<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي تبليغات موادغذايي با روش تحليل محتوايي، بررسي موردي تبليغات محصولات لبني بينالود
2
ارزيابي تبليغات موادغذايي با روش تحليل محتوايي، بررسي موردي تبليغات محصولات لبني بينالود
3
ارزيابي تثبيت خاك رس با افزودني دوستدار محيط زيست و دورريزِ ليگنوسولفونات كلسيم، با در نظر گرفتن روش هاي مختلف تركيب و عمل آوري
4
ارزيابي تجربه دموكراسي بر اساس دو الگوي نظريه گرا و عمل گرا در جمهوري اسلامي ايران
5
ارزيابي تجربي اثر جاسازي فوم فلزي درون مخزن حاوي مواد تغيير فاز دهنده در يك سيستم ذخيره ساز گرماي نهان
6
ارزيابي تجربي ارتباط متغير هاي حسابداري با قيمت سهام
7
ارزيابي تجربي بار حرارتي دستگاه‌ هاي برقي اداري به منظور برآورد سرمايش مورد نياز (مطالعه موردي مركز محاسبات دانشگاه يزد
8
ارزيابي تجربي پوشش هاي ضدخزه ي آب گريز
9
ارزيابي تجربي ديناميك خودروي شني دار كوچك با بازوهاي متفاوت
10
ارزيابي تجربي طول مهار موثر ورق هاي تقويتي FRP بر سطح بتن
11
ارزيابي تجربي عملكرد سيستم خورشيدي فتوولتاييك-حرارتي (PVT) با بهره‌گيري از مواد تغيير فازدهنده
12
ارزيابي تجربي عملكرد يك سيستم مديريت حرارتي مبتني بر مواد تغيير فاز دهنده براي يك سلول باتري ليتيومي مورداستفاده در خودروهاي الكتريكي
13
ارزيابي تجربي ماده تغيير فازدهنده اكتادكانِ نانوكپسوله شده مورداستفاده در سيستم‌هاي ذخيره‌سازي انرژي حرارتي
14
ارزيابي تجربي مدل اندازه گيري وفاداري به نام تجاري براي كالاهاي مصرفي بي دوام درصنعت لبنيات ايران
15
ارزيابي تجربي مشخصات مكانيكي پروفيل هاي كامپوزيتي و بررسي عملكرد اتصالات چسبي تير به ستون
16
ارزيابي تجربي مكانيزم اندازه گيري مشتقات هيدروديناميكي جريان
17
ارزيابي تجربي و شبيه سازي عددي جريان دو فاز گاز-مايع در ورودي جداساز جريان محوري
18
ارزيابي تجربي و عددي مشتقات هيدروديناميكي زيرسطحي خودكنترل
19
ارزيابي تجربي و نظري پارامترهاي موثر بر عملكرد سلول سوخت كربنات مذاب
20
ارزيابي تجربي و نظري ويژگي هاي سطوح زبر براي كاهش درگ اصطكاكي
21
ارزيابي تحريم‌هاي چندگانه عليه ايران از ديدگاه بنيادها و بايسته‌هاي امنيت انساني
22
ارزيابي تحريم‌هاي چندگانه عليه ايران از ديدگاه بنيادها و بايسته‌هاي امنيت انساني
23
ارزيابي تحقق اهداف كمي برنامه دوم توسعه در مورد كاهش آلودگي هواي تهران
24
ارزيابي تحقق طرح تفصيلي شهر فسا
25
ارزيابي تحقيقي طراحي و ساخت دستگاه تراپي چاقوي سايبر و شبيه سازي كامپيوتري طرح درمان اين دستگاه
26
ارزيابي تحقيقي طراحي و ساخت دستگاه تراپي هايفو و شبيه سازي كامپيوتري طرح درمان اين دستگاه
27
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ تكنيكال شركتهاي صنعت روي در بازار بورس اوراق بهادار ايران
28
ارزيابي تحليل خارجي شبيه سازي شده ي ريشه با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي: يك مطالعه آزمايشگاهي
29
ارزيابي تحليلي اثر سرعت بارگذاري وسايل نقليه برخرابي هاي روسازي آسفالتي بر اساس روشMEPDG
30
ارزيابي تحليلي الگوريتمهاي رمز قالبي با تاكيد بر جمله خطي
31
ارزيابي تحليلي بخش فرهنگ و هنر در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
32
ارزيابي تحليلي جدا شدگي ورق در تير تقويت شده براي برش با ورق FRP
33
ارزيابي تحليلي دو طرح اوليه و تجديد نظر شهرك قدس
34
ارزيابي تحليلي سطوح رضايتمندي كشتريان بانك پارسيان ازكيفيت خدمات ارائه شده بااستفاده از مدل سركوال (مطالعه موردي منطقه تهران )
35
ارزيابي تحليلي طرح هاي جامع شهري با رويكرد توسعه پايدار ﴿طرح جامع پيشنهادي شهر دماوند﴾
36
ارزيابي تحليلي و عددي ارتعاشات خطوط راه آهن
37
ارزيابي تحليلي و مقايسه اي اثرات الكترواپتيكي در مدولاتورهاي نوري خارجي
38
ارزيابي تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته جو (Hirdum vulgare L.) بر اساس خصوصيات
39
ارزيابي تحمل به تنش خشكي در لاين هاي اينبرد نو تركيب گندم در شرايط مزرعه
40
ارزيابي تحمل به تنش در لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله از لحاظ صفات زراعي و مورفولوژيك
41
ارزيابي تحمل به تنش رطوبتي در توده هاي بومي جو بهاره در شمال غرب ايران
42
ارزيابي تحمل به تنش شوري ارقام گندم در مجاورت ماده محافظتي اسيد آسكوربيك
43
ارزيابي تحمل به تنش شوري در لاينهاي دابل ها پلوئيد و لاينهاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله از لحاظ صفات زراعي و مورفولوژيك
44
ارزيابي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي گلرنگ در شرايط مزرعه
45
ارزيابي تحمل به تنش شوري و اسمزي در ژنوتيپ هاي جو در مرحله جوانه زني
46
ارزيابي تحمل به خشكي در توده هاي اسپرس
47
ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گلرنگ تحت شرايط مزرعه
48
ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از شاخص هاي مقاومت به خشكي در منطقه ايلام
49
ارزيابي تحمل به خشكي سه رقم ارزن علوفه اي در منطقه رفسنجان
50
ارزيابي تحمل به شوري درختچه پر (Cotinus coggygria) در بسترهاي كشت مختلف
51
ارزيابي تحمل به شوري گونه Aegilops cylindrica با استفاده از روش هاي فيزيولوژيك و مولكولي
52
ارزيابي تحمل به شوري و خصوصيات رشد رويشي ارقام زيتون تحت تاثير سطوح مختلف كلريد سديم
53
ارزيابي تحمل به شوري و خصوصيات رشد رويشي ژنوتيپ هاي آلبالو محلب ﴿Prunus mahaleb﴾ تحت تاثير سطوح كلريد سديم
54
ارزيابي تحمل به يخبندان در مرحله ساقه رفتن ژنوتيپ هاي گندم با توجه به برخي صفات مرفولوژيك
55
ارزيابي تحمل توده هاي مختلف گياه دارويي خرفه ( portulaca Oleracea L.) به تنش خشكي
56
ارزيابي تحمل توده هاي مختلف گياه دارويي خرفه (L. portulaca oleracea) به تنش خشكي
57
ارزيابي تحمل خشكي در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان (Triticum aestivum L.)
58
ارزيابي تحمل خشكي و تنوع ژنتيكي لاين هاي جو
59
ارزيابي تحمّل به تنش كم آبي اكوتيپ هاي شبدر ايراني (Trifolium resupinatum L.) در مراحل مختلف رشد
60
ارزيابي تحولات ريزساختاري و خواص مكانيكي يك فولاد زنگ نزن دوفازي فاقد نيكل نانو/فوق ريز دانه شده به وسيله عمليات ترمومكانيكي بازگشت مارتنزيت
61
ارزيابي تخريب پذيري اراضي نسبت به فرسايش بادي با استفاده از روش هاي نوين در باغ هاي پسته كبوترخان رفسنجان
62
ارزيابي تخريب داروهاي مترونيدازول و ديفن هيدرامين از آب‌هاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست‌هاي اكسيد تيتانيوم/ اكسيد آهن و اكسيد روي/ اكسيد آهن بر پايه زئوليت طبيعي (كلينوپتيلولايت)
63
ارزيابي تخريب داروهاي مترونيدازول و سفالكسين از آب‌هاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست‌ N-TiO2/ZnFe2O4/Zeolite در حضور نور مرئي و ازن
64
ارزيابي تخريب‌پذيري اراضي نسبت به آلودگي ناشي از مصرف سموم و كودهاي شيميايي با استفاده از روش‌هاي نوين در باغ‌هاي پسته كبوترخان رفسنجان
65
ارزيابي تخلخل مخازن هيدروكربوري كربناته با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي و شبكه هاي عصبي
66
ارزيابي تخمين رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT2000 در زير حوزه ونك از حوزه آبخيز كارون شمالي
67
ارزيابي تراتوژنسيته ماده مشتق از ماتريكس ميناي دندان بر روي كشت سلول هاي تاج عصبي جنين موش صحرايي
68
ارزيابي تراتوژنسيته ماده مشتق از ماتريكس ميناي دندان برروي كشت سلول هاي تاج عصبي موش صحرايي
69
ارزيابي تراز پايه در ساختمانهاي بلند در اثر زلزله حوزه نزديك گسل با استفاده از روش اندركنش خاك و سازه
70
ارزيابي تراكم ماشك گل خوشه اي (vicia villosa l.)درتك كشتي وكشت مخلوط باجو(hordeum vulgarel)برعملكردكمي وكيفي علوفه درشرايط ديم
71
ارزيابي تربيت نيروي انساني شناورهاي غير كنوانسيوني در منطقه چابهار
72
ارزيابي ترجيح ميزباني زنجرك Arboridia kermanshah D. و اثر تنش رطوبتي بر نوسانات جمعيت آن و Empoasca decipiens paoli و دشمن طبيعي آن ها روي برخي ارقام مو
73
ارزيابي ترجيحات بيمه شدگان شهر يزد براي بيمه پايه سلامت با استفاده از رويكرد تحليل توأمان
74
ارزيابي ترجيحات و برآورد تمايل شهروندان يزدي در استفاده از پارك‌ هاي شهري يزد (مطالعه موردي : پارك‌ هاي آزادگان، غدير، هفت‌ تير و كوهستان)
75
ارزيابي ترسيب كربن فضاي سبز كشت شده و پوشش گياهي طبيعي در منطقه خشك ﴿مطالعه موردي: جنگل ها و فضاي سبز دانشگاه صنعتي اصفهان﴾
76
ارزيابي تركيب بدني و آمادگي قلبي - تنفسي زنان خانه دار شهر تبريز و تهيه ي هنجارهاي مربوطه
77
ارزيابي تركيب پذيري لاين هاي ذرت حاصل از ژرم پلاسم سيميت در تلاقي با لاين هاي مناطق معتدله در دو رژيم رطوبتي
78
ارزيابي تركيب درآمد عملياتي بانك رفاه استان خراسان رضوي
79
ارزيابي تركيب درصدهاي مختلف تراشه آسفالت (RAP) در ارائه مدل پيش‌بيني عملكرد مخلوط آسفالتي با استخوان‌بندي سنگدانه‌ايگرم(WSMA)
80
ارزيابي تركيب شيميايي ، تجزيه پذيري به روش in situواندازه ذرات سيلوهاي ذرت
81
ارزيابي تركيب مناسب منابع درآمدي شهرداري (مطالعه موردي: شهرداري خرم آباد)
82
ارزيابي تركيبات پليمري بر خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي گرم (HMA) و تحليل نتايج با استفاده از روش‌هاي آماري
83
ارزيابي تركيبات شيميايي و فعاليت ضد ميكروبي اسانس هاي سير، پياز، و فلفل قرمز بر تعدادي از ميكروارگانيسم هاي بيماري زا در شرايط آزمايشگاهي و مقايسه آن با آنتي بيوتيك هاي رايج درماني
84
ارزيابي ترموديناميكي تركيب سيكل يكپارچه گازسازي مازوت و توربين گاز با آب شيرين كن قشم
85
ارزيابي ترموديناميكي تركيب سيكل يكپارچه گازسازي مازوت و توربين گاز با آبشيرينكن قشم
86
ارزيابي ترموديناميكي و بهينه‌سازي سامانه توليد چندگانه يكپارچه شده با انرژي خورشيدي و سوخت گاز طبيعي توسط معيارهاي اقتصادي و زيست محيطي‌؛ مطالعه موردي: منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (ماهشهر)
87
ارزيابي تروماي قفسه سينه دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 92
88
ارزيابي تزايدژن HEP2 توسط تكنيك FISH در بيماران مبتلا به سرطان سينه
89
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ سد شفارود با تكيه بر مطالعات زمين شناسي مهندسي
90
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي كمندان
91
ارزيابي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي مروك در استان لرستان
92
ارزيابي تزريق پذيري ساختگاه سد مخزني كوار
93
ارزيابي تزريق پرده آب بند سد كارون 3
94
ارزيابي تسهيل كننده هاي داخلي و خارجي مËثر بر موفقيت ERP و عملكرد سيستم در سازمانهاي ايراني
95
ارزيابي تسهيلات حمل و نقلي نسبت به پراكندگي جمعيت (مطالعه موردي منطقه 4 شهرداري تهران)
96
ارزيابي تشخيصي دليريوم با استفاده از ابزار عيني و ذهني در بيماران بستري در بخش اي مراقبت ويژه در سال 93-1392
97
ارزيابي تشخيصي معيارهاي باليني جهت انجام سي تي اسكن در بيماران با آسيب خفيف به سر مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1395
98
ارزيابي تشخيصي معيارهاي غربالگري توصيه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تشخيص بيماران ROP نيازمند درمان مراجعه¬كننده به مركز آموزشي درماني
99
ارزيابي تصادفات به كمك روش آناليز درخت خطا
100
ارزيابي تصادفات جاده اي بر اساس فاكتورهاي موثرشناخته شده(در غالب عوامل اقتصادي)و ارايه راه كار مناسب در جهت كاهش معنادار ان
101
ارزيابي تصميم هاي سرمايه گذاري با استفاده از سيستم دايناميك و اختيار سرمايه گذاري- با مطالعه موردي در شركت توليد باطري
102
ارزيابي تصوير برند با استفاده از روش BCM
103
ارزيابي تضمين كيفيت در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور بر اساس استاندارد ايزو 9126 با استفاده از روش GQM(مطالعه موردي)
104
ارزيابي تطبيقي اثرات زيست محيطي بلند مرتبه سازي بر كيفيت محيط ( مورد پژوهي : ناحيه هفت منطقه يك و ناحيه چهار منطقه 22 )
105
ارزيابي تطبيقي بخش مجموعه سازي نرم افزارهاي كتابخانه اي موجود در ايران جهت ارائه الگويي مناسب , heuristic evaluation of collection management section of iranian library softwares to provide an appropriate model
106
ارزيابي تطبيقي تاثير ويژگي هاي كالبدي بر نوع وقوع جرم و عدم امنيت شهروندان (مورد مطالعه : محلات كيانپارس و منبع آب اهواز)
107
ارزيابي تطبيقي ترمينال كاوه و صفه اصفهان به لحاظ توسعه حمل‌ونقل عمومي محور (TOD) و ارائه راهبردهاي بهبود بخشي
108
ارزيابي تطبيقي تناسب اراضي با معيار آگرواكولوژي در جنوب ساري
109
ارزيابي تطبيقي توزيع كاربري اراضي مناطق 6 و 22 شهر تهران با استفاده از مدل مقايسه اي و LQ در محيط GIS
110
ارزيابي تطبيقي روشهاي توليد طرحواره هاي معمارانه درمراحل اوليه فرايند طراحي " مقايسه كارآيي طراحي كامپيوتري (نرم افزار SketchUp) و روشهاي طراحي اسكيس دستي"
111
ارزيابي تطبيقي روشهاي رگرسيون فازي با مدلهاي رگرسيون معمولي
112
ارزيابي تطبيقي صفات فيزيو - مورفولوژيك ژنوتيپ هاي پنبه در شرايط عادي و تنش شوري
113
ارزيابي تطبيقي كيفيت زندگي بهره برداران كشاورزي سنتي ومدرن(شهرستان نورآباد دلفان استان لرستان)
114
ارزيابي تطبيقي كيفيت زندگي در بافت‌ هاي فرسوده و برنامه ريزي شده (مطالعه موردي : بافت قديم و محله زمين شهري فاز يك، شهر فيروزآباد فارس)
115
ارزيابي تطبيقي كيفيت محيط زيست شهري و نقش آن در ارتقاء مشاركت شهروندي در مناطق 2و12كلانشهر تهران
116
ارزيابي تطبيقي موفقيت شركتهاي تعاوني توليد روستايي با ديگر نظامهاي بهره برداري كشاورزي در شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل
117
ارزيابي تطبيقي ميزان انطباق سازمان فضايي و سازمان اجتماعي در بافت هاي قديمي و برنامه ريزي شده شهر يزد (مطالعه ي موردي: پشت باغ و فاز يك آزاد شهر)
118
ارزيابي تعالي پروژه‌ها بر پايه مدل PEM با استفاده از تصميم‌گيري چند معياره
119
ارزيابي تعالي سازمان در شركت نفت با استفاده از مدل مالكوم بالدريچ
120
ارزيابي تعامل سياست هاي زيست محيطي و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي مطالعه موردي كشورهاي منتخب منطقه اتحاديه اروپا و خليج فارس
121
ارزيابي تعامل سيوطي درباره آيات نازله در شأن اهل بيت (عليهم السلام)
122
ارزيابي تعاملات ميان ذينفعان در نظام نوآوري منطقه اي (مطالعه موردي: منطقه ويژه علم و فناوري ربع رشيدي تبريز)
123
ارزيابي تعداد دفاتر پستي ايران بر اساس شاخص هاي جهاني
124
ارزيابي تغذيه اي پلت چسبان پروتئيني و تعيين بهترين سطح جايگزيني آن با پودر ماهي در جيره جوجه هاي گوشتي
125
ارزيابي تغميم پذيري تغيير تدريجي در هدايت و كنترل مكان سازانۀ فرم
126
ارزيابي تغيرات تراكم ساختماني بر كيفيت منظر شهري (مطالعه موردي: منطقه 2، محله 5 شهر قائمشهر)
127
ارزيابي تغيرات تراكم ساختماني بر كيفيت منظر شهري (مطالعه موردي: منطقه 2، محله 5 شهرقائمشهر)
128
ارزيابي تغيير اقليم آينده با استفاده از مدل هاي اقليمي در استان هاي كرمان و يزد
129
ارزيابي تغيير شكل تونل و سربار آن تحت جابه جايي ناشي از گسلش )با اعمال گسل معكوس(
130
ارزيابي تغيير شكل هاي دراز مدت نمونه هاي استوانه اي بتني فشاري تقويت شده با الياف پليمري مركب
131
ارزيابي تغييرات اقليمي در منطقه خاورميانه در بازه زماني 1979 تا 2014
132
ارزيابي تغييرات انساج پريودنتال زيرين پروتزهاي پارسيل انتهاي آزاد بدنبال از دست دادن دندانهاي پايه
133
ارزيابي تغييرات بارش، دما و دبي طي دوره 1439-1393 (حوضه آبخيز سراب)
134
ارزيابي تغييرات بهره وري در ساخت و ساز مسكن مهر با استفاده از روشي ناپارامتريك
135
ارزيابي تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه چمخاله با آزمايش برش ساده و مقايسه آن با نتايج آزمايش سه محوري
136
ارزيابي تغييرات پارامترهاي كمي و كيفي رودخانه در اثر تغييراقليم تحت سناريوهاي واداشت تابشي
137
ارزيابي تغييرات پروفايل بافت نرم به دنبال درمان هاي رايج مال اكلوژن كلاس III و بررسي رضايت بيماران از نتيجه درمان
138
ارزيابي تغييرات خواص مكانيكي سلولهاي اندوتليال كشت داده شده تحت
139
ارزيابي تغييرات در پارامترهاي كارديوواسكولار و گازهاي خوني طي جراحي آرتروپلاستي با سيمان گذاري مفصل لگن
140
ارزيابي تغييرات در كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در بيماران داراي دنچر كامل قبل و يك ماه بعد از قرار دادن دنچر با استفاده از پرسشنامه OHIP-14 در سال تحصيلي 96-1395
141
ارزيابي تغييرات دوره اي توان اكولوژيك در حوضه ي آبخيز سقز چي چاي براي كاربري مرتع داري
142
ارزيابي تغييرات سيتولوژي مغز استخوان با گريد آپوپتوز و بررسي همبستگي با ميزان بيان CD34,P53,Bc12 در سگ هاي مبتلا به پاروويروس 2 (CPV2)
143
ارزيابي تغييرات ضريب رفتار ساختمان¬هاي بتن¬آرمه مقاوم-سازي شده با قاب¬هاي خمشي محيطي
144
ارزيابي تغييرات ظاهري نخ هاي فاستوني در اثر سايش با استفاده از پردازش تصوير
145
ارزيابي تغييرات عمودي و افقي چانه در نماي پروفايل از ديدگاه ارتودنتيست، جراح فك و صورت و فرد عادي
146
ارزيابي تغييرات عيار در مواد اوليه سيمان جوين سبزوار با استفاده از منطق فازي
147
ارزيابي تغييرات كارايي نيروگاههاي برق حرارتي ايران و بررسي رابطه تجديد ساختار برق آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست
148
ارزيابي تغييرات كارايي نيروگاههاي برق حرارتي ايران و بررسي رابطه تجديد ساختار برق با آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست
149
ارزيابي تغييرات كيفي وكمي ضايعات سفيد وقرمز در مجاورت ترميم هاي آمالگام پس از جايگزيني آنها باترميم كامپوزيت
150
ارزيابي تغييرات ميزان توليد زيست توده ميكروجلبك در معرض انواع نور تابشي
151
ارزيابي تغييرات نيروي چسبندگي سلولهاي سرطاني با اعمال فاكتورهاي شيميايي
152
ارزيابي تفكراستراتژيك درهتلهاي بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي براساس الگوي گري هامل
153
ارزيابي تقارن مورفولوژي ريشه و كانال ريشه در دندان هاي پره مولار ماگزيلا و منديبل در دو سمت چپ و راست با استفاده از Cone Beam Computed Tomography در جمعيت گيلان در سال 1394
154
ارزيابي تقاضاي تفرجي و ظرفيت برد باغ دلگشاي شيراز
155
ارزيابي تكنولوژي پزشكي و ارائه مدل مديريتي مناسب در اين زمينه
156
ارزيابي تكنولوژي سلامت غربالگري (بيماري يابي) سرطان پستان با استفاده از داده كاوي در تكينك هاي تصويربرداري در جهت پيشگيري و كاهش هزينه ها
157
ارزيابي تكنولوژي هاي توليد برق با تلفيق مدلهاي ANP و QFD
158
ارزيابي تكنولوژي هاي مبدل انرژي امواج دريا و مدلسازي و ارائه راهكار به منظور بهبود عملكرد مبدل نوسانگر حركتي
159
ارزيابي تكنيك هاي زمين آمار در تحليل فضايي شاخص هاي خشكسالي EDI و SPI ، استان بوشهر
160
ارزيابي تمايل به پرداخت خانوارهاي شهر تهران براي گيرنده هاي ديجيتالي در طرح تلويزيون ديجيتال ملي
161
ارزيابي تمايل به پرداخت محصولات غذايي تراريخته(مطالعه‌ي موردي برنج ترا ريخته در منطقه‌ي جيرفت)
162
ارزيابي تمايل به خريد الكترونيكي توسط مشتري با اسستفاده از مدل پذيرش فناوري
163
ارزيابي تمايل بهره برداران به مشاركت در يكپارچه سازي اراضي زراعي و بررسي عوامل موثر بر آن در بخش ميمه
164
ارزيابي تمايل مشتريان به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك
165
ارزيابي تناسب اراضي سطح زيركشت گندم با استفاده از تكنيك سنجش از دور و تحليل تصميم-گيري چند معياره در دشت كوهپايه - سجزي
166
ارزيابي تناسب اراضي شهري جهت توسعه فيزيكي بر پايه فاكتورهاي طبيعي و با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ،نمونه موردي:شهر بجنورد(AHP)
167
ارزيابي تناسب سرزمين جهت توسعه شهري در شهرستان فسا با دو روش مقايسه ايEMOLUP و تركيب خطي وزن دار WLC
168
ارزيابي تناسب كيفي و كمي اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه براآن شمالي (اصفهان )
169
ارزيابي تناسب مكاني كاربري آموزشي بر اساس معيارهاي مكان يابي با استفاده از تلفيق مدلهاي AHP و FDAHP در محيط GIS (مطالعه موردي: دبيرستان هاي منطقه 2 و 4 شهر اهواز)
170
ارزيابي تناسب مكاني كاربري آموزشي براساس معيارهاي مكان يابي با استفاده ازتلفيق مدل هاي AHp و FDAHp درمحيط gis
171
ارزيابي تنش در محدوده هاي متفاوت از عمق يك قطعه فولاد زنگ نزن استنيتي توسط امواح طولي منكسر شده بحراني
172
ارزيابي تنش هاي پسماند در نمونه هاي داراي اتصال جوشي از جنس فولاد زنگ نزن آستنيتي به كمك امواج Lcr
173
ارزيابي تنش هاي حرارتي در كابل ها زير زميني به كمك نرم افزار LABVIEW
174
ارزيابي تنشهاي الكتريكي روي عايقهاي كامپوزيت خط انتقال با استفاده از روش المان محدود
175
ارزيابي تنوع درختان چنار ﴿Platanus orientalis﴾ با استفاده از خصوصيات موفولوژيك و نسانگر SRAP
176
ارزيابي تنوع ژنتيكي آفتابگردان آجيلي با استفاده از نشانگرهاي SSR
177
ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام محلي ليموترش بااستفاده با استفاده از نشانكرهاي ريز ماهواره )ssr(
178
ارزيابي تنوع ژنتيكي انجيرهاي وحشي غرب ايران با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي و نشانگرهاي مولكولي
179
ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي اكوتيپهاي گياه گاودانه براساس خصوصيات فيزيولوژيكي-زراعي در شرايط اقليمي رفسنجان
180
ارزيابي تنوع ژنتيكي برنج هاي ايراني با استفاده از دو روش مولكولي RAPD وALP
181
ارزيابي تنوع ژنتيكي بين و درون توده هاي مختلف اسپرس ايراني ﴿Onobrychis vicifolia﴾ با استفاده از نشانگر SRAP
182
ارزيابي تنوع ژنتيكي بين و درون فاميل¬هاي F5 بزرك در تلاقي CAN106 × KO37 از نظر صفات زراعي
183
ارزيابي تنوع ژنتيكي جدايه هاي باكتري Solanacearum‏‏ Ralstonia‏ درمناطق مهم سيب زميني كاري ايران
184
ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي وحشي گندم اينكورن درغرب ايران
185
ارزيابي تنوع ژنتيكي حاصل از القاي جهش با اشعه ي گاما در كلزا با استفاده از نشانگر مولكولي ريز ماهواره و صفات مورفولوژيك
186
ارزيابي تنوع ژنتيكي در لاينهاي خالص گندم دوروم از لحاظ صفات مورفولوژيك ، فيزيولوژيك و عناصر شيميائي
187
ارزيابي تنوع ژنتيكي درون جمعيتي ژنوتيپ هاي پسته ايراني با استفاده از ريز ماهواره ها
188
ارزيابي تنوع ژنتيكي درون و بين چند توده تره ايراني با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP و اندازه گيري فعاليت آنتي اكسيداني
189
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم برنج ايراني براي تحمل به شوري و مكان يابي QTL هاي مرتبط با آن
190
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي سيب گلاب ايران با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره ISSR و SSR
191
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم نان در شرايط ديم با استفاده از پارامتر هاي ژنتيكي وGGE biplot
192
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مقدماتي گندم نان از نظر مقادير آهن و روي در شرايط ديم
193
ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي دستنبوي ايران (Cucumis melo L. var. Dudaim) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي RAPD
194
ارزيابي تنوع ژنتيكي صفات زراعي -مرفولوژيك فاميل هاي F4 حاصل از تلاقي هاي بين گونه اي گلرنگ (.Carthamus spp) در دو رژيم آبياري
195
ارزيابي تنوع ژنتيكي عامل سوختگي معمولي لوبيا ﴿ Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli﴾ در ايران
196
ارزيابي تنوع ژنتيكي گياه بومي سرخاب در مازندران با استفاده ز نشانگر مولكولي
197
ارزيابي تنوع ژنتيكي و تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گندم نان تحت شرايط نرمال رطوبتي و خشكي آخر فصل
198
ارزيابي تنوع ژنتيكي و خصوصيات كمي و كيفي گندم نان دررابطه با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا از طريق روش‌هاي آماري چند متغيره
199
ارزيابي تنوع ژنتيكي و خصوصيات كمي و كيفي گندم نان دررابطه با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا از طريق روش‌هاي آماري چند متغيره
200
ارزيابي تنوع ژنتيكي و سازگاري توده هاي بومي اسپرس
201
ارزيابي تنوع ژنتيكي و شناسايي برخي ناخالصي هاي زعفران با استفاده از روش هاي مبتني بر PCR
202
ارزيابي تنوع ژنتيكي و شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي در گندم دو روم
203
ارزيابي تنوع ژنتيكي و شناسايي ژنوتيپ هاي مقاوم به خشكي در گندم نان
204
ارزيابي تنوع ژنتيكي و فيتوشيميايي برخي كلون هاي ترخون
205
ارزيابي تنوع ژنتيكي ومقاومت به خشكي درگندم نان (triticum aestivum) بااستفاده ازخصوصيات زراعي فيزيولوژيكي وملوكلي
206
ارزيابي تنوع ژنتيكي وواكنش به كشت بافت ارقام ولاين هاي مختلف گندم ايراني
207
ارزيابي تنوع ژنتيكي يولاف از نظر مقادير آهن وروي درشرايط آبي وديم
208
ارزيابي تنوع ژنتيكي يونجه با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي ، شيميايي و بيوشيميايي
209
ارزيابي تنوع ژنتيكي يونجه دائمي با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناسي ، سيتوژنتيكي ، شيميايي ، بيوشيميايي و بررسي پارامترهاي مقاومت به خشكي
210
ارزيابي تنوع ژنوتيپ هاي يولاف در پاسخ به تنش سرما
211
ارزيابي تنوع سيتوژنتيكي و كاريوتايپي توده هاي مختلف گياه دارويي خرفه
212
ارزيابي تنوع سيتوژنتيكي و كاريوتايپي توده‌هاي مختلف گياه دارويي خرفه
213
ارزيابي تنوع مورفولوژي و ملكولي ارقام برنج و تجزيه ژنتيكي خصوصيات مهم زراعي با روش داي آلل
214
ارزيابي تنوع مورفولوژيك، فيتوشيميايي و سيتوژنتيك جمعيت هاي آويشن و بررسي ژن گاماترپينن سنتاز (TPS2) در بين گونه هاي مختلف
215
ارزيابي تنوع مورفولوژيكي، بيماري زايي و ژنتيكي گونه هاي Alternaria شايع در برخي مناطق سيب زميني كاري ايران
216
ارزيابي تنوع و تحمل نسبت به علف كش هاي مختلف در لاين هاي موتانت نخود زراعي ( Cicer arietinum ( رقم بيونيج از طريق كاربرد اتيل متان سولفونات
217
ارزيابي توأم رفتار خطي و غيرخطي مصالح لايه ها بر عمر روسازي هاي آسفالتي در روش مكانيستيك – تجربي
218
ارزيابي توئيست ساب آندوكارد ، ساب اپيكارد و گراديان توئيست بطن چپ در بيماران مبتلا به CAD در مقايسه با افراد نرمال
219
ارزيابي توابع نگاشت مختلف با استفاده از رديابي اشعه سه بعدي
220
ارزيابي توان اكو توريسم پناهگاه حيات وحش بوروئيه خاتم با استفاده از روش تصميم گيري جند معياره و كاربرد تكنيك ﴿GIS﴾
221
ارزيابي توان اكواوژيكي حوزه ده بالا و اسلاميه با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS
222
ارزيابي توان اكوتوريسم استان اصفهان با استفاده از روش ارزيابي چند معياره
223
ارزيابي توان اكوتوريسم حوزه آبخيز حبله رود با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره (AHP) با كمك GIS و ارزشگذاري اقتصادي آن
224
ارزيابي توان اكوتوريسم منطقه دناكوه (پادنا عليا) با استفاده از تحليل چندمعياره
225
ارزيابي توان اكوتوريسم و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري طبيعت در شهرستان خوانسار
226
ارزيابي توان اكولوزيك منطقه نايين جهت توسعه شهري
227
ارزيابي توان اكولوژيك براي اكوتوريسم با روش هاي تصميم گيري چند معياره
228
ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربري هاي تفرج گسترده و متمركزحوضه آبخيز بلغور سد كارده مشهد با استفاده از روش AHP FUZZY
229
ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربري هاي تفرج گسترده ومتمركز حوضه آبخيز بلغور سد كارده مشهد بااستفاده از روش...
230
ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربريهاي كشاورزي و مرتع داري با اسفتاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي اي اچ پي مطالعهن موردي حوزه آبخيز گز دراز لاور ساحلي استان بوشهر
231
ارزيابي توان اكولوژيك پارك جنگلي آبيدر براي بوم گردي با استفاده از مدل تحليل شبكه...
232
ارزيابي توان اكولوژيك پارك جنگلي چيتگر براي گردشگري با روش تحليل سلسله مراتبي
233
ارزيابي توان اكولوژيك پارك لويزان با استفاده از روش ...
234
ارزيابي توان اكولوژيك تفرج ﴿گسترده ومتمركز﴾در منطقه حفاظت شده هفتاد قله اراك با استفاده از فن آوري هاي نوين
235
ارزيابي توان اكولوژيك تفرج﴿گسترده ومتمركز﴾درمنطقه حفاظت شده هفتاد ‌قله اراك با استفاده ازفن‌آوري‌هاي نوين
236
ارزيابي توان اكولوژيك جنگلهاي منطقه حفاظت شده ارسباران باروشهاي ارزيابي چند معياره بولين وتركيب خطي وزني...
237
ارزيابي توان اكولوژيك حوضه آبخيز سد تاجيار براي كاربردهاي كشاورزي-مرتعداري وتفرج بااستفاده از روش تجزيه وتحليل سلسله مراتبي
238
ارزيابي توان اكولوژيك شهر فردوس براي كاربري گردشگري با استفاده از روش آ اچ پي
239
ارزيابي توان اكولوژيك شهر ماكلوان به منظور توسعه پايدار شهري با استفاده از روش AHP
240
ارزيابي توان اكولوژيك شهر ماكلوان به منظور توسعه پايدار شهري با استفاده از روش AHP
241
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان جيرفت جهت كاربري كشاورزي با استفاده از جي آي اس
242
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان كنگاور جهت تعيين نقاط مستعد توسعه فيزيكي شهر
243
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان ماكو به منظور توسعه كاربري اكوتوريستم با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي
244
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان مهاباد براي توسعه شهرك هاي صنعتي
245
ارزيابي توان اكولوژيك منطق شمشك و ديزين براي كاربرد اكوتوريسم با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
246
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه تنگه واشي براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش AHP
247
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه تنگه واشي براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش آ اچ پي
248
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه حفاظت شده ارسباران جهت كاربري گردشگري با استفاده از روش آ اچ پي
249
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه حفاظت شده باشكل براي گردشگري وحفاظت بااستفاده از ...
250
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه حفاظت شده باشگل براي گردشگري و حفاظت با استفاده ازGIS
251
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه شكار ممنوع مرور
252
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه ماهنشان جهت كشت گياهان دارويي با استفاده از روش فازي
253
ارزيابي توان اكولوژيك و زون بندي منطقه شكار ممنوع كاوه ده در استان تهران به منظور ارتقاي سطح به يكي از مناطق چهارگانه
254
ارزيابي توان اكولوژيك و زون بندي منطقه شكار ممنون كاوه ده در استان تهران به منظور ازتقاي سطح به يكي از مناطق چهارگانه
255
ارزيابي توان اكولوژيكي بخشي از منطقه حفاظت شده كالمند بهادران: فرسايش و رسوب - اقتصادي اجتماعي و كشاورزي - حيات وحش - تلفيق و ارزيابي
256
ارزيابي توان اكولوژيكي بخشي از منطقه حفاظت شده كالمند بهادران: فيزيوگرافي - هيدرولوژي - زمين شناسي - پوشش گياهي - خاكشناسي
257
ارزيابي توان اكولوژيكي به منظور توسعه جنگل
258
ارزيابي توان اكولوژيكي به منظور توسعه جنگل با استفاده از آ اچ پي
259
ارزيابي توان اكولوژيكي توسعه شهري در شهرستان بستك با استفاده از مدل AHP محيط GIS
260
ارزيابي توان اكولوژيكي توسعه شهري شهرستان دهدشت با بهره گيري از فرايند تحليل سلسله مراتبي
261
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه ده بالا و اسلاميه: پوشش گياهي، حيات وحش - محيط انسان ساخت - فرسايش و رسوب - تلفيق و ارزيابي
262
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه ده بالا و اسلاميه: فيزيوگرافي - زمين شناسي - هوا شناسي - خاك شناسي - هيدرولوژي
263
ارزيابي توان اكولوژيكي حوزه نصرآباد زير حوزه همت آباد با كمك GIS
264
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه بهارستان توز با...
265
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه حفاظت شده ميانجنگل براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي آ اچ پي
266
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور ميبد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
267
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش اقتصادي - اجتماعي و كشاورزي
268
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش پوشش گياهي
269
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش حيات وحش
270
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش خاكشناسي و هوا و اقليم شناسي
271
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش زمين شناسي
272
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش فيزيوگرافي
273
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه شكار ممنوع مرور: بخش هيدرولوژي
274
ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه عصمت آباد ﴿ بخشي از منطقه حفاظت شده كالمند - بهادران استان يزد ﴾
275
ارزيابي توان اكولوژيكي و توسعه گردشگري شهرستان سيريك
276
ارزيابي توان انرژي امواج در خليج فارس با مدل سازي عددي
277
ارزيابي توان بالقوه توليد انرژي زيست توده از ضايعات برنج در عرصه هاي شاليزاري استان مازندران
278
ارزيابي توان خودپالايي رودخانه تجن و شناسايي تاثير سازه‌هاي كنترل جريان بر بهبود آن با استفاده از مدل‌هاي Qual-2K و CCHE-2D
279
ارزيابي توان رقابت هزينه اي صنعت فولاد كشور در برابر الحاق ايران به WTOمورد مطالعه : مجتمع فولاد مباركه
280
ارزيابي توان رقابتي ذرت با علف هرز تاج خروس در تراكم ها و آرايش هاي مختلف كاشت ذرت
281
ارزيابي توان زيست محيطي حوزه سد ايلام براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
282
ارزيابي توان زيست محيطي حوزه سد ايلام براي كاربري اكوتوريسم با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي آ اچ پي
283
ارزيابي توان زيست محيطي حوضه آبخيز كمال آباد
284
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه بافق: خاك شناسي - فرسايش و رسوب - اقتصادي و اجتماعي - حيات وحش - تلفيق - ارزيابي
285
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه بافق: فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي - زمين شناسي - پوشش گياهي - ضميمه GIS
286
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه تنگ چنار: فيزيوگرافي - هوا و اقليم - هيدرولوژي - زمين شناسي - پوشش گياهي - خاك شناسي
287
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه تنگ چنار: منابع و قابليت اراضي - فرسايش و رسوب- اقتصادي و اجتماعي - حيات وحش - تلفيق و ارزيابي
288
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه كالمند: فيزيوگرافي، هوا و اقليم، هيدرولوژي، زمين شناسي، پوشش گياهي و خاك شناسي
289
ارزيابي توان زيست محيطي منطقه كالمند: منابع و قابليت اراضي، فرسايش و رسوب، اقتصادي - اجتماعي و كشاورزي، حيات وحش، تلفيق و ارزيابي
290
ارزيابي توان زيستگاهي كوه ميامي به منظور معرفي آن به عنوان منطقه شكار ممنوع با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
291
ارزيابي توان زيستگاهي كوه ميامي به منظور معرفي ان به عنوان منطقه شكار ممنوع با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي
292
ارزيابي توان ژئوتوريسمي تالابهاي استان گلستان (آلاگل، آلماگل، آجي گل)
293
ارزيابي توان سرزمين به منظور كاربري كشاورزي با استفاده از ارزيابي چند معياره
294
ارزيابي توان سنجي صرفه جويي گاز طبيعي در بخش تجاري شهر اصفهان
295
ارزيابي توان كشاورزي منطقه بيداخويد
296
ارزيابي توان گردشگري حوضه بن رود قمصر با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾
297
ارزيابي توان نفت زائي سازندهاي چمن بيد و كشف رود در كپه داغ
298
ارزيابي توان هاي ژئومورفوتوريسمي لندفرم ها به منظور ارائه راهبرد-هاي استراتژيكي جهت توسعه گردشگري انديمشك
299
ارزيابي توان هاي گردشگري شهرستان بهشهر با استفاده از مدل SWOT
300
ارزيابي توان هاي گردشگري شهرستان تكاب به منظور ارائه راهبردهاي توسعه با استفاده از مدل swot
301
ارزيابي توان هاي گردشگري منطقه اسكو و كندوان با استفاده از مدل SWOT
302
ارزيابي توان هاي محيطي در عمران روستايي ، نمونه موردي حوضه ي رود قلعه چاي عجبشير
303
ارزيابي توان هيدروكربن‌زايي سازند كژدمي در بخش ايراني خليج فارس و تطبيق آن با مخازن نفتي منطقه
304
ارزيابي توان هيدروكربورزايي سازند سرچاهان در منطقه فارس ساحلي
305
ارزيابي توان و برنامه توسعه گردشگري مناطق روستايي سواحل جنوب شرقي درياي خزر، گلستان
306
ارزيابي توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهري
307
ارزيابي توان وبرنامه توسعه گردشگري مناطق روستايي سواحل جنوب شرقي درياي خزر،گلستان
308
ارزيابي توانايي داده هاي حسابداري تعهدي در مقايسه با داده هاي جريان هاي نقدعملياتي در پيش بيني جريان هاي نقدي درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
309
ارزيابي توانايي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان در تشخيص رنگ كلي دندان توسط رايانه در سال 1385-1384
310
ارزيابي توانايي دندانپزشكان شهر رشت در تشخيص رنگ دندان توسط رايانه در سال 1385-1384
311
ارزيابي توانايي شنيداري دانشجويان مهندسي از طريق توصيفگر هاي سطح بندي شده چارچوب اروپايي مشترك مرجع براي زبان ها و فعاليتهاي شنيداري عمومي و آكادميك
312
ارزيابي توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پيش بيني سود غير عادي و تعيين ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
313
ارزيابي توانمندي توريسم در منطقه رودشت و تالاب گاوخوني و راهكارهاي ساماندهي آن ( با تاكيد بر اكوتوريسم)
314
ارزيابي توانمندي فعاليتهاي غير كشاورزي براي ايجاد اشتغال روستايي در شهرستان اصفهان
315
ارزيابي توانمندي هاي اكوتوريسم در شهرستان رودسر
316
ارزيابي توانمندي هاي گردشگري روستايي دهستان چم كوه
317
ارزيابي توانمندي هاي محيط طبيعي و چالش هاي آن در راستاي پايدارسازي كشاورزي شهرستان فريدونشهر
318
ارزيابي توانمندي واحدهاي توليد در زنجيره تأمين شكر در ايران
319
ارزيابي توانمندي‌هاي گردشگري سكونتگاه‌هاي روستايي شهرستان خور و بيابانك
320
ارزيابي توانمنديها و محدوديت هاي اقليم كشاورزي بارش گندم ديم در استان چهارمحال و بختياري
321
ارزيابي توانهاي اكوتوريسم و ژئوتوريسم در سواحل شمالي خليج فارس در راستاي توسعه گردشگري
322
ارزيابي توانهاي محيطي به منظور توسعه كشاورزي در دشت كوار شهرستان شيراز
323
ارزيابي توانهاي محيطي دهستان حسين اباد در توسعه پايدار بخش مركزي شهرستان شوش
324
ارزيابي توپوگرافي ارب اسكن درز افراد ميوپ
325
ارزيابي توپوگرافي ارب اسكن درز افراد ميوپ
326
ارزيابي توجيه اقتصادي احداث سد قره آقاچ با در نظر گرفتن تاثير آن بر كاركردهاي اكوسيستمي
327
ارزيابي توريستي و گردشگري و تاثير آن در روستاي كندوان
328
ارزيابي توزيع برش پايه در ارتفاع ساختمانهاي جداسازي شده توسط جداگر هاي الاستومريك
329
ارزيابي توزيع دوز در راديوتراپي با ذرات باردار از طريق تصويربرداري همزمان PET با استفاده از مدل سازي در كد Geant4
330
ارزيابي توزيع فضايي خدمات شهري با رويكرد عدالت اجتماعي مورد پژوهي : منطقه 3 بندرعباس
331
ارزيابي توزيع فضايي شاخص هاي كيفيت زندگي در نواحي شهر اسدآباد
332
ارزيابي توزيع فضايي شكل پذيري در سازه‌‌هاي بتن‌آرمه‌ي نامنظم در پلان با استفاده از تحليل استاتيكي غير‌خطي جهت‌دار
333
ارزيابي توزيع مجدد خاك در اراضي تپه ماهوري كشت شده با استفاده از تكنيك هاي سزيم-137 و پذيرفتاري مغناطيسي در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختياري
334
ارزيابي توسعه پايدار حومه‌هاي شمال تهران 90-1385 نمونه موردي: شهرستان شميرانات
335
ارزيابي توسعه پايدار روستايي
336
ارزيابي توسعه شهري با تاكيد بر منظر فرهنگي ( نمونه موردي : شهر باميان ، افغانستان )
337
ارزيابي توسعه فيزيكي شهر خمين و تعيين جهات توسعه آتي آن
338
ارزيابي توسعه ي پايدار شهرهاي استخراجي جنوب ايران (مورد مطالعه: شهر عسلويه)
339
ارزيابي توكوفرول در حفاظت و مرمت فيلم هاي سينماتوگراف نيترات سلولز
340
ارزيابي توليد بيومس و اسيد لاكتيك توسط لاكتو باسيلوس كازئي تحت شرايط مختلف محيطي
341
ارزيابي توليد و انتشار هارمونيك ها و تحليل تجميع هارمونيك ها مبتني بر مدل سازي متوسط در نيروگاه بادي و برهم كنش آن با شبكه
342
ارزيابي تيمار بيولوژيكي انو كسيك - هوازي در حذف مواد آلي بر پايه كربن، ازت و فسفر
343
ارزيابي ثبات شستشويي منسوجات با استفاده از اسكنر
344
ارزيابي جاذبه هاي اكوتوريستي حوضه آبخيز درياچه زريوار با استفاده از ارزيابي چندمعياره و الگوريتم ژنتيك چندهدفه (NSGA-II)
345
ارزيابي جاذبه هاي اكوتوريسم پناهگاه حيات وحش عباس آباد
346
ارزيابي جامع قابليت اطمينان سيستم بادي به روش شبيه‌سازي مونت‌كارلو
347
ارزيابي جامع گزينه هاي مختلف استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده شهري در مناطق نيمه خشك
348
ارزيابي جامع مدارس هوشمند دوره متوسطه اول شهر يزد بر اساس مدل SWOT مبتني بر ANPفازي
349
ارزيابي جامع و به‮هنگام امنيت سيستمهاي قدرت با ابعاد وسيع
350
ارزيابي جامع و به‮هنگام امنيت سيستمهاي قدرت با ابعاد وسيع
351
ارزيابي جايگاه دفاتر ICT روستايي در ارائه خدمات دولت الكترونيك (مطالعه موردي: استان چهارمحال بختياري)
352
ارزيابي جايگاه سازمان هاي غيردولتي (NGO’s) در ساختار سازماني مديريت بحران تهران
353
ارزيابي جايگاه گردشگري تاريخي يزد با تاكيد بر خانه‌هاي سنتي
354
ارزيابي جذابيت هاي سرمايه گذاري در بازار توليد و فروش محصول آجر در كشور قزاقستان
355
ارزيابي جذب ژن خارجي توسط اسپرم خروس به روش مگنتوفكشن
356
ارزيابي جريان نشتي در اينورترهاي متصل به شبكه براي سيستم هاي خورشيدي
357
ارزيابي جريانات كم تحت تاثير تغيير كاربري اراضي با استفاده از مدل بارش - روانات
358
ارزيابي جعد نخ هاي فريز هيت ست شده به روش سه بعدي
359
ارزيابي جمعيت‌هاي پرتوليد چچم چندساله و فسكيوي بلند در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
360
ارزيابي جنبه هاي آسيب شناختي طرح هاي حمل و نقل درون شهري (نمونه موردي: طرح بزرگراه شهيد زين الدين در منطقه 4 تهران )
361
ارزيابي جنبه هاي بارز زيست محيطي كارخانه گوگردسازي به روش EFMEA و نيازسنجي آموزشي پرسنل بر اساس جنبه هاي فوق الذكر (مطالعه موردي فاز يك مجتمع گاز پارس جنوبي)
362
ارزيابي جنبه هاي بارز زيست محيطي كارخانه گوگردسازي به روش EFMEAو نيازسنجي آموزشي پرسنل بر اساس جنبه هاي فوق الذكر
363
ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي معدن سنگ آهن و فولاد گل كهر سيرجان
364
ارزيابي جنبه‌هاي محيط زيستي كارخانه كنسانتره خطوط 5 و 6 صنايع معدني گل گهر شهر سيرجان
365
ارزيابي جنس لوله هاي شبكه آبرساني شهري از ديدگاه مديريت ريسك (مطالعه موردي : شهرستان گلبهار)
366
ارزيابي جو اخلاقي كار بر تعهد كاركنان و كيفيت خدمات مشتري با نقش ميانجي سلامت سازماني
367
ارزيابي جوانه زني گياه قره داغ Nitraria schoberi تحت تنش شوري با بگار گيري سوپر جاذب در بستر كشت
368
ارزيابي جوانه زني و برخي خصوصيات بيوشيميايي دو رقم كنجد در شرايط تنش قليائيت
369
ارزيابي جوانه زني و بنيه ي بذر به وسيله روش هاي پرايمينگ براي دو گونه آويشن (Thymus kotschyanus) و كاكوتي (Ziziphora capitata)
370
ارزيابي جوانه زني و بينه بذر به وسيله روش هاي پرايمينگ براي دو گونه آويشن و كاكوتي
371
ارزيابي جوانه زني و يتيمي بذر به وسيله روش هاي پرايمينگ براي دو گونه آويشن و كاكوتي
372
ارزيابي چابكي در زنجيره تامين با منطق فازي در بيمارستان هاي دولتي شهر رشت
373
ارزيابي چابكي در زنجيره تامين با منطق فازي در بيمارستان هاي دولتي شهر رشت
374
ارزيابي چابكي سازمان با استفاده از منطق فازي
375
ارزيابي چابكي و انعطاف پذيري سازمانها
376
ارزيابي چارچوبي براي تكنيك هاي تبديلي در طراحي سيستم هاي محاسباتي تحمل پذير خطا
377
ارزيابي چالش هاي موثر بر پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (E-CRM) در نظام بانكي با رويكرد (MADM) فازي ﴿شعب بانك هاي تجارت شهر شيراز﴾
378
ارزيابي چراغهاي روشنايي و نورپردازي در پاركهاي شهر تهران
379
ارزيابي چرخه حيات (LCA ) نيروگاه سيكل تركيبي يزد با تأكيد بر انتشار دي اكسيد كربن
380
ارزيابي چرخه حيات پسته (مطالعه ي موردي : شهرستان رفسنجان)
381
ارزيابي چرخه حيات تصفيه¬خانه فاضلاب بهداشتي و صنعتي پژوهشگاه صنعت نفت تهران
382
ارزيابي چرخه حيات توليد داروهاي گياهي (مطالعه موردي : شركت داروسازي باريج اسانس كاشان)
383
ارزيابي چرخه حيات فناوري هاي پيروليز، گازسازي و سوزاندن پسماندها براي توليد انرژي
384
ارزيابي چرخه حيات فناوري هاي پيروليز، گازسازي و سوزاندن پسماندها براي توليد انرژي
385
ارزيابي چرخه حيات فناوريهاي پيروليز، گازسازي و سوزاندن پسماندها براي توليد انرژي
386
ارزيابي چرخه حيات مديريت پسماندهاي جامد در شهر يزد
387
ارزيابي چرخه ي عمر لوله هاي انتقال آب مدفون در خاك با هدف حداكثر نمودن ميانگين زمان بين خرابي ها: مطالعه ي موردي در شهر اصفهان (منطقه مورد مطالعه: منطقه 2 استان اصفهان)
388
ارزيابي چروك پارچه بااستفاده ازروش پردازش تصويري
389
ارزيابي چسبندگي الياف پلي وينيل الكل به ماتريس سيماني ﴿Ecc﴾
390
ارزيابي چسبندگي پوشش هاي پلي يورتان با استفاده از رفتار صوتي
391
ارزيابي چسبندگي ناشي از سيما نتاسيون خاك هاي محدوده شمالي تهران با انجام آزمايشات صحرائي
392
ارزيابي چقرمگي شكست فولادهاي 3Cr-1Mo با استفاده از نتايج تست كشش و سختي سنجي ويكرز
393
ارزيابي چقرمگي شكست مرتبط با الياف طولي در مواد مركب لايه اي
394
ارزيابي چگونگي تأثير نوع و ميزان چند ماده اوليه شاخص بر خواص اصلي رزين‌هاي پلي‌استر اشباع
395
ارزيابي چگونگي توزيع فضايي مراكز آموزشي در راستاي عدالت فضايي مطالعه موردي شهر بابلسر
396
ارزيابي چگونگي توزيع فضايي مراكز آموزشي در راستاي عدالت فضايي(مطالعه موردي شهر بابلسر)
397
ارزيابي چند BOX-S و چند روش طراحي BOX-S هاي مطلوب در رمزنگاري
398
ارزيابي چند الگوريتم طبقه بندي فضايي و طيفي در تهيه نقشه كلربري و پوشش زميني از اطلاعات سنجش از دور
399
ارزيابي چند بعدي عملكرد شركت مخابرات اصفهان با استفاده از تلفيقAHP و BSC
400
ارزيابي چند شاخص خشكسالي در منطقه آذربايجان (مطالعه موردي آذربايجان غربي)
401
ارزيابي چند شاخص خشكسالي در منطقه آذربايجان ﴿مطالعه موردي آذربايجان غربي﴾
402
ارزيابي چند شكلي ژن TLR4 و ارتباط آن با صفات توليدي و امتياز سلول هاي بدني شير در گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
403
ارزيابي چند شكلي ژن كاپا كازئين با استفاده از روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات توليدي مهم گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
404
ارزيابي چند شكلي ژن لاكتوفرين با استفاده از روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
405
ارزيابي چند شكلي ژنتيكي بين برخي ژنوتيپ هاي گل محمدي بر اساس نشانگر SRAP و آناليز ريز ماهواره اي كلروپلاستي
406
ارزيابي چند ويژگي در ساختار هاي مورد استفاده در رمزنگاري قطعه اي
407
ارزيابي چندسطحي از رابطه‌ي فرم شهر و سلامت عمومي، با تاكيد ويژه بر فعاليت‌بدني، نمونه مطالعاتي: شهر رشت
408
ارزيابي چندمعياره استفاده مجدد از آب خاكستري با رويكرد توسعه پايدار
409
ارزيابي چيدمان بهينه‌ي سوخت براي يك راكتور كوچك مدولار (SMR)
410
ارزيابي حاكميت ‌فناوري‌ اطلاعات و كارايي مديريت ITبا استفاده از مدلهاي COBIT و كارت امتيازي متوازن و شناسايي رابطه بين آنها در شركت برق منطقه‌اي تهران
411
ارزيابي حالت ديناميك موتور سنكرون و آسنكرون در نرم افزار MATLAB
412
ارزيابي حجم آب مجازي مبادلاتي محصولات عمده زراعي در كرمانشاه
413
ارزيابي حداكثر اضافه ولتاژهاي ناش
414
ارزيابي حداكثر اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه در طول يك كابل محافظت شده با برقگير
415
ارزيابي حذف نانوكاتاليستي داروهاي ونلافاكسين و ديفن هيدرامين از آب‌هاي بدون يون و آشاميدني به وسيله نانو كاتاليست تيتانيوم دي‌اكسيد/ نقره تثبيت شده روي شيشه در حضور نور مرئي
416
ارزيابي حذف همزمان هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي و فلزات سنگين از خاك ماسه اي رسي با روش شستشوي ستوني
417
ارزيابي حذف همزمان هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند حلقه‌اي و فلزات سنگين از خاك طبيعي آلوده شده به روش شستشوي ستوني
418
ارزيابي حساسيت پارامترهاي كنترلي توربين بادي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از آناليز حساسيت مسير
419
ارزيابي حساسيت تحليل خطر احتمالي زلزله بر حسب پارامترهاي لرزه خيزي منطقه
420
ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي بر پايه ي پردازش تصوير
421
ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوط‌هاي آسفالتي نيمه گرم حاوي RAP
422
ارزيابي حساسيت مقاطع جوشكاري شده آلياژ آلومينيم 3805در برابر خوردگي توام با تنش در آب دريا (منطقه بوشهر)
423
ارزيابي حساسيت مقاطع جوشكاري شده ورق دريائي 51 ch SNDدر برابر خوردگي توام با تنش در آب خليج فارس به انضمام ساخت ماشين كشش سرعت كرنش آهسته
424
ارزيابي حساسيت و ويژگي روش LAMP-PCR براي تشخيص ويروس JC در بيماران دريافت كننده پيوند كليه
425
ارزيابي حشره كشي چندين اسانس گياهي و تركيب فرموله شده آنها در كنترل شته جاليز Aphis gossypii
426
ارزيابي حضور ژن SIX1در شناسايي جدايه هاي قارچ Fusarium. oxysporum از ميزبان گوجه فرنگي در استان اصفهان
427
ارزيابي حقوقي الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران در قالب كنسرسيوم
428
ارزيابي حمل و نقل ترانزيت كانتينري در كريدورهاي مهم كشور
429
ارزيابي حمل ونقل پايدار در شهرها مطالعه موردي متروي شهر تهران
430
ارزيابي حوضه نفتي رودان بندرعباس و مدلسازي محدود سنگ كف با استفاده از داده هاي گراني و مغناطيسي
431
ارزيابي خاصيت آنتي استاتيك هاي مختلف در صنعت بر پلي استر
432
ارزيابي خاصيت ايزوتروپ در ژئوتكستايل نبافت
433
ارزيابي خاصيت خودترميمي قيرهاي اصلاح شده با استفاده از آزمايش ميكروسكوپ اتمي (AFM)
434
ارزيابي خاصيت محافظت كليوي عصاره هيدروالكلي گياه خنجوك برسميت كليوي ناشي از جنتامايسين در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
435
ارزيابي خاموش سازي ژن rpoD و بررسي اثرات ضدميكروبي نانوذرات سلولز كونژوگه شده با مولكول هاي آنتي سنس و آپتامر در سوش هاي استافيلوكوكوس اورئوس استاندارد و باليني مقاوم به متي سيلين
436
ارزيابي خدمات ارتباطي به گردشگران خارجي در راستاي برنامه‌ريزي حمل‌ونقل توريسم‌مبنا(مطالعه موردي، شهر اصفهان)
437
ارزيابي خدمات اكوسيستم با تأكيد بر توليد و حفاظت (مطالعه موردي: زير حوضه لنجانات در حوضه آبريز گاوخوني)
438
ارزيابي خدمات الكترونيكي وب سايت هاي صنعت فولاد ايران با تاكيد بر خدمات كتابخانه ديجيتالي
439
ارزيابي خرابي خستگي روسازي آسفالتي راه آهن با رويكرد VECD
440
ارزيابي خسارات زلزله سناريو بر مساكن روستايي شهرستان گرگان
441
ارزيابي خسارت در قابهاي سه بعدي با استفاده از خواص ارتعاشي
442
ارزيابي خسارت زلزله سناريو بر مساكن روستايي شهرستان گرگان
443
ارزيابي خسارت زلزله سناريو بر مساكن روستايي شهرستان گرگان
444
ارزيابي خسارت سازه هاي بتن مسلح تحت انهدام پيش رونده
445
ارزيابي خسارت سازه هاي جداسازي شده مستقر بر TCFP با در نظر گرفتن اندركنش غيرخطي سازه و خاك تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
446
ارزيابي خسارت سيل در رودخانه هروچاي شهرستان خلخال با استفاده از مدل HEC - FIA
447
ارزيابي خسارت ناشي از سيل با استفاده از نرم افزار HEC- FDA در حوضه آبريز گلپايگان
448
ارزيابي خسارت ناشي از سيل با استفاده از نرم افزار HEC-FDA در حوضه آبخيز خوانسار
449
ارزيابي خسارت و مقاوم سازي ساختمان هاي بتن آرمه متداول در برابر زلزله (ازطريق تقويت اتصالات )
450
ارزيابي خستگي جوش تحت بارگذاري چند محوره با مدل سازي فرآيند جوش كاربرد آن در خودرو
451
ارزيابي خستگي سكوي دريايي جاكت فلزي باتوجه به اندركنش شمع-خاك-سازه تحت بار امواج تصادفي
452
ارزيابي خستگي لايه هاي تثيت شده
453
ارزيابي خستگي مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از روش انرژي آزاد سطحي
454
ارزيابي خشك كردن چند مرحله اي ارقام دانه بلند و كوتاه شلتوك به روش بستر سيال
455
ارزيابي خشك‌سالي با استفاده از شاخص‌هاي هواشناسي و سنجش از دور (مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي)
456
ارزيابي خشك‌سالي هواشناسي و هيدرولوژيكي و تأثير آن بر كيفيت آب (مطالعه موردي: رودخانه گدارخوش)
457
ارزيابي خشكسالي استان كردستان با استفاده از تحليل فضايي مولفه هاي اصلي
458
ارزيابي خشكسالي هاي استان كرمانشاه با استفاده از شاخص خشكسالي استاندارد شده ي چند متغيره
459
ارزيابي خشكسالي هواشناسي استان يزد با استفاده از شاخص‌هاي گياهي حاصل از تصاوير ماهواره‌اي و مدل زنجيره ماركوف
460
ارزيابي خصوصيات آبخوان دشت مشهد- چناران و نقش آن در فرونشست زمين
461
ارزيابي خصوصيات آگروفيزيولوژيكي لاينهاي اصلاحي‏ گندم دوروم در شرايط ديم
462
ارزيابي خصوصيات آگروفيزيولوژيكي لاينهاي اصلاحي‏ گندم دوروم در شرايط ديم
463
ارزيابي خصوصيات باند زخم توليدشده از منسوج سوزني بي بافت حاوي هيدروژل سويا
464
ارزيابي خصوصيات تكنولوژيكي پشم گوسفند ناييني براي مصارف قالي و نساجي
465
ارزيابي خصوصيات جريان در سرريز-كالورت كرامپ
466
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي تكيه گاه چپ سوگرمي چاي ( ميانه ) با تاكيد بر خواص مهندسي شيستها
467
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل گردنه رخ و بررسي پايداري شيب دهانه خروجي آن ( جاده اصفهان - شهركرد )
468
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگهاي مسير تونل انتقال آب خدنگستان با تكيه بر پيش بيني حائلهاي آن
469
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي زون گسلي شهرياري ازتونل سوم كوهرنگ با تاكيد بر توسعه كارست وتزريق پذيري آن
470
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد بلطاق واقع در بويين و مياندشت با تاكيد بر تراوايي پي و تكيه گاه ها
471
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد تنكاب واقع در دشت سميرم
472
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد خركش
473
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سرداب با تاكيد بر آبگذري و تزريق پذيري ساختگاه
474
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد كوچري با تاكيد برنفوذپذيري و تزريق پذيري پي و تكيه گاههاي آن
475
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد ميدانك واقع در جنوب فريدون شهر
476
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ بكر و توده سنگ در محل سد بهشت آباد
477
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل شماره 4 سامانه انتقال آب سد آزاد به دشت روانسرا با نگاه ويژه پديده لهيدگي
478
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئومكانيكي توده سنگ هاي بستر سد خرسان 2 با تأكيد بر آزمون ديلاتومتري
479
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و طراحي پرده آب بند ساختگاه سد خاكي با هسته رسي تنگه سرخ ﴿بشار﴾
480
ارزيابي خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد خرسان 3 با تاكيد بر آبگذري
481
ارزيابي خصوصيات زمين¬شناسي مهندسي و تحليل پايداري دامنه¬هاي مارني منطقه ويژه پارس جنوبي به روش¬هاي تعادل حدي
482
ارزيابي خصوصيات ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي محدوده شهرستان رودبار- استان گيلان جهت مكان يابي محل دفن پسماند با استفاده از روشهاي AHP، ANP،TOPSIS و شكل فازي آنها
483
ارزيابي خصوصيات ژئومكانيكي سنگ هاي ساختماني كربناته با استفاده ازآزمونهاي غيرمخرب
484
ارزيابي خصوصيات سنگدانه هاي مورد استفاده در روسازي با استفاده از روش مقطع نازك و نقش آن در عملكرد لغزندگي رويه هاي راه
485
ارزيابي خصوصيات سيلوي ارزن تهيه شده در آزمايشگاه و اثر افزودني ها و نگهدارنده بر كيفيت تخمير آن
486
ارزيابي خصوصيات شيميايي ، فيزيكي و بيولوژيكي خاك اراضي فضاي سبز كارخانه فولاد مباركه آبياري شده با پساب صنعتي تصفيه شده
487
ارزيابي خصوصيات فيزيكوشيميايي، بافتي و حسي شكلات و پوشش هاي شكلاتي شيري سينبيوتيك رژيمي
488
ارزيابي خصوصيات فيزيكي و ضد ميكروبي نانو كامپوزيت حاوي اتيلن وينيل الكل ﴿EVOH﴾، كيتوزان و ذرات نانو اكسيد روي
489
ارزيابي خصوصيات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش شوري در ژنوتيپ هاي Aegilops cylindrica
490
ارزيابي خصوصيات فيزيولوژيكي و متابوليت هاي ثانويه هيبريدهاي جديد آفتابگردان (Helianthus annus L) در پاسخ به تنش كم آبي
491
ارزيابي خصوصيات كاني شناسي و پتروگرافي بر مقاومت كششي سنگ هاي كربناته
492
ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي ارقام پنبه تحت شرايط ديم و ديم با آبياري تكميلي
493
ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي گندم نان در رابطه با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا از طريق روشهاي آماري چند متغيره
494
ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي والگوهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا در لاين هاي اصلاحي ، ارقام زراعي و بومي گندم نان به روش تجزيه و تحليل هاي چند متغيره
495
ارزيابي خصوصيات مورفو-فيزيولوژيك لاين دابل هاپلوئيد كلزا ﴿ .Brassica napus L)
496
ارزيابي خصوصيات مورفو-فيزيولوژيك لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله
497
ارزيابي خصوصيات مورفولوژيكي ، اگرونوميكي و سيتوژنتيكي و مطالعه همبستگي آنها در پيازهاي بومي ايران
498
ارزيابي خصوصيات و پتانسيل زلزله هاي القايي در درياچه سد مخزني كرخه
499
ارزيابي خصوصيت زيردست پارچه با استفاده از سيستم حس لامسه مصنوعي
500
ارزيابي خط توليد كارخانه سيمان به منظور بازيابي انرژي اتلافي
501
ارزيابي خط مشي خصوصي سازي بر كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش SFA و DEA
502
ارزيابي خطاي انساني به روش HEART در مشاغل اتاق هاي عمل بيمارستان امام حسين (ع) شهرستان گلپايگان و ارائه ي راهكارهاي اولويت بندي شده
503
ارزيابي خطر پذيري شبكه معابر و تعيين مسير بهينه براي امداد رساني و تخليه اضطراري مناطق آسيب پذير پس از زلزله مطالعه موردي: محدوده مركزي شهرداري اصفهان
504
ارزيابي خطر پذيري لرزه اي تهران بزرگ
505
ارزيابي خطر پذيري لرزه‎اي شهر مشهد
506
ارزيابي خطر پذيري لرزه‎اي شهر مشهد
507
ارزيابي خطر پذيري لرزه‎اي شهر همدان
508
ارزيابي خطر سرب، كادميم و روي وارد شده به بدن انسان از طريق خوردن، استنشاق و تماس پوستي خاك هاي استان بابل عراق
509
ارزيابي خطر فرسايش خاك با استفاده از روش CORINE اصلاح شده ﴿مطالعه موردي حوضه آبي جهرم﴾
510
ارزيابي خطر فلزات سنگين در برخي سبزيجات، غلات و گرد و غبار شهر اهواز
511
ارزيابي خطر گرمايش جهاني در منطقه خاور ميانه
512
ارزيابي خطر وقوع آتش سوزي در مجموعه حفاظت شده جاجرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
513
ارزيابي خطرات مراقبت هاي باليني بخش هاي اورژانس مركز آموزشي-پژوهشي و درماني پورسينا با روش تجزيه و تحليل حالات نقص و اثرات آن(FMEA)سال 1394
514
ارزيابي خطرپذيري لرزه اي شهر لواسان
515
ارزيابي خطرپذيري لرزه اي شهر لواسان
516
ارزيابي خطرپذيري لرزه‌اي قاب ستون-پيوند (LCF) با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي ناشي از اثر توأم لرزه‌ اصلي و پس‌لرزه
517
ارزيابي خوابگاه هاي دانشجويي نمونه موردي خوابگاه شماره يك دانشگاه يزد
518
ارزيابي خواص آنتي اكسيدان برخي از سبزيجات مصرفي ياسوج
519
ارزيابي خواص آنتي اكسيداني برخي از سبزيجات مصرفي شهر ياسوج
520
ارزيابي خواص اتصال غيرمشابه سوپرآلياژاينكونل617 به فولاد زنگ ‌نزن آستنيتي 310 به روش‌ جوشكاري پرتو الكتروني
521
ارزيابي خواص پارچه با استفاده از روش عبور از نازل رنگي
522
ارزيابي خواص پتروفيزيكي در يك مخزن نامتعارف با استفاده از ماشين برداري پشتيبان
523
ارزيابي خواص پوشش هاي نانوكامپوزيتي TiSiN و TiSiCN به روش رسوب فيزيكي بخار براي قالب هاي شكل دهي
524
ارزيابي خواص تربيولوژيكي پوشش TiN اعمال شده بر روي فولاد گرمكار ﴿H13﴾ بوسيله ي رسوب شيميايي بخار ﴿CVD﴾
525
ارزيابي خواص ترموالكتريك پارچه پنبه اي پوشش داده‌شده با دولايه پلي پيرول و پلي وينيل پيروليدون حاوي نانوذراتCuO و MWCNT توسط سيستم الكترواسپري گريز از مركز
526
ارزيابي خواص خاك ماسه‌اي پس از رفع آلودگي نفتي توسط منسوجات
527
ارزيابي خواص سايكومتريك آزمون فاگرشتروم براي وابستگي به نيكوتين (FTND) در افراد سيگاري مراجعه كننده به درمانگاه درمان نگهدارنده با متادون بيمارستان شفا شهر رشت
528
ارزيابي خواص ضد حشره اي عصاره برخي گونه هاي گياهان دارويي بومي ايران عليه شپشه ي برنج
529
ارزيابي خواص ضد حشره اي عصاره برخي گونه هاي گياهان دارويي بومي ايران عليه شپشه ي برنج (Sitophilus oryzae)
530
ارزيابي خواص ضد ميكروبي اسانس هاي گياهان رازيانه (vulgare Foeniculum )، و زيره سياه (Carum carui) بر روي دو قارچ Penicillium, Botrytis تحت شرايط درون شيشه
531
ارزيابي خواص ضد ميكروبي اسانس¬هاي گياهان رازيانه (vulgare Foeniculum )، و زيره سياه (Carum carui) بر روي دو قارچ Penicillium, Botrytis تحت شرايط درون شيشه
532
ارزيابي خواص فيزيكي پوشش هاي مس ايجاد شده به روش پاشش حرارتي جهت كاربردهاي هدايت حرارتي و الكتريكي
533
ارزيابي خواص فيزيكي و شيميايي بنتونيت هاي مورد استفاده در صنعت ريخته گري و تاثير فعال سازي قليايي
534
ارزيابي خواص فيزيكي وشيميايي فرآيندهاي پتروشيميايي به روش تئوري وتجربي و بررسي رفتار فازي آنها با استفاده از ترموديناميك شيميايي و معادلات حالت
535
ارزيابي خواص كامپوزيت آلومينيوم باذرات تقويت كننده برنج ساخته شده به روش نورد پيوند تجمعي
536
ارزيابي خواص گندله شوندگي سنگ آهن معادن خصوصي ايران
537
ارزيابي خواص مخزن با استفاده از داده هاي چاه پيمايي و مدلسازي استاتيكي در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
538
ارزيابي خواص مخزني با استفاده از تفسير لاگ NMR در يكي از ميادين ايران
539
ارزيابي خواص مكانيكي آئورت‌هاي گشاد بيش از 45 ميلي‌متر در بيماران با و بدون اختلال در بافت همبندي
540
ارزيابي خواص مكانيكي بتن سبك خودمتراكم كم سيمان
541
ارزيابي خواص مكانيكي بتن مسلح‌شده با الياف فولادي
542
ارزيابي خواص مكانيكي جوش‌ فولاد HSLA ايجادشده توسط روش‌هاي SMAW و FSW با افزودن ذرات ميكرونانومتري اكسيد تيتانيوم
543
ارزيابي خواص مكانيكي سنگ و توده سنگ با روش مقاومت ويژه ي الكتريكي در آنومالي 6 سنگ آهن مركزي ايران
544
ارزيابي خواص مكانيكي فولاد دوفازي نايبيوم دار با ساختار زير ميكرون شده توسط فرايند مارتنزيتي
545
ارزيابي خواص مكانيكي قطعات توليد شده به روش تف جوشي انتخابي به كمك ليزر به وسيله رژيم حرارتي درون محفظه ساخت
546
ارزيابي خواص مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن - شيشه نهيه شده از پارچه هاي حلقوي پودي تك محوري و هيبريد
547
ارزيابي خواص مكانيكي و بافت مس نانو ساختار توليد شده فرايند ECAP
548
ارزيابي خواص مكانيكي و خمش پذيري در ورقهاي تيتانيومي
549
ارزيابي خواص مكانيكي و خوردگي آلياژ حافظه دار نيكل- تيتانيوم- موليبدن توليد شده به روش ريخته گري
550
ارزيابي خواص مكانيكي و خوردگي ماده مركب 5707-TiB2 در شرايط كار شده
551
ارزيابي خواص مكانيكي و خوردگي منطقه ي جوش نقطه اي IF
552
ارزيابي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي حاوي سيمان آميخته دوده سيليسي در برابر حمله يون هاي كلرايد و كربناسيون
553
ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري آلياژ Al-Li8090 فوق ريز دانه شده توسط فرايند ECAP
554
ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فولاد IF و كامپوزيت IF/SiC نانو ساختار توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي
555
ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري كامپوزيت نانو ساختار Ti-SiC توليد شده به وسيله فرايند نورد پيوندي تجمعي
556
ارزيابي خواص منطقه جوش آلياژ آلومينيوم 6061 با ساختار دوگانه (نانو و ميكرو) حين فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه اي
557
ارزيابي خواص منطقه جوش ليزر فولاد زنگ نزن آستنيتي ALSL 304L با ساختار دوگانه / فوق ريزدانه توليد شده به روش مكانيكي - حرارتي مارتنزيت
558
ارزيابي خواص نوار مسي نانوساختار توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي (ARB)
559
ارزيابي خواص و بررسي الكتروشيميايي جدايش كاتدي پوشش پلي يورتان
560
ارزيابي خواص و جوش‌پذيري اتصال غيرمشابه سوپر‌آلياژ اينكولوي 825 به فولاد زنگ‌نزن 321 AISI به روش جوشكاري قوسي تنگستن - گاز
561
ارزيابي خودپنداره پسر بچه هاي خياباني (10 تا 18 سال )
562
ارزيابي خودكار سيستم هاي ترجمه ي ماشيني، رويكرد بهبود روش هاي مبتني بر N-gram
563
ارزيابي خودكار ميزان رضايت كاربر از كيفيت مكالمه صوتي
564
ارزيابي خوردگي تحت عايق با استفاده از الياف نوري و نشر صوتي
565
ارزيابي خوردگي تنشي مقاطع جوش آلياژهاي Ti-6Al-4V و CP-Ti پس از جوشكاري اصطكاكي همزني
566
ارزيابي خوردگي حفره اي فولاد زنگ نزن دو فازي 2205 در محيط اسيد استيك و تاثير آنيون هاي مهاجم كلريد/برميد و بازدارنده نيتريت
567
ارزيابي خوردگي فوم كامپوزيتي پايه آلومينيوم با ذرات تقويت كننده SiC و عامل حباب زاي CaCO3 درمحلول آب دريا
568
ارزيابي داده هاي بارش دورسنجي GPM در مقابل داده هاي مشاهده اي (موردمطالعه: غرب ميانه ايران)
569
ارزيابي داده هاي سنجنده ASTERجهت تهيه نقشه تاج پوشش جنگل ﴿مطالعه موردي : جنگل هاي استان لرستان﴾
570
ارزيابي داربست نانوكامپوزيتي پلي كاپرولاكتون/نانوذرات شيشه زيست فعال 45S حاوي استرانسيوم با پوشش كيتوسان براي كاربرد مهندسي بافت استخوان
571
ارزيابي داربست هاي پليمري بر پايه PGA به روش الكترواسپينينگ در مهندسي بافت عروق
572
ارزيابي دامنه كاربرد فونداسيون راديه شمع در خاك هاي خيلي نرم تا متوسط رسي
573
ارزيابي دانش سازماني با رويكرد تحليل سلسله مراتبي گروهي مطالعه موردي پرس شاب شماره سه شركت ايران خودرو
574
ارزيابي دبي نشت در سد هاي خاكي با فرض توزيع تصادفي مشخصات مصالح با استفاده از روش اجزاء محدود
575
ارزيابي در دريافتي ساكنان اطراف نيروگاه در زمان عملكرد عادي نيروگاه اتمي بوشهر
576
ارزيابي درجه بلوغ مواد آلي واحدهاي سنگ چينه اي يالئوزونيك با استفاده از پارامترهاي TAL و RO در حوضه زاگرس واقع در جنوب ايران
577
ارزيابي درجه تحقق دولت الكترونيك بر مبناي مدل پنج مرحله¬اي سازمان ملل در وزارت صنايع و معادن
578
ارزيابي درجه رقابت پذيري صنعت ترانسفورماتورايران و اتخاذ استراتژيهاي مناسب جهت افزايش رقابت پذيري آن
579
ارزيابي درجه سيمان شدگي و اشباع آب سازند با استفاده از داده هاي آزمايشگاه آناليز مغزه در مخازن كربناته
580
ارزيابي درك خطر اشخاص درگير در كارگاه‌هاي ساختماني شهر تهران
581
ارزيابي درك دانشجويان رشته دندانپزشكي از محيط آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
582
ارزيابي درك كاركنان از ارگونومي مشاركتي در سازمان
583
ارزيابي درمان 125 بيمار تالاسمي ما‍‍ژور براساس پروتكلW. H. O و بررسي عوارض قلبي اين بيماران بر اساس اكوكارديوگرافي در مركز آموزشي- درماني هفده شهريور
584
ارزيابي درمان شكستگي هاي باز داخل مفصلي ديستال فمور، ديستال و پروگزيمال تيبيا به روش اليزارف در بيمارستان پورسينا رشت
585
ارزيابي درمان هاي انجام شده در بيماران مسموميت با سرب مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در نيمه ي اول سال 1395
586
ارزيابي دروني ،شناخت فرصتها و تحديدها،نقاط قوت و ضعف دروندادها و فرآيندها و بروندادهاي رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرستان بوكان
587
ارزيابي دروني كيفيت دانشگاه به منظور ارائه الگويي جهت عملكرد بهتر﴿مطالعه موردي :دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد﴾
588
ارزيابي دز جذبي در عمق هاي مختلف بافت، در پرتودرماني توسط LINAC با روش مونت كارلو و مقايسه با داده هاي تجربي
589
ارزيابي دز دريافتي تومور در پروتون تراپي سرطان معده
590
ارزيابي دزيمتري الگوريتم محاسبه‌ي دز الكترون در سيستم طراحي درمان TiGRT به روش مونت كارلو
591
ارزيابي دزيمتري سيستم طراحي درمان TiGRT
592
ارزيابي دستور آموزشي كتاب هاي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
593
ارزيابي دقت اپكس ياب Root ZX در تعيين طول كانال دندان هاي قدامي شيري
594
ارزيابي دقت اپكس ياب Root ZX در تعيين طول كانال دندان هاي قدامي شيري
595
ارزيابي دقت تصاوير پري اپيكال داراي شيفت، بدون شيفت و توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در تشخيص ضايعات استخواني اطراف ايمپلنت
596
ارزيابي دقت داده‌هاي ماهواره GRACE در تخمين تغييرات منابع آب زيرزميني در شش حوضه‌ آبريز اصلي كشور
597
ارزيابي دقت دانشجويان دندانپزشكي سال آخر دانشكده دندانپزشكي رشت در تشخيص وجود پوسيدگي پروگزيمال در كليشه هاي بايت وينگ
598
ارزيابي دقت روشهاي تحليل استاتيكي غيرخطي پيشرفته در بررسي تقاضاي لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربندي شده
599
ارزيابي دقت موقعيت كوليماتورهاي چند برگي با استفاده از EPID و فيلم راديوكروميكEBT3 در شتاب دهنده¬ي خطي ONCOR مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد
600
ارزيابي دقت ميدان باد مدل JRA-55 در خليج فارس با استفاده از اندازه گيري هاي ميداني باد ماهواره اي و سينوپتيك
601
ارزيابي دقت واحد ترياژ بيمارستان پورسيناي رشت در ترياژ بيماران مراجعه كننده با استفاده ازمعيار پنج سطحي ESI در آبان و آذر ماه سال 1396
602
ارزيابي دقيق ويژگي هاي آماري و غيركلاسيكي يكميدان تك مد همدوس پس از عبور متوالي دو اتم سه ترازي نوع Λ از يك كاواك در يك رژيم غيرخطي
603
ارزيابي دلايل كناره گيري از ورزش قهرماني در ورزشكاران نخبه ايراني: روان سنجي فهرست دلايل تصميم به بازنشستگي ورزشكاران ﴿َARDI﴾
604
ارزيابي دنباله هاي شبه تصادفي و طراحي مولدهاي آشوبي
605
ارزيابي دو سويۀ ناسازگار در فلسفۀ ويتگنشتاين و تلاش براي برون‌رفت از آن با نظر به خوانش‌هاي گوناگون
606
ارزيابي دوام بتن در سواحل و جزاير جنوب كشور
607
ارزيابي دوام خستگي مخلوط هاي آسفالتي حاوي قيرهاي آميخته با گيلسونايت و SBS
608
ارزيابي دوره تربيت دبير زبان انگليسي در استان گيلان با استفاده از روش تلفيقي
609
ارزيابي دوره هاي آموزشي كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان براساس الگوي انتقالي هالتون در سال1393
610
ارزيابي دوره هاي كوتاه مدت دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران
611
ارزيابي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي در سال 1392
612
ارزيابي دوز بيمار در آزمون هاي رايج سي تي اسكن در مراكز تصوير برداري استان خوزستان و مقايسه با استاندارد هاي بين المللي
613
ارزيابي دوز بيمار در آزمون هاي رايج سي تي اسكن در مراكز تصويربرداري استان خوزستان و مقايسه با استانداردهاي بين المللي
614
ارزيابي دوز پرتو دريافتي كودكان زير 15 سال در آزمون راديوگرافي قفسه سينه بيمارستان آموزشي دزفول سال 1395
615
ارزيابي دوز دريافتي جنين در تصويربرداري SPECT-CT نواحي شكم مادر با روش مونت كارلو
616
ارزيابي ديپلماسي زيست‌ محيطي جمهوري اسلامي ايران (1396-1392) با استفاده از مدل swot
617
ارزيابي ديدگاه اساتيد دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به نحوه ارزشيابي پايان نامه دانشجويي و عوامل مرتبط با آن
618
ارزيابي ديدگاه بهره برداران و كارشناسان در خصوص اثرات اجراي طرح هاي مرتع داري شهرستان شاهين شهر و ميمه
619
ارزيابي ديدگاه والدين از دسترسي و موانع دسترسي به خدمات سلامت دهان و دندان در كودكان مدارس ابتدايي شهرستان رشت در سال1398
620
ارزيابي ديناميك ژنراتور سنكرون با بارهاي موتوري توسط شبكه عصبي
621
ارزيابي ديناميكي امنيت براي خودترميمي شبكه انتقال هوشمند
622
ارزيابي ديناميكي امنيت و رتبه بندي حوادث محتمل بر اساس
623
ارزيابي ديناميكي امنيت و رتبه بندي حوادث محتمل بر اساس شاخص تركيبي
624
ارزيابي ديناميكي سازه‌هاي مجهز به جداگر پايه اصطكاكي به همراه ميراگر ويسكوز
625
ارزيابي ديوارهاي آجري تقويت شده با ورق كامپوزيت FRP
626
ارزيابي ديوارهاي بنايي مسلح شده با چوب
627
ارزيابي ذخاير آب زيرزميني در سازند سخت شتري و آبرفت هاي منطقه طبس و بررسي ضرايب هيدروديناميكي آنها
628
ارزيابي ذخاير فسفات منطقه وهملاي شاهرود
629
ارزيابي ذخيره آهن در معدن قروه
630
ارزيابي ذخيره اورانيوم بلوك 1 از آنومالي 3 ناريگان با استفاده از روشهاي شبيه سازي و تخمين هاي زمين آماري
631
ارزيابي ذخيره بلوك هاي 1 تا 4 منطقه زو، معدن بوكسيت جاجرم
632
ارزيابي ذخيره به روش زمين آمار، بلوك بندي و طراحي معدن باريت دره كاشان
633
ارزيابي ذخيره كانسار آهن جزه متعلق به شركت درين كاشان
634
ارزيابي ذخيره كانسار آهن چادرملو به روش هاي كلاسيك
635
ارزيابي ذخيره كانسار باريت كهلو به روش كلاسيك
636
ارزيابي ذخيره كانسار رس سيمان فارس ـ شيراز و بلوك بندي آن براساس عيار
637
ارزيابي ذخيره كانسار سونگون با استفاده از روش هاي كلاسيك
638
ارزيابي ذخيره كانسار مس آسيا ديو به دو روش مقاطع و مثلث
639
ارزيابي ذخيره كانسار مس دره زرشك به روش هاي كلاسيك و زمين آماري
640
ارزيابي ذخيره كانسار مس سونگون توسط مقاطع اكتشافي
641
ارزيابي ذخيره كانسار مس هفت چشمه ورزقان به روش هاي مقاطع قائم، چندضلعي، مثلث و عكس مجذور فاصله
642
ارزيابي ذخيره معدن سرب دونا
643
ارزيابي ذخيره منطقه زغالي گليران و بهينه سازي تامين خوراك كارخانه زغالشويي زغال سنگ البرز مركزي
644
ارزيابي ذخيره و تعيين عيار حد بهينه كانسار سونگون
645
ارزيابي ذخيره ي كانسار مس چاه فيروزه به روش مدلسازي آماري
646
ارزيابي رابطه بين پذيرش فناوري )TR(انعطاف پذيري فناوري اطلاعات )ITF( واثربخشي فناوري اطلاعات )ITE( در كاركنان واحدهاي ستادي بانك صادرات فارس
647
ارزيابي رابطه بين تورم ورشد اقتصادي طي سالهاي 75-91
648
ارزيابي رابطه بين فشار ناشي از وزن نواحي مختلف بدن بر قابليت حفظ گرماي آن در كيسه خواب
649
ارزيابي رابطه بين كارايي هزينه و موجودي سرمايه در بانك هاي تجاري ايران با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته
650
ارزيابي رابطه بين كيفيت محيط شهري و سرمايه اجتماعي ﴿نمونه موردي : محلات شهر يزد﴾
651
ارزيابي رابطه بين متغيرهاي حسابداري و بازده سهام شركت ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
652
ارزيابي رابطه جايگاه مهار﴿دروني و بيروني﴾با عزت نفس
653
ارزيابي رابطه خودشيفتگي مديران و سقف شيشه اي با نقش واسطه اي رفتار ماكياوليگري مديران )مطالعه موردي: كاركنان علوم پزشكي(
654
ارزيابي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
655
ارزيابي رابطه عدم‌اطمينان جريان وجه نقد و كيفيت اقلام تعهدي با هزينه حقوق صاحبان سهام
656
ارزيابي رابطه محتواي استراتژي و عملكرد سازماني در شركت هاي توليدي استان اصفهان
657
ارزيابي رابطه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
658
ارزيابي رابطه مديريت ارتباط با مشتري و رضايت مشتري با ميانجي كيفيت رابطه و تأثير آن بر وفاداري، حفظ و اعتماد مشتريان هتل هاي شهر اصفهان
659
ارزيابي رابطه وضعيت رويشي دندان عقل نهفته فك تحتاني و پوسيدگي هاي سرويكال مولر دوم مجاور در مراجعين به دانشكده و بخش خصوصي
660
ارزيابي رابطه وضعيت رويشي دندان عقل نهفته فك تحتاني و پوسيدگي هاي سرويكال مولر دوم مجاور در مراجعين به دانشكده و بخش خصوصي
661
ارزيابي رابطه ولي - فرزندي در نوجوانان شهر ساري و مقايسه آن با ترسيم تصويرA آزمون بندر گشتالت
662
ارزيابي رابطه ي عملكرد بخش فروش و بازاريابي در ارتقا اعتماد و استمرار وفاداري مشتريان شركت كاله آمل(مطالعه موردي: ساري- بابل- آمل)
663
ارزيابي راديوگرافي و كلينيكي دو تا سه ساله ترميمهاي آمالگام دندانهاي خلفي انجام شده توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان
664
ارزيابي راندمان الگوريتمهاي جستجو در شبكه هاي P2P
665
ارزيابي راندمان تصفيه فاضلاب شهري بوسيله سيستم ورمي فيلتر در مقياس آزمايشگاهي
666
ارزيابي راندمان تله اندازي رسوب در سدهاي كوچك (منطقه چهارمحال و بختياري)
667
ارزيابي راندمان مصرف توان پروتكل هاي كنترل دسترسي به رسانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
668
ارزيابي راندمانهاي سيستم آبياري شياري در اراضي يكپارچه و پراكنده در استان چهارمحال و بختياري
669
ارزيابي راندمانهاي سيستم آبياري نواري در استان كهكيلويه و بويراحمد
670
ارزيابي رانش ديناميكي خاك تحت اثر سربارهاي سيكلي
671
ارزيابي راه هاي شرياني محدوده طرح بزرگراه نواب با هدف كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله
672
ارزيابي راهبرد‌ها با رويكرد اعداد دي در چارچوب مدل كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: صنعت برق)
673
ارزيابي راهبردهاي حفاظت از آهوان در مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوي با استفاده از روش AHP - SWOT
674
ارزيابي راهبردهاي موثر بر صادرات ماهي و ميگو در استان هرمزگان بر اساس مدل تحليل شكاف
675
ارزيابي راهبردهاي موثر بر صادرات ماهي و ميگو در استان هرمزگان براساس مدل تحليل شكاف
676
ارزيابي راهبردي توسعه شهري (CDS ) نمونه موردي طرح راهبردي CDS شهر قزوين به منظور ارائه راهبردهاي ساختاري و كالبدي
677
ارزيابي راهبردي محيط زيستي طرح انتقال آب بين حوضه اي بر اساس تفكر تاب آوري (مطالعه موردي : يزد)
678
ارزيابي راهكار هاي توسعه سواحل گردشگري
679
ارزيابي راهكارهاي كاهش آب مصرفي و پساب خروجي ساختمان هاي مسكوني و تأثير آن بر سيستم تأمين آب و دفع پساب شهري با رويكرد ارزيابي چرخه عمر
680
ارزيابي راهكارهايي مديريتي جهت جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها
681
ارزيابي رتبه بندي چند معياري جايگزينه ها، يك روش نو
682
ارزيابي ردپاي اكولوژيك در انواع وسيله نقليه شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
683
ارزيابي ردپاي اكولوژيكي و ظرفيت زيستي شهرستان يزد
684
ارزيابي رزضايتمندي شهروندان از خدمات شهري
685
ارزيابي رسوب وارد شده به درياچه سد زاينده رود
686
ارزيابي رسوبگذاري در شبكه آبياري سد سپيدرود
687
ارزيابي رشته مهندسي پروژه و نقش آن در كنترل مديريت پروژه هاي عمراني
688
ارزيابي رشته هاي اسپايك قشر موتوري در موش صحرايي
689
ارزيابي رضايت از كيفيت خدمات الكترونيك در دانشگاه پيام نور كرج با استفاده از مدل SERVQUAL
690
ارزيابي رضايت شغلي كاركنان شركت اطلس كوپكو ايران آ.ب
691
ارزيابي رضايت شغلي كاركنان صدا و سيما مركز مازندران و عوامل اجتماعي موثر بر آن
692
ارزيابي رضايت شغلي مديران آموزشي شهرستانهاي استان تهران سال تحصيلي 90-1389
693
ارزيابي رضايت مشتريان با استفاده از مدل سروكوال در سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي- مورد مطالعاتي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي تهران
694
ارزيابي رضايت مندي پرسنل در كارخانه تابريسان كاشان
695
ارزيابي رضايتمندي اساتيد، دانشجويان و دستياران دندانپزشكي از وضعيت آموزش باليني دانشكده دندانپزشكي در سال تحصيلي 1394-1393
696
ارزيابي رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي شهري، مورد پژوهي: شهر جيرفت
697
ارزيابي رضايتمندي مردم از عملكرد حمل و نقل عمومي مطالعه موردي : منطقه 3 شهر يزد
698
ارزيابي رضايتمندي مشتري در صنعت هتلداري با استفاده از تحليل محتوا
699
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن
700
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن در طي يك دوره يكساله
701
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
702
ارزيابي رعايت اندازه ها به كمك پردازش تصوير در حروف الفباي خط نستعليق
703
ارزيابي رفتار آلومينيوم خالص تجاري تحت تغيير شكل پلاستيك شديد به روش اكستروژن پيچشي
704
ارزيابي رفتار ابرمومسان آلياژ Ti-6Al-4V پس از ECAP و اكستروژن داغ
705
ارزيابي رفتار اتصال پيچي تير به ستون جعبه اي
706
ارزيابي رفتار اتصالات قابهاي خمشي بتن مسلح در انهدام پيشرونده
707
ارزيابي رفتار بار در شبكه هاي توزيع به كمك اندازه گيري هاي انجام شده توسط واحد هاي اندازه گيري فازور ‎pmu
708
ارزيابي رفتار بتن حاوي براده آلومينيم ضايعاتي
709
ارزيابي رفتار پل هاي بتني با قطعات پيش تنيده و فرآيند تخريب آن ها تحت بارگذاري ناشي از انفجار بر روي عرشه
710
ارزيابي رفتار پل هاي قوسي فولادي تحت بارهاي لرزه اي و ارائه روش تقويت آنها ﴿مطالعه عوردي پل اهواز﴾
711
ارزيابي رفتار تربيولوژيكي پوشش استلايت 6 بر روي زير لايه اينكونل
712
ارزيابي رفتار ترموديناميكي فولاد زنگ نزن 17 -4 PH
713
ارزيابي رفتار تغيير شكل دائم آسفالت متخلخل پليمري
714
ارزيابي رفتار تغيير شكل داغ فولاد‌هاي زنگ‌‌نزن آستنيتي فاقد نيكل نيتروژن‌دار
715
ارزيابي رفتار تير بتن آرمه تحت اثر بارگذاري با نرخ كرنش بالا
716
ارزيابي رفتار تيرهاي داراي بازشو در جان به همراه سخت كننده
717
ارزيابي رفتار جزء قاب بتن‌آرمه تحت بارگذاري با نرخ كرنش بالا
718
ارزيابي رفتار چسبندگي و بارپذيري پوشش نانوساختار چندلايه CrAlN
719
ارزيابي رفتار حرارتي مصالح ساختماني در ساختمان هاي اداري به منظور دستيابي به آسايش حرارتي در اقليم معتدل و مرطوب
720
ارزيابي رفتار خستگي و خوردگي فولاد ۱۷-۴PH توسط نيتروژن دهي پلاسمايي همزمان با پيرسازي
721
ارزيابي رفتار خمشي سيستم پلهاي خميده متشكل از تيرورقهاي I شكل فولادي در حين ساخت
722
ارزيابي رفتار خمشي كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده حاوي الياف كربن و بررسي چسبندگي در فصل مشترك ليف-ماتريس
723
ارزيابي رفتار خمشي و برشي دال هاي يك طرفه و دو طرفه بتني تقويت شده با پوششهاي پليمري FRP و بررسي مكانيزم هاي گسيختگي
724
ارزيابي رفتار خوردگي آلومينيوم 1050 به عنوان آند باتري آلومينيوم-هوا در حضور عصاره گياه سير به عنوان ممانعت كننده سبز
725
ارزيابي رفتار خوردگي آلياژ آلومينيوم 7075 پس از فرايند اصطكاكي - اغتشاشي
726
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش چند لايه نانوساختار CrN/CrAlN ايجاد شده به روش رسوب فيزيكي بخار قوس كاتدي
727
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي بين فلزي نيكل- سيليسيم اعمال شده به روش پاشش حرارتي HVOF
728
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي پاشش پلاسمايي سرعت WC-Co
729
ارزيابي رفتار خوردگي داغ آلياژهاي زير كونيوم در نمك هاي نيترات مذاب
730
ارزيابي رفتار خوردگي داغ و سايش دما بالاي پوشش Ni/Al-Cr ايجاد شده سطح فولاد 310 به روش روكش كاري جوشي
731
ارزيابي رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 304 در حضور عصاره سير به عنوان ممانعت كننده سبز
732
ارزيابي رفتار خوردگي كامپوزيت هاي WC- FeAl-B در دماي محيط
733
ارزيابي رفتار خوردگي و زيست فعالي پوشش نانوكامپوزيتي كيتوسان– شيشه ي زيست فعال 58S ايجاد شده با روش رسوبدهي الكتروفورتيك بر زيرلايه Ti-Al-4V و بدون پوشش اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي
734
ارزيابي رفتار خوردگي و زيستي پوشش نانوكامپوزيتي سه جزيي كيتوسان - هيدروكسي آپاتيت - اكسيد گرافن برروي زيرلايه تيتانيوم به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
735
ارزيابي رفتار ديناميكي ابركاواك به روش معكوس
736
ارزيابي رفتار ديناميكي تاسيسات صنعتي به كمك شبكه هاي عصبي
737
ارزيابي رفتار ديناميكي و گذراي مزارع بادي نزديك به ساحل (OFFSHORE) در هنگام حضور بارهاي سنتي و موتوري با استفاده از سيستم انتقال توان HVDC
738
ارزيابي رفتار ديوار برشي فولادي بازشودار
739
ارزيابي رفتار ديوار برشي فولادي نيمه مقيد
740
ارزيابي رفتار ديوارهاي بنايي مسلح شده با ورق هاي لاستيكي
741
ارزيابي رفتار ريز شبكه¬ها در شرايط مختلف بهره برداري به كمك شبكه¬هاي عصبي
742
ارزيابي رفتار ژئوتكنيكي مخلوط ماسه كربناته - خرده تاير با استفاده از آزمايش سه محوري
743
ارزيابي رفتار ساختمان هاي بتني با سيستم ديوار برشي كوپله شده با ستون هاي كناري
744
ارزيابي رفتار ساختمان‌هاي بتني با ديوار برشي بتني در برابر خرابي پيش‌رونده
745
ارزيابي رفتار سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي در طبقات تحت اثر حذف ستون
746
ارزيابي رفتار سايشي پوشش تركيب بين فلزي پاشش حرارتيMOSi فعال سازي شده توسط آسيابكاري مكانيكي
747
ارزيابي رفتار سايشي غلتك در فرايند نورد گرم ورق و تعيين اثر پارامترهاي موثر با استفاده از شبكه هاي عصبي
748
ارزيابي رفتار سايشي كامپوزيت آلومينيوم سري 5000 در مقادير مختلف فاز تقويت كننده
749
ارزيابي رفتار ستون بتن مسلح كوتاه مربعي با آرماتورهاي طولي وعرضي (تنگ بسته ) ازجنس آلياژهاي حافظه دار شكلي
750
ارزيابي رفتار سد رودبار لرستان در شرايط وقوع زلزله
751
ارزيابي رفتار سدهاي خاكي با استفاده از اندازه گيريهاي محلي
752
ارزيابي رفتار سلول هاي بنيادي پالپ دندان برروي بستر سيليكون ويفر اصلاح سطح شده توسط نانوساختار تنيك اسيد- ZIF-8
753
ارزيابي رفتار سه بهدي ديوارهاي ميخ كوبي شده به كمك سانتريفيوژ
754
ارزيابي رفتار سيلان گرم و تحولات ريز ساختاري فولاد يوتكتوييدي بدون و با واناديم به منظور ايجاد ذرات سمنتيت كروي نانو متري
755
ارزيابي رفتار عناصر پست در قبال اضافه ولتا‍ژهاي گذراي ناشي از كليد زني يا برخورد صاعقه در خطوط منتهي به پست با استفاده از نرم افزار EMTP
756
ارزيابي رفتار غير خطي بادبندهاي واگرا و همگرا در مقايسه با رفتار خطي آنها ﴿تعيين ظريب رفتار R )
757
ارزيابي رفتار غير خطي قاب هاي دو بعدي با بادبندهاي واگرا در زلزله هاي دور و نزديك گسل براي سازه هاي كوتاه و متوسط
758
ارزيابي رفتار غيرخطي ساختمان‌هاي پانلي با لحاظ نمودن طبقه پاركينگ در قبال بارگذاري ديناميكي
759
ارزيابي رفتار كششي اتصالات مختلف در پارچه هاي تاري پودي كشسان و غير كشسان
760
ارزيابي رفتار كمانشي ، استحكام نهايي اعضاي لوله اي معيوب پيش تنيده در سازه هاي فراساحلي تحت بارهاي ضربه اي
761
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اتصالات لوله اي چند صفحه اي با احتساب اثرات خوردگي عمومي
762
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي با احتساب خرابي ناشي از خوردگي تحت اثر بارهاي فشاري و ضربه اي
763
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي معيوب پيش تنيده در سازه هاي فراساحلي تحت اثر برخورد با احتساب اشكال گوناگون برخورد كننده و زاويه هاي مختلف برخورد
764
ارزيابي رفتار گلخانه داران استان اصفهان در چگونگي تشخيص و مبارزه با آفت كنه دولكه اي و سنجش عوامل موثر بر آن
765
ارزيابي رفتار لرزه اي اتصال مقاوم خمشي پيچ و مهره اي با پيوند فولادي در ساختمان هاي بتني بااعضاءپيش ساخته به روش اجزاء محدود
766
ارزيابي رفتار لرزه اي پل هاي شبه-جداسازي شده توسط تكيه گاه هاي الاستومري
767
ارزيابي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي كوپله با در نظر گرفتن توالي تسليم تير پيوند و ورق فولادي
768
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بلند جداسازي شده توسط جداگر لرزه اي اصطكاكي سه قوسي
769
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بلندمرتبه با سيستم دال و ديوار
770
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي دو گانه اي قاب خمشي بادبندي واگرا
771
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با مقطع كاهش يافته داراي نا منظمي جرمي در ارتفاع با استفاده از منحني هاي شكنندگي
772
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي در سه حالت با شكل پذيري معمولي، متوسط و وي‍ژه با استفاده از تحليل ديناميكي غير خطي افزايشي IDA
773
ارزيابي رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي تركيبي قاب‌خمشي بتني و ديوار برشي با درنظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه
774
ارزيابي رفتار لرزهاي ﴿تحليل گسيختگي﴾ سدهاي خاكي به كمك نرم افزار تفاضل محدود
775
ارزيابي رفتار لرزه‏اي قاب‏هاي داراي مهاربند كمانش‏ناپذير واگرا و سيستم‏هاي دوگانه متشكل از آنها
776
ارزيابي رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستيك در راه آهن
777
ارزيابي رفتار مقاومت برشي پسماند جامد شهري در شرايط زهكشي شده
778
ارزيابي رفتار مقاومتي مخلوط خاك رس با پلاستيسيته بالا و ضايعات لاستيك
779
ارزيابي رفتار مقاومتي مخلوط خاك رس دشت جنوب تهران و ضايعات لاستيك
780
ارزيابي رفتار مكانيكي سلولهاي بنيادي مزانشيمال حين تمايز به سلول هاي ماهيچه اي عضله صاف
781
ارزيابي رفتار مكانيكي مخلوط هاي ماسه - تاير در بارگذاري هاي استاتيكي و ديناميكي
782
ارزيابي رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت CP Ti/NanoTiO2 توليد شده به روش ARB
783
ارزيابي رفتار مكانيكي و پيزورسيستيو PDMS همراه با نانو پركننده‌هاي زيست سازگار
784
ارزيابي رفتار موتور القايي سه فاز به كمك نرم افزار LADVIEW جهت مقاصد آموزشي
785
ارزيابي رفتار نيمه هادي لايه رويين فولاد زنگ نزن 304 در محيط قليايي
786
ارزيابي رفتار و خواص مكانيكي داخلي پارچه تافته با استفاده از مدل تعادل نيروها
787
ارزيابي رفتار و مقاوم سازي برج پالايشگاهي تحت بارگذاري ديناميكي و حرارتي
788
ارزيابي رفتار ورق تقويتي FRP بر سطح بتن تحت بارگذاري با زاويه ي اوليه
789
ارزيابي رفتارلرزه اي سازه هاي بلندمرتبه، مهاربندي شده بابادبندهاي كمانش ناپذير(BRB) ومقايسه آن باسيستم مهاربندهاي هم محور (CBF) تحت بارسيكليك
790
ارزيابي رفتارلرزه اي سازه هاي بلندمرتبه،مهاربندي شده با بادبندهاي كمانش ناپذير(BRB) و مقايسه آن باسيستم مهاربندهاي هم محور(CBF) تحت بارسيكليك
791
ارزيابي رفتارهاي حفاظت محيط زيستي باشگاه‌هاي ورزشي شهر اصفهان (مطالعه موردي: اماكن باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب‌آهن اصفهان )
792
ارزيابي رقابت پذيري بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور با رويكرد عضويت در سازمان جهاني تجارت ( مطالعه ي موردي: صنايع الكترونيك و مدار چاپي پارس قم)
793
ارزيابي رقابت پذيري شبكه بانكي با استفاده از روش پانزار- رز
794
ارزيابي رقابت، انحصار و تمركز در صنعت پتروشيمي ايران (1392 -1380)
795
ارزيابي رقومي كيس خوردگي درز با استفاده از تكنولو‍ژ‍ي ليزر
796
ارزيابي رنگ زدايي زيستي رنگ هاي آزوي ريمازول يلو وآرياپرس به وسيله باكتري نمك دوست Halomonas. PTCC1714
797
ارزيابي رهايش عصاره گياهي (زنجبيل و زردچوبه) از داربست‌هاي الكتروريسي شده جهت مهندسي بافت غضروف
798
ارزيابي رهايش كنترل شده ويتامين د از كامپوزيت هوشمند سه جزئي ژلاتين/هيدروكسي آپاتيت/ نانوگرافن اكسايد و اثرآن بر تمايز و استخوان سازي
799
ارزيابي رهيافت شهر سالم نمونه موردي شهر ري ( منطقه 20 شهر تهران)
800
ارزيابي رهيافت هاي مديريت توان در مراكز داده ابري سبز
801
ارزيابي رهيافت هاي مديريت توان در مراكز داده ابري سبز
802
ارزيابي روابط تجربي برآورد دبي اوج لحظه هاي سيلاب در حوضه هاي آبخيز غرب ايران
803
ارزيابي روابط تجربي سرعت موج برشي خاكهاي غير اشباع با مطالعات لرزه اي ساختگاه
804
ارزيابي روابط خويشاوندي برخي ژنوتيپ هاي بومي شمال ايران با برخي از ارقام تجارتي گلابي آسيايي ) Pyrus pyrifolia Nakai.( با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره .
805
ارزيابي روابط ورتبه بندي معيارهاي مديريت كيفيت سازمانهابااستفاده ازرويكردتصميم گيري چندمعياره درشركت ايران خودرو
806
ارزيابي روانكاري پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار سرب - قلع
807
ارزيابي روانكاري و بافت پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار سرب واينديم
808
ارزيابي روش SGR در رده بندي تونلها ازنقطه نظرخطر نشت آب زيرزميني با نگرش به تونل البرز
809
ارزيابي روش اجراي مغار نيروگاه طرح سد طالقان و سازه هاي وابسته
810
ارزيابي روش بستن آرچ بار بدون نياز به دستياردر درمان شكستگي هاي فكين
811
ارزيابي روش پوش‌آور مودي متوالي(CMP) براي سازه‌هاي فلزي بلند با سيستم تركيبي قاب خمشي و مهاربند هم‌محور
812
ارزيابي روش تحليل آماري انرژي (SEA) در پيش بيني نويز ناشي از حركت قطار (مطالعه موردي متروي تهران)
813
ارزيابي روش تحليل مستقيم در طراحي سازههاي سنگين نفتي
814
ارزيابي روش تخمين زمان‌سفر با استفاده از تبادل اطلاعات مكاني ميان تلفن همراه كاربران جاده‌اي و دكل‌هاي BTS مخابراتي
815
ارزيابي روش تركيبي الگوريتم ژنتيك و مدل شبكه عصبي فازي تطبيق پذير - ( ANFIS ) در پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
816
ارزيابي روش تركيبي الگوريتم ژنتيك و مدل شبكه عصبي- فازي تطبيق پذير (ANFIS) در پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
817
ارزيابي روش تست ميدان الكتريكي در شرايط محيطي مختلف و بهبود ابعاد سنسور اندازه گيري در تشخيص مقره معيوب براي خطوط انتقال انرژي الكتريكي
818
ارزيابي روش جديد براي عملكرد شوينده ها
819
ارزيابي روش جراحي اندواستريپينگ وريد صافن بزرگ در مقايسه با روش راديوفر كوئنسي در بيماران مبتلا به واريس مراجعه كننده به مراكز درماني عروق دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سالهاي 1388 و 1389
820
ارزيابي روش حذف يون كلريد براي اندازه گيري COD آب توليدي سنتزي با نمك بالا
821
ارزيابي روش سوراخ زني خارج از مركز در اندازه گيري تنش پسماند
822
ارزيابي روش نانودندانهگذاري در تعيين خواص مكانيكي كانيها و سنگها
823
ارزيابي روش هاي افزايش گذردهي با استفاده از تكنيك هاي تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم
824
ارزيابي روش هاي انتخاب پيمانكار در سازمان هاي پروژه محور ايران
825
ارزيابي روش هاي اندازه گيري نفوذ در سيستم هاي آبياري باراني و ارائه توابع انتقالي آن
826
ارزيابي روش هاي بهسازي عميق در خاك هاي دانه اي
827
ارزيابي روش هاي تامين مالي غير مستقيم وانتخاب روش بهينه براي يك شركت ﴿مطالعه موردي براي شركت مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران-مپنا﴾
828
ارزيابي روش هاي تجربي تبخير و تعرق در استان يزد
829
ارزيابي روش هاي تحليل استاتيكي غير خطي پيشرفته در بررسي تقاضاي لرزه اي سازه هاي سه بعدي نامتقارن بتني
830
ارزيابي روش هاي تحليل غيرخطي سازه هاي بلند نامتقارن با درنظرگيري اثر اندركنش خاك و سازه
831
ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺴﻮري در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻄﺎر
832
ارزيابي روش هاي تست نفوذ وبسايت ها
833
ارزيابي روش هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي بي سيم
834
ارزيابي روش هاي تقويت قاب ها خمشي بتني از نقطه نظر اجرايي و اثر آنها بر ضريب رفتار سازه
835
ارزيابي روش هاي تناظريابي به¬منظور تشكيل موزائيك عكسي تصاوير پهپاد
836
ارزيابي روش هاي حذف خطاهاي سيستماتيك در مكان يابي ربات به روش ادومتري, در قبال خطاهاي كنترلر
837
ارزيابي روش هاي حفاظت از سازه هاي فولادي در مقابل خوردگي در خليج فارس
838
ارزيابي روش هاي رگرسيون غيرخطي براي رمزگشايي نيرو با استفاده از سيگنال هاي قشر حركتي مغز
839
ارزيابي روش هاي ژئوفيزيكي با قدرت تفكيك بالا جهت بررسي آنومالي هاي نزديك سطح
840
ارزيابي روش هاي سنجش كمي تروما در مرگ و مير بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در سال90-89
841
ارزيابي روش هاي سنجش كيفيت خدمات در صنعت هتل داري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي: هتل هاي منتخب شهرستان يزد﴾
842
ارزيابي روش هاي ضرايب براي تعيين تغيير مكان هدف در تحليل غيرخطيساختمان هاي بتني مسلح با ديوار برشي
843
ارزيابي روش هاي طرح روكش آسفالتي روسازيهاي انعطاف پذير و ارائه مناسب ترين روش طرح روكش براي شرايط ايران
844
ارزيابي روش هاي فرا ابتكاري به منظور بهينه سازي خط پروژه مسيرهاي راه و راه آهن
845
ارزيابي روش هاي كاهش ارتعاشات ناشي از خطوط ريلي در تونل بر سازه هاي سطحي
846
ارزيابي روش هاي محاسباتي حداقل فشار امتزاج پذيري در تزريق گاز به مخازن هيدروكربوري و انتخاب روش مناسب
847
ارزيابي روش هاي مختلف اتوماسيون در سيستم هاي آبياري باراني
848
ارزيابي روش هاي مختلف تخمين آفست فركانسي حامل در سيستم هاي OFDM
849
ارزيابي روش هاي مختلف تخمين كانال در سيستم هاي MIMO-OFDM
850
ارزيابي روش هاي مختلف و ارائه ي روش بهينه اندازه گيري سنگ‌فرش بياباني
851
ارزيابي روش هاي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي شهر تهران ﴿ 92 - 1382 ﴾
852
ارزيابي روش هاي مديريت پسماند هاي بيمارستاني با استفاده از روش ويكور فازي و نيازسنجي آموزشي بهترين روش مديريت پسماند در بيمارستان لقمان حكيم
853
ارزيابي روش هاي مستقيم CPT و CPTu جهت تخمين ظزفيت باربري شمع ها با استفاده از AUT: Geo-CPT & Pile Database
854
ارزيابي روش هاي مقاوم سازي عرشه فلزي ووووو پلهاي راه آهن و ارائه روش بهينه ربببب
855
ارزيابي روش هاي موجود بازيابي كروم از فاضلاب صنايع آبكاري با روش تصميم¬گيري چند¬معياره
856
ارزيابي روش هاي ناپارامتري
857
ارزيابي روش هاي نوين بازيابي/ بازيافت جاذب هاي گران قيمت در حذف رنگ از فاضلاب
858
ارزيابي روش هاي نوين پوش اور با در نظرگرفتن مفهوم قابليت اعتماد
859
ارزيابي روش هاي همگن هيدرولوژيك در تحليل منطقه اي سيلاب حوضه هاي آبريز گرگانرود، خليج گرگان و قره سو
860
ارزيابي روش هماهنگ و پايدار اجرايي شبكه زير ساختهاي شهري (مطالعه موردي :شهر بم )
861
ارزيابي روش هماهنگ و پايدار اجرايي شبكه زيرساختهاي شهري (مطالعه موردي: شهر بم)
862
ارزيابي روش‌هاي بلوك صلب لغزان براي تخمين جابجايي‌هاي ماندگار در حوزه نزديك به گسل
863
ارزيابي روش‌هاي پيش‌بيني قيمت برق و انتخاب مدل تركيبي بهينه براي بازار ايران
864
ارزيابي روش‌هاي دسته بندي سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرام براي تشخيص بيماري صرع و پيشنهاد روش بهينه دسته بندي
865
ارزيابي روش‌هاي طراحي لرزه اي قاب‌هاي خمشي فولادي با استفاده از روش‌هاي تخمين خسارت
866
ارزيابي روش‌هاي طراحي لرزه اي قاب‌هاي فولادي خمشي در آيين نامه هاي متداول با استفاده از روش‌هاي مبتني بر قابليت اطمينان
867
ارزيابي روش¬هاي جدايش فيزيكي نمونه هايي از طلاي پلاسري دهسلم
868
ارزيابي روش¬هاي طراحي لرزه‌اي قاب¬هاي بتني خمشي در آيين¬نامه¬هاي متداول با استفاده از روش¬هاي مبتني بر تخمين خسارت
869
ارزيابي روشهاي آزمايشگاهي تهاجم سولفات به بتن و انتخاب روش مناسب
870
ارزيابي روشهاي استخراج اطلاعات دوسطري ماهواره ﴿TLE﴾و تبديل TLE به زواياي AZ ،EL ونيز زمان گذر
871
ارزيابي روشهاي تامين مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
872
ارزيابي روشهاي تحليل منطقه اي فراواني جريان كم در حوضه آبريز مازندران
873
ارزيابي روشهاي تطويل آمار جريان رودخانه با بهره گيري از داده هاي واقعي و شبيه سازي شده
874
ارزيابي روشهاي تعيين ظرفيت SVCها و متعادل سازي جريان فازها در شبكه هاي توزيع
875
ارزيابي روشهاي حمايت از تسهيلات تامين مالي قابل ارائه از طرف بانكها به بنگاههاي كوچك و متوسط در ايران با استفاده از داده هاي كيفي و روش تصميم گيري چند معياره
876
ارزيابي روشهاي خطي معادل براي تخمين تغييرمكان هدف
877
ارزيابي روشهاي ساخت اتوماتيك همستان شناسي وب معنايي
878
ارزيابي روشهاي شاخه و كرانه در طراحي شبكه هاي برون شهري
879
ارزيابي روشهاي كنترل كيفي و ابزارهاي موجود و بهسازي آنها با روشهاي پيشنهادي و با استفاده از فانتوم تطبيقي كنترل كيفي
880
ارزيابي روشهاي متداول تخمين نفوذ پذيري سنگ و ارتباط آن با ميزان خورنرد و غاب بانگرش خاص به سد آنچاي
881
ارزيابي روشهاي مختلف باينري سازي تصاوير خاكستري
882
ارزيابي روشهاي مختلف جذب DNAدر اسپرم جوجه
883
ارزيابي روشهاي مختلف درمانهاي جراحي تيمكتومي در بيماران مبتلا به مياستني گراو در بيمارستانهاي آموزش درماني و خصوصي شهر رشت
884
ارزيابي روشهاي مختلف كنترل دسترسيها به شريانهاي شهري با استفاده از مدلهاي كاميپيوتري
885
ارزيابي روشهاي مختلف مدلسازي و تحليل ديوار برشي با توجه به اثر متقابل قاب ها
886
ارزيابي روشهاي معمول همگام در آزمون مدارهاي ناهمگام
887
ارزيابي روشهاي مقاومسازي عرشه فلزي پلهاي راهآهن و ارائه روش بهينه
888
ارزيابي روش‏هاي موجود مهاجرت زنده در ماشين‏هاي مجازي و ارائه يك روش كارا
889
ارزيابي روند اثرات طرح هدفمندسازي يارانه ها بر اقتصاد خانوار روستايي(نمونه موردي شهرستان جوانرود)
890
ارزيابي روند پايداري /ناپايداري سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر فعاليتهاي اقتصادي (نمونه موردي :دهستان فريمان ،شهرستان فريمان )
891
ارزيابي روند پايداري /ناپايداري سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر فعاليتهاي اقتصادي (نمونه موردي :دهستان فريمان ،شهرستان فريمان )
892
ارزيابي روند پايداري/ناپايداري سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر فعاليتهاي اقتصاي ﴿نمونه موردي: دهستان فريمان-شهرستان فريمان﴾
893
ارزيابي روند تغييرات كاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي حوزه آبخيز حبله رود
894
ارزيابي روند تغييرات و رفتارسنجي تالاب گندمان و كاربري اراضي پيرامون آن با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي در بازه زماني 28 ساله
895
ارزيابي روند توسعه شهري و توسعه فضاي سبز در شهر سراب
896
ارزيابي روند مراقبت هاي پس از عمل تراكئوستومي در بيمارستان هاي شهر رشت در سال 1390- 1389
897
ارزيابي روند و ناموزوني هاي مكاني و زماني دماهاي حداقل در گستره ايران
898
ارزيابي رويكرد سازمان همكاري اسلامي به مقوله خانواده از منظر حقوق بين الملل
899
ارزيابي رويكرد سازمان همكاري اسلامي به مقوله خانواده از منظر حقوق بين الملل
900
ارزيابي رويكرد مشاركتي در طرحهاي بهسازي_ نوسازي بافت فرسوده شهري نمونه موردي شهر اصفهان: طرح بهسازي- محله جويباره﴿جوباره﴾
901
ارزيابي رويه هاي آسفالتي با استفاده از مدل فازي
902
ارزيابي ريز اتصال هاي حاصل از پرتوهاي پر انرژي بر ورق هاي فوق نازك FeCo-V با هدف بهينه سازي خواص مغناطيسي و مكانيكي
903
ارزيابي ريز ساختار خواص فولاد ساده كربني رويه سختي شده با پوشش غني از بر
904
ارزيابي ريز ساختار و پيش بيني خواص مكانيكي فولادهاي TWIP با استفاده از شبكه ي عصبي
905
ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياز آلومينيوم 2024 با ساختار فوق ريز دانه و نانو ساختار پس از فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه اي
906
ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي آستنيتي شبه پايدار Fe-Cr-Mn-N نانو/فوق ريز دانه شده توسط عمليات ترموديناميكي مارتنزيت
907
ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي يك فولاد ساده كربني نانو/ فوق ريز دانه شده با اعمال تغيير شكل گرم در فرايند مارتنزيت
908
ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي يك فولاد كم آلياژ فوق ريز دانه/نانو دانه شده از طريق فرايند ترموديناميكي با شروع از ساختارهاي بينيتي و مارتنزيتي
909
ارزيابي ريز ساختار و رفتار سايشي پوشش كامپوزيتي استاليت 6 بر سطح فولاد ساده كربني به روش جوشكاري تنگستن-گاز پالسي
910
ارزيابي ريز ساختار و رفتار سايشي روكش كامپوزيتي از تركيبات بين فلزي تيتانيوم-كبالت بر سطح تيتانيوم به روش قوسي تنگستن-گاز پالسي
911
ارزيابي ريز ساختار، خواص مكانيكي و كارپذيري كامپوزيت Al/Al2O3 توليد شده به روش متالوژي پودر و نورد تجمعي
912
ارزيابي ريزخرابي بلوك هاي رسي تقويت شده با الياف هاي كوتاه
913
ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024 با ساختار فوق ريزدانه و نانوساختار پس از فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه‌اي
914
ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت مس - نانولوله كربني توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي پيوندي
915
ارزيابي ريزساختار و رفتار ترموديناميكي فولاد زنگ نزن 304L با ساختار دوگانه حين جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
916
ارزيابي ريزساختار و رفتار تريبولوژيكي نانو كامپوزيت سطحي آلومينيوم - نيكل ايجاد شده بر سطح آلياژ آلومينيوم 2024 با استفاده از فرايند اصطكاكي - اغتشاشي
917
ارزيابي ريزساختار و مقطع شكست چدن نشكن GGG40 توليد شده با جوانه زاي زيرسينوك
918
ارزيابي ريزنشت ترميم هاي كامپوزيتي packable) bulk -filled و (flowableومقايسه آن با كامپوزيت نوري معمولي
919
ارزيابي ريسك آتش‌سوزي قطارهاي مسافري در تونل با استفاده از مدل FMEA و تئوري فازي؛ مطالعه موردي راه‌آهن ناحيه زاگرس
920
ارزيابي ريسك آرسينيك با استفاده از روش فازي و WLCمطالعه موردي : دشت همدان - بهار
921
ارزيابي ريسك آلودگي بخشي از رودخانه كارون با مدل AHP,FUZZY-WRASTIC
922
ارزيابي ريسك آلودگي خاك به فلزات سنگين در استان همدان
923
ارزيابي ريسك آلودگي فلز سنگين نيكل در گردو غبارشيراز
924
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين سرب درهوا و گرد و غبار شهر شيراز
925
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين سرب درهوا و گرد و غبار شهر شيراز
926
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين كادميوم در گرد و غبار شهر شيراز
927
ارزيابي ريسك اعتباري شركت هاي وام گيرنده از بانك با استفاده از رويكرد داده كاوي
928
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك آينده با دو رهيافت رگرسيون لاجيت و شبكه هاي عصبي
929
ارزيابي ريسك اكولوژيك تغييراقليم بر مبناي مديريت منابع آب در اكوسيستم هاي شهري ( مطالعه موردي شهرستان يزد)
930
ارزيابي ريسك اكولوژيك فلزات سنگين در رسوبات دلتاي تالاب گاوخوني
931
ارزيابي ريسك ايمني بهداشت حرفه اي و مجيط زيست توسعه كالبدي شهر فرودگاهي امام خميني با استفاده از روش اف ام اي آ
932
ارزيابي ريسك ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست پروژه ساخت و نصب واحد تقطير پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس بندرعباس به روش ...
933
ارزيابي ريسك با مدل bowtie مطالعه موردي: مجتمع تجاري-اداري پيشرو
934
ارزيابي ريسك بازديد چشمي قطارها و برآورد تاثيرات استفاده از تجهيزات اتوماتيك بازرسي فني قطارها در كاهش احتمال وقوع سوانح مربوطه
935
ارزيابي ريسك براي احداث تونل با استفاده از رويكرد فازي (مطالعه موردي تونل توحيد)
936
ارزيابي ريسك پذيري خطوط انتقال در شبكه هاي قدرت محلي در اثر يخ زدگي مقره ها
937
ارزيابي ريسك پروژه تعميرات اساسي صنايع فروآلياژ با رويكرد تصميم گيري چندمعياره(مطالعه موردي شركت فروسيليس ايران)
938
ارزيابي ريسك پروژه‌ها تحت شرايط عدم قطعيت؛مطالعه موردي پروژه بازيابي آب از باطله شركت صنعتي و معدني گهر زمين
939
ارزيابي ريسك پور تفوي تسهيلاتي بانك سپه
940
ارزيابي ريسك تصادفات براساس شاخص احتمال تصادفات ناشي از سبقت در راههاي دو خطه برون شهري
941
ارزيابي ريسك تماسهاي مزاحم در شبكههاي تلفني اينترنتي
942
ارزيابي ريسك جنبه هاي ايمني احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بتني با تلفيق روش هاي FMEA و منطق فازي
943
ارزيابي ريسك جنبه هاي ايمني احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بتني با تلفيق روش هاي FMEA و منطق فازي
944
ارزيابي ريسك حادثه شكست خط بخار در داخل محفظه ايمني(SLBI) در نيروگاه IR-360
945
ارزيابي ريسك حذف آمونياك از پساب پتروشيمي مطالعه موردي:پتروشيمي مبين
946
ارزيابي ريسك حريق با روش تجزيه و تحليل بوتاي فازي‌شده، مطالعه موردي: پالايشگاه دوم مجمتع گازي پارس جنوبي
947
ارزيابي ريسك خشكسالي استان اصفهان
948
ارزيابي ريسك خطوط لوله نفت بروش بوتاي فازي ( مطالعه موردي: خطوط لوله نفت منطقه اصفهان)
949
ارزيابي ريسك در پروژه هاي بلند مرتبه سازي با رويكرد فازي
950
ارزيابي ريسك در پروژه هاي تونل سازي با ماتريس احتمال – تاثير ريسك
951
ارزيابي ريسك در زمان بندي پروژه هاي ساختماني
952
ارزيابي ريسك در محيط پيرامون كاربر با استفاده از طبقه بندي داده هاي حسگرهاي صوتي و تلفن همراه هوشمند
953
ارزيابي ريسك در مدل قيمت‌گذاري زنجيره تامين دو كاناله با رويكرد نظريه بازي‌ها
954
ارزيابي ريسك در مدل قيمت‌گذاري زنجيره تامين دو كاناله با رويكرد نظريه بازي‌ها
955
ارزيابي ريسك زيست محيطي سد ماملو با استفاده از روشهاي تلفيقي ...
956
ارزيابي ريسك زيست محيطي فرآيند ليچينگ مجتمع مس شهربابك
957
ارزيابي ريسك سلامت، ايمني و محيط زيست كارخانه گندله سازي گل گهر با استفاده از روش FMEA و شبكه هاي بيزين
958
ارزيابي ريسك سيستم اسپري در نيروگاه هسته اي PWR با استفاده از روش فازي احتمالي
959
ارزيابي ريسك سيستم هاي كلرزني در شبكه توزيع آب شهري
960
ارزيابي ريسك سيستمي در نظام مالي كشور با استفاده از شبكه عليت گرنجر و تحليل مولفه‌هاي اساسي
961
ارزيابي ريسك شكست كيفيت آب در شبكه‌هاي توزيع آب شهري
962
ارزيابي ريسك عملياتي منابع انساني در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
963
ارزيابي ريسك عوامل مؤثر بر خروج از خط قطارهاي باري و تحليل اثرات اقتصادي آن
964
ارزيابي ريسك فرآيندهاي توليد مواد موثره دارويي: مطالعه موردي، شركت دارويي آترا
965
ارزيابي ريسك كارگاه‌هاي ريخته‌گري و ماشين‌افزار دانشگاه علم و صنعت به روش Fuzzy FMEA
966
ارزيابي ريسك كمي بر روي مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز طبيعي
967
ارزيابي ريسك لرزه اي با استفاده از مدل هاي احتمالاتي قاب هاي خمشي فولادي در چارچوب روش يكپارچه قابليت اطمينان
968
ارزيابي ريسك لرزه اي قابهاي خمشي فولادي با استفاده از مدل هاي احتمالاتي موجود در چارچوب قابليت اطمينان
969
ارزيابي ريسك لرزه‌اي بر مبناي قابليت اعتماد براي سازه‌هاي ساختماني بتن‌آرمه
970
ارزيابي ريسك مالي حريق كارخانه سعادت نساجان و مدل سازي پيامد به روش PHAST در سال ۱۳۹۵
971
ارزيابي ريسك محيط زيست ، سلامت و ايمني منطقه نفتي لاوان با استفاده از شبكه هاي بيزين و روش FMEA
972
ارزيابي ريسك محيط زيستي نيروگاه سيكل تركيبي يزد به روش ويليام فاين
973
ارزيابي ريسك هاي بيمه در يك بازار مالي با تنظيمات پويا با استفاده از اصل سود معادل
974
ارزيابي ريسك هاي پروژه هاي IT با تكنيك FMEA
975
ارزيابي ريسك هاي صدور خدمات فني و مهندسي در بازار ساخت و ساز
976
ارزيابي ريسك و تخمين هزينه ايمني در پروژه هاي ساختماني در مرحله ساخت
977
ارزيابي ريسك و مدلسازي پيامد در واحد آيزوماكس
978
ارزيابي ريسك يكپارچه تصفيه‌ خانه فاضلاب و بازمصرف پساب ( مطالعه موردي : تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي مورچه‌خورت اصفهان )
979
ارزيابي ريسك‌هاي دروني و بيروني بر روي زمان و هزينه در پروژه‌هاي عمراني مطالعه موردي شهرداري كرج
980
ارزيابي ريسكهاي ژئوتكنيكي در معادن زغال سنگ زيرزميني اتاق و پايه (مطالعه موردي: معدن مركزي زغال سنگ طبس)
981
ارزيابي ريسكهاي موجود در فرآيند ساخت راهها
982
ارزيابي زاويه اصطكاك داخلي خاك هاي دانه اي شهر شيراز بر اساس نتايج آزمون نفوذ استاندارد و با استفاده از شبكه عصبي
983
ارزيابي زبان تخصصي براي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته مهندسي نساجي: حيطه نياز سنجي و تدوين مطالب
984
ارزيابي زراعي - مولكولي ارقام ايراني واروپايي جو زراعي
985
ارزيابي زراعي برخي ژنوتيپ هاي كنجد تحت دو رژيم آبياري
986
ارزيابي زراعي لاين هاي حاصل از توده هاي بومي بزرگ
987
ارزيابي زلزله متعامد در تقاضاي لرزه اي پل هاي نامنظم بتن مسلح
988
ارزيابي زمستان گذراني در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند در شرايط عادي و تنش خشكي
989
ارزيابي زمين آماري تناسب كيفي اراضي براي كشت آبي محصولات عمده ي دشت شهركرد
990
ارزيابي زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي خط 3 مترو تهران و مخاطرات زمين شناسي مسير تونل ﴿مقطع شمال-شمال شرق﴾
991
ارزيابي زمين شناسي مهندسي جهت مكان يابي ساختگاه سد سرگچينه برروي رودخانه تنگاري در استان كهگيلويه و بوير احمد
992
ارزيابي زمين شناسي مهندسي خط A متروي قم و مخاطرات زمين شناسي مسير تونل
993
ارزيابي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد گيوي
994
ارزيابي زمين شيمي زيست محيطي خاكها و رسوبات سطحي منطقه باشتين،غرب سبزوار
995
ارزيابي زمينه هاي استقرار مديريت دانش در سازمان آب و فاضلاب يزد
996
ارزيابي زمينه هاي همكاري در نظام تحقيقات آب كشور به منظور تدوين الگوي مناسب
997
ارزيابي زمينه‌هاي گسترش كاربرد فناوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطي در توسعه روستايي (روستاهاي بخش مركزي شهرستان ايوانغرب از توابع استان ايلام)
998
ارزيابي زوالِ دانه بندي در مصالح دانه‌اي روسازي (زير اساس و اساس) حاوي سرباره فولاد تحت تاثير تنش‌هاي ناشي از بارگذاري
999
ارزيابي زوج تصوير ماهواره GeoEye1 براي به روز رساني نقشه هاي بزرگ مقياس شهري (1:2000)
1000
ارزيابي زي توده، رشد، زنده ماني و تركيب اسيدهاي چرب جلبك Tetraselmis tetrathele با استفاده از پساب لبنيات و مخمر
بازگشت