<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
افزايش عملكرد گرمايي ترموسيفون دوفلزي بسته با بهبود نحوه جوشش و چكاش و عبور از حد انتقال حرارت در ترموسيفون
2
افزايش عيار دي اكسيد تيتانيوم در لجن رنگ خودرو جهت بازيابي و توليد فاز روتيل
3
افزايش غلظت هيدروژن موجود در بيوگاز توليد شده توسط فرايند تخمير بيهوازي
4
افزايش فتوشيميايي [2+2] 2- مورفولينوپروين نيتريل به بنزيل هاي تك استخلافي
5
افزايش فروافت رسانائي نوري ماندگار (PPC) در نيمرساناهاي cds- znse- gaasf- gaaso2- gaasc2- gaas
6
افزايش فشار خون شرياني و ديابت قندي
7
افزايش فعاليت انزيم سلولازي در موتانت هاي قارچ تريكو در ماريسئي با روش القاي موتاسيون فيزيكي و شيميايي
8
افزايش فعاليت حياتي و عملكردي سلول‌هاي بتا با استفاده از ميكروذرات PLGA حاوي كاتالاز تثبيت شده به عنوان سيستم توليد كننده اكسيژن
9
افزايش فوتوشيميائي ( 2+2 ) - الكن هاي كاپتوداتيو به بنزيل هاي تك استخلافي
10
افزايش قابليت اطمينان انتقال داده در شبكه‌هاي بي‌سيم مورد استفاده در شبكه الكتريكي هوشمند
11
افزايش قابليت اطمينان حافظه هاي روي تراشه در پردازنده هاي مدرن با استفاده از حافظه هاي غيرفرار
12
افزايش قابليت اطمينان در شبكه هاي مبتني بر MPLS
13
افزايش قابليت اطمينان سلسله مراتب حافظه نهان در پردازندههاي بساهستهاي در برابر اثرات خطاهاي نرم هم‌زمان چندگانه
14
افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع شده بوسيله روش تشخيص و مكان يابي خطا
15
افزايش قابليت اطمينان و بهبود پروفيل ولتاژ شبكه توزيع هوشمند با استفاده از بازآرايي شبكه و برنامه‌ريزي ميكروتوربين در حضور منابع توليد انرژي تجديدپذير و با درنظرگيري هزينه كليدزني
16
افزايش قابليت اطمينان يك سيستم ميكروپروسسوري كنترلي
17
افزايش قابليت اعتماد تشخيص عيب سيم پيچي استاتور با استفاده از تئوري تركيب داده
18
افزايش قابليت اعتماد در هسته هاي IP سخت افزاري در سطح انتقال ثبات
19
افزايش قابليت اعتماد شبكه هاي بي سيم صنعتي
20
افزايش قابليت اعتماد محصولات با نگرشي به طرح آزمايش ها
21
افزايش قابليت جذب انرژي در بتن با استفاده از لاستيك و پلي استايرن
22
افزايش قابليت داده كاوي فازي به بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي
23
افزايش قابليت دسترسي در سيستمهاي پردازش موازي مبتني بر كلاستر به كمك نظارت سخت افزاري
24
افزايش قابليت نگهداري با به كارگيري از الگوي MVP و ORM
25
افزايش قدرت چرخه توربين گاز با استفاده از خنك كاري هواي ورودي توسط تونل يخ
26
افزايش كارآيي در بيمارستان و عوامل موثر در آن
27
افزايش كارآيي سيستم تركيبي توربين گاز و پيل سوختي اكسيد جامد با استفاده از تزريق بخار: تحليل انرژي و اگزرژي
28
افزايش كارآيي سيستم ذخيره¬ساز حرارتي تركيبي گرافن-ماده تغيير فاز دهنده با عامل¬دار نمودن صفحات گرافني
29
افزايش كارايي آنزيم تايروزيناز از طريق تثبيت آن بر روي فاز جامد
30
افزايش كارايي با استفاده از توزيع ديناميك بار در ابر محاسباتي
31
افزايش كارايي برآوردگرها با استفاده از متغيرهاي كمكي
32
افزايش كارايي پارامترهاي تامين كيفيت VoIP از طريق بهبود پروتكل‌هاي مسيريابي MANET
33
افزايش كارايي تصفيه اتصالات اينترنتي از طريق يك معماري درون هسته اي
34
افزايش كارايي خشك كن آفتابي غيرمستقيم با استفاده از سيستم ذخيره انرژي برمبناي مواد تغيير فاز دهنده (پارافين وقير) و بررسي خواص حرارتي پايداري فيزيكي كامپوزيت نانو اكسيد آلومينيوم - پارافين
35
افزايش كارايي در برابر تحرك گره‌ها با استفاده از كدينگ شبكه و آنتن‌هاي جهت‌دار در شبكه‌هاي موردي سيار
36
افزايش كارايي در سيستم هاي چندورودي-چندخروجي انبوه با استفاده از شكل دهنده تركيبي پرتو
37
افزايش كارايي رديابي همزمان اهداف چندگانه در تصوير
38
افزايش كارايي سيستم حفاظت از صاعقه خطوط انتقال
39
افزايش كارايي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار با به كارگيري ويژگي‌هاي كمكي تصويري و شبكه هاي عميق
40
افزايش كارايي سيستمهاي CDMA با استفاده از روشهاي چندگانگي و انطباق كانال
41
افزايش كارايي سيستمهاي بهسازي گفتار تك ميكروفنه بر مبناي تبديل موجك
42
افزايش كارايي شبكه بر روي تراشه چند گانه (Catnap)با استفاده از قابليت تغيير زير شبكه براي بسته هاي كنترلي
43
افزايش كارايي شبكه هاي نرم افزار محور بي سيم حسگري
44
افزايش كارايي غشاء مركب پلي سولفون /پلي آميد در فرايند اسمز مستقيم از طريق اصلاح زير لايه
45
افزايش كارايي فيلم اسيد پلي لاكتيك در نگهداري شير پاستوريزه با استفاده از نانو ذرات نقره
46
افزايش كارايي ميراگر‌ها با طراحي سيستم‌هاي افزايش دهنده‌ي جابجايي
47
افزايش كارايي يك سيستم نرم افزاري براي بازشناسي برخط حروف مجزاي دست نويس فارسي
48
افزايش كيفيت تصوير در سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از روش هاي سوپر رزولوشن
49
افزايش كيفيت خدمات ويدئو براساس تقاضا در شبكه هاي نظير به نظير
50
افزايش كيفيت و ايمني خدمات تزريق پلاكت در يك زنجيره تامين مبتني بر بيمار در شرايط عدم قطعيت
51
افزايش كيفيت و بهبود عملكرد سيستم هاي تبديل گفتار فارسي
52
افزايش مانوردهي خودروهاي مفصلي تجاري در سرعت پايين با ايجاد زاويه فرمان و رانش مستقل در تمامي چرخ‌ها
53
افزايش مجموع گذردهي كاربران ثانويه در شبكه هاي ارتباطي راديو شناختگر با تغذيه بي سيم
54
افزايش محتوي ليپيد ريز جلبك Isochrysis galbana به منظور توليد سوخت زيستي
55
افزايش محرمانگي داده در معماري سامانه فايل توزيعي با تعامل مالك داده در رايانش ابر
56
افزايش مدت زمان ماندگاري توت فرنگي با پوشش نانو ذرات كيتوزان به شيوه الكترواسپري
57
افزايش مقاومت بتن با كربنات كلسيم رسوبي پوشش دار
58
افزايش مقاومت به خوردگي كامپوزيت پايه پليمري با استفاده از فناوري نانو
59
افزايش مقاومت به سايش چدن سفيد و تخمين عمر عملكرد آن در شرايط كاري واقعي با استفاده از مدلسازي تحليلي كامپيوتري
60
افزايش مقاومت تطابق تصاوير هوايي ماهواره اي نسبت به تغييرات افاين
61
افزايش مقاومت تطابق تصاوير هوايي ماهواره اي نسبت به تغييرات افاين
62
افزايش مقاومت در برابر حلال و سختي كوپليمر قطعه اي ﴿استايرن- ايزوپرن-استايرن﴾ در اثر تابش پرتو UV
63
افزايش مقاومت سايشي سرريزها با استفاده از بتن هاي پليمري
64
افزايش مقاومت سايشي لاستيك به وسيله نانو ذرات
65
افزايش مقاومت سطحي لاستيك اتيلن ـ پروپيلن در مقابل روغن هاي غيرقطبي ، از طريق پرتو پيوندزني مونومرهاي متيل متاكريلات و آكريلونيتريل با پرتو گاما
66
افزايش مقاومت فشاري ملات سيمان پرتلند از طريق بهبود ناحيه انتقالي
67
افزايش مقاومت لايه الكتروكاتاليستي پيل سوختي پليمري دما بالا در مقابل ناخالصي مونوكسيدكربن
68
افزايش مقاومت مكانيكي پوسته معدني در نانوذرات هيبريدي آلي/معدني حاصل از پليمريزاسيون امولسيوني و كاربرد آنها به عنوان عايق حرارتي
69
افزايش مقياس توليد آنزيم تريپسين از پانكراس گاو
70
افزايش مقياس توليد پپتون توليد شده در آزمايشگاه
71
افزايش مقياس مخازن تركدار
72
افزايش مقياس نمودارهاي تراوايي نسبي از مقياس مغزه به مخزن
73
افزايش مقياس و توليد شبكه محاسباتي با استفاده از اطلاعات مدل استاتيك و ديناميك مخزن
74
افزايش مقياس و توليد شبكه محاسباتي ناهمسانگرد منطبق با جريان به منظور شبيه سازي تركيبي مخازن گاز ميعاني غير همگن
75
افزايش ميزان بزهكاري در فرزندان طلاق
76
افزايش نرخ تصويربرداري تصاوير پژواك نگاري قلب
77
افزايش نرخ قابل دسترس در شبكه هاي مخابراتي MIMO با هماهنگي نسبي بين كاربران
78
افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه : چگونگي و چرايي آن
79
افزايش نفوذ پذيري آب در خاك
80
افزايش نقاط كوانتومي كربني به فوتوآند تهيه شده با روش لايه نشاني الكتروفورتيك به منظور افزايش بازده سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
81
افزايش همزمان قدرت تفكيك مكاني و زماني، براي تخمين رطوبت خاك با تلفيق داده‌هاي موديس و لندست-8
82
افزايش وضوح تصاوير چندطيفي بر اساس تصاوير همه‌طيفي با توجه به بافت تصاوير و با استفاده از موجك بسته‌اي و تبديل PCA
83
افزايش وضوح تصوير در شبكه حسگر دوربين
84
افزايش وضوح در لبه هاي تصوير
85
افزايش ولتاژ خطوط انتقال موجود
86
افزايش يادگيري با استفاده از تكنيك‌هاي نظريه بازي
87
افزودن ابزارهاي سطحي كار به زيرشكن به منظور بهبود نرم شدگي خاك در خاك ورزي عميق
88
افزودن بعد سوم به نگاشت جابجايي با استفاده از نشان گذاري CMR در مختصات قطبي
89
افزودن قابليت پروفايلينگ حافظه، ريسمان ها و فراخواني رويه در برنامه هاي++C/C به سيستم يكپارچه سازي مستمرJenkins
90
افزودن قابليت پويشگرايي به دايركتوري سرور Open LDAP
91
افزودن قابليت تحليل آسيب پذيري تزريق SQL به ابزار XKnight
92
افزودن ليتيم به آلياژ 0707 و بررسي اثر آن بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ حاصل
93
افزودن يك مدل رفتاري حالت بحراني براي ماسه‏ها به نرم‏افزار ABAQUS و بررسي عملكرد آن
94
افزودني هاي روغن موتور و روان كننده
95
افزودني‌هاي پليمري همراه با نانوذره به سيمان تزريقي در چاه نفت براي بهبود خواص آن
96
افزونگي
97
افساد في الارض در حقوق كيفري ايران با تكيه بر قانون مجازات اسلامي 1392
98
افسانه در ادبيات كودكان و نوجوانان
99
افسانه ديو و فرشته و بهره گيري انسان
100
افسانۀ هزار و يك شب از نگاه ناقدان معاصر عرب
101
افست يووي ورقي، تجهيزات، ملاحظات و كاربردها
102
افسردگي (شناخت علل و عوامل بروز افسردگي )مقايسه بين ميزان افسردگي دانش آموزان راهنمايي شبانه روزي با مدارس راهنمايي عادي
103
افسردگي در زنان ورزشكار و غير ورزشكار
104
افسردگي سالمندان در شهرستان گنبد كاووس
105
افسردگي كاربران اينترنت نوجوان و جوان با مدت زمان روزانه معمول كاربري اينترنت
106
افسردگي، اضطراب و اختلاف رفتاري كودكان
107
افسردگي، اضطراب و استرس بين خانم هاي مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور ملارد
108
افسون افزارها: بررسي نقش و كاركرد اشياء در افسانه هاي ايراني
109
افشاي داوطلبانه اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتي وكيفيت حاكميت شركتي در شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
110
افعال مفرد فارسي و مشتقات و شرح آنها
111
افغانستان و ايران در عرصه نوسازي با مطالعه مقايسه اي دو كشور در دوره امان الهن خان و رضا شاه .(1320- 1298 ش)
112
افكار وعقايد ماكسيم گورگي
113
افكت هاي تاثيرگذار در آثار مارتين اسكورسيزي با تاكيد بر فيلم گاو خشمگين
114
افكت هاي تصويري در انيميشن
115
افكتهاي تصويري در انيميشن
116
افلاطون به روايت هگل
117
افلاطون گروي فرگه در حساب و رهيافت نوفرگه اي: بررسي نقادانه
118
افلاطون و ارسطو در موضع اختلاف "تحليل و بررسي ايرادهاي ارسطو به ايده هاي افلاطوني"
119
افلاطون: ترجمه قسمتي از (نوابغ الفكر الغربي) از عربي
120
اقامتگاه
121
اقامتگاه تفريحي كويري واقع در بيابان ورزنه
122
اقامتگاه توريستي جواهر ده
123
اقامتگاه گردشگري در همدان
124
اقامتگاه گردشگري روستاي فرحزاد
125
اقتباس
126
اقتباس ادبي براي سينما
127
اقتباس ادبي و نمايشي در آثار داريوش مهرجويي
128
اقتباس از داستان براي فيلمنامه
129
اقتباس از داستانهاي مصور﴿كاميك﴾ در هاليوود امروز
130
اقتباس از داستانهاي مصور﴿كاميك﴾ در هاليوود امروز
131
اقتباس از متون نمايشي در آثار سينمايي
132
اقتباس از متون نمايشي در آثار سينمايي
133
اقتباس روش¬هاي طراحي كاربرمحور براي مرحله تحليل نيازمندي¬هاي متدولوژي¬ چابك
134
اقتباس روشهاي برآورد BLUP، ML، REML براي مدلهاي خطي تعميم يافته آميخته
135
اقتباس كمپاني هاي انيميشن غربي و آمريكايي از داستان هاي شرقي ﴿مورد پژوهي"علاالدين" محصول كمپاني ديزني﴾
136
اقتباس و انتشار مصرف كننده از نو آوري هاي تكنولوژيكي موردي از تكنولوژي بانكداري الكترونيك
137
اقتباس و تلميح در صد قصيده از ديوان ناصرخسرو
138
اقتباس وارونه در هنرهاي تجسمي به ويژه در طراحي پوستر
139
اقتباسي از نمايشنامه يادداشتهاي روزانه يك ديوانه : اثر نيكلاي گوگول
140
اقتصاد آموزش عالي
141
اقتصاد آموزش و پرورش
142
اقتصاد آموزش و پرورش
143
اقتصاد آموزش و پرورش : رابطه وضعيت اقتصادي خانواده و پيشرفت تحصيلي فرزندان
144
اقتصاد اسلامي، تكيه‌بر سرمايه داخلي يا خارجي و اقتصاد ايران
145
اقتصاد اصفهان در دوره ظل السلطان
146
اقتصاد ايران
147
اقتصاد اينترنت
148
اقتصاد اينترنت
149
اقتصـاد خراسـان و ماوراءَالنّـهر در عهد تيموريان
150
اقتصاد روستا
151
اقتصاد زراعي ـ تجاري يزد از قرن 8 تا 11 هجري.
152
اقتصاد زيرزميني ايران و رابطه آن با اقتصاد رسمي : آزمون عليت گرنجر
153
اقتصاد ژاپن
154
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و تعيين الگوي بهينه مصرف در بخش خانگي
155
اقتصاد سياسي انرژي و سياست خارجي و امنيتي روسيه در دورۀ پوتين
156
اقتصاد سياسي ايران از نگاه نظريه بازي (مورد مطالعه دوران دولت نهم)
157
اقتصاد سياسي ايران از نگاه نظريه بازي﴿ مورد مطالعه دوران دولت نهم﴾
158
اقتصاد سياسيِ تأثير ضريب نفوذ سياسي بر تحولاتِ توسعه منطقه اي در ايران
159
اقتصاد سياسي تداوم تعارض در روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي
160
اقتصاد سياسي رانتيريسم و امكان سنجي تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
161
اقتصاد سياسي مبتني بر نفت و عدم شكل گيري رژيم امنيتي در خليج فارس
162
اقتصاد سياسي نظامي‌گري: مطالعه‌ي تطبيقي پاكستان، كره‌ي جنوبي، شيلي و برزيل
163
اقتصاد سينما
164
اقتصاد شهري در اصفهان دوره ي ايلخاني
165
اقتصاد صنعت كشت و نيشكر در ايران
166
اقتصاد كشاورزي وصنعت در ايران
167
اقتصاد كلان وبررسي گردشگري آن
168
اقتصاد مجرد
169
اقتصاد مقاومتي
170
اقتصاد مقاومتي
171
اقتصاد هنر﴿در پخش موسيقي﴾
172
اقتصاد و بانكداري
173
اقتصاد و حمل و نقل دريايي، فرصت ها و تهديدها
174
اقتصادسياسي توسعه دركره شمالي وكره جنوبي :يك تحليل تطبيقي
175
اقتصادمقاومتي بارويكرد حمايت ازصنعت داخلي
176
اقتصادمقاومتي راهكار يا چالش؟
177
اقدامات تاميني و تربيتي اطفال در قوانين جزايي ايران و فرانسه
178
اقدامات جامعه بين المللي براي مقابله با تغييرات اقليمي در راستاي اهداف توسعه پايدار
179
اقدامات فرهنگي حزب توده در شيراز (1320-1332)
180
اقدامات فرهنگي واجتماعي ال بويه در گسترش تشيع , buyids social&cultural actions in expanding shiite
181
اقدامات كنترلي براي كاهش لجن‌زايي در حوضه بنادر در درياي خزر: مطالعه‌‌ي موردي پره‌سر
182
اقدامات موقتي در حقوق بين الملل : ديوان بين المللي دادگستري و ديوان بين المللي حقوق درياها
183
اقرار در بحث حقوقي و كيفري (چه اقراري نافذ است ؟)
184
اقرار غير لازم
185
اقرار ناشي از اجبار يا اكراه در فقه و حقوق كيفري ايران
186
اقلام اساسي آماري مورد نياز در برنامه ريزي هاي فرهنگي ايران
187
اقلام اساسي آماري مورد نياز در برنامه ريزيهاي فرهنگي ايران
188
اقليت ها در پرتو حق تعيين سرنوشت
189
اقليم شناسي برنامه ريزي محيطي
190
اقليم شناسي دماي نقطه شبنم در ايران
191
اقليم كشاورزي حوضه آبخور زاينده رود با تاكيد بر كشت برنج
192
اقليم كشاورزي حوضه آبخور هراز با تاكيد بركشت ارقام پر محصول
193
اقليم كشاورزي حوضه رودخانه شور دهاقان
194
اقليم كشاورزي دشت كواربا تاكيد بر كشت گندم
195
اقليم كشاورزي شهرستان فيروز آباد با تاكيد بر كشت ذرت دانه اي
196
اقليم كشاورزي شهرستان گنبدكاووس با تاكيد بر كشت گندم ديم
197
اقليم كشاورزي شهرستان ممسني دررابطه با كشت برنج
198
اقليم كشاورزي لامرد با تاكيد بركشت گندم
199
اقليم كشاورزي منطقه فريدن
200
اقليم كشاورزي نيشكر در هفت تپه خوزستان
201
اقليم كشاوزي دشت برخوار با تاكيدبر كشت پسته
202
اقليم معماري جاذبه كيش
203
اقليم و كشاورزي دشت يزد- اردكان
204
اقناع در قرآن از منظر زبانشناسي: مطالعه موردي معاد
205
اقوال فقهاء پيرامون غنا ﴿ اماميه ﴾
206
اكتانيون ها در رياضي و فيزيك
207
اكتساب افزايشي مهارت در يادگيري تقويتي با معيارهاي شبكه هاي اجتماعي
208
اكتساب و ارزيابي مهارتها در يادگيري تقويتي با كمك انگيزش ذاتي
209
اكتشاف آب هاي زيرزميني درسازندهاي سخت بااستفاده ازروش هاي VLF وژئوالكتريك
210
اكتشاف تفضيلي و ارزيابي ذخيره رگه هاي باريت در منطقه نيق كاشان
211
اكتشاف تفضيلي و ارزيابي ذخيره زون Z.3.1 آهك هاي جاورتن، به عنوان مواد اوليه سيمان
212
اكتشاف ذخائر آب هاي زيرزميني در منطقه معدني سنگ آهن سنگان
213
اكتشاف رخداد آتش‌سوزي با استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي
214
اكتشاف ژئوالكتريكي IP-RS در كانسارمس جوزافسار
215
اكتشاف ژئوشيميايي مس - طلا و عناصر همراه در جنوب بوئين زهرا -استان قزوين
216
اكتشاف ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي كانسار سرب و روي چاه ميربهاباد ﴿يزد) به همراه كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تخمين ذخيره اين كانسار
217
اكتشاف ژئوشيميايي و مطالعات زمين شناسي اقتصادي نيكل؛ كبالت و پلاتين در كاني سازي سولفيدي در پيروكسنيت هاي ناحيه سيخوران اسفندقه
218
اكتشاف ژئوفيزيكي (IP و RS) در محدوده‌ي كانسار آهن چيچك سلماس
219
اكتشاف ژئوفيزيكي (IP و RS) در محل كانسار مس نارباغي جنوبي ساوه
220
اكتشاف ساختارهاي زمين شناسي با روش VLF
221
اكتشاف كانسارهاي مس: با نگرشي ويژه به انديسهاي مس استان يزد
222
اكتشاف محدوده شماره 2 سرب و روي تفت با استفاده از روش‌هاي RS و IP
223
اكتشاف محدوده مس قلعه عليمرادخان با استفاده از روشهاي مقاومت ويژه الكتريكي و پلاريزاسيون القايي
224
اكتشاف محيط ناشناخته دوبعدي مسطح به وسيله ربات متحرك، مطالعه نظري و پياده سازي عملي
225
اكتشاف معادن
226
اكتشاف مقدماتي بوكسيت جهان آباد( كال جعفرآقا)
227
اكتشاف مقدماتي پوزولان آسيابر و پشت كلا
228
اكتشاف مقدماتي زئوليت سيخوران اسفند قد
229
اكتشاف مقدماتي سنگ چيني تزئيني (نما) منطقه طالقان
230
اكتشاف مقدماتي كانسار تالك منطقه قشلاق
231
اكتشاف مقدماتي كانسار سرب و روي و نقره صالح پيغمبر گلپايگان
232
اكتشاف مقدماتي كانسارهاي فلزي در محدوده برگه1:100000 فردوس به كمك داده هاي ژئوشيميايي در محيط GIS
233
اكتشاف مقدماتي و ارزيابي ذخيره كانسار بنتونيت طبس (عشق آباد)
234
اكتشاف منابع آب زيرزميني در دشت خرامه با استفاده از روش ژئوالكتريك
235
اكتشاف منابع توري به كمك اتوماتاي يادگير
236
اكتشاف مواد اوليه سيمان در ناحيه لوشان
237
اكتشاف نفت از روي داده‌هاي گراني‌سنجي مبتني بر روش شبكه‌هاي عصبي –فازي و مقايسه آن با نتايج NFG
238
اكتشاف نيمه تفصيلي ژئوشيميايي در منطقه شمال شكاب (آقدره )
239
اكتشاف نيمه تفصيلي كانسارهاي گرافيك ناحيه اراك به روشهاي ژئوفيزيكي و زمين شناسي معدني
240
اكتشاف و استخراج از منابع ماسه هاي نفتي
241
اكتشاف و بررسي پتانسيل بيتومين در غرب استان ايلام و امكان توليد كربن فعال از آن
242
اكتشاف و پهنه‌بندي مصالح سنگي در مسير خط راه‌آهن قزوين- رشت با استفاده از GIS
243
اكتشاف و مدلسازي ژئوشيميايي كانسار طلاـآنتيموان ارغش با استفاده از هاله هاي ثانويه (خاك ، رسوب رودخانه اي)
244
اكتشاف و نقشه برداري چند ربات براي نقشه هاي راه با استفاده از الگوريتم RRT
245
اكتشافات افقهاي فسفات كله سياه
246
اكتشافات اوليه و تعيين ژنز انديس طلا- مس ماربين (شمال زفره )، استان اصفهان
247
اكتشافات زمين شيميايي و مطالعه خاستگاه اثر معدني آهن- مس مأمونيه (شمال شرق ساوه)
248
اكتشافات ژئوتكنيكي ساختگاه سد صفا و سازه هاي وابسته
249
اكتشافات ژئوشيميائي در مقياس محلي جهت ارائه الگوي مناسب اكتشافي براي آنومالي هاي كانسار طلاي موته
250
اكتشافات ژئوشيميائي كوچك مقياس براي اورانيوم در محدوده شيميايي 50000/1 كوشك و فرك ﴿محدوده ايران مركزي﴾
251
اكتشافات ژئوشيميائي و بررسي كاني زائي در دره سه هزار تنكابن
252
اكتشافات ژئوشيميائي و پتانسيل سنجي ذخيره مس اسماعيل آباد طارم سفلي
253
اكتشافات ژئوشيميايي در محدوده برگه 000/50 : 1 چاه گل
254
اكتشافات ژئوشيميايي در محدوده نقشه توپوگرافي 50000/1 حامدين
255
اكتشافات ژئوشيميايي سيتماتيك ناحيه اي رسوبات آبراهه اي كياسر
256
اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك در محدوده برگه 000/100:1
257
اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي در جوشقان كاشان
258
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنز انديس آهن - مس زفره (شمال شرق اصفهان)
259
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنز معدن مس چوپانان (شرق استان اصفهان)
260
اكتشافات ژئوشيميايي و مطالعه ژنزانديس م- طلا شجاع آباد، جنوب نطنز
261
اكتشافات ژئوفيزيكي تفصيلي بروش هاي مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي براي اكتشاف كانسار آنتيموان چليو منطقه كوه سرخ كاشهر
262
اكتشافات ژئوفيزيكي در ايستگاههاي شتابنگاري رشت ، آستانه و بندر انزلي
263
اكتشافات ژئوفيزيكي در ايستگاههاي شتابنگاري ناغان وزارت
264
اكتشافات ژئوفيزيكي در كانسار گرافيت خنادره اراك
265
اكتشافات ژئوفيزيكي طلا در زرشوران تكاب بروش IP و RS
266
اكتشافات ژئوفيزيكي كانسار منگنز چراگاه امير مرند
267
اكتشافات ژئوفيزيكي معدن طلاي چشمه زردارغش به روشهاي پلاريزاسيون القائي و مقاومت ويژه ظاهري
268
اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميائي در برگه 1:100000 اسفوردي
269
اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميايي در برگه 000/100:1 جيان
270
اكتشافات ليتوژئوشيميايي در ده سلم خراسان مقايسه 20000:1
271
اكتشافات مغناطيسي نا هنجاريهاي كم عمق با روش گراديان قائم
272
اكتشافات مقدماتي كانسار مس بار ملك اهر
273
اكتشافات ناحيه اي و تفصيلي كانسار منگنز و نارچ
274
اكتيو دايركتوري
275
اكتيواسيون كربن
276
اكراه در فقه اماميه و حقوق موضوضه
277
اكراه در قتل
278
اكراه در قتل
279
اكراه در قتل
280
اكراه در قتل از منظر روايات
281
اكريلبك وينيليك و كاربرد آن در هنرهاي تجسمي ﴿ نقاشي ﴾
282
اكسايتون در گرافن
283
اكسايتون هاي كندو در دو نقطه كوانتومي جفت شده سري با دو تراز انرژي
284
اكسايش 2، 6- دي ايزوپروپيل نفتالين به 2، 6- نفتالين دي كربوكسيليك اسيد در حلال استيك اسيد، توسط نانو ذرات هيبريد شده ي Co-Mn، تثبيت شده بر استخوان كلسينه شده و چوب پيروليز شده
285
اكسايش 4،1 - دي هيدروپيريدين ها توسط DDQ تحت تابش امواج ريز موج
286
اكسايش اپي نفرين ،دوپامين و آسكوربيك اسيد توسط الكترود خمير كربن اصلاح شده و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن ها
287
اكسايش الكترو كاتاليستي آسكوربيك اسيد و سوليفيت با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده
288
اكسايش الكتروشيميايي 4-اتيل كتكول در حضور استيل استون و سنتز الكتروشيميايي تركيبات مربوطه
289
اكسايش الكتروشيميايي فرميك اسيد بر روي الكترود طلا با ساختار نانوحفره و پوشيده شده با پالاديم
290
اكسايش الكتروكاتاليستي هيدرازين و هيدروكسيل آمين بر روي الكترودهاي سل - ژل و كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره حاوي مشتقي از ايندنديون
291
اكسايش الكل ها با استفاده از تري كلروملامين در حضور اسيدها و يا نمك هاي معدني
292
اكسايش الكل ها در حضور معرف تري كلرو ملامين در شرايط بدو ن حلال
293
اكسايش انتخابي الكل‌ها توسط ذرات نانو متخلخل پاميس ، Fe2O3/pumice و MnO2/pumice به‌عنوان كاتاليزورهاي سبز
294
اكسايش انتخابي و كاتاليتيكي الكل ها توسط كمپلكس منگنز 1-﴿﴿E-﴿دو-﴿﴿2-نيتروبنزيل﴾﴿2-﴿﴿E﴾-﴿2-هيدروكسي نفتالن -1-ايل﴾متيلن آمينو﴾اتيل﴾آمينو﴾اتيل ايمينو﴾متيل﴾نفتالن -2-ال
295
اكسايش انتخابي وكاتاليتيكي الكل هابه وسيله كمپلكس بازشيف منگنز N-(-آمينوفتيل آمينو﴾پروپان-2-يل﴾بنزن-1و2-دي آمين
296
اكسايش ايميدازولين‌‌ها با سديم پريدات در حضور كاتاليست منگنز پورفيرين قرار گرفته بر روي نانولوله‌هاي كربني چند ديواره‌
297
اكسايش ايميدازولين‌‌ها با سديم‌پريدات در حضور كاتاليست منگنزپورفيرين قرار گرفته بر روي نانولوله‌هاي‌كربني
298
اكسايش ايميدازولين‌ها با ترشيوبوتيل هيدروپراكسيد در حضور كاتاليست منگنز پورفيرين قرار گرفته بر روي سيليكاژل در آب‌
299
اكسايش برخي ازدي هيدروپيريميدينون ها تحت شرايط حرارتي و تابش امواج فرابنفش، امواج صوتي- فراصوتي و امواج ريزموج
300
اكسايش برخي تركيبات آلي در حضور كاتاليست باز شيفت منگنز (III) اتصال يافته به پلي استايرن به وسيله ي سديم پريدات
301
اكسايش برخي تركيبات زيست توده با استفاده از كاتاليست هاي پلي اكسومتالات استخلاف شده با فلزات واسطه
302
اكسايش تركيبات 3، 4-دي هيدروپيريميدين-2 (1H)- اون ها به وسيله بنزوئيل پراكسايد تحت شرايط حرارتي و تابش امواج ريز موج
303
اكسايش تركيبات مختلف آلي با استفاده از تري اكسيد كروم درحضورآلومينيوم كلريد در حالت جامد وتحت تابش ريز موج
304
اكسايش تركيبات مختلف آلي توسط پتاسيم پراكسي دي سولفات در حضور مونتمور يلونيت K-10 در حالت جامد و تحت تابش ريز موج
305
اكسايش تركيبات مختلف آلي توسط سديم برومات در حضور مونتمور....
306
اكسايش تركيبات مختلف آلي توسط سديم پريدات درحضورآلومينيم كلريددرفازجامدوتحت تابش ريزموج
307
اكسايش تركيبهاي آلي با استفاده از واكنشگر بنزيل تري فنيل فيفونيوم كلر و كرومات (BTPPCC)، تحت شرايط رفلاكس در حلال استونيتريل و يا تابش ريزموج در حلال دي كلرو متان و يا استفاده از پرمنگنات پتاسيم تثبيت شده روي سطح آلومينا
308
اكسايش تركيبهاي آلي با واكنشگرهاي جديد ( بنزيل تري فنيل فسفونيوم پرآيدات ، بنزيل تري فنيل فسفونيوم نيترات و بوتيل تري فنيل فسفونيوم پرمنگنات )
309
اكسايش تركيبهاي مختلف آلي توسط معرف جديد 1- بنزيل ، 4- آزو، 1- آزونيابي سيكلو [2، 2، 2] اكتان پرآيدات
310
اكسايش تولوئن، سيكلوهگزان و فورفورال به مواد با ارزش افزوده بالاتر با استفاده از كاتاليست‌هاي حاوي واناديوم بر روي KIT-6 و بررسي برهمكنش اسيدهاي كربوكسيليك با سطوح TiO2
311
اكسايش سولفيدها توسط سديم پريدات در حضور كاتاليست هاي منگنز پورفيرين ناهمگن تحت شرايط مختلف
312
اكسايش سولفيدها، آمين ها و سولفورزدايي اكسايشي با هيدروژن پراكسيد در حضور كاتاليست هاي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات سري اول واسطه نگهداشته شده روي سطح پليمرDowex
313
اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين، متالوپورفيرينهاي قرار گرفته بر روي تكيه گاهها و كمپلكسهاي بازشيف و حلقه گشايي اپولسيدها با استفاده از متالوپورفيرينهاي با حالت اگسايش بالا
314
اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده از كمپلكسهاي باز شيف محلول در آب و كمپلكسهاي باز شيف قرار گرفته بر روي نگهدارنده ها
315
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها با سديم پريدات كاتاليز شده بوسيله ي روتنيم سالوفن قرار گرفته روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
316
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله منگنز(III) تترافنيل پورفيرين كلرايد و منگنزتتراكيس[4-(N,N دي متيل-3-N-سولفوناتو پروپيل)آمونيم] تترافنيل پورفيرين قرار گرفته روي نانولوله كربني چند ديواره
317
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله-ي متالوپورفيرين هاي قرار گرفته روي نانوذرات مغناطيسي عامل دار و همچنين تركيب هيبريدي جديد از پورفيرين- پلي اكسومتالات
318
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده بوسيله ي بازشيف منگنز قرار گرفته روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
319
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها در حضور كاتاليست هاي منگنزپورفيرين قرار گرفته روي سيليكاژل تحت شرايط عادي و فراصوت
320
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها كاتاليز شده با منگنز و كبالت فتالوسيانين قرارداده شده بر روي نگه دارندهي نانو سيليكا
321
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها كاتاليز شده به وسيله ي پلي اكسومتالات تثبيت شده روي MCM-41 اصلاح شده با مايع يوني
322
اكسايش شبه حياتي هيدروكربونها توسط متالپور فيرينهاي قرار گرفته روي نگه دارنده هاي و بررسي ......
323
اكسايش شبه‌حياتي سولفيدها با سديم‌پريدات در حضور كاتاليست‌منگنزپورفيرين قرارگرفته برروي نانولوله‌هاي‌كربني چندديواره‌
324
اكسايش شبه‌حياتي مشتقات ايميدازولين به ايميدازول‌هاي مربوطه به وسيله سديم پريدات در حضور كاتاليست‌هاي همگن منگنز پورفيرين‌
325
اكسايش كاتاليتيكي 1- بوتانل بر روي كاتاليست هاي Ru - Zno - Al2o3
326
اكسايش مشتقات مختلف 1، 4- دي هيدروپيريدين توسط تترابوتيل آمونيوم پراكسي دي سولفات تحت شرايط حرارتي و امواج زيرموج
327
اكسايش نوري و اكسايش نوري راديكال آزاد 3 و 4 -دي هيدروپيريميدينون ها
328
اكسايش هيدروكربن ها به وسيله ي سديم پريدات تحت تابش فراصوت، كاتاليز شده با منگنز (III) باز - شيفت اتصال يافته به پلي استايون
329
اكسايش هيدروكربن هاي بنزيلي به وسيله 3 - كربوكسي پيريدينيوم كلروكرومات در حضور كاتاليست آهن (III) روي سطح جامد رئوليت در حلال هاي آلي ودر حالت جامد
330
اكسايش هيدروكربن هاي بنزيلي و بنزيل هاليدها با استفاده از پتاسيم پرمنگنات در حضور زئوليت طبيعي تعويض يوني شده با آهن﴿III)
331
اكسايش هيدروكربن‌ها با استفاده از متالوپورفيرين‌ها در سيستم‌هاي ناهمگن
332
اكسپرسيونيسم
333
اكسپرسيونيسم انتزاعي و هنرمندان شاخص آن جكسون پالاك، واسيلي، كاندينسكي و ...
334
اكسپرسيونيسم جوهره وجودي انسان
335
اكسپرسيونيسم در تاتر با تاكيد بر مسائل مربوط به بازيگري و كارگرداني اين شيوه واختصاصا معرفي وتحليل نمايشنامه ماشين حساب اثر المررايس
336
اكسپو علم و تكنولوژي ايران 2020 با رويكرد مصالح جديد و فناوري نوين
337
اكستروژن آلومينيوم
338
اكستروژن آلياژ آلومينيم AA2029
339
اكستروژن سرد پينيون استارت خودرو با قالب مخروطي : مدل سازي پارامتريك ، تحليل به روش تعادل نيروها و شبيه سازي حجم محدود
340
اكستروژن مقاطع توپر و توخالي مس و آلياژهاي آن
341
اكسي نيتراسيون چدن داكتيل
342
اكسي نيتروكربوراسيون آستنيني فولاد 45 ck و بررسي مقاومت به خوردگي آن
343
اكسي نيتروكربوراسيون فريتي فولاد CK45 و بررسي مقاومت به خوردگي آن
344
اكسي نيتروكريورانيرينگ فولاد CK45 در حمام نمك مذاب با استفاده از جريان الكتريسته
345
اكسيپيانهاي مدرن در پمارها و شيافها (از نظر فارماكولژي)
346
اكسيد اسيون شبه حياتي آمين هاي آروماتيك ودكربوكسيلاسيون اسيدهاي كربوكسيليك با استفاده از كاتاليزورهاي بازشيف
347
اكسيد اسيون شبه حياتي آمين هاي آروماتيك ودكربوكسيلاسيون اسيدهاي كربوكسيليك توسط متالوپورفيرينهاي قرار گرفته بر روي نگه دارنده ها
348
اكسيد زير كونيم و خواص آن ، تثبيت فازي در زير كونيا و سراميكهاي زير كونيائي و مكانيزمهاي افزايش چغرمگي در سراميكها و تاثير تثبيت در افزايش چغرمگي
349
اكسيداسيون آلكنها و آلكانها با استفاده از كاتاليزورهاي پلي اكسومتالات استخلاف شده با فلزات واسطه
350
اكسيداسيون اكسيم ها به تركيبات كربونيلي با استفاده از كمپلكس منگنز (II)با ليگاند(7 E)-N1-(2-((پيريدين-2- ايل) متيل انامينو) اتيل)-N2-((پيريدين-2-ايل)متيلن)اتان-1و2-دي آمين، در حضور هيدروژن پراكسايد
351
اكسيداسيون اكسيم ها به تركيبات كربونيلي با استفاده از كمپلكس منگنز ﴿II﴾با ليگاند﴿E7﴾-ان 1-﴿2-﴿﴿پيريدين -2-ايل ﴾متيل انامينو﴾﴿اتيل﴾-N2﴿پيريدين -2-ايل﴾متيلن ﴾اتان -1و2-دي آمين،در حضور هيدروژن پراكسايد
352
اكسيداسيون الكتروشيميايي 1،4- دي هيدروپيريدين ها در حضور N- هيدروكسي فتالايميد با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانوذرات نيكل
353
اكسيداسيون الكتروشيميايي داروي دي پيريميدامول در حضور و غياب2_مركاپتوبنزوتيازول
354
اكسيداسيون الكتروشيميايي متانول در سطح الكترود كربن‌شيشه‌اي اصلاح‌شده توسط نانوكامپوزيت‌گرافن-نيل‌بلو-پلاتين
355
اكسيداسيون الكتروشيميايي متانول روي الكترود طلا با ساختار نانو حفره و پوشيده شده با پالاديم
356
اكسيداسيون الكتروكاتاليستي و اندازه گيري مرفين
357
اكسيداسيون الياف پلي پروپيلن به روش پلاسما جهت تقويت بتن
358
اكسيداسيون انتخابي الكل هاي نوع اول و دوم به آلدئيدها و كتون هاي مربوطه توسط كربنات نقره ساپورت شده روي سيليكاژل
359
اكسيداسيون انتخابي الكلهاي نوع اول ودوم به آلدئيدوكتونهاي مربوطه با استفاده از تاليوم نيترات﴿III﴾ساپورت شده روي آلومينادرحضورآلومينيوم كلريد
360
اكسيداسيون بيولوژيك بي هوازي تركيب گوگردي مدل
361
اكسيداسيون پساب رنگرزي حاوي يك رنگينه ديسپرس با استفاده از سيستم فنتون
362
اكسيداسيون تركيبات آلي با استفاده از پتاسيم دي كرومات در حضور آلومينيوم ...
363
اكسيداسيون حفاظتي فولادها
364
اكسيداسيون داخلي آلياژ ريخته گري شده نقره - قلع
365
اكسيداسيون شبه حياتي آمين ها با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين
366
اكسيداسيون شبه حياتي برخي از تركيبات آلي نظير اكسيم ها، هيدرازونها و الكلها با استفاده ار كاتاليزوري هاي متالوپورفيرين
367
اكسيداسيون شبه حياتي هيدروكربن ها با استفاده از NaIO4 در حضور كاتاليست منگنز پورفيرين قرار گرفته بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
368
اكسيداسيون شبه حياتي هيدروكربنها با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين قرارگرفته روي نگهدارنده ها
369
اكسيداسيون شيميايي كتكول و مشتقات آن در حضور 2_مركاپتو بنز و تيازول
370
اكسيداسيون شيميايي كتكول و مشتقات آن در حضور ايندول
371
اكسيداسيون مشتقات 1، 4ـ دي هيدروپيريدين با استفاده از دي كروماتها
372
اكسيداسيون مشتقات مختلف1،4-دي هيدروپيريدين توسط تترابوتيل فسفونيم دي كرومات تحت شرايط حرارتي وامواج ريزموج
373
اكسيداسيون هوازي بنزيل‌الكل‌ها بوسيله كاتاليزور نانو متخلخلMCM-41-SO3H
374
اكسيداسيون هيدروكربنهاي C4 به انيدريد مالئيك
375
اكسيداسيون و آموكسيداسيون هيدروكربورها
376
اكسيداسيون يا كاهش شيميايي كلروفنول ها با پتاسيم نيتروزو دي سولفونات , selective oxidation or reduction of chlorophenols by pottasiumnitros odisolfonate
377
اكلوژن و بيماريهاي پريودنتال
378
اكو موزه در اشوراده
379
اكو ميكسر ديجيتال
380
اكوتاكسيكولوژي رودخانه گاماسياب
381
اكوتوريسم تالاب چغاخور
382
اكوتوريسم در استان فارس : نقش زنان عشايري در توسعه توريسم عشايري
383
اكوتوريسم و ساماندهي روستا (نمونه موردي: روستاي بوژان)
384
اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار شهري
385
اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار ناحيه اي(مورد مطالعه:شهرستان كلات)
386
اكوتوريسم وتوسعه پايدار روستايي
387
اكوتوريسم ونقش ان در توسعه روستايي (دهستان كل بي بي)
388
اكوفيزيولوژي گياه Cleome heratensis bunge et bien. FX boiss, گونه بومي سرپنتين ايران
389
اكوكمپ كويري شهداد با استفاده از سيستم هاي نوين ساخت در جهت بكارگيري معماري غيرفعال خورشيدي
390
اكولژي انساني در علم جغرافيا: متدلژي از طريق مثال Geography As Human Ecology: Methodology by Exampel
391
اكولوژي بز وحشي ﴿Capra aegagrus﴾ در پارك ملي كلاه قاضي
392
اكولوژي و جهان زيست
393
اكولوژي و كاربرد آن در حفظ محيط زيست
394
اكيرا كوروساوا: دنياي پنهان و نمايان
395
اكيسد اسيون تركيب هاي آلي توسط واكنشگر جديد متيل تري فنيل فسفو نيوم دي كرومات ﴿ MTPPDC ) و احيا تركيبهاي كربونيل دار توسط واكنش گر جديد تترامتيل آمونيوم بروهيدريد ﴿ TMABH )
396
اگزرژي اقتصادي توليد همزمان برق و حرارت پيل سوختي براي ساختمانهاي مسكوني و تجاري كوچك
397
اگزرژِي: انرژي، محيط زيست، پيشرفت پايدار
398
اگزيستانسياليسم و بررسي آن در آثار فرانسيس بيكن، آلبرتوجاكومتي و ژان دوبوفه
399
اگوست استربندبرگ
400
ال جي - توپولوژي
401
ال نينو و اثرات آن
402
الإتجاه الديني في شعر إيليا أبو ماضي
403
الإمام الحسين (ع) في أدب المسيحيين العرب اللبنانيين المعاصرين
404
الاخلاق عند ابي العلاء المعري في اللزوميات
405
الاستعاره في الشعر المهجري
406
الاستلهام الاسطوري من سيره الانبياء في شعر محمود درويش و سميح القاسم
407
الاستوگرافي بافت نرم از منظر فانتوم هاي الاستيك و هايپرالاستيك
408
الاستوگرافي گذراي بافت نرم با امواج آلتراسوند
409
الاستيسيته محيط كسرات دو بعدي
410
الاسلام دين و حياه تاليف محسن حكيم طباطبايي
411
الاصول الاخلاقيه القرآنيه في شعر الزهاد في العصر العباسي
412
الاغتراب عند بلند الحيدري
413
الالتزام في شعر محمد مهدي الجواهري
414
الامام المهدي ﴿عليه السلام﴾ في الشعر العربي ﴿منذ العصر الاسلامي حتي عصر الانحطاط﴾
415
الامام علي ( ع ) في الشعر العباسي ( تحليل و تطبيق )
416
البرز ﴿ قطعه اي براي اركستر سمفونيك ﴾
417
البيبيسشش
418
الترادف في نهج البلاغه ﴿التقوي و مترادفاقا﴾
419
الترادف في نهج البلاغه محددا بالالفاظ الطبيعيه
420
التزام در اشعار معروف الرصافي
421
التزام نهادهاي غيردولتي به رعايت موازين حقوق بشردوستانه
422
التشبيه و الاستعاره في ثلاثه كتب لطه حسين : الايام - علي هامش السيره - اسلاميات
423
التصاق رنكيانو روي منيفلدهاي ريماني و فينسلري
424
التصاق روي الجبروئيدهاي لي و هندسهي ناجابهجايي براساس دريويشن
425
التصاق ها روي كلاف مماس تعميم يافته از يك خمينه ي ريماني
426
التصاق هاي تعميم يافته روي كلاف هاي آفين
427
التصاق هاي خطي متريك پذير و ساختار پواسن روي كلاف هاي مماس گونه
428
التصاق هاي غيرخطي و شبه اسپري روي منيفلدهاي مماسي
429
التصاق هاي غيرخطي و مترهاي وابسته
430
التصاق و شبه اسپري
431
التصاقها و ساختارهاي تقريبا مختلط روي TM
432
التصاقهاي غير استاندارد در مكانيك كلاسيك
433
التعبير الفني و البلاغي عن الجبال في الشعر الجاهلي و في القرآن الكريم ﴿دراسه فنيه- موضوعيه﴾
434
التعددية الدلالية لأفعال الحركة في القرآن الكريم )رؤية إدراكية(
435
التفاول في شعر ايلياابي ماضي و محمد حسين شهريار
436
التفسير و المسفرون عندالشيعه : تفاسير الاثني عشريه .......
437
التهاب ها و عفونت هاي گوش مياني
438
التهاب ها و عفونت هاي گوش مياني
439
الحاق ايران به كنواسيون ايكسيد: ضرورت ها و پيامدهاي حقوقي
440
الحاق ايران به كنوانسيون 1979 منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و پيامد هاي آن
441
الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد: ضرورت ها و پيامدهاي حقوقي
442
الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد: ضرورت‌ها و پيامدهاي حقوقي
443
الحاق تركيه به اتحاديه اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
444
الحاق عملگرهاي تركيبي روي فضاي هيلبرت توابع تحليلي
445
الحاق مجتمع هاي سادكي باضريب تانسوري
446
الحال في العربيه و الفارسيه: دراسه تحليليه تقابليه
447
الحب الادب الاندلس
448
الحب و التشاوم عند اب القاسم الشابي
449
الحروف المستزاده في القرآن الكريم:عرضا و تحليلا
450
الحوار في القرآن الكريم: بلاغه، اهدافه، اقسامه، اطرافه
451
الخطاب القرآني ازاء الاتجاهات الفكريه
452
الدلالة الصوتية في آيات الوعد و الوعيد القرآنية
453
الدلاله الصوتيه في القرآن الكريم
454
الدلاله الصوتيه في خطب نهج البلاغه
455
الرمز في ادب المهجر الشمالي
456
الرمزيه في شعر عبد الوهاب البياتي
457
الزامات استراتژيك در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در سازمان خصوصي سازي
458
الزامات بكارگيري پروژه مهندسي مجدد فرايندها در شركت برق منطقه اي تهران
459
الزامات حفاظتي در استفاده از شيوه هاو ابزار هاي مهندسي (تبيين رويكرد ميان رشته اي حفاظت مهندسي)
460
الزامات حقوق بشري پليس در مواجهه باافراد مظنون و متهم
461
الزامات حقوق بشري ضابطان دادگستري در حقوق ايران و انگلستان
462
الزامات حقوق بشري ضابطان دادگستري در حقوق ايران و انگلستان
463
الزامات حوادث و سوانح هوايي از ديدگاه پيمان نامه شيكاگو و ضمائم آن: مطالعه موردي ، بررسي انكس شماره 13 ايكائو در برخي از كشورهاي توسعه يافته و ايران
464
الزامات زيست محيطي و مسئوليت كشورها در استفاده از فضاي ماوراء جو در حقوق بين‌الملل
465
الزامات طراحي بردهاي الكترونيك روبات هاي صنعتي وساخت نمونه آزمايشگاهي
466
الزامات طراحي يك مدل مفهومي براي باشگاه مشتريان قطارهاي مسافري
467
الزامات طراحي يك مدل مفهومي براي باشگاه مشتريان قطارهاي مسافري
468
الزامات محتوايي و رويه اي برنامه ريزي چند فرهنگي به منظور كاربست آن در ارزيابي طرح هاي ساماندهي اسكان غير رسمي ( مورد پژوهي : تنگك دو )
469
الزامات مطالعۀ تاريخ معماري ايران با رويكردهاي انسان شناسي معماري
470
الزامات معمارانه براي مشاغل خانگي
471
الزامات نظام پيشنهادها براي نيل به اثر بخشي
472
الزامات و كاركردهاي ايجاد دفاتر مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور Project Management Office
473
الزهد في شعر ابي العتاهيه و ناصرخسرو القبادياني دراسه تقابليه
474
الزهد في نهج البلاغه و ديوان الشريف الرضي
475
الزهراء﴿سلام الله عليها﴾ في الشعر العراقي المعاصر ﴿الازري، كاشف الغطاء، الوائلي، القزويني، الحاج محمد علي الحلاق﴾
476
السلطة والثراء والتضاد الطبقي في الأدب الروائي ليوسف القعيد (تركيزاً علي روايتي الحرب في برّ مصر وما يحدث في مصر الآن.)
477
الصابئة قديماً و حديثاً بقلم السيد عبدالرزاق الحسني
478
الصاقها و شكافنده ها در روي سوپر منيفلدها
479
الصاقهاي تصويري مرتبط با معادلات ديفرانسيل معمولي مرتبه دوم
480
الصو رة الشعرية في ديوان السيد مصطفى جمال الدين )دراسة وصفية(
481
الصور البيانية للإنسان و أعماله في القران الكريم
482
الصور القرآنية في نهج البلاغة معني و بلاغة﴿من خطبة128الي230﴾
483
الصور القرآنيه في رسائل نهج البلاغه معني و بلاغة
484
الصور القرآنيه في نهج البلاغه معني و بلاغه ﴿ من خطبه 1 الي 120﴾
485
الصوره الفنيه في شعر ابراهيم ابي زيد
486
الطعن بطريق الأعتراض على الحكم الغيابي (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والأيراني)
487
الف - بررسي كامپيوتري حوضچه خورشيدي ؛ ب - بررسي كامپيوتري كلكتورهاي خورشيدي
488
الف ) تجزيه و تحليل ايزوترمهاي پيوندي بر همكنش SDS ... ب ) تجزيه و تحليل منحني هاي تيتراسيون ليزوزيم در حضور مقادير مختلف SDS
489
الف ) خواص فيزيكوشيميايي و پيوند شدن به DNA يكدسته از پورفيرين هاي كاتيوني مزوتتراكيس ( 1 - متيل پيريدينيوم 4 - ايل ) پورفيرين پنتا استات ب ) ارائه يك روش جديد جهت تجزيه و تحليل فرآيند پيوند شدن ليگاند به بيوما كرومولكولها بر اساس كميت هاي ترموديناميكي ذاتي متوسط
490
الف ) مطالعه پديده ميل شدن ستيل تري متيل آمونيم بر ميوه با استفاده از روش بهبود نشر فلورانس و هدايت سنجي ب ) بررسي پيوند شدن در دياب فلورسانس پيرن به BSA و ليزوريم
491
الف ) مطالعه پيوندي و ترموديناميكي برهمكنش كمپلكس 2و2- بي پريدين گلايسيناتوپالاديم ...
492
الف )ارائه يك روش كار آمد براي سنتز- آريل نوكلئوز بازها ب )سنتز بدون كاتاليزوربيس (ايندوليل )متانهاو-سولفونيل ايمينها ج )سنتز آسيلالها
493
الف )ارائه يك روش كارامد براي سنتز آريل نوكلئوزبازها ب )سنتز بدون كاتاليزور بيس (ايندوليل )متانها
494
الف : بررسي اثر غير فعال سازي سطح نانو ذرات تيتانيوم‌ دي ‌اكسيد بر كارايي سلول‌ هاي خورشيدي نانو ساختار حساس شده با رنگدانه
495
الف : سنتز كيتين ايمين ها و سيكلوپنتادي ان ها از مسير واكنش هاي سه جزئي بر پايه ايزوسيانيد ب : كاربرد نانو سيليكا سولفوريك اسيد و منيزيم پركلرات آبدار در سنتز بعضي از تركيبات هتروسيكل و آميدوآلكيل نفتول ها
496
الف- بررسي رفتار الكتروشيميايي گونه هاي بيولوژيكي به وسيله الكترودهاي اصلاح شده با تك لايه هاي خودآراي جديد ب- بررسي اثر افزودني هاي (additives) مختلف به الكتروليت در عملكرد سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
497
الف- بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي تركيبات بيولوژيك با استفاده از اصلاح گر و نانو مواد ب- به كارگيري نقاط كوانتومي در ساخت سلول هاي خورشيدي
498
الف﴾ روشهاي جديد براي سنتز تيواسترها از تيوآميدها در شرايط بدون حلال و در محيط آبي ب﴾روشي اصلاح شده براي سنتز تيوفن استيك اسيدها از تيوآميدها
499
الف- ساخت نانو زيست حسگرها براي تشخيص گونه هاي زيستي بر اساس نانو الياف هايي نظير تيتانيوم دي اكسيد ب- بررسي اثر نانو الياف، پليمرها و افزودني هاي كينازوليني در سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
500
الف﴾ سنتز مستقيم مشتقات تيواستر از الكل ها در شرايط بدون حلال ب﴾ سنتز كارآمد s-2-اكسو تيواسترها از a-هالو كربونيل ها در شرايط بدون حلال
501
الف- سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوساختارهاي مس آهن اكسيد: اثرات پيش ماده، پايداركننده و دماي عمليات گرمايي بر خواص. ب- مطالعه محاسباتي برخي خواص فيزيكي اكسيد سه تايي مس كروم آهن اكسيد.
502
الف) بررسي كارايي آلبومين و نانوكاتاليست هاي بر پايه نانوسلولز يا نانوسيليكاژل در سنتز تركيبات حلقوي پنج عضوي ب) طراحي و سنتز تركيبات جديد مهاركننده آنزيم استيل‌كولين‌استراز
503
الف) برهمكنش نارينجنين و برخي از انتقال‌دهنده‌هاي عصبي با بتالاكتوگلوبولين به عنوان نانوحامل و گيرنده‌هاي آدرنرژيك: يك مطالعه طيف‌سنجي، داكينگ مولكولي و ديناميك مولكولي
504
الف) تعيين مناسب ترين روش استخراج مواد موثره گياه دارويي كدوي پوست كاغذي (Cucurbita pepo) ب) تهيه و استفاده نانو Fe3O4@γFe2O3-SO3H در سنتز آسيلال ها
505
الف) خواص پيوندي و پايداري ساختاري گونه هاي مختلف ژنتيكي B- لاكتوگلوبولين ب) تجزيه و تحليل منحني هاي پيوندي اكسيژن - هموگلوبين براساس كميتهاي ترموديناميكي متوسط ذاتي
506
الف) سنتز تركيبات هتروسيكل شش‌ عضوي در حضور صمغ‌عربي يا نانوكاتاليست‌هاي حامل لوييس‌ اسيد ب) طراحي و سنتز تركيبات جديد مهاركننده استيل‌كولين‌استراز
507
الف) طراحي و سنتز تركيبات با پتانسيل مهار كنندگي استيل كولين استراز بر پايه كومارين ب)كاربرد نانوكاتاليزورهاي مغناطيسي در تشكيل پيوندهاي كربن-كربن و كربن-هترواتم
508
الف: توسعه روش هاي كمومتريكس در اندازه گيري برخي پارامتر هاي ترموديناميكي و سينتيكي ب: ساخت زيست حسگرهاي الكترو شيميايي اصلاح شده با نانو مواد براي اندازه گيري مواد مختلف زيستي
509
الفبا بر اساس خط كوفي
510
الفباي تصويري تجسمي هنر كودكان
511
الفباي تصويري تجسمي هنر كودكان
512
الفباي فراموش شده
513
الفرائد الشمسيه في شرح الفوائد الصمديه
514
الفرائد الشمسيه في شرح الفوائدالصمديه
515
الفرائدالبهيه في الشرحالفوائدالصمديه
516
الفكر الديني في الشعر الجاهلي
517
القاء ابررسانائي گرم در فلز بهنجار در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
518
القاء تكثير در كپور كوي (Cyprinus carpio) با استفاده از هورمون hCG و تركيب Ovaprim
519
القاء تنوع سوماكلونال از طريق توليد كالوس تحت شرايط درون شيشه به منظورانتخاب واريانتهاي متحمل به تنش خشكي درسه واريته تجاري نيشكر (Saccharum officinarum L.)
520
القاي پرآوري شاخساره و ريشه زايي درمحيط اين ويترو به منظور ريزازديادي .Juniperuspolycarposc.koch
521
القاي پلي پلوئيدي در سورگوم شيرين با استفاده از برخي القاءكننده ها
522
القاي تشكيل فيبر هاي آميلوئيدي در ليزوزيم سفيده تخم مرغ و بررسي نقش تركيبات آلي سنتتيك بيس ايندولي در تشكيل يا مهار آ ن در محيط اسيدي , induction of amyloid fidril formation in hen egg white iysozyme and assessing the role of bis- indoie synthetic compounds on its formayion or inhibition in acidic environment
523
القاي تشكيل فيبرهاي آميلوئيدي برليزوزيم و بررسي نقش پلي فنلها در تشكيل يامهار آنها , induction of amyloid fibrils in lysozyme and, assessing the role of polyphenols in its formation or inhibition
524
القاي جنين زايي سوماتيكي و باززايي درون شيشه اي در گياه دارويي عدس الملوك .
525
القاي ريشه هاي نابجا در گياه خشخاش ايراني
526
القاي كالوس، باززايي و تحمل به شوري در سطح سلولي در گلرنگ﴿ Carthamus tinctorius)
527
القاي موتاسيون با موتاژن هاي شيميايي و اشعه گاما و شناسايي موتانت هاي مفيد در كلزا
528
القضايا الاجتماعيه و نقدها عند روادالشعر الكلاسيكي الحديث في العراق
529
القيم الاخلاقيه في شعر الصعاليك
530
الكان بكارگيري پيچ سنگ در پايدار سازي تونل ها ﴿مطالعه موردي؛ تونل آبرساني تهران - كرج﴾
531
الكترت ها و فروالكترت هاي پليمري ؛ روش هاي ساخت و خواص
532
الكترو پليمريزاسيون پيرول بر آلياژ نانو كريستالين niti تهيه شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
533
الكترو ريسي و سنتز نانو الياف كيتوزان - پلي وينيل الكل به همراه نانو ذرات مغناطيسي آهن به منظور رهايش هدفمند پروتئين
534
الكترو سرجري
535
الكترو سنتز پالسي نانو ذرات اكسيد نقره و كاربرد آن به عنوان ماده كاتدي در باتري روي - اكسيد نقره
536
الكترو سنتز پالسي نانو ذرات ليتيم آهن فسفات (ماده كاتدي باتريهاي يون ليتيمي)
537
الكترو سنتز پالسي نانوذرات روي و كاربرد آن بعنوان ماده فعال آندي در باتري هاي روي- هوا
538
الكترو سنتز پالسي نانوذرات روي و كاربرد آن بعنوان ماده فعال آندي در باتري هاي روي- هوا
539
الكترو سنتز پالسي نانوذرات مس اكسيد
540
الكترو سنتز پالسي نانوذرات مس اكسيد
541
الكترو سنتز نانو ذرات اكسيد آهن و اكسيد كبالت و كاربرد آنها
542
الكترو سنتز نانو ذرات روي اكسيد به روش جريان پالسي و كاربرد آن به عنوان حسگر گازي حالت جامد
543
الكترو سنتز نانو كامپوزيتهاي بر پايه پليمرهاي هادي / كربن نانو تيوب و بررسي برخي از كاربردهاي الكترو شيميايي آن
544
الكترو وينينگ كبالت در مقايس نيمه صنعت كوچك
545
الكترو وينينگ نيكل در مقايس نيمه صنعتي كوچك
546
الكترواستاتيك در ابعاد نانو
547
الكترواكسيداسيون فلوكستين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي و الكترود اصلاح شده با نانو ذرات كربني جهت اندازه گيري در فرمولاسيون دارويي
548
الكتروبسپارش و مشخصه يابي پلي آنيلين حاوي نانوذرات طلا روي الكترود مغز مدادي/كاربرد الكترود اصلاح شده با اكسيدآهن و اكسيد منگنز جهت اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروژن پراكسيد
549
الكتروپاشي مواد نانو با پليمرهاي مختلف بر روي سطح كالاي ورزشي به منظور ابر آبگريز كردن
550
الكتروپليتينگ آلياژي نيكل- كبالت بر روي صفحات مسي
551
الكتروپليمر شدن پيرول بروي فولاد ساده كربني و ارزيابي رفتار خوردگي
552
الكتروپليمريزاسيون اورسينول در سطح الكترودهاي جامد و بررسي خواص الكترو كاناليزي آن
553
الكتروپليمريزاسيون پلي‌پيرول و تهيه حسگر حساس به يون مس .اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با فيلم نانولوله‌هاي كربني- مايع يوني- نفيون و مطالعه رفتار آن در تعيين مقدار ولتامتري همزمان آسكوربيك اسيد و دوپامين‌
554
الكتروپليمريزاسيون پلي‌پيرول و تهيه حسگر حساس به يون مس. اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با فيلم نانولوله‌هاي كربني- مايع يوني- نفيون و مطالعه رفتار آن در تعيين مقدار ولتامتري همزمان آسكوربيك‌اسيد و دوپامين
555
الكتروپليمريزاسيون دوپامين در سطح الكترود اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني و كاربردهاي تجزيه اي آن
556
الكتروتهاي آلي Organic Electrets
557
الكترود اصلاح شده با نانو ذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با نانو ذرات پالاديم براي اكسيداسيون اتاتول ومتانول در محيطهاي قليايي در پيلهاي سوختي
558
الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو لوله هاي كربني براي بررسي گونه هاي بيولوژيكي دوپامين آسكوربيك اسيد
559
الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با نقره براي تعيين سيانيد در فاضلاب
560
الكترود خمير كربني اصلاح شده با نانو كامپوزيت گرافن آنيلين پالاديمبراي الكترو اكسيد اسيون اتانول و متانول در پيلهاي سوختي
561
الكترود خمير كربني اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند جداره ومزوپورهاي سيليكاتي عاملدار شده با كلريد مس براي اندازه گيري غير آنزيمي هيدروژن پر اكسيد
562
الكترود فعال مدولاتور جريان دو-سيمه براي ثبت سيار سيگنال‌هاي حياتي
563
الكترود گرافيتياصلاح شده با آلياژهاي مس و نمك هاي نامحلولمس در اندازه گيري اسكوربيك اسيد و فركتوز
564
الكترود مغز مداد اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي جهت اندازه گيري گزينش پذير داروي كاربامازپين و استفاده از اصلاحگر نانو ذرات كبالت و نيكل بر روي بستر اكسيد گرافن كاهش يافته جهت آزاد سازي گاز هيدروژن
565
الكترود يون گزين سرب با استفاده از گلي اكسال بيس 2 - هيدروكسي آنيل به عنوان يونوفور
566
الكترودهاي اصلاح شده شيميايي
567
الكترودهاي يون گزين نقره و يديد- استفاده از نوراپي نفرين در سنجش الكتروكاتاليستي اسكوربيك اسيد
568
الكتروديناميك كوانتومي در فضا-زمان ناجابه جايي و در فضاي تهي از ماده
569
الكتروريسي PAA/PVA حاوي نانوذرات و اسانس آويشن و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصله
570
الكتروريسي PCL/آلوئه¬ورا و بررسي خصوصيت ضدميكروبي نانوالياف حاصله
571
الكتروريسي PCL/ژلاتين/گرافن و بررسي خواص نانوالياف حاصله
572
الكتروريسي PVDF-كتيرا و بررسي خواص حاصل از آن
573
الكتروريسي آلجينات حاوي نانوكريستال سلولز سنتز شده و عامل دار شده توسط گروه‏هاي آمين
574
الكتروريسي آلياژ پلي لاكتيك اسيد/ پليمرپرشاخه با گروه انتهايي آمين
575
الكتروريسي پلي اپرولاكتون/ژلاتين حاوي هيدروژل هاي بارگذاري شده با دارو
576
الكتروريسي پلي اكريلونيتريل - ايتاكونيك اسيد (P (AN - IA
577
الكتروريسي پلي كاپرولاكتم / نانو ذرات معدني و بررسي تاثير پارامترهاي توليدي روي خواص نانو الياف حاصله
578
الكتروريسي پلي كاپرولاكتون براي مهندسي بافت عصب
579
الكتروريسي پلي كاپرولاكتون حاوي ذرات پوست سخت گردو و بررسي خواص نانو الياف كامپوزيتي حاصل
580
الكتروريسي پلي وينيل الكل و بررسي تاثير قطر نانو الياف بر ميزان جذب و نگهداري آب
581
الكتروريسي پلي¬كاپرولاكتون/ پلي¬لاكتيك اسيد به همراه عصاره گياهي و بررسي خواص بيولوژيكي آن
582
الكتروريسي سامانه ‍‍‍ژلاتين/PCL/نانوذرات كوركومين و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصله
583
الكتروريسي سلولز استات و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصل از آن
584
الكتروريسي كوپليمراكريليك و بررسي تاثير عوامل موثر بر اندازه‌ي تخلخل الياف نانو حاصل
585
الكتروريسي كيتين و بررسي خواص زيست سازگاري الياف نانو حاصله
586
الكتروريسي محلول هاي پليمري حاوي سيليكا-پلي(كاپرولاكتون)
587
الكتروريسي مخلوط دوجزئي يك پروتئين طبيعي و پلي‌آميد 6
588
الكتروريسي مخلوط كوپليمر (اكريلونيتريل-كربوكسيليك اسيد) و سيكلودكسترين
589
الكتروريسي مخلوط نايلون/ تركيبات درختساني با گروه انتهايي آمين به عنوان سيستم حامل عصاره هاي معطر
590
الكتروريسي مذاب PLA/TPU : بررسي تاثير شرايط فرآيندي بر قطر و كيفيت سطح الياف
591
الكتروريسي مشتقات كيتوسان و بررسي خواص ضد ميكروبي نانوالياف حاصل
592
الكتروريسي نانو الياف آلجينات/پلي وينيل الكل و بررسي خواص بيولوژيكي نانو الياف حاصله
593
الكتروريسي نانو الياف پلي وينيل الكل - كربو كسي متيل سلولز به منظور استفاده در كاربردهاي دارورساني
594
الكتروريسي نانو الياف كامپوزيتي پلي كاپرولاكتان با نانو ذرات روي و بررسي خواص ضد ميكروبي آنها
595
الكتروريسي نانو‌الياف ظريف چند جزئي از مشتقات زيست سازگار كيتوسان
596
الكتروريسي نانوالياف پلي كاپرولاكتان-پلي وينيل الكل بصورت پوسته-مغزي و استفاده از آويشن در مغزي و بررسي خواص ضدميكروبي شبكه ي نانوليفي حاصل
597
الكتروريسي نانوالياف پلي‌استر مغناطيسي حاوي نانوذره‌هاي مغناطيسي آهن و نيكل
598
الكتروريسي نخ PEG-PLA-PCL با ويژگي رهايش كنترل شده داروي كوركامين به عنوان نخ بخيه
599
الكتروريسي و توليد ساختارهاي نانوليفي PANيا PEGبه همراه يك ماده تغيير فاز دهنده
600
الكتروريسي و مشخصه‌يابي نانوالياف پلي‌كاپرولاكتون- كيتوسان و پلي‌وينيل‌الكل- جنتامايسين به منظور پوشش دهي مش هاي جراحي
601
الكتروريسي وبررسي عملكرد نانوكامپوزيت (N - ايزوپروپيل اكريل آميد)/ اكسيدگرافن در چرخه تورم و واتورم آب
602
الكتروسنتز آديپونيتريل در سل غشايي
603
الكتروسنتز پالسي هم زمان نانوذرات آهن و اكسيد آهن در حضور ميدان مغناطيسي و كاربرد آنها در حذف برخي از آلاينده هاي شيميايي نظير يونهاي فلزات سنگين و تركيبات آلي از آب
604
الكتروسنتز تركيبات آلي با استفاده از كربن دي‌اكسيد
605
الكتروسنتز كوپليمر قالب مولكولي اوتوآمينوفنل آنيلين بر الكترود گرافيت براي تشخيص متانول
606
الكتروسنتز نانو كامپوزيت پليمر پلي پيرول و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن
607
الكتروسنتز نانو كامپوزيتهاي بر پايه پليمرهاي هادي / كربن نانو تيوب و بررسي برخي از كاربردهاي الكترو شيميايي آن
608
الكتروسنتز و بررسي رفتار ابرخازني نانو كامپوزيت پليمر هادي با مايعات يوني و اكسيد گرافن عامل‌دارشده
609
الكتروسنتز و بررسي عملكرد ضدخوردگي پوشش هاي پليمري در حضور نانوذرات حاوي موليبدات و تأثير بازدارندگي بازهاي شيف روي خوردگي استيلها
610
الكتروسنتز و بررسي فعاليت الكتروشيميايي نانو كامپوزيت هاي پلي تيرامين با ساختارهاي كربني
611
الكتروسنتز و مطالعه فعاليت الكتروكاتاليتيكي نانو كامپوزيت پلي متا آمينوفنول اكسيد روي نسبت به اكسايش متانول
612
الكتروشيمي
613
الكتروفرمينگ
614
الكتروفرمينگ آلياژ نيكل - كبالت با ماندرل پلاستيكي
615
الكتروفرمينگ ريخته گري سرد
616
الكتروفرمينگ مس در ميدان هاي امواج اولتراسونيك
617
الكتروكاتاليز همگن اكسايش - N استيل - L- سيستئين توسط استامينوفن در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره براي اندازه گيري الكتروشيميايي آن
618
الكترولس نيكل
619
الكترولس نيكل و بررسي خواص آن
620
الكتروليچينگ كانه سولفيدي روي
621
الكتروليز آب
622
الكتروليز سرب از محلول حاوي اسيد تترا فلوئورو بوريك
623
الكتروليز قلع در الكتروليت حاوي اسيد فلوئوروبوريك(HBF4)
624
الكترومغناطيس وكاربرد آن در علوم مختلف
625
الكترومغناطيسي آن و كاربرد آن در طراحي شنل نامرئي¬ساز در ناحيه ميكروموج
626
الكترونيك اسپيني
627
الكترونيك پيوسته
628
الكترونيك مولكولي
629
الكترونيك مولكولي
630
الكترووينينگ آهن
631
الكترووينينگ نقره از محلول ليچينگ بدست آمده از لجن آندي مس
632
الكترووينينگ نيكل از محلول سولفاتي با عيار پائين
633
الكترووينينگ نيكل در شرايط پيوسته
634
الكترويسي كيتوسان و بررسي خواص الياف نانو حاصله
635
الكتريسيته دار شدن مايعات نارسانا در اثر عبور از لوله هاي فلزي و پلاستيكي
636
الكوريتم بهينه سازي بيد ليلي
637
الكوريتم كلوني مورچگان
638
الكيل دار كردن موقعيت 3 در ايندول با استفاده از كاتاليزور مايع يوني N,N-دي متيل اتانول آمونيوم استات [DMEA][AC]
639
الگو پذيري و نقش آن در تربيت از ديدگاه قرآن
640
الگو سازي تعيين جهات توسعه فيزيكي شهر : نمونه موردي شهر اراك
641
الگو سازي نظري و عددي انتقال حرارت لوله پوشيده از محيط متخلخل بدون تعادل حرارتي
642
الگوئي جديد جهت طراحي معماري سيستم هاي سازماني با هدف تسهيل خودكار كد
643
الگوبرداري با استفاده از مدل EFQM در شركت پالايش نفت اصفهان
644
الگوبرداري و بومي سازي فرآيندهاي برنامه ريزي و زمانبندي در مديريت پروژه ساخت كشتي در ايران
645
الگودهي فيلم هاي گرافن و اكسيد آن با ليزرهاي Ti:Sa و KrF به منظور كاربري در حوزه ي ميكروالكترونيك و اسپينترونيك
646
الگودهي نانو و ميكرو بر داربست‌هاي الكتروريسي شده بر پايه PVDF با ليزر براي مهندسي بافت عصبي
647
الگوريتم CAMShift مبتني بر ناحيه براي رديابي اشياء بر روي تصاوير دوربين متحرك
648
الگوريتم EM توزيع شده بهبود يافته براي تخمين چگالي و دسته بندي داده ها در شبكه هاي سنسوري
649
الگوريتم FDTD با شرط پايداري بهبوديافته براي محيط‌هاي غير همسانگرد پاشنده فركانسي به‌منظور مدل‌سازي گرافن
650
الگوريتم MCL در خوشه‌بندي گراف
651
الگوريتم PSB غيريكنوا براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد وبررسي همگرايي آن
652
الگوريتم pso براي حل مساله زمان بندي گروهي flow shop
653
الگوريتم آزاد سازي و تجزيه لاگرانژ درمساله مكان يابي و مسيريابي برنامه هاي ويديويي
654
الگوريتم آناليز سيگنال بزرگ و حالت پايدار مبدل هاي قدرت DC/DC
655
الگوريتم ابداعي براي سريهاي زماني ايستاي دوره اي
656
الگوريتم ارتباطات داده اي ميان خودرويي در يك بزرگراه
657
الگوريتم انرژي آگاه براي تشخيص حمله گودال در اينترنت اشيا
658
الگوريتم بهبود يافته ي نقطه دروني براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي همراه با قيود نامساوي
659
الگوريتم بهبوديافته براي تحليل مودال تجربي خودكار
660
الگوريتم بهينه برنامه ريزي توليد محصولات متنوع
661
الگوريتم بهينه تعيين توالي عمليات در مسئله يك ماشين با مجموع بيشينه زودكرد و بيشينه ديركرد و بيكاري مجاز
662
الگوريتم بهينه سازي اجزاي گروه بهبود يافته و كاربرد آن در طبقه بندي كننده ها
663
الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات پويا و نامنظم براي بهينه سازي توابع عددي
664
الگوريتم بهينه سازي پوشش حسي در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك به كمك نمودارهاي VORONOI
665
الگوريتم بهينه سازي چندهدفه الكترونيزاسيون در مديريت كميت و كيفيت رواناب شهري
666
الگوريتم بهينه سازي سراسري براي برنامه ريزي كسري خطي
667
الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان
668
الگوريتم بهينه يابي مورچگان وكاربرد هاي آن
669
الگوريتم بهينه‌‌ي دسته‌بندي نوع بي‌نظمي‌هاي تپش قلب
670
الگوريتم بيومتريك
671
الگوريتم پخش بار بهينه با استفاده از برنامه نويسي تكاملي
672
الگوريتم پخش بارگوس - سايدل با در نظر گرفتن اثر تزويج بين خطوط دو مداره
673
الگوريتم پنهان سازي يك پيام در يك تصوير
674
الگوريتم پولاك - ريبير تصادفي براي مسائل بهينه سازي سراسري
675
الگوريتم پيشنهادگر موثر مبتني بر رفتار كاربر براي سيستم هاي معرفي كسب و كار
676
الگوريتم پيشنهادي جديد زمانبندي براي سيستم هاي توزيع شده گريد به كمك الگوريتم ژنتيك
677
الگوريتم پيشنهادي جهت بهبود سرعت سرويس ذخيره وبازار يابي اطاعات در محاسبات ابري .مطالعات موردي :منطقه ويژه پارسجنوبي در عسلويه .
678
الگوريتم تبديل متن به فونم
679
الگوريتم تجزيه ي بندرز بهبوديافته و كاربرد آن در مديريت بحران
680
الگوريتم تخصيص عادلانه ي منابع به منظور بهبود كارايي در شبكه فمتوسل
681
الگوريتم تخمين فازور همسان وقفي رله ديستانس بر مبناي DFT
682
الگوريتم ترتيبي جهت حل مسائل تخصيص فركانس ثابت
683
الگوريتم تركيبي جستجوي همسايگي براي مساله مسيريابي وسايل نقليه با ظرفيت محدود در ابعاد بزرگ
684
الگوريتم تسخيص وزن عروضي شعر فارسي با تكيه بر ويژگي هاي توزيعي آواهاي فارسي و محاسبه ظرفيت كانال تشخيص
685
الگوريتم تشخيص موقعيت موتور سوئيچ رلو كتانسي با قابليت همزمان تعيين خطاي عدم تقارن در بار مكانيكي
686
الگوريتم تشخيص نوع دوربين بر اساس SPN و با استفاده از SVD/PCA و طبقه‌بندي كننده SVM
687
الگوريتم تعيين ماتريسهاي وزن در روش LQR با هدف بهبود عملكرد پاسخ
688
الگوريتم تكاملي تركيبي بر مبناي رتبه بندي براي مسايل زمانبندي پروژه با منابع محدود با چند حالت اجرايي
689
الگوريتم تكرار داده آبشاري چند تايي بر اساس كمينه سازي بار كاري در گريد داده
690
الگوريتم تكراري براي مسايل تعادلي تركيبي تعميم يافته و نقاط ثابت نيم گروههاي غيرانبساطي
691
الگوريتم تكراري هيبريدي براي مسائل تعادل تركيبي و مسائل نقطه ثابت
692
الگوريتم جايابي مبتني بر تراكم اتصالات و نويز همشنوايي
693
الگوريتم جديد براي تحليل مولفه هاي مستقل با استفاده از معيارهاي وابستگي مفصل - مبنا
694
الگوريتم جديد براي سنكرون سازي سيستم هاي UWB-IR با استفاده از شكل موج گوسي
695
الگوريتم جديد براي كنترل سيستم هاي داراي تاخير زماني
696
الگوريتم جديد براي مديريت تحرك با هند اوور كمينه در شبكههاي سلول كوچك متراكم با محاسبات لبه موبايل
697
الگوريتم جديد هيوريستيك مسيريابي در شبكه حمل و نقل پست كشور
698
الگوريتم جديدي جهت براورد ضرايب سري زماني چندمتغيره خطي
699
الگوريتم جستجوي گرانشي در بهره‌برداري بهينه از سيستم مخازن سد‌ها
700
الگوريتم جستجوي ممنوع براي حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه همراه با پنجره زماني و چندين متصدي تحويل
701
الگوريتم جستجوي هدايت بصري به عنوان يك بهينه ساز جديد و كاربرد آن در كنترل بازوي انعطاف پذير
702
الگوريتم جهان‌هاي موازي : يك رويكرد فرا اكتشافي براي حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه
703
الگوريتم چكه اب هاي هوشمند
704
الگوريتم چند جمله اي براي آزمون اول بودن
705
الگوريتم حساب انديسي در مساله لگاريتم گسسته روي خم هاي بيضوي
706
الگوريتم حل عددي معادلات با مشتقات جزئي سهموي و هذلولوي يك بعدي و دو بعدي
707
الگوريتم خطايابي در طراحي هاي VLSI به ياري شبكه هاي عصبي
708
الگوريتم خوشه بندي براي شبكه هاي حسگر سه بعدي با نودهاي چندگانه .
709
الگوريتم خوشه بندي جديد در پايگاه داده رابطه اي و پياده سازي SQL
710
الگوريتم خوشه بندي سلسله مراتبي چند گانه
711
الگوريتم داده كاوي،مفاهيم وكاربرد
712
الگوريتم رديابي هدف هاي چندگانه مبتني بر RTI در محيط هاي بسته
713
الگوريتم رقابت استعماري
714
الگوريتم رمز نگاري و رمز گشايي
715
الگوريتم روش طيفي تاو براساس ماتريس عملياتي ژاكوبي براي حل عددي معادلات انتشار موج كسري وابسته به زمان
716
الگوريتم زمان بندي مبتني بر اطمينان پذيري در ساختار ابر با استفاده از الگوريتم ژنتيك
717
الگوريتم زنبورعسل
718
الگوريتم ژنتيك
719
الگوريتم ژنتيك
720
الگوريتم ژنتيك
721
الگوريتم ژنتيك
722
الگوريتم ژنتيك
723
الگوريتم ژنتيك
724
الگوريتم ژنتيك
725
الگوريتم ژنتيك
726
الگوريتم ژنتيك
727
الگوريتم ژنتيك
728
الگوريتم ژنتيك
729
الگوريتم ژنتيك
730
الگوريتم ژنتيك
731
الگوريتم ژنتيك
732
الگوريتم ژنتيك
733
الگوريتم ژنتيك
734
الگوريتم ژنتيك ابزار بهينه سازي
735
الگوريتم ژنتيك اصلاح شده مبتني بر تئوري گراف براي بازآرايي شبكه هاي توزيع نيروي برق
736
الگوريتم ژنتيك با MATLAB
737
الگوريتم ژنتيك حريصانه براي مساله تخصيص مربعي
738
الگوريتم ژنتيك دربهينه سازي درختان تصميم گيري براي اعتبارسنجي مشتريان بانك ها
739
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در بهينه سازي فرايند مديريت
740
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان
741
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در طراحي كنترل كننده هاي فازي
742
الگوريتم ژنتيك و كاربرد هاي آن در تشخيص بيماري
743
الگوريتم ژنتيك و كاربردهاي آن
744
الگوريتم ژنتيك و كاربردهاي آن .
745
الگوريتم ژنتيك وكاربردآن در حل مسايل NP
746
الگوريتم ژنتيك﴿1﴾
747
الگوريتم ژنتيكي با حفظ حريم خصوصي براي مسائل زمان بندي
748
الگوريتم سلسله مراتبي براي مسائل مقيد چند منبعي
749
الگوريتم سيمپلكس شبكه براي مساله جريان برابر عمومي
750
الگوريتم شبكه متحرك براي جواب عناصر متناهي مسائل تغييراتي
751
الگوريتم طبقه بندي جريان هاي داده ي مفهوم متغير
752
الگوريتم طراحي برج هاي خنك كن دو گانه
753
الگوريتم طراحي بهينه محدود سازي ابر رسانايي جريان خطا با استفاده از تصميم گيري چند معياره
754
الگوريتم طراحي توربين گازي كلاس متوسط
755
الگوريتم طرح نمونه گيري وارون و كاربرد آن در برآورد واريانس
756
الگوريتم عددي براي حل معادلات ديفرانسيل مرتبه ي كسري به كمك ماتريس عملياتي توابع كلاهي تعميم يافته
757
الگوريتم عنكبوت اجتماعي براي بهينه سازي سيستم ديناميكي
758
الگوريتم فرااكتشافي تركيبي موازي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد
759
الگوريتم فيلتر براي مسائل بهينه سازي با قيود تساوي
760
الگوريتم كارا براي روش توابع پايه شعاعي-تفاضلات متناهي با استفاده از پارامترشكل وابسته به نقاط گره اي متغير
761
الگوريتم كلني مورچه و توسيعهاي آن براي حل مسئله TSP
762
الگوريتم كلوني مورچگان
763
الگوريتم كنترل ازدحام بين لايه اي براي شبكه هاي تركيبي باسيم و بي سيم LTE
764
الگوريتم لبه يابي تصاوير با استفاده از فيلترهاي كسري و كاربرد آن در تصاوير پزشكي
765
الگوريتم لندوبر در حل مسايل شدني خطي و كاربرد آن در بازسازي تصوير
766
الگوريتم ليپ فراگ براي حل مسايل بهينه سازي با كنترل نامقيد
767
الگوريتم مجموعه‌ي فعال براي مسائل برنامه‌ريزي غيرخطي با استفاده از برنامه‌ريزي خطي پارامتريك
768
الگوريتم محاسبه ي پايه ي گربنر يك ايده آل چند جمله اي روي يك حلقه با مقسوم عليه صفر
769
الگوريتم محاسبه ي تجزيه ي مثلثي دستگاه هاي چند جمله اي
770
الگوريتم مخروط ديناميك سه بعدي براي شيب هاي مختلف
771
الگوريتم مديريت توان و پايش ريزشبكه DC مبتني بر ايستگاه هاي شارژ
772
الگوريتم مسير يابي زنبور عسل
773
الگوريتم مسير يابي شبكه هاي بي سيم ادهاك
774
الگوريتم مسـيريابي بهينه براي كاهـش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر دوبعدي.
775
الگوريتم مسيريابي تحمل پذير در برابر اشكال براي شبكه هاي داخل تراشه
776
الگوريتم مسيريابي جهت كاهش مصرف انرژي وتاخير درشبكه هاي حسگر بي سيم
777
الگوريتم مسيريابي چند مسيري مطمئن با مصرف كارآمد انرژي و توزيع بار ترافيكي در شبكه هاي حسگر بيسيم
778
الگوريتم مسيريابي زنبور عسل Bee Hive
779
الگوريتم مسيريابي قابل اطمينان و آگاه از كيفيت سرويس براي شبكه هاي حس گر بي سيم
780
الگوريتم مسيريابي مبتني بر ناحيه بندي جهت شبكه هاي بي سيم AD HOC
781
الگوريتم مسيريابي مورچه ها
782
الگوريتم مقياس پذير براي شناسايي فعاليتهاي انساني مبتني بر سنسور، با استفاده از يادگيري عميق
783
الگوريتم منظم سازي توافقي مكعبي براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد وآناليز پيچيدگي بدترين حالت آن
784
الگوريتم مورچگان
785
الگوريتم مورچگان
786
الگوريتم مورچگان در طراحي كارخانه
787
الگوريتم مورچه مقيد براي بهينه سازي مسائل مقيد سريالي: كاربرد بهره برداري بهينه از مخازن سدها
788
الگوريتم نقطه تقريبي براي مسائل بهينه سازي چند معياره محدب و كاربرد در مديريت ريسك زنجيره تامين
789
الگوريتم نقطه تقريبي روي خمينه هاي ريماني
790
الگوريتم نگاشت مجدد تكنولوژي با هدف كاهش تراكم مسيريابي
791
الگوريتم نوبت دهي پاركنيگ مبتني بر اينترنت اشيا
792
الگوريتم هاي با حافظه ي محدود براي مسائل هندسي در چند ضلعي
793
الگوريتم هاي بهينه سازي
794
الگوريتم هاي بهينه سازي در مساله پخش بار اقتصادي در سيستم قدرت
795
الگوريتم هاي بهينه سازي مسير ابزار در سيستمهاي CAD/CAM
796
الگوريتم هاي پيش بيني ژن
797
الگوريتم هاي تجزيه مطلق چند جمله اي
798
الگوريتم هاي تغييرات كل و بازسازي تصوير با استفاده از روش هاي مرتبه اول
799
الگوريتم هاي تفكيك مواد در سيستم هاي تصوير برداري پرتوايكس با طيف انرژي دوگانه
800
الگوريتم هاي تقريب براي مسائل بهينه سازي چند هدفه
801
الگوريتم هاي تقريبي براي مسائل پوشش هندسي با ظرفيت
802
الگوريتم هاي تقريبي مساله فروشنده دوره گرد
803
الگوريتم هاي تكراري بلوكي براي مسائل خطي شدني
804
الگوريتم هاي توزيع شده براي آماده سازي شبكه هاي حسگر بزرگ
805
الگوريتم هاي جديد براي مسائل پيدا كردن"دو درخت كمينه"
806
الگوريتم هاي چيدمان گره هاي هوايي در شبكه هاي حسگر پيشآ
807
الگوريتم هاي حساب انديسي در خم هاي بيضوي روي ميدان هاي دودويي
808
الگوريتم هاي خوشه بندي V3COCA و MRCPS و كاربرد آن ها در تحقيقات سرطان سينه
809
الگوريتم هاي داده كاوي وكاربرد داده كاوي درپزشكي
810
الگوريتم هاي دست به دست شدن مبتني برشناسايي الگو
811
الگوريتم هاي رتبه بندي در موتورهاي جستجو
812
الگوريتم هاي رمز نگاري
813
الگوريتم هاي ژنتيك
814
الگوريتم هاي سريع براي توليد طرح هاي انفرادي در مدل انتخاب لوجيت آميخته
815
الگوريتم هاي سريع براي گراف هاي H - كهاد آزاد
816
الگوريتم هاي شبكه در بهينه سازي زمان بندي چراغ راهنما و تخصيص ترافيك و توسعه روشهاي فازي
817
الگوريتم هاي عددي در آناليز انشعاب هاي سيستم هاي ديناميكي پيوسته با استفاده از MATCONT
818
الگوريتم هاي فرا ابتكاري
819
الگوريتم هاي فرا اكتشافي حستجو الگوريتم هاي ژنتيك
820
الگوريتم هاي فراابتكاري و كاربرد آن ها در حل معادلات تابعي
821
الگوريتم هاي فراكاوشي و كاربرد آنها در مكانيك سازه ها
822
الگوريتم هاي فشرده سازي صدا و تصوير
823
الگوريتم هاي كارا براي حداقل كردن انتشار اطلاعات نامطلوب در شبكه هاي اجتماعي
824
الگوريتم هاي كارا براي حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري
825
الگوريتم هاي كاراي ترميم در سيستم هاي توزيع شده با در نظر گرفتن تاخير در تشخيص خطا
826
الگوريتم هاي كوتاهترين مسير ديد نقاط در چندضلعي ها
827
الگوريتم هاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي حل مسئله مكان بيشينه پوشش تصادفي با توزيع هاي نامشخص
828
الگوريتم هاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي كاهش زمان دسترسي در وب
829
الگوريتم هاي مساله زمان بندي
830
الگوريتم هاي مسير يابي شبكه
831
الگوريتم هاي مسيريابي AODV و ZRP در شبكه هاي AD - HOC و شبيه سازي آنها توسط شبيه ساز شبكه NS - 2
832
الگوريتم هاي موازي براي حل عددي معادله ديفرانسيل جزئي هذلولوي
833
الگوريتم هاي ناهموار براي حل مسائل بهينه سازي نامحدب
834
الگوريتم هاي نگاشت در شبكه روي تراشه
835
الگوريتم هاي هوشمند انتساب كانال در سيستمهاي سيار سلولي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
836
الگوريتم هايي براي تخصيص اولويت در شبكه هاي صف و كاربرد آن ها در شبكه هاي شناختي مبتني بر بسته
837
الگوريتم هايي براي يافتن زوج بهترين تقريب دو مجموعه محدب و بسته در فضاي هيلبرت
838
الگوريتم هايي مبتني بر برنامه ريزي چند پارامتري براي حل مسائل دو سطحي با متغيرهاي صحيح محض و آميخته
839
الگوريتم هرس خودكار تجميعي مبتني بر خوشه بندي
840
الگوريتم هيورستك حذفي براي حل مسايل برنامه ريزي خطي
841
الگوريتم‌هاي اوليه و دوگان برنامه‌ريزي چندهدفه خطي براي برنامه‌هاي ضربي خطي
842
الگوريتم‌هاي تعيين زير مجموعه‌هاي نشدني مينيمال(MIS)
843
الگوريتم‌هاي جديد در روتوش تصاوير
844
الگوريتم‌هاي كارا براي مسائل تطابق هندسي
845
الگوريتم‌هاي كارا و پايدار در تقريب گويا
846
الگوريتم‌هاي محاسباتي براي رگرسيون استوار
847
الگوريتم‌هايي براي مسائل پوششِ حداكثري هندسي
848
الگوريتمهاي انتساب ايستاي كانال در شبكه هاي مخابراتي سلولي مبتني بر اتوماتاي يادگيرنده سلولي
849
الگوريتمهاي تكاملي و كاربرد آنها جهت طراحي كنترل كننده هاي عصبي برگشتي
850
الگوريتمهاي جامع FOM و GMRES براي حل معادلات ماتريسي
851
الگوريتمهاي رمز گذاري گفتار
852
الگوريتمهاي رمز نگاري و رمز گشايي
853
الگوريتمهاي سيمپلكس نقطه خارجي و سيمپلكس دوگان اوليه اصلاح شده جهت بهينه سازي مسائل برنامه ريزي خطي چگالي وتنك
854
الگوريتمهاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي شناسايي اجتماعات چندلايه در شبكههاي اجتماعي سيار و آگاه به موقعيت
855
الگوريتمهاي مقابله با بسته هاي گم شده در ارتباطات بلادرنگ صوتي تحت شبكه هاي كامپيوتري
856
الگوريتمي بر حل مسأله پراكندگي معكوس دوبعدي و پياده سازي آن بر روي اجسام مختلف
857
الگوريتمي بر حل مساله پراكندگي معكوس دو بعدي و پياده سازي آن بر روي اجسام مختلف
858
الگوريتمي براي بازسازي شكل و فيلترينگ نمونه ها
859
الگوريتمي براي بهبود عملكرد توليد با كاهش زمان هاي آماده سازي
860
الگوريتمي براي بهينه‌سازي روي مجموعه مؤثر ضعيف از يك مسأله برنامه‌ريزي چند‌هدفه غير‌خطي
861
الگوريتمي براي تحليل چگونگي انتشار داده هاي فضايي با استفاده از روشهاي ابتكاري
862
الگوريتمي براي تحليل نظرسنجي هاي متني در پايگاه داده هاي فيلم
863
الگوريتمي براي حل مسئله برنامه ريزي خطي
864
الگوريتمي براي زمانبندي بي درنگ در سيستمهاي مديريت جريان داده چندپردازه اي
865
الگوريتمي براي زمانبندي قابل اطمينان توزيع شده در محيط پردازش ابري
866
الگوريتمي براي محاسبه ناورداهاي ديفرانسيل گروه هاي تقارني معادلات ديفرانسيل
867
الگوريتمي براي مسائل بهينه‌سازي مقيد غيرخطي بر حسب هموارسازي تابع جريمه
868
الگوريتمي براي مسائل حمل و نقل نيم نامتناهي
869
الگوريتمي براي يادگيري درخت تصميم اريب از داده‌هاي بزرگ
870
الگوريتمي تركيبي براي تشخيص خطاهاي موتور با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
871
الگوريتمي جديد براي تشخيص زودهنگام وام‌هاي بدون بازگشت بر پايه اعتبارسنجي مشتريان در صنعت بانكداري با تركيب تكنيك‌هاي داده‌كاوي و يادگيري عميق
872
الگوريتمي جديد براي فشرده‌سازي شاخص‌هاي معكوس در موتورهاي جستجو
873
الگوريتمي جديد، مقياس پذير و مقاوم براي بيشينه سازي تاثير در شبكه هاي اجتماعي
874
الگوريتمي دروني براي برنامه ريزي خطي چند هدفه
875
الگوريتمي سريع جهت محاسبه¬ي نزديك¬ترين نقطه تبديل
876
الگوريتمي نوين براي مساله كلاسيك مسيريابي وسايل نقليه
877
الگوريتهاي هندسي براي اشياء متحرك
878
الگوسازي براي مكان يابي كاربري هاي امداد شهري با بهره گيري از منطق فازي مطالعه موردي : منطقه 4 شهر كرج
879
الگوسازي پيامدهاي فضايي در مناطق بواسطه ي تحليل تغيير حالت حمل و نقل از هوايي به ريلي در محورهاي اصلي ارتباطي كشور
880
الگوسازي تجربي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي با بكارگيري مواد متخلخل و فيتيله اي
881
الگوسازي جريان تجاري ايران: بكارگيري رهيافت¬هاي شبكه و جاذبه ساختاري
882
الگوسازي رياضي رايانه اي پوياييك آويزش ليف هاي خم شو
883
الگوسازي عدالت سازماني وتعهد سازماني ورابطه آنبا رضايت شغلي در بين اعضاي هئيت علمي وكاركنان دانشگاه پيام نور
884
الگوسازي عوامل اصلي موثر بر مصرف سوخت ديگ هاي بخار نيروگاهي
885
الگوسازي عوامل موثر بر ارتباط با مشتري در بخش پشتيباني خدماتي بر اساس مدل AHPفازي
886
الگوسازي نظري و بررسي آكوستيكي جريان عبوري از حنجره
887
الگوسازي همزماني چرخه هاي تجاري و بحران مالي در چارچوب تحليل طيفي
888
الگوشناسي بلوك شهري سازگار با اقليم با بهره گيري از طراحي پارامتريك ( نمونه موردي : ناحيه 2 منطقه 22 )
889
الگوشناسي داده هاي نگهداري وتعميرات با استفاده از روش هاي داده كاوي مطالعه موردي: نيروگاه اسلام آباد اصفهان
890
الگوشناسي موكب هاي پياده راه كربلا با رويكرد طراحي معناگرا و بر پايه ملاحظات اجرايي
891
الگوكاوي درپايگاه هاي داده تراكنش بسيار بزرگ بااستفاده ازرويكردتقسيم و حل
892
الگوها و راهكارهاي قرآني و روايي در مديريت زمان
893
الگوها و مكانيسم بر هم كنش هوا-دريا در درياي خزر
894
الگوهاي آمار گسسته و استفاده از آن در تحليل پرسشنامه سلامت عمومي
895
الگوهاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر تغذيه با شير مادر
896
الگوهاي پايدار در طراحي مجموعه هاي اقامتي تفريحي
897
الگوهاي تحليل براي مهندسي هوش عامل
898
الگوهاي تعميم يافته مدل پاسخ تصادفي شده
899
الگوهاي جانشيني در عهد ميانه و جديد تاريخ ايران
900
الگوهاي چينش اپيزودها (داستان در داستان ) وپيوند آن با ساختار و محتوي در مثنوي مولوي
901
الگوهاي خطي تعميم يافته با پاسخ گاما
902
الگوهاي رشد درونزا و كاربرد آنها در اقتصاد ايران
903
الگوهاي سينماي وحشت امريكا از 1990 تا 2016
904
الگوهاي طراحي
905
الگوهاي طراحي فضاهاي عمومي و نيمه عمومي با هدف تسهيل فعاليت هاي اجتماعي بر پايه ارزشهاي اسلامي طراحي مركز محله تهرانپارس غربي
906
الگوهاي مؤثر پديدآورنده ي سبك شخصي در انيميشن: مطالعه ي موردي آثار جهار فيلمساز تجربي از هيئت ملي فيلم كانادا
907
الگوهاي مكث توسط گويندگان تركي زبان (زبان اول) و فارسي زبان (زبان دوم) فراگير زبان انگليسي (زبان سوم) به عنوان زبان خارجه
908
الگوهاي موثر و پديدآورنده ي سبك شخصي در انيميشن،مطالعه ي موردي آثار چهار فيلمساز تجربي از هيئت ملي فيلم كانادا﴿NFBC)
909
الگوهاي نوين تدريس 2000
910
الگوهاي همكاري و تضاد در روابط ايران -اروپا و تاثير آن برامنيت انرژي اروپا
911
الگوي ارتباط غيركلامي معلمان برتر ايران
912
الگوي ارزيابي خرده فروشان در زنجيره تأمين پخش لوازم آرايشي
913
الگوي ارزيابي عناصر شايسته سالاري مديران دولتي (شعب بانك ملي شهر تهران)
914
الگوي استقراري دوره ي مس و سنگ منطقه ي قدرودخانه : رابر كرمان ﴿ بر پايه ي داده هاي سفالي ﴾
915
الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت در انديشه امام خميني ﴿ره﴾
916
الگوي انتخاب سيستم نگهداري اوليه براي تونل هاي بزرگ مقطع در محيط هاي خاكي
917
الگوي بارگذاري جانبي در ساختمانهاي بلند بتني با ديوار برشي در آناليز استاتيكي غير خطي
918
الگوي باززنده‌سازي هسته‌ي تاريخي اصفهان (محله‌ي جويباره)مبتني بر بهبود زندگي در مسكن كم‌هزينه
919
الگوي برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر فناوري اطلاعات سيستم هاي فايلينگ مسكن و مستغلات (مطالعه موردي: تهران بزرگ )
920
الگوي بكارگيري بلاكچين درزنجيره تامين شركت پارس ژنراتور مپنا
921
الگوي بلند مدت ساختاري اقتصاد ايران ﴿ با تكيه بر بخش پولي در اقتصاد بازار﴾
922
الگوي بهينه تجهيز منابع در بانكداري اسلامي با استفاده از مدل بهينه سازي پوياي تصادفي
923
الگوي بهينه توليد اقتصادي پالايشگاه تهران
924
الگوي بهينه كشت محصولات استراتژيك در ايران
925
الگوي بهينه مديريت و ساختار سازماني شركت سهامي مخابرات استان يزد
926
الگوي بومي دهكده شهري نمونه موردي: محله ارزنان اصفهان
927
الگوي پراكنش سنگفرش بياباني ناشي از جريان آبراهه اي در دشت ، ايران مركزي
928
الگوي پراكنش مكاني تجديدحيات و تاج پوشش درختان در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره)
929
الگوي پراكنش مكاني تنوع زيستي ماكروفون خاك در ارتباط با تاج پوشش درختان در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي:جنگل هاي گهواره، استان كرمانشاه)
930
الگوي پراكنش مكاني گونه هاي درختي غالب در جنگل فريادرس استان كرمانشاه
931
الگوي پياده سازي اثر بخش مديريت دانش در اداره كل تعاون استان گيلان
932
الگوي پياده‌سازي نظام مديريت دانش در سازمان‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
933
الگوي پياده‌سازي نگهداري و تعميرات الكترونيكي در نيروگاه‌هاي كشور
934
الگوي پيوند سورفكتانت آنيوني و نقش نيروي آبگريز در نحوه پيوند با پروتئين ليزوزيم , anionicsurfactant binding to iysozyme and hydrophobic interactions effect to the binding ;A novel binding model
935
الگوي تثبيت شده بلاغت اجرا ( رتوريك ) در نوازندگي پيانو : مطالعه موردي فوك BWV.870 اثر يوهان سباستيان باخ
936
الگوي تصميم گيري دانش محور جهت ارزيابي شايستگي تكنولوژي و انتخاب واحد برتر صنعتي با استفاده از رويكرد MCDM هيبريدي در محيط فازي
937
الگوي تصميم گيري راهبردي جهت ورود به كسب و كارهاي جديد در بنگاههاي پيمانكاري پروژه محور چند كسب و كاره در ايران﴿ مورد مطالعه شركت تام ايران خودرو ﴾
938
الگوي تعيين قيمت تمام شده در كارخانه مواد غذايي
939
الگوي توانمندسازي سكونت گاههاي غير رسمي در شهر زابل مطالعه موردي محلات سه قلعه و محمدآباد
940
الگوي توزيع بار در مخازن فولادي زميني تحت آناليز استاتيكي غيرخطي
941
الگوي توزيع دارواش در جنگل هاي زاگرس در استان كرمانشاه (مطالعه موردي جنگل هاي گهواره)
942
الگوي توزيع رطوبت در پروفيل خاك از منبع نقطه اي تحت رژيم جريان منقطع
943
الگوي توزيع، تشكيل و پايداري كاني هاي فيبري در خاك هاي تشكيل شده بر روي برخي رسوبات دوران سوم زمين شناسي و مواد مادري آنها در بخشي از ايران مركزي و زاگرس
944
الگوي توسعه شهري - منطقه اي شهرهاي كوچك غرب كلان منطقه زاگرس
945
الگوي توسعه فوليكول هاي تولييدكننده الياف در بز مرخز
946
الگوي توسعه مسكن در شهرهاي كوچك مطالعه موردي شهر خمام
947
الگوي توسعه معماري امنيت اطلاعات درسازمان
948
الگوي توسعه يافته جهت ارزيابي بلوغ مديريت دانش در بخش نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: گروه توليدي نيلبافت سپاهان)
949
الگوي جامع پيش‌آيندها و پس‌آيندهاي سياست‌زدگي در سازمان‌هاي اطلاعاتي
950
الگوي جديد نحوه استفاده از ظرفيت هاي مورد نياز حمل و نقل در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
951
الگوي جديد نظام استخدامي در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر بهره وري كاركنان
952
الگوي جوانه زني بذر، استقرار دانه رست و رشد سه گونه لگوم
953
الگوي راهبردي طراحي فضاي همگاني امن شهري ﴿نمونه موردي: محله خاك سفيد تهران﴾
954
الگوي رفتار مديران از ديدگاه حضرت علي ﴿عليه السلام ﴾ ﴿بر اساس طبقه بندي مينتزبرگ ﴾
955
الگوي رفتاري روسيه در مديريت بحرانهاي منطقه اي پس از 8002)
956
الگوي رفتاري مديريت بحران آمريكا در عراق و تحليل فرصت هاي امنيت ملي ايران
957
الگوي رهاسازي مس و روي از ماتريكس هاي آلجينات- زئوليت
958
الگوي رياضي هيدروليز آنزيمي ضايعات سلولزي صنعتي و كشاورزي به قندهاي تخميرپذير
959
الگوي ساختاري روابط ادراك از ساختاركلاس ، اهداف پيشرفت ، هيجانات پيشرفت و درگيري تحصيلي : مطالعه تطبيقي نظام آموزشي سنتي و مجازي
960
الگوي ساختاري روابط ادرك از ساختار كلاس ،اهداف پيشرفت ،هيجانات پيشرفت و درگيري تحصيلي :مطالعه تطبيقي نظام آموزشي سنتي و مجازي
961
الگوي سرمايه و تعيين اولويتها در توزيع گاز طبيعي كشور
962
الگوي سرمايه‌گذاري براي مديريت ايمني كارگاه‌هاي ساختماني
963
الگوي سكونت خارج از مسكن ﴿طراحي نمونه موردي: محله جلفا﴾
964
الگوي سكونت، طراحي در حاشيه مادي نياصرم
965
الگوي سيستماتيك توسعه روستا(مطالعه موردي دهستان عقيلي از توابع شهرستان شوشتر)
966
الگوي شكلي و ساختار فضايي عمارت هاي قاجاري شهرستان بهشهر
967
الگوي طراحي جديد براي تركيب واقعيت افزوده و آگاهي به زمينه در تعامل با اشياء هوشمند
968
الگوي طراحي شهري حوزه ورودي شهر همدان ورودي تهران با رويكرد مكان پايدار
969
الگوي طراحي فضاهاي واسط شهري نمونه موردي : ايستگاه هاي متروي تهران
970
الگوي طراحي فضاي سبز شهري ازگل با بررسي رفتارهاي حرارتي درختان
971
الگوي طراحي مسكن با تأكيد بر نقش كاربر در فرآيند طراحي
972
الگوي علي ساختار هدف كلاس و تقلب : بررسي نقش واسطه اي خود كارآمدي و خود ناتوان سازي تحصيلي
973
الگوي علي نقش كمال گرايي و باورهاي مذهبي در اختلال بدشكلي بدن و اضطراب اجتماعي
974
الگوي فصلي فعاليت فوليكولهاي توليدكننده و رشد الياف در دو جنس نر و ماده بز مرغز
975
الگوي فضايي احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر بندرعباس
976
الگوي فضايي حكمروايي خوب روستايي پيرامون كلان شهرهاي منطقه اي (مورد مطالعه: منطقه كلان شهري كرج)
977
الگوي كلي سيتم مديريت ايمني راهها در ايران
978
الگوي گفتگوي مناسب با نگاهي بر مكالمات حضرت موسي (ع) در قرآن
979
الگوي مديريت تامين مسكن با رويكرد صنعتي سازي سفارشي
980
الگوي مديريت ريسك در فاز طراحي تونل هاي نيروگاهي
981
الگوي مسكن اروميه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
982
الگوي مسكن بيرجند با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
983
الگوي مسكن پايدار قابل استطاعت در شهر قم
984
الگوي مسكن در توسعه اصفهان
985
الگوي مسكن سازگار با اقليم در شهر ورزنه
986
الگوي مسكن سازگاربا اقليم در شهر ورزنه
987
الگوي مسكن شهر بجنورد با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
988
الگوي مسكن شهر رشت با توجه به شيوه ي زندگي در گذر زمان
989
الگوي مسكن شهرتالش با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
990
الگوي مسكن طبيعت گرا
991
الگوي مسكن محله علي قلي آقاي اصفهان
992
الگوي مسكن مراغه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
993
الگوي مصرف اسلامي (محدوديت ها ومفروضات )
994
الگوي مصرف در قرآن و حديث
995
الگوي مصرف موسيقي مردم پسند كردي در كردستان ايران
996
الگوي مطلوب بين اللمللي سازي برنامه درسي آموزش از راه دور در نظام آموزش عالي ايران
997
الگوي مطلوب توانمندسازي روانشناختي كاركنان معاونت سياسي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
998
الگوي معماري ايراني- اسلامي پيشرفت: طراحي مدرسه در محدوده بافت تاريخي آستانه شيراز با هدف ارائه الگوي آموزشي متناسب با موضوع
999
الگوي مفهومي آموزش‌وپرورش عشاير ايران با تكيه‌بر ديدگاه آموزشي بهمن بيگي
1000
الگوي مكان يابي شعب موسسه اعتباري ثامن جهت حصول مزيت رقابتي در بازار مالي
بازگشت