<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي اثرات اجراي طرح مديريت پسماند روستايي
2
ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي آبخيزداري بر توسعه كشاورزي نمونه موردي حوضه آبخيزداري بالابند فريمان , effects of watershade management projects on rurals development in fariman balaband
3
ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي ابخيزداري بر توسعه كشاورزي حوضه ابخيزداري بالابند فريمان
4
ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي توانمندسازي بر رضايتمندي سكونتي در سكونتگاههاي غير رسمي. مورد پژوهي: محله كريم آباد زاهدان
5
ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي هادي روستايي با رويكرد مقايسه اي بخش مركزي تربت جام
6
ارزيابي اثرات اجرايي طرح اب رساني در پايداري روستايي منطقه سرولايت نيشابور
7
ارزيابي اثرات اجرايي طرح اب رساني در پايداري روستايي(سرولايت نيشابور)
8
ارزيابي اثرات اجرايي مكانيابي پروژه هاي مسكن مهر مطالعه موردي مسكن مهر پهنه جنوبي استان تهران
9
ارزيابي اثرات احداث سدهاي مخزني بر محيط زيست نظام سكونتگاهي (نمونه موردي سد بهشت آباد)
10
ارزيابي اثرات اعتبارات بهسازي بر تغيير الگوي مسكن روستايي (مطالعه موردي: شهرستان شهرضا)
11
ارزيابي اثرات افزايش تراكم ساختماني بر رضايتمندي سكونتي ( نمونه موردي : شهرك پرديس زرناس اردبيل )
12
ارزيابي اثرات اقتصادي – اجتماعي خشكسالي هاي دهه ي اخير (1380 تا 1390) در راستاي توسعه پايدار روستايي نمونه موردي : روستاهاي بخش مركزي شهرستان دورود
13
ارزيابي اثرات اقتصادي - اجتماعي سد سليمانشاه سنقر بر توسعه روستايي منطقه تحت پوشش شبكه آبياري وزهكشي سد
14
ارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي كالبدي وزيست محيطي حاصل از اجراي طرحهاي هادي روستايي تكاب درگز
15
ارزيابي اثرات اقتصادي اعتبارات بانك كشاورزي بر مرغداري هاي شهرستان نايين
16
ارزيابي اثرات اقتصادي حاصل از گسترش كشت زعفران در نواحي روستايي
17
ارزيابي اثرات اقتصادي حاصل از گسترش كشت زعفران در نواحي روستايي (نمونه موردي شهرستان باخرز) , The survey economic effects of saffron cultivation in rural areas )case study city bakhars(
18
ارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي تكنولوژي حفاري تونل‌هاي مترو با رويكرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعيارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي تكنولوژي حفاري تونل‌هاي مترو با رويكرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
19
ارزيابي اثرات اقتصادي-اجتماعي طرح هاي هادي روستايي﴿مطالعه مورودي:روستاهاي داراي طرح هادي اجراشده بخش نازلوجاي شهرستان اروميه
20
ارزيابي اثرات اقدامات آبخيزداري بر سيلخيزي و سيلگيري حوزه با كاربرد مدل HEC-HMS و روش تصميم گيري چند معياره (MCDM) (مطالعه موردي: حوزه آبخيزصفارود، رامسر)
21
ارزيابي اثرات اقدامات انجام شده آبخيزداري روي رژيم جريان و رسوب ﴿مطالعه موردي : بخشي از حوزه آبخيز زاينده رود﴾
22
ارزيابي اثرات اكولوژيكي كنار گذر غرب اصفهان بر پناهگاه حيات وحش قميشلو
23
ارزيابي اثرات اندركنش خاك - سازه بر روي رفتار سازه هاي بنايي با استفاده ازروش المان نامحدود
24
ارزيابي اثرات باكتري ... بر بيان ژني سرطان كولون
25
ارزيابي اثرات باكتري ... بر بيان ژني سرطان كولون
26
ارزيابي اثرات برنامه هاي سياستي بخش آب و تعيين استراتژي مناسب جهت بهره برداري پايدار از منابع سطحي و زيرزميني دشت قزوين
27
ارزيابي اثرات بكارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود كارايي نظام مديريت تجهيزات اندازه گيري
28
ارزيابي اثرات بلندمرتبه سازي بر عملكرد زيرساخت هاي شهري با رويكرد سيستم ديناميك
29
ارزيابي اثرات پروژه هاي آبخيزدازي اجرا شده ﴿مطالعه موردي : پخش سيلاب تاسران استان همدان﴾
30
ارزيابي اثرات پودر گياه تشنه داري (Scrophularia striata ) بر رشد و برخي از پارامترهاي ايمونوهماتولوژي و بيوشيميايي ماهي كپور معمولي (Cyprinuscarpio ) پس از آلودگي تجربي با باكتري آئروموناس هيدروفيلا
31
ارزيابي اثرات پوسچر كاري برميزان شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارتباط آن با رضايت شغلي آرايشگران زن شهرميانه
32
ارزيابي اثرات پياده سازي شهر الكترونيك در جزيره كيش بر دستيابي به اهداف استراتژيك منطقه آزاد كيش
33
ارزيابي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و ساير خصوصيات زراعي ارقام ذرت در دو منطقه استان مركزي (خمين و اراك )
34
ارزيابي اثرات تاريخ و تراكم كاشت بر درصد پروتئين ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه ارقام ماش در منطقه اصفهان
35
ارزيابي اثرات تبليغات تلويزيوني بانك رفاه بر جذب مشتري
36
ارزيابي اثرات تبليغات تلويزيوني بر ميزان جذب مشتري شركت ايرانسل در شهرستان بابل
37
ارزيابي اثرات تجمعي (CEA) توسعه صنايع پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
38
ارزيابي اثرات ترافيكي استفاده از سيستم سريع السير در كلان شهر تبريز
39
ارزيابي اثرات تراكم بر شبكه معابر شهري ﴿ منطقه 17 شهرداري تهران ﴾
40
ارزيابي اثرات تركيبات فنلي بر بيومولكول گلايكه
41
ارزيابي اثرات تعديل كنندگي ايمونو هماتولوژي و بيوشيميايي عصاره آبي سورانه درموشهاي صحرايي نر ديابتي در طب قوم كردي
42
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر پارامترهاي هواشناسي و هيدرولوژيكي حوضه آبريز سد زاينده رود
43
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر دسترسي منابع آب آبي و سبز، در حوضه زاينده رود
44
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر فرآيند تبديل برف به رواناب در بالادست حوضه آبريز رودخانه زاينده رود
45
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر محدوده هاي كشت مركبات در ايران
46
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب در حوضه كارون
47
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني و تفكيك آن از برداشت ها، مطالعه موردي : آبخوان دامنه- داران و بوئين- مياندشت
48
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب سطحي حوضه آبريز
49
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هاي هواشناسي و هيدرولوژيكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت مدلهاي GCM وسناريوهاي انتشار، مطالعه موردي حوضه كرخه
50
ارزيابي اثرات تغيير اقليم در مناطق خشك و نيمه خشك، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
51
ارزيابي اثرات تغيير اقليم و كاربري اراضي بر عكس العملهاي هيدرولوژيكي حوزه هاي آبخيز ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز اسكندري، استان اصفهان﴾
52
ارزيابي اثرات تغيير كاربري اراضي در مديريت خطرات سيل (مطالعه موردي روستااي آبخيز آزران كاشان
53
ارزيابي اثرات تغيير كاربري اراضي در مديريت خطرات سيل (مورد: روستاهاي حوضه آبخيز آزران كاشان)
54
ارزيابي اثرات تغييرات اقليمي بر تخريب صخره هاي مرجاني جزاير ايراني خليج‌فارس
55
ارزيابي اثرات تغييرات كاربري در محله مرداويج
56
ارزيابي اثرات تغييراقليم برمنابع آب¬هاي سطحي حوضه آبخيز بهشت-آباد(بااستفاده از مدل LARS WG)
57
ارزيابي اثرات تنش خشكي و ABA روي بيان ژن‌هاي كد كننده PIN پروتئين‌هاي غشا پلاسمايي در گياه آرابيدوپسيس تاليانا
58
ارزيابي اثرات تنش هاي ناشي از خميدگي كمانش برشي در پانل ها
59
ارزيابي اثرات توسط ارتباطات بر مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي امنيت ملي و تبيين استراتژي مناسب در اين راستا در جمهوري اسلامي ايران
60
ارزيابي اثرات توسعه باغات ريتون بر اقتصاد خانوارهاي روستايي(مطالعه موردي شهرستان مينودشت)
61
ارزيابي اثرات توسعه باغات منطقه بهادران شهرستان مهريز
62
ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست احداث نيروگاه 005 مگاواتي سيكل تركيبي ماكو
63
ارزيابي اثرات توسعه برمحيط زيست احداث كارخانه استحصال طلاي معدن چشمه زرد نيشابور
64
ارزيابي اثرات توسعه صنعتي بر محيط زيست پارك جنگلي جهان نما
65
ارزيابي اثرات توسعه فرودگاه يزد
66
ارزيابي اثرات توسعه فيزيكي شهر بهاباد در تخريب اراضي كشاورزي
67
ارزيابي اثرات توسعه گردشگري ساحلي با استفاده از دو روش چك ليست و ماتريس پاستاكيا (شركت هاي بيمه شهرستان يزد)
68
ارزيابي اثرات ثبت جهاني سازه هاي آبي تاريخي شوشتر بر مديريت آثار و توسعه گردشگري
69
ارزيابي اثرات جراحي آبي بر بافت استخواني
70
ارزيابي اثرات جهش زايي غلظت هاي مختلف سديم آزايد بر روي صفات زراعي وشيميايي ارقام بومي سير ايراني درشهرستان بم
71
ارزيابي اثرات حفاظتي و تعديل كنندگي ايمونو هماتولوژي و بيوشيميايي عصاره هيدروالكلي كاكوتي( Ziziphora clinopodioides )ناشي از سيتوتوكسيسيتي نانو ذرات نقره درموش صحرايي نر
72
ارزيابي اثرات حفاظتي و تعديل كنندگي ايمونوهماتولوژي و بيوشيميايي عصاره هيدروالكلي تشنه داري ( Scrophularia striata ) ناشي از سيتوتوكسيسيتي نانو ذرات نقره درموش صحرايي نر
73
ارزيابي اثرات خشكسالي بر ساختار اجتماعي-اقتصادي نواحي روستايي متكي بر فعاليت كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان‌هاي سيروان و چرداول)
74
ارزيابي اثرات خشكسالي بر منابع آب زيرزميني دشت قزوين
75
ارزيابي اثرات خشكسالي بركيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني درمحدوده ي دشت بيجار
76
ارزيابي اثرات خشكسالي بركيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني درمحدوده ي دشت بيجار
77
ارزيابي اثرات خوشه هاي صنعتي بر توسعه فضايي-كالبدي سكونتگاههاي شهري (نمونه موردي: سكونتگاه هاي مجموعه شهري اصفهان)
78
ارزيابي اثرات درماني قطره تاكروليموس موضعي 05/0 ٪ در درمان كراتيت استرومايي غير نكروزان هرپس سيمپلكس
79
ارزيابي اثرات دگرديسي ماشك و چاودار بر برخي از گونه هاي علف هرز در مزرعه ذرت
80
ارزيابي اثرات رانت جويي در تجارت خارجي بر رفاه اجتماعي ايران: كاربردي از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي
81
ارزيابي اثرات راهبرد تراكم سيال ساختماني بر شرايط كالبدي - فضايي محيط هاي شهري ﴿ نمونه موردي : شهر بابلسر ﴾
82
ارزيابي اثرات رقابت‌پذيري بر دگرگوني شبكه شهري در مجموعه شهري اصفهان با تاكيد بر توزيع اشتغال
83
ارزيابي اثرات زيست ‌محيطي حوضچه‌هاي تغذيه مصنوعي شهرستان باشت
84
ارزيابي اثرات زيست محيطيِ احداث راه ها (مطالعه موردي: راه ها و جاده هاي ارتباطي در ميادين نفتي آذر و چنگوله)
85
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث نيروگاه اتمي بوشهر بر آب و آبزيان خليج فارس
86
ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه شهر اراك
87
ارزيابي اثرات زيست محيطي دپوي نخالهي ساختماني در مسير كال چهل بازه
88
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد بيدواز اسفراين
89
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد زاوين
90
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد مخزني و نيار با دو روش رويهم گذاري نقشه ها و ماتريس
91
ارزيابي اثرات زيست محيطي شريان هاي شهري در جهت نيل به توسعه پايدار ﴿ نمونه موردي : بزرگراه طبقاتي صدر شهر تهران ﴾
92
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب اراضي حاشيه رودخانه شور ﴿ بند كاچك ﴾
93
ارزيابي اثرات زيست محيطي فرسايش بادي (مطالعه موردي: شهرستان ريگان)
94
ارزيابي اثرات زيست محيطي گردشگري منطقه رويين اسفراين
95
ارزيابي اثرات زيست محيطي لندفيل همدان و مكان يابي محل دفن جديد
96
ارزيابي اثرات زيست محيطي محل دفن بهداشتي پسماند شهري شهرستان پيرانشهر
97
ارزيابي اثرات زيست محيطي محل دفن پسماند با روش ماتريس سريع (مطالعه موردي: شهر يزد)
98
ارزيابي اثرات زيست محيطي معادن روباز و ارائه راهكار براي كمينه كردن با استفاده از مطالعات معدنكاري سبز ﴿مطالعه موردي معدن مس سونگون﴾
99
ارزيابي اثرات زيست محيطي مكانهاي دفن نخاله هاي ساختماني شهر مشهد
100
ارزيابي اثرات زيست محيطي نشت مواد نفتي از تاسيسات نفت و گاز دريايي خليج فارس
101
ارزيابي اثرات زيست محيطي و زمين پزشكي پسماندها در كلان شهر شيراز
102
ارزيابي اثرات زيست‌محيطي دپوي نخاله ي ساختماني در مسير كال چهل بازه
103
ارزيابي اثرات زيست‌محيطي ساختمان‌هاي بلندمرتبه (نمونه موردي: منطقه 13 شهر اصفهان)
104
ارزيابي اثرات زيستي محيطي كارخانه كمپوست خرم آباد با تاكيد بر مواد زائد خطرناك
105
ارزيابي اثرات ساليسيليك اسيد و عنصر روي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي ارقام نخودفرنگي (Pisum sativum)
106
ارزيابي اثرات سايتوتوكسيك توكسين منفذ¬ساز نوتركيبFraC عليه رده سلولي HL-60و KG-1
107
ارزيابي اثرات سبك رهبري تحول گرا بر صداي كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي شناسايي كار، اشتياق به كار و تمايل به ترك كار( مورد مطالعه: بانك ملت شهر اصفهان)
108
ارزيابي اثرات سلامت شهرهاي جديد بر ساكنان اين شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر جديد صدرا)
109
ارزيابي اثرات شبكه راه ها برساختار و عملكرد سيماي سرزمين استان چهارمحال بختياري
110
ارزيابي اثرات شناختي تابش الكترومغناطيس در رنج فركانس موبايل بر موش صحرايي
111
ارزيابي اثرات ضدميكروبي اسانس دارچين، نعنا وتركيب دارچين و نعنا روي قطعات رزين آكريل درشرايط آزمايشگاهي (in vitro)
112
ارزيابي اثرات طرح جابجايي روستاها در تغيير الگوي مسكن و بهبود كيفيت خانه ها (مطالعه موردي روستاي قولاق كسن)
113
ارزيابي اثرات طرح هادي بر توسعه يافتگي اقتصادي- كالبدي مناطق روستايي بخش انزل اروميه
114
ارزيابي اثرات طرح هاي جامع بر روي بافت تاريخي شهر سمنان
115
ارزيابي اثرات طرح هاي هادي در توسعه روستايي مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان لردگان
116
ارزيابي اثرات طرح هاي هادي در توسعه روستايي ﴿مطالعه موردي: شهرستان خرمشهر﴾
117
ارزيابي اثرات طرح‌هاي انتقال آب بين ‌حوضه‌اي بر آينده منابع آب حوضه‌هاي مبدأ (مطالعه موردي حوضه بهشت‌آباد)
118
ارزيابي اثرات عصاره ريشه شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) بر فرايند بهبود هيستوپاتولوژيك زخم ناشي از سوختگي حرارتي در رت و كنترل پاتوژن‌هاي شايع عفونت ناشي از سوختگي (Pseudomonas aeruginosa، Staphylococcus aureus و Acinetobacter spp) به صورت in-vitro
119
ارزيابي اثرات فشار مشروعيت بر مزيت رقابتي شركت با نقش ميانجي عملكرد نوآوري در محصول و فرايند سبز ﴿مورد مطالعه: مجتمع فولاد مباركه﴾
120
ارزيابي اثرات فعاليت هاي بنياد مسكن با تاكيد بر نقش مساكن روستايي (نمونه مورد مطالعه : دهستان سرجام ) , an evaluation of the activities of islamic revolution housing foundattion ,with an emphasis on rural housing loans)case study: sarjam village (
121
ارزيابي اثرات فعاليتهاي بنياد مسكن با تاكيد بر نقش مساكن روستايي دهستان سرجام
122
ارزيابي اثرات كالبدي، اقتصادي و اجتماعي اجراي طرح هاي هادي روستايي موردي روستاهاي بخش مركزي اروميه
123
ارزيابي اثرات كوئرستين كونژوگه با نانوذرات اكسيد آهن بر رشد و تمايز سلول‌هاي PC12
124
ارزيابي اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت هزينه‌ها بر قيمت تمام شده مسكن شهر اصفهان
125
ارزيابي اثرات كود ازته و باكتري بر عملكرد و درصد روغن و پروتئين سويا
126
ارزيابي اثرات گسترش فيزيكي شهر اردبيل و تاثير آن در تغيير كاربري اراضي
127
ارزيابي اثرات متقابل گردشگري وويژگي هاي زيبايي شناختي رودخانه ها(مطالعه موردي : استان كرمانشاه )
128
ارزيابي اثرات محيط زيستي توسعه شهري با استفاده از مدل سازي مطالعه موردي : شهر يزد
129
ارزيابي اثرات محيط زيستي در صنعت پتروشيمي با استفاده از مدل پرومته
130
ارزيابي اثرات مستقيم و غير مستقيم و درآمد القايي خانوارها در اثر افزايش تقاضاي نهايي انرژي بر توليدات حاملهاي انرژي با استفاده از جدول داده-ستانده اقتصاد ايران
131
ارزيابي اثرات مورفولوژي تيتانيا بر رفتار فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت تيتانيا گرافن اكسيد
132
ارزيابي اثرات مولفه هاي حكمروايي روستايي بر مديريت محلي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان نجف آباد)
133
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزار HEC-FIA در حوضه آبخيز ماربر
134
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزارHEC-FIAŸ در حوزه ي آبخيز قهرود
135
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزارHES-FIAŸ در حوزه آبخيز قمصر
136
ارزيابي اثرات نامتقارن نوسان¬هاي نرخ ارز بر جريان¬هاي تجاري صنايع در ايران
137
ارزيابي اثرات نواحي پريفرونتال بر نواحي سنسوري در تسك حافظه كاري با استفاده از سيگنال هاي EEG
138
ارزيابي اثرات و پايش توسعه باغداري در منطقه بهادران- مهدي آباد
139
ارزيابي اثرات واحدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع توسط شاخص چند منظوره
140
ارزيابي اثرات واحدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع توسط شاخص چند منظوره
141
ارزيابي اثراتاجرايي سيستم اطلاعات مديريت مالي بر عملكرد مديران مالي شركت هاي مخابرات ايران با استفاده از متد سلسله مراتبي تحليلي )AHP(
142
ارزيابي اثربخشي آموزش الكترونيكي حفظ و روخواني قرآن بر دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدايي منطقه 2 تهران)
143
ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي علمي-كاربردي سازمان فني و حرفه‌اي استان يزد با استفاده از مدل كرك پاتريك
144
ارزيابي اثربخشي استراتژيهاي آموزشي از طريق مدل دستاورد اجرا )execution premium( در پژوهشگاه سل و بيماريهاي ريوي
145
ارزيابي اثربخشي استفاده از فن آوري عامل هاي سيار در پياده سازي آزمايشگاه هاي مجازي
146
ارزيابي اثربخشي برون سپاري هاي انجام شده در شركت توزيع نيروي برق شيرازدر راستاي افزايش بهره وري سازمان
147
ارزيابي اثربخشي به كارگيريفناوري ردفاشگر درمديريت موجودي با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (موردكاوي:كالاهاي قابل اشتعال )
148
ارزيابي اثربخشي تبليغات تلويزيوني صرفه جويي برق در شهر اصفهان
149
ارزيابي اثربخشي تبليغات تلويزيوني و تأثير آن بر جذب حساب هاي قرض الحسنه بانك انصار در شهر اصفهان
150
ارزيابي اثربخشي توسعه بيمه الكترونيك با استفاده از بازاريابي سيار مورد كاوي ( شركت بيمه البرز استان بوشهر).
151
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان اداره كل زندانهاي استان همدان
152
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي برگزارشده براي شركت هاي تعاوني استان قم
153
ارزيابي اثربخشي راه كارهاي فناوري اينترنتي از اشياء در زنجيره تأمين صنعت پتروشيمي
154
ارزيابي اثربخشي سياست هاي حمايتي بر اندازه فقر در استان كردستان طي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب
155
ارزيابي اثربخشي طراحي داشبورد مديريت ديجيتالي شهري مبتني بر سيستم هوش تجاري با بكارگيري مدل سايمون
156
ارزيابي اثربخشي طرح تكريم ارباب رجوع در جهاد كشاورزي شهرستان كاشان
157
ارزيابي اثربخشي عملكرد تيم هاي كاري بر مبناي مدل رابينز در مديريت پروژه هاي شركت مپنا
158
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان شركت فرودگاههاي كشور
159
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات )ICT( در توسعه پايدار روستايي
160
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات ﴿ICT﴾ در توسعه پايداري روستايي ﴿مورد مطالعه شهرستان آزادشهر﴾
161
ارزيابي اثربخشي مدرسان كارآفريني و بررسي رابطه آن با انگيزه كارآفريني دانشجويان
162
ارزيابي اثربخشي مدل كارت امتيازي متوازن در سنجش عملكرد مديريت زنجيرة تأمين در صنعت خودرو
163
ارزيابي اثربخشي مرز رشد شهري تهران ( در طرح جامع سوم ، 1396 - 1386 )
164
ارزيابي اثربخشي نظام آموزشي كاردانش رشته نقشه كشي ساختمان با تاكيد بر عناصر نه گانه فرانسيس كلاين
165
ارزيابي اثربخشي،ايمني و هزينه اثربخشي داروي آتوموكستين در مقايسه با داروي متيل فنيديت در درمان اختلال بيش فعالي /نفص توجه﴿ADHD﴾در كودكان و نوجوانان 6تا18 سال
166
ارزيابي اثربخشيآموزش الكترونيكي كارآفريني
167
ارزيابي اثرقيربرآرايش ساختارسنگدانه هاي مخلوط هاي آسفالتي باپردازش تصوير
168
ارزيابي اثرموج موضعي با استفاده از پردازش تصويري
169
ارزيابي اثرهاي باقي مانده آتش سوزي بر نفوذ آب، فرسايش پذيري و مقاومت برشي خاك در مراتع شهرستان فريدن
170
ارزيابي اثرهاي تابش دراز مدت پرتوهاي يوننده بر طول عمر انسان در منطقه‌هاي با تابش پس‌زمينه ي بالا در ايران
171
ارزيابي اجرا در برنامه توسعه شهري. مورد پژوهي : شهر جديد هشتگرد
172
ارزيابي اجرا در برنامه ريزي كاربري زمين مورد پژوهي شهر لواسان
173
ارزيابي اجراي برنامه استراتژيك از طريق كارت امتيازي متوازن در شركت تام ايران خود رو
174
ارزيابي اجراي طرح پيشگيري آنمي فقر آهن در سيستم مراقبت اطفال در شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستان يزد
175
ارزيابي اجراي طرح تعادل بخشي بر منابع آب زيرزميني استان اصفهان با نگاه ويژه به دشت باد خالد آباد
176
ارزيابي اجراي طرح حاكميت باليني برارتقاء مستمر خدمات باليني در مركز ديابت و بيماري هاي متابوليك دانشگاه علوم پزشگي تهران
177
ارزيابي اجراي مديريت راهبردي دردانشگاه ملايربراساس مدل BSC
178
ارزيابي احتمال ريزش سنگين مجدد در معدن انگوران
179
ارزيابي احتمالاتي ايمني سير قطار تحت تاثير شرايط هندسي در قوس ها
180
ارزيابي احتمالاتي تيرها و دال‌هاي يكطرفه بتن‌آرمه تحت حمله عوامل كلريدي
181
ارزيابي احتمالاتي خسارت لرزه اي ساختمان هاي فولادي با احتساب اثر اندركنش خاك-سازه
182
ارزيابي احتمالاتي خطر لرزه اي شهر تهران با استفاده از پارامتر شدت Arias
183
ارزيابي احتمالاتي عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بلند بتني با درنظرگرفتن بلندشدگي مجاز در حوزه نزديك و مقايسه ي آن با ضوابط طراحي آيين نامه
184
ارزيابي احتمالاتيATC در شبكه هاي تجديدساختاريافته
185
ارزيابي احتمالي خواص توده سنگ به منظور تحليل پايداري تونل انتقال آب در ساختگاه سد و نيروگاه پيرتقي
186
ارزيابي اختلاف ظاهري در پارچه‌هاي حاقوي بافته شده از نخ‌هاي رينگ تك‌لا و دولا و نخ سايرو
187
ارزيابي ادراك مشتريان از كيفيت خدمات و رضايتمندي ايشان از گمرگ الكترونيكي
188
ارزيابي اراضي حاشيه شهري با استفاده از تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي ﴿مطالعه موردي: زرين شهر و مباركه﴾
189
ارزيابي ارتباط بين سطح PAPP-A در سه ماهه اول بارداري با سايز و ضخامت جفت در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت در طي سال 97- 1396
190
ارزيابي ارتباط بين غلظت برخي عناصر كم مصرف عصاره گيري شده در خاك توسط عصاره گيري شيميايي مختلف و غلظت اين عناصر در درختان پسته در منطقه رفسنجان
191
ارزيابي ارتباط پارامترهاي ژئوتكنيكي سنگ‌هاي مسير تونل نوسود با پارامترهاي مرتبط با ماشين حفاري با استفاده از روش شبكه عصبي
192
ارزيابي ارتباط پارامترهاي مقاومتي خاك با حداقل عمق روباره براي ايجاد پديده قوس زدگي (مطالعه موردي تونل حكيم تهران)
193
ارزيابي ارتباط پلي مورفيسم بين ژن هاي لپتين و IGF-1 با خصوصيات باروري اسپرم ، جهت انتخاب قوچ هاي بارور برتردر برنامه هاي اصلاح نژادي گوسفند سنجابي
194
ارزيابي ارتباط پلي مورفيسن ژن هاي آروماتاز،گيرنده ملاتونين و GDF9 با خصوصيات باروري اسپرم جهت انتخاب قوچهاي بارور برتر در برنامه هاي اصلاح نژاد گوسفند سنجابي
195
ارزيابي ارتباط تنوع در توالي ژن DGAT با صفات كيفيت اسپرم در گوسفند سنجابي به منظور انتخاب قوچ برتر
196
ارزيابي ارتباط رفتار خستگي قير با خستگي مخلوط ‌آسفالتي براساس روش RDEC
197
ارزيابي ارتباط ساختار بازار ، كارائي و بازده سهام ﴿مطالعه موردي شركتهاي پذيرفته شده در بورس﴾
198
ارزيابي ارتباط صنعت و دانشگاه
199
ارزيابي ارتباط ميان كيفيت ادراك شده خدمات موبايل بانك با تعهد مشتري با توجه به نقش ميانجي اعتماد و رضايت در موسسه مالي و اعتباري كوثر
200
ارزيابي ارتباط نتايج تحليل تكنيكال با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
201
ارزيابي ارتعاشات ناشي از ترافيك در پلها و روشهاي كنترل آن
202
ارزيابي ارتكاب جنايات جنگي در يمن
203
ارزيابي ارزش پيشگويي ميزان مرگ و مير بيمارستان بيماران جراحي بستري در بخش ICU بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت توسط سيستم هاي درجه بندي (APACHEII,MODS,TISS)در سال 2001
204
ارزيابي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تعيين موقعيت دندان كانين نهفته دائمي ماگزيلا
205
ارزيابي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تعيين موقعيت دندان كانين نهفته دائمي ماگزيلا
206
ارزيابي ارزش تشخيصي سطحIgMانتي كارديوليپين خون محيطي در موفقيت درمان بيماران مبتلا به سل ريوي مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان رشت
207
ارزيابي ارزش تشخيصي سيستم امتيازبندي الوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد طي دوره 9 ماهه فروردين تا آبان 1387 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
208
ارزيابي ارزش تشخيصي سيستم امتيازبندي الوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد طي دوره 9 ماهه فروردين تا آبان 1387 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
209
ارزيابي ارزش تغذيه اي پوش كشمش فرايند شده با پلي اتيلن گليكول و اوره در جيره گوسفند سنجابي به روش In vivo و In vitro
210
ارزيابي ارزش تغذيه اي ده نمونه كشت يولاف با و بدون آنزيم براي طيور
211
ارزيابي ارزش در پروژه ساخت فولادسازي اردكان
212
ارزيابي ارزش در معرض ريسك بر مبناي تحليل موجكي نوسانات توأم قيمت نفت و بازار سرمايه
213
ارزيابي ارزش كسب و كاري تجزيه و تحليل كلان داده ها در سازمان ها
214
ارزيابي ارزش مشتريان در حوزه بيمه بدنه اتومبيل با استفاده از روش هاي داده كاوي (مطالعه موردي)
215
ارزيابي ارزش وي‍ژه برندبين بانك هاي خصوصي و دولتي
216
ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري بانك شهر و عوامل موثر بر آن از ديدگاه مشتريان
217
ارزيابي ارزش ويژه نام ونشان تجاري (برند)بر وفاداري مشتريان محصولات لوازم خانگي ال.جي
218
ارزيابي ارگونوميكي پوسچر حين كار به روش RULA و ارتباط آن با ميزان شيوع اختلالات اسكلتي - عضلاني ، در كاركنان اداري زن سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
219
ارزيابي ارگونوميكي وضعيت انجام كار وعواملمؤثر بر اختلالات اسكلتي-عضلاني دريكي از صنايع فلزي استان اصفهان در سال 1396
220
ارزيابي استحكام اتصال سازه هاي كامپوزيتي در دو حالت چسب و جوش اولتراسونيك و تعيين روش اتصال بهينه به همراه ساخت فيكسچر برش
221
ارزيابي استحكام ايستايي اتصالات لوله اي با احتساب خوردگي حفره اي تحت نيروي محوري فشاري
222
ارزيابي استحكام برشي جوش لبه در جوشـكاري اصطكاكـي اغتشاشي كامپوزيت هاي زمينه آلومينيومي
223
ارزيابي استحكام عرضي رزين هاي گرماپخت توليد شده در داخل در مقايسه بادو نوع رزين گرما پخت وارداتي
224
ارزيابي استحكام نهايي شاه تير بدنه كشتي ها تحت تركيب گشتاورهاي خمشي قائم و افقي
225
ارزيابي استحكام نهايي يك فروند شناور ويژه حمل فرآورده هاي نفتي به كمك روش اجزا محدود
226
ارزيابي استحكم مخلوطهاي آسفالتي ساخته شده با مصالح آسفالتي بازيافت شده ﴿تراشه هاي خرده آسفالت RAP)
227
ارزيابي استراتژي پيشدستانه آمريكا در خاورميانه
228
ارزيابي استراتژي شركت ايساكو بر اساس كارت امتيازي متوازن
229
ارزيابي استراتژي ناحيه محوري در شهرداري تهران با مدل امتيازي متوازن BSC
230
ارزيابي استراتژي هاي مختلف كشت ذرت و گندم در اصفهان در دوره حاضر و آينده با استفاده از نرم افزار DSSAT
231
ارزيابي استراتژي هاي وظيفه اي دانشگاه علوم پزشكي در چار چوب برنامه ريزي استراتژيك كلان دانشگاه مطالعه موردي دانشگاه علوم پرشكي قزوين
232
ارزيابي استراتژي واگذاري مراكز تلفن تحت نظارت مخابرات مشهد به بخش خصوصي
233
ارزيابي استراتژي‌ها با رويكرد تلفيقي F-DEA و سناريوسازي
234
ارزيابي استراتژي‌هاي سازمان با استفاده از رويكرد تركيبي ماتريس SWOT و تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه (مورد مطالعه: بانك ملت)
235
ارزيابي استراتژي‌هاي مديريت موجودي (VMI و CRP) در زنجيرة تأمين با ارائة يك مدل تحليلي
236
ارزيابي استراتژيك بهره وري نيروي انساني در شهرداري منطقه 2 شيراز
237
ارزيابي استراتژيك عملكرد با استفاده از رويكرد BSC و يك رويكرد تركيبي جديد MCDM مبتني بر طراحي آزمايش (مطالعه موردي شركت مپنا )
238
ارزيابي استراتژيك عملكرد و اولويت بندي ايتراتژي هاي منتخب با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي در صنايع نيروگاهي
239
ارزيابي استراتژيك عملكردي سازمان با به كارگيري كارت امتيازي متوازن پايدار و مجموع ساده وزين فازي (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي)
240
ارزيابي استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي در ايران : مرور سيستماتيك
241
ارزيابي استعداد روانگرايي خاك به روش انرژي كرنشي با تأكيدي بر تخمين انرژي جذب شده ي زلزله در محل
242
ارزيابي استفاده از انرژي خورشيدي براي ساختمان هاي مسكوني مطالعه موردي: شهرستان اصفهان
243
ارزيابي استفاده از تكنيك سنجش از دور در برآورد بار رسوب حوضه‌ها‌ي هيدرولوژيكي (مطالعه‌ي موردي: دو زير حوضه‌‌ي بالادست سد دز)
244
ارزيابي استفاده از سيستم اتوبوسراني سريع السير﴿B.R.T﴾در كلان شهر تهران
245
ارزيابي استفاده از سيستم هاي سرمايشي در ساختمانهاي مسكوني شهر يزد
246
ارزيابي استفاده از شبكه هاي عصبي براي مسئله طراحي سلولهاي توليدي با معيارهاي چندگانه
247
ارزيابي استفاده از منابع و مقاصد مجازي در كنترل ترافيك ABR
248
ارزيابي استفاده از نخاله هاي ساختماني درپروژه هاي عمراني
249
ارزيابي استقرار مديريت الكترونيك در مدارس متوسطه نواحي چهارگانه شهر شيراز سال تحصيلي 89-88
250
ارزيابي استنباط آمار بصري و كاربرد آن در مدل‌هاي خطي
251
ارزيابي استنباط آمار بصري و كاربرد آن در مدل‌هاي خطي
252
ارزيابي اسكان موقت در شهر بم
253
ارزيابي اسيب پذيري محدوه طرح توسعه دانشگاه نهران با هدف ارتقا تاب آوري در برابر وقوع سوانح طبيعي (زلزله)
254
ارزيابي اشكال مختلف تخليه‌كننده‌ها و راندمان فلاشينگ از سدهاي مخزني
255
ارزيابي اصلاح سياست‌هاي مالياتي بر روند عرضه مسكن در استان اصفهان (1393-1370)
256
ارزيابي اضافه ولتاژهاي القاء شده در شبكه هاي توزيع ناشي از برخورد غير مستقيم صاعقه با استفاده از تكنيك معادله انتگرال ميدان الكتريكي وEMTP
257
ارزيابي اطلاعات حالت كانال درسيستم هاي چند ورودي چند خروجي با آنتن هاي انبوه
258
ارزيابي اطلاعاتي ويژگي هاي سيگنال الكترومايوگرام سطحي به منظور كنترل دست مصنوعي
259
ارزيابي اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي به روش CBR در يك بانك خصوصي
260
ارزيابي افزايش بارش حاصل از كاربرد امواج الكترومغناطيسي
261
ارزيابي افزايش سختي جانبي سازه هاي قاب -ديورا در ساختمانهاي بلند بوسيله سخت كردن يك يا چند طبقه در ترازهاي بهينه به كمك روشهاي محيط پيوسته و جزاي محدود
262
ارزيابي افزايش قيمت مواد غذايي بر رفاه خانوارهاي شهري در ايران .
263
ارزيابي افزودن نانو لوله هاي كربني و ژلاتين بر خواص مكانيكي و زيستي سيمان منيزيم كلسيم فسفاتي
264
ارزيابي اقتصادي آزاد راه امير كبير
265
ارزيابي اقتصادي اجتماعي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از منظر توسعه پايدار
266
ارزيابي اقتصادي احداث بزرگراه زنجان- تبريز
267
ارزيابي اقتصادي احداث پروژه هاي عمران يريلي وجاده اي بااحتساب هزينه هاي دروني مطالعه طرح هاي ريلي و جاده اي محور تهران - ساوه – همدان
268
ارزيابي اقتصادي استفاده از تكميل چاه هوشمند در بهبود پروفايل توليد
269
ارزيابي اقتصادي استفاده از توربين بادي كوچك در كرمان
270
ارزيابي اقتصادي استفاده از توربين بادي كوچك در كرمان
271
ارزيابي اقتصادي استفاده از نيروگاه هاي هيبريد خورشيدي در ايران
272
ارزيابي اقتصادي اقدامات كاهش ريسك در گذرگاه هاي همسطح با استفاده از مدل ويليام فاين؛ مطالعه موردي راه آهن ج.ا.ايران
273
ارزيابي اقتصادي ايجاد يك واحد كك¬سازي تاخيري در يك پالايشگاه با استفاده از
274
ارزيابي اقتصادي بهره برداري از منابع آب ژرف تاثير آن بر توسعه اشتغال پايدار(مورد مطالعه معادن سنگ آهن سنگان)
275
ارزيابي اقتصادي پرورش ماهي تزئيني
276
ارزيابي اقتصادي پرورش ماهي قزل آلا به عنوان كشت دوم در اراضيي شاليزاري استان گيلان
277
ارزيابي اقتصادي پروژه با استفاده از نقشه هاي شناختي
278
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT – مدل مديريت ريسك هاي مالي
279
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
280
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT با استفاده از يكپارچه سازي روش هاي شبيه سازي پويايي سيستم و مدلسازي عامل - بنيان
281
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي تحقيقاتي شركت برق منطقه اي استان اصفهان
282
ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي حفاري ساحلي (با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در تملك دستگاههاي حفاري پروژه)
283
ارزيابي اقتصادي تبديل پسماندهاي جامد به انرژي ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
284
ارزيابي اقتصادي توليد نانو ذرات فلزي
285
ارزيابي اقتصادي خدمات زيست محيطي پارك ناژوان اصفهان با استفاده از روش هزينه سفر فردي و مقايسه آن با روش ارزش‌گذاري مشروط
286
ارزيابي اقتصادي روش هاي ژئوتكنيك براي دفع پسماندهاي خطرناك صنعت آبكاري با استفاده از مدل هزينه كيفيت
287
ارزيابي اقتصادي روشهاي رايج مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه با استفاده از تحليل پوش اور
288
ارزيابي اقتصادي زيست محيطي كارخانه فولاد مباركه براي ساكنين شهر اصفهان
289
ارزيابي اقتصادي ساخت سد سيمره بر درآمد كشاورزان و دامداران( منطقه مورد مطالعه استان ايلام- شهرستان بدره)
290
ارزيابي اقتصادي سه الگوي كشت برنج ، برنج برنج ، برنج رتون در شهرستان آمل
291
ارزيابي اقتصادي سه الگوي كشت برنج ،برنج-برنج،برنج-رتون در شهرستان آمل
292
ارزيابي اقتصادي طرح پرورش مرغ گوشتي
293
ارزيابي اقتصادي طرح توليد آنژوكت
294
ارزيابي اقتصادي طرح توليد پكتين
295
ارزيابي اقتصادي طرح توليد سم ترفلان
296
ارزيابي اقتصادي طرح جمعآوري و حمل مواد زائد توسط بخش خصوصي به جاي شهرداري تهران
297
ارزيابي اقتصادي طرح هاي هادي روستائي
298
ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: بند خاكي شماره دو سيبك)
299
ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از داده‌هاي فازي
300
ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي مرتعداري اجرا شده درمراتع قشلاقي شهرستان ابركوه
301
ارزيابي اقتصادي مالي طرح توليد زنجير غلطكي
302
ارزيابي اقتصادي مجتمع فولا د مباركه اصفهان
303
ارزيابي اقتصادي مصرف آب در بخش كشاورزي شهرستان اقليد
304
ارزيابي اقتصادي مصرف آب در كشاورزي شهرستان سلماس
305
ارزيابي اقتصادي و آناليز ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي ازدياد برداشت
306
ارزيابي اقتصادي و اجتماعي توليد زعفران در استان خراسان جنوبي
307
ارزيابي اقتصادي و اجتماعي طرح مناريد در روستاي كمكوئيه، شهرستان بهاباد، يزد
308
ارزيابي اقتصادي و بررسي جداسازي دي هيدروژن سولفيد از گاز طبيعي به روش غشايي در واحدهاي آمونياك واحد تصفيه گاز جديد پتروشيمي رازي
309
ارزيابي اقتصادي و بهره‌وري شبيه‌سازهاي پروازي در آموزش و ارائه مدلي به‌منظور سنجش و استفاده بهينه از اين شبيه‌سازها
310
ارزيابي اقتصادي و ريسك سرمايه گذاري پروژه تزريق گاز امتزاجي و غيرامتزاجي به يكي از ميادين زيراشباع جنوب ايران
311
ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيستم هاي فتوولتائيك:مطالعه موردي برج تجاري در كرمان
312
ارزيابي اقتصادي و فني صنايع شيميايي
313
ارزيابي اقتصادي و فني كاربرد ITS در سيستم حمل و نقل شهري
314
ارزيابي اقتصادي و فني كارخانه كولر آبي
315
ارزيابي اقتصادي و فني ليزر
316
ارزيابي اقتصادي و گسترش تكنولوژي توليد پوشش هاي محافظ NBC درايران
317
ارزيابي اقتصادي و مديريت كشت سيب زميني در شهرستان شهرضا
318
ارزيابي اقتصادي و مقايسه واحدهاي آب‌شيرين‌كن خورشيدي، اسمزي و تركيبي در سواحل مكران و فلات مركزي كشور به منظور فعاليت‌هاي كشاورزي و انتخاب نوع برتر
319
ارزيابي اقتصادي واجتماعي پروژه مونوريل كرمانشاه
320
ارزيابي اقتصادي واحد احياء مستقيم﴿زمزم 3﴾در شركت فولاد خوزستان
321
ارزيابي اقتصادي واحد خط توليد گاردريل و گالوانيزاسيون گرم
322
ارزيابي اقدامات آبخيزداري بر سيل خيزي با استفاده از مدل hec - hms ﴿مطالعه موردي: حوزه آبخيز منشاد﴾
323
ارزيابي اقدامات صورت گرفته در محله باغ آذري در چارچوب رهيافت بازآفريني شهري پايدار ( بازه زماني 1396 - 1386 )
324
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري شهر گناباد و قوچان
325
ارزيابي اكتشافي نقش و مسئوليت هاي مدير ارشد فناوري اطلاعات در سازمان هاي ايراني
326
ارزيابي اكسيداسيون و خوردگي داغ سوپر آلياژ RENE 80 و تاثير پوشش هاي آلومينايد و كروم آلومينايد
327
ارزيابي اكولوژي جوانه زني بذر، فنولوژي و قدرت رقابت علفهاي هرز Centaura balsamita وCentaurea solstitialis
328
ارزيابي اكولوژيك )پراكنش ، تخمين جمعيت ،فراواني نسبي ، فنولوژي واپيدمي كايتريديومايكوزيس ( سمندر خال زرد (Neurergus microspilotus) درغرب ايران
329
ارزيابي الكتروشيميايي رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي آمورف و نانو كريستال كبالت- تنگستن توليد شده به روش رسوبدهي الكتروشيميايي
330
ارزيابي الگوريتم توازن انرژي سطحي زمين (SEBAL) براي تعيين تبخير و تعرق واقعي درختان پسته تحت شرايط شوري و خشكي
331
ارزيابي الگوريتم ژنتيك - برگشت حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان و ساير كاليبر اسيون هاي چند متغيره در اندازگيري همزمان اسپكتر و فتومتري مخلوط هاي دوتايي كافئين - بنزوئيك اسيد و سديم ساخارين - پتاسيم آسه سولفام .
332
ارزيابي الگوريتم ژنتيك در آشكارسازي تغييرات مناطق جنگلي به كمك تصاوير رادار با گشودگي تركيبي (SAR)
333
ارزيابي الگوريتم ماشين بردار پشتيبان در تشخيص الگوها
334
ارزيابي الگوريتم هاي پردازش تصوير در تشخيص لبه
335
ارزيابي الگوريتم هاي جديد پيشنهاد شده براي تشخيص جريان هجومي از شرايط خطاي داخلي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت
336
ارزيابي الگوريتم هاي سنجش از دور sebs)و(sebsجهت محاسبه تبخيروتعرق با استفاده از تصاوير ماهوارهاي
337
ارزيابي الگوريتم هاي طيف سنجي مبتني بر يادگيري ماشيني در سيستم هاي راديو شناختي
338
ارزيابي الگوريتم هاي محاسبه شاخص بادپناهي نقاط در حوضه هاي كوهستاني
339
ارزيابي الگوريتم هاي موجود چيدمان منابع مبتني بر الگوريتم ژنتيك و آتاماتاي يادگير
340
ارزيابي الگوريتم هاي هوشمند در مسيريابي شبكه هاي موبايل
341
ارزيابي الگوريتمهاي پردازش تصوير در تشخيص لبه
342
ارزيابي الگوريتمهاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده توزيع شده رابطه اي
343
ارزيابي الگوها و فرايندهاي لكه لكه شدن رويش درختي كاربري شاخص هاي تركيب دور نما بر بيشه هاي مقدس استان كرمانشاه
344
ارزيابي الگوهاي تجويز دارودرنسخه هاي مربوط به دندانپزشكان شهر يزد درسال۹۶
345
ارزيابي الگوهاي تفكر راهبردي از ديدگاه تطبيقي و تبيين الگوي اسلامي آن
346
ارزيابي الگوهاي جزاير حرارتي شهر بابل با رويكرد زيست محيطي با استفاده از (ار اس اند جي اي اس)
347
ارزيابي الگوهاي مختلف تقويت در اتصال تير قوي-ستون ضعيف با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
348
ارزيابي الگوهاي مكاني پوشش اراضي در منطقه مركزي اصفهان با استفاده از متريك هاي سيماي سرزمين
349
ارزيابي الگوي افتراقي بيان برخي ژن هاي القايي تحت تنش خشكي در ارقام سويا
350
ارزيابي الگوي بار جانبي CMP براي سازه هاي بلند فلزي تركيبي با پلان نامنقارن
351
ارزيابي الگوي تربيت جنسي در آموزش ابتدايي برمبناي الگوي swot از ديدگاه معلمان ومديران
352
ارزيابي الگوي حل مسأله در خانواده مبتلايان به سرطان
353
ارزيابي الگوي حل مسأله در خانواده مبتلايان به سرطان
354
ارزيابي الگوي حل مسئله در خانواده هاي داراي فرزند كم توان ذهني و عوامل اجتماعي موثر بر آن
355
ارزيابي الگوي حل مساله در خانواده كودكان مبتلا به سرطان , assessing model problem solving in the patients cancer family
356
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي انتخابي بخش جراحي عمومي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1389
357
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي قلب و انژيوپلاستي كرونر در بيمارستان حشمت رشت در سال 1394
358
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در بيماران سوختگي بستري شده در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت در سال 1396
359
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون و فرآورده هاي خوني در اعمال جراحي انتخابي بخش جراحي عمومي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1393
360
ارزيابي الگوي فضايي تحريك فيبرهاي عصبي با جريان هاي تداخلي از طريق يك مطالعه ي مبتني بر شبيه سازي
361
ارزيابي الگوي كاربري زمين با رويكرد اجتماعي پس از انقالب
362
ارزيابي المان محدود اثر فيكساسيون ساكروپلويس بر پايداري بيومكانيكي فيوژن بلند در بيماران دچار اسپونديلوليستزيس
363
ارزيابي الياف ساقه ارقام مختلف سورگوم دانه اي و شيرين جهت كاربرد در صنايع سلولزي
364
ارزيابي امكان ايجاد بسترهاي اشتراك دانش از ديدگاه متخصصين در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
365
ارزيابي امكان بهبود عملكرد دودكش‌هاي خورشيدي در شب با استفاده از لوله‌هاي انتقال دهنده انرژي تشعشعي خورشيدي به لايه‌هاي زيرين زمين
366
ارزيابي امكان تحريك توسعه محله اي بر اساس رويكرد توسعه ميان افزا (مورد پژوهي : محله شش بادگيري يزد)
367
ارزيابي امكان توليد فولاد فوق ريز / نانو دانه با شروع از ساختار بينيتي از طريق فرايند ترمو مكانيكي
368
ارزيابي امكان نشاءكاري ذرت، آفتابگردان، چغندرقند و كدوآجيلي به صورت هرا كشت جهت صرفهجويي در مصرف آب
369
ارزيابي امكانات DEMبراي شناسايي زمين ريختهاوترسيم نقشه هاي زمين ريخت شناسي ،مطالعه موردي:توده پرآو
370
ارزيابي امنيت استاتيك به كمك روش درخت تصميم گيري
371
ارزيابي امنيت استاسيك به كمك روش: Support Vector Machine
372
ارزيابي امنيت اقتصادي و درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران
373
ارزيابي امنيت الگوريتم‌هاي رمز قطعه‌اي سبك‌وزن در مقابل تحليل خطي
374
ارزيابي امنيت در شبكه‏هاي هوشمند الكتريكي در حضور حملات تغيير داده
375
ارزيابي امنيت فركانسي ريزشبكه ها به كمك ANN و ارائه استراتژي كنترلي جهت بهبود پايداري فركانسي در شرايط جزيره اي شدن
376
ارزيابي امنيت قضايي متهم در رسيدگي هاي كيفري
377
ارزيابي امنيت كالبدي بافت فرسوده شهري با استفاده از روش C.P.T.E.D (مورد پژوهي: محله مهديه شهركرد)
378
ارزيابي امنيت يك الگوريتم رمز قطعه اي سبك وزن منتخب در مقابل حمله مكعبي
379
ارزيابي امنيتي سامانه هاي كنترل از طريق شبكه
380
ارزيابي امنيتي سرويس دهنده هاي وب بر اساس روش ارائه شده در راهنماهاي 30-800 و 115-800 موسسه استاندارد آمريكا)NIST(
381
ارزيابي امواج ساليتاري در حضور الكترون با تابع توزيع هاي غيرماكسولي در پالسما
382
ارزيابي انتقادي از نسبت اخلاق و متافيزيك در فلسفة شوپنهاور
383
ارزيابي انتقادي مفهوم بازشناسي در فلسفه هگل
384
ارزيابي انتقال بيماري هاي فايتوپلاسمايي از طريق غده هاي بذري سيب زميني
385
ارزيابي انتقال تكنولوژي در پروژه هاي توسعه ي ميادين گازي پارس جنوبي – مطالعه موردي فازهاي دو و سه
386
ارزيابي انتقال همزمان حرارت و رطوبت در پارچه هاي تك لايه با استفاده از CFD
387
ارزيابي اندركنش بين تونل و سازه¬هاي سطحي به همراه مطالعه موردي تونل نيايش تهران
388
ارزيابي اندركنش رفتار سيال-سازه در مخازن استوانه اي بتني تحت بار لرزه اي توسط روش المان محدود(نرم افزار sap2000)
389
ارزيابي اندركنش رفتار سيال-سازه در مخازن استوانه اي بتني تحت بار لرزه اي توسط روش المان محدود(نرم افزار sap2000)
390
ارزيابي اندركنش عابر پياده و جريان ترافيكي وسايل نقليه در محل خطوط عابر پياده بدون چراغ راهنمايي
391
ارزيابي انرژي كارايي از طريق تحليل حساسيت متغيرهاي ساختماني نمونه موردي: بناهاي آموزشي اقليم معتدل و مرطوب ايران
392
ارزيابي انرژي موج در خليج فارس
393
ارزيابي انعطاف پذيري مديريت سود
394
ارزيابي انواع اتصال كوتاه در مزرعه هاي بادي
395
ارزيابي انواع قراردادها در پروژه هاي عمراني پتروشيمي به روش تصميم گيري چند معياره
396
ارزيابي اهداف آموزشي سرفصل آموزش زبان انگليسي در مقطع دكترا بر اساس طبقه بندي بلوم
397
ارزيابي اهميت مؤلفه هاي تأمين اعتماد در مشتريان الكترونيكي بانك پارسيان با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
398
ارزيابي اوليه آگاهي و عملكرد ورزشكاران پسر رشته هاي تيمي نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
399
ارزيابي اويلري و لاگرانژي همزن آشوبناك مخزني با دو پره قوسي شكل
400
ارزيابي اويلري و لاگرانژي همزن آشوبناك مخزني با سه پره قوسي شكل
401
ارزيابي ايجاد مسير اصلاح معكوس در خيار (Cucumis sativus)
402
ارزيابي ايده پردازي در تبليغات محيطي تجاري شهرستان مشهد
403
ارزيابي ايمني جاده اي ازنگاه ژئومورفولوژي مطالعه موردي : محور كرمانشاه -ايلام ،ازشهر حميل تاروستاي شباب , `
404
ارزيابي ايمني ديوارهاي برشي هم بسته
405
ارزيابي ايمني و اثر بخشي داروي تيوتروپيوم(spiriva) در مقايسه با داروهاي B2 آگونيست در درمان بيماران مبتلا به بيماري انسداد ريوي مزمن
406
ارزيابي ايمني و قابليت اعتماد سيستم اينترلاكينگ كامپيوتري با افزونگي به روش ماركوف
407
ارزيابي ايمني وپايداري سدهاي خاكي دردوران بهره برداري (مطالعه موردي: سد تبارك آباد)
408
ارزيابي ايمني،اثر بخشي وهزينه اثر بخشي ايمنو گلوبولين وريدي(IVIG)
409
ارزيابي ايمونوبيوشيميايي تاثير متابوليت صناعي نايتريك اكسايد )S-Nitrate( بر مالارياي ناشي از Plasmodium berghei در مدل حيواني
410
ارزيابي ايمونو-بيوشيميايي نقش پروستاگلاندين ونايتريك اكسايد در فيزيوپاتولوژي موشهاي حساس آلوده به ليشمانيا ماژور
411
ارزيابي ايمونولوژيكي آنتي سرم منواسپاسفيك Pichia Pastoris بعنوان فاز جامد در روش الايزا جهت تشخيص آلودگي احتمالي به سلول ميزبان در واكسن نوتركيب هپاتيت B
412
ارزيابي با استفاده از سيستم تبريد جذبي در خودروهاي سواري
413
ارزيابي بار كمانشي در ستون هاي تقويت شده فولادي جعبه اي
414
ارزيابي بار كمانشي ستون هاي تقويت شده فولادي
415
ارزيابي بار وارده از سينه كار به دستگاه حفاري TBM -- (مطالعه موردي: خط 2 متروي مشهد)
416
ارزيابي بار وارده از سينه¬كار به دستگاه حفاري TBM
417
ارزيابي بارهاي وارد بر شاه تير بدنه كشتي در شرايط بارگذاري مختلف بر اساس قوانين آيين‏ نامه اي
418
ارزيابي بازدارندگي عصاره گوشت به عنوان ممانعت كننده سبز بر رفتار خوردگي فولاد ساده كربني در محيط اسيد كلريدريك
419
ارزيابي بازسازي كاربريهاي خدمات عمومي پس از زلزله ﴿روستاي زلزله زده آوج شهرستان بوئين زهرا﴾
420
ارزيابي بافت شناسي اثرات اسيد چرب امگا 6 و اكسيد روي بر روي زخم هاي تمام ضخامت پوست موش بزرگ ديابتي و موش كئچك و مقايسه آنها
421
ارزيابي بافت فرسوده جاجرم با تاكيد بر كيفيت محيط زندگي (نمونه موردي:شهر جاجرم)
422
ارزيابي بافت فرسوده در راستاي باز زنده سازي (نمونه موردي: بافت فرسوده شاهرود)
423
ارزيابي بافت فرسوده وتوسعه دروني شهري 0(مطالعه شهر اروميه )
424
ارزيابي باليني اثربخشي دهانشويه تهيه شده از تنتور گياه باباآدم بر درمان موكوزيت متعاقب كموراديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان ناحيه سر و گردن
425
ارزيابي باليني درمان افتادگي پا از طريق انتقال عصب به عضله تيبياليس قدامي از ارديبهشت 94 تا ارديبهشت 95
426
ارزيابي باليني شدت بيماري پانكراتيت حاد بر اساس معيارهاي باليني و مقايسه سيستمهاي نمره دهي شدت بيماري شامل:RANSON,APACHE2,BISAP
427
ارزيابي بايندرهاي مناسب جهت استفاده در جرم پاششي كوره هاي صنعت مس
428
ارزيابي بتن هاي خودمتراكم كم سيمان اليافي
429
ارزيابي بدون مرجع كيفيت تصوير
430
ارزيابي برآورد درستنمايي پارامترهاي مرتب شده توزيع نرمال با تابع زيان لينكس
431
ارزيابي برتري و كاستي¬هاي روش تحليل ديناميكي افرايشي (IDA)سنتي
432
ارزيابي برخي از علف‌كش‌ها در كنترل علف‌هاي هرز موسير
433
ارزيابي برخي پاسخ هاي فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي گلرنگ به آلودگي كادميوم در شرايط آبكشت
434
ارزيابي برخي خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك در ارقام تتراپلوئيد و ديپلوئيد پنبه
435
ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي گواوا در استان هرمزگان با استفاده از ماركر مورفولوژيكي
436
ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي محلي آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور توليد و فرآوري آبميوه و كنسانتره
437
ارزيابي برخي شاخص هاي زيستي عروس ماهي زاينده رود" Petroleuciscus esfahani" در پاسخ به تركيبات مخرب سيستم اندوكرايني در رودخانه زاينده رود
438
ارزيابي برخي شاخص‌هاي فيزيكي كيفيت خاك با استفاده از تكنيك‌هاي زمين‌آماري و منطق فازي در اراضي كشاورزي شهرستان بافت
439
ارزيابي برخي علفكشها در كنترل شيميايي علفهاي هرز گياهان زينتي، جعفري، اطلسي، ابري، شب بو و بنفشه
440
ارزيابي برخي ويژگي هاي فيزيكي ابر در جنوب ايران به كمك داده هاي ماهواره اي در دوره ي 2012-2008
441
ارزيابي برش استخوان به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
442
ارزيابي برشي تيرهاي بتن‌آرمه تقويت شده با پوشش‌هاي كامپوزيتي تحت اثر بارگذاري ضربه با سرعت پايين
443
ارزيابي برنامه آموزشي تئوري محور بر اتخاذ شده از سيستم بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوسيدگي دندان در مادران باردار شهر رشت
444
ارزيابي برنامه استراتژيك در حوزه صنعت فولاد با استفاده از تكنيك B S C (مطالعه موردي: مجتمع فولاد اسفراين)
445
ارزيابي برنامه استراتژيك در حوزه صنعت فولاد با استفاده از تكنيك BSC(مطالعه موردي: مجتمع فولاد اسفراين)
446
ارزيابي برنامه درسي كتاب هديه هاي آسمان كلاس دوم ابتدايي بر پايه رويكرد عقلاني در تربيت ديني
447
ارزيابي برنامه درسي مدارس استعدادهاي درخشان در دوره راهنمايي و فرآيند فعلي شناسايي دانش آموزان تيزهوش به منظور ارائه يك الگوي مطلوب
448
ارزيابي برنامه طرح آماده سازي شهرك رزمندگان
449
ارزيابي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس استاندارد بين المللي ايزو 10015
450
ارزيابي برنامه هاي اصلاحي و تغييرات ژنتيكي صفات توليد شير در گله هاي گاو شيري اصفهان
451
ارزيابي برنامه هاي تست نيروگاه هسته اي جهت شروع به كار
452
ارزيابي برنامه هاي توسعه تامين كننده سبز با استفاده از روش تلفيقي DEMATEL فازي و ANP (مطالعه موردي شركت آرتين طب پليمر)
453
ارزيابي برنامه هاي شهرداري اصفهان در خدمت رساني به حاشيه نشينان از ديدگاه ساكنان محله زينبيه
454
ارزيابي برنامه‌هاي جامع توسعه شهري تهران با رويكرد تعيين الزامات برنامه پايتخت
455
ارزيابي برند (Brand) در صنعت پوشاك ايران
456
ارزيابي برند شهري در راستاي ارتقاي هويت شهرهاي جديد؛ مورد پژوهي: شاهين شهر
457
ارزيابي برندسازي مشاركتي در جوامع برند در رسانه‌هاي اجتماعي براساس پارادايم محرك_ سازماندهي_ پاسخ
458
ارزيابي برون تني ضخامت ميلين با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي
459
ارزيابي برون داد علمي اعضاء هيات علمي دانشكده پزشكي و بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني مشهدازطريق اندازه گيري شاخصي هيرش
460
ارزيابي بروندادهاي پژوهشي حوزه اخلاق پزشكي با استفاده از مدل نفوذ علمي
461
ارزيابي بسته بندي به عنوان عاملي موثر در گسترش صادرات محصولات كشاورزي باغي
462
ارزيابي بصري فضاهاي مراكز آموزشي پيش دبستاني قم بر اساس الگوي امنيت محيطي
463
ارزيابي بقا، رشد و چسبندگي سلول هاي فيبروبلاست Neonatal بر روي نانوساختارهاي اسفنجي ايجاد شده از ماتريكس خارج سلولي پرده آمنيوتيك فاقد سلول براي بيماران دچارسوختگي III,II
464
ارزيابي بقاي بدون بيماري در بيماران مراحل اوليه سرطان پستان بين ساب تايپهاي مولكولار بين سالهاي 89- 1380
465
ارزيابي بقاي لاكتوباسيلوس اسيد و فيلوس و لاكتوباسيلوس رامنوسوس در بستني و بررسي اثر آنها بر خصوصيات شيميايي، فيزيكي و حسي فرآورده
466
ارزيابي بلادرنگ پايداري ولتاژ استاتيكي ريزشبكه مجزا از شبكه بر اساس جايابي بهينه PMU در آن
467
ارزيابي بلع و صوت بعد از عمل تيروئيدكتومي
468
ارزيابي بلوغ سازماني مديران دانشگاه علوم پزشكي تهران براساس . IS/IT
469
ارزيابي بلوغ سازماني مديريت پروژه شركت تاسيسات دريايي ايران طبق مدل OPM3 نگارش 8002
470
ارزيابي بلوك دهي معادن سنگ ساختماني با استفاده از خواص ژئومكانيكي توده سنگ
471
ارزيابي به روش PCLPF و ارائه يك وش جديد جهت حل مشكل dc offset در كنترل برداري مستقيم موتورهاي القايي
472
ارزيابي بهبود عملكرد لرزه اي سازه هاي بتن مسلح با ارتفاع مختلف، بهسازي شده با سامانه جداگر لرزه اي
473
ارزيابي بهبود عملكرد لرزه‌اي قاب خمشي بتني با استفاده از مواد هوشمند
474
ارزيابي بهره گيري از قابليتهاي مزيتي مشتري محور و رابطه ان با نام تجاري در صنايع بهداشتي
475
ارزيابي بهره وري انرژي در سيستم هاي تهويه مطبوع با فرآيند شبيه سازي ساختمان
476
ارزيابي بهره وري سيستم هايCAD|CAMدر صنايع خودرو سازي ايران و ارائه مدلي براي بهبود بهره وريشان
477
ارزيابي بهره وري شركت هاي اتوبوسراني كلان شهرهاي ايران
478
ارزيابي بهره وري مجتمع فسفات اسفوردي بر اساس چرخهMEPI
479
ارزيابي بهره وري مرغداري هاي تخم گذار استان اصفهان و عوامل موثر بر آن Factors Affecting Productivity of Lying Farms in Isfshsn Province
480
ارزيابي بهره وري منابع انساني در صنعت ساخت - بررسي و مقايسه روش هاي نوين اندازه گيري بهره وري پايه در چند كارگاه عمراني شهر تهران ييبيببق
481
ارزيابي بهره وري نيروي انساني در سازمان﴿مطالعه موردي:اداره بهزيستي شهرستان فردوس﴾
482
ارزيابي بهره وري نيروي انساني در كارخانه نساجي شهرستان فردوس
483
ارزيابي بهره‌وري سيستم ترابري معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از روش‌هاي كنترل آماري
484
ارزيابي بهره‌وري نيروي انساني در راه‌آهن ج.ا. ايران با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله‌ مراتبي و تحليل پوششي داده‌ها
485
ارزيابي بهسازي لرزه اي قابهاي بتن آرمه به روش اجزا محدود غير خطي
486
ارزيابي بهسازي لرزه اي قابهاي خمشي بتن مسلح با اتصالات تقويت شده توسط پوشش هاي پليمريFRP
487
ارزيابي بوي منسوجات با رايحه هاي مختلف
488
ارزيابي بيابان زايي در شرق اصفهان با استفاده از مدل مدالوس و منطق فازي
489
ارزيابي بيابانزايي در شرق اصفهان با استفاده از مدل مدالوس
490
ارزيابي بيان miR-376a و بررسي هدف‌هاي پيش بيني شده‌ي آن در سلول‌هاي SH-SY5Y
491
ارزيابي بيان ژن ... باكتري اكسيد كننده آهن و گوگرد به روش ...
492
ارزيابي بيان ژن CCRL1 انساني در سطح سلول‎هاي كليه‎ي جنين انسان
493
ارزيابي بيروني گروه آموزشي ترميمي و مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل، و ارائه راهكارهاي بهبود كيفيت
494
ارزيابي بيلان آب زيرزميني با استفاده از مدل مفهومي و رياضي براي بررسي امكان تغذيه مصنوعي در آبخوان دشت كنگاور
495
ارزيابي بيواقليمي آسايش حرارتي انسان در شهر يزد با استفاده از چندين شاخص حرارتي - بيواقليمي
496
ارزيابي بيوفيزيكي سواحل استان هرمزگان براي مكان يابي پرورش ماهي در قفس
497
ارزيابي پارامتر ها، كيفيت كروماتين و ميزان آپوپتوز اسپرم در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع دو
498
ارزيابي پارامترهاي تاثيرگذار بر واحد كاهش گرانروي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
499
ارزيابي پارامترهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد لجامگير با تاكيد بر پديده كارست
500
ارزيابي پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد شهيد واقع در جنوب سميرم
501
ارزيابي پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ ساختگاه سد چم شير
502
ارزيابي پارامترهاي ژئومكانيكي ساختگاهسد خراسان 2 ﴿ جنوب باختري لردگان﴾
503
ارزيابي پارامترهاي طراحي شمع با استفاده از آزمايش و تحليلهاي ديناميكي
504
ارزيابي پارامترهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل جديد ﴿NGN﴾
505
ارزيابي پارامترهاي لرزه اي سازه هاي مهاربندي برون محور فولادي
506
ارزيابي پارامترهاي لرزه‌اي سيستم لرزه‌بر خمشي ويژه بتني به كمك روش تحليل ديناميكي افزايشي و پوش‌آور
507
ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر طيف طراحي حوزه نزديك
508
ارزيابي پارامترهاي مقاومت برشي خاك¬ها در محدوده¬اي از سواحل مركزي خزر با استفاده از نتايج CPTu
509
ارزيابي پارامترهاي مقاومت برضي زباله هاي با سن بالا با استفاده از دستگاه برش مستقيم بسرگ مقياس ذبلبلقبل
510
ارزيابي پارامترهاي مقاومتي خاك رسي مسلح شده با الياف پلي پروپيلن و تثبيت شده با پليمر
511
ارزيابي پارامترهاي موثر بر پوشش دهي پودر پلي اتيلن، با مواد افزودني، در راكتور بستر سيال
512
ارزيابي پارامترهاي موثر بر دوام فرش هاي دستباف پشمي با استفاده از مدل هاي رگرسيوني آماري
513
ارزيابي پارامترهاي موثر بر ظرفيت باربري خاك‌هاي مسلح به وسيله‌ي ژئوسل در زير پي‌هاي دايره‌اي
514
ارزيابي پارامترهاي موثر بر موفقيت دانشپذيران با استفاده از رگرسيون لجستيك
515
ارزيابي پارامترهاي موثر در حذف آلاينده نيترات با استفاده از فرآيند تركيبي انعقاد الكتريكي / جذب در آب زيرزميني
516
ارزيابي پارامترهاي موثر در سنتز نانوذرات سراميكي به روش پاشش حرارتي شعله
517
ارزيابي پارامترهاي موثر در طراحي و عملكرد مطلوب توربوفن ها
518
ارزيابي پارامترهاي موثر در عملكرد اندودهاي نفوذي امولسيوني و بهينه‌سازي آن‌ها
519
ارزيابي پارامترهاي نوع الگوي ترافيكي و پهناي باند جهت كاهش توان مصرفي پوياي شبكه هاي بر روي تراشه
520
ارزيابي پارامتري تشخيص جنسيت افراد با استفاده ازالگوريتم تصاوير اكتسابي از چهره افراد
521
ارزيابي پاسخ ايمني غير فعال پروتئين هاي نوتركيب PilQ و فلاژلين تيپ B سودوموناس آئروژينوزا در مدل موشي عفونت زخم سوختگي
522
ارزيابي پاسخ به كالوس زايي ژنوتيپ هاي ايراني واروپايي جو ازطريق كشت جنين
523
ارزيابي پاسخ بيوشيميايي و مطالعه بيان ژن هاي PGIP و كيتيناز كلاس 3 گياه خيار در پاسخ به كاتوژن قارچيRhizoctonia solani
524
ارزيابي پاسخ بيوشيميايي و مطالعه بيان ژن هاي PGIP و كيتيناز كلاس3 گياه خيار در پاسخ به گاتوژن قارچي Rhizoctonia solani
525
ارزيابي پاسخ دو گونه ارزن زراعي به تنش شوري و كمبود نيتروژن در شرايط افزايش دي اكسيد كربن
526
ارزيابي پاسخ ديناميكي تونل‌هاي مترو تحت‌اثر انفجار سطحي به روش شبيه سازي عددي، مطالعه موردي
527
ارزيابي پاسخ ديناميكي قاب خمشي خرپايي با ميراگر اصطكاكي در مقايسه با حالت بدون ميراگر
528
ارزيابي پاسخ ژنوتيپ هاي جو به تنش شوري در سطوح مختلف نيتروژن
529
ارزيابي پاسخ لرزه اي پل تحت زلزله حوزه نزديك با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
530
ارزيابي پاسخ لرزه اي سازه هاي فلزي بلند با نامنظمي در ارتفاع به كمك تحليل بار افزون مودال
531
ارزيابي پاسخ‌هاي رشد و فيزيولوژيك دانهال‌هاي دو پايه پسته به غلظت روي در خاك تحت تنش خشكي
532
ارزيابي پاسخگويي سيستم سلامت از ديدگاه مشتريان بيروني در شهرستان مراغه
533
ارزيابي پايائي توليد و انتقال برق منطقه اي تهران با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو
534
ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته ي صنايع دستي دانشگاه هنر براساس آيين نامه ها ي مصوب دانشگاه؛ مورد پژوهي: پايان نامه هاي داوري شده از مهرماه 1391 تا مهرماه 1396
535
ارزيابي پاياني ورواني فهرست علائم ضربه رواني (TSCC - A ) در گروه كودكان آزارديده ( فراري ) ومقايسه با كودكان آزارنديده ( عادي )
536
ارزيابي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه ها LCADL
537
ارزيابي پايدار سازي شيروانيهاي رسي توسط ستونهاي سنگي
538
ارزيابي پايداري اجتماعي انبوه سازي در ايران. مطالعه موردي: پروژه مسكن مهر
539
ارزيابي پايداري اجتماعي در محلات شهري با استفاده از روش AHP و ويكور: مقايسه تطبيقي سكونتگاه هاي غير رسمي مورد هدف توانمند سازي و مسكن مهر (نمونه موردي: محله زينبيه اصفهان و مسكن مهر فولاد شهر)
540
ارزيابي پايداري اجتماعي محله با تاكيد بر مفهوم سرمايه اجتماعي ﴿مورد مطالعه : محله نظام آباد تهران﴾
541
ارزيابي پايداري بوم نظام هاي توليد گندم ديم )مطالعه موردي منطقه دره صيدي استان لرستان(
542
ارزيابي پايداري پرتال ورودي تونل كيلومتر 74 مسير راه آهن چابهار - فهرج
543
ارزيابي پايداري پهنه هاي ناكارآمد شهر مراغه
544
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 59 مسير راهن قزوين - رشت با استفاده از نرم افزار SWEDG
545
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 61 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استرپونت و ضرايب ژئومكانيكي
546
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 72 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
547
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 75 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
548
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومترها مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريو نت و ضرايب ژئومكانيكي
549
ارزيابي پايداري ترموديناميكي مورفولوژي هاي مختلف كوپليمر بلوكي استايرن و بوتاد اي ان
550
ارزيابي پايداري توسعه شهري در مناطق ٧ و ٢٢ تهران
551
ارزيابي پايداري جناح راست مخزن سد سمازبن
552
ارزيابي پايداري در شهرهاي مرزي (مورد مطالعه: شهرهاي مرزي استان كردستان)
553
ارزيابي پايداري روش MPS در مدلسازي هيدروديناميك جريان ناشي از موج
554
ارزيابي پايداري زاويه هاي روتور در سيستمهاي چند ماشينه
555
ارزيابي پايداري زنجيره تامين با روش تحليل شبكه اي عدم قطعيت - مطالعه موردي در صنعت خودرو
556
ارزيابي پايداري ژنراتور سنكرون به كمك معيار سطح معادل و حل معادله سوئيچنيگ به كمك انيميشن
557
ارزيابي پايداري ژنوتيپ هاي نخود(Cicer arietinum) با روش هاي ژارامتري و ناپارامتري
558
ارزيابي پايداري ساختار فضايي شهر(مطالعه موردي شهر ساري)
559
ارزيابي پايداري ساختمان خاك به روش منحني مشخصه رطوبتي پر انرژي (HEMC) و پهنه بندي آن در خاك هاي سطحي استان اصفهان
560
ارزيابي پايداري سامانه هاي توليد گندم و ذرت بر پايه مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي( مطالعه موردي روستاهاي منطقه سنجابي استان كرمانشاه)
561
ارزيابي پايداري سكونت گاه هاي روستايي Ý مطالعه موردي :استان آذربايجان غربي ، شهرستان تكاب
562
ارزيابي پايداري شبكه هاي آبرساني شهري در شرايط عدم قطعيت با استفاده از منطق فازي
563
ارزيابي پايداري شهر از ديدگاه متابوليسم شهري مورد پژوهي : منطقه 20 شهر تهران
564
ارزيابي پايداري شهري بر اساس رويكرد اكولوژي سيماي سرزمين (مطالعه موردي : شهر يزد)
565
ارزيابي پايداري شهري برمبناي شاخص هاي پايداري بخش انرژي در كلان شهر تهران
566
ارزيابي پايداري شيب ترانشه بعد دو سنگ آهك منطقه بي بي شهربانو با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
567
ارزيابي پايداري شيب ترانشه خروجي تونل كيلومتر 187 مسير راه آهن صفحه - كرمانشاه بر مبناي سيستم رده بندي MRMR و روش هوك و براون
568
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در بلوك II معدن چغارت
569
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در جاده چالوس - كرج
570
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن چغارت
571
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن طلاي چاه خاتون
572
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن طلاي سنجده
573
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي معدن لاتريت - بوكسبت جنوب تهران
574
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي پيت نيروگاه سر چم شير و پيشنهاد سيستم نگهداري آن
575
ارزيابي پايداري شيب هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در محل تكيه گاه سمت راست سد ارداك مشهد
576
ارزيابي پايداري شيب هاي طبيعي در زلزله ( مطالعه موردي)
577
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 44 مسير راه آهن قزوين - رشت
578
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 29 مسير راه آهن قم - اصفهان
579
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 30 راه آهن سمنگان - كرمانشاه
580
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در مسير دورود - قارون ناحيه لرستان
581
ارزيابي پايداري شيرواني ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل شماره 1 مسير راه آهن عسلئويه-بوشهر-شيراز روشهاي تحليلي و عددي
582
ارزيابي پايداري شيرواني ترانشه ورودي و خروجي تونل شماره 2 مسير راه آهن چابهار- فهرج به روش هاي تحليلي و عددي
583
ارزيابي پايداري شيرواني كيلومتر 48 مسير راه آهن قزوين-رشت به روش تحليلي
584
ارزيابي پايداري عملكرد مديريت شهري در ايران ( مطالعه موردي شهرداري تهران )
585
ارزيابي پايداري عملكرد نظام حمكراني آب در حوضه زاينده رود
586
ارزيابي پايداري قوسهاي كم‏ عمق ساخته شده با استفاده از تكنولوژي چاپ سه بعدي
587
ارزيابي پايداري كاربري اراضي شهري دربافت قديم شهري (مورد مطالعه محدوده بازار تهران)
588
ارزيابي پايداري كاربري اراضي شهري دربافت قديم شهري : مورد مطالعه محدوده بازار تهران
589
ارزيابي پايداري كشاورزي در مزارع گندم كاران آبي شهرستان سرپل ذهاب بر اساس الگوي DSR
590
ارزيابي پايداري لرزه‌اي ديوارهاي حائل مركب
591
ارزيابي پايداري و خواص انتقالي غشاي تبادل آنيون بر پايه ي پلي سولفون به عنوان پيل سوختي قليايي جامد
592
ارزيابي پايداري ولتاژ به كمك منحني P-V و پياده سازي آن درشبيه ساز بلادرنگ
593
ارزيابي پايداري ولتاژ در ريزشبكه‌ها
594
ارزيابي پايداري ولتاژ در سيستم قدرت و ارائه راهكاري براي بهبود آن
595
ارزيابي پايش سلامت سازه ها با استفاده از توابع پاسخ فركانسي و موجك
596
ارزيابي پايگاه هاي اينترنتي بانك هاي كشور
597
ارزيابي پتانسيل آب‌هاي مازاد در شهر ساري با تأكيد بر بهسازي و نوسازي منطقه جديد شهري و بافت فرسوده
598
ارزيابي پتانسيل آب‌هاي مازاد در شهر ساريبا تأكيد بر بهسازي و نوسازي منطقه جديد شهري و بافتفرسوده
599
ارزيابي پتانسيل آسيب پذيري آلودگي آب هاي زيرزميني به روش SINTACS و DRASTIC با استفاده از GIS و تحليل حساسيت پارامترهاي كاربردي آن(مطالعه موردي دشت رخ)
600
ارزيابي پتانسيل آللوپاتي ﴿دگرآسيبي﴾ برخي از ژنوتيپ هاي گلرنگ زراعي
601
ارزيابي پتانسيل آلوده كنندگي لندفيل اصفهان بر منابع آب زيرزميني
602
ارزيابي پتانسيل انرژي باد جهت انتخاب اقتصادي توربين مناسب نيروگاه بادي با استفاده از توزيع ويبول (مطالعه موردي)
603
ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان فارس
604
ارزيابي پتانسيل انفجار سنگ با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
605
ارزيابي پتانسيل تجاري سازي طرح هاي تحقيق و توسعه با استفاده از سيستم خبره فازي مطالعه موردي: صنعت داروسازي
606
ارزيابي پتانسيل حذف فلزات سنگين از پسابهاي معدني با استفاده از نانو ذرات مگهميتي
607
ارزيابي پتانسيل رشد شعب بانك با استفاده از تحليل پوششي داده ها
608
ارزيابي پتانسيل روانگرايي با استفاده از روش طبقه بندي فازي
609
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از آزمايش CPT و Vs و دسته بندي داده هاي ناقص با استفاده از طبقه بندي ميانگين مركزي فازي( FCM)
610
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از آزمايش SPT و دسته بندي داده هاي ناقص با استفاده از طبقه بندي ميانگين مركزي فازي(FCM)
611
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك ماسه اي لاي دار با استفاده از نمونه گيري به روش انجماد و نتايج CPT
612
ارزيابي پتانسيل روانگرايي در خاكها با استفاده ازروش نرو- فازي
613
ارزيابي پتانسيل روانگرايي و خصوصيات ديناميكي آبرفتهاي اشباع به كمك نتايج آزمون پيزوكن لرزه اي ﴿SCPTu﴾
614
ارزيابي پتانسيل زمين‌لغزش در اثر روانگرايي شيب‌ها (مطالعه‌ي موردي)
615
ارزيابي پتانسيل ژنتيكي 8 جامعه آزاد گرده افشان ذرت به روش تلاقي هاي دايآلل
616
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلو ط هاي آسفالتي با استخوانبندي سنگدانه اي با افزودني هاي پليمري و غير پليمري
617
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي با افزودني هاي پليمري
618
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلوط هاي آسفالتي متخلخل با چسبنده هاي پليمري
619
ارزيابي پتانسيل عملكرد ارقام قديم و جديد يولاف و نقش برنامه هاي بهنژادي در افزايش عملكرد
620
ارزيابي پتانسيل فرسايش پذيري هسته سدهاي خاكي/سنگريزه‌اي در دره‌هاي تنگ با استفاده از تحليل عددي سه‌بعدي
621
ارزيابي پتانسيل كاهش حساسيت زايي پروتئين بتالاكتوگلوبولين شير گاو با استفاده از باكتري هاي لاكتيك اسيد محصولات لبني ايران
622
ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي توده سنگ در تونل انتقال آب كرمان
623
ارزيابي پتانسيل معدني محدوده 1:250000 انار با تلفيق داده ها ژئوفيزيك هوايي و دور سنجي
624
ارزيابي پتانسيل معدني محدوده ي سيلوارسنگستان همدان با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
625
ارزيابي پتانسيل منابع آبهاي زيرزميني استان چهارمحال و بختياري با استفاده از منطق فازي و مدل تركيب خطي در محيط GIS
626
ارزيابي پتانسيل نفتي در ناحيه اردستان - زواره بوسيه روشهاي ژئوفيزيكي
627
ارزيابي پتانسيل ها و ظرفيت هاي اكوتوريسم روستاي وانشان براساس مدل swot
628
ارزيابي پتانسيل هاي اكوتوريسمي شهرستان ايذه
629
ارزيابي پتانسيل هاي فرسايشي منطقه دستگن با استفاده از GIS و RS
630
ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري طبيعي مناطق حفاظت شده استان اصفهان و مكان يابي محلهاي مناسب تفرج در يكي از مناطق
631
ارزيابي پتانسيل هيدروكربن زايي سازند سرچشمه (كرتاسه پيشين) در حوضه كپه داغ با استفاده از روشهاي ژئوشيميايي و پتروگرافي آلي
632
ارزيابي پتانسيل هيدروكربورزايي سازند هاي دالان و كنگان در ميدان عسلويه شرقي و ميادين مجاور
633
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه تاريخي باغ شاه بر اساس مدل پرپرا
634
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه گردشگري شبه جزيره ميانكاله با استفاده از مدل پر الونگ
635
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه گردشگري عباس آباد با استفاده از مدل پرالونگ
636
ارزيابي پتانسيل و شناسايي راهكارهاي بهبود حمل‌و‌نقل تركيبي كالا بين ريلي و جاده‌اي به كمك مدل انتخاب طريقه
637
ارزيابي پتانسيل وقوع روانگرايي با استفاده از روش فازي-عصبي و پياده سازي در نرم افزار
638
ارزيابي پتانسيل وقوع روانگرايي بوسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي
639
ارزيابي پتروفيزيكي تعدادي از چاه هاي ميدان گازي خانگيران
640
ارزيابي پتروفيزيكي سازند كنگان دريكي از ميادين جنوب ايران با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ
641
ارزيابي پتروفيزيكي مخازن كنگان و دالان در ميدان گازي تابناك
642
ارزيابي پتروفيزيكي و شناسايي شكستگي‌هاي يكي از چاه‌هاي جنوب غرب ايران با استفاده ازمجموعه‌ي نمودارهاي الكتريكي، هسته اي و تصويرگر سازند
643
ارزيابي پتروفيزيكي و محاسبه نفوذپذيري از تكنيك شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي از سازند فهليان در ميدان درود- خارك
644
ارزيابي پتروفيزيكي يكي از مخازن نفتي جنوب ايران با استفاده از نگارهاي سنتي و نگار تشديد مغناطيسي هسته با هدف تخمين تخلخل و تراوايي و مقايسه با اطلاعات مغزه
645
ارزيابي پترولوژي توده ي نفوذي در روستاي ملاطالب شمال اليگودرز زون سنندج- سيرجان
646
ارزيابي پخش بار بهينه به كمك نرم افزارهاي MATPOWER, ETAP, PASHA و مقايسه قابليتهاي آنها
647
ارزيابي پديده توالي لرزه اي بر قاب هاي مهاربندي داراي سيستم strongback
648
ارزيابي پديده تورم و آثار درازمدت آن بر دوام نانوكامپوزيت پلي استر غيراشباع
649
ارزيابي پديده روانگرايي ماسه هاي كربناته غير سيمانه با استفاده از آزمايش هاي تناوبي – مطالعه موردي
650
ارزيابي پراكنش فضايي - مكاني خدمات بهداشتي - درماني ﴿بيمارستان ها﴾ بر اساس فرآيند تحليل شبكه فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي : شهر يزد
651
ارزيابي پراكنش و توزيع فضايي پاركها و فضاي سبز شهري با استفاده از GIS ﴿نمونه موردي : شهر اروميه﴾
652
ارزيابي پردازه بوم شناختي و ژنتيكي هوبره در منطقه حفاظت شده دق پترگان و پناهگاه حيات‌وحش نايبندان، استان خراسان جنوبي
653
ارزيابي پرليت جهت حذف رنگ هاي نساجي از محلول هاي آبي
654
ارزيابي پروتكل هاي آب درماني موجود براي كمر درد، آرتروز زانو و چاقي و معرفي مناسب ترين آنها بر اساس استاندارد هاي تاييد شده
655
ارزيابي پروتكل هاي لايه انتقال در شبكه هاي بي سيم و ارائه يك پروتكل بهبود يافته
656
ارزيابي پروتكل هاي مسيريابي پويا در شبكه هاي حسگر بي سيم
657
ارزيابي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم از جهت مصرف توان
658
ارزيابي پروژه آبياري سد درودزن
659
ارزيابي پروژه ساخت سيستم فاضلاب تهران از ديدگاه مديريت
660
ارزيابي پروژه طراحي شهري بافت قديم يزد (محور لب خندق)از نظر بهبود كالبدي بافت قديم يزد
661
ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي صنعت برق بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره
662
ارزيابي پروژه هاي شهر سالم تهران (كوي سيزده آبان)
663
ارزيابي پروژه‌هاي انتقال بين المللي فناوري – مطالعه موردي خودروي پارس تندر
664
ارزيابي پروژه‌هاي معدني تحت شرايط عدم قطعيت هزينه‌هاي عملياتي
665
ارزيابي پروفايل توليدي چاه با استفاده از نمودارگيري توليد
666
ارزيابي پروفايل هاي خوني مدل موشي نشانگان متابوليك :يك رويكرد فيزيولوژيك
667
ارزيابي پرونده هاي پروستاتكتومي از نظر كامل بودن در بخش اورلوژي بيمارستان رازي شهر رشت در سال 81- 1379
668
ارزيابي پريود بنيادي وشاخص آسيب پذيري تعدادي از پل هاي شهر مشهد بااستفاده از مايكروترمور
669
ارزيابي پلاسماي الكتروليتي براي ايجاد و دوپ پوشش گرافني
670
ارزيابي پلاك هاي مالتيپل اسكلروزيس در MRI با پروتكل Diffusion Weighted imaging (DWI) در مقايسه با پروتكل Fluid attenuation inversion recovery (flair )
671
ارزيابي پلاك هاي مالتيپل اسكلروزيس در MRI با پروتكل Diffusion Weighted imaging (DWI) در مقايسه با پروتكل Fluid attenuation inversion recovery (flair )
672
ارزيابي پهنه اطراف ايستگاه هاي راه آهن درون شهري بر اساس رويكرد TOD
673
ارزيابي پهنه اطراف ايستگاه هاي شبكه ريلي برون شهري بر اساس رويكرد TOD
674
ارزيابي پهنه بندي فضاي سبز شهري و ارائه ي الگوي متناسب با نياز شهروندان با تاكيد بر( كودكان، سالمندان و معلولان نمونه موردي: منطقه 4اهواز، گلستان)
675
ارزيابي پوشش هاي محافظ بتن سازه هاي ساحلي خليج فارس
676
ارزيابي پوشش‌هاي خوراكي صمغ عربي و موم عسل بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگي رقم گلدي
677
ارزيابي پويائي تغذيه اي و تعيين سطح تغذيه اي گونه سپر ماهي پروانه اي در آبهاي پيرامون جزيره هرمز
678
ارزيابي پوياي ريسك پروژه با استفاده از شبكه بيزي مبتني بر يادگيري
679
ارزيابي پوياي قابليت اطمينان منابع در محيط گريد
680
ارزيابي پويايي هاي كوتاه مدت و بلند مدت قيمت سكه طلا با استفاده از الگو دو عاملي قيمت گذاري قراردادهاي آتي
681
ارزيابي پياده سازي ERP شركت ذوب آهن اصفهان بر اساس عوامل كليدي موفقيت
682
ارزيابي پياده سازي سيستم هوش تجاري در سازمانهاي دولتي (مورد كاوي: شهرداري ساري)
683
ارزيابي پياده‌راه سازي محور چهارباغ عباسي اصفهان
684
ارزيابي پيامد افزايش غلظت كربن دي اكسيد و دماي هوا بر تخصيص ماده خشك و نيتروژن در گياه گندم
685
ارزيابي پيامد حوادث فرآيندي ) انفجار، آتش سوزي و نشت مواد سمي ( در واحد انتخابي پتروشيمي فجر با استفاده از نرم افزار فست
686
ارزيابي پيامد دو تكنيك برشهاي متعدد دورا و استفاده از دورال پچ در بيماران مبتلا به هماتوم ساب دورال حاد(مركز تحقيقات تروماي گيلان ، رشت 1386-1381)
687
ارزيابي پيامد سه روش درماني متوتروكسات (MTX) هفتگي، رژيم هشت روزه تركيب MTX و فولينيك اسيد (MTX-CF) و اكتينومايسينD (ACTD) هر دو هفته يك بار در درمان ارزيابي پيامد سه روش درماني متوتروكسات (MTX) هفتگي، رژيم هشت روزه تركيب MTX و فولينيك اسيد (MTX-CF) و اكتينومايسينD (ACTD) هر دو هفته يك بار در درمان فرم كم خطر تومور تروفوبلاستيك حاملگي (LRGTN
688
ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم بر يك حوضه آبريز با استفاده از مدل ريزمقياس كننده SDSM
689
ارزيابي پيامدهاي كوتاه مدت آتش سوزي بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيشمايي خاك مراتع در منطقه فريدن
690
ارزيابي پيش سازها و تركيبات رنگي در طي فرآيند شربت چغندر قند در سيستم هاي مدل با استفاده از كروماتوگرافي ژل تراوايي
691
ارزيابي پيش نيازهاي لازم جهت پياده سازي كارت امتيازي متوازن﴿BSC)﴿مورد مطالعه:ستاد مركزي بانك انصار﴾
692
ارزيابي پيش‌آيندهاي خريد ناگهاني در شبكه اجتماعي اينستاگرام مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني
693
ارزيابي پيشرفت علمي مطالعات اقتصاد اسلامي ايران در دوره 94- 1380
694
ارزيابي پيشرفت مطالعات اقتصاد كلان ايران در دوره 86-1379: يك رويكرد روش شناختي
695
ارزيابي پيشرفت و ترقي تجارت اجتماعي در بازارهاي نوظهور، مورد مطالعاتي كاربران ايراني فيسبوك و اينستاگرام
696
ارزيابي پيمانكاران جزء (دست دوم﴾ EPC در شركتهاي پيمانكار عمومي فولاد
697
ارزيابي پيوستگي نشانگرهاي مولكولي EST-SSR در بزرك (.Linum usitatissimum L)
698
ارزيابي پيوندي آدرنالين و مشتق سنتزي آدرنالين بر پايه ي آراچيدونيل با نانو ذرات بتاكازئين: يك مطالعه ي كمومتري و مدل سازي مولكولي
699
ارزيابي تأثير آميخته بازاريابي اجتماعي بر كاهش تمايل به جراحي‌هاي زيبايي غيرضروري با استفاده از تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده (مورد مطالعه: كلينيك‌هاي خصوصي منتخب شهر همدان)
700
ارزيابي تأثير آميخته ترفيع بر قصد خريد داروهاي گياهي با توجه به نقش دو متغير آگاهي از برند و كيفيت درك‌شده (مورد مطالعه: مصرف‌كنندگان محصولات شركت داروسازي سينافرآور)
701
ارزيابي تأثير ابعاد سكوت سازماني بر ارتباطات يكپارچه بازاريابي در ايجاد ارزش ويژه برند
702
ارزيابي تأثير ارتباط بر اعتماد بين گره هاي شبكه حسگر بي سيم
703
ارزيابي تأثير استفاده از منطق فازي در بهينه سازي چندهدفه در صنعت ساخت
704
ارزيابي تأثير افزودن بور بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ بين فلزي Ti-48AI-2Cr-2Nb
705
ارزيابي تأثير افزودن تيتانيوم بر تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد دوفازي فوق ريزدانه/نانو ساختار شده به‌ وسيله عمليات ترمومكانيكي
706
ارزيابي تأثير افزودن خرده لاستيك هاي فرسوده در پايداري شيرواني ها توسط مدل فيزيكي آزمايشگاهي تحت بارگذاري استاتيكي
707
ارزيابي تأثير افزودن نيتروژن بر ريزساختار و خواص مكانيكي دما بالاي آلياژ آلومينايد تيتانيم Ti-48Al-2Cr-2Nb (at.%)
708
ارزيابي تآثير اقتصادي - اجتماعي پروژه هاي آبياري تحت فشار در استان يزد
709
ارزيابي تأثير ايزو14001، قابليت تكنولوژي و بين المللي سازي بر عملكرد شركت پتروشيمي اصفهان با توجه به نقش ميانجي نوآوري سازگار با محيط زيست
710
ارزيابي تأثير بازاريابي دروني بر تعهد سازماني و رضايت شغلي و رابطه آن با كيفيت خدمات )مطالعة موردي: بيمارستان دكتر شريعتي اصفهان(
711
ارزيابي تأثير بانكداري الكترونيك بر وفاداري با توجه به نقش ارزش درك شده، رضايت و اعتماد مشتري (مورد مطالعه شعب بانك ملت جنوب شهر اصفهان)
712
ارزيابي تأثير به كارگيري فناوري اينترنتي از اشيا بر بهبود مديريت موجودي (مطالعه موردي فروشگاه هاي زنجيره اي مازندران)
713
ارزيابي تأثير بي مسئوليتي اجتماعي سازمان بر نفرت از برند و پيامدهاي رفتاري آن
714
ارزيابي تأثير پارامترهاي فرآيند شكل دهي بر دانسيته و ريزساختار نانو كامپوزيت هسته – پوسته ي آلومينا/ آلوميناي آمورف
715
ارزيابي تأثير پرورش گل محمدي در توسعه اقتصاد روستائي ﴿نمونه موردي: لاله زار كرمان﴾
716
ارزيابي تأثير پروژه‌هاي آبخيزداري بر منابع آب زيرزميني در مناطق خشك (مطالعه موردي حوزه آبخيز ندوشن يزد)
717
ارزيابي تأثير پزشكي از راه دور بر اقتصاد سلامت و نظام ارائه خدمات بهداشتيدرماني در استان هرمزگان
718
ارزيابي تأثير پوشش گياهي، كاربري اراضي و عمليات بيولوژيك بر ميزان فرسايش خاك در حوضه‌ي آبخيز قرغن گلپايگان
719
ارزيابي تأثير تجربه مشتري، كيفيت ادراك شده و ارزش ادراك شده بر شهرت برند (مورد مطالعه: مشتريان مجموعه اصفهان سيتي سنتر سپاهان شهر)
720
ارزﻳﺎﺑﻲ تأﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
721
ارزيابي تأثير تركيب و توزيع لكه هاي سبز شهري بر ويژگي هاي جزاير حرارتي شهر با استفاده از سنجش از دور (مطالعه ي موردي: شيراز)
722
ارزيابي تأثير تصوير و تجربه برند بر وفاداري نگرشي و رفتاري برند به واسطه نقش ميانجي اعتماد برند و رابطه با برند
723
ارزيابي تأثير تغيير ساختار سني جمعيت بر پس انداز ملي در ايران
724
ارزيابي تأثير توسعه‌ي كالبدي شهر بر ژئومورفولوژي سيستم‌هاي رودخانه‌اي (مطالعه موردي: حوضه‌‌هاي آبريز دربند و اوين-دركه تهران)
725
ارزيابي تأثير ثبات مالي دولت بر نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب منا
726
ارزيابي تأثير جنسيت و مقطع تحصيلي بر ساختار مدل تفكيك سفر تحصيلي
727
ارزيابي تأثير حزب دولت حاكم بر بازدهي بورس اوراق بهادار تهران
728
ارزيابي تأثير حمل و نقل بار درون‌شهري بر شاخص هاي حمل و نقل پايدار (مطالعه موردي: شهر اهواز)
729
ارزيابي تأثير خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيك بر منابع آب زيرزميني(دشت فسا)
730
ارزيابي تأثير خصوصيات زمين شناسي مهندسي توفل بلند زاگرس ﴿قطعه يك-الف﴾ بر روي نرخ پيشروي دستگاه TBM
731
ارزيابي تأثير درصد الياف بر سرعت موج برشي Vs و مدول برشي Gmax زباله جامد شهري
732
ارزيابي تأثير ذخيره‌سازهاي انرژي الكتريكي بر سياست جداسازي مجازي مالي دارايي‌هاي توليد در بازار برق
733
ارزيابي تأثير رهبري پدرسالارانه بر فرسودگي شغل:نقش ميانجي تاب‌آوري (موردمطالعه: دبيران منطقه مباركه)
734
ارزيابي تأثير روش استفاده مجدد كسري از فركانس در كارايي شبكه هاي فمتوسل
735
ارزيابي تأثير روشهاي ارتقا شايستگي بر روي بهرهوري منابع انساني در پروژههاي ساختماني
736
ارزيابي تأثير ريسك هاي سياسي و بازرگاني بر صادرات غيرنفتي ايران به عمده ترين كشورهاي هدف صادرات(با تأكيد بر يارانه بيمه اعتبار صادراتي)
737
ارزيابي تأثير ساختار سبز شهري بر كيفيات طراحي شهري در دو الگوي شهري سنتي و جديد (نمونه موردي: شهرضا-اصفهان)
738
ارزيابي تأثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني با متغير ميانجي چابكي كاركنان (مورد مطالعه سازمان تأمين اجتماعي اصفهان)
739
ارزيابي تأثير سرمايه فكري بر تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه و بهره وري در كاركنان بنگاه هاي كوچك و زود بازده شهر خرم آباد
740
ارزيابي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده
741
ارزيابي تأثير سطح بلوغ مديريت دانش بر روي قابليت چابكي سازمان با متغير ميانجي چابكي نيروي انساني (مورد مطالعه: صنعت كاشي و سراميك)
742
ارزيابي تأثير سياست هاي ارزي بر تورم : مطالعه موردي ايران دوره
743
ارزيابي تأثير شبكه هاي تلويزيوني ماهواره بر استراتژي هاي نفوذ نوجوانان در تصميم گيري خريد خانواده (مورد مطالعه: دانش آموزان منتخب دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر اصفهان)
744
ارزيابي تأثير شرايط تكيه‌گاه بر رفتار ديناميكي خط‌‌‌‌آهن بالاستي
745
ارزيابي تأثير شرايط مختلف اقليمي بر تصادفات و ايمني حمل‌ونقل درراه‌هاي دوخطه با استفاده از مدل خطي تعميم‌يافته (GLM)
746
ارزيابي تأثير شيوه هاي تأمين حقوق مالكانه در رضايتمندي مالكين (مطالعه موردي : مناطق 7 و8 شهرداري اصفهان)
747
ارزيابي تأثير عصاره ميوه هاي انار، ليموترش و شلغم بر كيفيت پس از برداشت ميوه برش خورده كيوي
748
ارزيابي تأثير عمليات تاغ‌كاري بر احياء اراضي بياباني (مطالعه موردي: ميبد)
749
ارزيابي تأثير عناصر آميخته بازاريابي بر قصد خريد از طريق آگاهي برند مورد مطالعه: محصولات نان صنعتي در شهر اصفهان به سفارش شركت آزاد توشه سپاهان
750
ارزيابي تأثير عوامل فردي بر نگرش مصرف كننده نسبت به تبليغات موبايلي از طريق ارزشمندي تبليغات (مورد مطالعه: كاربران گوشي هوشمند در بين دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان)
751
ارزيابي تأثير عيوب اوليه و خوردگي بر استحكام نهايي شاهتير بدنه كشتي ها
752
ارزيابي تأثير قابليت مقايسه حسابداري و سطح افشاي داوطلبانه بر مديريت سود تعهدي و واقعي
753
ارزيابي تأثير قيمت سوخت بر تفكيك ترافيك و تجهيز ناوگان حم ل ونقل عمومي درو ن شهر ي ققبقف
754
ارزيابي تأثير قيمت سوخت بر تفكيك ترافيك و تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري
755
ارزيابي تأثير كاني‌شناسي در ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي و انحلال‌پذيري مصالح ژيپسي سازند گچساران
756
ارزيابي تأثير كمبود فسفر بر مسير سيگنالينگ Quorum sensing در همزيستي گياه Medicago truncatula Gaertn. با باكتري Sinorhizobium meliloti
757
ارزيابي تأثير كيفيت آموزش بر چابكي سازمان مطالعه موردي: شركت پالايش نفت اصفهان
758
ارزيابي تأثير كيفيت خدمات سنتي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان (مطالعه موردي: مشتريان شعب بانك ملت شهر اصفهان)
759
ارزيابي تأثير كيفيت سيستم يادگيري الكترونيكي بر تمايل به استمرار استفاده از آن با شيوه مدل‌سازي معادلات ساختاري
760
ارزيابي تأثير متنوع‌سازي منابع درآمدي بر عملكرد بانك‌ها: مطالعه موردي بانك‌هاي ايراني
761
ارزيابي تأثير مديريت ارتباطات پروژه بر عملكرد پروژه‌هاي عمراني شهرداري اصفهان با توجه به نقش تعديل گر استراتژي‌هاي كاهش ريسك
762
ارزيابي تأثير مديريت دانش و چابكي سازماني بر بهره‌وري كاركنان
763
ارزيابي تأثير مشخصات مسلح كننده در عملكرد لرزه اي ديوارهاي مسلح به كمك مدل‌سازي فيزيكي با ميله‌هاي فولادي
764
ارزيابي تأثير مصالح پارچه گونه مورد استفاده در كنترل تركهاي رو سازي
765
ارزيابي تأثير معاينه فني خودرو بر كاهش تصادفات در تهران
766
ارزيابي تأثير ميلگردهاي طولي بر مقاومت پيچشي نهايي تيرهاي بتني
767
ارزيابي تأثير ناهمسانگردي ريزساختاري بر خواص مكانيكي دماي محيط و دما بالاي سوپرآلياژ IN718 توليد شده به روش ذوب گزينشي ليزري
768
ارزيابي تأثير نهادها بر عملكرد اقتصاد ايران
769
ارزيابي تأثير نوآوري، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و باز بودن تجاري
770
ارزيابي تأثير هوش هيجاني بر چابكي نيروي انساني با نقش ميانجي كيفيت زندگي كاري
771
ارزيابي تأثير ويژگي هاي تبليغات شبكه هاي اجتماعي بر درگيري ذهني برند
772
ارزيابي تأثير ويژگي هاي تبليغات شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كننده (مورد مطالعه: شبكه اجتماعي اينستاگرام)
773
ارزيابي تأثيرات اجتماعي پارك هاي شهري (مطالعه موردي : پارك بانوان محله آزادشهر يزد)
774
ارزيابي تأثيرات اجتماعي و زيست محيطي كوره‌هاي آجرپزي (مطالعه موردي شهر يزد)
775
ارزيابي تأثيرات احساسات سرمايه گذاران و ارزش ويژه برند بر عملكرد
776
ارزيابي تأثيرات تغيير كاربري اراضي بر سيل خيزي در منطقه حوضه آبخيز شمال شهر تهران
777
ارزيابي تأثيرات ديوارهاي ميان قابي بر تخريب پيش‌رونده در قاب¬هاي خمشي فولادي متوسط
778
ارزيابي تأثيرات روش احيا و استحكام بندي در بافت فرسوده براي دستيابي به پايداري اجتماعي با رويكرد شهر فشرده در بافت قديم مطالعه موردي: شهر ساري
779
ارزيابي تأثيرات فروش مازاد تراكم ساختماني بر توسعه شهري مطالعه موردي:منطقه 3 تهران
780
ارزيابي تأثيرات مديريت ايمني در پروژه هاي ساخت ﴿راه و ترابري﴾
781
ارزيابي تأثيرات مديريت فناوري و دانش بر نوآوري در سازمان‌هاي پروژه محور
782
ارزيابي تأثيرسرمايه‌هاي فكري بر خوداثربخشي منابع انساني در ساختارهاي آينده‌نگر(موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشكي البرز)
783
ارزيابي تاب آوري آب شهرستان يزد با توجه به تحولات توسعه فضايي، صنعتي و كشاورزي
784
ارزيابي تاب آوري اجتماعي محلات شهر اروميه دربحران هاي سياسي -اجتماعي
785
ارزيابي تاب آوري خدمات اكولوژيكي در محيط زيست شهري (مطالعه موردي شهر يزد)
786
ارزيابي تاب آوري در سطح نواحي شهري با رويكرد كاهش خطرپذيري در برابر مخاطرات طبيعي(زلزله)؛ مطالعه موردي: شهر زنجان
787
ارزيابي تاب آوري محلات شهري كلانشهر مشهد در مواجهه با سوانح طبيعي(زلزله)
788
ارزيابي تاب آوري محله اوين در برابر زلزله احتمالي تهران
789
ارزيابي تاب آوري معيشتي بهره برداران زراعي در برابر تغييرات و نوسانات اقليمي )مطالعه موردي دهستان ماهيدشت(
790
ارزيابي تاب آوري مناطق شهري مشهد در برابر آلودگي هوا
791
ارزيابي تاب‌آوري شهر در برابر زلزله، نمونه مورد مطالعه: مراكز درماني شهر رفسنجان
792
ارزيابي تاب‌آوري مناطق شهر تهران در برابر زلزله در سه دهه اخير
793
ارزيابي تابع قابليت اعتماد نانوسيستم ها و ريز مولفه ها
794
ارزيابي تاثير FSH بر القاء كلونيزايي سلولهاي اسپرماتوگوني بز در محيط آزمايشگاهي
795
ارزيابي تاثير آموزش درا فزايش كارايي وسايل حفاظت شنوايي
796
ارزيابي تاثير آموزش درا فزايش كارايي وسايل حفاظت شنوايي
797
ارزيابي تاثير احساس محق بودن روانشناختي بر تسهيم دانش: نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
798
ارزيابي تاثير احساس محق بودن روانشناختي بر طفره روي اينترنتي: نقش ميانجي عدالت سازماني ادراك شده
799
ارزيابي تاثير ارتقاي كيفيت محيطي بر احساس تعلق ساكنين بافت كهن ساري با رويكرد دستيابي به محيط مطلوب انساني)نمونه موردي :امامزاده عباس ساري)
800
ارزيابي تاثير ارزش ويژه برند بر تغييرات ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
801
ارزيابي تاثير استراتژيهاي اشتراك دانش بر بهبود مديريت ارتباط با مشتري)CRM( در سازمانهاي بيمه گر ايراني با استفاده از چارچوب )CKSM( (موردكاوي: سازمان بيمه دي-شهرتهران )
802
ارزيابي تاثير استفاده از خاك مختلط با خرده لاستيك اطراف لولههاي مدفون در كاهش اثر ارتعاشات
803
ارزيابي تاثير استفاده از ميراگرهاي ويسكوز در پاسخ ديناميكي كابلهاي پل هاي معلق
804
ارزيابي تاثير استقرار مديريت كيفيت در دستيابي به اهداف استراتژيك بانك رفاه
805
ارزيابي تاثير اسيدي كردن تجربي ادرار بر ميزان تشكيل بلورهاي اگزالات كلسيم در گربه ها
806
ارزيابي تاثير اعتماد مصرف كنندگان بر پذيرش بازاريابي ويروسي بر مبناي مدل TAM ﴿موردمطالعه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان﴾
807
ارزيابي تاثير اعتياد به شبكه هاي اجتماعي بر رفتار خريد كاربران بر اساس مدل AIDA (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني)
808
ارزيابي تاثير افزدون آلومينيوم بر رفتار سايشي و مقاومت به اكسيداسيون فولاد مقاوم به حرارت DIN 1.4837
809
ارزيابي تاثير افزودن بنتونيت بر خواص مهندسي خاك رسي در هسته سد خاكي چشمه زنه
810
ارزيابي تاثير افزودن خرده لاستيك بر خواص مكانيكي ماسه‌هاي كربناته
811
ارزيابي تاثير افزودن ذرات پلي استايرن انبساطي (EPS) روي رفتار مكانيكي ماسه
812
ارزيابي تاثير افزودن ذرات پلي استايرن انبساطي و اندازه آن ها بر رفتار ماسه كربناته بوشهر با استفاده از آزمايش سه محوري
813
ارزيابي تاثير افزودن موتد جاذب رطوبت بر ظرفيت نگهداشت آب در اراضي آبخيز اردستان
814
ارزيابي تاثير افزودن نانو لوله كربني بر خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت استرانسيم
815
ارزيابي تاثير افزودن نيتروژن بر نانو / فوق ريزدانه كردن فولاد آستنتي شبه پايدار Fe4Cr16Mn0.1C به روش ترموديناميكي بازگشت مارتنزيت
816
ارزيابي تاثير افزودن نيوبيم بر تحولات ريز ساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد دوفازي فوق ريزدانه/نانو ساختار شده به وسيله عمليات ترمومكانيكي
817
ارزيابي تاثير افزودن نيوبيم بر فوق ريز دانه/نانو ساختار كردن فولاد كم كربن از طريق فرايند ترمومكانيكي مارتنزيت
818
ارزيابي تاثير افزودن واناديم بر تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد دوفازي فوق ريزدانه/نانوساختار شده به وسيله عمليات ترمومكانيكي
819
ارزيابي تاثير افزودني‌هاي نيمه‌گرم بر خصوصيات رئولوژيكي قير لاستيكي و عملكرد خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي پودر لاستيك
820
ارزيابي تاثير امتداد قطري زلزله بر نيروهاي وارده بر اعضاء سازه ها
821
ارزيابي تاثير املاح مختلف بر روي خاك‌ها در ايجاد پوسته مقاوم در برابر فرسايش بادي و ريز‌گردها
822
ارزيابي تاثير اندازه دانه‌هاي پلي استايرن انبساطي بر پارامترهاي مقاومتي خاك با استفاده از آزمايش سه محوري و سانتريفيوژ
823
ارزيابي تاثير اندازه ريزبافتهاي كبديِ حاصل از هم كشتي سلولهاي رده كبدي، مزانشيمي و اندوتليالي در هيدروژل مشتق شده از ماتريكس خارج سلولي بافت كبد، بر عملكرد آنها
824
ارزيابي تاثير ايجاد شهرك ها و نواحي صنعتي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شرق استان گلستان)
825
ارزيابي تاثير ايجاد شهرك ها و نواحي صنعتي در توسعه روستايي (مطالعه مورديك روستاهاي شرق استان گلستان )
826
ارزيابي تاثير بازاريابي حسي بر رضايت و وفاداري مشتري با توجه به نقش ميانجي ادراك از كيفيت خدمات در محيط نمايشگاه(مطالعه موردي: شركت نمايشگاهي بين المللي استان اصفهان)
827
ارزيابي تاثير بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانك صادرات شهر تهران
828
ارزيابي تاثير برخي عوامل محيطي بر توان دگرآسيبي يونجه ، برگ گردو، سورگوم جارويي و توتون در كنترل علف هاي هرز غالب مزرعه گوجه فرنگي
829
ارزيابي تاثير برنامه تحول اداري دولت در سلامت سازماني (مطالعه موردي:دانشگاه گلستان)
830
ارزيابي تاثير بهره برداري و مصرف انرژي بر رشد اقتصادي تعديل شده با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي آن ﴿CO2﴾ در ايران
831
ارزيابي تاثير پارامترها در سيستم هاي بهبود تصاوير ديجيتال مبتني بر منطق فازي
832
ارزيابي تاثير پارامترهاي ژئومكانيكي سازند آغاجاري در نرخ پيشروي TBM، پروژه قطار شهري اهواز
833
ارزيابي تاثير پارامترهاي فرآيند بر دانسيته و اندازه دانه آلوميناي توليدي به روش ريخته گري دوغابي پودر نانو
834
ارزيابي تاثير پارامترهاي مكانيكي بر تمايز، مورفولوژي و ساختار اسكلتي سلول هاي بنيادي در مسير تمايز به سلول عضله صاف با استفاده از روش هاي تجربي
835
ارزيابي تاثير پروتكل ارتباطي كلينيسين - بيمار در كنترل علايم حياتي (نبض وفشارخون)بيماران اورژانس درمان ريشه
836
ارزيابي تاثير پروتكل ارتباطي كلينيسين - بيمار در كنترل علايم حياتي (نبض وفشارخون)بيماران اورژانس درمان ريشه
837
ارزيابي تاثير پروژه هاي نوسازي در بافت فرسوده شهري بر زيست پذير نمودن محلات شهري ﴿ نمونه موردي محله مقدم تهران ﴾
838
ارزيابي تاثير پروژه‌ هاي پخش سيلاب بر ويژگي‌ هاي خاك، پوشش گياهي و تغذيه آبخوان در مناطق خشك و نيمه‌ خشك (مطالعه موردي : استان يزد)
839
ارزيابي تاثير پروژه‌هاي پيشگام و محرك توسعه در بازآفريني بافت‌هاي ناكارآمد شهري و ارائه راهبردهاي بهبودبخشي (مورد پژوهي: محله منارجنبان اصفهان)
840
ارزيابي تاثير پياده سازي نظام مديريت محيط زيست بر اساس استاندارد ايزو 14001در صنعت برق كشور
841
ارزيابي تاثير پيرشدگي قير بر حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي
842
ارزيابي تاثير پيش بيني سود مديريت بر ريسك و ارزش شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
843
ارزيابي تاثير پيش خنك سازي بر روي خواص فيزيكي ، مكانيكي وشيميايي توت فرنگي به روش هاي آماري وهوش مصنوعي
844
ارزيابي تاثير تامل ميان انسان و كامپيوتر HCI بر افزايش رضايت مشتريان و پذيرش خدمات بانكداري الكترونيكي ﴿مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين
845
ارزيابي تاثير تبليغات بازرگاني بر ميزان جذب مشتريان حسابهاي قرض الحسنه بانك ملت وبه منظور اثر بخشي تبليغات از مدل AIDA شهرستان كرج
846
ارزيابي تاثير تحريكات الكتريكي بر تكثير سلولي در سلول هاي استخواني و بهينه سازي رژيم سيگنالينگ با و بدون داربست حاوي نانو لوله هاي كربني
847
ارزيابي تاثير ترتيبات ارزي بر توزيع درآمد دركشورهاي سازمان همكاري و توسعه¬ي اقتصادي (OECD) و كشورهاي عضو اُوپك (OPEC)
848
ارزيابي تاثير تركيبات دندريمري نانوساختار بر منسوجات با استفاده از بيني الكتريكي
849
ارزيابي تاثير تركيبات فسفاتي بر استحكام نسوزهاي ريختني كم سيمان همراه با ايجاد كريستال هاي اسپينل آلومين- منيزيتي نانو و مايكرو
850
ارزيابي تاثير تستوسترون برالقاء كلوني زايي اسپرماتوگوني گوسفند درمحيط آزمايشگاه
851
ارزيابي تاثير تغيير سوخت نيروگاه‌هاي شهر اصفهان بر پراكنش SO2 و NOX
852
ارزيابي تاثير تغييرات جوي بر قصد خريد: نقش تعديل كننده ويژگي هاي شخصيتي، سن و جنسيت (مورد مطالعه: فروشگاه هاي خرده فروشي منتخب در شهر اصفهان)
853
ارزيابي تاثير تفاوتهاي فرهنگي بر بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان صدا و سيما: مطالعه موردي: معاونت برون مرزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
854
ارزيابي تاثير توان مصرفي بر كارايي سيستم عامل در پردازنده هاي چندهسته اي با استفاده از شبيه ساز gem5
855
ارزيابي تاثير توانمندي هاي مديريت دانش بر اثربخشي سازماني مطالعه موردي: شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
856
ارزيابي تاثير توريسم تاريخي - فرهنگي بر توسعه پايدار شهر اصفهان
857
ارزيابي تاثير تونل زني بر عملكرد گروه شمع
858
ارزيابي تاثير جذب چندين منبع داده ماهواره‌اي در عملكرد مدل شبيه‌سازي هيدرولوژيكي SWAT
859
ارزيابي تاثير جمينگ و مقياس بهينه توان در سيستم هاي چند آنتني انبوه
860
ارزيابي تاثير جنس مواد و نوع دانه بندي آن بر خواص عملكردي آسفالت نيمه گرم اصلاح شده با نانو مواد (برپايه سيلان)
861
ارزيابي تاثير جوشكاري ليزر مشابه و غير مشابه آلياژ حافظه دار نيكل- تيتانيوم و عمليات حرارتي پس از آن بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار خوردگي اتصال
862
ارزيابي تاثير حجم و بزرك ترين بعد درشت دانه بر مقاومت و طول مهار موثر اتصال ورق FRP بر بتن به كمك آناليز ميدان كرنش با استفاده از تكنيك PIV
863
ارزيابي تاثير حفاظ آيروديناميكي براي موتورسيكلت هوندا‌‌ CG125 بر ميزان مصرف سوخت و اثر آن بر پايداري ديناميكي
864
ارزيابي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر فشار روانشناختي، رفتار شهروندي سازماني و عملكرد شغلي
865
ارزيابي تاثير حمل و نقل برتوسعه اقتصاد گردشگري نواحي روستايي (مطالعه موردي: محور ارتباطي ملاير، اراك)
866
ارزيابي تاثير خدمات خود اشتغالي و خود كفايي كميته امداد در توانمند سازي مددجويان (مطالعه موردي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)شهر قاين )
867
ارزيابي تاثير خدمات دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات آي سي تي روستايي در توسعه روستايي مطالعه موردي شهرستان شهركرد
868
ارزيابي تاثير خشكسالي هاي هواشناسي بر تغييرات سطح آبهاي زير زميني و رواناب هاي سطحي در حوضه دهكده سفيد استان فارس
869
ارزيابي تاثير خشكسالي و فعاليت هاي انساني بر منابع آب زيرزميني ﴿حوزه ي آبخيز زاينده رود﴾
870
ارزيابي تاثير خصوصي سازي در عملكرد شركت هاي دولتي ﴿مطالعه شركت هاي واگذار شده مطابق اصل 44 قانون اساسي كشور
871
ارزيابي تاثير خطا‌هاي نرم بر سيستم‌هاي نهفته مبتني بر LEON
872
ارزيابي تاثير خواص جريان شناختي آميزه استاندارد پلي اتيلن بر صافي سطح سيم هاي توليدشده در فرآيند اكستروژن سريع
873
ارزيابي تاثير خودروهاي سنگين بر خصوصيات ترافيكي جاده (مطالعه موردي محور هراز پارك جنگلي- سه راه سنگ چال)
874
ارزيابي تاثير داروهاي تامسولوسين و آملوديپين در كاهش درد و ناراحتي بيماران واجد استنت حالب مراجعه كننده به بخش اورولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
875
ارزيابي تاثير دانش ناشي ازتجربه مسافر برعملكرد سازماني با نقش ميانجي خلاقيت سازماني مطالعه موردي سازمان پايانه هاي شهر اصفهان
876
ارزيابي تاثير دانش و تجربه مشتري بر عملكرد نوآوري از طريق قابليت هاي پوياي بازاريابي (مورد مطالعه: شركت هاي تجهيزات پزشكي در ايران)
877
ارزيابي تاثير درجه باز بودن تجارت بر تورم ،كسري بودجه و رشد اقتصادي در ايران
878
ارزيابي تاثير درماني تزريق داخل زجاجيه‌اي متوتروكسات در بيماران ديابتي مبتلا به ادم مقاوم ماكولا
879
ارزيابي تاثير راهبردهاي تدافعي و آينده‌نگر كسب وكار بر ريسك سقوط قيمت سهام در شركت‌‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
880
ارزيابي تاثير رطوبت بر رفتار درزها در توده هاي سنگي و ارائه مدل رفتاري مناسب
881
ارزيابي تاثير رطوبت بر رفتار مكانيكي سنگ ها و تعيين شاخص هاي كمي موثر
882
ارزيابي تاثير رفتار شهروندي برند سبزبر مزيت رقابتي سبز
883
ارزيابي تاثير روش هاي مرسوم آماده سازي بستر بذر و تاريخ كاشت بر علف هاي هرز و توليد نخود ديم ( Cicer arietinum ) در منطقه ماهيدشت كرمانشاه
884
ارزيابي تاثير روشهاي انتقال و فشرده سازي گفتار در شبكه هاي كامپيوتري بر كارايي سيستمهاي بازشناسي گوينده
885
ارزيابي تاثير زمان تناوب توسعه يافته در تخمين ظرفيت فروريزش سازه ها در برابر زلزله هاي حوزه دور و نزديك
886
ارزيابي تاثير زيبايي بر پايداري محصول با مطالعه موردي فرمان خودرو
887
ارزيابي تاثير ساختار بازار بر بهره وري در بخش صنعت ايران با تاكيد بر سياستهاي رقابتي و حمايتي
888
ارزيابي تاثير ساختار بازار بر بهره وري در بخش صنعت ايران با تاكيد بر سياستهاي رقابتي و حمايتي
889
ارزيابي تاثير ساختار سرمايه و محدوديت مالي بر رابطه‌ي بين مازاد سرمايه‌گذاري در سرمايه در گردش و ارزش شركت
890
ارزيابي تاثير ساختار سني جمعيت بر مصرف انرژي بخش خانگي در ايران
891
ارزيابي تاثير سامانه اتوبوس تندرو بر حمل و نقل پايدار شهري ﴿ مطالعه موردي : خطوط اتوبوس تندرو شهر اصفهان﴾ Evaluation of Impacts or BRT on Urban Sustainable Transportatin Case Study of Isfahan BRT Routes
892
ارزيابي تاثير سبك شخصيتي افراد بر ترجيح برند داخلي و خارجي با نقش ميانجي درگيري ذهني مشتريان
893
ارزيابي تاثير سد كرخه بر مورفولوژي پايين دست رودخانه و مقايسه نتايج با مطالعات عددي
894
ارزيابي تاثير سرمايه گذاري بيمه در ايمني راه در تحقق اقتصاد مقاومتي
895
ارزيابي تاثير سرمايه گذاري شركت ها و نقدينگي سهام بر معكوس شدن بازده كوتاه مدت در بورس اوراق بهادار تهران
896
ارزيابي تاثير سرمايۀ اجتماعي بر عملكرد شغلي: نقش ميانجي فرسودگي شغلي (مورد مطالعه: كاركنان شركت فولاد مباركه اصفهان)
897
ارزيابي تاثير سطح ايستابي كم عمق و شور بر كمك به تبخير و تعرق و عملكرد محصول گلرنگ﴿ŸŸcarthamus tinctorius l) در شرايط مزرعه با استفاده از لايسي متر
898
ارزيابي تاثير سطح ايستابي كم عمق وشوربر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول سياهدانه (nigella sativa l.) در شرايط لايسيمتري و...
899
ارزيابي تاثير سطوح ايستابي كم عمق و آبياري تكميلي بر كمك به تبخير و تعريق و...
900
ارزيابي تاثير سطوح ايستابي كم عمق وآبياري تكميلي بر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول سه رقم گندم (Triticumaestivum L.)در شرايط مزرعه با استفاده از لايسيمتر
901
ارزيابي تاثير سود تقسيمي بر اهرم مالي (نسبت بدهي به دارايي) در شركت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
902
ارزيابي تاثير سود سرمايه اي گرايشي و عدم نقدشوندگي بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1387)
903
ارزيابي تاثير سياستهاي برنامه ريزي توليد در عملكرد سيستم توليد بهنگام (JIT) با استفاده از روش شبيه سازي
904
ارزيابي تاثير شاخص هاي ساختار شهري براي ارتقاء كاركرد (متابوليسم) شهري مورد پژوهش منطقه 12 شهرداري شهر تهران
905
ارزيابي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري مشتريان و جذب مشتريان جديد در بانك مهر اقتصاد اصفهان با توجه به نقش ميانجي هويت برند و رضايت مشتري
906
ارزيابي تاثير طبقه برند ، شناخت برند و قيمت ، برارزش مورد انتظار و تمايلات رفتاري خريداران گوشي موبايل ﴿ مطالعه موردي : دانشجويان ﴾
907
ارزيابي تاثير عشق برند بر عدم تمايل به خريد برند لوكس تقلبي نقش ميانجي درگيري برند
908
ارزيابي تاثير عمليات ترموديناميكي بازگشت مارتيزيت بر تحولات ريزساختاري و خواص كششي فولاد دوفازي 16MnCr5 ريزدانه
909
ارزيابي تاثير عمليات ترموديناميكي بر ساختار ميكروسكوپي، خواص مكانيكي و رفتار حافظه داري يك آلياژ حافظه دار Ti - Ni- Cu
910
ارزيابي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريز ساختار و خواص حافظه داري آلياژ Ti-50at.% Ni
911
ارزيابي تاثير عمليات حرارتي بر خستگي و خوردگي آلياژ برنز آلومينيوم نيكل دار (كارشده)
912
ارزيابي تاثير عمليات حرارتي بر رفتار خستگي فولاد زنگ نزن
913
ارزيابي تاثير عمليات سه تايي نيتروژن دهي پلاسمايي آبكاري كروم سخت و نيتروژن دهي پلاسمايي بر خواص سطحي فولاد ابزار گرم كار H11
914
ارزيابي تاثير عمليات فيوزينگ بر رفتار افت تنش در ناحيه ي دوخت پارچه هاي فاستوني دوخته شده
915
ارزيابي تاثير عناصر آميخته رسانه هاي تبليغاتي بر ارزش ويژه برند از ديدگاه مصرف كنندگان (مطالعه موردي شركتهاي ايراني صنايع غذايي)
916
ارزيابي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر توسعه انساني در منطقه منا
917
ارزيابي تاثير عوامل تراتوژن بر بيان ايزوانزيم P1054A1 در كشت سلولهاي جوانه اندام حركتي
918
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر اندازه بهينه شهري با رويكرد اقتصادي به وسيله مدل سيستم پويا (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
919
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ﴿مورد مطالعه: مشتريان شعب بانك صنعت و معدن كشور﴾
920
ارزيابي تاثير عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر و سرمايه گذاري: (مطالعه موردي شركت بيمه پارسيان در شهر تهران)
921
ارزيابي تاثير غلظت كلر بر مقاومت به خوردگي و شروع ترك خوردگي توام با تنش (SCC) فولادهاي زنگ‌نزن 304، 316 و 2205 در محيط متيل دي اتانول آمين فعال شده (αMDEA)
922
ارزيابي تاثير فاصله و زمان نوردهي دو نمونه از دستگاه هاي لايت كيور(هالوژن و LED) بر درصد پليمريزاسيون كامپوزيت Opallis
923
ارزيابي تاثير فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در اداره كل تعاون استان اصفهان
924
ارزيابي تاثير فرهنگ سازماني و هويت برند بر عملكرد برند و وفاداري برند با توجه به نقش ميانجي شخصيت برند
925
ارزيابي تاثير فعاليتهاي نوزمينساختي بر سامانه زهكشي خرمآباد
926
ارزيابي تاثير كاربرد ماده باندينگ و ميزان سختي آمالگام بر ريز نشت محل اتصال آمالگام و كامپوزيت
927
ارزيابي تاثير كنتراست رنگ محرك هاي SSVEP در طبقه بندي سيگنال هاي EEG براي سيستم هاي واسط مغز و رايانه
928
ارزيابي تاثير كنترل پليس در افزايش ايمني در مقاطع ورودي شهرها مطالعه موردي محور تهران- شريف آباد
929
ارزيابي تاثير كيفيت اطلاعات حسابداري بر حاكميت شركتي و انتخاب هاي سرمايه گذاري
930
ارزيابي تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان بانك ملي در اصفهان
931
ارزيابي تاثير كيفيت درك كننده وب سايت بر اقتصاد خرد مجدد مشتري از طريق رضايت مشتري مورد مطالعه ﴿ديجي كالا﴾
932
ارزيابي تاثير كيفيت نهادي بر توسعه مالي بخش غيربانكي ايران
933
ارزيابي تاثير گزارشگري الكترونيكي بر پارامترهاي گزارشگري مالي
934
ارزيابي تاثير گزارشگري الكترونيكي بر پارامترهاي گزارشگري مالي
935
ارزيابي تاثير متغيرهاي ترموديناميكي بر تشكيل ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي آلياژ حافظه دار NiTi نانو ساختار
936
ارزيابي تاثير متغيرهاي ريخته گري دقيق بر ساختار ميكروسكوپي و رفتار سايشي آلياژ زيستي پايه كبالت F-75
937
ارزيابي تاثير متغيرهاي عمليات حرارتي رسوب سختي بر ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي سوپر آلياژ جهت دارGTD-111
938
ارزيابي تاثير متغيرهاي فرايند هيدروترمال بر خواص نانوذرات مغناطيسي مگنتايت جانشاني شده با روي براي كاربرد فراگرمايي مغناطيسي
939
ارزيابي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر رشد نقدينگي در اقتصاد ايران
940
ارزيابي تاثير متغيرهاي موثر در تعيين سطح سرويس عابرين پياده (مطالعه موردي شهر تهران)
941
ارزيابي تاثير مجسمه هاي شهري اصفهان بر باز توليد هويت فرهنگي ده ساله اخير
942
ارزيابي تاثير محافظه كاري شرطي وغير شرطي حسابداري بر سطح نگهداشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
943
ارزيابي تاثير محرك هاي منتخب تجارت اينترنتي بر موفقيت فروشگاه اينترنتي
944
ارزيابي تاثير مديريت دانش مشتري بر عملكرد سازماني: نقش ميانجي چابكي سازماني
945
ارزيابي تاثير مديريت مشاركتي بر اثربخشي كاركنان در شركت نفت بهران
946
ارزيابي تاثير مشاهدات ماهواره‏هاي GPS واقع در سايه‏ي زمين بر روي سري ‏زماني مختصات ايستگاه‏هاي دائم
947
ارزيابي تاثير مصالح پارچه گونه مورد استفاده در كنترل تركهاي روسازي
948
ارزيابي تاثير مقاوم سازي اتصالات تير ستون با ورق - FRP در پارامترهاي رفتار ديناميكي قاب هاي بتن مسلح
949
ارزيابي تاثير مقدار تأمين مالي بر بحران مالي شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
950
ارزيابي تاثير منابع پراكنده بر پارامترهاي كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
951
ارزيابي تاثير منابع ذخيره ساز انرژي بر قابليت اطمينان سيستم توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
952
ارزيابي تاثير منحني دانه بنديوبررسي كنترل كيفيت و پذيرش بتن براساس آزمايش هاي مغزه گيري در ستون ها و دال هاي ساخته شده ازبتن خود تراكم سازگار با محيط زيست
953
ارزيابي تاثير ميانگين متحرك دوگانه متقاطع در تشخيص نقاط ورود و خروج معاملات طلاي جهاني
954
ارزيابي تاثير ميزان بهره‌وري ظرفيت بر قابليت اطمينان زمان‌بندي حركت قطارها در كريدورهاي ريلي شهري
955
ارزيابي تاثير ميزوپروستول واژينال بر ميزان بارداري پس از تلقيح داخل رحمي
956
ارزيابي تاثير نرم كن هاي شيميائي برخواص فيزيكي پارچه
957
ارزيابي تاثير نسبت بارهاي ثقلي به جانبي بر عملكرد اتصالات تيرهاي با مقطع كاهش
958
ارزيابي تاثير نوآئري بر عملكرد سازماني و اشتغال در اداره گاز شهرستان فارسان
959
ارزيابي تاثير نوسانات ناخواسته پارامترهاي بازنمايي ناشي از واك بر كيفيت باز شناسي مستقل از گوينده آواها و ارائه روش هاي مناسب براي رفع آنها
960
ارزيابي تاثير نوع و اندازه مواد افزودني در مقياس نانومتري و ميكرومتري در بهسازي خاك هاي رمبنده
961
ارزيابي تاثير نياز بر انگيزش كاركنان كميته امداد شهر فارسان
962
ارزيابي تاثير نيوبيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن آستنيتي 301 فوق ريز دانه / نانو ساختار شده توسط فرايند مارتنزيت
963
ارزيابي تاثير هندسه سطح تماس بر توزيع حرارت در پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از روش ترموگرافي مادون قرمز و آناليز عددي
964
ارزيابي تاثير هنر برروي ناهنجاري هاي رفتاري و اجتماعي حاد ﴿زنان بالاي 40 سال﴾
965
ارزيابي تاثير هوش عاطفي بر عملكرد مديران ادارات دولتي شهر تهران
966
ارزيابي تاثير ويتامين E بر القاء كلونيزايي اسپرماتوگوني گوسفند در محيط آزمايشگاه
967
ارزيابي تاثيرات اجتماعي احداث بزرگراه بر محله هاي اطراف آن (نمونه موردي محله هاي شارق غربي و نظام آباد)
968
ارزيابي تاثيرات اجتماعي طرح هاي آماده سازي زمين در شهر يزد در دهه هاي 1360 الي 1380 و ارائه راهكارهاي ارتقاي آن نمونه هاي مورد مطالعه : طرح هاي آماده سازي منطقه 7 امام شهر، 17.5 هكتار پشت سيلو و 127 هكتاري صفائيه
969
ارزيابي تاثيرات اجتماعي طرح هاي تجميع در بافت تاريخي يزد
970
ارزيابي تاثيرات اجنماهعي ايستگاه هاي دوچرخه در منطقه سه اصفهان
971
ارزيابي تاثيرات احداث باند دوم گلپايگان / بزرگراه اصفهان بر اقتصاد حمل و نقل استان اصفهان
972
ارزيابي تاثيرات استراتژيك برنامه‌هاي بهبود عملكرد بر ابعاد عملكرد توليد صنعتي در شركت‌هاي كوچك و متوسط
973
ارزيابي تاثيرات انيميشن فركتال مولد بر فركتاليتي مغز كاربر مبتني بر ( واقعيت مجازي و رابط مغز كامپيوتر )
974
ارزيابي تاثيرات باز زنده سازي بافت فرسوده ساري با رويكرد نوشهرسازي انسان گرا بر ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان (نمونه موردي بافت آب انبار نو ساري)
975
ارزيابي تاثيرات بكارگيري مدل تعالي سازماني EFQMدر حوزه منابع انساني در شركت هپكو.
976
ارزيابي تاثيرات به كارگيري مدل تعالي سازماني EFQM در عملكرد مراكز درماني بيمارستان شهيد رجائي قزوين
977
ارزيابي تاثيرات توسعه بر محيط زيست در حوزه آبخيز سد سفيد رود (حد فاصل بيجار و ديواندره ) به كمك الگوي تخريب و با تاكيد بر برنامه نويسي كامپيوتري براي الگو
978
ارزيابي تاثيرات رنگدانه هاي سبز مس بر ويژگي هاي چرم دباغي گياهي
979
ارزيابي تاثيرات سولفات كلسيم و كربنات كلسيم بر خصوصيات مهندسي مصالح ريزدانه هسته سد خاكي چشمه زنه
980
ارزيابي تاثيرات فرهنگي، فناوري و اطلاع رساني در پياده سازي و اجراي موفق جويشگر بومي (جامعه ي دانشگاهي كاركنان دانشگاه پيام نور و دانشگاه شهيد باهنر استان كرمان)
981
ارزيابي تاثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر فعاليت هاي خدماتي (مطالعه موردي: تعدادي از فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي درماني )
982
ارزيابي تاثيرات متقابل ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات حقوقي تفكيك اراضي مسكوني در توسعه شهري ﴿نمونه موردي شهر شيراز ﴾
983
ارزيابي تاثيرات مجتمع گردشگري رايان بر ساختار سكونتگاهي روستاهاي منطقه طرقرود نطنز
984
ارزيابي تاثيرات مجموعه هاي بزرگ تجاري بر هويت محله اي با رويكرد آينده پژوهي (اطلس مال نياوران)
985
ارزيابي تاثيرات محيطي و اقتصادي – اجتماعي طرح احياي نخيلات (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان خور و بيابانك)
986
ارزيابي تاثيرات مورفومتري بر خان ها بر پايداري آنها ﴿مطالعه موردي: ريگ چاه جام﴾
987
ارزيابي تاثيرات ويژگي هاي سنگ شناسي و بافت سنگ بر روي شكل سنگدانه و ميزان ريزدانه توليدي
988
ارزيابي تاثيرپوشش پارالوئيد بركنترل خوردگي(بيماري برنز) دراشياء آلياژمس كلرزدايي شده
989
ارزيابي تاثيرتبليغات شركت صاايران در موردگوشيهاي تلفن همراه بر وفاداري فروشندگان در شهراصفهان
990
ارزيابي تاثيرتغييرساختارسني جمعيت بررشداقتصادي درايران
991
ارزيابي تاثيرتغييرمديريت درسازمان ها
992
ارزيابي تاثيررسانه‌هاي اجتماعي سازماني بر بهبود چابكي سازمان با در نظر گرفتن نقش پذيرش فناوري اطلاعات (مطالعه
993
ارزيابي تاثيرسطح ايستابي كم عمق وشور بر كمك به تبخير وتعرق وعملكرد محصول گشنيز ( coriandrum sativum l.) درشرايط ..
994
ارزيابي تاثيرفرهنگ سازماني برعملكرد كاركنان درشركت قدس نجف اباد
995
ارزيابي تاثيرگذاري فرهنگ سازماني بر دوسوتواني و عملكرد سازماني (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان)
996
ارزيابي تاثيرنظام هوشين كانري دراجراي استراتژي هاي شركت ساپكو
997
ارزيابي تاثيرنگرش برند و تبليغات دهان به دهان الكترونيكي برهويت برند- مصرف كننده و ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در صنعت بانكداري
998
ارزيابي تازگي آب پرتقال پاستوريزه شده با روش طيف‌سنجي مرئي – فروسرخ نزديك
999
ارزيابي تازگي ماهي قزل آلا با استفاده از نانو ذرات سيليكاي آغشته به شاخص رنگي حساس به PH در بسته بندي مواد غذايي
1000
ارزيابي تازگي ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان بر اساس رنگ چشم و آبشش آن با پردازش تصوير
بازگشت