<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي و پهنه بندي پايداري شيبها با توجه به عوامل ناپايدار كننده
2
ارزيابي و پهنه بندي خطر زمين لغزش در مخزن سد بهشت آباد
3
ارزيابي و پهنه‌ بندي تاثير نيروگاه‌ ها بر آلودگي هواي شهر مشهد
4
ارزيابي و پهنه‌بندي وضعيت اقليم دفاعي در نيمه غربي كشور
5
ارزيابي و پهنهبندي امنيت آب در روستاهاي شهرستان كرمانشاه
6
ارزيابي و پياده سازي پروتكل هاي ارسال اطلاعات از ايستگاه زميني به ماهواره هاي leo
7
ارزيابي و پيش ب يني پتانسيل آلودگي آب زير زميني دشت ماهيدشت با روش دراستيك
8
ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي استنت هاي كرونري با استفاده از روش آناليز پتنت
9
ارزيابي و پيش بيني توسعه فيزيكي شهرها و تاثيرات آن بر تغييرات كاربري اراضي پيرامون ﴿مورد مطالعه شهر بناب در مقطع زماني 1335 تا 1391﴾
10
ارزيابي و پيش بيني خشكسالي با شاخص هاي RDI و SPEI و روش آماري زنجيره ماركف مطالعه موردي : خوضه طشك، بختگان و مهارلو
11
ارزيابي و پيش بيني روند تغييرات پوشش اراضي شهر پاكدشت و اراضي پيرامون آن با استفاده از سنجش از راه دور و مدل زنجيره اي ماركوف
12
ارزيابي و پيشبيني خشكساليهاي غرب و شمال غرب ايران با شبكه عصبي مصنوعي
13
ارزيابي و تاثير پارامترهاي دستگاه سنجش نايكنواختي فتيله و نيمچه نخ بر نتايج آزمايشات
14
ارزيابي و تبيين نظام تجاري عصر صفوي از ديدگاه سفرنامه نويسان اورپايي
15
ارزيابي و تحليل آسيب پذيري بافت شهري در برابر زلزله
16
ارزيابي و تحليل ابعاد تاب آوري شهري با رويكرد مخاطرات طبيعي (مورد مطالعه: شهر شهركرد )
17
ارزيابي و تحليل ابعاد جغرافيايي افتراق فضايي در دسترسي به تسهيلات عمومي شهري(مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
18
ارزيابي و تحليل بهره وري با استفاده از AHP ﴿ مطالعه موردي: مراكز دولتي آموزش فني و حرفه اي استان قم ﴾
19
ارزيابي و تحليل پديده نوسان ولتاژ - فليكر ولتاژ
20
ارزيابي و تحليل پوستر تئاتر استان گيلان
21
ارزيابي و تحليل پيامدهاي تبديل روستا به شهر ﴿مطالعه موردي: شهرستانهاي جنوبي استان اصفهان﴾
22
ارزيابي و تحليل تغييرشكل ها و نشست هاي سد گتوند با استفاده از داده هاي ابزاردقيق
23
ارزيابي و تحليل تناسب زمين براي توسعه فعاليت‌هاي گردشگري، كشاورزي و صنعتي در سناريوهاي مختلف (مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان اروميه)
24
ارزيابي و تحليل توانهاي جاذبه هاي اكوتوريستي در شهرستان اشنويه
25
ارزيابي و تحليل چگونگي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر لامرد با تاكيد به مدلswot
26
ارزيابي و تحليل راهبرد تبديل روستا به شهر و تاثير آن در توسعه روستايي (نمونه موردي سيمين شهر)
27
ارزيابي و تحليل رفتار آنتي‌كُكينگ، اكسيداسيون و كربوره‌شدن پوشش هاي آلومينايدي اعمال شده روي آلياژ HP-Micro به روش آلومينايزينگ فاز گازي
28
ارزيابي و تحليل رفتار حرارتي و اكسيداسيون پوشش هاي آلومينيوم فسفات آمورف- نانوكريستال
29
ارزيابي و تحليل ريسك پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري در ايران
30
ارزيابي و تحليل ريسك در صنايع ريلي كشور(مطالعه موردي در مترو تهران)
31
ارزيابي و تحليل ريسك در معادن زيرزميني(مطالعه موردي معدن سرب نخلك)
32
ارزيابي و تحليل ريسك معادن زغال سنگ (مطالعه موردي معدن زغال سنگ طبس)
33
ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (اتوبوس ) جهت بهينه و اصلاح مدل هاي متداول
34
ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (اتوبوس) جهت بهينه و اصلاح مدلهاي متداول
35
ارزيابي و تحليل شاخصهاي توسعه پايدار روستايي )مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان تنگستان
36
ارزيابي و تحليل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي گرم با استفاده از پردازش تصوير آرايش مصالح سنگي
37
ارزيابي و تحليل عددي ناهمساني مقاومت برشي خاك ها و اثر آن بر پايداري سازه هاي خاكي
38
ارزيابي و تحليل عددي و مطالعه روشهاي پايدار سازي بستر سنگي قلعه فلك الافلاك
39
ارزيابي و تحليل عملكرد چرخ دنده مغناطيسي در حالات مانا و گذرا
40
ارزيابي و تحليل عملكرد زنجيره تامين شركت آهن مركزي ايران با استفاده از مدل SCOR
41
ارزيابي و تحليل فرآيند هاي كسب و كار ﴿مطالعه موردي در يك شركت قطعه ساز خودرو﴾
42
ارزيابي و تحليل فني نتايج حاصل از آزمون هاي كنترل كيفي و تست كاليبراسيون تجهيزات پزشكي ( ونتيلاتور ، الكتروشوك قلبي ، الكترو كارديوگراف و الكتروسرجري) در مركز آموزشي درماني شهداي عشاير خرم آباد
43
ارزيابي و تحليل قابليت اطمينان زمان سفرها با رويكرد افزايش قابليت اطمينان برنامه زماني قطارها و ظرفيت شبكه
44
ارزيابي و تحليل كارايي پروتكل مسيريابي DSR ، AODV و TORA در شبكه هاي ويژه
45
ارزيابي و تحليل مباني نظري و آزمايشگاهي آزمايش قلعه ماسه اي
46
ارزيابي و تحليل محدودساز جريان خطاي ابررسانايي مبتني بر توربين هاي بادي و بهينه سازي چندهدفه آن
47
ارزيابي و تحليل مزيت نسبي و رقابتي توليد و صادرات مواد شوينده مطالعه موردي شامپو، خميردندان، صابون و پودر شوينده در ايران
48
ارزيابي و تحليل مقايسه اي استراتژي توسعه شهري (CDS) با طرح جامع شهر شهركرد
49
ارزيابي و تحليل منابع آب كشاورزي، اثرات تغييرات آن در مناطق روستايي استان قم و راهكارهاي ساماندهي آن
50
ارزيابي و تحليل مولفه هاي محيطي موثر بر بازاريابي گردشگري
51
ارزيابي و تحليل نقش اعتبارات خرد در وسعه پايدار سكونتگاههاي كوچك و مياني نواحي كوهستاني
52
ارزيابي و تحليل وب سايت كتابخانه هاي تخصصي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ايران , evaluation and analysis of websites of special libraries of iranian ministries and governmental organizations
53
ارزيابي و تحليل وضعيت پايداري محله اي با تاكيد بر عملكرد مديريت شهري در بافت تاريخي شهر يزد
54
ارزيابي و تحليلي راهبرد تبديل روستا به شهر و تاثير آن در توسعه روستايي (نمونه موردي: سيمين شهر)
55
ارزيابي و تخمين اندازه صرفه هاي مقياس و صرفه هاي تنوع در نظام بانكي ايران(91-1380)
56
ارزيابي و تخمين هزينه‌‌هاي پروژه‌‌هاي عمراني با يكپارچه سازي مدلسازي اطلاعات ساخت (BIM) و شبيه سازي
57
ارزيابي و تشخيص برخي از ضايعات سيستم عصبي عضلاني به كمك مدلسازي و بررسي الگو هائي از سيستم حركت دست انسان
58
ارزيابي و تعيين حداكثر تراكم ساختماني در مقياس قطعات مسكوني نمونه موردي : محله صفائيه يزد
59
ارزيابي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كردستان
60
ارزيابي و تعيين راهبردهاي توسعه پايدار شهر ياسوج با روش ANP – S
61
ارزيابي و تعيين شاخص جامع خشكسالي منابع آب زيرزميني، مطالعه موردي : حوضه آبريز زاينده رود
62
ارزيابي و تعيين شرايط رشد بهينه سلول لاين كليه ميمون بر روي ميكروكرير به عنوان بستر مناسب براي توليد واكسن فلج اطفال تيپ 1
63
ارزيابي و تعيين محدوده مناسب روشهاي نوين پوش آور
64
ارزيابي و تعيين ميزان تأثير خاك هاي مختلف بر انتشار ارتعاشات محيطي مترو
65
ارزيابي و تعيين نيروي لغزشي بهينه در ميراگرهاي اصطكاكي بر اساس ظرفيت كمانشي مهاربند هاي همگرا در قاب‌ هاي فولادي
66
ارزيابي و تقويت قاب هاي بتني بر مبناي شاخص خسارت
67
ارزيابي و توزيع تكنسيوم m 99- انكسين v در حيوانات آزمايشگاهي
68
ارزيابي و توصيف مخزن با استفاده از حفاري فروتعادلي
69
ارزيابي و رتبه بندي ادعاهاي موجود بين پيمانكاران ساخت و ساز و شهرداري با استفاده از روش ويكور(مطالعۀ موردي شهرداري شهر قزوين)
70
ارزيابي و رتبه بندي استراتژيهاي تأثير گذار در شهر هوشمند
71
ارزيابي و رتبه بندي اهميت نسبي الزامات طراحي محصول با تلفيق تكنيكهايQFdوdea.﴿ مطالعه موردي:صنايع كاشي و سراميك ﴾
72
ارزيابي و رتبه بندي پيمانكاران با استفاده از تحليل پوششي داده ها و شبكه ي بيزين
73
ارزيابي و رتبه بندي تاميين كنندگان در فرايند تصميم گيري خريد با استفاده از روش fuzzy-ahp (مطالعات موردي شركت پيشرانه)
74
ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه هاي ايران از منظر ارائه خدمات رفاهي براساس شاخص هاي صندوق رفاه وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري به دانشجويان با تكنيك تحليل پوششي داده هاي فازي.
75
ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي كليدي موفقيت در برونسپاري بلند مدت پروژه هاي نرم افزاري
76
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي در موسسه توسعه خدمات فناوري تا بازار
77
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش با استفاده از توپسيس
78
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت پياده سازي يادگيري سيار از ديدگاه معلمين آموزش و پرورش منطقه پشت آب زابل با استفاده از مدل فعاليت مستدل
79
ارزيابي و رتبه بندي محيط زيست شهري با استفاده از شاخص هاي شهر بيوفيليك (مطالعه موردي شهر يزد)
80
ارزيابي و رتبه بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان يزد با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده هاي فلزي
81
ارزيابي و رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي از لحاظ شاخص هاي توسعه
82
ارزيابي و رتبه بندي مناطق روستايي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي از لحاظ شاخص هاي توسعه
83
ارزيابي و رتبه بندي منطقه هاي تجاري بين المللي جهت صادرات غير نفتي با توجه به روش هاي تصميم گيري چند معياره: مطالعه موردي(وزارت بازرگاني)
84
ارزيابي و رتبه‌بندي شاخص‌هاي كليدي موفقيت
85
ارزيابي و رتبه‌بندي عوامل موثر در اشتراك‌گذاري دانش امنيت اطلاعات بر اساس مدل ترايانديس ) مطالعه موردي شركت ملي نفتكش ايران)
86
ارزيابي و رتبه‎بندي شركت ‏ها بر اساس شاخص‏ هاي كارآفريني سازماني با استفاده از رويكرد تركيبي DEA/AHP (مطالعه موردي: هجده شركت‎ فعال در صنعت خودرو منطقه آذربايجان‎)
87
ارزيابي و روشهاي مختلف تحليل آسيب پذيري براي ساختمان هاي فلزي
88
ارزيابي و روند توسعه فيزيكي شهر بجنورد با تاكيد بر تغيير الگوي كاربري كشاورزي
89
ارزيابي و ساماندهي حمل و نقل جاده ايي بمنظور كاهش تلفات تصادفات جاده اي برون شهري
90
ارزيابي و ساماندهي مبلمان شهري شهر شهركرد ( محدوده مورد مطالعه: خيابان سعدي و فردوسي شمالي)
91
ارزيابي و ساماندهي ميدان توپخانه تهران به عنوان محله فرهنگي
92
ارزيابي و سنتز داربست هاي نانو هيدروكسي آپاتيت و كيتوسان براي كاربردهاي بافت سخت
93
ارزيابي و سنجش ارتباط ميزان آگاهي و استفاده از فاوا در مدارس فني منطقه 7 تهران و ارائه راهكارهاي رشد آن
94
ارزيابي و سنجش بهره وري و عوامل موثر برآن در صنايع آجر استان گلستان
95
ارزيابي و سنجش پايداري زيست محيطي كلان شهر اصفهان
96
ارزيابي و سنجش تحقق پذيري طرحهاي توسعه شهري در شهرهاي قديمي ايران نمونه مورد مطالعه شهر بندرعباس
97
ارزيابي و سنجش چابكي سازمانهاي توليدي مطالعه موردي : شركت توليدي ورق خودرو سفيددشت
98
ارزيابي و سنجش كيفيت خدمات آموزشي در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
99
ارزيابي و شبيه سازي پديده هاي الكتريكي در خطوط انتقال انرژي و ايجاد مدولي براي برنامه PASHA
100
ارزيابي و شبيه سازي نقش SVC هوشمند در تاسيسات صنعتي حاوي بارهاي موتوري و غيرمتعارف
101
ارزيابي و شناسايي خطاهاي انساني در اتاق كنترل نيروگاه سيكل تركيبي توسط متد SHERPA
102
ارزيابي و شناسايي لحظه نواري شدن در بوبين پيچي نامشخص توسط آناليز تصوير
103
ارزيابي و طبقه بندي بيابان زايي با تكنيك RS و GIS در منطقه خشك شمال اصفهان
104
ارزيابي و طراحي پارك جنگلي كوهستان ﴿ شمال شهر نجف آباد ﴾
105
ارزيابي و طراحي پدافند غيرعامل در محيط هاي شهري مطالعه موردي: مسيرهاي هشت گانه راهپيمايي شهر اصفهان
106
ارزيابي و طراحي عرصه هاي همگاني محله دردشت با تاكيد بر معيارهاي كالبدي بصري توسعه پايدار شهري
107
ارزيابي و طراحي مبدل ماتريسي اسپارسي جهت كاربرد جذب حداكثر توان در سيستم هاي بادي
108
ارزيابي و طراحي مجدد يك خرمنكوب برنج
109
ارزيابي و طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك آموزش فني و حرفه اي كشور
110
ارزيابي و ظرفيت سنجي ساختار فضايي- كالبدي منطقه سيزده كلانشهر تهران با رويكرد تكويني به شهر دوستدار كودك
111
ارزيابي و عملكرد ملاحظات سازگاري الكترومغناطيسي در فرآيند پاك‌سازي رباتيكي هوشمند مقره‌هاي شبكه انتقال حين كار بر روي خط گرم
112
ارزيابي و قابليت سنجي ژئومورفوسايتها جهت حفظ ميراث ژئومورفولوژيك، توسعه ژئومورفوتوريسم و ثبت ژئوپارك ملي – جهاني (مطالعه موردي: منطقه اورامانات)
113
ارزيابي و كارايي نسبي شعبات بانك سپه استان مازندران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها ﴿DEA)
114
ارزيابي و كاربرد سه تبديل موجك در شبيه سازي دبي رودخانه با روش آناليز موجك ﴿مطالعه موردي: رودخانه زال﴾
115
ارزيابي و كاربرد مدل بلوغ مديريت پروژه كرزنر ، به منظور عارضه يابي و ارائه روشهاي بهبود. مطالعه موردي پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد(خانگيران)
116
ارزيابي و كاليبره نمودن آبپاش MZ-03ساخت داخل كشور
117
ارزيابي و كاهش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع بر اساس عمر آنها
118
ارزيابي و كنترل ريسك خسارت سيلاب شهري با استفاده از روش درخت خطا
119
ارزيابي و كنترل ضوابط آيين نامه UBC در مورد سازه هاي ايزوله شده
120
ارزيابي و محاسبه دز دريافتي جنين در تصويرگيريPET/CT بافت هاي ناحيه شكم مادر در 3، 6 و 9 ماهگي بارداري
121
ارزيابي و محاسبه ي توزيع دز در پروتون درماني چشم با روش مونت كارلو و مقايسه ي نتيجه ها با داده هاي شبيه سازي
122
ارزيابي و مدلسازي فرآيندهاي غشايي جهت جداسازي تركيبات قطبي
123
ارزيابي و مديريت ريسك زيست محيطي صنايع فولاد به روش EFMEA (مطالعه موردي: كارخانه ذوب و فولاد اردكان)
124
ارزيابي و مديريت ريسك هاي محيط زيستي در صنايع پتروشيمي با استفاده از روش FMEA و FTA (مطالعه موردي : مجتمع پتروشيمي كرمانشاه)
125
ارزيابي و مطالعات كاني شناسي دگرساني هاي گرمابي در معدن پلي متال (Cu-Pb) سبرز، افيوليت انارك ﴿ايران مركزي﴾
126
ارزيابي و مطالعه چسبندگي در فصل مشترك چسب رزور سينول فرمالدهايد لاتكس و نخ پلي اتيلن ترفتالات
127
ارزيابي و مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي
128
ارزيابي و مقايسة ضريب رفتار ناشي از تغييرات زمان تناوب ، شكل پذيري و افزايش درجات آزادي در سيستمهاي بادبندي واگرا
129
ارزيابي و مقايسه اثر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و واردات كالاهاي سرمايه‌اي بر شدت انرژي در بخش‌هاي اقتصاد ايران
130
ارزيابي و مقايسه ارزش اقتصادي توليد علوفه و محصولات فرعي مرتع (مطالعه موردي: منطقه زارچوئيه، جيرفت)
131
ارزيابي و مقايسه ارقام ايراني و اروپايي جو(.Hordeum vulgare L)در شرايط مزرعه و آزمايشگاه
132
ارزيابي و مقايسه تحليل ديناميكي فزاينده قائم، استاتيكي غيرخطي قائم و روش زمان دوام قائم در پديده گسيختگي پيش رونده براي قاب خمشي فولادي دوبعدي
133
ارزيابي و مقايسه تحليل غير خطي سازه ها به روش عملكردي و تحليل ديناميكي
134
ارزيابي و مقايسه تغييرشكلهاي سدهاي خاكي با هسته رسي مختلط و هسته رسي خالص بهنگام زلزله (مطالعه موردي سذ كرخه)
135
ارزيابي و مقايسه توليدات علمي گروههاي دانشگاهي رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني ايران با گروههاي دانشگاهي كشورهاي منتخب : تركيه ، چين ، مالزي و هند در پايگاه اطلاعات web of science طي سالهاي 2009-2005 , evaluation of scientific productivity groups of university library and information science of iran with groups of university of selective countries:turkey, china,malaysia and indian in databases of web of science in 5002-9002
136
ارزيابي و مقايسه دو الگوريتم محاسبه موازي crc
137
ارزيابي و مقايسه دو روش پاستاكيا (ارزيابي سريع اثرات ) و آيكولد در سدهاي بزرگ (مطالعه موردي: سد شيروان )
138
ارزيابي و مقايسه دو روش رگرسيون چند متغيره﴿MR﴾ و تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ در پهنه بندي خطر حركت هاي توده اي با استفاده از تكنيك GIS ﴿ مطالعه موردي: پادناي سميرم﴾
139
ارزيابي و مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي بهسازي شده با سيستم هاي مهاربند فولادي هم محور،ديوار برشي بتن‎آرمه و قاب پيراموني بتن‎آرمه
140
ارزيابي و مقايسه رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي بهسازي شده با سيستم هاي مهاربندي هم محور، برون محور و كمانش‌گريز
141
ارزيابي و مقايسه رفتار موتورهاي القايي سه فاز به كمك نرم افزارهاي MATLAB, DIgSILENT , PSCAD, PASHA
142
ارزيابي و مقايسه روش عملكردي استاتيكي و ديناميكي در سيستمهاي MRF
143
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير- تعرق مرجع ﴿ بر پايه درجه حرارت ﴾ در اقليم هاي متفاوت و پهنه بندي آن در ايران با GIS
144
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير- تعرق مرجع با استفاده از روش هاي تابش و پهنه بندي آن در ايران باGIS
145
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير-تعرق مرجع...
146
ارزيابي و مقايسه روش هاي مختلف برآوردتبخير و تعرق مرجع بر اساس روش هاي تبخير از تشتك در ايران و پهنه بندي آن با استفاده از GiS
147
ارزيابي و مقايسه روش‌هاي استخراج ويژگي مبتني بر سيگنال مرجع در واسط‌هاي مغز رايانه مبتني بر SSVEP
148
ارزيابي و مقايسه روشهاي مختلف طراحي آبياري شياري و انتخاب روش بهينه
149
ارزيابي و مقايسه ريسك احتمال يكنواخت فروريزش ساختمانهاي بلند بتني با ديوار برشي در حوزه نزديك و دور از گسل
150
ارزيابي و مقايسه سه روش آبياري در رفيوژهاي فضاي سبز اصفهان
151
ارزيابي و مقايسه طرح هاي بهينه در مدل هاي خطي تعميم يافته
152
ارزيابي و مقايسه عددي ضريب رفتار سيستم تركيبي قاب خمشي فولادي و مهاربند همگرا با مقادير پيشنهادي آيين نامه به كمك تحليل پوش اور و تحليل ديناميكي
153
ارزيابي و مقايسه عملكرد شعب منتخب بانك اقتصاد نوين با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها و معيار سنجش رضايت مشتريان
154
ارزيابي و مقايسه عملكرد مدل هاي شبكه بولتزمن انرژي آزاد وشان - چن در شبيه سازي جريان چند فازي
155
ارزيابي و مقايسه عملكرد مربيان داخلي و خارجي ليگ برتر و دسته اول فوتبال ايران از ديدگاه كارشناسان فوتبال و مدرسان AFC
156
ارزيابي و مقايسه عملكرد موتورهاي جستجوي كليدواژه‌اي، معنايي و تخصصي در بازيابي تصاوير
157
ارزيابي و مقايسه عوارض و نتايج روش آپاندكتومي لاپاراسكوپيك با جراحي باز در بيماران با آپانديسيت غير عارضه دار
158
ارزيابي و مقايسه عوارض و نتايج روش آپاندكتومي لاپاراسكوپيك با جراحي باز در بيماران با آپانديسيت غير عارضه دار
159
ارزيابي و مقايسه فني- اقتصادي روشهاي ليچينگ تراوشي و همزندار كانسنگ اكسيده روي مهدي¬آباد
160
ارزيابي و مقايسه كتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي ايران بر اساس الگوهاي فدراسيون كتابخانه هاي ديجيتالي , evaluation and comparison islamic of iran digital libraries based on patterns of digital library fedration
161
ارزيابي و مقايسه كيفيت تصوير در سيستم هاي مختلف راديوگرافي ديجيتال مراكز آموزشي درماني استان يزد با استفاده از فانتوم Pehamed FLOURAD30 A+D
162
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات (مدل سروكوال) در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شهرستان كرج
163
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات (مدل سروكوال) در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شهرستان كرج
164
ارزيابي و مقايسه گزينه هاي مختلف فرآوري و استحصال روي و محصولات جنبي داراي توجيه فني و اقتصادي از كانسنگ غيرسولفيدي روي مهدي آباد
165
ارزيابي و مقايسه مدولاسيونهاي ديجيتال براي مخابرات اكوستيك در آب هاي كم عمق
166
ارزيابي و مقايسه مكانيزم هاي رسوب دهي و پسيواسيون پوشش هاي رسوب الكتريكي Ni ميكرو كريستالي و نانو كريستالي
167
ارزيابي و مقايسه نشست پي هاي پوسته اي در مدلسازي فيزيكي كوچك مقياس و مدلسازي عددي
168
ارزيابي و مقايسه نقش همدلي نيروهاي فروش در تمايل خريد مشتريان از طريق مهارت هاي گوش دادن همدلانه فعال و افزايش كيفيت روابط با مشتري. مورد مطالعه : برندهاي ايراني و خارجي يخچال فريزر در شهر اصفهان
169
ارزيابي و مقايسه نيمرخ مهارت‌هاي رواني بازيكنان نخبه فوتبال و كشتي ايران
170
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكاملي و پارامترهاي رشدي﴿وزن، قد و دورسر﴾ كودكان حاصل تكنولوژي هاي كمك باروري با كودكان حاصل حاملگي در سن پنج سالگي
171
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكاملي و پارامترهاي رشدي﴿وزن، قد و دورسر﴾ كودكان حاصل تكنولوژي هاي كمك باروري با كودكان حاصل حاملگي در سن پنج سالگي
172
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكنولوژي در شركت فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان
173
ارزيابي و مقايسه ي دو روش اصلاح تضعيف (MRI-based , Chang ) در كمي سازي تصاوير Brain SPECT براي بيماران تروماي مغزي جهت تشخيص آنوسميا با روش هاي Standard Uptake Value و Activity Concentration
174
ارزيابي و مقايسه ي عوامل تركيب بدني دبيران تربيت بدني با دبيران غير تربيت بدني مرد شهرستان اردبيل
175
ارزيابي و مكان گزيني اماكن ورزشي و فرهنگسراها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿ منطقه پنج شهرداري تهران ﴾
176
ارزيابي و مكان گزيني فضاي سبز درون شهري منطقه 1 شهرداري يزد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
177
ارزيابي و مكان گزيني مراكز آموزشي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي: شهرك معلم كرمانشاه )
178
ارزيابي و مكان يابي فضاهاي ورزشي شهر سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
179
ارزيابي و مكان يابي محدوده‌هاي پر تقاضاي دوچرخه با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
180
ارزيابي و مكانيابي فضاي سبز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿پاركهاي درون شهري منطقه 3﴾ شهرداري كرج
181
ارزيابي و مكانيابي مراكز خدمات بهداشتي و درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي منطقه پنج شهر تهران
182
ارزيابي و نقد ديدگاه رورتي در باب عقلانيت
183
ارزيابي و نقش فناوري هاي اطلاعات در سيستم مديريت و توسعه شهري (نمونه موردي،سيستم هاي هوشمند حمل و نقل كلانشهر تبريز)
184
ارزيابي و واسنجي مدل HEC-HMS در برخي حوزه هاي شمال غرب ايران
185
ارزيابي واحدهاي آموزشي با استفاده از DEA فازي (مثال موردي : آموزش پرورش منطقه 6 تهران)
186
ارزيابي واحدهاي روابط عمومي در كتابخانه هاي دانشگاهي جهان به منظور ارائه يك الگوي ملي
187
ارزيابي وارائه الگوي بهينه احداث بندر خشك درحمل ونقل چند وجهي
188
ارزيابي واكنش به كشت بساك وتنوع ژنتيكي ارقام جو ايراني واروپايي ﴿hordeum vugare l﴾
189
ارزيابي واكنش هاي اقتصاد جهاني در فرآيند جهاني شدن مالي با تاكيد بر رشد اقتصادي، تجارت و همگرايي درآمدي
190
ارزيابي وانتخاب مناسبترين سيستم برنامه ريزي منابع سازمان )ERP(دربانك صنعت ومعدن بااستفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره MCDA(
191
ارزيابي واندازه گيري ميزان تنهايي كودكان تنها و گوشه گير و نارضايتي آنها از موقعيت هايي اجتماعي دانش آموزان سال ششم ابتدايي ﴿12سال﴾ شهرستان بهشهر
192
ارزيابي وب سايت دانشگاه هاي پيام نور استاني و مركز استانها بر اساس شاخص هاي و بومتريك
193
ارزيابي وبررسي امكانات بخش امانت درنرم افزارهاي كتابخانه اي و ميزان آشنايي وبهره گيري كتابداران از اين امكانات موجود در نرم افزارها , studying and evaluating the features of circulation module of iranian integrated libraries systems and librarians familiarity and use of them
194
ارزيابي وتحليل توانمندي ها و جاذبه هاي ژئوتوريستي مناطق روستايي شهرستان اروميه
195
ارزيابي وتحليل زهكشي راهها با استفاده از شبكه عصب مصنوعي
196
ارزيابي وتحليل نقش اعتبارات خرددر توسعه پايدار سكونتگاه هاي كوچك ومياني نواحي كوهستاني
197
ارزيابي وتوزيع تكنسيوم 99-انكسين در حيوانات آزمايشگاهي
198
ارزيابي وجود ميان لايه هاي مسئله دار در اعماق سطحي در سواحل شمالي كشور و بررسي مخاطرات ژئوتكنيكي آن
199
ارزيابي ورتبه بندي ابعاد كيفيت خدمات وبخش هاي بستري بيمارستان هاي منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي با استفاده از تكنيكهاي TOPSIS,DEMATEL در محيط فازي در سال 1392
200
ارزيابي وضعيت HBsAbدر دانشجويان دندانپزشكي و دندانپزشكان واكسينه شده شهر يزد
201
ارزيابي وضعيت HBsb در دانشجويان دندانپزشكي و دندانپزشكان واكسينه شده شهر يزد.
202
ارزيابي وضعيت استقرار سيستم مديريت ايمني فرآيند در واحد تقويت ‏فشار سيري و آناليز عدم انطباق¬ها بر اساس الگوي ‏CCPS
203
ارزيابي وضعيت اطلاع رساني و تبليغات گردشگري شهر مقدس مشهد
204
ارزيابي وضعيت اقتصادي صنعت زنبورداري در مراتع (مطالعه موردي: تنگ صياد چهارمحال و بختياري)
205
ارزيابي وضعيت انتقال تكنولوژي در صنايع لاستيك ايران
206
ارزيابي وضعيت بار كاري ذهني و ارتباط آن با احتمال بروز خطاي شغلي به روش HEART در يكي از بيمارستانهاي شهرستان رفسنجان در سال 1397
207
ارزيابي وضعيت بدني، ظرفيت عملكردي و سلامت عمومي كارمندان زن دانشگاه اصفهان
208
ارزيابي وضعيت برخورداري و محروميت در شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدلهاي تركيبي تحليل عاملي
209
ارزيابي وضعيت پايداري گذرا پس از وقوع اغتشاش با استفاده از تحليل فضاي فاز فازورهاي سنگرون
210
ارزيابي وضعيت پريودنتال در بيماران ديابتي تيپ 2 بر اساس هموگلوبين گليكوزيله ((HbA1c و CRP) C-Reactive protein)
211
ارزيابي وضعيت پناهجويان در اقامتگاه هاي اجباري از منظر حقوق بشر و مسئوليت بين المللي ناشي از آن
212
ارزيابي وضعيت تاكسونوميكي جمعيت هاي كمپلكس قورباغه مردابي و...
213
ارزيابي وضعيت ترويج تغذيه با شير مادر در مراكز زايماني بيمارستانهاي دوستدار كودك استان گيلان در سال 1377
214
ارزيابي وضعيت تكنولوژي در شركت فروسيليس ايران
215
ارزيابي وضعيت تكنولوژي در صنايع شيلات تاكيد بر صنايع صيد و عمل آوري ماهي كيلكا
216
ارزيابي وضعيت توسعه پايدار شهري؛ مطالعه موردي شهر اشكنان
217
ارزيابي وضعيت توليد علم در كشور با معيارهاي برآمده از سياست‌هاي كلي علم و فناوري با استفاده از روش فن‌كاوي
218
ارزيابي وضعيت حافظه و بررسي اثر خلق و تنظيم هيجان بر عملكرد حافظه بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
219
ارزيابي وضعيت حافظه و بررسي اثر خلق و تنظيم هيجان بر عملكرد حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
220
ارزيابي وضعيت خدمات عمومي در شهر جديد صدرا از منظر شاخص هاي عيني و ذهني كيفيت زندگي شهري نمونه موردي : شهر جديد صدرا
221
ارزيابي وضعيت ذخيره آهن در بيماران همودياليزي مركز آموزش درماني رازي رشت
222
ارزيابي وضعيت راهبري فناوري اطلاعات به كم كارت امتيازي متوازن در يك شركت (مطالعه موردي:شركت بيمه پارسيان )
223
ارزيابي وضعيت رشد و تكامل نوزادان كم وزن بستري شده در NICU شهيد صدوقي در سن 6 و 12 ماهگي
224
ارزيابي وضعيت رشد و تكامل نوزادان كم وزن بستري شده در NICU شهيد صدوقي در سن 6 و 12 ماهگي
225
ارزيابي وضعيت زمان درمان ارتوپدي فانكشنال در بيماران كلاس دو اسكلتي باشاخص تكاملي مهره هاي گردن (CVMS)
226
ارزيابي وضعيت زيست پذيري محلات شهر نور آباد
227
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي اداري شهراصفهان به منظوربرنامه‌ريزي ومديريت بحران شهري
228
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري
229
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي فرهنگي – مذهبي شهر اصفهان به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران شهري
230
ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران وبررسي نقش اهميت در رشد اقتصادي
231
ارزيابي وضعيت عملكردايمني صنعت فولاد سامان يزد با استفاده از شاخص پيش بيني كننده ريسك در سال 1393
232
ارزيابي وضعيت عوامل آموزشي در مدارس خصوصي رسالت هرات افغانستان و ارائه راهكارهاي بهبود آن
233
ارزيابي وضعيت فضاهاي سبز پيشنهادي شهر بندر امام خميني نسبت به طرح تفصيلي قديم و جديد شهر و نحوه پراكنش جمعيت موجود
234
ارزيابي وضعيت فعلي بيابان زايي در خراسان جنوبي با استفاده از روش مدالوس ﴿مطالعه موردي منطقه طبس مسينا- شهرستان درميان﴾
235
ارزيابي وضعيت كار آفريني شركتي شهرستان يزد با رويكرد كارت امتيازي متوازن و ارائه راهكارهايي جهت بهبود كارآفريني در شركت هاي تعاوني شهرستان يزد ﴿مطالعه موردي: شركت هاي تعاوني منتخب شهرستان يزد﴾
236
ارزيابي وضعيت كنوني مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) در ايران و ارائه پيشنهاداتي در جهت توسعه و بكارگيري آن
237
ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي كاري بر اساس نظرات كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارائي شهرستان اصفهان
238
ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي كاري بر اساس نظرات كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارائي شهرستان اصفهان
239
ارزيابي وضعيت مديريت دانش بر اساس ﻣﺪل ﻧﻮﻧﺎﻛﻮ و ﺗﺎﻛﻮﭼﻲ - مطالعه¬ي موردي شركت ذوب‌آهن اصفهان و شركت همسو
240
ارزيابي وضعيت مديريت راهبردي منابع انساني سازمان زيباسازي شهر تهران بر اساس مدل مديريت عملكرد بالا
241
ارزيابي وضعيت موجود و بررسي روش هاي بهبود جريان حركت بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از پويائي سيستم
242
ارزيابي وضعيت ورزش درسيما
243
ارزيابي وضعيت ويتامين D دركودكان 11-9 ساله شهر تهران در سال 1386با استفاده از دو روش كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا و شنجش پيوند رقابتي پروتئين و مقايسه دو روش
244
ارزيابي وضعييت بهداشت محيط مدارس
245
ارزيابي وقوع پديده سوزباد در استان لرستان
246
ارزيابي ولتاژ شكست و خواص احتراقي در مخلوط پيروتكنيك منيزيم/باريم پراكسيد/باريم نيترات/گرافيت/رزين فنول فرمالدهيد
247
ارزيابي ومدل سازي برخي ازسيستم هاي دفاعي براي اصلاح تحمل خشكي درگندم
248
ارزيابي ومدل سازي روند تغييرات كاربري اراضي بااستفاده از سنجش از دوروشبكه خودكار ماركف﴿مطالعه موردي:محدوده شهر ياسوج﴾
249
ارزيابي ومقايسه دوروش پاستا كيا﴿ارزيابي سريع اثرات﴾وآيكولددر سدهاي بزرگ﴿مطالعه موردي:سد شيروان﴾
250
ارزيابي ومقايسه روانشناختي دانش اموزان فاقد پدر با دانش اموزان داراي پدر در منطقه اموزش وپرورش تبادكان مقطع دبيرستان
251
ارزيابي ومقايسه شخصيت روساي جمهوري وسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ﴿آقاي محمد خاتمي وآقاي محمود احمدي نژاد﴾
252
ارزيابي ويپگي هاي ايمونوفنوتايپي انفوسيتهاي تي در بيماران مبتلا به سيل قبل از درمان
253
ارزيابي ويژگي پروتئوم ورشد سلول ...در شرايط متفاوت كشت طي پارساژهاي مختلف
254
ارزيابي ويژگي ها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغالتحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 88-1384
255
ارزيابي ويژگي ها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغالتحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 88-1384
256
ارزيابي ويژگي هاي ايمونوفنو تايپي لنفوسيتهايT در بيماران مبتلا به سل قبل و بعد از درمان
257
ارزيابي ويژگي هاي بافت تصاوير به منظور تعيين شكستگي استخوان
258
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي خاك هاي مسئله دار مسير بزرگراه حرم تا حرم در محدوده پيشوا
259
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد مسعودآباد در شمال غرب ازنا
260
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد نازلو﴿اروميه﴾ با تاكيد بر تزريق پذيري آن
261
ارزيابي ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در مديران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران .
262
ارزيابي ويژگي هاي سازمانهاي ياد گيرنده در آموزش و پرورش شهر تهران
263
ارزيابي ويژگي هاي شخصي كارافريني در دانشجويان
264
ارزيابي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاوس
265
ارزيابي ويژگي هاي كارآفريني زنان روستايي شهرستان اصفهان و تاثير سرمايه اجتماعي بر آن
266
ارزيابي ويژگي هاي مدل سيستمي سازمان يادگيرنده در بانك ملي ايران
267
ارزيابي ويژگي‌هاي كالبدي و كاركردي محور چهارباغ عباسي به لحاظ رويكرد پياده مداري و ارائه راهبردهاي بهبود بخشي
268
ارزيابي ويژگي‌هاي كيفي گوشت مرغ با استفاده از روش‌هاي غير مخرب فراصوت و اسپكتروسكوپي مرئي- فروسرخ نزديك (Vis/NIR)
269
ارزيابي ويژگيها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغ التحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پژشكي شهيد صدوقي يزد
270
ارزيابي ويژگيها وساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغ التحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1377 الي 1383
271
ارزيابي ويژگيهاي آنتروپومتريكي ، زيست حركتي و زيست انرژيك تكواندوكاران نخبه مرد ايراني و تعيين ارتباط اين ويژگيها با موفقيت آنها
272
ارزيابي ويژگيهاي پيكري كودكان 8 تا 10 ساله و ارائه الگوي پيشنهادي جهت تناسب تجهيزات آموزشي مدارس ابتدايي در كرج
273
ارزيابي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد تالوار با تاكيد بر تزريق پذيري آن
274
ارزيابي ويژگيهاي ژئومكانيكي توده سنگ هاي مسير قطعه جنوبي مترو( صفه - آزادي) اصفهان
275
ارزيابي ويژگيهاي محتوايي و ساختاري سيستم هاي ارسال الكترونيك مقالات در نشريات كتابداري نمايه شده ISIوISCبا انطباق بر شاخص معيار , Evaluaton of content and structure features of online submission systemsin the journal of library science indexed at ISI&ISCwith adaption to criterioh index
276
ارزيابي يائسگي و ارتباط آن با فاكتورهاي التهابي در زنان مبتلا به سندرم ايكس قلبي , assessof menopause status and its relation with inflammatory factor in women with cardiac syndromex )CSX (
277
ارزيابي يادگيري سازماني در دانشگاه صنعتي مالك اشتر
278
ارزيابي يادگيري سازماني در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نكا
279
ارزيابي يافته هاي سونوگرافي در بيماران تروماي غيرنافذ شكم مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
280
ارزيابي يافته هاي كالر داپلر اولتراسوند در تشخيص بيماري آرتريت سلول ژانت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي و پورسيناي رشت از 1/ 1/ 91 الي 1/ 1/ 92
281
ارزيابي يك پياده راه شهري (نمونه موردي : محور 17 شهريور تهران)
282
ارزيابي يك حسگر نوري جديد تنگستن بر اساس تثبيت تولوييدن بلو بر روي غشاي تري استيل سلولز از طريق سنتز جفت يون
283
ارزي‍اب‍ي‌ پ‍ي‍ام‍ده‍اي‌ م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍اي‍ي‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍ر(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ده‍س‍ت‍ان‌ اس‍ت‍خ‍رپ‍ش‍ت‌)
284
ارزي‍اب‍ي‌ ظرف‍ي‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ر پ‍ذي‍ري‌ ش‍ب‍ه‌ ج‍زي‍ره‌ م‍ي‍ان‍ك‍ال‍ه‌
285
ارزيابي‌ عملكرد شعب بانك ايران‌زمين با استفاده از تكنيك تحليل پوششي‌ داده‌ها (مطالعه موردي: شعب استان تهران در سال‌هاي 93 و 94)
286
ارزيابي‌تأ ثيرات افت سطح آب زيرزميني بر فرونشست دشت ماهيدشت
287
ارزيابي، انتخاب و زمان بندي پروژه هاي ساخت خيابان هاي شهري با رويكرد يكپارچه در يك چارچوب چند هدفه
288
ارزيابي، تحليل كارايي و بهبود پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
289
ارزيابي، تحليل و مدل سازي فرآيند تزريق در ارتباط با ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي پي هاي سنگي در سدها(مطالعه ي موردي، سدهاي سيمره و آغ چاي)
290
ارزيابي، تحليل و مقايسه كانون هاي اسكان عشايري استان هاي اصفهان و فارس با تأكيد بر توسعه پايدار
291
ارزيابي، رتبه بندي و مقايسه كارايي نمايندگي هاي فروش باني چاو ايرانيان در شمال كشور با استفاده از روش تحليل پوششي دادها
292
ارزيابي، شبيه‌سازي و پياده‌سازي تكنيك هاي برداشت انرژي در سطح مدار
293
ارزيابيانتقال فناوري نانو از مركز رشد دانشگاه اميركبير به صنعت در ايران
294
ارزيابيب مدلهاي مختلف CRMو توسعه يك مدل Swotبراي اجراي CRM در فروشگاههاي زنجيره اي
295
ارزيابيپتانسيل روانگرايي در خاكها با استفاده ازروشنرو- فازي
296
ارزيابيتأثير فن‎آوري‎اطلاعات مبتني بر ابربربهبود عملكرد سازماني در صنعت بانكداري
297
ارزيابيرفتارلرزهايپلهايشبه-جداسازيشده توسط تكيه گاههايالاستومري
298
ارزيابيرفتارلرزهايپلهايشبه-جداسازيشده توسط تكيه گاههايالاستومري
299
ارزيابيكاربرد مواد كمپلكسساز در حذف همزمان كروم و فنل از خاكبا روشالكتروكينتيك
300
ارزيابينويز هدايتي مدارهاي چاپي شامل منبع تغذيه سوييچينگ : شبيه سازي و ساخت
301
ارزياتي حاشيه نشينهاي شهر سنندج تراساس شاخص هاي توسعه پايدار شهري
302
ارزيالي نتايج توتال تيروئيدكتومي در بيماران مبتلا به گواتر مولتي ندولر مراجعه كننده به درمانگاه جراحي بيمارستان رازي رشت طي سال 1390 و 1391
303
ارسال SMS از طريق يك WEB سايت
304
ارسال اطلاعات بصورت غير همزمان ( ا تي ام )
305
ارسال اطلاعات بيسيم
306
ارسال اطلاعات ذخيره شده در حافظه از طريق شبكه هاي حسگر بيسيم
307
ارسال ايميل از طريق دستگاه فاكس
308
ارسال بلادرنگ داده بر روي كانال صوت شبكهGSM
309
ارسال بهينه همزمان اطلاعات و توان در كانال رله
310
ارسال پروپوزال
311
ارسال پيام از طريق خط تلفن براي ناشوايان
312
ارسال پيام كوتاه همراه ازطريق وب
313
ارسال تون از طريق خط تلفن و آشكارسازي آن
314
ارسال داده از طريق پورت صوتي و شبكه صوتي گوشي تلفن همراه
315
ارسال داده از كنتور ديجيتال به موبايل با آلارم مصرف
316
ارسال ديتا از طريق خط منبع تغذيه
317
ارسال ديتاي ديجيتال و دريافت آن با ميكروكنترلر خانواده ...
318
ارسال زنگ توسط خط سريال براي مجتمعهاي برزگ و امكان ارتباط هر واحد با يكديگر
319
ارسال سيگنالهاي PAM ديجيتال از طريق كانالهاي AWGN
320
ارسال صوت با استفاده از كد گذاري چند توصيفي در شبكه اي از چند ارائه دهنده ي GPRS
321
ارسال صوت به صورت بي سيم
322
ارسال عكس كنترلي از طريق mms
323
ارسال كدهاي كامپيوتري بصورت بي سيم
324
ارسال مادون قرمز ديتا از Keypad به LCD به وسيله ميكرو 8051
325
ارسال نمرات دانشجويان
326
ارسال هم زمان بي سيم اطلاعات و توان در سيستم رله MIMO چند كاربره مبتني بر همترازي تداخل سبز
327
ارسال همزمان VOICE و DATA
328
ارسال همزمان اطلاعات و گفتار بر روي كانال صوتي شبكه GSM از طريق پنهان نگاري و استفاده از لحظات سكوت
329
ارسال و دريافت اطلاعات به صورت بي سيم به كمك ماژول راديويي NRF24L01
330
ارسال و دريافت امواج مادون قرمز
331
ارسال و دريافت پيام هاي متني با ماژول هاي RF
332
ارسال و دريافت داده با استفاده از مدولاسيون BFSK مبتني بر راديوي نرم افزاري
333
ارسال و دريافت داده بين يك سيستم نهفته گوشي هوشمند از طريق WIFI
334
ارسال و دريافت ديتا از طريق يك ترانسيور FSK بين دو كامپيوتر
335
ارسال و دريافت صوت از طريق فيبر نوري
336
ارسال ودريافت پيام كوتاه از طريق وب ﴿وكاربردهاي ان در سيستم دانشگاهي﴾
337
ارش گذاري اقتصادي آپشار سميرم
338
ارشد 1
339
ارشد 2
340
ارشد 3
341
ارشد 4
342
ارشد10
343
ارشد11
344
ارشد12
345
ارشد13
346
ارشد14
347
ارشد15
348
ارشد16
349
ارشد17
350
ارشد18
351
ارشد19
352
ارشد20
353
ارشد5
354
ارشد6
355
ارشد7
356
ارشد8
357
ارشد9
358
﴿﴿ارفئوس﴾﴾
359
اركان اساسي تعليم وتربيت در اسلام و ويژگيهاي مديران خلاق.
360
اركان طراحي اتومبيل
361
اركان طراحي اتومبيل
362
اركان مديريت جامعه ﴿حكومت﴾ در قصص قرآن
363
اركان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
364
اركان وقف در فقه و حقوق
365
اركستريشن خودكار براي دسترس پذيري بالا در محيط محاسبات ابري با استفاده از ابزارهاي متن باز
366
ارگ تاريخي تهران - طرح بازسازي بدنه شرقي مجموعه كاخ گلستان .
367
ارگ تاريخي تهران :"طرح بازسازي بدنه شرقي مجموعه كاخ گلستان "
368
ارگ ميكروپروسوري
369
ارگانيسم حياتي ﴿چاپ برروي امولسيون دست ساز﴾
370
ارگتيو در زبان كردي (كرمانجي (باديني )، سوراني ، هورامي )
371
ارگوديسيتي در ژئومورفولوژي
372
ارگوسفر در نظريه اصلاح شده گرانش
373
ارگوسفر در نظريه اصلاح شده گرانش
374
ارگونومي در صنعت پوشاك
375
ارگونومي در محيط اداري
376
ارگونومي و بررسي بيماريهاي اسكلتي عضلاني در كارگران صنعت مبلمان
377
ارمانگرايي در واقع گرايي جلال ال احمد
378
ارنز- منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ
379
اروپا
380
اروپا و اروپائيان از ديدگاه ايرانيان عصر صفوي(با تكيه بر سفر نامه ها)
381
اريابي پتانسيل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي با استفاده از تست مقاومت كشتي غير مستقيم
382
اريابي دانه بلوط به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي Evaluation of Oak Seed as Dye Adsorbent from Aqueous Solution
383
اريابي سرمايه گذاري بر روي گلوگاههاي توليد به كمك شبيه سازي
384
اريابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع مجهز به سيستم اتوماسيون
385
اريابي كاهش كيفيت صوت در اثر گم شدن بسته ها در سيستمهاي VOIP
386
اريگامي
387
اريه روش نوين در طراحي مفهومي ريز پرنده هاي بالزن و ساخت يك نمونه بر مبناي روش ارايه شده
388
اريوكروم بلكتي(EBT)به عنوان يك گيرنده شيميايي گزينش پذيردرتعيين كاتيون Ni+2وكمپلكس بدست آمده براي تعيين آنيون سيانيدباروش رنگ سنجي درمحيط DMSO/H2Oبانسبت 1:9
389
از آيين به اجرا - از اجرا به آيين مطالعه تئاتر ايراني ﴿تعزيه﴾ با تاكيد براجرا
390
از ادبيات پليسي تا سينماي نوآر
391
از ادبيات پليسي تا سينماي نوآر
392
از اسليمي به طراحي نوين درباتيك و چاپ دستي
393
از اين ور به آن ور
394
از برج بابل تا برجهاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني: تحليل آسيب شناسانه استثناگرايي در عملكرد قوم يهود و نومحافظه كاران آمريكايي در چارچوب نظريه شالوده شكني دريدا
395
از پراكندگي ناكشسان ژرف تا تشكيل سيستمهاي هادروني، مطالعه و بررسي
396
از پرده خواني به پرده سينما
397
از پولشويي متعارف تا پولشويي الكترونيكي در اسناد بين المللي
398
از تئاتر تا معماري ﴿ طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي در اصفهان ﴾
399
از تئاتر تا معماري ( طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي)
400
از تجارت الكترونيك به تجارت اجتماعي
401
از تجربه موسيقي تا فضا
402
از تحقيق تا كارگرداني براي يك مستند كوتاه
403
از تحقيق تا كارگرداني براي يك مستند كوتاه
404
از جامعه پذيري تا انحراف اجتماعي ( بحثي در خصوص ناهنجاريهاي اجتماعي )
405
از چند گوناهاي جبري به هم-چند گوناهاي هم-جبري
406
از حقوق طبيعي تا اثبات گرايي حقوقي: تبيين نقش ارزش و واقعيت در ايجاد قاعده حقوقي با تاكيد بر نظام حقوقي ايران
407
از خانه ديروز تا خانه امروز بانگاهي به معناي كالبد حيات در خانه
408
از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
409
از خود‌آييني كانتي تا خود‌آفريني فوكويي
410
از دلالت تا تداعي بيان انديشه و شكل گيري معنا در موسيقي آييني فرقه اهل حق
411
از دوران ايلخاني تا صفويه سير تحول طراحي ورنگبندي فرش ايران بر اساس منابع تصويري نگارگري
412
از دياگرام تا الگو، شفاف سازي و تجربه سير تكوين الگوها در آثار كريستفر الكساندر
413
از ديالوگ تا حركت
414
از ذهنيت تا عينيت (دلالت ضمني در عكسهاي تبليغاتي )
415
از رادكان تا گنبد( نگرشي برآثار باستاني استان گلستان )
416
از رمانتيسيسم تا نقاشي ديجيتال : روند شكل گيري الگوهاي تصويري و ويژگي هاي بصري نقاشي ديجيتال و تاثير آن بر رسانه هاي سرگرمي سازي
417
از رمانتيسيسم تا نقاشي ديجيتال : روند شكل گيري الگوهاي تصويري و ويژگي هاي بصري نقاشي ديجيتال و تاثير آن بر رسانه هاي سرگرمي سازي
418
از رنگ تا بي رنگي
419
از روستا تاشهر
420
از روياي كودكي تا فضاي كودكي
421
از زندگي تا قضاوت
422
از سرمايه اقتصادي تا اقتصاد سرمايهها تحليل جامعهشناختي سبك زندگي دانش آموزان استعداد درخشان شهرستان رشت با تأكيد بر مفاهيم سرمايه و ذائقه
423
از سنگ تا سايش به آسمان
424
از سينما تا دموكراسي: چشم انداز سينماي امروز خاورميانه
425
از سينما تا دموكراسي: چشم انداز سينماي امروز خاورميانه
426
از صفر تا صد گيم وانيميشن
427
از طبيعت تا اسطوره
428
از طبيعت تا انتزاع " در اروپا"
429
از طبيعت تا ذهن نقاش در نگارگري ايران
430
از طبيعت تاذهن نقاش در نگارگري ايران
431
از فضاهاي گفتماني تا فرايند شكل‌گيري آن: نه شرقي نه غربي در برابر ليبراليسم و ماركسيسم
432
از فيزيك تا خدا
433
از كتاب Introduction to Geography از صفحه (1) تا (202)
434
از كتاب ايران IRAN
435
از كتاب: The Earth Sciences (علوم زميني) (فصل 26 تا 32)
436
از متن ادبي به متن دراماتيك "فيلمنامه روي خط ترس "
437
از متن ادبي به متن دراماتيك "فيلمنامه روي خط ترس "
438
از مرگ تا شهادت : تحليل فرهنگي عناصر بصري قطعه ي شهداي بهشت زهراي تهران
439
از مفهوم متافيزيكي عدالت تا مفهوم اجتماعي آن (مطالعه ي موردي: قانون كار ايران)
440
از مهرگان تا سيمره ( بررسي تحولات سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ناحيه مهرگان كدك از ورود اسلام تا سال 350 ه.ق )
441
از نانو معماري تا پايداري طراحي مچتمع تجاري مسكوني
442
از نستعليق تا تايپو گرافي
443
از نفت تا پليمر، نقش حساس و كليدي پليمرها در عكاسي
444
از نمايشنامه تا فيلم با نگاهي به نمايشنامه و فيلم "چه كسي از ويرجينيا ولف مي ترسد"
445
از واقعيت تا توهم زيبايي
446
از ياد رفته
447
ازبازاريابي تابازاريابي دراقتصاد نوين
448
ازحدوث تاهژمونيك شدن گفتمان اصلاحات (باتاكيدبرسوژگي سياسي طبقه متوسط جديد)
449
ازدواج از ديدگاه قرآن
450
ازدواج با بيگانگان در اسلام
451
ازدواج با بيگانگان در اسلام
452
ازدواج با زناكار
453
ازدواج دختران نابالغ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
454
ازدواج دختران نابالغ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
455
ازدواج در ايران از قديمترين ايام تا عصر حاضر
456
ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني
457
ازدواج سنت و مدرنيته در معماري خانه هاي ايراني
458
ازدواج كودكان، حق بر امنيت انساني و چالش هاي حقوقي آن در نظام بين الملل حقوق بشر
459
ازدواج مجدد و شرايط آن در فقه اسلامي و حقوق
460
ازدواج موقت از ديدگاه زنان
461
ازدواج موقت در فقه اماميه
462
ازدواج موقت وبررسي علل وپيامدهاي آن
463
ازدواج و بررسي مقايسه اي موانع آن از نظر دختران و پسران دانشجوي سال آخر دانشگاه پيام نور مركز فردوس سال تحصيلي 82-81
464
ازدواج و تابعيت زن ايراني از ديدگاه فقهي و حقوق موضوعه ايران
465
ازدواج و تضمين تداوم در زندگي زناشويي
466
ازدواج و طلاق بيمار در مذاهب اسلامي
467
ازدواج ومعيارهاي همسرگزيني
468
ازدولت الكترونيك تا حكمراني الكترونيك : مطالعه دستگاه هاي دولتي شهر كرمان
469
ازدياد برداشت مخازن نفت سنگين ،ارزيابي يك دوره عمر عامل هاي آلوده كننده ي مربوطه
470
ازدياد برداشت ميكروبي
471
ازدياد برداشت نفت با تزريق سورفكتانت توليدي به روش ميكروبي
472
ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
473
ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي در محيط مدل
474
ازديالوگ تا حركت
475
ازريابي ذخيره معدن باريت فنراآن متعلق به شركت درين كاشان .K.D
476
ازريابي روش هاي انتقال در سينماتيك چرخشي اجسام پرنده
477
ازريابي ويژگيهاي غيروظيفه مندي در سيستمهاي تحت وب مدلسازي و طراحي شده با استفاده از تكنولوژي جنبه گرا، با كمك روش تحليل جنبه گراي معماري نرم افزار )ASAAM(
478
ازشيابي اقتصادي و اجتماعي پروژه هاي عمراني (شبكه راه روستايي ) در منطقه انزل شمالي شهرستان اروميه
479
ازصخره تا پارچه
480
ازمتن تا متن: تبديل متن نوشتاري به تصوير سينمايي با تاكيد بر آراژرار ژانت
481
ازمتن تا متن: تبديل متن نوشتاري به تصوير سينمايي با تاكيد بر آراژرار ژانت
482
ازواقع گرايي تا انتزاع
483
ازواقع گرايي تا انتزاع
484
ازيابي پاسخ لرزه اي تونلها در محيط خاكي به كمك نرم افزار اجزاي محدود
485
اژن يونسكو
486
اس اس ال و امنيت ديجيتالي
487
اساس فلسف ه اخلاقي سقراط
488
اساس كار سي تي اسكن
489
اساس كار مايكروفر و امواج مايكرووير
490
اساطير در نمايش نامه هاي بهرام بيضايي
491
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا في قسم المفعول فيه و الاستثناء و المعفول معه
492
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا قسم المبتدا و الخبر الجمله و الخبر شبه الجمله
493
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا قسم المبتدا و الخبرالمفرد
494
اساليب بيان ( نحوي ) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبيه به ليس
495
اساليب بيان العدد في اللغتين العربية و الفارسية
496
اساليب بيان در نهج البلاغه (بخش حروف مشبهه بالفعل و
497
اساليب و ابعاد بيان عشق در قرآن كريم
498
اسامي خاص در شاهنامه
499
اسامي خاص گرشاسپ نامه ونقشي كه هر يك ازآنها به عهده دارند
500
اسانس گيري كندر به روش هاي مختلف تقطير و اندازه گيري و شناسايي تركيب هاي شيميايي اسانس به وسيله دستگاههاي كروماتوگرافي گازي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي
501
اسانس‌‌هاي گياهي و نقش آن‌ها در كنترل آفات
502
اسب در فرهنگ و ادبيات بختياري
503
اسباب النزول در مصادر شيعي
504
اسباب انحلال عقود از منظر فقه و قوانين موضوعه
505
اسباب بازي كمك آموزشي آشنايي با حروف الفبا براي كودكان مقطع پيش دبستاني
506
اسباب بازي مركب براي كودكان 3-6 سال﴿دربوستان شهيد كاظمي منطقه 4تهران﴾
507
اسباب ضمان امين در عقود اسلامي
508
اسباب مالكيت در فقه اسلامي
509
اسباب و موجبات مسئوليت مدني
510
اسپرت سنتر
511
اسپكتروسكپي فلورسان اشعه ايكس
512
اسپكتروسكپي ناحيه فرو سرخ دور نيمه هادي هاي گروه -VIII با استفاده از مدل نوسانگرهاي وابسته
513
اسپكتروفتومتري يونهاي مس II و روي II با ليگاند هاي از نوع 2- گوانيدينوبنزايميدازول
514
اسپكتروم آنالايزر
515
اسپكتروم آنالايزر
516
اسپكترومتر
517
اسپلاين درجه شش غير چند جمله اي براي حل مسائل مقدار مرزي مرتبه پنجم
518
اسپلاين صفحات نازك در مدل سازي سطح زمين و مقايسه با روش اسپلاين درجه سوم طبيعي هموار
519
اسپلاين هاي ماتريسي مكعبي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل ماتريسي خطي
520
اسپي نوزا
521
اسپينترونيك در شبكه حلقه هاي كوانتومي
522
اسپينترونيك در شبكه ي نانــوحلقه هاي كوانتومي با پايه ي گرافين در حضور اثر راشبا
523
استئو كندريتOSTEOCHONDRITIS
524
استئو كندريتOSTEOCHONDRITIS
525
استاپ موشن و تكنيك هاي تابعه آن در متحرك سازي
526
استاد درون
527
استاندار و ارزش اقتصادي آن در ايران
528
استاندارد ADSL
529
استاندارد آمبولانسهاي امداد و نجات در شرايط بحران
530
استاندارد ايزو در كارخانه بهپاك
531
استاندارد تلفن سيار GSMو تحليل يك سيستم عملي
532
استاندارد در مهندسي پزشكي به همراه ترجمه و آماده سازي 12 عنوان استاندارد ملي ﴿در زمينه تجهيزات پزشكي و بيمارستان﴾
533
استاندارد سازي pH و ميزان مصرف مواد شيميايي در مدار فلوتاسيون كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
534
استاندارد سازي پرسشنامه اختلال سرگيجه (Dizziness handicap inventory)در استان گيلان
535
استاندارد سازي پرسشنامه برانگيختگي وكاهش ناهماهنگي (دي اي آر كيو ) در دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران
536
استاندارد سازي تجزيه
537
استاندارد سازي توليد آرد در جهت ارتقاء سطح يارانه
538
استاندارد سازي فرآيند طراحي ربات ﴿ تست هاي عملكردي﴾
539
استاندارد كردن نمونه هاي آرد و گندم و شير پاستوريزه
540
استاندارد مدارس درايران
541
استاندارد هاي مديريت محيط زيست ISO 14000
542
استاندارد و استانداردسازي در صنعت خودرو
543
استاندارد واحد اندازه گيري فازور
544
استانداردها و تكنولوژي ساخت موج برها
545
استانداردهاي ( توصيه ها) سازمان INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION )ITU( براي مراكز سوئيچ ديجيتال ( محلي ، مركب ، ترانزيت ، بين الملل ) در شبكه IDNSو ISDN
546
استانداردهاي انتخاب تسمه و ارائه برنامه كامپيوتري جهت طراحي تسمه هاي انتقال قدرت با pascal Turbo
547
استانداردهاي انواع قايق نجات و طراحي سيستم نجات براي شناورهاي آسيب‌ديده
548
استانداردهاي بين المللي كشتي در حقوق دريايي
549
استانداردهاي سيستم تعليق خودروي سواري
550
استانداردهاي كاربردي دستگاههاي پمپ سرنگ و پمپ سرم و تدوين دستورالعمل تهيه و كاربرد
551
استانداردهاي لازم براي ارزيابي ذخاير شن و ماسه معدن سعيديه شهريار
552
استانداردهاي لجن فاضلاب شهري و صنعتي
553
استاندارها و مباني تكنولوژي شبكه مخابرات نوري دريايي
554
استانيسلاوسكي و اپرا تاريخچه ، شاخصه هاي بازيگري اپرا در سيستم و بررسي يك اجراي نمونه
555
استباط آماري مبتني بر داده هاي سانسور هيبريد فزاينده نوع 2 , statistical inference based on the type2 progressive hybrid censored data
556
استباط و طرح هاي سانسور شده بهينه در سانسور فزاينده نوع دوم براي توزيع بيرن بايوم- سوندرز
557
استباطهايي در مورد ميانگين توزيع هاي لگ نرمال با استفاده از پي مقدارهاي تعميم يافته و فواصل اطمينان تعميم يافته
558
استبيل هاي مينيماليستي با استفاده از بافت براي لابي هتل و رستوران
559
استتار البسه و تجهيزات نظامي در برابر امواج مريي و مادون قرمز نزديك
560
استتيك به روايت مارتين هايدگر
561
استحال انرژي خورشيدي بر پايه پانلهاي حرارتي تخت و متمركز كننده و تبديل آن به انرژي مكانيكي توسط موتورهاي استرلينگ
562
استحاله طبيعت
563
استحاله فازي در ساختكارهاي فلزي راكتورهاي هسته اي قدرت در اثر تشعشع و گرما
564
استحاله فرم در معماري ايراني
565
استحاله هاي جوانه زني و رشد در ساختارهاي آلياز Ti-6Al-4V توليد شده به وسيله پاشش پلاسمايي در خلاء
566
استحاله ي شخصيت از ديدگاه مكتب فرانكفورت و سينماي اكسپرسيونيسم
567
استحصال آب از وسايل خنك كننده در مناطق مرطوب ساحلي
568
استحصال انرژي از ارتعاشات ناشي از گردابه ها
569
استحصال انرژي الكتريكي با توجه به اطلس باد ايران
570
استحصال بيوهيدرومتالورژيكي روي از كنسانتره كم عيار فلوتاسيون باما در سيستم پيوسته و مقياس نيمه صنعتي
571
استحصال تيتانيم از اكسيد آن به روش اكسيژن زدايي الكتروليتي بر اساس فرآيند FFC
572
استحصال تيتانيم از اكسيد آن به روش اكسيژن-زدايي الكتروليتي بر اساس فرآيند FFC
573
استحصال حداكثر توان از آرايه‌هاي فتوولتائيك تحت اثر سايه جزئي با استفاده از الگوريتم فرهنگي
574
استحصال دو مرحله اي هيدرومتالورژيكي مس و طلا از كانسنگ هاي اكسيدي
575
استحصال روي از غبارهاي حاصل از توليد برنج به روش پيرو متالورژي
576
استحصال سرب از باتري هاي سرب-اسيد با روش هاي هيدرومتالورژيكي
577
استحصال سريع حداكثر توان از آرايه‌هاي خورشيدي تحت شرايط سايه اندازي جزئي
578
استحصال سوخت بيوديزل از تركيبات روغني در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري
579
استحصال شيميايي مس با استفاده از چاپگر جوهر افشان
580
استحصال طلا از سنگهاي معدن مقاوم بروش اكسيداسيون ميكربي
581
استحصال ليتيوم از محلول هاي كم عيار با استفاده از روش جذب سطحي توسط چارچوب آلي فلزي ZIF-8
582
استحصال مستقيم سرب از گالن
583
استحصال نقره از كانه ي سرب و روي معدن كوه سرمه
584
استحصال نيروي الكتريكي با استفاده از ارتعاشات گردابه القايي
585
استحصال نيكل از سولفيد نيكل به روش تبديل
586
استحصال هيدرومتالورژيكي تركيبات استرانسيوم از سنگ معدن گچ سرخه
587
استحكام باقيمانده سازه سكوي فراساحلي پس از برخوردهاي متناوب كشتي
588
استحكام باقيمانده صفحات كامپوزيتي تحت بار ضربه اي با سرعت كم
589
استحكام بخشي به لايه‌هاي نانوليفي با استفاده از پلي وينيل استات
590
استحكام بخشي چمن زمين هاي ورزشي با يك لايه ژئوتكستال
591
استحكام بخشي چمن زمين هاي ورزشي با يك لايه ژئوتكستايل
592
استحكام بخشي ساختاري سنگهاي آهكي در بناهاي تاريخي و بررسي عوامل فرساينده
593
استحكام بخشي كامپوزيت هاي پليمري لايه اي متوسط ذرات نانو
594
استحكام بخشي لايه هاي جدا شده نقاشي تمپرا با استفاده از نانو ذرات هيدرو كسيد كلسيم سنتز شده به روش شيميايي
595
استحكام بخشي موضع اتصال از طريق سنتز درجاي آلومينيوم-كروم در حين فرآيند نقطه‌اي اصطكاكي اغتشاشي
596
استحكام بخشي يك نمونه كتيبه گچ بري مربوط به دوره قاجار واقع در بقعه چهار پادشاهان لاهيجان
597
استحكام كمانشي و نهايي ورق هاي تقويت شده آلومينيومي واقع در معرض تركيب فشار درون صفحه اي طولي و فشار جانبي
598
استحكام كمانشي و نهايي ورق هاي تقويت شده الومينيومي واقع در معرض تركيب فشار درون صفحه اي طولي و فشار جانبي
599
استحكام نهايي سازه كشتي‏ها‏‏‏ي كامپوزيتي با در نظر گرفتن اثر سوپراستراكچر
600
استحكام نهايي شاهتير جعبه¬اي تقويت¬شده و خورده¬شده تحت خمش خالص
601
استحكام نهايي ورقه هاي چهارگوشه با بازشدگي هاي چهارگوش داراي پخ دايره اي در گوشه ها تحت فشار محوري
602
استحكام واناديوم از سرباره كنورتر فولادسازي ذوب اصفهان
603
استحكام ورقهاي تقويت نشده / تقويت شده با خوردگي حفرهاي تحت اثر كشش
604
استخدام برخي آرايه هاي ادبي و پيوند آن با نقاشي
605
استخر دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
606
استخر سر پوشيده چيتگر
607
استخر سرپوشيده ناژوان
608
استخر مسابقات شنا
609
استخراج ، حلاليت و ويسكوزيته كيتين
610
استخراج ، شناسايي و بررسي اثر ضد اكسيداني و ضد ميكروبي روغن اسانسي برخي گونه هاي آرتميزيا در ايران
611
استخراج DNA از روغن هاي گياهي به منظور رديابي مواد تغيير يافته ژنتيكي(GMO ) در آنها
612
استخراج PCB ها توسط روشهاي سوكسله، مايكروويو و استخراج فاز جامد از خاك و اندزه گيري آنها با HPLC
613
استخراج Tio2 از معادن استان كرمان به منظور توليد رنگدانه
614
استخراج آراء نحوي زمخشري از كتاب تفسير كشاف و مقايسه آن با آراء وي در ديگر آثارش و آراء ديگر نحويان
615
استخراج آزمايشگاهي مانيتول از برگ درخت زيتون بادي اكسيد كربن فوق بحراني و آب زير بحراني
616
استخراج آزمايشگاهي معادله و ضريب نشتي ماسه سنگ و كاغذ صافي
617
استخراج آفلاتوكسين ها از مواد غذايي با بهره گيري از نانوذرات مغناطيسي عامل دارشده و تشكيل ميكرواموليسون با امواج فراصوت
618
استخراج آلاينده هاي آلي كلرداراز آب دريا به كمك نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با كامپوزيت نانو ذرات طلا گرافن
619
استخراج آلژينات از جلبك هاي منابع داخلي و استفاده از آن بعنوان پايه تثبيت سلول هاي ميكروبي
620
استخراج آلفا-سلولز از ضايعات پنبه تركمن صحرا و سنتز مشتقات آن (CMC)
621
استخراج آلومينا از بوكسسيت و مواد غيربوكسيتي و تهيه آلومينيم از آن
622
استخراج آنزيم پراكسيداز از منابع گياهي و كاربرد آن در آلاينده زدايي از پسابهاي آروماتيك
623
استخراج آنزيم پروتئاز از سوسپانسيون تخميري با استفاده از سيستم دوفازي آبي
624
استخراج آنزيم هموليزين از باسيلوس ها و بررسي خواص آن از طريق بيوانفورماتيك
625
استخراج آنزيمهاي اكسيداز از برگ چاي ايراني و بهينه سازي عوامل موثر بر فعاليت آنزيمها
626
استخراج آنزيمي روغن ازپسته كوهي
627
استخراج اتوماتيك نخ از كدهاي تك نخي با هدف توزيع بار متناسب بين هسته ها
628
استخراج اجزاء موثر آنغوزه با سيال فوق بحراني 2 coو شناسايي آنها
629
استخراج اراستمان و طبقه بندي نواحي اسناد چاپي فارسي
630
استخراج ارتباط ثابت‌هاي فرمول جادويي پشيكا با پارامترهاي فيزيكي تاير
631
استخراج ارتباط هستي‌شناسانه متون فارسي به كمك موجوديت‌هاي مرتبط
632
استخراج ارتباطات تاثيري بين نواحي مغز با روش هاي گرافيكي احتمالي و با استفاده از داده ي تصويربرداري عملكردي (IMRI)
633
استخراج ارتعاشات ديواره عروق با كمك فرا صوت
634
استخراج اسانس پونه به روش استخراج فوق بحراني و مقايسه آن با روش تقطير
635
استخراج اسانس روغني گياه اسطوخودوس با دي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته و روش پيشنهادي جديد استاتيك - ديناميك تناوبي
636
استخراج اسانس گياه نپتابينالودين جامزد و مطالعه ترپنوئيدهاي مربوطه توسط GC-MASS , EXTRACTION ESSENTIAL OIL FROM NEPETA BINALOUDENSIS JAMZAD AND GC-MASS STUDIES ON RELATED TERPENOIDES
637
استخراج اسانس ليموشيرين به روش cold press و تقطير و مقايسه نتايج آنها
638
استخراج اسانس هاي گياهي به روش حلال
639
استخراج اسانس و عصاره گياهي از دو گونه داتوره وتلخه وشناسايي تركيبات غعال شيميايي آنها
640
استخراج استانداردها و طراحي بافرهاي الاستيك جهت نگاشت اطلاعات آسنكرون به STM
641
استخراج استانداردهاي طراحي سامانه ارتباطي بين صنعت و بنگاه‌هاي آموزشي _ مطالعه كتابخانه‌اي: سامانه ارتباطي الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
642
استخراج استراتژيهاي بازاريابي فروشگا هها ي اينترنتي، مبتني بر بكارگيري الگوريتم تركيبيK-means رو شهاي متاهيوريستي ك
643
استخراج اسكلت خلاصه شده استخوان ران انسان از روي مدل سه بعدي آن، بر اساس نقاط و محورهاي پزشكي مرتبط
644
استخراج اسيد آمينه ي نوع آلفاي گليسين با استفاده از ميكرو و نانو غشاي مايع امولسيوني
645
استخراج اسيد سولفوريك توسط تري اكتيل آمين
646
استخراج اسيد سيتريك با روش كلاسيك
647
استخراج اسيدچرب ضد سرطان گامالينولنيك اسيد با دي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته از بذرگل گاوزبان
648
استخراج اسيدهاي چرب از بذر نيلوفر آبي
649
استخراج اسيدهاي چرب با كاربردهاي ويژه از دانه هاي روغني موجود در ايران (شاهدانه )
650
استخراج اسيدهاي فنلي از مرزنجوش و اثر آن بر روي باكتري‌هاي استرپتوكوكوس پنومونيه٬ كلبسيلا پنومونيه ، استافيلوكوكوس اورئوس، سودوموناس ائروژينوزا
651
استخراج اصطلاحات تركيبي پزشكي عربي و ترجمه آن به فارسي
652
استخراج اصول طراحي يك پرنده زمين به هوا با هدفياب گرمايي
653
استخراج اطلاات نسبي از مشخصه هاي اثر انگشت جهت تطبيق جزئي
654
استخراج اطلاعات از پاسخنامه هاي تستي به كمك پردازش تصوير
655
استخراج اطلاعات از سايت هاي راهنماي فروش كالا به صورت اينترنتي باweb scraping
656
استخراج اطلاعات با استفاده از تكنيك هاي متن كاوي
657
استخراج اطلاعات دست نوشته آماري از فرم هاي روزانه وضعيت بار در استان خوزستان
658
استخراج اطلاعات ديناميكي حاصله از آناليز حركت راه رفتن افراد قطع عضو از ناحيه ي زير مچ جهت طراحي پروتز مناسب با به كارگيري نتايج حاصل از حل ديناميك معكوس
659
استخراج اطلاعات سه بعدي دز جذبي با استفاده از روش تمام نگاري ديجيتال
660
استخراج اطلاعات نسبي از مشخصه هاي اثر انگشت جهت تطبيق جزئي
661
استخراج اكسايشي بهبود يافته¬ي تركيبات آلي گوگرد دار از سوخت ديزل توسط كاتاليست حلال يوني با عملكرد دوگانه به كمك تابش فرابنفش
662
استخراج الجينات از جلبك هاي قهوه اي و تهيه خمير چاپ از آن
663
استخراج الكتروغشايي نيتروفنل جهت اندازه گيري آن و بررسي اثر نانولوله هاي كربني بر عملكرد غشا
664
استخراج الگوريتم طراحي آب شيرين كن med
665
استخراج الگوريتم طراحي مشعل متخلخل
666
استخراج الگوهاي ترافيكي شبكه‌هاي نظير به نظير جهت تشخيص بات‌نت
667
استخراج الگوهاي زماني و طيفي تصور حركتي مبتني بر تصاوير موج نگاري مغز با استفاده از شبكه¬هاي عصبي همگشتي توسط راهبرد الگوهاي مشترك مكاني چند مقياسي عميق
668
استخراج الگوهاي طراحي ار نرم افزارهاي شي گرا و سنجش كيفيت نرم افزار
669
استخراج الگوهاي طراحي از نرم افزارهاي شي گرا و سنجش كيفيت نرم افزار
670
استخراج الگوي اندازه گيري مدل محاسبات كوانتومي يك طرفه از روي مدار كوانتومي
671
استخراج الگوي حركتي كاربران وب سايت با استفاده از تكنيك خوشه بندي و ارائه ساختار ماشين پيشنهاد دهنده
672
استخراج الگوي طراحي داخلي مدارس در زيست بوم گرم و مرطوب
673
استخراج الگوي مسكن روستايي جلگه شرق گيلان و توصيه اصول طراحي خانه در روستاي دستك
674
استخراج امضا براي نظارت سخت افزاري جهت ايمن سازي پردازش در سامانه هاي تعبيه شده
675
استخراج املاح با ارزش از آب درياچه اروميه
676
استخراج انتخابي گاليم از محلول اسيدي به روش فلوتاسيون يوني
677
استخراج انتخابي يون نقره توسط ليگان دي بنزو 18- كرون - 6 از ميان برخي از كاتيون هاي عناصر واسطه به روش استخراج نقطه ابري , Selective extractition of silver ion using dibenzo-81 crown-6 from a mixture of transition metal cations by cloud point extraction
678
استخراج انرژي امواج با استفاده از فرش دريايي انعطاف پذير
679
استخراج اورانيوم، هافنيوم ، زيركونيوم و كادميوم از پسماند صنعتي ﴿ضايعات جامد و پساب﴾ با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني
680
استخراج با سيال فوق بحراني
681
استخراج با فاز جامد ريز توسط نانوذرات سديم وانادات با پوشش سيليكايي براي استخراج ديازينون و اندازه گيري با دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه ي كرونا
682
استخراج با فاز جامد و اندازه گيريمقادير بسيار كم برخي از تركيبات آلاينده آلي در نمونه هاي آب با استفاده از نانو ذرات هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
683
استخراج با نظارتِ صفات و روابط مشخص براي موجوديت‌هاي اسميِ انساني از مقالات ويكي‌پدياي فارسي
684
استخراج با همزن ميله اي چرخان به عنوان يك روش تغليظ براي تعيين مقادير اندك پنتا كلروفنل در كاغذهاي بهداشتي تهيه شده از خمير بازيافتي
685
استخراج بازه هاي زماني راه رفتن از نتايج سنسورهاي نيروي مستقردر كف پا
686
استخراج بافت مجازي بر اساس پردازش تصاوير فراصوت درون‌رگي (IVUS)
687
استخراج باقيمانده آلكالوئيدهاي اصلي در پسماند ترياك و اندازه گيري آنها با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي شده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
688
استخراج باقيمانده آلكالوئيدهاي اصلي در پسماند ترياك و اندازه‌گيري آنها با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي شده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
689
استخراج بتا كاروتن از منابع گياهي
690
استخراج بردارهاي شاخص در طرح هاي قالي دستباف ايران
691
استخراج برق از بدنه موتور خودور ( بررسي حرارتي بلوك موتور بعد از نصب المان هاي ترموالكتريك و ايجاد عايق در اطراف آنها )
692
استخراج بهينه كمي و كيفي اطلاعات حركتي از روي سيكنال الكترومايوگرام سطحي از جنبه الكترودگذاري
693
استخراج بهينه لينگنين ها با استفاده از روش ديوكسان و با بكارگيري حلالهاي يوني و بررسي مقايسه اي ساختار ها با استفاده از فنون شيميايي كروماتوگرافي و اسكتروسكوپي
694
استخراج بيوكاتاليست‌هاي آنزيمي و كاربرد آن‌ها در سنتز تركيبات آلي نيتروژن‌دار در محيط آبي و محاسبات سينتيكي بعضي از واكنش‌ها
695
استخراج بيولوژيكي (آرايش ميكروبي ) مس و عناصر گرانبها از سنگهاي معدني مس ايران
696
استخراج پارابن ها از نمونه هاي آبي و محصولات آرايشي و بهداشتي توسط ريز استخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
697
استخراج پارامتر هاي موثر صداي قلب و ايجاد بانك اطلاعاتي در تشخيص پزشكي
698
استخراج پارامترهاي LPC از روي سيگنال صوتي
699
استخراج پارامترهاي SPICE ترانزيستورهاي MOS
700
استخراج پارامترهاي االكترومغناطيسي موثر متامتريالهاي كايرال شبه صفحه اي و معرفي ساختارهاي جديد
701
استخراج پارامترهاي استحكامي ويلچر مايرا و مقايسه آن با ويلچراميران با به كارگيري روش المان محدود و ارائه نرم افزار مناسب آن
702
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در پرش طول
703
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در تعويض مفصل زانو
704
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در حركت يكضرب وزنه برداري
705
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي و مدلسازي سيستم اكسواسكلتون پايين تنه
706
استخراج پارامترهاي پارچه از تصوير آن با استفاده از الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري
707
استخراج پارامترهاي تحريك از روي نمونه هاي صحبت
708
استخراج پارامترهاي ترافيكي چهارراه جهت كنترل چراغ راهنمايي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
709
استخراج پارامترهاي دانه و مرز دانه در پلي كريستال ها به روش ديناميك مولكولي
710
استخراج پارامترهاي ديناميكي اجسام متحرك در زمينه ثابت با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
711
استخراج پارامترهاي ديناميكي وسائل نقليه با استفاده از هندسه پراجكتيو و روش هاي پردازش تصوير
712
استخراج پارامترهاي ذاتي مدار معادل سيگنال HEMT با استفاده از سبكه هاي عصبي مصنوعي
713
استخراج پارامترهاي طراحي در سيستم ارتز شامل دو مفضل زانو و مچ پا وسيله حاصل
714
استخراج پارامترهاي عملكردي توربين گاز از طريق اندازه گيري محدود پارامترهاي عملياتي
715
استخراج پارامترهاي كد گسترده كنندة طيف در گيرندة كور با به كارگيري روش هاي هوشمند
716
استخراج پارامترهاي مدل غير خطي ترانزيستورهاي فركانس بالا
717
استخراج پارامترهاي مرتبط با تغييرات فشارخون در بيماران دياليزي در حين فرآيند همودياليز
718
استخراج پارامترهاي مكاني از يك صحنه ترافيكي و تبديل آن به يك ضخنه ديد از بالا
719
استخراج پارامترهاي موتور كنترلي جهت توصيف چگونگي تاثير هيپوتراپي بر گيت بيماران ام اس
720
استخراج پارامترهاي موتور كنترلي جهت توصيف چگونگي تاثير هيپوتراپي بر گيت بيماران پاركينسوني
721
استخراج پارامترهاي نوع ترانزيستورهاي HBT , HEMT از نتيج اندازه گيري
722
استخراج پارامترهاي هندسي مقطع كمري ستون مهره از تصاوير مقطع نگاري
723
استخراج پاسخ ارتعاشي تير يكسرگير دار و پاسخ تير دو سر لولا به برخورد گلوله در شرايط مختلف مكانيك و هندسي
724
استخراج پالاديم از محلول هاي آبي با استفاده از فرآيند غشاي مايع تقويت شده
725
استخراج پتانسيل هاي برانگيخته تك ثبت به روش زير فضا
726
استخراج پتانسيلهاي برانگيخته توسط PCA
727
استخراج پكتين از پوست هندوانه (Citrullus lanatus) به كمك مايكروويو
728
استخراج پكتين از ضايعات كشاورزي و بررسي اثر تغليظ، PH و مقدار الكل بر روي بازده و كيفيت پكتين استخراج شده
729
استخراج پلاك اتومبيل از تصاوير
730
استخراج پيكره موازي دوزبانه انگليسي - فارسي جهت آموزش مدلهاي ترجمه ماشيني آماري
731
استخراج پيكره هاي موازي از روي اسناد قابل مقايسه وب به منظور بهبود كيفيت ترجمه در سيستم هاي ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي
732
استخراج پيوسته فلزات سنگين با استفاده از روش غشاء مايع امولسيوني
733
استخراج تابع تقاضاي خدمات پستي كشور با استفاده از رگرسيون فازي
734
استخراج تاج درخت منفرد با استفاده از ابرنقطه ي ليدار هوايي با تراكم نقطه ي بالا براي برآورد ويژگي هاي درختان فضاي سبز شهري
735
استخراج تتراسايكلين از خون وادرار توسط جاذب اختصاصي آپتامري و بررسي آلفاو بتاي هورمون گنادوتروپين جفتي انساني به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ﴿ESI-IMS﴾
736
استخراج تركيب هايي با خواص استروژني از گياه رازيانه و دانه خرما و تجزيه كمي و كيفي به روش كرماتوگرافي
737
استخراج تركيبات زيست فعال به روش مايكروويو
738
استخراج تركيبات فنولي برگ زيتون با فناوري سبز امواج فراصوت وكاربرد نانوكپسوله آن دركنترل پايداري اكسيداتيو روغن سويا
739
استخراج تركيبات فنوليك موجود در برگ هاي گياهان نعناع، پونه و ريحان و مقايسه آنتي اكسيداني آنها در روغن آفتابگردان
740
استخراج تركيبات منگنز از محلول ليچينگ كانسنگ مانگانيت جيرفت
741
استخراج تركيبات موجود در پوست سبز پسته با سيال فوق بحراني CO2،جداسازي و شناسايي آنها
742
استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهري با استفاده از طبقه بندي و قطعه بندي تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا بر مبناي تحليل در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
743
استخراج تك كاناله گوينده مبتني بر يادگيري عميق
744
استخراج توابع پايه تنومند از داده‌هاي طيفي
745
استخراج توربولانس هوا با استفاده از پارامترهاي پروازي و پردازش هاي لازم
746
استخراج تيتانيوم دي اكسيد از سنگ معدن ايلمنيت
747
استخراج جاده ها از تصاوير ماهواره اي با كيفيت بالا در مناطق شهري با استفاده از فيلترهاي بيز و روش هاي پردازش تصوير
748
استخراج جدول داده-ستانده به روش GRIT و كاربرد ان براي تحليل بخش نيروي انساني استان يزد
749
استخراج جذبي ميله همزن با كيتوسان و نانوالياف زيست‌تخريب‌پذير سلولزاستات براي اندازه‌گيري بيس‌‌فنول‌آ در نمونه‌هاي آب
750
استخراج جملات حكمت آميز از آثار ميخائيل نعيمه و تقسيم بندي موضوعي آنها
751
استخراج جنبه كالاها از نظرات كاربران
752
استخراج حالت تريم يك روتور الاستيك بالگرد به كمك مدل تير مخلوط
753
استخراج حركت چرخشي قلب و تحليل آن در افراد سالم و بيمار با استفاده از تصاوير نشان‌گذاري‌شده MRI
754
استخراج حلالي روي توسط حلال آلي DEHPA از محيط كلريدي
755
استخراج حلالي روي و كادميم توسط D2EHPA در حضور يون سيترات
756
استخراج حلالي سلنيوم توسط تري¬ايزوبوتيل فسفات
757
استخراج حلالي طلا از محلولهاي كلريدي
758
استخراج حلالي عناصر نيكل،‌كبالت و منگنز از محلول حاصل از ليچينگ اسيدي باتري هاي مستعمل ليتيوم-يون
759
استخراج حلالي قلع توسط حلال آلي D2EHPA
760
استخراج حلالي كادميم توسط محلول D2EHPA
761
استخراج حلالي مس توسط EHPA D2 (طراحي و ساخت يك واحد استخراج حلالي آزمايشگاهي به روش هيدرومتالورژي)
762
استخراج حلالي موليبدن از محلول آبي
763
استخراج حلالي موليبدن توسط حلال آلي D2EHPA
764
استخراج حلالي موليبدن توسط حلال آلي LIX 984N
765
استخراج حلالي نيكل و كبالت بوسيله D2EHPAدر حضور عوامل كمباكس ساز
766
استخراج خصوصيات رفتار مكانيكي بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي بافرض نواحي ناهمگن
767
استخراج خطوط ساحلي از تصاوير ماهواره اي با استفاده از الگوريتم هاي زيرپيكسل (مطالعه موردي: بخش هايي از سواحل هرمزگان)
768
استخراج خواص ماكروسكوپيك از روش ديناميك مولكولي
769
استخراج خواص مكانيكي بافت نرم با استفاده از روش المان محدود معكوس
770
استخراج خودكار جملات موازي از متون مقايسه‌اي سياسي
771
استخراج خودكار جملات هم‌تراز فارسي/انگليسي متون علوم انساني از دانشنامه ويكي‌پديا
772
استخراج خودكار مبتني بر مدل حاشيه ي ساختمان ها با استفاده از پهپاد
773
استخراج خودكار ويژگي هاي مكاني و زماني از تغييرات موضعي بطن چپ جهت تشخيص بيماري هاي قلبي از روي تصاوير اكوكارديوگرافي
774
استخراج داده از سيگنال هاي حياتي به وسيله تكنيك هاي هوشمند (مدل آزاد)
775
استخراج داده هاي ميدان دور يك آرايه استوانه اي به كمك اسكنر صفحه اي و اندازه گيري ميدان نزديك
776
استخراج داده‌هاي سرعت باد با استفاده از داده‌هاي ثبت شده طيف امواج
777
استخراج داروي تولترودين در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج قطره اي و اندازه گيري آن به روش اسپكتروفتومتري ماوراء بنفش-مرئي
778
استخراج داروي مگزيلتين از پلاسما و ادرار به وسيله ي تكنيك ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي، مشتق سازي پيش ستون و اندازه گيري توسط كروموتوگرافي مايع با آشكار ساز فلورسانس
779
استخراج دانش
780
استخراج دانش از سامانه‌هاي آنلاين فروش بليت سينما از طريق تجزيه و تحليل داده به همراه مطالعه موردي
781
استخراج دانش از يادداشت هاي يادگيرنده به منظور بهبود بخشيدن به مدل سازي كاربر در سيستم هاي يادگيري تطبيق پذير
782
استخراج دانش بقاي سازماني براساس شيوا قواعد انجمني در «شركت هاي كاني غيرفلزي» قلمرو مطالعه: بنگاه‌هاي صنعتي بالاي ده نفر فعال استان يزد بين سال‌هاي 89-1374
783
استخراج دانش چند كلاسه به روش كلني
784
استخراج دانش چند كلاسه به روش كلني مورچه ها
785
استخراج دانش فني ساخت شتاب سنج هاي پيزوالكتريك
786
استخراج دانش و بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي از اطلاعات هويتي و بدهي كارگاهها و كارفرمايان سازمان تامين اجتماعي
787
استخراج دنباله ي اعداد تصادفي از منابع تصادفي ناقص
788
استخراج رابطه پارامترهاي هندسي در قوس ها با نامنظمي هاي هندسي با استفاده از روش هاي فازي و فازي عصبي
789
استخراج رابطه تئوري براي بررسي تاثر ساختار مواد فعال سطحي بر زاويه تماس قطره آب برروي سطوح ابر آب گريز
790
استخراج رابطه ضريب افت خم منيفولد ورودي موتور TU5 با مشخصات جريان از طريق شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان تراكم‌پذير
791
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه مبتني بر تحليل هسين در حوزه كرولت
792
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه و به دست آوردن سرعت خون در سرخرگ ها
793
استخراج رگ هاي خوني در تصاوير شبكيه چشم
794
استخراج رنگ از پوست انار و بررسي امكان استفاده از اين رنگينه در منسوجات
795
استخراج رنگ مصنوعي اسيدي سانست يلو در نوشيدني ميوه اي با استفاده از جاذب نانومگنتيت بوسيله ي دستگاه اسپكتروسكوپيvis-uv
796
استخراج رنگ ها از نمونه هاي آبي به كمك نانوذرات مغناطيسي جاذب
797
استخراج رنگدانه هاي كاروتنوئيدي از مخمر Rhodotorula toruloides بر پايه روش مكانيكي سايشي
798
استخراج روابط تجربي براي تخمين استحكام نهايي بدنه شناورهاي كامپوزيتي
799
استخراج روابط تحليلي براي دمحاسبه ضرايب شدت تنش در مود هاي اول و تركيبي شكست براي پانل هاي تقويت شده و حاوي ترميم كامپوزيتي
800
استخراج روابط جايگزين براي زيردريايي در مدل سازي عددي با استفاده از تست مدل آزمايشگاهي
801
استخراج روابط ساده جهت تخمين استحكام نهايي كشتي هاي سالخورده
802
استخراج روابط مكمل موجود بين كالاها در يك آنتولوژي
803
استخراج روغن از انواع گوناگون هسته انگور و بررسي خواص آن و تاثير آن بر ميزان LDL و HDL
804
استخراج روغن از زيتون به روش ارگانيك
805
استخراج روغن بذرگل مغربي بادي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته
806
استخراج روغن پسته و آفلاتوكسين با سيال تحت فشار و اندازه گيري آفلاتوكسين و متادون با روش اسپكترومتري متحرك يوني
807
استخراج روغن دانه گلرنگ توسط سيال فوق بحرانيCO2
808
استخراج روغن سبوس برنچ به روش استخراج با مايع تحت فشار و بهينه كردن شرايط استخراج به وسيله طراحي فاكتوريل
809
استخراج روي از سرباره برنج
810
استخراج روي از طريق پيرومتالورژي
811
استخراج رويه‌ي سه‌بعدي طراحي ميكروسايكل تمرين با استفاده از منطق فازي
812
استخراج زير كونيا از زيركون به روش ذوبي
813
استخراج ساختار ارتباطات عملكردي شناختي از دادگان fMRI و شناسايي نشانگرهاي مرتبط با مراحل اوليه بيماري MS
814
استخراج ساختمان از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا به روش شي مبناي نظارت شده
815
استخراج سرب از كانه هاي سولفيدي معادن كوشك
816
استخراج سرب توسط فاز جامد نانوذرات اكسيد روي از نمونه هاي آبي
817
استخراج سموم كربامات از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
818
استخراج سه بافت اصلي مغز با استفاده از قطعه¬بندي تصاوير با تشديد مغناطيسي چندطيفي
819
استخراج سيگنال قلب جنين از ثبت هاي شكمي با استفاده از نمايش هاي تُنك
820
استخراج شاخص هاي محيط زيستي كليدي عملكرد صنعت ساختمان
821
استخراج شاخص هاي مناسب تصميم گيري و استفاده از شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني هزينه -سود در بيمه بدنه خودرو ( مورد كاوي :بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران )
822
استخراج شاخصهاي هارمونيكي كيفيت برق [قدرت] و كاربرد آن در يك شبكه نمونه توزيع
823
استخراج شرايط لازم و كافي همگرايي كمينه ساز متناوب براي شبكه هاي راديوشناختگر چند ورودي چند خروجي از طريق ادغام تداخل در ارتباط با همسونهي
824
استخراج شرايط مناسب اختلاط گاز در ميكسرهاي T شكل در سايز ميكرو
825
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي بر آن
826
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي برآن
827
استخراج ضرايب شكست و خاموشي لايه هاي نازك ژرمانيوم و فلوريد منيزيم در ناحيه فروسرخ مياني
828
استخراج ضرايب كاليبراسيون مدل شبه ابعادي توروبلانس براي موتور دوراني چرخه آتكينسون، با استفاده از شبيه سازي سه بعدي CFD
829
استخراج ضرايب هيدروديناميكي يك جسم زير سطحي
830
استخراج عبارات كليدي از صفحات خبري وب پارسي با بهره‏ گيري از شيوه‏ هاي آماري
831
استخراج عبارت هاي كليدي از متون انگليسي
832
استخراج عبارت هاي موازي از دادگان نظير مبتني بر گراف تطابق متني
833
استخراج عروق شبكيه چشم
834
استخراج عصاره و ثبات رنگ روناس با روشهاي مختلف
835
استخراج علف كش تري فلورالين از نمونه هاي آبي به روش تركيبي ريز استخراج مايع-مايع پخشي و استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا ﴿CD-IMS﴾
836
استخراج عناصر فرهنگ ايراني - اسلامي در كتابهاي درسي﴿ فارسي و ديني مقاطع ابتدايي و راهنمايي﴾
837
استخراج عناصر مس و كادميم به روش استخراج حلالي
838
استخراج عوامل روانشناختي موثر بر شكل گيري اختلال وسواس فكري و عملي و تدوين مدل مبتني بر آن
839
استخراج عوامل موثر در پذيرش تجارت الكترونيك براي شركتهاي كوچك و متوسط كشور
840
استخراج عوامل موثر و پيش بيني مرگ و مير بيماران ترومايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
841
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد (TOPO) و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورسانس اشعه ايكس﴿XRF﴾
842
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورانس اشعه ايكس
843
استخراج فاز جامد بخشي مس توسط نانولوله كربني اصلاح شدهن با ليكند كوپفرون در نمونه هاي حقيقي و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتم
844
استخراج فاز جامد برخي از فلزات مانند مس و روي با استفاده از ليگاند (1E , 2E) - 1 ، 2 - بيس (پيريدين - 2 - ايل متيلن ) هيدرازين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذاب اتمي شعله اي
845
استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال
846
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازه گيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
847
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازهگيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
848
استخراج فاز جامد روي از نمونه هاي آبي با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل تيول دار شده ي MCM-41 و اندازه گيري آن توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
849
استخراج فاز جامد قالب مولكولي به منظور جداشازي و اندازه گيري همزمان داروي هالوپريدول در سيال هاي بيولو‍ژيك با كروملتوگرافي مايه با كارايي بالا
850
استخراج فاز جامد كادميم با استفاده ازليگاند 2 و 2- (آزيو دي دي متيلن ) دي پيريدين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
851
استخراج فاز جامد مقادير بسيار كم كبالت و نيكل روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و اندازه گيري با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
852
استخراج فاز جامد مقادير كم از بعضي عناصر واسطه با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند بازشيف جديد گوگرددار
853
استخراج فاز جامد مقادير كم يون كادميوم با استفاده از ميان حفره اصلاح شده با گروه هاي تيول در نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
854
استخراج فاز جامد مقادير كم يون مس در نمونه هاي آبي با استفاده از نانولوله هاي كربني عامل دار شده با آمين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
855
استخراج فاز جامد مقادير كم يون نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از نانو لوله هاي كربني عامل دار شده با امين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
856
استخراج فاز جامد مقادير كم يون‌هاي آهن (III) با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند 2-آمينو-5-مركاپتو-1،3،4-تيادي آزول و اندازه‌گيري بوسيله‌ي دستگاه جذب اتمي
857
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك پرومتازين در سيال هاي بيولوژيكي
858
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك ناليديكسيك اسيد در سيال هاي بيولوژيكي
859
استخراج فاز جامد نانو مغناطيسي به منظور گونه شناسي آنتيموان به روش رنگ سنجي
860
استخراج فاز جامد و اندازه گيري برخي يون هاي فلزي از قبيل مس و سرب با استفاده از مشتق جديدي از بازهاي شيف
861
استخراج فاز جامد و اندازه گيري مس در تمونه هاي غذايي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با طلا پلي تيونين
862
استخراج فاز جامد واندازه گيري مقادير بسيار كم رودامين B
863
استخراج فاز جامد يون هاي فلزات سنگين نيكل ، سرب و كاديم توسط خمير كاغذ باز يافتي اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره و تععين همزمان آنها توسط اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , SOlid phase extraction of )11(, cd)11(,pb)11( ions on the recycle paper pulp modified by multi-walled carbon nanotubes and their simulataneous determination by atomic absorbtion spectroscopy
864
استخراج فاز جامد يونهاي مس،روي،كادميم و سرب به وسيله نانو ذرات مغناطيسي اصلاح‌شده با ليگاند -N- استيل - L - سيستئين
865
استخراج فازجامد قالب مولكولي براي جدا سازي و اندازه گيري داروي ديلتيازم از سيال هاي زيستي
866
استخراج فاكتورهاي مËثر بر استفاده از بازيهاي شبيه سازي در آموزش مجازي
867
استخراج فرآيند پوشش دهي صفحه كامپوزيتي با روكشي از فلز به روش پاشش گرم و مدلسازي تنش هاي پسماند
868
استخراج فشرده‌ي پارامترهاي سيگنال راداري در گيرنده‌هاي فضا پايه و هوا پايه‌ي جنگ الكترونيك
869
استخراج فضاي سبز شهري با منحني‌هاي پويا از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا
870
استخراج فلزات سنگين با استفاده از غشاء مايع امولسيوني و كاربرد اين روش در تصفيه پساب صنعتي فولاد مباركه
871
استخراج فلزات طلا و پاديم به روش نقطه ابري شدن در حضور ليگاند 1و 8 دي آمينو-4 و 5- دي هيدروكسي آنتراكوئينون و اندازه گيري همزمان با استفاده از دستگاه طيف سنج نشري اپتيكي مجهز به اتم ساز پلاسماي القايي جفت شده و اندازه گيري هيدروكربنهاي حلقوي آروماتيك به روش استخراج مايع - مايع هموژن و كروماتوگرافي گازي با دتكتوريونيزاسيون شعله اي
872
استخراج فلزات گرانبها از لجن آندي مجتمع مس سرچشمه
873
استخراج فوق بحراني آنتول از بذر گياه رازيانه با دي اكسيد كربن فوق بحراني: بهينه سازي با روش تلفيقي تجربي و تئوري
874
استخراج فوق بحراني از گياه پرسياوشان
875
استخراج فوق‌بحراني ال-كارنيتين از قارچ صدفي با استفاده از كربن‌دي‌اكسيد فوق‌بحراني و متانول به‌عنوان سيال كمكي؛ مدل‌سازي و بهينه‌سازي
876
استخراج قاعده بندهاي همدماي جديد براي سيالات بر اساس نظريه ي اختلال و استفاده از پتانسيل هاي موثر جفت متفاوت
877
استخراج قواعد معاملاتي با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
878
استخراج قواعد معاملاتي سهام با استفاده از تبديل موجك و برنامه نويسي شبكه ژنتيك
879
استخراج قوانين انجمني با استفاده از سيستم ايمني منصنوعي
880
استخراج قوانين انجمني فازي از پايگاه داده هاي سريهاي زماني
881
استخراج قوانين معاملاتي در بازار بورس اوراق بهادارتهران
882
استخراج كافئين از ضايعات چاي و بهينه سازي روش آن
883
استخراج كانسارهاي سرب و پي آمدهاي زيست محيطي آن
884
استخراج كبالت از كيك هاي تصفيه گرم آرسنيكي كارخانجات استخراج روي و طراحي واحد پايلوت
885
استخراج كد كامپيوتري جهت حل مسايل گذراي هيدروليكي و ضربه به قوج در دو نوع سيستم تك شاخه اي و چند شاخه اي سري توسط نرم افزار MATLAB
886
استخراج كدهاي خوب كانولوشن LDPC از كدهاي بلوكي LDPC
887
استخراج كراتين از پشم به منظور تهيه هيدروژل
888
استخراج كربوكسيليك اسيدهاي توليد شده درفرآيندهاي تخمير بااستفاده ازحلال هاي آلي درميكروكانال
889
استخراج كروم توسط حلال
890
استخراج كنش از گراف شبكه اجتماعي با استفاده از ساختارهاي عِلّي با هدف افزايش قابليت اجراي كنش‌هاي استخراج شده
891
استخراج كننده بهبود يافته FCAجهت دسته بندي تصاوير چهره
892
استخراج كوارك سر از طريق برازش جنبشي مقيد
893
استخراج كيتين از استخوان ماهي مركب و تهيه مشتقات آن
894
استخراج گزينش پذير مالئيك اسيد و فتاليك اسيد به وسيله دي اكسيد كربن فوق بحراني اشباع شده از تري اكتيل آمين
895
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پريميدون در پلاسما به كمك تكنيك جفت شده پليمر حكاكي شده- اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (MIP-ESI-IMS﴾
896
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پيوگليتازون در پلاسماي گاو با روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي- اسپكترومتروي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
897
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي ساليسيليك اسيد در پلاسما و ادرار انسان به كمك روش پليمر حكاكي شده مولكولي - طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
898
استخراج ليگنو سلولز از كاه برنج و كاربرد هاي آن
899
استخراج ليگنوسلولز از كاه برنج و كاربردهاي آن
900
استخراج مËلفه هاي مديريت مشاركتي و تطبيق آن با نهج البلاغه
901
استخراج ماتريس تزويج و كاربرد آن در تنظيم و عيب يابي فيلترهاي داراي تزويج چندگانه
902
استخراج ماتريس‌هاي كينزيولوژيكي در تست‌هاي چابكي فوتبال
903
استخراج مايع - مايع
904
استخراج مايع-مايع پروتئين با وزن مولكولي پايين با استفاده از سامانه ميسل معكوس
905
استخراج متون و تصاوير از وب سايت هاي خبري با استفاده از تكنيك web scraping و دسته بندي تصاوير براساس معياركيفيت تركيب و توازن رنگ ها
906
استخراج محتواي اصلي صفحات وب فارسي براي نمايه‌ سازي در موتورهاي جستجو
907
استخراج مختصات خودروها در دنياي واقعي با استفاده از روش هاي پردازش تصوير براي تنظيم پارامترهاي مدل تعقيب خودرو
908
استخراج مخلوط عناصر كمياب خاكي از لجن توليد فسفر با استفاده از حلال آلي تري بوتيل فسفات
909
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت آناليز مودال كشتي
910
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي زير سازه اي و محلي
911
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي، زير سازه اي و محلي
912
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل مودال شناور
913
استخراج مدل ديناميكي شبكه‌ي برهم‌كنش پروتئيني در سلول‌ها
914
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
915
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
916
استخراج مدل سه بعدي جسم به روش Stereo Vision
917
استخراج مدل سه بعدي خودرو به منظور تشخيص نوع آن
918
استخراج مدل غيرخطي ادوات و مدارات مايكروويو به كمك پارامترهاي X
919
استخراج مدل گذراي تورك يك موتور بنزيني بر پايه نتايج حاصل از تست ديناميكي
920
استخراج مدل مناسب براي كوره هاي قوس الكتريكي موجود در صنايع فولاد يزد به منظور مطالعه پديده هاي كيفيت توان الكتريكي
921
استخراج مدل‌ ويژگي در خطوط توليد نرم‌افزار با استفاده از الگوريتم تكاملي
922
استخراج مرز ساختمان ها در نواحي شهري از تصوير برداري ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
923
استخراج مس از سرباره هاي حاوي آن
924
استخراج مس از غبار مس و تبديل به نانو ذرات ضد اكسايش مس
925
استخراج مس از كالكوپيريت توسط كار مكانيكي در حضور آهك و كربن
926
استخراج مس از كنسانتره سولفيدي از طريق تشويه در حضور آهك و انحلال در اسيد
927
استخراج مس از كنستانتره سولفيدي سرچشمه از طريق تشويه در حضور آهك و انحلا در اسيد سولفوريك
928
استخراج مس از نمونه كانسنگ مس درع زرشك به روش ليچينگ ستوني - استخراج حلالي
929
استخراج مس به وسيله انواع روش هاي ليچينگ
930
استخراج مس توسط حلال
931
استخراج مس و آرسنيك از خاك آلوده به وسيله كربن آلي محلوا تهيه شده از پوسته نرم پسته و گردو و ليگاند
932
استخراج مسير حركت خودرو از توالي فريم هاي ويدئويي با استفاده از SIFT و Mean-shift
933
استخراج مشخصات هدف راداري توسط الگوريتمهاي حسگري فشرده در حضور كلاتر
934
استخراج مشخصه هاي اثر انگشت بوسيله شبكه هاي عصبي
935
استخراج معادلات حاكم و مدلسازي سيستم كنترل توربين گازي نيروگاه يزد
936
استخراج معادلات حالت جديد براي سيالات
937
استخراج معادلات ديفرانسيل حركت در اندام تحتاني بدن انسان به‌منظور تحليل گيت در بيماران مبتلابه استئوآرتريت زانو
938
استخراج معادلات ديناميكي يك شناور زير آبي (ROV)و حل عددي آنها
939
استخراج معادلات ژايروسنتيكي
940
استخراج معادله GKM و تحليل نمادين آن توسط نرم افزار GVA
941
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
942
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
943
استخراج معادله ساختاري براي رفتار مكانيكي قطعه كار در دماي بالا با استفاده از مقادير اندازه گيري شده در نورد گرم
944
استخراج معادله فريدمن از اصل تمام نگاري
945
استخراج معيارهاي تعيين كننده ميزان پيشرفت بيماري در افراد مبتلا به پاركينسون، بر مبناي داده هاي حركتي اين افراد
946
استخراج معيارهاي جانمايي ايستگاه هاي راه آهن: مطالعه موردي ايستگاه مسافري همدان
947
استخراج مقادير بسيار كم داروهاي آترواستاتين و متادون در نمونه هاي بيولوژيكي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بر پايه ي انجماد قطره آلي شناور و اندازه گيري كمي بوسيله HPLC
948
استخراج مقادير بسيار كم يون جيوه﴿II﴾ با روش ميكرو استخراج حلال جامد و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري
949
استخراج مقادير كم كادميوم (II) از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوجاذب هيدروكسيد لايه اي دوگانه Fe-Cr به روش استخراج ريز فازجامد و اندازه‌گيري آن به روش طيف‌سنجي جذب اتمي شعله
950
استخراج مقادير ناچيز طلا با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند جداره اصلاح شده و حذف يون هاي كروم ﴿vi) با استفاده از پوست انار
951
استخراج مقادير ناچيز يون پالاديم با استفاده از الوميناي اصلاح شده و حذف يون هاي كادميم و كروم با استفاده از پوست تنه درخت خرما
952
استخراج ملاحظات طراحي نمونه سامانه ي هوشمند سازي كنتورهاي خانگي (ديافراگمي)
953
استخراج منابع گفتار هدف با استفاده از الگوريتم جداسازي كور منابع در حوزه ي فركانس
954
استخراج منحني عملكرد كمپرسور محوري به روش تجربي تحت شرايط كاري مختلف
955
استخراج منحني هاي شدت - مدت - فراواني (IDF) در شرايط تغيير اقليم، مطالعه موردي : منطقه اصفهان
956
استخراج منحني هاي شكست بروش معيارهاي مربوط به چگالي انرژي كرنش
957
استخراج منيزيم از شورآبه درياچه قم به روش ترسيب
958
استخراج مواد رنگزاي اينديوگو توسط حلالهاي آلي و بهبود گراف رنگرزي
959
استخراج مواد موثره گياهان دارويي و صنعتي
960
استخراج مواد هيدروكربني سنگين از نفت خام با روش فوق بحراني در فرايند واحد آسفالت زدائي
961
استخراج مولفه P300 ازسيگنال برانگيخته ي مغزبه منظوراستفاده درسيستم هاي واسط مغزوكامپيوتر
962
استخراج مولفه هاي طراحي مركز خلاقيت كودكان با رويكرد رشد و ارتقاء مهارتهاي فردي
963
استخراج مولفه هاي كالبدي طراحي فضاي باز مجتمع هاي مسكوني بر اساس ترجيحات محيطي استفاده كنندگان مطالعه موردي سه مجتمع مسكوني در شهر اراك
964
استخراج مولفه هاي مستقل غيرخطي سيگنال گفتار
965
استخراج مونو كلروفنل ها از محلول هاي آبي به كمك غشاء مايع امولسيوني
966
استخراج ميدان حركت سه بعدي بطن چپ از تصاوير قلبي تشديد مغناطيسي براساس مدل فرم پذير
967
استخراج ميكربي فلزات ﴿bioleaching)
968
استخراج ميكروبي پخش كننده مايع - مايع و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم نيتريت
969
استخراج ميكروبي فلز روي از كنستانتره پر عيار اسفالريت معادن ايران
970
استخراج ميكروبي فلز روي به كمك باكتري هاي مزوفيل ( تطبيق باكتري)
971
استخراج نانو بلورهاي سلولز پوسته يولاف به منظور افزودن به بيو فيلم پروتئين آب پنير جهت افزايش مقاومت مكانيكي آن
972
استخراج نانو ويسكرهاي سلولز از منابع مختلف و مطالعه تاثير آن بر روي خواص فيلم هاي كامپوزيتي تهيه شده از پلي لاكتيك اسيد بازيافتي
973
استخراج نانوسلولز و تهيه نانو كامپوزيت‌هاي پليمري
974
استخراج نت و سنتز موسيقي از روي ملودي صداي سوت انسان
975
استخراج نشاسته از گندم و ذرت و اصلاح آن و بررسي كاربرد آهاري آن
976
استخراج نفت با استفاده از روش هاي معدنكاري در يكي از مخازن نفتي جنوب ايران
977
استخراج نفتالين از نفت هاي سوختي مجتمع هاي پتروشيمي با روش تقطير يا بخار آب و استخراج با حلال متانول
978
استخراج نقاط مسطح يا فرورفتگي از تصاوير هوايي با استفاده از بينايي دوگانه
979
استخراج نقره از محلول هاي آبي با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
980
استخراج نقشه خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس مفاهيم خوش نامي
981
استخراج نقشه عمق از تصاوير هوايي با استفاده از Stereovision
982
استخراج نقطه ابري برخي يون هاي فلزي از قبيل روي و منيزيم با استفاده از ليگاند 2 -متوكسي 1- هيدروژن ايندول -3- ايل فنيل متيل -1- ايندول و اندازه گيري به روش اسپكتروفوتومتري جذب اتمي
983
استخراج نقطه ابري تغليظ واندازه گيري اسپكتروفتومتري مس در حداكثر آثار
984
استخراج نقطه ابري رنگهاي سودان در زعفران و اندازگيري آن با اسپكتروفتومتري فرابنفش-مرئي
985
استخراج نقطه ابري و اندازه گيري اسپكتروسكوپي مرئي-ماوراء بنفش پنتوپرازول در نمونه هاي دارويي و بيولوژيكي
986
استخراج نقطه ابري،تغليظ و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار اندك نيكل
987
استخراج نقوش سنتي وبازتوليد آن ها بارنگزاي گياهي
988
استخراج نگاشت هاي متقارن سيمپلكتيك از روش هاميلتون- ژاكوبي
989
استخراج نماهاي لياپانوف از يك سيگنال زماني با طول محدود بوسيله شبكه‌هاي عصبي مصنوعي جلوسو چند متغيره و تقريب چند جمله‌اي و مقايسه نتايج آن در سيستم هاي پيچيده
990
استخراج نواحي شامل ضايعات MS از تصاوير MRI با استفاده از روشهاي هوشمند
991
استخراج نيكل )II( در پسابها با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و اندازه گيري آن به كمك دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
992
استخراج نيكل از ذخيره لاتريتي بوانات فارس
993
استخراج نيكوتين به روش استخراج الكتروغشائي در نمونه¬هاي زيستي و اندازه¬گيري آن توسط HPLC
994
استخراج نيمرخ سرعت موج برشي با استفاده از معكوس طيف H/V خردلرزه ها ، مطالعه موردي :شهر كرمانشاه
995
استخراج نيمرخ‌هاي انطباق‌پذيري مسير‌شغلي و ارتباط آن‌ها با انطباق‌خواهي و انطباق‌يابي
996
استخراج هارموني از ملودي در موسيقي ايراني بر اساس ديدگاه هاي : مرتضي حنانه ، شريف لطفي و داريوش طلايي
997
استخراج هارمونيك اصلي در تكنيك ديجيتالي حفاظت
998
استخراج هالواستيك اسيدها از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
999
استخراج هندسه بستر خارج سلولي گياه، ميوه و بافت حيواني به منظور مدل‌سازي ساختاري خواص الكتريكي بافت
1000
استخراج هيدروكربن هاي فرار و نيمه فرار از ماسه هاي آغشته به نفت خام به روش استخراج گاز-جامد (sve)
بازگشت