<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي عوامل موثر بر بالا بردن كارائي گياه پالايي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين
2
ارزيابي عوامل موثر بر بهره وري بنگاه هاي اقتصادي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي استان اصفهان
3
ارزيابي عوامل موثر بر پايداري اجتماعي محله هاي شهر جهرم
4
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش اينترنت بانك با استفاده از تلفيق مدل يكپارچه ي پذيرش فناوري اطلاعات و مدل رفتار برنامه ريزي شده (مورد مطالعه:بانك سينا در استان اصفهان)
5
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي بر اساس مدل پذيرش فناوري ديويس....
6
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم CCOMS توسط كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي بوشهر با استفاده از مدل تلفيقي IDT-TAM و ارائه راهكار
7
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش سيستم هاي يادگيريمبتني بر و توسط اساتيد دانشگاه با استفاده از يك مدل تركيبي
8
ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيك در شركت هاي صنايع غذايي در تبريز
9
ارزيابي عوامل موثر بر پيشرفت و تغييرات ژنتيكي در صفت ماندگاري و طول عمر توليدي گاو شيري هلشتاين
10
ارزيابي عوامل موثر بر تصميم گيري مرغداران شهرستان هاي اصفهان و شاهين شهر در توليد مرغ بدون آنتي بيوتيك (با تاكيد بر نقش نگرش)
11
ارزيابي عوامل موثر بر تمكين مالياتي موديان با استفاده از الگوريتم ژنتيك و منطق فازي(مطالعه موردي:شركتهاي استان لرستان)
12
ارزيابي عوامل موثر بر توازن بين كار و خانواده در سازمان نقشه برداري كشور
13
ارزيابي عوامل موثر بر توليد كامپوزيت آلومينيوم -كاربيد سيليسيم به روش ريخته گري همزدني
14
ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش
15
ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مندي دانشجويان در يادگيري الكترونيكي دروس دانشگاه هاي مجازي ايران (موردكاويك دانشستان دانشگاه پيام نور)
16
ارزيابي عوامل موثر بر ركود صنعت گردشگري و تاثير آن بر كاربريهاي شهري: نمونه مورد مطالعه شهر رامسر
17
ارزيابي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك ملت : بخش كشاورزي (1387 - 1374)
18
ارزيابي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در صنايع دانش بنيان در ايران
19
ارزيابي عوامل موثر بر شاخص‌هاي عملكرد ايمني جانشين تصادفات (مطالعه موردي: راه‌هاي بين‌شهري استان اصفهان)
20
ارزيابي عوامل موثر بر قصد خريد برندهاي لوكس تقلبي: نقش شادن¬فرود (مورد مطالعه: مصرف كنندگان برندهاي لوكس و لوكس تقلبي در شهر اصفهان)
21
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شركت هاي تعاوني تأمين نياز مرغداران استان قزوين
22
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شركت هاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان قزوين
23
ارزيابي عوامل موثر بر وفاداري برند در بازار (شركت هنگل پاك وش )
24
ارزيابي عوامل موثر برارزش ويژه نام و نشان تجاري در صنعت لاستيك از ديدگاه مصرف كنندگان در استان خراسان جنوبي برند لاستيك شركت كوير تاير
25
ارزيابي عوامل موثر برارزش ويژه نام و نشان تجاري در صنعت لاستيك از ديدگاه مصرف كنندگان در استان خراسان جنوبي برند لاستيك شركت كوير تاير
26
ارزيابي عوامل موثر براعتماد مشتريان و تاثير آن در قصد خريد اينترنتي با استفاده از مدل معادلات ساختاري.
27
ارزيابي عوامل موثر برمقاومت برشي سطح خاك در سطح زمين نما به كمك تكنيك شبكه عصبي مصنوعي
28
ارزيابي عوامل موثر در پذيرش آموزش هاي مداوم پزشكي به صورت الكترونيكي با استفاده از تئوري انتشار نوآوري راجرز و فازي AHP
29
ارزيابي عوامل موثر در پذيرش خدمات الكترونيك توسط مشتركين تلفن ثابت با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي
30
ارزيابي عوامل موثر در تحقق سازمان دولتي كار آفرين ﴿ بررسي موردي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
31
ارزيابي عوامل موثر در تقاضابراي گردشگري شهري (مطالعه موردي : شهر تبريز)
32
ارزيابي عوامل موثر در توسعه صادرات چاي
33
ارزيابي عوامل موثر در توسعه صادرات سيمان (مطالعه موردي در شركت سيمان خوزستان )
34
ارزيابي عوامل موثر در توسعه محصول جديد در بازار (مطالعه موردي در شركت مواد غذايي بيدستان )
35
ارزيابي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش در منطقه پيشكوه (شهرستان فريدون شهر)
36
ارزيابي عوامل موثر درايجاد ارزش براي مشتريان دربازار (دارندگان خودرو سايپا)
37
ارزيابي عوامل موثر فرهنگ ترافيك بر ايمني تردد
38
ارزيابي عوامل موثربرانتخاب سيستم هاي مديريت دانش درسازمان هاي دانـش محوربر مبناي مدل ميكاني
39
ارزيابي عوامل موثردر موفقيت شركتهاي تعاوني تامين كننده نياز دامداران استان قزوين
40
ارزيابي عوامل موثردرپذيرش فناوري اينترنت اشياءدرهوشمندسازي ساختمان‌ها(موردمطالعه مشتريان شركت‌هاي فعال درزمينه هوشمندسازي ساختمان‌هادرتهران)
41
ارزيابي غشاهاي تسهيل يافته واصلاح آن ها براي جداسازي تركيبات پارافين / الفين چهاركربنه
42
ارزيابي غشاهاي ماتريس آميخته پلي ايميد/زئوليت براي آبزدايي ايزوپروپانول در فرآيند تراوش تبخيري
43
ارزيابي غلظت فلزات سنگين در آب هاي خروجي از معدن سرب و روي ايرانكوه فلاورجان و تاثير آن بر بهداشت وسلامت منطقه
44
ارزيابي غلظتهاي مختلف كبالت در جيره برههاي پرواري بر عملكرد، برخي متابوليتهاي خوني و فراسنجههاي تخمير شكمبه
45
ارزيابي غير تهاجمي ميزان برون دهي قلبي با استفاده از پردازش ديجيتال صداهاي قلب
46
ارزيابي غير مخرب تير يكسرگيردار به روش امپدانس به منظور تشخيص خوردگي در اثر مواد اسيدي
47
ارزيابي غيرمخرب عيوب شياري در استوانه هاي جدار نازك با استفاده از روشهاي اندازه‌گيري امپدانس الكترومكانيكي و انتشار موج هدايت شده باكمك وصله هاي پيزوالكتريك و MFC
48
ارزيابي فاكتور نكروزتومورآلفا و اينترلوكين6 در زنان مبتلا به ديابت بارداري
49
ارزيابي فاكتورهاي التهابي در بيماران مبنلا به ديابت نوع دو و وابستگان درجه اول آنها , evaluation of inflammatory factors in patients with diabetes meltitus type 2 and their first degree relatives
50
ارزيابي فاكتورهاي موثر در نمايه سازي و بازيابي تصوير براساس محتوا در حوزه فشرده JPEG
51
ارزيابي فاميل هاي نيمه خواهري چغندر قند براي تحمل به خشكي در شرايط مزرعه
52
ارزيابي فرآيند بتن ريزي بدنه سد شهريار ﴿استور﴾ از ديدگاه مهندسي ارزش
53
ارزيابي فرآيند برنامه ريزي شهري در ايران با تكيه بر برنامه هاي توسعه شهري
54
ارزيابي فرآيند تبلور در شيشه هاي توليدي از ضايعات صنايع آهن و فولاد و بررسي خواص شيشه سراميك هاي حاصل
55
ارزيابي فرآيند تخصيص منابع در مديريت شهري در شهر اصفهان با تاكيد بر ويژگي هاي شهر دانش پايه
56
ارزيابي فرآيند خصوصي سازي در معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان
57
ارزيابي فرآيند شناسايي آسيب در سازه ها با در نظرگرفتن اثر تقارن و عدم تقارن مبتني بر استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري
58
ارزيابي فراواني خشكي دهان و سندرم سوزش دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
59
ارزيابي فراواني خشكي دهان و سندرم سوزش دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
60
ارزيابي فراواني فضاي ناكافي امبر اژور و گسترش جينجيوالي ناحيه كانتكت در بيماران داراي بريج مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و كلينيك خاتم الانبيا در سال 1390
61
ارزيابي فرايند پاشش حرارتي آلياژ منگنز - نيكل جهت لحيم كاري سخت فولاد زنگ نزن
62
ارزيابي فراينداضمحلال روسازي انعطاف پذيرفرودگاهها
63
ارزيابي فراينداضمحلال روسازي انعطاف پذيرفرودگاهها
64
ارزيابي فرايندهاي مالي نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو با استفاده از رگرسيون لجستيك
65
ارزيابي فرسايش ناشي از برخورد ذرات سيليس روي فولاد زنگ نزن با پوشش نيتريدي سه لايه رسوب فيزيكي بخار
66
ارزيابي فرسايش و رسوب در پارسل A2 زاينده رود از زير حوضه سد زاينده رود با استفاده از مدل ALEMSA
67
ارزيابي فرم پايدار ماده تغيير فازدهنده با استفاده از روش الكتروريسي به منظور ذخيره سازي انرژي گرمايي
68
ارزيابي فرم شهر رودبار « زلزله 1369» ارائه ايده هاي كلي طراحي شهري « براي كاهش آسيب افزايش كارايي شهر »
69
ارزيابي فرموج نخ هاي تكسچره، در حالت سه بعدي به كمك هندسه فركتال
70
ارزيابي فرهنگ سازماني شركت شير پگاه خوزستان در راستاي يك فرهنك سازماني اثربخش
71
ارزيابي فرهنگ سازماني كارآفرينانه در اداره بهزيستي شهرستان بجستان
72
ارزيابي فرهنگ يادگيري در مدارس ابتدايي منطقه 18 شهر تهران
73
ارزيابي فروپاشي ولتاژ در شبكه برق استان يزد و ارائه راهكاري براي بهبود آن
74
ارزيابي فشار جبهه كار و نشست سطحي در تونلسازي مكانيزه در مناطق شهري ﴿ مطالعه موردي : تقاطع ايستگاه خط 1 با خط 7 مترو تهران﴾
75
ارزيابي فشار وارد بر ديوار صلب دربرابر نيروهاي زلزله درحالت مقاوم خاك با در نظر گرفتن پديده قوس زدگي به روش شبه ديناميك اصلاح شده
76
ارزيابي فشارهاي منفذي در هسته رسي مختلط سدهاي خاكي در هنگام زلزله و مقايسه آن با هسته هاي رسي خالص ﴿مطالعه موردي سد كرخه﴾
77
ارزيابي فشارهاي منفذي در هسته سدهاي خاكي به هنگام آبگيري توام با ساخت و تعيين سرعت بحراني آبگيري
78
ارزيابي فضاهاي شهري متناسب با نيازهاي ناتوانان حركتي در شهرك هاي نوساز(نمونه موردي :سپاهان شهر)
79
ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
80
ارزيابي فضاي سبز شهري با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي : (پاركهاي درون شهري منطقه 9) شهرداري كرج
81
ارزيابي فضايي- مكاني مسكن مهر شهر بندرعباس
82
ارزيابي فعاليت آنزيم اندوگلوكاناز﴿CMCase﴾ در قارچ سلولايتيك Trichoderma Longibrachiatum
83
ارزيابي فعاليت سازمان زيباسازي شهر تهران در ارتقا هويت شهروندي ﴿مطالعه موردي: منطقه 8 شهرداري تهران)
84
ارزيابي فعاليت ضد راديكالي تركيبات فنولي با خاصيت آنتي اكسيداني در عصاره گياهان مختلف بر روي ديابت
85
ارزيابي فعاليت كنه كشي چندين اسانس از گياهان خانواده ي Lamiaceae روي كنه ي تارتن دو نقطه اي Tetranychus urticae
86
ارزيابي فعاليت و عملكرد نانوكاتاليست آندي Pt/rGO در يك پيل سوختي گلوكزي ابيوتيك
87
ارزيابي فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مدارس با نيازهاي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان كلاله
88
ارزيابي فلوژنتيكي،ساختار جمعيت و تنوع ژنتيكي نمونه‌هاي جمعيتي خارمريم با استفاده از نشانگر مولكولي SCoT
89
ارزيابي فناوري پزشكي از راه دور در جهان و تعيين الزامات بكارگيري آن در ايران
90
ارزيابي فناوري در بيمارستان با روش تصميم‌گيري چندمعياره براي بهبود كيفيت سلامت – مطالعه موردي
91
ارزيابي فناوري سلامت پرونده سلامت شخصي الكترونيك در بيماران به ديابت
92
ارزيابي فناوري سلامت پزشكي از راه دور در بيماران قلبي
93
ارزيابي فناوري سلامت نسخه الكترونيك (electronic prescribing)
94
ارزيابي فناوري مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك براي تأمين انرژي مناطق دوردست
95
ارزيابي فنوتيپي نتايج گزينش يافته از جوامع داراي تنوع طبيعي و القايي در اسپرس
96
ارزيابي فني - اقتصادي سيستم حمل و نقل مترو ريلي ﴿مترو و LRT) براي استفاده پرسنل صنايع بزرگ ﴾ مطالعه موردي كارخانه ذوب آهن اصفهان ﴾
97
ارزيابي فني – اقتصادي فرآيند هاي نانوفيلتراسيون و تقطير غشايي به منظور تصفيه آب لب شور قنات عبدالرحمتي در شهرستان قائن
98
ارزيابي فني اقتصادي اجراي سيستم خورشيدي برق و گرمايش در مدارس يزد
99
ارزيابي فني اقتصادي تاسيس واحدگلخانه خيار
100
ارزيابي فني اقتصادي تراورس قابي شكل
101
ارزيابي فني- اقتصادي- زيست محيطي تخصيص بهينه گازهاي سوزانده شده فلر در ميادين توليدي نفت
102
ارزيابي فني اقتصادي طرح توليد نخ فيلامنت از چيپس پلي استر
103
ارزيابي فني- اقتصادي فناوري هضم بيهوازي جهت مديريت پسماند و توليد انرژي در دامداري ها به همراه اناليز حساسيت پارامترهاي موثر بر بازدهي توليد بيومتان
104
ارزيابي فني انواع حفاظ هاي طولي در آزاد راه هاي ايران
105
ارزيابي فني انواع حفاظ هاي طولي در آزاد راه هاي ايران
106
ارزيابي فني انواع حفاظ هاي طولي در آزاد راه هاي ايران
107
ارزيابي فني پارامترهاي موثر در بازرسي ايمني راه در آزادراهها
108
ارزيابي فني تأثير سيكل‌هاي يخ زدگي و ذوب شدن بر روي پارامترهاي دوام و مقاومت فشاري بستر رسي تثبيت‌شده با سيمان آهكي در پروژه‌هاي راه‌سازي
109
ارزيابي فني سطوح مختلف هوشمندسازي در عمليات تزريق آب در يكي از مخازن نفتي ايران
110
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي جهت تامين نيروي مصرفي پاركها
111
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از تقاطع غيرهمسطح PINAVIA در مقايسه با ميدان همسطح با استفاده از نرم افزار شبيه ساز AIMSUN
112
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از تقاطع غيرهمسطح PINAVIA در مقايسه با ميدان همسطح با استفاده از نرم افزار شبيه ساز AIMSUN ( مطالعه موردي ميدان آذربايجان تبريز )
113
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از نخاله هاي ساختماني تثبيت شده با سيمان جهت استفاده در لايه اساس روسازي راه هاي اصلي (مطالعه موردي استان قزوين)
114
ارزيابي فني و اقتصادي باتري فلز مذاب در بازار برق
115
ارزيابي فني و اقتصادي بازتواني نيروگاه بخاري رامين اهواز
116
ارزيابي فني و اقتصادي پروژه "طرح توسعه و بازسازي تاسيسات بندر طاهري" به همراه بررسي محتملترين عوامل بروز تاخير در پروژه و ارائه پيشنهادات كاربردي
117
ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري در مناطق بياباني(پخش سيلاب مهريز)
118
ارزيابي فني و اقتصادي پوشش اكسيدي روي ورق هاي فولادي به روش آبي كردن حرارتي و روش شيميايي
119
ارزيابي فني و اقتصادي توليد غلتك هاي ريختگي از جنس فولاد تندبر براي نورد مقاطع كوچك
120
ارزيابي فني و اقتصادي توليد و بسته بندي انار دانه شده
121
ارزيابي فني و اقتصادي سيستم قطار سريع السير تهران-مشهد و مقايسه با سيستم حمل و نقل هوايي
122
ارزيابي فني و اقتصادي كاربرد فناوري نانو درحوزه انرژي در كشور ايران
123
ارزيابي فني و اقتصادي كارخانه بهپويان پلاست
124
ارزيابي فني و اقتصادي مقدماتي فلوشيت هاي آزمايشگاهي حاصل از معدن زغال گليران
125
ارزيابي فني و اقتصادي نيروگاه هاي زيست گاز و مزاياي آن در برابر نيروگا‍‍ه هاي متعارف انرژي
126
ارزيابي فني و اقتصادي نيوجرسي‌هاي مفصلي براي آزادراهها
127
ارزيابي فني و محيط زيستي روش هاي دفع پسامند شهر قم با استفاده از مدل LCA
128
ارزيابي فني و محيط‌زيستي روش‌هاي دفع پسماند شهر قم با استفاده از مدلLCA
129
ارزيابي فني واقتصادي سيستمهاي آبياري باراني (كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك ) در دشت ميان دربند شهرستان كرمانشاه
130
ارزيابي فني واقتصادي هدهاي چاپگرهاي ديجيتالي منسوجات بااستفاده ازروش هاي تصميم گيري چندمعياره
131
ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي روش¬هاي نوين بازيابي و استفاده مجدد از پساب خروجي شهرك¬هاي صنعتي
132
ارزيابي فني، اقتصادي و زيست‌محيطي روش‌هاي مختلف ارتقاء تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در مناطق پرباران
133
ارزيابي فني، اقتصادي و محيط¬زيستي يك سيستم فتوولتائيك-گرمايي (PVT) در اقليم ايران جهت كاربري مسكوني
134
ارزيابي فني، اقتصادي و محيطزيستي روشهاي مختلف مديريت پسماند خشك شهري با استفاده از روشهاي تصميمگيري چندمعياره
135
ارزيابي فني-اقتصادي سامانه زباله سوز براي پسماند جامد شهر اصفهان و حومه با تاكيد بر روشهاي نوين زباله سوز
136
ارزيابي فني-اقتصادي سامانه زباله¬سوز براي پسماند جامد شهر اصفهان و حومه با تاكيد بر روش¬هاي نوين زباله¬سوز
137
ارزيابي فهم پذيري علائم گرافيك رهياب (مورد مطالعاتي:فرودگاه شهيد بهشتي اردكان
138
ارزيابي فيتوشيميايي و خواص آنتي اكسيداني اندام هوايي گياه لعل كوهستان از مناطق مختلف ايران
139
ارزيابي فيزيكوشيميايي كريستاليزاسيون نانوكاتاليست ساپو-34 اصلاح شده جهت استفاده در فرآيند MTO
140
ارزيابي قابليت اتصال nsLTP استخراج شده از برنج ايراني به برخي از داروها و مولكول هاي چرب
141
ارزيابي قابليت استفاده سيستم اطلاعات بيمارستاني در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي قم از ديد كاربران براساس استانداردايزومتريك10/9241
142
ارزيابي قابليت استفاده فسفر براي گياه در برخي از خاكهاي آهكي استان اصفهان با استفاده از روابط شدت - كميت (Q/I) و رزين تبادلي كننده آنيوني
143
ارزيابي قابليت استقرار گونه هاي جنس گون A.cyclophyllon G.Beck، Astragalus caragana Hohen و A.podolobus Boiss. & Hohen در ديم زارهاي كم بازده و مراتع تخريب شده در مناطق نيمه استپي زاگرس مركزي ايران
144
ارزيابي قابليت اطمينان اتصال جوشي با استفاده از فيلرهاي داراي دماي تغيير فاز پائين
145
ارزيابي قابليت اطمينان اتصال ناحيه غني از سيستئين در انتهاي آمينوي متالوتيونين تيپ 1 برنج ( OsMTI-1b ) به فلز كادميوم از طريق حذف ناحيه غني از سيستئين انتهاي كربوكسي
146
ارزيابي قابليت اطمينان اتصالات سكو دريايي تحت بار امواج و خرابى خستگي باتوجه به انعطاف پذيري اتصالات
147
ارزيابي قابليت اطمينان انسان و خطاهاي انساني در اپراتورهاي اتاق كنترل پالايشگاه گازي پارسيان شهرستان مهر با استفاده از تكنيك رويكرد سيسماتيك پيش بيني و كاهش خطاي انساني در سال ۱۳۹۴
148
ارزيابي قابليت اطمينان انسان وخطاهاي انساني در اپراتورهاي اتاق كنترل پالايشگاه گازي پارسيان شهرستان مهر با استفاده ازتكنيك رويكرد سيستماتيك پيش بيني و كاهش خطاي انساني در سال 1394
149
ارزيابي قابليت اطمينان در سازه هاي فضايي فونيكولار
150
ارزيابي قابليت اطمينان زيرسيستم هاي مكانيكي آسانسور هاي كششي
151
ارزيابي قابليت اطمينان ستون قاب فولادي تحت شرايط خوردگي دوگانه‌ي يكنواخت و موضعي
152
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم اكچويتور
153
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع درحضور ريز شبكه ها
154
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم‌هاي فتوولتائيك به روش شبيه‌سازي مونت‌كارلو
155
ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي توليد شركت پارس پرچ
156
ارزيابي قابليت اطمينان طرح هاي حفاظتي خاص
157
ارزيابي قابليت اطمينان قطعه با رويكرد الگوريتمEM
158
ارزيابي قابليت اطمينان كوپلينگ ديافراگمي انعطاف پذير
159
ارزيابي قابليت اطمينان نواحي مختلف سيستم توزيع با در نظر گرفتن تغييرات بارو ظرفيت تغذيه ي جايگزين
160
ارزيابي قابليت اعتماد بر اساس داده هاي فرسايشي تسريع يافته
161
ارزيابي قابليت اعتماد و تحليل ريسك روگذري سيل براي سدها
162
ارزيابي قابليت اعتماد و طراحي بهينه‌ي سيستم‌هاي k از n وزني چند وضعيتي
163
ارزيابي قابليت اگزوتوكسين هاي باكتريايي به منظور طراحي و توسعه داروهاي نوين ضد سرطاني در شرايط مجازي
164
ارزيابي قابليت برش سنگ‌هاي گرانيتي با سيم برش الماسه بر اساس مشخصات سنگ و مشخصات عمليات برش
165
ارزيابي قابليت پياده مداري مسيرهاي گردشگري شهري ؛ مطالعه موردي : منطقه 8 شيراز
166
ارزيابي قابليت تركيب پذيري عمومي لاينهاي نر عقيم سورگم از نظر خصوصيات رشد و عملكرد دانه
167
ارزيابي قابليت توانمندي گردشگري ژئومورفوكارست استان كرمانشاه بااستفاده ازمدل پرالونگ
168
ارزيابي قابليت داده‌هاي ماهواره‌اي در برآورد مشخصه‌هاي كمي توده‌هاي جنگلي باغ شادي هرات
169
ارزيابي قابليت رويت كانال منديبولار در تصاوير توموگرافي اشعه مخروطي(CBCT)
170
ارزيابي قابليت عملكردي اندام تحتاني افراد مبتلا به ناپايداري عملكردي مچ پا
171
ارزيابي قابليت فرم نو تركيب چهار ايزوفرم مختلف متالوتيونين برنج ﴿ Oryza sativa﴾ به فلزات آرسينك ، جيوه و كروم
172
ارزيابي قابليت ماندگاري باكتري هاي حل كننده فسفات ريزوسفري در گرانول در درجه حرارت هاي مختلف شناسايي مولكولي باكتري هاي برتر
173
ارزيابي قابليت ماندگاري باكتري هاي حل كننده فسفات ريزوسفري در گرانول در درجه حرارت هاي مختلف و شناسايي مولكولي باكتري هاي برتر
174
ارزيابي قابليت مدل هاي رئولوژيك مختلف جهت مدل سازي بافت سطحي بدن
175
ارزيابي قابليت ها و تنگناهاي پايداري توسعه در نواحي روستايي مرزي (مطالعه موردي مناطق روستايي بخش بم پشت از توابع شهرستان سراوان)
176
ارزيابي قابليت ها و توانهاي محيطي حوزه زرينه رود و تاثير آن بر روند توسعه فيزيكي شهر مياندوآب
177
ارزيابي قابليت هاي اكوتوريسم منطقه ي مركزي استان اصفهان با رويكرد پارك اكولوژيك
178
ارزيابي قابليت هاي بازسازي مجازي در مرمت اشياء موزه اي
179
ارزيابي قابليت هاي سازماني پياده سازي بندر خشك در ايران و ارائه مدلي جهت تسهيل بازاريابي بين المللي
180
ارزيابي قابليت هاي طبيعت گردي استان چهارمحال وبختياري با بهره گيري از مدل مديريت استراتژيكSWOT
181
ارزيابي قابليت هاي معنويت سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان
182
ارزيابي قابليت هاي معنويت سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان
183
ارزيابي قابليت و شناخت اعتمادپذيري در شبكه ي توزيع آب
184
ارزيابي قابليت‌هاي گردشگري آرامستان تخت فولاد اصفهان
185
ارزيابي قابليتهاي محور گردشگري با تكيه بر گردشگري پايدار مورد: محور اورامان (پاوه- مريوان)
186
ارزيابي قارچ هاي بيمارگر و گياهان آللوپاتيك در كنترل دو علف هرز تاج خروس و پيچك صحرايي
187
ارزيابي قالب بندي وب سايتهاي سازمانهاي دولتي استان يزد ارائه متدي به منظور بهبود كيفيت اين وب سايتها
188
ارزيابي قدرت پيش بيني كنندگي قيمت سهام توسط مدل هاي CAPM ،سه عاملي فاما و فرنچ و پنج عاملي فاما و فرنچ
189
ارزيابي قدرت پيش‌بيني روش‌هاي اقتصادسنجي و تحليل تكنيكال: مطالعه موردي قيمت سهام شركت‌هاي پتروشيمي در بورس اوراق بهادار تهران
190
ارزيابي قدرت تركيب پذيري عمومي 15 رقم يونجه
191
ارزيابي قوانين و ضوابط حاكم بر زمين شهري ايران در انطباق با شهرسازي اسلامي
192
ارزيابي قوانين و مقررات ادارات مرتبط با رشته مهندسي مديريت پروژه
193
ارزيابي كاتاليست نيكل آهن بر پايه آلومينا در ريفرمينگ – خشك متان توسط ميكرو رآكتورها
194
ارزيابي كاتاليست هاي نيكل بنيان در فرآيند رفرمينگ خشك متان در ميكرو رآكتورها
195
ارزيابي كاتاليستي جديد بر پايه پالاديم جهت استفاده در آند پيل هاي سوختي الكلي مستقيم
196
ارزيابي كار و زمان برج تقطير
197
ارزيابي كار و زمان چاپ و صحافي طرفه
198
ارزيابي كار و زمان شركت پارس خودرو
199
ارزيابي كار و زمان و طرح ريزي واحد صنعتي توليد لوله و اتصالات
200
ارزيابي كار و زمان و طرحريزي واحدهاي صنعتي توليد لوله و اتصالات
201
ارزيابي كار وزمان خط توليد واحد پروتين شركت صنعتي بهپاك بهشهر (سهامي عام )
202
ارزيابي كارآئي پروتكل AODV در مقابل حملات DDOS در شبكه هاي ويژه
203
ارزيابي كارآفريني مديران دانشگاه علوم پزشكي ايران
204
ارزيابي كارآمدي مدل هاي فنر ميراگر در تخمين ارتعاشات خطوط مترو با اندازه گيري ميداني
205
ارزيابي كارآيي الگوريتم هاي مفيد براي بكارگيري TCP در لينكهاي ماهواره
206
ارزيابي كارآيي الگوريتم هاي مفيد براي بكارگيريTCP در لينكهاي ماهواره
207
ارزيابي كارآيي انتخاب براي تحمل به خشكي در گندم
208
ارزيابي كارآيي پروتكل Csma.CD براي انتقال صوت و داده بصورت يكپارچه و پياده سازي نرم افزار مربوطه بر روي محيط Ethernet Lan
209
ارزيابي كارآيي زنبور پارازيتوئيددر كنترل زيستي شب پره ي مينوز گوجه فرنگي( Tuta absoluta (Lep., Gelechiidae
210
ارزيابي كارآيي سازماني با تاكيد بر نقش هوشمندي رقابتي و يكپارچگي اطلاعات
211
ارزيابي كارآيي سرور رسانه در شبكه هاي چند رسانه اي
212
ارزيابي كارآيي طرح ايجاد نواحي صنعتي روستايي در ايران (مورد: نواحي صنعتي غرب استان گلستان)
213
ارزيابي كارآيي كاربري هاي حاشيه نواب در طبقه همكف
214
ارزيابي كارآيي مدار استحصال آهن از باطله هاي كارخانه فرآوري معدن چادرملو
215
ارزيابي كارآيي مدل SWAT در برآورد بار رسوب و رواناب در حوضه آبخيز مازندران
216
ارزيابي كارآيي مدلهاي تجربي MpSKAc و EpM دربر آورد فرسايش و رسوب در حوضه هاي كوچك در سرند چاي هريس
217
ارزيابي كارآيي نسبي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد )BSC( رويكرد كارت امتيازي متوازن )DEA( و تحليل پوششي داده ها.
218
ارزيابي كارآيي هنرستانهاي كار دانش در سطح استان خراسان رضوي با تاكيد بر رشته طراحي ونقاشي وهنر فرش
219
ارزيابي كارآيي هنرستانهاي كار دانش در سطح استان خراسان رضوي باتاكييد بر رشته طراحي ونقاشي وهنر فرش
220
ارزيابي كارائي برخي از بركه هاي تثبيت فاضلاب در استان اصفهان
221
ارزيابي كارايي (عملكرد) ايستگاههاي مترو با استفاده از روش تركيبي كارت امتيازي متوازن تحليل پوششي داده ها
222
ارزيابي كارايي آرايه هاي سنجش مقاومت ويژه الكتريكي در شناسايي فضاهاي خالي زيرزميني
223
ارزيابي كارايي آزمايش نفوذ سنجي ديناميكي براي تعيين خصوصيات ژئوتكنيكي خاك¬هاي ريزدانه
224
ارزيابي كارايي آزمون هاي همگني در تحليل فراواني منطقه اي سيلاب حوزه درياي خزر
225
ارزيابي كارايي ارتباطات فروسوي شبكه‌ هاي ناهمگن تحت محدوديت‌ بكهال
226
ارزيابي كارايي الگوريتم رقابت استعماري در كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگر بي سيم
227
ارزيابي كارايي انتقال تكنولوژي با رويكرد كارت امتيازي متوازن
228
ارزيابي كارايي انجمنهاي علمي دانشجويي با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها
229
ارزيابي كارايي انديس ناپايداري رنگيCMCCON02 توسط ارزيابي بصري
230
ارزيابي كارايي انرژي در توليد محصول خيار گلخانه اي در منطقه ي مركزي استان اصفهان
231
ارزيابي كارايي انرژي در صنعت كاشي و سراميك با استفاده از روش DEA (مطالعه موردي: كارخانجات كاشي و سراميك شهرستان ميبد)
232
ارزيابي كارايي انرژي در مقياس شهري ؛ نمونه موردي شهر تهران
233
ارزيابي كارايي ايستگاه هاي مترو در جذب سفر با روش تحليل پوششي داده ها
234
ارزيابي كارايي بازار قراردادهاي آتي سكه ايران
235
ارزيابي كارايي بانك هاي ايران در طي دوره 90-86 با استفاده از تحيل پوششي داده ها و تكنيك پنجره اي
236
ارزيابي كارايي بستر داكر براي سرويس
237
ارزيابي كارايي بسترهاي كلان داده بر روي الگوريتم هاي يادگيري ماشين
238
ارزيابي كارايي بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از ضريب تعديل قيمت
239
ارزيابي كارايي پالايشگاه‌هاي صنعت نفت ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
240
ارزيابي كارايي پايانه هاي كانتينري به روش تحليل پوششي داده هاي شبكه اي
241
ارزيابي كارايي پايگاه‌داده‌هاي SQL در محيط مجازي‌سازي شده Xen براي برنامه‌هاي كاربردي چندلايه‌اي تحت شبكه
242
ارزيابي كارايي پورتفوليو پروژه هاي دانش بنيان
243
ارزيابي كارايي تست ضد تصادفي درتشخيص اشكالات سيستمهاي خودآزمايشي داخلي
244
ارزيابي كارايي تصفيه شيميايي در حذف فلزات سنگين از فاضلاب كارخانه الكترونيك
245
ارزيابي كارايي تيم¬هاي فوتبال ليگ برتر ايران با تأكيد بر مسئوليت‌پذيري اجتماعي با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده‌هاي چند مرحله¬اي
246
ارزيابي كارايي جذب ومصرف منابع درارقام ذرت ﴿zea mays﴾ تحت شرايط آب وهوايي كرمانشاه
247
ارزيابي كارايي خطوط اتوبوسراني با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي چند‌هدفه مطالعه موردي خطوط اتوبوسراني شهر اصفهان
248
ارزيابي كارايي دروني مراكز تربيت معلم شهر سنندج
249
ارزيابي كارايي رابطه توده و فضا در مديريت بحران در محدوده منتخب
250
ارزيابي كارايي راه آهن ج.ا. ايران در بخش حمل بار با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله مراتبي و تحليل پوششي داده ها
251
ارزيابي كارايي راه‏آهن كشورهاي آسيايي عضو UIC با استفاده از روش تحليل پوششي داده‏ها
252
ارزيابي كارايي رشد و توليد مثل تيلا پياي نيل Oreochromis niloticus تغذيه شده با جيره حاوي نوكلئوتيد در آب لب شور
253
ارزيابي كارايي روابط زمان تمركز جريان هاي سطحي در حوزه هاي آبخيز شيركوه يزد
254
ارزيابي كارايي روش تجربي فولر در برآورد دبي حداكثر جريان و كاليبراسيون ضريب منطقه اي آن در محدوده ايران مركزي
255
ارزيابي كارايي روش توام انعقاد شيميايي وپروكسون در تصفيه فاضلاب رنگي كارخانجات لوازم خانگي
256
ارزيابي كارايي روش هاي بيلان انرژي در برآورد ميزان تبخير و تعرق واقعي در مقياس حوزه آبخيز ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز اسكندري، استان اصفهان﴾
257
ارزيابي كارايي زيرسيستم چند رسانه اي مبتني برIP در بستر سكوهاي مجازي سازي سطح سيستم عامل
258
ارزيابي كارايي ساختارهاي شبكه دومرحله اي در حضور خروجيهاي نامطلوب با استفاده از تحليل پوششي داده ها
259
ارزيابي كارايي ساختارهاي شبكه دومرحله اي در حضور خروجيهاي نامطلوب با استفاده از تحليل پوششي داده ها
260
ارزيابي كارايي سيستم تحليل رقومي خطوط ساحلي در مقايسه با روش مدل سازي عددي در مطالعات تغييرات خط ساحلي
261
ارزيابي كارايي سيستم شارژينگ در زيرسيستم چندرسانه‌اي مبتني برIP(IMS) و ارائه راه‌حل به منظور بهبود آن
262
ارزيابي كارايي سيستم هاي دو مرحله اي با اعداد فازي به كمك مجموعه ي وزن هاي مشترك .
263
ارزيابي كارايي شاخص خشكسالي MSDI (مطالعه موردي : استان اصفهان)
264
ارزيابي كارايي شبكه هاي بر تراشه نوري با قابليت تحمل پذيري اشكال
265
ارزيابي كارايي شبكه هاي نرم افزار-محور در ترميم خرابي مسير
266
ارزيابي كارايي شركت هاي شهرك هاي صنعتي ايران به روش تحليل پوششي داده ها
267
ارزيابي كارايي شعب بانك اقتصاد نوين با تركيبي از يك روش شبكه عصبي و تحليل پوششي داده ها
268
ارزيابي كارايي شعب بانك اقتصاد نوين در تهران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها(DEA)
269
ارزيابي كارايي شعب بانك با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي شبكه اي در شرايط عدم قطعيت
270
ارزيابي كارايي شعب بانك ملي استان گيلان با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
271
ارزيابي كارايي طرح ايجاد نواحي صنعتي روستايي درايران (مورد:نواحي صنعتي غرب استان گلستان )
272
ارزيابي كارايي علف كش هاي پس رويشي در كنترل علف هاي پهن برگ بزرگ
273
ارزيابي كارايي عملكرد سازماني با تأكيد بر نقش مديريت دانش با رويكرد DEAشبكه‌اي (مورد مطالعه: شركت‌هاي مستقر در پارك‌هاي علم و فنّاوري يزد)
274
ارزيابي كارايي فرودگاه ها با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها فازي L-R: يك مطالعه موردي فرودگاه هاي بين‌المللي ايران
275
ارزيابي كارايي فني برخي شعب بانك ملت استان كرمانشاه به روش تحليل پوششي داده ها
276
ارزيابي كارايي فني برخي شعب بانك ملت استان كرمانشاه به روش تحليل پوشي داده ها
277
ارزيابي كارايي فني گمركات استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تحليل پوششي پنجره‌اي داده ها
278
ارزيابي كارايي فيزيكي و اقتصادي – اجتماعي طرحهاي تجميع روستاهاي سيل خيز استان گلستان (مطالعه موردي: شهرستا كلاله – مجتمع هاي سكونتگاههاي پيشكمر و قولاق كسن)
279
ارزيابي كارايي فيزيكي واقتصادي-اجتماعي طرحهاي تجميع روستاهاي سيل خيزاستان گلستان ( مطالعه موردي:شهرستان كلاله -مجتمع هاي مسكوني پيشكمروقولاق كسن )
280
ارزيابي كارايي كانال هاي توزيع اينترنتي با استفاده از مدل تلفيقي ANP و DEA (مطالعه موردي)
281
ارزيابي كارايي كنترل شيميايي سپردار واوي سيب، (Lepidosaphes malicola (Hom: Diaspididae در باغات سيب شهرستان سميرم
282
ارزيابي كارايي كنترل كننده هاي نرم افزاري مبتني بر Openflow
283
ارزيابي كارايي كيتوسان در حذف جلبك از پساب بركه هاي تثبيت فاضلاب مطالعه موردي بركه تثبيت دانشگاه صنعتي اصفهان
284
ارزيابي كارايي گروه هاي آموزشي حسابداري دانشگاه هاي سراسري و آزاد استان اصفهان
285
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس بهبود پاراتو در حضور محدوديت هاي وزني
286
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس واحد هاي ايده آل و ضد ايده آل
287
ارزيابي كارايي متقاطع بر اساس واحدهاي ايده آل و ضد ايده آل
288
ارزيابي كارايي متقاطع يك مجموعه از واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
289
ارزيابي كارايي مدل هاي CMIP5 براي پيش بيني بارش ماهانه در ايران
290
ارزيابي كارايي مديريت فناوري و نوآوري در سطح بنگاه با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي دومرحله‌اي استوار
291
ارزيابي كارايي مصرف تشعشع و نيتروژن در محصولات بهاره استان كرمانشاه
292
ارزيابي كارايي مهاجرت در محيط‌ هاي ابري با رويكرد داكر كانتينرها
293
ارزيابي كارايي موضعي ژل كلر هگزيدين بر روي پارامترهاي پريودنتال در مبتلايان به پريودنتيت مزمن
294
ارزيابي كارايي نسبي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها: صنعت مواد و محصولات دارويي 1385-1383
295
ارزيابي كارايي نسبي شعب شركت بيمه با استفاده از تحليل پوششي داده ها
296
ارزيابي كارايي نسبي شعب كارگزاري شهر اصفهان با رويكرد مدل تحليل پوششي داده ها
297
ارزيابي كارايي نسبي شهرداري هاي استان اصفهان با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده‌هاي استوار
298
ارزيابي كارايي نشاسته به عنوان منعقد كننده همراه بنتونيت به عنوان كمك منعقد كننده در تصفيه آب
299
ارزيابي كارايي نشانگر مولكولي SCOT در بررسي تنوع ژنتيكي اكسشن هاي گياه دارويي رازيانه
300
ارزيابي كارايي نشانگر مولكوليSCOTدربررسي تنوع ‍‍ژنتيكي اكسشن هاي گياه دارويي رازيانه
301
ارزيابي كارايي نظام مشاركت در بهره وري مراكز تحقيقاتي
302
ارزيابي كارايي نظام ملي نوآوري در كشورهاي منتخب با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
303
ارزيابي كارايي نمايندگي‌هاي فروش خودرو با استفاده از رويكرد ادغامي تحليل پوششي داده‌هاي شبكه‌اي و نظريه بازي
304
ارزيابي كارايي و بهبود عملكرد الگوريتم هاي اشتراك گذاري كليد رمز
305
ارزيابي كارايي و بهبود واحد Alert Correlaion در سيستمهاي تشخيص نفوذ مبتني بر شبكه
306
ارزيابي كارايي و رتبه بندي گروه‌هاي آموزشي دانشگاه اصفهان از منظر نوآوري باز با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها
307
ارزيابي كارايي و رتبه بندي نواحي راه آهن ج.اايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
308
ارزيابي كارايي و شبيه سازي معماريهاي لايه PHY/MAC در شبكه هاي AD HOC
309
ارزيابي كارايي واحد هاي ارزي بانك كشاورزي با استفاده از روش هاي AHP,DEA,BSC
310
ارزيابي كارايي واحدهاي پستي
311
ارزيابي كارايي واحدهاي تصميم گيرنده در محيط نا دقيق به كمك تحليل پوششي داده ها: مطالعه موردي در صنعت بانك
312
ارزيابي كارايي وب وب سايت هاي دانشگاه ها با روش تلفيقي تحليل پوششي داده ها (DEA) و شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) (مورد مطالعه دانشگاه هاي منتخب شهرستان يزد﴾
313
ارزيابي كاربرد الياف گياه لويي در مخلوط بتن
314
ارزيابي كاربرد بتن اليافي در طراحي سازه‌اي تونل‌سازي مكانيزه
315
ارزيابي كاربرد بنوميل به عنوان قارچ كش در حفاظت آثار كاغذي
316
ارزيابي كاربرد پرمترين به عنوان آفت زدا در حفاظت از كاغذهاي تاريخي
317
ارزيابي كاربرد پليمرها در اصلاح بتن آسفالتي
318
ارزيابي كاربرد پيش از برداشت اكسيد نيتريك بر خصوصيات كيفي و كمي و عمر گلجايي گل ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Stanza
319
ارزيابي كاربرد جداگانه و توأمان زنبور پارازيتوئيد Habrobracon hebetor (Hym:Braconidae)وقارچ بيمارگر Beauveria bassiana در كنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta(Lep: Gelechiidae)
320
ارزيابي كاربرد روش ظرفيت نگهداري حلال در تعيين ويژگي‌هاي آرد و كيفيت نانوايي چاودم
321
ارزيابي كاربرد رويكرد
322
ارزيابي كاربرد سامانه داده نگار خودكار در پايش شرايط محيطي وراهبردهاي كنترل ريز اقليم ها در مخازن و تالارهاي نمايش موزه ملي ملك و نياورن
323
ارزيابي كاربرد سديم لوريل اتر سولفات و كوكونات فتي اسيد دي اتانول آميد در شستشوي پارچه هاي پنبه اي تاريخي
324
ارزيابي كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
325
ارزيابي كاربرد شاخص هاي سبكي - جنسيتي نحوي سازمند در شخصيت هاي زن و مرد سينماي اجتماعي ايران
326
ارزيابي كاربرد شورابه هاي محلي در تثبيت ريزگردهاي دشت سگزي اصفهان در مقياس پايلوت
327
ارزيابي كاربرد صنايع دستي در هتل بوتيك ها. مورد پژهي : هتل بوتيك خانه عامريها
328
ارزيابي كاربرد عصاره جلبك دريايي بر رشد،كيفيت و عمر گلجايي گل ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم Rosalin
329
ارزيابي كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس مقطع راهنمايي (متوسطه ي اول) شهر اصفهان
330
ارزيابي كاربرد فناوري اينترنت اشيا در بهبود فضاي آموزشي
331
ارزيابي كاربرد فناوري اينترنتي از اشيا در مديريت امنيت فيزيكي اتاق سرور (مورد مطالعه :دانشگاه يزد)
332
ارزيابي كاربرد قالب هاي لغزنده در عمليات ساختماني پل ﴿مطالعه موردي پل جاده كمربندي اهواز- ماهشهر﴾
333
ارزيابي كاربرد مدل CEM و سيستم استنباط فازي در پيش بيني امواج با استفاده از آمار موج آبهاي بسته
334
ارزيابي كاربرد مواد جاذب رطوبت پليمري بر كارآيي مصرف آب و شاخص‌هاي رشد براي عملكرد در گياه زعفران (.Crocus sativus L)
335
ارزيابي كاربرد مواد كمپلكس ساز در حذف همزمان كروم و فنل از خاك با روش الكتروكينتيك
336
ارزيابي كاربرد نانو كامپوزيت پلي‌وينيل‌بوتيرال و اكسيد روي در استحكام‌بخشي چوب‌هاي خشك تاريخي در برابر آب
337
ارزيابي كاربرد نانوسيد در حفاظت آثار چوبي در برابر آسيب هاي بيولوژيك
338
ارزيابي كاربرد نانوهيدروكسي آپاتيت در استحكام‌بخشي استخوان‌هاي تاريخي
339
ارزيابي كاربردپذيري دستگاه تنفس مصنوعي مورد استفاده در بيمارستانهاي شهر اراك
340
ارزيابي كاربردي اراضي پيشنهادي طرح تفصيلي با رويكرد كاهش آسيب پذيري ناشي از زلزله ﴿نمونه موردي: منطقه پنج شهرداري تهران﴾
341
ارزيابي كاربري اراضي شهر حاجي‌آباد
342
ارزيابي كاربري اراضي شهرهاي كوچك (مورد پژوهي: شهر هرات )
343
ارزيابي كاربري اراضي شهرهاي مذهبي با تاكيد بر شكل گيري گذرهاي زيارتي (نمونه موردي: محور نواب كلان شهر مشهد)
344
ارزيابي كاربري اراضي شهري ﴿نمونه موردي : بخش مركزي شهر جهرم﴾
345
ارزيابي كاربري اراضي شهري نمونه موردي :شهر خان ببين
346
ارزيابي كاربست خلاقيت در طراحي مانتو هاي0اجتماع/نمايش ومجلسي)دومين جشنواره بين المللي مد ولباس ايران بر اساس الگوي فني اسكمپر
347
ارزيابي كاربست خلاقيت در طراحي مانتوهاي (اجتماع/نمايش ومجلسي)دومين جشنواره بين المللي مد ولباس ايران براساس الگوي فني اسكمپر
348
ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد منطقه اصفهان با تأكيد بر بهارستان
349
ارزيابي كاركردهاي يادگيري سازماني در شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
350
ارزيابي كارگاه هاي طراحي شهري با توجه به نيازهاي حرفه اي در ايران ﴿ نمونه موردي دانشگاه هاي هنر تهران ، تهران ، بهشتي ، علم و صنعت و تربيت مدرس ﴾
351
ارزيابي كاروزمان ،مهندسي ومديريت زمان
352
ارزيابي كاريابي بازار سرمايه گذاري در بورس
353
ارزيابي كالبدي - فضايي طرح بهسازي بافت تاريخي روستاي فهرج
354
ارزيابي كالبدي شهرقم
355
ارزيابي كالبدي مداخلات انجام شده در بافت تاريخي با تاكيد بر طرح هاي تجميع به منظور تدوين راهبردهاي مداخله
356
ارزيابي كانسار پلي متاليك خارستان (تفتان ) از ديدگاه تحولات بافتي مترتب بر كانه زايي (فلزات پايه و گرانبها)
357
ارزيابي كانسار تپه سرخ با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي به روش همبستگي زمين آماري داده ها
358
ارزيابي كانون هاي شكل گرفته اسكان عشايردر10 سال اخير(نمونه ها:بكان،گل افشانوقراب)
359
ارزيابي كانيسازي روي و سرب در غرب معدن تپه سرخ از مجتمع معادن ايرانكوه به كمك روشهاي زمين شناسي ، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي
360
ارزيابي كاهش اثر انفجار بر سازه هاي زيرزميني توسط روش هاي نوين
361
ارزيابي كاهش حساسيت زايي پروتئين بتالاكتوگلوبولين شير گاو با استفاده از باكتري هاي كوكسي جدا شده از شيرهاي بومي ايران
362
ارزيابي كاهش شاخص الايندگي پساب پتروشيمي ابادان در روش فنتون
363
ارزيابي كاهش مصرف سوخت خودرو با دورگه سازي موتور بنزيني آن به وسيله محركه الكتريكي
364
ارزيابي كاهش مقياس آماري در شمال ايران
365
ارزيابي كتاب تشيع اثر هاينس هالم
366
ارزيابي كتاب فارسي در سفر بر اساس رويدادهاي گفتاري
367
ارزيابي كدينگ اطلاعات بينايي و حركتي در نواحي اوليه و ثانويه بينايي موش
368
ارزيابي كشت مخلوط ذرت و سويا در مقايسه با كشت خالص آنها
369
ارزيابي كشت مخلوط نخود و گلرنگ در سطوح مختلف تراكم بوته و نيتروژن
370
ارزيابي كفايت ابزار گذاري سدهاي خاكي و سنگريزه اي بروش رتبه بندي
371
ارزيابي كفايت دياليز در بيماران همودياليزي دائم مركزآموزشي درماني رازي رشت در خرداد 83
372
ارزيابي كلينيكي تاثير كاربرد موضعي ژل گياه آلوورا همراه با SRP ﴿جرمگيري و صاف كردن سطح ريشه﴾ در بيماران با پريودنتيت مزمن
373
ارزيابي كلينيكي ترميم هاي كامپوزيت انجام شده توسط دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي 1393-1395
374
ارزيابي كلينيكي روش روتين در تشخيص و برداشت پوسيدگي و كاربري يك تكنيك جديد( توام كردن روش Drilling و كاربرد Carislov در برداشت پوسيدگي ) در درمان دندانهايي با پوسيدگيهاي عميق عاجي
375
ارزيابي كلينيكي و راديو گرافيك 3- 1 ساله نتايج درمان هاي اندودانتيكس در دانشكده دندانپزشكي گيلان
376
ارزيابي كلينيكي يك تا سه ساله ترميمهاي كامپوزيتي قدامي انجام شده توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان
377
ارزيابي كمبودهاي ولتاژ در شبكه هاي توزيع به روش فواصل بحراني و مقايسه آن با روش تصادفي مونت كارلو
378
ارزيابي كمّي آسيب پذيري هاي سيستم هاي كامپيوتري به صورت تركيبي
379
ارزيابي كمّي و كيفي ترسيب نمك در اراضي كشاورزي توسط فرآيند هاي بادي مؤثر در شمال دشت يزد - اردكان
380
ارزيابي كمي اثر بارگذاري مكانيكي بر مورفولو‍‍‍ژي و تكثير سلول هاي بنيادي و تمايز آن ها
381
ارزيابي كمي بخش مسكن در شهر آب بر
382
ارزيابي كمي بخش مسكن در شهرآب بر
383
ارزيابي كمي بيابان زايي در دشت آق قلا - گميشان جهت ارائه يك مدل منطقه اي
384
ارزيابي كمي جذب راديوايزوتوپ در كنديلهاي افراد نرمال توسط scintigraphy bone SPECT
385
ارزيابي كمي خواص هندسي پوشش هاي خودرويي
386
ارزيابي كمي ريسك درآمدي خشكسالي و نقش آن در تابع تقاضاي بيمه مراتع استان اصفهان
387
ارزيابي كمي قابليت اطمينان عملكردي راكتور تحقيقاتي تهران
388
ارزيابي كمي كاهش متوسط بهره هوشي جامعه ايران، ناشي از پديده مهاجرت مغزها
389
ارزيابي كمي نقش تكنو نيك فعال بر تحول لند فرم ها در يك واحد رورانده (مطالعه موردي:حوضه زهكش كندوله استان كرمانشاه )
390
ارزيابي كمي نقش روش هاي حفاظت آب و خاك بر كاهش رواناب و فرسايش با استفاده از مدل EUROSEMدر بخشي از زير حوضه ونك از حوضه آبخيز شمالي رودخانه كارون
391
ارزيابي كمي و كيفي تكنولوژي BIM با بررسي نمونه موردي كتابخانه دانشگاه علم و صنعت ايران و طراحي كتابخانه بدسير در شهر كرمان
392
ارزيابي كمي و كيفي تكنولوژي پيشرفته در صنايع يا مهدي (عج )
393
ارزيابي كمي و كيفي حملاتDNS flooding به SIP VOIP و روش هاي مقابله با آن
394
ارزيابي كمي و كيفي ذخاير آب سطحي در حوزه هاي آبريز خليج فارس
395
ارزيابي كمي و كيفي ريسك در صنايع فرآيندي با تاكيد بر سكوهاي نفتي به روش HAZOP
396
ارزيابي كمي و كيفي شاخص هاي فشارپذيري و خمش در دستكش هاي محافظ چندلايه
397
ارزيابي كمي و كيفي فرسايش و رسوب حوضه سد كنگير ايوان با استفاده از مدل Mpsiac در محيط سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
398
ارزيابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني آبخوان اصفهان برخوار با استفاده از مدل هاي MODFLOW وDRASTIC
399
ارزيابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت قزوين با استفاده از نرم افزارهاي GIS و SPSS
400
ارزيابي كمي وضعيت فعلي بيابان زايي در جنوب شرق اصفهان ﴿ جرقويه سفلي﴾جهت ارائه ي يك مدل منطقه اي
401
ارزيابي كمي وضعيت فعلي بيابان زايي در شرق اصفهان و ارائه يك مدل منطقه اي با تكيه بر روش مدالوس
402
ارزيابي كمي وكيفي اسيد هاي چرب در سه رقم زراعي خرما دراستان بوشهر
403
ارزيابي كنترل بيولوژيك كنه تارتن دو نقطه‌اي Tetranychus urticae Koch. توسط قارچ Beauveria bassiana(Bals.)Vuill. و مقايسه كارايي آن با عصاره گياهي نعناع
404
ارزيابي كنجاله سوياي داخلي و خارجي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
405
ارزيابي كنفرانس هاي دولتي مبتني بر SIP
406
ارزيابي كنفرانسهاي صوتي مبتني بر SIP
407
ارزيابي كيفي ، كمي و اقتصادي تناسب اراضي منطقه شهركرد براي محصولات زراعي مهم منطقه
408
ارزيابي كيفي احداث سد نرماب بر آبخوان مينودشت در استان گلستان
409
ارزيابي كيفي تناسب اراضي جهت مرتع در حوزه آبخيز آب ماهي استان فارس
410
ارزيابي كيفي روغن سرخ كردني غني سازي شده با اسيد لينولئيك مزدوج ﴿CLA﴾
411
ارزيابي كيفي طرح هاي آبخيزداري به روش توصيفي همبستگي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز گندمان)
412
ارزيابي كيفي منابع آب زيرزميني دشت نجف آباد با استفاده از مدل هاي MODFLOW و DRASTIC
413
ارزيابي كيفي و كمي تاثير خواص كشساني پارچه حلقوي پودي و اندازه لباس بر احساس راحتي حركتي
414
ارزيابي كيفي و كمي تاثير سرعت باد بر خواص عايق گرمايي دستكش چند لايه
415
ارزيابي كيفي و كمي تغييرات هوشياري و عمق هيپنوتيزم به كمكپردازش هوشمند سيگنال EEG
416
ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه مباركه اصفهان ﴿مقايسه منطق فازي با منطق بولين﴾
417
ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي دشت مهران براي محصولات زراعي مهم منطقه
418
ارزيابي كيفيت آب تالاب انزلي با به‌كارگيري شاخص‌هاي كيفي آب
419
ارزيابي كيفيت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص هاي كيفي و زيستي
420
ارزيابي كيفيت آب درياچه سد زاينده رود با استفاده از شاخص هاي زيستي
421
ارزيابي كيفيت آب درياچه سد زاينده رود با استفاده از شاخص هاي كيفي آب
422
ارزيابي كيفيت آب رودخانه بهشت آباد با استفاده از شاخص هاي كيفي و زيستي
423
ارزيابي كيفيت آموزش واحد هاي دانشگاهي پيام نور استان مازندران در قالب مديريت كيفيت فراگير و رتبه بندي آنها با تكنيك topsis
424
ارزيابي كيفيت ارائه خدمات بانكداري اينترنتي بر اساس شاخص و فعاليت مشتريان ﴿ مطالعه موردي بانك پارسيان﴾
425
ارزيابي كيفيت اكولوژيكي و بصري محيط و منظر درتوسعه هاي صنعتي
426
ارزيابي كيفيت اينترنت سيار اپراتورهاي تلفن همراه
427
ارزيابي كيفيت بازسازي تصاوير تسريع شدة MRI براساس كاربرد
428
ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي (از ديدگاه اعضاي هيÊت علمي و دانشجويان دانشگاه پيام نور.
429
ارزيابي كيفيت پرواز در فازهاي نشست و برساخت (هوابرد) با استفاده از مدل بهينه خلبان
430
ارزيابي كيفيت پوشاك سنگشور شده با استفاده از روش پردازش تصوير
431
ارزيابي كيفيت تربيت ديني در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان قم
432
ارزيابي كيفيت تصاوير با استفاده از شبكه هاي بيزين
433
ارزيابي كيفيت توان سيستم توزيع در حضور خودروهاي برقي
434
ارزيابي كيفيت توان كوره هاي قوس الكتريكي در سيستم‌هاي قدرت و اندازه‌گيري اجزاي توان الكتريكي در اين شرايط
435
ارزيابي كيفيت توليد كامپوزيت ها با استفاده از اولتراسونيك
436
ارزيابي كيفيت خانه هاي سنتي يزد در پاسخگويي به نيازهاي "روان - جمعي"
437
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور مركز همدان از ديدگاه دانشجويان دوره كارشناسي در سال . 0931
438
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه پيام نور فردوس
439
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه ها با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن، DEMATEL ، ANP و VIKOR فازي
440
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران
441
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران- شعبه امانيه از ديدگاه مشتريان
442
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط هتل ها
443
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در بخش درمان بيمارستان شفا بابلسر با استفاده از مدل سروكوال
444
ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده در حوزه شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي استان يزد
445
ارزيابي كيفيت خدمات از ديدگاه بيمه شدگان و كارمندان مطالعه موردي در سازمان تامين اجتماعي شهرستان بهشهر
446
ارزيابي كيفيت خدمات با استفاده از مدل سروكوال در اداره كل بيمه خدمات درماني استان فارس ( مطالعه موردي : شهرستان شيراز )
447
ارزيابي كيفيت خدمات بانكي و تعيين الويت ها و راهكارهاي ارتقاي آن: شعب بانك كشاورزي استان يزد
448
ارزيابي كيفيت خدمات بورس الكترونيك و ارائه راهكار با رويكرد QFD (مطالعه موردي: كارگزاران بورس الكترونيك تهران)
449
ارزيابي كيفيت خدمات پرستاري با رويكرد تلفيقي IPA و QFD در محيط فازي (مورد مطالعه: بيمارستان شهيد صدوقي يزد)
450
ارزيابي كيفيت خدمات پس از فروش در شركت تويوتا از ديدگاه مشتريان
451
ارزيابي كيفيت خدمات تجارت الكترونيك بررضايت مشتري با رويكردمدل كانو- مطالعه موردي:شركت ديجي كالا
452
ارزيابي كيفيت خدمات در شبكه مبتني بر IP با استفاده از پارامترهاي كيفيت سرويس شبكه
453
ارزيابي كيفيت خدمات شركت بيمه معلم از ديدگاه فرهنگيان بيمه گذار (دررشته بيمه اتومبيل )
454
ارزيابي كيفيت خدمات شركت هاي خدماتي حمل ونقل در شهرستان قاين
455
ارزيابي كيفيت خدمات صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از روش سروكوال
456
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه مركزي تبريز از نظر كاربران بر اساس مدل لايب كوال
457
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي تحت پوشش نهاد كتابخانه هاي عمومي در شهرستان ساري بر اساس مدل لايب كوال
458
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور استان فارس با استفاده از مدل ليب كوال
459
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر زاهدان بر اساس الگوي لايب كوال
460
ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر كرمان با استفاده از شاخص لايب كوال , Evalution of the service quality of kerman public libraries from the users view point using the libqual indicator
461
ارزيابي كيفيت خدمات گردشگري شهر كلاردشت
462
ارزيابى كيفيت خدمات و قابليت بقا در شبكه هايMPLS بابهره گيري از پروتكل هاي مسيريابي باستفاده از OPNET
463
ارزيابي كيفيت خدمات ورزشي مورد مطالعاتي باشگاه ورزشي شهيد كشوري
464
ارزيابي كيفيت خدمات ورزشي مورد مطالعاتي: باشگاه ورزشي شهيد كشوري
465
ارزيابي كيفيت خودرو هاي ساخته شده در شركت سايپا
466
ارزيابي كيفيت خودروهاي ساخته شده در شركت سايپا ﴿از ديدگاه مشتري ﴾
467
ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزش الكترونيكي دانشگاه پيام نور از منظر دانشجويان علوم پايه وفني مهندسي شهرستان اردبيل درسال تحصيلي 94-93
468
ارزيابي كيفيت دوره هاي كارشناسي كشاورزي در ايجاد مهارت ها و توانمندي هاي فني-تخصصي و اجتماعي- سازماني از نظر استادان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان
469
ارزيابي كيفيت روسازي با استفاده از روش همجوشي داده ها
470
ارزيابي كيفيت زندگي بر مبناي شاخصه هاي زيست محيطي
471
ارزيابي كيفيت زندگي بر مبناي شاخصه هاي زيست محيطي
472
ارزيابي كيفيت زندگي براساس شاخص هاي اجتماعي توسعه پايدار ﴿ نمونه موردي : محله نارمك ﴾
473
ارزيابي كيفيت زندگي در بافت فرسودۀ شهري (مطالعۀ موردي: بافت فرسودۀ منطقۀ 7 شهر اصفهان)
474
ارزيابي كيفيت زندگي در بافت هاي حاشيه اي شهر يزد‬ (مطالعه موردي: محدوده اسكان كوير يزد)
475
ارزيابي كيفيت زندگي در روستاهاي ادغام شده در شهر يزد ﴿مطالعه موردي : محله هاي خيرآباد و عيش آباد﴾
476
ارزيابي كيفيت زندگي در محلههاي شهري با رويكرد دسترسي به خدمات شهري نمونه موردي: حوزه يك منطقه 8 شهرداري تهران)
477
ارزيابي كيفيت زندگي درشهرهاي كوچك ( مطالعه موردي : شهر تفت )
478
ارزيابي كيفيت زندگي شهروندان در بافت كهن شهر با رويكرد شهرسالم(مورد مطالعه شهربابل)
479
ارزيابي كيفيت زندگي شهري . نمونه موردي : محله منيريه تهران
480
ارزيابي كيفيت زندگي شهري با تاكيد بر شاخص هاي اجتماعي مسكن (مطالعه موردي:شهر ساري)
481
ارزيابي كيفيت زندگي شهري در محلات بافت قديم و جديد شهر اروميه
482
ارزيابي كيفيت زندگي شهري و تأثير آن بر مشاركت شهروندان در امور شهري (نمونه موردي شهر نيريز)
483
ارزيابي كيفيت سخنراني با استفاده از واكنش مخاطبان
484
ارزيابي كيفيت سرويس اتوبوس شهري از ديدگاه مسافران و مقايسه با آيين نامه TCQSM
485
ارزيابي كيفيت سيستم توسعه استعداديابي ورزشي در جمهوري اسلامي ايران
486
ارزيابي كيفيت سيستم هاي اطلاعاتي
487
ارزيابي كيفيت ظاهري و مقاومت به خشكي گونه Festuca ovina بومي منطقه لرستان
488
ارزيابي كيفيت عملكرد روش هنجارسازي تركيبي طولي و عرضي پارامترهاي بازنمايي در باز ساخت مستقل از گوينده گفتار
489
ارزيابي كيفيت فضاهاي شهري از نظر ميزان انطباق با نيازهاي سالمندان
490
ارزيابي كيفيت فضاهاي مسكوني در شهرهاي كوچك ( نمونه مورد مطالعه: شهر اشنويه)
491
ارزيابي كيفيت محيط حاصل از " پياده راه سازي" محورهاي شهري ، نمونه موردي خيابان سپه اصفهان
492
ارزيابي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر بخش مركزي (مطالعه موردي : ساري)
493
ارزيابي كيفيت محيطي فضاي ورودي شهرها مطالعه موردي، ورودي شهر بافت
494
ارزيابي كيفيت معتبر سازي و تعيين كمي عدم قطعيت اندازه گيري مقدار سرب در نمونه هاي خون انساني با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي - كوره اي گرافيتي
495
ارزيابي كيفيت نرم افزار مبتني بر الگوهاي طراحي شيءگرا
496
ارزيابي كيفيت هواي داخل كلاس ومحيط آزاد مدارس و ارتباطآن با علائم تنفسي دانش آموزان مقاطع راهنمايي ودبيرستان شهر يزد
497
ارزيابي كيفيت هواي داخل كلاس ومحيط كلاس ومحيط آزادمدارس وارتباط آن باعلائم تنفسي دانش آموزان مقاطع دبيرستان شهر يزد
498
ارزيابي كيفيت و تعالي كيفي در دانشگاه هاي مجازي
499
ارزيابي كيفيت و تعالي كيفي در دانشگاه هاي مجازي
500
ارزيابي كيفيت وب‌سايت مركز آمار ايران از ديدگاه كاربرانبراساس مدل ايكوال
501
ارزيابي گاز موجود در تاقديس تراكمه ـ افق دهرم و محاسبه گاز قابل استحصال
502
ارزيابي گردشگري نجوم در مناطق بياباني (مطالعه موردي : شهرستان يزد)
503
ارزيابي گروه هاي آموزشي پريودانتيكس وسلامت دهان ودندانپزشكي اجتماعي دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقييزد براساس الگوي ارزشيابي سيپ در سال ۹۶
504
ارزيابي گزارش صبحگاهي در چهاربخش داخلي -اطفال ،جراحي وزنان در بيمارستانهاي آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در بهار1380
505
ارزيابي گزينه هاي سياست قيمت گذاري محدوده مركزي شهر مطالعه موردي شهر اصفهان
506
ارزيابي گزينه هاي مختلف سيستم حمل و نقل شهري جهت كاهش آلودگي هوا
507
ارزيابي گسترش شهري بخش مركزي استان اصفهان و تأثير آن بر تغيير اقليم محلي
508
ارزيابي گستره ي عملكرد بهسازي انفجاري خاك ها
509
ارزيابي گلخانه اي وآزمايشگاهي چند عصاره گير شيميايي به منظور تعيين منگنز قابل استفاده ي پسته
510
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به منظور تعيين مس قابل استفاده‌ي پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
511
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به¬منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده‌ پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
512
ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به¬منظور تعيين روي قابل استفاده‌ پسته در برخي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
513
ارزيابي لاين هاي F4 حاصل از تلاقي بين گونه اي در گلرنگ بر اساس صفات فنولوژيك و فيزيولوزيك در دو شرايط رطوبتي خاك
514
ارزيابي لاين هاي پيشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum L.) ازلحاظ خصوصيلت آگروفيزيولوژيكي وشاخص هاي پايداري عملكرد
515
ارزيابي لاين هاي حاصل از توده هاي بومي گلرنگ در دو رژيم رطوبتي
516
ارزيابي لاين‎هاي گندم نان بر اساس شاخص‎هاي تحمل به خشكي و نشانگرهاي مولكولي در رفسنجان
517
ارزيابي لرزه اي ﴿ رفتار خطي و غير خطي ﴾ساختمانهاي مركب فولادي با ديوار برشي بتن مسلح
518
ارزيابي لرزه اي برج تاريخي رادكان
519
ارزيابي لرزه اي پل بتني متعارف بزرگراه به روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)
520
ارزيابي لرزه اي پل هاي بتني چندستونه بهسازي شده بر مبناي تحليل هاي غيرخطي استاتيكي و ديناميكي
521
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي در سازه هاي فولادي بلند با قاب خمشي و مهاربند در زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
522
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي ساختمان هاي بتني نامنظم در ارتفاع تحت زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
523
ارزيابي لرزه اي توسعه خرابي ناشي از شكست برشي ستون هاي قاب خمشي بتني بلند در زلزله هاي حوزه نزديك متوالي
524
ارزيابي لرزه اي توسعه ي خرابي در سازه هاي فولادي بلند با آرايش مختلف مهاربندي در ارتفاع، تحت زلزله هاي حوزه نزديك منفرد و متوالي
525
ارزيابي لرزه اي رفتار پايه هاي پل هاي بتني تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و مقايسه آن با روابط بهسازي
526
ارزيابي لرزه اي﴿ رفتار خطي و غير خطي ﴾سيستمهاي مهاربندي واگرا ﴿EBF )و مهاربندي واگرا توام با قاب خمشي ﴿EBDS )
527
ارزيابي لرزه اي رفتار سازه هاي پانلي چند طبقه ميان مرتبه
528
ارزيابي لرزه اي روش هاي بهسازي در ساختمان هاي يك طبقه مصالح بنايي بدون كلاف
529
ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي پيش ساخته بتني با سيستم پانل هاي بزرگ
530
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح با شكل پذيري معمولي و پلان نامتقارن طراحي شده براساس آيين نامه هاي طراحي ايران
531
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي فولادي با ميانقاب مصالح بنايي بر اساس دستور العمل بهسازي لرزه اي
532
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي فولادي نامنظم در پلان با ديوار برشي بتني تحت زلزله هاي حوزه نزديك و دور
533
ارزيابي لرزه اي سازه فولادي با قاب مقاوم خمشي درعملكرد بي وقفه به روش احتمالاتي
534
ارزيابي لرزه اي سازه ها با طبقات زيرزميني
535
ارزيابي لرزه اي سازه هاي بتنيمسلح چند درجه آزاد بر اساس روش انرژي
536
ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي سبك سردنورد با پوشش ورق فولادي براساس عملكرد
537
ارزيابي لرزه اي سيستم هاي سه بعدي با دو سيستم مجزا در هر جهت
538
ارزيابي لرزه اي قاب خمشي فولادي با مهاربند كمانش ناپذير مجهز به آلياژ حافظه دار شكلي
539
ارزيابي لرزه اي قاب هاي داراي شاهتير خرپايي اصلاح شده توسط تجهيزات اتلاف انرژي
540
ارزيابي لرزه اي قابهاي خمشي ساخته شده از پروفيل هاي فولادي سرد نورد شده
541
ارزيابي لرزه اي قابهاي معمولي بتن آرمه تقويت شده در اتصالات با كامپوزيت هاي اليافي [ FRP ]
542
ارزيابي لرزه هاي سازه ها ي با سيستم دو گانه بتن آرمه
543
ارزيابي لرزه‌اي احتمالاتي" قاب ستون پيوند (LCF)" با استفاده از منحني شكنندگي تحت اثر زمين لرزه‌هاي متوالي
544
ارزيابي لرزه‌اي پل‌هاي بتني تحت مؤلفه‌ي قائم جنبش‌هاي زمين‌لرزه‌اي با استفاده از منحني‌هاي شكنندگي
545
ارزيابي لرزه‌اي سيستم‌هاي خود ايستاي فولادي
546
ارزيابي لرزهاي قاب هاي خمشي فولادي ويژه كوتاه و ميان مرتبه طراحي شده براساس روش نيرو و تغييرمكان مستقيم
547
ارزيابي لرزهاي قاب‌هاي فولادي مجهز شده به ميراگر هاي فلزي جاري شونده با استفاده از تحليل‌هاي ديناميكي غير خطي
548
ارزيابي لرزهاي قابهاي خمشي بتني مسلح مجهزبه مهاربندهاي كمان شتاب (BRBs)
549
ارزيابي مËلفه هاي مËثر بر كيفيت خدمات در مËسسات آموزشي .
550
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي
551
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه اول
552
ارزيابي مؤلفه هاي تربيت اقتصادي در كتب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه اول
553
ارزيابي مؤلفه هاي همه شمولي طرح هاي شهري در تأمين نياز هاي معلولين (مورد مطالعه: طرح جامع شهر تهران و الگوهاي توسعه مناطق 22 گانه تهران)
554
ارزيابي مالي زنجيره تامين (مطالعه موردي:‌ شركت هاي نرم افزاري)
555
ارزيابي مالي و اقتصادي معدن چادرملو
556
ارزيابي مباني مدل هاي عقلايي محدود و افق جهاني در تصميم گيري از ديدگاه امام علي﴿عليه السلام﴾ در نهج البلاغه
557
ارزيابي مبتني بر پياده سازي نسخه هاي جديد پروتكل بلوتوث در كاربردهاي نظارت بر سلامت خانگي از راه دور
558
ارزيابي مبتني بر رايانه در مقايسه با ارزيابي سنّتي: بررسي عملكرد و نگرش زبان‌آموزان ايراني با سنجش ميزان خواندن و درك مفاهيم ايشان
559
ارزيابي مبلمان شهري مطالعه موردي رودكنار رود دز
560
ارزيابي متالوژيكي و الكتروشيمي پوشش هاي اكسيدي روي آند تيتانيمي
561
ارزيابي متغير هاي آنيل در فرايند ترموديناميكي نورد سرد - آنيل جهت توليد فولاد زنگ نزن نانو ساختار 301
562
ارزيابي متغير هاي موثر در فرايند ترموديناميكي نورد داغ - نورد سرد وآينل جهت توليد فولادهاي زنگ نزن آستيني نانو ساختار 301,316L
563
ارزيابي متغيرهاي اثرگذار و مدلسازي رفتارهاي خطرناك رانندگان ناوگان تاكسيراني شهر تهرا
564
ارزيابي متغيرهاي روش هاي لايه نشاني چرخشي و الكتروفورتيك لايه انتقال دهنده الكترون دي اكسيدقلع بر عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايتي مسطح
565
ارزيابي متغيرهاي فرايند مارتنزيت بر ريز ساختار خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن آستنيتي 201 فوق ريز دانه/نانو ساختار
566
ارزيابي متغيرهاي كلان موثر بر حجم و تركيب سپرده هاي بانكي (مطالعه موردي بانك ملت 1387-1360)
567
ارزيابي متن كتاب انگليسي تخصصي دانشجويان رشته خلباني بالگرد دانشجويان دانشگاه افسري , English for Students of Helicopter Piloting:Military Academy Students' Textbook Evaluation
568
ارزيابي مجدد تاثير تخمين پارامتر بر عملكرد نمودار كنترل انطباق‌پذيرِ ميانگين با اندازه نمونه متغير
569
ارزيابي مجسمه هاي شهري اصفهان بر باز توليد هويت فرهنگي ده ساله اخير
570
ارزيابي محتواي آموزش شهرسازي با تاكيد بر مقطع كارشناسي در ايران
571
ارزيابي محتواي اطلاعاتي نسبت هاي صورت جريان وجوه نقد و نسبت هاي حسابداري تعهدي در تشخيص درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
572
ارزيابي محصولات ماهواره‌اي بارش جهت محاسبه شاخص خشكسالي هواشناسي SPI در حوضه آبريز درياچه اروميه
573
ارزيابي محورهاي شهري پياده مدار با تأكيد بر كيفيت تباين فضايي (نمونه موردي: منطقه 1 اصفهان)
574
ارزيابي محيط زيست شهرستان رامهرمز براي كاربري كشاورزي
575
ارزيابي محيط زيستي فعاليت هاي اقتصادي با استفاده از جدول داده - ستاده در استان يزد
576
ارزيابي محيط ساخته شده بر اساس معيار عملكردي معنا مورد خاص فاز شهر جديد هشتگرد
577
ارزيابي مخاطرات حاصل از وقوع زلزله در جاده تهران -فشم و ارايه راهكارهاي ژئوتكنيكي
578
ارزيابي مخاطرات و آناليز پيامدهاي فرآيندي مخازن VCM واحد CF پتروشيمي بندرامام با استفاده از شاخص CEI و نرم افزار PHAST
579
ارزيابي مخاطرات و چالش‌هايپياده‌سازي و فراگير شدن جويشگر بومي در سطح ملي (مطالعه موردي: كاربران متخصصITوب‌سايت ترفندستان)
580
ارزيابي مخزني، تعيين هتروژني و تحليل ساختاري در مخزن سروك يكي از ميادين نفتي خليج فارس
581
ارزيابي مخلوط مصالح خرده آسفالتي و خاك بستر تثبيت شده با استفاده از سيمان و آهك
582
ارزيابي مخمر پيچيا گيلرموندي تثبيت شده بر سنگ آذرين براي توليد زايليتول از زايلوزدر يك راكتور بستر سيال
583
ارزيابي مدار اسيا كني كارخانه سيمان داراب
584
ارزيابي مدارس هوشمند با تأكيد بر مدل مفهومي سند راهبردي در منطقه 18 تهران،سال تحصيلي 95-94
585
ارزيابي مدارس هوشمند شهر تهران با استفاده از مدل پذيرش تكنو لوژي )TAM(و ارائه راهكار
586
ارزيابي مدارس هوشمند و مدارس عادي در موفقيت دانش آموزان مطالعه موردي: مدارس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران .
587
ارزيابي مدل BMDJS در برآورد مدول برشي بيشينه در خاك هاي غيراشباع با حد خميري بالا
588
ارزيابي مدل WEPP در برآورد رسوب و فرسايش آبي ﴿ مطالعه موردي: حوزه تيمارجان اقليد ﴾
589
ارزيابي مدل اروپايي محاسبه فرسايش خاك (EUROSEM( در زير حوزه طبرك از حوزه رودخانه بازفت در حوزه آبخيز كارون شمالي
590
ارزيابي مدل بارگذاري پلLm71با توجه به شرايط ناوگان راه آهن ايران
591
ارزيابي مدل برتري سازي EFQM در شركت هپكو
592
ارزيابي مدل بلوغ شركت هاي پيمانكاري به منظور دستيابي به شاخص هاي توسعه پايدار
593
ارزيابي مدل پتانسيل جمعيتي جهت تعيين مراكز خدمات روستايي در روستاهاي دهستان خرم رود شهرستان لنجان استان اصفهان
594
ارزيابي مدل ديتريسي از طريق مطالعه خواص ترموديناميكي و ضرايب ويريال سيالات تجمعي
595
ارزيابي مدل ساختاري مناسب براي ناپيوستگي هاي اصلي توده سنگ ساختگاه سد بختياري
596
ارزيابي مدل شايستگي هاي مديريت استعداد و رابطه ي آن با رضايت شغلي، تعهد سازماني و تمايل به ترك سازمان (شركت آب و فاضلاب استان لرستان)
597
ارزيابي مدل شبيه سازي SSM_WHEAT تحت شرايط كرمان
598
ارزيابي مدل گيل در تعيين ميزان خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
599
ارزيابي مدل مديريت استراتژيك منابع انساني 5P " " برمبناي استراتژي هاي تدوين شده منابع انساني شركت ملي نفت ايران
600
ارزيابي مدل هاي SIMHYD و AWBM در برآورد رواناب در حوضه هاي فاقد آمار
601
ارزيابي مدل هاي آشفتگي در شبيه سازي عددي جريان هاي برابر و نابرابر در تقاطعات 081 درجه
602
ارزيابي مدل هاي بلوغ برون سپاري سازمان هاي پروژه محور
603
ارزيابي مدل هاي پارامتريك ومدل مخاطره متناسب كلكس در تحليل عوامل موثر بر زمان تشخيص رتينوپاتي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
604
ارزيابي مدل هاي رفتاري خاك با در نظر گرفتن تأثير ناهمساني
605
ارزيابي مدل هاي فرآيند محور در بررسي زمين لغزش هاي سطحي
606
ارزيابي مدل يادگيري الكترونيكي و تاثير ان بر رضايتمندي يادگيرندگان در دانشگاه هاي مجازي تهران
607
ارزيابي مدل‌هاي آسيب مواد ترد به روش اجزاء محدود توسعه‌يافته
608
ارزيابي مدل‌هاي بقاي سلولي هنگام گرمافزوني بافت هاي زنده
609
ارزيابي مدل‌هاي تجاري مديريت سمت تقاضا در بازار برق با تكيه‌بر فعاليت‌هاي پاسخ به تقاضا (مطالعه موردي صنعت برق ايران)
610
ارزيابي مدل‌هاي چهاربعدي و پنج‌بعدي اطلاعات ساختمان در مقايسه زمان و هزينه سيستم‌هاي سازه‌اي
611
ارزيابي مدلهاي رفتاري و توسعه مدل آسيب در فرآيند براده برداري متعامد
612
ارزيابي مدلهاي رياضي تخصيص آب حوضه اي با نگاهي به بهينه سازي الگوي كشت و اولويت هاي اقتصادي
613
ارزيابي مدلهاي شوريزدايي خاك با آزمون مزرعه اي
614
ارزيابي مدلهاي طيفي امواج و ارائه طيف انرژي موج سازگار با منطقه شمال خليج فارس
615
ارزيابي مدلهاي هماهنگي چراغهاي راهنمايي در تقاطعهاي شرياني شهري
616
ارزيابي مدلي راهبردي جهت بهبود ميزان پذيرش بانكداري همراه توسط مشتريان در بانك انصار
617
ارزيابي مدول برجهندگي لايه هاي تثبيت شده
618
ارزيابي مدول تغييرشكل‌پذيري توده سنگ با استفاده از رگرسيون چند متغيره
619
ارزيابي مديران مياني جهت تصدي مسئوليت مديريت عالي در شهرداري اصفهان
620
ارزيابي مديريت آلودگي هواي شهر اصفهان با استفاده از شبكه هاي بيزين
621
ارزيابي مديريت استراتژيك در شرايط بحران و ركورد در مجتمع تجاري -تفريحي پروما
622
ارزيابي مديريت بحران در برنامه ريزي شهري﴿مورد زلزله در منطقه9شهرداري مشهد﴾
623
ارزيابي مديريت بحران شهر كرمان با تأكيد بر ميزان آمادگي شهروندان در برابر زلزله
624
ارزيابي مديريت دانش در سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (BSC)
625
ارزيابي مديريت ريسك در ساخت ايستگاه هاي متروي تهران (مطالعه ي موردي ايستگاه ميدان شهدا)
626
ارزيابي مديريت ريسك(زلزله وخشكسالي) در دو دهه اخير و راهكارهاي بهبود آن در شهرستان زرين دشت
627
ارزيابي مديريت سوددرسطوح مختلف محافظه كاري وسهامداران بنيادي بااستفاده ازمدل تعديل شده جونز
628
ارزيابي مديريت كيفيت فراگير﴿TQM) دركارخانه سيمان قاين
629
ارزيابي مراحل رسيدگي گوجه فرنگي گلخانه اي با تحليل تصاوير ديجيتال
630
ارزيابي مراحل مختلف معماري نرم افزار و بهبود روش انتخابي ATAMWD: ارزيابي معماري از طريق مصالحه براي دامنه وب
631
ارزيابي مرمت هاي ايزمئو در عالي قاپو و ارائه ي طرح كاربردي نو
632
ارزيابي مزاياي استفاده از پديده زمان پرواز در تصوير برداري سه بعدي PET با استفاده از روش مونت كارلو
633
ارزيابي مزاياي استقرار نظام نوين مالي (حسابداري تعهدي) در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
634
ارزيابي مزرعه اي تحمل به تنش رطوبتي درتريتيكاله
635
ارزيابي مزرعه‌اي تحمل به شوري جمعيت در حال تفرق حاصل تلاقي جو زراعي و وحشي
636
ارزيابي مزيت نسبي توليد لوازم خانگي منتخب دراقتصاد ايران تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي گروه صنعتي انتخاب
637
ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات سيب درختي در شهرستانهاي منتخب استان آذربايجان غربي ( اروميه، خوي و سلماس )
638
ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات نخود در ايران ( مطالعه موردي : استان كرمانشاه )
639
ارزيابي مزيت نسبي در بخش شيلات استان هرمزگان: با رويكرد ماتريس تحليل سياستي
640
ارزيابي مزيت نسبي در تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي چين و تركيه مطالعه موردي : فلزات اساسي
641
ارزيابي مزيت نسبي صنايع استان يزد
642
ارزيابي مزيت نسبي صنايع و تغييرات ساختار صنعتي استان قزوين
643
ارزيابي مسائل و مشكلات مديريت شهري با تأكيد بر ديدگاه شهروندان و مديران )نمونه موردي: شهر بوشهر
644
ارزيابي مسكن اجتماعي در تامين مسكن گروه كم درآمد (نمونه موردي: اسلامشهر)
645
ارزيابي مسير ترقي دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
646
ارزيابي مشاركت مردمي در توسعۀ پايدار شهري (مطالعۀ موردي : بافت فرسودۀ منطقۀ سۀ اصفهان)
647
ارزيابي مشاركتي تأثيرات اجتماعي راه آهن و آزادراه در حال ساخت بر روستاي پاراپونه شهرستان خرم آباد
648
ارزيابي مشاركتي تعاوني هاي توليد روستايي استان لرستان با استفاده از رهيافت PRA )مطالعه موردي تعاوني هاي توليد هنام و فرزيان (
649
ارزيابي مشتقات 2فنوكسي نيكوتينيك اسيد هيدرازيد سولفوناميد بر حيات پروماستيگوت هاي انگل عامل سالك روستايي در محيط كشت
650
ارزيابي مشخصات خشكسالي به وسيله شاخص هاي هيدرولوژيكي و هواشناسي با داده‌هاي ماهواره‌اي مطالعه موردي: زير حوضه چلگرد
651
ارزيابي مشخصات عملكردي موتور توربوشفت با استفاده از شبيه سازي عددي اجزاء دوار
652
ارزيابي مشخصات فني مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي گيلسونايت و الياف فورتا
653
ارزيابي مشخصات فيزيكي هواويزهاي موجود در مواد باروري ابر
654
ارزيابي مشخصات مكانيكي بتن هاي توليدي از ضايعات سراميكي
655
ارزيابي مشخصات مكانيكي روسازي هاي توليدي از تراشه آسفالت
656
ارزيابي مشخصات مكانيكي و تحليل چرخه عمر محيط زيستي بتن‌هاي لاستيكي اصلاح‌ شده
657
ارزيابي مشخصات و بررسي روش هاي مرمت و مقاوم سازي آثار تاريخي
658
ارزيابي مشخصه اي آنتروپومتري (تن سنجي) استاتيك كودكان ۲ تا ۶ سال در مهدكودك و پيش دبستاني هاي استان اصفهان
659
ارزيابي مشخصه هاي عملياتي انتقال يون‌هاي كروم و كادميوم در سيستم جذب بستر ثابت توسط هيدروژل بيوكامپوزيتي بر پايه نشاسته پيوند داده شده با پلي (اكريليك اسيد) و تقويت شده با نانو الياف سلولزي
660
ارزيابي مشكلات زمين شناسي مهندسي سد بارز و با تاكيد بر پرده تزريق آن
661
ارزيابي مشكلات مديريتي پروژه هاي راهسازي در استان فارس
662
ارزيابي مشكلات مديريتي پروژه هاي راهسازي در استان فارس دئاتاتاتعتع
663
ارزيابي مصرف انرژي الكتريكي ساختمان هاي شهرداري اصفهان با رويكرد داده كاوي
664
ارزيابي مصرف انرژي الكتريكي ساختمان هاي شهرداري اصفهان با رويكرد داده كاوي
665
ارزيابي مصرف انرژي در صنعت ساخت: نگاه كاربردي بر استفاده از انرژي هاي نو در ايران
666
ارزيابي مصرف انرژي و بي درنگي در شبكه هاي حس گر بي سيم
667
ارزيابي مصرف زمين در شهرهاي كوچك به منظور ارائه الگوي مسكن بومي (مطالعه موردي شهر ميبد)
668
ارزيابي مصرف منطقي آلبومين براساس الگوهاي استاندارد در مركز آموزشي درماني رازي رشت
669
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه بز وحشي ﴿ŸCapra aegagrus ﴾ در پارك ملي كلاه قاضي
670
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه گوزن مرال با رويكرد عدم قطعيت روش شناختي مطالعه موردي استان گلستان
671
ارزيابي مطلوبيت زيستگاه گوزن مرال با رويكرد عدم قطعيت روش‌شناختي (مطالعه موردي: استان گلستان)
672
ارزيابي معابر پياده از منظر تخليه اضطراري - مطالعه موردي : مجموعه اداري شهر اصفهان
673
ارزيابي معادلات مختلف نفوذ و برآورد شدت نفوذ نهايي در آبياري جويچه اي
674
ارزيابي معادله الحاقي در تصوير برداري الاستيسيته
675
ارزيابي معادله تجديد نظر شده بلند كردن بار نايوش مبتني بر تعيين اثر موقعيت عمودي بار، زمان كار-استراحت و جنسيت بر روي اعمال نيروهاي استاتيك (مطالعه موردي: كار آزمايشگاهي بر روي شاخص FM و VM)
676
ارزيابي معدن آهن چادرملو با استفاده از روش كريگينگ
677
ارزيابي معماري سيستم هاي ترجمه ماشيني جهت ارتقا سيستم هاي با معماري تركيبي
678
ارزيابي معيار انرژي كرنشي براي نمونه ي داراي شيار U شكل
679
ارزيابي معيارهاي آسيب مواد مركب
680
ارزيابي معيارهاي ايمني نيروي انساني در كارگاه هاي ساختماني براي انتخاب پيمانكار
681
ارزيابي معيارهاي توسعه با نگاهي برشاخص هاي توسعه انساني،مطالعه موردي هشترود
682
ارزيابي معيارهاي زلزله ﴿ شهرسازي ﴾ در فاز 2 نواب ﴿ حدفاصل خيابان كميل تا خيابان محبوب مجاز ﴾
683
ارزيابي معيارهاي سيستم هشدار به وسيله قفل كردن هشدار و تاخير كاهش يافته
684
ارزيابي معيارهاي طرح روسازي آسفالتي براي راه آهن و ارائه مناسبترين روش طرح ضخامت روسازي براي انواع راه آهن برقي و ديزلي
685
ارزيابي معيارهاي فيلتر براي هستههاي مرطوب سدهاي خاكي در مناطق با آب و هواي مرطوب
686
ارزيابي معيارهاي مؤثر بر ماليات عملكرد اشخاص حقوقي و تحليل ريسك تمكين مالياتي با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي
687
ارزيابي معيارهاي مختلف در انتخاب و بكارگيري جرثقيل‌هاي اسكله‌اي پيشرفته براي پايانه‌هاي كانتينري (مطالعه موردي: پايانه‌ي كانتينري شهيد رجايي)
688
ارزيابي مقالات و مجلات ISI از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي كشور
689
ارزيابي مقامت چند ژنوتيپ پسته به تنش خشكي در مرحله جوانه زني ورشد دانهالي
690
ارزيابي مقاومت ارقام زراعي گندم نسبت به بيماري پاخوره غلات
691
ارزيابي مقاومت ارقام سيب‌زميني نسبت به جدايه هاي قارچ Alternaria alternate و تاثير چند قارچ كش روي بيماري لكه موجي سيب زميني
692
ارزيابي مقاومت ارقام مختلف خربزه ، طالبي و كدو نسبت به بيماريهاي ويروسي جاليز شايع در اصفهان
693
ارزيابي مقاومت اعضاي قابهاي بتن آرمه در برابر آتش
694
ارزيابي مقاومت القايي ايجاد شده توسط برخي تيمارهاي بيولوژيكي و شيميايي نسبت به ويروس معمولي لوبيا و ويروس زرد لوبيا
695
ارزيابي مقاومت بتن در سازه با استفاده از آزمايش مغزه گيري
696
ارزيابي مقاومت بتن هاي خود‌ تراكم در مقابل پديده يخ زدن - آب شدن در روسازي توقفگاه هواپيما در فرودگاه
697
ارزيابي مقاومت بدنه يك شناور تريماران در موقعيت هاي مختلف بدنه هاي جانبي و مدل نمودن نتايج به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي مبتني بر چيدمان بهينه بدنه
698
ارزيابي مقاومت بدنه يك شناور تريماران در موقعيت هاي مختلف بدنه هاي جانبي ومدل نمودن نتايج به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي مبتني بر چيدمان بهينه بدنه
699
ارزيابي مقاومت به ايميداكلوپرايد در جمعيت هاي سفيد بالك پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae
700
ارزيابي مقاومت به ترك سرد هيدروژني الكترود E11018 با استفاده از آزمون G-BOP
701
ارزيابي مقاومت به تنش خشكي چهار رقم تاك ﴿صاحبي،عسكري،كشمشي و ياقوتي ﴾
702
ارزيابي مقاومت به حشره كش هاي ديكلرووس و كلرپيريفوس در جمعيت هاي سفيدبالك پنبه (Bemisia tabaci(Hemiptera:Aleyrodidae
703
ارزيابي مقاومت به حشره كش هاي رايج در جمعيت هاي تريپس پياز ﴿Thrips tabaci (Thys.Thripidaeدر اصفهان
704
ارزيابي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ اي يولايف زراعي ( Avena sativa) با استفاده از شاخص هاي زراعي ،فيزيولوژيكي ومتابوليكي
705
ارزيابي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از روش هاي زراعي، مولكولي و كشت بافت
706
ارزيابي مقاومت به خشكي در نژادهاي بومي گندم نان با استفاده ازخصوصيات مورفولوژي ، فيزيولوژي وبيوشيميايي
707
ارزيابي مقاومت به خشكي ژنوتيپهاي گندم (Triticum aestivum)درشرايط اين ويترو)درشيشه (واين ويوو)درزيوه (
708
ارزيابي مقاومت به خشكي گونه هاي فانروفيت مراتع استپي بر اساس مشخصه هاي فيزيولوژيك
709
ارزيابي مقاومت به خشكي و تنوع ژنتيكي ارقام انگور روسي (Vitisvinifera) با استفاده از صفات مرفوفيزيولوژيك و نشانگر بين ريزماهواره اي (ISSR)
710
ارزيابي مقاومت به خوردگي يك پوشش اپوكسي حاوي نسبت هاي مختلف از رنگدانه اكسيد آهن ميكايي
711
ارزيابي مقاومت به خوردگي يكنواخت و خوردگي تنشي مقطع جوشكاري شده آلياژ Al5083 به روش قوسي فلز-گاز
712
ارزيابي مقاومت به كنه‌كش‌هاي مهاركننده‌ي تنفس در جمعيت‌هاي كنه‌ي قرمز اروپايي (Panonychus ulmi)
713
ارزيابي مقاومت پوزولان طبيعي فعال شده با يك فعال كننده مركب در برابر چرخه هاي انجماد و ذوب
714
ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام گوجه فرنگي Lycopersicun sculentum )Solanaceae) نسبت به كرم ميوه گوجه فرنگي Helicoverpa armigera )Lep.: Noctuidae) و كارآيي زنبور پارازيتوييد تخم (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae
715
ارزيابي مقاومت جمعيت هاي مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta، در برابر حشره كش هاي آبامكتين و سايپرمترين در استان اصفهان
716
ارزيابي مقاومت جمعيت‌هاي كنه قرمز اروپايي (Panonychus ulmi Koch, Acari:Tetranychidae) نسبت به كنه‌كش‌هاي اسپيروديكلوفن، اسپيرومسيفن و اتوكسازول
717
ارزيابي مقاومت چسبندگي ميان بتن جديد و قديم در سازه هاي بتن آرمه تعمير و تقويت شده
718
ارزيابي مقاومت ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ اهلي و وحشي به مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi (Dip:Tephritidae
719
ارزيابي مقاومت ژنوتيپهاي لوبيا چشم بلبلي و ارقام عدس با الگوهاي پروتئيني متفاوت در برابر سوسك چهار نقطهاي حبوبات( Callosobruchus maculatus (Col., Chrysomelidaeبا استفاده از روشهاي آماري و الكتروفورز پروتئينهاي بذر
720
ارزيابي مقاومت ساختمان‌هاي بتن‌مسلح در برابر انهدام پيش‌رونده ناشي از انفجار
721
ارزيابي مقاومت ساختمانهاي فولادي داراي مهاربند كمانش ناپذير (BRB) در برابر خرابي پيش رونده
722
ارزيابي مقاومت سايشي گلوله هاي آسيا
723
ارزيابي مقاومت ستون هاي بتن مسلح تقويت شده با روكش بتني و تاثير آن بر رفتارديناميكي قاب بتن آرمه
724
ارزيابي مقاومت سر باره فسفر فعال شده در برابر چرخه هاي انجماد و ذوب و حمله ي نمك - يخ
725
ارزيابي مقاومت سيكلي خاك هاي ريزدانه آلوده به نفت گاز (گازوييل)
726
ارزيابي مقاومت شكست روكش هاي 3-EX porcelain Super شركت ( porcelain full Noritake و ceramic metal ) و روكش هاي Gradia GC
727
ارزيابي مقاومت شيار افتادگي مخلوط آسفالت نيمه گرم (WMA) ساسوبيتي
728
ارزيابي مقاومت شيارشدگي درمخلوط‌هاي آسفالتي گرم حاوي مصالح سرباره‌اي
729
ارزيابي مقاومت شيميايي سربار ه فسفر فعا لشده در برابر تهاجم سولفا تها
730
ارزيابي مقاومت كنه قرمز اروپايي(Panonychus ulmi) نسبت به كنه‌كش‌هاي آبامكتين و فن پروپاترين
731
ارزيابي مقاومت لاين هاي نخود نسبت به Ascochyta rabiei عامل بيماري برق زدگي
732
ارزيابي مقاومت نسبيارقام مختلف گلرنگ به بيماري پوسيدگي فيتوفترايي
733
ارزيابي مقاومت نهايي تيرهاي I-شكل سوراخ‎دار فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجاجي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
734
ارزيابي مقاومت نهايي تيرهاي-I شكل لانه زنبوري فولادي در معرض كمانش پيچشي اعوجاجي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
735
ارزيابي مقاومت و شكل پذيري اعضاي بتني خمشي مسلح شده با ميلگردهاي هيبريدي
736
ارزيابي مقاومت و شكل پذيري ستونهاي بتني مستطيلي تقويت شده با كامپوزيتهاي FRP ﴿تحت نيروي محوري و لنگر خمشي﴾
737
ارزيابي مقاومت و يكپارچگي پوش سنگ مخزن در مقابل فشار افزايي ناشي از تزريق گاز
738
ارزيابي مقايسه اي آزمون هاي نشت در بررسي پسمانهاي حاوي فلزات سنگين تثبيت شده با سيمان
739
ارزيابي مقايسه اي اثرات دارويي دورزولامايدبر ساختمان وعملكرد آنزيم هاي كربنيك انيدر از II گاوي و انساني
740
ارزيابي مقايسه اي استحكام باند كامپوزيت هاي bulk fill(flowablean​dpackable با كامپوزيت نوري معمولي به عاج دندان
741
ارزيابي مقايسه اي استراتژي هاي بازاريابي برند به منظور ايجاد ارزش ويژه برند
742
ارزيابي مقايسه اي استراتژي هاي تامين بر مبناي هدف و تحت شرايط ريسك در زنجيره تامين شركت توليد كننده قطعات خودرو
743
ارزيابي مقايسه اي برون تني همسنگي شيميايي سديم والپروات ساخت ايران با نوع وارداتي )orlept( آن با توجه به زمان توليد و زمان انقضاي هركدام , Comparative in-vitro evaluation of chemical equvalence of iranian made sodium valproate with imported type )orlept( with consideration of manufacturing date and expire date
744
ارزيابي مقايسه اي حاشيه توانگري مالي شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي ايران
745
ارزيابي مقايسه اي خاصيت القاي استخواني و رفتار آنتي باكتريال نانو ذرات شيشه زيست فعال و هيدروكسي آپاتيت در مهندسي بافت سخت
746
ارزيابي مقايسه اي روندتشكيل فيبريل هاي آميلوئيدي درحالت طبيعي ومديفاي شده پروتئين هاي بتالاكتوگلوبولين وآلفاكيموتريپسين گاوي
747
ارزيابي مقايسه اي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي
748
ارزيابي مقايسه اي سطح كيفيت زندگي عشاير اسكان يافته واسكان نيافته
749
ارزيابي مقايسه اي شاخص هاي كيفيت خاك در اراضي آبرفتي شيبدار سميرم تحت كاربريهاي مختلف
750
ارزيابي مقايسه اي ظرفيت هاي نظام اقتصادي اسلام و سرمايه داري به منظور طراحي يك الگوي توسعه ي عادلانه
751
ارزيابي مقايسه اي قابليت اعتماد سيستم برق اضطراري نيروگاه به روش PSA و ماركوف
752
ارزيابي مقايسه اي ميزان تكامل يافتگي سيستم كارست دردو دامنه شمالشرق وجنوبغربي كوه گرين
753
ارزيابي مقايسه اي ميزان مقبوليت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
754
ارزيابي مقايسه اي ميزان موفقيت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
755
ارزيابي مقايسه اي ميزان موفقيت ايجاد بي حسي در فك پايين در دو تكنيك Halsted و Modified Arched Needle در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
756
ارزيابي مقايسه اي نظام قديم وجديد آموزش متوسطه در منطقه گنبد كاووس
757
ارزيابي مقايسه ايي اثر نانو جامدات و نانو مايعات بر اصلاح رفتار قير و مخلوطهاي آسفالتي
758
ارزيابي مقايسه¬اي عملكرد بنادر حوزه خليج فارس با استفاده از روش تحليل پوششي داده¬ ها(DEA)
759
ارزيابي مقايسه¬اي كارايي روش¬هاي اقتصادسنجي و شبكه¬هاي عصبي مصنوعي در پيش¬بيني ريسك بازار در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردي صنايع پتروشيمي
760
ارزيابي مقدار سديمان گلبولي در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1370 لغايت سال 1374
761
ارزيابي مقدار سديمان گلبولي در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد از سال 1370 لغايت1374
762
ارزيابي مقدماتي 8 جمعيت تثبيت شده جديد پنبه
763
ارزيابي مقدماتي حوضه هاي رسوبي محدوده استان يزد از نظر پتانسيل منابع نفت و گاز
764
ارزيابي مكان يابي تصفيه خانه هاي لوكال در شهر رشت
765
ارزيابي مكان يابي شهرك هاي صنعتي در استان قم
766
ارزيابي مكان يابي مجتمع هاي زيستي مسكن مهر شهر اردبيل
767
ارزيابي مكاني ايستگاه هاي دوچرخه (نمونه موردي شهر اصفهان)
768
ارزيابي مكاني كاربري هاي حياتي و حساس شهري با رويكرد پدافند غيرعامل (نمونه موردي شهر نايين)
769
ارزيابي مكاني و زماني كيفيت رودخانه و استفاده از روش هاي داده كاوي در مدل سازي كيفي، مطالعه موردي: رودخانه كرخه
770
ارزيابي مكانيابي پل هاي عابر پياده مطالعه موردي از سه راه حكيميان تا ميدان شهداي محراب شهر يزد
771
ارزيابي مكانيابي جايگاههاي توزيع سوخت CNG منطقه 4 شهر تبريز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS)
772
ارزيابي مكانيابي كاربريهاي آموزشي در طرحهاي جامع شهري با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي : طرح جامع شهر بوكان ﴾
773
ارزيابي مكانيزم آسيب در فولادهاي دوفازي استحكام بالا
774
ارزيابي مكانيزم پديده هاي ترك خوردن و جدايش در فولاد پرمنگنز آستنيتي حين جوشكاري مقاومتي نقطه اي
775
ارزيابي مكانيزم تشكيل ريزساختار در ريخته گري نيمه جامد آلياژهاي Al-Si و بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند
776
ارزيابي مكانيزم ريزش ثقلي طي فرآيند تزريق گاز امتزاجي از طريق شبيه سازي به منظور ازدياد برداشت از مخازن شكافدار طبيعي
777
ارزيابي مكانيزم هاي احراز هويت در شبكه هاي نسل آينده
778
ارزيابي مكانيزم هاي توليد و تخمين ذخيره در مخازن اشباع با استفاده از موازنه ديناميكي ماده
779
ارزيابي مكانيزم هاي مختلف براي توزيع متعادل بار در خوشه كردن سرورها به روش DNS
780
ارزيابي مكانيزم و تاثير پوشش نانومتري طلا بر اندركنش ليزر با سطح آلومينيوم
781
ارزيابي مكانيزه كردن فرايندهاي گمركي بااستفاده از كارت امتيازي متوازن در گمركات تهران
782
ارزيابي ملاك‌هاي ارتقا در آيين‌نامه ارتقا از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان براساس نظريه زمينه‌اي
783
ارزيابي منابع آلودگي هاي غير نقطه اي كشاورزي با استفاده از GIS و RS
784
ارزيابي منابع انساني از ديدگاه توانمند سازي روانشناختي با رويكرد DEA در نمايندگي هاي ايران خودرو استان گيلان
785
ارزيابي منابع انساني از ديدگاه توانمندسازي روانشناختي با رويكرد DEA در نمايندگي هاي ايران خودرو استان گيلان
786
ارزيابي منابع اورانيم به روش نظريه مجموعه هاي فازي
787
ارزيابي منابع پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي و دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال هاي 1385 تا 1390
788
ارزيابي منابع توليد آجر بارني در منطقه كهك قم
789
ارزيابي منابع هيدرات گازي درياي عمان با استفاده از روش هاي وارون سازي لرزه اي
790
ارزيابي منحني دبي- اشل در ايستگاه هاي آب سنجي با استفاده از برنامه ...
791
ارزيابي منحني محيط زيست كوزنتس در يك چهارچوب اقتصاد خرد، مطالعه موردي ايران
792
ارزيابي منحني هاي FLD فولادهاي فريت - مارتنزيت و بررسي عوامل موثر بر قابليت گشايش فولادهاي فريت - مارتنزيتي
793
ارزيابي منزلت اجتماعي مشاغل از ديدگاه دانش اموزان متوسطه دختر ناحيه 6 مشهد
794
ارزيابي منطقه 7 كلانشهر تهران بر اساس رويكرد شهر سالم
795
ارزيابي منطقه اي جريان هاي زيست محيطي رودخانه ها در ايران
796
ارزيابي منطقه حفاظت شده ارسباران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
797
ارزيابي منظر شهري در مقياس خرد با تاكيد بر كيفيت هاي بصري ﴿نمونه موردي: خيابان چهارباغ عباسي﴾
798
ارزيابي مهارت تفكر انتقادي دانش آموزان ابتدايي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي (مطالعه موردي شهر زرين رود)
799
ارزيابي مهارت حركتي كودكان dcd دختر و پسر تهران و تاثير تصوير سازي بصري بر آن
800
ارزيابي مهارت ها و مجموعه دانش كاربردي مورد نياز مديران عملياتي شاغل در سازمان تربيت بدني
801
ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
802
ارزيابي مهارت هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان
803
ارزيابي مهارت هاي مديريت انضباط كلاس درس معلمان مقطع دبيرستانهاي شهرستان بروجن
804
ارزيابي مهارتهاي عملي فارغ التحصيلان پزشكي ورودي 79 در دانشگاه علوم پزشكي گيلان
805
ارزيابي مهارتهاي مديران دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر اساس مدل بازخورد 360 درجه درسال 1387
806
ارزيابي مهارتهاي مديريتي مورد نياز مديران در صنعت برق استان مازندران
807
ارزيابي مهندسي نخ پنبه اي با استفاده از مدلهاي رگرسيون آماري و فازي
808
ارزيابي مواجهه پوستي مكانيك شهر يزد با هيدرو كربن هاي حلقوي آروماتيك
809
ارزيابي مواجهه شغلي اتاق عمل بيمارستان شهيد صدوقي يزد با گاز هوشبر ايزوفلوران با استفاده از روش استاندارد ومدل رياستاندارد ومدل رياضي همراه با شبيه سازي مونت كارلو
810
ارزيابي مواد اوليه پوزولانهاي سهند براي توليد سيمان
811
ارزيابي مواد مغذي و مواد فعال زيستي برخي گونه هاي ماكروچلبكي خليج فارس
812
ارزيابي موازين كنترل عفونت در بخشهاي عفوني بيمارستانهاي آموزشي و دولتي تهران
813
ارزيابي موانع اجراي مشاركت عمومي براي تفكيك از مبدا در طرح جداسازي زباله (مطالعه موردي :شهرآمل)
814
ارزيابي موانع اجراي مشاركت عمومي براي تفكيك از مبدا در طرح جداسازي زباله (مطالعه موردي :شهرآمل)
815
ارزيابي موانع طبيعي توسعه فيزيكي شهر پاوه
816
ارزيابي موانع و چالش هاي فرايند خصوصي سازي شركت كشت و صنعت مغان
817
ارزيابي موتاسيون هاي هاي ژن MLH1 دربيماران مبتلا به سرطان كولون غيرپوليپي ارثي دراصفهان
818
ارزيابي موثر كلاس برنامه هاي بولي مبتني بر داده هاي 1-0 و كاربردهاي آن در شبكه هاي ژنتيك
819
ارزيابي مورفولوژيكي، فيتوشيميايي و مولكولي برخي گونه¬هاي جنس آليوم (Allium spp.) ايران
820
ارزيابي موفقيت بهره برداران سيستم هاي آبياري تحت فشار و عوامل موثر برآن در استان اصفهان
821
ارزيابي موفقيت پروژه هاي مشاركت دولتي و خصوصي در پروژه هاي راه و فرودگاه در ايران
822
ارزيابي موفقيت سيستم هاي مديريت دانش در حوزه بهداشت و سلامت (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشكي البرز)
823
ارزيابي موفقيت گلخانه هاي فلزي زير كشت سبزي و صيفي استان اصفهان و عوامل موثر بر آن
824
ارزيابي موقعيت استراتژيك و تدوين استراتژي هاي كلان شركت برق منطقه اي يزد با استفاده از ماتريس SPACE
825
ارزيابي موقعيت كنديل در افراد با مورفولوژي و عملكرد نرمال مفصل گيجگاهي فكي با كمك CBCT
826
ارزيابي موقعيت مكاني كتيبه هاي سنگي ونقش شرايط هوازدگي درتخريب آنها (منطقه مورد مطالعه : استان هاي كرمانشاه وهمدان )
827
ارزيابي موقعيت مكاني واحدهاي آموزشي در مناطق شهري ﴿منطقه 3 شهر اصفهان﴾
828
ارزيابي موقعيت و مسير كانال اينسايزيو منديبل در تصاوير CBCT
829
ارزيابي مولرهاي سوم نهفته كلاس C منديبل با Cone Beam Computed Tomography
830
ارزيابي مولفه كالبد هويت شهر جديد انديشه به منظور ارتقاء كيفيات محيطي آن
831
ارزيابي مولفه هاي شخصيتي كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران
832
ارزيابي مولفه هاي كيفيت خدمات با استفاده از مدل پنج بعدي Servqval شهرداري كرج
833
ارزيابي مولفه هاي مديريت دانش در مراكز پيام نوراستان يزد براساس مدل پايه هاي مديريت دانش .
834
ارزيابي مولكولي ميزان شيوع عوامل پروكاريوتيك محدود به آوند آبكشي پرتقال در جنوب كرمان
835
ارزيابي ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از خطوط انتقال انر‍‍‍زي الكتريكي از نگاه ايمني و سازگاري الكترومغناطيسي
836
ارزيابي ميداني عملكرد پابندهاي فوق ارتجاعي در كاهش ارتعاشات محيطي )مطالعه موردي مترو اصفهان(
837
ارزيابي ميداني و آزمايشگاهي عملكرد روسازي بتني متخلخل
838
ارزيابي ميزان ST- resolution در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان افشار با و بدون درمانهاي فيبرينوليتيك﴿استرپتوكيناز﴾ يا primary PCI و تعيين Outcome يكماهه اين بيماران
839
ارزيابي ميزان ST- resolution در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان افشار با و بدون درمانهاي فيبرينوليتيك﴿استرپتوكيناز﴾ يا primary PCI و تعيين Outcome يكماهه اين بيماران
840
ارزيابي ميزان آسيب پذيري بافت فرسوده شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: برزن دولت آباد يزد)
841
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي فضاهاي عمومي شهرهاي بندري مطالعه موردي : نوار ساحلي شهر بندرعباس
842
ارزيابي ميزان آسيب پذيري كالبدي ناشي از وقوع زلزله در منطقه 41 تهران
843
ارزيابي ميزان آسيب پذيري لرزه اي ناشي از عوامل انسان ساخت با استفاده از تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي « نمونه مورد مطالعه: حدفاصل بزرگراه شهداي گمنام و بلوارهاي كارگر و فاطمي، واقع در منطقه 6 شهرداري شهر تهران »
844
ارزيابي ميزان آسيب پذيري منابع آب زيرزميني با استفاده از مدل DRASTIC (مطالعه موردي: حوضه نكارود در استان مازندران)
845
ارزيابي ميزان آگاهي كاركنان از منابع ايجاد آرامش مطابق تعاليم اسلام و ديدگاه‌هاي مردم و تأثير آن بر عملكرد شغلي كاركنان در اورژانس‌هاي استان فارس
846
ارزيابي ميزان آگاهي، دانش كاربردي و دانش نظري مردم شهر يزد درخصوص ژنتيك پزشكي براساس چارچوب راجرز در سال هاي 1396-139
847
ارزيابي ميزان آلودگي رسوبات بستر درياچه مهارلو و امكان تبديل به كانون گرد و غبار
848
ارزيابي ميزان آمادگي به كار گيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش ahp
849
ارزيابي ميزان آمادگي به كارگيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش AHP (مورد كاوي: سازمان بازرگاني )
850
ارزيابي ميزان آمادگي به‌كارگيري مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري و تاثير آن در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان با استفاده از روش AHP (مورد كاوي: سازمان بازرگاني)
851
ارزيابي ميزان آمادگي پياده سازي مديريت دانش از بعد زير ساخت فناوري اطلاعات در شركت مگفا
852
ارزيابي ميزان آمادگي زير ساخت هاي لازم براي راه اندازي بورس الكترونيك در ايران
853
ارزيابي ميزان آمادگي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در استقرار سيستم مديريت دانش با استفاده از مدل هولت
854
ارزيابي ميزان آمادگي شركت زعفران سحرخيز براي اجراي مديريت ارتباط با مشتري )CRM(
855
ارزيابي ميزان آمادگي و اجراي روش كارت امتيازي متوازن (بررسي عملياتي شدن سه نسل اين روش)در سازمان هلدينك اتكا
856
ارزيابي ميزان آمادگي واحد فناوري اطلاعات شركت سايپا يدك، براي پياده سازي چارچوب ITIL و ارائه نقشه راه بهبود فرايندهاي مورد نظر با استفاده از آن
857
ارزيابي ميزان آمادگي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه پيام نور استان تهران .
858
ارزيابي ميزان آمادگي، دانش، مهارت، نگرش و دسترسي معلمان در كاربرد ابزارهاي يادگيري الكترونيكي در فرايند ياددهي- يادگيري مدارس ابتدايي شهركرد
859
ارزيابي ميزان آنتي بادي اختصاصي بر عليه آنتي ژن نو تركيب مايكوباكتريا توبركلوزيس در بيماران مبتلا به سل
860
ارزيابي ميزان آهن و روي دانه جمعيتهاي گندم اينكورن غرب ايران
861
ارزيابي ميزان ابتكار ونوآوري شغلي در كارشناسان آموزشي ،كارشناسان پژوهشي وكارشناسان گروها در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد
862
ارزيابي ميزان اثر گذاري بازار گرايي بر عملكرد كسب و كار در شركت ايران خودرو
863
ارزيابي ميزان ارتباط الكترونيكي در بانك كشاورزي و تاثير آن ب ر رضايت مشتريان
864
ارزيابي ميزان اضطراب در طي مراحل درمان ريشه در بين دندانپزشكان عمومي و متخصص شهرستان رشت در سال 96-97
865
ارزيابي ميزان اعتبار روش آناليز توپيرامات در سرم انسان بوسيله HPLC پس از مشتق سازي با FMOC با روش LC_MS/MS
866
ارزيابي ميزان امادگي اجزا مدل كسب و كار جهت انطباق با اكوسيستم در كسب و كارهاي اشتراكي تحت عصر ديجيتاليزيشن
867
ارزيابي ميزان انطباق دو مارك تجاري روكش استنلس استيل موجود در بازار ايران با اندازه دندانهاي مولر شيري كودكان شهر رشت
868
ارزيابي ميزان انطباق عملكرد سازماني با استراتژي سازماني با رويكرد زنجيره ارزش پورتر
869
ارزيابي ميزان انطباق محله ناژوان شهر اصفهان با اصول انرژي كارايي
870
ارزيابي ميزان انگيزه بكارگيري ابتكار ونو آوري شغلي ،كارشناسان آموزشي پژوهشي و كارشناسان گروها در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي-درماني شهيدصدوقي يزد در سال 1388
871
ارزيابي ميزان ايمني تاسيسات و تجهيزات شهري با رويكرد پدافند غيرعامل شهري
872
ارزيابي ميزان باقيمانده سموم‌اور گانو فسفره در آب آشاميدني مشهد‌
873
ارزيابي ميزان بهداشت در مدارس شهرستان آبادان
874
ارزيابي ميزان بيان ژن فاكتور H دخيل در پاتوژنز بيماري مولتيپل اسكلروزيس در فازهاي فروكش و برگشت بيماري در مدل حيواني آنسفالوميليت خودايمن تجربي (EAE)
875
ارزيابي ميزان پاسخگويي طراحي گزينه هاي پياده محور نمونه موردي؛ بافت مركزي شهر همدان
876
ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و مديريتي بافت تاريخي شهر يزد
877
ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي كالبدي و زيست محيطي بافت تاريخي شهر يزد
878
ارزيابي ميزان تأثير ارسوليك اسيد بر گلايكه شدن غير آنزيمي آلبومين سرم گاوي
879
ارزيابي ميزان تأثير تسهيم دانش بر عملكرد سازمان وزارت ارتباطات
880
ارزيابي ميزان تأثير شبكه ارتباطات بين خودرويي (VANETS) بر ايمني جريان ترافيك در آزادراه
881
ارزيابي ميزان تأثير طرح مطالعات جانمايي علائم وتجهيزات ايمني با رويكرد كاهش تصادفات جاده
882
ارزيابي ميزان تأثيرحس اعتماد و فاكتورهاي شناختي اجتماعي
883
ارزيابي ميزان تاب آوري اقتصادي ايران و تعيين عوامل موثر درآن: قبل و بعد از برجام
884
ارزيابي ميزان تاثير SIMVASTATIN در OUT COME بيماران مبتلا به سپسيس
885
ارزيابي ميزان تاثير SIMVASTATIN در OUT COME بيماران مبتلا به سپسيس
886
ارزيابي ميزان تاثير اعتماد مشتريان در بكارگيري بانكداري سيار بر پايه مدل پذيرش فناوري
887
ارزيابي ميزان تاثير بكارگيري مديريت دانش بر بهبود عملكرد سازمان با رويكرد كارت امتياز متوازن
888
ارزيابي ميزان تاثير زبان شناسي در آموزش زبان انگليسي در دبيرستانهاي استان مركزي
889
ارزيابي ميزان تاثير شناخت "آينده پژوهي" بر "نگاه راهبردي" بنگاه ها؛ مطالعه موردي بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعت ساختمان ايران
890
ارزيابي ميزان تاثير طرح مطالعات جانمايي علائم و تجهيزات ايمني با رويكرد كاهش تصادفات جاده اي
891
ارزيابي ميزان تاثير عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش بر پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني (مورد مطالعه :استانداري خراسان جنوبي )
892
ارزيابي ميزان تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي برخريد مجدد مشتري
893
ارزيابي ميزان تاثيرپذيري بهره وري سازمان از عدم امنيت شغلي كاركنان با نقش ميانجي ابعاد وسواس فكري
894
ارزيابي ميزان تاثيرگذاري نمايش چهره‌هاي آشنا در هنگام عضويت در گروه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي
895
ارزيابي ميزان تحقق اهداف مجتمعهاي آموزشي و پرورشي استان مازندران در سال 0931
896
ارزيابي ميزان تحقق اهداف و وظايف معين دهياري ها در شهرستان دلفان - لرستان
897
ارزيابي ميزان تحقق پذيري مولفه هاي شهر خلاق (بناب)
898
ارزيابي ميزان تحقق شاخص هاي حكمروايي خوب شهري بر اساس عملكرد شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر (مطالعه موردي: شهر حاجي آباد)
899
ارزيابي ميزان تحقق كاربري اراضي در طرح جامع شهر خلخال
900
ارزيابي ميزان تزريق پذيري ساختگاه سد شهيد مدني (ونيار) با تاكيد بر خصوصيات زمين‌شناسي مهندسي
901
ارزيابي ميزان تكنولوژي هاي اطلاعاتي بر عملكرد سازمان با استفاده كارت امتياز متوازن
902
ارزيابي ميزان توسعه اجتماعي
903
ارزيابي ميزان توسعه پايدار روستايي
904
ارزيابي ميزان توليد سولفيد هيدروژن به منظور تعيين ضرايب مدل پومروي و راههاي كنترل آن
905
ارزيابي ميزان جذب و افت انتقال صدا توسط نانو كامپوزيت هاي مختلف
906
ارزيابي ميزان حاملگي بعد از IUI (تلقيح داخل رحمي اسپرم ) بر طبق سن و پارامترهاي اسپرم از فروردين ماه لغايت اسفند ماه سال 80 در مركز درمان فارابي مهر شهرستان رشت
907
ارزيابي ميزان حشره كشي چندين عصاره گياهي روي شته جاليز Aphis gossypii و پروانه مينوز گوجه فرنگي Tuta absoluta
908
ارزيابي ميزان خسارت در دعواي مسئوليت مدني
909
ارزيابي ميزان خستگي شغلي وتعيين ارتباط آن با عملكرد و بهره وري در كارگران صنعت فولاد يزد در سال 1393
910
ارزيابي ميزان خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدائي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش آموزان در سال 82-1381
911
ارزيابي ميزان خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدائي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش آموزان در سال 82-1381
912
ارزيابي ميزان دز جذبي بافت هاي بدن در تشخيص پوكي استخوان﴿BMD) با استفاده از قرص هاي TLD و روش مونت كارلو
913
ارزيابي ميزان دز دريافتي بافت سالم وسرطاني مغز
914
ارزيابي ميزان دز دريافتي بيمار و كادر پزشكي در حين آنژيوگرافي با استفاده از روش مونت كارلو
915
ارزيابي ميزان دز دريافتي تومور و بافت سالم كبد در پروتون درماني
916
ارزيابي ميزان دز دريافتي قلب و بافت هاي اطراف آن در درمان گرفتگي عروق قلبي با چشمه ي 90Sr/90Y به روش مونت كارلو و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
917
ارزيابي ميزان دز دريافتي كاركنان در شتابدهنده سيكلوترون با روش مونت كارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي
918
ارزيابي ميزان دز ناشي از توليد پوزيترون در حين پروتون درماني تومور مغز
919
ارزيابي ميزان راديواپسيته ترميم هاي تركيبي كامپوزيت در حفرات كلاس II عميق با سه روش راديوگرافي عادي،ديجيتال و CBCT
920
ارزيابي ميزان رضايت مشتريان از رستوران هاي زنجيره اي پدر خوب
921
ارزيابي ميزان رضايت‌مندي شهروندان ازكيفيت پارك نمونه موردي: (شهرحميديا يزد)
922
ارزيابي ميزان رضايتمندي از محيط مسكوني در مسكن مهر شهرك منظريه شهركرد
923
ارزيابي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه به بخش هاي ترميمي، اندودانتيكس،پريودنتولوژي،پروتزهاي دنداني ودرمان جامع دانشكده دندانپزشكي صدوقي يزد در ساال ۱۳۹۷
924
ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت زندگي شهري(نمونه موردي:شهر ايذه)
925
ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي HSE در كشتي سازي ايزوايكو
926
ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي بيهوشي (قبل ، حين ، خاتمه بيهوشي ) دراتاق عمل مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان درنيمه دوم سال 1383
927
ارزيابي ميزان زاويه TAPERING تراش پروتز ثابت در شهرستان رشت سال 1385
928
ارزيابي ميزان سنجش رضايت مشتريان بانك ملي استان سمنان بر اساس مدل مفهومي ادواردز
929
ارزيابي ميزان سواد اطلاعاتي متخصصان شركت پلي اكريل ايران در دو سطح علمي و كاربردي
930
ارزيابي ميزان سودمندي سي تي اسكن 64 اسلايس در تشخيص زودهنگام سكته مغزي در فاز حاد در بيمارستان دانشگاه سبو داكترز(فيليپين) در سال هاي 9- 2008/
931
ارزيابي ميزان شكست درمان و تحليل استخوان در آلوئولوپلاستي بعد از كاشت ايمپلنت فوري
932
ارزيابي ميزان عدم قطعيت دز دريافتي بافت سالم و سرطاني پروستات در پروتون درماني با روش مونت كارلو
933
ارزيابي ميزان عدم قطعيت دز دريافتي در پرتودرماني پروستات توسط چاقوي سايبر با روش مونت كارلو
934
ارزيابي ميزان غلظت كلسيم بزاقي در بيماران مبتلا به سندرم شوگرن
935
ارزيابي ميزان فرسايش خاك در حوضه ي آبريز مارون با استفاده از مدل F.A.O
936
ارزيابي ميزان فرسايش خاك در مناطق كارستي در ناهمواري هاي بيستون پرآو
937
ارزيابي ميزان فلزات سنگين سرب و كادميوم در شير خشك نوزادان و غذاي كودك
938
ارزيابي ميزان مشاركت پذيري طرح جامع (ساختاري- راهبردي) تهران
939
ارزيابي ميزان مشاركت شهرواندان در طرح هاي توسعه شهري با رويكرد حق به شهر
940
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در استفاده از حمل ‌و نقل همگاني (محور جنوب زاينده‌رود)
941
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بازآفريني بافت فرسوده شهري (نمونه موردي: شهر تربت جام)
942
ارزيابي ميزان مشاركت شهروندان در بهسازي بافت فرسوده شهري با هدف بازافريني محله سرچشمه گرگان با استفاده از معيارهاي الگوي حكمروايي خوب شهري
943
ارزيابي ميزان مشتري مداري شهرداري هاي استان مازندران(مطالعه موردي شهرداريهاي ساري،قائمشهر،بابل)
944
ارزيابي ميزان مشتري مداري شهرداري هاي استان مازندران(مطالعه موردي شهرداريهاي ساري،قائمشهر،بابل)
945
ارزيابي ميزان موافقت شهروندان شهر يزد با توافق هسته ايي ( برجام) و عوامل اجتماعي مرتبط با آن
946
ارزيابي ميزان موسين و آميلاز در مايع شيار لثه اي افراد مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا شديد قبل از درمان پريودنتال و بعد از آن
947
ارزيابي ميزان موفقيت اجراي پروژه سيستم اطلاعات بيمارستاني (مطالعه موردي بيمارستان آموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس )
948
ارزيابي ميزان موفقيت برنامه ريزي مشاركتي در طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري ﴿نمونه مورد مطالعه: طرح بهسازي و نوسازي محله آبكوه مشهد﴾
949
ارزيابي ميزان موفقيت سيستم اطلاعات مديريت آموزشي گلستان با استفاده از مدل موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي دلون و مك لين
950
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني اب بران در مديريت وااستفاده بهينه از منابع اب(مطالعه موردي:شركت هاي اب بران تعاوني سد بيدواز اسفراين)
951
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان چهارمحال بختياري و عوامل مديريتي موثر بر آن
952
ارزيابي ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي در استان آذربايجان غربي و تعيين عوامل موثر بر آنها
953
ارزيابي ميزان موفقيت شركتهاي تعاوني آب بران در مديريت واستفاده بهينه از منابع آب و......
954
ارزيابي ميزان موفقيت شهرهاي جديد در ايران ﴿شهر جديد سهند﴾
955
ارزيابي ميزان موفقيت طرح تكريم ارباب رجوع در نظام اداري استان فارس ( مطالعه موردي )
956
ارزيابي ميزان موفقيت مددكاران ترويجي زن و شناخت و بررسي عوامل موثر در موفقيت يا عدم موفقيت آنها در استان اصفهان بين سالهاي 1384-1364
957
ارزيابي ميزان موفقيت مديريت خصوصي سازي در خدمات پشتيباني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
958
ارزيابي ميزان نظارت پذيري فضاي شهري ﴿نمونه موردي: مادي چشمه باقرخان﴾
959
ارزيابي ميزان نقش رفتار شهروندي سازماني بر اساس مدل پادساكف
960
ارزيابي ميزان هماهنگي رنگ هاي به كار رفته در فضاي شهري سنتي و جديد و تاثير پذيري آن از فرهنگ عامه ﴿ضرب المثل﴾ ﴿نمونه موردي: خيابان آيت الله طالقاني و خيابان شهيدان كاظمي اصفهان﴾
961
ارزيابي ميزان همكاري بيماران مسلول شهر يزد در مصرف داروهاي ايزونيازيد، ريفامپين و پيرازين آميد
962
ارزيابي ميزان و چگونگي نشت آب زيرزميني به تونل انتقال آب اميركبير
963
ارزيابي ميكروبيولوژيكي و كلنيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و مترونيدازول همراه با Planing Root Scoloing در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
964
ارزيابي ميكروبيولوژيكي و كلنيكي تاثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و مترونيدازول همراه با Planing Root Scoloing در درمان بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
965
ارزيابي ميكرومكانيكي مدل هاي آسيب زمينه در مواد مركب پليمري تقويت شده با الياف پيوسته
966
ارزيابي ناپيوستگي‌هاي در معرض اثرات انفجار در فضاهاي زيرزميني با استفاده از پردازش تصوير
967
ارزيابي نانو تمپليتهاي خانواده پلي استايرن جهت استفاده در نانوسيم ها
968
ارزيابي نانوساختار در فرايند توليد غشاهاي الياف توخالي از محلول هاي پليمري شيشه اي با تكيه بر رفتار رئولوژيكي فاز غني از پليمر
969
ارزيابي ناهمساني ذاتي و القائي خاك‌هاي ماسه‌اي با استفاده از آزمايش پيچش استوانه توخالي
970
ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه هاي حلقوي به كمك روشهاي پردازش تصوير
971
ارزيابي نتايج 11 مورد عمل جراحي ازوفاگوميوتومي بلند بدون فوندو پليكاسيون در بيماران مبتلا به آشالازي مري
972
ارزيابي نتايج 53 مورد لاپاراسكوپي تشخيصي در مركز آموزشي درماني رازي
973
ارزيابي نتايج اجراي برنامه استراتژيك معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه علوم پزشكي همدان (1388-1386)براساس كارت امتيازي متوازن
974
ارزيابي نتايج استابولوپلاستي شلف در درمان بيماري لگ-كالو-پرتس(1389-1379) در سه رشت، اردبيل و كرمان
975
ارزيابي نتايج اعمال جراحي باي پس شرياني انجام شده در اندام تحتاني به علت ايسكمي مزمن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از مهر ماه 1384 لغايت مهر ماه 1389
976
ارزيابي نتايج بي حسي پاراسرويكار جهت عمل كورتاژ در زايشگاه بهمن
977
ارزيابي نتايج بي حسي پاراسرويكال جهت عمل كورتاژ در زايشگاه بهمن
978
ارزيابي نتايج حاصل از خودگشني و گرده افشاني آزاد در دو گونه Dactylis glomerata و Bromus inermis
979
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد كتامين خوراكي بعنوان پيش دارو در ايجاد آرامش و بي دردي كودكان 2-6 ساله در اعمال جراحي سرپايي
980
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد كتامين خوراكي بعنوان پيش دارو در ايجاد آرامش و بي دردي كودكان 2-6 ساله در اعمال جراحي سرپايي
981
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام خوراكي بعنوان پيش دارو قبل از بيهوشي در كودكان 6-2 ساله
982
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام خوراكي بعنوان پيش دارو قبل از بيهوشي در كودكان 6-2 ساله
983
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام مخاطي داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در بچه هاي 2 تا 6 سال
984
ارزيابي نتايج حاصل از كاربرد ميدازولام مخاطي داخل بيني به عنوان پيش داروي بيهوشي در بچه هاي 2 تا 6 سال
985
ارزيابي نتايج درمان آرتروسكوپيك سندرم گير افتادگي انترولترال مچ پا به دنبال تروما دربيمارستان پورسينا رشت
986
ارزيابي نتايج درمان در بيماران مبتلا به بورگر سمپاتكتومي شده دربيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 1378-1373
987
ارزيابي نتايج درماني شيوه گچ گيري تغييريافته پونزتي در نوزادان مبتلا به كلاب فوت ايديوپاتيك در طي سالهاي 90-1388 در شهر رشت
988
ارزيابي نتايج كلينيكي و راديوگرافيك درمان مجدد غير جراحي ريشه دندان ها در بيماران درمان شده در كلينيك ويژه پرديس بين الملل انزلي طي سال هاي 96-94
989
ارزيابي نتايج كوتاه مدت فانكشنال شكستگي داخل مفصلي كشكك بعد از عمل جراحي به كمك فيكساسيون تنشن باند واير در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال1393
990
ارزيابي نتايج مدل هاي سري زماني در پيش بيني تقاضاي كالاهاي دريابرد- مقايسه نتايج مدل ARDL با مدل هاي ARMA و ARIMA
991
ارزيابي نتايج معاينات باليني سريال تروماهاي نافذ قدامي شكم، ناشي از اصابت چاقو، در بيمارستان پورسينا رشت، از شهريور ماه 1389 تا شهريور ماه 1392
992
ارزيابي نتايج و عوارض حاصل از بازسازي جدار قفسه سينه در بيماران مبتلا به تومورهاي جدار قفسه سينه با استفاده از سيمان استخواني بامش و مش تنها در بيمارستانهاي رازي و آريا رشت از سال 1375 لغايت 1387
993
ارزيابي نحوه استقرار فضاهاي آموزشي در مناطق شهري ﴿مدارس راهنمايي منطقه 14 تهران﴾
994
ارزيابي نرخ خرابي ناشي از صاعقه در خطوط انتقال هوايي
995
ارزيابي نرخ نفوذ ماشين تونل‌بري با اطلاعات ژئوتكنيكي و ژئوفيزيكي در تونل انتقال آب گلاب 2 (كيلومتر 10 تا 15 )
996
ارزيابي نرم افزار جامع آموزش تاكتيك ها و استراتژي هاي فوتبال از نظر مربيان
997
ارزيابي نرم افزار متن باز كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
998
ارزيابي نرم افزارهاي دريايي
999
ارزيابي نرم افزارهاي معروف تحليل شبكه هاي آبرساني
1000
ارزيابي نرم‌افزار چندرسانه اي آموزشي طرلان بر اساس اصول طراحي برنامه‌هاي چندرسانه‌اي ماير
بازگشت