<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
استفاده از توابع پايه همواردرحل برخي معادلات ديفرانسيل حاكم بر مسائل مكانيك جامدات
2
استفاده از توابع پايه ي متعادل شده در روش اجزا محدود براي حل مسائل تكين مكانيك جامدات
3
استفاده از توابع پايه‌اي مناسب براي حل معادلات ديفرانسيل با تاكيد روي مسائل با دامنه‌ي بزرگ
4
استفاده از توابع زماني متعامد در حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن در مصرف سوخت خودرو هيبريد
5
استفاده از توابع كاردينال در روشهاي طيفي
6
استفاده از توابع كسري به منظور تصديق هويت بر پايه سيگنال الكتروانسفالوگرام افراد سالم
7
استفاده از توابع كوپلا براي يادگيري وابستگي متغيرها درالگوريتم هاي تخمين توزيع پيوسته
8
استفاده از توابع متعامد ثابت قطعه اي و توابع تركيبي در حل معادلات انتگرال
9
استفاده از توابع متعامد كسري براي حل مسائل مقدار مرزي معادلات ديفرانسيل معمولي
10
استفاده از توابع متعامد گويا در روش‌هاي طيفي براي حل مسائل با دامنه نامتناهي
11
استفاده از توابع متعامد گويا در شناسايي سيستمها، تقريب توابع و روشهايي براي حل برخي معادلات ديفرانسيل
12
استفاده از توابع مختلط ﴿ نگاشت ﴾ در تحليل توابع جريان و پتانسيل جريان
13
استفاده از توابع موجك در تطابق چندگانه تاريخچه مدل مخزن
14
استفاده از توابع والش براي حل معادلات انتگرالي
15
استفاده از توربين بادي براي تامين انرژي شيرين سازي آب به روش اسمز معكوس و مقايسه آن با روش حرارتي بر پايه تقطير
16
استفاده از توربين بادي دز ايستگاه پمچاژ آب
17
استفاده از توربين در ايستگاههاي تقليل فشار شبكه آبرساني شهري
18
استفاده از توزيع هاي تركيبي در مدل بندي و مقايسه داده هاي زيان
19
استفاده از توموگرافي اسپيرال در تعيين موقعيت دندانهاي نهفته ماگزيلايي كه تشخيص آنها از لحاظ كلينيكي مشكل است
20
استفاده از جاذب ارتعاش رزوناتور تأخيري براي كاهش نوسانات ناشي از تلاطم مايعات در قطارهاي باري
21
استفاده از جاذب امبرليت در جداسازي β-CD توليدي به روش آنزيمي در راكتور هواگرد با لوله مشبك داخلي: مطالعه بر نقش امولسيفايري β-CD توليدي
22
استفاده از جاذب پريوديك مزوپروس اورگانوسيليكاي اصلاح شده با پروپيل آمين براي بهينه سازي شرايط حذف يون كادميوم از نمونه‌هاي آبي با روش سطح پاسخ
23
استفاده از جاذب نانو حفره اي NH2-MCM-41 براي جذب فلزات روي و نقره از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي و بررسي شرايط همدماي جذبي، سينتيكي، ترموديناميكي و واجذبي
24
استفاده از جاذب هاي شيميائي در خشك كن ها
25
استفاده از جاذب يا كاتاليست جهت كاهش گازهاي آلاينده خروجي از اگزوز اتومبيل ها
26
استفاده از جاذب‌هاي مغناطيسي نانوساختار براي جداسازي DNA و پپتيدها و توسعه آپتاحسگرهاي نوري بر پايه نقاط كوانتومي كربني جهت اندازه‌گيري آدنوزين
27
استفاده از جايگشت ها براي تشخيص وابستگي موجود ميان سري هاي زماني
28
استفاده از جت هوا در سيستم ريسندگي چرخانه اي و بررسي برخي از خواص نخ توليدي
29
استفاده از جذب كننده ي نانو كامپوزيت Fe3O4 / CNT براي حذف رنگ زرد مستقيم 50 از محيط آبي به روش جذب سطحي و بررسي همدماي جذبي ، سينيتكي و ترموديناميكي
30
استفاده از جعبه ابزار STATE FLOW در پياده سازي سيستمهاي تصميم يار هوشمند ﴿DSS﴾
31
استفاده از جي پي اس براي تعيين وضعيت هواپيما
32
استفاده از چارچوب هاي فلز - آلي متخلخل MOF-199 اصلاح شده و CuBDC براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
33
استفاده از چارچوب¬هاي فلزي-آلي در حذف فتوكاتاليستي رنگ¬هاي آلي از پساب صنعتي
34
استفاده از چرخ دنده هاي مغناطيسي استاتور سيم پيچي شده به منظور كنترل توان اكتيو ژنراتورهاي مغناطيس دائم مورد استفاده در نيروگاه هاي بادي
35
استفاده از چند جمله اي ها و توابع نمايي در برآورد خطا بر مبناي بازيافت
36
استفاده از چندجمله‌اي‌هاي ضعيفاً-محل خطاياب چندمتغيره براي كدگشايي كدهاي دوري تا حد مي‌نيمم فاصله واقعي
37
استفاده از حالات گذراي شبكه جهت تشخيص برخط خطاي اتصال¬كوتاه
38
استفاده از حسگرهاي افزونه در ساختار IMU به‌منظور افزايش صحت و دقت حسگرهاي مبنا
39
استفاده از حسگري فشرده براي توليد نمونه‌هاي فشرده در خروجي نمونه‌بردار و ارائه روشي نو براي بازسازي سيگنال فشرده
40
استفاده از حسگري فشرده در دستگاه‌هاي پايش سلامت سازه
41
استفاده از حصير (كپو بافي ) در تزئين اشياء كاربردي
42
استفاده از خاك رس اصلاح شده با آمينواسيد لوسين و نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه پلي وينيل الكل
43
استفاده از خاك هاي فعال براي جداسازي واناديم از محلول هاي آبي
44
استفاده از خاكستر سبوس برنج براي توليد نانوذرات AIS2O/SIC به روش سنتز خود انتشار دماي بالا و آسياكاري
45
استفاده از خاكستر لجن فاضلاب و آهك براي بهبود خواص ژئوتكنيكي خاك رسي
46
استفاده از خرده سفال به منظور عمل آوري داخلي بتن و تاثيرآن بر مقاومت فشاري و پيوستگي بتن و آرماتور
47
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
48
استفاده از خط فارسي در طراحي نشانه
49
استفاده از خودروهاي الكتريكي در مديريت توان اكتيو و راكتيو در شبكه توزيع هوشمند
50
استفاده از خوردگي در براده برداري شيميايي آلياژ آلومينيوم 4202
51
استفاده از خوشنويسي در صفحه آرايي
52
استفاده از خوشه بندي سه بعدي در سامانه هاي پيشنهاد دهنده
53
استفاده از خوشه بندي و روش topsisبراي انتخاب تامين كنندگان با عرضه و تقاضاي محدود
54
استفاده از خياردريايي(Holothuria leucospilota) به عنوان شاخص زيستي آلودگي فلزات سنگين در خليج چابهار
55
استفاده از داده كاوي براي كشف تقلب در صنعت بيمه ﴿مطالعه موردي : بيمه شخص ثالث با استفاده از داده هاي چند شركت بيمه اي و پليس راهور﴾
56
استفاده از داده كاوي جهت تشخيص رفتار فراگيران آموزش الكترونيكي
57
استفاده از داده كاوي در برنامه ريزي استراتژيك (مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان)
58
استفاده از داده كاوي در بهبود روشهاي استخراج شده
59
استفاده از داده كاوي در شهر هوشمند
60
استفاده از داده مغناطيس هوايي وسنجش از دور (Landsat) براي شناسايي زون هاي مناسب براي اكتشاف منطقه اي آبهاي زيرزميني مطالعه مورديك استان كرمانشاه
61
استفاده از داده هاي CPT در طبقه بندي رفتاري خاك هاي آلوده (SBC)
62
استفاده از داده هاي آزمايش فشارسنجي در بررسي پارامترهاي ژئوتكنيك خاكهاي ريزدانه
63
استفاده از داده هاي استخراجي به منظور تعديل خطا و بهينه سازي روش هاي تخمين در كانسار سنگ آهن چادرملو
64
استفاده از داده هاي توالي يابي نسل جديد در يافتن پاتوژن هاي تسريع كننده بيماري هاي انسان
65
استفاده از داده هاي رقومي سنجنده TM ماهواره لندست براي اكتشاف سيليس منطقه طارم زنجان
66
استفاده از داده هاي لرزه نگاري 4 بعدي در تطابق تاريخچه مخازن نفت و گاز
67
استفاده از داده‌كاوي براي پيش‌بيني پذيرش دانشجويان در مقطع تحصيلات تكميلي موردمطالعه : دانشجويان كارشناسي رشته‌هاي منتخب دانشگاه يزد
68
استفاده از داستان در سينما
69
استفاده از داستان هاي رباعيات خيام در طراحي فرش
70
استفاده از درخت تصميم فازي به منظور ارزيابي توان اكولوژيك منطقه نائين براي توسعه صنعت
71
استفاده از درگاه چاپگر براي اندازگيري فركانس ( طراحي و ساخت )
72
استفاده از دستگاه ﴿DMA ﴾ Dynamic Mechanical Analysis در تعيين خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
73
استفاده از دستگاه اسكنر جهت تعيين يكدستي رنگي در مخلوط الياف رنگين
74
استفاده از دندريمرها براي اصلاح فرآيند رنگرزي پنبه با مواد رنگزاي راكتيو
75
استفاده از دو تكنيك كارت هاي امتيازي متوازن (BSC) و هوش تجاري (BI) براي ارزيابي عملكرد سازمان
76
استفاده از دوات FACTSموازي براي بهبود پايثداري نوسان اول
77
استفاده از دوربين ديجيتالي براي اندازه گيري رنگ و غلظت محلول هاي رنگي با استفاده از فيلتر
78
استفاده از دوربين فيلمبرداري و مدل RGB براي تعيين سنيتيكي واناديم V()
79
استفاده از دولابافي در تزئينات اتاق خواب
80
استفاده از دياگرام تاثير براي كاوش كنش
81
استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي جهت شبيه سازي كوره احياي مستقيم
82
استفاده از ذرات مس پوشش داده شده با فاز ساكن نانوساختار ابر آبگريز جهت اندازه گيري همزمان ميتل ايزوبوتيل كتون و 4- هپتانون با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
83
استفاده از ذرات نانو جهت بهبود تصفيه شيرابه با روش فتوفنتون
84
استفاده از ذرات نانو متخلخل Mg-MOF-74 به عنوان جاذب براي حذف فلزمس از محيط آبي
85
استفاده از ذرات نانونقره در ساخت غشاي اولترافيلتراسيون جهت استفاده در صنايع شير
86
استفاده از رادار نفوذي زمين (GPR) براي تعيين درجه كثيفي بالاست راه آهن
87
استفاده از راديو ديجيتال پر ظرفيت در شبكه آنالوگ تفاوتهاي اساسي در طراحي و مهندسي آنالوگ ديجيتال
88
استفاده از راكتور بستر سيال دو ناحيه اي در فرايندآروماتيك سازي پروپان بر روي كاتاليزورهاي زئوليتي ZSM-5
89
استفاده از رس سپيوليت ايراني براي شفاف سازي آب سيب و انار
90
استفاده از رهيافت توپولوژيكي در پيش بيني گذارهاي فاز
91
استفاده از روش BFGS در حل مسائل بهينه‌سازي نامقيد
92
استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي
93
استفاده از روش Gappy POD روي داده هاي آزمايشگاهي لايه برشي براي تحليل ساختارهاي جريان توربولانسي
94
استفاده از روش LDA-1/2 و تابع شبه هيبريدي هابارد ACBNO براي بررسي ابتدا به ساكن برخي از بلورهاي نيم-رساناي دوبعدي و سه بعدي
95
استفاده از روش Matching-Mode براي آناليز ناپيوستگي در موجبرهاي فلزي مستطيلي : كاربرد در تست غيرمخرب
96
استفاده از روش آناليز برگشتي در طراحي سيستم نگهداري تونل دشت ذهاب
97
استفاده از روش آناليز مؤلفه هاي مستقل به منظور حذف اثر سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال مغزي الكتروانسفالوگرام
98
استفاده از روش اجزاء محدود در آناليز مقدماتي پوشش تونل ها
99
استفاده از روش اجزاء محدود در تحليل انتقال حرارت ناپايدار در سازه هاي دوبعدي و كاربرد آن در سدهاي وزني
100
استفاده از روش اجزاء محدود طيفي در تحليل ارتعاشي اجزاء سازه اي ، تحت اثر نيروهاي ضربه و بارهاي متحرك
101
استفاده از روش اختلالات كوچك براي بررسي ديناميك ژيروستات گشتاور صفر به كمك تبديل "لي "
102
استفاده از روش اسپكتروفتومتري در تشخيص اثرات ناشي از تنش شوري
103
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
104
استفاده از روش استخراج توده‌اي براي جداسازي وپيش تغليظ مقادير بسيار كم يون پالاديوم از نمونه هاي آبي
105
استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته براي حذف متا كرزول در پساب صنعتي
106
استفاده از روش الكتروشيميايي در تعيين مدت زمان مناسب كاربرد نمك راشل و سبسكويي كربنات سديم جهت پاكسازي و استخراج يون كلريد در اشياء برنزي تاريخي
107
استفاده از روش المان هاي محدود در تحليل شكست يك نمونه بتن
108
استفاده از روش اندازه گيري DIC براي بدست آوردن ضرايب شدت تنش براي قطعات ترك دار تحت بارگذاري مود اول
109
استفاده از روش اولتراسونيك براي سنتز نانوذرات تركيبات فسفازني و كمپلكس هاي فسفرآميدي جديد و كاربرد در رنگرزي
110
استفاده از روش باقي‌مانده وزني زماني در تشخيص جداشدگي ميلگرد از بتن در اعضاي بتن‌آرمه و بررسي اثر تنفس ترك بر انتشار موج محوري
111
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل ارتعاش اجباري تير تحت بارگذاري و جرم متحرك
112
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل زير ناحيه هاي متناهي و نامتناهي
113
استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در حل مسئله ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي تير تيموشنكو تحت اثر انواع حالت هاي بارگذاري متحرك
114
استفاده از روش بدون مش در تحليل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان مبتني بر توابع پايه برداري
115
استفاده از روش بيع متقابل براي كشف و توسعه ميادين نفت و گاز در ايران از ابعاد مختلف
116
استفاده از روش پارامتر ثابت براي حل مسائل هندسه محاسباتي
117
استفاده از روش پايدار سازي / جامد سازي در مديريت پسماندهاي سمي
118
استفاده از روش پرتابي براي حل مسايل كنترل بهينه
119
استفاده از روش پردازش تصوير براي محاسبه ي تغيير شكل بافت نرم
120
استفاده از روش پليمريزاسيون زنده راديكالي و پليمريزاسيون درجا براي تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي استايرن-سيليكات
121
استفاده از روش تاو در حل دستگاه معادلات انتگرال ديفرانسيل فردهلم
122
استفاده از روش تثبيت سلولي در حذف مشتقات نفتي
123
استفاده از روش تحليل پوششي داده‏ها به منظور اولويت‏بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي
124
استفاده از روش تحليل طيف جهت تشخيص خطاي مدارباز در مبدل‌هاي چندسطحي و برطرف‌سازي آن با روش شيفت فازي
125
استفاده از روش تحليل عاملي در شناسايي عوامل موثر بر ميزان شفافيت مالياتي در ايران
126
استفاده از روش تحليل معادله موج (WEAP) در طراحي شمعهاي كوبيدني
127
استفاده از روش تركيبي تصميم‌گيري چند هدفه به منظور انتخاب تامين‌كننده(مطالعه موردي: شركت حاير آسا)
128
استفاده از روش تركيبي مداري- ممان جهت مدل‌سازي سيگنال‌ها در خروجي پروب هم محور به هنگام جاروب يك قطعه فلزي شكاف‌دار
129
استفاده از روش ترموگرافي براي تشخيص و تعيين عيوب متداول در كامپوزت هاي شيشه اپوكسي
130
استفاده از روش ترموگرافي به منظور تعيين ويژگي‌هاي شكست قطعات مكانيكي
131
استفاده از روش تصوير سازي در SPH براي حل جريان هاي تراكم ناپذير
132
استفاده از روش تطبيق براي حل جريان غير دائم دوبعدي
133
استفاده از روش تفاضلات متناهي بر پايه توابع پايه اي شعاعي براي حل معادله موج با شرط مرزي انتگرالي
134
استفاده از روش تقريب كمترين مربعات چندجمله اي براي حل معادلات ديفرانسيل معمولي
135
استفاده از روش تك آزمودني براي تغيير رفتار چاقي
136
استفاده از روش تكميل ماتريس در تخمين زواياي ورودي در آنتن آرايه اي
137
استفاده از روش جداسازي متغيرها براي فرآيند بهسازي كيفي و بهره برداري بهينه از آبخوان آزاد
138
استفاده از روش جواب هاي بنيادين براي حل چند دسته از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
139
استفاده از روش حالات شكست و تجزيه و تحليل اثرات آن (FMEA) براي ارزيابي ريسك و افزايش ايمني بيماران در اتاق عمل
140
استفاده از روش حسگري فشرده جهت بهبود كارآيي رادارهاي چند ورودي- چند خروجي
141
استفاده از روش حل خلاق مسئله در افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به بيمارن دربيمارستان شهيد رجائي قزوين
142
استفاده از روش دندانه‌گذاري جهت مهار رشد ترك
143
استفاده از روش رسوب دهي نوري براي نشاندن نانو ذرات كادميوم سولفيد، نقره، پلاتين و پالاديوم بروي سطح نانو لوله هاي هماتيت و بررسي ويژگي هاي نوري و مورفولوژي آن ها
144
استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهينه سازي پيش تغليظ مقادير كم ديازينون توسط خاكستر برگ نخل در نمونه هاي آبي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
145
استفاده از روش سل- ژل براي اصلاح كارايي كاتاليست هاي هتروژن و بهبود روش بارگذاري داروهاي محلول در آب
146
استفاده از روش سندبلاست به منظور ايجاد ناهمواري سطحي در پارچه ي پلي استر
147
استفاده از روش سيلار و رسوبدهي نوري براي اصلاح سطح نانولوله هاي WO3-TiO2 با پروس آبي و نانوذرات نقره و پالاديوم و بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي آنها
148
استفاده از روش شبكه بولتزمن چند بلوكي در تحليل جريان سيال همراه با انتقال حرارت
149
استفاده از روش شبكه بولتزمن در تحليل جريان سه بعدي
150
استفاده از روش شبكه عصبي براي پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك آزادراه ها
151
استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در حل معادلات حاكم برذرات درميدان جريان
152
استفاده از روش شبه طيفي براي حل مسائل كنترل بهينه سوئيچ دار
153
استفاده از روش شبيه‌سازي خطوط جريان براي تعيين محل چاه تزريقي و توليدي جديد در يكي از ميدان‌هاي در حال توسعه
154
استفاده از روش شيارزني به جاي آماده سازي سطحي متداول جهت جلوگيري از جداشدگي صفحات تقويتي FRP در برش
155
استفاده از روش صريح نقاط محدود براي تحليل جريان آب زير زميني با مثال موردي از دشت مهيار منطقه اصفهان
156
استفاده از روش طراحي آزمايشها در بهبود كيفيت ظروف بسته بندي شيشه اي مطالعه موردي شركت شيشه سازي مينا
157
استفاده از روش عدم قطعيت براي محاسبه ي خطاها در پارامترهاي مهم فيزيك شتاب دهنده ها
158
استفاده از روش فازي - عصبي در طبقه بندي و شناسايي اطلاعات بدست آمده از يك توپك ﴿ پيك ﴾ هوشمند
159
استفاده از روش فازي احتمالي اعداد Z در پيش بيني وضعيت هزينه و زمان در پروژه
160
استفاده از روش فازي احتمالي در ارزيابي ريسك سيستم حذف گرماي اضافي قلب راكتور در فشار پايين در نيروگاه هسته اي راكتور آب تحت فشار
161
استفاده از روش فازي به منظور طبقه بندي لندفرم ها در ارتفاعات زاگرس
162
استفاده از روش فاصله كمينه در محاسبه محمدوده پايداري متغيرهاي غير قطعي يك وسيله نقليه زيرآبي
163
استفاده از روش كانتروويچ توسعه يافته در حل خمش ورق هاي قطاعي
164
استفاده از روش گام به گام باقيمانده وزني زماني در حل مسائل ارتعاش اجباري سازه هاي متشكل از اعضاي يك بعدي
165
استفاده از روش گام به گام باقيمانده وزني زماني در حل مساله ارتعاش اجباري عضو يك بعدي با مقطع متغير
166
استفاده از روش گلرگين بر اساس موجك لژاندر براي حل معادلات انتگرال تصادفي غير خطي
167
استفاده از روش لب خواني در مدارس استثنايي و عملكرد آن بر دانش آموزان
168
استفاده از روش ماتريس انتقال و كاهش ابعاد آن براي محاسبه دماي بحراني در شبكه هاي دو و سه بعدي آيزينگ و دو بعدي پاتس
169
استفاده از روش ماكزيم انتروپي در تشخيص سيگنال طيف گسترده
170
استفاده از روش مايسل معكوس براي استخراج و خالص سازي مخلوط آنزيمي
171
استفاده از روش محاسباتي الگوريتم ژنتيك درمحاسبات تعادلات فازي محلولهاي پليمري
172
استفاده از روش معادله انتگرال از نوع الكتريكي براي آناليز آْنتن هاي سيمي قرار گرفتن در محيط هاي چند لايه
173
استفاده از روش معادله انتگرال از نوع الكتريكي براي آناليز آنتن هاي سيمي قرارگرفته در محيطهاي تلفاتي
174
استفاده از روش مغناطيس سنجي درتعيين مرز و عمق ساختارهاي زمين شناسي در منطقه طبس
175
استفاده از روش ملكولي سريع مبتني بر تشخيص عناصر تكراري درو ن ژني )ERIC-PCR( جهت تايپ بندي شيگلاسونئي
176
استفاده از روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي جهت تغليظ مقادير خيلي كم يون جيوه درنمونه هاي آبي و اندازه گيري آن به وسيله طيف سنج نشر اتمي پلاسماي جفت شده القايي
177
استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده توسط سرما جهت جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل در نمونه آبهاي طبيعي اندازه گيري آن بوسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
178
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي بر پايه حلال هاي اتكتيك عميق براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل از نمونه هاي آبي
179
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع–مايع پخشي بر پايه حلال هاي اتكتيك عميق براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون نيكل از نمونه هاي آبي
180
استفاده از روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي در استخراج ،پيش تغليظ و اندازه گيري نيكل در نمونه هاي آبي
181
استفاده از روش نقاط محدود در تعيين توپولوژي بهينه سازه ها
182
استفاده از روش نمونه مورچگان اصلاح شده براي مسئله مسيريابي تعميم يافته
183
استفاده از روش نوار محدود بر اساس تئوري اصلاح شده براي كمانش ورق هاي ضخيم
184
استفاده از روش نوار محدود در تحليل كمانش و ارتعاش آزاد نانوورق هاي نازك و ضخيم FGM واقع بر بستر ارتجاعي بر پايه ي تئوري هاي محلي و غيرمحلي
185
استفاده از روش هاي آماري براي تشخيص فعال يا غير فعال بودن صدا
186
استفاده از روش هاي آماري و تركيبي در رمزنگاري تصوير
187
استفاده از روش هاي آناليز داده در تشخيص و شناسايي خرابي تجهيزات سيگنالينگ (ماشين سوزن)
188
استفاده از روش هاي ابتكاري در بازسازي داده هاي طيفي
189
استفاده از روش هاي الكترو شيميايي همراه با روش هاي كمومتريس به منظور اندازه گيري كاتيون هاي فلزي مس، موليبدن، سيموت، واناديوم و اورانيوم به صورت همزمان يا مجزا
190
استفاده از روش هاي بدون شبكه در تعيين توپولوژي بهينه سازه ها
191
استفاده از روش هاي بدون مش در حل مسائل الكترومغناطيس حوزه زمان
192
استفاده از روش هاي بدون مشتق جريمه اي براي حل مسائل بهينه سازي مقيد
193
استفاده از روش هاي بهبود يافته ي زمين آماري در مدل سازي ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي كانسار گزستان بافق
194
استفاده از روش هاي بهينه سازي غير خطي جهت طراحي شبكه هاي زمين
195
استفاده از روش هاي بيوژئوشيميايي و مقايسه آن با توزيع عناصر در سنگ يا خاك در اكتشاف ذخاير مس با ارائه مطالعه موردي
196
استفاده از روش هاي پايش پروفايل در سيستم كنترل فرايند آماري يكواحد صنعتي
197
استفاده از روش هاي پردازش تصوير جهت تحليل پارامترهاي هندسي توده سنگ هاي درزه دار
198
استفاده از روش هاي پيش بينانه براي كشف موارد نادر در سري هاي زماني پزشكي
199
استفاده از روش هاي تامين رضايت مشتري بر اساس استاندارد2008/ISO9001 در شركت اصفهان كفريز
200
استفاده از روش هاي تركيب تصميم در بهبود طبقه بندي هاي سري زماني
201
استفاده از روش هاي تركيبي براي تقطيع مهره هاي ستون فقرات در تصاوير ام آرآي بر مبناي برش فازي گراف و روش هاي مورفولوژي
202
استفاده از روش هاي تصحيح خودكار كد به منظور ارتقاي قابليت نگهداري نرم افزار
203
استفاده از روش هاي تصويري در حل مسائل كنترل بهينه معادلات انتگرالي
204
استفاده از روش هاي تكراري براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
205
استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع در مكان يابي چند منبع صوتي
206
استفاده از روش هاي چند گامي مبتني بر منحني هاي بزير در حل ارتعاشات كابل
207
استفاده از روش هاي حذف تداخل براي افزايش گذردهي در شبكه هاي بي سيم
208
استفاده از روش هاي داده كاوي در ظرفيت باربري شمع براساس داده هاي جمع آوري شده و مقايسه با نتايج قبلي
209
استفاده از روش هاي دنباله اي براي به دست آوردن فواصل اطمينان مولفه هاي واريانس در مدل آناليز واريانس يك طرفه با اثرهاي تصادفي
210
استفاده از روش هاي زمين آماري و ساختاري در تفكيك زون هاي مختلف كاني سازي و آلتراسيون در كانسار مس پور فيري ميدوك
211
استفاده از روش هاي ژئوفيزيكي در تعيين نفوذ آب از سدهاي باطله : مطالعه موردي معدن مس ميدوك
212
استفاده از روش هاي عددي مناسب براي حل ديفرانسيلي و مسائل كنترل بهينه بازي هاي مينيماكس با عدم قطعيت
213
استفاده از روش هاي عددي و آماري در بهينه سازي اجزاء مكانيكي
214
استفاده از روش هاي فازي در بيومتريك اثر انگشت
215
استفاده از روش هاي فراابتكاري براي مساله بالانس خط مونتاژ چندهدفه با رويكرد تنظيم پارامترها
216
استفاده از روش هاي فرازآوري مصنوعي جهت مايع زدايي در چاه هاي گاز ميعاني
217
استفاده از روش هاي كمومتري در حذف عوامل مداخله گر در شناسيايي بست ديوار نگاره هاي غير تصويري صفوي اصفهان ﴿ بررسي موردي : كليساي بيت لحم ، خانه ي سوكياس ، عمارت هشت بهشت و عالي قاپو﴾
218
استفاده از روش هاي كمومتريكس و ميكرو استخراج فاز مايع جهت اندازه گيري اسپكترومتري گونه هاي مهم زيست محيطي
219
استفاده از روش هاي گراديان مزدوج سه جمله اي با همگرايي سراسري براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
220
استفاده از روش هاي گراف تئوريكي براي بهبود خوش وضعي ماتريسهاي سازه اي
221
استفاده از روش هاي مبتني بر پردازش آماري سيگنال در آشكار سازي مولفه P300 سيگنال مغزي
222
استفاده از روش هاي مسير مزدوج براي دستگاه هاي خطي متقارن در بهينه سازي
223
استفاده از روش هاي نوين به منظور جلوگيري و رفع رسوب آسفالتين
224
استفاده از روش هاي نوين پردازش سيگنال در سيستم دبي سنج اولتراسونيك سيال به منظور بهبود نتايج
225
استفاده از روش هاي هوش مصنوعي براي پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار
226
استفاده از روش هاي هوشمند براي تعيين قيمت آتي طلا در بازار ايران
227
استفاده از روش هاي ياد گيري ماشين براي پيش بيني آنزيم فوسفوليپازآركيايي
228
استفاده از روش هاي يادگيري عميق براي توليد تصوير
229
استفاده از روش هاي يادگيري ماشين در تشخيص نفوذ در رايانش ابري
230
استفاده از روش هاي يادگيري نيمه نظارتي در تشخيص تومور تصاوير ماموگرافي
231
استفاده از روش هم مجلي سينك هار براي حل معادله نفوذ زمان كسري
232
استفاده از روش‌هاي پرتودهي به منظور بهبود نظم در ساخت نانوسيم‌ها
233
استفاده از روش‌هاي تجزيه تنسوري براي بهينه‌سازي توليد مبتني بر ساختار مشخصه ميدان فشار و توزيع اشباع
234
استفاده از روش‌هاي تركيبي نوردي در تغيير شكل‌هاي شديد فلزات
235
استفاده از روش‌هاي تصويربرداري فروسرخ حرارتي و طيف‌سنجي مرئي فروسرخ نزديك جهت تشخيص تنش‌هاي شوري و خشكي در دو ژنوتيپ از گياه كنجد
236
استفاده از روش‌هاي تطبيق به گوينده سريع در سيستم‌هاي بازشناسي گفتار مبتني بر HMM
237
استفاده از روش‌هاي عددي در حل استاتيكي و ديناميكي مسائل الاستيسيته غيرمحلي انتگرالي و ارائه روشي جديد در مدل‌سازي گسترش ترك
238
استفاده از روش‌هاي مبتني بر محاسبات نرم در حل مسائل ژئوتكنيك: مطالعه موردي روانگرايي
239
استفاده از روش‌هاي محاسباتي براي طراحي تركيبات مؤثر در درمان بيماري آلزايمر و بررسي دارورساني نانوساختارهاي مختلف براي عبور اين تركيبات از سد خوني- مغزي
240
استفاده از روش‌هاي يادگيري عميق و خوشه بندي در خلاصه‌سازي متن
241
استفاده از روش¬هاي مبتني بر بهينه¬سازي در مصرف انرژي قطار(PSO)
242
استفاده از روشهاي Eswm . FRSبراي تخمين ضخامت لايه كدر ناشي از جريانهاي گل آلود و مقايسه نتايج دو روش مطالعه موردي سد دز
243
استفاده از روشهاي استخراج نقطه ابري در تغليظ و اندازه گيري مقادير خيلي كم عناصر كبالت و نيكل
244
استفاده از روشهاي بدون المان در تحليل خمش ورقهاي ارتوتروپيك
245
استفاده از روشهاي پردازش تصوير در تعيين خودكار تمركز ويروس در تصاوير plaque assays
246
استفاده از روشهاي تجزيه اي غيرتخريبي در بررسي اثر اتفون در رسيدگي گوجه فرنگي , the use of non-destructive analytical methods in study the effect of ethephon on ripening of tomato
247
استفاده از روشهاي تدريس فعال درس علوم در مقاطع ابتدايي
248
استفاده از روشهاي جديد متعادل سازي جهت بهبود عملكرد تكنيك SC-FDMA
249
استفاده از روشهاي داده كاوي براي تحليل تصاوير پزشكي چند مده
250
استفاده از روشهاي داده كاوي براي يادگيري عاملها در محيط هاي چند عامله
251
استفاده از روشهاي غير خطي در مطالعه تحولات بافتي وخنمون هاي سيليسي -طلادار ناحيه شرف آباد- هيزه جان (استان آذربايجان شرقي )
252
استفاده از روشهاي مبتني بر متعامد سازي و شبكه عصبي در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب ﴿جلد اول ﴾
253
استفاده از روشهاي مبتني بر متعامد سازي و شبكه عصبي در ارزيابي نحوه كنترل سيستم عصبي خودكار بر فعاليت قلب ﴿جلد دوم﴾
254
استفاده از روشهاي محاسبات ديناميكي سيال براي بهبود انتقال حرارت درلوله ها
255
استفاده از روشهاي نيمه نظارتي در خلاصه سازي استخراجي گفتار
256
استفاده از روشهاي هوش مصنوعي در مدلسازي فرآيند كاهش ويسكوزيته نفت خام از طريق افزودن رقيق كنندهها
257
استفاده از روشي براي زمانبندي پروژه هاي ساخت با فعاليت هاي تكراري و متناوب با لحاظ كردن بهره وري سطح فعاليت ها
258
استفاده از روشي شي مبنا در توليد مدل رقومي سطح با استفاده از تصاوير ماهواره Geo Eye1
259
استفاده از رويكرد اختيارات حقيقي در ارزشيابي و تصميمگيري هاي پروژه هاي زيربنايي
260
استفاده از رويكرد اقيانوس آبي در معرفي استراتژي‌هاي پژوهشي دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان
261
استفاده از رويكرد بهينه سازي استوارتطبيق پذير در مسئله مسيريابي وسيله نقليه با پنجره زماني
262
استفاده از رويكرد تصميم گيري تلفيقي پراميتي فازي و برنامه ريزي خطي براي حل مسائل تصميم گيري گروهي در محيطي پويا- مطالعه موردي مسئله انتخاب تامين كنندگان
263
استفاده از رويكرد تصميم گيري چندمعياره در فرآيند استخدام نيروي متخصص شركت هاي دانش بنيان
264
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در بهبود ويژگي هاي كيفي سيستم هاي مبتني بر وب
265
استفاده از رويكرد جنبه گرايي در مدلسازي و ارزيابي نيازمندي هاي غيروظيفه مندي در طراحي سيستم هاي مبتني بر وب
266
استفاده از رويكرد داده‌كاوي در ارزيابي عملكرد كاركنان بخش نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان، بخش نورد سرد)
267
استفاده از رويكرد شش سيگما جهت بهبود عملكرد اركستر موسيقي
268
استفاده از رويكرد نوين يادگيري عميق در تشخيص هويت با استفاده از تصاوير گوش افراد و كشف ارتباط ويژه ميان بيومتريك گوش و دست انسان ها
269
استفاده از رويه هاي كنترلي براي محدودسازي و حذف نوسانات فرورزونانسي آشوبگونه در چند سيستم نمونه فرورزونانسي
270
استفاده از ريزپردازنده Z80 جهت كنترل عمليات ماشين لباسشويي
271
استفاده از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت مغناطيسي اصلاح شده با سورفكتانت CTAB و ليگاند ديتيزون به عنوان جاذب براي پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي فلزي سرب و كادميوم
272
استفاده از زئوليت هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور جهت محافظت زدايي تري متيل سيلين و تترا هيدروپيرانيل ....
273
استفاده از زئوليت هاي طبيعي و سنتزي اصلاح شده با تيتانيوم دي‌ اكسيد براي حذف هم زمان گازهاي مونوكسيدكربن و اكسيدهاي نيتروژن
274
استفاده از زباله هاي كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي اثرآن، بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ملات
275
استفاده از زمانبندي كسب شده همراه با تكنيكهاي نمو هموار براي پيش بيني زمان و هزينه اتمام پروژه در پروژه هاي مهندسي خريد ساخت (EPC) مطالعه موردي پروژه هاي فولادسازي
276
استفاده از زير اهداف براي بهبود كارايي يادگيري تقويتي در سيستم‌هاي چند عامله
277
استفاده از زيست سنج چهره براي تشخيص هويت افراد
278
استفاده از زيست صافي چكنده براي حذف سولفيد هيدروژن از گازهاي سنتزي
279
استفاده از زيستگاه آهوي ايراني ﴿Gazella subgutturosa subgutturosa در پارك ملي كلاه قاضي﴾
280
استفاده از ژنراتورهاي شارمحور مغناطيس دائم چند فازه جهت كاهش خازن مدار واسط dc در ژنراتورهاي بادي محرك مستقيم
281
استفاده از ساختار فرامواد آكوستيكي در انباره اگزوز به منظور كاهش سطح نويز
282
استفاده از ساختار مولكولي، پارامترهاي ترموشيميايي و شبيه‌ سازي انفجار به منظور ارزيابي كارايي انفجار مواد پرانرژي نيترآميني جديد
283
استفاده از ساختار يكپارچه حرارت خارجي در برج هاي تقطير
284
استفاده از ساختارهاي شبكه عصبي مصنوعي در كاربرد شناسايي گوينده
285
استفاده از ساختارهاي شبكه هاي عصبي بازگشتي به منظور بازشناسي گفتار فارسي
286
استفاده از ساختارهاي كربني مانند گرافن در تهيه سنسورهاي گازي
287
استفاده از ساختارهاي گرافني اصلاح شده با نانوساختارهاي پلي اكسومتال و چهارچوب فلز-آلي به‌منظور اصلاح سطح الكترود و كاربرد آن‌ها در پيل‌هاي سوختي و ابرخازن‌ها
288
استفاده از سامانه اتوبوسراني جهت ارائه يك سرويس سريع پستي
289
استفاده از ستون هاي دوخت در بهسازي لرزه اي مهاربندهاي شورون
290
استفاده از سدهاي هيدروليكي براي جلوگيري از نفوذ آب شور در آبخوان‌هاي ساحلي
291
استفاده از سراميك پيزوالكتريك براي جراحي گرمايي در عمق كم
292
استفاده از سرباره فولاد در فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته براي كاهش بار آلي پساب هاي صنعتي
293
استفاده از سري هاي زماني ناايستا براي تخمين احتمال سرمازدگي در رفسنجان
294
استفاده از سطوح بزيه در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
295
استفاده از سطوح كنترلي ميكروتب در هواپيماهاي بدون سرنشين
296
استفاده از سطوح گسترده جهت بهبود عملكرد خنك كاري باتري ليتيم - يون توسط مواد با قابليت تغيير فاز
297
استفاده از سنتز ميو و كنترل مقاوم در طراحي كنترل كننده براي موشك باليستيك
298
استفاده از سولفون ‌هاي باقي مانده در فاز آبي گوگردزدايي اكسيداسيوني براي سنتز پلي سولفون
299
استفاده از سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾ به عنوان عامل هاي اصلاح كننده دوستدار محيط زيست براي پوشش سطح نانو ذراتCuOŸŸŸ, و كاربرد آنها براي تهيه نانو كامپوزيت هاي جديد پلي﴿آميد-ايميد﴾ حاوي اتصالات آمينواسيد L- والين
300
استفاده از سيستم عدم تمركز در خدمات دهي به وسايط نقليه شهرداري اهواز
301
استفاده از سيستم VIMS براي افزايش كارائي ماشين آلات معدني
302
استفاده از سيستم استنتاج فازي بر پايه شبكه عصبي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ صحت مدل سازي سري هاي زماني چند متغيره هيدرولوژيكي
303
استفاده از سيستم الكتروشيميايي ميكروبي براي استحصال فلزات سنگين ( پلاتين) از خروجي يك فرآيند فروشويي زيستي
304
استفاده از سيستم پايش ناحيه گسترده و PMU براي مديريت و كنترل سيستم تغذيه تركشن
305
استفاده از سيستم ترمزگيري كمكي الكترومغناطيسي در كنار ترمز اصطكاكي مرسوم به منظور كاهش آلايندههاي ترمزي
306
استفاده از سيستم تصميم گيري تركيبي هوشمند جهت بدست آوردن نقاط غير پست مسئله تصميم گيري چند معياره
307
استفاده از سيستم تصويربرداري رقمي در تجزيه كمّي غلظت رنگزا در مقطع يك استوانه
308
استفاده از سيستم خبره در انتخاب شرايط بهينه ماشينكاري براي عمليات تراشكاري فرزكاري و سوراخكاري
309
استفاده از سيستم ريسندگي پشمي جهت توليد نخهاي نيمه فاستوني
310
استفاده از سيستم فازي جهت ارزيابي عملكرد تيم پروژه‌هاي عمراني
311
استفاده از سيستم هاي كاتاليستي مس (I) و (II) در واكنش هاي جفت شدن و حلقه زايي و بررسي مكانيسم واكنش ها با روش هاي محاسباتي
312
استفاده از سيستم هاي نوين دارو رساني براي داروهاي گياهي
313
استفاده از سيستم هاي هوشمند براي پيش بيني ميزان رسوب آسفالتين
314
استفاده از سيستمهاي با دو جريان برخوردكننده در تهيه امولسيون هاي آب - روغن
315
استفاده از سيستمهاي چند طبقه بندي كننده به منظور تحليل سيگنالهاي EEG مغز براي طراحي سيستمهاي واسط مغز - كامپيوتر
316
استفاده از سيستمهاي ليگنينوليتيك قارچي در آلاينده زدايي پسابهاي رنگي
317
استفاده از سيستمهاي هوشمند براي بهبود پروتكل مسيريابي AODV
318
استفاده از سيكل ارگانيك رانكين در بازيافت حرارت اتلافي و تحليل پارامتريك بازده قانون اول و دوم ترموديناميك
319
استفاده از سيگنال صداي قلب (PCG) به منظور ارزيابي سطح تنگي آئورت
320
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دار شده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده به منظور اندازه گيري يون ساماريم به روش پتانسيومتري
321
استفاده از سيليكاژل نانو متخلخل عامل دارشده براي طراحي الكترود خمير كربن اصلاح شده براي اندازه گيري يون به روش پتانسيومتري
322
استفاده از سينرژي اجزاي عضلاني جهت بهبود كنترل سيستم ركاب‌زني FES در كاربردهاي توانبخشي
323
استفاده از شاخص فيبوناچي در تحليل فني سهام در سازمان بورس اوراق بهادار
324
استفاده از شاخص لپتين جهت بررسي فعاليت توليدي و توليد مثلي در گاو
325
استفاده از شبكه بيزي جهت ارزيابي قابليت اطمينان و رتبه بندي اهميت عناصر در سيستم هاي قدرت مركب
326
استفاده از شبكه جابجا شده براي حل جريان تراكم ناپذير به روش المان محدود - حجم محدود
327
استفاده از شبكه عصبي با انتشار هدايت يافته در خوشه بندي زير كلمات متون چاپي فارسي
328
استفاده از شبكه عصبي براي مدلسازي استحكام نخ و بهينه سازي مصرف مواد اوليه با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك
329
استفاده از شبكه عصبي در پيش بيني اثرات پارامترهاي حاكم بر انتقال گرما در جريان نانوسيال در كانال هاي مستطيلي و مثلثي
330
استفاده از شبكه عصبي در تبديل متن فارسي به گفتار و ارائه يك مدل ماركوف پنهان
331
استفاده از شبكه عصبي در ساخت مدل معاملات هوشمند (معاملات الگوريتميك) براي پيش بيني شاخص در بازار بورس ارز
332
استفاده از شبكه عصبي كانولوشن در احراز هويت افراد از طريق خطوط كف دست
333
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در اختصاص بهينه امكانات مخابراتي
334
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني خستگي كامپوزيتها
335
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در تعيين بهينه نيروي نورد فولاد
336
استفاده از شبكه عصبي و آناليز تصاوير در پيش بيني نرخ اكسايش پيريت و توليد آلاينده ها در دمپ باطله كارخانه زغالشويي البرز شرقي
337
استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي سودآوري خدمات بانكي در بانك تجارت
338
استفاده از شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترل بهينه و كاربرد آن روي روبات
339
استفاده از شبكه هاي عصبي براي مدل سازي مولد بخار هسته اي و طراحي كنترل كننده عصبي - فازي جهت كنترل سطح آب آن
340
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور آشكار سازي مولفه هاي شناختي سيگنال اكترو انسفالوگرام
341
استفاده از شبكه هاي عصبي به منظور تحليل پارامترهاي مناقصه
342
استفاده از شبكه هاي عصبي جهت تخمين شكل و ابعاد تركهاي سطحي ناشي از خستگي در فلزات فرومغناطيس در روش FM SM
343
استفاده از شبكه هاي عصبي در بهينه سازي ساخت ديرگدازهاي منيزيا گرافيت و تعيين ميزان بهينه گرافيت
344
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
345
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
346
استفاده از شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانيسل
347
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي منسوجات
348
استفاده از شبكه هاي عصبي در رنگ همانندي نمونه هاي فلورسنت
349
استفاده از شبكه هاي عصبي در طبقه بندي عيوب پارچه هاي تاري - پودري
350
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني پارامترهاي انتقال حرارت جابجايي
351
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي 4-﴿ 2- تيازوليل آزو ﴾ - رزورسينول و تعيين همزمان يدات و پريدات به روش اسپكتروفوتومتري
352
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش به كمك روش فليملت آرام
353
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل فليملت آرام جهت مدل سازي احتراق گستره اي قابل توجه از شعله هاي غير پيش مخلوط مغشوش
354
استفاده از شبكه ويولت و ويونت در استخراج پتانسيلهاي برانگيخته
355
استفاده از شبيه ساز واقعيت مجازي جراحي مغز به منظور برآورد تأثير خونريزي بر عملكرد جراح مبتني بر تحليل سيگنال‌هاي حياتي
356
استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي براي مطالعه خواص ساختاري و انتقالي مايعات يوني تترابوتيل فسفئونيوم آلانينات و تترابوتيل فسفونيوم گلايسينات
357
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
358
استفاده از شبيه سازي مولكولي به روش مون تكارلوبراي مخلوطي از آب و هيدروكربن در مبحث تعادل
359
استفاده از شبيه سازي مولكولي جهت تحليل سيستم هاي دارورساني
360
استفاده از شبيه‏سازي خطوط جريان و يك مدل پراكسي در يك مخزن نفتي تحت سناريوي تزريق آب جهت آناليز ريسك
361
استفاده از شرايط معيار سطوح برابر در حوزه زمان براي حفاظت خروج از سنكرون
362
استفاده از شش سيگما در بهبود عملكرد زنجيره تامين
363
استفاده از شنود و كدگذاري بدون‌نرخ در انتشار پيام‌هاي متفاوت درشبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
364
استفاده از شيرين كننده هاي پر قدرت به جاي ساكارز در فرمولاسيون شربت آلبالو و بررسي خواص حسي و زمان ماندگاري
365
استفاده از صافي سيگنال تحليلي ومشتقات آن در تحليل داده هاي مغناطيسي منطقه بندر عباس
366
استفاده از صمغ جاوشير به عنوان منبع جديد تهيه فيلم خوراكي و بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي آن
367
استفاده از ضايعات آهكي كارخانه هاي سنگ بري براي حذف دي اكسيد گوگرد
368
استفاده از ضايعات اليافي در تقويت شاتكريت
369
استفاده از ضايعات كارخانجات شهرك صنعتي بيرجند جهت تسليح و بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي
370
استفاده از ضايعات كارخانجات كاشي به عنوان مصالح جايگزين مواد سيماني و بررسي مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
371
استفاده از ضربه قوچ در مكانيابي محل نشت در لوله ها
372
استفاده از طراحي Box-behnken به منظور استخراج نقطه ابري يونهاي Ni+2 و CU+2 در نمونه هاي روغن نباتي توسط طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
373
استفاده از طراحي پارچه در دكوراسيون داخلي كلينيك هاي هنر درماني ( traphy Art )
374
استفاده از طراحي حروف در پيوند با فرم و محتوا ﴿در تصوير سازي﴾
375
استفاده از طراحي در روش هاي نوين آموزش سمعي و بصري
376
استفاده از طراحي زايشي جهت سفارشي‌سازي محصول
377
استفاده از طرح هايبهينهابر مكعب لاتين در بهبود روش سطح پاسخ تطبيقي
378
استفاده از طيف سنجي فتوآكوستيكي با استفاده از انحراف اشعه ليزر متمركز شده در مد عرضي اصلي به منظور اندازه گيري غلظت برخي تركيبات در نمونه هاي جامد
379
استفاده از طيف سنجي مرئي- مادون قرمز نزديك در برآورد برخي از ويژگي هاي شيميايي و كاني شناسي رسي خاك هاي سطحي استان اصفهان
380
استفاده از طيف سنجي نيرويي در اندازه گيري چسبندگي به وسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
381
استفاده از ظرفيت هاي نمايش ايراني براي رسيدن به هنر پرفورمنس
382
استفاده از عامل ها در سيستم مديريت گردش كار سازمان ها توزيع شده
383
استفاده از عصاره باكتري لاكتوباسيلوس لاكتيس جهت يافتن تركيبات ضد توموري و ارزيابي بيان ژن آي پي سي
384
استفاده از عكس به عنوان سندي براي احراز هويت با تمركز بر دوره پهلوي اول
385
استفاده از عمليات تراوش تبخيري در فرايندتخميراتانول
386
استفاده از عناصر فرمي ايراني در طراحي زيورآلات براي ايرانيان 25 تا 35 سال مقيم خارج از كشور
387
استفاده از عناصر مينياتور ايراني در طراحي جواهر
388
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
389
استفاده از عنصر خط در خلق آثار گرافيكي
390
استفاده از غشاها به منظور تصفيه ثانويه آب نمك اشباع در فرايند كلر آلكالي
391
استفاده از غشاهاي نانو ساختار با كمك هيدروژل‌ها در سامانه هاي هيدروپونيك از طريق زيست الهام پذيري از رگ هاي خوني
392
استفاده از غلظت دهنده ايندالكا در مخلوط با آلجينات به منظور افزايش تيزي خطوط مرزي(Sharpness Countor)
393
استفاده از فانروكائيت كرايسو سپوريوم در تخمير بستر جامد پوسته نرم بيروني پسته و ارتباط آن با نوسانات محتوايي فنوليك و ابراز فعاليت پراكسيد از ها
394
استفاده از فرآيند اكسيداسيون پيشرفته UV/S2O8 در متيل دي اتانول آمين از پساب پالايشگاه گاز
395
استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي در كارت امتيازي متوازن ﴿ مطالعه موردي : گروه صنعتي آذين خودرو ﴾
396
استفاده از فرآيند هاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاهاي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
397
استفاده از فرآيند هاي نمك زدايي در رابطه با كمك به حل بحران آب در ايران
398
استفاده از فرآيندهاي احتمالي در ارزيابي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
399
استفاده از فرآيندهاي تركيبي در شيرين سازي گاز ) غشا - آمين (
400
استفاده از فرآيندهاي تصادفي شاخه اي در تخمين تعداد خطاها ي متوالي در سيستم هاي وابسته به بار
401
استفاده از فرآيندهاي كاتاليستي در تصفيه روغن موتور
402
استفاده از فرايند تراكم آلدول افزايش - تيا - مايكل براي سنتز B-آريل-B-مركاپتو كتون ها در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از مايع يوني بازي 2-(2-هيدروكسي اتوكسي ) آمونيوم فرمات (HEAF)
403
استفاده از فرايند تراكم آلدول افزايش¬-تيا-مايكل براي سنتز β-آريلβ-مركاپتوكتونها در مجاورت مقادير كاتاليتيكي از مايع يوني بازي 2-(2-هيدروكسي¬اتوكسي)آمونيوم¬فرمات (HEAF)
404
استفاده از فرايند ترسيب ميكروبي كلسيم كربنات به منظور ترميم بتن
405
استفاده از فرايند تفكرTPدر شناسايي محدوديتهاي اساسي در شركت مهركام پارس
406
استفاده از فرايند كاوي در سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان
407
استفاده از فرايندهاي تصادفي و آشوب جهت تعيين نوع رفتار قيمت (بازده) سهام
408
استفاده از فرم محلي اصلاح شده روش توابع پايه نمايي در تحليل دوبعدي سيال داراي سطح آزاد
409
استفاده از فرم و نقوش اسطرلاب در ساخت وسايل چوبي كاربردي
410
استفاده از فرمول هاي Kolosove-Muskhelishvili براي حل مسا‍ئل سه بعدي الاستيسيته
411
استفاده از فضاهاي بصري ايل بختياري
412
استفاده از فضولات خشك شده طيور در مكمل سازي سيلوي علوفه ذرت و اثر آن بر افزايش وزن زنده ، خصوصيات هضمي و ابقاي نيتروژن در گوسفند سنجابي
413
استفاده از فلش ولتاژ براي تعيين محل خطا در سيستم هاي توزيع
414
استفاده از فن آوري دورسنجي براي تÊمين منابع مورد نياز صنايع سيمان دورود لرستان
415
استفاده از فناوري RTO براي بهينه سازي واحد تبديل كاتاليستي نفتا (CCR)
416
استفاده از فناوري بي سيم در شبكه هاي صنعتي ‎Foundation ‏فيلدباس
417
استفاده از فناوري پردازش گفتار در آموزش زبان خارجي به كمك كامپيوتر
418
استفاده از فناوري چاه هاي هوشمند
419
استفاده از فناوري نانو جهت تصفيه آب و فاضلاب
420
استفاده از فناوري هيدروليز آب زيربحراني براي توليد آمينوكلات روي از يك پسماند آلي
421
استفاده از فنيل‌فلورن به عنوان عامل كي‌ليت‌دهنده براي جداسازي و پيش‌تغليظ برخي از يون‌هاي فلزي
422
استفاده از فيلتر Kalman-Consensus و الگوريتم EM براي رديابي اهداف در شبكه هاي سنسوري
423
استفاده از فيلتر اكتيو جهت حذف هارمونيك ها در بارهاي غير خطي تك فاز
424
استفاده از فيلتر شكافي تطبيقي به منظور كنترل جبرا ن ساز يكپارچه كيفيت توان
425
استفاده از فيلتر كالمن به عنوان اكولايزر براي ارتباطات موبايل
426
استفاده از فيلترهاي ذره اي براي رديابي هدف در شبكه هاي بيسيم [بي سيم] با رويكرد مشاركتي
427
استفاده از قاب ها در روش بيشترين كاهش براي حل معادلات عملگري
428
استفاده از قاب ها و روش هاي مينيمم سازي در پردازش تصوير
429
استفاده از قاب و قاب هاي همجوشي براي حل عددي معاملات عملگري
430
استفاده از قارچ اندوميكوريز ﴿Piriformospora indica﴾ در القاء مقاومت عليه بيماري بلاست برنج ﴿Magnaporthe oryzae﴾
431
استفاده از قواعد اختلاط و تركيب در معادله حالت LIRجهت محاسبه دانسيته مخلوط سيالات چگال
432
استفاده از قواعد باهم آيي داده كاوي براي تفسير خوشه‌هاي مشتريان پايانه فروش بانك (مورد مطالعه: بانك صادرات)
433
استفاده از قوانين اختلاط متفاوت ﴿همراه با معادلات درجه سوم ،تعيين ضريب بر هم كنش در محاسبات ترموديناميكي مخلوطها ﴾
434
استفاده از كائولن در اندازه گيري ACTجهت تعيين ميزان هپارين خون و كنترل اثر هپارين طي CPB در حين جراحي قلب باز
435
استفاده از كائولن منطقه آب ترش براي توليد سيمان ژئوپليمري
436
استفاده از كائولين در آميزه هاي پليمري
437
استفاده از كاتاليزگرهاي نانو ذرات اكسيد كبالت و نانو ذرات اكسيد كبالت نشانده شده بر روي نانولوله هاي كربني براي توليد الكتروشيميايي هيدروژن
438
استفاده از كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد جهت انجام نو آرايي فريز فنيل استرها و آلكيل دار كردن فنون ها و بررسي نظري اين واكنش ها با استفاده از روش هاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
439
استفاده از كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد جهت انجام نوآرايي فريز فنيل استرها آلكيل دار كردن فنول ها و بررسي نظري اين واكنش ها با استفاده از روشهاي محاسباتي مكانيك كوانتومي
440
استفاده از كاتاليزورهاي پتاسيم آهن زير كونيم فسفات4 ( Zr ( HSO4 در واكنش آليكلاسيون فريدل - كرافتس وسنتز a - آمينونيتريل ها و همچنين استفاده از مايع يوني اسيدي درسنتز برخي از تركيب هاي آلي
441
استفاده از كاتاليزورهاي زيستي بر پايه كيتوزان و آلژنيك اسيد و نانوكامپوزيتهاي زيستي صدف فرآوري شده در سنتز تركيبات 4H- پيران و 4،1-دي هيدرو پيريدين و پيريميدونها
442
استفاده از كاتاليزورهاي سبز روي و پالاديم در سنتز a- آمينونيتريل ها و بي فنيل ها
443
استفاده از كاتاليست MnOx بر پايهتركيبي ZrO2−CeO2 جهت اكسايش مونواكسيدكربن
444
استفاده از كاتاليست اسيدي جديد كافئين-فسفريك اسيد در سنتز مشتقات تك ظرفي4،4-(آريل متيلن) بيس(H1-پيرازول-5ال) و بيس(4-هيدروكسي كومارين-3-ايل) متان ها تحت شرايط بدون حلال
445
استفاده از كاتاليست دو فلزي نيكل-كبالت روي پايه دوگانه TiO2-SiO2 در ريفرمينگ خشك متان
446
استفاده از كاتاليست هاي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات سري اول واسطه در سنتز زانتن ها، دي هيدرو پيريميدينون ها و كوينازولين ها
447
استفاده از كاتاليستهاي بر بستر اسكلت فلز- آلي حاوي زيركونيم جهت سنتز بيوديزل با استفاده از روغن سويا
448
استفاده از كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شعب بانك پارسيان
449
استفاده از كارت امتيازي متوازن و سيستم هاي ديناميكي در بررسي عملكرد صنعت كاشي و سراميك ايران
450
استفاده از كارتهاي RFID جهت شناسايي بيمار مورد نظر در زمينه تهيه داروي خاص
451
استفاده از كاشي هاي ايلخاني در ساخت وسايل چوبي
452
استفاده از كامپوزيت نقره - اكسيدكادميم در ساخت كنتاكتهاي الكتريكي
453
استفاده از كامپوزيت هاي frc در كاربرد هاي شكستگي استخواني
454
استفاده از كامپوزيتها در طراحي پانل هاي مورد استفاده در ديواره ها، سقف و كف واگن مسافري قطار وتحليل استاتيكي آنها
455
استفاده از كامپيوتر PC جهت راهنمايي در انجام آزمايشات و حذف دستور كار كتبي آزمايشگاه ماشين DC
456
استفاده از كامپيوتر پست براي فاصله يابي خطا در خطوط انتقال نيرو
457
استفاده از كامپيوتر در اداره امور بيمارستان
458
استفاده از كامپيوتر در طراحي و برداشت و تحليل فضاهاي شهري
459
استفاده از كامپيوتر در كنترل سيستم هاي پنوماتيك
460
استفاده از كانال هاي قسمتي ‌هم ‌پوشان جهت بهبود كارايي در شبكه هاي توري بي ‌سيم
461
استفاده از كاه غني شده با پساب تقطيري ملاس در جيره و تاثير آن بر عملكرد توليدي و برخي فراسنجه هاي خوني بزهاي شيرده
462
استفاده از كايت و تاثير آن بر رانش و كاهش انرژي مصرفي در كشتي
463
استفاده از كدهاي كانولوشن به هم پيوسته در سيستم هاي ذخيره اطلاعات نوع RAID
464
استفاده از كربن دي اكسيد فوق بحراني به عنوان حلال در سنتز و جداسازي استرهاي گليسرول استات به روش پيوسته
465
استفاده از كربن فعال حاصل از پوست استخواني پسته در حذف هيدرازين از پساب صنعتي
466
استفاده از كربوكسيليك اسيدهاي N- تري مليتيل ايميدو-L- آمينواسيدها به عنوان يك عامل جفت شونده بر سطح نانو ذرات زير كونيا و كاربرد آن براي توليد نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ مشتق شده از آمينواسيد لوسين و دي آمين سولفون
467
استفاده از كروفيل متر براي توصيه نيتروژن گندم در شرايط گلخانه اي
468
استفاده از كشت درون شيشه اي و القاي تنوع سوماكلوتال از طريق توليد كالوس جهت ايجاد گياهچه هاي متحمل به سرما در چهار رقم انگور
469
استفاده از كف ﴿foam﴾ در روش هاي EOR و مطالعه ساختاري كف براي افزايش راندمان روبش
470
استفاده از كلوني مورچه ها و اتوماتاهاي يادگير توزيع شده براي خوشه بندي اسناد در كتابخانه هاي ديجيتال
471
استفاده از كلينكر سيمان پرتلند بجاي ماسه در ملات با هدف اصلاح يا حذف ناحيه انتقالي
472
استفاده از كلينوپتيلوليت تغيير شكل يافته با دي اكسيد تيتانيوم براي حذف فنل از محلول هاي آبي
473
استفاده از كمپلكسهاي بي تيازول جهت تهيه نانو ساختار كبالت اكسيد و كبالت سولفيد وبررسي برخي از خواص آنها
474
استفاده از كمومتريكس در تعيين اسپكتروفتومتري ثابت هاي تفكيك اسيدي كافئيك اسيد در مخلوط آب و اتانول
475
استفاده از كمومتريكس، الكتروشيمي و اسپكتروفتومتري جهت شناسايي تركيبات آنتي‌اكسيدان گياهان دارويي بومي ايران و بررسي برهم‌كنش آن‌ها با آلبومين سرم گاوي و آنزيم زانتين اكسيداز
476
استفاده از كنترل فرآيند آماري براي بهبود مديريت پروژه ارزش كسب شده
477
استفاده از كنترل كننده هوشمند و ژنراتور سوئيچ رلوكتانسي در نيروگاه بادي براي دستيابي به حداكثر توان
478
استفاده از كنتورهاي هوشمند در برنامه ريزي شبكه ي توزيع در حضور بارهاي خودروهاي الكتريكي با رويكرد بهينه سازي چند هدفه
479
استفاده از كوانتوم دات ها در رهگيري، تشخيص و درمان سرطان
480
استفاده از كويل بافل دار در بازاريابي هوشمند گرماي اتلافي از نانوايي ها، براي تامين آب گرم مصرفي
481
استفاده از كيتوسان به عنوان يك پوشش پليمري براي توليد سطح ابرآبگريز به روش كاهش انرژي سطح
482
استفاده از كيتوسان تثبيت شده بر روي مزوپروس هاي سيليكاتي به عنوان جاذب زيستي جهت حذف تركيبات گوگردي در صنعت نفت
483
استفاده از گرافن اكسيد در تركيبات هالوژن دار بيسموت اكسيد و روي و مس (II) اكسيد جهت حذف برخي از آلاينده هاي رنگي
484
استفاده از گرافن اكسيد مغناطيسي پوشيده شده با پليمرهاي قالب يوني براي اندازه گيري و شناسايي همزمان يون هاي فلزي
485
استفاده از گرافيك براي ورود داده ها در سيستم هاي اطلاعات سلامت
486
استفاده از گرانول هاي هوازي براي تصفيه پساب هاي صنعتي در راكتور ناپيوسته ترتيبي
487
استفاده از گرماي خروجي از اگزوز براي سرمايش كابين داخل خودرو با استفاده از سيكل جذبي
488
استفاده از گروههاي واژگاني در بخش هاي مقدمه و بحث مقالات علوم سياسي توسط زبان آموزان ايراني و انگليسي زبان ها , The Use of Lexical Bundles in the Introduction and Discussion Sections of Political Science )IDPS( Articles, Written by Iranian EFL Learners and English Native Speakers
489
استفاده از گل پنيرك به عنوان جاذب زيستي براي حذف سرب از محلول آبي و به عنوان بازدارندهي خوردگي آلياژ فولاد كربني در محلول كلريدريك اسيد
490
استفاده از گونه وشا (.Dorema ammoniacum D) جهت سنتز سبز نانوذرات نقره و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
491
استفاده از گونه ي كما (Ferula ovina Boiss) جهت بيوسنتز سريع نانو ذرات كريستالي نقره و بررسي خواص ضد باكتريايي آن
492
استفاده از لاستيك ضايعاتي به همراه نانو رس در قير و بررسي تأثير آن بر ويژگي هاي رئولوژيكي قير
493
استفاده از لايه آلرون بذر جو به عنوان سيستم مدل جهت بررسي اثر ساليسيليك اسيد بر الگوي ترشح و فعاليت پروتئيني
494
استفاده از لايه سطحي باسيلوس ها به عنوان داربست براي كشت سلول هاي ‍PC12
495
استفاده از لايه ي نانوالياف ضد ميكروب در پوشاك
496
استفاده از لايه‌هاي نانواليافي كامپوزيتي PU/PAMPS به‌عنوان لايه ي جايگزين نيمه‌تراوا در پوشاك ضدآب با قابليت تعريق
497
استفاده از لجن تصفيه خانه فاضلاب در توليد مصالح نوين ساختماني
498
استفاده از لوله گردابه اي (Vortex Tubes )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف (Carry Over )مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
499
استفاده از لوله هاي نانو كربني در ساخت ترانزيستورهاي اثر ميداني
500
استفاده از لوله ي گردابه اي ( Vortex Tube )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف Carry Over (مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب)
501
استفاده از ليپوسوم جهت رنگرزي الياف پروتئيني در دماي 80C
502
استفاده از ليچينگ كپه اي جهت استحصال طلا از اسكت هاي خروجي آسياي مجتمع طلاي موته
503
استفاده از ليزر DVD ‌خوان كامپيوتر براي اندازه‌گيري جابه‌جايي در دستگاه كشش بافت نرم
504
استفاده از ليگاند نئو كوپرين در انتقال انتخابي مس و تهيه جاذب مناسب براي جداسازي و پيش تغليظ اين عنصر
505
استفاده از ليگاندهاي آلي چند دندانه پيريديل داربه منظور تغيير ساختار و خواص نوري نانو تركيبات آلي قلع
506
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانو كمپلكس هاي كادميوم (II)باليگاند آنتراسن-9-كربوكسيليك اسيد
507
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانوكمپلكسهاي كادميوم (اا) با ليگگاند آنتراسن -9- كربوكلسيليك اسيد
508
استفاده از لينگنين استيله شده به عنوان پوشش جهت توليد كودكندرهاي اوره در راكتور بستر سيال
509
استفاده از مؤلفه‌هاي هوش هيجاني براي طراحي مدلي جهت بهبود تعادل ميان كار و خانواده
510
استفاده از ماتريس هاي عملگري براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن ها در رياضيات مالي
511
استفاده از ماتريس هاي عملگري برنولي براي حل معادلات انتگرال غيرخطي ولترا و فردهلم
512
استفاده از ماتريس هاي عملگري توابع پايه اي كلاهي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي مدل هاي مالي
513
استفاده از ماژول هاي ترموالكتريكي براى توليد برق از حرارت اتلافي موتور وبرسي تغييرات تنش هاى حرارتى
514
استفاده از ماشين‌هاي بردار پشتيبان ويولت در بازشناخت الگوي داده‌هاي بيولوژيكي
515
استفاده از مايع هاي يوني كولين كلرايد2 ﴿ZnCl2﴾ وN -متيل پيروليدونيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليزورهاي سبز در سنتز چند جزئي 6-آمينو-4-آلكيل/آريل-3-متيل-2، 4- دي هيدروپيرانو [3،2-c] پيرازول-5-كربونيتريل ها
516
استفاده از مايع يوني -Bu4 N+ Hso4 براي يد دار كردن الكلها و محافظت كردن گروه كربونيل آلدهيدها وكتونها به صورت تيو استال و استال
517
استفاده از مايع يوني اسيدي متيل ايميدازوليوم هيدروژن سولفات در واكنشهاي اكسايش سولفيدها، محافظت گروه هاي هيدروكسي و كربونيل، محافظت زدايي تيواستالها و همچنين سنتز تعدادي از تركيبات هتروسيكل
518
استفاده از مايع يوني براي اصلاح غشاي پلياتر بلاك آميد به منظور بهبود عملكرد جداسازي گازي
519
استفاده از مايع يوني مس- كولين كلرايد بدون حضور پالاديم در واكنش هاي سونوگاشيرا و همچنين استفاده از كاتاليزورهاي زير كونيوم فسفات روي و سريم زير كونيوم آهن در واكنش هاي آسيلاسيون فريدل- كرافتس
520
استفاده از مايعات يوني اسيدي و اسيدهاي جامد در تعدادي واكنشهاي اسيد - كاتاليز مانند بنزيلاسيون و سنتز دي و تري آريل متانها تحت شرايط ملايم
521
استفاده از مايعات يوني بنزيل پيريدينيوم كلريد جهت اكسايش الكل ها توسط k2s2o8، واكنش استري شدن نمك اسيدهاي كربو كسيليك و همچنين محافظت كردن الكل ها توسط دي هيدروپيران
522
استفاده از مايعات يوني عامل‌ دارشده جهت كاربرد در الكتروليت سلول‌هاي خورشيدي رنگ حساس
523
استفاده از مايعات يوني، نانو لوله هاي كربني و حد واسط كتكولي در تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي جهت آناليز داروهاي ايزوپروترنول، متيل دوپا و بنزرازيد با استفاده از روش هاي ولتامتري
524
استفاده از مايكروداپلر سيگنال بازگشتي رادار در استخراج مشخصات بالگرد
525
استفاده از مايكروويو و بررسي پارامترهاي عملياتي مؤثر در سنتز نانو زئوليت X
526
استفاده از مباني فرآيندهاي ايستان گردشي در تخمين بهينه سيگنالها
527
استفاده از متابوليت هاي گياهي به عنوان علف كش
528
استفاده از متاسرفيس هاي مهندس شده براي كاهش پهن باند سطح مقطع راداري
529
استفاده از مترواترنت براي زيرساخت شبكه WiMAX
530
استفاده از محاسبات نمادين براي حل معادله پواسون
531
استفاده از محاسبات نمادين در حل برخي از معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
532
استفاده از محيط متخلخل جهت بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي لوله سينوسي
533
استفاده از مخروطهاي محدب در حل مسائل چندمعيارهي گسسته
534
استفاده از مخلوط كيتوسان/ ژلاتين/ نانو رس براي كاربرد در زخم‌پوش‌ها و بررسي خاصيت آنتي‌باكتريايي آنژ
535
استفاده از مدار كلمپ اكتيو براي بالانس توان و كليدزني نرم در مدار اصلاح ضريب توان موازي
536
استفاده از مدل DEA براي ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشگاه علم و صنعت ايران
537
استفاده از مدل DEA فازي براي تجزيه و تحليل عملكرد بانك هاي ايراني با توجه به مديريت ريسك ﴿مطالعه موردي بر روي شعب بانك ملي استان يزد﴾
538
استفاده از مدل SWAP به منظور شبيه سازي عملكرد محصول تحت مديريتهاي مختلف آبياري با آب شور در منطقه رودشت اصفهان
539
استفاده از مدل احساسي يادگيرنده براي تطبيق محتواي تمرينات آموزشي به منظور بهبود فرايند آموزش
540
استفاده از مدل الگوبرداري (Benchmark) جهت ارتقاء كيفيت محصولات كارخانه كاشي و سراميك زمرد
541
استفاده از مدل جايگزين در استراتژي تكاملي تطبيق ماتريس كوريانس
542
استفاده از مدل چند جسمي بدن انسان در نرم افزار LS - dYNA به منظور بررسي آسيب هاي وارده به بدن در تست هاي تصادف و جاده
543
استفاده از مدل خطر در سيستمهاي ايمني براي تشخيص نفوذ در سيستمهاي توزيع شده
544
استفاده از مدل داده كاوي تركيبي به منظور ارايه ي خدمات هدفمند به مشتريان جهت بهبود ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري استان فارس
545
استفاده از مدل ديتريسي در محاسبه خواص ترموفيزيكي توريوم
546
استفاده از مدل ديناميكي براي تجزيه و تحليل بيومكانيكي حركت سوكاهارا در ژيمناستيك
547
استفاده از مدل رياضي جهت تعين پروفيل سطح آب در جريان هاي فوق بحراني در پيچ كانال هاي دايره اي شكل
548
استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در تحليل پوسته خارجي ساختمان از منظر توسعه پايدار
549
استفاده از مدل سازي پيشرفته PGM براي تشخيص ويژگي ها و مشكلات مخزني
550
استفاده از مدل سازي چندمقياسه جهت پيش بيني اثر پهناي دسته الياف بر خواص الاستيك لوله هاي كامپوزيتي
551
استفاده از مدل سازي رياضي به منظور بررسي عوامل مختلف در توليد گاز سنتز با استفاده از روش اكسيداسيون جزيي درجه حرارت پايين
552
استفاده از مدل سينتيكي فرآيند خردايش جهت تخمين توابع انتخاب و شكست و پيش بيني دانه بندي محصول
553
استفاده از مدل شبكه عصبي در نخهاي ريسيده شده رينگ ، جهت پيش بيني مويينگي نخ با استفاده از پارامتر هاي ماشين
554
استفاده از مدل كامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني
555
استفاده از مدل هاي SWAT و DRASTIC به منظور بررسي آلودگي نيترات آب هاي زير زميني و ارائه راهكارهاي مديريتي در دشت همدان-بهار
556
استفاده از مدل هاي تحقيق در مليات جهت تخصيص منابع در سازمان هاي پروژه محور
557
استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها براي مسائل براي مسائل طبقه بندي , Using DEA approach for classification problems
558
استفاده از مدل هاي تحليلي كارايي در طراحي و پياده سازي وب سرورهاي با قابليت مديريت و پيكربندي خودكار
559
استفاده از مدل هاي رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني ضرايب جذب نيكل در خاك مطالعه موردي استان مازندران
560
استفاده از مدل هاي عددي هواشناسي براي بهبود توابع نگاشت تروپوسفر در تعيين موقعيت مطلق دقيق
561
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر پلي‌كام معدن گل‌گهر و مقايسه با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت آب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريز تيكنر
562
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر هماتيت معدن گل‌گهر و مقايسه‌ با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت اب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريزتيكنر
563
استفاده از مدلهاي استوكاستيك براي پيش بيني حادثه و بررسي عدم قطعيت همراه آن
564
استفاده از مدولاسيون MSK در نگاشت سيگنال ورودي رله دوراهه با كد گذاري لايه فيزيكي شبكه
565
استفاده از مديريت دانش در ارتقاء كيفيت پروژه هاي مليمطالعه موردي مجتمع پتروشيمي الفين خارك ﴿پروژه الفين پنجم﴾
566
استفاده از مزوپروس MCM-14-SO3H به عنوان نانوكاتاليست در سنتز تعدادي از شيف بازهاي 2-آمينوتيوفن
567
استفاده از مشتقات تيوكربونيل در سنتز تركيبات آلي: كاربرد آن ها در ساخت حسگر و نانو حسگرهاي شيميايي جديد
568
استفاده از مشتقات گرافن اكسيد به عنوان جاذب جديد براي جداسازي و تغليظ بعضي از يونهاي فلزي
569
استفاده از مشتقات مرتبه كسري در تفسير داده هاي مغناطيسي
570
استفاده از مشخصات فيدينگ كانال و Watermarking در افزايش امنيت شبكه هاي بي سيم سيار Ad Hoc
571
استفاده از مضمون گنبد سرخ هفت پيكر نظامي در طراحي فرش
572
استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي براي شناسايي الگوي ناسازگار
573
استفاده از معادلات هاميلتون-ژاكوبي-بلمن (HJB)براي محاسبه بيمه هاي عمر وسهام
574
استفاده از معادله حالت SAFT وديگر معادلات مشابه در توصيف ترموديناميكي سيالاتي با قابليت تشكيل گونه هاي همبسته
575
استفاده از معادن متروكه تهران جهت توليد سنگهاي دكوراتيو
576
استفاده از معاملات خودكار براي پيش بيني قيمت، در بازار بورس ايران و انجام معاملات مالي
577
استفاده از معدل گيري در مسئله انشعاب هاپف تصادفي
578
استفاده از معماري مشاركتي در برنامه‌دهي و طراحي دبستان دخترانه ايرانشهر (استان سيستان و بلوچستان)
579
استفاده از معيارهاي ايمني جانشين براي ارزيابي ايمني در تقاطع هاي شهري
580
استفاده از مفاهيم يادگيري حركتي به وسيله معلمان تربيت‌بدني
581
استفاده از مفهوم گواهينامه هاي وكالتي براي بهبود عملكرد امضاي ديجيتال در دستگاه هاي سيار
582
استفاده از مكانيسم هاي دفاعي در افراد معتاد و غير معتاد
583
استفاده از ملاحظات مهندسي در مكان‌يابي محل دفن زباله
584
استفاده از ملامين تري سولفونيك اسيد در نيتراسيون فنل ها تحت شرايط ناهمگن و ملايم
585
استفاده از منابع آب زيرزميني به عنوان مخزن ذخيره انرژي
586
استفاده از منابع انرژي پراكنده به منظور كنترل غير متمركز ولتاژ در شبكه هاي هوشمند با استفاده از اطلاعات محلي
587
استفاده از منابع انرژي پراكنده جهت كنترل ولتاژ در شبك ههاي هوشمند
588
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه گيري تي ان تي استخراج شده به ريز استخراج مايع مايع پخشي
589
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه‌گيري داروي ايميپرامين در نمونه هاي بيولوژيكي با روش ريز استخراج مايع مايع پخشي
590
استفاده از منحني هاي بي اسپيلاين در حل معادلات ديفرانسيل شرط اوليه
591
استفاده از منسوجات آرايشي - بهداشتي جهت ترميم چروك پوست
592
استفاده از منسوجات مندرس به عنوان جاذب رنگزاهاي رآكتيو و مستقيم انتخابي در پساب واحدهاي رنگرزي
593
استفاده از منطق فارسي در كنترل برداري ماشين سنكرون مغناطيسي دائم
594
استفاده از منطق فازي براي تركيب برخي داده هاي شيميايي خاك جهت تهيه نقشه حاصلخيزي اراضي: مطالعه موردي منطقه لنجانات اصفهان
595
استفاده از منطق فازي در اندازه گيري پارامترهاي ترافيكي كاربر جهت مديريت ترافيك در شبكه IP
596
استفاده از منطق فازي در كنترل حركت مفصل به روش MPIC
597
استفاده از منطق فازي در مديريت ساخت
598
استفاده از منطق فازي در يادگيري درخت تصميم فازي و هرس كردن آن در محيط هاي مغشوش
599
استفاده از منطق فازي در يادگيري درخت تصميم فازي و هرس كردن آن در محيط هاي مغشوش ژژ
600
استفاده از منطق فازي، الگوريتم ژنتيك در كنترل برداري و اسكالر موتور القائي
601
استفاده از منطق كنترل فازي ﴿FLC﴾ براي محاسبه مقدار اقتصادي سفارش ﴿EOQ﴾
602
استفاده از مهندسي سازمان جهت همسوسازي و هماهنگي بين واحدها و فعاليت هاي سازمان هاي ايراني
603
استفاده از مهندسي كانسي و فناوري واقعيت مجازي در ارزيابي تاثير رنگ بر احساس مخاطبان در برابر ليفت خودرو « سايپا كوئيك »
604
استفاده از مواد افزودني جهت بهبود عملكرد سلول هاي خورشيدي حساسشده با نقاط كوانتومي
605
استفاده از مواد بازدارنده به منظورتاخير در فرايند جوانه زني در چند گونه گياهي از خانواده papilionacea
606
استفاده از مواد تغيير فاز دهنده غير آلي همراه با پارچه
607
استفاده از مواد زيست تخريب پذير در بسته بندي مواد غذايي از جمله پليمر هايي بر پايه نشاسته ذرت
608
استفاده از مواد فوق جاذب در تهيه بانداژ داراي مشخصات موثر در بهبود زخم
609
استفاده از مواد كمكي در كنترل گرفتگي غشا به منظور كاربرد در بيوراكتورهاي غشايي
610
استفاده از موازنه نش در شبكه جريان هاي زماني
611
استفاده از موجك ها د تفسير داده هاي آزمايشات صحرايي
612
استفاده از مولفه هاي اصلي در براورد مدل هاي رگرسيون لوژستيك براي داده هايي با هم خطي و بعد بالا , using ]rincipal components for estimating logistic regression with high-dimensional multicollinear data
613
استفاده از مولكول نگاري در بازشناسي پروتئينهاي ليزوزيم و آلفا لاكتالبومين
614
استفاده از ميانيابي كريجينگ در روش هاي بدون المان
615
استفاده از ميكرو كانال هاي مستطيلي جاذب حرارت جهت خنك كاري يك صفحه با توزيع شار حرارتي غير يكنواخت
616
استفاده از ميكروپروسور Z08 جهت كنترل
617
استفاده از ميكروپروسور Z08 جهت كنترل كليه عمليات ماشين لباسشوئي ( طراحي و ساخت )
618
استفاده از ناخن به عنوان يك دزيمتر فردي گذشته‌نگر با بهره‌‌گيري از روش بيناب نمايي EPR
619
استفاده از نانو بيو مواد در عامل دار كردن الياف اكريليك در فرش ماشيني
620
استفاده از نانو پليمرهاي قالب مولكولي مغناطيسي (MAG-MIP) با بكارگيري منومر متاكريليك اسيد براي حذف آلاينده رنگي مالاشيت گرين
621
استفاده از نانو جاذب ها در تصفيه پساب هاي شيميايي
622
استفاده از نانو در افزايش مقاومت پلاستيك ها و كامپوزيت ها
623
استفاده از نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در ساخت غشا تركيبي لايه نازك اسمز معكوس به منظور كاهش گرفتگي
624
استفاده از نانو ذرات براي رهايش كنترل شده ژن ها
625
استفاده از نانو ذرات براي ساخت مواد پر كننده درزهاي انبساط و انقباض كانال هاي شني انتقال آب
626
استفاده از نانو ذرات پالاديم نشانده شده بر بستر پلي استاترين شبكه اي شده به عنوان كاتاليست ناهمگن در واكنش هاي جفت شدن و اكسايش الكل: كاربرد كمپلكس اورتوپالاديت به عنوان كاتاليست همگن در واكنش هاي جفت شدن
627
استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4 اصلاح شده براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
628
استفاده از نانو ذره آلوميناي اصلاح شده براي پيش تغليظ مس و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
629
استفاده از نانو سيال در مبدل هاي حرارتي
630
استفاده از نانو سيالات در انتقال حرارت
631
استفاده از نانو فناوري در ارتقاء چسب گياهي سريش براي حفاظت و مرمت نسخ خطي
632
استفاده از نانو كاتاليست Hydroxyapatite/FeCl3 براي سنتز تولوئن و زايلن و سنتز و شناسايي نانو كاتاليست II) Husk rice/CuS/Ni ) و بررسي رفتار فتو كاتاليستي آنها در جهت حذف رنگ هاي آزو
633
استفاده از نانو كاتاليست هاي Hydroxyapatite /Co-Mn و Hydroxyapatite /FeCl3 و براي سنتز بنزوفنون و دي فنيل متان و بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليستHydroxyapatite /TiO2/ZnO براي حذف رنگ هاي آرزو
634
استفاده از نانو كربن در ساختار آجرهاي ديرگداز منيزيا - كربن و تاثير آن بر خواص نهايي ديرگداز
635
استفاده از نانو لوله هاي كربن چند ديواره بهبود يافته به عنوان بستري مناسب جهت پيش تغليظ برخي از كاتيون هاي فلزي به روش استخراج فاز جامد و اندازه گير ي آن ها توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي و كاربرد حس گرهاي نوري جهت اندازه گيري هم زمان كاتيون ها با استفاده از مدل رگرسيون ساده
636
استفاده از نانو لوله هاي كربن چند ديواره بهبود يافته به عنوان بستري مناسب جهت پيش تغليظ برخي از كاتيون هاي فلزي به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن ها توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي و كاربرد حس گرهاي نوري جهت اندازه گيري هم زمان كاتيون ها با استفاده از مدل رگرسيون ساده
637
استفاده از نانو لوله هاي كربني ، پليمريزاسيون الكترو شيميايي و نانو آرايه هاي DNA جهت آناليز دارو ها و ژن سرطان خون با تكنيك هاي ولتامتري
638
استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره و اصلاحگرهاي تري كلرو ﴿ترپريدين﴾ روتنيم ﴿III﴾ و پرومازين هيدروكلريد در ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري گلوتاتيون و سيستامين
639
استفاده از نانو لوله هاي كربني چند لايه مغناطيسي شده براي استخراج سموم فسفره واندازگيري با كروماتوگرافي گازي-طيف-سنجي جرمي
640
استفاده از نانو لوله هاي كربني و 5- امينو - 3 و 4 - دي متيل - بي فنيل - 2- ال در اصلاح الكترود خمير كربن و استفاده از ان در اندازه گيري برخي گونه هاي مهم زيستي مانند اپي نفرين . نورا 1ي نفرين . دوپامين . ايزوپروترنول و اسكوربيك اسيد
641
استفاده از نانو لوله هاي كربني و لايه هاي هيدروكسيد مضاعف آلومينيم- منيزيم- گرافن اسيد در ساخت حسگر الكتروشيميايي جهت اندازه گيري پاپاورين در بافت هاي بيولوژيكي
642
استفاده از نانو مواد در آب هاي هوشمند در عمليات سيلابزني جهت افزايش ضريب بازيافت
643
استفاده از نانو مواد و روش هاي جديد استخراج براي جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز برخي از يون هاي فلزي
644
استفاده از نانوامولسيون اسانس هاي آويشن شيرازي و زنيان براي افزايش انبارماني آب سيب
645
استفاده از نانوپركننده هاي معدني سيليكاي متخلخلMCM-41 و تيتانيوم اكسيد در تهيه نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري بر پايه كاراگينان و پلي(متيل متاكريلات) و بررسي كاربرد آنها در جذب كاتيون مس از محلول آبي
646
استفاده از نانوجاذب SBA-15 به همراه ليگاند ديتيزون به عنوان حسگر نوري جيوه و جاذب براي حذف همزمان يون‌هاي جيوه، مس و كادميوم
647
استفاده از نانوذرات آهن ظرفيت صفر براي كاهش آلودگي فلزي محلول هاي آبي
648
استفاده از نانوذرات اصلاح شده در سيستمهاي دوفازي آبي جهت بهبود جداسازي بيومولكول ها
649
استفاده از نانوذرات مس اكسيد نشانده شده بر روي بستر آگار مغناطيسي شده به عنوان كاتاليزگر در سنتز تركيبات تري-آزولي
650
استفاده از نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با متيل سيلان به عنوان جاذب استخراج فاز جامد جهت تعيين مقدار ويتامين هاي محلول در چربي در فرآورده هاي دارويي به وسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
651
استفاده از نانوساختارهاي كربني براي ساخت آپتاحسگر انسولين
652
استفاده از نانوساختارهاي ليپوزومي براي رسانش موثر دارو در درمان سرطان سينه و بررسي اثر سميت دارويي
653
استفاده از نانوسيال در راكتورهاي آب تحت فشار
654
استفاده از نانوكاتاليست ها در اكسيداسيون پيشرفته اتيلن دي كلرايد در تصفيه محلول هاي آبي
655
استفاده از نانوكامپوزيت ها براي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت (EOR)
656
استفاده از نانوكيتوسان و ژل آلوئه ورا بعنوان پوشش حفاظت كننده سالم و طبيعي در ميوه شليل به منظور افزايش ماندگاري و حفظ خواص فيزيكي و شيميايي
657
استفاده از نانولوله كربني اصلاح شده با نانوكامپوزيت بيسموت تنگستات به عنوان حسگرالكتروشيميايي به منظور اندازه گيري متوتريكسات و ايميداكلوپريد
658
استفاده از نانولوله هاي كربني و پلي‌اتيلن گليكول ايميدازوليوم برميد متصل به نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 در اصلاح الكترود خمير كربن و بررسي كاربرد آن در اندازه‌گيري استامينوفن در حضور آسكوربيك‫اسيد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
659
استفاده از نانولوله‌كربني به عنوان قالب در ساخت سونوشيميايي نانوكاتاليست ساپو-34 همراه با مدلسازي و بهينهسازي عملكرد آن در فرايند MTO توسط روشهاي هوش مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
660
استفاده از نخاله هاي ساختمان هاي تخريب شده به عنوان سنگ دانه در مخلوط آسفالتي گرم
661
استفاده از نرم افزار ABAQUS در تحليل برخورد به صفحه كامپوزيتي
662
استفاده از نرم افزار EES در مدل كردن سيكل تبريد هوايي
663
استفاده از نرم افزار GISBaseبراي تعيين ظرفيت در شبكه ريلي ايران
664
استفاده از نرم افزار LAMMPS در حل جريان مولكولي ساده
665
استفاده از نرم افزار MATLAB [مطلب] در محاسبات تحليل پينچ
666
استفاده از نرم افزار PSPICE براي آموزشي حالات گذرا در شبكه قدرت در آزمايشگاه فشار قوي
667
استفاده از نرم افزار Wire ACQ در تونل باد
668
استفاده از نرم افزار تجاري براي تفكيك جريان گاز از مايع در جريان دوفاز
669
استفاده از نرم افزار شبيه ساز پرواز فلايت گير در بعد آموزشي و طراحي
670
استفاده از نرم افزار مطلب در رياضيات
671
استفاده از نرم افزارSASبراي داده هاي چندمتغيره گسسته
672
استفاده از نشاسته در آميزه هاي الاستومري
673
استفاده از نشانگر AFLP براي بررسي تنوع ژنتيكي بين بعضي از ارقام و گونه هاي پسته
674
استفاده از نشانه ها و تصويرسازي ذهني در آموزش موسيقي به كودك
675
استفاده از نظريه بازي ها در مديريت ردگيري چند هدفي
676
استفاده از نظريه گراف در مسائل چيدمان تسهيلات چند معياره
677
استفاده از نظريه ي مجموعه هاي فازي در تعيين عمق بهينه خاك در تعيين عمق بهينه ي خاك به منظور ارزيابي كمّي تناسب اراضي براي كشت آبي گندم
678
استفاده از نقش ابروباد براي پارچه پيراهني
679
استفاده از نقش مايه هاي ساساني در جواهر سازي امروز(معاصر)
680
استفاده از نقش مايه هاي سفال نيشابور در وسايل كاربردي چوبي
681
استفاده از نقش مايه هاي سنتي و تلفيق شيشه و فلز در ساخت وسايل روشنايي
682
استفاده از نقش هاي آفريقايي در ساخت ايينه - كنسول - جعبه - تابلو با استفاده از تكنيك منبت و معرق چوب
683
استفاده از نقشمايه هاي دستبافت هاي تركمن در ساخت وسايل كاربردي با تلفيق چوب و چرم
684
استفاده از نقشه مفهومي در آموزش مفهوم حد
685
استفاده از نقشه هاي مفهومي براي شناخت افراد خبره و حوزه تبحر آنها در محيط آموزش الكترونيكي
686
استفاده از نقطه‌ي كوانتومي استوانه‌اي چهارترازي مدل W در پديده¬ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي به عنوان مواد با ضريب شكست منفي
687
استفاده از نقوش آرامگاه خواجه ربيع و الهام از آن در طراحي فرش
688
استفاده از نقوش اصيل ايراني در پيكره بندي مبلمان و متعلقات
689
استفاده از نقوش بافته هاي عشاير قشقايي فارس در وسايل كاربردي نوري معاصر
690
استفاده از نقوش بختياري و شيوه ي بافت گليم در بافت تابلوهاي تزييني مدرن
691
استفاده از نقوش تمدن عيلام در ساخت وسايل روشنايي
692
استفاده از نقوش دريايي در نقاشي و چاپ باتيك
693
استفاده از نقوش دريايي در نقاشي و چاپ باتيك
694
استفاده از نقوش سفالينه هاي سيلك در ساخت وسايل چوبي كاربردي
695
استفاده از نقوش طاق بستان براي طراحي لباس مردان
696
استفاده از نقوش گروه در نقاشي پشت آينه و ساخت قاب آينه
697
استفاده از نقوش موجود در نباتات در طراحي پارچه لباسي
698
استفاده از نقوش نگاره هاي (مينياتور) ايراني در طراحي پارچه
699
استفاده از نگار تشديد مغناطيسي هسته اي در برآورد فشار موئينگي
700
استفاده از نگارگري و تصويرسازي معاصر در طراحي نقوش لباس با محوريت داستانهاي شاهنامه
701
استفاده از نگاشت ورودي كنترلي ﴿ PIM ﴾ براي كنترل سيستم هاي تحت شبكه با تاخير
702
استفاده از نگرش مدل رانده جهت توسعه ي بازي هاي دوبعدي چندنفره ي مبتني بر اندرويد
703
استفاده از نماد پرنده در بافت و كاربرد آن در تئاتر
704
استفاده از نمايشگر تلويزيون بجاي مونيتور كامپيوتر
705
استفاده از نمك هاي آمونيوم به عنوان كاتاليست در سنتز 2-آمينو پيران ها
706
استفاده از نمكهاي آمونيوم اشباع در فرايند اكسايش الكلهاي بنزيليك و تهيه اكسيم تحت تابش ريز موج ، سنتز مايع يوني اسيدي 3- متيل ايميدازوليوم
707
استفاده از نمودارهاي چند متغيره ي T2 هتلينگ در كارخانه پلي اكريل با استفاده از داده هاي غير دقيق
708
استفاده از نور طبيعي در طراحي يك ساختمان اداري در اصفهان
709
استفاده از نورون هاي بازگشتي آشوب گونه در بازشناسي مقاوم ارقام دست نوشتار مجزاي انگليسي
710
استفاده از هستي شناسي در استخراج دقيق عوارض از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
711
استفاده از هلمهولتز استريوپسيز در بازسازي بهبود يافته‌ي تصاوير سه بعدي
712
استفاده از هنر نگارگري در گرافيك معاصر ﴿نمونه موردي: تقويم ديواري﴾
713
استفاده از هوش محاسباتي براي پيش بيني نرخ تورم
714
استفاده از هوش مصنوعي براي تحليل فني بازار سهام بر اساس الگوهاي نمودارهاي شمعي ژاپني
715
استفاده از هوش مصنوعي براي مدل‌سازي تركيبي و بهينه‌سازي سيلاب زني در مخازن هيدروكربوري
716
استفاده از هوش مصنوعي در شبيه سازي عملكرد مچ پا
717
استفاده از هيپوكريت سديم در فرايند فنتون و بررسي كارايي آن جهت اكسيداسيون تركيبات آروماتيكي در پساب پتروشيمي
718
استفاده از هيپوكلريت سديم در فرايند فنتون و بررسي كارايي آن جهت اكسيداسيون تركيبات آروماتيكي در پساب پتروشيمي
719
استفاده از هيدروكسيد سديم و اتيلن دي آمين (A D E) بمنظور كاهش وزن پارچه پلي استر و بررسي تاثيرات آنها در عمليات رنگرزي
720
استفاده از ورقهاي FRP براي تامين ظرفيت خمشي در اتصالات پيش ساخته بتن آرمه
721
استفاده از ويژگي هاي آشوبگونه در پردازش سيگنال گفتار به منظور تشخيص ناهنجاري هاي صوتي
722
استفاده از ويژگي هاي آماري در دسته بندي تصاوير طبيعي
723
استفاده از ويژگي هاي انتشار و تركيب اعتماد براي محاسبه اعتماد در شبكه هاي اجتماعي
724
استفاده از ويژگي‌هاي ديناميكي و استاتيكي در پردازش گفتار بيماران گفتاري و مقايسه آنها با يكديگر
725
استفاده از يادگيري تقويتي در كنترل آرايش منظم عامل‌ها
726
استفاده از يادگيري عميق در تخمين حجم بطن چپ در تصاوير تشديد مغناطيسي قلب
727
استفاده از يادگيري ماشين جهت ‎پيش بيني سرعت باد
728
استفاده از يادگيري مانيفلد در تبديل ويژگي¬هاي گفتاري براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار
729
استفاده از يادگيري مانيفلد در تبديل ويژگي¬هاي گفتاري براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار
730
استفاده از يك الگوريتم بتري نتدر مدلسازي و بررسي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
731
استفاده از يك الگوريتم بهينه سازي الهام گرفته شده از طبيعت در حل مسائل زيستي
732
استفاده از يك تكنيك كنترلي جديد براي سيستم هاي شارژ بي سيم
733
استفاده از يك حلگر جريان مبتني بر شبكه هيبريد براي بهينه سازي ايرفويل به روش تكاملي
734
استفاده از يك روش ALE تطبيقي براي شبيه سازي انفجار زير آب با در نظر گرفتن فرايند كاويتاسيون
735
استفاده از يك روش BFGS مقياس بندي شده طيفي براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
736
استفاده از يك معادله حالت اختلالي جديد براي محاسبه خواص ترموديناميكي آلكان هاي خطي زنجيري
737
اﺳﺘﻔﺎده از يك ﻣﻌﺎدﻟﻪ ديفراﻧﺴيل ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﮔﺮﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬينه ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻓﺎيل
738
استفاده از يك مكانيزم مذاكره بين عامل ها براي مقابله با حمله جمينگ در بازار برق شبكه هوشمند
739
استفاده از يك يا چند روش RESOLUTION HIGH آشكارسازي سيگنالهاي باند باريك PLC
740
استفاده از يكالگوريتم گاوس-نيوتن كارا براي تقريب ماتريس حاصل ضرب رتبه-پايين متقارن
741
استفاده ازپوسته باقلا عمل آوري نشده و عمل آوري شده بامواد قليائي در گوسفند نژاد سنجابي
742
استفاده ازتنوع چندكاربري درسيستم هاي بي سيم با شرط رعايت عدالت
743
استفاده ازتيمارهاي فيزيكوشيميايي واكسيداسيون پيشرفته در كاهش باركدينگي پاب هاي صنعتي
744
اﺳﺘﻔﺎده ازﺟﺪاﮔﺮﻫﺎيﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽاﻓﻘﯽوﻋﻤﻮدي درﻣﺨﺎزن اب
745
استفاده ازحصير (كپوبافي ) درتزئين اشياء كاربردي
746
استفاده ازدو روش تبديل فوريه ي سريع وهمتافتگي براي مطالعه ي توزيع شدت غربال فوتوني
747
استفاده ازروش بوت استرپ براي يافتن واحدهاي تصميم گيري موثر در تحليل پوششي داده ها
748
استفاده ازروش تخفيف موج براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
749
استفاده ازرويكرد مهندسي نرم افزار عامل گرا به منظور بهينه سازي تركيب داده در شبكه هاي حسگر بي سيم
750
استفاده ازسنسور اولتراسونيك براي محاسبه‌ي حجم سيال
751
استفاده ازشبكه عصبي پيشرو و الگوريتم ژنتيك در برآورد تابع ارزشي چند شاخه
752
استفاده ازشبكه هاي عصبي به منظورارزيابي طبقات شغلي بيمه حوادث انفرادي باهدف ارائه يك نظام طبقه بندي بهينه درشركت بيمه دانا
753
استفاده ازفرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته فنتن براي تصفيه پسابهاي صنعتي
754
استفاده ازقابليت سازماني براي افزايش مشتري
755
استفاده ازكيتوزان اصلاح شده در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسي تأثير آن بر رشد و برخي از پارامترهاي ايمني
756
استفاده ازكيتوزان و امولسيون جديد آب در روغن حاوي روغنهاي طبيعي در توليد ادجوانت واكسني , copability if chitosan and new water in oil emulsionn )natural oils ( in production of adjuvant for vaccine application
757
استفاده ازلرزش موضعي درافزايش بازدهي پيل هاي سوختي
758
استفاده ازمدل ظاهر رنگي CIECAM 79sبه منظور پيش بيني رنگ ظاهر شده منسوجات در شرايط مشاهده مختلف
759
استفاده ازمنطق فازي درمذاكره دوجانبه چند وجهي بين عاملهاي خودمختارخريداروفروشنده
760
استفاده ازموادمعدني متخلخل درمخازن ذخيره گاز
761
استفاده ازنبتونيت براي حذف codاز فاضلاب شهري
762
استفاده ازنسبت مشتقات داده هاي گراني سنجي وادامه فراسو براي تعيين عمق مدل هاي مصنوعي
763
استفاده ازيك مدل تحليلي جهت بهينه سازي نويز درطراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ CMOS بااستفاده از الگوريتم هاي تكاملي وشبكه هاي عصبي كوانتومي
764
استفاده استراتژيك از سيستم هاي سازماني در شركت هاي توليدي شهرستان بابل
765
استفاده امروزي از خط كوفي بنائي در طراحي نشانه
766
استفاده بهينه از ظرفيت ساختمان هاي بتني با در نظر گرفتن توزيع مناسب مقاومت و سختي به روش طراحي بر اساس عملكرد
767
استفاده بهينه از ظرفيت قابهاي خمشي بتني در برابر نيروهاي ناشي از زلزله
768
استفاده بهينه از فضاي شهري با تبديل به كاربري چند منظوره ( نمونهموردي پاركينك لاهور)
769
استفاده تركيبي از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) با برنامه ريزي رياضي جهت انتخاب پروژه هاي راه‌آهن
770
استفاده داز شبكه عصبي در انتقال وراثت موجودات
771
استفاده دوباره از لاستيك هاي فرسوده خودرو در فضا ي پارك هاي شهر تهران با رويكرد طراحي پايدار
772
استفاده رطوبت در بهبود عملكرد توربين گاز
773
استفاده ز آمار مكاني به منظور بررسي عوامل تاثير گذار بر تخريب جنگل با بهره گيري از سيستمهاي اطلاعات مكاني
774
استفاده سوخت هاي كمكي SRF حاصل از پسماندهاي جامد شهري در صنايع سيمان ، مطالعه موردي شهركرمان
775
استفاده فلاونوئيدها در كموسيستماتيك جنس Matricaria L در ايران
776
استفاده قانوني از مجوزهاي نرم افزاري كامپيوتري
777
استفاده مؤثر از شبكه اجتماعي تلگرام براي طراحي سيستم هاي نرم افزاري حوزه تجارت الكترونيك
778
استفاده مجدد از پساب رنگينه هاي راكتيو
779
استفاده مجدد از پساب هاي شهري در تغذيه سفره هاي آ ب زيرزميني
780
استفاده مجدد از سپاب تصفيه پالايشگاه در برج هاي خنك كننده
781
استفاده مفيد از پساب كارخانجات پنيرسازي در ايران و جهان
782
استفاده منفردوتوام مراحل پيشرفته لاروي كفشدوزك (Hippodamia Variegata (Goeze و بالتوري (.Chrysoperla carnea (Steph در كنترل بيولوژيكي شته جاليز Apfis gossypii Glover
783
استفاده مولوي از اصطلاحات علمي رايج زمان خود در رمزسازيهاي عرفاني دز مثنوي
784
استفاده نامناسب از اراضي در سالهاي مختلف و تاثير آن برميزان رسوب دهي ، خصوصيات فيزيكي و فرسايش پذيري آنها در حوزه آبخيز بازفت در استان چهارمحال و بختياري
785
استفاده و امكانات نور در تئاتر
786
استفاده و بررسي كاتاليزور اسيدي قابل بازيافت كافئين-فسفريك اسيد در سنتز چند جزئي تك ظرفي مشتقات پلي هيدروكينولين ها و بيس ايندوليل متان ها در شرايط بدون حلال و التراسونيك
787
استفاده و توسعه مدل SERVQUAL جهت ارزيابي كيفيت و درجه بندي خدمات تعميرگاههاي مركزي سايپا يدك
788
استفاده ي بهينه از عدد موج محلي در تفسير ميدانهاي پتانسيلي
789
اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ي‌ در ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ازن‍دران‌
790
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ اطلاح‌ ش‍ده‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ و غ‍ذاي‍ي‌
791
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ ن‍ان‍و ورق‍ه‌ ه‍اي‌ اك‍س‍ي‍د گ‍راف‍ن‌/ ك‍ي‍ت‍وس‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود خ‍واص‌ ال‍ك‍ت‍روك‍ات‍ال‍ي‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ال‍ك‍ت‍رود ك‍رب‍ن‌ ش‍ي‍ش‍ه‌ اي‌ و ك‍ارب‍رد آن‌ ب‍راي‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ روت‍ي‍ن‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌
792
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ور ت‍اب‍ي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ Ru (Phen)3 - Ce(IV( و روش‌ ه‍اي‌ آم‍اري‌ ب‍راي‌ آن‍ال‍ي‍ز ب‍رخ‍ي‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ داروي‍ي‌ ض‍د ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ ، آل‍ك‍ال‍وئ‍ي‍دي‌ و ض‍د درد
793
استفاده‌ي همزمان از پيش‌بيني تحرك وسيله‌ي نقليه و پيش‌بيني رفتار كاربران اصلي به منظور بهبود كيفيت سرويس شبكه‌هاي نقليه‌اي شناختگر
794
استفادهازنانوكاتاليزورهاي اصلاح شدهB-MCM-41وMCM-41-SO3Hدر واكنش بيجينلي و سيانوسيليل دار كردن تركيبات كربونيل
795
استفاه از مدل هاي حمل و نقل در طراحي شبكه هاي ارتباط شهري
796
استقاده و يهينه سازي مقطع نگاري ماره اي براي مشخصه يابي ميكروساختارها
797
استقراء در استدلال حقوقي
798
استقرار بخشي از سيستم وديريت كيفيت ISO9C01/2000 در شركت سادرو گستر
799
استقرار بخشي از نظام مديريت كيفيت خودروسازان 1999:16949 TS/ISO
800
استقرار بهينه ايستگاه‌هاي پايه پيكو در شبكه‌هاي ناهمگن LTE-پيشرفته
801
استقرار تله مديسين در آمبولانسهاي امدادي
802
استقرار چرخه مديريت بهره وري در شركت كاشي و سراميك رباط
803
استقرار سپر دفاع ضد موشكي آمريكا در شرق اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
804
استقرار سيستم 5s در سازمان ها و كارخانجات ﴿ نظام آراستگي محيط كار ﴾
805
استقرار سيستم اطلاعات مديريتي در واحد برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي
806
استقرار سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2009در كارخانجات كاشي نيلو
807
استقرار سيستم كنترل كيفيت در كارخانجات يزدگل - سالن مهتاب پلاستيك
808
استقرار سيستم مديريت كيفيت 2000 :9000 ISO در شركت دانا صنعت فيروز
809
استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس جديدترين ويرايش استاندارد2008.ISO9001
810
استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع دركارخانه كاشي كوير يزد
811
استقرار سيستم مديريت كيفيت در صنايع توليد كننده قطعات خودرو
812
استقرار سيستم نظام تضمين كيفيت اره آموزش مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد
813
استقرار سيستم نظام تضمين كيفيت در مركز صنايع فولاد گزين
814
استقرار سيستم نگهداري، تعميرات و كاليبراسيون در شركت رخسار يزد
815
استقرار فعاليت صنعتي و گردش سرمايه درفضا مطالعه موردي شهرك خادم القرآن شهر بروجن
816
استقرار مدل تعالي پروژه (PEM) در شركت پارس شار بارز
817
استقرار نظام TQM بانگرش بر روش بهبود مستمر در شركت ايران كاوه
818
استقرار نظام جامع hse در مراكز مديريت پسماند صنعتي
819
استقرار نظام مديريت زيست محيطي در شركت دي ام تي براساس استاندارد 14000-ISO
820
استقرار نگهداري ذهني اعداد در كودكان 5 تا 9سال
821
استقرار يك سيستم مستقل براي اندازه گيري قدرت راكتور تحقيقاتي تهران از طريق تابش نوترون هاي تاخيري , Installation of a new safty channal bassed on 71 n detection in tehran research reactor
822
استقرار5S ( آراستگي در محيط كار) در واحد پستي
823
استقرارسيستممديريتموجوديتوسطفروشندهدرزنجيرهتامينباتاكيدبرفناورياطلاعاتوارتباطات
824
استقلال (راي ،عمل )در خانواده و جامعه
825
استقلال حرفه اي همشهري محله
826
استقلال ديوان كيفري بين المللي از منظر اساسنامه ديوان و منشور ملل متحد
827
استقلال هيات مديره وعملكرد شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
828
استقلال و وابستگي ميدان ادراكي در ورزشكاران ماهر و نيمه ماهر و در مقايسه با افراد عادي
829
استگانوگرافي در ويدئوي فشرده با استاندارد Motion JPEG
830
استگانوگرافي و بررسي ابزار هاي مربوطه
831
استلزام محاوره اي
832
استمرار تفكر ذن بوديسم در هنرهاي تصويري معاصر ژاپن، ﴿باتكيه بر نقاشي﴾
833
استناد به نهج‌البلاغه در صدور احكام فقهي و بررسي سير تتبع تاريخي آن
834
استنادپذيري ادله الكترونيك در حقوق كيفري ايران
835
استنباط آماري
836
استنباط آماري بر اساس توابع درستنمايي مركب
837
استنباط آماري بر اساس نمونه‌هاي سانسور شده فزاينده و كاربرد آن در طرح‌هاي نمونه‌گيري پذيرشي
838
استنباط آماري براساس داده هاي سانسور شده فزاينده نوعII تطبيقي تحت برخي توزيع هاي آماري
839
استنباط آماري براساس فاصله‌ها
840
استنباط آماري براي پارامترهاي توزيع لاپلاس تحت سانسور نوع دوم
841
استنباط آماري براي توزيع نمايي بر مبناي آماره ي برداز ركوردهاي بالا(بيزي و كلاسيك )
842
استنباط آماري پيرامون توزيع طول عمر مولفه هاي سيستم
843
استنباط آماري در انواع ركوردهاي توزيع وايبول با استفاده از انتروپي
844
استنباط آماري در توزيع وايبول با استفاده از انتروپي
845
استنباط آماري در محيط فازي
846
استنباط آماري در مدل گام - تنش ساده با توزيع طول عمرنمايي تحت داده هاي سانسور شده
847
استنباط آماري در مدل هاي سري زماني تحت توزيع هاي رقابتي غير آشياني بد-توصيف شده
848
استنباط آماري در مدل هاي شرطي نا همسان واريانس
849
استنباط آماري در مدلهاي تنش - مقاومت با نگرشي بر توزيع وايبل
850
استنباط آماري در مورد مدل هاي اندازه هاي تكراري تحت نابرابري واريانس
851
استنباط آماري درباره ضريب تغيير
852
استنباط آماري روي پارامترهاي توزيع نمايي تعميم يافته تحت داده هاي سانسوريده نوع دوم دو طرفه
853
استنباط آماري غير مستقيم از داده هاي ميكرو آرايه
854
استنباط آماري ناپارامترهاي بر اساس اطلاعات نادقيق
855
استنباط آماري و برآورد بيز پارامترهاي توزيع نمايي بر ميناي ركورد و زمان هاي بين ركورد
856
استنباط آماري و فواصل اطمينان براي P) Y1<Y2 ( در مدل هاي خطي با برآمدهايي از توزيع نرمال
857
استنباط استوار در مدل رگرسيون لجستيك
858
استنباط بر روي توزيع بر نوع سوم بر اساس سانسور هيبريد نوع دوم
859
استنباط براي توزيع لاگ نرمال
860
استنباط برروي توزيع برنوع سوم نمايي تحت داده هاي سانسوريده نوع دوم
861
استنباط بيز ناپارامتري براي تابع متوسط عمر باقيمانده در تحليل بقا
862
استنباط بيزنا پارامتر با استفاده از مدل هاي رگرسيوني در تحليل بقا
863
استنباط بيزي براساس مقادير ركورد
864
استنباط بيزي براي بخش بندي تصاوير چند طيفي بر پايه مدل خوشه بندي درختي
865
استنباط بيزي براي برآورد فاصله اي پارامترهاي توزيع نرمال
866
استنباط بيزي براي توزيع هاي پايدار
867
استنباط بيزي براي مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته
868
استنباط بيزي تغييرات در مدل هاي رگرسيوني
869
استنباط بيزي توزيع‌هاي آميخته‌ي پايدار
870
استنباط بيزي در مدل تحليل واريانس يكطرفه
871
استنباط بيزي روي توزيع گاماي چند متغييره ي تعميم يافته
872
استنباط بيزي فازي
873
استنباط بيزي فرآيندهاي تلاطم تصادفي از نشتاين-النبك غير گاووسي
874
استنباط بيزي و پيشگويانه آماره هاي ترتيبي براي توزيع وايبل معكوس داده هاي سانسور شده نوع II
875
استنباط بيزي و پيشگويانه آماره هاي ترتيبي براي توزيع وايبل معكوس داده هاي سانسورشده نوع
876
استنباط بيزي و پيشگويي توزيع وارون وايبل و كاربرد آن در داده هاي سانسور شده
877
استنباط پارامتري براساس نمونه هاي قضاوتي پساطبقه بندي
878
استنباط پيرامون پارامترهاي دو جامعه وايبول تحت سانسور پيش رونده نوع دوم توام كلي
879
استنباط تعميم يافته در اندازه گيري هاي مكرر روشهاي دقيق تحليل واريانس چندمتغيره ومدل هاي آميخته
880
استنباط در باره ميانگين توزيع نرمال لگاريتمي
881
استنباط درباره قابليت اطمينان مدل تنش – مقاومت در توزيع نمايي دو پارامتري
882
استنباط دقيق MCMC براي مدلهاي رگرسيون لجستيك دو و چندجمله اي
883
استنباط دقيق پيرامون پارامتر هاي توزيع نمايي مكان-مقياس تحت سانسور تلفيقي پيش رونده نوع اول
884
استنباط قوانين بهره برداري از مخزن از نتايج مدلهاي بهينه سازي احتمالي ضمني
885
استنباط مدل Step-StreSS توسط داده هاي مخاطره رقابتي
886
استنباط مدل فشار مرحله اي ساده با قيد زمان , statistical infrence for step-stress accelerated life test model under time constraint
887
استنباط مقايسه اي استحكام-تنش در قابليت اطمينان براي توزيع هاي لوي - پايدار
888
استنباط ميانگين توزيع لگ نرمال با استفاده از P- مقدارها و فاصله هاي اطمينان تعميم يافته
889
استنباط ناپارامتري استوار براي ميانه
890
استنباط نيم-پارامتري بر روي مدل درمان آميخته با نرخ خطر متناسب
891
استنباط هاي آماري استوار براي مدل هاي خطي
892
استنباط هاي پالئواقليمي و پالئوژئومورفولوژيكي لس هاي جنوبي خزر با تأكيد بر دشت گرگان ﴿مطالعه موردي علي آباد كتول﴾
893
استنباط هاي تعميم يافته بر روي ميانگين مشترك چندين جامعه نرمال
894
استنباط هاي تعميم يافته دراندازه گيري هاي مكرر
895
استنباط‌ هاي نوين دراقتصاد سنجي براي تحليل داده‌ هاي پانل
896
استنتاج اعتماد مبتني بر زمينه در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از روش هاي داده كاوي
897
استنتاج بي‌ناظر ظرفيت فعل در زبان فارسي بر مبناي دستور وابستگي
898
استنتاج خواص آماري جريانها از روي بسته هاي نمونه برداري شده از شبكه
899
استنتاج شبكه هاي زماني بيان ژن با استفاده از سريهاي زماني بيان ژن
900
استنتاج فازي بر اساس نگرش فازي مشبكه
901
استنتاج فازي بوسيله شبكه هاي عصبي fuzzy interence by neural networks
902
استنتاج گرامر به روش تجزيه داده گرا در زبان فارسي
903
استنتاج وزن هاي مؤثر از ماتريس هاي مقايسه زوجي
904
استندارد و اهميت شبكه ي ISMS
905
استنصار و استنقاذ در حقوق بين‌الملل اسلام و حقوق بين‌الملل مدرن
906
استهلاك نيروي انساني در يك شركت صنايع پمپ سازي در ايران
907
استوار سازي معادلات بر آورد گر تعميم يافته
908
استوارسازي اندازه هاي چولگي
909
استوارسازي رگرسيون خطي چندكي براي مشاهدات سانسورشده
910
استوارسازي مولفه هاي اصلي با الگوريتم سريع زير مجموعه هاي همگن با بعد بالا
911
استواري طرح هاي بلوكي دودويي تحت معيار همبندي و كارايي
912
اُستواري مسائل بهينه‌سازي چندهدفه
913
استوديو ايده هاي خلاق
914
استوديوي جيبلي و هايائو ميازاكي
915
استوديوي جيبلي و هايائو ميازاكي
916
استيفاي ناروا در حقوق ايران و فرانسه
917
استيل دار كردن نشاسته در محيط آبي
918
استيل كلرايد
919
استيلاسيون نانو الياف به دست آمده از كنف
920
اسحق بن ابراهيم موصلي
921
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺎت زمين ﻟﺮزه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻧﺰديك ﺑﻪ ﮔﺴﻞ
922
اسرائيليات در مثنوي
923
اسرار اعداد و تطبيق آن با عوالم هستي در انديشه ي علامه سيد حيدر آملي ﴿ره﴾
924
اسطورة اسفنديار؛ تبارشناسي، نقدها و تحليل‌ها
925
اسطورة همزادان در رمان‌هاي معاصر فارسي (با تكيه بر رمان‌هاي «بوف كور»، «يكليا و تنهايي او»، «ملكوت» و «پيكر فرهاد»)
926
اسطوره ، طرح
927
اسطوره ، نقش برجسته ي معاصر
928
اسطوره از آيينه نگاه من
929
اسطوره اسفنديار: تبارشناسي، نقدها و تحليل ها
930
اسطوره در طراحي احساسگرا
931
اسطوره زن در هنرايران (پيش از اسلام )
932
اسطوره زن و گياه
933
اسطوره سازي نوين و عملكرد آن در رسانه هاي تصويري
934
اسطوره شناسي آثار امير كوستوريكا
935
اسطوره هاي ايراني و بيان تصويري آن
936
اسطوره هاي رويايي من
937
اسطوره همزادان در رمان هاي معاصر فارسي (با تكيه بر رمان هاي "بوف كور" ،‌"يكليا و تنهايي او" ،‌"ملكوت" و "پيكر فرهاد")
938
اسطوره و انيميشن
939
اسطوره و انيميشن: كاربست الگوي اسطوره اي در فيلمنامه نويسي
940
اسطوره و نمودهاي اسطورهاي در ضرب المثل ها
941
اسطوره وانيميشن
942
اسطوره وفرهنگ عاميانه درادبيات نثر كودك دهه هفتاد وهشتاد باتكيه بركتب منتشره كانون پرورش فكري كودك ونوجوان
943
اسطوره‌كاويِ آثار عكاسانِ صحنه‌پردازِ معاصر آمريكا (مورد‌پژوهي آثار آرتور تِرِس ، جوئل-پيتر ويتكين ، گرگوري كرودسون)
944
اسطوره‌هاي همسان ايران و يونان: اسفنديار و آشيل
945
اسكالرسازي در بهين هسازي چندهدفه نسبت به مخروط هاي چندوجهي
946
اسكالرسازي در مسائل بهينه سازي مجموعه-مقدار با معيارهاي مجموعه اي
947
اسكالرسازي مسايل بهينه سازي برداري با بكارگيري روشهاي تركيبي
948
اسكالري كردن مسائل بهينه سازي برداري مجموعه مقدارومسائل نابرابري تغييراتي برداري
949
اسكان سفري
950
اسكان غير رسمي و چگونگي استفاده از فضاي شهري ، قابليت ها و محدوديت ها ﴿ نمونه موردي : جداره ي شرقي بزرگراه چمران ، حد فاصل پل ملاصدرا و پل مديريت ﴾
951
اسكان و ساماندهي عشاير دشت شيبلو (استان آذربايجان غربي)
952
اسكان و ضرورت آن در توسعه زندگي عشاير
953
اسكرام
954
اسكرام(چارچوب يا فريم ورك براي توليد نرم افزار)
955
اسكلت بندي عروسك مفصلي ﴿بررسي مزايا و معايب شيوه هاي مختلف﴾
956
اسكلت بندي عروسك مفصلي ﴿بررسي مزايا و معايب شيوه هاي مختلف﴾
957
اسكلت بندي، ابزاري هموتوپيك در تحليل تصوير
958
اسكله واريان
959
اسكنر سه بعدي ليزري
960
اسكيس بهسازي محله هاي سرپره و سلطان ميراحمد كاشان و طراحي مركز پژوهشهاي معماري و شهرسازي
961
اسكيم هاي شركت پذير، طرح ها و گروه هاي جايگشتي
962
اسكين بهسازي محله هاي سرپره و سلطان ميراحمد كاشان طراحي مركز پژوهشهاي معماري و شهرسازي
963
اسلاري ها
964
اسلام در ماوراء النهر از آغاز تا سامانيان
965
اسلام سياسي در روند جهاني شدن در غرب
966
اسلام هنجارگرايانه و حقوق بين‌الملل مدرن؛ با تأكيد بر نقش فتوا در صلح و امنيت بين‌المللي
967
اسلام هنجارگرايانه و حقوق بين‌الملل مدرن؛ با تأكيد بر نقش فتوا در صلح و امنيت بين‌المللي
968
اسلام و تبعيض نژادي
969
اسلام و جهاني شدن با تاكيد بر آيات و روايات
970
اسلام و حقوق كودك
971
اسلام و مسيحيت در آفريقاي سياه
972
اسلمينگ شناورها با تاكيد براسلمينگ كف شناور پروازي
973
اسلوب استفهام در خطبه هاي نهج البلاغه ﴿از ديدگاه بلاغي﴾
974
اسلوب الالتفات في القرآن الكريم
975
اسلوب تاكيد در پنج جزءآخر قران
976
اسلوب هجو در شعر حطيئه
977
اسم مشترك
978
اسم مصدر و حاصل مصدر در زبان فارسي
979
اسم نكره و زيبايي شناسي كاربرد آن در قرآن كريم (جزء بيست و يكم تا سي ام) با تكيه بر دو تفسيركشّاف و مجمع البيان في تفسير القرآن
980
اسم نكره و زيبايي شناسي كاربرد آن در قرآن مجيد( جز يازدهم تا بيستم) با تكيه بر دو تفسير كشاف و مجمع البيان
981
اسم نمايش نامه: فقط بگو نه !
982
اسما و صفات حضرت حق در متون تفسيري صدر المتالهين
983
اسماء الحسني در اصول كافي با تكيه بر آراء ملاصدرا و ملا صالح مازندراني
984
اسماء و صفات حق تعالي در نهج البلاغه
985
اسماعليان در قهستان از قرن پنجم تا قرن هشتم هجري , Ismailis hn qohestan from the 5 to the 8 centuries
986
اسماو صفات حضرت حق درمتون تفسيري صدرالمتالهين
987
اسمش را بگذاريم!....... ﴿چهره غمگين من﴾
988
اسمهاي مركب مستخرجه از فرهنگ معين
989
اسمهاي مركب مستخرجه از فرهنگ معين (جلد دوم)
990
اسناد مجازي در شعر پروين اعتصامي
991
اسناد مجازي در شعر پروين اعتصامي
992
اسنـاد مجازي در شعر خـاقـانــي
993
اسناد مجازي در شعر خاقاني
994
اسناد هدايت طراحي نماي شهري در راستاي منظر مطلوب مطالعه موردي: خيابان شهيد رجايي كاشان، حدفاصل ميدان پانزده خرداد و چهارراه آيتالله كاشاني
995
اسناد و فرامين ايل بختياري
996
اسنفاده از ذرات نانو در فيلم هاي پليمري در بسته بندي مواد غذايي
997
اسهال مزمن در اطفال
998
اسيب شناسي اشتغال مادران و تاثير ان بر افسردگي فرزندان
999
اسيب شناسي تربيت ديني درنظام اموزش وپرورش كشور
1000
اسيب شناسي جرم
بازگشت