<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اصلاح فيزيكي و شيميايي سطح PEEK در مقياس نانو/ ميكرو با قابليت رهايش دارو و بررسي عملكرد آن به عنوان ايمپلنت استخواني
2
اصلاح قيرهاي امولسيوني با استفاده از نانو كامپوزيت هاي يورتاني پراكنش شونده در آب
3
اصلاح قيرهاي پالايشگاهي با استفاده از روش اختلاط واكنشي با ضايعات پليمري (APP ,RR ,PE)
4
اصلاح كاتاليست فرآيند تصفيه هيدروژني با استفاده از مخلوط اكسيدهاي فلزي
5
اصلاح كاربرد روش طراحي بر مبناي تغير مكان در مورد سازه هاي بتني در معرض زلزله نزديك به گسل
6
اصلاح كاركردي هاي اجتماعي عملي و استيتيكي تاكسي مترو الكترو نيكي صا ايران
7
اصلاح كالاي سلولزي با كيتوسان به منظور بهبود جذب رنگ پوست پسه با استفاده از امواج ما فوق صوت
8
اصلاح كالاي سلولوزي با كيتوسان به منظور بهبود جذب رنگ پوست پسته
9
اصلاح كوالانسي لايه - به - لايه سطح الكترود كربن با ميانجي گرهاي اكسايش- كاهش:.....
10
اصلاح كوپتيمر پلي﴿استايرن-مالئيك انيدربد﴾توسط پلي ﴿n- ايزوپروپيل آگريل آميد﴾
11
اصلاح كوپليمر آكريليك به منظور تهيه نانو الياف جاذب تركيبات يوني فلزي
12
اصلاح كوپليمر اكريلونيتريل با استفاده از اسيدسيتريك و تبديل آن به نانو الياف براي حذف يون هاي فلزي از محلول هاي آبي
13
اصلاح كيتوسان با متيل متاكريلات و بررسي توليد الياف نانو از آن ها
14
اصلاح كيتوسان توسط اكريل آميد / دندريمر و الكتروريسي پليمر اصلاح شده
15
اصلاح كيتوسان توسط دندريمر/نقره و الكتروريسي پليمر اصلاح شده
16
اصلاح كيفيت مصالح روسازي آسفالتي با تغيير در نوع و ميزان فيلر
17
اصلاح گراف براي ارضاي قيود با رويكرد الگوريتم هاي پارامتري
18
اصلاح گرافن با ماكروسيكل هاي يوني و غيريوني مس سالوفن و بتا سيكلودكسترين و كاربرد آنها در واكنش هاي اپوكسيدكردن الكن ها و اكسايش مشتقات بنزيل الكل
19
اصلاح گروه آمين انتهايي پليمرهاي پرشاخه به كربوكسيليك اسيد
20
اصلاح ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از شبكه هاي بيزي به كمك شمارش حجم ترافيك كمان هاي شبكه ﴿مطالعه موردي شهر اصفهان﴾
21
اصلاح محدوديت هاي شوري خاك با استفاده از سوپر جاذب
22
اصلاح مدار آسياي خط چغارت
23
اصلاح مدل تجزيه شيميايي به روش DSMC براي بهبود تخمين محاسباتي گرمايش آيروديناميكي اجسام بازگشتي به جو زمين
24
اصلاح مدل نرم افزاري جهت تطبيق آن با يك نمونه سيم پيچ آزمايشگاهي جهت كاربرد مدل در جابجايي مكانيكي سيم پيچ به كمك امواج الكترومغناطيسي
25
اصلاح مدلهاي تنسگريتي براي سلول با در نظر گرفتن خواص ويسكوالاستيك در ميكروفيلمانها و كمانش در ميكروتوبولها
26
اصلاح مديريت كود نيتروژن و برنامه آبياري آفتابگردان با استفاده از مدل DSSAT
27
اصلاح مديريت مالي راهها
28
اصلاح مشخصات سطحي غشا پليمري با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و بررسي اثر آن بر عملكرد بيوراكتورهاي غشايي به منظور تصفيه پساب نفتي
29
اصلاح معادلات حالت
30
اصلاح معادلات خواص بخارتر
31
اصلاح معادله حالت براي مايعات يوني
32
اصلاح معادله حالت براي مخلوط مايعات يوني بااستفاده از معادله ISM
33
اصلاح معادله حالت پاتل-تجا
34
اصلاح معادله حالت پنگ - رابينسون براي فلزات در فاز بخار
35
اصلاح معادله حالت پنگ رابينسون براي مايعات يوني خالص وتخمين خواص ترموديناميكي مانند چگالي در اين پايان نامه مورد بررسي قرارگرفت. داده هاي فشار-حجم -دما و چگالي براي توضيح رفتار ترموديناميكي مايعات يوني اهميت بسزايي دارند.
36
اصلاح معادله حالت پنگ رابينسون براي هيدروكربن هاي سنگين
37
اصلاح معادله حالت پينگ رابينسون
38
اصلاح معادله حالت پينگ رابينسون
39
اصلاح معادله حالت ردليچ– وانگ براي فلزات قليايي و قليايي خاكي
40
اصلاح معادله وان در والس براي پليمرهاي مايع
41
اصلاح منحني مرجع چقرمگي شكست با توجه به پارامتر قيد نوك ترك Qدر كاربرد تئوري شكست J-Q
42
اصلاح مواد نانو متخلخل سيليسي ﴿SBA-15﴾ و كاربرد آن جهت حذف نيترات از محلول هاي آبي
43
اصلاح نانو ذرات آلومينا با تركيبات زيست سازگار حاوي N- تريمليتيل ايميد و آمينواسيدهاي مختلف و كاربرد يكي از آن ها براي توليد نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ جديد داراي بخش هاي1 ،5-نفتالين دي آمين و دي اسيد فنيل آلانين
44
اصلاح نانو ذرات آهن (Fe3O4 NPs) با استفاده از ملامين _ پايه دندريمرها جهت نگه داشتن نانو ذرات پالاديوم و كاربرد آن در جهت حذف تترا كلرو اتيلن از آب سنتزي يا پساب صنعتي
45
اصلاح نانو ذرات آهن (FE3O4NPS) با استفاده از ملامين - پايه دندريمرها جهت نگه داشتن نانو ذرات پالاديوم و كاربرد آن در جهت حذف تتراكلرواتيلن از آب سنتزي يا پساب صنعتي
46
اصلاح نانو ذرات اكسيد روي و اكسيد تيتانيوم از طريق پليمريزاسيون راديكالي كنترلآغز شده سطحي
47
اصلاح نانو ذرات اكسيدروي و اكسيد تيتانيوم از طريق پليمريزاسيون راديكالي كنترلي آغاز شده سطحي
48
اصلاح نانو ذرات مغناطيسيFe3 O4 توسط پلي تيوفن و استفاده از آن به عنوان جاذب در جداسازي و استخراج آلاينده هاي گوگرددار
49
اصلاح نانو فتوكاتاليست TiO2 و كاربرد آن جهت تخريب پارانيتروفنل
50
اصلاح نانو لوله هاي كربني با 2و 6 دي كلروفنل ايندوفنل جهت اندازه گيري اسيد اسكور بيك
51
اصلاح نانوتيتانيوم اكسيد توسط ليگاند آلي و استفاده از آن براي پيش تغليظ فلزات سنگين با استفاده از تكنيك استخراج فاز جامد
52
اصلاح نانوتيتانيوم اكسيد توسط ليگاندآلي و استفاده از آن براي پيش تغليظ فلزات واسطه با استفاده از تكلنيك استخراج فاز جامد
53
اصلاح نانوتيوب هاي كربني با گروههاي يوني جهت استفاده در غشاهاي تبادلگر پروتون
54
اصلاح نانوذرات TiO2 و Fe2TiO5 به روش پليمريزاسيون ردكس جهت كاربرد در غشا¬هاي پيل سوختي
55
اصلاح نانوذرات اكسيدسيليكون با تركيبات پرشاخه با گروه انتهايي آمين
56
اصلاح نانوذرات برپايه سيليكا با مورفولوژي هاي مختلف جهت بهبود خواص چسب هاي دنداني با ماتريس اكريلاتي
57
اصلاح نانوذرات گرافن اكسايد با پليمر كيتوسان براي فيلتراسيون آب به منظور حذف آلودگي
58
اصلاح نانوذرات مغناطيسي گرافن اكسايد با استفاده از پورفيرين آهن براي حذف يون تيوسيانات
59
اصلاح نانوفتوكاتاليست TiO2 به منظور تخريب آلاينده هاي رنگي موجود در پساب واحدهاي صنعتي
60
اصلاح نانوكاتاليست ساپو-34 با فلزات مناسب به روش ژل خشك
61
اصلاح ناهنجاريهاي هندسي در تصاوير تشديد مقناطيسي بااستفاده از اطلاعات لبه ها
62
اصلاح نشاسته و استفاده از آن در نانو كامپوزيت نشاسته/نانو سلولز
63
اصلاح نشاسته و استفاده از آن در نانوكامپوزيت نشاسته / نانوسلولز
64
اصلاح نفتالين و سيليكاژل بوسيله يك ليگاند سنتز شده جديد و نانو ذرات اكسيد روي جه حذف و استخراج يونهاي سرب . روي . مس و پالاديم
65
اصلاح نويز طبيعي در سيستم هاي توصيه گر مشاركتي با در نظر گرفتن تغيير ترجيحات كاربر
66
اصلاح هارمونيكي منابع تغذيه سوييچينگ به روش PWM
67
اصلاح هيدروژل آلژينات با ماتريس خارج سلولي حاصل از سلول‌هاي شوان و فيبروبلاست به‌منظور هدايت تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي به سلول‌هاي شبه نورون
68
اصلاح و بررسي خواص پروتئين آب‌پنير ترموپلاستيك
69
اصلاح و بهبود مدل هاي رياضي سيستم كنترل نيرو با بكارگيري شبكه ي عصبي در سطح دوم فرايند تاندم ميل خط نورد سرد
70
اصلاح و بهبود مدل هاي رياضي سيستم كنترل نيرو در فرآيند تاندوم ميل به كمك شناسايي خطي
71
اصلاح و بهبود يك الگوريتم كوپلينگ فشار و سرعت جهت حل عددي جريان تراكم ناپذير دو بعدي
72
اصلاح و بهينه سازي اسپكترومتر تحريك يوني براي شناسائي تركيبات ناركوتيك
73
اصلاح و توسعه روابط غير خطي پيش بيني آبشستگي پايه هاي پل با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
74
اصلاح واحد تقطير نفت خام با استفاده از تكنولوژي پنيچ
75
اصلاح وبهبوداتصالconxlتيربه ستونهاي بامقطعHSS
76
اصلاح وخالص سازي مونت موريلونيت براي بهينه سازي شرايط مكانيزم واجذب بيومولكول ها و بيوداروها
77
اصلاح وواسنجي شاخص LFH جهت پهنه بندي سيل رودخانه قره سو
78
اصلاح ويژگي قير پايه (70-60) با استفاده از خاكستر مخروط كاج، آلومينا و سيليكاي ميكرونيزه پوشش داده شده با اولوئيك اسيد و استئاريك اسيد
79
اصلاح يك ربات كارتزين و كنترل آن با خط كش مقاومتي
80
اصلاح يك روش جابجايي شبكه براي استفاده در بهينه سازي ايرفويل هوشمند
81
اصلاح يك زئوليت طبيعي(ناتروليت)ازطريق فرآيندتعويض يون به روش مذاب به منظورجذب برخي آلاينده هاي زيست محيطي(نفتالين)
82
اصلاح يكي از معادلات حالت بمنظور محاسبه انتالپي مخلوط برشهاي سنگين نفتي و هيدروژن در فشار بالا
83
اص‍لاح‌ ذرات‌ ن‍ان‍و م‍غ‍ن‍اطي‍س‌ آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ل‍ي‍م‍ره‍ا ب‍راي‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ك‍ب‍ال‍ت‌ از آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌
84
اصلاح، خالص سازي و ارزيابي زيست سازگاري پلي اسيدهاي آكريلاتي پيوند خورده با پلي اتيلن گليكول
85
اصلاحات ارضي ايران و اثرات اقتصادي و اجتماعي آن در اصفهان
86
اصلاحات ارضي در فارس، زمينه ها، پيامدها و نتايج (1341-1343)
87
اصلاحات ارضي در فارس، زمينه ها، پيامدها و نتايج (1343-1341)
88
اصلاحات ارضي و نقش اقتصادي آن در دره زاينده رود (لنجان)
89
اصلاحات ساختاري و رابطه آن با سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي عضو گروه D8
90
اصلاحات فرهنگي واجتماعي در عصر عباس ميرزا
91
اصلاحات نظام اداري در دوران حكومت امام علي﴿ع﴾
92
اصلاحاتي در روشهاي تفاضلات متناهي براي حل برخي معادلات با مشتقات جزئي
93
اصناف اصفهان در دوره ظل السلطان 1291 تا 1325 هق/1873 تا 1907 م
94
اصول dcme
95
اصول آماري
96
اصول آنتنهاي مستقل از فركانس
97
اصول آيين دادرسي مدني فراملي و امكان اجراي ان در حقوق جمهوري اسلامي ايران
98
اصول ابتدايي تجارت با كشور برزيل
99
اصول اخلاقي رقابت سياسي با تكيه بر سخنان و سيره ائمه
100
اصول اخلاقي قضاوت و داوري از نگاه اميرالمومنين علي (ع)
101
اصول اخلاقي قضاوت و داوري از نگاه اميرالمومنين علي (ع)
102
اصول اخلاقي كاربري تكنولوژي مدرن: الگويي تلفيقي بر اساس مكاتب وظيفه‌گرا، پيامدگرا و فضيلت‌گرا
103
اصول امنيت در شبكه هاي رايانه اي
104
اصول انبارداري و لزوم رعايت استانداردهاي آن در چاپخانه ها
105
اصول انتخاب و تصميم‌گيري در سبك زندگي اقتصادي از منظر نهج‌البلاغه
106
اصول انتخاب و طراحي بهينه موج‌شكن‌هاي ساحلي
107
اصول انتقال و طريقه افزايش ظرفيت انتقال فر آورده هاي نفتي
108
اصول اوليه دانش سراميك و بررسي هنر و فن سفالسازي در ايران
109
اصول اوليه دانش سراميك و بررسي هنر و فن سفالسازي در ايران
110
اصول ايجاد گرما در سيستمهاي هيدروليك پرسها، اثر و روش رفع
111
اصول بازار يابي دروني و مشتري گرايي كار كنان بانك رفاه كرمان و ارتباط بين آنها
112
اصول بازنويسي دستان نگاره ( تبلچر ) فرانسوي لوت بارك براي گيتار ، نمونه موردي : سوئيت پنج از مجموعه درسدن وايس ( شماره 4 )
113
اصول برقراري رابطه والدين با فرزندان از نظر(علم ،سنت ،قرآن )
114
اصول برنامه ريزي وطراحي پياده راه ها مناسب سازي خيابان انقلاب جهت تردد پياده ﴿از ميدان انقلاب تا چهارراه وليعصر﴾
115
اصول پاكسازي آثار مفرغي تاريخي بر مبناي باز شناخت كوپريت به عنوان سطح اصلي و ارزيابي روش هاي آن
116
اصول پايداري در مجتمع هاي مسكوني
117
اصول پايداري ساختمان
118
اصول پياده سازي شبكه WLAN
119
اصول تئوري طرح مركز بازسازي خودروهاي زرهي
120
اصول تئوري و طراحي هاوركرافت
121
اصول تاسيسي ملاصدرا براي شبهات مطروحه در باب وجود ذهني
122
اصول تبريد و طراحي يخچال بر اساس سيستم تبريد جذبي
123
اصول تبريد وطراحي سرد خانه
124
اصول تبريد وطراحي سردخانه
125
اصول تدوين منشور قوانين و مقررات محافظتي و مرمتي بناها و مجموعه هاي تاريخي ايران
126
اصول تصويربرداري ماهواره اي
127
اصول تعاملات بشر دوستانه در قرآن و روايات
128
اصول تعليم و تربيت
129
اصول تعليم و تربيت در جذب دانشجويان به انجام كارهاي علمي و تحقيقاتي
130
اصول تعمير و عيب يابي كامپيوتري اي بي ام
131
اصول تغييراتي بردار مقداري و مسائل تعادل آشفته بردار مقداري
132
اصول تنظيم دماي بدن انسان
133
اصول تهويه مطبوع
134
اصول تهيه پالت رنگ شهرخلاق جهت افزايش تعاملات اجتماعي شهروندان و خاطره انگيزي در فضاهاي شهري شهر قزوين
135
اصول حاكم بر اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي سازمان تجارت جهاني
136
اصول حاكم بر حريم خانه در انديشه اسلامي:ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي مرتبط با حريم بصري خانه « لاضرر » بازشناسي تأثير قاعده »
137
اصول حاكم بر دادرسي منصفانه در فقه و حقوق , principles ruling in just prosecution jurisprudence and law
138
اصول حاكم بر روابط دولت‌ها در حقوق بين‌الملل و اسلام با تاكيد بر مسؤوليت حمايت
139
اصول حاكم بر روابط دولت‌ها در حقوق بين‌الملل و اسلام با تاكيد بر مسؤوليت حمايت
140
اصول حاكم بر روابط زن و مرد در اجتماع با رويكرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
141
اصول حاكم بر قراردادهاي پيمانكاري و مقاطعه كاري
142
اصول حاكم بر قراردادهاي خصوصي دولت، در حقوق ايران و انگلستان
143
اصول حاكم بر مديريت فرهنگي در قرآن
144
اصول حفاظت سوزن دوزيهاي فلزي بر روي پارچه هاي دوره صفوي
145
اصول حفظ ، مرمت ، نگهداري و نمايش نقشه هاي قالي
146
اصول حقوقي حاكم بر بازار بين المللي ارز با تاكيد بر موانع فعاليت جمهوري اسلامي ايران
147
اصول خلق محيط‌هاي انگاره‌گرايانه در صحنه‌پردازي تئاتر معاصر غرب
148
اصول دوگاني در نظريه قاب ها و دوگان هي بازتابي و هم قاب
149
اصول ديگ بخار
150
اصول ذوب و تهيه فلزات و ريخته گري آنها
151
اصول رنگرزي با رنگ هاي رياكتيو
152
اصول روانكاري﴿روان كننده ها﴾
153
اصول روش نمونه سازي سريع به كمك تخليه الكتريكيRapid Prototyping (SEDS Fundamentals of Selective Electrical Discharge Sintering in
154
اصول زمين شناسي Fundamentals of Geology
155
اصول زمين شناسي Fundamentals of Geology
156
اصول زمين شناسي Principles of Geology
157
اصول زيبايي شناختي و كاركردي ديوار نگاره هاي بناهاي عصر قاجار تبريز در قلمرو زماني 1176 تا 1275 هجري شمسي از ابتداي دوره فتحعيشاه تا پايان دوره ناصر الدين شاه
158
اصول ساخت و طراحي سواحل توريستي
159
اصول ساختمان فرودگاه و فرودگاه هاي ايران
160
اصول سازبندي ﴿ اركستر اسيون ﴾ سازهاي ايراني ني، سنتور، تار، رباب، عود، قانون، كمانچه، قيچك، تمبك
161
اصول سوئيچينگ بسته اي و پيام و مقايسه پارامترهاي تاخير - ظرفيت پردازش - نحوه انتقال
162
اصول سيستم هاي پايگاه داده توزيع شده
163
اصول سيستم هاي تبريد جذبي
164
اصول شبيه سازي سيستمهاي حرارتي
165
اصول صداپردازي
166
اصول طراحي ، تكنولوژي و كاربرد خاك مسلح در ابنيه فني ؛ حالت خاص ديوارهاي ساحلي و ديوارهاي حفاظتي - تاسيسات صنعتي و پناهگاه ها
167
اصول طراحي آبگرمكن خورشيدي
168
اصول طراحي آسيابهاي گلوله اي
169
اصول طراحي آنتن هاي لگاريتمي تناوبي
170
اصول طراحي از بعد مكانيكي و بيومكانيكي يك دستگاه تنفس منصوعي - ونتيلاتور- واحد I.C.V
171
اصول طراحي انتقال توان هيدرواستاتيك
172
اصول طراحي براي دسترسي اسان به كابنيت هاي اشپزخانه
173
اصول طراحي براي دسترسي اسان به كابينت هاي اشپزخانه
174
اصول طراحي بيمارستانهاي كودكان مبتني بر نظر
175
اصول طراحي بيمارستانهاي كودكان مبتني بر نظر استفاده كنندگان
176
اصول طراحي پروانه هاي كشتي
177
اصول طراحي پوسته داخلي براي ارتقاء مطلوبيت آكوستيكي در دفاتر پلان باز
178
اصول طراحي پياده راههاي شهري با تاكيد بر ويژگيهاي اقليمي نمونه موردي : باز طراحي پياده راه سلمان فارسي شهر اهواز
179
اصول طراحي ترمه
180
اصول طراحي تونل هاي باد مافوق صوت
181
اصول طراحي تونل هاي باد مافوق صوت پيوسته
182
اصول طراحي جرثقيل هاي شناور با استفاده از آئين نامه GL آلمان
183
اصول طراحي چتر نجات
184
اصول طراحي حرارتي راكتورها در نيروگاه اتمي
185
اصول طراحي دفتر مهندسين مشاور معماري با رويكرد رضايتمندي كاركنان
186
اصول طراحي ركوپراتورهاي ميكروتوربينهاي گازي
187
اصول طراحي سازه هاي حجيم در دريا
188
اصول طراحي ستونهاي تقطير در فرآيندهاي پتروشيميايي و شبيه سازي واحد GPL پالايشگاه گازي جم عسلويه با نرم افزار sulP nepsA
189
اصول طراحي سوپاپ در كمپرسورهاي رفت و برگشتي
190
اصول طراحي سيستم هاي خورشيدي طرح و محاسبه و ساخت هيدراتور و اجاق خورشيدي
191
اصول طراحي شبكه سرويس و نگهداري دستگاههاي راهسازي
192
اصول طراحي فضاهاي باز دانشگاهي بر اساس سرزندگي خلاق و تعاملات اجتماعي
193
اصول طراحي فضاي باز مدرسه براي كودكان دوره دوم دبستان با رويكرد تأثيرپذيري از هوش‌هيجاني بر فرآيند يادگيري
194
اصول طراحي كارخانه
195
اصول طراحي كوره چوب خشك كني
196
اصول طراحي كوره هاي چوب خشك كني
197
اصول طراحي مراكز تحقيقاتي معماري و شهرسازي با رويكرد ارتقاء خلاقيت و نوآوري محققين
198
اصول طراحي مطالعات اپيدميولوژيك
199
اصول طراحي مطالعات اپيدميولوژيك
200
اصول طراحي مكانيزمهاي كاربردي
201
اصول طراحي مهندسي ربات هاي جوشكار و ساختار جوشكاري رباتيك
202
اصول طراحي موثر برارتقاي خلاقيت كودكان درفضاي مسكوني
203
اصول طراحي نيرو سنجهاي كشش - فشار مكانيكي - الكتريكي
204
اصول طراحي نيروگاه آبي
205
اصول طراحي نيروگاه زمين گرمايي
206
اصول طراحي هاور كرافت
207
اصول طراحي هواپيما و تحليل پايداري آن
208
اصول طراحي و ارزيابي زيستگاهها به روايت اكستيكس ﴿مقياس مطالعه: همسايگي﴾
209
اصول طراحي و بافت ترمه
210
اصول طراحي و پياده سازي شبكه هاي بي سيم
211
اصول طراحي و تجزيه در پارچه هاي حلقوي تاري
212
اصول طراحي و تجهيز فضاهاي باز محيط هاي شهري به منظور پدافند غيرعامل
213
اصول طراحي و توسعه شناورهاي مسابفه اي فراساحلي
214
اصول طراحي و توليد مبلمان با روش طراحي صنعتي
215
اصول طراحي و ساخت سكوهاي دريايي
216
اصول طراحي و ساخت سكوهاي نفتي ثابت شابلوني
217
اصول طراحي و ساخت شناور ماهيگيري فايبرگلاس به طول 15 متر
218
اصول طراحي و ساخت قالب شناورهاي كامپوزيتي
219
اصول طراحي و ساخت قايق هاي نجات
220
اصول طراحي و ساخت لوله هاي حرارتي
221
اصول طراحي و كاربرد انواع isolation amplifire
222
اصول طراحي و محاسبه تجهيزات عرشه در يك كشتي ماهيگيري
223
اصول طراحي و معادلات مكانيك پرواز هواپيماهاي خورشيدي
224
اصول طراحي واحدهاي صنعتي و پترو شيمي به كمك نرم افزار PDMS
225
اصول طراحي وتحليل پرسشنامه هاي آماري
226
اصول طراحي وساخت در روباتيك
227
اصول طراحي يك سكوي ثابت شابلوني جهت استقرار در خليج فارس
228
اصول طراحي يك مدار نسبي در هيدروليك
229
اصول عكاسي از اشياي موزه اي
230
اصول عكس
231
اصول علمي و عملي مرمت آثار كاغذي ﴿ خطي و چاپي ﴾
232
اصول علمي و عملي مرمت آثار كاغذي﴿خطي و چاپي﴾
233
اصول عملكرد و طراحي دستگاه واترجت
234
اصول عملكرد و طراحي فنهاي محوري و سانتريفيوژ
235
اصول عمليات حرارتي فولادها
236
اصول عملياتي شبكه هاي هوشيار( اي ان ) ونظري اجمالي بر قابليت هاي سيستم .... در اين رابطه
237
اصول فرايندهاي غشائي و كاربرد آنها در تصفيه آب و فاضلاب
238
اصول فلسفه مديريت
239
اصول كار سيستم هاي رادار basic of radar systems
240
اصول كاربست مصالح در معماري فلات مركزي ايران
241
اصول كاركردموتورهاي تزريق سوخت الكتريكي EFI
242
اصول كلي و محاسبات يك سيستم تبريد جذبي 50 تني
243
اصول ليزر و كاربرد آن در درمان سرطان
244
اصول ماكزيمم و ساليتون هاي ريچي گراديان
245
اصول محاسبات فريبرد براي شناورهاي اقيانوس پيما براساس پديده خيسي عرشه
246
اصول محاكمات عادلانه دراسناد بين الملل وقوانين افغانستان .
247
اصول مدارهاي پنوماتيك
248
اصول مديريت آموزشي و معيارهاي مدير موفق
249
اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي و دگرگوني اقتصادي
250
اصول مديريت خانواده از منظر دانش مشاوره و اسلام
251
اصول مربوط به اشتباه : مقايسه تطبيقي بين حقوق موضوعه ايران و قواعد متحدالشكل حقوق خصوصي معروف به Unidroit
252
اصول مرمت و ساماندهي منظر فرهنگي - طبيعي در محوطههاي تاريخي؛ موثر بر احيا و توسعه پايدار گردشگري (مطالعه موردي: منظر تاريخي- طبيعي برج قابوس)
253
اصول مطابقت كارائي موتور و بدنه هواپيما
254
اصول معناشناسي صفات خداوند از نظر صدرا و نهج البلاغه (با تاكيد بر شرح ابن ابي الحديد و ميثم بحراني)
255
اصول معناشناسي صفات خداوند از نظر صدرا و نهج البلاغه (با تاكيد بر شرح ابن ابي الحديد و ميثم بحراني)
256
اصول مفهومي و راهبردهاي كاربردي در طراحي معماري بناهاي مذهبي در نگرش شيعه ﴿نمونه مورد بررسي :تفاوتهاي مفهومي در طراحي مسجد، مزار و مصلي﴾
257
اصول مقدماتي تمرين كمانچه
258
اصول نظري و عملي مرمت كتيبه هاي كاشي معرق در ايران مطالعه موردي: گنبد عفاريه شهرستان مراغه
259
اصول نگارش قانون در حقوق كيفري ايران
260
اصول نگارش مكاتبات اداري
261
اصول نگارش مكاتبات اداري
262
اصول نوازندگي ويولن
263
اصول نورپردازي در شهر براي افزايش تعاملات اجتماعي شهروندان و خاطره انگيزي فضاهاي شهري
264
اصول همجوشي هسته اي
265
اصول هندسي از الگوريتمهاي عددي و تقارن
266
اصول و اجزاء راديوماكس
267
اصول و انتخاب يا تاقانهاي بادي ماشينهاي CMM
268
اصول و اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه امام سجاد (ع)
269
اصول و تكنيك كمكهاي اوليه برانكارد
270
اصول و تكنيك كمكهاي اوليه برانكاري several function
271
اصول و راهكارهاي طراحي شهري در توسعه ميان افزا مبتني بر رويكرد مكان سازي ( نمونه موردي شهرك شهيد محلاتي )
272
اصول و روشهاي مبارزه امام علي ع با انحرافات اجتماعي در نهج البلاغه
273
اصول و روشهاي مونتاژ
274
اصول و روشهاي نصب ياتاقان هاي غلتشي
275
اصول و ضوابط طراحي خانه سالم
276
اصول و طراحي وب سايت
277
اصول و طراحي وب سايت ،،،
278
اصول و قواعد بازيگري (نقش پوشي ) در شبيه خواني و روش سنتي تربيت شبيه خوان
279
اصول و قواعد تهذيب نفس در الكافي
280
اصول و قواعد حقوقي حاكم بر قراردادهاي بالادستي صنعت نفت (قراردادهاي امتيازي، مشاركتي و بيع متقابل )
281
اصول و قواعد متحركسازي شخصيتها در بازيهاي رايانه اي و بررسي محدوديت هاي متحركسازي در بازيهاي رايانه اي
282
اصول و قواعد متحركسازي شخصيتها در بازيهاي رايانه اي و بررسي محدوديت هاي متحركسازي در بازيهاي رايانه اي
283
اصول و مباني ادبيات نمايشي
284
اصول و مباني ادبيات نمايشي
285
اصول و مباني امنيت در شبكه هاي رايانه اي
286
اصول و مباني امنيت درشبكه هاي رايانه اي
287
اصول و مباني برنامه ريزي توليد در چاپخانه
288
اصول و مباني پروژه هاي طرح جامع فرآروند گردش داده ها در يك سازمان ،با رويكرد پروژه bi ودانشبورد مديريتي
289
اصول و مباني حقوق عمومي در نهج البلاغه
290
اصول و مباني دكورسازي
291
اصول و مباني دكورسازي و صحنه آرائي براي تئاتر كودكان
292
اصول و مباني ساخت وساز ماژولار در سازه‏هاي فولادي و بتني
293
اصول و مباني صنايع دستي ايران از ديدگاه سنت گرايان
294
اصول و مباني مديريت علوي , THE PRICIPLES AND BASICS OF ALAVI'S MAN AGEMENT
295
اصول و مباني مديريت عمومي پيامبران از ديدگاه قرآن
296
اصول و مباني مصرف در نظام اخلاقي اسلامي
297
اصول و مباني مكان يابي شريان هاي تخليه جمعيت در برابر تهديدات نظامي
298
اصول و مباني نقد فرهنگي از ديدگاه عزّالدين المناصره
299
اصول و مباني همنشيني رنگ در فرش راور
300
اصول و مباني وحدت اديان الهي و زمينه انحراف امت ها از آن اصول از ديدگاه قرآن كريم
301
اصول و معيارهاي مكانيابي و طراحي شهركهاي صنعتي
302
اصول و مفاهيم ايجاد وب سايت بر اساس تكنولوژي و پياده سازي سامانه بانكداري اينترنتي
303
اصول و مفاهيم محاسبات نرم
304
اصول و مهارتهاي روابط انساني در نهج البلاغه
305
اصول و نتايج انسان شناسي اخلاقي از ديدگاه افلاطون
306
اصول و ويژگيهاي صحنه آرائي در اپرا، باله و نمايش موزيكال
307
اصول وتكنيك اژاكس
308
اصول وطراحي پنوماتيك
309
اصول وفنون مذاكرات تجاري
310
اصول وقواعداخلاق اجتماعي اسلام ازديدگاه قرآن وروايات
311
اصول وكاربرد تست هاي غير مخرب NDT در جوشكاري
312
اصول وكاربردانرژي خورشيدي به همراه بررسي چند سيستم نمونه
313
اصول ومباني بودجه ريزي در شهرداريها
314
اصول ومباني مديريت اسلامي
315
اصول، تكنيك ها و استانداردهاي چاپ امنيتي، و مطالعه به روي روش هاي نوين براي رسيدن به سطح امنيتي مطلوب
316
اضافات كليله و دمنه
317
اضافه بار در سيستمهاي سوئيچينگ OVERLOAD IN SWITCHING SYSTEMS
318
اضافه در قابوسنامه
319
اضطراب
320
اضطراب
321
اضطراب امتحان
322
اضطراب امتحان در بين نوجوانان 18-14 ساله شهرستان جاجرم
323
اضطراب در هنگام سخنراني دانشجويان
324
اضطراب مادران بر روي فرزندان در رابطه با ناخن جويدن
325
اضطراب وامتحان
326
اضطراب وباورهاي غيرمنطقي
327
اضطراب وكاركرد ان در تعليم وتربيت
328
اطاق آبي
329
اطاق آبي
330
اطاق فرمان كارخانه كاغذ سازي
331
اطفال و نوجوانان مجرم
332
اطلاح عملكرد معادله حالت ESD براي سيالات قطبي
333
اطلاع رساني تصويري براي جلب سياحان
334
اطلاع رساني عمومي درمعاهدات بين المللي با تاكيد بر توافق هسته اي وين
335
اطلاع رساني كوانتومي در سياهچاله هاي حاصل از نظريه ي گرانش لاولاك
336
اطلاع رساني كوانتومي در فضازمان خميده
337
اطلاعات فني در رابطه باريسندگي الياف بلند
338
اطلاعات فني در كارخانجات نساجي
339
اطلاعات فني سيال هاي هيدروليكي و روانكارها
340
اطلاعات كاوي:راه پيش رودرداده ومتن ورسانه كاوي
341
اطلاعات كوانتومي تحت تبديلات لورنتس
342
اطلاعات مزاحمين و عمليات مربوطه
343
اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي لازم براي مديريت زنجير عرضه-مطالعه موردي زنجيره عرضه تحقيقات آموزش و پرورش
344
اطلس راههاي استان اصفهان
345
اطلس صنعتي استان تهران وتحليل آن درسالهاي اخير
346
اطمينان بيش از حد مديران و سياست تقسيم سود
347
اطمينانتعيين ظرفيت نصب منابع توليد پراكنده براي حفظ هماهنگي فيوزها و بازبستها به منظور جلوگيري از كاهش قابليت
348
اعاده دادرسي با تجويز رئيس قوه قضائيه
349
اعتبار اسناد الكترونيك به عنوان ادله اثبات دعوا
350
اعتبار بخشي تجربي مدلهاي ريزساختار و تنشهاي پسماند و طراحي بهينه اتصالات جوش در سازه هاي فولادي
351
اعتبار تعهدات قراردادي صغير مميز در فقه و حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصر
352
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف وﻳﮋه
353
اعتبار ساختي مهارتهاي دقيق خواني در مقابل سريع خواني
354
اعتبار سنجي تئوري‌هاي مبتني بر امواج منظم در تعيين پارامترهاي پايداري سكوهاي ثابت دريايي
355
اعتبار سنجي دانشكده صنايع با استفاده از مدل ABET
356
اعتبار سنجي ژن هدف با hsa-miR-361-5p درگير در بيماري پاركينسون
357
اعتبار سنجي شرعي و قانوني مبادي حصول علم قاضي در صدور حكم
358
اعتبار سنجي كاربر بر مبناي مكان و ويژگي هاي پايدار كانال
359
اعتبار سنجي مدل كيفي COSHH وقضاوت خبره در ارزيابي تماس استنشاقي با غبار
360
اعتبار سنجي مشتريان بانك قرض الحسنه مهر ايران با استفاده از روش هاي هوشمند
361
اعتبار سنجي نتايج بدست آمده از آزمايش كشش و اريكسون بر روي آلياژ آلومينيوم AA1200 با استفاده از شبيه آلمان محدود
362
اعتبار سنجي نتايج بدست آمده از نورد و آزمايش كشش بر روي چدن نشكن جدار نازك با استفاده از شبيه سازي به روش المان محدود
363
اعتبار عقل ونقل در مكتب تفكيك
364
اعتبار محدوديتهاي وزني در مدلهاي تحليل پوششي داده ها
365
اعتبار محدوديتهاي وزني در مدلهاي تحليل پوششي دادهها
366
اعتبار مصلحت در تصرفات مالي ولي قهري و حاكم شرع در فقه و حقوق
367
اعتبار نظريه كارشناسي در امور كيفري
368
اعتبار يابي پرسش نامه هوش هيجاني بار-ان در جمعيت دانش آموزي دامغان
369
اعتبارات اسنادي
370
اعتبارسنجي ابزار اندازه گيري خرد سازماني و بررسي رابطه آن با هوش راهبردي (مورد مطالعه دانشگاه جامع علمي كاربردي)
371
اعتبارسنجي امنيتي مدل‌هاي اعتماد محاسباتي
372
اعتبارسنجي مدل كيفي COSHH و قضاوت خبره در ارزيابي تماس استنشاقي با غبار
373
اعتبارسنجي مفروضات اساسي روش مواجهۀ شبه القايي حاصل از داده كاوي تصادفات براي انواع دوره هاي زماني و سطوح مختلف مكاني با كمك سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
374
اعتبارسنجي مفروضات اساسي روش مواجهۀ شبه القايي حاصل از داده كاوي تصادفات براي انواع دوره هايزماني و سطوح مختلف مكاني با كمك سيستم هاي حمل ونقل هوشمند
375
اعتبارسنجي نرم افزار با استفاده از اتوماتاي محدودشده
376
اعتبارسنجي و انطباق فرهنگي پرسشنامه ارزشيابي حرفه اي گرايي (P-MEX) در دندان پزشكي در سال 1396
377
اعتبارسنجي و مستندسازي نامه هاي امام در نهج البلاغه و بررسي اسباب صدور آنها
378
اعتبارعقل از ديدگاه قرآن ونهج البلاغه
379
اعتباريابي ايراني ابزار تشخيص PE و بررسي ارتباط اين اختلال با سن و طول مدت ازدواج بين مردان متاهل شاغل در تهران
380
اعتباريابي و هنجارسازي پرسشنامه بهزيستي اجتماعي كيز (1998) در زنان و مردان تهراني
381
اعتباريابي و هنجارسازي پرسشنامه مجموعه شخصيت جامعه پسند (30)PSB- وبررسي رابطه آن با پرسشنامه NEO-FFI در دانشجويان شهر قزوين .
382
اعتباريابي و هنجارسازي پرسشنامه هوش اخلاقي كودكان 3-7 ساله ي شهر تهران
383
اعتباريابي و هنجاريابي پرسشنامه رفتارهاي مقابله اي كودكان
384
اعتباريات از ديدگاه شيخ اشراق وعلامه طباطبايي
385
اعتدال از ديدگاه امام علي7 با محوريت نهج‌البلاغه
386
اعتدال گرايي در سياست گذاري فرهنگي و نقش آن در تدوين وشكل گيري الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
387
اعتدال گرايي و عبور از افراط و تفريط در قلمرو سياست در ايران پس از انقلاب
388
اعتراض ثالث
389
اعتراض سياسي در حكومت اسلامي ازمنظر فقه شيعه
390
اعتراضات هرش بر هرمنوتيك فلسفي گادامر
391
اعتقاد و اعمال مذهبي با ميزان مقابله با استرس در حوزه علميه خواهران سال 91
392
اعتقادات مذهبي در بين مجرمين زن و مرد با حبس 10سال و بالاي 10سال
393
اعتماد به نفس وچگونگي تقويت آن در دانش آموز(اعتماد به نفس واقعي)
394
اعتماد در زنجيره تامين
395
اعتماد و اطمينان در مسيريابي شبكه‌هاي اقتضائي متحرك
396
اعتياد
397
اعتياد
398
اعتياد
399
اعتياد
400
اعتياد
401
اعتياد بلاي خانمانسوز و مرگ تدريجي افراد
402
اعتياد به اينترنت
403
اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاهي
404
اعتياد به اينترنت در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
405
اعتياد به اينترنت شهرستان شهرضا
406
اعتياد به اينترنت و تأثيرات اجتماعي - رواني آن
407
اعتياد به اينترنت.
408
اعتياد در بين جوانان و نوجوانان
409
اعتياد در جامعه
410
اعتياد در جامعه و بررسي علل آن
411
اعتياد نوجوانان به موادمخدر و تÊثير آن بر بزهكاري آنان .
412
اعتياد و اثرات سوء آن بر زندگي انسانها خصوصأ جوانان
413
اعتياد و تأثير آن بر هوش فرزندان
414
اعتياد و راههاي پيشگيري و درمان ان
415
اعتياد و علل جامعه شناختي آن
416
اعتياد و عوامل اجتماعي آن
417
اعتياد و گرايش جوانان به ان
418
اعتياد و مواد مخدر ونوجوانان و جوانان
419
اعتياد و نوجوانان
420
اعتياد، از تصوير تا تصوير
421
اعتيادبه اينترنت
422
اعجاز علمي قران و فيزيك
423
اعجوبه هاي آسماني ( سياهچاله ها)
424
اعداد اول
425
اعداد اول مرسن و كاربرد آنها در رمزنگاري
426
اعداد باس در جبرهاي نوتري
427
اعداد تحميلي خطي سازي براي مدولهاي تصويري
428
اعداد رمزي اندازه‌اي گراف‌هاي تنك
429
اعداد رمزي دوبخشي رنگين كماني طرح ها و ماتريس ها
430
اعداد رمزي دورها و مسيرهاي گسترده در ابر گراف هاي يكنواخت
431
اعداد رمزي قطري گراف ها و ابر گراف ها
432
اعداد رمزي گراف كامل - دور
433
اعداد رمزي گراف ها و ابر گراف ها
434
اعداد رمزي و اعداد توران ابر گراف هاي برج
435
اعداد غالب همبندي ضعيف و امنيتي در گراف ها
436
اعداد فولز و انواع شرايط فولز براي ميانگين پذيري نيم گروهها
437
اعداد فيبوناچي و نقش آنها در ساختار موسيقي معاصر
438
اعداد ليوبزنيك حلقه هاي با مشخصه آميخته در بعدهاي بالا
439
اعداد ليوبزنيك حلقه هاي موضعي
440
اعداد ليوبزنيك حلقه هاي موضعي و رشته هاي خطي ايده آل هاي مدرج
441
اعداد مختلط كواترنيون ها
442
اعدادمختلط در فيزيك
443
اعدام از منظر جرم شناسي
444
اعراب القرآن المستخرج من مغني البيب لابن هشام الانصاري﴿من سوره الاسرا الي سوره الناس﴾
445
اعراب القرآن المستخرج من مغني البيب﴿من سورة الفاتحة الي سورة النحل﴾
446
اعراب گذاري و ترجمه جملات و اشعار عربي تاريخ بيهقي
447
اعراب گذاري و ترجمه متون عربي به فارسي از كتاب كشف المحجوب
448
اعسار در حقوق ايران
449
اعسار و پرداخت ديه معسر از بيت المال
450
اعسارواثبات آن درقانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي باتأكيدبرمقررات مصوب1394
451
اعضاي پوچ توان، حلقه هاي تقليل يافته و حلقه هاي برگشت پذير ضعيف
452
اعطاء و پذيرش نيابت قضايي خارجي در حقوق ايران
453
اعلال و ابدال
454
اعلام اراده در حقوق ايران و اصول متحدالشكل قراردادهاي تجاري بين‌المللي با تأكيد بر كنوانسيون 1980 وين (كنوانسيون بيع بين‌المللي)
455
اعلام انساني ديوان ناصرخسرو
456
اعلام جغرافيايي در ديوان خاقاني
457
اعلام خبر اذان شرعي در مركز ...
458
اعلام خطر تلفني
459
اعلام گر ايستگاههاي مترو و اتوبوس
460
اعمال اثر موج سينماتيك در هيدروگراف واحد غير خطي و مقايسه هيدروگراف غير خطي و خطي در برآورد هيدروگراف سيل
461
اعمال ارتعاشات اتفاقي در نرم افزار ANSYS بر مدل ماهواره ي AUTSAT
462
اعمال اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در شركت هاي گاز استاني با تاكيد بر داوري
463
اِعمال ايستاي امنيت جريان اطلاعات كمي در Middleweight Java
464
اعمال پوشش آلومينيوم و سيليسيوم به روش غوطه وري گرم بر روي IN738LC و بررسي رفتار خوردگي داغ
465
اعمال پوشش كاربيد تانتالم به روش پلاسماي الكتروليتي و بررسي رفتار خوردگي آن
466
اعمال پوشش نيكل روي زيرلايۀ مغناطيس دائم Nd-Fe-B به روش الكتروشيميايي و بررسي مشخصات آن
467
اعمال پوشش هاي نانوساختار آلومينا - زيركونيا بر زيرلايه هاي آلومينيوميبا روش پلاسماي الكتروليتي و بررسي خواص و ويژگي ها
468
اعمال پوشش‌ ضخيم سد حرارتي (TTBC) روي سوپر آلياژ پايه نيكل (Hastelloy-x) و بررسي ريزساختار و رفتار اكسيداسيون پوشش
469
اعمال پوشش‌هاي نانوساختار تيتانيا بر روي سطح فولاد زنگ نزن 304 به روش پاشش سل و بررسي خواص مكانيكي و فوتوكاتاليستي آن‌ها
470
اعمال تبديل برويژگي هاي گفتار به منظور افزايش نرخ بازشناسي گفتار در محيط هاي نويزي
471
اعمال تغييرات در طراحي يك كمپرسور محوري براي بهبود موقعيت خط عملكردي موتور در دورهاي كم
472
اعمال تكنيكهاي كنترل پروژه در پالايشگاه گاز بندر عباس (سرخون )
473
اعمال توسعه مدل رانه در برنامه‌هاي كاربردي سازماني
474
اعمال توكار صحت جريان كنترل در بايت كد جاوا
475
اعمال حاكميت دولت ها در پرتو صلاحيت هاي نظارتي -اجرايي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد
476
اعمال حقوقي
477
اعمال حقوقي سفيه
478
اعمال خودكار خط‌مشي‌هاي امنيتي تعريف شده توسط كاربر در برنامه‌نويسي شي‌گرا
479
اعمال خيار غبن در وجه‌التزام از منظر فقه و حقوق ايران
480
اعمال روش FDTD در بافتهاي استخواني و تحليل اثر ضايعات در توزيع ميدان آن
481
اعمال روشهاي بهبود گفتار به عنوان پيش پردازش، جهت بالا بردن دقت بازشناسي گفتار فارسي
482
اعمال سياستهاي امنيتي در جاوا با استفاده از مدل كنترلي دسترسي بر مبناي ديدگاه
483
اعمال سياستهاي امنيتي در جاوا با استفاده ازمدل كنترل دسترسي بر مبناي ديدگاه
484
اعمال سياستهاي نگهداري پيشگيرانه ...
485
اعمال شرط مرزي ورود/ خروج براي جريان داخلي دو بعدي به روش ISPH
486
اعمال عدم تداخل غير حساس به جريان از طريق بازنويسي برنامه در يك زبان مدل جاوا
487
اعمال فرامين كنترل و تحليل پاسخ ها ي شبيه ساز هواپيما از طريق دسته كنترل
488
اعمال فرامين كنترل و تحليل پاسخ هاي شبيه ساز هواپيما از طريق دسته كنترل
489
اعمال فرايند اصطكاكي اغتشاشي بر سطح فولاد زنگ نزن PH17- 4 ارزيابي ريزساختار و رفتار سطحي
490
اعمال قواعد عام تشديد مجازات نسبت به اشخاص حقوقي
491
اعمال قيود ويژه در كنترل سيستمهاي چند متغيره
492
اعمال مكانيسم مندرج در ماده 41 منشور با تاكيد بر پرونده هسته اي ايران
493
اعمال ناهمگني در معادله سينوسي گوردون و بررسي پاسخهاي آن
494
اعمال نيازمندي‌هاي احتمالاتي حريم خصوصي با نظارت بر پرس‌وجوهاي SQL
495
اعمال و ارزيابي خواص پوشش هاي كامپوزيتي Ni-P-Cr3-C2-NiCr بر روي پايه ي فولادي كم كربن
496
اعمال و ارزيابي خواص پوشش هاي كامپوزيتي الكترولس Ni-P-Cr3C2-NiCr بر روي پايه ي فولاد زنگ نزن به روش هيبريدي ذوب و انجماد
497
اعمال و مشخصه يابي پوشش هاي چند لايه ي Al2O3-SiO2-YSZ بر روي زير لايه ي آلومينيوم
498
اعمال و مشخصه يابي پوشش هيبريدي الكترولس نيكل فسفر بر روي فولاد زنگ نزن
499
اعوجاج كمانشي ورق هاي تقويت شده آلومينيمي حين جوشكاري
500
اعوجاج مورد انتظار در سيستم هاي چند حاملي پرش فركانسي
501
اعوجاج ناشي از جوشكاري در ورق هاي متعامد
502
اغتشاش و روابط هم ارزي بين قاب هاي هيلبرت
503
اغراض هنر از ديدگاه فارابي
504
اغراق و تعديل در بيان هنري
505
اف اف تصويري
506
افت انتقال امواج صوتي از يك پوسته استوانه سه‌لايه با مغزي سيال الكترورئولوژيكال
507
افت انتقال صوت از يك پوسته ي استوانه اي چند لايه متشكل از مواد تابعي هدفمند، متخلخل و هسته ي موجي شكل
508
افت انتقال صوت بر روي پوسته¬هاي دو انحنايي كامپوزيتي چندلايه به همراه لايه¬ي مياني متخلخل با استفاده از تئوري مرتبه سوم برشي
509
افت تحصيلي
510
افت تحصيلي در مقطع دبيرستان
511
افت تحصيلي درس رياضيات پايه سوم راهنمايي منطقه كردكوي
512
افت تحصيلي و نقش آن در ايجاد جرائم
513
افت توان در تونل هاي باد زيرصوت
514
افت عملكرد توربين گاز در اثر آسيب اجزا
515
افت فشار در منيفولدهاي هيدروليكي
516
افت و خيز انرژي در مكانيك آماري تساليس
517
افت و خيز جهت نما در بلورهاي مايع نماتيك توسط يك موج فراصوت
518
افت و خيزهاي گرمايي، ميخكوبي و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ويژه الكتريكي ابر رساناهاي گرم
519
افت وخيزهاي الكترومغناطيسي خلاء براي موجبرها و كاوكهاي مختلف
520
افتراق تومورهاي خوشخيم و بدخيم غدد بزاقي به كمك كامپيوتر با استفاده از MRI ديناميك
521
افتراق زمان و مطابقه در ناشنوايان فارسي زبان: رويكردي زايشي
522
افتراق شهري؛ خوانش الگوي جدايي اجتماعي- فضايي در شهرها (نمونه مورد مطالعه: محلات شهر اصفهان)
523
افتراق هاي ژئومورفولوژيكي مناظر كويري نمونه موردي: استان يزد
524
افتهاي موضعي در سيالات غير نيوتوني
525
افراز سازه هاي فضا كار براي پردازش موازي
526
افرازهاي منصفانه در نظريهي گراف
527
افزار گراف جريان داده ي كاربردهاي بي درنگ براي پياده سازي به صورت پيكربندي در زمان اجرا RTRبا استفاده از الگوريتم ژنتيك
528
افزايش آب دوستي لايه‌ي نانوليفي پلي‌لاكتيك گلايكوليك اسيد به كمك پلاسما جهت كشت سلولي
529
افزايش آبدوستي سطح پلي لاكتيك اسيد با روش آمينه كردن سطح براي مهندسي بافت استخوان
530
افزايش آبگريزي غشاي الكتروريسي شده‌ي PVDF در فرآيند تقطير غشايي
531
افزايش آگاهي زبان آموزان ايراني نسبت به كاربرد نشانگرهاي كلامي در بيان شفاهي
532
افزايش اتكاپذيريدر سيستم هاي مبتني بر IP-core
533
افزايش ارتفاع سدهاي خاكي
534
افزايش ارتفاع سدهاي خاكي
535
افزايش ارزش گلبرگ زعفران با استفاده از آن به عنوان سوبسترا جهت كشت قارچ هاي رشته اي در ورآوري بستر جامد
536
افزايش استحكام پيچ پديكولار در استخوان پوك انسان با استفاده از پودر تري كلسيم فسفات و پودر استخوان خرد شده
537
افزايش استحكام خستگي قطعات جوشي به روش ضربه اولتراسونيك
538
افزايش استحكام فصل مشترك در كامپوزيت هاي چوب-پلاستيك بر پايه پي وي سي و بهينه سازي شرايط فرايندو فرمولاسيون
539
افزايش استحكام منحني آلياژ A356 به كمك نانوذرات تقويت كننده
540
افزايش استحكام ورقي با ترك زاويه دار به كمك لايه هاي ترميمي كامپوزيتي
541
افزايش اطلاعات بصري تصاوير موج ميليمتري با استفاده از روش ادغام
542
افزايش امنيت پسورد با استفاده از منطق فازي در بانك تجارت (كنترولر فازي)
543
افزايش امنيت در حفظ حريم خصوصي كاربر شبكه اجتماعي
544
افزايش امنيت محيطي در بازطراحي محله باغ فيض منطقه 5 شهر تهران
545
افزايش انتقال حرارت در كندانسور R-404A توسط سيم پيچ
546
افزايش انحلال پذيري كوركومين بااستفاده از پليمر...
547
افزايش انرژي استحصالي از توربين بادي با استفاده از پيشگويي كوتاه ‌مدت سرعت باد و تزريق توان از شبكه به توربين بادي
548
افزايش انرژي خروجي مزرعه بادي با در نظر گرفتن اثر سايه با استفاده از پيش بيني ساعتي سرعت و جهت باد
549
افزايش بار مجاز ربات كابلي انعطاف پذير به روش كنترل بهينه حلقه بسته
550
افزايش بار محوري در مسير اصفهان بافق
551
افزايش بازده توليد اتانول از ضايعات تنباكو با استفاده از پيش فراوري قليايي هيدروكسيد سديم
552
افزايش بازده سلول هاي خورشيدي به وسيله نگاشت ليزري بر حفاظ پليمري سلول و مقايسه بازدهي با خورش شيميايي بر سطح سيليكون
553
افزايش بازده موتور بوسيله زمانبندي متغير سوپاپها
554
افزايش بازده نيروگاه هاي سيكل تركيبي با بررسي اثر هندسه دود كش بر كاهش افت فشار و افزايش راندمان
555
افزايش بازدهي تقويت كننده فركانس بالاي كلاس F به كمك خط ريز نوار با زمين ناقص
556
افزايش بازدهي جاسازي پنهان نگاري در رسانه هاي صوتي
557
افزايش بازدهي جاسازي روش هاي پنهان نگاري پر ظرفيت با معرفي فضاهاي جديد باينري و غير باينري
558
افزايش بازدهي در منابع تغذيه سوئيچينگ ولتاژ پايين با استفاده از يكسو ساز سنكرون و تكنيك هاي باز يافت انرژي
559
افزايش بازدهي سلول خورشيدي با استفاده از سيستم تلفيقي سلول خورشيدي/برج خنك كننده
560
افزايش بازدهي سلول هاي خورشيدي با استفاده از تابش دهي ليزري بر سطح سيليكون
561
افزايش بازدهي سلول هاي خورشيدي به وسيله ساختارهاي نانو
562
افزايش بازدهي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه، با استفاده از تركيب دو رنگدانه
563
افزايش بازدهي سلول هاي فتوولتائيك
564
افزايش بازدهي يك مدار هيدروليكي
565
افزايش برداشت نفت بروش ميكروبي (MEOR)
566
افزايش بهره آنتن شكاف باريك شونده با استفاده از عناصر گريتينگ
567
افزايش بهره نوتروني در دستگاه محصورسازي الكترواستاتيكي اينرسي (IECF) با اعمال ميدان مغناطيسي قوي و امواج راديويي (RF)
568
افزايش بهره وري با استفاده از روش سنجي
569
افزايش بهره وري پژوهشكده ها و سازمان هاي دانش بنيان با استفاده از رايانش ابري
570
افزايش بهره وري حاصل از كاركرد منابع انساني در دانشگاه پيام نور مشهد
571
افزايش بهره وري در تخصيص پهناي باند در لينك ماهواره مبتني بر پيش بيني ترافيك
572
افزايش بهره وري سامانه توليد همزمان گرما و توان در شرايط نيمه بار انرژي مصرفي
573
افزايش بهره وري طيفي در تخصيص منابع راديويي به فمتوسل‌هاي خود سازمانده مبتني بر FFR
574
افزايش بهره وري كوانتومي در سلول هاي فتوسنتزي
575
افزايش بهره وري و كاهش هزينه در شركت بهمن موتور
576
افزايش بهره‌وري انرژي در تخصيص منابع براي سرويس‌هاي ابري بلادرنگ
577
افزايش بهروه وري با روش از بين بردن توقفهاي كوتاه مدت در خط توليد دلستر بهنوش
578
افزايش بيان پروتئين نوتركيب ROP 1 توكسوپلاسما گوندي در E. coli از طريق بيان پروتئين كوتاه شده )truncated(
579
افزايش پاسخ دهندگي فضاي عمومي شهري ﴿ميدان﴾ با استفاده از هنر عمومي نمونه مورد مطالعه: طراحي ميدان شهدا شهر مشهد
580
افزايش پايداري اكسيداتيو روغن بزرك با درون‌پوشاني در نانو الياف موسيلاژ دانه آن
581
افزايش پايداري پيوند در شبكه هاي اقتضايي نقليه اي
582
افزايش پايداري حرارتي باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس پلانتاروم A7 براي توليد نان پروبيوتيك با استفاده از تكنيك ريز پوشاني
583
افزايش پايداري حرارتي و بهبود عملكرد الكتروشيميايي باتري¬هاي ليتيوم يون با استفاده از افزودني الكتروليت بر پايه تركيبات فسفيت
584
افزايش پايداري حرارتي و مكانيكي رزين اپوكسي به كمك استفاده همزمان از گرافيت قابل انبساط و نانو سيليكا
585
افزايش پايداري خواص حرارتي PCM معدني بر روي منسوج با استفاده از برخي نانو ذرات
586
افزايش پايداري شبكه بولتزمن در اعداد رينولدز بالا براي جريان تراكم ناپذير
587
افزايش پهناي باند آنتن پچ مايكرواستريپي با بكارگيري سطوح AMC
588
افزايش پهناي باند تقويت كننده هاي CMOS
589
افزايش پوشش مبتني بر خوشه بندي در شبكه هاي حسگري بي سيم براي آشكارسازي هدف در سيستم هاي انبوه آنتني
590
افزايش تحقق پذيري پروژه هاي طراحي شهري با رويكرد طراحي مشاركتي - مورد مطالعه: پروژه بهسازي خيابان شهيد مدني (نظام آباد) تهران، (حدفاصل بزرگراه امام‌علي‌عليه‌السّلام تا خيابان انقلاب‌اسلامي)
591
افزايش تحمل پذيري خطا در شبكه هاي موردي بر اساس مسير يابي چند مسيري
592
افزايش تحمل فشار عملياتي لوله هاي پلي اتيلن گاز طبيعي با استفاده از نانوكامپوزيتها
593
افزايش تحمل‌پذيري مدارهاي ناهمگام در برابر اشكال‌ تأخير ناشي از تغييرپذيري پارامترهاي ساخت
594
افزايش تعامل با مشتريان به كمك بازاريابي تاثير گزار
595
افزايش تعامل كودكان در فرايند خدمات كتابخانه اي با رويكرد بازيگوشانه
596
افزايش تعامل كودكان در فرايند خدمات كتابخانه اي با رويكرد بازيگوشانه
597
افزايش تعاملات اجتماعي از طريق تركيب عملكرد گذر و سايت ساختمان هاي عمومي نمونه موردي طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي شهرستان ايلام
598
افزايش تعاملات اجتماعي و فرهنگي در مجموعه هنر هاي نمايشي البرز با تاكيد بر ترجيحات محيطي استفاده كنندگان
599
افزايش تعاملات اجتماعي وفرهنگي در مجموعه هنرهاي نمايشي البرز باتاكيد برترجيحات محيطي استفاده كنندگان
600
افزايش توان بهره برداري شده از توربين هاي بادي با استفاده از ذخيره ساز ابر خازني
601
افزايش توان رقابتي شركت هاي پيمانكاري ساختماني رتبه يك ايران با بهره گيري از تكنيك هاي مهندسي ارزش و چابك سازي سازمان
602
افزايش توليد آنزيم سلولاز از تريكودرما با استفاده از دي آتيل اتر در محيط كشت
603
افزايش توليد آنزيم سلولاز از تريكودرما رزي با استفاده از دي اتيل اتر در محيط كشت
604
افزايش توليد آنزيم سلولاز از تريكودرما رزيي با استفاده از دي اتيل اتر در محيط كشت
605
افزايش توليد آنزيم سلولاز با استفاده از هورمون ژيبرلين
606
افزايش توليد آنزيم سلولاز بااستفاده از هورمون ژيبرلين
607
افزايش توليد بيوگاز از لجن مازاد تصفيه خانه ي شهري با روش هاي مختلف پيش فراوري دما پايين
608
افزايش توليد گاز متان از كاه كلزا به وسيله پيش فرآوري با سديم هيدروكسيد
609
افزايش ثبات رنگ هاي مستقيم روي نايلون
610
افزايش ثبات شستشويي رنگ هاي اسيدي و مستقيم روي ابريشم، پشم و نايلون6،6 توسط سينتان مصنوعي، طبيعي و تركيبات كاتيونيك
611
افزايش جذب رطوبت پنبه براي ترميم زخم(زخم پوش)
612
افزايش جذب رطوبت كالاي سلولزي با عمليات تكميلي به منظور كاربردهاي پزشكي
613
افزايش جذب نور سلول‌هاي خورشيدي با نانوساختارهاي پلاسمونيكي
614
افزايش جذب نور سلول‌هاي خورشيدي با نانوساختارهاي پلاسمونيكي
615
افزايش جمعيت و پيامدهاي اجتماعي آن مطالعه موردي شهر مينودشت
616
افزايش جمعيت وتاثير آن بر مسكن (باتاكيدي بر شهرستان گرگان )
617
افزايش حساسيت آشكار سازهاي مدياي جامد جهت ثبت ذرات آلفا
618
افزايش خلوص كنسانتره ولفراميت حاصل از جدايش ثقلي با استفاده از عمليات فلوتاسيون معكوس و انحلال شيميايي
619
افزايش دايورسيتي در شبكه‌هايراديوشناختگرفرصت‌طلب با ارائه كد الموتي براي كاربران ثانويه
620
افزايش درجه آزادي و كاهش اثر تخمين غير صحيح كانال در شبكه تداخلي
621
افزايش دسترس پذيري در شبكه هاي اجتماعي برخط نظير به نظير با حفظ حريم خصوصي
622
افزايش دقت اندازه گيري فاصله بين گره ها در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك با پروتكل802.15.4
623
افزايش دقت تشخيص بيماري MS(Multiple Sclerosis) با استفاده از MRI و علايم حياتي
624
افزايش دقت تشخيص مرزهاي تدريجي بين مناظر فيلمبرداري شده در ويديوي فشرده شده
625
افزايش دقت تعيين و پيش بيني مدار ماهواره با افزايش دقت مشاهدات و سري زماني
626
افزايش دقت حفاظت ديجيتال ديستانس به كمك استخراج هارمونيك اصلي
627
افزايش دقت در تعيين پارامترهاي مدل سه‌بعدي خودرو از دنباله تصاوير
628
افزايش دقت در تعيين موقعيت و سرعت يك شي ء با استفاده از گيرنده هاي تجاري GPS
629
افزايش دقت رديابي برداري سيگنال‌هاي ضعيف GNSS مبتني بر تخمين‌گر هوشمند
630
افزايش دقت زمان سنجي گيرنده هاي ارزان قيمت GPS
631
افزايش دقت سامانه تعيين وضعيت ارزان قيمت با تخمين باياس سنسورهاي اينرسي با استفاده از فيلتر كالمن
632
افزايش دقت سيستم ناوبري اينرسي با استفاده از تلفيق داده‌هاي مكاني سيستم موقعيت‌يابي جهاني
633
افزايش دقت مكان يابي و ردگيري كاربر شبكه GSM با استفاده از شبك ههاي عصبي
634
افزايش دقت مكانيابي به همراه كاهش انرژي مصرفي در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك
635
افزايش دقت موقعيت يابي در مكانهاي سرپوشيده بر مبناي توان سيگنال دريافتي بلوتوث كم انرژي
636
افزايش دقت و سرعت تخمين تابع در دادههاي پراكنده بااستفاده از توابع پايهاي شعاعي
637
افزايش دقت و سرعت همگرايي مدل‌هاي لاگرانژي SPH
638
افزايش دماي كف دست به كمك بيوفيدبك و تاثير آن بر كاهش اضطراب
639
افزايش دوام بتن در محيط سولفاتي به كمك باكتري
640
افزايش راندمان انرژي مصرفي در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از رويكرد مخابرات مشاركتي
641
افزايش راندمان توليد بيوگاز در راكتور ناپيوسته با استفاده از تخمير پساب صنايع
642
افزايش راندمان توليد در كارخانجات ذوب و نورد
643
افزايش راندمان جداسازي پروتئين آرد گندم از نشاسته با روش فيزيكي و با كمك آنزيم ها
644
افزايش راندمان جذب برجهاي بنزول و نفتالين واحد توليدات كك و مواد شيميائي ذوب آهن اصفهان
645
افزايش راندمان سرريزهاي كناري با تغيير فرم هندسي ورودي
646
افزايش راندمان سلول هاي خورشيدي ساخته شده از نقاط كوانتومي توسط اصلاح سطح فوتوآند
647
افزايش راندمان كاري سلول هاي خورشيدي با استفاده از نانوسيال
648
افزايش راندمان كاري سلول هاي خورشيدي با استفاده ازميكرو كانال ها
649
افزايش راندمان كاري سلولهاي خورشيدي با استفاده از بخار آب
650
افزايش راندمان كلكتور خورشيدي جذب مستقيم با استفاده از نانوسيال آب-اكسيد مس
651
افزايش راندمان كمپرسور
652
افزايش راندمان يك سيستم تهويه مطبوع خورشيدي و بررسي و تحليل ابعاد دريچه ورودي و خروجي آن
653
افزايش رزولوشن با استفاده از روشهاي تركيب تصاوير
654
افزايش رسانايي الكتريكي الياف با استفاده از پليمرهاي رساناي مزدوجي
655
افزايش رشد ريز جلبك كلرلاولگاريس در محيط كشت لب شور
656
افزايش رفتار تمركز درسي به شيوه تك آزمودني
657
افزايش زمان ماندگاري گردوي خرد شده توسط اتمسفر اصلاح شده و رب انار
658
افزايش سختي آلومينيم بوسيله نيتروژن دهي درمحيط پلاسما
659
افزايش سختي جانبي سازه قاب - ديوار در ساختمانهاي بلند بوسيله سخت كردن طبقات در ترازهاي بهينه
660
افزايش سرعت الگوريتم ML-ICA در كاربرد جداسازي سيگنال منابع گفتار با حفظ كيفيت
661
افزايش سرعت بازسازي تصاوير MRI با استفاده از پردازش موازي و پردازنده هاي گرافيكي
662
افزايش سرعت در بينايي استريو به كمك كاهش فضاي جستجو
663
افزايش سرعت در سيستمهاي تشخيص هويت بر اساس تحليل بافت عنبيه
664
افزايش سرعت ربات راه‌رونده تناوبي با استفاده از حركت پاي پرواز
665
افزايش سرعت شبيه سازي جريان مخلوط گازها در بستر ذرات فشرده به روش شبكه ي بولتزمن با استفاده از پردازشگرهاي گرافيكي
666
افزايش سرعت مكان يابي هدف با استفاده از الكوريتم وفقي FSB_pca
667
افزايش سرعت مكان يابي هدف با استفاده از الگوريتم وفقي FSB-PCA
668
افزايش سرعت همگرايي اجماع در سيستم هاي چند عامله مرتبه دوم و بالاتر
669
افزايش سرعت و كيفيت آشكارسازي اشياء متحرك مبتني بر تخمين چگالي كرنل
670
افزايش سهم بازار حمل و نقل ريلي (مطالعه موردي: محور تهران - زنجان)
671
افزايش شكل پذيري اتصالات بتن آرمه بااستفاده ازورقه هاي FRP
672
افزايش ضريب امنيتي بوسيله تعامل برنامه تشخيص نفوذ اسنورت و ديوارهاي آتشين فيلتر كننده بسته ها
673
افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي توسط نصب سيم پيچ داخل لوله به كمك نرم افزار Fluent
674
افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي سيالات با استفاده از نانولوله هاي كربني
675
افزايش ضريب بهره دهي يك مخزن نفتي دريايي با استفاده از روش ازدياد برداشت تزريق آب
676
افزايش ضريب عملكرد پمپ حرارتي با استفاده از نانوذرات
677
افزايش ضريب عملكرد سلول هاي خورشيدي تك كريستال سيليكوني با اصلاح نور ورودي
678
افزايش طول عمر شبكه با استفاده از روش حداقل پوشش گره هاي حسگر فعال براي رديابي هدف در شبكه هاي حسگر بي سيم
679
افزايش طول عمر شبكه حسگر دوربين با پوشش كامل به منظور پايش و تشخيص ارتفاع هدف
680
افزايش طول عمر شبكه هاي حسكر زير آب با بهبود پروتكل LEACH و منطق بازي
681
افزايش طول عمر شبگه هاي حسگر بي سيم توسط الگوريتم هاي رمز نگاري و فشرده سازي
682
افزايش طول عمر نگهداري تخم مرغ كامل مايع پاستوريزه و پاستوريزه نشده با استفاده از نگهدارنده بيولوژيك
683
افزايش ظرفيت باربري بستر مخازن نفتي به كمك نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه الياف كربن
684
افزايش ظرفيت بالابري حوضچه شناور 28000 تني دلفين تا ظرفيت 33000 تن
685
افزايش ظرفيت توربين گاز به روش مه گون
686
افزايش ظرفيت راه‌آهن موجود مبتني بر اصلاح و ارتقاء زيرساخت ريلي با استفاده از رويكرد نظريه محدوديت‌ها و شبيه‌سازي (مطالعه موردي يك خط راه‌آهن)
687
افزايش ظرفيت شبكه هاي اقتضايي بي سيم با استفاده از كدگذاري شبكه
688
افزايش عمر انبارداري توت فرنگي با استفاده از لاكتوباسيلوس پلانتاروم A7 و اسانسها
689
افزايش عمر رينگ كمپرسورها در يك مجتمع پالايشگاهي به وسيله ي طراحي مجدد
690
افزايش عملكرد ارتباطات دروني سيستم‌هاي چند هسته‌اي مجهز به شبكه بي سيم روي تراشه
691
افزايش عملكرد گرمايي ترموسيفون دوفلزي بسته با بهبود نحوه جوشش و چكاش و عبور از حد انتقال حرارت در ترموسيفون
692
افزايش عيار دي اكسيد تيتانيوم در لجن رنگ خودرو جهت بازيابي و توليد فاز روتيل
693
افزايش غلظت هيدروژن موجود در بيوگاز توليد شده توسط فرايند تخمير بيهوازي
694
افزايش فتوشيميايي [2+2] 2- مورفولينوپروين نيتريل به بنزيل هاي تك استخلافي
695
افزايش فروافت رسانائي نوري ماندگار (PPC) در نيمرساناهاي cds- znse- gaasf- gaaso2- gaasc2- gaas
696
افزايش فشار خون شرياني و ديابت قندي
697
افزايش فعاليت انزيم سلولازي در موتانت هاي قارچ تريكو در ماريسئي با روش القاي موتاسيون فيزيكي و شيميايي
698
افزايش فعاليت حياتي و عملكردي سلول‌هاي بتا با استفاده از ميكروذرات PLGA حاوي كاتالاز تثبيت شده به عنوان سيستم توليد كننده اكسيژن
699
افزايش فوتوشيميائي ( 2+2 ) - الكن هاي كاپتوداتيو به بنزيل هاي تك استخلافي
700
افزايش قابليت اطمينان انتقال داده در شبكه‌هاي بي‌سيم مورد استفاده در شبكه الكتريكي هوشمند
701
افزايش قابليت اطمينان حافظه هاي روي تراشه در پردازنده هاي مدرن با استفاده از حافظه هاي غيرفرار
702
افزايش قابليت اطمينان در شبكه هاي مبتني بر MPLS
703
افزايش قابليت اطمينان سلسله مراتب حافظه نهان در پردازندههاي بساهستهاي در برابر اثرات خطاهاي نرم هم‌زمان چندگانه
704
افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع شده بوسيله روش تشخيص و مكان يابي خطا
705
افزايش قابليت اطمينان و بهبود پروفيل ولتاژ شبكه توزيع هوشمند با استفاده از بازآرايي شبكه و برنامه‌ريزي ميكروتوربين در حضور منابع توليد انرژي تجديدپذير و با درنظرگيري هزينه كليدزني
706
افزايش قابليت اطمينان يك سيستم ميكروپروسسوري كنترلي
707
افزايش قابليت اعتماد تشخيص عيب سيم پيچي استاتور با استفاده از تئوري تركيب داده
708
افزايش قابليت اعتماد در هسته هاي IP سخت افزاري در سطح انتقال ثبات
709
افزايش قابليت اعتماد شبكه هاي بي سيم صنعتي
710
افزايش قابليت اعتماد محصولات با نگرشي به طرح آزمايش ها
711
افزايش قابليت جذب انرژي در بتن با استفاده از لاستيك و پلي استايرن
712
افزايش قابليت داده كاوي فازي به بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي
713
افزايش قابليت دسترسي در سيستمهاي پردازش موازي مبتني بر كلاستر به كمك نظارت سخت افزاري
714
افزايش قابليت نگهداري با به كارگيري از الگوي MVP و ORM
715
افزايش قدرت چرخه توربين گاز با استفاده از خنك كاري هواي ورودي توسط تونل يخ
716
افزايش كارآيي در بيمارستان و عوامل موثر در آن
717
افزايش كارآيي سيستم تركيبي توربين گاز و پيل سوختي اكسيد جامد با استفاده از تزريق بخار: تحليل انرژي و اگزرژي
718
افزايش كارآيي سيستم ذخيره¬ساز حرارتي تركيبي گرافن-ماده تغيير فاز دهنده با عامل¬دار نمودن صفحات گرافني
719
افزايش كارايي آنزيم تايروزيناز از طريق تثبيت آن بر روي فاز جامد
720
افزايش كارايي با استفاده از توزيع ديناميك بار در ابر محاسباتي
721
افزايش كارايي برآوردگرها با استفاده از متغيرهاي كمكي
722
افزايش كارايي پارامترهاي تامين كيفيت VoIP از طريق بهبود پروتكل‌هاي مسيريابي MANET
723
افزايش كارايي تصفيه اتصالات اينترنتي از طريق يك معماري درون هسته اي
724
افزايش كارايي خشك كن آفتابي غيرمستقيم با استفاده از سيستم ذخيره انرژي برمبناي مواد تغيير فاز دهنده (پارافين وقير) و بررسي خواص حرارتي پايداري فيزيكي كامپوزيت نانو اكسيد آلومينيوم - پارافين
725
افزايش كارايي در برابر تحرك گره‌ها با استفاده از كدينگ شبكه و آنتن‌هاي جهت‌دار در شبكه‌هاي موردي سيار
726
افزايش كارايي در سيستم هاي چندورودي-چندخروجي انبوه با استفاده از شكل دهنده تركيبي پرتو
727
افزايش كارايي رديابي همزمان اهداف چندگانه در تصوير
728
افزايش كارايي سيستم حفاظت از صاعقه خطوط انتقال
729
افزايش كارايي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار با به كارگيري ويژگي‌هاي كمكي تصويري و شبكه هاي عميق
730
افزايش كارايي سيستمهاي CDMA با استفاده از روشهاي چندگانگي و انطباق كانال
731
افزايش كارايي سيستمهاي بهسازي گفتار تك ميكروفنه بر مبناي تبديل موجك
732
افزايش كارايي شبكه بر روي تراشه چند گانه (Catnap)با استفاده از قابليت تغيير زير شبكه براي بسته هاي كنترلي
733
افزايش كارايي شبكه هاي نرم افزار محور بي سيم حسگري
734
افزايش كارايي غشاء مركب پلي سولفون /پلي آميد در فرايند اسمز مستقيم از طريق اصلاح زير لايه
735
افزايش كارايي فيلم اسيد پلي لاكتيك در نگهداري شير پاستوريزه با استفاده از نانو ذرات نقره
736
افزايش كارايي ميراگر‌ها با طراحي سيستم‌هاي افزايش دهنده‌ي جابجايي
737
افزايش كارايي يك سيستم نرم افزاري براي بازشناسي برخط حروف مجزاي دست نويس فارسي
738
افزايش كيفيت تصوير در سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از روش هاي سوپر رزولوشن
739
افزايش كيفيت خدمات ويدئو براساس تقاضا در شبكه هاي نظير به نظير
740
افزايش كيفيت و ايمني خدمات تزريق پلاكت در يك زنجيره تامين مبتني بر بيمار در شرايط عدم قطعيت
741
افزايش كيفيت و بهبود عملكرد سيستم هاي تبديل گفتار فارسي
742
افزايش مانوردهي خودروهاي مفصلي تجاري در سرعت پايين با ايجاد زاويه فرمان و رانش مستقل در تمامي چرخ‌ها
743
افزايش مجموع گذردهي كاربران ثانويه در شبكه هاي ارتباطي راديو شناختگر با تغذيه بي سيم
744
افزايش محتوي ليپيد ريز جلبك Isochrysis galbana به منظور توليد سوخت زيستي
745
افزايش محرمانگي داده در معماري سامانه فايل توزيعي با تعامل مالك داده در رايانش ابر
746
افزايش مدت زمان ماندگاري توت فرنگي با پوشش نانو ذرات كيتوزان به شيوه الكترواسپري
747
افزايش مقاومت بتن با كربنات كلسيم رسوبي پوشش دار
748
افزايش مقاومت به خوردگي كامپوزيت پايه پليمري با استفاده از فناوري نانو
749
افزايش مقاومت به سايش چدن سفيد و تخمين عمر عملكرد آن در شرايط كاري واقعي با استفاده از مدلسازي تحليلي كامپيوتري
750
افزايش مقاومت تطابق تصاوير هوايي ماهواره اي نسبت به تغييرات افاين
751
افزايش مقاومت تطابق تصاوير هوايي ماهواره اي نسبت به تغييرات افاين
752
افزايش مقاومت در برابر حلال و سختي كوپليمر قطعه اي ﴿استايرن- ايزوپرن-استايرن﴾ در اثر تابش پرتو UV
753
افزايش مقاومت سايشي سرريزها با استفاده از بتن هاي پليمري
754
افزايش مقاومت سايشي لاستيك به وسيله نانو ذرات
755
افزايش مقاومت سطحي لاستيك اتيلن ـ پروپيلن در مقابل روغن هاي غيرقطبي ، از طريق پرتو پيوندزني مونومرهاي متيل متاكريلات و آكريلونيتريل با پرتو گاما
756
افزايش مقاومت فشاري ملات سيمان پرتلند از طريق بهبود ناحيه انتقالي
757
افزايش مقاومت لايه الكتروكاتاليستي پيل سوختي پليمري دما بالا در مقابل ناخالصي مونوكسيدكربن
758
افزايش مقاومت مكانيكي پوسته معدني در نانوذرات هيبريدي آلي/معدني حاصل از پليمريزاسيون امولسيوني و كاربرد آنها به عنوان عايق حرارتي
759
افزايش مقياس توليد آنزيم تريپسين از پانكراس گاو
760
افزايش مقياس توليد پپتون توليد شده در آزمايشگاه
761
افزايش مقياس مخازن تركدار
762
افزايش مقياس نمودارهاي تراوايي نسبي از مقياس مغزه به مخزن
763
افزايش مقياس و بهينه سازي حلقه شيميايي ريفرمينگ
764
افزايش مقياس و توليد شبكه محاسباتي با استفاده از اطلاعات مدل استاتيك و ديناميك مخزن
765
افزايش مقياس و توليد شبكه محاسباتي ناهمسانگرد منطبق با جريان به منظور شبيه سازي تركيبي مخازن گاز ميعاني غير همگن
766
افزايش ميزان بزهكاري در فرزندان طلاق
767
افزايش نرخ تصويربرداري تصاوير پژواك نگاري قلب
768
افزايش نرخ قابل دسترس در شبكه هاي مخابراتي MIMO با هماهنگي نسبي بين كاربران
769
افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه : چگونگي و چرايي آن
770
افزايش نفوذ پذيري آب در خاك
771
افزايش نقاط كوانتومي كربني به فوتوآند تهيه شده با روش لايه نشاني الكتروفورتيك به منظور افزايش بازده سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
772
افزايش هسته دوستي به نايترون، نيترواستايرن و نيترواپوكسايدها در محلول اتكتيك و بررسي نظري مكانيسم تشكيل تيواوره
773
افزايش همزمان قدرت تفكيك مكاني و زماني، براي تخمين رطوبت خاك با تلفيق داده‌هاي موديس و لندست-8
774
افزايش وضوح تصاوير چندطيفي بر اساس تصاوير همه‌طيفي با توجه به بافت تصاوير و با استفاده از موجك بسته‌اي و تبديل PCA
775
افزايش وضوح تصوير در شبكه حسگر دوربين
776
افزايش وضوح در لبه هاي تصوير
777
افزايش ولتاژ خطوط انتقال موجود
778
افزايش يادگيري با استفاده از تكنيك‌هاي نظريه بازي
779
افزودن ابزارهاي سطحي كار به زيرشكن به منظور بهبود نرم شدگي خاك در خاك ورزي عميق
780
افزودن بعد سوم به نگاشت جابجايي با استفاده از نشان گذاري CMR در مختصات قطبي
781
افزودن قابليت پروفايلينگ حافظه، ريسمان ها و فراخواني رويه در برنامه هاي++C/C به سيستم يكپارچه سازي مستمرJenkins
782
افزودن قابليت پويشگرايي به دايركتوري سرور Open LDAP
783
افزودن قابليت تحليل آسيب پذيري تزريق SQL به ابزار XKnight
784
افزودن ليتيم به آلياژ 0707 و بررسي اثر آن بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ حاصل
785
افزودن يك مدل رفتاري حالت بحراني براي ماسه‏ها به نرم‏افزار ABAQUS و بررسي عملكرد آن
786
افزودني هاي روغن موتور و روان كننده
787
افزودني‌هاي پليمري همراه با نانوذره به سيمان تزريقي در چاه نفت براي بهبود خواص آن
788
افزونگي
789
افساد في الارض در حقوق كيفري ايران با تكيه بر قانون مجازات اسلامي 1392
790
افسانه در ادبيات كودكان و نوجوانان
791
افسانه ديو و فرشته و بهره گيري انسان
792
افسانۀ هزار و يك شب از نگاه ناقدان معاصر عرب
793
افست يووي ورقي، تجهيزات، ملاحظات و كاربردها
794
افسردگي (شناخت علل و عوامل بروز افسردگي )مقايسه بين ميزان افسردگي دانش آموزان راهنمايي شبانه روزي با مدارس راهنمايي عادي
795
افسردگي در زنان ورزشكار و غير ورزشكار
796
افسردگي سالمندان در شهرستان گنبد كاووس
797
افسردگي كاربران اينترنت نوجوان و جوان با مدت زمان روزانه معمول كاربري اينترنت
798
افسردگي، اضطراب و اختلاف رفتاري كودكان
799
افسردگي، اضطراب و استرس بين خانم هاي مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور ملارد
800
افسون افزارها: بررسي نقش و كاركرد اشياء در افسانه هاي ايراني
801
افشاي داوطلبانه اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتي وكيفيت حاكميت شركتي در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
802
افعال مفرد فارسي و مشتقات و شرح آنها
803
افغانستان و ايران در عرصه نوسازي با مطالعه مقايسه اي دو كشور در دوره امان الهن خان و رضا شاه .(1320- 1298 ش)
804
افكار وعقايد ماكسيم گورگي
805
افكت هاي تاثيرگذار در آثار مارتين اسكورسيزي با تاكيد بر فيلم گاو خشمگين
806
افكت هاي تصويري در انيميشن
807
افكتهاي تصويري در انيميشن
808
افلاطون به روايت هگل
809
افلاطون گروي فرگه در حساب و رهيافت نوفرگه اي: بررسي نقادانه
810
افلاطون و ارسطو در موضع اختلاف "تحليل و بررسي ايرادهاي ارسطو به ايده هاي افلاطوني"
811
افلاطون: ترجمه قسمتي از (نوابغ الفكر الغربي) از عربي
812
اقاله
813
اقامتگاه
814
اقامتگاه بين راهي
815
اقامتگاه بين راهي
816
اقامتگاه بين راهي سرخه حصار
817
اقامتگاه تفريحي كويري واقع در بيابان ورزنه
818
اقامتگاه توريستي ﴿ گيلان - چابكسر ﴾
819
اقامتگاه توريستي تالاب چغاخور
820
اقامتگاه توريستي تفريحي كوهستان صفه
821
اقامتگاه توريستي جواهر ده
822
اقامتگاه جهانگردي
823
اقامتگاه خانوادگي ييلاقي﴿در روستاي بيد هند﴾
824
اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه و حقوق برخي كشورها
825
اقامتگاه ساحلي كيش
826
اقامتگاه كوهستاني شمشك مبتني بر فضاهاي منعطف و قابل تغيير براي استفاده چهار فصل
827
اقامتگاه گردشگري در همدان
828
اقامتگاه گردشگري روستاي فرحزاد
829
اقامتگاه ورزشهاي زمستاني
830
اقتباس
831
اقتباس ادبي براي سينما
832
اقتباس ادبي و نمايشي در آثار داريوش مهرجويي
833
اقتباس از داستان براي فيلمنامه
834
اقتباس از داستانهاي مصور﴿كاميك﴾ در هاليوود امروز
835
اقتباس از داستانهاي مصور﴿كاميك﴾ در هاليوود امروز
836
اقتباس از متون نمايشي در آثار سينمايي
837
اقتباس از متون نمايشي در آثار سينمايي
838
اقتباس روش¬هاي طراحي كاربرمحور براي مرحله تحليل نيازمندي¬هاي متدولوژي¬ چابك
839
اقتباس روشهاي برآورد BLUP، ML، REML براي مدلهاي خطي تعميم يافته آميخته
840
اقتباس كمپاني هاي انيميشن غربي و آمريكايي از داستان هاي شرقي ﴿مورد پژوهي"علاالدين" محصول كمپاني ديزني﴾
841
اقتباس و انتشار مصرف كننده از نو آوري هاي تكنولوژيكي موردي از تكنولوژي بانكداري الكترونيك
842
اقتباس و تلميح در صد قصيده از ديوان ناصرخسرو
843
اقتباس وارونه در هنرهاي تجسمي به ويژه در طراحي پوستر
844
اقتباسي از نمايشنامه يادداشتهاي روزانه يك ديوانه : اثر نيكلاي گوگول
845
اقتصاد آموزش عالي
846
اقتصاد آموزش و پرورش
847
اقتصاد آموزش و پرورش
848
اقتصاد آموزش و پرورش : رابطه وضعيت اقتصادي خانواده و پيشرفت تحصيلي فرزندان
849
اقتصاد اسلامي، تكيه‌بر سرمايه داخلي يا خارجي و اقتصاد ايران
850
اقتصاد اصفهان در دوره ظل السلطان
851
اقتصاد ايران
852
اقتصاد اينترنت
853
اقتصاد اينترنت
854
اقتصـاد خراسـان و ماوراءَالنّـهر در عهد تيموريان
855
اقتصاد روستا
856
اقتصاد زراعي ـ تجاري يزد از قرن 8 تا 11 هجري.
857
اقتصاد زيرزميني ايران و رابطه آن با اقتصاد رسمي : آزمون عليت گرنجر
858
اقتصاد ژاپن
859
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و تعيين الگوي بهينه مصرف در بخش خانگي
860
اقتصاد سياسي انرژي و سياست خارجي و امنيتي روسيه در دورۀ پوتين
861
اقتصاد سياسي ايران از نگاه نظريه بازي (مورد مطالعه دوران دولت نهم)
862
اقتصاد سياسي ايران از نگاه نظريه بازي﴿ مورد مطالعه دوران دولت نهم﴾
863
اقتصاد سياسيِ تأثير ضريب نفوذ سياسي بر تحولاتِ توسعه منطقه اي در ايران
864
اقتصاد سياسي تداوم تعارض در روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي
865
اقتصاد سياسي رانتيريسم و امكان سنجي تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
866
اقتصاد سياسي مبتني بر نفت و عدم شكل گيري رژيم امنيتي در خليج فارس
867
اقتصاد سياسي نظامي‌گري: مطالعه‌ي تطبيقي پاكستان، كره‌ي جنوبي، شيلي و برزيل
868
اقتصاد سينما
869
اقتصاد شهري در اصفهان دوره ي ايلخاني
870
اقتصاد صنعت كشت و نيشكر در ايران
871
اقتصاد كشاورزي وصنعت در ايران
872
اقتصاد كلان وبررسي گردشگري آن
873
اقتصاد مجرد
874
اقتصاد مقاومتي
875
اقتصاد مقاومتي
876
اقتصاد هنر﴿در پخش موسيقي﴾
877
اقتصاد و بانكداري
878
اقتصاد و حمل و نقل دريايي، فرصت ها و تهديدها
879
اقتصادسياسي توسعه دركره شمالي وكره جنوبي :يك تحليل تطبيقي
880
اقتصادمقاومتي بارويكرد حمايت ازصنعت داخلي
881
اقتصادمقاومتي راهكار يا چالش؟
882
اقدامات تاميني و تربيتي اطفال در قوانين جزايي ايران و فرانسه
883
اقدامات جامعه بين المللي براي مقابله با تغييرات اقليمي در راستاي اهداف توسعه پايدار
884
اقدامات فرهنگي حزب توده در شيراز (1320-1332)
885
اقدامات فرهنگي واجتماعي ال بويه در گسترش تشيع , buyids social&cultural actions in expanding shiite
886
اقدامات كنترلي براي كاهش لجن‌زايي در حوضه بنادر در درياي خزر: مطالعه‌‌ي موردي پره‌سر
887
اقدامات موقتي در حقوق بين الملل : ديوان بين المللي دادگستري و ديوان بين المللي حقوق درياها
888
اقرار در بحث حقوقي و كيفري (چه اقراري نافذ است ؟)
889
اقرار غير لازم
890
اقرار ناشي از اجبار يا اكراه در فقه و حقوق كيفري ايران
891
اقسام حمايت هاي كيفري و اخلاقي اسلام از زنان
892
اقلام اساسي آماري مورد نياز در برنامه ريزي هاي فرهنگي ايران
893
اقلام اساسي آماري مورد نياز در برنامه ريزيهاي فرهنگي ايران
894
اقليت ها در پرتو حق تعيين سرنوشت
895
اقليم شناسي برنامه ريزي محيطي
896
اقليم شناسي دماي نقطه شبنم در ايران
897
اقليم كشاورزي حوضه آبخور زاينده رود با تاكيد بر كشت برنج
898
اقليم كشاورزي حوضه آبخور هراز با تاكيد بركشت ارقام پر محصول
899
اقليم كشاورزي حوضه رودخانه شور دهاقان
900
اقليم كشاورزي دشت كواربا تاكيد بر كشت گندم
901
اقليم كشاورزي شهرستان فيروز آباد با تاكيد بر كشت ذرت دانه اي
902
اقليم كشاورزي شهرستان گنبدكاووس با تاكيد بر كشت گندم ديم
903
اقليم كشاورزي شهرستان ممسني دررابطه با كشت برنج
904
اقليم كشاورزي لامرد با تاكيد بركشت گندم
905
اقليم كشاورزي منطقه فريدن
906
اقليم كشاورزي نيشكر در هفت تپه خوزستان
907
اقليم كشاوزي دشت برخوار با تاكيدبر كشت پسته
908
اقليم معماري جاذبه كيش
909
اقليم و كشاورزي دشت يزد- اردكان
910
اقناع در قرآن از منظر زبانشناسي: مطالعه موردي معاد
911
اقوال فقهاء پيرامون غنا ﴿ اماميه ﴾
912
اكتانيون ها در رياضي و فيزيك
913
اكتساب افزايشي مهارت در يادگيري تقويتي با معيارهاي شبكه هاي اجتماعي
914
اكتساب و ارزيابي مهارتها در يادگيري تقويتي با كمك انگيزش ذاتي
915
اكتشاف آب زير زميني در دشت سرابله با مطالعه داده هاي مقاومت ويژه
916
اكتشاف آب هاي زيرزميني درسازندهاي سخت بااستفاده ازروش هاي VLF وژئوالكتريك
917
اكتشاف تفضيلي و ارزيابي ذخيره رگه هاي باريت در منطقه نيق كاشان
918
اكتشاف تفضيلي و ارزيابي ذخيره زون Z.3.1 آهك هاي جاورتن، به عنوان مواد اوليه سيمان
919
اكتشاف ذخائر آب هاي زيرزميني در منطقه معدني سنگ آهن سنگان
920
اكتشاف رخداد آتش‌سوزي با استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي
921
اكتشاف ژئوالكتريكي IP-RS در كانسارمس جوزافسار
922
اكتشاف ژئوشيميايي مس - طلا و عناصر همراه در جنوب بوئين زهرا -استان قزوين
923
اكتشاف ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار سرب و روي چاه ميربهاباد ﴿يزد) به همراه كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تخمين ذخيره اين كانسار
924
اكتشاف ژئوشيميايي و مطالعات زمين شناسي اقتصادي نيكل؛ كبالت و پلاتين در كاني سازي سولفيدي در پيروكسنيت هاي ناحيه سيخوران اسفندقه
925
اكتشاف ژئوفيزيكي (IP و RS) در محدوده‌ي كانسار آهن چيچك سلماس
926
اكتشاف ژئوفيزيكي (IP و RS) در محل كانسار مس نارباغي جنوبي ساوه
927
اكتشاف ساختارهاي زمين شناسي با روش VLF
928
اكتشاف كانسارهاي مس: با نگرشي ويژه به انديسهاي مس استان يزد
929
اكتشاف محدوده شماره 2 سرب و روي تفت با استفاده از روش‌هاي RS و IP
930
اكتشاف محدوده مس قلعه عليمرادخان با استفاده از روشهاي مقاومت ويژه الكتريكي و پلاريزاسيون القايي
931
اكتشاف محيط ناشناخته دوبعدي مسطح به وسيله ربات متحرك، مطالعه نظري و پياده سازي عملي
932
اكتشاف معادن
933
اكتشاف مقدماتي بوكسيت جهان آباد( كال جعفرآقا)
934
اكتشاف مقدماتي پوزولان آسيابر و پشت كلا
935
اكتشاف مقدماتي زئوليت سيخوران اسفند قد
936
اكتشاف مقدماتي سنگ چيني تزئيني (نما) منطقه طالقان
937
اكتشاف مقدماتي كانسار تالك منطقه قشلاق
938
اكتشاف مقدماتي كانسار سرب و روي و نقره صالح پيغمبر گلپايگان
939
اكتشاف مقدماتي كانسارهاي فلزي در محدوده برگه1:100000 فردوس به كمك داده هاي ژئوشيميايي در محيط GIS
940
اكتشاف مقدماتي و ارزيابي ذخيره كانسار بنتونيت طبس (عشق آباد)
941
اكتشاف منابع آب زيرزميني در دشت خرامه با استفاده از روش ژئوالكتريك
942
اكتشاف منابع توري به كمك اتوماتاي يادگير
943
اكتشاف مواد اوليه سيمان در ناحيه لوشان
944
اكتشاف نفت از روي داده‌هاي گراني‌سنجي مبتني بر روش شبكه‌هاي عصبي –فازي و مقايسه آن با نتايج NFG
945
اكتشاف نيمه تفصيلي ژئوشيميايي در منطقه شمال شكاب (آقدره )
946
اكتشاف نيمه تفصيلي كانسارهاي گرافيك ناحيه اراك به روشهاي ژئوفيزيكي و زمين شناسي معدني
947
اكتشاف و استخراج از منابع ماسه هاي نفتي
948
اكتشاف و بررسي پتانسيل بيتومين در غرب استان ايلام و امكان توليد كربن فعال از آن
949
اكتشاف و پهنه‌بندي مصالح سنگي در مسير خط راه‌آهن قزوين- رشت با استفاده از GIS
950
اكتشاف و مدلسازي ژئوشيميايي كانسار طلاـآنتيموان ارغش با استفاده از هاله هاي ثانويه (خاك ، رسوب رودخانه اي)
951
اكتشاف و نقشه برداري چند ربات براي نقشه هاي راه با استفاده از الگوريتم RRT
952
اكتشافات افقهاي فسفات كله سياه
953
اكتشافات اوليه و تعيين ژنز انديس طلا- مس ماربين (شمال زفره )، استان اصفهان
954
اكتشافات زمين شيميايي و مطالعه خاستگاه اثر معدني آهن- مس مأمونيه (شمال شرق ساوه)
955
اكتشافات ژئوتكنيكي ساختگاه سد صفا و سازه هاي وابسته
956
اكتشافات ژئوشيميائي در مقياس محلي جهت ارائه الگوي مناسب اكتشافي براي آنومالي هاي كانسار طلاي موته
957
اكتشافات ژئوشيميائي كوچك مقياس براي اورانيوم در محدوده شيميايي 50000/1 كوشك و فرك ﴿محدوده ايران مركزي﴾
958
اكتشافات ژئوشيميائي و بررسي كاني زائي در دره سه هزار تنكابن
959
اكتشافات ژئوشيميائي و پتانسيل سنجي ذخيره مس اسماعيل آباد طارم سفلي
960
اكتشافات ژئوشيميايي در محدوده برگه 000/50 : 1 چاه گل
961
اكتشافات ژئوشيميايي در محدوده نقشه توپوگرافي 50000/1 حامدين
962
اكتشافات ژئوشيميايي سيتماتيك ناحيه اي رسوبات آبراهه اي كياسر
963
اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده برگه 000/100:1
964
اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي در جوشقان كاشان
965
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنز انديس آهن - مس زفره (شمال شرق اصفهان)
966
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنز معدن مس چوپانان (شرق استان اصفهان)
967
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنزانديس م- طلا شجاع آباد، جنوب نطنز
968
اكتشافات ژئوفيزيكي تفصيلي بروش هاي مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي براي اكتشاف كانسار آنتيموان چليو منطقه كوه سرخ كاشهر
969
اكتشافات ژئوفيزيكي در ايستگاههاي شتابنگاري رشت ، آستانه و بندر انزلي
970
اكتشافات ژئوفيزيكي در ايستگاههاي شتابنگاري ناغان وزارت
971
اكتشافات ژئوفيزيكي در كانسار گرافيت خنادره اراك
972
اكتشافات ژئوفيزيكي طلا در زرشوران تكاب بروش IP و RS
973
اكتشافات ژئوفيزيكي كانسار منگنز چراگاه امير مرند
974
اكتشافات ژئوفيزيكي معدن طلاي چشمه زردارغش به روشهاي پلاريزاسيون القائي و مقاومت ويژه ظاهري
975
اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميائي در برگه 1:100000 اسفوردي
976
اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميايي در برگه 000/100:1 جيان
977
اكتشافات ليتوژئوشيميايي در ده سلم خراسان مقايسه 20000:1
978
اكتشافات مغناطيسي نا هنجاريهاي كم عمق با روش گراديان قائم
979
اكتشافات مقدماتي كانسار مس بار ملك اهر
980
اكتشافات ناحيه اي و تفصيلي كانسار منگنز و نارچ
981
اكتيو دايركتوري
982
اكتيواسيون كربن
983
اكراه در ايقاعات
984
اكراه در فقه اماميه و حقوق موضوضه
985
اكراه در قتل
986
اكراه در قتل
987
اكراه در قتل
988
اكراه در قتل از منظر روايات
989
اكريلبك وينيليك و كاربرد آن در هنرهاي تجسمي ﴿ نقاشي ﴾
990
اكسايتون در گرافن
991
اكسايتون هاي كندو در دو نقطه كوانتومي جفت شده سري با دو تراز انرژي
992
اكسايش 2، 6- دي ايزوپروپيل نفتالين به 2، 6- نفتالين دي كربوكسيليك اسيد در حلال استيك اسيد، توسط نانو ذرات هيبريد شده ي Co-Mn، تثبيت شده بر استخوان كلسينه شده و چوب پيروليز شده
993
اكسايش 4،1 - دي هيدروپيريدين ها توسط DDQ تحت تابش امواج ريز موج
994
اكسايش اپي نفرين ،دوپامين و آسكوربيك اسيد توسط الكترود خمير كربن اصلاح شده و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن ها
995
اكسايش الكترو كاتاليستي آسكوربيك اسيد و سوليفيت با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده
996
اكسايش الكتروشيميايي 4-اتيل كتكول در حضور استيل استون و سنتز الكتروشيميايي تركيبات مربوطه
997
اكسايش الكتروشيميايي فرميك اسيد بر روي الكترود طلا با ساختار نانوحفره و پوشيده شده با پالاديم
998
اكسايش الكتروكاتاليستي هيدرازين و هيدروكسيل آمين بر روي الكترودهاي سل - ژل و كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره حاوي مشتقي از ايندنديون
999
اكسايش الكل ها با استفاده از تري كلروملامين در حضور اسيدها و يا نمك هاي معدني
1000
اكسايش الكل ها در حضور معرف تري كلرو ملامين در شرايط بدو ن حلال
بازگشت