<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ارزيابي و مقايسه فني- اقتصادي روشهاي ليچينگ تراوشي و همزندار كانسنگ اكسيده روي مهدي¬آباد
2
ارزيابي و مقايسه كتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي ايران بر اساس الگوهاي فدراسيون كتابخانه هاي ديجيتالي , evaluation and comparison islamic of iran digital libraries based on patterns of digital library fedration
3
ارزيابي و مقايسه كيفيت تصوير در سيستم هاي مختلف راديوگرافي ديجيتال مراكز آموزشي درماني استان يزد با استفاده از فانتوم Pehamed FLOURAD30 A+D
4
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات (مدل سروكوال) در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شهرستان كرج
5
ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات (مدل سروكوال) در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي شهرستان كرج
6
ارزيابي و مقايسه گزينه هاي مختلف فرآوري و استحصال روي و محصولات جنبي داراي توجيه فني و اقتصادي از كانسنگ غيرسولفيدي روي مهدي آباد
7
ارزيابي و مقايسه مدولاسيونهاي ديجيتال براي مخابرات اكوستيك در آب هاي كم عمق
8
ارزيابي و مقايسه مكانيزم هاي رسوب دهي و پسيواسيون پوشش هاي رسوب الكتريكي Ni ميكرو كريستالي و نانو كريستالي
9
ارزيابي و مقايسه نشست پي هاي پوسته اي در مدلسازي فيزيكي كوچك مقياس و مدلسازي عددي
10
ارزيابي و مقايسه نقش همدلي نيروهاي فروش در تمايل خريد مشتريان از طريق مهارت هاي گوش دادن همدلانه فعال و افزايش كيفيت روابط با مشتري. مورد مطالعه : برندهاي ايراني و خارجي يخچال فريزر در شهر اصفهان
11
ارزيابي و مقايسه نيمرخ مهارت‌هاي رواني بازيكنان نخبه فوتبال و كشتي ايران
12
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكاملي و پارامترهاي رشدي﴿وزن، قد و دورسر﴾ كودكان حاصل تكنولوژي هاي كمك باروري با كودكان حاصل حاملگي در سن پنج سالگي
13
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكاملي و پارامترهاي رشدي﴿وزن، قد و دورسر﴾ كودكان حاصل تكنولوژي هاي كمك باروري با كودكان حاصل حاملگي در سن پنج سالگي
14
ارزيابي و مقايسه وضعيت تكنولوژي در شركت فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان
15
ارزيابي و مقايسه ي دو روش اصلاح تضعيف (MRI-based , Chang ) در كمي سازي تصاوير Brain SPECT براي بيماران تروماي مغزي جهت تشخيص آنوسميا با روش هاي Standard Uptake Value و Activity Concentration
16
ارزيابي و مقايسه ي عوامل تركيب بدني دبيران تربيت بدني با دبيران غير تربيت بدني مرد شهرستان اردبيل
17
ارزيابي و مكان گزيني اماكن ورزشي و فرهنگسراها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿ منطقه پنج شهرداري تهران ﴾
18
ارزيابي و مكان گزيني فضاي سبز درون شهري منطقه 1 شهرداري يزد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
19
ارزيابي و مكان گزيني مراكز آموزشي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي: شهرك معلم كرمانشاه )
20
ارزيابي و مكان يابي فضاهاي ورزشي شهر سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
21
ارزيابي و مكان يابي محدوده‌هاي پر تقاضاي دوچرخه با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
22
ارزيابي و مكانيابي فضاي سبز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿پاركهاي درون شهري منطقه 3﴾ شهرداري كرج
23
ارزيابي و مكانيابي مراكز خدمات بهداشتي و درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي منطقه پنج شهر تهران
24
ارزيابي و نقد ديدگاه رورتي در باب عقلانيت
25
ارزيابي و نقش فناوري هاي اطلاعات در سيستم مديريت و توسعه شهري (نمونه موردي،سيستم هاي هوشمند حمل و نقل كلانشهر تبريز)
26
ارزيابي و واسنجي مدل HEC-HMS در برخي حوزه هاي شمال غرب ايران
27
ارزيابي واحدهاي آموزشي با استفاده از DEA فازي (مثال موردي : آموزش پرورش منطقه 6 تهران)
28
ارزيابي واحدهاي روابط عمومي در كتابخانه هاي دانشگاهي جهان به منظور ارائه يك الگوي ملي
29
ارزيابي وارائه الگوي بهينه احداث بندر خشك درحمل ونقل چند وجهي
30
ارزيابي واكنش به كشت بساك وتنوع ژنتيكي ارقام جو ايراني واروپايي ﴿hordeum vugare l﴾
31
ارزيابي واكنش هاي اقتصاد جهاني در فرآيند جهاني شدن مالي با تاكيد بر رشد اقتصادي، تجارت و همگرايي درآمدي
32
ارزيابي وانتخاب مناسبترين سيستم برنامه ريزي منابع سازمان )ERP(دربانك صنعت ومعدن بااستفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره MCDA(
33
ارزيابي واندازه گيري ميزان تنهايي كودكان تنها و گوشه گير و نارضايتي آنها از موقعيت هايي اجتماعي دانش آموزان سال ششم ابتدايي ﴿12سال﴾ شهرستان بهشهر
34
ارزيابي وب سايت دانشگاه هاي پيام نور استاني و مركز استانها بر اساس شاخص هاي و بومتريك
35
ارزيابي وبررسي امكانات بخش امانت درنرم افزارهاي كتابخانه اي و ميزان آشنايي وبهره گيري كتابداران از اين امكانات موجود در نرم افزارها , studying and evaluating the features of circulation module of iranian integrated libraries systems and librarians familiarity and use of them
36
ارزيابي وتحليل توانمندي ها و جاذبه هاي ژئوتوريستي مناطق روستايي شهرستان اروميه
37
ارزيابي وتحليل زهكشي راهها با استفاده از شبكه عصب مصنوعي
38
ارزيابي وتحليل نقش اعتبارات خرددر توسعه پايدار سكونتگاه هاي كوچك ومياني نواحي كوهستاني
39
ارزيابي وتوزيع تكنسيوم 99-انكسين در حيوانات آزمايشگاهي
40
ارزيابي وجود ميان لايه هاي مسئله دار در اعماق سطحي در سواحل شمالي كشور و بررسي مخاطرات ژئوتكنيكي آن
41
ارزيابي ورتبه بندي ابعاد كيفيت خدمات وبخش هاي بستري بيمارستان هاي منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي با استفاده از تكنيكهاي TOPSIS,DEMATEL در محيط فازي در سال 1392
42
ارزيابي وضعيت HBsAbدر دانشجويان دندانپزشكي و دندانپزشكان واكسينه شده شهر يزد
43
ارزيابي وضعيت HBsb در دانشجويان دندانپزشكي و دندانپزشكان واكسينه شده شهر يزد.
44
ارزيابي وضعيت استقرار سيستم مديريت ايمني فرآيند در واحد تقويت ‏فشار سيري و آناليز عدم انطباق¬ها بر اساس الگوي ‏CCPS
45
ارزيابي وضعيت اطلاع رساني و تبليغات گردشگري شهر مقدس مشهد
46
ارزيابي وضعيت انتقال تكنولوژي در صنايع لاستيك ايران
47
ارزيابي وضعيت بار كاري ذهني و ارتباط آن با احتمال بروز خطاي شغلي به روش HEART در يكي از بيمارستانهاي شهرستان رفسنجان در سال 1397
48
ارزيابي وضعيت بدني، ظرفيت عملكردي و سلامت عمومي كارمندان زن دانشگاه اصفهان
49
ارزيابي وضعيت برخورداري و محروميت در شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدلهاي تركيبي تحليل عاملي
50
ارزيابي وضعيت پايداري گذرا پس از وقوع اغتشاش با استفاده از تحليل فضاي فاز فازورهاي سنگرون
51
ارزيابي وضعيت پريودنتال در بيماران ديابتي تيپ 2 بر اساس هموگلوبين گليكوزيله ((HbA1c و CRP) C-Reactive protein)
52
ارزيابي وضعيت پناهجويان در اقامتگاه هاي اجباري از منظر حقوق بشر و مسئوليت بين المللي ناشي از آن
53
ارزيابي وضعيت تاكسونوميكي جمعيت هاي كمپلكس قورباغه مردابي و...
54
ارزيابي وضعيت ترويج تغذيه با شير مادر در مراكز زايماني بيمارستانهاي دوستدار كودك استان گيلان در سال 1377
55
ارزيابي وضعيت تكنولوژي در شركت فروسيليس ايران
56
ارزيابي وضعيت تكنولوژي در صنايع شيلات تاكيد بر صنايع صيد و عمل آوري ماهي كيلكا
57
ارزيابي وضعيت توسعه پايدار شهري؛ مطالعه موردي شهر اشكنان
58
ارزيابي وضعيت توليد علم در كشور با معيارهاي برآمده از سياست‌هاي كلي علم و فناوري با استفاده از روش فن‌كاوي
59
ارزيابي وضعيت حافظه و بررسي اثر خلق و تنظيم هيجان بر عملكرد حافظه بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
60
ارزيابي وضعيت حافظه و بررسي اثر خلق و تنظيم هيجان بر عملكرد حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
61
ارزيابي وضعيت خدمات عمومي در شهر جديد صدرا از منظر شاخص هاي عيني و ذهني كيفيت زندگي شهري نمونه موردي : شهر جديد صدرا
62
ارزيابي وضعيت ذخيره آهن در بيماران همودياليزي مركز آموزش درماني رازي رشت
63
ارزيابي وضعيت راهبري فناوري اطلاعات به كم كارت امتيازي متوازن در يك شركت (مطالعه موردي:شركت بيمه پارسيان )
64
ارزيابي وضعيت رشد و تكامل نوزادان كم وزن بستري شده در NICU شهيد صدوقي در سن 6 و 12 ماهگي
65
ارزيابي وضعيت رشد و تكامل نوزادان كم وزن بستري شده در NICU شهيد صدوقي در سن 6 و 12 ماهگي
66
ارزيابي وضعيت زمان درمان ارتوپدي فانكشنال در بيماران كلاس دو اسكلتي باشاخص تكاملي مهره هاي گردن (CVMS)
67
ارزيابي وضعيت زيست پذيري محلات شهر نور آباد
68
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي اداري شهراصفهان به منظوربرنامه‌ريزي ومديريت بحران شهري
69
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري
70
ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي فرهنگي – مذهبي شهر اصفهان به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران شهري
71
ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران وبررسي نقش اهميت در رشد اقتصادي
72
ارزيابي وضعيت عملكردايمني صنعت فولاد سامان يزد با استفاده از شاخص پيش بيني كننده ريسك در سال 1393
73
ارزيابي وضعيت عوامل آموزشي در مدارس خصوصي رسالت هرات افغانستان و ارائه راهكارهاي بهبود آن
74
ارزيابي وضعيت فضاهاي سبز پيشنهادي شهر بندر امام خميني نسبت به طرح تفصيلي قديم و جديد شهر و نحوه پراكنش جمعيت موجود
75
ارزيابي وضعيت فعلي بيابان زايي در خراسان جنوبي با استفاده از روش مدالوس ﴿مطالعه موردي منطقه طبس مسينا- شهرستان درميان﴾
76
ارزيابي وضعيت كار آفريني شركتي شهرستان يزد با رويكرد كارت امتيازي متوازن و ارائه راهكارهايي جهت بهبود كارآفريني در شركت هاي تعاوني شهرستان يزد ﴿مطالعه موردي: شركت هاي تعاوني منتخب شهرستان يزد﴾
77
ارزيابي وضعيت كنوني مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) در ايران و ارائه پيشنهاداتي در جهت توسعه و بكارگيري آن
78
ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي كاري بر اساس نظرات كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارائي شهرستان اصفهان
79
ارزيابي وضعيت كيفيت زندگي كاري بر اساس نظرات كاركنان در اداره كل امور اقتصادي و دارائي شهرستان اصفهان
80
ارزيابي وضعيت مديريت دانش بر اساس ﻣﺪل ﻧﻮﻧﺎﻛﻮ و ﺗﺎﻛﻮﭼﻲ - مطالعه¬ي موردي شركت ذوب‌آهن اصفهان و شركت همسو
81
ارزيابي وضعيت مديريت راهبردي منابع انساني سازمان زيباسازي شهر تهران بر اساس مدل مديريت عملكرد بالا
82
ارزيابي وضعيت موجود و بررسي روش هاي بهبود جريان حركت بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از پويائي سيستم
83
ارزيابي وضعيت ورزش درسيما
84
ارزيابي وضعيت ويتامين D دركودكان 11-9 ساله شهر تهران در سال 1386با استفاده از دو روش كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا و شنجش پيوند رقابتي پروتئين و مقايسه دو روش
85
ارزيابي وضعييت بهداشت محيط مدارس
86
ارزيابي وقوع پديده سوزباد در استان لرستان
87
ارزيابي ولتاژ شكست و خواص احتراقي در مخلوط پيروتكنيك منيزيم/باريم پراكسيد/باريم نيترات/گرافيت/رزين فنول فرمالدهيد
88
ارزيابي ومدل سازي برخي ازسيستم هاي دفاعي براي اصلاح تحمل خشكي درگندم
89
ارزيابي ومدل سازي روند تغييرات كاربري اراضي بااستفاده از سنجش از دوروشبكه خودكار ماركف﴿مطالعه موردي:محدوده شهر ياسوج﴾
90
ارزيابي ومقايسه دوروش پاستا كيا﴿ارزيابي سريع اثرات﴾وآيكولددر سدهاي بزرگ﴿مطالعه موردي:سد شيروان﴾
91
ارزيابي ومقايسه روانشناختي دانش اموزان فاقد پدر با دانش اموزان داراي پدر در منطقه اموزش وپرورش تبادكان مقطع دبيرستان
92
ارزيابي ومقايسه شخصيت روساي جمهوري وسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ﴿آقاي محمد خاتمي وآقاي محمود احمدي نژاد﴾
93
ارزيابي ويپگي هاي ايمونوفنوتايپي انفوسيتهاي تي در بيماران مبتلا به سيل قبل از درمان
94
ارزيابي ويژگي پروتئوم ورشد سلول ...در شرايط متفاوت كشت طي پارساژهاي مختلف
95
ارزيابي ويژگي ها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغالتحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 88-1384
96
ارزيابي ويژگي ها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغالتحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 88-1384
97
ارزيابي ويژگي هاي ايمونوفنو تايپي لنفوسيتهايT در بيماران مبتلا به سل قبل و بعد از درمان
98
ارزيابي ويژگي هاي بافت تصاوير به منظور تعيين شكستگي استخوان
99
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي خاك هاي مسئله دار مسير بزرگراه حرم تا حرم در محدوده پيشوا
100
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد مسعودآباد در شمال غرب ازنا
101
ارزيابي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد نازلو﴿اروميه﴾ با تاكيد بر تزريق پذيري آن
102
ارزيابي ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در مديران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران .
103
ارزيابي ويژگي هاي سازمانهاي ياد گيرنده در آموزش و پرورش شهر تهران
104
ارزيابي ويژگي هاي شخصي كارافريني در دانشجويان
105
ارزيابي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاوس
106
ارزيابي ويژگي هاي كارآفريني زنان روستايي شهرستان اصفهان و تاثير سرمايه اجتماعي بر آن
107
ارزيابي ويژگي هاي مدل سيستمي سازمان يادگيرنده در بانك ملي ايران
108
ارزيابي ويژگي‌هاي كالبدي و كاركردي محور چهارباغ عباسي به لحاظ رويكرد پياده مداري و ارائه راهبردهاي بهبود بخشي
109
ارزيابي ويژگي‌هاي كيفي گوشت مرغ با استفاده از روش‌هاي غير مخرب فراصوت و اسپكتروسكوپي مرئي- فروسرخ نزديك (Vis/NIR)
110
ارزيابي ويژگيها و ساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغ التحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پژشكي شهيد صدوقي يزد
111
ارزيابي ويژگيها وساختار پايان نامه هاي دانشجويان فارغ التحصيل رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از سال 1377 الي 1383
112
ارزيابي ويژگيهاي آنتروپومتريكي ، زيست حركتي و زيست انرژيك تكواندوكاران نخبه مرد ايراني و تعيين ارتباط اين ويژگيها با موفقيت آنها
113
ارزيابي ويژگيهاي پيكري كودكان 8 تا 10 ساله و ارائه الگوي پيشنهادي جهت تناسب تجهيزات آموزشي مدارس ابتدايي در كرج
114
ارزيابي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد تالوار با تاكيد بر تزريق پذيري آن
115
ارزيابي ويژگيهاي ژئومكانيكي توده سنگ هاي مسير قطعه جنوبي مترو( صفه - آزادي) اصفهان
116
ارزيابي ويژگيهاي محتوايي و ساختاري سيستم هاي ارسال الكترونيك مقالات در نشريات كتابداري نمايه شده ISIوISCبا انطباق بر شاخص معيار , Evaluaton of content and structure features of online submission systemsin the journal of library science indexed at ISI&ISCwith adaption to criterioh index
117
ارزيابي يائسگي و ارتباط آن با فاكتورهاي التهابي در زنان مبتلا به سندرم ايكس قلبي , assessof menopause status and its relation with inflammatory factor in women with cardiac syndromex )CSX (
118
ارزيابي يادگيري سازماني در دانشگاه صنعتي مالك اشتر
119
ارزيابي يادگيري سازماني در كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نكا
120
ارزيابي يافته هاي سونوگرافي در بيماران تروماي غيرنافذ شكم مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
121
ارزيابي يافته هاي كالر داپلر اولتراسوند در تشخيص بيماري آرتريت سلول ژانت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي و پورسيناي رشت از 1/ 1/ 91 الي 1/ 1/ 92
122
ارزيابي يك پياده راه شهري (نمونه موردي : محور 17 شهريور تهران)
123
ارزيابي يك حسگر نوري جديد تنگستن بر اساس تثبيت تولوييدن بلو بر روي غشاي تري استيل سلولز از طريق سنتز جفت يون
124
ارزي‍اب‍ي‌ پ‍ي‍ام‍ده‍اي‌ م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍اي‍ي‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍ر(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ده‍س‍ت‍ان‌ اس‍ت‍خ‍رپ‍ش‍ت‌)
125
ارزي‍اب‍ي‌ ظرف‍ي‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ر پ‍ذي‍ري‌ ش‍ب‍ه‌ ج‍زي‍ره‌ م‍ي‍ان‍ك‍ال‍ه‌
126
ارزيابي‌ عملكرد شعب بانك ايران‌زمين با استفاده از تكنيك تحليل پوششي‌ داده‌ها (مطالعه موردي: شعب استان تهران در سال‌هاي 93 و 94)
127
ارزيابي‌تأ ثيرات افت سطح آب زيرزميني بر فرونشست دشت ماهيدشت
128
ارزيابي، انتخاب و زمان بندي پروژه هاي ساخت خيابان هاي شهري با رويكرد يكپارچه در يك چارچوب چند هدفه
129
ارزيابي، تحليل كارايي و بهبود پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
130
ارزيابي، تحليل و مدل سازي فرآيند تزريق در ارتباط با ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي پي هاي سنگي در سدها(مطالعه ي موردي، سدهاي سيمره و آغ چاي)
131
ارزيابي، تحليل و مقايسه كانون هاي اسكان عشايري استان هاي اصفهان و فارس با تأكيد بر توسعه پايدار
132
ارزيابي، رتبه بندي و مقايسه كارايي نمايندگي هاي فروش باني چاو ايرانيان در شمال كشور با استفاده از روش تحليل پوششي دادها
133
ارزيابي، شبيه‌سازي و پياده‌سازي تكنيك هاي برداشت انرژي در سطح مدار
134
ارزيابيانتقال فناوري نانو از مركز رشد دانشگاه اميركبير به صنعت در ايران
135
ارزيابيب مدلهاي مختلف CRMو توسعه يك مدل Swotبراي اجراي CRM در فروشگاههاي زنجيره اي
136
ارزيابيپتانسيل روانگرايي در خاكها با استفاده ازروشنرو- فازي
137
ارزيابيتأثير فن‎آوري‎اطلاعات مبتني بر ابربربهبود عملكرد سازماني در صنعت بانكداري
138
ارزيابيرفتارلرزهايپلهايشبه-جداسازيشده توسط تكيه گاههايالاستومري
139
ارزيابيرفتارلرزهايپلهايشبه-جداسازيشده توسط تكيه گاههايالاستومري
140
ارزيابيكاربرد مواد كمپلكسساز در حذف همزمان كروم و فنل از خاكبا روشالكتروكينتيك
141
ارزيابينويز هدايتي مدارهاي چاپي شامل منبع تغذيه سوييچينگ : شبيه سازي و ساخت
142
ارزياتي حاشيه نشينهاي شهر سنندج تراساس شاخص هاي توسعه پايدار شهري
143
ارزيالي نتايج توتال تيروئيدكتومي در بيماران مبتلا به گواتر مولتي ندولر مراجعه كننده به درمانگاه جراحي بيمارستان رازي رشت طي سال 1390 و 1391
144
ارسال SMS از طريق يك WEB سايت
145
ارسال اطلاعات بصورت غير همزمان ( ا تي ام )
146
ارسال اطلاعات بيسيم
147
ارسال اطلاعات ذخيره شده در حافظه از طريق شبكه هاي حسگر بيسيم
148
ارسال ايميل از طريق دستگاه فاكس
149
ارسال بلادرنگ داده بر روي كانال صوت شبكهGSM
150
ارسال بهينه همزمان اطلاعات و توان در كانال رله
151
ارسال پروپوزال
152
ارسال پيام از طريق خط تلفن براي ناشوايان
153
ارسال پيام كوتاه همراه ازطريق وب
154
ارسال تون از طريق خط تلفن و آشكارسازي آن
155
ارسال داده از طريق پورت صوتي و شبكه صوتي گوشي تلفن همراه
156
ارسال داده از كنتور ديجيتال به موبايل با آلارم مصرف
157
ارسال ديتا از طريق خط منبع تغذيه
158
ارسال ديتاي ديجيتال و دريافت آن با ميكروكنترلر خانواده ...
159
ارسال زنگ توسط خط سريال براي مجتمعهاي برزگ و امكان ارتباط هر واحد با يكديگر
160
ارسال سيگنالهاي PAM ديجيتال از طريق كانالهاي AWGN
161
ارسال صوت با استفاده از كد گذاري چند توصيفي در شبكه اي از چند ارائه دهنده ي GPRS
162
ارسال صوت به صورت بي سيم
163
ارسال عكس كنترلي از طريق mms
164
ارسال كدهاي كامپيوتري بصورت بي سيم
165
ارسال مادون قرمز ديتا از Keypad به LCD به وسيله ميكرو 8051
166
ارسال نمرات دانشجويان
167
ارسال هم زمان بي سيم اطلاعات و توان در سيستم رله MIMO چند كاربره مبتني بر همترازي تداخل سبز
168
ارسال همزمان VOICE و DATA
169
ارسال همزمان اطلاعات و گفتار بر روي كانال صوتي شبكه GSM از طريق پنهان نگاري و استفاده از لحظات سكوت
170
ارسال و دريافت اطلاعات به صورت بي سيم به كمك ماژول راديويي NRF24L01
171
ارسال و دريافت امواج مادون قرمز
172
ارسال و دريافت پيام هاي متني با ماژول هاي RF
173
ارسال و دريافت داده با استفاده از مدولاسيون BFSK مبتني بر راديوي نرم افزاري
174
ارسال و دريافت داده بين يك سيستم نهفته گوشي هوشمند از طريق WIFI
175
ارسال و دريافت ديتا از طريق يك ترانسيور FSK بين دو كامپيوتر
176
ارسال و دريافت صوت از طريق فيبر نوري
177
ارسال ودريافت پيام كوتاه از طريق وب ﴿وكاربردهاي ان در سيستم دانشگاهي﴾
178
ارش گذاري اقتصادي آپشار سميرم
179
ارشد 1
180
ارشد 2
181
ارشد 3
182
ارشد 4
183
ارشد10
184
ارشد11
185
ارشد12
186
ارشد13
187
ارشد14
188
ارشد15
189
ارشد16
190
ارشد17
191
ارشد18
192
ارشد19
193
ارشد20
194
ارشد5
195
ارشد6
196
ارشد7
197
ارشد8
198
ارشد9
199
﴿﴿ارفئوس﴾﴾
200
اركان اساسي تعليم وتربيت در اسلام و ويژگيهاي مديران خلاق.
201
اركان طراحي اتومبيل
202
اركان طراحي اتومبيل
203
اركان مديريت جامعه ﴿حكومت﴾ در قصص قرآن
204
اركان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
205
اركان وقف در فقه و حقوق
206
ارگ تاريخي تهران - طرح بازسازي بدنه شرقي مجموعه كاخ گلستان .
207
ارگ تاريخي تهران :"طرح بازسازي بدنه شرقي مجموعه كاخ گلستان "
208
ارگ ميكروپروسوري
209
ارگانيسم حياتي ﴿چاپ برروي امولسيون دست ساز﴾
210
ارگتيو در زبان كردي (كرمانجي (باديني )، سوراني ، هورامي )
211
ارگوديسيتي در ژئومورفولوژي
212
ارگوسفر در نظريه اصلاح شده گرانش
213
ارگوسفر در نظريه اصلاح شده گرانش
214
ارگونومي در صنعت پوشاك
215
ارگونومي در محيط اداري
216
ارگونومي و بررسي بيماريهاي اسكلتي عضلاني در كارگران صنعت مبلمان
217
ارمانگرايي در واقع گرايي جلال ال احمد
218
ارنز- منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ
219
اروپا
220
اروپا و اروپائيان از ديدگاه ايرانيان عصر صفوي(با تكيه بر سفر نامه ها)
221
اريابي پتانسيل شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي با استفاده از تست مقاومت كشتي غير مستقيم
222
اريابي دانه بلوط به عنوان جاذب رنگ از محلول هاي آبي Evaluation of Oak Seed as Dye Adsorbent from Aqueous Solution
223
اريابي سرمايه گذاري بر روي گلوگاههاي توليد به كمك شبيه سازي
224
اريابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع مجهز به سيستم اتوماسيون
225
اريابي كاهش كيفيت صوت در اثر گم شدن بسته ها در سيستمهاي VOIP
226
اريگامي
227
اريه روش نوين در طراحي مفهومي ريز پرنده هاي بالزن و ساخت يك نمونه بر مبناي روش ارايه شده
228
اريوكروم بلكتي(EBT)به عنوان يك گيرنده شيميايي گزينش پذيردرتعيين كاتيون Ni+2وكمپلكس بدست آمده براي تعيين آنيون سيانيدباروش رنگ سنجي درمحيط DMSO/H2Oبانسبت 1:9
229
از آيين به اجرا - از اجرا به آيين مطالعه تئاتر ايراني ﴿تعزيه﴾ با تاكيد براجرا
230
از ادبيات پليسي تا سينماي نوآر
231
از ادبيات پليسي تا سينماي نوآر
232
از اسليمي به طراحي نوين درباتيك و چاپ دستي
233
از اين ور به آن ور
234
از برج بابل تا برجهاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني: تحليل آسيب شناسانه استثناگرايي در عملكرد قوم يهود و نومحافظه كاران آمريكايي در چارچوب نظريه شالوده شكني دريدا
235
از پراكندگي ناكشسان ژرف تا تشكيل سيستمهاي هادروني، مطالعه و بررسي
236
از پرده خواني به پرده سينما
237
از پولشويي متعارف تا پولشويي الكترونيكي در اسناد بين المللي
238
از تئاتر تا معماري ﴿ طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي در اصفهان ﴾
239
از تئاتر تا معماري ( طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي)
240
از تجارت الكترونيك به تجارت اجتماعي
241
از تجربه موسيقي تا فضا
242
از تحقيق تا كارگرداني براي يك مستند كوتاه
243
از تحقيق تا كارگرداني براي يك مستند كوتاه
244
از جامعه پذيري تا انحراف اجتماعي ( بحثي در خصوص ناهنجاريهاي اجتماعي )
245
از چند گوناهاي جبري به هم-چند گوناهاي هم-جبري
246
از حقوق طبيعي تا اثبات گرايي حقوقي: تبيين نقش ارزش و واقعيت در ايجاد قاعده حقوقي با تاكيد بر نظام حقوقي ايران
247
از خانه ديروز تا خانه امروز بانگاهي به معناي كالبد حيات در خانه
248
از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
249
از خود‌آييني كانتي تا خود‌آفريني فوكويي
250
از دلالت تا تداعي بيان انديشه و شكل گيري معنا در موسيقي آييني فرقه اهل حق
251
از دوران ايلخاني تا صفويه سير تحول طراحي ورنگبندي فرش ايران بر اساس منابع تصويري نگارگري
252
از دياگرام تا الگو، شفاف سازي و تجربه سير تكوين الگوها در آثار كريستفر الكساندر
253
از ديالوگ تا حركت
254
از ذهنيت تا عينيت (دلالت ضمني در عكسهاي تبليغاتي )
255
از رادكان تا گنبد( نگرشي برآثار باستاني استان گلستان )
256
از رمانتيسيسم تا نقاشي ديجيتال : روند شكل گيري الگوهاي تصويري و ويژگي هاي بصري نقاشي ديجيتال و تاثير آن بر رسانه هاي سرگرمي سازي
257
از رمانتيسيسم تا نقاشي ديجيتال : روند شكل گيري الگوهاي تصويري و ويژگي هاي بصري نقاشي ديجيتال و تاثير آن بر رسانه هاي سرگرمي سازي
258
از رنگ تا بي رنگي
259
از روستا تاشهر
260
از روياي كودكي تا فضاي كودكي
261
از زندگي تا قضاوت
262
از سرمايه اقتصادي تا اقتصاد سرمايهها تحليل جامعهشناختي سبك زندگي دانش آموزان استعداد درخشان شهرستان رشت با تأكيد بر مفاهيم سرمايه و ذائقه
263
از سنگ تا سايش به آسمان
264
از سينما تا دموكراسي: چشم انداز سينماي امروز خاورميانه
265
از سينما تا دموكراسي: چشم انداز سينماي امروز خاورميانه
266
از صفر تا صد گيم وانيميشن
267
از طبيعت تا اسطوره
268
از طبيعت تا انتزاع " در اروپا"
269
از طبيعت تا ذهن نقاش در نگارگري ايران
270
از طبيعت تاذهن نقاش در نگارگري ايران
271
از فضاهاي گفتماني تا فرايند شكل‌گيري آن: نه شرقي نه غربي در برابر ليبراليسم و ماركسيسم
272
از فيزيك تا خدا
273
از كتاب Introduction to Geography از صفحه (1) تا (202)
274
از كتاب ايران IRAN
275
از كتاب: The Earth Sciences (علوم زميني) (فصل 26 تا 32)
276
از متن ادبي به متن دراماتيك "فيلمنامه روي خط ترس "
277
از متن ادبي به متن دراماتيك "فيلمنامه روي خط ترس "
278
از مرگ تا شهادت : تحليل فرهنگي عناصر بصري قطعه ي شهداي بهشت زهراي تهران
279
از مفهوم متافيزيكي عدالت تا مفهوم اجتماعي آن (مطالعه ي موردي: قانون كار ايران)
280
از مهرگان تا سيمره ( بررسي تحولات سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ناحيه مهرگان كدك از ورود اسلام تا سال 350 ه.ق )
281
از نانو معماري تا پايداري طراحي مچتمع تجاري مسكوني
282
از نستعليق تا تايپو گرافي
283
از نفت تا پليمر، نقش حساس و كليدي پليمرها در عكاسي
284
از نمايشنامه تا فيلم با نگاهي به نمايشنامه و فيلم "چه كسي از ويرجينيا ولف مي ترسد"
285
از واقعيت تا توهم زيبايي
286
از ياد رفته
287
ازبازاريابي تابازاريابي دراقتصاد نوين
288
ازحدوث تاهژمونيك شدن گفتمان اصلاحات (باتاكيدبرسوژگي سياسي طبقه متوسط جديد)
289
ازدواج از ديدگاه قرآن
290
ازدواج با بيگانگان در اسلام
291
ازدواج با بيگانگان در اسلام
292
ازدواج با زناكار
293
ازدواج دختران نابالغ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
294
ازدواج دختران نابالغ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
295
ازدواج در ايران از قديمترين ايام تا عصر حاضر
296
ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني
297
ازدواج سنت و مدرنيته در معماري خانه هاي ايراني
298
ازدواج كودكان، حق بر امنيت انساني و چالش هاي حقوقي آن در نظام بين الملل حقوق بشر
299
ازدواج مجدد و شرايط آن در فقه اسلامي و حقوق
300
ازدواج موقت از ديدگاه زنان
301
ازدواج موقت در فقه اماميه
302
ازدواج موقت وبررسي علل وپيامدهاي آن
303
ازدواج و بررسي مقايسه اي موانع آن از نظر دختران و پسران دانشجوي سال آخر دانشگاه پيام نور مركز فردوس سال تحصيلي 82-81
304
ازدواج و تابعيت زن ايراني از ديدگاه فقهي و حقوق موضوعه ايران
305
ازدواج و تضمين تداوم در زندگي زناشويي
306
ازدواج ومعيارهاي همسرگزيني
307
ازدولت الكترونيك تا حكمراني الكترونيك : مطالعه دستگاه هاي دولتي شهر كرمان
308
ازدياد برداشت مخازن نفت سنگين ،ارزيابي يك دوره عمر عامل هاي آلوده كننده ي مربوطه
309
ازدياد برداشت ميكروبي
310
ازدياد برداشت نفت با تزريق سورفكتانت توليدي به روش ميكروبي
311
ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
312
ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي در محيط مدل
313
ازديالوگ تا حركت
314
ازريابي ذخيره معدن باريت فنراآن متعلق به شركت درين كاشان .K.D
315
ازريابي روش هاي انتقال در سينماتيك چرخشي اجسام پرنده
316
ازريابي ويژگيهاي غيروظيفه مندي در سيستمهاي تحت وب مدلسازي و طراحي شده با استفاده از تكنولوژي جنبه گرا، با كمك روش تحليل جنبه گراي معماري نرم افزار )ASAAM(
317
ازشيابي اقتصادي و اجتماعي پروژه هاي عمراني (شبكه راه روستايي ) در منطقه انزل شمالي شهرستان اروميه
318
ازصخره تا پارچه
319
ازمتن تا متن: تبديل متن نوشتاري به تصوير سينمايي با تاكيد بر آراژرار ژانت
320
ازمتن تا متن: تبديل متن نوشتاري به تصوير سينمايي با تاكيد بر آراژرار ژانت
321
ازواقع گرايي تا انتزاع
322
ازواقع گرايي تا انتزاع
323
ازيابي پاسخ لرزه اي تونلها در محيط خاكي به كمك نرم افزار اجزاي محدود
324
اژن يونسكو
325
اس اس ال و امنيت ديجيتالي
326
اساس فلسف ه اخلاقي سقراط
327
اساس كار سي تي اسكن
328
اساس كار مايكروفر و امواج مايكرووير
329
اساطير در نمايش نامه هاي بهرام بيضايي
330
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا في قسم المفعول فيه و الاستثناء و المعفول معه
331
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا قسم المبتدا و الخبر الجمله و الخبر شبه الجمله
332
اساليب البيان في نهج البلاغه نحويا قسم المبتدا و الخبرالمفرد
333
اساليب بيان ( نحوي ) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبيه به ليس
334
اساليب بيان العدد في اللغتين العربية و الفارسية
335
اساليب بيان در نهج البلاغه (بخش حروف مشبهه بالفعل و
336
اساليب و ابعاد بيان عشق در قرآن كريم
337
اسامي خاص در شاهنامه
338
اسامي خاص گرشاسپ نامه ونقشي كه هر يك ازآنها به عهده دارند
339
اسانس گيري كندر به روش هاي مختلف تقطير و اندازه گيري و شناسايي تركيب هاي شيميايي اسانس به وسيله دستگاههاي كروماتوگرافي گازي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي
340
اسانس‌‌هاي گياهي و نقش آن‌ها در كنترل آفات
341
اسب در فرهنگ و ادبيات بختياري
342
اسباب النزول در مصادر شيعي
343
اسباب انحلال عقود از منظر فقه و قوانين موضوعه
344
اسباب بازي كمك آموزشي آشنايي با حروف الفبا براي كودكان مقطع پيش دبستاني
345
اسباب بازي مركب براي كودكان 3-6 سال﴿دربوستان شهيد كاظمي منطقه 4تهران﴾
346
اسباب ضمان امين در عقود اسلامي
347
اسباب مالكيت در فقه اسلامي
348
اسباب و موجبات مسئوليت مدني
349
اسپرت سنتر
350
اسپكتروسكپي فلورسان اشعه ايكس
351
اسپكتروسكپي ناحيه فرو سرخ دور نيمه هادي هاي گروه -VIII با استفاده از مدل نوسانگرهاي وابسته
352
اسپكتروفتومتري يونهاي مس II و روي II با ليگاند هاي از نوع 2- گوانيدينوبنزايميدازول
353
اسپكتروم آنالايزر
354
اسپكتروم آنالايزر
355
اسپكترومتر
356
اسپلاين درجه شش غير چند جمله اي براي حل مسائل مقدار مرزي مرتبه پنجم
357
اسپلاين صفحات نازك در مدل سازي سطح زمين و مقايسه با روش اسپلاين درجه سوم طبيعي هموار
358
اسپلاين هاي ماتريسي مكعبي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل ماتريسي خطي
359
اسپي نوزا
360
اسپينترونيك در شبكه حلقه هاي كوانتومي
361
اسپينترونيك در شبكه ي نانــوحلقه هاي كوانتومي با پايه ي گرافين در حضور اثر راشبا
362
استئو كندريتOSTEOCHONDRITIS
363
استئو كندريتOSTEOCHONDRITIS
364
استاپ موشن و تكنيك هاي تابعه آن در متحرك سازي
365
استاد درون
366
استاندار و ارزش اقتصادي آن در ايران
367
استاندارد ADSL
368
استاندارد آمبولانسهاي امداد و نجات در شرايط بحران
369
استاندارد ايزو در كارخانه بهپاك
370
استاندارد تلفن سيار GSMو تحليل يك سيستم عملي
371
استاندارد در مهندسي پزشكي به همراه ترجمه و آماده سازي 12 عنوان استاندارد ملي ﴿در زمينه تجهيزات پزشكي و بيمارستان﴾
372
استاندارد سازي pH و ميزان مصرف مواد شيميايي در مدار فلوتاسيون كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
373
استاندارد سازي پرسشنامه اختلال سرگيجه (Dizziness handicap inventory)در استان گيلان
374
استاندارد سازي پرسشنامه برانگيختگي وكاهش ناهماهنگي (دي اي آر كيو ) در دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران
375
استاندارد سازي تجزيه
376
استاندارد سازي توليد آرد در جهت ارتقاء سطح يارانه
377
استاندارد سازي فرآيند طراحي ربات ﴿ تست هاي عملكردي﴾
378
استاندارد كردن نمونه هاي آرد و گندم و شير پاستوريزه
379
استاندارد مدارس درايران
380
استاندارد هاي مديريت محيط زيست ISO 14000
381
استاندارد و استانداردسازي در صنعت خودرو
382
استاندارد واحد اندازه گيري فازور
383
استانداردها و تكنولوژي ساخت موج برها
384
استانداردهاي ( توصيه ها) سازمان INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION )ITU( براي مراكز سوئيچ ديجيتال ( محلي ، مركب ، ترانزيت ، بين الملل ) در شبكه IDNSو ISDN
385
استانداردهاي انتخاب تسمه و ارائه برنامه كامپيوتري جهت طراحي تسمه هاي انتقال قدرت با pascal Turbo
386
استانداردهاي انواع قايق نجات و طراحي سيستم نجات براي شناورهاي آسيب‌ديده
387
استانداردهاي بين المللي كشتي در حقوق دريايي
388
استانداردهاي سيستم تعليق خودروي سواري
389
استانداردهاي كاربردي دستگاههاي پمپ سرنگ و پمپ سرم و تدوين دستورالعمل تهيه و كاربرد
390
استانداردهاي لازم براي ارزيابي ذخاير شن و ماسه معدن سعيديه شهريار
391
استانداردهاي لجن فاضلاب شهري و صنعتي
392
استاندارها و مباني تكنولوژي شبكه مخابرات نوري دريايي
393
استانيسلاوسكي و اپرا تاريخچه ، شاخصه هاي بازيگري اپرا در سيستم و بررسي يك اجراي نمونه
394
استباط آماري مبتني بر داده هاي سانسور هيبريد فزاينده نوع 2 , statistical inference based on the type2 progressive hybrid censored data
395
استباط و طرح هاي سانسور شده بهينه در سانسور فزاينده نوع دوم براي توزيع بيرن بايوم- سوندرز
396
استباطهايي در مورد ميانگين توزيع هاي لگ نرمال با استفاده از پي مقدارهاي تعميم يافته و فواصل اطمينان تعميم يافته
397
استبيل هاي مينيماليستي با استفاده از بافت براي لابي هتل و رستوران
398
استتار البسه و تجهيزات نظامي در برابر امواج مريي و مادون قرمز نزديك
399
استتيك به روايت مارتين هايدگر
400
استحال انرژي خورشيدي بر پايه پانلهاي حرارتي تخت و متمركز كننده و تبديل آن به انرژي مكانيكي توسط موتورهاي استرلينگ
401
استحاله طبيعت
402
استحاله فازي در ساختكارهاي فلزي راكتورهاي هسته اي قدرت در اثر تشعشع و گرما
403
استحاله فرم در معماري ايراني
404
استحاله هاي جوانه زني و رشد در ساختارهاي آلياز Ti-6Al-4V توليد شده به وسيله پاشش پلاسمايي در خلاء
405
استحاله ي شخصيت از ديدگاه مكتب فرانكفورت و سينماي اكسپرسيونيسم
406
استحصال آب از وسايل خنك كننده در مناطق مرطوب ساحلي
407
استحصال انرژي از ارتعاشات ناشي از گردابه ها
408
استحصال انرژي الكتريكي با توجه به اطلس باد ايران
409
استحصال بيوهيدرومتالورژيكي روي از كنسانتره كم عيار فلوتاسيون باما در سيستم پيوسته و مقياس نيمه صنعتي
410
استحصال تيتانيم از اكسيد آن به روش اكسيژن زدايي الكتروليتي بر اساس فرآيند FFC
411
استحصال تيتانيم از اكسيد آن به روش اكسيژن-زدايي الكتروليتي بر اساس فرآيند FFC
412
استحصال حداكثر توان از آرايه‌هاي فتوولتائيك تحت اثر سايه جزئي با استفاده از الگوريتم فرهنگي
413
استحصال دو مرحله اي هيدرومتالورژيكي مس و طلا از كانسنگ هاي اكسيدي
414
استحصال روي از غبارهاي حاصل از توليد برنج به روش پيرو متالورژي
415
استحصال سرب از باتري هاي سرب-اسيد با روش هاي هيدرومتالورژيكي
416
استحصال سريع حداكثر توان از آرايه‌هاي خورشيدي تحت شرايط سايه اندازي جزئي
417
استحصال شيميايي مس با استفاده از چاپگر جوهر افشان
418
استحصال طلا از سنگهاي معدن مقاوم بروش اكسيداسيون ميكربي
419
استحصال ليتيوم از محلول هاي كم عيار با استفاده از روش جذب سطحي توسط چارچوب آلي فلزي ZIF-8
420
استحصال مستقيم سرب از گالن
421
استحصال نقره از كانه ي سرب و روي معدن كوه سرمه
422
استحصال نيروي الكتريكي با استفاده از ارتعاشات گردابه القايي
423
استحصال نيكل از سولفيد نيكل به روش تبديل
424
استحصال هيدرومتالورژيكي تركيبات استرانسيوم از سنگ معدن گچ سرخه
425
استحكام باقيمانده سازه سكوي فراساحلي پس از برخوردهاي متناوب كشتي
426
استحكام باقيمانده صفحات كامپوزيتي تحت بار ضربه اي با سرعت كم
427
استحكام بخشي به لايه‌هاي نانوليفي با استفاده از پلي وينيل استات
428
استحكام بخشي چمن زمين هاي ورزشي با يك لايه ژئوتكستال
429
استحكام بخشي چمن زمين هاي ورزشي با يك لايه ژئوتكستايل
430
استحكام بخشي ساختاري سنگهاي آهكي در بناهاي تاريخي و بررسي عوامل فرساينده
431
استحكام بخشي كامپوزيت هاي پليمري لايه اي متوسط ذرات نانو
432
استحكام بخشي لايه هاي جدا شده نقاشي تمپرا با استفاده از نانو ذرات هيدرو كسيد كلسيم سنتز شده به روش شيميايي
433
استحكام بخشي موضع اتصال از طريق سنتز درجاي آلومينيوم-كروم در حين فرآيند نقطه‌اي اصطكاكي اغتشاشي
434
استحكام بخشي يك نمونه كتيبه گچ بري مربوط به دوره قاجار واقع در بقعه چهار پادشاهان لاهيجان
435
استحكام كمانشي و نهايي ورق هاي تقويت شده آلومينيومي واقع در معرض تركيب فشار درون صفحه اي طولي و فشار جانبي
436
استحكام كمانشي و نهايي ورق هاي تقويت شده الومينيومي واقع در معرض تركيب فشار درون صفحه اي طولي و فشار جانبي
437
استحكام نهايي سازه كشتي‏ها‏‏‏ي كامپوزيتي با در نظر گرفتن اثر سوپراستراكچر
438
استحكام نهايي شاهتير جعبه¬اي تقويت¬شده و خورده¬شده تحت خمش خالص
439
استحكام نهايي ورقه هاي چهارگوشه با بازشدگي هاي چهارگوش داراي پخ دايره اي در گوشه ها تحت فشار محوري
440
استحكام واناديوم از سرباره كنورتر فولادسازي ذوب اصفهان
441
استحكام ورقهاي تقويت نشده / تقويت شده با خوردگي حفرهاي تحت اثر كشش
442
استخدام برخي آرايه هاي ادبي و پيوند آن با نقاشي
443
استخر دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
444
استخر سر پوشيده چيتگر
445
استخر سرپوشيده ناژوان
446
استخر مسابقات شنا
447
استخراج ، حلاليت و ويسكوزيته كيتين
448
استخراج ، شناسايي و بررسي اثر ضد اكسيداني و ضد ميكروبي روغن اسانسي برخي گونه هاي آرتميزيا در ايران
449
استخراج DNA از روغن هاي گياهي به منظور رديابي مواد تغيير يافته ژنتيكي(GMO ) در آنها
450
استخراج PCB ها توسط روشهاي سوكسله، مايكروويو و استخراج فاز جامد از خاك و اندزه گيري آنها با HPLC
451
استخراج Tio2 از معادن استان كرمان به منظور توليد رنگدانه
452
استخراج آراء نحوي زمخشري از كتاب تفسير كشاف و مقايسه آن با آراء وي در ديگر آثارش و آراء ديگر نحويان
453
استخراج آزمايشگاهي مانيتول از برگ درخت زيتون بادي اكسيد كربن فوق بحراني و آب زير بحراني
454
استخراج آزمايشگاهي معادله و ضريب نشتي ماسه سنگ و كاغذ صافي
455
استخراج آفلاتوكسين ها از مواد غذايي با بهره گيري از نانوذرات مغناطيسي عامل دارشده و تشكيل ميكرواموليسون با امواج فراصوت
456
استخراج آلاينده هاي آلي كلرداراز آب دريا به كمك نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با كامپوزيت نانو ذرات طلا گرافن
457
استخراج آلژينات از جلبك هاي منابع داخلي و استفاده از آن بعنوان پايه تثبيت سلول هاي ميكروبي
458
استخراج آلفا-سلولز از ضايعات پنبه تركمن صحرا و سنتز مشتقات آن (CMC)
459
استخراج آلومينا از بوكسسيت و مواد غيربوكسيتي و تهيه آلومينيم از آن
460
استخراج آنزيم پراكسيداز از منابع گياهي و كاربرد آن در آلاينده زدايي از پسابهاي آروماتيك
461
استخراج آنزيم پروتئاز از سوسپانسيون تخميري با استفاده از سيستم دوفازي آبي
462
استخراج آنزيم هموليزين از باسيلوس ها و بررسي خواص آن از طريق بيوانفورماتيك
463
استخراج آنزيمهاي اكسيداز از برگ چاي ايراني و بهينه سازي عوامل موثر بر فعاليت آنزيمها
464
استخراج آنزيمي روغن ازپسته كوهي
465
استخراج اتوماتيك نخ از كدهاي تك نخي با هدف توزيع بار متناسب بين هسته ها
466
استخراج اجزاء موثر آنغوزه با سيال فوق بحراني 2 coو شناسايي آنها
467
استخراج اراستمان و طبقه بندي نواحي اسناد چاپي فارسي
468
استخراج ارتباط ثابت‌هاي فرمول جادويي پشيكا با پارامترهاي فيزيكي تاير
469
استخراج ارتباط هستي‌شناسانه متون فارسي به كمك موجوديت‌هاي مرتبط
470
استخراج ارتباطات تاثيري بين نواحي مغز با روش هاي گرافيكي احتمالي و با استفاده از داده ي تصويربرداري عملكردي (IMRI)
471
استخراج ارتعاشات ديواره عروق با كمك فرا صوت
472
استخراج اسانس پونه به روش استخراج فوق بحراني و مقايسه آن با روش تقطير
473
استخراج اسانس روغني گياه اسطوخودوس با دي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته و روش پيشنهادي جديد استاتيك - ديناميك تناوبي
474
استخراج اسانس گياه نپتابينالودين جامزد و مطالعه ترپنوئيدهاي مربوطه توسط GC-MASS , EXTRACTION ESSENTIAL OIL FROM NEPETA BINALOUDENSIS JAMZAD AND GC-MASS STUDIES ON RELATED TERPENOIDES
475
استخراج اسانس ليموشيرين به روش cold press و تقطير و مقايسه نتايج آنها
476
استخراج اسانس هاي گياهي به روش حلال
477
استخراج اسانس و عصاره گياهي از دو گونه داتوره وتلخه وشناسايي تركيبات غعال شيميايي آنها
478
استخراج استانداردها و طراحي بافرهاي الاستيك جهت نگاشت اطلاعات آسنكرون به STM
479
استخراج استانداردهاي طراحي سامانه ارتباطي بين صنعت و بنگاه‌هاي آموزشي _ مطالعه كتابخانه‌اي: سامانه ارتباطي الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
480
استخراج استراتژيهاي بازاريابي فروشگا هها ي اينترنتي، مبتني بر بكارگيري الگوريتم تركيبيK-means رو شهاي متاهيوريستي ك
481
استخراج اسكلت خلاصه شده استخوان ران انسان از روي مدل سه بعدي آن، بر اساس نقاط و محورهاي پزشكي مرتبط
482
استخراج اسيد آمينه ي نوع آلفاي گليسين با استفاده از ميكرو و نانو غشاي مايع امولسيوني
483
استخراج اسيد سولفوريك توسط تري اكتيل آمين
484
استخراج اسيد سيتريك با روش كلاسيك
485
استخراج اسيدچرب ضد سرطان گامالينولنيك اسيد با دي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته از بذرگل گاوزبان
486
استخراج اسيدهاي چرب از بذر نيلوفر آبي
487
استخراج اسيدهاي چرب با كاربردهاي ويژه از دانه هاي روغني موجود در ايران (شاهدانه )
488
استخراج اسيدهاي فنلي از مرزنجوش و اثر آن بر روي باكتري‌هاي استرپتوكوكوس پنومونيه٬ كلبسيلا پنومونيه ، استافيلوكوكوس اورئوس، سودوموناس ائروژينوزا
489
استخراج اصطلاحات تركيبي پزشكي عربي و ترجمه آن به فارسي
490
استخراج اصول طراحي يك پرنده زمين به هوا با هدفياب گرمايي
491
استخراج اطلاات نسبي از مشخصه هاي اثر انگشت جهت تطبيق جزئي
492
استخراج اطلاعات از پاسخنامه هاي تستي به كمك پردازش تصوير
493
استخراج اطلاعات از سايت هاي راهنماي فروش كالا به صورت اينترنتي باweb scraping
494
استخراج اطلاعات با استفاده از تكنيك هاي متن كاوي
495
استخراج اطلاعات دست نوشته آماري از فرم هاي روزانه وضعيت بار در استان خوزستان
496
استخراج اطلاعات ديناميكي حاصله از آناليز حركت راه رفتن افراد قطع عضو از ناحيه ي زير مچ جهت طراحي پروتز مناسب با به كارگيري نتايج حاصل از حل ديناميك معكوس
497
استخراج اطلاعات سه بعدي دز جذبي با استفاده از روش تمام نگاري ديجيتال
498
استخراج اطلاعات نسبي از مشخصه هاي اثر انگشت جهت تطبيق جزئي
499
استخراج اكسايشي بهبود يافته¬ي تركيبات آلي گوگرد دار از سوخت ديزل توسط كاتاليست حلال يوني با عملكرد دوگانه به كمك تابش فرابنفش
500
استخراج الجينات از جلبك هاي قهوه اي و تهيه خمير چاپ از آن
501
استخراج الكتروغشايي نيتروفنل جهت اندازه گيري آن و بررسي اثر نانولوله هاي كربني بر عملكرد غشا
502
استخراج الگوريتم طراحي آب شيرين كن med
503
استخراج الگوريتم طراحي مشعل متخلخل
504
استخراج الگوهاي ترافيكي شبكه‌هاي نظير به نظير جهت تشخيص بات‌نت
505
استخراج الگوهاي زماني و طيفي تصور حركتي مبتني بر تصاوير موج نگاري مغز با استفاده از شبكه¬هاي عصبي همگشتي توسط راهبرد الگوهاي مشترك مكاني چند مقياسي عميق
506
استخراج الگوهاي طراحي ار نرم افزارهاي شي گرا و سنجش كيفيت نرم افزار
507
استخراج الگوهاي طراحي از نرم افزارهاي شي گرا و سنجش كيفيت نرم افزار
508
استخراج الگوي اندازه گيري مدل محاسبات كوانتومي يك طرفه از روي مدار كوانتومي
509
استخراج الگوي حركتي كاربران وب سايت با استفاده از تكنيك خوشه بندي و ارائه ساختار ماشين پيشنهاد دهنده
510
استخراج الگوي طراحي داخلي مدارس در زيست بوم گرم و مرطوب
511
استخراج الگوي مسكن روستايي جلگه شرق گيلان و توصيه اصول طراحي خانه در روستاي دستك
512
استخراج امضا براي نظارت سخت افزاري جهت ايمن سازي پردازش در سامانه هاي تعبيه شده
513
استخراج املاح با ارزش از آب درياچه اروميه
514
استخراج انتخابي گاليم از محلول اسيدي به روش فلوتاسيون يوني
515
استخراج انتخابي يون نقره توسط ليگان دي بنزو 18- كرون - 6 از ميان برخي از كاتيون هاي عناصر واسطه به روش استخراج نقطه ابري , Selective extractition of silver ion using dibenzo-81 crown-6 from a mixture of transition metal cations by cloud point extraction
516
استخراج انرژي امواج با استفاده از فرش دريايي انعطاف پذير
517
استخراج اورانيوم، هافنيوم ، زيركونيوم و كادميوم از پسماند صنعتي ﴿ضايعات جامد و پساب﴾ با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني
518
استخراج با سيال فوق بحراني
519
استخراج با فاز جامد ريز توسط نانوذرات سديم وانادات با پوشش سيليكايي براي استخراج ديازينون و اندازه گيري با دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه ي كرونا
520
استخراج با فاز جامد و اندازه گيريمقادير بسيار كم برخي از تركيبات آلاينده آلي در نمونه هاي آب با استفاده از نانو ذرات هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
521
استخراج با نظارتِ صفات و روابط مشخص براي موجوديت‌هاي اسميِ انساني از مقالات ويكي‌پدياي فارسي
522
استخراج با همزن ميله اي چرخان به عنوان يك روش تغليظ براي تعيين مقادير اندك پنتا كلروفنل در كاغذهاي بهداشتي تهيه شده از خمير بازيافتي
523
استخراج بازه هاي زماني راه رفتن از نتايج سنسورهاي نيروي مستقردر كف پا
524
استخراج بافت مجازي بر اساس پردازش تصاوير فراصوت درون‌رگي (IVUS)
525
استخراج باقيمانده آلكالوئيدهاي اصلي در پسماند ترياك و اندازه گيري آنها با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي شده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
526
استخراج باقيمانده آلكالوئيدهاي اصلي در پسماند ترياك و اندازه‌گيري آنها با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي شده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
527
استخراج بتا كاروتن از منابع گياهي
528
استخراج بردارهاي شاخص در طرح هاي قالي دستباف ايران
529
استخراج برق از بدنه موتور خودور ( بررسي حرارتي بلوك موتور بعد از نصب المان هاي ترموالكتريك و ايجاد عايق در اطراف آنها )
530
استخراج بهينه كمي و كيفي اطلاعات حركتي از روي سيكنال الكترومايوگرام سطحي از جنبه الكترودگذاري
531
استخراج بهينه لينگنين ها با استفاده از روش ديوكسان و با بكارگيري حلالهاي يوني و بررسي مقايسه اي ساختار ها با استفاده از فنون شيميايي كروماتوگرافي و اسكتروسكوپي
532
استخراج بيوكاتاليست‌هاي آنزيمي و كاربرد آن‌ها در سنتز تركيبات آلي نيتروژن‌دار در محيط آبي و محاسبات سينتيكي بعضي از واكنش‌ها
533
استخراج بيولوژيكي (آرايش ميكروبي ) مس و عناصر گرانبها از سنگهاي معدني مس ايران
534
استخراج پارابن ها از نمونه هاي آبي و محصولات آرايشي و بهداشتي توسط ريز استخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
535
استخراج پارامتر هاي موثر صداي قلب و ايجاد بانك اطلاعاتي در تشخيص پزشكي
536
استخراج پارامترهاي LPC از روي سيگنال صوتي
537
استخراج پارامترهاي SPICE ترانزيستورهاي MOS
538
استخراج پارامترهاي االكترومغناطيسي موثر متامتريالهاي كايرال شبه صفحه اي و معرفي ساختارهاي جديد
539
استخراج پارامترهاي استحكامي ويلچر مايرا و مقايسه آن با ويلچراميران با به كارگيري روش المان محدود و ارائه نرم افزار مناسب آن
540
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در پرش طول
541
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در تعويض مفصل زانو
542
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي در حركت يكضرب وزنه برداري
543
استخراج پارامترهاي بيومكانيكي و مدلسازي سيستم اكسواسكلتون پايين تنه
544
استخراج پارامترهاي پارچه از تصوير آن با استفاده از الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري
545
استخراج پارامترهاي تحريك از روي نمونه هاي صحبت
546
استخراج پارامترهاي ترافيكي چهارراه جهت كنترل چراغ راهنمايي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
547
استخراج پارامترهاي دانه و مرز دانه در پلي كريستال ها به روش ديناميك مولكولي
548
استخراج پارامترهاي ديناميكي اجسام متحرك در زمينه ثابت با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
549
استخراج پارامترهاي ديناميكي وسائل نقليه با استفاده از هندسه پراجكتيو و روش هاي پردازش تصوير
550
استخراج پارامترهاي ذاتي مدار معادل سيگنال HEMT با استفاده از سبكه هاي عصبي مصنوعي
551
استخراج پارامترهاي طراحي در سيستم ارتز شامل دو مفضل زانو و مچ پا وسيله حاصل
552
استخراج پارامترهاي عملكردي توربين گاز از طريق اندازه گيري محدود پارامترهاي عملياتي
553
استخراج پارامترهاي كد گسترده كنندة طيف در گيرندة كور با به كارگيري روش هاي هوشمند
554
استخراج پارامترهاي مدل غير خطي ترانزيستورهاي فركانس بالا
555
استخراج پارامترهاي مرتبط با تغييرات فشارخون در بيماران دياليزي در حين فرآيند همودياليز
556
استخراج پارامترهاي مكاني از يك صحنه ترافيكي و تبديل آن به يك ضخنه ديد از بالا
557
استخراج پارامترهاي موتور كنترلي جهت توصيف چگونگي تاثير هيپوتراپي بر گيت بيماران ام اس
558
استخراج پارامترهاي موتور كنترلي جهت توصيف چگونگي تاثير هيپوتراپي بر گيت بيماران پاركينسوني
559
استخراج پارامترهاي نوع ترانزيستورهاي HBT , HEMT از نتيج اندازه گيري
560
استخراج پارامترهاي هندسي مقطع كمري ستون مهره از تصاوير مقطع نگاري
561
استخراج پاسخ ارتعاشي تير يكسرگير دار و پاسخ تير دو سر لولا به برخورد گلوله در شرايط مختلف مكانيك و هندسي
562
استخراج پالاديم از محلول هاي آبي با استفاده از فرآيند غشاي مايع تقويت شده
563
استخراج پتانسيل هاي برانگيخته تك ثبت به روش زير فضا
564
استخراج پتانسيلهاي برانگيخته توسط PCA
565
استخراج پكتين از پوست هندوانه (Citrullus lanatus) به كمك مايكروويو
566
استخراج پكتين از ضايعات كشاورزي و بررسي اثر تغليظ، PH و مقدار الكل بر روي بازده و كيفيت پكتين استخراج شده
567
استخراج پلاك اتومبيل از تصاوير
568
استخراج پيكره موازي دوزبانه انگليسي - فارسي جهت آموزش مدلهاي ترجمه ماشيني آماري
569
استخراج پيكره هاي موازي از روي اسناد قابل مقايسه وب به منظور بهبود كيفيت ترجمه در سيستم هاي ترجمه ماشيني انگليسي-فارسي
570
استخراج پيوسته فلزات سنگين با استفاده از روش غشاء مايع امولسيوني
571
استخراج تابع تقاضاي خدمات پستي كشور با استفاده از رگرسيون فازي
572
استخراج تاج درخت منفرد با استفاده از ابرنقطه ي ليدار هوايي با تراكم نقطه ي بالا براي برآورد ويژگي هاي درختان فضاي سبز شهري
573
استخراج تتراسايكلين از خون وادرار توسط جاذب اختصاصي آپتامري و بررسي آلفاو بتاي هورمون گنادوتروپين جفتي انساني به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ﴿ESI-IMS﴾
574
استخراج تركيب هايي با خواص استروژني از گياه رازيانه و دانه خرما و تجزيه كمي و كيفي به روش كرماتوگرافي
575
استخراج تركيبات زيست فعال به روش مايكروويو
576
استخراج تركيبات فنولي برگ زيتون با فناوري سبز امواج فراصوت وكاربرد نانوكپسوله آن دركنترل پايداري اكسيداتيو روغن سويا
577
استخراج تركيبات فنوليك موجود در برگ هاي گياهان نعناع، پونه و ريحان و مقايسه آنتي اكسيداني آنها در روغن آفتابگردان
578
استخراج تركيبات منگنز از محلول ليچينگ كانسنگ مانگانيت جيرفت
579
استخراج تركيبات موجود در پوست سبز پسته با سيال فوق بحراني CO2،جداسازي و شناسايي آنها
580
استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهري با استفاده از طبقه بندي و قطعه بندي تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا بر مبناي تحليل در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
581
استخراج توابع پايه تنومند از داده‌هاي طيفي
582
استخراج توربولانس هوا با استفاده از پارامترهاي پروازي و پردازش هاي لازم
583
استخراج تيتانيوم دي اكسيد از سنگ معدن ايلمنيت
584
استخراج جاده ها از تصاوير ماهواره اي با كيفيت بالا در مناطق شهري با استفاده از فيلترهاي بيز و روش هاي پردازش تصوير
585
استخراج جدول داده-ستانده به روش GRIT و كاربرد ان براي تحليل بخش نيروي انساني استان يزد
586
استخراج جذبي ميله همزن با كيتوسان و نانوالياف زيست‌تخريب‌پذير سلولزاستات براي اندازه‌گيري بيس‌‌فنول‌آ در نمونه‌هاي آب
587
استخراج جملات حكمت آميز از آثار ميخائيل نعيمه و تقسيم بندي موضوعي آنها
588
استخراج جنبه كالاها از نظرات كاربران
589
استخراج حالت تريم يك روتور الاستيك بالگرد به كمك مدل تير مخلوط
590
استخراج حركت چرخشي قلب و تحليل آن در افراد سالم و بيمار با استفاده از تصاوير نشان‌گذاري‌شده MRI
591
استخراج حلالي روي توسط حلال آلي DEHPA از محيط كلريدي
592
استخراج حلالي روي و كادميم توسط D2EHPA در حضور يون سيترات
593
استخراج حلالي سلنيوم توسط تري¬ايزوبوتيل فسفات
594
استخراج حلالي طلا از محلولهاي كلريدي
595
استخراج حلالي قلع توسط حلال آلي D2EHPA
596
استخراج حلالي كادميم توسط محلول D2EHPA
597
استخراج حلالي مس توسط EHPA D2 (طراحي و ساخت يك واحد استخراج حلالي آزمايشگاهي به روش هيدرومتالورژي)
598
استخراج حلالي موليبدن از محلول آبي
599
استخراج حلالي موليبدن توسط حلال آلي D2EHPA
600
استخراج حلالي موليبدن توسط حلال آلي LIX 984N
601
استخراج حلالي نيكل و كبالت بوسيله D2EHPAدر حضور عوامل كمباكس ساز
602
استخراج خصوصيات رفتار مكانيكي بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي بافرض نواحي ناهمگن
603
استخراج خطوط ساحلي از تصاوير ماهواره اي با استفاده از الگوريتم هاي زيرپيكسل (مطالعه موردي: بخش هايي از سواحل هرمزگان)
604
استخراج خواص ماكروسكوپيك از روش ديناميك مولكولي
605
استخراج خواص مكانيكي بافت نرم با استفاده از روش المان محدود معكوس
606
استخراج خودكار جملات موازي از متون مقايسه‌اي سياسي
607
استخراج خودكار جملات هم‌تراز فارسي/انگليسي متون علوم انساني از دانشنامه ويكي‌پديا
608
استخراج خودكار مبتني بر مدل حاشيه ي ساختمان ها با استفاده از پهپاد
609
استخراج خودكار ويژگي هاي مكاني و زماني از تغييرات موضعي بطن چپ جهت تشخيص بيماري هاي قلبي از روي تصاوير اكوكارديوگرافي
610
استخراج داده از سيگنال هاي حياتي به وسيله تكنيك هاي هوشمند (مدل آزاد)
611
استخراج داده هاي ميدان دور يك آرايه استوانه اي به كمك اسكنر صفحه اي و اندازه گيري ميدان نزديك
612
استخراج داده‌هاي سرعت باد با استفاده از داده‌هاي ثبت شده طيف امواج
613
استخراج داروي تولترودين در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج قطره اي و اندازه گيري آن به روش اسپكتروفتومتري ماوراء بنفش-مرئي
614
استخراج داروي مگزيلتين از پلاسما و ادرار به وسيله ي تكنيك ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي، مشتق سازي پيش ستون و اندازه گيري توسط كروموتوگرافي مايع با آشكار ساز فلورسانس
615
استخراج دانش
616
استخراج دانش از سامانه‌هاي آنلاين فروش بليت سينما از طريق تجزيه و تحليل داده به همراه مطالعه موردي
617
استخراج دانش از يادداشت هاي يادگيرنده به منظور بهبود بخشيدن به مدل سازي كاربر در سيستم هاي يادگيري تطبيق پذير
618
استخراج دانش بقاي سازماني براساس شيوا قواعد انجمني در «شركت هاي كاني غيرفلزي» قلمرو مطالعه: بنگاه‌هاي صنعتي بالاي ده نفر فعال استان يزد بين سال‌هاي 89-1374
619
استخراج دانش چند كلاسه به روش كلني
620
استخراج دانش چند كلاسه به روش كلني مورچه ها
621
استخراج دانش فني ساخت شتاب سنج هاي پيزوالكتريك
622
استخراج دانش و بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي از اطلاعات هويتي و بدهي كارگاهها و كارفرمايان سازمان تامين اجتماعي
623
استخراج دنباله ي اعداد تصادفي از منابع تصادفي ناقص
624
استخراج رابطه پارامترهاي هندسي در قوس ها با نامنظمي هاي هندسي با استفاده از روش هاي فازي و فازي عصبي
625
استخراج رابطه تئوري براي بررسي تاثر ساختار مواد فعال سطحي بر زاويه تماس قطره آب برروي سطوح ابر آب گريز
626
استخراج رابطه ضريب افت خم منيفولد ورودي موتور TU5 با مشخصات جريان از طريق شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان تراكم‌پذير
627
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه مبتني بر تحليل هسين در حوزه كرولت
628
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه و به دست آوردن سرعت خون در سرخرگ ها
629
استخراج رگ هاي خوني در تصاوير شبكيه چشم
630
استخراج رنگ از پوست انار و بررسي امكان استفاده از اين رنگينه در منسوجات
631
استخراج رنگ مصنوعي اسيدي سانست يلو در نوشيدني ميوه اي با استفاده از جاذب نانومگنتيت بوسيله ي دستگاه اسپكتروسكوپيvis-uv
632
استخراج رنگ ها از نمونه هاي آبي به كمك نانوذرات مغناطيسي جاذب
633
استخراج رنگدانه هاي كاروتنوئيدي از مخمر Rhodotorula toruloides بر پايه روش مكانيكي سايشي
634
استخراج روابط تجربي براي تخمين استحكام نهايي بدنه شناورهاي كامپوزيتي
635
استخراج روابط تحليلي براي دمحاسبه ضرايب شدت تنش در مود هاي اول و تركيبي شكست براي پانل هاي تقويت شده و حاوي ترميم كامپوزيتي
636
استخراج روابط جايگزين براي زيردريايي در مدل سازي عددي با استفاده از تست مدل آزمايشگاهي
637
استخراج روابط ساده جهت تخمين استحكام نهايي كشتي هاي سالخورده
638
استخراج روابط مكمل موجود بين كالاها در يك آنتولوژي
639
استخراج روغن از انواع گوناگون هسته انگور و بررسي خواص آن و تاثير آن بر ميزان LDL و HDL
640
استخراج روغن از زيتون به روش ارگانيك
641
استخراج روغن بذرگل مغربي بادي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته
642
استخراج روغن پسته و آفلاتوكسين با سيال تحت فشار و اندازه گيري آفلاتوكسين و متادون با روش اسپكترومتري متحرك يوني
643
استخراج روغن دانه گلرنگ توسط سيال فوق بحرانيCO2
644
استخراج روغن سبوس برنچ به روش استخراج با مايع تحت فشار و بهينه كردن شرايط استخراج به وسيله طراحي فاكتوريل
645
استخراج روي از سرباره برنج
646
استخراج روي از طريق پيرومتالورژي
647
استخراج رويه‌ي سه‌بعدي طراحي ميكروسايكل تمرين با استفاده از منطق فازي
648
استخراج زير كونيا از زيركون به روش ذوبي
649
استخراج ساختار ارتباطات عملكردي شناختي از دادگان fMRI و شناسايي نشانگرهاي مرتبط با مراحل اوليه بيماري MS
650
استخراج ساختمان از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا به روش شي مبناي نظارت شده
651
استخراج سرب از كانه هاي سولفيدي معادن كوشك
652
استخراج سرب توسط فاز جامد نانوذرات اكسيد روي از نمونه هاي آبي
653
استخراج سموم كربامات از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
654
استخراج سه بافت اصلي مغز با استفاده از قطعه¬بندي تصاوير با تشديد مغناطيسي چندطيفي
655
استخراج سيگنال قلب جنين از ثبت هاي شكمي با استفاده از نمايش هاي تُنك
656
استخراج شاخص هاي محيط زيستي كليدي عملكرد صنعت ساختمان
657
استخراج شاخص هاي مناسب تصميم گيري و استفاده از شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني هزينه -سود در بيمه بدنه خودرو ( مورد كاوي :بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران )
658
استخراج شاخصهاي هارمونيكي كيفيت برق [قدرت] و كاربرد آن در يك شبكه نمونه توزيع
659
استخراج شرايط لازم و كافي همگرايي كمينه ساز متناوب براي شبكه هاي راديوشناختگر چند ورودي چند خروجي از طريق ادغام تداخل در ارتباط با همسونهي
660
استخراج شرايط مناسب اختلاط گاز در ميكسرهاي T شكل در سايز ميكرو
661
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي بر آن
662
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي برآن
663
استخراج ضرايب شكست و خاموشي لايه هاي نازك ژرمانيوم و فلوريد منيزيم در ناحيه فروسرخ مياني
664
استخراج ضرايب كاليبراسيون مدل شبه ابعادي توروبلانس براي موتور دوراني چرخه آتكينسون، با استفاده از شبيه سازي سه بعدي CFD
665
استخراج ضرايب هيدروديناميكي يك جسم زير سطحي
666
استخراج عبارات كليدي از صفحات خبري وب پارسي با بهره‏ گيري از شيوه‏ هاي آماري
667
استخراج عبارت هاي موازي از دادگان نظير مبتني بر گراف تطابق متني
668
استخراج عروق شبكيه چشم
669
استخراج عصاره و ثبات رنگ روناس با روشهاي مختلف
670
استخراج علف كش تري فلورالين از نمونه هاي آبي به روش تركيبي ريز استخراج مايع-مايع پخشي و استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا ﴿CD-IMS﴾
671
استخراج عناصر فرهنگ ايراني - اسلامي در كتابهاي درسي﴿ فارسي و ديني مقاطع ابتدايي و راهنمايي﴾
672
استخراج عناصر مس و كادميم به روش استخراج حلالي
673
استخراج عوامل روانشناختي موثر بر شكل گيري اختلال وسواس فكري و عملي و تدوين مدل مبتني بر آن
674
استخراج عوامل موثر در پذيرش تجارت الكترونيك براي شركتهاي كوچك و متوسط كشور
675
استخراج عوامل موثر و پيش بيني مرگ و مير بيماران ترومايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
676
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد (TOPO) و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورسانس اشعه ايكس﴿XRF﴾
677
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورانس اشعه ايكس
678
استخراج فاز جامد بخشي مس توسط نانولوله كربني اصلاح شدهن با ليكند كوپفرون در نمونه هاي حقيقي و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتم
679
استخراج فاز جامد برخي از فلزات مانند مس و روي با استفاده از ليگاند (1E , 2E) - 1 ، 2 - بيس (پيريدين - 2 - ايل متيلن ) هيدرازين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذاب اتمي شعله اي
680
استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال
681
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازه گيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
682
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازهگيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
683
استخراج فاز جامد روي از نمونه هاي آبي با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل تيول دار شده ي MCM-41 و اندازه گيري آن توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
684
استخراج فاز جامد قالب مولكولي به منظور جداشازي و اندازه گيري همزمان داروي هالوپريدول در سيال هاي بيولو‍ژيك با كروملتوگرافي مايه با كارايي بالا
685
استخراج فاز جامد كادميم با استفاده ازليگاند 2 و 2- (آزيو دي دي متيلن ) دي پيريدين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
686
استخراج فاز جامد مقادير بسيار كم كبالت و نيكل روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و اندازه گيري با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
687
استخراج فاز جامد مقادير كم از بعضي عناصر واسطه با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند بازشيف جديد گوگرددار
688
استخراج فاز جامد مقادير كم يون كادميوم با استفاده از ميان حفره اصلاح شده با گروه هاي تيول در نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
689
استخراج فاز جامد مقادير كم يون مس در نمونه هاي آبي با استفاده از نانولوله هاي كربني عامل دار شده با آمين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
690
استخراج فاز جامد مقادير كم يون نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از نانو لوله هاي كربني عامل دار شده با امين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
691
استخراج فاز جامد مقادير كم يون‌هاي آهن (III) با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند 2-آمينو-5-مركاپتو-1،3،4-تيادي آزول و اندازه‌گيري بوسيله‌ي دستگاه جذب اتمي
692
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك پرومتازين در سيال هاي بيولوژيكي
693
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك ناليديكسيك اسيد در سيال هاي بيولوژيكي
694
استخراج فاز جامد نانو مغناطيسي به منظور گونه شناسي آنتيموان به روش رنگ سنجي
695
استخراج فاز جامد و اندازه گيري برخي يون هاي فلزي از قبيل مس و سرب با استفاده از مشتق جديدي از بازهاي شيف
696
استخراج فاز جامد و اندازه گيري مس در تمونه هاي غذايي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با طلا پلي تيونين
697
استخراج فاز جامد واندازه گيري مقادير بسيار كم رودامين B
698
استخراج فاز جامد يون هاي فلزات سنگين نيكل ، سرب و كاديم توسط خمير كاغذ باز يافتي اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره و تععين همزمان آنها توسط اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , SOlid phase extraction of )11(, cd)11(,pb)11( ions on the recycle paper pulp modified by multi-walled carbon nanotubes and their simulataneous determination by atomic absorbtion spectroscopy
699
استخراج فاز جامد يونهاي مس،روي،كادميم و سرب به وسيله نانو ذرات مغناطيسي اصلاح‌شده با ليگاند -N- استيل - L - سيستئين
700
استخراج فازجامد قالب مولكولي براي جدا سازي و اندازه گيري داروي ديلتيازم از سيال هاي زيستي
701
استخراج فاكتورهاي مËثر بر استفاده از بازيهاي شبيه سازي در آموزش مجازي
702
استخراج فرآيند پوشش دهي صفحه كامپوزيتي با روكشي از فلز به روش پاشش گرم و مدلسازي تنش هاي پسماند
703
استخراج فضاي سبز شهري با منحني‌هاي پويا از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا
704
استخراج فلزات سنگين با استفاده از غشاء مايع امولسيوني و كاربرد اين روش در تصفيه پساب صنعتي فولاد مباركه
705
استخراج فلزات طلا و پاديم به روش نقطه ابري شدن در حضور ليگاند 1و 8 دي آمينو-4 و 5- دي هيدروكسي آنتراكوئينون و اندازه گيري همزمان با استفاده از دستگاه طيف سنج نشري اپتيكي مجهز به اتم ساز پلاسماي القايي جفت شده و اندازه گيري هيدروكربنهاي حلقوي آروماتيك به روش استخراج مايع - مايع هموژن و كروماتوگرافي گازي با دتكتوريونيزاسيون شعله اي
706
استخراج فلزات گرانبها از لجن آندي مجتمع مس سرچشمه
707
استخراج فوق بحراني آنتول از بذر گياه رازيانه با دي اكسيد كربن فوق بحراني: بهينه سازي با روش تلفيقي تجربي و تئوري
708
استخراج فوق بحراني از گياه پرسياوشان
709
استخراج فوق‌بحراني ال-كارنيتين از قارچ صدفي با استفاده از كربن‌دي‌اكسيد فوق‌بحراني و متانول به‌عنوان سيال كمكي؛ مدل‌سازي و بهينه‌سازي
710
استخراج قاعده بندهاي همدماي جديد براي سيالات بر اساس نظريه ي اختلال و استفاده از پتانسيل هاي موثر جفت متفاوت
711
استخراج قواعد معاملاتي با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
712
استخراج قواعد معاملاتي سهام با استفاده از تبديل موجك و برنامه نويسي شبكه ژنتيك
713
استخراج قوانين انجمني با استفاده از سيستم ايمني منصنوعي
714
استخراج قوانين انجمني فازي از پايگاه داده هاي سريهاي زماني
715
استخراج قوانين معاملاتي در بازار بورس اوراق بهادارتهران
716
استخراج كافئين از ضايعات چاي و بهينه سازي روش آن
717
استخراج كانسارهاي سرب و پي آمدهاي زيست محيطي آن
718
استخراج كبالت از كيك هاي تصفيه گرم آرسنيكي كارخانجات استخراج روي و طراحي واحد پايلوت
719
استخراج كد كامپيوتري جهت حل مسايل گذراي هيدروليكي و ضربه به قوج در دو نوع سيستم تك شاخه اي و چند شاخه اي سري توسط نرم افزار MATLAB
720
استخراج كدهاي خوب كانولوشن LDPC از كدهاي بلوكي LDPC
721
استخراج كراتين از پشم به منظور تهيه هيدروژل
722
استخراج كربوكسيليك اسيدهاي توليد شده درفرآيندهاي تخمير بااستفاده ازحلال هاي آلي درميكروكانال
723
استخراج كروم توسط حلال
724
استخراج كنش از گراف شبكه اجتماعي با استفاده از ساختارهاي عِلّي با هدف افزايش قابليت اجراي كنش‌هاي استخراج شده
725
استخراج كننده بهبود يافته FCAجهت دسته بندي تصاوير چهره
726
استخراج كوارك سر از طريق برازش جنبشي مقيد
727
استخراج كيتين از استخوان ماهي مركب و تهيه مشتقات آن
728
استخراج گزينش پذير مالئيك اسيد و فتاليك اسيد به وسيله دي اكسيد كربن فوق بحراني اشباع شده از تري اكتيل آمين
729
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پريميدون در پلاسما به كمك تكنيك جفت شده پليمر حكاكي شده- اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (MIP-ESI-IMS﴾
730
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پيوگليتازون در پلاسماي گاو با روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي- اسپكترومتروي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
731
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي ساليسيليك اسيد در پلاسما و ادرار انسان به كمك روش پليمر حكاكي شده مولكولي - طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
732
استخراج ليگنو سلولز از كاه برنج و كاربرد هاي آن
733
استخراج ليگنوسلولز از كاه برنج و كاربردهاي آن
734
استخراج مËلفه هاي مديريت مشاركتي و تطبيق آن با نهج البلاغه
735
استخراج ماتريس تزويج و كاربرد آن در تنظيم و عيب يابي فيلترهاي داراي تزويج چندگانه
736
استخراج ماتريس‌هاي كينزيولوژيكي در تست‌هاي چابكي فوتبال
737
استخراج مايع - مايع
738
استخراج مايع-مايع پروتئين با وزن مولكولي پايين با استفاده از سامانه ميسل معكوس
739
استخراج متون و تصاوير از وب سايت هاي خبري با استفاده از تكنيك web scraping و دسته بندي تصاوير براساس معياركيفيت تركيب و توازن رنگ ها
740
استخراج محتواي اصلي صفحات وب فارسي براي نمايه‌ سازي در موتورهاي جستجو
741
استخراج مختصات خودروها در دنياي واقعي با استفاده از روش هاي پردازش تصوير براي تنظيم پارامترهاي مدل تعقيب خودرو
742
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت آناليز مودال كشتي
743
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي زير سازه اي و محلي
744
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي، زير سازه اي و محلي
745
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل مودال شناور
746
استخراج مدل ديناميكي شبكه‌ي برهم‌كنش پروتئيني در سلول‌ها
747
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
748
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
749
استخراج مدل سه بعدي جسم به روش Stereo Vision
750
استخراج مدل سه بعدي خودرو به منظور تشخيص نوع آن
751
استخراج مدل غيرخطي ادوات و مدارات مايكروويو به كمك پارامترهاي X
752
استخراج مدل گذراي تورك يك موتور بنزيني بر پايه نتايج حاصل از تست ديناميكي
753
استخراج مدل مناسب براي كوره هاي قوس الكتريكي موجود در صنايع فولاد يزد به منظور مطالعه پديده هاي كيفيت توان الكتريكي
754
استخراج مدل‌ ويژگي در خطوط توليد نرم‌افزار با استفاده از الگوريتم تكاملي
755
استخراج مرز ساختمان ها در نواحي شهري از تصوير برداري ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
756
استخراج مس از سرباره هاي حاوي آن
757
استخراج مس از غبار مس و تبديل به نانو ذرات ضد اكسايش مس
758
استخراج مس از كالكوپيريت توسط كار مكانيكي در حضور آهك و كربن
759
استخراج مس از كنسانتره سولفيدي از طريق تشويه در حضور آهك و انحلال در اسيد
760
استخراج مس از كنستانتره سولفيدي سرچشمه از طريق تشويه در حضور آهك و انحلا در اسيد سولفوريك
761
استخراج مس از نمونه كانسنگ مس درع زرشك به روش ليچينگ ستوني - استخراج حلالي
762
استخراج مس به وسيله انواع روش هاي ليچينگ
763
استخراج مس توسط حلال
764
استخراج مس و آرسنيك از خاك آلوده به وسيله كربن آلي محلوا تهيه شده از پوسته نرم پسته و گردو و ليگاند
765
استخراج مسير حركت خودرو از توالي فريم هاي ويدئويي با استفاده از SIFT و Mean-shift
766
استخراج مشخصات هدف راداري توسط الگوريتمهاي حسگري فشرده در حضور كلاتر
767
استخراج مشخصه هاي اثر انگشت بوسيله شبكه هاي عصبي
768
استخراج معادلات حاكم و مدلسازي سيستم كنترل توربين گازي نيروگاه يزد
769
استخراج معادلات حالت جديد براي سيالات
770
استخراج معادلات ديفرانسيل حركت در اندام تحتاني بدن انسان به‌منظور تحليل گيت در بيماران مبتلابه استئوآرتريت زانو
771
استخراج معادلات ديناميكي يك شناور زير آبي (ROV)و حل عددي آنها
772
استخراج معادلات ژايروسنتيكي
773
استخراج معادله GKM و تحليل نمادين آن توسط نرم افزار GVA
774
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
775
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
776
استخراج معادله ساختاري براي رفتار مكانيكي قطعه كار در دماي بالا با استفاده از مقادير اندازه گيري شده در نورد گرم
777
استخراج معادله فريدمن از اصل تمام نگاري
778
استخراج معيارهاي تعيين كننده ميزان پيشرفت بيماري در افراد مبتلا به پاركينسون، بر مبناي داده هاي حركتي اين افراد
779
استخراج معيارهاي جانمايي ايستگاه هاي راه آهن: مطالعه موردي ايستگاه مسافري همدان
780
استخراج مقادير بسيار كم داروهاي آترواستاتين و متادون در نمونه هاي بيولوژيكي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بر پايه ي انجماد قطره آلي شناور و اندازه گيري كمي بوسيله HPLC
781
استخراج مقادير بسيار كم يون جيوه﴿II﴾ با روش ميكرو استخراج حلال جامد و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري
782
استخراج مقادير كم كادميوم (II) از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوجاذب هيدروكسيد لايه اي دوگانه Fe-Cr به روش استخراج ريز فازجامد و اندازه‌گيري آن به روش طيف‌سنجي جذب اتمي شعله
783
استخراج مقادير ناچيز طلا با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند جداره اصلاح شده و حذف يون هاي كروم ﴿vi) با استفاده از پوست انار
784
استخراج مقادير ناچيز يون پالاديم با استفاده از الوميناي اصلاح شده و حذف يون هاي كادميم و كروم با استفاده از پوست تنه درخت خرما
785
استخراج ملاحظات طراحي نمونه سامانه ي هوشمند سازي كنتورهاي خانگي (ديافراگمي)
786
استخراج منابع گفتار هدف با استفاده از الگوريتم جداسازي كور منابع در حوزه ي فركانس
787
استخراج منحني عملكرد كمپرسور محوري به روش تجربي تحت شرايط كاري مختلف
788
استخراج منحني هاي شدت - مدت - فراواني (IDF) در شرايط تغيير اقليم، مطالعه موردي : منطقه اصفهان
789
استخراج منحني هاي شكست بروش معيارهاي مربوط به چگالي انرژي كرنش
790
استخراج منيزيم از شورآبه درياچه قم به روش ترسيب
791
استخراج مواد رنگزاي اينديوگو توسط حلالهاي آلي و بهبود گراف رنگرزي
792
استخراج مواد موثره گياهان دارويي و صنعتي
793
استخراج مواد هيدروكربني سنگين از نفت خام با روش فوق بحراني در فرايند واحد آسفالت زدائي
794
استخراج مولفه P300 ازسيگنال برانگيخته ي مغزبه منظوراستفاده درسيستم هاي واسط مغزوكامپيوتر
795
استخراج مولفه هاي طراحي مركز خلاقيت كودكان با رويكرد رشد و ارتقاء مهارتهاي فردي
796
استخراج مولفه هاي كالبدي طراحي فضاي باز مجتمع هاي مسكوني بر اساس ترجيحات محيطي استفاده كنندگان مطالعه موردي سه مجتمع مسكوني در شهر اراك
797
استخراج مولفه هاي مستقل غيرخطي سيگنال گفتار
798
استخراج مونو كلروفنل ها از محلول هاي آبي به كمك غشاء مايع امولسيوني
799
استخراج ميدان حركت سه بعدي بطن چپ از تصاوير قلبي تشديد مغناطيسي براساس مدل فرم پذير
800
استخراج ميكربي فلزات ﴿bioleaching)
801
استخراج ميكروبي پخش كننده مايع - مايع و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم نيتريت
802
استخراج ميكروبي فلز روي از كنستانتره پر عيار اسفالريت معادن ايران
803
استخراج ميكروبي فلز روي به كمك باكتري هاي مزوفيل ( تطبيق باكتري)
804
استخراج نانو بلورهاي سلولز پوسته يولاف به منظور افزودن به بيو فيلم پروتئين آب پنير جهت افزايش مقاومت مكانيكي آن
805
استخراج نانو ويسكرهاي سلولز از منابع مختلف و مطالعه تاثير آن بر روي خواص فيلم هاي كامپوزيتي تهيه شده از پلي لاكتيك اسيد بازيافتي
806
استخراج نانوسلولز و تهيه نانو كامپوزيت‌هاي پليمري
807
استخراج نت و سنتز موسيقي از روي ملودي صداي سوت انسان
808
استخراج نشاسته از گندم و ذرت و اصلاح آن و بررسي كاربرد آهاري آن
809
استخراج نفت با استفاده از روش هاي معدنكاري در يكي از مخازن نفتي جنوب ايران
810
استخراج نفتالين از نفت هاي سوختي مجتمع هاي پتروشيمي با روش تقطير يا بخار آب و استخراج با حلال متانول
811
استخراج نقاط مسطح يا فرورفتگي از تصاوير هوايي با استفاده از بينايي دوگانه
812
استخراج نقره از محلول هاي آبي با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
813
استخراج نقشه خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس مفاهيم خوش نامي
814
استخراج نقشه عمق از تصاوير هوايي با استفاده از Stereovision
815
استخراج نقطه ابري برخي يون هاي فلزي از قبيل روي و منيزيم با استفاده از ليگاند 2 -متوكسي 1- هيدروژن ايندول -3- ايل فنيل متيل -1- ايندول و اندازه گيري به روش اسپكتروفوتومتري جذب اتمي
816
استخراج نقطه ابري تغليظ واندازه گيري اسپكتروفتومتري مس در حداكثر آثار
817
استخراج نقطه ابري رنگهاي سودان در زعفران و اندازگيري آن با اسپكتروفتومتري فرابنفش-مرئي
818
استخراج نقطه ابري و اندازه گيري اسپكتروسكوپي مرئي-ماوراء بنفش پنتوپرازول در نمونه هاي دارويي و بيولوژيكي
819
استخراج نقطه ابري،تغليظ و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار اندك نيكل
820
استخراج نقوش سنتي وبازتوليد آن ها بارنگزاي گياهي
821
استخراج نگاشت هاي متقارن سيمپلكتيك از روش هاميلتون- ژاكوبي
822
استخراج نماهاي لياپانوف از يك سيگنال زماني با طول محدود بوسيله شبكه‌هاي عصبي مصنوعي جلوسو چند متغيره و تقريب چند جمله‌اي و مقايسه نتايج آن در سيستم هاي پيچيده
823
استخراج نواحي شامل ضايعات MS از تصاوير MRI با استفاده از روشهاي هوشمند
824
استخراج نيكل )II( در پسابها با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و اندازه گيري آن به كمك دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
825
استخراج نيكل از ذخيره لاتريتي بوانات فارس
826
استخراج نيمرخ سرعت موج برشي با استفاده از معكوس طيف H/V خردلرزه ها ، مطالعه موردي :شهر كرمانشاه
827
استخراج نيمرخ‌هاي انطباق‌پذيري مسير‌شغلي و ارتباط آن‌ها با انطباق‌خواهي و انطباق‌يابي
828
استخراج هارموني از ملودي در موسيقي ايراني بر اساس ديدگاه هاي : مرتضي حنانه ، شريف لطفي و داريوش طلايي
829
استخراج هارمونيك اصلي در تكنيك ديجيتالي حفاظت
830
استخراج هالواستيك اسيدها از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
831
استخراج هندسه بستر خارج سلولي گياه، ميوه و بافت حيواني به منظور مدل‌سازي ساختاري خواص الكتريكي بافت
832
استخراج هيدروكربن هاي فرار و نيمه فرار از ماسه هاي آغشته به نفت خام به روش استخراج گاز-جامد (sve)
833
استخراج و آناليز پكتين از ضايعات پرتقال و سيب و توليد بيواتانول و بيوگاز از باقيمانده آن‌ها
834
استخراج و ارزيابي پپتيدهاي زيست فعال از خمير ترش دانه تاج خروس (amaranthus. hypochondriacus)
835
استخراج و ارزيابي مشخصه هاي جريان خون با استفاده از تصاوير پزشكي
836
استخراج و استريپ آهن توسط DEHPA
837
استخراج و استيلاسيون تريپسين استخراج شده از پانكراس گوساله و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكو شيميايي آن
838
استخراج و اعتبارسنجي شاخص هاي ارزيابي توسعه فناوري اطلاعات مطالعه موردي:سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
839
استخراج و انتخاب ويژگي هاي بهينه براي آشكارسازي و دسته بندي اهداف در تصاوير ماهواره‌اي SAR
840
استخراج و اندازه گير ي متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
841
استخراج و اندازه گيري آدنوزين از ادرار توسط نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با آپتامر و آناليز دئوكسي نوكلئوتيد و اليگونو كلئوتيدهاي مختلف با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (ESI-IMS ﴾
842
استخراج و اندازه گيري آنتي بيوتيك‌هاي سفوروكسيم و سفتازيديم با غلظت ناچيز از نمونه هاي محلول در آب با استفاده از روش استخراج فاز جامد
843
استخراج و اندازه گيري اسپكتروفتومتري(بريليانت گرين ) توسط تكنيك ميكرو استخراج فاز مايع/جامد با فيب تو خالي و اسپكتروسكوبي فرا بنفش - مرئي , Sepectrophotometric determination of brilliant green )BG( with carbon nanotube reinforced hollow fiber liquid phase microextraction technique
844
استخراج و اندازه گيري بعضي گونه هاي فلزي و غيرفلزي و بررسي حلاليت 2- اتيل -1- اتيل هگزانوئيك اسيد در سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد
845
استخراج و اندازه گيري پلي سيكليك آروماتيك هيدروكربن ها (PAHs) در نمونه هاي محيطي جامد و سنتز AIPOs و SAPOs با روش مايكروويو
846
استخراج و اندازه گيري تركيب هاي شيميايي سه گونه دارويي بادرنجبويه )Melissa officinalis(، زوفا)Hyssopus angustifolius( و ترخون )Artemisia draconculus( به روش هاي مختلف تقطير و شناسايي تركيب هاي اسانس به وسيله دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي )GC( و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي )GC-MS(
847
استخراج و اندازه گيري تركيبهاي شيميايي دوگونه دارويي مريم نخودي بوته اي به روشهاي مختلف تقطير و شناسايي تركيبهاي اسانس بوسيله دستگاه كروماتوگرافي گاز جي سي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي
848
استخراج و اندازه گيري داروي پروپرانولول توسط روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي و اسپكترومتر تحرك يوني و منبع يونيزاسيون الكترواسپري
849
استخراج و اندازه گيري داوري متادون در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي با استفاده از تكنيك طيف نور سنجي مرئي - ماورا بنفش , the methadone in the aqueous samples by extraction and determination of dispersive liquid - liquid microextraction method using UV - visible spectrophotometric techuique
850
استخراج و اندازه گيري رنگهاي مصنوعي رودامين B و رود امين 6G در زعفران به روش استخراج فاز ساكن و اسپكتروفتومتري UV-VIS , Detection and identification of aqrtificial Rhoadamine B&Rhodamine 6Gcolors in saffron by SPE method and spectroscopy UV-VIS
851
استخراج و اندازه گيري فلزات سنگين با نانو لايه هاي گرافن پوشيده شده با سورفاكتانت 1- 2-P A -2 نفتول S D S در نمونه هاي آبي
852
استخراج و اندازه گيري كاتيون سرب در آبهاي جاري زيست محيطي با استفاده از تكنيك جديد ميكرو استخراج هيبريد سل - ژل نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و حمايت شده با فيبر متخلخل به كمك روش ولتامتري عاري سازي آندي , extraction and determination of lead in environmental waters by novel microextraction technique: hollowfiber protected hybrid sol-gel, modified carbon nanotube, using differential pulse anodic stripping voltammetry
853
استخراج و اندازه گيري كوئرستين و كامفرول در چهار گونه گياه دارويي از جنس بو مادران ،بابونه ،رازك و رازيانه
854
استخراج و اندازه گيري متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش-مرئي
855
استخراج و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن سيلان دار شده و اصلاح شده با چيتوسان - پلي نيوفن
856
استخراج و اندازه گيري منيزيم در كنسرو ماهي تن با استفاده از نانو مگنتيت عامل دار شده با سديم اسيد پيروفسفات و اسپكتروسكوپي UV-Vis
857
استخراج و اندازه گيري ميزان ويتامين سي در براسيكا اولراسي وارايتاليكا با استفاده از كراماتوگرافي مايع با كارايي بالا
858
استخراج و اندازه گيري نيتريت به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع توسط فيبرهاي توخالي به همراه سورفاكتانت و سيستم تزريق در جريان پيوسته -آشكار سازي مرئي
859
استخراج و اندازه گيري نيكوتين به روش ميكرواستخراج فاز جامد/ كروماتوگرافي گازي/ اسپكترومتر جرمي با جاذب فنيل تري متوكسي سيلان بافته شده
860
استخراج و اندازه گيري همزمان رنگ هاي متيلن بلو و متيل اورانژ با استفاده از نانو جاذب آهن توسط دستگاه اسپكتروفتومتري uv-vis
861
استخراج و اندازه گيري همزمان يون هاي كبالت و كادميم به روش ميكرواستخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
862
استخراج و اندازه گيري همزمان يونهاي كبالت و كادميم به روش ميكرو استخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , simultaneous extraction and determination of cobalt and cadmium by multiwalled carbon nanotube-surface coated hollow fiber-solid phase microextractionand flameatomic absorption spectroscopy
863
استخراج و اندازه گيري هيدروكربن هاي آروماتيك تك حلقه اي سبك (BTEX) در هواي شهري توسط نانواستخراج فاز جامد
864
استخراج و اندازه گيري هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه ماءالشعير به روش استخراج جذبي با ميله چرخان مكانيكي
865
استخراج و اندازه گيري يون مس (11) در پساب ها بوسيله تكنيك جديد ميكرو استخراج ادغامي فاز هاي جامد / مايع : نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار در هالو فيبر و اسپكتروسكوپي جذب اتمي , extraction and determination of Cu )11( in wastewaters by new combinational solid/liquid microextraction technique functionalized MWCNTs in hollow fiber and flame atomic absorption spectroscopy
866
استخراج و اندازه‌گيري كاتيون سنگين Cd2+ از نمونه‌هاي زيست محيطي به وسيله مايعات يوني ويژه با كمك استخراج مايع- مايع پخشي
867
استخراج و اندازه‌گيري هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند‌حلقه‌اي توسط جاذب بافتني پلي‌استايرن به عنوان جاذب جديد در روش استخراج فاز جامد ميكرو
868
استخراج و اندازه¬گيري هيدروكربن آروماتيك چندحلقه¬اي توسط نانوفيبر كامپوزيتي پلي آكريلونيتريل/زئوليت مغناطيسي به¬ عنوان جاذب جديد در روش استخراج فاز جامد مغناطيسي
869
استخراج و بازيافت آمينواسيدها با استفاده از غشاءهاي مايع امولسيوني
870
استخراج و بررسي تركيبات عصاره برگ تمشك توسط GC/MS و برآورد خواص آنتي اكسيداني آن به روش الكترواكسيداسيون در سطح الكترودهاي كربن شيشه اي و اصلاح شده با نانولوله هاي كربني
871
استخراج و بررسي تركيبهاي شيميايي موجود در روغن اسانسي پوست گريپ فروت و بهينه سازي آن
872
استخراج و بررسي تغييرات پروتئازها در بافت ماهي هاي سرد آبي ﴿قزا آلاي رنگين كمان﴾، گرم آبي ﴿ آمور﴾ و ارتياط آن با برخي خصوصيات فيزيكوشيمايي
873
استخراج و بررسي سينرجي هاي ماهيچه اي در حركات رسنده ي دست
874
استخراج و بررسي شاخص هاي موثر بيروني در انتخاب بازارهاي هدف خارجي توسط صادركنندگان موفق ايراني (دربخش صادرات زعفران )
875
استخراج و بررسي نقوش پارچه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري بر اساس نسخ مصور
876
استخراج و بررسي ويژگي هاي آنزيم تايروزيناز از ضايعات چاي
877
استخراج و بهينه سازي پوسته بذر گياه اسفرزه و مطالعه باليني آن در افراد مبتلا به بيماري چاقي
878
استخراج و پايدارسـازي ماده رنگي از گلبرگ زعفران
879
استخراج و پياده سازي قواعد تفسيرگر حركت به كمك زبان C در دست سيبرنتيكي تهران
880
استخراج و پيش تغليظ خودكار مقادير كم سرب و كادميوم از نمونه هاي آبي بوسيله كربن فعال پوشيده شده با زايلنول نارنجي و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
881
استخراج و پيش تغليظ داروجداسازي و تعيين دارويي دفراسيروكس بهاز روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
882
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
883
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
884
استخراج و پيش تغليظ علف كش‌ها به روش ريز استخراج الكترو غشايي
885
استخراج و پيش تغليظ مقادير جزئي تركيبات اورگانو فسفره توسط نانو ذره اكسيد آهن با پوشش نانو لوله هاي كربن
886
استخراج و پيش تغليظ مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - متوكسي بنزيليدن ايمين ) تيوفنول
887
استخراج و پيش تغليظ همزمان يونهاي سرب و مس يا بكار گيري نانو كامپوزيت گرافن / روي اكسيد قبل از اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
888
استخراج و پيش تغليظ يون As+5 توسط چارچوب فلزي – آلي نانو ساختار بر پايه Zn
889
استخراج و پيش تغليظ يون هاي سرب ،نيكل ،آهن و روي به روش استخراج در فاز جامد با آلوميناي پوشيده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاندبيس (2-هيدروكسي استوفنون )-1و3-پروپان دي ايمين و استخراج پيش تغليظ يونهاي روي و سرب با استفاده از ليگاند[(4-برموفنيل )(1-H-ايندن-3-ايل )متيل ] -1-H-ايندن به روش استخراج در نقطه ابري شدن
890
استخراج و پيش تغليظ يون هاي مس و روي به روش فاز جامد باآلوميناي پوشيده شده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاند 3 - (( -1H-ايندول - -3 ايل ))( 3، 4،-5 - تري متيل ) 1-H- ايندول و حذف رنگ متيل روت با استفاده از كربن فعال
891
استخراج و پيش‌تغليظ آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي با روش ميكرواستخراج با جاذب پر شده به كمك جاذب كربني متخلخل توليد شده از پوسته فندق
892
استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس اكسشن‌هاي مختلف Achillea nobilis
893
استخراج و تحليل شبكه اجتماعي داده هاي خدمات كتابخانه دانشگاه
894
استخراج و تحليل شبكه روابط اجتماعي افراد از روي آگهي هاي روزنامه رسمي كشور
895
استخراج و تعيين مشخصات آنزيم پلي فنل اكسيداز از بادام زميني شمال ايران
896
استخراج و تعيين مقدار باقيمانده سه داروي ضد قارچ ايميدازولي در شير
897
استخراج و تغليظ كاتيونها با استفاده ازنقطه ابريشدن موادفعال سطحي (سورفاكتانت )
898
استخراج و تغليظ كادميم در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج فاز مايع و اندازه گيري آن به روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
899
استخراج و جدا سازي اجزاء اصلي گياهان دارويي Tanacetum , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum به روش كروماتوگرافي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها , Extraction and separation of chemical composition of , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum
900
استخراج و جداسازي نانو الياف سلولزي ساقه گندم و تهيه نانو كامپوزيت پلي اتيلن سبك - نشاسته گرمانرم
901
استخراج و جداسازي هيرودين از بزاق زالو
902
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
903
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
904
استخراج و خالص سازي (نيمه خالص سازي) آنزيم تيروزيناز از قارچ خوراكي و مطالعه سينتيكي آنزيم جهت زاهبرد واكنش تا تبديل تيروزين به L-DOPA
905
استخراج و خالص سازي آنزيم لاكتوپر اكسيد از وكپسوله كردن آنزيم خالص شده با استفاده از آلژينات كلسيم , Etraction and purification of lactoperoxidase and encapsulation of purified lactoperoxidase with calcium alginate
906
استخراج و خالص سازي كلاژن از عروس دريايي جنس Aurelia sp در سواحل درياي خليج فارس بوشهر
907
استخراج و خالص‌سازي تانن از گياه بومادران
908
استخراج و دسته بندي پيشران هاي داخلي كارآفريني سازماني در بيمارستان ها
909
استخراج و دسته بندي و تحليل ﴿امثال سائره﴾ در قرآن و روايات
910
استخراج و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي تداركات الكترونيكي در سازمان ها (بررسي موردي شركت راه آهن ج .اا)
911
استخراج و شناسايي اگزوپلي ساكاريد آركئي نمك دوست Halorubrum sp. TBZ112 و بررسي تأثير آن بر روي تكثير سلول هاي سرطان معده، رده ي سلولي MKN-45
912
استخراج و شناسايي تركيب ژوگلون به روش گروماتوگرافي از برگگ و پوست ميوه گردوي ايراني (REGIAL JUGLANS)
913
استخراج و شناسايي تركيب هاي رنگي و خوراكي زعفران از گونه SATIVUS1 CROCUS به روش كروماتوگرافي (CC,HPLC)
914
استخراج و شناسايي تركيبات روغن اسانسي گياه چوچاق
915
استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي ... خار مريم موجود در گياه
916
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود در عصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
917
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود درعصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
918
استخراج و شناسايي تركيبات غذايي و دارويي پوست سه رقم انار معروف ايران
919
استخراج و شناسايي كيفي و كمي اساسي گياهان deodra Cedrus ,Cupressaceae با روشهاي تقطير وسيال فوق بحراني دياكسيد كربن (SFE)
920
استخراج و شناسايي گونه هاي شيميايي موثر موجود در زعفران با استفاده از تركيب روش ميكرواستخراج فاز مايع و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا-آشكارساز آرايه ديودي با تكنيك هاي چندمتغيره ي كمومتريكس
921
استخراج و شناسايي متابوليت هاي ثانويه از جمله رنگ توسط باكتري سراشيا و كاربرد آن ها در صنعت نساجي
922
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
923
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
924
استخراج و شناسايي مواد موثر دو گياه
925
استخراج و طبقه بندي الگوهاي تارسازي ايران
926
استخراج و غني سازي آنزيم آلفا آميلاز از محلول آبي با استفاده از جدا سازي پيوسته با كف
927
استخراج و غني سازي آنزيم ال- آسپاراژيناز از جگر مرغ با بكارگيري نانو و ميكرو حباب ﴿Aphrons﴾
928
استخراج و غني سازي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز از جگر مرغ با بكارگيري افرون كلوئيدي گازي
929
استخراج و غني سازي اسميوم از پساب اسميوم مصنوعي با استفاده از روش غشاء مايع نانو امولسيوني
930
استخراج و غني سازي الكل دي هيدروژناز از جگر مرغ با بكار گيري ميكروحباب ها﴿ Aphron﴾
931
استخراج و غني سازي تركيبات رنيوم از محلول رنيوم كلريد در آب و محلول كنسانتره موليبدنيت مس سرچشمه در تيزاب سلطاني با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
932
استخراج و غني سازي فلز هافنيم از محلول آبي شبيه سازي شده با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
933
استخراج و غني سازي يون زيركونيوم از محلول آبي مصنوعي با استفاده از جداسازي پيوسته با كف
934
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف سلولز از ساقه ي برنج و استفاده از آن در تهيه ي نانو كامپوزيت بر پايه ي نشاسته ي ترموپلاستيك
935
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف كيتين از قارچ موكور اينديكوس و بررسي اثر اين نانوالياف بر روي خواص بيو كامپوزيت بر پايه نشاسته
936
استخراج و مطالعه ي مشخصات انتشار امواج الاستيك در سازه هاي با مقياس نانو
937
استخراج وبهينه سازي رنگرزي با محلول ضايعاتي صفراي گاو به منظور دستيابي مستقيم به فام سبز بر روي كالاي پشمي
938
استخراج وبهينه سازي رنگرزي با محلول ضايعاتي صفراي گاو به منظور دستيابي مستقيم به فام سبز بر روي كالاي پشمي
939
استخراج وپيش تغليظ مقادير بسيار كم مس . كادميم . طلا و نقره و اندازه گيري انها توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
940
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
941
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
942
استخراج وظايف مديران از نامه امام علي (ع ) به مالك اشتر نخعي
943
استخراج ويتامين‌هاي محلول در چربي به روش ميكرواستخراج فاز مايع با انجماد قطره مايع يوني ته نشين شده
944
استخراج ويژگي به منظور بهبود روش‎هاي شناسايي موسيقي
945
استخراج ويژگي جهت كلاسه بندي متغيرهاي يك ريز شبكه OFF-GRID ، جهت تعيين كنترلر هاي موثر بر پايداري فركانسي
946
استخراج ويژگي ها و دسته بندي سلول ها در تصاوير تست پاپ اسمير سرطان دهانه رحم
947
استخراج ويژگي ها و طبقه بندي عصبي - فازي سيگنال EMG سوزني ، براي تشخيص بيماري هاي عصبي عضلاني
948
استخراج ويژگي هاي حريق
949
استخراج ويژگي هاي صورت انسان به منظور كدكردن آن
950
استخراج ويژگي هاي فركانسي الكترومايوگرام سطحي جهت بكارگيري در تشخيص كلينيكي
951
استخراج ويژگي هاي مرتبط با صفحات لمسي جهت تحليل رفتار كاربر
952
استخراج ويژگي هاي مقاوم براي تائيد هويت گوينده
953
استخراج ويژگي هاي مقاوم گفتار كاربرد در تشخيص گفتار فارسي
954
استخراج ويژگي و شناسايي الگو براي تفسير نتايج آزمايشهاي انجام شده بر مدل سيم پيچ ترانس قدرت جهت تشخيص عيوب محوري و شعاعي
955
استخراج ويژگي و مدلسازي حركات اندامهاي صورت و به كارگيري آن جهت تعقيب اندامهاي صورت و تشخيص احساسات
956
استخراج وي‍ژگي و مدلسازي رفتاري نمونه ي موش 6-OHDA بعد از اعمال تحريك عمقي مغز
957
استخراج ويژگي‌هاي شخصيتي از داده‌هاي متني به‌منظور هدفمندسازي تبليغات
958
استخراج ويژگي‌هاي مبتني بر الگوهاي زماني در بازشناسي گفتار
959
استخراج ويژگي‌هاي متمايز‌كننده از سيگنال‌هاي باند مياني رادارها و طبقه‌بندي رادارهاي مشابه
960
استخراج ويژگيهاي سيگنالهاي EEG براي به‌كارگيري در سيستم‌هاي رابط مغز و رايانه
961
استخراج ويژگيهاي گفتاربااستفاده ازتبديل موجك
962
استخراج ويژگيهاي مناسب جهت شناسايي هويت با استفاده از سيگنال ECG
963
استخراج ويژه‌گي‌هاي تمايزگر در بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از بسته موجك‌ها
964
استخراج يد از محلول هاي آبي با استفاده از روش جديد BLM
965
استخراج يد از محلولهاي آبي با كربن فعال
966
استخراج يديد به روش ريز استخراج سه فازي مايع-مايع-مايع با فيبر توخالي و اندازه گيري آن با سيستم تزريق در جريان پيوسته - واكنش فتو شيميايي - آشكار سازي مرئي
967
استخراج يك رابطه تجربي براي تعيين حداقل و حداكثر فشار براساس مشخصات هندسي جام پرتابي و هيدروليكي به منظور طراحي بهينه جام پرتابي
968
استخراج يون طلا از محلول هاي آبي به كمك سيستم غشاء مايع امولسيوني
969
استخراج يون كروم شش ظرفيتي توسط تكنولوژي غشاء مايع توده اي
970
استخراج، تشكيل و تحليل شبكه روابط علمي و هم نويسندگي
971
استخراج، خالص سازي وتعيين ساختمان تركيب شبه دارويي﴿drug- like)ريشه كماي بياباني﴿ferula foetida regel)
972
استخراج، گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري، ذيل آيات 45-31 سوره انفال
973
استخرلج معادلات ديناميكي ربات n درجه آزادي سري داراي مفاصل دوراني با استفاده از ديناميك كين و لاگرانژ و مقايسه با روش گيبس-اپل
974
استخوان از مرحله حفاري ، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
975
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
976
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
977
استخوان شناسي مقايسه اي گونه هاي نازك ماهي (.Chondrostoma spp) ايران
978
استخوان، مهندسي بافت، كيتوسان، ژلاتين، تري فسفات كلسيم، پلي ﴿لاكتيك اسيد- گليكو ليك اسيد﴾، سلول بنيادي، استئوبلاست، ژل شدن انجمادي، زدايش ذره اي
979
استدلال پيرامون انتقال كنترل
980
استدلال قاضي از منظر فقه و حقوق
981
استدلال قضائي و نسبت آن با منطق در مراحل مختلف دادرسي
982
استدي كم
983
استر
984
استرا تژي منابع انساني
985
استراتزي منابع انساني
986
استراتزي منابع انساني
987
استرات‍زي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي
988
استراتزي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي1
989
استراتژي‏ اتحاديه اروپا در حفظ و ارتقاء حقوق بشر با تأكيد بر سلاح‏هاي بيولوژيكي
990
استراتژي افزايش بهره وري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
991
استراتژي الگوي مكانيابي صنايع تبديلي زعفران
992
استراتژي انتخاب خودرو الكتريكي مناسب با توجه به موقعيت ايستگاه هاي شارژ در شبكه حمل و نقل ايران و با در نظر گرفتن پروفيل بار شبكه برق
993
استراتژي انرژي هاي تجديدپذير جمهوري اسلامي ايران و تأثير آن بر امنيت ملّي
994
استرات‍ژي بازاريابي در واحد توليدي نساجي
995
استراتژي بازاريابي و بازاريابي استراتژِيك
996
استراتژي برد –برد در پروژه هاي مترو با مديريت كربن
997
استراتژي برداشت بهينه از چاههاي نفت
998
استراتژي بهبود بهره وري در شركت پاكديس
999
استراتژي بهينه تدارك مجدد كالاهاي فاسد شدني غيرآني با تقاضاي وابسته به سطح موجودي، قيمت و عمر محصول و با مجاز بودن تاخير در پرداخت
1000
استراتژي بهينه در سيستم هاي توليد با خط مشي N تايي و راه اندازي زود هنگام و تعميم آن
بازگشت