<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي و بهبود پروتكل هاي مسيريابي درختي در شبكه زيگبي
2
ارزيابي و بهبود روش كنترل نرخ ارسال مبتني بر بازخورد از مسيرياب در شبكه هاي موردي سيار
3
ارزيابي و بهبود عملكرد روش هاي مبتني بر نمايش تنك در مسائل پيچيده طبقه بندي داده ها
4
ارزيابي و بهبود عملكرد زنجيره‌هاي تامين بلادرنگ با رويكرد تطبيق‌پذيري
5
ارزيابي و بهبود فرآيند خريد خدمات منتخب- مطالعه ي موردي شركت فولاد مباركه ي اصفهان
6
ارزيابي و بهبود فضاي شهري با رويكرد تامين آسايش حرارتي براي شهروندان از منظر تابش خورشيدي و باد نمونه موردي فضاي شهري روبروي ارگ كريمخاني
7
ارزيابي و بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه هاي خياباني تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير
8
ارزيابي و بهبود كارايي پروتكل TCP بر روي ارتباطات بي سيم با استفاده از روشهاي AQM
9
ارزيابي و بهبود يك تكنيك تحمل پذير اشكالات وا‍ژگوني تك رخ دادي در پردازنده هاي چند هسته هاي
10
ارزيابي و بهينه سازي آناستوموز روده بزرگ به روش المان محدود
11
ارزيابي و بهينه سازي اتكاپذيري در سيستم هاي تعبيه شده مبتني بر CAN
12
ارزيابي و بهينه سازي انرژي در حمل و نقل بين شهري
13
ارزيابي و بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر عملكرد پيشران يوني اثر هال
14
ارزيابي و بهينه سازي پارامترهاي ذوب و انجماد مجدد در پوشش NiCrBSiايجاد شده به روش پاشش شعله اي
15
ارزيابي و بهينه سازي چرخه حيات عايق هاي حرارتي در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران
16
ارزيابي و بهينه سازي سيستم هاي عامل مورد استفاده در شبكه هاي حس گر بي سيم
17
ارزيابي و بهينه سازي شرايط تخمير خمير نان تافتون
18
ارزيابي و بهينه سازي عايق هاي صوتي و حرارتي
19
ارزيابي و بهينه سازي قراردادهاي شركتهاي خرده فروش در يك بازار رقابتي برق با استفاده از يادگيري تقويتي
20
ارزيابي و بهينه‌سازي بيوليچينگ منگنز در كانسنگ و پسماندهاي ليچينگ روي مهدي‌آباد يزد
21
ارزيابي و بهينه‌سازي عملكرد منعقدكننده‌هاي نامتعارف با منشأ طبيعي (مطالعه موردي: تصفيه‌خانه آب اصفهان)
22
ارزيابي و پايش تخريب اراضي در جنوب اصفهان بكمك تكنيك هاي سنجش از دور و زمين آمار ﴿ مطالعه موردي شهرستان سميرم اصفهان﴾
23
ارزيابي و پايش سلامت روان كاركنان يك سازمان صنعتي ﴿با استفاده از آزمونهاي AVEM و MMPI﴾
24
ارزيابي و پتانسيل يابي كاني سازي فلزات پايه در برگه خنداب، واقع در غرب استان مركزي به كمك تكنيك تلفيق دانش محور لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS
25
ارزيابي و پهنه بندي پايداري شيبها با توجه به عوامل ناپايدار كننده
26
ارزيابي و پهنه بندي خطر زمين لغزش در مخزن سد بهشت آباد
27
ارزيابي و پهنه‌ بندي تاثير نيروگاه‌ ها بر آلودگي هواي شهر مشهد
28
ارزيابي و پهنه‌بندي وضعيت اقليم دفاعي در نيمه غربي كشور
29
ارزيابي و پياده سازي پروتكل هاي ارسال اطلاعات از ايستگاه زميني به ماهواره هاي leo
30
ارزيابي و پيش بيني توسعه فيزيكي شهرها و تاثيرات آن بر تغييرات كاربري اراضي پيرامون ﴿مورد مطالعه شهر بناب در مقطع زماني 1335 تا 1391﴾
31
ارزيابي و پيش بيني خشكسالي با شاخص هاي RDI و SPEI و روش آماري زنجيره ماركف مطالعه موردي : خوضه طشك، بختگان و مهارلو
32
ارزيابي و پيش بيني روند تغييرات پوشش اراضي شهر پاكدشت و اراضي پيرامون آن با استفاده از سنجش از راه دور و مدل زنجيره اي ماركوف
33
ارزيابي و تاثير پارامترهاي دستگاه سنجش نايكنواختي فتيله و نيمچه نخ بر نتايج آزمايشات
34
ارزيابي و تبيين نظام تجاري عصر صفوي از ديدگاه سفرنامه نويسان اورپايي
35
ارزيابي و تحليل آسيب پذيري بافت شهري در برابر زلزله
36
ارزيابي و تحليل ابعاد تاب آوري شهري با رويكرد مخاطرات طبيعي (مورد مطالعه: شهر شهركرد )
37
ارزيابي و تحليل ابعاد جغرافيايي افتراق فضايي در دسترسي به تسهيلات عمومي شهري(مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
38
ارزيابي و تحليل اتصالات مؤثر شبكههاي حالت استراحت با استفاده از آنتروپي انتقال
39
ارزيابي و تحليل بهره وري با استفاده از AHP ﴿ مطالعه موردي: مراكز دولتي آموزش فني و حرفه اي استان قم ﴾
40
ارزيابي و تحليل پيامدهاي تبديل روستا به شهر ﴿مطالعه موردي: شهرستانهاي جنوبي استان اصفهان﴾
41
ارزيابي و تحليل تغييرات كاربري اراضي با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي چند زمانه مطالعه موردي شهرستان ابيك استان قزوين
42
ارزيابي و تحليل تغييرشكل ها و نشست هاي سد گتوند با استفاده از داده هاي ابزاردقيق
43
ارزيابي و تحليل تناسب زمين براي توسعه فعاليت‌هاي گردشگري، كشاورزي و صنعتي در سناريوهاي مختلف (مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان اروميه)
44
ارزيابي و تحليل توانهاي جاذبه هاي اكوتوريستي در شهرستان اشنويه
45
ارزيابي و تحليل چگونگي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر لامرد با تاكيد به مدلswot
46
ارزيابي و تحليل راهبرد تبديل روستا به شهر و تاثير آن در توسعه روستايي (نمونه موردي سيمين شهر)
47
ارزيابي و تحليل رفتار آنتي‌كُكينگ، اكسيداسيون و كربوره‌شدن پوشش هاي آلومينايدي اعمال شده روي آلياژ HP-Micro به روش آلومينايزينگ فاز گازي
48
ارزيابي و تحليل رفتار حرارتي و اكسيداسيون پوشش هاي آلومينيوم فسفات آمورف- نانوكريستال
49
ارزيابي و تحليل ريسك پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري در ايران
50
ارزيابي و تحليل ريسك معادن زغال سنگ (مطالعه موردي معدن زغال سنگ طبس)
51
ارزيابي و تحليل ريسک در معادن زيرزميني(مطالعه موردي معدن سرب نخلک)
52
ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (اتوبوس ) جهت بهينه و اصلاح مدل هاي متداول
53
ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (اتوبوس) جهت بهينه و اصلاح مدلهاي متداول
54
ارزيابي و تحليل شاخصهاي توسعه پايدار روستايي )مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان تنگستان
55
ارزيابي و تحليل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي گرم با استفاده از پردازش تصوير آرايش مصالح سنگي
56
ارزيابي و تحليل عددي ناهمساني مقاومت برشي خاك ها و اثر آن بر پايداري سازه هاي خاكي
57
ارزيابي و تحليل عددي و مطالعه روشهاي پايدار سازي بستر سنگي قلعه فلك الافلاك
58
ارزيابي و تحليل عملكرد زنجيره تامين شركت آهن مركزي ايران با استفاده از مدل SCOR
59
ارزيابي و تحليل فرآيند هاي كسب و كار ﴿مطالعه موردي در يك شركت قطعه ساز خودرو﴾
60
ارزيابي و تحليل فني نتايج حاصل از آزمون هاي كنترل كيفي و تست كاليبراسيون تجهيزات پزشكي ( ونتيلاتور ، الكتروشوك قلبي ، الكترو كارديوگراف و الكتروسرجري) در مركز آموزشي درماني شهداي عشاير خرم آباد
61
ارزيابي و تحليل فني و اقتصادي روسازي بتن غلتكي و روسازي آسفالتي
62
ارزيابي و تحليل كارايي پروتكل مسيريابي DSR ، AODV و TORA در شبكه هاي ويژه
63
ارزيابي و تحليل مباني نظري و آزمايشگاهي آزمايش قلعه ماسه اي
64
ارزيابي و تحليل مزيت نسبي و رقابتي توليد و صادرات مواد شوينده مطالعه موردي شامپو، خميردندان، صابون و پودر شوينده در ايران
65
ارزيابي و تحليل مقايسه اي استراتژي توسعه شهري (CDS) با طرح جامع شهر شهركرد
66
ارزيابي و تحليل منابع آب كشاورزي، اثرات تغييرات آن در مناطق روستايي استان قم و راهكارهاي ساماندهي آن
67
ارزيابي و تحليل مولفه هاي محيطي موثر بر بازاريابي گردشگري
68
ارزيابي و تحليل نقش اعتبارات خرد در وسعه پايدار سكونتگاههاي كوچك و مياني نواحي كوهستاني
69
ارزيابي و تحليل وب سايت كتابخانه هاي تخصصي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ايران , evaluation and analysis of websites of special libraries of iranian ministries and governmental organizations
70
ارزيابي و تحليل وضعيت پايداري محله اي با تاكيد بر عملكرد مديريت شهري در بافت تاريخي شهر يزد
71
ارزيابي و تحليلي راهبرد تبديل روستا به شهر و تاثير آن در توسعه روستايي (نمونه موردي: سيمين شهر)
72
ارزيابي و تخمين اندازه صرفه هاي مقياس و صرفه هاي تنوع در نظام بانكي ايران(91-1380)
73
ارزيابي و تشخيص برخي از ضايعات سيستم عصبي عضلاني به كمك مدلسازي و بررسي الگو هائي از سيستم حركت دست انسان
74
ارزيابي و تعيين حداكثر تراكم ساختماني در مقياس قطعات مسكوني نمونه موردي : محله صفائيه يزد
75
ارزيابي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كردستان
76
ارزيابي و تعيين راهبردهاي توسعه پايدار شهر ياسوج با روش ANP – S
77
ارزيابي و تعيين شاخص جامع خشكسالي منابع آب زيرزميني، مطالعه موردي : حوضه آبريز زاينده رود
78
ارزيابي و تعيين شرايط رشد بهينه سلول لاين كليه ميمون بر روي ميكروكرير به عنوان بستر مناسب براي توليد واكسن فلج اطفال تيپ ۱
79
ارزيابي و تعيين ميزان تأثير خاك هاي مختلف بر انتشار ارتعاشات محيطي مترو
80
ارزيابي و تعيين نيروي لغزشي بهينه در ميراگرهاي اصطكاكي بر اساس ظرفيت كمانشي مهاربند هاي همگرا در قاب‌ هاي فولادي
81
ارزيابي و تقويت قاب هاي بتني بر مبناي شاخص خسارت
82
ارزيابي و توزيع تكنسيوم m 99- انكسين v در حيوانات آزمايشگاهي
83
ارزيابي و توصيف مخزن با استفاده از حفاري فروتعادلي
84
ارزيابي و رتبه بندي ادعاهاي موجود بين پيمانكاران ساخت و ساز و شهرداري با استفاده از روش ويكور(مطالعۀ موردي شهرداري شهر قزوين)
85
ارزيابي و رتبه بندي استراتژيهاي تأثير گذار در شهر هوشمند
86
ارزيابي و رتبه بندي اهميت نسبي الزامات طراحي محصول با تلفيق تكنيكهايQFdوdea.﴿ مطالعه موردي:صنايع كاشي و سراميك ﴾
87
ارزيابي و رتبه بندي پيمانكاران با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شبكه ي بيزين
88
ارزيابي و رتبه بندي تاميين كنندگان در فرايند تصميم گيري خريد با استفاده از روش fuzzy-ahp (مطالعات موردي شركت پيشرانه)
89
ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه هاي ايران از منظر ارائه خدمات رفاهي براساس شاخص هاي صندوق رفاه وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري به دانشجويان با تكنيك تحليل پوششي داده هاي فازي.
90
ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي كليدي موفقيت در برونسپاري بلند مدت پروژه هاي نرم افزاري
91
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش با استفاده از توپسيس
92
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت پياده سازي يادگيري سيار از ديدگاه معلمين آموزش و پرورش منطقه پشت آب زابل با استفاده از مدل فعاليت مستدل
93
ارزيابي و رتبه بندي محيط زيست شهري با استفاده از شاخص هاي شهر بيوفيليك (مطالعه موردي شهر يزد)
94
ارزيابي و رتبه بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي فلزي
95
ارزيابي و رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي از لحاظ شاخص هاي توسعه
96
ارزيابي و رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي از لحاظ شاخص هاي توسعه
97
ارزيابي و رتبه بندي منطقه هاي تجاري بين المللي جهت صادرات غير نفتي با توجه به روش هاي تصميم گيري چند معياره: مطالعه موردي(وزارت بازرگاني)
98
ارزيابي و رتبه بندي نرم افزارهاي سنجش و ديداري سازي علم : الگويي براي سنجش علم در ايران
99
ارزيابي و رتبه‌بندي شاخص‌هاي كليدي موفقيت
100
ارزيابي و رتبه‌بندي عوامل موثر در اشتراك‌گذاري دانش امنيت اطلاعات بر اساس مدل ترايانديس ) مطالعه موردي شركت ملي نفتكش ايران)
101
ارزيابي و روشهاي مختلف تحليل آسيب پذيري براي ساختمان هاي فلزي
102
ارزيابي و روند توسعه فيزيكي شهر بجنورد با تاكيد بر تغيير الگوي كاربري كشاورزي
103
ارزيابي و ساماندهي مبلمان شهري شهر شهركرد ( محدوده مورد مطالعه: خيابان سعدي و فردوسي شمالي)
104
ارزيابي و سنتز داربست هاي نانو هيدروكسي آپاتيت و كيتوسان براي كاربردهاي بافت سخت
105
ارزيابي و سنجش ارتباط ميزان آگاهي و استفاده از فاوا در مدارس فني منطقه 7 تهران و ارائه راهكارهاي رشد آن
106
ارزيابي و سنجش بهره وري و عوامل موثر برآن در صنايع آجر استان گلستان
107
ارزيابي و سنجش پايداري زيست محيطي كلان شهر اصفهان
108
ارزيابي و سنجش چابكي سازمانهاي توليدي مطالعه موردي : شركت توليدي ورق خودرو سفيددشت
109
ارزيابي و سنجش كيفيت خدمات آموزشي در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
110
ارزيابي و شبيه سازي پديده هاي الكتريكي در خطوط انتقال انرژي و ايجاد مدولي براي برنامه PASHA
111
ارزيابي و شبيه سازي نقش SVC هوشمند در تاسيسات صنعتي حاوي بارهاي موتوري و غيرمتعارف
112
ارزيابي و شناسايي لحظه نواري شدن در بوبين پيچي نامشخص توسط آناليز تصوير
113
ارزيابي و طبقه بندي بيابان زايي با تكنيك RS و GIS در منطقه خشك شمال اصفهان
114
ارزيابي و طراحي پارك جنگلي كوهستان ﴿ شمال شهر نجف آباد ﴾
115
ارزيابي و طراحي پدافند غيرعامل در محيط هاي شهري مطالعه موردي: مسيرهاي هشت گانه راهپيمايي شهر اصفهان
116
ارزيابي و طراحي مبدل ماتريسي اسپارسي جهت كاربرد جذب حداكثر توان در سيستم هاي بادي
117
ارزيابي و طراحي مجدد يك خرمنكوب برنج
118
ارزيابي و طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك آموزش فني و حرفه اي كشور
119
ارزيابي و ظرفيت سنجي ساختار فضايي- كالبدي منطقه سيزده كلانشهر تهران با رويكرد تكويني به شهر دوستدار كودك
120
ارزيابي و قابليت سنجي ژئومورفوسايتها جهت حفظ ميراث ژئومورفولوژيك، توسعه ژئومورفوتوريسم و ثبت ژئوپارك ملي – جهاني (مطالعه موردي: منطقه اورامانات)
121
ارزيابي و كارايي نسبي شعبات بانك سپه استان مازندران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿DEA)
122
ارزيابي و كاليبره نمودن آبپاش MZ-03ساخت داخل كشور
123
ارزيابي و كاهش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع بر اساس عمر آنها
124
ارزيابي و كاهش تلفات در شبكه توزيع برق با استفاده از روش هاي هوشمند
125
ارزيابي و كنترل ريسك خسارت سيلاب شهري با استفاده از روش درخت خطا
126
ارزيابي و كنترل ضوابط آيين نامه UBC در مورد سازه هاي ايزوله شده
127
ارزيابي و محاسبه دز دريافتي جنين در تصويرگيريPET/CT بافت هاي ناحيه شكم مادر در 3، 6 و 9 ماهگي بارداري
128
ارزيابي و محاسبه ي توزيع دز در پروتون درماني چشم با روش مونت كارلو و مقايسه ي نتيجه ها با داده هاي شبيه سازي
129
ارزيابي و مديريت ريسك زيست محيطي صنايع فولاد به روش EFMEA (مطالعه موردي: كارخانه ذوب و فولاد اردكان)
130
ارزيابي و مديريت ريسك هاي محيط زيستي در صنايع پتروشيمي با استفاده از روش FMEA و FTA (مطالعه موردي : مجتمع پتروشيمي كرمانشاه)
131
ارزيابي و مطالعات كاني شناسي دگرساني هاي گرمابي در معدن پلي متال (Cu-Pb) سبرز، افيوليت انارك ﴿ايران مركزي﴾
132
ارزيابي و مطالعه چسبندگي در فصل مشترك چسب رزور سينول فرمالدهايد لاتكس و نخ پلي اتيلن ترفتالات
133
ارزيابي و مقايسه اثر بخشي مداخله شناختي – رفتاري و آموزش رواني بر كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال
134
ارزيابي و مقايسه ارزش اقتصادي توليد علوفه و محصولات فرعي مرتع (مطالعه موردي: منطقه زارچوئيه، جيرفت)
135
ارزيابي و مقايسه تحليل ديناميكي فزاينده قائم، استاتيكي غيرخطي قائم و روش زمان دوام قائم در پديده گسيختگي پيش رونده براي قاب خمشي فولادي دوبعدي
136
ارزيابي و مقايسه تغييرشکلهاي سدهاي خاکي با هسته رسي مختلط و هسته رسي خالص بهنگام زلزله (مطالعه موردي سذ کرخه)
137
ارزيابي و مقايسه توليدات علمي گروههاي دانشگاهي رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني ايران با گروههاي دانشگاهي كشورهاي منتخب : تركيه ، چين ، مالزي و هند در پايگاه اطلاعات web of science طي سالهاي 2009-2005 , evaluation of scientific productivity groups of university library and information science of iran with groups of university of selective countries:turkey, china,malaysia and indian in databases of web of science in 5002-9002
138
ارزيابي و مقايسه دو الگوريتم محاسبه موازي crc
139
ارزيابي و مقايسه دو روش پاستاكيا (ارزيابي سريع اثرات ) و آيكولد در سدهاي بزرگ (مطالعه موردي: سد شيروان )
140
ارزيابي و مقايسه دو روش رگرسيون چند متغيره﴿MR﴾ و تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ در پهنه بندي خطر حركت هاي توده اي با استفاده از تكنيك GIS ﴿ مطالعه موردي: پادناي سميرم﴾
141
ارزيابي و مقايسه رفتار موتورهاي القايي سه فاز به كمك نرم افزارهاي MATLAB, DIgSILENT , PSCAD, PASHA
142
ارزيابي و مقايسه روش‌هاي استخراج ويژگي مبتني بر سيگنال مرجع در واسط‌هاي مغز رايانه مبتني بر SSVEP
143
ارزيابي و مقايسه روشهاي مختلف طراحي آبياري شياري و انتخاب روش بهينه
144
ارزيابي و مقايسه ريسك احتمال يكنواخت فروريزش ساختمانهاي بلند بتني با ديوار برشي در حوزه نزديك و دور از گسل
145
ارزيابي و مقايسه سه روش آبياري در رفيوژهاي فضاي سبز اصفهان
146
ارزيابي و مقايسه طرح هاي بهينه در مدل هاي خطي تعميم يافته
147
ارزيابي و مقايسه عملكرد شعب منتخب بانك اقتصاد نوين با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها و معيار سنجش رضايت مشتريان
148
ارزيابي و مقايسه عملكرد مربيان داخلي و خارجي ليگ برتر و دسته اول فوتبال ايران از ديدگاه كارشناسان فوتبال و مدرسان AFC
149
ارزيابي و مقايسه عملكرد موتورهاي جستجوي كليدواژه‌اي، معنايي و تخصصي در بازيابي تصاوير
150
ارزيابي و مقايسه فني- اقتصادي روشهاي ليچينگ تراوشي و همزندار كانسنگ اكسيده روي مهدي¬آباد
151
ارزيابي و مقايسه كتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي ايران بر اساس الگوهاي فدراسيون كتابخانه هاي ديجيتالي , evaluation and comparison islamic of iran digital libraries based on patterns of digital library fedration
152
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات (مدل سروكوال) در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شهرستان كرج
153
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات (مدل سروكوال) در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شهرستان كرج
154
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات شهرداري باقرشهر از ديدگاه مردم و كاركنان بر اساس مدل سروكوال
155
ارزيابي و مقايسه گزينه هاي مختلف فرآوري و استحصال روي و محصولات جنبي داراي توجيه فني و اقتصادي از كانسنگ غيرسولفيدي روي مهدي آباد
156
ارزيابي و مقايسه مدولاسيونهاي ديجيتال براي مخابرات اكوستيك در آب هاي كم عمق
157
ارزيابي و مقايسه مكانيزم هاي رسوب دهي و پسيواسيون پوشش هاي رسوب الكتريكي Ni ميكرو كريستالي و نانو كريستالي
158
ارزيابي و مقايسه نقش همدلي نيروهاي فروش در تمايل خريد مشتريان از طريق مهارت هاي گوش دادن همدلانه فعال و افزايش كيفيت روابط با مشتري. مورد مطالعه : برندهاي ايراني و خارجي يخچال فريزر در شهر اصفهان
159
ارزيابي و مقايسه نيمرخ مهارت‌هاي رواني بازيكنان نخبه فوتبال و كشتي ايران
160
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكنولوژي در شركت فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان
161
ارزيابي و مقايسه ي عوامل تركيب بدني دبيران تربيت بدني با دبيران غير تربيت بدني مرد شهرستان اردبيل
162
ارزيابي و مكان گزيني اماكن ورزشي و فرهنگسراها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿ منطقه پنج شهرداري تهران ﴾
163
ارزيابي و مكان گزيني فضاي سبز درون شهري منطقه 1 شهرداري يزد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
164
ارزيابي و مكان گزيني مراكز آموزشي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي: شهرك معلم كرمانشاه )
165
ارزيابي و مكان يابي فضاهاي ورزشي شهر سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
166
ارزيابي و مكان يابي محدوده‌هاي پر تقاضاي دوچرخه با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
167
ارزيابي و مكانيابي فضاي سبز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿پاركهاي درون شهري منطقه 3﴾ شهرداري كرج
168
ارزيابي و مكانيابي مراكز خدمات بهداشتي و درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي منطقه پنج شهر تهران
169
ارزيابي و ناحيه‌ بندي بهينه سيستم‌هاي توزيع آب شهري با استفاده از تحليل شبكه‌هاي اجتماعي
170
ارزيابي و نقد ديدگاه رورتي در باب عقلانيت
171
ارزيابي و نقش فناوري هاي اطلاعات در سيستم مديريت و توسعه شهري (نمونه موردي،سيستم هاي هوشمند حمل و نقل كلانشهر تبريز)
172
ارزيابي و واسنجي مدل HEC-HMS در برخي حوزه هاي شمال غرب ايران
173
ارزيابي واحدهاي روابط عمومي در كتابخانه هاي دانشگاهي جهان به منظور ارائه يك الگوي ملي
174
ارزيابي وارائه الگوي بهينه احداث بندر خشك درحمل ونقل چند وجهي
175
ارزيابي واكنش هاي اقتصاد جهاني در فرآيند جهاني شدن مالي با تاكيد بر رشد اقتصادي، تجارت و همگرايي درآمدي
176
ارزيابي وانتخاب مناسبترين سيستم برنامه ريزي منابع سازمان )ERP(دربانك صنعت ومعدن بااستفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره MCDA(
177
ارزيابي واندازه گيري ميزان تنهايي كودكان تنها و گوشه گير و نارضايتي آنها از موقعيت هايي اجتماعي دانش آموزان سال ششم ابتدايي ﴿12سال﴾ شهرستان بهشهر
178
ارزيابي وب سايت دانشگاه هاي پيام نور استاني و مركز استانها بر اساس شاخص هاي و بومتريك
179
ارزيابي وبررسي امكانات بخش امانت درنرم افزارهاي كتابخانه اي و ميزان آشنايي وبهره گيري كتابداران از اين امكانات موجود در نرم افزارها , studying and evaluating the features of circulation module of iranian integrated libraries systems and librarians familiarity and use of them
180
ارزيابي وتحليل توانمندي ها و جاذبه هاي ژئوتوريستي مناطق روستايي شهرستان اروميه
181
ارزيابي وتحليل زهكشي راهها با استفاده از شبكه عصب مصنوعي
182
ارزيابي وتحليل نقش اعتبارات خرددر توسعه پايدار سكونتگاه هاي كوچك ومياني نواحي كوهستاني
183
ارزيابي وتوزيع تكنسيوم 99-انكسين در حيوانات آزمايشگاهي
184
ارزيابي وجود ميان لايه هاي مسئله دار در اعماق سطحي در سواحل شمالي كشور و بررسي مخاطرات ژئوتكنيكي آن
185
ارزيابي وضعيت استقرار سيستم مديريت ايمني فرآيند در واحد تقويت ‏فشار سيري و آناليز عدم انطباق¬ها بر اساس الگوي ‏CCPS
186
ارزيابي وضعيت اطلاع رساني و تبليغات گردشگري شهر مقدس مشهد
187
ارزيابي وضعيت اقتصادي صنعت زنبورداري در مراتع (مطالعه موردي: تنگ صياد چهارمحال و بختياري)
188
ارزيابي وضعيت انتقال تكنولوژي در صنايع لاستيك ايران
189
ارزيابي وضعيت بدني، ظرفيت عملكردي و سلامت عمومي كارمندان زن دانشگاه اصفهان
190
ارزيابي وضعيت برخورداري و محروميت در شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدلهاي تركيبي تحليل عاملي
191
ارزيابي وضعيت پريودنتال در بيماران ديابتي تيپ 2 بر اساس هموگلوبين گليكوزيله ((HbA1c و CRP) C-Reactive protein)
192
ارزيابي وضعيت ترويج تغذيه با شير مادر در مراكز زايماني بيمارستانهاي دوستدار كودك استان گيلان در سال 1377
193
ارزيابي وضعيت تكنولوژي در شركت فروسيليس ايران
194
ارزيابي وضعيت تكنولوژي در صنايع شيلات تاكيد بر صنايع صيد و عمل آوري ماهي كيلكا
195
ارزيابي وضعيت توسعه پايدار شهري؛ مطالعه موردي شهر اشكنان
196
ارزيابي وضعيت حافظه و بررسي اثر خلق و تنظيم هيجان بر عملكرد حافظه بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
197
ارزيابي وضعيت حافظه و بررسي اثر خلق و تنظيم هيجان بر عملكرد حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
198
ارزيابي وضعيت خطر پذيري اجزاء غير سازه­اي بيمارستانهاي شهر تهران در برابر زلزله (مطالعه موردي بيمارستانهاي نحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران در محدوده شهر تهران)
199
ارزيابي وضعيت ذخيره آهن در بيماران همودياليزي مركز آموزش درماني رازي رشت
200
ارزيابي وضعيت راهبري فناوري اطلاعات به كم كارت امتيازي متوازن در يك شركت (مطالعه موردي:شركت بيمه پارسيان )
201
ارزيابي وضعيت زمان درمان ارتوپدي فانكشنال در بيماران كلاس دو اسكلتي باشاخص تكاملي مهره هاي گردن (CVMS)
202
ارزيابي وضعيت زيست پذيري محلات شهر نور آباد
203
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي اداري شهراصفهان به منظوربرنامه‌ريزي ومديريت بحران شهري
204
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري
205
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي فرهنگي – مذهبي شهر اصفهان به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران شهري
206
ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران وبررسي نقش اهميت در رشد اقتصادي
207
ارزيابي وضعيت عوامل آموزشي در مدارس خصوصي رسالت هرات افغانستان و ارائه راهكارهاي بهبود آن
208
ارزيابي وضعيت فضاهاي سبز پيشنهادي شهر بندر امام خميني نسبت به طرح تفصيلي قديم و جديد شهر و نحوه پراكنش جمعيت موجود
209
ارزيابي وضعيت فعلي بيابان زايي در خراسان جنوبي با استفاده از روش مدالوس ﴿مطالعه موردي منطقه طبس مسينا- شهرستان درميان﴾
210
ارزيابي وضعيت كار آفريني شركتي شهرستان يزد با رويكرد كارت امتيازي متوازن و ارائه راهكارهايي جهت بهبود كارآفريني در شركت هاي تعاوني شهرستان يزد ﴿مطالعه موردي: شركت هاي تعاوني منتخب شهرستان يزد﴾
211
ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي كاري بر اساس نظرات كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارائي شهرستان اصفهان
212
ارزيابي وضعيت مديريت دانش بر اساس ﻣﺪل ﻧﻮﻧﺎﻛﻮ و ﺗﺎﻛﻮﭼﻲ - مطالعه¬ي موردي شركت ذوب‌آهن اصفهان و شركت همسو
213
ارزيابي وضعيت مديريت راهبردي منابع انساني سازمان زيباسازي شهر تهران بر اساس مدل مديريت عملكرد بالا
214
ارزيابي وضعيت موجود و بررسي روش هاي بهبود جريان حركت بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از پويائي سيستم
215
ارزيابي وضعيت ورزش درسيما
216
ارزيابي وضعيت ويتامين D دركودكان 11-9 ساله شهر تهران در سال 1386با استفاده از دو روش كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا و شنجش پيوند رقابتي پروتئين و مقايسه دو روش
217
ارزيابي وقوع پديده سوزباد در استان لرستان
218
ارزيابي ولتاژ شكست و خواص احتراقي در مخلوط پيروتكنيك منيزيم/باريم پراكسيد/باريم نيترات/گرافيت/رزين فنول فرمالدهيد
219
ارزيابي ومدل سازي روند تغييرات كاربري اراضي بااستفاده از سنجش از دوروشبكه خودكار ماركف﴿مطالعه موردي:محدوده شهر ياسوج﴾
220
ارزيابي ومقايسه دوروش پاستا كيا﴿ارزيابي سريع اثرات﴾وآيكولددر سدهاي بزرگ﴿مطالعه موردي:سد شيروان﴾
221
ارزيابي ومقايسه روانشناختي دانش اموزان فاقد پدر با دانش اموزان داراي پدر در منطقه اموزش وپرورش تبادكان مقطع دبيرستان
222
ارزيابي ويپگي هاي ايمونوفنوتايپي انفوسيتهاي تي در بيماران مبتلا به سيل قبل از درمان
223
ارزيابي ويژگي پروتئوم ورشد سلول ...در شرايط متفاوت كشت طي پارساژهاي مختلف
224
ارزيابي ويژگي هاي ايمونوفنو تايپي لنفوسيتهايT در بيماران مبتلا به سل قبل و بعد از درمان
225
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي خاك هاي مسئله دار مسير بزرگراه حرم تا حرم در محدوده پيشوا
226
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد مسعودآباد در شمال غرب ازنا
227
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد نازلو﴿اروميه﴾ با تاكيد بر تزريق پذيري آن
228
ارزيابي ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در مديران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران .
229
ارزيابي ويژگي هاي سازمانهاي ياد گيرنده در آموزش و پرورش شهر تهران
230
ارزيابي ويژگي هاي شخصي كارافريني در دانشجويان
231
ارزيابي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاوس
232
ارزيابي ويژگي هاي كارآفريني زنان روستايي شهرستان اصفهان و تاثير سرمايه اجتماعي بر آن
233
ارزيابي ويژگي هاي كالبدي فني شهر جديد هشتگرد در چهارچوب الزامات پدافند غير عامل
234
ارزيابي ويژگي هاي كالبدي فني شهر جديد هشتگرد در چهارچوب الزامات پدافند غير عامل
235
ارزيابي ويژگي هاي مدل سيستمي سازمان يادگيرنده در بانك ملي ايران
236
ارزيابي ويژگي‌هاي كيفي گوشت مرغ با استفاده از روش‌هاي غير مخرب فراصوت و اسپكتروسكوپي مرئي- فروسرخ نزديك (Vis/NIR)
237
ارزيابي ويژگيهاي آنتروپومتريكي ، زيست حركتي و زيست انرژيك تكواندوكاران نخبه مرد ايراني و تعيين ارتباط اين ويژگيها با موفقيت آنها
238
ارزيابي ويژگيهاي پيكري كودكان 8 تا 10 ساله و ارائه الگوي پيشنهادي جهت تناسب تجهيزات آموزشي مدارس ابتدايي در كرج
239
ارزيابي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد تالوار با تاكيد بر تزريق پذيري آن
240
ارزيابي ويژگيهاي ژئومكانيكي توده سنگ هاي مسير قطعه جنوبي مترو( صفه - آزادي) اصفهان
241
ارزيابي ويژگيهاي محتوايي و ساختاري سيستم هاي ارسال الكترونيك مقالات در نشريات كتابداري نمايه شده ISIوISCبا انطباق بر شاخص معيار , Evaluaton of content and structure features of online submission systemsin the journal of library science indexed at ISI&ISCwith adaption to criterioh index
242
ارزيابي يائسگي و ارتباط آن با فاكتورهاي التهابي در زنان مبتلا به سندرم ايكس قلبي , assessof menopause status and its relation with inflammatory factor in women with cardiac syndromex )CSX (
243
ارزيابي يادگيري سازماني در دانشگاه صنعتي مالك اشتر
244
ارزيابي يادگيري سازماني در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نكا
245
ارزيابي يافته هاي سونوگرافي در بيماران تروماي غيرنافذ شكم مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
246
ارزيابي يافته هاي كالر داپلر اولتراسوند در تشخيص بيماري آرتريت سلول ژانت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي و پورسيناي رشت از 1/ 1/ 91 الي 1/ 1/ 92
247
ارزيابي يك حسگر نوري جديد تنگستن بر اساس تثبيت تولوييدن بلو بر روي غشاي تري استيل سلولز از طريق سنتز جفت يون
248
ارزي‍اب‍ي‌ پ‍ي‍ام‍ده‍اي‌ م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍اي‍ي‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍ر(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ده‍س‍ت‍ان‌ اس‍ت‍خ‍رپ‍ش‍ت‌)
249
ارزي‍اب‍ي‌ ظرف‍ي‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ر پ‍ذي‍ري‌ ش‍ب‍ه‌ ج‍زي‍ره‌ م‍ي‍ان‍ك‍ال‍ه‌
250
ارزيابي‌ عملكرد شعب بانك ايران‌زمين با استفاده از تكنيك تحليل پوششي‌ داده‌ها (مطالعه موردي: شعب استان تهران در سال‌هاي 93 و 94)
251
ارزيابي‌تأ ثيرات افت سطح آب زيرزميني بر فرونشست دشت ماهيدشت
252
ارزيابي، انتخاب و زمان بندي پروژه هاي ساخت خيابان هاي شهري با رويكرد يكپارچه در يك چارچوب چند هدفه
253
ارزيابي، تحليل كارايي و بهبود پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
254
ارزيابي، تحليل و مدل سازي فرآيند تزريق در ارتباط با ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي پي هاي سنگي در سدها(مطالعه ي موردي، سدهاي سيمره و آغ چاي)
255
ارزيابي، تحليل و مقايسه كانون هاي اسكان عشايري استان هاي اصفهان و فارس با تأكيد بر توسعه پايدار
256
ارزيابي، رتبه بندي و مقايسه كارايي نمايندگي هاي فروش باني چاو ايرانيان در شمال كشور با استفاده از روش تحليل پوششي دادها
257
ارزيابيانتقال فناوري نانو از مركز رشد دانشگاه اميركبير به صنعت در ايران
258
ارزيابيتأثير فن‎آوري‎اطلاعات مبتني بر ابربربهبود عملكرد سازماني در صنعت بانكداري
259
ارزيابيرفتارلرزهايپلهايشبه-جداسازيشده توسط تكيه گاههايالاستومري
260
ارزيابيرفتارلرزهايپلهايشبه-جداسازيشده توسط تكيه گاههايالاستومري
261
ارزيابينويز هدايتي مدارهاي چاپي شامل منبع تغذيه سوييچينگ : شبيه سازي و ساخت
262
ارزيابی اقتصادی پروژه های BOT – مدل مديريت ريسک های مالی
263
ارزيابی جامع و به‮هنگام امنيت سيستمهای قدرت با ابعاد وسيع
264
ارزيابی روش های حذف خطاهای سيستماتيک در مکان يابی ربات به روش ادومتری, در قبال خطاهای کنترلر
265
ارزيابی سياست های مالی انتخاب سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
266
ارزيابی سيستم های تشخيص و درمان بيماری های قلب و عروق از راه دور(تله کارديولوژی ) و سنجش امکان اجرای اين سيستم ها در ايران
267
ارزيابی عملکرد و تضمين کيفيت سرويس VoIP درشبکه های WLAN بدون سيم استانداردIEEE 802.11
268
ارزيابی عملکرد و مقاومت اعضای بتن آرمه آسيب ديده و تقويت شده با کامپوزيت FRP به روش آزمايشگاهی
269
ارزيابی و پيش بينی تکنولوژی استنت های کرونری با استفاده از روش آناليز پتنت
270
ارزياتي حاشيه نشينهاي شهر سنندج تراساس شاخص هاي توسعه پايدار شهري
271
ارزيالي نتايج توتال تيروئيدكتومي در بيماران مبتلا به گواتر مولتي ندولر مراجعه كننده به درمانگاه جراحي بيمارستان رازي رشت طي سال 1390 و 1391
272
ارزیابی آمادگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای استقرار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
273
ارزیابی اثربخشی فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان شرکت فرودگاههای کشور
274
ارزیابی استراتژیک بهره وری نیروی انسانی در شهرداری منطقه 2 شیراز
275
ارزیابی تعالی سازمان در شرکت نفت با استفاده از مدل مالکوم بالدریچ
276
ارزیابی راهبردهای موثر بر صادرات ماهی و میگو در استان هرمزگان بر اساس مدل تحلیل شکاف
277
ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی ثامن
278
ارزیابی عملکرد آموزش عالی با روش ارزیابی متوازن مبتنی بر معیارهای ارزشی مد نظر رهبری نظام و معیارهای کلاسیک
279
ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک با استفاده از کارت امتیازی متوازن و منطق فازی
280
ارزیابی عملکرد پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بر اساس مدل bsc
281
ارزیابی عملکرد خدمات ictا استفاده از مدلefQm فازی
282
ارزیابی عملکرد سیستم بانکی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در بانک ملی استان هرمزگان
283
ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه ای هرمزگان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن
284
ارزیابی میزان تکنولوژی های اطلاعاتی بر عملکرد سازمان با استفاده کارت امتیاز متوازن
285
ارسال SMS از طريق يك WEB سايت
286
ارسال اطلاعات بصورت غير همزمان ( ا تي ام )
287
ارسال اطلاعات بيسيم
288
ارسال اطلاعات ذخيره شده در حافظه از طريق شبكه هاي حسگر بيسيم
289
ارسال ايميل از طريق دستگاه فاكس
290
ارسال بلادرنگ داده بر روی کانال صوت شبکهGSM
291
ارسال بهينه همزمان اطلاعات و توان در كانال رله
292
ارسال پروپوزال
293
ارسال پيام از طريق خط تلفن براي ناشوايان
294
ارسال پيام كوتاه همراه ازطريق وب
295
ارسال تون از طريق خط تلفن و آشكارسازي آن
296
ارسال داده از كنتور ديجيتال به موبايل با آلارم مصرف
297
ارسال ديتا از طريق خط منبع تغذيه
298
ارسال ديتاي ديجيتال و دريافت آن با ميكروكنترلر خانواده ...
299
ارسال زنگ توسط خط سريال براي مجتمعهاي برزگ و امكان ارتباط هر واحد با يكديگر
300
ارسال سيگنالهاي PAM ديجيتال از طريق كانالهاي AWGN
301
ارسال صوت با استفاده از كد گذاري چند توصيفي در شبكه اي از چند ارائه دهنده ي GPRS
302
ارسال صوت به صورت بي سيم
303
ارسال عكس كنترلي از طريق mms
304
ارسال كدهاي كامپيوتري بصورت بي سيم
305
ارسال مادون قرمز ديتا از Keypad به LCD به وسيله ميكرو 8051
306
ارسال همزمان VOICE و DATA
307
ارسال همزمان اطلاعات و گفتار بر روي كانال صوتي شبكه GSM از طريق پنهان نگاري و استفاده از لحظات سكوت
308
ارسال و دريافت اطلاعات به صورت بي سيم به كمك ماژول راديويي NRF24L01
309
ارسال و دريافت امواج مادون قرمز
310
ارسال و دريافت پيام هاي متني با ماژول هاي RF
311
ارسال و دريافت داده با استفاده از مدولاسيون BFSK مبتني بر راديوي نرم افزاري
312
ارسال و دريافت داده بين يك سيستم نهفته گوشي هوشمند از طريق WIFI
313
ارسال و دريافت ديتا از طريق يك ترانسيور FSK بين دو كامپيوتر
314
ارسال و دريافت صوت از طريق فيبر نوري
315
ارسال ودريافت پيام كوتاه از طريق وب ﴿وكاربردهاي ان در سيستم دانشگاهي﴾
316
ارش گذاري اقتصادي آپشار سميرم
317
﴿﴿ارفئوس﴾﴾
318
اركان اساسي تعليم وتربيت در اسلام و ويژگيهاي مديران خلاق.
319
اركان طراحي اتومبيل
320
اركان مديريت جامعه ﴿حكومت﴾ در قصص قرآن
321
اركان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
322
اركان وقف در فقه و حقوق
323
اركستريشن خودكار براي دسترس پذيري بالا در محيط محاسبات ابري با استفاده از ابزارهاي متن باز
324
ارگ تاريخي تهران :"طرح بازسازي بدنه شرقي مجموعه كاخ گلستان "
325
ارگ ميكروپروسوري
326
ارگانيسم حياتي ﴿چاپ برروي امولسيون دست ساز﴾
327
ارگتيو در زبان كردي (كرمانجي (باديني )، سوراني ، هورامي )
328
ارگوديسيتي در ژئومورفولوژي
329
ارگوسفر در نظريه اصلاح شده گرانش
330
ارگوسفر در نظريه اصلاح شده گرانش
331
ارگونومي در صنعت پوشاك
332
ارگونومي در محيط اداري
333
ارگونومي و بررسي بيماريهاي اسكلتي عضلاني در كارگران صنعت مبلمان
334
ارمانگرايي در واقع گرايي جلال ال احمد
335
ارنز- منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ
336
اروپا
337
اروپا و اروپائيان از ديدگاه ايرانيان عصر صفوي(با تكيه بر سفر نامه ها)
338
اريابي دانه بلوط به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي Evaluation of Oak Seed as Dye Adsorbent from Aqueous Solution
339
اريابي شفافيت در مديريت شهري ( نمونه موردي : شهرداري شهر تنكابن )
340
اريه روش نوين در طراحي مفهومي ريز پرنده هاي بالزن و ساخت يك نمونه بر مبناي روش ارايه شده
341
اريوكروم بلكتي(EBT)به عنوان يك گيرنده شيميايي گزينش پذيردرتعيين كاتيون Ni+2وكمپلكس بدست آمده براي تعيين آنيون سيانيدباروش رنگ سنجي درمحيط DMSO/H2Oبانسبت 1:9
342
از آيين به اجرا - از اجرا به آيين مطالعه تئاتر ايراني ﴿تعزيه﴾ با تاكيد براجرا
343
از ادبيات پليسي تا سينماي نوآر
344
از ادبيات پليسي تا سينماي نوآر
345
از اسليمي به طراحي نوين درباتيك و چاپ دستي
346
از برج بابل تا برجهاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني: تحليل آسيب شناسانه استثناگرايي در عملكرد قوم يهود و نومحافظه كاران آمريكايي در چارچوب نظريه شالوده شكني دريدا
347
از پراكندگي ناكشسان ژرف تا تشكيل سيستمهاي هادروني، مطالعه و بررسي
348
از پرده خواني به پرده سينما
349
از تجارت الكترونيك به تجارت اجتماعي
350
از تجربه موسيقي تا فضا
351
از تحقيق تا كارگرداني براي يك مستند كوتاه
352
از تحقيق تا كارگرداني براي يك مستند كوتاه
353
از جامعه پذیری تا انحراف اجتماعی ( بحثی در خصوص ناهنجاریهای اجتماعی )
354
از چند گوناهاي جبري به هم-چند گوناهاي هم-جبري
355
از حقوق طبيعي تا اثبات گرايي حقوقي: تبيين نقش ارزش و واقعيت در ايجاد قاعده حقوقي با تاكيد بر نظام حقوقي ايران
356
از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
357
از خود‌آييني كانتي تا خود‌آفريني فوكويي
358
از دياگرام تا الگو، شفاف سازي و تجربه سير تكوين الگوها در آثار كريستفر الكساندر
359
از ديالوگ تا حركت
360
از ذهنيت تا عينيت (دلالت ضمني در عكسهاي تبليغاتي )
361
از رادكان تا گنبد( نگرشي برآثار باستاني استان گلستان )
362
از رمانتيسيسم تا نقاشي ديجيتال : روند شكل گيري الگوهاي تصويري و ويژگي هاي بصري نقاشي ديجيتال و تاثير آن بر رسانه هاي سرگرمي سازي
363
از رمانتيسيسم تا نقاشي ديجيتال : روند شكل گيري الگوهاي تصويري و ويژگي هاي بصري نقاشي ديجيتال و تاثير آن بر رسانه هاي سرگرمي سازي
364
از روستا تاشهر
365
از روياي كودكي تا فضاي كودكي
366
از زندگي تا قضاوت
367
از سرمايه اقتصادي تا اقتصاد سرمايهها تحليل جامعهشناختي سبك زندگي دانش آموزان استعداد درخشان شهرستان رشت با تأكيد بر مفاهيم سرمايه و ذائقه
368
از سنگ تا سايش به آسمان
369
از سينما تا دموكراسي: چشم انداز سينماي امروز خاورميانه
370
از سينما تا دموكراسي: چشم انداز سينماي امروز خاورميانه
371
از طبيعت تا اسطوره
372
از طبيعت تا انتزاع " در اروپا"
373
از طبيعت تاذهن نقاش در نگارگري ايران
374
از فضاهاي گفتماني تا فرايند شكل‌گيري آن: نه شرقي نه غربي در برابر ليبراليسم و ماركسيسم
375
از فيزيك تا خدا
376
از كتاب Introduction to Geography از صفحه (1) تا (202)
377
از كتاب ايران IRAN
378
از كتاب: The Earth Sciences (علوم زميني) (فصل 26 تا 32)
379
از متن ادبي به متن دراماتيك "فيلمنامه روي خط ترس "
380
از متن ادبي به متن دراماتيك "فيلمنامه روي خط ترس "
381
از مرگ تا شهادت : تحليل فرهنگي عناصر بصري قطعه ي شهداي بهشت زهراي تهران
382
از مفهوم متافيزيكي عدالت تا مفهوم اجتماعي آن (مطالعه ي موردي: قانون كار ايران)
383
از مهرگان تا سيمره ( بررسي تحولات سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ناحيه مهرگان كدك از ورود اسلام تا سال 350 ه.ق )
384
از مهندسي، پياده سازي و شخصي سازي ابزار پرداخت كارت براي سامانه مجتمع بانكداري قرض الحسنه
385
از نانو معماري تا پايداري طراحي مچتمع تجاري مسكوني
386
از نفت تا پليمر، نقش حساس و كليدي پليمرها در عكاسي
387
از نمايشنامه تا فيلم با نگاهي به نمايشنامه و فيلم "چه كسي از ويرجينيا ولف مي ترسد"
388
از واقعيت تا توهم زيبايي
389
از ياد رفته
390
ازبازاريابي تابازاريابي دراقتصاد نوين
391
ازدواج از ديدگاه قرآن
392
ازدواج با زناكار
393
ازدواج دختران نابالغ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
394
ازدواج دختران نابالغ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
395
ازدواج در ايران از قديمترين ايام تا عصر حاضر
396
ازدواج سفيد و اثار حقوقي از ديدگاه فقه ها از اهل شيعه و اهل سنت
397
ازدواج كودكان، حق بر امنيت انساني و چالش هاي حقوقي آن در نظام بين الملل حقوق بشر
398
ازدواج مجدد و شرايط آن در فقه اسلامي و حقوق
399
ازدواج موقت از دیدگاه زنان
400
ازدواج موقت در فقه اماميه
401
ازدواج موقت وبررسي علل وپيامدهاي آن
402
ازدواج و بررسي مقايسه اي موانع آن از نظر دختران و پسران دانشجوي سال آخر دانشگاه پيام نور مركز فردوس سال تحصيلي 82-81
403
ازدواج و تابعيت زن ايراني از ديدگاه فقهي و حقوق موضوعه ايران
404
ازدواج و تضمین تداوم در زندگی زناشویی
405
ازدواج و طلاق بيمار در مذاهب اسلامي
406
ازدواج ومعيارهاي همسرگزيني
407
ازدولت الكترونيك تا حكمراني الكترونيك : مطالعه دستگاه هاي دولتي شهر كرمان
408
ازدياد برداشت مخازن نفت سنگين ،ارزيابي يك دوره عمر عامل هاي آلوده كننده ي مربوطه
409
ازدياد برداشت ميكروبي
410
ازدياد برداشت نفت با تزريق سورفكتانت توليدي به روش ميكروبي
411
ازديالوگ تا حركت
412
ازريابي ذخيره معدن باريت فنراآن متعلق به شركت درين كاشان .K.D
413
ازريابي روش هاي انتقال در سينماتيك چرخشي اجسام پرنده
414
ازريابي ويژگيهاي غيروظيفه مندي در سيستمهاي تحت وب مدلسازي و طراحي شده با استفاده از تكنولوژي جنبه گرا، با كمك روش تحليل جنبه گراي معماري نرم افزار )ASAAM(
415
ازشيابي اقتصادي و اجتماعي پروژه هاي عمراني (شبكه راه روستايي ) در منطقه انزل شمالي شهرستان اروميه
416
ازصخره تا پارچه
417
ازمتن تا متن: تبديل متن نوشتاري به تصوير سينمايي با تاكيد بر آراژرار ژانت
418
ازمتن تا متن: تبديل متن نوشتاري به تصوير سينمايي با تاكيد بر آراژرار ژانت
419
ازواقع گرايي تا انتزاع
420
ازيابي پاسخ لرزه اي تونلها در محيط خاكي به كمك نرم افزار اجزاي محدود
421
اژن يونسكو
422
اساس فلسف ه اخلاقي سقراط
423
اساس كار سي تي اسكن
424
اساس كار مايكروفر و امواج مايكرووير
425
اساطیر در نمایش نامه های بهرام بیضایی
426
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا في قسم المفعول فيه و الاستثناء و المعفول معه
427
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا قسم المبتدا و الخبر الجمله و الخبر شبه الجمله
428
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا قسم المبتدا و الخبرالمفرد
429
اساليب بيان ( نحوي ) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبيه به ليس
430
اساليب بيان العدد في اللغتين العربية و الفارسية
431
اساليب بيان در نهج البلاغه (بخش حروف مشبهه بالفعل و
432
اسامي خاص در شاهنامه
433
اسامي خاص گرشاسپ نامه ونقشي كه هر يك ازآنها به عهده دارند
434
اسانس گيري كندر به روش هاي مختلف تقطير و اندازه گيري و شناسايي تركيب هاي شيميايي اسانس به وسيله دستگاههاي كروماتوگرافي گازي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي
435
اسانس‌‌هاي گياهي و نقش آن‌ها در كنترل آفات
436
اسب در فرهنگ و ادبيات بختياري
437
اسباب النزول در مصادر شيعي
438
اسباب انحلال عقود از منظر فقه و قوانين موضوعه
439
اسباب ضمان امين در عقود اسلامي
440
اسباب مالكيت در فقه اسلامي
441
اسپكتروسكپي فلورسان اشعه ايكس
442
اسپكتروسكپي ناحيه فرو سرخ دور نيمه هادي هاي گروه -VIII با استفاده از مدل نوسانگرهاي وابسته
443
اسپكتروسكوپي ساختارهاي چندلايه اپتيكي مبتني بر گرافن
444
اسپكتروفتومتري يونهاي مس II و روي II با ليگاند هاي از نوع 2- گوانيدينوبنزايميدازول
445
اسپكتروم آنالايزر
446
اسپكتروم آنالايزر
447
اسپلاين درجه شش غير چند جمله اي براي حل مسائل مقدار مرزي مرتبه پنجم
448
اسپلاين هاي ماتريسي مكعبي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل ماتريسي خطي
449
اسپي نوزا
450
استاندار و ارزش اقتصادي آن در ايران
451
استاندارد ADSL
452
استاندارد آمبولانسهاي امداد و نجات در شرايط بحران
453
استاندارد ايزو در كارخانه بهپاك
454
استاندارد تلفن سيار GSMو تحليل يك سيستم عملي
455
استاندارد در مهندسي پزشكي به همراه ترجمه و آماده سازي 12 عنوان استاندارد ملي ﴿در زمينه تجهيزات پزشكي و بيمارستان﴾
456
استاندارد سازي pH و ميزان مصرف مواد شيميايي در مدار فلوتاسيون كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
457
استاندارد سازي پرسشنامه اختلال سرگيجه (Dizziness handicap inventory)در استان گيلان
458
استاندارد سازي پرسشنامه برانگيختگي وكاهش ناهماهنگي (دي اي آر كيو ) در دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران
459
استاندارد سازي تجزيه
460
استاندارد سازي توليد آرد در جهت ارتقاء سطح يارانه
461
استاندارد سازي فرآيند كنترل كيفيت در شركت صنعتي مواد غذايي مينو در راستاي استقرار ERP
462
استاندارد سازي فرآيندهاي مالي در شركت صنعتي مينو در راستاي استقرار ERP
463
استاندارد سازي و طراحي سيستم بهينه نت پيشگيرانه (PM) بر اساس قابليت اطمينان و هزينه و زمان توقف در راستاي استقرار ERP
464
استاندارد كردن نمونه هاي آرد و گندم و شير پاستوريزه
465
استاندارد مدارس درايران
466
استاندارد هاي مديريت محيط زيست ISO 14000
467
استاندارد واحد اندازه گيري فازور
468
استانداردسازي فرايند آموزش ، ارزشيابي آموزشي و تدوين محتواي اصلي دوره كارآموزي باليني در بخش زنان دانشگاه علوم پزشكي كردستان تابستان 1382
469
استانداردها و تكنولوژي ساخت موج برها
470
استانداردهاي ( توصيه ها) سازمان INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION )ITU( براي مراكز سوئيچ ديجيتال ( محلي ، مركب ، ترانزيت ، بين الملل ) در شبكه IDNSو ISDN
471
استانداردهاي انتخاب تسمه و ارائه برنامه كامپيوتري جهت طراحي تسمه هاي انتقال قدرت با pascal Turbo
472
استانداردهاي انواع قايق نجات و طراحي سيستم نجات براي شناورهاي آسيب‌ديده
473
استانداردهاي بين المللي كشتي در حقوق دريايي
474
استانداردهاي كاربردي دستگاههاي پمپ سرنگ و پمپ سرم و تدوين دستورالعمل تهيه و كاربرد
475
استانداردهاي لازم براي ارزيابي ذخاير شن و ماسه معدن سعيديه شهريار
476
استاندارها و مباني تكنولوژي شبكه مخابرات نوري دريايي
477
استانيسلاوسكي و اپرا تاريخچه ، شاخصه هاي بازيگري اپرا در سيستم و بررسي يك اجراي نمونه
478
استباط آماري مبتني بر داده هاي سانسور هيبريد فزاينده نوع 2 , statistical inference based on the type2 progressive hybrid censored data
479
استباط و طرح هاي سانسور شده بهينه در سانسور فزاينده نوع دوم براي توزيع بيرن بايوم- سوندرز
480
استباطهايي در مورد ميانگين توزيع هاي لگ نرمال با استفاده از پي مقدارهاي تعميم يافته و فواصل اطمينان تعميم يافته
481
استبيل هاي مينيماليستي با استفاده از بافت براي لابي هتل و رستوران
482
استتار البسه و تجهيزات نظامي در برابر امواج مريي و مادون قرمز نزديك
483
استتيك به روايت مارتين هايدگر
484
استحاله طبيعت
485
استحاله فازي در ساختكارهاي فلزي راكتورهاي هسته اي قدرت در اثر تشعشع و گرما
486
استحاله هاي جوانه زني و رشد در ساختارهاي آلياز Ti-6Al-4V توليد شده به وسيله پاشش پلاسمايي در خلاء
487
استحاله ي شخصيت از ديدگاه مكتب فرانكفورت و سينماي اكسپرسيونيسم
488
استحصال آب از وسايل خنک کننده در مناطق مرطوب ساحلی
489
استحصال انرژي از ارتعاشات ناشي از گردابه ها
490
استحصال انرژي الكتريكي با توجه به اطلس باد ايران
491
استحصال بيوهيدرومتالورژيكي روي از كنسانتره كم عيار فلوتاسيون باما در سيستم پيوسته و مقياس نيمه صنعتي
492
استحصال حداكثر توان از آرايه‌هاي فتوولتائيك تحت اثر سايه جزئي با استفاده از الگوريتم فرهنگي
493
استحصال دو مرحله اي هيدرومتالورژيكي مس و طلا از كانسنگ هاي اكسيدي
494
استحصال سرب از باتري هاي سرب-اسيد با روش هاي هيدرومتالورژيكي
495
استحصال سريع حداكثر توان از آرايه‌هاي خورشيدي تحت شرايط سايه اندازي جزئي
496
استحصال سوخت بيوديزل از تركيبات روغني در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري
497
استحصال شيميايي مس با استفاده از چاپگر جوهر افشان
498
استحصال طلا از سنگهاي معدن مقاوم بروش اكسيداسيون ميكربي
499
استحصال ليتيوم از محلول هاي كم عيار با استفاده از روش جذب سطحي توسط چارچوب آلي فلزي ZIF-8
500
استحصال ماكزيمم توان از آرايه هاي فتوولتائيك تحت شرايط سايه هاي جزئي
501
استحصال مستقيم سرب از گالن
502
استحصال نقره از كانه ي سرب و روي معدن كوه سرمه
503
استحصال نيروي الكتريكي با استفاده از ارتعاشات گردابه القايي
504
استحصال نيكل از سولفيد نيكل به روش تبديل
505
استحصال هيدرومتالورژيكي تركيبات استرانسيوم از سنگ معدن گچ سرخه
506
استحكام باقيمانده سازه سكوي فراساحلي پس از برخوردهاي متناوب كشتي
507
استحكام بخشي به لايه‌هاي نانوليفي با استفاده از پلي وينيل استات
508
استحكام بخشي چمن زمين هاي ورزشي با يك لايه ژئوتكستال
509
استحكام بخشي چمن زمين هاي ورزشي با يك لايه ژئوتكستايل
510
استحكام بخشي موضع اتصال از طريق سنتز درجاي آلومينيوم-كروم در حين فرآيند نقطه‌اي اصطكاكي اغتشاشي
511
استحكام كمانشي و نهايي ورق هاي تقويت شده آلومينيومي واقع در معرض تركيب فشار درون صفحه اي طولي و فشار جانبي
512
استحكام كمانشي و نهايي ورق هاي تقويت شده الومينيومي واقع در معرض تركيب فشار درون صفحه اي طولي و فشار جانبي
513
استحكام نهايي سازه كشتي‏ها‏‏‏ي كامپوزيتي با در نظر گرفتن اثر سوپراستراكچر
514
استحكام نهايي شاهتير جعبه¬اي تقويت¬شده و خورده¬شده تحت خمش خالص
515
استحكام نهايي كشتي ها تحت خمش مركب با احتساب خرابي خوردگي
516
استحكام نهايي ورقه هاي چهارگوشه با بازشدگي هاي چهارگوش داراي پخ دايره اي در گوشه ها تحت فشار محوري
517
استحكام ورقهاي تقويت نشده / تقويت شده با خوردگي حفرهاي تحت اثر كشش
518
استخدام برخي آرايه هاي ادبي و پيوند آن با نقاشي
519
استخر دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
520
استخر سر پوشيده چيتگر
521
استخراج ، حلاليت و ويسكوزيته كيتين
522
استخراج ، شناسايي و بررسي اثر ضد اكسيداني و ضد ميكروبي روغن اسانسي برخي گونه هاي آرتميزيا در ايران
523
استخراج DNA از روغن هاي گياهي به منظور رديابي مواد تغيير يافته ژنتيكي(GMO ) در آنها
524
استخراج PCB ها توسط روشهاي سوكسله، مايكروويو و استخراج فاز جامد از خاك و اندزه گيري آنها با HPLC
525
استخراج Tio2 از معادن استان كرمان به منظور توليد رنگدانه
526
استخراج آراء نحوي زمخشري از كتاب تفسير كشاف و مقايسه آن با آراء وي در ديگر آثارش و آراء ديگر نحويان
527
استخراج آزمايشگاهي مانيتول از برگ درخت زيتون بادي اكسيد كربن فوق بحراني و آب زير بحراني
528
استخراج آزمايشگاهي معادله و ضريب نشتي ماسه سنگ و كاغذ صافي
529
استخراج آفلاتوكسين ها از مواد غذايي با بهره گيري از نانوذرات مغناطيسي عامل دارشده و تشكيل ميكرواموليسون با امواج فراصوت
530
استخراج آلاينده هاي آلي كلرداراز آب دريا به كمك نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با كامپوزيت نانو ذرات طلا گرافن
531
استخراج آلژينات از جلبك هاي منابع داخلي و استفاده از آن بعنوان پايه تثبيت سلول هاي ميكروبي
532
استخراج آلفا-سلولز از ضايعات پنبه تركمن صحرا و سنتز مشتقات آن (CMC)
533
استخراج آلومينا از بوكسسيت و مواد غيربوكسيتي و تهيه آلومينيم از آن
534
استخراج آنزيم پراكسيداز از منابع گياهي و كاربرد آن در آلاينده زدايي از پسابهاي آروماتيك
535
استخراج آنزيم پروتئاز از سوسپانسيون تخميري با استفاده از سيستم دوفازي آبي
536
استخراج آنزيم هموليزين از باسيلوس ها و بررسي خواص آن از طريق بيوانفورماتيك
537
استخراج آنزيمهاي اكسيداز از برگ چاي ايراني و بهينه سازي عوامل موثر بر فعاليت آنزيمها
538
استخراج اجزاء موثر آنغوزه با سيال فوق بحراني 2 coو شناسايي آنها
539
استخراج احتمالي خواص مخزني با استفاده از وارون سازي زمين آماري لرزه اي و فيزيك سنگ آماري
540
استخراج اراستمان و طبقه بندي نواحي اسناد چاپي فارسي
541
استخراج ارتباطات تاثيري بين نواحي مغز با روش هاي گرافيكي احتمالي و با استفاده از داده ي تصويربرداري عملكردي (IMRI)
542
استخراج اسانس پونه به روش استخراج فوق بحرانی و مقايسه آن با روش تقطير
543
استخراج اسانس روغني گياه اسطوخودوس با دي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته و روش پيشنهادي جديد استاتيك - ديناميك تناوبي
544
استخراج اسانس گياه نپتابينالودين جامزد و مطالعه ترپنوئيدهاي مربوطه توسط GC-MASS , EXTRACTION ESSENTIAL OIL FROM NEPETA BINALOUDENSIS JAMZAD AND GC-MASS STUDIES ON RELATED TERPENOIDES
545
استخراج اسانس ليموشيرين به روش cold press و تقطير و مقايسه نتايج آنها
546
استخراج اسانس هاي گياهي به روش حلال
547
استخراج اسانس و عصاره گياهي از دو گونه داتوره وتلخه وشناسايي تركيبات غعال شيميايي آنها
548
استخراج استانداردها و طراحي بافرهاي الاستيك جهت نگاشت اطلاعات آسنكرون به STM
549
استخراج اسكلت خلاصه شده استخوان ران انسان از روي مدل سه بعدي آن، بر اساس نقاط و محورهاي پزشكي مرتبط
550
استخراج اسيد آمينه ي نوع آلفاي گليسين با استفاده از ميكرو و نانو غشاي مايع امولسيوني
551
استخراج اسيد سولفوريک توسط تری اکتيل آمين
552
استخراج اسيدچرب ضد سرطان گامالينولنيك اسيد با دي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته از بذرگل گاوزبان
553
استخراج اسيدهاي چرب از بذر نيلوفر آبي
554
استخراج اسيدهاي چرب با كاربردهاي ويژه از دانه هاي روغني موجود در ايران (شاهدانه )
555
استخراج اسيدهاي فنلي از مرزنجوش و اثر آن بر روي باكتري‌هاي استرپتوكوكوس پنومونيه٬ كلبسيلا پنومونيه ، استافيلوكوكوس اورئوس، سودوموناس ائروژينوزا
556
استخراج اصطلاحات تركيبي پزشكي عربي و ترجمه آن به فارسي
557
استخراج اصول طراحي يك پرنده زمين به هوا با هدفياب گرمايي
558
استخراج اصول مهندسي طراحي اسباب بازي
559
استخراج اطلاعات از پاسخنامه هاي تستي به كمك پردازش تصوير
560
استخراج اطلاعات از سايت هاي راهنماي فروش كالا به صورت اينترنتي باweb scraping
561
استخراج اطلاعات با استفاده از تكنيك هاي متن كاوي
562
استخراج اطلاعات دست نوشته آماري از فرم هاي روزانه وضعيت بار در استان خوزستان
563
استخراج اكسايشي بهبود يافته¬ي تركيبات آلي گوگرد دار از سوخت ديزل توسط كاتاليست حلال يوني با عملكرد دوگانه به كمك تابش فرابنفش
564
استخراج الجينات از جلبك هاي قهوه اي و تهيه خمير چاپ از آن
565
استخراج الكتروغشايي نيتروفنل جهت اندازه گيري آن و بررسي اثر نانولوله هاي كربني بر عملكرد غشا
566
استخراج الگوي اندازه گيري مدل محاسبات كوانتومي يك طرفه از روي مدار كوانتومي
567
استخراج الگوي طراحي داخلي مدارس در زيست بوم گرم و مرطوب
568
استخراج الگوي مسكن روستايي جلگه شرق گيلان و توصيه اصول طراحي خانه در روستاي دستك
569
استخراج املاح با ارزش از آب درياچه اروميه
570
استخراج انتخابي گاليم از محلول اسيدي به روش فلوتاسيون يوني
571
استخراج انتخابي يون نقره توسط ليگان دي بنزو 18- كرون - 6 از ميان برخي از كاتيون هاي عناصر واسطه به روش استخراج نقطه ابري , Selective extractition of silver ion using dibenzo-81 crown-6 from a mixture of transition metal cations by cloud point extraction
572
استخراج انرژي امواج با استفاده از فرش دريايي انعطاف پذير
573
استخراج اورانيوم، هافنيوم ، زيركونيوم و كادميوم از پسماند صنعتي ﴿ضايعات جامد و پساب﴾ با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني
574
استخراج با فاز جامد ريز توسط نانوذرات سديم وانادات با پوشش سيليكايي براي استخراج ديازينون و اندازه گيري با دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه ي كرونا
575
استخراج با فاز جامد و اندازه گيريمقادير بسيار كم برخي از تركيبات آلاينده آلي در نمونه هاي آب با استفاده از نانو ذرات هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
576
استخراج با نظارتِ صفات و روابط مشخص براي موجوديت‌هاي اسميِ انساني از مقالات ويكي‌پدياي فارسي
577
استخراج با همزن ميله اي چرخان به عنوان يك روش تغليظ براي تعيين مقادير اندك پنتا كلروفنل در كاغذهاي بهداشتي تهيه شده از خمير بازيافتي
578
استخراج بازه هاي زماني راه رفتن از نتايج سنسورهاي نيروي مستقردر كف پا
579
استخراج بافت مجازي بر اساس پردازش تصاوير فراصوت درون‌رگي (IVUS)
580
استخراج باقيمانده آلكالوئيدهاي اصلي در پسماند ترياك و اندازه گيري آنها با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي شده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
581
استخراج باقيمانده آلكالوئيدهاي اصلي در پسماند ترياك و اندازه‌گيري آنها با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي شده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
582
استخراج بتا كاروتن از منابع گياهي
583
استخراج برخط زيرحركت در حركت دست¬رساني به منظور بازتواني بيماران آسيب نخاعي 6/ C5C
584
استخراج بردارهاي شاخص در طرح هاي قالي دستباف ايران
585
استخراج برق از بدنه موتور خودور ( بررسي حرارتي بلوك موتور بعد از نصب المان هاي ترموالكتريك و ايجاد عايق در اطراف آنها )
586
استخراج بهينه كمي و كيفي اطلاعات حركتي از روي سيكنال الكترومايوگرام سطحي از جنبه الكترودگذاري
587
استخراج بهينه لينگنين ها با استفاده از روش ديوكسان و با بكارگيري حلالهاي يوني و بررسي مقايسه اي ساختار ها با استفاده از فنون شيميايي كروماتوگرافي و اسكتروسكوپي
588
استخراج بيوكاتاليست‌هاي آنزيمي و كاربرد آن‌ها در سنتز تركيبات آلي نيتروژن‌دار در محيط آبي و محاسبات سينتيكي بعضي از واكنش‌ها
589
استخراج بيولوژيكي (آرايش ميكروبي ) مس و عناصر گرانبها از سنگهاي معدني مس ايران
590
استخراج پارابن ها از نمونه هاي آبي و محصولات آرايشي و بهداشتي توسط ريز استخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
591
استخراج پارامتر هاي موثر صداي قلب و ايجاد بانك اطلاعاتي در تشخيص پزشكي
592
استخراج پارامترهاي LPC از روي سيگنال صوتي
593
استخراج پارامترهاي SPICE ترانزيستورهاي MOS
594
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي و مدلسازي سيستم اكسواسكلتون پايين تنه
595
استخراج پارامترهاي پارچه از تصوير آن با استفاده از الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري
596
استخراج پارامترهاي تحريك از روي نمونه هاي صحبت
597
استخراج پارامترهاي ترافيكي چهارراه جهت كنترل چراغ راهنمايي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
598
استخراج پارامترهاي دانه و مرز دانه در پلي كريستال ها به روش ديناميك مولكولي
599
استخراج پارامترهاي ديناميكي اجسام متحرك در زمينه ثابت با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
600
استخراج پارامترهاي ديناميكي وسائل نقليه با استفاده از هندسه پراجكتيو و روش هاي پردازش تصوير
601
استخراج پارامترهاي عملكردي توربين گاز از طريق اندازه گيري محدود پارامترهاي عملياتي
602
استخراج پارامترهاي مدل غير خطي ترانزيستورهاي فركانس بالا
603
استخراج پارامترهاي مرتبط با تغييرات فشارخون در بيماران دياليزي در حين فرآيند همودياليز
604
استخراج پارامترهاي موتور كنترلي جهت توصيف چگونگي تاثير هيپوتراپي بر گيت بيماران ام اس
605
استخراج پارامترهاي موتور كنترلي جهت توصيف چگونگي تاثير هيپوتراپي بر گيت بيماران پاركينسوني
606
استخراج پارامترهاي نوع ترانزيستورهاي HBT , HEMT از نتيج اندازه گيري
607
استخراج پارامترهاي هندسي مقطع كمري ستون مهره از تصاوير مقطع نگاري
608
استخراج پارامترهاي کد گسترده کنندة طيف در گيرندة کور با به کارگيري روش هاي هوشمند
609
استخراج پالاديم از محلول هاي آبي با استفاده از فرآيند غشاي مايع تقويت شده
610
استخراج پالاديوم از پسآب هاي صنعتي شبيه سازي شده و بررسي اثر حضور ناخالصي ها
611
استخراج پتانسيل هاي برانگيخته تك ثبت به روش زير فضا
612
استخراج پتانسيلهاي برانگيخته توسط PCA
613
استخراج پكتين از پوست هندوانه (Citrullus lanatus) به كمك مايكروويو
614
استخراج پكتين از ضايعات كشاورزي و بررسي اثر تغليظ، PH و مقدار الكل بر روي بازده و كيفيت پكتين استخراج شده
615
استخراج پلاك اتومبيل از تصاوير
616
استخراج پيكره موازي دوزبانه انگليسي - فارسي جهت آموزش مدلهاي ترجمه ماشيني آماري
617
استخراج پيكره هاي موازي از روي اسناد قابل مقايسه وب به منظور بهبود كيفيت ترجمه در سيستم هاي ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي
618
استخراج پيوسته فلزات سنگين با استفاده از روش غشاء مايع امولسيوني
619
استخراج تابع تقاضاي خدمات پستي كشور با استفاده از رگرسيون فازي
620
استخراج تاج درخت منفرد با استفاده از ابرنقطه ي ليدار هوايي با تراكم نقطه ي بالا براي برآورد ويژگي هاي درختان فضاي سبز شهري
621
استخراج تتراسايكلين از خون وادرار توسط جاذب اختصاصي آپتامري و بررسي آلفاو بتاي هورمون گنادوتروپين جفتي انساني به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ﴿ESI-IMS﴾
622
استخراج تركيب هايي با خواص استروژني از گياه رازيانه و دانه خرما و تجزيه كمي و كيفي به روش كرماتوگرافي
623
استخراج تركيبات زيست فعال به روش مايكروويو
624
استخراج تركيبات فنوليك موجود در برگ هاي گياهان نعناع، پونه و ريحان و مقايسه آنتي اكسيداني آنها در روغن آفتابگردان
625
استخراج تركيبات منگنز از محلول ليچينگ كانسنگ مانگانيت جيرفت
626
استخراج تركيبات موجود در پوست سبز پسته با سيال فوق بحراني CO2،جداسازي و شناسايي آنها
627
استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهري با استفاده از طبقه بندي و قطعه بندي تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا بر مبناي تحليل در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
628
استخراج تك كاناله گوينده مبتني بر يادگيري عميق
629
استخراج توابع پايه تنومند از داده‌هاي طيفي
630
استخراج توربولانس هوا با استفاده از پارامترهاي پروازي و پردازش هاي لازم
631
استخراج جاده ها از تصاوير ماهواره اي با كيفيت بالا در مناطق شهري با استفاده از فيلترهاي بيز و روش هاي پردازش تصوير
632
استخراج جدول داده-ستانده به روش GRIT و كاربرد ان براي تحليل بخش نيروي انساني استان يزد
633
استخراج جذبي ميله همزن با كيتوسان و نانوالياف زيست‌تخريب‌پذير سلولزاستات براي اندازه‌گيري بيس‌‌فنول‌آ در نمونه‌هاي آب
634
استخراج جملات حكمت آميز از آثار ميخائيل نعيمه و تقسيم بندي موضوعي آنها
635
استخراج جنبه كالاها از نظرات كاربران
636
استخراج حالت تريم يك روتور الاستيك بالگرد به كمك مدل تير مخلوط
637
استخراج حركت چرخشي قلب و تحليل آن در افراد سالم و بيمار با استفاده از تصاوير نشان‌گذاري‌شده MRI
638
استخراج حلالي روي توسط حلال آلي DEHPA از محيط كلريدي
639
استخراج حلالي روي و كادميم توسط D2EHPA در حضور يون سيترات
640
استخراج حلالي سلنيوم توسط تري¬ايزوبوتيل فسفات
641
استخراج حلالي طلا از محلولهاي كلريدي
642
استخراج حلالي عناصر نيكل،‌كبالت و منگنز از محلول حاصل از ليچينگ اسيدي باتري هاي مستعمل ليتيوم-يون
643
استخراج حلالي قلع توسط حلال آلي D2EHPA
644
استخراج حلالي كادميم توسط محلول D2EHPA
645
استخراج حلالي مس توسط EHPA D2 (طراحي و ساخت يك واحد استخراج حلالي آزمايشگاهي به روش هيدرومتالورژي)
646
استخراج حلالي موليبدن توسط حلال آلي D2EHPA
647
استخراج حلالي موليبدن توسط حلال آلي LIX 984N
648
استخراج حلالي نيكل و كادميوم از محلول هاي حاصل از ليچينگ باتري هاي مستعمل نيكل- كادميوم
649
استخراج حلالي نيكل و كبالت بوسيله D2EHPAدر حضور عوامل كمباكس ساز
650
استخراج خواص ماكروسكوپيك از روش ديناميك مولكولي
651
استخراج خواص مكانيكي بافت نرم با استفاده از روش المان محدود معكوس
652
استخراج خودكار جملات موازي از متون مقايسه‌اي سياسي
653
استخراج خودكار جملات هم‌تراز فارسي/انگليسي متون علوم انساني از دانشنامه ويكي‌پديا
654
استخراج خودكار مبتني بر مدل حاشيه ي ساختمان ها با استفاده از پهپاد
655
استخراج داده از سيگنال هاي حياتي به وسيله تكنيك هاي هوشمند (مدل آزاد)
656
استخراج داده هاي ميدان دور يك آرايه استوانه اي به كمك اسكنر صفحه اي و اندازه گيري ميدان نزديك
657
استخراج داروي تولترودين در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج قطره اي و اندازه گيري آن به روش اسپكتروفتومتري ماوراء بنفش-مرئي
658
استخراج داروي مگزيلتين از پلاسما و ادرار به وسيله ي تكنيك ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي، مشتق سازي پيش ستون و اندازه گيري توسط كروموتوگرافي مايع با آشكار ساز فلورسانس
659
استخراج دانش
660
استخراج دانش از يادداشت هاي يادگيرنده به منظور بهبود بخشيدن به مدل سازي کاربر در سيستم هاي يادگيري تطبيق پذير
661
استخراج دانش بقاي سازماني براساس شيوا قواعد انجمني در «شركت هاي كاني غيرفلزي» قلمرو مطالعه: بنگاه‌هاي صنعتي بالاي ده نفر فعال استان يزد بين سال‌هاي 89-1374
662
استخراج دانش فني ساخت شتاب سنج هاي پيزوالكتريك
663
استخراج دانش و بکارگيری تکنيک های داده کاوی از اطلاعات هويتی و بدهی کارگاهها و کارفرمايان سازمان تامين اجتماعی
664
استخراج دنباله ي اعداد تصادفي از منابع تصادفي ناقص
665
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه مبتني بر تحليل هسين در حوزه كرولت
666
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه و به دست آوردن سرعت خون در سرخرگ ها
667
استخراج رگ هاي خوني در تصاوير شبكيه چشم
668
استخراج رنگ از پوست انار و بررسي امكان استفاده از اين رنگينه در منسوجات
669
استخراج رنگ مصنوعي اسيدي سانست يلو در نوشيدني ميوه اي با استفاده از جاذب نانومگنتيت بوسيله ي دستگاه اسپكتروسكوپيvis-uv
670
استخراج رنگ ها از نمونه هاي آبي به كمك نانوذرات مغناطيسي جاذب
671
استخراج روابط تجربي براي تخمين استحكام نهايي بدنه شناورهاي كامپوزيتي
672
استخراج روابط تحليلي براي دمحاسبه ضرايب شدت تنش در مود هاي اول و تركيبي شكست براي پانل هاي تقويت شده و حاوي ترميم كامپوزيتي
673
استخراج روابط جايگزين براي زيردريايي در مدل سازي عددي با استفاده از تست مدل آزمايشگاهي
674
استخراج روابط ساده جهت تخمين استحكام نهايي كشتي هاي سالخورده
675
استخراج روابط مكمل موجود بين كالاها در يك آنتولوژي
676
استخراج روغن از انواع گوناگون هسته انگور و بررسي خواص آن و تاثير آن بر ميزان LDL و HDL
677
استخراج روغن از زيتون به روش ارگانيك
678
استخراج روغن بذرگل مغربي بادي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته
679
استخراج روغن پسته و آفلاتوكسين با سيال تحت فشار و اندازه گيري آفلاتوكسين و متادون با روش اسپكترومتري متحرك يوني
680
استخراج روغن دانه گلرنگ توسط سيال فوق بحرانيCO2
681
استخراج روغن سبوس برنچ به روش استخراج با مايع تحت فشار و بهينه كردن شرايط استخراج به وسيله طراحي فاكتوريل
682
استخراج رويه‌ي سه‌بعدي طراحي ميكروسايكل تمرين با استفاده از منطق فازي
683
استخراج ساختمان از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا به روش شي مبناي نظارت شده
684
استخراج سرب توسط فاز جامد نانوذرات اكسيد روي از نمونه هاي آبي
685
استخراج سموم كربامات از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
686
استخراج شاخص هاي محيط زيستي كليدي عملكرد صنعت ساختمان
687
استخراج شاخص هاي مناسب تصميم گيري و استفاده از شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني هزينه -سود در بيمه بدنه خودرو ( مورد كاوي :بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران )
688
استخراج شاخصهاي هارمونيكي كيفيت برق [قدرت] و كاربرد آن در يك شبكه نمونه توزيع
689
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي بر آن
690
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي برآن
691
استخراج ضرايب شكست و خاموشي لايه هاي نازك ژرمانيوم و فلوريد منيزيم در ناحيه فروسرخ مياني
692
استخراج ضرايب هيدروديناميكي يك جسم زير سطحي
693
استخراج عبارات كليدي از صفحات خبري وب پارسي با بهره‏ گيري از شيوه‏ هاي آماري
694
استخراج عبارت هاي موازي از دادگان نظير مبتني بر گراف تطابق متني
695
استخراج عروق شبكيه چشم
696
استخراج عصاره و ثبات رنگ روناس با روشهاي مختلف
697
استخراج علف كش تري فلورالين از نمونه هاي آبي به روش تركيبي ريز استخراج مايع-مايع پخشي و استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا ﴿CD-IMS﴾
698
استخراج عناصر مس و كادميم به روش استخراج حلالي
699
استخراج عوامل روانشناختي موثر بر شكل گيري اختلال وسواس فكري و عملي و تدوين مدل مبتني بر آن
700
استخراج عوامل موثر و پيش بيني مرگ و مير بيماران ترومايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
701
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد (TOPO) و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورسانس اشعه ايكس﴿XRF﴾
702
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورانس اشعه ايكس
703
استخراج فاز جامد بخشي مس توسط نانولوله كربني اصلاح شدهن با ليكند كوپفرون در نمونه هاي حقيقي و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتم
704
استخراج فاز جامد برخي از فلزات مانند مس و روي با استفاده از ليگاند (1E , 2E) - ۱ ، ۲ - بيس (پيريدين - ۲ - ايل متيلن ) هيدرازين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذاب اتمي شعله اي
705
استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال
706
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازه گيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
707
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازهگيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
708
استخراج فاز جامد روي از نمونه هاي آبي با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل تيول دار شده ي MCM-41 و اندازه گيري آن توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
709
استخراج فاز جامد قالب مولكولي به منظور جداشازي و اندازه گيري همزمان داروي هالوپريدول در سيال هاي بيولو‍ژيك با كروملتوگرافي مايه با كارايي بالا
710
استخراج فاز جامد كادميم با استفاده ازليگاند ۲ و ۲- (آزيو دي دي متيلن ) دي پيريدين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
711
استخراج فاز جامد مقادير بسيار كم كبالت و نيكل روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و اندازه گيري با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
712
استخراج فاز جامد مقادير كم از بعضي عناصر واسطه با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند بازشيف جديد گوگرددار
713
استخراج فاز جامد مقادير كم يون كادميوم با استفاده از ميان حفره اصلاح شده با گروه هاي تيول در نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
714
استخراج فاز جامد مقادير كم يون مس در نمونه هاي آبي با استفاده از نانولوله هاي كربني عامل دار شده با آمين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
715
استخراج فاز جامد مقادير كم يون نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از نانو لوله هاي كربني عامل دار شده با امين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
716
استخراج فاز جامد مقادير كم يون‌هاي آهن (III) با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند 2-آمينو-5-مركاپتو-1،3،4-تيادي آزول و اندازه‌گيري بوسيله‌ي دستگاه جذب اتمي
717
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك پرومتازين در سيال هاي بيولوژيكي
718
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك ناليديكسيك اسيد در سيال هاي بيولوژيكي
719
استخراج فاز جامد نانو مغناطيسي به منظور گونه شناسي آنتيموان به روش رنگ سنجي
720
استخراج فاز جامد و اندازه گيري برخي يون هاي فلزي از قبيل مس و سرب با استفاده از مشتق جديدي از بازهاي شيف
721
استخراج فاز جامد و اندازه گيري مس در تمونه هاي غذايي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با طلا پلي تيونين
722
استخراج فاز جامد واندازه گيري مقادير بسيار كم رودامين B
723
استخراج فاز جامد يون هاي فلزات سنگين نيكل ، سرب و كاديم توسط خمير كاغذ باز يافتي اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره و تععين همزمان آنها توسط اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , SOlid phase extraction of )11(, cd)11(,pb)11( ions on the recycle paper pulp modified by multi-walled carbon nanotubes and their simulataneous determination by atomic absorbtion spectroscopy
724
استخراج فاز جامد يونهاي مس،روي،كادميم و سرب به وسيله نانو ذرات مغناطيسي اصلاح‌شده با ليگاند -N- استيل - L - سيستئين
725
استخراج فازجامد قالب مولكولي براي جدا سازي و اندازه گيري داروي ديلتيازم از سيال هاي زيستي
726
استخراج فاكتورهاي مËثر بر استفاده از بازيهاي شبيه سازي در آموزش مجازي
727
استخراج فشرده‌ي پارامترهاي سيگنال راداري در گيرنده‌هاي فضا پايه و هوا پايه‌ي جنگ الكترونيك
728
استخراج فضاي سبز شهري با منحني‌هاي پويا از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا
729
استخراج فلزات سنگين با استفاده از غشاء مايع امولسيوني و كاربرد اين روش در تصفيه پساب صنعتي فولاد مباركه
730
استخراج فلزات طلا و پاديم به روش نقطه ابري شدن در حضور ليگاند 1و 8 دي آمينو-4 و 5- دي هيدروكسي آنتراكوئينون و اندازه گيري همزمان با استفاده از دستگاه طيف سنج نشري اپتيكي مجهز به اتم ساز پلاسماي القايي جفت شده و اندازه گيري هيدروكربنهاي حلقوي آروماتيك به روش استخراج مايع - مايع هموژن و كروماتوگرافي گازي با دتكتوريونيزاسيون شعله اي
731
استخراج فوق بحراني آنتول از بذر گياه رازيانه با دي اكسيد كربن فوق بحراني: بهينه سازي با روش تلفيقي تجربي و تئوري
732
استخراج فوق بحراني از گياه پرسياوشان
733
استخراج فوق‌بحراني ال-كارنيتين از قارچ صدفي با استفاده از كربن‌دي‌اكسيد فوق‌بحراني و متانول به‌عنوان سيال كمكي؛ مدل‌سازي و بهينه‌سازي
734
استخراج قاعده بندهاي همدماي جديد براي سيالات بر اساس نظريه ي اختلال و استفاده از پتانسيل هاي موثر جفت متفاوت
735
استخراج قواعد معاملاتي با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
736
استخراج قواعد معاملاتي سهام با استفاده از تبديل موجك و برنامه نويسي شبكه ژنتيك
737
استخراج قوانين انتقال اتوماتاي سلولي با استفاده از الگوريتم‌هاي هوش‌جمعي براي مدل‌سازي گسترش شهري (منطقه مورد مطالعه اصفهان)
738
استخراج قوانين انجمني فازي از پايگاه داده هاي سريهاي زماني
739
استخراج قوانين معاملاتي در بازار بورس اوراق بهادارتهران
740
استخراج كافئين از ضايعات چاي و بهينه سازي روش آن
741
استخراج كانسارهاي سرب و پي آمدهاي زيست محيطي آن
742
استخراج كبالت از كيك هاي تصفيه گرم آرسنيكي كارخانجات استخراج روي و طراحي واحد پايلوت
743
استخراج كد كامپيوتري جهت حل مسايل گذراي هيدروليكي و ضربه به قوج در دو نوع سيستم تك شاخه اي و چند شاخه اي سري توسط نرم افزار MATLAB
744
استخراج كدهاي خوب كانولوشن LDPC از كدهاي بلوكي LDPC
745
استخراج كراتين از پشم به منظور تهيه هيدروژل
746
استخراج كروم توسط حلال
747
استخراج كوارك سر از طريق برازش جنبشي مقيد
748
استخراج كيتين از استخوان ماهي مركب و تهيه مشتقات آن
749
استخراج گراف حمله با استفاده از تحليل آسيب پذيري هاي سيستم ها و قواعد تجهيزات امنيتي شبكه
750
استخراج گزينش پذير مالئيك اسيد و فتاليك اسيد به وسيله دي اكسيد كربن فوق بحراني اشباع شده از تري اكتيل آمين
751
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پريميدون در پلاسما به كمك تكنيك جفت شده پليمر حكاكي شده- اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (MIP-ESI-IMS﴾
752
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پيوگليتازون در پلاسماي گاو با روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي- اسپكترومتروي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
753
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي ساليسيليك اسيد در پلاسما و ادرار انسان به كمك روش پليمر حكاكي شده مولكولي - طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
754
استخراج ليگنو سلولز از كاه برنج و كاربرد هاي آن
755
استخراج ليگنوسلولز از كاه برنج و كاربردهاي آن
756
استخراج مËلفه هاي مديريت مشاركتي و تطبيق آن با نهج البلاغه
757
استخراج ماتريس تزويج و كاربرد آن در تنظيم و عيب يابي فيلترهاي داراي تزويج چندگانه
758
استخراج ماتريس‌هاي كينزيولوژيكي در تست‌هاي چابكي فوتبال
759
استخراج مايع - مايع
760
استخراج متون و تصاوير از وب سايت هاي خبري با استفاده از تكنيك web scraping و دسته بندي تصاوير براساس معياركيفيت تركيب و توازن رنگ ها
761
استخراج محتواي اصلي صفحات وب فارسي براي نمايه‌ سازي در موتورهاي جستجو
762
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت آناليز مودال كشتي
763
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي زير سازه اي و محلي
764
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي، زير سازه اي و محلي
765
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل مودال شناور
766
استخراج مدل ديناميكي شبكه‌ي برهم‌كنش پروتئيني در سلول‌ها
767
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
768
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
769
استخراج مدل سه بعدي خودرو به منظور تشخيص نوع آن
770
استخراج مدل غيرخطي ادوات و مدارات مايكروويو به كمك پارامترهاي X
771
استخراج مدل مناسب براي كوره هاي قوس الكتريكي موجود در صنايع فولاد يزد به منظور مطالعه پديده هاي كيفيت توان الكتريكي
772
استخراج مدل‌ ويژگي در خطوط توليد نرم‌افزار با استفاده از الگوريتم تكاملي
773
استخراج مرز ساختمان ها در نواحي شهري از تصوير برداري ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
774
استخراج مس از سرباره هاي حاوي آن
775
استخراج مس از غبار مس و تبديل به نانو ذرات ضد اكسايش مس
776
استخراج مس از نمونه كانسنگ مس درع زرشك به روش ليچينگ ستوني - استخراج حلالي
777
استخراج مس توسط حلال
778
استخراج مس و آرسنيك از خاك آلوده به وسيله كربن آلي محلوا تهيه شده از پوسته نرم پسته و گردو و ليگاند
779
استخراج مشخصات هدف راداري توسط الگوريتمهاي حسگري فشرده در حضور كلاتر
780
استخراج مشخصه هاي اثر انگشت بوسيله شبكه هاي عصبي
781
استخراج معادلات حاكم و مدلسازي سيستم كنترل توربين گازي نيروگاه يزد
782
استخراج معادلات حالت جديد براي سيالات
783
استخراج معادلات ديفرانسيل حركت در اندام تحتاني بدن انسان به‌منظور تحليل گيت در بيماران مبتلابه استئوآرتريت زانو
784
استخراج معادلات ديناميكي يك شناور زير آبي (ROV)و حل عددي آنها
785
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
786
استخراج معادله ساختاري براي رفتار مكانيكي قطعه كار در دماي بالا با استفاده از مقادير اندازه گيري شده در نورد گرم
787
استخراج معادله فريدمن از اصل تمام نگاري
788
استخراج معيارهاي تعيين كننده ميزان پيشرفت بيماري در افراد مبتلا به پاركينسون، بر مبناي داده هاي حركتي اين افراد
789
استخراج مفهوم روانشناختي اراده و طلب و تهيه بسته آموزشي مبتني بر آن و بررسي تاثير اين آموزش بر بهزيستي روانشناختي دختران نوجوان دوره دوم متوسطه(15 تا 18 سال) شهر اصفهان
790
استخراج مقادير بسيار كم يون جيوه﴿II﴾ با روش ميكرو استخراج حلال جامد و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري
791
استخراج مقادير كم كادميوم (II) از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوجاذب هيدروكسيد لايه اي دوگانه Fe-Cr به روش استخراج ريز فازجامد و اندازه‌گيري آن به روش طيف‌سنجي جذب اتمي شعله
792
استخراج مقادير ناچيز طلا با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند جداره اصلاح شده و حذف يون هاي كروم ﴿vi) با استفاده از پوست انار
793
استخراج مقادير ناچيز يون پالاديم با استفاده از الوميناي اصلاح شده و حذف يون هاي كادميم و كروم با استفاده از پوست تنه درخت خرما
794
استخراج منابع گفتار هدف با استفاده از الگوريتم جداسازي كور منابع در حوزه ي فركانس
795
استخراج منحني هاي شدت - مدت - فراواني (IDF) در شرايط تغيير اقليم، مطالعه موردي : منطقه اصفهان
796
استخراج منيزيم از شورآبه درياچه قم به روش ترسيب
797
استخراج مواد موثره گياهان دارويي و صنعتي
798
استخراج مواد هيدروكربني سنگين از نفت خام با روش فوق بحراني در فرايند واحد آسفالت زدائي
799
استخراج مولفه P300 ازسيگنال برانگيخته ي مغزبه منظوراستفاده درسيستم هاي واسط مغزوكامپيوتر
800
استخراج مولفه هاي طراحي مركز خلاقيت كودكان با رويكرد رشد و ارتقاء مهارتهاي فردي
801
استخراج مولفه هاي كالبدي طراحي فضاي باز مجتمع هاي مسكوني بر اساس ترجيحات محيطي استفاده كنندگان مطالعه موردي سه مجتمع مسكوني در شهر اراك
802
استخراج مولفه هاي مستقل غيرخطي سيگنال گفتار
803
استخراج مونو كلروفنل ها از محلول هاي آبي به كمك غشاء مايع امولسيوني
804
استخراج ميدان حرکت سه بعدي بطن چپ از تصاوير قلبي تشديد مغناطيسي براساس مدل فرم پذير
805
استخراج ميكروبي پخش كننده مايع - مايع و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم نيتريت
806
استخراج ميكروبي فلز روي از كنستانتره پر عيار اسفالريت معادن ايران
807
استخراج ميکروبی فلز روی به کمک باکتری های مزوفيل ( تطبيق باکتری)
808
استخراج نانو بلورهاي سلولز پوسته يولاف به منظور افزودن به بيو فيلم پروتئين آب پنير جهت افزايش مقاومت مكانيكي آن
809
استخراج نانو ويسكرهاي سلولز از منابع مختلف و مطالعه تاثير آن بر روي خواص فيلم هاي كامپوزيتي تهيه شده از پلي لاكتيك اسيد بازيافتي
810
استخراج نانوسلولز و تهيه نانو كامپوزيت‌هاي پليمري
811
استخراج نت و سنتز موسيقي از روي ملودي صداي سوت انسان
812
استخراج نشاسته از گندم و ذرت و اصلاح آن و بررسي كاربرد آهاري آن
813
استخراج نفت با استفاده از روش هاي معدنكاري در يكي از مخازن نفتي جنوب ايران
814
استخراج نفتالين از نفت هاي سوختي مجتمع هاي پتروشيمي با روش تقطير يا بخار آب و استخراج با حلال متانول
815
استخراج نقره از محلول هاي آبي با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
816
استخراج نقطه ابري برخي يون هاي فلزي از قبيل روي و منيزيم با استفاده از ليگاند 2 -متوكسي 1- هيدروژن ايندول -3- ايل فنيل متيل -1- ايندول و اندازه گيري به روش اسپكتروفوتومتري جذب اتمي
817
استخراج نقطه ابري تغليظ واندازه گيري اسپكتروفتومتري مس در حداكثر آثار
818
استخراج نقطه ابري رنگهاي سودان در زعفران و اندازگيري آن با اسپكتروفتومتري فرابنفش-مرئي
819
استخراج نقطه ابري و اندازه گيري اسپكتروسكوپي مرئي-ماوراء بنفش پنتوپرازول در نمونه هاي دارويي و بيولوژيكي
820
استخراج نقطه ابري،تغليظ و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار اندك نيكل
821
استخراج نماهاي لياپانوف از يك سيگنال زماني با طول محدود بوسيله شبكه‌هاي عصبي مصنوعي جلوسو چند متغيره و تقريب چند جمله‌اي و مقايسه نتايج آن در سيستم هاي پيچيده
822
استخراج نواحي شامل ضايعات MS از تصاوير MRI با استفاده از روشهاي هوشمند
823
استخراج نيكل )II( در پسابها با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و اندازه گيري آن به كمك دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
824
استخراج نيمرخ‌هاي انطباق‌پذيري مسير‌شغلي و ارتباط آن‌ها با انطباق‌خواهي و انطباق‌يابي
825
استخراج هارموني از ملودي در موسيقي ايراني بر اساس ديدگاه هاي : مرتضي حنانه ، شريف لطفي و داريوش طلايي
826
استخراج هارمونيك اصلي در تكنيك ديجيتالي حفاظت
827
استخراج هالواستيك اسيدها از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
828
استخراج هندسه بستر خارج سلولي گياه، ميوه و بافت حيواني به منظور مدل‌سازي ساختاري خواص الكتريكي بافت
829
استخراج و آناليز پكتين از ضايعات پرتقال و سيب و توليد بيواتانول و بيوگاز از باقيمانده آن‌ها
830
استخراج و ارزيابي مشخصه هاي جريان خون با استفاده از تصاوير پزشكي
831
استخراج و استريپ آهن توسط DEHPA
832
استخراج و استيلاسيون تريپسين استخراج شده از پانكراس گوساله و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكو شيميايي آن
833
استخراج و اعتبارسنجي شاخص هاي ارزيابي توسعه فناوري اطلاعات مطالعه موردي:سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
834
استخراج و اندازه گير ي متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
835
استخراج و اندازه گيري آدنوزين از ادرار توسط نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با آپتامر و آناليز دئوكسي نوكلئوتيد و اليگونو كلئوتيدهاي مختلف با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (ESI-IMS ﴾
836
استخراج و اندازه گيري آميگدالين از تركيبات طبيعي توسط روش تركيبي فرا صوت و استخراج مايع-مايع فاز معكوس به همراه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
837
استخراج و اندازه گيري آنتي بيوتيك‌هاي سفوروكسيم و سفتازيديم با غلظت ناچيز از نمونه هاي محلول در آب با استفاده از روش استخراج فاز جامد
838
استخراج و اندازه گيري اسپكتروفتومتري(بريليانت گرين ) توسط تكنيك ميكرو استخراج فاز مايع/جامد با فيب تو خالي و اسپكتروسكوبي فرا بنفش - مرئي , Sepectrophotometric determination of brilliant green )BG( with carbon nanotube reinforced hollow fiber liquid phase microextraction technique
839
استخراج و اندازه گيري بعضي گونه هاي فلزي و غيرفلزي و بررسي حلاليت 2- اتيل -1- اتيل هگزانوئيك اسيد در سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد
840
استخراج و اندازه گيري پلي سيكليك آروماتيك هيدروكربن ها (PAHs) در نمونه هاي محيطي جامد و سنتز AIPOs و SAPOs با روش مايكروويو
841
استخراج و اندازه گيري تركيب هاي شيميايي سه گونه دارويي بادرنجبويه )Melissa officinalis(، زوفا)Hyssopus angustifolius( و ترخون )Artemisia draconculus( به روش هاي مختلف تقطير و شناسايي تركيب هاي اسانس به وسيله دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي )GC( و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي )GC-MS(
842
استخراج و اندازه گيري تركيبهاي شيميايي دوگونه دارويي مريم نخودي بوته اي به روشهاي مختلف تقطير و شناسايي تركيبهاي اسانس بوسيله دستگاه كروماتوگرافي گاز جي سي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي
843
استخراج و اندازه گيري داروي پروپرانولول توسط روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي و اسپكترومتر تحرك يوني و منبع يونيزاسيون الكترواسپري
844
استخراج و اندازه گيري داوري متادون در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي با استفاده از تكنيك طيف نور سنجي مرئي - ماورا بنفش , the methadone in the aqueous samples by extraction and determination of dispersive liquid - liquid microextraction method using UV - visible spectrophotometric techuique
845
استخراج و اندازه گيري رنگهاي مصنوعي رودامين B و رود امين 6G در زعفران به روش استخراج فاز ساكن و اسپكتروفتومتري UV-VIS , Detection and identification of aqrtificial Rhoadamine B&Rhodamine 6Gcolors in saffron by SPE method and spectroscopy UV-VIS
846
استخراج و اندازه گيري فلزات سنگين با نانو لايه هاي گرافن پوشيده شده با سورفاكتانت 1- 2-P A -2 نفتول S D S در نمونه هاي آبي
847
استخراج و اندازه گيري كاتيون سرب در آبهاي جاري زيست محيطي با استفاده از تكنيك جديد ميكرو استخراج هيبريد سل - ژل نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و حمايت شده با فيبر متخلخل به كمك روش ولتامتري عاري سازي آندي , extraction and determination of lead in environmental waters by novel microextraction technique: hollowfiber protected hybrid sol-gel, modified carbon nanotube, using differential pulse anodic stripping voltammetry
848
استخراج و اندازه گيري كوئرستين و كامفرول در چهار گونه گياه دارويي از جنس بو مادران ،بابونه ،رازك و رازيانه
849
استخراج و اندازه گيري متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش-مرئي
850
استخراج و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن سيلان دار شده و اصلاح شده با چيتوسان - پلي نيوفن
851
استخراج و اندازه گيري منيزيم در كنسرو ماهي تن با استفاده از نانو مگنتيت عامل دار شده با سديم اسيد پيروفسفات و اسپكتروسكوپي UV-Vis
852
استخراج و اندازه گيري ميزان ويتامين سي در براسيكا اولراسي وارايتاليكا با استفاده از كراماتوگرافي مايع با كارايي بالا
853
استخراج و اندازه گيري نيتريت به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع توسط فيبرهاي توخالي به همراه سورفاكتانت و سيستم تزريق در جريان پيوسته -آشكار سازي مرئي
854
استخراج و اندازه گيري همزمان رنگ هاي متيلن بلو و متيل اورانژ با استفاده از نانو جاذب آهن توسط دستگاه اسپكتروفتومتري uv-vis
855
استخراج و اندازه گيري همزمان يون هاي كبالت و كادميم به روش ميكرواستخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
856
استخراج و اندازه گيري همزمان يونهاي كبالت و كادميم به روش ميكرو استخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , simultaneous extraction and determination of cobalt and cadmium by multiwalled carbon nanotube-surface coated hollow fiber-solid phase microextractionand flameatomic absorption spectroscopy
857
استخراج و اندازه گيري يون مس (11) در پساب ها بوسيله تكنيك جديد ميكرو استخراج ادغامي فاز هاي جامد / مايع : نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار در هالو فيبر و اسپكتروسكوپي جذب اتمي , extraction and determination of Cu )11( in wastewaters by new combinational solid/liquid microextraction technique functionalized MWCNTs in hollow fiber and flame atomic absorption spectroscopy
858
استخراج و بازيافت آمينواسيدها با استفاده از غشاءهاي مايع امولسيوني
859
استخراج و بررسي تركيبات عصاره برگ تمشك توسط GC/MS و برآورد خواص آنتي اكسيداني آن به روش الكترواكسيداسيون در سطح الكترودهاي كربن شيشه اي و اصلاح شده با نانولوله هاي كربني
860
استخراج و بررسي تركيبات موجود در بذر گياه خرفه
861
استخراج و بررسي تركيبهاي شيميايي موجود در روغن اسانسي پوست گريپ فروت و بهينه سازي آن
862
استخراج و بررسي تغييرات پروتئازها در بافت ماهي هاي سرد آبي ﴿قزا آلاي رنگين كمان﴾، گرم آبي ﴿ آمور﴾ و ارتياط آن با برخي خصوصيات فيزيكوشيمايي
863
استخراج و بررسي سينرجي هاي ماهيچه اي در حركات رسنده ي دست
864
استخراج و بررسي شاخص هاي موثر بيروني در انتخاب بازارهاي هدف خارجي توسط صادركنندگان موفق ايراني (دربخش صادرات زعفران )
865
استخراج و بررسي نقوش پارچه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري بر اساس نسخ مصور
866
استخراج و بررسي ويژگي هاي آنزيم تايروزيناز از ضايعات چاي
867
استخراج و بهينه سازي پوسته بذر گياه اسفرزه و مطالعه باليني آن در افراد مبتلا به بيماري چاقي
868
استخراج و پايدارسـازي ماده رنگي از گلبرگ زعفران
869
استخراج و پياده سازي قواعد تفسيرگر حركت به كمك زبان C در دست سيبرنتيكي تهران
870
استخراج و پيادهسازي روش طراحي تاير بدون باد
871
استخراج و پيش تغليظ خودكار مقادير كم سرب و كادميوم از نمونه هاي آبي بوسيله كربن فعال پوشيده شده با زايلنول نارنجي و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
872
استخراج و پيش تغليظ داروجداسازي و تعيين دارويي دفراسيروكس بهاز روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
873
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
874
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
875
استخراج و پيش تغليظ علف كش‌ها به روش ريز استخراج الكترو غشايي
876
استخراج و پيش تغليظ مقادير جزئي تركيبات اورگانو فسفره توسط نانو ذره اكسيد آهن با پوشش نانو لوله هاي كربن
877
استخراج و پيش تغليظ مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - متوكسي بنزيليدن ايمين ) تيوفنول
878
استخراج و پيش تغليظ همزمان يونهاي سرب و مس يا بكار گيري نانو كامپوزيت گرافن / روي اكسيد قبل از اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
879
استخراج و پيش تغليظ يون هاي سرب ،نيكل ،آهن و روي به روش استخراج در فاز جامد با آلوميناي پوشيده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاندبيس (2-هيدروكسي استوفنون )-1و3-پروپان دي ايمين و استخراج پيش تغليظ يونهاي روي و سرب با استفاده از ليگاند[(4-برموفنيل )(1-H-ايندن-3-ايل )متيل ] -1-H-ايندن به روش استخراج در نقطه ابري شدن
880
استخراج و پيش تغليظ يون هاي مس و روي به روش فاز جامد باآلوميناي پوشيده شده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاند 3 - (( -1H-ايندول - -3 ايل ))( 3، 4،-5 - تري متيل ) 1-H- ايندول و حذف رنگ متيل روت با استفاده از كربن فعال
881
استخراج و پيش‌تغليظ آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي با روش ميكرواستخراج با جاذب پر شده به كمك جاذب كربني متخلخل توليد شده از پوسته فندق
882
استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس اكسشن‌هاي مختلف Achillea nobilis
883
استخراج و تحليل شبكه اجتماعي داده هاي خدمات كتابخانه دانشگاه
884
استخراج و تحليل شبكه روابط اجتماعي افراد از روي آگهي هاي روزنامه رسمي كشور
885
استخراج و تعيين مشخصات آنزيم پلي فنل اكسيداز از بادام زميني شمال ايران
886
استخراج و تعيين مقدار باقيمانده سه داروي ضد قارچ ايميدازولي در شير
887
استخراج و تغليظ كاتيونها با استفاده ازنقطه ابريشدن موادفعال سطحي (سورفاكتانت )
888
استخراج و تغليظ كادميم در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج فاز مايع و اندازه گيري آن به روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
889
استخراج و جدا سازي اجزاء اصلي گياهان دارويي Tanacetum , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum به روش كروماتوگرافي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها , Extraction and separation of chemical composition of , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum
890
استخراج و جداسازي نانو الياف سلولزي ساقه گندم و تهيه نانو كامپوزيت پلي اتيلن سبك - نشاسته گرمانرم
891
استخراج و جداسازي هيرودين از بزاق زالو
892
استخراج و جداسازي هيرودين از بزاق زالو
893
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
894
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
895
استخراج و حذف آلاينده هاي زيست محيطي از محيط هاي آبي به كمك نانوذرات پلي مالمين فرمالدييد مغناطيسي
896
استخراج و خالص سازي (نيمه خالص سازي) آنزيم تيروزيناز از قارچ خوراكي و مطالعه سينتيكي آنزيم جهت زاهبرد واكنش تا تبديل تيروزين به L-DOPA
897
استخراج و خالص سازي آنزيم لاكتوپر اكسيد از وكپسوله كردن آنزيم خالص شده با استفاده از آلژينات كلسيم , Etraction and purification of lactoperoxidase and encapsulation of purified lactoperoxidase with calcium alginate
898
استخراج و خالص سازي پپتيد ضد ميكروبي از نوتروفيل هاي خون انسان و بررسي عملكرد و پايداري آن با نايسين و اسيد فوليك
899
استخراج و خالص سازي كلاژن از عروس دريايي جنس Aurelia sp در سواحل درياي خليج فارس بوشهر
900
استخراج و خالص‌سازي تانن از گياه بومادران
901
استخراج و دسته بندي و تحليل ﴿امثال سائره﴾ در قرآن و روايات
902
استخراج و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي تداركات الكترونيكي در سازمان ها (بررسي موردي شركت راه آهن ج .اا)
903
استخراج و شناسايي اگزوپلي ساكاريد آركئي نمك دوست Halorubrum sp. TBZ112 و بررسي تأثير آن بر روي تكثير سلول هاي سرطان معده، رده ي سلولي MKN-45
904
استخراج و شناسايي تركيب ژوگلون به روش گروماتوگرافي از برگگ و پوست ميوه گردوي ايراني (REGIAL JUGLANS)
905
استخراج و شناسايي تركيب هاي رنگي و خوراكي زعفران از گونه SATIVUS1 CROCUS به روش كروماتوگرافي (CC,HPLC)
906
استخراج و شناسايي تركيبات روغن اسانسي گياه چوچاق
907
استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي ... خار مريم موجود در گياه
908
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود در عصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
909
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود درعصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
910
استخراج و شناسايي تركيبات غذايي و دارويي پوست سه رقم انار معروف ايران
911
استخراج و شناسايي كيفي و كمي اساسي گياهان deodra Cedrus ,Cupressaceae با روشهاي تقطير وسيال فوق بحراني دياكسيد كربن (SFE)
912
استخراج و شناسايي گونه هاي شيميايي موثر موجود در زعفران با استفاده از تركيب روش ميكرواستخراج فاز مايع و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا-آشكارساز آرايه ديودي با تكنيك هاي چندمتغيره ي كمومتريكس
913
استخراج و شناسايي متابوليت هاي ثانويه از جمله رنگ توسط باكتري سراشيا و كاربرد آن ها در صنعت نساجي
914
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
915
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
916
استخراج و شناسايي مواد موثر دو گياه
917
استخراج و طبقه بندي الگوهاي تارسازي ايران
918
استخراج و غربالگري مجازي پپتيد زيست فعال از سويا با هدف توليد پپتيدهاي ضد سرطان
919
استخراج و غربالگري مجازي پپتيدهاي فعال زيستي از شير با هدف توسعه پپتيدهاي ضدسرطان
920
استخراج و غني سازي آنزيم آلفا آميلاز از محلول آبي با استفاده از جدا سازي پيوسته با كف
921
استخراج و غني سازي آنزيم ال- آسپاراژيناز از جگر مرغ با بكارگيري نانو و ميكرو حباب ﴿Aphrons﴾
922
استخراج و غني سازي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز از جگر مرغ با بكارگيري افرون كلوئيدي گازي
923
استخراج و غني سازي اسميوم از پساب اسميوم مصنوعي با استفاده از روش غشاء مايع نانو امولسيوني
924
استخراج و غني سازي الكل دي هيدروژناز از جگر مرغ با بكار گيري ميكروحباب ها﴿ Aphron﴾
925
استخراج و غني سازي تركيبات رنيوم از محلول رنيوم كلريد در آب و محلول كنسانتره موليبدنيت مس سرچشمه در تيزاب سلطاني با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
926
استخراج و غني سازي فلز هافنيم از محلول آبي شبيه سازي شده با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
927
استخراج و غني سازي يون زيركونيوم از محلول آبي مصنوعي با استفاده از جداسازي پيوسته با كف
928
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف سلولز از ساقه ي برنج و استفاده از آن در تهيه ي نانو كامپوزيت بر پايه ي نشاسته ي ترموپلاستيك
929
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف كيتين از قارچ موكور اينديكوس و بررسي اثر اين نانوالياف بر روي خواص بيو كامپوزيت بر پايه نشاسته
930
استخراج و معرفي استانداردهاي مرتبط با وسايل پرنده بدون سرنشين
931
استخراج وپيش تغليظ مقادير بسيار كم مس . كادميم . طلا و نقره و اندازه گيري انها توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
932
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
933
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
934
استخراج وظايف مديران از نامه امام علي (ع ) به مالك اشتر نخعي
935
استخراج ويتامين‌هاي محلول در چربي به روش ميكرواستخراج فاز مايع با انجماد قطره مايع يوني ته نشين شده
936
استخراج ويژگي از تصاوير شبكيه چشم به منظور تشخيص ضايعه‌ي آب‌سياه در بيماران ديابت رتينوپاتي با استفاده از تبديل فوريه ‏ي كسري
937
استخراج ويژگي جهت كلاسه بندي متغيرهاي يك ريز شبكه OFF-GRID ، جهت تعيين كنترلر هاي موثر بر پايداري فركانسي
938
استخراج ويژگي ها و دسته بندي سلول ها در تصاوير تست پاپ اسمير سرطان دهانه رحم
939
استخراج ويژگي ها و طبقه بندي عصبي - فازي سيگنال EMG سوزني ، براي تشخيص بيماري هاي عصبي عضلاني
940
استخراج ويژگي هاي حريق
941
استخراج ويژگي هاي صورت انسان به منظور كدكردن آن
942
استخراج ويژگي هاي فركانسي الكترومايوگرام سطحي جهت بكارگيري در تشخيص كلينيكي
943
استخراج ويژگي و شناسايي الگو براي تفسير نتايج آزمايشهاي انجام شده بر مدل سيم پيچ ترانس قدرت جهت تشخيص عيوب محوري و شعاعي
944
استخراج ويژگي و مدلسازي حركات اندامهاي صورت و به كارگيري آن جهت تعقيب اندامهاي صورت و تشخيص احساسات
945
استخراج وي‍ژگي و مدلسازي رفتاري نمونه ي موش 6-OHDA بعد از اعمال تحريك عمقي مغز
946
استخراج ويژگي‌هاي شخصيتي از داده‌هاي متني به‌منظور هدفمندسازي تبليغات
947
استخراج ويژگي‌هاي مبتني بر الگوهاي زماني در بازشناسي گفتار
948
استخراج ويژگي‌هاي متمايز‌كننده از سيگنال‌هاي باند مياني رادارها و طبقه‌بندي رادارهاي مشابه
949
استخراج ويژگيهاي سيگنالهاي EEG براي به‌كارگيري در سيستم‌هاي رابط مغز و رايانه
950
استخراج ويژگيهاي گفتاربااستفاده ازتبديل موجك
951
استخراج ويژه‌گي‌هاي تمايزگر در بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از بسته موجك‌ها
952
استخراج يد از محلول هاي آبي با استفاده از روش جديد BLM
953
استخراج يد از محلولهاي آبي با كربن فعال
954
استخراج يديد به روش ريز استخراج سه فازي مايع-مايع-مايع با فيبر توخالي و اندازه گيري آن با سيستم تزريق در جريان پيوسته - واكنش فتو شيميايي - آشكار سازي مرئي
955
استخراج يون طلا از محلول هاي آبي به كمك سيستم غشاء مايع امولسيوني
956
استخراج يون كروم شش ظرفيتي توسط تكنولوژي غشاء مايع توده اي
957
استخراج، تشكيل و تحليل شبكه روابط علمي و هم نويسندگي
958
استخراج، خالص سازي وتعيين ساختمان تركيب شبه دارويي﴿drug- like)ريشه كماي بياباني﴿ferula foetida regel)
959
استخراج، گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري، ذيل آيات 1- 15 سوره ي انفال
960
استخراج، گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري، ذيل آيات 45-31 سوره انفال
961
استخرلج معادلات ديناميكي ربات n درجه آزادي سري داراي مفاصل دوراني با استفاده از ديناميك كين و لاگرانژ و مقايسه با روش گيبس-اپل
962
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
963
استخوان شناسي بزمجه بياباني Varanus griseus (Daudian, 1803) (Familly: Varanidae)
964
استخوان شناسي مقايسه اي گونه هاي نازك ماهي (.Chondrostoma spp) ايران
965
استخوان، مهندسي بافت، كيتوسان، ژلاتين، تري فسفات كلسيم، پلي ﴿لاكتيك اسيد- گليكو ليك اسيد﴾، سلول بنيادي، استئوبلاست، ژل شدن انجمادي، زدايش ذره اي
966
استدلال پيرامون انتقال كنترل
967
استدلال قاضي از منظر فقه و حقوق
968
استدلال قضائي و نسبت آن با منطق در مراحل مختلف دادرسي
969
استدي كم
970
استر
971
استرا تژي منابع انساني
972
استراتزي منابع انساني
973
استراتزي منابع انساني
974
استرات‍زي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي
975
استراتزي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي1
976
استراتژي‏ اتحاديه اروپا در حفظ و ارتقاء حقوق بشر با تأكيد بر سلاح‏هاي بيولوژيكي
977
استراتژي افزايش بهره وري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
978
استراتژي انتخاب خودرو الكتريكي مناسب با توجه به موقعيت ايستگاه هاي شارژ در شبكه حمل و نقل ايران و با در نظر گرفتن پروفيل بار شبكه برق
979
استراتژي انرژي هاي تجديدپذير جمهوري اسلامي ايران و تأثير آن بر امنيت ملّي
980
استرات‍ژي بازاريابي در واحد توليدي نساجي
981
استراتژي بازاريابي و بازاريابي استراتژِيك
982
استراتژي برداشت بهينه از چاههاي نفت
983
استراتژي بهبود بهره وري در شركت پاكديس
984
استراتژي بهينه تدارك مجدد كالاهاي فاسد شدني غيرآني با تقاضاي وابسته به سطح موجودي، قيمت و عمر محصول و با مجاز بودن تاخير در پرداخت
985
استراتژي بهينه در سيستم هاي توليد با خط مشي N تايي و راه اندازي زود هنگام و تعميم آن
986
استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با رويكرد اعتماد براي كليدهاي فشار قوي در نيروگاه ها و پست هاي فشار قوي
987
استراتژي پذيرش در مذاكره چند وجهي چند جانبه با اطلاعات ناقص
988
استراتژي پيشنهاددهي براي عامل كارگزار در بازار برق
989
استراتژي پيشنهاددهي براي عاملها در حراج تركيبي دوسويه
990
استراتژي پيشنهاددهي بهينه ذخيره‌ساز انرژي هواي فشرده با وجود نيروگاه‌هاي بادي و حرارتي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته
991
استراتژي تعمير و نگهداري هواپيماهاي غيرانتظامي در ايران
992
استراتژي توسعه در صنعت شيلات ايران
993
استراتژي توسعه سهم بازار ايران در صنعت توريسم با تاكيد بر توريسم درماني
994
استراتژي توسعه شهري با تاكيد بر تحقق پذيري شهر الكترونيك: مطالعه موردي شهر اروميه
995
استراتژي توسعه محصول بر اساس مدل اقيانوس آبي در شركت داروسازي كارخانجات داروپخش
996
استراتژي چندوجهي امريكا در مواجهه با بيداري اسلامي بحرين و سوريه
997
استراتژي حذف هارمونيك انتخابي براي اينورتر پنج سطحي تمام پل آبشاري با تقسيم دلخواه توان در ميان سلول ها
998
‍استراتژي در مدديريت بازار نساجي ايران
999
استراتژي سرمايه گذاري در بازار سرمايه به منظور پوشش ريسك تورم با رويكرد پردازش سيگنال
1000
استراتژي طراحي شبكه
بازگشت