ميزان استفاده زبان آموزان سطح متوسط از راهكارهاي ارتباطي و جبراني در نوشتار
619
ارتباط بين دستگاههاي بارگيري و باربري در معادن روباز و بهينه سازي سيستم اختصاص و توزيع در ناوگان ترابري
620
ارتباط بين دو كامپيوتر از طريق RF
621
ارتباط بين دوره تصدي مدير عامل شركت،حاكميت شركتي و محافظه كاري حسابداري مشروط
622
ارتباط بين رابطه ي تحصيلي و موقعيت اجتماعي دانش آموز
623
ارتباط بين رشد اجتماعي با رضايت از زندگي در دانش آموزان دختر كلاس پنجم ابتدايي شهرستان جهرم در سال 1393-1392
624
ارتباط بين رشد اقتصادي،كيفيت محيط زيست و سلامت عمومي در ايران
625
ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني در معلمان تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
626
ارتباط بين رفتار ادراك شده مربي با رفتارهاي اجتماعي وضد اجتماعي ورزشكاران
627
ارتباط بين رفتارهاي رهبري مربيان با تعهد ورزشي بازيكنان هندبال شركت كننده در مسابقات قهرماني ايران
628
ارتباط بين رقابت بازار محصول و ساختار سرمايه صنايع مختلف در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
629
ارتباط بين رگه‌هاي شخصيت و سبك‌هاي تصميم‌گيري با پاسخ‌هاي فيزيولوژيك ناشي از ناهماهنگي شناختي
630
ارتباط بين روابط زناشويي و ويژگي شخصيتي دانشجويان پيام نور اه
631
ارتباط بين روش يادگيري و رشته تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور
632
ارتباط بين روشهاي گسسته سازي به طور موضعي پايدار با ضرايب ناپيوسته
633
ارتباط بين روشهاي مديريت كلاس درس ،‌حس خودكارآمدي و نوع شخصيت معلمان زبان انگليسي
634
ارتباط بين روشهاي مديريت كلاس درس، حس خودكارآمدي و نوع شخصيت معلمان زبان انگليسي
635
ارتباط بين ريز ساختار و خواص الكتريكي ترميتور PTCR بر پايه تيتانات باريم La-Dpcd-BaTl03
636
ارتباط بين زيردست و خواص فيزيكي پارچه و ساخت دستگاه آويزش پارچه
637
ارتباط بين ساختار سازماني و كارآفريني سازمان مديران ستادي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
638
ارتباط بين ساختار و خواص الكتريكي ترميستور NTMN204
639
ارتباط بين سايش پارچه هاي شبه فاستوني باخصوصيات ساختاري پارچه
640
ارتباط بين سبك اسناد و اضطراب حالت و صفت در ورزشكاران حرفه اي
641
ارتباط بين سبك رهبري تحول گرا و عمل گرا با رضايت شغلي كاركنان تربيت بدني استان سمنان
642
ارتباط بين سبك رهبري مديران تربيت بدني با خلاقيت معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اهواز
643
ارتباط بين سبك رهبري مربيان با پويايي تيمي بازيكنان زن ليگ برتر هاكي ايران
644
ارتباط بين سبك رهبري مربيان باارضانيازهاي رواني وتحليل رفتگي بازيكنان ليگ برتر كبدي مردان ايران
645
ارتباط بين سبك رهبري ومنابع قدرت در مديران ادارات تربيت بدني استان گلستان از ديدگاه كاركنان واعضاي اين ادارات
646
ارتباط بين سبك هاي مربيگري رابطه مدار و وظيفه مدار با ميزان موفقيت بازيكنان نوجوان دختر و پسر بسكتبال استان آذربايجان غربي
647
ارتباط بين سبكهاي مربيگري رابطه مدار و وظيفه مدار با ميزان موفقيت بازيكنان نوجوان دختر و پسر
648
ارتباط بين سرمايه اجتماعي با ظرفيت كارآفرينانه دركاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه
649
ارتباط بين سرمايه روان شناختي و بهبود كيفيت آموزش در دانشگاهها
650
ارتباط بين سطح hsCRP و فاكتورهاي ژنتيكي دخيل در تنگي مجدد استنتهاي غير دارويي
651
ارتباط بين سطح سواد ارزشيابي مدرسان انگليسي عمومي و انگليسي تخصصي با تجربه تدريس ايشان
652
ارتباط بين سطح فعاليت الكتروميوگرافي عضلات اندام تحتاني با كنترل قامت و تأثير خستگي بر آن
653
ارتباط بين سطح ليپوپروتئين (آ) و ماركرهاي استرس اكسيداتيو با ميكروآلبومينوري در بيماران ديابت مليتوس نوع دو , corrolation between lipoprotein)a( level and oxidative stress markers with microalbuminuria in type 2 diabete mellituse
654
ارتباط بين سطوح اركسين A- و استعداد ابتلا به كوه گرفتگي حاد
655
ارتباط بين سن ، پاريتي ، ميزان سواد، شغل ، متد پيشگيري از بارداري و ميزان موفقيت در تنظيم خانواده افراد مراجعه كننده به درمانگاه شهري شهرستان آستانه اشرفيه و بندر كياشهر در مدت 2 ماه
656
ارتباط بين سواداطلاعاتي وسوادرايانه اي ومولفه هاي تاثيرگذاربرآن ها مطالعه موردي.دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كشاورزي دراستان كرمانشاه
657
ارتباط بين سود عملياتي و اقدام غير عملياتي با بازده و قيمت سهام و نقش آنها در پيش بيني سود خالص در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
658
ارتباط بين سياست‌هاي خرد و سياست‌هاي كلان در بهينه‌سازي مصرف گاز
659
ارتباط بين شاخص توده ي بدن و عوامل خطرزاي قلبي عروقي در دانشجويان پسر دانشگاه اصفهان
660
ارتباط بين شاخص هاي تركيب بدني با عملكرد ريوي در بيماران MS
661
ارتباط بين شاخص هاي تركيب بدني و منتخبي از قابليتهاي جسماني و حركتي در دانشجويان دختر و پسر رشته ي تربيت بدني دانشگاه رازي
662
ارتباط بين شاخص همساز يك گراف با پارامترهاي گرافي ديگر
663
ارتباط بين شدت كلروز درختان چنار فضاي سبز شهر اصفهان با برخي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك و شاخص هاي فيزيولوژيكي آهن فعال در گياه
664
ارتباط بين شيوه هاي فرزندپروري والدين وهوش هيجاني در جوانان
665
ارتباط بين صفات توليدمثلي و طول عمر توليدي در گله هاي گاو شيري استان اصفهان با استفاده از مدل خطر نسبي تكه اي وايبول
666
ارتباط بين ضريب انبساط حرارتي و پيوستگي بين بتن پايه و انواع مواد تعميري
667
ارتباط بين ضريب شكل مخزن سدها و دبي حداكثر ناشي از شكست سد
668
ارتباط بين طرحهاي پاداش هيأت مديره و رفتار هزينه نرمال و غيرنرمال در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
669
ارتباط بين طول تواني هاي تكراري CA)n و (TTTA)در ژن هاي IFG-1 و CYP19 وخطر ابتلا به سرطان پروستات در جمعيت اصفهان
670
ارتباط بين ظرفيت بدهي ورشد فرصت هاي سرمايه گذاري درشركتهاي بورس اوراق بهادار
671
ارتباط بين عدم تعادل تلاش -پاداش با فرسودگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر كرمانشاه
672
ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود و تمركز مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
673
ارتباط بين عزت نفس با دلبستگي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس چهارم شهرستان شيراز سال تحصيلي 1393-1392
674
ارتباط بين عزت نفس كاركنان ورضايت ارباب رجوع
675
ارتباط بين عزت نفس و استرس در دانشجويان پيام نور استان قم
676
ارتباط بين عملگرهاي تركيبي و عملگرهاي توپليتز روي فضاي هاردي
677
ارتباط بين عوامل تعهد سازماني با كيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
678
ارتباط بين عوامل جو سازماني )OCO( با كيفيت زندگي كاري )OWL( كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
679
ارتباط بين عوامل مربوط به والدين و موفقيت تحصيلي دانش آموزان در يادگيري زبان خارجي
680
ارتباط بين غلظت تستوسترون و كورتيزول بزاقي با نتايج حاصل از پرسشنامه ي رواني بيش تمريني در بازيكنان نخبه فوتبال
681
ارتباط بين فاكتورهاي KRAS و NRAS با يافته هاي كلينيكوپاتولوژيك در بيماران مبتلا به كانسر كولون متاستاتيك
682
ارتباط بين فرهنگ سازماني و هوش سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان
683
ارتباط بين فرهنگ سازماني وتعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش وجوانان استان كرمانشاه
684
ارتباط بين فعاليت جسماني ،آمادگي جسماني تركيب بدني وابسته به كيفيت زندگي باتوانايي انجام كارمعلمان زن ميانسال شهركرمانشاه
685
ارتباط بين فقر و رشد اقتصادي
686
ارتباط بين قوس كف پا با آسيب ACL در دانشجويان ورزشكار دختر رشته هاي واليبال و بسكتبال شهر شبستر
687
ارتباط بين كارآفريني و خلاقيت در دانشگاه پيام نور بهشهر
688
ارتباط بين كمرويي و يادگيري زبان انگليسي دانشجويان ايراني پيام نور , The Relationship Between Shyness and English Achievement of Iranian EFL Students in Payamnoor University
689
ارتباط بين كيفيت تخمك اسپرم و جنين هاي منتقل شده با وقوع سقط هاي خودبخودي زنان نابارور مراجعه كننده به پژوهشگاه رويان
690
ارتباط بين كيفيت خدمات با رضايت‌مندي مشتريان استخرهاي دولتي و خصوصي شهر مشهد
691
ارتباط بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتري در باشگاه هاي ورزشي خصوصي كرمانشاه
692
ارتباط بين كيفيت رويداد با رضايتمندي تماشاگران شهرآورد فوتبال اصفهان
693
ارتباط بين كيفيت سود حسابداري با نظام راهبري در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
694
ارتباط بين گرايش كودكان به ورزش با ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي والدين شهر تبريز
695
ارتباط بين مجموعه هاي نرم و سيستم هاي اطلاعاتي
696
ارتباط بين محيط فروشگاه ،درگيري با محصول ،لذت خريد و فروشگاه گردي با خريدناگهاني لوازم آرايشي
697
ارتباط بين مدول هاي مرتب شده و ابرمدول ها بر اساس لم پاياني
698
ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش با جريان نقد عملياتي و كارآيي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
699
ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
700
ارتباط بين مديريت سود و مسئوليت اجتماعي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
701
ارتباط بين مسئوليت اجتماعي شركتها،عملكرد و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
702
ارتباط بين مشبكه ها، ابر مشبكه ها و ساختارهاي مرتب شده
703
ارتباط بين مفاهيم رفتار اصطكاكي و ساختار پارچه هاي تاري-پودي در تمام جهات
704
ارتباط بين مقابله با استرس و سرسختي با عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر بوشهر
705
ارتباط بين مقاومت ، تخلخل و نفوذپذيري بتن هاي مختلف
706
ارتباط بين منبع كنترل مديران آموزشي با ميزان خلاقيت آنها
707
ارتباط بين منبع كنترل و حاملگي ناخواسته
708
ارتباط بين مولفه هاي يادگيري سازماني و عملكرد سازماني درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
709
ارتباط بين ميزان اگاهي و عملكرد بازيكنان نسبت به راهكارهاي پيشگير ي از اسيب در مسابقات بين الملل بسكتبال المپيك دختران دبيرستاني
710
ارتباط بين ميزان نفوذ يون كلرايد و مقاومت الكتريكي بتن هاي مختلف
711
ارتباط بين ميزان نقد شوندگي سهام و عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
712
ارتباط بين نايكنواختي نيمچه نخ و ابعاد مثلث ريسندگي
713
ارتباط بين نحوه گذران اوقات فراغت با عزت نفس در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بيرجند
714
ارتباط بين نقدشوندگي و بازده سهام در شركتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
715
ارتباط بين نگرش فرزند به والدين ﴿مادر و پدر﴾با ميزان رضايت از زندگي در بين دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي شهرستان جهرم
716
ارتباط بين نگرش فرزند به والدين﴿مادر و پدر﴾با ميزان رضايت از زندگي در بين دانش آموزان دختر مقطع پنجو ابتدايي شهرستان جهرم
717
ارتباط بين نوسانات قيمت بازار سهام و اقلام تعهدي سرمايه در گردش و نقش درماندگي مالي و چرخه عملياتي
718
ارتباط بين هموستار چرن و هموستارهمتافته
719
ارتباط بين هوش اخلاقي با احساس گناه مصرف كنندگان مواد نيروزا و مكمل هاي ورزشي تبليغ شده در ماهواره و فضاي مجازي شهرستان قروه و مريوان
720
ارتباط بين هوش هيجاني وخودكار امدي معلمان تربيت بدني شهركرمانشاه
721
ارتباط بين هيپرگليسمي پايدار با پيامد كودكان و نوجوانان مبتلا به آسيب هاي ترومايي شديد مغزي
722
ارتباط بين وضعيت اقتصادي - اجتماعي با برخي خصوصيات آنتروپومتريك در دانش آموزان پسر 14 - 11 ساله
723
ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني با تعهد سازماني كاركنان كارخانجات برفاب شهركرد
724
ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي وپاي بندي مذهبي
725
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ش‍وك‍ه‍اي‌ ب‍ازده‌ م‍ن‍ف‍ي‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌
726
ارتباط پذيرفتاري مغناطيسي با ويژگي هاي ژئوشيميايي برخي از سنگ هاي آذرين و خاك هاي توسعه يافته روي آنها در منطقه جنوب شرق استان كردستان
727
ارتباط پراكندگي PH خاك معدن با هدف آهك در كارخانه تغليظ مس سرچشمه كرمان
728
ارتباط پلي مورفيسم ... با لوسمي در بيماران ايراني
729
ارتباط پلي مورفيسم A/C592-ژن اينتر لوكين 10 با بيماري عروق كرونري بر اساس آنژيو گرافي در بيماران كانديداري آنژيوگرافي و انژيو پلاستي , association between polymorphism-295a/c of interluekin 01 gene and coronary artery disease based on angiography in candidates of angiography and angioplasty
730
ارتباط پلي مورفيسم rS328 در ژن LPLŸ و rSŸ5882 در ژن ‍CETPŸبا بيماري عروق كرونري در بيماران كانديداي آنژيوگرافي و بيماارن چاق
731
ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي DGAT1 و FXI با صفات توليد مثلي در گاو شيري هلشتاين
732
ارتباط پلي مورفيسم ژن هورمون رشد با صفات توليدي در گاو هلشتاين
733
ارتباط پلي مورفيسم سيتوكروم 9C2CYP و VKORC1 با دوز موردنياز وارفارين وخطر خونريزي در كرمانشاه
734
ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن HLA-DRB1 با لوسمي در بيماران ايراني
735
ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن...بالوسمي در بيماران ايراني
736
ارتباط پوسيدگي زودرس دوران كودكي با كمبود ويتامين دي وفريتين
737
ارتباط پوشش گياهي با برخي از ويژگي هاي رويشگاهي در منطقه فريدون شهر اصفهان
738
ارتباط پيشرفت تحصيلي، ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات و آمادگي جسماني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
739
ارتباط تابع مولد تبديل BRST و تابع مولد تبديل پيمانه اي
740
ارتباط تبليغات دهان به دهان و تعداد مشتريان اماكن ورزشي
741
ارتباط تجربي و تئوري بين نتايج اندازه گيري خواص مكانيكي كششي نخ و الياف با دستگاههاي مختلف
742
ارتباط تربيت بدني با آموزش در عصر حاضر
743
ارتباط تركيب بدني با ناهنجاريهاي لوردوز و كيفوز در بانوان متقاضي تحصيل در رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
744
ارتباط تركيب بدني و برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني داوطلبان زن ورود به رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
745
ارتباط تست هاي فونكسيون كليه و آناليز ادراري با اكوي كورتكس كليه در سونوگرافي
746
ارتباط تست هاي فونكسيون كليه و آناليز ادراري با اكوي كورتكس كليه در سونوگرافي
747
ارتباط تصوير ذهني مشتري از كشور مبدا كالا با تصوير ذهني از نام و نشان كالا در مشتريان رايانه هاي همراه شهر زنجان
748
ارتباط تصوير و آموزش
749
ارتباط تصويري راهي از ديدار به پندار
750
ارتباط تصويري و آموزش شهروندي
751
ارتباط تعاملي استراتژي، فرهنگ سازماني و نسبت هاي سودآوري در صنعت ساخت سيستمهاي مخابراتي نظامي
752
ارتباط تعداد حاملگي با افزايش فشار خون شرياني در زنان 69-45 ساله مراجعه كننده به يكي از كلينيك هاي تخصصي قلب شهر رشت
753
ارتباط تعهد سازماني و تعهد حرفه اي با رضايت شغلي و جوّ سازماني¬معلمان تربيت بدني شهرستانهاي كاشان¬و آران و بيدگل
754
ارتباط تعهدسازماني باويزگي هاي شخصي كاركنان شعب بانك ملي شهرستان خواف
755
ارتباط تفكر استراتژيك و نوآوري استراتژيك در شركت‌هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شهرك صنعتي ميبد استان يزد)
756
ارتباط تفكر غير منطقي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه هنر فارسان
757
ارتباط تكرار با خلاقيت در نقوش هندسي هنرهاي سنتي ايران و كاربرد آن در ساخت اسباب بازي
758
ارتباط تلفن با كامپيوتر
759
ارتباط تلفن با كامپيوتر
760
ارتباط تلفني با PC
761
ارتباط تنگناهاي مالي دريافت كنندگان تسهيلات بانكي با ميزان مطالبات معوق بانك ها
762
ارتباط توانايي مديريت با فرصت سرمايه گذاري و نقش محدوديت مالي
763
ارتباط توانمندسازي وحمايت سازماني ادراك شده باامنيت شغلي دربين كاركنان ادارات تربيت بدني شهرستان هاي استان لرستان ، كرمانشاه وايلام
764
ارتباط تي كيو ام واثربخشي درده فدراسيون ورزشي منتخب كشور
765
ارتباط جامعه پذيري سازماني با مسئوليت پذيري و خلاقيت كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان ايلام
766
ارتباط جو انگيزشي ادراك شده با اضطراب رقابتي و خود مختاري بازيكنان مرد ليگ برتر هندبال
767
ارتباط جو سازماني با ميزان رضايت شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
768
ارتباط جو سازماني با ميزان رضايت شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
769
ارتباط چاقي با برخي كاركردهاي جسماني، رفتاري و شناختي در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر اصفهان
770
ارتباط چاقي و للاغري با ميزان سي - آر- پي و فيبرينوژن خون دانشجويان دختر
771
ارتباط چرخنده ي ضربه اي كوانتمي تعميم يافته با مدل آندرسون
772
ارتباط چند شكلي Pit-1 و توليد شير گاوهاي هلشتاين در اصفهان
773
ارتباط چند كي پورد از طريق port Serial با Pc ايده ارتباط وسايل اندازه گيري ديجيتال با Pc
774
ارتباط حاكميت شركتي با برخي از معيارهاي مالي و غير مالي بانك ها و موسسات مالي
775
ارتباط حجم فعاليت بدني (گام در روز) با پروتئين هاي فاز حاد )APP( در زنان سالمند يائسه فعال و غير فعال
776
ارتباط حمايت اجتماعي با ميزان اميدواري در دانش آموزان دختر و پسر پنجم ابتدايي شهرستان جهرم
777
ارتباط حمايت سازماني ادراك شده با تعهد حرفه اي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان مركزي
778
ارتباط حمايت مذهبي و اميد با رضايت از زندگي كليه شاغلين ادارات شهرستان دزفول
779
ارتباط حمايت والدين با اضطراب و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع پنجم ابتدايي شهر زاهد شهر
780
ارتباط خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم رياضي مقطع متوسطه دبيرستانهاي دولتي شهر سمنان
781
ارتباط خواص جبري و تركيبياتي مجتمع هاي سادكي
782
ارتباط خود تنظيم شده و خودكارآمدي در مهارت نگارش زبان آموزان آكادميك ايراني
783
ارتباط خودكارآمدي باموازنه تصميم گيري فعاليت جسماني ومراحل تغييردردانشجويان دختردانشگاه رازي
784
ارتباط خوش بيني علمي معلمان و كمال گرايي آنها با عملكرد تحصيلي دانش آموزان
785
ارتباط دانش واژگان و توانش منظورشناسي در ايراني هاي فراگير زبان انگليسي در سه سطح مختلف مهارت زباني
786
ارتباط در گيري شغلي با رضايت ارباب رجوع در اداره پست استان مازندران
787
ارتباط درون گرايي وبرون گرايي بااضطراب دانش اموزان دوره راهنمايي دخترانه گنبدكاووس
788
ارتباط دست برتري باتوانايي تجسم فضايي در دانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان رضوانشهر
789
ارتباط دلبستگي و شيوه هاي فرزند پروري با اضطراب جدايي در بين دانشجويان غير بومي
790
ارتباط دو جانبه تماشاگري و زندگي روزمره
791
ارتباط دو سويهء اصول مديريت كيفيت با ارزش هاي صناعات اسلامي و نمود آن در نظر و عمل اصناف عصر صفوي
792
ارتباط دو كامپيوتر از طريق پورت سريال (شبكه كوچك )
793
ارتباط دوجانبه تماشگريوزندگي روزمره
794
ارتباط راديويي بين سيستمهاي كامپيوتري
795
ارتباط راهبردهاي قيمت گذاري بامزيت رقابتي باشگاه‌هاي ورزشي بانوان شهرتهران
796
ارتباط راهبردهاي قيمت گذاري بامزيت رقابتي باشگاه‌هاي ورزشي بانوان شهرتهران
797
ارتباط رشد و كمدي جوش و جربان جوش در جوشكاري مقاومتي نقطه اي ورق فولادي كم كربن ﴿S+12﴾
798
ارتباط رفتار اخلاقي فروشندگان و كيفيت رابطه با مشتري با وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيرهاي شهروند تهران
799
ارتباط رفتار اخلاقي فروشنده ها با رضايت،‌اعتماد و وفاداري مشتريان فروشگاه هاي ورزشي استان گيلان
800
ارتباط رنگ و مزه در بسته بندي مواد غذايي
801
ارتباط رهبري موثق با عملكرد معلمان تربيت بدني شهر يزد با توجه به نقش ميانجي سرمايه روانشناختي
802
ارتباط ريز ساختارها و خواص مكانيكي در يك چدن سفيد كم آلياژ سخت شونده از حالت ريختگي
803
ارتباط ريزساختار و خواص مكانيكي آليا‍‍ژ آلومينيوم t6-6061 توليد شده توسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي
804
ارتباط زيباشناختي مجموعه¬هاي ورزشي با وفاداري نگرشي و رفتاري تماشاگران ليگ واليبال ايران
805
ارتباط ژن هاي CYP متابوليز كننده مواد زنوبيوتيك با احتمال ابتلا به سرطان ريه در جمعيت ايراني
806
ارتباط ژنتيكي بين سطوح مختلف توليد شير و نمره وضعيت بدني با سقط جنين در گاوشيري هلشتاين
807
ارتباط ژنتيكي و محيطي بين نمره وضعيت بدني و صفات توليد شير در گله هاي هلشتاين
808
ارتباط ساختار - خواص در نانو كامپوزيت هاي بر پايه آلياژ هموپليمر - كوپليمر اتفاقي : بررسي اثر هندسه و ويژگي هاي سطحي نانو ذره
809
ارتباط ساختار تركيبياتي ايده آل هاي دو جمله اي و نقاط تكين آنها
810
ارتباط ساختار گروه با گراف اول و كاربرد آن در شناسايي پذيري گروه
811
ارتباط ساختمان بافت پارچه هاي ورزشي با راحتي آن
812
ارتباط سبك رهبري (وظيفه مدار و رابطه مدار) مديران مدارس با كارايي دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه استان زنجان
813
ارتباط سبك رهبري خدمتگزار با توانمندسازي و بهبود عملكرد كاركنان در ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه
814
ارتباط سبك رهبري مديران با كارايي معلمان تربيت بدني مقطع متوسطه شهرستان سنندج سال 86-85
815
ارتباط سبك رهبري مديران مدارس با كارايي معلمان تربيت بدني در شهرستان پارس آباد مغان
816
ارتباط سبك رهبري مديران مدارس با كارايي معلمان تربيت بدني مدارس مقطع متوسطه پسران شهر تهران
817
ارتباط سبكهاي مقابله اي باهوش هيجاني دردانشجويان دختروپسردانشگاه پيام نوردامغان
818
ارتباط سخت افزاري با PC از طريق پورت USB
819
ارتباط سرمايه انساني و عملكرد در موسسات حسابرسي جديد
820
ارتباط سرمايه فكري با مديريت دانش كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان البرز
821
ارتباط سرمايه فكري با مديريت دانش كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان البرز
822
ارتباط سطح تستوسترون خون بر روي عملكرد فيستول در بيماران همودياليز مزمن
823
ارتباط سطح تستوسترون خون بر روي عملكرد فيستول در بيماران همودياليز مزمن
824
ارتباط سطح تستوسترون سرم با عوارض فشارخون اوليه در مردان بالاي 60 سال
825
ارتباط سطح تستوسترون سرم با عوارض فشارخون اوليه در مردان بالاي 60 سال
826
ارتباط سطح سرم DNA HBV با يافته هاي هيستولوژي كبد در افراد ناقل غير فعال ويروس هپاتيت B
827
ارتباط سطح سرمي TGF-B بعنوان يك فاكتور ضدالتهابي و ميزان توليد سايتوكاين IL-17 با بروز پره اكلامپسي در زنان باردار در سه ماهه اول بارداري
828
ارتباط سطح سرمي اسيداوريك به عنوان عامل همراه براي ضخامت اينتيمامديا كاروتيد دربيماران مبتلا به فشار خون بالا
829
ارتباط سطح سرمي ديگوكسين با علائم باليني بيماران
830
ارتباط سطوح سرمي kalirin (كاليرين) با پلي مورفيسم ژن (rs9289231) kalirin با خطر ابتلا به بيماري زودرس عروق كرونر
831
ارتباط سطوح شبه كروي وسيستم بيانچي و نظريه سوليتون
832
ارتباط سلامت رواني، رضايت از زندگي و كمال گرايي با سردرد ميگرني
833
ارتباط سن وشاخص توده بدن بافاكتورهاي آمادگي جسماني درنيروهاي نظامي
834
ارتباط سواد رسانه اي با مصرف رسانه اي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه پيام نور بوكان
835
ارتباط سواد رسانه اي با مصرف رسانه اي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه پيام نور بوكان
836
ارتباط سواد سنجش اساتيد با ميزان استقال ياد گيري زبان آموزان ايراني سطح متوسطه در آمادگي براي آزمون
837
ارتباط سيستم 8031 ,Pc از طريق پورت سريال
838
ارتباط سيستم عامل اندرويد با ميكرو كنترلر توسط بلوتوث
839
ارتباط شاخص هاي آنتروپومتريك با شدت آترواسكلروز عروق كرونر دربيماران كانديد انژيوگرافي الكتيو مراجعه كننده به بيمارستان حشمت
840
ارتباط شايستگي ژنتيكي گاوهاي نر هلشتاين با عملكرد دختران شان: يك مطالعه ميداني در استان اصفهان
841
ارتباط شعر و موسيقي
842
ارتباط شعر و موسيقي
843
ارتباط شكل فيزيكي خوراك آغازين و حضور علوفه با ميزان بيان ژن هاي فاكتور رشد شبه انسولين 1 و 2 (IGF-2 و IGF-1) در ديواره شكمبه گوساله هاي هلشتاين
844
ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با رشد خلاقيت و ارتباط متغير اخير با ميزان تحصيلات والدين دانش آموزان دختر اول راهنمايي تحصيلي نمونه مردمي منطقه يك تهران
845
ارتباط ضريب اصطكاك و مقاومت سايشي در پارچه‌هاي فاستوني
846
ارتباط طراحي صنعتي با طراحي مد: مطالعه موردي لباس بانوان ايراني از لحاط آنتروپولو‍ژي
847
ارتباط عدم تأييد اجتماعي بيماري با شدت علايم و وضعيت سلامت در فيبروميالژي
848
ارتباط علي حمايت عاطفي معلم و ارتباط همكلاسي ها با بهزيستي مدرسه با ميانجي - گري انگيزش تحصيلي
849
ارتباط عوارض پرفشاري خون اوليه با كمبود ويتامين D در زنان يائسه
850
ارتباط عوارض پرفشاري خون اوليه با كمبود ويتامين D در زنان يائسه
851
ارتباط عوامل ساختاري، محيطي و رفتاري با مشاركت ورزشي در دانشگاه پيام نور مورد مطالعه دانشگاه پيام نور خراسان رضوي
852
ارتباط عوامل عاطفي ، رواني با ناسازگاري نوجوانان
853
ارتباط عوامل فرهنگي و سازماني در اجراي مديريت توانمند سازي كاركنان در دانشكده تربيت بدني واردات تربيت بدني دانشگاه تهران
854
ارتباط فراواني كلسيفيكاسيون پينه ال در بيماران با و بدون سكته مغزي مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا
855
ارتباط فراواني و پراكنش تاجي دارواش با تنوع درختان در جنگل بابا يادگار كرمانشاه
856
ارتباط فرايندهاي خود مشابه و خود تجزيه پذير
857
ارتباط فرسودگي شغلي با تضاد كار و خانواده در معلمان تربيت بدني شهرستان بهشهر 1391
858
ارتباط فرسودگي شغلي با تضاد كاروخانواده در معلمان تربيت بدني شهرستان بهشهر 1391
859
ارتباط فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران و روساي هيئت هاي ورزشي ادارات ورزش و جوانان استان همدان
860
ارتباط فشار ناشي از ضربه هدينگ با قدرت عضلات گردن در ضربه كرنر فوتبال
861
ارتباط فعاليت بدني باكيفيت زندگي زنان سالمند كرمانشاه
862
ارتباط فعاليت جسمي باافسردگي و اضطراب دردانش اموزان دوره متوسطه ساوه
863
ارتباط كامپوتري براي ارزيابي و پيش بيني حلاليت هيدروكسي استروئيدها وتركيبات آلي شبه-دارو از روي ساختار آنها با استفاده از روابط كمي خاصيت-ساختار و روشهاي كمومتريكس
864
ارتباط كامپيوتري نرم افزار پاشا با نرم افزارهاي كارخانجات سازنده رله هاي ديجيتال
865
ارتباط كانون كنترل و خلاقيت ورزشكاران زبده
866
ارتباط كلامي در نگرش اسلام و روانشناسي
867
ارتباط كمال گرائي با استرس شغلي دربين كاركنان محيط هاي صنعتي
868
ارتباط كمال گرايي با استرس شغلي در بين كاركنان محيط هاي صنعتي
869
ارتباط كمال گرايي با استرس شغلي دربين كاركنان محيط هاي صنعتي ماهشهر
870
ارتباط كنترلر SDN با سطح كنترلي تجهيزات سنتي در شبكه تركيبي
871
ارتباط كيفيت جوش و متغيرهاي فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه اي ورق هاي فولادي ST 12
872
ارتباط كيفيت خدمات با وفاداري و رضايتمندي مشتريان استخرهاي
873
ارتباط كيفيت خدمات با وفاداري و رضايتمندي مشتريان استخرهاي شهر كرج
874
ارتباط گزاره هاي اخلاقي با گزاره هاي فقهي از حيث توجيه
875
ارتباط لذت درك شده از فعاليت هاي بدني در اوقات فراغت با هوش فرهنگي و متغير هاي جمعيت شناختي معلمان تربيت بدني شهر تهران
876
ارتباط متغير هاي كلان اقتصادي با انتشار اوراق صكوك
877
ارتباط متقابل "دكوپاژ و مونتاژ در سينماي ايران "
878
ارتباط متقابل بين نرخ سود تسهيلات بانكي ونرخ تورم درايران
879
ارتباط متقابل نظريه گراف و زيست شناسي مولكولي
880
ارتباط متقابل هزينه نهايي وجوه عمومي، رشد اقتصادي و نابرابري گريزي در ايران
881
ارتباط مديريت زمان با استرس شغلي در معلمان تربيت بدني و غيرتربيت بدني شهر قم
882
ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراك از نظر ملاصدرا
883
ارتباط مشاركتهاي مردمي با اشتغال مددجويان در كميته امداد امام خميني (ره) استان فارس
884
ارتباط مصرف رسانه اي و هويت ورزشي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
885
ارتباط مصرف رسانه اي و هويت ورزشي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
886
ارتباط معنويت در كار با هويت سازماني كاركنان دانشگاه صنعتي اميركبير
887
ارتباط مقاومت الكتريكي و نفوذ يون هاي كلريد در بتن
888
ارتباط مكاني پذير فتاري مغناطيسي با غلظت كل برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي منطقه اصفهان
889
ارتباط مكاني ساختار جنگل وتنوع زادآوري گونه هاي درختي در جنگل هاي زاگرس(مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره(
890
ارتباط منبع كنترل با اعتياد به اينترنت در بي دانشجويان
891
ارتباط منبع كنترل با اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز فارسان
892
ارتباط مهارت هاي زندگي باسلامت رواني
893
ارتباط مواجهه با حلال هاي آلي و صوت بر روي رفلكس آكوستيك گوش مياني
894
ارتباط موادمخدر با ارتكاب جرم و تاثير آن بر مسووليت كيفري در زمان ارتكاب
895
ارتباط مورفولوژي و بيومس با رئولوژي و اثر آن بر توليد آنزيم پكتيناز بوسيله سوژ آسپرژيلوس
896
ارتباط موسيقي با جامعه
897
ارتباط موفقيت كودكان پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي كودكان ابتدايي
898
ارتباط ميان اخلاق و هنر ، از نظر متيو كيئرن
899
ارتباط ميان اعتماد بنفس نوجوانان و شركت انان در تصميم گيري ها
900
ارتباط ميان انگيزش و رضايتمندي داوطلبان شركت‌كننده در المپياد فرهنگي و ورزشي مدارس دخترانه استان البرز
901
ارتباط ميان حلقه هاي نيم تميز و تميز
902
ارتباط ميان حمايت اجتماعي ادراك شده و سخت رويي با سلامت روان و وضعيت ناتواني در زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
903
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دروﻧﮕﺮاﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﺋﻲ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع انشاء و توانايي نگارش فرگيران فارسي زﺑﺎنﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ زبان انگليسي
904
ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و جو سازماني در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
905
ارتباط ميان شاخص بورس اوراق بهادار تهران و ارزخارجي، قيمت جهاني طلا و نفت خام : مطالعه موردي بخش هاي مختلف صنعت
906
ارتباط ميان شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران با بورس امارات متحده عربي و بورس استانبول و بورس كوالالامپور
907
ارتباط ميان عناصر منتخب آميخته بازاريابي و عوامل ايجاد ارزش ويژه برند پوشاك ورزشي در بين فارغ التحصيلان تربيت بدني و علوم ورزشي كشور
908
ارتباط ميان قوسهاي كمري و پشتي ستون فقرات با كمردرد و گردن درد دختران دبيرستاني شهر تهران
909
ارتباط ميان قوسهاي كمري و پشتي ستون فقرات با كمردرد و گردن درد دختران دبيرستاني شهر تهران
910
ارتباط ميان گذار فاز ابررسانايي و درهم تنيدگي اسپيني زوج هاي كوپر و تÊثير ميدان مغناطيسي بر آن
911
ارتباط ميان نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپردهها در ايران
912
ارتباط ميان هوش هيجاني و سبك رهبري مديران نواحي مقاومت بسيج كلانشهر اهواز
913
ارتباط ناباروري مردان با جهش هاي ژن jhdm2o
914
ارتباط ناباروري مردان باماركرهاي پلي مورفيك ژنJHDM2A
915
ارتباط ناهنجاري هاي كايفوز و لوردوز با برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني در داوطلبان پسر ورودي رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
916
ارتباط نتايج آزمايشهاي صحرايي CPT ,SPT و تعيين و پتانسيل و روانگرايي خاكها بر اساس نتايج آزمايش CPT
917
ارتباط نحوه ي گذران اوقات فراغت با خودكارآمدي اجتماعي و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان استان تهران با تأكيد بر فعاليت هاي بدني
918
ارتباط نفس و بدن از ديدگاه ابن سينا ﴿ با تاكيد بر آراء فلسفي-طبي ابن سينا﴾
919
ارتباط نقاشي و معماري
920
ارتباط نماد «در» و قابليت و عبور آن از دنياي درون در طراحي لباس
921
ارتباط نوع پيكري و تركيب بدني با عملكرد در الگوهاي حركتي پايه و اجراي مهارتهاي پايه فوتبال
922
ارتباط نيروي انقباض عضلاني و تراكم استخواني ساعد دست صخره نوردان
923
ارتباط همبستگي بين مقاومت برشي زهكشي نشده بدست آمده در آزمايشگاه آزمايش فشار سنج در صحرا
924
ارتباط هموار سازي سود و نرخ رشد شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
925
ارتباط هموارسازي سودباقيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
926
ارتباط هندسه ي همتافته و اختلالات كوانتومي
927
ارتباط هنرهاي مصور و مصوت ، (نقاشي و موسيقي )
928
ارتباط هواداري وهمانند سازي با وابستگي ،قصد مندي وتوجه دانشجويان به رويدادهاي ورزشي از طريق تلويزيون
929
ارتباط هواداري، همانند سازي تيمي و وفاداري به ورزش فوتبال با گرايش به بازي هاي ويديوئي فوتبال در نوجوانان پسر ايراني
930
ارتباط هوش استراتژيك وعدالت سازماني با بيتفاوتي سازماني دركاركنان ادارات ورزش وجوانان استان كرمانشاه
931
ارتباط هوش تجاري با مزيت رقابتي در باشگاه هاي ورزشي استان اردبيل
932
ارتباط هوش تجاري با مزيت رقابتي در باشگاه هاي ورزشي استان اردبيل
933
ارتباط هوش چند گانه با رفتار شهروندي سازماني و رفتار سياسي مديران هيئت هاي ورزشي استان اردبيل
934
ارتباط هوش سازماني وچابكي سازماني باكارآفريني سازماني در وزارت ورزش وجوانان ايران
935
ارتباط هوش سياسي با رفتار سياسي مديران اداره كل ورزش و جوانان ومسئولين هيئت هاي ورزشي استان فارس
936
ارتباط هوش سياسي و رفتار سياسي با عملكرد كاركنان روزنامه هاي ورزشي
937
ارتباط هوش هيجاني باكيفيت زندگي
938
ارتباط هوش هيجاني باكيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه استان زنجان
939
ارتباط هوش هيجاني و هوش سازماني با استراتژي مديريت بحران در بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان فارس
940
ارتباط هوش هيجاني و هوش معنوي با عزت نفس كاركنان اداره كل تربيت بدني استان لرستان
941
ارتباط هوش هيجاني و هوش معنوي با عزت نفس كاركنان اداره كل تربيت بدني استان لرستان
942
ارتباط هوش هيجاني وكارآفريني دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور
943
ارتباط و تفاوت ميزان ناهنجاري هاي پاي پرانتزي و پاي ضربدري با عملكرد سرعتي دانش آموزان دختر 17-12 ساله شهرستان گرمي
944
ارتباط والدين با فرزندان و تاثير ان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان بشرويه
945
ارتباط وزن جنين با پاريتي وسن حاملگي در 1000 مورد خانم حامله كه جهت زايمان به زايشگاه الزهراء(س ) رشت مراجعه نموده اند
946
ارتباط وزن موقع تولد نوزاد با شاغل بودن مادر
947
ارتباط وقوع زلزله هاي ايران با زمان و بارش
948
ارتباط ويژگي مكانيكي و ساختار متالورژيكي پوشش كاربيد واناديم در فولاد
949
ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با بالندگي روان شناختي در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
950
ارتباط يادگيري سازماني با توانمند سازي كاركنان صندوقهاي بازنشتگي شركت نفت
951
ارتباطات انساني در كنسول كنترل
952
ارتباطات در سازمان
953
ارتباطات دستگاه به دستگاه آگاه از تحرك به منظور تخليه ترافيك شبكه‌هاي سلولي
954
ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي سلولي در كاربردهاي شهرهاي هوشمند
955
ارتباطات راديويي
956
ارتباطات ژنتيكي صفت نمره وضعيت بدني و صفات توليد مثلي در گاوهاي هلشتاين دوره شيردهي اول
957
ارتباطات سازماني
958
ارتباطات سلامت؛ نقش آگهي هاي خدمات عمومي راديويي در ارتقاء سلامت جامعه
959
ارتباطات عمومي علم: تبيين جامعه شناختي درك عمومي از علم و فناوري با تاكيد بر نقش رسانه ها(مورد مطالعه: شهر اصفهان)
960
ارتباطات ماهواره اي
961
ارتباطات ماهواره اي ليزري
962
ارتباطات مغزي مرتبط با حس كسل كنندگي فاعلي در ادراك موسيقي
963
ارتباطات و جايگاه پست در ايران
964
ارتباطات و علائم تصوير رنگ و ارتباطات
965
ارتباطات و علائم تصويري رنگ و ارتباطات
966
ارتباطات و نقش آن در بهبود و كارآيي سازمانها
967
ارتباطبين خط و فرم
968
ارتجاع از ديدگاه قرآن و سنت
969
ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامي
970
ارتداد و آزادي بيان
971
ارت‍داد و ك‍ي‍ف‍ره‍اي‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ م‍ق‍ارن‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
972
ارتعاش آزاد پوسته هاي ساندويچي داراي دو انحنا كوپل با سيال
973
ارتعاش آزاد تير تيموشنكو بر مبناي تئوري تنش كوژل اصلاح شده
974
ارتعاش آزاد صفحات مستطيل شكل چند دهانه اي ممتد در دو جهت با تكيه گاههاي الاستيك داخلي
975
ارتعاش پوسته هاي استوانه اي با ساختار لايه اي و تقويتهاي متعامد
976
ارتعاش سازه هاي بلند با سيستم تركيبي قاب محيطي،هسته ي مركزي،مهار بازويي و كمربند خرپايي ناشي از بارانفجار
977
ارتعاش سنج ليزر داپلر
978
ارتعاش طبيعي صفحات دايره اي شكل توخالي با تكيه گاههاي مرزي الاستيك
979
ارتعاش و كمانش حرارتي در تير نانوكامپوزيتي متخلخل هدفمند تقويت شده با صفحات گرافن
980
ارتعاشات آزاد استوانه و كره الاستيك حفره دار
981
ارتعاشات آزاد پره هاي هلي كوپتردر سه جهت (FLAPPING, LAGGING, TORSIONAL)
982
ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي با طول بينهايت در نيم فضاي ايده آل
983
ارتعاشات آزاد پوسته هاي كروي چند لايه
984
ارتعاشات آزاد تير با دو ترك لبه اي غير هم امتداد
985
ارتعاشات آزاد تير تيموشنكو هدفمند چند لايه قرار گرفته روي بستر پسترناك
986
ارتعاشات آزاد تير و ورق چرخان
987
ارتعاشات آزاد چنبره ها ﴿free vibrations of torus﴾
988
ارتعاشات آزاد در ورقهاي نازك مستطيلي
989
ارتعاشات آزاد سه بعدي ورق حلقوي با ضخامت و خواص الاستيسيته متغير در جهت شعاع
990
ارتعاشات آزاد شفت هاي پله اي يكنواخت و غير يكنواخت تيموشنكو
991
ارتعاشات آزاد طولي يك ميله تحت كرنش محدود
992
ارتعاشات آزاد غيرخطي نانوپوسته هاي استوانه اي شكل
993
ارتعاشات آزاد قطاع دايروي تشكيل شده از مواد با خصوصيات متغير ﴿FGM)
994
ارتعاشات آزاد محفظه احتراق تحت بارهاي ضربه اي
995
ارتعاشات آزاد و اجباري ميكروورق ويسكو الاستيك تشكيل شده از مواد تابعي روي يك بستر ويسكوپاسترناك تحت نيروي هارمونيك و جرم متمركز و ميدان مغناطيسي
996
ارتعاشات آزاد و پاسخ ديناميكي دو ورق بيضوي كوپل با سيال با استفاده از توابع متيو
997
ارتعاشات آزاد ورق بيضوي با بريدگي حلقوي خارج از مركز
998
ارتعاشات آزاد ورق مستطيلي ارتوتروپيك باوصله¬هاي پيزوالكتريك با استفاده از روش انرژي ريتز
999
ارتعاشات آزاد ورقهاي ضخيم دايروي ميندلين با ضخامت متغير تحت شرايط مرزي مختلف
1000
ارتعاشات آزاد ورقهاي نازك ذوزنقه اي
بازگشت