<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
استخراج حلالي نيكل و كادميوم از محلول هاي حاصل از ليچينگ باتري هاي مستعمل نيكل- كادميوم
2
استخراج حلالي نيكل و كبالت بوسيله D2EHPAدر حضور عوامل كمباكس ساز
3
استخراج خصوصيات رفتار مكانيكي بافت مغز از طريق مدلسازي دوبعدي بافرض نواحي ناهمگن
4
استخراج خطوط ساحلي از تصاوير ماهواره اي با استفاده از الگوريتم هاي زيرپيكسل (مطالعه موردي: بخش هايي از سواحل هرمزگان)
5
استخراج خواص ماكروسكوپيك از روش ديناميك مولكولي
6
استخراج خواص مكانيكي بافت نرم با استفاده از روش المان محدود معكوس
7
استخراج خودكار جملات موازي از متون مقايسه‌اي سياسي
8
استخراج خودكار جملات هم‌تراز فارسي/انگليسي متون علوم انساني از دانشنامه ويكي‌پديا
9
استخراج خودكار مبتني بر مدل حاشيه ي ساختمان ها با استفاده از پهپاد
10
استخراج خودكار ويژگي هاي مكاني و زماني از تغييرات موضعي بطن چپ جهت تشخيص بيماري هاي قلبي از روي تصاوير اكوكارديوگرافي
11
استخراج داده از سيگنال هاي حياتي به وسيله تكنيك هاي هوشمند (مدل آزاد)
12
استخراج داده هاي ميدان دور يك آرايه استوانه اي به كمك اسكنر صفحه اي و اندازه گيري ميدان نزديك
13
استخراج داده‌هاي سرعت باد با استفاده از داده‌هاي ثبت شده طيف امواج
14
استخراج داروي تولترودين در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج قطره اي و اندازه گيري آن به روش اسپكتروفتومتري ماوراء بنفش-مرئي
15
استخراج داروي مگزيلتين از پلاسما و ادرار به وسيله ي تكنيك ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي، مشتق سازي پيش ستون و اندازه گيري توسط كروموتوگرافي مايع با آشكار ساز فلورسانس
16
استخراج دانش
17
استخراج دانش از سامانه‌هاي آنلاين فروش بليت سينما از طريق تجزيه و تحليل داده به همراه مطالعه موردي
18
استخراج دانش از يادداشت هاي يادگيرنده به منظور بهبود بخشيدن به مدل سازي كاربر در سيستم هاي يادگيري تطبيق پذير
19
استخراج دانش بقاي سازماني براساس شيوا قواعد انجمني در «شركت هاي كاني غيرفلزي» قلمرو مطالعه: بنگاه‌هاي صنعتي بالاي ده نفر فعال استان يزد بين سال‌هاي 89-1374
20
استخراج دانش چند كلاسه به روش كلني
21
استخراج دانش چند كلاسه به روش كلني مورچه ها
22
استخراج دانش فني ساخت شتاب سنج هاي پيزوالكتريك
23
استخراج دانش و بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي از اطلاعات هويتي و بدهي كارگاهها و كارفرمايان سازمان تامين اجتماعي
24
استخراج دنباله ي اعداد تصادفي از منابع تصادفي ناقص
25
استخراج رابطه پارامترهاي هندسي در قوس ها با نامنظمي هاي هندسي با استفاده از روش هاي فازي و فازي عصبي
26
استخراج رابطه تئوري براي بررسي تاثر ساختار مواد فعال سطحي بر زاويه تماس قطره آب برروي سطوح ابر آب گريز
27
استخراج رابطه ضريب افت خم منيفولد ورودي موتور TU5 با مشخصات جريان از طريق شبيه‌سازي سه‌بعدي جريان تراكم‌پذير
28
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه مبتني بر تحليل هسين در حوزه كرولت
29
استخراج رگ هاي خوني از تصاوير آنژيوگرافي شبكيه و به دست آوردن سرعت خون در سرخرگ ها
30
استخراج رگ هاي خوني در تصاوير شبكيه چشم
31
استخراج رنگ از پوست انار و بررسي امكان استفاده از اين رنگينه در منسوجات
32
استخراج رنگ مصنوعي اسيدي سانست يلو در نوشيدني ميوه اي با استفاده از جاذب نانومگنتيت بوسيله ي دستگاه اسپكتروسكوپيvis-uv
33
استخراج رنگ ها از نمونه هاي آبي به كمك نانوذرات مغناطيسي جاذب
34
استخراج رنگدانه هاي كاروتنوئيدي از مخمر Rhodotorula toruloides بر پايه روش مكانيكي سايشي
35
استخراج روابط تجربي براي تخمين استحكام نهايي بدنه شناورهاي كامپوزيتي
36
استخراج روابط تحليلي براي دمحاسبه ضرايب شدت تنش در مود هاي اول و تركيبي شكست براي پانل هاي تقويت شده و حاوي ترميم كامپوزيتي
37
استخراج روابط جايگزين براي زيردريايي در مدل سازي عددي با استفاده از تست مدل آزمايشگاهي
38
استخراج روابط ساده جهت تخمين استحكام نهايي كشتي هاي سالخورده
39
استخراج روابط مكمل موجود بين كالاها در يك آنتولوژي
40
استخراج روغن از انواع گوناگون هسته انگور و بررسي خواص آن و تاثير آن بر ميزان LDL و HDL
41
استخراج روغن از زيتون به روش ارگانيك
42
استخراج روغن بذرگل مغربي بادي اكسيد كربن فوق بحراني به روش نيمه پيوسته
43
استخراج روغن پسته و آفلاتوكسين با سيال تحت فشار و اندازه گيري آفلاتوكسين و متادون با روش اسپكترومتري متحرك يوني
44
استخراج روغن دانه گلرنگ توسط سيال فوق بحرانيCO2
45
استخراج روغن سبوس برنچ به روش استخراج با مايع تحت فشار و بهينه كردن شرايط استخراج به وسيله طراحي فاكتوريل
46
استخراج روي از سرباره برنج
47
استخراج روي از طريق پيرومتالورژي
48
استخراج رويه‌ي سه‌بعدي طراحي ميكروسايكل تمرين با استفاده از منطق فازي
49
استخراج زير كونيا از زيركون به روش ذوبي
50
استخراج ساختار ارتباطات عملكردي شناختي از دادگان fMRI و شناسايي نشانگرهاي مرتبط با مراحل اوليه بيماري MS
51
استخراج ساختمان از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا به روش شي مبناي نظارت شده
52
استخراج سرب از كانه هاي سولفيدي معادن كوشك
53
استخراج سرب توسط فاز جامد نانوذرات اكسيد روي از نمونه هاي آبي
54
استخراج سموم كربامات از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گاز - اسپكترومتري جرمي
55
استخراج سه بافت اصلي مغز با استفاده از قطعه¬بندي تصاوير با تشديد مغناطيسي چندطيفي
56
استخراج سيگنال قلب جنين از ثبت هاي شكمي با استفاده از نمايش هاي تُنك
57
استخراج شاخص هاي محيط زيستي كليدي عملكرد صنعت ساختمان
58
استخراج شاخص هاي مناسب تصميم گيري و استفاده از شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني هزينه -سود در بيمه بدنه خودرو ( مورد كاوي :بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران )
59
استخراج شاخصهاي هارمونيكي كيفيت برق [قدرت] و كاربرد آن در يك شبكه نمونه توزيع
60
استخراج شرايط بهينه الكترونشست مس جهت آبگريزي و بررسي تاثير آن بر انتقال حرارت در چگالش
61
استخراج شرايط لازم و كافي همگرايي كمينه ساز متناوب براي شبكه هاي راديوشناختگر چند ورودي چند خروجي از طريق ادغام تداخل در ارتباط با همسونهي
62
استخراج شرايط مناسب اختلاط گاز در ميكسرهاي T شكل در سايز ميكرو
63
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي بر آن
64
استخراج شيوه هاي اقناعي قرآن و عرضه مدل هاي ارتباطات اقناعي برآن
65
استخراج ضرايب شكست و خاموشي لايه هاي نازك ژرمانيوم و فلوريد منيزيم در ناحيه فروسرخ مياني
66
استخراج ضرايب كاليبراسيون مدل شبه ابعادي توروبلانس براي موتور دوراني چرخه آتكينسون، با استفاده از شبيه سازي سه بعدي CFD
67
استخراج ضرايب هيدروديناميكي يك جسم زير سطحي
68
استخراج عبارات كليدي از صفحات خبري وب پارسي با بهره‏ گيري از شيوه‏ هاي آماري
69
استخراج عبارت هاي كليدي از متون انگليسي
70
استخراج عبارت هاي موازي از دادگان نظير مبتني بر گراف تطابق متني
71
استخراج عروق شبكيه چشم
72
استخراج عصاره و ثبات رنگ روناس با روشهاي مختلف
73
استخراج علف كش تري فلورالين از نمونه هاي آبي به روش تركيبي ريز استخراج مايع-مايع پخشي و استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا ﴿CD-IMS﴾
74
استخراج عناصر فرهنگ ايراني - اسلامي در كتابهاي درسي﴿ فارسي و ديني مقاطع ابتدايي و راهنمايي﴾
75
استخراج عناصر مس و كادميم به روش استخراج حلالي
76
استخراج عوامل روانشناختي موثر بر شكل گيري اختلال وسواس فكري و عملي و تدوين مدل مبتني بر آن
77
استخراج عوامل موثر در پذيرش تجارت الكترونيك براي شركتهاي كوچك و متوسط كشور
78
استخراج عوامل موثر و پيش بيني مرگ و مير بيماران ترومايي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
79
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد (TOPO) و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورسانس اشعه ايكس﴿XRF﴾
80
استخراج فاز جامد اورانيوم با استفاده از فيلم نازك اصلاح شده با تري اكتيل فسفين اكسايد و اندازه گيري مستقيم آن با دستگاه فلورانس اشعه ايكس
81
استخراج فاز جامد بخشي مس توسط نانولوله كربني اصلاح شدهن با ليكند كوپفرون در نمونه هاي حقيقي و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتم
82
استخراج فاز جامد برخي از فلزات مانند مس و روي با استفاده از ليگاند (1E , 2E) - 1 ، 2 - بيس (پيريدين - 2 - ايل متيلن ) هيدرازين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذاب اتمي شعله اي
83
استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال
84
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازه گيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
85
استخراج فاز جامد پخشي مقادير كم اتيون از نمونههاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي آهن پوسته سيليكا و اندازهگيري بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
86
استخراج فاز جامد روي از نمونه هاي آبي با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل تيول دار شده ي MCM-41 و اندازه گيري آن توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
87
استخراج فاز جامد قالب مولكولي به منظور جداشازي و اندازه گيري همزمان داروي هالوپريدول در سيال هاي بيولو‍ژيك با كروملتوگرافي مايه با كارايي بالا
88
استخراج فاز جامد كادميم با استفاده ازليگاند 2 و 2- (آزيو دي دي متيلن ) دي پيريدين و اندازه گيري به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
89
استخراج فاز جامد مقادير بسيار كم كبالت و نيكل روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و اندازه گيري با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
90
استخراج فاز جامد مقادير كم از بعضي عناصر واسطه با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند بازشيف جديد گوگرددار
91
استخراج فاز جامد مقادير كم يون كادميوم با استفاده از ميان حفره اصلاح شده با گروه هاي تيول در نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
92
استخراج فاز جامد مقادير كم يون مس در نمونه هاي آبي با استفاده از نانولوله هاي كربني عامل دار شده با آمين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
93
استخراج فاز جامد مقادير كم يون نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از نانو لوله هاي كربني عامل دار شده با امين و اندازه گيري توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
94
استخراج فاز جامد مقادير كم يون‌هاي آهن (III) با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با ليگاند 2-آمينو-5-مركاپتو-1،3،4-تيادي آزول و اندازه‌گيري بوسيله‌ي دستگاه جذب اتمي
95
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك پرومتازين در سيال هاي بيولوژيكي
96
استخراج فاز جامد مولكولي براي اندازه گيري اتوماتيك ناليديكسيك اسيد در سيال هاي بيولوژيكي
97
استخراج فاز جامد نانو مغناطيسي به منظور گونه شناسي آنتيموان به روش رنگ سنجي
98
استخراج فاز جامد و اندازه گيري برخي يون هاي فلزي از قبيل مس و سرب با استفاده از مشتق جديدي از بازهاي شيف
99
استخراج فاز جامد و اندازه گيري مس در تمونه هاي غذايي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با طلا پلي تيونين
100
استخراج فاز جامد واندازه گيري مقادير بسيار كم رودامين B
101
استخراج فاز جامد يون هاي فلزات سنگين نيكل ، سرب و كاديم توسط خمير كاغذ باز يافتي اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره و تععين همزمان آنها توسط اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , SOlid phase extraction of )11(, cd)11(,pb)11( ions on the recycle paper pulp modified by multi-walled carbon nanotubes and their simulataneous determination by atomic absorbtion spectroscopy
102
استخراج فاز جامد يونهاي مس،روي،كادميم و سرب به وسيله نانو ذرات مغناطيسي اصلاح‌شده با ليگاند -N- استيل - L - سيستئين
103
استخراج فازجامد قالب مولكولي براي جدا سازي و اندازه گيري داروي ديلتيازم از سيال هاي زيستي
104
استخراج فاكتورهاي مËثر بر استفاده از بازيهاي شبيه سازي در آموزش مجازي
105
استخراج فرآيند پوشش دهي صفحه كامپوزيتي با روكشي از فلز به روش پاشش گرم و مدلسازي تنش هاي پسماند
106
استخراج فشرده‌ي پارامترهاي سيگنال راداري در گيرنده‌هاي فضا پايه و هوا پايه‌ي جنگ الكترونيك
107
استخراج فضاي سبز شهري با منحني‌هاي پويا از تصاوير ماهواره‌اي قدرت تفكيك بالا
108
استخراج فلزات سنگين با استفاده از غشاء مايع امولسيوني و كاربرد اين روش در تصفيه پساب صنعتي فولاد مباركه
109
استخراج فلزات طلا و پاديم به روش نقطه ابري شدن در حضور ليگاند 1و 8 دي آمينو-4 و 5- دي هيدروكسي آنتراكوئينون و اندازه گيري همزمان با استفاده از دستگاه طيف سنج نشري اپتيكي مجهز به اتم ساز پلاسماي القايي جفت شده و اندازه گيري هيدروكربنهاي حلقوي آروماتيك به روش استخراج مايع - مايع هموژن و كروماتوگرافي گازي با دتكتوريونيزاسيون شعله اي
110
استخراج فلزات گرانبها از لجن آندي مجتمع مس سرچشمه
111
استخراج فوق بحراني آنتول از بذر گياه رازيانه با دي اكسيد كربن فوق بحراني: بهينه سازي با روش تلفيقي تجربي و تئوري
112
استخراج فوق بحراني از گياه پرسياوشان
113
استخراج فوق‌بحراني ال-كارنيتين از قارچ صدفي با استفاده از كربن‌دي‌اكسيد فوق‌بحراني و متانول به‌عنوان سيال كمكي؛ مدل‌سازي و بهينه‌سازي
114
استخراج قاعده بندهاي همدماي جديد براي سيالات بر اساس نظريه ي اختلال و استفاده از پتانسيل هاي موثر جفت متفاوت
115
استخراج قواعد تصميم گيري در سيستم هوش تجاري در شركت عاليفرد
116
استخراج قواعد معاملاتي با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
117
استخراج قواعد معاملاتي سهام با استفاده از تبديل موجك و برنامه نويسي شبكه ژنتيك
118
استخراج قوانين انجمني با استفاده از سيستم ايمني منصنوعي
119
استخراج قوانين انجمني فازي از پايگاه داده هاي سريهاي زماني
120
استخراج قوانين معاملاتي در بازار بورس اوراق بهادارتهران
121
استخراج كافئين از ضايعات چاي و بهينه سازي روش آن
122
استخراج كانسارهاي سرب و پي آمدهاي زيست محيطي آن
123
استخراج كبالت از كيك هاي تصفيه گرم آرسنيكي كارخانجات استخراج روي و طراحي واحد پايلوت
124
استخراج كد كامپيوتري جهت حل مسايل گذراي هيدروليكي و ضربه به قوج در دو نوع سيستم تك شاخه اي و چند شاخه اي سري توسط نرم افزار MATLAB
125
استخراج كدهاي خوب كانولوشن LDPC از كدهاي بلوكي LDPC
126
استخراج كراتين از پشم به منظور تهيه هيدروژل
127
استخراج كربوكسيليك اسيدهاي توليد شده درفرآيندهاي تخمير بااستفاده ازحلال هاي آلي درميكروكانال
128
استخراج كروم توسط حلال
129
استخراج كنش از گراف شبكه اجتماعي با استفاده از ساختارهاي عِلّي با هدف افزايش قابليت اجراي كنش‌هاي استخراج شده
130
استخراج كننده بهبود يافته FCAجهت دسته بندي تصاوير چهره
131
استخراج كوارك سر از طريق برازش جنبشي مقيد
132
استخراج كيتين از استخوان ماهي مركب و تهيه مشتقات آن
133
استخراج گزينش پذير مالئيك اسيد و فتاليك اسيد به وسيله دي اكسيد كربن فوق بحراني اشباع شده از تري اكتيل آمين
134
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پريميدون در پلاسما به كمك تكنيك جفت شده پليمر حكاكي شده- اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (MIP-ESI-IMS﴾
135
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي پيوگليتازون در پلاسماي گاو با روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي- اسپكترومتروي تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
136
استخراج گزينشي و اندازه گيري داروي ساليسيليك اسيد در پلاسما و ادرار انسان به كمك روش پليمر حكاكي شده مولكولي - طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
137
استخراج ليگنو سلولز از كاه برنج و كاربرد هاي آن
138
استخراج ليگنوسلولز از كاه برنج و كاربردهاي آن
139
استخراج مËلفه هاي مديريت مشاركتي و تطبيق آن با نهج البلاغه
140
استخراج ماتريس تزويج و كاربرد آن در تنظيم و عيب يابي فيلترهاي داراي تزويج چندگانه
141
استخراج ماتريس‌هاي كينزيولوژيكي در تست‌هاي چابكي فوتبال
142
استخراج مايع - مايع
143
استخراج مايع-مايع پروتئين با وزن مولكولي پايين با استفاده از سامانه ميسل معكوس
144
استخراج متون و تصاوير از وب سايت هاي خبري با استفاده از تكنيك web scraping و دسته بندي تصاوير براساس معياركيفيت تركيب و توازن رنگ ها
145
استخراج محتواي اصلي صفحات وب فارسي براي نمايه‌ سازي در موتورهاي جستجو
146
استخراج مختصات خودروها در دنياي واقعي با استفاده از روش هاي پردازش تصوير براي تنظيم پارامترهاي مدل تعقيب خودرو
147
استخراج مخلوط عناصر كمياب خاكي از لجن توليد فسفر با استفاده از حلال آلي تري بوتيل فسفات
148
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت آناليز مودال كشتي
149
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي زير سازه اي و محلي
150
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل ارتعاشات شناور در سه تراز كلي، زير سازه اي و محلي
151
استخراج مدل اجزاي محدود مناسب جهت تحليل مودال شناور
152
استخراج مدل ديناميكي شبكه‌ي برهم‌كنش پروتئيني در سلول‌ها
153
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
154
استخراج مدل رياضي پروتكل تمرين مقاومتي موش‌هاي آزمايشگاهي(mice) برروي سطح شيب‌دار
155
استخراج مدل سه بعدي جسم به روش Stereo Vision
156
استخراج مدل سه بعدي خودرو به منظور تشخيص نوع آن
157
استخراج مدل غيرخطي ادوات و مدارات مايكروويو به كمك پارامترهاي X
158
استخراج مدل گذراي تورك يك موتور بنزيني بر پايه نتايج حاصل از تست ديناميكي
159
استخراج مدل مناسب براي كوره هاي قوس الكتريكي موجود در صنايع فولاد يزد به منظور مطالعه پديده هاي كيفيت توان الكتريكي
160
استخراج مدل‌ ويژگي در خطوط توليد نرم‌افزار با استفاده از الگوريتم تكاملي
161
استخراج مرز ساختمان ها در نواحي شهري از تصوير برداري ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
162
استخراج مس از سرباره هاي حاوي آن
163
استخراج مس از غبار مس و تبديل به نانو ذرات ضد اكسايش مس
164
استخراج مس از كالكوپيريت توسط كار مكانيكي در حضور آهك و كربن
165
استخراج مس از كنسانتره سولفيدي از طريق تشويه در حضور آهك و انحلال در اسيد
166
استخراج مس از كنستانتره سولفيدي سرچشمه از طريق تشويه در حضور آهك و انحلا در اسيد سولفوريك
167
استخراج مس از نمونه كانسنگ مس درع زرشك به روش ليچينگ ستوني - استخراج حلالي
168
استخراج مس به وسيله انواع روش هاي ليچينگ
169
استخراج مس توسط حلال
170
استخراج مس و آرسنيك از خاك آلوده به وسيله كربن آلي محلوا تهيه شده از پوسته نرم پسته و گردو و ليگاند
171
استخراج مسير حركت خودرو از توالي فريم هاي ويدئويي با استفاده از SIFT و Mean-shift
172
استخراج مشخصات هدف راداري توسط الگوريتمهاي حسگري فشرده در حضور كلاتر
173
استخراج مشخصه هاي اثر انگشت بوسيله شبكه هاي عصبي
174
استخراج معادلات حاكم بر يك تير يك سر گيردار پيزوالكتريك و طراحي يك كنترل كننده بهينه براي حداقل شدن ارتعاش
175
استخراج معادلات حاكم و مدلسازي سيستم كنترل توربين گازي نيروگاه يزد
176
استخراج معادلات حالت جديد براي سيالات
177
استخراج معادلات ديفرانسيل حركت در اندام تحتاني بدن انسان به‌منظور تحليل گيت در بيماران مبتلابه استئوآرتريت زانو
178
استخراج معادلات ديناميكي يك شناور زير آبي (ROV)و حل عددي آنها
179
استخراج معادلات ژايروسنتيكي
180
استخراج معادله GKM و تحليل نمادين آن توسط نرم افزار GVA
181
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
182
استخراج معادله حالت براي سيال فوق بحراني
183
استخراج معادله ساختاري براي رفتار مكانيكي قطعه كار در دماي بالا با استفاده از مقادير اندازه گيري شده در نورد گرم
184
استخراج معادله فريدمن از اصل تمام نگاري
185
استخراج معيارهاي تعيين كننده ميزان پيشرفت بيماري در افراد مبتلا به پاركينسون، بر مبناي داده هاي حركتي اين افراد
186
استخراج معيارهاي جانمايي ايستگاه هاي راه آهن: مطالعه موردي ايستگاه مسافري همدان
187
استخراج مفهوم روانشناختي اراده و طلب و تهيه بسته آموزشي مبتني بر آن و بررسي تاثير اين آموزش بر بهزيستي روانشناختي دختران نوجوان دوره دوم متوسطه(15 تا 18 سال) شهر اصفهان
188
استخراج مقادير بسيار كم داروهاي آترواستاتين و متادون در نمونه هاي بيولوژيكي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بر پايه ي انجماد قطره آلي شناور و اندازه گيري كمي بوسيله HPLC
189
استخراج مقادير بسيار كم يون جيوه﴿II﴾ با روش ميكرو استخراج حلال جامد و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري
190
استخراج مقادير كم كادميوم (II) از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوجاذب هيدروكسيد لايه اي دوگانه Fe-Cr به روش استخراج ريز فازجامد و اندازه‌گيري آن به روش طيف‌سنجي جذب اتمي شعله
191
استخراج مقادير ناچيز طلا با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند جداره اصلاح شده و حذف يون هاي كروم ﴿vi) با استفاده از پوست انار
192
استخراج مقادير ناچيز يون پالاديم با استفاده از الوميناي اصلاح شده و حذف يون هاي كادميم و كروم با استفاده از پوست تنه درخت خرما
193
استخراج ملاحظات طراحي نمونه سامانه ي هوشمند سازي كنتورهاي خانگي (ديافراگمي)
194
استخراج منابع گفتار هدف با استفاده از الگوريتم جداسازي كور منابع در حوزه ي فركانس
195
استخراج منحني عملكرد كمپرسور محوري به روش تجربي تحت شرايط كاري مختلف
196
استخراج منحني هاي شدت - مدت - فراواني (IDF) در شرايط تغيير اقليم، مطالعه موردي : منطقه اصفهان
197
استخراج منحني هاي شكست بروش معيارهاي مربوط به چگالي انرژي كرنش
198
استخراج منيزيم از شورآبه درياچه قم به روش ترسيب
199
استخراج مواد رنگزاي اينديوگو توسط حلالهاي آلي و بهبود گراف رنگرزي
200
استخراج مواد موثره گياهان دارويي و صنعتي
201
استخراج مواد هيدروكربني سنگين از نفت خام با روش فوق بحراني در فرايند واحد آسفالت زدائي
202
استخراج مولفه P300 ازسيگنال برانگيخته ي مغزبه منظوراستفاده درسيستم هاي واسط مغزوكامپيوتر
203
استخراج مولفه هاي طراحي مركز خلاقيت كودكان با رويكرد رشد و ارتقاء مهارتهاي فردي
204
استخراج مولفه هاي كالبدي طراحي فضاي باز مجتمع هاي مسكوني بر اساس ترجيحات محيطي استفاده كنندگان مطالعه موردي سه مجتمع مسكوني در شهر اراك
205
استخراج مولفه هاي مستقل غيرخطي سيگنال گفتار
206
استخراج مونو كلروفنل ها از محلول هاي آبي به كمك غشاء مايع امولسيوني
207
استخراج ميدان حركت سه بعدي بطن چپ از تصاوير قلبي تشديد مغناطيسي براساس مدل فرم پذير
208
استخراج ميكربي فلزات ﴿bioleaching)
209
استخراج ميكروبي پخش كننده مايع - مايع و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم نيتريت
210
استخراج ميكروبي فلز روي از كنستانتره پر عيار اسفالريت معادن ايران
211
استخراج ميكروبي فلز روي به كمك باكتري هاي مزوفيل ( تطبيق باكتري)
212
استخراج نانو بلورهاي سلولز پوسته يولاف به منظور افزودن به بيو فيلم پروتئين آب پنير جهت افزايش مقاومت مكانيكي آن
213
استخراج نانو ويسكرهاي سلولز از منابع مختلف و مطالعه تاثير آن بر روي خواص فيلم هاي كامپوزيتي تهيه شده از پلي لاكتيك اسيد بازيافتي
214
استخراج نانوسلولز و تهيه نانو كامپوزيت‌هاي پليمري
215
استخراج نت و سنتز موسيقي از روي ملودي صداي سوت انسان
216
استخراج نشاسته از گندم و ذرت و اصلاح آن و بررسي كاربرد آهاري آن
217
استخراج نفت با استفاده از روش هاي معدنكاري در يكي از مخازن نفتي جنوب ايران
218
استخراج نفتالين از نفت هاي سوختي مجتمع هاي پتروشيمي با روش تقطير يا بخار آب و استخراج با حلال متانول
219
استخراج نقاط مسطح يا فرورفتگي از تصاوير هوايي با استفاده از بينايي دوگانه
220
استخراج نقره از محلول هاي آبي با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
221
استخراج نقشه خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم بر اساس مفاهيم خوش نامي
222
استخراج نقشه عمق از تصاوير هوايي با استفاده از Stereovision
223
استخراج نقطه ابري برخي يون هاي فلزي از قبيل روي و منيزيم با استفاده از ليگاند 2 -متوكسي 1- هيدروژن ايندول -3- ايل فنيل متيل -1- ايندول و اندازه گيري به روش اسپكتروفوتومتري جذب اتمي
224
استخراج نقطه ابري تغليظ واندازه گيري اسپكتروفتومتري مس در حداكثر آثار
225
استخراج نقطه ابري رنگهاي سودان در زعفران و اندازگيري آن با اسپكتروفتومتري فرابنفش-مرئي
226
استخراج نقطه ابري و اندازه گيري اسپكتروسكوپي مرئي-ماوراء بنفش پنتوپرازول در نمونه هاي دارويي و بيولوژيكي
227
استخراج نقطه ابري،تغليظ و اندازه گيري اسپكتروفتومتري مقادير بسيار اندك نيكل
228
استخراج نقوش سنتي وبازتوليد آن ها بارنگزاي گياهي
229
استخراج نگاشت هاي متقارن سيمپلكتيك از روش هاميلتون- ژاكوبي
230
استخراج نماهاي لياپانوف از يك سيگنال زماني با طول محدود بوسيله شبكه‌هاي عصبي مصنوعي جلوسو چند متغيره و تقريب چند جمله‌اي و مقايسه نتايج آن در سيستم هاي پيچيده
231
استخراج نواحي شامل ضايعات MS از تصاوير MRI با استفاده از روشهاي هوشمند
232
استخراج نيكل )II( در پسابها با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و اندازه گيري آن به كمك دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
233
استخراج نيكل از ذخيره لاتريتي بوانات فارس
234
استخراج نيكوتين به روش استخراج الكتروغشائي در نمونه¬هاي زيستي و اندازه¬گيري آن توسط HPLC
235
استخراج نيمرخ سرعت موج برشي با استفاده از معكوس طيف H/V خردلرزه ها ، مطالعه موردي :شهر كرمانشاه
236
استخراج نيمرخ‌هاي انطباق‌پذيري مسير‌شغلي و ارتباط آن‌ها با انطباق‌خواهي و انطباق‌يابي
237
استخراج هارموني از ملودي در موسيقي ايراني بر اساس ديدگاه هاي : مرتضي حنانه ، شريف لطفي و داريوش طلايي
238
استخراج هارمونيك اصلي در تكنيك ديجيتالي حفاظت
239
استخراج هالواستيك اسيدها از نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج با قطره حلال و اندازه گيري توسط كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
240
استخراج هندسه بستر خارج سلولي گياه، ميوه و بافت حيواني به منظور مدل‌سازي ساختاري خواص الكتريكي بافت
241
استخراج هيدروكربن هاي فرار و نيمه فرار از ماسه هاي آغشته به نفت خام به روش استخراج گاز-جامد (sve)
242
استخراج و آناليز پكتين از ضايعات پرتقال و سيب و توليد بيواتانول و بيوگاز از باقيمانده آن‌ها
243
استخراج و ارزيابي پپتيدهاي زيست فعال از خمير ترش دانه تاج خروس (amaranthus. hypochondriacus)
244
استخراج و ارزيابي مشخصه هاي جريان خون با استفاده از تصاوير پزشكي
245
استخراج و استريپ آهن توسط DEHPA
246
استخراج و استيلاسيون تريپسين استخراج شده از پانكراس گوساله و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكو شيميايي آن
247
استخراج و اعتبارسنجي شاخص هاي ارزيابي توسعه فناوري اطلاعات مطالعه موردي:سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور
248
استخراج و انتخاب ويژگي هاي بهينه براي آشكارسازي و دسته بندي اهداف در تصاوير ماهواره‌اي SAR
249
استخراج و اندازه گير ي متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
250
استخراج و اندازه گيري آدنوزين از ادرار توسط نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با آپتامر و آناليز دئوكسي نوكلئوتيد و اليگونو كلئوتيدهاي مختلف با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري (ESI-IMS ﴾
251
استخراج و اندازه گيري آنتي بيوتيك‌هاي سفوروكسيم و سفتازيديم با غلظت ناچيز از نمونه هاي محلول در آب با استفاده از روش استخراج فاز جامد
252
استخراج و اندازه گيري اسپكتروفتومتري(بريليانت گرين ) توسط تكنيك ميكرو استخراج فاز مايع/جامد با فيب تو خالي و اسپكتروسكوبي فرا بنفش - مرئي , Sepectrophotometric determination of brilliant green )BG( with carbon nanotube reinforced hollow fiber liquid phase microextraction technique
253
استخراج و اندازه گيري بعضي گونه هاي فلزي و غيرفلزي و بررسي حلاليت 2- اتيل -1- اتيل هگزانوئيك اسيد در سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد
254
استخراج و اندازه گيري پلي سيكليك آروماتيك هيدروكربن ها (PAHs) در نمونه هاي محيطي جامد و سنتز AIPOs و SAPOs با روش مايكروويو
255
استخراج و اندازه گيري تركيب هاي شيميايي سه گونه دارويي بادرنجبويه )Melissa officinalis(، زوفا)Hyssopus angustifolius( و ترخون )Artemisia draconculus( به روش هاي مختلف تقطير و شناسايي تركيب هاي اسانس به وسيله دستگاه هاي كروماتوگرافي گازي )GC( و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي )GC-MS(
256
استخراج و اندازه گيري تركيبهاي شيميايي دوگونه دارويي مريم نخودي بوته اي به روشهاي مختلف تقطير و شناسايي تركيبهاي اسانس بوسيله دستگاه كروماتوگرافي گاز جي سي و كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي
257
استخراج و اندازه گيري داروي پروپرانولول توسط روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي و اسپكترومتر تحرك يوني و منبع يونيزاسيون الكترواسپري
258
استخراج و اندازه گيري داوري متادون در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي با استفاده از تكنيك طيف نور سنجي مرئي - ماورا بنفش , the methadone in the aqueous samples by extraction and determination of dispersive liquid - liquid microextraction method using UV - visible spectrophotometric techuique
259
استخراج و اندازه گيري رنگهاي مصنوعي رودامين B و رود امين 6G در زعفران به روش استخراج فاز ساكن و اسپكتروفتومتري UV-VIS , Detection and identification of aqrtificial Rhoadamine B&Rhodamine 6Gcolors in saffron by SPE method and spectroscopy UV-VIS
260
استخراج و اندازه گيري فلزات سنگين با نانو لايه هاي گرافن پوشيده شده با سورفاكتانت 1- 2-P A -2 نفتول S D S در نمونه هاي آبي
261
استخراج و اندازه گيري كاتيون سرب در آبهاي جاري زيست محيطي با استفاده از تكنيك جديد ميكرو استخراج هيبريد سل - ژل نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و حمايت شده با فيبر متخلخل به كمك روش ولتامتري عاري سازي آندي , extraction and determination of lead in environmental waters by novel microextraction technique: hollowfiber protected hybrid sol-gel, modified carbon nanotube, using differential pulse anodic stripping voltammetry
262
استخراج و اندازه گيري كوئرستين و كامفرول در چهار گونه گياه دارويي از جنس بو مادران ،بابونه ،رازك و رازيانه
263
استخراج و اندازه گيري متيلن بلو با استفاده از نانو جاذب مس توسط دستگاه اسپكتروسكوپي فرابنفش-مرئي
264
استخراج و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين با استفاده از نانو ذرات اكسيد آهن سيلان دار شده و اصلاح شده با چيتوسان - پلي نيوفن
265
استخراج و اندازه گيري منيزيم در كنسرو ماهي تن با استفاده از نانو مگنتيت عامل دار شده با سديم اسيد پيروفسفات و اسپكتروسكوپي UV-Vis
266
استخراج و اندازه گيري ميزان ويتامين سي در براسيكا اولراسي وارايتاليكا با استفاده از كراماتوگرافي مايع با كارايي بالا
267
استخراج و اندازه گيري نيتريت به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع توسط فيبرهاي توخالي به همراه سورفاكتانت و سيستم تزريق در جريان پيوسته -آشكار سازي مرئي
268
استخراج و اندازه گيري نيكوتين به روش ميكرواستخراج فاز جامد/ كروماتوگرافي گازي/ اسپكترومتر جرمي با جاذب فنيل تري متوكسي سيلان بافته شده
269
استخراج و اندازه گيري همزمان رنگ هاي متيلن بلو و متيل اورانژ با استفاده از نانو جاذب آهن توسط دستگاه اسپكتروفتومتري uv-vis
270
استخراج و اندازه گيري همزمان يون هاي كبالت و كادميم به روش ميكرواستخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
271
استخراج و اندازه گيري همزمان يونهاي كبالت و كادميم به روش ميكرو استخراج فاز جامد با فيبر متخلخل با سطح پوشش دار و اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي , simultaneous extraction and determination of cobalt and cadmium by multiwalled carbon nanotube-surface coated hollow fiber-solid phase microextractionand flameatomic absorption spectroscopy
272
استخراج و اندازه گيري هيدروكربن هاي آروماتيك تك حلقه اي سبك (BTEX) در هواي شهري توسط نانواستخراج فاز جامد
273
استخراج و اندازه گيري هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه ماءالشعير به روش استخراج جذبي با ميله چرخان مكانيكي
274
استخراج و اندازه گيري يون مس (11) در پساب ها بوسيله تكنيك جديد ميكرو استخراج ادغامي فاز هاي جامد / مايع : نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار در هالو فيبر و اسپكتروسكوپي جذب اتمي , extraction and determination of Cu )11( in wastewaters by new combinational solid/liquid microextraction technique functionalized MWCNTs in hollow fiber and flame atomic absorption spectroscopy
275
استخراج و اندازه‌گيري كاتيون سنگين Cd2+ از نمونه‌هاي زيست محيطي به وسيله مايعات يوني ويژه با كمك استخراج مايع- مايع پخشي
276
استخراج و اندازه‌گيري هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند‌حلقه‌اي توسط جاذب بافتني پلي‌استايرن به عنوان جاذب جديد در روش استخراج فاز جامد ميكرو
277
استخراج و اندازه¬گيري هيدروكربن آروماتيك چندحلقه¬اي توسط نانوفيبر كامپوزيتي پلي آكريلونيتريل/زئوليت مغناطيسي به¬ عنوان جاذب جديد در روش استخراج فاز جامد مغناطيسي
278
استخراج و بازيافت آمينواسيدها با استفاده از غشاءهاي مايع امولسيوني
279
استخراج و بررسي تركيبات عصاره برگ تمشك توسط GC/MS و برآورد خواص آنتي اكسيداني آن به روش الكترواكسيداسيون در سطح الكترودهاي كربن شيشه اي و اصلاح شده با نانولوله هاي كربني
280
استخراج و بررسي تركيبهاي شيميايي موجود در روغن اسانسي پوست گريپ فروت و بهينه سازي آن
281
استخراج و بررسي تغييرات پروتئازها در بافت ماهي هاي سرد آبي ﴿قزا آلاي رنگين كمان﴾، گرم آبي ﴿ آمور﴾ و ارتياط آن با برخي خصوصيات فيزيكوشيمايي
282
استخراج و بررسي سينرجي هاي ماهيچه اي در حركات رسنده ي دست
283
استخراج و بررسي شاخص هاي موثر بيروني در انتخاب بازارهاي هدف خارجي توسط صادركنندگان موفق ايراني (دربخش صادرات زعفران )
284
استخراج و بررسي نقوش پارچه هاي دوره هاي ايلخاني و تيموري بر اساس نسخ مصور
285
استخراج و بررسي ويژگي هاي آنزيم تايروزيناز از ضايعات چاي
286
استخراج و بهينه سازي پوسته بذر گياه اسفرزه و مطالعه باليني آن در افراد مبتلا به بيماري چاقي
287
استخراج و پايدارسـازي ماده رنگي از گلبرگ زعفران
288
استخراج و پياده سازي قواعد تفسيرگر حركت به كمك زبان C در دست سيبرنتيكي تهران
289
استخراج و پيادهسازي روش طراحي تاير بدون باد
290
استخراج و پيش تغليظ خودكار مقادير كم سرب و كادميوم از نمونه هاي آبي بوسيله كربن فعال پوشيده شده با زايلنول نارنجي و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
291
استخراج و پيش تغليظ داروجداسازي و تعيين دارويي دفراسيروكس بهاز روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
292
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
293
استخراج و پيش تغليظ داروي ناپروكسن به روش استخراج نقطه ابري و اندازه گيري با استفاده از اسپكتروسكوپي جذب ماوراء بنفش - مرئي
294
استخراج و پيش تغليظ علف كش‌ها به روش ريز استخراج الكترو غشايي
295
استخراج و پيش تغليظ مقادير جزئي تركيبات اورگانو فسفره توسط نانو ذره اكسيد آهن با پوشش نانو لوله هاي كربن
296
استخراج و پيش تغليظ مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - متوكسي بنزيليدن ايمين ) تيوفنول
297
استخراج و پيش تغليظ همزمان يونهاي سرب و مس يا بكار گيري نانو كامپوزيت گرافن / روي اكسيد قبل از اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
298
استخراج و پيش تغليظ يون As+5 توسط چارچوب فلزي – آلي نانو ساختار بر پايه Zn
299
استخراج و پيش تغليظ يون هاي سرب ،نيكل ،آهن و روي به روش استخراج در فاز جامد با آلوميناي پوشيده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاندبيس (2-هيدروكسي استوفنون )-1و3-پروپان دي ايمين و استخراج پيش تغليظ يونهاي روي و سرب با استفاده از ليگاند[(4-برموفنيل )(1-H-ايندن-3-ايل )متيل ] -1-H-ايندن به روش استخراج در نقطه ابري شدن
300
استخراج و پيش تغليظ يون هاي مس و روي به روش فاز جامد باآلوميناي پوشيده شده با سورفكتانت اصلاح شده با ليگاند 3 - (( -1H-ايندول - -3 ايل ))( 3، 4،-5 - تري متيل ) 1-H- ايندول و حذف رنگ متيل روت با استفاده از كربن فعال
301
استخراج و پيش‌تغليظ آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي با روش ميكرواستخراج با جاذب پر شده به كمك جاذب كربني متخلخل توليد شده از پوسته فندق
302
استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس اكسشن‌هاي مختلف Achillea nobilis
303
استخراج و تحليل شبكه اجتماعي داده هاي خدمات كتابخانه دانشگاه
304
استخراج و تحليل شبكه روابط اجتماعي افراد از روي آگهي هاي روزنامه رسمي كشور
305
استخراج و تعيين مشخصات آنزيم پلي فنل اكسيداز از بادام زميني شمال ايران
306
استخراج و تعيين مقدار باقيمانده سه داروي ضد قارچ ايميدازولي در شير
307
استخراج و تغليظ كاتيونها با استفاده ازنقطه ابريشدن موادفعال سطحي (سورفاكتانت )
308
استخراج و تغليظ كادميم در نمونه هاي آبي به روش ميكرو استخراج فاز مايع و اندازه گيري آن به روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي شعله اي
309
استخراج و جدا سازي اجزاء اصلي گياهان دارويي Tanacetum , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum به روش كروماتوگرافي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها , Extraction and separation of chemical composition of , Thymus vnlgaris lamiaceace polycephalum subsp. duderanum
310
استخراج و جداسازي نانو الياف سلولزي ساقه گندم و تهيه نانو كامپوزيت پلي اتيلن سبك - نشاسته گرمانرم
311
استخراج و جداسازي هيرودين از بزاق زالو
312
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
313
استخراج و جداسازي و شناسايي تركيبات طبيعي و شيميايي موجود در عصاره ي استوني گياه افدرا اينتر مديا
314
استخراج و خالص سازي (نيمه خالص سازي) آنزيم تيروزيناز از قارچ خوراكي و مطالعه سينتيكي آنزيم جهت زاهبرد واكنش تا تبديل تيروزين به L-DOPA
315
استخراج و خالص سازي آنزيم لاكتوپر اكسيد از وكپسوله كردن آنزيم خالص شده با استفاده از آلژينات كلسيم , Etraction and purification of lactoperoxidase and encapsulation of purified lactoperoxidase with calcium alginate
316
استخراج و خالص سازي پپتيد ضد ميكروبي از نوتروفيل هاي خون انسان و بررسي عملكرد و پايداري آن با نايسين و اسيد فوليك
317
استخراج و خالص سازي كلاژن از عروس دريايي جنس Aurelia sp در سواحل درياي خليج فارس بوشهر
318
استخراج و خالص‌سازي تانن از گياه بومادران
319
استخراج و دسته بندي پيشران هاي داخلي كارآفريني سازماني در بيمارستان ها
320
استخراج و دسته بندي و تحليل ﴿امثال سائره﴾ در قرآن و روايات
321
استخراج و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي تداركات الكترونيكي در سازمان ها (بررسي موردي شركت راه آهن ج .اا)
322
استخراج و شناسايي اگزوپلي ساكاريد آركئي نمك دوست Halorubrum sp. TBZ112 و بررسي تأثير آن بر روي تكثير سلول هاي سرطان معده، رده ي سلولي MKN-45
323
استخراج و شناسايي تركيب ژوگلون به روش گروماتوگرافي از برگگ و پوست ميوه گردوي ايراني (REGIAL JUGLANS)
324
استخراج و شناسايي تركيب هاي رنگي و خوراكي زعفران از گونه SATIVUS1 CROCUS به روش كروماتوگرافي (CC,HPLC)
325
استخراج و شناسايي تركيبات روغن اسانسي گياه چوچاق
326
استخراج و شناسايي تركيبات شيميايي ... خار مريم موجود در گياه
327
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود در عصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
328
استخراج و شناسايي تركيبات طبيعي موجود درعصاره متانولي گياه ارموستاكيس هيوسياموئيدز
329
استخراج و شناسايي تركيبات غذايي و دارويي پوست سه رقم انار معروف ايران
330
استخراج و شناسايي كيفي و كمي اساسي گياهان deodra Cedrus ,Cupressaceae با روشهاي تقطير وسيال فوق بحراني دياكسيد كربن (SFE)
331
استخراج و شناسايي گونه هاي شيميايي موثر موجود در زعفران با استفاده از تركيب روش ميكرواستخراج فاز مايع و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا-آشكارساز آرايه ديودي با تكنيك هاي چندمتغيره ي كمومتريكس
332
استخراج و شناسايي متابوليت هاي ثانويه از جمله رنگ توسط باكتري سراشيا و كاربرد آن ها در صنعت نساجي
333
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
334
استخراج و شناسايي مواد استخراجي چوب گونه كنار
335
استخراج و شناسايي مواد موثر دو گياه
336
استخراج و طبقه بندي الگوهاي تارسازي ايران
337
استخراج و غني سازي آنزيم آلفا آميلاز از محلول آبي با استفاده از جدا سازي پيوسته با كف
338
استخراج و غني سازي آنزيم ال- آسپاراژيناز از جگر مرغ با بكارگيري نانو و ميكرو حباب ﴿Aphrons﴾
339
استخراج و غني سازي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز از جگر مرغ با بكارگيري افرون كلوئيدي گازي
340
استخراج و غني سازي اسميوم از پساب اسميوم مصنوعي با استفاده از روش غشاء مايع نانو امولسيوني
341
استخراج و غني سازي الكل دي هيدروژناز از جگر مرغ با بكار گيري ميكروحباب ها﴿ Aphron﴾
342
استخراج و غني سازي تركيبات رنيوم از محلول رنيوم كلريد در آب و محلول كنسانتره موليبدنيت مس سرچشمه در تيزاب سلطاني با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
343
استخراج و غني سازي فلز هافنيم از محلول آبي شبيه سازي شده با استفاده از غشاء مايع امولسيوني
344
استخراج و غني سازي يون زيركونيوم از محلول آبي مصنوعي با استفاده از جداسازي پيوسته با كف
345
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف سلولز از ساقه ي برنج و استفاده از آن در تهيه ي نانو كامپوزيت بر پايه ي نشاسته ي ترموپلاستيك
346
استخراج و مشخصه يابي نانو الياف كيتين از قارچ موكور اينديكوس و بررسي اثر اين نانوالياف بر روي خواص بيو كامپوزيت بر پايه نشاسته
347
استخراج و مطالعه ي مشخصات انتشار امواج الاستيك در سازه هاي با مقياس نانو
348
استخراج واژه شناسي
349
استخراج وبهينه سازي رنگرزي با محلول ضايعاتي صفراي گاو به منظور دستيابي مستقيم به فام سبز بر روي كالاي پشمي
350
استخراج وبهينه سازي رنگرزي با محلول ضايعاتي صفراي گاو به منظور دستيابي مستقيم به فام سبز بر روي كالاي پشمي
351
استخراج وپيش تغليظ مقادير بسيار كم مس . كادميم . طلا و نقره و اندازه گيري انها توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
352
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
353
استخراج وضعيت تخصيص مطلوب منابع در نظام بانكي ايران با استفاده از مدل بهينه پوياي تصادفي
354
استخراج وظايف مديران از نامه امام علي (ع ) به مالك اشتر نخعي
355
استخراج ويتامين‌هاي محلول در چربي به روش ميكرواستخراج فاز مايع با انجماد قطره مايع يوني ته نشين شده
356
استخراج ويژگي با روش اچ او جي در يادگيري ماشين
357
استخراج ويژگي به روش گراديان شيب هاي جهتدار(اچ او جي) در يادگيري ماشين
358
استخراج ويژگي به منظور بهبود روش‎هاي شناسايي موسيقي
359
استخراج ويژگي جهت كلاسه بندي متغيرهاي يك ريز شبكه OFF-GRID ، جهت تعيين كنترلر هاي موثر بر پايداري فركانسي
360
استخراج ويژگي ها و دسته بندي سلول ها در تصاوير تست پاپ اسمير سرطان دهانه رحم
361
استخراج ويژگي ها و طبقه بندي عصبي - فازي سيگنال EMG سوزني ، براي تشخيص بيماري هاي عصبي عضلاني
362
استخراج ويژگي هاي حريق
363
استخراج ويژگي هاي صورت انسان به منظور كدكردن آن
364
استخراج ويژگي هاي فركانسي الكترومايوگرام سطحي جهت بكارگيري در تشخيص كلينيكي
365
استخراج ويژگي هاي مرتبط با صفحات لمسي جهت تحليل رفتار كاربر
366
استخراج ويژگي هاي مقاوم براي تائيد هويت گوينده
367
استخراج ويژگي هاي مقاوم گفتار كاربرد در تشخيص گفتار فارسي
368
استخراج ويژگي و شناسايي الگو براي تفسير نتايج آزمايشهاي انجام شده بر مدل سيم پيچ ترانس قدرت جهت تشخيص عيوب محوري و شعاعي
369
استخراج ويژگي و مدلسازي حركات اندامهاي صورت و به كارگيري آن جهت تعقيب اندامهاي صورت و تشخيص احساسات
370
استخراج وي‍ژگي و مدلسازي رفتاري نمونه ي موش 6-OHDA بعد از اعمال تحريك عمقي مغز
371
استخراج ويژگي‌هاي شخصيتي از داده‌هاي متني به‌منظور هدفمندسازي تبليغات
372
استخراج ويژگي‌هاي مبتني بر الگوهاي زماني در بازشناسي گفتار
373
استخراج ويژگي‌هاي متمايز‌كننده از سيگنال‌هاي باند مياني رادارها و طبقه‌بندي رادارهاي مشابه
374
استخراج ويژگيهاي سيگنالهاي EEG براي به‌كارگيري در سيستم‌هاي رابط مغز و رايانه
375
استخراج ويژگيهاي گفتاربااستفاده ازتبديل موجك
376
استخراج ويژگيهاي مناسب جهت شناسايي هويت با استفاده از سيگنال ECG
377
استخراج ويژه‌گي‌هاي تمايزگر در بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از بسته موجك‌ها
378
استخراج يد از محلول هاي آبي با استفاده از روش جديد BLM
379
استخراج يد از محلولهاي آبي با كربن فعال
380
استخراج يديد به روش ريز استخراج سه فازي مايع-مايع-مايع با فيبر توخالي و اندازه گيري آن با سيستم تزريق در جريان پيوسته - واكنش فتو شيميايي - آشكار سازي مرئي
381
استخراج يك رابطه تجربي براي تعيين حداقل و حداكثر فشار براساس مشخصات هندسي جام پرتابي و هيدروليكي به منظور طراحي بهينه جام پرتابي
382
استخراج يون طلا از محلول هاي آبي به كمك سيستم غشاء مايع امولسيوني
383
استخراج يون كروم شش ظرفيتي توسط تكنولوژي غشاء مايع توده اي
384
استخراج، تشكيل و تحليل شبكه روابط علمي و هم نويسندگي
385
استخراج، خالص سازي وتعيين ساختمان تركيب شبه دارويي﴿drug- like)ريشه كماي بياباني﴿ferula foetida regel)
386
استخراج، گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري، ذيل آيات 45-31 سوره انفال
387
استخرلج ديكلوفناك از پساب در سيستم هاي ريزسيالش با تاكيد بر الگوهاي جريان دوفازي
388
استخرلج معادلات ديناميكي ربات n درجه آزادي سري داراي مفاصل دوراني با استفاده از ديناميك كين و لاگرانژ و مقايسه با روش گيبس-اپل
389
استخوان از مرحله حفاري ، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
390
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
391
استخوان از مرحله حفاري، آزمايشگاه تا موزه و حفاظت جمجمه اشكاني
392
استخوان شناسي مقايسه اي گونه هاي نازك ماهي (.Chondrostoma spp) ايران
393
استخوان، مهندسي بافت، كيتوسان، ژلاتين، تري فسفات كلسيم، پلي ﴿لاكتيك اسيد- گليكو ليك اسيد﴾، سلول بنيادي، استئوبلاست، ژل شدن انجمادي، زدايش ذره اي
394
استدلال پيرامون انتقال كنترل
395
استدلال قاضي از منظر فقه و حقوق
396
استدلال قضائي و نسبت آن با منطق در مراحل مختلف دادرسي
397
استدي كم
398
استر
399
استرا تژي منابع انساني
400
استراتزي منابع انساني
401
استراتزي منابع انساني
402
استرات‍زي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي
403
استراتزي هاي توسعه كسب وكار الكترونيكي1
404
استراتژي‏ اتحاديه اروپا در حفظ و ارتقاء حقوق بشر با تأكيد بر سلاح‏هاي بيولوژيكي
405
استراتژي افزايش بهره وري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
406
استراتژي الگوي مكانيابي صنايع تبديلي زعفران
407
استراتژي انتخاب خودرو الكتريكي مناسب با توجه به موقعيت ايستگاه هاي شارژ در شبكه حمل و نقل ايران و با در نظر گرفتن پروفيل بار شبكه برق
408
استراتژي انرژي هاي تجديدپذير جمهوري اسلامي ايران و تأثير آن بر امنيت ملّي
409
استرات‍ژي بازاريابي در واحد توليدي نساجي
410
استراتژي بازاريابي و بازاريابي استراتژِيك
411
استراتژي برد –برد در پروژه هاي مترو با مديريت كربن
412
استراتژي برداشت بهينه از چاههاي نفت
413
استراتژي بهبود بهره وري در شركت پاكديس
414
استراتژي بهينه تدارك مجدد كالاهاي فاسد شدني غيرآني با تقاضاي وابسته به سطح موجودي، قيمت و عمر محصول و با مجاز بودن تاخير در پرداخت
415
استراتژي بهينه در سيستم هاي توليد با خط مشي N تايي و راه اندازي زود هنگام و تعميم آن
416
استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با رويكرد اعتماد براي كليدهاي فشار قوي در نيروگاه ها و پست هاي فشار قوي
417
استراتژي بهينه همزمان برنامه ريزي توليد و بازار از طريق برنامه ريزي هندسي
418
استراتژي پاداش و تاثير آن بر انگيزش و عملكرد
419
استراتژي پذيرش در مذاكره چند وجهي چند جانبه با اطلاعات ناقص
420
استراتژي پيشنهاددهي براي عامل كارگزار در بازار برق
421
استراتژي پيشنهاددهي براي عاملها در حراج تركيبي دوسويه
422
استراتژي پيشنهاددهي بهينه ذخيره‌ساز انرژي هواي فشرده با وجود نيروگاه‌هاي بادي و حرارتي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته
423
استراتژي تاسيس و گسترش صنايع انفورماتيك در ايران
424
استراتژي تعمير و نگهداري هواپيماهاي غيرانتظامي در ايران
425
استراتژي توزيع الكترونيكي بهينه نيروي ترمزي براي خودروهاي الكتريكي چهار چرخ محرك
426
استراتژي توسعه الگوي مكان يابي صنعت پوست و چرم
427
استراتژي توسعه در صنعت شيلات ايران
428
استراتژي توسعه سهم بازار ايران در صنعت توريسم با تاكيد بر توريسم درماني
429
استراتژي توسعه شهري با تاكيد بر تحقق پذيري شهر الكترونيك: مطالعه موردي شهر اروميه
430
استراتژي توسعه محصول بر اساس مدل اقيانوس آبي در شركت داروسازي كارخانجات داروپخش
431
استراتژي جامع تعويض دنده در گيربكس‌هاي اتوماتيك با درك رفتار راننده
432
استراتژي چندوجهي امريكا در مواجهه با بيداري اسلامي بحرين و سوريه
433
استراتژي حذف هارمونيك انتخابي براي اينورتر پنج سطحي تمام پل آبشاري با تقسيم دلخواه توان در ميان سلول ها
434
‍استراتژي در مدديريت بازار نساجي ايران
435
استراتژي راهبرد پراب و بهينه سازي مسير پراب در ماشين اندازه گيري مختصات CMM
436
استراتژي سرمايه گذاري در بازار سرمايه به منظور پوشش ريسك تورم با رويكرد پردازش سيگنال
437
استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات
438
استراتژي قرآن در برخورد با يهود
439
استراتژي قيمت دهي در بازار برق به روش پرداخت معادل پيشنهاد به كمك نظريه بازي ها
440
استراتژي قيمت گذاري و قيمت دهي در بازار برق ايران
441
استراتژي كليدزني فركانس پايه اينورترهاي چندسطحي طبقه اي متصل به شبكه جهت بهبود شاخص هاي كيفيت توان در PCC
442
استراتژي كنترل فرصت طلبانه ي توان در شبكه هاي راديو شناختي بر اساس منطق فازي
443
استراتژي كنترلي خودروهاي برقي هيبريد موازي
444
استراتژي كنترلي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ-اين با بهينه‌يابي سطح شارژ مرجع در شرايط مختلف رانندگي
445
استراتژي مديريت توان در ريزشبكه با هدف كاهش تلفات در سيستم
446
استراتژي مديريت زنجيره تالمين در صنايع پوشاك مدي ايران
447
استراتژي منابع انساني
448
استراتژي منابع انساني
449
استراتژي ها در جهت برنامه ريزي و توسعه گردشگري داخلي و بين المللي استان قم با تاكيد بر گردشگري زيارتي
450
استراتژي هاي ارزيابي در بخش نتيجه گيري مقالات پژوهشي: گروه علوم نرم و علوم سخت
451
استراتژي هاي بازاريابي ، ريسك دريافتي و اعتماد مصرف كننده در رفتار خريد آنلاين
452
استراتژي هاي بازاريابي دربازارهاي اينترنتي
453
استراتژي هاي بهينه اجاره و نگهداري و تعميرات در تجهيزات استيجاري با در نظر گرفتن تخفيف
454
استراتژي هاي بهينه براي فعال نمودن دسته اي از ربات هاي خاموش
455
استراتژي هاي پايدار تكاملي در بيشينه سازي نفوذ در شبكه هاي اجتماعي
456
استراتژي هاي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر حكمروايي خوب و رشد هوشمند مطالعه موردي: كلانشهر اصفهان
457
استراتژي هاي داخلي بهبود در جهت جذب و حفظ مشتريان محصولات ذوب آهن اصفهان
458
استراتژي هاي منتهي به راهكارهاي بازاريابي جهت جذب مشتري در شركت هاي كشتيراني و حمل ونقل بين المللي
459
استراتژي هاي نمونه گيري
460
استراتژي هم محلي موضعي و تسريع همگرايي روش هاي بدون شبكه مبتني بر توابع پايه اي شعاعي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
461
استراتژي و عامل هاي هوشمند در تجارت الكترونيك
462
استراتژي‌هاي امام علي (ع) در جنگ نرم در دوره خلافت
463
استراتژي‌هاي توسعه شهري با تأكيد بر گردشگري (مطالعه موردي: شهر تهران)
464
استراتژيهاي توسعه اقتصادي از بعد جغرافيايي و كاربرد آن در ايران
465
استراتژيهاي داخلي بهبود در جهت جذب و حفظ مشتريان محصولات ذوب آهن اصفهان
466
استراتژيهاي قوي تخصيص هزينه براي آزاد شده شبكه مسئله كارگماري مربوط به مسئله پوشش مجموعه
467
استراتژيهاي يادكيري لغات توسط دانش آموزان سوم دبيرستان در ايران , Strategies for Learning of Vocabulary Items by Iranian High school Student at Third Grade
468
استراتيگرافي سازند پابده در شرق كوهرنگ
469
استراحتگاه بين راهي
470
استراحتگاه بين راهي
471
استراحتگاه بين راهي2
472
استراليا تاليف هانري ريس
473
استراليا تاليف هانري ريس ﴿از صفحه 1 تا 150﴾
474
استربندبرگ وتحليل نمايشنامه پدر
475
استرداد اموال فرهنگي از ديدگاه حقوق بين‌الملل‌خصوصي
476
استرداد مجرمين
477
استرس شغلي وتاثير آن بر خصوصيات رواني افراد.
478
استرس ناشي از اثرات تشنگي بر برخي از پارامترهاي خوني و مقادير سديم و پتاسيم پلاسماي خون موش سفيد
479
استرس ناشي از اثرات گرسنگي بر برخي از پارامترهاي خوني مقادير سديم وپتاسيم پلاسماي خون موش سفيد
480
استرسهاي شغلي و نقش مديران در كاهش آنها: مورد خاص بيمارستان امام رضا (ع ) شهرستان اروميه
481
استري شدن آكريليك اسيد در حضور كاتاليست مايع هاي يوني اسيدي و سنتز نانوكامپوزيت پلي آكريلات / گرافن اكسيد به روش محلول
482
استري نمودن الكل ها،تتراهيدروپيرانيل اترهاومندليك اسيد،واكنش آمينوليز،متانوليزواستوليزاپوكسيدها،تري متيل سايليل سيانوليزآلدئيدهاو...
483
استري نمودن الكلها وحلقه گشايي اپوكسيدها بوسيله كمپلكس هاي بازشيف نگهداري شده روي سيليكا ژل
484
استريليزاسيون شير با استفاده از غشاء
485
استريليزه كردن مايعات با استفاده از ميدان هاي الكتريكي پالسي ولتاژ بالا
486
استريواسكوپي
487
استريوگرافي "عكاسي سه بعدي"
488
استشهاد به داستانها و افسانه ها در تاريخ بيهقي
489
استضعاف از نگاه فريقين و چگونگي حاكميت مستضعفان
490
استعاره :از متن تا گفتمان ﴿بررسي مقايسه اي مفهوم استعاره در فلسفه پل ريكو و ژاك دريدا﴾
491
استعاره در تبليغات
492
استعاره در ترجمه: نگرش هايي شناختي در مورد ترجمه ي رباعيات خيام به انگليسي و كردي
493
استعاره در ديوان فخرالدين عراقي
494
استعاره در زبان فارسي بر اساس ديدگاه زبان شناسي شناختي
495
استعاره در گفتمان ديگربودگي: مطالعه انتقادي-شناختي استعاره در سفرنامه هاي فارسي و انگليسي
496
استعاره در معماري و ادبيات
497
استعاره گياهان و جانوران در مازندراني
498
استعاره مفهومي ومقايسه تطبيقي آن با بلاغت فارسي
499
استعاره هاي بدن مند در زبان تبري: رويكردي شناختي
500
استعاره هاي حوزه امپراتوري در اشعار جان دان: رويكرد بوطيقاي شناختي
501
استعاره هاي ساختاري ، جهتي و وجودي در كردي جافي
502
استعداد سنجي صنايع تبديلي كشاورزي استان كرمان
503
استعدادهاي درخشان
504
استعداديابي در ورزش تيراندازي با كمان به كمك تحليل ديناميكي
505
استعداديابي در ورزش دو سرعت به كمك تحليل ديناميكي
506
استعمال و اناديم از سرباره كنورتور فولاد سازي ذوب آهن اصفهان
507
استفاد ه از روش طراحي پينچ در بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي
508
استفاده ابزاري غرب از زن و راهكار اسلام براي مقابله با آن
509
استفاده ار تئاترعروسكي براي درمان بيماران رواني وعقب مانده ها
510
استفاده از "مسيريابي وسايل نقليه بر اساس توسعه مسئله خريدار دوره گرد" براي تعيين اندازه سفارش اقتصادي چند پريودي در محيط تخفيف و انتخاب بهترين تامين كنندگان
511
استفاده از ANTIMICROBIAL بر كالاي پنبه اي و بررسي اثرات آن
512
استفاده از CMM در ارزيابي سطح بلوغ و كيفيت
513
استفاده از CMM در ارزيابي سطح بلوغ و كيفيت مراكز تحقيقاتي
514
استفاده از CRM براي توليد آگاهي سازماني جهت بهبود عملكرد سازمان﴿مطالعه موردي: داده كاوي در بانك رفاه﴾
515
استفاده از DFT در مطالعات QSAR مشتقات والپروئيك اسيد به منظور مدل سازي فعاليت اين دسته از تركيبات
516
استفاده از DNA ، غشائ و جسم سلول باكتري به عنوان حسگر زيستي ، براي جذب فلزات سنگين
517
استفاده از DNA كلروپلاستي در بررسي روابط فيلوژنتيك جنس پسته
518
استفاده از DNA كلروپلاستي در تعيين فيلوژني انار
519
استفاده از DPL [دي. پي. ال] براي مدل سازي سيستم هاي قدرت
520
استفاده از Fuzzy Time Series براي بناي ميدان جريان خروجي روتور توربين گريز از مركز و تحليل اعتباري داده هاي بدست امده
521
استفاده از GPU درتسريع وافزايش كارايي الگوريتم هاي بخش بندي تصوير
522
استفاده از it در بهبود فرآيند يادگيري سازماني در شهرداري شهرستان گلوگاه
523
استفاده از IT در بهبود فرايند يادگيري سازماني در شهرداري شهرستان گلوگاه
524
استفاده از MPLS براي ساده سازي مهندسي ترافيك در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
525
استفاده از N,N,N,N-تترابروموبنزن-1و3-دي سولفون آميد(TBBDA ﴾وپلي-﴿N,N-دي برومو-N-اتيل بنزن-1و3-دي سولفون آميد﴾﴿PBBS﴾بعنوان يك معرف جديددرواكنش افزايشي ايندول ،پيرول و تيول به a,B-كتونهاي غير اشباع وسنتزمشتقات كئينوكسالين
526
استفاده از PHEV در مساله كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه ها
527
استفاده از QFD براي پشتيباني از DFSS
528
استفاده از RFID در سيستمهاي اطلاعات مديريت
529
استفاده از SDMA در شبكه هاي Ad HOC سيار با بررسي بين لايه اي و تحليل عملكرد
530
استفاده از SPE_HPLC با كمك پليمرهاي قالب مولكولي و لوپ مونوليتيك براي جداسازي و اندازه گيري اتوماتيك داروهاي دكسترومتورفان، انسولين و ترامادول در سيال هاي بيولوژيك
531
استفاده از SSCC در كنترل پيوسته توان ركتيو خازني
532
استفاده از TDMA/DSI در مخابرات ماهواره اي
533
استفاده از آب دريا در فلوتاسيون مس
534
استفاده از آب شيشه براي سنتز سيليس آمورف به روش شيميايي
535
استفاده از آپتامر تثبيت شده در ظروف واكنش زنجيره‌اي پليمراز و روي سطح نقاط‌كربني براي اندازه‌گيري انسولين در پلاسما به روش طيف سنجي فلورسانس
536
استفاده از آزمايش كشش غير مستقيم در بررسي رفتار خستگي نمونه هاي آسفالتي
537
استفاده از آزمايش هاي آماري جهت بهبود طراحي محصولات با در نظر گرفتن چندين پارامتر طراحي و مشخصه كيفيت
538
استفاده از آستاگزانتين و نمك صفراوي در خوراك ماهي پرت خوني(♂Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ) در تنش با نانو ذرات نقره
539
استفاده از آشكارسازهاي ترتيبي براي آشكارسازي سيگنال هاي LPI
540
استفاده از آشوب در تشخيص ناهنجاري مبتني بر سيستم هاي ايمني مصنوعي
541
استفاده از آلومينيوم هيدروژن سولفات و قلع تتراكلرايد نشانده شده بر روي نانو سيليكاژل به عنوان كاتاليست در پيش برد واكنش هاي تراكمي آلي و بررسي يك كاتاليست مناسب براي سنتز صنعتي پلي اتيلن ترفتالات
542
استفاده از آمار مكاني به منظور بررسي عوامل تاثير گذار بر تخريب جنگل با بهره گيري از سيستم هاي اطلاعات مكاني
543
استفاده از آمارگان مرتبه بالا در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
544
استفاده از آموزش همزمان دو عامل با اشتراك گذاشتن دانش براي بهبود سرعت آموزش
545
استفاده از آناليز پارامترهاي راه رفتن اسبي به كمك مدل هاي هوشمند براي محدود كردن تشخيصهاي افتراقي در اين نوع راه رفتن
546
استفاده از آناليز تطبيقي در تعيين توپولوژي بهينه
547
استفاده از آناليز گذار براي به دست آوردن سيكل رانندگي اتوبوس
548
استفاده از آناليز گره اي براي شبيه سازي بهره برداري در چند چاه نمونه
549
استفاده از آناليز گره اي براي طراحي روش هاي فرازآوري مصنوعي (گاز و پمپ) در چاه نمونه
550
استفاده از آناليز مقادير ويژه براي مدل هاي غير خطي ازطريق بسط سري تيلور
551
استفاده از آناليزتطبيقي در روش نقاط محدود
552
استفاده از آنتي بادي منوكلونال ضد Bm68 بر عليه روده مياني كنه هاي مختلف به منظور شناسايي ساختارهاي مشابه در آنها با روشهاي ايمونولوژيكي
553
استفاده از آنزيم به عنوان بيوكاتاليست
554
استفاده از ابزار شبكه عصبي در داده كاوي
555
استفاده از ابزار علم‌سنجي براي تحليل پتنت جهت آينده‌نگاري فناوري (مورد مطالعه كليدواژه هاي خود ترميمي و زير سامانه چندرسانه‌اي آي پي )
556
استفاده از ابزار هاي برنامه ريزي طراحي محور در ارتقاء كيفيت عملكردي، فضاهاي عمومي نمونه موردي تاتر شهر و بهينه پيرامون آن
557
استفاده از اثر ميدان مغناطيسي و الكترود لايه نازك جيوه بر پايه گرافيت در ولتا متري عاري سازي و كاربرد آنها در اندازه گيري مقادير بسيار كم يونهاي ﴿Cd(II) ، PB(II) ،ZN(II
558
استفاده از اد وات FACTS در سيستم قدرت و بررسي تاثير آن برپا رامترهاي سيستم
559
استفاده از ادوات FACTS جهت بهبود پايداري گذراي شبكه قدرت هوشمند به وسيله ي كاهش اختلاف زاويه ي ولتاژ ترمينال ژنراتورهاي شبكه
560
استفاده از ادوات FACTS موازي براي بهبود پايداري نوسان اول
561
استفاده از ارتباط بين خصيصه‌ها در بهبود رده‌بندهاي مبتني بر درخت‌هاي تصميم يادگيرنده از داده‌هاي جرياني
562
استفاده از ارتقا دهنده هاي قليايي و قليايي خاكي و لانتانيدها در كاتاليزور Ni/SiO2 در ريفرمينگ بخار پروپان
563
استفاده از ارتقاء دهنده هاي فلزات واسطه و لانتانيد ها در كاتاليزور Ni/Al2O3 در ريفورمينگ بخار پروپان
564
استفاده از ارزن و چربي حيواني در جيره مرغهاي تخمگذار
565
استفاده از اريگامي DNA در تشخيص سريع اسيدهاي نوكلئيك ويروسي با آزمون‌هاي جريان جانبي
566
استفاده از ازن براي بهينه سازي هزينه هاي تصفيه آب برج هاي خنك كننده پالايشگاه
567
استفاده از ازن در كنترل سوسك چهارنقطه اي حبوبات .Callosobruchus maculatus F در لوبيا چشم بلبلي و بيد گندم .Sitotroga cerealella O
568
استفاده از اسپكترو فتومتر در استخراج قوانين حاكم بر كالريمتر ديسك
569
استفاده از اسپلاين ها در حل عددي دستگاه مسائل مقدار مرزي
570
استفاده از اسپلاين ها در حل عددي مسائل مقدار مرزي مرتبه ي چهارم
571
استفاده از استخراج فاز جامد به كمك نانو ذرات آلومينا و روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي به وسيله التراسونيك در جداسازي و پيش تغليظ فلزات سنگين كبالت، كادميوم و نيكل و اندازگيري آنها به وسيله طيف سنجي جذب اتمي شعله‌اي‌
572
استفاده از اسيد آمينه تريپتوفان به عنوان جايگزين مواد مرجع، در آزمون كيفي سنجش داروهاي پپتيدي صناعي
573
استفاده از اسيدهاي جامد در اكسايش يورازول ها تحت شرايط ناهمگن و ملايم
574
استفاده از اشياء مجازي در بررسي توسعه مهارتي حركت ارادي
575
استفاده از اصلاح كننده هاي سطحي در سنتز نانو ذرات اكسي روي به روش احتراقي
576
استفاده از اصلاحگر 5- امينو 2- اتيل - بي فنيل - 2- ال و نانو لوله هاي كربني در اصلاح الكترود خمير كربن بررسي رفتار الكتروشيمياي ان و استفاده از اين الكترود در اندازه گيري اسكوربيك اسيد و لوودوپا
577
استفاده از اصول نو شهر سازي در احياء بافت هاي فرسوده
578
استفاده از اصول نو شهرسازي در احياء بافت هاي فرسوده﴿ NEW URBANISM)﴿محله چهارسوچوبي تهران﴾
579
استفاده از اطلاعات اضافي در سيگنال هاي تنك و ماتريس هاي كم رتبه
580
استفاده از اطلاعات تصويري كامپيوتري جهت محاسبات توليد قالي
581
استفاده از اطلاعات حركت لب ها براي جداسازي صدا
582
استفاده از اطلاعات زباني در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
583
استفاده از اطلاعات متقدم در كنترل فعال ارتعاشات بدنه قطار
584
استفاده از اطلاعات هاپلوتايپ در تشكيل ماتريس روابط ژنومي و محاسبه ضريب هم خوني در گاوشيري
585
استفاده از افزودني ها براي بهبود ليچينگ كالكوپيريت؛ مطالعه موردي : استفاده از پراكسيد دي سولفات سديم براي ليچينگ كنسانتره كالكوپيريت مس سرچشمه
586
استفاده از اقلام چهارگانه خوشنويسي
587
استفاده از اكسيژن در مشعلهاي صنعتي
588
استفاده از الجينات بعنوان غليظ كننده در صنعت نساجي
589
استفاده از الگوريتم CRF براي تشخيص و تصحيح چسبيدگي كلمات در زبان فارسي
590
استفاده از الگوريتم بيشنيه جريان و كمينه برش در بهبود تشخيص سبك يادگيري
591
استفاده از الگوريتم بينايي ماشين جهت تشخيص ميوه سالم
592
استفاده از الگوريتم پتري نت در مدلسازي و بررسي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
593
استفاده از الگوريتم ديكسترا جهت بهينه كردن طرح هاي توسعه شبكه انتقال HVAC با خطوط HVDC
594
استفاده از الگوريتم رديابي مورچه جهت شناسايي گسل ها
595
استفاده از الگوريتم رديابي مورچه در شناسايي گسل هاي موجود در داده هاي لرزه اي
596
استفاده از الگوريتم رمزنگاري AES سبك وزن جهت بهبود امنيت ويدئو و تصاوير متحرك در كاربردهاي بلادرنگ و سريع
597
استفاده از الگوريتم ژنتيك براي مدل سازي غربالگري بيماري هاي غير واگير مزمن در مطالعات كوهورت
598
استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي موقعيت قرارگيري يدك كش هاي پاك سازي نفت در منطقه خليج فارس
599
استفاده از الگوريتم ژنتيك تركيبي براي زمانبندي پروژه با منابع محدود ﴿مطالعه موردي: شركت فن انديش﴾
600
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت تشخيص جهت نگاه كاربر
601
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت حل مسائل تخصيص كانال
602
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي قطر لوله، پمپ و ارتفاع مخزن شبكه هاي توزيع آب با در نظر گرفتن الگوي مصرف متغير در شبانه روز
603
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي گروه شمع ها
604
استفاده از الگوريتم ژنتيك در مديريت تخصص آب با توجه به معيارهاي كمي و كيفي
605
استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي در تهيه طرح بافت پارچه هاي تاري و پودي ساده
606
استفاده از الگوريتم ژنتيك موازي براي تجزيه ماتريس در سامانه هاي پيشنهاددهنده
607
استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي مصنوعي در نظارت بر ارتعاشات يك جعبه دنده
608
استفاده از الگوريتم سيستم ايمني مصنوعي با رويكرد وب كاوي در تشخيص آنومالي وب
609
استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان براي حل مسائل مديريت اختلالات خطوط هواپيمايي
610
استفاده از الگوريتم ماكزيمم سازي مشاهدات و فيلترذره اي در شناسايي روي خط و كاربرد آن در كنترل سيستم هاي فضاي حالت
611
استفاده از الگوريتم مسيريابي خوشه‌بندي در NDN براي شبكه‌هاي راديو شناختي موردي
612
استفاده از الگوريتم هاي الهام گرفته از كلوني مورچه ها در مسير يابي شبكه هاي كامپيوتري
613
استفاده از الگوريتم هاي تكاملي جهت انتخاب سهام بازار بورس اوراق بهادار با معيار ارزش در معرض ريسك و ارزيابي آن
614
استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك براي تطبيق داده هاي آزمايشگاهي PVT در مخازن نفتي
615
استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري و دانش داده كاوي در يافتن الگوي مناسب براي حل يك مساله زمانبندي كارگاه گردش كاري
616
استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر معادله حالت براي محاسبه حداقل فشار امتزاج پذيري
617
استفاده از الگوريتم هاي هندسه محاسباتي در شناسايي و تشخيص وظايف
618
استفاده از الگوريتم هاي هندسي در مساله تعقيب و گريز
619
استفاده از الگوريتم ويتربي وقفي جهت مقابله با تداخل بين حاملي در گيرنده CDMA چند حاملي
620
استفاده از الگوريتم يادگيري آستانه ي تطبيق (ATL) براي تعليم شبكه اي از نورون ها (STEN)
621
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در تخمين پارامترهاي مدل آشوبي سرطان به كمك يك تابع هزينه جديد مبتني بر قطع پوانكاره
622
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در تخمين پارامترهاي مدل آشوبي نورون به كمك يك تابع هزينه جديد مبتني بر قطع پوانكاره
623
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در مدلسازي حركت جسم چند لينكه
624
استفاده از الگوريتمهاي هوشمند جهت مكان يابي صاعقه هاي از نوع ابر به زمين بر اساس مدلهاي الكترومغناطيسي كانال صاعقه
625
استفاده از الگوهاي ميكرو پروزوديك جهت تقطيع كلمات
626
استفاده از الگوي آيروديناميك غيرخطي در معادلات آيروالاستيك بال هاي با نسبت منظري بالا
627
استفاده از الگوي پروتييني به منظور تشخيص منابع ژرم پلاسم زيتون ايران
628
استفاده از الگوي توسعه ميان افزا در احياء بافت فرسوده (مطالعه موردي: محله دردشت اصفهان)
629
استفاده از الگوي مشاركتي در بازتعريف و طراحي مدارس
630
استفاده از الگوي مكتب شهرسازي اصفهان در افزايش خوانايي شهرك هاي جديد ( نمونه موردي شهرك ولي عصر اصفهان)
631
استفاده از المانهاي تيري براي حل سازه هاي پوسته اي
632
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﺵ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﯼ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ
633
استفاده از الياف هاي پليمري تقويت كننده (FRP) براي اصلاح مشخصات اجزاء بتني
634
استفاده از امكانات كامپيوتر و يك مدار واسط بعنوان دستگاه تلفن
635
استفاده از امواج التراسونيك فركانس بالا جهت حذف آمونياك از پساب هاي صنعتي
636
استفاده از امواج فراصوت به منظور سنتز نانو كامپوزيت هاي كايرال جديد بر پايه پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي اتصالات L- فنيل آلانين با بكارگيري نانو ذرات آلومينا اصلاح شده به وسيله تركيب هاي زيست سازگار همانند سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾
637
استفاده از امواج فراصوت در بهبود هيدروليز آنزيمي ساكاروز به كمك آنزيم اينوتاز
638
استفاده از امواج فراصوت در فرايند خاكسترزدايي قير طبيعي با استفاده از فلوتاسيون ستوني
639
استفاده از امواج مافوق صوت همراه روش سولفورزدايي اكسايشي جهت حذف گوگرد از نفت خام
640
استفاده از انرژي باد در سيستم هاي حفاري
641
استفاده از انرژي خورشيدي با استفاده از نماي هوشمند به منظور تنظيم دماي خانه
642
استفاده از انرژي خورشيدي براي پيش گرم كردن آب بويلر نيروگاه بخار
643
استفاده از انرژي خورشيدي براي حركت يك فروند قايق ماهيگيري در آبهاي خليج فارس
644
استفاده از انرژي خورشيدي در تهويه مطبوع ساختمان
645
استفاده از انرژي خورشيدي در طراحي پمپ ها
646
استفاده از انرژي خورشيدي و باد به منظور تامين انرژي ازدياد برداشت از مخازن نفتي
647
استفاده از انرژي ريز موج در برخي از سنجش هاي بيولوژيك خاك
648
استفاده از انرژي زمين گرمايي براي تصفيه آب شور
649
استفاده از انرژي زمين گرمايي براي توليد برق
650
استفاده از انرژي نو در كولر آبي
651
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در جهت خشك كردن مصولات صنايع غذايي وارائه روش بهينه فرايند با ديدگاه هاي اقتصادي
652
استفاده از اولتر اسوند براي افزايش بيان و توليد اسيد سيتريك توسط آسپرژيلوس نيجر
653
استفاده از ايروژل آلي- فلزي براي حذف رنگ متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
654
استفاده از اينترنت اشيا به منظور پيداكردن مكان هاي خلوت
655
استفاده از باركدهاي گياهي براي شناسايي گونه آزولا تالاب انزلي
656
استفاده از بازپس گيري انرژي حاصل از ترمز دوچرخه جهت شارژ باتري روشنايي و استفاده آن در برق مفيد دوچرخه
657
استفاده از بازتابنده هاي موج سطحي براي ايجاد آنتن هاي هولوگرافي پهن باند
658
استفاده از بازخوردهاي غيرمستقيم كاربران وب در الگوريتم هاي يادگيري براي رتبه دهي
659
استفاده از بازي هاي قيمت گذاري شبكه براي ترافيك خودمحور
660
استفاده از بازيهاي سابماژولار در مديريت خودگردان سمت تقاضا
661
استفاده از باطله هاي معادن سنگ با روش حل خلاق مسئله در معدن سنگ گدار سياوش
662
استفاده از بافت در تصويرسازي كتاب هاي كودكان
663
استفاده از باكتري ها براي كاهش گرد و غبار در فعاليت هاي معدني
664
استفاده از باكتري ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واكسي در تركيبات نفتي همراه واكس زياد
665
استفاده از بايندرهاي پليمري زيست سازگار در ساخت قطعات كلسيم فسفاتي به روش چاپگر سه بعدي بايندر جت
666
استفاده از بايودوغاب ها جهت تحكيم و بهسازي زمين در مقياس آزمايشگاهي و عملي با تكيه بر تثبيت شن هاي روان
667
استفاده از بتن هاي با نفوذپذيري كم در ساخت مخازن نفتي بتني
668
استفاده از برخي ژن هاي كلروپلاستي دخيل در فتوسنتز و باركدهاي گياهي براي تجزيه و تحليل روابط فيلوژني انار
669
استفاده از برداشتهاي تك ايستگاهي خردلرزه هاي محيطي در استخراج بيضويت امواج رايلي
670
استفاده از برگ چاي در توليد آنزيم پراكسيداز قارچي
671
استفاده از برنامه ارزيابي خودكار نگارش
672
استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالي SDP در بهره برداري بهينه از مخازن آبي سد كرج
673
استفاده از برنامه ريزي چند هدفه در برنامه ريزي دروس دانشگاه
674
استفاده از برنامه ريزي رياضي و نظريه ي بازي ها به منظور كاهش خسارات دعاوي در پروژه هاي عمراني سه عاملي
675
استفاده از برنامه ريزي ژنتيك براي شناسايي شيوه ي سفر در داده هاي تلفن هاي هوشمند
676
استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح مختلط در سيستم حمل و نقل خودكار چمدان
677
استفاده از برنامه كامپيوتري FLUSH
678
استفاده از برنامه نويسي ژنتيك و خوشه بندي بر اساس سري هاي زماني براي ايجاد قوانين معاملاتي در بازار آتي تهران
679
استفاده از بسترهاي زئوليتي براي جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي و جداسازي ايزوبوتن از مخلوط اولفين ها و آلكان هاي چهار كربنه
680
استفاده از بسته بندي اتمسفر اصلاح شده در كاهش رشد كپك و مخمر در پنير سفيد ايراني در طول زمان نگهداري
681
استفاده از بسته نرم افزاري DSSAT به منظور ارائه بهترين راهكارهاي مديريتي آبياري و كود نيتروژني براي گندم و ذرت در زمان حال و آينده
682
استفاده از بطري هاي پلي استر بازيافتي در توليد الياف نساجي و بررسي خواص مكانيكي الياف توليدي از آن
683
استفاده از بمب عليه غير‌ نظاميان در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
684
استفاده از بهينه سازي فازي چند هدفه به منظور تسطيح منابع چندگانه در مديريت پروژه
685
استفاده از بوهميت به عنوان نانو‌جاذب به‌منظور ريز‌استخراج فاز جامد فضاي فوقاني كلروفنول‌ها از نمونه‌هاي آبي
686
استفاده از بيان تنك براي تشخيص بيماري ايسكمي از تصاوير اكوكارديوگرافي
687
استفاده از بيان تنك و داده‌هاي fMRI براي پيش‌بيني طبقه اشياء
688
استفاده از بيوتكنولوژي در توليد نهال عاري از ويروس ارقام انگور
689
استفاده از بيوراكتورهاي غشايي در تصفيه پساب هاي صنعتي
690
استفاده از پارچه گونه ها در كاهش ترك هاي روسازي و كاربرد آن در راهسازي
691
استفاده از پاسخگويي بار براي تنظيم فركانس در ريزشبكه هاي جزيره اي
692
استفاده از پايگاه دانش براي جريان هاي كاري سيستم هاي يكپارچه توزيع شده به كمك الگوريتم پيشنهادي با مكانيزم داده كاري
693
استفاده از پايه هاي سينك و هارتلي در روشهاي طيفي
694
استفاده از پايه هاي موجك در روش پتروف -گالركين براي حل عددي معادلات انتگرالي از نوع همرشتين
695
استفاده از پايههاي متعامد سينوسي براي حل معادله شرودينگر سه بعدي خطي غير وابسته به زمان
696
استفاده از پتانسيل هاي موجود در بافت فرسوده محدوده امام زاده دو خاتون شهركرد جهت بازآفريني محدوده
697
استفاده از پديده Twinkling Artifact به منظور كمي نمودن اثر روش درماني High Intensity Focused Ultrasound
698
استفاده از پديده ي خودتصويري در رويه نگاري اپتيكي در ابعاد كوچك
699
استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي در پيش بيني غلظت برخي فلزات سنگين در برگ درختان چنار و اقاقيا در شهر كرمانشاه
700
استفاده از پرتوهاي گاماي آني حاصل از فعالسازي نوتروني براي تشخيص مواد منفجره
701
استفاده از پردازش تصاوير در تعيين ويژگي هاي نخ‌هاي تكسچره با تاب مجازي
702
استفاده از پردازش تصوير براي اندازهگيري جابهجايي
703
استفاده از پرمنگنات پتاسيم به منظور اصلاح خواص سطح الياف پشم و پلي پروپيلن
704
استفاده از پروتكل زمان شيار‌بندي شده با پرش فركانسي در شبكه‌هاي حسگر بدني و تحليل اثر تداخلي بين اين شبكه‌ها
705
استفاده از پساب تصفيه شده براي فرآيند پخت و سفيدگري كالاي پنبه‌اي و بررسي عملكرد آن در مقايسه با مرجع
706
استفاده از پساب حمام رمق كشي شده در رنگرزي پشم با رنگزاي اسيدي
707
استفاده از پساب فرايند توليد نمك كلسيمي اسيدهاي چرب براي كشت ريزجلبك دوناليلا سالينا
708
استفاده از پسماندهاي گياهي براي توليد بيو - نانو ذرات روي جهت تغذيه گوجه فرنگي
709
استفاده از پلاسماي ليزري به عنوان آنتن پلاسما و مولد پالس هاي الكترومغناطيس
710
استفاده از پلي سديم اكريلات در تكميل نانوكامپوزيتي پارچه هاي پنبه‌اي و بررسي برخي خواص فيزيكي آنها
711
استفاده از پلي فنولهاي گياهي جهت كند رها كردن اوره
712
استفاده از پلي مورفيسم طولي نواحي ITS1 و ITS2 موجود در DNA ريبوزومي جهت تعيين گونه ي مخمرهاي بيماريزاي انسان براساس الگوي الكتروفورزي محصولات PCR
713
استفاده از پلي يورتان هاي بر پايه ي منابع طبيعي جهت بهره گيري در سامانه هاي دارورساني
714
استفاده از پلي‌‌دوپامين براي افزايش آبدوستي غشاي پلي‌اترسولفون به منظور جداسازي روغن از آب
715
استفاده از پليمر پر شاخه‌ي آميني براي بهبود خواص رنگ‌پذيري، جذب رطوبت و خواص فيزيكي الياف پلي‌آميد
716
استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نقاط كوانتومي CdTe براي شناسايي و اندازه گيري داروي سولفاسالازين
717
استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نقاط كوانتومي گرافن براي تشخيص و اندازه گيري مولكول هاي ساده زيستي
718
استفاده از پليمرهاي قالب يوني بر پايه نانولوله هاي كربني چند جداره مغناطيسي براي اندازه گيري و شناسايي همزمان يون هاي فلزي
719
استفاده از پنلهاي فتوولتاييك براي شارژ خودرو الكتريكي با بهكارگيري پيل سوختي
720
استفاده از پورتال هاي مديريت پروژه براي يكپارچه سازي
721
استفاده از پوزولانهاي طبيعي براي كنترل واكنش قليايي - سنگدانه در بتن
722
استفاده از پوست پسته اصلاج شيميايي شده با پلي آتيلن براي حذف رودامين بي از محصول هاي آبي
723
استفاده از پوشش اپوكسي آبگريز روي مقره هاي برق
724
استفاده از پوشش شيشه سراميك براي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم در كار گرم
725
استفاده از پوشش شيشه سراميك برلي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم
726
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
727
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
728
استفاده از پوششهاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
729
استفاده از پيش گرمايش فعال براي تسريع راه اندازي خطوط لوله ي ژل
730
استفاده از تئوري اطلاعات در فشروده سازي اطلاعات و شبيه سازي الگوريتم LZW
731
استفاده از تئوري فازي در تخمين قيمت تمام شده درمطالعات امكان سنجي اقتصادي
732
استفاده از تئوري گروه ها در تحليل ديناميكي و پايداري سازه هاي متقارن
733
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت
734
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت پروژه ها
735
استفاده از تابع پايه شعاعي و روش منظم سازي تيخانوف در حل يك مساله معكوس
736
استفاده از تابع موجك و پيش بيني كننده فازي در تشخيص خطاي روتور موتورالقائي
737
استفاده از تابع هدف چندگانه مبتني بر داده هاي مودال جهت شناسايي آسيب هاي سازه اي با به روزرساني مدل تحليلي
738
استفاده از تابع هزينه مبتني بر قطع پوانكاره در تخمين پارامترهاي سيستم هاي آشوب گونه زيستي
739
استفاده از تابلوهاي بزرگ تبليغاتي در ورودي هاي شهرها
740
استفاده از تاپستري در دكوراسيون داخلي با الهام از ايل قشقائي
741
استفاده از تبديل پاره موج در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب
742
استفاده از تبديل چيرپلت به منظور آشكارسازي اهداف مدفون در زير زمين از طريق آرايه
743
استفاده از تبديل موجك در انتخاب ويژگي به منظور بهبود دسته بندي سيگنال هاي EEG نوزادان
744
استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس براي استخراج تصوير هدف از داده هاي رادارISAR
745
استفاده از تبديل ويولت در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
746
استفاده از تبديلات يكاني پيوسته براي توليد هاميلتوني موثر مدل هابارد
747
استفاده از تجزيه تقريبي در حلالهاي معادلات ديفرانسيل معمولي سخت
748
استفاده از تحليل بسته‌هاي شبكه براي شناسايي نشت حريم خصوصي دستگاههاي اندرويدي با هدف كاهش مصرف انرژي
749
استفاده از تحليل پوششي داده‌ها به ‌منظور بررسي تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر عملكرد صنايع پتروشيمي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
750
استفاده از تحليل خوشه بندي درمسئله مكان يابي- مسيريابي شبكه لجستيك حلقه بسته
751
استفاده از تحليل شبكه فازي به منظور توسعه متدلوژي ارزيابي عملكرد مراكز آموزش عالي با استفاده از BSC
752
استفاده از تحليل موجك در فرايندهاي ناايستا و فرايندهاي همبسته متناوب
753
استفاده از تخمين استوار و رگرسيون استوار در ساخت متامدل ها
754
استفاده از تخمين گرهاي مختلف در پهنه بندي وضعيت شوري و سديمي خاك هاي منطقه ي اسلاميه ي رفسنجان
755
استفاده از تخيل كودكان براي طراحي استيكراتاق كودك
756
استفاده از تراكم، آرايش كاشت و تنوع علف كش در مديريت تلفيقي علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي
757
استفاده از تركيب پرومازين-نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان الكتروكاتاليست جهت ساخت سنسور حساس براي اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي از قبيل هيدرازين و هيدروكسيل آمين
758
استفاده از تركيب خازن موازي با اينورتر منبع ولتاژ به منظور جبران تغييرات و نوسانات ولتاژ و جريان در شبكه توزيع 20 كيلوولت
759
استفاده از تركيب روش‌هاي نوار محدود و بدون شبكه گالركين براي حل مسائل ورق
760
استفاده از تركيب فرآيند اكسيداسيون پيشرفته ﴿AOP﴾ و تصفيه زيستي در كاهش بار آلودگي پسابهاي حاوي تركيبات فنلي
761
استفاده از تركيب قالب هاي آلي در بهبود ساختار نانوكاتاليست ساپو-34 به روش القاي امواج ماوراي صوت
762
استفاده از تركيبات اوره كندانس به عنوان مواد تأخير دهنده اشتعال در پلاستيك‌ها
763
استفاده از تركيبات پريبيوتيكي استخراج شده از مغز بلوط براي ريزپوشاني لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 به روش خشك كردن پاششي
764
استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين به منظور افزايش كارايي چاپ ديجيتالي بر منسوجات
765
استفاده از تركيبات نانو كامپوزيت زئوليتي در مانع واكنشي نفوذ پذير به منظور حذف پساب رنگي نساجي از آب هاي زير زميني
766
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروزه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
767
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
768
استفاده از تعاملات و نفوذ اجتماعي در جهت حل چالش‌هاي شناخته‌شده در سيستم‌هاي پيشنهاددهنده
769
استفاده از تغيير فشار باد تاير جهت بهبود كيفيت حركت طولي و عرضي خودرو
770
استفاده از تغييرات بافت به منظور بخش‌بندي براساس آمارگان‌هاي مراتب بالاتر
771
استفاده از تفاله نيشكر براي سنتز نانو كامپوزيت Al2O3/SiC از طريق سنتز خود انتشار دماي بالا (SHS) و آسياب‌كاري
772
استفاده از تقريب پاده براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
773
استفاده از تقريبات تفاضلات متناهي براي حل عددي معادله انتقال-انتشار موج كسري
774
استفاده از تقريبات تفاضلي فشرده در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
775
استفاده از تقطير غشايي براي شيرين سازي آب خليج فارس
776
استفاده از تقويت‌كننده‌هاي اكسيد فلزي بر كاتاليست‌هاي حاوي كبالت در تبديل كاتاليستي كربن‌دي‌اكسيد به محصولات باارزش افزوده
777
استفاده از تك لايه هاي خود انباشته جهت جلوگيري از اكسيداسيون اسكوربيك اسيد در سطح الكترود طلا و كاربرد ان در تعيين دو پامين
778
استفاده از تكرار وزنه تا سر حد خستگي براي برآورد يك تكرار بيشينه در حركت پرس سينه
779
استفاده از تكنولوژي بلاك‌چين جهت دستيابي به اهداف مديريت زنجيره تامين
780
استفاده از تكنولوژي پاسما وريز موج به منظور بهبود رنگرزي كالاي پشمي با اكاليپتوس
781
استفاده از تكنولوژي پلاسما وريز موج به منظور بهبود رنگرزي كالاي پشمي با اكاليپتوس
782
استفاده از تكنولوژي پيشرفته و مدرن در حرارت هما
783
استفاده از تكنولوژي در كلاس هاي مهارت هاي شنيداري: ديدگاه اساتيد و دانشجويان مهندسي
784
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
785
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
786
استفاده از تكنولوژي فازي به منظور پيش‌بيني ارتباطات و روند انتشار مطالب در شبكه‌هاي اجتماعي
787
استفاده از تكنولوژي گلوگاهي (پينچ ) جهت طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي واحد جديد تقطير نفت خام سنگين ايران (000،081 بشكه در روز)
788
استفاده از تكنولوژي نانو در افزايش راندمان كلكتورهاي خورشيدي
789
استفاده از تكنيك DOE براي معضل گشايي نابالانسي تايرها و بررسي عوامل موثر بر روي آن در مجتمع صنايع لاستيك يزد
790
استفاده از تكنيك FANP در ارزيابي و انتخاب تامين كننده تجهيزات با لحاظ كردن عوامل داخلي
791
استفاده از تكنيك QFD جهت بهبود كيفيت پارچه هاي فاستوني
792
استفاده از تكنيك پلاسما براي بهبود جذب رنگزاي اسپرك بر روي كالاي پشمي با دندانه با يو پوست پسته
793
استفاده از تكنيك پلاسما براي بهبود جذب رنگزاي اسپرك بر روي كالاي پشمي با دندانه بايو پوست پسه
794
استفاده از تكنيك پيكسل بندي و روش بهينه سازي باينري به منظور طراحي ادوات آنتني و مايكروويوي
795
استفاده از تكنيك تحريك نوساني در استخراج برخي پارامترهاي مكانيكي سيستم تنفسي
796
استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري براي نظارت بر فرو نشست زمين ناشي از استخراج بي رويه آب زيرزميني در دشت يزد- اردكان (1385-1390)
797
استفاده از تكنيك تداعي حافظه از طريق ارتباط بخش هاي تصويري و آوايي بر روي ميزان نگهداري و بازيابي واژگان زبان آموزان درونگرا و برونگراي ايراني
798
استفاده از تكنيك خشك كردن انجمادي در سنتز مواد متخلخل
799
استفاده از تكنيك خوشه بندي گوينده در تطبيق گوينده در سيستم بازشناسي گفتار
800
استفاده از تكنيك رزونانسي جهت بهبود بازده ميكرواينورترهاي خورشيدي
801
استفاده از تكنيك طراحي آزمايشات براي ارائه يك مدل آمار به منظور بهينه كردن فرآيند توليد در يك واحد توليدي
802
استفاده از تكنيك فتو مونتاژ در تصوير سازي كتاب
803
استفاده از تكنيك فتو مونتاژ در تصوير سازي كتاب
804
استفاده از تكنيك كشت گندم و نجات جنين در بازيافت ژرم پلاسم گندم
805
استفاده از تكنيك مدلسازي بروش عناصر متناهي ﴿ finite element method ) براي بهبود نتايج حاصل از ويسكومترهاي cone&plate
806
استفاده از تكنيك مديريت كيفيت qfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري(با تاكييد بر طرح ونقش)
807
استفاده از تكنيك مديريت كيفيتqfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري﴿باتاكيد بر طرح ونقش﴾
808
استفاده از تكنيك منبت و مشبك در جدا كننده هاي چوبي در منازل
809
استفاده از تكنيك هاي تلفيقي در انيميشن و موشن گرافيك
810
استفاده از تكنيك هاي جدا سازي به منظور پيش تغليظ و اندازه گيري اوراينم با روش اسپكتروفوتومتري
811
استفاده از تكنيك هاي چند شاخصه براي انتخاب پرتفوي بهينه سهام در بازار بورس تهران
812
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني در راستاي مديريت جامع منابع آب
813
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در تحليل ثبت هاي سرور وب جهت ساخت صفحات وب شخصي شده
814
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در صنعت پزشكي
815
استفاده از تكنيك هاي ريز استخراج با حلال همراه با كروماتوگرافي گازي- آشكارساز شعله يونشي براي اندازه گيري حشره كش هاي پيروتيروئيدي در نمونه هاي آبي
816
استفاده از تكنيك هاي عكاسي در نقاشي
817
استفاده از تكنيك هاي كاوي براي تحليل داده هاي دوره گارانتي خودروي ريو شركت سايپا يدك
818
استفاده از تكنيك واهم آميخت در چاه آزمايي
819
استفاده از تكنيكهاي بهبود كارايي الگوريت مهايتخمين توزيع در طراحي شبكه انتقال گاز طبيعي
820
استفاده از تكنيكهاي چوب در طراحي داخلي
821
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي بمنظور طبقه بندي مشتريان
822
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي در حوزه تجارت الكترونيك
823
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي(خوشه بندي) در برنامه ريزي استراتژيك با تاكيد روي مدل مبنا در يك سازمان ايراني
824
استفاده از تكنيكهاي فازي جهت كشف بن بست در مسيريابي شبكه اتصالات چند پردازنده
825
استفاده از توابع B- اسپلاين درجه چهار در حل تقريبي مسائل مقدار مرزي مرتبه سه
826
استفاده از توابع پايه اي برنشتاين براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
827
استفاده از توابع پايه اي شعاعي در حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي وابسته به زمان
828
استفاده از توابع پايه اي شعاعي درونيابي وحل معادلات ديفرانسيل جزئي
829
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل
830
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل به كمك شبكه عصبي مصنوعي
831
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيلژژژبه كمك شبكه عصبي مصنوعي
832
استفاده از توابع پايه نمايي در حل برخي معادلات ديفرانسيل چندبعدي در مكان و زمان
833
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادلات ديفرانسيل محيط هاي متخلخل اشباع
834
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادله ديفرانسيل الاستيسيته غير محلي
835
استفاده از توابع پايه هموار در حل برخي مسايل مقادير ويژه درمهندسي
836
استفاده از توابع پايه همواردرحل برخي معادلات ديفرانسيل حاكم بر مسائل مكانيك جامدات
837
استفاده از توابع پايه ي متعادل شده در روش اجزا محدود براي حل مسائل تكين مكانيك جامدات
838
استفاده از توابع پايه‌اي مناسب براي حل معادلات ديفرانسيل با تاكيد روي مسائل با دامنه‌ي بزرگ
839
استفاده از توابع زماني متعامد در حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن در مصرف سوخت خودرو هيبريد
840
استفاده از توابع كاردينال در روشهاي طيفي
841
استفاده از توابع كسري به منظور تصديق هويت بر پايه سيگنال الكتروانسفالوگرام افراد سالم
842
استفاده از توابع كوپلا براي يادگيري وابستگي متغيرها درالگوريتم هاي تخمين توزيع پيوسته
843
استفاده از توابع متعامد ثابت قطعه اي و توابع تركيبي در حل معادلات انتگرال
844
استفاده از توابع متعامد كسري براي حل مسائل مقدار مرزي معادلات ديفرانسيل معمولي
845
استفاده از توابع متعامد گويا در روش‌هاي طيفي براي حل مسائل با دامنه نامتناهي
846
استفاده از توابع متعامد گويا در شناسايي سيستمها، تقريب توابع و روشهايي براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
847
استفاده از توابع مختلط ﴿ نگاشت ﴾ در تحليل توابع جريان و پتانسيل جريان
848
استفاده از توابع موجك در تطابق چندگانه تاريخچه مدل مخزن
849
استفاده از توابع والش براي حل معادلات انتگرالي
850
استفاده از توان اضافي نيروگاه هاي خورشيدي در شبكه برق جهت شيرين سازي آب دريا
851
استفاده از توربين بادي براي تامين انرژي شيرين سازي آب به روش اسمز معكوس و مقايسه آن با روش حرارتي بر پايه تقطير
852
استفاده از توربين بادي دز ايستگاه پمچاژ آب
853
استفاده از توربين در ايستگاههاي تقليل فشار شبكه آبرساني شهري
854
استفاده از توزيع هاي تركيبي در مدل بندي و مقايسه داده هاي زيان
855
استفاده از توموگرافي اسپيرال در تعيين موقعيت دندانهاي نهفته ماگزيلايي كه تشخيص آنها از لحاظ كلينيكي مشكل است
856
استفاده از جاجيم در توليد پرده هاي عمودي با تكيه بر اصول دكوراسيون داخلي
857
استفاده از جاذب ارتعاش رزوناتور تأخيري براي كاهش نوسانات ناشي از تلاطم مايعات در قطارهاي باري
858
استفاده از جاذب امبرليت در جداسازي β-CD توليدي به روش آنزيمي در راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي: مطالعه بر نقش امولسيفايري β-CD توليدي
859
استفاده از جاذب پريوديك مزوپروس اورگانوسيليكاي اصلاح شده با پروپيل آمين براي بهينه سازي شرايط حذف يون كادميوم از نمونه‌هاي آبي با روش سطح پاسخ
860
استفاده از جاذب نانو حفره اي NH2-MCM-41 براي جذب فلزات روي و نقره از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي و بررسي شرايط همدماي جذبي، سينتيكي، ترموديناميكي و واجذبي
861
استفاده از جاذب هاي شيميائي در خشك كن ها
862
استفاده از جاذب يا كاتاليست جهت كاهش گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز اتومبيل ها
863
استفاده از جاذب‌هاي مغناطيسي نانوساختار براي جداسازي DNA و پپتيدها و توسعه آپتاحسگرهاي نوري بر پايه نقاط كوانتومي كربني جهت اندازه‌گيري آدنوزين
864
استفاده از جايگشت ها براي تشخيص وابستگي موجود ميان سري هاي زماني
865
استفاده از جت هوا در سيستم ريسندگي چرخانه اي و بررسي برخي از خواص نخ توليدي
866
استفاده از جذب كننده ي نانو كامپوزيت Fe3O4 / CNT براي حذف رنگ زرد مستقيم 50 از محيط آبي به روش جذب سطحي و بررسي همدماي جذبي ، سينيتكي و ترموديناميكي
867
استفاده از جعبه ابزار STATE FLOW در پياده سازي سيستمهاي تصميم يار هوشمند ﴿DSS﴾
868
استفاده از جي پي اس براي تعيين وضعيت هواپيما
869
استفاده از چارچوب هاي فلز - آلي متخلخل MOF-199 اصلاح شده و CuBDC براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
870
استفاده از چارچوب¬هاي فلزي-آلي در حذف فتوكاتاليستي رنگ¬هاي آلي از پساب صنعتي
871
استفاده از چرخ دنده هاي مغناطيسي استاتور سيم پيچي شده به منظور كنترل توان اكتيو ژنراتورهاي مغناطيس دائم مورد استفاده در نيروگاه هاي بادي
872
استفاده از چند جمله اي ها و توابع نمايي در برآورد خطا بر مبناي بازيافت
873
استفاده از چندجمله اي هاي لوكاس براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
874
استفاده از چندجمله‌اي‌هاي ضعيفاً-محل خطاياب چندمتغيره براي كدگشايي كدهاي دوري تا حد مي‌نيمم فاصله واقعي
875
استفاده از حالات گذراي شبكه جهت تشخيص برخط خطاي اتصال¬كوتاه
876
استفاده از حسگرهاي افزونه در ساختار IMU به‌منظور افزايش صحت و دقت حسگرهاي مبنا
877
استفاده از حسگري فشرده براي توليد نمونه‌هاي فشرده در خروجي نمونه‌بردار و ارائه روشي نو براي بازسازي سيگنال فشرده
878
استفاده از حسگري فشرده در دستگاه‌هاي پايش سلامت سازه
879
استفاده از حصير (كپو بافي ) در تزئين اشياء كاربردي
880
استفاده از حلال‌هاي اتكتيك پايين به عنوان شكننده آزئوتروپ براي جداسازي مخلوط‌هاي آروماتيك - آليفاتيك
881
استفاده از خاك رس اصلاح شده با آمينواسيد لوسين و نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه پلي وينيل الكل
882
استفاده از خاك هاي فعال براي جداسازي واناديم از محلول هاي آبي
883
استفاده از خاكستر سبوس برنج براي توليد نانوذرات AIS2O/SIC به روش سنتز خود انتشار دماي بالا و آسياكاري
884
استفاده از خاكستر لجن فاضلاب و آهك براي بهبود خواص ژئوتكنيكي خاك رسي
885
استفاده از خرده سفال به منظور عمل آوري داخلي بتن و تاثيرآن بر مقاومت فشاري و پيوستگي بتن و آرماتور
886
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
887
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
888
استفاده از خودروهاي الكتريكي در مديريت توان اكتيو و راكتيو در شبكه توزيع هوشمند
889
استفاده از خوردگي در براده برداري شيميايي آلياژ آلومينيوم 4202
890
استفاده از خوشنويسي در صفحه آرايي
891
استفاده از خوشه بندي سه بعدي در سامانه هاي پيشنهاد دهنده
892
استفاده از خوشه بندي و روش topsisبراي انتخاب تامين كنندگان با عرضه و تقاضاي محدود
893
استفاده از خياردريايي(Holothuria leucospilota) به عنوان شاخص زيستي آلودگي فلزات سنگين در خليج چابهار
894
استفاده از داده كاوي براي كشف تقلب در صنعت بيمه ﴿مطالعه موردي : بيمه شخص ثالث با استفاده از داده هاي چند شركت بيمه اي و پليس راهور﴾
895
استفاده از داده كاوي جهت تشخيص رفتار فراگيران آموزش الكترونيكي
896
استفاده از داده كاوي در برنامه ريزي استراتژيك (مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان)
897
استفاده از داده كاوي در بهبود روشهاي استخراج شده
898
استفاده از داده كاوي در شهر هوشمند
899
استفاده از داده مغناطيس هوايي وسنجش از دور (Landsat) براي شناسايي زون هاي مناسب براي اكتشاف منطقه اي آبهاي زيرزميني مطالعه مورديك استان كرمانشاه
900
استفاده از داده هاي CPT در طبقه بندي رفتاري خاك هاي آلوده (SBC)
901
استفاده از داده هاي آزمايش فشارسنجي در بررسي پارامترهاي ژئوتكنيك خاكهاي ريزدانه
902
استفاده از داده هاي استخراجي به منظور تعديل خطا و بهينه سازي روش هاي تخمين در كانسار سنگ آهن چادرملو
903
استفاده از داده هاي توالي يابي نسل جديد در يافتن پاتوژن هاي تسريع كننده بيماري هاي انسان
904
استفاده از داده هاي رقومي سنجنده TM ماهواره لندست براي اكتشاف سيليس منطقه طارم زنجان
905
استفاده از داده هاي لرزه نگاري 4 بعدي در تطابق تاريخچه مخازن نفت و گاز
906
استفاده از داده‌كاوي براي پيش‌بيني پذيرش دانشجويان در مقطع تحصيلات تكميلي موردمطالعه : دانشجويان كارشناسي رشته‌هاي منتخب دانشگاه يزد
907
استفاده از داستان در سينما
908
استفاده از داستان هاي رباعيات خيام در طراحي فرش
909
استفاده از درخت تصميم فازي به منظور ارزيابي توان اكولوژيك منطقه نائين براي توسعه صنعت
910
استفاده از درگاه چاپگر براي اندازگيري فركانس ( طراحي و ساخت )
911
استفاده از درياچه داده براي بهبود نسل هوش تجاري
912
استفاده از دست بافته در لباس به شيوه نوين
913
استفاده از دستگاه ﴿DMA ﴾ Dynamic Mechanical Analysis در تعيين خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
914
استفاده از دستگاه اسكنر جهت تعيين يكدستي رنگي در مخلوط الياف رنگين
915
استفاده از دندريمرها براي اصلاح فرآيند رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي راكتيو
916
استفاده از دو تكنيك كارت هاي امتيازي متوازن (BSC) و هوش تجاري (BI) براي ارزيابي عملكرد سازمان
917
استفاده از دوات FACTSموازي براي بهبود پايثداري نوسان اول
918
استفاده از دوربين ديجيتالي براي اندازه گيري رنگ و غلظت محلول هاي رنگي با استفاده از فيلتر
919
استفاده از دوربين فيلمبرداري و مدل RGB براي تعيين سنيتيكي واناديم V()
920
استفاده از دولابافي در تزئينات اتاق خواب
921
استفاده از دياگرام تاثير براي كاوش كنش
922
استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي جهت شبيه سازي كوره احياي مستقيم
923
استفاده از ذرات مس پوشش داده شده با فاز ساكن نانوساختار ابر آبگريز جهت اندازه گيري همزمان ميتل ايزوبوتيل كتون و 4- هپتانون با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
924
استفاده از ذرات نانو جهت بهبود تصفيه شيرابه با روش فتوفنتون
925
استفاده از ذرات نانو متخلخل Mg-MOF-74 به عنوان جاذب براي حذف فلزمس از محيط آبي
926
استفاده از ذرات نانونقره در ساخت غشاي اولترافيلتراسيون جهت استفاده در صنايع شير
927
استفاده از رادار نفوذي زمين (GPR) براي تعيين درجه كثيفي بالاست راه آهن
928
استفاده از راديو ديجيتال پر ظرفيت در شبكه آنالوگ تفاوتهاي اساسي در طراحي و مهندسي آنالوگ ديجيتال
929
استفاده از راكتور بستر سيال دو ناحيه اي در فرايندآروماتيك سازي پروپان بر روي كاتاليزورهاي زئوليتي ZSM-5
930
استفاده از رس سپيوليت ايراني براي شفاف سازي آب سيب و انار
931
استفاده از رهيافت توپولوژيكي در پيش بيني گذارهاي فاز
932
استفاده از روش BFGS در حل مسائل بهينه‌سازي نامقيد
933
استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي
934
استفاده از روش Gappy POD روي داده هاي آزمايشگاهي لايه برشي براي تحليل ساختارهاي جريان توربولانسي
935
استفاده از روش LDA-1/2 و تابع شبه هيبريدي هابارد ACBNO براي بررسي ابتدا به ساكن برخي از بلورهاي نيم-رساناي دوبعدي و سه بعدي
936
استفاده از روش Matching-Mode براي آناليز ناپيوستگي در موجبرهاي فلزي مستطيلي : كاربرد در تست غيرمخرب
937
استفاده از روش آناليز برگشتي در طراحي سيستم نگهداري تونل دشت ذهاب
938
استفاده از روش آناليز مؤلفه هاي مستقل به منظور حذف اثر سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال مغزي الكتروانسفالوگرام
939
استفاده از روش اجزاء محدود در آناليز مقدماتي پوشش تونل ها
940
استفاده از روش اجزاء محدود در تحليل انتقال حرارت ناپايدار در سازه هاي دوبعدي و كاربرد آن در سدهاي وزني
941
استفاده از روش اجزاء محدود طيفي در تحليل ارتعاشي اجزاء سازه اي ، تحت اثر نيروهاي ضربه و بارهاي متحرك
942
استفاده از روش اختلالات كوچك براي بررسي ديناميك ژيروستات گشتاور صفر به كمك تبديل "لي "
943
استفاده از روش اسپكتروفتومتري در تشخيص اثرات ناشي از تنش شوري
944
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
945
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
946
استفاده از روش افزايش تدريجي ضريب شكست براي جهت دهي به امواج الكترومغناطيس در كاربردهاي لنزي و پنهان سازي
947
استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته براي حذف متاكرزول در پساب صنعتي
948
استفاده از روش الكتروشيميايي در تعيين مدت زمان مناسب كاربرد نمك راشل و سبسكويي كربنات سديم جهت پاكسازي و استخراج يون كلريد در اشياء برنزي تاريخي
949
استفاده از روش المان هاي محدود در تحليل شكست يك نمونه بتن
950
استفاده از روش انحناي خط جريان براي تحليل عملكرد توربوماشين ها
951
استفاده از روش اندازه گيري DIC براي بدست آوردن ضرايب شدت تنش براي قطعات ترك دار تحت بارگذاري مود اول
952
استفاده از روش اولتراسونيك براي سنتز نانوذرات تركيبات فسفازني و كمپلكس هاي فسفرآميدي جديد و كاربرد در رنگرزي
953
استفاده از روش باقي‌مانده وزني زماني در تشخيص جداشدگي ميلگرد از بتن در اعضاي بتن‌آرمه و بررسي اثر تنفس ترك بر انتشار موج محوري
954
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل ارتعاش اجباري تير تحت بارگذاري و جرم متحرك
955
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل زير ناحيه هاي متناهي و نامتناهي
956
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل مسئله ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي تير تيموشنكو تحت اثر انواع حالت هاي بارگذاري متحرك
957
استفاده از روش بدون مش در تحليل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان مبتني بر توابع پايه برداري
958
استفاده از روش بيع متقابل براي كشف و توسعه ميادين نفت و گاز در ايران از ابعاد مختلف
959
استفاده از روش پارامتر ثابت براي حل مسائل هندسه محاسباتي
960
استفاده از روش پايدار سازي / جامد سازي در مديريت پسماندهاي سمي
961
استفاده از روش پرتابي براي حل مسايل كنترل بهينه
962
استفاده از روش پردازش تصوير براي محاسبه ي تغيير شكل بافت نرم
963
استفاده از روش پليمريزاسيون زنده راديكالي و پليمريزاسيون درجا براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي استايرن-سيليكات
964
استفاده از روش تاو در حل دستگاه معادلات انتگرال ديفرانسيل فردهلم
965
استفاده از روش تثبيت سلولي در حذف مشتقات نفتي
966
استفاده از روش تحليل پوششي داده‏ها به منظور اولويت‏بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي
967
استفاده از روش تحليل طيف جهت تشخيص خطاي مدارباز در مبدل‌هاي چندسطحي و برطرف‌سازي آن با روش شيفت فازي
968
استفاده از روش تحليل عاملي در شناسايي عوامل موثر بر ميزان شفافيت مالياتي در ايران
969
استفاده از روش تحليل معادله موج (WEAP) در طراحي شمعهاي كوبيدني
970
استفاده از روش تركيبي تصميم‌گيري چند هدفه به منظور انتخاب تامين‌كننده(مطالعه موردي: شركت حاير آسا)
971
استفاده از روش تركيبي مداري- ممان جهت مدل‌سازي سيگنال‌ها در خروجي پروب هم محور به هنگام جاروب يك قطعه فلزي شكاف‌دار
972
استفاده از روش ترموگرافي براي تشخيص و تعيين عيوب متداول در كامپوزت هاي شيشه اپوكسي
973
استفاده از روش ترموگرافي به منظور تعيين ويژگي‌هاي شكست قطعات مكانيكي
974
استفاده از روش تصوير سازي در SPH براي حل جريان هاي تراكم ناپذير
975
استفاده از روش تطبيق براي حل جريان غير دائم دوبعدي
976
استفاده از روش تفاضلات متناهي بر پايه توابع پايه اي شعاعي براي حل معادله موج با شرط مرزي انتگرالي
977
استفاده از روش تقريب كمترين مربعات چندجمله اي براي حل معادلات ديفرانسيل معمولي
978
استفاده از روش تك آزمودني براي تغيير رفتار چاقي
979
استفاده از روش تكميل ماتريس در تخمين زواياي ورودي در آنتن آرايه اي
980
استفاده از روش جداسازي متغيرها براي فرآيند بهسازي كيفي و بهره برداري بهينه از آبخوان آزاد
981
استفاده از روش جواب هاي بنيادين براي حل چند دسته از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
982
استفاده از روش حالات شكست و تجزيه و تحليل اثرات آن (FMEA) براي ارزيابي ريسك و افزايش ايمني بيماران در اتاق عمل
983
استفاده از روش حسگري فشرده جهت بهبود كارآيي رادارهاي چند ورودي- چند خروجي
984
استفاده از روش حل خلاق مسئله در افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به بيمارن دربيمارستان شهيد رجائي قزوين
985
استفاده از روش دندانه‌گذاري جهت مهار رشد ترك
986
استفاده از روش رسوب دهي نوري براي نشاندن نانو ذرات كادميوم سولفيد، نقره، پلاتين و پالاديوم بروي سطح نانو لوله هاي هماتيت و بررسي ويژگي هاي نوري و مورفولوژي آن ها
987
استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهينه سازي پيش تغليظ مقادير كم ديازينون توسط خاكستر برگ نخل در نمونه هاي آبي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
988
استفاده از روش سل- ژل براي اصلاح كارايي كاتاليست هاي هتروژن و بهبود روش بارگذاري داروهاي محلول در آب
989
استفاده از روش سندبلاست به منظور ايجاد ناهمواري سطحي در پارچه ي پلي استر
990
استفاده از روش سيلار و رسوبدهي نوري براي اصلاح سطح نانولوله هاي WO3-TiO2 با پروس آبي و نانوذرات نقره و پالاديوم و بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي آنها
991
استفاده از روش شبكه بولتزمن چند بلوكي در تحليل جريان سيال همراه با انتقال حرارت
992
استفاده از روش شبكه بولتزمن در تحليل جريان سه بعدي
993
استفاده از روش شبكه عصبي براي پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك آزادراه ها
994
استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در حل معادلات حاكم برذرات درميدان جريان
995
استفاده از روش شبه طيفي براي حل مسائل كنترل بهينه سوئيچ دار
996
استفاده از روش شبيه‌سازي خطوط جريان براي تعيين محل چاه تزريقي و توليدي جديد در يكي از ميدان‌هاي در حال توسعه
997
استفاده از روش شيارزني به جاي آماده سازي سطحي متداول جهت جلوگيري از جداشدگي صفحات تقويتي FRP در برش
998
استفاده از روش صريح نقاط محدود براي تحليل جريان آب زير زميني با مثال موردي از دشت مهيار منطقه اصفهان
999
استفاده از روش طراحي آزمايشها در بهبود كيفيت ظروف بسته بندي شيشه اي مطالعه موردي شركت شيشه سازي مينا
1000
استفاده از روش عدم قطعيت براي محاسبه ي خطاها در پارامترهاي مهم فيزيك شتاب دهنده ها
بازگشت