<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي سودمندي به كارگيري الگوهاي تحليل تكنيكي در بورس اوراق بهادار تهران
2
ارزيابي سونوگرافي داپلر جريان خون وريد هپاتيك در زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسي و گروه كنترل در بيمارستان الزهرا رشت در طي سال 1396
3
ارزيابي سونوگرافيك كليه و ادرنال و مقايسه يافته هاي باليني و پاراكلينيكي در بالغين مبتلا به فشار خون
4
ارزيابي سياست مسكن اجتماعي در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
5
ارزيابي سياست هاي اشتغال در برنامه اول توسعه
6
ارزيابي سياست هاي تشويقي نوسازي مساكن بافت هاي فرسوده شهري (نمونه موردي : شهر يزد)
7
ارزيابي سياست هاي حمايت از دانه هاي روغني در ايران (با تاكيد بر سويا و كلزا)
8
ارزيابي سياست هاي حمايت از دانه هاي روغني در ايران ﴿باتاكيد بر آفتابگردان وسويا﴾
9
ارزيابي سياست هاي خلاقيت و نوآوري در ايران ﴿ مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
10
ارزيابي سياست هاي فضايي توسعه شهري با تأكيد بر بخش هاي مركزي و تأثير آن بر ساختار فضايي شهر (نمونه مورد مطالعه: مشهد)
11
ارزيابي سياست هاي فضايي توسعه شهري با تاكيد بر بخش هاي مركزي و تاثير ان بر ساختار فضايي شهر(نمونه موردي:مشهد)
12
ارزيابي سياست هاي كاهش انتشار دي اكسيدكربن در سيستم حمل و نقل شهري: (مطالعه ي موردي شهر اصفهان)
13
ارزيابي سياست هاي مالي انتخاب سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
14
ارزيابي سياست هاي مسكن: شهرهاي جديد به عنوان ابزار تحقيق سياست نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد
15
ارزيابي سياست هاي نوسعه مسكن در شهر جديد پرديس بر اساس اصول و معيارهاي الگوي مسكن قابل استصاعت
16
ارزيابي سياست‌ها و نحوه اجراي آنها در زمينه كاهش آلودگي هوا، مقايسه ايران با نمونه كشورها و ارائه الگوي مناسب براي اجرائي كردن سياست‌ها
17
ارزيابي سياست¬هاي كلي نفت و گاز بر اساس چارچوب تحليل و توسعه¬ي نهادي استروم
18
ارزيابي سياستهاي دولت در برنامه هاي آبياري نوين كشاورزي
19
ارزيابي سيستم ايمني و تضمين اطلاعات شركت مخابرات استان البرز
20
ارزيابي سيستم ايمني و تضمين اطلاعات شركت مخابرات استان البرز بر اساس مدل RMIAS
21
ارزيابي سيستم پرده آببند براي مغارهاي بدون پوشش سنگي جهت ذخيره سازي زيرزميني نفت
22
ارزيابي سيستم تزريق تاخيري براي طيف سنج تحرك يوني
23
ارزيابي سيستم تلفن گويا با استفاده از تكنيك شبيه سازي
24
ارزيابي سيستم توزيع متمركز پوشاك با رويكرد تقسيم مخاطره (مطالعه موردي)
25
ارزيابي سيستم حمل و نقل همگاني اتوبوسهاي شهرر اصفهان و شناسايي فرصت ها جهت هوشمندسازي آن
26
ارزيابي سيستم حمل و نقل همگاني اتوبوسهاي شهري و تاثير هوشمند سازي آن مطالعه موردي شهر اصفهان
27
ارزيابي سيستم ديوارهاي برشي فولادي سوراخ دار
28
ارزيابي سيستم شهري استان خوزستان
29
ارزيابي سيستم كنترل داخلي در بانك صادرات با استفاده از الگوي سي .او.اس .او )COSO( و ارائه راهكارهايي در جهت اصلاح آن
30
ارزيابي سيستم معاملاتي ايچيموكو كينكو هايو در تغييرات قيمت طلا
31
ارزيابي سيستم نگهدارنده تونل در طبقه بندي سيستم Q با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
32
ارزيابي سيستم نگهداري دائم فضاهاي زيرزميني با استفاده از شاتكريت اليافي﴿الياف بارچيپ﴾
33
ارزيابي سيستم نگهداري سينه كار تونل ها به روش فورپولينگ؛ مطالعه موردي بخش ابتدايي تونل سبزكوه
34
ارزيابي سيستم نمره دهيMGAP(نوع آسيب، GCS،سن و فشار سيستوليك) جهت پيش بيني مرگ و مير بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
35
ارزيابي سيستم هاي آبياري فضاي سبز شهر اصفهان و بررسي امكان اصلاح آنها
36
ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي روش PB-ISAM در شركت كابل هاي شهيد قندي يزد
37
ارزيابي سيستم هاي تشخيص و درمان بيماري هاي قلب و عروق از راه دور(تله كارديولوژي ) و سنجش امكان اجراي اين سيستم ها در ايران
38
ارزيابي سيستم هاي سازه اي نوين در طراحي مجموعه هاي گردشگري
39
ارزيابي سيستم هاي مختلف تغذيه آلي و بيولوژيك بر صفات كمي و كيفي كنجد (Sesamum indicum ) تحت رژيم هاي آبياري
40
ارزيابي سيستم هاي مختلف تغذيه آلي و بيولوژيك بر صفات كمي و كيفي كنجد (Sesamum indicum ) تحت رژيم هاي آبياري
41
ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل عمومي با رويكرد ناب
42
ارزيابي سيگنال هاي مغزي در شناسايي اشيا
43
ارزيابي سيلابزني آلكالين- سورفكتانت- پليمر تحت سناريو هاي مختلف
44
ارزيابي سيلابزني در مخازن شكافدار طبيعي
45
ارزيابي سيماي شهر جديد پرديس و تصور ذهني ساكنان از آن
46
ارزيابي سينتيكي و خواص سطحي پوشش نيتريدي ايجاد شده به روش نيتروژندهي پلاسمايي با توري فعال روي آلومينيم
47
ارزيابي شاخص CPITN در بيماران همودياليزي شهر يزد
48
ارزيابي شاخص بارش استاندارا شده ي چند متغيره در پايش خشكسالي استان اصفهان
49
ارزيابي شاخص خشكسالي پالمر در حوزه هاي ايران مركزي
50
ارزيابي شاخص خشكسالي چند متغيره استاندارد شده (MSDI) در استان چهارمحال و بختياري
51
ارزيابي شاخص فيزيكي كيفيت زندگي شهري محدوده سردار جنگل سيد جمال چمران طالقاني
52
ارزيابي شاخص كيفيت خاك تحت تاثير تيمارهاي كودي روي و ارتباط آن با روي دانه گندم
53
ارزيابي شاخص ها و ميزان فرسودگي بافت هاي فرسوده در راستاي تعيين اولويت هاي ساماندهي محلات فرسوده
54
ارزيابي شاخص هاي آماري آزمون هاي چند گزينه اي دروس تئوري تخصصي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
55
ارزيابي شاخص هاي آماري آزمون هاي چندگزينه اي دروس تئوري تخصصي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمسال دوم 86-1385
56
ارزيابي شاخص هاي اثربخشي كيفي تبليغات بانكي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش آن (مطالعه موردي : بانك قوامين ).
57
ارزيابي شاخص هاي امنيت ولتاژ شبكه
58
ارزيابي شاخص هاي تفكر استراتژيك بر اساس مدل جين ليدكا (مطالعه موردي :سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران)
59
ارزيابي شاخص هاي تفكر استراتژيك در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي مدارس غير دولتي زنجيره ايي براساس مدل هانس باندهولد وماتس ليندگرين همراه ارائه راهكارهاي بهبود آموزش و پرورش تفكر استراتژيك .
60
ارزيابي شاخص هاي خرابي و سطوح عملكرد بر اساس يك زلزله سطح خطر مشخص و بررسي ارتباط بين آنها در سازه‌هاي بتني
61
ارزيابي شاخص هاي رشد هوشمند در شهر كرمان
62
ارزيابي شاخص هاي زيست اقليمي دما وبارش در راستي توسعه گردشگري شهر رشت
63
ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي بافت فرسوده مركز يكلان شهر اهواز(محله عامري)
64
ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي بافت فرسوده مركزي كلان شهر اهواز (محله عامري )
65
ارزيابي شاخص هاي ژئومورفولوژيكي و اقليمي مكان گزيني با رويكرد دفاع غيرعامل- مطالعه موردي سواحل شمالي درياي مكران (بندر جاسك تا خليج گواتر)
66
ارزيابي شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور تحقق شهر الكترونيك در شهر نيشابور
67
ارزيابي شاخص هاي فيزيولوژيكي مرتبط با خشكي و سازگاري در گندم نان
68
ارزيابي شاخص هاي فيزيولوژيكي و متابوليكي مقاومت به خشكي در نخود(Cicer arietinum)
69
ارزيابي شاخص هاي كالبدي مسكن با رويكرد توسعه پايدار در نواحي نه گانه شهر يزد
70
ارزيابي شاخص هاي كالبدي و اثرگذاري آن بر سرزندگي و زيست پذيري محلات شهري
71
ارزيابي شاخص هاي كيفيت بخش محيط ساحلي بر پايه تحليل ادراك/ انتظار از سوي گردشگران مطالعه موردي: سواحل شهر رامسر
72
ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي شهري با رويكرد رضايت شهروندي ﴿نمونه مطالعه: شهر استهبان﴾
73
ارزيابي شاخص هاي لثه در روشهاي مختلف كنترل در بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1385
74
ارزيابي شاخص هاي مؤثر بر تجربه مسافر در استفاده از خدمات حمل و نقل بين شهري مورد مطالعه: پايانه هاي مسافربري شهر اصفهان
75
ارزيابي شاخص هاي محتوايي تصوير در جهت بهبود سامانه هاي نهان كاوي كور
76
ارزيابي شاخص هاي هويت محله در راستاي تحقق رويكرد پايداري (مطالعه موردي: محله مصباح شهر كرج)
77
ارزيابي شاخص هي فشردگي در بافت قديم شهر يزد (نمونه موردي : محله فهادان)
78
ارزيابي شاخص‌هاي تنش اكسيداتيو و پارامترهاي ايمني ‌تخم قزل‌آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در طي دوره نگهداري كوتاه مدت در محيط‌هاي مختلف
79
ارزيابي شاخص‌هاي توسعه پايدار در پروژه‌هاي ساخت با رويكرد مديريت كيفيت
80
ارزيابي شاخص‌هاي كيفيت آب در رودخانه جاجرود تحت اثر منابع آلاينده
81
ارزيابي شاخص‌هاي موثر در شناسايي نقاط پرحادثه راههاي برون‌شهري با استفاده از روش تصميم‌گي
82
ارزيابي شاخصهاي رشد برخي از گياهان مرتعي نسبت به زمان و برآورد بيوماس
83
ارزيابي شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه تحت رژيمهاي رطوبتي خاك
84
ارزيابي شاخصهاي لثه در روشهاي مختلف كنترل پلاك در بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1385
85
ارزيابي شاخصهاي هارمونيكي جديد كيفيت توان با استفاده از تبديل موجك و كاربرد آن در يك شبكه توزيع نمونه
86
ارزيابي شايستگي ها، مهارت ها و توانايي هاي مديران در سه مقطع تحصيلي اموزش و پرورش شهرستان ممسني از ديدگاه مديران و كاركنان آموزشي
87
ارزيابي شبكه با استفاده از اندازه گيريهاي مربوطه ، بهينه سازي و رفع خطاها براي شبكه هاي ثابت و سيار
88
ارزيابي شبكه پايش كيفيت منابع آب زيرزميني با استفاده از زمين آمار و GIS مطالعه موردي : دشت خرم آباد
89
ارزيابي شبكه ترانزيتي كشور و طراحي مدل مكانيابي خط سير بهينه ترانزيت كالا
90
ارزيابي شبكه شعب بانك با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و با رويكرد محصولات و خدمات بانكداري الكترونيكي، مطالعه موردي: بانك آينده
91
ارزيابي شبكه ي ايستگاه هاي هيدرومتري با استفاده از تئوري آنتروپي گسسته و پهنه بندي آن در محيط GIS
92
ارزيابي شبيه سازي تنش پسماند در جوش براي لوله هاي فولادي زنگ نزن
93
ارزيابي شبيه سازي و ارائه راه حل جهت بهبود عملكرد انتقال مالتي مديا در سيستم هاي بي سيم نسل سوم مبتني بر ATM/IP
94
ارزيابي شدت تاثير عوامل موثر بر رضايت مشتري در بيمارستانها مورد مطالعه بيمارستان لاله
95
ارزيابي شدت تاثير عوامل موثر بر رضايت مشتري در بيمارستانها مورد مطالعه بيمارستان لاله مبمبمنب
96
ارزيابي شدت، منشا و ريسك آلودگي فلزات سنگين در خاك اطراف جاده هاي تهران-ايوانكي و تهران-ساوه
97
ارزيابي شرايط بهره برداري تاريخي از سدهاي حوضه درياچه اروميه و اولويت بندي درجه اثر بخشي آنها
98
ارزيابي شرايط تروفي تالاب چغاخور
99
ارزيابي شرايط تكوين مناطق ويژه علم و فناوري و برنامه ريزي توسعه آن مناطق
100
ارزيابي شرايط مچاله شوندگي و تأثير آن بر سيستم نگهداري اوليه و زمان بهينه نصب در تونل انتقال آب سد رودبار
101
ارزيابي شرايط يادگيري اجتماعي در حكمراني آب: مطالعه كار گروه منابع و مصارف رودخانه زاينده رود
102
ارزيابي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي براساس مدل EFQM
103
ارزيابي شركت‌هاي زنجيره تأمين گروه صنايع گيتي پسند بر مبناي اعتماد
104
ارزيابي شش روش تعيين وضعيت مرتع در چهار مكان مرتعي استان اصفهان
105
ارزيابي شكاف در فلزات با استفاده از پويش موج الكترومغناطيسي متمركز توسط يك پروب موجبر مستطيلي دهانه باز
106
ارزيابي شكست لايه‌هاي سقف در روش استخراج جبهه‌كار طولاني با استفاده از آزمون‌هاي غيرمخرب
107
ارزيابي شكل پذيري اتصالات تير به ستون بتني مسلح شده با فولاد هاي پرمقاومت
108
ارزيابي شكل پذيري اتصالات تير به ستون بتني مسلح شده با ميلگردهاي كامپوزيت FRP
109
ارزيابي شكل پذيري ديوار برشي كوتاه با توجه به رفتار غيرخطي بستر
110
ارزيابي شكل پذيري مهاربندهاي هم محور با ايجاد خروج از مركزيت در صفحه اتصال
111
ارزيابي شوراهاي اسلامي روستايي بخش حميل اسلام آباد غرب در گذر از تجربيات نهادهاي مشاركتي روستايي ايران (1380-1285)
112
ارزيابي شيرواني هاي خاكي لايه اي مسلح شده با شمع بر مبناي جابجائي
113
ارزيابي شيوع بستري مجدد بيماران روان‌پزشكي و عوامل همراه در بيمارستان روانپزشكي شفا بين سال‌هاي96 و 98
114
ارزيابي شيوع و عوامل مرتبط با هيپرناترمي در بيماران با حوادث ايسكميك عروق مغزي بستري شده در بخش تروماي بيمارستان پورسيناي رشت از شهريور 1391 تاشهريور 1393
115
ارزيابي شيوه ها و معرفي روش هاي به كار رفته در صنعت فرهنگ سازي
116
ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف كنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در اصفهان
117
ارزيابي شيوه هاي معمول مرمت و بازساري آرايه هاي كاشيكاري معرق در ايران از نقطه نظر مرمتي ﴿ مطالعه موردي بناهاي بقعه شيخ عبدالصمد نطنز ، مسجد شاه مشهد ، مسجد كبود تبريز﴾
118
ارزيابي صرفه‌هاي ناشي از تنوع محصول: مطالعه موردي شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران
119
ارزيابي صفات زراعي در جمعيت هاي حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
120
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در كلزا﴿.Brassica napus L )
121
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M4 حاصل از القاي موتاسيون و شناسايي لاين هاي موتانت مطلوب در كلزا ﴿.Brassica napus L﴾
122
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي اصلاحي حاصل از توده هاي بومي كنجد
123
ارزيابي صفات زراعي لاين هاي اصلاحي بزرگ در دو شرايط رطوبتي
124
ارزيابي صفات زراعي لاين هاي دابل هاپلوييد كلزا تحت تاثير تنش شوري در مزرعه
125
ارزيابي صفات زراعي مورفولوژيكي در رگههاي نوتركيب - گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) تحت شرايط ديم
126
ارزيابي صفات زراعي و مورفولوژيك متاثر از تنش رطوبتي در لاين هاي اينبرد نوتركيب گندم
127
ارزيابي صفات شخصيتي افرادي كه چهره شان بيشتر از سنشان است
128
ارزيابي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي در گلرنگ
129
ارزيابي صفات كيفي دانه در يك مجموعه گندم تتراپلوئيد
130
ارزيابي صفات مور فو- فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي در تريتيكاله
131
ارزيابي صفات مورفولوژيك و تحمل به شوري مرحله جوانه زني در گندم هاي هگزاپلوئيذ ساختگي
132
ارزيابي صفات مولكولي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم ، (T.aestivum)
133
ارزيابي صنعت ساخت خودرو در كشور و روش هاي بهبود آن
134
ارزيابي ضخامت نرمال كوروئيد بر حسب سن و جنس با استفاده از تصوير برداري EDI-OCT در شهر رشت
135
ارزيابي ضخامت نرمال ماكولا بر حسب سن و جنس در افراد ســـالم با استفاده از Cirrus HD-OCT
136
ارزيابي ضرايب تخصيص ماده خشك و نيتروژن در گياه سور گوم تحت شرايط افزايش غلظت كربن دي اكسيد و دماي هوا
137
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه اي قاب مهاربندي شده واگرا با پيوند قائم بر مبناي گزارش FEMA P695
138
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي بادبندي از نوع پشتيبان قوي به كمك روش آيين نامه FEMA P-695
139
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي قاب خمشي طراحي شده براساس آيين‌نامه ايران تحت اثر زلزله حوزه نزديك
140
ارزيابي ضرايب لرزه اي سيستم هاي بادبندي تركيبي واگرا﴿EBF﴾ و همگراي ويژه﴿SCBF﴾ در طبقات
141
ارزيابي ضرايب لرزهاي سيستم بادبندي تركيبي واگرا و همگراي ويژه در طبقات بر اساس تحليل هاي ديناميكي افزاينده
142
ارزيابي ضريب Cd ﴿ رابطه بين جابجايي هاي خطي و غير خطي ﴾ در سيستم هاي قاب فولادي با بادبندي واگرا ﴿EBF ﴾
143
ارزيابي ضريب اضافه مقاومت در ساختمان هاي نامنظم با قاب خمشي
144
ارزيابي ضريب بهره‌وري TBM در حفر سنگ سخت (مورد مطالعه: تونل انتقال آب نوسود)
145
ارزيابي ضريب رفتار سازه ها با قاب مقاوم خمشي ﴿ MRF ) به كمك تحليل خطي
146
ارزيابي ضريب زبري مانينگ در كانال هاي شبكه آبياري دز
147
ارزيابي ضريب كاهش مقاومت سيستم هاي مقاوم تركيبي در ارتفاع سازه هاي بتن‌آرمه
148
ارزيابي ضريب نامعيني در سازه ها در قالب روش احتمالي
149
ارزيابي ضريب هوش و عملكرد شناختي كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي تحت درمان و مقايسه آن با كودكان سالم
150
ارزيابي ضريب هوش و عملكرد شناختي كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي تحت درمان و مقايسه آن با كودكان سالم
151
ارزيابي ضوابط تراكم مسكوني در شهر اصفهان ﴿ محلات اميريه و جلفا ﴾
152
ارزيابي طراحي ظاهري محصول با استفاده از روش تلفيقي QFD-kano ﴿مطالعه موردي : لوازم التحرير ﴿خودكار﴾﴾
153
ارزيابي طراحي و پياده سازي يك سيستم سه لايه با استفاده از متدولوژي RUP
154
ارزيابي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده‌ي شهري با كاربري تجاري پژوهش موردي: محله اميريه سبزوار
155
ارزيابي طرح پيشنهادي توسعه شهر كرج مبتني بر رويكرد رشد هوشمند
156
ارزيابي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري با تاكيد بر نگرش و مشاركت روستائيان (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان صومعه سرا)
157
ارزيابي طرح تسهيل گران زن روستايي (مازول نيشابور)
158
ارزيابي طرح تسهيل گران زن روستايي (مازول نيشابور)
159
ارزيابي طرح تفصيلي شهر رشتخوار با رويكرد راهبرد توسعه شهري
160
ارزيابي طرح تفضيلي شهر ايذه
161
ارزيابي طرح تهجيز ونوسازي اراضي شاليزاري باتاكيدبرنگرش ومشاركت روستائيان :بخش مركزي شهرستان صومعه سرا
162
ارزيابي طرح توسعه IT در دبيرستانهاي شهر تهران با محوريت تجهيز 400 مدرسه به آزمايشگاه رايانه در سال 1387
163
ارزيابي طرح توسعه توانمندي معلمان در به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات از نظر معلمان شركت كننده در دوره هاي آموزش ICT در شهر بيرجند
164
ارزيابي طرح جامع جهرم با تاكيد بر اصول كلي توسعه كالبدي
165
ارزيابي طرح جامع راهبردي-ساختاري شهرقدس با رويكرد انعطاف پذيري بر اساس مدل ماتريس اهداف-اقدامات
166
ارزيابي طرح جامع مرند با رويكرد پراكنش فضايي جمعيت
167
ارزيابي طرح ساماندهي فضاها و مراكز روستايي استان گلستان با تاكيد بر مشاركت مردم (مورد: شهرستان آق قلا)
168
ارزيابي طرح ساماندهي فضاهاومراكز روستايي استان گلستان با تاكيد بر مشاركت مردم مورد :شهرستان اق قلا
169
ارزيابي طرح گادامر در نقد شكاف ميان زيبايي و حقيقت در زيبايي شناسي مدرن
170
ارزيابي طرح گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زود بازده و كار آفرين از ديد كارشناسان و مديران كارشناسان و مديران بانك كشاورزي استان تهران
171
ارزيابي طرح لرزه اي پل ها با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك - سازه
172
ارزيابي طرح مجموعه مسكوني عرفان با شاخص هاي برنامه ريزي شهري
173
ارزيابي طرح مداخله در فضاي گذران اوقات فراغت شهري (نمونه موردمطالعه :پارك سرچشمه محلات)
174
ارزيابي طرح مسكن مهر بر اساس معيارهاي سكونتگاه هاي پايدار (نمونه موردي: شهرك ابريشم استان البرز)
175
ارزيابي طرح نواب در ارتباط با چگونگي رعايت معيارهاي شهرسازي زلزله نمونه مورد مطالعه : فاز يك پروژه نواب حدفاصل خيابان شكوفه تا خيابان امام خميني
176
ارزيابي طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) با معيارهاي مديريت بحران شهري
177
ارزيابي طرح هادي شهر ازنا و ارائه پيشنهاداتي در جهت تكميل طرح جامع در دست مطالعه
178
ارزيابي طرح هاي آبياري باراني اجرا شده در منطقه آذربايجان شرقي و بررسي امكان اصلاح آنها
179
ارزيابي طرح هاي آبياري تحت فشار اجرا شده در منطقه اصفهان و بررسي امكان اصلاح آنها
180
ارزيابي طرح هاي اسكان عشاير (مطالعه موردي: كانون هاي اسكان دشتروم، شهرستان بويراحمد)
181
ارزيابي طرح هاي توسعه منابع آب با در نظر گرفتن اثرات تغييرات اقليم
182
ارزيابي طرح هاي جابجايي روستايي (مورد مطالعه: طرحهاي 10 سال اخير استان ايلام 92-1383)
183
ارزيابي طرح هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري با رويكرد تكويني به منظر پايدار شهري مطالعه موردي بخش مركزي كلانشهر تبريز
184
ارزيابي طرح هاي نوسازي و بهسازي در بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد بر كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله: با استفاده از مدل IHWP: نمونه موردي محله جواديه ، منطقه 16 تهران
185
ارزيابي طرح هدفمندكردن يارانه ها
186
ارزيابي طرحهاي تجميع وجابجايي روستاهاي جنگل نشين در شرق استان گلستان راميان ازادشهر مينودشت وكلاله
187
ارزيابي طرحهاي تجميع وجابجايي روستاهاي جنگل نشين در شرق استان گلستان(راميان -آزادشهر-مينودشت وكلاله)
188
ارزيابي طرحهاي تغيير كاربري در مجموعهاي فاميلي شهر يزد
189
ارزيابي طرحهاي نوسازي شهري با توجه به نظريه برنامه ريزي وكالتي ﴿ حمايتي ﴾.﴿ نمونه موردي : پروژه نوسازي اطراف حرم امام رضا﴿ع﴾ در مشهد ﴾
190
ارزيابي طول عمر مفيد پل‌هاي شهري از لحاظ بار مازاد ترافيكي و راهكار بهينه‌ي حفظ عملكرد شبكه‌ي حمل‌و نقل (مطالعه موردي: پل فلزي شهر اصفهان)
191
ارزيابي طول لغزش بر روي سطوح لغزش آب گريز
192
ارزيابي طول مهار موثر ورق تقويتي FRP بر سطح بتن بر اساس آناليز ميدان كرنش به روش سرعت سنجي تصويري ذرات ﴿PIV﴾
193
ارزيابي طيف پاسخ غيرخطي زلزله هاي ايران و تحليل غيرخطي سازه ها به روش تركيب مودي
194
ارزيابي ظرفيت آنتي اكسيداني نمونه هاي عسل، روغن سويا و روغن آفتابگردان با استفاده از واكنش نورتابي شيميايي پروكسي اگزالات ها
195
ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح به بريد
196
ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح و بررسي اثر مقياس گذاري بر آن
197
ارزيابي ظرفيت باربري پي نواري متكي بر ماسه مسلح به بريد Evaluation of the Bearing Cpacity of Strip Footing on Sand Reinforced by Braid Elements
198
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي خاكي مسلح با ژئوبگ
199
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي سنگي درزدار تحت اثر بار سدهاي بتني وزني(مطاله موردي سدرودبار لرستان)
200
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي مجاور شيب به كمك روش اجزاء محدود
201
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي نيمه عميق دامنه دار با ملاحظه ي اثر جابجايي و انتقال بار
202
ارزيابي ظرفيت باربري شمع به وسيله CPTu و هوش مصنوعي
203
ارزيابي ظرفيت باقي مانده ستونهاي آسيب ديده ساختمان بتن مسلح در زلزله با درنظر گرفتن اندركنش نيروي محوري و ممان خمشي
204
ارزيابي ظرفيت شكل پذيري تيرهاي بتني تقويت شده در برابر خمش و برش با صفحات اتصالي
205
ارزيابي ظرفيت فروريزش قاب خمشي فولادي به كمك سيستم يك درجه آزادي
206
ارزيابي ظرفيت لرزه اي پل هاي بتني پيش تنيده با روش طراحي براساس عملكرد (كنترل تغيير مكان )
207
ارزيابي ظرفيت لرزه اي پل هاي مركب باروش طراحي براساس عملكرد (كنترل تغيير مكان ) و ارزيابي روش هاي مقاوم سازي
208
ارزيابي ظرفيت محوري شمع‌هاي پيچشي پره‌اي با آزمايش نفوذ مخروط
209
ارزيابي ظرفيت هاي تاب آوري و سازگاري با كم آبي در سيستم هاي آب شهري
210
ارزيابي ظرفيت هاي توسعه گردشگري در نواحي ساحلي (مطالعه موردي نواحي روستايي و شهري سرخرود)
211
ارزيابي ظرفيت هاي خدماتي - فضايي گردشگري سلامت با تاكيد بر گردشگري درماني ﴿مطالعه موردي : شهر يزد﴾
212
ارزيابي ظرفيت هاي كنوانسيون 1982 حقوق درياها در حمايت از محيط زيست دريايي
213
ارزيابي ظرفيت يك كارگاه تحقيقاتي و طراحي و برنامه ريزي به توليد رسانيدن محصول
214
ارزيابي ظرفيت‌هاي بالقوه توسعه گردشگري خلاق در شهر اصفهان و امكان‌سنجي پيوستن به شبكه شهرهاي خلاق يونسكو
215
ارزيابي عدد‌‌ي ضريب رفتار قاب ساختماني مهاربند هم‌گراي ويژه فولادي با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه آن با مقادير پيشنهادي آيين‌نامه‌ ايران
216
ارزيابي عددي اثرات گسلش معكوس بر تونل
217
ارزيابي عددي رفتار چاه آزمايي در چاه هاي افقي مخازن شكافدار با هيدروكربورهاي مختلف در محدوده نفت فرار تا گاز ميعاني
218
ارزيابي عددي رفتار دوبعدي و سه‌بعدي ديوارهاي ميخكوبي شده در كنج‏هاي بيرون زده
219
ارزيابي عددي ضريب رفتار ساختمان با سيستم قاب خمشي فولادي متوسط با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه ان با مقادير پيشنهادي آيين نامه ايران
220
ارزيابي عددي ضريب رفتار ساختمان با سيستم قاب خمشي فولادي متوسط با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه ان با مقادير پيشنهادي آيين نامه ايران
221
ارزيابي عددي نظري برش دو محوره در تيرهاي بتن آرمه تحت اثر پيچش
222
ارزيابي عددي و آزمايشگاهي تنش داخلي ريل با روش آلتراسونيك
223
ارزيابي عددي و تجربي عملكرد سقف‌هاي عرشه فولادي تحت بار ضربه‌اي
224
ارزيابي عددي-تجربي عملكرد لرزه اي اتصال L شكل پانل هاي نيمه پيش ساخته ICF
225
ارزيابي عدم قطعيت دز دريافتي بافت سالم و سرطاني پروستات در براكي تراپي با روش مونت كارلو
226
ارزيابي عدم قطعيت نهايي پايداري براي گود هاي مهار شده با ميخ
227
ارزيابي عزت نفس وتاثير ان در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مشهد
228
ارزيابي عصاره آبي الكلي گياه زوفايي بر روي بلوغ آزمايشگاهي اووسيت گوسفند
229
ارزيابي علايم و نشانه هاي باليني آزمايشگاهي در تكنسين هاي دندانسازي در تماس با متيل متاكريلات
230
ارزيابي علمي و اجرايي سقف هاي مركب فولادي - بتني و تعيين اثرات ديافراگمي آنها
231
ارزيابي عمر باقيمانده ديسك موتور هواپيما
232
ارزيابي عمر خزشي قطعات با استفاده از روشهاي ساده
233
ارزيابي عمر خستگي اتصالات سكوي در يايي جكت تحت ا ثر موج خطي و غير خطي
234
ارزيابي عمل جراحي سيتوپلاستي در رفع شكايت اصلي بيماران عمل شده در بيمارستان توتونكاران طي سالهاي 76و 1375
235
ارزيابي عملكرد IQ-SPECT قلب مبتني بر شبيه سازي مونت كارلو با استفاده از Gate
236
ارزيابي عملكرد آژانس هاي مسافرتي شهر اصفهان در جذب گردشگر داخلي و خارجي با تاكيد بر توزيع فضائي مبدا گردشگران
237
ارزيابي عملكرد آكوستيكي كف ساختمان تحت بارگذاري ضربه اي ناشي از راه رفتن
238
ارزيابي عملكرد آموزش عالي با روش ارزيابي متوازن مبتني بر معيارهاي ارزشي مد نظر رهبري نظام و معيارهاي كلاسيك
239
ارزيابي عملكرد اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني توليدي استان مازندران و ارائه راهكار بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
240
ارزيابي عملكرد اتصالات فولادي تحت اثر آتش
241
ارزيابي عملكرد اجزاي بتني تقويت شده در حالت پيوسته و ناپيوسته با الياف FRP و مقايسه با الياف كربن
242
ارزيابي عملكرد اداره امور مالياتي با استفاده از كارت امتيازي متوازن
243
ارزيابي عملكرد اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد و تعيين برنامه هاي بهبود آن بر مبناي مدل تعالي EFQM
244
ارزيابي عملكرد اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس تركيب مدل BSC با روش‌ تحليلي AHP
245
ارزيابي عملكرد ارقام كنجد در شرايط اقليمي اصفهان
246
ارزيابي عملكرد استخراج قواعد همباشي در شناسايي هوشمند الگوهاي پول شويي
247
ارزيابي عملكرد استراتژي تصفيه خانه هاي آب تهران با و ارايه راه كار )BSC( رويكرد كارت امتيازي متوازن .
248
ارزيابي عملكرد استراتژي توليد شركت شيشه كاوه فلوت با استفاده از كارت امتيازي متوازن
249
ارزيابي عملكرد استراتژي ديجيتال در صدا و سيماي مركز يزد با استفاده از ويكرد BSC
250
ارزيابي عملكرد استراتژي سازمان ﴿ مطالعه موردي سازمان تحقيقات سيمان ﴾
251
ارزيابي عملكرد اسماعيليان نزاري در زمان حمله ي هلاكوخان مغول به ايران
252
ارزيابي عملكرد اقتصادي ايران در منطقه با رويكرد سند چشم انداز
253
ارزيابي عملكرد اقتصادي برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر شاخص‌هاي رفاه
254
ارزيابي عملكرد اقتصادي تعاوني هاي كشاورزي شهرستان مشكين شهر
255
ارزيابي عملكرد الكترومغناطيسي - حرارتي محدود كننده جريان خطاي ابر رسانايي هسته شيلد شده با استفاده از روش فيزيك چندگانه المان محدود
256
ارزيابي عملكرد امور مالياتي شهر تهران بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن )BSC(
257
ارزيابي عملكرد انتقال (Throughput) و بافر در سرويس GPRS براي ترافيك هاي اينترنتي
258
ارزيابي عملكرد انجمنهاي اولياو مربيان در حصول به اهداف از پيش تعيين شده در غرب مازندران
259
ارزيابي عملكرد انجمنهاي اولياو مربيان در حصول به اهداف از پيش تعيين شده در غرب مازندران
260
ارزيابي عملكرد انرژي شهري از طريق ادغام BIM و GIS جهت برنامه ريزي شهر هوشمند (مطالعه موردي : شهر كاشان)
261
ارزيابي عملكرد با استفاده از تحليل پوششي داده ها در شرايط تخصيص همگن وزن ها ﴿ مطالعه موردي توليد گندم در كشور
262
ارزيابي عملكرد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي شبكهاي در شرايط عدم قطعيت فازي: سازمان هاي برق منطقهاي در ايران
263
ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد نوين در تحليل پوششي داده‌هاي شبكه اي با در نظرگرفتن خروجي نامطلوب (مطالعه موردي صنايع‌دستي سفال و سراميك استان البرز)
264
ارزيابي عملكرد با استفاده از كارت امتيازي متوازن: " دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس"
265
ارزيابي عملكرد با استفاده از مدل تعالي سازماني در EFQM موسسه اعتباري توسعه
266
ارزيابي عملكرد با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي جمع‌آوري پسماند شهرداري تهران)
267
ارزيابي عملكرد بادبندهاي هم مركز با لقي اوليه در قابهاي خمشي
268
ارزيابي عملكرد بازار اوراق اسلامي
269
ارزيابي عملكرد بانك تجارت شعب استان اصفهان به روش تلفيقي كارت امتيازي متوازن (bsc) و تحليل سلسله مراتبي (ahp)
270
ارزيابي عملكرد بانك صادرات خراسان جنوبي در فرايند مديريت ارتباط با مشتري ﴿ CRM﴾ با رويكرد ﴿ BSC ﴾ فازي
271
ارزيابي عملكرد بانك ها در رسيدگي به شكايات مشتري از منظراستاندارد ايزو 10002 با استفاده از الگوي تحليل پوششي داده ها (مورد مطالعه: بانكهاي خصوصي شهر اصفهان)
272
ارزيابي عملكرد بانك ها در سه حوزه خصوصي نيمه خصوصي و دولتي از AHP فازي و TOPSIS
273
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيك با استفاده از كارت امتيازي متوازن و منطق فازي
274
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيك با استفاده از كارت امتيازي متوازن و منطق فازي
275
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيكي با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و منطق فازي (مطالعه موردي شعب بانك صادرات شهرستان شيراز)
276
ارزيابي عملكرد بر اساس كارت امتيازي متوازن براي پياده سازي استراتژي بيمارستان شهدا گنبد كاووس
277
ارزيابي عملكرد بر اساس معيارهاي كارت ارزيابي متوازن و استراتژي مبتني بر گونه شناسي مايلز و اسنو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
278
ارزيابي عملكرد بر مبناي مدل منشور عملكرد با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چندمعياره در اداره كل راه و شهرسازي كرمان
279
ارزيابي عملكرد برآوردگرهاي هسته‌اي تابع چگالي احتمال روي نقاط مرزي
280
ارزيابي عملكرد برشي بين لايه اي روسازي آسفالتي مسلح شده با ژئوكامپوزيت
281
ارزيابي عملكرد برنامه هاي وب محور مبتني بر فناوري اينترنتي از اشياء در خانه هاي هوشمند
282
ارزيابي عملكرد بلوك هاي جاذب موج در كاهش ارتعاشات خطوط راه آهن بدون بالاست
283
ارزيابي عملكرد بنگاه هاي زود بازده در زمينه ايجاد كارافريني در مناطق روستايي با تاكيد بر نظر صاحبان بنگاه ها(منطقه مورد مطالعه بخش حميديه از شهرستان اهواز) , performance appraisal firms to create jobs in rural areas, with an emphasis on early return on the firms owners
284
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زود بازده در توسعه پايدار روستا هاي شهرستان آزادشهر
285
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زودبازده در توسعه پايدار روستاهاي شهرستان آزادشهر
286
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زودبازده در زمينه ايجاد كارافريني در مناطق روستايي با تاكيد بر نظر صاحبان بنگاهها بخش حميديه اهواز
287
ارزيابي عملكرد به روش بازخور 360 درجه-مطالعه موردي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
288
ارزيابي عملكرد به روش تحليل پوششي داده ها ﴿ مورد كاوي: بانك صادارات ايران ﴾
289
ارزيابي عملكرد بيمارستان جامع بانوان آرش با رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن – تاپسيس فازي
290
ارزيابي عملكرد بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان ابركوه در سال 89-88 بر اساس مدل تعالي اروپايي
291
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد بهشتي بابل بر اساس كارت امتيازي متوازن
292
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد بهشتي بابل بر اساس كارت امتيازي متوازن
293
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد صدوقي يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
294
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد صدوقي يزد و بررسي راههاي بهبود آن با رويكرد EFQM
295
ارزيابي عملكرد بيمارستان فارابي مبتني بر رويكردتحليل پوششي داده ها،كارت امتيازي متوازن و تئوري بازي ها با همكاري
296
ارزيابي عملكرد بيمه كارآفرين بااستفاده از روش DEA
297
ارزيابي عملكرد بيمه محصولات كشاورزي و آثار آن در ايجاد انگيزش در كشاورزان استان همدان
298
ارزيابي عملكرد بيمه معلم با استفاده از كارت امتيازي متوازن
299
ارزيابي عملكرد بيوراكتور غشايي (MBR) با به كارگيري غشاي نانو الياف الكتروريسي شده براي تصفيه فاضلاب حاوي رنگ‌زا
300
ارزيابي عملكرد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه بر اساس شاخص توانمند سازي مدل تعالي سازماني efqm
301
ارزيابي عملكرد پروژه با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها و شاخص بهره‌وري مالم كوئيست
302
ارزيابي عملكرد پروژه با استفاده از مدل تركيبي تحليل پوششي داده و كارت امتياز متوازن-با مطالعه موردي پروژه هاي موسسه عمران
303
ارزيابي عملكرد پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردي بر روي پروژه‌هاي بازار بزرگ ايران – ايران مال)
304
ارزيابي عملكرد پروژه بين المللي ترسيب كربن در ايران با استفاده از مدل هاي آماري: مطالعه موردي؛ شهرستان ابركوه، استان يزد
305
ارزيابي عملكرد پروژه هاي شركت گاز استان يزد با استفاده از مدل تعالي PEM
306
ارزيابي عملكرد پروژه‌هاي كلان مشاركتي مديريت شهري با رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن و روش¬هاي تصميم گيري چند شاخصه با متغيرهاي زباني فازي
307
ارزيابي عملكرد پروفيل هاي فلزي تقويت شده با كامپوزيتFRP
308
ارزيابي عملكرد پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان بر اساس مدل bsc
309
ارزيابي عملكرد پل هاي بتن مسلح بر اساس دستورالعمل بهسازي پل هاي ايران و ارائه ي روش بهسازي لرزه اي بهينه
310
ارزيابي عملكرد پل هاي طره اي پيش تنيده و ارائه روش بهسازي مناسب ازجمله پيش تنيدگي خارجي
311
ارزيابي عملكرد پل هاي قابي شكل تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
312
ارزيابي عملكرد پوشش مغناطيسي نوع باز چند لايه مبتني بر تحليل ميدان مغناطيسي
313
ارزيابي عملكرد پوشش هاي ضد خزه دريايي
314
ارزيابي عملكرد پيزوالكتريك حسگرهاي فشاري نانوليفي كامپوزيتي PVDF با نانوذره هاي فلزي
315
ارزيابي عملكرد تركيب روش هاي الكترواكسيداسيون و تصفيه بيولوژيكي در پاكسازي فاضلاب صنايع لبني
316
ارزيابي عملكرد تعاوني هاي توليد كشاورزي در توسعه روستايي شهرستان مينودشت
317
ارزيابي عملكرد تعاوني هاي توليدكشاورزي درتوسعه روستايي شهرستان مينودشت (مطالعه درفرآيند هاي شركت بيمه )
318
ارزيابي عملكرد تقاطعات كنترل شده با چراغ راهنمايي هوشمند مطالعه موردي : شهر يزد
319
ارزيابي عملكرد تقاطعها به كمك تكنيك هاي شبيه سازي كامپيوتر
320
ارزيابي عملكرد تقويتي ستون‌هاي خاك - سيمان در مقابله با روانگرايي با استفاده از مدلسازي عددي
321
ارزيابي عملكرد توسعه پايدار پروژه هاي ساخت با رويكرد بهره وري
322
ارزيابي عملكرد توسعه پايدار در پروژه هاي ساخت با رويكرد بهروري
323
ارزيابي عملكرد تير بتني با ميلگردهاي FRP تحت بار ضربه اي
324
ارزيابي عملكرد تيم هاي اجرايي در پروژه هاي ساختماني و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء آنها
325
ارزيابي عملكرد تيمار تيوفانات متيل در چرم جهت حفاظت در برابر تخريب قارچ ها
326
ارزيابي عملكرد جاذب هاي اصلاح شده در حذف رنگزا از فاضلاب
327
ارزيابي عملكرد جداگرهاي الاستومري مسلح به الياف اتكايي ( U-FREI ) در برابر باد
328
ارزيابي عملكرد جذب 〖SO〗_2 از هواي آلوده در مقياس پايلوت توسط محلول سديم هيدروكسيد با استفاده از پمپ خلا رينگ مايع
329
ارزيابي عملكرد جراح بر اساس شبيه سازي در واقعيت مجازي
330
ارزيابي عملكرد چرخ‌دنده‌هاي مغناطيسي شار-شعاعي، مبتني بر بهبود گشتاور با استفاده از آرايه هالباخ
331
ارزيابي عملكرد چندمرحله‌اي مديريت زنجيره تأمين الكترونيك با رويكرد تلفيقي BSC، ANP فازي و DEMATEL فازي (مطالعه موردي : كارخانجات كاشي استان يزد)
332
ارزيابي عملكرد حوزه رهبري EFQM در بيمارستان هاي استان گيلان و رتبه بندي آن ها با استفاده از تكنيك AHP
333
ارزيابي عملكرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس مدل تعالي سازماني
334
ارزيابي عملكرد خانه‌هاي بهداشت روستايي شهرستان نهاوند، همدان
335
ارزيابي عملكرد خدمات ictا استفاده از مدلefQm فازي
336
ارزيابي عملكرد خدمات الكترونيكي ارائه شده در بانك هاي دولتي منتخب استان فارس با رويكرد BSC فازي
337
ارزيابي عملكرد خطوط تغيير سرعت وسايل نقليه (اعم از كاهش و افزايش) بر اساس ضوابط تئوري قابليت اطمينان
338
ارزيابي عملكرد خطوط دال خط شناور در كاهش ارتعاشات محيطي
339
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت ايران در سال تحصيلي 78-79با تحقيق روشهاي تحليل پوششي داده ها فرايند تحليلي سلسله مراتبيDEA\ َAHP
340
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت ايران در سال تحصيلي 82-83 با رويكرد پژوهشي و به روش تحليل پوششي داده ها (DEA )
341
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت در سال تحصيلي 83-82 با رويكرد پژوهشي و به روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
342
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي فني و مهندسي دانشگاه يزد در سال تحصيلي 86-85 با روش تحليل پوششي داده ها
343
ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور استان گلستان براساس مدل برتر EFQM
344
ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور واحد اردل بر اساس مدل تعالي سازماني
345
ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن ﴿مجتمع علوم انساني، دانشگاه يزد﴾
346
ارزيابي عملكرد دانشگاههاي استان يزد
347
ارزيابي عملكرد دانه بلوط به عنوان منعقد كننده و كمك منعقد كننده در تصفيه آب Evaluation of Oak Seed as Coagulant and Coagulant aid in Water Treatment
348
ارزيابي عملكرد دپارتمانهاي يك سازمان پروژه محور در شرايط عدم قطعيت با تمركز بر تكنيك تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا
349
ارزيابي عملكرد در حوزه امور مشتركين شركت مخابرات استان آذربايجان غربي مبتني بر مدل تعالي سازماني (EFQM) براساس منطق امتيازدهي رادار (RADAR)
350
ارزيابي عملكرد در حوزه امور مشتركين شركت مخابرات استان آذربايجان غربي مبتني بر مدل تعالي سازماني (EFQM) براساس منطق امتيازدهي رادار (RADAR)
351
ارزيابي عملكرد در زنجيره تامين مواد غذايي﴿فرآورده هاي گوشتي﴾
352
ارزيابي عملكرد در سازمان هاي رسانه اي
353
ارزيابي عملكرد دستگاه هاي خودپرداز با استفاده از شبيه سازي ﴿ مورد كاوي بانك رفاه ﴾
354
ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك شهرسازي(مطالعه موردي: منطقه 9 شهرداري مشهد)
355
ارزيابي عملكرد دهياري ها در ارائه خدمات روستايي در روستاهاي شهرستان شهركرد
356
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي : بخش عقدا شهرستان اردكان)
357
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار روستايي ﴿مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان بم﴾
358
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار نواحي روستايي مطالعه موردي(بخش مركزي شهرستان همدان)
359
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه روستايي (نمونه موردي روستاهاي شهرستان ايوان غرب)
360
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه ي پايدار روستايي (مطالعه ي موردي دهستان همگين در بخش مركزي شهرستان دهاقان)
361
ارزيابي عملكرد دهياري ها در چارچوب حكمروايي خوب روستايي (مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان اصفهان)
362
ارزيابي عملكرد دهياريها در توسعه روستايي ايوان غرب
363
ارزيابي عملكرد دوربرگردانهاي شهري
364
ارزيابي عملكرد دوره سوم شوراي شهر تهران بر اساس وظايف و اختيارات قانوني آن در حوزه برنامه ريزي شهري
365
ارزيابي عملكرد دولت در طرح مقاوم سازي مساكن روستايي با تاكيد بر وام مسكن (مورد دهستان آق آباد)
366
ارزيابي عملكرد ديوار برشي كامپوزيت با بازشو
367
ارزيابي عملكرد ديواره هاي تراواي واكنش دهنده در كاهش MTBE در آب هاي زيرزميني
368
ارزيابي عملكرد ديوارهاي برشي فولادي كوپله با توجه به مشخصات هندسي و مكانيكي تير كوپل
369
ارزيابي عملكرد ديوارهاي برشي مركب تحت بارهاي تكراري
370
ارزيابي عملكرد ديوارهاي ديافراگمي مركب مهارشده تحت بارهاي بهره برداري و لرزه اي و تعيين شرايط بهينه
371
ارزيابي عملكرد ذخيره ساز انرژي در كاهش تنشهاي وارد شده بر گيربكس در سيستمهاي تبديل توان توربينهاي بادي
372
ارزيابي عملكرد راهبرد مومنتوم مديريت شده در بورس اوراق بهادار تهران
373
ارزيابي عملكرد رله هاي جريان زياد در شبكه قدرت به كمك نرم افزار PSCAD
374
ارزيابي عملكرد رله هاي جريان زياد و جريان زمين در شبكه هاي به هم پيوسته
375
ارزيابي عملكرد روش الكتروشيميايي و شناورسازي با هواي محلول در تصفيه پساب صنايع نشاسته سازي
376
ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين با استفاده از مدل اسكور و فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس
377
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از تصميم گيري با معيارهاي چندگانه فازي و پويايي شناسي سيستمي (مطالعه موردي زنجيره تامين فولاد)
378
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از مدل مديريت كيفيت زنجيره تامين؛ مطالعه موردي صنعت واگن سازي
379
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از مدل مرجع اسكور(SCOR) و مدل تصميم‌گيري چند شاخصه تاپسيس(TOPSIS)- مطالعه موردي: شركت گروه صنعتي گلرنگ
380
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با تحليل پوششي دادها )DEA(
381
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين شركت واگن سازي تهران با استفاده از مدل مرجع عمليات زنجيره تامين (SCOR)
382
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين قطعات يدكي با استفاده از مدل مرجع SCOR وAHP-TOPSISگروهي-مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه
383
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين كارخانه تعمير و نگهداري جرثقيل هاي ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران با مدل اسكور و روش تحليل سلسله مراتبي فازي
384
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين مطالعه موردي : شركت OIEC
385
ارزيابي عملكرد زنجيره ي تأمين با كاربرد عاملهاي هوشمند از طريق روش تحليل پوششي داده ها
386
ارزيابي عملكرد زنجيره‌ تامين خدمات در صنعت هتلداري با رويكرد مدل تحليل پوششي داده‌‌هاي ‌‌شبكه‌اي
387
ارزيابي عملكرد زيست محيطي كارخانه ريخته گري شركت ايران خودرو بر اساس استاندارد ISO 14031
388
ارزيابي عملكرد ساختار بهبود يافته محدودساز جريان خطا ابررسانايي هسته اشباع
389
ارزيابي عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي در زمينه اهداف مصوب
390
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن سبز و پويايي هاي سيستم (مطالعه موردي: بيمارستان چمران)
391
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن سبز و پويايي هاي سيستم (مطالعه موردي: بيمارستان چمران)
392
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي : شركت سنگ آهن مركزي ايران - بافق﴾
393
ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس مدل تعالي سازماني اي اف كيو ام (مطالعه موردي در شركت سرمايه گذاري توكا فولاد)
394
ارزيابي عملكرد سازمان تامين اجتماعي از ديدگاه بيمه شدگان در شهر بوشهر
395
ارزيابي عملكرد سازمان ها از منظر كيفيت و تعالي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها
396
ارزيابي عملكرد سازمان هاي خدماتي با استفاده از تكنيك تركيبي BSC و TOPSIS مطالعه موردي: شعب بانك ملي استان گيلان
397
ارزيابي عملكرد سازماني، مطالعه موردي در معاونت دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير
398
ارزيابي عملكرد سازه اي يك مخزن آب بتن آرمه تحت اثر انفجارهاي رو سطحي
399
ارزيابي عملكرد سازه هاي ديوار باربر بتن آرمه و ارائه روش‌هاي بهسازي آنها
400
ارزيابي عملكرد سازه‌هاي آبخيزداري در كنترل فرسايش خاك و سيل‌خيزي (مطالعه موردي : حوزه‌ي آبخيز سردشت چهارمحال و بختياري)
401
ارزيابي عملكرد سازه‌هاي بتن آرمه با ستون‌هاي فولادي دو سر مفصل در زير تراز پايه
402
ارزيابي عملكرد سامانه هاي اتوبوس راني مطالعه موردي: سامانه اتوبوس راني شهر اصفهان
403
ارزيابي عملكرد سريع دپارتمان اورژانس بيمارستان
404
ارزيابي عملكرد سهام در بازار نوظهور با استفاده ازتحليل رگرسيون لجستيك (با تـأكيد بر بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال 1394-1384)
405
ارزيابي عملكرد سيستم SC-FDMA در حضور انحراف هاي فركانسي
406
ارزيابي عملكرد سيستم اطلاعات بيمارستان با استفاده از روش ANP مطالعه موردي بيمارستان گلسار رشت
407
ارزيابي عملكرد سيستم اطلاعات بيمارستان با استفاده از روش NAP مطالعه موردي بيمارستان گلسار رشت
408
ارزيابي عملكرد سيستم بانكي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن در بانك ملي استان هرمزگان
409
ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در نظام بانكي ﴿مطالعه موردي : بانك صادرات﴾
410
ارزيابي عملكرد سيستم مديريت روسازي با استفاده از روش هاي احتمالي
411
ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري تحت فشار از ديدگاه صرفه جويي در مصرف آب در استان يزد
412
ارزيابي عملكرد سيستم هاي پيوسته و نايوسته براي حذف رنگ از فاضلاب به روش انعقاد الكتريكي
413
ارزيابي عملكرد سيستم هاي مختلف سازه اي در آناليز سازه هاي بلند
414
ارزيابي عملكرد سيستمهاي آبياري (قطره اي تيپ سطحي ، قطره اي تيپ زير سطحي و سطحي ) واثرات تنش آبي بر كارآيي مصرف آب ، عملكرد و اجزاي عملكرد گياه گلرنگ در شهرستان كرمانشاه
415
ارزيابي عملكرد شبكه توزيع برق استان همدان
416
ارزيابي عملكرد شبكه عصبي مصنوعي در مدل سازي باد رسوب با استفاده از عوامل ژئومورفولوژي در حضوه آبخيز
417
ارزيابي عملكرد شبكه هاي حمل و نقل در دورۀ بازسازي پس از بحران سيل
418
ارزيابي عملكرد شبكه هاي عصبي عميق در بازشناسي دست نوشتار فارسي
419
ارزيابي عملكرد شبكه هاي عصبي ماكساوت كانولوشنال عميق در بازشناسي گفتار
420
ارزيابي عملكرد شركت آبفاي شهرها و شهركهاي غرب تهران بر اساس مدل تعالي EFQM
421
ارزيابي عملكرد شركت آسفالت ريز با استفاده از كارت امتيازي متوازن
422
ارزيابي عملكرد شركت ارتباطات سيار پس از خصوصي سازي با استفاده ازEFQM
423
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي آذربايجان با استفاده از مدل EFQM
424
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي هرمزگان با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن
425
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي يزد با استفاده از مدل تعالي سازمان با رويكرد فازي
426
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
427
ارزيابي عملكرد شركت پست جمهوري اسلامي ايران وسيله مدل تعالي سازماني )EFQM( در سطح مديران ستاد
428
ارزيابي عملكرد شركت توزيع برق خرم آباد بر اساس مدل تعالي EFQm
429
ارزيابي عملكرد شركت توليدي لوله و اتصالات پلي اتيلن و نوارهاي آبياري بر اساس مدل سرآمدي EFQM امتياز دهي به معيارها با استفاده از منطق RADAR ََِ
430
ارزيابي عملكرد شركت ساپكو با استفاده از كارت امتيازي متوازن
431
ارزيابي عملكرد شركت سهامي آب منطقه اي استان سيستان و بلوچستان بر اساس مدل EFQM يا تعالي سازماني ، با رويكرد مشتريمداري
432
ارزيابي عملكرد شركت شهركهاي صنعتي با مدل BSC
433
ارزيابي عملكرد شركت شيشه ايمني اميد اصفهان با تكنيك كارت امتيازي متوازن و فرايند تحليل شبكه اي فازي
434
ارزيابي عملكرد شركت صانير بر اساس مدل تعالي سازمان تعالي
435
ارزيابي عملكرد شركت گاز استان يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
436
ارزيابي عملكرد شركت ماشين سازي غدير بر اساس مدل BSC
437
ارزيابي عملكرد شركت ماموت بر اساس كارت امتيازي متوازن از منظر مشتري
438
ارزيابي عملكرد شركت مخابرات استان مازندران با استفاده از مدل امتيازدهي متوازن
439
ارزيابي عملكرد شركت مشفق و شركت هاي وابسته با استفاده از مدل تعالي سازمانيEFQM
440
ارزيابي عملكرد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد بر اساس مدل سرآمدي EFQM، امتياز دهي به معيارها بر اساس منطق RADAR، تعريف و اولويت بندي پروژه هاي بهبود با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP
441
ارزيابي عملكرد شركت مهندسي پزشكي نوين بر اساس مدل تعالي سازمان (EFQM)
442
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺪل Topp روش اﻟﻜﺘﺮه و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ
443
ارزيابي عملكرد شركت هاي خدمات بيمه اي كشاورزي در استان كرمانشاه
444
ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان با استفاده از مدل تركيبي EFQM و روش تصميم گيري چند معياره خاكستري
445
ارزيابي عملكرد شركت هاي فناور مستقر در پارك علم و فناوري يزد با رويكرد تلفيقي DEA و Six Sigma
446
ارزيابي عملكرد شركت هاي گاز استاني با بكارگيري مدل TOPP روش الكترود و آناليز پوششي داده ها
447
ارزيابي عملكرد شركت‌هاي توليدي كوچك به‌منظور عارضه‌يابي سريع آن‌ها بر اساس مدل EFQM (مطالعه موردي شركت دُربافت حرير سليمان)
448
ارزيابي عملكرد شركتهاي تعاوني روستائي استان مركزي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها و اعتبار سنجي اين روش
449
ارزيابي عملكرد شركتهاي توزيع نيروي برق استان مازندران و گلستان با استفاده از تحليل پوششي داده ها(DEA)
450
ارزيابي عملكرد شركتهاي سهامي زراعي در نظام هاي بهره برداري كشاورزي ايران , evaluation the performance of agricural corporations in exploition systems of iran agriculture
451
ارزيابي عملكرد شركتهاي سهامي زراعي در نظامهاي بهره برداري كشاورزي ايران(شركت سهامي نيل شهر تربت چام)
452
ارزيابي عملكرد شركتهاي مستقر در مركز رشد يزد به روش تحليل پوششي داده ها ﴿ DEA ﴾
453
ارزيابي عملكرد شعب بانك با رويكرد كارايي هزينه
454
ارزيابي عملكرد شعب تامين اجتماعي شهر تهران بااستفاده از تلفيق مدل تحليل پوششي داده هاي فازي و كارت امتيازي متوازن
455
ارزيابي عملكرد شعبه‌هاي فروش شركت پخش سراسري با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي شركت كاله)
456
ارزيابي عملكرد شغلي كاركنان و سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از مدل تعالي EFQM
457
ارزيابي عملكرد شهر جديد بينالود
458
ارزيابي عملكرد شهرداري دامغان بر پايه سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات شهري
459
ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي با رويكرد توسعه ي پايدار روستايي
460
ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي روستايي بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا
461
ارزيابي عملكرد صنايع نصر مازندران با استفاده از مدل تعالي سازماني EFQM
462
ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از شبكه هاي بيزين
463
ارزيابي عملكرد صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري با استفاده از شاخص هاي بازده مبتني بر ريسك
464
ارزيابي عملكرد صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري با استفاده از نقشه هاي شناختي فازي
465
ارزيابي عملكرد طرح تفصيلي شهر خرم آباد
466
ارزيابي عملكرد طرح راهنمايي مسافرين نوروزي
467
ارزيابي عملكرد طرح مدارس هوشمند دخترانه شهر تهران در جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمان در سال تحصيلي 87-1386
468
ارزيابي عملكرد عايق حرارتي كنترل پذير آئورولوژي چهت تامين آسايش حرارتي ساختمان در اقليم شهر تهران
469
ارزيابي عملكرد عصاره انزروت جهت پاكسازي لكه‌هاي ناشي از اثر دست روي كاغذهاي تاريخي
470
ارزيابي عملكرد علمي ايران در حوزه تحقيق و توسعه در منطقه با رويكرد سند چشم انداز
471
ارزيابي عملكرد فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران بر اساس مدل تعالي سازماني (EFQM)
472
ارزيابي عملكرد فرروريزش سيستم قاب بتني ويژه با در نظرگرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
473
ارزيابي عملكرد فرهنگ سراهاي شهرداري اصفهان در فرآيند آموزش هوشمند و ارائه مدل مهندسي مجدد فرآيند آموزشي به منظور هوشمند سازي
474
ارزيابي عملكرد فضاهاي عمومي شهري بر اساس معيارهاي كيفي محيط ﴿نمونه موردي: شهر قديم لار﴾
475
ارزيابي عملكرد قاب ساختماني فولادي دوبعدي با مهاربند همگرا در برابر آتش بعد از زلزله
476
ارزيابي عملكرد قاب فولادي طراحي شده براساس مبحث دهم (LRFD) و استاندارد 2800 (ويرايش چهارم) با استفاده از دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي 360 (تجديدنظر اول)
477
ارزيابي عملكرد قراردادهاي B.O.T در پروژه هاي انبارهاي تخليه و بارگيري از ديد موفقيت پروژه (مطالعه موردي: انبارهاي تخليه و بارگيري بندر امام خميني (ره) )
478
ارزيابي عملكرد قراردادهاي B.O.T در پروژه هاي انبارهاي تخليه و بارگيري از ديد موفقيت پروژه (مطالعه موردي: انبارهاي تخليه و بارگيري بندر امام خميني (ره) )
479
ارزيابي عملكرد قراردادهاي طراحي و ساخت در پروژه هاي عمراني كشور
480
ارزيابي عملكرد كارخانه تعميرات جاري راه آهن ( در تعمير و نگهداري لكوموتيوهاي 26GT ) با استفاده از روش تركيبي BSC و AHP
481
ارزيابي عملكرد كارخانه فرآورده هاي نسوز پارس استان يزد بر اساس مدل تعالي سازماني ﴿ EFQM ﴾
482
ارزيابي عملكرد كاركنان اداره گاز نكا
483
ارزيابي عملكرد كاركنان بر اساس رويكرد يكپارچه فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و TOPSIS فازي (مطالعه موردي شهرداري منطقه 81 تهران )
484
ارزيابي عملكرد كاركنان براساس رويكرد يكپارچه فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و TOPSIS فازي (مطالعه موردي ايران خودرو)
485
ارزيابي عملكرد كاركنان در سازمان
486
ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان امور مالياتي استان فارس
487
ارزيابي عملكرد كاركنان شركت ايران خودرو با استفاده از روش ارزيابي عملكرد 360 درجه
488
ارزيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات لرستان بر اساس باز خور360 درجه
489
ارزيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات لرستان براساس بازخورد 360 درجه
490
ارزيابي عملكرد كاركنان مراكز آموزشي مطالعه موردي يكي از دانشگاه هاي كشور
491
ارزيابي عملكرد كتابخانه هاي دانشگاهي براساس كارت امتيازي متوازن
492
ارزيابي عملكرد كتابخانه هاي عمومي استان سيستان و بلوچستان توسط تكنيك تحليل پوشش داده ها
493
ارزيابي عملكرد كركره هاي اتوماتيك در مصرف بهينه ي انرژي در ساختمان هاي اداري شهر مشهد
494
ارزيابي عملكرد كشاورزي قراردادي در ايران، مطالعه موردي: محصول گوجه فرنگي در استان كرمانشاه
495
ارزيابي عملكرد كششي تراكتورهاي ITM800 و سپاهان 804 در عمليات شخم با گاو آهن برگردان دار
496
ارزيابي عملكرد كمي و كيفي و اثر تنش شوري و كاربرد اسيد ساليسيليك بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك، بيوشيميايي و مورفولوژيك ژنوتيپ هاي كاسني (Cichorium intybus L.)
497
ارزيابي عملكرد كميته ضد تروريسم شوراي امنيت سازمان ملل متحد
498
ارزيابي عملكرد كنترلكننده براي سيستم هاي غير خطي همرشتاين - وينر
499
ارزيابي عملكرد كنترلي چند متغيره با استفاده از روش شناسايي زير فضا
500
ارزيابي عملكرد كيتوسان به عنوان منعقد كننده در تصفيه آب
501
ارزيابي عملكرد كيفي اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه با استفاده از داده‌كاوي (مورد مطالعه : دانشگاه يزد)
502
ارزيابي عملكرد گرافن به عنوان الكترود انعطاف پذير در آشكارساز فرابنفش
503
ارزيابي عملكرد گروه صنعتي گلرنگ-مطالعه موردي يكي از شركت هاي پخش گلرنگ
504
ارزيابي عملكرد لجستيك معكوس با استفاده از رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن وتحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي در شركت صنايع لبني پاك)
505
ارزيابي عملكرد لرزه اي اتصالات تر اجزاء پيش ساخته بتني به روش پوش آور (Over - Push)
506
ارزيابي عملكرد لرزه اي پل هاي بلند در اجرا به روش طره اي متعادل و مقايسه نوع اتصال عرشه به پايه در حوزه نزديك
507
ارزيابي عملكرد لرزه اي پل هاي كابلي با و بدون جداسازهاي لرزه اي سه قوسي
508
ارزيابي عملكرد لرزه اي پلهاي بتن مسلح داراي خوردگي آرماتور
509
ارزيابي عملكرد لرزه اي ساختمانهاي بتني با ديوار برشي، طراحي شده بر اساس استاندارد 2800، با روش طيف ظرفيت
510
ارزيابي عملكرد لرزه اي ساختمانهاي بتني طراحي شده بر اساس آيين نامه 2800، با روش طيف ظرفيت
511
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي با ديوار برشي بتني پيش ساخته
512
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي بتني با جداگر سه قوسي وGap Damper تحت زلزله هاي حوزه نزديك مطابق دستورالعمل FEMA P695
513
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي مركزگراي مجهز به سيستم مهاربندي كمانش ناپذير با آلياژ حافظه دار شكلي
514
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب خمشي بتن آرمه تقويت شده با ديواربرشي ورق فولادي
515
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب فولادي مهاربندي نامنظم در ارتفاع مجهز به فيوز سازه اي CSY تحت زلزله اصلي و پس لرزه
516
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي بتن مسلح تقويت شده باFRP بادر نظر گرفتن اثر نرم شوندگي بتن
517
ارزيابي عملكرد لرزه اي قابهاي فولادي مهاربنددار طراحي شده بر اساس آيين نامه 2800 ويرايش اول
518
ارزيابي عملكرد لرزه اي و تهيه منحني شكنندگي جهت پل قابي شكل فولادي
519
ارزيابي عملكرد لرزه اي و مدل تحليلي پلهاي آسيب ديده موجود با توجه به پديده خستگي و ارائه طرح مقاوم سازي مناسب
520
ارزيابي عملكرد لرزه اي وابسته به زمان قاب هاي بتن آرمه تحت خوردگي
521
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي پل‌هاي قابي شكل فولادي و مقايسه با شاخص‌هاي خسارت
522
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي بتن آرمه نامنظم در پلان و ارتفاع، تقويت شده با مهاربند فولادي
523
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي با سيستم ميراگر ويسكوز با رويكرد قابليت اطمينان
524
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي مجهز به سيستم مهاربند مركزگراي كمانش‌تاب
525
ارزيابي عملكرد لرزه‌‎اي سيستم قاب خمشي فولادي ويژه به‌همراه تيرهاي دو سرمفصل زير تراز پايه
526
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي شيرواني خاك مسلح به كمك ميز لرزه دستي
527
ارزيابي عملكرد لرزﻩاي سيستم سازﻩاي نوين ديوار بتن مسلح با قالبهاي ﭘﯽويﺳﯽ ماندگار
528
ارزيابي عملكرد لرزهاي قاب هاي داراي ستون هاي فولادي بتن پر و تيرهاي فولادي همراه با مهاربندهاي كمانش ناپذير
529
ارزيابي عملكرد لينك راديويي طيف گسترده در حضور جمينگ
530
ارزيابي عملكرد ماشين حفر تونل (TBM) با استفاده از مدل‌سازي تصادفي
531
ارزيابي عملكرد مالي در صنعت بانكداري با استفاده از شاخص كمل مطالعه موردي- بانك پارسيان
532
ارزيابي عملكرد مالي مراكز تلفن غرب استان مازندران به روش پرامتي
533
ارزيابي عملكرد مالي و اقتصادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك تاپسيس و مطالعه ي ارتباط آن با شاخص هاي مديريت سرمايه در گردش
534
ارزيابي عملكرد مالي و رتبه‌بندي شركت‌هاي پتروشيمي فعال در بورس اوراق بهادار تهران؛ با استفاده از روش دلفي و مدل BWM
535
ارزيابي عملكرد مبتني بر كارايي سازمان هاي فرهنگي با روش تحليل پوششي داده هاي فازي (مورد مطالعه سازمان هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هاي منتخب)
536
ارزيابي عملكرد مبدل‌هاي چندسطحي در سيستم تركيبي Wind/PV/UC جهت تغذيه بارهاي موتوري صنعتي
537
ارزيابي عملكرد مبلمان پارك ها در شهر مشهد ﴿ با تاكيد بر پارك هاي منطقه اي﴾
538
ارزيابي عملكرد مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
539
ارزيابي عملكرد محيط زيستي معماري سنتي و مدرن در ايران (مطالعه موردي مصرف انرژي در منازل سنتي و مدرن شهر يزد)
540
ارزيابي عملكرد مخلوط آسفالتي تحت تاثير افزودني هاي الياف شيشه و نانورس
541
ارزيابي عملكرد مخلوط آسفالتي تحت تاثير افزودني هاي الياف شيشه و نانورسشع
542
ارزيابي عملكرد مخلوط بتن آسفالتي ساخته شده با استفاده از قير گوگردي اصلاح شده و مسلح شده با الياف پلي پروپيلن
543
ارزيابي عملكرد مدار آسياي مواد اوليه كارخانه سيمان خاش
544
ارزيابي عملكرد مدار جدايش واسطه سنگين كارخانه زغال شويي پروده طبس
545
ارزيابي عملكرد مدار فلوتاسيون ستوني كارخانه زغال شويي پرورده طبس
546
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند از ديدگاه معلمان
547
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند از ديدگاه معلمان /
548
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند پيش دبستاني و دبستاني در شهرستان بندر انزلي با استفاده از رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن و تاپسيس
549
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند پيش دبستاني و دبستاني در شهرستان بندرانزلي با استفاده از رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن و تاپسيس
550
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند در استفاده از تجهيزات هوشمند سازي
551
ارزيابي عملكرد مدل شمع ها در محفظه هاي فيزيكي مختلف و مقايسه با موارد عملي
552
ارزيابي عملكرد مدل هاي پيش بيني تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران
553
ارزيابي عملكرد مدل هاي مختلف اغتشاشي براي تحليل جريان آيروديناميك حول بالواره چند الماني با استفاده از يك حلگر آزاد جريان سيال
554
ارزيابي عملكرد مدل‌هاي فرآيند كسب و كار با استفاده از شبيه‌سازي
555
ارزيابي عملكرد مدلهاي بهره برداري از مخزن با پارامترهاي فازي
556
ارزيابي عملكرد مديران انتخابي و انتصابي در مدارس راهنمايي شهر گاليكش
557
ارزيابي عملكرد مديران با تحصيلات آكادميك مديريت آموزشي و مديران با تحصيلات ذآكادميك غير مديريت آموزشي در مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهر تهران در زمينه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
558
ارزيابي عملكرد مديران سازمان امور مالياتي كشور با استفاده از رويكرد بازخور 360 درجه
559
ارزيابي عملكرد مديران مدارس متوسطه نسبت به هويت ديني دانش آموزان .
560
ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از رويكرد تلفيقي كارت امتيازي CRMو تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: شركت يزدباف)
561
ارزيابي عملكرد مديريت جديد روستايي در توسعه روستاها.....
562
ارزيابي عملكرد مديريت دانش با استفاده از رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تصميم گيري چند معياره ﴿مطالعه موردي: شركت خدمات حمايتي جهاد كشاورزي استان فارس﴾
563
ارزيابي عملكرد مديريت درمان تامين اجتماعي استان مازندران بر اساس مدل EFQM
564
ارزيابي عملكرد مديريت درمان تامين اجتماعي استان مازندران بر اساس مدل EFQM
565
ارزيابي عملكرد مديريت روستايي بر توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان فلاورجان)
566
ارزيابي عملكرد مديريت روستايي در توسعه كالبدي- فضايي سكونت گاههاي روستايي ( مطالعه موردي: دهستان زرين دشت، شهرستان دره شهر
567
ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين با رويكرد شبكه عصبي
568
ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين شركت هاي منتخب كاشي و سراميك استان يزد با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها
569
ارزيابي عملكرد مديريت شهري در تحقق عدالت فضايي در مناطق شهري (نمونه موردي شهر يزد)
570
ارزيابي عملكرد مديريت كميته كنترل عفونت در بيمارستان هاي آموزشي
571
ارزيابي عملكرد مديريت كميته كنترل عفونت در بيمارستان هاي آموزشي در سال 1387
572
ارزيابي عملكرد مديريت محلي (شوراهاي اسلامي )بر توسعه نواحي روستايي (نمونه موردي:بخش مركزي شهرستان ملكشاهي ) , the evaluation of the performance of local managers of islamic councils on development of rural regions)case study: central regions of malekshahi city(
573
ارزيابي عملكرد مديريت محلي شوراهاي اسلامي بر توسعه نواحي روستايي بخش مركزي شهرستان ملكشاهي
574
ارزيابي عملكرد مديريت محلي ﴿شوراهاي اسلامي﴾ بر توسعه نواحي روستايي ﴿نمونه موردي: بخش مركزي شهرستان ملكشاهي﴾
575
ارزيابي عملكرد مديريتي تعاوني هاي¬توليد روستايي استان اصفهان
576
ارزيابي عملكرد مراتع با استفاده از روش سلامت مرتع و تحليل عملكرد چشم‌انداز در منطقه قميشلو و ميدانك
577
ارزيابي عملكرد مراكز آموزش فني و حرفه اي استان گيلان با رويكرد BSC و با روش AHP
578
ارزيابي عملكرد مراكز مخابراتي پر ظرفيت شيراز با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (TOPSIS ، AHP)
579
ارزيابي عملكرد مربيان رشته هاي ورزشي از ديدگاه ورزشكاران استان كرمانشاه
580
ارزيابي عملكرد مربيان رشته هاي ورزشي از ديدگاه ورزشكاران استان كرمانشاه
581
ارزيابي عملكرد مزرعه اي سكوي برش كمباين برنج GUSHENZHIFU و طراحي و نصب سامانه رانش هيدروليكي روي چرخ فلك آن
582
ارزيابي عملكرد مسجد جامع اصفهان وتهيه طرح بهسازي ستونها و پايه هاي قائم آن
583
ارزيابي عملكرد مكانيكي و تغيير شكلهاي بتني سبك با هدف دستيابي به كيفيت بالا
584
ارزيابي عملكرد منابع انساني در كارخانه پيشگام خاور تهران
585
ارزيابي عملكرد مناطق بياباني با استفاده از شاخص‌هاي LFA و CDLI در مناطق بياباني جنوب‌شرق اصفهان
586
ارزيابي عملكرد منطقه آزاد تجاري ارس و تأثير آن بر ايجاد فرصت¬¬هاي شغلي در منطقه
587
ارزيابي عملكرد مهاربند مقاوم در برابر كمانش با توجه به مشخصات هندسي و مكانيكي مصالح پوششي
588
ارزيابي عملكرد موسسه خيريه فرهنگي حضرت جوادالائمه ﴿ع﴾ بر اساس مدل جايزه ملي كيفيت ايران ﴿ INQA )
589
ارزيابي عملكرد نانو ماده ضد عريان شدگي بر روي خواص رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم
590
ارزيابي عملكرد ناوگان تاكسي راني شهرقم
591
ارزيابي عملكرد نسبي سازمان ها با رويكرد تركيبي شاخصهاي مدل تعالي سازماني و مدل تحليل پوشش داده ها: سازمانهاي شركت كننده در جايزه ملي كيفيت
592
ارزيابي عملكرد نشت قبل از شكست و تعيين اندازه مجاز ترك هاي اوليه مخازن CNG فولادي
593
ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادات از ديدگاه كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استفاده از مدل FQME
594
ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادات جهاد كشاورزي استان فارس با استفاده از مدل EFQM
595
ارزيابي عملكرد نگارخانه مجازي و غيرمجازي شهر تهران (مطالعه موردي: ايران هنر و گلستان)
596
ارزيابي عملكرد نمودارهاي كنترل و آزمون‌هاي فرض در پايش شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از سنجه‌هاي متوسط درجه و انحراف معيار درجه
597
ارزيابي عملكرد هيئت هاي ورزشي استان اصفهان و رتبه بندي آنها بر اساس كارايي با توجه به مدل تحليل پوششي داده ها و كارت امتيازي متوازن
598
ارزيابي عملكرد هيات مديره و مديران عامل اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني كشاورزي مرغداران از ديدگاه اعضا در ايران
599
ارزيابي عملكرد هيات هاي مديره و مديران عامل شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان خوزستان
600
ارزيابي عملكرد و اجزاء عملكرد لاين هاي يولاف
601
ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف پنبه تحت تاريخ هاي كاشت مختلف در منطقه مغان
602
ارزيابي عملكرد و ارائه راهكارهاي بهبود معاونت برنامه‌ريزي و توسعه‌ي شهرداري يزد با بهره‌گيري از مدل تعالي بنياد كيفيت اروپايي (EFQM) و رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC)
603
ارزيابي عملكرد و پياده سازي اينورترهاي تكفاز متصل به شبكه با كنترل كننده هاي ميتني بر مختصات سنكرون و ثابت
604
ارزيابي عملكرد و پيامد هاي كلان اقتصاد خصوصي سازي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1383-1379
605
ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت سرويس VoIP درشبكه هاي WLAN بدون سيم استانداردIEEE 802.11
606
ارزيابي عملكرد و دستيابي به شاخص كيفي وضعيت خطوط ريلي مترو مطالعه موردي: خطوط مترو تهران
607
ارزيابي عملكرد و ريز ساختار الكترود آند متخلخل بر پايه نانو كاتاليست غير پلاتيني در پيل سوختي اتيلن گليكول قليايي مستقيم
608
ارزيابي عملكرد و ريزساختار كاتدهاي كربني در حضور اصلاح كننده پلي (وينيل پيروليدن) (PVP) در الكترود و الكتروليت باتري هاي ليتيم تيونيل كلريد (Li/SOCl2)
609
ارزيابي عملكرد و سرعت رشد 5 رقم سورگوم در سه تاريخ كاشت در منطقه اصفهان
610
ارزيابي عملكرد و شاخصهاي رشد دو رقم سويا (در لورك نجف آباد و چهار تخته شهركرد)
611
ارزيابي عملكرد و كارايي Microsoft Hyper- V در مقايسه با Vmware
612
ارزيابي عملكرد و كيفيت خدمات بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM تحت شرايط انحصار( مطالعه موردي بيمارستان امام رضا(ع )شهرستان اسلامشهر)
613
ارزيابي عملكرد و كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگري بي سيم چندرسانه اي
614
ارزيابي عملكرد و مشخصات هندسي بهينه ديوارهاي برشي مركب
615
ارزيابي عملكرد و مقاومت اعضاي بتن آرمه آسيب ديده و تقويت شده با كامپوزيت FRP به روش آزمايشگاهي
616
ارزيابي عملكرد و مقاومت برشي تيرهاي پيش تنيده با و بدون تقويت FRP
617
ارزيابي عملكرد و ويژگي هاي ميوه برخي ارقام زيتون در اصفهان
618
ارزيابي عملكرد واحد‌ها با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها در شرايط عدم قطعيت
619
ارزيابي عملكرد واحدهاي آموزشي به كمك تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي ارزيابي عملكرد دانشكده‌هاي دانشگاه علم و صنعت ايران)
620
ارزيابي عملكرد واحدهاي آموزشي پژوهشي در ارتباط دانشگاه - صنعت با رويكرد تحليل پوششي داده ها
621
ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده با استفاده از آنتروپي در مدل راسل و SBM
622
ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده در DEA بر اساس كارايي متقاطع (مطالعه موردي شعب بانك رفاه استان فارس)
623
ارزيابي عملكرد واحدهاي ستادي هولدينگ صنايع دريايي ايران با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده‌ها شبكه‌اي
624
ارزيابي عملكرد وصله انتقال مقطع"TSS " در ستون هاي فلزي جعبه اي به روش آزمايشگاهي و تحليل المان محدود
625
ارزيابي عملكرد يك راكتور فتوكاتاليستي با استفاده از نور مرئي
626
ارزيابي عملكرد يك زنجيره تامين با تمركز بر ساختار انبار عبوري
627
ارزيابي عملكرد يك سد تحت سياستهاي مختلف بهره برداري
628
ارزيابي عملكرد يك شركت صنعتي بر اساس تلفيق كارت امتيازي متوازن و رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي
629
ارزيابي عملكرد يك واحد بيمارستاني كشور با استفاده از مفهوم تحليل پوششي داده¬هاي شبكه¬اي
630
ارزيابي عملكرد، اجزاي عملكرد لاين‌هاي اميد بخش جو و رفتار جوانه زني دانه‌هاي توليدي آن‌ها در شرايط شور
631
ارزيابي عملكرداستراتژي ( هاي ) شركت ايساكو براساس مدل ارزيابي كارت امتيازي متوازن BSC
632
ارزيابي عملكرداستراتژي سازمان(مطالعه موردي مركز تحقيقات سيمان)
633
ارزيابي عملكردبيمه كارآفرين با استفاده از روش dEA
634
ارزيابي عملكرددانشكده‌ هاي دانشگاه يزد با تكنيك Dynamic DEA Fuzzy
635
ارزيابي عملكرددانشگاه پيام نور(استان تهران واستان مركزي )بااستفاده از روش كارت امتيازي متوازن وتحليل پوششي داده دانشگاه پيام نورمركزساوه
636
ارزيابي عملكردشركت صانير براساس مدل تعالي سازماني الماس تعالي
637
ارزيابي عملكردصندوق هاي مشترك (سرمايه گذاري )در بورس تهران
638
ارزيابي عملكردمديريت پروژه احيامستقيم ني ريز بر مبناي تكنيك ارزش كسب شده (شركت مهندسي بين المللي فولادتكنيك )
639
ارزيابي عملكردي آسفالتي گرم حاوي مصالح خرده آسفالتي (RAP) بعد از اصلاح خصوصيات شيميايي- فيزيكي
640
ارزيابي عملكردي بنگاههاي زودبازده اقتصادي در توسعه نواحي روستايي شهرستان رشتخوار
641
ارزيابي عملكردي دوربرگردانهاي شهري
642
ارزيابي عملكردي دوربرگردانهاي شهري طززطز
643
ارزيابي عملكردي سازه ها با سيستم برون محور نزديك گسل
644
ارزيابي عملكردي لرزه اي سازه ي قاب خمشي چوبي با محدوده ي اتصال فلزي
645
ارزيابي عملكردي و احتمالاتي روش هاي متعارف بهسازي لرزه‌اي قاب‌هاي ضعيف بتن مسلح
646
ارزيابي عملگرد ديافراگم هاي بتني داخل خاك با توجه به شرايط مهارهاي عرضي
647
ارزيابي عملي سيستم تشخيص عيب موتور القايي مبتني بر روش هاي شناسايي الگو
648
ارزيابي عمليات دوگانه نيترو‍ن دهي پلاسمايي و پوششTiN -TiAIN-CrAIN, TIN-TiAIN بر عملكرد قالب آهنگري آلياژ برنج
649
ارزيابي عنوان نوشتارهاي مبني بر خط نستعليق در مطبوعات كشور بر اساس اصول خوشنويسي سالهاي 1340تا 1390
650
ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه شهرستان گرگان
651
ارزيابي عوامل اصلي ارتقاء بهره وري منابع انساني در ساخت تونل در ايران
652
ارزيابي عوامل افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي پيمانكاري
653
ارزيابي عوامل اقتصادي موثر در تصادفات جاده اي در ايران
654
ارزيابي عوامل ايجاد زمين لغزش هاي جاده اي در منطقه پادناي سميرم و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تثبيت آنها
655
ارزيابي عوامل ايجاد زمين لغزش هاي جاده اي در منطقه پيشكوه فريدونشهر و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تثبيت آنها
656
ارزيابي عوامل بحراني موفقيت مديريت كيفيت فراگير با رويكرد AHP ﴿ مورد كاوي: شركت مخابرات ايران و شركتهاي تابعه ﴾
657
ارزيابي عوامل بحراني موقعيت براي اجراي مديريت كييت جامع ﴿ مورد كاوي شركت توليد برق اهواز ﴿نيروگاه ورامين﴾﴾
658
ارزيابي عوامل پايداري در گود برداري هاي عميق-مطالعه موردي گود خيابان مدرس كرمانشاه
659
ارزيابي عوامل تاثير گذار بر سطح اعتماد مسئولين اعتباري بانك هاي خصوصي شهر اصفهان نسبت به مديران شركت ها
660
ارزيابي عوامل تعيين كننده بر تمايل مشتري به خريد مجدد درخريد آنلاين
661
ارزيابي عوامل توليد ناب در شركت هاي مربوطه به زنجيره تامين پوشاك استان يزد
662
ارزيابي عوامل توليد ناب در فرآيند توليد كارخانه شير پگاه
663
ارزيابي عوامل خطر تقلب از ديدگاه استفاده كنندگان صورت هاي مالي در صنايع استان يزد
664
ارزيابي عوامل زنجيره تأمين خدمات نظام آموزشي مدارس غيردولتي شهر تهران با استفاده از الگوي SCOR
665
ارزيابي عوامل زيست محيطي توليد خودرو برقي در ايران
666
ارزيابي عوامل ساختگاهي تأثيرگذار بر تغييرشكل‌هاي ديواره گودهاي عميق با استفاده از داده‌هاي ميداني
667
ارزيابي عوامل سازماني تسهيم دانش در ادارات آموزش وپرورش مناطق شهر تهران
668
ارزيابي عوامل فرايند بر ضخامت لايه هاي آلياژي و رفتارخوردگي پوشش گالوانيزه گرم
669
ارزيابي عوامل فيزيكو شيميايي بر تابوليسم گندرويست هاي منصلي با استفاده از داربست زيست تخريب پذير پلي يورتان براي مهندسي بانت غضروف
670
ارزيابي عوامل كليدي موفقيت پياده¬سازي مديريت ارتباط با شهروند(ZRM) مبتني بر تئوري خاكستري در حوزه مديريت شهري (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
671
ارزيابي عوامل مËثر درايجاد اعتبار و جايگاه براي شركتها در بازار( شركت نيشكر كارون )
672
ارزيابي عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در بانكداري الكترونيكي و ارتباط آن با تبليغات دهان به دهان
673
ارزيابي عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه ايران و چين
674
ارزيابي عوامل مؤثر بر تشكيل گرانول هاي هوازي در راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي و بررسي عملكرد آن ها در تصفيه فاضلاب حاوي رنگ
675
ارزيابي عوامل مؤثر بر تمكين مالياتي مؤديان با استفاده از الگوريتم ژنتيك و منطق فازي ( مطالعه موردي: بخش شركت‎هاي استان لرستان )
676
ارزيابي عوامل مؤثر بر صلبيت و انعطاف‌پذيري فونداسيون‌ها جهت كاربردهاي طراحي
677
ارزيابي عوامل مؤثر در به‌كارگيري فناوري حسگرهاي پوشيدني در محيط اينترنت اشياء توسط بيماران
678
ارزيابي عوامل مؤثر در توسعه گردشگري تاريخي ـ فرهنگي با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري (SEM) (مطالعه موردي: شهر ميبد)
679
ارزيابي عوامل مؤثر در توسعه گردشگري تاريخي فرهنگي با استفاده از مدل‌يابي معادلات ساختاري (SEM )(مطالعه موردي:شهر ميبد)‌
680
ارزيابي عوامل مرتبط با كاهش ريسك كنترل كالا در گمرك
681
ارزيابي عوامل موثر بر ايمني فضاهاي تفريحي براي كودكان (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان تالش شهر هشتپر)
682
ارزيابي عوامل موثر بر بالا بردن كارائي گياه پالايي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين
683
ارزيابي عوامل موثر بر بهره وري بنگاه هاي اقتصادي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي استان اصفهان
684
ارزيابي عوامل موثر بر پايداري اجتماعي محله هاي شهر جهرم
685
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش اينترنت بانك با استفاده از تلفيق مدل يكپارچه ي پذيرش فناوري اطلاعات و مدل رفتار برنامه ريزي شده (مورد مطالعه:بانك سينا در استان اصفهان)
686
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي بر اساس مدل پذيرش فناوري ديويس....
687
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم CCOMS توسط كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي بوشهر با استفاده از مدل تلفيقي IDT-TAM و ارائه راهكار
688
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم هاي يادگيريمبتني بر و توسط اساتيد دانشگاه با استفاده از يك مدل تركيبي
689
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيك در شركت هاي صنايع غذايي در تبريز
690
ارزيابي عوامل موثر بر پيشرفت و تغييرات ژنتيكي در صفت ماندگاري و طول عمر توليدي گاو شيري هلشتاين
691
ارزيابي عوامل موثر بر تصميم گيري مرغداران شهرستان هاي اصفهان و شاهين شهر در توليد مرغ بدون آنتي بيوتيك (با تاكيد بر نقش نگرش)
692
ارزيابي عوامل موثر بر تمكين مالياتي موديان با استفاده از الگوريتم ژنتيك و منطق فازي(مطالعه موردي:شركتهاي استان لرستان)
693
ارزيابي عوامل موثر بر توازن بين كار و خانواده در سازمان نقشه برداري كشور
694
ارزيابي عوامل موثر بر توليد كامپوزيت آلومينيوم -كاربيد سيليسيم به روش ريخته گري همزدني
695
ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش
696
ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مندي دانشجويان در يادگيري الكترونيكي دروس دانشگاه هاي مجازي ايران (موردكاويك دانشستان دانشگاه پيام نور)
697
ارزيابي عوامل موثر بر ركود صنعت گردشگري و تاثير آن بر كاربريهاي شهري: نمونه مورد مطالعه شهر رامسر
698
ارزيابي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك ملت : بخش كشاورزي (1387 - 1374)
699
ارزيابي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در صنايع دانش بنيان در ايران
700
ارزيابي عوامل موثر بر شاخص‌هاي عملكرد ايمني جانشين تصادفات (مطالعه موردي: راه‌هاي بين‌شهري استان اصفهان)
701
ارزيابي عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي لوكس تقلبي: نقش شادن¬فرود (مورد مطالعه: مصرف كنندگان برندهاي لوكس و لوكس تقلبي در شهر اصفهان)
702
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شركت هاي تعاوني تأمين نياز مرغداران استان قزوين
703
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شركت هاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان قزوين
704
ارزيابي عوامل موثر بر وفاداري برند در بازار (شركت هنگل پاك وش )
705
ارزيابي عوامل موثر برارزش ويژه نام و نشان تجاري در صنعت لاستيك از ديدگاه مصرف كنندگان در استان خراسان جنوبي برند لاستيك شركت كوير تاير
706
ارزيابي عوامل موثر برارزش ويژه نام و نشان تجاري در صنعت لاستيك از ديدگاه مصرف كنندگان در استان خراسان جنوبي برند لاستيك شركت كوير تاير
707
ارزيابي عوامل موثر براعتماد مشتريان و تاثير آن در قصد خريد اينترنتي با استفاده از مدل معادلات ساختاري.
708
ارزيابي عوامل موثر برمقاومت برشي سطح خاك در سطح زمين نما به كمك تكنيك شبكه عصبي مصنوعي
709
ارزيابي عوامل موثر در پذيرش آموزش هاي مداوم پزشكي به صورت الكترونيكي با استفاده از تئوري انتشار نوآوري راجرز و فازي AHP
710
ارزيابي عوامل موثر در پذيرش خدمات الكترونيك توسط مشتركين تلفن ثابت با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي
711
ارزيابي عوامل موثر در تحقق سازمان دولتي كار آفرين ﴿ بررسي موردي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
712
ارزيابي عوامل موثر در تقاضابراي گردشگري شهري (مطالعه موردي : شهر تبريز)
713
ارزيابي عوامل موثر در توسعه صادرات چاي
714
ارزيابي عوامل موثر در توسعه صادرات سيمان (مطالعه موردي در شركت سيمان خوزستان )
715
ارزيابي عوامل موثر در توسعه محصول جديد در بازار (مطالعه موردي در شركت مواد غذايي بيدستان )
716
ارزيابي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش در منطقه پيشكوه (شهرستان فريدون شهر)
717
ارزيابي عوامل موثر درايجاد ارزش براي مشتريان دربازار (دارندگان خودرو سايپا)
718
ارزيابي عوامل موثر فرهنگ ترافيك بر ايمني تردد
719
ارزيابي عوامل موثربرانتخاب سيستم هاي مديريت دانش درسازمان هاي دانـش محوربر مبناي مدل ميكاني
720
ارزيابي عوامل موثردر موفقيت شركتهاي تعاوني تامين كننده نياز دامداران استان قزوين
721
ارزيابي عوامل موثردرپذيرش فناوري اينترنت اشياءدرهوشمندسازي ساختمان‌ها(موردمطالعه مشتريان شركت‌هاي فعال درزمينه هوشمندسازي ساختمان‌هادرتهران)
722
ارزيابي غشاهاي تسهيل يافته واصلاح آن ها براي جداسازي تركيبات پارافين / الفين چهاركربنه
723
ارزيابي غشاهاي ماتريس آميخته پلي ايميد/زئوليت براي آبزدايي ايزوپروپانول در فرآيند تراوش تبخيري
724
ارزيابي غلظت فلزات سنگين در آب هاي خروجي از معدن سرب و روي ايرانكوه فلاورجان و تاثير آن بر بهداشت وسلامت منطقه
725
ارزيابي غلظتهاي مختلف كبالت در جيره برههاي پرواري بر عملكرد، برخي متابوليتهاي خوني و فراسنجههاي تخمير شكمبه
726
ارزيابي غير تهاجمي ميزان برون دهي قلبي با استفاده از پردازش ديجيتال صداهاي قلب
727
ارزيابي غير مخرب تير يكسرگيردار به روش امپدانس به منظور تشخيص خوردگي در اثر مواد اسيدي
728
ارزيابي غيرمخرب عيوب شياري در استوانه هاي جدار نازك با استفاده از روشهاي اندازه‌گيري امپدانس الكترومكانيكي و انتشار موج هدايت شده باكمك وصله هاي پيزوالكتريك و MFC
729
ارزيابي فاكتور نكروزتومورآلفا و اينترلوكين6 در زنان مبتلا به ديابت بارداري
730
ارزيابي فاكتورهاي التهابي در بيماران مبنلا به ديابت نوع دو و وابستگان درجه اول آنها , evaluation of inflammatory factors in patients with diabetes meltitus type 2 and their first degree relatives
731
ارزيابي فاكتورهاي موثر در نمايه سازي و بازيابي تصوير براساس محتوا در حوزه فشرده JPEG
732
ارزيابي فاميل هاي نيمه خواهري چغندر قند براي تحمل به خشكي در شرايط مزرعه
733
ارزيابي فرآيند بتن ريزي بدنه سد شهريار ﴿استور﴾ از ديدگاه مهندسي ارزش
734
ارزيابي فرآيند برنامه ريزي شهري در ايران با تكيه بر برنامه هاي توسعه شهري
735
ارزيابي فرآيند تبلور در شيشه هاي توليدي از ضايعات صنايع آهن و فولاد و بررسي خواص شيشه سراميك هاي حاصل
736
ارزيابي فرآيند تخصيص منابع در مديريت شهري در شهر اصفهان با تاكيد بر ويژگي هاي شهر دانش پايه
737
ارزيابي فرآيند خصوصي سازي در معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان
738
ارزيابي فرآيند شناسايي آسيب در سازه ها با در نظرگرفتن اثر تقارن و عدم تقارن مبتني بر استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري
739
ارزيابي فراواني خشكي دهان و سندرم سوزش دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
740
ارزيابي فراواني خشكي دهان و سندرم سوزش دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
741
ارزيابي فراواني فضاي ناكافي امبر اژور و گسترش جينجيوالي ناحيه كانتكت در بيماران داراي بريج مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و كلينيك خاتم الانبيا در سال 1390
742
ارزيابي فرايند پاشش حرارتي آلياژ منگنز - نيكل جهت لحيم كاري سخت فولاد زنگ نزن
743
ارزيابي فراينداضمحلال روسازي انعطاف پذيرفرودگاهها
744
ارزيابي فراينداضمحلال روسازي انعطاف پذيرفرودگاهها
745
ارزيابي فرايندهاي مالي نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو با استفاده از رگرسيون لجستيك
746
ارزيابي فرسايش ناشي از برخورد ذرات سيليس روي فولاد زنگ نزن با پوشش نيتريدي سه لايه رسوب فيزيكي بخار
747
ارزيابي فرسايش و رسوب در پارسل A2 زاينده رود از زير حوضه سد زاينده رود با استفاده از مدل ALEMSA
748
ارزيابي فرم پايدار ماده تغيير فازدهنده با استفاده از روش الكتروريسي به منظور ذخيره سازي انرژي گرمايي
749
ارزيابي فرم شهر رودبار « زلزله 1369» ارائه ايده هاي كلي طراحي شهري « براي كاهش آسيب افزايش كارايي شهر »
750
ارزيابي فرموج نخ هاي تكسچره، در حالت سه بعدي به كمك هندسه فركتال
751
ارزيابي فرهنگ سازماني شركت شير پگاه خوزستان در راستاي يك فرهنك سازماني اثربخش
752
ارزيابي فرهنگ سازماني كارآفرينانه در اداره بهزيستي شهرستان بجستان
753
ارزيابي فرهنگ يادگيري در مدارس ابتدايي منطقه 18 شهر تهران
754
ارزيابي فروپاشي ولتاژ در شبكه برق استان يزد و ارائه راهكاري براي بهبود آن
755
ارزيابي فشار جبهه كار و نشست سطحي در تونلسازي مكانيزه در مناطق شهري ﴿ مطالعه موردي : تقاطع ايستگاه خط 1 با خط 7 مترو تهران﴾
756
ارزيابي فشار وارد بر ديوار صلب دربرابر نيروهاي زلزله درحالت مقاوم خاك با در نظر گرفتن پديده قوس زدگي به روش شبه ديناميك اصلاح شده
757
ارزيابي فشارهاي منفذي در هسته رسي مختلط سدهاي خاكي در هنگام زلزله و مقايسه آن با هسته هاي رسي خالص ﴿مطالعه موردي سد كرخه﴾
758
ارزيابي فشارهاي منفذي در هسته سدهاي خاكي به هنگام آبگيري توام با ساخت و تعيين سرعت بحراني آبگيري
759
ارزيابي فضاهاي شهري متناسب با نيازهاي ناتوانان حركتي در شهرك هاي نوساز(نمونه موردي :سپاهان شهر)
760
ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
761
ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي : (پاركهاي درون شهري منطقه 9) شهرداري كرج
762
ارزيابي فضايي- مكاني مسكن مهر شهر بندرعباس
763
ارزيابي فعاليت آنزيم اندوگلوكاناز﴿CMCase﴾ در قارچ سلولايتيك Trichoderma Longibrachiatum
764
ارزيابي فعاليت سازمان زيباسازي شهر تهران در ارتقا هويت شهروندي ﴿مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تهران)
765
ارزيابي فعاليت ضد راديكالي تركيبات فنولي با خاصيت آنتي اكسيداني در عصاره گياهان مختلف بر روي ديابت
766
ارزيابي فعاليت كنه كشي چندين اسانس از گياهان خانواده ي Lamiaceae روي كنه ي تارتن دو نقطه اي Tetranychus urticae
767
ارزيابي فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مدارس با نيازهاي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان كلاله
768
ارزيابي فلوژنتيكي،ساختار جمعيت و تنوع ژنتيكي نمونه‌هاي جمعيتي خارمريم با استفاده از نشانگر مولكولي SCoT
769
ارزيابي فناوري پزشكي از راه دور در جهان و تعيين الزامات بكارگيري آن در ايران
770
ارزيابي فناوري در بيمارستان با روش تصميم‌گيري چندمعياره براي بهبود كيفيت سلامت – مطالعه موردي
771
ارزيابي فناوري سلامت پرونده سلامت شخصي الكترونيك در بيماران به ديابت
772
ارزيابي فناوري سلامت پزشكي از راه دور در بيماران قلبي
773
ارزيابي فناوري سلامت نسخه الكترونيك (electronic prescribing)
774
ارزيابي فناوري مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك براي تأمين انرژي مناطق دوردست
775
ارزيابي فنوتيپي نتايج گزينش يافته از جوامع داراي تنوع طبيعي و القايي در اسپرس
776
ارزيابي فني - اقتصادي سيستم حمل و نقل مترو ريلي ﴿مترو و LRT) براي استفاده پرسنل صنايع بزرگ ﴾ مطالعه موردي كارخانه ذوب آهن اصفهان ﴾
777
ارزيابي فني – اقتصادي فرآيند هاي نانوفيلتراسيون و تقطير غشايي به منظور تصفيه آب لب شور قنات عبدالرحمتي در شهرستان قائن
778
ارزيابي فني اقتصادي اجراي سيستم خورشيدي برق و گرمايش در مدارس يزد
779
ارزيابي فني اقتصادي تاسيس واحدگلخانه خيار
780
ارزيابي فني اقتصادي تراورس قابي شكل
781
ارزيابي فني- اقتصادي- زيست محيطي تخصيص بهينه گازهاي سوزانده شده فلر در ميادين توليدي نفت
782
ارزيابي فني اقتصادي طرح توليد نخ فيلامنت از چيپس پلي استر
783
ارزيابي فني- اقتصادي فناوري هضم بيهوازي جهت مديريت پسماند و توليد انرژي در دامداري ها به همراه اناليز حساسيت پارامترهاي موثر بر بازدهي توليد بيومتان
784
ارزيابي فني انواع حفاظ هاي طولي در آزاد راه هاي ايران
785
ارزيابي فني انواع حفاظ هاي طولي در آزاد راه هاي ايران
786
ارزيابي فني انواع حفاظ هاي طولي در آزاد راه هاي ايران
787
ارزيابي فني پارامترهاي موثر در بازرسي ايمني راه در آزادراهها
788
ارزيابي فني تأثير سيكل‌هاي يخ زدگي و ذوب شدن بر روي پارامترهاي دوام و مقاومت فشاري بستر رسي تثبيت‌شده با سيمان آهكي در پروژه‌هاي راه‌سازي
789
ارزيابي فني سطوح مختلف هوشمندسازي در عمليات تزريق آب در يكي از مخازن نفتي ايران
790
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي جهت تامين نيروي مصرفي پاركها
791
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از تقاطع غيرهمسطح PINAVIA در مقايسه با ميدان همسطح با استفاده از نرم افزار شبيه ساز AIMSUN
792
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از تقاطع غيرهمسطح PINAVIA در مقايسه با ميدان همسطح با استفاده از نرم افزار شبيه ساز AIMSUN ( مطالعه موردي ميدان آذربايجان تبريز )
793
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از نخاله هاي ساختماني تثبيت شده با سيمان جهت استفاده در لايه اساس روسازي راه هاي اصلي (مطالعه موردي استان قزوين)
794
ارزيابي فني و اقتصادي باتري فلز مذاب در بازار برق
795
ارزيابي فني و اقتصادي بازتواني نيروگاه بخاري رامين اهواز
796
ارزيابي فني و اقتصادي پروژه "طرح توسعه و بازسازي تاسيسات بندر طاهري" به همراه بررسي محتملترين عوامل بروز تاخير در پروژه و ارائه پيشنهادات كاربردي
797
ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري در مناطق بياباني(پخش سيلاب مهريز)
798
ارزيابي فني و اقتصادي پوشش اكسيدي روي ورق هاي فولادي به روش آبي كردن حرارتي و روش شيميايي
799
ارزيابي فني و اقتصادي توليد غلتك هاي ريختگي از جنس فولاد تندبر براي نورد مقاطع كوچك
800
ارزيابي فني و اقتصادي توليد و بسته بندي انار دانه شده
801
ارزيابي فني و اقتصادي سيستم قطار سريع السير تهران-مشهد و مقايسه با سيستم حمل و نقل هوايي
802
ارزيابي فني و اقتصادي كاربرد فناوري نانو درحوزه انرژي در كشور ايران
803
ارزيابي فني و اقتصادي كارخانه بهپويان پلاست
804
ارزيابي فني و اقتصادي مقدماتي فلوشيت هاي آزمايشگاهي حاصل از معدن زغال گليران
805
ارزيابي فني و اقتصادي نيروگاه هاي زيست گاز و مزاياي آن در برابر نيروگا‍‍ه هاي متعارف انرژي
806
ارزيابي فني و اقتصادي نيوجرسي‌هاي مفصلي براي آزادراهها
807
ارزيابي فني و محيط زيستي روش هاي دفع پسامند شهر قم با استفاده از مدل LCA
808
ارزيابي فني و محيط‌زيستي روش‌هاي دفع پسماند شهر قم با استفاده از مدلLCA
809
ارزيابي فني واقتصادي سيستمهاي آبياري باراني (كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك ) در دشت ميان دربند شهرستان كرمانشاه
810
ارزيابي فني واقتصادي هدهاي چاپگرهاي ديجيتالي منسوجات بااستفاده ازروش هاي تصميم گيري چندمعياره
811
ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي روش¬هاي نوين بازيابي و استفاده مجدد از پساب خروجي شهرك¬هاي صنعتي
812
ارزيابي فني، اقتصادي و زيست‌محيطي روش‌هاي مختلف ارتقاء تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در مناطق پرباران
813
ارزيابي فني، اقتصادي و محيط¬زيستي يك سيستم فتوولتائيك-گرمايي (PVT) در اقليم ايران جهت كاربري مسكوني
814
ارزيابي فني-اقتصادي سامانه زباله سوز براي پسماند جامد شهر اصفهان و حومه با تاكيد بر روشهاي نوين زباله سوز
815
ارزيابي فني-اقتصادي سامانه زباله¬سوز براي پسماند جامد شهر اصفهان و حومه با تاكيد بر روش¬هاي نوين زباله¬سوز
816
ارزيابي فهم پذيري علائم گرافيك رهياب (مورد مطالعاتي:فرودگاه شهيد بهشتي اردكان
817
ارزيابي فيتوشيميايي و خواص آنتي اكسيداني اندام هوايي گياه لعل كوهستان از مناطق مختلف ايران
818
ارزيابي فيزيكوشيميايي كريستاليزاسيون نانوكاتاليست ساپو-34 اصلاح شده جهت استفاده در فرآيند MTO
819
ارزيابي قابليت اتصال nsLTP استخراج شده از برنج ايراني به برخي از داروها و مولكول هاي چرب
820
ارزيابي قابليت استفاده سيستم اطلاعات بيمارستاني در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي قم از ديد كاربران براساس استانداردايزومتريك10/9241
821
ارزيابي قابليت استفاده فسفر براي گياه در برخي از خاكهاي آهكي استان اصفهان با استفاده از روابط شدت - كميت (Q/I) و رزين تبادلي كننده آنيوني
822
ارزيابي قابليت استقرار گونه هاي جنس گون A.cyclophyllon G.Beck، Astragalus caragana Hohen و A.podolobus Boiss. & Hohen در ديم زارهاي كم بازده و مراتع تخريب شده در مناطق نيمه استپي زاگرس مركزي ايران
823
ارزيابي قابليت اطمينان اتصال جوشي با استفاده از فيلرهاي داراي دماي تغيير فاز پائين
824
ارزيابي قابليت اطمينان اتصال ناحيه غني از سيستئين در انتهاي آمينوي متالوتيونين تيپ 1 برنج ( OsMTI-1b ) به فلز كادميوم از طريق حذف ناحيه غني از سيستئين انتهاي كربوكسي
825
ارزيابي قابليت اطمينان اتصالات سكو دريايي تحت بار امواج و خرابى خستگي باتوجه به انعطاف پذيري اتصالات
826
ارزيابي قابليت اطمينان انسان و خطاهاي انساني در اپراتورهاي اتاق كنترل پالايشگاه گازي پارسيان شهرستان مهر با استفاده از تكنيك رويكرد سيسماتيك پيش بيني و كاهش خطاي انساني در سال ۱۳۹۴
827
ارزيابي قابليت اطمينان انسان وخطاهاي انساني در اپراتورهاي اتاق كنترل پالايشگاه گازي پارسيان شهرستان مهر با استفاده ازتكنيك رويكرد سيستماتيك پيش بيني و كاهش خطاي انساني در سال 1394
828
ارزيابي قابليت اطمينان در سازه هاي فضايي فونيكولار
829
ارزيابي قابليت اطمينان زيرسيستم هاي مكانيكي آسانسور هاي كششي
830
ارزيابي قابليت اطمينان ستون قاب فولادي تحت شرايط خوردگي دوگانه‌ي يكنواخت و موضعي
831
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع درحضور ريز شبكه ها
832
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم‌هاي فتوولتائيك به روش شبيه‌سازي مونت‌كارلو
833
ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توليد شركت پارس پرچ
834
ارزيابي قابليت اطمينان طرح هاي حفاظتي خاص
835
ارزيابي قابليت اطمينان قطعه با رويكرد الگوريتمEM
836
ارزيابي قابليت اطمينان كوپلينگ ديافراگمي انعطاف پذير
837
ارزيابي قابليت اطمينان نواحي مختلف سيستم توزيع با در نظر گرفتن تغييرات بارو ظرفيت تغذيه ي جايگزين
838
ارزيابي قابليت اعتماد بر اساس داده هاي فرسايشي تسريع يافته
839
ارزيابي قابليت اعتماد و تحليل ريسك روگذري سيل براي سدها
840
ارزيابي قابليت اعتماد و طراحي بهينه‌ي سيستم‌هاي k از n وزني چند وضعيتي
841
ارزيابي قابليت اگزوتوكسين هاي باكتريايي به منظور طراحي و توسعه داروهاي نوين ضد سرطاني در شرايط مجازي
842
ارزيابي قابليت برش سنگ‌هاي گرانيتي با سيم برش الماسه بر اساس مشخصات سنگ و مشخصات عمليات برش
843
ارزيابي قابليت پياده مداري مسيرهاي گردشگري شهري ؛ مطالعه موردي : منطقه 8 شيراز
844
ارزيابي قابليت تركيب پذيري عمومي لاينهاي نر عقيم سورگم از نظر خصوصيات رشد و عملكرد دانه
845
ارزيابي قابليت توانمندي گردشگري ژئومورفوكارست استان كرمانشاه بااستفاده ازمدل پرالونگ
846
ارزيابي قابليت داده‌هاي ماهواره‌اي در برآورد مشخصه‌هاي كمي توده‌هاي جنگلي باغ شادي هرات
847
ارزيابي قابليت رويت كانال منديبولار در تصاوير توموگرافي اشعه مخروطي(CBCT)
848
ارزيابي قابليت عملكردي اندام تحتاني افراد مبتلا به ناپايداري عملكردي مچ پا
849
ارزيابي قابليت فرم نو تركيب چهار ايزوفرم مختلف متالوتيونين برنج ﴿ Oryza sativa﴾ به فلزات آرسينك ، جيوه و كروم
850
ارزيابي قابليت ماندگاري باكتري هاي حل كننده فسفات ريزوسفري در گرانول در درجه حرارت هاي مختلف شناسايي مولكولي باكتري هاي برتر
851
ارزيابي قابليت ماندگاري باكتري هاي حل كننده فسفات ريزوسفري در گرانول در درجه حرارت هاي مختلف و شناسايي مولكولي باكتري هاي برتر
852
ارزيابي قابليت مدل هاي رئولوژيك مختلف جهت مدل سازي بافت سطحي بدن
853
ارزيابي قابليت ها و تنگناهاي پايداري توسعه در نواحي روستايي مرزي (مطالعه موردي مناطق روستايي بخش بم پشت از توابع شهرستان سراوان)
854
ارزيابي قابليت ها و توانهاي محيطي حوزه زرينه رود و تاثير آن بر روند توسعه فيزيكي شهر مياندوآب
855
ارزيابي قابليت هاي اكوتوريسم منطقه ي مركزي استان اصفهان با رويكرد پارك اكولوژيك
856
ارزيابي قابليت هاي بازسازي مجازي در مرمت اشياء موزه اي
857
ارزيابي قابليت هاي سازماني پياده سازي بندر خشك در ايران و ارائه مدلي جهت تسهيل بازاريابي بين المللي
858
ارزيابي قابليت هاي طبيعت گردي استان چهارمحال وبختياري با بهره گيري از مدل مديريت استراتژيكSWOT
859
ارزيابي قابليت هاي معنويت سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان
860
ارزيابي قابليت هاي معنويت سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان
861
ارزيابي قابليت و شناخت اعتمادپذيري در شبكه ي توزيع آب
862
ارزيابي قابليت‌هاي گردشگري آرامستان تخت فولاد اصفهان
863
ارزيابي قابليتهاي محور گردشگري با تكيه بر گردشگري پايدار مورد: محور اورامان (پاوه- مريوان)
864
ارزيابي قارچ هاي بيمارگر و گياهان آللوپاتيك در كنترل دو علف هرز تاج خروس و پيچك صحرايي
865
ارزيابي قالب بندي وب سايتهاي سازمانهاي دولتي استان يزد ارائه متدي به منظور بهبود كيفيت اين وب سايتها
866
ارزيابي قدرت پيش بيني كنندگي قيمت سهام توسط مدل هاي CAPM ،سه عاملي فاما و فرنچ و پنج عاملي فاما و فرنچ
867
ارزيابي قدرت پيش‌بيني روش‌هاي اقتصادسنجي و تحليل تكنيكال: مطالعه موردي قيمت سهام شركت‌هاي پتروشيمي در بورس اوراق بهادار تهران
868
ارزيابي قدرت تركيب پذيري عمومي 15 رقم يونجه
869
ارزيابي قوانين و ضوابط حاكم بر زمين شهري ايران در انطباق با شهرسازي اسلامي
870
ارزيابي قوانين و مقررات ادارات مرتبط با رشته مهندسي مديريت پروژه
871
ارزيابي كاتاليست نيكل آهن بر پايه آلومينا در ريفرمينگ – خشك متان توسط ميكرو رآكتورها
872
ارزيابي كاتاليست هاي نيكل بنيان در فرآيند رفرمينگ خشك متان در ميكرو رآكتورها
873
ارزيابي كاتاليستي جديد بر پايه پالاديم جهت استفاده در آند پيل هاي سوختي الكلي مستقيم
874
ارزيابي كار و زمان برج تقطير
875
ارزيابي كار و زمان چاپ و صحافي طرفه
876
ارزيابي كار و زمان شركت پارس خودرو
877
ارزيابي كار و زمان و طرح ريزي واحد صنعتي توليد لوله و اتصالات
878
ارزيابي كار و زمان و طرحريزي واحدهاي صنعتي توليد لوله و اتصالات
879
ارزيابي كار وزمان خط توليد واحد پروتين شركت صنعتي بهپاك بهشهر (سهامي عام )
880
ارزيابي كارآئي پروتكل AODV در مقابل حملات DDOS در شبكه هاي ويژه
881
ارزيابي كارآفريني مديران دانشگاه علوم پزشكي ايران
882
ارزيابي كارآمدي مدل هاي فنر ميراگر در تخمين ارتعاشات خطوط مترو با اندازه گيري ميداني
883
ارزيابي كارآيي الگوريتم هاي مفيد براي بكارگيري TCP در لينكهاي ماهواره
884
ارزيابي كارآيي الگوريتم هاي مفيد براي بكارگيريTCP در لينكهاي ماهواره
885
ارزيابي كارآيي انتخاب براي تحمل به خشكي در گندم
886
ارزيابي كارآيي پروتكل Csma.CD براي انتقال صوت و داده بصورت يكپارچه و پياده سازي نرم افزار مربوطه بر روي محيط Ethernet Lan
887
ارزيابي كارآيي زنبور پارازيتوئيددر كنترل زيستي شب پره ي مينوز گوجه فرنگي( Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae
888
ارزيابي كارآيي سازماني با تاكيد بر نقش هوشمندي رقابتي و يكپارچگي اطلاعات
889
ارزيابي كارآيي طرح ايجاد نواحي صنعتي روستايي در ايران (مورد: نواحي صنعتي غرب استان گلستان)
890
ارزيابي كارآيي كاربري هاي حاشيه نواب در طبقه همكف
891
ارزيابي كارآيي مدار استحصال آهن از باطله هاي كارخانه فرآوري معدن چادرملو
892
ارزيابي كارآيي مدل SWAT در برآورد بار رسوب و رواناب در حوضه آبخيز مازندران
893
ارزيابي كارآيي مدلهاي تجربي MpSKAc و EpM دربر آورد فرسايش و رسوب در حوضه هاي كوچك در سرند چاي هريس
894
ارزيابي كارآيي نسبي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد )BSC( رويكرد كارت امتيازي متوازن )DEA( و تحليل پوششي داده ها.
895
ارزيابي كارآيي هنرستانهاي كار دانش در سطح استان خراسان رضوي با تاكيد بر رشته طراحي ونقاشي وهنر فرش
896
ارزيابي كارآيي هنرستانهاي كار دانش در سطح استان خراسان رضوي باتاكييد بر رشته طراحي ونقاشي وهنر فرش
897
ارزيابي كارائي برخي از بركه هاي تثبيت فاضلاب در استان اصفهان
898
ارزيابي كارايي (عملكرد) ايستگاههاي مترو با استفاده از روش تركيبي كارت امتيازي متوازن تحليل پوششي داده ها
899
ارزيابي كارايي آرايه هاي سنجش مقاومت ويژه الكتريكي در شناسايي فضاهاي خالي زيرزميني
900
ارزيابي كارايي آزمايش نفوذ سنجي ديناميكي براي تعيين خصوصيات ژئوتكنيكي خاك¬هاي ريزدانه
901
ارزيابي كارايي آزمون هاي همگني در تحليل فراواني منطقه اي سيلاب حوزه درياي خزر
902
ارزيابي كارايي ارتباطات فروسوي شبكه‌ هاي ناهمگن تحت محدوديت‌ بكهال
903
ارزيابي كارايي الگوريتم رقابت استعماري در كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگر بي سيم
904
ارزيابي كارايي انتقال تكنولوژي با رويكرد كارت امتيازي متوازن
905
ارزيابي كارايي انجمنهاي علمي دانشجويي با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها
906
ارزيابي كارايي انديس ناپايداري رنگيCMCCON02 توسط ارزيابي بصري
907
ارزيابي كارايي انرژي در توليد محصول خيار گلخانه اي در منطقه ي مركزي استان اصفهان
908
ارزيابي كارايي انرژي در صنعت كاشي و سراميك با استفاده از روش DEA (مطالعه موردي: كارخانجات كاشي و سراميك شهرستان ميبد)
909
ارزيابي كارايي انرژي در مقياس شهري ؛ نمونه موردي شهر تهران
910
ارزيابي كارايي ايستگاه هاي مترو در جذب سفر با روش تحليل پوششي داده ها
911
ارزيابي كارايي بانك هاي ايران در طي دوره 90-86 با استفاده از تحيل پوششي داده ها و تكنيك پنجره اي
912
ارزيابي كارايي بستر داكر براي سرويس
913
ارزيابي كارايي بسترهاي كلان داده بر روي الگوريتم هاي يادگيري ماشين
914
ارزيابي كارايي بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از ضريب تعديل قيمت
915
ارزيابي كارايي پايانه هاي كانتينري به روش تحليل پوششي داده هاي شبكه اي
916
ارزيابي كارايي پايگاه‌داده‌هاي SQL در محيط مجازي‌سازي شده Xen براي برنامه‌هاي كاربردي چندلايه‌اي تحت شبكه
917
ارزيابي كارايي پورتفوليو پروژه هاي دانش بنيان
918
ارزيابي كارايي تست ضد تصادفي درتشخيص اشكالات سيستمهاي خودآزمايشي داخلي
919
ارزيابي كارايي تصفيه شيميايي در حذف فلزات سنگين از فاضلاب كارخانه الكترونيك
920
ارزيابي كارايي تيم¬هاي فوتبال ليگ برتر ايران با تأكيد بر مسئوليت‌پذيري اجتماعي با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده‌هاي چند مرحله¬اي
921
ارزيابي كارايي جذب ومصرف منابع درارقام ذرت ﴿zea mays﴾ تحت شرايط آب وهوايي كرمانشاه
922
ارزيابي كارايي خطوط اتوبوسراني با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي چند‌هدفه مطالعه موردي خطوط اتوبوسراني شهر اصفهان
923
ارزيابي كارايي دروني مراكز تربيت معلم شهر سنندج
924
ارزيابي كارايي رابطه توده و فضا در مديريت بحران در محدوده منتخب
925
ارزيابي كارايي راه آهن ج.ا. ايران در بخش حمل بار با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله مراتبي و تحليل پوششي داده ها
926
ارزيابي كارايي راه‏آهن كشورهاي آسيايي عضو UIC با استفاده از روش تحليل پوششي داده‏ها
927
ارزيابي كارايي رشد و توليد مثل تيلا پياي نيل Oreochromis niloticus تغذيه شده با جيره حاوي نوكلئوتيد در آب لب شور
928
ارزيابي كارايي روابط زمان تمركز جريان هاي سطحي در حوزه هاي آبخيز شيركوه يزد
929
ارزيابي كارايي روش تجربي فولر در برآورد دبي حداكثر جريان و كاليبراسيون ضريب منطقه اي آن در محدوده ايران مركزي
930
ارزيابي كارايي روش توام انعقاد شيميايي وپروكسون در تصفيه فاضلاب رنگي كارخانجات لوازم خانگي
931
ارزيابي كارايي روش هاي بيلان انرژي در برآورد ميزان تبخير و تعرق واقعي در مقياس حوزه آبخيز ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز اسكندري، استان اصفهان﴾
932
ارزيابي كارايي زيرسيستم چند رسانه اي مبتني برIP در بستر سكوهاي مجازي سازي سطح سيستم عامل
933
ارزيابي كارايي ساختارهاي شبكه دومرحله اي در حضور خروجيهاي نامطلوب با استفاده از تحليل پوششي داده ها
934
ارزيابي كارايي ساختارهاي شبكه دومرحله اي در حضور خروجيهاي نامطلوب با استفاده از تحليل پوششي داده ها
935
ارزيابي كارايي سيستم تحليل رقومي خطوط ساحلي در مقايسه با روش مدل سازي عددي در مطالعات تغييرات خط ساحلي
936
ارزيابي كارايي سيستم شارژينگ در زيرسيستم چندرسانه‌اي مبتني برIP(IMS) و ارائه راه‌حل به منظور بهبود آن
937
ارزيابي كارايي سيستم هاي دو مرحله اي با اعداد فازي به كمك مجموعه ي وزن هاي مشترك .
938
ارزيابي كارايي شاخص خشكسالي MSDI (مطالعه موردي : استان اصفهان)
939
ارزيابي كارايي شبكه هاي بر تراشه نوري با قابليت تحمل پذيري اشكال
940
ارزيابي كارايي شركت هاي شهرك هاي صنعتي ايران به روش تحليل پوششي داده ها
941
ارزيابي كارايي شعب بانك اقتصاد نوين با تركيبي از يك روش شبكه عصبي و تحليل پوششي داده ها
942
ارزيابي كارايي شعب بانك اقتصاد نوين در تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها(DEA)
943
ارزيابي كارايي شعب بانك با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي شبكه اي در شرايط عدم قطعيت
944
ارزيابي كارايي شعب بانك ملي استان گيلان با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
945
ارزيابي كارايي طرح ايجاد نواحي صنعتي روستايي درايران (مورد:نواحي صنعتي غرب استان گلستان )
946
ارزيابي كارايي علف كش هاي پس رويشي در كنترل علف هاي پهن برگ بزرگ
947
ارزيابي كارايي عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش مديريت دانش با رويكرد DEAشبكه‌اي (مورد مطالعه: شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فنّاوري يزد)
948
ارزيابي كارايي فرودگاه ها با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها فازي L-R: يك مطالعه موردي فرودگاه هاي بين‌المللي ايران
949
ارزيابي كارايي فني برخي شعب بانك ملت استان كرمانشاه به روش تحليل پوششي داده ها
950
ارزيابي كارايي فني برخي شعب بانك ملت استان كرمانشاه به روش تحليل پوشي داده ها
951
ارزيابي كارايي فني گمركات استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تحليل پوششي پنجره‌اي داده ها
952
ارزيابي كارايي فيزيكي و اقتصادي – اجتماعي طرحهاي تجميع روستاهاي سيل خيز استان گلستان (مطالعه موردي: شهرستا كلاله – مجتمع هاي سكونتگاههاي پيشكمر و قولاق كسن)
953
ارزيابي كارايي فيزيكي واقتصادي-اجتماعي طرحهاي تجميع روستاهاي سيل خيزاستان گلستان ( مطالعه موردي:شهرستان كلاله -مجتمع هاي مسكوني پيشكمروقولاق كسن )
954
ارزيابي كارايي كانال هاي توزيع اينترنتي با استفاده از مدل تلفيقي ANP و DEA (مطالعه موردي)
955
ارزيابي كارايي كنترل شيميايي سپردار واوي سيب، (Lepidosaphes malicola (Hom: Diaspididae در باغات سيب شهرستان سميرم
956
ارزيابي كارايي كنترل كننده هاي نرم افزاري مبتني بر Openflow
957
ارزيابي كارايي كيتوسان در حذف جلبك از پساب بركه هاي تثبيت فاضلاب مطالعه موردي بركه تثبيت دانشگاه صنعتي اصفهان
958
ارزيابي كارايي گروه هاي آموزشي حسابداري دانشگاه هاي سراسري و آزاد استان اصفهان
959
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس بهبود پاراتو در حضور محدوديت هاي وزني
960
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس واحد هاي ايده آل و ضد ايده آل
961
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس واحدهاي ايده آل و ضد ايده آل
962
ارزيابي كارايي متقاطع يك مجموعه از واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
963
ارزيابي كارايي مدل هاي CMIP5 براي پيش بيني بارش ماهانه در ايران
964
ارزيابي كارايي مديريت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي دومرحله‌اي استوار
965
ارزيابي كارايي مصرف تشعشع و نيتروژن در محصولات بهاره استان كرمانشاه
966
ارزيابي كارايي مهاجرت در محيط‌ هاي ابري با رويكرد داكر كانتينرها
967
ارزيابي كارايي موضعي ژل كلر هگزيدين بر روي پارامترهاي پريودنتال در مبتلايان به پريودنتيت مزمن
968
ارزيابي كارايي نسبي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها: صنعت مواد و محصولات دارويي 1385-1383
969
ارزيابي كارايي نسبي شعب شركت بيمه با استفاده از تحليل پوششي داده ها
970
ارزيابي كارايي نسبي شعب كارگزاري شهر اصفهان با رويكرد مدل تحليل پوششي داده ها
971
ارزيابي كارايي نسبي شهرداري هاي استان اصفهان با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده‌هاي استوار
972
ارزيابي كارايي نشاسته به عنوان منعقد كننده همراه بنتونيت به عنوان كمك منعقد كننده در تصفيه آب
973
ارزيابي كارايي نشانگر مولكولي SCOT در بررسي تنوع ژنتيكي اكسشن هاي گياه دارويي رازيانه
974
ارزيابي كارايي نشانگر مولكوليSCOTدربررسي تنوع ‍‍ژنتيكي اكسشن هاي گياه دارويي رازيانه
975
ارزيابي كارايي نظام مشاركت در بهره وري مراكز تحقيقاتي
976
ارزيابي كارايي نظام ملي نوآوري در كشورهاي منتخب با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
977
ارزيابي كارايي نمايندگي‌هاي فروش خودرو با استفاده از رويكرد ادغامي تحليل پوششي داده‌هاي شبكه‌اي و نظريه بازي
978
ارزيابي كارايي و بهبود عملكرد الگوريتم هاي اشتراك گذاري كليد رمز
979
ارزيابي كارايي و بهبود واحد Alert Correlaion در سيستمهاي تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه
980
ارزيابي كارايي و رتبه بندي گروه‌هاي آموزشي دانشگاه اصفهان از منظر نوآوري باز با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها
981
ارزيابي كارايي و رتبه بندي نواحي راه آهن ج.اايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
982
ارزيابي كارايي و شبيه سازي معماريهاي لايه PHY/MAC در شبكه هاي AD HOC
983
ارزيابي كارايي واحد هاي ارزي بانك كشاورزي با استفاده از روش هاي AHP,DEA,BSC
984
ارزيابي كارايي واحدهاي پستي
985
ارزيابي كارايي واحدهاي تصميم گيرنده در محيط نا دقيق به كمك تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي در صنعت بانك
986
ارزيابي كارايي وب وب سايت هاي دانشگاه ها با روش تلفيقي تحليل پوششي داده ها (DEA) و شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) (مورد مطالعه دانشگاه هاي منتخب شهرستان يزد﴾
987
ارزيابي كاربرد الياف گياه لويي در مخلوط بتن
988
ارزيابي كاربرد بتن اليافي در طراحي سازه‌اي تونل‌سازي مكانيزه
989
ارزيابي كاربرد بنوميل به عنوان قارچ كش در حفاظت آثار كاغذي
990
ارزيابي كاربرد پرمترين به عنوان آفت زدا در حفاظت از كاغذهاي تاريخي
991
ارزيابي كاربرد پليمرها در اصلاح بتن آسفالتي
992
ارزيابي كاربرد پيش از برداشت اكسيد نيتريك بر خصوصيات كيفي و كمي و عمر گلجايي گل ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Stanza
993
ارزيابي كاربرد جداگانه و توأمان زنبور پارازيتوئيد Habrobracon hebetor (Hym:Braconidae)وقارچ بيمارگر Beauveria bassiana در كنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta(Lep: Gelechiidae)
994
ارزيابي كاربرد روش ظرفيت نگهداري حلال در تعيين ويژگي‌هاي آرد و كيفيت نانوايي چاودم
995
ارزيابي كاربرد رويكرد
996
ارزيابي كاربرد سامانه داده نگار خودكار در پايش شرايط محيطي وراهبردهاي كنترل ريز اقليم ها در مخازن و تالارهاي نمايش موزه ملي ملك و نياورن
997
ارزيابي كاربرد سديم لوريل اتر سولفات و كوكونات فتي اسيد دي اتانول آميد در شستشوي پارچه هاي پنبه اي تاريخي
998
ارزيابي كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
999
ارزيابي كاربرد شاخص هاي سبكي - جنسيتي نحوي سازمند در شخصيت هاي زن و مرد سينماي اجتماعي ايران
1000
ارزيابي كاربرد شورابه هاي محلي در تثبيت ريزگردهاي دشت سگزي اصفهان در مقياس پايلوت
بازگشت