<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
استفاده از لوله گردابه اي (Vortex Tubes )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف (Carry Over )مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
2
استفاده از لوله هاي نانو كربني در ساخت ترانزيستورهاي اثر ميداني
3
استفاده از لوله ي گردابه اي ( Vortex Tube )براي بازيابي قطرات نفت از گاز ارسالي به فلر با هدف حذف Carry Over (مطالعه ي موردي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب)
4
استفاده از ليپوسوم جهت رنگرزي الياف پروتئيني در دماي 80C
5
استفاده از ليچينگ كپه اي جهت استحصال طلا از اسكت هاي خروجي آسياي مجتمع طلاي موته
6
استفاده از ليزر DVD ‌خوان كامپيوتر براي اندازه‌گيري جابه‌جايي در دستگاه كشش بافت نرم
7
استفاده از ليگاند نئو كوپرين در انتقال انتخابي مس و تهيه جاذب مناسب براي جداسازي و پيش تغليظ اين عنصر
8
استفاده از ليگاندهاي آلي چند دندانه پيريديل داربه منظور تغيير ساختار و خواص نوري نانو تركيبات آلي قلع
9
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانو كمپلكس هاي كادميوم (II)باليگاند آنتراسن-9-كربوكسيليك اسيد
10
استفاده از ليگاندهاي كمكي جهت كنترل و افزايش خواص نوري نانوكمپلكسهاي كادميوم (اا) با ليگگاند آنتراسن -9- كربوكلسيليك اسيد
11
استفاده از لينگنين استيله شده به عنوان پوشش جهت توليد كودكندرهاي اوره در راكتور بستر سيال
12
استفاده از مؤلفه‌هاي هوش هيجاني براي طراحي مدلي جهت بهبود تعادل ميان كار و خانواده
13
استفاده از ماتريس هاي عملگري براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن ها در رياضيات مالي
14
استفاده از ماتريس هاي عملگري برنولي براي حل معادلات انتگرال غيرخطي ولترا و فردهلم
15
استفاده از ماتريس هاي عملگري توابع پايه اي كلاهي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي مدل هاي مالي
16
استفاده از ماژول هاي ترموالكتريكي براى توليد برق از حرارت اتلافي موتور وبرسي تغييرات تنش هاى حرارتى
17
استفاده از ماشين‌هاي بردار پشتيبان ويولت در بازشناخت الگوي داده‌هاي بيولوژيكي
18
استفاده از مايع هاي يوني كولين كلرايد2 ﴿ZnCl2﴾ وN -متيل پيروليدونيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليزورهاي سبز در سنتز چند جزئي 6-آمينو-4-آلكيل/آريل-3-متيل-2، 4- دي هيدروپيرانو [3،2-c] پيرازول-5-كربونيتريل ها
19
استفاده از مايع يوني -Bu4 N+ Hso4 براي يد دار كردن الكلها و محافظت كردن گروه كربونيل آلدهيدها وكتونها به صورت تيو استال و استال
20
استفاده از مايع يوني اسيدي متيل ايميدازوليوم هيدروژن سولفات در واكنشهاي اكسايش سولفيدها، محافظت گروه هاي هيدروكسي و كربونيل، محافظت زدايي تيواستالها و همچنين سنتز تعدادي از تركيبات هتروسيكل
21
استفاده از مايع يوني براي اصلاح غشاي پلياتر بلاك آميد به منظور بهبود عملكرد جداسازي گازي
22
استفاده از مايع يوني مس- كولين كلرايد بدون حضور پالاديم در واكنش هاي سونوگاشيرا و همچنين استفاده از كاتاليزورهاي زير كونيوم فسفات روي و سريم زير كونيوم آهن در واكنش هاي آسيلاسيون فريدل- كرافتس
23
استفاده از مايعات يوني اسيدي و اسيدهاي جامد در تعدادي واكنشهاي اسيد - كاتاليز مانند بنزيلاسيون و سنتز دي و تري آريل متانها تحت شرايط ملايم
24
استفاده از مايعات يوني بنزيل پيريدينيوم كلريد جهت اكسايش الكل ها توسط k2s2o8، واكنش استري شدن نمك اسيدهاي كربو كسيليك و همچنين محافظت كردن الكل ها توسط دي هيدروپيران
25
استفاده از مايعات يوني عامل‌ دارشده جهت كاربرد در الكتروليت سلول‌هاي خورشيدي رنگ حساس
26
استفاده از مايعات يوني، نانو لوله هاي كربني و حد واسط كتكولي در تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي جهت آناليز داروهاي ايزوپروترنول، متيل دوپا و بنزرازيد با استفاده از روش هاي ولتامتري
27
استفاده از مايكروداپلر سيگنال بازگشتي رادار در استخراج مشخصات بالگرد
28
استفاده از مايكروويو و بررسي پارامترهاي عملياتي مؤثر در سنتز نانو زئوليت X
29
استفاده از مباني فرآيندهاي ايستان گردشي در تخمين بهينه سيگنالها
30
استفاده از مبدل‌هاي خورشيدي متصل به شبكه به منظور جبران توان راكتيو و كنترل ولتاژ در شب
31
استفاده از متابوليت هاي گياهي به عنوان علف كش
32
استفاده از متاسرفيس هاي مهندس شده براي كاهش پهن باند سطح مقطع راداري
33
استفاده از مترواترنت براي زيرساخت شبكه WiMAX
34
استفاده از محاسبات نمادين براي حل معادله پواسون
35
استفاده از محاسبات نمادين در حل برخي از معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
36
استفاده از محيط متخلخل جهت بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي لوله سينوسي
37
استفاده از مخروطهاي محدب در حل مسائل چندمعيارهي گسسته
38
استفاده از مخلوط كيتوسان/ ژلاتين/ نانو رس براي كاربرد در زخم‌پوش‌ها و بررسي خاصيت آنتي‌باكتريايي آنژ
39
استفاده از مدار كلمپ اكتيو براي بالانس توان و كليدزني نرم در مدار اصلاح ضريب توان موازي
40
استفاده از مدل DEA براي ارزيابي عملكرد مراكز تحقيقاتي دانشگاه علم و صنعت ايران
41
استفاده از مدل DEA فازي براي تجزيه و تحليل عملكرد بانك هاي ايراني با توجه به مديريت ريسك ﴿مطالعه موردي بر روي شعب بانك ملي استان يزد﴾
42
استفاده از مدل SWAP به منظور شبيه سازي عملكرد محصول تحت مديريتهاي مختلف آبياري با آب شور در منطقه رودشت اصفهان
43
استفاده از مدل احساسي يادگيرنده براي تطبيق محتواي تمرينات آموزشي به منظور بهبود فرايند آموزش
44
استفاده از مدل الگوبرداري (Benchmark) جهت ارتقاء كيفيت محصولات كارخانه كاشي و سراميك زمرد
45
استفاده از مدل جايگزين در استراتژي تكاملي تطبيق ماتريس كوريانس
46
استفاده از مدل چند جسمي بدن انسان در نرم افزار LS - dYNA به منظور بررسي آسيب هاي وارده به بدن در تست هاي تصادف و جاده
47
استفاده از مدل خطر در سيستمهاي ايمني براي تشخيص نفوذ در سيستمهاي توزيع شده
48
استفاده از مدل داده كاوي تركيبي به منظور ارايه ي خدمات هدفمند به مشتريان جهت بهبود ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري استان فارس
49
استفاده از مدل ديتريسي در محاسبه خواص ترموفيزيكي توريوم
50
استفاده از مدل ديناميكي براي تجزيه و تحليل بيومكانيكي حركت سوكاهارا در ژيمناستيك
51
استفاده از مدل رياضي جهت تعين پروفيل سطح آب در جريان هاي فوق بحراني در پيچ كانال هاي دايره اي شكل
52
استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در تحليل پوسته خارجي ساختمان از منظر توسعه پايدار
53
استفاده از مدل سازي پيشرفته PGM براي تشخيص ويژگي ها و مشكلات مخزني
54
استفاده از مدل سازي چندمقياسه جهت پيش بيني اثر پهناي دسته الياف بر خواص الاستيك لوله هاي كامپوزيتي
55
استفاده از مدل سازي رياضي به منظور بررسي عوامل مختلف در توليد گاز سنتز با استفاده از روش اكسيداسيون جزيي درجه حرارت پايين
56
استفاده از مدل سينتيكي فرآيند خردايش جهت تخمين توابع انتخاب و شكست و پيش بيني دانه بندي محصول
57
استفاده از مدل شبكه عصبي در نخهاي ريسيده شده رينگ ، جهت پيش بيني مويينگي نخ با استفاده از پارامتر هاي ماشين
58
استفاده از مدل كامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني
59
استفاده از مدل معادلات ساختاري و تقسيم¬بندي بازار در مطالعه رضايت مسافران
60
استفاده از مدل هاي SWAT و DRASTIC به منظور بررسي آلودگي نيترات آب هاي زير زميني و ارائه راهكارهاي مديريتي در دشت همدان-بهار
61
استفاده از مدل هاي تحقيق در مليات جهت تخصيص منابع در سازمان هاي پروژه محور
62
استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها براي مسائل براي مسائل طبقه بندي , Using DEA approach for classification problems
63
استفاده از مدل هاي تحليلي كارايي در طراحي و پياده سازي وب سرورهاي با قابليت مديريت و پيكربندي خودكار
64
استفاده از مدل هاي رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني ضرايب جذب نيكل در خاك مطالعه موردي استان مازندران
65
استفاده از مدل هاي عددي هواشناسي براي بهبود توابع نگاشت تروپوسفر در تعيين موقعيت مطلق دقيق
66
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر پلي‌كام معدن گل‌گهر و مقايسه با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت آب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريز تيكنر
67
استفاده از مدل‌هاي عددي موجود براي مدل‌سازي عملكرد تيكنر هماتيت معدن گل‌گهر و مقايسه‌ با نتايج تجربي به منظور افزايش شفافيت اب سرريز و افزايش غلظت جامد در پاريزتيكنر
68
استفاده از مدلهاي استوكاستيك براي پيش بيني حادثه و بررسي عدم قطعيت همراه آن
69
استفاده از مدولاسيون MSK در نگاشت سيگنال ورودي رله دوراهه با كد گذاري لايه فيزيكي شبكه
70
استفاده از مديريت دانش در ارتقاء كيفيت پروژه هاي مليمطالعه موردي مجتمع پتروشيمي الفين خارك ﴿پروژه الفين پنجم﴾
71
استفاده از مزوپروس MCM-14-SO3H به عنوان نانوكاتاليست در سنتز تعدادي از شيف بازهاي 2-آمينوتيوفن
72
استفاده از مشتقات تيوكربونيل در سنتز تركيبات آلي: كاربرد آن ها در ساخت حسگر و نانو حسگرهاي شيميايي جديد
73
استفاده از مشتقات گرافن اكسيد به عنوان جاذب جديد براي جداسازي و تغليظ بعضي از يونهاي فلزي
74
استفاده از مشتقات مرتبه كسري در تفسير داده هاي مغناطيسي
75
استفاده از مشخصات فيدينگ كانال و Watermarking در افزايش امنيت شبكه هاي بي سيم سيار Ad Hoc
76
استفاده از مضمون گنبد سرخ هفت پيكر نظامي در طراحي فرش
77
استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي براي شناسايي الگوي ناسازگار
78
استفاده از معادلات هاميلتون-ژاكوبي-بلمن (HJB)براي محاسبه بيمه هاي عمر وسهام
79
استفاده از معادله حالت SAFT وديگر معادلات مشابه در توصيف ترموديناميكي سيالاتي با قابليت تشكيل گونه هاي همبسته
80
استفاده از معادن متروكه تهران جهت توليد سنگهاي دكوراتيو
81
استفاده از معاملات خودكار براي پيش بيني قيمت، در بازار بورس ايران و انجام معاملات مالي
82
استفاده از معدل گيري در مسئله انشعاب هاپف تصادفي
83
استفاده از معماري مشاركتي در برنامه‌دهي و طراحي دبستان دخترانه ايرانشهر (استان سيستان و بلوچستان)
84
استفاده از معيارهاي ايمني جانشين براي ارزيابي ايمني در تقاطع هاي شهري
85
استفاده از مفاهيم يادگيري حركتي به وسيله معلمان تربيت‌بدني
86
استفاده از مفهوم گواهينامه هاي وكالتي براي بهبود عملكرد امضاي ديجيتال در دستگاه هاي سيار
87
استفاده از مكانيسم هاي دفاعي در افراد معتاد و غير معتاد
88
استفاده از ملاحظات مهندسي در مكان‌يابي محل دفن زباله
89
استفاده از ملامين تري سولفونيك اسيد در نيتراسيون فنل ها تحت شرايط ناهمگن و ملايم
90
استفاده از منابع آب زيرزميني به عنوان مخزن ذخيره انرژي
91
استفاده از منابع انرژي پراكنده به منظور كنترل غير متمركز ولتاژ در شبكه هاي هوشمند با استفاده از اطلاعات محلي
92
استفاده از منابع انرژي پراكنده جهت كنترل ولتاژ در شبك ههاي هوشمند
93
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه گيري تي ان تي استخراج شده به ريز استخراج مايع مايع پخشي
94
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه‌گيري داروي ايميپرامين در نمونه هاي بيولوژيكي با روش ريز استخراج مايع مايع پخشي
95
استفاده از منحني هاي بي اسپيلاين در حل معادلات ديفرانسيل شرط اوليه
96
استفاده از منسوجات آرايشي - بهداشتي جهت ترميم چروك پوست
97
استفاده از منسوجات مندرس به عنوان جاذب رنگزاهاي رآكتيو و مستقيم انتخابي در پساب واحدهاي رنگرزي
98
استفاده از منطق فارسي در كنترل برداري ماشين سنكرون مغناطيسي دائم
99
استفاده از منطق فازي براي تركيب برخي داده هاي شيميايي خاك جهت تهيه نقشه حاصلخيزي اراضي: مطالعه موردي منطقه لنجانات اصفهان
100
استفاده از منطق فازي در اندازه گيري پارامترهاي ترافيكي كاربر جهت مديريت ترافيك در شبكه IP
101
استفاده از منطق فازي در كنترل حركت مفصل به روش MPIC
102
استفاده از منطق فازي در مديريت ساخت
103
استفاده از منطق فازي در يادگيري درخت تصميم فازي و هرس كردن آن در محيط هاي مغشوش
104
استفاده از منطق فازي در يادگيري درخت تصميم فازي و هرس كردن آن در محيط هاي مغشوش ژژ
105
استفاده از منطق فازي، الگوريتم ژنتيك در كنترل برداري و اسكالر موتور القائي
106
استفاده از منطق كنترل فازي ﴿FLC﴾ براي محاسبه مقدار اقتصادي سفارش ﴿EOQ﴾
107
استفاده از مهندسي سازمان جهت همسوسازي و هماهنگي بين واحدها و فعاليت هاي سازمان هاي ايراني
108
استفاده از مهندسي كانسي و فناوري واقعيت مجازي در ارزيابي تاثير رنگ بر احساس مخاطبان در برابر ليفت خودرو « سايپا كوئيك »
109
استفاده از مواد افزودني جهت بهبود عملكرد سلول هاي خورشيدي حساسشده با نقاط كوانتومي
110
استفاده از مواد بازدارنده به منظورتاخير در فرايند جوانه زني در چند گونه گياهي از خانواده papilionacea
111
استفاده از مواد تغيير فاز دهنده غير آلي همراه با پارچه
112
استفاده از مواد رنگزاي طبيعي جهت كاربرد در توليد لوازم آرايش
113
استفاده از مواد رنگزاي طبيعي جهت كاربرد در توليد لوازم آرايش
114
استفاده از مواد زيست تخريب پذير در بسته بندي مواد غذايي از جمله پليمر هايي بر پايه نشاسته ذرت
115
استفاده از مواد فوق جاذب در تهيه بانداژ داراي مشخصات موثر در بهبود زخم
116
استفاده از مواد كمكي در كنترل گرفتگي غشا به منظور كاربرد در بيوراكتورهاي غشايي
117
استفاده از موازنه نش در شبكه جريان هاي زماني
118
استفاده از موجك ها د تفسير داده هاي آزمايشات صحرايي
119
استفاده از مولفه هاي اصلي در براورد مدل هاي رگرسيون لوژستيك براي داده هايي با هم خطي و بعد بالا , using ]rincipal components for estimating logistic regression with high-dimensional multicollinear data
120
استفاده از مولكول نگاري در بازشناسي پروتئينهاي ليزوزيم و آلفا لاكتالبومين
121
استفاده از ميانيابي كريجينگ در روش هاي بدون المان
122
استفاده از ميكرو كانال هاي مستطيلي جاذب حرارت جهت خنك كاري يك صفحه با توزيع شار حرارتي غير يكنواخت
123
استفاده از ميكروپروسور Z08 جهت كنترل
124
استفاده از ميكروپروسور Z08 جهت كنترل كليه عمليات ماشين لباسشوئي ( طراحي و ساخت )
125
استفاده از ناخن به عنوان يك دزيمتر فردي گذشته‌نگر با بهره‌‌گيري از روش بيناب نمايي EPR
126
استفاده از نانو بيو مواد در عامل دار كردن الياف اكريليك در فرش ماشيني
127
استفاده از نانو پليمرهاي قالب مولكولي مغناطيسي (MAG-MIP) با بكارگيري منومر متاكريليك اسيد براي حذف آلاينده رنگي مالاشيت گرين
128
استفاده از نانو جاذب ها در تصفيه پساب هاي شيميايي
129
استفاده از نانو در افزايش مقاومت پلاستيك ها و كامپوزيت ها
130
استفاده از نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در ساخت غشا تركيبي لايه نازك اسمز معكوس به منظور كاهش گرفتگي
131
استفاده از نانو ذرات براي رهايش كنترل شده ژن ها
132
استفاده از نانو ذرات براي ساخت مواد پر كننده درزهاي انبساط و انقباض كانال هاي شني انتقال آب
133
استفاده از نانو ذرات پالاديم نشانده شده بر بستر پلي استاترين شبكه اي شده به عنوان كاتاليست ناهمگن در واكنش هاي جفت شدن و اكسايش الكل: كاربرد كمپلكس اورتوپالاديت به عنوان كاتاليست همگن در واكنش هاي جفت شدن
134
استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4 اصلاح شده براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
135
استفاده از نانو ذره آلوميناي اصلاح شده براي پيش تغليظ مس و اندازه گيري آن به روش جذب اتمي
136
استفاده از نانو سيال در مبدل هاي حرارتي
137
استفاده از نانو سيالات در انتقال حرارت
138
استفاده از نانو فناوري در ارتقاء چسب گياهي سريش براي حفاظت و مرمت نسخ خطي
139
استفاده از نانو كاتاليزور مغناطيسي/SO42- Fe3O4.SnO2 در سنتز مشتقات-آمينو¬فسفونات¬ها
140
استفاده از نانو كاتاليست Hydroxyapatite/FeCl3 براي سنتز تولوئن و زايلن و سنتز و شناسايي نانو كاتاليست II) Husk rice/CuS/Ni ) و بررسي رفتار فتو كاتاليستي آنها در جهت حذف رنگ هاي آزو
141
استفاده از نانو كاتاليست هاي Hydroxyapatite /Co-Mn و Hydroxyapatite /FeCl3 و براي سنتز بنزوفنون و دي فنيل متان و بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليستHydroxyapatite /TiO2/ZnO براي حذف رنگ هاي آرزو
142
استفاده از نانو كربن در ساختار آجرهاي ديرگداز منيزيا - كربن و تاثير آن بر خواص نهايي ديرگداز
143
استفاده از نانو لوله هاي كربن چند ديواره بهبود يافته به عنوان بستري مناسب جهت پيش تغليظ برخي از كاتيون هاي فلزي به روش استخراج فاز جامد و اندازه گير ي آن ها توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي و كاربرد حس گرهاي نوري جهت اندازه گيري هم زمان كاتيون ها با استفاده از مدل رگرسيون ساده
144
استفاده از نانو لوله هاي كربن چند ديواره بهبود يافته به عنوان بستري مناسب جهت پيش تغليظ برخي از كاتيون هاي فلزي به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري آن ها توسط اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي و كاربرد حس گرهاي نوري جهت اندازه گيري هم زمان كاتيون ها با استفاده از مدل رگرسيون ساده
145
استفاده از نانو لوله هاي كربني ، پليمريزاسيون الكترو شيميايي و نانو آرايه هاي DNA جهت آناليز دارو ها و ژن سرطان خون با تكنيك هاي ولتامتري
146
استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره و اصلاحگرهاي تري كلرو ﴿ترپريدين﴾ روتنيم ﴿III﴾ و پرومازين هيدروكلريد در ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري گلوتاتيون و سيستامين
147
استفاده از نانو لوله هاي كربني چند لايه مغناطيسي شده براي استخراج سموم فسفره واندازگيري با كروماتوگرافي گازي-طيف-سنجي جرمي
148
استفاده از نانو لوله هاي كربني و 5- امينو - 3 و 4 - دي متيل - بي فنيل - 2- ال در اصلاح الكترود خمير كربن و استفاده از ان در اندازه گيري برخي گونه هاي مهم زيستي مانند اپي نفرين . نورا 1ي نفرين . دوپامين . ايزوپروترنول و اسكوربيك اسيد
149
استفاده از نانو لوله هاي كربني و لايه هاي هيدروكسيد مضاعف آلومينيم- منيزيم- گرافن اسيد در ساخت حسگر الكتروشيميايي جهت اندازه گيري پاپاورين در بافت هاي بيولوژيكي
150
استفاده از نانو مواد در آب هاي هوشمند در عمليات سيلابزني جهت افزايش ضريب بازيافت
151
استفاده از نانو مواد و روش هاي جديد استخراج براي جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز برخي از يون هاي فلزي
152
استفاده از نانوامولسيون اسانس هاي آويشن شيرازي و زنيان براي افزايش انبارماني آب سيب
153
استفاده از نانوپركننده هاي معدني سيليكاي متخلخلMCM-41 و تيتانيوم اكسيد در تهيه نانوكامپوزيت هاي زمينه پليمري بر پايه كاراگينان و پلي(متيل متاكريلات) و بررسي كاربرد آنها در جذب كاتيون مس از محلول آبي
154
استفاده از نانوجاذب SBA-15 به همراه ليگاند ديتيزون به عنوان حسگر نوري جيوه و جاذب براي حذف همزمان يون‌هاي جيوه، مس و كادميوم
155
استفاده از نانوذرات آهن ظرفيت صفر براي كاهش آلودگي فلزي محلول هاي آبي
156
استفاده از نانوذرات اصلاح شده در سيستمهاي دوفازي آبي جهت بهبود جداسازي بيومولكول ها
157
استفاده از نانوذرات مس اكسيد نشانده شده بر روي بستر آگار مغناطيسي شده به عنوان كاتاليزگر در سنتز تركيبات تري-آزولي
158
استفاده از نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با متيل سيلان به عنوان جاذب استخراج فاز جامد جهت تعيين مقدار ويتامين هاي محلول در چربي در فرآورده هاي دارويي به وسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
159
استفاده از نانوساختارهاي كربني براي ساخت آپتاحسگر انسولين
160
استفاده از نانوساختارهاي ليپوزومي براي رسانش موثر دارو در درمان سرطان سينه و بررسي اثر سميت دارويي
161
استفاده از نانوسيال در راكتورهاي آب تحت فشار
162
استفاده از نانوسيال در سيستم تبريد يخچال ها
163
استفاده از نانوكاتاليست ها در اكسيداسيون پيشرفته اتيلن دي كلرايد در تصفيه محلول هاي آبي
164
استفاده از نانوكامپوزيت ها براي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت (EOR)
165
استفاده از نانوكيتوسان و ژل آلوئه ورا بعنوان پوشش حفاظت كننده سالم و طبيعي در ميوه شليل به منظور افزايش ماندگاري و حفظ خواص فيزيكي و شيميايي
166
استفاده از نانولوله كربني اصلاح شده با نانوكامپوزيت بيسموت تنگستات به عنوان حسگرالكتروشيميايي به منظور اندازه گيري متوتريكسات و ايميداكلوپريد
167
استفاده از نانولوله هاي كربني و پلي‌اتيلن گليكول ايميدازوليوم برميد متصل به نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 در اصلاح الكترود خمير كربن و بررسي كاربرد آن در اندازه‌گيري استامينوفن در حضور آسكوربيك‫اسيد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
168
استفاده از نانولوله‌كربني به عنوان قالب در ساخت سونوشيميايي نانوكاتاليست ساپو-34 همراه با مدلسازي و بهينهسازي عملكرد آن در فرايند MTO توسط روشهاي هوش مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
169
استفاده از نخاله هاي ساختمان هاي تخريب شده به عنوان سنگ دانه در مخلوط آسفالتي گرم
170
استفاده از نرم افزار ABAQUS در تحليل برخورد به صفحه كامپوزيتي
171
استفاده از نرم افزار EES در مدل كردن سيكل تبريد هوايي
172
استفاده از نرم افزار GISBaseبراي تعيين ظرفيت در شبكه ريلي ايران
173
استفاده از نرم افزار LAMMPS در حل جريان مولكولي ساده
174
استفاده از نرم افزار MATLAB [مطلب] در محاسبات تحليل پينچ
175
استفاده از نرم افزار PSPICE براي آموزشي حالات گذرا در شبكه قدرت در آزمايشگاه فشار قوي
176
استفاده از نرم افزار Wire ACQ در تونل باد
177
استفاده از نرم افزار تجاري براي تفكيك جريان گاز از مايع در جريان دوفاز
178
استفاده از نرم افزار شبيه ساز پرواز فلايت گير در بعد آموزشي و طراحي
179
استفاده از نرم افزار مطلب در رياضيات
180
استفاده از نرم افزارSASبراي داده هاي چندمتغيره گسسته
181
استفاده از نشاسته در آميزه هاي الاستومري
182
استفاده از نشانگر AFLP براي بررسي تنوع ژنتيكي بين بعضي از ارقام و گونه هاي پسته
183
استفاده از نشانه ها و تصويرسازي ذهني در آموزش موسيقي به كودك
184
استفاده از نظريه بازي ها در مديريت ردگيري چند هدفي
185
استفاده از نظريه گراف در مسائل چيدمان تسهيلات چند معياره
186
استفاده از نظريه ي مجموعه هاي فازي در تعيين عمق بهينه خاك در تعيين عمق بهينه ي خاك به منظور ارزيابي كمّي تناسب اراضي براي كشت آبي گندم
187
استفاده از نقش ابروباد براي پارچه پيراهني
188
استفاده از نقش مايه هاي ساساني در جواهر سازي امروز(معاصر)
189
استفاده از نقش مايه هاي سفال نيشابور در وسايل كاربردي چوبي
190
استفاده از نقش مايه هاي سنتي و تلفيق شيشه و فلز در ساخت وسايل روشنايي
191
استفاده از نقش هاي آفريقايي در ساخت ايينه - كنسول - جعبه - تابلو با استفاده از تكنيك منبت و معرق چوب
192
استفاده از نقشمايه هاي دستبافت هاي تركمن در ساخت وسايل كاربردي با تلفيق چوب و چرم
193
استفاده از نقشمايه هاي ساساني در طراحي قالي
194
استفاده از نقشه مفهومي در آموزش مفهوم حد
195
استفاده از نقشه هاي مفهومي براي شناخت افراد خبره و حوزه تبحر آنها در محيط آموزش الكترونيكي
196
استفاده از نقطه‌ي كوانتومي استوانه‌اي چهارترازي مدل W در پديده¬ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي به عنوان مواد با ضريب شكست منفي
197
استفاده از نقوش آرامگاه خواجه ربيع و الهام از آن در طراحي فرش
198
استفاده از نقوش اصيل ايراني در پيكره بندي مبلمان و متعلقات
199
استفاده از نقوش ايران باستان در طراحي كاشي
200
استفاده از نقوش بافته هاي عشاير قشقايي فارس در وسايل كاربردي نوري معاصر
201
استفاده از نقوش بختياري و شيوه ي بافت گليم در بافت تابلوهاي تزييني مدرن
202
استفاده از نقوش تمدن عيلام در ساخت وسايل روشنايي
203
استفاده از نقوش دريايي در نقاشي و چاپ باتيك
204
استفاده از نقوش دريايي در نقاشي و چاپ باتيك
205
استفاده از نقوش سفالينه هاي سيلك در ساخت وسايل چوبي كاربردي
206
استفاده از نقوش سنتي وكاربرد آن در گرافيك محيطي
207
استفاده از نقوش طاق بستان براي طراحي لباس مردان
208
استفاده از نقوش گروه در نقاشي پشت آينه و ساخت قاب آينه
209
استفاده از نقوش موجود در نباتات در طراحي پارچه لباسي
210
استفاده از نقوش نگاره هاي (مينياتور) ايراني در طراحي پارچه
211
استفاده از نگار تشديد مغناطيسي هسته اي در برآورد فشار موئينگي
212
استفاده از نگارگري و تصويرسازي معاصر در طراحي نقوش لباس با محوريت داستانهاي شاهنامه
213
استفاده از نگاشت ورودي كنترلي ﴿ PIM ﴾ براي كنترل سيستم هاي تحت شبكه با تاخير
214
استفاده از نگرش مدل رانده جهت توسعه ي بازي هاي دوبعدي چندنفره ي مبتني بر اندرويد
215
استفاده از نماد پرنده در بافت و كاربرد آن در تئاتر
216
استفاده از نمادهاي بصري وزيبايي شناسي در بيان اختلافات قالي دستباف مناطق مختلف ايران (مورد مطالعه قالي هاي روستايي عشايري بختياري وقشقايي)
217
استفاده از نمادهاي بصري وزيبايي شناسي در بيان اختلافات قالي دستباف مناطق مختلف ايران (مورد مطالعه قالي هاي روستايي عشايري بختياري وقشقايي)
218
استفاده از نمايشگر تلويزيون بجاي مونيتور كامپيوتر
219
استفاده از نمك هاي آمونيوم به عنوان كاتاليست در سنتز 2-آمينو پيران ها
220
استفاده از نمكهاي آمونيوم اشباع در فرايند اكسايش الكلهاي بنزيليك و تهيه اكسيم تحت تابش ريز موج ، سنتز مايع يوني اسيدي 3- متيل ايميدازوليوم
221
استفاده از نمودارهاي چند متغيره ي T2 هتلينگ در كارخانه پلي اكريل با استفاده از داده هاي غير دقيق
222
استفاده از نور طبيعي در طراحي يك ساختمان اداري در اصفهان
223
استفاده از نورون هاي بازگشتي آشوب گونه در بازشناسي مقاوم ارقام دست نوشتار مجزاي انگليسي
224
استفاده از هستي شناسي در استخراج دقيق عوارض از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا
225
استفاده از هلمهولتز استريوپسيز در بازسازي بهبود يافته‌ي تصاوير سه بعدي
226
استفاده از هنر نگارگري در گرافيك معاصر ﴿نمونه موردي: تقويم ديواري﴾
227
استفاده از هوش محاسباتي براي پيش بيني نرخ تورم
228
استفاده از هوش مصنوعي براي تحليل فني بازار سهام بر اساس الگوهاي نمودارهاي شمعي ژاپني
229
استفاده از هوش مصنوعي براي مدل‌سازي تركيبي و بهينه‌سازي سيلاب زني در مخازن هيدروكربوري
230
استفاده از هوش مصنوعي در شبيه سازي عملكرد مچ پا
231
استفاده از هيپوكريت سديم در فرايند فنتون و بررسي كارايي آن جهت اكسيداسيون تركيبات آروماتيكي در پساب پتروشيمي
232
استفاده از هيپوكلريت سديم در فرايند فنتون و بررسي كارايي آن جهت اكسيداسيون تركيبات آروماتيكي در پساب پتروشيمي
233
استفاده از هيدروكسيد سديم و اتيلن دي آمين (A D E) بمنظور كاهش وزن پارچه پلي استر و بررسي تاثيرات آنها در عمليات رنگرزي
234
استفاده از ورقهاي FRP براي تامين ظرفيت خمشي در اتصالات پيش ساخته بتن آرمه
235
استفاده از ويژگي هاي آشوبگونه در پردازش سيگنال گفتار به منظور تشخيص ناهنجاري هاي صوتي
236
استفاده از ويژگي هاي آماري در دسته بندي تصاوير طبيعي
237
استفاده از ويژگي هاي انتشار و تركيب اعتماد براي محاسبه اعتماد در شبكه هاي اجتماعي
238
استفاده از ويژگي‌هاي ديناميكي و استاتيكي در پردازش گفتار بيماران گفتاري و مقايسه آنها با يكديگر
239
استفاده از يادگيري تقويتي در كنترل آرايش منظم عامل‌ها
240
استفاده از يادگيري عميق در تخمين حجم بطن چپ در تصاوير تشديد مغناطيسي قلب
241
استفاده از يادگيري ماشين جهت ‎پيش بيني سرعت باد
242
استفاده از يادگيري مانيفلد در تبديل ويژگي¬هاي گفتاري براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار
243
استفاده از يادگيري مانيفلد در تبديل ويژگي¬هاي گفتاري براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار
244
استفاده از يك الگوريتم بتري نتدر مدلسازي و بررسي عملكرد يك سلول توليد انعطاف پذير
245
استفاده از يك الگوريتم بهينه سازي الهام گرفته شده از طبيعت در حل مسائل زيستي
246
استفاده از يك تكنيك كنترلي جديد براي سيستم هاي شارژ بي سيم
247
استفاده از يك حلگر جريان مبتني بر شبكه هيبريد براي بهينه سازي ايرفويل به روش تكاملي
248
استفاده از يك روش ALE تطبيقي براي شبيه سازي انفجار زير آب با در نظر گرفتن فرايند كاويتاسيون
249
استفاده از يك روش BFGS مقياس بندي شده طيفي براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
250
استفاده از يك معادله حالت اختلالي جديد براي محاسبه خواص ترموديناميكي آلكان هاي خطي زنجيري
251
اﺳﺘﻔﺎده از يك ﻣﻌﺎدﻟﻪ ديفراﻧﺴيل ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﮔﺮﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬينه ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻓﺎيل
252
استفاده از يك مكانيزم مذاكره بين عامل ها براي مقابله با حمله جمينگ در بازار برق شبكه هوشمند
253
استفاده از يك يا چند روش RESOLUTION HIGH آشكارسازي سيگنالهاي باند باريك PLC
254
استفاده از يكالگوريتم گاوس-نيوتن كارا براي تقريب ماتريس حاصل ضرب رتبه-پايين متقارن
255
استفاده از.. تكنيك مديريت كيفيت qfdجهت ارزيابي كيفيت فرش دستباف استان چهارمحال بختياري(با تاكييد بر طرح ونقش)
256
استفاده ازپوسته باقلا عمل آوري نشده و عمل آوري شده بامواد قليائي در گوسفند نژاد سنجابي
257
استفاده ازتنوع چندكاربري درسيستم هاي بي سيم با شرط رعايت عدالت
258
استفاده ازتيمارهاي فيزيكوشيميايي واكسيداسيون پيشرفته در كاهش باركدينگي پاب هاي صنعتي
259
اﺳﺘﻔﺎده ازﺟﺪاﮔﺮﻫﺎيﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻫﯽاﻓﻘﯽوﻋﻤﻮدي درﻣﺨﺎزن اب
260
استفاده ازحصير (كپوبافي ) درتزئين اشياء كاربردي
261
استفاده ازدو روش تبديل فوريه ي سريع وهمتافتگي براي مطالعه ي توزيع شدت غربال فوتوني
262
استفاده ازروش بوت استرپ براي يافتن واحدهاي تصميم گيري موثر در تحليل پوششي داده ها
263
استفاده ازروش تخفيف موج براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
264
استفاده ازرويكرد مهندسي نرم افزار عامل گرا به منظور بهينه سازي تركيب داده در شبكه هاي حسگر بي سيم
265
استفاده ازسنسور اولتراسونيك براي محاسبه‌ي حجم سيال
266
استفاده ازشبكه عصبي پيشرو و الگوريتم ژنتيك در برآورد تابع ارزشي چند شاخه
267
استفاده ازشبكه هاي عصبي به منظورارزيابي طبقات شغلي بيمه حوادث انفرادي باهدف ارائه يك نظام طبقه بندي بهينه درشركت بيمه دانا
268
استفاده ازفرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته فنتن براي تصفيه پسابهاي صنعتي
269
استفاده ازقابليت سازماني براي افزايش مشتري
270
استفاده ازكيتوزان اصلاح شده در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسي تأثير آن بر رشد و برخي از پارامترهاي ايمني
271
استفاده ازكيتوزان و امولسيون جديد آب در روغن حاوي روغنهاي طبيعي در توليد ادجوانت واكسني , copability if chitosan and new water in oil emulsionn )natural oils ( in production of adjuvant for vaccine application
272
استفاده ازلرزش موضعي درافزايش بازدهي پيل هاي سوختي
273
استفاده ازمدل ظاهر رنگي CIECAM 79sبه منظور پيش بيني رنگ ظاهر شده منسوجات در شرايط مشاهده مختلف
274
استفاده ازمنطق فازي درمذاكره دوجانبه چند وجهي بين عاملهاي خودمختارخريداروفروشنده
275
استفاده ازموادمعدني متخلخل درمخازن ذخيره گاز
276
استفاده ازنبتونيت براي حذف codاز فاضلاب شهري
277
استفاده ازنسبت مشتقات داده هاي گراني سنجي وادامه فراسو براي تعيين عمق مدل هاي مصنوعي
278
استفاده ازيك مدل تحليلي جهت بهينه سازي نويز درطراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ CMOS بااستفاده از الگوريتم هاي تكاملي وشبكه هاي عصبي كوانتومي
279
استفاده استراتژيك از سيستم هاي سازماني در شركت هاي توليدي شهرستان بابل
280
استفاده امروزي از خط كوفي بنائي در طراحي نشانه
281
استفاده بهينه از ظرفيت ساختمان هاي بتني با در نظر گرفتن توزيع مناسب مقاومت و سختي به روش طراحي بر اساس عملكرد
282
استفاده بهينه از ظرفيت قابهاي خمشي بتني در برابر نيروهاي ناشي از زلزله
283
استفاده بهينه از فضاي شهري با تبديل به كاربري چند منظوره ( نمونهموردي پاركينك لاهور)
284
استفاده تركيبي از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) با برنامه ريزي رياضي جهت انتخاب پروژه هاي راه‌آهن
285
استفاده داز شبكه عصبي در انتقال وراثت موجودات
286
استفاده دوباره از لاستيك هاي فرسوده خودرو در فضا ي پارك هاي شهر تهران با رويكرد طراحي پايدار
287
استفاده رطوبت در بهبود عملكرد توربين گاز
288
استفاده ز آمار مكاني به منظور بررسي عوامل تاثير گذار بر تخريب جنگل با بهره گيري از سيستمهاي اطلاعات مكاني
289
استفاده سوخت هاي كمكي SRF حاصل از پسماندهاي جامد شهري در صنايع سيمان ، مطالعه موردي شهركرمان
290
استفاده فلاونوئيدها در كموسيستماتيك جنس Matricaria L در ايران
291
استفاده قانوني از مجوزهاي نرم افزاري كامپيوتري
292
استفاده كاربردي از نقوش مرقع گلشن در طراحي زيور آلات با جنسيت استخوان
293
استفاده مؤثر از شبكه اجتماعي تلگرام براي طراحي سيستم هاي نرم افزاري حوزه تجارت الكترونيك
294
استفاده مجدد از پساب رنگينه هاي راكتيو
295
استفاده مجدد از پساب هاي شهري در تغذيه سفره هاي آ ب زيرزميني
296
استفاده مجدد از سپاب تصفيه پالايشگاه در برج هاي خنك كننده
297
استفاده مجدد قوانين سنتي مينياتور در مينياتور مدرن
298
استفاده مفيد از پساب كارخانجات پنيرسازي در ايران و جهان
299
استفاده منفردوتوام مراحل پيشرفته لاروي كفشدوزك (Hippodamia Variegata (Goeze و بالتوري (.Chrysoperla carnea (Steph در كنترل بيولوژيكي شته جاليز Apfis gossypii Glover
300
استفاده مولوي از اصطلاحات علمي رايج زمان خود در رمزسازيهاي عرفاني دز مثنوي
301
استفاده نامناسب از اراضي در سالهاي مختلف و تاثير آن برميزان رسوب دهي ، خصوصيات فيزيكي و فرسايش پذيري آنها در حوزه آبخيز بازفت در استان چهارمحال و بختياري
302
استفاده و امكانات نور در تئاتر
303
استفاده و بررسي كاتاليزور اسيدي قابل بازيافت كافئين-فسفريك اسيد در سنتز چند جزئي تك ظرفي مشتقات پلي هيدروكينولين ها و بيس ايندوليل متان ها در شرايط بدون حلال و التراسونيك
304
استفاده و توسعه مدل SERVQUAL جهت ارزيابي كيفيت و درجه بندي خدمات تعميرگاههاي مركزي سايپا يدك
305
استفاده ي بهينه از عدد موج محلي در تفسير ميدانهاي پتانسيلي
306
اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ي‌ در ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ازن‍دران‌
307
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ اطلاح‌ ش‍ده‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ و غ‍ذاي‍ي‌
308
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ ن‍ان‍و ورق‍ه‌ ه‍اي‌ اك‍س‍ي‍د گ‍راف‍ن‌/ ك‍ي‍ت‍وس‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود خ‍واص‌ ال‍ك‍ت‍روك‍ات‍ال‍ي‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ال‍ك‍ت‍رود ك‍رب‍ن‌ ش‍ي‍ش‍ه‌ اي‌ و ك‍ارب‍رد آن‌ ب‍راي‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ روت‍ي‍ن‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌
309
اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ور ت‍اب‍ي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ Ru (Phen)3 - Ce(IV( و روش‌ ه‍اي‌ آم‍اري‌ ب‍راي‌ آن‍ال‍ي‍ز ب‍رخ‍ي‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ داروي‍ي‌ ض‍د ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ ، آل‍ك‍ال‍وئ‍ي‍دي‌ و ض‍د درد
310
استفاده‌ي همزمان از پيش‌بيني تحرك وسيله‌ي نقليه و پيش‌بيني رفتار كاربران اصلي به منظور بهبود كيفيت سرويس شبكه‌هاي نقليه‌اي شناختگر
311
استفادهازنانوكاتاليزورهاي اصلاح شدهB-MCM-41وMCM-41-SO3Hدر واكنش بيجينلي و سيانوسيليل دار كردن تركيبات كربونيل
312
استفاه از مدل هاي حمل و نقل در طراحي شبكه هاي ارتباط شهري
313
استقاده و يهينه سازي مقطع نگاري ماره اي براي مشخصه يابي ميكروساختارها
314
استقراء در استدلال حقوقي
315
استقرار استانداردهاي Iso/TS10004:2010 و ISO10015:1999 در سازمان ها و صنايع
316
استقرار بخشي از سيستم وديريت كيفيت ISO9C01/2000 در شركت سادرو گستر
317
استقرار بخشي از نظام مديريت كيفيت خودروسازان 1999:16949 TS/ISO
318
استقرار بهينه ايستگاه‌هاي پايه پيكو در شبكه‌هاي ناهمگن LTE-پيشرفته
319
استقرار تله مديسين در آمبولانسهاي امدادي
320
استقرار چرخه مديريت بهره وري در شركت كاشي و سراميك رباط
321
استقرار سپر دفاع ضد موشكي آمريكا در شرق اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
322
استقرار سيستم 5s در سازمان ها و كارخانجات ﴿ نظام آراستگي محيط كار ﴾
323
استقرار سيستم اطلاعات مديريتي در واحد برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي
324
استقرار سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2009در كارخانجات كاشي نيلو
325
استقرار سيستم كارآمد اطلاعات شهري
326
استقرار سيستم كنترل كيفيت در كارخانجات يزدگل - سالن مهتاب پلاستيك
327
استقرار سيستم مديريت كيفيت 2000 :9000 ISO در شركت دانا صنعت فيروز
328
استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس جديدترين ويرايش استاندارد2008.ISO9001
329
استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع دركارخانه كاشي كوير يزد
330
استقرار سيستم مديريت كيفيت در صنايع توليد كننده قطعات خودرو
331
استقرار سيستم نظام تضمين كيفيت اره آموزش مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد
332
استقرار سيستم نظام تضمين كيفيت در مركز صنايع فولاد گزين
333
استقرار سيستم نگهداري، تعميرات و كاليبراسيون در شركت رخسار يزد
334
استقرار فرايندهاي مديريت ادعا در شركت STS
335
استقرار فعاليت صنعتي و گردش سرمايه درفضا مطالعه موردي شهرك خادم القرآن شهر بروجن
336
استقرار مدل تعالي پروژه (PEM) در شركت پارس شار بارز
337
استقرار نظام TQM بانگرش بر روش بهبود مستمر در شركت ايران كاوه
338
استقرار نظام جامع hse در مراكز مديريت پسماند صنعتي
339
استقرار نظام مديريت زيست محيطي در شركت دي ام تي براساس استاندارد 14000-ISO
340
استقرار نگهداري ذهني اعداد در كودكان 5 تا 9سال
341
استقرار يك سيستم مستقل براي اندازه گيري قدرت راكتور تحقيقاتي تهران از طريق تابش نوترون هاي تاخيري , Installation of a new safty channal bassed on 71 n detection in tehran research reactor
342
استقرار5S ( آراستگي در محيط كار) در واحد پستي
343
استقرارسيستممديريتموجوديتوسطفروشندهدرزنجيرهتامينباتاكيدبرفناورياطلاعاتوارتباطات
344
استقلال (راي ،عمل )در خانواده و جامعه
345
استقلال اقتصادي زن ﴿زوجه﴾ در خانواده
346
استقلال حرفه اي همشهري محله
347
استقلال ديوان كيفري بين المللي از منظر اساسنامه ديوان و منشور ملل متحد
348
استقلال هيات مديره وعملكرد شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
349
استقلال و وابستگي ميدان ادراكي در ورزشكاران ماهر و نيمه ماهر و در مقايسه با افراد عادي
350
استگانوگرافي در ويدئوي فشرده با استاندارد Motion JPEG
351
استگانوگرافي و بررسي ابزار هاي مربوطه
352
استلزام محاوره اي
353
استمرار تفكر ذن بوديسم در هنرهاي تصويري معاصر ژاپن، ﴿باتكيه بر نقاشي﴾
354
استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان در ايران
355
استناد به نهج‌البلاغه در صدور احكام فقهي و بررسي سير تتبع تاريخي آن
356
استنادپذيري ادله الكترونيك در حقوق كيفري ايران
357
استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي مصوب سال 1393
358
استنباط آماري
359
استنباط آماري بر اساس توابع درستنمايي مركب
360
استنباط آماري بر اساس نمونه‌هاي سانسور شده فزاينده و كاربرد آن در طرح‌هاي نمونه‌گيري پذيرشي
361
استنباط آماري بر روي توزيع هاي دو متغيره بر اساس داده هاي كامل و سانسورشده
362
استنباط آماري براساس داده هاي سانسور شده فزاينده نوعII تطبيقي تحت برخي توزيع هاي آماري
363
استنباط آماري براساس فاصله‌ها
364
استنباط آماري براي پارامترهاي توزيع لاپلاس تحت سانسور نوع دوم
365
استنباط آماري براي توزيع نمايي بر مبناي آماره ي برداز ركوردهاي بالا(بيزي و كلاسيك )
366
استنباط آماري پيرامون توزيع طول عمر مولفه هاي سيستم
367
استنباط آماري در انواع ركوردهاي توزيع وايبول با استفاده از انتروپي
368
استنباط آماري در توزيع وايبول با استفاده از انتروپي
369
استنباط آماري در محيط فازي
370
استنباط آماري در مدل گام - تنش ساده با توزيع طول عمرنمايي تحت داده هاي سانسور شده
371
استنباط آماري در مدل هاي سري زماني تحت توزيع هاي رقابتي غير آشياني بد-توصيف شده
372
استنباط آماري در مدل هاي شرطي نا همسان واريانس
373
استنباط آماري در مدلهاي تنش - مقاومت با نگرشي بر توزيع وايبل
374
استنباط آماري در مورد مدل هاي اندازه هاي تكراري تحت نابرابري واريانس
375
استنباط آماري درباره ضريب تغيير
376
استنباط آماري روي پارامترهاي توزيع نمايي تعميم يافته تحت داده هاي سانسوريده نوع دوم دو طرفه
377
استنباط آماري غير مستقيم از داده هاي ميكرو آرايه
378
استنباط آماري ناپارامترهاي بر اساس اطلاعات نادقيق
379
استنباط آماري و برآورد بيز پارامترهاي توزيع نمايي بر ميناي ركورد و زمان هاي بين ركورد
380
استنباط آماري و فواصل اطمينان براي P) Y1<Y2 ( در مدل هاي خطي با برآمدهايي از توزيع نرمال
381
استنباط استوار در مدل رگرسيون لجستيك
382
استنباط بر روي توزيع بر نوع سوم بر اساس سانسور هيبريد نوع دوم
383
استنباط براي توزيع لاگ نرمال
384
استنباط برروي توزيع برنوع سوم نمايي تحت داده هاي سانسوريده نوع دوم
385
استنباط بيز ناپارامتري براي تابع متوسط عمر باقيمانده در تحليل بقا
386
استنباط بيزنا پارامتر با استفاده از مدل هاي رگرسيوني در تحليل بقا
387
استنباط بيزي براساس مقادير ركورد
388
استنباط بيزي براي بخش بندي تصاوير چند طيفي بر پايه مدل خوشه بندي درختي
389
استنباط بيزي براي برآورد فاصله اي پارامترهاي توزيع نرمال
390
استنباط بيزي براي توزيع هاي پايدار
391
استنباط بيزي براي مدل هاي آميخته خطي تعميم يافته
392
استنباط بيزي تغييرات در مدل هاي رگرسيوني
393
استنباط بيزي توزيع‌هاي آميخته‌ي پايدار
394
استنباط بيزي در مدل تحليل واريانس يكطرفه
395
استنباط بيزي روي توزيع گاماي چند متغييره ي تعميم يافته
396
استنباط بيزي فازي
397
استنباط بيزي فرآيندهاي تلاطم تصادفي از نشتاين-النبك غير گاووسي
398
استنباط بيزي و پيشگويانه آماره هاي ترتيبي براي توزيع وايبل معكوس داده هاي سانسور شده نوع II
399
استنباط بيزي و پيشگويانه آماره هاي ترتيبي براي توزيع وايبل معكوس داده هاي سانسورشده نوع
400
استنباط بيزي و پيشگويي توزيع وارون وايبل و كاربرد آن در داده هاي سانسور شده
401
استنباط پارامتري براساس نمونه هاي قضاوتي پساطبقه بندي
402
استنباط پيرامون پارامترهاي دو جامعه وايبول تحت سانسور پيش رونده نوع دوم توام كلي
403
استنباط تعميم يافته در اندازه گيري هاي مكرر روشهاي دقيق تحليل واريانس چندمتغيره ومدل هاي آميخته
404
استنباط در باره ميانگين توزيع نرمال لگاريتمي
405
استنباط دقيق MCMC براي مدلهاي رگرسيون لجستيك دو و چندجمله اي
406
استنباط دقيق پيرامون پارامتر هاي توزيع نمايي مكان-مقياس تحت سانسور تلفيقي پيش رونده نوع اول
407
استنباط قوانين بهره برداري از مخزن از نتايج مدلهاي بهينه سازي احتمالي ضمني
408
استنباط مدل Step-StreSS توسط داده هاي مخاطره رقابتي
409
استنباط مدل فشار مرحله اي ساده با قيد زمان , statistical infrence for step-stress accelerated life test model under time constraint
410
استنباط مقايسه اي استحكام-تنش در قابليت اطمينان براي توزيع هاي لوي - پايدار
411
استنباط ميانگين توزيع لگ نرمال با استفاده از P- مقدارها و فاصله هاي اطمينان تعميم يافته
412
استنباط ناپارامتري استوار براي ميانه
413
استنباط نيم-پارامتري بر روي مدل درمان آميخته با نرخ خطر متناسب
414
استنباط هاي آماري استوار براي مدل هاي خطي
415
استنباط هاي پالئواقليمي و پالئوژئومورفولوژيكي لس هاي جنوبي خزر با تأكيد بر دشت گرگان ﴿مطالعه موردي علي آباد كتول﴾
416
استنباط هاي تعميم يافته بر روي ميانگين مشترك چندين جامعه نرمال
417
استنباط هاي تعميم يافته دراندازه گيري هاي مكرر
418
استنباط‌ هاي نوين دراقتصاد سنجي براي تحليل داده‌ هاي پانل
419
استنتاج اعتماد مبتني بر زمينه در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از روش هاي داده كاوي
420
استنتاج بي‌ناظر ظرفيت فعل در زبان فارسي بر مبناي دستور وابستگي
421
استنتاج خواص آماري جريانها از روي بسته هاي نمونه برداري شده از شبكه
422
استنتاج شبكه هاي زماني بيان ژن با استفاده از سريهاي زماني بيان ژن
423
استنتاج فازي بر اساس نگرش فازي مشبكه
424
استنتاج فازي بوسيله شبكه هاي عصبي fuzzy interence by neural networks
425
استنتاج گرامر به روش تجزيه داده گرا در زبان فارسي
426
استنتاج وزن هاي مؤثر از ماتريس هاي مقايسه زوجي
427
استندارد و اهميت شبكه ي ISMS
428
استنصار و استنقاذ در حقوق بين‌الملل اسلام و حقوق بين‌الملل مدرن
429
استهلاك نيروي انساني در يك شركت صنايع پمپ سازي در ايران
430
استوار سازي معادلات بر آورد گر تعميم يافته
431
استوارسازي اندازه هاي چولگي
432
استوارسازي رگرسيون خطي چندكي براي مشاهدات سانسورشده
433
استوارسازي مولفه هاي اصلي با الگوريتم سريع زير مجموعه هاي همگن با بعد بالا
434
استواري طرح هاي بلوكي دودويي تحت معيار همبندي و كارايي
435
اُستواري مسائل بهينه‌سازي چندهدفه
436
استوديو ايده هاي خلاق
437
استوديوماه عسل
438
استوديوي جيبلي و هايائو ميازاكي
439
استوديوي جيبلي و هايائو ميازاكي
440
استيفاي ناروا در حقوق ايران و فرانسه
441
استيل دار كردن نشاسته در محيط آبي
442
استيل كلرايد
443
استيلاسيون نانو الياف به دست آمده از كنف
444
اسحق بن ابراهيم موصلي
445
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺎت زمين ﻟﺮزه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻧﺰديك ﺑﻪ ﮔﺴﻞ
446
اسرائيليات در مثنوي
447
اسرار اعداد و تطبيق آن با عوالم هستي در انديشه ي علامه سيد حيدر آملي ﴿ره﴾
448
اسطورة اسفنديار؛ تبارشناسي، نقدها و تحليل‌ها
449
اسطورة همزادان در رمان‌هاي معاصر فارسي (با تكيه بر رمان‌هاي «بوف كور»، «يكليا و تنهايي او»، «ملكوت» و «پيكر فرهاد»)
450
اسطوره ، طرح
451
اسطوره ، نقش برجسته ي معاصر
452
اسطوره از آيينه نگاه من
453
اسطوره اسفنديار: تبارشناسي، نقدها و تحليل ها
454
اسطوره در طراحي احساسگرا
455
اسطوره زن در هنرايران (پيش از اسلام )
456
اسطوره زن و گياه
457
اسطوره سازي نوين و عملكرد آن در رسانه هاي تصويري
458
اسطوره شناسي آثار امير كوستوريكا
459
اسطوره هاي ايراني و بيان تصويري آن
460
اسطوره هاي رويايي من
461
اسطوره همزادان در رمان هاي معاصر فارسي (با تكيه بر رمان هاي "بوف كور" ،‌"يكليا و تنهايي او" ،‌"ملكوت" و "پيكر فرهاد")
462
اسطوره و انيميشن
463
اسطوره و انيميشن: كاربست الگوي اسطوره اي در فيلمنامه نويسي
464
اسطوره و نمودهاي اسطورهاي در ضرب المثل ها
465
اسطوره وانيميشن
466
اسطوره وفرهنگ عاميانه درادبيات نثر كودك دهه هفتاد وهشتاد باتكيه بركتب منتشره كانون پرورش فكري كودك ونوجوان
467
اسطوره‌كاويِ آثار عكاسانِ صحنه‌پردازِ معاصر آمريكا (مورد‌پژوهي آثار آرتور تِرِس ، جوئل-پيتر ويتكين ، گرگوري كرودسون)
468
اسطوره‌هاي همسان ايران و يونان: اسفنديار و آشيل
469
اسكالرسازي در بهين هسازي چندهدفه نسبت به مخروط هاي چندوجهي
470
اسكالرسازي در مسائل بهينه سازي مجموعه-مقدار با معيارهاي مجموعه اي
471
اسكالرسازي مسايل بهينه سازي برداري با بكارگيري روشهاي تركيبي
472
اسكالري كردن مسائل بهينه سازي برداري مجموعه مقدارومسائل نابرابري تغييراتي برداري
473
اسكان سفري
474
اسكان غير رسمي و چگونگي استفاده از فضاي شهري ، قابليت ها و محدوديت ها ﴿ نمونه موردي : جداره ي شرقي بزرگراه چمران ، حد فاصل پل ملاصدرا و پل مديريت ﴾
475
اسكان و ساماندهي عشاير دشت شيبلو (استان آذربايجان غربي)
476
اسكان و ضرورت آن در توسعه زندگي عشاير
477
اسكرام
478
اسكرام(چارچوب يا فريم ورك براي توليد نرم افزار)
479
اسكلت بندي عروسك مفصلي ﴿بررسي مزايا و معايب شيوه هاي مختلف﴾
480
اسكلت بندي عروسك مفصلي ﴿بررسي مزايا و معايب شيوه هاي مختلف﴾
481
اسكلت بندي، ابزاري هموتوپيك در تحليل تصوير
482
اسكله واريان
483
اسكنر سه بعدي ليزري
484
اسكيس بهسازي محله هاي سرپره و سلطان ميراحمد كاشان و طراحي مركز پژوهشهاي معماري و شهرسازي
485
اسكيم هاي شركت پذير، طرح ها و گروه هاي جايگشتي
486
اسكين بهسازي محله هاي سرپره و سلطان ميراحمد كاشان طراحي مركز پژوهشهاي معماري و شهرسازي
487
اسلاري ها
488
اسلام در ماوراء النهر از آغاز تا سامانيان
489
اسلام سياسي در روند جهاني شدن در غرب
490
اسلام هنجارگرايانه و حقوق بين‌الملل مدرن؛ با تأكيد بر نقش فتوا در صلح و امنيت بين‌المللي
491
اسلام هنجارگرايانه و حقوق بين‌الملل مدرن؛ با تأكيد بر نقش فتوا در صلح و امنيت بين‌المللي
492
اسلام و تبعيض نژادي
493
اسلام و جهاني شدن با تاكيد بر آيات و روايات
494
اسلام و حقوق كودك
495
اسلام و مسيحيت در آفريقاي سياه
496
اسلمينگ شناورها با تاكيد براسلمينگ كف شناور پروازي
497
اسلوب استفهام در خطبه هاي نهج البلاغه ﴿از ديدگاه بلاغي﴾
498
اسلوب الالتفات في القرآن الكريم
499
اسلوب تاكيد در پنج جزءآخر قران
500
اسلوب هجو در شعر حطيئه
501
اسم مشترك
502
اسم مصدر و حاصل مصدر در زبان فارسي
503
اسم نكره و زيبايي شناسي كاربرد آن در قرآن كريم (جزء بيست و يكم تا سي ام) با تكيه بر دو تفسيركشّاف و مجمع البيان في تفسير القرآن
504
اسم نكره و زيبايي شناسي كاربرد آن در قرآن مجيد( جز يازدهم تا بيستم) با تكيه بر دو تفسير كشاف و مجمع البيان
505
اسم نمايش نامه: فقط بگو نه !
506
اسما و صفات حضرت حق در متون تفسيري صدر المتالهين
507
اسماء الحسني در اصول كافي با تكيه بر آراء ملاصدرا و ملا صالح مازندراني
508
اسماء و صفات حق تعالي در نهج البلاغه
509
اسماعليان در قهستان از قرن پنجم تا قرن هشتم هجري , Ismailis hn qohestan from the 5 to the 8 centuries
510
اسماو صفات حضرت حق درمتون تفسيري صدرالمتالهين
511
اسمش را بگذاريم!....... ﴿چهره غمگين من﴾
512
اسمهاي مركب مستخرجه از فرهنگ معين
513
اسمهاي مركب مستخرجه از فرهنگ معين (جلد دوم)
514
اسناد مجازي در شعر پروين اعتصامي
515
اسناد مجازي در شعر پروين اعتصامي
516
اسناد مجازي در شعر خاقاني
517
اسنـاد مجازي در شعر خـاقـانــي
518
اسناد هدايت طراحي نماي شهري در راستاي منظر مطلوب مطالعه موردي: خيابان شهيد رجايي كاشان، حدفاصل ميدان پانزده خرداد و چهارراه آيتالله كاشاني
519
اسناد و فرامين ايل بختياري
520
اسنفاده از ذرات نانو در فيلم هاي پليمري در بسته بندي مواد غذايي
521
اسهال مزمن در اطفال
522
اسيب شناسي اشتغال مادران و تاثير ان بر افسردگي فرزندان
523
اسيب شناسي تربيت ديني درنظام اموزش وپرورش كشور
524
اسيب شناسي جرم
525
اسيب شناسي كاركردي مديريت منابع انساني در اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
526
اسيب شناسي مد گرايي
527
اسيد زدايي آثار چوبي تاريخي با استفاده از نانو ذرات هيدرو كسيد كلسيم سنتز شده به روش شيميايي
528
اسيد، اسيدكاري و شبيه سازي آن
529
اسيدزدايي و لكه برداري در بافته هاي قديمي و بررسي مقاومت هاي فيزيكي آنها
530
اسيدزدايي و لكه بري در بافته هاي قديمي و بررسي مقاومت فيزيكي آنها
531
اسيدها و نمكهاي صفراوي
532
اسيدهاي چرب
533
اسيلاتورها
534
اسيلاتورهاي كنترل شونده با ولتاژ CMOS با نويز فاز پايين
535
اسيلوسكوپ جيبي
536
اسيلوسكوپ ديجيتال با نمايشگر LCD
537
اسيلوسكوپ ديجيتال به كمك ميكرو كنترلر AVR، ICD گرافيكي
538
اشارات اجتماعي در مثنوي مولوي
539
اشارات اساطيري و تاريخي و ديني در خاوران نامه
540
اشارات اساطيري و تلميحات در شعر شاعران كرد(مطالعه موردي: عبدالله گوران و شيركو بيكس )
541
اشارات تاريخي در ديوان صائب تبريزي
542
اشارات و تغييرات عاميانه در ديوان پروين اعتصامي
543
اشارات و تلميحات در ديوان سليم تهراني
544
اشاعه فرهنگ حفظ ميراث فرهنگي
545
اشاعه فرهنگ حفظ ميراث فرهنگي
546
اشباع در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترومغناطيسي و كانال يوني
547
اشباع زيرمدول ها
548
اشباع نقشه پيوستگي ريزماهواره اي گندم با استفاده ازنشانگرهاي AFLP
549
اشتباه
550
اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ايران و فرانسه
551
اشتباه در قراردادهاي الكترونيكي
552
اشتباه در قراردادهاي الكترونيكي
553
اشتباه در موضوع معامله
554
اشتباه و تخلفات قاضي
555
اشتراك داده امن در ارتباطات دستگاه-به-دستگاه (D2D)
556
اشتراك دانش در سيستم هاي چندعاملي هوشمند با استفاده از سرويس دهنده آنتولوژي پويا
557
اشتراك گذاري فايل بين كاربران اينترنتي به وسيله نكنولوژي تورنت
558
اشتراك گذاري مقالات با در نظر گرفتن جامعيت اطلاعات
559
اشتراك گذاري منابع براي كاربرد جريان‌سازي ويديو در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد پرداخت مبتني بر توكن و يادگيري چند عامله
560
اشتغال پذيري دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته تربيت بدني براساس مدل راث ول
561
اشتغال زن و تحكيم خانواده؛ موانع و راهكارها؛ با مروري بر نظريات اسلام در مقايسه با برخي از نظريات جنبش هاي فمينيستي (مطالعه موردي زنان شاغل شهرضا)
562
اشتغال زنان و تاثير آن بر خانواده در شهر نطنز و بادرود
563
اشتغال زنان و تاثير آن بر هرم قدرت خانواده ‍مطالعه شهر اهواز‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌اشتغال زنان و تاثير آن بر هرم قدرت خانواده (مطالعه شهر اهواز)
564
اشتغال زنان وتأثير آن برروي روابط خانوادگي
565
اشتغال زنان وتاثير آن بر رضايت همسران از زندگي مشترك
566
اشتغال زنان وتاثير آن در خانواده
567
اشتغال زنان وحمايت شغلي از آنها
568
اشتغال غيررسمي و رقابت پذيري فعاليتهاي صنعتي ايران در فرآيند جهاني شدن
569
اشتغال گرايي زنان وتاثير آن بر خانواده
570
اشتغال و انتخاب شغل پس از اتمام تحصيلات
571
اشتغال‌ زايي خالص و عوامل موثر بر آن در صنايع توليدي ايران
572
اشتقاق جردن و اشتقاق چپ جردن بر جبرهاي باناخ , Jordan derivations and jordan left derivations of banach algebras
573
اشتقاق در ديوان ارزقي هروي
574
اشتقاق در ديوان سوزني سمر قندي
575
اشتقاق در ديوان منوچهري دامغاني
576
اشتقاق در شعر فرخي سيستاني
577
اشتقاق دركردي سوراني
578
اشتقاق روي جبرهاي باناخ , Derivtion on banach algebra
579
اشتقاق فازهاي صرفي و نحوي افعال مركب در زبان فارسي
580
اشتقاق ها در جب رهاي باناخ , on derivations in banach algebras
581
اشتقاق هاي ... پيوسته روي توسيع مدولي جبرهاي باتاخ دوگاني
582
اشتقاق هاي ... پيوسته روي توسيع هاي مدولي جبرهاي باناخ دوگاني
583
اشتقاق هاي ازدوگان دوم به دوگان جبرهاي باناخ آرنز منظم
584
اشتقاق هاي سه تايي لي روي جبرهاي گسترش مدولي
585
اشتقاقها واشتقاقهاي مدرج جبر هاي خارجي
586
اشتقاقهاي مكرر دوكان جبر باناخ
587
اشراق از نظر اگوستين
588
اشعه ايكس
589
اشعه هاي L ماتريس هاي جايگشت و ماتريس هاي تصادفي مضاعف
590
اشكار سازي بي درنگ چهره باديدهاي گوناگون
591
اشكال نوين تحريم در پرتو نظام حقوق بشر
592
اشكال هندسي در فضاي دو بعدي و سه بعدي و فرمولهاي مثلثاتي
593
اشكالات غزالي بر فيلسوفان مسلمان در مساله معاد و پاسخهاي فيلسوفان پيش از ملاصدرا
594
اشكاليات الترجمة الشفوية من اللغة الفارسية إلي اللغة العربية بالاعتماد علي القواعد النحوية والصرفية
595
اشكاليه تعريب الشعر الفارسي المعاصر﴿اعمال محمد عبد المنعم و محمد منصور نموذجا﴾
596
اشنايي با رمز نگاري و انواع روش هاي ان
597
اشنايي با سيستم رانش واترجت
598
اشنايي با نرم افزار STATA
599
اشنايي با نرم افزارهاي رياضي
600
اشنايي با واحدهاي توليد كننده وپرورش قارج در استان اصفهان
601
اشياء تصويري گرنشتاين در رسته هاي مثلثي
602
اشياء سنگي در مرمت
603
اشياء سنگي در مرمت: روايت تصويري از تاريخ، آسيب شناسي، شناسائي ساختار، و حفاظت
604
اشياء هاپفي و كوهاپفي
605
اصالت ايمان در نظر پاسكال
606
اصالت بخشي با تاكيد بر طبقه خلاق
607
اصالت منفعت در اخلاق از ديدگاه جرمي بنتام و جان استوارت ميل و نقد آن
608
اصالت و نقش آن در حفاظت و مرمت ميراث فرهنگي
609
اصحاب اميرالمومنين علي﴿ع﴾ در نهج البلاغه
610
اصطلاح خواص سطحي فيلم هاي پلي اتيلني گلخانه اي با استفاده از مواد ضد قطره مناسب
611
اصطلاح شناسي تطبيقي ادبيات عرفاني از قرن سوم تا هفتم
612
اصطلاح شناسي تطبيقي ادبيات عرفاني از قرن سوم تا هفتم
613
اصطلاح شناسي تطبيقي ادبيات عرفاني از قرن سوم تا هفتم
614
اصطلاح نامه پزشكي دوره اسلامي بر اساس تحليل محتوايي و واژگاني كتاب الاغراض الطبيه
615
اصطلاح نامه پزشكي دوره اسلامي براساس تحليل محتوايي و واژگاني نسخه خطي خوارزمشاهي (پنج كتاب اول )
616
اصطلاحات زبانشناسي ﴿ عربي، انگليسي، فارسي﴾
617
اصطلاحات عرفاني حديقه الحقيقه
618
اصطلاحات فني و مهندسي عربي و بررسي معادل‌هاي آن به فارسي و انگليسي همراه با تصاوير برخي از آنها
619
اصطلاحات هنرهاي سنتي در آثار شعراي سبك هندي با تكيه بر ديوان صائب تبريزي
620
اصطلاحات و اشارات فقهي در كليات سعدي
621
اصطلاحات و لغات كتاب گرشاسبنامه اسدي الطوسي و تطبيق آن با زبان پهلوي ( صاد تا ياء)
622
اصطلاحات و لغات كتاب گرشاسبنامه اسدي الطوسي و تطبيق آن با زبان پهلوي (از الف تا شين)
623
اصطلاحنامه پزشكي بر اساس تحليل محتوايي و واژگاني كتاب هدايه المتعلمين في الطب نوشته ابوبكر بخاري.
624
اصفهان Isfahan
625
اصفهان از ديدگاه جمعيت 1335-1365
626
اصفهان در آستانه يورش افاغنه
627
اصفهان در ايام صفويان (بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اصفهان 1037-1000 ه. ق)
628
اصفهان در طول تاريخ
629
اصفهان در عصر شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي (1077ه.ق ـ 1135ه.ق)
630
اصفهان در عصر شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي(1077ه.ق ـ 1135ه.ق)
631
اصفهان در يك نگاه : همراه با مصاحبه استاد اكبر مهدي ئي
632
اصفهان و واقعه رژي , rejie incident in isfahan
633
اصفهان، موزاييك، عكس
634
اصل اكلند براي مسائل تعادلي پاديكنوا دوري
635
اصل اول نظريه مرجع گزيني در گويش لري خرم آبادي
636
اصل برابري سلاح ها در حقوق كيفري ايران در پرتو لايحه آئين دادرسي كيفري
637
اصل تغييراتي اكلند براي مسايل تعادل روي فضاهاي توپولوژيك
638
اصل تغييراتي اكلند مجموعه مقدار در بهينه سازي برداري
639
اصل تغييراتي اكلند و كاربردها
640
اصل تغييراتي اكلند و كاربردهاي آن
641
اصل تغييراتي اكلند و كاربردهاي آن
642
اصل تغييراتي بروين - پريس و كاربردهاي آن
643
اصل تغييراتي در جفت دوگان فضاي هيلبرت هسته ي باز توليد
644
اصل تفاضل اجتماعي در قرآن با تكيه بر سيره نبوي(ص) در مواجهه با طبقات اجتماعي
645
اصل حاكميت اراده در حقوق مدني و فقه
646
اصل حاكميت اراده در داوري داخلي و بررسي تطبيقي آن يا داوري تجاري بين المللي
647
اصل سراسري موضعي براي پوچسازي هاي مدول هاي كوهمولوژي موضعي تعميم يافته , Local global principale for annihilation of general local cohomology modules
648
اصل شخصي بودن مجازات و نسبت آن با مسئوليت عاقله
649
اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري
650
اصل عدم قطعيت در مكانيك كوانتوم
651
اصل عليت از نظر ابن سينا و دكارت
652
اصل عليت در فيزيك كوانتوم
653
اصل ماكزيمم براي معادلات ديفرانسيل تصادفي تاخيري ميانگين- ميدان و پرش- انتشار و كاربرد آن در انتخاب پورتفوي
654
اصل ماكزيمم روي منيفلدهاي فينسلري كامل
655
اصلاح آب بندي موتوروانكل modification seals engine Wankel
656
اصلاح آبدوست سطح ابزار پزشكي به كمك نانوذرات اكسيد فلزي
657
اصلاح آلجينات به منظور كپسول سازي سلول ها و بهبود چسبندگي سلولي به آن ها با استفاده از تركيب آلجينات با يكي از پليمرهاي طبيعي نظير كايتوسان يا كلاژن يا ژلاتين
658
اصلاح اتصال خمشي تير به ستون دوبل از طريق تقويت صفحه روپوش ستون
659
اصلاح اتصالات ممان بر متعارف براي تير I شكل و ستون دوبل با استفاده از صفحات كناري
660
اصلاح استحكام مذاب پلي لاكتيك اسيد از طريق اكستروژن واكنشي براي بهبود فرآيند پذيري اين پليمر در حضور يك نانو ذره
661
اصلاح استنت استيل ضدزنگ به منظور ايجاد قابليت زهايش كنترل شده دارو جهت كاربرد در گرفتگي عروق
662
اصلاح اكسيد گرافن مغناطيسي با دي فنيل كاربازيد وكاربرد آن به عنوان نانو جاذبي حساس وگزينش پذير براي پيش تغليظ واستخراج يون هاي فلزات سنگين
663
اصلاح الكترود خميركربن با استفاده ازآمارانت تثبيت شده روي نانولوله هاي كربني چند ديواره و نفيون و كاربرد آن دراندازه گيري استامينوفن درحضور غلظت هاي بالاي آسكوربيك اسيد
664
اصلاح الكترود شيشه‌اي كربن به وسيله مايعات يوني بر پايه نمك ايميدازوليم براي اندازه‌گيري چند ماده مهم بيولوژيكي و داروئي‌
665
اصلاح الكترود كربن شيشه اي با استفاده از نانولولههاي كربني، 1- بوتيل- 3- متيل ايميدازوليم تترا فلوئورو بورات و كمپلكس باز شيف 3- سيس دي اكسو موليبدن(VI) مشتق شده از ايزونيازيد و بررسي كاربرد آن
666
اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با فيلمي از نانولوله‌هاي كربين و كمپلكس باز شيف مشتق شده از 5- برمو ساليسيدآلدهيد با مس و كاربري آن در اندازه‌گيري همزمان آسكوربيك اسد و استامينوفن
667
اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با كمپلكس‌هاي باز شيف مس، نانولوله‌هاي كربني و نفيون و كاربرد آن در اندازه‌گيري همزمان بعضي از تركيبات بيولوژيكي
668
اصلاح الكترود‌كربن شيشه‌اي با آنزيم گلوكز‌اكسيداز تثبيت شده روي كربن مزو‌متخلخل
669
اصلاح الكترودهاي خنثي طلا يا پلاتين با نانو تيوپهاي كربن و بررسي رفتار الكترو شيميايي آن
670
اصلاح الكتروشيميايي الكترود كربن شيشه اي به وسيله تشكيل فيلم ديانيكس آبي و نانو لوله هاي كربني: كاربرد آن براي اندازه‌گيري همزمان الكتروشيميايي لوودوپا، آسكوربيك و اوريك اسيد
671
اصلاح الگوريتم PSO [پي. اس. ا.] با استفاده از الگوريتم ژنتيك = Particle swarm optimization based genetic algorithm
672
اصلاح الگوريتم بهينه سازي فاخته براي حل مساله برنامه ريزي توسعه توليد
673
اصلاح الگوي جريان و انتقال حرارت در مبدلهاي پوسته - لوله با استفاده از بافل هاي غير هم سطح
674
اصلاح الگوي مصرف آب دربخش خانگي وارائه راهكارهاي كاهش مصرف دراستان قم
675
اصلاح الياف الكتروريسي شده و فيلم پلي لاكتيك اسيد با پليمرهاي پرشاخه
676
اصلاح الياف پلي آكريلونيتريل با دي آمينهاي مختلف و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي
677
اصلاح انتقال ژن توسط سامانه كيتوزان با استفاده از رتينوئيك اسيد و پكتين به سلول HepG2
678
اصلاح انرژي و فعاليت سطحي پودرلاستيك ضايعاتي از طريق بر همكنش ترمومكانيكال گرافتينگ اكسيد سيليس بكمك سيلانها و مقايسه باگپسوله كردن لاتكس
679
اصلاح انزيمي سلولز بازيافته جهت تهيه داربست هاي ‏زيستي
680
اصلاح بر خط مسير و كنترل ربات دوپا با هدف عبور از سطوح ناهموار ناشناخته
681
اصلاح برخي پيگمنت هاي آلي و معدني با مايعات يوني جهت توليد جوهر الكتروفورتيك و تهيه ميكروكپسول از آن با استفاده از روش الكترواسپري
682
اصلاح بستر تعدادي از درختان فضاي سبز شهر اصفهان با استفاه از روش چالكود
683
اصلاح بنتونيت خام با مواد فعال سطحي و بررسي خواص رئولوژيكي و ‏كاربردي در پوشش سطوح
684
اصلاح بيوپليمر كيتوسان با نانوساختار دندريمر و بررسي قابليت رنگزدايي و خواص ضدميكروبي آن بر روي الياف نساجي
685
اصلاح بيولوژيكي خاك هاي آلوده به مواد نفتي
686
اصلاح بيولوژيكي سطح بيومواد بعنوان "پوست مصنوعي "
687
اصلاح پارچه اكريليكي با سديم هيدروكسيد
688
اصلاح پارچه پلي استر با ساختار هيبريدي گرافن، اكسيد قلع و نقره به روش سنتز درجا و ارزيابي هدايت الكتريكي و فعاليت فتوكاتاليستي
689
اصلاح پارچه پلي استري آماده سازي شده با سنتز در محل نانو ذرات اكسيدروي/نقره به روش پرس داغ با نانو ذرات كربن سياه
690
اصلاح پارچه كربني با كبالت اكسيد و پالاديوم جهت توليد الكتروشيميايي هيدروژن
691
اصلاح پارچه كربني با نانوساختارهاي نيكل اكسيد و نانوذرات پالاديم به عنوان آند براي اكسايش متانول، اتانول و اتيلن گليكول در پيل‌هاي سوختي الكل مستقيم
692
اصلاح پتانسيل هاي با مغز سخت به منظور كاربرد آنها در سيالات واقعي
693
اصلاح پروتكل زمان بندي توان پويا با افزودن مسير يابي آگاه از توان
694
اصلاح پلي آكريليك به منظور افزايش قطبيت و تبدبل آن به نانو الياف
695
اصلاح پلي اتيلن توليد داخل كشور به منظور استفاده در توليد لوله هاي آبياري قطره اي
696
اصلاح پلي اتيلن موجود كشور جهت استفاده در لوله هاي آبياري تحت فشار
697
اصلاح پلي استر با تركيبات اتانول آمين به همراه سنتز نانو تركيب مس
698
اصلاح پلي كاپرولاكتون با دندريمر با گروه انتهايي آمين و بررسي پارامترهاي موثر روي خواص نانوالياف حاصله به منظور كاربرد در مهندسي بافت
699
اصلاح پلي وينيل الكل به منظور سنتز كوپليمرهاي فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيد L- فنيل آلانين و تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل الكل/تيتانيوم دي اكسيد و بيو نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/تيتانيوم دي اكسيد حاوي آمينو اسيد L- ايزولوسيون
700
اصلاح پلي(اترسولفون) و غشاي تخم شترمرغ جهت حذف آلاينده هاي آب و عملكرد كاتاليزوري غشاي تخم شترمرغ اصلاح شده با پلي(آليل تري متيل آمونيوم يديد) در واكنش هاي حلقه زايي دي اكسيدكربن با اپوكسيدها
701
اصلاح پليمر طبيعي كيتوسان با تركيب آلي سيانوريل كلرايد و كاربرد آن بر روي كالاي پشمي
702
اصلاح تارشدگي تصاوير
703
اصلاح ترك در تير تيموشنكوي دوار با استفاده از اتصالات پيزوالكتريك
704
اصلاح تناسبات كالبدي - فضايي بافت مجاور ابنيه ي طرح نواب
705
اصلاح جاذب زئوليتي براي جداسازي پروپيلن- پروپان
706
اصلاح جدهر ليتوگرافي بوسيله ي پنتااريتريتول
707
اصلاح جذب رنگ پارچه پنبه اي از طريق پيوند دهي با نانوساختار دندريمر پلي پروپيلن ايمين
708
اصلاح جريان خروجي از فن دمنده بصورت تجربي در تونل باد دو فازي
709
اصلاح چند خاك آلوده به كادميوم و سرب جنوب شهر كرمانشاه با دو نوع بايوچار
710
اصلاح چيتوسان با استفاده از پليمريزاسيون RAFT وتهيه ي نانوكامپوزيت هاي چيتوسان اصلاح شده
711
اصلاح خاك شور با استفاده از پسماندهاي صنعتي شامل سرباره فولاد، پودر تاير و ويناس
712
اصلاح خاك هاي واگرا با افزودني هاي مختلف و مقايسه آنها
713
اصلاح خرمنكوب برنج مدل تي-25
714
اصلاح خصوصيات شيميايي كالاي پنبه اي با به كارگيري نانودندريمرهاي پلي پروپيلن ايمين
715
اصلاح خطا در نگارش زبان دوم : يك تحقيق مقايسه اي بين واكنش مستقيم و غيرمستقيم در ميان دانش آموزان زبان انگليسي در ايران
716
اصلاح خطاي ناوبري اينرسي به كمك فيلتر كالمن
717
اصلاح خطوط نوري
718
اصلاح خواص الياف پلي استر توسط پيوندهي با اكريليك اسيد
719
اصلاح خواص بتن سبك با استفاده از ضايعات پلي استايرين منبسط شده
720
اصلاح خواص جذب و نگهداري رطوبت لينتر پنبه به منظور كاربرد در كالاهاي بهداشتي
721
اصلاح خواص روانكار SN500 با نانوذرات ZnO ، CuO ، Fe3O4
722
اصلاح خواص سطحي PET براي بهبود خون سازگاري آن به وسيله پلاسماي RF و پيوند زني با اكريليك اسيد و هپارين
723
اصلاح خواص سطحي الاستومر EPR با كمك ليزر ضربه اي گاز كربنيك
724
اصلاح خواص سطحي الكترودهاي نانو ساختار بهمنظور بهبود عملكرد فرآيند يونزدايي خازني
725
اصلاح خواص سطحي پوشش هاي نانو ساختار اكسيد آلومينيوم آندي با افزودن لايه روانكار جامد
726
اصلاح خواص سطحي غشاي پلي يورتان/كيتوسان برق ريسي شده با روش پلاسما مورد استفاده در التيام زخم
727
اصلاح خواص سطحي نانوكامپوزيت هيبريدي بر پايه پلي يورتان با روش پلاسما، براي بهبود خون سازگاري آن
728
اصلاح خواص سيستم پوزولان -آهك ساخت سيمان بنايي ارزان قيمت
729
اصلاح خواص فيزيكي و مكانيكي قير با استفاده از نانو ذرات جامد و روغن هاي حاصل از پيروليز تايرهاي فرسوده
730
اصلاح خواص قير خالص با استفاده از پليمر پلي‌بيت و پودر لاستيك براي استفاده به عنوان قير درزگير
731
اصلاح خواص قير و آسفالت گرم با پليمر پودر لاستيك »
732
اصلاح خواص مكانيكي رزين هاي اپوكسي و سنتز روغن هاي گياهي اپوكسيده شده
733
اصلاح خواص نانو ساختاري مونت موريلونيت سديم به كمك نمك اسيدهاي چرب
734
اصلاح خواص و فرايند پلي پروپيلن توليد پتروشيمي هاي داخل براي ساخت لوله
735
اصلاح خواص و مطالعه سازگاري PET ضايعاتي بالاستومر NBR
736
اصلاح خودكار نرم افزار با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك و بررسي مدل
737
اصلاح داربست‌ نانوليفي بر پايه پلي‌يورتان به منظور بهبود چسبندگي سلول‌هاي اندوتليال براي كاربرد در مهندسي بافت رگ
738
اصلاح رزين هاي پلي وينيل با تركيبات آمين نوع سوم براي كاربرد در پوشش هاي خزه خود صيقل
739
اصلاح رزينهاي اكريليك با تركيبات آلي روي جهت كاربرد در پوششهاي ضدخزه خود صيقل
740
اصلاح رس با كيتوسان و تهيه هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي كريلي
741
اصلاح رفتار اتصالات خمشيRBS از طريق تقويت جان تير
742
اصلاح رفتار ريولوژيكي پلي پروپيلن توسط پراكسيد در اكستر و درهاي واكنشي
743
اصلاح رفتار سيستم هاي سه جزئي مايع - مايع در اطراف ناحيه Plait Point در فرايندهاي بيو تكنولوژي ساده
744
اصلاح روابط و نگرش موجود در تجزيه و تحليل نمونه هاي رسوبات آبراهه اي به روش حوضه آبريز نمونه﴿مطالعه موردي برگه 50000: 1 ميرده﴾
745
اصلاح روش بازسازي داده هاي انعكاسي با استفاده از تحليل اجزاي اصلي
746
اصلاح روش زيگلر-نيكولز در كنترلرهاي PID
747
اصلاح روش سنتز تترااستيل اتيلن دي آمين (TAED)
748
اصلاح روش مقاومت مستقيم براي تعيين ظرفيت فشاري مقاطع نبشي سرد نورد شده فولادي با استفاده از روش نوار محدود مختلط و مدل آزمايشگاهي
749
اصلاح روش هاي شهودي SFL و ICA و كاربرد آنها در طراحي كنترل كننده هاي پيش بين
750
اصلاح روشهاي گسسته سازي المان محدوديت درمسائل هدايت
751
اصلاح رويكرد ConFu براي بهبود كشف خودكار آسيب پذيري هاي امنيتي برنامه ها
752
اصلاح ريز ساختار آلياژCo-28Cr-5Mo-0.3C توسط عمليات حرارتي-مكانيكي و تاثير آن بر رفتار سايشي آلياژ
753
اصلاح ريز ساختار مقاطع جوش آلياژ آلومينيومT6-7075 ايجاد شده به روش جوشكاري قوسي تنگستن-گاز توسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي
754
اصلاح ريز ساختارها و خواص مكانيكي فولاد4140 AISI با استفاده از پروسه هاي عمليات حرارتي دو مرحله اي
755
اصلاح ريزساختار آلياژ آلومينيوم 2024 و توسعه كامپوزيت هاي سطحي AL2024/SiC و AL2024/SiC/MoS2 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي ريزساختار و رفتار تريبولوژيكي آن
756
اصلاح زئوليت طبيعي با ايزوپلي‌آنيون ها جهت جداسازي سزيم و استرانسيم از محيط آبي
757
اصلاح زئوليت نانوساختار X13 با هدف افزايش جذب گاز كربن دي اكسيد
758
اصلاح ساخت دستگاه توقف سريع و انجام آزمايشات مربوطه
759
اصلاح ساختار آلياژهاي هايپريوتكتيك آلومينيوم- سيليسيم
760
اصلاح ساختار سازمان ملل متحد كشورهاي در حال توسعه و رويكرد ايران
761
اصلاح ساختار سطحي فولاد زنگ نزن نانو متخلخل با كاتاليست هاي Pt-Pd/Cu وPd/Ni-Cu و ارزيابي عملكرد آن براي اكسايش گليسرول در آند پيل هاي سوختي الكلي
762
اصلاح ساختار فضاي مدال تحليلي
763
اصلاح ساختار فيلترهاي نانوليفي جهت افزايش كارايي فرآيند فيلتراسيون در حذف ذرات نانومتري با استفاده از ليزرهاي پالسي
764
اصلاح ساختار كندانسور VCM واحد 700 پتروشيمي آبادان
765
اصلاح ساختار مدل مديريت بحران ايران با استفاده از نظريه فازي و كاوشهاي ميداني
766
اصلاح ساختار ميله‌هاي درون استخواني جهت كاهش اثر سپر تنشي و تسريع التيام استخوان
767
اصلاح ساختار و رويه سختي فولادهاي مقاوم به حرارت براي شرايط كاري سايش در دماي بالا
768
اصلاح ساختاري كلينوپتيلولايت از طريق تغيير در عناصر چارچوبه اي
769
اصلاح ساختاري گرافن با استفاده از مايعات يوني و تركيبات برومو آلكاني راست زنجير به عنوان فاصله انداز جهت كاربرد آن در ابر خازن
770
اصلاح سازي ريز ساختار و تاثير آن بر خواص مكانيكي آلياژ پيستون
771
اصلاح سازي يك آلياژ آلومينيوم- سيليسيم هيپويوتكتيك با سديم به روش در قالب
772
اصلاح سامانه هضم در آزمون اكسيژن مورد نياز شيميايي به كمك نانو ذرات نقره به منظور سنجش بار آلي پساب صنايع دارو سازي
773
اصلاح سطح اسفنج پلي يورتان با استفاده از كربن فعال و نانو لوله ي كربني به منظور افزايش حذف نفت از آب
774
اصلاح سطح الكترود اينديم قلع اكسيد به‌وسيله گرافن اكسيد كاهش يافته و ترسيب الكترو شيميايي نانو ذره اكسيد روي بر سطح آن
775
اصلاح سطح الكترود كربن در ابعاد مولكولي با ميانجي¬گرهاي اكسايش -كاهش به روش احياي الكتروشيميايي نمك هاي دي آزونيوم توليد شده در محل و در محيط آب و استفاده از آن در ساخت حسگرها و زيست حسگرها
776
اصلاح سطح الكترود كربن شيشه‏اي بر پايه‏يپليمره كردن الكتروشيميايي مونومرهايمتصل شده به سطح
777
اصلاح سطح الياف كربن براي توليد كامپوزيت هاي با خواص بالا
778
اصلاح سطح ايمپلنت هاي پايه تيتانيوم توسط روش الكتروشيميايي به منظور بهبود خواص اتصال استخواني و آنتي باكتريال
779
اصلاح سطح با استفاده از ساچمه زني با هدف پيشگيري از خوردگي مرزدانه اي
780
اصلاح سطح بسترهاي برپايه فولاد زنگ نزن با لايه اكسيد آندي نانو متخلخل و كاتاليست هاي نانو ساختار سه بعدي وارزيابي كارايي آن به عنوان بستر كاتاليستي در حسگر هاي زيستي،اكسيداسيون گليسرول وآزادسازي هيدروژن
781
اصلاح سطح پارچه پنبه اي از طريق پيونددهي با نانوكپسولهاي بتاسايكلودكسترين
782
اصلاح سطح پشم با استفاده از تابش اشعه ماوراي بنفش به همراه گاز اوزن جهت رنگرزي آن در دماي پايين
783
اصلاح سطح پلي (3-هگزيل تيوفن) (P3HT) مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي نانوساختار و بررسي خاصيت ترشوندگي
784
اصلاح سطح پلي آكريليك اسيد شبكه اي شده با استفاده از مونومرهاي
785
اصلاح سطح پلي اتيلن ترفتالات بوسيله ليزر براي افزايش چسبندگي باكتريايي
786
اصلاح سطح پلي لاكتيك اسيد و پلي اتيلن ترفتالات با استفاده از اشعه ناوراء بنفش و اوزون
787
اصلاح سطح پليمر BOPP با استفاده از پلاسماي آرك لغزان و پلاسماي تخليه كم فشار اتمسفري
788
اصلاح سطح پليمر PDMS با استفاده از ليزر CO2به منظور ايجاد بستري براي رشد سلول هاي كراتينوسايت
789
اصلاح سطح تيتانيوم از طريق تغيير تركيب گاز پوشش در فرآيند جوشكاري قوسي تنگستن-گاز
790
اصلاح سطح تيتانيوم از طريق تغيير تركيب گاز پوشش در فرآيند جوشكاري قوسي تنگستن-گاز
791
اصلاح سطح تيتانيوم با ليزر براي كاربردهاي ايمپلنت در جراحي
792
اصلاح سطح تيتانيوم به وسيله پوشش كلسيم فسفات غني شده توسط روي و منيزيم
793
اصلاح سطح تيتانيوم جهت ايجاد نانو / ميكرو توپوگرافي براي كاربرد ايمپلنت‌هاي دنداني
794
اصلاح سطح داربست سه بعدي پوست با پلاسماي مايكروويو و ارزيابي آن
795
اصلاح سطح دولوميت به¬منظور بهبود فرآيند رنگزدايي
796
اصلاح سطح سيليكاژل بوسيله 2 ﴿ - امينواتوكسي ﴾ - اتانول و استفاده از ان براي جذب تعدادي از يونهاي فلزي در فيزيولوژيك
797
اصلاح سطح شيشه و فلز با پوشش كربني به منظور افزايش زاويه ي تماس قطره (مطالعه ي تجربي و شبيه سازي)
798
اصلاح سطح غشا پلي اتر بلاك آميد(PEBA) با استفاده ازتركيبات آميني به منظور بهبود خواص جداسازي گاز دي اكسيد كربن
799
اصلاح سطح غشا پلي اترسولفون با پيوندزني تركيبات پلي اتيلن گلايكول به كمك پلاسما كرونا براي استفاده در تصفيه پسابهاي صنعتي
800
اصلاح سطح غشا پلي وينيل الكل با استفاده از نانو ذرات زئوليت و عمليات كرونا براي آب زدايي از الكل ها با فرآيند تراوش تبخيري
801
اصلاح سطح غشاهاي الياف توخالي اولترافيلتراسيون پلي اتر سولفون جهت افزايش تراوش آب و كاهش گرفتگي با استفاده از نانوذرات گرافن اكسايد
802
اصلاح سطح غشاي اكريليكي با استفاده از تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين
803
اصلاح سطح غشاي پلي اترسولفون با استفاده از پليمرهاي پرشاخه به منظور كاهش كرفتگي براي جداسازي امولسيون روغن در آب
804
اصلاح سطح غشاي پلي يورتان با عوامل جاذب دي اكسيد كربن به منظور بهبود جداسازي گاز دي اكسيد كربن از نيتروژن و هيدروژن
805
اصلاح سطح غشاي تجاري پلي اتر سولفون با استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي به منظور جداسازي انسولين
806
اصلاح سطح فيلم پلي اتيلن سبك به كمك پلاسما براي ايجاد خاصيت ضد باكتري
807
اصلاح سطح فيلم پلي يورتان به روش اعمال پلاسماي گازي كم فشار و رسوب دهي زيست مولكول هاي كلاژن و كيتوسان با فرآيند خودآرايي لايه به لايه
808
اصلاح سطح گرافيت جهت افزايش مقاومت شعله كوپليمر اتيلن - وينيل استات
809
اصلاح سطح منيزيم به روش اكسيداسيون پلاسمايي الكتروليتي و بررسي نقش رژيم پتانسيل در تخلخل و مقاومت به خوردگي
810
اصلاح سطح نانو الياف سلولزي استخراج شده از ساقه گندم جهت تقويت كامپوزيت پلي اتيلن سبك - نشاسته گرمانرم
811
اصلاح سطح نانو ذرات SiO2 به وسيله تركيبات تخريب پذير و زيست سازگار سيتريك اسيد و پلي ﴿وينيل الكل﴾ و استفاده از آنها به منظور ساخت و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد بر پايه پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي زيست فعال
812
اصلاح سطح نانو ذرات روي اكسيد به وسيله دي اسيدهاي زيست فعال N- تري- مليتيل ايميدو L- آمينو اسيد به عنوان اصلاح كننده هاي جديد و كاربرد آن در تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ / روي اكسيد حاوي آمينو اسيد آلانين
813
اصلاح سطح نانو لوله هاي كربني چندديواره به چند روش مختلف به منظور تهيه نانو كاتاليست هاي جديد پالاديم و كبالت و كاربرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن و بررسي خواص ضد استروژني برخي محصولات از طريق محاسبات داكينگ مولكولي
814
اصلاح سطح نانو ميله هاي α-MnO2 و كاربرد آنها براي تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي(وينيل الكل)
815
اصلاح سطح نانوذرات CuO به وسيله ي تيامين به عنوان عامل جفت كننده زيست سازگار: تهيه و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيت PVC/Mod-CuO و PVA/Mod-CuO
816
اصلاح سطح نانوذرات سيليكا و آناليز كمي آن
817
اصلاح سطح نانوذرات مغناطيسي با استفاده از زئوليت LTA و استفاده از آن براي حذف آلاينده هاي كاتيوني از محلول¬هاي آبي
818
اصلاح سطح نانوذره آلومينا از طريق پيوندزني مونومر 2-هيدروكسي اتيل متااكريلات با اشعه گاماجهت استفاده در تهيه نانو كامپوزيت پليمري بر پايه پلي 2-هيدروكسي اتيل متااكريلات
819
اصلاح سطح نانوذره آلومينا از طريق پيوندزني مونومر 2-هيدروكسي اتيل متااكريلات با اشعه گاماجهت استفاده در تهيه نانو كامپوزيت پليمري بر پايه پلي 2-هيدروكسي اتيل متااكريلات
820
اصلاح سطح نانوذره هاي SiO2 توسط ويتامين B9 و تهيه فيلم هاي نانوكامپوزيتي بر پايه پلي(وينيل الكل) و پلي كاپرولاكتون: مطالعه ويژگي هاي فيزيكي و زيست فعالي
821
اصلاح سطح هيدروكسيدهاي لايه‌اي دوتايي برپايه‌ روي/آلومينيوم و بررسي اثر آن‌ها بر روي ويژگي‌هاي گرمايي و مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه PVC و PVC/PMMA
822
اصلاح سطحي آلياز نيتانول براي بهبود خون ساز و مقاومت به خوردگي
823
اصلاح سطحي آلياژ Ti6AL4Vبا استفاده از ميكروبافت- پوشش نانوكامپوزيتي و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي و بيولوژيكي آن براي كاربرد در كاشتني هاي مفصل زانو
824
اصلاح سطحي الياف پلي استر(پلي اتيلن ترفتالات) به وسيله اتيلن دي آمين و مقايسه آن با اثر دندريمر داراي انتهاي آمين
825
اصلاح سطحي بستر سيليكوني الگودار شده سلولي از طريق پيوند زني سطحي بيومولكول هيالورونيك اسيد توسط پلاسما؛مطالعه قابليت تكثير سلول هاي غضروف ساز
826
اصلاح سطحي پارچه پلي استر/پشم توسط پلاسما و نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم جهت بهبود خاصيت خود تميز شوندگي
827
اصلاح سطحي چيپس پلي آميد به منظور افزايش جذب رنگزاهاي آنيوني
828
اصلاح سطحي صفحات دوقطبي فولاد زنگ‌نزن آستنيتي به‌وسيله رسوب فيزيكي بخار نانولايه‌هاي Ti/TiN جهت كاربرد در محيط پيل سوختي پليمري
829
اصلاح سطحي غشاء پليمري پلي اتر بلاك آميد براي بهبود عملكرد جداسازي گازي
830
اصلاح سطحي غشاهاي كيتوساني با پلاسماي اكسيژن، شناسايي و ارزيابي به عنوان غشاء براي پوشش هاي زخم
831
اصلاح سطحي فولاد 304 به منظور بهبود خواص خوردگي و مقاومت تماسي فصل مشترك در محيط شبيه سازي شدة پيل سوختي پليمري
832
اصلاح سطحي قطعات پلي پروپيلني و پلي اتيلني با كاربري زيستي
833
اصلاح سطحي كالاي پلي استر به كمك پرتو uv جهت بهينه سازي چاژ كالا
834
اصلاح سطحي كالاي پلي استري با دندريمر پلي آميدو آمين و بتاسيكلودكسترين به همراه سنتز نانو نقره جهت نگهداري و رهايش دارو و بررسي خواص ضد باكتري، ضد قارچي و سميت سلولي آن
835
اصلاح سطحي گرافن و گرافن اكسيد با گلوكز و آمينواسيدها و كاربرد آن ها در سنتز بيو نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي(وينيل الكل)
836
اصلاح سطحي منسوج بي بافت پلي استر توخالي باكامپوزيت سيلوكسان/نانورس/نانودي اكسيد تيتانيوم و بررسي خواص كالا
837
اصلاح سطحي نانو رس براي بهبود فعاليت كاتاليست زيگلر-ناتا جهت تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي¬اتيلن-خاك رس از طريق پليمريزاسيون درجا
838
اصلاح سطحي نانو ويسكر سلولزي به روش جانشاني زنجيره پلي استايرن
839
اصلاح سطحي نانوالياف پلي اتيلن ترفتالات﴿pet﴾ به وسيله پليمريزاسيون پيوندي و بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت واكنش
840
اصلاح سطحي نانوذرات SiO2 به منظور بهبود خاصيت آب دوستي غشاي PES-SiO2 در فرايند جداسازي آب و روغن
841
اصلاح سطحي نانوذرات سيليكا و تهيه نانوكامپوزيتهاي SBR / Nanosilica
842
اصلاح سطحي نانوذره كربني و پخش آن در رزين اپوكسي
843
اصلاح سطحي نانوسيليكا با پلي هدرال اليگومريك سيل سسكوايكسان (POSS) و اعمال آن بر روي ماتريس پلي يورتاني
844
اصلاح سيستم آبگرمكن خورشيدي لوله خلاء و بررسي تجربي عوامل موثر بر كارايي آن
845
اصلاح سيستم ارزشيابي اساتيد در سامانه آموزشي گلستان دانشگاه آيت الله حائري ميبد
846
اصلاح سيستم امنيت ATM با استفاده از اثر انگشت
847
اصلاح سيستم كنترل دبي گاز در آبگرمكن هاي لحظه اي
848
اصلاح شبكه مبدلها در واحد كاهش گرانروي پالايشگاه تهران به كمك تكنولوژي پينچ
849
اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي واحد تقطير پلايشگاه تهران ﴿واحد جنوبي﴾ با استفاده از رهيافت پينچ
850
اصلاح شرط تقارن در ديناميك مولكولي داخل كانال
851
اصلاح شيميائي رزين اپوكسي جهت مصرف در روكش هاي سطح
852
اصلاح شيميايي پارچه پلي‌استر با بتاسيكلودكسترين و تأثير آن بر خصوصيات رنگي
853
اصلاح شيميايي پنبه به منظور ايجاد قابليت چاپ انتقالي بر آن
854
اصلاح شيميايي زئوليت فوژاسيت براي گوگردزدايي از سوخت هاي هيدروكربوري مايع
855
اصلاح شيميايي سطح الياف پلي اتيلن ترفتالات (PET) با اشعه‌ي ماوراي بنفش و چسبندگي آن به لاستيك نيتريل (NBR)
856
اصلاح شيميايي سطح غشا تجاري مركب فيلم نازك پلي آميد اسمز معكوس با روشي جديد به وسيله پيوند زني كيتوزان
857
اصلاح شيميايي كيتوسان به منظور تهيه نانوالياف به روش برق ريسي
858
اصلاح شيميايي ليگنين با اسيد اگزاليك جهت استفاده به عنوان پوشش براي توليد كود كنترل رهش اوره
859
اصلاح صندلي راننده خودرو پيكي
860
اصلاح ضريب توان با آرايه خازني
861
اصلاح ضريب توان و ساخت دستگاه كنترل كننده ضريب توان Power Factor Correction
862
اصلاح طراحي پيچ ها جهت افزايش مقاومت ضربه اي
863
اصلاح عملكرد معادلات حالت درجه 3 جهت پيش بيني خواص مواد قطبي
864
اصلاح غشاء چگال PDMS با ذرات نانو TiO2 براي حذف تركيبات منوكلروفنل از محلول هاي آبي
865
اصلاح غشاهاي مركب فيلم نازك نانوفيلتراسيون سنتز شده به روش پليمريزاسيون بين سطحي
866
اصلاح فرآيند توليد كيتوسان از پوست ميگو
867
اصلاح فضاهاي شهري در پيشگيري و كاهش جرم ولگردي
868
اصلاح فوم ملامين با نانوكامپوزيت گرافن و تيتانيوم دي اكسيد و بررسي كاربرد آن در حذف آلاينده‌ها
869
اصلاح فيزيكي و شيميايي سطح PEEK در مقياس نانو/ ميكرو با قابليت رهايش دارو و بررسي عملكرد آن به عنوان ايمپلنت استخواني
870
اصلاح قيرهاي امولسيوني با استفاده از نانو كامپوزيت هاي يورتاني پراكنش شونده در آب
871
اصلاح قيرهاي پالايشگاهي با استفاده از روش اختلاط واكنشي با ضايعات پليمري (APP ,RR ,PE)
872
اصلاح كاتاليست فرآيند تصفيه هيدروژني با استفاده از مخلوط اكسيدهاي فلزي
873
اصلاح كاربرد روش طراحي بر مبناي تغير مكان در مورد سازه هاي بتني در معرض زلزله نزديك به گسل
874
اصلاح كاركردي هاي اجتماعي عملي و استيتيكي تاكسي مترو الكترو نيكي صا ايران
875
اصلاح كالاي سلولزي با كيتوسان به منظور بهبود جذب رنگ پوست پسه با استفاده از امواج ما فوق صوت
876
اصلاح كالاي سلولوزي با كيتوسان به منظور بهبود جذب رنگ پوست پسته
877
اصلاح كوالانسي لايه - به - لايه سطح الكترود كربن با ميانجي گرهاي اكسايش- كاهش:.....
878
اصلاح كوپتيمر پلي﴿استايرن-مالئيك انيدربد﴾توسط پلي ﴿n- ايزوپروپيل آگريل آميد﴾
879
اصلاح كوپليمر آكريليك به منظور تهيه نانو الياف جاذب تركيبات يوني فلزي
880
اصلاح كوپليمر اكريلونيتريل با استفاده از اسيدسيتريك و تبديل آن به نانو الياف براي حذف يون هاي فلزي از محلول هاي آبي
881
اصلاح كيتوسان با متيل متاكريلات و بررسي توليد الياف نانو از آن ها
882
اصلاح كيتوسان توسط اكريل آميد / دندريمر و الكتروريسي پليمر اصلاح شده
883
اصلاح كيتوسان توسط دندريمر/نقره و الكتروريسي پليمر اصلاح شده
884
اصلاح كيفيت مصالح روسازي آسفالتي با تغيير در نوع و ميزان فيلر
885
اصلاح گراف براي ارضاي قيود با رويكرد الگوريتم هاي پارامتري
886
اصلاح گرافن با ماكروسيكل هاي يوني و غيريوني مس سالوفن و بتا سيكلودكسترين و كاربرد آنها در واكنش هاي اپوكسيدكردن الكن ها و اكسايش مشتقات بنزيل الكل
887
اصلاح گروه آمين انتهايي پليمرهاي پرشاخه به كربوكسيليك اسيد
888
اصلاح ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از شبكه هاي بيزي به كمك شمارش حجم ترافيك كمان هاي شبكه ﴿مطالعه موردي شهر اصفهان﴾
889
اصلاح محدوديت هاي شوري خاك با استفاده از سوپر جاذب
890
اصلاح مدار آسياي خط چغارت
891
اصلاح مدل تجزيه شيميايي به روش DSMC براي بهبود تخمين محاسباتي گرمايش آيروديناميكي اجسام بازگشتي به جو زمين
892
اصلاح مدل نرم افزاري جهت تطبيق آن با يك نمونه سيم پيچ آزمايشگاهي جهت كاربرد مدل در جابجايي مكانيكي سيم پيچ به كمك امواج الكترومغناطيسي
893
اصلاح مدلهاي تنسگريتي براي سلول با در نظر گرفتن خواص ويسكوالاستيك در ميكروفيلمانها و كمانش در ميكروتوبولها
894
اصلاح مديريت كود نيتروژن و برنامه آبياري آفتابگردان با استفاده از مدل DSSAT
895
اصلاح مديريت مالي راهها
896
اصلاح مشخصات سطحي غشا پليمري با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و بررسي اثر آن بر عملكرد بيوراكتورهاي غشايي به منظور تصفيه پساب نفتي
897
اصلاح معادلات حالت
898
اصلاح معادلات خواص بخارتر
899
اصلاح معادله حالت براي مايعات يوني
900
اصلاح معادله حالت براي مخلوط مايعات يوني بااستفاده از معادله ISM
901
اصلاح معادله حالت پاتل-تجا
902
اصلاح معادله حالت پنگ - رابينسون براي فلزات در فاز بخار
903
اصلاح معادله حالت پنگ رابينسون براي مايعات يوني خالص وتخمين خواص ترموديناميكي مانند چگالي در اين پايان نامه مورد بررسي قرارگرفت. داده هاي فشار-حجم -دما و چگالي براي توضيح رفتار ترموديناميكي مايعات يوني اهميت بسزايي دارند.
904
اصلاح معادله حالت پنگ رابينسون براي هيدروكربن هاي سنگين
905
اصلاح معادله حالت پينگ رابينسون
906
اصلاح معادله حالت پينگ رابينسون
907
اصلاح معادله حالت ردليچ– وانگ براي فلزات قليايي و قليايي خاكي
908
اصلاح معادله وان در والس براي پليمرهاي مايع
909
اصلاح منحني مرجع چقرمگي شكست با توجه به پارامتر قيد نوك ترك Qدر كاربرد تئوري شكست J-Q
910
اصلاح مواد نانو متخلخل سيليسي ﴿SBA-15﴾ و كاربرد آن جهت حذف نيترات از محلول هاي آبي
911
اصلاح نانو ذرات آلومينا با تركيبات زيست سازگار حاوي N- تريمليتيل ايميد و آمينواسيدهاي مختلف و كاربرد يكي از آن ها براي توليد نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ جديد داراي بخش هاي1 ،5-نفتالين دي آمين و دي اسيد فنيل آلانين
912
اصلاح نانو ذرات آهن (Fe3O4 NPs) با استفاده از ملامين _ پايه دندريمرها جهت نگه داشتن نانو ذرات پالاديوم و كاربرد آن در جهت حذف تترا كلرو اتيلن از آب سنتزي يا پساب صنعتي
913
اصلاح نانو ذرات آهن (FE3O4NPS) با استفاده از ملامين - پايه دندريمرها جهت نگه داشتن نانو ذرات پالاديوم و كاربرد آن در جهت حذف تتراكلرواتيلن از آب سنتزي يا پساب صنعتي
914
اصلاح نانو ذرات اكسيد روي و اكسيد تيتانيوم از طريق پليمريزاسيون راديكالي كنترلآغز شده سطحي
915
اصلاح نانو ذرات اكسيدروي و اكسيد تيتانيوم از طريق پليمريزاسيون راديكالي كنترلي آغاز شده سطحي
916
اصلاح نانو ذرات مغناطيسيFe3 O4 توسط پلي تيوفن و استفاده از آن به عنوان جاذب در جداسازي و استخراج آلاينده هاي گوگرددار
917
اصلاح نانو فتوكاتاليست TiO2 و كاربرد آن جهت تخريب پارانيتروفنل
918
اصلاح نانو لوله هاي كربني با 2و 6 دي كلروفنل ايندوفنل جهت اندازه گيري اسيد اسكور بيك
919
اصلاح نانوتيتانيوم اكسيد توسط ليگاند آلي و استفاده از آن براي پيش تغليظ فلزات سنگين با استفاده از تكنيك استخراج فاز جامد
920
اصلاح نانوتيتانيوم اكسيد توسط ليگاندآلي و استفاده از آن براي پيش تغليظ فلزات واسطه با استفاده از تكلنيك استخراج فاز جامد
921
اصلاح نانوتيوب هاي كربني با گروههاي يوني جهت استفاده در غشاهاي تبادلگر پروتون
922
اصلاح نانوذرات TiO2 و Fe2TiO5 به روش پليمريزاسيون ردكس جهت كاربرد در غشا¬هاي پيل سوختي
923
اصلاح نانوذرات اكسيدسيليكون با تركيبات پرشاخه با گروه انتهايي آمين
924
اصلاح نانوذرات برپايه سيليكا با مورفولوژي هاي مختلف جهت بهبود خواص چسب هاي دنداني با ماتريس اكريلاتي
925
اصلاح نانوذرات گرافن اكسايد با پليمر كيتوسان براي فيلتراسيون آب به منظور حذف آلودگي
926
اصلاح نانوذرات مغناطيسي گرافن اكسايد با استفاده از پورفيرين آهن براي حذف يون تيوسيانات
927
اصلاح نانوفتوكاتاليست TiO2 به منظور تخريب آلاينده هاي رنگي موجود در پساب واحدهاي صنعتي
928
اصلاح نانوكاتاليست ساپو-34 با فلزات مناسب به روش ژل خشك
929
اصلاح ناهنجاريهاي هندسي در تصاوير تشديد مقناطيسي بااستفاده از اطلاعات لبه ها
930
اصلاح نشاسته و استفاده از آن در نانو كامپوزيت نشاسته/نانو سلولز
931
اصلاح نشاسته و استفاده از آن در نانوكامپوزيت نشاسته / نانوسلولز
932
اصلاح نفتالين و سيليكاژل بوسيله يك ليگاند سنتز شده جديد و نانو ذرات اكسيد روي جه حذف و استخراج يونهاي سرب . روي . مس و پالاديم
933
اصلاح نويز طبيعي در سيستم هاي توصيه گر مشاركتي با در نظر گرفتن تغيير ترجيحات كاربر
934
اصلاح هارمونيكي منابع تغذيه سوييچينگ به روش PWM
935
اصلاح هيدروژل آلژينات با ماتريس خارج سلولي حاصل از سلول‌هاي شوان و فيبروبلاست به‌منظور هدايت تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي به سلول‌هاي شبه نورون
936
اصلاح و بررسي خواص پروتئين آب‌پنير ترموپلاستيك
937
اصلاح و بهبود مدل هاي رياضي سيستم كنترل نيرو با بكارگيري شبكه ي عصبي در سطح دوم فرايند تاندم ميل خط نورد سرد
938
اصلاح و بهبود مدل هاي رياضي سيستم كنترل نيرو در فرآيند تاندوم ميل به كمك شناسايي خطي
939
اصلاح و بهبود يك الگوريتم كوپلينگ فشار و سرعت جهت حل عددي جريان تراكم ناپذير دو بعدي
940
اصلاح و بهينه سازي اسپكترومتر تحريك يوني براي شناسائي تركيبات ناركوتيك
941
اصلاح و توسعه روابط غير خطي پيش بيني آبشستگي پايه هاي پل با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
942
اصلاح واحد تقطير نفت خام با استفاده از تكنولوژي پنيچ
943
اصلاح وبهبوداتصالconxlتيربه ستونهاي بامقطعHSS
944
اصلاح وخالص سازي مونت موريلونيت براي بهينه سازي شرايط مكانيزم واجذب بيومولكول ها و بيوداروها
945
اصلاح وواسنجي شاخص LFH جهت پهنه بندي سيل رودخانه قره سو
946
اصلاح ويژگي قير پايه (70-60) با استفاده از خاكستر مخروط كاج، آلومينا و سيليكاي ميكرونيزه پوشش داده شده با اولوئيك اسيد و استئاريك اسيد
947
اصلاح يك ربات كارتزين و كنترل آن با خط كش مقاومتي
948
اصلاح يك روش جابجايي شبكه براي استفاده در بهينه سازي ايرفويل هوشمند
949
اصلاح يك زئوليت طبيعي(ناتروليت)ازطريق فرآيندتعويض يون به روش مذاب به منظورجذب برخي آلاينده هاي زيست محيطي(نفتالين)
950
اصلاح يكي از معادلات حالت بمنظور محاسبه انتالپي مخلوط برشهاي سنگين نفتي و هيدروژن در فشار بالا
951
اص‍لاح‌ ذرات‌ ن‍ان‍و م‍غ‍ن‍اطي‍س‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ل‍ي‍م‍ره‍ا ب‍راي‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ك‍ب‍ال‍ت‌ از آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌
952
اصلاح، خالص سازي و ارزيابي زيست سازگاري پلي اسيدهاي آكريلاتي پيوند خورده با پلي اتيلن گليكول
953
اصلاحات ارضي ايران و اثرات اقتصادي و اجتماعي آن در اصفهان
954
اصلاحات ارضي در فارس، زمينه ها، پيامدها و نتايج (1341-1343)
955
اصلاحات ارضي در فارس، زمينه ها، پيامدها و نتايج (1343-1341)
956
اصلاحات ارضي و نقش اقتصادي آن در دره زاينده رود (لنجان)
957
اصلاحات ساختاري و رابطه آن با سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي عضو گروه D8
958
اصلاحات فرهنگي واجتماعي در عصر عباس ميرزا
959
اصلاحات نظام اداري در دوران حكومت امام علي﴿ع﴾
960
اصلاحاتي در روشهاي تفاضلات متناهي براي حل برخي معادلات با مشتقات جزئي
961
اصناف اصفهان در دوره ظل السلطان 1291 تا 1325 هق/1873 تا 1907 م
962
اصول dcme
963
اصول آماري
964
اصول آنتنهاي مستقل از فركانس
965
اصول آيين دادرسي مدني فراملي و امكان اجراي ان در حقوق جمهوري اسلامي ايران
966
اصول ابتدايي تجارت با كشور برزيل
967
اصول اخلاقي رقابت سياسي با تكيه بر سخنان و سيره ائمه
968
اصول اخلاقي قضاوت و داوري از نگاه اميرالمومنين علي (ع)
969
اصول اخلاقي قضاوت و داوري از نگاه اميرالمومنين علي (ع)
970
اصول اخلاقي كاربري تكنولوژي مدرن: الگويي تلفيقي بر اساس مكاتب وظيفه‌گرا، پيامدگرا و فضيلت‌گرا
971
اصول امنيت در شبكه هاي رايانه اي
972
اصول انبارداري و لزوم رعايت استانداردهاي آن در چاپخانه ها
973
اصول انتخاب و تصميم‌گيري در سبك زندگي اقتصادي از منظر نهج‌البلاغه
974
اصول انتخاب و طراحي بهينه موج‌شكن‌هاي ساحلي
975
اصول انتقال و طريقه افزايش ظرفيت انتقال فر آورده هاي نفتي
976
اصول اوليه دانش سراميك و بررسي هنر و فن سفالسازي در ايران
977
اصول اوليه دانش سراميك و بررسي هنر و فن سفالسازي در ايران
978
اصول ايجاد گرما در سيستمهاي هيدروليك پرسها، اثر و روش رفع
979
اصول بازار يابي دروني و مشتري گرايي كار كنان بانك رفاه كرمان و ارتباط بين آنها
980
اصول بازنويسي دستان نگاره ( تبلچر ) فرانسوي لوت بارك براي گيتار ، نمونه موردي : سوئيت پنج از مجموعه درسدن وايس ( شماره 4 )
981
اصول برقراري رابطه والدين با فرزندان از نظر(علم ،سنت ،قرآن )
982
اصول برنامه ريزي وطراحي پياده راه ها مناسب سازي خيابان انقلاب جهت تردد پياده ﴿از ميدان انقلاب تا چهارراه وليعصر﴾
983
اصول پاكسازي آثار مفرغي تاريخي بر مبناي باز شناخت كوپريت به عنوان سطح اصلي و ارزيابي روش هاي آن
984
اصول پايداري در مجتمع هاي مسكوني
985
اصول پايداري ساختمان
986
اصول پياده سازي شبكه WLAN
987
اصول تئوري طرح مركز بازسازي خودروهاي زرهي
988
اصول تئوري و طراحي هاوركرافت
989
اصول تاسيسي ملاصدرا براي شبهات مطروحه در باب وجود ذهني
990
اصول تبريد و طراحي يخچال بر اساس سيستم تبريد جذبي
991
اصول تبريد وطراحي سرد خانه
992
اصول تبريد وطراحي سردخانه
993
اصول تدوين منشور قوانين و مقررات محافظتي و مرمتي بناها و مجموعه هاي تاريخي ايران
994
اصول تصويربرداري ماهواره اي
995
اصول تعاملات بشر دوستانه در قرآن و روايات
996
اصول تعليم و تربيت
997
اصول تعليم و تربيت در جذب دانشجويان به انجام كارهاي علمي و تحقيقاتي
998
اصول تعمير و عيب يابي كامپيوتري اي بي ام
999
اصول تغييراتي بردار مقداري و مسائل تعادل آشفته بردار مقداري
1000
اصول تنظيم دماي بدن انسان
بازگشت