<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي ريسك آلودگي فلز سنگين نيكل در گردو غبارشيراز
2
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين سرب درهوا و گرد و غبار شهر شيراز
3
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين سرب درهوا و گرد و غبار شهر شيراز
4
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين كادميوم در گرد و غبار شهر شيراز
5
ارزيابي ريسك اعتباري شركت هاي وام گيرنده از بانك با استفاده از رويكرد داده كاوي
6
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك آينده با دو رهيافت رگرسيون لاجيت و شبكه هاي عصبي
7
ارزيابي ريسك اكولوژيك تغييراقليم بر مبناي مديريت منابع آب در اكوسيستم هاي شهري ( مطالعه موردي شهرستان يزد)
8
ارزيابي ريسك اكولوژيك فلزات سنگين در رسوبات دلتاي تالاب گاوخوني
9
ارزيابي ريسك ايمني بهداشت حرفه اي و مجيط زيست توسعه كالبدي شهر فرودگاهي امام خميني با استفاده از روش اف ام اي آ
10
ارزيابي ريسك ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست پروژه ساخت و نصب واحد تقطير پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس بندرعباس به روش ...
11
ارزيابي ريسك با مدل bowtie مطالعه موردي: مجتمع تجاري-اداري پيشرو
12
ارزيابي ريسك بازديد چشمي قطارها و برآورد تاثيرات استفاده از تجهيزات اتوماتيك بازرسي فني قطارها در كاهش احتمال وقوع سوانح مربوطه
13
ارزيابي ريسك براي احداث تونل با استفاده از رويكرد فازي (مطالعه موردي تونل توحيد)
14
ارزيابي ريسك پذيري خطوط انتقال در شبكه هاي قدرت محلي در اثر يخ زدگي مقره ها
15
ارزيابي ريسك پروژه تعميرات اساسي صنايع فروآلياژ با رويكرد تصميم گيري چندمعياره(مطالعه موردي شركت فروسيليس ايران)
16
ارزيابي ريسك پروژه‌ها تحت شرايط عدم قطعيت؛مطالعه موردي پروژه بازيابي آب از باطله شركت صنعتي و معدني گهر زمين
17
ارزيابي ريسك پور تفوي تسهيلاتي بانك سپه
18
ارزيابي ريسك تصادفات براساس شاخص احتمال تصادفات ناشي از سبقت در راههاي دو خطه برون شهري
19
ارزيابي ريسك تماسهاي مزاحم در شبكههاي تلفني اينترنتي
20
ارزيابي ريسك جنبه هاي ايمني احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بتني با تلفيق روش هاي FMEA و منطق فازي
21
ارزيابي ريسك جنبه هاي ايمني احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بتني با تلفيق روش هاي FMEA و منطق فازي
22
ارزيابي ريسك حادثه شكست خط بخار در داخل محفظه ايمني(SLBI) در نيروگاه IR-360
23
ارزيابي ريسك حذف آمونياك از پساب پتروشيمي مطالعه موردي:پتروشيمي مبين
24
ارزيابي ريسك حريق با روش تجزيه و تحليل بوتاي فازي‌شده، مطالعه موردي: پالايشگاه دوم مجمتع گازي پارس جنوبي
25
ارزيابي ريسك خشكسالي استان اصفهان
26
ارزيابي ريسك خطوط لوله نفت بروش بوتاي فازي ( مطالعه موردي: خطوط لوله نفت منطقه اصفهان)
27
ارزيابي ريسك در پروژه هاي بلند مرتبه سازي با رويكرد فازي
28
ارزيابي ريسك در پروژه هاي تونل سازي با ماتريس احتمال – تاثير ريسك
29
ارزيابي ريسك در زمان بندي پروژه هاي ساختماني
30
ارزيابي ريسك در محيط پيرامون كاربر با استفاده از طبقه بندي داده هاي حسگرهاي صوتي و تلفن همراه هوشمند
31
ارزيابي ريسك در مدل قيمت‌گذاري زنجيره تامين دو كاناله با رويكرد نظريه بازي‌ها
32
ارزيابي ريسك در مدل قيمت‌گذاري زنجيره تامين دو كاناله با رويكرد نظريه بازي‌ها
33
ارزيابي ريسك زيست محيطي سد ماملو با استفاده از روشهاي تلفيقي ...
34
ارزيابي ريسك زيست محيطي فرآيند ليچينگ مجتمع مس شهربابك
35
ارزيابي ريسك سلامت، ايمني و محيط زيست كارخانه گندله سازي گل گهر با استفاده از روش FMEA و شبكه هاي بيزين
36
ارزيابي ريسك سيستم اسپري در نيروگاه هسته اي PWR با استفاده از روش فازي احتمالي
37
ارزيابي ريسك سيستم هاي كلرزني در شبكه توزيع آب شهري
38
ارزيابي ريسك سيستمي در نظام مالي كشور با استفاده از شبكه عليت گرنجر و تحليل مولفه‌هاي اساسي
39
ارزيابي ريسك شكست كيفيت آب در شبكه‌هاي توزيع آب شهري
40
ارزيابي ريسك عملياتي منابع انساني در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
41
ارزيابي ريسك عوامل مؤثر بر خروج از خط قطارهاي باري و تحليل اثرات اقتصادي آن
42
ارزيابي ريسك فرآيندهاي توليد مواد موثره دارويي: مطالعه موردي، شركت دارويي آترا
43
ارزيابي ريسك فروريزش ساختمان هاي بلند بتني با ديوار برشي با درنظر گرفتن اندركنش نيروهاي محوري، خمشي و برشي در حوزه نزديك گسل
44
ارزيابي ريسك كارگاه‌هاي ريخته‌گري و ماشين‌افزار دانشگاه علم و صنعت به روش Fuzzy FMEA
45
ارزيابي ريسك كمي بر روي مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز طبيعي
46
ارزيابي ريسك لرزه اي با استفاده از مدل هاي احتمالاتي قاب هاي خمشي فولادي در چارچوب روش يكپارچه قابليت اطمينان
47
ارزيابي ريسك لرزه اي قابهاي خمشي فولادي با استفاده از مدل هاي احتمالاتي موجود در چارچوب قابليت اطمينان
48
ارزيابي ريسك لرزه‌اي بر مبناي قابليت اعتماد براي سازه‌هاي ساختماني بتن‌آرمه
49
ارزيابي ريسك مالي حريق كارخانه سعادت نساجان و مدل سازي پيامد به روش PHAST در سال ۱۳۹۵
50
ارزيابي ريسك محيط زيست ، سلامت و ايمني منطقه نفتي لاوان با استفاده از شبكه هاي بيزين و روش FMEA
51
ارزيابي ريسك محيط زيستي پخش جاده اي فرآورده هاي نفتي (مطالعه موردي : جاده خرم آباد - پلدختر)
52
ارزيابي ريسك محيط زيستي نيروگاه سيكل تركيبي يزد به روش ويليام فاين
53
ارزيابي ريسك هاي بيمه در يك بازار مالي با تنظيمات پويا با استفاده از اصل سود معادل
54
ارزيابي ريسك هاي پروژه هاي IT با تكنيك FMEA
55
ارزيابي ريسك هاي صدور خدمات فني و مهندسي در بازار ساخت و ساز
56
ارزيابي ريسك و تخمين هزينه ايمني در پروژه هاي ساختماني در مرحله ساخت
57
ارزيابي ريسك و جنبه هاي محيط زيستي كارخانه گوني بافي پلي تك سيرجان
58
ارزيابي ريسك و مدلسازي پيامد در واحد آيزوماكس
59
ارزيابي ريسك يكپارچه تصفيه‌ خانه فاضلاب و بازمصرف پساب ( مطالعه موردي : تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي مورچه‌خورت اصفهان )
60
ارزيابي ريسك‌هاي دروني و بيروني بر روي زمان و هزينه در پروژه‌هاي عمراني مطالعه موردي شهرداري كرج
61
ارزيابي ريسكهاي ژئوتكنيكي در معادن زغال سنگ زيرزميني اتاق و پايه (مطالعه موردي: معدن مركزي زغال سنگ طبس)
62
ارزيابي ريسكهاي موجود در فرآيند ساخت راهها
63
ارزيابي زاويه اصطكاك داخلي خاك هاي دانه اي شهر شيراز بر اساس نتايج آزمون نفوذ استاندارد و با استفاده از شبكه عصبي
64
ارزيابي زبان تخصصي براي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته مهندسي نساجي: حيطه نياز سنجي و تدوين مطالب
65
ارزيابي زراعي - مولكولي ارقام ايراني واروپايي جو زراعي
66
ارزيابي زراعي برخي ژنوتيپ هاي كنجد تحت دو رژيم آبياري
67
ارزيابي زراعي لاين هاي حاصل از توده هاي بومي بزرگ
68
ارزيابي زلزله متعامد در تقاضاي لرزه اي پل هاي نامنظم بتن مسلح
69
ارزيابي زمستان گذراني در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند در شرايط عادي و تنش خشكي
70
ارزيابي زمين آماري تناسب كيفي اراضي براي كشت آبي محصولات عمده ي دشت شهركرد
71
ارزيابي زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي خط 3 مترو تهران و مخاطرات زمين شناسي مسير تونل ﴿مقطع شمال-شمال شرق﴾
72
ارزيابي زمين شناسي مهندسي جهت مكان يابي ساختگاه سد سرگچينه برروي رودخانه تنگاري در استان كهگيلويه و بوير احمد
73
ارزيابي زمين شناسي مهندسي خط A متروي قم و مخاطرات زمين شناسي مسير تونل
74
ارزيابي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد گيوي
75
ارزيابي زمين شيمي زيست محيطي خاكها و رسوبات سطحي منطقه باشتين،غرب سبزوار
76
ارزيابي زمينه هاي استقرار مديريت دانش در سازمان آب و فاضلاب يزد
77
ارزيابي زمينه هاي همكاري در نظام تحقيقات آب كشور به منظور تدوين الگوي مناسب
78
ارزيابي زمينه‌هاي گسترش كاربرد فناوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطي در توسعه روستايي (روستاهاي بخش مركزي شهرستان ايوانغرب از توابع استان ايلام)
79
ارزيابي زوالِ دانه بندي در مصالح دانه‌اي روسازي (زير اساس و اساس) حاوي سرباره فولاد تحت تاثير تنش‌هاي ناشي از بارگذاري
80
ارزيابي زوج تصوير ماهواره GeoEye1 براي به روز رساني نقشه هاي بزرگ مقياس شهري (1:2000)
81
ارزيابي زي توده، رشد، زنده ماني و تركيب اسيدهاي چرب جلبك Tetraselmis tetrathele با استفاده از پساب لبنيات و مخمر
82
ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل
83
ارزيابي زيردست پارچه هاي پنبه اي و مخلوط با استفاده از عبور از نازل
84
ارزيابي زيردست پارچه هاي فاستوني
85
ارزيابي زيست پذيري فرهنگي در3 كلان شهر ايران (تهران، اصفهان، مشهد)
86
ارزيابي زيست حيطي و مكانيابي محل دفن پسماندهاي شهر يزد با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
87
ارزيابي زيست محيطي چرخه حيات سامانه مديريت پسماند شهري اصفهان
88
ارزيابي زيست محيطي چرخه حيات سامانه مديريت جامع پسماند شهري اردبيل
89
ارزيابي زيست محيطي چرخه حيات فرآيند جمع آوري پسماند هاي بازيافتي شهر اصفهان
90
ارزيابي زيست محيطي خزش كالبدي شهرسازي با رويكردي راهبردي
91
ارزيابي زيست محيطي راهبردي منابع آب
92
ارزيابي زيست محيطي طرح آماده سازي اراضي پشت سيلوي يزد
93
ارزيابي زيست محيطي فرآيند مديريت پسماند منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با استفاده از رويكرد ارزيابي چرخه حيات
94
ارزيابي زيست محيطي فعاليت هاي معدنكاري معدن سنگ آهن سنگان
95
ارزيابي زيست محيطي لايروبي رودخانه گرگر با تكيه بر اثرات و تدوين برنامه پايش
96
ارزيابي زيست محيطي محل دفن زباله شهري
97
ارزيابي زيست محيطي و مكان يابي محل دفن پسماندهاي شهري اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
98
ارزيابي زيست محيطي، مكان يابي دفنگاه و مديريت پسماندها و زباله هاي شهري اردكان
99
ارزيابي زيستگاه پرندگان مهاجر تالاب ميانگران
100
ارزيابي زيستگاه دو گونه گنجشك خانگي و گنجشك درختي و بررسي علل جابجايي آن ها در شرق و غرب كشور با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي استان هاي خراسان رضوي و تهران
101
ارزيابي زيستگاه گربه شني ﴿Felis margarita﴾ در پناهگاه حيات وحش عباس آباد اصفهان
102
ارزيابي زيستگاه هوبره در حوضه نائين با استفاده از روش هاي تحليل عامل آشيان بوم شناختي ﴿ ENFA ) , و فرايند تحليل سلسله مراتبي ﴿ AHP )
103
ارزيابي ژئو شيميايي مخازن گازي حوضه رسوبي كپه داغ
104
ارزيابي ژئوتكنيكي آبرفت هاي مسير خط 2 قطار شهري اصفهان با تاكيد بر آزمايش هاي برجا با استفاده از سامانه عصبي – فازي
105
ارزيابي ژئوتكنيكي توده سنگ هاي مسير تونل انحراف آب سد بازفت
106
ارزيابي ژئوشيميائي سيستم هاي نفتي دوره هاي كرتاسه-پالئوژن و تاثير آن ها در تغذيه مخازن ميادين نفتي شمال غرب خليج فارس
107
ارزيابي ژئوشيميايي در ميادين جنوب ايران با استفاده از پارامترهاي بايوماركري
108
ارزيابي ژئوشيميايي سازندهاي فراقان، سرچاهان و سياهو در جنوب ايران
109
ارزيابي ژئوشيميايي سنگ هاي مادر منطقه كپه داغ به روش راك ايول
110
ارزيابي ژئوشيميايي سيستم هاي نفتي كرتاسه-ميوسن در فروافتادگي دزفول شمالي
111
ارزيابي ژئوشيميايي ميدان گازي خيام
112
ارزيابي ژئوشيميايي و تطابق نفت-نفت در ميادين بهرگان سر و فروزان
113
ارزيابي ‍ژئوشيميايي و مدلسازي يك بعدي ميادين شرق خليج فارس
114
ارزيابي ژئومتالورژيكي و توسعه فرآيند به منظور فرآوري ذخيره معدني بالانك
115
ارزيابي ژئومكانيكي ساختگاه سد خرسان 3 و تونل انحراف آن
116
ارزيابي ژرم پلاسم نعناي ايراني در مقاومت به تنش هاي سرما و يخ زدگي
117
ارزيابي ژنتيكي ارقام گندم نان از لحاظ مقادير آهن وروي تحت شرايط نرمال رطوبتي وتنش آخر فصل
118
ارزيابي ژنتيكي صفات نرخ گيرايي و سخت زايي در گله هاي گاو هلشتاين با روش هاي خطي، آستانه و بيز
119
ارزيابي ژنتيكي گوسفند وحشي در مركز تكثير در اسارت دهكده تفرجي چادگان
120
ارزيابي ژنتيكي گياهان هاپلوييدحاصل ازروش تلاقي گندم Xدر ذرت و روش كشت بساك
121
ارزيابي ژنتيكي نمره وضعيت بدني و ارتباط آن با صفات توليدي با استفاده از روش بيزي ( نمونه گيري گيبس) در گله هاي شيري اصفهان
122
ارزيابي ژنتيكي و عوامل موثر بر طول عمر توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
123
ارزيابي ژنوتيپ هاي بزرگ و اثرات متقابل آنها با تراكم و تاريخ كاشت
124
ارزيابي ژنوتيپ هاي مختلف كلزا به تنش شوري در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه
125
ارزيابي ژنوتيپ هاي نخود (Cicer arietinum L.) از نظر تنش خشكي
126
ارزيابي ژنوتيپ هاي يولايف زراعي تحت شرايط تنش و بدون تنش
127
ارزيابي ساخت پوشش فوم شيشه اي روي جداره فولاد با روش قالب گيري تزريقي
128
ارزيابي ساختار بازاريابي شبكه اي براساس كارت امتيازي متوازن
129
ارزيابي ساختار جمعيت هاي پرورشي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از توالي هاي تكراري ساده
130
ارزيابي ساختار ژنتيكي گله هاي پرورشي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از روش PCR -RFLP
131
ارزيابي ساختار كانال و ريشه در دندان هاي پرمولر اول و دوم منديبل مطالعه cbct در يك جمعيت ايراني
132
ارزيابي ساختار نهادي مورد نياز ايجاد بازار آب رودخانه ي زاينده رود
133
ارزيابي ساختار هزينه در شركت هاي توزيع برق ايران در سالهاي 85-1383
134
ارزيابي ساختار و رفتار مغناطيسي فريت نانو ذره نيكل - مس - روي توليدي به روش سنتز احتراقي گليسين - نيترات
135
ارزيابي ساختار، عملكرد و فعاليت آنزيماتيك هموگلوبين در شرايط گلايكه‌شده و بررسي اثر پلي فنول‌ها بر فرآيند گلايكيشن
136
ارزيابي ساختاري و رفتاري تريبولوژيكي پوشش هاي نوين پاشش حرارتي آمورف - نانو كريستال پايه آهن
137
ارزيابي ساختاري، الكتروشيميايي و بهينه سازي الكترودهاي شبه خازن نانو اكسيد دوتايي منگنز - نيكل توليد شده به روش رسوب دهي آندي
138
ارزيابي ساختمان ها با مهاربندي ضدكمانش با روش هاي نوين تحليل استاتيكي غيرخطي
139
ارزيابي سازگاري ارقام زيتون به دماي پايين و تأثير برخي تركيبات شيميايي بر تحمل به سرما
140
ارزيابي سازگاري روابط پيش‌بيني جمع‌شدگيخشك‌شدگي در آيين‌نامه‌ها براي رويه‌هاي بتني فرودگاهي
141
ارزيابي سازگاري شيرابه حاصل از زباله جامد شهري با آستر رسي مسلح با الياف
142
ارزيابي سازمان تامين اجتماعي مشهد (بخش درمان ) بر مبناي اصول پنجگانه پيتر سنگه در سازمان يادگيرنده
143
ارزيابي سازند كربناته شكافدار با تلفيق نگارهاي تصويري، امواج استونلي و نتايج پتروفيزيكي در يكي از ميادين فلات قاره ايران
144
ارزيابي سازند كربناته هتروژن با استفاده از نمودارهاي LWD ، معمولي و داده هاي مغزه در يكي از ميادين فلات قاره ايران
145
ارزيابي سازندهاي مادر احتمالي در ميدان نفتي هنديجان
146
ارزيابي سازندهاي مادر با استفاده از روش deltalogR و تكنيك شبكه‌‌هاي عصبي مصنوعي در تعدادي از چاه‌هاي ايران
147
ارزيابي سازوكارهاي يادگيري سازماني در اداره كل امور مالياتي استان اصفهان در سال 1390
148
ارزيابي سامانه جمع آوري يكپارچه اطلاعات سازمان هواشناسي كشور با رويكردعملكرد مديريت دانش
149
ارزيابي سامانه مديريت پايدار رواناب شهري و اثرات تغيير اقليم بر آن
150
ارزيابي سبك رانندگي در حمل‌‌ونقل غيرشخصي به كمك يادگيري روي پرو فايل رانندگي
151
ارزيابي ستون هاي بتن آرمه تحت اثر بارگذاري با نرخ كرنش بالا
152
ارزيابي سختي خمشي پارچه ويسكوز چاپ شده با رنگهاي راكتيو منوفانكشنال و بايوفانكشنال
153
ارزيابي سختي و شكل پذيري مهاربند زانويي و ارائه ضريب رفتار مناسب
154
ارزيابي سختي و شكل‌پذيري ديوارهاي كامپوزيت با لايه بتني طرفين
155
ارزيابي سختي و شكل‌پذيري ستون‌هاي مستطيل شكل بتن آرمه تقويت شده با ورق‌هاي كامپوزيتي FRP تحت خمش دو محوره
156
ارزيابي سد خاكي هسته بتن آسفالتي ماشكيد با تاكيد بر رفتار استاتيكي هسته و پي
157
ارزيابي سدهاي زيرزميني با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند معياره و SWAT و ارائه برنامه راهبردي جهت توسعه آنها با مدل SWOT
158
ارزيابي سرانه فضاي سبز با تاكيد بر ساختار كيفي جمعيت شهري، مطالعه موردي: منطقه يك شهر تهران
159
ارزيابي سربار شيوه هاي امنيتي روي پارامترهاي كارايي سيستم RFID براي كاربرد ثبت تخلفات و مديريت ترافيك شهري
160
ارزيابي سرمايه اجتماعي در شركت كفش ملي
161
ارزيابي سرمايه اجتماعي ونقش ان در توسعه نواحي روستايي دهستان مزينان
162
ارزيابي سريع امنيت ولتاژ بر اساس شبكه هاي عصبي و معادل سازي شبكه خارجي
163
ارزيابي سريع عملكرد جايگاه هاي سوخت گيري گاز طبيعي (CNG) استان تهران
164
ارزيابي سريع محيط زيست شهري كلان شهر كرمانشاه
165
ارزيابي سطح آگاهي بازاريان بيرجند از معارف اسلامي
166
ارزيابي سطح آگاهي دانشجويان پزشكي و پزشكان در خصوص گرفتن فشارخون در سال 1397
167
ارزيابي سطح آگاهي گلخانه داران و مصرف كنندگان خيار و گوجه گلخانه اي از محصول سالم و سنجش اثر آن در تصميم گيري آنها در شهرستان اصفهان
168
ارزيابي سطح آگاهي و نحوه عملكرد هندباليست هاي نوجوان پسر نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
169
ارزيابي سطح آمادگي جسماني دانشجويان دختر دانشگاه هنر و ارائه نورم امتحاني
170
ارزيابي سطح آنتي ژن اختصاصي پروستات پلاسما به عنوان يك بيوماركر جديد براي تشخيص اوليه سرطان پستان
171
ارزيابي سطح بلوغ مديريت دانش با تمركز بر مدل اروپايي ekmf مورد كاوي(شركت فولاد مباركه اصفهان
172
ارزيابي سطح بهره وري نيروي انساني ، علل پائين بودن آن و ارائه راه حل ها جهت افزايش آن
173
ارزيابي سطح پايداري نواحي منفصل شهر سنندج، استان كردستان با استفاده از 4 شاخص اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و زيست محيطي
174
ارزيابي سطح تاب آوري سكونتگاه هاي روستايي در برابر خشكسالي )مطالعه ي موردي دهستان زالوآب، شهرستان روانسر(
175
ارزيابي سطح تحول يافتگي بانك صادرات با استفاده از مدل تشخيص سازماني و ارائه راهكارهاي در جهت بهبود ان سرپرستي مركز تهران
176
ارزيابي سطح تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان همدان و رابطه¬ي آن با باورهاي معرفت شناختي
177
ارزيابي سطح تكنولوژي در تاسيسات تقويت فشار منطقه 8 عمليات انتقال گاز با استفاده از روش اطلس تكنولوژي
178
ارزيابي سطح توانايي و زير ساخت نوآوري و تكنولوژي در شركت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا
179
ارزيابي سطح رشد اخلاقي در نوجوانان (مطالعه موردي: دانش اموزان پسر متوسطه دوم شهرستان يزد)
180
ارزيابي سطح رضايتمندي مصرف‌كنندگان از خدمات گردشگري درماني بيمارستان‌ها
181
ارزيابي سطح سرمي عنصر " روي" در بيماران همودياليزي بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1385
182
ارزيابي سطح عقلانيت محدود دانشجويان در انتخاب دانشگاه و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردي: دانشجويان ورودي سال 1394 در دانشگاه اصفهان)
183
ارزيابي سطح فرهنگ يادگيري در شركت گاز منطقه اي استان اصفهان
184
ارزيابي سطح كارآيي بانكهاي تجاري ايران در دوره﴿1385-1370﴾
185
ارزيابي سطح مديريت دانش دراداره كل آموزش وپرورش استان خوزستان و شهرستانهاي تابعه در سال 1391
186
ارزيابي سطح نسبي miR-196b، miR-196a، miR-27a، miR-24-2 در نمونه هاي تومور و حاشيه تومور نرمال مبتلايان به سرطان مري
187
ارزيابي سطوح آنزيم آدنوزين داميناز و بررسي همراهي آلل از ژن آدنوزين داميناز و پلي مورفيسم هاي پروموتري ژن با سقط هاي خودبخودي مكرر فاقد دلايل شناخته شده
188
ارزيابي سطوح بتني با استفاده از پردازش تصوير
189
ارزيابي سطوح عملكرد ايستگاه مترو و ارائه روشهاي مقاوم سازي
190
ارزيابي سطوح مختلف كود نانوفرتايل در بستر‌هاي مختلف كشت بدون خاك در توت‌فرنگي رقم آروماس
191
ارزيابي سطوح مختلف كودهاي نانو كلات آهن و نانو سوپرميكروكامل بر خصوصيات رشدي و عملكرد گياه به‌ليمو (Lippia citriodora)
192
ارزيابي سفيدي منسوجات سفيدگري شده با سفيدكننده هاي نوري با استفاده از داده هاي رنگي حاصل از يك سامانه تصوير برداري رقمي
193
ارزيابي سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر نيروهاي محيطي با استفاده از تحليل بار افزاينده
194
ارزيابي سلامت پريودنتال در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
195
ارزيابي سلامت محله گنبد سبز با تاكيد بررويكرد شهر سالم
196
ارزيابي سلسله مراتب دسترسي طرح جهت پاسخگويي به اصول شهرسازي در مديريت بحران زلزله ﴿ نمونه موردي : محله بريانك، حدفاصل خيابان كرد كاظمي و خيابان قزوين ﴾
197
ارزيابي سميت چندين اسانس گياهي روي جمعيت‌هاي حساس و مقاوم مگس خانگي (Musca domestica) به حشره‌كش‌هاي پايرتروئيدي در ايران
198
ارزيابي سميت كل هيدروكربن هاي نفتي (TPHs) در محيط هاي آبي با استفاده از باكتري نورافشان Vibrio fischeri
199
ارزيابي سن دنداني در كودكان 14-6 سال گيلاني بر اساس متد دمرجيان
200
ارزيابي سناريوهاي بهبود وضعيت حمل و نقل ميادين شهري در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: ميدان آزادي شهر اصفهان)
201
ارزيابي سناريوهاي تغييرات منابع، مصارف و ذخيره ي آب در حوضه ي زرينه رود و اثرات آن بر جريان ورودي به درياچه ي اروميه
202
ارزيابي سناريوهاي ردپاي آب استان اصفهان
203
ارزيابي سناريوهاي مديريت تلفيقي منابع آب در شرايط تغيير اقيلم
204
ارزيابي سنجش رضايتمندي مشتريان براساس مدل EEQM در سازمانهاي خدماتي
205
ارزيابي سندي و محتوايي توقيع حضرت حجت منتظر ﴿عج﴾ به اسحاق بن يعقوب
206
ارزيابي سنگ هاي منشأ در خليج فارس
207
ارزيابي سه روش براي استخراج آنتي اكسيدان از ميوه و برگ هاي گياه خربزه
208
ارزيابي سه روش شناسايي تروآهاي سخت افزاري و مقايسه آنها
209
ارزيابي سه نوع جاذب مايكوتوكسين بر اثرات سوء آفلاتوكسين در جوجه هاي گوشتي
210
ارزيابي سهم مطلق بازار محصول شير ساده تتراپك شركت فرآورده هاي لبني كاله در بازار خرده فروشي شهر تهران
211
ارزيابي سهم مطلق بازار محصول شير ساده تتراپك شركت فرآوردههاي لبني كاله در بازار خرده فروشي شهر تهران
212
ارزيابي سوانح دريايي با تأكيد بر مسائل سازه‌اي و ساخت در شناورهاي سنتي و غير سنتي در آب‌هاي تحت حاكميت
213
ارزيابي سودآوري تحليل تكنيكال در محيط فازي
214
ارزيابي سودآوري شاخص قدرت نسبي و ميانگين متحرك همگرا - واگرا در بورس اوراق بهادار ايران و مقايسه آن با بورس آمريكا
215
ارزيابي سودآوري نتايج تحليل تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
216
ارزيابي سودمندي به كارگيري الگوهاي تحليل تكنيكي در بورس اوراق بهادار تهران
217
ارزيابي سونوگرافي داپلر جريان خون وريد هپاتيك در زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسي و گروه كنترل در بيمارستان الزهرا رشت در طي سال 1396
218
ارزيابي سونوگرافيك كليه و ادرنال و مقايسه يافته هاي باليني و پاراكلينيكي در بالغين مبتلا به فشار خون
219
ارزيابي سياست مسكن اجتماعي در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
220
ارزيابي سياست هاي اشتغال در برنامه اول توسعه
221
ارزيابي سياست هاي تشويقي نوسازي مساكن بافت هاي فرسوده شهري (نمونه موردي : شهر يزد)
222
ارزيابي سياست هاي حمايت از دانه هاي روغني در ايران (با تاكيد بر سويا و كلزا)
223
ارزيابي سياست هاي حمايت از دانه هاي روغني در ايران ﴿باتاكيد بر آفتابگردان وسويا﴾
224
ارزيابي سياست هاي خلاقيت و نوآوري در ايران ﴿ مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
225
ارزيابي سياست هاي فضايي توسعه شهري با تأكيد بر بخش هاي مركزي و تأثير آن بر ساختار فضايي شهر (نمونه مورد مطالعه: مشهد)
226
ارزيابي سياست هاي فضايي توسعه شهري با تاكيد بر بخش هاي مركزي و تاثير ان بر ساختار فضايي شهر(نمونه موردي:مشهد)
227
ارزيابي سياست هاي كاهش انتشار دي اكسيدكربن در سيستم حمل و نقل شهري: (مطالعه ي موردي شهر اصفهان)
228
ارزيابي سياست هاي مالي انتخاب سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
229
ارزيابي سياست هاي مسكن: شهرهاي جديد به عنوان ابزار تحقيق سياست نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد
230
ارزيابي سياست هاي نوسعه مسكن در شهر جديد پرديس بر اساس اصول و معيارهاي الگوي مسكن قابل استصاعت
231
ارزيابي سياست‌ها و نحوه اجراي آنها در زمينه كاهش آلودگي هوا، مقايسه ايران با نمونه كشورها و ارائه الگوي مناسب براي اجرائي كردن سياست‌ها
232
ارزيابي سياست¬هاي كلي نفت و گاز بر اساس چارچوب تحليل و توسعه¬ي نهادي استروم
233
ارزيابي سياستهاي دولت در برنامه هاي آبياري نوين كشاورزي
234
ارزيابي سيستم ايمني و تضمين اطلاعات شركت مخابرات استان البرز
235
ارزيابي سيستم ايمني و تضمين اطلاعات شركت مخابرات استان البرز بر اساس مدل RMIAS
236
ارزيابي سيستم پرده آببند براي مغارهاي بدون پوشش سنگي جهت ذخيره سازي زيرزميني نفت
237
ارزيابي سيستم تزريق تاخيري براي طيف سنج تحرك يوني
238
ارزيابي سيستم تلفن گويا با استفاده از تكنيك شبيه سازي
239
ارزيابي سيستم توزيع متمركز پوشاك با رويكرد تقسيم مخاطره (مطالعه موردي)
240
ارزيابي سيستم حمل و نقل همگاني اتوبوسهاي شهرر اصفهان و شناسايي فرصت ها جهت هوشمندسازي آن
241
ارزيابي سيستم حمل و نقل همگاني اتوبوسهاي شهري و تاثير هوشمند سازي آن مطالعه موردي شهر اصفهان
242
ارزيابي سيستم ديوارهاي برشي فولادي سوراخ دار
243
ارزيابي سيستم شهري استان خوزستان
244
ارزيابي سيستم كنترل داخلي در بانك صادرات با استفاده از الگوي سي .او.اس .او )COSO( و ارائه راهكارهايي در جهت اصلاح آن
245
ارزيابي سيستم معاملاتي ايچيموكو كينكو هايو در تغييرات قيمت طلا
246
ارزيابي سيستم نگهدارنده تونل در طبقه بندي سيستم Q با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
247
ارزيابي سيستم نگهداري دائم فضاهاي زيرزميني با استفاده از شاتكريت اليافي﴿الياف بارچيپ﴾
248
ارزيابي سيستم نگهداري سينه كار تونل ها به روش فورپولينگ؛ مطالعه موردي بخش ابتدايي تونل سبزكوه
249
ارزيابي سيستم نمره دهيMGAP(نوع آسيب، GCS،سن و فشار سيستوليك) جهت پيش بيني مرگ و مير بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
250
ارزيابي سيستم هاي آبياري فضاي سبز شهر اصفهان و بررسي امكان اصلاح آنها
251
ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي روش PB-ISAM در شركت كابل هاي شهيد قندي يزد
252
ارزيابي سيستم هاي تشخيص و درمان بيماري هاي قلب و عروق از راه دور(تله كارديولوژي ) و سنجش امكان اجراي اين سيستم ها در ايران
253
ارزيابي سيستم هاي سازه اي نوين در طراحي مجموعه هاي گردشگري
254
ارزيابي سيستم هاي مختلف تغذيه آلي و بيولوژيك بر صفات كمي و كيفي كنجد (Sesamum indicum ) تحت رژيم هاي آبياري
255
ارزيابي سيستم هاي مختلف تغذيه آلي و بيولوژيك بر صفات كمي و كيفي كنجد (Sesamum indicum ) تحت رژيم هاي آبياري
256
ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل عمومي با رويكرد ناب
257
ارزيابي سيگنال هاي مغزي در حالت استراحت در جنسيت هاي مختلف
258
ارزيابي سيگنال هاي مغزي در شناسايي اشيا
259
ارزيابي سيلابزني آلكالين- سورفكتانت- پليمر تحت سناريو هاي مختلف
260
ارزيابي سيلابزني در مخازن شكافدار طبيعي
261
ارزيابي سيماي شهر جديد پرديس و تصور ذهني ساكنان از آن
262
ارزيابي سينتيكي و خواص سطحي پوشش نيتريدي ايجاد شده به روش نيتروژندهي پلاسمايي با توري فعال روي آلومينيم
263
ارزيابي شاخص CPITN در بيماران همودياليزي شهر يزد
264
ارزيابي شاخص بارش استاندارا شده ي چند متغيره در پايش خشكسالي استان اصفهان
265
ارزيابي شاخص خشكسالي پالمر در حوزه هاي ايران مركزي
266
ارزيابي شاخص خشكسالي چند متغيره استاندارد شده (MSDI) در استان چهارمحال و بختياري
267
ارزيابي شاخص فيزيكي كيفيت زندگي شهري محدوده سردار جنگل سيد جمال چمران طالقاني
268
ارزيابي شاخص كيفيت خاك تحت تاثير تيمارهاي كودي روي و ارتباط آن با روي دانه گندم
269
ارزيابي شاخص ها و ميزان فرسودگي بافت هاي فرسوده در راستاي تعيين اولويت هاي ساماندهي محلات فرسوده
270
ارزيابي شاخص هاي آماري آزمون هاي چند گزينه اي دروس تئوري تخصصي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
271
ارزيابي شاخص هاي آماري آزمون هاي چندگزينه اي دروس تئوري تخصصي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمسال دوم 86-1385
272
ارزيابي شاخص هاي اثربخشي كيفي تبليغات بانكي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش آن (مطالعه موردي : بانك قوامين ).
273
ارزيابي شاخص هاي امنيت ولتاژ شبكه
274
ارزيابي شاخص هاي تفكر استراتژيك بر اساس مدل جين ليدكا (مطالعه موردي :سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران)
275
ارزيابي شاخص هاي تفكر استراتژيك در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي مدارس غير دولتي زنجيره ايي براساس مدل هانس باندهولد وماتس ليندگرين همراه ارائه راهكارهاي بهبود آموزش و پرورش تفكر استراتژيك .
276
ارزيابي شاخص هاي خرابي و سطوح عملكرد بر اساس يك زلزله سطح خطر مشخص و بررسي ارتباط بين آنها در سازه‌هاي بتني
277
ارزيابي شاخص هاي رشد هوشمند در شهر كرمان
278
ارزيابي شاخص هاي زيست اقليمي دما وبارش در راستي توسعه گردشگري شهر رشت
279
ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي بافت فرسوده مركز يكلان شهر اهواز(محله عامري)
280
ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي بافت فرسوده مركزي كلان شهر اهواز (محله عامري )
281
ارزيابي شاخص هاي ژئومورفولوژيكي و اقليمي مكان گزيني با رويكرد دفاع غيرعامل- مطالعه موردي سواحل شمالي درياي مكران (بندر جاسك تا خليج گواتر)
282
ارزيابي شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور تحقق شهر الكترونيك در شهر نيشابور
283
ارزيابي شاخص هاي فيزيولوژيكي مرتبط با خشكي و سازگاري در گندم نان
284
ارزيابي شاخص هاي فيزيولوژيكي و متابوليكي مقاومت به خشكي در نخود(Cicer arietinum)
285
ارزيابي شاخص هاي كالبدي مسكن با رويكرد توسعه پايدار در نواحي نه گانه شهر يزد
286
ارزيابي شاخص هاي كالبدي و اثرگذاري آن بر سرزندگي و زيست پذيري محلات شهري
287
ارزيابي شاخص هاي كيفيت بخش محيط ساحلي بر پايه تحليل ادراك/ انتظار از سوي گردشگران مطالعه موردي: سواحل شهر رامسر
288
ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي شهري با رويكرد رضايت شهروندي ﴿نمونه مطالعه: شهر استهبان﴾
289
ارزيابي شاخص هاي لثه در روشهاي مختلف كنترل در بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1385
290
ارزيابي شاخص هاي مؤثر بر تجربه مسافر در استفاده از خدمات حمل و نقل بين شهري مورد مطالعه: پايانه هاي مسافربري شهر اصفهان
291
ارزيابي شاخص هاي محتوايي تصوير در جهت بهبود سامانه هاي نهان كاوي كور
292
ارزيابي شاخص هاي هويت محله در راستاي تحقق رويكرد پايداري (مطالعه موردي: محله مصباح شهر كرج)
293
ارزيابي شاخص هي فشردگي در بافت قديم شهر يزد (نمونه موردي : محله فهادان)
294
ارزيابي شاخص‌هاي تنش اكسيداتيو و پارامترهاي ايمني ‌تخم قزل‌آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در طي دوره نگهداري كوتاه مدت در محيط‌هاي مختلف
295
ارزيابي شاخص‌هاي توسعه پايدار در پروژه‌هاي ساخت با رويكرد مديريت كيفيت
296
ارزيابي شاخص‌هاي كليدي عملكرد از منظر ذي‌نفعان در پروژه‌هاي ساخت
297
ارزيابي شاخص‌هاي كيفيت آب در رودخانه جاجرود تحت اثر منابع آلاينده
298
ارزيابي شاخص‌هاي موثر در شناسايي نقاط پرحادثه راههاي برون‌شهري با استفاده از روش تصميم‌گي
299
ارزيابي شاخصهاي رشد برخي از گياهان مرتعي نسبت به زمان و برآورد بيوماس
300
ارزيابي شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه تحت رژيمهاي رطوبتي خاك
301
ارزيابي شاخصهاي لثه در روشهاي مختلف كنترل پلاك در بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1385
302
ارزيابي شاخصهاي هارمونيكي جديد كيفيت توان با استفاده از تبديل موجك و كاربرد آن در يك شبكه توزيع نمونه
303
ارزيابي شايستگي ها، مهارت ها و توانايي هاي مديران در سه مقطع تحصيلي اموزش و پرورش شهرستان ممسني از ديدگاه مديران و كاركنان آموزشي
304
ارزيابي شبكه با استفاده از اندازه گيريهاي مربوطه ، بهينه سازي و رفع خطاها براي شبكه هاي ثابت و سيار
305
ارزيابي شبكه پايش كيفيت منابع آب زيرزميني با استفاده از زمين آمار و GIS مطالعه موردي : دشت خرم آباد
306
ارزيابي شبكه ترانزيتي كشور و طراحي مدل مكانيابي خط سير بهينه ترانزيت كالا
307
ارزيابي شبكه شعب بانك با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و با رويكرد محصولات و خدمات بانكداري الكترونيكي، مطالعه موردي: بانك آينده
308
ارزيابي شبكه ي ايستگاه هاي هيدرومتري با استفاده از تئوري آنتروپي گسسته و پهنه بندي آن در محيط GIS
309
ارزيابي شبيه سازي تنش پسماند در جوش براي لوله هاي فولادي زنگ نزن
310
ارزيابي شبيه سازي و ارائه راه حل جهت بهبود عملكرد انتقال مالتي مديا در سيستم هاي بي سيم نسل سوم مبتني بر ATM/IP
311
ارزيابي شدت تاثير عوامل موثر بر رضايت مشتري در بيمارستانها مورد مطالعه بيمارستان لاله
312
ارزيابي شدت تاثير عوامل موثر بر رضايت مشتري در بيمارستانها مورد مطالعه بيمارستان لاله مبمبمنب
313
ارزيابي شدت، منشا و ريسك آلودگي فلزات سنگين در خاك اطراف جاده هاي تهران-ايوانكي و تهران-ساوه
314
ارزيابي شرايط بهره برداري تاريخي از سدهاي حوضه درياچه اروميه و اولويت بندي درجه اثر بخشي آنها
315
ارزيابي شرايط تروفي تالاب چغاخور
316
ارزيابي شرايط تكوين مناطق ويژه علم و فناوري و برنامه ريزي توسعه آن مناطق
317
ارزيابي شرايط مچاله شوندگي و تأثير آن بر سيستم نگهداري اوليه و زمان بهينه نصب در تونل انتقال آب سد رودبار
318
ارزيابي شرايط يادگيري اجتماعي در حكمراني آب: مطالعه كار گروه منابع و مصارف رودخانه زاينده رود
319
ارزيابي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي براساس مدل EFQM
320
ارزيابي شركت‌هاي زنجيره تأمين گروه صنايع گيتي پسند بر مبناي اعتماد
321
ارزيابي شش روش تعيين وضعيت مرتع در چهار مكان مرتعي استان اصفهان
322
ارزيابي شكاف در فلزات با استفاده از پويش موج الكترومغناطيسي متمركز توسط يك پروب موجبر مستطيلي دهانه باز
323
ارزيابي شكست لايه‌هاي سقف در روش استخراج جبهه‌كار طولاني با استفاده از آزمون‌هاي غيرمخرب
324
ارزيابي شكل پذيري اتصالات تير به ستون بتني مسلح شده با فولاد هاي پرمقاومت
325
ارزيابي شكل پذيري اتصالات تير به ستون بتني مسلح شده با ميلگردهاي كامپوزيت FRP
326
ارزيابي شكل پذيري ديوار برشي كوتاه با توجه به رفتار غيرخطي بستر
327
ارزيابي شكل پذيري مهاربندهاي هم محور با ايجاد خروج از مركزيت در صفحه اتصال
328
ارزيابي شوراهاي اسلامي روستايي بخش حميل اسلام آباد غرب در گذر از تجربيات نهادهاي مشاركتي روستايي ايران (1380-1285)
329
ارزيابي شيرواني هاي خاكي لايه اي مسلح شده با شمع بر مبناي جابجائي
330
ارزيابي شيوع بستري مجدد بيماران روان‌پزشكي و عوامل همراه در بيمارستان روانپزشكي شفا بين سال‌هاي96 و 98
331
ارزيابي شيوع و عوامل مرتبط با هيپرناترمي در بيماران با حوادث ايسكميك عروق مغزي بستري شده در بخش تروماي بيمارستان پورسيناي رشت از شهريور 1391 تاشهريور 1393
332
ارزيابي شيوه ها و معرفي روش هاي به كار رفته در صنعت فرهنگ سازي
333
ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف كنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در اصفهان
334
ارزيابي شيوه هاي معمول مرمت و بازساري آرايه هاي كاشيكاري معرق در ايران از نقطه نظر مرمتي ﴿ مطالعه موردي بناهاي بقعه شيخ عبدالصمد نطنز ، مسجد شاه مشهد ، مسجد كبود تبريز﴾
335
ارزيابي صرفه‌هاي ناشي از تنوع محصول: مطالعه موردي شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران
336
ارزيابي صفات زراعي در جمعيت هاي حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
337
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در كلزا﴿.Brassica napus L )
338
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M4 حاصل از القاي موتاسيون و شناسايي لاين هاي موتانت مطلوب در كلزا ﴿.Brassica napus L﴾
339
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي اصلاحي حاصل از توده هاي بومي كنجد
340
ارزيابي صفات زراعي لاين هاي اصلاحي بزرگ در دو شرايط رطوبتي
341
ارزيابي صفات زراعي لاين هاي دابل هاپلوييد كلزا تحت تاثير تنش شوري در مزرعه
342
ارزيابي صفات زراعي مورفولوژيكي در رگههاي نوتركيب - گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) تحت شرايط ديم
343
ارزيابي صفات زراعي و مورفولوژيك متاثر از تنش رطوبتي در لاين هاي اينبرد نوتركيب گندم
344
ارزيابي صفات شخصيتي افرادي كه چهره شان بيشتر از سنشان است
345
ارزيابي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي در گلرنگ
346
ارزيابي صفات كيفي دانه در يك مجموعه گندم تتراپلوئيد
347
ارزيابي صفات مور فو- فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي در تريتيكاله
348
ارزيابي صفات مورفولوژيك و تحمل به شوري مرحله جوانه زني در گندم هاي هگزاپلوئيذ ساختگي
349
ارزيابي صفات مولكولي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم ، (T.aestivum)
350
ارزيابي صنعت ساخت خودرو در كشور و روش هاي بهبود آن
351
ارزيابي ضخامت نرمال كوروئيد بر حسب سن و جنس با استفاده از تصوير برداري EDI-OCT در شهر رشت
352
ارزيابي ضخامت نرمال ماكولا بر حسب سن و جنس در افراد ســـالم با استفاده از Cirrus HD-OCT
353
ارزيابي ضرايب تخصيص ماده خشك و نيتروژن در گياه سور گوم تحت شرايط افزايش غلظت كربن دي اكسيد و دماي هوا
354
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه اي قاب مهاربندي شده واگرا با پيوند قائم بر مبناي گزارش FEMA P695
355
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي بادبندي از نوع پشتيبان قوي به كمك روش آيين نامه FEMA P-695
356
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي قاب خمشي طراحي شده براساس آيين‌نامه ايران تحت اثر زلزله حوزه نزديك
357
ارزيابي ضرايب لرزه اي سيستم هاي بادبندي تركيبي واگرا﴿EBF﴾ و همگراي ويژه﴿SCBF﴾ در طبقات
358
ارزيابي ضرايب لرزهاي سيستم بادبندي تركيبي واگرا و همگراي ويژه در طبقات بر اساس تحليل هاي ديناميكي افزاينده
359
ارزيابي ضريب Cd ﴿ رابطه بين جابجايي هاي خطي و غير خطي ﴾ در سيستم هاي قاب فولادي با بادبندي واگرا ﴿EBF ﴾
360
ارزيابي ضريب اضافه مقاومت در ساختمان هاي نامنظم با قاب خمشي
361
ارزيابي ضريب بهره‌وري TBM در حفر سنگ سخت (مورد مطالعه: تونل انتقال آب نوسود)
362
ارزيابي ضريب رفتار سازه ها با قاب مقاوم خمشي ﴿ MRF ) به كمك تحليل خطي
363
ارزيابي ضريب زبري مانينگ در كانال هاي شبكه آبياري دز
364
ارزيابي ضريب كاهش مقاومت سيستم هاي مقاوم تركيبي در ارتفاع سازه هاي بتن‌آرمه
365
ارزيابي ضريب نامعيني در سازه ها در قالب روش احتمالي
366
ارزيابي ضريب هوش و عملكرد شناختي كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي تحت درمان و مقايسه آن با كودكان سالم
367
ارزيابي ضريب هوش و عملكرد شناختي كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي تحت درمان و مقايسه آن با كودكان سالم
368
ارزيابي ضوابط تراكم مسكوني در شهر اصفهان ﴿ محلات اميريه و جلفا ﴾
369
ارزيابي طراحي ظاهري محصول با استفاده از روش تلفيقي QFD-kano ﴿مطالعه موردي : لوازم التحرير ﴿خودكار﴾﴾
370
ارزيابي طراحي و پياده سازي يك سيستم سه لايه با استفاده از متدولوژي RUP
371
ارزيابي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده‌ي شهري با كاربري تجاري پژوهش موردي: محله اميريه سبزوار
372
ارزيابي طرح پيشنهادي توسعه شهر كرج مبتني بر رويكرد رشد هوشمند
373
ارزيابي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري با تاكيد بر نگرش و مشاركت روستائيان (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان صومعه سرا)
374
ارزيابي طرح تسهيل گران زن روستايي (مازول نيشابور)
375
ارزيابي طرح تسهيل گران زن روستايي (مازول نيشابور)
376
ارزيابي طرح تفصيلي شهر رشتخوار با رويكرد راهبرد توسعه شهري
377
ارزيابي طرح تفضيلي شهر ايذه
378
ارزيابي طرح تهجيز ونوسازي اراضي شاليزاري باتاكيدبرنگرش ومشاركت روستائيان :بخش مركزي شهرستان صومعه سرا
379
ارزيابي طرح توسعه IT در دبيرستانهاي شهر تهران با محوريت تجهيز 400 مدرسه به آزمايشگاه رايانه در سال 1387
380
ارزيابي طرح توسعه توانمندي معلمان در به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات از نظر معلمان شركت كننده در دوره هاي آموزش ICT در شهر بيرجند
381
ارزيابي طرح جامع جهرم با تاكيد بر اصول كلي توسعه كالبدي
382
ارزيابي طرح جامع راهبردي-ساختاري شهرقدس با رويكرد انعطاف پذيري بر اساس مدل ماتريس اهداف-اقدامات
383
ارزيابي طرح جامع مرند با رويكرد پراكنش فضايي جمعيت
384
ارزيابي طرح ساماندهي فضاها و مراكز روستايي استان گلستان با تاكيد بر مشاركت مردم (مورد: شهرستان آق قلا)
385
ارزيابي طرح ساماندهي فضاهاومراكز روستايي استان گلستان با تاكيد بر مشاركت مردم مورد :شهرستان اق قلا
386
ارزيابي طرح گادامر در نقد شكاف ميان زيبايي و حقيقت در زيبايي شناسي مدرن
387
ارزيابي طرح گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زود بازده و كار آفرين از ديد كارشناسان و مديران كارشناسان و مديران بانك كشاورزي استان تهران
388
ارزيابي طرح لرزه اي پل ها با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك - سازه
389
ارزيابي طرح مجموعه مسكوني عرفان با شاخص هاي برنامه ريزي شهري
390
ارزيابي طرح مداخله در فضاي گذران اوقات فراغت شهري (نمونه موردمطالعه :پارك سرچشمه محلات)
391
ارزيابي طرح مسكن مهر بر اساس معيارهاي سكونتگاه هاي پايدار (نمونه موردي: شهرك ابريشم استان البرز)
392
ارزيابي طرح نواب در ارتباط با چگونگي رعايت معيارهاي شهرسازي زلزله نمونه مورد مطالعه : فاز يك پروژه نواب حدفاصل خيابان شكوفه تا خيابان امام خميني
393
ارزيابي طرح نوسازي محله سيروس در چارچوب رهيافت بازآفريني شهري پايدار
394
ارزيابي طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) با معيارهاي مديريت بحران شهري
395
ارزيابي طرح هادي شهر ازنا و ارائه پيشنهاداتي در جهت تكميل طرح جامع در دست مطالعه
396
ارزيابي طرح هاي آبياري باراني اجرا شده در منطقه آذربايجان شرقي و بررسي امكان اصلاح آنها
397
ارزيابي طرح هاي آبياري تحت فشار اجرا شده در منطقه اصفهان و بررسي امكان اصلاح آنها
398
ارزيابي طرح هاي اسكان عشاير (مطالعه موردي: كانون هاي اسكان دشتروم، شهرستان بويراحمد)
399
ارزيابي طرح هاي توسعه منابع آب با در نظر گرفتن اثرات تغييرات اقليم
400
ارزيابي طرح هاي جابجايي روستايي (مورد مطالعه: طرحهاي 10 سال اخير استان ايلام 92-1383)
401
ارزيابي طرح هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري با رويكرد تكويني به منظر پايدار شهري مطالعه موردي بخش مركزي كلانشهر تبريز
402
ارزيابي طرح هاي نوسازي و بهسازي در بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد بر كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله: با استفاده از مدل IHWP: نمونه موردي محله جواديه ، منطقه 16 تهران
403
ارزيابي طرح هدفمندكردن يارانه ها
404
ارزيابي طرحهاي تجميع وجابجايي روستاهاي جنگل نشين در شرق استان گلستان راميان ازادشهر مينودشت وكلاله
405
ارزيابي طرحهاي تجميع وجابجايي روستاهاي جنگل نشين در شرق استان گلستان(راميان -آزادشهر-مينودشت وكلاله)
406
ارزيابي طرحهاي تغيير كاربري در مجموعهاي فاميلي شهر يزد
407
ارزيابي طرحهاي نوسازي شهري با توجه به نظريه برنامه ريزي وكالتي ﴿ حمايتي ﴾.﴿ نمونه موردي : پروژه نوسازي اطراف حرم امام رضا﴿ع﴾ در مشهد ﴾
408
ارزيابي طول عمر مفيد پل‌هاي شهري از لحاظ بار مازاد ترافيكي و راهكار بهينه‌ي حفظ عملكرد شبكه‌ي حمل‌و نقل (مطالعه موردي: پل فلزي شهر اصفهان)
409
ارزيابي طول لغزش بر روي سطوح لغزش آب گريز
410
ارزيابي طول مهار موثر ورق تقويتي FRP بر سطح بتن بر اساس آناليز ميدان كرنش به روش سرعت سنجي تصويري ذرات ﴿PIV﴾
411
ارزيابي طيف پاسخ غيرخطي زلزله هاي ايران و تحليل غيرخطي سازه ها به روش تركيب مودي
412
ارزيابي ظرفيت آنتي اكسيداني نمونه هاي عسل، روغن سويا و روغن آفتابگردان با استفاده از واكنش نورتابي شيميايي پروكسي اگزالات ها
413
ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح به بريد
414
ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح و بررسي اثر مقياس گذاري بر آن
415
ارزيابي ظرفيت باربري پي نواري متكي بر ماسه مسلح به بريد Evaluation of the Bearing Cpacity of Strip Footing on Sand Reinforced by Braid Elements
416
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي خاكي مسلح با ژئوبگ
417
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي سنگي درزدار تحت اثر بار سدهاي بتني وزني(مطاله موردي سدرودبار لرستان)
418
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي مجاور شيب به كمك روش اجزاء محدود
419
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي نيمه عميق دامنه دار با ملاحظه ي اثر جابجايي و انتقال بار
420
ارزيابي ظرفيت باربري شمع به وسيله CPTu و هوش مصنوعي
421
ارزيابي ظرفيت باقي مانده ستونهاي آسيب ديده ساختمان بتن مسلح در زلزله با درنظر گرفتن اندركنش نيروي محوري و ممان خمشي
422
ارزيابي ظرفيت شكل پذيري تيرهاي بتني تقويت شده در برابر خمش و برش با صفحات اتصالي
423
ارزيابي ظرفيت فروريزش قاب خمشي فولادي به كمك سيستم يك درجه آزادي
424
ارزيابي ظرفيت لرزه اي پل هاي بتني پيش تنيده با روش طراحي براساس عملكرد (كنترل تغيير مكان )
425
ارزيابي ظرفيت لرزه اي پل هاي مركب باروش طراحي براساس عملكرد (كنترل تغيير مكان ) و ارزيابي روش هاي مقاوم سازي
426
ارزيابي ظرفيت محوري شمع‌هاي پيچشي پره‌اي با آزمايش نفوذ مخروط
427
ارزيابي ظرفيت هاي تاب آوري و سازگاري با كم آبي در سيستم هاي آب شهري
428
ارزيابي ظرفيت هاي توسعه گردشگري در نواحي ساحلي (مطالعه موردي نواحي روستايي و شهري سرخرود)
429
ارزيابي ظرفيت هاي خدماتي - فضايي گردشگري سلامت با تاكيد بر گردشگري درماني ﴿مطالعه موردي : شهر يزد﴾
430
ارزيابي ظرفيت هاي كنوانسيون 1982 حقوق درياها در حمايت از محيط زيست دريايي
431
ارزيابي ظرفيت هاي گردشگري موسيقي در استان لرستان
432
ارزيابي ظرفيت يك كارگاه تحقيقاتي و طراحي و برنامه ريزي به توليد رسانيدن محصول
433
ارزيابي ظرفيت‌هاي بالقوه توسعه گردشگري خلاق در شهر اصفهان و امكان‌سنجي پيوستن به شبكه شهرهاي خلاق يونسكو
434
ارزيابي عدد‌‌ي ضريب رفتار قاب ساختماني مهاربند هم‌گراي ويژه فولادي با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه آن با مقادير پيشنهادي آيين‌نامه‌ ايران
435
ارزيابي عددي اثرات گسلش معكوس بر تونل
436
ارزيابي عددي رفتار چاه آزمايي در چاه هاي افقي مخازن شكافدار با هيدروكربورهاي مختلف در محدوده نفت فرار تا گاز ميعاني
437
ارزيابي عددي رفتار دوبعدي و سه‌بعدي ديوارهاي ميخكوبي شده در كنج‏هاي بيرون زده
438
ارزيابي عددي ضريب رفتار ساختمان با سيستم قاب خمشي فولادي متوسط با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه ان با مقادير پيشنهادي آيين نامه ايران
439
ارزيابي عددي ضريب رفتار ساختمان با سيستم قاب خمشي فولادي متوسط با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه ان با مقادير پيشنهادي آيين نامه ايران
440
ارزيابي عددي نظري برش دو محوره در تيرهاي بتن آرمه تحت اثر پيچش
441
ارزيابي عددي و آزمايشگاهي تنش داخلي ريل با روش آلتراسونيك
442
ارزيابي عددي و تجربي عملكرد سقف‌هاي عرشه فولادي تحت بار ضربه‌اي
443
ارزيابي عددي-تجربي عملكرد لرزه اي اتصال L شكل پانل هاي نيمه پيش ساخته ICF
444
ارزيابي عدم قطعيت دز دريافتي بافت سالم و سرطاني پروستات در براكي تراپي با روش مونت كارلو
445
ارزيابي عدم قطعيت نهايي پايداري براي گود هاي مهار شده با ميخ
446
ارزيابي عزت نفس وتاثير ان در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مشهد
447
ارزيابي عصاره آبي الكلي گياه زوفايي بر روي بلوغ آزمايشگاهي اووسيت گوسفند
448
ارزيابي علايم و نشانه هاي باليني آزمايشگاهي در تكنسين هاي دندانسازي در تماس با متيل متاكريلات
449
ارزيابي علمي و اجرايي سقف هاي مركب فولادي - بتني و تعيين اثرات ديافراگمي آنها
450
ارزيابي عمر باقيمانده ديسك موتور هواپيما
451
ارزيابي عمر خزشي قطعات با استفاده از روشهاي ساده
452
ارزيابي عمر خستگي اتصالات سكوي در يايي جكت تحت ا ثر موج خطي و غير خطي
453
ارزيابي عمل جراحي سيتوپلاستي در رفع شكايت اصلي بيماران عمل شده در بيمارستان توتونكاران طي سالهاي 76و 1375
454
ارزيابي عملكرد IQ-SPECT قلب مبتني بر شبيه سازي مونت كارلو با استفاده از Gate
455
ارزيابي عملكرد آژانس هاي مسافرتي شهر اصفهان در جذب گردشگر داخلي و خارجي با تاكيد بر توزيع فضائي مبدا گردشگران
456
ارزيابي عملكرد آكوستيكي كف ساختمان تحت بارگذاري ضربه اي ناشي از راه رفتن
457
ارزيابي عملكرد آموزش عالي با روش ارزيابي متوازن مبتني بر معيارهاي ارزشي مد نظر رهبري نظام و معيارهاي كلاسيك
458
ارزيابي عملكرد اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني توليدي استان مازندران و ارائه راهكار بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
459
ارزيابي عملكرد اتصالات فولادي تحت اثر آتش
460
ارزيابي عملكرد اجزاي بتني تقويت شده در حالت پيوسته و ناپيوسته با الياف FRP و مقايسه با الياف كربن
461
ارزيابي عملكرد اداره امور مالياتي با استفاده از كارت امتيازي متوازن
462
ارزيابي عملكرد اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد و تعيين برنامه هاي بهبود آن بر مبناي مدل تعالي EFQM
463
ارزيابي عملكرد اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس تركيب مدل BSC با روش‌ تحليلي AHP
464
ارزيابي عملكرد ارقام كنجد در شرايط اقليمي اصفهان
465
ارزيابي عملكرد استخراج قواعد همباشي در شناسايي هوشمند الگوهاي پول شويي
466
ارزيابي عملكرد استراتژي تصفيه خانه هاي آب تهران با و ارايه راه كار )BSC( رويكرد كارت امتيازي متوازن .
467
ارزيابي عملكرد استراتژي توليد شركت شيشه كاوه فلوت با استفاده از كارت امتيازي متوازن
468
ارزيابي عملكرد استراتژي ديجيتال در صدا و سيماي مركز يزد با استفاده از ويكرد BSC
469
ارزيابي عملكرد استراتژي سازمان ﴿ مطالعه موردي سازمان تحقيقات سيمان ﴾
470
ارزيابي عملكرد اسماعيليان نزاري در زمان حمله ي هلاكوخان مغول به ايران
471
ارزيابي عملكرد اقتصادي ايران در منطقه با رويكرد سند چشم انداز
472
ارزيابي عملكرد اقتصادي برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر شاخص‌هاي رفاه
473
ارزيابي عملكرد اقتصادي تعاوني هاي كشاورزي شهرستان مشكين شهر
474
ارزيابي عملكرد الكترومغناطيسي - حرارتي محدود كننده جريان خطاي ابر رسانايي هسته شيلد شده با استفاده از روش فيزيك چندگانه المان محدود
475
ارزيابي عملكرد امور مالياتي شهر تهران بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن )BSC(
476
ارزيابي عملكرد انتقال (Throughput) و بافر در سرويس GPRS براي ترافيك هاي اينترنتي
477
ارزيابي عملكرد انجمنهاي اولياو مربيان در حصول به اهداف از پيش تعيين شده در غرب مازندران
478
ارزيابي عملكرد انجمنهاي اولياو مربيان در حصول به اهداف از پيش تعيين شده در غرب مازندران
479
ارزيابي عملكرد انرژي شهري از طريق ادغام BIM و GIS جهت برنامه ريزي شهر هوشمند (مطالعه موردي : شهر كاشان)
480
ارزيابي عملكرد با استفاده از تحليل پوششي داده ها در شرايط تخصيص همگن وزن ها ﴿ مطالعه موردي توليد گندم در كشور
481
ارزيابي عملكرد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي شبكهاي در شرايط عدم قطعيت فازي: سازمان هاي برق منطقهاي در ايران
482
ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد نوين در تحليل پوششي داده‌هاي شبكه اي با در نظرگرفتن خروجي نامطلوب (مطالعه موردي صنايع‌دستي سفال و سراميك استان البرز)
483
ارزيابي عملكرد با استفاده از كارت امتيازي متوازن: " دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس"
484
ارزيابي عملكرد با استفاده از مدل تعالي سازماني در EFQM موسسه اعتباري توسعه
485
ارزيابي عملكرد با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي جمع‌آوري پسماند شهرداري تهران)
486
ارزيابي عملكرد بادبندهاي هم مركز با لقي اوليه در قابهاي خمشي
487
ارزيابي عملكرد بازار اوراق اسلامي
488
ارزيابي عملكرد بانك تجارت شعب استان اصفهان به روش تلفيقي كارت امتيازي متوازن (bsc) و تحليل سلسله مراتبي (ahp)
489
ارزيابي عملكرد بانك صادرات خراسان جنوبي در فرايند مديريت ارتباط با مشتري ﴿ CRM﴾ با رويكرد ﴿ BSC ﴾ فازي
490
ارزيابي عملكرد بانك ها در رسيدگي به شكايات مشتري از منظراستاندارد ايزو 10002 با استفاده از الگوي تحليل پوششي داده ها (مورد مطالعه: بانكهاي خصوصي شهر اصفهان)
491
ارزيابي عملكرد بانك ها در سه حوزه خصوصي نيمه خصوصي و دولتي از AHP فازي و TOPSIS
492
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيك با استفاده از كارت امتيازي متوازن و منطق فازي
493
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيك با استفاده از كارت امتيازي متوازن و منطق فازي
494
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيكي با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و منطق فازي (مطالعه موردي شعب بانك صادرات شهرستان شيراز)
495
ارزيابي عملكرد بر اساس كارت امتيازي متوازن براي پياده سازي استراتژي بيمارستان شهدا گنبد كاووس
496
ارزيابي عملكرد بر اساس معيارهاي كارت ارزيابي متوازن و استراتژي مبتني بر گونه شناسي مايلز و اسنو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
497
ارزيابي عملكرد بر مبناي مدل منشور عملكرد با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چندمعياره در اداره كل راه و شهرسازي كرمان
498
ارزيابي عملكرد برآوردگرهاي هسته‌اي تابع چگالي احتمال روي نقاط مرزي
499
ارزيابي عملكرد برشي بين لايه اي روسازي آسفالتي مسلح شده با ژئوكامپوزيت
500
ارزيابي عملكرد برنامه هاي وب محور مبتني بر فناوري اينترنتي از اشياء در خانه هاي هوشمند
501
ارزيابي عملكرد بلوك هاي جاذب موج در كاهش ارتعاشات خطوط راه آهن بدون بالاست
502
ارزيابي عملكرد بنگاه هاي زود بازده در زمينه ايجاد كارافريني در مناطق روستايي با تاكيد بر نظر صاحبان بنگاه ها(منطقه مورد مطالعه بخش حميديه از شهرستان اهواز) , performance appraisal firms to create jobs in rural areas, with an emphasis on early return on the firms owners
503
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زود بازده در توسعه پايدار روستا هاي شهرستان آزادشهر
504
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زودبازده در توسعه پايدار روستاهاي شهرستان آزادشهر
505
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زودبازده در زمينه ايجاد كارافريني در مناطق روستايي با تاكيد بر نظر صاحبان بنگاهها بخش حميديه اهواز
506
ارزيابي عملكرد به روش بازخور 360 درجه-مطالعه موردي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
507
ارزيابي عملكرد به روش تحليل پوششي داده ها ﴿ مورد كاوي: بانك صادارات ايران ﴾
508
ارزيابي عملكرد بيمارستان جامع بانوان آرش با رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن – تاپسيس فازي
509
ارزيابي عملكرد بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان ابركوه در سال 89-88 بر اساس مدل تعالي اروپايي
510
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد بهشتي بابل بر اساس كارت امتيازي متوازن
511
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد بهشتي بابل بر اساس كارت امتيازي متوازن
512
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد صدوقي يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
513
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد صدوقي يزد و بررسي راههاي بهبود آن با رويكرد EFQM
514
ارزيابي عملكرد بيمارستان فارابي مبتني بر رويكردتحليل پوششي داده ها،كارت امتيازي متوازن و تئوري بازي ها با همكاري
515
ارزيابي عملكرد بيمه كارآفرين بااستفاده از روش DEA
516
ارزيابي عملكرد بيمه محصولات كشاورزي و آثار آن در ايجاد انگيزش در كشاورزان استان همدان
517
ارزيابي عملكرد بيمه معلم با استفاده از كارت امتيازي متوازن
518
ارزيابي عملكرد بيوراكتور غشايي (MBR) با به كارگيري غشاي نانو الياف الكتروريسي شده براي تصفيه فاضلاب حاوي رنگ‌زا
519
ارزيابي عملكرد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه بر اساس شاخص توانمند سازي مدل تعالي سازماني efqm
520
ارزيابي عملكرد پروژه با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها و شاخص بهره‌وري مالم كوئيست
521
ارزيابي عملكرد پروژه با استفاده از مدل تركيبي تحليل پوششي داده و كارت امتياز متوازن-با مطالعه موردي پروژه هاي موسسه عمران
522
ارزيابي عملكرد پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردي بر روي پروژه‌هاي بازار بزرگ ايران – ايران مال)
523
ارزيابي عملكرد پروژه بين المللي ترسيب كربن در ايران با استفاده از مدل هاي آماري: مطالعه موردي؛ شهرستان ابركوه، استان يزد
524
ارزيابي عملكرد پروژه هاي شركت گاز استان يزد با استفاده از مدل تعالي PEM
525
ارزيابي عملكرد پروژه‌هاي كلان مشاركتي مديريت شهري با رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن و روش¬هاي تصميم گيري چند شاخصه با متغيرهاي زباني فازي
526
ارزيابي عملكرد پروفيل هاي فلزي تقويت شده با كامپوزيتFRP
527
ارزيابي عملكرد پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان بر اساس مدل bsc
528
ارزيابي عملكرد پل هاي بتن مسلح بر اساس دستورالعمل بهسازي پل هاي ايران و ارائه ي روش بهسازي لرزه اي بهينه
529
ارزيابي عملكرد پل هاي طره اي پيش تنيده و ارائه روش بهسازي مناسب ازجمله پيش تنيدگي خارجي
530
ارزيابي عملكرد پل هاي قابي شكل تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
531
ارزيابي عملكرد پوشش مغناطيسي نوع باز چند لايه مبتني بر تحليل ميدان مغناطيسي
532
ارزيابي عملكرد پوشش هاي ضد خزه دريايي
533
ارزيابي عملكرد پيزوالكتريك حسگرهاي فشاري نانوليفي كامپوزيتي PVDF با نانوذره هاي فلزي
534
ارزيابي عملكرد تركيب روش هاي الكترواكسيداسيون و تصفيه بيولوژيكي در پاكسازي فاضلاب صنايع لبني
535
ارزيابي عملكرد تعاوني هاي توليد كشاورزي در توسعه روستايي شهرستان مينودشت
536
ارزيابي عملكرد تعاوني هاي توليدكشاورزي درتوسعه روستايي شهرستان مينودشت (مطالعه درفرآيند هاي شركت بيمه )
537
ارزيابي عملكرد تقاطعات كنترل شده با چراغ راهنمايي هوشمند مطالعه موردي : شهر يزد
538
ارزيابي عملكرد تقاطعها به كمك تكنيك هاي شبيه سازي كامپيوتر
539
ارزيابي عملكرد تقويتي ستون‌هاي خاك - سيمان در مقابله با روانگرايي با استفاده از مدلسازي عددي
540
ارزيابي عملكرد توسعه پايدار پروژه هاي ساخت با رويكرد بهره وري
541
ارزيابي عملكرد توسعه پايدار در پروژه هاي ساخت با رويكرد بهروري
542
ارزيابي عملكرد تير بتني با ميلگردهاي FRP تحت بار ضربه اي
543
ارزيابي عملكرد تيم هاي اجرايي در پروژه هاي ساختماني و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء آنها
544
ارزيابي عملكرد تيمار تيوفانات متيل در چرم جهت حفاظت در برابر تخريب قارچ ها
545
ارزيابي عملكرد جاذب هاي اصلاح شده در حذف رنگزا از فاضلاب
546
ارزيابي عملكرد جداگرهاي الاستومري مسلح به الياف اتكايي ( U-FREI ) در برابر باد
547
ارزيابي عملكرد جذب 〖SO〗_2 از هواي آلوده در مقياس پايلوت توسط محلول سديم هيدروكسيد با استفاده از پمپ خلا رينگ مايع
548
ارزيابي عملكرد جراح بر اساس شبيه سازي در واقعيت مجازي
549
ارزيابي عملكرد چرخ‌دنده‌هاي مغناطيسي شار-شعاعي، مبتني بر بهبود گشتاور با استفاده از آرايه هالباخ
550
ارزيابي عملكرد چندمرحله‌اي مديريت زنجيره تأمين الكترونيك با رويكرد تلفيقي BSC، ANP فازي و DEMATEL فازي (مطالعه موردي : كارخانجات كاشي استان يزد)
551
ارزيابي عملكرد حوزه رهبري EFQM در بيمارستان هاي استان گيلان و رتبه بندي آن ها با استفاده از تكنيك AHP
552
ارزيابي عملكرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس مدل تعالي سازماني
553
ارزيابي عملكرد خانه‌هاي بهداشت روستايي شهرستان نهاوند، همدان
554
ارزيابي عملكرد خدمات ictا استفاده از مدلefQm فازي
555
ارزيابي عملكرد خدمات الكترونيكي ارائه شده در بانك هاي دولتي منتخب استان فارس با رويكرد BSC فازي
556
ارزيابي عملكرد خطوط تغيير سرعت وسايل نقليه (اعم از كاهش و افزايش) بر اساس ضوابط تئوري قابليت اطمينان
557
ارزيابي عملكرد خطوط دال خط شناور در كاهش ارتعاشات محيطي
558
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت ايران در سال تحصيلي 78-79با تحقيق روشهاي تحليل پوششي داده ها فرايند تحليلي سلسله مراتبيDEA\ َAHP
559
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت ايران در سال تحصيلي 82-83 با رويكرد پژوهشي و به روش تحليل پوششي داده ها (DEA )
560
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت در سال تحصيلي 83-82 با رويكرد پژوهشي و به روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
561
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي فني و مهندسي دانشگاه يزد در سال تحصيلي 86-85 با روش تحليل پوششي داده ها
562
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي كارآفريني معتبر جهان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
563
ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور استان گلستان براساس مدل برتر EFQM
564
ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور واحد اردل بر اساس مدل تعالي سازماني
565
ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن ﴿مجتمع علوم انساني، دانشگاه يزد﴾
566
ارزيابي عملكرد دانشگاههاي استان يزد
567
ارزيابي عملكرد دانه بلوط به عنوان منعقد كننده و كمك منعقد كننده در تصفيه آب Evaluation of Oak Seed as Coagulant and Coagulant aid in Water Treatment
568
ارزيابي عملكرد دپارتمانهاي يك سازمان پروژه محور در شرايط عدم قطعيت با تمركز بر تكنيك تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا
569
ارزيابي عملكرد در حوزه امور مشتركين شركت مخابرات استان آذربايجان غربي مبتني بر مدل تعالي سازماني (EFQM) براساس منطق امتيازدهي رادار (RADAR)
570
ارزيابي عملكرد در حوزه امور مشتركين شركت مخابرات استان آذربايجان غربي مبتني بر مدل تعالي سازماني (EFQM) براساس منطق امتيازدهي رادار (RADAR)
571
ارزيابي عملكرد در زنجيره تامين مواد غذايي﴿فرآورده هاي گوشتي﴾
572
ارزيابي عملكرد در سازمان هاي رسانه اي
573
ارزيابي عملكرد دستگاه هاي خودپرداز با استفاده از شبيه سازي ﴿ مورد كاوي بانك رفاه ﴾
574
ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك شهرسازي(مطالعه موردي: منطقه 9 شهرداري مشهد)
575
ارزيابي عملكرد دهياري ها در ارائه خدمات روستايي در روستاهاي شهرستان شهركرد
576
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي : بخش عقدا شهرستان اردكان)
577
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار روستايي ﴿مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان بم﴾
578
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار نواحي روستايي مطالعه موردي(بخش مركزي شهرستان همدان)
579
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه روستايي (نمونه موردي روستاهاي شهرستان ايوان غرب)
580
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه ي پايدار روستايي (مطالعه ي موردي دهستان همگين در بخش مركزي شهرستان دهاقان)
581
ارزيابي عملكرد دهياري ها در چارچوب حكمروايي خوب روستايي (مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان اصفهان)
582
ارزيابي عملكرد دهياريها در توسعه روستايي ايوان غرب
583
ارزيابي عملكرد دوربرگردانهاي شهري
584
ارزيابي عملكرد دوره سوم شوراي شهر تهران بر اساس وظايف و اختيارات قانوني آن در حوزه برنامه ريزي شهري
585
ارزيابي عملكرد دولت در طرح مقاوم سازي مساكن روستايي با تاكيد بر وام مسكن (مورد دهستان آق آباد)
586
ارزيابي عملكرد ديوار برشي كامپوزيت با بازشو
587
ارزيابي عملكرد ديواره هاي تراواي واكنش دهنده در كاهش MTBE در آب هاي زيرزميني
588
ارزيابي عملكرد ديوارهاي برشي فولادي كوپله با توجه به مشخصات هندسي و مكانيكي تير كوپل
589
ارزيابي عملكرد ديوارهاي برشي مركب تحت بارهاي تكراري
590
ارزيابي عملكرد ديوارهاي ديافراگمي مركب مهارشده تحت بارهاي بهره برداري و لرزه اي و تعيين شرايط بهينه
591
ارزيابي عملكرد ذخيره ساز انرژي در كاهش تنشهاي وارد شده بر گيربكس در سيستمهاي تبديل توان توربينهاي بادي
592
ارزيابي عملكرد راهبرد مومنتوم مديريت شده در بورس اوراق بهادار تهران
593
ارزيابي عملكرد رله هاي جريان زياد در شبكه قدرت به كمك نرم افزار PSCAD
594
ارزيابي عملكرد رله هاي جريان زياد و جريان زمين در شبكه هاي به هم پيوسته
595
ارزيابي عملكرد روش الكتروشيميايي و شناورسازي با هواي محلول در تصفيه پساب صنايع نشاسته سازي
596
ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين با استفاده از مدل اسكور و فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس
597
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از تصميم گيري با معيارهاي چندگانه فازي و پويايي شناسي سيستمي (مطالعه موردي زنجيره تامين فولاد)
598
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از مدل مديريت كيفيت زنجيره تامين؛ مطالعه موردي صنعت واگن سازي
599
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از مدل مرجع اسكور(SCOR) و مدل تصميم‌گيري چند شاخصه تاپسيس(TOPSIS)- مطالعه موردي: شركت گروه صنعتي گلرنگ
600
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با تحليل پوششي دادها )DEA(
601
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين شركت واگن سازي تهران با استفاده از مدل مرجع عمليات زنجيره تامين (SCOR)
602
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين قطعات يدكي با استفاده از مدل مرجع SCOR وAHP-TOPSISگروهي-مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه
603
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين كارخانه تعمير و نگهداري جرثقيل هاي ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران با مدل اسكور و روش تحليل سلسله مراتبي فازي
604
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين مطالعه موردي : شركت OIEC
605
ارزيابي عملكرد زنجيره ي تأمين با كاربرد عاملهاي هوشمند از طريق روش تحليل پوششي داده ها
606
ارزيابي عملكرد زنجيره‌ تامين خدمات در صنعت هتلداري با رويكرد مدل تحليل پوششي داده‌‌هاي ‌‌شبكه‌اي
607
ارزيابي عملكرد زيست محيطي كارخانه ريخته گري شركت ايران خودرو بر اساس استاندارد ISO 14031
608
ارزيابي عملكرد ساختار بهبود يافته محدودساز جريان خطا ابررسانايي هسته اشباع
609
ارزيابي عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي در زمينه اهداف مصوب
610
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن سبز و پويايي هاي سيستم (مطالعه موردي: بيمارستان چمران)
611
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن سبز و پويايي هاي سيستم (مطالعه موردي: بيمارستان چمران)
612
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي : شركت سنگ آهن مركزي ايران - بافق﴾
613
ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس مدل تعالي سازماني اي اف كيو ام (مطالعه موردي در شركت سرمايه گذاري توكا فولاد)
614
ارزيابي عملكرد سازمان تامين اجتماعي از ديدگاه بيمه شدگان در شهر بوشهر
615
ارزيابي عملكرد سازمان ها از منظر كيفيت و تعالي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها
616
ارزيابي عملكرد سازمان هاي خدماتي با استفاده از تكنيك تركيبي BSC و TOPSIS مطالعه موردي: شعب بانك ملي استان گيلان
617
ارزيابي عملكرد سازماني، مطالعه موردي در معاونت دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير
618
ارزيابي عملكرد سازه اي يك مخزن آب بتن آرمه تحت اثر انفجارهاي رو سطحي
619
ارزيابي عملكرد سازه هاي ديوار باربر بتن آرمه و ارائه روش‌هاي بهسازي آنها
620
ارزيابي عملكرد سازه‌هاي آبخيزداري در كنترل فرسايش خاك و سيل‌خيزي (مطالعه موردي : حوزه‌ي آبخيز سردشت چهارمحال و بختياري)
621
ارزيابي عملكرد سازه‌هاي بتن آرمه با ستون‌هاي فولادي دو سر مفصل در زير تراز پايه
622
ارزيابي عملكرد سامانه هاي اتوبوس راني مطالعه موردي: سامانه اتوبوس راني شهر اصفهان
623
ارزيابي عملكرد سريع دپارتمان اورژانس بيمارستان
624
ارزيابي عملكرد سهام در بازار نوظهور با استفاده ازتحليل رگرسيون لجستيك (با تـأكيد بر بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال 1394-1384)
625
ارزيابي عملكرد سيستم SC-FDMA در حضور انحراف هاي فركانسي
626
ارزيابي عملكرد سيستم اطلاعات بيمارستان با استفاده از روش ANP مطالعه موردي بيمارستان گلسار رشت
627
ارزيابي عملكرد سيستم اطلاعات بيمارستان با استفاده از روش NAP مطالعه موردي بيمارستان گلسار رشت
628
ارزيابي عملكرد سيستم بانكي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن در بانك ملي استان هرمزگان
629
ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در نظام بانكي ﴿مطالعه موردي : بانك صادرات﴾
630
ارزيابي عملكرد سيستم مديريت روسازي با استفاده از روش هاي احتمالي
631
ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري تحت فشار از ديدگاه صرفه جويي در مصرف آب در استان يزد
632
ارزيابي عملكرد سيستم هاي پردازش توزيع شده گراف هاي مقياس بزرگ
633
ارزيابي عملكرد سيستم هاي پيوسته و نايوسته براي حذف رنگ از فاضلاب به روش انعقاد الكتريكي
634
ارزيابي عملكرد سيستم هاي مختلف سازه اي در آناليز سازه هاي بلند
635
ارزيابي عملكرد سيستمهاي آبياري (قطره اي تيپ سطحي ، قطره اي تيپ زير سطحي و سطحي ) واثرات تنش آبي بر كارآيي مصرف آب ، عملكرد و اجزاي عملكرد گياه گلرنگ در شهرستان كرمانشاه
636
ارزيابي عملكرد شبكه توزيع برق استان همدان
637
ارزيابي عملكرد شبكه عصبي مصنوعي در مدل سازي باد رسوب با استفاده از عوامل ژئومورفولوژي در حضوه آبخيز
638
ارزيابي عملكرد شبكه هاي حمل و نقل در دورۀ بازسازي پس از بحران سيل
639
ارزيابي عملكرد شبكه هاي عصبي عميق در بازشناسي دست نوشتار فارسي
640
ارزيابي عملكرد شبكه هاي عصبي ماكساوت كانولوشنال عميق در بازشناسي گفتار
641
ارزيابي عملكرد شركت آبفاي شهرها و شهركهاي غرب تهران بر اساس مدل تعالي EFQM
642
ارزيابي عملكرد شركت آسفالت ريز با استفاده از كارت امتيازي متوازن
643
ارزيابي عملكرد شركت ارتباطات سيار پس از خصوصي سازي با استفاده ازEFQM
644
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي آذربايجان با استفاده از مدل EFQM
645
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي هرمزگان با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن
646
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي يزد با استفاده از مدل تعالي سازمان با رويكرد فازي
647
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
648
ارزيابي عملكرد شركت پست جمهوري اسلامي ايران وسيله مدل تعالي سازماني )EFQM( در سطح مديران ستاد
649
ارزيابي عملكرد شركت توزيع برق خرم آباد بر اساس مدل تعالي EFQm
650
ارزيابي عملكرد شركت توليدي لوله و اتصالات پلي اتيلن و نوارهاي آبياري بر اساس مدل سرآمدي EFQM امتياز دهي به معيارها با استفاده از منطق RADAR ََِ
651
ارزيابي عملكرد شركت ساپكو با استفاده از كارت امتيازي متوازن
652
ارزيابي عملكرد شركت سهامي آب منطقه اي استان سيستان و بلوچستان بر اساس مدل EFQM يا تعالي سازماني ، با رويكرد مشتريمداري
653
ارزيابي عملكرد شركت شهركهاي صنعتي با مدل BSC
654
ارزيابي عملكرد شركت شيشه ايمني اميد اصفهان با تكنيك كارت امتيازي متوازن و فرايند تحليل شبكه اي فازي
655
ارزيابي عملكرد شركت صانير بر اساس مدل تعالي سازمان تعالي
656
ارزيابي عملكرد شركت گاز استان يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
657
ارزيابي عملكرد شركت ماشين سازي غدير بر اساس مدل BSC
658
ارزيابي عملكرد شركت ماموت بر اساس كارت امتيازي متوازن از منظر مشتري
659
ارزيابي عملكرد شركت مخابرات استان مازندران با استفاده از مدل امتيازدهي متوازن
660
ارزيابي عملكرد شركت مشفق و شركت هاي وابسته با استفاده از مدل تعالي سازمانيEFQM
661
ارزيابي عملكرد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد بر اساس مدل سرآمدي EFQM، امتياز دهي به معيارها بر اساس منطق RADAR، تعريف و اولويت بندي پروژه هاي بهبود با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP
662
ارزيابي عملكرد شركت مهندسي پزشكي نوين بر اساس مدل تعالي سازمان (EFQM)
663
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺪل Topp روش اﻟﻜﺘﺮه و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ
664
ارزيابي عملكرد شركت هاي خدمات بيمه اي كشاورزي در استان كرمانشاه
665
ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان با استفاده از مدل تركيبي EFQM و روش تصميم گيري چند معياره خاكستري
666
ارزيابي عملكرد شركت هاي فناور مستقر در پارك علم و فناوري يزد با رويكرد تلفيقي DEA و Six Sigma
667
ارزيابي عملكرد شركت هاي گاز استاني با بكارگيري مدل TOPP روش الكترود و آناليز پوششي داده ها
668
ارزيابي عملكرد شركت‌هاي توليدي كوچك به‌منظور عارضه‌يابي سريع آن‌ها بر اساس مدل EFQM (مطالعه موردي شركت دُربافت حرير سليمان)
669
ارزيابي عملكرد شركتهاي تعاوني روستائي استان مركزي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها و اعتبار سنجي اين روش
670
ارزيابي عملكرد شركتهاي توزيع نيروي برق استان مازندران و گلستان با استفاده از تحليل پوششي داده ها(DEA)
671
ارزيابي عملكرد شركتهاي سهامي زراعي در نظام هاي بهره برداري كشاورزي ايران , evaluation the performance of agricural corporations in exploition systems of iran agriculture
672
ارزيابي عملكرد شركتهاي سهامي زراعي در نظامهاي بهره برداري كشاورزي ايران(شركت سهامي نيل شهر تربت چام)
673
ارزيابي عملكرد شركتهاي مستقر در مركز رشد يزد به روش تحليل پوششي داده ها ﴿ DEA ﴾
674
ارزيابي عملكرد شعب بانك با رويكرد كارايي هزينه
675
ارزيابي عملكرد شعب تامين اجتماعي شهر تهران بااستفاده از تلفيق مدل تحليل پوششي داده هاي فازي و كارت امتيازي متوازن
676
ارزيابي عملكرد شعبه‌هاي فروش شركت پخش سراسري با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي شركت كاله)
677
ارزيابي عملكرد شغلي كاركنان و سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از مدل تعالي EFQM
678
ارزيابي عملكرد شهر جديد بينالود
679
ارزيابي عملكرد شهرداري دامغان بر پايه سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات شهري
680
ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي با رويكرد توسعه ي پايدار روستايي
681
ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي روستايي بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا
682
ارزيابي عملكرد صنايع نصر مازندران با استفاده از مدل تعالي سازماني EFQM
683
ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از شبكه هاي بيزين
684
ارزيابي عملكرد صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري با استفاده از شاخص هاي بازده مبتني بر ريسك
685
ارزيابي عملكرد صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري با استفاده از نقشه هاي شناختي فازي
686
ارزيابي عملكرد طرح تفصيلي شهر خرم آباد
687
ارزيابي عملكرد طرح راهنمايي مسافرين نوروزي
688
ارزيابي عملكرد طرح مدارس هوشمند دخترانه شهر تهران در جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمان در سال تحصيلي 87-1386
689
ارزيابي عملكرد عايق حرارتي كنترل پذير آئورولوژي چهت تامين آسايش حرارتي ساختمان در اقليم شهر تهران
690
ارزيابي عملكرد عصاره انزروت جهت پاكسازي لكه‌هاي ناشي از اثر دست روي كاغذهاي تاريخي
691
ارزيابي عملكرد علمي ايران در حوزه تحقيق و توسعه در منطقه با رويكرد سند چشم انداز
692
ارزيابي عملكرد فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران بر اساس مدل تعالي سازماني (EFQM)
693
ارزيابي عملكرد فرروريزش سيستم قاب بتني ويژه با در نظرگرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
694
ارزيابي عملكرد فرهنگ سراهاي شهرداري اصفهان در فرآيند آموزش هوشمند و ارائه مدل مهندسي مجدد فرآيند آموزشي به منظور هوشمند سازي
695
ارزيابي عملكرد فضاهاي عمومي شهري بر اساس معيارهاي كيفي محيط ﴿نمونه موردي: شهر قديم لار﴾
696
ارزيابي عملكرد قاب ساختماني فولادي دوبعدي با مهاربند همگرا در برابر آتش بعد از زلزله
697
ارزيابي عملكرد قاب فولادي طراحي شده براساس مبحث دهم (LRFD) و استاندارد 2800 (ويرايش چهارم) با استفاده از دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي 360 (تجديدنظر اول)
698
ارزيابي عملكرد قراردادهاي B.O.T در پروژه هاي انبارهاي تخليه و بارگيري از ديد موفقيت پروژه (مطالعه موردي: انبارهاي تخليه و بارگيري بندر امام خميني (ره) )
699
ارزيابي عملكرد قراردادهاي B.O.T در پروژه هاي انبارهاي تخليه و بارگيري از ديد موفقيت پروژه (مطالعه موردي: انبارهاي تخليه و بارگيري بندر امام خميني (ره) )
700
ارزيابي عملكرد قراردادهاي طراحي و ساخت در پروژه هاي عمراني كشور
701
ارزيابي عملكرد كارخانه تعميرات جاري راه آهن ( در تعمير و نگهداري لكوموتيوهاي 26GT ) با استفاده از روش تركيبي BSC و AHP
702
ارزيابي عملكرد كارخانه فرآورده هاي نسوز پارس استان يزد بر اساس مدل تعالي سازماني ﴿ EFQM ﴾
703
ارزيابي عملكرد كاركنان اداره گاز نكا
704
ارزيابي عملكرد كاركنان بر اساس رويكرد يكپارچه فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و TOPSIS فازي (مطالعه موردي شهرداري منطقه 81 تهران )
705
ارزيابي عملكرد كاركنان براساس رويكرد يكپارچه فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و TOPSIS فازي (مطالعه موردي ايران خودرو)
706
ارزيابي عملكرد كاركنان در سازمان
707
ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان امور مالياتي استان فارس
708
ارزيابي عملكرد كاركنان شركت ايران خودرو با استفاده از روش ارزيابي عملكرد 360 درجه
709
ارزيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات لرستان بر اساس باز خور360 درجه
710
ارزيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات لرستان براساس بازخورد 360 درجه
711
ارزيابي عملكرد كاركنان مراكز آموزشي مطالعه موردي يكي از دانشگاه هاي كشور
712
ارزيابي عملكرد كتابخانه هاي دانشگاهي براساس كارت امتيازي متوازن
713
ارزيابي عملكرد كتابخانه هاي عمومي استان سيستان و بلوچستان توسط تكنيك تحليل پوشش داده ها
714
ارزيابي عملكرد كركره هاي اتوماتيك در مصرف بهينه ي انرژي در ساختمان هاي اداري شهر مشهد
715
ارزيابي عملكرد كشاورزي قراردادي در ايران، مطالعه موردي: محصول گوجه فرنگي در استان كرمانشاه
716
ارزيابي عملكرد كششي تراكتورهاي ITM800 و سپاهان 804 در عمليات شخم با گاو آهن برگردان دار
717
ارزيابي عملكرد كمي و كيفي و اثر تنش شوري و كاربرد اسيد ساليسيليك بر رشد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك، بيوشيميايي و مورفولوژيك ژنوتيپ هاي كاسني (Cichorium intybus L.)
718
ارزيابي عملكرد كميته ضد تروريسم شوراي امنيت سازمان ملل متحد
719
ارزيابي عملكرد كنترلكننده براي سيستم هاي غير خطي همرشتاين - وينر
720
ارزيابي عملكرد كنترلي چند متغيره با استفاده از روش شناسايي زير فضا
721
ارزيابي عملكرد كيتوسان به عنوان منعقد كننده در تصفيه آب
722
ارزيابي عملكرد كيفي اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه با استفاده از داده‌كاوي (مورد مطالعه : دانشگاه يزد)
723
ارزيابي عملكرد گرافن به عنوان الكترود انعطاف پذير در آشكارساز فرابنفش
724
ارزيابي عملكرد گروه صنعتي گلرنگ-مطالعه موردي يكي از شركت هاي پخش گلرنگ
725
ارزيابي عملكرد لجستيك معكوس با استفاده از رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن وتحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي در شركت صنايع لبني پاك)
726
ارزيابي عملكرد لرزه اي اتصالات تر اجزاء پيش ساخته بتني به روش پوش آور (Over - Push)
727
ارزيابي عملكرد لرزه اي پل هاي بلند در اجرا به روش طره اي متعادل و مقايسه نوع اتصال عرشه به پايه در حوزه نزديك
728
ارزيابي عملكرد لرزه اي پل هاي كابلي با و بدون جداسازهاي لرزه اي سه قوسي
729
ارزيابي عملكرد لرزه اي پلهاي بتن مسلح داراي خوردگي آرماتور
730
ارزيابي عملكرد لرزه اي ساختمانهاي بتني با ديوار برشي، طراحي شده بر اساس استاندارد 2800، با روش طيف ظرفيت
731
ارزيابي عملكرد لرزه اي ساختمانهاي بتني طراحي شده بر اساس آيين نامه 2800، با روش طيف ظرفيت
732
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي با ديوار برشي بتني پيش ساخته
733
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي بتني با جداگر سه قوسي وGap Damper تحت زلزله هاي حوزه نزديك مطابق دستورالعمل FEMA P695
734
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي مركزگراي مجهز به سيستم مهاربندي كمانش ناپذير با آلياژ حافظه دار شكلي
735
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب خمشي بتن آرمه تقويت شده با ديواربرشي ورق فولادي
736
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب فولادي مهاربندي نامنظم در ارتفاع مجهز به فيوز سازه اي CSY تحت زلزله اصلي و پس لرزه
737
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي بتن مسلح تقويت شده باFRP بادر نظر گرفتن اثر نرم شوندگي بتن
738
ارزيابي عملكرد لرزه اي قابهاي فولادي مهاربنددار طراحي شده بر اساس آيين نامه 2800 ويرايش اول
739
ارزيابي عملكرد لرزه اي و تهيه منحني شكنندگي جهت پل قابي شكل فولادي
740
ارزيابي عملكرد لرزه اي و مدل تحليلي پلهاي آسيب ديده موجود با توجه به پديده خستگي و ارائه طرح مقاوم سازي مناسب
741
ارزيابي عملكرد لرزه اي وابسته به زمان قاب هاي بتن آرمه تحت خوردگي
742
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي پل‌هاي قابي شكل فولادي و مقايسه با شاخص‌هاي خسارت
743
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي بتن آرمه نامنظم در پلان و ارتفاع، تقويت شده با مهاربند فولادي
744
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي با سيستم ميراگر ويسكوز با رويكرد قابليت اطمينان
745
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي مجهز به سيستم مهاربند مركزگراي كمانش‌تاب
746
ارزيابي عملكرد لرزه‌‎اي سيستم قاب خمشي فولادي ويژه به‌همراه تيرهاي دو سرمفصل زير تراز پايه
747
ارزيابي عملكرد لرزه‌اي شيرواني خاك مسلح به كمك ميز لرزه دستي
748
ارزيابي عملكرد لرزﻩاي سيستم سازﻩاي نوين ديوار بتن مسلح با قالبهاي ﭘﯽويﺳﯽ ماندگار
749
ارزيابي عملكرد لرزهاي قاب هاي داراي ستون هاي فولادي بتن پر و تيرهاي فولادي همراه با مهاربندهاي كمانش ناپذير
750
ارزيابي عملكرد لينك راديويي طيف گسترده در حضور جمينگ
751
ارزيابي عملكرد ماشين حفر تونل (TBM) با استفاده از مدل‌سازي تصادفي
752
ارزيابي عملكرد مالي در صنعت بانكداري با استفاده از شاخص كمل مطالعه موردي- بانك پارسيان
753
ارزيابي عملكرد مالي مراكز تلفن غرب استان مازندران به روش پرامتي
754
ارزيابي عملكرد مالي و اقتصادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك تاپسيس و مطالعه ي ارتباط آن با شاخص هاي مديريت سرمايه در گردش
755
ارزيابي عملكرد مالي و رتبه‌بندي شركت‌هاي پتروشيمي فعال در بورس اوراق بهادار تهران؛ با استفاده از روش دلفي و مدل BWM
756
ارزيابي عملكرد مبتني بر كارايي سازمان هاي فرهنگي با روش تحليل پوششي داده هاي فازي (مورد مطالعه سازمان هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هاي منتخب)
757
ارزيابي عملكرد مبدل‌هاي چندسطحي در سيستم تركيبي Wind/PV/UC جهت تغذيه بارهاي موتوري صنعتي
758
ارزيابي عملكرد مبلمان پارك ها در شهر مشهد ﴿ با تاكيد بر پارك هاي منطقه اي﴾
759
ارزيابي عملكرد مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
760
ارزيابي عملكرد محيط زيستي معماري سنتي و مدرن در ايران (مطالعه موردي مصرف انرژي در منازل سنتي و مدرن شهر يزد)
761
ارزيابي عملكرد مخلوط آسفالتي تحت تاثير افزودني هاي الياف شيشه و نانورس
762
ارزيابي عملكرد مخلوط آسفالتي تحت تاثير افزودني هاي الياف شيشه و نانورسشع
763
ارزيابي عملكرد مخلوط بتن آسفالتي ساخته شده با استفاده از قير گوگردي اصلاح شده و مسلح شده با الياف پلي پروپيلن
764
ارزيابي عملكرد مدار آسياي مواد اوليه كارخانه سيمان خاش
765
ارزيابي عملكرد مدار جدايش واسطه سنگين كارخانه زغال شويي پروده طبس
766
ارزيابي عملكرد مدار فلوتاسيون ستوني كارخانه زغال شويي پرورده طبس
767
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند از ديدگاه معلمان
768
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند از ديدگاه معلمان /
769
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند پيش دبستاني و دبستاني در شهرستان بندر انزلي با استفاده از رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن و تاپسيس
770
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند پيش دبستاني و دبستاني در شهرستان بندرانزلي با استفاده از رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن و تاپسيس
771
ارزيابي عملكرد مدارس هوشمند در استفاده از تجهيزات هوشمند سازي
772
ارزيابي عملكرد مدل شمع ها در محفظه هاي فيزيكي مختلف و مقايسه با موارد عملي
773
ارزيابي عملكرد مدل هاي پيش بيني تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران
774
ارزيابي عملكرد مدل هاي مختلف اغتشاشي براي تحليل جريان آيروديناميك حول بالواره چند الماني با استفاده از يك حلگر آزاد جريان سيال
775
ارزيابي عملكرد مدل‌هاي فرآيند كسب و كار با استفاده از شبيه‌سازي
776
ارزيابي عملكرد مدلهاي بهره برداري از مخزن با پارامترهاي فازي
777
ارزيابي عملكرد مديران انتخابي و انتصابي در مدارس راهنمايي شهر گاليكش
778
ارزيابي عملكرد مديران با تحصيلات آكادميك مديريت آموزشي و مديران با تحصيلات ذآكادميك غير مديريت آموزشي در مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهر تهران در زمينه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
779
ارزيابي عملكرد مديران سازمان امور مالياتي كشور با استفاده از رويكرد بازخور 360 درجه
780
ارزيابي عملكرد مديران مدارس متوسطه نسبت به هويت ديني دانش آموزان .
781
ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از رويكرد تلفيقي كارت امتيازي CRMو تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: شركت يزدباف)
782
ارزيابي عملكرد مديريت جديد روستايي در توسعه روستاها.....
783
ارزيابي عملكرد مديريت دانش با استفاده از رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تصميم گيري چند معياره ﴿مطالعه موردي: شركت خدمات حمايتي جهاد كشاورزي استان فارس﴾
784
ارزيابي عملكرد مديريت درمان تامين اجتماعي استان مازندران بر اساس مدل EFQM
785
ارزيابي عملكرد مديريت درمان تامين اجتماعي استان مازندران بر اساس مدل EFQM
786
ارزيابي عملكرد مديريت روستايي بر توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان فلاورجان)
787
ارزيابي عملكرد مديريت روستايي در توسعه كالبدي- فضايي سكونت گاههاي روستايي ( مطالعه موردي: دهستان زرين دشت، شهرستان دره شهر
788
ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين با رويكرد شبكه عصبي
789
ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين شركت هاي منتخب كاشي و سراميك استان يزد با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها
790
ارزيابي عملكرد مديريت شهري در تحقق عدالت فضايي در مناطق شهري (نمونه موردي شهر يزد)
791
ارزيابي عملكرد مديريت كميته كنترل عفونت در بيمارستان هاي آموزشي
792
ارزيابي عملكرد مديريت كميته كنترل عفونت در بيمارستان هاي آموزشي در سال 1387
793
ارزيابي عملكرد مديريت محلي (شوراهاي اسلامي )بر توسعه نواحي روستايي (نمونه موردي:بخش مركزي شهرستان ملكشاهي ) , the evaluation of the performance of local managers of islamic councils on development of rural regions)case study: central regions of malekshahi city(
794
ارزيابي عملكرد مديريت محلي شوراهاي اسلامي بر توسعه نواحي روستايي بخش مركزي شهرستان ملكشاهي
795
ارزيابي عملكرد مديريت محلي ﴿شوراهاي اسلامي﴾ بر توسعه نواحي روستايي ﴿نمونه موردي: بخش مركزي شهرستان ملكشاهي﴾
796
ارزيابي عملكرد مديريتي تعاوني هاي¬توليد روستايي استان اصفهان
797
ارزيابي عملكرد مراتع با استفاده از روش سلامت مرتع و تحليل عملكرد چشم‌انداز در منطقه قميشلو و ميدانك
798
ارزيابي عملكرد مراكز آموزش فني و حرفه اي استان گيلان با رويكرد BSC و با روش AHP
799
ارزيابي عملكرد مراكز مخابراتي پر ظرفيت شيراز با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (TOPSIS ، AHP)
800
ارزيابي عملكرد مربيان رشته هاي ورزشي از ديدگاه ورزشكاران استان كرمانشاه
801
ارزيابي عملكرد مربيان رشته هاي ورزشي از ديدگاه ورزشكاران استان كرمانشاه
802
ارزيابي عملكرد مزرعه اي سكوي برش كمباين برنج GUSHENZHIFU و طراحي و نصب سامانه رانش هيدروليكي روي چرخ فلك آن
803
ارزيابي عملكرد مسجد جامع اصفهان وتهيه طرح بهسازي ستونها و پايه هاي قائم آن
804
ارزيابي عملكرد مكانيكي و تغيير شكلهاي بتني سبك با هدف دستيابي به كيفيت بالا
805
ارزيابي عملكرد منابع انساني در كارخانه پيشگام خاور تهران
806
ارزيابي عملكرد مناطق بياباني با استفاده از شاخص‌هاي LFA و CDLI در مناطق بياباني جنوب‌شرق اصفهان
807
ارزيابي عملكرد منطقه آزاد تجاري ارس و تأثير آن بر ايجاد فرصت¬¬هاي شغلي در منطقه
808
ارزيابي عملكرد مهاربند مقاوم در برابر كمانش با توجه به مشخصات هندسي و مكانيكي مصالح پوششي
809
ارزيابي عملكرد موسسه خيريه فرهنگي حضرت جوادالائمه ﴿ع﴾ بر اساس مدل جايزه ملي كيفيت ايران ﴿ INQA )
810
ارزيابي عملكرد نانو ماده ضد عريان شدگي بر روي خواص رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم
811
ارزيابي عملكرد ناوگان تاكسي راني شهرقم
812
ارزيابي عملكرد نسبي سازمان ها با رويكرد تركيبي شاخصهاي مدل تعالي سازماني و مدل تحليل پوشش داده ها: سازمانهاي شركت كننده در جايزه ملي كيفيت
813
ارزيابي عملكرد نشت قبل از شكست و تعيين اندازه مجاز ترك هاي اوليه مخازن CNG فولادي
814
ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادات از ديدگاه كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استفاده از مدل FQME
815
ارزيابي عملكرد نظام پيشنهادات جهاد كشاورزي استان فارس با استفاده از مدل EFQM
816
ارزيابي عملكرد نگارخانه مجازي و غيرمجازي شهر تهران (مطالعه موردي: ايران هنر و گلستان)
817
ارزيابي عملكرد نمودارهاي كنترل و آزمون‌هاي فرض در پايش شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از سنجه‌هاي متوسط درجه و انحراف معيار درجه
818
ارزيابي عملكرد هيئت هاي ورزشي استان اصفهان و رتبه بندي آنها بر اساس كارايي با توجه به مدل تحليل پوششي داده ها و كارت امتيازي متوازن
819
ارزيابي عملكرد هيات مديره و مديران عامل اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني كشاورزي مرغداران از ديدگاه اعضا در ايران
820
ارزيابي عملكرد هيات هاي مديره و مديران عامل شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان خوزستان
821
ارزيابي عملكرد و اجزاء عملكرد لاين هاي يولاف
822
ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف پنبه تحت تاريخ هاي كاشت مختلف در منطقه مغان
823
ارزيابي عملكرد و ارائه راهكارهاي بهبود معاونت برنامه‌ريزي و توسعه‌ي شهرداري يزد با بهره‌گيري از مدل تعالي بنياد كيفيت اروپايي (EFQM) و رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC)
824
ارزيابي عملكرد و پياده سازي اينورترهاي تكفاز متصل به شبكه با كنترل كننده هاي ميتني بر مختصات سنكرون و ثابت
825
ارزيابي عملكرد و پيامد هاي كلان اقتصاد خصوصي سازي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1383-1379
826
ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت سرويس VoIP درشبكه هاي WLAN بدون سيم استانداردIEEE 802.11
827
ارزيابي عملكرد و دستيابي به شاخص كيفي وضعيت خطوط ريلي مترو مطالعه موردي: خطوط مترو تهران
828
ارزيابي عملكرد و ريز ساختار الكترود آند متخلخل بر پايه نانو كاتاليست غير پلاتيني در پيل سوختي اتيلن گليكول قليايي مستقيم
829
ارزيابي عملكرد و ريزساختار كاتدهاي كربني در حضور اصلاح كننده پلي (وينيل پيروليدن) (PVP) در الكترود و الكتروليت باتري هاي ليتيم تيونيل كلريد (Li/SOCl2)
830
ارزيابي عملكرد و سرعت رشد 5 رقم سورگوم در سه تاريخ كاشت در منطقه اصفهان
831
ارزيابي عملكرد و شاخصهاي رشد دو رقم سويا (در لورك نجف آباد و چهار تخته شهركرد)
832
ارزيابي عملكرد و كارايي Microsoft Hyper- V در مقايسه با Vmware
833
ارزيابي عملكرد و كيفيت خدمات بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM تحت شرايط انحصار( مطالعه موردي بيمارستان امام رضا(ع )شهرستان اسلامشهر)
834
ارزيابي عملكرد و كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگري بي سيم چندرسانه اي
835
ارزيابي عملكرد و مشخصات هندسي بهينه ديوارهاي برشي مركب
836
ارزيابي عملكرد و مقاومت اعضاي بتن آرمه آسيب ديده و تقويت شده با كامپوزيت FRP به روش آزمايشگاهي
837
ارزيابي عملكرد و مقاومت برشي تيرهاي پيش تنيده با و بدون تقويت FRP
838
ارزيابي عملكرد و ويژگي هاي ميوه برخي ارقام زيتون در اصفهان
839
ارزيابي عملكرد واحد‌ها با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها در شرايط عدم قطعيت
840
ارزيابي عملكرد واحدهاي آموزشي به كمك تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي ارزيابي عملكرد دانشكده‌هاي دانشگاه علم و صنعت ايران)
841
ارزيابي عملكرد واحدهاي آموزشي پژوهشي در ارتباط دانشگاه - صنعت با رويكرد تحليل پوششي داده ها
842
ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده با استفاده از آنتروپي در مدل راسل و SBM
843
ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده در DEA بر اساس كارايي متقاطع (مطالعه موردي شعب بانك رفاه استان فارس)
844
ارزيابي عملكرد واحدهاي ستادي هولدينگ صنايع دريايي ايران با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده‌ها شبكه‌اي
845
ارزيابي عملكرد وصله انتقال مقطع"TSS " در ستون هاي فلزي جعبه اي به روش آزمايشگاهي و تحليل المان محدود
846
ارزيابي عملكرد يك راكتور فتوكاتاليستي با استفاده از نور مرئي
847
ارزيابي عملكرد يك زنجيره تامين با تمركز بر ساختار انبار عبوري
848
ارزيابي عملكرد يك سد تحت سياستهاي مختلف بهره برداري
849
ارزيابي عملكرد يك شركت صنعتي بر اساس تلفيق كارت امتيازي متوازن و رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي
850
ارزيابي عملكرد يك واحد بيمارستاني كشور با استفاده از مفهوم تحليل پوششي داده¬هاي شبكه¬اي
851
ارزيابي عملكرد، اجزاي عملكرد لاين‌هاي اميد بخش جو و رفتار جوانه زني دانه‌هاي توليدي آن‌ها در شرايط شور
852
ارزيابي عملكرداستراتژي ( هاي ) شركت ايساكو براساس مدل ارزيابي كارت امتيازي متوازن BSC
853
ارزيابي عملكرداستراتژي سازمان(مطالعه موردي مركز تحقيقات سيمان)
854
ارزيابي عملكردبيمه كارآفرين با استفاده از روش dEA
855
ارزيابي عملكرددانشكده‌ هاي دانشگاه يزد با تكنيك Dynamic DEA Fuzzy
856
ارزيابي عملكرددانشگاه پيام نور(استان تهران واستان مركزي )بااستفاده از روش كارت امتيازي متوازن وتحليل پوششي داده دانشگاه پيام نورمركزساوه
857
ارزيابي عملكردشركت صانير براساس مدل تعالي سازماني الماس تعالي
858
ارزيابي عملكردصندوق هاي مشترك (سرمايه گذاري )در بورس تهران
859
ارزيابي عملكردمديريت پروژه احيامستقيم ني ريز بر مبناي تكنيك ارزش كسب شده (شركت مهندسي بين المللي فولادتكنيك )
860
ارزيابي عملكردي آسفالتي گرم حاوي مصالح خرده آسفالتي (RAP) بعد از اصلاح خصوصيات شيميايي- فيزيكي
861
ارزيابي عملكردي بنگاههاي زودبازده اقتصادي در توسعه نواحي روستايي شهرستان رشتخوار
862
ارزيابي عملكردي دوربرگردانهاي شهري
863
ارزيابي عملكردي دوربرگردانهاي شهري طززطز
864
ارزيابي عملكردي سازه ها با سيستم برون محور نزديك گسل
865
ارزيابي عملكردي لرزه اي سازه ي قاب خمشي چوبي با محدوده ي اتصال فلزي
866
ارزيابي عملكردي و احتمالاتي روش هاي متعارف بهسازي لرزه‌اي قاب‌هاي ضعيف بتن مسلح
867
ارزيابي عملگرد ديافراگم هاي بتني داخل خاك با توجه به شرايط مهارهاي عرضي
868
ارزيابي عملي سيستم تشخيص عيب موتور القايي مبتني بر روش هاي شناسايي الگو
869
ارزيابي عمليات دوگانه نيترو‍ن دهي پلاسمايي و پوششTiN -TiAIN-CrAIN, TIN-TiAIN بر عملكرد قالب آهنگري آلياژ برنج
870
ارزيابي عنوان نوشتارهاي مبني بر خط نستعليق در مطبوعات كشور بر اساس اصول خوشنويسي سالهاي 1340تا 1390
871
ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه شهرستان گرگان
872
ارزيابي عوامل اصلي ارتقاء بهره وري منابع انساني در ساخت تونل در ايران
873
ارزيابي عوامل افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي پيمانكاري
874
ارزيابي عوامل اقتصادي موثر در تصادفات جاده اي در ايران
875
ارزيابي عوامل ايجاد زمين لغزش هاي جاده اي در منطقه پادناي سميرم و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تثبيت آنها
876
ارزيابي عوامل ايجاد زمين لغزش هاي جاده اي در منطقه پيشكوه فريدونشهر و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تثبيت آنها
877
ارزيابي عوامل بحراني موفقيت مديريت كيفيت فراگير با رويكرد AHP ﴿ مورد كاوي: شركت مخابرات ايران و شركتهاي تابعه ﴾
878
ارزيابي عوامل بحراني موقعيت براي اجراي مديريت كييت جامع ﴿ مورد كاوي شركت توليد برق اهواز ﴿نيروگاه ورامين﴾﴾
879
ارزيابي عوامل پايداري در گود برداري هاي عميق-مطالعه موردي گود خيابان مدرس كرمانشاه
880
ارزيابي عوامل تاثير گذار بر سطح اعتماد مسئولين اعتباري بانك هاي خصوصي شهر اصفهان نسبت به مديران شركت ها
881
ارزيابي عوامل تعيين كننده بر تمايل مشتري به خريد مجدد درخريد آنلاين
882
ارزيابي عوامل توليد ناب در شركت هاي مربوطه به زنجيره تامين پوشاك استان يزد
883
ارزيابي عوامل توليد ناب در فرآيند توليد كارخانه شير پگاه
884
ارزيابي عوامل خطر تقلب از ديدگاه استفاده كنندگان صورت هاي مالي در صنايع استان يزد
885
ارزيابي عوامل زنجيره تأمين خدمات نظام آموزشي مدارس غيردولتي شهر تهران با استفاده از الگوي SCOR
886
ارزيابي عوامل زيست محيطي توليد خودرو برقي در ايران
887
ارزيابي عوامل ساختگاهي تأثيرگذار بر تغييرشكل‌هاي ديواره گودهاي عميق با استفاده از داده‌هاي ميداني
888
ارزيابي عوامل سازماني تسهيم دانش در ادارات آموزش وپرورش مناطق شهر تهران
889
ارزيابي عوامل فرايند بر ضخامت لايه هاي آلياژي و رفتارخوردگي پوشش گالوانيزه گرم
890
ارزيابي عوامل فيزيكو شيميايي بر تابوليسم گندرويست هاي منصلي با استفاده از داربست زيست تخريب پذير پلي يورتان براي مهندسي بانت غضروف
891
ارزيابي عوامل كليدي موفقيت پياده¬سازي مديريت ارتباط با شهروند(ZRM) مبتني بر تئوري خاكستري در حوزه مديريت شهري (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
892
ارزيابي عوامل مËثر درايجاد اعتبار و جايگاه براي شركتها در بازار( شركت نيشكر كارون )
893
ارزيابي عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در بانكداري الكترونيكي و ارتباط آن با تبليغات دهان به دهان
894
ارزيابي عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه ايران و چين
895
ارزيابي عوامل مؤثر بر تشكيل گرانول هاي هوازي در راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي و بررسي عملكرد آن ها در تصفيه فاضلاب حاوي رنگ
896
ارزيابي عوامل مؤثر بر تمكين مالياتي مؤديان با استفاده از الگوريتم ژنتيك و منطق فازي ( مطالعه موردي: بخش شركت‎هاي استان لرستان )
897
ارزيابي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان پروژه‌هاي ساخت؛ رويكرد تحليل شبكه اجتماعي
898
ارزيابي عوامل مؤثر بر صلبيت و انعطاف‌پذيري فونداسيون‌ها جهت كاربردهاي طراحي
899
ارزيابي عوامل مؤثر در به‌كارگيري فناوري حسگرهاي پوشيدني در محيط اينترنت اشياء توسط بيماران
900
ارزيابي عوامل مؤثر در توسعه گردشگري تاريخي ـ فرهنگي با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري (SEM) (مطالعه موردي: شهر ميبد)
901
ارزيابي عوامل مؤثر در توسعه گردشگري تاريخي فرهنگي با استفاده از مدل‌يابي معادلات ساختاري (SEM )(مطالعه موردي:شهر ميبد)‌
902
ارزيابي عوامل مرتبط با كاهش ريسك كنترل كالا در گمرك
903
ارزيابي عوامل موثر بر ايمني فضاهاي تفريحي براي كودكان (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان تالش شهر هشتپر)
904
ارزيابي عوامل موثر بر بالا بردن كارائي گياه پالايي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين
905
ارزيابي عوامل موثر بر بهره وري بنگاه هاي اقتصادي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي استان اصفهان
906
ارزيابي عوامل موثر بر پايداري اجتماعي محله هاي شهر جهرم
907
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش اينترنت بانك با استفاده از تلفيق مدل يكپارچه ي پذيرش فناوري اطلاعات و مدل رفتار برنامه ريزي شده (مورد مطالعه:بانك سينا در استان اصفهان)
908
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي بر اساس مدل پذيرش فناوري ديويس....
909
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم CCOMS توسط كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي بوشهر با استفاده از مدل تلفيقي IDT-TAM و ارائه راهكار
910
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم هاي يادگيريمبتني بر و توسط اساتيد دانشگاه با استفاده از يك مدل تركيبي
911
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيك در شركت هاي صنايع غذايي در تبريز
912
ارزيابي عوامل موثر بر پيشرفت و تغييرات ژنتيكي در صفت ماندگاري و طول عمر توليدي گاو شيري هلشتاين
913
ارزيابي عوامل موثر بر تصميم گيري مرغداران شهرستان هاي اصفهان و شاهين شهر در توليد مرغ بدون آنتي بيوتيك (با تاكيد بر نقش نگرش)
914
ارزيابي عوامل موثر بر تمكين مالياتي موديان با استفاده از الگوريتم ژنتيك و منطق فازي(مطالعه موردي:شركتهاي استان لرستان)
915
ارزيابي عوامل موثر بر توازن بين كار و خانواده در سازمان نقشه برداري كشور
916
ارزيابي عوامل موثر بر توليد كامپوزيت آلومينيوم -كاربيد سيليسيم به روش ريخته گري همزدني
917
ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش
918
ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مندي دانشجويان در يادگيري الكترونيكي دروس دانشگاه هاي مجازي ايران (موردكاويك دانشستان دانشگاه پيام نور)
919
ارزيابي عوامل موثر بر ركود صنعت گردشگري و تاثير آن بر كاربريهاي شهري: نمونه مورد مطالعه شهر رامسر
920
ارزيابي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك ملت : بخش كشاورزي (1387 - 1374)
921
ارزيابي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در صنايع دانش بنيان در ايران
922
ارزيابي عوامل موثر بر شاخص‌هاي عملكرد ايمني جانشين تصادفات (مطالعه موردي: راه‌هاي بين‌شهري استان اصفهان)
923
ارزيابي عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي لوكس تقلبي: نقش شادن¬فرود (مورد مطالعه: مصرف كنندگان برندهاي لوكس و لوكس تقلبي در شهر اصفهان)
924
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شركت هاي تعاوني تأمين نياز مرغداران استان قزوين
925
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شركت هاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان قزوين
926
ارزيابي عوامل موثر بر وفاداري برند در بازار (شركت هنگل پاك وش )
927
ارزيابي عوامل موثر برارزش ويژه نام و نشان تجاري در صنعت لاستيك از ديدگاه مصرف كنندگان در استان خراسان جنوبي برند لاستيك شركت كوير تاير
928
ارزيابي عوامل موثر برارزش ويژه نام و نشان تجاري در صنعت لاستيك از ديدگاه مصرف كنندگان در استان خراسان جنوبي برند لاستيك شركت كوير تاير
929
ارزيابي عوامل موثر براعتماد مشتريان و تاثير آن در قصد خريد اينترنتي با استفاده از مدل معادلات ساختاري.
930
ارزيابي عوامل موثر برمقاومت برشي سطح خاك در سطح زمين نما به كمك تكنيك شبكه عصبي مصنوعي
931
ارزيابي عوامل موثر در پذيرش آموزش هاي مداوم پزشكي به صورت الكترونيكي با استفاده از تئوري انتشار نوآوري راجرز و فازي AHP
932
ارزيابي عوامل موثر در پذيرش خدمات الكترونيك توسط مشتركين تلفن ثابت با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي
933
ارزيابي عوامل موثر در تحقق سازمان دولتي كار آفرين ﴿ بررسي موردي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
934
ارزيابي عوامل موثر در تقاضابراي گردشگري شهري (مطالعه موردي : شهر تبريز)
935
ارزيابي عوامل موثر در توسعه صادرات چاي
936
ارزيابي عوامل موثر در توسعه صادرات سيمان (مطالعه موردي در شركت سيمان خوزستان )
937
ارزيابي عوامل موثر در توسعه محصول جديد در بازار (مطالعه موردي در شركت مواد غذايي بيدستان )
938
ارزيابي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش در منطقه پيشكوه (شهرستان فريدون شهر)
939
ارزيابي عوامل موثر درايجاد ارزش براي مشتريان دربازار (دارندگان خودرو سايپا)
940
ارزيابي عوامل موثر فرهنگ ترافيك بر ايمني تردد
941
ارزيابي عوامل موثربرانتخاب سيستم هاي مديريت دانش درسازمان هاي دانـش محوربر مبناي مدل ميكاني
942
ارزيابي عوامل موثردر موفقيت شركتهاي تعاوني تامين كننده نياز دامداران استان قزوين
943
ارزيابي عوامل موثردرپذيرش فناوري اينترنت اشياءدرهوشمندسازي ساختمان‌ها(موردمطالعه مشتريان شركت‌هاي فعال درزمينه هوشمندسازي ساختمان‌هادرتهران)
944
ارزيابي غشاهاي تسهيل يافته واصلاح آن ها براي جداسازي تركيبات پارافين / الفين چهاركربنه
945
ارزيابي غشاهاي ماتريس آميخته پلي ايميد/زئوليت براي آبزدايي ايزوپروپانول در فرآيند تراوش تبخيري
946
ارزيابي غلظت فلزات سنگين در آب هاي خروجي از معدن سرب و روي ايرانكوه فلاورجان و تاثير آن بر بهداشت وسلامت منطقه
947
ارزيابي غلظتهاي مختلف كبالت در جيره برههاي پرواري بر عملكرد، برخي متابوليتهاي خوني و فراسنجههاي تخمير شكمبه
948
ارزيابي غير تهاجمي ميزان برون دهي قلبي با استفاده از پردازش ديجيتال صداهاي قلب
949
ارزيابي غير مخرب تير يكسرگيردار به روش امپدانس به منظور تشخيص خوردگي در اثر مواد اسيدي
950
ارزيابي غيرمخرب عيوب شياري در استوانه هاي جدار نازك با استفاده از روشهاي اندازه‌گيري امپدانس الكترومكانيكي و انتشار موج هدايت شده باكمك وصله هاي پيزوالكتريك و MFC
951
ارزيابي فاكتور نكروزتومورآلفا و اينترلوكين6 در زنان مبتلا به ديابت بارداري
952
ارزيابي فاكتورهاي التهابي در بيماران مبنلا به ديابت نوع دو و وابستگان درجه اول آنها , evaluation of inflammatory factors in patients with diabetes meltitus type 2 and their first degree relatives
953
ارزيابي فاكتورهاي موثر در نمايه سازي و بازيابي تصوير براساس محتوا در حوزه فشرده JPEG
954
ارزيابي فاميل هاي نيمه خواهري چغندر قند براي تحمل به خشكي در شرايط مزرعه
955
ارزيابي فرآيند بتن ريزي بدنه سد شهريار ﴿استور﴾ از ديدگاه مهندسي ارزش
956
ارزيابي فرآيند برنامه ريزي شهري در ايران با تكيه بر برنامه هاي توسعه شهري
957
ارزيابي فرآيند تبلور در شيشه هاي توليدي از ضايعات صنايع آهن و فولاد و بررسي خواص شيشه سراميك هاي حاصل
958
ارزيابي فرآيند تخصيص منابع در مديريت شهري در شهر اصفهان با تاكيد بر ويژگي هاي شهر دانش پايه
959
ارزيابي فرآيند خصوصي سازي در معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان
960
ارزيابي فرآيند شناسايي آسيب در سازه ها با در نظرگرفتن اثر تقارن و عدم تقارن مبتني بر استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري
961
ارزيابي فراواني خشكي دهان و سندرم سوزش دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
962
ارزيابي فراواني خشكي دهان و سندرم سوزش دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
963
ارزيابي فراواني فضاي ناكافي امبر اژور و گسترش جينجيوالي ناحيه كانتكت در بيماران داراي بريج مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و كلينيك خاتم الانبيا در سال 1390
964
ارزيابي فرايند پاشش حرارتي آلياژ منگنز - نيكل جهت لحيم كاري سخت فولاد زنگ نزن
965
ارزيابي فراينداضمحلال روسازي انعطاف پذيرفرودگاهها
966
ارزيابي فراينداضمحلال روسازي انعطاف پذيرفرودگاهها
967
ارزيابي فرايندهاي مالي نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو با استفاده از رگرسيون لجستيك
968
ارزيابي فرسايش ناشي از برخورد ذرات سيليس روي فولاد زنگ نزن با پوشش نيتريدي سه لايه رسوب فيزيكي بخار
969
ارزيابي فرسايش و رسوب در پارسل A2 زاينده رود از زير حوضه سد زاينده رود با استفاده از مدل ALEMSA
970
ارزيابي فرم پايدار ماده تغيير فازدهنده با استفاده از روش الكتروريسي به منظور ذخيره سازي انرژي گرمايي
971
ارزيابي فرم شهر رودبار « زلزله 1369» ارائه ايده هاي كلي طراحي شهري « براي كاهش آسيب افزايش كارايي شهر »
972
ارزيابي فرموج نخ هاي تكسچره، در حالت سه بعدي به كمك هندسه فركتال
973
ارزيابي فرهنگ سازماني شركت شير پگاه خوزستان در راستاي يك فرهنك سازماني اثربخش
974
ارزيابي فرهنگ سازماني كارآفرينانه در اداره بهزيستي شهرستان بجستان
975
ارزيابي فرهنگ يادگيري در مدارس ابتدايي منطقه 18 شهر تهران
976
ارزيابي فروپاشي ولتاژ در شبكه برق استان يزد و ارائه راهكاري براي بهبود آن
977
ارزيابي فشار جبهه كار و نشست سطحي در تونلسازي مكانيزه در مناطق شهري ﴿ مطالعه موردي : تقاطع ايستگاه خط 1 با خط 7 مترو تهران﴾
978
ارزيابي فشار وارد بر ديوار صلب دربرابر نيروهاي زلزله درحالت مقاوم خاك با در نظر گرفتن پديده قوس زدگي به روش شبه ديناميك اصلاح شده
979
ارزيابي فشارهاي منفذي در هسته رسي مختلط سدهاي خاكي در هنگام زلزله و مقايسه آن با هسته هاي رسي خالص ﴿مطالعه موردي سد كرخه﴾
980
ارزيابي فشارهاي منفذي در هسته سدهاي خاكي به هنگام آبگيري توام با ساخت و تعيين سرعت بحراني آبگيري
981
ارزيابي فضاهاي شهري متناسب با نيازهاي ناتوانان حركتي در شهرك هاي نوساز(نمونه موردي :سپاهان شهر)
982
ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
983
ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي : (پاركهاي درون شهري منطقه 9) شهرداري كرج
984
ارزيابي فضايي- مكاني مسكن مهر شهر بندرعباس
985
ارزيابي فعاليت آنزيم اندوگلوكاناز﴿CMCase﴾ در قارچ سلولايتيك Trichoderma Longibrachiatum
986
ارزيابي فعاليت سازمان زيباسازي شهر تهران در ارتقا هويت شهروندي ﴿مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تهران)
987
ارزيابي فعاليت ضد راديكالي تركيبات فنولي با خاصيت آنتي اكسيداني در عصاره گياهان مختلف بر روي ديابت
988
ارزيابي فعاليت كنه كشي چندين اسانس از گياهان خانواده ي Lamiaceae روي كنه ي تارتن دو نقطه اي Tetranychus urticae
989
ارزيابي فعاليت و عملكرد نانوكاتاليست آندي Pt/rGO در يك پيل سوختي گلوكزي ابيوتيك
990
ارزيابي فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مدارس با نيازهاي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان كلاله
991
ارزيابي فلوژنتيكي،ساختار جمعيت و تنوع ژنتيكي نمونه‌هاي جمعيتي خارمريم با استفاده از نشانگر مولكولي SCoT
992
ارزيابي فناوري پزشكي از راه دور در جهان و تعيين الزامات بكارگيري آن در ايران
993
ارزيابي فناوري در بيمارستان با روش تصميم‌گيري چندمعياره براي بهبود كيفيت سلامت – مطالعه موردي
994
ارزيابي فناوري سلامت پرونده سلامت شخصي الكترونيك در بيماران به ديابت
995
ارزيابي فناوري سلامت پزشكي از راه دور در بيماران قلبي
996
ارزيابي فناوري سلامت نسخه الكترونيك (electronic prescribing)
997
ارزيابي فناوري مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك براي تأمين انرژي مناطق دوردست
998
ارزيابي فنوتيپي نتايج گزينش يافته از جوامع داراي تنوع طبيعي و القايي در اسپرس
999
ارزيابي فني - اقتصادي سيستم حمل و نقل مترو ريلي ﴿مترو و LRT) براي استفاده پرسنل صنايع بزرگ ﴾ مطالعه موردي كارخانه ذوب آهن اصفهان ﴾
1000
ارزيابي فني – اقتصادي فرآيند هاي نانوفيلتراسيون و تقطير غشايي به منظور تصفيه آب لب شور قنات عبدالرحمتي در شهرستان قائن
بازگشت