<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
استخراج و آناليز پكتين از ضايعات پرتقال و سيب و توليد بيواتانول و بيوگاز از باقيمانده آن‌ها
2
استخراج و ارزيابي پپتيدهاي زيست فعال از خمير ترش دانه تاج خروس (amaranthus. hypochondriacus)
3
استخراج و ارزيابي مشخصه هاي جريان خون با استفاده از تصاوير پزشكي
4
استخراج و استريپ آهن توسط DEHPA
5
استخراج و استيلاسيون تريپسين استخراج شده از پانكراس گوساله و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكو شيميايي آن
6
استخراج و اعتبارسنجي شاخص هاي ارزيابي توسعه فناوري اطلاعات مطالعه موردي:سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
7
استخراج و انتخاب ويژگي هاي بهينه براي آشكارسازي و دسته بندي اهداف در تصاوير ماهواره‌اي SAR
8
استخراج و اندازه گير ي متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
9
استخراج و اندازه گيري آدنوزين از ادرار توسط نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با آپتامر و آناليز دئوكسي نوكلئوتيد و اليگونو كلئوتيدهاي مختلف با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (ESI-IMS ﴾
10
استخراج و اندازه گيري آنتي بيوتيك‌هاي سفوروكسيم و سفتازيديم با غلظت ناچيز از نمونه هاي محلول در آب با استفاده از روش استخراج فاز جامد
11
استخراج و اندازه گيري اسپكتروفتومتري(بريليانت گرين ) توسط تكنيك ميكرو استخراج فاز مايع/جامد با فيب تو خالي و اسپكتروسكوبي فرا بنفش - مرئي , Sepectrophotometric determination of brilliant green )BG( with carbon nanotube reinforced hollow fiber liquid phase microextraction technique
12
استخراج و اندازه گيري بعضي گونه هاي فلزي و غيرفلزي و بررسي حلاليت 2- اتيل -1- اتيل هگزانوئيك اسيد در سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد
13
استخراج و اندازه گيري پلي سيكليك آروماتيك هيدروكربن ها (PAHs) در نمونه هاي محيطي جامد و سنتز AIPOs و SAPOs با روش مايكروويو
14
استخراج و اندازه گيري تركيب هاي شيميايي سه گونه دارويي بادرنجبويه )Melissa officinalis(، زوفا)Hyssopus angustifolius( و ترخون )Artemisia draconculus( به روش هاي مختلف تقطير و شناسايي تركيب هاي اسانس به وسيله دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي )GC( و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي )GC-MS(
15
استخراج و اندازه گيري تركيبهاي شيميايي دوگونه دارويي مريم نخودي بوته اي به روشهاي مختلف تقطير و شناسايي تركيبهاي اسانس بوسيله دستگاه كروماتوگرافي گاز جي سي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي
16
استخراج و اندازه گيري داروي پروپرانولول توسط روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي و اسپكترومتر تحرك يوني و منبع يونيزاسيون الكترواسپري
17
استخراج و اندازه گيري داوري متادون در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي با استفاده از تكنيك طيف نور سنجي مرئي - ماورا بنفش , the methadone in the aqueous samples by extraction and determination of dispersive liquid - liquid microextraction method using UV - visible spectrophotometric techuique
18
استخراج و اندازه گيري رنگهاي مصنوعي رودامين B و رود امين 6G در زعفران به روش استخراج فاز ساكن و اسپكتروفتومتري UV-VIS , Detection and identification of aqrtificial Rhoadamine B&Rhodamine 6Gcolors in saffron by SPE method and spectroscopy UV-VIS
19
استخراج و اندازه گيري فلزات سنگين با نانو لايه هاي گرافن پوشيده شده با سورفاكتانت 1- 2-P A -2 نفتول S D S در نمونه هاي آبي
20
استخراج و اندازه گيري كاتيون سرب در آبهاي جاري زيست محيطي با استفاده از تكنيك جديد ميكرو استخراج هيبريد سل - ژل نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و حمايت شده با فيبر متخلخل به كمك روش ولتامتري عاري سازي آندي , extraction and determination of lead in environmental waters by novel microextraction technique: hollowfiber protected hybrid sol-gel, modified carbon nanotube, using differential pulse anodic stripping voltammetry
21
استخراج و اندازه گيري كوئرستين و كامفرول در چهار گونه گياه دارويي از جنس بو مادران ،بابونه ،رازك و رازيانه
22
استخراج و اندازه گيري متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش-مرئي
23
استخراج و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن سيلان دار شده و اصلاح شده با چيتوسان - پلي نيوفن
24
استخراج و اندازه گيري منيزيم در كنسرو ماهي تن با استفاده از نانو مگنتيت عامل دار شده با سديم اسيد پيروفسفات و اسپكتروسكوپي UV-Vis
25
استخراج و اندازه گيري ميزان ويتامين سي در براسيكا اولراسي وارايتاليكا با استفاده از كراماتوگرافي مايع با كارايي بالا
26
استخراج و اندازه گيري نيتريت به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع توسط فيبرهاي توخالي به همراه سورفاكتانت و سيستم تزريق در جريان پيوسته -آشكار سازي مرئي
27
استخراج و اندازه گيري نيكوتين به روش ميكرواستخراج فاز جامد/ كروماتوگرافي گازي/ اسپكترومتر جرمي با جاذب فنيل تري متوكسي سيلان بافته شده
28
استخراج و اندازه گيري همزمان رنگ هاي متيلن بلو و متيل اورانژ با استفاده از نانو جاذب آهن توسط دستگاه اسپكتروفتومتري uv-vis
29
استخراج و اندازه گيري همزمان يون هاي كبالت و كادميم به روش ميكرواستخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
30
استخراج و اندازه گيري همزمان يونهاي كبالت و كادميم به روش ميكرو استخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , simultaneous extraction and determination of cobalt and cadmium by multiwalled carbon nanotube-surface coated hollow fiber-solid phase microextractionand flameatomic absorption spectroscopy
31
استخراج و اندازه گيري هيدروكربن هاي آروماتيك تك حلقه اي سبك (BTEX) در هواي شهري توسط نانواستخراج فاز جامد
32
استخراج و اندازه گيري هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه ماءالشعير به روش استخراج جذبي با ميله چرخان مكانيكي
33
استخراج و اندازه گيري يون مس (11) در پساب ها بوسيله تكنيك جديد ميكرو استخراج ادغامي فاز هاي جامد / مايع : نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار در هالو فيبر و اسپكتروسكوپي جذب اتمي , extraction and determination of Cu )11( in wastewaters by new combinational solid/liquid microextraction technique functionalized MWCNTs in hollow fiber and flame atomic absorption spectroscopy
34
استخراج و اندازه‌گيري كاتيون سنگين Cd2+ از نمونه‌هاي زيست محيطي به وسيله مايعات يوني ويژه با كمك استخراج مايع- مايع پخشي
35
استخراج و اندازه‌گيري هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند‌حلقه‌اي توسط جاذب بافتني پلي‌استايرن به عنوان جاذب جديد در روش استخراج فاز جامد ميكرو
36
استخراج و اندازه¬گيري هيدروكربن آروماتيك چندحلقه¬اي توسط نانوفيبر كامپوزيتي پلي آكريلونيتريل/زئوليت مغناطيسي به¬ عنوان جاذب جديد در روش استخراج فاز جامد مغناطيسي
37
استخراج و بازيافت آمينواسيدها با استفاده از غشاءهاي مايع امولسيوني
38
استخراج و بررسي تركيبات عصاره برگ تمشك توسط GC/MS و برآورد خواص آنتي اكسيداني آن به روش الكترواكسيداسيون در سطح الكترودهاي كربن شيشه اي و اصلاح شده با نانولوله هاي كربني
39
استخراج و بررسي تركيبهاي شيميايي موجود در روغن اسانسي پوست گريپ فروت و بهينه سازي آن
40
استخراج و بررسي تغييرات پروتئازها در بافت ماهي هاي سرد آبي ﴿قزا آلاي رنگين كمان﴾، گرم آبي ﴿ آمور﴾ و ارتياط آن با برخي خصوصيات فيزيكوشيمايي
41
استخراج و بررسي سينرجي هاي ماهيچه اي در حركات رسنده ي دست
42
استخراج و بررسي شاخص هاي موثر بيروني در انتخاب بازارهاي هدف خارجي توسط صادركنندگان موفق ايراني (دربخش صادرات زعفران )
43
استخراج و بررسي نقوش پارچه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري بر اساس نسخ مصور
44
استخراج و بررسي ويژگي هاي آنزيم تايروزيناز از ضايعات چاي
45
استخراج و بهينه سازي پوسته بذر گياه اسفرزه و مطالعه باليني آن در افراد مبتلا به بيماري چاقي
46
استخراج و پايدارسـازي ماده رنگي از گلبرگ زعفران
47
استخراج و پياده سازي قواعد تفسيرگر حركت به كمك زبان C در دست سيبرنتيكي تهران
48
استخراج و پيش تغليظ خودكار مقادير كم سرب و كادميوم از نمونه هاي آبي بوسيله كربن فعال پوشيده شده با زايلنول نارنجي و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
49
استخراج و پيش تغليظ داروجداسازي و تعيين دارويي دفراسيروكس بهاز روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
50
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
51
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
52
استخراج و پيش تغليظ علف كش‌ها به روش ريز استخراج الكترو غشايي
53
استخراج و پيش تغليظ مقادير جزئي تركيبات اورگانو فسفره توسط نانو ذره اكسيد آهن با پوشش نانو لوله هاي كربن
54
استخراج و پيش تغليظ مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - متوكسي بنزيليدن ايمين ) تيوفنول
55
استخراج و پيش تغليظ همزمان يونهاي سرب و مس يا بكار گيري نانو كامپوزيت گرافن / روي اكسيد قبل از اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
56
استخراج و پيش تغليظ يون As+5 توسط چارچوب فلزي – آلي نانو ساختار بر پايه Zn
57
استخراج و پيش تغليظ يون هاي سرب ،نيكل ،آهن و روي به روش استخراج در فاز جامد با آلوميناي پوشيده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاندبيس (2-هيدروكسي استوفنون )-1و3-پروپان دي ايمين و استخراج پيش تغليظ يونهاي روي و سرب با استفاده از ليگاند[(4-برموفنيل )(1-H-ايندن-3-ايل )متيل ] -1-H-ايندن به روش استخراج در نقطه ابري شدن
58
استخراج و پيش تغليظ يون هاي مس و روي به روش فاز جامد باآلوميناي پوشيده شده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاند 3 - (( -1H-ايندول - -3 ايل ))( 3، 4،-5 - تري متيل ) 1-H- ايندول و حذف رنگ متيل روت با استفاده از كربن فعال
59
استخراج و پيش‌تغليظ آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي با روش ميكرواستخراج با جاذب پر شده به كمك جاذب كربني متخلخل توليد شده از پوسته فندق
60
استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس اكسشن‌هاي مختلف Achillea nobilis
61
استخراج و تحليل شبكه اجتماعي داده هاي خدمات كتابخانه دانشگاه
62
استخراج و تحليل شبكه روابط اجتماعي افراد از روي آگهي هاي روزنامه رسمي كشور
63
استخراج و تعيين مشخصات آنزيم پلي فنل اكسيداز از بادام زميني شمال ايران
64
استخراج و تعيين مقدار باقيمانده سه داروي ضد قارچ ايميدازولي در شير
65
استخراج و تغليظ كاتيونها با استفاده ازنقطه ابريشدن موادفعال سطحي (سورفاكتانت )
66
استخراج و تغليظ كادميم در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج فاز مايع و اندازه گيري آن به روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
67
استخراج و جدا سازي اجزاء اصلي گياهان دارويي Tanacetum , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum به روش كروماتوگرافي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها , Extraction and separation of chemical composition of , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum
68
استخراج و جداسازي نانو الياف سلولزي ساقه گندم و تهيه نانو كامپوزيت پلي اتيلن سبك - نشاسته گرمانرم
69
استخراج و جداسازي هيرودين از بزاق زالو
70
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
71
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
72
استخراج و خالص سازي (نيمه خالص سازي) آنزيم تيروزيناز از قارچ خوراكي و مطالعه سينتيكي آنزيم جهت زاهبرد واكنش تا تبديل تيروزين به L-DOPA
73
استخراج و خالص سازي آنزيم لاكتوپر اكسيد از وكپسوله كردن آنزيم خالص شده با استفاده از آلژينات كلسيم , Etraction and purification of lactoperoxidase and encapsulation of purified lactoperoxidase with calcium alginate
74
استخراج و خالص سازي پپتيد ضد ميكروبي از نوتروفيل هاي خون انسان و بررسي عملكرد و پايداري آن با نايسين و اسيد فوليك
75
استخراج و خالص سازي كلاژن از عروس دريايي جنس Aurelia sp در سواحل درياي خليج فارس بوشهر
76
استخراج و خالص‌سازي تانن از گياه بومادران
77
استخراج و دسته بندي پيشران هاي داخلي كارآفريني سازماني در بيمارستان ها
78
استخراج و دسته بندي و تحليل ﴿امثال سائره﴾ در قرآن و روايات
79
استخراج و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي تداركات الكترونيكي در سازمان ها (بررسي موردي شركت راه آهن ج .اا)
80
استخراج و شناسايي اگزوپلي ساكاريد آركئي نمك دوست Halorubrum sp. TBZ112 و بررسي تأثير آن بر روي تكثير سلول هاي سرطان معده، رده ي سلولي MKN-45
81
استخراج و شناسايي تركيب ژوگلون به روش گروماتوگرافي از برگگ و پوست ميوه گردوي ايراني (REGIAL JUGLANS)
82
استخراج و شناسايي تركيب هاي رنگي و خوراكي زعفران از گونه SATIVUS1 CROCUS به روش كروماتوگرافي (CC,HPLC)
83
استخراج و شناسايي تركيبات روغن اسانسي گياه چوچاق
84
استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي ... خار مريم موجود در گياه
85
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود در عصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
86
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود درعصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
87
استخراج و شناسايي تركيبات غذايي و دارويي پوست سه رقم انار معروف ايران
88
استخراج و شناسايي كيفي و كمي اساسي گياهان deodra Cedrus ,Cupressaceae با روشهاي تقطير وسيال فوق بحراني دياكسيد كربن (SFE)
89
استخراج و شناسايي گونه هاي شيميايي موثر موجود در زعفران با استفاده از تركيب روش ميكرواستخراج فاز مايع و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا-آشكارساز آرايه ديودي با تكنيك هاي چندمتغيره ي كمومتريكس
90
استخراج و شناسايي متابوليت هاي ثانويه از جمله رنگ توسط باكتري سراشيا و كاربرد آن ها در صنعت نساجي
91
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
92
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
93
استخراج و شناسايي مواد موثر دو گياه
94
استخراج و طبقه بندي الگوهاي تارسازي ايران
95
استخراج و غني سازي آنزيم آلفا آميلاز از محلول آبي با استفاده از جدا سازي پيوسته با كف
96
استخراج و غني سازي آنزيم ال- آسپاراژيناز از جگر مرغ با بكارگيري نانو و ميكرو حباب ﴿Aphrons﴾
97
استخراج و غني سازي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز از جگر مرغ با بكارگيري افرون كلوئيدي گازي
98
استخراج و غني سازي اسميوم از پساب اسميوم مصنوعي با استفاده از روش غشاء مايع نانو امولسيوني
99
استخراج و غني سازي الكل دي هيدروژناز از جگر مرغ با بكار گيري ميكروحباب ها﴿ Aphron﴾
100
استخراج و غني سازي تركيبات رنيوم از محلول رنيوم كلريد در آب و محلول كنسانتره موليبدنيت مس سرچشمه در تيزاب سلطاني با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
101
استخراج و غني سازي فلز هافنيم از محلول آبي شبيه سازي شده با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
102
استخراج و غني سازي يون زيركونيوم از محلول آبي مصنوعي با استفاده از جداسازي پيوسته با كف
103
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف سلولز از ساقه ي برنج و استفاده از آن در تهيه ي نانو كامپوزيت بر پايه ي نشاسته ي ترموپلاستيك
104
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف كيتين از قارچ موكور اينديكوس و بررسي اثر اين نانوالياف بر روي خواص بيو كامپوزيت بر پايه نشاسته
105
استخراج و مطالعه ي مشخصات انتشار امواج الاستيك در سازه هاي با مقياس نانو
106
استخراج وبهينه سازي رنگرزي با محلول ضايعاتي صفراي گاو به منظور دستيابي مستقيم به فام سبز بر روي كالاي پشمي
107
استخراج وبهينه سازي رنگرزي با محلول ضايعاتي صفراي گاو به منظور دستيابي مستقيم به فام سبز بر روي كالاي پشمي
108
استخراج وپيش تغليظ مقادير بسيار كم مس . كادميم . طلا و نقره و اندازه گيري انها توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
109
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
110
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
111
استخراج وظايف مديران از نامه امام علي (ع ) به مالك اشتر نخعي
112
استخراج ويتامين‌هاي محلول در چربي به روش ميكرواستخراج فاز مايع با انجماد قطره مايع يوني ته نشين شده
113
استخراج ويژگي به منظور بهبود روش‎هاي شناسايي موسيقي
114
استخراج ويژگي جهت كلاسه بندي متغيرهاي يك ريز شبكه OFF-GRID ، جهت تعيين كنترلر هاي موثر بر پايداري فركانسي
115
استخراج ويژگي ها و دسته بندي سلول ها در تصاوير تست پاپ اسمير سرطان دهانه رحم
116
استخراج ويژگي ها و طبقه بندي عصبي - فازي سيگنال EMG سوزني ، براي تشخيص بيماري هاي عصبي عضلاني
117
استخراج ويژگي هاي حريق
118
استخراج ويژگي هاي صورت انسان به منظور كدكردن آن
119
استخراج ويژگي هاي فركانسي الكترومايوگرام سطحي جهت بكارگيري در تشخيص كلينيكي
120
استخراج ويژگي هاي مرتبط با صفحات لمسي جهت تحليل رفتار كاربر
121
استخراج ويژگي هاي مقاوم براي تائيد هويت گوينده
122
استخراج ويژگي هاي مقاوم گفتار كاربرد در تشخيص گفتار فارسي
123
استخراج ويژگي و شناسايي الگو براي تفسير نتايج آزمايشهاي انجام شده بر مدل سيم پيچ ترانس قدرت جهت تشخيص عيوب محوري و شعاعي
124
استخراج ويژگي و مدلسازي حركات اندامهاي صورت و به كارگيري آن جهت تعقيب اندامهاي صورت و تشخيص احساسات
125
استخراج وي‍ژگي و مدلسازي رفتاري نمونه ي موش 6-OHDA بعد از اعمال تحريك عمقي مغز
126
استخراج ويژگي‌هاي شخصيتي از داده‌هاي متني به‌منظور هدفمندسازي تبليغات
127
استخراج ويژگي‌هاي مبتني بر الگوهاي زماني در بازشناسي گفتار
128
استخراج ويژگي‌هاي متمايز‌كننده از سيگنال‌هاي باند مياني رادارها و طبقه‌بندي رادارهاي مشابه
129
استخراج ويژگيهاي سيگنالهاي EEG براي به‌كارگيري در سيستم‌هاي رابط مغز و رايانه
130
استخراج ويژگيهاي گفتاربااستفاده ازتبديل موجك
131
استخراج ويژگيهاي مناسب جهت شناسايي هويت با استفاده از سيگنال ECG
132
استخراج ويژه‌گي‌هاي تمايزگر در بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از بسته موجك‌ها
133
استخراج يد از محلول هاي آبي با استفاده از روش جديد BLM
134
استخراج يد از محلولهاي آبي با كربن فعال
135
استخراج يديد به روش ريز استخراج سه فازي مايع-مايع-مايع با فيبر توخالي و اندازه گيري آن با سيستم تزريق در جريان پيوسته - واكنش فتو شيميايي - آشكار سازي مرئي
136
استخراج يك رابطه تجربي براي تعيين حداقل و حداكثر فشار براساس مشخصات هندسي جام پرتابي و هيدروليكي به منظور طراحي بهينه جام پرتابي
137
استخراج يون طلا از محلول هاي آبي به كمك سيستم غشاء مايع امولسيوني
138
استخراج يون كروم شش ظرفيتي توسط تكنولوژي غشاء مايع توده اي
139
استخراج، تشكيل و تحليل شبكه روابط علمي و هم نويسندگي
140
استخراج، خالص سازي وتعيين ساختمان تركيب شبه دارويي﴿drug- like)ريشه كماي بياباني﴿ferula foetida regel)
141
استخراج، گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري، ذيل آيات 45-31 سوره انفال
142
استخرلج معادلات ديناميكي ربات n درجه آزادي سري داراي مفاصل دوراني با استفاده از ديناميك كين و لاگرانژ و مقايسه با روش گيبس-اپل
143
استخوان از مرحله حفاري ، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
144
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
145
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
146
استخوان شناسي مقايسه اي گونه هاي نازك ماهي (.Chondrostoma spp) ايران
147
استخوان، مهندسي بافت، كيتوسان، ژلاتين، تري فسفات كلسيم، پلي ﴿لاكتيك اسيد- گليكو ليك اسيد﴾، سلول بنيادي، استئوبلاست، ژل شدن انجمادي، زدايش ذره اي
148
استدلال پيرامون انتقال كنترل
149
استدلال قاضي از منظر فقه و حقوق
150
استدلال قضائي و نسبت آن با منطق در مراحل مختلف دادرسي
151
استدي كم
152
استر
153
استرا تژي منابع انساني
154
استراتزي منابع انساني
155
استراتزي منابع انساني
156
استرات‍زي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي
157
استراتزي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي1
158
استراتژي‏ اتحاديه اروپا در حفظ و ارتقاء حقوق بشر با تأكيد بر سلاح‏هاي بيولوژيكي
159
استراتژي افزايش بهره وري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
160
استراتژي الگوي مكانيابي صنايع تبديلي زعفران
161
استراتژي انتخاب خودرو الكتريكي مناسب با توجه به موقعيت ايستگاه هاي شارژ در شبكه حمل و نقل ايران و با در نظر گرفتن پروفيل بار شبكه برق
162
استراتژي انرژي هاي تجديدپذير جمهوري اسلامي ايران و تأثير آن بر امنيت ملّي
163
استرات‍ژي بازاريابي در واحد توليدي نساجي
164
استراتژي بازاريابي و بازاريابي استراتژِيك
165
استراتژي برد –برد در پروژه هاي مترو با مديريت كربن
166
استراتژي برداشت بهينه از چاههاي نفت
167
استراتژي بهبود بهره وري در شركت پاكديس
168
استراتژي بهينه تدارك مجدد كالاهاي فاسد شدني غيرآني با تقاضاي وابسته به سطح موجودي، قيمت و عمر محصول و با مجاز بودن تاخير در پرداخت
169
استراتژي بهينه در سيستم هاي توليد با خط مشي N تايي و راه اندازي زود هنگام و تعميم آن
170
استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با رويكرد اعتماد براي كليدهاي فشار قوي در نيروگاه ها و پست هاي فشار قوي
171
استراتژي بهينه همزمان برنامه ريزي توليد و بازار از طريق برنامه ريزي هندسي
172
استراتژي پاداش و تاثير آن بر انگيزش و عملكرد
173
استراتژي پذيرش در مذاكره چند وجهي چند جانبه با اطلاعات ناقص
174
استراتژي پيشنهاددهي براي عامل كارگزار در بازار برق
175
استراتژي پيشنهاددهي براي عاملها در حراج تركيبي دوسويه
176
استراتژي پيشنهاددهي بهينه ذخيره‌ساز انرژي هواي فشرده با وجود نيروگاه‌هاي بادي و حرارتي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته
177
استراتژي تاسيس و گسترش صنايع انفورماتيك در ايران
178
استراتژي تعمير و نگهداري هواپيماهاي غيرانتظامي در ايران
179
استراتژي توزيع الكترونيكي بهينه نيروي ترمزي براي خودروهاي الكتريكي چهار چرخ محرك
180
استراتژي توسعه الگوي مكان يابي صنعت پوست و چرم
181
استراتژي توسعه در صنعت شيلات ايران
182
استراتژي توسعه سهم بازار ايران در صنعت توريسم با تاكيد بر توريسم درماني
183
استراتژي توسعه شهري با تاكيد بر تحقق پذيري شهر الكترونيك: مطالعه موردي شهر اروميه
184
استراتژي توسعه محصول بر اساس مدل اقيانوس آبي در شركت داروسازي كارخانجات داروپخش
185
استراتژي جامع تعويض دنده در گيربكس‌هاي اتوماتيك با درك رفتار راننده
186
استراتژي چندوجهي امريكا در مواجهه با بيداري اسلامي بحرين و سوريه
187
استراتژي حذف هارمونيك انتخابي براي اينورتر پنج سطحي تمام پل آبشاري با تقسيم دلخواه توان در ميان سلول ها
188
‍استراتژي در مدديريت بازار نساجي ايران
189
استراتژي راهبرد پراب و بهينه سازي مسير پراب در ماشين اندازه گيري مختصات CMM
190
استراتژي سرمايه گذاري در بازار سرمايه به منظور پوشش ريسك تورم با رويكرد پردازش سيگنال
191
استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات
192
استراتژي قرآن در برخورد با يهود
193
استراتژي قيمت دهي در بازار برق به روش پرداخت معادل پيشنهاد به كمك نظريه بازي ها
194
استراتژي قيمت گذاري و قيمت دهي در بازار برق ايران
195
استراتژي كليدزني فركانس پايه اينورترهاي چندسطحي طبقه اي متصل به شبكه جهت بهبود شاخص هاي كيفيت توان در PCC
196
استراتژي كنترل فرصت طلبانه ي توان در شبكه هاي راديو شناختي بر اساس منطق فازي
197
استراتژي كنترلي خودروهاي برقي هيبريد موازي
198
استراتژي كنترلي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ-اين با بهينه‌يابي سطح شارژ مرجع در شرايط مختلف رانندگي
199
استراتژي مديريت توان در ريزشبكه با هدف كاهش تلفات در سيستم
200
استراتژي مديريت زنجيره تالمين در صنايع پوشاك مدي ايران
201
استراتژي منابع انساني
202
استراتژي منابع انساني
203
استراتژي ها در جهت برنامه ريزي و توسعه گردشگري داخلي و بين المللي استان قم با تاكيد بر گردشگري زيارتي
204
استراتژي هاي ارزيابي در بخش نتيجه گيري مقالات پژوهشي: گروه علوم نرم و علوم سخت
205
استراتژي هاي بازاريابي ، ريسك دريافتي و اعتماد مصرف كننده در رفتار خريد آنلاين
206
استراتژي هاي بازاريابي دربازارهاي اينترنتي
207
استراتژي هاي بهينه اجاره و نگهداري و تعميرات در تجهيزات استيجاري با در نظر گرفتن تخفيف
208
استراتژي هاي بهينه براي فعال نمودن دسته اي از ربات هاي خاموش
209
استراتژي هاي پايدار تكاملي در بيشينه سازي نفوذ در شبكه هاي اجتماعي
210
استراتژي هاي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر حكمروايي خوب و رشد هوشمند مطالعه موردي: كلانشهر اصفهان
211
استراتژي هاي داخلي بهبود در جهت جذب و حفظ مشتريان محصولات ذوب آهن اصفهان
212
استراتژي هاي منتهي به راهكارهاي بازاريابي جهت جذب مشتري در شركت هاي كشتيراني و حمل ونقل بين المللي
213
استراتژي هاي نمونه گيري
214
استراتژي هم محلي موضعي و تسريع همگرايي روش هاي بدون شبكه مبتني بر توابع پايه اي شعاعي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
215
استراتژي و عامل هاي هوشمند در تجارت الكترونيك
216
استراتژي‌هاي امام علي (ع) در جنگ نرم در دوره خلافت
217
استراتژي‌هاي توسعه شهري با تأكيد بر گردشگري (مطالعه موردي: شهر تهران)
218
استراتژيهاي توسعه اقتصادي از بعد جغرافيايي و كاربرد آن در ايران
219
استراتژيهاي داخلي بهبود در جهت جذب و حفظ مشتريان محصولات ذوب آهن اصفهان
220
استراتژيهاي قوي تخصيص هزينه براي آزاد شده شبكه مسئله كارگماري مربوط به مسئله پوشش مجموعه
221
استراتژيهاي يادكيري لغات توسط دانش آموزان سوم دبيرستان در ايران , Strategies for Learning of Vocabulary Items by Iranian High school Student at Third Grade
222
استراتيگرافي سازند پابده در شرق كوهرنگ
223
استراحتگاه بين راهي
224
استراحتگاه بين راهي
225
استراحتگاه بين راهي2
226
استراليا تاليف هانري ريس
227
استراليا تاليف هانري ريس ﴿از صفحه 1 تا 150﴾
228
استربندبرگ وتحليل نمايشنامه پدر
229
استرداد اموال فرهنگي از ديدگاه حقوق بين‌الملل‌خصوصي
230
استرداد مجرمين
231
استرس شغلي وتاثير آن بر خصوصيات رواني افراد.
232
استرس ناشي از اثرات تشنگي بر برخي از پارامترهاي خوني و مقادير سديم و پتاسيم پلاسماي خون موش سفيد
233
استرس ناشي از اثرات گرسنگي بر برخي از پارامترهاي خوني مقادير سديم وپتاسيم پلاسماي خون موش سفيد
234
استرسهاي شغلي و نقش مديران در كاهش آنها: مورد خاص بيمارستان امام رضا (ع ) شهرستان اروميه
235
استري شدن آكريليك اسيد در حضور كاتاليست مايع هاي يوني اسيدي و سنتز نانوكامپوزيت پلي آكريلات / گرافن اكسيد به روش محلول
236
استري نمودن الكل ها،تتراهيدروپيرانيل اترهاومندليك اسيد،واكنش آمينوليز،متانوليزواستوليزاپوكسيدها،تري متيل سايليل سيانوليزآلدئيدهاو...
237
استري نمودن الكلها وحلقه گشايي اپوكسيدها بوسيله كمپلكس هاي بازشيف نگهداري شده روي سيليكا ژل
238
استريليزاسيون شير با استفاده از غشاء
239
استريليزه كردن مايعات با استفاده از ميدان هاي الكتريكي پالسي ولتاژ بالا
240
استريواسكوپي
241
استريوگرافي "عكاسي سه بعدي"
242
استشهاد به داستانها و افسانه ها در تاريخ بيهقي
243
استضعاف از نگاه فريقين و چگونگي حاكميت مستضعفان
244
استعاره :از متن تا گفتمان ﴿بررسي مقايسه اي مفهوم استعاره در فلسفه پل ريكو و ژاك دريدا﴾
245
استعاره در تبليغات
246
استعاره در ترجمه: نگرش هايي شناختي در مورد ترجمه ي رباعيات خيام به انگليسي و كردي
247
استعاره در ديوان فخرالدين عراقي
248
استعاره در زبان فارسي بر اساس ديدگاه زبان شناسي شناختي
249
استعاره در گفتمان ديگربودگي: مطالعه انتقادي-شناختي استعاره در سفرنامه هاي فارسي و انگليسي
250
استعاره در معماري و ادبيات
251
استعاره گياهان و جانوران در مازندراني
252
استعاره مفهومي ومقايسه تطبيقي آن با بلاغت فارسي
253
استعاره هاي بدن مند در زبان تبري: رويكردي شناختي
254
استعاره هاي حوزه امپراتوري در اشعار جان دان: رويكرد بوطيقاي شناختي
255
استعاره هاي ساختاري ، جهتي و وجودي در كردي جافي
256
استعداد سنجي صنايع تبديلي كشاورزي استان كرمان
257
استعدادهاي درخشان
258
استعداديابي در ورزش تيراندازي با كمان به كمك تحليل ديناميكي
259
استعداديابي در ورزش دو سرعت به كمك تحليل ديناميكي
260
استعمال و اناديم از سرباره كنورتور فولاد سازي ذوب آهن اصفهان
261
استفاد ه از روش طراحي پينچ در بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي
262
استفاده ابزاري غرب از زن و راهكار اسلام براي مقابله با آن
263
استفاده ار تئاترعروسكي براي درمان بيماران رواني وعقب مانده ها
264
استفاده از "مسيريابي وسايل نقليه بر اساس توسعه مسئله خريدار دوره گرد" براي تعيين اندازه سفارش اقتصادي چند پريودي در محيط تخفيف و انتخاب بهترين تامين كنندگان
265
استفاده از ANTIMICROBIAL بر كالاي پنبه اي و بررسي اثرات آن
266
استفاده از CMM در ارزيابي سطح بلوغ و كيفيت
267
استفاده از CMM در ارزيابي سطح بلوغ و كيفيت مراكز تحقيقاتي
268
استفاده از CRM براي توليد آگاهي سازماني جهت بهبود عملكرد سازمان﴿مطالعه موردي: داده كاوي در بانك رفاه﴾
269
استفاده از DFT در مطالعات QSAR مشتقات والپروئيك اسيد به منظور مدل سازي فعاليت اين دسته از تركيبات
270
استفاده از DNA ، غشائ و جسم سلول باكتري به عنوان حسگر زيستي ، براي جذب فلزات سنگين
271
استفاده از DNA كلروپلاستي در بررسي روابط فيلوژنتيك جنس پسته
272
استفاده از DNA كلروپلاستي در تعيين فيلوژني انار
273
استفاده از DPL [دي. پي. ال] براي مدل سازي سيستم هاي قدرت
274
استفاده از Fuzzy Time Series براي بناي ميدان جريان خروجي روتور توربين گريز از مركز و تحليل اعتباري داده هاي بدست امده
275
استفاده از GPU درتسريع وافزايش كارايي الگوريتم هاي بخش بندي تصوير
276
استفاده از it در بهبود فرآيند يادگيري سازماني در شهرداري شهرستان گلوگاه
277
استفاده از IT در بهبود فرايند يادگيري سازماني در شهرداري شهرستان گلوگاه
278
استفاده از MPLS براي ساده سازي مهندسي ترافيك در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
279
استفاده از N,N,N,N-تترابروموبنزن-1و3-دي سولفون آميد(TBBDA ﴾وپلي-﴿N,N-دي برومو-N-اتيل بنزن-1و3-دي سولفون آميد﴾﴿PBBS﴾بعنوان يك معرف جديددرواكنش افزايشي ايندول ،پيرول و تيول به a,B-كتونهاي غير اشباع وسنتزمشتقات كئينوكسالين
280
استفاده از PHEV در مساله كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه ها
281
استفاده از QFD براي پشتيباني از DFSS
282
استفاده از RFID در سيستمهاي اطلاعات مديريت
283
استفاده از SDMA در شبكه هاي Ad HOC سيار با بررسي بين لايه اي و تحليل عملكرد
284
استفاده از SPE_HPLC با كمك پليمرهاي قالب مولكولي و لوپ مونوليتيك براي جداسازي و اندازه گيري اتوماتيك داروهاي دكسترومتورفان، انسولين و ترامادول در سيال هاي بيولوژيك
285
استفاده از SSCC در كنترل پيوسته توان ركتيو خازني
286
استفاده از TDMA/DSI در مخابرات ماهواره اي
287
استفاده از آب دريا در فلوتاسيون مس
288
استفاده از آب شيشه براي سنتز سيليس آمورف به روش شيميايي
289
استفاده از آپتامر تثبيت شده در ظروف واكنش زنجيره‌اي پليمراز و روي سطح نقاط‌كربني براي اندازه‌گيري انسولين در پلاسما به روش طيف سنجي فلورسانس
290
استفاده از آزمايش كشش غير مستقيم در بررسي رفتار خستگي نمونه هاي آسفالتي
291
استفاده از آزمايش هاي آماري جهت بهبود طراحي محصولات با در نظر گرفتن چندين پارامتر طراحي و مشخصه كيفيت
292
استفاده از آستاگزانتين و نمك صفراوي در خوراك ماهي پرت خوني(♂Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ) در تنش با نانو ذرات نقره
293
استفاده از آشكارسازهاي ترتيبي براي آشكارسازي سيگنال هاي LPI
294
استفاده از آشوب در تشخيص ناهنجاري مبتني بر سيستم هاي ايمني مصنوعي
295
استفاده از آلومينيوم هيدروژن سولفات و قلع تتراكلرايد نشانده شده بر روي نانو سيليكاژل به عنوان كاتاليست در پيش برد واكنش هاي تراكمي آلي و بررسي يك كاتاليست مناسب براي سنتز صنعتي پلي اتيلن ترفتالات
296
استفاده از آمار مكاني به منظور بررسي عوامل تاثير گذار بر تخريب جنگل با بهره گيري از سيستم هاي اطلاعات مكاني
297
استفاده از آمارگان مرتبه بالا در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
298
استفاده از آموزش همزمان دو عامل با اشتراك گذاشتن دانش براي بهبود سرعت آموزش
299
استفاده از آناليز پارامترهاي راه رفتن اسبي به كمك مدل هاي هوشمند براي محدود كردن تشخيصهاي افتراقي در اين نوع راه رفتن
300
استفاده از آناليز تطبيقي در تعيين توپولوژي بهينه
301
استفاده از آناليز گذار براي به دست آوردن سيكل رانندگي اتوبوس
302
استفاده از آناليز گره اي براي شبيه سازي بهره برداري در چند چاه نمونه
303
استفاده از آناليز گره اي براي طراحي روش هاي فرازآوري مصنوعي (گاز و پمپ) در چاه نمونه
304
استفاده از آناليز مقادير ويژه براي مدل هاي غير خطي ازطريق بسط سري تيلور
305
استفاده از آناليزتطبيقي در روش نقاط محدود
306
استفاده از آنتي بادي منوكلونال ضد Bm68 بر عليه روده مياني كنه هاي مختلف به منظور شناسايي ساختارهاي مشابه در آنها با روشهاي ايمونولوژيكي
307
استفاده از آنزيم به عنوان بيوكاتاليست
308
استفاده از ابزار شبكه عصبي در داده كاوي
309
استفاده از ابزار علم‌سنجي براي تحليل پتنت جهت آينده‌نگاري فناوري (مورد مطالعه كليدواژه هاي خود ترميمي و زير سامانه چندرسانه‌اي آي پي )
310
استفاده از ابزار هاي برنامه ريزي طراحي محور در ارتقاء كيفيت عملكردي، فضاهاي عمومي نمونه موردي تاتر شهر و بهينه پيرامون آن
311
استفاده از اثر ميدان مغناطيسي و الكترود لايه نازك جيوه بر پايه گرافيت در ولتا متري عاري سازي و كاربرد آنها در اندازه گيري مقادير بسيار كم يونهاي ﴿Cd(II) ، PB(II) ،ZN(II
312
استفاده از اد وات FACTS در سيستم قدرت و بررسي تاثير آن برپا رامترهاي سيستم
313
استفاده از ادوات FACTS جهت بهبود پايداري گذراي شبكه قدرت هوشمند به وسيله ي كاهش اختلاف زاويه ي ولتاژ ترمينال ژنراتورهاي شبكه
314
استفاده از ادوات FACTS موازي براي بهبود پايداري نوسان اول
315
استفاده از ارتباط بين خصيصه‌ها در بهبود رده‌بندهاي مبتني بر درخت‌هاي تصميم يادگيرنده از داده‌هاي جرياني
316
استفاده از ارتقا دهنده هاي قليايي و قليايي خاكي و لانتانيدها در كاتاليزور Ni/SiO2 در ريفرمينگ بخار پروپان
317
استفاده از ارتقاء دهنده هاي فلزات واسطه و لانتانيد ها در كاتاليزور Ni/Al2O3 در ريفورمينگ بخار پروپان
318
استفاده از ارزن و چربي حيواني در جيره مرغهاي تخمگذار
319
استفاده از اريگامي DNA در تشخيص سريع اسيدهاي نوكلئيك ويروسي با آزمون‌هاي جريان جانبي
320
استفاده از ازن براي بهينه سازي هزينه هاي تصفيه آب برج هاي خنك كننده پالايشگاه
321
استفاده از ازن در كنترل سوسك چهارنقطه اي حبوبات .Callosobruchus maculatus F در لوبيا چشم بلبلي و بيد گندم .Sitotroga cerealella O
322
استفاده از اسپكترو فتومتر در استخراج قوانين حاكم بر كالريمتر ديسك
323
استفاده از اسپلاين ها در حل عددي دستگاه مسائل مقدار مرزي
324
استفاده از اسپلاين ها در حل عددي مسائل مقدار مرزي مرتبه ي چهارم
325
استفاده از استخراج فاز جامد به كمك نانو ذرات آلومينا و روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي به وسيله التراسونيك در جداسازي و پيش تغليظ فلزات سنگين كبالت، كادميوم و نيكل و اندازگيري آنها به وسيله طيف سنجي جذب اتمي شعله‌اي‌
326
استفاده از اسيد آمينه تريپتوفان به عنوان جايگزين مواد مرجع، در آزمون كيفي سنجش داروهاي پپتيدي صناعي
327
استفاده از اسيدهاي جامد در اكسايش يورازول ها تحت شرايط ناهمگن و ملايم
328
استفاده از اشياء مجازي در بررسي توسعه مهارتي حركت ارادي
329
استفاده از اصلاح كننده هاي سطحي در سنتز نانو ذرات اكسي روي به روش احتراقي
330
استفاده از اصلاحگر 5- امينو 2- اتيل - بي فنيل - 2- ال و نانو لوله هاي كربني در اصلاح الكترود خمير كربن بررسي رفتار الكتروشيمياي ان و استفاده از اين الكترود در اندازه گيري اسكوربيك اسيد و لوودوپا
331
استفاده از اصول نو شهر سازي در احياء بافت هاي فرسوده
332
استفاده از اصول نو شهرسازي در احياء بافت هاي فرسوده﴿ NEW URBANISM)﴿محله چهارسوچوبي تهران﴾
333
استفاده از اطلاعات اضافي در سيگنال هاي تنك و ماتريس هاي كم رتبه
334
استفاده از اطلاعات تصويري كامپيوتري جهت محاسبات توليد قالي
335
استفاده از اطلاعات حركت لب ها براي جداسازي صدا
336
استفاده از اطلاعات زباني در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
337
استفاده از اطلاعات متقدم در كنترل فعال ارتعاشات بدنه قطار
338
استفاده از اطلاعات هاپلوتايپ در تشكيل ماتريس روابط ژنومي و محاسبه ضريب هم خوني در گاوشيري
339
استفاده از افزودني ها براي بهبود ليچينگ كالكوپيريت؛ مطالعه موردي : استفاده از پراكسيد دي سولفات سديم براي ليچينگ كنسانتره كالكوپيريت مس سرچشمه
340
استفاده از اقلام چهارگانه خوشنويسي
341
استفاده از اكسيژن در مشعلهاي صنعتي
342
استفاده از الجينات بعنوان غليظ كننده در صنعت نساجي
343
استفاده از الگوريتم CRF براي تشخيص و تصحيح چسبيدگي كلمات در زبان فارسي
344
استفاده از الگوريتم بيشنيه جريان و كمينه برش در بهبود تشخيص سبك يادگيري
345
استفاده از الگوريتم پتري نت در مدلسازي و بررسي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
346
استفاده از الگوريتم ديكسترا جهت بهينه كردن طرح هاي توسعه شبكه انتقال HVAC با خطوط HVDC
347
استفاده از الگوريتم رديابي مورچه جهت شناسايي گسل ها
348
استفاده از الگوريتم رديابي مورچه در شناسايي گسل هاي موجود در داده هاي لرزه اي
349
استفاده از الگوريتم رمزنگاري AES سبك وزن جهت بهبود امنيت ويدئو و تصاوير متحرك در كاربردهاي بلادرنگ و سريع
350
استفاده از الگوريتم ژنتيك براي مدل سازي غربالگري بيماري هاي غير واگير مزمن در مطالعات كوهورت
351
استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي موقعيت قرارگيري يدك كش هاي پاك سازي نفت در منطقه خليج فارس
352
استفاده از الگوريتم ژنتيك تركيبي براي زمانبندي پروژه با منابع محدود ﴿مطالعه موردي: شركت فن انديش﴾
353
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت تشخيص جهت نگاه كاربر
354
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت حل مسائل تخصيص كانال
355
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي قطر لوله، پمپ و ارتفاع مخزن شبكه هاي توزيع آب با در نظر گرفتن الگوي مصرف متغير در شبانه روز
356
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي گروه شمع ها
357
استفاده از الگوريتم ژنتيك در مديريت تخصص آب با توجه به معيارهاي كمي و كيفي
358
استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي در تهيه طرح بافت پارچه هاي تاري و پودي ساده
359
استفاده از الگوريتم ژنتيك موازي براي تجزيه ماتريس در سامانه هاي پيشنهاددهنده
360
استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي مصنوعي در نظارت بر ارتعاشات يك جعبه دنده
361
استفاده از الگوريتم سيستم ايمني مصنوعي با رويكرد وب كاوي در تشخيص آنومالي وب
362
استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان براي حل مسائل مديريت اختلالات خطوط هواپيمايي
363
استفاده از الگوريتم ماكزيمم سازي مشاهدات و فيلترذره اي در شناسايي روي خط و كاربرد آن در كنترل سيستم هاي فضاي حالت
364
استفاده از الگوريتم مسيريابي خوشه‌بندي در NDN براي شبكه‌هاي راديو شناختي موردي
365
استفاده از الگوريتم هاي الهام گرفته از كلوني مورچه ها در مسير يابي شبكه هاي كامپيوتري
366
استفاده از الگوريتم هاي تكاملي جهت انتخاب سهام بازار بورس اوراق بهادار با معيار ارزش در معرض ريسك و ارزيابي آن
367
استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك براي تطبيق داده هاي آزمايشگاهي PVT در مخازن نفتي
368
استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري و دانش داده كاوي در يافتن الگوي مناسب براي حل يك مساله زمانبندي كارگاه گردش كاري
369
استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر معادله حالت براي محاسبه حداقل فشار امتزاج پذيري
370
استفاده از الگوريتم هاي هندسه محاسباتي در شناسايي و تشخيص وظايف
371
استفاده از الگوريتم هاي هندسي در مساله تعقيب و گريز
372
استفاده از الگوريتم ويتربي وقفي جهت مقابله با تداخل بين حاملي در گيرنده CDMA چند حاملي
373
استفاده از الگوريتم يادگيري آستانه ي تطبيق (ATL) براي تعليم شبكه اي از نورون ها (STEN)
374
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در تخمين پارامترهاي مدل آشوبي سرطان به كمك يك تابع هزينه جديد مبتني بر قطع پوانكاره
375
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در تخمين پارامترهاي مدل آشوبي نورون به كمك يك تابع هزينه جديد مبتني بر قطع پوانكاره
376
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در مدلسازي حركت جسم چند لينكه
377
استفاده از الگوريتمهاي هوشمند جهت مكان يابي صاعقه هاي از نوع ابر به زمين بر اساس مدلهاي الكترومغناطيسي كانال صاعقه
378
استفاده از الگوهاي ميكرو پروزوديك جهت تقطيع كلمات
379
استفاده از الگوي آيروديناميك غيرخطي در معادلات آيروالاستيك بال هاي با نسبت منظري بالا
380
استفاده از الگوي پروتييني به منظور تشخيص منابع ژرم پلاسم زيتون ايران
381
استفاده از الگوي توسعه ميان افزا در احياء بافت فرسوده (مطالعه موردي: محله دردشت اصفهان)
382
استفاده از الگوي مشاركتي در بازتعريف و طراحي مدارس
383
استفاده از الگوي مكتب شهرسازي اصفهان در افزايش خوانايي شهرك هاي جديد ( نمونه موردي شهرك ولي عصر اصفهان)
384
استفاده از المانهاي تيري براي حل سازه هاي پوسته اي
385
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﺵ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﯼ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ
386
استفاده از الياف هاي پليمري تقويت كننده (FRP) براي اصلاح مشخصات اجزاء بتني
387
استفاده از امكانات كامپيوتر و يك مدار واسط بعنوان دستگاه تلفن
388
استفاده از امواج التراسونيك فركانس بالا جهت حذف آمونياك از پساب هاي صنعتي
389
استفاده از امواج فراصوت به منظور سنتز نانو كامپوزيت هاي كايرال جديد بر پايه پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي اتصالات L- فنيل آلانين با بكارگيري نانو ذرات آلومينا اصلاح شده به وسيله تركيب هاي زيست سازگار همانند سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾
390
استفاده از امواج فراصوت در بهبود هيدروليز آنزيمي ساكاروز به كمك آنزيم اينوتاز
391
استفاده از امواج فراصوت در فرايند خاكسترزدايي قير طبيعي با استفاده از فلوتاسيون ستوني
392
استفاده از امواج مافوق صوت همراه روش سولفورزدايي اكسايشي جهت حذف گوگرد از نفت خام
393
استفاده از انرژي باد در سيستم هاي حفاري
394
استفاده از انرژي خورشيدي با استفاده از نماي هوشمند به منظور تنظيم دماي خانه
395
استفاده از انرژي خورشيدي براي پيش گرم كردن آب بويلر نيروگاه بخار
396
استفاده از انرژي خورشيدي براي حركت يك فروند قايق ماهيگيري در آبهاي خليج فارس
397
استفاده از انرژي خورشيدي در تهويه مطبوع ساختمان
398
استفاده از انرژي خورشيدي در طراحي پمپ ها
399
استفاده از انرژي خورشيدي و باد به منظور تامين انرژي ازدياد برداشت از مخازن نفتي
400
استفاده از انرژي ريز موج در برخي از سنجش هاي بيولوژيك خاك
401
استفاده از انرژي زمين گرمايي براي توليد برق
402
استفاده از انرژي نو در كولر آبي
403
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در جهت خشك كردن مصولات صنايع غذايي وارائه روش بهينه فرايند با ديدگاه هاي اقتصادي
404
استفاده از اولتر اسوند براي افزايش بيان و توليد اسيد سيتريك توسط آسپرژيلوس نيجر
405
استفاده از ايروژل آلي- فلزي براي حذف رنگ متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
406
استفاده از اينترنت اشيا به منظور پيداكردن مكان هاي خلوت
407
استفاده از باركدهاي گياهي براي شناسايي گونه آزولا تالاب انزلي
408
استفاده از بازپس گيري انرژي حاصل از ترمز دوچرخه جهت شارژ باتري روشنايي و استفاده آن در برق مفيد دوچرخه
409
استفاده از بازتابنده هاي موج سطحي براي ايجاد آنتن هاي هولوگرافي پهن باند
410
استفاده از بازخوردهاي غيرمستقيم كاربران وب در الگوريتم هاي يادگيري براي رتبه دهي
411
استفاده از بازي هاي قيمت گذاري شبكه براي ترافيك خودمحور
412
استفاده از بازيهاي سابماژولار در مديريت خودگردان سمت تقاضا
413
استفاده از باطله هاي معادن سنگ با روش حل خلاق مسئله در معدن سنگ گدار سياوش
414
استفاده از بافت در تصويرسازي كتاب هاي كودكان
415
استفاده از باكتري ها براي كاهش گرد و غبار در فعاليت هاي معدني
416
استفاده از باكتري ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واكسي در تركيبات نفتي همراه واكس زياد
417
استفاده از بايندرهاي پليمري زيست سازگار در ساخت قطعات كلسيم فسفاتي به روش چاپگر سه بعدي بايندر جت
418
استفاده از بايودوغاب ها جهت تحكيم و بهسازي زمين در مقياس آزمايشگاهي و عملي با تكيه بر تثبيت شن هاي روان
419
استفاده از بتن هاي با نفوذپذيري كم در ساخت مخازن نفتي بتني
420
استفاده از برخي ژن هاي كلروپلاستي دخيل در فتوسنتز و باركدهاي گياهي براي تجزيه و تحليل روابط فيلوژني انار
421
استفاده از برداشتهاي تك ايستگاهي خردلرزه هاي محيطي در استخراج بيضويت امواج رايلي
422
استفاده از برگ چاي در توليد آنزيم پراكسيداز قارچي
423
استفاده از برنامه ارزيابي خودكار نگارش
424
استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالي SDP در بهره برداري بهينه از مخازن آبي سد كرج
425
استفاده از برنامه ريزي چند هدفه در برنامه ريزي دروس دانشگاه
426
استفاده از برنامه ريزي رياضي و نظريه ي بازي ها به منظور كاهش خسارات دعاوي در پروژه هاي عمراني سه عاملي
427
استفاده از برنامه ريزي ژنتيك براي شناسايي شيوه ي سفر در داده هاي تلفن هاي هوشمند
428
استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح مختلط در سيستم حمل و نقل خودكار چمدان
429
استفاده از برنامه كامپيوتري FLUSH
430
استفاده از برنامه نويسي ژنتيك و خوشه بندي بر اساس سري هاي زماني براي ايجاد قوانين معاملاتي در بازار آتي تهران
431
استفاده از بسترهاي زئوليتي براي جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي و جداسازي ايزوبوتن از مخلوط اولفين ها و آلكان هاي چهار كربنه
432
استفاده از بسته بندي اتمسفر اصلاح شده در كاهش رشد كپك و مخمر در پنير سفيد ايراني در طول زمان نگهداري
433
استفاده از بسته نرم افزاري DSSAT به منظور ارائه بهترين راهكارهاي مديريتي آبياري و كود نيتروژني براي گندم و ذرت در زمان حال و آينده
434
استفاده از بطري هاي پلي استر بازيافتي در توليد الياف نساجي و بررسي خواص مكانيكي الياف توليدي از آن
435
استفاده از بمب عليه غير‌ نظاميان در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
436
استفاده از بهينه سازي فازي چند هدفه به منظور تسطيح منابع چندگانه در مديريت پروژه
437
استفاده از بوهميت به عنوان نانو‌جاذب به‌منظور ريز‌استخراج فاز جامد فضاي فوقاني كلروفنول‌ها از نمونه‌هاي آبي
438
استفاده از بيان تنك براي تشخيص بيماري ايسكمي از تصاوير اكوكارديوگرافي
439
استفاده از بيان تنك و داده‌هاي fMRI براي پيش‌بيني طبقه اشياء
440
استفاده از بيوتكنولوژي در توليد نهال عاري از ويروس ارقام انگور
441
استفاده از بيوراكتورهاي غشايي در تصفيه پساب هاي صنعتي
442
استفاده از پارچه گونه ها در كاهش ترك هاي روسازي و كاربرد آن در راهسازي
443
استفاده از پاسخگويي بار براي تنظيم فركانس در ريزشبكه هاي جزيره اي
444
استفاده از پايگاه دانش براي جريان هاي كاري سيستم هاي يكپارچه توزيع شده به كمك الگوريتم پيشنهادي با مكانيزم داده كاري
445
استفاده از پايه هاي سينك و هارتلي در روشهاي طيفي
446
استفاده از پايه هاي موجك در روش پتروف -گالركين براي حل عددي معادلات انتگرالي از نوع همرشتين
447
استفاده از پايههاي متعامد سينوسي براي حل معادله شرودينگر سه بعدي خطي غير وابسته به زمان
448
استفاده از پتانسيل هاي موجود در بافت فرسوده محدوده امام زاده دو خاتون شهركرد جهت بازآفريني محدوده
449
استفاده از پديده Twinkling Artifact به منظور كمي نمودن اثر روش درماني High Intensity Focused Ultrasound
450
استفاده از پديده ي خودتصويري در رويه نگاري اپتيكي در ابعاد كوچك
451
استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي در پيش بيني غلظت برخي فلزات سنگين در برگ درختان چنار و اقاقيا در شهر كرمانشاه
452
استفاده از پرتوهاي گاماي آني حاصل از فعالسازي نوتروني براي تشخيص مواد منفجره
453
استفاده از پردازش تصاوير در تعيين ويژگي هاي نخ‌هاي تكسچره با تاب مجازي
454
استفاده از پردازش تصوير براي اندازهگيري جابهجايي
455
استفاده از پرمنگنات پتاسيم به منظور اصلاح خواص سطح الياف پشم و پلي پروپيلن
456
استفاده از پروتكل زمان شيار‌بندي شده با پرش فركانسي در شبكه‌هاي حسگر بدني و تحليل اثر تداخلي بين اين شبكه‌ها
457
استفاده از پساب تصفيه شده براي فرآيند پخت و سفيدگري كالاي پنبه‌اي و بررسي عملكرد آن در مقايسه با مرجع
458
استفاده از پساب حمام رمق كشي شده در رنگرزي پشم با رنگزاي اسيدي
459
استفاده از پساب فرايند توليد نمك كلسيمي اسيدهاي چرب براي كشت ريزجلبك دوناليلا سالينا
460
استفاده از پسماندهاي گياهي براي توليد بيو - نانو ذرات روي جهت تغذيه گوجه فرنگي
461
استفاده از پلاسماي ليزري به عنوان آنتن پلاسما و مولد پالس هاي الكترومغناطيس
462
استفاده از پلي سديم اكريلات در تكميل نانوكامپوزيتي پارچه هاي پنبه‌اي و بررسي برخي خواص فيزيكي آنها
463
استفاده از پلي فنولهاي گياهي جهت كند رها كردن اوره
464
استفاده از پلي مورفيسم طولي نواحي ITS1 و ITS2 موجود در DNA ريبوزومي جهت تعيين گونه ي مخمرهاي بيماريزاي انسان براساس الگوي الكتروفورزي محصولات PCR
465
استفاده از پلي يورتان هاي بر پايه ي منابع طبيعي جهت بهره گيري در سامانه هاي دارورساني
466
استفاده از پلي‌‌دوپامين براي افزايش آبدوستي غشاي پلي‌اترسولفون به منظور جداسازي روغن از آب
467
استفاده از پليمر پر شاخه‌ي آميني براي بهبود خواص رنگ‌پذيري، جذب رطوبت و خواص فيزيكي الياف پلي‌آميد
468
استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نقاط كوانتومي CdTe براي شناسايي و اندازه گيري داروي سولفاسالازين
469
استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نقاط كوانتومي گرافن براي تشخيص و اندازه گيري مولكول هاي ساده زيستي
470
استفاده از پليمرهاي قالب يوني بر پايه نانولوله هاي كربني چند جداره مغناطيسي براي اندازه گيري و شناسايي همزمان يون هاي فلزي
471
استفاده از پنلهاي فتوولتاييك براي شارژ خودرو الكتريكي با بهكارگيري پيل سوختي
472
استفاده از پورتال هاي مديريت پروژه براي يكپارچه سازي
473
استفاده از پوزولانهاي طبيعي براي كنترل واكنش قليايي - سنگدانه در بتن
474
استفاده از پوست پسته اصلاج شيميايي شده با پلي آتيلن براي حذف رودامين بي از محصول هاي آبي
475
استفاده از پوشش شيشه سراميك براي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم در كار گرم
476
استفاده از پوشش شيشه سراميك برلي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم
477
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
478
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
479
استفاده از پوششهاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
480
استفاده از پيش گرمايش فعال براي تسريع راه اندازي خطوط لوله ي ژل
481
استفاده از تئوري اطلاعات در فشروده سازي اطلاعات و شبيه سازي الگوريتم LZW
482
استفاده از تئوري فازي در تخمين قيمت تمام شده درمطالعات امكان سنجي اقتصادي
483
استفاده از تئوري گروه ها در تحليل ديناميكي و پايداري سازه هاي متقارن
484
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت
485
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت پروژه ها
486
استفاده از تابع پايه شعاعي و روش منظم سازي تيخانوف در حل يك مساله معكوس
487
استفاده از تابع موجك و پيش بيني كننده فازي در تشخيص خطاي روتور موتورالقائي
488
استفاده از تابع هدف چندگانه مبتني بر داده هاي مودال جهت شناسايي آسيب هاي سازه اي با به روزرساني مدل تحليلي
489
استفاده از تابع هزينه مبتني بر قطع پوانكاره در تخمين پارامترهاي سيستم هاي آشوب گونه زيستي
490
استفاده از تابلوهاي بزرگ تبليغاتي در ورودي هاي شهرها
491
استفاده از تاپستري در دكوراسيون داخلي با الهام از ايل قشقائي
492
استفاده از تبديل پاره موج در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب
493
استفاده از تبديل چيرپلت به منظور آشكارسازي اهداف مدفون در زير زمين از طريق آرايه
494
استفاده از تبديل موجك در انتخاب ويژگي به منظور بهبود دسته بندي سيگنال هاي EEG نوزادان
495
استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس براي استخراج تصوير هدف از داده هاي رادارISAR
496
استفاده از تبديل ويولت در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
497
استفاده از تبديلات يكاني پيوسته براي توليد هاميلتوني موثر مدل هابارد
498
استفاده از تجزيه تقريبي در حلالهاي معادلات ديفرانسيل معمولي سخت
499
استفاده از تحليل بسته‌هاي شبكه براي شناسايي نشت حريم خصوصي دستگاههاي اندرويدي با هدف كاهش مصرف انرژي
500
استفاده از تحليل پوششي داده‌ها به ‌منظور بررسي تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر عملكرد صنايع پتروشيمي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
501
استفاده از تحليل خوشه بندي درمسئله مكان يابي- مسيريابي شبكه لجستيك حلقه بسته
502
استفاده از تحليل موجك در فرايندهاي ناايستا و فرايندهاي همبسته متناوب
503
استفاده از تخمين استوار و رگرسيون استوار در ساخت متامدل ها
504
استفاده از تخمين گرهاي مختلف در پهنه بندي وضعيت شوري و سديمي خاك هاي منطقه ي اسلاميه ي رفسنجان
505
استفاده از تخيل كودكان براي طراحي استيكراتاق كودك
506
استفاده از تراكم، آرايش كاشت و تنوع علف كش در مديريت تلفيقي علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي
507
استفاده از تركيب پرومازين-نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان الكتروكاتاليست جهت ساخت سنسور حساس براي اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي از قبيل هيدرازين و هيدروكسيل آمين
508
استفاده از تركيب خازن موازي با اينورتر منبع ولتاژ به منظور جبران تغييرات و نوسانات ولتاژ و جريان در شبكه توزيع 20 كيلوولت
509
استفاده از تركيب روش‌هاي نوار محدود و بدون شبكه گالركين براي حل مسائل ورق
510
استفاده از تركيب فرآيند اكسيداسيون پيشرفته ﴿AOP﴾ و تصفيه زيستي در كاهش بار آلودگي پسابهاي حاوي تركيبات فنلي
511
استفاده از تركيب قالب هاي آلي در بهبود ساختار نانوكاتاليست ساپو-34 به روش القاي امواج ماوراي صوت
512
استفاده از تركيبات اوره كندانس به عنوان مواد تأخير دهنده اشتعال در پلاستيك‌ها
513
استفاده از تركيبات پريبيوتيكي استخراج شده از مغز بلوط براي ريزپوشاني لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 به روش خشك كردن پاششي
514
استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين به منظور افزايش كارايي چاپ ديجيتالي بر منسوجات
515
استفاده از تركيبات نانو كامپوزيت زئوليتي در مانع واكنشي نفوذ پذير به منظور حذف پساب رنگي نساجي از آب هاي زير زميني
516
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروزه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
517
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
518
استفاده از تعاملات و نفوذ اجتماعي در جهت حل چالش‌هاي شناخته‌شده در سيستم‌هاي پيشنهاددهنده
519
استفاده از تغيير فشار باد تاير جهت بهبود كيفيت حركت طولي و عرضي خودرو
520
استفاده از تغييرات بافت به منظور بخش‌بندي براساس آمارگان‌هاي مراتب بالاتر
521
استفاده از تفاله نيشكر براي سنتز نانو كامپوزيت Al2O3/SiC از طريق سنتز خود انتشار دماي بالا (SHS) و آسياب‌كاري
522
استفاده از تقريب پاده براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
523
استفاده از تقريبات تفاضلي فشرده در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
524
استفاده از تقطير غشايي براي شيرين سازي آب خليج فارس
525
استفاده از تقويت‌كننده‌هاي اكسيد فلزي بر كاتاليست‌هاي حاوي كبالت در تبديل كاتاليستي كربن‌دي‌اكسيد به محصولات باارزش افزوده
526
استفاده از تك لايه هاي خود انباشته جهت جلوگيري از اكسيداسيون اسكوربيك اسيد در سطح الكترود طلا و كاربرد ان در تعيين دو پامين
527
استفاده از تكرار وزنه تا سر حد خستگي براي برآورد يك تكرار بيشينه در حركت پرس سينه
528
استفاده از تكنولوژي بلاك‌چين جهت دستيابي به اهداف مديريت زنجيره تامين
529
استفاده از تكنولوژي پاسما وريز موج به منظور بهبود رنگرزي كالاي پشمي با اكاليپتوس
530
استفاده از تكنولوژي پلاسما وريز موج به منظور بهبود رنگرزي كالاي پشمي با اكاليپتوس
531
استفاده از تكنولوژي پيشرفته و مدرن در حرارت هما
532
استفاده از تكنولوژي در كلاس هاي مهارت هاي شنيداري: ديدگاه اساتيد و دانشجويان مهندسي
533
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
534
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
535
استفاده از تكنولوژي فازي به منظور پيش‌بيني ارتباطات و روند انتشار مطالب در شبكه‌هاي اجتماعي
536
استفاده از تكنولوژي گلوگاهي (پينچ ) جهت طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي واحد جديد تقطير نفت خام سنگين ايران (000،081 بشكه در روز)
537
استفاده از تكنولوژي نانو در افزايش راندمان كلكتورهاي خورشيدي
538
استفاده از تكنيك DOE براي معضل گشايي نابالانسي تايرها و بررسي عوامل موثر بر روي آن در مجتمع صنايع لاستيك يزد
539
استفاده از تكنيك FANP در ارزيابي و انتخاب تامين كننده تجهيزات با لحاظ كردن عوامل داخلي
540
استفاده از تكنيك QFD جهت بهبود كيفيت پارچه هاي فاستوني
541
استفاده از تكنيك پلاسما براي بهبود جذب رنگزاي اسپرك بر روي كالاي پشمي با دندانه با يو پوست پسته
542
استفاده از تكنيك پلاسما براي بهبود جذب رنگزاي اسپرك بر روي كالاي پشمي با دندانه بايو پوست پسه
543
استفاده از تكنيك پيكسل بندي و روش بهينه سازي باينري به منظور طراحي ادوات آنتني و مايكروويوي
544
استفاده از تكنيك تحريك نوساني در استخراج برخي پارامترهاي مكانيكي سيستم تنفسي
545
استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري براي نظارت بر فرو نشست زمين ناشي از استخراج بي رويه آب زيرزميني در دشت يزد- اردكان (1385-1390)
546
استفاده از تكنيك تداعي حافظه از طريق ارتباط بخش هاي تصويري و آوايي بر روي ميزان نگهداري و بازيابي واژگان زبان آموزان درونگرا و برونگراي ايراني
547
استفاده از تكنيك خشك كردن انجمادي در سنتز مواد متخلخل
548
استفاده از تكنيك خوشه بندي گوينده در تطبيق گوينده در سيستم بازشناسي گفتار
549
استفاده از تكنيك رزونانسي جهت بهبود بازده ميكرواينورترهاي خورشيدي
550
استفاده از تكنيك طراحي آزمايشات براي ارائه يك مدل آمار به منظور بهينه كردن فرآيند توليد در يك واحد توليدي
551
استفاده از تكنيك فتو مونتاژ در تصوير سازي كتاب
552
استفاده از تكنيك فتو مونتاژ در تصوير سازي كتاب
553
استفاده از تكنيك كشت گندم و نجات جنين در بازيافت ژرم پلاسم گندم
554
استفاده از تكنيك مدلسازي بروش عناصر متناهي ﴿ finite element method ) براي بهبود نتايج حاصل از ويسكومترهاي cone&plate
555
استفاده از تكنيك مديريت كيفيت qfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري(با تاكييد بر طرح ونقش)
556
استفاده از تكنيك مديريت كيفيتqfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري﴿باتاكيد بر طرح ونقش﴾
557
استفاده از تكنيك منبت و مشبك در جدا كننده هاي چوبي در منازل
558
استفاده از تكنيك هاي تلفيقي در انيميشن و موشن گرافيك
559
استفاده از تكنيك هاي جدا سازي به منظور پيش تغليظ و اندازه گيري اوراينم با روش اسپكتروفوتومتري
560
استفاده از تكنيك هاي چند شاخصه براي انتخاب پرتفوي بهينه سهام در بازار بورس تهران
561
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني در راستاي مديريت جامع منابع آب
562
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در تحليل ثبت هاي سرور وب جهت ساخت صفحات وب شخصي شده
563
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در صنعت پزشكي
564
استفاده از تكنيك هاي ريز استخراج با حلال همراه با كروماتوگرافي گازي- آشكارساز شعله يونشي براي اندازه گيري حشره كش هاي پيروتيروئيدي در نمونه هاي آبي
565
استفاده از تكنيك هاي عكاسي در نقاشي
566
استفاده از تكنيك هاي كاوي براي تحليل داده هاي دوره گارانتي خودروي ريو شركت سايپا يدك
567
استفاده از تكنيك واهم آميخت در چاه آزمايي
568
استفاده از تكنيكهاي بهبود كارايي الگوريت مهايتخمين توزيع در طراحي شبكه انتقال گاز طبيعي
569
استفاده از تكنيكهاي چوب در طراحي داخلي
570
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي بمنظور طبقه بندي مشتريان
571
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي در حوزه تجارت الكترونيك
572
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي(خوشه بندي) در برنامه ريزي استراتژيك با تاكيد روي مدل مبنا در يك سازمان ايراني
573
استفاده از تكنيكهاي فازي جهت كشف بن بست در مسيريابي شبكه اتصالات چند پردازنده
574
استفاده از توابع B- اسپلاين درجه چهار در حل تقريبي مسائل مقدار مرزي مرتبه سه
575
استفاده از توابع پايه اي برنشتاين براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
576
استفاده از توابع پايه اي شعاعي در حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي وابسته به زمان
577
استفاده از توابع پايه اي شعاعي درونيابي وحل معادلات ديفرانسيل جزئي
578
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل
579
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل به كمك شبكه عصبي مصنوعي
580
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيلژژژبه كمك شبكه عصبي مصنوعي
581
استفاده از توابع پايه نمايي در حل برخي معادلات ديفرانسيل چندبعدي در مكان و زمان
582
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادلات ديفرانسيل محيط هاي متخلخل اشباع
583
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادله ديفرانسيل الاستيسيته غير محلي
584
استفاده از توابع پايه هموار در حل برخي مسايل مقادير ويژه درمهندسي
585
استفاده از توابع پايه همواردرحل برخي معادلات ديفرانسيل حاكم بر مسائل مكانيك جامدات
586
استفاده از توابع پايه ي متعادل شده در روش اجزا محدود براي حل مسائل تكين مكانيك جامدات
587
استفاده از توابع پايه‌اي مناسب براي حل معادلات ديفرانسيل با تاكيد روي مسائل با دامنه‌ي بزرگ
588
استفاده از توابع زماني متعامد در حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن در مصرف سوخت خودرو هيبريد
589
استفاده از توابع كاردينال در روشهاي طيفي
590
استفاده از توابع كسري به منظور تصديق هويت بر پايه سيگنال الكتروانسفالوگرام افراد سالم
591
استفاده از توابع كوپلا براي يادگيري وابستگي متغيرها درالگوريتم هاي تخمين توزيع پيوسته
592
استفاده از توابع متعامد ثابت قطعه اي و توابع تركيبي در حل معادلات انتگرال
593
استفاده از توابع متعامد كسري براي حل مسائل مقدار مرزي معادلات ديفرانسيل معمولي
594
استفاده از توابع متعامد گويا در روش‌هاي طيفي براي حل مسائل با دامنه نامتناهي
595
استفاده از توابع متعامد گويا در شناسايي سيستمها، تقريب توابع و روشهايي براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
596
استفاده از توابع مختلط ﴿ نگاشت ﴾ در تحليل توابع جريان و پتانسيل جريان
597
استفاده از توابع موجك در تطابق چندگانه تاريخچه مدل مخزن
598
استفاده از توابع والش براي حل معادلات انتگرالي
599
استفاده از توان اضافي نيروگاه هاي خورشيدي در شبكه برق جهت شيرين سازي آب دريا
600
استفاده از توربين بادي براي تامين انرژي شيرين سازي آب به روش اسمز معكوس و مقايسه آن با روش حرارتي بر پايه تقطير
601
استفاده از توربين بادي دز ايستگاه پمچاژ آب
602
استفاده از توربين در ايستگاههاي تقليل فشار شبكه آبرساني شهري
603
استفاده از توزيع هاي تركيبي در مدل بندي و مقايسه داده هاي زيان
604
استفاده از توموگرافي اسپيرال در تعيين موقعيت دندانهاي نهفته ماگزيلايي كه تشخيص آنها از لحاظ كلينيكي مشكل است
605
استفاده از جاجيم در توليد پرده هاي عمودي با تكيه بر اصول دكوراسيون داخلي
606
استفاده از جاذب ارتعاش رزوناتور تأخيري براي كاهش نوسانات ناشي از تلاطم مايعات در قطارهاي باري
607
استفاده از جاذب امبرليت در جداسازي β-CD توليدي به روش آنزيمي در راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي: مطالعه بر نقش امولسيفايري β-CD توليدي
608
استفاده از جاذب پريوديك مزوپروس اورگانوسيليكاي اصلاح شده با پروپيل آمين براي بهينه سازي شرايط حذف يون كادميوم از نمونه‌هاي آبي با روش سطح پاسخ
609
استفاده از جاذب نانو حفره اي NH2-MCM-41 براي جذب فلزات روي و نقره از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي و بررسي شرايط همدماي جذبي، سينتيكي، ترموديناميكي و واجذبي
610
استفاده از جاذب هاي شيميائي در خشك كن ها
611
استفاده از جاذب يا كاتاليست جهت كاهش گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز اتومبيل ها
612
استفاده از جاذب‌هاي مغناطيسي نانوساختار براي جداسازي DNA و پپتيدها و توسعه آپتاحسگرهاي نوري بر پايه نقاط كوانتومي كربني جهت اندازه‌گيري آدنوزين
613
استفاده از جايگشت ها براي تشخيص وابستگي موجود ميان سري هاي زماني
614
استفاده از جت هوا در سيستم ريسندگي چرخانه اي و بررسي برخي از خواص نخ توليدي
615
استفاده از جذب كننده ي نانو كامپوزيت Fe3O4 / CNT براي حذف رنگ زرد مستقيم 50 از محيط آبي به روش جذب سطحي و بررسي همدماي جذبي ، سينيتكي و ترموديناميكي
616
استفاده از جعبه ابزار STATE FLOW در پياده سازي سيستمهاي تصميم يار هوشمند ﴿DSS﴾
617
استفاده از جي پي اس براي تعيين وضعيت هواپيما
618
استفاده از چارچوب هاي فلز - آلي متخلخل MOF-199 اصلاح شده و CuBDC براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
619
استفاده از چارچوب¬هاي فلزي-آلي در حذف فتوكاتاليستي رنگ¬هاي آلي از پساب صنعتي
620
استفاده از چرخ دنده هاي مغناطيسي استاتور سيم پيچي شده به منظور كنترل توان اكتيو ژنراتورهاي مغناطيس دائم مورد استفاده در نيروگاه هاي بادي
621
استفاده از چند جمله اي ها و توابع نمايي در برآورد خطا بر مبناي بازيافت
622
استفاده از چندجمله اي هاي لوكاس براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
623
استفاده از چندجمله‌اي‌هاي ضعيفاً-محل خطاياب چندمتغيره براي كدگشايي كدهاي دوري تا حد مي‌نيمم فاصله واقعي
624
استفاده از حالات گذراي شبكه جهت تشخيص برخط خطاي اتصال¬كوتاه
625
استفاده از حسگرهاي افزونه در ساختار IMU به‌منظور افزايش صحت و دقت حسگرهاي مبنا
626
استفاده از حسگري فشرده براي توليد نمونه‌هاي فشرده در خروجي نمونه‌بردار و ارائه روشي نو براي بازسازي سيگنال فشرده
627
استفاده از حسگري فشرده در دستگاه‌هاي پايش سلامت سازه
628
استفاده از حصير (كپو بافي ) در تزئين اشياء كاربردي
629
استفاده از حلال‌هاي اتكتيك پايين به عنوان شكننده آزئوتروپ براي جداسازي مخلوط‌هاي آروماتيك - آليفاتيك
630
استفاده از خاك رس اصلاح شده با آمينواسيد لوسين و نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه پلي وينيل الكل
631
استفاده از خاك هاي فعال براي جداسازي واناديم از محلول هاي آبي
632
استفاده از خاكستر سبوس برنج براي توليد نانوذرات AIS2O/SIC به روش سنتز خود انتشار دماي بالا و آسياكاري
633
استفاده از خاكستر لجن فاضلاب و آهك براي بهبود خواص ژئوتكنيكي خاك رسي
634
استفاده از خرده سفال به منظور عمل آوري داخلي بتن و تاثيرآن بر مقاومت فشاري و پيوستگي بتن و آرماتور
635
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
636
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
637
استفاده از خودروهاي الكتريكي در مديريت توان اكتيو و راكتيو در شبكه توزيع هوشمند
638
استفاده از خوردگي در براده برداري شيميايي آلياژ آلومينيوم 4202
639
استفاده از خوشنويسي در صفحه آرايي
640
استفاده از خوشه بندي سه بعدي در سامانه هاي پيشنهاد دهنده
641
استفاده از خوشه بندي و روش topsisبراي انتخاب تامين كنندگان با عرضه و تقاضاي محدود
642
استفاده از خياردريايي(Holothuria leucospilota) به عنوان شاخص زيستي آلودگي فلزات سنگين در خليج چابهار
643
استفاده از داده كاوي براي كشف تقلب در صنعت بيمه ﴿مطالعه موردي : بيمه شخص ثالث با استفاده از داده هاي چند شركت بيمه اي و پليس راهور﴾
644
استفاده از داده كاوي جهت تشخيص رفتار فراگيران آموزش الكترونيكي
645
استفاده از داده كاوي در برنامه ريزي استراتژيك (مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان)
646
استفاده از داده كاوي در بهبود روشهاي استخراج شده
647
استفاده از داده كاوي در شهر هوشمند
648
استفاده از داده مغناطيس هوايي وسنجش از دور (Landsat) براي شناسايي زون هاي مناسب براي اكتشاف منطقه اي آبهاي زيرزميني مطالعه مورديك استان كرمانشاه
649
استفاده از داده هاي CPT در طبقه بندي رفتاري خاك هاي آلوده (SBC)
650
استفاده از داده هاي آزمايش فشارسنجي در بررسي پارامترهاي ژئوتكنيك خاكهاي ريزدانه
651
استفاده از داده هاي استخراجي به منظور تعديل خطا و بهينه سازي روش هاي تخمين در كانسار سنگ آهن چادرملو
652
استفاده از داده هاي توالي يابي نسل جديد در يافتن پاتوژن هاي تسريع كننده بيماري هاي انسان
653
استفاده از داده هاي رقومي سنجنده TM ماهواره لندست براي اكتشاف سيليس منطقه طارم زنجان
654
استفاده از داده هاي لرزه نگاري 4 بعدي در تطابق تاريخچه مخازن نفت و گاز
655
استفاده از داده‌كاوي براي پيش‌بيني پذيرش دانشجويان در مقطع تحصيلات تكميلي موردمطالعه : دانشجويان كارشناسي رشته‌هاي منتخب دانشگاه يزد
656
استفاده از داستان در سينما
657
استفاده از داستان هاي رباعيات خيام در طراحي فرش
658
استفاده از درخت تصميم فازي به منظور ارزيابي توان اكولوژيك منطقه نائين براي توسعه صنعت
659
استفاده از درگاه چاپگر براي اندازگيري فركانس ( طراحي و ساخت )
660
استفاده از درياچه داده براي بهبود نسل هوش تجاري
661
استفاده از دست بافته در لباس به شيوه نوين
662
استفاده از دستگاه ﴿DMA ﴾ Dynamic Mechanical Analysis در تعيين خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
663
استفاده از دستگاه اسكنر جهت تعيين يكدستي رنگي در مخلوط الياف رنگين
664
استفاده از دندريمرها براي اصلاح فرآيند رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي راكتيو
665
استفاده از دو تكنيك كارت هاي امتيازي متوازن (BSC) و هوش تجاري (BI) براي ارزيابي عملكرد سازمان
666
استفاده از دوات FACTSموازي براي بهبود پايثداري نوسان اول
667
استفاده از دوربين ديجيتالي براي اندازه گيري رنگ و غلظت محلول هاي رنگي با استفاده از فيلتر
668
استفاده از دوربين فيلمبرداري و مدل RGB براي تعيين سنيتيكي واناديم V()
669
استفاده از دولابافي در تزئينات اتاق خواب
670
استفاده از دياگرام تاثير براي كاوش كنش
671
استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي جهت شبيه سازي كوره احياي مستقيم
672
استفاده از ذرات مس پوشش داده شده با فاز ساكن نانوساختار ابر آبگريز جهت اندازه گيري همزمان ميتل ايزوبوتيل كتون و 4- هپتانون با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
673
استفاده از ذرات نانو جهت بهبود تصفيه شيرابه با روش فتوفنتون
674
استفاده از ذرات نانو متخلخل Mg-MOF-74 به عنوان جاذب براي حذف فلزمس از محيط آبي
675
استفاده از ذرات نانونقره در ساخت غشاي اولترافيلتراسيون جهت استفاده در صنايع شير
676
استفاده از رادار نفوذي زمين (GPR) براي تعيين درجه كثيفي بالاست راه آهن
677
استفاده از راديو ديجيتال پر ظرفيت در شبكه آنالوگ تفاوتهاي اساسي در طراحي و مهندسي آنالوگ ديجيتال
678
استفاده از راكتور بستر سيال دو ناحيه اي در فرايندآروماتيك سازي پروپان بر روي كاتاليزورهاي زئوليتي ZSM-5
679
استفاده از رس سپيوليت ايراني براي شفاف سازي آب سيب و انار
680
استفاده از رهيافت توپولوژيكي در پيش بيني گذارهاي فاز
681
استفاده از روش BFGS در حل مسائل بهينه‌سازي نامقيد
682
استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي
683
استفاده از روش Gappy POD روي داده هاي آزمايشگاهي لايه برشي براي تحليل ساختارهاي جريان توربولانسي
684
استفاده از روش LDA-1/2 و تابع شبه هيبريدي هابارد ACBNO براي بررسي ابتدا به ساكن برخي از بلورهاي نيم-رساناي دوبعدي و سه بعدي
685
استفاده از روش Matching-Mode براي آناليز ناپيوستگي در موجبرهاي فلزي مستطيلي : كاربرد در تست غيرمخرب
686
استفاده از روش آناليز برگشتي در طراحي سيستم نگهداري تونل دشت ذهاب
687
استفاده از روش آناليز مؤلفه هاي مستقل به منظور حذف اثر سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال مغزي الكتروانسفالوگرام
688
استفاده از روش اجزاء محدود در آناليز مقدماتي پوشش تونل ها
689
استفاده از روش اجزاء محدود در تحليل انتقال حرارت ناپايدار در سازه هاي دوبعدي و كاربرد آن در سدهاي وزني
690
استفاده از روش اجزاء محدود طيفي در تحليل ارتعاشي اجزاء سازه اي ، تحت اثر نيروهاي ضربه و بارهاي متحرك
691
استفاده از روش اختلالات كوچك براي بررسي ديناميك ژيروستات گشتاور صفر به كمك تبديل "لي "
692
استفاده از روش اسپكتروفتومتري در تشخيص اثرات ناشي از تنش شوري
693
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
694
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
695
استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته براي حذف متاكرزول در پساب صنعتي
696
استفاده از روش الكتروشيميايي در تعيين مدت زمان مناسب كاربرد نمك راشل و سبسكويي كربنات سديم جهت پاكسازي و استخراج يون كلريد در اشياء برنزي تاريخي
697
استفاده از روش المان هاي محدود در تحليل شكست يك نمونه بتن
698
استفاده از روش انحناي خط جريان براي تحليل عملكرد توربوماشين ها
699
استفاده از روش اندازه گيري DIC براي بدست آوردن ضرايب شدت تنش براي قطعات ترك دار تحت بارگذاري مود اول
700
استفاده از روش اولتراسونيك براي سنتز نانوذرات تركيبات فسفازني و كمپلكس هاي فسفرآميدي جديد و كاربرد در رنگرزي
701
استفاده از روش باقي‌مانده وزني زماني در تشخيص جداشدگي ميلگرد از بتن در اعضاي بتن‌آرمه و بررسي اثر تنفس ترك بر انتشار موج محوري
702
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل ارتعاش اجباري تير تحت بارگذاري و جرم متحرك
703
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل زير ناحيه هاي متناهي و نامتناهي
704
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل مسئله ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي تير تيموشنكو تحت اثر انواع حالت هاي بارگذاري متحرك
705
استفاده از روش بدون مش در تحليل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان مبتني بر توابع پايه برداري
706
استفاده از روش بيع متقابل براي كشف و توسعه ميادين نفت و گاز در ايران از ابعاد مختلف
707
استفاده از روش پارامتر ثابت براي حل مسائل هندسه محاسباتي
708
استفاده از روش پايدار سازي / جامد سازي در مديريت پسماندهاي سمي
709
استفاده از روش پرتابي براي حل مسايل كنترل بهينه
710
استفاده از روش پردازش تصوير براي محاسبه ي تغيير شكل بافت نرم
711
استفاده از روش پليمريزاسيون زنده راديكالي و پليمريزاسيون درجا براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي استايرن-سيليكات
712
استفاده از روش تاو در حل دستگاه معادلات انتگرال ديفرانسيل فردهلم
713
استفاده از روش تثبيت سلولي در حذف مشتقات نفتي
714
استفاده از روش تحليل پوششي داده‏ها به منظور اولويت‏بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي
715
استفاده از روش تحليل طيف جهت تشخيص خطاي مدارباز در مبدل‌هاي چندسطحي و برطرف‌سازي آن با روش شيفت فازي
716
استفاده از روش تحليل عاملي در شناسايي عوامل موثر بر ميزان شفافيت مالياتي در ايران
717
استفاده از روش تحليل معادله موج (WEAP) در طراحي شمعهاي كوبيدني
718
استفاده از روش تركيبي تصميم‌گيري چند هدفه به منظور انتخاب تامين‌كننده(مطالعه موردي: شركت حاير آسا)
719
استفاده از روش تركيبي مداري- ممان جهت مدل‌سازي سيگنال‌ها در خروجي پروب هم محور به هنگام جاروب يك قطعه فلزي شكاف‌دار
720
استفاده از روش ترموگرافي براي تشخيص و تعيين عيوب متداول در كامپوزت هاي شيشه اپوكسي
721
استفاده از روش ترموگرافي به منظور تعيين ويژگي‌هاي شكست قطعات مكانيكي
722
استفاده از روش تصوير سازي در SPH براي حل جريان هاي تراكم ناپذير
723
استفاده از روش تطبيق براي حل جريان غير دائم دوبعدي
724
استفاده از روش تفاضلات متناهي بر پايه توابع پايه اي شعاعي براي حل معادله موج با شرط مرزي انتگرالي
725
استفاده از روش تقريب كمترين مربعات چندجمله اي براي حل معادلات ديفرانسيل معمولي
726
استفاده از روش تك آزمودني براي تغيير رفتار چاقي
727
استفاده از روش تكميل ماتريس در تخمين زواياي ورودي در آنتن آرايه اي
728
استفاده از روش جداسازي متغيرها براي فرآيند بهسازي كيفي و بهره برداري بهينه از آبخوان آزاد
729
استفاده از روش جواب هاي بنيادين براي حل چند دسته از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
730
استفاده از روش حالات شكست و تجزيه و تحليل اثرات آن (FMEA) براي ارزيابي ريسك و افزايش ايمني بيماران در اتاق عمل
731
استفاده از روش حسگري فشرده جهت بهبود كارآيي رادارهاي چند ورودي- چند خروجي
732
استفاده از روش حل خلاق مسئله در افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به بيمارن دربيمارستان شهيد رجائي قزوين
733
استفاده از روش دندانه‌گذاري جهت مهار رشد ترك
734
استفاده از روش رسوب دهي نوري براي نشاندن نانو ذرات كادميوم سولفيد، نقره، پلاتين و پالاديوم بروي سطح نانو لوله هاي هماتيت و بررسي ويژگي هاي نوري و مورفولوژي آن ها
735
استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهينه سازي پيش تغليظ مقادير كم ديازينون توسط خاكستر برگ نخل در نمونه هاي آبي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
736
استفاده از روش سل- ژل براي اصلاح كارايي كاتاليست هاي هتروژن و بهبود روش بارگذاري داروهاي محلول در آب
737
استفاده از روش سندبلاست به منظور ايجاد ناهمواري سطحي در پارچه ي پلي استر
738
استفاده از روش سيلار و رسوبدهي نوري براي اصلاح سطح نانولوله هاي WO3-TiO2 با پروس آبي و نانوذرات نقره و پالاديوم و بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي آنها
739
استفاده از روش شبكه بولتزمن چند بلوكي در تحليل جريان سيال همراه با انتقال حرارت
740
استفاده از روش شبكه بولتزمن در تحليل جريان سه بعدي
741
استفاده از روش شبكه عصبي براي پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك آزادراه ها
742
استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در حل معادلات حاكم برذرات درميدان جريان
743
استفاده از روش شبه طيفي براي حل مسائل كنترل بهينه سوئيچ دار
744
استفاده از روش شبيه‌سازي خطوط جريان براي تعيين محل چاه تزريقي و توليدي جديد در يكي از ميدان‌هاي در حال توسعه
745
استفاده از روش شيارزني به جاي آماده سازي سطحي متداول جهت جلوگيري از جداشدگي صفحات تقويتي FRP در برش
746
استفاده از روش صريح نقاط محدود براي تحليل جريان آب زير زميني با مثال موردي از دشت مهيار منطقه اصفهان
747
استفاده از روش طراحي آزمايشها در بهبود كيفيت ظروف بسته بندي شيشه اي مطالعه موردي شركت شيشه سازي مينا
748
استفاده از روش عدم قطعيت براي محاسبه ي خطاها در پارامترهاي مهم فيزيك شتاب دهنده ها
749
استفاده از روش فازي - عصبي در طبقه بندي و شناسايي اطلاعات بدست آمده از يك توپك ﴿ پيك ﴾ هوشمند
750
استفاده از روش فازي احتمالي اعداد Z در پيش بيني وضعيت هزينه و زمان در پروژه
751
استفاده از روش فازي احتمالي در ارزيابي ريسك سيستم حذف گرماي اضافي قلب راكتور در فشار پايين در نيروگاه هسته اي راكتور آب تحت فشار
752
استفاده از روش فازي به منظور طبقه بندي لندفرم ها در ارتفاعات زاگرس
753
استفاده از روش فاصله كمينه در محاسبه محمدوده پايداري متغيرهاي غير قطعي يك وسيله نقليه زيرآبي
754
استفاده از روش كانتروويچ توسعه يافته در حل خمش ورق هاي قطاعي
755
استفاده از روش گام به گام باقيمانده وزني زماني در حل مسائل ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي يك بعدي
756
استفاده از روش گام به گام باقيمانده وزني زماني در حل مساله ارتعاش اجباري عضو يك بعدي با مقطع متغير
757
استفاده از روش گلرگين بر اساس موجك لژاندر براي حل معادلات انتگرال تصادفي غير خطي
758
استفاده از روش لب خواني در مدارس استثنايي و عملكرد آن بر دانش آموزان
759
استفاده از روش ماتريس انتقال و كاهش ابعاد آن براي محاسبه دماي بحراني در شبكه هاي دو و سه بعدي آيزينگ و دو بعدي پاتس
760
استفاده از روش ماكزيم انتروپي در تشخيص سيگنال طيف گسترده
761
استفاده از روش مايسل معكوس براي استخراج و خالص سازي مخلوط آنزيمي
762
استفاده از روش محاسباتي الگوريتم ژنتيك درمحاسبات تعادلات فازي محلولهاي پليمري
763
استفاده از روش معادله انتگرال از نوع الكتريكي براي آناليز آْنتن هاي سيمي قرار گرفتن در محيط هاي چند لايه
764
استفاده از روش معادله انتگرال از نوع الكتريكي براي آناليز آنتن هاي سيمي قرارگرفته در محيطهاي تلفاتي
765
استفاده از روش مغناطيس سنجي درتعيين مرز و عمق ساختارهاي زمين شناسي در منطقه طبس
766
استفاده از روش ملكولي سريع مبتني بر تشخيص عناصر تكراري درو ن ژني )ERIC-PCR( جهت تايپ بندي شيگلاسونئي
767
استفاده از روش مودال بوش اور دو درجه آزادي ﴿2dmpa﴾ در طراحي بر اساس تغيير مكان براي سازه هاي نامتقارن با ديوار برشي بتن آرمه
768
استفاده از روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي جهت تغليظ مقادير خيلي كم يون جيوه درنمونه هاي آبي و اندازه گيري آن به وسيله طيف سنج نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي
769
استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده توسط سرما جهت جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل در نمونه آبهاي طبيعي اندازه گيري آن بوسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
770
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي بر پايه حلال هاي اتكتيك عميق براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل از نمونه هاي آبي
771
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع–مايع پخشي بر پايه حلال هاي اتكتيك عميق براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل از نمونه هاي آبي
772
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي در استخراج ،پيش تغليظ و اندازه گيري نيكل در نمونه هاي آبي
773
استفاده از روش نقاط محدود در تعيين توپولوژي بهينه سازه ها
774
استفاده از روش نمونه مورچگان اصلاح شده براي مسئله مسيريابي تعميم يافته
775
استفاده از روش نوار محدود بر اساس تئوري اصلاح شده براي كمانش ورق هاي ضخيم
776
استفاده از روش نوار محدود در تحليل كمانش و ارتعاش آزاد نانوورق هاي نازك و ضخيم FGM واقع بر بستر ارتجاعي بر پايه ي تئوري هاي محلي و غيرمحلي
777
استفاده از روش هاي آماري براي تشخيص فعال يا غير فعال بودن صدا
778
استفاده از روش هاي آماري و تركيبي در رمزنگاري تصوير
779
استفاده از روش هاي آناليز داده در تشخيص و شناسايي خرابي تجهيزات سيگنالينگ (ماشين سوزن)
780
استفاده از روش هاي ابتكاري در بازسازي داده هاي طيفي
781
استفاده از روش هاي الكترو شيميايي همراه با روش هاي كمومتريس به منظور اندازه گيري كاتيون هاي فلزي مس، موليبدن، سيموت، واناديوم و اورانيوم به صورت همزمان يا مجزا
782
استفاده از روش هاي بدون شبكه در تعيين توپولوژي بهينه سازه ها
783
استفاده از روش هاي بدون مش در حل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان
784
استفاده از روش هاي بدون مشتق جريمه اي براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
785
استفاده از روش هاي بهبود يافته ي زمين آماري در مدل سازي ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي كانسار گزستان بافق
786
استفاده از روش هاي بهينه سازي غير خطي جهت طراحي شبكه هاي زمين
787
استفاده از روش هاي پايش پروفايل در سيستم كنترل فرايند آماري يكواحد صنعتي
788
استفاده از روش هاي پردازش تصوير جهت تحليل پارامترهاي هندسي توده سنگ هاي درزه دار
789
استفاده از روش هاي پيش بينانه براي كشف موارد نادر در سري هاي زماني پزشكي
790
استفاده از روش هاي تامين رضايت مشتري بر اساس استاندارد2008/ISO9001 در شركت اصفهان كفريز
791
استفاده از روش هاي تركيب تصميم در بهبود طبقه بندي هاي سري زماني
792
استفاده از روش هاي تركيبي براي تقطيع مهره هاي ستون فقرات در تصاوير ام آرآي بر مبناي برش فازي گراف و روش هاي مورفولوژي
793
استفاده از روش هاي تصحيح خودكار كد به منظور ارتقاي قابليت نگهداري نرم افزار
794
استفاده از روش هاي تصويري در حل مسائل كنترل بهينه معادلات انتگرالي
795
استفاده از روش هاي تكراري براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
796
استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع در مكان يابي چند منبع صوتي
797
استفاده از روش هاي چند گامي مبتني بر منحني هاي بزير در حل ارتعاشات كابل
798
استفاده از روش هاي حذف تداخل براي افزايش گذردهي در شبكه هاي بي سيم
799
استفاده از روش هاي داده كاوي در ظرفيت باربري شمع براساس داده هاي جمع آوري شده و مقايسه با نتايج قبلي
800
استفاده از روش هاي دنباله اي براي به دست آوردن فواصل اطمينان مولفه هاي واريانس در مدل آناليز واريانس يك طرفه با اثرهاي تصادفي
801
استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي در تعيين نفوذ آب از سدهاي باطله : مطالعه موردي معدن مس ميدوك
802
استفاده از روش هاي عددي مناسب براي حل ديفرانسيلي و مسائل كنترل بهينه بازي هاي مينيماكس با عدم قطعيت
803
استفاده از روش هاي عددي و آماري در بهينه سازي اجزاء مكانيكي
804
استفاده از روش هاي فازي در بيومتريك اثر انگشت
805
استفاده از روش هاي فراابتكاري براي مساله بالانس خط مونتاژ چندهدفه با رويكرد تنظيم پارامترها
806
استفاده از روش هاي فرازآوري مصنوعي جهت مايع زدايي در چاه هاي گاز ميعاني
807
استفاده از روش هاي كمومتري در حذف عوامل مداخله گر در شناسيايي بست ديوار نگاره هاي غير تصويري صفوي اصفهان ﴿ بررسي موردي : كليساي بيت لحم ، خانه ي سوكياس ، عمارت هشت بهشت و عالي قاپو﴾
808
استفاده از روش هاي كمومتريكس و ميكرو استخراج فاز مايع جهت اندازه گيري اسپكترومتري گونه هاي مهم زيست محيطي
809
استفاده از روش هاي گراديان مزدوج سه جمله اي با همگرايي سراسري براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
810
استفاده از روش هاي گرادياني براي حل مسائل كمينه سازي فيزيك
811
استفاده از روش هاي گرادياني براي حل مسائل كمينه¬سازي فيزيك
812
استفاده از روش هاي گراف تئوريكي براي بهبود خوش وضعي ماتريسهاي سازه اي
813
استفاده از روش هاي مبتني بر پردازش آماري سيگنال در آشكار سازي مولفه P300 سيگنال مغزي
814
استفاده از روش هاي مسير مزدوج براي دستگاه هاي خطي متقارن در بهينه سازي
815
استفاده از روش هاي نوين به منظور جلوگيري و رفع رسوب آسفالتين
816
استفاده از روش هاي نوين پردازش سيگنال در سيستم دبي سنج اولتراسونيك سيال به منظور بهبود نتايج
817
استفاده از روش هاي هوش مصنوعي براي پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار
818
استفاده از روش هاي هوشمند براي تعيين قيمت آتي طلا در بازار ايران
819
استفاده از روش هاي ياد گيري ماشين براي پيش بيني آنزيم فوسفوليپازآركيايي
820
استفاده از روش هاي يادگيري عميق براي توليد تصوير
821
استفاده از روش هاي يادگيري ماشين در تشخيص نفوذ در رايانش ابري
822
استفاده از روش هاي يادگيري نيمه نظارتي در تشخيص تومور تصاوير ماموگرافي
823
استفاده از روش هم مجلي سينك هار براي حل معادله نفوذ زمان كسري
824
استفاده از روش هم‌مكاني بي‌اسپلاين در حل عددي معادلات با مشتقات جزيي سهموي شبه خطي
825
استفاده از روش‌هاي پرتودهي به منظور بهبود نظم در ساخت نانوسيم‌ها
826
استفاده از روش‌هاي تجزيه تنسوري براي بهينه‌سازي توليد مبتني بر ساختار مشخصه ميدان فشار و توزيع اشباع
827
استفاده از روش‌هاي تركيبي نوردي در تغيير شكل‌هاي شديد فلزات
828
استفاده از روش‌هاي تصويربرداري فروسرخ حرارتي و طيف‌سنجي مرئي فروسرخ نزديك جهت تشخيص تنش‌هاي شوري و خشكي در دو ژنوتيپ از گياه كنجد
829
استفاده از روش‌هاي تطبيق به گوينده سريع در سيستم‌هاي بازشناسي گفتار مبتني بر HMM
830
استفاده از روش‌هاي عددي در حل استاتيكي و ديناميكي مسائل الاستيسيته غيرمحلي انتگرالي و ارائه روشي جديد در مدل‌سازي گسترش ترك
831
استفاده از روش‌هاي مبتني بر محاسبات نرم در حل مسائل ژئوتكنيك: مطالعه موردي روانگرايي
832
استفاده از روش‌هاي محاسباتي براي طراحي تركيبات مؤثر در درمان بيماري آلزايمر و بررسي دارورساني نانوساختارهاي مختلف براي عبور اين تركيبات از سد خوني- مغزي
833
استفاده از روش‌هاي يادگيري عميق و خوشه بندي در خلاصه‌سازي متن
834
استفاده از روش¬هاي مبتني بر بهينه¬سازي در مصرف انرژي قطار(PSO)
835
استفاده از روشهاي Eswm . FRSبراي تخمين ضخامت لايه كدر ناشي از جريانهاي گل آلود و مقايسه نتايج دو روش مطالعه موردي سد دز
836
استفاده از روشهاي استخراج نقطه ابري در تغليظ و اندازه گيري مقادير خيلي كم عناصر كبالت و نيكل
837
استفاده از روشهاي بدون المان در تحليل خمش ورقهاي ارتوتروپيك
838
استفاده از روشهاي پردازش تصوير در تعيين خودكار تمركز ويروس در تصاوير plaque assays
839
استفاده از روشهاي تجزيه اي غيرتخريبي در بررسي اثر اتفون در رسيدگي گوجه فرنگي , the use of non-destructive analytical methods in study the effect of ethephon on ripening of tomato
840
استفاده از روشهاي تدريس فعال درس علوم در مقاطع ابتدايي
841
استفاده از روشهاي جديد متعادل سازي جهت بهبود عملكرد تكنيك SC-FDMA
842
استفاده از روشهاي داده كاوي براي تحليل تصاوير پزشكي چند مده
843
استفاده از روشهاي داده كاوي براي يادگيري عاملها در محيط هاي چند عامله
844
استفاده از روشهاي غير خطي در مطالعه تحولات بافتي وخنمون هاي سيليسي -طلادار ناحيه شرف آباد- هيزه جان (استان آذربايجان شرقي )
845
استفاده از روشهاي مبتني بر متعامد سازي و شبكه عصبي در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب ﴿جلد اول ﴾
846
استفاده از روشهاي مبتني بر متعامد سازي و شبكه عصبي در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب ﴿جلد دوم﴾
847
استفاده از روشهاي محاسبات ديناميكي سيال براي بهبود انتقال حرارت درلوله ها
848
استفاده از روشهاي نيمه نظارتي در خلاصه سازي استخراجي گفتار
849
استفاده از روشهاي هوش مصنوعي در مدلسازي فرآيند كاهش ويسكوزيته نفت خام از طريق افزودن رقيق كنندهها
850
استفاده از روشي براي زمانبندي پروژه هاي ساخت با فعاليت هاي تكراري و متناوب با لحاظ كردن بهره وري سطح فعاليت ها
851
استفاده از روشي جديدبراي توليد توزيع ها وكاربردهاي ان
852
استفاده از روشي شي مبنا در توليد مدل رقومي سطح با استفاده از تصاوير ماهواره Geo Eye1
853
استفاده از رويكرد اختيارات حقيقي در ارزشيابي و تصميمگيري هاي پروژه هاي زيربنايي
854
استفاده از رويكرد اقيانوس آبي در معرفي استراتژي‌هاي پژوهشي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان
855
استفاده از رويكرد بهينه سازي استوارتطبيق پذير در مسئله مسيريابي وسيله نقليه با پنجره زماني
856
استفاده از رويكرد تصميم گيري تلفيقي پراميتي فازي و برنامه ريزي خطي براي حل مسائل تصميم گيري گروهي در محيطي پويا- مطالعه موردي مسئله انتخاب تامين كنندگان
857
استفاده از رويكرد تصميم گيري چندمعياره در فرآيند استخدام نيروي متخصص شركت هاي دانش بنيان
858
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در بهبود ويژگي هاي كيفي سيستم هاي مبتني بر وب
859
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در مدلسازي و ارزيابي نيازمندي هاي غيروظيفه مندي در طراحي سيستم هاي مبتني بر وب
860
استفاده از رويكرد داده‌كاوي در ارزيابي عملكرد كاركنان بخش نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان، بخش نورد سرد)
861
استفاده از رويكرد شش سيگما جهت بهبود عملكرد اركستر موسيقي
862
استفاده از رويكرد نوين يادگيري عميق در تشخيص هويت با استفاده از تصاوير گوش افراد و كشف ارتباط ويژه ميان بيومتريك گوش و دست انسان ها
863
استفاده از رويه هاي كنترلي براي محدودسازي و حذف نوسانات فرورزونانسي آشوبگونه در چند سيستم نمونه فرورزونانسي
864
استفاده از ريزپردازنده Z80 جهت كنترل عمليات ماشين لباسشويي
865
استفاده از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت مغناطيسي اصلاح شده با سورفكتانت CTAB و ليگاند ديتيزون به عنوان جاذب براي پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي فلزي سرب و كادميوم
866
استفاده از زئوليت هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور جهت محافظت زدايي تري متيل سيلين و تترا هيدروپيرانيل ....
867
استفاده از زئوليت هاي طبيعي و سنتزي اصلاح شده با تيتانيوم دي‌ اكسيد براي حذف هم زمان گازهاي مونوكسيدكربن و اكسيدهاي نيتروژن
868
استفاده از زباله هاي كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي اثرآن، بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ملات
869
استفاده از زمانبندي كسب شده همراه با تكنيكهاي نمو هموار براي پيش بيني زمان و هزينه اتمام پروژه در پروژه هاي مهندسي خريد ساخت (EPC) مطالعه موردي پروژه هاي فولادسازي
870
استفاده از زير اهداف براي بهبود كارايي يادگيري تقويتي در سيستم‌هاي چند عامله
871
استفاده از زيست سنج چهره براي تشخيص هويت افراد
872
استفاده از زيست صافي چكنده براي حذف سولفيد هيدروژن از گازهاي سنتزي
873
استفاده از زيستگاه آهوي ايراني ﴿Gazella subgutturosa subgutturosa در پارك ملي كلاه قاضي﴾
874
استفاده از ژنراتورهاي شارمحور مغناطيس دائم چند فازه جهت كاهش خازن مدار واسط dc در ژنراتورهاي بادي محرك مستقيم
875
استفاده از ساختار فرامواد آكوستيكي در انباره اگزوز به منظور كاهش سطح نويز
876
استفاده از ساختار مولكولي، پارامترهاي ترموشيميايي و شبيه‌ سازي انفجار به منظور ارزيابي كارايي انفجار مواد پرانرژي نيترآميني جديد
877
استفاده از ساختار يكپارچه حرارت خارجي در برج هاي تقطير
878
استفاده از ساختارهاي شبكه عصبي مصنوعي در كاربرد شناسايي گوينده
879
استفاده از ساختارهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي به منظور بازشناسي گفتار فارسي
880
استفاده از ساختارهاي كربني مانند گرافن در تهيه سنسورهاي گازي
881
استفاده از ساختارهاي گرافني اصلاح شده با نانوساختارهاي پلي اكسومتال و چهارچوب فلز-آلي به‌منظور اصلاح سطح الكترود و كاربرد آن‌ها در پيل‌هاي سوختي و ابرخازن‌ها
882
استفاده از سامانه اتوبوسراني جهت ارائه يك سرويس سريع پستي
883
استفاده از ستون هاي دوخت در بهسازي لرزه اي مهاربندهاي شورون
884
استفاده از سدهاي هيدروليكي براي جلوگيري از نفوذ آب شور در آبخوان‌هاي ساحلي
885
استفاده از سراميك پيزوالكتريك براي جراحي گرمايي در عمق كم
886
استفاده از سرباره فولاد در فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته براي كاهش بار آلي پساب هاي صنعتي
887
استفاده از سري هاي زماني ناايستا براي تخمين احتمال سرمازدگي در رفسنجان
888
استفاده از سطوح بزيه در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
889
استفاده از سطوح كنترلي ميكروتب در هواپيماهاي بدون سرنشين
890
استفاده از سطوح گسترده جهت بهبود عملكرد خنك كاري باتري ليتيم - يون توسط مواد با قابليت تغيير فاز
891
استفاده از سنتز ميو و كنترل مقاوم در طراحي كنترل كننده براي موشك باليستيك
892
استفاده از سولفون ‌هاي باقي مانده در فاز آبي گوگردزدايي اكسيداسيوني براي سنتز پلي سولفون
893
استفاده از سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾ به عنوان عامل هاي اصلاح كننده دوستدار محيط زيست براي پوشش سطح نانو ذراتCuOŸŸŸ, و كاربرد آنها براي تهيه نانو كامپوزيت هاي جديد پلي﴿آميد-ايميد﴾ حاوي اتصالات آمينواسيد L- والين
894
استفاده از سيستم عدم تمركز در خدمات دهي به وسايط نقليه شهرداري اهواز
895
استفاده از سيستم VIMS براي افزايش كارائي ماشين آلات معدني
896
استفاده از سيستم استنتاج فازي بر پايه شبكه عصبي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ صحت مدل سازي سري هاي زماني چند متغيره هيدرولوژيكي
897
استفاده از سيستم الكتروشيميايي ميكروبي براي استحصال فلزات سنگين ( پلاتين) از خروجي يك فرآيند فروشويي زيستي
898
استفاده از سيستم پايش ناحيه گسترده و PMU براي مديريت و كنترل سيستم تغذيه تركشن
899
استفاده از سيستم ترمزگيري كمكي الكترومغناطيسي در كنار ترمز اصطكاكي مرسوم به منظور كاهش آلايندههاي ترمزي
900
استفاده از سيستم تصميم گيري تركيبي هوشمند جهت بدست آوردن نقاط غير پست مسئله تصميم گيري چند معياره
901
استفاده از سيستم تصويربرداري رقمي در تجزيه كمّي غلظت رنگزا در مقطع يك استوانه
902
استفاده از سيستم خبره در انتخاب شرايط بهينه ماشينكاري براي عمليات تراشكاري فرزكاري و سوراخكاري
903
استفاده از سيستم ريسندگي پشمي جهت توليد نخهاي نيمه فاستوني
904
استفاده از سيستم فازي جهت ارزيابي عملكرد تيم پروژه‌هاي عمراني
905
استفاده از سيستم هاي كاتاليستي مس (I) و (II) در واكنش هاي جفت شدن و حلقه زايي و بررسي مكانيسم واكنش ها با روش هاي محاسباتي
906
استفاده از سيستم هاي نوين دارو رساني براي داروهاي گياهي
907
استفاده از سيستم هاي هوشمند براي پيش بيني ميزان رسوب آسفالتين
908
استفاده از سيستمهاي با دو جريان برخوردكننده در تهيه امولسيون هاي آب - روغن
909
استفاده از سيستمهاي چند طبقه بندي كننده به منظور تحليل سيگنالهاي EEG مغز براي طراحي سيستمهاي واسط مغز - كامپيوتر
910
استفاده از سيستمهاي ليگنينوليتيك قارچي در آلاينده زدايي پسابهاي رنگي
911
استفاده از سيستمهاي هوشمند براي بهبود پروتكل مسيريابي AODV
912
استفاده از سيكل ارگانيك رانكين در بازيافت حرارت اتلافي و تحليل پارامتريك بازده قانون اول و دوم ترموديناميك
913
استفاده از سيگنال چند سطحي در فلزياب تعادل القايي با قابليت جاروب
914
استفاده از سيگنال چند‌سطحي درفلزياب تعادل القايي با قابليت جاروب
915
استفاده از سيگنال صداي قلب (PCG) به منظور ارزيابي سطح تنگي آئورت
916
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دار شده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده به منظور اندازه گيري يون ساماريم به روش پتانسيومتري
917
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دارشده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده براي اندازه گيري يون به روش پتانسيومتري
918
استفاده از سينرژي اجزاي عضلاني جهت بهبود كنترل سيستم ركاب‌زني FES در كاربردهاي توانبخشي
919
استفاده از شاخص فيبوناچي در تحليل فني سهام در سازمان بورس اوراق بهادار
920
استفاده از شاخص لپتين جهت بررسي فعاليت توليدي و توليد مثلي در گاو
921
استفاده از شاخصهاي پايداري در ارزيابي جامع روشهاي نوين جمع آوري/ تصفيه/ استفاده مجدد فاضلابهاي صنعتي – مطالعه موردي
922
استفاده از شبكه بيزي جهت ارزيابي قابليت اطمينان و رتبه بندي اهميت عناصر در سيستم هاي قدرت مركب
923
استفاده از شبكه جابجا شده براي حل جريان تراكم ناپذير به روش المان محدود - حجم محدود
924
استفاده از شبكه عصبي با انتشار هدايت يافته در خوشه بندي زير كلمات متون چاپي فارسي
925
استفاده از شبكه عصبي براي مدلسازي استحكام نخ و بهينه سازي مصرف مواد اوليه با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك
926
استفاده از شبكه عصبي در پيش بيني اثرات پارامترهاي حاكم بر انتقال گرما در جريان نانوسيال در كانال هاي مستطيلي و مثلثي
927
استفاده از شبكه عصبي در تبديل متن فارسي به گفتار و ارائه يك مدل ماركوف پنهان
928
استفاده از شبكه عصبي در ساخت مدل معاملات هوشمند (معاملات الگوريتميك) براي پيش بيني شاخص در بازار بورس ارز
929
استفاده از شبكه عصبي كانولوشن در احراز هويت افراد از طريق خطوط كف دست
930
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي براي مدل سازي چيدمان دمايي ماشين اكسترودر توليد لوله‌هاي پلي‌اتيلن پرچگال
931
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در اختصاص بهينه امكانات مخابراتي
932
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني خستگي كامپوزيتها
933
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در تعيين بهينه نيروي نورد فولاد
934
استفاده از شبكه عصبي و آناليز تصاوير در پيش بيني نرخ اكسايش پيريت و توليد آلاينده ها در دمپ باطله كارخانه زغالشويي البرز شرقي
935
استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي سودآوري خدمات بانكي در بانك تجارت
936
استفاده از شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن روي روبات
937
استفاده از شبكه هاي عصبي براي مدل سازي مولد بخار هسته اي و طراحي كنترل كننده عصبي - فازي جهت كنترل سطح آب آن
938
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور آشكار سازي مولفه هاي شناختي سيگنال اكترو انسفالوگرام
939
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور تحليل پارامترهاي مناقصه
940
استفاده از شبكه هاي عصبي جهت تخمين شكل و ابعاد تركهاي سطحي ناشي از خستگي در فلزات فرومغناطيس در روش FM SM
941
استفاده از شبكه هاي عصبي در بهينه سازي ساخت ديرگدازهاي منيزيا گرافيت و تعيين ميزان بهينه گرافيت
942
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
943
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
944
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانيسل
945
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي منسوجات
946
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي نمونه هاي فلورسنت
947
استفاده از شبكه هاي عصبي در طبقه بندي عيوب پارچه هاي تاري - پودري
948
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پارامترهاي انتقال حرارت جابجايي
949
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي 4-﴿ 2- تيازوليل آزو ﴾ - رزورسينول و تعيين همزمان يدات و پريدات به روش اسپكتروفوتومتري
950
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش به كمك روش فليملت آرام
951
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل فليملت آرام جهت مدل سازي احتراق گستره اي قابل توجه از شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش
952
استفاده از شبكه ويولت و ويونت در استخراج پتانسيلهاي برانگيخته
953
استفاده از شبكه‌هاي عميق براي رمزگشايي پيوسته پارامتر‌هاي حركتي از روي سيگنال‌هاي عصبي
954
استفاده از شبيه ساز واقعيت مجازي جراحي مغز به منظور برآورد تأثير خونريزي بر عملكرد جراح مبتني بر تحليل سيگنال‌هاي حياتي
955
استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي براي مطالعه خواص ساختاري و انتقالي مايعات يوني تترابوتيل فسفئونيوم آلانينات و تترابوتيل فسفونيوم گلايسينات
956
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
957
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
958
استفاده از شبيه سازي مولكولي جهت تحليل سيستم هاي دارورساني
959
استفاده از شبيه‏سازي خطوط جريان و يك مدل پراكسي در يك مخزن نفتي تحت سناريوي تزريق آب جهت آناليز ريسك
960
استفاده از شرايط معيار سطوح برابر در حوزه زمان براي حفاظت خروج از سنكرون
961
استفاده از شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين
962
استفاده از شنود و كدگذاري بدون‌نرخ در انتشار پيام‌هاي متفاوت درشبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
963
استفاده از شيرين كننده هاي پر قدرت به جاي ساكارز در فرمولاسيون شربت آلبالو و بررسي خواص حسي و زمان ماندگاري
964
استفاده از صافي سيگنال تحليلي ومشتقات آن در تحليل داده هاي مغناطيسي منطقه بندر عباس
965
استفاده از صمغ جاوشير به عنوان منبع جديد تهيه فيلم خوراكي و بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي آن
966
استفاده از ضايعات آهكي كارخانه هاي سنگ بري براي حذف دي اكسيد گوگرد
967
استفاده از ضايعات اليافي در تقويت شاتكريت
968
استفاده از ضايعات كارخانجات شهرك صنعتي بيرجند جهت تسليح و بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي
969
استفاده از ضايعات كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
970
استفاده از ضربه قوچ در مكانيابي محل نشت در لوله ها
971
استفاده از طراحي Box-behnken به منظور استخراج نقطه ابري يونهاي Ni+2 و CU+2 در نمونه هاي روغن نباتي توسط طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
972
استفاده از طراحي پارچه در دكوراسيون داخلي كلينيك هاي هنر درماني ( traphy Art )
973
استفاده از طراحي حروف در پيوند با فرم و محتوا ﴿در تصوير سازي﴾
974
استفاده از طراحي در روش هاي نوين آموزش سمعي و بصري
975
استفاده از طراحي زايشي جهت سفارشي‌سازي محصول
976
استفاده از طرح هايبهينهابر مكعب لاتين در بهبود روش سطح پاسخ تطبيقي
977
استفاده از طيف سنجي فتوآكوستيكي با استفاده از انحراف اشعه ليزر متمركز شده در مد عرضي اصلي به منظور اندازه گيري غلظت برخي تركيبات در نمونه هاي جامد
978
استفاده از طيف سنجي مرئي- مادون قرمز نزديك در برآورد برخي از ويژگي هاي شيميايي و كاني شناسي رسي خاك هاي سطحي استان اصفهان
979
استفاده از طيف سنجي نيرويي در اندازه گيري چسبندگي به وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
980
استفاده از ظرفيت هاي نمايش ايراني براي رسيدن به هنر پرفورمنس
981
استفاده از عامل ها در سيستم مديريت گردش كار سازمان ها توزيع شده
982
استفاده از عصاره باكتري لاكتوباسيلوس لاكتيس جهت يافتن تركيبات ضد توموري و ارزيابي بيان ژن آي پي سي
983
استفاده از عكس به عنوان سندي براي احراز هويت با تمركز بر دوره پهلوي اول
984
استفاده از عمليات تراوش تبخيري در فرايندتخميراتانول
985
استفاده از عناصر فرمي ايراني در طراحي زيورآلات براي ايرانيان 25 تا 35 سال مقيم خارج از كشور
986
استفاده از عناصر مينياتور ايراني در طراحي جواهر
987
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
988
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
989
استفاده از غشاها به منظور تصفيه ثانويه آب نمك اشباع در فرايند كلر آلكالي
990
استفاده از غشاهاي نانو ساختار با كمك هيدروژل‌ها در سامانه هاي هيدروپونيك از طريق زيست الهام پذيري از رگ هاي خوني
991
استفاده از غلظت دهنده ايندالكا در مخلوط با آلجينات به منظور افزايش تيزي خطوط مرزي(Sharpness Countor)
992
استفاده از فانروكائيت كرايسو سپوريوم در تخمير بستر جامد پوسته نرم بيروني پسته و ارتباط آن با نوسانات محتوايي فنوليك و ابراز فعاليت پراكسيد از ها
993
استفاده از فرآيند اكسيداسيون پيشرفته UV/S2O8 در متيل دي اتانول آمين از پساب پالايشگاه گاز
994
استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي در كارت امتيازي متوازن ﴿ مطالعه موردي : گروه صنعتي آذين خودرو ﴾
995
استفاده از فرآيند هاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاهاي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
996
استفاده از فرآيند هاي نمك زدايي در رابطه با كمك به حل بحران آب در ايران
997
استفاده از فرآيندهاي احتمالي در ارزيابي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
998
استفاده از فرآيندهاي تركيبي در شيرين سازي گاز ) غشا - آمين (
999
استفاده از فرآيندهاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاها ي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
1000
استفاده از فرآيندهاي كاتاليستي در تصفيه روغن موتور
بازگشت