<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي ديناميكي امنيت و رتبه بندي حوادث محتمل بر اساس
2
ارزيابي ديناميكي امنيت و رتبه بندي حوادث محتمل بر اساس شاخص تركيبي
3
ارزيابي ديناميكي سازه‌هاي مجهز به جداگر پايه اصطكاكي به همراه ميراگر ويسكوز
4
ارزيابي ديوارهاي آجري تقويت شده با ورق كامپوزيت FRP
5
ارزيابي ديوارهاي بنايي مسلح شده با چوب
6
ارزيابي ذخاير آب زيرزميني در سازند سخت شتري و آبرفت هاي منطقه طبس و بررسي ضرايب هيدروديناميكي آنها
7
ارزيابي ذخاير فسفات منطقه وهملاي شاهرود
8
ارزيابي ذخيره آهن در معدن قروه
9
ارزيابي ذخيره اورانيوم بلوك 1 از آنومالي 3 ناريگان با استفاده از روشهاي شبيه سازي و تخمين هاي زمين آماري
10
ارزيابي ذخيره بلوك هاي 1 تا 4 منطقه زو، معدن بوكسيت جاجرم
11
ارزيابي ذخيره به روش زمين آمار، بلوك بندي و طراحي معدن باريت دره كاشان
12
ارزيابي ذخيره كانسار آهن جزه متعلق به شركت درين كاشان
13
ارزيابي ذخيره كانسار آهن چادرملو به روش هاي كلاسيك
14
ارزيابي ذخيره كانسار باريت كهلو به روش كلاسيك
15
ارزيابي ذخيره كانسار رس سيمان فارس ـ شيراز و بلوك بندي آن براساس عيار
16
ارزيابي ذخيره كانسار سونگون با استفاده از روش هاي كلاسيك
17
ارزيابي ذخيره كانسار مس آسيا ديو به دو روش مقاطع و مثلث
18
ارزيابي ذخيره كانسار مس دره زرشك به روش هاي كلاسيك و زمين آماري
19
ارزيابي ذخيره كانسار مس سونگون توسط مقاطع اكتشافي
20
ارزيابي ذخيره كانسار مس هفت چشمه ورزقان به روش هاي مقاطع قائم، چندضلعي، مثلث و عكس مجذور فاصله
21
ارزيابي ذخيره معدن سرب دونا
22
ارزيابي ذخيره معدن سرب و روي انگوران با استفاده ازروش هاي زمين آماري كريجينگ و شبيه سازي گوسي ترتيبي
23
ارزيابي ذخيره منطقه زغالي گليران و بهينه سازي تامين خوراك كارخانه زغالشويي زغال سنگ البرز مركزي
24
ارزيابي ذخيره و تعيين عيار حد بهينه كانسار سونگون
25
ارزيابي ذخيره ي كانسار مس چاه فيروزه به روش مدلسازي آماري
26
ارزيابي رابطه بين پذيرش فناوري )TR(انعطاف پذيري فناوري اطلاعات )ITF( واثربخشي فناوري اطلاعات )ITE( در كاركنان واحدهاي ستادي بانك صادرات فارس
27
ارزيابي رابطه بين تورم ورشد اقتصادي طي سالهاي 75-91
28
ارزيابي رابطه بين فشار ناشي از وزن نواحي مختلف بدن بر قابليت حفظ گرماي آن در كيسه خواب
29
ارزيابي رابطه بين كارايي هزينه و موجودي سرمايه در بانك هاي تجاري ايران با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته
30
ارزيابي رابطه بين كيفيت محيط شهري و سرمايه اجتماعي ﴿نمونه موردي : محلات شهر يزد﴾
31
ارزيابي رابطه بين متغيرهاي حسابداري و بازده سهام شركت ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
32
ارزيابي رابطه جايگاه مهار﴿دروني و بيروني﴾با عزت نفس
33
ارزيابي رابطه خودشيفتگي مديران و سقف شيشه اي با نقش واسطه اي رفتار ماكياوليگري مديران )مطالعه موردي: كاركنان علوم پزشكي(
34
ارزيابي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
35
ارزيابي رابطه عدم‌اطمينان جريان وجه نقد و كيفيت اقلام تعهدي با هزينه حقوق صاحبان سهام
36
ارزيابي رابطه محتواي استراتژي و عملكرد سازماني در شركت هاي توليدي استان اصفهان
37
ارزيابي رابطه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
38
ارزيابي رابطه مديريت ارتباط با مشتري و رضايت مشتري با ميانجي كيفيت رابطه و تأثير آن بر وفاداري، حفظ و اعتماد مشتريان هتل هاي شهر اصفهان
39
ارزيابي رابطه وضعيت رويشي دندان عقل نهفته فك تحتاني و پوسيدگي هاي سرويكال مولر دوم مجاور در مراجعين به دانشكده و بخش خصوصي
40
ارزيابي رابطه وضعيت رويشي دندان عقل نهفته فك تحتاني و پوسيدگي هاي سرويكال مولر دوم مجاور در مراجعين به دانشكده و بخش خصوصي
41
ارزيابي رابطه ولي - فرزندي در نوجوانان شهر ساري و مقايسه آن با ترسيم تصويرA آزمون بندر گشتالت
42
ارزيابي رابطه ي عملكرد بخش فروش و بازاريابي در ارتقا اعتماد و استمرار وفاداري مشتريان شركت كاله آمل(مطالعه موردي: ساري- بابل- آمل)
43
ارزيابي راديوگرافي و كلينيكي دو تا سه ساله ترميمهاي آمالگام دندانهاي خلفي انجام شده توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان
44
ارزيابي راندمان الگوريتمهاي جستجو در شبكه هاي P2P
45
ارزيابي راندمان تصفيه فاضلاب شهري بوسيله سيستم ورمي فيلتر در مقياس آزمايشگاهي
46
ارزيابي راندمان تله اندازي رسوب در سدهاي كوچك (منطقه چهارمحال و بختياري)
47
ارزيابي راندمان مصرف توان پروتكل هاي كنترل دسترسي به رسانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
48
ارزيابي راندمانهاي سيستم آبياري شياري در اراضي يكپارچه و پراكنده در استان چهارمحال و بختياري
49
ارزيابي راندمانهاي سيستم آبياري نواري در استان كهكيلويه و بويراحمد
50
ارزيابي رانش ديناميكي خاك تحت اثر سربارهاي سيكلي
51
ارزيابي راه هاي شرياني محدوده طرح بزرگراه نواب با هدف كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله
52
ارزيابي راهبرد‌ها با رويكرد اعداد دي در چارچوب مدل كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: صنعت برق)
53
ارزيابي راهبردهاي حفاظت از آهوان در مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوي با استفاده از روش AHP - SWOT
54
ارزيابي راهبردهاي موثر بر صادرات ماهي و ميگو در استان هرمزگان بر اساس مدل تحليل شكاف
55
ارزيابي راهبردهاي موثر بر صادرات ماهي و ميگو در استان هرمزگان براساس مدل تحليل شكاف
56
ارزيابي راهبردي توسعه شهري (CDS ) نمونه موردي طرح راهبردي CDS شهر قزوين به منظور ارائه راهبردهاي ساختاري و كالبدي
57
ارزيابي راهبردي محيط زيستي طرح انتقال آب بين حوضه اي بر اساس تفكر تاب آوري (مطالعه موردي : يزد)
58
ارزيابي راهكار هاي توسعه سواحل گردشگري
59
ارزيابي راهكارهاي كاهش آب مصرفي و پساب خروجي ساختمان هاي مسكوني و تأثير آن بر سيستم تأمين آب و دفع پساب شهري با رويكرد ارزيابي چرخه عمر
60
ارزيابي راهكارهايي مديريتي جهت جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها
61
ارزيابي رتبه بندي چند معياري جايگزينه ها، يك روش نو
62
ارزيابي ردپاي اكولوژيك در انواع وسيله نقليه شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
63
ارزيابي ردپاي اكولوژيكي و ظرفيت زيستي پارك طبيعت پرديسان
64
ارزيابي ردپاي اكولوژيكي و ظرفيت زيستي شهرستان يزد
65
ارزيابي رزضايتمندي شهروندان از خدمات شهري
66
ارزيابي رسوب وارد شده به درياچه سد زاينده رود
67
ارزيابي رسوبگذاري در شبكه آبياري سد سپيدرود
68
ارزيابي رشته مهندسي پروژه و نقش آن در كنترل مديريت پروژه هاي عمراني
69
ارزيابي رشته هاي اسپايك قشر موتوري در موش صحرايي
70
ارزيابي رضايت از كيفيت خدمات الكترونيك در دانشگاه پيام نور كرج با استفاده از مدل SERVQUAL
71
ارزيابي رضايت شغلي كاركنان شركت اطلس كوپكو ايران آ.ب
72
ارزيابي رضايت شغلي كاركنان صدا و سيما مركز مازندران و عوامل اجتماعي موثر بر آن
73
ارزيابي رضايت شغلي مديران آموزشي شهرستانهاي استان تهران سال تحصيلي 90-1389
74
ارزيابي رضايت مشتريان با استفاده از مدل سروكوال در سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي- مورد مطالعاتي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي تهران
75
ارزيابي رضايت مندي پرسنل در كارخانه تابريسان كاشان
76
ارزيابي رضايتمندي اساتيد، دانشجويان و دستياران دندانپزشكي از وضعيت آموزش باليني دانشكده دندانپزشكي در سال تحصيلي 1394-1393
77
ارزيابي رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي شهري، مورد پژوهي: شهر جيرفت
78
ارزيابي رضايتمندي مردم از عملكرد حمل و نقل عمومي مطالعه موردي : منطقه 3 شهر يزد
79
ارزيابي رضايتمندي مشتري در صنعت هتلداري با استفاده از تحليل محتوا
80
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن
81
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن در طي يك دوره يكساله
82
ارزيابي رضايتمندي مشتريان شركت داروسازي ثامن در طي يك دوره يكساله و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
83
ارزيابي رعايت اندازه ها به كمك پردازش تصوير در حروف الفباي خط نستعليق
84
ارزيابي رفتار آلومينيوم خالص تجاري تحت تغيير شكل پلاستيك شديد به روش اكستروژن پيچشي
85
ارزيابي رفتار ابرمومسان آلياژ Ti-6Al-4V پس از ECAP و اكستروژن داغ
86
ارزيابي رفتار اتصال پيچي تير به ستون جعبه اي
87
ارزيابي رفتار اتصالات قابهاي خمشي بتن مسلح در انهدام پيشرونده
88
ارزيابي رفتار بار در شبكه هاي توزيع به كمك اندازه گيري هاي انجام شده توسط واحد هاي اندازه گيري فازور ‎pmu
89
ارزيابي رفتار بتن حاوي براده آلومينيم ضايعاتي
90
ارزيابي رفتار پل هاي بتني با قطعات پيش تنيده و فرآيند تخريب آن ها تحت بارگذاري ناشي از انفجار بر روي عرشه
91
ارزيابي رفتار پل هاي قوسي فولادي تحت بارهاي لرزه اي و ارائه روش تقويت آنها ﴿مطالعه عوردي پل اهواز﴾
92
ارزيابي رفتار تربيولوژيكي پوشش استلايت 6 بر روي زير لايه اينكونل
93
ارزيابي رفتار ترموديناميكي فولاد زنگ نزن 17 -4 PH
94
ارزيابي رفتار تغيير شكل دائم آسفالت متخلخل پليمري
95
ارزيابي رفتار تغيير شكل داغ فولاد‌هاي زنگ‌‌نزن آستنيتي فاقد نيكل نيتروژن‌دار
96
ارزيابي رفتار تير بتن آرمه تحت اثر بارگذاري با نرخ كرنش بالا
97
ارزيابي رفتار تيرهاي داراي بازشو در جان به همراه سخت كننده
98
ارزيابي رفتار جزء قاب بتن‌آرمه تحت بارگذاري با نرخ كرنش بالا
99
ارزيابي رفتار چسبندگي و بارپذيري پوشش نانوساختار چندلايه CrAlN
100
ارزيابي رفتار حرارتي مصالح ساختماني در ساختمان هاي اداري به منظور دستيابي به آسايش حرارتي در اقليم معتدل و مرطوب
101
ارزيابي رفتار خستگي مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي اصلاح شده با پليمر
102
ارزيابي رفتار خستگي و خوردگي فولاد ۱۷-۴PH توسط نيتروژن دهي پلاسمايي همزمان با پيرسازي
103
ارزيابي رفتار خمشي سيستم پلهاي خميده متشكل از تيرورقهاي I شكل فولادي در حين ساخت
104
ارزيابي رفتار خمشي كامپوزيت هاي سيماني مهندسي شده حاوي الياف كربن و بررسي چسبندگي در فصل مشترك ليف-ماتريس
105
ارزيابي رفتار خمشي و برشي دال هاي يك طرفه و دو طرفه بتني تقويت شده با پوششهاي پليمري FRP و بررسي مكانيزم هاي گسيختگي
106
ارزيابي رفتار خوردگي آلومينيوم 1050 به عنوان آند باتري آلومينيوم-هوا در حضور عصاره گياه سير به عنوان ممانعت كننده سبز
107
ارزيابي رفتار خوردگي آلياژ آلومينيوم 7075 پس از فرايند اصطكاكي - اغتشاشي
108
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش چند لايه نانوساختار CrN/CrAlN ايجاد شده به روش رسوب فيزيكي بخار قوس كاتدي
109
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي بين فلزي نيكل- سيليسيم اعمال شده به روش پاشش حرارتي HVOF
110
ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي پاشش پلاسمايي سرعت WC-Co
111
ارزيابي رفتار خوردگي داغ آلياژهاي زير كونيوم در نمك هاي نيترات مذاب
112
ارزيابي رفتار خوردگي داغ و سايش دما بالاي پوشش Ni/Al-Cr ايجاد شده سطح فولاد 310 به روش روكش كاري جوشي
113
ارزيابي رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 304 در حضور عصاره سير به عنوان ممانعت كننده سبز
114
ارزيابي رفتار خوردگي كامپوزيت هاي WC- FeAl-B در دماي محيط
115
ارزيابي رفتار خوردگي و زيست فعالي پوشش نانوكامپوزيتي كيتوسان– شيشه ي زيست فعال 58S ايجاد شده با روش رسوبدهي الكتروفورتيك بر زيرلايه Ti-Al-4V و بدون پوشش اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي
116
ارزيابي رفتار خوردگي و زيستي پوشش نانوكامپوزيتي سه جزيي كيتوسان - هيدروكسي آپاتيت - اكسيد گرافن برروي زيرلايه تيتانيوم به روش رسوب دهي الكتروفورتيك
117
ارزيابي رفتار ديناميكي ابركاواك به روش معكوس
118
ارزيابي رفتار ديناميكي تاسيسات صنعتي به كمك شبكه هاي عصبي
119
ارزيابي رفتار ديناميكي و گذراي مزارع بادي نزديك به ساحل (OFFSHORE) در هنگام حضور بارهاي سنتي و موتوري با استفاده از سيستم انتقال توان HVDC
120
ارزيابي رفتار ديوار برشي فولادي بازشودار
121
ارزيابي رفتار ديوار برشي فولادي نيمه مقيد
122
ارزيابي رفتار ديوارهاي بنايي مسلح شده با ورق هاي لاستيكي
123
ارزيابي رفتار ريز شبكه¬ها در شرايط مختلف بهره برداري به كمك شبكه¬هاي عصبي
124
ارزيابي رفتار ژئوتكنيكي مخلوط ماسه كربناته - خرده تاير با استفاده از آزمايش سه محوري
125
ارزيابي رفتار ساختمان هاي بتني با سيستم ديوار برشي كوپله شده با ستون هاي كناري
126
ارزيابي رفتار ساختمان‌هاي بتني با ديوار برشي بتني در برابر خرابي پيش‌رونده
127
ارزيابي رفتار سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي در طبقات تحت اثر حذف ستون
128
ارزيابي رفتار سايشي پوشش تركيب بين فلزي پاشش حرارتيMOSi فعال سازي شده توسط آسيابكاري مكانيكي
129
ارزيابي رفتار سايشي غلتك در فرايند نورد گرم ورق و تعيين اثر پارامترهاي موثر با استفاده از شبكه هاي عصبي
130
ارزيابي رفتار سايشي كامپوزيت آلومينيوم سري 5000 در مقادير مختلف فاز تقويت كننده
131
ارزيابي رفتار ستون بتن مسلح كوتاه مربعي با آرماتورهاي طولي وعرضي (تنگ بسته ) ازجنس آلياژهاي حافظه دار شكلي
132
ارزيابي رفتار سد رودبار لرستان در شرايط وقوع زلزله
133
ارزيابي رفتار سدهاي خاكي با استفاده از اندازه گيريهاي محلي
134
ارزيابي رفتار سلول هاي بنيادي پالپ دندان برروي بستر سيليكون ويفر اصلاح سطح شده توسط نانوساختار تنيك اسيد- ZIF-8
135
ارزيابي رفتار سه بهدي ديوارهاي ميخ كوبي شده به كمك سانتريفيوژ
136
ارزيابي رفتار سيلان گرم و تحولات ريز ساختاري فولاد يوتكتوييدي بدون و با واناديم به منظور ايجاد ذرات سمنتيت كروي نانو متري
137
ارزيابي رفتار شهروندي مشتري از طريق متغيرهاي تعديل گر نوع صنعت و اعتماد به مشتري (مورد مطالعه:شركت سامسونگ)
138
ارزيابي رفتار عناصر پست در قبال اضافه ولتا‍ژهاي گذراي ناشي از كليد زني يا برخورد صاعقه در خطوط منتهي به پست با استفاده از نرم افزار EMTP
139
ارزيابي رفتار غير خطي بادبندهاي واگرا و همگرا در مقايسه با رفتار خطي آنها ﴿تعيين ظريب رفتار R )
140
ارزيابي رفتار غير خطي قاب هاي دو بعدي با بادبندهاي واگرا در زلزله هاي دور و نزديك گسل براي سازه هاي كوتاه و متوسط
141
ارزيابي رفتار غيرخطي ساختمان‌هاي پانلي با لحاظ نمودن طبقه پاركينگ در قبال بارگذاري ديناميكي
142
ارزيابي رفتار كششي اتصالات مختلف در پارچه هاي تاري پودي كشسان و غير كشسان
143
ارزيابي رفتار كمانشي ، استحكام نهايي اعضاي لوله اي معيوب پيش تنيده در سازه هاي فراساحلي تحت بارهاي ضربه اي
144
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اتصالات لوله اي چند صفحه اي با احتساب اثرات خوردگي عمومي
145
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي با احتساب خرابي ناشي از خوردگي تحت اثر بارهاي فشاري و ضربه اي
146
ارزيابي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي معيوب پيش تنيده در سازه هاي فراساحلي تحت اثر برخورد با احتساب اشكال گوناگون برخورد كننده و زاويه هاي مختلف برخورد
147
ارزيابي رفتار گلخانه داران استان اصفهان در چگونگي تشخيص و مبارزه با آفت كنه دولكه اي و سنجش عوامل موثر بر آن
148
ارزيابي رفتار لرزه اي اتصال مقاوم خمشي پيچ و مهره اي با پيوند فولادي در ساختمان هاي بتني بااعضاءپيش ساخته به روش اجزاء محدود
149
ارزيابي رفتار لرزه اي پل هاي شبه-جداسازي شده توسط تكيه گاه هاي الاستومري
150
ارزيابي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي كوپله با در نظر گرفتن توالي تسليم تير پيوند و ورق فولادي
151
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بلند جداسازي شده توسط جداگر لرزه اي اصطكاكي سه قوسي
152
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بلندمرتبه با سيستم دال و ديوار
153
ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي دو گانه اي قاب خمشي بادبندي واگرا
154
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي با مقطع كاهش يافته داراي نا منظمي جرمي در ارتفاع با استفاده از منحني هاي شكنندگي
155
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي در سه حالت با شكل پذيري معمولي، متوسط و وي‍ژه با استفاده از تحليل ديناميكي غير خطي افزايشي IDA
156
ارزيابي رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي تركيبي قاب‌خمشي بتني و ديوار برشي با درنظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه
157
ارزيابي رفتار لرزهاي ﴿تحليل گسيختگي﴾ سدهاي خاكي به كمك نرم افزار تفاضل محدود
158
ارزيابي رفتار لرزه‏اي قاب‏هاي داراي مهاربند كمانش‏ناپذير واگرا و سيستم‏هاي دوگانه متشكل از آنها
159
ارزيابي رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستيك در راه آهن
160
ارزيابي رفتار مقاومت برشي پسماند جامد شهري در شرايط زهكشي شده
161
ارزيابي رفتار مقاومتي مخلوط خاك رس با پلاستيسيته بالا و ضايعات لاستيك
162
ارزيابي رفتار مقاومتي مخلوط خاك رس دشت جنوب تهران و ضايعات لاستيك
163
ارزيابي رفتار مكانيكي سلولهاي بنيادي مزانشيمال حين تمايز به سلول هاي ماهيچه اي عضله صاف
164
ارزيابي رفتار مكانيكي مخلوط هاي ماسه - تاير در بارگذاري هاي استاتيكي و ديناميكي
165
ارزيابي رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت CP Ti/NanoTiO2 توليد شده به روش ARB
166
ارزيابي رفتار مكانيكي و پيزورسيستيو PDMS همراه با نانو پركننده‌هاي زيست سازگار
167
ارزيابي رفتار موتور القايي سه فاز به كمك نرم افزار LADVIEW جهت مقاصد آموزشي
168
ارزيابي رفتار نيمه هادي لايه رويين فولاد زنگ نزن 304 در محيط قليايي
169
ارزيابي رفتار و خواص مكانيكي داخلي پارچه تافته با استفاده از مدل تعادل نيروها
170
ارزيابي رفتار و مقاوم سازي برج پالايشگاهي تحت بارگذاري ديناميكي و حرارتي
171
ارزيابي رفتار ورق تقويتي FRP بر سطح بتن تحت بارگذاري با زاويه ي اوليه
172
ارزيابي رفتارلرزه اي سازه هاي بلندمرتبه، مهاربندي شده بابادبندهاي كمانش ناپذير(BRB) ومقايسه آن باسيستم مهاربندهاي هم محور (CBF) تحت بارسيكليك
173
ارزيابي رفتارلرزه اي سازه هاي بلندمرتبه،مهاربندي شده با بادبندهاي كمانش ناپذير(BRB) و مقايسه آن باسيستم مهاربندهاي هم محور(CBF) تحت بارسيكليك
174
ارزيابي رفتارهاي حفاظت محيط زيستي باشگاه‌هاي ورزشي شهر اصفهان (مطالعه موردي: اماكن باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب‌آهن اصفهان )
175
ارزيابي رقابت پذيري بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور با رويكرد عضويت در سازمان جهاني تجارت ( مطالعه ي موردي: صنايع الكترونيك و مدار چاپي پارس قم)
176
ارزيابي رقابت پذيري شبكه بانكي با استفاده از روش پانزار- رز
177
ارزيابي رقابت، انحصار و تمركز در صنعت پتروشيمي ايران (1392 -1380)
178
ارزيابي رقومي كيس خوردگي درز با استفاده از تكنولو‍ژ‍ي ليزر
179
ارزيابي رنگ زدايي زيستي رنگ هاي آزوي ريمازول يلو وآرياپرس به وسيله باكتري نمك دوست Halomonas. PTCC1714
180
ارزيابي رهايش عصاره گياهي (زنجبيل و زردچوبه) از داربست‌هاي الكتروريسي شده جهت مهندسي بافت غضروف
181
ارزيابي رهايش كنترل شده ويتامين د از كامپوزيت هوشمند سه جزئي ژلاتين/هيدروكسي آپاتيت/ نانوگرافن اكسايد و اثرآن بر تمايز و استخوان سازي
182
ارزيابي رهيافت شهر سالم نمونه موردي شهر ري ( منطقه 20 شهر تهران)
183
ارزيابي رهيافت هاي مديريت توان در مراكز داده ابري سبز
184
ارزيابي رهيافت هاي مديريت توان در مراكز داده ابري سبز
185
ارزيابي روابط تجربي برآورد دبي اوج لحظه هاي سيلاب در حوضه هاي آبخيز غرب ايران
186
ارزيابي روابط تجربي سرعت موج برشي خاكهاي غير اشباع با مطالعات لرزه اي ساختگاه
187
ارزيابي روابط خويشاوندي برخي ژنوتيپ هاي بومي شمال ايران با برخي از ارقام تجارتي گلابي آسيايي ) Pyrus pyrifolia Nakai.( با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره .
188
ارزيابي روابط ورتبه بندي معيارهاي مديريت كيفيت سازمانهابااستفاده ازرويكردتصميم گيري چندمعياره درشركت ايران خودرو
189
ارزيابي روانكاري پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار سرب - قلع
190
ارزيابي روانكاري و بافت پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار سرب واينديم
191
ارزيابي روش SGR در رده بندي تونلها ازنقطه نظرخطر نشت آب زيرزميني با نگرش به تونل البرز
192
ارزيابي روش اجراي مغار نيروگاه طرح سد طالقان و سازه هاي وابسته
193
ارزيابي روش بستن آرچ بار بدون نياز به دستياردر درمان شكستگي هاي فكين
194
ارزيابي روش پوش‌آور مودي متوالي(CMP) براي سازه‌هاي فلزي بلند با سيستم تركيبي قاب خمشي و مهاربند هم‌محور
195
ارزيابي روش تحليل آماري انرژي (SEA) در پيش بيني نويز ناشي از حركت قطار (مطالعه موردي متروي تهران)
196
ارزيابي روش تحليل مستقيم در طراحي سازههاي سنگين نفتي
197
ارزيابي روش تخمين زمان‌سفر با استفاده از تبادل اطلاعات مكاني ميان تلفن همراه كاربران جاده‌اي و دكل‌هاي BTS مخابراتي
198
ارزيابي روش تركيبي الگوريتم ژنتيك و مدل شبكه عصبي فازي تطبيق پذير - ( ANFIS ) در پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
199
ارزيابي روش تركيبي الگوريتم ژنتيك و مدل شبكه عصبي- فازي تطبيق پذير (ANFIS) در پيش بيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
200
ارزيابي روش تست ميدان الكتريكي در شرايط محيطي مختلف و بهبود ابعاد سنسور اندازه گيري در تشخيص مقره معيوب براي خطوط انتقال انرژي الكتريكي
201
ارزيابي روش جديد براي عملكرد شوينده ها
202
ارزيابي روش جراحي اندواستريپينگ وريد صافن بزرگ در مقايسه با روش راديوفر كوئنسي در بيماران مبتلا به واريس مراجعه كننده به مراكز درماني عروق دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سالهاي 1388 و 1389
203
ارزيابي روش حذف يون كلريد براي اندازه گيري COD آب توليدي سنتزي با نمك بالا
204
ارزيابي روش سوراخ زني خارج از مركز در اندازه گيري تنش پسماند
205
ارزيابي روش طراحي مستقيم مبتني بر تغييرمكان براي ساختمان‌‌هاي بتن‌آرمه‌‌ي مجهز به مهاربند كمانش‌تاب
206
ارزيابي روش نانودندانهگذاري در تعيين خواص مكانيكي كانيها و سنگها
207
ارزيابي روش هاي افزايش گذردهي با استفاده از تكنيك هاي تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم
208
ارزيابي روش هاي انتخاب پيمانكار در سازمان هاي پروژه محور ايران
209
ارزيابي روش هاي اندازه گيري نفوذ در سيستم هاي آبياري باراني و ارائه توابع انتقالي آن
210
ارزيابي روش هاي بهسازي عميق در خاك هاي دانه اي
211
ارزيابي روش هاي تامين مالي غير مستقيم وانتخاب روش بهينه براي يك شركت ﴿مطالعه موردي براي شركت مديريت پروزه هاي نيروگاهي ايران-مپنا﴾
212
ارزيابي روش هاي تجربي تبخير و تعرق در استان يزد
213
ارزيابي روش هاي تحليل استاتيكي غير خطي پيشرفته در بررسي تقاضاي لرزه اي سازه هاي سه بعدي نامتقارن بتني
214
ارزيابي روش هاي تحليل غيرخطي سازه هاي بلند نامتقارن با درنظرگيري اثر اندركنش خاك و سازه
215
ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺴﻮري در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻄﺎر
216
ارزيابي روش هاي تست نفوذ وبسايت ها
217
ارزيابي روش هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي بي سيم
218
ارزيابي روش هاي تقويت قاب ها خمشي بتني از نقطه نظر اجرايي و اثر آنها بر ضريب رفتار سازه
219
ارزيابي روش هاي تناظريابي به¬منظور تشكيل موزائيك عكسي تصاوير پهپاد
220
ارزيابي روش هاي حذف خطاهاي سيستماتيك در مكان يابي ربات به روش ادومتري, در قبال خطاهاي كنترلر
221
ارزيابي روش هاي حفاظت از سازه هاي فولادي در مقابل خوردگي در خليج فارس
222
ارزيابي روش هاي رگرسيون غيرخطي براي رمزگشايي نيرو با استفاده از سيگنال هاي قشر حركتي مغز
223
ارزيابي روش هاي ژئوفيزيكي با قدرت تفكيك بالا جهت بررسي آنومالي هاي نزديك سطح
224
ارزيابي روش هاي سنجش كمي تروما در مرگ و مير بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در سال90-89
225
ارزيابي روش هاي سنجش كيفيت خدمات در صنعت هتل داري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي: هتل هاي منتخب شهرستان يزد﴾
226
ارزيابي روش هاي ضرايب براي تعيين تغيير مكان هدف در تحليل غيرخطيساختمان هاي بتني مسلح با ديوار برشي
227
ارزيابي روش هاي طرح روكش آسفالتي روسازيهاي انعطاف پذير و ارائه مناسب ترين روش طرح روكش براي شرايط ايران
228
ارزيابي روش هاي فرا ابتكاري به منظور بهينه سازي خط پروژه مسيرهاي راه و راه آهن
229
ارزيابي روش هاي كاهش ارتعاشات ناشي از خطوط ريلي در تونل بر سازه هاي سطحي
230
ارزيابي روش هاي محاسباتي حداقل فشار امتزاج پذيري در تزريق گاز به مخازن هيدروكربوري و انتخاب روش مناسب
231
ارزيابي روش هاي مختلف اتوماسيون در سيستم هاي آبياري باراني
232
ارزيابي روش هاي مختلف تخمين آفست فركانسي حامل در سيستم هاي OFDM
233
ارزيابي روش هاي مختلف تخمين كانال در سيستم هاي MIMO-OFDM
234
ارزيابي روش هاي مختلف و ارائه ي روش بهينه اندازه گيري سنگ‌فرش بياباني
235
ارزيابي روش هاي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي شهر تهران ﴿ 92 - 1382 ﴾
236
ارزيابي روش هاي مديريت پسماند هاي بيمارستاني با استفاده از روش ويكور فازي و نيازسنجي آموزشي بهترين روش مديريت پسماند در بيمارستان لقمان حكيم
237
ارزيابي روش هاي مستقيم CPT و CPTu جهت تخمين ظزفيت باربري شمع ها با استفاده از AUT: Geo-CPT & Pile Database
238
ارزيابي روش هاي مقاوم سازي عرشه فلزي ووووو پلهاي راه آهن و ارائه روش بهينه ربببب
239
ارزيابي روش هاي موجود بازيابي كروم از فاضلاب صنايع آبكاري با روش تصميم¬گيري چند¬معياره
240
ارزيابي روش هاي ناپارامتري
241
ارزيابي روش هاي نوين بازيابي/ بازيافت جاذب هاي گران قيمت در حذف رنگ از فاضلاب
242
ارزيابي روش هاي نوين پوش اور با در نظرگرفتن مفهوم قابليت اعتماد
243
ارزيابي روش هاي همگن هيدرولوژيك در تحليل منطقه اي سيلاب حوضه هاي آبريز گرگانرود، خليج گرگان و قره سو
244
ارزيابي روش هماهنگ و پايدار اجرايي شبكه زير ساختهاي شهري (مطالعه موردي :شهر بم )
245
ارزيابي روش هماهنگ و پايدار اجرايي شبكه زيرساختهاي شهري (مطالعه موردي: شهر بم)
246
ارزيابي روش‌هاي بلوك صلب لغزان براي تخمين جابجايي‌هاي ماندگار در حوزه نزديك به گسل
247
ارزيابي روش‌هاي پس افكنش پالاييده و تكراري در بازسازي تصاوير برش¬نگاري نوتروني استاد راهنما:
248
ارزيابي روش‌هاي پيش‌بيني قيمت برق و انتخاب مدل تركيبي بهينه براي بازار ايران
249
ارزيابي روش‌هاي دسته بندي سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرام براي تشخيص بيماري صرع و پيشنهاد روش بهينه دسته بندي
250
ارزيابي روش‌هاي طراحي لرزه اي قاب‌هاي خمشي فولادي با استفاده از روش‌هاي تخمين خسارت
251
ارزيابي روش‌هاي طراحي لرزه اي قاب‌هاي فولادي خمشي در آيين نامه هاي متداول با استفاده از روش‌هاي مبتني بر قابليت اطمينان
252
ارزيابي روش¬هاي جدايش فيزيكي نمونه هايي از طلاي پلاسري دهسلم
253
ارزيابي روش¬هاي طراحي لرزه‌اي قاب¬هاي بتني خمشي در آيين¬نامه¬هاي متداول با استفاده از روش¬هاي مبتني بر تخمين خسارت
254
ارزيابي روشهاي آزمايشگاهي تهاجم سولفات به بتن و انتخاب روش مناسب
255
ارزيابي روشهاي استخراج اطلاعات دوسطري ماهواره ﴿TLE﴾و تبديل TLE به زواياي AZ ،EL ونيز زمان گذر
256
ارزيابي روشهاي تامين مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
257
ارزيابي روشهاي تحليل منطقه اي فراواني جريان كم در حوضه آبريز مازندران
258
ارزيابي روشهاي تطويل آمار جريان رودخانه با بهره گيري از داده هاي واقعي و شبيه سازي شده
259
ارزيابي روشهاي تعيين ظرفيت SVCها و متعادل سازي جريان فازها در شبكه هاي توزيع
260
ارزيابي روشهاي حمايت از تسهيلات تامين مالي قابل ارائه از طرف بانكها به بنگاههاي كوچك و متوسط در ايران با استفاده از داده هاي كيفي و روش تصميم گيري چند معياره
261
ارزيابي روشهاي خطي معادل براي تخمين تغييرمكان هدف
262
ارزيابي روشهاي ساخت اتوماتيك همستان شناسي وب معنايي
263
ارزيابي روشهاي شاخه و كرانه در طراحي شبكه هاي برون شهري
264
ارزيابي روشهاي كنترل كيفي و ابزارهاي موجود و بهسازي آنها با روشهاي پيشنهادي و با استفاده از فانتوم تطبيقي كنترل كيفي
265
ارزيابي روشهاي متداول تخمين نفوذ پذيري سنگ و ارتباط آن با ميزان خورنرد و غاب بانگرش خاص به سد آنچاي
266
ارزيابي روشهاي مختلف باينري سازي تصاوير خاكستري
267
ارزيابي روشهاي مختلف جذب DNAدر اسپرم جوجه
268
ارزيابي روشهاي مختلف درمانهاي جراحي تيمكتومي در بيماران مبتلا به مياستني گراو در بيمارستانهاي آموزش درماني و خصوصي شهر رشت
269
ارزيابي روشهاي مختلف كنترل دسترسيها به شريانهاي شهري با استفاده از مدلهاي كاميپيوتري
270
ارزيابي روشهاي مختلف مدلسازي و تحليل ديوار برشي با توجه به اثر متقابل قاب ها
271
ارزيابي روشهاي معمول همگام در آزمون مدارهاي ناهمگام
272
ارزيابي روشهاي مقاومسازي عرشه فلزي پلهاي راهآهن و ارائه روش بهينه
273
ارزيابي روش‏هاي موجود مهاجرت زنده در ماشين‏هاي مجازي و ارائه يك روش كارا
274
ارزيابي روند اثرات طرح هدفمندسازي يارانه ها بر اقتصاد خانوار روستايي(نمونه موردي شهرستان جوانرود)
275
ارزيابي روند پايداري /ناپايداري سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر فعاليتهاي اقتصادي (نمونه موردي :دهستان فريمان ،شهرستان فريمان )
276
ارزيابي روند پايداري /ناپايداري سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر فعاليتهاي اقتصادي (نمونه موردي :دهستان فريمان ،شهرستان فريمان )
277
ارزيابي روند پايداري/ناپايداري سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر فعاليتهاي اقتصاي ﴿نمونه موردي: دهستان فريمان-شهرستان فريمان﴾
278
ارزيابي روند تغييرات كاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي حوزه آبخيز حبله رود
279
ارزيابي روند تغييرات كاربري اراضي در شهر ماسال در دهه اخير (1390-1380)
280
ارزيابي روند تغييرات و رفتارسنجي تالاب گندمان و كاربري اراضي پيرامون آن با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي در بازه زماني 28 ساله
281
ارزيابي روند توسعه شهري و توسعه فضاي سبز در شهر سراب
282
ارزيابي روند مراقبت هاي پس از عمل تراكئوستومي در بيمارستان هاي شهر رشت در سال 1390- 1389
283
ارزيابي روند و ناموزوني هاي مكاني و زماني دماهاي حداقل در گستره ايران
284
ارزيابي رويكرد سازمان همكاري اسلامي به مقوله خانواده از منظر حقوق بين الملل
285
ارزيابي رويكرد سازمان همكاري اسلامي به مقوله خانواده از منظر حقوق بين الملل
286
ارزيابي رويكرد مشاركتي در طرحهاي بهسازي_ نوسازي بافت فرسوده شهري نمونه موردي شهر اصفهان: طرح بهسازي- محله جويباره﴿جوباره﴾
287
ارزيابي رويه هاي آسفالتي با استفاده از مدل فازي
288
ارزيابي ريز اتصال هاي حاصل از پرتوهاي پر انرژي بر ورق هاي فوق نازك FeCo-V با هدف بهينه سازي خواص مغناطيسي و مكانيكي
289
ارزيابي ريز ساختار خواص فولاد ساده كربني رويه سختي شده با پوشش غني از بر
290
ارزيابي ريز ساختار و پيش بيني خواص مكانيكي فولادهاي TWIP با استفاده از شبكه ي عصبي
291
ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياز آلومينيوم 2024 با ساختار فوق ريز دانه و نانو ساختار پس از فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه اي
292
ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي آستنيتي شبه پايدار Fe-Cr-Mn-N نانو/فوق ريز دانه شده توسط عمليات ترموديناميكي مارتنزيت
293
ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي يك فولاد ساده كربني نانو/ فوق ريز دانه شده با اعمال تغيير شكل گرم در فرايند مارتنزيت
294
ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي يك فولاد كم آلياژ فوق ريز دانه/نانو دانه شده از طريق فرايند ترموديناميكي با شروع از ساختارهاي بينيتي و مارتنزيتي
295
ارزيابي ريز ساختار و رفتار سايشي پوشش كامپوزيتي استاليت 6 بر سطح فولاد ساده كربني به روش جوشكاري تنگستن-گاز پالسي
296
ارزيابي ريز ساختار و رفتار سايشي روكش كامپوزيتي از تركيبات بين فلزي تيتانيوم-كبالت بر سطح تيتانيوم به روش قوسي تنگستن-گاز پالسي
297
ارزيابي ريز ساختار، خواص مكانيكي و كارپذيري كامپوزيت Al/Al2O3 توليد شده به روش متالوژي پودر و نورد تجمعي
298
ارزيابي ريزخرابي بلوك هاي رسي تقويت شده با الياف هاي كوتاه
299
ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024 با ساختار فوق ريزدانه و نانوساختار پس از فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه‌اي
300
ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت مس - نانولوله كربني توليد شده توسط فرايند نورد تجمعي پيوندي
301
ارزيابي ريزساختار و رفتار ترموديناميكي فولاد زنگ نزن 304L با ساختار دوگانه حين جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
302
ارزيابي ريزساختار و رفتار تريبولوژيكي نانو كامپوزيت سطحي آلومينيوم - نيكل ايجاد شده بر سطح آلياژ آلومينيوم 2024 با استفاده از فرايند اصطكاكي - اغتشاشي
303
ارزيابي ريزساختار و مقطع شكست چدن نشكن GGG40 توليد شده با جوانه زاي زيرسينوك
304
ارزيابي ريزنشت ترميم هاي كامپوزيتي packable) bulk -filled و (flowableومقايسه آن با كامپوزيت نوري معمولي
305
ارزيابي ريسك آتش‌سوزي قطارهاي مسافري در تونل با استفاده از مدل FMEA و تئوري فازي؛ مطالعه موردي راه‌آهن ناحيه زاگرس
306
ارزيابي ريسك آرسينيك با استفاده از روش فازي و WLCمطالعه موردي : دشت همدان - بهار
307
ارزيابي ريسك آلودگي بخشي از رودخانه كارون با مدل AHP,FUZZY-WRASTIC
308
ارزيابي ريسك آلودگي خاك به فلزات سنگين در استان همدان
309
ارزيابي ريسك آلودگي فلز سنگين نيكل در گردو غبارشيراز
310
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين سرب درهوا و گرد و غبار شهر شيراز
311
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين سرب درهوا و گرد و غبار شهر شيراز
312
ارزيابي ريسك آلودگي فلزسنگين كادميوم در گرد و غبار شهر شيراز
313
ارزيابي ريسك اعتباري شركت هاي وام گيرنده از بانك با استفاده از رويكرد داده كاوي
314
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك آينده با دو رهيافت رگرسيون لاجيت و شبكه هاي عصبي
315
ارزيابي ريسك اكولوژيك تغييراقليم بر مبناي مديريت منابع آب در اكوسيستم هاي شهري ( مطالعه موردي شهرستان يزد)
316
ارزيابي ريسك اكولوژيك فلزات سنگين در رسوبات دلتاي تالاب گاوخوني
317
ارزيابي ريسك ايمني بهداشت حرفه اي و مجيط زيست توسعه كالبدي شهر فرودگاهي امام خميني با استفاده از روش اف ام اي آ
318
ارزيابي ريسك ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست پروژه ساخت و نصب واحد تقطير پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس بندرعباس به روش ...
319
ارزيابي ريسك ايمني و بهداشت زيست محيطي پالايشگاه گاز ايلام با استفاده از تكنيك ارزيابي چند معياره و روش ...
320
ارزيابي ريسك با مدل bowtie مطالعه موردي: مجتمع تجاري-اداري پيشرو
321
ارزيابي ريسك بازديد چشمي قطارها و برآورد تاثيرات استفاده از تجهيزات اتوماتيك بازرسي فني قطارها در كاهش احتمال وقوع سوانح مربوطه
322
ارزيابي ريسك براي احداث تونل با استفاده از رويكرد فازي (مطالعه موردي تونل توحيد)
323
ارزيابي ريسك پذيري خطوط انتقال در شبكه هاي قدرت محلي در اثر يخ زدگي مقره ها
324
ارزيابي ريسك پروژه تعميرات اساسي صنايع فروآلياژ با رويكرد تصميم گيري چندمعياره(مطالعه موردي شركت فروسيليس ايران)
325
ارزيابي ريسك پروژه‌ها تحت شرايط عدم قطعيت؛مطالعه موردي پروژه بازيابي آب از باطله شركت صنعتي و معدني گهر زمين
326
ارزيابي ريسك پور تفوي تسهيلاتي بانك سپه
327
ارزيابي ريسك تصادفات براساس شاخص احتمال تصادفات ناشي از سبقت در راههاي دو خطه برون شهري
328
ارزيابي ريسك تماسهاي مزاحم در شبكههاي تلفني اينترنتي
329
ارزيابي ريسك جنبه هاي ايمني احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بتني با تلفيق روش هاي FMEA و منطق فازي
330
ارزيابي ريسك جنبه هاي ايمني احداث ساختمان هاي بلند مرتبه بتني با تلفيق روش هاي FMEA و منطق فازي
331
ارزيابي ريسك حادثه شكست خط بخار در داخل محفظه ايمني(SLBI) در نيروگاه IR-360
332
ارزيابي ريسك حذف آمونياك از پساب پتروشيمي مطالعه موردي:پتروشيمي مبين
333
ارزيابي ريسك حريق با روش تجزيه و تحليل بوتاي فازي‌شده، مطالعه موردي: پالايشگاه دوم مجمتع گازي پارس جنوبي
334
ارزيابي ريسك خشكسالي استان اصفهان
335
ارزيابي ريسك خطوط لوله نفت بروش بوتاي فازي ( مطالعه موردي: خطوط لوله نفت منطقه اصفهان)
336
ارزيابي ريسك در پروژه هاي بلند مرتبه سازي با رويكرد فازي
337
ارزيابي ريسك در پروژه هاي تونل سازي با ماتريس احتمال – تاثير ريسك
338
ارزيابي ريسك در زمان بندي پروژه هاي ساختماني
339
ارزيابي ريسك در محيط پيرامون كاربر با استفاده از طبقه بندي داده هاي حسگرهاي صوتي و تلفن همراه هوشمند
340
ارزيابي ريسك در مدل قيمت‌گذاري زنجيره تامين دو كاناله با رويكرد نظريه بازي‌ها
341
ارزيابي ريسك در مدل قيمت‌گذاري زنجيره تامين دو كاناله با رويكرد نظريه بازي‌ها
342
ارزيابي ريسك زيست محيطي سد ماملو با استفاده از روشهاي تلفيقي ...
343
ارزيابي ريسك زيست محيطي فرآيند ليچينگ مجتمع مس شهربابك
344
ارزيابي ريسك سلامت، ايمني و محيط زيست كارخانه گندله سازي گل گهر با استفاده از روش FMEA و شبكه هاي بيزين
345
ارزيابي ريسك سيستم اسپري در نيروگاه هسته اي PWR با استفاده از روش فازي احتمالي
346
ارزيابي ريسك سيستم هاي كلرزني در شبكه توزيع آب شهري
347
ارزيابي ريسك سيستمي در نظام مالي كشور با استفاده از شبكه عليت گرنجر و تحليل مولفه‌هاي اساسي
348
ارزيابي ريسك شكست كيفيت آب در شبكه‌هاي توزيع آب شهري
349
ارزيابي ريسك عملياتي منابع انساني در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
350
ارزيابي ريسك عوامل مؤثر بر خروج از خط قطارهاي باري و تحليل اثرات اقتصادي آن
351
ارزيابي ريسك فرآيندهاي توليد مواد موثره دارويي: مطالعه موردي، شركت دارويي آترا
352
ارزيابي ريسك فروريزش ساختمان هاي بلند بتني با ديوار برشي با درنظر گرفتن اندركنش نيروهاي محوري، خمشي و برشي در حوزه نزديك گسل
353
ارزيابي ريسك كارگاه‌هاي ريخته‌گري و ماشين‌افزار دانشگاه علم و صنعت به روش Fuzzy FMEA
354
ارزيابي ريسك كمي بر روي مخازن زيرزميني ذخيره سازي گاز طبيعي
355
ارزيابي ريسك لرزه اي با استفاده از مدل هاي احتمالاتي قاب هاي خمشي فولادي در چارچوب روش يكپارچه قابليت اطمينان
356
ارزيابي ريسك لرزه اي قابهاي خمشي فولادي با استفاده از مدل هاي احتمالاتي موجود در چارچوب قابليت اطمينان
357
ارزيابي ريسك لرزه‌اي بر مبناي قابليت اعتماد براي سازه‌هاي ساختماني بتن‌آرمه
358
ارزيابي ريسك مالي حريق كارخانه سعادت نساجان و مدل سازي پيامد به روش PHAST در سال ۱۳۹۵
359
ارزيابي ريسك محيط زيست ، سلامت و ايمني منطقه نفتي لاوان با استفاده از شبكه هاي بيزين و روش FMEA
360
ارزيابي ريسك محيط زيستي پخش جاده اي فرآورده هاي نفتي (مطالعه موردي : جاده خرم آباد - پلدختر)
361
ارزيابي ريسك محيط زيستي نيروگاه سيكل تركيبي يزد به روش ويليام فاين
362
ارزيابي ريسك هاي بيمه در يك بازار مالي با تنظيمات پويا با استفاده از اصل سود معادل
363
ارزيابي ريسك هاي پروژه هاي IT با تكنيك FMEA
364
ارزيابي ريسك هاي صدور خدمات فني و مهندسي در بازار ساخت و ساز
365
ارزيابي ريسك و تخمين هزينه ايمني در پروژه هاي ساختماني در مرحله ساخت
366
ارزيابي ريسك و جنبه هاي محيط زيستي كارخانه گوني بافي پلي تك سيرجان
367
ارزيابي ريسك و مدلسازي پيامد در واحد آيزوماكس
368
ارزيابي ريسك يكپارچه تصفيه‌ خانه فاضلاب و بازمصرف پساب ( مطالعه موردي : تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي مورچه‌خورت اصفهان )
369
ارزيابي ريسك‌هاي دروني و بيروني بر روي زمان و هزينه در پروژه‌هاي عمراني مطالعه موردي شهرداري كرج
370
ارزيابي ريسكهاي ژئوتكنيكي در معادن زغال سنگ زيرزميني اتاق و پايه (مطالعه موردي: معدن مركزي زغال سنگ طبس)
371
ارزيابي ريسكهاي موجود در فرآيند ساخت راهها
372
ارزيابي زاويه اصطكاك داخلي خاك هاي دانه اي شهر شيراز بر اساس نتايج آزمون نفوذ استاندارد و با استفاده از شبكه عصبي
373
ارزيابي زبان تخصصي براي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته مهندسي نساجي: حيطه نياز سنجي و تدوين مطالب
374
ارزيابي زراعي - مولكولي ارقام ايراني واروپايي جو زراعي
375
ارزيابي زراعي برخي ژنوتيپ هاي كنجد تحت دو رژيم آبياري
376
ارزيابي زراعي لاين هاي حاصل از توده هاي بومي بزرگ
377
ارزيابي زلزله متعامد در تقاضاي لرزه اي پل هاي نامنظم بتن مسلح
378
ارزيابي زمستان گذراني در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند در شرايط عادي و تنش خشكي
379
ارزيابي زمين آماري تناسب كيفي اراضي براي كشت آبي محصولات عمده ي دشت شهركرد
380
ارزيابي زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي خط 3 مترو تهران و مخاطرات زمين شناسي مسير تونل ﴿مقطع شمال-شمال شرق﴾
381
ارزيابي زمين شناسي مهندسي جهت مكان يابي ساختگاه سد سرگچينه برروي رودخانه تنگاري در استان كهگيلويه و بوير احمد
382
ارزيابي زمين شناسي مهندسي خط A متروي قم و مخاطرات زمين شناسي مسير تونل
383
ارزيابي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد گيوي
384
ارزيابي زمين شيمي زيست محيطي خاكها و رسوبات سطحي منطقه باشتين،غرب سبزوار
385
ارزيابي زمينه هاي استقرار مديريت دانش در سازمان آب و فاضلاب يزد
386
ارزيابي زمينه هاي همكاري در نظام تحقيقات آب كشور به منظور تدوين الگوي مناسب
387
ارزيابي زمينه‌هاي گسترش كاربرد فناوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطي در توسعه روستايي (روستاهاي بخش مركزي شهرستان ايوانغرب از توابع استان ايلام)
388
ارزيابي زوالِ دانه بندي در مصالح دانه‌اي روسازي (زير اساس و اساس) حاوي سرباره فولاد تحت تاثير تنش‌هاي ناشي از بارگذاري
389
ارزيابي زوج تصوير ماهواره GeoEye1 براي به روز رساني نقشه هاي بزرگ مقياس شهري (1:2000)
390
ارزيابي زي توده، رشد، زنده ماني و تركيب اسيدهاي چرب جلبك Tetraselmis tetrathele با استفاده از پساب لبنيات و مخمر
391
ارزيابي زير دست پارچه با روش عبور از نازل
392
ارزيابي زيردست پارچه هاي پنبه اي و مخلوط با استفاده از عبور از نازل
393
ارزيابي زيردست پارچه هاي فاستوني
394
ارزيابي زيست پذيري فرهنگي در3 كلان شهر ايران (تهران، اصفهان، مشهد)
395
ارزيابي زيست حيطي و مكانيابي محل دفن پسماندهاي شهر يزد با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
396
ارزيابي زيست محيطي چرخه حيات سامانه مديريت پسماند شهري اصفهان
397
ارزيابي زيست محيطي چرخه حيات سامانه مديريت جامع پسماند شهري اردبيل
398
ارزيابي زيست محيطي چرخه حيات فرآيند جمع آوري پسماند هاي بازيافتي شهر اصفهان
399
ارزيابي زيست محيطي خزش كالبدي شهرسازي با رويكردي راهبردي
400
ارزيابي زيست محيطي راهبردي منابع آب
401
ارزيابي زيست محيطي طرح آماده سازي اراضي پشت سيلوي يزد
402
ارزيابي زيست محيطي فرآيند مديريت پسماند منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با استفاده از رويكرد ارزيابي چرخه حيات
403
ارزيابي زيست محيطي فعاليت هاي معدنكاري معدن سنگ آهن سنگان
404
ارزيابي زيست محيطي لايروبي رودخانه گرگر با تكيه بر اثرات و تدوين برنامه پايش
405
ارزيابي زيست محيطي محل دفن زباله شهري
406
ارزيابي زيست محيطي و مكان يابي محل دفن پسماندهاي شهري اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
407
ارزيابي زيست محيطي، مكان يابي دفنگاه و مديريت پسماندها و زباله هاي شهري اردكان
408
ارزيابي زيستگاه پرندگان مهاجر تالاب ميانگران
409
ارزيابي زيستگاه دو گونه گنجشك خانگي و گنجشك درختي و بررسي علل جابجايي آن ها در شرق و غرب كشور با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي استان هاي خراسان رضوي و تهران
410
ارزيابي زيستگاه گربه شني ﴿Felis margarita﴾ در پناهگاه حيات وحش عباس آباد اصفهان
411
ارزيابي زيستگاه هوبره در حوضه نائين با استفاده از روش هاي تحليل عامل آشيان بوم شناختي ﴿ ENFA ) , و فرايند تحليل سلسله مراتبي ﴿ AHP )
412
ارزيابي ژئو شيميايي مخازن گازي حوضه رسوبي كپه داغ
413
ارزيابي ژئوتكنيكي آبرفت هاي مسير خط 2 قطار شهري اصفهان با تاكيد بر آزمايش هاي برجا با استفاده از سامانه عصبي – فازي
414
ارزيابي ژئوتكنيكي توده سنگ هاي مسير تونل انحراف آب سد بازفت
415
ارزيابي ژئوشيميائي سيستم هاي نفتي دوره هاي كرتاسه-پالئوژن و تاثير آن ها در تغذيه مخازن ميادين نفتي شمال غرب خليج فارس
416
ارزيابي ژئوشيميايي در ميادين جنوب ايران با استفاده از پارامترهاي بايوماركري
417
ارزيابي ژئوشيميايي سازندهاي فراقان، سرچاهان و سياهو در جنوب ايران
418
ارزيابي ژئوشيميايي سنگ هاي مادر منطقه كپه داغ به روش راك ايول
419
ارزيابي ژئوشيميايي سيستم هاي نفتي كرتاسه-ميوسن در فروافتادگي دزفول شمالي
420
ارزيابي ژئوشيميايي ميدان گازي خيام
421
ارزيابي ژئوشيميايي و تطابق نفت-نفت در ميادين بهرگان سر و فروزان
422
ارزيابي ‍ژئوشيميايي و مدلسازي يك بعدي ميادين شرق خليج فارس
423
ارزيابي ژئومتالورژيكي و توسعه فرآيند به منظور فرآوري ذخيره معدني بالانك
424
ارزيابي ژئومكانيكي ساختگاه سد خرسان 3 و تونل انحراف آن
425
ارزيابي ژرم پلاسم نعناي ايراني در مقاومت به تنش هاي سرما و يخ زدگي
426
ارزيابي ژنتيكي ارقام گندم نان از لحاظ مقادير آهن وروي تحت شرايط نرمال رطوبتي وتنش آخر فصل
427
ارزيابي ژنتيكي صفات نرخ گيرايي و سخت زايي در گله هاي گاو هلشتاين با روش هاي خطي، آستانه و بيز
428
ارزيابي ژنتيكي گوسفند وحشي در مركز تكثير در اسارت دهكده تفرجي چادگان
429
ارزيابي ژنتيكي گياهان هاپلوييدحاصل ازروش تلاقي گندم Xدر ذرت و روش كشت بساك
430
ارزيابي ژنتيكي نمره وضعيت بدني و ارتباط آن با صفات توليدي با استفاده از روش بيزي ( نمونه گيري گيبس) در گله هاي شيري اصفهان
431
ارزيابي ژنتيكي و عوامل موثر بر طول عمر توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
432
ارزيابي ژنوتيپ هاي بزرگ و اثرات متقابل آنها با تراكم و تاريخ كاشت
433
ارزيابي ژنوتيپ هاي مختلف كلزا به تنش شوري در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه
434
ارزيابي ژنوتيپ هاي نخود (Cicer arietinum L.) از نظر تنش خشكي
435
ارزيابي ژنوتيپ هاي يولايف زراعي تحت شرايط تنش و بدون تنش
436
ارزيابي ساخت پوشش فوم شيشه اي روي جداره فولاد با روش قالب گيري تزريقي
437
ارزيابي ساختار بازاريابي شبكه اي براساس كارت امتيازي متوازن
438
ارزيابي ساختار جمعيت هاي پرورشي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از توالي هاي تكراري ساده
439
ارزيابي ساختار ژنتيكي گله هاي پرورشي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از روش PCR -RFLP
440
ارزيابي ساختار كانال و ريشه در دندان هاي پرمولر اول و دوم منديبل مطالعه cbct در يك جمعيت ايراني
441
ارزيابي ساختار نهادي مورد نياز ايجاد بازار آب رودخانه ي زاينده رود
442
ارزيابي ساختار هزينه در شركت هاي توزيع برق ايران در سالهاي 85-1383
443
ارزيابي ساختار و رفتار مغناطيسي فريت نانو ذره نيكل - مس - روي توليدي به روش سنتز احتراقي گليسين - نيترات
444
ارزيابي ساختار، عملكرد و فعاليت آنزيماتيك هموگلوبين در شرايط گلايكه‌شده و بررسي اثر پلي فنول‌ها بر فرآيند گلايكيشن
445
ارزيابي ساختاري و رفتاري تريبولوژيكي پوشش هاي نوين پاشش حرارتي آمورف - نانو كريستال پايه آهن
446
ارزيابي ساختاري، الكتروشيميايي و بهينه سازي الكترودهاي شبه خازن نانو اكسيد دوتايي منگنز - نيكل توليد شده به روش رسوب دهي آندي
447
ارزيابي ساختمان ها با مهاربندي ضدكمانش با روش هاي نوين تحليل استاتيكي غيرخطي
448
ارزيابي سازگاري ارقام زيتون به دماي پايين و تأثير برخي تركيبات شيميايي بر تحمل به سرما
449
ارزيابي سازگاري روابط پيش‌بيني جمع‌شدگيخشك‌شدگي در آيين‌نامه‌ها براي رويه‌هاي بتني فرودگاهي
450
ارزيابي سازگاري شيرابه حاصل از زباله جامد شهري با آستر رسي مسلح با الياف
451
ارزيابي سازمان تامين اجتماعي مشهد (بخش درمان ) بر مبناي اصول پنجگانه پيتر سنگه در سازمان يادگيرنده
452
ارزيابي سازند كربناته شكافدار با تلفيق نگارهاي تصويري، امواج استونلي و نتايج پتروفيزيكي در يكي از ميادين فلات قاره ايران
453
ارزيابي سازند كربناته هتروژن با استفاده از نمودارهاي LWD ، معمولي و داده هاي مغزه در يكي از ميادين فلات قاره ايران
454
ارزيابي سازندهاي مادر احتمالي در ميدان نفتي هنديجان
455
ارزيابي سازندهاي مادر با استفاده از روش deltalogR و تكنيك شبكه‌‌هاي عصبي مصنوعي در تعدادي از چاه‌هاي ايران
456
ارزيابي سازوكارهاي يادگيري سازماني در اداره كل امور مالياتي استان اصفهان در سال 1390
457
ارزيابي سامانه جمع آوري يكپارچه اطلاعات سازمان هواشناسي كشور با رويكردعملكرد مديريت دانش
458
ارزيابي سامانه مديريت پايدار رواناب شهري و اثرات تغيير اقليم بر آن
459
ارزيابي سبك رانندگي در حمل‌‌ونقل غيرشخصي به كمك يادگيري روي پرو فايل رانندگي
460
ارزيابي ستون هاي بتن آرمه تحت اثر بارگذاري با نرخ كرنش بالا
461
ارزيابي سختي خمشي پارچه ويسكوز چاپ شده با رنگهاي راكتيو منوفانكشنال و بايوفانكشنال
462
ارزيابي سختي و شكل پذيري مهاربند زانويي و ارائه ضريب رفتار مناسب
463
ارزيابي سختي و شكل‌پذيري ديوارهاي كامپوزيت با لايه بتني طرفين
464
ارزيابي سختي و شكل‌پذيري ستون‌هاي مستطيل شكل بتن آرمه تقويت شده با ورق‌هاي كامپوزيتي FRP تحت خمش دو محوره
465
ارزيابي سد خاكي هسته بتن آسفالتي ماشكيد با تاكيد بر رفتار استاتيكي هسته و پي
466
ارزيابي سدهاي زيرزميني با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند معياره و SWAT و ارائه برنامه راهبردي جهت توسعه آنها با مدل SWOT
467
ارزيابي سرانه فضاي سبز با تاكيد بر ساختار كيفي جمعيت شهري، مطالعه موردي: منطقه يك شهر تهران
468
ارزيابي سربار شيوه هاي امنيتي روي پارامترهاي كارايي سيستم RFID براي كاربرد ثبت تخلفات و مديريت ترافيك شهري
469
ارزيابي سرمايه اجتماعي در شركت كفش ملي
470
ارزيابي سرمايه اجتماعي ونقش ان در توسعه نواحي روستايي دهستان مزينان
471
ارزيابي سريع امنيت ولتاژ بر اساس شبكه هاي عصبي و معادل سازي شبكه خارجي
472
ارزيابي سريع عملكرد جايگاه هاي سوخت گيري گاز طبيعي (CNG) استان تهران
473
ارزيابي سريع محيط زيست شهري كلان شهر كرمانشاه
474
ارزيابي سطح آگاهي بازاريان بيرجند از معارف اسلامي
475
ارزيابي سطح آگاهي دانشجويان پزشكي و پزشكان در خصوص گرفتن فشارخون در سال 1397
476
ارزيابي سطح آگاهي گلخانه داران و مصرف كنندگان خيار و گوجه گلخانه اي از محصول سالم و سنجش اثر آن در تصميم گيري آنها در شهرستان اصفهان
477
ارزيابي سطح آگاهي و نحوه عملكرد هندباليست هاي نوجوان پسر نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب
478
ارزيابي سطح آمادگي جسماني دانشجويان دختر دانشگاه هنر و ارائه نورم امتحاني
479
ارزيابي سطح آنتي ژن اختصاصي پروستات پلاسما به عنوان يك بيوماركر جديد براي تشخيص اوليه سرطان پستان
480
ارزيابي سطح بلوغ مديريت دانش با تمركز بر مدل اروپايي ekmf مورد كاوي(شركت فولاد مباركه اصفهان
481
ارزيابي سطح بهره وري نيروي انساني ، علل پائين بودن آن و ارائه راه حل ها جهت افزايش آن
482
ارزيابي سطح پايداري نواحي منفصل شهر سنندج، استان كردستان با استفاده از 4 شاخص اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و زيست محيطي
483
ارزيابي سطح تاب آوري سكونتگاه هاي روستايي در برابر خشكسالي )مطالعه ي موردي دهستان زالوآب، شهرستان روانسر(
484
ارزيابي سطح تحول يافتگي بانك صادرات با استفاده از مدل تشخيص سازماني و ارائه راهكارهاي در جهت بهبود ان سرپرستي مركز تهران
485
ارزيابي سطح تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان همدان و رابطه¬ي آن با باورهاي معرفت شناختي
486
ارزيابي سطح تكنولوژي در تاسيسات تقويت فشار منطقه 8 عمليات انتقال گاز با استفاده از روش اطلس تكنولوژي
487
ارزيابي سطح توانايي و زير ساخت نوآوري و تكنولوژي در شركت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا
488
ارزيابي سطح خوانايي محتواهاي آموزشي تهيه شده براي بيماران در زمينه بيماري هاي قلبي و عروقي به زبان فارسي
489
ارزيابي سطح رشد اخلاقي در نوجوانان (مطالعه موردي: دانش اموزان پسر متوسطه دوم شهرستان يزد)
490
ارزيابي سطح رضايتمندي مصرف‌كنندگان از خدمات گردشگري درماني بيمارستان‌ها
491
ارزيابي سطح سرمي عنصر " روي" در بيماران همودياليزي بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1385
492
ارزيابي سطح عقلانيت محدود دانشجويان در انتخاب دانشگاه و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردي: دانشجويان ورودي سال 1394 در دانشگاه اصفهان)
493
ارزيابي سطح فرهنگ يادگيري در شركت گاز منطقه اي استان اصفهان
494
ارزيابي سطح كارآيي بانكهاي تجاري ايران در دوره﴿1385-1370﴾
495
ارزيابي سطح مديريت دانش دراداره كل آموزش وپرورش استان خوزستان و شهرستانهاي تابعه در سال 1391
496
ارزيابي سطح نسبي miR-196b، miR-196a، miR-27a، miR-24-2 در نمونه هاي تومور و حاشيه تومور نرمال مبتلايان به سرطان مري
497
ارزيابي سطوح آنزيم آدنوزين داميناز و بررسي همراهي آلل از ژن آدنوزين داميناز و پلي مورفيسم هاي پروموتري ژن با سقط هاي خودبخودي مكرر فاقد دلايل شناخته شده
498
ارزيابي سطوح بتني با استفاده از پردازش تصوير
499
ارزيابي سطوح عملكرد ايستگاه مترو و ارائه روشهاي مقاوم سازي
500
ارزيابي سطوح مختلف كود نانوفرتايل در بستر‌هاي مختلف كشت بدون خاك در توت‌فرنگي رقم آروماس
501
ارزيابي سطوح مختلف كودهاي نانو كلات آهن و نانو سوپرميكروكامل بر خصوصيات رشدي و عملكرد گياه به‌ليمو (Lippia citriodora)
502
ارزيابي سفيدي منسوجات سفيدگري شده با سفيدكننده هاي نوري با استفاده از داده هاي رنگي حاصل از يك سامانه تصوير برداري رقمي
503
ارزيابي سكوهاي ثابت دريايي تحت اثر نيروهاي محيطي با استفاده از تحليل بار افزاينده
504
ارزيابي سلامت پريودنتال در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
505
ارزيابي سلامت محله گنبد سبز با تاكيد بررويكرد شهر سالم
506
ارزيابي سلسله مراتب دسترسي طرح جهت پاسخگويي به اصول شهرسازي در مديريت بحران زلزله ﴿ نمونه موردي : محله بريانك، حدفاصل خيابان كرد كاظمي و خيابان قزوين ﴾
507
ارزيابي سميت چندين اسانس گياهي روي جمعيت‌هاي حساس و مقاوم مگس خانگي (Musca domestica) به حشره‌كش‌هاي پايرتروئيدي در ايران
508
ارزيابي سميت كل هيدروكربن هاي نفتي (TPHs) در محيط هاي آبي با استفاده از باكتري نورافشان Vibrio fischeri
509
ارزيابي سن دنداني در كودكان 14-6 سال گيلاني بر اساس متد دمرجيان
510
ارزيابي سناريوهاي بهبود وضعيت حمل و نقل ميادين شهري در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: ميدان آزادي شهر اصفهان)
511
ارزيابي سناريوهاي تغييرات منابع، مصارف و ذخيره ي آب در حوضه ي زرينه رود و اثرات آن بر جريان ورودي به درياچه ي اروميه
512
ارزيابي سناريوهاي ردپاي آب استان اصفهان
513
ارزيابي سناريوهاي مديريت تلفيقي منابع آب در شرايط تغيير اقيلم
514
ارزيابي سنجش رضايتمندي مشتريان براساس مدل EEQM در سازمانهاي خدماتي
515
ارزيابي سندي و محتوايي توقيع حضرت حجت منتظر ﴿عج﴾ به اسحاق بن يعقوب
516
ارزيابي سنگ هاي منشأ در خليج فارس
517
ارزيابي سه روش براي استخراج آنتي اكسيدان از ميوه و برگ هاي گياه خربزه
518
ارزيابي سه روش شناسايي تروآهاي سخت افزاري و مقايسه آنها
519
ارزيابي سه نوع جاذب مايكوتوكسين بر اثرات سوء آفلاتوكسين در جوجه هاي گوشتي
520
ارزيابي سهم مطلق بازار محصول شير ساده تتراپك شركت فرآورده هاي لبني كاله در بازار خرده فروشي شهر تهران
521
ارزيابي سهم مطلق بازار محصول شير ساده تتراپك شركت فرآوردههاي لبني كاله در بازار خرده فروشي شهر تهران
522
ارزيابي سوانح دريايي با تأكيد بر مسائل سازه‌اي و ساخت در شناورهاي سنتي و غير سنتي در آب‌هاي تحت حاكميت
523
ارزيابي سودآوري تحليل تكنيكال در محيط فازي
524
ارزيابي سودآوري شاخص قدرت نسبي و ميانگين متحرك همگرا - واگرا در بورس اوراق بهادار ايران و مقايسه آن با بورس آمريكا
525
ارزيابي سودآوري نتايج تحليل تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
526
ارزيابي سودمندي به كارگيري الگوهاي تحليل تكنيكي در بورس اوراق بهادار تهران
527
ارزيابي سونوگرافي داپلر جريان خون وريد هپاتيك در زنان باردار مبتلا به پره اكلامپسي و گروه كنترل در بيمارستان الزهرا رشت در طي سال 1396
528
ارزيابي سونوگرافيك كليه و ادرنال و مقايسه يافته هاي باليني و پاراكلينيكي در بالغين مبتلا به فشار خون
529
ارزيابي سياست مسكن اجتماعي در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
530
ارزيابي سياست هاي اشتغال در برنامه اول توسعه
531
ارزيابي سياست هاي تشويقي نوسازي مساكن بافت هاي فرسوده شهري (نمونه موردي : شهر يزد)
532
ارزيابي سياست هاي حمايت از دانه هاي روغني در ايران (با تاكيد بر سويا و كلزا)
533
ارزيابي سياست هاي حمايت از دانه هاي روغني در ايران ﴿باتاكيد بر آفتابگردان وسويا﴾
534
ارزيابي سياست هاي خلاقيت و نوآوري در ايران ﴿ مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
535
ارزيابي سياست هاي فضايي توسعه شهري با تأكيد بر بخش هاي مركزي و تأثير آن بر ساختار فضايي شهر (نمونه مورد مطالعه: مشهد)
536
ارزيابي سياست هاي فضايي توسعه شهري با تاكيد بر بخش هاي مركزي و تاثير ان بر ساختار فضايي شهر(نمونه موردي:مشهد)
537
ارزيابي سياست هاي كاهش انتشار دي اكسيدكربن در سيستم حمل و نقل شهري: (مطالعه ي موردي شهر اصفهان)
538
ارزيابي سياست هاي مالي انتخاب سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
539
ارزيابي سياست هاي مسكن: شهرهاي جديد به عنوان ابزار تحقيق سياست نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد
540
ارزيابي سياست هاي نوسعه مسكن در شهر جديد پرديس بر اساس اصول و معيارهاي الگوي مسكن قابل استصاعت
541
ارزيابي سياست‌ها و نحوه اجراي آنها در زمينه كاهش آلودگي هوا، مقايسه ايران با نمونه كشورها و ارائه الگوي مناسب براي اجرائي كردن سياست‌ها
542
ارزيابي سياست¬هاي كلي نفت و گاز بر اساس چارچوب تحليل و توسعه¬ي نهادي استروم
543
ارزيابي سياستهاي دولت در برنامه هاي آبياري نوين كشاورزي
544
ارزيابي سيستم ايمني و تضمين اطلاعات شركت مخابرات استان البرز
545
ارزيابي سيستم ايمني و تضمين اطلاعات شركت مخابرات استان البرز بر اساس مدل RMIAS
546
ارزيابي سيستم پرده آببند براي مغارهاي بدون پوشش سنگي جهت ذخيره سازي زيرزميني نفت
547
ارزيابي سيستم تزريق تاخيري براي طيف سنج تحرك يوني
548
ارزيابي سيستم تلفن گويا با استفاده از تكنيك شبيه سازي
549
ارزيابي سيستم توزيع متمركز پوشاك با رويكرد تقسيم مخاطره (مطالعه موردي)
550
ارزيابي سيستم حمل و نقل همگاني اتوبوسهاي شهرر اصفهان و شناسايي فرصت ها جهت هوشمندسازي آن
551
ارزيابي سيستم حمل و نقل همگاني اتوبوسهاي شهري و تاثير هوشمند سازي آن مطالعه موردي شهر اصفهان
552
ارزيابي سيستم ديوارهاي برشي فولادي سوراخ دار
553
ارزيابي سيستم شهري استان خوزستان
554
ارزيابي سيستم كنترل داخلي در بانك صادرات با استفاده از الگوي سي .او.اس .او )COSO( و ارائه راهكارهايي در جهت اصلاح آن
555
ارزيابي سيستم معاملاتي ايچيموكو كينكو هايو در تغييرات قيمت طلا
556
ارزيابي سيستم منابع آب حوضه زاينده رود با استفاده از روش حسابداري آب
557
ارزيابي سيستم نگهدارنده تونل در طبقه بندي سيستم Q با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
558
ارزيابي سيستم نگهداري دائم فضاهاي زيرزميني با استفاده از شاتكريت اليافي﴿الياف بارچيپ﴾
559
ارزيابي سيستم نگهداري سينه كار تونل ها به روش فورپولينگ؛ مطالعه موردي بخش ابتدايي تونل سبزكوه
560
ارزيابي سيستم نمره دهيMGAP(نوع آسيب، GCS،سن و فشار سيستوليك) جهت پيش بيني مرگ و مير بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
561
ارزيابي سيستم هاي آبياري فضاي سبز شهر اصفهان و بررسي امكان اصلاح آنها
562
ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي روش PB-ISAM در شركت كابل هاي شهيد قندي يزد
563
ارزيابي سيستم هاي تشخيص و درمان بيماري هاي قلب و عروق از راه دور(تله كارديولوژي ) و سنجش امكان اجراي اين سيستم ها در ايران
564
ارزيابي سيستم هاي سازه اي نوين در طراحي مجموعه هاي گردشگري
565
ارزيابي سيستم هاي مختلف تغذيه آلي و بيولوژيك بر صفات كمي و كيفي كنجد (Sesamum indicum ) تحت رژيم هاي آبياري
566
ارزيابي سيستم هاي مختلف تغذيه آلي و بيولوژيك بر صفات كمي و كيفي كنجد (Sesamum indicum ) تحت رژيم هاي آبياري
567
ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل عمومي با رويكرد ناب
568
ارزيابي سيگنال هاي مغزي در حالت استراحت در جنسيت هاي مختلف
569
ارزيابي سيگنال هاي مغزي در شناسايي اشيا
570
ارزيابي سيلابزني آلكالين- سورفكتانت- پليمر تحت سناريو هاي مختلف
571
ارزيابي سيلابزني در مخازن شكافدار طبيعي
572
ارزيابي سيماي شهر جديد پرديس و تصور ذهني ساكنان از آن
573
ارزيابي سينتيكي و خواص سطحي پوشش نيتريدي ايجاد شده به روش نيتروژندهي پلاسمايي با توري فعال روي آلومينيم
574
ارزيابي شاخص CPITN در بيماران همودياليزي شهر يزد
575
ارزيابي شاخص بارش استاندارا شده ي چند متغيره در پايش خشكسالي استان اصفهان
576
ارزيابي شاخص خشكسالي پالمر در حوزه هاي ايران مركزي
577
ارزيابي شاخص خشكسالي چند متغيره استاندارد شده (MSDI) در استان چهارمحال و بختياري
578
ارزيابي شاخص فيزيكي كيفيت زندگي شهري محدوده سردار جنگل سيد جمال چمران طالقاني
579
ارزيابي شاخص كيفيت خاك تحت تاثير تيمارهاي كودي روي و ارتباط آن با روي دانه گندم
580
ارزيابي شاخص نفوذ ميداني در ماشين حفار تمام مقطع با استفاده از روش هاي يادگيري نظارت شده
581
ارزيابي شاخص ها و ميزان فرسودگي بافت هاي فرسوده در راستاي تعيين اولويت هاي ساماندهي محلات فرسوده
582
ارزيابي شاخص هاي آماري آزمون هاي چند گزينه اي دروس تئوري تخصصي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
583
ارزيابي شاخص هاي آماري آزمون هاي چندگزينه اي دروس تئوري تخصصي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمسال دوم 86-1385
584
ارزيابي شاخص هاي اثربخشي كيفي تبليغات بانكي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش آن (مطالعه موردي : بانك قوامين ).
585
ارزيابي شاخص هاي امنيت ولتاژ شبكه
586
ارزيابي شاخص هاي تفكر استراتژيك بر اساس مدل جين ليدكا (مطالعه موردي :سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران)
587
ارزيابي شاخص هاي تفكر استراتژيك در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي مدارس غير دولتي زنجيره ايي براساس مدل هانس باندهولد وماتس ليندگرين همراه ارائه راهكارهاي بهبود آموزش و پرورش تفكر استراتژيك .
588
ارزيابي شاخص هاي خرابي و سطوح عملكرد بر اساس يك زلزله سطح خطر مشخص و بررسي ارتباط بين آنها در سازه‌هاي بتني
589
ارزيابي شاخص هاي رشد هوشمند در شهر كرمان
590
ارزيابي شاخص هاي زيست اقليمي دما وبارش در راستي توسعه گردشگري شهر رشت
591
ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي بافت فرسوده مركز يكلان شهر اهواز(محله عامري)
592
ارزيابي شاخص هاي زيست محيطي بافت فرسوده مركزي كلان شهر اهواز (محله عامري )
593
ارزيابي شاخص هاي ژئومورفولوژيكي و اقليمي مكان گزيني با رويكرد دفاع غيرعامل- مطالعه موردي سواحل شمالي درياي مكران (بندر جاسك تا خليج گواتر)
594
ارزيابي شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور تحقق شهر الكترونيك در شهر نيشابور
595
ارزيابي شاخص هاي فيزيولوژيكي مرتبط با خشكي و سازگاري در گندم نان
596
ارزيابي شاخص هاي فيزيولوژيكي و متابوليكي مقاومت به خشكي در نخود(Cicer arietinum)
597
ارزيابي شاخص هاي كالبدي مسكن با رويكرد توسعه پايدار در نواحي نه گانه شهر يزد
598
ارزيابي شاخص هاي كالبدي و اثرگذاري آن بر سرزندگي و زيست پذيري محلات شهري
599
ارزيابي شاخص هاي كيفيت بخش محيط ساحلي بر پايه تحليل ادراك/ انتظار از سوي گردشگران مطالعه موردي: سواحل شهر رامسر
600
ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي شهري با رويكرد رضايت شهروندي ﴿نمونه مطالعه: شهر استهبان﴾
601
ارزيابي شاخص هاي لثه در روشهاي مختلف كنترل در بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1385
602
ارزيابي شاخص هاي مؤثر بر تجربه مسافر در استفاده از خدمات حمل و نقل بين شهري مورد مطالعه: پايانه هاي مسافربري شهر اصفهان
603
ارزيابي شاخص هاي محتوايي تصوير در جهت بهبود سامانه هاي نهان كاوي كور
604
ارزيابي شاخص هاي هويت محله در راستاي تحقق رويكرد پايداري (مطالعه موردي: محله مصباح شهر كرج)
605
ارزيابي شاخص هي فشردگي در بافت قديم شهر يزد (نمونه موردي : محله فهادان)
606
ارزيابي شاخص‌هاي تنش اكسيداتيو و پارامترهاي ايمني ‌تخم قزل‌آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در طي دوره نگهداري كوتاه مدت در محيط‌هاي مختلف
607
ارزيابي شاخص‌هاي توسعه پايدار در پروژه‌هاي ساخت با رويكرد مديريت كيفيت
608
ارزيابي شاخص‌هاي كليدي عملكرد از منظر ذي‌نفعان در پروژه‌هاي ساخت
609
ارزيابي شاخص‌هاي كيفيت آب در رودخانه جاجرود تحت اثر منابع آلاينده
610
ارزيابي شاخص‌هاي موثر در شناسايي نقاط پرحادثه راههاي برون‌شهري با استفاده از روش تصميم‌گي
611
ارزيابي شاخصهاي راديومور فومتريك يك تصاوير پانوراميك استخوان منديبل حهت تخمين جنس و سن تقريبي در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
612
ارزيابي شاخصهاي رشد برخي از گياهان مرتعي نسبت به زمان و برآورد بيوماس
613
ارزيابي شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه تحت رژيمهاي رطوبتي خاك
614
ارزيابي شاخصهاي لثه در روشهاي مختلف كنترل پلاك در بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1385
615
ارزيابي شاخصهاي هارمونيكي جديد كيفيت توان با استفاده از تبديل موجك و كاربرد آن در يك شبكه توزيع نمونه
616
ارزيابي شايستگي ها، مهارت ها و توانايي هاي مديران در سه مقطع تحصيلي اموزش و پرورش شهرستان ممسني از ديدگاه مديران و كاركنان آموزشي
617
ارزيابي شبكه با استفاده از اندازه گيريهاي مربوطه ، بهينه سازي و رفع خطاها براي شبكه هاي ثابت و سيار
618
ارزيابي شبكه پايش كيفيت منابع آب زيرزميني با استفاده از زمين آمار و GIS مطالعه موردي : دشت خرم آباد
619
ارزيابي شبكه ترانزيتي كشور و طراحي مدل مكانيابي خط سير بهينه ترانزيت كالا
620
ارزيابي شبكه شعب بانك با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و با رويكرد محصولات و خدمات بانكداري الكترونيكي، مطالعه موردي: بانك آينده
621
ارزيابي شبكه ي ايستگاه هاي هيدرومتري با استفاده از تئوري آنتروپي گسسته و پهنه بندي آن در محيط GIS
622
ارزيابي شبيه سازي تنش پسماند در جوش براي لوله هاي فولادي زنگ نزن
623
ارزيابي شبيه سازي و ارائه راه حل جهت بهبود عملكرد انتقال مالتي مديا در سيستم هاي بي سيم نسل سوم مبتني بر ATM/IP
624
ارزيابي شدت تاثير عوامل موثر بر رضايت مشتري در بيمارستانها مورد مطالعه بيمارستان لاله
625
ارزيابي شدت تاثير عوامل موثر بر رضايت مشتري در بيمارستانها مورد مطالعه بيمارستان لاله مبمبمنب
626
ارزيابي شدت، منشا و ريسك آلودگي فلزات سنگين در خاك اطراف جاده هاي تهران-ايوانكي و تهران-ساوه
627
ارزيابي شرايط بهره برداري تاريخي از سدهاي حوضه درياچه اروميه و اولويت بندي درجه اثر بخشي آنها
628
ارزيابي شرايط تروفي تالاب چغاخور
629
ارزيابي شرايط تكوين مناطق ويژه علم و فناوري و برنامه ريزي توسعه آن مناطق
630
ارزيابي شرايط مچاله شوندگي و تأثير آن بر سيستم نگهداري اوليه و زمان بهينه نصب در تونل انتقال آب سد رودبار
631
ارزيابي شرايط يادگيري اجتماعي در حكمراني آب: مطالعه كار گروه منابع و مصارف رودخانه زاينده رود
632
ارزيابي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي براساس مدل EFQM
633
ارزيابي شركت‌هاي زنجيره تأمين گروه صنايع گيتي پسند بر مبناي اعتماد
634
ارزيابي شش روش تعيين وضعيت مرتع در چهار مكان مرتعي استان اصفهان
635
ارزيابي شكاف در فلزات با استفاده از پويش موج الكترومغناطيسي متمركز توسط يك پروب موجبر مستطيلي دهانه باز
636
ارزيابي شكست لايه‌هاي سقف در روش استخراج جبهه‌كار طولاني با استفاده از آزمون‌هاي غيرمخرب
637
ارزيابي شكل پذيري اتصالات تير به ستون بتني مسلح شده با فولاد هاي پرمقاومت
638
ارزيابي شكل پذيري اتصالات تير به ستون بتني مسلح شده با ميلگردهاي كامپوزيت FRP
639
ارزيابي شكل پذيري ديوار برشي كوتاه با توجه به رفتار غيرخطي بستر
640
ارزيابي شكل پذيري مهاربندهاي هم محور با ايجاد خروج از مركزيت در صفحه اتصال
641
ارزيابي شوراهاي اسلامي روستايي بخش حميل اسلام آباد غرب در گذر از تجربيات نهادهاي مشاركتي روستايي ايران (1380-1285)
642
ارزيابي شيرواني هاي خاكي لايه اي مسلح شده با شمع بر مبناي جابجائي
643
ارزيابي شيوع بستري مجدد بيماران روان‌پزشكي و عوامل همراه در بيمارستان روانپزشكي شفا بين سال‌هاي96 و 98
644
ارزيابي شيوع و عوامل مرتبط با هيپرناترمي در بيماران با حوادث ايسكميك عروق مغزي بستري شده در بخش تروماي بيمارستان پورسيناي رشت از شهريور 1391 تاشهريور 1393
645
ارزيابي شيوه ها و معرفي روش هاي به كار رفته در صنعت فرهنگ سازي
646
ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف كنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در اصفهان
647
ارزيابي شيوه هاي معمول مرمت و بازساري آرايه هاي كاشيكاري معرق در ايران از نقطه نظر مرمتي ﴿ مطالعه موردي بناهاي بقعه شيخ عبدالصمد نطنز ، مسجد شاه مشهد ، مسجد كبود تبريز﴾
648
ارزيابي صرفه‌هاي ناشي از تنوع محصول: مطالعه موردي شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران
649
ارزيابي صفات زراعي در جمعيت هاي حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
650
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M3 حاصل از القاي موتاسيون با اشعه گاما در كلزا﴿.Brassica napus L )
651
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي M4 حاصل از القاي موتاسيون و شناسايي لاين هاي موتانت مطلوب در كلزا ﴿.Brassica napus L﴾
652
ارزيابي صفات زراعي در لاين هاي اصلاحي حاصل از توده هاي بومي كنجد
653
ارزيابي صفات زراعي لاين هاي اصلاحي بزرگ در دو شرايط رطوبتي
654
ارزيابي صفات زراعي لاين هاي دابل هاپلوييد كلزا تحت تاثير تنش شوري در مزرعه
655
ارزيابي صفات زراعي مورفولوژيكي در رگههاي نوتركيب - گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) تحت شرايط ديم
656
ارزيابي صفات زراعي و مورفولوژيك متاثر از تنش رطوبتي در لاين هاي اينبرد نوتركيب گندم
657
ارزيابي صفات شخصيتي افرادي كه چهره شان بيشتر از سنشان است
658
ارزيابي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي در گلرنگ
659
ارزيابي صفات كيفي دانه در يك مجموعه گندم تتراپلوئيد
660
ارزيابي صفات مور فو- فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي در تريتيكاله
661
ارزيابي صفات مورفولوژيك و تحمل به شوري مرحله جوانه زني در گندم هاي هگزاپلوئيذ ساختگي
662
ارزيابي صفات مولكولي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم ، (T.aestivum)
663
ارزيابي صنعت ساخت خودرو در كشور و روش هاي بهبود آن
664
ارزيابي ضخامت نرمال كوروئيد بر حسب سن و جنس با استفاده از تصوير برداري EDI-OCT در شهر رشت
665
ارزيابي ضخامت نرمال ماكولا بر حسب سن و جنس در افراد ســـالم با استفاده از Cirrus HD-OCT
666
ارزيابي ضرايب تخصيص ماده خشك و نيتروژن در گياه سور گوم تحت شرايط افزايش غلظت كربن دي اكسيد و دماي هوا
667
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه اي قاب مهاربندي شده واگرا با پيوند قائم بر مبناي گزارش FEMA P695
668
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي بادبندي از نوع پشتيبان قوي به كمك روش آيين نامه FEMA P-695
669
ارزيابي ضرايب عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي قاب خمشي طراحي شده براساس آيين‌نامه ايران تحت اثر زلزله حوزه نزديك
670
ارزيابي ضرايب لرزه اي سيستم هاي بادبندي تركيبي واگرا﴿EBF﴾ و همگراي ويژه﴿SCBF﴾ در طبقات
671
ارزيابي ضرايب لرزهاي سيستم بادبندي تركيبي واگرا و همگراي ويژه در طبقات بر اساس تحليل هاي ديناميكي افزاينده
672
ارزيابي ضريب Cd ﴿ رابطه بين جابجايي هاي خطي و غير خطي ﴾ در سيستم هاي قاب فولادي با بادبندي واگرا ﴿EBF ﴾
673
ارزيابي ضريب اضافه مقاومت در ساختمان هاي نامنظم با قاب خمشي
674
ارزيابي ضريب بهره‌وري TBM در حفر سنگ سخت (مورد مطالعه: تونل انتقال آب نوسود)
675
ارزيابي ضريب رفتار سازه ها با قاب مقاوم خمشي ﴿ MRF ) به كمك تحليل خطي
676
ارزيابي ضريب زبري مانينگ در كانال هاي شبكه آبياري دز
677
ارزيابي ضريب كاهش مقاومت سيستم هاي مقاوم تركيبي در ارتفاع سازه هاي بتن‌آرمه
678
ارزيابي ضريب نامعيني در سازه ها در قالب روش احتمالي
679
ارزيابي ضريب هوش و عملكرد شناختي كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي تحت درمان و مقايسه آن با كودكان سالم
680
ارزيابي ضريب هوش و عملكرد شناختي كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي تحت درمان و مقايسه آن با كودكان سالم
681
ارزيابي ضوابط تراكم مسكوني در شهر اصفهان ﴿ محلات اميريه و جلفا ﴾
682
ارزيابي طراحي ظاهري محصول با استفاده از روش تلفيقي QFD-kano ﴿مطالعه موردي : لوازم التحرير ﴿خودكار﴾﴾
683
ارزيابي طراحي و پياده سازي يك سيستم سه لايه با استفاده از متدولوژي RUP
684
ارزيابي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده‌ي شهري با كاربري تجاري پژوهش موردي: محله اميريه سبزوار
685
ارزيابي طرح پيشنهادي توسعه شهر كرج مبتني بر رويكرد رشد هوشمند
686
ارزيابي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري با تاكيد بر نگرش و مشاركت روستائيان (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان صومعه سرا)
687
ارزيابي طرح تسهيل گران زن روستايي (مازول نيشابور)
688
ارزيابي طرح تسهيل گران زن روستايي (مازول نيشابور)
689
ارزيابي طرح تفصيلي شهر رشتخوار با رويكرد راهبرد توسعه شهري
690
ارزيابي طرح تفضيلي شهر ايذه
691
ارزيابي طرح تهجيز ونوسازي اراضي شاليزاري باتاكيدبرنگرش ومشاركت روستائيان :بخش مركزي شهرستان صومعه سرا
692
ارزيابي طرح توسعه IT در دبيرستانهاي شهر تهران با محوريت تجهيز 400 مدرسه به آزمايشگاه رايانه در سال 1387
693
ارزيابي طرح توسعه توانمندي معلمان در به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات از نظر معلمان شركت كننده در دوره هاي آموزش ICT در شهر بيرجند
694
ارزيابي طرح جامع جهرم با تاكيد بر اصول كلي توسعه كالبدي
695
ارزيابي طرح جامع راهبردي-ساختاري شهرقدس با رويكرد انعطاف پذيري بر اساس مدل ماتريس اهداف-اقدامات
696
ارزيابي طرح جامع مرند با رويكرد پراكنش فضايي جمعيت
697
ارزيابي طرح ساماندهي فضاها و مراكز روستايي استان گلستان با تاكيد بر مشاركت مردم (مورد: شهرستان آق قلا)
698
ارزيابي طرح ساماندهي فضاهاومراكز روستايي استان گلستان با تاكيد بر مشاركت مردم مورد :شهرستان اق قلا
699
ارزيابي طرح گادامر در نقد شكاف ميان زيبايي و حقيقت در زيبايي شناسي مدرن
700
ارزيابي طرح گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زود بازده و كار آفرين از ديد كارشناسان و مديران كارشناسان و مديران بانك كشاورزي استان تهران
701
ارزيابي طرح لرزه اي پل ها با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك - سازه
702
ارزيابي طرح مجموعه مسكوني عرفان با شاخص هاي برنامه ريزي شهري
703
ارزيابي طرح مداخله در فضاي گذران اوقات فراغت شهري (نمونه موردمطالعه :پارك سرچشمه محلات)
704
ارزيابي طرح مسكن مهر بر اساس معيارهاي سكونتگاه هاي پايدار (نمونه موردي: شهرك ابريشم استان البرز)
705
ارزيابي طرح نواب در ارتباط با چگونگي رعايت معيارهاي شهرسازي زلزله نمونه مورد مطالعه : فاز يك پروژه نواب حدفاصل خيابان شكوفه تا خيابان امام خميني
706
ارزيابي طرح نوسازي محله سيروس در چارچوب رهيافت بازآفريني شهري پايدار
707
ارزيابي طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) با معيارهاي مديريت بحران شهري
708
ارزيابي طرح هادي شهر ازنا و ارائه پيشنهاداتي در جهت تكميل طرح جامع در دست مطالعه
709
ارزيابي طرح هاي آبياري باراني اجرا شده در منطقه آذربايجان شرقي و بررسي امكان اصلاح آنها
710
ارزيابي طرح هاي آبياري تحت فشار اجرا شده در منطقه اصفهان و بررسي امكان اصلاح آنها
711
ارزيابي طرح هاي اسكان عشاير (مطالعه موردي: كانون هاي اسكان دشتروم، شهرستان بويراحمد)
712
ارزيابي طرح هاي توسعه منابع آب با در نظر گرفتن اثرات تغييرات اقليم
713
ارزيابي طرح هاي جابجايي روستايي (مورد مطالعه: طرحهاي 10 سال اخير استان ايلام 92-1383)
714
ارزيابي طرح هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري با رويكرد تكويني به منظر پايدار شهري مطالعه موردي بخش مركزي كلانشهر تبريز
715
ارزيابي طرح هاي نوسازي و بهسازي در بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد بر كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله: با استفاده از مدل IHWP: نمونه موردي محله جواديه ، منطقه 16 تهران
716
ارزيابي طرح هدفمندكردن يارانه ها
717
ارزيابي طرحهاي تجميع وجابجايي روستاهاي جنگل نشين در شرق استان گلستان راميان ازادشهر مينودشت وكلاله
718
ارزيابي طرحهاي تجميع وجابجايي روستاهاي جنگل نشين در شرق استان گلستان(راميان -آزادشهر-مينودشت وكلاله)
719
ارزيابي طرحهاي تغيير كاربري در مجموعهاي فاميلي شهر يزد
720
ارزيابي طرحهاي نوسازي شهري با توجه به نظريه برنامه ريزي وكالتي ﴿ حمايتي ﴾.﴿ نمونه موردي : پروژه نوسازي اطراف حرم امام رضا﴿ع﴾ در مشهد ﴾
721
ارزيابي طول عمر مفيد پل‌هاي شهري از لحاظ بار مازاد ترافيكي و راهكار بهينه‌ي حفظ عملكرد شبكه‌ي حمل‌و نقل (مطالعه موردي: پل فلزي شهر اصفهان)
722
ارزيابي طول لغزش بر روي سطوح لغزش آب گريز
723
ارزيابي طول مهار موثر ورق تقويتي FRP بر سطح بتن بر اساس آناليز ميدان كرنش به روش سرعت سنجي تصويري ذرات ﴿PIV﴾
724
ارزيابي طيف پاسخ غيرخطي زلزله هاي ايران و تحليل غيرخطي سازه ها به روش تركيب مودي
725
ارزيابي ظرفيت آنتي اكسيداني نمونه هاي عسل، روغن سويا و روغن آفتابگردان با استفاده از واكنش نورتابي شيميايي پروكسي اگزالات ها
726
ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح به بريد
727
ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح و بررسي اثر مقياس گذاري بر آن
728
ارزيابي ظرفيت باربري پي نواري متكي بر ماسه مسلح به بريد Evaluation of the Bearing Cpacity of Strip Footing on Sand Reinforced by Braid Elements
729
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي خاكي مسلح با ژئوبگ
730
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي سنگي درزدار تحت اثر بار سدهاي بتني وزني(مطاله موردي سدرودبار لرستان)
731
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي مجاور شيب به كمك روش اجزاء محدود
732
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي نيمه عميق دامنه دار با ملاحظه ي اثر جابجايي و انتقال بار
733
ارزيابي ظرفيت باربري شمع به وسيله CPTu و هوش مصنوعي
734
ارزيابي ظرفيت باقي مانده ستونهاي آسيب ديده ساختمان بتن مسلح در زلزله با درنظر گرفتن اندركنش نيروي محوري و ممان خمشي
735
ارزيابي ظرفيت شكل پذيري تيرهاي بتني تقويت شده در برابر خمش و برش با صفحات اتصالي
736
ارزيابي ظرفيت فروريزش قاب خمشي فولادي به كمك سيستم يك درجه آزادي
737
ارزيابي ظرفيت لرزه اي پل هاي بتني پيش تنيده با روش طراحي براساس عملكرد (كنترل تغيير مكان )
738
ارزيابي ظرفيت لرزه اي پل هاي مركب باروش طراحي براساس عملكرد (كنترل تغيير مكان ) و ارزيابي روش هاي مقاوم سازي
739
ارزيابي ظرفيت محوري شمع‌هاي پيچشي پره‌اي با آزمايش نفوذ مخروط
740
ارزيابي ظرفيت هاي تاب آوري و سازگاري با كم آبي در سيستم هاي آب شهري
741
ارزيابي ظرفيت هاي توسعه گردشگري در نواحي ساحلي (مطالعه موردي نواحي روستايي و شهري سرخرود)
742
ارزيابي ظرفيت هاي خدماتي - فضايي گردشگري سلامت با تاكيد بر گردشگري درماني ﴿مطالعه موردي : شهر يزد﴾
743
ارزيابي ظرفيت هاي كنوانسيون 1982 حقوق درياها در حمايت از محيط زيست دريايي
744
ارزيابي ظرفيت هاي گردشگري موسيقي در استان لرستان
745
ارزيابي ظرفيت يك كارگاه تحقيقاتي و طراحي و برنامه ريزي به توليد رسانيدن محصول
746
ارزيابي ظرفيت‌هاي بالقوه توسعه گردشگري خلاق در شهر اصفهان و امكان‌سنجي پيوستن به شبكه شهرهاي خلاق يونسكو
747
ارزيابي عدد‌‌ي ضريب رفتار قاب ساختماني مهاربند هم‌گراي ويژه فولادي با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه آن با مقادير پيشنهادي آيين‌نامه‌ ايران
748
ارزيابي عددي اثرات گسلش معكوس بر تونل
749
ارزيابي عددي رفتار چاه آزمايي در چاه هاي افقي مخازن شكافدار با هيدروكربورهاي مختلف در محدوده نفت فرار تا گاز ميعاني
750
ارزيابي عددي رفتار دوبعدي و سه‌بعدي ديوارهاي ميخكوبي شده در كنج‏هاي بيرون زده
751
ارزيابي عددي ضريب رفتار ساختمان با سيستم قاب خمشي فولادي متوسط با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه ان با مقادير پيشنهادي آيين نامه ايران
752
ارزيابي عددي ضريب رفتار ساختمان با سيستم قاب خمشي فولادي متوسط با لحاظ اثر ديافراگم و مقايسه ان با مقادير پيشنهادي آيين نامه ايران
753
ارزيابي عددي نظري برش دو محوره در تيرهاي بتن آرمه تحت اثر پيچش
754
ارزيابي عددي و آزمايشگاهي تنش داخلي ريل با روش آلتراسونيك
755
ارزيابي عددي و تجربي عملكرد سقف‌هاي عرشه فولادي تحت بار ضربه‌اي
756
ارزيابي عددي-تجربي عملكرد لرزه اي اتصال L شكل پانل هاي نيمه پيش ساخته ICF
757
ارزيابي عدم قطعيت دز دريافتي بافت سالم و سرطاني پروستات در براكي تراپي با روش مونت كارلو
758
ارزيابي عدم قطعيت نهايي پايداري براي گود هاي مهار شده با ميخ
759
ارزيابي عزت نفس وتاثير ان در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مشهد
760
ارزيابي عصاره آبي الكلي گياه زوفايي بر روي بلوغ آزمايشگاهي اووسيت گوسفند
761
ارزيابي علايم و نشانه هاي باليني آزمايشگاهي در تكنسين هاي دندانسازي در تماس با متيل متاكريلات
762
ارزيابي علمي و اجرايي سقف هاي مركب فولادي - بتني و تعيين اثرات ديافراگمي آنها
763
ارزيابي عمر باقيمانده ديسك موتور هواپيما
764
ارزيابي عمر خزشي قطعات با استفاده از روشهاي ساده
765
ارزيابي عمر خستگي اتصالات سكوي در يايي جكت تحت ا ثر موج خطي و غير خطي
766
ارزيابي عمر خستگي تيغه توربين گاز به كمك روش مكانيك خرابي پيوسته
767
ارزيابي عمل جراحي سيتوپلاستي در رفع شكايت اصلي بيماران عمل شده در بيمارستان توتونكاران طي سالهاي 76و 1375
768
ارزيابي عملكرد IQ-SPECT قلب مبتني بر شبيه سازي مونت كارلو با استفاده از Gate
769
ارزيابي عملكرد آژانس هاي مسافرتي شهر اصفهان در جذب گردشگر داخلي و خارجي با تاكيد بر توزيع فضائي مبدا گردشگران
770
ارزيابي عملكرد آكوستيكي كف ساختمان تحت بارگذاري ضربه اي ناشي از راه رفتن
771
ارزيابي عملكرد آموزش عالي با روش ارزيابي متوازن مبتني بر معيارهاي ارزشي مد نظر رهبري نظام و معيارهاي كلاسيك
772
ارزيابي عملكرد اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني توليدي استان مازندران و ارائه راهكار بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
773
ارزيابي عملكرد اتصالات فولادي تحت اثر آتش
774
ارزيابي عملكرد اجزاي بتني تقويت شده در حالت پيوسته و ناپيوسته با الياف FRP و مقايسه با الياف كربن
775
ارزيابي عملكرد اداره امور مالياتي با استفاده از كارت امتيازي متوازن
776
ارزيابي عملكرد اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد و تعيين برنامه هاي بهبود آن بر مبناي مدل تعالي EFQM
777
ارزيابي عملكرد اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان بر اساس تركيب مدل BSC با روش‌ تحليلي AHP
778
ارزيابي عملكرد ارقام كنجد در شرايط اقليمي اصفهان
779
ارزيابي عملكرد استخراج قواعد همباشي در شناسايي هوشمند الگوهاي پول شويي
780
ارزيابي عملكرد استراتژي تصفيه خانه هاي آب تهران با و ارايه راه كار )BSC( رويكرد كارت امتيازي متوازن .
781
ارزيابي عملكرد استراتژي توليد شركت شيشه كاوه فلوت با استفاده از كارت امتيازي متوازن
782
ارزيابي عملكرد استراتژي ديجيتال در صدا و سيماي مركز يزد با استفاده از ويكرد BSC
783
ارزيابي عملكرد استراتژي سازمان ﴿ مطالعه موردي سازمان تحقيقات سيمان ﴾
784
ارزيابي عملكرد اسماعيليان نزاري در زمان حمله ي هلاكوخان مغول به ايران
785
ارزيابي عملكرد اقتصادي ايران در منطقه با رويكرد سند چشم انداز
786
ارزيابي عملكرد اقتصادي برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر شاخص‌هاي رفاه
787
ارزيابي عملكرد اقتصادي تعاوني هاي كشاورزي شهرستان مشكين شهر
788
ارزيابي عملكرد الكترومغناطيسي - حرارتي محدود كننده جريان خطاي ابر رسانايي هسته شيلد شده با استفاده از روش فيزيك چندگانه المان محدود
789
ارزيابي عملكرد امور مالياتي شهر تهران بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن )BSC(
790
ارزيابي عملكرد انتقال (Throughput) و بافر در سرويس GPRS براي ترافيك هاي اينترنتي
791
ارزيابي عملكرد انجمنهاي اولياو مربيان در حصول به اهداف از پيش تعيين شده در غرب مازندران
792
ارزيابي عملكرد انجمنهاي اولياو مربيان در حصول به اهداف از پيش تعيين شده در غرب مازندران
793
ارزيابي عملكرد انرژي شهري از طريق ادغام BIM و GIS جهت برنامه ريزي شهر هوشمند (مطالعه موردي : شهر كاشان)
794
ارزيابي عملكرد با استفاده از تحليل پوششي داده ها در شرايط تخصيص همگن وزن ها ﴿ مطالعه موردي توليد گندم در كشور
795
ارزيابي عملكرد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي شبكهاي در شرايط عدم قطعيت فازي: سازمان هاي برق منطقهاي در ايران
796
ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد نوين در تحليل پوششي داده‌هاي شبكه اي با در نظرگرفتن خروجي نامطلوب (مطالعه موردي صنايع‌دستي سفال و سراميك استان البرز)
797
ارزيابي عملكرد با استفاده از كارت امتيازي متوازن: " دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس"
798
ارزيابي عملكرد با استفاده از مدل تعالي سازماني در EFQM موسسه اعتباري توسعه
799
ارزيابي عملكرد با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي جمع‌آوري پسماند شهرداري تهران)
800
ارزيابي عملكرد بادبندهاي هم مركز با لقي اوليه در قابهاي خمشي
801
ارزيابي عملكرد بازار اوراق اسلامي
802
ارزيابي عملكرد بازيكنان ورزش هاي تيمي با استفاده از تجزيه ‌و تحليل شبكه
803
ارزيابي عملكرد بانك تجارت شعب استان اصفهان به روش تلفيقي كارت امتيازي متوازن (bsc) و تحليل سلسله مراتبي (ahp)
804
ارزيابي عملكرد بانك صادرات خراسان جنوبي در فرايند مديريت ارتباط با مشتري ﴿ CRM﴾ با رويكرد ﴿ BSC ﴾ فازي
805
ارزيابي عملكرد بانك ها در رسيدگي به شكايات مشتري از منظراستاندارد ايزو 10002 با استفاده از الگوي تحليل پوششي داده ها (مورد مطالعه: بانكهاي خصوصي شهر اصفهان)
806
ارزيابي عملكرد بانك ها در سه حوزه خصوصي نيمه خصوصي و دولتي از AHP فازي و TOPSIS
807
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيك با استفاده از كارت امتيازي متوازن و منطق فازي
808
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيك با استفاده از كارت امتيازي متوازن و منطق فازي
809
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيكي با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها و منطق فازي (مطالعه موردي شعب بانك صادرات شهرستان شيراز)
810
ارزيابي عملكرد بر اساس كارت امتيازي متوازن براي پياده سازي استراتژي بيمارستان شهدا گنبد كاووس
811
ارزيابي عملكرد بر اساس معيارهاي كارت ارزيابي متوازن و استراتژي مبتني بر گونه شناسي مايلز و اسنو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
812
ارزيابي عملكرد بر مبناي مدل منشور عملكرد با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چندمعياره در اداره كل راه و شهرسازي كرمان
813
ارزيابي عملكرد برآوردگرهاي هسته‌اي تابع چگالي احتمال روي نقاط مرزي
814
ارزيابي عملكرد برشي بين لايه اي روسازي آسفالتي مسلح شده با ژئوكامپوزيت
815
ارزيابي عملكرد برنامه هاي وب محور مبتني بر فناوري اينترنتي از اشياء در خانه هاي هوشمند
816
ارزيابي عملكرد بلوك هاي جاذب موج در كاهش ارتعاشات خطوط راه آهن بدون بالاست
817
ارزيابي عملكرد بنگاه هاي زود بازده در زمينه ايجاد كارافريني در مناطق روستايي با تاكيد بر نظر صاحبان بنگاه ها(منطقه مورد مطالعه بخش حميديه از شهرستان اهواز) , performance appraisal firms to create jobs in rural areas, with an emphasis on early return on the firms owners
818
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زود بازده در توسعه پايدار روستا هاي شهرستان آزادشهر
819
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زودبازده در توسعه پايدار روستاهاي شهرستان آزادشهر
820
ارزيابي عملكرد بنگاههاي زودبازده در زمينه ايجاد كارافريني در مناطق روستايي با تاكيد بر نظر صاحبان بنگاهها بخش حميديه اهواز
821
ارزيابي عملكرد به روش بازخور 360 درجه-مطالعه موردي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
822
ارزيابي عملكرد به روش تحليل پوششي داده ها ﴿ مورد كاوي: بانك صادارات ايران ﴾
823
ارزيابي عملكرد بيمارستان جامع بانوان آرش با رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن – تاپسيس فازي
824
ارزيابي عملكرد بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان ابركوه در سال 89-88 بر اساس مدل تعالي اروپايي
825
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد بهشتي بابل بر اساس كارت امتيازي متوازن
826
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد بهشتي بابل بر اساس كارت امتيازي متوازن
827
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد صدوقي يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
828
ارزيابي عملكرد بيمارستان شهيد صدوقي يزد و بررسي راههاي بهبود آن با رويكرد EFQM
829
ارزيابي عملكرد بيمارستان فارابي مبتني بر رويكردتحليل پوششي داده ها،كارت امتيازي متوازن و تئوري بازي ها با همكاري
830
ارزيابي عملكرد بيمه كارآفرين بااستفاده از روش DEA
831
ارزيابي عملكرد بيمه محصولات كشاورزي و آثار آن در ايجاد انگيزش در كشاورزان استان همدان
832
ارزيابي عملكرد بيمه معلم با استفاده از كارت امتيازي متوازن
833
ارزيابي عملكرد بيوراكتور غشايي (MBR) با به كارگيري غشاي نانو الياف الكتروريسي شده براي تصفيه فاضلاب حاوي رنگ‌زا
834
ارزيابي عملكرد پرديس كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه بر اساس شاخص توانمند سازي مدل تعالي سازماني efqm
835
ارزيابي عملكرد پروژه با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها و شاخص بهره‌وري مالم كوئيست
836
ارزيابي عملكرد پروژه با استفاده از مدل تركيبي تحليل پوششي داده و كارت امتياز متوازن-با مطالعه موردي پروژه هاي موسسه عمران
837
ارزيابي عملكرد پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردي بر روي پروژه‌هاي بازار بزرگ ايران – ايران مال)
838
ارزيابي عملكرد پروژه بين المللي ترسيب كربن در ايران با استفاده از مدل هاي آماري: مطالعه موردي؛ شهرستان ابركوه، استان يزد
839
ارزيابي عملكرد پروژه هاي شركت گاز استان يزد با استفاده از مدل تعالي PEM
840
ارزيابي عملكرد پروژه‌هاي كلان مشاركتي مديريت شهري با رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن و روش¬هاي تصميم گيري چند شاخصه با متغيرهاي زباني فازي
841
ارزيابي عملكرد پروفيل هاي فلزي تقويت شده با كامپوزيتFRP
842
ارزيابي عملكرد پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان بر اساس مدل bsc
843
ارزيابي عملكرد پل هاي بتن مسلح بر اساس دستورالعمل بهسازي پل هاي ايران و ارائه ي روش بهسازي لرزه اي بهينه
844
ارزيابي عملكرد پل هاي طره اي پيش تنيده و ارائه روش بهسازي مناسب ازجمله پيش تنيدگي خارجي
845
ارزيابي عملكرد پل هاي قابي شكل تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
846
ارزيابي عملكرد پوشش مغناطيسي نوع باز چند لايه مبتني بر تحليل ميدان مغناطيسي
847
ارزيابي عملكرد پوشش هاي ضد خزه دريايي
848
ارزيابي عملكرد پيزوالكتريك حسگرهاي فشاري نانوليفي كامپوزيتي PVDF با نانوذره هاي فلزي
849
ارزيابي عملكرد تركيب روش هاي الكترواكسيداسيون و تصفيه بيولوژيكي در پاكسازي فاضلاب صنايع لبني
850
ارزيابي عملكرد تعاوني هاي توليد كشاورزي در توسعه روستايي شهرستان مينودشت
851
ارزيابي عملكرد تعاوني هاي توليدكشاورزي درتوسعه روستايي شهرستان مينودشت (مطالعه درفرآيند هاي شركت بيمه )
852
ارزيابي عملكرد تقاطعات كنترل شده با چراغ راهنمايي هوشمند مطالعه موردي : شهر يزد
853
ارزيابي عملكرد تقاطعها به كمك تكنيك هاي شبيه سازي كامپيوتر
854
ارزيابي عملكرد تقويتي ستون‌هاي خاك - سيمان در مقابله با روانگرايي با استفاده از مدلسازي عددي
855
ارزيابي عملكرد توسعه پايدار پروژه هاي ساخت با رويكرد بهره وري
856
ارزيابي عملكرد توسعه پايدار در پروژه هاي ساخت با رويكرد بهروري
857
ارزيابي عملكرد تير بتني با ميلگردهاي FRP تحت بار ضربه اي
858
ارزيابي عملكرد تيم هاي اجرايي در پروژه هاي ساختماني و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء آنها
859
ارزيابي عملكرد تيمار تيوفانات متيل در چرم جهت حفاظت در برابر تخريب قارچ ها
860
ارزيابي عملكرد جاذب هاي اصلاح شده در حذف رنگزا از فاضلاب
861
ارزيابي عملكرد جداگرهاي الاستومري مسلح به الياف اتكايي ( U-FREI ) در برابر باد
862
ارزيابي عملكرد جذب 〖SO〗_2 از هواي آلوده در مقياس پايلوت توسط محلول سديم هيدروكسيد با استفاده از پمپ خلا رينگ مايع
863
ارزيابي عملكرد جراح بر اساس شبيه سازي در واقعيت مجازي
864
ارزيابي عملكرد چرخ‌دنده‌هاي مغناطيسي شار-شعاعي، مبتني بر بهبود گشتاور با استفاده از آرايه هالباخ
865
ارزيابي عملكرد چندمرحله‌اي مديريت زنجيره تأمين الكترونيك با رويكرد تلفيقي BSC، ANP فازي و DEMATEL فازي (مطالعه موردي : كارخانجات كاشي استان يزد)
866
ارزيابي عملكرد حوزه رهبري EFQM در بيمارستان هاي استان گيلان و رتبه بندي آن ها با استفاده از تكنيك AHP
867
ارزيابي عملكرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس مدل تعالي سازماني
868
ارزيابي عملكرد خانه‌هاي بهداشت روستايي شهرستان نهاوند، همدان
869
ارزيابي عملكرد خدمات ictا استفاده از مدلefQm فازي
870
ارزيابي عملكرد خدمات الكترونيكي ارائه شده در بانك هاي دولتي منتخب استان فارس با رويكرد BSC فازي
871
ارزيابي عملكرد خطوط تغيير سرعت وسايل نقليه (اعم از كاهش و افزايش) بر اساس ضوابط تئوري قابليت اطمينان
872
ارزيابي عملكرد خطوط دال خط شناور در كاهش ارتعاشات محيطي
873
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت ايران در سال تحصيلي 78-79با تحقيق روشهاي تحليل پوششي داده ها فرايند تحليلي سلسله مراتبيDEA\ َAHP
874
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت ايران در سال تحصيلي 82-83 با رويكرد پژوهشي و به روش تحليل پوششي داده ها (DEA )
875
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه علم و صنعت در سال تحصيلي 83-82 با رويكرد پژوهشي و به روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
876
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي فني و مهندسي دانشگاه يزد در سال تحصيلي 86-85 با روش تحليل پوششي داده ها
877
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي كارآفريني معتبر جهان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
878
ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور استان گلستان براساس مدل برتر EFQM
879
ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور واحد اردل بر اساس مدل تعالي سازماني
880
ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن ﴿مجتمع علوم انساني، دانشگاه يزد﴾
881
ارزيابي عملكرد دانشگاههاي استان يزد
882
ارزيابي عملكرد دانه بلوط به عنوان منعقد كننده و كمك منعقد كننده در تصفيه آب Evaluation of Oak Seed as Coagulant and Coagulant aid in Water Treatment
883
ارزيابي عملكرد دپارتمانهاي يك سازمان پروژه محور در شرايط عدم قطعيت با تمركز بر تكنيك تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا
884
ارزيابي عملكرد در حوزه امور مشتركين شركت مخابرات استان آذربايجان غربي مبتني بر مدل تعالي سازماني (EFQM) براساس منطق امتيازدهي رادار (RADAR)
885
ارزيابي عملكرد در حوزه امور مشتركين شركت مخابرات استان آذربايجان غربي مبتني بر مدل تعالي سازماني (EFQM) براساس منطق امتيازدهي رادار (RADAR)
886
ارزيابي عملكرد در زنجيره تامين مواد غذايي﴿فرآورده هاي گوشتي﴾
887
ارزيابي عملكرد در سازمان هاي رسانه اي
888
ارزيابي عملكرد دستگاه هاي خودپرداز با استفاده از شبيه سازي ﴿ مورد كاوي بانك رفاه ﴾
889
ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك شهرسازي(مطالعه موردي: منطقه 9 شهرداري مشهد)
890
ارزيابي عملكرد دهياري ها در ارائه خدمات روستايي در روستاهاي شهرستان شهركرد
891
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي : بخش عقدا شهرستان اردكان)
892
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار روستايي ﴿مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان بم﴾
893
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار نواحي روستايي مطالعه موردي(بخش مركزي شهرستان همدان)
894
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه روستايي (نمونه موردي روستاهاي شهرستان ايوان غرب)
895
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه ي پايدار روستايي (مطالعه ي موردي دهستان همگين در بخش مركزي شهرستان دهاقان)
896
ارزيابي عملكرد دهياري ها در چارچوب حكمروايي خوب روستايي (مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان اصفهان)
897
ارزيابي عملكرد دهياريها در توسعه روستايي ايوان غرب
898
ارزيابي عملكرد دوربرگردانهاي شهري
899
ارزيابي عملكرد دوره سوم شوراي شهر تهران بر اساس وظايف و اختيارات قانوني آن در حوزه برنامه ريزي شهري
900
ارزيابي عملكرد دولت در طرح مقاوم سازي مساكن روستايي با تاكيد بر وام مسكن (مورد دهستان آق آباد)
901
ارزيابي عملكرد ديوار برشي كامپوزيت با بازشو
902
ارزيابي عملكرد ديواره هاي تراواي واكنش دهنده در كاهش MTBE در آب هاي زيرزميني
903
ارزيابي عملكرد ديوارهاي برشي فولادي كوپله با توجه به مشخصات هندسي و مكانيكي تير كوپل
904
ارزيابي عملكرد ديوارهاي برشي مركب تحت بارهاي تكراري
905
ارزيابي عملكرد ديوارهاي ديافراگمي مركب مهارشده تحت بارهاي بهره برداري و لرزه اي و تعيين شرايط بهينه
906
ارزيابي عملكرد ذخيره ساز انرژي در كاهش تنشهاي وارد شده بر گيربكس در سيستمهاي تبديل توان توربينهاي بادي
907
ارزيابي عملكرد راهبرد مومنتوم مديريت شده در بورس اوراق بهادار تهران
908
ارزيابي عملكرد رله هاي جريان زياد در شبكه قدرت به كمك نرم افزار PSCAD
909
ارزيابي عملكرد رله هاي جريان زياد و جريان زمين در شبكه هاي به هم پيوسته
910
ارزيابي عملكرد روش الكتروشيميايي و شناورسازي با هواي محلول در تصفيه پساب صنايع نشاسته سازي
911
ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين با استفاده از مدل اسكور و فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس
912
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از تصميم گيري با معيارهاي چندگانه فازي و پويايي شناسي سيستمي (مطالعه موردي زنجيره تامين فولاد)
913
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از مدل مديريت كيفيت زنجيره تامين؛ مطالعه موردي صنعت واگن سازي
914
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از مدل مرجع اسكور(SCOR) و مدل تصميم‌گيري چند شاخصه تاپسيس(TOPSIS)- مطالعه موردي: شركت گروه صنعتي گلرنگ
915
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با تحليل پوششي دادها )DEA(
916
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين شركت واگن سازي تهران با استفاده از مدل مرجع عمليات زنجيره تامين (SCOR)
917
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين قطعات يدكي با استفاده از مدل مرجع SCOR وAHP-TOPSISگروهي-مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه
918
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين كارخانه تعمير و نگهداري جرثقيل هاي ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران با مدل اسكور و روش تحليل سلسله مراتبي فازي
919
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين مطالعه موردي : شركت OIEC
920
ارزيابي عملكرد زنجيره ي تأمين با كاربرد عاملهاي هوشمند از طريق روش تحليل پوششي داده ها
921
ارزيابي عملكرد زنجيره‌ تامين خدمات در صنعت هتلداري با رويكرد مدل تحليل پوششي داده‌‌هاي ‌‌شبكه‌اي
922
ارزيابي عملكرد زيست محيطي كارخانه ريخته گري شركت ايران خودرو بر اساس استاندارد ISO 14031
923
ارزيابي عملكرد ساختار بهبود يافته محدودساز جريان خطا ابررسانايي هسته اشباع
924
ارزيابي عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي در زمينه اهداف مصوب
925
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن سبز و پويايي هاي سيستم (مطالعه موردي: بيمارستان چمران)
926
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن سبز و پويايي هاي سيستم (مطالعه موردي: بيمارستان چمران)
927
ارزيابي عملكرد سازمان با رويكرد كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي : شركت سنگ آهن مركزي ايران - بافق﴾
928
ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس مدل تعالي سازماني اي اف كيو ام (مطالعه موردي در شركت سرمايه گذاري توكا فولاد)
929
ارزيابي عملكرد سازمان تامين اجتماعي از ديدگاه بيمه شدگان در شهر بوشهر
930
ارزيابي عملكرد سازمان ها از منظر كيفيت و تعالي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها
931
ارزيابي عملكرد سازمان هاي خدماتي با استفاده از تكنيك تركيبي BSC و TOPSIS مطالعه موردي: شعب بانك ملي استان گيلان
932
ارزيابي عملكرد سازماني، مطالعه موردي در معاونت دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير
933
ارزيابي عملكرد سازه اي يك مخزن آب بتن آرمه تحت اثر انفجارهاي رو سطحي
934
ارزيابي عملكرد سازه هاي ديوار باربر بتن آرمه و ارائه روش‌هاي بهسازي آنها
935
ارزيابي عملكرد سازه‌هاي آبخيزداري در كنترل فرسايش خاك و سيل‌خيزي (مطالعه موردي : حوزه‌ي آبخيز سردشت چهارمحال و بختياري)
936
ارزيابي عملكرد سازه‌هاي بتن آرمه با ستون‌هاي فولادي دو سر مفصل در زير تراز پايه
937
ارزيابي عملكرد سامانه هاي اتوبوس راني مطالعه موردي: سامانه اتوبوس راني شهر اصفهان
938
ارزيابي عملكرد سريع دپارتمان اورژانس بيمارستان
939
ارزيابي عملكرد سهام در بازار نوظهور با استفاده ازتحليل رگرسيون لجستيك (با تـأكيد بر بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال 1394-1384)
940
ارزيابي عملكرد سيستم SC-FDMA در حضور انحراف هاي فركانسي
941
ارزيابي عملكرد سيستم اطلاعات بيمارستان با استفاده از روش ANP مطالعه موردي بيمارستان گلسار رشت
942
ارزيابي عملكرد سيستم اطلاعات بيمارستان با استفاده از روش NAP مطالعه موردي بيمارستان گلسار رشت
943
ارزيابي عملكرد سيستم بانكي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن در بانك ملي استان هرمزگان
944
ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در نظام بانكي ﴿مطالعه موردي : بانك صادرات﴾
945
ارزيابي عملكرد سيستم مديريت روسازي با استفاده از روش هاي احتمالي
946
ارزيابي عملكرد سيستم هاي آبياري تحت فشار از ديدگاه صرفه جويي در مصرف آب در استان يزد
947
ارزيابي عملكرد سيستم هاي پردازش توزيع شده گراف هاي مقياس بزرگ
948
ارزيابي عملكرد سيستم هاي پيوسته و نايوسته براي حذف رنگ از فاضلاب به روش انعقاد الكتريكي
949
ارزيابي عملكرد سيستم هاي مختلف سازه اي در آناليز سازه هاي بلند
950
ارزيابي عملكرد سيستمهاي آبياري (قطره اي تيپ سطحي ، قطره اي تيپ زير سطحي و سطحي ) واثرات تنش آبي بر كارآيي مصرف آب ، عملكرد و اجزاي عملكرد گياه گلرنگ در شهرستان كرمانشاه
951
ارزيابي عملكرد شاخص هاي مديريتي و اقتصادي واحدهاي مرغ گوشتي استان كرمانشاه
952
ارزيابي عملكرد شبكه توزيع برق استان همدان
953
ارزيابي عملكرد شبكه عصبي مصنوعي در مدل سازي باد رسوب با استفاده از عوامل ژئومورفولوژي در حضوه آبخيز
954
ارزيابي عملكرد شبكه هاي حمل و نقل در دورۀ بازسازي پس از بحران سيل
955
ارزيابي عملكرد شبكه هاي عصبي عميق در بازشناسي دست نوشتار فارسي
956
ارزيابي عملكرد شبكه هاي عصبي ماكساوت كانولوشنال عميق در بازشناسي گفتار
957
ارزيابي عملكرد شركت آبفاي شهرها و شهركهاي غرب تهران بر اساس مدل تعالي EFQM
958
ارزيابي عملكرد شركت آسفالت ريز با استفاده از كارت امتيازي متوازن
959
ارزيابي عملكرد شركت ارتباطات سيار پس از خصوصي سازي با استفاده ازEFQM
960
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي آذربايجان با استفاده از مدل EFQM
961
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي هرمزگان با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن
962
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي يزد با استفاده از مدل تعالي سازمان با رويكرد فازي
963
ارزيابي عملكرد شركت برق منطقه اي يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
964
ارزيابي عملكرد شركت پست جمهوري اسلامي ايران وسيله مدل تعالي سازماني )EFQM( در سطح مديران ستاد
965
ارزيابي عملكرد شركت توزيع برق خرم آباد بر اساس مدل تعالي EFQm
966
ارزيابي عملكرد شركت توليدي لوله و اتصالات پلي اتيلن و نوارهاي آبياري بر اساس مدل سرآمدي EFQM امتياز دهي به معيارها با استفاده از منطق RADAR ََِ
967
ارزيابي عملكرد شركت ساپكو با استفاده از كارت امتيازي متوازن
968
ارزيابي عملكرد شركت سهامي آب منطقه اي استان سيستان و بلوچستان بر اساس مدل EFQM يا تعالي سازماني ، با رويكرد مشتريمداري
969
ارزيابي عملكرد شركت شهركهاي صنعتي با مدل BSC
970
ارزيابي عملكرد شركت شيشه ايمني اميد اصفهان با تكنيك كارت امتيازي متوازن و فرايند تحليل شبكه اي فازي
971
ارزيابي عملكرد شركت صانير بر اساس مدل تعالي سازمان تعالي
972
ارزيابي عملكرد شركت گاز استان يزد بر اساس مدل تعالي EFQM
973
ارزيابي عملكرد شركت ماشين سازي غدير بر اساس مدل BSC
974
ارزيابي عملكرد شركت ماموت بر اساس كارت امتيازي متوازن از منظر مشتري
975
ارزيابي عملكرد شركت مخابرات استان مازندران با استفاده از مدل امتيازدهي متوازن
976
ارزيابي عملكرد شركت مشفق و شركت هاي وابسته با استفاده از مدل تعالي سازمانيEFQM
977
ارزيابي عملكرد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد بر اساس مدل سرآمدي EFQM، امتياز دهي به معيارها بر اساس منطق RADAR، تعريف و اولويت بندي پروژه هاي بهبود با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP
978
ارزيابي عملكرد شركت مهندسي پزشكي نوين بر اساس مدل تعالي سازمان (EFQM)
979
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺪل Topp روش اﻟﻜﺘﺮه و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ
980
ارزيابي عملكرد شركت هاي خدمات بيمه اي كشاورزي در استان كرمانشاه
981
ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان با استفاده از مدل تركيبي EFQM و روش تصميم گيري چند معياره خاكستري
982
ارزيابي عملكرد شركت هاي فناور مستقر در پارك علم و فناوري يزد با رويكرد تلفيقي DEA و Six Sigma
983
ارزيابي عملكرد شركت هاي گاز استاني با بكارگيري مدل TOPP روش الكترود و آناليز پوششي داده ها
984
ارزيابي عملكرد شركت‌هاي توليدي كوچك به‌منظور عارضه‌يابي سريع آن‌ها بر اساس مدل EFQM (مطالعه موردي شركت دُربافت حرير سليمان)
985
ارزيابي عملكرد شركتهاي تعاوني روستائي استان مركزي با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها و اعتبار سنجي اين روش
986
ارزيابي عملكرد شركتهاي توزيع نيروي برق استان مازندران و گلستان با استفاده از تحليل پوششي داده ها(DEA)
987
ارزيابي عملكرد شركتهاي سهامي زراعي در نظام هاي بهره برداري كشاورزي ايران , evaluation the performance of agricural corporations in exploition systems of iran agriculture
988
ارزيابي عملكرد شركتهاي سهامي زراعي در نظامهاي بهره برداري كشاورزي ايران(شركت سهامي نيل شهر تربت چام)
989
ارزيابي عملكرد شركتهاي مستقر در مركز رشد يزد به روش تحليل پوششي داده ها ﴿ DEA ﴾
990
ارزيابي عملكرد شعب بانك با رويكرد كارايي هزينه
991
ارزيابي عملكرد شعب تامين اجتماعي شهر تهران بااستفاده از تلفيق مدل تحليل پوششي داده هاي فازي و كارت امتيازي متوازن
992
ارزيابي عملكرد شعبه‌هاي فروش شركت پخش سراسري با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي شركت كاله)
993
ارزيابي عملكرد شغلي كاركنان و سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از مدل تعالي EFQM
994
ارزيابي عملكرد شهر جديد بينالود
995
ارزيابي عملكرد شهرداري دامغان بر پايه سنجش ميزان رضايت مردم از خدمات شهري
996
ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي با رويكرد توسعه ي پايدار روستايي
997
ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي روستايي بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا
998
ارزيابي عملكرد صنايع نصر مازندران با استفاده از مدل تعالي سازماني EFQM
999
ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از شبكه هاي بيزين
1000
ارزيابي عملكرد صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري با استفاده از شاخص هاي بازده مبتني بر ريسك
بازگشت