<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي كاروزمان ،مهندسي ومديريت زمان
2
ارزيابي كاريابي بازار سرمايه گذاري در بورس
3
ارزيابي كالبدي - فضايي طرح بهسازي بافت تاريخي روستاي فهرج
4
ارزيابي كالبدي شهرقم
5
ارزيابي كالبدي مداخلات انجام شده در بافت تاريخي با تاكيد بر طرح هاي تجميع به منظور تدوين راهبردهاي مداخله
6
ارزيابي كانسار پلي متاليك خارستان (تفتان ) از ديدگاه تحولات بافتي مترتب بر كانه زايي (فلزات پايه و گرانبها)
7
ارزيابي كانسار تپه سرخ با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي به روش همبستگي زمين آماري داده ها
8
ارزيابي كانون هاي شكل گرفته اسكان عشايردر10 سال اخير(نمونه ها:بكان،گل افشانوقراب)
9
ارزيابي كانيسازي روي و سرب در غرب معدن تپه سرخ از مجتمع معادن ايرانكوه به كمك روشهاي زمين شناسي ، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي
10
ارزيابي كاهش اثر انفجار بر سازه هاي زيرزميني توسط روش هاي نوين
11
ارزيابي كاهش حساسيت زايي پروتئين بتالاكتوگلوبولين شير گاو با استفاده از باكتري هاي كوكسي جدا شده از شيرهاي بومي ايران
12
ارزيابي كاهش شاخص الايندگي پساب پتروشيمي ابادان در روش فنتون
13
ارزيابي كاهش مصرف سوخت خودرو با دورگه سازي موتور بنزيني آن به وسيله محركه الكتريكي
14
ارزيابي كاهش مقياس آماري در شمال ايران
15
ارزيابي كتاب تشيع اثر هاينس هالم
16
ارزيابي كتاب فارسي در سفر بر اساس رويدادهاي گفتاري
17
ارزيابي كدينگ اطلاعات بينايي و حركتي در نواحي اوليه و ثانويه بينايي موش
18
ارزيابي كشت مخلوط ذرت و سويا در مقايسه با كشت خالص آنها
19
ارزيابي كشت مخلوط نخود و گلرنگ در سطوح مختلف تراكم بوته و نيتروژن
20
ارزيابي كفايت ابزار گذاري سدهاي خاكي و سنگريزه اي بروش رتبه بندي
21
ارزيابي كفايت دياليز در بيماران همودياليزي دائم مركزآموزشي درماني رازي رشت در خرداد 83
22
ارزيابي كلينيكي تاثير كاربرد موضعي ژل گياه آلوورا همراه با SRP ﴿جرمگيري و صاف كردن سطح ريشه﴾ در بيماران با پريودنتيت مزمن
23
ارزيابي كلينيكي ترميم هاي كامپوزيت انجام شده توسط دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي ۱۳۹۳-۱۳۹۵
24
ارزيابي كلينيكي روش روتين در تشخيص و برداشت پوسيدگي و كاربري يك تكنيك جديد( توام كردن روش Drilling و كاربرد Carislov در برداشت پوسيدگي ) در درمان دندانهايي با پوسيدگيهاي عميق عاجي
25
ارزيابي كلينيكي و راديو گرافيك 3- 1 ساله نتايج درمان هاي اندودانتيكس در دانشكده دندانپزشكي گيلان
26
ارزيابي كلينيكي يك تا سه ساله ترميمهاي كامپوزيتي قدامي انجام شده توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان
27
ارزيابي كمبودهاي ولتاژ در شبكه هاي توزيع به روش فواصل بحراني و مقايسه آن با روش تصادفي مونت كارلو
28
ارزيابي كمّي آسيب پذيري هاي سيستم هاي كامپيوتري به صورت تركيبي
29
ارزيابي كمّي و كيفي ترسيب نمك در اراضي كشاورزي توسط فرآيند هاي بادي مؤثر در شمال دشت يزد - اردكان
30
ارزيابي كمي اثر بارگذاري مكانيكي بر مورفولو‍‍‍ژي و تكثير سلول هاي بنيادي و تمايز آن ها
31
ارزيابي كمي بخش مسكن در شهر آب بر
32
ارزيابي كمي بخش مسكن در شهرآب بر
33
ارزيابي كمي بيابان زايي در دشت آق قلا - گميشان جهت ارائه يك مدل منطقه اي
34
ارزيابي كمي جذب راديوايزوتوپ در كنديلهاي افراد نرمال توسط scintigraphy bone SPECT
35
ارزيابي كمي خواص هندسي پوشش هاي خودرويي
36
ارزيابي كمي ريسك درآمدي خشكسالي و نقش آن در تابع تقاضاي بيمه مراتع استان اصفهان
37
ارزيابي كمي قابليت اطمينان عملكردي راكتور تحقيقاتي تهران
38
ارزيابي كمي كاهش متوسط بهره هوشي جامعه ايران، ناشي از پديده مهاجرت مغزها
39
ارزيابي كمي نقش تكنو نيك فعال بر تحول لند فرم ها در يك واحد رورانده (مطالعه موردي:حوضه زهكش كندوله استان كرمانشاه )
40
ارزيابي كمي نقش روش هاي حفاظت آب و خاك بر كاهش رواناب و فرسايش با استفاده از مدل EUROSEMدر بخشي از زير حوضه ونك از حوضه آبخيز شمالي رودخانه كارون
41
ارزيابي كمي و كيفي تكنولوژي BIM با بررسي نمونه موردي كتابخانه دانشگاه علم و صنعت ايران و طراحي كتابخانه بدسير در شهر كرمان
42
ارزيابي كمي و كيفي تكنولوژي پيشرفته در صنايع يا مهدي (عج )
43
ارزيابي كمي و كيفي حملاتDNS flooding به SIP VOIP و روش هاي مقابله با آن
44
ارزيابي كمي و كيفي ذخاير آب سطحي در حوزه هاي آبريز خليج فارس
45
ارزيابي كمي و كيفي ريسك در صنايع فرآيندي با تاكيد بر سكوهاي نفتي به روش HAZOP
46
ارزيابي كمي و كيفي شاخص هاي فشارپذيري و خمش در دستكش هاي محافظ چندلايه
47
ارزيابي كمي و كيفي فرسايش و رسوب حوضه سد كنگير ايوان با استفاده از مدل Mpsiac در محيط سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
48
ارزيابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني آبخوان اصفهان برخوار با استفاده از مدل هاي MODFLOW وDRASTIC
49
ارزيابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت قزوين با استفاده از نرم افزارهاي GIS و SPSS
50
ارزيابي كمي وضعيت فعلي بيابان زايي در جنوب شرق اصفهان ﴿ جرقويه سفلي﴾جهت ارائه ي يك مدل منطقه اي
51
ارزيابي كمي وضعيت فعلي بيابان زايي در شرق اصفهان و ارائه يك مدل منطقه اي با تكيه بر روش مدالوس
52
ارزيابي كمي وكيفي اسيد هاي چرب در سه رقم زراعي خرما دراستان بوشهر
53
ارزيابي كنترل بيولوژيك كنه تارتن دو نقطه‌اي Tetranychus urticae Koch. توسط قارچ Beauveria bassiana(Bals.)Vuill. و مقايسه كارايي آن با عصاره گياهي نعناع
54
ارزيابي كنجاله سوياي داخلي و خارجي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
55
ارزيابي كنفرانس هاي دولتي مبتني بر SIP
56
ارزيابي كنفرانسهاي صوتي مبتني بر SIP
57
ارزيابي كيفي ، كمي و اقتصادي تناسب اراضي منطقه شهركرد براي محصولات زراعي مهم منطقه
58
ارزيابي كيفي احداث سد نرماب بر آبخوان مينودشت در استان گلستان
59
ارزيابي كيفي تناسب اراضي جهت مرتع در حوزه آبخيز آب ماهي استان فارس
60
ارزيابي كيفي روغن سرخ كردني غني سازي شده با اسيد لينولئيك مزدوج ﴿CLA﴾
61
ارزيابي كيفي منابع آب زيرزميني دشت نجف آباد با استفاده از مدل هاي MODFLOW و DRASTIC
62
ارزيابي كيفي و كمي تاثير خواص كشساني پارچه حلقوي پودي و اندازه لباس بر احساس راحتي حركتي
63
ارزيابي كيفي و كمي تاثير سرعت باد بر خواص عايق گرمايي دستكش چند لايه
64
ارزيابي كيفي و كمي تغييرات هوشياري و عمق هيپنوتيزم به كمكپردازش هوشمند سيگنال EEG
65
ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه مباركه اصفهان ﴿مقايسه منطق فازي با منطق بولين﴾
66
ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي دشت مهران براي محصولات زراعي مهم منطقه
67
ارزيابي كيفيت آب تالاب انزلي با به‌كارگيري شاخص‌هاي كيفي آب
68
ارزيابي كيفيت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص هاي كيفي و زيستي
69
ارزيابي كيفيت آب درياچه سد زاينده رود با استفاده از شاخص هاي زيستي
70
ارزيابي كيفيت آب درياچه سد زاينده رود با استفاده از شاخص هاي كيفي آب
71
ارزيابي كيفيت آموزش واحد هاي دانشگاهي پيام نور استان مازندران در قالب مديريت كيفيت فراگير و رتبه بندي آنها با تكنيك topsis
72
ارزيابي كيفيت ارائه خدمات بانكداري اينترنتي بر اساس شاخص و فعاليت مشتريان ﴿ مطالعه موردي بانك پارسيان﴾
73
ارزيابي كيفيت اكولوژيكي و بصري محيط و منظر درتوسعه هاي صنعتي
74
ارزيابي كيفيت اينترنت سيار اپراتورهاي تلفن همراه
75
ارزيابي كيفيت بازسازي تصاوير تسريع شدة MRI براساس كاربرد
76
ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي (از ديدگاه اعضاي هيÊت علمي و دانشجويان دانشگاه پيام نور.
77
ارزيابي كيفيت پرواز در فازهاي نشست و برساخت (هوابرد) با استفاده از مدل بهينه خلبان
78
ارزيابي كيفيت پوشاك سنگشور شده با استفاده از روش پردازش تصوير
79
ارزيابي كيفيت تربيت ديني در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان قم
80
ارزيابي كيفيت تصاوير با استفاده از شبكه هاي بيزين
81
ارزيابي كيفيت توان سيستم توزيع در حضور خودروهاي برقي
82
ارزيابي كيفيت توان كوره هاي قوس الكتريكي در سيستم‌هاي قدرت و اندازه‌گيري اجزاي توان الكتريكي در اين شرايط
83
ارزيابي كيفيت توليد كامپوزيت ها با استفاده از اولتراسونيك
84
ارزيابي كيفيت خانه هاي سنتي يزد در پاسخگويي به نيازهاي "روان - جمعي"
85
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور مركز همدان از ديدگاه دانشجويان دوره كارشناسي در سال . 0931
86
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه پيام نور فردوس
87
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه ها با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن، DEMATEL ، ANP و VIKOR فازي
88
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران
89
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران- شعبه امانيه از ديدگاه مشتريان
90
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط هتل ها
91
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در بخش درمان بيمارستان شفا بابلسر با استفاده از مدل سروكوال
92
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در حوزه شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي استان يزد
93
ارزيابي كيفيت خدمات از ديدگاه بيمه شدگان و كارمندان مطالعه موردي در سازمان تامين اجتماعي شهرستان بهشهر
94
ارزيابي كيفيت خدمات با استفاده از مدل سروكوال در اداره كل بيمه خدمات درماني استان فارس ( مطالعه موردي : شهرستان شيراز )
95
ارزيابي كيفيت خدمات بانكي و تعيين الويت ها و راهكارهاي ارتقاي آن: شعب بانك كشاورزي استان يزد
96
ارزيابي كيفيت خدمات بورس الكترونيك و ارائه راهكار با رويكرد QFD (مطالعه موردي: كارگزاران بورس الكترونيك تهران)
97
ارزيابي كيفيت خدمات پرستاري با رويكرد تلفيقي IPA و QFD در محيط فازي (مورد مطالعه: بيمارستان شهيد صدوقي يزد)
98
ارزيابي كيفيت خدمات پس از فروش در شركت تويوتا از ديدگاه مشتريان
99
ارزيابي كيفيت خدمات تجارت الكترونيك بررضايت مشتري با رويكردمدل كانو- مطالعه موردي:شركت ديجي كالا
100
ارزيابي كيفيت خدمات در شبكه مبتني بر IP با استفاده از پارامترهاي كيفيت سرويس شبكه
101
ارزيابي كيفيت خدمات شركت بيمه معلم از ديدگاه فرهنگيان بيمه گذار (دررشته بيمه اتومبيل )
102
ارزيابي كيفيت خدمات شركت هاي خدماتي حمل ونقل در شهرستان قاين
103
ارزيابي كيفيت خدمات صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از روش سروكوال
104
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه مركزي تبريز از نظر كاربران بر اساس مدل لايب كوال
105
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي تحت پوشش نهاد كتابخانه هاي عمومي در شهرستان ساري بر اساس مدل لايب كوال
106
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور استان فارس با استفاده از مدل ليب كوال
107
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر زاهدان بر اساس الگوي لايب كوال
108
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر كرمان با استفاده از شاخص لايب كوال , Evalution of the service quality of kerman public libraries from the users view point using the libqual indicator
109
ارزيابي كيفيت خدمات گردشگري شهر كلاردشت
110
ارزيابى كيفيت خدمات و قابليت بقا در شبكه هايMPLS بابهره گيري از پروتكل هاي مسيريابي باستفاده از OPNET
111
ارزيابي كيفيت خدمات ورزشي مورد مطالعاتي باشگاه ورزشي شهيد كشوري
112
ارزيابي كيفيت خدمات ورزشي مورد مطالعاتي: باشگاه ورزشي شهيد كشوري
113
ارزيابي كيفيت خودرو هاي ساخته شده در شركت سايپا
114
ارزيابي كيفيت خودروهاي ساخته شده در شركت سايپا ﴿از ديدگاه مشتري ﴾
115
ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزش الكترونيكي دانشگاه پيام نور از منظر دانشجويان علوم پايه وفني مهندسي شهرستان اردبيل درسال تحصيلي 94-93
116
ارزيابي كيفيت دوره هاي كارشناسي كشاورزي در ايجاد مهارت ها و توانمندي هاي فني-تخصصي و اجتماعي- سازماني از نظر استادان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان
117
ارزيابي كيفيت روسازي با استفاده از روش همجوشي داده ها
118
ارزيابي كيفيت زندگي بر مبناي شاخصه هاي زيست محيطي
119
ارزيابي كيفيت زندگي بر مبناي شاخصه هاي زيست محيطي
120
ارزيابي كيفيت زندگي براساس شاخص هاي اجتماعي توسعه پايدار ﴿ نمونه موردي : محله نارمك ﴾
121
ارزيابي كيفيت زندگي در بافت فرسودۀ شهري (مطالعۀ موردي: بافت فرسودۀ منطقۀ 7 شهر اصفهان)
122
ارزيابي كيفيت زندگي در بافت هاي حاشيه اي شهر يزد‬ (مطالعه موردي: محدوده اسكان كوير يزد)
123
ارزيابي كيفيت زندگي در روستاهاي ادغام شده در شهر يزد ﴿مطالعه موردي : محله هاي خيرآباد و عيش آباد﴾
124
ارزيابي كيفيت زندگي در محلههاي شهري با رويكرد دسترسي به خدمات شهري نمونه موردي: حوزه يك منطقه 8 شهرداري تهران)
125
ارزيابي كيفيت زندگي شهروندان در بافت كهن شهر با رويكرد شهرسالم(مورد مطالعه شهربابل)
126
ارزيابي كيفيت زندگي شهري . نمونه موردي : محله منيريه تهران
127
ارزيابي كيفيت زندگي شهري با تاكيد بر شاخص هاي اجتماعي مسكن (مطالعه موردي:شهر ساري)
128
ارزيابي كيفيت زندگي شهري در محلات بافت قديم و جديد شهر اروميه
129
ارزيابي كيفيت زندگي شهري و تأثير آن بر مشاركت شهروندان در امور شهري (نمونه موردي شهر نيريز)
130
ارزيابي كيفيت سخنراني با استفاده از واكنش مخاطبان
131
ارزيابي كيفيت سرويس اتوبوس شهري از ديدگاه مسافران و مقايسه با آيين نامه TCQSM
132
ارزيابي كيفيت سيستم توسعه استعداديابي ورزشي در جمهوري اسلامي ايران
133
ارزيابي كيفيت سيستم هاي اطلاعاتي
134
ارزيابي كيفيت ظاهري و مقاومت به خشكي گونه Festuca ovina بومي منطقه لرستان
135
ارزيابي كيفيت عملكرد روش هنجارسازي تركيبي طولي و عرضي پارامترهاي بازنمايي در باز ساخت مستقل از گوينده گفتار
136
ارزيابي كيفيت فضاهاي شهري از نظر ميزان انطباق با نيازهاي سالمندان
137
ارزيابي كيفيت فضاهاي مسكوني در شهرهاي كوچك ( نمونه مورد مطالعه: شهر اشنويه)
138
ارزيابي كيفيت محيط حاصل از " پياده راه سازي" محورهاي شهري ، نمونه موردي خيابان سپه اصفهان
139
ارزيابي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر بخش مركزي (مطالعه موردي : ساري)
140
ارزيابي كيفيت محيطي فضاي ورودي شهرها مطالعه موردي، ورودي شهر بافت
141
ارزيابي كيفيت معتبر سازي و تعيين كمي عدم قطعيت اندازه گيري مقدار سرب در نمونه هاي خون انساني با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي - كوره اي گرافيتي
142
ارزيابي كيفيت نرم افزار مبتني بر الگوهاي طراحي شيءگرا
143
ارزيابي كيفيت هواي داخل كلاس ومحيط آزاد مدارس و ارتباطآن با علائم تنفسي دانش آموزان مقاطع راهنمايي ودبيرستان شهر يزد
144
ارزيابي كيفيت هواي داخل كلاس ومحيط كلاس ومحيط آزادمدارس وارتباط آن باعلائم تنفسي دانش آموزان مقاطع دبيرستان شهر يزد
145
ارزيابي كيفيت و تعالي كيفي در دانشگاه هاي مجازي
146
ارزيابي كيفيت و تعالي كيفي در دانشگاه هاي مجازي
147
ارزيابي كيفيت وب‌سايت مركز آمار ايران از ديدگاه كاربرانبراساس مدل ايكوال
148
ارزيابي گاز موجود در تاقديس تراكمه ـ افق دهرم و محاسبه گاز قابل استحصال
149
ارزيابي گروه هاي آموزشي پريودانتيكس وسلامت دهان ودندانپزشكي اجتماعي دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقييزد براساس الگوي ارزشيابي سيپ در سال ۹۶
150
ارزيابي گزارش صبحگاهي در چهاربخش داخلي -اطفال ،جراحي وزنان در بيمارستانهاي آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در بهار1380
151
ارزيابي گزينه هاي سياست قيمت گذاري محدوده مركزي شهر مطالعه موردي شهر اصفهان
152
ارزيابي گزينه هاي مختلف سيستم حمل و نقل شهري جهت كاهش آلودگي هوا
153
ارزيابي گسترش شهري بخش مركزي استان اصفهان و تأثير آن بر تغيير اقليم محلي
154
ارزيابي گستره ي عملكرد بهسازي انفجاري خاك ها
155
ارزيابي گلخانه اي وآزمايشگاهي چند عصاره گير شيميايي به منظور تعيين منگنز قابل استفاده ي پسته
156
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به منظور تعيين مس قابل استفاده‌ي پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
157
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به¬منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده‌ پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
158
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به¬منظور تعيين روي قابل استفاده‌ پسته در برخي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
159
ارزيابي لاين هاي F4 حاصل از تلاقي بين گونه اي در گلرنگ بر اساس صفات فنولوژيك و فيزيولوزيك در دو شرايط رطوبتي خاك
160
ارزيابي لاين هاي پيشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum L.) ازلحاظ خصوصيلت آگروفيزيولوژيكي وشاخص هاي پايداري عملكرد
161
ارزيابي لاين هاي حاصل از توده هاي بومي گلرنگ در دو رژيم رطوبتي
162
ارزيابي لاين‎هاي گندم نان بر اساس شاخص‎هاي تحمل به خشكي و نشانگرهاي مولكولي در رفسنجان
163
ارزيابي لرزه اي ﴿ رفتار خطي و غير خطي ﴾ساختمانهاي مركب فولادي با ديوار برشي بتن مسلح
164
ارزيابي لرزه اي برج تاريخي رادكان
165
ارزيابي لرزه اي پل بتني متعارف بزرگراه به روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)
166
ارزيابي لرزه اي پل هاي بتني چندستونه بهسازي شده بر مبناي تحليل هاي غيرخطي استاتيكي و ديناميكي
167
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي در سازه هاي فولادي بلند با قاب خمشي و مهاربند در زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
168
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي ساختمان هاي بتني نامنظم در ارتفاع تحت زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
169
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي ناشي از شكست برشي ستون هاي قاب خمشي بتني بلند در زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
170
ارزيابي لرزه اي توسعه ي خرابي در سازه هاي فولادي بلند با آرايش مختلف مهاربندي در ارتفاع، تحت زلزله هاي حوزه نزديك منفرد و متوالي
171
ارزيابي لرزه اي رفتار پايه هاي پل هاي بتني تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و مقايسه آن با روابط بهسازي
172
ارزيابي لرزه اي﴿ رفتار خطي و غير خطي ﴾سيستمهاي مهاربندي واگرا ﴿EBF )و مهاربندي واگرا توام با قاب خمشي ﴿EBDS )
173
ارزيابي لرزه اي رفتار سازه هاي پانلي چند طبقه ميان مرتبه
174
ارزيابي لرزه اي روش هاي بهسازي در ساختمان هاي يك طبقه مصالح بنايي بدون كلاف
175
ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي پيش ساخته بتني با سيستم پانل هاي بزرگ
176
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح با شكل پذيري معمولي و پلان نامتقارن طراحي شده براساس آيين نامه هاي طراحي ايران
177
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي فولادي با ميانقاب مصالح بنايي بر اساس دستور العمل بهسازي لرزه اي
178
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي فولادي نامنظم در پلان با ديوار برشي بتني تحت زلزله هاي حوزه نزديك و دور
179
ارزيابي لرزه اي سازه فولادي با قاب مقاوم خمشي درعملكرد بي وقفه به روش احتمالاتي
180
ارزيابي لرزه اي سازه ها با طبقات زيرزميني
181
ارزيابي لرزه اي سازه هاي بتنيمسلح چند درجه آزاد بر اساس روش انرژي
182
ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي سبك سردنورد با پوشش ورق فولادي براساس عملكرد
183
ارزيابي لرزه اي سيستم هاي سه بعدي با دو سيستم مجزا در هر جهت
184
ارزيابي لرزه اي قاب خمشي فولادي با مهاربند كمانش ناپذير مجهز به آلياژ حافظه دار شكلي
185
ارزيابي لرزه اي قاب هاي داراي شاهتير خرپايي اصلاح شده توسط تجهيزات اتلاف انرژي
186
ارزيابي لرزه اي قابهاي خمشي ساخته شده از پروفيل هاي فولادي سرد نورد شده
187
ارزيابي لرزه اي قابهاي معمولي بتن آرمه تقويت شده در اتصالات با كامپوزيت هاي اليافي [ FRP ]
188
ارزيابي لرزه هاي سازه ها ي با سيستم دو گانه بتن آرمه
189
ارزيابي لرزه‌اي احتمالاتي" قاب ستون پيوند (LCF)" با استفاده از منحني شكنندگي تحت اثر زمين لرزه‌هاي متوالي
190
ارزيابي لرزه‌اي پل‌هاي بتني تحت مؤلفه‌ي قائم جنبش‌هاي زمين‌لرزه‌اي با استفاده از منحني‌هاي شكنندگي
191
ارزيابي لرزه‌اي سيستم‌هاي خود ايستاي فولادي
192
ارزيابي لرزهاي قاب هاي خمشي فولادي ويژه كوتاه و ميان مرتبه طراحي شده براساس روش نيرو و تغييرمكان مستقيم
193
ارزيابي لرزهاي قاب‌هاي فولادي مجهز شده به ميراگر هاي فلزي جاري شونده با استفاده از تحليل‌هاي ديناميكي غير خطي
194
ارزيابي لرزهاي قابهاي خمشي بتني مسلح مجهزبه مهاربندهاي كمان شتاب (BRBs)
195
ارزيابي مËلفه هاي مËثر بر كيفيت خدمات در مËسسات آموزشي .
196
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي
197
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه اول
198
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه اول
199
ارزيابي مالي زنجيره تامين (مطالعه موردي:‌ شركت هاي نرم افزاري)
200
ارزيابي مالي و اقتصادي معدن چادرملو
201
ارزيابي مباني مدل هاي عقلايي محدود و افق جهاني در تصميم گيري از ديدگاه امام علي﴿عليه السلام﴾ در نهج البلاغه
202
ارزيابي مبتني بر پياده سازي نسخه هاي جديد پروتكل بلوتوث در كاربردهاي نظارت بر سلامت خانگي از راه دور
203
ارزيابي مبتني بر رايانه در مقايسه با ارزيابي سنّتي: بررسي عملكرد و نگرش زبان‌آموزان ايراني با سنجش ميزان خواندن و درك مفاهيم ايشان
204
ارزيابي مبلمان شهري مطالعه موردي رودكنار رود دز
205
ارزيابي متالوژيكي و الكتروشيمي پوشش هاي اكسيدي روي آند تيتانيمي
206
ارزيابي متغير هاي آنيل در فرايند ترموديناميكي نورد سرد - آنيل جهت توليد فولاد زنگ نزن نانو ساختار 301
207
ارزيابي متغير هاي موثر در فرايند ترموديناميكي نورد داغ - نورد سرد وآينل جهت توليد فولادهاي زنگ نزن آستيني نانو ساختار 301,316L
208
ارزيابي متغيرهاي روش هاي لايه نشاني چرخشي و الكتروفورتيك لايه انتقال دهنده الكترون دي اكسيدقلع بر عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايتي مسطح
209
ارزيابي متغيرهاي فرايند مارتنزيت بر ريز ساختار خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن آستنيتي 201 فوق ريز دانه/نانو ساختار
210
ارزيابي متغيرهاي كلان موثر بر حجم و تركيب سپرده هاي بانكي (مطالعه موردي بانك ملت 1387-1360)
211
ارزيابي متن كتاب انگليسي تخصصي دانشجويان رشته خلباني بالگرد دانشجويان دانشگاه افسري , English for Students of Helicopter Piloting:Military Academy Students' Textbook Evaluation
212
ارزيابي مجدد تاثير تخمين پارامتر بر عملكرد نمودار كنترل انطباق‌پذيرِ ميانگين با اندازه نمونه متغير
213
ارزيابي مجسمه هاي شهري اصفهان بر باز توليد هويت فرهنگي ده ساله اخير
214
ارزيابي محتواي آموزش شهرسازي با تاكيد بر مقطع كارشناسي در ايران
215
ارزيابي محتواي اطلاعاتي نسبت هاي صورت جريان وجوه نقد و نسبت هاي حسابداري تعهدي در تشخيص درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
216
ارزيابي محصولات ماهواره‌اي بارش جهت محاسبه شاخص خشكسالي هواشناسي SPI در حوضه آبريز درياچه اروميه
217
ارزيابي محورهاي شهري پياده مدار با تأكيد بر كيفيت تباين فضايي (نمونه موردي: منطقه 1 اصفهان)
218
ارزيابي محيط زيست شهرستان رامهرمز براي كاربري كشاورزي
219
ارزيابي محيط زيستي فعاليت هاي اقتصادي با استفاده از جدول داده - ستاده در استان يزد
220
ارزيابي محيط ساخته شده بر اساس معيار عملكردي معنا مورد خاص فاز شهر جديد هشتگرد
221
ارزيابي مخاطرات حاصل از وقوع زلزله در جاده تهران -فشم و ارايه راهكارهاي ژئوتكنيكي
222
ارزيابي مخاطرات و آناليز پيامدهاي فرآيندي مخازن VCM واحد CF پتروشيمي بندرامام با استفاده از شاخص CEI و نرم افزار PHAST
223
ارزيابي مخاطرات و چالش‌هايپياده‌سازي و فراگير شدن جويشگر بومي در سطح ملي (مطالعه موردي: كاربران متخصصITوب‌سايت ترفندستان)
224
ارزيابي مخزني، تعيين هتروژني و تحليل ساختاري در مخزن سروك يكي از ميادين نفتي خليج فارس
225
ارزيابي مخلوط مصالح خرده آسفالتي و خاك بستر تثبيت شده با استفاده از سيمان و آهك
226
ارزيابي مخمر پيچيا گيلرموندي تثبيت شده بر سنگ آذرين براي توليد زايليتول از زايلوزدر يك راكتور بستر سيال
227
ارزيابي مدار اسيا كني كارخانه سيمان داراب
228
ارزيابي مدارس هوشمند با تأكيد بر مدل مفهومي سند راهبردي در منطقه 18 تهران،سال تحصيلي 95-94
229
ارزيابي مدارس هوشمند شهر تهران با استفاده از مدل پذيرش تكنو لوژي )TAM(و ارائه راهكار
230
ارزيابي مدارس هوشمند و مدارس عادي در موفقيت دانش آموزان مطالعه موردي: مدارس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران .
231
ارزيابي مدل BMDJS در برآورد مدول برشي بيشينه در خاك هاي غيراشباع با حد خميري بالا
232
ارزيابي مدل WEPP در برآورد رسوب و فرسايش آبي ﴿ مطالعه موردي: حوزه تيمارجان اقليد ﴾
233
ارزيابي مدل اروپايي محاسبه فرسايش خاك (EUROSEM( در زير حوزه طبرك از حوزه رودخانه بازفت در حوزه آبخيز كارون شمالي
234
ارزيابي مدل بارگذاري پلLm71با توجه به شرايط ناوگان راه آهن ايران
235
ارزيابي مدل برتري سازي EFQM در شركت هپكو
236
ارزيابي مدل بلوغ شركت هاي پيمانكاري به منظور دستيابي به شاخص هاي توسعه پايدار
237
ارزيابي مدل پتانسيل جمعيتي جهت تعيين مراكز خدمات روستايي در روستاهاي دهستان خرم رود شهرستان لنجان استان اصفهان
238
ارزيابي مدل ديتريسي از طريق مطالعه خواص ترموديناميكي و ضرايب ويريال سيالات تجمعي
239
ارزيابي مدل ساختاري مناسب براي ناپيوستگي هاي اصلي توده سنگ ساختگاه سد بختياري
240
ارزيابي مدل شايستگي هاي مديريت استعداد و رابطه ي آن با رضايت شغلي، تعهد سازماني و تمايل به ترك سازمان (شركت آب و فاضلاب استان لرستان)
241
ارزيابي مدل شبيه سازي SSM_WHEAT تحت شرايط كرمان
242
ارزيابي مدل گيل در تعيين ميزان خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
243
ارزيابي مدل مديريت استراتژيك منابع انساني 5P " " برمبناي استراتژي هاي تدوين شده منابع انساني شركت ملي نفت ايران
244
ارزيابي مدل هاي SIMHYD و AWBM در برآورد رواناب در حوضه هاي فاقد آمار
245
ارزيابي مدل هاي بلوغ برون سپاري سازمان هاي پروژه محور
246
ارزيابي مدل هاي پارامتريك ومدل مخاطره متناسب كلكس در تحليل عوامل موثر بر زمان تشخيص رتينوپاتي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
247
ارزيابي مدل هاي رفتاري خاك با در نظر گرفتن تأثير ناهمساني
248
ارزيابي مدل هاي فرآيند محور در بررسي زمين لغزش هاي سطحي
249
ارزيابي مدل يادگيري الكترونيكي و تاثير ان بر رضايتمندي يادگيرندگان در دانشگاه هاي مجازي تهران
250
ارزيابي مدل‌هاي آسيب مواد ترد به روش اجزاء محدود توسعه‌يافته
251
ارزيابي مدل‌هاي بقاي سلولي هنگام گرمافزوني بافت هاي زنده
252
ارزيابي مدل‌هاي تجاري مديريت سمت تقاضا در بازار برق با تكيه‌بر فعاليت‌هاي پاسخ به تقاضا (مطالعه موردي صنعت برق ايران)
253
ارزيابي مدل‌هاي چهاربعدي و پنج‌بعدي اطلاعات ساختمان در مقايسه زمان و هزينه سيستم‌هاي سازه‌اي
254
ارزيابي مدلهاي رفتاري و توسعه مدل آسيب در فرآيند براده برداري متعامد
255
ارزيابي مدلهاي رياضي تخصيص آب حوضه اي با نگاهي به بهينه سازي الگوي كشت و اولويت هاي اقتصادي
256
ارزيابي مدلهاي شوريزدايي خاك با آزمون مزرعه اي
257
ارزيابي مدلهاي طيفي امواج و ارائه طيف انرژي موج سازگار با منطقه شمال خليج فارس
258
ارزيابي مدلهاي هماهنگي چراغهاي راهنمايي در تقاطعهاي شرياني شهري
259
ارزيابي مدلي راهبردي جهت بهبود ميزان پذيرش بانكداري همراه توسط مشتريان در بانك انصار
260
ارزيابي مدول برجهندگي لايه هاي تثبيت شده
261
ارزيابي مدول تغييرشكل‌پذيري توده سنگ با استفاده از رگرسيون چند متغيره
262
ارزيابي مديران مياني جهت تصدي مسئوليت مديريت عالي در شهرداري اصفهان
263
ارزيابي مديريت آلودگي هواي شهر اصفهان با استفاده از شبكه هاي بيزين
264
ارزيابي مديريت استراتژيك در شرايط بحران و ركورد در مجتمع تجاري -تفريحي پروما
265
ارزيابي مديريت بحران در برنامه ريزي شهري﴿مورد زلزله در منطقه9شهرداري مشهد﴾
266
ارزيابي مديريت بحران شهر كرمان با تأكيد بر ميزان آمادگي شهروندان در برابر زلزله
267
ارزيابي مديريت دانش در سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (BSC)
268
ارزيابي مديريت ريسك در ساخت ايستگاه هاي متروي تهران (مطالعه ي موردي ايستگاه ميدان شهدا)
269
ارزيابي مديريت ريسك(زلزله وخشكسالي) در دو دهه اخير و راهكارهاي بهبود آن در شهرستان زرين دشت
270
ارزيابي مديريت سوددرسطوح مختلف محافظه كاري وسهامداران بنيادي بااستفاده ازمدل تعديل شده جونز
271
ارزيابي مديريت كيفيت فراگير﴿TQM) دركارخانه سيمان قاين
272
ارزيابي مراحل رسيدگي گوجه فرنگي گلخانه اي با تحليل تصاوير ديجيتال
273
ارزيابي مراحل مختلف معماري نرم افزار و بهبود روش انتخابي ATAMWD: ارزيابي معماري از طريق مصالحه براي دامنه وب
274
ارزيابي مرمت هاي ايزمئو در عالي قاپو و ارائه ي طرح كاربردي نو
275
ارزيابي مزاياي استفاده از پديده زمان پرواز در تصوير برداري سه بعدي PET با استفاده از روش مونت كارلو
276
ارزيابي مزاياي استقرار نظام نوين مالي (حسابداري تعهدي) در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
277
ارزيابي مزرعه اي تحمل به تنش رطوبتي درتريتيكاله
278
ارزيابي مزيت نسبي توليد لوازم خانگي منتخب دراقتصاد ايران تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي گروه صنعتي انتخاب
279
ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات سيب درختي در شهرستانهاي منتخب استان آذربايجان غربي ( اروميه، خوي و سلماس )
280
ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات نخود در ايران ( مطالعه موردي : استان كرمانشاه )
281
ارزيابي مزيت نسبي در بخش شيلات استان هرمزگان: با رويكرد ماتريس تحليل سياستي
282
ارزيابي مزيت نسبي در تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي چين و تركيه مطالعه موردي : فلزات اساسي
283
ارزيابي مزيت نسبي صنايع استان يزد
284
ارزيابي مزيت نسبي صنايع و تغييرات ساختار صنعتي استان قزوين
285
ارزيابي مسائل و مشكلات مديريت شهري با تأكيد بر ديدگاه شهروندان و مديران )نمونه موردي: شهر بوشهر
286
ارزيابي مسكن اجتماعي در تامين مسكن گروه كم درآمد (نمونه موردي: اسلامشهر)
287
ارزيابي مسير ترقي دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
288
ارزيابي مشاركت مردمي در توسعۀ پايدار شهري (مطالعۀ موردي : بافت فرسودۀ منطقۀ سۀ اصفهان)
289
ارزيابي مشاركتي تأثيرات اجتماعي راه آهن و آزادراه در حال ساخت بر روستاي پاراپونه شهرستان خرم آباد
290
ارزيابي مشاركتي تعاوني هاي توليد روستايي استان لرستان با استفاده از رهيافت PRA )مطالعه موردي تعاوني هاي توليد هنام و فرزيان (
291
ارزيابي مشتقات 2فنوكسي نيكوتينيك اسيد هيدرازيد سولفوناميد بر حيات پروماستيگوت هاي انگل عامل سالك روستايي در محيط كشت
292
ارزيابي مشخصات خشكسالي به وسيله شاخص هاي هيدرولوژيكي و هواشناسي با داده‌هاي ماهواره‌اي مطالعه موردي: زير حوضه چلگرد
293
ارزيابي مشخصات عملكردي موتور توربوشفت با استفاده از شبيه سازي عددي اجزاء دوار
294
ارزيابي مشخصات فني مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي گيلسونايت و الياف فورتا
295
ارزيابي مشخصات فيزيكي هواويزهاي موجود در مواد باروري ابر
296
ارزيابي مشخصات مكانيكي بتن هاي توليدي از ضايعات سراميكي
297
ارزيابي مشخصات مكانيكي روسازي هاي توليدي از تراشه آسفالت
298
ارزيابي مشخصات و بررسي روش هاي مرمت و مقاوم سازي آثار تاريخي
299
ارزيابي مشخصه اي آنتروپومتري (تن سنجي) استاتيك كودكان ۲ تا ۶ سال در مهدكودك و پيش دبستاني هاي استان اصفهان
300
ارزيابي مشخصه هاي عملياتي انتقال يون‌هاي كروم و كادميوم در سيستم جذب بستر ثابت توسط هيدروژل بيوكامپوزيتي بر پايه نشاسته پيوند داده شده با پلي (اكريليك اسيد) و تقويت شده با نانو الياف سلولزي
301
ارزيابي مشكلات زمين شناسي مهندسي سد بارز و با تاكيد بر پرده تزريق آن
302
ارزيابي مشكلات مديريتي پروژه هاي راهسازي در استان فارس
303
ارزيابي مشكلات مديريتي پروژه هاي راهسازي در استان فارس دئاتاتاتعتع
304
ارزيابي مصرف انرژي الكتريكي ساختمان هاي شهرداري اصفهان با رويكرد داده كاوي
305
ارزيابي مصرف انرژي در صنعت ساخت: نگاه كاربردي بر استفاده از انرژي هاي نو در ايران
306
ارزيابي مصرف انرژي و بي درنگي در شبكه هاي حس گر بي سيم
307
ارزيابي مصرف زمين در شهرهاي كوچك به منظور ارائه الگوي مسكن بومي (مطالعه موردي شهر ميبد)
308
ارزيابي مصرف منطقي آلبومين براساس الگوهاي استاندارد در مركز آموزشي درماني رازي رشت
309
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه بز وحشي ﴿ŸCapra aegagrus ﴾ در پارك ملي كلاه قاضي
310
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه گوزن مرال با رويكرد عدم قطعيت روش شناختي مطالعه موردي استان گلستان
311
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه گوزن مرال با رويكرد عدم قطعيت روش‌شناختي (مطالعه موردي: استان گلستان)
312
ارزيابي معابر پياده از منظر تخليه اضطراري - مطالعه موردي : مجموعه اداري شهر اصفهان
313
ارزيابي معادلات مختلف نفوذ و برآورد شدت نفوذ نهايي در آبياري جويچه اي
314
ارزيابي معادله الحاقي در تصوير برداري الاستيسيته
315
ارزيابي معادله تجديد نظر شده بلند كردن بار نايوش مبتني بر تعيين اثر موقعيت عمودي بار، زمان كار-استراحت و جنسيت بر روي اعمال نيروهاي استاتيك (مطالعه موردي: كار آزمايشگاهي بر روي شاخص FM و VM)
316
ارزيابي معدن آهن چادرملو با استفاده از روش كريگينگ
317
ارزيابي معماري سيستم هاي ترجمه ماشيني جهت ارتقا سيستم هاي با معماري تركيبي
318
ارزيابي معيار انرژي كرنشي براي نمونه ي داراي شيار U شكل
319
ارزيابي معيارهاي آسيب مواد مركب
320
ارزيابي معيارهاي ايمني نيروي انساني در كارگاه هاي ساختماني براي انتخاب پيمانكار
321
ارزيابي معيارهاي توسعه با نگاهي برشاخص هاي توسعه انساني،مطالعه موردي هشترود
322
ارزيابي معيارهاي زلزله ﴿ شهرسازي ﴾ در فاز 2 نواب ﴿ حدفاصل خيابان كميل تا خيابان محبوب مجاز ﴾
323
ارزيابي معيارهاي سيستم هشدار به وسيله قفل كردن هشدار و تاخير كاهش يافته
324
ارزيابي معيارهاي طرح روسازي آسفالتي براي راه آهن و ارائه مناسبترين روش طرح ضخامت روسازي براي انواع راه آهن برقي و ديزلي
325
ارزيابي معيارهاي فيلتر براي هستههاي مرطوب سدهاي خاكي در مناطق با آب و هواي مرطوب
326
ارزيابي معيارهاي مؤثر بر ماليات عملكرد اشخاص حقوقي و تحليل ريسك تمكين مالياتي با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي
327
ارزيابي معيارهاي مختلف در انتخاب و بكارگيري جرثقيل‌هاي اسكله‌اي پيشرفته براي پايانه‌هاي كانتينري (مطالعه موردي: پايانه‌ي كانتينري شهيد رجايي)
328
ارزيابي مقالات و مجلات ISI از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي كشور
329
ارزيابي مقامت چند ژنوتيپ پسته به تنش خشكي در مرحله جوانه زني ورشد دانهالي
330
ارزيابي مقاومت ارقام زراعي گندم نسبت به بيماري پاخوره غلات
331
ارزيابي مقاومت ارقام سيب‌زميني نسبت به جدايه هاي قارچ Alternaria alternate و تاثير چند قارچ كش روي بيماري لكه موجي سيب زميني
332
ارزيابي مقاومت ارقام مختلف خربزه ، طالبي و كدو نسبت به بيماريهاي ويروسي جاليز شايع در اصفهان
333
ارزيابي مقاومت اعضاي قابهاي بتن آرمه در برابر آتش
334
ارزيابي مقاومت القايي ايجاد شده توسط برخي تيمارهاي بيولوژيكي و شيميايي نسبت به ويروس معمولي لوبيا و ويروس زرد لوبيا
335
ارزيابي مقاومت بتن در سازه با استفاده از آزمايش مغزه گيري
336
ارزيابي مقاومت بتن هاي خود‌ تراكم در مقابل پديده يخ زدن - آب شدن در روسازي توقفگاه هواپيما در فرودگاه
337
ارزيابي مقاومت بدنه يك شناور تريماران در موقعيت هاي مختلف بدنه هاي جانبي و مدل نمودن نتايج به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي مبتني بر چيدمان بهينه بدنه
338
ارزيابي مقاومت بدنه يك شناور تريماران در موقعيت هاي مختلف بدنه هاي جانبي ومدل نمودن نتايج به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي مبتني بر چيدمان بهينه بدنه
339
ارزيابي مقاومت به ايميداكلوپرايد در جمعيت هاي سفيد بالك پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae
340
ارزيابي مقاومت به ترك سرد هيدروژني الكترود E11018 با استفاده از آزمون G-BOP
341
ارزيابي مقاومت به تنش خشكي چهار رقم تاك ﴿صاحبي،عسكري،كشمشي و ياقوتي ﴾
342
ارزيابي مقاومت به حشره كش هاي ديكلرووس و كلرپيريفوس در جمعيت هاي سفيدبالك پنبه (Bemisia tabaci(Hemiptera:Aleyrodidae
343
ارزيابي مقاومت به حشره كش هاي رايج در جمعيت هاي تريپس پياز ﴿Thrips tabaci (Thys.Thripidaeدر اصفهان
344
ارزيابي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ اي يولايف زراعي ( Avena sativa) با استفاده از شاخص هاي زراعي ،فيزيولوژيكي ومتابوليكي
345
ارزيابي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از روش هاي زراعي، مولكولي و كشت بافت
346
ارزيابي مقاومت به خشكي در نژادهاي بومي گندم نان با استفاده ازخصوصيات مورفولوژي ، فيزيولوژي وبيوشيميايي
347
ارزيابي مقاومت به خشكي ژنوتيپهاي گندم (Triticum aestivum)درشرايط اين ويترو)درشيشه (واين ويوو)درزيوه (
348
ارزيابي مقاومت به خشكي گونه هاي فانروفيت مراتع استپي بر اساس مشخصه هاي فيزيولوژيك
349
ارزيابي مقاومت به خشكي و تنوع ژنتيكي ارقام انگور روسي (Vitisvinifera) با استفاده از صفات مرفوفيزيولوژيك و نشانگر بين ريزماهواره اي (ISSR)
350
ارزيابي مقاومت به خوردگي يك پوشش اپوكسي حاوي نسبت هاي مختلف از رنگدانه اكسيد آهن ميكايي
351
ارزيابي مقاومت به خوردگي يكنواخت و خوردگي تنشي مقطع جوشكاري شده آلياژ Al5083 به روش قوسي فلز-گاز
352
ارزيابي مقاومت پوزولان طبيعي فعال شده با يك فعال كننده مركب در برابر چرخه هاي انجماد و ذوب
353
ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام گوجه فرنگي Lycopersicun sculentum )Solanaceae) نسبت به كرم ميوه گوجه فرنگي Helicoverpa armigera )Lep.: Noctuidae) و كارآيي زنبور پارازيتوييد تخم (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae
354
ارزيابي مقاومت جمعيت هاي مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta، در برابر حشره كش هاي آبامكتين و سايپرمترين در استان اصفهان
355
ارزيابي مقاومت جمعيت‌هاي كنه قرمز اروپايي (Panonychus ulmi Koch, Acari:Tetranychidae) نسبت به كنه‌كش‌هاي اسپيروديكلوفن، اسپيرومسيفن و اتوكسازول
356
ارزيابي مقاومت چسبندگي ميان بتن جديد و قديم در سازه هاي بتن آرمه تعمير و تقويت شده
357
ارزيابي مقاومت ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ اهلي و وحشي به مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi (Dip:Tephritidae
358
ارزيابي مقاومت ژنوتيپهاي لوبيا چشم بلبلي و ارقام عدس با الگوهاي پروتئيني متفاوت در برابر سوسك چهار نقطهاي حبوبات( Callosobruchus maculatus (Col., Chrysomelidaeبا استفاده از روشهاي آماري و الكتروفورز پروتئينهاي بذر
359
ارزيابي مقاومت ساختمان‌هاي بتن‌مسلح در برابر انهدام پيش‌رونده ناشي از انفجار
360
ارزيابي مقاومت ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند كمانش ناپذير (BRB) در برابر خرابي پيش رونده
361
ارزيابي مقاومت سايشي گلوله هاي آسيا
362
ارزيابي مقاومت ستون هاي بتن مسلح تقويت شده با روكش بتني و تاثير آن بر رفتارديناميكي قاب بتن آرمه
363
ارزيابي مقاومت سر باره فسفر فعال شده در برابر چرخه هاي انجماد و ذوب و حمله ي نمك - يخ
364
ارزيابي مقاومت سيكلي خاك هاي ريزدانه آلوده به نفت گاز (گازوييل)
365
ارزيابي مقاومت شكست روكش هاي 3-EX porcelain Super شركت ( porcelain full Noritake و ceramic metal ) و روكش هاي Gradia GC
366
ارزيابي مقاومت شيار افتادگي مخلوط آسفالت نيمه گرم (WMA) ساسوبيتي
367
ارزيابي مقاومت شيارشدگي درمخلوط‌هاي آسفالتي گرم حاوي مصالح سرباره‌اي
368
ارزيابي مقاومت شيميايي سربار ه فسفر فعا لشده در برابر تهاجم سولفا تها
369
ارزيابي مقاومت كنه قرمز اروپايي(Panonychus ulmi) نسبت به كنه‌كش‌هاي آبامكتين و فن پروپاترين
370
ارزيابي مقاومت لاين هاي نخود نسبت به Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي
371
ارزيابي مقاومت نسبيارقام مختلف گلرنگ به بيماري پوسيدگي فيتوفترايي
372
ارزيابي مقاومت نهايي تيرهاي I-شكل سوراخ‎دار فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجاجي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
373
ارزيابي مقاومت نهايي تيرهاي-I شكل لانه زنبوري فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجاجي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
374
ارزيابي مقاومت و شكل پذيري اعضاي بتني خمشي مسلح شده با ميلگردهاي هيبريدي
375
ارزيابي مقاومت و شكل پذيري ستونهاي بتني مستطيلي تقويت شده با كامپوزيتهاي FRP ﴿تحت نيروي محوري و لنگر خمشي﴾
376
ارزيابي مقاومت و يكپارچگي پوش سنگ مخزن در مقابل فشار افزايي ناشي از تزريق گاز
377
ارزيابي مقايسه اي آزمون هاي نشت در بررسي پسمانهاي حاوي فلزات سنگين تثبيت شده با سيمان
378
ارزيابي مقايسه اي اثرات دارويي دورزولامايدبر ساختمان وعملكرد آنزيم هاي كربنيك انيدر از II گاوي و انساني
379
ارزيابي مقايسه اي استحكام باند كامپوزيت هاي bulk fill(flowablean​dpackable با كامپوزيت نوري معمولي به عاج دندان
380
ارزيابي مقايسه اي استراتژي هاي بازاريابي برند به منظور ايجاد ارزش ويژه برند
381
ارزيابي مقايسه اي استراتژي هاي تامين بر مبناي هدف و تحت شرايط ريسك در زنجيره تامين شركت توليد كننده قطعات خودرو
382
ارزيابي مقايسه اي برون تني همسنگي شيميايي سديم والپروات ساخت ايران با نوع وارداتي )orlept( آن با توجه به زمان توليد و زمان انقضاي هركدام , Comparative in-vitro evaluation of chemical equvalence of iranian made sodium valproate with imported type )orlept( with consideration of manufacturing date and expire date
383
ارزيابي مقايسه اي حاشيه توانگري مالي شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي ايران
384
ارزيابي مقايسه اي خاصيت القاي استخواني و رفتار آنتي باكتريال نانو ذرات شيشه زيست فعال و هيدروكسي آپاتيت در مهندسي بافت سخت
385
ارزيابي مقايسه اي روندتشكيل فيبريل هاي آميلوئيدي درحالت طبيعي ومديفاي شده پروتئين هاي بتالاكتوگلوبولين وآلفاكيموتريپسين گاوي
386
ارزيابي مقايسه اي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي
387
ارزيابي مقايسه اي سطح كيفيت زندگي عشاير اسكان يافته واسكان نيافته
388
ارزيابي مقايسه اي شاخص هاي كيفيت خاك در اراضي آبرفتي شيبدار سميرم تحت كاربريهاي مختلف
389
ارزيابي مقايسه اي ظرفيت هاي نظام اقتصادي اسلام و سرمايه داري به منظور طراحي يك الگوي توسعه ي عادلانه
390
ارزيابي مقايسه اي قابليت اعتماد سيستم برق اضطراري نيروگاه به روش PSA و ماركوف
391
ارزيابي مقايسه اي ميزان تكامل يافتگي سيستم كارست دردو دامنه شمالشرق وجنوبغربي كوه گرين
392
ارزيابي مقايسه اي ميزان مقبوليت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
393
ارزيابي مقايسه اي ميزان موفقيت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
394
ارزيابي مقايسه اي ميزان موفقيت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
395
ارزيابي مقايسه اي نظام قديم وجديد آموزش متوسطه در منطقه گنبد كاووس
396
ارزيابي مقايسه ايي اثر نانو جامدات و نانو مايعات بر اصلاح رفتار قير و مخلوطهاي آسفالتي
397
ارزيابي مقايسه¬اي عملكرد بنادر حوزه خليج فارس با استفاده از روش تحليل پوششي داده¬ ها(DEA)
398
ارزيابي مقايسه¬اي كارايي روش¬هاي اقتصادسنجي و شبكه¬هاي عصبي مصنوعي در پيش¬بيني ريسك بازار در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردي صنايع پتروشيمي
399
ارزيابي مقدار سديمان گلبولي در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1370 لغايت سال 1374
400
ارزيابي مقدار سديمان گلبولي در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1370 لغايت1374
401
ارزيابي مقدماتي 8 جمعيت تثبيت شده جديد پنبه
402
ارزيابي مقدماتي حوضه هاي رسوبي محدوده استان يزد از نظر پتانسيل منابع نفت و گاز
403
ارزيابي مكان يابي تصفيه خانه هاي لوكال در شهر رشت
404
ارزيابي مكان يابي شهرك هاي صنعتي در استان قم
405
ارزيابي مكان يابي مجتمع هاي زيستي مسكن مهر شهر اردبيل
406
ارزيابي مكاني ايستگاه هاي دوچرخه (نمونه موردي شهر اصفهان)
407
ارزيابي مكاني كاربري هاي حياتي و حساس شهري با رويكرد پدافند غيرعامل (نمونه موردي شهر نايين)
408
ارزيابي مكاني و زماني كيفيت رودخانه و استفاده از روش هاي داده كاوي در مدل سازي كيفي، مطالعه موردي: رودخانه كرخه
409
ارزيابي مكانيابي پل هاي عابر پياده مطالعه موردي از سه راه حكيميان تا ميدان شهداي محراب شهر يزد
410
ارزيابي مكانيابي جايگاههاي توزيع سوخت CNG منطقه 4 شهر تبريز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS)
411
ارزيابي مكانيابي كاربريهاي آموزشي در طرحهاي جامع شهري با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي : طرح جامع شهر بوكان ﴾
412
ارزيابي مكانيزم آسيب در فولادهاي دوفازي استحكام بالا
413
ارزيابي مكانيزم پديده هاي ترك خوردن و جدايش در فولاد پرمنگنز آستنيتي حين جوشكاري مقاومتي نقطه اي
414
ارزيابي مكانيزم تشكيل ريزساختار در ريخته گري نيمه جامد آلياژهاي Al-Si و بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند
415
ارزيابي مكانيزم ريزش ثقلي طي فرآيند تزريق گاز امتزاجي از طريق شبيه سازي به منظور ازدياد برداشت از مخازن شكافدار طبيعي
416
ارزيابي مكانيزم هاي احراز هويت در شبكه هاي نسل آينده
417
ارزيابي مكانيزم هاي توليد و تخمين ذخيره در مخازن اشباع با استفاده از موازنه ديناميكي ماده
418
ارزيابي مكانيزم هاي مختلف براي توزيع متعادل بار در خوشه كردن سرورها به روش DNS
419
ارزيابي مكانيزم و تاثير پوشش نانومتري طلا بر اندركنش ليزر با سطح آلومينيوم
420
ارزيابي مكانيزه كردن فرايندهاي گمركي بااستفاده از كارت امتيازي متوازن در گمركات تهران
421
ارزيابي ملاك‌هاي ارتقا در آيين‌نامه ارتقا از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان براساس نظريه زمينه‌اي
422
ارزيابي منابع آلودگي هاي غير نقطه اي كشاورزي با استفاده از GIS و RS
423
ارزيابي منابع انساني از ديدگاه توانمند سازي روانشناختي با رويكرد DEA در نمايندگي هاي ايران خودرو استان گيلان
424
ارزيابي منابع انساني از ديدگاه توانمندسازي روانشناختي با رويكرد DEA در نمايندگي هاي ايران خودرو استان گيلان
425
ارزيابي منابع اورانيم به روش نظريه مجموعه هاي فازي
426
ارزيابي منابع پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي و دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال هاي 1385 تا 1390
427
ارزيابي منابع توليد آجر بارني در منطقه كهك قم
428
ارزيابي منابع هيدرات گازي درياي عمان با استفاده از روش هاي وارون سازي لرزه اي
429
ارزيابي منحني دبي- اشل در ايستگاه هاي آب سنجي با استفاده از برنامه ...
430
ارزيابي منحني محيط زيست كوزنتس در يك چهارچوب اقتصاد خرد، مطالعه موردي ايران
431
ارزيابي منحني هاي FLD فولادهاي فريت - مارتنزيت و بررسي عوامل موثر بر قابليت گشايش فولادهاي فريت - مارتنزيتي
432
ارزيابي منزلت اجتماعي مشاغل از ديدگاه دانش اموزان متوسطه دختر ناحيه 6 مشهد
433
ارزيابي منطقه 7 كلانشهر تهران بر اساس رويكرد شهر سالم
434
ارزيابي منطقه اي جريان هاي زيست محيطي رودخانه ها در ايران
435
ارزيابي منطقه حفاظت شده ارسباران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
436
ارزيابي منظر شهري در مقياس خرد با تاكيد بر كيفيت هاي بصري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي﴾
437
ارزيابي مهارت تفكر انتقادي دانش آموزان ابتدايي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي (مطالعه موردي شهر زرين رود)
438
ارزيابي مهارت حركتي كودكان dcd دختر و پسر تهران و تاثير تصوير سازي بصري بر آن
439
ارزيابي مهارت ها و مجموعه دانش كاربردي مورد نياز مديران عملياتي شاغل در سازمان تربيت بدني
440
ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
441
ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
442
ارزيابي مهارت هاي مديريت انضباط كلاس درس معلمان مقطع دبيرستانهاي شهرستان بروجن
443
ارزيابي مهارتهاي عملي فارغ التحصيلان پزشكي ورودي 79 در دانشگاه علوم پزشكي گيلان
444
ارزيابي مهارتهاي مديران دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر اساس مدل بازخورد 360 درجه درسال 1387
445
ارزيابي مهارتهاي مديريتي مورد نياز مديران در صنعت برق استان مازندران
446
ارزيابي مهندسي نخ پنبه اي با استفاده از مدلهاي رگرسيون آماري و فازي
447
ارزيابي مواجهه پوستي مكانيك شهر يزد با هيدرو كربن هاي حلقوي آروماتيك
448
ارزيابي مواجهه شغلي اتاق عمل بيمارستان شهيد صدوقي يزد با گاز هوشبر ايزوفلوران با استفاده از روش استاندارد ومدل رياستاندارد ومدل رياضي همراه با شبيه سازي مونت كارلو
449
ارزيابي مواد اوليه پوزولانهاي سهند براي توليد سيمان
450
ارزيابي مواد مغذي و مواد فعال زيستي برخي گونه هاي ماكروچلبكي خليج فارس
451
ارزيابي موازين كنترل عفونت در بخشهاي عفوني بيمارستانهاي آموزشي و دولتي تهران
452
ارزيابي موانع اجراي مشاركت عمومي براي تفكيك از مبدا در طرح جداسازي زباله (مطالعه موردي :شهرآمل)
453
ارزيابي موانع اجراي مشاركت عمومي براي تفكيك از مبدا در طرح جداسازي زباله (مطالعه موردي :شهرآمل)
454
ارزيابي موانع طبيعي توسعه فيزيكي شهر پاوه
455
ارزيابي موانع و چالش هاي فرايند خصوصي سازي شركت كشت و صنعت مغان
456
ارزيابي موتاسيون هاي هاي ژن MLH1 دربيماران مبتلا به سرطان كولون غيرپوليپي ارثي دراصفهان
457
ارزيابي موثر كلاس برنامه هاي بولي مبتني بر داده هاي 1-0 و كاربردهاي آن در شبكه هاي ژنتيك
458
ارزيابي مورفولوژيكي، فيتوشيميايي و مولكولي برخي گونه¬هاي جنس آليوم (Allium spp.) ايران
459
ارزيابي موفقيت بهره برداران سيستم هاي آبياري تحت فشار و عوامل موثر برآن در استان اصفهان
460
ارزيابي موفقيت پروژه هاي مشاركت دولتي و خصوصي در پروژه هاي راه و فرودگاه در ايران
461
ارزيابي موفقيت سيستم هاي مديريت دانش در حوزه بهداشت و سلامت (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي البرز)
462
ارزيابي موفقيت گلخانه هاي فلزي زير كشت سبزي و صيفي استان اصفهان و عوامل موثر بر آن
463
ارزيابي موقعيت استراتژيك و تدوين استراتژي هاي كلان شركت برق منطقه اي يزد با استفاده از ماتريس SPACE
464
ارزيابي موقعيت كنديل در افراد با مورفولوژي و عملكرد نرمال مفصل گيجگاهي فكي با كمك CBCT
465
ارزيابي موقعيت مكاني كتيبه هاي سنگي ونقش شرايط هوازدگي درتخريب آنها (منطقه مورد مطالعه : استان هاي كرمانشاه وهمدان )
466
ارزيابي موقعيت مكاني واحدهاي آموزشي در مناطق شهري ﴿منطقه 3 شهر اصفهان﴾
467
ارزيابي موقعيت و مسير كانال اينسايزيو منديبل در تصاوير CBCT
468
ارزيابي مولرهاي سوم نهفته كلاس C منديبل با Cone Beam Computed Tomography
469
ارزيابي مولفه كالبد هويت شهر جديد انديشه به منظور ارتقاء كيفيات محيطي آن
470
ارزيابي مولفه هاي شخصيتي كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران
471
ارزيابي مولفه هاي كيفيت خدمات با استفاده از مدل پنج بعدي Servqval شهرداري كرج
472
ارزيابي مولفه هاي مديريت دانش در مراكز پيام نوراستان يزد براساس مدل پايه هاي مديريت دانش .
473
ارزيابي مولكولي ميزان شيوع عوامل پروكاريوتيك محدود به آوند آبكشي پرتقال در جنوب كرمان
474
ارزيابي ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط انتقال انر‍‍‍زي الكتريكي از نگاه ايمني و سازگاري الكترومغناطيسي
475
ارزيابي ميداني عملكرد پابندهاي فوق ارتجاعي در كاهش ارتعاشات محيطي )مطالعه موردي مترو اصفهان(
476
ارزيابي ميداني و آزمايشگاهي عملكرد روسازي بتني متخلخل
477
ارزيابي ميزان ST- resolution در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان افشار با و بدون درمانهاي فيبرينوليتيك﴿استرپتوكيناز﴾ يا primary PCI و تعيين Outcome يكماهه اين بيماران
478
ارزيابي ميزان ST- resolution در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان افشار با و بدون درمانهاي فيبرينوليتيك﴿استرپتوكيناز﴾ يا primary PCI و تعيين Outcome يكماهه اين بيماران
479
ارزيابي ميزان آسيب پذيري بافت فرسوده شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: برزن دولت آباد يزد)
480
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي فضاهاي عمومي شهرهاي بندري مطالعه موردي : نوار ساحلي شهر بندرعباس
481
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي ناشي از وقوع زلزله در منطقه 41 تهران
482
ارزيابي ميزان آسيب پذيري لرزه اي ناشي از عوامل انسان ساخت با استفاده از تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي « نمونه مورد مطالعه: حدفاصل بزرگراه شهداي گمنام و بلوارهاي كارگر و فاطمي، واقع در منطقه 6 شهرداري شهر تهران »
483
ارزيابي ميزان آگاهي كاركنان از منابع ايجاد آرامش مطابق تعاليم اسلام و ديدگاه‌هاي مردم و تأثير آن بر عملكرد شغلي كاركنان در اورژانس‌هاي استان فارس
484
ارزيابي ميزان آگاهي، دانش كاربردي و دانش نظري مردم شهر يزد درخصوص ژنتيك پزشكي براساس چارچوب راجرز در سال هاي 1396-139
485
ارزيابي ميزان آلودگي رسوبات بستر درياچه مهارلو و امكان تبديل به كانون گرد و غبار
486
ارزيابي ميزان آمادگي به كار گيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش ahp
487
ارزيابي ميزان آمادگي به كارگيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش AHP (مورد كاوي: سازمان بازرگاني )
488
ارزيابي ميزان آمادگي به‌كارگيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش AHP (مورد كاوي: سازمان بازرگاني)
489
ارزيابي ميزان آمادگي پياده سازي مديريت دانش از بعد زير ساخت فناوري اطلاعات در شركت مگفا
490
ارزيابي ميزان آمادگي زير ساخت هاي لازم براي راه اندازي بورس الكترونيك در ايران
491
ارزيابي ميزان آمادگي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در استقرار سيستم مديريت دانش با استفاده از مدل هولت
492
ارزيابي ميزان آمادگي شركت زعفران سحرخيز براي اجراي مديريت ارتباط با مشتري )CRM(
493
ارزيابي ميزان آمادگي و اجراي روش كارت امتيازي متوازن (بررسي عملياتي شدن سه نسل اين روش)در سازمان هلدينك اتكا
494
ارزيابي ميزان آمادگي واحد فناوري اطلاعات شركت سايپا يدك، براي پياده سازي چارچوب ITIL و ارائه نقشه راه بهبود فرايندهاي مورد نظر با استفاده از آن
495
ارزيابي ميزان آمادگي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه پيام نور استان تهران .
496
ارزيابي ميزان آمادگي، دانش، مهارت، نگرش و دسترسي معلمان در كاربرد ابزارهاي يادگيري الكترونيكي در فرايند ياددهي- يادگيري مدارس ابتدايي شهركرد
497
ارزيابي ميزان آنتي بادي اختصاصي بر عليه آنتي ژن نو تركيب مايكوباكتريا توبركلوزيس در بيماران مبتلا به سل
498
ارزيابي ميزان آهن و روي دانه جمعيتهاي گندم اينكورن غرب ايران
499
ارزيابي ميزان ابتكار ونوآوري شغلي در كارشناسان آموزشي ،كارشناسان پژوهشي وكارشناسان گروها در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد
500
ارزيابي ميزان اثر گذاري بازار گرايي بر عملكرد كسب و كار در شركت ايران خودرو
501
ارزيابي ميزان ارتباط الكترونيكي در بانك كشاورزي و تاثير آن ب ر رضايت مشتريان
502
ارزيابي ميزان اضطراب در طي مراحل درمان ريشه در بين دندانپزشكان عمومي و متخصص شهرستان رشت در سال 96-97
503
ارزيابي ميزان اعتبار روش آناليز توپيرامات در سرم انسان بوسيله HPLC پس از مشتق سازي با FMOC با روش LC_MS/MS
504
ارزيابي ميزان امادگي اجزا مدل كسب و كار جهت انطباق با اكوسيستم در كسب و كارهاي اشتراكي تحت عصر ديجيتاليزيشن
505
ارزيابي ميزان انطباق دو مارك تجاري روكش استنلس استيل موجود در بازار ايران با اندازه دندانهاي مولر شيري كودكان شهر رشت
506
ارزيابي ميزان انطباق عملكرد سازماني با استراتژي سازماني با رويكرد زنجيره ارزش پورتر
507
ارزيابي ميزان انطباق محله ناژوان شهر اصفهان با اصول انرژي كارايي
508
ارزيابي ميزان انگيزه بكارگيري ابتكار ونو آوري شغلي ،كارشناسان آموزشي پژوهشي و كارشناسان گروها در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي-درماني شهيدصدوقي يزد در سال 1388
509
ارزيابي ميزان ايمني تاسيسات و تجهيزات شهري با رويكرد پدافند غيرعامل شهري
510
ارزيابي ميزان باقيمانده سموم‌اور گانو فسفره در آب آشاميدني مشهد‌
511
ارزيابي ميزان بهداشت در مدارس شهرستان آبادان
512
ارزيابي ميزان بيان ژن فاكتور H دخيل در پاتوژنز بيماري مولتيپل اسكلروزيس در فازهاي فروكش و برگشت بيماري در مدل حيواني آنسفالوميليت خودايمن تجربي (EAE)
513
ارزيابي ميزان پاسخگويي طراحي گزينه هاي پياده محور نمونه موردي؛ بافت مركزي شهر همدان
514
ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و مديريتي بافت تاريخي شهر يزد
515
ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي كالبدي و زيست محيطي بافت تاريخي شهر يزد
516
ارزيابي ميزان تأثير تسهيم دانش بر عملكرد سازمان وزارت ارتباطات
517
ارزيابي ميزان تأثير شبكه ارتباطات بين خودرويي (VANETS) بر ايمني جريان ترافيك در آزادراه
518
ارزيابي ميزان تأثير طرح مطالعات جانمايي علائم وتجهيزات ايمني با رويكرد كاهش تصادفات جاده
519
ارزيابي ميزان تأثيرحس اعتماد و فاكتورهاي شناختي اجتماعي
520
ارزيابي ميزان تاب آوري اقتصادي ايران و تعيين عوامل موثر درآن: قبل و بعد از برجام
521
ارزيابي ميزان تاثير SIMVASTATIN در OUT COME بيماران مبتلا به سپسيس
522
ارزيابي ميزان تاثير SIMVASTATIN در OUT COME بيماران مبتلا به سپسيس
523
ارزيابي ميزان تاثير اعتماد مشتريان در بكارگيري بانكداري سيار بر پايه مدل پذيرش فناوري
524
ارزيابي ميزان تاثير بكارگيري مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمان با رويكرد كارت امتياز متوازن
525
ارزيابي ميزان تاثير زبان شناسي در آموزش زبان انگليسي در دبيرستانهاي استان مركزي
526
ارزيابي ميزان تاثير شناخت "آينده پژوهي" بر "نگاه راهبردي" بنگاه ها؛ مطالعه موردي بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعت ساختمان ايران
527
ارزيابي ميزان تاثير طرح مطالعات جانمايي علائم و تجهيزات ايمني با رويكرد كاهش تصادفات جاده اي
528
ارزيابي ميزان تاثير عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش بر پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (مورد مطالعه :استانداري خراسان جنوبي )
529
ارزيابي ميزان تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي برخريد مجدد مشتري
530
ارزيابي ميزان تاثيرپذيري بهره وري سازمان از عدم امنيت شغلي كاركنان با نقش ميانجي ابعاد وسواس فكري
531
ارزيابي ميزان تاثيرگذاري نمايش چهره‌هاي آشنا در هنگام عضويت در گروه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي
532
ارزيابي ميزان تحقق اهداف مجتمعهاي آموزشي و پرورشي استان مازندران در سال 0931
533
ارزيابي ميزان تحقق اهداف و وظايف معين دهياري ها در شهرستان دلفان - لرستان
534
ارزيابي ميزان تحقق پذيري مولفه هاي شهر خلاق (بناب)
535
ارزيابي ميزان تحقق شاخص هاي حكمروايي خوب شهري بر اساس عملكرد شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر (مطالعه موردي: شهر حاجي آباد)
536
ارزيابي ميزان تحقق كاربري اراضي در طرح جامع شهر خلخال
537
ارزيابي ميزان تزريق پذيري ساختگاه سد شهيد مدني (ونيار) با تاكيد بر خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي
538
ارزيابي ميزان تكنولوژي هاي اطلاعاتي بر عملكرد سازمان با استفاده كارت امتياز متوازن
539
ارزيابي ميزان توسعه اجتماعي
540
ارزيابي ميزان توسعه پايدار روستايي
541
ارزيابي ميزان توليد سولفيد هيدروژن به منظور تعيين ضرايب مدل پومروي و راههاي كنترل آن
542
ارزيابي ميزان جذب و افت انتقال صدا توسط نانو كامپوزيت هاي مختلف
543
ارزيابي ميزان حاملگي بعد از IUI (تلقيح داخل رحمي اسپرم ) بر طبق سن و پارامترهاي اسپرم از فروردين ماه لغايت اسفند ماه سال 80 در مركز درمان فارابي مهر شهرستان رشت
544
ارزيابي ميزان حشره كشي چندين عصاره گياهي روي شته جاليز Aphis gossypii و پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
545
ارزيابي ميزان خسارت در دعواي مسئوليت مدني
546
ارزيابي ميزان خستگي شغلي وتعيين ارتباط آن با عملكرد و بهره وري در كارگران صنعت فولاد يزد در سال 1393
547
ارزيابي ميزان خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدائي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش آموزان در سال 82-1381
548
ارزيابي ميزان خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدائي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش آموزان در سال 82-1381
549
ارزيابي ميزان دز جذبي بافت هاي بدن در تشخيص پوكي استخوان﴿BMD) با استفاده از قرص هاي TLD و روش مونت كارلو
550
ارزيابي ميزان دز دريافتي بافت سالم وسرطاني مغز
551
ارزيابي ميزان دز دريافتي بيمار و كادر پزشكي در حين آنژيوگرافي با استفاده از روش مونت كارلو
552
ارزيابي ميزان دز دريافتي تومور و بافت سالم كبد در پروتون درماني
553
ارزيابي ميزان دز دريافتي قلب و بافت هاي اطراف آن در درمان گرفتگي عروق قلبي با چشمه ي 90Sr/90Y به روش مونت كارلو و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
554
ارزيابي ميزان دز دريافتي كاركنان در شتابدهنده سيكلوترون با روش مونت كارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي
555
ارزيابي ميزان دز ناشي از توليد پوزيترون در حين پروتون درماني تومور مغز
556
ارزيابي ميزان راديواپسيته ترميم هاي تركيبي كامپوزيت در حفرات كلاس II عميق با سه روش راديوگرافي عادي،ديجيتال و CBCT
557
ارزيابي ميزان رضايت مشتريان از رستوران هاي زنجيره اي پدر خوب
558
ارزيابي ميزان رضايت‌مندي شهروندان ازكيفيت پارك نمونه موردي: (شهرحميديا يزد)
559
ارزيابي ميزان رضايتمندي از محيط مسكوني در مسكن مهر شهرك منظريه شهركرد
560
ارزيابي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه به بخش هاي ترميمي، اندودانتيكس،پريودنتولوژي،پروتزهاي دنداني ودرمان جامع دانشكده دندانپزشكي صدوقي يزد در ساال ۱۳۹۷
561
ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي شهري(نمونه موردي:شهر ايذه)
562
ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي HSE در كشتي سازي ايزوايكو
563
ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي بيهوشي (قبل ، حين ، خاتمه بيهوشي ) دراتاق عمل مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان درنيمه دوم سال 1383
564
ارزيابي ميزان زاويه TAPERING تراش پروتز ثابت در شهرستان رشت سال 1385
565
ارزيابي ميزان سنجش رضايت مشتريان بانك ملي استان سمنان بر اساس مدل مفهومي ادواردز
566
ارزيابي ميزان سواد اطلاعاتي متخصصان شركت پلي اكريل ايران در دو سطح علمي و كاربردي
567
ارزيابي ميزان سودمندي سي تي اسكن 64 اسلايس در تشخيص زودهنگام سكته مغزي در فاز حاد در بيمارستان دانشگاه سبو داكترز(فيليپين) در سال هاي 9- 2008/
568
ارزيابي ميزان شكست درمان و تحليل استخوان در آلوئولوپلاستي بعد از كاشت ايمپلنت فوري
569
ارزيابي ميزان عدم قطعيت دز دريافتي در پرتودرماني پروستات توسط چاقوي سايبر با روش مونت كارلو
570
ارزيابي ميزان غلظت كلسيم بزاقي در بيماران مبتلا به سندرم شوگرن
571
ارزيابي ميزان فرسايش خاك در حوضه ي آبريز مارون با استفاده از مدل F.A.O
572
ارزيابي ميزان فلزات سنگين سرب و كادميوم در شير خشك نوزادان و غذاي كودك
573
ارزيابي ميزان مشاركت پذيري طرح جامع (ساختاري- راهبردي) تهران
574
ارزيابي ميزان مشاركت شهرواندان در طرح هاي توسعه شهري با رويكرد حق به شهر
575
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در استفاده از حمل ‌و نقل همگاني (محور جنوب زاينده‌رود)
576
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بازآفريني بافت فرسوده شهري (نمونه موردي: شهر تربت جام)
577
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بهسازي بافت فرسوده شهري با هدف بازافريني محله سرچشمه گرگان با استفاده از معيارهاي الگوي حكمروايي خوب شهري
578
ارزيابي ميزان مشتري مداري شهرداري هاي استان مازندران(مطالعه موردي شهرداريهاي ساري،قائمشهر،بابل)
579
ارزيابي ميزان مشتري مداري شهرداري هاي استان مازندران(مطالعه موردي شهرداريهاي ساري،قائمشهر،بابل)
580
ارزيابي ميزان موافقت شهروندان شهر يزد با توافق هسته ايي ( برجام) و عوامل اجتماعي مرتبط با آن
581
ارزيابي ميزان موسين و آميلاز در مايع شيار لثه اي افراد مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا شديد قبل از درمان پريودنتال و بعد از آن
582
ارزيابي ميزان موفقيت اجراي پروژه سيستم اطلاعات بيمارستاني (مطالعه موردي بيمارستان آموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس )
583
ارزيابي ميزان موفقيت برنامه ريزي مشاركتي در طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ﴿نمونه مورد مطالعه: طرح بهسازي و نوسازي محله آبكوه مشهد﴾
584
ارزيابي ميزان موفقيت سيستم اطلاعات مديريت آموزشي گلستان با استفاده از مدل موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي دلون و مك لين
585
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني اب بران در مديريت وااستفاده بهينه از منابع اب(مطالعه موردي:شركت هاي اب بران تعاوني سد بيدواز اسفراين)
586
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان چهارمحال بختياري و عوامل مديريتي موثر بر آن
587
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي در استان آذربايجان غربي و تعيين عوامل موثر بر آنها
588
ارزيابي ميزان موفقيت شركتهاي تعاوني آب بران در مديريت واستفاده بهينه از منابع آب و......
589
ارزيابي ميزان موفقيت شهرهاي جديد در ايران ﴿شهر جديد سهند﴾
590
ارزيابي ميزان موفقيت طرح تكريم ارباب رجوع در نظام اداري استان فارس ( مطالعه موردي )
591
ارزيابي ميزان موفقيت مددكاران ترويجي زن و شناخت و بررسي عوامل موثر در موفقيت يا عدم موفقيت آنها در استان اصفهان بين سالهاي 1384-1364
592
ارزيابي ميزان موفقيت مديريت خصوصي سازي در خدمات پشتيباني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
593
ارزيابي ميزان نظارت پذيري فضاي شهري ﴿نمونه موردي: مادي چشمه باقرخان﴾
594
ارزيابي ميزان نقش رفتار شهروندي سازماني بر اساس مدل پادساكف
595
ارزيابي ميزان هماهنگي رنگ هاي به كار رفته در فضاي شهري سنتي و جديد و تاثير پذيري آن از فرهنگ عامه ﴿ضرب المثل﴾ ﴿نمونه موردي: خيابان آيت الله طالقاني و خيابان شهيدان كاظمي اصفهان﴾
596
ارزيابي ميزان همكاري بيماران مسلول شهر يزد در مصرف داروهاي ايزونيازيد، ريفامپين و پيرازين آميد
597
ارزيابي ميزان و چگونگي نشت آب زيرزميني به تونل انتقال آب اميركبير
598
ارزيابي ميكروبيولوژيكي و كلنيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و مترونيدازول همراه با Planing Root Scoloing در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
599
ارزيابي ميكروبيولوژيكي و كلنيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و مترونيدازول همراه با Planing Root Scoloing در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
600
ارزيابي ميكرومكانيكي مدل هاي آسيب زمينه در مواد مركب پليمري تقويت شده با الياف پيوسته
601
ارزيابي ناپيوستگي‌هاي در معرض اثرات انفجار در فضاهاي زيرزميني با استفاده از پردازش تصوير
602
ارزيابي نانو تمپليتهاي خانواده پلي استايرن جهت استفاده در نانوسيم ها
603
ارزيابي نانوساختار در فرايند توليد غشاهاي الياف توخالي از محلول هاي پليمري شيشه اي با تكيه بر رفتار رئولوژيكي فاز غني از پليمر
604
ارزيابي ناهمساني ذاتي و القائي خاك‌هاي ماسه‌اي با استفاده از آزمايش پيچش استوانه توخالي
605
ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه هاي حلقوي به كمك روشهاي پردازش تصوير
606
ارزيابي نتايج 11 مورد عمل جراحي ازوفاگوميوتومي بلند بدون فوندو پليكاسيون در بيماران مبتلا به آشالازي مري
607
ارزيابي نتايج 53 مورد لاپاراسكوپي تشخيصي در مركز آموزشي درماني رازي
608
ارزيابي نتايج اجراي برنامه استراتژيك معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم پزشكي همدان (1388-1386)براساس كارت امتيازي متوازن
609
ارزيابي نتايج استابولوپلاستي شلف در درمان بيماري لگ-كالو-پرتس(1389-1379) در سه رشت، اردبيل و كرمان
610
ارزيابي نتايج اعمال جراحي باي پس شرياني انجام شده در اندام تحتاني به علت ايسكمي مزمن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از مهر ماه 1384 لغايت مهر ماه 1389
611
ارزيابي نتايج بي حسي پاراسرويكار جهت عمل كورتاژ در زايشگاه بهمن
612
ارزيابي نتايج بي حسي پاراسرويكال جهت عمل كورتاژ در زايشگاه بهمن
613
ارزيابي نتايج حاصل از خودگشني و گرده افشاني آزاد در دو گونه Dactylis glomerata و Bromus inermis
614
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد كتامين خوراكي بعنوان پيش دارو در ايجاد آرامش و بي دردي كودكان 2-6 ساله در اعمال جراحي سرپايي
615
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد كتامين خوراكي بعنوان پيش دارو در ايجاد آرامش و بي دردي كودكان 2-6 ساله در اعمال جراحي سرپايي
616
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام خوراكي بعنوان پيش دارو قبل از بيهوشي در كودكان 6-2 ساله
617
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام خوراكي بعنوان پيش دارو قبل از بيهوشي در كودكان 6-2 ساله
618
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام مخاطي داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در بچه هاي 2 تا 6 سال
619
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام مخاطي داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در بچه هاي 2 تا 6 سال
620
ارزيابي نتايج درمان آرتروسكوپيك سندرم گير افتادگي انترولترال مچ پا به دنبال تروما دربيمارستان پورسينا رشت
621
ارزيابي نتايج درمان در بيماران مبتلا به بورگر سمپاتكتومي شده دربيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 1378-1373
622
ارزيابي نتايج درماني شيوه گچ گيري تغييريافته پونزتي در نوزادان مبتلا به كلاب فوت ايديوپاتيك در طي سالهاي 90-1388 در شهر رشت
623
ارزيابي نتايج كلينيكي و راديوگرافيك درمان مجدد غير جراحي ريشه دندان ها در بيماران درمان شده در كلينيك ويژه پرديس بين الملل انزلي طي سال هاي 96-94
624
ارزيابي نتايج كوتاه مدت فانكشنال شكستگي داخل مفصلي كشكك بعد از عمل جراحي به كمك فيكساسيون تنشن باند واير در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال1393
625
ارزيابي نتايج مدل هاي سري زماني در پيش بيني تقاضاي كالاهاي دريابرد- مقايسه نتايج مدل ARDL با مدل هاي ARMA و ARIMA
626
ارزيابي نتايج معاينات باليني سريال تروماهاي نافذ قدامي شكم، ناشي از اصابت چاقو، در بيمارستان پورسينا رشت، از شهريور ماه 1389 تا شهريور ماه 1392
627
ارزيابي نتايج و عوارض حاصل از بازسازي جدار قفسه سينه در بيماران مبتلا به تومورهاي جدار قفسه سينه با استفاده از سيمان استخواني بامش و مش تنها در بيمارستانهاي رازي و آريا رشت از سال 1375 لغايت 1387
628
ارزيابي نحوه استقرار فضاهاي آموزشي در مناطق شهري ﴿مدارس راهنمايي منطقه 14 تهران﴾
629
ارزيابي نرخ خرابي ناشي از صاعقه در خطوط انتقال هوايي
630
ارزيابي نرخ نفوذ ماشين تونل‌بري با اطلاعات ژئوتكنيكي و ژئوفيزيكي در تونل انتقال آب گلاب 2 (كيلومتر 10 تا 15 )
631
ارزيابي نرم افزار جامع آموزش تاكتيك ها و استراتژي هاي فوتبال از نظر مربيان
632
ارزيابي نرم افزار متن باز كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
633
ارزيابي نرم افزارهاي دريايي
634
ارزيابي نرم افزارهاي معروف تحليل شبكه هاي آبرساني
635
ارزيابي نسبت پلاكت به لنفوسيت به عنوان فاكتور پيش بيني كننده پارگي زودرس كيسه آب در زنان باردار در بيمارستان الزهرا(س); يك مطالعه گذشته نگر
636
ارزيابي نسبت حداكثر تغيير مكان غير الاستيك به الاستيك مندرج در درستور العمل بهسازي لرزه اي
637
ارزيابي نشانگرهاي لرزه اي در تخمين تخلخل مخزن در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
638
ارزيابي نشت آب به تونل انتقال آب مغار نيروگاه تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان
639
ارزيابي نشت آب زيرزميني به تونل انتقال آب نيروگاه تلمبه ذخيره¬اي سد آزاد كردستان
640
ارزيابي نشت آب زيرزميني به تونل خط 2 مترو تبريز
641
ارزيابي نشت آبزيرزميني به تونل بازيدراز با روشهاي تحليلي، عددي و SGR
642
ارزيابي نشست آني زبالههاي جامد شهري تحت اثر بارگذاري صفحه ﴿مطالعه موردي مركز دفن زباله كهريزك تهران﴾
643
ارزيابي نشست ريزشمع‌ها با استفاده از شبكه‌ي عصبي مصنوعي و رگرسيون
644
ارزيابي نشست زباله شهري در مقياس ميداني در نواحي گرم و خشك
645
ارزيابي نشست ناشي از بهسازي انفجاري در خاك هاي ماسه اي
646
ارزيابي نشست هاي الاستيك و پلاستيك پي هاي نواري تحت بارهاي سيكلي واقع بر خاك هاي مختلط با خرده لاستيك
647
ارزيابي نظام آموزش و توسعه كارمندان دانشگاه پيام نور با استفاده از مدل بلوغ قابليتهاي انساني )P.C.M.M(
648
ارزيابي نظام ارزش هاي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران
649
ارزيابي نظام ارزشيابي مشاوران وپيمانكاران پروژه هاي عمراني دروزارت راه وترابري با روش تصميم گيري چندمعياره MCDM و روش تجزيه وتحليل آماري
650
ارزيابي نظام برنامه ريزي متمركز اقتصادي در كشورهاي سوسياليستي
651
ارزيابي نظام بين المللي حاكم بر حقوق مالكيت صنعتي از منظر كشورهاي در حال توسعه
652
ارزيابي نظام پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد با استفاده از الگوي بلوغ قابليتهاي انساني )P.C.M.M(
653
ارزيابي نظام جديد ارزشيابي عملكرد معلمان آموزش وپرورش ازديدگاه مديران ومعلمان مقطع ابتدايي منطقه 2 تهران
654
ارزيابي نظان م ارتباطات و هماهنگي بيمارستان شهيد دكتر فقيهي شيراز(سعدي سابق )طبق الگوي بلوغ قابليتهاي انساني
655
ارزيابي نظر دندان پزشكان، تكنسين هاي دنداني و بيماران در رابطه با تاثير اندازه امبراژور اينسيزالي دندانهاي قدامي ماگزيلا بر روي زيبايي لبخند
656
ارزيابي نظر دندانپزشكان عمومي، تكنسين ها و مراجعين دانشكده دندانپزشكي در مورد تاثير شكل دندان¬هاي قدامي بر زيبايي لبخند
657
ارزيابي نظري نرخ بهره اسمي صفر در كوتاه مدت
658
ارزيابي نظري و تجربي كاواكزاي ديسكي همراه با ورودي آب در ميدان جاذبه
659
ارزيابي نظريه هاي دولت در تحليل شرايط سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
660
ارزيابي نظريه هكشر-اهلين-ونك (H-O-V) در توسعه و پايداري روابط تجاري ايران و شركاي تجاري
661
ارزيابي نظريه ي خود آييني هنر
662
ارزيابي نفوذ بازار تأمين اطمينان (بيمه) بر رشد اقتصادي در ايران
663
ارزيابي نفوذ پذيري بافت هاي مغزي با استفاده از تصوير نگاري تشديد مغناطيسي
664
ارزيابي نفوذپذيري لايه هاي اساس و زير اساس با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
665
ارزيابي نقاط آسي بپذير حاصل از سرريز بافرها و راه هاي مقابله با آنها
666
ارزيابي نقاط قوت وضعف نظام فني واجرايي كشور وارايه راهكارهاي اصلاحي
667
ارزيابي نقش آرامستان تخت فولاد در توسعه گردشگري شهر اصفهان از منظر گردشگري تاريخي-مذهبي
668
ارزيابي نقش ابعاد اجتماعي بهزيستي ذهني در پيشگيري مدرسه‌محور از سوء مصرف مواد؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان 18-14 ساله شهر تهران
669
ارزيابي نقش ابعاد ذرات در عملكرد مدار فلوتاسيون سرب و روي مجتمع معدني باما -ايرانكوه
670
ارزيابي نقش اجتماعي زنان روستايي شهرستان اصفهان و عوامل موثر بر آن
671
ارزيابي نقش باكتري هاي تقويت كننده رشد گياه بر ويژگي هاي بوم شناختي فيزيولوژيك سويا(Glycine max ( تحت شرايط رژيم هاي رطوبتي)
672
ارزيابي نقش بانكداري الكترونيك بر اثرگذاري سياست پولي با توجه به مجراي وام دهي بانك هاي تجاري (1391-1380)
673
ارزيابي نقش پيكتوگرام در حفاظت پيشگيرانه از آثار تاريخي (طراحي مدل پيشنهادي براي پيشگيري از آسيب‌هاي انتقال آثار)
674
ارزيابي نقش تبليغات و ترفيعات فروش در ايجاد ارزش ويژه برند از منظر مشتريان در فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه (مطالعه موردي: فروشگاه زنجيره اي رفاه اصفهان
675
ارزيابي نقش تحقيق و توسعه دررشد اقتصادي ايران
676
ارزيابي نقش تعديل گر ظرفيت نوآوري در رابطه شايستگي فناوري اطلاعات و چابكي سازماني در بيمارستان‌هاي تابعه‌ي سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان
677
ارزيابي نقش تغييرات اقليمي بر منابع آب دشت فسا (1419-1391)
678
ارزيابي نقش حفاظ ثانويه در نيروگاه بوشهر
679
ارزيابي نقش دانه بندي ، ساختار جمعيتي ، شريان ها و تقاطع ها در كاهش آسيب پذيري ناشي از مخاطرات در محدوده ي طرح ﴿ محور بهشتي كرج ﴾
680
ارزيابي نقش دفاترICT روستايي در ارائه خدمات به نواحي روستايي استان اصفهان (مطالعه موردي : روستاهاي سين، مهرگان، مديسه و كبوترآباد)
681
ارزيابي نقش دولت در اجراي طرح مقاوم سازي مساكن روستايي با تاكيد بر وام مسكن (مورد دهستان آق آباد)
682
ارزيابي نقش زنان خانوار در توليدات كشاورزي ( نمونه موردي دهستان توسكاچشمه)
683
ارزيابي نقش زنان در مديريت پسماند خشك شهري از مبدأ (مورد پژوهي : ناحيه‌ي آزادشهر يزد)
684
ارزيابي نقش زنان در مديريت پسماند خشك شهري از مبدأ (مورد پژوهي : ناحيه‌ي آزادشهر يزد)
685
ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه محلات شهري زنجان با تاكيد بر كيفيت زندگي، نمونه موردي شهر زنجان
686
ارزيابي نقش سفير برند بر تبليغات دهان به دهان الكترونيكي در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطالعه: نوين چرم)
687
ارزيابي نقش سياست هاي پولي بر عملكرد بازار سهام ايران
688
ارزيابي نقش سيستم اطلاعات مديريت مخابرات آذربايجانشرقي بر كارآيي دفاتر خدماتي ارتباطي استان آذربايجان شرقي
689
ارزيابي نقش شركت هاي سرب و روي انگوران در توسعه روستايي بخش انگوران
690
ارزيابي نقش شهرداريها در تحقق طرحهاي جامع شهري ( نمونه موردي: شهرزنجان)
691
ارزيابي نقش عناصر كالبدي نما در هويت بخشي منظر شهري نمونه موردي خيابان وليعصر تهران حدفاصل چهارراه وليعصر تا تقاطع خميني
692
ارزيابي نقش عناصر لانتانيم و اربيم بر ريز ساختار، رفتار فشاري دماي بالا و اكسيداسيون آلياژ آلومينايد تيتانيم بتا
693
ارزيابي نقش عوامل مدل 5Cs در توسعه صادرات شركت هاي سازنده تجهيزات و خدماتي صنايع نفت و گاز به بازارهاي جهاني
694
ارزيابي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر كارآفريني روستايي مطالعه موردي: شهرستان اصفهان
695
ارزيابي نقش قابليت‌هاي بازاريابي پويا و الگوبرداري قابليت‌هاي بازاريابي بر عملكرد شركت (مورد مطالعه: شركت‌هاي عضو اتاق بازرگاني اصفهان)
696
ارزيابي نقش كارفرما و مجري در روند پيشرفت پروژه‌هاي عمراني
697
ارزيابي نقش كاركردي دهياري ها و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان نيشابور , the role of dehyari assessment of tasks , effective factors;case study :central district of neshabour township
698
ارزيابي نقش كاركردي دهياري ها وعوامل موثر بر ان
699
ارزيابي نقش كمك زينتر و بهينه سازي فرايند زينترينگ نانوكامپوزيت سراميكي يگ الومينا
700
ارزيابي نقش كميته امداد امام خميني (ره) در توسعه اقتصاد كشور
701
ارزيابي نقش گردشگري غذا در توسعه گردشگري منطقه اي با تأكيد بر مؤلفه هاي اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي (مطالعه موردي : شهرستان قشم)
702
ارزيابي نقش لند فرمهاي كواترنر در آمايش سرزمين با تأكيد بر مواريث يخچالي؛ مطالعه موردي: حوضه صفاشهر-فارس
703
ارزيابي نقش مديريت دانش در رابطه بين انباشت سرمايه اجتماعي و ترويج كارآفريني مبتني بر مدل ليو و لي
704
ارزيابي نقش مديريت دانش مشتري در ارتقاي عملكرد سازماني از طريق نقش ميانجي رضايت مشتري مورد مطالعه: مشتريان شعب منتخب بانك صادرات شهر اصفهان
705
ارزيابي نقش مديريت در موفقيت تعاوني هاي كشاورزي استان اصفهان
706
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
707
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
708
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان بر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر نائين
709
ارزيابي نقش مشاركت شهروندان در راستاي توسعه پايدار فضاي سبز شهري نمونه موردي شهر بهشهر
710
ارزيابي نقش مشاركت مردمي در مديريت پسماند شهري با محوريت تفكيك از مبدا(مطالعه موردي: شهر رشت منطقه 5)
711
ارزيابي نقش موتورهاي احتراق داخلي در آلودگي هوا
712
ارزيابي نقش ميانجي پذيرش موبايل بانك و رضايت مشتريان از بانكداري الكترونيكي در تاثير اعتماد به تكنولوژي بر وفاداري مشتريان به بانكداري الكترونيكي
713
ارزيابي نقش نظارتي دولت در بازار سهام (رهيافت كنترل بهينه)
714
ارزيابي نقش هويت شهر اصفهان در ساخت برند گردشگري از نگاه ذينفعان
715
ارزيابي نقش و تاثير رسانه هاي نوشتاري (چاپي،الكترونيكي) در بازاريابي گردشگري شهر اصفهان
716
ارزيابي نقش و جايگاه كالبدي- كاركردي فضاهاي عمومي در ارتقاء كيفيت زندگي شهري (پارك هاي منطقه شش كلانشهر تهران)
717
ارزيابي نقش واسطه اي ا هرم مالي در ارتباط بين مديريت سرمايه گذاري و ريسك تجاري در بورس اوراق بهادار تهران
718
ارزيابي نقشه مفهومي بر پايه داده كاوي به منظور توصيه منابع آموزشي به يادگيرنده
719
ارزيابي نقشي برقگيرها در كاهش اضافه ولتاژ ناشي از سوئيچينگ در خطوط انتقال به كمك مدل دقيق شبكه
720
ارزيابي نقطه عملكرد سازه‌هاي دريايي برمبناي نيروي موج
721
ارزيابي نگارهاي پتروفيزيكي يكي از ميادين هيدروكربوري ايران به منظور تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي
722
ارزيابي نگرش‌هاي كارآفرينانه در مؤسسات آموزش عالي (مطالعه موردي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان)
723
ارزيابي نمايندگي هاي شركت هاي تهيه و توزيع قطعات يدكي با تاكيد بر ارزش مشتري و روش promethee (مطالعه موردي شركت سايپا يدك )
724
ارزيابي نمايه هاي پايان كتابهاي چاپي و الكترونيكي فارسي حوزه علوم پايه منتشر شده در سال 1380-1388 , an evalution of the back of the book indexes of persian basic sience books during 2002-0102
725
ارزيابي نمونه هاي مشكي به منظور تعيين مشكي ترجيح داده شده
726
ارزيابي نوآوري بر مولفه هاي كليدي سازمان و ارائه چارچوب جهت استقرار نظام خلاقيت و نوآوري ﴿مطالعه موردي پژوهشكده الكترواپتيك صاايران﴾
727
ارزيابي نوآوري درشركت هاي كوچك ومتوسط درپارك علم وفناوري اهواز
728
ارزيابي نواحي مستعد لغزش در حوضه آبريز پشت تنگ
729
ارزيابي نوان اكولوژيك براي كاربري هاي كشاورزي و مرتعداري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي ... مطالعه موردي حوزه آبخيز ازندريان شهرستان ملاير
730
ارزيابي نوان اكولوژيكي منطقه حفاظت شده آبشار شيرگاه از منظر اكوتوريسم
731
ارزيابي نوع بيو سراميك بر مورفولوژي آپاتيت تشكيل شده در محلول زيستي
732
ارزيابي نوع تغذيه در دوران شيرخوارگي بر ايجاد عادات دهاني كودكان6-3 ساله
733
ارزيابي نوع و ضخامت بهينه غلاف¬هاي موجود براي يك راكتور كوچك مدولار (SMR)
734
ارزيابي نويز سري هاي زماني تغيير شكل حاصل از روش تداخل سنجي راداري
735
ارزيابي نياز برنامه احيا بدنه شرقي چهارباغ اصفهان
736
ارزيابي نياز بهاره سازي و مطالعه صفات مورفوفيزيولوژيك برخي ارقام گندم اقليم معتدل تحت خشكي انتهاي فصل
737
ارزيابي نياز پروژه مسكن خيرين زينبيه اصفهان
738
ارزيابي نياز زمين لرزه اي سازه هاي نزديك گسل بر اساس روش IDA با استفاده از زلزله هاي توليد شده
739
ارزيابي نياز لرزه اي سازه ها بر اساس روش IDA با در نظر گرفتن اثرات غير خطي خاك در زلزله هاي توليدي
740
ارزيابي نيازهاي آبي در شهرهاي جديد استان تهران (محل مورد مطالعه : شهر جديد پرديس )
741
ارزيابي نيروگاه هاي خورشيدي
742
ارزيابي نيروهاي عرضي وارد بر نخ در محل تماس با حلقه هاي بالون گير در ريسندگي رينگ با استفاده از پردازش سيگنال
743
ارزيابي نيروي پيشران مورد نياز حفاري در TBMهاي سپري با توجه به نرخ پيشروي در شرايط مچاله شوندگي (مطالعه موردي تونل انتقال آب بهشت آباد)
744
ارزيابي هزينه تمام شده حمل كالا توسط سيستم حمل و نقل جاده اي در كشور
745
ارزيابي هزينه چرخه سوخت PU/U بدون بازگرداني پلوتونيوم در راكتور 1300 مگاواتي PWR
746
ارزيابي هزينه هاي چرخه عمر و بهينه سازي طرح در فاز اوليه طراحي بر پايه مدل سازي اطلاعات ساختمان
747
ارزيابي هزينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي فرار مغزها از ايران
748
ارزيابي هزينه-فايده ي قاب هاي مهاربندي فولادي همگراي ويژه طراحي شده بر مبناي تغيير مكان مستقيم
749
ارزيابي هم خانواده هاي نفوذ جديد در آبياري جويچه اي
750
ارزيابي همانند سازي بافتار تصاوير به روش هاي روان فيزيكي
751
ارزيابي همبستگي بين ارزش افزوده اقتصادي ،سود خالص و سود عملياتي با ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
752
ارزيابي همسويي استراتژي فناوري اطلاعات و استراتژي كسب و كار بر اساس مدل لوفتمن(مطالعه موردي در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ)
753
ارزيابي همكاري آموزش پرورش ايران با يونسكو
754
ارزيابي همكاري دندانپزشكان در ترغيب بيماران به ترك دخانيات
755
ارزيابي هوش تجاري حاصل از سيستم هاي سازماني با رويكرد تصميم گيري چند معياره فازي
756
ارزيابي هوش سازماني با استفاده از مدل آلبرخت؛ مورد مطالعه دانشكده مهندسي پيشرفت و صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
757
ارزيابي هوش سازماني در ديوان محاسبات كشور و رابطه آن با عملكرد كاركنان
758
ارزيابي هوش معنوي در كاركنان و مديران آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
759
ارزيابي هوش معنوي كاركنان سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بندرتركمن
760
ارزيابي هوشمند در تشخيص فتوگرافي ضايعات سفيد و قرمز مخاط دهان
761
ارزيابي هويت ملي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر ياسوج در سال تحصيلي 1392-1391
762
ارزيابي هيبريد بين گونه اي پسته P. vera × P. atlantica به تنش شوري و خشكي
763
ارزيابي هيدروديناميكي دو پروانه با تعداد پره هاي متفاوت
764
ارزيابي هيدروليكي جريان غيردارسي از منسوجات مختلف به منظور جذب آلاينده هاي نفتي از منابع آب
765
ارزيابي و آناليز تكنيك هاي شبكه حسگري بي سيم همراه با بررسي تحليلي قابليت اطمينان ذيربط در تجميع داده ها
766
ارزيابي و آناليز ريسك هاي سيستم ساخت صنعتي با مطالعه موردي در ايران به روش منطق فازي
767
ارزيابي و آناليز نوكلئوپروتئين استخراجي از ويروسهاي انفلوانزاي كشت شده در كشت سلولي MDCK و تخم مرغ جنين دار
768
ارزيابي و ارائه راهكارهاي توانمند سازي كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاثير آن بر عملكرد وزارت متبوع
769
ارزيابي و ارائه مناسب ترين الگوريتم در آشكارسازي گستره طوفان هاي گردوغبار
770
ارزيابي و ارائه ي الگوي مناسب پهنه بندي فضاي سبز شهري سالم متناسب با نياز كودكان،سالمندان و معلولين )نمونه ي موردي: منطقه ي 4 اهواز، گلستان(
771
ارزيابي و ارايه راه حلي براي مكانيزمهاي دفاعي توزيع شده در مقابل حملات انكار سرويس توزيع شده
772
ارزيابي و ارتقاء اتصالات خمشي تير به ستون فولادي با استفاده از ميراگرهاي ويسكوپلاستيك
773
ارزيابي و ارتقاء تحليل استاتيكي غيرخطي با روش دريفت پوش آور براي سازه‌هاي بلند نامتقارن
774
ارزيابي و ارزش ويژه نام تجاري ايران خودرو
775
ارزيابي و اصلاح ترك‌هاي ايجاد شده حين عمليات كوئنچ فولاد EN 1.7227D
776
ارزيابي و اصلاح چسب گياهي سريش ﴿ ارمروس استنوفيلوس ﴾ براي اهداف مرمت اسناد و كتب فرهنگي
777
ارزيابي و اصلاح چسب گياهي سريش (ارمروس استنو فيلوس ) براي اهداف مرمت اسناد و كتب فرهنگي
778
ارزيابي و اصلاح مدل SCS - CN در حوضه آبريز چلگرد - قلعه شاهرخ
779
ارزيابي و الويت بندي استراتژي هاي منابع انساني شركت توزيع برق استان قم با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن و ارائه راهكارهاي عملياتي نمودن آن
780
ارزيابي و الويت بندي عملكرد گروه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور گيلان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها(DEA)
781
ارزيابي و امكان سنجي كاربرد خواص فيزيكي مكانيكي زيست نانوكامپوزيت الياف سلولز به منظور استحكام بخشي آثار كاغذي
782
ارزيابي و امكان كاربرد آلياژ زيركونيوم-5/2 نايوبيوم به عنوان ايمپلنت دنداني
783
ارزيابي و امكان‌سنجي استقرارساختار ماتريسي بر مديريت دارو و ملزومات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
784
ارزيابي و انتخاب استراتژي مناسب خدمات پس از فروش با استفاده از تكنيك تلفيقي TOWS و LINMAP (مطالعه موردي : سازمان خدمات پس از فروش جايگاههاي CNG )
785
ارزيابي و انتخاب بهترين تركيب والدين براي توليد واريته ساختگي در گياه فسكيو ي بلند﴿Festuca aurondinace Schreb.﴾
786
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان در حوزه بهداشت و درمان و تعيين الگوي تخصيص سفارش به آنان با استفاده از تكنيك هاي ﴿مورد مطالعه : بيمارستان منتخب يزد﴾
787
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان لارج با استفاده از رويكرد تلفيقي HOQ و تابع زيان تاگوچي( مطالعه موردي: شركت اسنوا)
788
ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در مديريت زنجيره تامين در محيط عدم قطبيعت (مطالعه موردي صنايع دارويي كشور )
789
ارزيابي و انتخاب تامين كننده بر اساس مديريت زنجيره تامين سبز با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي شركت هاي دارويي
790
ارزيابي و انتخاب سبد پروژه با رويكرد تركيبي شبكه‌هاي عصبي و ويكور فازي (مورد مطالعه: شركت برق منطقه‌اي يزد)
791
ارزيابي و انتخاب سيستم هاي مديريت فرآيند كسب و كار با روش هاي تصميم گيري چند شاخصه
792
ارزيابي و انتخاب شيوه مناسب اكتساب تكنولوژي با استفاده از روش‌هايتصميم‌گيري چند معياره براي انواع روش‌هاي مختلف استحصال حرارت
793
ارزيابي و انتخاب مصالح ساخت خانه مبتني بر پايداري در شهر يزد : رويكرد تركيبي تصميم گيري چند معياره و مدل بهينه سازي با در نظر گرفتن چرخه عمر
794
ارزيابي و انتخاب مناسب تامين كننده با استفاده از روش بهترين – بدترين (BWM) (مطالعه موردي :شركت فولادسازان جم)
795
ارزيابي و اهميت ارتباط باند پهن در ارايه خدمات پزشكي و سلامت
796
ارزيابي و اولويت بندي ابعاد كيفيت خدمات در هتل هاي چهار ستاره شهر اصفهان بر اساس تحليل شكاف كيفيت خدمات با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي
797
ارزيابي و اولويت بندي استراتژي هاي سازماني با استفاده از فرايند تحليل سلسه مراتبي شركت سايپا پرس
798
ارزيابي و اولويت بندي تعمير و نگهداري روسازي معابر شهريبا استفاده از سيستم مديريت روسازي
799
ارزيابي و اولويت بندي جاذبه هاي گردشگري براي توسعه گردشگري شهري بر اساس مدل هاي تصميم گيري چند متغيره مطالعه موردي﴿شهر بلداجي﴾
800
ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي توسعه پايدار در مديريت پروژه با در نظر گيري اندر كنش بين آن ها – مطالعه موردي شركت هاي پروژه محور
801
ارزيابي و اولويت بندي طرح شبكه كارآمد راههاي استان تهران در سال طرح
802
ارزيابي و اولويت بندي طرح شبكه كارآمد راههاي جاده اي استان تهران در سال طرح
803
ارزيابي و اولويت بندي عملكرد سيستم مديريت دانش شركت توزيع برق استان گيلان بر اساس كارت امتيازي متوازن و با استفاده از روش ارزيابي جامع فازي
804
ارزيابي و اولويت بندي مناطق نمونه گردشگري ﴿ مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري﴾
805
ارزيابي و اولويت بندي مولفه هاي اثرگذار بر خريد الكترونيكي مشتريان ايراني در فضاي اينترنت .
806
ارزيابي و اولويت‌بندي پارامترهاي جاده‌اي مؤثر بر تصادفات، جهت بهبود ايمني با استفاده از فاكتور اصلاح تصادفات (CMF) و مقايسه با مدل رياضي بهينه‌شده (مطالعه موردي: بزرگراه قزوين-آبيك)
807
ارزيابي و اولويت‌بندي جاذبه‌هاي گردشگري شهرستان نايين با تاكيد بر جاذبه‌هاي تاريخي- فرهنگي
808
ارزيابي و اولويت‌بندي ريسك‌هاي ايمني پروژه‌هاي مخازن نفتي (مطالعه موردي انبارهاي نفت تهران)
809
ارزيابي و اولويت‌بندي طرح‌هاي توسعه شبكه ريلي راه‌آهن‌ج.ا.ايران با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره
810
ارزيابي و اولويت‌بندي كيفيت خدمات خطوط هوايي با استفاده از تكنيك هاي تصميم‌گيري چندمعياره فازي
811
ارزيابي و اولويت¬بندي ريسك¬هاي ساخت و بهره¬برداري يك شبكه
812
ارزيابي و بازتواني حافظه در بيماران صرع لوب گيجگاهي مقاوم به درمان
813
ارزيابي و برآورد اجزاء بيلان آبي در حوزه هاي مناطق خشك با بكارگيري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿ مطالعه موردي : حوزه آبخيز منشاد يزد ﴾
814
ارزيابي و برآورد ميزان شناخت روستاييان ﴿دانش آموزان، معلمان، والدين﴾ از محيط زيست ﴿مطالعه موردي : روستاهاي منطقه جي ﴿شش﴾ اصفهان﴾
815
ارزيابي و بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر ريسك اعتباري بانك ملت
816
ارزيابي و بررسي پديده واگرايي در خاك هاي ريزدانه با استفاده از آزمون هاي آزمايشگاهي ﴿مطالعات موردي﴾
817
ارزيابي و بررسي رابطه ميان كيفيت خدمات گردشگري و رضايت گردشگران استان مازندران
818
ارزيابي و بررسي رد پاي اكولوژي در شهركرد براساس شاخص EF
819
ارزيابي و بررسي روشهاي تجزيه پايداري در ژنوتيپ هاي يولاف (.Avena sativa L )
820
ارزيابي و بررسي ظرفيت هاي كالبدي و زمينه هاي فرهنگي- اجتماعي استفاده از دوچرخه در شهر به عنوان يك وسيله ي حمل و نقل ﴿ مورد مطالعه : منطقه ي 3 شهر اصفهان﴾
821
ارزيابي و بررسي كاربرد مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه در شركت‌هاي پيمانكاري نفت و گاز بر اساس OPM3
822
ارزيابي و بررسي مشكلات زمستاني منتخبي از محورهاي برفگير استان خراسان و ارائه راه حل براي بهبود آنها
823
ارزيابي و بررسي نشست سطح زمين بر اثر حفر تونل به روش EPB، در خاك هاي نرم در طرح قطار شهري شيراز
824
ارزيابي و برنامه ريزي فضاي سبز شهر لامرد
825
ارزيابي و به كارگيري روش هاي جبر خطي عددي در كاهش بعد داده ها
826
ارزيابي و بهبود پايداري سيگنال كوچك يك ريز شبكه با در نظر گرفتن مدل دقيق توربين بادي مجهز به ژنراتور القائي دو تغذيه و مدل دقيق بار
827
ارزيابي و بهبود پروتكل هاي مسير يابي مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم
828
ارزيابي و بهبود پروتكل هاي مسيريابي درختي در شبكه زيگبي
829
ارزيابي و بهبود روش كنترل نرخ ارسال مبتني بر بازخورد از مسيرياب در شبكه هاي موردي سيار
830
ارزيابي و بهبود عملكرد روش هاي مبتني بر نمايش تنك در مسائل پيچيده طبقه بندي داده ها
831
ارزيابي و بهبود عملكرد زنجيره‌هاي تامين بلادرنگ با رويكرد تطبيق‌پذيري
832
ارزيابي و بهبود فرآيند خريد خدمات منتخب- مطالعه ي موردي شركت فولاد مباركه ي اصفهان
833
ارزيابي و بهبود فضاي شهري با رويكرد تامين آسايش حرارتي براي شهروندان از منظر تابش خورشيدي و باد نمونه موردي فضاي شهري روبروي ارگ كريمخاني
834
ارزيابي و بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه هاي خياباني تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير
835
ارزيابي و بهبود كارايي پروتكل TCP بر روي ارتباطات بي سيم با استفاده از روشهاي AQM
836
ارزيابي و بهبود نظام مالي در راستاي مشاركت مردم درسرمايه گذاريهاي صنعتي
837
ارزيابي و بهبود يك تكنيك تحمل پذير اشكالات وا‍ژگوني تك رخ دادي در پردازنده هاي چند هسته هاي
838
ارزيابي و بهينه سازي آناستوموز روده بزرگ به روش المان محدود
839
ارزيابي و بهينه سازي اتكاپذيري در سيستم هاي تعبيه شده مبتني بر CAN
840
ارزيابي و بهينه سازي انرژي در حمل و نقل بين شهري
841
ارزيابي و بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر عملكرد پيشران يوني اثر هال
842
ارزيابي و بهينه سازي پارامترهاي ذوب و انجماد مجدد در پوشش NiCrBSiايجاد شده به روش پاشش شعله اي
843
ارزيابي و بهينه سازي چرخه حيات عايق هاي حرارتي در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران
844
ارزيابي و بهينه سازي سيستم هاي عامل مورد استفاده در شبكه هاي حس گر بي سيم
845
ارزيابي و بهينه سازي شرايط تخمير خمير نان تافتون
846
ارزيابي و بهينه سازي عايق هاي صوتي و حرارتي
847
ارزيابي و بهينه سازي قراردادهاي شركتهاي خرده فروش در يك بازار رقابتي برق با استفاده از يادگيري تقويتي
848
ارزيابي و بهينه سازي موزه مردم شناسي استان ايلام
849
ارزيابي و بهينه‌سازي بيوليچينگ منگنز در كانسنگ و پسماندهاي ليچينگ روي مهدي‌آباد يزد
850
ارزيابي و بهينه‌سازي عملكرد منعقدكننده‌هاي نامتعارف با منشأ طبيعي (مطالعه موردي: تصفيه‌خانه آب اصفهان)
851
ارزيابي و پايش تخريب اراضي در جنوب اصفهان بكمك تكنيك هاي سنجش از دور و زمين آمار ﴿ مطالعه موردي شهرستان سميرم اصفهان﴾
852
ارزيابي و پايش سلامت روان كاركنان يك سازمان صنعتي ﴿با استفاده از آزمونهاي AVEM و MMPI﴾
853
ارزيابي و پتانسيل يابي كاني سازي فلزات پايه در برگه خنداب، واقع در غرب استان مركزي به كمك تكنيك تلفيق دانش محور لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS
854
ارزيابي و پهنه بندي پايداري شيبها با توجه به عوامل ناپايدار كننده
855
ارزيابي و پهنه بندي خطر زمين لغزش در مخزن سد بهشت آباد
856
ارزيابي و پهنه‌ بندي تاثير نيروگاه‌ ها بر آلودگي هواي شهر مشهد
857
ارزيابي و پهنه‌بندي وضعيت اقليم دفاعي در نيمه غربي كشور
858
ارزيابي و پهنهبندي امنيت آب در روستاهاي شهرستان كرمانشاه
859
ارزيابي و پياده سازي پروتكل هاي ارسال اطلاعات از ايستگاه زميني به ماهواره هاي leo
860
ارزيابي و پيش ب يني پتانسيل آلودگي آب زير زميني دشت ماهيدشت با روش دراستيك
861
ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي استنت هاي كرونري با استفاده از روش آناليز پتنت
862
ارزيابي و پيش بيني توسعه فيزيكي شهرها و تاثيرات آن بر تغييرات كاربري اراضي پيرامون ﴿مورد مطالعه شهر بناب در مقطع زماني 1335 تا 1391﴾
863
ارزيابي و پيش بيني خشكسالي با شاخص هاي RDI و SPEI و روش آماري زنجيره ماركف مطالعه موردي : خوضه طشك، بختگان و مهارلو
864
ارزيابي و پيش بيني روند تغييرات پوشش اراضي شهر پاكدشت و اراضي پيرامون آن با استفاده از سنجش از راه دور و مدل زنجيره اي ماركوف
865
ارزيابي و پيشبيني خشكساليهاي غرب و شمال غرب ايران با شبكه عصبي مصنوعي
866
ارزيابي و تاثير پارامترهاي دستگاه سنجش نايكنواختي فتيله و نيمچه نخ بر نتايج آزمايشات
867
ارزيابي و تبيين نظام تجاري عصر صفوي از ديدگاه سفرنامه نويسان اورپايي
868
ارزيابي و تحليل آسيب پذيري بافت شهري در برابر زلزله
869
ارزيابي و تحليل ابعاد تاب آوري شهري با رويكرد مخاطرات طبيعي (مورد مطالعه: شهر شهركرد )
870
ارزيابي و تحليل ابعاد جغرافيايي افتراق فضايي در دسترسي به تسهيلات عمومي شهري(مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
871
ارزيابي و تحليل بهره وري با استفاده از AHP ﴿ مطالعه موردي: مراكز دولتي آموزش فني و حرفه اي استان قم ﴾
872
ارزيابي و تحليل پديده نوسان ولتاژ - فليكر ولتاژ
873
ارزيابي و تحليل پوستر تئاتر استان گيلان
874
ارزيابي و تحليل پيامدهاي تبديل روستا به شهر ﴿مطالعه موردي: شهرستانهاي جنوبي استان اصفهان﴾
875
ارزيابي و تحليل تغييرشكل ها و نشست هاي سد گتوند با استفاده از داده هاي ابزاردقيق
876
ارزيابي و تحليل تناسب زمين براي توسعه فعاليت‌هاي گردشگري، كشاورزي و صنعتي در سناريوهاي مختلف (مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان اروميه)
877
ارزيابي و تحليل توانهاي جاذبه هاي اكوتوريستي در شهرستان اشنويه
878
ارزيابي و تحليل چگونگي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر لامرد با تاكيد به مدلswot
879
ارزيابي و تحليل راهبرد تبديل روستا به شهر و تاثير آن در توسعه روستايي (نمونه موردي سيمين شهر)
880
ارزيابي و تحليل رفتار آنتي‌كُكينگ، اكسيداسيون و كربوره‌شدن پوشش هاي آلومينايدي اعمال شده روي آلياژ HP-Micro به روش آلومينايزينگ فاز گازي
881
ارزيابي و تحليل رفتار حرارتي و اكسيداسيون پوشش هاي آلومينيوم فسفات آمورف- نانوكريستال
882
ارزيابي و تحليل ريسك پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري در ايران
883
ارزيابي و تحليل ريسك در صنايع ريلي كشور(مطالعه موردي در مترو تهران)
884
ارزيابي و تحليل ريسك در معادن زيرزميني(مطالعه موردي معدن سرب نخلك)
885
ارزيابي و تحليل ريسك معادن زغال سنگ (مطالعه موردي معدن زغال سنگ طبس)
886
ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (اتوبوس ) جهت بهينه و اصلاح مدل هاي متداول
887
ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (اتوبوس) جهت بهينه و اصلاح مدلهاي متداول
888
ارزيابي و تحليل شاخصهاي توسعه پايدار روستايي )مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان تنگستان
889
ارزيابي و تحليل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي گرم با استفاده از پردازش تصوير آرايش مصالح سنگي
890
ارزيابي و تحليل عددي ناهمساني مقاومت برشي خاك ها و اثر آن بر پايداري سازه هاي خاكي
891
ارزيابي و تحليل عددي و مطالعه روشهاي پايدار سازي بستر سنگي قلعه فلك الافلاك
892
ارزيابي و تحليل عملكرد چرخ دنده مغناطيسي در حالات مانا و گذرا
893
ارزيابي و تحليل عملكرد زنجيره تامين شركت آهن مركزي ايران با استفاده از مدل SCOR
894
ارزيابي و تحليل فرآيند هاي كسب و كار ﴿مطالعه موردي در يك شركت قطعه ساز خودرو﴾
895
ارزيابي و تحليل فني نتايج حاصل از آزمون هاي كنترل كيفي و تست كاليبراسيون تجهيزات پزشكي ( ونتيلاتور ، الكتروشوك قلبي ، الكترو كارديوگراف و الكتروسرجري) در مركز آموزشي درماني شهداي عشاير خرم آباد
896
ارزيابي و تحليل قابليت اطمينان زمان سفرها با رويكرد افزايش قابليت اطمينان برنامه زماني قطارها و ظرفيت شبكه
897
ارزيابي و تحليل كارايي پروتكل مسيريابي DSR ، AODV و TORA در شبكه هاي ويژه
898
ارزيابي و تحليل مباني نظري و آزمايشگاهي آزمايش قلعه ماسه اي
899
ارزيابي و تحليل محدودساز جريان خطاي ابررسانايي مبتني بر توربين هاي بادي و بهينه سازي چندهدفه آن
900
ارزيابي و تحليل مزيت نسبي و رقابتي توليد و صادرات مواد شوينده مطالعه موردي شامپو، خميردندان، صابون و پودر شوينده در ايران
901
ارزيابي و تحليل مقايسه اي استراتژي توسعه شهري (CDS) با طرح جامع شهر شهركرد
902
ارزيابي و تحليل مولفه هاي محيطي موثر بر بازاريابي گردشگري
903
ارزيابي و تحليل نقش اعتبارات خرد در وسعه پايدار سكونتگاههاي كوچك و مياني نواحي كوهستاني
904
ارزيابي و تحليل وب سايت كتابخانه هاي تخصصي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ايران , evaluation and analysis of websites of special libraries of iranian ministries and governmental organizations
905
ارزيابي و تحليل وضعيت پايداري محله اي با تاكيد بر عملكرد مديريت شهري در بافت تاريخي شهر يزد
906
ارزيابي و تحليلي راهبرد تبديل روستا به شهر و تاثير آن در توسعه روستايي (نمونه موردي: سيمين شهر)
907
ارزيابي و تخمين اندازه صرفه هاي مقياس و صرفه هاي تنوع در نظام بانكي ايران(91-1380)
908
ارزيابي و تخمين هزينه‌‌هاي پروژه‌‌هاي عمراني با يكپارچه سازي مدلسازي اطلاعات ساخت (BIM) و شبيه سازي
909
ارزيابي و تشخيص برخي از ضايعات سيستم عصبي عضلاني به كمك مدلسازي و بررسي الگو هائي از سيستم حركت دست انسان
910
ارزيابي و تعيين حداكثر تراكم ساختماني در مقياس قطعات مسكوني نمونه موردي : محله صفائيه يزد
911
ارزيابي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كردستان
912
ارزيابي و تعيين راهبردهاي توسعه پايدار شهر ياسوج با روش ANP – S
913
ارزيابي و تعيين شاخص جامع خشكسالي منابع آب زيرزميني، مطالعه موردي : حوضه آبريز زاينده رود
914
ارزيابي و تعيين شرايط رشد بهينه سلول لاين كليه ميمون بر روي ميكروكرير به عنوان بستر مناسب براي توليد واكسن فلج اطفال تيپ 1
915
ارزيابي و تعيين محدوده مناسب روشهاي نوين پوش آور
916
ارزيابي و تعيين ميزان تأثير خاك هاي مختلف بر انتشار ارتعاشات محيطي مترو
917
ارزيابي و تعيين نيروي لغزشي بهينه در ميراگرهاي اصطكاكي بر اساس ظرفيت كمانشي مهاربند هاي همگرا در قاب‌ هاي فولادي
918
ارزيابي و تقويت قاب هاي بتني بر مبناي شاخص خسارت
919
ارزيابي و توزيع تكنسيوم m 99- انكسين v در حيوانات آزمايشگاهي
920
ارزيابي و توصيف مخزن با استفاده از حفاري فروتعادلي
921
ارزيابي و رتبه بندي ادعاهاي موجود بين پيمانكاران ساخت و ساز و شهرداري با استفاده از روش ويكور(مطالعۀ موردي شهرداري شهر قزوين)
922
ارزيابي و رتبه بندي استراتژيهاي تأثير گذار در شهر هوشمند
923
ارزيابي و رتبه بندي اهميت نسبي الزامات طراحي محصول با تلفيق تكنيكهايQFdوdea.﴿ مطالعه موردي:صنايع كاشي و سراميك ﴾
924
ارزيابي و رتبه بندي پيمانكاران با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شبكه ي بيزين
925
ارزيابي و رتبه بندي تاميين كنندگان در فرايند تصميم گيري خريد با استفاده از روش fuzzy-ahp (مطالعات موردي شركت پيشرانه)
926
ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه هاي ايران از منظر ارائه خدمات رفاهي براساس شاخص هاي صندوق رفاه وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري به دانشجويان با تكنيك تحليل پوششي داده هاي فازي.
927
ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي كليدي موفقيت در برونسپاري بلند مدت پروژه هاي نرم افزاري
928
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي در موسسه توسعه خدمات فناوري تا بازار
929
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش با استفاده از توپسيس
930
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت پياده سازي يادگيري سيار از ديدگاه معلمين آموزش و پرورش منطقه پشت آب زابل با استفاده از مدل فعاليت مستدل
931
ارزيابي و رتبه بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي فلزي
932
ارزيابي و رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي از لحاظ شاخص هاي توسعه
933
ارزيابي و رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي از لحاظ شاخص هاي توسعه
934
ارزيابي و رتبه بندي منطقه هاي تجاري بين المللي جهت صادرات غير نفتي با توجه به روش هاي تصميم گيري چند معياره: مطالعه موردي(وزارت بازرگاني)
935
ارزيابي و رتبه‌بندي شاخص‌هاي كليدي موفقيت
936
ارزيابي و رتبه‌بندي عوامل موثر در اشتراك‌گذاري دانش امنيت اطلاعات بر اساس مدل ترايانديس ) مطالعه موردي شركت ملي نفتكش ايران)
937
ارزيابي و رتبه‎بندي شركت ‏ها بر اساس شاخص‏ هاي كارآفريني سازماني با استفاده از رويكرد تركيبي DEA/AHP (مطالعه موردي: هجده شركت‎ فعال در صنعت خودرو منطقه آذربايجان‎)
938
ارزيابي و روشهاي مختلف تحليل آسيب پذيري براي ساختمان هاي فلزي
939
ارزيابي و روند توسعه فيزيكي شهر بجنورد با تاكيد بر تغيير الگوي كاربري كشاورزي
940
ارزيابي و ساماندهي حمل و نقل جاده ايي بمنظور كاهش تلفات تصادفات جاده اي برون شهري
941
ارزيابي و ساماندهي مبلمان شهري شهر شهركرد ( محدوده مورد مطالعه: خيابان سعدي و فردوسي شمالي)
942
ارزيابي و ساماندهي ميدان توپخانه تهران به عنوان محله فرهنگي
943
ارزيابي و سنتز داربست هاي نانو هيدروكسي آپاتيت و كيتوسان براي كاربردهاي بافت سخت
944
ارزيابي و سنجش ارتباط ميزان آگاهي و استفاده از فاوا در مدارس فني منطقه 7 تهران و ارائه راهكارهاي رشد آن
945
ارزيابي و سنجش بهره وري و عوامل موثر برآن در صنايع آجر استان گلستان
946
ارزيابي و سنجش پايداري زيست محيطي كلان شهر اصفهان
947
ارزيابي و سنجش تحقق پذيري طرحهاي توسعه شهري در شهرهاي قديمي ايران نمونه مورد مطالعه شهر بندرعباس
948
ارزيابي و سنجش چابكي سازمانهاي توليدي مطالعه موردي : شركت توليدي ورق خودرو سفيددشت
949
ارزيابي و سنجش كيفيت خدمات آموزشي در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
950
ارزيابي و شبيه سازي پديده هاي الكتريكي در خطوط انتقال انرژي و ايجاد مدولي براي برنامه PASHA
951
ارزيابي و شبيه سازي نقش SVC هوشمند در تاسيسات صنعتي حاوي بارهاي موتوري و غيرمتعارف
952
ارزيابي و شناسايي خطاهاي انساني در اتاق كنترل نيروگاه سيكل تركيبي توسط متد SHERPA
953
ارزيابي و شناسايي لحظه نواري شدن در بوبين پيچي نامشخص توسط آناليز تصوير
954
ارزيابي و طبقه بندي بيابان زايي با تكنيك RS و GIS در منطقه خشك شمال اصفهان
955
ارزيابي و طراحي پارك جنگلي كوهستان ﴿ شمال شهر نجف آباد ﴾
956
ارزيابي و طراحي پدافند غيرعامل در محيط هاي شهري مطالعه موردي: مسيرهاي هشت گانه راهپيمايي شهر اصفهان
957
ارزيابي و طراحي عرصه هاي همگاني محله دردشت با تاكيد بر معيارهاي كالبدي بصري توسعه پايدار شهري
958
ارزيابي و طراحي مبدل ماتريسي اسپارسي جهت كاربرد جذب حداكثر توان در سيستم هاي بادي
959
ارزيابي و طراحي مجدد يك خرمنكوب برنج
960
ارزيابي و طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك آموزش فني و حرفه اي كشور
961
ارزيابي و ظرفيت سنجي ساختار فضايي- كالبدي منطقه سيزده كلانشهر تهران با رويكرد تكويني به شهر دوستدار كودك
962
ارزيابي و عملكرد ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي در فرآيند پاك‌سازي رباتيكي هوشمند مقره‌هاي شبكه انتقال حين كار بر روي خط گرم
963
ارزيابي و قابليت سنجي ژئومورفوسايتها جهت حفظ ميراث ژئومورفولوژيك، توسعه ژئومورفوتوريسم و ثبت ژئوپارك ملي – جهاني (مطالعه موردي: منطقه اورامانات)
964
ارزيابي و كارايي نسبي شعبات بانك سپه استان مازندران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿DEA)
965
ارزيابي و كاربرد سه تبديل موجك در شبيه سازي دبي رودخانه با روش آناليز موجك ﴿مطالعه موردي: رودخانه زال﴾
966
ارزيابي و كاربرد مدل بلوغ مديريت پروژه كرزنر ، به منظور عارضه يابي و ارائه روشهاي بهبود. مطالعه موردي پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد(خانگيران)
967
ارزيابي و كاليبره نمودن آبپاش MZ-03ساخت داخل كشور
968
ارزيابي و كاهش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع بر اساس عمر آنها
969
ارزيابي و كنترل ريسك خسارت سيلاب شهري با استفاده از روش درخت خطا
970
ارزيابي و كنترل ضوابط آيين نامه UBC در مورد سازه هاي ايزوله شده
971
ارزيابي و محاسبه دز دريافتي جنين در تصويرگيريPET/CT بافت هاي ناحيه شكم مادر در 3، 6 و 9 ماهگي بارداري
972
ارزيابي و محاسبه ي توزيع دز در پروتون درماني چشم با روش مونت كارلو و مقايسه ي نتيجه ها با داده هاي شبيه سازي
973
ارزيابي و مدلسازي فرآيندهاي غشايي جهت جداسازي تركيبات قطبي
974
ارزيابي و مديريت ريسك هاي محيط زيستي در صنايع پتروشيمي با استفاده از روش FMEA و FTA (مطالعه موردي : مجتمع پتروشيمي كرمانشاه)
975
ارزيابي و مطالعات كاني شناسي دگرساني هاي گرمابي در معدن پلي متال (Cu-Pb) سبرز، افيوليت انارك ﴿ايران مركزي﴾
976
ارزيابي و مطالعه چسبندگي در فصل مشترك چسب رزور سينول فرمالدهايد لاتكس و نخ پلي اتيلن ترفتالات
977
ارزيابي و مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي
978
ارزيابي و مقايسة ضريب رفتار ناشي از تغييرات زمان تناوب ، شكل پذيري و افزايش درجات آزادي در سيستمهاي بادبندي واگرا
979
ارزيابي و مقايسه اثر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و واردات كالاهاي سرمايه‌اي بر شدت انرژي در بخش‌هاي اقتصاد ايران
980
ارزيابي و مقايسه ارزش اقتصادي توليد علوفه و محصولات فرعي مرتع (مطالعه موردي: منطقه زارچوئيه، جيرفت)
981
ارزيابي و مقايسه ارقام ايراني و اروپايي جو(.Hordeum vulgare L)در شرايط مزرعه و آزمايشگاه
982
ارزيابي و مقايسه تحليل ديناميكي فزاينده قائم، استاتيكي غيرخطي قائم و روش زمان دوام قائم در پديده گسيختگي پيش رونده براي قاب خمشي فولادي دوبعدي
983
ارزيابي و مقايسه تحليل غير خطي سازه ها به روش عملكردي و تحليل ديناميكي
984
ارزيابي و مقايسه تغييرشكلهاي سدهاي خاكي با هسته رسي مختلط و هسته رسي خالص بهنگام زلزله (مطالعه موردي سذ كرخه)
985
ارزيابي و مقايسه توليدات علمي گروههاي دانشگاهي رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني ايران با گروههاي دانشگاهي كشورهاي منتخب : تركيه ، چين ، مالزي و هند در پايگاه اطلاعات web of science طي سالهاي 2009-2005 , evaluation of scientific productivity groups of university library and information science of iran with groups of university of selective countries:turkey, china,malaysia and indian in databases of web of science in 5002-9002
986
ارزيابي و مقايسه دو الگوريتم محاسبه موازي crc
987
ارزيابي و مقايسه دو روش پاستاكيا (ارزيابي سريع اثرات ) و آيكولد در سدهاي بزرگ (مطالعه موردي: سد شيروان )
988
ارزيابي و مقايسه دو روش رگرسيون چند متغيره﴿MR﴾ و تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ در پهنه بندي خطر حركت هاي توده اي با استفاده از تكنيك GIS ﴿ مطالعه موردي: پادناي سميرم﴾
989
ارزيابي و مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي بهسازي شده با سيستم هاي مهاربند فولادي هم محور،ديوار برشي بتن‎آرمه و قاب پيراموني بتن‎آرمه
990
ارزيابي و مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي بهسازي شده با سيستم هاي مهاربندي هم محور، برون محور و كمانش‌گريز
991
ارزيابي و مقايسه رفتار موتورهاي القايي سه فاز به كمك نرم افزارهاي MATLAB, DIgSILENT , PSCAD, PASHA
992
ارزيابي و مقايسه روش عملكردي استاتيكي و ديناميكي در سيستمهاي MRF
993
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير- تعرق مرجع ﴿ بر پايه درجه حرارت ﴾ در اقليم هاي متفاوت و پهنه بندي آن در ايران با GIS
994
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير- تعرق مرجع با استفاده از روش هاي تابش و پهنه بندي آن در ايران باGIS
995
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير-تعرق مرجع...
996
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآوردتبخير و تعرق مرجع بر اساس روش هاي تبخير از تشتك در ايران و پهنه بندي آن با استفاده از GiS
997
ارزيابي و مقايسه روش‌هاي استخراج ويژگي مبتني بر سيگنال مرجع در واسط‌هاي مغز رايانه مبتني بر SSVEP
998
ارزيابي و مقايسه روشهاي مختلف طراحي آبياري شياري و انتخاب روش بهينه
999
ارزيابي و مقايسه ريسك احتمال يكنواخت فروريزش ساختمانهاي بلند بتني با ديوار برشي در حوزه نزديك و دور از گسل
1000
ارزيابي و مقايسه سه روش آبياري در رفيوژهاي فضاي سبز اصفهان
بازگشت