<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با رويكرد اعتماد براي كليدهاي فشار قوي در نيروگاه ها و پست هاي فشار قوي
2
استراتژي بهينه همزمان برنامه ريزي توليد و بازار از طريق برنامه ريزي هندسي
3
استراتژي پاداش و تاثير آن بر انگيزش و عملكرد
4
استراتژي پذيرش در مذاكره چند وجهي چند جانبه با اطلاعات ناقص
5
استراتژي پيشنهاددهي براي عامل كارگزار در بازار برق
6
استراتژي پيشنهاددهي براي عاملها در حراج تركيبي دوسويه
7
استراتژي پيشنهاددهي بهينه ذخيره‌ساز انرژي هواي فشرده با وجود نيروگاه‌هاي بادي و حرارتي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته
8
استراتژي تاسيس و گسترش صنايع انفورماتيك در ايران
9
استراتژي تعمير و نگهداري هواپيماهاي غيرانتظامي در ايران
10
استراتژي توزيع الكترونيكي بهينه نيروي ترمزي براي خودروهاي الكتريكي چهار چرخ محرك
11
استراتژي توسعه الگوي مكان يابي صنعت پوست و چرم
12
استراتژي توسعه در صنعت شيلات ايران
13
استراتژي توسعه سهم بازار ايران در صنعت توريسم با تاكيد بر توريسم درماني
14
استراتژي توسعه شهري با تاكيد بر تحقق پذيري شهر الكترونيك: مطالعه موردي شهر اروميه
15
استراتژي توسعه محصول بر اساس مدل اقيانوس آبي در شركت داروسازي كارخانجات داروپخش
16
استراتژي جامع تعويض دنده در گيربكس‌هاي اتوماتيك با درك رفتار راننده
17
استراتژي چندوجهي امريكا در مواجهه با بيداري اسلامي بحرين و سوريه
18
استراتژي حذف هارمونيك انتخابي براي اينورتر پنج سطحي تمام پل آبشاري با تقسيم دلخواه توان در ميان سلول ها
19
‍استراتژي در مدديريت بازار نساجي ايران
20
استراتژي راهبرد پراب و بهينه سازي مسير پراب در ماشين اندازه گيري مختصات CMM
21
استراتژي سرمايه گذاري در بازار سرمايه به منظور پوشش ريسك تورم با رويكرد پردازش سيگنال
22
استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات
23
استراتژي قرآن در برخورد با يهود
24
استراتژي قيمت دهي در بازار برق به روش پرداخت معادل پيشنهاد به كمك نظريه بازي ها
25
استراتژي قيمت گذاري و قيمت دهي در بازار برق ايران
26
استراتژي كليدزني فركانس پايه اينورترهاي چندسطحي طبقه اي متصل به شبكه جهت بهبود شاخص هاي كيفيت توان در PCC
27
استراتژي كنترل فرصت طلبانه ي توان در شبكه هاي راديو شناختي بر اساس منطق فازي
28
استراتژي كنترلي خودروهاي برقي هيبريد موازي
29
استراتژي كنترلي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ-اين با بهينه‌يابي سطح شارژ مرجع در شرايط مختلف رانندگي
30
استراتژي مديريت توان در ريزشبكه با هدف كاهش تلفات در سيستم
31
استراتژي مديريت زنجيره تالمين در صنايع پوشاك مدي ايران
32
استراتژي منابع انساني
33
استراتژي منابع انساني
34
استراتژي ها در جهت برنامه ريزي و توسعه گردشگري داخلي و بين المللي استان قم با تاكيد بر گردشگري زيارتي
35
استراتژي هاي ارزيابي در بخش نتيجه گيري مقالات پژوهشي: گروه علوم نرم و علوم سخت
36
استراتژي هاي بازاريابي ، ريسك دريافتي و اعتماد مصرف كننده در رفتار خريد آنلاين
37
استراتژي هاي بازاريابي دربازارهاي اينترنتي
38
استراتژي هاي بهينه اجاره و نگهداري و تعميرات در تجهيزات استيجاري با در نظر گرفتن تخفيف
39
استراتژي هاي بهينه براي فعال نمودن دسته اي از ربات هاي خاموش
40
استراتژي هاي پايدار تكاملي در بيشينه سازي نفوذ در شبكه هاي اجتماعي
41
استراتژي هاي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر حكمروايي خوب و رشد هوشمند مطالعه موردي: كلانشهر اصفهان
42
استراتژي هاي داخلي بهبود در جهت جذب و حفظ مشتريان محصولات ذوب آهن اصفهان
43
استراتژي هاي منتهي به راهكارهاي بازاريابي جهت جذب مشتري در شركت هاي كشتيراني و حمل ونقل بين المللي
44
استراتژي هاي نمونه گيري
45
استراتژي هم محلي موضعي و تسريع همگرايي روش هاي بدون شبكه مبتني بر توابع پايه اي شعاعي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
46
استراتژي و عامل هاي هوشمند در تجارت الكترونيك
47
استراتژي‌هاي امام علي (ع) در جنگ نرم در دوره خلافت
48
استراتژي‌هاي توسعه شهري با تأكيد بر گردشگري (مطالعه موردي: شهر تهران)
49
استراتژيهاي توسعه اقتصادي از بعد جغرافيايي و كاربرد آن در ايران
50
استراتژيهاي داخلي بهبود در جهت جذب و حفظ مشتريان محصولات ذوب آهن اصفهان
51
استراتژيهاي قوي تخصيص هزينه براي آزاد شده شبكه مسئله كارگماري مربوط به مسئله پوشش مجموعه
52
استراتژيهاي يادكيري لغات توسط دانش آموزان سوم دبيرستان در ايران , Strategies for Learning of Vocabulary Items by Iranian High school Student at Third Grade
53
استراتيگرافي سازند پابده در شرق كوهرنگ
54
استراحتگاه بين راهي
55
استراحتگاه بين راهي
56
استراحتگاه بين راهي2
57
استراليا تاليف هانري ريس
58
استراليا تاليف هانري ريس ﴿از صفحه 1 تا 150﴾
59
استربندبرگ وتحليل نمايشنامه پدر
60
استرداد اموال فرهنگي از ديدگاه حقوق بين‌الملل‌خصوصي
61
استرداد مجرمين
62
استرس شغلي وتاثير آن بر خصوصيات رواني افراد.
63
استرس ناشي از اثرات تشنگي بر برخي از پارامترهاي خوني و مقادير سديم و پتاسيم پلاسماي خون موش سفيد
64
استرس ناشي از اثرات گرسنگي بر برخي از پارامترهاي خوني مقادير سديم وپتاسيم پلاسماي خون موش سفيد
65
استرسهاي شغلي و نقش مديران در كاهش آنها: مورد خاص بيمارستان امام رضا (ع ) شهرستان اروميه
66
استري شدن آكريليك اسيد در حضور كاتاليست مايع هاي يوني اسيدي و سنتز نانوكامپوزيت پلي آكريلات / گرافن اكسيد به روش محلول
67
استري نمودن الكل ها،تتراهيدروپيرانيل اترهاومندليك اسيد،واكنش آمينوليز،متانوليزواستوليزاپوكسيدها،تري متيل سايليل سيانوليزآلدئيدهاو...
68
استري نمودن الكلها وحلقه گشايي اپوكسيدها بوسيله كمپلكس هاي بازشيف نگهداري شده روي سيليكا ژل
69
استريليزاسيون شير با استفاده از غشاء
70
استريليزه كردن مايعات با استفاده از ميدان هاي الكتريكي پالسي ولتاژ بالا
71
استريواسكوپي
72
استريوگرافي "عكاسي سه بعدي"
73
استشهاد به داستانها و افسانه ها در تاريخ بيهقي
74
استضعاف از نگاه فريقين و چگونگي حاكميت مستضعفان
75
استعاره :از متن تا گفتمان ﴿بررسي مقايسه اي مفهوم استعاره در فلسفه پل ريكو و ژاك دريدا﴾
76
استعاره در تبليغات
77
استعاره در ترجمه: نگرش هايي شناختي در مورد ترجمه ي رباعيات خيام به انگليسي و كردي
78
استعاره در ديوان فخرالدين عراقي
79
استعاره در زبان فارسي بر اساس ديدگاه زبان شناسي شناختي
80
استعاره در گفتمان ديگربودگي: مطالعه انتقادي-شناختي استعاره در سفرنامه هاي فارسي و انگليسي
81
استعاره در معماري و ادبيات
82
استعاره گياهان و جانوران در مازندراني
83
استعاره مفهومي ومقايسه تطبيقي آن با بلاغت فارسي
84
استعاره هاي بدن مند در زبان تبري: رويكردي شناختي
85
استعاره هاي حوزه امپراتوري در اشعار جان دان: رويكرد بوطيقاي شناختي
86
استعاره هاي ساختاري ، جهتي و وجودي در كردي جافي
87
استعداد سنجي صنايع تبديلي كشاورزي استان كرمان
88
استعدادهاي درخشان
89
استعداديابي در ورزش تيراندازي با كمان به كمك تحليل ديناميكي
90
استعداديابي در ورزش دو سرعت به كمك تحليل ديناميكي
91
استعمال و اناديم از سرباره كنورتور فولاد سازي ذوب آهن اصفهان
92
استفاد ه از روش طراحي پينچ در بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي
93
استفاده ابزاري غرب از زن و راهكار اسلام براي مقابله با آن
94
استفاده ار تئاترعروسكي براي درمان بيماران رواني وعقب مانده ها
95
استفاده از "مسيريابي وسايل نقليه بر اساس توسعه مسئله خريدار دوره گرد" براي تعيين اندازه سفارش اقتصادي چند پريودي در محيط تخفيف و انتخاب بهترين تامين كنندگان
96
استفاده از ANTIMICROBIAL بر كالاي پنبه اي و بررسي اثرات آن
97
استفاده از CMM در ارزيابي سطح بلوغ و كيفيت
98
استفاده از CMM در ارزيابي سطح بلوغ و كيفيت مراكز تحقيقاتي
99
استفاده از CRM براي توليد آگاهي سازماني جهت بهبود عملكرد سازمان﴿مطالعه موردي: داده كاوي در بانك رفاه﴾
100
استفاده از DFT در مطالعات QSAR مشتقات والپروئيك اسيد به منظور مدل سازي فعاليت اين دسته از تركيبات
101
استفاده از DNA ، غشائ و جسم سلول باكتري به عنوان حسگر زيستي ، براي جذب فلزات سنگين
102
استفاده از DNA كلروپلاستي در بررسي روابط فيلوژنتيك جنس پسته
103
استفاده از DNA كلروپلاستي در تعيين فيلوژني انار
104
استفاده از DPL [دي. پي. ال] براي مدل سازي سيستم هاي قدرت
105
استفاده از Fuzzy Time Series براي بناي ميدان جريان خروجي روتور توربين گريز از مركز و تحليل اعتباري داده هاي بدست امده
106
استفاده از GPU درتسريع وافزايش كارايي الگوريتم هاي بخش بندي تصوير
107
استفاده از it در بهبود فرآيند يادگيري سازماني در شهرداري شهرستان گلوگاه
108
استفاده از IT در بهبود فرايند يادگيري سازماني در شهرداري شهرستان گلوگاه
109
استفاده از MPLS براي ساده سازي مهندسي ترافيك در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
110
استفاده از N,N,N,N-تترابروموبنزن-1و3-دي سولفون آميد(TBBDA ﴾وپلي-﴿N,N-دي برومو-N-اتيل بنزن-1و3-دي سولفون آميد﴾﴿PBBS﴾بعنوان يك معرف جديددرواكنش افزايشي ايندول ،پيرول و تيول به a,B-كتونهاي غير اشباع وسنتزمشتقات كئينوكسالين
111
استفاده از PHEV در مساله كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه ها
112
استفاده از QFD براي پشتيباني از DFSS
113
استفاده از RFID در سيستمهاي اطلاعات مديريت
114
استفاده از SDMA در شبكه هاي Ad HOC سيار با بررسي بين لايه اي و تحليل عملكرد
115
استفاده از SPE_HPLC با كمك پليمرهاي قالب مولكولي و لوپ مونوليتيك براي جداسازي و اندازه گيري اتوماتيك داروهاي دكسترومتورفان، انسولين و ترامادول در سيال هاي بيولوژيك
116
استفاده از SSCC در كنترل پيوسته توان ركتيو خازني
117
استفاده از TDMA/DSI در مخابرات ماهواره اي
118
استفاده از آب دريا در فلوتاسيون مس
119
استفاده از آب شيشه براي سنتز سيليس آمورف به روش شيميايي
120
استفاده از آپتامر تثبيت شده در ظروف واكنش زنجيره‌اي پليمراز و روي سطح نقاط‌كربني براي اندازه‌گيري انسولين در پلاسما به روش طيف سنجي فلورسانس
121
استفاده از آزمايش كشش غير مستقيم در بررسي رفتار خستگي نمونه هاي آسفالتي
122
استفاده از آزمايش هاي آماري جهت بهبود طراحي محصولات با در نظر گرفتن چندين پارامتر طراحي و مشخصه كيفيت
123
استفاده از آستاگزانتين و نمك صفراوي در خوراك ماهي پرت خوني(♂Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ) در تنش با نانو ذرات نقره
124
استفاده از آشكارسازهاي ترتيبي براي آشكارسازي سيگنال هاي LPI
125
استفاده از آشوب در تشخيص ناهنجاري مبتني بر سيستم هاي ايمني مصنوعي
126
استفاده از آلومينيوم هيدروژن سولفات و قلع تتراكلرايد نشانده شده بر روي نانو سيليكاژل به عنوان كاتاليست در پيش برد واكنش هاي تراكمي آلي و بررسي يك كاتاليست مناسب براي سنتز صنعتي پلي اتيلن ترفتالات
127
استفاده از آمار مكاني به منظور بررسي عوامل تاثير گذار بر تخريب جنگل با بهره گيري از سيستم هاي اطلاعات مكاني
128
استفاده از آمارگان مرتبه بالا در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
129
استفاده از آموزش همزمان دو عامل با اشتراك گذاشتن دانش براي بهبود سرعت آموزش
130
استفاده از آناليز پارامترهاي راه رفتن اسبي به كمك مدل هاي هوشمند براي محدود كردن تشخيصهاي افتراقي در اين نوع راه رفتن
131
استفاده از آناليز تطبيقي در تعيين توپولوژي بهينه
132
استفاده از آناليز گذار براي به دست آوردن سيكل رانندگي اتوبوس
133
استفاده از آناليز گره اي براي شبيه سازي بهره برداري در چند چاه نمونه
134
استفاده از آناليز گره اي براي طراحي روش هاي فرازآوري مصنوعي (گاز و پمپ) در چاه نمونه
135
استفاده از آناليز مقادير ويژه براي مدل هاي غير خطي ازطريق بسط سري تيلور
136
استفاده از آناليزتطبيقي در روش نقاط محدود
137
استفاده از آنتي بادي منوكلونال ضد Bm68 بر عليه روده مياني كنه هاي مختلف به منظور شناسايي ساختارهاي مشابه در آنها با روشهاي ايمونولوژيكي
138
استفاده از آنزيم به عنوان بيوكاتاليست
139
استفاده از ابزار شبكه عصبي در داده كاوي
140
استفاده از ابزار علم‌سنجي براي تحليل پتنت جهت آينده‌نگاري فناوري (مورد مطالعه كليدواژه هاي خود ترميمي و زير سامانه چندرسانه‌اي آي پي )
141
استفاده از ابزار هاي برنامه ريزي طراحي محور در ارتقاء كيفيت عملكردي، فضاهاي عمومي نمونه موردي تاتر شهر و بهينه پيرامون آن
142
استفاده از اثر ميدان مغناطيسي و الكترود لايه نازك جيوه بر پايه گرافيت در ولتا متري عاري سازي و كاربرد آنها در اندازه گيري مقادير بسيار كم يونهاي ﴿Cd(II) ، PB(II) ،ZN(II
143
استفاده از اد وات FACTS در سيستم قدرت و بررسي تاثير آن برپا رامترهاي سيستم
144
استفاده از ادوات FACTS جهت بهبود پايداري گذراي شبكه قدرت هوشمند به وسيله ي كاهش اختلاف زاويه ي ولتاژ ترمينال ژنراتورهاي شبكه
145
استفاده از ادوات FACTS موازي براي بهبود پايداري نوسان اول
146
استفاده از ارتباط بين خصيصه‌ها در بهبود رده‌بندهاي مبتني بر درخت‌هاي تصميم يادگيرنده از داده‌هاي جرياني
147
استفاده از ارتقا دهنده هاي قليايي و قليايي خاكي و لانتانيدها در كاتاليزور Ni/SiO2 در ريفرمينگ بخار پروپان
148
استفاده از ارتقاء دهنده هاي فلزات واسطه و لانتانيد ها در كاتاليزور Ni/Al2O3 در ريفورمينگ بخار پروپان
149
استفاده از ارزن و چربي حيواني در جيره مرغهاي تخمگذار
150
استفاده از ازن براي بهينه سازي هزينه هاي تصفيه آب برج هاي خنك كننده پالايشگاه
151
استفاده از ازن در كنترل سوسك چهارنقطه اي حبوبات .Callosobruchus maculatus F در لوبيا چشم بلبلي و بيد گندم .Sitotroga cerealella O
152
استفاده از اسپكترو فتومتر در استخراج قوانين حاكم بر كالريمتر ديسك
153
استفاده از اسپلاين ها در حل عددي دستگاه مسائل مقدار مرزي
154
استفاده از اسپلاين ها در حل عددي مسائل مقدار مرزي مرتبه ي چهارم
155
استفاده از استخراج فاز جامد به كمك نانو ذرات آلومينا و روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي به وسيله التراسونيك در جداسازي و پيش تغليظ فلزات سنگين كبالت، كادميوم و نيكل و اندازگيري آنها به وسيله طيف سنجي جذب اتمي شعله‌اي‌
156
استفاده از اسيد آمينه تريپتوفان به عنوان جايگزين مواد مرجع، در آزمون كيفي سنجش داروهاي پپتيدي صناعي
157
استفاده از اسيدهاي جامد در اكسايش يورازول ها تحت شرايط ناهمگن و ملايم
158
استفاده از اشياء مجازي در بررسي توسعه مهارتي حركت ارادي
159
استفاده از اصلاح كننده هاي سطحي در سنتز نانو ذرات اكسي روي به روش احتراقي
160
استفاده از اصلاحگر 5- امينو 2- اتيل - بي فنيل - 2- ال و نانو لوله هاي كربني در اصلاح الكترود خمير كربن بررسي رفتار الكتروشيمياي ان و استفاده از اين الكترود در اندازه گيري اسكوربيك اسيد و لوودوپا
161
استفاده از اصول نو شهر سازي در احياء بافت هاي فرسوده
162
استفاده از اصول نو شهرسازي در احياء بافت هاي فرسوده﴿ NEW URBANISM)﴿محله چهارسوچوبي تهران﴾
163
استفاده از اطلاعات اضافي در سيگنال هاي تنك و ماتريس هاي كم رتبه
164
استفاده از اطلاعات تصويري كامپيوتري جهت محاسبات توليد قالي
165
استفاده از اطلاعات حركت لب ها براي جداسازي صدا
166
استفاده از اطلاعات زباني در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
167
استفاده از اطلاعات متقدم در كنترل فعال ارتعاشات بدنه قطار
168
استفاده از اطلاعات هاپلوتايپ در تشكيل ماتريس روابط ژنومي و محاسبه ضريب هم خوني در گاوشيري
169
استفاده از افزودني ها براي بهبود ليچينگ كالكوپيريت؛ مطالعه موردي : استفاده از پراكسيد دي سولفات سديم براي ليچينگ كنسانتره كالكوپيريت مس سرچشمه
170
استفاده از اقلام چهارگانه خوشنويسي
171
استفاده از اكسيژن در مشعلهاي صنعتي
172
استفاده از الجينات بعنوان غليظ كننده در صنعت نساجي
173
استفاده از الگوريتم CRF براي تشخيص و تصحيح چسبيدگي كلمات در زبان فارسي
174
استفاده از الگوريتم بيشنيه جريان و كمينه برش در بهبود تشخيص سبك يادگيري
175
استفاده از الگوريتم پتري نت در مدلسازي و بررسي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
176
استفاده از الگوريتم ديكسترا جهت بهينه كردن طرح هاي توسعه شبكه انتقال HVAC با خطوط HVDC
177
استفاده از الگوريتم رديابي مورچه جهت شناسايي گسل ها
178
استفاده از الگوريتم رديابي مورچه در شناسايي گسل هاي موجود در داده هاي لرزه اي
179
استفاده از الگوريتم رمزنگاري AES سبك وزن جهت بهبود امنيت ويدئو و تصاوير متحرك در كاربردهاي بلادرنگ و سريع
180
استفاده از الگوريتم ژنتيك براي مدل سازي غربالگري بيماري هاي غير واگير مزمن در مطالعات كوهورت
181
استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي موقعيت قرارگيري يدك كش هاي پاك سازي نفت در منطقه خليج فارس
182
استفاده از الگوريتم ژنتيك تركيبي براي زمانبندي پروژه با منابع محدود ﴿مطالعه موردي: شركت فن انديش﴾
183
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت تشخيص جهت نگاه كاربر
184
استفاده از الگوريتم ژنتيك جهت حل مسائل تخصيص كانال
185
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي قطر لوله، پمپ و ارتفاع مخزن شبكه هاي توزيع آب با در نظر گرفتن الگوي مصرف متغير در شبانه روز
186
استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي گروه شمع ها
187
استفاده از الگوريتم ژنتيك در مديريت تخصص آب با توجه به معيارهاي كمي و كيفي
188
استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي در تهيه طرح بافت پارچه هاي تاري و پودي ساده
189
استفاده از الگوريتم ژنتيك موازي براي تجزيه ماتريس در سامانه هاي پيشنهاددهنده
190
استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي مصنوعي در نظارت بر ارتعاشات يك جعبه دنده
191
استفاده از الگوريتم سيستم ايمني مصنوعي با رويكرد وب كاوي در تشخيص آنومالي وب
192
استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان براي حل مسائل مديريت اختلالات خطوط هواپيمايي
193
استفاده از الگوريتم ماكزيمم سازي مشاهدات و فيلترذره اي در شناسايي روي خط و كاربرد آن در كنترل سيستم هاي فضاي حالت
194
استفاده از الگوريتم مسيريابي خوشه‌بندي در NDN براي شبكه‌هاي راديو شناختي موردي
195
استفاده از الگوريتم هاي الهام گرفته از كلوني مورچه ها در مسير يابي شبكه هاي كامپيوتري
196
استفاده از الگوريتم هاي تكاملي جهت انتخاب سهام بازار بورس اوراق بهادار با معيار ارزش در معرض ريسك و ارزيابي آن
197
استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك براي تطبيق داده هاي آزمايشگاهي PVT در مخازن نفتي
198
استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري و دانش داده كاوي در يافتن الگوي مناسب براي حل يك مساله زمانبندي كارگاه گردش كاري
199
استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر معادله حالت براي محاسبه حداقل فشار امتزاج پذيري
200
استفاده از الگوريتم هاي هندسه محاسباتي در شناسايي و تشخيص وظايف
201
استفاده از الگوريتم هاي هندسي در مساله تعقيب و گريز
202
استفاده از الگوريتم ويتربي وقفي جهت مقابله با تداخل بين حاملي در گيرنده CDMA چند حاملي
203
استفاده از الگوريتم يادگيري آستانه ي تطبيق (ATL) براي تعليم شبكه اي از نورون ها (STEN)
204
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در تخمين پارامترهاي مدل آشوبي سرطان به كمك يك تابع هزينه جديد مبتني بر قطع پوانكاره
205
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در تخمين پارامترهاي مدل آشوبي نورون به كمك يك تابع هزينه جديد مبتني بر قطع پوانكاره
206
استفاده از الگوريتمهاي تكاملي در مدلسازي حركت جسم چند لينكه
207
استفاده از الگوريتمهاي هوشمند جهت مكان يابي صاعقه هاي از نوع ابر به زمين بر اساس مدلهاي الكترومغناطيسي كانال صاعقه
208
استفاده از الگوهاي ميكرو پروزوديك جهت تقطيع كلمات
209
استفاده از الگوي آيروديناميك غيرخطي در معادلات آيروالاستيك بال هاي با نسبت منظري بالا
210
استفاده از الگوي پروتييني به منظور تشخيص منابع ژرم پلاسم زيتون ايران
211
استفاده از الگوي توسعه ميان افزا در احياء بافت فرسوده (مطالعه موردي: محله دردشت اصفهان)
212
استفاده از الگوي مشاركتي در بازتعريف و طراحي مدارس
213
استفاده از الگوي مكتب شهرسازي اصفهان در افزايش خوانايي شهرك هاي جديد ( نمونه موردي شهرك ولي عصر اصفهان)
214
استفاده از المانهاي تيري براي حل سازه هاي پوسته اي
215
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﺵ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﯼ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﯽ
216
استفاده از الياف هاي پليمري تقويت كننده (FRP) براي اصلاح مشخصات اجزاء بتني
217
استفاده از امكانات كامپيوتر و يك مدار واسط بعنوان دستگاه تلفن
218
استفاده از امواج التراسونيك فركانس بالا جهت حذف آمونياك از پساب هاي صنعتي
219
استفاده از امواج فراصوت به منظور سنتز نانو كامپوزيت هاي كايرال جديد بر پايه پلي ﴿آميد- ايميد﴾ حاوي اتصالات L- فنيل آلانين با بكارگيري نانو ذرات آلومينا اصلاح شده به وسيله تركيب هاي زيست سازگار همانند سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾
220
استفاده از امواج فراصوت در بهبود هيدروليز آنزيمي ساكاروز به كمك آنزيم اينوتاز
221
استفاده از امواج فراصوت در فرايند خاكسترزدايي قير طبيعي با استفاده از فلوتاسيون ستوني
222
استفاده از امواج مافوق صوت همراه روش سولفورزدايي اكسايشي جهت حذف گوگرد از نفت خام
223
استفاده از انرژي باد در سيستم هاي حفاري
224
استفاده از انرژي خورشيدي با استفاده از نماي هوشمند به منظور تنظيم دماي خانه
225
استفاده از انرژي خورشيدي براي پيش گرم كردن آب بويلر نيروگاه بخار
226
استفاده از انرژي خورشيدي براي حركت يك فروند قايق ماهيگيري در آبهاي خليج فارس
227
استفاده از انرژي خورشيدي در تهويه مطبوع ساختمان
228
استفاده از انرژي خورشيدي در طراحي پمپ ها
229
استفاده از انرژي خورشيدي و باد به منظور تامين انرژي ازدياد برداشت از مخازن نفتي
230
استفاده از انرژي ريز موج در برخي از سنجش هاي بيولوژيك خاك
231
استفاده از انرژي زمين گرمايي براي توليد برق
232
استفاده از انرژي نو در كولر آبي
233
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در جهت خشك كردن مصولات صنايع غذايي وارائه روش بهينه فرايند با ديدگاه هاي اقتصادي
234
استفاده از اولتر اسوند براي افزايش بيان و توليد اسيد سيتريك توسط آسپرژيلوس نيجر
235
استفاده از ايروژل آلي- فلزي براي حذف رنگ متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
236
استفاده از بازپس گيري انرژي حاصل از ترمز دوچرخه جهت شارژ باتري روشنايي و استفاده آن در برق مفيد دوچرخه
237
استفاده از بازتابنده هاي موج سطحي براي ايجاد آنتن هاي هولوگرافي پهن باند
238
استفاده از بازخوردهاي غيرمستقيم كاربران وب در الگوريتم هاي يادگيري براي رتبه دهي
239
استفاده از بازي هاي قيمت گذاري شبكه براي ترافيك خودمحور
240
استفاده از بازيهاي سابماژولار در مديريت خودگردان سمت تقاضا
241
استفاده از باطله هاي معادن سنگ با روش حل خلاق مسئله در معدن سنگ گدار سياوش
242
استفاده از بافت در تصويرسازي كتاب هاي كودكان
243
استفاده از باكتري ها براي كاهش گرد و غبار در فعاليت هاي معدني
244
استفاده از باكتري ها براي مقابله با ايجاد رسوبات واكسي در تركيبات نفتي همراه واكس زياد
245
استفاده از بايندرهاي پليمري زيست سازگار در ساخت قطعات كلسيم فسفاتي به روش چاپگر سه بعدي بايندر جت
246
استفاده از بايودوغاب ها جهت تحكيم و بهسازي زمين در مقياس آزمايشگاهي و عملي با تكيه بر تثبيت شن هاي روان
247
استفاده از بتن هاي با نفوذپذيري كم در ساخت مخازن نفتي بتني
248
استفاده از برخي ژن هاي كلروپلاستي دخيل در فتوسنتز و باركدهاي گياهي براي تجزيه و تحليل روابط فيلوژني انار
249
استفاده از برداشتهاي تك ايستگاهي خردلرزه هاي محيطي در استخراج بيضويت امواج رايلي
250
استفاده از برگ چاي در توليد آنزيم پراكسيداز قارچي
251
استفاده از برنامه ارزيابي خودكار نگارش
252
استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالي SDP در بهره برداري بهينه از مخازن آبي سد كرج
253
استفاده از برنامه ريزي چند هدفه در برنامه ريزي دروس دانشگاه
254
استفاده از برنامه ريزي عدد صحيح مختلط در سيستم حمل و نقل خودكار چمدان
255
استفاده از برنامه كامپيوتري FLUSH
256
استفاده از برنامه نويسي ژنتيك و خوشه بندي بر اساس سري هاي زماني براي ايجاد قوانين معاملاتي در بازار آتي تهران
257
استفاده از بسترهاي زئوليتي براي جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي و جداسازي ايزوبوتن از مخلوط اولفين ها و آلكان هاي چهار كربنه
258
استفاده از بسته بندي اتمسفر اصلاح شده در كاهش رشد كپك و مخمر در پنير سفيد ايراني در طول زمان نگهداري
259
استفاده از بسته نرم افزاري DSSAT به منظور ارائه بهترين راهكارهاي مديريتي آبياري و كود نيتروژني براي گندم و ذرت در زمان حال و آينده
260
استفاده از بطري هاي پلي استر بازيافتي در توليد الياف نساجي و بررسي خواص مكانيكي الياف توليدي از آن
261
استفاده از بمب عليه غير‌ نظاميان در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
262
استفاده از بهينه سازي فازي چند هدفه به منظور تسطيح منابع چندگانه در مديريت پروژه
263
استفاده از بوهميت به عنوان نانو‌جاذب به‌منظور ريز‌استخراج فاز جامد فضاي فوقاني كلروفنول‌ها از نمونه‌هاي آبي
264
استفاده از بيان تنك براي تشخيص بيماري ايسكمي از تصاوير اكوكارديوگرافي
265
استفاده از بيان تنك و داده‌هاي fMRI براي پيش‌بيني طبقه اشياء
266
استفاده از بيوتكنولوژي در توليد نهال عاري از ويروس ارقام انگور
267
استفاده از بيوراكتورهاي غشايي در تصفيه پساب هاي صنعتي
268
استفاده از پارچه گونه ها در كاهش ترك هاي روسازي و كاربرد آن در راهسازي
269
استفاده از پاسخگويي بار براي تنظيم فركانس در ريزشبكه هاي جزيره اي
270
استفاده از پايگاه دانش براي جريان هاي كاري سيستم هاي يكپارچه توزيع شده به كمك الگوريتم پيشنهادي با مكانيزم داده كاري
271
استفاده از پايه هاي سينك و هارتلي در روشهاي طيفي
272
استفاده از پايه هاي موجك در روش پتروف -گالركين براي حل عددي معادلات انتگرالي از نوع همرشتين
273
استفاده از پايههاي متعامد سينوسي براي حل معادله شرودينگر سه بعدي خطي غير وابسته به زمان
274
استفاده از پتانسيل هاي موجود در بافت فرسوده محدوده امام زاده دو خاتون شهركرد جهت بازآفريني محدوده
275
استفاده از پديده Twinkling Artifact به منظور كمي نمودن اثر روش درماني High Intensity Focused Ultrasound
276
استفاده از پديده ي خودتصويري در رويه نگاري اپتيكي در ابعاد كوچك
277
استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي در پيش بيني غلظت برخي فلزات سنگين در برگ درختان چنار و اقاقيا در شهر كرمانشاه
278
استفاده از پرتوهاي گاماي آني حاصل از فعالسازي نوتروني براي تشخيص مواد منفجره
279
استفاده از پردازش تصاوير در تعيين ويژگي هاي نخ‌هاي تكسچره با تاب مجازي
280
استفاده از پردازش تصوير براي اندازهگيري جابهجايي
281
استفاده از پرمنگنات پتاسيم به منظور اصلاح خواص سطح الياف پشم و پلي پروپيلن
282
استفاده از پروتكل زمان شيار‌بندي شده با پرش فركانسي در شبكه‌هاي حسگر بدني و تحليل اثر تداخلي بين اين شبكه‌ها
283
استفاده از پساب تصفيه شده براي فرآيند پخت و سفيدگري كالاي پنبه‌اي و بررسي عملكرد آن در مقايسه با مرجع
284
استفاده از پساب حمام رمق كشي شده در رنگرزي پشم با رنگزاي اسيدي
285
استفاده از پساب فرايند توليد نمك كلسيمي اسيدهاي چرب براي كشت ريزجلبك دوناليلا سالينا
286
استفاده از پسماندهاي گياهي براي توليد بيو - نانو ذرات روي جهت تغذيه گوجه فرنگي
287
استفاده از پلاسماي ليزري به عنوان آنتن پلاسما و مولد پالس هاي الكترومغناطيس
288
استفاده از پلي سديم اكريلات در تكميل نانوكامپوزيتي پارچه هاي پنبه‌اي و بررسي برخي خواص فيزيكي آنها
289
استفاده از پلي فنولهاي گياهي جهت كند رها كردن اوره
290
استفاده از پلي مورفيسم طولي نواحي ITS1 و ITS2 موجود در DNA ريبوزومي جهت تعيين گونه ي مخمرهاي بيماريزاي انسان براساس الگوي الكتروفورزي محصولات PCR
291
استفاده از پلي يورتان هاي بر پايه ي منابع طبيعي جهت بهره گيري در سامانه هاي دارورساني
292
استفاده از پليمر پر شاخه‌ي آميني براي بهبود خواص رنگ‌پذيري، جذب رطوبت و خواص فيزيكي الياف پلي‌آميد
293
استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نقاط كوانتومي CdTe براي شناسايي و اندازه گيري داروي سولفاسالازين
294
استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي بر پايه نقاط كوانتومي گرافن براي تشخيص و اندازه گيري مولكول هاي ساده زيستي
295
استفاده از پليمرهاي قالب يوني بر پايه نانولوله هاي كربني چند جداره مغناطيسي براي اندازه گيري و شناسايي همزمان يون هاي فلزي
296
استفاده از پنلهاي فتوولتاييك براي شارژ خودرو الكتريكي با بهكارگيري پيل سوختي
297
استفاده از پورتال هاي مديريت پروژه براي يكپارچه سازي
298
استفاده از پوزولانهاي طبيعي براي كنترل واكنش قليايي - سنگدانه در بتن
299
استفاده از پوست پسته اصلاج شيميايي شده با پلي آتيلن براي حذف رودامين بي از محصول هاي آبي
300
استفاده از پوشش شيشه سراميك براي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم در كار گرم
301
استفاده از پوشش شيشه سراميك برلي حفاظت از آلياژهاي تيتانيم
302
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
303
استفاده از پوشش هاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
304
استفاده از پوششهاي بيولوژيكي در افزايش كارايي فناوري نانو در درمان سرطان
305
استفاده از پيش گرمايش فعال براي تسريع راه اندازي خطوط لوله ي ژل
306
استفاده از تئوري اطلاعات در فشروده سازي اطلاعات و شبيه سازي الگوريتم LZW
307
استفاده از تئوري فازي در تخمين قيمت تمام شده درمطالعات امكان سنجي اقتصادي
308
استفاده از تئوري گروه ها در تحليل ديناميكي و پايداري سازه هاي متقارن
309
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت
310
استفاده از تئوري منحني يادگيري در تخمين مدت پروژه ها
311
استفاده از تابع پايه شعاعي و روش منظم سازي تيخانوف در حل يك مساله معكوس
312
استفاده از تابع موجك و پيش بيني كننده فازي در تشخيص خطاي روتور موتورالقائي
313
استفاده از تابع هدف چندگانه مبتني بر داده هاي مودال جهت شناسايي آسيب هاي سازه اي با به روزرساني مدل تحليلي
314
استفاده از تابع هزينه مبتني بر قطع پوانكاره در تخمين پارامترهاي سيستم هاي آشوب گونه زيستي
315
استفاده از تابلوهاي بزرگ تبليغاتي در ورودي هاي شهرها
316
استفاده از تاپستري در دكوراسيون داخلي با الهام از ايل قشقائي
317
استفاده از تبديل پاره موج در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب
318
استفاده از تبديل چيرپلت به منظور آشكارسازي اهداف مدفون در زير زمين از طريق آرايه
319
استفاده از تبديل موجك در انتخاب ويژگي به منظور بهبود دسته بندي سيگنال هاي EEG نوزادان
320
استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس براي استخراج تصوير هدف از داده هاي رادارISAR
321
استفاده از تبديل ويولت در استخراج پتانسيل هاي برانگيخته
322
استفاده از تبديلات يكاني پيوسته براي توليد هاميلتوني موثر مدل هابارد
323
استفاده از تجزيه تقريبي در حلالهاي معادلات ديفرانسيل معمولي سخت
324
استفاده از تحليل بسته‌هاي شبكه براي شناسايي نشت حريم خصوصي دستگاههاي اندرويدي با هدف كاهش مصرف انرژي
325
استفاده از تحليل پوششي داده‌ها به ‌منظور بررسي تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر عملكرد صنايع پتروشيمي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
326
استفاده از تحليل خوشه بندي درمسئله مكان يابي- مسيريابي شبكه لجستيك حلقه بسته
327
استفاده از تحليل موجك در فرايندهاي ناايستا و فرايندهاي همبسته متناوب
328
استفاده از تخمين استوار و رگرسيون استوار در ساخت متامدل ها
329
استفاده از تخمين گرهاي مختلف در پهنه بندي وضعيت شوري و سديمي خاك هاي منطقه ي اسلاميه ي رفسنجان
330
استفاده از تخيل كودكان براي طراحي استيكراتاق كودك
331
استفاده از تراكم، آرايش كاشت و تنوع علف كش در مديريت تلفيقي علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي
332
استفاده از تركيب پرومازين-نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان الكتروكاتاليست جهت ساخت سنسور حساس براي اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي از قبيل هيدرازين و هيدروكسيل آمين
333
استفاده از تركيب خازن موازي با اينورتر منبع ولتاژ به منظور جبران تغييرات و نوسانات ولتاژ و جريان در شبكه توزيع 20 كيلوولت
334
استفاده از تركيب روش‌هاي نوار محدود و بدون شبكه گالركين براي حل مسائل ورق
335
استفاده از تركيب فرآيند اكسيداسيون پيشرفته ﴿AOP﴾ و تصفيه زيستي در كاهش بار آلودگي پسابهاي حاوي تركيبات فنلي
336
استفاده از تركيب قالب هاي آلي در بهبود ساختار نانوكاتاليست ساپو-34 به روش القاي امواج ماوراي صوت
337
استفاده از تركيبات اوره كندانس به عنوان مواد تأخير دهنده اشتعال در پلاستيك‌ها
338
استفاده از تركيبات پريبيوتيكي استخراج شده از مغز بلوط براي ريزپوشاني لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 به روش خشك كردن پاششي
339
استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين به منظور افزايش كارايي چاپ ديجيتالي بر منسوجات
340
استفاده از تركيبات نانو كامپوزيت زئوليتي در مانع واكنشي نفوذ پذير به منظور حذف پساب رنگي نساجي از آب هاي زير زميني
341
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروزه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
342
استفاده از تصميم گيري گروهي چند معياره در شناخت شاخص هاي ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي در يك سازمان ماموريت محور
343
استفاده از تعاملات و نفوذ اجتماعي در جهت حل چالش‌هاي شناخته‌شده در سيستم‌هاي پيشنهاددهنده
344
استفاده از تغيير فشار باد تاير جهت بهبود كيفيت حركت طولي و عرضي خودرو
345
استفاده از تغييرات بافت به منظور بخش‌بندي براساس آمارگان‌هاي مراتب بالاتر
346
استفاده از تفاله نيشكر براي سنتز نانو كامپوزيت Al2O3/SiC از طريق سنتز خود انتشار دماي بالا (SHS) و آسياب‌كاري
347
استفاده از تقريب پاده براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي
348
استفاده از تقريبات تفاضلي فشرده در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
349
استفاده از تقطير غشايي براي شيرين سازي آب خليج فارس
350
استفاده از تك لايه هاي خود انباشته جهت جلوگيري از اكسيداسيون اسكوربيك اسيد در سطح الكترود طلا و كاربرد ان در تعيين دو پامين
351
استفاده از تكرار وزنه تا سر حد خستگي براي برآورد يك تكرار بيشينه در حركت پرس سينه
352
استفاده از تكنولوژي بلاك‌چين جهت دستيابي به اهداف مديريت زنجيره تامين
353
استفاده از تكنولوژي پاسما وريز موج به منظور بهبود رنگرزي كالاي پشمي با اكاليپتوس
354
استفاده از تكنولوژي پلاسما وريز موج به منظور بهبود رنگرزي كالاي پشمي با اكاليپتوس
355
استفاده از تكنولوژي پيشرفته و مدرن در حرارت هما
356
استفاده از تكنولوژي در كلاس هاي مهارت هاي شنيداري: ديدگاه اساتيد و دانشجويان مهندسي
357
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
358
استفاده از تكنولوژي ديجيتال در انيميشن دو بعدي
359
استفاده از تكنولوژي فازي به منظور پيش‌بيني ارتباطات و روند انتشار مطالب در شبكه‌هاي اجتماعي
360
استفاده از تكنولوژي گلوگاهي (پينچ ) جهت طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي واحد جديد تقطير نفت خام سنگين ايران (000،081 بشكه در روز)
361
استفاده از تكنولوژي نانو در افزايش راندمان كلكتورهاي خورشيدي
362
استفاده از تكنيك DOE براي معضل گشايي نابالانسي تايرها و بررسي عوامل موثر بر روي آن در مجتمع صنايع لاستيك يزد
363
استفاده از تكنيك FANP در ارزيابي و انتخاب تامين كننده تجهيزات با لحاظ كردن عوامل داخلي
364
استفاده از تكنيك QFD جهت بهبود كيفيت پارچه هاي فاستوني
365
استفاده از تكنيك پلاسما براي بهبود جذب رنگزاي اسپرك بر روي كالاي پشمي با دندانه با يو پوست پسته
366
استفاده از تكنيك پلاسما براي بهبود جذب رنگزاي اسپرك بر روي كالاي پشمي با دندانه بايو پوست پسه
367
استفاده از تكنيك پيكسل بندي و روش بهينه سازي باينري به منظور طراحي ادوات آنتني و مايكروويوي
368
استفاده از تكنيك تحريك نوساني در استخراج برخي پارامترهاي مكانيكي سيستم تنفسي
369
استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري براي نظارت بر فرو نشست زمين ناشي از استخراج بي رويه آب زيرزميني در دشت يزد- اردكان (1385-1390)
370
استفاده از تكنيك تداعي حافظه از طريق ارتباط بخش هاي تصويري و آوايي بر روي ميزان نگهداري و بازيابي واژگان زبان آموزان درونگرا و برونگراي ايراني
371
استفاده از تكنيك خشك كردن انجمادي در سنتز مواد متخلخل
372
استفاده از تكنيك خوشه بندي گوينده در تطبيق گوينده در سيستم بازشناسي گفتار
373
استفاده از تكنيك رزونانسي جهت بهبود بازده ميكرواينورترهاي خورشيدي
374
استفاده از تكنيك طراحي آزمايشات براي ارائه يك مدل آمار به منظور بهينه كردن فرآيند توليد در يك واحد توليدي
375
استفاده از تكنيك فتو مونتاژ در تصوير سازي كتاب
376
استفاده از تكنيك فتو مونتاژ در تصوير سازي كتاب
377
استفاده از تكنيك كشت گندم و نجات جنين در بازيافت ژرم پلاسم گندم
378
استفاده از تكنيك مدلسازي بروش عناصر متناهي ﴿ finite element method ) براي بهبود نتايج حاصل از ويسكومترهاي cone&plate
379
استفاده از تكنيك مديريت كيفيت qfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري(با تاكييد بر طرح ونقش)
380
استفاده از تكنيك مديريت كيفيتqfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري﴿باتاكيد بر طرح ونقش﴾
381
استفاده از تكنيك منبت و مشبك در جدا كننده هاي چوبي در منازل
382
استفاده از تكنيك هاي تلفيقي در انيميشن و موشن گرافيك
383
استفاده از تكنيك هاي جدا سازي به منظور پيش تغليظ و اندازه گيري اوراينم با روش اسپكتروفوتومتري
384
استفاده از تكنيك هاي چند شاخصه براي انتخاب پرتفوي بهينه سهام در بازار بورس تهران
385
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني در راستاي مديريت جامع منابع آب
386
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در تحليل ثبت هاي سرور وب جهت ساخت صفحات وب شخصي شده
387
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در صنعت پزشكي
388
استفاده از تكنيك هاي ريز استخراج با حلال همراه با كروماتوگرافي گازي- آشكارساز شعله يونشي براي اندازه گيري حشره كش هاي پيروتيروئيدي در نمونه هاي آبي
389
استفاده از تكنيك هاي عكاسي در نقاشي
390
استفاده از تكنيك هاي كاوي براي تحليل داده هاي دوره گارانتي خودروي ريو شركت سايپا يدك
391
استفاده از تكنيك واهم آميخت در چاه آزمايي
392
استفاده از تكنيكهاي بهبود كارايي الگوريت مهايتخمين توزيع در طراحي شبكه انتقال گاز طبيعي
393
استفاده از تكنيكهاي چوب در طراحي داخلي
394
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي بمنظور طبقه بندي مشتريان
395
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي در حوزه تجارت الكترونيك
396
استفاده از تكنيكهاي داده كاوي(خوشه بندي) در برنامه ريزي استراتژيك با تاكيد روي مدل مبنا در يك سازمان ايراني
397
استفاده از تكنيكهاي فازي جهت كشف بن بست در مسيريابي شبكه اتصالات چند پردازنده
398
استفاده از توابع B- اسپلاين درجه چهار در حل تقريبي مسائل مقدار مرزي مرتبه سه
399
استفاده از توابع پايه اي برنشتاين براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
400
استفاده از توابع پايه اي شعاعي در حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي وابسته به زمان
401
استفاده از توابع پايه اي شعاعي درونيابي وحل معادلات ديفرانسيل جزئي
402
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل
403
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل به كمك شبكه عصبي مصنوعي
404
استفاده از توابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيلژژژبه كمك شبكه عصبي مصنوعي
405
استفاده از توابع پايه نمايي در حل برخي معادلات ديفرانسيل چندبعدي در مكان و زمان
406
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادلات ديفرانسيل محيط هاي متخلخل اشباع
407
استفاده از توابع پايه نمايي در حل معادله ديفرانسيل الاستيسيته غير محلي
408
استفاده از توابع پايه هموار در حل برخي مسايل مقادير ويژه درمهندسي
409
استفاده از توابع پايه همواردرحل برخي معادلات ديفرانسيل حاكم بر مسائل مكانيك جامدات
410
استفاده از توابع پايه ي متعادل شده در روش اجزا محدود براي حل مسائل تكين مكانيك جامدات
411
استفاده از توابع پايه‌اي مناسب براي حل معادلات ديفرانسيل با تاكيد روي مسائل با دامنه‌ي بزرگ
412
استفاده از توابع زماني متعامد در حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن در مصرف سوخت خودرو هيبريد
413
استفاده از توابع كاردينال در روشهاي طيفي
414
استفاده از توابع كسري به منظور تصديق هويت بر پايه سيگنال الكتروانسفالوگرام افراد سالم
415
استفاده از توابع كوپلا براي يادگيري وابستگي متغيرها درالگوريتم هاي تخمين توزيع پيوسته
416
استفاده از توابع متعامد ثابت قطعه اي و توابع تركيبي در حل معادلات انتگرال
417
استفاده از توابع متعامد كسري براي حل مسائل مقدار مرزي معادلات ديفرانسيل معمولي
418
استفاده از توابع متعامد گويا در روش‌هاي طيفي براي حل مسائل با دامنه نامتناهي
419
استفاده از توابع متعامد گويا در شناسايي سيستمها، تقريب توابع و روشهايي براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
420
استفاده از توابع مختلط ﴿ نگاشت ﴾ در تحليل توابع جريان و پتانسيل جريان
421
استفاده از توابع موجك در تطابق چندگانه تاريخچه مدل مخزن
422
استفاده از توابع والش براي حل معادلات انتگرالي
423
استفاده از توربين بادي براي تامين انرژي شيرين سازي آب به روش اسمز معكوس و مقايسه آن با روش حرارتي بر پايه تقطير
424
استفاده از توربين بادي دز ايستگاه پمچاژ آب
425
استفاده از توربين در ايستگاههاي تقليل فشار شبكه آبرساني شهري
426
استفاده از توزيع هاي تركيبي در مدل بندي و مقايسه داده هاي زيان
427
استفاده از توموگرافي اسپيرال در تعيين موقعيت دندانهاي نهفته ماگزيلايي كه تشخيص آنها از لحاظ كلينيكي مشكل است
428
استفاده از جاجيم در توليد پرده هاي عمودي با تكيه بر اصول دكوراسيون داخلي
429
استفاده از جاذب ارتعاش رزوناتور تأخيري براي كاهش نوسانات ناشي از تلاطم مايعات در قطارهاي باري
430
استفاده از جاذب امبرليت در جداسازي β-CD توليدي به روش آنزيمي در راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي: مطالعه بر نقش امولسيفايري β-CD توليدي
431
استفاده از جاذب پريوديك مزوپروس اورگانوسيليكاي اصلاح شده با پروپيل آمين براي بهينه سازي شرايط حذف يون كادميوم از نمونه‌هاي آبي با روش سطح پاسخ
432
استفاده از جاذب نانو حفره اي NH2-MCM-41 براي جذب فلزات روي و نقره از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي و بررسي شرايط همدماي جذبي، سينتيكي، ترموديناميكي و واجذبي
433
استفاده از جاذب هاي شيميائي در خشك كن ها
434
استفاده از جاذب يا كاتاليست جهت كاهش گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز اتومبيل ها
435
استفاده از جاذب‌هاي مغناطيسي نانوساختار براي جداسازي DNA و پپتيدها و توسعه آپتاحسگرهاي نوري بر پايه نقاط كوانتومي كربني جهت اندازه‌گيري آدنوزين
436
استفاده از جايگشت ها براي تشخيص وابستگي موجود ميان سري هاي زماني
437
استفاده از جت هوا در سيستم ريسندگي چرخانه اي و بررسي برخي از خواص نخ توليدي
438
استفاده از جذب كننده ي نانو كامپوزيت Fe3O4 / CNT براي حذف رنگ زرد مستقيم 50 از محيط آبي به روش جذب سطحي و بررسي همدماي جذبي ، سينيتكي و ترموديناميكي
439
استفاده از جعبه ابزار STATE FLOW در پياده سازي سيستمهاي تصميم يار هوشمند ﴿DSS﴾
440
استفاده از جي پي اس براي تعيين وضعيت هواپيما
441
استفاده از چارچوب هاي فلز - آلي متخلخل MOF-199 اصلاح شده و CuBDC براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
442
استفاده از چارچوب¬هاي فلزي-آلي در حذف فتوكاتاليستي رنگ¬هاي آلي از پساب صنعتي
443
استفاده از چرخ دنده هاي مغناطيسي استاتور سيم پيچي شده به منظور كنترل توان اكتيو ژنراتورهاي مغناطيس دائم مورد استفاده در نيروگاه هاي بادي
444
استفاده از چند جمله اي ها و توابع نمايي در برآورد خطا بر مبناي بازيافت
445
استفاده از چندجمله اي هاي لوكاس براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
446
استفاده از چندجمله‌اي‌هاي ضعيفاً-محل خطاياب چندمتغيره براي كدگشايي كدهاي دوري تا حد مي‌نيمم فاصله واقعي
447
استفاده از حالات گذراي شبكه جهت تشخيص برخط خطاي اتصال¬كوتاه
448
استفاده از حسگرهاي افزونه در ساختار IMU به‌منظور افزايش صحت و دقت حسگرهاي مبنا
449
استفاده از حسگري فشرده براي توليد نمونه‌هاي فشرده در خروجي نمونه‌بردار و ارائه روشي نو براي بازسازي سيگنال فشرده
450
استفاده از حسگري فشرده در دستگاه‌هاي پايش سلامت سازه
451
استفاده از حصير (كپو بافي ) در تزئين اشياء كاربردي
452
استفاده از حلال‌هاي اتكتيك پايين به عنوان شكننده آزئوتروپ براي جداسازي مخلوط‌هاي آروماتيك - آليفاتيك
453
استفاده از خاك رس اصلاح شده با آمينواسيد لوسين و نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه پلي وينيل الكل
454
استفاده از خاك هاي فعال براي جداسازي واناديم از محلول هاي آبي
455
استفاده از خاكستر سبوس برنج براي توليد نانوذرات AIS2O/SIC به روش سنتز خود انتشار دماي بالا و آسياكاري
456
استفاده از خاكستر لجن فاضلاب و آهك براي بهبود خواص ژئوتكنيكي خاك رسي
457
استفاده از خرده سفال به منظور عمل آوري داخلي بتن و تاثيرآن بر مقاومت فشاري و پيوستگي بتن و آرماتور
458
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
459
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
460
استفاده از خودروهاي الكتريكي در مديريت توان اكتيو و راكتيو در شبكه توزيع هوشمند
461
استفاده از خوردگي در براده برداري شيميايي آلياژ آلومينيوم 4202
462
استفاده از خوشنويسي در صفحه آرايي
463
استفاده از خوشه بندي سه بعدي در سامانه هاي پيشنهاد دهنده
464
استفاده از خوشه بندي و روش topsisبراي انتخاب تامين كنندگان با عرضه و تقاضاي محدود
465
استفاده از خياردريايي(Holothuria leucospilota) به عنوان شاخص زيستي آلودگي فلزات سنگين در خليج چابهار
466
استفاده از داده كاوي براي كشف تقلب در صنعت بيمه ﴿مطالعه موردي : بيمه شخص ثالث با استفاده از داده هاي چند شركت بيمه اي و پليس راهور﴾
467
استفاده از داده كاوي جهت تشخيص رفتار فراگيران آموزش الكترونيكي
468
استفاده از داده كاوي در برنامه ريزي استراتژيك (مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان)
469
استفاده از داده كاوي در بهبود روشهاي استخراج شده
470
استفاده از داده كاوي در شهر هوشمند
471
استفاده از داده مغناطيس هوايي وسنجش از دور (Landsat) براي شناسايي زون هاي مناسب براي اكتشاف منطقه اي آبهاي زيرزميني مطالعه مورديك استان كرمانشاه
472
استفاده از داده هاي CPT در طبقه بندي رفتاري خاك هاي آلوده (SBC)
473
استفاده از داده هاي آزمايش فشارسنجي در بررسي پارامترهاي ژئوتكنيك خاكهاي ريزدانه
474
استفاده از داده هاي استخراجي به منظور تعديل خطا و بهينه سازي روش هاي تخمين در كانسار سنگ آهن چادرملو
475
استفاده از داده هاي توالي يابي نسل جديد در يافتن پاتوژن هاي تسريع كننده بيماري هاي انسان
476
استفاده از داده هاي رقومي سنجنده TM ماهواره لندست براي اكتشاف سيليس منطقه طارم زنجان
477
استفاده از داده هاي لرزه نگاري 4 بعدي در تطابق تاريخچه مخازن نفت و گاز
478
استفاده از داده‌كاوي براي پيش‌بيني پذيرش دانشجويان در مقطع تحصيلات تكميلي موردمطالعه : دانشجويان كارشناسي رشته‌هاي منتخب دانشگاه يزد
479
استفاده از داستان در سينما
480
استفاده از داستان هاي رباعيات خيام در طراحي فرش
481
استفاده از درخت تصميم فازي به منظور ارزيابي توان اكولوژيك منطقه نائين براي توسعه صنعت
482
استفاده از درگاه چاپگر براي اندازگيري فركانس ( طراحي و ساخت )
483
استفاده از دست بافته در لباس به شيوه نوين
484
استفاده از دستگاه ﴿DMA ﴾ Dynamic Mechanical Analysis در تعيين خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
485
استفاده از دستگاه اسكنر جهت تعيين يكدستي رنگي در مخلوط الياف رنگين
486
استفاده از دندريمرها براي اصلاح فرآيند رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي راكتيو
487
استفاده از دو تكنيك كارت هاي امتيازي متوازن (BSC) و هوش تجاري (BI) براي ارزيابي عملكرد سازمان
488
استفاده از دوات FACTSموازي براي بهبود پايثداري نوسان اول
489
استفاده از دوربين ديجيتالي براي اندازه گيري رنگ و غلظت محلول هاي رنگي با استفاده از فيلتر
490
استفاده از دوربين فيلمبرداري و مدل RGB براي تعيين سنيتيكي واناديم V()
491
استفاده از دولابافي در تزئينات اتاق خواب
492
استفاده از دياگرام تاثير براي كاوش كنش
493
استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي جهت شبيه سازي كوره احياي مستقيم
494
استفاده از ذرات مس پوشش داده شده با فاز ساكن نانوساختار ابر آبگريز جهت اندازه گيري همزمان ميتل ايزوبوتيل كتون و 4- هپتانون با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
495
استفاده از ذرات نانو جهت بهبود تصفيه شيرابه با روش فتوفنتون
496
استفاده از ذرات نانو متخلخل Mg-MOF-74 به عنوان جاذب براي حذف فلزمس از محيط آبي
497
استفاده از ذرات نانونقره در ساخت غشاي اولترافيلتراسيون جهت استفاده در صنايع شير
498
استفاده از رادار نفوذي زمين (GPR) براي تعيين درجه كثيفي بالاست راه آهن
499
استفاده از راديو ديجيتال پر ظرفيت در شبكه آنالوگ تفاوتهاي اساسي در طراحي و مهندسي آنالوگ ديجيتال
500
استفاده از راكتور بستر سيال دو ناحيه اي در فرايندآروماتيك سازي پروپان بر روي كاتاليزورهاي زئوليتي ZSM-5
501
استفاده از رس سپيوليت ايراني براي شفاف سازي آب سيب و انار
502
استفاده از رهيافت توپولوژيكي در پيش بيني گذارهاي فاز
503
استفاده از روش BFGS در حل مسائل بهينه‌سازي نامقيد
504
استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي
505
استفاده از روش Gappy POD روي داده هاي آزمايشگاهي لايه برشي براي تحليل ساختارهاي جريان توربولانسي
506
استفاده از روش LDA-1/2 و تابع شبه هيبريدي هابارد ACBNO براي بررسي ابتدا به ساكن برخي از بلورهاي نيم-رساناي دوبعدي و سه بعدي
507
استفاده از روش Matching-Mode براي آناليز ناپيوستگي در موجبرهاي فلزي مستطيلي : كاربرد در تست غيرمخرب
508
استفاده از روش آناليز برگشتي در طراحي سيستم نگهداري تونل دشت ذهاب
509
استفاده از روش آناليز مؤلفه هاي مستقل به منظور حذف اثر سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال مغزي الكتروانسفالوگرام
510
استفاده از روش اجزاء محدود در آناليز مقدماتي پوشش تونل ها
511
استفاده از روش اجزاء محدود در تحليل انتقال حرارت ناپايدار در سازه هاي دوبعدي و كاربرد آن در سدهاي وزني
512
استفاده از روش اجزاء محدود طيفي در تحليل ارتعاشي اجزاء سازه اي ، تحت اثر نيروهاي ضربه و بارهاي متحرك
513
استفاده از روش اختلالات كوچك براي بررسي ديناميك ژيروستات گشتاور صفر به كمك تبديل "لي "
514
استفاده از روش اسپكتروفتومتري در تشخيص اثرات ناشي از تنش شوري
515
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
516
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
517
استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته براي حذف متا كرزول در پساب صنعتي
518
استفاده از روش الكتروشيميايي در تعيين مدت زمان مناسب كاربرد نمك راشل و سبسكويي كربنات سديم جهت پاكسازي و استخراج يون كلريد در اشياء برنزي تاريخي
519
استفاده از روش المان هاي محدود در تحليل شكست يك نمونه بتن
520
استفاده از روش انحناي خط جريان براي تحليل عملكرد توربوماشين ها
521
استفاده از روش اندازه گيري DIC براي بدست آوردن ضرايب شدت تنش براي قطعات ترك دار تحت بارگذاري مود اول
522
استفاده از روش اولتراسونيك براي سنتز نانوذرات تركيبات فسفازني و كمپلكس هاي فسفرآميدي جديد و كاربرد در رنگرزي
523
استفاده از روش باقي‌مانده وزني زماني در تشخيص جداشدگي ميلگرد از بتن در اعضاي بتن‌آرمه و بررسي اثر تنفس ترك بر انتشار موج محوري
524
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل ارتعاش اجباري تير تحت بارگذاري و جرم متحرك
525
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل زير ناحيه هاي متناهي و نامتناهي
526
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل مسئله ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي تير تيموشنكو تحت اثر انواع حالت هاي بارگذاري متحرك
527
استفاده از روش بدون مش در تحليل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان مبتني بر توابع پايه برداري
528
استفاده از روش بيع متقابل براي كشف و توسعه ميادين نفت و گاز در ايران از ابعاد مختلف
529
استفاده از روش پارامتر ثابت براي حل مسائل هندسه محاسباتي
530
استفاده از روش پايدار سازي / جامد سازي در مديريت پسماندهاي سمي
531
استفاده از روش پرتابي براي حل مسايل كنترل بهينه
532
استفاده از روش پردازش تصوير براي محاسبه ي تغيير شكل بافت نرم
533
استفاده از روش پليمريزاسيون زنده راديكالي و پليمريزاسيون درجا براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي استايرن-سيليكات
534
استفاده از روش تاو در حل دستگاه معادلات انتگرال ديفرانسيل فردهلم
535
استفاده از روش تثبيت سلولي در حذف مشتقات نفتي
536
استفاده از روش تحليل پوششي داده‏ها به منظور اولويت‏بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي
537
استفاده از روش تحليل طيف جهت تشخيص خطاي مدارباز در مبدل‌هاي چندسطحي و برطرف‌سازي آن با روش شيفت فازي
538
استفاده از روش تحليل عاملي در شناسايي عوامل موثر بر ميزان شفافيت مالياتي در ايران
539
استفاده از روش تحليل معادله موج (WEAP) در طراحي شمعهاي كوبيدني
540
استفاده از روش تركيبي تصميم‌گيري چند هدفه به منظور انتخاب تامين‌كننده(مطالعه موردي: شركت حاير آسا)
541
استفاده از روش تركيبي مداري- ممان جهت مدل‌سازي سيگنال‌ها در خروجي پروب هم محور به هنگام جاروب يك قطعه فلزي شكاف‌دار
542
استفاده از روش ترموگرافي براي تشخيص و تعيين عيوب متداول در كامپوزت هاي شيشه اپوكسي
543
استفاده از روش ترموگرافي به منظور تعيين ويژگي‌هاي شكست قطعات مكانيكي
544
استفاده از روش تصوير سازي در SPH براي حل جريان هاي تراكم ناپذير
545
استفاده از روش تطبيق براي حل جريان غير دائم دوبعدي
546
استفاده از روش تفاضلات متناهي بر پايه توابع پايه اي شعاعي براي حل معادله موج با شرط مرزي انتگرالي
547
استفاده از روش تقريب كمترين مربعات چندجمله اي براي حل معادلات ديفرانسيل معمولي
548
استفاده از روش تك آزمودني براي تغيير رفتار چاقي
549
استفاده از روش تكميل ماتريس در تخمين زواياي ورودي در آنتن آرايه اي
550
استفاده از روش جداسازي متغيرها براي فرآيند بهسازي كيفي و بهره برداري بهينه از آبخوان آزاد
551
استفاده از روش جواب هاي بنيادين براي حل چند دسته از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
552
استفاده از روش حالات شكست و تجزيه و تحليل اثرات آن (FMEA) براي ارزيابي ريسك و افزايش ايمني بيماران در اتاق عمل
553
استفاده از روش حسگري فشرده جهت بهبود كارآيي رادارهاي چند ورودي- چند خروجي
554
استفاده از روش حل خلاق مسئله در افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به بيمارن دربيمارستان شهيد رجائي قزوين
555
استفاده از روش دندانه‌گذاري جهت مهار رشد ترك
556
استفاده از روش رسوب دهي نوري براي نشاندن نانو ذرات كادميوم سولفيد، نقره، پلاتين و پالاديوم بروي سطح نانو لوله هاي هماتيت و بررسي ويژگي هاي نوري و مورفولوژي آن ها
557
استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهينه سازي پيش تغليظ مقادير كم ديازينون توسط خاكستر برگ نخل در نمونه هاي آبي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
558
استفاده از روش سل- ژل براي اصلاح كارايي كاتاليست هاي هتروژن و بهبود روش بارگذاري داروهاي محلول در آب
559
استفاده از روش سندبلاست به منظور ايجاد ناهمواري سطحي در پارچه ي پلي استر
560
استفاده از روش سيلار و رسوبدهي نوري براي اصلاح سطح نانولوله هاي WO3-TiO2 با پروس آبي و نانوذرات نقره و پالاديوم و بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي آنها
561
استفاده از روش شبكه بولتزمن چند بلوكي در تحليل جريان سيال همراه با انتقال حرارت
562
استفاده از روش شبكه بولتزمن در تحليل جريان سه بعدي
563
استفاده از روش شبكه عصبي براي پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك آزادراه ها
564
استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در حل معادلات حاكم برذرات درميدان جريان
565
استفاده از روش شبه طيفي براي حل مسائل كنترل بهينه سوئيچ دار
566
استفاده از روش شبيه‌سازي خطوط جريان براي تعيين محل چاه تزريقي و توليدي جديد در يكي از ميدان‌هاي در حال توسعه
567
استفاده از روش شيارزني به جاي آماده سازي سطحي متداول جهت جلوگيري از جداشدگي صفحات تقويتي FRP در برش
568
استفاده از روش صريح نقاط محدود براي تحليل جريان آب زير زميني با مثال موردي از دشت مهيار منطقه اصفهان
569
استفاده از روش طراحي آزمايشها در بهبود كيفيت ظروف بسته بندي شيشه اي مطالعه موردي شركت شيشه سازي مينا
570
استفاده از روش عدم قطعيت براي محاسبه ي خطاها در پارامترهاي مهم فيزيك شتاب دهنده ها
571
استفاده از روش فازي - عصبي در طبقه بندي و شناسايي اطلاعات بدست آمده از يك توپك ﴿ پيك ﴾ هوشمند
572
استفاده از روش فازي احتمالي اعداد Z در پيش بيني وضعيت هزينه و زمان در پروژه
573
استفاده از روش فازي احتمالي در ارزيابي ريسك سيستم حذف گرماي اضافي قلب راكتور در فشار پايين در نيروگاه هسته اي راكتور آب تحت فشار
574
استفاده از روش فازي به منظور طبقه بندي لندفرم ها در ارتفاعات زاگرس
575
استفاده از روش فاصله كمينه در محاسبه محمدوده پايداري متغيرهاي غير قطعي يك وسيله نقليه زيرآبي
576
استفاده از روش كانتروويچ توسعه يافته در حل خمش ورق هاي قطاعي
577
استفاده از روش گام به گام باقيمانده وزني زماني در حل مسائل ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي يك بعدي
578
استفاده از روش گام به گام باقيمانده وزني زماني در حل مساله ارتعاش اجباري عضو يك بعدي با مقطع متغير
579
استفاده از روش گلرگين بر اساس موجك لژاندر براي حل معادلات انتگرال تصادفي غير خطي
580
استفاده از روش لب خواني در مدارس استثنايي و عملكرد آن بر دانش آموزان
581
استفاده از روش ماتريس انتقال و كاهش ابعاد آن براي محاسبه دماي بحراني در شبكه هاي دو و سه بعدي آيزينگ و دو بعدي پاتس
582
استفاده از روش ماكزيم انتروپي در تشخيص سيگنال طيف گسترده
583
استفاده از روش مايسل معكوس براي استخراج و خالص سازي مخلوط آنزيمي
584
استفاده از روش محاسباتي الگوريتم ژنتيك درمحاسبات تعادلات فازي محلولهاي پليمري
585
استفاده از روش معادله انتگرال از نوع الكتريكي براي آناليز آْنتن هاي سيمي قرار گرفتن در محيط هاي چند لايه
586
استفاده از روش معادله انتگرال از نوع الكتريكي براي آناليز آنتن هاي سيمي قرارگرفته در محيطهاي تلفاتي
587
استفاده از روش مغناطيس سنجي درتعيين مرز و عمق ساختارهاي زمين شناسي در منطقه طبس
588
استفاده از روش ملكولي سريع مبتني بر تشخيص عناصر تكراري درو ن ژني )ERIC-PCR( جهت تايپ بندي شيگلاسونئي
589
استفاده از روش مودال بوش اور دو درجه آزادي ﴿2dmpa﴾ در طراحي بر اساس تغيير مكان براي سازه هاي نامتقارن با ديوار برشي بتن آرمه
590
استفاده از روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي جهت تغليظ مقادير خيلي كم يون جيوه درنمونه هاي آبي و اندازه گيري آن به وسيله طيف سنج نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي
591
استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده توسط سرما جهت جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل در نمونه آبهاي طبيعي اندازه گيري آن بوسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
592
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي بر پايه حلال هاي اتكتيك عميق براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل از نمونه هاي آبي
593
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع–مايع پخشي بر پايه حلال هاي اتكتيك عميق براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل از نمونه هاي آبي
594
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي در استخراج ،پيش تغليظ و اندازه گيري نيكل در نمونه هاي آبي
595
استفاده از روش نقاط محدود در تعيين توپولوژي بهينه سازه ها
596
استفاده از روش نمونه مورچگان اصلاح شده براي مسئله مسيريابي تعميم يافته
597
استفاده از روش نوار محدود بر اساس تئوري اصلاح شده براي كمانش ورق هاي ضخيم
598
استفاده از روش نوار محدود در تحليل كمانش و ارتعاش آزاد نانوورق هاي نازك و ضخيم FGM واقع بر بستر ارتجاعي بر پايه ي تئوري هاي محلي و غيرمحلي
599
استفاده از روش هاي آماري براي تشخيص فعال يا غير فعال بودن صدا
600
استفاده از روش هاي آماري و تركيبي در رمزنگاري تصوير
601
استفاده از روش هاي آناليز داده در تشخيص و شناسايي خرابي تجهيزات سيگنالينگ (ماشين سوزن)
602
استفاده از روش هاي ابتكاري در بازسازي داده هاي طيفي
603
استفاده از روش هاي الكترو شيميايي همراه با روش هاي كمومتريس به منظور اندازه گيري كاتيون هاي فلزي مس، موليبدن، سيموت، واناديوم و اورانيوم به صورت همزمان يا مجزا
604
استفاده از روش هاي بدون شبكه در تعيين توپولوژي بهينه سازه ها
605
استفاده از روش هاي بدون مش در حل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان
606
استفاده از روش هاي بدون مشتق جريمه اي براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
607
استفاده از روش هاي بهبود يافته ي زمين آماري در مدل سازي ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي كانسار گزستان بافق
608
استفاده از روش هاي بهينه سازي غير خطي جهت طراحي شبكه هاي زمين
609
استفاده از روش هاي پايش پروفايل در سيستم كنترل فرايند آماري يكواحد صنعتي
610
استفاده از روش هاي پردازش تصوير جهت تحليل پارامترهاي هندسي توده سنگ هاي درزه دار
611
استفاده از روش هاي پيش بينانه براي كشف موارد نادر در سري هاي زماني پزشكي
612
استفاده از روش هاي تامين رضايت مشتري بر اساس استاندارد2008/ISO9001 در شركت اصفهان كفريز
613
استفاده از روش هاي تركيب تصميم در بهبود طبقه بندي هاي سري زماني
614
استفاده از روش هاي تركيبي براي تقطيع مهره هاي ستون فقرات در تصاوير ام آرآي بر مبناي برش فازي گراف و روش هاي مورفولوژي
615
استفاده از روش هاي تصحيح خودكار كد به منظور ارتقاي قابليت نگهداري نرم افزار
616
استفاده از روش هاي تصويري در حل مسائل كنترل بهينه معادلات انتگرالي
617
استفاده از روش هاي تكراري براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
618
استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع در مكان يابي چند منبع صوتي
619
استفاده از روش هاي چند گامي مبتني بر منحني هاي بزير در حل ارتعاشات كابل
620
استفاده از روش هاي حذف تداخل براي افزايش گذردهي در شبكه هاي بي سيم
621
استفاده از روش هاي داده كاوي در ظرفيت باربري شمع براساس داده هاي جمع آوري شده و مقايسه با نتايج قبلي
622
استفاده از روش هاي دنباله اي براي به دست آوردن فواصل اطمينان مولفه هاي واريانس در مدل آناليز واريانس يك طرفه با اثرهاي تصادفي
623
استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي در تعيين نفوذ آب از سدهاي باطله : مطالعه موردي معدن مس ميدوك
624
استفاده از روش هاي عددي مناسب براي حل ديفرانسيلي و مسائل كنترل بهينه بازي هاي مينيماكس با عدم قطعيت
625
استفاده از روش هاي عددي و آماري در بهينه سازي اجزاء مكانيكي
626
استفاده از روش هاي فازي در بيومتريك اثر انگشت
627
استفاده از روش هاي فراابتكاري براي مساله بالانس خط مونتاژ چندهدفه با رويكرد تنظيم پارامترها
628
استفاده از روش هاي فرازآوري مصنوعي جهت مايع زدايي در چاه هاي گاز ميعاني
629
استفاده از روش هاي كمومتري در حذف عوامل مداخله گر در شناسيايي بست ديوار نگاره هاي غير تصويري صفوي اصفهان ﴿ بررسي موردي : كليساي بيت لحم ، خانه ي سوكياس ، عمارت هشت بهشت و عالي قاپو﴾
630
استفاده از روش هاي كمومتريكس و ميكرو استخراج فاز مايع جهت اندازه گيري اسپكترومتري گونه هاي مهم زيست محيطي
631
استفاده از روش هاي گراديان مزدوج سه جمله اي با همگرايي سراسري براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
632
استفاده از روش هاي گرادياني براي حل مسائل كمينه سازي فيزيك
633
استفاده از روش هاي گرادياني براي حل مسائل كمينه¬سازي فيزيك
634
استفاده از روش هاي گراف تئوريكي براي بهبود خوش وضعي ماتريسهاي سازه اي
635
استفاده از روش هاي مبتني بر پردازش آماري سيگنال در آشكار سازي مولفه P300 سيگنال مغزي
636
استفاده از روش هاي مسير مزدوج براي دستگاه هاي خطي متقارن در بهينه سازي
637
استفاده از روش هاي نوين به منظور جلوگيري و رفع رسوب آسفالتين
638
استفاده از روش هاي نوين پردازش سيگنال در سيستم دبي سنج اولتراسونيك سيال به منظور بهبود نتايج
639
استفاده از روش هاي هوش مصنوعي براي پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار
640
استفاده از روش هاي هوشمند براي تعيين قيمت آتي طلا در بازار ايران
641
استفاده از روش هاي ياد گيري ماشين براي پيش بيني آنزيم فوسفوليپازآركيايي
642
استفاده از روش هاي يادگيري عميق براي توليد تصوير
643
استفاده از روش هاي يادگيري ماشين در تشخيص نفوذ در رايانش ابري
644
استفاده از روش هاي يادگيري نيمه نظارتي در تشخيص تومور تصاوير ماموگرافي
645
استفاده از روش هم مجلي سينك هار براي حل معادله نفوذ زمان كسري
646
استفاده از روش‌هاي پرتودهي به منظور بهبود نظم در ساخت نانوسيم‌ها
647
استفاده از روش‌هاي تجزيه تنسوري براي بهينه‌سازي توليد مبتني بر ساختار مشخصه ميدان فشار و توزيع اشباع
648
استفاده از روش‌هاي تركيبي نوردي در تغيير شكل‌هاي شديد فلزات
649
استفاده از روش‌هاي تصويربرداري فروسرخ حرارتي و طيف‌سنجي مرئي فروسرخ نزديك جهت تشخيص تنش‌هاي شوري و خشكي در دو ژنوتيپ از گياه كنجد
650
استفاده از روش‌هاي تطبيق به گوينده سريع در سيستم‌هاي بازشناسي گفتار مبتني بر HMM
651
استفاده از روش‌هاي عددي در حل استاتيكي و ديناميكي مسائل الاستيسيته غيرمحلي انتگرالي و ارائه روشي جديد در مدل‌سازي گسترش ترك
652
استفاده از روش‌هاي مبتني بر محاسبات نرم در حل مسائل ژئوتكنيك: مطالعه موردي روانگرايي
653
استفاده از روش‌هاي محاسباتي براي طراحي تركيبات مؤثر در درمان بيماري آلزايمر و بررسي دارورساني نانوساختارهاي مختلف براي عبور اين تركيبات از سد خوني- مغزي
654
استفاده از روش‌هاي يادگيري عميق و خوشه بندي در خلاصه‌سازي متن
655
استفاده از روش¬هاي مبتني بر بهينه¬سازي در مصرف انرژي قطار(PSO)
656
استفاده از روشهاي Eswm . FRSبراي تخمين ضخامت لايه كدر ناشي از جريانهاي گل آلود و مقايسه نتايج دو روش مطالعه موردي سد دز
657
استفاده از روشهاي استخراج نقطه ابري در تغليظ و اندازه گيري مقادير خيلي كم عناصر كبالت و نيكل
658
استفاده از روشهاي بدون المان در تحليل خمش ورقهاي ارتوتروپيك
659
استفاده از روشهاي پردازش تصوير در تعيين خودكار تمركز ويروس در تصاوير plaque assays
660
استفاده از روشهاي تجزيه اي غيرتخريبي در بررسي اثر اتفون در رسيدگي گوجه فرنگي , the use of non-destructive analytical methods in study the effect of ethephon on ripening of tomato
661
استفاده از روشهاي تدريس فعال درس علوم در مقاطع ابتدايي
662
استفاده از روشهاي جديد متعادل سازي جهت بهبود عملكرد تكنيك SC-FDMA
663
استفاده از روشهاي داده كاوي براي تحليل تصاوير پزشكي چند مده
664
استفاده از روشهاي داده كاوي براي يادگيري عاملها در محيط هاي چند عامله
665
استفاده از روشهاي غير خطي در مطالعه تحولات بافتي وخنمون هاي سيليسي -طلادار ناحيه شرف آباد- هيزه جان (استان آذربايجان شرقي )
666
استفاده از روشهاي مبتني بر متعامد سازي و شبكه عصبي در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب ﴿جلد اول ﴾
667
استفاده از روشهاي مبتني بر متعامد سازي و شبكه عصبي در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب ﴿جلد دوم﴾
668
استفاده از روشهاي محاسبات ديناميكي سيال براي بهبود انتقال حرارت درلوله ها
669
استفاده از روشهاي نيمه نظارتي در خلاصه سازي استخراجي گفتار
670
استفاده از روشهاي هوش مصنوعي در مدلسازي فرآيند كاهش ويسكوزيته نفت خام از طريق افزودن رقيق كنندهها
671
استفاده از روشي براي زمانبندي پروژه هاي ساخت با فعاليت هاي تكراري و متناوب با لحاظ كردن بهره وري سطح فعاليت ها
672
استفاده از روشي جديدبراي توليد توزيع ها وكاربردهاي ان
673
استفاده از روشي شي مبنا در توليد مدل رقومي سطح با استفاده از تصاوير ماهواره Geo Eye1
674
استفاده از رويكرد اختيارات حقيقي در ارزشيابي و تصميمگيري هاي پروژه هاي زيربنايي
675
استفاده از رويكرد اقيانوس آبي در معرفي استراتژي‌هاي پژوهشي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان
676
استفاده از رويكرد بهينه سازي استوارتطبيق پذير در مسئله مسيريابي وسيله نقليه با پنجره زماني
677
استفاده از رويكرد تصميم گيري تلفيقي پراميتي فازي و برنامه ريزي خطي براي حل مسائل تصميم گيري گروهي در محيطي پويا- مطالعه موردي مسئله انتخاب تامين كنندگان
678
استفاده از رويكرد تصميم گيري چندمعياره در فرآيند استخدام نيروي متخصص شركت هاي دانش بنيان
679
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در بهبود ويژگي هاي كيفي سيستم هاي مبتني بر وب
680
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در مدلسازي و ارزيابي نيازمندي هاي غيروظيفه مندي در طراحي سيستم هاي مبتني بر وب
681
استفاده از رويكرد داده‌كاوي در ارزيابي عملكرد كاركنان بخش نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان، بخش نورد سرد)
682
استفاده از رويكرد شش سيگما جهت بهبود عملكرد اركستر موسيقي
683
استفاده از رويكرد نوين يادگيري عميق در تشخيص هويت با استفاده از تصاوير گوش افراد و كشف ارتباط ويژه ميان بيومتريك گوش و دست انسان ها
684
استفاده از رويه هاي كنترلي براي محدودسازي و حذف نوسانات فرورزونانسي آشوبگونه در چند سيستم نمونه فرورزونانسي
685
استفاده از ريزپردازنده Z80 جهت كنترل عمليات ماشين لباسشويي
686
استفاده از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت مغناطيسي اصلاح شده با سورفكتانت CTAB و ليگاند ديتيزون به عنوان جاذب براي پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي فلزي سرب و كادميوم
687
استفاده از زئوليت هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور جهت محافظت زدايي تري متيل سيلين و تترا هيدروپيرانيل ....
688
استفاده از زئوليت هاي طبيعي و سنتزي اصلاح شده با تيتانيوم دي‌ اكسيد براي حذف هم زمان گازهاي مونوكسيدكربن و اكسيدهاي نيتروژن
689
استفاده از زباله هاي كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي اثرآن، بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ملات
690
استفاده از زمانبندي كسب شده همراه با تكنيكهاي نمو هموار براي پيش بيني زمان و هزينه اتمام پروژه در پروژه هاي مهندسي خريد ساخت (EPC) مطالعه موردي پروژه هاي فولادسازي
691
استفاده از زير اهداف براي بهبود كارايي يادگيري تقويتي در سيستم‌هاي چند عامله
692
استفاده از زيست سنج چهره براي تشخيص هويت افراد
693
استفاده از زيست صافي چكنده براي حذف سولفيد هيدروژن از گازهاي سنتزي
694
استفاده از زيستگاه آهوي ايراني ﴿Gazella subgutturosa subgutturosa در پارك ملي كلاه قاضي﴾
695
استفاده از ژنراتورهاي شارمحور مغناطيس دائم چند فازه جهت كاهش خازن مدار واسط dc در ژنراتورهاي بادي محرك مستقيم
696
استفاده از ساختار فرامواد آكوستيكي در انباره اگزوز به منظور كاهش سطح نويز
697
استفاده از ساختار مولكولي، پارامترهاي ترموشيميايي و شبيه‌ سازي انفجار به منظور ارزيابي كارايي انفجار مواد پرانرژي نيترآميني جديد
698
استفاده از ساختار يكپارچه حرارت خارجي در برج هاي تقطير
699
استفاده از ساختارهاي شبكه عصبي مصنوعي در كاربرد شناسايي گوينده
700
استفاده از ساختارهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي به منظور بازشناسي گفتار فارسي
701
استفاده از ساختارهاي كربني مانند گرافن در تهيه سنسورهاي گازي
702
استفاده از ساختارهاي گرافني اصلاح شده با نانوساختارهاي پلي اكسومتال و چهارچوب فلز-آلي به‌منظور اصلاح سطح الكترود و كاربرد آن‌ها در پيل‌هاي سوختي و ابرخازن‌ها
703
استفاده از سامانه اتوبوسراني جهت ارائه يك سرويس سريع پستي
704
استفاده از ستون هاي دوخت در بهسازي لرزه اي مهاربندهاي شورون
705
استفاده از سدهاي هيدروليكي براي جلوگيري از نفوذ آب شور در آبخوان‌هاي ساحلي
706
استفاده از سراميك پيزوالكتريك براي جراحي گرمايي در عمق كم
707
استفاده از سرباره فولاد در فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته براي كاهش بار آلي پساب هاي صنعتي
708
استفاده از سري هاي زماني ناايستا براي تخمين احتمال سرمازدگي در رفسنجان
709
استفاده از سطوح بزيه در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
710
استفاده از سطوح كنترلي ميكروتب در هواپيماهاي بدون سرنشين
711
استفاده از سطوح گسترده جهت بهبود عملكرد خنك كاري باتري ليتيم - يون توسط مواد با قابليت تغيير فاز
712
استفاده از سنتز ميو و كنترل مقاوم در طراحي كنترل كننده براي موشك باليستيك
713
استفاده از سولفون ‌هاي باقي مانده در فاز آبي گوگردزدايي اكسيداسيوني براي سنتز پلي سولفون
714
استفاده از سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾ به عنوان عامل هاي اصلاح كننده دوستدار محيط زيست براي پوشش سطح نانو ذراتCuOŸŸŸ, و كاربرد آنها براي تهيه نانو كامپوزيت هاي جديد پلي﴿آميد-ايميد﴾ حاوي اتصالات آمينواسيد L- والين
715
استفاده از سيستم عدم تمركز در خدمات دهي به وسايط نقليه شهرداري اهواز
716
استفاده از سيستم VIMS براي افزايش كارائي ماشين آلات معدني
717
استفاده از سيستم استنتاج فازي بر پايه شبكه عصبي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ صحت مدل سازي سري هاي زماني چند متغيره هيدرولوژيكي
718
استفاده از سيستم الكتروشيميايي ميكروبي براي استحصال فلزات سنگين ( پلاتين) از خروجي يك فرآيند فروشويي زيستي
719
استفاده از سيستم پايش ناحيه گسترده و PMU براي مديريت و كنترل سيستم تغذيه تركشن
720
استفاده از سيستم ترمزگيري كمكي الكترومغناطيسي در كنار ترمز اصطكاكي مرسوم به منظور كاهش آلايندههاي ترمزي
721
استفاده از سيستم تصميم گيري تركيبي هوشمند جهت بدست آوردن نقاط غير پست مسئله تصميم گيري چند معياره
722
استفاده از سيستم تصويربرداري رقمي در تجزيه كمّي غلظت رنگزا در مقطع يك استوانه
723
استفاده از سيستم خبره در انتخاب شرايط بهينه ماشينكاري براي عمليات تراشكاري فرزكاري و سوراخكاري
724
استفاده از سيستم ريسندگي پشمي جهت توليد نخهاي نيمه فاستوني
725
استفاده از سيستم فازي جهت ارزيابي عملكرد تيم پروژه‌هاي عمراني
726
استفاده از سيستم هاي كاتاليستي مس (I) و (II) در واكنش هاي جفت شدن و حلقه زايي و بررسي مكانيسم واكنش ها با روش هاي محاسباتي
727
استفاده از سيستم هاي نوين دارو رساني براي داروهاي گياهي
728
استفاده از سيستم هاي هوشمند براي پيش بيني ميزان رسوب آسفالتين
729
استفاده از سيستمهاي با دو جريان برخوردكننده در تهيه امولسيون هاي آب - روغن
730
استفاده از سيستمهاي چند طبقه بندي كننده به منظور تحليل سيگنالهاي EEG مغز براي طراحي سيستمهاي واسط مغز - كامپيوتر
731
استفاده از سيستمهاي ليگنينوليتيك قارچي در آلاينده زدايي پسابهاي رنگي
732
استفاده از سيستمهاي هوشمند براي بهبود پروتكل مسيريابي AODV
733
استفاده از سيكل ارگانيك رانكين در بازيافت حرارت اتلافي و تحليل پارامتريك بازده قانون اول و دوم ترموديناميك
734
استفاده از سيگنال چند سطحي در فلزياب تعادل القايي با قابليت جاروب
735
استفاده از سيگنال چند‌سطحي درفلزياب تعادل القايي با قابليت جاروب
736
استفاده از سيگنال صداي قلب (PCG) به منظور ارزيابي سطح تنگي آئورت
737
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دار شده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده به منظور اندازه گيري يون ساماريم به روش پتانسيومتري
738
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دارشده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده براي اندازه گيري يون به روش پتانسيومتري
739
استفاده از سينرژي اجزاي عضلاني جهت بهبود كنترل سيستم ركاب‌زني FES در كاربردهاي توانبخشي
740
استفاده از شاخص فيبوناچي در تحليل فني سهام در سازمان بورس اوراق بهادار
741
استفاده از شاخص لپتين جهت بررسي فعاليت توليدي و توليد مثلي در گاو
742
استفاده از شبكه بيزي جهت ارزيابي قابليت اطمينان و رتبه بندي اهميت عناصر در سيستم هاي قدرت مركب
743
استفاده از شبكه جابجا شده براي حل جريان تراكم ناپذير به روش المان محدود - حجم محدود
744
استفاده از شبكه عصبي با انتشار هدايت يافته در خوشه بندي زير كلمات متون چاپي فارسي
745
استفاده از شبكه عصبي براي مدلسازي استحكام نخ و بهينه سازي مصرف مواد اوليه با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك
746
استفاده از شبكه عصبي در پيش بيني اثرات پارامترهاي حاكم بر انتقال گرما در جريان نانوسيال در كانال هاي مستطيلي و مثلثي
747
استفاده از شبكه عصبي در تبديل متن فارسي به گفتار و ارائه يك مدل ماركوف پنهان
748
استفاده از شبكه عصبي در ساخت مدل معاملات هوشمند (معاملات الگوريتميك) براي پيش بيني شاخص در بازار بورس ارز
749
استفاده از شبكه عصبي كانولوشن در احراز هويت افراد از طريق خطوط كف دست
750
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي براي مدل سازي چيدمان دمايي ماشين اكسترودر توليد لوله‌هاي پلي‌اتيلن پرچگال
751
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در اختصاص بهينه امكانات مخابراتي
752
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني خستگي كامپوزيتها
753
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در تعيين بهينه نيروي نورد فولاد
754
استفاده از شبكه عصبي و آناليز تصاوير در پيش بيني نرخ اكسايش پيريت و توليد آلاينده ها در دمپ باطله كارخانه زغالشويي البرز شرقي
755
استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي سودآوري خدمات بانكي در بانك تجارت
756
استفاده از شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن روي روبات
757
استفاده از شبكه هاي عصبي براي مدل سازي مولد بخار هسته اي و طراحي كنترل كننده عصبي - فازي جهت كنترل سطح آب آن
758
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور آشكار سازي مولفه هاي شناختي سيگنال اكترو انسفالوگرام
759
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور تحليل پارامترهاي مناقصه
760
استفاده از شبكه هاي عصبي جهت تخمين شكل و ابعاد تركهاي سطحي ناشي از خستگي در فلزات فرومغناطيس در روش FM SM
761
استفاده از شبكه هاي عصبي در بهينه سازي ساخت ديرگدازهاي منيزيا گرافيت و تعيين ميزان بهينه گرافيت
762
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
763
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
764
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانيسل
765
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي منسوجات
766
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي نمونه هاي فلورسنت
767
استفاده از شبكه هاي عصبي در طبقه بندي عيوب پارچه هاي تاري - پودري
768
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پارامترهاي انتقال حرارت جابجايي
769
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي 4-﴿ 2- تيازوليل آزو ﴾ - رزورسينول و تعيين همزمان يدات و پريدات به روش اسپكتروفوتومتري
770
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش به كمك روش فليملت آرام
771
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل فليملت آرام جهت مدل سازي احتراق گستره اي قابل توجه از شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش
772
استفاده از شبكه ويولت و ويونت در استخراج پتانسيلهاي برانگيخته
773
استفاده از شبيه ساز واقعيت مجازي جراحي مغز به منظور برآورد تأثير خونريزي بر عملكرد جراح مبتني بر تحليل سيگنال‌هاي حياتي
774
استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي براي مطالعه خواص ساختاري و انتقالي مايعات يوني تترابوتيل فسفئونيوم آلانينات و تترابوتيل فسفونيوم گلايسينات
775
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
776
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
777
استفاده از شبيه سازي مولكولي جهت تحليل سيستم هاي دارورساني
778
استفاده از شبيه‏سازي خطوط جريان و يك مدل پراكسي در يك مخزن نفتي تحت سناريوي تزريق آب جهت آناليز ريسك
779
استفاده از شرايط معيار سطوح برابر در حوزه زمان براي حفاظت خروج از سنكرون
780
استفاده از شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين
781
استفاده از شنود و كدگذاري بدون‌نرخ در انتشار پيام‌هاي متفاوت درشبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
782
استفاده از شيرين كننده هاي پر قدرت به جاي ساكارز در فرمولاسيون شربت آلبالو و بررسي خواص حسي و زمان ماندگاري
783
استفاده از صافي سيگنال تحليلي ومشتقات آن در تحليل داده هاي مغناطيسي منطقه بندر عباس
784
استفاده از صمغ جاوشير به عنوان منبع جديد تهيه فيلم خوراكي و بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي آن
785
استفاده از ضايعات آهكي كارخانه هاي سنگ بري براي حذف دي اكسيد گوگرد
786
استفاده از ضايعات اليافي در تقويت شاتكريت
787
استفاده از ضايعات كارخانجات شهرك صنعتي بيرجند جهت تسليح و بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي
788
استفاده از ضايعات كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
789
استفاده از ضربه قوچ در مكانيابي محل نشت در لوله ها
790
استفاده از طراحي Box-behnken به منظور استخراج نقطه ابري يونهاي Ni+2 و CU+2 در نمونه هاي روغن نباتي توسط طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
791
استفاده از طراحي پارچه در دكوراسيون داخلي كلينيك هاي هنر درماني ( traphy Art )
792
استفاده از طراحي حروف در پيوند با فرم و محتوا ﴿در تصوير سازي﴾
793
استفاده از طراحي در روش هاي نوين آموزش سمعي و بصري
794
استفاده از طراحي زايشي جهت سفارشي‌سازي محصول
795
استفاده از طرح هايبهينهابر مكعب لاتين در بهبود روش سطح پاسخ تطبيقي
796
استفاده از طيف سنجي فتوآكوستيكي با استفاده از انحراف اشعه ليزر متمركز شده در مد عرضي اصلي به منظور اندازه گيري غلظت برخي تركيبات در نمونه هاي جامد
797
استفاده از طيف سنجي مرئي- مادون قرمز نزديك در برآورد برخي از ويژگي هاي شيميايي و كاني شناسي رسي خاك هاي سطحي استان اصفهان
798
استفاده از طيف سنجي نيرويي در اندازه گيري چسبندگي به وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
799
استفاده از ظرفيت هاي نمايش ايراني براي رسيدن به هنر پرفورمنس
800
استفاده از عامل ها در سيستم مديريت گردش كار سازمان ها توزيع شده
801
استفاده از عصاره باكتري لاكتوباسيلوس لاكتيس جهت يافتن تركيبات ضد توموري و ارزيابي بيان ژن آي پي سي
802
استفاده از عكس به عنوان سندي براي احراز هويت با تمركز بر دوره پهلوي اول
803
استفاده از عمليات تراوش تبخيري در فرايندتخميراتانول
804
استفاده از عناصر فرمي ايراني در طراحي زيورآلات براي ايرانيان 25 تا 35 سال مقيم خارج از كشور
805
استفاده از عناصر مينياتور ايراني در طراحي جواهر
806
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
807
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
808
استفاده از غشاها به منظور تصفيه ثانويه آب نمك اشباع در فرايند كلر آلكالي
809
استفاده از غشاهاي نانو ساختار با كمك هيدروژل‌ها در سامانه هاي هيدروپونيك از طريق زيست الهام پذيري از رگ هاي خوني
810
استفاده از غلظت دهنده ايندالكا در مخلوط با آلجينات به منظور افزايش تيزي خطوط مرزي(Sharpness Countor)
811
استفاده از فانروكائيت كرايسو سپوريوم در تخمير بستر جامد پوسته نرم بيروني پسته و ارتباط آن با نوسانات محتوايي فنوليك و ابراز فعاليت پراكسيد از ها
812
استفاده از فرآيند اكسيداسيون پيشرفته UV/S2O8 در متيل دي اتانول آمين از پساب پالايشگاه گاز
813
استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي در كارت امتيازي متوازن ﴿ مطالعه موردي : گروه صنعتي آذين خودرو ﴾
814
استفاده از فرآيند هاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاهاي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
815
استفاده از فرآيند هاي نمك زدايي در رابطه با كمك به حل بحران آب در ايران
816
استفاده از فرآيندهاي احتمالي در ارزيابي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
817
استفاده از فرآيندهاي تركيبي در شيرين سازي گاز ) غشا - آمين (
818
استفاده از فرآيندهاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاها ي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
819
استفاده از فرآيندهاي كاتاليستي در تصفيه روغن موتور
820
استفاده از فرايند تراكم آلدول افزايش - تيا - مايكل براي سنتز B-آريل-B-مركاپتو كتون ها در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از مايع يوني بازي 2-(2-هيدروكسي اتوكسي ) آمونيوم فرمات (HEAF)
821
استفاده از فرايند تراكم آلدول افزايش¬-تيا-مايكل براي سنتز β-آريلβ-مركاپتوكتونها در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از مايع يوني بازي 2-(2-هيدروكسي¬اتوكسي)آمونيوم¬فرمات (HEAF)
822
استفاده از فرايند ترسيب ميكروبي كلسيم كربنات به منظور ترميم بتن
823
استفاده از فرايند تفكرTPدر شناسايي محدوديتهاي اساسي در شركت مهركام پارس
824
استفاده از فرايند كاوي در سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان
825
استفاده از فرايندهاي تصادفي و آشوب جهت تعيين نوع رفتار قيمت (بازده) سهام
826
استفاده از فرم محلي اصلاح شده روش توابع پايه نمايي در تحليل دوبعدي سيال داراي سطح آزاد
827
استفاده از فرم و نقوش اسطرلاب در ساخت وسايل چوبي كاربردي
828
استفاده از فرمول هاي Kolosove-Muskhelishvili براي حل مسا‍ئل سه بعدي الاستيسيته
829
استفاده از فضاهاي بصري ايل بختياري
830
استفاده از فضولات خشك شده طيور در مكمل سازي سيلوي علوفه ذرت و اثر آن بر افزايش وزن زنده ، خصوصيات هضمي و ابقاي نيتروژن در گوسفند سنجابي
831
استفاده از فلش ولتاژ براي تعيين محل خطا در سيستم هاي توزيع
832
استفاده از فن آوري دورسنجي براي تÊمين منابع مورد نياز صنايع سيمان دورود لرستان
833
استفاده از فناوري RTO براي بهينه سازي واحد تبديل كاتاليستي نفتا (CCR)
834
استفاده از فناوري بي سيم در شبكه هاي صنعتي ‎Foundation ‏فيلدباس
835
استفاده از فناوري بيم در طرح معماري
836
استفاده از فناوري پردازش گفتار در آموزش زبان خارجي به كمك كامپيوتر
837
استفاده از فناوري چاه هاي هوشمند
838
استفاده از فناوري نانو جهت تصفيه آب و فاضلاب
839
استفاده از فناوري هيدروليز آب زيربحراني براي توليد آمينوكلات روي از يك پسماند آلي
840
استفاده از فنيل‌فلورن به عنوان عامل كي‌ليت‌دهنده براي جداسازي و پيش‌تغليظ برخي از يون‌هاي فلزي
841
استفاده از فوتوآند اكسيد تيتانيوم جهت تصفيه آب با استفاده از روش فوتوالكتروشيميايي
842
استفاده از فيلتر Kalman-Consensus و الگوريتم EM براي رديابي اهداف در شبكه هاي سنسوري
843
استفاده از فيلتر اكتيو جهت حذف هارمونيك ها در بارهاي غير خطي تك فاز
844
استفاده از فيلتر شكافي تطبيقي به منظور كنترل جبرا ن ساز يكپارچه كيفيت توان
845
استفاده از فيلتر كالمن به عنوان اكولايزر براي ارتباطات موبايل
846
استفاده از فيلترهاي ذره اي براي رديابي هدف در شبكه هاي بيسيم [بي سيم] با رويكرد مشاركتي
847
استفاده از قاب ها در روش بيشترين كاهش براي حل معادلات عملگري
848
استفاده از قاب ها و روش هاي مينيمم سازي در پردازش تصوير
849
استفاده از قاب و قاب هاي همجوشي براي حل عددي معاملات عملگري
850
استفاده از قارچ اندوميكوريز ﴿Piriformospora indica﴾ در القاء مقاومت عليه بيماري بلاست برنج ﴿Magnaporthe oryzae﴾
851
استفاده از قواعد اختلاط و تركيب در معادله حالت LIRجهت محاسبه دانسيته مخلوط سيالات چگال
852
استفاده از قواعد باهم آيي داده كاوي براي تفسير خوشه‌هاي مشتريان پايانه فروش بانك (مورد مطالعه: بانك صادرات)
853
استفاده از قوانين اختلاط متفاوت ﴿همراه با معادلات درجه سوم ،تعيين ضريب بر هم كنش در محاسبات ترموديناميكي مخلوطها ﴾
854
استفاده از كائولن در اندازه گيري ACTجهت تعيين ميزان هپارين خون و كنترل اثر هپارين طي CPB در حين جراحي قلب باز
855
استفاده از كائولن منطقه آب ترش براي توليد سيمان ژئوپليمري
856
استفاده از كائولين در آميزه هاي پليمري
857
استفاده از كاتاليزگرهاي نانو ذرات اكسيد كبالت و نانو ذرات اكسيد كبالت نشانده شده بر روي نانولوله هاي كربني براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
858
استفاده از كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد جهت انجام نو آرايي فريز فنيل استرها و آلكيل دار كردن فنون ها و بررسي نظري اين واكنش ها با استفاده از روش هاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
859
استفاده از كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد جهت انجام نوآرايي فريز فنيل استرها آلكيل دار كردن فنول ها و بررسي نظري اين واكنش ها با استفاده از روشهاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
860
استفاده از كاتاليزورهاي پتاسيم آهن زير كونيم فسفات4 ( Zr ( HSO4 در واكنش آليكلاسيون فريدل - كرافتس وسنتز a - آمينونيتريل ها و همچنين استفاده از مايع يوني اسيدي درسنتز برخي از تركيب هاي آلي
861
استفاده از كاتاليزورهاي زيستي بر پايه كيتوزان و آلژنيك اسيد و نانوكامپوزيتهاي زيستي صدف فرآوري شده در سنتز تركيبات 4H- پيران و 4،1-دي هيدرو پيريدين و پيريميدونها
862
استفاده از كاتاليزورهاي سبز روي و پالاديم در سنتز a- آمينونيتريل ها و بي فنيل ها
863
استفاده از كاتاليست MnOx بر پايهتركيبي ZrO2−CeO2 جهت اكسايش مونواكسيدكربن
864
استفاده از كاتاليست اسيدي جديد كافئين-فسفريك اسيد در سنتز مشتقات تك ظرفي4،4-(آريل متيلن) بيس(H1-پيرازول-5ال) و بيس(4-هيدروكسي كومارين-3-ايل) متان ها تحت شرايط بدون حلال
865
استفاده از كاتاليست دو فلزي نيكل-كبالت روي پايه دوگانه TiO2-SiO2 در ريفرمينگ خشك متان
866
استفاده از كاتاليست هاي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات سري اول واسطه در سنتز زانتن ها، دي هيدرو پيريميدينون ها و كوينازولين ها
867
استفاده از كاتاليست هاي حاوي نيكل بر روي پايه تركيبي در تبديل CO2 به محصولات با ارزش
868
استفاده از كاتاليستهاي بر بستر اسكلت فلز- آلي حاوي زيركونيم جهت سنتز بيوديزل با استفاده از روغن سويا
869
استفاده از كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شعب بانك پارسيان
870
استفاده از كارت امتيازي متوازن و سيستم هاي ديناميكي در بررسي عملكرد صنعت كاشي و سراميك ايران
871
استفاده از كارتهاي RFID جهت شناسايي بيمار مورد نظر در زمينه تهيه داروي خاص
872
استفاده از كاشي هاي ايلخاني در ساخت وسايل چوبي
873
استفاده از كامپوزيت نقره - اكسيدكادميم در ساخت كنتاكتهاي الكتريكي
874
استفاده از كامپوزيت هاي frc در كاربرد هاي شكستگي استخواني
875
استفاده از كامپوزيتها در طراحي پانل هاي مورد استفاده در ديواره ها، سقف و كف واگن مسافري قطار وتحليل استاتيكي آنها
876
استفاده از كامپيوتر PC جهت راهنمايي در انجام آزمايشات و حذف دستور كار كتبي آزمايشگاه ماشين DC
877
استفاده از كامپيوتر پست براي فاصله يابي خطا در خطوط انتقال نيرو
878
استفاده از كامپيوتر در اداره امور بيمارستان
879
استفاده از كامپيوتر در طراحي و برداشت و تحليل فضاهاي شهري
880
استفاده از كامپيوتر در كنترل سيستم هاي پنوماتيك
881
استفاده از كانال هاي قسمتي ‌هم ‌پوشان جهت بهبود كارايي در شبكه هاي توري بي ‌سيم
882
استفاده از كاه غني شده با پساب تقطيري ملاس در جيره و تاثير آن بر عملكرد توليدي و برخي فراسنجه هاي خوني بزهاي شيرده
883
استفاده از كايت و تاثير آن بر رانش و كاهش انرژي مصرفي در كشتي
884
استفاده از كدهاي كانولوشن به هم پيوسته در سيستم هاي ذخيره اطلاعات نوع RAID
885
استفاده از كربن دي اكسيد فوق بحراني به عنوان حلال در سنتز و جداسازي استرهاي گليسرول استات به روش پيوسته
886
استفاده از كربن فعال حاصل از پوست استخواني پسته در حذف هيدرازين از پساب صنعتي
887
استفاده از كربوكسيليك اسيدهاي N- تري مليتيل ايميدو-L- آمينواسيدها به عنوان يك عامل جفت شونده بر سطح نانو ذرات زير كونيا و كاربرد آن براي توليد نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ مشتق شده از آمينواسيد لوسين و دي آمين سولفون
888
استفاده از كروفيل متر براي توصيه نيتروژن گندم در شرايط گلخانه اي
889
استفاده از كشت درون شيشه اي و القاي تنوع سوماكلوتال از طريق توليد كالوس جهت ايجاد گياهچه هاي متحمل به سرما در چهار رقم انگور
890
استفاده از كف ﴿foam﴾ در روش هاي EOR و مطالعه ساختاري كف براي افزايش راندمان روبش
891
استفاده از كلوني مورچه ها و اتوماتاهاي يادگير توزيع شده براي خوشه بندي اسناد در كتابخانه هاي ديجيتال
892
استفاده از كلينكر سيمان پرتلند بجاي ماسه در ملات با هدف اصلاح يا حذف ناحيه انتقالي
893
استفاده از كلينوپتيلوليت تغيير شكل يافته با دي اكسيد تيتانيوم براي حذف فنل از محلول هاي آبي
894
استفاده از كمپلكسهاي بي تيازول جهت تهيه نانو ساختار كبالت اكسيد و كبالت سولفيد وبررسي برخي از خواص آنها
895
استفاده از كمومتريكس در تعيين اسپكتروفتومتري ثابت هاي تفكيك اسيدي كافئيك اسيد در مخلوط آب و اتانول
896
استفاده از كمومتريكس، الكتروشيمي و اسپكتروفتومتري جهت شناسايي تركيبات آنتي‌اكسيدان گياهان دارويي بومي ايران و بررسي برهم‌كنش آن‌ها با آلبومين سرم گاوي و آنزيم زانتين اكسيداز
897
استفاده از كنترل فرآيند آماري براي بهبود مديريت پروژه ارزش كسب شده
898
استفاده از كنترل كننده هوشمند و ژنراتور سوئيچ رلوكتانسي در نيروگاه بادي براي دستيابي به حداكثر توان
899
استفاده از كنتورهاي هوشمند در برنامه ريزي شبكه ي توزيع در حضور بارهاي خودروهاي الكتريكي با رويكرد بهينه سازي چند هدفه
900
استفاده از كوانتوم دات ها در رهگيري، تشخيص و درمان سرطان
901
استفاده از كويل بافل دار در بازاريابي هوشمند گرماي اتلافي از نانوايي ها، براي تامين آب گرم مصرفي
902
استفاده از كيتوسان به عنوان يك پوشش پليمري براي توليد سطح ابرآبگريز به روش كاهش انرژي سطح
903
استفاده از كيتوسان تثبيت شده بر روي مزوپروس هاي سيليكاتي به عنوان جاذب زيستي جهت حذف تركيبات گوگردي در صنعت نفت
904
استفاده از گرافن اكسيد در تركيبات هالوژن دار بيسموت اكسيد و روي و مس (II) اكسيد جهت حذف برخي از آلاينده هاي رنگي
905
استفاده از گرافن اكسيد مغناطيسي پوشيده شده با پليمرهاي قالب يوني براي اندازه گيري و شناسايي همزمان يون هاي فلزي
906
استفاده از گرافيك براي ورود داده ها در سيستم هاي اطلاعات سلامت
907
استفاده از گرانول هاي هوازي براي تصفيه پساب هاي صنعتي در راكتور ناپيوسته ترتيبي
908
استفاده از گرماي خروجي از اگزوز براي سرمايش كابين داخل خودرو با استفاده از سيكل جذبي
909
استفاده از گروههاي واژگاني در بخش هاي مقدمه و بحث مقالات علوم سياسي توسط زبان آموزان ايراني و انگليسي زبان ها , The Use of Lexical Bundles in the Introduction and Discussion Sections of Political Science )IDPS( Articles, Written by Iranian EFL Learners and English Native Speakers
910
استفاده از گل پنيرك به عنوان جاذب زيستي براي حذف سرب از محلول آبي و به عنوان بازدارندهي خوردگي آلياژ فولاد كربني در محلول كلريدريك اسيد
911
استفاده از گونه وشا (.Dorema ammoniacum D) جهت سنتز سبز نانوذرات نقره و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
912
استفاده از گونه ي كما (Ferula ovina Boiss) جهت بيوسنتز سريع نانو ذرات كريستالي نقره و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
913
استفاده از لاستيك ضايعاتي به همراه نانو رس در قير و بررسي تأثير آن بر ويژگي هاي رئولوژيكي قير
914
استفاده از لايه آلرون بذر جو به عنوان سيستم مدل جهت بررسي اثر ساليسيليك اسيد بر الگوي ترشح و فعاليت پروتئيني
915
استفاده از لايه سطحي باسيلوس ها به عنوان داربست براي كشت سلول هاي ‍PC12
916
استفاده از لايه ي نانوالياف ضد ميكروب در پوشاك
917
استفاده از لايه‌هاي نانواليافي كامپوزيتي PU/PAMPS به‌عنوان لايه ي جايگزين نيمه‌تراوا در پوشاك ضدآب با قابليت تعريق
918
استفاده از لجن تصفيه خانه فاضلاب در توليد مصالح نوين ساختماني
919
استفاده از لوله گردابه اي (Vortex Tubes )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف (Carry Over )مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
920
استفاده از لوله هاي نانو كربني در ساخت ترانزيستورهاي اثر ميداني
921
استفاده از لوله ي گردابه اي ( Vortex Tube )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف Carry Over (مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب)
922
استفاده از ليپوسوم جهت رنگرزي الياف پروتئيني در دماي 80C
923
استفاده از ليچينگ كپه اي جهت استحصال طلا از اسكت هاي خروجي آسياي مجتمع طلاي موته
924
استفاده از ليزر DVD ‌خوان كامپيوتر براي اندازه‌گيري جابه‌جايي در دستگاه كشش بافت نرم
925
استفاده از ليگاند نئو كوپرين در انتقال انتخابي مس و تهيه جاذب مناسب براي جداسازي و پيش تغليظ اين عنصر
926
استفاده از ليگاندهاي آلي چند دندانه پيريديل داربه منظور تغيير ساختار و خواص نوري نانو تركيبات آلي قلع
927
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانو كمپلكس هاي كادميوم (II)باليگاند آنتراسن-9-كربوكسيليك اسيد
928
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانوكمپلكسهاي كادميوم (اا) با ليگگاند آنتراسن -9- كربوكلسيليك اسيد
929
استفاده از لينگنين استيله شده به عنوان پوشش جهت توليد كودكندرهاي اوره در راكتور بستر سيال
930
استفاده از مؤلفه‌هاي هوش هيجاني براي طراحي مدلي جهت بهبود تعادل ميان كار و خانواده
931
استفاده از ماتريس هاي عملگري براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن ها در رياضيات مالي
932
استفاده از ماتريس هاي عملگري برنولي براي حل معادلات انتگرال غيرخطي ولترا و فردهلم
933
استفاده از ماتريس هاي عملگري توابع پايه اي كلاهي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي مدل هاي مالي
934
استفاده از ماژول هاي ترموالكتريكي براى توليد برق از حرارت اتلافي موتور وبرسي تغييرات تنش هاى حرارتى
935
استفاده از ماشين‌هاي بردار پشتيبان ويولت در بازشناخت الگوي داده‌هاي بيولوژيكي
936
استفاده از مايع هاي يوني كولين كلرايد2 ﴿ZnCl2﴾ وN -متيل پيروليدونيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليزورهاي سبز در سنتز چند جزئي 6-آمينو-4-آلكيل/آريل-3-متيل-2، 4- دي هيدروپيرانو [3،2-c] پيرازول-5-كربونيتريل ها
937
استفاده از مايع يوني -Bu4 N+ Hso4 براي يد دار كردن الكلها و محافظت كردن گروه كربونيل آلدهيدها وكتونها به صورت تيو استال و استال
938
استفاده از مايع يوني اسيدي متيل ايميدازوليوم هيدروژن سولفات در واكنشهاي اكسايش سولفيدها، محافظت گروه هاي هيدروكسي و كربونيل، محافظت زدايي تيواستالها و همچنين سنتز تعدادي از تركيبات هتروسيكل
939
استفاده از مايع يوني براي اصلاح غشاي پلياتر بلاك آميد به منظور بهبود عملكرد جداسازي گازي
940
استفاده از مايع يوني مس- كولين كلرايد بدون حضور پالاديم در واكنش هاي سونوگاشيرا و همچنين استفاده از كاتاليزورهاي زير كونيوم فسفات روي و سريم زير كونيوم آهن در واكنش هاي آسيلاسيون فريدل- كرافتس
941
استفاده از مايعات يوني اسيدي و اسيدهاي جامد در تعدادي واكنشهاي اسيد - كاتاليز مانند بنزيلاسيون و سنتز دي و تري آريل متانها تحت شرايط ملايم
942
استفاده از مايعات يوني بنزيل پيريدينيوم كلريد جهت اكسايش الكل ها توسط k2s2o8، واكنش استري شدن نمك اسيدهاي كربو كسيليك و همچنين محافظت كردن الكل ها توسط دي هيدروپيران
943
استفاده از مايعات يوني عامل‌ دارشده جهت كاربرد در الكتروليت سلول‌هاي خورشيدي رنگ حساس
944
استفاده از مايعات يوني، نانو لوله هاي كربني و حد واسط كتكولي در تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي جهت آناليز داروهاي ايزوپروترنول، متيل دوپا و بنزرازيد با استفاده از روش هاي ولتامتري
945
استفاده از مايكروداپلر سيگنال بازگشتي رادار در استخراج مشخصات بالگرد
946
استفاده از مايكروويو و بررسي پارامترهاي عملياتي مؤثر در سنتز نانو زئوليت X
947
استفاده از مباني فرآيندهاي ايستان گردشي در تخمين بهينه سيگنالها
948
استفاده از مبدل‌هاي خورشيدي متصل به شبكه به منظور جبران توان راكتيو و كنترل ولتاژ در شب
949
استفاده از متابوليت هاي گياهي به عنوان علف كش
950
استفاده از متاسرفيس هاي مهندس شده براي كاهش پهن باند سطح مقطع راداري
951
استفاده از مترواترنت براي زيرساخت شبكه WiMAX
952
استفاده از محاسبات نمادين براي حل معادله پواسون
953
استفاده از محاسبات نمادين در حل برخي از معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
954
استفاده از محيط متخلخل جهت بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي لوله سينوسي
955
استفاده از مخروطهاي محدب در حل مسائل چندمعيارهي گسسته
956
استفاده از مخلوط كيتوسان/ ژلاتين/ نانو رس براي كاربرد در زخم‌پوش‌ها و بررسي خاصيت آنتي‌باكتريايي آنژ
957
استفاده از مدار كلمپ اكتيو براي بالانس توان و كليدزني نرم در مدار اصلاح ضريب توان موازي
958
استفاده از مدل DEA براي ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشگاه علم و صنعت ايران
959
استفاده از مدل DEA فازي براي تجزيه و تحليل عملكرد بانك هاي ايراني با توجه به مديريت ريسك ﴿مطالعه موردي بر روي شعب بانك ملي استان يزد﴾
960
استفاده از مدل SWAP به منظور شبيه سازي عملكرد محصول تحت مديريتهاي مختلف آبياري با آب شور در منطقه رودشت اصفهان
961
استفاده از مدل احساسي يادگيرنده براي تطبيق محتواي تمرينات آموزشي به منظور بهبود فرايند آموزش
962
استفاده از مدل الگوبرداري (Benchmark) جهت ارتقاء كيفيت محصولات كارخانه كاشي و سراميك زمرد
963
استفاده از مدل جايگزين در استراتژي تكاملي تطبيق ماتريس كوريانس
964
استفاده از مدل چند جسمي بدن انسان در نرم افزار LS - dYNA به منظور بررسي آسيب هاي وارده به بدن در تست هاي تصادف و جاده
965
استفاده از مدل خطر در سيستمهاي ايمني براي تشخيص نفوذ در سيستمهاي توزيع شده
966
استفاده از مدل داده كاوي تركيبي به منظور ارايه ي خدمات هدفمند به مشتريان جهت بهبود ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري استان فارس
967
استفاده از مدل ديتريسي در محاسبه خواص ترموفيزيكي توريوم
968
استفاده از مدل ديناميكي براي تجزيه و تحليل بيومكانيكي حركت سوكاهارا در ژيمناستيك
969
استفاده از مدل رياضي جهت تعين پروفيل سطح آب در جريان هاي فوق بحراني در پيچ كانال هاي دايره اي شكل
970
استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در تحليل پوسته خارجي ساختمان از منظر توسعه پايدار
971
استفاده از مدل سازي پيشرفته PGM براي تشخيص ويژگي ها و مشكلات مخزني
972
استفاده از مدل سازي چندمقياسه جهت پيش بيني اثر پهناي دسته الياف بر خواص الاستيك لوله هاي كامپوزيتي
973
استفاده از مدل سازي رياضي به منظور بررسي عوامل مختلف در توليد گاز سنتز با استفاده از روش اكسيداسيون جزيي درجه حرارت پايين
974
استفاده از مدل سينتيكي فرآيند خردايش جهت تخمين توابع انتخاب و شكست و پيش بيني دانه بندي محصول
975
استفاده از مدل شبكه عصبي در نخهاي ريسيده شده رينگ ، جهت پيش بيني مويينگي نخ با استفاده از پارامتر هاي ماشين
976
استفاده از مدل كامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني
977
استفاده از مدل معادلات ساختاري و تقسيم¬بندي بازار در مطالعه رضايت مسافران
978
استفاده از مدل هاي SWAT و DRASTIC به منظور بررسي آلودگي نيترات آب هاي زير زميني و ارائه راهكارهاي مديريتي در دشت همدان-بهار
979
استفاده از مدل هاي تحقيق در مليات جهت تخصيص منابع در سازمان هاي پروژه محور
980
استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها براي مسائل براي مسائل طبقه بندي , Using DEA approach for classification problems
981
استفاده از مدل هاي تحليلي كارايي در طراحي و پياده سازي وب سرورهاي با قابليت مديريت و پيكربندي خودكار
982
استفاده از مدل هاي رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني ضرايب جذب نيكل در خاك مطالعه موردي استان مازندران
983
استفاده از مدل هاي عددي هواشناسي براي بهبود توابع نگاشت تروپوسفر در تعيين موقعيت مطلق دقيق
984
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر پلي‌كام معدن گل‌گهر و مقايسه با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت آب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريز تيكنر
985
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر هماتيت معدن گل‌گهر و مقايسه‌ با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت اب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريزتيكنر
986
استفاده از مدلهاي استوكاستيك براي پيش بيني حادثه و بررسي عدم قطعيت همراه آن
987
استفاده از مدولاسيون MSK در نگاشت سيگنال ورودي رله دوراهه با كد گذاري لايه فيزيكي شبكه
988
استفاده از مديريت دانش در ارتقاء كيفيت پروژه هاي مليمطالعه موردي مجتمع پتروشيمي الفين خارك ﴿پروژه الفين پنجم﴾
989
استفاده از مزوپروس MCM-14-SO3H به عنوان نانوكاتاليست در سنتز تعدادي از شيف بازهاي 2-آمينوتيوفن
990
استفاده از مشتقات تيوكربونيل در سنتز تركيبات آلي: كاربرد آن ها در ساخت حسگر و نانو حسگرهاي شيميايي جديد
991
استفاده از مشتقات گرافن اكسيد به عنوان جاذب جديد براي جداسازي و تغليظ بعضي از يونهاي فلزي
992
استفاده از مشتقات مرتبه كسري در تفسير داده هاي مغناطيسي
993
استفاده از مشخصات فيدينگ كانال و Watermarking در افزايش امنيت شبكه هاي بي سيم سيار Ad Hoc
994
استفاده از مضمون گنبد سرخ هفت پيكر نظامي در طراحي فرش
995
استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي براي شناسايي الگوي ناسازگار
996
استفاده از معادلات هاميلتون-ژاكوبي-بلمن (HJB)براي محاسبه بيمه هاي عمر وسهام
997
استفاده از معادله حالت SAFT وديگر معادلات مشابه در توصيف ترموديناميكي سيالاتي با قابليت تشكيل گونه هاي همبسته
998
استفاده از معادن متروكه تهران جهت توليد سنگهاي دكوراتيو
999
استفاده از معاملات خودكار براي پيش بيني قيمت، در بازار بورس ايران و انجام معاملات مالي
1000
استفاده از معدل گيري در مسئله انشعاب هاپف تصادفي
بازگشت