<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارتباط بين سبكهاي مربيگري رابطه مدار و وظيفه مدار با ميزان موفقيت بازيكنان نوجوان دختر و پسر
2
ارتباط بين سرمايه اجتماعي با ظرفيت كارآفرينانه دركاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه
3
ارتباط بين سرمايه روان شناختي و بهبود كيفيت آموزش در دانشگاهها
4
ارتباط بين سطح hsCRP و فاكتورهاي ژنتيكي دخيل در تنگي مجدد استنتهاي غير دارويي
5
ارتباط بين سطح سواد ارزشيابي مدرسان انگليسي عمومي و انگليسي تخصصي با تجربه تدريس ايشان
6
ارتباط بين سطح فعاليت الكتروميوگرافي عضلات اندام تحتاني با كنترل قامت و تأثير خستگي بر آن
7
ارتباط بين سطح ليپوپروتئين (آ) و ماركرهاي استرس اكسيداتيو با ميكروآلبومينوري در بيماران ديابت مليتوس نوع دو , corrolation between lipoprotein)a( level and oxidative stress markers with microalbuminuria in type 2 diabete mellituse
8
ارتباط بين سطوح اركسين A- و استعداد ابتلا به كوه گرفتگي حاد
9
ارتباط بين سن ، پاريتي ، ميزان سواد، شغل ، متد پيشگيري از بارداري و ميزان موفقيت در تنظيم خانواده افراد مراجعه كننده به درمانگاه شهري شهرستان آستانه اشرفيه و بندر كياشهر در مدت 2 ماه
10
ارتباط بين سواداطلاعاتي وسوادرايانه اي ومولفه هاي تاثيرگذاربرآن ها مطالعه موردي.دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كشاورزي دراستان كرمانشاه
11
ارتباط بين سود عملياتي و اقدام غير عملياتي با بازده و قيمت سهام و نقش آنها در پيش بيني سود خالص در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
12
ارتباط بين سياست‌هاي خرد و سياست‌هاي كلان در بهينه‌سازي مصرف گاز
13
ارتباط بين شاخص توده ي بدن و عوامل خطرزاي قلبي عروقي در دانشجويان پسر دانشگاه اصفهان
14
ارتباط بين شاخص هاي تركيب بدني با عملكرد ريوي در بيماران MS
15
ارتباط بين شاخص هاي تركيب بدني و منتخبي از قابليتهاي جسماني و حركتي در دانشجويان دختر و پسر رشته ي تربيت بدني دانشگاه رازي
16
ارتباط بين شاخص همساز يك گراف با پارامترهاي گرافي ديگر
17
ارتباط بين شايسته‌سالاري با اعتماد سازماني در ميان كاركنان ادارات تربيت بدني دانشگاه‌هاي استان اصفهان
18
ارتباط بين شدت كلروز درختان چنار فضاي سبز شهر اصفهان با برخي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك و شاخص هاي فيزيولوژيكي آهن فعال در گياه
19
ارتباط بين شيوه هاي فرزندپروري والدين وهوش هيجاني در جوانان
20
ارتباط بين صفات توليدمثلي و طول عمر توليدي در گله هاي گاو شيري استان اصفهان با استفاده از مدل خطر نسبي تكه اي وايبول
21
ارتباط بين ضريب انبساط حرارتي و پيوستگي بين بتن پايه و انواع مواد تعميري
22
ارتباط بين ضريب شكل مخزن سدها و دبي حداكثر ناشي از شكست سد
23
ارتباط بين طرحهاي پاداش هيأت مديره و رفتار هزينه نرمال و غيرنرمال در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
24
ارتباط بين طول تواني هاي تكراري CA)n و (TTTA)در ژن هاي IFG-1 و CYP19 وخطر ابتلا به سرطان پروستات در جمعيت اصفهان
25
ارتباط بين ظرفيت بدهي ورشد فرصت هاي سرمايه گذاري درشركتهاي بورس اوراق بهادار
26
ارتباط بين عدم تعادل تلاش -پاداش با فرسودگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر كرمانشاه
27
ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود و تمركز مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
28
ارتباط بين عزت نفس با دلبستگي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر كلاس چهارم شهرستان شيراز سال تحصيلي 1393-1392
29
ارتباط بين عزت نفس كاركنان ورضايت ارباب رجوع
30
ارتباط بين عزت نفس و استرس در دانشجويان پيام نور استان قم
31
ارتباط بين عملگرهاي تركيبي و عملگرهاي توپليتز روي فضاي هاردي
32
ارتباط بين عوامل تعهد سازماني با كيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
33
ارتباط بين عوامل جو سازماني )OCO( با كيفيت زندگي كاري )OWL( كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
34
ارتباط بين عوامل مربوط به والدين و موفقيت تحصيلي دانش آموزان در يادگيري زبان خارجي
35
ارتباط بين غلظت اسيد هاي آمينه خون در زمان تخمك گيري و تكوين پيش از لانه گزيني جنين تليسه هاي هلشتاين
36
ارتباط بين غلظت تستوسترون و كورتيزول بزاقي با نتايج حاصل از پرسشنامه ي رواني بيش تمريني در بازيكنان نخبه فوتبال
37
ارتباط بين فاكتورهاي KRAS و NRAS با يافته هاي كلينيكوپاتولوژيك در بيماران مبتلا به كانسر كولون متاستاتيك
38
ارتباط بين فرهنگ سازماني و هوش سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان
39
ارتباط بين فرهنگ سازماني وتعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش وجوانان استان كرمانشاه
40
ارتباط بين فعاليت جسماني ،آمادگي جسماني تركيب بدني وابسته به كيفيت زندگي باتوانايي انجام كارمعلمان زن ميانسال شهركرمانشاه
41
ارتباط بين فقر و رشد اقتصادي
42
ارتباط بين قوس كف پا با آسيب ACL در دانشجويان ورزشكار دختر رشته هاي واليبال و بسكتبال شهر شبستر
43
ارتباط بين كارآفريني و خلاقيت در دانشگاه پيام نور بهشهر
44
ارتباط بين كمرويي و يادگيري زبان انگليسي دانشجويان ايراني پيام نور , The Relationship Between Shyness and English Achievement of Iranian EFL Students in Payamnoor University
45
ارتباط بين كيفيت تخمك اسپرم و جنين هاي منتقل شده با وقوع سقط هاي خودبخودي زنان نابارور مراجعه كننده به پژوهشگاه رويان
46
ارتباط بين كيفيت خدمات با رضايت‌مندي مشتريان استخرهاي دولتي و خصوصي شهر مشهد
47
ارتباط بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتري در باشگاه هاي ورزشي خصوصي كرمانشاه
48
ارتباط بين كيفيت رويداد با رضايتمندي تماشاگران شهرآورد فوتبال اصفهان
49
ارتباط بين كيفيت سود حسابداري با نظام راهبري در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
50
ارتباط بين گرايش كودكان به ورزش با ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي والدين شهر تبريز
51
ارتباط بين مجموعه هاي نرم و سيستم هاي اطلاعاتي
52
ارتباط بين محيط فروشگاه ،درگيري با محصول ،لذت خريد و فروشگاه گردي با خريدناگهاني لوازم آرايشي
53
ارتباط بين مد وگرافيك
54
ارتباط بين مدول هاي مرتب شده و ابرمدول ها بر اساس لم پاياني
55
ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش با جريان نقد عملياتي و كارآيي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
56
ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
57
ارتباط بين مديريت سود و مسئوليت اجتماعي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
58
ارتباط بين مديريت منابع انساني سبز و مديريت تامين سبز در درمانگاه مطهري شيراز با توجه به اثر تعديلي مقاومت كاركنان به تغيير
59
ارتباط بين مسئوليت اجتماعي شركتها،عملكرد و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
60
ارتباط بين مشبكه ها، ابر مشبكه ها و ساختارهاي مرتب شده
61
ارتباط بين مفاهيم رفتار اصطكاكي و ساختار پارچه هاي تاري-پودي در تمام جهات
62
ارتباط بين مقابله با استرس و سرسختي با عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر بوشهر
63
ارتباط بين مقاومت ، تخلخل و نفوذپذيري بتن هاي مختلف
64
ارتباط بين منبع كنترل مديران آموزشي با ميزان خلاقيت آنها
65
ارتباط بين منبع كنترل و حاملگي ناخواسته
66
ارتباط بين مولفه هاي يادگيري سازماني و عملكرد سازماني درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
67
ارتباط بين ميزان اگاهي و عملكرد بازيكنان نسبت به راهكارهاي پيشگير ي از اسيب در مسابقات بين الملل بسكتبال المپيك دختران دبيرستاني
68
ارتباط بين ميزان نفوذ يون كلرايد و مقاومت الكتريكي بتن هاي مختلف
69
ارتباط بين ميزان نقد شوندگي سهام و عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
70
ارتباط بين نايكنواختي نيمچه نخ و ابعاد مثلث ريسندگي
71
ارتباط بين نحوه گذران اوقات فراغت با عزت نفس در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بيرجند
72
ارتباط بين نقدشوندگي و بازده سهام در شركتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
73
ارتباط بين نگرش فرزند به والدين ﴿مادر و پدر﴾با ميزان رضايت از زندگي در بين دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي شهرستان جهرم
74
ارتباط بين نگرش فرزند به والدين﴿مادر و پدر﴾با ميزان رضايت از زندگي در بين دانش آموزان دختر مقطع پنجو ابتدايي شهرستان جهرم
75
ارتباط بين نوسانات قيمت بازار سهام و اقلام تعهدي سرمايه در گردش و نقش درماندگي مالي و چرخه عملياتي
76
ارتباط بين هموستار چرن و هموستارهمتافته
77
ارتباط بين هوش اخلاقي با احساس گناه مصرف كنندگان مواد نيروزا و مكمل هاي ورزشي تبليغ شده در ماهواره و فضاي مجازي شهرستان قروه و مريوان
78
ارتباط بين هوش زباني و سبك شناختي در بين نوجوانان زبان آموز ايراني
79
ارتباط بين هوش هيجاني وخودكار امدي معلمان تربيت بدني شهركرمانشاه
80
ارتباط بين هيپرگليسمي پايدار با پيامد كودكان و نوجوانان مبتلا به آسيب هاي ترومايي شديد مغزي
81
ارتباط بين وضعيت اقتصادي - اجتماعي با برخي خصوصيات آنتروپومتريك در دانش آموزان پسر 14 - 11 ساله
82
ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني با تعهد سازماني كاركنان كارخانجات برفاب شهركرد
83
ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي وپاي بندي مذهبي
84
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ش‍وك‍ه‍اي‌ ب‍ازده‌ م‍ن‍ف‍ي‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌
85
ارتباط پذيرفتاري مغناطيسي با ويژگي هاي ژئوشيميايي برخي از سنگ هاي آذرين و خاك هاي توسعه يافته روي آنها در منطقه جنوب شرق استان كردستان
86
ارتباط پراكندگي PH خاك معدن با هدف آهك در كارخانه تغليظ مس سرچشمه كرمان
87
ارتباط پلي مورفيسم ... با لوسمي در بيماران ايراني
88
ارتباط پلي مورفيسم A/C592-ژن اينتر لوكين 10 با بيماري عروق كرونري بر اساس آنژيو گرافي در بيماران كانديداري آنژيوگرافي و انژيو پلاستي , association between polymorphism-295a/c of interluekin 01 gene and coronary artery disease based on angiography in candidates of angiography and angioplasty
89
ارتباط پلي مورفيسم rS328 در ژن LPLŸ و rSŸ5882 در ژن ‍CETPŸبا بيماري عروق كرونري در بيماران كانديداي آنژيوگرافي و بيماارن چاق
90
ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي DGAT1 و FXI با صفات توليد مثلي در گاو شيري هلشتاين
91
ارتباط پلي مورفيسم ژن هورمون رشد با صفات توليدي در گاو هلشتاين
92
ارتباط پلي مورفيسم سيتوكروم 9C2CYP و VKORC1 با دوز موردنياز وارفارين وخطر خونريزي در كرمانشاه
93
ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن HLA-DRB1 با لوسمي در بيماران ايراني
94
ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن...بالوسمي در بيماران ايراني
95
ارتباط پوسيدگي زودرس دوران كودكي با كمبود ويتامين دي وفريتين
96
ارتباط پوشش گياهي با برخي از ويژگي هاي رويشگاهي در منطقه فريدون شهر اصفهان
97
ارتباط پي ال سي با ميكروبا پروتكل مدباس
98
ارتباط پيشرفت تحصيلي، ناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات و آمادگي جسماني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
99
ارتباط تابع مولد تبديل BRST و تابع مولد تبديل پيمانه اي
100
ارتباط تبليغات دهان به دهان و تعداد مشتريان اماكن ورزشي
101
ارتباط تجربي و تئوري بين نتايج اندازه گيري خواص مكانيكي كششي نخ و الياف با دستگاههاي مختلف
102
ارتباط تربيت بدني با آموزش در عصر حاضر
103
ارتباط تركيب بدني با ناهنجاريهاي لوردوز و كيفوز در بانوان متقاضي تحصيل در رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
104
ارتباط تركيب بدني و برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني داوطلبان زن ورود به رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
105
ارتباط تست هاي فونكسيون كليه و آناليز ادراري با اكوي كورتكس كليه در سونوگرافي
106
ارتباط تست هاي فونكسيون كليه و آناليز ادراري با اكوي كورتكس كليه در سونوگرافي
107
ارتباط تصوير ذهني مشتري از كشور مبدا كالا با تصوير ذهني از نام و نشان كالا در مشتريان رايانه هاي همراه شهر زنجان
108
ارتباط تصوير و آموزش
109
ارتباط تصويري راهي از ديدار به پندار
110
ارتباط تصويري و آموزش شهروندي
111
ارتباط تعاملي استراتژي، فرهنگ سازماني و نسبت هاي سودآوري در صنعت ساخت سيستمهاي مخابراتي نظامي
112
ارتباط تعداد حاملگي با افزايش فشار خون شرياني در زنان 69-45 ساله مراجعه كننده به يكي از كلينيك هاي تخصصي قلب شهر رشت
113
ارتباط تعهد سازماني و تعهد حرفه اي با رضايت شغلي و جوّ سازماني¬معلمان تربيت بدني شهرستانهاي كاشان¬و آران و بيدگل
114
ارتباط تعهدسازماني باويزگي هاي شخصي كاركنان شعب بانك ملي شهرستان خواف
115
ارتباط تفكر استراتژيك و نوآوري استراتژيك در شركت‌هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شهرك صنعتي ميبد استان يزد)
116
ارتباط تفكر غير منطقي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه هنر فارسان
117
ارتباط تكرار با خلاقيت در نقوش هندسي هنرهاي سنتي ايران و كاربرد آن در ساخت اسباب بازي
118
ارتباط تكنولوژي با ارتكاب جرائم ثبتي، چالش ها و راهكارها
119
ارتباط تلفن با كامپيوتر
120
ارتباط تلفن با كامپيوتر
121
ارتباط تلفني با PC
122
ارتباط تنگناهاي مالي دريافت كنندگان تسهيلات بانكي با ميزان مطالبات معوق بانك ها
123
ارتباط توانايي مديريت با فرصت سرمايه گذاري و نقش محدوديت مالي
124
ارتباط توانمندسازي وحمايت سازماني ادراك شده باامنيت شغلي دربين كاركنان ادارات تربيت بدني شهرستان هاي استان لرستان ، كرمانشاه وايلام
125
ارتباط تي كيو ام واثربخشي درده فدراسيون ورزشي منتخب كشور
126
ارتباط جامعه پذيري سازماني با مسئوليت پذيري و خلاقيت كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان ايلام
127
ارتباط جو انگيزشي ادراك شده با اضطراب رقابتي و خود مختاري بازيكنان مرد ليگ برتر هندبال
128
ارتباط جو سازماني با ميزان رضايت شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
129
ارتباط جو سازماني با ميزان رضايت شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
130
ارتباط چاقي با برخي كاركردهاي جسماني، رفتاري و شناختي در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر اصفهان
131
ارتباط چاقي و للاغري با ميزان سي - آر- پي و فيبرينوژن خون دانشجويان دختر
132
ارتباط چرخنده ي ضربه اي كوانتمي تعميم يافته با مدل آندرسون
133
ارتباط چند شكلي Pit-1 و توليد شير گاوهاي هلشتاين در اصفهان
134
ارتباط چند كي پورد از طريق port Serial با Pc ايده ارتباط وسايل اندازه گيري ديجيتال با Pc
135
ارتباط حاكميت شركتي با برخي از معيارهاي مالي و غير مالي بانك ها و موسسات مالي
136
ارتباط حجم فعاليت بدني (گام در روز) با پروتئين هاي فاز حاد )APP( در زنان سالمند يائسه فعال و غير فعال
137
ارتباط حمايت اجتماعي با ميزان اميدواري در دانش آموزان دختر و پسر پنجم ابتدايي شهرستان جهرم
138
ارتباط حمايت سازماني ادراك شده با تعهد حرفه اي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان مركزي
139
ارتباط حمايت مذهبي و اميد با رضايت از زندگي كليه شاغلين ادارات شهرستان دزفول
140
ارتباط حمايت والدين با اضطراب و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع پنجم ابتدايي شهر زاهد شهر
141
ارتباط خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم رياضي مقطع متوسطه دبيرستانهاي دولتي شهر سمنان
142
ارتباط خواص جبري و تركيبياتي مجتمع هاي سادكي
143
ارتباط خود تنظيم شده و خودكارآمدي در مهارت نگارش زبان آموزان آكادميك ايراني
144
ارتباط خودكارآمدي باموازنه تصميم گيري فعاليت جسماني ومراحل تغييردردانشجويان دختردانشگاه رازي
145
ارتباط خوش بيني علمي معلمان و كمال گرايي آنها با عملكرد تحصيلي دانش آموزان
146
ارتباط دانش واژگان و توانش منظورشناسي در ايراني هاي فراگير زبان انگليسي در سه سطح مختلف مهارت زباني
147
ارتباط در گيري شغلي با رضايت ارباب رجوع در اداره پست استان مازندران
148
ارتباط درون گرايي وبرون گرايي بااضطراب دانش اموزان دوره راهنمايي دخترانه گنبدكاووس
149
ارتباط دست برتري باتوانايي تجسم فضايي در دانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان رضوانشهر
150
ارتباط دلبستگي و شيوه هاي فرزند پروري با اضطراب جدايي در بين دانشجويان غير بومي
151
ارتباط دو جانبه تماشاگري و زندگي روزمره
152
ارتباط دو سويهء اصول مديريت كيفيت با ارزش هاي صناعات اسلامي و نمود آن در نظر و عمل اصناف عصر صفوي
153
ارتباط دو كامپيوتر از طريق پورت سريال (شبكه كوچك )
154
ارتباط دوجانبه تماشگريوزندگي روزمره
155
ارتباط راديويي بين سيستمهاي كامپيوتري
156
ارتباط راهبردهاي قيمت گذاري بامزيت رقابتي باشگاه‌هاي ورزشي بانوان شهرتهران
157
ارتباط راهبردهاي قيمت گذاري بامزيت رقابتي باشگاه‌هاي ورزشي بانوان شهرتهران
158
ارتباط رشد و كمدي جوش و جربان جوش در جوشكاري مقاومتي نقطه اي ورق فولادي كم كربن ﴿S+12﴾
159
ارتباط رفتار اخلاقي فروشندگان و كيفيت رابطه با مشتري با وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيرهاي شهروند تهران
160
ارتباط رفتار اخلاقي فروشنده ها با رضايت،‌اعتماد و وفاداري مشتريان فروشگاه هاي ورزشي استان گيلان
161
ارتباط رنگ و مزه در بسته بندي مواد غذايي
162
ارتباط رهبري موثق با عملكرد معلمان تربيت بدني شهر يزد با توجه به نقش ميانجي سرمايه روانشناختي
163
ارتباط ريز ساختارها و خواص مكانيكي در يك چدن سفيد كم آلياژ سخت شونده از حالت ريختگي
164
ارتباط ريزساختار و خواص مكانيكي آليا‍‍ژ آلومينيوم t6-6061 توليد شده توسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي
165
ارتباط زيباشناختي مجموعه¬هاي ورزشي با وفاداري نگرشي و رفتاري تماشاگران ليگ واليبال ايران
166
ارتباط ژن هاي CYP متابوليز كننده مواد زنوبيوتيك با احتمال ابتلا به سرطان ريه در جمعيت ايراني
167
ارتباط ژنتيكي بين سطوح مختلف توليد شير و نمره وضعيت بدني با سقط جنين در گاوشيري هلشتاين
168
ارتباط ژنتيكي و محيطي بين نمره وضعيت بدني و صفات توليد شير در گله هاي هلشتاين
169
ارتباط ساختار - خواص در نانو كامپوزيت هاي بر پايه آلياژ هموپليمر - كوپليمر اتفاقي : بررسي اثر هندسه و ويژگي هاي سطحي نانو ذره
170
ارتباط ساختار تركيبياتي ايده آل هاي دو جمله اي و نقاط تكين آنها
171
ارتباط ساختار گروه با گراف اول و كاربرد آن در شناسايي پذيري گروه
172
ارتباط ساختار مالكيت، تصميمات تأمين مالي و ارزش‌گذاري بازار
173
ارتباط ساختاري دخالت هاي خانواده، حمايت خانواده و ابعاد هويت با بيگانگي تحصيلي در نوجوانان
174
ارتباط ساختمان بافت پارچه هاي ورزشي با راحتي آن
175
ارتباط سبك تفكر و رويكردهاي طرح واره برند با نحوه شكل گيري سلسله مراتب رفتار در بازار پوشاك
176
ارتباط سبك رهبري (وظيفه مدار و رابطه مدار) مديران مدارس با كارايي دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه استان زنجان
177
ارتباط سبك رهبري خدمتگزار با توانمندسازي و بهبود عملكرد كاركنان در ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه
178
ارتباط سبك رهبري مديران با كارايي معلمان تربيت بدني مقطع متوسطه شهرستان سنندج سال 86-85
179
ارتباط سبك رهبري مديران مدارس با كارايي معلمان تربيت بدني در شهرستان پارس آباد مغان
180
ارتباط سبك رهبري مديران مدارس با كارايي معلمان تربيت بدني مدارس مقطع متوسطه پسران شهر تهران
181
ارتباط سبكهاي مقابله اي باهوش هيجاني دردانشجويان دختروپسردانشگاه پيام نوردامغان
182
ارتباط سخت افزاري با PC از طريق پورت USB
183
ارتباط سرمايه انساني و عملكرد در موسسات حسابرسي جديد
184
ارتباط سرمايه فكري با مديريت دانش كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان البرز
185
ارتباط سرمايه فكري با مديريت دانش كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان البرز
186
ارتباط سطح تستوسترون خون بر روي عملكرد فيستول در بيماران همودياليز مزمن
187
ارتباط سطح تستوسترون خون بر روي عملكرد فيستول در بيماران همودياليز مزمن
188
ارتباط سطح تستوسترون سرم با عوارض فشارخون اوليه در مردان بالاي 60 سال
189
ارتباط سطح تستوسترون سرم با عوارض فشارخون اوليه در مردان بالاي 60 سال
190
ارتباط سطح سرم DNA HBV با يافته هاي هيستولوژي كبد در افراد ناقل غير فعال ويروس هپاتيت B
191
ارتباط سطح سرمي TGF-B بعنوان يك فاكتور ضدالتهابي و ميزان توليد سايتوكاين IL-17 با بروز پره اكلامپسي در زنان باردار در سه ماهه اول بارداري
192
ارتباط سطح سرمي اسيداوريك به عنوان عامل همراه براي ضخامت اينتيمامديا كاروتيد دربيماران مبتلا به فشار خون بالا
193
ارتباط سطح سرمي ديگوكسين با علائم باليني بيماران
194
ارتباط سطوح سرمي kalirin (كاليرين) با پلي مورفيسم ژن (rs9289231) kalirin با خطر ابتلا به بيماري زودرس عروق كرونر
195
ارتباط سطوح شبه كروي وسيستم بيانچي و نظريه سوليتون
196
ارتباط سلامت رواني، رضايت از زندگي و كمال گرايي با سردرد ميگرني
197
ارتباط سن وشاخص توده بدن بافاكتورهاي آمادگي جسماني درنيروهاي نظامي
198
ارتباط سواد رسانه اي با مصرف رسانه اي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه پيام نور بوكان
199
ارتباط سواد رسانه اي با مصرف رسانه اي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه پيام نور بوكان
200
ارتباط سواد سنجش اساتيد با ميزان استقال ياد گيري زبان آموزان ايراني سطح متوسطه در آمادگي براي آزمون
201
ارتباط سيستم 8031 ,Pc از طريق پورت سريال
202
ارتباط سيستم عامل اندرويد با ميكرو كنترلر توسط بلوتوث
203
ارتباط شاخص هاي آنتروپومتريك با شدت آترواسكلروز عروق كرونر دربيماران كانديد انژيوگرافي الكتيو مراجعه كننده به بيمارستان حشمت
204
ارتباط شايستگي ژنتيكي گاوهاي نر هلشتاين با عملكرد دختران شان: يك مطالعه ميداني در استان اصفهان
205
ارتباط شعر و موسيقي
206
ارتباط شعر و موسيقي
207
ارتباط شكل فيزيكي خوراك آغازين و حضور علوفه با ميزان بيان ژن هاي فاكتور رشد شبه انسولين 1 و 2 (IGF-2 و IGF-1) در ديواره شكمبه گوساله هاي هلشتاين
208
ارتباط شكل منحني توليد شير با صفات توليد مثلي در گاوهاي شيري
209
ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با رشد خلاقيت و ارتباط متغير اخير با ميزان تحصيلات والدين دانش آموزان دختر اول راهنمايي تحصيلي نمونه مردمي منطقه يك تهران
210
ارتباط ضريب اصطكاك و مقاومت سايشي در پارچه‌هاي فاستوني
211
ارتباط طراحي صنعتي با طراحي مد: مطالعه موردي لباس بانوان ايراني از لحاط آنتروپولو‍ژي
212
ارتباط عدم تأييد اجتماعي بيماري با شدت علايم و وضعيت سلامت در فيبروميالژي
213
ارتباط علي حمايت عاطفي معلم و ارتباط همكلاسي ها با بهزيستي مدرسه با ميانجي - گري انگيزش تحصيلي
214
ارتباط عوارض پرفشاري خون اوليه با كمبود ويتامين D در زنان يائسه
215
ارتباط عوارض پرفشاري خون اوليه با كمبود ويتامين D در زنان يائسه
216
ارتباط عوامل ساختاري، محيطي و رفتاري با مشاركت ورزشي در دانشگاه پيام نور مورد مطالعه دانشگاه پيام نور خراسان رضوي
217
ارتباط عوامل عاطفي ، رواني با ناسازگاري نوجوانان
218
ارتباط عوامل فرهنگي و سازماني در اجراي مديريت توانمند سازي كاركنان در دانشكده تربيت بدني واردات تربيت بدني دانشگاه تهران
219
ارتباط فراواني كلسيفيكاسيون پينه ال در بيماران با و بدون سكته مغزي مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا
220
ارتباط فراواني و پراكنش تاجي دارواش با تنوع درختان در جنگل بابا يادگار كرمانشاه
221
ارتباط فرايندهاي خود مشابه و خود تجزيه پذير
222
ارتباط فرسودگي شغلي با تضاد كار و خانواده در معلمان تربيت بدني شهرستان بهشهر 1391
223
ارتباط فرسودگي شغلي با تضاد كاروخانواده در معلمان تربيت بدني شهرستان بهشهر 1391
224
ارتباط فرهنگ سازماني با ميزان خلاقيت مديران و روساي هيئت هاي ورزشي ادارات ورزش و جوانان استان همدان
225
ارتباط فشار ناشي از ضربه هدينگ با قدرت عضلات گردن در ضربه كرنر فوتبال
226
ارتباط فعاليت بدني باكيفيت زندگي زنان سالمند كرمانشاه
227
ارتباط فعاليت جسمي باافسردگي و اضطراب دردانش اموزان دوره متوسطه ساوه
228
ارتباط كامپوتري براي ارزيابي و پيش بيني حلاليت هيدروكسي استروئيدها وتركيبات آلي شبه-دارو از روي ساختار آنها با استفاده از روابط كمي خاصيت-ساختار و روشهاي كمومتريكس
229
ارتباط كامپيوتري نرم افزار پاشا با نرم افزارهاي كارخانجات سازنده رله هاي ديجيتال
230
ارتباط كانون كنترل و خلاقيت ورزشكاران زبده
231
ارتباط كلامي در نگرش اسلام و روانشناسي
232
ارتباط كمال گرائي با استرس شغلي دربين كاركنان محيط هاي صنعتي
233
ارتباط كمال گرايي با استرس شغلي در بين كاركنان محيط هاي صنعتي
234
ارتباط كمال گرايي با استرس شغلي دربين كاركنان محيط هاي صنعتي ماهشهر
235
ارتباط كنترلر SDN با سطح كنترلي تجهيزات سنتي در شبكه تركيبي
236
ارتباط كيفيت جوش و متغيرهاي فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه اي ورق هاي فولادي ST 12
237
ارتباط كيفيت خدمات با وفاداري و رضايتمندي مشتريان استخرهاي
238
ارتباط كيفيت خدمات با وفاداري و رضايتمندي مشتريان استخرهاي شهر كرج
239
ارتباط گزاره هاي اخلاقي با گزاره هاي فقهي از حيث توجيه
240
ارتباط لذت درك شده از فعاليت هاي بدني در اوقات فراغت با هوش فرهنگي و متغير هاي جمعيت شناختي معلمان تربيت بدني شهر تهران
241
ارتباط متغير هاي كلان اقتصادي با انتشار اوراق صكوك
242
ارتباط متقابل "دكوپاژ و مونتاژ در سينماي ايران "
243
ارتباط متقابل بين نرخ سود تسهيلات بانكي ونرخ تورم درايران
244
ارتباط متقابل نظريه گراف و زيست شناسي مولكولي
245
ارتباط متقابل هزينه نهايي وجوه عمومي، رشد اقتصادي و نابرابري گريزي در ايران
246
ارتباط مديريت زمان با استرس شغلي در معلمان تربيت بدني و غيرتربيت بدني شهر قم
247
ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراك از نظر ملاصدرا
248
ارتباط مستقيم كامپيوتر با نمايشگر از طريق ميكروكنترلر
249
ارتباط مشاركتهاي مردمي با اشتغال مددجويان در كميته امداد امام خميني (ره) استان فارس
250
ارتباط مصرف رسانه اي و هويت ورزشي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
251
ارتباط مصرف رسانه اي و هويت ورزشي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
252
ارتباط معنايي روابط هندسي در مساجد اسلامي وتاثير آن بر آرامش روحي انسان
253
ارتباط معنايي روابط هندسي در مساجد اسلامي وتاثير آن بر آرامش روحي انسان.
254
ارتباط معنويت در كار با هويت سازماني كاركنان دانشگاه صنعتي اميركبير
255
ارتباط مقاومت الكتريكي و نفوذ يون هاي كلريد در بتن
256
ارتباط مكاني پذير فتاري مغناطيسي با غلظت كل برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي منطقه اصفهان
257
ارتباط مكاني ساختار جنگل وتنوع زادآوري گونه هاي درختي در جنگل هاي زاگرس(مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره(
258
ارتباط منبع كنترل با اعتياد به اينترنت در بي دانشجويان
259
ارتباط منبع كنترل با اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز فارسان
260
ارتباط مهارت هاي زندگي باسلامت رواني
261
ارتباط مواجهه با حلال هاي آلي و صوت بر روي رفلكس آكوستيك گوش مياني
262
ارتباط موادمخدر با ارتكاب جرم و تاثير آن بر مسووليت كيفري در زمان ارتكاب
263
ارتباط مورفولوژي و بيومس با رئولوژي و اثر آن بر توليد آنزيم پكتيناز بوسيله سوژ آسپرژيلوس
264
ارتباط موسيقي با جامعه
265
ارتباط موفقيت كودكان پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي كودكان ابتدايي
266
ارتباط ميان اخلاق و هنر ، از نظر متيو كيئرن
267
ارتباط ميان اعتماد بنفس نوجوانان و شركت انان در تصميم گيري ها
268
ارتباط ميان انگيزش و رضايتمندي داوطلبان شركت‌كننده در المپياد فرهنگي و ورزشي مدارس دخترانه استان البرز
269
ارتباط ميان حلقه هاي نيم تميز و تميز
270
ارتباط ميان حمايت اجتماعي ادراك شده و سخت رويي با سلامت روان و وضعيت ناتواني در زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
271
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دروﻧﮕﺮاﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﺋﻲ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع انشاء و توانايي نگارش فرگيران فارسي زﺑﺎنﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﻲ زبان انگليسي
272
ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و جو سازماني در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
273
ارتباط ميان شاخص بورس اوراق بهادار تهران و ارزخارجي، قيمت جهاني طلا و نفت خام : مطالعه موردي بخش هاي مختلف صنعت
274
ارتباط ميان شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران با بورس امارات متحده عربي و بورس استانبول و بورس كوالالامپور
275
ارتباط ميان عناصر منتخب آميخته بازاريابي و عوامل ايجاد ارزش ويژه برند پوشاك ورزشي در بين فارغ التحصيلان تربيت بدني و علوم ورزشي كشور
276
ارتباط ميان قوسهاي كمري و پشتي ستون فقرات با كمردرد و گردن درد دختران دبيرستاني شهر تهران
277
ارتباط ميان قوسهاي كمري و پشتي ستون فقرات با كمردرد و گردن درد دختران دبيرستاني شهر تهران
278
ارتباط ميان گذار فاز ابررسانايي و درهم تنيدگي اسپيني زوج هاي كوپر و تÊثير ميدان مغناطيسي بر آن
279
ارتباط ميان نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپردهها در ايران
280
ارتباط ميان هوش هيجاني و سبك رهبري مديران نواحي مقاومت بسيج كلانشهر اهواز
281
ارتباط ناباروري مردان با جهش هاي ژن jhdm2o
282
ارتباط ناباروري مردان باماركرهاي پلي مورفيك ژنJHDM2A
283
ارتباط ناهنجاري هاي كايفوز و لوردوز با برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني در داوطلبان پسر ورودي رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
284
ارتباط نتايج آزمايشهاي صحرايي CPT ,SPT و تعيين و پتانسيل و روانگرايي خاكها بر اساس نتايج آزمايش CPT
285
ارتباط نحوه ي گذران اوقات فراغت با خودكارآمدي اجتماعي و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان استان تهران با تأكيد بر فعاليت هاي بدني
286
ارتباط نفس و بدن از ديدگاه ابن سينا ﴿ با تاكيد بر آراء فلسفي-طبي ابن سينا﴾
287
ارتباط نقاشي و معماري
288
ارتباط نماد «در» و قابليت و عبور آن از دنياي درون در طراحي لباس
289
ارتباط نوع پيكري و تركيب بدني با عملكرد در الگوهاي حركتي پايه و اجراي مهارتهاي پايه فوتبال
290
ارتباط نيروي انقباض عضلاني و تراكم استخواني ساعد دست صخره نوردان
291
ارتباط همبستگي بين مقاومت برشي زهكشي نشده بدست آمده در آزمايشگاه آزمايش فشار سنج در صحرا
292
ارتباط هموار سازي سود و نرخ رشد شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
293
ارتباط هموارسازي سودباقيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
294
ارتباط هندسه ي همتافته و اختلالات كوانتومي
295
ارتباط هنرهاي مصور و مصوت ، (نقاشي و موسيقي )
296
ارتباط هواداري وهمانند سازي با وابستگي ،قصد مندي وتوجه دانشجويان به رويدادهاي ورزشي از طريق تلويزيون
297
ارتباط هواداري، همانند سازي تيمي و وفاداري به ورزش فوتبال با گرايش به بازي هاي ويديوئي فوتبال در نوجوانان پسر ايراني
298
ارتباط هوش استراتژيك وعدالت سازماني با بيتفاوتي سازماني دركاركنان ادارات ورزش وجوانان استان كرمانشاه
299
ارتباط هوش تجاري با مزيت رقابتي در باشگاه هاي ورزشي استان اردبيل
300
ارتباط هوش تجاري با مزيت رقابتي در باشگاه هاي ورزشي استان اردبيل
301
ارتباط هوش چند گانه با رفتار شهروندي سازماني و رفتار سياسي مديران هيئت هاي ورزشي استان اردبيل
302
ارتباط هوش سازماني وچابكي سازماني باكارآفريني سازماني در وزارت ورزش وجوانان ايران
303
ارتباط هوش سياسي با رفتار سياسي مديران اداره كل ورزش و جوانان ومسئولين هيئت هاي ورزشي استان فارس
304
ارتباط هوش سياسي و رفتار سياسي با عملكرد كاركنان روزنامه هاي ورزشي
305
ارتباط هوش هيجاني باكيفيت زندگي
306
ارتباط هوش هيجاني باكيفيت زندگي كاري دبيران تربيت بدني مقطع متوسطه استان زنجان
307
ارتباط هوش هيجاني و هوش سازماني با استراتژي مديريت بحران در بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان فارس
308
ارتباط هوش هيجاني و هوش معنوي با عزت نفس كاركنان اداره كل تربيت بدني استان لرستان
309
ارتباط هوش هيجاني و هوش معنوي با عزت نفس كاركنان اداره كل تربيت بدني استان لرستان
310
ارتباط هوش هيجاني وكارآفريني دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه پيام نور
311
ارتباط و تفاوت ميزان ناهنجاري هاي پاي پرانتزي و پاي ضربدري با عملكرد سرعتي دانش آموزان دختر 17-12 ساله شهرستان گرمي
312
ارتباط والدين با فرزندان و تاثير ان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان بشرويه
313
ارتباط وزن جنين با پاريتي وسن حاملگي در 1000 مورد خانم حامله كه جهت زايمان به زايشگاه الزهراء(س ) رشت مراجعه نموده اند
314
ارتباط وزن موقع تولد نوزاد با شاغل بودن مادر
315
ارتباط وقوع زلزله هاي ايران با زمان و بارش
316
ارتباط ويژگي مكانيكي و ساختار متالورژيكي پوشش كاربيد واناديم در فولاد
317
ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با بالندگي روان شناختي در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
318
ارتباط يادگيري سازماني با توانمند سازي كاركنان صندوقهاي بازنشتگي شركت نفت
319
ارتباطات انساني در كنسول كنترل
320
ارتباطات در سازمان
321
ارتباطات دستگاه به دستگاه آگاه از تحرك به منظور تخليه ترافيك شبكه‌هاي سلولي
322
ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي سلولي در كاربردهاي شهرهاي هوشمند
323
ارتباطات راديويي
324
ارتباطات ژنتيكي صفت نمره وضعيت بدني و صفات توليد مثلي در گاوهاي هلشتاين دوره شيردهي اول
325
ارتباطات سازماني
326
ارتباطات سلامت؛ نقش آگهي هاي خدمات عمومي راديويي در ارتقاء سلامت جامعه
327
ارتباطات عمومي علم: تبيين جامعه شناختي درك عمومي از علم و فناوري با تاكيد بر نقش رسانه ها(مورد مطالعه: شهر اصفهان)
328
ارتباطات ماهواره اي
329
ارتباطات ماهواره اي ليزري
330
ارتباطات مغزي مرتبط با حس كسل كنندگي فاعلي در ادراك موسيقي
331
ارتباطات و جايگاه پست در ايران
332
ارتباطات و علائم تصوير رنگ و ارتباطات
333
ارتباطات و علائم تصويري رنگ و ارتباطات
334
ارتباطات و نقش آن در بهبود و كارآيي سازمانها
335
ارتباطبين خط و فرم
336
ارتجاع از ديدگاه قرآن و سنت
337
ارتداد از ديدگاه مذاهب پنجگانه اسلامي
338
ارتداد و آزادي بيان
339
ارت‍داد و ك‍ي‍ف‍ره‍اي‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ م‍ق‍ارن‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
340
ارتعاش آزاد پوسته هاي ساندويچي داراي دو انحنا كوپل با سيال
341
ارتعاش آزاد تير تيموشنكو بر مبناي تئوري تنش كوژل اصلاح شده
342
ارتعاش آزاد صفحات مستطيل شكل چند دهانه اي ممتد در دو جهت با تكيه گاههاي الاستيك داخلي
343
ارتعاش پوسته هاي استوانه اي با ساختار لايه اي و تقويتهاي متعامد
344
ارتعاش سازه هاي بلند با سيستم تركيبي قاب محيطي،هسته ي مركزي،مهار بازويي و كمربند خرپايي ناشي از بارانفجار
345
ارتعاش سنج ليزر داپلر
346
ارتعاش طبيعي صفحات دايره اي شكل توخالي با تكيه گاههاي مرزي الاستيك
347
ارتعاش و كمانش حرارتي در تير نانوكامپوزيتي متخلخل هدفمند تقويت شده با صفحات گرافن
348
ارتعاشات آزاد استوانه و كره الاستيك حفره دار
349
ارتعاشات آزاد پره هاي هلي كوپتردر سه جهت (FLAPPING, LAGGING, TORSIONAL)
350
ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي با طول بينهايت در نيم فضاي ايده آل
351
ارتعاشات آزاد پوسته هاي كروي چند لايه
352
ارتعاشات آزاد تير با دو ترك لبه اي غير هم امتداد
353
ارتعاشات آزاد تير تيموشنكو هدفمند چند لايه قرار گرفته روي بستر پسترناك
354
ارتعاشات آزاد تير و ورق چرخان
355
ارتعاشات آزاد چنبره ها ﴿free vibrations of torus﴾
356
ارتعاشات آزاد در ورقهاي نازك مستطيلي
357
ارتعاشات آزاد سه بعدي ورق حلقوي با ضخامت و خواص الاستيسيته متغير در جهت شعاع
358
ارتعاشات آزاد شفت هاي پله اي يكنواخت و غير يكنواخت تيموشنكو
359
ارتعاشات آزاد طولي يك ميله تحت كرنش محدود
360
ارتعاشات آزاد غيرخطي نانوپوسته هاي استوانه اي شكل
361
ارتعاشات آزاد قطاع دايروي تشكيل شده از مواد با خصوصيات متغير ﴿FGM)
362
ارتعاشات آزاد محفظه احتراق تحت بارهاي ضربه اي
363
ارتعاشات آزاد و اجباري ميكروورق ويسكو الاستيك تشكيل شده از مواد تابعي روي يك بستر ويسكوپاسترناك تحت نيروي هارمونيك و جرم متمركز و ميدان مغناطيسي
364
ارتعاشات آزاد و پاسخ ديناميكي دو ورق بيضوي كوپل با سيال با استفاده از توابع متيو
365
ارتعاشات آزاد ورق بيضوي با بريدگي حلقوي خارج از مركز
366
ارتعاشات آزاد ورق مستطيلي ارتوتروپيك باوصله¬هاي پيزوالكتريك با استفاده از روش انرژي ريتز
367
ارتعاشات آزاد ورقهاي ضخيم دايروي ميندلين با ضخامت متغير تحت شرايط مرزي مختلف
368
ارتعاشات آزاد ورقهاي نازك ذوزنقه اي
369
ارتعاشات آزادپوسته هاي مخروطي ناقص تقويت شده از جنس مواد تابعي مدرج تحت بار حرارتيبا روش تفاضل مربعات
370
ارتعاشات ازاد تير تحت كرنش محدود
371
ارتعاشات پلهاي راه آهن با مطالعه ي موردي پل خرپاي فولادي راه آهن ميانه
372
ارتعاشات تير كامپوزيتي چرخان با لايه هاي پيزو الكتريك و جرم متمركز تحت شرايط محيطي حرارتي - رطوبتي
373
ارتعاشات تيغه دوار كامپوزيتي چندلايه با مكانيزم CLD تحت زاويه نصب دلخواه در پايه
374
ارتعاشات حرارتي FGM با محرك و سنسور پيزو الكتريك
375
ارتعاشات حرارتي ورق چهارگوش هدفمند اورتوتروپيك باشرايط مرزي مختلف
376
ارتعاشات خودرو و عوامل موثر بر آن
377
ارتعاشات سازه ها
378
ارتعاشات سازه هاي استوانه اي جدار ضخيم وتحليل آن با نرم افزار Ansys
379
ارتعاشات صفحات مركب لايه اي
380
ارتعاشات صفحه اي پل يك دهانه اي تحت اثر عبور اتفاقي خودروها
381
ارتعاشات غير خطي
382
ارتعاشات غير خطي عرضي و ناپايداري مود كمانش در يك پوسته استوانه اي مدرج تابعي (FGM) حامل جريان سيال واقع در بستر الاستيك
383
ارتعاشات غيرخطي غشاء هايپرالاستيك مستطيل شكل در تماس سيال
384
ارتعاشات غيرخطي ميله با سطح مقطع متغير تحت كرنش محدود
385
ارتعاشات كوپل عرضي و پيچشي پل‌هاي معلق در اثر حركت وسايل نقليه و نيروي باد
386
ارتعاشات لوله هاي ساخته شده از مواد FGM وحامل جريان سيال
387
ارتعاشات مستهلك نانو لوله ي كربني تحت اثر نانو ذره ي متحرك در حضور ميدان مغناطيسي با استفاده از تئوري ويسكوالاستيسيته ي غير محلي
388
ارتعاشات ناخطي و مدل سازي الكترومكانيكي ميكروتيرها و نانو لوله هاي سيال بر
389
ارتعاشات ناشي از آتشباري و اثرات آن بر سازه هاي مجاور
390
ارتعاشات ناشي از جريان عدد رينولدز پايين از روي يك استوانه بيضوي
391
ارتعاشات نانو ورق گرافن مستغرق در سيال با وجود عيوب سطحي به روش مربع سازي ديفرانسيلي
392
ارتعاشات نانو ورق ويسكو الاستيك با درنظر گرفتن اثرات سطحي روي يك بستر ويسكو پا سترناك با استفاده از تئوري دو متغيره ورق اصلاح شده TVRPT
393
ارتعاشات هيدروالاستيك در يك مخزن استوانه اي بيضوي با كف الاستيك
394
ارتعاشات هيدروالاستيك مخزن استوانه اي محتوي سيال با ديواره، كف و پوشش سطحي انعطاف پذير
395
ارتعاشات و آناليز احتمال انديشانه پايداري لوله هاي حامل سيال با پارامترهاي تصادفي
396
ارتعاشات و پاسخ ديناميكي ورق‌هاي دايره‌اي توخالي ضخيم مستقر بر بستر ويسكو-پاسترناك تحت اثر يك جرم متحرك
397
ارتعاشات و تشعشع صوتي از ورق حلقوي ساندويچي الكترورتولو‍ژيكال
398
ارتعاشات ورق هاي ضخيم هدفمند پيزوالكتريك بر پايه تئوري مرتبه ي بالاتر تغيير شكل برشيگ
399
ارتعاشات ورقهاي حلقوي دايروي پله اي
400
ارتعاشات يك ميدان كوپل سازه اي - آكوستيكي استوانه اي شكل
401
ارتفاع سنج rf در باندvhf
402
ارتقا اجتماع‌پذيري فضاهاي شهري با تاكيد بر سرمايه اجتماعي (نمونه موردي: محله مهرآباد)
403
ارتقا ارگونوميكي دوچرخه از طريق تطابق بدنه با آنتروپومتري كاربر در طول دوره رشد از دوره نوجواني به جواني
404
ارتقا امنيت فضاهاي شهري از ديد زنان مطالعه موردي چهارراه وليعصر تهران
405
ارتقا تجهيزات آزمايشگاه كنترل صنعتي با plc هاي شركت Siemens سري Step7
406
ارتقا جذابيت بصري به منظور ارتقا شادي منظر روزانه فضاهاي همسايگي واحدهاي مسكوني با رويكرد علوم اعصاب
407
ارتقا خلاقيت از طريق طراحي معماري بهينه مراكز پيش دبستاني
408
ارتقا خوانايي منظر شهري مبتني بر مفهوم برندينگ شهري - مورد پژوهي؛ منظر شهري ورودي هاي تهران
409
ارتقا سر زندگي فضاهاي شهري با رويكرد شهر شاد به منظور ارتقا سلامت روان استفاده كنندگان نمونه موردي : خيابان چهار باغ عباسي اصفهان
410
ارتقا سرزندگي اجتماعي در محور بهشتي بر مبناي تحقيق و بررسي نقش و عملكرد محور
411
ارتقا سطح امنيت دفاعي شهر در ابعاد طراحي شهري مبتني بر اصول پدافند غيرعامل ( نمومنه موردي : تحليل ، بررسي و طراحي مراكز اداري و دولتي شهر قم )
412
ارتقا سطح ثبت شار بالاي يون ها در آشكارساز پلي كربنات
413
ارتقا سطح علمي افراد در سازمانها
414
ارتقا سطح كيفي عملكرد يك شركت نساجي و ارزيابي آن بر اساس رويكرد ايزو 2000/9000 ﴿ مطالعه موردي: شركت ريسندگي و بافندگي كاشان﴾
415
ارتقا سطح كيفيت خدمات رساني اورژانس با رويكرد طراحي تعامل و كاهش خطاي كاربر مطالعه ي موردي دستگاه ونتيلاتور
416
ارتقا عملكرد پروتكل كنترل انتقال در شبكه هاي Ad Hoc با استفاده از تكنيك تاخير پاسخ در گيرنده
417
ارتقا عملكرد سيستم هاي تله اپراتوري در بستر اينترنت با استفاده از رويكردهاي كنترل پيشبين
418
ارتقا عملكرد نرم افزار تشخيص آسيب‌پذيري xKnight به منظور كشف آسيب‌پذيري ربايش نشست
419
ارتقا فناوري و نوآوري دركارخانه پارس خودرو
420
ارتقا كيفيت آب شستشوي مستعمل واحد اسيد شويي مجتمع فولاد مباركه به روش تعويض يوني
421
ارتقا كيفيت ته مانده نفت سنگين به وسيله روش كك زدايي تاخيري
422
ارتقا كيفيت حضور پذيري در خيابان هاي شهري با تاكيد بر نفوذپذيري به بافت پيراموني
423
ارتقا كيفيت زندگي در بافتهاي فرسوده شهري ﴿ مطالعه موردي : محله عسگرخان اروميه ﴾
424
ارتقا كيفيت هاي اكولوژيك با رويكرد طراحي شهري بوم سازگار مطالعه موردي: شهر خوانسار
425
ارتقا گردشگري با تاكيد بر پروژ ه هاي محرك توسعه در بازآفريني بافتهاي فرسوده تاريخي نمونه موردي: محله فهادان
426
ارتقا مطلوبيت واحد همسايگي با تاكيد بر مولفه هاي اجتماعي و امنيتي
427
ارتقا مطلوبيت واحد همسايگي با تاكير بر مولفه هاي اجتماعي و امنيتي
428
ارتقا نظام فني اجرايي پروژه هاي عمراني جهت به كارگيري سيستم مدلسازي اطلاعات ساختمان
429
ارتقا نگرش سازه اي در روش طراحي معماري بر مبناي روش ARCH-ST (تدريس مبتني بر طراحي برنامه درسي و ساختار چند رسانه اي)
430
ارتقا و بازنگري دستورالعمل موجود در شهرداري تهران در خصوص ديوارهاي سبز به منظور بكارگيري در بلند مرتبه ها
431
ارتقا و بهبود روش هاي رمزنگاشتي ويژگي بنياد و جستجوپذير در تامين امنيت رايانش و ذخيره سازي ابري
432
ارتقا يك الگوريتم الهام گرفته از طبيعت جهت طراحي حركتي براي حركت برخاستن از حالت نشسته
433
ارتقاء آرايه هاي آنتني پچ مورد استفاده در تصويربرداري مايكروويو
434
ارتقاء ابزارهاي بهينه سازي تكاملي بالواره گذرصوت با استفاده از پردازش موازي
435
ارتقاء الگوي فرآيند توليد نرم افزار جهت رديابي فرآورده ها در چارچوب RUP
436
ارتقاء امكان پردازش نظير به نظير روي تلفن همراه
437
ارتقاء امنيت سيستم هاي پيشنهاد دهنده بوسيله تحليل و مدلسازي حملات با رويكرد تاثير مبنا
438
ارتقاء امنيت محيطي در محله هاي شهري با تكيه بر دانش طراحي شهري (نمونه موردي :محله مسجد جامع نيشابور)
439
ارتقاء امنيت محيطي و كاهش جرايم شهري (نمونه موردي: محله امين، شهر اراك)
440
ارتقاء امنيت محيطي و كاهش جرايم شهري با تاكيد بر رويكرد CPTEDدر دهكده فرحزاد تهران
441
ارتقاء انسجام اجتماعي - كالبدي در بافت هاي فرسوده شهري از طريق طراحي فضاي عمومي همسايگي ﴿نمونه موردي : بافت فرسوده محله قصر الدشت شيراز﴾
442
ارتقاء ايمني گذرها و كانون هاي دسترسي بافت هاي تاريخي در برابر زلزله با رويكرد مشاركت مردمي مطالعه موردي : محله سلطان امير احمد كاشان
443
ارتقاء بازدهي سيستم هاي انعقاد الكتريكي براي حذف رنگزا از فاضلاب با افزودن مواد افزودني
444
ارتقاء بهره وري آب براي توليد گندم و ذرت با استفاده از نرم افزار DSSAT در حوضه آبريز دشت مياندوآب
445
ارتقاء بهره وري با رويكرد ارگونومي مطالعه‌ي موردي شركت ايمن تك پيشرو
446
ارتقاء بهره وري در صنايع ماشين سازي ايران
447
ارتقاء بهره وري و بررسي اقتصادي آن در بخش انرژي (حمل و نقل )
448
ارتقاء پتانسيل دزيمتري گاز رادن
449
ارتقاء تحقق پذيري اجراي طرح‌هاي بهسازي و نوسازي با تأكيد بر بعد اقتصادي نمونه موردي( طرح نوسازي و بهسازي پيرامون حرم مطهر رضوي)
450
ارتقاء تصاوير و جداسازي غير زمان حقيقي سلول هاي اپي تليال دهانه رحم در تصاوير تست پاپ اسمير
451
ارتقاء توريسم آرام در جامعه محلي كندوان با رويكرد رام شهر
452
ارتقاء جايگاه ميدان هاي محلي؛ با تكيه بر ويژگي هاي كالبدي و كاركردي ﴿نمونه موردي: ميدان شهشهان اصفهان﴾
453
ارتقاء حس مكان در طراحي فضاهاي شهري از طريق رويكرد منظر صوتي ( نمونه موردي : پياده راه پانزده خرداد تهران )
454
ارتقاء حس مكان در طراحي مسكن امروز
455
ارتقاء حساسيت دزيمتر فردي آلبدونوترون سهرابي_نوترايران
456
ارتقاء حفاظت شبكه برق كشور با استفاده از WAPS و ضروريات پياده‌سازي آن
457
ارتقاء خواص اكسيداسيون روغن هسته‌ي انگور با استفاده از اسانس‌هاي طبيعي
458
ارتقاء خواص خستگي فولاد 1045 با استفاده از عمليات سطحي گازي و پلاسمايي
459
ارتقاء خواص مقاومتي بتن با استفاده از مس ضايعاتي كارخانجات به عنوان الياف
460
ارتقاء خوانايي بافت محله فاطميه و محدوده پيرامون آن در شهر كرج بر مبناي تصوير ذهني ساكنان طرح نهايي شهرسازي
461
ارتقاء درك مكانيسم خورش الكتروشيمي بويژه روش گرمادهي داخلي و ساخت سيستم هاي خورشي
462
ارتقاء دقت مكان يابي ژني رابطه اي بوسيله روش هاي داده كاوي و تاثير آن در بهبود مدل سازي و پيش بيني وضعيت مستعدين بيماري ديابت نوع يك
463
ارتقاء دهنده هاي مختلف كاتاليست پلاتين براي فرآيند هيدروژن زدايي پروپان
464
ارتقاء روش جديد سيستم دوفازي براي اندازه گيري Ra226 در آب به‌ويژه در چشمه‏ هاي آبگرم رامسر
465
ارتقاء روش طراحي راسكم براي هواپيماهاي بدون سرنشين
466
ارتقاء سخت افزاري ربات كابلي ICaSbot به شكل مدار بسته
467
ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري دستگاه اندازه گيري مشخصات سينماتيك حركت دست
468
ارتقاء سر زندگي در يك محله شهري با تاكيد بر مراكز درون محله اي سرده شهر زارچ نمونه موردي: محله سرده شهر زارچ
469
ارتقاء سطح توجه كودكان مبتلا به عارضۀ نقص توجه به كمك فناوري واقعيت مجازي مبتني بر تصاوير واقعي
470
ارتقاء سطح رضايت‌مندي ساكنين همجوار مراكز تجاري بزرگ مقياس
471
ارتقاء سيستم تعليق لكومتيو ER24PC جهت افزايش سرعت عملكردي به km/h200
472
ارتقاء سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي صنعتي به وسيله هاني پات ها
473
ارتقاء شبكه Tor به منظور مقاومت در برابر حملات ممانعت از سرويس
474
ارتقاء شكل‌پذيري قاب مهاربندي ضربدري به وسيله افزودن حلقه‌هاي لوله‌اي فولادي به عنوان فيوز لرزه‌اي
475
ارتقاء عروق كرونري در تصاوير آنژيوگرافي قلب با استفاده از بانك فيلتر جهتي
476
ارتقاء علمي و تربيتي زنان بر اساس آراء آيت الله خامنه اي
477
ارتقاء عملكرد كاتاليست هيدروژن زدايي پروپان با تغيير غلظت تركيبات كلر
478
ارتقاء غناي حسي محيط، با طراحي منظر صوتي فضاهاي شهري (خيابان چهارباغ عباسي و سي و سه پل اصفهان)
479
ارتقاء فضاي شهري محدوده اطراف پارك لاله ﴿جاي+گاهي براي آشتي روح با تن﴾
480
ارتقاء قابليت حضورپذيري در محله حسين‌آباد با تأكيد بر زندگي روزمره شهروندان در بستر فضا-زمان
481
ارتقاء قدرت راكتور تحقيقاتي تهران با شرايط تسهيل كننده از نظر محدوديت هاي دمايي در سيكل اوليه و ثانويه
482
ارتقاء كاركرد مراكز محله ي در جهت احياءسرزندگي/شاه ابوالقاسم
483
ارتقاء كنترل و تنظيم قدرت قلب راكتورهاي آبي تحت فشار از طريق بهينه سازي نوسانات زينان و عدم توازن محوري قدرت (offset Axial)
484
ارتقاء كيفي محيط روستا-شهري با رويكرد گردشگري روستايي
485
ارتقاء كيفي محيط ناشي از تفسير الگوهاي رفتاري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي اصفهان﴾
486
ارتقاء كيفي وجه كالبدي-رفتاري فضاهاي اجتماعي در مجموعه هاي مسكوني
487
ارتقاء كيفيات محيطي و بصري فضاهاي شهري از طريق طراحي محيطي نمونه موردي :ميدان امام خميني (توپخانه)
488
ارتقاء كيفيت
489
ارتقاء كيفيت آب شستشوي مستعمل واحد اسيدشويي مجتمع فولاد مباركه
490
ارتقاء كيفيت ارزيابي پتروفيزيكي مخازن كربناته شكافدار با تلفيق لاگ-هاي مدرن و سنتي
491
ارتقاء كيفيت اكولوژيك فضاهاي شهري با رويكرد توسعه و طراحي شهري كم تأثير ( LIUDD ) ( نمونه موردي : محله سنگلج تهران )
492
ارتقاء كيفيت پياده راه ها در بافت قديم ﴿نمونه موردي: بافت قديم گرگان﴾
493
ارتقاء كيفيت تصاوير ام¬آر¬آي مغز و تشخيص خودكار تروماهاي آن
494
ارتقاء كيفيت تصاوير راديوگرافي بيني جهت تشخيص بهتر شكستگي استخوان
495
ارتقاء كيفيت تصاوير سونوگرافي گردن جنين و تشخيص چين‌خوردگي آن
496
ارتقاء كيفيت تصاوير سي تي اسكن مغز به منظور تشخيص زود هنگام ايسكمي مغزي
497
ارتقاء كيفيت زندگي درواحدهاي همسايگي با تاكيد بر ابعاد اجتماعي ﴿نمونه موردي محله آزادشهر﴾
498
ارتقاء كيفيت زندگي مادي با عنوان مسيرهاي پياده وسبز شهري، براي فراهم آوردن بستر مناسب پياده و دوچرخه ﴿نمونه موردي: مادي نياصرم در ناحيه چهارم اصفهان، مابين خيابان حمزه اصفهاني و بزرگراه شهيد صياد شيرازي﴾
499
ارتقاء كيفيت زندگي مادي به عنوان سبز راه شهري ﴿نمونه موردي: مادي نياصرم﴾
500
ارتقاء كيفيت عملكرد لايه مك شبكه‌هاي حسگر بيسيم مورد استفاده در شبكه‌هاي هوشمند برق
501
ارتقاء كيفيت فضاي شهري تجربه ي شهر آرماتي
502
ارتقاء كيفيت فضايي مسيرهاي عابر پياده به منظور دستيابي به شهر شاد (نمونه موردي : شهر بابل)
503
ارتقاء كيفيت فضايي مسيرهاي عابر پياده به منظور دستيابي به شهر شاد (نمونه موردي:شهر بابل)
504
ارتقاء كيفيت قلمروي عمومي با رويكرد برند سازي از بعد معماري-شهرسازي
505
ارتقاء كيفيت كالبدي – عملكردي فضاهاي پيراموني ايستگاه هاي مترو با رويكرد پياده مداري (نمونه موردي: ايستگاه مترو صادقيه تهران)
506
ارتقاء كيفيت كالبدي عملكردي فضاهاي پيراموني ايستگاههاي مترو با رويكرد پياده مداري با رويكرد پياده مداري نمونه موردي ايستگاه مترو صادقيه تهران
507
ارتقاء كيفيت محله با رويكردي بر برنامه ريزي واحد هماسيگي پايدار نمونه موردي: محله چيذر تهران
508
ارتقاء كيفيت محيط هاي شهري با تاكيد بر رويكرد مكاني ﴿نمونه موردي: محله ولنجك تهران﴾
509
ارتقاء كيفيت محيطي در سكونتگاه هاي غير رسمي با رويكرد دارايي مبنا نمونه موردي : محله اسلام آباد منطقه 2
510
ارتقاء كيفيت نفت سنگين با راكتور بستر جوشان
511
ارتقاء كيفيت نفت سنگين با فرآيند هيدروژني در حضور كاتاليست
512
ارتقاء كيفيت هاي طراحي شهري با تأكيد بر آموزندگي (موردكاوي محدوده دولتخانه صفوي شهر قزوين)
513
ارتقاء كيفيت هاي كالبدي جداره هاي معابر شهري با رويكرد پياده مداري (نمونه مورد مطالعه: بلوار دانشگاه يزد)
514
ارتقاء كيفيت و بهره وري در شركت متان گاز از طريق تكنيك زمان سنجي
515
ارتقاء منظر شبانه آب كنارهاي شهري با رويكرد زندگي شبانه : نمونه موردي محدوده مادي نياصرم
516
ارتقـاء منـظر شهري در پيـوند با تصوير ذهني كـاربران (مـورد مطالعـــاتي: خيابان كوهســـنگي مشــهد)
517
ارتقاء منظر فضاهاي سبز شهري ( پارك ها )، با تكيه بر ارزش هاي اكولوژيك ناحيه سبز ( محدوده مورد مطالعه ، ناحيه 6 ( ناحيه سبز )، منطقه 1 شهر تهران )
518
ارتقاء موتورهاي پيستوني هوايي با استفاده از روش‌هاي پرخوراني
519
ارتقاء نرم افزاري رباتICaSbot به شكل مدار بسته
520
ارتقاء و بهينه سازي عوامل موثر بر كيفيت همگرايي روشهاي همگرايي محاسبه معكوس جديد
521
ارتقاء و بهينه سازي فرآيند توليد و ارائه ميوه هاي خشك با رويكرد اشتغال زايي
522
ارتقاء و تضمين حقوق بنيادين بشر در پرتو دكترين امنيت انساني
523
ارتقاء و مدلسازي فرايند توليد نانو الياف بر مبناي ريسندگي الكتروسانتريفيوژ
524
ارتقاء يك حسگر تركيبي (نيرو-صوتي) جهت اندازه گيري تراكم خاك در شرايط رطوبتي متفاوت
525
ارتقاءتوسعه پايدار شهر خوي باتاكيد بر نقش گردشگري فرهنگي آرامگاه شمس تبريزي
526
ارتقاءفني دار تبريزي در جهت دستيابي به حد اكثر يكنواختي كشش نخ چله وحفظ سيه بندي
527
ارتقاءكيفيت اجتماع پذيري ميادين شهري با رويكرد پياده راه سازي و با هدف احياي پويايي مدني نمونه موردي ميدان خميني شهر همدان
528
ارتقاءكيفيت فضاهاي مسكوني با بهره گيري از نور طراحي مجتمع مسكوني در شيراز
529
ارتقاءو تضمين رعايت حقوق بشر دوستانه در پرتو ديوان بين المللي كيفري
530
ارتقاط روش هاي دسته بندي بسته هاي شبكه در معماري IPSec
531
ارتقاي ايمني عابرين پياده در خيابان هاي شهري همراه با مطالعه موردي شهر اصفهان
532
ارتقاي بهره ور ي نيروي كار از طريق جايگزيني روش كارمزدي ب روش وقت مزدي در مديريت خدمات فني شركت ملي حفاري ايران
533
ارتقاي پويشگر XKnight براي تشخيص آسيب پذيري هاي حمله لغت نامه و ليست گيري دايركتوري در برنامه كاربردي تحت وب
534
ارتقاي پويشگر XKnight براي تشخيص آسيبپذيري هاي XSS برمبناي DOM در برنامه هاي كاربردي تحت وب
535
ارتقاي تاب آوري شبكه دسترسي در نواحي شهري نمونه موردي : منطقه 3 شهر تهران
536
ارتقاي تحقق پذيري طرحهاي شهري از طريق مشاركت شهروندان در بازه زماني تهيه طرح تا اجراء نمونه موردي:: طرح نوسازي و بهسازي محله پشت باغ شهر يزد
537
ارتقاي تعاملات اجتماعي و اجتماع پذيري براي جوانان در فضاهاي فرهنگي
538
ارتقاي حقوق شهروندي در پرتوي حكمراني مطلوب
539
ارتقاي حقوق شهروندي در معماري بناهاي عمومي در شهر شيراز ( تالار شهر )
540
ارتقاي حيات اجتماعي در بافت هاي تاريخي با رويكرد مبتني بر بناهاي ميان افزا (نمونه موردي: طراحي مركز محله در بافت تاريخي محله شهشهان اصفهان)
541
ارتقاي خواص مكانيكي داربست هيدروژلي كيتوسان با استفاده از ابريشم جهت كاربرد در مهندسي بافت غضروف
542
ارتقاي دانش فراگيران زبان انگليسي در مورد هم نشين هاي فعل + اسم: آموزش صورت محور در مقايسه با آموزش معنا محور
543
ارتقاي دزيمتري و اسپكترومتري فوتونوترون هاي شتابدهنده خطي پزشكي
544
ارتقاي رفتار تغذيه اي پيشگيري از كم خوني فقرآهن بر اساس مدل بزنف در دانش آموزان دختر پايه دوم دبيرستان شهر بابل در سال 92
545
ارتقاي زبان Haskell به منظور اعمال خط مشي هاي امنيتي بيان شده در قالب "مدل بر چسب غير متمركز"
546
ارتقاي ساختار كالبدي - اجتماعي محله ده ونك با رويكرد توسعه پايدار شهري
547
ارتقاي طراحي تزئينات صنايع‌دستي معاصر ايران (با تكيه بر مباني هنر فطري)
548
ارتقاي قابليت شناسايي اشياي پنهان از تصاوير موج ميليمتري غيرفعال با استفاده از روش هاي بهينه سوپر رزولوشن و ادغام
549
ارتقاي كارآيي يك سيستم واسط مغز و رايانه مبتني بر EEG با استفاده از روش هاي جداسازي منابع كور
550
ارتقاي كارايي تصحيح خطاي كدهاي خطي و بهبود عملكرد الگوريتم كد گشايي LP وفقي از طريق مقابله با اثر نا مطلوب ساختارهاي مسبب خطا
551
ارتقاي كارايي دسترسي تصادفي بي سيم از طريق بهبود ساز و كار رقابت و تخصيص محوطه ارسال
552
ارتقاي كاهش تداخل بين حامل ها در سيستم هاي ارتباطي OFDM در حضور نويز فازي
553
ارتقاي كيفي اجراي پروژه هاي عمراني با سيستم مديريت كيفيت جامع
554
ارتقاي كيفي سيماي شبانه شهر از طريق نورپردازي و تاثير آن بر الگوهاي رفتاري استفاده كنندگان
555
ارتقاي كيفي فضاهاي عمومي شهري با تاكيد بر آسايش اقليمي نمونه موردي: بلوار درختي شهرك غرب تهران
556
ارتقاي كيفي محيطي محله مداري مطالعه موردي: شهرك پرديس واقع در شاهين شهر
557
ارتقاي كيفيت اجتماع پذيري جهت اعتلاي سرمايه اجتماعي ﴿نمونه موردي: محله جماله اصفهان﴾
558
ارتقاي كيفيت اجتماع پذيري در ميدان عتيق اصفهان
559
ارتقاي كيفيت تصاوير راديوگرافي مفصل آرنج و مچ دست به منظور تشخيص بهتر تروما با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
560
ارتقاي كيفيت تصاوير راديوگرافي مفصل زانو به منظور تشخيص بهتر تروما با استفاده از تكنيك‌هاي پردازش تصوير
561
ارتقاي كيفيت فضاهاي شهري بر اساس ارزيابي نيازهاي انساني و تطابق با خواست شهروندان ﴿نمونه موردي: فضاي رو به روي هتل عباسي﴾
562
ارتقاي كيفيت فضاي زيست شهري از طريق مكانيابي پروژه هاي با كاركرد عمومي در منطقه ي 9 شهرداري مشهد (نمونه ي موردي: منطقه 9 شهرداري مشهد)
563
ارتقاي كيفيت محيط در محلات شهري با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي : محله چيذر
564
ارتقاي كيفيت محيط شهري در مركز تاريخي شهر ها با استفاده از رويكرد برنامه ريزي طراحي - محور
565
ارتقاي كيفيت هاي مجيطي ميادين شهري از طريق بازآفريني كالبدي فعاليتي و بصري با رويكرد مكان سازي نمونه مورد ميدان اندرزگو تهران
566
ارتقاي كيفيت و كارآمدي فضاهاي دانشگاهي با تاكيد بر بهره وري از نور طبيعي و با هدف بهبود شرايط آموزشي نمونه موردي دانشگاه اصفهان
567
ارتقاي محرميت در طراحي مجموعه مسكوني امروزي با رويكرد انعطاف‌پذيري
568
ارتقاي مراقبتهاي زايماني در بيمارستان شهيد صدوقي به روش گسترش عملكرد كيفيت ﴿QFD﴾
569
ارتقاي مقياس براساس چاه در مخازن كربناته
570
ارتقاي مقياس در مخازن كربناته شكافدار و تاثير آن بر مكانيزم هاي توليد
571
ارتقاي هوش هيجاني و تاب‌آوري منابع انساني در سازمان ها
572
ارتقاي هويتمندي پروژه هاي مسكن مهر نمونه موردي: فاز يك مسكن مهر فاطميّه شهر يزد
573
ارتكاب جرم در حالت مستي و خواب
574
ارتميابه عنوان غذاي زنده درصنعت ابزي پروري
575
ارث حمل در فقه مذاهب اسلامي
576
ارث در اديان آسماني اسلامي - مسيحيت و يهوديت
577
ارث در اديان آسماني اسلامي-مسيحيت و يهوديت
578
ارث در ايين زرتشت و تطبيق ان با اصول كلي ارث در قانون مدني ايران
579
ارجاع و تعليق توسط شوراي امنيت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
580
ارجحيت بندي گزينه ها به كمك نحليل پوششي داده ها
581
ارجحيت بندي گزينه هاي به كمك تحليل پوششي داده ها
582
ارجمندي علوم از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا
583
ارجمندي علوم از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا
584
اردستان و لهجه آن
585
اردستان و لهجه محلي آن
586
اردكان شناسي
587
اردو گاه دانش آموزي و ار مش
588
اردوگاه معتادين
589
اررائه مدل بيومكانيكي براي بررسي ميكرومكانيك شكست استخوان فشرده هورسيان
590
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل‌‌سازي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و وب‌‌سرويس
591
ارزابي اثرات پوسچربه روش رولا و ارتباط نتايج آن با ميزان شيوع اختلالات اسكلتي -عضلاني و فرسودگي شغلي دردندانپزشكان شهرستان ميانه
592
ارزابي اختلال عملكرد داندوتليال در بيماران ديابتي نوع 2 و وابستگان درجه اول آنها , assessment of endothelial dysfunctin in patients with diabetes mellitus type2 and their first degree relatives
593
ارزايابي الگوي مصرف مسكن در پاسخ به نياز خانوارهاي كم درآمد تهراني
594
ارزبابي مقاومت نهايي تيرهاي I-شكل فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجاجي و حرارت با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
595
ارزش آزمايشگاهي HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN در تشخيص بيماريها
596
ارزش آزمايشگاهي HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN در تشخيص بيماريها
597
ارزش آفريني نگداشت وجه نقد و تاثير شرايط بحران مالي،محدوديت مالي و حاكميت شركتي
598
ارزش ادبي و نمايشي تئاتر مذهبي ايران
599
ارزش استنادي گواهي امضا الكترونيكي و چالش هاي ان از منظر حقوق ايران
600
ارزش اقتصادي آب در صنايع منتخب استان يزد
601
ارزش اقتصادي الگو سازي پرتفوي تركيبي دارايي‌ها بر اساس كوواريانس نامتقارن
602
ارزش اقتصادي دانه هاي روغني ايران
603
ارزش اقتصادي و كارايي فني استفاده از آب در محصولات توليدي مشتركين حجمي (مطالعه موردي محصول نيشكر استان خوزستان)
604
ارزش پتانسيل جاذبه گردشگري مهربان رود رستمكلا
605
ارزش پديدارشناسي نمود سينما
606
ارزش پيش بيني كنندگي Memory T wave براي پاسخ به درمان به(Cardiac ResynchronizationTherapy) CRT در بيماران با نارسايي قلب در بيمارستان حشمت رشت و شهيد رجايي تهران در سال هاي 95-1394
607
ارزش تدوين در سينماي ايران
608
ارزش تشخيص آزمايش مدفوع در بيماريهاي هاضمه و غدد ضميمه به آن
609
ارزش تشخيصي پروتئين ادرار 4 ساعته در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س)رشت در طي سال 88- 87/
610
ارزش تشخيصي تعداد سلولهاي سفيد خون، اينترلوكين-6 و پروتئين واكنشي-C در پيشگويي عفونت باكتريال جدي در شيرخواران كوچكتر از 3 ماه تب دار بستري در مركز آموزشي درماني 17شهريور رشت
611
ارزش تشخيصي تكنيك بايت وينگ ديجيتال(با و بدون شيفت افقي تيوپ) در تشخيص سمان اضافي باقيمانده: يك مطالعه آزمايشگاهي
612
ارزش تشخيصي سونوگرافي پري ناتال در تشخيص بيماريهاي انسداد كليه در دوران پست ناتال : تعيين نقطه برش جهت بررسي در دوره پست ناتال
613
ارزش تشخيصي سونوگرافي در آپانديست حاد در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت
614
ارزش تشخيصيFrozen section در بيوپسي غدد لنفاوي در مقايسه با پاتولوژي قطعي آن
615
ارزش تشخيصيFrozen section در بيوپسي غدد لنفاوي در مقايسه با پاتولوژي قطعي آن
616
ارزش تعامل اجتماعي، ظاهري و اعتباري برندهاي گردشگري در فضاي مجازي و تأثير آن بر انتخاب مقصد گردشگران اروپايي
617
ارزش در معرض خطر، مدل سازي GARCH و پيش بيني نوسان شرطي از بازدهي هاي پوشش ريسك سرمايه
618
ارزش در معرض ريسك شرطي و اندازه‌گيري آن در صنعت مالي (مطالعه‌اي در شركت‌هاي صنعت مالي بورس اوراق بهادار تهران)
619
ارزش درك شده ونگرش كاربران در راستاي تبليغات اينترنتي (مطالعه موردي :دانشجويان كارشناسي رشته مديريت بازرگانيددانشگاه پيام نوربجورد)
620
ارزش ريتم (فرم و رنگ ) در نقاشي ايران (ق 10و11)
621
ارزش ريتم (فرم و رنگ )در نقاشي ايران (ق .10و11)
622
ارزش شهادت زن در قوانين
623
ارزش علمي و جغرافيائي نمودار
624
ارزش غذايي پودر ضايعات ميگو در تغذيه مرغ گوشتي
625
ارزش غذايي صبق آفتابگردان وتاثير استفاده ازسازوكارمايسس سرويسيه برقابليت هضم آن
626
ارزش فرزندان در بين زنان شهر يزد
627
ارزش فرزندوخانواده درروستا
628
ارزش فرزندوخانواده درروستا
629
ارزش كسب شده عملكرد محور
630
ارزش گذاري اختيار فروش تبعي در بازار بورس ايران
631
ارزش گذاري اختيار معاملات آمريكايي تحت مدل هاي ديفرانسيلي كسري
632
ارزش گذاري اختيار معاملات آمريكايي تحت مدلهاي تعويض رژيم
633
ارزش گذاري اختيار معامله هاي آمريكايي با استفاده از فرآيندهاي GARCH
634
ارزش گذاري اقتصادي پايگاههاي اطلاعاتي پيوسته مقاله هاي فارسي و لاتين از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه رازي
635
ارزش گذاري اقتصادي گونه هاي حيات وحش در معرض خطر انقراض و مشمول شرايط قاچاق (مطالعه موردي گونه در خطر انقراض: پلنگ ايراني)
636
ارزش گذاري اقتصادي منابع محيط زيستي منطقه حفاظت شده باغ شادي
637
ارزش گذاري اقتصادي منافع تفريحي و برآورد تابع تقاضاي تفريح در كوهستان پارك خورشيد مشهد
638
ارزش گذاري اقتصادي و بررسي تأثير برخي ويژگي‌ هاي خاك بر پراكنش گونه سياه شور و مارونگ
639
ارزش گذاري بازيكنان فوتبال حرفه اي بر اساس عملكرد آنها، با استفاده از مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي﴿CAPM)
640
ارزش گذاري بوستان كوهسنگي به روش هزينه سفر منطقه اي
641
ارزش گذاري چروك به روش جمعشدگي پارچه با استفاده از بينايي كامپيوتري
642
ارزش گذاري چروك پارچه با استفاده از هندسه فركتال و مقايسه آن با روشهاي ديگر
643
ارزش گذاري سرمايه گذاري در شرايط عدم قطعيت: رهيافت اختيار معاملات واقعي فازي و سرمايه هاي ناملموس
644
ارزش گذاري عرضه اوليه عمومي سهام با استفاده از اختيار واقعي
645
ارزش گذاري مشتريان جهت ارائه خدمات ويژه به هر مشتري
646
ارزش گذاري مشتريان شركتي در صنعت بانك با رويكرد داده محور
647
ارزش گذاري مشروط پارك كيو در شهرستان خرم آباد استان لرستان
648
ارزش گذاري و اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب مسكن از ديدگاه خانوار با استفاده از روش انتخاب تجربي....
649
ارزش مديريت و تفكر ناب در سازمان
650
ارزش ها و ضد ارزش ها در روايات امام صادق ﴿عليه السلام﴾
651
ارزش ها وضد ارزش هاي اخلاقي در ديوان ناصر خسرو
652
ارزش هاي بصري در آثار نقاشان سطح گراي قرن بيستم
653
ارزش هاي بياني حركت در بازيگري
654
ارزش هاي تصويري قرآن هاي خطي و سير تحول آن در دوره تيموري
655
ارزش هاي تفرجي سيستم هاي اگرو فاستري مناطق خشك - مطالعه موردي كركس
656
ارزش هاي مرتبط با مصرف برند لوكس و نقش جنسيت
657
ارزش و ارزشهاي اخلاقي :مطالعه تطبيقي اسلام و پراگماتيسم
658
ارزش و جايگاه فرزندآوري ﴿ از نظر تعداد و جنسيت ﴾ از ديد دانشجويان دانشگاه يزد
659
ارزش واقعي معلم در جامعه كنوني ما
660
ارزش ويژه برند در مقاصد گردشگري ورزشي ايران از ديدگاه گردشگران ورزشي و ارائه الگوي تحليلي
661
ارزش ويژه برند و عوامل موثر بر آن
662
ارزش‌گذاري اقتصادي خسارات زيست‌محيطي پديده گرد و غبار (مطالعه موردي: شهر اردكان)
663
ارزش‌گذاري اقتصادي كاركرد ترسيب كربن در محدوده تاغ‌كاري‌شده منطقه سجزي اصفهان
664
ارزش‌گذاري اقتصادي محيط‌زيستي باغات شهر يزد با استفاده از روش قيمت‌گذاري هدونيك و ارزش‌گذاري مشروط
665
ارزش‌گذاري قراردادهاي بيمه عمر برمبناي ارزيابي ريسك سرمايه‌گذاري
666
ارزشCough sign در تشخيص آپانديسيت
667
ارزشگذاري اقتصادي - زيست محيطي جنگل ﴿مطالعه موردي : جنگل كاري هاي ذوب آهن اصفهان﴾
668
ارزشگذاري اقتصادي كاركرد اكوتوريستي تپه هاي ماسه اي ورزنه و نقش گردشگران در وضعيت اقتصادي جوامع محلي
669
ارزشگذاري اقتصادي كاركرد اكوسيستم هاي طبيعي حوضه سد گلپايگان در حفظ آب و خاك
670
ارزشگذاري اقتصادي كاركرد ترسيب كربن در محدوده پرندزارهاي شمال غربي اصفهان
671
ارزشگذاري اقتصادي مراتع ايران (مطالعه موردي: مرتع شيخ موسي شهرستان بابل)
672
ارزشگذاري اقتصادي منابع جنگلي شمال ﴿سري 16 حوزه شفارود﴾
673
ارزشگذاري تفريحي اقتصادي پارك آبشار ياسوج و عوامل موثر بر تمايل به پرداخت بازديد كنندگان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط
674
ارزشگذاري دارايي فكري: توسعه مدلي براي ارزشگذاري حق ثبت اختراع
675
ارزشگذاري قراردادهاي اختيار آمريكايي در بازار ناكامل و تحت نوسانپذيري احتمالي
676
ارزشگذاري كاركرد اكوتوريسم در كلوت هاي شهداد كرمان براساس تمايل به پرداخت بازديدكنندگان
677
ارزشهاي اخلاقي در شعر ابوتمام
678
ارزشهاي اخلاقي و تربيتي كليله و دمنه
679
ارزشهاي اخلاقي و تربيتي كليله و دمنه
680
ارزشهاي بصري در آثار نقاشان سطح گراي قرن بيستم
681
ارزشهاي ديروز،نگاه امروز-زمينه هاي كاربردي رنگ در عكاسي
682
ارزشهاي فرم و محتوا در هنر نقاشي ايران
683
ارزشهاي فرم و محتوا در هنر نقاشي ايران (ق .9الي 11ه .ق .)
684
ارزشهاي فضاي شهري ميدان نقش جهان
685
ارزشهاي نمايشي و تصويري در زبان و ادب و فولكلور كرد
686
ارزشيابي آرايش دوك ميوزي ولايه شفاف در تخمك هاي انساني بالغ ﴿MII﴾وبالغ شده به روش بلوغ آزمايشگاهي ﴿IVM﴾
687
ارزشيابي آيين نامه آموزشي دوره متوسطه (آموزش از راه دور) از ديدگاه مديران آموزشي ، دبيران و دانش آموزان
688
ارزشيابي اثر مشاركت سياسي و نفوذ سياسي بر اندازه دولت: مورد مطالعه كشورهاي آسيا و اقيانوسيه
689
ارزشيابي اثرات اجتماعي اقتصادي ساماندهي واسكان عشاير
690
ارزشيابي اثرات اجتماعي اقتصادي ساماندهي واسكان عشاير كانون محسناب با نرحمان ايلام
691
ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
692
ارزشيابي اثربخشي نظام يادگيري الكترونيكي
693
ارزشيابي استفاده از عكس در صفحه اول روزنامه هاي پرتيراژ كشور در چند واقعه مهم ﴿كاركرد عكس در صفحه اول روزنامه﴾
694
ارزشيابي اشياء در ساختار يك اثر تجسمي
695
ارزشيابي اشياء در ساختار يك اثر تجسمي
696
ارزشيابي اشياء در ساختار يك اثر تجسمي
697
ارزشيابي اقتصادي پروژه هاي دانش بنيان با رويكرد اختيارات واقعي (مطالعه موردي:توليد دستگاه فيزيوتراپي)
698
ارزشيابي انواع روشها و مخلوطهاي بستر بذر جهت تهيه نشاء سيب زميني از بذر حقيقي
699
ارزشيابي بازار از اجزاي تعهدي و نقدي
700
ارزشيابي برنامه آموزش خانواده‌ي موجود در مقطع متوسطه دخترانه شهرستان مباركه و ارائه‌ي برنامه‌ي بهينه‌ي آموزش خانواده
701
ارزشيابي برنامه آموزشي كلاسهاي قرآن كاركنان پايور ارتش جمهوري اسلامي ايران (يگانهاي مقيم مركز) به منظور ارائه راهكارهايي جت ارتقاء كيفيت و بهبود برنامه
702
ارزشيابي برنامه درسي زبان انگليسي مقطع متوسطه از نظر دبيران و كارشناسان شهر شيراز
703
ارزشيابي برنامه كنترلي و درماني بيماران تالاسمي ماژور بيمارستان 17 شهريور رشت با دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني
704
ارزشيابي برنامه هاي اموزشي آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگيران سال تحصيلي 90-1389 بر اساس الگوي NADE-TDEC
705
ارزشيابي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام از ديدگاه جامعه‌ي علمي كشور: يك مطالعه زمينه‌اي
706
ارزشيابي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از اختيارات سرمايه‌گذاري فازي
707
ارزشيابي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران
708
ارزشيابي تغذيه اي جو بدون پوشينه در جيره غذايي طيور
709
ارزشيابي تكويني چيست ؟ چه رابطه اي بين ارزشيابي تكويني و پيشرفت تحصيلي وجود دارد؟
710
ارزشيابي خدمات مراقبت دوران بارداري در زنان بستري در بخش پست پارتوم بيمارستان الزهرا در بهار سال 1382
711
ارزشيابي خواص مكانيكي پارچه هاي تاري پودي توسط عبور پارچه از نازل
712
ارزشيابي دانش نگرش وعملكرد جامعه در مورد بيماريهاي قلبي و عروقي ورابطه آن با تغذيه و سيگار
713
ارزشيابي روش هموارسازي بيز روي سيگنال هاي نويزي و اعمال آن بر سيگنال بيولوژيك
714
ارزشيابي روشهاي ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي سد سازي در ايران ﴿چالش ها و راهكارهاي بهبود﴾
715
ارزشيابي سرفصل هاي دروس كارداني امور بانكي در مقايسه با علوم كاربردي و به روز بانك ها و ارائه راهكارهاي مناسب
716
ارزشيابي سطح حكمراني خوب و رقابت پذيري شهري با تأكيد بر (CDS) مطالعه موردي شهر اصفهان
717
ارزشيابي سطح قابليت زندگي و بانك پذيري شهري با تاكيد بر رويكرد CDS ﴿مورد مطالعه : شهر اصفهان﴾
718
ارزشيابي سونوگرافي به عنوان SINGLE MODALITY و مقايسه آن با شرح عمل بيماران مبتلا به بيماريهاي صفراوي طي 1369 در بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون يزد
719
ارزشيابي سونوگرافي به عنوان SINGLE MODALITY و مقايسه آن با شرح عمل بيماران مبتلا به بيماريهاي صفراوي طي 1369 در بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون يزد
720
ارزشيابي شايستگي هاي پايه(تفكر و تعقل، ايمان و باور، علم، عمل، اخلاق) در درس تفكر و پژوهش پايه ششم
721
ارزشيابي شايسگي هاي پايه (تفكر و تعقل، ايمان و باور،علم،عمل،اخلاق) در درس تفكر و پژوهش پايه ششم
722
ارزشيابي شخصيت نوجوانان دختر خانواده هاي طلاق و يتيم شهرستان فردوس و حومه در سال تحصيلي 86-85
723
ارزشيابي شركتهاي خدمات مشاوره اي ،فني ومهندسي كشاورزي دراستانهاي كرمانشاه وزنجان
724
ارزشيابي طرح بافت هاي با ارزش روستايي در روستاهاي هدف گردشگري ) مطالعه موردي: روستاي هجيج شهرستان پاوه(
725
ارزشيابي طرح صدور اسناد مالكيت روستايي در شهرستان گنبد كاوس﴿مطالعه موردي:دهستان سلطانعلي﴾
726
ارزشيابي طرح صدور اسنادمالكيت روستايي در شهرستان گنبد
727
ارزشيابي طرح صدور اسنادمالكيت روستايي در شهرستان گنبد(مورد مطالعه:اسناد مالكين دهستان سلطانعلي گنبد)
728
ارزشيابي طرح هاي سد سازي پس از اجرا - راهي براي بهبود طراحي
729
ارزشيابي طرح هاي هداي روستايي در شهرستان گنبد كاووس
730
ارزشيابي طرحهاي هادي روستايي درشهرستان گنبد كاووس
731
ارزشيابي عملكرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس شاخص‌هاي علم سنجي
732
ارزشيابي عملكرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس شاخص‌هاي علم سنجي
733
ارزشيابي عملكرد امور فرهنگي دانشگاه (مطالعه موردي دانشگاه آيت الله حائري ميبد)
734
ارزشيابي عملكرد شغلي از ديدگاه مديران
735
ارزشيابي عملكرد طرح هادي در روستاههاي استان لرستان
736
ارزشيابي عملكرد كاركنان سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران با كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
737
ارزشيابي عملكرد مربيان ورزشي دانشگاههاي كشور از ديدگاه مديران ، مربيان ، سرپرستان و ورزشكاران
738
ارزشيابي عملكرد، شايستگي مبتني بركار در سازمانها
739
ارزشيابي كارايي گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استفاده از الگوي تحليل پوششي داده‌ ها (DEA )
740
ارزشيابي كاركنان
741
ارزشيابي كاركنان و تاثير آن در ميزان افزايش كارائي
742
ارزشيابي كاركنان و نقش آنان در بهبود و كيفيت كار پرسنل آموزش و پرورش
743
ارزشيابي كالبدي-اقتصادي طرح هاي روستايي (مطالعه موردي :شهرستان كرمانشاه )
744
ارزشيابي كمي و كيفي پايان نامه هاي انجام گرفته در گروه علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور فارسان از گذشته تا تير ماه 90
745
ارزشيابي كيفيت برنامه درسي تربيت بدني مدارس دوره تحصيلي ابتدايي شهرستان ميبد
746
ارزشيابي كيفيت برنامه درسي رشته ي مديريت دولتي از ديدگاه اساتيد ودانشجويان دانشگاه پيام نور
747
ارزشيابي كيفيت برنامه‌هاي مراكز پيش‌دبستاني شهرستان خميني‌شهر و ارائه راهكارهاي بهبود كيفيت (مطالعه موردي مراكز پيش‌دبستاني پارسا و نسيم رحمت)
748
ارزشيابي كيفيت خدمات آموزش كارآفريني بر اساس مدل سروكوال وارائه مدل تحليلي مشكلات آموزش كار آفريني
749
ارزشيابي كيفيت دروني برنامه درسي رشته روانشناسي عمومي دانشگاه پيام نور از ديدگاه اساتيد ودانشجويان بر اساس عناصر برنامه درسي فرانسيس كلاين
750
ارزشيابي كيفيت دوره كارشناسي رشته مهندسي فناوري اطلاعات در دانشگاه اصفهان بر مبناي الگوي CIPP و بررسي ضرورت راه اندازي آن
751
ارزشيابي كيفيت نور در كارگاه هاي نقاشي دانشگاه هنر اصفهان با رويكرد تلفيقي ارگونومي خُرد و محيطي جهت سلامت رواني هنرجويان
752
ارزشيابي كيفيت و اثربخشي آموزش ضمن خدمت معلمان از ديدگاه شركت كنندگان در اين دوره ها در شهرستان جيرفت در سال 93-92
753
ارزشيابي محتواي كتاب علوم تجربي پايه ششم ابتدايي با استفاده از روش ويليام رومي در سال تحصيلي 92-1391
754
ارزشيابي محتواي كتاب علوم تجربي پايه هفتم از نظر دبيران و دانش آموزان شهرستان مباركه (اصفهان)
755
ارزشيابي محتواي كتب درسي تعليمات ديني دوره‏ ي راهنمايي از حيث به‏كارگيري علايم نشانه‏ گذاري در سال تحصيلي 88-89
756
ارزشيابي مدلهاي حمايت اجتماعي به منظور تدوين يك مدل تلفيقي در تبيين سلامت روان و كيفيت زندگي و رضايت از زندگي
757
ارزشيابي مدلهاي حمايت اجتماعي به منظور تدوين يك مدل تلفيقي درتبيين سلامت روان وكيفيت زندگي ورضايت اززندگي
758
ارزشيابي مديران مياني كارخانه آرد با رويكرد بازخور 360 درجه (مطالعه موردي)
759
ارزشيابي مشاركتي پايداري شبكههاي آبياري و زهكشي سد گاوشان
760
ارزشيابي مقطع كارشناسي ارشد رشته فرش دست‌باف در آموزش عالي ايران (با رويكرد ارزشيابي CIPP) به منظور ارائه برنامه درسي مطلوب
761
ارزشيابي مهارت هاي مديران مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان در شهرستان تنكابن.
762
ارزشيابي مهارت هاي مديريتي مديران معاونت بهداشت و درمان و توانبخشي هلال احمر
763
ارزشيابي ميزان تاثير مداخله ارتقاء سلامت بر مبناي مدل فرايند اتخاذ احتياط در اقدام براي پيشگيري از افتادن (زمين خوردن) در سالمندان شهر اروميه
764
ارزشيابي ميزان يكنواختي لايه بي بافت با استفاده از بينائي كامپيوتري
765
ارزشيابي نحوه مراقبت از مسير وريدي توسط كاركنان پرستاري در كودكان تحت سرم درماني بستري در بيمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهرستان رشت سال 1375
766
ارزشيابي نظام ارزيابي زيست محيطي ايران ، چالش ها و راهكارها
767
ارزشيابي نظام پيشنهاد ها از ديدگاه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
768
ارزشيابي نقش سيستم حمل و نقل همگاني شهر اصفهان در پاسخگويي به نيازهاي جسمي معلولان و ناتوانان و ميزان مشاركت اجتماعي آن ها
769
ارزشيابي نيازهاي زباني دانشجويان مديريت از ديدگاه دانشجويان ليسانس و فوق ليسانس و مديران
770
ارزشيابي و آسيب‌شناسي شاخص هرش از ديدگاه جامعه علمي كشور
771
ارزشيابي و مقايسه KASA ) دانش ، نگرش ، مهارت و آرزوهاي شغلي ( كشاورزان تحت پوشش طرح كارشناسان ناظر ذرت و كشاورزان خارج از طرح شهرستان روانسر در سال زراعي 5831
772
ارزشيابي وب سايت هاي كتابخانه اي بر اساس شاخص هاي عمومي به منظور ارائه الگوي مطلوب براي طراحي وب سايت كتابخانه هاي عمومي كشور
773
ارزشيابي وضعيت شهركرد به لحاظ معيارهاي استراتژي توسعه ي شهري
774
ارزياب عملكرد طرح تكريم كاركنان وارباب رجوع در بيمارستان ولي عصر قام شهر
775
ارزياب عملكرد فرآيند مشتري مداري در صنايع غذايي و ارائه راهكارهايي براي كسب رقابت پذيري جهاني بلبلبل
776
ارزيابس و طراحي بازكننده هاي معدن زيرزميني انگوران با توجه به سيستم هاي ترابري معدن
777
ارزيابي ، اولويت بندي و انتخاب پروژه هاي استراتژيك شركت سايپا بر اساس روشهاي تصميم گيري چند معياره گروهي (مطالعه موردي، حوزه كيفيت )
778
ارزيابي ، طراحي مجدد و بهينه سازي مكانيزم ريزش ني در قلمه كار نيشكر
779
ارزيابي ، طراحي و بهبود ارگونوميكي ايستگاه كاري كامپيوتر در شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
780
ارزيابي ، كاربرد و بهبود تكنيك هاي عامل گرا در مهندسي نرم افزار
781
ارزيابي ، كنترل و پيشنهاد جهت افزايش بهره وري از روسازي جاده اي
782
ارزيابي 10 ساله ي ثبات تماس هاي اصلاح شده بين دنداني و عوامل پيش بيني كننده ي آن در نواحي داراي گير غذايي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك خصوصي
783
ارزيابي 11 ساله كودكان مبتلا به نفروكلسي نوژ مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر﴿ع﴾ در سالهاي 80-1369
784
ارزيابي 11 ساله كودكان مبتلا به نفروكلسي نوژ مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر﴿ع﴾ در سالهاي 80-1369
785
ارزيابي 11ساله كودكان مبتلا به نفروكلسي نوز مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر ﴿ع﴾در سالهاي 80-1369
786
ارزيابي OFF- LINE امنيت در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته
787
ارزيابي ph و ويسكوزيته بزاق تجمعي بيماران مبتلا به پمفيكوس، پمفيگوييدو ليكن پلان تحتدرمان باكورتيكو استروئيدهاي سيستميك مراجعه كننده به كلينيك پوست در سال ۱۳۹۵۴-۱۳۹۶
788
ارزيابي PPD وESR در 250 بيمار مسلول قطعي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپرور در زمان تشخيص
789
ارزيابي TQM در محيط JIT و ارائه يك روش پياده سازي مناسب
790
ارزيابي آب غيرمستقيم در فرآيندهاي معدني و فرآوري موادمعدني – مطالعه موردي فلز مس
791
ارزيابي آبخان ها: نمونه موردي علويجه-دهق
792
ارزيابي آثار احداث سيستم ريلي درون شهري بر كيفيت محيط شهري. مطالعه موردي خط يك قطار شهري مشهد
793
ارزيابي آثار اقتصادي سيستم پيش آگاهي آفت ساقه خوار برنج در استان گيلان (مطالعه موردي: شهرستان آستانه اشرفيه )
794
ارزيابي آثار اقتصادي سيستم پيش آگاهي آفت ساقه خوار برنج در استان گيلان﴿ مطالعه موردي: شهرستان آستانه اشرفيه﴾
795
ارزيابي آثار اقتصادي يك رويداد خاص گردشگري بر جامعه ميزبان (مطالعه موردي: جشن سده در يزد)
796
ارزيابي آثار رفاهي و زيست‌محيطي اعمال ماليات غيرمتوازن آلودگي به تفكيك مناطق مختلف در ايران
797
ارزيابي آثار سياست پرداخت يارانه به سيستم هاي نوين آبياري در محدوده آبخوان نجف آباد
798
ارزيابي آثار سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ( خصوصي سازي) بر كشاورزان شبكه هاي آبياري و زهكشي رودخانه زاينده رود
799
ارزيابي آثار طرح هدفمندي يارانه ها بر وضعيت گاوداريهاي صنعتي عضو تعاونيهاي گاوداران شهرستان اصفهان
800
ارزيابي آثار محصورشدگي بر سيستم‌هاي مختلف بهسازي خاك
801
ارزيابي آثار ورود صنعت نفت بر توسعه مناطق روستايي جزيره لاوان
802
ارزيابي آراي وينچ در فلسفه علوم اجتماعي
803
ارزيابي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي تركيب آنتي بيوتيك سيلر عليه انتروكوك فكاليس
804
ارزيابي آزمايشگاهي اثر ميزان تراكم بر خواص مكانيكي بتن غلتكي روسازي راه (RCCP)با كاربرد خاكستر پوسته ي برنج
805
ارزيابي آزمايشگاهي اثر نسبت طول به قطر لوله تغذيه بر عملكرد پمپ ضربه قوچي
806
ارزيابي آزمايشگاهي استفاده از مخلوط ماسه و پودر لاستيك جهت كاهش اثرات مخرب ضربات وارد بر بستر ناشي از عبور قطار
807
ارزيابي آزمايشگاهي استفاده همزمان از سرباره كوره ذوب آهن بعنوان سنگدانه و آهك هيدراته بعنوان فيلر بمنظور مقابله با پديده عريان¬شدگي در مخلوط¬هاي آسفالتي
808
ارزيابي آزمايشگاهي تأثير پودر كربن آمورف بر خواص قير و عملكرد مخلوط آسفالت گرم
809
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير دما بر پتانسيل شيارشدگي آسفالت SMA اصلاح شده با پليمرهاي الاستومر-ترموپلاستيك
810
ارزيابي آزمايشگاهي تعامل گياهخواري بين وزغ سبز و جامعه پريفيتون در نهرهاي مصنوعي
811
ارزيابي آزمايشگاهي تير با بازشو در جان
812
ارزيابي آزمايشگاهي حساسيت رطوبتي آسفالت سرد بازيافتي امولسيوني اصلاح شده با نانوذرات
813
ارزيابي آزمايشگاهي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي WMA و ارائه پارامترهاي تاثير گذار
814
ارزيابي آزمايشگاهي خواص انتقالي غشاها براي پيل سوختي غشاي الكتروليت پليمري
815
ارزيابي آزمايشگاهي خواص عملكردي آسفالت بازيافتي به روش نيمه گرم
816
ارزيابي آزمايشگاهي دقت و ضريب تكرارپذيري دوآپكس ياب الكترونيكي Root ZX:Smarpex در تشخيص فورامن آپيكال
817
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار استاتيكي و ديناميكي خاك هاي دانه اي اصلاح شده با تزريق پليمر مايع
818
ارزىابي آزماىشگاهي رفتار خستگي در مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم WMAو مقاىسه آن با مخلو ط هاي آسفالتي گرم متداول (HMA
819
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار ديناميكي مخلوط خاك ماسه اي سيمان
820
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار شكنندگي در شيل هاي گازي و شبيه سازي شكست هيدروليكي در اين مخازن با استفاده از مدل‌هاي مكانيك خرابي
821
ارزيابي آزمايشگاهي كاربرد الكتروهيدروديناميك در فرايند خشك كردن گوجه فرنگي و بهينه سازي فرايند با تعيين مشخصه هاي تأثير گذار
822
ارزيابي آزمايشگاهي كاربرد پليمرها درسيال حفاري به منظور كاهش هرزروي
823
ارزيابي آزمايشگاهي ماسه مسلح با الياف با نگرش ويژه در مكانيزم شكست
824
ارزيابي آزمايشگاهي مدل هاي خرپايي تيرهاي عميق
825
ارزيابي آزمايشگاهي مدول برشي و نسبت ميرايي و سختي ماسه هاي‌ تثبيت‌شده با پلي وينيل استات تحت بارهاي دوره‌اي
826
ارزيابي آزمايشگاهي مدول‌برشي و نسبت‌ميرايي ماسه¬هاي‌ تثبيت‌شده با پلي‌وينيل‌استات و پودرلاستيك تحت بارهاي دوره‌اي
827
ارزيابي آزمايشگاهي مقدار ضريب انتقال انرژي براي موج شكن هاي شناور پله اي تحت امواج منظم
828
ارزيابي آزمايشگاهي ميزان پارازيتيسم تخم پروانه مينوز گوجه فرنگي Lep.:Gelechiidae)Tuta absoluta ) توسط چند گونه زنبور.Trichogramma sPP
829
ارزيابي آزمايشگاهي ميكروهاردنس CME Cementبعد از قراردهي فوري چندنوع ماده ي ترميم تاجي مختلف
830
ارزيابي آزمايشگاهي ميكروهاردنس MTA بعداز قراردهي فوري چند نوع ماده ي ترميم تاجي مختلف
831
ارزيابي آزمايشگاهي و گلخانه اي چندين عصاره گير شيميايي به منظور تعيين آهن قابل استفاده پسته در خاك هاي اهكي رفسنجان
832
ارزيابي آزمايشي شرايط لازم براي بستر جهت بهره گيري از ايزوله سازي گاهواره اي
833
ارزيابي آزمون FNA در بررسي توده هاي پستان و مقايسه آن با پاتولوژي GROSS
834
ارزيابي آزمون نهايي درس گفت و شنود ﴿مكالمه انگليسي﴾ دانشجويان كارشناسي مترجمي زبان انگليسي دانشگاه پيام نور
835
ارزيابي آزمون هاي خواندن و درك مفاهيم در دانشگاه پيام نور
836
ارزيابي آزمون هاي قدرت بذر واستفاده ازآنها درپيش بيني شرايط مزرعه درگياه جو .﴿hordeum vulgarel﴾
837
ارزيابي آزمون هاي مختلف قدرت بذر و استفاده از آن ها در پيش بيني شرايط مزرعه در گياه نخود (Cicer arietinum L)
838
ارزيابي آزمونهاي مختلف قدرت بذر در آزمايشگاه جهت پيشبيني سبز شدن و در مزرعه (Lens culinaris) استقرار گياهچههاي عدس
839
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت اوان با استفاده از مدلهاي رياضي و GIS
840
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان هاي كارستي توده بيستون- پرآو ودشت كرمانشاه با Cop استفاده از مدل
841
ارزيابي آسيب پذيري پل هاي جعبه اي جداسازي شده شهري با استفاده از منحني شكنندگي(بررسي موردي پل تهران)
842
ارزيابي آسيب پذيري در شرايط كمبود آب و تبيين مسير سازگاري روستاييان شهرستان اصفهان
843
ارزيابي آسيب پذيري شهر اصفهان در برابر تغيير اقليم
844
ارزيابي آسيب پذيري شهر كرمانشاه در برابر مخاطرات طبيعي ﴿زلزله﴾
845
ارزيابي آسيب پذيري قاب‌هاي خمشي تحت اثر زلزله‌هاي حوزه ي نزديك، با در نظر‌گرفتن اندركنش غير‌خطي خاك و سازه
846
ارزيابي آسيب پذيري كيفي آب هاي زيرزميني با استفاده از منطق فازي، مطالعه موردي : آبخوان هاي حوضه ي آبريز زاينده رود
847
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي اتصال بتني تقويت شده باصفحات فلزي
848
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل بتني مسلح مقاوم سازي شده با ژاكت فولادي، بتني و الياف پليمري CFRP ( مطالعه موردي پل بتني با سيستم دال و شاهتير اصفهان)
849
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل بتني مقاوم سازي شده با جداگر هسته سربي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
850
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل بتني مقاوم سازي شده مبتني بر تحليل هزينه - فايده با استفاده از منحني هاي شكنندگي
851
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي بتني مورب مقاوم سازي شده با استفاده از روش هاي احتمالاتي
852
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي مقاوم سازي شده با استفاده از پوشش بتني به كمك توابع شكنندگي
853
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پلهاي بتن آرمه و روشهاي مرمت و مقاوم سازي آنها
854
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهري(مطالعه موردي كرمانشاه)
855
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها در شهر كرمانشاه با استفاده از ارتعاشات محيطي
856
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شريان هاي حياتي - مطالعه موردي : خط انتقال آب از سد ماملو به جنوب تهران
857
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و مقاوم سازي خانه هاي روستاهاي تاريخي اورامان تخت و پالنگان
858
ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي سازه هاي بنايي: مطالعه موردي پل كهنه كرمانشاه
859
ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني به آلودگي با استفاده از مدل هاي DRASTIC و GODS در آبخوان دشت عجب شير
860
ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سيستم هاي دوگانه قاب خمشي بتني و ديوار برشي در حوزه نزديك
861
ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سيستم هاي دوگانه قاب خمشي فولادي با ديوار برشي بتني تحت اثر زلزله هاي نزديك به گسل
862
ارزيابي آسيب پذيري، تدوين روشهاي بازرسي و مقاوم سازي پلهاي فلزي
863
ارزيابي آسيب در گرمكن آبي و امكان استفاده از پوشش هاي محافظ براي كنترل خوردگي
864
ارزيابي آسيب كامپوزيت‌هاي تقويت شده با فلز(مواد FML) تحت ضربه
865
ارزيابي آسيب هاي ناشي از انفجار بر روي سازه هاي سنگي (در مقياس آزمايشگاهي)
866
ارزيابي آسيب‌پذيري آبخوان آهودشت (خويس) و مكان‌يابي محل‌هاي مناسب جهت تغذيه مصنوعي
867
ارزيابي آسيب‌پذيري اكولوژيك جنگل‌هاي استان كردستان نسبت به خطر آتش‌سوزي
868
ارزيابي آسيب‌پذيري اكولوژيك سواحل مكران ايران
869
ارزيابي آسيب‌پذيري تأسيسات آب‌رساني شهري با رويكرد پدافند غيرعامل (نمونه موردي: شهر پرند)
870
ارزيابي آسيب‌پذيري شبكه حمل‌و‌نقل شهري با لحاظ هم‌زمان شبكه معابر شخصي و همگاني (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
871
ارزيابي آسيب‌پذيري شبكه‌ي معابر شهري و شناسايي نقاط بحراني با استفاده از مفاهيم شبكه‌هاي پيچيده
872
ارزيابي آسيب‌پذيري مناطق شهري در برابر آلودگي هوا با استفاده از ارزيابي چند معياره (مطالعه موردي: شهر يزد)
873
ارزيابي آسيب‌پذيري ميزان آلودگي و آسيب پذيري آبخوان چادگان به روش دراستيك
874
ارزيابي آسيب‌پذيري و بهسازي سيستم هاي دال و ديوار با و يا بدون المان مرزي در حوزه نزديك
875
ارزيابي آسيبپذيري لرزه اي ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي متوسط و ويژه بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود
876
ارزيابي آگاهي از حكمراني پايدار آب در فرآيند حل تعارض رودخانه زاينده رود
877
ارزيابي آگاهي زنان روستايي شهرستان اصفهان از حقوق خويش، عوامل موثر در آن و تاثير اين آگاهي در مشاركت آنها در تصميم گيري
878
ارزيابي آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر نسبت به راه كارهاي پيشگيري از آسيب در ورزشكارهاي تيمي و انفرادي
879
ارزيابي آگروفيزيولوژيك پايداري عملكرد گندم با استفاده ازروش هاي پارامتري وناپارامتري
880
ارزيابي آلودگي آب سرشاخه رودخانه كارون در زير حوضه بهشت‌آباد با استفاده از شاخص‌هاي كيفيت آب
881
ارزيابي آلودگي خاك در حاشيه آزاد راه سنتو در محدوده شادمهر - تربت حيدريه
882
ارزيابي آلودگي خاك در مقياس سيماي سرزمين: مطالعه موردي شهرستان نهاوند
883
ارزيابي آلودگي رسوبات آبراهه اي به فلزات سنگين با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره در منطقه خوي
884
ارزيابي آلودگي صوتي شهر اصفهان
885
ارزيابي آلودگي غبارات شهر اهواز در روزهاي عادي و گردوغباري
886
ارزيابي آلودگي فلزات سنگين در خاك حاشيه بزرگراه مشهد-بجنورد در محدوده شيروان-فاروج
887
ارزيابي آمادگي الكترونيكي بانك توسعه تعاون براي استقرارمديريت ارتباط الكترونيكي بامشتري )e-CRM(
888
ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان هاي دولتي ايران﴿ مطالعه موردي: شركت ملي گاز ايران ﴾
889
ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهروندان در راستاي استقرار شهرداري الكترونيك ( مطالعه موردي :مراجعه كنندگان به شهرداري شيراز )
890
ارزيابي آمادگي بانك سپه براي براي پياده سازي مديريت دانش و ارائه پيشنهادات مناسب براي بانك سپه
891
ارزيابي آمادگي براي پذيرش مديريت دانش درسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور
892
ارزيابي آمادگي بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر يزد براي اجراي حاكميت باليني از بعد جو سازماني =1391
893
ارزيابي آمادگي دانشگاه تهران جهت پياده‌سازي مديريت فرآيندهاي كسب و كار (BPM) با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
894
ارزيابي آمادگي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم براي استقرار مديريت خدمات فناوري اطلاعات
895
ارزيابي آمادگي سازمان برا پذيرش مسووليت اجتماعي
896
ارزيابي آمادگي سازمان براي اجراي ERP (مطالعه موردي شعب بانك ‍‍‍پاسارگاد استان تهزان)
897
ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده‌سازي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني (مطالعه موردي شركت گلستان)
898
ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده‌سازي شش سيگماي ناب - مطالعه موردي ايميدرو
899
ارزيابي آمادگي سازمان در پياده سازي مديريت پروژه در شركت هاي مهندسي خريد و تامين كالا بر اساس استاندارد PMBOK ( مطالعه موردي گروه بازرگاني شاتل پارس)
900
ارزيابي آمادگي سازماني براي پياده سازي مديريت دانش در شركت خودروسازي سايپا
901
ارزيابي آمادگي شركت ذوب آهن اصفهان جهت اجراي شش سيگما با استفاده از چارچوب جامع عوامل كليدي موفقيت
902
ارزيابي آمادگي شهر شنبه براي مديريت بحران خطر زلزله
903
ارزيابي آمادگي صادراتي شركتهاي داروسازي ايران و مقايسه آن با عملكرد صادراتي آنها
904
ارزيابي آمايشي ميزان رضايت شهروندان در مراحل چهارگانه مديريت بحران (منطقه كجور)
905
ارزيابي آناتومي برگ و ريشه بروموس دانتونيه تحت تنش شوري
906
ارزيابي آهنگ واكنش گداخت دوتريم كم‌انرژي در ميزبان شبكه فلزي
907
ارزيابي آويزش در پارچه تاري-پودي با استفاده از روش ماره
908
ارزيابي آيين نامه زلزله پل هاي ايران با توجه به ضريب رفتار پيشنهادي و مقايسه آن با آيين نامه هاي مختلف
909
ارزيابي ابزارCPOT (ابزار مشاهده درد) در اندازه گيري شدت درد بيماران تحت عمل جراح يقلب باز مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني حشمت سال 91- 1390
910
ارزيابي ابعاد كالبدي و اجتماعي مسكن با رويكرد توسعه پايدار شهري ﴿ مطالعه موردي : منطقه 8 شهر كرج ﴾
911
ارزيابي ابقاپذيري بتن خودتراكم بر اساس پارامترهاي رئولوژي
912
ارزيابي اپروچ به تروماي بلانت بيضه با استفاده از معاينه باليني ، سونوگرافي و اكسپلوراسيون جراحي بر طبق الگوريتم 1 در بيمارستان رازي رشت در سال 1382 تا سال 1383
913
ارزيابي اتصال عرشه به پايه در عملكرد پلهاي بتن آرمه تحت بارهاي لرزه اي و بهره برداري
914
ارزيابي اتولوژيك و اوديومتريك در بيماران مبتلا به نقص ايمني اكتسابي(HIV مثبت) مراجعه كننده به مركز بهداشتي-درماني شماره 10 رشت در سال 1391
915
ارزيابي اثر آزادسازي حامل انرژي (بنزين) بر تقاضاي خودروي سواري در ايران(1388 - 1378)
916
ارزيابي اثر آماده سازي هاي سطحي مختلف كور زير كونياي Y-TZPC بر روي استحكام باند برشي بين كور و دوسيستم ترميم پرسلن ونير
917
ارزيابي اثر آموزش عالي بر توانمند سازي و نقش اجتماعي دانش آموختگان كشاورزي عضو سازمان نظام مهندسي استان اصفهان
918
ارزيابي اثر آنزيم فنيل آلانين آمونيا لياز از آنابنا واريابيليس بر قابليت حيات رده سلولي سرطان پستان (MCF-7)
919
ارزيابي اثر اجراي طرح ملي افزايش توليد برنج بر كارايي فني مزارع شاليكاري شهرستان رشت
920
ارزيابي اثر ارتعاشات ناشي از حركت قطار مترو بر سازه هاي سطحي و ساكنين آنها، با مدل سازي عددي
921
ارزيابي اثر ارقام مختلف گندم ايراني بر خصوصيات بافتي و ظاهري خمير و نان سنگك
922
ارزيابي اثر افزودن خرده لاستيك بر خواص مكانيكي ماسه كربناته هرمز با استفاده از دستگاه برش مستقيم
923
ارزيابي اثر افزودن كروم بر خواص مكانيكي و سايشي پوشش هاي TiAIN
924
ارزيابي اثر افزودن ميكرو و نانو ذرات منيزيم كلسيم فسفات بر خواص مكانيكي و زيستي پلي ‏پروپيلن فومارات
925
ارزيابي اثر افزودني هاي معدني و ضخامت بر جمع شدگي خشك شدگي مقيد در رويه هاي بتني فرودگاهي
926
ارزيابي اثر اقتصادي سيستم حمل‌ونقل هوايي بر اقتصاد كشور ايران با استفاده از جداول داده-ستانده
927
ارزيابي اثر الياف بر پارامترهاي ديناميكي زباله‌هاي جامد شهري به‌وسيله دستگاه سه محوري سيكليك
928
ارزيابي اثر الياف پلي‌پروپيلن بر مقاومت شكست مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي درصدهاي مختلف تراشه آسفالت (RAP)
929
ارزيابي اثر اندازه دانه بر نفوذ نيتروژن در فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304L فوق ريز دانه/ نانو ساختار
930
ارزيابي اثر اندازه و تركيب آرد سوخاري بر ويژگي هاي ناگت مرغ
931
ارزيابي اثر انواع دانه بندي بر آرايش ساختار سنگ دانه هاي مخلوط هاي آسفالتي با پردازش تصوير
932
ارزيابي اثر انواع ميله هاي جاذب سوختني روي عملكرد نوتروني قلب رآكتور VVER-1000 بوشهر به روش شبيه سازي با استفاده از كد MCNP
933
ارزيابي اثر بازشو سخت‌شده در جان لينك‌ها در قاب‌هاي مهاربندي‌شده‌ي واگرا
934
ارزيابي اثر بخشي استاندارد 942TIA- در طراحي زير ساخت مراكز داده در ايران (موردكاوي موسسه اعتباري مهر)
935
ارزيابي اثر بخشي پياده راه بر افزايش سرزندگي شهري موردپژوهي: خيابان چهارباغ عباسي شهر اصفهان
936
ارزيابي اثر بخشي تبليغات بانك پارسيان بر جذب مشتري (مطالعه تطبيقي رسانه هاي ديداري -شنيداري و نوشتاري )
937
ارزيابي اثر بخشي تبليغات در صنايع غذايي ايران (مطالعه موردي :گروه غذايي باز )
938
ارزيابي اثر بخشي تدوين معماري سازماني بر همسويي كسب و كار و فناوري اطلاعات در سازمان با استفاده از مدل لوفتمن .
939
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان اداره كل زندانهاي استان همدان
940
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مديران بانك ملي ايران .
941
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزش كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي
942
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي طرح هاي زود بازده و كارآفرين در استان مازندران
943
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي ايمني كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان طي سه ماهه اول سال 1386
944
ارزيابي اثر بخشي رسانه اجتماعي به منظور افزايش استفاده از دانش رقابتي كاركنان در فرايند هوش رقابتي
945
ارزيابي اثر بخشي سياست هاي اقتصادي بر اندازه فقر در ايران با تاكيد برمناطق جغرافيايي (1386-1368)
946
ارزيابي اثر بخشي سيستم هاي اطلاعات مديريت: مطالعه موردي شركت گاز استان زنجان
947
ارزيابي اثر بخشي طرح هوشمند سازي مدارس ابتدايي دخترانه ناحيه 5 شهر اصفهان بر اساس مدل ارزشيابي سيپ
948
ارزيابي اثر بخشي كارگروهي و تعيين راهكارهاي بهبود كار گروهي درشركت گاز استان اصفهان
949
ارزيابي اثر بخشي مديريت دانش در بين معلمان ابتدايي دختر شهرستان بهشهر
950
ارزيابي اثر بخشي وايمني داروي VortioxetineوDuloxetineدر مقايسه با پلاسبو در درمان بيماري افسردگي
951
ارزيابي اثر برخورد سازه هاي مجاور بر پاسخ ساختمان هاي جداسازي شده لرزه اي با جداگرهاي لرزه اي سه قوسي اصطكاكي
952
ارزيابي اثر بيش بيان ژن GLIPRI بر ميزان اپوپتوز و سنجش سطح بيان ژن هاي آنتي اپوپتوتيك2 BUL و SURVIVIN در رده سلولي سرطان كولور كتال ((SW480
953
ارزيابي اثر بيمه محصولات كشاورزي بر تثبيت درآمد كشاورزان ( مطالعه موردي باغداران بادام شهرستان تيران )
954
ارزيابي اثر بيمه محصولات كشاورزي بر تثبيت درآمد كشاورزان ﴿مطالعه موردي باعداران بادام شهرستان تيران﴾
955
ارزيابي اثر پارامتر زاويه واگرايي بخش ابتدايي مخزن بر نحوه پيشروي دلتا در مخازن سدها مطالعه موردي: مخزن سد شهيد رجايي، لتيان و دز
956
ارزيابي اثر پارامترهاي جوش اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي منطقه جوش
957
ارزيابي اثر پارامترهاي خمكاري ورق هاي ضخيم بر تنش هاي پسماند حاصله
958
ارزيابي اثر پرتوتابي الكترون بر زمان اتصال باكتريهاي فيبروليتيك در شكمبه با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمراز.
959
ارزيابي اثر پساب هاي صنايع داروسازي بر خصوصيات شيميايي آب هاي سطحي پيرامون آنها در استان تهران
960
ارزيابي اثر پهناي كاتدي جريان پالسي و افزودني تنگستات سديم بر خواص پوشش‌ اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي نانوكامپوزيتي Al2O3/TiO2
961
ارزيابي اثر پودر ولاستونيت (در مقياس ميكرو و نانو) بر خواص قير و عملكرد مخلوط آسفالت گرم
962
ارزيابي اثر پوزولان هاي طبيعي تراس و پوميس بر دوام ملات در برابر حمله توام يون هاي كلرايد و كربناسيون
963
ارزيابي اثر پوشش هاي TiAlN بر عملكرد فولاد گرم كار و مطالعه تاثير عمليات حرارتي
964
ارزيابي اثر تخريبي بارهاي فوق سنگين ، فشار تاير و آرايش چرخهاي وسيله نقليه در عملكرد عمر باقيمانده روسازي
965
ارزيابي اثر تراكم پذيري ذرات پسماند جامد شهري بر الگوي افزايش فشار آب حفره‌اي
966
ارزيابي اثر تراكم كشت گياهچه هاي سيب زميني در شرايط اين ويترو بر ريزازديادي و كارايي توليد ميني تيوبر
967
ارزيابي اثر تشكيل گروه هاي منطقه اي بر آزمون فرضيه ليندر: مطالعه موردي كشورهاي 8 - d
968
ارزيابي اثر تعديل كنندگي شتابدهنده ها بر رابطه عوامل كليدي موفقيت و ابعاد توسعه استارتاپ‌ها در ايران
969
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر الگوي بارش ماهانه حوضه سد زاينده رود با استفاده از مدل هاي GCM
970
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر پراكنش گونه هاي خشگ ﴿Daphne mucronata Royale﴾ و كرفس كوهي ﴿Kelossia odoratissima Mozaf﴾ در استان اصفهان
971
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر شاخص هاي آب و هواشناسي كشاورزي در ايران
972
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر مديريت منابع آب
973
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر مولفه هاي منابع اب با در نظر گرفتن رد پاي اب و بهينه سازي الگوي كشت در حوضه سيمره
974
ارزيابي اثر تغيير قيمت حامل هاي انر‍ژي بر عملكرد صنايع شيشه استان همدان
975
ارزيابي اثر تغيير كاربري زمين بر كيفيت فيزيكي و ريز ريخت شناسي خاك در منطقه گيلانغرب
976
ارزيابي اثر تغييرات اقليمي و هيدرولوژيك بر اكوسيستم‌هاي مانگرو هرمزگان و درختان كناررودي زاينده رود با استفاده از گاه‌شناسي درختي
977
ارزيابي اثر توسعه شهر اهواز بر كيفيت آب رودخانه كارون
978
ارزيابي اثر جاسمونيك اسيد بر ويژگي هاي رويشي ارقام سويا در شرايط كم آبي
979
ارزيابي اثر جليت كف در رفتار قاب هاي فولادي بادبندي شده
980
ارزيابي اثر جوشكاري تعميري بر خواص مكانيكي و ريزساختاري فولاد AISI 4140
981
ارزيابي اثر چيدمان ميكروپايل بر رفتار پي واقع بر خاك روانگرا با استفاده از ميز لرزه
982
ارزيابي اثر خود اظهاري مالياتي بر ميزان ماليات وصولي در شهرستان هاي استان تهران
983
ارزيابي اثر خودروهاي الكتريكي بر كيفيت توان الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع
984
ارزيابي اثر خوردگي حفره اي بر استحكام ايستايي اتصالات لوله اي تحت بارگذاري خمشي
985
ارزيابي اثر خوردگي ميلگردها بر آسيب پذيري لرزه اي پلهاي عرشه اي جعبه اي قوسي بتن آرمه
986
ارزيابي اثر دئوكسي رايبوزايم 23-10 محافظت شده با 3- تيميدن معكوس بر مهار ژن بتاگالاكتوزيد از (lacZ) در ناحيه ترجمه شونده
987
ارزيابي اثر دئوكسي‌ريبوزايم 23-10 محافظت‌شده با 3'- تيميدين معكوس بر مهار ژن بتاگالاكتوزيداز (lacZ) در ناحيه غير ترجمه‌شونده
988
ارزيابي اثر دوده¬سيليس و سرباره بر دوام ملات در برابر حمله توام يون-هاي كلرايد و كربناسيون
989
ارزيابي اثر رژيم آبياري و محلول پاشي پرولين بررشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك و عملكردگياه رازيانه
990
ارزيابي اثر رهبري تحول گرا بر عملكرد شغلي، توانمندسازي روانشناختي و هويت اجتماعي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي
991
ارزيابي اثر روشهاي مختلف اكتيواسيون پارتنوژنيك اووسيت گاو بر ميزان تسهيم وتكامل جنيني متعاقب آن
992
ارزيابي اثر زلزله ديوارهاي خاك مسلح با تسمه با طول متغير
993
ارزيابي اثر زلزله روي مخازن مايعات
994
ارزيابي اثر زيپايي متحرك بر روي عضلات پا
995
ارزيابي اثر سختي سازه بر روي پاسخ لرزه اي پي شمع با شمع هاي قائم و مايل
996
ارزيابي اثر سرريز تلاطم در بازار نفت ، طلا و دلار آمريكا
997
ارزيابي اثر سرعت سرد شدن در فرايند انجماد تك كريستال بر ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي سوپر آلياژ پايه نيكل P14
998
ارزيابي اثر سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي. نمونه موردي سكونتگاه هاي غير رسمي شهر ورامين
999
ارزيابي اثر سميت سلولي عصاره گياه ريواس بر سلول هاي سرطان سينه رده ام سي اف 7 و آناليز بيان ژن او دي سي
1000
ارزيابي اثر سه محلول شستشوي مختلف ﴿ سديم هيپوكلريت 25/5%، كلروهگزيدين 2% و اتيلن دي امين تترا استيك اسيد 17%﴾ بر روي خاصيت مرطوب كنندگي سيلرهاي كانال ريشه
بازگشت