<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي كارآيي مدار استحصال آهن از باطله هاي كارخانه فرآوري معدن چادرملو
2
ارزيابي كارآيي مدل SWAT در برآورد بار رسوب و رواناب در حوضه آبخيز مازندران
3
ارزيابي كارآيي مدلهاي تجربي MpSKAc و EpM دربر آورد فرسايش و رسوب در حوضه هاي كوچك در سرند چاي هريس
4
ارزيابي كارآيي نسبي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد )BSC( رويكرد كارت امتيازي متوازن )DEA( و تحليل پوششي داده ها.
5
ارزيابي كارآيي هنرستانهاي كار دانش در سطح استان خراسان رضوي با تاكيد بر رشته طراحي ونقاشي وهنر فرش
6
ارزيابي كارآيي هنرستانهاي كار دانش در سطح استان خراسان رضوي باتاكييد بر رشته طراحي ونقاشي وهنر فرش
7
ارزيابي كارائي برخي از بركه هاي تثبيت فاضلاب در استان اصفهان
8
ارزيابي كارايي (عملكرد) ايستگاههاي مترو با استفاده از روش تركيبي كارت امتيازي متوازن تحليل پوششي داده ها
9
ارزيابي كارايي آرايه هاي سنجش مقاومت ويژه الكتريكي در شناسايي فضاهاي خالي زيرزميني
10
ارزيابي كارايي آزمايش نفوذ سنجي ديناميكي براي تعيين خصوصيات ژئوتكنيكي خاك¬هاي ريزدانه
11
ارزيابي كارايي آزمون هاي همگني در تحليل فراواني منطقه اي سيلاب حوزه درياي خزر
12
ارزيابي كارايي ارتباطات فروسوي شبكه‌ هاي ناهمگن تحت محدوديت‌ بكهال
13
ارزيابي كارايي الگوريتم رقابت استعماري در كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگر بي سيم
14
ارزيابي كارايي انتقال تكنولوژي با رويكرد كارت امتيازي متوازن
15
ارزيابي كارايي انجمنهاي علمي دانشجويي با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها
16
ارزيابي كارايي انديس ناپايداري رنگيCMCCON02 توسط ارزيابي بصري
17
ارزيابي كارايي انرژي در توليد محصول خيار گلخانه اي در منطقه ي مركزي استان اصفهان
18
ارزيابي كارايي انرژي در صنعت كاشي و سراميك با استفاده از روش DEA (مطالعه موردي: كارخانجات كاشي و سراميك شهرستان ميبد)
19
ارزيابي كارايي انرژي در مقياس شهري ؛ نمونه موردي شهر تهران
20
ارزيابي كارايي ايستگاه هاي مترو در جذب سفر با روش تحليل پوششي داده ها
21
ارزيابي كارايي بازار قراردادهاي آتي سكه ايران
22
ارزيابي كارايي بانك هاي ايران در طي دوره 90-86 با استفاده از تحيل پوششي داده ها و تكنيك پنجره اي
23
ارزيابي كارايي بستر داكر براي سرويس
24
ارزيابي كارايي بسترهاي كلان داده بر روي الگوريتم هاي يادگيري ماشين
25
ارزيابي كارايي بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از ضريب تعديل قيمت
26
ارزيابي كارايي پايانه هاي كانتينري به روش تحليل پوششي داده هاي شبكه اي
27
ارزيابي كارايي پايگاه‌داده‌هاي SQL در محيط مجازي‌سازي شده Xen براي برنامه‌هاي كاربردي چندلايه‌اي تحت شبكه
28
ارزيابي كارايي پورتفوليو پروژه هاي دانش بنيان
29
ارزيابي كارايي تست ضد تصادفي درتشخيص اشكالات سيستمهاي خودآزمايشي داخلي
30
ارزيابي كارايي تصفيه شيميايي در حذف فلزات سنگين از فاضلاب كارخانه الكترونيك
31
ارزيابي كارايي تيم¬هاي فوتبال ليگ برتر ايران با تأكيد بر مسئوليت‌پذيري اجتماعي با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده‌هاي چند مرحله¬اي
32
ارزيابي كارايي جذب ومصرف منابع درارقام ذرت ﴿zea mays﴾ تحت شرايط آب وهوايي كرمانشاه
33
ارزيابي كارايي خطوط اتوبوسراني با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي چند‌هدفه مطالعه موردي خطوط اتوبوسراني شهر اصفهان
34
ارزيابي كارايي دروني مراكز تربيت معلم شهر سنندج
35
ارزيابي كارايي رابطه توده و فضا در مديريت بحران در محدوده منتخب
36
ارزيابي كارايي راه آهن ج.ا. ايران در بخش حمل بار با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله مراتبي و تحليل پوششي داده ها
37
ارزيابي كارايي راه‏آهن كشورهاي آسيايي عضو UIC با استفاده از روش تحليل پوششي داده‏ها
38
ارزيابي كارايي رشد و توليد مثل تيلا پياي نيل Oreochromis niloticus تغذيه شده با جيره حاوي نوكلئوتيد در آب لب شور
39
ارزيابي كارايي روابط زمان تمركز جريان هاي سطحي در حوزه هاي آبخيز شيركوه يزد
40
ارزيابي كارايي روش تجربي فولر در برآورد دبي حداكثر جريان و كاليبراسيون ضريب منطقه اي آن در محدوده ايران مركزي
41
ارزيابي كارايي روش توام انعقاد شيميايي وپروكسون در تصفيه فاضلاب رنگي كارخانجات لوازم خانگي
42
ارزيابي كارايي روش هاي بيلان انرژي در برآورد ميزان تبخير و تعرق واقعي در مقياس حوزه آبخيز ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز اسكندري، استان اصفهان﴾
43
ارزيابي كارايي زيرسيستم چند رسانه اي مبتني برIP در بستر سكوهاي مجازي سازي سطح سيستم عامل
44
ارزيابي كارايي ساختارهاي شبكه دومرحله اي در حضور خروجيهاي نامطلوب با استفاده از تحليل پوششي داده ها
45
ارزيابي كارايي ساختارهاي شبكه دومرحله اي در حضور خروجيهاي نامطلوب با استفاده از تحليل پوششي داده ها
46
ارزيابي كارايي سيستم تحليل رقومي خطوط ساحلي در مقايسه با روش مدل سازي عددي در مطالعات تغييرات خط ساحلي
47
ارزيابي كارايي سيستم شارژينگ در زيرسيستم چندرسانه‌اي مبتني برIP(IMS) و ارائه راه‌حل به منظور بهبود آن
48
ارزيابي كارايي سيستم هاي دو مرحله اي با اعداد فازي به كمك مجموعه ي وزن هاي مشترك .
49
ارزيابي كارايي شاخص خشكسالي MSDI (مطالعه موردي : استان اصفهان)
50
ارزيابي كارايي شبكه هاي بر تراشه نوري با قابليت تحمل پذيري اشكال
51
ارزيابي كارايي شركت هاي شهرك هاي صنعتي ايران به روش تحليل پوششي داده ها
52
ارزيابي كارايي شعب بانك اقتصاد نوين با تركيبي از يك روش شبكه عصبي و تحليل پوششي داده ها
53
ارزيابي كارايي شعب بانك اقتصاد نوين در تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها(DEA)
54
ارزيابي كارايي شعب بانك با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي شبكه اي در شرايط عدم قطعيت
55
ارزيابي كارايي شعب بانك ملي استان گيلان با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
56
ارزيابي كارايي طرح ايجاد نواحي صنعتي روستايي درايران (مورد:نواحي صنعتي غرب استان گلستان )
57
ارزيابي كارايي علف كش هاي پس رويشي در كنترل علف هاي پهن برگ بزرگ
58
ارزيابي كارايي عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش مديريت دانش با رويكرد DEAشبكه‌اي (مورد مطالعه: شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فنّاوري يزد)
59
ارزيابي كارايي فرودگاه ها با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها فازي L-R: يك مطالعه موردي فرودگاه هاي بين‌المللي ايران
60
ارزيابي كارايي فني برخي شعب بانك ملت استان كرمانشاه به روش تحليل پوششي داده ها
61
ارزيابي كارايي فني برخي شعب بانك ملت استان كرمانشاه به روش تحليل پوشي داده ها
62
ارزيابي كارايي فني گمركات استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تحليل پوششي پنجره‌اي داده ها
63
ارزيابي كارايي فيزيكي و اقتصادي – اجتماعي طرحهاي تجميع روستاهاي سيل خيز استان گلستان (مطالعه موردي: شهرستا كلاله – مجتمع هاي سكونتگاههاي پيشكمر و قولاق كسن)
64
ارزيابي كارايي فيزيكي واقتصادي-اجتماعي طرحهاي تجميع روستاهاي سيل خيزاستان گلستان ( مطالعه موردي:شهرستان كلاله -مجتمع هاي مسكوني پيشكمروقولاق كسن )
65
ارزيابي كارايي كانال هاي توزيع اينترنتي با استفاده از مدل تلفيقي ANP و DEA (مطالعه موردي)
66
ارزيابي كارايي كنترل شيميايي سپردار واوي سيب، (Lepidosaphes malicola (Hom: Diaspididae در باغات سيب شهرستان سميرم
67
ارزيابي كارايي كنترل كننده هاي نرم افزاري مبتني بر Openflow
68
ارزيابي كارايي كيتوسان در حذف جلبك از پساب بركه هاي تثبيت فاضلاب مطالعه موردي بركه تثبيت دانشگاه صنعتي اصفهان
69
ارزيابي كارايي گروه هاي آموزشي حسابداري دانشگاه هاي سراسري و آزاد استان اصفهان
70
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس بهبود پاراتو در حضور محدوديت هاي وزني
71
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس واحد هاي ايده آل و ضد ايده آل
72
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس واحدهاي ايده آل و ضد ايده آل
73
ارزيابي كارايي متقاطع يك مجموعه از واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
74
ارزيابي كارايي مدل هاي CMIP5 براي پيش بيني بارش ماهانه در ايران
75
ارزيابي كارايي مديريت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي دومرحله‌اي استوار
76
ارزيابي كارايي مصرف تشعشع و نيتروژن در محصولات بهاره استان كرمانشاه
77
ارزيابي كارايي مهاجرت در محيط‌ هاي ابري با رويكرد داكر كانتينرها
78
ارزيابي كارايي موضعي ژل كلر هگزيدين بر روي پارامترهاي پريودنتال در مبتلايان به پريودنتيت مزمن
79
ارزيابي كارايي نسبي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها: صنعت مواد و محصولات دارويي 1385-1383
80
ارزيابي كارايي نسبي شعب شركت بيمه با استفاده از تحليل پوششي داده ها
81
ارزيابي كارايي نسبي شعب كارگزاري شهر اصفهان با رويكرد مدل تحليل پوششي داده ها
82
ارزيابي كارايي نسبي شهرداري هاي استان اصفهان با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده‌هاي استوار
83
ارزيابي كارايي نشاسته به عنوان منعقد كننده همراه بنتونيت به عنوان كمك منعقد كننده در تصفيه آب
84
ارزيابي كارايي نشانگر مولكولي SCOT در بررسي تنوع ژنتيكي اكسشن هاي گياه دارويي رازيانه
85
ارزيابي كارايي نشانگر مولكوليSCOTدربررسي تنوع ‍‍ژنتيكي اكسشن هاي گياه دارويي رازيانه
86
ارزيابي كارايي نظام مشاركت در بهره وري مراكز تحقيقاتي
87
ارزيابي كارايي نظام ملي نوآوري در كشورهاي منتخب با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
88
ارزيابي كارايي نمايندگي‌هاي فروش خودرو با استفاده از رويكرد ادغامي تحليل پوششي داده‌هاي شبكه‌اي و نظريه بازي
89
ارزيابي كارايي و بهبود عملكرد الگوريتم هاي اشتراك گذاري كليد رمز
90
ارزيابي كارايي و بهبود واحد Alert Correlaion در سيستمهاي تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه
91
ارزيابي كارايي و رتبه بندي گروه‌هاي آموزشي دانشگاه اصفهان از منظر نوآوري باز با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها
92
ارزيابي كارايي و رتبه بندي نواحي راه آهن ج.اايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
93
ارزيابي كارايي و شبيه سازي معماريهاي لايه PHY/MAC در شبكه هاي AD HOC
94
ارزيابي كارايي واحد هاي ارزي بانك كشاورزي با استفاده از روش هاي AHP,DEA,BSC
95
ارزيابي كارايي واحدهاي پستي
96
ارزيابي كارايي واحدهاي تصميم گيرنده در محيط نا دقيق به كمك تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي در صنعت بانك
97
ارزيابي كارايي وب وب سايت هاي دانشگاه ها با روش تلفيقي تحليل پوششي داده ها (DEA) و شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) (مورد مطالعه دانشگاه هاي منتخب شهرستان يزد﴾
98
ارزيابي كاربرد الياف گياه لويي در مخلوط بتن
99
ارزيابي كاربرد بتن اليافي در طراحي سازه‌اي تونل‌سازي مكانيزه
100
ارزيابي كاربرد بنوميل به عنوان قارچ كش در حفاظت آثار كاغذي
101
ارزيابي كاربرد پرمترين به عنوان آفت زدا در حفاظت از كاغذهاي تاريخي
102
ارزيابي كاربرد پليمرها در اصلاح بتن آسفالتي
103
ارزيابي كاربرد پيش از برداشت اكسيد نيتريك بر خصوصيات كيفي و كمي و عمر گلجايي گل ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Stanza
104
ارزيابي كاربرد جداگانه و توأمان زنبور پارازيتوئيد Habrobracon hebetor (Hym:Braconidae)وقارچ بيمارگر Beauveria bassiana در كنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta(Lep: Gelechiidae)
105
ارزيابي كاربرد روش ظرفيت نگهداري حلال در تعيين ويژگي‌هاي آرد و كيفيت نانوايي چاودم
106
ارزيابي كاربرد رويكرد
107
ارزيابي كاربرد سامانه داده نگار خودكار در پايش شرايط محيطي وراهبردهاي كنترل ريز اقليم ها در مخازن و تالارهاي نمايش موزه ملي ملك و نياورن
108
ارزيابي كاربرد سديم لوريل اتر سولفات و كوكونات فتي اسيد دي اتانول آميد در شستشوي پارچه هاي پنبه اي تاريخي
109
ارزيابي كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
110
ارزيابي كاربرد شاخص هاي سبكي - جنسيتي نحوي سازمند در شخصيت هاي زن و مرد سينماي اجتماعي ايران
111
ارزيابي كاربرد شورابه هاي محلي در تثبيت ريزگردهاي دشت سگزي اصفهان در مقياس پايلوت
112
ارزيابي كاربرد صنايع دستي در هتل بوتيك ها. مورد پژهي : هتل بوتيك خانه عامريها
113
ارزيابي كاربرد عصاره جلبك دريايي بر رشد،كيفيت و عمر گلجايي گل ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Rosalin
114
ارزيابي كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس مقطع راهنمايي (متوسطه ي اول) شهر اصفهان
115
ارزيابي كاربرد فناوري اينترنت اشيا در بهبود فضاي آموزشي
116
ارزيابي كاربرد فناوري اينترنتي از اشيا در مديريت امنيت فيزيكي اتاق سرور (مورد مطالعه :دانشگاه يزد)
117
ارزيابي كاربرد قالب هاي لغزنده در عمليات ساختماني پل ﴿مطالعه موردي پل جاده كمربندي اهواز- ماهشهر﴾
118
ارزيابي كاربرد مدل CEM و سيستم استنباط فازي در پيش بيني امواج با استفاده از آمار موج آبهاي بسته
119
ارزيابي كاربرد مواد جاذب رطوبت پليمري بر كارآيي مصرف آب و شاخص‌هاي رشد براي عملكرد در گياه زعفران (.Crocus sativus L)
120
ارزيابي كاربرد مواد كمپلكس ساز در حذف همزمان كروم و فنل از خاك با روش الكتروكينتيك
121
ارزيابي كاربرد نانو كامپوزيت پلي‌وينيل‌بوتيرال و اكسيد روي در استحكام‌بخشي چوب‌هاي خشك تاريخي در برابر آب
122
ارزيابي كاربرد نانوسيد در حفاظت آثار چوبي در برابر آسيب هاي بيولوژيك
123
ارزيابي كاربرد نانوهيدروكسي آپاتيت در استحكام‌بخشي استخوان‌هاي تاريخي
124
ارزيابي كاربردپذيري دستگاه تنفس مصنوعي مورد استفاده در بيمارستانهاي شهر اراك
125
ارزيابي كاربردي اراضي پيشنهادي طرح تفصيلي با رويكرد كاهش آسيب پذيري ناشي از زلزله ﴿نمونه موردي: منطقه پنج شهرداري تهران﴾
126
ارزيابي كاربري اراضي شهر حاجي‌آباد
127
ارزيابي كاربري اراضي شهرهاي كوچك (مورد پژوهي: شهر هرات )
128
ارزيابي كاربري اراضي شهرهاي مذهبي با تاكيد بر شكل گيري گذرهاي زيارتي (نمونه موردي: محور نواب كلان شهر مشهد)
129
ارزيابي كاربري اراضي شهري ﴿نمونه موردي : بخش مركزي شهر جهرم﴾
130
ارزيابي كاربري اراضي شهري نمونه موردي :شهر خان ببين
131
ارزيابي كاربست خلاقيت در طراحي مانتو هاي0اجتماع/نمايش ومجلسي)دومين جشنواره بين المللي مد ولباس ايران بر اساس الگوي فني اسكمپر
132
ارزيابي كاربست خلاقيت در طراحي مانتوهاي (اجتماع/نمايش ومجلسي)دومين جشنواره بين المللي مد ولباس ايران براساس الگوي فني اسكمپر
133
ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد منطقه اصفهان با تأكيد بر بهارستان
134
ارزيابي كاركردهاي يادگيري سازماني در شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
135
ارزيابي كارگاه هاي طراحي شهري با توجه به نيازهاي حرفه اي در ايران ﴿ نمونه موردي دانشگاه هاي هنر تهران ، تهران ، بهشتي ، علم و صنعت و تربيت مدرس ﴾
136
ارزيابي كاروزمان ،مهندسي ومديريت زمان
137
ارزيابي كاريابي بازار سرمايه گذاري در بورس
138
ارزيابي كالبدي - فضايي طرح بهسازي بافت تاريخي روستاي فهرج
139
ارزيابي كالبدي شهرقم
140
ارزيابي كالبدي مداخلات انجام شده در بافت تاريخي با تاكيد بر طرح هاي تجميع به منظور تدوين راهبردهاي مداخله
141
ارزيابي كانسار پلي متاليك خارستان (تفتان ) از ديدگاه تحولات بافتي مترتب بر كانه زايي (فلزات پايه و گرانبها)
142
ارزيابي كانسار تپه سرخ با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي به روش همبستگي زمين آماري داده ها
143
ارزيابي كانون هاي شكل گرفته اسكان عشايردر10 سال اخير(نمونه ها:بكان،گل افشانوقراب)
144
ارزيابي كانيسازي روي و سرب در غرب معدن تپه سرخ از مجتمع معادن ايرانكوه به كمك روشهاي زمين شناسي ، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي
145
ارزيابي كاهش اثر انفجار بر سازه هاي زيرزميني توسط روش هاي نوين
146
ارزيابي كاهش حساسيت زايي پروتئين بتالاكتوگلوبولين شير گاو با استفاده از باكتري هاي كوكسي جدا شده از شيرهاي بومي ايران
147
ارزيابي كاهش شاخص الايندگي پساب پتروشيمي ابادان در روش فنتون
148
ارزيابي كاهش مصرف سوخت خودرو با دورگه سازي موتور بنزيني آن به وسيله محركه الكتريكي
149
ارزيابي كاهش مقياس آماري در شمال ايران
150
ارزيابي كتاب تشيع اثر هاينس هالم
151
ارزيابي كتاب فارسي در سفر بر اساس رويدادهاي گفتاري
152
ارزيابي كدينگ اطلاعات بينايي و حركتي در نواحي اوليه و ثانويه بينايي موش
153
ارزيابي كشت مخلوط ذرت و سويا در مقايسه با كشت خالص آنها
154
ارزيابي كشت مخلوط نخود و گلرنگ در سطوح مختلف تراكم بوته و نيتروژن
155
ارزيابي كفايت ابزار گذاري سدهاي خاكي و سنگريزه اي بروش رتبه بندي
156
ارزيابي كفايت دياليز در بيماران همودياليزي دائم مركزآموزشي درماني رازي رشت در خرداد 83
157
ارزيابي كلينيكي تاثير كاربرد موضعي ژل گياه آلوورا همراه با SRP ﴿جرمگيري و صاف كردن سطح ريشه﴾ در بيماران با پريودنتيت مزمن
158
ارزيابي كلينيكي ترميم هاي كامپوزيت انجام شده توسط دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي 1393-1395
159
ارزيابي كلينيكي روش روتين در تشخيص و برداشت پوسيدگي و كاربري يك تكنيك جديد( توام كردن روش Drilling و كاربرد Carislov در برداشت پوسيدگي ) در درمان دندانهايي با پوسيدگيهاي عميق عاجي
160
ارزيابي كلينيكي و راديو گرافيك 3- 1 ساله نتايج درمان هاي اندودانتيكس در دانشكده دندانپزشكي گيلان
161
ارزيابي كلينيكي يك تا سه ساله ترميمهاي كامپوزيتي قدامي انجام شده توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان
162
ارزيابي كمبودهاي ولتاژ در شبكه هاي توزيع به روش فواصل بحراني و مقايسه آن با روش تصادفي مونت كارلو
163
ارزيابي كمّي آسيب پذيري هاي سيستم هاي كامپيوتري به صورت تركيبي
164
ارزيابي كمّي و كيفي ترسيب نمك در اراضي كشاورزي توسط فرآيند هاي بادي مؤثر در شمال دشت يزد - اردكان
165
ارزيابي كمي اثر بارگذاري مكانيكي بر مورفولو‍‍‍ژي و تكثير سلول هاي بنيادي و تمايز آن ها
166
ارزيابي كمي بخش مسكن در شهر آب بر
167
ارزيابي كمي بخش مسكن در شهرآب بر
168
ارزيابي كمي بيابان زايي در دشت آق قلا - گميشان جهت ارائه يك مدل منطقه اي
169
ارزيابي كمي جذب راديوايزوتوپ در كنديلهاي افراد نرمال توسط scintigraphy bone SPECT
170
ارزيابي كمي خواص هندسي پوشش هاي خودرويي
171
ارزيابي كمي ريسك درآمدي خشكسالي و نقش آن در تابع تقاضاي بيمه مراتع استان اصفهان
172
ارزيابي كمي قابليت اطمينان عملكردي راكتور تحقيقاتي تهران
173
ارزيابي كمي كاهش متوسط بهره هوشي جامعه ايران، ناشي از پديده مهاجرت مغزها
174
ارزيابي كمي نقش تكنو نيك فعال بر تحول لند فرم ها در يك واحد رورانده (مطالعه موردي:حوضه زهكش كندوله استان كرمانشاه )
175
ارزيابي كمي نقش روش هاي حفاظت آب و خاك بر كاهش رواناب و فرسايش با استفاده از مدل EUROSEMدر بخشي از زير حوضه ونك از حوضه آبخيز شمالي رودخانه كارون
176
ارزيابي كمي و كيفي تكنولوژي BIM با بررسي نمونه موردي كتابخانه دانشگاه علم و صنعت ايران و طراحي كتابخانه بدسير در شهر كرمان
177
ارزيابي كمي و كيفي تكنولوژي پيشرفته در صنايع يا مهدي (عج )
178
ارزيابي كمي و كيفي حملاتDNS flooding به SIP VOIP و روش هاي مقابله با آن
179
ارزيابي كمي و كيفي ذخاير آب سطحي در حوزه هاي آبريز خليج فارس
180
ارزيابي كمي و كيفي ريسك در صنايع فرآيندي با تاكيد بر سكوهاي نفتي به روش HAZOP
181
ارزيابي كمي و كيفي شاخص هاي فشارپذيري و خمش در دستكش هاي محافظ چندلايه
182
ارزيابي كمي و كيفي فرسايش و رسوب حوضه سد كنگير ايوان با استفاده از مدل Mpsiac در محيط سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
183
ارزيابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني آبخوان اصفهان برخوار با استفاده از مدل هاي MODFLOW وDRASTIC
184
ارزيابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت قزوين با استفاده از نرم افزارهاي GIS و SPSS
185
ارزيابي كمي وضعيت فعلي بيابان زايي در جنوب شرق اصفهان ﴿ جرقويه سفلي﴾جهت ارائه ي يك مدل منطقه اي
186
ارزيابي كمي وضعيت فعلي بيابان زايي در شرق اصفهان و ارائه يك مدل منطقه اي با تكيه بر روش مدالوس
187
ارزيابي كمي وكيفي اسيد هاي چرب در سه رقم زراعي خرما دراستان بوشهر
188
ارزيابي كنترل بيولوژيك كنه تارتن دو نقطه‌اي Tetranychus urticae Koch. توسط قارچ Beauveria bassiana(Bals.)Vuill. و مقايسه كارايي آن با عصاره گياهي نعناع
189
ارزيابي كنجاله سوياي داخلي و خارجي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
190
ارزيابي كنفرانس هاي دولتي مبتني بر SIP
191
ارزيابي كنفرانسهاي صوتي مبتني بر SIP
192
ارزيابي كيفي ، كمي و اقتصادي تناسب اراضي منطقه شهركرد براي محصولات زراعي مهم منطقه
193
ارزيابي كيفي احداث سد نرماب بر آبخوان مينودشت در استان گلستان
194
ارزيابي كيفي تناسب اراضي جهت مرتع در حوزه آبخيز آب ماهي استان فارس
195
ارزيابي كيفي روغن سرخ كردني غني سازي شده با اسيد لينولئيك مزدوج ﴿CLA﴾
196
ارزيابي كيفي طرح هاي آبخيزداري به روش توصيفي همبستگي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز گندمان)
197
ارزيابي كيفي منابع آب زيرزميني دشت نجف آباد با استفاده از مدل هاي MODFLOW و DRASTIC
198
ارزيابي كيفي و كمي تاثير خواص كشساني پارچه حلقوي پودي و اندازه لباس بر احساس راحتي حركتي
199
ارزيابي كيفي و كمي تاثير سرعت باد بر خواص عايق گرمايي دستكش چند لايه
200
ارزيابي كيفي و كمي تغييرات هوشياري و عمق هيپنوتيزم به كمكپردازش هوشمند سيگنال EEG
201
ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه مباركه اصفهان ﴿مقايسه منطق فازي با منطق بولين﴾
202
ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي دشت مهران براي محصولات زراعي مهم منطقه
203
ارزيابي كيفيت آب تالاب انزلي با به‌كارگيري شاخص‌هاي كيفي آب
204
ارزيابي كيفيت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص هاي كيفي و زيستي
205
ارزيابي كيفيت آب درياچه سد زاينده رود با استفاده از شاخص هاي زيستي
206
ارزيابي كيفيت آب درياچه سد زاينده رود با استفاده از شاخص هاي كيفي آب
207
ارزيابي كيفيت آموزش واحد هاي دانشگاهي پيام نور استان مازندران در قالب مديريت كيفيت فراگير و رتبه بندي آنها با تكنيك topsis
208
ارزيابي كيفيت ارائه خدمات بانكداري اينترنتي بر اساس شاخص و فعاليت مشتريان ﴿ مطالعه موردي بانك پارسيان﴾
209
ارزيابي كيفيت اكولوژيكي و بصري محيط و منظر درتوسعه هاي صنعتي
210
ارزيابي كيفيت اينترنت سيار اپراتورهاي تلفن همراه
211
ارزيابي كيفيت بازسازي تصاوير تسريع شدة MRI براساس كاربرد
212
ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي (از ديدگاه اعضاي هيÊت علمي و دانشجويان دانشگاه پيام نور.
213
ارزيابي كيفيت پرواز در فازهاي نشست و برساخت (هوابرد) با استفاده از مدل بهينه خلبان
214
ارزيابي كيفيت پوشاك سنگشور شده با استفاده از روش پردازش تصوير
215
ارزيابي كيفيت تربيت ديني در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان قم
216
ارزيابي كيفيت تصاوير با استفاده از شبكه هاي بيزين
217
ارزيابي كيفيت توان سيستم توزيع در حضور خودروهاي برقي
218
ارزيابي كيفيت توان كوره هاي قوس الكتريكي در سيستم‌هاي قدرت و اندازه‌گيري اجزاي توان الكتريكي در اين شرايط
219
ارزيابي كيفيت توليد كامپوزيت ها با استفاده از اولتراسونيك
220
ارزيابي كيفيت خانه هاي سنتي يزد در پاسخگويي به نيازهاي "روان - جمعي"
221
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور مركز همدان از ديدگاه دانشجويان دوره كارشناسي در سال . 0931
222
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه پيام نور فردوس
223
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه ها با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن، DEMATEL ، ANP و VIKOR فازي
224
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران
225
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران- شعبه امانيه از ديدگاه مشتريان
226
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط هتل ها
227
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در بخش درمان بيمارستان شفا بابلسر با استفاده از مدل سروكوال
228
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در حوزه شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي استان يزد
229
ارزيابي كيفيت خدمات از ديدگاه بيمه شدگان و كارمندان مطالعه موردي در سازمان تامين اجتماعي شهرستان بهشهر
230
ارزيابي كيفيت خدمات با استفاده از مدل سروكوال در اداره كل بيمه خدمات درماني استان فارس ( مطالعه موردي : شهرستان شيراز )
231
ارزيابي كيفيت خدمات بانكي و تعيين الويت ها و راهكارهاي ارتقاي آن: شعب بانك كشاورزي استان يزد
232
ارزيابي كيفيت خدمات بورس الكترونيك و ارائه راهكار با رويكرد QFD (مطالعه موردي: كارگزاران بورس الكترونيك تهران)
233
ارزيابي كيفيت خدمات پرستاري با رويكرد تلفيقي IPA و QFD در محيط فازي (مورد مطالعه: بيمارستان شهيد صدوقي يزد)
234
ارزيابي كيفيت خدمات پس از فروش در شركت تويوتا از ديدگاه مشتريان
235
ارزيابي كيفيت خدمات تجارت الكترونيك بررضايت مشتري با رويكردمدل كانو- مطالعه موردي:شركت ديجي كالا
236
ارزيابي كيفيت خدمات در شبكه مبتني بر IP با استفاده از پارامترهاي كيفيت سرويس شبكه
237
ارزيابي كيفيت خدمات شركت بيمه معلم از ديدگاه فرهنگيان بيمه گذار (دررشته بيمه اتومبيل )
238
ارزيابي كيفيت خدمات شركت هاي خدماتي حمل ونقل در شهرستان قاين
239
ارزيابي كيفيت خدمات صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از روش سروكوال
240
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه مركزي تبريز از نظر كاربران بر اساس مدل لايب كوال
241
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي تحت پوشش نهاد كتابخانه هاي عمومي در شهرستان ساري بر اساس مدل لايب كوال
242
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور استان فارس با استفاده از مدل ليب كوال
243
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر زاهدان بر اساس الگوي لايب كوال
244
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر كرمان با استفاده از شاخص لايب كوال , Evalution of the service quality of kerman public libraries from the users view point using the libqual indicator
245
ارزيابي كيفيت خدمات گردشگري شهر كلاردشت
246
ارزيابى كيفيت خدمات و قابليت بقا در شبكه هايMPLS بابهره گيري از پروتكل هاي مسيريابي باستفاده از OPNET
247
ارزيابي كيفيت خدمات ورزشي مورد مطالعاتي باشگاه ورزشي شهيد كشوري
248
ارزيابي كيفيت خدمات ورزشي مورد مطالعاتي: باشگاه ورزشي شهيد كشوري
249
ارزيابي كيفيت خودرو هاي ساخته شده در شركت سايپا
250
ارزيابي كيفيت خودروهاي ساخته شده در شركت سايپا ﴿از ديدگاه مشتري ﴾
251
ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزش الكترونيكي دانشگاه پيام نور از منظر دانشجويان علوم پايه وفني مهندسي شهرستان اردبيل درسال تحصيلي 94-93
252
ارزيابي كيفيت دوره هاي كارشناسي كشاورزي در ايجاد مهارت ها و توانمندي هاي فني-تخصصي و اجتماعي- سازماني از نظر استادان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان
253
ارزيابي كيفيت روسازي با استفاده از روش همجوشي داده ها
254
ارزيابي كيفيت زندگي بر مبناي شاخصه هاي زيست محيطي
255
ارزيابي كيفيت زندگي بر مبناي شاخصه هاي زيست محيطي
256
ارزيابي كيفيت زندگي براساس شاخص هاي اجتماعي توسعه پايدار ﴿ نمونه موردي : محله نارمك ﴾
257
ارزيابي كيفيت زندگي در بافت فرسودۀ شهري (مطالعۀ موردي: بافت فرسودۀ منطقۀ 7 شهر اصفهان)
258
ارزيابي كيفيت زندگي در بافت هاي حاشيه اي شهر يزد‬ (مطالعه موردي: محدوده اسكان كوير يزد)
259
ارزيابي كيفيت زندگي در روستاهاي ادغام شده در شهر يزد ﴿مطالعه موردي : محله هاي خيرآباد و عيش آباد﴾
260
ارزيابي كيفيت زندگي در محلههاي شهري با رويكرد دسترسي به خدمات شهري نمونه موردي: حوزه يك منطقه 8 شهرداري تهران)
261
ارزيابي كيفيت زندگي شهروندان در بافت كهن شهر با رويكرد شهرسالم(مورد مطالعه شهربابل)
262
ارزيابي كيفيت زندگي شهري . نمونه موردي : محله منيريه تهران
263
ارزيابي كيفيت زندگي شهري با تاكيد بر شاخص هاي اجتماعي مسكن (مطالعه موردي:شهر ساري)
264
ارزيابي كيفيت زندگي شهري در محلات بافت قديم و جديد شهر اروميه
265
ارزيابي كيفيت زندگي شهري و تأثير آن بر مشاركت شهروندان در امور شهري (نمونه موردي شهر نيريز)
266
ارزيابي كيفيت سخنراني با استفاده از واكنش مخاطبان
267
ارزيابي كيفيت سرويس اتوبوس شهري از ديدگاه مسافران و مقايسه با آيين نامه TCQSM
268
ارزيابي كيفيت سيستم توسعه استعداديابي ورزشي در جمهوري اسلامي ايران
269
ارزيابي كيفيت سيستم هاي اطلاعاتي
270
ارزيابي كيفيت ظاهري و مقاومت به خشكي گونه Festuca ovina بومي منطقه لرستان
271
ارزيابي كيفيت عملكرد روش هنجارسازي تركيبي طولي و عرضي پارامترهاي بازنمايي در باز ساخت مستقل از گوينده گفتار
272
ارزيابي كيفيت فضاهاي شهري از نظر ميزان انطباق با نيازهاي سالمندان
273
ارزيابي كيفيت فضاهاي مسكوني در شهرهاي كوچك ( نمونه مورد مطالعه: شهر اشنويه)
274
ارزيابي كيفيت محيط حاصل از " پياده راه سازي" محورهاي شهري ، نمونه موردي خيابان سپه اصفهان
275
ارزيابي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر بخش مركزي (مطالعه موردي : ساري)
276
ارزيابي كيفيت محيطي فضاي ورودي شهرها مطالعه موردي، ورودي شهر بافت
277
ارزيابي كيفيت معتبر سازي و تعيين كمي عدم قطعيت اندازه گيري مقدار سرب در نمونه هاي خون انساني با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي - كوره اي گرافيتي
278
ارزيابي كيفيت نرم افزار مبتني بر الگوهاي طراحي شيءگرا
279
ارزيابي كيفيت هواي داخل كلاس ومحيط آزاد مدارس و ارتباطآن با علائم تنفسي دانش آموزان مقاطع راهنمايي ودبيرستان شهر يزد
280
ارزيابي كيفيت هواي داخل كلاس ومحيط كلاس ومحيط آزادمدارس وارتباط آن باعلائم تنفسي دانش آموزان مقاطع دبيرستان شهر يزد
281
ارزيابي كيفيت و تعالي كيفي در دانشگاه هاي مجازي
282
ارزيابي كيفيت و تعالي كيفي در دانشگاه هاي مجازي
283
ارزيابي كيفيت وب‌سايت مركز آمار ايران از ديدگاه كاربرانبراساس مدل ايكوال
284
ارزيابي گاز موجود در تاقديس تراكمه ـ افق دهرم و محاسبه گاز قابل استحصال
285
ارزيابي گردشگري نجوم در مناطق بياباني (مطالعه موردي : شهرستان يزد)
286
ارزيابي گروه هاي آموزشي پريودانتيكس وسلامت دهان ودندانپزشكي اجتماعي دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقييزد براساس الگوي ارزشيابي سيپ در سال ۹۶
287
ارزيابي گزارش صبحگاهي در چهاربخش داخلي -اطفال ،جراحي وزنان در بيمارستانهاي آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در بهار1380
288
ارزيابي گزينه هاي سياست قيمت گذاري محدوده مركزي شهر مطالعه موردي شهر اصفهان
289
ارزيابي گزينه هاي مختلف سيستم حمل و نقل شهري جهت كاهش آلودگي هوا
290
ارزيابي گسترش شهري بخش مركزي استان اصفهان و تأثير آن بر تغيير اقليم محلي
291
ارزيابي گستره ي عملكرد بهسازي انفجاري خاك ها
292
ارزيابي گلخانه اي وآزمايشگاهي چند عصاره گير شيميايي به منظور تعيين منگنز قابل استفاده ي پسته
293
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به منظور تعيين مس قابل استفاده‌ي پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
294
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به¬منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده‌ پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
295
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به¬منظور تعيين روي قابل استفاده‌ پسته در برخي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
296
ارزيابي لاين هاي F4 حاصل از تلاقي بين گونه اي در گلرنگ بر اساس صفات فنولوژيك و فيزيولوزيك در دو شرايط رطوبتي خاك
297
ارزيابي لاين هاي پيشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum L.) ازلحاظ خصوصيلت آگروفيزيولوژيكي وشاخص هاي پايداري عملكرد
298
ارزيابي لاين هاي حاصل از توده هاي بومي گلرنگ در دو رژيم رطوبتي
299
ارزيابي لاين‎هاي گندم نان بر اساس شاخص‎هاي تحمل به خشكي و نشانگرهاي مولكولي در رفسنجان
300
ارزيابي لرزه اي ﴿ رفتار خطي و غير خطي ﴾ساختمانهاي مركب فولادي با ديوار برشي بتن مسلح
301
ارزيابي لرزه اي برج تاريخي رادكان
302
ارزيابي لرزه اي پل بتني متعارف بزرگراه به روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)
303
ارزيابي لرزه اي پل هاي بتني چندستونه بهسازي شده بر مبناي تحليل هاي غيرخطي استاتيكي و ديناميكي
304
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي در سازه هاي فولادي بلند با قاب خمشي و مهاربند در زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
305
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي ساختمان هاي بتني نامنظم در ارتفاع تحت زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
306
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي ناشي از شكست برشي ستون هاي قاب خمشي بتني بلند در زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
307
ارزيابي لرزه اي توسعه ي خرابي در سازه هاي فولادي بلند با آرايش مختلف مهاربندي در ارتفاع، تحت زلزله هاي حوزه نزديك منفرد و متوالي
308
ارزيابي لرزه اي رفتار پايه هاي پل هاي بتني تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و مقايسه آن با روابط بهسازي
309
ارزيابي لرزه اي﴿ رفتار خطي و غير خطي ﴾سيستمهاي مهاربندي واگرا ﴿EBF )و مهاربندي واگرا توام با قاب خمشي ﴿EBDS )
310
ارزيابي لرزه اي رفتار سازه هاي پانلي چند طبقه ميان مرتبه
311
ارزيابي لرزه اي روش هاي بهسازي در ساختمان هاي يك طبقه مصالح بنايي بدون كلاف
312
ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي پيش ساخته بتني با سيستم پانل هاي بزرگ
313
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح با شكل پذيري معمولي و پلان نامتقارن طراحي شده براساس آيين نامه هاي طراحي ايران
314
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي فولادي با ميانقاب مصالح بنايي بر اساس دستور العمل بهسازي لرزه اي
315
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي فولادي نامنظم در پلان با ديوار برشي بتني تحت زلزله هاي حوزه نزديك و دور
316
ارزيابي لرزه اي سازه فولادي با قاب مقاوم خمشي درعملكرد بي وقفه به روش احتمالاتي
317
ارزيابي لرزه اي سازه ها با طبقات زيرزميني
318
ارزيابي لرزه اي سازه هاي بتنيمسلح چند درجه آزاد بر اساس روش انرژي
319
ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي سبك سردنورد با پوشش ورق فولادي براساس عملكرد
320
ارزيابي لرزه اي سيستم هاي سه بعدي با دو سيستم مجزا در هر جهت
321
ارزيابي لرزه اي قاب خمشي فولادي با مهاربند كمانش ناپذير مجهز به آلياژ حافظه دار شكلي
322
ارزيابي لرزه اي قاب هاي داراي شاهتير خرپايي اصلاح شده توسط تجهيزات اتلاف انرژي
323
ارزيابي لرزه اي قابهاي خمشي ساخته شده از پروفيل هاي فولادي سرد نورد شده
324
ارزيابي لرزه اي قابهاي معمولي بتن آرمه تقويت شده در اتصالات با كامپوزيت هاي اليافي [ FRP ]
325
ارزيابي لرزه هاي سازه ها ي با سيستم دو گانه بتن آرمه
326
ارزيابي لرزه‌اي احتمالاتي" قاب ستون پيوند (LCF)" با استفاده از منحني شكنندگي تحت اثر زمين لرزه‌هاي متوالي
327
ارزيابي لرزه‌اي پل‌هاي بتني تحت مؤلفه‌ي قائم جنبش‌هاي زمين‌لرزه‌اي با استفاده از منحني‌هاي شكنندگي
328
ارزيابي لرزه‌اي سيستم‌هاي خود ايستاي فولادي
329
ارزيابي لرزهاي قاب هاي خمشي فولادي ويژه كوتاه و ميان مرتبه طراحي شده براساس روش نيرو و تغييرمكان مستقيم
330
ارزيابي لرزهاي قاب‌هاي فولادي مجهز شده به ميراگر هاي فلزي جاري شونده با استفاده از تحليل‌هاي ديناميكي غير خطي
331
ارزيابي لرزهاي قابهاي خمشي بتني مسلح مجهزبه مهاربندهاي كمان شتاب (BRBs)
332
ارزيابي مËلفه هاي مËثر بر كيفيت خدمات در مËسسات آموزشي .
333
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي
334
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه اول
335
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه اول
336
ارزيابي مؤلفه هاي همه شمولي طرح هاي شهري در تأمين نياز هاي معلولين (مورد مطالعه: طرح جامع شهر تهران و الگوهاي توسعه مناطق 22 گانه تهران)
337
ارزيابي مالي زنجيره تامين (مطالعه موردي:‌ شركت هاي نرم افزاري)
338
ارزيابي مالي و اقتصادي معدن چادرملو
339
ارزيابي مباني مدل هاي عقلايي محدود و افق جهاني در تصميم گيري از ديدگاه امام علي﴿عليه السلام﴾ در نهج البلاغه
340
ارزيابي مبتني بر پياده سازي نسخه هاي جديد پروتكل بلوتوث در كاربردهاي نظارت بر سلامت خانگي از راه دور
341
ارزيابي مبتني بر رايانه در مقايسه با ارزيابي سنّتي: بررسي عملكرد و نگرش زبان‌آموزان ايراني با سنجش ميزان خواندن و درك مفاهيم ايشان
342
ارزيابي مبلمان شهري مطالعه موردي رودكنار رود دز
343
ارزيابي متالوژيكي و الكتروشيمي پوشش هاي اكسيدي روي آند تيتانيمي
344
ارزيابي متغير هاي آنيل در فرايند ترموديناميكي نورد سرد - آنيل جهت توليد فولاد زنگ نزن نانو ساختار 301
345
ارزيابي متغير هاي موثر در فرايند ترموديناميكي نورد داغ - نورد سرد وآينل جهت توليد فولادهاي زنگ نزن آستيني نانو ساختار 301,316L
346
ارزيابي متغيرهاي روش هاي لايه نشاني چرخشي و الكتروفورتيك لايه انتقال دهنده الكترون دي اكسيدقلع بر عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايتي مسطح
347
ارزيابي متغيرهاي فرايند مارتنزيت بر ريز ساختار خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن آستنيتي 201 فوق ريز دانه/نانو ساختار
348
ارزيابي متغيرهاي كلان موثر بر حجم و تركيب سپرده هاي بانكي (مطالعه موردي بانك ملت 1387-1360)
349
ارزيابي متن كتاب انگليسي تخصصي دانشجويان رشته خلباني بالگرد دانشجويان دانشگاه افسري , English for Students of Helicopter Piloting:Military Academy Students' Textbook Evaluation
350
ارزيابي مجدد تاثير تخمين پارامتر بر عملكرد نمودار كنترل انطباق‌پذيرِ ميانگين با اندازه نمونه متغير
351
ارزيابي مجسمه هاي شهري اصفهان بر باز توليد هويت فرهنگي ده ساله اخير
352
ارزيابي محتواي آموزش شهرسازي با تاكيد بر مقطع كارشناسي در ايران
353
ارزيابي محتواي اطلاعاتي نسبت هاي صورت جريان وجوه نقد و نسبت هاي حسابداري تعهدي در تشخيص درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
354
ارزيابي محصولات ماهواره‌اي بارش جهت محاسبه شاخص خشكسالي هواشناسي SPI در حوضه آبريز درياچه اروميه
355
ارزيابي محورهاي شهري پياده مدار با تأكيد بر كيفيت تباين فضايي (نمونه موردي: منطقه 1 اصفهان)
356
ارزيابي محيط زيست شهرستان رامهرمز براي كاربري كشاورزي
357
ارزيابي محيط زيستي فعاليت هاي اقتصادي با استفاده از جدول داده - ستاده در استان يزد
358
ارزيابي محيط ساخته شده بر اساس معيار عملكردي معنا مورد خاص فاز شهر جديد هشتگرد
359
ارزيابي مخاطرات حاصل از وقوع زلزله در جاده تهران -فشم و ارايه راهكارهاي ژئوتكنيكي
360
ارزيابي مخاطرات و آناليز پيامدهاي فرآيندي مخازن VCM واحد CF پتروشيمي بندرامام با استفاده از شاخص CEI و نرم افزار PHAST
361
ارزيابي مخاطرات و چالش‌هايپياده‌سازي و فراگير شدن جويشگر بومي در سطح ملي (مطالعه موردي: كاربران متخصصITوب‌سايت ترفندستان)
362
ارزيابي مخزني، تعيين هتروژني و تحليل ساختاري در مخزن سروك يكي از ميادين نفتي خليج فارس
363
ارزيابي مخلوط مصالح خرده آسفالتي و خاك بستر تثبيت شده با استفاده از سيمان و آهك
364
ارزيابي مخمر پيچيا گيلرموندي تثبيت شده بر سنگ آذرين براي توليد زايليتول از زايلوزدر يك راكتور بستر سيال
365
ارزيابي مدار اسيا كني كارخانه سيمان داراب
366
ارزيابي مدارس هوشمند با تأكيد بر مدل مفهومي سند راهبردي در منطقه 18 تهران،سال تحصيلي 95-94
367
ارزيابي مدارس هوشمند شهر تهران با استفاده از مدل پذيرش تكنو لوژي )TAM(و ارائه راهكار
368
ارزيابي مدارس هوشمند و مدارس عادي در موفقيت دانش آموزان مطالعه موردي: مدارس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران .
369
ارزيابي مدل BMDJS در برآورد مدول برشي بيشينه در خاك هاي غيراشباع با حد خميري بالا
370
ارزيابي مدل WEPP در برآورد رسوب و فرسايش آبي ﴿ مطالعه موردي: حوزه تيمارجان اقليد ﴾
371
ارزيابي مدل اروپايي محاسبه فرسايش خاك (EUROSEM( در زير حوزه طبرك از حوزه رودخانه بازفت در حوزه آبخيز كارون شمالي
372
ارزيابي مدل بارگذاري پلLm71با توجه به شرايط ناوگان راه آهن ايران
373
ارزيابي مدل برتري سازي EFQM در شركت هپكو
374
ارزيابي مدل بلوغ شركت هاي پيمانكاري به منظور دستيابي به شاخص هاي توسعه پايدار
375
ارزيابي مدل پتانسيل جمعيتي جهت تعيين مراكز خدمات روستايي در روستاهاي دهستان خرم رود شهرستان لنجان استان اصفهان
376
ارزيابي مدل ديتريسي از طريق مطالعه خواص ترموديناميكي و ضرايب ويريال سيالات تجمعي
377
ارزيابي مدل ساختاري مناسب براي ناپيوستگي هاي اصلي توده سنگ ساختگاه سد بختياري
378
ارزيابي مدل شايستگي هاي مديريت استعداد و رابطه ي آن با رضايت شغلي، تعهد سازماني و تمايل به ترك سازمان (شركت آب و فاضلاب استان لرستان)
379
ارزيابي مدل شبيه سازي SSM_WHEAT تحت شرايط كرمان
380
ارزيابي مدل گيل در تعيين ميزان خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
381
ارزيابي مدل مديريت استراتژيك منابع انساني 5P " " برمبناي استراتژي هاي تدوين شده منابع انساني شركت ملي نفت ايران
382
ارزيابي مدل هاي SIMHYD و AWBM در برآورد رواناب در حوضه هاي فاقد آمار
383
ارزيابي مدل هاي آشفتگي در شبيه سازي عددي جريان هاي برابر و نابرابر در تقاطعات 081 درجه
384
ارزيابي مدل هاي بلوغ برون سپاري سازمان هاي پروژه محور
385
ارزيابي مدل هاي پارامتريك ومدل مخاطره متناسب كلكس در تحليل عوامل موثر بر زمان تشخيص رتينوپاتي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
386
ارزيابي مدل هاي رفتاري خاك با در نظر گرفتن تأثير ناهمساني
387
ارزيابي مدل هاي فرآيند محور در بررسي زمين لغزش هاي سطحي
388
ارزيابي مدل يادگيري الكترونيكي و تاثير ان بر رضايتمندي يادگيرندگان در دانشگاه هاي مجازي تهران
389
ارزيابي مدل‌هاي آسيب مواد ترد به روش اجزاء محدود توسعه‌يافته
390
ارزيابي مدل‌هاي بقاي سلولي هنگام گرمافزوني بافت هاي زنده
391
ارزيابي مدل‌هاي تجاري مديريت سمت تقاضا در بازار برق با تكيه‌بر فعاليت‌هاي پاسخ به تقاضا (مطالعه موردي صنعت برق ايران)
392
ارزيابي مدل‌هاي چهاربعدي و پنج‌بعدي اطلاعات ساختمان در مقايسه زمان و هزينه سيستم‌هاي سازه‌اي
393
ارزيابي مدلهاي رفتاري و توسعه مدل آسيب در فرآيند براده برداري متعامد
394
ارزيابي مدلهاي رياضي تخصيص آب حوضه اي با نگاهي به بهينه سازي الگوي كشت و اولويت هاي اقتصادي
395
ارزيابي مدلهاي شوريزدايي خاك با آزمون مزرعه اي
396
ارزيابي مدلهاي طيفي امواج و ارائه طيف انرژي موج سازگار با منطقه شمال خليج فارس
397
ارزيابي مدلهاي هماهنگي چراغهاي راهنمايي در تقاطعهاي شرياني شهري
398
ارزيابي مدلي راهبردي جهت بهبود ميزان پذيرش بانكداري همراه توسط مشتريان در بانك انصار
399
ارزيابي مدول برجهندگي لايه هاي تثبيت شده
400
ارزيابي مدول تغييرشكل‌پذيري توده سنگ با استفاده از رگرسيون چند متغيره
401
ارزيابي مديران مياني جهت تصدي مسئوليت مديريت عالي در شهرداري اصفهان
402
ارزيابي مديريت آلودگي هواي شهر اصفهان با استفاده از شبكه هاي بيزين
403
ارزيابي مديريت استراتژيك در شرايط بحران و ركورد در مجتمع تجاري -تفريحي پروما
404
ارزيابي مديريت بحران در برنامه ريزي شهري﴿مورد زلزله در منطقه9شهرداري مشهد﴾
405
ارزيابي مديريت بحران شهر كرمان با تأكيد بر ميزان آمادگي شهروندان در برابر زلزله
406
ارزيابي مديريت دانش در سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (BSC)
407
ارزيابي مديريت ريسك در ساخت ايستگاه هاي متروي تهران (مطالعه ي موردي ايستگاه ميدان شهدا)
408
ارزيابي مديريت ريسك(زلزله وخشكسالي) در دو دهه اخير و راهكارهاي بهبود آن در شهرستان زرين دشت
409
ارزيابي مديريت سوددرسطوح مختلف محافظه كاري وسهامداران بنيادي بااستفاده ازمدل تعديل شده جونز
410
ارزيابي مديريت كيفيت فراگير﴿TQM) دركارخانه سيمان قاين
411
ارزيابي مراحل رسيدگي گوجه فرنگي گلخانه اي با تحليل تصاوير ديجيتال
412
ارزيابي مراحل مختلف معماري نرم افزار و بهبود روش انتخابي ATAMWD: ارزيابي معماري از طريق مصالحه براي دامنه وب
413
ارزيابي مرمت هاي ايزمئو در عالي قاپو و ارائه ي طرح كاربردي نو
414
ارزيابي مزاياي استفاده از پديده زمان پرواز در تصوير برداري سه بعدي PET با استفاده از روش مونت كارلو
415
ارزيابي مزاياي استقرار نظام نوين مالي (حسابداري تعهدي) در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
416
ارزيابي مزرعه اي تحمل به تنش رطوبتي درتريتيكاله
417
ارزيابي مزيت نسبي توليد لوازم خانگي منتخب دراقتصاد ايران تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي گروه صنعتي انتخاب
418
ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات سيب درختي در شهرستانهاي منتخب استان آذربايجان غربي ( اروميه، خوي و سلماس )
419
ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات نخود در ايران ( مطالعه موردي : استان كرمانشاه )
420
ارزيابي مزيت نسبي در بخش شيلات استان هرمزگان: با رويكرد ماتريس تحليل سياستي
421
ارزيابي مزيت نسبي در تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي چين و تركيه مطالعه موردي : فلزات اساسي
422
ارزيابي مزيت نسبي صنايع استان يزد
423
ارزيابي مزيت نسبي صنايع و تغييرات ساختار صنعتي استان قزوين
424
ارزيابي مسائل و مشكلات مديريت شهري با تأكيد بر ديدگاه شهروندان و مديران )نمونه موردي: شهر بوشهر
425
ارزيابي مسكن اجتماعي در تامين مسكن گروه كم درآمد (نمونه موردي: اسلامشهر)
426
ارزيابي مسير ترقي دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
427
ارزيابي مشاركت مردمي در توسعۀ پايدار شهري (مطالعۀ موردي : بافت فرسودۀ منطقۀ سۀ اصفهان)
428
ارزيابي مشاركتي تأثيرات اجتماعي راه آهن و آزادراه در حال ساخت بر روستاي پاراپونه شهرستان خرم آباد
429
ارزيابي مشاركتي تعاوني هاي توليد روستايي استان لرستان با استفاده از رهيافت PRA )مطالعه موردي تعاوني هاي توليد هنام و فرزيان (
430
ارزيابي مشتقات 2فنوكسي نيكوتينيك اسيد هيدرازيد سولفوناميد بر حيات پروماستيگوت هاي انگل عامل سالك روستايي در محيط كشت
431
ارزيابي مشخصات خشكسالي به وسيله شاخص هاي هيدرولوژيكي و هواشناسي با داده‌هاي ماهواره‌اي مطالعه موردي: زير حوضه چلگرد
432
ارزيابي مشخصات عملكردي موتور توربوشفت با استفاده از شبيه سازي عددي اجزاء دوار
433
ارزيابي مشخصات فني مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي گيلسونايت و الياف فورتا
434
ارزيابي مشخصات فيزيكي هواويزهاي موجود در مواد باروري ابر
435
ارزيابي مشخصات مكانيكي بتن هاي توليدي از ضايعات سراميكي
436
ارزيابي مشخصات مكانيكي روسازي هاي توليدي از تراشه آسفالت
437
ارزيابي مشخصات و بررسي روش هاي مرمت و مقاوم سازي آثار تاريخي
438
ارزيابي مشخصه اي آنتروپومتري (تن سنجي) استاتيك كودكان ۲ تا ۶ سال در مهدكودك و پيش دبستاني هاي استان اصفهان
439
ارزيابي مشخصه هاي عملياتي انتقال يون‌هاي كروم و كادميوم در سيستم جذب بستر ثابت توسط هيدروژل بيوكامپوزيتي بر پايه نشاسته پيوند داده شده با پلي (اكريليك اسيد) و تقويت شده با نانو الياف سلولزي
440
ارزيابي مشكلات زمين شناسي مهندسي سد بارز و با تاكيد بر پرده تزريق آن
441
ارزيابي مشكلات مديريتي پروژه هاي راهسازي در استان فارس
442
ارزيابي مشكلات مديريتي پروژه هاي راهسازي در استان فارس دئاتاتاتعتع
443
ارزيابي مصرف انرژي الكتريكي ساختمان هاي شهرداري اصفهان با رويكرد داده كاوي
444
ارزيابي مصرف انرژي در صنعت ساخت: نگاه كاربردي بر استفاده از انرژي هاي نو در ايران
445
ارزيابي مصرف انرژي و بي درنگي در شبكه هاي حس گر بي سيم
446
ارزيابي مصرف زمين در شهرهاي كوچك به منظور ارائه الگوي مسكن بومي (مطالعه موردي شهر ميبد)
447
ارزيابي مصرف منطقي آلبومين براساس الگوهاي استاندارد در مركز آموزشي درماني رازي رشت
448
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه بز وحشي ﴿ŸCapra aegagrus ﴾ در پارك ملي كلاه قاضي
449
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه گوزن مرال با رويكرد عدم قطعيت روش شناختي مطالعه موردي استان گلستان
450
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه گوزن مرال با رويكرد عدم قطعيت روش‌شناختي (مطالعه موردي: استان گلستان)
451
ارزيابي معابر پياده از منظر تخليه اضطراري - مطالعه موردي : مجموعه اداري شهر اصفهان
452
ارزيابي معادلات مختلف نفوذ و برآورد شدت نفوذ نهايي در آبياري جويچه اي
453
ارزيابي معادله الحاقي در تصوير برداري الاستيسيته
454
ارزيابي معادله تجديد نظر شده بلند كردن بار نايوش مبتني بر تعيين اثر موقعيت عمودي بار، زمان كار-استراحت و جنسيت بر روي اعمال نيروهاي استاتيك (مطالعه موردي: كار آزمايشگاهي بر روي شاخص FM و VM)
455
ارزيابي معدن آهن چادرملو با استفاده از روش كريگينگ
456
ارزيابي معماري سيستم هاي ترجمه ماشيني جهت ارتقا سيستم هاي با معماري تركيبي
457
ارزيابي معيار انرژي كرنشي براي نمونه ي داراي شيار U شكل
458
ارزيابي معيارهاي آسيب مواد مركب
459
ارزيابي معيارهاي ايمني نيروي انساني در كارگاه هاي ساختماني براي انتخاب پيمانكار
460
ارزيابي معيارهاي توسعه با نگاهي برشاخص هاي توسعه انساني،مطالعه موردي هشترود
461
ارزيابي معيارهاي زلزله ﴿ شهرسازي ﴾ در فاز 2 نواب ﴿ حدفاصل خيابان كميل تا خيابان محبوب مجاز ﴾
462
ارزيابي معيارهاي سيستم هشدار به وسيله قفل كردن هشدار و تاخير كاهش يافته
463
ارزيابي معيارهاي طرح روسازي آسفالتي براي راه آهن و ارائه مناسبترين روش طرح ضخامت روسازي براي انواع راه آهن برقي و ديزلي
464
ارزيابي معيارهاي فيلتر براي هستههاي مرطوب سدهاي خاكي در مناطق با آب و هواي مرطوب
465
ارزيابي معيارهاي مؤثر بر ماليات عملكرد اشخاص حقوقي و تحليل ريسك تمكين مالياتي با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي
466
ارزيابي معيارهاي مختلف در انتخاب و بكارگيري جرثقيل‌هاي اسكله‌اي پيشرفته براي پايانه‌هاي كانتينري (مطالعه موردي: پايانه‌ي كانتينري شهيد رجايي)
467
ارزيابي مقالات و مجلات ISI از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي كشور
468
ارزيابي مقامت چند ژنوتيپ پسته به تنش خشكي در مرحله جوانه زني ورشد دانهالي
469
ارزيابي مقاومت ارقام زراعي گندم نسبت به بيماري پاخوره غلات
470
ارزيابي مقاومت ارقام سيب‌زميني نسبت به جدايه هاي قارچ Alternaria alternate و تاثير چند قارچ كش روي بيماري لكه موجي سيب زميني
471
ارزيابي مقاومت ارقام مختلف خربزه ، طالبي و كدو نسبت به بيماريهاي ويروسي جاليز شايع در اصفهان
472
ارزيابي مقاومت اعضاي قابهاي بتن آرمه در برابر آتش
473
ارزيابي مقاومت القايي ايجاد شده توسط برخي تيمارهاي بيولوژيكي و شيميايي نسبت به ويروس معمولي لوبيا و ويروس زرد لوبيا
474
ارزيابي مقاومت بتن در سازه با استفاده از آزمايش مغزه گيري
475
ارزيابي مقاومت بتن هاي خود‌ تراكم در مقابل پديده يخ زدن - آب شدن در روسازي توقفگاه هواپيما در فرودگاه
476
ارزيابي مقاومت بدنه يك شناور تريماران در موقعيت هاي مختلف بدنه هاي جانبي و مدل نمودن نتايج به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي مبتني بر چيدمان بهينه بدنه
477
ارزيابي مقاومت بدنه يك شناور تريماران در موقعيت هاي مختلف بدنه هاي جانبي ومدل نمودن نتايج به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي مبتني بر چيدمان بهينه بدنه
478
ارزيابي مقاومت به ايميداكلوپرايد در جمعيت هاي سفيد بالك پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae
479
ارزيابي مقاومت به ترك سرد هيدروژني الكترود E11018 با استفاده از آزمون G-BOP
480
ارزيابي مقاومت به تنش خشكي چهار رقم تاك ﴿صاحبي،عسكري،كشمشي و ياقوتي ﴾
481
ارزيابي مقاومت به حشره كش هاي ديكلرووس و كلرپيريفوس در جمعيت هاي سفيدبالك پنبه (Bemisia tabaci(Hemiptera:Aleyrodidae
482
ارزيابي مقاومت به حشره كش هاي رايج در جمعيت هاي تريپس پياز ﴿Thrips tabaci (Thys.Thripidaeدر اصفهان
483
ارزيابي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ اي يولايف زراعي ( Avena sativa) با استفاده از شاخص هاي زراعي ،فيزيولوژيكي ومتابوليكي
484
ارزيابي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از روش هاي زراعي، مولكولي و كشت بافت
485
ارزيابي مقاومت به خشكي در نژادهاي بومي گندم نان با استفاده ازخصوصيات مورفولوژي ، فيزيولوژي وبيوشيميايي
486
ارزيابي مقاومت به خشكي ژنوتيپهاي گندم (Triticum aestivum)درشرايط اين ويترو)درشيشه (واين ويوو)درزيوه (
487
ارزيابي مقاومت به خشكي گونه هاي فانروفيت مراتع استپي بر اساس مشخصه هاي فيزيولوژيك
488
ارزيابي مقاومت به خشكي و تنوع ژنتيكي ارقام انگور روسي (Vitisvinifera) با استفاده از صفات مرفوفيزيولوژيك و نشانگر بين ريزماهواره اي (ISSR)
489
ارزيابي مقاومت به خوردگي يك پوشش اپوكسي حاوي نسبت هاي مختلف از رنگدانه اكسيد آهن ميكايي
490
ارزيابي مقاومت به خوردگي يكنواخت و خوردگي تنشي مقطع جوشكاري شده آلياژ Al5083 به روش قوسي فلز-گاز
491
ارزيابي مقاومت به كنه‌كش‌هاي مهاركننده‌ي تنفس در جمعيت‌هاي كنه‌ي قرمز اروپايي (Panonychus ulmi)
492
ارزيابي مقاومت پوزولان طبيعي فعال شده با يك فعال كننده مركب در برابر چرخه هاي انجماد و ذوب
493
ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام گوجه فرنگي Lycopersicun sculentum )Solanaceae) نسبت به كرم ميوه گوجه فرنگي Helicoverpa armigera )Lep.: Noctuidae) و كارآيي زنبور پارازيتوييد تخم (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae
494
ارزيابي مقاومت جمعيت هاي مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta، در برابر حشره كش هاي آبامكتين و سايپرمترين در استان اصفهان
495
ارزيابي مقاومت جمعيت‌هاي كنه قرمز اروپايي (Panonychus ulmi Koch, Acari:Tetranychidae) نسبت به كنه‌كش‌هاي اسپيروديكلوفن، اسپيرومسيفن و اتوكسازول
496
ارزيابي مقاومت چسبندگي ميان بتن جديد و قديم در سازه هاي بتن آرمه تعمير و تقويت شده
497
ارزيابي مقاومت ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ اهلي و وحشي به مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi (Dip:Tephritidae
498
ارزيابي مقاومت ژنوتيپهاي لوبيا چشم بلبلي و ارقام عدس با الگوهاي پروتئيني متفاوت در برابر سوسك چهار نقطهاي حبوبات( Callosobruchus maculatus (Col., Chrysomelidaeبا استفاده از روشهاي آماري و الكتروفورز پروتئينهاي بذر
499
ارزيابي مقاومت ساختمان‌هاي بتن‌مسلح در برابر انهدام پيش‌رونده ناشي از انفجار
500
ارزيابي مقاومت ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند كمانش ناپذير (BRB) در برابر خرابي پيش رونده
501
ارزيابي مقاومت سايشي گلوله هاي آسيا
502
ارزيابي مقاومت ستون هاي بتن مسلح تقويت شده با روكش بتني و تاثير آن بر رفتارديناميكي قاب بتن آرمه
503
ارزيابي مقاومت سر باره فسفر فعال شده در برابر چرخه هاي انجماد و ذوب و حمله ي نمك - يخ
504
ارزيابي مقاومت سيكلي خاك هاي ريزدانه آلوده به نفت گاز (گازوييل)
505
ارزيابي مقاومت شكست روكش هاي 3-EX porcelain Super شركت ( porcelain full Noritake و ceramic metal ) و روكش هاي Gradia GC
506
ارزيابي مقاومت شيار افتادگي مخلوط آسفالت نيمه گرم (WMA) ساسوبيتي
507
ارزيابي مقاومت شيارشدگي درمخلوط‌هاي آسفالتي گرم حاوي مصالح سرباره‌اي
508
ارزيابي مقاومت شيميايي سربار ه فسفر فعا لشده در برابر تهاجم سولفا تها
509
ارزيابي مقاومت كنه قرمز اروپايي(Panonychus ulmi) نسبت به كنه‌كش‌هاي آبامكتين و فن پروپاترين
510
ارزيابي مقاومت لاين هاي نخود نسبت به Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي
511
ارزيابي مقاومت نسبيارقام مختلف گلرنگ به بيماري پوسيدگي فيتوفترايي
512
ارزيابي مقاومت نهايي تيرهاي I-شكل سوراخ‎دار فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجاجي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
513
ارزيابي مقاومت نهايي تيرهاي-I شكل لانه زنبوري فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجاجي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
514
ارزيابي مقاومت و شكل پذيري اعضاي بتني خمشي مسلح شده با ميلگردهاي هيبريدي
515
ارزيابي مقاومت و شكل پذيري ستونهاي بتني مستطيلي تقويت شده با كامپوزيتهاي FRP ﴿تحت نيروي محوري و لنگر خمشي﴾
516
ارزيابي مقاومت و يكپارچگي پوش سنگ مخزن در مقابل فشار افزايي ناشي از تزريق گاز
517
ارزيابي مقايسه اي آزمون هاي نشت در بررسي پسمانهاي حاوي فلزات سنگين تثبيت شده با سيمان
518
ارزيابي مقايسه اي اثرات دارويي دورزولامايدبر ساختمان وعملكرد آنزيم هاي كربنيك انيدر از II گاوي و انساني
519
ارزيابي مقايسه اي استحكام باند كامپوزيت هاي bulk fill(flowablean​dpackable با كامپوزيت نوري معمولي به عاج دندان
520
ارزيابي مقايسه اي استراتژي هاي بازاريابي برند به منظور ايجاد ارزش ويژه برند
521
ارزيابي مقايسه اي استراتژي هاي تامين بر مبناي هدف و تحت شرايط ريسك در زنجيره تامين شركت توليد كننده قطعات خودرو
522
ارزيابي مقايسه اي برون تني همسنگي شيميايي سديم والپروات ساخت ايران با نوع وارداتي )orlept( آن با توجه به زمان توليد و زمان انقضاي هركدام , Comparative in-vitro evaluation of chemical equvalence of iranian made sodium valproate with imported type )orlept( with consideration of manufacturing date and expire date
523
ارزيابي مقايسه اي حاشيه توانگري مالي شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي ايران
524
ارزيابي مقايسه اي خاصيت القاي استخواني و رفتار آنتي باكتريال نانو ذرات شيشه زيست فعال و هيدروكسي آپاتيت در مهندسي بافت سخت
525
ارزيابي مقايسه اي روندتشكيل فيبريل هاي آميلوئيدي درحالت طبيعي ومديفاي شده پروتئين هاي بتالاكتوگلوبولين وآلفاكيموتريپسين گاوي
526
ارزيابي مقايسه اي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي
527
ارزيابي مقايسه اي سطح كيفيت زندگي عشاير اسكان يافته واسكان نيافته
528
ارزيابي مقايسه اي شاخص هاي كيفيت خاك در اراضي آبرفتي شيبدار سميرم تحت كاربريهاي مختلف
529
ارزيابي مقايسه اي ظرفيت هاي نظام اقتصادي اسلام و سرمايه داري به منظور طراحي يك الگوي توسعه ي عادلانه
530
ارزيابي مقايسه اي قابليت اعتماد سيستم برق اضطراري نيروگاه به روش PSA و ماركوف
531
ارزيابي مقايسه اي ميزان تكامل يافتگي سيستم كارست دردو دامنه شمالشرق وجنوبغربي كوه گرين
532
ارزيابي مقايسه اي ميزان مقبوليت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
533
ارزيابي مقايسه اي ميزان موفقيت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
534
ارزيابي مقايسه اي ميزان موفقيت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
535
ارزيابي مقايسه اي نظام قديم وجديد آموزش متوسطه در منطقه گنبد كاووس
536
ارزيابي مقايسه ايي اثر نانو جامدات و نانو مايعات بر اصلاح رفتار قير و مخلوطهاي آسفالتي
537
ارزيابي مقايسه¬اي عملكرد بنادر حوزه خليج فارس با استفاده از روش تحليل پوششي داده¬ ها(DEA)
538
ارزيابي مقايسه¬اي كارايي روش¬هاي اقتصادسنجي و شبكه¬هاي عصبي مصنوعي در پيش¬بيني ريسك بازار در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردي صنايع پتروشيمي
539
ارزيابي مقدار سديمان گلبولي در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1370 لغايت سال 1374
540
ارزيابي مقدار سديمان گلبولي در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1370 لغايت1374
541
ارزيابي مقدماتي 8 جمعيت تثبيت شده جديد پنبه
542
ارزيابي مقدماتي حوضه هاي رسوبي محدوده استان يزد از نظر پتانسيل منابع نفت و گاز
543
ارزيابي مكان يابي تصفيه خانه هاي لوكال در شهر رشت
544
ارزيابي مكان يابي شهرك هاي صنعتي در استان قم
545
ارزيابي مكان يابي مجتمع هاي زيستي مسكن مهر شهر اردبيل
546
ارزيابي مكاني ايستگاه هاي دوچرخه (نمونه موردي شهر اصفهان)
547
ارزيابي مكاني كاربري هاي حياتي و حساس شهري با رويكرد پدافند غيرعامل (نمونه موردي شهر نايين)
548
ارزيابي مكاني و زماني كيفيت رودخانه و استفاده از روش هاي داده كاوي در مدل سازي كيفي، مطالعه موردي: رودخانه كرخه
549
ارزيابي مكانيابي پل هاي عابر پياده مطالعه موردي از سه راه حكيميان تا ميدان شهداي محراب شهر يزد
550
ارزيابي مكانيابي جايگاههاي توزيع سوخت CNG منطقه 4 شهر تبريز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS)
551
ارزيابي مكانيابي كاربريهاي آموزشي در طرحهاي جامع شهري با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي : طرح جامع شهر بوكان ﴾
552
ارزيابي مكانيزم آسيب در فولادهاي دوفازي استحكام بالا
553
ارزيابي مكانيزم پديده هاي ترك خوردن و جدايش در فولاد پرمنگنز آستنيتي حين جوشكاري مقاومتي نقطه اي
554
ارزيابي مكانيزم تشكيل ريزساختار در ريخته گري نيمه جامد آلياژهاي Al-Si و بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند
555
ارزيابي مكانيزم ريزش ثقلي طي فرآيند تزريق گاز امتزاجي از طريق شبيه سازي به منظور ازدياد برداشت از مخازن شكافدار طبيعي
556
ارزيابي مكانيزم هاي احراز هويت در شبكه هاي نسل آينده
557
ارزيابي مكانيزم هاي توليد و تخمين ذخيره در مخازن اشباع با استفاده از موازنه ديناميكي ماده
558
ارزيابي مكانيزم هاي مختلف براي توزيع متعادل بار در خوشه كردن سرورها به روش DNS
559
ارزيابي مكانيزم و تاثير پوشش نانومتري طلا بر اندركنش ليزر با سطح آلومينيوم
560
ارزيابي مكانيزه كردن فرايندهاي گمركي بااستفاده از كارت امتيازي متوازن در گمركات تهران
561
ارزيابي ملاك‌هاي ارتقا در آيين‌نامه ارتقا از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان براساس نظريه زمينه‌اي
562
ارزيابي منابع آلودگي هاي غير نقطه اي كشاورزي با استفاده از GIS و RS
563
ارزيابي منابع انساني از ديدگاه توانمند سازي روانشناختي با رويكرد DEA در نمايندگي هاي ايران خودرو استان گيلان
564
ارزيابي منابع انساني از ديدگاه توانمندسازي روانشناختي با رويكرد DEA در نمايندگي هاي ايران خودرو استان گيلان
565
ارزيابي منابع اورانيم به روش نظريه مجموعه هاي فازي
566
ارزيابي منابع پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي و دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال هاي 1385 تا 1390
567
ارزيابي منابع توليد آجر بارني در منطقه كهك قم
568
ارزيابي منابع هيدرات گازي درياي عمان با استفاده از روش هاي وارون سازي لرزه اي
569
ارزيابي منحني دبي- اشل در ايستگاه هاي آب سنجي با استفاده از برنامه ...
570
ارزيابي منحني محيط زيست كوزنتس در يك چهارچوب اقتصاد خرد، مطالعه موردي ايران
571
ارزيابي منحني هاي FLD فولادهاي فريت - مارتنزيت و بررسي عوامل موثر بر قابليت گشايش فولادهاي فريت - مارتنزيتي
572
ارزيابي منزلت اجتماعي مشاغل از ديدگاه دانش اموزان متوسطه دختر ناحيه 6 مشهد
573
ارزيابي منطقه 7 كلانشهر تهران بر اساس رويكرد شهر سالم
574
ارزيابي منطقه اي جريان هاي زيست محيطي رودخانه ها در ايران
575
ارزيابي منطقه حفاظت شده ارسباران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
576
ارزيابي منظر شهري در مقياس خرد با تاكيد بر كيفيت هاي بصري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي﴾
577
ارزيابي مهارت تفكر انتقادي دانش آموزان ابتدايي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي (مطالعه موردي شهر زرين رود)
578
ارزيابي مهارت حركتي كودكان dcd دختر و پسر تهران و تاثير تصوير سازي بصري بر آن
579
ارزيابي مهارت ها و مجموعه دانش كاربردي مورد نياز مديران عملياتي شاغل در سازمان تربيت بدني
580
ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
581
ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
582
ارزيابي مهارت هاي مديريت انضباط كلاس درس معلمان مقطع دبيرستانهاي شهرستان بروجن
583
ارزيابي مهارتهاي عملي فارغ التحصيلان پزشكي ورودي 79 در دانشگاه علوم پزشكي گيلان
584
ارزيابي مهارتهاي مديران دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر اساس مدل بازخورد 360 درجه درسال 1387
585
ارزيابي مهارتهاي مديريتي مورد نياز مديران در صنعت برق استان مازندران
586
ارزيابي مهندسي نخ پنبه اي با استفاده از مدلهاي رگرسيون آماري و فازي
587
ارزيابي مواجهه پوستي مكانيك شهر يزد با هيدرو كربن هاي حلقوي آروماتيك
588
ارزيابي مواجهه شغلي اتاق عمل بيمارستان شهيد صدوقي يزد با گاز هوشبر ايزوفلوران با استفاده از روش استاندارد ومدل رياستاندارد ومدل رياضي همراه با شبيه سازي مونت كارلو
589
ارزيابي مواد اوليه پوزولانهاي سهند براي توليد سيمان
590
ارزيابي مواد مغذي و مواد فعال زيستي برخي گونه هاي ماكروچلبكي خليج فارس
591
ارزيابي موازين كنترل عفونت در بخشهاي عفوني بيمارستانهاي آموزشي و دولتي تهران
592
ارزيابي موانع اجراي مشاركت عمومي براي تفكيك از مبدا در طرح جداسازي زباله (مطالعه موردي :شهرآمل)
593
ارزيابي موانع اجراي مشاركت عمومي براي تفكيك از مبدا در طرح جداسازي زباله (مطالعه موردي :شهرآمل)
594
ارزيابي موانع طبيعي توسعه فيزيكي شهر پاوه
595
ارزيابي موانع و چالش هاي فرايند خصوصي سازي شركت كشت و صنعت مغان
596
ارزيابي موتاسيون هاي هاي ژن MLH1 دربيماران مبتلا به سرطان كولون غيرپوليپي ارثي دراصفهان
597
ارزيابي موثر كلاس برنامه هاي بولي مبتني بر داده هاي 1-0 و كاربردهاي آن در شبكه هاي ژنتيك
598
ارزيابي مورفولوژيكي، فيتوشيميايي و مولكولي برخي گونه¬هاي جنس آليوم (Allium spp.) ايران
599
ارزيابي موفقيت بهره برداران سيستم هاي آبياري تحت فشار و عوامل موثر برآن در استان اصفهان
600
ارزيابي موفقيت پروژه هاي مشاركت دولتي و خصوصي در پروژه هاي راه و فرودگاه در ايران
601
ارزيابي موفقيت سيستم هاي مديريت دانش در حوزه بهداشت و سلامت (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي البرز)
602
ارزيابي موفقيت گلخانه هاي فلزي زير كشت سبزي و صيفي استان اصفهان و عوامل موثر بر آن
603
ارزيابي موقعيت استراتژيك و تدوين استراتژي هاي كلان شركت برق منطقه اي يزد با استفاده از ماتريس SPACE
604
ارزيابي موقعيت كنديل در افراد با مورفولوژي و عملكرد نرمال مفصل گيجگاهي فكي با كمك CBCT
605
ارزيابي موقعيت مكاني كتيبه هاي سنگي ونقش شرايط هوازدگي درتخريب آنها (منطقه مورد مطالعه : استان هاي كرمانشاه وهمدان )
606
ارزيابي موقعيت مكاني واحدهاي آموزشي در مناطق شهري ﴿منطقه 3 شهر اصفهان﴾
607
ارزيابي موقعيت و مسير كانال اينسايزيو منديبل در تصاوير CBCT
608
ارزيابي مولرهاي سوم نهفته كلاس C منديبل با Cone Beam Computed Tomography
609
ارزيابي مولفه كالبد هويت شهر جديد انديشه به منظور ارتقاء كيفيات محيطي آن
610
ارزيابي مولفه هاي شخصيتي كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران
611
ارزيابي مولفه هاي كيفيت خدمات با استفاده از مدل پنج بعدي Servqval شهرداري كرج
612
ارزيابي مولفه هاي مديريت دانش در مراكز پيام نوراستان يزد براساس مدل پايه هاي مديريت دانش .
613
ارزيابي مولكولي ميزان شيوع عوامل پروكاريوتيك محدود به آوند آبكشي پرتقال در جنوب كرمان
614
ارزيابي ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط انتقال انر‍‍‍زي الكتريكي از نگاه ايمني و سازگاري الكترومغناطيسي
615
ارزيابي ميداني عملكرد پابندهاي فوق ارتجاعي در كاهش ارتعاشات محيطي )مطالعه موردي مترو اصفهان(
616
ارزيابي ميداني و آزمايشگاهي عملكرد روسازي بتني متخلخل
617
ارزيابي ميزان ST- resolution در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان افشار با و بدون درمانهاي فيبرينوليتيك﴿استرپتوكيناز﴾ يا primary PCI و تعيين Outcome يكماهه اين بيماران
618
ارزيابي ميزان ST- resolution در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان افشار با و بدون درمانهاي فيبرينوليتيك﴿استرپتوكيناز﴾ يا primary PCI و تعيين Outcome يكماهه اين بيماران
619
ارزيابي ميزان آسيب پذيري بافت فرسوده شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: برزن دولت آباد يزد)
620
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي فضاهاي عمومي شهرهاي بندري مطالعه موردي : نوار ساحلي شهر بندرعباس
621
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي ناشي از وقوع زلزله در منطقه 41 تهران
622
ارزيابي ميزان آسيب پذيري لرزه اي ناشي از عوامل انسان ساخت با استفاده از تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي « نمونه مورد مطالعه: حدفاصل بزرگراه شهداي گمنام و بلوارهاي كارگر و فاطمي، واقع در منطقه 6 شهرداري شهر تهران »
623
ارزيابي ميزان آسيب پذيري منابع آب زيرزميني با استفاده از مدل DRASTIC (مطالعه موردي: حوضه نكارود در استان مازندران)
624
ارزيابي ميزان آگاهي كاركنان از منابع ايجاد آرامش مطابق تعاليم اسلام و ديدگاه‌هاي مردم و تأثير آن بر عملكرد شغلي كاركنان در اورژانس‌هاي استان فارس
625
ارزيابي ميزان آگاهي، دانش كاربردي و دانش نظري مردم شهر يزد درخصوص ژنتيك پزشكي براساس چارچوب راجرز در سال هاي 1396-139
626
ارزيابي ميزان آلودگي رسوبات بستر درياچه مهارلو و امكان تبديل به كانون گرد و غبار
627
ارزيابي ميزان آمادگي به كار گيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش ahp
628
ارزيابي ميزان آمادگي به كارگيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش AHP (مورد كاوي: سازمان بازرگاني )
629
ارزيابي ميزان آمادگي به‌كارگيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش AHP (مورد كاوي: سازمان بازرگاني)
630
ارزيابي ميزان آمادگي پياده سازي مديريت دانش از بعد زير ساخت فناوري اطلاعات در شركت مگفا
631
ارزيابي ميزان آمادگي زير ساخت هاي لازم براي راه اندازي بورس الكترونيك در ايران
632
ارزيابي ميزان آمادگي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در استقرار سيستم مديريت دانش با استفاده از مدل هولت
633
ارزيابي ميزان آمادگي شركت زعفران سحرخيز براي اجراي مديريت ارتباط با مشتري )CRM(
634
ارزيابي ميزان آمادگي و اجراي روش كارت امتيازي متوازن (بررسي عملياتي شدن سه نسل اين روش)در سازمان هلدينك اتكا
635
ارزيابي ميزان آمادگي واحد فناوري اطلاعات شركت سايپا يدك، براي پياده سازي چارچوب ITIL و ارائه نقشه راه بهبود فرايندهاي مورد نظر با استفاده از آن
636
ارزيابي ميزان آمادگي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه پيام نور استان تهران .
637
ارزيابي ميزان آمادگي، دانش، مهارت، نگرش و دسترسي معلمان در كاربرد ابزارهاي يادگيري الكترونيكي در فرايند ياددهي- يادگيري مدارس ابتدايي شهركرد
638
ارزيابي ميزان آنتي بادي اختصاصي بر عليه آنتي ژن نو تركيب مايكوباكتريا توبركلوزيس در بيماران مبتلا به سل
639
ارزيابي ميزان آهن و روي دانه جمعيتهاي گندم اينكورن غرب ايران
640
ارزيابي ميزان ابتكار ونوآوري شغلي در كارشناسان آموزشي ،كارشناسان پژوهشي وكارشناسان گروها در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد
641
ارزيابي ميزان اثر گذاري بازار گرايي بر عملكرد كسب و كار در شركت ايران خودرو
642
ارزيابي ميزان ارتباط الكترونيكي در بانك كشاورزي و تاثير آن ب ر رضايت مشتريان
643
ارزيابي ميزان اضطراب در طي مراحل درمان ريشه در بين دندانپزشكان عمومي و متخصص شهرستان رشت در سال 96-97
644
ارزيابي ميزان اعتبار روش آناليز توپيرامات در سرم انسان بوسيله HPLC پس از مشتق سازي با FMOC با روش LC_MS/MS
645
ارزيابي ميزان امادگي اجزا مدل كسب و كار جهت انطباق با اكوسيستم در كسب و كارهاي اشتراكي تحت عصر ديجيتاليزيشن
646
ارزيابي ميزان انطباق دو مارك تجاري روكش استنلس استيل موجود در بازار ايران با اندازه دندانهاي مولر شيري كودكان شهر رشت
647
ارزيابي ميزان انطباق عملكرد سازماني با استراتژي سازماني با رويكرد زنجيره ارزش پورتر
648
ارزيابي ميزان انطباق محله ناژوان شهر اصفهان با اصول انرژي كارايي
649
ارزيابي ميزان انگيزه بكارگيري ابتكار ونو آوري شغلي ،كارشناسان آموزشي پژوهشي و كارشناسان گروها در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي-درماني شهيدصدوقي يزد در سال 1388
650
ارزيابي ميزان ايمني تاسيسات و تجهيزات شهري با رويكرد پدافند غيرعامل شهري
651
ارزيابي ميزان باقيمانده سموم‌اور گانو فسفره در آب آشاميدني مشهد‌
652
ارزيابي ميزان بهداشت در مدارس شهرستان آبادان
653
ارزيابي ميزان بيان ژن فاكتور H دخيل در پاتوژنز بيماري مولتيپل اسكلروزيس در فازهاي فروكش و برگشت بيماري در مدل حيواني آنسفالوميليت خودايمن تجربي (EAE)
654
ارزيابي ميزان پاسخگويي طراحي گزينه هاي پياده محور نمونه موردي؛ بافت مركزي شهر همدان
655
ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و مديريتي بافت تاريخي شهر يزد
656
ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي كالبدي و زيست محيطي بافت تاريخي شهر يزد
657
ارزيابي ميزان تأثير ارسوليك اسيد بر گلايكه شدن غير آنزيمي آلبومين سرم گاوي
658
ارزيابي ميزان تأثير تسهيم دانش بر عملكرد سازمان وزارت ارتباطات
659
ارزيابي ميزان تأثير شبكه ارتباطات بين خودرويي (VANETS) بر ايمني جريان ترافيك در آزادراه
660
ارزيابي ميزان تأثير طرح مطالعات جانمايي علائم وتجهيزات ايمني با رويكرد كاهش تصادفات جاده
661
ارزيابي ميزان تأثيرحس اعتماد و فاكتورهاي شناختي اجتماعي
662
ارزيابي ميزان تاب آوري اقتصادي ايران و تعيين عوامل موثر درآن: قبل و بعد از برجام
663
ارزيابي ميزان تاثير SIMVASTATIN در OUT COME بيماران مبتلا به سپسيس
664
ارزيابي ميزان تاثير SIMVASTATIN در OUT COME بيماران مبتلا به سپسيس
665
ارزيابي ميزان تاثير اعتماد مشتريان در بكارگيري بانكداري سيار بر پايه مدل پذيرش فناوري
666
ارزيابي ميزان تاثير بكارگيري مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمان با رويكرد كارت امتياز متوازن
667
ارزيابي ميزان تاثير زبان شناسي در آموزش زبان انگليسي در دبيرستانهاي استان مركزي
668
ارزيابي ميزان تاثير شناخت "آينده پژوهي" بر "نگاه راهبردي" بنگاه ها؛ مطالعه موردي بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعت ساختمان ايران
669
ارزيابي ميزان تاثير طرح مطالعات جانمايي علائم و تجهيزات ايمني با رويكرد كاهش تصادفات جاده اي
670
ارزيابي ميزان تاثير عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش بر پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (مورد مطالعه :استانداري خراسان جنوبي )
671
ارزيابي ميزان تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي برخريد مجدد مشتري
672
ارزيابي ميزان تاثيرپذيري بهره وري سازمان از عدم امنيت شغلي كاركنان با نقش ميانجي ابعاد وسواس فكري
673
ارزيابي ميزان تاثيرگذاري نمايش چهره‌هاي آشنا در هنگام عضويت در گروه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي
674
ارزيابي ميزان تحقق اهداف مجتمعهاي آموزشي و پرورشي استان مازندران در سال 0931
675
ارزيابي ميزان تحقق اهداف و وظايف معين دهياري ها در شهرستان دلفان - لرستان
676
ارزيابي ميزان تحقق پذيري مولفه هاي شهر خلاق (بناب)
677
ارزيابي ميزان تحقق شاخص هاي حكمروايي خوب شهري بر اساس عملكرد شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر (مطالعه موردي: شهر حاجي آباد)
678
ارزيابي ميزان تحقق كاربري اراضي در طرح جامع شهر خلخال
679
ارزيابي ميزان تزريق پذيري ساختگاه سد شهيد مدني (ونيار) با تاكيد بر خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي
680
ارزيابي ميزان تكنولوژي هاي اطلاعاتي بر عملكرد سازمان با استفاده كارت امتياز متوازن
681
ارزيابي ميزان توسعه اجتماعي
682
ارزيابي ميزان توسعه پايدار روستايي
683
ارزيابي ميزان توليد سولفيد هيدروژن به منظور تعيين ضرايب مدل پومروي و راههاي كنترل آن
684
ارزيابي ميزان جذب و افت انتقال صدا توسط نانو كامپوزيت هاي مختلف
685
ارزيابي ميزان حاملگي بعد از IUI (تلقيح داخل رحمي اسپرم ) بر طبق سن و پارامترهاي اسپرم از فروردين ماه لغايت اسفند ماه سال 80 در مركز درمان فارابي مهر شهرستان رشت
686
ارزيابي ميزان حشره كشي چندين عصاره گياهي روي شته جاليز Aphis gossypii و پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
687
ارزيابي ميزان خسارت در دعواي مسئوليت مدني
688
ارزيابي ميزان خستگي شغلي وتعيين ارتباط آن با عملكرد و بهره وري در كارگران صنعت فولاد يزد در سال 1393
689
ارزيابي ميزان خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدائي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش آموزان در سال 82-1381
690
ارزيابي ميزان خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدائي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش آموزان در سال 82-1381
691
ارزيابي ميزان دز جذبي بافت هاي بدن در تشخيص پوكي استخوان﴿BMD) با استفاده از قرص هاي TLD و روش مونت كارلو
692
ارزيابي ميزان دز دريافتي بافت سالم وسرطاني مغز
693
ارزيابي ميزان دز دريافتي بيمار و كادر پزشكي در حين آنژيوگرافي با استفاده از روش مونت كارلو
694
ارزيابي ميزان دز دريافتي تومور و بافت سالم كبد در پروتون درماني
695
ارزيابي ميزان دز دريافتي قلب و بافت هاي اطراف آن در درمان گرفتگي عروق قلبي با چشمه ي 90Sr/90Y به روش مونت كارلو و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
696
ارزيابي ميزان دز دريافتي كاركنان در شتابدهنده سيكلوترون با روش مونت كارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي
697
ارزيابي ميزان دز ناشي از توليد پوزيترون در حين پروتون درماني تومور مغز
698
ارزيابي ميزان راديواپسيته ترميم هاي تركيبي كامپوزيت در حفرات كلاس II عميق با سه روش راديوگرافي عادي،ديجيتال و CBCT
699
ارزيابي ميزان رضايت مشتريان از رستوران هاي زنجيره اي پدر خوب
700
ارزيابي ميزان رضايت‌مندي شهروندان ازكيفيت پارك نمونه موردي: (شهرحميديا يزد)
701
ارزيابي ميزان رضايتمندي از محيط مسكوني در مسكن مهر شهرك منظريه شهركرد
702
ارزيابي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه به بخش هاي ترميمي، اندودانتيكس،پريودنتولوژي،پروتزهاي دنداني ودرمان جامع دانشكده دندانپزشكي صدوقي يزد در ساال ۱۳۹۷
703
ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي شهري(نمونه موردي:شهر ايذه)
704
ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي HSE در كشتي سازي ايزوايكو
705
ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي بيهوشي (قبل ، حين ، خاتمه بيهوشي ) دراتاق عمل مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان درنيمه دوم سال 1383
706
ارزيابي ميزان زاويه TAPERING تراش پروتز ثابت در شهرستان رشت سال 1385
707
ارزيابي ميزان سنجش رضايت مشتريان بانك ملي استان سمنان بر اساس مدل مفهومي ادواردز
708
ارزيابي ميزان سواد اطلاعاتي متخصصان شركت پلي اكريل ايران در دو سطح علمي و كاربردي
709
ارزيابي ميزان سودمندي سي تي اسكن 64 اسلايس در تشخيص زودهنگام سكته مغزي در فاز حاد در بيمارستان دانشگاه سبو داكترز(فيليپين) در سال هاي 9- 2008/
710
ارزيابي ميزان شكست درمان و تحليل استخوان در آلوئولوپلاستي بعد از كاشت ايمپلنت فوري
711
ارزيابي ميزان عدم قطعيت دز دريافتي بافت سالم و سرطاني پروستات در پروتون درماني با روش مونت كارلو
712
ارزيابي ميزان عدم قطعيت دز دريافتي در پرتودرماني پروستات توسط چاقوي سايبر با روش مونت كارلو
713
ارزيابي ميزان غلظت كلسيم بزاقي در بيماران مبتلا به سندرم شوگرن
714
ارزيابي ميزان فرسايش خاك در حوضه ي آبريز مارون با استفاده از مدل F.A.O
715
ارزيابي ميزان فلزات سنگين سرب و كادميوم در شير خشك نوزادان و غذاي كودك
716
ارزيابي ميزان مشاركت پذيري طرح جامع (ساختاري- راهبردي) تهران
717
ارزيابي ميزان مشاركت شهرواندان در طرح هاي توسعه شهري با رويكرد حق به شهر
718
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در استفاده از حمل ‌و نقل همگاني (محور جنوب زاينده‌رود)
719
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بازآفريني بافت فرسوده شهري (نمونه موردي: شهر تربت جام)
720
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بهسازي بافت فرسوده شهري با هدف بازافريني محله سرچشمه گرگان با استفاده از معيارهاي الگوي حكمروايي خوب شهري
721
ارزيابي ميزان مشتري مداري شهرداري هاي استان مازندران(مطالعه موردي شهرداريهاي ساري،قائمشهر،بابل)
722
ارزيابي ميزان مشتري مداري شهرداري هاي استان مازندران(مطالعه موردي شهرداريهاي ساري،قائمشهر،بابل)
723
ارزيابي ميزان موافقت شهروندان شهر يزد با توافق هسته ايي ( برجام) و عوامل اجتماعي مرتبط با آن
724
ارزيابي ميزان موسين و آميلاز در مايع شيار لثه اي افراد مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا شديد قبل از درمان پريودنتال و بعد از آن
725
ارزيابي ميزان موفقيت اجراي پروژه سيستم اطلاعات بيمارستاني (مطالعه موردي بيمارستان آموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس )
726
ارزيابي ميزان موفقيت برنامه ريزي مشاركتي در طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ﴿نمونه مورد مطالعه: طرح بهسازي و نوسازي محله آبكوه مشهد﴾
727
ارزيابي ميزان موفقيت سيستم اطلاعات مديريت آموزشي گلستان با استفاده از مدل موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي دلون و مك لين
728
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني اب بران در مديريت وااستفاده بهينه از منابع اب(مطالعه موردي:شركت هاي اب بران تعاوني سد بيدواز اسفراين)
729
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان چهارمحال بختياري و عوامل مديريتي موثر بر آن
730
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي در استان آذربايجان غربي و تعيين عوامل موثر بر آنها
731
ارزيابي ميزان موفقيت شركتهاي تعاوني آب بران در مديريت واستفاده بهينه از منابع آب و......
732
ارزيابي ميزان موفقيت شهرهاي جديد در ايران ﴿شهر جديد سهند﴾
733
ارزيابي ميزان موفقيت طرح تكريم ارباب رجوع در نظام اداري استان فارس ( مطالعه موردي )
734
ارزيابي ميزان موفقيت مددكاران ترويجي زن و شناخت و بررسي عوامل موثر در موفقيت يا عدم موفقيت آنها در استان اصفهان بين سالهاي 1384-1364
735
ارزيابي ميزان موفقيت مديريت خصوصي سازي در خدمات پشتيباني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
736
ارزيابي ميزان نظارت پذيري فضاي شهري ﴿نمونه موردي: مادي چشمه باقرخان﴾
737
ارزيابي ميزان نقش رفتار شهروندي سازماني بر اساس مدل پادساكف
738
ارزيابي ميزان هماهنگي رنگ هاي به كار رفته در فضاي شهري سنتي و جديد و تاثير پذيري آن از فرهنگ عامه ﴿ضرب المثل﴾ ﴿نمونه موردي: خيابان آيت الله طالقاني و خيابان شهيدان كاظمي اصفهان﴾
739
ارزيابي ميزان همكاري بيماران مسلول شهر يزد در مصرف داروهاي ايزونيازيد، ريفامپين و پيرازين آميد
740
ارزيابي ميزان و چگونگي نشت آب زيرزميني به تونل انتقال آب اميركبير
741
ارزيابي ميكروبيولوژيكي و كلنيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و مترونيدازول همراه با Planing Root Scoloing در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
742
ارزيابي ميكروبيولوژيكي و كلنيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و مترونيدازول همراه با Planing Root Scoloing در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
743
ارزيابي ميكرومكانيكي مدل هاي آسيب زمينه در مواد مركب پليمري تقويت شده با الياف پيوسته
744
ارزيابي ناپيوستگي‌هاي در معرض اثرات انفجار در فضاهاي زيرزميني با استفاده از پردازش تصوير
745
ارزيابي نانو تمپليتهاي خانواده پلي استايرن جهت استفاده در نانوسيم ها
746
ارزيابي نانوساختار در فرايند توليد غشاهاي الياف توخالي از محلول هاي پليمري شيشه اي با تكيه بر رفتار رئولوژيكي فاز غني از پليمر
747
ارزيابي ناهمساني ذاتي و القائي خاك‌هاي ماسه‌اي با استفاده از آزمايش پيچش استوانه توخالي
748
ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه هاي حلقوي به كمك روشهاي پردازش تصوير
749
ارزيابي نتايج 11 مورد عمل جراحي ازوفاگوميوتومي بلند بدون فوندو پليكاسيون در بيماران مبتلا به آشالازي مري
750
ارزيابي نتايج 53 مورد لاپاراسكوپي تشخيصي در مركز آموزشي درماني رازي
751
ارزيابي نتايج اجراي برنامه استراتژيك معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم پزشكي همدان (1388-1386)براساس كارت امتيازي متوازن
752
ارزيابي نتايج استابولوپلاستي شلف در درمان بيماري لگ-كالو-پرتس(1389-1379) در سه رشت، اردبيل و كرمان
753
ارزيابي نتايج اعمال جراحي باي پس شرياني انجام شده در اندام تحتاني به علت ايسكمي مزمن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از مهر ماه 1384 لغايت مهر ماه 1389
754
ارزيابي نتايج بي حسي پاراسرويكار جهت عمل كورتاژ در زايشگاه بهمن
755
ارزيابي نتايج بي حسي پاراسرويكال جهت عمل كورتاژ در زايشگاه بهمن
756
ارزيابي نتايج حاصل از خودگشني و گرده افشاني آزاد در دو گونه Dactylis glomerata و Bromus inermis
757
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد كتامين خوراكي بعنوان پيش دارو در ايجاد آرامش و بي دردي كودكان 2-6 ساله در اعمال جراحي سرپايي
758
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد كتامين خوراكي بعنوان پيش دارو در ايجاد آرامش و بي دردي كودكان 2-6 ساله در اعمال جراحي سرپايي
759
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام خوراكي بعنوان پيش دارو قبل از بيهوشي در كودكان 6-2 ساله
760
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام خوراكي بعنوان پيش دارو قبل از بيهوشي در كودكان 6-2 ساله
761
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام مخاطي داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در بچه هاي 2 تا 6 سال
762
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام مخاطي داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در بچه هاي 2 تا 6 سال
763
ارزيابي نتايج درمان آرتروسكوپيك سندرم گير افتادگي انترولترال مچ پا به دنبال تروما دربيمارستان پورسينا رشت
764
ارزيابي نتايج درمان در بيماران مبتلا به بورگر سمپاتكتومي شده دربيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 1378-1373
765
ارزيابي نتايج درماني شيوه گچ گيري تغييريافته پونزتي در نوزادان مبتلا به كلاب فوت ايديوپاتيك در طي سالهاي 90-1388 در شهر رشت
766
ارزيابي نتايج كلينيكي و راديوگرافيك درمان مجدد غير جراحي ريشه دندان ها در بيماران درمان شده در كلينيك ويژه پرديس بين الملل انزلي طي سال هاي 96-94
767
ارزيابي نتايج كوتاه مدت فانكشنال شكستگي داخل مفصلي كشكك بعد از عمل جراحي به كمك فيكساسيون تنشن باند واير در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال1393
768
ارزيابي نتايج مدل هاي سري زماني در پيش بيني تقاضاي كالاهاي دريابرد- مقايسه نتايج مدل ARDL با مدل هاي ARMA و ARIMA
769
ارزيابي نتايج معاينات باليني سريال تروماهاي نافذ قدامي شكم، ناشي از اصابت چاقو، در بيمارستان پورسينا رشت، از شهريور ماه 1389 تا شهريور ماه 1392
770
ارزيابي نتايج و عوارض حاصل از بازسازي جدار قفسه سينه در بيماران مبتلا به تومورهاي جدار قفسه سينه با استفاده از سيمان استخواني بامش و مش تنها در بيمارستانهاي رازي و آريا رشت از سال 1375 لغايت 1387
771
ارزيابي نحوه استقرار فضاهاي آموزشي در مناطق شهري ﴿مدارس راهنمايي منطقه 14 تهران﴾
772
ارزيابي نرخ خرابي ناشي از صاعقه در خطوط انتقال هوايي
773
ارزيابي نرخ نفوذ ماشين تونل‌بري با اطلاعات ژئوتكنيكي و ژئوفيزيكي در تونل انتقال آب گلاب 2 (كيلومتر 10 تا 15 )
774
ارزيابي نرم افزار جامع آموزش تاكتيك ها و استراتژي هاي فوتبال از نظر مربيان
775
ارزيابي نرم افزار متن باز كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
776
ارزيابي نرم افزارهاي دريايي
777
ارزيابي نرم افزارهاي معروف تحليل شبكه هاي آبرساني
778
ارزيابي نرم‌افزار چندرسانه اي آموزشي طرلان بر اساس اصول طراحي برنامه‌هاي چندرسانه‌اي ماير
779
ارزيابي نسبت پلاكت به لنفوسيت به عنوان فاكتور پيش بيني كننده پارگي زودرس كيسه آب در زنان باردار در بيمارستان الزهرا(س); يك مطالعه گذشته نگر
780
ارزيابي نسبت حداكثر تغيير مكان غير الاستيك به الاستيك مندرج در درستور العمل بهسازي لرزه اي
781
ارزيابي نشانگرهاي لرزه اي در تخمين تخلخل مخزن در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
782
ارزيابي نشت آب به تونل انتقال آب مغار نيروگاه تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان
783
ارزيابي نشت آب زيرزميني به تونل انتقال آب نيروگاه تلمبه ذخيره¬اي سد آزاد كردستان
784
ارزيابي نشت آب زيرزميني به تونل خط 2 مترو تبريز
785
ارزيابي نشت آبزيرزميني به تونل بازيدراز با روشهاي تحليلي، عددي و SGR
786
ارزيابي نشست آني زبالههاي جامد شهري تحت اثر بارگذاري صفحه ﴿مطالعه موردي مركز دفن زباله كهريزك تهران﴾
787
ارزيابي نشست ريزشمع‌ها با استفاده از شبكه‌ي عصبي مصنوعي و رگرسيون
788
ارزيابي نشست زباله شهري در مقياس ميداني در نواحي گرم و خشك
789
ارزيابي نشست ناشي از بهسازي انفجاري در خاك هاي ماسه اي
790
ارزيابي نشست هاي الاستيك و پلاستيك پي هاي نواري تحت بارهاي سيكلي واقع بر خاك هاي مختلط با خرده لاستيك
791
ارزيابي نظام آموزش و توسعه كارمندان دانشگاه پيام نور با استفاده از مدل بلوغ قابليتهاي انساني )P.C.M.M(
792
ارزيابي نظام ارزش هاي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران
793
ارزيابي نظام ارزشيابي مشاوران وپيمانكاران پروژه هاي عمراني دروزارت راه وترابري با روش تصميم گيري چندمعياره MCDM و روش تجزيه وتحليل آماري
794
ارزيابي نظام برنامه ريزي متمركز اقتصادي در كشورهاي سوسياليستي
795
ارزيابي نظام بين المللي حاكم بر حقوق مالكيت صنعتي از منظر كشورهاي در حال توسعه
796
ارزيابي نظام پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد با استفاده از الگوي بلوغ قابليتهاي انساني )P.C.M.M(
797
ارزيابي نظام جديد ارزشيابي عملكرد معلمان آموزش وپرورش ازديدگاه مديران ومعلمان مقطع ابتدايي منطقه 2 تهران
798
ارزيابي نظان م ارتباطات و هماهنگي بيمارستان شهيد دكتر فقيهي شيراز(سعدي سابق )طبق الگوي بلوغ قابليتهاي انساني
799
ارزيابي نظر دندان پزشكان، تكنسين هاي دنداني و بيماران در رابطه با تاثير اندازه امبراژور اينسيزالي دندانهاي قدامي ماگزيلا بر روي زيبايي لبخند
800
ارزيابي نظر دندانپزشكان عمومي، تكنسين ها و مراجعين دانشكده دندانپزشكي در مورد تاثير شكل دندان¬هاي قدامي بر زيبايي لبخند
801
ارزيابي نظري نرخ بهره اسمي صفر در كوتاه مدت
802
ارزيابي نظري و تجربي كاواكزاي ديسكي همراه با ورودي آب در ميدان جاذبه
803
ارزيابي نظريه هاي دولت در تحليل شرايط سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
804
ارزيابي نظريه هكشر-اهلين-ونك (H-O-V) در توسعه و پايداري روابط تجاري ايران و شركاي تجاري
805
ارزيابي نظريه ي خود آييني هنر
806
ارزيابي نفوذ بازار تأمين اطمينان (بيمه) بر رشد اقتصادي در ايران
807
ارزيابي نفوذ پذيري بافت هاي مغزي با استفاده از تصوير نگاري تشديد مغناطيسي
808
ارزيابي نفوذپذيري لايه هاي اساس و زير اساس با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
809
ارزيابي نقاط آسي بپذير حاصل از سرريز بافرها و راه هاي مقابله با آنها
810
ارزيابي نقاط قوت وضعف نظام فني واجرايي كشور وارايه راهكارهاي اصلاحي
811
ارزيابي نقش آرامستان تخت فولاد در توسعه گردشگري شهر اصفهان از منظر گردشگري تاريخي-مذهبي
812
ارزيابي نقش ابعاد اجتماعي بهزيستي ذهني در پيشگيري مدرسه‌محور از سوء مصرف مواد؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان 18-14 ساله شهر تهران
813
ارزيابي نقش ابعاد ذرات در عملكرد مدار فلوتاسيون سرب و روي مجتمع معدني باما -ايرانكوه
814
ارزيابي نقش اجتماعي زنان روستايي شهرستان اصفهان و عوامل موثر بر آن
815
ارزيابي نقش باكتري هاي تقويت كننده رشد گياه بر ويژگي هاي بوم شناختي فيزيولوژيك سويا(Glycine max ( تحت شرايط رژيم هاي رطوبتي)
816
ارزيابي نقش بانكداري الكترونيك بر اثرگذاري سياست پولي با توجه به مجراي وام دهي بانك هاي تجاري (1391-1380)
817
ارزيابي نقش پيكتوگرام در حفاظت پيشگيرانه از آثار تاريخي (طراحي مدل پيشنهادي براي پيشگيري از آسيب‌هاي انتقال آثار)
818
ارزيابي نقش تبليغات و ترفيعات فروش در ايجاد ارزش ويژه برند از منظر مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (مطالعه موردي: فروشگاه زنجيره اي رفاه اصفهان
819
ارزيابي نقش تحقيق و توسعه دررشد اقتصادي ايران
820
ارزيابي نقش تعديل گر ظرفيت نوآوري در رابطه شايستگي فناوري اطلاعات و چابكي سازماني در بيمارستان‌هاي تابعه‌ي سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان
821
ارزيابي نقش تغييرات اقليمي بر منابع آب دشت فسا (1419-1391)
822
ارزيابي نقش حفاظ ثانويه در نيروگاه بوشهر
823
ارزيابي نقش دانه بندي ، ساختار جمعيتي ، شريان ها و تقاطع ها در كاهش آسيب پذيري ناشي از مخاطرات در محدوده ي طرح ﴿ محور بهشتي كرج ﴾
824
ارزيابي نقش دفاترICT روستايي در ارائه خدمات به نواحي روستايي استان اصفهان (مطالعه موردي : روستاهاي سين، مهرگان، مديسه و كبوترآباد)
825
ارزيابي نقش دولت در اجراي طرح مقاوم سازي مساكن روستايي با تاكيد بر وام مسكن (مورد دهستان آق آباد)
826
ارزيابي نقش زنان خانوار در توليدات كشاورزي ( نمونه موردي دهستان توسكاچشمه)
827
ارزيابي نقش زنان در مديريت پسماند خشك شهري از مبدأ (مورد پژوهي : ناحيه‌ي آزادشهر يزد)
828
ارزيابي نقش زنان در مديريت پسماند خشك شهري از مبدأ (مورد پژوهي : ناحيه‌ي آزادشهر يزد)
829
ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه محلات شهري زنجان با تاكيد بر كيفيت زندگي، نمونه موردي شهر زنجان
830
ارزيابي نقش سفير برند بر تبليغات دهان به دهان الكترونيكي در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطالعه: نوين چرم)
831
ارزيابي نقش سياست هاي پولي بر عملكرد بازار سهام ايران
832
ارزيابي نقش سيستم اطلاعات مديريت مخابرات آذربايجانشرقي بر كارآيي دفاتر خدماتي ارتباطي استان آذربايجان شرقي
833
ارزيابي نقش شركت هاي سرب و روي انگوران در توسعه روستايي بخش انگوران
834
ارزيابي نقش شهرداريها در تحقق طرحهاي جامع شهري ( نمونه موردي: شهرزنجان)
835
ارزيابي نقش عناصر كالبدي نما در هويت بخشي منظر شهري نمونه موردي خيابان وليعصر تهران حدفاصل چهارراه وليعصر تا تقاطع خميني
836
ارزيابي نقش عناصر لانتانيم و اربيم بر ريز ساختار، رفتار فشاري دماي بالا و اكسيداسيون آلياژ آلومينايد تيتانيم بتا
837
ارزيابي نقش عوامل مدل 5Cs در توسعه صادرات شركت هاي سازنده تجهيزات و خدماتي صنايع نفت و گاز به بازارهاي جهاني
838
ارزيابي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر كارآفريني روستايي مطالعه موردي: شهرستان اصفهان
839
ارزيابي نقش قابليت‌هاي بازاريابي پويا و الگوبرداري قابليت‌هاي بازاريابي بر عملكرد شركت (مورد مطالعه: شركت‌هاي عضو اتاق بازرگاني اصفهان)
840
ارزيابي نقش كارفرما و مجري در روند پيشرفت پروژه‌هاي عمراني
841
ارزيابي نقش كاركردي دهياري ها و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان نيشابور , the role of dehyari assessment of tasks , effective factors;case study :central district of neshabour township
842
ارزيابي نقش كاركردي دهياري ها وعوامل موثر بر ان
843
ارزيابي نقش كمك زينتر و بهينه سازي فرايند زينترينگ نانوكامپوزيت سراميكي يگ الومينا
844
ارزيابي نقش كميته امداد امام خميني (ره) در توسعه اقتصاد كشور
845
ارزيابي نقش گردشگري غذا در توسعه گردشگري منطقه اي با تأكيد بر مؤلفه هاي اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي (مطالعه موردي : شهرستان قشم)
846
ارزيابي نقش لند فرمهاي كواترنر در آمايش سرزمين با تأكيد بر مواريث يخچالي؛ مطالعه موردي: حوضه صفاشهر-فارس
847
ارزيابي نقش مديريت دانش در رابطه بين انباشت سرمايه اجتماعي و ترويج كارآفريني مبتني بر مدل ليو و لي
848
ارزيابي نقش مديريت دانش مشتري در ارتقاي عملكرد سازماني از طريق نقش ميانجي رضايت مشتري مورد مطالعه: مشتريان شعب منتخب بانك صادرات شهر اصفهان
849
ارزيابي نقش مديريت در موفقيت تعاوني هاي كشاورزي استان اصفهان
850
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
851
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
852
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
853
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان در راستاي توسعه پايدار فضاي سبز شهري نمونه موردي شهر بهشهر
854
ارزيابي نقش مشاركت مردمي در مديريت پسماند شهري با محوريت تفكيك از مبدا(مطالعه موردي: شهر رشت منطقه 5)
855
ارزيابي نقش موتورهاي احتراق داخلي در آلودگي هوا
856
ارزيابي نقش ميانجي پذيرش موبايل بانك و رضايت مشتريان از بانكداري الكترونيكي در تاثير اعتماد به تكنولوژي بر وفاداري مشتريان به بانكداري الكترونيكي
857
ارزيابي نقش نظارتي دولت در بازار سهام (رهيافت كنترل بهينه)
858
ارزيابي نقش هويت شهر اصفهان در ساخت برند گردشگري از نگاه ذينفعان
859
ارزيابي نقش و تاثير رسانه هاي نوشتاري (چاپي،الكترونيكي) در بازاريابي گردشگري شهر اصفهان
860
ارزيابي نقش و جايگاه كالبدي- كاركردي فضاهاي عمومي در ارتقاء كيفيت زندگي شهري (پارك هاي منطقه شش كلانشهر تهران)
861
ارزيابي نقش واسطه اي ا هرم مالي در ارتباط بين مديريت سرمايه گذاري و ريسك تجاري در بورس اوراق بهادار تهران
862
ارزيابي نقشه مفهومي بر پايه داده كاوي به منظور توصيه منابع آموزشي به يادگيرنده
863
ارزيابي نقشي برقگيرها در كاهش اضافه ولتاژ ناشي از سوئيچينگ در خطوط انتقال به كمك مدل دقيق شبكه
864
ارزيابي نقطه عملكرد سازه‌هاي دريايي برمبناي نيروي موج
865
ارزيابي نقطه نظرات متخصصين ارتوپدي نسبت به مشكلات و بيماري¬هاي مفصل شانه در ايران
866
ارزيابي نگارهاي پتروفيزيكي يكي از ميادين هيدروكربوري ايران به منظور تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي
867
ارزيابي نگرش‌هاي كارآفرينانه در مؤسسات آموزش عالي (مطالعه موردي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان)
868
ارزيابي نمايندگي هاي شركت هاي تهيه و توزيع قطعات يدكي با تاكيد بر ارزش مشتري و روش promethee (مطالعه موردي شركت سايپا يدك )
869
ارزيابي نمايه هاي پايان كتابهاي چاپي و الكترونيكي فارسي حوزه علوم پايه منتشر شده در سال 1380-1388 , an evalution of the back of the book indexes of persian basic sience books during 2002-0102
870
ارزيابي نمونه هاي مشكي به منظور تعيين مشكي ترجيح داده شده
871
ارزيابي نوآوري بر مولفه هاي كليدي سازمان و ارائه چارچوب جهت استقرار نظام خلاقيت و نوآوري ﴿مطالعه موردي پژوهشكده الكترواپتيك صاايران﴾
872
ارزيابي نوآوري درشركت هاي كوچك ومتوسط درپارك علم وفناوري اهواز
873
ارزيابي نواحي مستعد لغزش در حوضه آبريز پشت تنگ
874
ارزيابي نوان اكولوژيك براي كاربري هاي كشاورزي و مرتعداري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي ... مطالعه موردي حوزه آبخيز ازندريان شهرستان ملاير
875
ارزيابي نوان اكولوژيكي منطقه حفاظت شده آبشار شيرگاه از منظر اكوتوريسم
876
ارزيابي نوع بيو سراميك بر مورفولوژي آپاتيت تشكيل شده در محلول زيستي
877
ارزيابي نوع تغذيه در دوران شيرخوارگي بر ايجاد عادات دهاني كودكان6-3 ساله
878
ارزيابي نوع و ضخامت بهينه غلاف¬هاي موجود براي يك راكتور كوچك مدولار (SMR)
879
ارزيابي نويز سري هاي زماني تغيير شكل حاصل از روش تداخل سنجي راداري
880
ارزيابي نياز برنامه احيا بدنه شرقي چهارباغ اصفهان
881
ارزيابي نياز بهاره سازي و مطالعه صفات مورفوفيزيولوژيك برخي ارقام گندم اقليم معتدل تحت خشكي انتهاي فصل
882
ارزيابي نياز پروژه مسكن خيرين زينبيه اصفهان
883
ارزيابي نياز زمين لرزه اي سازه هاي نزديك گسل بر اساس روش IDA با استفاده از زلزله هاي توليد شده
884
ارزيابي نياز لرزه اي سازه ها بر اساس روش IDA با در نظر گرفتن اثرات غير خطي خاك در زلزله هاي توليدي
885
ارزيابي نيازهاي آبي در شهرهاي جديد استان تهران (محل مورد مطالعه : شهر جديد پرديس )
886
ارزيابي نيروگاه هاي خورشيدي
887
ارزيابي نيروهاي عرضي وارد بر نخ در محل تماس با حلقه هاي بالون گير در ريسندگي رينگ با استفاده از پردازش سيگنال
888
ارزيابي نيروي پيشران مورد نياز حفاري در TBMهاي سپري با توجه به نرخ پيشروي در شرايط مچاله شوندگي (مطالعه موردي تونل انتقال آب بهشت آباد)
889
ارزيابي هزينه تمام شده حمل كالا توسط سيستم حمل و نقل جاده اي در كشور
890
ارزيابي هزينه چرخه سوخت PU/U بدون بازگرداني پلوتونيوم در راكتور 1300 مگاواتي PWR
891
ارزيابي هزينه هاي چرخه عمر و بهينه سازي طرح در فاز اوليه طراحي بر پايه مدل سازي اطلاعات ساختمان
892
ارزيابي هزينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي فرار مغزها از ايران
893
ارزيابي هزينه-فايده ي قاب هاي مهاربندي فولادي همگراي ويژه طراحي شده بر مبناي تغيير مكان مستقيم
894
ارزيابي هم خانواده هاي نفوذ جديد در آبياري جويچه اي
895
ارزيابي همانند سازي بافتار تصاوير به روش هاي روان فيزيكي
896
ارزيابي همبستگي بين ارزش افزوده اقتصادي ،سود خالص و سود عملياتي با ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
897
ارزيابي همسويي استراتژي فناوري اطلاعات و استراتژي كسب و كار بر اساس مدل لوفتمن(مطالعه موردي در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ)
898
ارزيابي همكاري آموزش پرورش ايران با يونسكو
899
ارزيابي همكاري دندانپزشكان در ترغيب بيماران به ترك دخانيات
900
ارزيابي هوش تجاري حاصل از سيستم هاي سازماني با رويكرد تصميم گيري چند معياره فازي
901
ارزيابي هوش سازماني با استفاده از مدل آلبرخت؛ مورد مطالعه دانشكده مهندسي پيشرفت و صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
902
ارزيابي هوش سازماني در ديوان محاسبات كشور و رابطه آن با عملكرد كاركنان
903
ارزيابي هوش معنوي در كاركنان و مديران آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
904
ارزيابي هوش معنوي كاركنان سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بندرتركمن
905
ارزيابي هوشمند در تشخيص فتوگرافي ضايعات سفيد و قرمز مخاط دهان
906
ارزيابي هويت ملي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر ياسوج در سال تحصيلي 1392-1391
907
ارزيابي هيبريد بين گونه اي پسته P. vera × P. atlantica به تنش شوري و خشكي
908
ارزيابي هيدروديناميكي دو پروانه با تعداد پره هاي متفاوت
909
ارزيابي هيدروليكي جريان غيردارسي از منسوجات مختلف به منظور جذب آلاينده هاي نفتي از منابع آب
910
ارزيابي و آناليز تكنيك هاي شبكه حسگري بي سيم همراه با بررسي تحليلي قابليت اطمينان ذيربط در تجميع داده ها
911
ارزيابي و آناليز ريسك هاي سيستم ساخت صنعتي با مطالعه موردي در ايران به روش منطق فازي
912
ارزيابي و آناليز نوكلئوپروتئين استخراجي از ويروسهاي انفلوانزاي كشت شده در كشت سلولي MDCK و تخم مرغ جنين دار
913
ارزيابي و ارائه راهكارهاي توانمند سازي كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاثير آن بر عملكرد وزارت متبوع
914
ارزيابي و ارائه مناسب ترين الگوريتم در آشكارسازي گستره طوفان هاي گردوغبار
915
ارزيابي و ارائه ي الگوي مناسب پهنه بندي فضاي سبز شهري سالم متناسب با نياز كودكان،سالمندان و معلولين )نمونه ي موردي: منطقه ي 4 اهواز، گلستان(
916
ارزيابي و ارايه راه حلي براي مكانيزمهاي دفاعي توزيع شده در مقابل حملات انكار سرويس توزيع شده
917
ارزيابي و ارتقاء اتصالات خمشي تير به ستون فولادي با استفاده از ميراگرهاي ويسكوپلاستيك
918
ارزيابي و ارتقاء تحليل استاتيكي غيرخطي با روش دريفت پوش آور براي سازه‌هاي بلند نامتقارن
919
ارزيابي و ارزش ويژه نام تجاري ايران خودرو
920
ارزيابي و اصلاح ترك‌هاي ايجاد شده حين عمليات كوئنچ فولاد EN 1.7227D
921
ارزيابي و اصلاح چسب گياهي سريش ﴿ ارمروس استنوفيلوس ﴾ براي اهداف مرمت اسناد و كتب فرهنگي
922
ارزيابي و اصلاح چسب گياهي سريش (ارمروس استنو فيلوس ) براي اهداف مرمت اسناد و كتب فرهنگي
923
ارزيابي و اصلاح مدل SCS - CN در حوضه آبريز چلگرد - قلعه شاهرخ
924
ارزيابي و الويت بندي استراتژي هاي منابع انساني شركت توزيع برق استان قم با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن و ارائه راهكارهاي عملياتي نمودن آن
925
ارزيابي و الويت بندي عملكرد گروه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور گيلان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها(DEA)
926
ارزيابي و امكان سنجي كاربرد خواص فيزيكي مكانيكي زيست نانوكامپوزيت الياف سلولز به منظور استحكام بخشي آثار كاغذي
927
ارزيابي و امكان كاربرد آلياژ زيركونيوم-5/2 نايوبيوم به عنوان ايمپلنت دنداني
928
ارزيابي و امكان‌سنجي استقرارساختار ماتريسي بر مديريت دارو و ملزومات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
929
ارزيابي و انتخاب استراتژي مناسب خدمات پس از فروش با استفاده از تكنيك تلفيقي TOWS و LINMAP (مطالعه موردي : سازمان خدمات پس از فروش جايگاههاي CNG )
930
ارزيابي و انتخاب بهترين تركيب والدين براي توليد واريته ساختگي در گياه فسكيو ي بلند﴿Festuca aurondinace Schreb.﴾
931
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان در حوزه بهداشت و درمان و تعيين الگوي تخصيص سفارش به آنان با استفاده از تكنيك هاي ﴿مورد مطالعه : بيمارستان منتخب يزد﴾
932
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان لارج با استفاده از رويكرد تلفيقي HOQ و تابع زيان تاگوچي( مطالعه موردي: شركت اسنوا)
933
ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در مديريت زنجيره تامين در محيط عدم قطبيعت (مطالعه موردي صنايع دارويي كشور )
934
ارزيابي و انتخاب تامين كننده بر اساس مديريت زنجيره تامين سبز با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي شركت هاي دارويي
935
ارزيابي و انتخاب سبد پروژه با رويكرد تركيبي شبكه‌هاي عصبي و ويكور فازي (مورد مطالعه: شركت برق منطقه‌اي يزد)
936
ارزيابي و انتخاب سيستم هاي مديريت فرآيند كسب و كار با روش هاي تصميم گيري چند شاخصه
937
ارزيابي و انتخاب شيوه مناسب اكتساب تكنولوژي با استفاده از روش‌هايتصميم‌گيري چند معياره براي انواع روش‌هاي مختلف استحصال حرارت
938
ارزيابي و انتخاب مصالح ساخت خانه مبتني بر پايداري در شهر يزد : رويكرد تركيبي تصميم گيري چند معياره و مدل بهينه سازي با در نظر گرفتن چرخه عمر
939
ارزيابي و انتخاب مناسب تامين كننده با استفاده از روش بهترين – بدترين (BWM) (مطالعه موردي :شركت فولادسازان جم)
940
ارزيابي و اهميت ارتباط باند پهن در ارايه خدمات پزشكي و سلامت
941
ارزيابي و اولويت بندي ابعاد كيفيت خدمات در هتل هاي چهار ستاره شهر اصفهان بر اساس تحليل شكاف كيفيت خدمات با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي
942
ارزيابي و اولويت بندي استراتژي هاي سازماني با استفاده از فرايند تحليل سلسه مراتبي شركت سايپا پرس
943
ارزيابي و اولويت بندي تعمير و نگهداري روسازي معابر شهريبا استفاده از سيستم مديريت روسازي
944
ارزيابي و اولويت بندي جاذبه هاي گردشگري براي توسعه گردشگري شهري بر اساس مدل هاي تصميم گيري چند متغيره مطالعه موردي﴿شهر بلداجي﴾
945
ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي توسعه پايدار در مديريت پروژه با در نظر گيري اندر كنش بين آن ها – مطالعه موردي شركت هاي پروژه محور
946
ارزيابي و اولويت بندي طرح شبكه كارآمد راههاي استان تهران در سال طرح
947
ارزيابي و اولويت بندي طرح شبكه كارآمد راههاي جاده اي استان تهران در سال طرح
948
ارزيابي و اولويت بندي عملكرد سيستم مديريت دانش شركت توزيع برق استان گيلان بر اساس كارت امتيازي متوازن و با استفاده از روش ارزيابي جامع فازي
949
ارزيابي و اولويت بندي عوامل موثر بر سرمايه گذاري سهام با روش DANP فازي
950
ارزيابي و اولويت بندي مناطق نمونه گردشگري ﴿ مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري﴾
951
ارزيابي و اولويت بندي مولفه هاي اثرگذار بر خريد الكترونيكي مشتريان ايراني در فضاي اينترنت .
952
ارزيابي و اولويت‌بندي پارامترهاي جاده‌اي مؤثر بر تصادفات، جهت بهبود ايمني با استفاده از فاكتور اصلاح تصادفات (CMF) و مقايسه با مدل رياضي بهينه‌شده (مطالعه موردي: بزرگراه قزوين-آبيك)
953
ارزيابي و اولويت‌بندي جاذبه‌هاي گردشگري شهرستان نايين با تاكيد بر جاذبه‌هاي تاريخي- فرهنگي
954
ارزيابي و اولويت‌بندي ريسك‌هاي ايمني پروژه‌هاي مخازن نفتي (مطالعه موردي انبارهاي نفت تهران)
955
ارزيابي و اولويت‌بندي طرح‌هاي توسعه شبكه ريلي راه‌آهن‌ج.ا.ايران با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره
956
ارزيابي و اولويت‌بندي كيفيت خدمات خطوط هوايي با استفاده از تكنيك هاي تصميم‌گيري چندمعياره فازي
957
ارزيابي و اولويت‌بندي معيارها و روش‌هاي بهينه مديريت پسماند شهري با توجه به مدل ويكور (مطالعه موردي: رودسر)
958
ارزيابي و اولويت¬بندي ريسك¬هاي ساخت و بهره¬برداري يك شبكه
959
ارزيابي و بازتواني حافظه در بيماران صرع لوب گيجگاهي مقاوم به درمان
960
ارزيابي و برآورد اجزاء بيلان آبي در حوزه هاي مناطق خشك با بكارگيري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿ مطالعه موردي : حوزه آبخيز منشاد يزد ﴾
961
ارزيابي و برآورد ميزان شناخت روستاييان ﴿دانش آموزان، معلمان، والدين﴾ از محيط زيست ﴿مطالعه موردي : روستاهاي منطقه جي ﴿شش﴾ اصفهان﴾
962
ارزيابي و بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر ريسك اعتباري بانك ملت
963
ارزيابي و بررسي پديده واگرايي در خاك هاي ريزدانه با استفاده از آزمون هاي آزمايشگاهي ﴿مطالعات موردي﴾
964
ارزيابي و بررسي رابطه ميان كيفيت خدمات گردشگري و رضايت گردشگران استان مازندران
965
ارزيابي و بررسي رد پاي اكولوژي در شهركرد براساس شاخص EF
966
ارزيابي و بررسي روشهاي تجزيه پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (.Avena sativa L )
967
ارزيابي و بررسي ظرفيت هاي كالبدي و زمينه هاي فرهنگي- اجتماعي استفاده از دوچرخه در شهر به عنوان يك وسيله ي حمل و نقل ﴿ مورد مطالعه : منطقه ي 3 شهر اصفهان﴾
968
ارزيابي و بررسي كاربرد مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه در شركت‌هاي پيمانكاري نفت و گاز بر اساس OPM3
969
ارزيابي و بررسي مشكلات زمستاني منتخبي از محورهاي برفگير استان خراسان و ارائه راه حل براي بهبود آنها
970
ارزيابي و بررسي نشست سطح زمين بر اثر حفر تونل به روش EPB، در خاك هاي نرم در طرح قطار شهري شيراز
971
ارزيابي و برنامه ريزي فضاي سبز شهر لامرد
972
ارزيابي و به كارگيري روش هاي جبر خطي عددي در كاهش بعد داده ها
973
ارزيابي و بهبود پايداري سيگنال كوچك يك ريز شبكه با در نظر گرفتن مدل دقيق توربين بادي مجهز به ژنراتور القائي دو تغذيه و مدل دقيق بار
974
ارزيابي و بهبود پروتكل هاي مسير يابي مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم
975
ارزيابي و بهبود پروتكل هاي مسيريابي درختي در شبكه زيگبي
976
ارزيابي و بهبود روش كنترل نرخ ارسال مبتني بر بازخورد از مسيرياب در شبكه هاي موردي سيار
977
ارزيابي و بهبود عملكرد روش هاي مبتني بر نمايش تنك در مسائل پيچيده طبقه بندي داده ها
978
ارزيابي و بهبود عملكرد زنجيره‌هاي تامين بلادرنگ با رويكرد تطبيق‌پذيري
979
ارزيابي و بهبود فرآيند خريد خدمات منتخب- مطالعه ي موردي شركت فولاد مباركه ي اصفهان
980
ارزيابي و بهبود فضاي شهري با رويكرد تامين آسايش حرارتي براي شهروندان از منظر تابش خورشيدي و باد نمونه موردي فضاي شهري روبروي ارگ كريمخاني
981
ارزيابي و بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه هاي خياباني تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير
982
ارزيابي و بهبود كارايي پروتكل TCP بر روي ارتباطات بي سيم با استفاده از روشهاي AQM
983
ارزيابي و بهبود نظام مالي در راستاي مشاركت مردم درسرمايه گذاريهاي صنعتي
984
ارزيابي و بهبود يك تكنيك تحمل پذير اشكالات وا‍ژگوني تك رخ دادي در پردازنده هاي چند هسته هاي
985
ارزيابي و بهينه سازي آناستوموز روده بزرگ به روش المان محدود
986
ارزيابي و بهينه سازي اتكاپذيري در سيستم هاي تعبيه شده مبتني بر CAN
987
ارزيابي و بهينه سازي انرژي در حمل و نقل بين شهري
988
ارزيابي و بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر عملكرد پيشران يوني اثر هال
989
ارزيابي و بهينه سازي پارامترهاي ذوب و انجماد مجدد در پوشش NiCrBSiايجاد شده به روش پاشش شعله اي
990
ارزيابي و بهينه سازي چرخه حيات عايق هاي حرارتي در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران
991
ارزيابي و بهينه سازي سيستم هاي عامل مورد استفاده در شبكه هاي حس گر بي سيم
992
ارزيابي و بهينه سازي شرايط تخمير خمير نان تافتون
993
ارزيابي و بهينه سازي عايق هاي صوتي و حرارتي
994
ارزيابي و بهينه سازي قراردادهاي شركتهاي خرده فروش در يك بازار رقابتي برق با استفاده از يادگيري تقويتي
995
ارزيابي و بهينه سازي موزه مردم شناسي استان ايلام
996
ارزيابي و بهينه‌سازي بيوليچينگ منگنز در كانسنگ و پسماندهاي ليچينگ روي مهدي‌آباد يزد
997
ارزيابي و بهينه‌سازي عملكرد منعقدكننده‌هاي نامتعارف با منشأ طبيعي (مطالعه موردي: تصفيه‌خانه آب اصفهان)
998
ارزيابي و پايش تخريب اراضي در جنوب اصفهان بكمك تكنيك هاي سنجش از دور و زمين آمار ﴿ مطالعه موردي شهرستان سميرم اصفهان﴾
999
ارزيابي و پايش سلامت روان كاركنان يك سازمان صنعتي ﴿با استفاده از آزمونهاي AVEM و MMPI﴾
1000
ارزيابي و پتانسيل يابي كاني سازي فلزات پايه در برگه خنداب، واقع در غرب استان مركزي به كمك تكنيك تلفيق دانش محور لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS
بازگشت