<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزشيابي عملكرد، شايستگي مبتني بركار در سازمانها
2
ارزشيابي كارايي گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استفاده از الگوي تحليل پوششي داده‌ ها (DEA )
3
ارزشيابي كاركنان
4
ارزشيابي كاركنان و تاثير آن در ميزان افزايش كارائي
5
ارزشيابي كاركنان و نقش آنان در بهبود و كيفيت كار پرسنل آموزش و پرورش
6
ارزشيابي كالبدي-اقتصادي طرح هاي روستايي (مطالعه موردي :شهرستان كرمانشاه )
7
ارزشيابي كمي و كيفي پايان نامه هاي انجام گرفته در گروه علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور فارسان از گذشته تا تير ماه 90
8
ارزشيابي كيفيت برنامه درسي تربيت بدني مدارس دوره تحصيلي ابتدايي شهرستان ميبد
9
ارزشيابي كيفيت برنامه درسي رشته ي مديريت دولتي از ديدگاه اساتيد ودانشجويان دانشگاه پيام نور
10
ارزشيابي كيفيت برنامه‌هاي مراكز پيش‌دبستاني شهرستان خميني‌شهر و ارائه راهكارهاي بهبود كيفيت (مطالعه موردي مراكز پيش‌دبستاني پارسا و نسيم رحمت)
11
ارزشيابي كيفيت خدمات آموزش كارآفريني بر اساس مدل سروكوال وارائه مدل تحليلي مشكلات آموزش كار آفريني
12
ارزشيابي كيفيت دروني برنامه درسي رشته روانشناسي عمومي دانشگاه پيام نور از ديدگاه اساتيد ودانشجويان بر اساس عناصر برنامه درسي فرانسيس كلاين
13
ارزشيابي كيفيت دوره كارشناسي رشته مهندسي فناوري اطلاعات در دانشگاه اصفهان بر مبناي الگوي CIPP و بررسي ضرورت راه اندازي آن
14
ارزشيابي كيفيت نور در كارگاه هاي نقاشي دانشگاه هنر اصفهان با رويكرد تلفيقي ارگونومي خُرد و محيطي جهت سلامت رواني هنرجويان
15
ارزشيابي كيفيت و اثربخشي آموزش ضمن خدمت معلمان از ديدگاه شركت كنندگان در اين دوره ها در شهرستان جيرفت در سال 93-92
16
ارزشيابي محتواي كتاب علوم تجربي پايه ششم ابتدايي با استفاده از روش ويليام رومي در سال تحصيلي 92-1391
17
ارزشيابي محتواي كتاب علوم تجربي پايه هفتم از نظر دبيران و دانش آموزان شهرستان مباركه (اصفهان)
18
ارزشيابي محتواي كتب درسي تعليمات ديني دوره‏ ي راهنمايي از حيث به‏كارگيري علايم نشانه‏ گذاري در سال تحصيلي 88-89
19
ارزشيابي مدلهاي حمايت اجتماعي به منظور تدوين يك مدل تلفيقي در تبيين سلامت روان و كيفيت زندگي و رضايت از زندگي
20
ارزشيابي مدلهاي حمايت اجتماعي به منظور تدوين يك مدل تلفيقي درتبيين سلامت روان وكيفيت زندگي ورضايت اززندگي
21
ارزشيابي مديران مياني كارخانه آرد با رويكرد بازخور 360 درجه (مطالعه موردي)
22
ارزشيابي مشاركتي پايداري شبكههاي آبياري و زهكشي سد گاوشان
23
ارزشيابي مقطع كارشناسي ارشد رشته فرش دست‌باف در آموزش عالي ايران (با رويكرد ارزشيابي CIPP) به منظور ارائه برنامه درسي مطلوب
24
ارزشيابي مهارت هاي مديران مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان در شهرستان تنكابن.
25
ارزشيابي مهارت هاي مديريتي مديران معاونت بهداشت و درمان و توانبخشي هلال احمر
26
ارزشيابي ميزان تاثير مداخله ارتقاء سلامت بر مبناي مدل فرايند اتخاذ احتياط در اقدام براي پيشگيري از افتادن (زمين خوردن) در سالمندان شهر اروميه
27
ارزشيابي ميزان يكنواختي لايه بي بافت با استفاده از بينائي كامپيوتري
28
ارزشيابي نحوه مراقبت از مسير وريدي توسط كاركنان پرستاري در كودكان تحت سرم درماني بستري در بيمارستان منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهرستان رشت سال 1375
29
ارزشيابي نظام ارزيابي زيست محيطي ايران ، چالش ها و راهكارها
30
ارزشيابي نظام پيشنهاد ها از ديدگاه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
31
ارزشيابي نقش سيستم حمل و نقل همگاني شهر اصفهان در پاسخگويي به نيازهاي جسمي معلولان و ناتوانان و ميزان مشاركت اجتماعي آن ها
32
ارزشيابي نيازهاي زباني دانشجويان مديريت از ديدگاه دانشجويان ليسانس و فوق ليسانس و مديران
33
ارزشيابي و آسيب‌شناسي شاخص هرش از ديدگاه جامعه علمي كشور
34
ارزشيابي و مقايسه KASA ) دانش ، نگرش ، مهارت و آرزوهاي شغلي ( كشاورزان تحت پوشش طرح كارشناسان ناظر ذرت و كشاورزان خارج از طرح شهرستان روانسر در سال زراعي 5831
35
ارزشيابي وب سايت هاي كتابخانه اي بر اساس شاخص هاي عمومي به منظور ارائه الگوي مطلوب براي طراحي وب سايت كتابخانه هاي عمومي كشور
36
ارزشيابي وضعيت شهركرد به لحاظ معيارهاي استراتژي توسعه ي شهري
37
ارزياب عملكرد طرح تكريم كاركنان وارباب رجوع در بيمارستان ولي عصر قام شهر
38
ارزياب عملكرد فرآيند مشتري مداري در صنايع غذايي و ارائه راهكارهايي براي كسب رقابت پذيري جهاني بلبلبل
39
ارزيابس و طراحي بازكننده هاي معدن زيرزميني انگوران با توجه به سيستم هاي ترابري معدن
40
ارزيابي ، اولويت بندي و انتخاب پروژه هاي استراتژيك شركت سايپا بر اساس روشهاي تصميم گيري چند معياره گروهي (مطالعه موردي، حوزه كيفيت )
41
ارزيابي ، طراحي مجدد و بهينه سازي مكانيزم ريزش ني در قلمه كار نيشكر
42
ارزيابي ، طراحي و بهبود ارگونوميكي ايستگاه كاري كامپيوتر در شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
43
ارزيابي ، كاربرد و بهبود تكنيك هاي عامل گرا در مهندسي نرم افزار
44
ارزيابي ، كنترل و پيشنهاد جهت افزايش بهره وري از روسازي جاده اي
45
ارزيابي 10 ساله ي ثبات تماس هاي اصلاح شده بين دنداني و عوامل پيش بيني كننده ي آن در نواحي داراي گير غذايي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك خصوصي
46
ارزيابي 11 ساله كودكان مبتلا به نفروكلسي نوژ مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر﴿ع﴾ در سالهاي 80-1369
47
ارزيابي 11 ساله كودكان مبتلا به نفروكلسي نوژ مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر﴿ع﴾ در سالهاي 80-1369
48
ارزيابي 11ساله كودكان مبتلا به نفروكلسي نوز مراجعه كننده به بيمارستان حضرت علي اصغر ﴿ع﴾در سالهاي 80-1369
49
ارزيابي OFF- LINE امنيت در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته
50
ارزيابي ph و ويسكوزيته بزاق تجمعي بيماران مبتلا به پمفيكوس، پمفيگوييدو ليكن پلان تحتدرمان باكورتيكو استروئيدهاي سيستميك مراجعه كننده به كلينيك پوست در سال ۱۳۹۵۴-۱۳۹۶
51
ارزيابي PPD وESR در 250 بيمار مسلول قطعي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپرور در زمان تشخيص
52
ارزيابي TQM در محيط JIT و ارائه يك روش پياده سازي مناسب
53
ارزيابي آب غيرمستقيم در فرآيندهاي معدني و فرآوري موادمعدني – مطالعه موردي فلز مس
54
ارزيابي آبخان ها: نمونه موردي علويجه-دهق
55
ارزيابي آثار احداث سيستم ريلي درون شهري بر كيفيت محيط شهري. مطالعه موردي خط يك قطار شهري مشهد
56
ارزيابي آثار اقتصادي سيستم پيش آگاهي آفت ساقه خوار برنج در استان گيلان (مطالعه موردي: شهرستان آستانه اشرفيه )
57
ارزيابي آثار اقتصادي سيستم پيش آگاهي آفت ساقه خوار برنج در استان گيلان﴿ مطالعه موردي: شهرستان آستانه اشرفيه﴾
58
ارزيابي آثار اقتصادي يك رويداد خاص گردشگري بر جامعه ميزبان (مطالعه موردي: جشن سده در يزد)
59
ارزيابي آثار رفاهي و زيست‌محيطي اعمال ماليات غيرمتوازن آلودگي به تفكيك مناطق مختلف در ايران
60
ارزيابي آثار سياست پرداخت يارانه به سيستم هاي نوين آبياري در محدوده آبخوان نجف آباد
61
ارزيابي آثار سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ( خصوصي سازي) بر كشاورزان شبكه هاي آبياري و زهكشي رودخانه زاينده رود
62
ارزيابي آثار طرح هدفمندي يارانه ها بر وضعيت گاوداريهاي صنعتي عضو تعاونيهاي گاوداران شهرستان اصفهان
63
ارزيابي آثار محصورشدگي بر سيستم‌هاي مختلف بهسازي خاك
64
ارزيابي آثار ورود صنعت نفت بر توسعه مناطق روستايي جزيره لاوان
65
ارزيابي آراي وينچ در فلسفه علوم اجتماعي
66
ارزيابي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي تركيب آنتي بيوتيك سيلر عليه انتروكوك فكاليس
67
ارزيابي آزمايشگاهي اثر ميزان تراكم بر خواص مكانيكي بتن غلتكي روسازي راه (RCCP)با كاربرد خاكستر پوسته ي برنج
68
ارزيابي آزمايشگاهي اثر نسبت طول به قطر لوله تغذيه بر عملكرد پمپ ضربه قوچي
69
ارزيابي آزمايشگاهي استفاده از مخلوط ماسه و پودر لاستيك جهت كاهش اثرات مخرب ضربات وارد بر بستر ناشي از عبور قطار
70
ارزيابي آزمايشگاهي استفاده همزمان از سرباره كوره ذوب آهن بعنوان سنگدانه و آهك هيدراته بعنوان فيلر بمنظور مقابله با پديده عريان¬شدگي در مخلوط¬هاي آسفالتي
71
ارزيابي آزمايشگاهي تأثير پودر كربن آمورف بر خواص قير و عملكرد مخلوط آسفالت گرم
72
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير دما بر پتانسيل شيارشدگي آسفالت SMA اصلاح شده با پليمرهاي الاستومر-ترموپلاستيك
73
ارزيابي آزمايشگاهي تعامل گياهخواري بين وزغ سبز و جامعه پريفيتون در نهرهاي مصنوعي
74
ارزيابي آزمايشگاهي تير با بازشو در جان
75
ارزيابي آزمايشگاهي حساسيت رطوبتي آسفالت سرد بازيافتي امولسيوني اصلاح شده با نانوذرات
76
ارزيابي آزمايشگاهي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي WMA و ارائه پارامترهاي تاثير گذار
77
ارزيابي آزمايشگاهي خواص انتقالي غشاها براي پيل سوختي غشاي الكتروليت پليمري
78
ارزيابي آزمايشگاهي خواص عملكردي آسفالت بازيافتي به روش نيمه گرم
79
ارزيابي آزمايشگاهي دقت و ضريب تكرارپذيري دوآپكس ياب الكترونيكي Root ZX:Smarpex در تشخيص فورامن آپيكال
80
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار استاتيكي و ديناميكي خاك هاي دانه اي اصلاح شده با تزريق پليمر مايع
81
ارزىابي آزماىشگاهي رفتار خستگي در مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم WMAو مقاىسه آن با مخلو ط هاي آسفالتي گرم متداول (HMA
82
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار ديناميكي مخلوط خاك ماسه اي سيمان
83
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار شكنندگي در شيل هاي گازي و شبيه سازي شكست هيدروليكي در اين مخازن با استفاده از مدل‌هاي مكانيك خرابي
84
ارزيابي آزمايشگاهي كاربرد الكتروهيدروديناميك در فرايند خشك كردن گوجه فرنگي و بهينه سازي فرايند با تعيين مشخصه هاي تأثير گذار
85
ارزيابي آزمايشگاهي كاربرد پليمرها درسيال حفاري به منظور كاهش هرزروي
86
ارزيابي آزمايشگاهي ماسه مسلح با الياف با نگرش ويژه در مكانيزم شكست
87
ارزيابي آزمايشگاهي مدل هاي خرپايي تيرهاي عميق
88
ارزيابي آزمايشگاهي مدول برشي و نسبت ميرايي و سختي ماسه هاي‌ تثبيت‌شده با پلي وينيل استات تحت بارهاي دوره‌اي
89
ارزيابي آزمايشگاهي مدول‌برشي و نسبت‌ ميرايي ماسه هاي‌ تثبيت‌شده با پلي‌وينيل ‌استات و پودرلاستيك تحت بارهاي دوره‌اي
90
ارزيابي آزمايشگاهي مقدار ضريب انتقال انرژي براي موج شكن هاي شناور پله اي تحت امواج منظم
91
ارزيابي آزمايشگاهي ميزان پارازيتيسم تخم پروانه مينوز گوجه فرنگي Lep.:Gelechiidae)Tuta absoluta ) توسط چند گونه زنبور.Trichogramma sPP
92
ارزيابي آزمايشگاهي ميكروهاردنس CME Cementبعد از قراردهي فوري چندنوع ماده ي ترميم تاجي مختلف
93
ارزيابي آزمايشگاهي ميكروهاردنس MTA بعداز قراردهي فوري چند نوع ماده ي ترميم تاجي مختلف
94
ارزيابي آزمايشگاهي و گلخانه اي چندين عصاره گير شيميايي به منظور تعيين آهن قابل استفاده پسته در خاك هاي اهكي رفسنجان
95
ارزيابي آزمايشي شرايط لازم براي بستر جهت بهره گيري از ايزوله سازي گاهواره اي
96
ارزيابي آزمون FNA در بررسي توده هاي پستان و مقايسه آن با پاتولوژي GROSS
97
ارزيابي آزمون نهايي درس گفت و شنود ﴿مكالمه انگليسي﴾ دانشجويان كارشناسي مترجمي زبان انگليسي دانشگاه پيام نور
98
ارزيابي آزمون هاي خواندن و درك مفاهيم در دانشگاه پيام نور
99
ارزيابي آزمون هاي قدرت بذر واستفاده ازآنها درپيش بيني شرايط مزرعه درگياه جو .﴿hordeum vulgarel﴾
100
ارزيابي آزمون هاي مختلف قدرت بذر و استفاده از آن ها در پيش بيني شرايط مزرعه در گياه نخود (Cicer arietinum L)
101
ارزيابي آزمونهاي مختلف قدرت بذر در آزمايشگاه جهت پيشبيني سبز شدن و در مزرعه (Lens culinaris) استقرار گياهچههاي عدس
102
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت اوان با استفاده از مدلهاي رياضي و GIS
103
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان هاي كارستي توده بيستون- پرآو ودشت كرمانشاه با Cop استفاده از مدل
104
ارزيابي آسيب پذيري پل هاي جعبه اي جداسازي شده شهري با استفاده از منحني شكنندگي(بررسي موردي پل تهران)
105
ارزيابي آسيب پذيري در شرايط كمبود آب و تبيين مسير سازگاري روستاييان شهرستان اصفهان
106
ارزيابي آسيب پذيري شهر اصفهان در برابر تغيير اقليم
107
ارزيابي آسيب پذيري شهر كرمانشاه در برابر مخاطرات طبيعي ﴿زلزله﴾
108
ارزيابي آسيب پذيري قاب‌هاي خمشي تحت اثر زلزله‌هاي حوزه ي نزديك، با در نظر‌گرفتن اندركنش غير‌خطي خاك و سازه
109
ارزيابي آسيب پذيري كيفي آب هاي زيرزميني با استفاده از منطق فازي، مطالعه موردي : آبخوان هاي حوضه ي آبريز زاينده رود
110
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي اتصال بتني تقويت شده باصفحات فلزي
111
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل بتني مسلح مقاوم سازي شده با ژاكت فولادي، بتني و الياف پليمري CFRP ( مطالعه موردي پل بتني با سيستم دال و شاهتير اصفهان)
112
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل بتني مقاوم سازي شده با جداگر هسته سربي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
113
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل بتني مقاوم سازي شده مبتني بر تحليل هزينه - فايده با استفاده از منحني هاي شكنندگي
114
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي بتني مورب مقاوم سازي شده با استفاده از روش هاي احتمالاتي
115
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي مقاوم سازي شده با استفاده از پوشش بتني به كمك توابع شكنندگي
116
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پلهاي بتن آرمه و روشهاي مرمت و مقاوم سازي آنها
117
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهري(مطالعه موردي كرمانشاه)
118
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها در شهر كرمانشاه با استفاده از ارتعاشات محيطي
119
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شريان هاي حياتي - مطالعه موردي : خط انتقال آب از سد ماملو به جنوب تهران
120
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و مقاوم سازي خانه هاي روستاهاي تاريخي اورامان تخت و پالنگان
121
ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي سازه هاي بنايي: مطالعه موردي پل كهنه كرمانشاه
122
ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني به آلودگي با استفاده از مدل هاي DRASTIC و GODS در آبخوان دشت عجب شير
123
ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سيستم هاي دوگانه قاب خمشي بتني و ديوار برشي در حوزه نزديك
124
ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سيستم هاي دوگانه قاب خمشي فولادي با ديوار برشي بتني تحت اثر زلزله هاي نزديك به گسل
125
ارزيابي آسيب پذيري، تدوين روشهاي بازرسي و مقاوم سازي پلهاي فلزي
126
ارزيابي آسيب در گرمكن آبي و امكان استفاده از پوشش هاي محافظ براي كنترل خوردگي
127
ارزيابي آسيب كامپوزيت‌هاي تقويت شده با فلز(مواد FML) تحت ضربه
128
ارزيابي آسيب هاي ناشي از انفجار بر روي سازه هاي سنگي (در مقياس آزمايشگاهي)
129
ارزيابي آسيب‌پذيري آبخوان آهودشت (خويس) و مكان‌يابي محل‌هاي مناسب جهت تغذيه مصنوعي
130
ارزيابي آسيب‌پذيري اكولوژيك جنگل‌هاي استان كردستان نسبت به خطر آتش‌سوزي
131
ارزيابي آسيب‌پذيري اكولوژيك سواحل مكران ايران
132
ارزيابي آسيب‌پذيري تأسيسات آب‌رساني شهري با رويكرد پدافند غيرعامل (نمونه موردي: شهر پرند)
133
ارزيابي آسيب‌پذيري شبكه حمل‌و‌نقل شهري با لحاظ هم‌زمان شبكه معابر شخصي و همگاني (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
134
ارزيابي آسيب‌پذيري شبكه‌ي معابر شهري و شناسايي نقاط بحراني با استفاده از مفاهيم شبكه‌هاي پيچيده
135
ارزيابي آسيب‌پذيري لرزه‌اي مناره‌هاي تاريخي آجري (مطالعه موردي: مناره ي تاريخي زيار)
136
ارزيابي آسيب‌پذيري مناطق شهري در برابر آلودگي هوا با استفاده از ارزيابي چند معياره (مطالعه موردي: شهر يزد)
137
ارزيابي آسيب‌پذيري ميزان آلودگي و آسيب پذيري آبخوان چادگان به روش دراستيك
138
ارزيابي آسيب‌پذيري و بهسازي سيستم هاي دال و ديوار با و يا بدون المان مرزي در حوزه نزديك
139
ارزيابي آسيبپذيري لرزه اي ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي متوسط و ويژه بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود
140
ارزيابي آگاهي از حكمراني پايدار آب در فرآيند حل تعارض رودخانه زاينده رود
141
ارزيابي آگاهي زنان روستايي شهرستان اصفهان از حقوق خويش، عوامل موثر در آن و تاثير اين آگاهي در مشاركت آنها در تصميم گيري
142
ارزيابي آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر نسبت به راه كارهاي پيشگيري از آسيب در ورزشكارهاي تيمي و انفرادي
143
ارزيابي آگروفيزيولوژيك پايداري عملكرد گندم با استفاده ازروش هاي پارامتري وناپارامتري
144
ارزيابي آلودگي آب سرشاخه رودخانه كارون در زير حوضه بهشت‌آباد با استفاده از شاخص‌هاي كيفيت آب
145
ارزيابي آلودگي خاك در حاشيه آزاد راه سنتو در محدوده شادمهر - تربت حيدريه
146
ارزيابي آلودگي خاك در مقياس سيماي سرزمين: مطالعه موردي شهرستان نهاوند
147
ارزيابي آلودگي رسوبات آبراهه اي به فلزات سنگين با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره در منطقه خوي
148
ارزيابي آلودگي صوتي شهر اصفهان
149
ارزيابي آلودگي صوتي شهر شيراز (GIS) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
150
ارزيابي آلودگي غبارات شهر اهواز در روزهاي عادي و گردوغباري
151
ارزيابي آلودگي فلزات سنگين در خاك حاشيه بزرگراه مشهد-بجنورد در محدوده شيروان-فاروج
152
ارزيابي آمادگي الكترونيكي بانك توسعه تعاون براي استقرارمديريت ارتباط الكترونيكي بامشتري )e-CRM(
153
ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان هاي دولتي ايران﴿ مطالعه موردي: شركت ملي گاز ايران ﴾
154
ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهروندان در راستاي استقرار شهرداري الكترونيك ( مطالعه موردي :مراجعه كنندگان به شهرداري شيراز )
155
ارزيابي آمادگي بانك سپه براي براي پياده سازي مديريت دانش و ارائه پيشنهادات مناسب براي بانك سپه
156
ارزيابي آمادگي براي پذيرش مديريت دانش درسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور
157
ارزيابي آمادگي بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر يزد براي اجراي حاكميت باليني از بعد جو سازماني =1391
158
ارزيابي آمادگي دانشگاه تهران جهت پياده‌سازي مديريت فرآيندهاي كسب و كار (BPM) با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
159
ارزيابي آمادگي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم براي استقرار مديريت خدمات فناوري اطلاعات
160
ارزيابي آمادگي سازمان برا پذيرش مسووليت اجتماعي
161
ارزيابي آمادگي سازمان براي اجراي ERP (مطالعه موردي شعب بانك ‍‍‍پاسارگاد استان تهزان)
162
ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده‌سازي سيستم برنامه‌ريزي منابع سازماني (مطالعه موردي شركت گلستان)
163
ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده‌سازي شش سيگماي ناب - مطالعه موردي ايميدرو
164
ارزيابي آمادگي سازمان در پياده سازي مديريت پروژه در شركت هاي مهندسي خريد و تامين كالا بر اساس استاندارد PMBOK ( مطالعه موردي گروه بازرگاني شاتل پارس)
165
ارزيابي آمادگي سازماني براي پياده سازي مديريت دانش در شركت خودروسازي سايپا
166
ارزيابي آمادگي شركت ذوب آهن اصفهان جهت اجراي شش سيگما با استفاده از چارچوب جامع عوامل كليدي موفقيت
167
ارزيابي آمادگي شهر شنبه براي مديريت بحران خطر زلزله
168
ارزيابي آمادگي صادراتي شركتهاي داروسازي ايران و مقايسه آن با عملكرد صادراتي آنها
169
ارزيابي آمايشي ميزان رضايت شهروندان در مراحل چهارگانه مديريت بحران (منطقه كجور)
170
ارزيابي آناتومي برگ و ريشه بروموس دانتونيه تحت تنش شوري
171
ارزيابي آهنگ واكنش گداخت دوتريم كم‌انرژي در ميزبان شبكه فلزي
172
ارزيابي آويزش در پارچه تاري-پودي با استفاده از روش ماره
173
ارزيابي آيين نامه زلزله پل هاي ايران با توجه به ضريب رفتار پيشنهادي و مقايسه آن با آيين نامه هاي مختلف
174
ارزيابي ابزارCPOT (ابزار مشاهده درد) در اندازه گيري شدت درد بيماران تحت عمل جراح يقلب باز مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني حشمت سال 91- 1390
175
ارزيابي ابعاد كالبدي و اجتماعي مسكن با رويكرد توسعه پايدار شهري ﴿ مطالعه موردي : منطقه 8 شهر كرج ﴾
176
ارزيابي ابقاپذيري بتن خودتراكم بر اساس پارامترهاي رئولوژي
177
ارزيابي اپروچ به تروماي بلانت بيضه با استفاده از معاينه باليني ، سونوگرافي و اكسپلوراسيون جراحي بر طبق الگوريتم 1 در بيمارستان رازي رشت در سال 1382 تا سال 1383
178
ارزيابي اتصال عرشه به پايه در عملكرد پلهاي بتن آرمه تحت بارهاي لرزه اي و بهره برداري
179
ارزيابي اتولوژيك و اوديومتريك در بيماران مبتلا به نقص ايمني اكتسابي(HIV مثبت) مراجعه كننده به مركز بهداشتي-درماني شماره 10 رشت در سال 1391
180
ارزيابي اثر آزادسازي حامل انرژي (بنزين) بر تقاضاي خودروي سواري در ايران(1388 - 1378)
181
ارزيابي اثر آماده سازي هاي سطحي مختلف كور زير كونياي Y-TZPC بر روي استحكام باند برشي بين كور و دوسيستم ترميم پرسلن ونير
182
ارزيابي اثر آموزش عالي بر توانمند سازي و نقش اجتماعي دانش آموختگان كشاورزي عضو سازمان نظام مهندسي استان اصفهان
183
ارزيابي اثر آنزيم فنيل آلانين آمونيا لياز از آنابنا واريابيليس بر قابليت حيات رده سلولي سرطان پستان (MCF-7)
184
ارزيابي اثر اجراي طرح ملي افزايش توليد برنج بر كارايي فني مزارع شاليكاري شهرستان رشت
185
ارزيابي اثر ارتعاشات ناشي از حركت قطار مترو بر سازه هاي سطحي و ساكنين آنها، با مدل سازي عددي
186
ارزيابي اثر ارقام مختلف گندم ايراني بر خصوصيات بافتي و ظاهري خمير و نان سنگك
187
ارزيابي اثر افزودن خرده لاستيك بر خواص مكانيكي ماسه كربناته هرمز با استفاده از دستگاه برش مستقيم
188
ارزيابي اثر افزودن كروم بر خواص مكانيكي و سايشي پوشش هاي TiAIN
189
ارزيابي اثر افزودن ميكرو و نانو ذرات منيزيم كلسيم فسفات بر خواص مكانيكي و زيستي پلي ‏پروپيلن فومارات
190
ارزيابي اثر افزودني هاي معدني و ضخامت بر جمع شدگي خشك شدگي مقيد در رويه هاي بتني فرودگاهي
191
ارزيابي اثر اقتصادي سيستم حمل‌ونقل هوايي بر اقتصاد كشور ايران با استفاده از جداول داده-ستانده
192
ارزيابي اثر الياف بر پارامترهاي ديناميكي زباله‌هاي جامد شهري به‌وسيله دستگاه سه محوري سيكليك
193
ارزيابي اثر الياف پلي‌پروپيلن بر مقاومت شكست مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي درصدهاي مختلف تراشه آسفالت (RAP)
194
ارزيابي اثر اندازه دانه بر نفوذ نيتروژن در فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304L فوق ريز دانه/ نانو ساختار
195
ارزيابي اثر اندازه و تركيب آرد سوخاري بر ويژگي هاي ناگت مرغ
196
ارزيابي اثر انواع دانه بندي بر آرايش ساختار سنگ دانه هاي مخلوط هاي آسفالتي با پردازش تصوير
197
ارزيابي اثر انواع ميله هاي جاذب سوختني روي عملكرد نوتروني قلب رآكتور VVER-1000 بوشهر به روش شبيه سازي با استفاده از كد MCNP
198
ارزيابي اثر بازشو سخت‌شده در جان لينك‌ها در قاب‌هاي مهاربندي‌شده‌ي واگرا
199
ارزيابي اثر بخشي استاندارد 942TIA- در طراحي زير ساخت مراكز داده در ايران (موردكاوي موسسه اعتباري مهر)
200
ارزيابي اثر بخشي پياده راه بر افزايش سرزندگي شهري موردپژوهي: خيابان چهارباغ عباسي شهر اصفهان
201
ارزيابي اثر بخشي تبليغات بانك پارسيان بر جذب مشتري (مطالعه تطبيقي رسانه هاي ديداري -شنيداري و نوشتاري )
202
ارزيابي اثر بخشي تبليغات در صنايع غذايي ايران (مطالعه موردي :گروه غذايي باز )
203
ارزيابي اثر بخشي تدوين معماري سازماني بر همسويي كسب و كار و فناوري اطلاعات در سازمان با استفاده از مدل لوفتمن .
204
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان اداره كل زندانهاي استان همدان
205
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مديران بانك ملي ايران .
206
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزش كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي
207
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي طرح هاي زود بازده و كارآفرين در استان مازندران
208
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي ايمني كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان طي سه ماهه اول سال 1386
209
ارزيابي اثر بخشي رسانه اجتماعي به منظور افزايش استفاده از دانش رقابتي كاركنان در فرايند هوش رقابتي
210
ارزيابي اثر بخشي سياست هاي اقتصادي بر اندازه فقر در ايران با تاكيد برمناطق جغرافيايي (1386-1368)
211
ارزيابي اثر بخشي سيستم هاي اطلاعات مديريت: مطالعه موردي شركت گاز استان زنجان
212
ارزيابي اثر بخشي طرح هوشمند سازي مدارس ابتدايي دخترانه ناحيه 5 شهر اصفهان بر اساس مدل ارزشيابي سيپ
213
ارزيابي اثر بخشي كارگروهي و تعيين راهكارهاي بهبود كار گروهي درشركت گاز استان اصفهان
214
ارزيابي اثر بخشي مديريت دانش در بين معلمان ابتدايي دختر شهرستان بهشهر
215
ارزيابي اثر بخشي وايمني داروي VortioxetineوDuloxetineدر مقايسه با پلاسبو در درمان بيماري افسردگي
216
ارزيابي اثر برخورد سازه هاي مجاور بر پاسخ ساختمان هاي جداسازي شده لرزه اي با جداگرهاي لرزه اي سه قوسي اصطكاكي
217
ارزيابي اثر بيش بيان ژن GLIPRI بر ميزان اپوپتوز و سنجش سطح بيان ژن هاي آنتي اپوپتوتيك2 BUL و SURVIVIN در رده سلولي سرطان كولور كتال ((SW480
218
ارزيابي اثر بيمه محصولات كشاورزي بر تثبيت درآمد كشاورزان ( مطالعه موردي باغداران بادام شهرستان تيران )
219
ارزيابي اثر بيمه محصولات كشاورزي بر تثبيت درآمد كشاورزان ﴿مطالعه موردي باعداران بادام شهرستان تيران﴾
220
ارزيابي اثر پارامتر زاويه واگرايي بخش ابتدايي مخزن بر نحوه پيشروي دلتا در مخازن سدها مطالعه موردي: مخزن سد شهيد رجايي، لتيان و دز
221
ارزيابي اثر پارامترهاي جوش اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي منطقه جوش
222
ارزيابي اثر پارامترهاي خمكاري ورق هاي ضخيم بر تنش هاي پسماند حاصله
223
ارزيابي اثر پرتوتابي الكترون بر زمان اتصال باكتريهاي فيبروليتيك در شكمبه با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمراز.
224
ارزيابي اثر پروپكتيو آپلين 13 بر آپوپتوز القاشده توسط اچ 202 به سلول هاي شبه مويي كوكله آ در محيط آزمايشگاهي
225
ارزيابي اثر پساب هاي صنايع داروسازي بر خصوصيات شيميايي آب هاي سطحي پيرامون آنها در استان تهران
226
ارزيابي اثر پهناي كاتدي جريان پالسي و افزودني تنگستات سديم بر خواص پوشش‌ اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي نانوكامپوزيتي Al2O3/TiO2
227
ارزيابي اثر پودر ولاستونيت (در مقياس ميكرو و نانو) بر خواص قير و عملكرد مخلوط آسفالت گرم
228
ارزيابي اثر پوزولان هاي طبيعي تراس و پوميس بر دوام ملات در برابر حمله توام يون هاي كلرايد و كربناسيون
229
ارزيابي اثر پوشش هاي TiAlN بر عملكرد فولاد گرم كار و مطالعه تاثير عمليات حرارتي
230
ارزيابي اثر تخريبي بارهاي فوق سنگين ، فشار تاير و آرايش چرخهاي وسيله نقليه در عملكرد عمر باقيمانده روسازي
231
ارزيابي اثر تراكم پذيري ذرات پسماند جامد شهري بر الگوي افزايش فشار آب حفره‌اي
232
ارزيابي اثر تراكم كشت گياهچه هاي سيب زميني در شرايط اين ويترو بر ريزازديادي و كارايي توليد ميني تيوبر
233
ارزيابي اثر تشكيل گروه هاي منطقه اي بر آزمون فرضيه ليندر: مطالعه موردي كشورهاي 8 - d
234
ارزيابي اثر تعديل كنندگي شتابدهنده ها بر رابطه عوامل كليدي موفقيت و ابعاد توسعه استارتاپ‌ها در ايران
235
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر الگوي بارش ماهانه حوضه سد زاينده رود با استفاده از مدل هاي GCM
236
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر پراكنش گونه هاي خشگ ﴿Daphne mucronata Royale﴾ و كرفس كوهي ﴿Kelossia odoratissima Mozaf﴾ در استان اصفهان
237
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر شاخص هاي آب و هواشناسي كشاورزي در ايران
238
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر مديريت منابع آب
239
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر مولفه هاي منابع اب با در نظر گرفتن رد پاي اب و بهينه سازي الگوي كشت در حوضه سيمره
240
ارزيابي اثر تغيير قيمت حامل هاي انر‍ژي بر عملكرد صنايع شيشه استان همدان
241
ارزيابي اثر تغيير كاربري زمين بر كيفيت فيزيكي و ريز ريخت شناسي خاك در منطقه گيلانغرب
242
ارزيابي اثر تغييرات اقليمي و هيدرولوژيك بر اكوسيستم‌هاي مانگرو هرمزگان و درختان كناررودي زاينده رود با استفاده از گاه‌شناسي درختي
243
ارزيابي اثر توسعه شهر اهواز بر كيفيت آب رودخانه كارون
244
ارزيابي اثر جاسمونيك اسيد بر ويژگي هاي رويشي ارقام سويا در شرايط كم آبي
245
ارزيابي اثر جليت كف در رفتار قاب هاي فولادي بادبندي شده
246
ارزيابي اثر جوشكاري تعميري بر خواص مكانيكي و ريزساختاري فولاد AISI 4140
247
ارزيابي اثر چيدمان ميكروپايل بر رفتار پي واقع بر خاك روانگرا با استفاده از ميز لرزه
248
ارزيابي اثر خود اظهاري مالياتي بر ميزان ماليات وصولي در شهرستان هاي استان تهران
249
ارزيابي اثر خودروهاي الكتريكي بر كيفيت توان الكتريكي شبكه‌ هاي توزيع
250
ارزيابي اثر خوردگي حفره اي بر استحكام ايستايي اتصالات لوله اي تحت بارگذاري خمشي
251
ارزيابي اثر خوردگي ميلگردها بر آسيب پذيري لرزه اي پلهاي عرشه اي جعبه اي قوسي بتن آرمه
252
ارزيابي اثر دئوكسي رايبوزايم 23-10 محافظت شده با 3- تيميدن معكوس بر مهار ژن بتاگالاكتوزيد از (lacZ) در ناحيه ترجمه شونده
253
ارزيابي اثر دئوكسي‌ريبوزايم 23-10 محافظت‌شده با 3'- تيميدين معكوس بر مهار ژن بتاگالاكتوزيداز (lacZ) در ناحيه غير ترجمه‌شونده
254
ارزيابي اثر دوده¬سيليس و سرباره بر دوام ملات در برابر حمله توام يون-هاي كلرايد و كربناسيون
255
ارزيابي اثر رژيم آبياري و محلول پاشي پرولين بررشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك و عملكردگياه رازيانه
256
ارزيابي اثر رهبري تحول گرا بر عملكرد شغلي، توانمندسازي روانشناختي و هويت اجتماعي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي
257
ارزيابي اثر روشهاي مختلف اكتيواسيون پارتنوژنيك اووسيت گاو بر ميزان تسهيم وتكامل جنيني متعاقب آن
258
ارزيابي اثر زلزله ديوارهاي خاك مسلح با تسمه با طول متغير
259
ارزيابي اثر زلزله روي مخازن مايعات
260
ارزيابي اثر زيپايي متحرك بر روي عضلات پا
261
ارزيابي اثر سختي سازه بر روي پاسخ لرزه اي پي شمع با شمع هاي قائم و مايل
262
ارزيابي اثر سرريز تلاطم در بازار نفت ، طلا و دلار آمريكا
263
ارزيابي اثر سرعت سرد شدن در فرايند انجماد تك كريستال بر ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي سوپر آلياژ پايه نيكل P14
264
ارزيابي اثر سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي. نمونه موردي سكونتگاه هاي غير رسمي شهر ورامين
265
ارزيابي اثر سميت سلولي عصاره گياه ريواس بر سلول هاي سرطان سينه رده ام سي اف 7 و آناليز بيان ژن او دي سي
266
ارزيابي اثر سه محلول شستشوي مختلف ﴿ سديم هيپوكلريت 25/5%، كلروهگزيدين 2% و اتيلن دي امين تترا استيك اسيد 17%﴾ بر روي خاصيت مرطوب كنندگي سيلرهاي كانال ريشه
267
ارزيابي اثر سيتوتوكسيسيتي عصاره ي ميكروبي لاكتوباسيلوس توليدكننده گاما آمينو بوتيريك اسيد بر سلول هاي سرطاني
268
ارزيابي اثر سيستم ERP بر عملكرد مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) بر اساس مدل RFM
269
ارزيابي اثر سيستميك و موضعي دوكسپين بر بهبود پروسه هيستوپاتولوژيكي زخم ناشي از سوختگي درجه 2 در موش سوري
270
ارزيابي اثر سيمواستاتين بر حافظه فضايي موشهاي ميان سال دريافت كننده رژيم پرچرب
271
ارزيابي اثر شاخص هاي اقيانوسي - اتمسفري بر خشكسالي در ايران
272
ارزيابي اثر شدت هاي مختلف تنش كم آبي بر روند رشد و اجزاي عملكرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L)
273
ارزيابي اثر شدت هاي مختلف تنش كم آبي بر روند رشد و اجزاي عملكرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L)
274
ارزيابي اثر شهرت اجتماعي، ويژگي هاي حاكميت شركتي و پاداش هاي هيئت مديره بر شايستگي هاي سازماني شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
275
ارزيابي اثر شوري خاك و خشكي بر شاخص هاي جوانه زني گياه Nepeta racemmosa
276
ارزيابي اثر ظرفيت شكل پذيري بر رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي جداسازي شده با جداسازهاي لرزه اي الاستومري هسته سربي
277
ارزيابي اثر عمق سنگ‌زني بر مشخصه‌هاي ريزساختاري و الكتروشيميايي پوشش WC-10Co-4Cr توليد شده به روش HVOF
278
ارزيابي اثر عوامل كنترل كننده قابليت شناورسازي آلودگي هاي نفتي در سيستم فلوتاسيون با هواي محلول (daf)
279
ارزيابي اثر فركانس سازه بر روي پاسخ لرزه اي پي شمع
280
ارزيابي اثر فعالسازي مسير مادي نياصرم بر سر زندگي ساكنان محور صائب
281
ارزيابي اثر فعاليت هاي كشاورزي بر تجمع فلزات سنگين در برخي از خاك هاي استان همدان
282
ارزيابي اثر فيتوتوكسين هاي ميكروبي روي دو گونه علف هرز تاج خروس و سلمك .
283
ارزيابي اثر قوانين پخش بار در برنامه ريزي توسعه ظرفيت نيروگاهها
284
ارزيابي اثر كاربري اراضي بر مطلوبيت زيستگاه خرس قهوه اي در منطقه حفاظت شده البرز مركزي
285
ارزيابي اثر كوئرستين جفت‌‌شده با نانوذره‌هاي اكسيدآهن بر آسيب‌هاي ناشي از H2O2 در سلول‌هاي PC12
286
ارزيابي اثر كود دامي و گياه پوششي بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك و رشد و عملكرد كنجد ) Sesamum indicum L. ( ارگانيك
287
ارزيابي اثر لاتكس SBR بر خصوصيات عملكردي روسازي نيمه‌ صلب
288
ارزيابي اثر لايه بندي خاك و نسبت ابعاد شالوده بر روي نشست و ضريب بستر پي ها با استفاده از تحليل عددي
289
ارزيابي اثر لوتيروكسين در مقايسه با دارونما برروي حجم ندول تيروييد در بيماران مبتلا به ندول خوش خيم تيروييد در طي دو سال پيگيري
290
ارزيابي اثر مؤلفه هاي تغيير اقليم بر پراكنش مكاني، عملكرد و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيك گونه هاي مرتعيBromus tomentellus Boiss و.Agropyron trichophorum (Link) Richt در منطقه زاگرس مركزي
291
ارزيابي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي منتخب بر سودآوري شركت¬¬هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران: كاربردي از نظريه شبكه
292
ارزيابي اثر متقابل رژيم آبياري و محلول پاشي سولفات آهن بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك گياه دارويي رازيانه ﴿Foeniculum vulgare Mill ﴾
293
ارزيابي اثر متقابل رژيم آبياري و محلول پاشي سولفات روي بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك گياه دارويي رازيانه ﴿Foeniculum vulgare Mill ﴾
294
ارزيابي اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و پايداري عملكرد لاين هاي جو
295
ارزيابي اثر متقابل ژنوتيپ ضربدر محيط و پايداري عملكرد دانه ژنوتيپ هاي يولاف
296
ارزيابي اثر متقابل ژنوتيپ محيط در نخودهاي زراعي با استفاده از روش هاي AMMI وGGE BiPLOt
297
ارزيابي اثر محدوديت رنج ديناميكي توان ارسالي بر الگوريتم كنترل توان ارتباط معكوس سيستمهاي مخابرات سيار سلولي
298
ارزيابي اثر محلول پاشي نانودي¬اكسيدتيتانيوم و سيليكات پتاسيم برخصوصيات فيزيولوژيك ذرت شيرين تحت دورهاي مختلف آبياري
299
ارزيابي اثر مديريت دانش بر توسعه كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: شركت بهره برداري نفت و گاز غرب)
300
ارزيابي اثر مس و شوري بر رشد ،تركيب شيميايي و فتوسنتز نهال هاي پسته
301
ارزيابي اثر مسير تنش بر رفتار تغييرات حجم رسهاي متورم شونده
302
ارزيابي اثر مشخصات فني لايه تقويتي FRP بر عملكرد ديوار برشي فولادي
303
ارزيابي اثر مشخصات مصالح سنگي در سايش روسازي بتن غلتكي
304
ارزيابي اثر مشخصات هندسي ورق هاي تقويتي بر بار كمانشي ستون هاي فولادي از پيش بارگذاري شده
305
ارزيابي اثر مقياسبر عملكرد مدل كلارك و روش هاي مختلف ساخت هيستوگرام زمان - مساحت
306
ارزيابي اثر مكمل غذايي اگريموس بر برخي فراسنجه هاي فيزيولوژيك، هيستولوژيك و اپي ژنتيك در افراد بالغ و نسل اول ماهي گور خري (Danio rerio)
307
ارزيابي اثر نارينجين تثبيت شده بر روي داربست الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتون بر مهار فرآيند قند دار شدن خود به خودي آلبومين سرم انسان
308
ارزيابي اثر نانو مواد بر خصوصيات مخلوط آسفالتي با استخوانبندي درشت دانه ( SMA)
309
ارزيابي اثر نانوذرات بر بهبود برخي از ويژگي هاي سيالات حفاري پايه آبي
310
ارزيابي اثر نانوذرات بر نفوذپذيري خاك رس
311
ارزيابي اثر نانومواد بر دوام بتن در برابر واكنش قليايي- سيليسي
312
ارزيابي اثر نانومواد و مواد ضدعريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي
313
ارزيابي اثر نرخ كرنش بالا بر رفتار تغيير شكل فولاد كونچ و بخش بندي شده
314
ارزيابي اثر نوآوري ادراك شده از يك وب سايت بر روي كيفيت خدمات،اعتماد،وفاداري و تبليغات شفاهي براي وب سايت
315
ارزيابي اثر نوسان اقليم بر جريان هاي حداقل حوضه رودخانه كن
316
ارزيابي اثر نوسان هاي نرخ ارز حقيقي بر صادرات خدمات فني مهندسي ايران به منتخب شركاي تجاري
317
ارزيابي اثر نوع دارو بر دقت تشخيص فيلم هاي E و F در تعيين موقعيت نوك فايل نسبت به اپكس راديوگرافيك
318
ارزيابي اثر نوع دارو بر دقت تشخيص فيلم هاي E و F در تعيين موقعيت نوك فايل نسبت به اپكس راديوگرافيك
319
ارزيابي اثر نوع سنگدانهها و افزودني بر عملكرد آسفالت نيمه- گرم
320
ارزيابي اثر نيروي محوري در ستون ها با استفاده از مدل مفصل پلاستيك متمركز جهت مدل سازي ستون هاي قاب هاي خمشي فولادي
321
ارزيابي اثر هافنيوم بر ريزساختار، تحولات فازي و خواص مكانيكي دماي محيط آلياژ بين‌فلزي Ti-48Al-2Cr-2Nb
322
ارزيابي اثر هدفمند سازي يارانه ها بر ميزان مصرف حامل هاي انرژي در بخش خانگي استان هاي ايران (روش شكست ساختاري در داده هاي پانل)
323
ارزيابي اثر هزينه هاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شركت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران براي سال 1384
324
ارزيابي اثر هم افزايي نانو لوله هالوسيت و بازدارنده شعله بدون هالوژن بر روي خواص حرارتي و اشتعال پذيري پلي كربنات
325
ارزيابي اثر هندسه قالب در انجماد جهت دار بر ساختار ماكرو - ميكروسكوپي سوپر آلياژ پايه نيكلGTD-111
326
ارزيابي اثر ورود هزينه هاي آلودگي بر رقابت پذيري شركت فولاد مباركه اصفهان
327
ارزيابي اثرات آموزش با استفاده از بروشورهاي آموزشي در مديريت پسماندهاي بيمارستاني (مطالعه¬ي موردي بيمارستان گلستان، شهر تهران)
328
ارزيابي اثرات آموزش شادماني به روش فوردايس بر كاهش افسردگي و افزايش خود كارآمدي زنان ايراني بي سرپرست مقيم دبي
329
ارزيابي اثرات اجتماعي احياي ميدان امام علي (ع) بر كيفيت زندگي شهروندان
330
ارزيابي اثرات اجتماعي برنامه‎هاي شهري
331
ارزيابي اثرات اجتماعي پروژه هاي مرمتي ميادين شهري (نمونه موردي: ميدان ميرچخماق شهر يزد)
332
ارزيابي اثرات اجتماعي چرخه عمر محصول در توسعه پايدار صنعت معماري و شهرسازي
333
ارزيابي اثرات اجتماعي دفاتر تسهيل گري در پيشبرد برنامه هاي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده نمونه موردي:(محله زينبيه)
334
ارزيابي اثرات اجتماعي طرح هاي توسعه پياده مداري (نمونه موردي: خيابان چهار باغ عباسي اصفهاني
335
ارزيابي اثرات اجتماعي طرح هاي توسعه در بافت هاي تاريخي (نمونه مورد مطالعه: طرح توسعه دانشكده هنر و معماري يزد)
336
ارزيابي اثرات اجتماعي طرح هاي ساماندهي در بافت تاريخي (نمونه موردي: خيابان مسجد جامع شهر يزد)
337
ارزيابي اثرات اجتماعي- فرهنگي ابر پروژه‌هاي شهري (مطالعه موردي: مجموعه سيتي سنتر اصفهان)
338
ارزيابي اثرات اجراي طرح مديريت پسماند روستايي
339
ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي آبخيزداري بر توسعه كشاورزي نمونه موردي حوضه آبخيزداري بالابند فريمان , effects of watershade management projects on rurals development in fariman balaband
340
ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي ابخيزداري بر توسعه كشاورزي حوضه ابخيزداري بالابند فريمان
341
ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي توانمندسازي بر رضايتمندي سكونتي در سكونتگاههاي غير رسمي. مورد پژوهي: محله كريم آباد زاهدان
342
ارزيابي اثرات اجراي طرحهاي هادي روستايي با رويكرد مقايسه اي بخش مركزي تربت جام
343
ارزيابي اثرات اجرايي طرح اب رساني در پايداري روستايي منطقه سرولايت نيشابور
344
ارزيابي اثرات اجرايي طرح اب رساني در پايداري روستايي(سرولايت نيشابور)
345
ارزيابي اثرات اجرايي مكانيابي پروژه هاي مسكن مهر مطالعه موردي مسكن مهر پهنه جنوبي استان تهران
346
ارزيابي اثرات احداث سدهاي مخزني بر محيط زيست نظام سكونتگاهي (نمونه موردي سد بهشت آباد)
347
ارزيابي اثرات اعتبارات بهسازي بر تغيير الگوي مسكن روستايي (مطالعه موردي: شهرستان شهرضا)
348
ارزيابي اثرات افزايش تراكم ساختماني بر رضايتمندي سكونتي ( نمونه موردي : شهرك پرديس زرناس اردبيل )
349
ارزيابي اثرات اقتصادي – اجتماعي خشكسالي هاي دهه ي اخير (1380 تا 1390) در راستاي توسعه پايدار روستايي نمونه موردي : روستاهاي بخش مركزي شهرستان دورود
350
ارزيابي اثرات اقتصادي - اجتماعي سد سليمانشاه سنقر بر توسعه روستايي منطقه تحت پوشش شبكه آبياري وزهكشي سد
351
ارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي كالبدي وزيست محيطي حاصل از اجراي طرحهاي هادي روستايي تكاب درگز
352
ارزيابي اثرات اقتصادي اعتبارات بانك كشاورزي بر مرغداري هاي شهرستان نايين
353
ارزيابي اثرات اقتصادي حاصل از گسترش كشت زعفران در نواحي روستايي
354
ارزيابي اثرات اقتصادي حاصل از گسترش كشت زعفران در نواحي روستايي (نمونه موردي شهرستان باخرز) , The survey economic effects of saffron cultivation in rural areas )case study city bakhars(
355
ارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي تكنولوژي حفاري تونل‌هاي مترو با رويكرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعيارزيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي تكنولوژي حفاري تونل‌هاي مترو با رويكرد شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
356
ارزيابي اثرات اقتصادي-اجتماعي طرح هاي هادي روستايي﴿مطالعه مورودي:روستاهاي داراي طرح هادي اجراشده بخش نازلوجاي شهرستان اروميه
357
ارزيابي اثرات اقدامات آبخيزداري بر سيلخيزي و سيلگيري حوزه با كاربرد مدل HEC-HMS و روش تصميم گيري چند معياره (MCDM) (مطالعه موردي: حوزه آبخيزصفارود، رامسر)
358
ارزيابي اثرات اقدامات انجام شده آبخيزداري روي رژيم جريان و رسوب ﴿مطالعه موردي : بخشي از حوزه آبخيز زاينده رود﴾
359
ارزيابي اثرات اكولوژيكي كنار گذر غرب اصفهان بر پناهگاه حيات وحش قميشلو
360
ارزيابي اثرات اندركنش خاك - سازه بر روي رفتار سازه هاي بنايي با استفاده ازروش المان نامحدود
361
ارزيابي اثرات باكتري ... بر بيان ژني سرطان كولون
362
ارزيابي اثرات باكتري ... بر بيان ژني سرطان كولون
363
ارزيابي اثرات برنامه هاي سياستي بخش آب و تعيين استراتژي مناسب جهت بهره برداري پايدار از منابع سطحي و زيرزميني دشت قزوين
364
ارزيابي اثرات بكارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود كارايي نظام مديريت تجهيزات اندازه گيري
365
ارزيابي اثرات بلندمرتبه سازي بر عملكرد زيرساخت هاي شهري با رويكرد سيستم ديناميك
366
ارزيابي اثرات پروژه هاي آبخيزدازي اجرا شده ﴿مطالعه موردي : پخش سيلاب تاسران استان همدان﴾
367
ارزيابي اثرات پودر گياه تشنه داري (Scrophularia striata ) بر رشد و برخي از پارامترهاي ايمونوهماتولوژي و بيوشيميايي ماهي كپور معمولي (Cyprinuscarpio ) پس از آلودگي تجربي با باكتري آئروموناس هيدروفيلا
368
ارزيابي اثرات پوسچر كاري برميزان شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني و ارتباط آن با رضايت شغلي آرايشگران زن شهرميانه
369
ارزيابي اثرات پياده سازي شهر الكترونيك در جزيره كيش بر دستيابي به اهداف استراتژيك منطقه آزاد كيش
370
ارزيابي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و ساير خصوصيات زراعي ارقام ذرت در دو منطقه استان مركزي (خمين و اراك )
371
ارزيابي اثرات تاريخ و تراكم كاشت بر درصد پروتئين ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه ارقام ماش در منطقه اصفهان
372
ارزيابي اثرات تبليغات تلويزيوني بانك رفاه بر جذب مشتري
373
ارزيابي اثرات تبليغات تلويزيوني بر ميزان جذب مشتري شركت ايرانسل در شهرستان بابل
374
ارزيابي اثرات تجمعي (CEA) توسعه صنايع پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر
375
ارزيابي اثرات ترافيكي استفاده از سيستم سريع السير در كلان شهر تبريز
376
ارزيابي اثرات تراكم بر شبكه معابر شهري ﴿ منطقه 17 شهرداري تهران ﴾
377
ارزيابي اثرات تركيبات فنلي بر بيومولكول گلايكه
378
ارزيابي اثرات تعديل كنندگي ايمونو هماتولوژي و بيوشيميايي عصاره آبي سورانه درموشهاي صحرايي نر ديابتي در طب قوم كردي
379
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر پارامترهاي هواشناسي و هيدرولوژيكي حوضه آبريز سد زاينده رود
380
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر دسترسي منابع آب آبي و سبز، در حوضه زاينده رود
381
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر فرآيند تبديل برف به رواناب در بالادست حوضه آبريز رودخانه زاينده رود
382
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر محدوده هاي كشت مركبات در ايران
383
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب در حوضه كارون
384
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني و تفكيك آن از برداشت ها، مطالعه موردي : آبخوان دامنه- داران و بوئين- مياندشت
385
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب سطحي حوضه آبريز
386
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هاي هواشناسي و هيدرولوژيكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت مدلهاي GCM وسناريوهاي انتشار، مطالعه موردي حوضه كرخه
387
ارزيابي اثرات تغيير اقليم در مناطق خشك و نيمه خشك، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
388
ارزيابي اثرات تغيير اقليم و كاربري اراضي بر عكس العملهاي هيدرولوژيكي حوزه هاي آبخيز ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز اسكندري، استان اصفهان﴾
389
ارزيابي اثرات تغيير كاربري اراضي در مديريت خطرات سيل (مطالعه موردي روستااي آبخيز آزران كاشان
390
ارزيابي اثرات تغيير كاربري اراضي در مديريت خطرات سيل (مورد: روستاهاي حوضه آبخيز آزران كاشان)
391
ارزيابي اثرات تغييرات اقليمي بر تخريب صخره هاي مرجاني جزاير ايراني خليج‌فارس
392
ارزيابي اثرات تغييرات كاربري در محله مرداويج
393
ارزيابي اثرات تغييراقليم برمنابع آب¬هاي سطحي حوضه آبخيز بهشت-آباد(بااستفاده از مدل LARS WG)
394
ارزيابي اثرات تنش خشكي و ABA روي بيان ژن‌هاي كد كننده PIN پروتئين‌هاي غشا پلاسمايي در گياه آرابيدوپسيس تاليانا
395
ارزيابي اثرات تنش هاي ناشي از خميدگي كمانش برشي در پانل ها
396
ارزيابي اثرات توسط ارتباطات بر مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي امنيت ملي و تبيين استراتژي مناسب در اين راستا در جمهوري اسلامي ايران
397
ارزيابي اثرات توسعه باغات ريتون بر اقتصاد خانوارهاي روستايي(مطالعه موردي شهرستان مينودشت)
398
ارزيابي اثرات توسعه باغات منطقه بهادران شهرستان مهريز
399
ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست احداث نيروگاه 005 مگاواتي سيكل تركيبي ماكو
400
ارزيابي اثرات توسعه برمحيط زيست احداث كارخانه استحصال طلاي معدن چشمه زرد نيشابور
401
ارزيابي اثرات توسعه صنعتي بر محيط زيست پارك جنگلي جهان نما
402
ارزيابي اثرات توسعه فرودگاه يزد
403
ارزيابي اثرات توسعه فيزيكي شهر بهاباد در تخريب اراضي كشاورزي
404
ارزيابي اثرات توسعه گردشگري ساحلي با استفاده از دو روش چك ليست و ماتريس پاستاكيا (شركت هاي بيمه شهرستان يزد)
405
ارزيابي اثرات ثبت جهاني سازه هاي آبي تاريخي شوشتر بر مديريت آثار و توسعه گردشگري
406
ارزيابي اثرات جراحي آبي بر بافت استخواني
407
ارزيابي اثرات جهش زايي غلظت هاي مختلف سديم آزايد بر روي صفات زراعي وشيميايي ارقام بومي سير ايراني درشهرستان بم
408
ارزيابي اثرات حفاظتي و تعديل كنندگي ايمونو هماتولوژي و بيوشيميايي عصاره هيدروالكلي كاكوتي( Ziziphora clinopodioides )ناشي از سيتوتوكسيسيتي نانو ذرات نقره درموش صحرايي نر
409
ارزيابي اثرات حفاظتي و تعديل كنندگي ايمونوهماتولوژي و بيوشيميايي عصاره هيدروالكلي تشنه داري ( Scrophularia striata ) ناشي از سيتوتوكسيسيتي نانو ذرات نقره درموش صحرايي نر
410
ارزيابي اثرات خشكسالي بر ساختار اجتماعي-اقتصادي نواحي روستايي متكي بر فعاليت كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان‌هاي سيروان و چرداول)
411
ارزيابي اثرات خشكسالي بر منابع آب زيرزميني دشت قزوين
412
ارزيابي اثرات خشكسالي بركيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني درمحدوده ي دشت بيجار
413
ارزيابي اثرات خشكسالي بركيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني درمحدوده ي دشت بيجار
414
ارزيابي اثرات خوشه هاي صنعتي بر توسعه فضايي-كالبدي سكونتگاههاي شهري (نمونه موردي: سكونتگاه هاي مجموعه شهري اصفهان)
415
ارزيابي اثرات درماني قطره تاكروليموس موضعي 05/0 ٪ در درمان كراتيت استرومايي غير نكروزان هرپس سيمپلكس
416
ارزيابي اثرات دگرديسي ماشك و چاودار بر برخي از گونه هاي علف هرز در مزرعه ذرت
417
ارزيابي اثرات رانت جويي در تجارت خارجي بر رفاه اجتماعي ايران: كاربردي از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي
418
ارزيابي اثرات راهبرد تراكم سيال ساختماني بر شرايط كالبدي - فضايي محيط هاي شهري ﴿ نمونه موردي : شهر بابلسر ﴾
419
ارزيابي اثرات رقابت‌پذيري بر دگرگوني شبكه شهري در مجموعه شهري اصفهان با تاكيد بر توزيع اشتغال
420
ارزيابي اثرات زيست ‌محيطي حوضچه‌هاي تغذيه مصنوعي شهرستان باشت
421
ارزيابي اثرات زيست محيطيِ احداث راه ها (مطالعه موردي: راه ها و جاده هاي ارتباطي در ميادين نفتي آذر و چنگوله)
422
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث نيروگاه اتمي بوشهر بر آب و آبزيان خليج فارس
423
ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه شهر اراك
424
ارزيابي اثرات زيست محيطي دپوي نخالهي ساختماني در مسير كال چهل بازه
425
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد بيدواز اسفراين
426
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد زاوين
427
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد مخزني و نيار با دو روش رويهم گذاري نقشه ها و ماتريس
428
ارزيابي اثرات زيست محيطي شريان هاي شهري در جهت نيل به توسعه پايدار ﴿ نمونه موردي : بزرگراه طبقاتي صدر شهر تهران ﴾
429
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب اراضي حاشيه رودخانه شور ﴿ بند كاچك ﴾
430
ارزيابي اثرات زيست محيطي فرسايش بادي (مطالعه موردي: شهرستان ريگان)
431
ارزيابي اثرات زيست محيطي گردشگري منطقه رويين اسفراين
432
ارزيابي اثرات زيست محيطي لندفيل همدان و مكان يابي محل دفن جديد
433
ارزيابي اثرات زيست محيطي محل دفن بهداشتي پسماند شهري شهرستان پيرانشهر
434
ارزيابي اثرات زيست محيطي محل دفن پسماند با روش ماتريس سريع (مطالعه موردي: شهر يزد)
435
ارزيابي اثرات زيست محيطي معادن روباز و ارائه راهكار براي كمينه كردن با استفاده از مطالعات معدنكاري سبز ﴿مطالعه موردي معدن مس سونگون﴾
436
ارزيابي اثرات زيست محيطي مكانهاي دفن نخاله هاي ساختماني شهر مشهد
437
ارزيابي اثرات زيست محيطي نشت مواد نفتي از تاسيسات نفت و گاز دريايي خليج فارس
438
ارزيابي اثرات زيست محيطي و زمين پزشكي پسماندها در كلان شهر شيراز
439
ارزيابي اثرات زيست‌محيطي دپوي نخاله ي ساختماني در مسير كال چهل بازه
440
ارزيابي اثرات زيست‌محيطي ساختمان‌هاي بلندمرتبه (نمونه موردي: منطقه 13 شهر اصفهان)
441
ارزيابي اثرات زيستي محيطي كارخانه كمپوست خرم آباد با تاكيد بر مواد زائد خطرناك
442
ارزيابي اثرات ساليسيليك اسيد و عنصر روي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي ارقام نخودفرنگي (Pisum sativum)
443
ارزيابي اثرات سايتوتوكسيك توكسين منفذ¬ساز نوتركيبFraC عليه رده سلولي HL-60و KG-1
444
ارزيابي اثرات سبك رهبري تحول گرا بر صداي كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي شناسايي كار، اشتياق به كار و تمايل به ترك كار( مورد مطالعه: بانك ملت شهر اصفهان)
445
ارزيابي اثرات سلامت شهرهاي جديد بر ساكنان اين شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر جديد صدرا)
446
ارزيابي اثرات سلولي، بافت‌شناسي و ميكروبي استفاده از موسيلاژ دانه بِه در بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد
447
ارزيابي اثرات شبكه راه ها برساختار و عملكرد سيماي سرزمين استان چهارمحال بختياري
448
ارزيابي اثرات شناختي تابش الكترومغناطيس در رنج فركانس موبايل بر موش صحرايي
449
ارزيابي اثرات ضدميكروبي اسانس دارچين، نعنا وتركيب دارچين و نعنا روي قطعات رزين آكريل درشرايط آزمايشگاهي (in vitro)
450
ارزيابي اثرات طرح جابجايي روستاها در تغيير الگوي مسكن و بهبود كيفيت خانه ها (مطالعه موردي روستاي قولاق كسن)
451
ارزيابي اثرات طرح هادي بر توسعه يافتگي اقتصادي- كالبدي مناطق روستايي بخش انزل اروميه
452
ارزيابي اثرات طرح هاي جامع بر روي بافت تاريخي شهر سمنان
453
ارزيابي اثرات طرح هاي هادي در توسعه روستايي مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان لردگان
454
ارزيابي اثرات طرح هاي هادي در توسعه روستايي ﴿مطالعه موردي: شهرستان خرمشهر﴾
455
ارزيابي اثرات طرح‌هاي انتقال آب بين ‌حوضه‌اي بر آينده منابع آب حوضه‌هاي مبدأ (مطالعه موردي حوضه بهشت‌آباد)
456
ارزيابي اثرات عصاره ريشه شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) بر فرايند بهبود هيستوپاتولوژيك زخم ناشي از سوختگي حرارتي در رت و كنترل پاتوژن‌هاي شايع عفونت ناشي از سوختگي (Pseudomonas aeruginosa، Staphylococcus aureus و Acinetobacter spp) به صورت in-vitro
457
ارزيابي اثرات فشار مشروعيت بر مزيت رقابتي شركت با نقش ميانجي عملكرد نوآوري در محصول و فرايند سبز ﴿مورد مطالعه: مجتمع فولاد مباركه﴾
458
ارزيابي اثرات فعاليت هاي بنياد مسكن با تاكيد بر نقش مساكن روستايي (نمونه مورد مطالعه : دهستان سرجام ) , an evaluation of the activities of islamic revolution housing foundattion ,with an emphasis on rural housing loans)case study: sarjam village (
459
ارزيابي اثرات فعاليتهاي بنياد مسكن با تاكيد بر نقش مساكن روستايي دهستان سرجام
460
ارزيابي اثرات كالبدي، اقتصادي و اجتماعي اجراي طرح هاي هادي روستايي موردي روستاهاي بخش مركزي اروميه
461
ارزيابي اثرات كوئرستين كونژوگه با نانوذرات اكسيد آهن بر رشد و تمايز سلول‌هاي PC12
462
ارزيابي اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت هزينه‌ها بر قيمت تمام شده مسكن شهر اصفهان
463
ارزيابي اثرات كود ازته و باكتري بر عملكرد و درصد روغن و پروتئين سويا
464
ارزيابي اثرات گسترش فيزيكي شهر اردبيل و تاثير آن در تغيير كاربري اراضي
465
ارزيابي اثرات متقابل گردشگري وويژگي هاي زيبايي شناختي رودخانه ها(مطالعه موردي : استان كرمانشاه )
466
ارزيابي اثرات محيط زيستي توسعه شهري با استفاده از مدل سازي مطالعه موردي : شهر يزد
467
ارزيابي اثرات محيط زيستي در صنعت پتروشيمي با استفاده از مدل پرومته
468
ارزيابي اثرات مستقيم و غير مستقيم و درآمد القايي خانوارها در اثر افزايش تقاضاي نهايي انرژي بر توليدات حاملهاي انرژي با استفاده از جدول داده-ستانده اقتصاد ايران
469
ارزيابي اثرات مورفولوژي تيتانيا بر رفتار فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت تيتانيا گرافن اكسيد
470
ارزيابي اثرات مولفه هاي حكمروايي روستايي بر مديريت محلي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان نجف آباد)
471
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزار HEC-FIA در حوضه آبخيز ماربر
472
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزارHEC-FIAŸ در حوزه ي آبخيز قهرود
473
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم افزارHES-FIAŸ در حوزه آبخيز قمصر
474
ارزيابي اثرات ناشي از سيل با استفاده از نرم‌افزار HEC-FIA در حوضه آبخيز كاسگان
475
ارزيابي اثرات نامتقارن نوسان¬هاي نرخ ارز بر جريان¬هاي تجاري صنايع در ايران
476
ارزيابي اثرات نواحي پريفرونتال بر نواحي سنسوري در تسك حافظه كاري با استفاده از سيگنال هاي EEG
477
ارزيابي اثرات و پايش توسعه باغداري در منطقه بهادران- مهدي آباد
478
ارزيابي اثرات واحدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع توسط شاخص چند منظوره
479
ارزيابي اثرات واحدهاي توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع توسط شاخص چند منظوره
480
ارزيابي اثراتاجرايي سيستم اطلاعات مديريت مالي بر عملكرد مديران مالي شركت هاي مخابرات ايران با استفاده از متد سلسله مراتبي تحليلي )AHP(
481
ارزيابي اثربخشي آموزش الكترونيكي حفظ و روخواني قرآن بر دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدايي منطقه 2 تهران)
482
ارزيابي اثربخشي آموزش‌هاي علمي-كاربردي سازمان فني و حرفه‌اي استان يزد با استفاده از مدل كرك پاتريك
483
ارزيابي اثربخشي استراتژيهاي آموزشي از طريق مدل دستاورد اجرا )execution premium( در پژوهشگاه سل و بيماريهاي ريوي
484
ارزيابي اثربخشي استفاده از فن آوري عامل هاي سيار در پياده سازي آزمايشگاه هاي مجازي
485
ارزيابي اثربخشي برون سپاري هاي انجام شده در شركت توزيع نيروي برق شيرازدر راستاي افزايش بهره وري سازمان
486
ارزيابي اثربخشي به كارگيريفناوري ردفاشگر درمديريت موجودي با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (موردكاوي:كالاهاي قابل اشتعال )
487
ارزيابي اثربخشي تبليغات تلويزيوني صرفه جويي برق در شهر اصفهان
488
ارزيابي اثربخشي تبليغات تلويزيوني و تأثير آن بر جذب حساب هاي قرض الحسنه بانك انصار در شهر اصفهان
489
ارزيابي اثربخشي توسعه بيمه الكترونيك با استفاده از بازاريابي سيار مورد كاوي ( شركت بيمه البرز استان بوشهر).
490
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان اداره كل زندانهاي استان همدان
491
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي برگزارشده براي شركت هاي تعاوني استان قم
492
ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي مديريت سبز كاركنان در دانشگاه زنجان
493
ارزيابي اثربخشي راه كارهاي فناوري اينترنتي از اشياء در زنجيره تأمين صنعت پتروشيمي
494
ارزيابي اثربخشي سياست هاي حمايتي بر اندازه فقر در استان كردستان طي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب
495
ارزيابي اثربخشي طراحي داشبورد مديريت ديجيتالي شهري مبتني بر سيستم هوش تجاري با بكارگيري مدل سايمون
496
ارزيابي اثربخشي طرح تكريم ارباب رجوع در جهاد كشاورزي شهرستان كاشان
497
ارزيابي اثربخشي عملكرد تيم هاي كاري بر مبناي مدل رابينز در مديريت پروژه هاي شركت مپنا
498
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات در توانمندسازي كاركنان شركت فرودگاههاي كشور
499
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات )ICT( در توسعه پايدار روستايي
500
ارزيابي اثربخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات ﴿ICT﴾ در توسعه پايداري روستايي ﴿مورد مطالعه شهرستان آزادشهر﴾
501
ارزيابي اثربخشي مدرسان كارآفريني و بررسي رابطه آن با انگيزه كارآفريني دانشجويان
502
ارزيابي اثربخشي مدل كارت امتيازي متوازن در سنجش عملكرد مديريت زنجيرة تأمين در صنعت خودرو
503
ارزيابي اثربخشي مرز رشد شهري تهران ( در طرح جامع سوم ، 1396 - 1386 )
504
ارزيابي اثربخشي نظام آموزشي كاردانش رشته نقشه كشي ساختمان با تاكيد بر عناصر نه گانه فرانسيس كلاين
505
ارزيابي اثربخشي،ايمني و هزينه اثربخشي داروي آتوموكستين در مقايسه با داروي متيل فنيديت در درمان اختلال بيش فعالي /نفص توجه﴿ADHD﴾در كودكان و نوجوانان 6تا18 سال
506
ارزيابي اثربخشيآموزش الكترونيكي كارآفريني
507
ارزيابي اثرقيربرآرايش ساختارسنگدانه هاي مخلوط هاي آسفالتي باپردازش تصوير
508
ارزيابي اثرموج موضعي با استفاده از پردازش تصويري
509
ارزيابي اثرهاي باقي مانده آتش سوزي بر نفوذ آب، فرسايش پذيري و مقاومت برشي خاك در مراتع شهرستان فريدن
510
ارزيابي اثرهاي تابش دراز مدت پرتوهاي يوننده بر طول عمر انسان در منطقه‌هاي با تابش پس‌زمينه ي بالا در ايران
511
ارزيابي اجرا در برنامه توسعه شهري. مورد پژوهي : شهر جديد هشتگرد
512
ارزيابي اجرا در برنامه ريزي كاربري زمين مورد پژوهي شهر لواسان
513
ارزيابي اجراي برنامه استراتژيك از طريق كارت امتيازي متوازن در شركت تام ايران خود رو
514
ارزيابي اجراي طرح پيشگيري آنمي فقر آهن در سيستم مراقبت اطفال در شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستان يزد
515
ارزيابي اجراي طرح تعادل بخشي بر منابع آب زيرزميني استان اصفهان با نگاه ويژه به دشت باد خالد آباد
516
ارزيابي اجراي طرح حاكميت باليني برارتقاء مستمر خدمات باليني در مركز ديابت و بيماري هاي متابوليك دانشگاه علوم پزشگي تهران
517
ارزيابي اجراي مديريت راهبردي دردانشگاه ملايربراساس مدل BSC
518
ارزيابي احتمال ريزش سنگين مجدد در معدن انگوران
519
ارزيابي احتمالاتي ايمني سير قطار تحت تاثير شرايط هندسي در قوس ها
520
ارزيابي احتمالاتي تيرها و دال‌هاي يكطرفه بتن‌آرمه تحت حمله عوامل كلريدي
521
ارزيابي احتمالاتي خسارت لرزه اي ساختمان هاي فولادي با احتساب اثر اندركنش خاك-سازه
522
ارزيابي احتمالاتي خطر لرزه اي شهر تهران با استفاده از پارامتر شدت Arias
523
ارزيابي احتمالاتي عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بلند بتني با درنظرگرفتن بلندشدگي مجاز در حوزه نزديك و مقايسه ي آن با ضوابط طراحي آيين نامه
524
ارزيابي احتمالاتيATC در شبكه هاي تجديدساختاريافته
525
ارزيابي احتمالي خواص توده سنگ به منظور تحليل پايداري تونل انتقال آب در ساختگاه سد و نيروگاه پيرتقي
526
ارزيابي اختلاف ظاهري در پارچه‌هاي حاقوي بافته شده از نخ‌هاي رينگ تك‌لا و دولا و نخ سايرو
527
ارزيابي ادراك مشتريان از كيفيت خدمات و رضايتمندي ايشان از گمرگ الكترونيكي
528
ارزيابي اراضي حاشيه شهري با استفاده از تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي ﴿مطالعه موردي: زرين شهر و مباركه﴾
529
ارزيابي ارتباط بين سطح PAPP-A در سه ماهه اول بارداري با سايز و ضخامت جفت در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت در طي سال 97- 1396
530
ارزيابي ارتباط بين غلظت برخي عناصر كم مصرف عصاره گيري شده در خاك توسط عصاره گيري شيميايي مختلف و غلظت اين عناصر در درختان پسته در منطقه رفسنجان
531
ارزيابي ارتباط پارامترهاي ژئوتكنيكي سنگ‌هاي مسير تونل نوسود با پارامترهاي مرتبط با ماشين حفاري با استفاده از روش شبكه عصبي
532
ارزيابي ارتباط پارامترهاي مقاومتي خاك با حداقل عمق روباره براي ايجاد پديده قوس زدگي (مطالعه موردي تونل حكيم تهران)
533
ارزيابي ارتباط پلي مورفيسم بين ژن هاي لپتين و IGF-1 با خصوصيات باروري اسپرم ، جهت انتخاب قوچ هاي بارور برتردر برنامه هاي اصلاح نژادي گوسفند سنجابي
534
ارزيابي ارتباط پلي مورفيسن ژن هاي آروماتاز،گيرنده ملاتونين و GDF9 با خصوصيات باروري اسپرم جهت انتخاب قوچهاي بارور برتر در برنامه هاي اصلاح نژاد گوسفند سنجابي
535
ارزيابي ارتباط تنوع در توالي ژن DGAT با صفات كيفيت اسپرم در گوسفند سنجابي به منظور انتخاب قوچ برتر
536
ارزيابي ارتباط رفتار خستگي قير با خستگي مخلوط ‌آسفالتي براساس روش RDEC
537
ارزيابي ارتباط ساختار بازار ، كارائي و بازده سهام ﴿مطالعه موردي شركتهاي پذيرفته شده در بورس﴾
538
ارزيابي ارتباط صنعت و دانشگاه
539
ارزيابي ارتباط ميان كيفيت ادراك شده خدمات موبايل بانك با تعهد مشتري با توجه به نقش ميانجي اعتماد و رضايت در موسسه مالي و اعتباري كوثر
540
ارزيابي ارتباط ميان كيفيت ادراك شده خدمات موبايل بانك با تعهد مشتري با توجه به نقش ميانجي اعتماد و رضايت در موسسه مالي و اعتباري كوثر
541
ارزيابي ارتباط نتايج تحليل تكنيكال با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
542
ارزيابي ارتعاشات ناشي از ترافيك در پلها و روشهاي كنترل آن
543
ارزيابي ارتكاب جنايات جنگي در يمن
544
ارزيابي ارزش پيشگويي ميزان مرگ و مير بيمارستان بيماران جراحي بستري در بخش ICU بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت توسط سيستم هاي درجه بندي (APACHEII,MODS,TISS)در سال 2001
545
ارزيابي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تعيين موقعيت دندان كانين نهفته دائمي ماگزيلا
546
ارزيابي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تعيين موقعيت دندان كانين نهفته دائمي ماگزيلا
547
ارزيابي ارزش تشخيصي سطحIgMانتي كارديوليپين خون محيطي در موفقيت درمان بيماران مبتلا به سل ريوي مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان رشت
548
ارزيابي ارزش تشخيصي سيستم امتيازبندي الوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد طي دوره 9 ماهه فروردين تا آبان 1387 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
549
ارزيابي ارزش تشخيصي سيستم امتيازبندي الوارادو در تشخيص آپانديسيت حاد طي دوره 9 ماهه فروردين تا آبان 1387 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
550
ارزيابي ارزش تغذيه اي پوش كشمش فرايند شده با پلي اتيلن گليكول و اوره در جيره گوسفند سنجابي به روش In vivo و In vitro
551
ارزيابي ارزش تغذيه اي ده نمونه كشت يولاف با و بدون آنزيم براي طيور
552
ارزيابي ارزش در پروژه ساخت فولادسازي اردكان
553
ارزيابي ارزش در معرض ريسك بر مبناي تحليل موجكي نوسانات توأم قيمت نفت و بازار سرمايه
554
ارزيابي ارزش كسب و كاري تجزيه و تحليل كلان داده ها در سازمان ها
555
ارزيابي ارزش مشتريان در حوزه بيمه بدنه اتومبيل با استفاده از روش هاي داده كاوي (مطالعه موردي)
556
ارزيابي ارزش وي‍ژه برندبين بانك هاي خصوصي و دولتي
557
ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري بانك شهر و عوامل موثر بر آن از ديدگاه مشتريان
558
ارزيابي ارزش ويژه نام ونشان تجاري (برند)بر وفاداري مشتريان محصولات لوازم خانگي ال.جي
559
ارزيابي ارگونوميكي پوسچر حين كار به روش RULA و ارتباط آن با ميزان شيوع اختلالات اسكلتي - عضلاني ، در كاركنان اداري زن سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
560
ارزيابي ارگونوميكي وضعيت انجام كار وعواملمؤثر بر اختلالات اسكلتي-عضلاني دريكي از صنايع فلزي استان اصفهان در سال 1396
561
ارزيابي استحكام اتصال سازه هاي كامپوزيتي در دو حالت چسب و جوش اولتراسونيك و تعيين روش اتصال بهينه به همراه ساخت فيكسچر برش
562
ارزيابي استحكام ايستايي اتصالات لوله اي با احتساب خوردگي حفره اي تحت نيروي محوري فشاري
563
ارزيابي استحكام برشي جوش لبه در جوشـكاري اصطكاكـي اغتشاشي كامپوزيت هاي زمينه آلومينيومي
564
ارزيابي استحكام عرضي رزين هاي گرماپخت توليد شده در داخل در مقايسه بادو نوع رزين گرما پخت وارداتي
565
ارزيابي استحكام نهايي شاه تير بدنه كشتي ها تحت تركيب گشتاورهاي خمشي قائم و افقي
566
ارزيابي استحكام نهايي يك فروند شناور ويژه حمل فرآورده هاي نفتي به كمك روش اجزا محدود
567
ارزيابي استحكم مخلوطهاي آسفالتي ساخته شده با مصالح آسفالتي بازيافت شده ﴿تراشه هاي خرده آسفالت RAP)
568
ارزيابي استراتژي پيشدستانه آمريكا در خاورميانه
569
ارزيابي استراتژي شركت ايساكو بر اساس كارت امتيازي متوازن
570
ارزيابي استراتژي مدلسازي جانشين در كاليبراسيون خودكار مدلCE-QUAL-W2
571
ارزيابي استراتژي ناحيه محوري در شهرداري تهران با مدل امتيازي متوازن BSC
572
ارزيابي استراتژي هاي مختلف كشت ذرت و گندم در اصفهان در دوره حاضر و آينده با استفاده از نرم افزار DSSAT
573
ارزيابي استراتژي هاي وظيفه اي دانشگاه علوم پزشكي در چار چوب برنامه ريزي استراتژيك كلان دانشگاه مطالعه موردي دانشگاه علوم پرشكي قزوين
574
ارزيابي استراتژي واگذاري مراكز تلفن تحت نظارت مخابرات مشهد به بخش خصوصي
575
ارزيابي استراتژي‌ها با رويكرد تلفيقي F-DEA و سناريوسازي
576
ارزيابي استراتژي‌هاي سازمان با استفاده از رويكرد تركيبي ماتريس SWOT و تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند شاخصه (مورد مطالعه: بانك ملت)
577
ارزيابي استراتژي‌هاي مديريت موجودي (VMI و CRP) در زنجيرة تأمين با ارائة يك مدل تحليلي
578
ارزيابي استراتژيك بهره وري نيروي انساني در شهرداري منطقه 2 شيراز
579
ارزيابي استراتژيك عملكرد با استفاده از رويكرد BSC و يك رويكرد تركيبي جديد MCDM مبتني بر طراحي آزمايش (مطالعه موردي شركت مپنا )
580
ارزيابي استراتژيك عملكرد و اولويت بندي ايتراتژي هاي منتخب با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي در صنايع نيروگاهي
581
ارزيابي استراتژيك عملكردي سازمان با به كارگيري كارت امتيازي متوازن پايدار و مجموع ساده وزين فازي (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي)
582
ارزيابي استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي در ايران : مرور سيستماتيك
583
ارزيابي استعداد روانگرايي خاك به روش انرژي كرنشي با تأكيدي بر تخمين انرژي جذب شده ي زلزله در محل
584
ارزيابي استفاده از انرژي خورشيدي براي ساختمان هاي مسكوني مطالعه موردي: شهرستان اصفهان
585
ارزيابي استفاده از تكنيك سنجش از دور در برآورد بار رسوب حوضه‌ها‌ي هيدرولوژيكي (مطالعه‌ي موردي: دو زير حوضه‌‌ي بالادست سد دز)
586
ارزيابي استفاده از سيستم اتوبوسراني سريع السير﴿B.R.T﴾در كلان شهر تهران
587
ارزيابي استفاده از سيستم هاي سرمايشي در ساختمانهاي مسكوني شهر يزد
588
ارزيابي استفاده از شبكه هاي عصبي براي مسئله طراحي سلولهاي توليدي با معيارهاي چندگانه
589
ارزيابي استفاده از منابع و مقاصد مجازي در كنترل ترافيك ABR
590
ارزيابي استفاده از نخاله هاي ساختماني درپروژه هاي عمراني
591
ارزيابي استقرار مديريت الكترونيك در مدارس متوسطه نواحي چهارگانه شهر شيراز سال تحصيلي 89-88
592
ارزيابي استنباط آمار بصري و كاربرد آن در مدل‌هاي خطي
593
ارزيابي استنباط آمار بصري و كاربرد آن در مدل‌هاي خطي
594
ارزيابي اسكان موقت در شهر بم
595
ارزيابي اسيب پذيري محدوه طرح توسعه دانشگاه نهران با هدف ارتقا تاب آوري در برابر وقوع سوانح طبيعي (زلزله)
596
ارزيابي اشكال مختلف تخليه‌كننده‌ها و راندمان فلاشينگ از سدهاي مخزني
597
ارزيابي اصلاح سياست‌هاي مالياتي بر روند عرضه مسكن در استان اصفهان (1393-1370)
598
ارزيابي اضافه ولتاژهاي القاء شده در شبكه هاي توزيع ناشي از برخورد غير مستقيم صاعقه با استفاده از تكنيك معادله انتگرال ميدان الكتريكي وEMTP
599
ارزيابي اطلاعات حالت كانال درسيستم هاي چند ورودي چند خروجي با آنتن هاي انبوه
600
ارزيابي اطلاعاتي ويژگي هاي سيگنال الكترومايوگرام سطحي به منظور كنترل دست مصنوعي
601
ارزيابي اعتباري متقاضيان تسهيلات بانكي به روش CBR در يك بانك خصوصي
602
ارزيابي افزايش بارش حاصل از كاربرد امواج الكترومغناطيسي
603
ارزيابي افزايش سختي جانبي سازه هاي قاب -ديورا در ساختمانهاي بلند بوسيله سخت كردن يك يا چند طبقه در ترازهاي بهينه به كمك روشهاي محيط پيوسته و جزاي محدود
604
ارزيابي افزايش قيمت مواد غذايي بر رفاه خانوارهاي شهري در ايران .
605
ارزيابي افزودن نانو لوله هاي كربني و ژلاتين بر خواص مكانيكي و زيستي سيمان منيزيم كلسيم فسفاتي
606
ارزيابي اقتصادي آزاد راه امير كبير
607
ارزيابي اقتصادي اجتماعي كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از منظر توسعه پايدار
608
ارزيابي اقتصادي احداث بزرگراه زنجان- تبريز
609
ارزيابي اقتصادي احداث پروژه هاي عمران يريلي وجاده اي بااحتساب هزينه هاي دروني مطالعه طرح هاي ريلي و جاده اي محور تهران - ساوه – همدان
610
ارزيابي اقتصادي استفاده از تكميل چاه هوشمند در بهبود پروفايل توليد
611
ارزيابي اقتصادي استفاده از توربين بادي كوچك در كرمان
612
ارزيابي اقتصادي استفاده از توربين بادي كوچك در كرمان
613
ارزيابي اقتصادي استفاده از نيروگاه هاي هيبريد خورشيدي در ايران
614
ارزيابي اقتصادي اقدامات كاهش ريسك در گذرگاه هاي همسطح با استفاده از مدل ويليام فاين؛ مطالعه موردي راه آهن ج.ا.ايران
615
ارزيابي اقتصادي ايجاد يك واحد كك¬سازي تاخيري در يك پالايشگاه با استفاده از
616
ارزيابي اقتصادي بهره برداري از منابع آب ژرف تاثير آن بر توسعه اشتغال پايدار(مورد مطالعه معادن سنگ آهن سنگان)
617
ارزيابي اقتصادي پرورش ماهي تزئيني
618
ارزيابي اقتصادي پرورش ماهي قزل آلا به عنوان كشت دوم در اراضيي شاليزاري استان گيلان
619
ارزيابي اقتصادي پروژه با استفاده از نقشه هاي شناختي
620
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT – مدل مديريت ريسك هاي مالي
621
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
622
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي BOT با استفاده از يكپارچه سازي روش هاي شبيه سازي پويايي سيستم و مدلسازي عامل - بنيان
623
ارزيابي اقتصادي پروژه هاي تحقيقاتي شركت برق منطقه اي استان اصفهان
624
ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي حفاري ساحلي (با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در تملك دستگاههاي حفاري پروژه)
625
ارزيابي اقتصادي تبديل پسماندهاي جامد به انرژي ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
626
ارزيابي اقتصادي توليد نانو ذرات فلزي
627
ارزيابي اقتصادي خدمات زيست محيطي پارك ناژوان اصفهان با استفاده از روش هزينه سفر فردي و مقايسه آن با روش ارزش‌گذاري مشروط
628
ارزيابي اقتصادي روش هاي ژئوتكنيك براي دفع پسماندهاي خطرناك صنعت آبكاري با استفاده از مدل هزينه كيفيت
629
ارزيابي اقتصادي روشهاي رايج مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه با استفاده از تحليل پوش اور
630
ارزيابي اقتصادي زيست محيطي كارخانه فولاد مباركه براي ساكنين شهر اصفهان
631
ارزيابي اقتصادي ساخت سد سيمره بر درآمد كشاورزان و دامداران( منطقه مورد مطالعه استان ايلام- شهرستان بدره)
632
ارزيابي اقتصادي سه الگوي كشت برنج ، برنج برنج ، برنج رتون در شهرستان آمل
633
ارزيابي اقتصادي سه الگوي كشت برنج ،برنج-برنج،برنج-رتون در شهرستان آمل
634
ارزيابي اقتصادي طرح پرورش مرغ گوشتي
635
ارزيابي اقتصادي طرح توليد آنژوكت
636
ارزيابي اقتصادي طرح توليد پكتين
637
ارزيابي اقتصادي طرح توليد سم ترفلان
638
ارزيابي اقتصادي طرح جمعآوري و حمل مواد زائد توسط بخش خصوصي به جاي شهرداري تهران
639
ارزيابي اقتصادي طرح هاي هادي روستائي
640
ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي آبخيزداري (مطالعه موردي: بند خاكي شماره دو سيبك)
641
ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با استفاده از داده‌هاي فازي
642
ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي مرتعداري اجرا شده درمراتع قشلاقي شهرستان ابركوه
643
ارزيابي اقتصادي مالي طرح توليد زنجير غلطكي
644
ارزيابي اقتصادي مجتمع فولا د مباركه اصفهان
645
ارزيابي اقتصادي مصرف آب در بخش كشاورزي شهرستان اقليد
646
ارزيابي اقتصادي مصرف آب در كشاورزي شهرستان سلماس
647
ارزيابي اقتصادي و آناليز ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي ازدياد برداشت
648
ارزيابي اقتصادي و اجتماعي توليد زعفران در استان خراسان جنوبي
649
ارزيابي اقتصادي و اجتماعي طرح مناريد در روستاي كمكوئيه، شهرستان بهاباد، يزد
650
ارزيابي اقتصادي و بررسي جداسازي دي هيدروژن سولفيد از گاز طبيعي به روش غشايي در واحدهاي آمونياك واحد تصفيه گاز جديد پتروشيمي رازي
651
ارزيابي اقتصادي و بهره‌وري شبيه‌سازهاي پروازي در آموزش و ارائه مدلي به‌منظور سنجش و استفاده بهينه از اين شبيه‌سازها
652
ارزيابي اقتصادي و تحليل ريسك سرمايه گذاري در پروژه هاي تجديدپذير: مطالعه موردي ايران
653
ارزيابي اقتصادي و ريسك سرمايه گذاري پروژه تزريق گاز امتزاجي و غيرامتزاجي به يكي از ميادين زيراشباع جنوب ايران
654
ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي سيستم هاي فتوولتائيك:مطالعه موردي برج تجاري در كرمان
655
ارزيابي اقتصادي و فني صنايع شيميايي
656
ارزيابي اقتصادي و فني كاربرد ITS در سيستم حمل و نقل شهري
657
ارزيابي اقتصادي و فني كارخانه كولر آبي
658
ارزيابي اقتصادي و فني ليزر
659
ارزيابي اقتصادي و گسترش تكنولوژي توليد پوشش هاي محافظ NBC درايران
660
ارزيابي اقتصادي و مديريت كشت سيب زميني در شهرستان شهرضا
661
ارزيابي اقتصادي و مقايسه واحدهاي آب‌شيرين‌كن خورشيدي، اسمزي و تركيبي در سواحل مكران و فلات مركزي كشور به منظور فعاليت‌هاي كشاورزي و انتخاب نوع برتر
662
ارزيابي اقتصادي واجتماعي پروژه مونوريل كرمانشاه
663
ارزيابي اقتصادي واحد احياء مستقيم﴿زمزم 3﴾در شركت فولاد خوزستان
664
ارزيابي اقتصادي واحد خط توليد گاردريل و گالوانيزاسيون گرم
665
ارزيابي اقدامات آبخيزداري بر سيل خيزي با استفاده از مدل hec - hms ﴿مطالعه موردي: حوزه آبخيز منشاد﴾
666
ارزيابي اقدامات صورت گرفته در محله باغ آذري در چارچوب رهيافت بازآفريني شهري پايدار ( بازه زماني 1396 - 1386 )
667
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري شهر گناباد و قوچان
668
ارزيابي اكتشافي نقش و مسئوليت هاي مدير ارشد فناوري اطلاعات در سازمان هاي ايراني
669
ارزيابي اكسيداسيون و خوردگي داغ سوپر آلياژ RENE 80 و تاثير پوشش هاي آلومينايد و كروم آلومينايد
670
ارزيابي اكولوژي جوانه زني بذر، فنولوژي و قدرت رقابت علفهاي هرز Centaura balsamita وCentaurea solstitialis
671
ارزيابي اكولوژيك )پراكنش ، تخمين جمعيت ،فراواني نسبي ، فنولوژي واپيدمي كايتريديومايكوزيس ( سمندر خال زرد (Neurergus microspilotus) درغرب ايران
672
ارزيابي الكتروشيميايي رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي آمورف و نانو كريستال كبالت- تنگستن توليد شده به روش رسوبدهي الكتروشيميايي
673
ارزيابي الگوريتم توازن انرژي سطحي زمين (SEBAL) براي تعيين تبخير و تعرق واقعي درختان پسته تحت شرايط شوري و خشكي
674
ارزيابي الگوريتم ژنتيك - برگشت حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان و ساير كاليبر اسيون هاي چند متغيره در اندازگيري همزمان اسپكتر و فتومتري مخلوط هاي دوتايي كافئين - بنزوئيك اسيد و سديم ساخارين - پتاسيم آسه سولفام .
675
ارزيابي الگوريتم ژنتيك در آشكارسازي تغييرات مناطق جنگلي به كمك تصاوير رادار با گشودگي تركيبي (SAR)
676
ارزيابي الگوريتم ماشين بردار پشتيبان در تشخيص الگوها
677
ارزيابي الگوريتم هاي پردازش تصوير در تشخيص لبه
678
ارزيابي الگوريتم هاي جديد پيشنهاد شده براي تشخيص جريان هجومي از شرايط خطاي داخلي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي قدرت
679
ارزيابي الگوريتم هاي سنجش از دور sebs)و(sebsجهت محاسبه تبخيروتعرق با استفاده از تصاوير ماهوارهاي
680
ارزيابي الگوريتم هاي طيف سنجي مبتني بر يادگيري ماشيني در سيستم هاي راديو شناختي
681
ارزيابي الگوريتم هاي محاسبه شاخص بادپناهي نقاط در حوضه هاي كوهستاني
682
ارزيابي الگوريتم هاي موجود چيدمان منابع مبتني بر الگوريتم ژنتيك و آتاماتاي يادگير
683
ارزيابي الگوريتم هاي هوشمند در مسيريابي شبكه هاي موبايل
684
ارزيابي الگوريتمهاي پردازش تصوير در تشخيص لبه
685
ارزيابي الگوريتمهاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده توزيع شده رابطه اي
686
ارزيابي الگوها و فرايندهاي لكه لكه شدن رويش درختي كاربري شاخص هاي تركيب دور نما بر بيشه هاي مقدس استان كرمانشاه
687
ارزيابي الگوهاي تجويز دارودرنسخه هاي مربوط به دندانپزشكان شهر يزد درسال۹۶
688
ارزيابي الگوهاي تفكر راهبردي از ديدگاه تطبيقي و تبيين الگوي اسلامي آن
689
ارزيابي الگوهاي جزاير حرارتي شهر بابل با رويكرد زيست محيطي با استفاده از (ار اس اند جي اي اس)
690
ارزيابي الگوهاي مختلف تقويت در اتصال تير قوي-ستون ضعيف با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
691
ارزيابي الگوهاي مكاني پوشش اراضي در منطقه مركزي اصفهان با استفاده از متريك هاي سيماي سرزمين
692
ارزيابي الگوي افتراقي بيان برخي ژن هاي القايي تحت تنش خشكي در ارقام سويا
693
ارزيابي الگوي بار جانبي CMP براي سازه هاي بلند فلزي تركيبي با پلان نامنقارن
694
ارزيابي الگوي تربيت جنسي در آموزش ابتدايي برمبناي الگوي swot از ديدگاه معلمان ومديران
695
ارزيابي الگوي حل مسأله در خانواده مبتلايان به سرطان
696
ارزيابي الگوي حل مسأله در خانواده مبتلايان به سرطان
697
ارزيابي الگوي حل مسئله در خانواده هاي داراي فرزند كم توان ذهني و عوامل اجتماعي موثر بر آن
698
ارزيابي الگوي حل مساله در خانواده كودكان مبتلا به سرطان , assessing model problem solving in the patients cancer family
699
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي انتخابي بخش جراحي عمومي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1389
700
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در اعمال جراحي قلب و انژيوپلاستي كرونر در بيمارستان حشمت رشت در سال 1394
701
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون در بيماران سوختگي بستري شده در مركز سوانح سوختگي ولايت رشت در سال 1396
702
ارزيابي الگوي درخواست و مصرف خون و فرآورده هاي خوني در اعمال جراحي انتخابي بخش جراحي عمومي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1393
703
ارزيابي الگوي فضايي تحريك فيبرهاي عصبي با جريان هاي تداخلي از طريق يك مطالعه ي مبتني بر شبيه سازي
704
ارزيابي الگوي كاربري زمين با رويكرد اجتماعي پس از انقالب
705
ارزيابي المان محدود اثر فيكساسيون ساكروپلويس بر پايداري بيومكانيكي فيوژن بلند در بيماران دچار اسپونديلوليستزيس
706
ارزيابي الياف ساقه ارقام مختلف سورگوم دانه اي و شيرين جهت كاربرد در صنايع سلولزي
707
ارزيابي امكان ايجاد بسترهاي اشتراك دانش از ديدگاه متخصصين در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
708
ارزيابي امكان بهبود عملكرد دودكش‌هاي خورشيدي در شب با استفاده از لوله‌هاي انتقال دهنده انرژي تشعشعي خورشيدي به لايه‌هاي زيرين زمين
709
ارزيابي امكان تحريك توسعه محله اي بر اساس رويكرد توسعه ميان افزا (مورد پژوهي : محله شش بادگيري يزد)
710
ارزيابي امكان توليد فولاد فوق ريز / نانو دانه با شروع از ساختار بينيتي از طريق فرايند ترمو مكانيكي
711
ارزيابي امكان نشاءكاري ذرت، آفتابگردان، چغندرقند و كدوآجيلي به صورت هرا كشت جهت صرفهجويي در مصرف آب
712
ارزيابي امكانات DEMبراي شناسايي زمين ريختهاوترسيم نقشه هاي زمين ريخت شناسي ،مطالعه موردي:توده پرآو
713
ارزيابي امنيت استاتيك به كمك روش درخت تصميم گيري
714
ارزيابي امنيت استاسيك به كمك روش: Support Vector Machine
715
ارزيابي امنيت اقتصادي و درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران
716
ارزيابي امنيت الگوريتم‌هاي رمز قطعه‌اي سبك‌وزن در مقابل تحليل خطي
717
ارزيابي امنيت در شبكه‏هاي هوشمند الكتريكي در حضور حملات تغيير داده
718
ارزيابي امنيت فركانسي ريزشبكه ها به كمك ANN و ارائه استراتژي كنترلي جهت بهبود پايداري فركانسي در شرايط جزيره اي شدن
719
ارزيابي امنيت قضايي متهم در رسيدگي هاي كيفري
720
ارزيابي امنيت كالبدي بافت فرسوده شهري با استفاده از روش C.P.T.E.D (مورد پژوهي: محله مهديه شهركرد)
721
ارزيابي امنيت يك الگوريتم رمز قطعه اي سبك وزن منتخب در مقابل حمله مكعبي
722
ارزيابي امنيتي سامانه هاي كنترل از طريق شبكه
723
ارزيابي امنيتي سرويس دهنده هاي وب بر اساس روش ارائه شده در راهنماهاي 30-800 و 115-800 موسسه استاندارد آمريكا)NIST(
724
ارزيابي امواج ساليتاري در حضور الكترون با تابع توزيع هاي غيرماكسولي در پالسما
725
ارزيابي انتقادي از نسبت اخلاق و متافيزيك در فلسفة شوپنهاور
726
ارزيابي انتقادي مفهوم بازشناسي در فلسفه هگل
727
ارزيابي انتقادي هستي‌شناسي بدن‌مندي سوژه در فلسفه فوكو
728
ارزيابي انتقال بيماري هاي فايتوپلاسمايي از طريق غده هاي بذري سيب زميني
729
ارزيابي انتقال تكنولوژي در پروژه هاي توسعه ي ميادين گازي پارس جنوبي – مطالعه موردي فازهاي دو و سه
730
ارزيابي انتقال همزمان حرارت و رطوبت در پارچه هاي تك لايه با استفاده از CFD
731
ارزيابي اندركنش بين تونل و سازه¬هاي سطحي به همراه مطالعه موردي تونل نيايش تهران
732
ارزيابي اندركنش رفتار سيال-سازه در مخازن استوانه اي بتني تحت بار لرزه اي توسط روش المان محدود(نرم افزار sap2000)
733
ارزيابي اندركنش رفتار سيال-سازه در مخازن استوانه اي بتني تحت بار لرزه اي توسط روش المان محدود(نرم افزار sap2000)
734
ارزيابي اندركنش عابر پياده و جريان ترافيكي وسايل نقليه در محل خطوط عابر پياده بدون چراغ راهنمايي
735
ارزيابي انرژي كارايي از طريق تحليل حساسيت متغيرهاي ساختماني نمونه موردي: بناهاي آموزشي اقليم معتدل و مرطوب ايران
736
ارزيابي انرژي موج در خليج فارس
737
ارزيابي انعطاف پذيري مديريت سود
738
ارزيابي انواع اتصال كوتاه در مزرعه هاي بادي
739
ارزيابي انواع قراردادها در پروژه هاي عمراني پتروشيمي به روش تصميم گيري چند معياره
740
ارزيابي اهداف آموزشي سرفصل آموزش زبان انگليسي در مقطع دكترا بر اساس طبقه بندي بلوم
741
ارزيابي اهميت مؤلفه هاي تأمين اعتماد در مشتريان الكترونيكي بانك پارسيان با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
742
ارزيابي اوليه آگاهي و عملكرد ورزشكاران پسر رشته هاي تيمي نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
743
ارزيابي اويلري و لاگرانژي همزن آشوبناك مخزني با دو پره قوسي شكل
744
ارزيابي اويلري و لاگرانژي همزن آشوبناك مخزني با سه پره قوسي شكل
745
ارزيابي ايجاد مسير اصلاح معكوس در خيار (Cucumis sativus)
746
ارزيابي ايده پردازي در تبليغات محيطي تجاري شهرستان مشهد
747
ارزيابي ايمني جاده اي ازنگاه ژئومورفولوژي مطالعه موردي : محور كرمانشاه -ايلام ،ازشهر حميل تاروستاي شباب , `
748
ارزيابي ايمني ديوارهاي برشي هم بسته
749
ارزيابي ايمني و اثر بخشي داروي تيوتروپيوم(spiriva) در مقايسه با داروهاي B2 آگونيست در درمان بيماران مبتلا به بيماري انسداد ريوي مزمن
750
ارزيابي ايمني و قابليت اعتماد سيستم اينترلاكينگ كامپيوتري با افزونگي به روش ماركوف
751
ارزيابي ايمني وپايداري سدهاي خاكي دردوران بهره برداري (مطالعه موردي: سد تبارك آباد)
752
ارزيابي ايمني،اثر بخشي وهزينه اثر بخشي ايمنو گلوبولين وريدي(IVIG)
753
ارزيابي ايمونوبيوشيميايي تاثير متابوليت صناعي نايتريك اكسايد )S-Nitrate( بر مالارياي ناشي از Plasmodium berghei در مدل حيواني
754
ارزيابي ايمونو-بيوشيميايي نقش پروستاگلاندين ونايتريك اكسايد در فيزيوپاتولوژي موشهاي حساس آلوده به ليشمانيا ماژور
755
ارزيابي ايمونولوژيكي آنتي سرم منواسپاسفيك Pichia Pastoris بعنوان فاز جامد در روش الايزا جهت تشخيص آلودگي احتمالي به سلول ميزبان در واكسن نوتركيب هپاتيت B
756
ارزيابي با استفاده از سيستم تبريد جذبي در خودروهاي سواري
757
ارزيابي بار كمانشي در ستون هاي تقويت شده فولادي جعبه اي
758
ارزيابي بار كمانشي ستون هاي تقويت شده فولادي
759
ارزيابي بار وارده از سينه كار به دستگاه حفاري TBM -- (مطالعه موردي: خط 2 متروي مشهد)
760
ارزيابي بار وارده از سينه¬كار به دستگاه حفاري TBM
761
ارزيابي بارهاي وارد بر شاه تير بدنه كشتي در شرايط بارگذاري مختلف بر اساس قوانين آيين‏ نامه اي
762
ارزيابي بازدارندگي عصاره گوشت به عنوان ممانعت كننده سبز بر رفتار خوردگي فولاد ساده كربني در محيط اسيد كلريدريك
763
ارزيابي بازسازي كاربريهاي خدمات عمومي پس از زلزله ﴿روستاي زلزله زده آوج شهرستان بوئين زهرا﴾
764
ارزيابي بافت شناسي اثرات اسيد چرب امگا 6 و اكسيد روي بر روي زخم هاي تمام ضخامت پوست موش بزرگ ديابتي و موش كئچك و مقايسه آنها
765
ارزيابي بافت فرسوده جاجرم با تاكيد بر كيفيت محيط زندگي (نمونه موردي:شهر جاجرم)
766
ارزيابي بافت فرسوده در راستاي باز زنده سازي (نمونه موردي: بافت فرسوده شاهرود)
767
ارزيابي بافت فرسوده وتوسعه دروني شهري 0(مطالعه شهر اروميه )
768
ارزيابي باليني اثربخشي دهانشويه تهيه شده از تنتور گياه باباآدم بر درمان موكوزيت متعاقب كموراديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان ناحيه سر و گردن
769
ارزيابي باليني درمان افتادگي پا از طريق انتقال عصب به عضله تيبياليس قدامي از ارديبهشت 94 تا ارديبهشت 95
770
ارزيابي باليني شدت بيماري پانكراتيت حاد بر اساس معيارهاي باليني و مقايسه سيستمهاي نمره دهي شدت بيماري شامل:RANSON,APACHE2,BISAP
771
ارزيابي بايندرهاي مناسب جهت استفاده در جرم پاششي كوره هاي صنعت مس
772
ارزيابي بتن هاي خودمتراكم كم سيمان اليافي
773
ارزيابي بدون مرجع كيفيت تصوير
774
ارزيابي برآورد درستنمايي پارامترهاي مرتب شده توزيع نرمال با تابع زيان لينكس
775
ارزيابي برتري و كاستي¬هاي روش تحليل ديناميكي افرايشي (IDA)سنتي
776
ارزيابي برخي از علف‌كش‌ها در كنترل علف‌هاي هرز موسير
777
ارزيابي برخي پاسخ هاي فيزيولوژيك ژنوتيپ هاي گلرنگ به آلودگي كادميوم در شرايط آبكشت
778
ارزيابي برخي خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك در ارقام تتراپلوئيد و ديپلوئيد پنبه
779
ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي گواوا در استان هرمزگان با استفاده از ماركر مورفولوژيكي
780
ارزيابي برخي ژنوتيپ هاي محلي آلبالو (.Prunus cerasus L) به منظور توليد و فرآوري آبميوه و كنسانتره
781
ارزيابي برخي شاخص هاي زيستي عروس ماهي زاينده رود" Petroleuciscus esfahani" در پاسخ به تركيبات مخرب سيستم اندوكرايني در رودخانه زاينده رود
782
ارزيابي برخي شاخص‌هاي فيزيكي كيفيت خاك با استفاده از تكنيك‌هاي زمين‌آماري و منطق فازي در اراضي كشاورزي شهرستان بافت
783
ارزيابي برخي علفكشها در كنترل شيميايي علفهاي هرز گياهان زينتي، جعفري، اطلسي، ابري، شب بو و بنفشه
784
ارزيابي برخي ويژگي هاي فيزيكي ابر در جنوب ايران به كمك داده هاي ماهواره اي در دوره ي 2012-2008
785
ارزيابي برش استخوان به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
786
ارزيابي برشي تيرهاي بتن‌آرمه تقويت شده با پوشش‌هاي كامپوزيتي تحت اثر بارگذاري ضربه با سرعت پايين
787
ارزيابي برنامه آموزشي تئوري محور بر اتخاذ شده از سيستم بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوسيدگي دندان در مادران باردار شهر رشت
788
ارزيابي برنامه استراتژيك در حوزه صنعت فولاد با استفاده از تكنيك B S C (مطالعه موردي: مجتمع فولاد اسفراين)
789
ارزيابي برنامه استراتژيك در حوزه صنعت فولاد با استفاده از تكنيك BSC(مطالعه موردي: مجتمع فولاد اسفراين)
790
ارزيابي برنامه درسي كتاب هديه هاي آسمان كلاس دوم ابتدايي بر پايه رويكرد عقلاني در تربيت ديني
791
ارزيابي برنامه درسي مدارس استعدادهاي درخشان در دوره راهنمايي و فرآيند فعلي شناسايي دانش آموزان تيزهوش به منظور ارائه يك الگوي مطلوب
792
ارزيابي برنامه طرح آماده سازي شهرك رزمندگان
793
ارزيابي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس استاندارد بين المللي ايزو 10015
794
ارزيابي برنامه هاي اصلاحي و تغييرات ژنتيكي صفات توليد شير در گله هاي گاو شيري اصفهان
795
ارزيابي برنامه هاي تست نيروگاه هسته اي جهت شروع به كار
796
ارزيابي برنامه هاي توسعه تامين كننده سبز با استفاده از روش تلفيقي DEMATEL فازي و ANP (مطالعه موردي شركت آرتين طب پليمر)
797
ارزيابي برنامه هاي شهرداري اصفهان در خدمت رساني به حاشيه نشينان از ديدگاه ساكنان محله زينبيه
798
ارزيابي برنامه‌هاي جامع توسعه شهري تهران با رويكرد تعيين الزامات برنامه پايتخت
799
ارزيابي برند (Brand) در صنعت پوشاك ايران
800
ارزيابي برند شهري در راستاي ارتقاي هويت شهرهاي جديد؛ مورد پژوهي: شاهين شهر
801
ارزيابي برندسازي مشاركتي در جوامع برند در رسانه‌هاي اجتماعي براساس پارادايم محرك_ سازماندهي_ پاسخ
802
ارزيابي برون تني ضخامت ميلين با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي
803
ارزيابي برون داد علمي اعضاء هيات علمي دانشكده پزشكي و بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني مشهدازطريق اندازه گيري شاخصي هيرش
804
ارزيابي بروندادهاي پژوهشي حوزه اخلاق پزشكي با استفاده از مدل نفوذ علمي
805
ارزيابي بسته بندي به عنوان عاملي موثر در گسترش صادرات محصولات كشاورزي باغي
806
ارزيابي بصري فضاهاي مراكز آموزشي پيش دبستاني قم بر اساس الگوي امنيت محيطي
807
ارزيابي بقا، رشد و چسبندگي سلول هاي فيبروبلاست Neonatal بر روي نانوساختارهاي اسفنجي ايجاد شده از ماتريكس خارج سلولي پرده آمنيوتيك فاقد سلول براي بيماران دچارسوختگي III,II
808
ارزيابي بقاي بدون بيماري در بيماران مراحل اوليه سرطان پستان بين ساب تايپهاي مولكولار بين سالهاي 89- 1380
809
ارزيابي بقاي لاكتوباسيلوس اسيد و فيلوس و لاكتوباسيلوس رامنوسوس در بستني و بررسي اثر آنها بر خصوصيات شيميايي، فيزيكي و حسي فرآورده
810
ارزيابي بلادرنگ پايداري ولتاژ استاتيكي ريزشبكه مجزا از شبكه بر اساس جايابي بهينه PMU در آن
811
ارزيابي بلع و صوت بعد از عمل تيروئيدكتومي
812
ارزيابي بلند مدت ميداني نشست مراكز دفن زباله هاي جامد شهري در مناطق نيمه خشك
813
ارزيابي بلوغ سازماني مديران دانشگاه علوم پزشكي تهران براساس . IS/IT
814
ارزيابي بلوغ سازماني مديريت پروژه شركت تاسيسات دريايي ايران طبق مدل OPM3 نگارش 8002
815
ارزيابي بلوك دهي معادن سنگ ساختماني با استفاده از خواص ژئومكانيكي توده سنگ
816
ارزيابي به روش PCLPF و ارائه يك وش جديد جهت حل مشكل dc offset در كنترل برداري مستقيم موتورهاي القايي
817
ارزيابي بهبود عملكرد لرزه اي سازه هاي بتن مسلح با ارتفاع مختلف، بهسازي شده با سامانه جداگر لرزه اي
818
ارزيابي بهبود عملكرد لرزه‌اي قاب خمشي بتني با استفاده از مواد هوشمند
819
ارزيابي بهره گيري از قابليتهاي مزيتي مشتري محور و رابطه ان با نام تجاري در صنايع بهداشتي
820
ارزيابي بهره وري انرژي در سيستم هاي تهويه مطبوع با فرآيند شبيه سازي ساختمان
821
ارزيابي بهره وري سيستم هايCAD|CAMدر صنايع خودرو سازي ايران و ارائه مدلي براي بهبود بهره وريشان
822
ارزيابي بهره وري شركت هاي اتوبوسراني كلان شهرهاي ايران
823
ارزيابي بهره وري مجتمع فسفات اسفوردي بر اساس چرخهMEPI
824
ارزيابي بهره وري مرغداري هاي تخم گذار استان اصفهان و عوامل موثر بر آن Factors Affecting Productivity of Lying Farms in Isfshsn Province
825
ارزيابي بهره وري منابع انساني در صنعت ساخت - بررسي و مقايسه روش هاي نوين اندازه گيري بهره وري پايه در چند كارگاه عمراني شهر تهران ييبيببق
826
ارزيابي بهره وري نيروي انساني در سازمان﴿مطالعه موردي:اداره بهزيستي شهرستان فردوس﴾
827
ارزيابي بهره وري نيروي انساني در كارخانه نساجي شهرستان فردوس
828
ارزيابي بهره‌وري سيستم ترابري معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از روش‌هاي كنترل آماري
829
ارزيابي بهره‌وري نيروي انساني در راه‌آهن ج.ا. ايران با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله‌ مراتبي و تحليل پوششي داده‌ها
830
ارزيابي بهسازي لرزه اي قابهاي بتن آرمه به روش اجزا محدود غير خطي
831
ارزيابي بهسازي لرزه اي قابهاي خمشي بتن مسلح با اتصالات تقويت شده توسط پوشش هاي پليمريFRP
832
ارزيابي بوي منسوجات با رايحه هاي مختلف
833
ارزيابي بيابان زايي در شرق اصفهان با استفاده از مدل مدالوس و منطق فازي
834
ارزيابي بيابانزايي در شرق اصفهان با استفاده از مدل مدالوس
835
ارزيابي بيان miR-376a و بررسي هدف‌هاي پيش بيني شده‌ي آن در سلول‌هاي SH-SY5Y
836
ارزيابي بيان ژن ... باكتري اكسيد كننده آهن و گوگرد به روش ...
837
ارزيابي بيان ژن CCRL1 انساني در سطح سلول‎هاي كليه‎ي جنين انسان
838
ارزيابي بيروني گروه آموزشي ترميمي و مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل، و ارائه راهكارهاي بهبود كيفيت
839
ارزيابي بيلان آب زيرزميني با استفاده از مدل مفهومي و رياضي براي بررسي امكان تغذيه مصنوعي در آبخوان دشت كنگاور
840
ارزيابي بيواقليمي آسايش حرارتي انسان در شهر يزد با استفاده از چندين شاخص حرارتي - بيواقليمي
841
ارزيابي بيوفيزيكي سواحل استان هرمزگان براي مكان يابي پرورش ماهي در قفس
842
ارزيابي پارامتر ها، كيفيت كروماتين و ميزان آپوپتوز اسپرم در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع دو
843
ارزيابي پارامترهاي تاثيرگذار بر واحد كاهش گرانروي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
844
ارزيابي پارامترهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد لجامگير با تاكيد بر پديده كارست
845
ارزيابي پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد شهيد واقع در جنوب سميرم
846
ارزيابي پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ ساختگاه سد چم شير
847
ارزيابي پارامترهاي ژئومكانيكي ساختگاهسد خراسان 2 ﴿ جنوب باختري لردگان﴾
848
ارزيابي پارامترهاي طراحي شمع با استفاده از آزمايش و تحليلهاي ديناميكي
849
ارزيابي پارامترهاي كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل جديد ﴿NGN﴾
850
ارزيابي پارامترهاي لرزه اي سازه هاي مهاربندي برون محور فولادي
851
ارزيابي پارامترهاي لرزه‌اي سيستم لرزه‌بر خمشي ويژه بتني به كمك روش تحليل ديناميكي افزايشي و پوش‌آور
852
ارزيابي پارامترهاي مؤثر بر طيف طراحي حوزه نزديك
853
ارزيابي پارامترهاي مقاومت برشي خاك¬ها در محدوده¬اي از سواحل مركزي خزر با استفاده از نتايج CPTu
854
ارزيابي پارامترهاي مقاومت برضي زباله هاي با سن بالا با استفاده از دستگاه برش مستقيم بسرگ مقياس ذبلبلقبل
855
ارزيابي پارامترهاي مقاومتي خاك رسي مسلح شده با الياف پلي پروپيلن و تثبيت شده با پليمر
856
ارزيابي پارامترهاي موثر بر پوشش دهي پودر پلي اتيلن، با مواد افزودني، در راكتور بستر سيال
857
ارزيابي پارامترهاي موثر بر دوام فرش هاي دستباف پشمي با استفاده از مدل هاي رگرسيوني آماري
858
ارزيابي پارامترهاي موثر بر ظرفيت باربري خاك‌هاي مسلح به وسيله‌ي ژئوسل در زير پي‌هاي دايره‌اي
859
ارزيابي پارامترهاي موثر بر موفقيت دانشپذيران با استفاده از رگرسيون لجستيك
860
ارزيابي پارامترهاي موثر در حذف آلاينده نيترات با استفاده از فرآيند تركيبي انعقاد الكتريكي / جذب در آب زيرزميني
861
ارزيابي پارامترهاي موثر در سنتز نانوذرات سراميكي به روش پاشش حرارتي شعله
862
ارزيابي پارامترهاي موثر در طراحي و عملكرد مطلوب توربوفن ها
863
ارزيابي پارامترهاي موثر در عملكرد اندودهاي نفوذي امولسيوني و بهينه‌سازي آن‌ها
864
ارزيابي پارامترهاي نوع الگوي ترافيكي و پهناي باند جهت كاهش توان مصرفي پوياي شبكه هاي بر روي تراشه
865
ارزيابي پارامتري تشخيص جنسيت افراد با استفاده ازالگوريتم تصاوير اكتسابي از چهره افراد
866
ارزيابي پاسخ ايمني غير فعال پروتئين هاي نوتركيب PilQ و فلاژلين تيپ B سودوموناس آئروژينوزا در مدل موشي عفونت زخم سوختگي
867
ارزيابي پاسخ به كالوس زايي ژنوتيپ هاي ايراني واروپايي جو ازطريق كشت جنين
868
ارزيابي پاسخ بيوشيميايي و مطالعه بيان ژن هاي PGIP و كيتيناز كلاس 3 گياه خيار در پاسخ به كاتوژن قارچيRhizoctonia solani
869
ارزيابي پاسخ بيوشيميايي و مطالعه بيان ژن هاي PGIP و كيتيناز كلاس3 گياه خيار در پاسخ به گاتوژن قارچي Rhizoctonia solani
870
ارزيابي پاسخ دو گونه ارزن زراعي به تنش شوري و كمبود نيتروژن در شرايط افزايش دي اكسيد كربن
871
ارزيابي پاسخ ديناميكي تونل‌هاي مترو تحت‌اثر انفجار سطحي به روش شبيه سازي عددي، مطالعه موردي
872
ارزيابي پاسخ ديناميكي قاب خمشي خرپايي با ميراگر اصطكاكي در مقايسه با حالت بدون ميراگر
873
ارزيابي پاسخ ژنوتيپ هاي جو به تنش شوري در سطوح مختلف نيتروژن
874
ارزيابي پاسخ لرزه اي پل تحت زلزله حوزه نزديك با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
875
ارزيابي پاسخ لرزه اي سازه هاي فلزي بلند با نامنظمي در ارتفاع به كمك تحليل بار افزون مودال
876
ارزيابي پاسخ‌هاي رشد و فيزيولوژيك دانهال‌هاي دو پايه پسته به غلظت روي در خاك تحت تنش خشكي
877
ارزيابي پاسخگويي سيستم سلامت از ديدگاه مشتريان بيروني در شهرستان مراغه
878
ارزيابي پايائي توليد و انتقال برق منطقه اي تهران با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو
879
ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته ي صنايع دستي دانشگاه هنر براساس آيين نامه ها ي مصوب دانشگاه؛ مورد پژوهي: پايان نامه هاي داوري شده از مهرماه 1391 تا مهرماه 1396
880
ارزيابي پاياني ورواني فهرست علائم ضربه رواني (TSCC - A ) در گروه كودكان آزارديده ( فراري ) ومقايسه با كودكان آزارنديده ( عادي )
881
ارزيابي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه ها LCADL
882
ارزيابي پايدار سازي شيروانيهاي رسي توسط ستونهاي سنگي
883
ارزيابي پايداري اجتماعي انبوه سازي در ايران. مطالعه موردي: پروژه مسكن مهر
884
ارزيابي پايداري اجتماعي در محلات شهري با استفاده از روش AHP و ويكور: مقايسه تطبيقي سكونتگاه هاي غير رسمي مورد هدف توانمند سازي و مسكن مهر (نمونه موردي: محله زينبيه اصفهان و مسكن مهر فولاد شهر)
885
ارزيابي پايداري اجتماعي محله با تاكيد بر مفهوم سرمايه اجتماعي ﴿مورد مطالعه : محله نظام آباد تهران﴾
886
ارزيابي پايداري بوم نظام هاي توليد گندم ديم )مطالعه موردي منطقه دره صيدي استان لرستان(
887
ارزيابي پايداري پراكنه‌هاي كلوئيدي پلي‌يورتان
888
ارزيابي پايداري پرتال ورودي تونل كيلومتر 74 مسير راه آهن چابهار - فهرج
889
ارزيابي پايداري پهنه هاي ناكارآمد شهر مراغه
890
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 59 مسير راهن قزوين - رشت با استفاده از نرم افزار SWEDG
891
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 61 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استرپونت و ضرايب ژئومكانيكي
892
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 72 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
893
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومتر 75 مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
894
ارزيابي پايداري ترانشه ورودي تونل كيلومترها مسير راه آهن قزوين - رشت با استفاده از استريو نت و ضرايب ژئومكانيكي
895
ارزيابي پايداري ترموديناميكي مورفولوژي هاي مختلف كوپليمر بلوكي استايرن و بوتاد اي ان
896
ارزيابي پايداري توسعه شهري در مناطق ٧ و ٢٢ تهران
897
ارزيابي پايداري جناح راست مخزن سد سمازبن
898
ارزيابي پايداري در شهرهاي مرزي (مورد مطالعه: شهرهاي مرزي استان كردستان)
899
ارزيابي پايداري ديواره جنوبي و شرقي معدن دردوي سنگان با استفاده از روش استريوگرافي
900
ارزيابي پايداري روش MPS در مدلسازي هيدروديناميك جريان ناشي از موج
901
ارزيابي پايداري زاويه هاي روتور در سيستمهاي چند ماشينه
902
ارزيابي پايداري زنجيره تامين با روش تحليل شبكه اي عدم قطعيت - مطالعه موردي در صنعت خودرو
903
ارزيابي پايداري ژنراتور سنكرون به كمك معيار سطح معادل و حل معادله سوئيچنيگ به كمك انيميشن
904
ارزيابي پايداري ژنوتيپ هاي نخود(Cicer arietinum) با روش هاي ژارامتري و ناپارامتري
905
ارزيابي پايداري ساختار فضايي شهر(مطالعه موردي شهر ساري)
906
ارزيابي پايداري ساختمان خاك به روش منحني مشخصه رطوبتي پر انرژي (HEMC) و پهنه بندي آن در خاك هاي سطحي استان اصفهان
907
ارزيابي پايداري سامانه هاي توليد گندم و ذرت بر پايه مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي( مطالعه موردي روستاهاي منطقه سنجابي استان كرمانشاه)
908
ارزيابي پايداري سكونت گاه هاي روستايي Ý مطالعه موردي :استان آذربايجان غربي ، شهرستان تكاب
909
ارزيابي پايداري شبكه هاي آبرساني شهري در شرايط عدم قطعيت با استفاده از منطق فازي
910
ارزيابي پايداري شهر از ديدگاه متابوليسم شهري مورد پژوهي : منطقه 20 شهر تهران
911
ارزيابي پايداري شهري بر اساس رويكرد اكولوژي سيماي سرزمين (مطالعه موردي : شهر يزد)
912
ارزيابي پايداري شهري برمبناي شاخص هاي پايداري بخش انرژي در كلان شهر تهران
913
ارزيابي پايداري شيب ترانشه بعد دو سنگ آهك منطقه بي بي شهربانو با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي
914
ارزيابي پايداري شيب ترانشه خروجي تونل كيلومتر 187 مسير راه آهن صفحه - كرمانشاه بر مبناي سيستم رده بندي MRMR و روش هوك و براون
915
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در بلوك II معدن چغارت
916
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در جاده چالوس - كرج
917
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن چغارت
918
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن طلاي چاه خاتون
919
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در معدن طلاي سنجده
920
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي معدن لاتريت - بوكسبت جنوب تهران
921
ارزيابي پايداري شيب ديواره هاي سنگي پيت نيروگاه سر چم شير و پيشنهاد سيستم نگهداري آن
922
ارزيابي پايداري شيب هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در محل تكيه گاه سمت راست سد ارداك مشهد
923
ارزيابي پايداري شيب هاي طبيعي در زلزله ( مطالعه موردي)
924
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرائب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 44 مسير راه آهن قزوين - رشت
925
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 29 مسير راه آهن قم - اصفهان
926
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در محل ترانشه ورودي تونل كيلومتر 30 راه آهن سمنگان - كرمانشاه
927
ارزيابي پايداري شيبها با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در مسير دورود - قارون ناحيه لرستان
928
ارزيابي پايداري شيرواني ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل شماره 1 مسير راه آهن عسلئويه-بوشهر-شيراز روشهاي تحليلي و عددي
929
ارزيابي پايداري شيرواني ترانشه ورودي و خروجي تونل شماره 2 مسير راه آهن چابهار- فهرج به روش هاي تحليلي و عددي
930
ارزيابي پايداري شيرواني كيلومتر 48 مسير راه آهن قزوين-رشت به روش تحليلي
931
ارزيابي پايداري عملكرد مديريت شهري در ايران ( مطالعه موردي شهرداري تهران )
932
ارزيابي پايداري عملكرد نظام حمكراني آب در حوضه زاينده رود
933
ارزيابي پايداري قوسهاي كم‏ عمق ساخته شده با استفاده از تكنولوژي چاپ سه بعدي
934
ارزيابي پايداري كاربري اراضي شهري دربافت قديم شهري (مورد مطالعه محدوده بازار تهران)
935
ارزيابي پايداري كاربري اراضي شهري دربافت قديم شهري : مورد مطالعه محدوده بازار تهران
936
ارزيابي پايداري كشاورزي در مزارع گندم كاران آبي شهرستان سرپل ذهاب بر اساس الگوي DSR
937
ارزيابي پايداري لرزه‌اي ديوارهاي حائل مركب
938
ارزيابي پايداري منابع آب با رويكرد مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در شرايط تغيير اقليم
939
ارزيابي پايداري و خواص انتقالي غشاي تبادل آنيون بر پايه ي پلي سولفون به عنوان پيل سوختي قليايي جامد
940
ارزيابي پايداري ولتاژ به كمك منحني P-V و پياده سازي آن درشبيه ساز بلادرنگ
941
ارزيابي پايداري ولتاژ در ريزشبكه‌ها
942
ارزيابي پايداري ولتاژ در سيستم قدرت و ارائه راهكاري براي بهبود آن
943
ارزيابي پايش سلامت سازه ها با استفاده از توابع پاسخ فركانسي و موجك
944
ارزيابي پايگاه هاي اينترنتي بانك هاي كشور
945
ارزيابي پتانسيل آب‌هاي مازاد در شهر ساري با تأكيد بر بهسازي و نوسازي منطقه جديد شهري و بافت فرسوده
946
ارزيابي پتانسيل آب‌هاي مازاد در شهر ساريبا تأكيد بر بهسازي و نوسازي منطقه جديد شهري و بافتفرسوده
947
ارزيابي پتانسيل آسيب پذيري آلودگي آب هاي زيرزميني به روش SINTACS و DRASTIC با استفاده از GIS و تحليل حساسيت پارامترهاي كاربردي آن(مطالعه موردي دشت رخ)
948
ارزيابي پتانسيل آللوپاتي ﴿دگرآسيبي﴾ برخي از ژنوتيپ هاي گلرنگ زراعي
949
ارزيابي پتانسيل آلوده كنندگي لندفيل اصفهان بر منابع آب زيرزميني
950
ارزيابي پتانسيل انرژي باد جهت انتخاب اقتصادي توربين مناسب نيروگاه بادي با استفاده از توزيع ويبول (مطالعه موردي)
951
ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در استان فارس
952
ارزيابي پتانسيل انفجار سنگ با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
953
ارزيابي پتانسيل تجاري سازي طرح هاي تحقيق و توسعه با استفاده از سيستم خبره فازي مطالعه موردي: صنعت داروسازي
954
ارزيابي پتانسيل حذف فلزات سنگين از پسابهاي معدني با استفاده از نانو ذرات مگهميتي
955
ارزيابي پتانسيل خرابي پيش رونده در ساختمان هاي بتن مسلح تحت سناريو حذف همزمان دو المان باربر قائم با در نظر گرفتن اثر خمشي دال
956
ارزيابي پتانسيل رشد شعب بانك با استفاده از تحليل پوششي داده ها
957
ارزيابي پتانسيل روانگرايي با استفاده از روش طبقه بندي فازي
958
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از آزمايش CPT و Vs و دسته بندي داده هاي ناقص با استفاده از طبقه بندي ميانگين مركزي فازي( FCM)
959
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از آزمايش SPT و دسته بندي داده هاي ناقص با استفاده از طبقه بندي ميانگين مركزي فازي(FCM)
960
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك ماسه اي لاي دار با استفاده از نمونه گيري به روش انجماد و نتايج CPT
961
ارزيابي پتانسيل روانگرايي در خاكها با استفاده ازروش نرو- فازي
962
ارزيابي پتانسيل روانگرايي و خصوصيات ديناميكي آبرفتهاي اشباع به كمك نتايج آزمون پيزوكن لرزه اي ﴿SCPTu﴾
963
ارزيابي پتانسيل زمين‌لغزش در اثر روانگرايي شيب‌ها (مطالعه‌ي موردي)
964
ارزيابي پتانسيل ژنتيكي 8 جامعه آزاد گرده افشان ذرت به روش تلاقي هاي دايآلل
965
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلو ط هاي آسفالتي با استخوانبندي سنگدانه اي با افزودني هاي پليمري و غير پليمري
966
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي با افزودني هاي پليمري
967
ارزيابي پتانسيل شيار افتادگي مخلوط هاي آسفالتي متخلخل با چسبنده هاي پليمري
968
ارزيابي پتانسيل عملكرد ارقام قديم و جديد يولاف و نقش برنامه هاي بهنژادي در افزايش عملكرد
969
ارزيابي پتانسيل فرسايش پذيري هسته سدهاي خاكي/سنگريزه‌اي در دره‌هاي تنگ با استفاده از تحليل عددي سه‌بعدي
970
ارزيابي پتانسيل كاهش حساسيت زايي پروتئين بتالاكتوگلوبولين شير گاو با استفاده از باكتري هاي لاكتيك اسيد محصولات لبني ايران
971
ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي توده سنگ در تونل انتقال آب كرمان
972
ارزيابي پتانسيل معدني محدوده 1:250000 انار با تلفيق داده ها ژئوفيزيك هوايي و دور سنجي
973
ارزيابي پتانسيل معدني محدوده ي سيلوارسنگستان همدان با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
974
ارزيابي پتانسيل منابع آبهاي زيرزميني استان چهارمحال و بختياري با استفاده از منطق فازي و مدل تركيب خطي در محيط GIS
975
ارزيابي پتانسيل نفتي در ناحيه اردستان - زواره بوسيه روشهاي ژئوفيزيكي
976
ارزيابي پتانسيل ها و ظرفيت هاي اكوتوريسم روستاي وانشان براساس مدل swot
977
ارزيابي پتانسيل هاي اكوتوريسمي شهرستان ايذه
978
ارزيابي پتانسيل هاي فرسايشي منطقه دستگن با استفاده از GIS و RS
979
ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري طبيعي مناطق حفاظت شده استان اصفهان و مكان يابي محلهاي مناسب تفرج در يكي از مناطق
980
ارزيابي پتانسيل هيدروكربن زايي سازند سرچشمه (كرتاسه پيشين) در حوضه كپه داغ با استفاده از روشهاي ژئوشيميايي و پتروگرافي آلي
981
ارزيابي پتانسيل هيدروكربورزايي سازند هاي دالان و كنگان در ميدان عسلويه شرقي و ميادين مجاور
982
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه تاريخي باغ شاه بر اساس مدل پرپرا
983
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه گردشگري شبه جزيره ميانكاله با استفاده از مدل پر الونگ
984
ارزيابي پتانسيل و ارزش بهره وري جاذبه گردشگري عباس آباد با استفاده از مدل پرالونگ
985
ارزيابي پتانسيل و شناسايي راهكارهاي بهبود حمل‌و‌نقل تركيبي كالا بين ريلي و جاده‌اي به كمك مدل انتخاب طريقه
986
ارزيابي پتانسيل وقوع روانگرايي با استفاده از روش فازي-عصبي و پياده سازي در نرم افزار
987
ارزيابي پتانسيل وقوع روانگرايي بوسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي
988
ارزيابي پتروفيزيكي تعدادي از چاه هاي ميدان گازي خانگيران
989
ارزيابي پتروفيزيكي زونهاي توليدي در مخزن كربناته در يكي از ميادين جنوب ايران با استفاده از تلفيق داده هاي مغزه و نگارهاي پتروفيزيكي و رخساره هاي الكتريكي
990
ارزيابي پتروفيزيكي سازند كنگان دريكي از ميادين جنوب ايران با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ
991
ارزيابي پتروفيزيكي مخازن كنگان و دالان در ميدان گازي تابناك
992
ارزيابي پتروفيزيكي و شناسايي شكستگي‌هاي يكي از چاه‌هاي جنوب غرب ايران با استفاده ازمجموعه‌ي نمودارهاي الكتريكي، هسته اي و تصويرگر سازند
993
ارزيابي پتروفيزيكي و محاسبه نفوذپذيري از تكنيك شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي از سازند فهليان در ميدان درود- خارك
994
ارزيابي پتروفيزيكي يكي از مخازن نفتي جنوب ايران با استفاده از نگارهاي سنتي و نگار تشديد مغناطيسي هسته با هدف تخمين تخلخل و تراوايي و مقايسه با اطلاعات مغزه
995
ارزيابي پترولوژي توده ي نفوذي در روستاي ملاطالب شمال اليگودرز زون سنندج- سيرجان
996
ارزيابي پخش بار بهينه به كمك نرم افزارهاي MATPOWER, ETAP, PASHA و مقايسه قابليتهاي آنها
997
ارزيابي پخش مواد پرتوزا و توزيع هيدروژن هنگام حادثه شديد در يك راكتور آب سنگين
998
ارزيابي پديده توالي لرزه اي بر قاب هاي مهاربندي داراي سيستم strongback
999
ارزيابي پديده تورم و آثار درازمدت آن بر دوام نانوكامپوزيت پلي استر غيراشباع
1000
ارزيابي پديده روانگرايي ماسه هاي كربناته غير سيمانه با استفاده از آزمايش هاي تناوبي – مطالعه موردي
بازگشت