<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اكسايش تركيبات مختلف آلي توسط سديم برومات در حضور مونتمور....
2
اكسايش تركيبات مختلف آلي توسط سديم پريدات درحضورآلومينيم كلريددرفازجامدوتحت تابش ريزموج
3
اكسايش تركيبهاي آلي با استفاده از واكنشگر بنزيل تري فنيل فيفونيوم كلر و كرومات (BTPPCC)، تحت شرايط رفلاكس در حلال استونيتريل و يا تابش ريزموج در حلال دي كلرو متان و يا استفاده از پرمنگنات پتاسيم تثبيت شده روي سطح آلومينا
4
اكسايش تركيبهاي آلي با واكنشگرهاي جديد ( بنزيل تري فنيل فسفونيوم پرآيدات ، بنزيل تري فنيل فسفونيوم نيترات و بوتيل تري فنيل فسفونيوم پرمنگنات )
5
اكسايش تركيبهاي مختلف آلي توسط معرف جديد 1- بنزيل ، 4- آزو، 1- آزونيابي سيكلو [2، 2، 2] اكتان پرآيدات
6
اكسايش تولوئن، سيكلوهگزان و فورفورال به مواد با ارزش افزوده بالاتر با استفاده از كاتاليست‌هاي حاوي واناديوم بر روي KIT-6 و بررسي برهمكنش اسيدهاي كربوكسيليك با سطوح TiO2
7
اكسايش سولفيدها توسط سديم پريدات در حضور كاتاليست هاي منگنز پورفيرين ناهمگن تحت شرايط مختلف
8
اكسايش سولفيدها، آمين ها و سولفورزدايي اكسايشي با هيدروژن پراكسيد در حضور كاتاليست هاي پلي اكسومتالات نوع كگين استخلاف شده با فلزات سري اول واسطه نگهداشته شده روي سطح پليمرDowex
9
اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين، متالوپورفيرينهاي قرار گرفته بر روي تكيه گاهها و كمپلكسهاي بازشيف و حلقه گشايي اپولسيدها با استفاده از متالوپورفيرينهاي با حالت اگسايش بالا
10
اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده از كمپلكسهاي باز شيف محلول در آب و كمپلكسهاي باز شيف قرار گرفته بر روي نگهدارنده ها
11
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها با سديم پريدات كاتاليز شده بوسيله ي روتنيم سالوفن قرار گرفته روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
12
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله منگنز(III) تترافنيل پورفيرين كلرايد و منگنزتتراكيس[4-(N,N دي متيل-3-N-سولفوناتو پروپيل)آمونيم] تترافنيل پورفيرين قرار گرفته روي نانولوله كربني چند ديواره
13
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله-ي متالوپورفيرين هاي قرار گرفته روي نانوذرات مغناطيسي عامل دار و همچنين تركيب هيبريدي جديد از پورفيرين- پلي اكسومتالات
14
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده بوسيله ي بازشيف منگنز قرار گرفته روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
15
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها در حضور كاتاليست هاي منگنزپورفيرين قرار گرفته روي سيليكاژل تحت شرايط عادي و فراصوت
16
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها كاتاليز شده با منگنز و كبالت فتالوسيانين قرارداده شده بر روي نگه دارندهي نانو سيليكا
17
اكسايش شبه حياتي هيدروكربونها توسط متالپور فيرينهاي قرار گرفته روي نگه دارنده هاي و بررسي ......
18
اكسايش شبه‌حياتي سولفيدها با سديم‌پريدات در حضور كاتاليست‌منگنزپورفيرين قرارگرفته برروي نانولوله‌هاي‌كربني چندديواره‌
19
اكسايش شبه‌حياتي مشتقات ايميدازولين به ايميدازول‌هاي مربوطه به وسيله سديم پريدات در حضور كاتاليست‌هاي همگن منگنز پورفيرين‌
20
اكسايش كاتاليتيكي 1- بوتانل بر روي كاتاليست هاي Ru - Zno - Al2o3
21
اكسايش مشتقات مختلف 1، 4- دي هيدروپيريدين توسط تترابوتيل آمونيوم پراكسي دي سولفات تحت شرايط حرارتي و امواج زيرموج
22
اكسايش نوري و اكسايش نوري راديكال آزاد 3 و 4 -دي هيدروپيريميدينون ها
23
اكسايش هيدروكربن ها به وسيله ي سديم پريدات تحت تابش فراصوت، كاتاليز شده با منگنز (III) باز - شيفت اتصال يافته به پلي استايون
24
اكسايش هيدروكربن هاي بنزيلي به وسيله 3 - كربوكسي پيريدينيوم كلروكرومات در حضور كاتاليست آهن (III) روي سطح جامد رئوليت در حلال هاي آلي ودر حالت جامد
25
اكسايش هيدروكربن هاي بنزيلي و بنزيل هاليدها با استفاده از پتاسيم پرمنگنات در حضور زئوليت طبيعي تعويض يوني شده با آهن﴿III)
26
اكسايش هيدروكربن‌ها با استفاده از متالوپورفيرين‌ها در سيستم‌هاي ناهمگن
27
اكسپرسيونيسم
28
اكسپرسيونيسم انتزاعي و هنرمندان شاخص آن جكسون پالاك، واسيلي، كاندينسكي و ...
29
اكسپرسيونيسم جوهره وجودي انسان
30
اكسپرسيونيسم در تاتر با تاكيد بر مسائل مربوط به بازيگري و كارگرداني اين شيوه واختصاصا معرفي وتحليل نمايشنامه ماشين حساب اثر المررايس
31
اكسپو علم و تكنولوژي ايران 2020 با رويكرد مصالح جديد و فناوري نوين
32
اكستروژن آلومينيوم
33
اكستروژن آلياژ آلومينيم AA2029
34
اكستروژن سرد پينيون استارت خودرو با قالب مخروطي : مدل سازي پارامتريك ، تحليل به روش تعادل نيروها و شبيه سازي حجم محدود
35
اكستروژن فوم پيزوالكتريك پلي پروپيلن نانو كربنات كلسيم با استفاده از گاز نيتروژن به عنوان عامل فوم زا
36
اكستروژن مقاطع توپر و توخالي مس و آلياژهاي آن
37
اكسي نيتراسيون چدن داكتيل
38
اكسي نيتروكربوراسيون آستنيني فولاد 45 ck و بررسي مقاومت به خوردگي آن
39
اكسي نيتروكربوراسيون فريتي فولاد CK45 و بررسي مقاومت به خوردگي آن
40
اكسي نيتروكريورانيرينگ فولاد CK45 در حمام نمك مذاب با استفاده از جريان الكتريسته
41
اكسيپيانهاي مدرن در پمارها و شيافها (از نظر فارماكولژي)
42
اكسيد اسيون شبه حياتي آمين هاي آروماتيك ودكربوكسيلاسيون اسيدهاي كربوكسيليك با استفاده از كاتاليزورهاي بازشيف
43
اكسيد اسيون شبه حياتي آمين هاي آروماتيك ودكربوكسيلاسيون اسيدهاي كربوكسيليك توسط متالوپورفيرينهاي قرار گرفته بر روي نگه دارنده ها
44
اكسيد زير كونيم و خواص آن ، تثبيت فازي در زير كونيا و سراميكهاي زير كونيائي و مكانيزمهاي افزايش چغرمگي در سراميكها و تاثير تثبيت در افزايش چغرمگي
45
اكسيداسيون آلكنها و آلكانها با استفاده از كاتاليزورهاي پلي اكسومتالات استخلاف شده با فلزات واسطه
46
اكسيداسيون اكسيم ها به تركيبات كربونيلي با استفاده از كمپلكس منگنز (II)با ليگاند(7 E)-N1-(2-((پيريدين-2- ايل) متيل انامينو) اتيل)-N2-((پيريدين-2-ايل)متيلن)اتان-1و2-دي آمين، در حضور هيدروژن پراكسايد
47
اكسيداسيون اكسيم ها به تركيبات كربونيلي با استفاده از كمپلكس منگنز ﴿II﴾با ليگاند﴿E7﴾-ان 1-﴿2-﴿﴿پيريدين -2-ايل ﴾متيل انامينو﴾﴿اتيل﴾-N2﴿پيريدين -2-ايل﴾متيلن ﴾اتان -1و2-دي آمين،در حضور هيدروژن پراكسايد
48
اكسيداسيون الكتروشيميايي 1،4- دي هيدروپيريدين ها در حضور N- هيدروكسي فتالايميد با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانوذرات نيكل
49
اكسيداسيون الكتروشيميايي داروي دي پيريميدامول در حضور و غياب2_مركاپتوبنزوتيازول
50
اكسيداسيون الكتروشيميايي متانول در سطح الكترود كربن‌شيشه‌اي اصلاح‌شده توسط نانوكامپوزيت‌گرافن-نيل‌بلو-پلاتين
51
اكسيداسيون الكتروشيميايي متانول روي الكترود طلا با ساختار نانو حفره و پوشيده شده با پالاديم
52
اكسيداسيون الكتروكاتاليستي و اندازه گيري مرفين
53
اكسيداسيون الياف پلي پروپيلن به روش پلاسما جهت تقويت بتن
54
اكسيداسيون انتخابي الكل هاي نوع اول و دوم به آلدئيدها و كتون هاي مربوطه توسط كربنات نقره ساپورت شده روي سيليكاژل
55
اكسيداسيون انتخابي الكلهاي نوع اول ودوم به آلدئيدوكتونهاي مربوطه با استفاده از تاليوم نيترات﴿III﴾ساپورت شده روي آلومينادرحضورآلومينيوم كلريد
56
اكسيداسيون بيولوژيك بي هوازي تركيب گوگردي مدل
57
اكسيداسيون پساب رنگرزي حاوي يك رنگينه ديسپرس با استفاده از سيستم فنتون
58
اكسيداسيون تركيبات آلي با استفاده از پتاسيم دي كرومات در حضور آلومينيوم ...
59
اكسيداسيون حفاظتي فولادها
60
اكسيداسيون داخلي آلياژ ريخته گري شده نقره - قلع
61
اكسيداسيون شبه حياتي آمين ها با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين
62
اكسيداسيون شبه حياتي برخي از تركيبات آلي نظير اكسيم ها، هيدرازونها و الكلها با استفاده ار كاتاليزوري هاي متالوپورفيرين
63
اكسيداسيون شبه حياتي هيدروكربن ها با استفاده از NaIO4 در حضور كاتاليست منگنز پورفيرين قرار گرفته بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
64
اكسيداسيون شبه حياتي هيدروكربنها با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين قرارگرفته روي نگهدارنده ها
65
اكسيداسيون شيميايي كتكول و مشتقات آن در حضور 2_مركاپتو بنز و تيازول
66
اكسيداسيون شيميايي كتكول و مشتقات آن در حضور ايندول
67
اكسيداسيون مشتقات 1، 4ـ دي هيدروپيريدين با استفاده از دي كروماتها
68
اكسيداسيون مشتقات مختلف1،4-دي هيدروپيريدين توسط تترابوتيل فسفونيم دي كرومات تحت شرايط حرارتي وامواج ريزموج
69
اكسيداسيون هوازي بنزيل‌الكل‌ها بوسيله كاتاليزور نانو متخلخلMCM-41-SO3H
70
اكسيداسيون هيدروكربنهاي C4 به انيدريد مالئيك
71
اكسيداسيون و آموكسيداسيون هيدروكربورها
72
اكسيداسيون يا كاهش شيميايي كلروفنول ها با پتاسيم نيتروزو دي سولفونات , selective oxidation or reduction of chlorophenols by pottasiumnitros odisolfonate
73
اكلوژن و بيماريهاي پريودنتال
74
اكو موزه در اشوراده
75
اكو ميكسر ديجيتال
76
اكوتاكسيكولوژي رودخانه گاماسياب
77
اكوتوريسم تالاب چغاخور
78
اكوتوريسم در استان فارس : نقش زنان عشايري در توسعه توريسم عشايري
79
اكوتوريسم و ساماندهي روستا (نمونه موردي: روستاي بوژان)
80
اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار شهري
81
اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار ناحيه اي(مورد مطالعه:شهرستان كلات)
82
اكوتوريسم وتوسعه پايدار روستايي
83
اكوتوريسم ونقش ان در توسعه روستايي (دهستان كل بي بي)
84
اكوفيزيولوژي گياه Cleome heratensis bunge et bien. FX boiss, گونه بومي سرپنتين ايران
85
اكوكمپ كويري شهداد با استفاده از سيستم هاي نوين ساخت در جهت بكارگيري معماري غيرفعال خورشيدي
86
اكولژي انساني در علم جغرافيا: متدلژي از طريق مثال Geography As Human Ecology: Methodology by Exampel
87
اكولوژي بز وحشي ﴿Capra aegagrus﴾ در پارك ملي كلاه قاضي
88
اكولوژي و جهان زيست
89
اكولوژي و كاربرد آن در حفظ محيط زيست
90
اكيرا كوروساوا: دنياي پنهان و نمايان
91
اكيسد اسيون تركيب هاي آلي توسط واكنشگر جديد متيل تري فنيل فسفو نيوم دي كرومات ﴿ MTPPDC ) و احيا تركيبهاي كربونيل دار توسط واكنش گر جديد تترامتيل آمونيوم بروهيدريد ﴿ TMABH )
92
اگزرژي اقتصادي توليد همزمان برق و حرارت پيل سوختي براي ساختمانهاي مسكوني و تجاري كوچك
93
اگزرژِي: انرژي، محيط زيست، پيشرفت پايدار
94
اگزيستانسياليسم و بررسي آن در آثار فرانسيس بيكن، آلبرتوجاكومتي و ژان دوبوفه
95
اگوست استربندبرگ
96
ال جي - توپولوژي
97
ال نينو و اثرات آن
98
الإتجاه الديني في شعر إيليا أبو ماضي
99
الإمام الحسين (ع) في أدب المسيحيين العرب اللبنانيين المعاصرين
100
الاخلاق عند ابي العلاء المعري في اللزوميات
101
الاستعاره في الشعر المهجري
102
الاستلهام الاسطوري من سيره الانبياء في شعر محمود درويش و سميح القاسم
103
الاستوگرافي بافت نرم از منظر فانتوم هاي الاستيك و هايپرالاستيك
104
الاستوگرافي گذراي بافت نرم با امواج آلتراسوند
105
الاستيسيته محيط كسرات دو بعدي
106
الاسلام دين و حياه تاليف محسن حكيم طباطبايي
107
الاصول الاخلاقيه القرآنيه في شعر الزهاد في العصر العباسي
108
الاغتراب عند بلند الحيدري
109
الالتزام في شعر محمد مهدي الجواهري
110
الامام المهدي ﴿عليه السلام﴾ في الشعر العربي ﴿منذ العصر الاسلامي حتي عصر الانحطاط﴾
111
الامام علي ( ع ) في الشعر العباسي ( تحليل و تطبيق )
112
البرز ﴿ قطعه اي براي اركستر سمفونيك ﴾
113
البيبيسشش
114
الترادف في نهج البلاغه ﴿التقوي و مترادفاقا﴾
115
الترادف في نهج البلاغه محددا بالالفاظ الطبيعيه
116
التزام در اشعار معروف الرصافي
117
التزام نهادهاي غيردولتي به رعايت موازين حقوق بشردوستانه
118
التشبيه و الاستعاره في ثلاثه كتب لطه حسين : الايام - علي هامش السيره - اسلاميات
119
التصاق رنكيانو روي منيفلدهاي ريماني و فينسلري
120
التصاق روي الجبروئيدهاي لي و هندسهي ناجابهجايي براساس دريويشن
121
التصاق ها روي كلاف مماس تعميم يافته از يك خمينه ي ريماني
122
التصاق هاي تعميم يافته روي كلاف هاي آفين
123
التصاق هاي خطي متريك پذير و ساختار پواسن روي كلاف هاي مماس گونه
124
التصاق هاي غيرخطي و شبه اسپري روي منيفلدهاي مماسي
125
التصاق هاي غيرخطي و مترهاي وابسته
126
التصاق و شبه اسپري
127
التصاقها و ساختارهاي تقريبا مختلط روي TM
128
التصاقهاي غير استاندارد در مكانيك كلاسيك
129
التعبير الفني و البلاغي عن الجبال في الشعر الجاهلي و في القرآن الكريم ﴿دراسه فنيه- موضوعيه﴾
130
التعددية الدلالية لأفعال الحركة في القرآن الكريم )رؤية إدراكية(
131
التفاول في شعر ايلياابي ماضي و محمد حسين شهريار
132
التفسير و المسفرون عندالشيعه : تفاسير الاثني عشريه .......
133
التهاب ها و عفونت هاي گوش مياني
134
التهاب ها و عفونت هاي گوش مياني
135
الحاق ايران به كنواسيون ايكسيد: ضرورت ها و پيامدهاي حقوقي
136
الحاق ايران به كنوانسيون 1979 منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و پيامد هاي آن
137
الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد: ضرورت ها و پيامدهاي حقوقي
138
الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد: ضرورت‌ها و پيامدهاي حقوقي
139
الحاق تركيه به اتحاديه اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
140
الحاق عملگرهاي تركيبي روي فضاي هيلبرت توابع تحليلي
141
الحاق مجتمع هاي سادكي باضريب تانسوري
142
الحال في العربيه و الفارسيه: دراسه تحليليه تقابليه
143
الحب الادب الاندلس
144
الحب و التشاوم عند اب القاسم الشابي
145
الحروف المستزاده في القرآن الكريم:عرضا و تحليلا
146
الحوار في القرآن الكريم: بلاغه، اهدافه، اقسامه، اطرافه
147
الخطاب القرآني ازاء الاتجاهات الفكريه
148
الدلالة الصوتية في آيات الوعد و الوعيد القرآنية
149
الدلاله الصوتيه في القرآن الكريم
150
الدلاله الصوتيه في خطب نهج البلاغه
151
الرمز في ادب المهجر الشمالي
152
الرمزيه في شعر عبد الوهاب البياتي
153
الزام به ابراز دليل يا كشف دليل در دادرسي هاي مدني
154
الزامات استراتژيك در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در سازمان خصوصي سازي
155
الزامات بكارگيري پروژه مهندسي مجدد فرايندها در شركت برق منطقه اي تهران
156
الزامات حفاظتي در استفاده از شيوه هاو ابزار هاي مهندسي (تبيين رويكرد ميان رشته اي حفاظت مهندسي)
157
الزامات حقوق بشري پليس در مواجهه باافراد مظنون و متهم
158
الزامات حقوق بشري ضابطان دادگستري در حقوق ايران و انگلستان
159
الزامات حقوق بشري ضابطان دادگستري در حقوق ايران و انگلستان
160
الزامات حوادث و سوانح هوايي از ديدگاه پيمان نامه شيكاگو و ضمائم آن: مطالعه موردي ، بررسي انكس شماره 13 ايكائو در برخي از كشورهاي توسعه يافته و ايران
161
الزامات زيست محيطي و مسئوليت كشورها در استفاده از فضاي ماوراء جو در حقوق بين‌الملل
162
الزامات طراحي بردهاي الكترونيك روبات هاي صنعتي وساخت نمونه آزمايشگاهي
163
الزامات طراحي يك مدل مفهومي براي باشگاه مشتريان قطارهاي مسافري
164
الزامات طراحي يك مدل مفهومي براي باشگاه مشتريان قطارهاي مسافري
165
الزامات محتوايي و رويه اي برنامه ريزي چند فرهنگي به منظور كاربست آن در ارزيابي طرح هاي ساماندهي اسكان غير رسمي ( مورد پژوهي : تنگك دو )
166
الزامات مطالعۀ تاريخ معماري ايران با رويكردهاي انسان شناسي معماري
167
الزامات معمارانه براي مشاغل خانگي
168
الزامات نظام پيشنهادها براي نيل به اثر بخشي
169
الزامات و كاركردهاي ايجاد دفاتر مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور Project Management Office
170
الزهد في شعر ابي العتاهيه و ناصرخسرو القبادياني دراسه تقابليه
171
الزهد في نهج البلاغه و ديوان الشريف الرضي
172
الزهراء﴿سلام الله عليها﴾ في الشعر العراقي المعاصر ﴿الازري، كاشف الغطاء، الوائلي، القزويني، الحاج محمد علي الحلاق﴾
173
السلطة والثراء والتضاد الطبقي في الأدب الروائي ليوسف القعيد (تركيزاً علي روايتي الحرب في برّ مصر وما يحدث في مصر الآن.)
174
الصابئة قديماً و حديثاً بقلم السيد عبدالرزاق الحسني
175
الصاقها و شكافنده ها در روي سوپر منيفلدها
176
الصاقهاي تصويري مرتبط با معادلات ديفرانسيل معمولي مرتبه دوم
177
الصو رة الشعرية في ديوان السيد مصطفى جمال الدين )دراسة وصفية(
178
الصور البيانية للإنسان و أعماله في القران الكريم
179
الصور القرآنية في نهج البلاغة معني و بلاغة﴿من خطبة128الي230﴾
180
الصور القرآنيه في رسائل نهج البلاغه معني و بلاغة
181
الصور القرآنيه في نهج البلاغه معني و بلاغه ﴿ من خطبه 1 الي 120﴾
182
الصوره الفنيه في شعر ابراهيم ابي زيد
183
الطعن بطريق الأعتراض على الحكم الغيابي (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والأيراني)
184
الف - بررسي كامپيوتري حوضچه خورشيدي ؛ ب - بررسي كامپيوتري كلكتورهاي خورشيدي
185
الف ) تجزيه و تحليل ايزوترمهاي پيوندي بر همكنش SDS ... ب ) تجزيه و تحليل منحني هاي تيتراسيون ليزوزيم در حضور مقادير مختلف SDS
186
الف ) خواص فيزيكوشيميايي و پيوند شدن به DNA يكدسته از پورفيرين هاي كاتيوني مزوتتراكيس ( 1 - متيل پيريدينيوم 4 - ايل ) پورفيرين پنتا استات ب ) ارائه يك روش جديد جهت تجزيه و تحليل فرآيند پيوند شدن ليگاند به بيوما كرومولكولها بر اساس كميت هاي ترموديناميكي ذاتي متوسط
187
الف ) مطالعه پديده ميل شدن ستيل تري متيل آمونيم بر ميوه با استفاده از روش بهبود نشر فلورانس و هدايت سنجي ب ) بررسي پيوند شدن در دياب فلورسانس پيرن به BSA و ليزوريم
188
الف ) مطالعه پيوندي و ترموديناميكي برهمكنش كمپلكس 2و2- بي پريدين گلايسيناتوپالاديم ...
189
الف )ارائه يك روش كار آمد براي سنتز- آريل نوكلئوز بازها ب )سنتز بدون كاتاليزوربيس (ايندوليل )متانهاو-سولفونيل ايمينها ج )سنتز آسيلالها
190
الف )ارائه يك روش كارامد براي سنتز آريل نوكلئوزبازها ب )سنتز بدون كاتاليزور بيس (ايندوليل )متانها
191
الف : بررسي اثر غير فعال سازي سطح نانو ذرات تيتانيوم‌ دي ‌اكسيد بر كارايي سلول‌ هاي خورشيدي نانو ساختار حساس شده با رنگدانه
192
الف : سنتز كيتين ايمين ها و سيكلوپنتادي ان ها از مسير واكنش هاي سه جزئي بر پايه ايزوسيانيد ب : كاربرد نانو سيليكا سولفوريك اسيد و منيزيم پركلرات آبدار در سنتز بعضي از تركيبات هتروسيكل و آميدوآلكيل نفتول ها
193
الف- بررسي رفتار الكتروشيميايي گونه هاي بيولوژيكي به وسيله الكترودهاي اصلاح شده با تك لايه هاي خودآراي جديد ب- بررسي اثر افزودني هاي (additives) مختلف به الكتروليت در عملكرد سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
194
الف- بررسي رفتار الكتروكاتاليتيكي تركيبات بيولوژيك با استفاده از اصلاح گر و نانو مواد ب- به كارگيري نقاط كوانتومي در ساخت سلول هاي خورشيدي
195
الف﴾ روشهاي جديد براي سنتز تيواسترها از تيوآميدها در شرايط بدون حلال و در محيط آبي ب﴾روشي اصلاح شده براي سنتز تيوفن استيك اسيدها از تيوآميدها
196
الف- ساخت نانو زيست حسگرها براي تشخيص گونه هاي زيستي بر اساس نانو الياف هايي نظير تيتانيوم دي اكسيد ب- بررسي اثر نانو الياف، پليمرها و افزودني هاي كينازوليني در سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
197
الف﴾ سنتز مستقيم مشتقات تيواستر از الكل ها در شرايط بدون حلال ب﴾ سنتز كارآمد s-2-اكسو تيواسترها از a-هالو كربونيل ها در شرايط بدون حلال
198
الف- سنتز، شناسايي، خواص و كاربرد نانوساختارهاي مس آهن اكسيد: اثرات پيش ماده، پايداركننده و دماي عمليات گرمايي بر خواص. ب- مطالعه محاسباتي برخي خواص فيزيكي اكسيد سه تايي مس كروم آهن اكسيد.
199
الف) بررسي كارايي آلبومين و نانوكاتاليست هاي بر پايه نانوسلولز يا نانوسيليكاژل در سنتز تركيبات حلقوي پنج عضوي ب) طراحي و سنتز تركيبات جديد مهاركننده آنزيم استيل‌كولين‌استراز
200
الف) برهمكنش نارينجنين و برخي از انتقال‌دهنده‌هاي عصبي با بتالاكتوگلوبولين به عنوان نانوحامل و گيرنده‌هاي آدرنرژيك: يك مطالعه طيف‌سنجي، داكينگ مولكولي و ديناميك مولكولي
201
الف) تعيين مناسب ترين روش استخراج مواد موثره گياه دارويي كدوي پوست كاغذي (Cucurbita pepo) ب) تهيه و استفاده نانو Fe3O4@γFe2O3-SO3H در سنتز آسيلال ها
202
الف) خواص پيوندي و پايداري ساختاري گونه هاي مختلف ژنتيكي B- لاكتوگلوبولين ب) تجزيه و تحليل منحني هاي پيوندي اكسيژن - هموگلوبين براساس كميتهاي ترموديناميكي متوسط ذاتي
203
الف) سنتز تركيبات هتروسيكل شش‌ عضوي در حضور صمغ‌عربي يا نانوكاتاليست‌هاي حامل لوييس‌ اسيد ب) طراحي و سنتز تركيبات جديد مهاركننده استيل‌كولين‌استراز
204
الف) طراحي و سنتز تركيبات با پتانسيل مهار كنندگي استيل كولين استراز بر پايه كومارين ب)كاربرد نانوكاتاليزورهاي مغناطيسي در تشكيل پيوندهاي كربن-كربن و كربن-هترواتم
205
الف: توسعه روش هاي كمومتريكس در اندازه گيري برخي پارامتر هاي ترموديناميكي و سينتيكي ب: ساخت زيست حسگرهاي الكترو شيميايي اصلاح شده با نانو مواد براي اندازه گيري مواد مختلف زيستي
206
الفبا بر اساس خط كوفي
207
الفباي تصويري تجسمي هنر كودكان
208
الفباي تصويري تجسمي هنر كودكان
209
الفباي فراموش شده
210
الفرائد الشمسيه في شرح الفوائد الصمديه
211
الفرائد الشمسيه في شرح الفوائدالصمديه
212
الفرائدالبهيه في الشرحالفوائدالصمديه
213
الفكر الديني في الشعر الجاهلي
214
القاء ابررسانائي گرم در فلز بهنجار در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
215
القاء تكثير در كپور كوي (Cyprinus carpio) با استفاده از هورمون hCG و تركيب Ovaprim
216
القاء تنوع سوماكلونال از طريق توليد كالوس تحت شرايط درون شيشه به منظورانتخاب واريانتهاي متحمل به تنش خشكي درسه واريته تجاري نيشكر (Saccharum officinarum L.)
217
القاي پرآوري شاخساره و ريشه زايي درمحيط اين ويترو به منظور ريزازديادي .Juniperuspolycarposc.koch
218
القاي پلي پلوئيدي در سورگوم شيرين با استفاده از برخي القاءكننده ها
219
القاي تشكيل فيبر هاي آميلوئيدي در ليزوزيم سفيده تخم مرغ و بررسي نقش تركيبات آلي سنتتيك بيس ايندولي در تشكيل يا مهار آ ن در محيط اسيدي , induction of amyloid fidril formation in hen egg white iysozyme and assessing the role of bis- indoie synthetic compounds on its formayion or inhibition in acidic environment
220
القاي تشكيل فيبرهاي آميلوئيدي برليزوزيم و بررسي نقش پلي فنلها در تشكيل يامهار آنها , induction of amyloid fibrils in lysozyme and, assessing the role of polyphenols in its formation or inhibition
221
القاي جنين زايي سوماتيكي و باززايي درون شيشه اي در گياه دارويي عدس الملوك .
222
القاي ريشه هاي نابجا در گياه خشخاش ايراني
223
القاي كالوس، باززايي و تحمل به شوري در سطح سلولي در گلرنگ﴿ Carthamus tinctorius)
224
القاي موتاسيون با موتاژن هاي شيميايي و اشعه گاما و شناسايي موتانت هاي مفيد در كلزا
225
القضايا الاجتماعيه و نقدها عند روادالشعر الكلاسيكي الحديث في العراق
226
القيم الاخلاقيه في شعر الصعاليك
227
الكان بكارگيري پيچ سنگ در پايدار سازي تونل ها ﴿مطالعه موردي؛ تونل آبرساني تهران - كرج﴾
228
الكترت ها و فروالكترت هاي پليمري ؛ روش هاي ساخت و خواص
229
الكترو پليمريزاسيون پيرول بر آلياژ نانو كريستالين niti تهيه شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
230
الكترو ريسي و سنتز نانو الياف كيتوزان - پلي وينيل الكل به همراه نانو ذرات مغناطيسي آهن به منظور رهايش هدفمند پروتئين
231
الكترو سرجري
232
الكترو سنتز پالسي نانو ذرات اكسيد نقره و كاربرد آن به عنوان ماده كاتدي در باتري روي - اكسيد نقره
233
الكترو سنتز پالسي نانو ذرات ليتيم آهن فسفات (ماده كاتدي باتريهاي يون ليتيمي)
234
الكترو سنتز پالسي نانوذرات روي و كاربرد آن بعنوان ماده فعال آندي در باتري هاي روي- هوا
235
الكترو سنتز پالسي نانوذرات روي و كاربرد آن بعنوان ماده فعال آندي در باتري هاي روي- هوا
236
الكترو سنتز پالسي نانوذرات مس اكسيد
237
الكترو سنتز پالسي نانوذرات مس اكسيد
238
الكترو سنتز نانو ذرات اكسيد آهن و اكسيد كبالت و كاربرد آنها
239
الكترو سنتز نانو ذرات روي اكسيد به روش جريان پالسي و كاربرد آن به عنوان حسگر گازي حالت جامد
240
الكترو سنتز نانو كامپوزيتهاي بر پايه پليمرهاي هادي / كربن نانو تيوب و بررسي برخي از كاربردهاي الكترو شيميايي آن
241
الكترو وينينگ كبالت در مقايس نيمه صنعت كوچك
242
الكترو وينينگ نيكل در مقايس نيمه صنعتي كوچك
243
الكترواستاتيك در ابعاد نانو
244
الكترواكسيداسيون فلوكستين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي و الكترود اصلاح شده با نانو ذرات كربني جهت اندازه گيري در فرمولاسيون دارويي
245
الكتروبسپارش و مشخصه يابي پلي آنيلين حاوي نانوذرات طلا روي الكترود مغز مدادي/كاربرد الكترود اصلاح شده با اكسيدآهن و اكسيد منگنز جهت اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروژن پراكسيد
246
الكتروپاشي مواد نانو با پليمرهاي مختلف بر روي سطح كالاي ورزشي به منظور ابر آبگريز كردن
247
الكتروپليتينگ آلياژي نيكل- كبالت بر روي صفحات مسي
248
الكتروپليمر شدن پيرول بروي فولاد ساده كربني و ارزيابي رفتار خوردگي
249
الكتروپليمريزاسيون اورسينول در سطح الكترودهاي جامد و بررسي خواص الكترو كاناليزي آن
250
الكتروپليمريزاسيون پلي‌پيرول و تهيه حسگر حساس به يون مس .اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با فيلم نانولوله‌هاي كربني- مايع يوني- نفيون و مطالعه رفتار آن در تعيين مقدار ولتامتري همزمان آسكوربيك اسيد و دوپامين‌
251
الكتروپليمريزاسيون پلي‌پيرول و تهيه حسگر حساس به يون مس. اصلاح الكترود كربن شيشه‌اي با فيلم نانولوله‌هاي كربني- مايع يوني- نفيون و مطالعه رفتار آن در تعيين مقدار ولتامتري همزمان آسكوربيك‌اسيد و دوپامين
252
الكتروپليمريزاسيون دوپامين در سطح الكترود اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني و كاربردهاي تجزيه اي آن
253
الكتروتهاي آلي Organic Electrets
254
الكترود اصلاح شده با نانو ذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با نانو ذرات پالاديم براي اكسيداسيون اتاتول ومتانول در محيطهاي قليايي در پيلهاي سوختي
255
الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو لوله هاي كربني براي بررسي گونه هاي بيولوژيكي دوپامين آسكوربيك اسيد
256
الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با نقره براي تعيين سيانيد در فاضلاب
257
الكترود خمير كربني اصلاح شده با نانو كامپوزيت گرافن آنيلين پالاديمبراي الكترو اكسيد اسيون اتانول و متانول در پيلهاي سوختي
258
الكترود خمير كربني اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند جداره ومزوپورهاي سيليكاتي عاملدار شده با كلريد مس براي اندازه گيري غير آنزيمي هيدروژن پر اكسيد
259
الكترود فعال مدولاتور جريان دو-سيمه براي ثبت سيار سيگنال‌هاي حياتي
260
الكترود گرافيتياصلاح شده با آلياژهاي مس و نمك هاي نامحلولمس در اندازه گيري اسكوربيك اسيد و فركتوز
261
الكترود مغز مداد اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي جهت اندازه گيري گزينش پذير داروي كاربامازپين و استفاده از اصلاحگر نانو ذرات كبالت و نيكل بر روي بستر اكسيد گرافن كاهش يافته جهت آزاد سازي گاز هيدروژن
262
الكترود يون گزين سرب با استفاده از گلي اكسال بيس 2 - هيدروكسي آنيل به عنوان يونوفور
263
الكترودهاي اصلاح شده شيميايي
264
الكترودهاي يون گزين نقره و يديد- استفاده از نوراپي نفرين در سنجش الكتروكاتاليستي اسكوربيك اسيد
265
الكتروديناميك كوانتومي در فضا-زمان ناجابه جايي و در فضاي تهي از ماده
266
الكتروريسي PAA/PVA حاوي نانوذرات و اسانس آويشن و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصله
267
الكتروريسي PCL/آلوئه¬ورا و بررسي خصوصيت ضدميكروبي نانوالياف حاصله
268
الكتروريسي PCL/ژلاتين/گرافن و بررسي خواص نانوالياف حاصله
269
الكتروريسي PVDF-كتيرا و بررسي خواص حاصل از آن
270
الكتروريسي آلجينات حاوي نانوكريستال سلولز سنتز شده و عامل دار شده توسط گروه‏هاي آمين
271
الكتروريسي آلياژ پلي لاكتيك اسيد/ پليمرپرشاخه با گروه انتهايي آمين
272
الكتروريسي پلي اپرولاكتون/ژلاتين حاوي هيدروژل هاي بارگذاري شده با دارو
273
الكتروريسي پلي اكريلونيتريل - ايتاكونيك اسيد (P (AN - IA
274
الكتروريسي پلي كاپرولاكتم / نانو ذرات معدني و بررسي تاثير پارامترهاي توليدي روي خواص نانو الياف حاصله
275
الكتروريسي پلي كاپرولاكتون براي مهندسي بافت عصب
276
الكتروريسي پلي كاپرولاكتون حاوي ذرات پوست سخت گردو و بررسي خواص نانو الياف كامپوزيتي حاصل
277
الكتروريسي پلي وينيل الكل و بررسي تاثير قطر نانو الياف بر ميزان جذب و نگهداري آب
278
الكتروريسي پلي¬كاپرولاكتون/ پلي¬لاكتيك اسيد به همراه عصاره گياهي و بررسي خواص بيولوژيكي آن
279
الكتروريسي سامانه ‍‍‍ژلاتين/PCL/نانوذرات كوركومين و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصله
280
الكتروريسي سلولز استات و بررسي خواص بيولوژيكي نانوالياف حاصل از آن
281
الكتروريسي كوپليمراكريليك و بررسي تاثير عوامل موثر بر اندازه‌ي تخلخل الياف نانو حاصل
282
الكتروريسي كيتين و بررسي خواص زيست سازگاري الياف نانو حاصله
283
الكتروريسي محلول هاي پليمري حاوي سيليكا-پلي(كاپرولاكتون)
284
الكتروريسي مخلوط دوجزئي يك پروتئين طبيعي و پلي‌آميد 6
285
الكتروريسي مخلوط كوپليمر (اكريلونيتريل-كربوكسيليك اسيد) و سيكلودكسترين
286
الكتروريسي مخلوط نايلون/ تركيبات درختساني با گروه انتهايي آمين به عنوان سيستم حامل عصاره هاي معطر
287
الكتروريسي مذاب PLA/TPU : بررسي تاثير شرايط فرآيندي بر قطر و كيفيت سطح الياف
288
الكتروريسي مشتقات كيتوسان و بررسي خواص ضد ميكروبي نانوالياف حاصل
289
الكتروريسي نانو الياف آلجينات/پلي وينيل الكل و بررسي خواص بيولوژيكي نانو الياف حاصله
290
الكتروريسي نانو الياف پلي وينيل الكل - كربو كسي متيل سلولز به منظور استفاده در كاربردهاي دارورساني
291
الكتروريسي نانو الياف كامپوزيتي پلي كاپرولاكتان با نانو ذرات روي و بررسي خواص ضد ميكروبي آنها
292
الكتروريسي نانو‌الياف ظريف چند جزئي از مشتقات زيست سازگار كيتوسان
293
الكتروريسي نانوالياف پلي كاپرولاكتان-پلي وينيل الكل بصورت پوسته-مغزي و استفاده از آويشن در مغزي و بررسي خواص ضدميكروبي شبكه ي نانوليفي حاصل
294
الكتروريسي نانوالياف پلي‌استر مغناطيسي حاوي نانوذره‌هاي مغناطيسي آهن و نيكل
295
الكتروريسي نخ PEG-PLA-PCL با ويژگي رهايش كنترل شده داروي كوركامين به عنوان نخ بخيه
296
الكتروريسي و توليد ساختارهاي نانوليفي PANيا PEGبه همراه يك ماده تغيير فاز دهنده
297
الكتروريسي و مشخصه‌يابي نانوالياف پلي‌كاپرولاكتون- كيتوسان و پلي‌وينيل‌الكل- جنتامايسين به منظور پوشش دهي مش هاي جراحي
298
الكتروريسي وبررسي عملكرد نانوكامپوزيت (N - ايزوپروپيل اكريل آميد)/ اكسيدگرافن در چرخه تورم و واتورم آب
299
الكتروسنتز آديپونيتريل در سل غشايي
300
الكتروسنتز پالسي هم زمان نانوذرات آهن و اكسيد آهن در حضور ميدان مغناطيسي و كاربرد آنها در حذف برخي از آلاينده هاي شيميايي نظير يونهاي فلزات سنگين و تركيبات آلي از آب
301
الكتروسنتز تركيبات آلي با استفاده از كربن دي‌اكسيد
302
الكتروسنتز كوپليمر قالب مولكولي اوتوآمينوفنل آنيلين بر الكترود گرافيت براي تشخيص متانول
303
الكتروسنتز نانو كامپوزيت پليمر پلي پيرول و بررسي رفتار الكتروشيميايي آن
304
الكتروسنتز نانو كامپوزيتهاي بر پايه پليمرهاي هادي / كربن نانو تيوب و بررسي برخي از كاربردهاي الكترو شيميايي آن
305
الكتروسنتز و بررسي رفتار ابرخازني نانو كامپوزيت پليمر هادي با مايعات يوني و اكسيد گرافن عامل‌دارشده
306
الكتروسنتز و بررسي عملكرد ضدخوردگي پوشش هاي پليمري در حضور نانوذرات حاوي موليبدات و تأثير بازدارندگي بازهاي شيف روي خوردگي استيلها
307
الكتروسنتز و بررسي فعاليت الكتروشيميايي نانو كامپوزيت هاي پلي تيرامين با ساختارهاي كربني
308
الكتروسنتز و مطالعه فعاليت الكتروكاتاليتيكي نانو كامپوزيت پلي متا آمينوفنول اكسيد روي نسبت به اكسايش متانول
309
الكتروشيمي
310
الكتروفرمينگ
311
الكتروفرمينگ آلياژ نيكل - كبالت با ماندرل پلاستيكي
312
الكتروفرمينگ ريخته گري سرد
313
الكتروفرمينگ مس در ميدان هاي امواج اولتراسونيك
314
الكتروكاتاليز همگن اكسايش - N استيل - L- سيستئين توسط استامينوفن در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره براي اندازه گيري الكتروشيميايي آن
315
الكترولس نيكل
316
الكترولس نيكل و بررسي خواص آن
317
الكتروليچينگ كانه سولفيدي روي
318
الكتروليز آب
319
الكتروليز سرب از محلول حاوي اسيد تترا فلوئورو بوريك
320
الكتروليز قلع در الكتروليت حاوي اسيد فلوئوروبوريك(HBF4)
321
الكترومغناطيس وكاربرد آن در علوم مختلف
322
الكترومغناطيسي آن و كاربرد آن در طراحي شنل نامرئي¬ساز در ناحيه ميكروموج
323
الكترونيك اسپيني
324
الكترونيك پيوسته
325
الكترونيك مولكولي
326
الكترونيك مولكولي
327
الكترووينينگ آهن
328
الكترووينينگ نقره از محلول ليچينگ بدست آمده از لجن آندي مس
329
الكترووينينگ نيكل از محلول سولفاتي با عيار پائين
330
الكترووينينگ نيكل در شرايط پيوسته
331
الكترويسي كيتوسان و بررسي خواص الياف نانو حاصله
332
الكتريسيته دار شدن مايعات نارسانا در اثر عبور از لوله هاي فلزي و پلاستيكي
333
الكوريتم بهينه سازي بيد ليلي
334
الكوريتم كلوني مورچگان
335
الكيل دار كردن موقعيت 3 در ايندول با استفاده از كاتاليزور مايع يوني N,N-دي متيل اتانول آمونيوم استات [DMEA][AC]
336
الگو پذيري و نقش آن در تربيت از ديدگاه قرآن
337
الگو سازي تعيين جهات توسعه فيزيكي شهر : نمونه موردي شهر اراك
338
الگو سازي نظري و عددي انتقال حرارت لوله پوشيده از محيط متخلخل بدون تعادل حرارتي
339
الگوئي جديد جهت طراحي معماري سيستم هاي سازماني با هدف تسهيل خودكار كد
340
الگوبرداري با استفاده از مدل EFQM در شركت پالايش نفت اصفهان
341
الگوبرداري و بومي سازي فرآيندهاي برنامه ريزي و زمانبندي در مديريت پروژه ساخت كشتي در ايران
342
الگودهي فيلم هاي گرافن و اكسيد آن با ليزرهاي Ti:Sa و KrF به منظور كاربري در حوزه ي ميكروالكترونيك و اسپينترونيك
343
الگودهي نانو و ميكرو بر داربست‌هاي الكتروريسي شده بر پايه PVDF با ليزر براي مهندسي بافت عصبي
344
الگوريتم CAMShift مبتني بر ناحيه براي رديابي اشياء بر روي تصاوير دوربين متحرك
345
الگوريتم EM توزيع شده بهبود يافته براي تخمين چگالي و دسته بندي داده ها در شبكه هاي سنسوري
346
الگوريتم FDTD با شرط پايداري بهبوديافته براي محيط‌هاي غير همسانگرد پاشنده فركانسي به‌منظور مدل‌سازي گرافن
347
الگوريتم ICP و عملكرد مراحل انتخاب همسايگي و تطبيق نقطه در اين الگوريتم
348
الگوريتم MCL در خوشه‌بندي گراف
349
الگوريتم PSB غيريكنوا براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد وبررسي همگرايي آن
350
الگوريتم pso براي حل مساله زمان بندي گروهي flow shop
351
الگوريتم آزاد سازي و تجزيه لاگرانژ درمساله مكان يابي و مسيريابي برنامه هاي ويديويي
352
الگوريتم آناليز سيگنال بزرگ و حالت پايدار مبدل هاي قدرت DC/DC
353
الگوريتم ابداعي براي سريهاي زماني ايستاي دوره اي
354
الگوريتم ارتباطات داده اي ميان خودرويي در يك بزرگراه
355
الگوريتم انرژي آگاه براي تشخيص حمله گودال در اينترنت اشيا
356
الگوريتم بهبود يافته ي نقطه دروني براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي همراه با قيود نامساوي
357
الگوريتم بهبوديافته براي تحليل مودال تجربي خودكار
358
الگوريتم بهينه برنامه ريزي توليد محصولات متنوع
359
الگوريتم بهينه تعيين توالي عمليات در مسئله يك ماشين با مجموع بيشينه زودكرد و بيشينه ديركرد و بيكاري مجاز
360
الگوريتم بهينه سازي اجزاي گروه بهبود يافته و كاربرد آن در طبقه بندي كننده ها
361
الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات پويا و نامنظم براي بهينه سازي توابع عددي
362
الگوريتم بهينه سازي پوشش حسي در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك به كمك نمودارهاي VORONOI
363
الگوريتم بهينه سازي چندهدفه الكترونيزاسيون در مديريت كميت و كيفيت رواناب شهري
364
الگوريتم بهينه سازي سراسري براي برنامه ريزي كسري خطي
365
الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان
366
الگوريتم بهينه يابي مورچگان وكاربرد هاي آن
367
الگوريتم بهينه‌‌ي دسته‌بندي نوع بي‌نظمي‌هاي تپش قلب
368
الگوريتم بيومتريك
369
الگوريتم پخش بار بهينه با استفاده از برنامه نويسي تكاملي
370
الگوريتم پخش بارگوس - سايدل با در نظر گرفتن اثر تزويج بين خطوط دو مداره
371
الگوريتم پنهان سازي يك پيام در يك تصوير
372
الگوريتم پولاك - ريبير تصادفي براي مسائل بهينه سازي سراسري
373
الگوريتم پيش‌بين براي توزيع منعطف ريز‌سرويس‌ها در ابرك براي كاربردهاي اينترنت اشياء
374
الگوريتم پيشنهادگر موثر مبتني بر رفتار كاربر براي سيستم هاي معرفي كسب و كار
375
الگوريتم پيشنهادي جديد زمانبندي براي سيستم هاي توزيع شده گريد به كمك الگوريتم ژنتيك
376
الگوريتم پيشنهادي جهت بهبود سرعت سرويس ذخيره وبازار يابي اطاعات در محاسبات ابري .مطالعات موردي :منطقه ويژه پارسجنوبي در عسلويه .
377
الگوريتم تبديل متن به فونم
378
الگوريتم تجزيه ي بندرز بهبوديافته و كاربرد آن در مديريت بحران
379
الگوريتم تخصيص عادلانه ي منابع به منظور بهبود كارايي در شبكه فمتوسل
380
الگوريتم تخمين فازور همسان وقفي رله ديستانس بر مبناي DFT
381
الگوريتم ترتيبي جهت حل مسائل تخصيص فركانس ثابت
382
الگوريتم تركيبي جستجوي همسايگي براي مساله مسيريابي وسايل نقليه با ظرفيت محدود در ابعاد بزرگ
383
الگوريتم تسخيص وزن عروضي شعر فارسي با تكيه بر ويژگي هاي توزيعي آواهاي فارسي و محاسبه ظرفيت كانال تشخيص
384
الگوريتم تشخيص موقعيت موتور سوئيچ رلو كتانسي با قابليت همزمان تعيين خطاي عدم تقارن در بار مكانيكي
385
الگوريتم تشخيص نوع دوربين بر اساس SPN و با استفاده از SVD/PCA و طبقه‌بندي كننده SVM
386
الگوريتم تعيين ماتريسهاي وزن در روش LQR با هدف بهبود عملكرد پاسخ
387
الگوريتم تكاملي تركيبي بر مبناي رتبه بندي براي مسايل زمانبندي پروژه با منابع محدود با چند حالت اجرايي
388
الگوريتم تكرار داده آبشاري چند تايي بر اساس كمينه سازي بار كاري در گريد داده
389
الگوريتم تكرار نزديك ترين نقطه و مراحل‬ ‫عملكرد‬ ‫آن‬ ‫در‬ همسايگي و‬ ‫‫ ‫تطبيق ‬نقطه‬
390
الگوريتم تكراري براي مسايل تعادلي تركيبي تعميم يافته و نقاط ثابت نيم گروههاي غيرانبساطي
391
الگوريتم تكراري هيبريدي براي مسائل تعادل تركيبي و مسائل نقطه ثابت
392
الگوريتم جايابي مبتني بر تراكم اتصالات و نويز همشنوايي
393
الگوريتم جديد براي تحليل مولفه هاي مستقل با استفاده از معيارهاي وابستگي مفصل - مبنا
394
الگوريتم جديد براي سنكرون سازي سيستم هاي UWB-IR با استفاده از شكل موج گوسي
395
الگوريتم جديد براي كنترل سيستم هاي داراي تاخير زماني
396
الگوريتم جديد براي مديريت تحرك با هند اوور كمينه در شبكههاي سلول كوچك متراكم با محاسبات لبه موبايل
397
الگوريتم جديد هيوريستيك مسيريابي در شبكه حمل و نقل پست كشور
398
الگوريتم جديدي جهت براورد ضرايب سري زماني چندمتغيره خطي
399
الگوريتم جستجوي گرانشي در بهره‌برداري بهينه از سيستم مخازن سد‌ها
400
الگوريتم جستجوي ممنوع براي حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه همراه با پنجره زماني و چندين متصدي تحويل
401
الگوريتم جستجوي هدايت بصري به عنوان يك بهينه ساز جديد و كاربرد آن در كنترل بازوي انعطاف پذير
402
الگوريتم جهان‌هاي موازي : يك رويكرد فرا اكتشافي براي حل مسئله مسيريابي وسايل نقليه
403
الگوريتم چكه اب هاي هوشمند
404
الگوريتم چند جمله اي براي آزمون اول بودن
405
الگوريتم حساب انديسي در مساله لگاريتم گسسته روي خم هاي بيضوي
406
الگوريتم حل عددي معادلات با مشتقات جزئي سهموي و هذلولوي يك بعدي و دو بعدي
407
الگوريتم خطايابي در طراحي هاي VLSI به ياري شبكه هاي عصبي
408
الگوريتم خوشه بندي براي شبكه هاي حسگر سه بعدي با نودهاي چندگانه .
409
الگوريتم خوشه بندي جديد در پايگاه داده رابطه اي و پياده سازي SQL
410
الگوريتم خوشه بندي سلسله مراتبي چند گانه
411
الگوريتم داده كاوي،مفاهيم وكاربرد
412
الگوريتم رديابي هدف هاي چندگانه مبتني بر RTI در محيط هاي بسته
413
الگوريتم رقابت استعماري
414
الگوريتم رمز نگاري و رمز گشايي
415
الگوريتم روش طيفي تاو براساس ماتريس عملياتي ژاكوبي براي حل عددي معادلات انتشار موج كسري وابسته به زمان
416
الگوريتم زمان بندي مبتني بر اطمينان پذيري در ساختار ابر با استفاده از الگوريتم ژنتيك
417
الگوريتم زنبورعسل
418
الگوريتم ژنتيك
419
الگوريتم ژنتيك
420
الگوريتم ژنتيك
421
الگوريتم ژنتيك
422
الگوريتم ژنتيك
423
الگوريتم ژنتيك
424
الگوريتم ژنتيك
425
الگوريتم ژنتيك
426
الگوريتم ژنتيك
427
الگوريتم ژنتيك
428
الگوريتم ژنتيك
429
الگوريتم ژنتيك
430
الگوريتم ژنتيك
431
الگوريتم ژنتيك
432
الگوريتم ژنتيك
433
الگوريتم ژنتيك
434
الگوريتم ژنتيك
435
الگوريتم ژنتيك 1
436
الگوريتم ژنتيك ابزار بهينه سازي
437
الگوريتم ژنتيك اصلاح شده مبتني بر تئوري گراف براي بازآرايي شبكه هاي توزيع نيروي برق
438
الگوريتم ژنتيك با MATLAB
439
الگوريتم ژنتيك حريصانه براي مساله تخصيص مربعي
440
الگوريتم ژنتيك دربهينه سازي درختان تصميم گيري براي اعتبارسنجي مشتريان بانك ها
441
الگوريتم ژنتيك و تحليل رويكرد هاي نوين در طراحي جدول زمانبندي دروس دانشگاه
442
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در بهينه سازي فرايند مديريت
443
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان
444
الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در طراحي كنترل كننده هاي فازي
445
الگوريتم ژنتيك و كاربرد هاي آن در تشخيص بيماري
446
الگوريتم ژنتيك و كاربردهاي آن
447
الگوريتم ژنتيك و كاربردهاي آن .
448
الگوريتم ژنتيك وكاربردآن در حل مسايل NP
449
الگوريتم ژنتيك﴿1﴾
450
الگوريتم ژنتيكي با حفظ حريم خصوصي براي مسائل زمان بندي
451
الگوريتم سلسله مراتبي براي مسائل مقيد چند منبعي
452
الگوريتم سيمپلكس شبكه براي مساله جريان برابر عمومي
453
الگوريتم شبكه متحرك براي جواب عناصر متناهي مسائل تغييراتي
454
الگوريتم طبقه بندي جريان هاي داده ي مفهوم متغير
455
الگوريتم طراحي برج هاي خنك كن دو گانه
456
الگوريتم طراحي بهينه محدود سازي ابر رسانايي جريان خطا با استفاده از تصميم گيري چند معياره
457
الگوريتم طراحي توربين گازي كلاس متوسط
458
الگوريتم طرح نمونه گيري وارون و كاربرد آن در برآورد واريانس
459
الگوريتم عددي براي حل معادلات ديفرانسيل مرتبه ي كسري به كمك ماتريس عملياتي توابع كلاهي تعميم يافته
460
الگوريتم عنكبوت اجتماعي براي بهينه سازي سيستم ديناميكي
461
الگوريتم فرااكتشافي تركيبي موازي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد
462
الگوريتم فيلتر براي مسائل بهينه سازي با قيود تساوي
463
الگوريتم كارا براي روش توابع پايه شعاعي-تفاضلات متناهي با استفاده از پارامترشكل وابسته به نقاط گره اي متغير
464
الگوريتم كلني مورچه و توسيعهاي آن براي حل مسئله TSP
465
الگوريتم كلوني مورچگان
466
الگوريتم كنترل ازدحام بين لايه اي براي شبكه هاي تركيبي باسيم و بي سيم LTE
467
الگوريتم لبه يابي تصاوير با استفاده از فيلترهاي كسري و كاربرد آن در تصاوير پزشكي
468
الگوريتم لندوبر در حل مسايل شدني خطي و كاربرد آن در بازسازي تصوير
469
الگوريتم ليپ فراگ براي حل مسايل بهينه سازي با كنترل نامقيد
470
الگوريتم مجموعه‌ي فعال براي مسائل برنامه‌ريزي غيرخطي با استفاده از برنامه‌ريزي خطي پارامتريك
471
الگوريتم محاسبه ي پايه ي گربنر يك ايده آل چند جمله اي روي يك حلقه با مقسوم عليه صفر
472
الگوريتم محاسبه ي تجزيه ي مثلثي دستگاه هاي چند جمله اي
473
الگوريتم مخروط ديناميك سه بعدي براي شيب هاي مختلف
474
الگوريتم مديريت توان و پايش ريزشبكه DC مبتني بر ايستگاه هاي شارژ
475
الگوريتم مسير يابي زنبور عسل
476
الگوريتم مسير يابي شبكه هاي بي سيم ادهاك
477
الگوريتم مسـيريابي بهينه براي كاهـش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر دوبعدي.
478
الگوريتم مسيريابي تحمل پذير در برابر اشكال براي شبكه هاي داخل تراشه
479
الگوريتم مسيريابي جهت كاهش مصرف انرژي وتاخير درشبكه هاي حسگر بي سيم
480
الگوريتم مسيريابي چند مسيري مطمئن با مصرف كارآمد انرژي و توزيع بار ترافيكي در شبكه هاي حسگر بيسيم
481
الگوريتم مسيريابي زنبور عسل Bee Hive
482
الگوريتم مسيريابي قابل اطمينان و آگاه از كيفيت سرويس براي شبكه هاي حس گر بي سيم
483
الگوريتم مسيريابي مبتني بر ناحيه بندي جهت شبكه هاي بي سيم AD HOC
484
الگوريتم مسيريابي مورچه ها
485
الگوريتم مقياس پذير براي شناسايي فعاليتهاي انساني مبتني بر سنسور، با استفاده از يادگيري عميق
486
الگوريتم منظم سازي توافقي مكعبي براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد وآناليز پيچيدگي بدترين حالت آن
487
الگوريتم مورچگان
488
الگوريتم مورچگان
489
الگوريتم مورچگان در طراحي كارخانه
490
الگوريتم مورچه مقيد براي بهينه سازي مسائل مقيد سريالي: كاربرد بهره برداري بهينه از مخازن سدها
491
الگوريتم نقطه تقريبي براي مسائل بهينه سازي چند معياره محدب و كاربرد در مديريت ريسك زنجيره تامين
492
الگوريتم نقطه تقريبي روي خمينه هاي ريماني
493
الگوريتم نگاشت مجدد تكنولوژي با هدف كاهش تراكم مسيريابي
494
الگوريتم نوبت دهي پاركنيگ مبتني بر اينترنت اشيا
495
الگوريتم هاي با حافظه ي محدود براي مسائل هندسي در چند ضلعي
496
الگوريتم هاي بهينه سازي
497
الگوريتم هاي بهينه سازي در مساله پخش بار اقتصادي در سيستم قدرت
498
الگوريتم هاي بهينه سازي مسير ابزار در سيستمهاي CAD/CAM
499
الگوريتم هاي پيش بيني ژن
500
الگوريتم هاي تجزيه مطلق چند جمله اي
501
الگوريتم هاي تغييرات كل و بازسازي تصوير با استفاده از روش هاي مرتبه اول
502
الگوريتم هاي تفكيك مواد در سيستم هاي تصوير برداري پرتوايكس با طيف انرژي دوگانه
503
الگوريتم هاي تقريب براي مسائل بهينه سازي چند هدفه
504
الگوريتم هاي تقريبي براي مسائل پوشش هندسي با ظرفيت
505
الگوريتم هاي تقريبي مساله فروشنده دوره گرد
506
الگوريتم هاي تكراري بلوكي براي مسائل خطي شدني
507
الگوريتم هاي توزيع شده براي آماده سازي شبكه هاي حسگر بزرگ
508
الگوريتم هاي جديد براي مسائل پيدا كردن"دو درخت كمينه"
509
الگوريتم هاي چيدمان گره هاي هوايي در شبكه هاي حسگر پيشآ
510
الگوريتم هاي حساب انديسي در خم هاي بيضوي روي ميدان هاي دودويي
511
الگوريتم هاي خوشه بندي V3COCA و MRCPS و كاربرد آن ها در تحقيقات سرطان سينه
512
الگوريتم هاي داده كاوي وكاربرد داده كاوي درپزشكي
513
الگوريتم هاي دست به دست شدن مبتني برشناسايي الگو
514
الگوريتم هاي رتبه بندي در موتورهاي جستجو
515
الگوريتم هاي رمز نگاري
516
الگوريتم هاي ژنتيك
517
الگوريتم هاي سريع براي توليد طرح هاي انفرادي در مدل انتخاب لوجيت آميخته
518
الگوريتم هاي سريع براي گراف هاي H - كهاد آزاد
519
الگوريتم هاي شبكه در بهينه سازي زمان بندي چراغ راهنما و تخصيص ترافيك و توسعه روشهاي فازي
520
الگوريتم هاي عددي در آناليز انشعاب هاي سيستم هاي ديناميكي پيوسته با استفاده از MATCONT
521
الگوريتم هاي فرا ابتكاري
522
الگوريتم هاي فرا اكتشافي حستجو الگوريتم هاي ژنتيك
523
الگوريتم هاي فراابتكاري و كاربرد آن ها در حل معادلات تابعي
524
الگوريتم هاي فراكاوشي و كاربرد آنها در مكانيك سازه ها
525
الگوريتم هاي فشرده سازي صدا و تصوير
526
الگوريتم هاي كارا براي حداقل كردن انتشار اطلاعات نامطلوب در شبكه هاي اجتماعي
527
الگوريتم هاي كارا براي حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري
528
الگوريتم هاي كاراي ترميم در سيستم هاي توزيع شده با در نظر گرفتن تاخير در تشخيص خطا
529
الگوريتم هاي كوتاهترين مسير ديد نقاط در چندضلعي ها
530
الگوريتم هاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي حل مسئله مكان بيشينه پوشش تصادفي با توزيع هاي نامشخص
531
الگوريتم هاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي كاهش زمان دسترسي در وب
532
الگوريتم هاي مساله زمان بندي
533
الگوريتم هاي مسير يابي شبكه
534
الگوريتم هاي مسيريابي AODV و ZRP در شبكه هاي AD - HOC و شبيه سازي آنها توسط شبيه ساز شبكه NS - 2
535
الگوريتم هاي موازي براي حل عددي معادله ديفرانسيل جزئي هذلولوي
536
الگوريتم هاي ناهموار براي حل مسائل بهينه سازي نامحدب
537
الگوريتم هاي نگاشت در شبكه روي تراشه
538
الگوريتم هاي هوشمند انتساب كانال در سيستمهاي سيار سلولي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
539
الگوريتم هايي براي تخصيص اولويت در شبكه هاي صف و كاربرد آن ها در شبكه هاي شناختي مبتني بر بسته
540
الگوريتم هايي براي يافتن زوج بهترين تقريب دو مجموعه محدب و بسته در فضاي هيلبرت
541
الگوريتم هايي مبتني بر برنامه ريزي چند پارامتري براي حل مسائل دو سطحي با متغيرهاي صحيح محض و آميخته
542
الگوريتم هرس خودكار تجميعي مبتني بر خوشه بندي
543
الگوريتم هيورستك حذفي براي حل مسايل برنامه ريزي خطي
544
الگوريتم‌هاي اوليه و دوگان برنامه‌ريزي چندهدفه خطي براي برنامه‌هاي ضربي خطي
545
الگوريتم‌هاي تعيين زير مجموعه‌هاي نشدني مينيمال(MIS)
546
الگوريتم‌هاي جديد در روتوش تصاوير
547
الگوريتم‌هاي كارا براي مسائل تطابق هندسي
548
الگوريتم‌هاي كارا و پايدار در تقريب گويا
549
الگوريتم‌هاي محاسباتي براي رگرسيون استوار
550
الگوريتم‌هايي براي مسائل پوششِ حداكثري هندسي
551
الگوريتمهاي انتساب ايستاي كانال در شبكه هاي مخابراتي سلولي مبتني بر اتوماتاي يادگيرنده سلولي
552
الگوريتمهاي تكاملي و كاربرد آنها جهت طراحي كنترل كننده هاي عصبي برگشتي
553
الگوريتمهاي جامع FOM و GMRES براي حل معادلات ماتريسي
554
الگوريتمهاي رمز گذاري گفتار
555
الگوريتمهاي رمز نگاري و رمز گشايي
556
الگوريتمهاي سيمپلكس نقطه خارجي و سيمپلكس دوگان اوليه اصلاح شده جهت بهينه سازي مسائل برنامه ريزي خطي چگالي وتنك
557
الگوريتمهاي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي شناسايي اجتماعات چندلايه در شبكههاي اجتماعي سيار و آگاه به موقعيت
558
الگوريتمهاي مقابله با بسته هاي گم شده در ارتباطات بلادرنگ صوتي تحت شبكه هاي كامپيوتري
559
الگوريتمي بر حل مسأله پراكندگي معكوس دوبعدي و پياده سازي آن بر روي اجسام مختلف
560
الگوريتمي بر حل مساله پراكندگي معكوس دو بعدي و پياده سازي آن بر روي اجسام مختلف
561
الگوريتمي براي بازسازي شكل و فيلترينگ نمونه ها
562
الگوريتمي براي بهبود عملكرد توليد با كاهش زمان هاي آماده سازي
563
الگوريتمي براي بهينه‌سازي روي مجموعه مؤثر ضعيف از يك مسأله برنامه‌ريزي چند‌هدفه غير‌خطي
564
الگوريتمي براي تحليل چگونگي انتشار داده هاي فضايي با استفاده از روشهاي ابتكاري
565
الگوريتمي براي تحليل نظرسنجي هاي متني در پايگاه داده هاي فيلم
566
الگوريتمي براي حل مسئله برنامه ريزي خطي
567
الگوريتمي براي زمانبندي بي درنگ در سيستمهاي مديريت جريان داده چندپردازه اي
568
الگوريتمي براي زمانبندي قابل اطمينان توزيع شده در محيط پردازش ابري
569
الگوريتمي براي محاسبه ناورداهاي ديفرانسيل گروه هاي تقارني معادلات ديفرانسيل
570
الگوريتمي براي مسائل بهينه‌سازي مقيد غيرخطي بر حسب هموارسازي تابع جريمه
571
الگوريتمي براي مسائل حمل و نقل نيم نامتناهي
572
الگوريتمي براي يادگيري درخت تصميم اريب از داده‌هاي بزرگ
573
الگوريتمي براي يافتن تركيب بهينه سرويس ها براساس شبكه هاي عصبي
574
الگوريتمي تركيبي براي تشخيص خطاهاي موتور با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
575
الگوريتمي جديد براي تشخيص زودهنگام وام‌هاي بدون بازگشت بر پايه اعتبارسنجي مشتريان در صنعت بانكداري با تركيب تكنيك‌هاي داده‌كاوي و يادگيري عميق
576
الگوريتمي جديد براي فشرده‌سازي شاخص‌هاي معكوس در موتورهاي جستجو
577
الگوريتمي جديد، مقياس پذير و مقاوم براي بيشينه سازي تاثير در شبكه هاي اجتماعي
578
الگوريتمي دروني براي برنامه ريزي خطي چند هدفه
579
الگوريتمي سريع جهت محاسبه¬ي نزديك¬ترين نقطه تبديل
580
الگوريتمي نوين براي مساله كلاسيك مسيريابي وسايل نقليه
581
الگوريتهاي هندسي براي اشياء متحرك
582
الگوسازي براي مكان يابي كاربري هاي امداد شهري با بهره گيري از منطق فازي مطالعه موردي : منطقه 4 شهر كرج
583
الگوسازي پيامدهاي فضايي در مناطق بواسطه ي تحليل تغيير حالت حمل و نقل از هوايي به ريلي در محورهاي اصلي ارتباطي كشور
584
الگوسازي تجربي و ساخت آب شيرين كن خورشيدي با بكارگيري مواد متخلخل و فيتيله اي
585
الگوسازي جريان تجاري ايران: بكارگيري رهيافت¬هاي شبكه و جاذبه ساختاري
586
الگوسازي رياضي رايانه اي پوياييك آويزش ليف هاي خم شو
587
الگوسازي عدالت سازماني وتعهد سازماني ورابطه آنبا رضايت شغلي در بين اعضاي هئيت علمي وكاركنان دانشگاه پيام نور
588
الگوسازي عوامل اصلي موثر بر مصرف سوخت ديگ هاي بخار نيروگاهي
589
الگوسازي عوامل موثر بر ارتباط با مشتري در بخش پشتيباني خدماتي بر اساس مدل AHPفازي
590
الگوسازي نظري و بررسي آكوستيكي جريان عبوري از حنجره
591
الگوسازي همزماني چرخه هاي تجاري و بحران مالي در چارچوب تحليل طيفي
592
الگوشناسي بلوك شهري سازگار با اقليم با بهره گيري از طراحي پارامتريك ( نمونه موردي : ناحيه 2 منطقه 22 )
593
الگوشناسي داده هاي نگهداري وتعميرات با استفاده از روش هاي داده كاوي مطالعه موردي: نيروگاه اسلام آباد اصفهان
594
الگوشناسي موكب هاي پياده راه كربلا با رويكرد طراحي معناگرا و بر پايه ملاحظات اجرايي
595
الگوكاوي درپايگاه هاي داده تراكنش بسيار بزرگ بااستفاده ازرويكردتقسيم و حل
596
الگوها و راهكارهاي قرآني و روايي در مديريت زمان
597
الگوها و مكانيسم بر هم كنش هوا-دريا در درياي خزر
598
الگوهاي آمار گسسته و استفاده از آن در تحليل پرسشنامه سلامت عمومي
599
الگوهاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر تغذيه با شير مادر
600
الگوهاي پايدار در طراحي مجموعه هاي اقامتي تفريحي
601
الگوهاي تحليل براي مهندسي هوش عامل
602
الگوهاي تعميم يافته مدل پاسخ تصادفي شده
603
الگوهاي جانشيني در عهد ميانه و جديد تاريخ ايران
604
الگوهاي چينش اپيزودها (داستان در داستان ) وپيوند آن با ساختار و محتوي در مثنوي مولوي
605
الگوهاي خطي تعميم يافته با پاسخ گاما
606
الگوهاي رشد درونزا و كاربرد آنها در اقتصاد ايران
607
الگوهاي سينماي وحشت امريكا از 1990 تا 2016
608
الگوهاي طراحي
609
الگوهاي طراحي فضاهاي عمومي و نيمه عمومي با هدف تسهيل فعاليت هاي اجتماعي بر پايه ارزشهاي اسلامي طراحي مركز محله تهرانپارس غربي
610
الگوهاي مؤثر پديدآورنده ي سبك شخصي در انيميشن: مطالعه ي موردي آثار جهار فيلمساز تجربي از هيئت ملي فيلم كانادا
611
الگوهاي مختلف تحديد حدود فلات قاره ايران در خليج فارس
612
الگوهاي مكث توسط گويندگان تركي زبان (زبان اول) و فارسي زبان (زبان دوم) فراگير زبان انگليسي (زبان سوم) به عنوان زبان خارجه
613
الگوهاي موثر و پديدآورنده ي سبك شخصي در انيميشن،مطالعه ي موردي آثار چهار فيلمساز تجربي از هيئت ملي فيلم كانادا﴿NFBC)
614
الگوهاي نوين تدريس 2000
615
الگوهاي همكاري و تضاد در روابط ايران -اروپا و تاثير آن برامنيت انرژي اروپا
616
الگوي ارتباط غيركلامي معلمان برتر ايران
617
الگوي ارزيابي خرده فروشان در زنجيره تأمين پخش لوازم آرايشي
618
الگوي ارزيابي عناصر شايسته سالاري مديران دولتي (شعب بانك ملي شهر تهران)
619
الگوي استقراري دوره ي مس و سنگ منطقه ي قدرودخانه : رابر كرمان ﴿ بر پايه ي داده هاي سفالي ﴾
620
الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت در انديشه امام خميني ﴿ره﴾
621
الگوي انتخاب سيستم نگهداري اوليه براي تونل هاي بزرگ مقطع در محيط هاي خاكي
622
الگوي بارگذاري جانبي در ساختمانهاي بلند بتني با ديوار برشي در آناليز استاتيكي غير خطي
623
الگوي باززنده‌سازي هسته‌ي تاريخي اصفهان (محله‌ي جويباره)مبتني بر بهبود زندگي در مسكن كم‌هزينه
624
الگوي برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر فناوري اطلاعات سيستم هاي فايلينگ مسكن و مستغلات (مطالعه موردي: تهران بزرگ )
625
الگوي بكارگيري بلاكچين درزنجيره تامين شركت پارس ژنراتور مپنا
626
الگوي بلند مدت ساختاري اقتصاد ايران ﴿ با تكيه بر بخش پولي در اقتصاد بازار﴾
627
الگوي بهينه تجهيز منابع در بانكداري اسلامي با استفاده از مدل بهينه سازي پوياي تصادفي
628
الگوي بهينه توليد اقتصادي پالايشگاه تهران
629
الگوي بهينه كشت محصولات استراتژيك در ايران
630
الگوي بهينه مديريت و ساختار سازماني شركت سهامي مخابرات استان يزد
631
الگوي بومي دهكده شهري نمونه موردي: محله ارزنان اصفهان
632
الگوي پراكنش سنگفرش بياباني ناشي از جريان آبراهه اي در دشت ، ايران مركزي
633
الگوي پراكنش مكاني تجديدحيات و تاج پوشش درختان در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره)
634
الگوي پراكنش مكاني تنوع زيستي ماكروفون خاك در ارتباط با تاج پوشش درختان در جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي:جنگل هاي گهواره، استان كرمانشاه)
635
الگوي پراكنش مكاني گونه هاي درختي غالب در جنگل فريادرس استان كرمانشاه
636
الگوي پياده سازي اثر بخش مديريت دانش در اداره كل تعاون استان گيلان
637
الگوي پياده‌سازي نظام مديريت دانش در سازمان‌هاي پروژه محور (مطالعه موردي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
638
الگوي پياده‌سازي نگهداري و تعميرات الكترونيكي در نيروگاه‌هاي كشور
639
الگوي پيش بيني رفتار شهروند زيست محيطي براساس الگوهاي ارتباطي خانواده و معنويت در ميان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان شهركرمان
640
الگوي پيوند سورفكتانت آنيوني و نقش نيروي آبگريز در نحوه پيوند با پروتئين ليزوزيم , anionicsurfactant binding to iysozyme and hydrophobic interactions effect to the binding ;A novel binding model
641
الگوي تثبيت شده بلاغت اجرا ( رتوريك ) در نوازندگي پيانو : مطالعه موردي فوك BWV.870 اثر يوهان سباستيان باخ
642
الگوي تجارت الكترونيك در صادرات فرش دستباف
643
الگوي تصميم گيري دانش محور جهت ارزيابي شايستگي تكنولوژي و انتخاب واحد برتر صنعتي با استفاده از رويكرد MCDM هيبريدي در محيط فازي
644
الگوي تصميم گيري راهبردي جهت ورود به كسب و كارهاي جديد در بنگاههاي پيمانكاري پروژه محور چند كسب و كاره در ايران﴿ مورد مطالعه شركت تام ايران خودرو ﴾
645
الگوي تعيين قيمت تمام شده در كارخانه مواد غذايي
646
الگوي توانمندسازي سكونت گاههاي غير رسمي در شهر زابل مطالعه موردي محلات سه قلعه و محمدآباد
647
الگوي توزيع بار در مخازن فولادي زميني تحت آناليز استاتيكي غيرخطي
648
الگوي توزيع دارواش در جنگل هاي زاگرس در استان كرمانشاه (مطالعه موردي جنگل هاي گهواره)
649
الگوي توزيع رطوبت در پروفيل خاك از منبع نقطه اي تحت رژيم جريان منقطع
650
الگوي توزيع، تشكيل و پايداري كاني هاي فيبري در خاك هاي تشكيل شده بر روي برخي رسوبات دوران سوم زمين شناسي و مواد مادري آنها در بخشي از ايران مركزي و زاگرس
651
الگوي توسعه شهري - منطقه اي شهرهاي كوچك غرب كلان منطقه زاگرس
652
الگوي توسعه فوليكول هاي تولييدكننده الياف در بز مرخز
653
الگوي توسعه مسكن در شهرهاي كوچك مطالعه موردي شهر خمام
654
الگوي توسعه معماري امنيت اطلاعات درسازمان
655
الگوي توسعه يافته جهت ارزيابي بلوغ مديريت دانش در بخش نگهداري و تعميرات (مطالعه موردي: گروه توليدي نيلبافت سپاهان)
656
الگوي جامع پيش‌آيندها و پس‌آيندهاي سياست‌زدگي در سازمان‌هاي اطلاعاتي
657
الگوي جديد نحوه استفاده از ظرفيت هاي مورد نياز حمل و نقل در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
658
الگوي جديد نظام استخدامي در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر بهره وري كاركنان
659
الگوي جريان در تقاطعات T شكل با مقاطع عرضي متفاوت
660
الگوي جوانه زني بذر، استقرار دانه رست و رشد سه گونه لگوم
661
الگوي راهبردي طراحي فضاي همگاني امن شهري ﴿نمونه موردي: محله خاك سفيد تهران﴾
662
الگوي رفتار مديران از ديدگاه حضرت علي ﴿عليه السلام ﴾ ﴿بر اساس طبقه بندي مينتزبرگ ﴾
663
الگوي رفتاري روسيه در مديريت بحرانهاي منطقه اي پس از 8002)
664
الگوي رفتاري مديريت بحران آمريكا در عراق و تحليل فرصت هاي امنيت ملي ايران
665
الگوي رهاسازي مس و روي از ماتريكس هاي آلجينات- زئوليت
666
الگوي رياضي هيدروليز آنزيمي ضايعات سلولزي صنعتي و كشاورزي به قندهاي تخميرپذير
667
الگوي ساختاري روابط ادراك از ساختاركلاس ، اهداف پيشرفت ، هيجانات پيشرفت و درگيري تحصيلي : مطالعه تطبيقي نظام آموزشي سنتي و مجازي
668
الگوي ساختاري روابط ادرك از ساختار كلاس ،اهداف پيشرفت ،هيجانات پيشرفت و درگيري تحصيلي :مطالعه تطبيقي نظام آموزشي سنتي و مجازي
669
الگوي سرمايه و تعيين اولويتها در توزيع گاز طبيعي كشور
670
الگوي سرمايه‌گذاري براي مديريت ايمني كارگاه‌هاي ساختماني
671
الگوي سكونت خارج از مسكن ﴿طراحي نمونه موردي: محله جلفا﴾
672
الگوي سكونت، طراحي در حاشيه مادي نياصرم
673
الگوي سيستماتيك توسعه روستا(مطالعه موردي دهستان عقيلي از توابع شهرستان شوشتر)
674
الگوي شكلي و ساختار فضايي عمارت هاي قاجاري شهرستان بهشهر
675
الگوي طراحي جديد براي تركيب واقعيت افزوده و آگاهي به زمينه در تعامل با اشياء هوشمند
676
الگوي طراحي شهري حوزه ورودي شهر همدان ورودي تهران با رويكرد مكان پايدار
677
الگوي طراحي فضاهاي واسط شهري نمونه موردي : ايستگاه هاي متروي تهران
678
الگوي طراحي فضاي سبز شهري ازگل با بررسي رفتارهاي حرارتي درختان
679
الگوي طراحي مسكن با تأكيد بر نقش كاربر در فرآيند طراحي
680
الگوي علي ساختار هدف كلاس و تقلب : بررسي نقش واسطه اي خود كارآمدي و خود ناتوان سازي تحصيلي
681
الگوي علي نقش كمال گرايي و باورهاي مذهبي در اختلال بدشكلي بدن و اضطراب اجتماعي
682
الگوي فصلي فعاليت فوليكولهاي توليدكننده و رشد الياف در دو جنس نر و ماده بز مرغز
683
الگوي فضايي احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر بندرعباس
684
الگوي فضايي حكمروايي خوب روستايي پيرامون كلان شهرهاي منطقه اي (مورد مطالعه: منطقه كلان شهري كرج)
685
الگوي كلي سيتم مديريت ايمني راهها در ايران
686
الگوي گفتگوي مناسب با نگاهي بر مكالمات حضرت موسي (ع) در قرآن
687
الگوي مديريت تامين مسكن با رويكرد صنعتي سازي سفارشي
688
الگوي مديريت ريسك در فاز طراحي تونل هاي نيروگاهي
689
الگوي مسكن آمل با توجه به شيوه ي زندگي در گذر زمان
690
الگوي مسكن اروميه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
691
الگوي مسكن بيرجند با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
692
الگوي مسكن پايدار قابل استطاعت در شهر قم
693
الگوي مسكن در توسعه اصفهان
694
الگوي مسكن سازگار با اقليم در شهر ورزنه
695
الگوي مسكن سازگاربا اقليم در شهر ورزنه
696
الگوي مسكن شهر بجنورد با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
697
الگوي مسكن شهر رشت با توجه به شيوه ي زندگي در گذر زمان
698
الگوي مسكن شهرتالش با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
699
الگوي مسكن طبيعت گرا
700
الگوي مسكن محله علي قلي آقاي اصفهان
701
الگوي مسكن مراغه با توجه به شيوه زندگي در گذر زمان
702
الگوي مصرف اسلامي (محدوديت ها ومفروضات )
703
الگوي مصرف در قرآن و حديث
704
الگوي مصرف موسيقي مردم پسند كردي در كردستان ايران
705
الگوي مطلوب بين اللمللي سازي برنامه درسي آموزش از راه دور در نظام آموزش عالي ايران
706
الگوي مطلوب توانمندسازي روانشناختي كاركنان معاونت سياسي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
707
الگوي معماري ايراني- اسلامي پيشرفت: طراحي مدرسه در محدوده بافت تاريخي آستانه شيراز با هدف ارائه الگوي آموزشي متناسب با موضوع
708
الگوي مفهومي آموزش‌وپرورش عشاير ايران با تكيه‌بر ديدگاه آموزشي بهمن بيگي
709
الگوي مكان يابي شعب موسسه اعتباري ثامن جهت حصول مزيت رقابتي در بازار مالي
710
الگوي مكاني تجديدحيات درختان در خردزيستگاههاي جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره)
711
الگوي مناسب براي شناسايي شاخصهاي موثر در توسعه پايدار
712
الگوي مناسب مسكن شهر ايلام
713
الگوي نظري- تجربي توليد گرما و بررسي اثرات بر خصوصيات ماشينكاري در فرآيند سنگ‌زني خزشي خشك با كمك ارتعاشات التراسونيك
714
الگوي نوسازي بافت فرسوده تهران با روش¬هاي صنعتي ساختمان
715
الگوي ‏هماهنگي ‏در‏ سازمان ‏ها با استفاده ‏از نقاط ‏مرجع ‏استراتژيك ‏و پايگاه داده ‌فازي
716
الگوي واردات محصولات كشاورزي با تاكيد بر معيار كلي حمايت از ايران
717
الگويابي تخصيص پايدار كاربري زمين در نواحي روستايي شرق گيلان
718
الگويابي تخصيص پايدار كاربري زمين در نواحي روستايي شرق گيلان
719
الگويابي معماري خانه در بستر تحولات فرهنگ (پژوهش موردي خانه هاي روستايي دهستان مصعبي در دوره معاصر)
720
الگويابي نقش مولفه‌هاي شناختي و توانمندي روانشناختي در خلاقيت و نوآوري سازماني كاركنان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان
721
الگويابي و مقايسه اسناد محدثان و رجاليان به كتاب زراره بن اعين و محمد بن مسلم
722
الگويي براي آموزش بداهه نوازي در موسيقي ايراني
723
الگويي براي ارزيابي توسعه كشاورزي دهستان هاي شهرستان كرمانشاه با استفاده از منطق فازي
724
الگويي براي پياده سازي سيستم يكپارچه مديريت پروژه
725
الگويي جهت ارزيابي شركتها ي مادر ﴿هولدينگ﴾
726
الگويي در خوانش قرآن كريم بر پايه تحليل «بيان» در تفسير الميزان
727
الگويي ساختاري از رابطه بين انگيزش تحصيلي، ميزان و نوع استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي، خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
728
المان هاي مرزي و كاربرد آن در مسئله الاستوديناميك يك بعدي
729
المانهاي سلسله مراتبي و محاسبه خطا در روش اجزاء محدود
730
المپياد
731
المدائح النبويه في عصر الانحطاط
732
المدارس الخمريه الشعر العربي و الفارسي
733
المراه في شعر سعاد الصباح
734
المزهر في علوم اللغه تأليف علامه جلال الدين سيوطي
735
المزهر في علوم اللغه و انواعها شرحه و تحقيقه و ترجمه
736
المسووليه المدنيه الناشئه عن تلوث البيئه (دراسه مقارنه بين القانون العراقي والايراني )
737
المضامين الاجتماعيه في آثار امين الريحاني اعتمادا علي اسلويه الادبي
738
المقارنه بين الشرحين الشهيرين للالفيه ﴿شرح ابن عقيل و شرح السيوطي﴾
739
المكان في الروايه العربيه- اعمال الطيب صالح نموذجا"
740
الموقف اللاواعي من الاعاقه الحركيه و أثره علي صوره الجسد ‎‏(دراسه ميدانيه)
741
النخب من ادب العرب
742
النزاهة اللغوية في القرآن الكريم
743
النزعه الاسلاميه في شعر احمد شوقي
744
النقد السوسيولوجي لروايات "ذات"و" العودة إلي المنفي" و" الباب المفتوح"
745
النقدالاجتماعي في آثار جبران خليل جبران
746
النينو و تاثير آن بر بارش و دماي ايران
747
الهام از مفرغ هاي لرستان در باتيك
748
الهام از نقشمايه هاي چرخ دوره هخامنش در جواهرسازي
749
الهام گيري خطوط اسلامي از يكديگر
750
الهام گيري خطوط اسلامي از يكديگر
751
الوجوه الإعرابية المستخرجة من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحوية في سائر كتبه و آراء سائر المعربين (من منتصف الجزء الواحد والعشرين إلي منتصف الجزء الثالث و العشرين)
752
الوجوه الإعرابية المستخرجة من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحوية في سائر كتبه و آراء سائر المعربين (من منتصف الجزء الواحد والعشرين إلي منتصف الجزء الثالث و العشرين)
753
الوجوه الا عرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بارائه النحويه في كتبه النحويه الاخري و آراء سائر المعربين للقرآن الكريم
754
الوجوه الاعرابية المستخرجة من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحوية في كتبه الاخري الاعرابية و آراء سائر معربي القرآن الكريم
755
الوجوه الاعرابيه المتخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحويه في كتبه النحويه الاخري و آرا سائر المعربين للقرآن الكريم
756
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للز مخشري و مقارنتها بارائه النحويه في ساير كتبه و آراء ساير المعربين
757
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحويه في سائر كتبه و آراء سائر المعربين
758
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحويه في سائر كتبه وآراء سائر المعربين ﴿ من الايه 99 من سوره الاسراء الي نهايه سوره طه﴾
759
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحويه في كتبه الاخري الاعرابيه و آراء سائر معربي القرآن الكريم
760
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحويه في كتبه الاخري و...
761
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحويه في كتبه النحويه الاخري
762
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرائه النحويه في كتبه النحويه الاخري و آراء سائر المعربين للقرآن الكريم﴿ من الآيه 93 من سوره التوبه الي الآيه 84 من سوره هود﴾
763
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها بآرايه النحويه في ساير كتبه و آراء سائر المعربين﴿من الآيه 84 من سوره هود الي نهايه سوره ابراهيم﴾
764
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من تفسير الكشاف للزمخشري و مقارنتها مع آرائه النحويه في كتبه النحويه الاخري ﴿الجزء الثاني من القرآن الكريم﴾
765
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من وجه المعني في تفسير مجمع البيان
766
الوجوه الاعرابيه المستخرجه من وجه المعني في تفسير مجمع البيان من سوره البقره الي سوره النمل
767
الوجوه المستخرجه من تفسيرالكشاف للزمخشري ومقارنتها مع اراده النحويه في كتبه الاخري
768
الوسيط في الادب العربي و تاريخه
769
الوطنيات في ديواني عبدالرحيم محمود و عبدالكريم الكرمي
770
الوطنيه و الوحده في شعر محمود درويش
771
الوظايف الجماليه للمكان و الزمان في الحمه الحرافيش لنجيب محفوظ بحث مقدم لنيل درجه الماجستير في اللفه العربيه وآدابها
772
الوعد و الوعيد و اساليبهما في القرآن الكريم ﴿في اطار الجمل الخبريه و الانشائيه﴾
773
الويت بندي استراتژي هاي نوآوري باز بر اساس الزامات نوآوري باز با استفاده از QFD فازي (مطالعه ي موردي در شركت هاي دانش بنيان)
774
الويت بندي پروژه هاي بهبود در مدل EFQM با رويكرد كارت امتيازي متوازن: شركت برق منطقه اي يزد
775
الويت بندي پل هاي حياتي شبكه معابر شهري از لحاظ آسيب پذيري در ترافيك زمان عادي و تخليه در زمان بحران
776
الويت بندي راهكارهاي مؤثر بر بازار نقاشي ايران در دهه هاي 80 و 90 هجري شمسي با بهره گيري از روش AHP
777
الويت بندي روشهاي كاهش تلفات برق در شركت توزيع برق شيراز بر اساس مدل AHP فازي
778
الويت بندي شاخصهاي انتخاب محصول مناسببراي شركتهاي توليد كننده خودروهاي سنگين در ايران با استفاده از روش فازي ANP (مطالعه موردي، شركتسايپاديزل )
779
الويت بندي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر مكان يابي گالري هاي هنري (نمونه موردي شهر تهران)
780
الويت بندي عوامل موثر بر ارتقا بهروري نيروي كار در شركت توزيع نيروي برق شهر دزفول
781
الويت بندي عوامل موثر بر اعتماد مشتري به تجارت الكترونيك با استفاده از روشهاي چندمعياره به همراه مطالعه ي موردي
782
الويت بندي عوامل موثر بررضايت ونارضايتي مشتريان از كيفيت خدمات بانكي ﴿مطالعه موردي :بانك صادرات شهركرد﴾
783
الويت بندي مكاني تالاب ميقان اراك به منظور بهسازي زيستگاه درناي معمولي
784
الويت بندي و انتخاب تامين كنندگان خارجي ناوگان ريلي راه آهن ج.ا.ايران با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره تركيبي
785
الياف اكريليك و مراكريليك و رنگرزي آنها
786
الياف پلي پروپيلن توليد- رنگرزي كاربرد
787
الياف نوري و كاربرد حسگرهاي الياف نوري در كنترل تنش پسماند جوش
788
الياكازان
789
اليكايي ها عشاير نيمه كوچ نشين گرمسار
790
اليناسيون پول فرهنگيان
791
ام - برآوردگرهاي حاصل از روش تعميم يافته ي گشتاوري براي توزيع لوي
792
اماكن زيارتي ايران
793
اماكن مذهبي در سفرنامه هاي صفويه ﴿با تاكيد بر تاثير فرهنگي و مذهبي آنها﴾
794
اماكن وقفي يزد از دوره ي ايلخاني تا پايان دوره ي تيموري
795
امام حجة الاسلام محمد غزالي
796
امام علي ﴿ع﴾ از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾
797
امام علي عليه السلام در ادبيات مسيحيان عرب معاصر
798
امام فخررازي و علامه محمدتقي جعفري
799
امام موسي بن جعفر(ع) و اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي زمان وي ( 183-148 ه. ق )
800
امامت از ديدگاه علامه مجلسي، علامه طباطبايي و دكتر شريعتي
801
امامت از منظر امام زادگان بلاواسطه امام صادق (ع) و امام كاظم (ع)
802
امامت امام دوازدهم از نظر عقل و نقل
803
امامت خاصه در زيارت جامعه كبيره
804
امامت در سازگاري با خاتميت
805
امامت و جايگاه آن با تكيه بر زيارتنامههاي آل ياسين، وارث، اربعين و امين الله
806
امامت و خلافت از ديدگاه قرآن و سنت
807
امامت و خلافت و پيدايش فرق در اسلام
808
امامت و خلافت و پيدايش فرق در اسلام
809
امامت و قاعده لطف
810
امامين عسكريين و صاحب الزمان در ديدگاه اهل سنت
811
امانت مالكانه و امانت قانوني
812
امپدانس كنترل ربات دستيار جراحي سازگار با م‎.‏ر‎.‏آ براي مكانيابي سوزن
813
امپراطوري و هويت در بنيادگراي بي ميل اثر محسن حميد
814
امپرسيونيسم از نقاشي تا سينما
815
امپرياليسم زباني يا تفاهم جهاني : آموزش زبان انگليسي در عصر جهاني شدن از چشم اندازي ايراني .
816
امتداد عددي مدارهاي متصل كننده ي نگاشت ها در MATLAB
817
امتيازات حقوقي زنان در فقه اماميه
818
امتيازات و ايرادات آيين دادرسيي جرايم مواد مخدر به همراه الگوي دادرسي مناسب با توجه به وضعيت مبتلايان به مواد مخدر
819
امثال و حكم در اثار عماد فقيه كرماني
820
امثال و حكم در اثار منثور شيخ جام
821
امثال و حكم در خمسه خواجوي كرماني
822
امثال و حكم در خمسه ي خواجوي كرماني
823
امثال و حكم در ديوان انوري
824
امثال و حكم شاهنامه فردوسي
825
امر به معروف و نهي از منكر در حوزه حجاب، چالش ها و راهكارها ﴿نمونه مورد مطالعه دانشگاه اصفهان﴾
826
امر به معروف و نهي از منكر در نهج البلاغه و تاثير آن بر معتزله
827
امر شهودي در عكاسي با نگاهي به آراء زيبايي شناسي بندتو كروچه
828
امروزي سازي و بهبود شرايط زيستي ساكنان محله پشت مسجد كاشان
829
امضاء ديجيتالي و بررسي تكنيكهاي آن
830
امضاعاي ديجيتال مبتني بر مشبكه ها
831
امضاهاي ديجيتال حلقوي آستانه اي مبتني بر شناسه
832
امضاهاي رقمي با حفظ حريم خصوصي
833
امضاي ديجيتال
834
امضاي ديجيتال
835
امضاي ديجيتال و امنيت ديجيتال
836
امضاي ديجيتال، امنيت ديجيتالي و SSL
837
امضاي ديجيتالي بااستفاده ازرمزنگاري كوانتومي
838
امضاي ناورداي ديفرانسيل و شار بينايي كامپيوتري از ديدگروه تقارني
839
امضاي وكالتي با لغو سريع و امضاي كور شناسه پايه امن در مدل استاندارد
840
امكام سنجي استقرار ابزارهاي كنترل كيفيت در صنعت
841
امكان ‌سنجي با ززنده سازي حمام تاريخي خسروآغا
842
امكان ‌سنجي بازيابي آهن و فسفات از سدهاي باطله مجتمع فسفات اسفوردي
843
امكان ‌سنجي كاربرد تئوري تجانس در بهبود دقت طبقه‌بندي تصاوير ماهواره‌اي
844
امكان استفاده از تكنيكنهاي معرق براي طراحي وتوليد فضاهاي بزرگ
845
امكان استفاده از رنگزاي طبيعي براي تهيه لوازم آرايشي
846
امكان استفاده از كفشدوزك Col.: Coccinellidae) Cryptolaemus montrouzieri Muls).در مبارزه بيولوژيك با بالشتك مركبات (Pulvinaria aurantii Cockerell (Hom.:occidae
847
امكان استفاده از نشانگرهاي ملكولي (SNP) با تراكم بالا براي بهبود تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي مبتلا به باتلنك
848
امكان استناد به قواعد بين الملي حقوق بشر در دادرسي هاي داخلي ايران
849
امكان اقاله و جعل خيار شرط در عقد ضمان
850
امكان اندازه گيري PH و امكان سنجي اندازه گيري خوردگي با حسگر تار نوري
851
امكان برداشت از تاريخ ادبيات ايران ﴿قرون چهارم تا هشتم ه . ق﴾ جهت شناسايي منسوجات ايران
852
امكان بررسي سنتز موليبدن ديسيليسايد از موليبدنيت به روش سنتز احتراقي
853
امكان به كارگيري سيستم نوار نقاله و سنگ شكن درون معدني (IPCC) در معادن روباز تحت شرايط عدم قطعيت توليد (تعيين زمان و مكان بهينه‌ي استفاده از سيستم)
854
امكان بهزه گيزي اس گياهان دگزآسيب و پزوبيوتيك هاي گياهي به منظور كاهش آلوده( Orobanche ) توسط گل جاليش (Solanum lycopersicum Mill)شدن گوجه فزنگي (sp
855
امكان پذيرسازي استفاده معلولين از كامپيوتر بوسيله واسط صوتي
856
امكان پذيري توليد آنتن پارچه اي
857
امكان پذيري توليد الكترود نانوليفي كامپوزيتي PEDOT/Graphene/MnO2 به روش الكتروريسي به عنوان ذخيره ساز منعطف انرژي
858
امكان پذيري حس عمقي توسعه يافته در فرمان دست سيتزنتيكي
859
امكان پياده سازي مدل EFQM در شركت فنرسازي زر
860
امكان پيگيري قضايي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بشر در حقوق بين الملل
861
امكان تحقق دموكراسي در طرح خاور ميانه بزرگ
862
امكان تشخيص غير مخرب خواص مكانيكي حفره و ناخالصي درون جسم جامد با حل معكوس معادله الاستواستاتيك به روش عددي المان ها مرزي، الگوريتم ژنتيك و روش گراديان مزدوج
863
امكان تشخيص غير مخرب شكل هندسي حفره ها با حل معكوس معادله الاستواستاتيك به روش المان هاي مرزي، الگوريتم ژنتيك و گراديان مزدوج
864
امكان تشكيل شاره كوانتومي هليم سه يك بعدي در خلل و فرج نانو
865
امكان تفكيك پذيري واحدهاي خاك در منطقه زرند كرمان با استفاده از تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي
866
امكان توسل به دفاع مشروع در مبارزه با تروريسم با مطالعه موردي مبارزه با تركيه با گروه تروريستي پ .ك .ك
867
امكان جايگزيني فنر مار پيچ فلزي خودرو با فنر كامپوزيتي از ديد مقاومتي با استفاده از نرم افزار ANSYS
868
امكان حذف بور از محلول هاي آبي به وسيله ي كاني زئوليت
869
امكان خودآيينيِ هنر معاصر؛ نقش فرهنگ پست‌مدرن بر شكل‌گيري كالاي هنر معاصر ايران
870
امكان سنجش ارتقا امنيت كالبدي و كاهش جرائم در بافت فرسوده محلات مسكوني از طريق رويكرد سي پي تي اي دي نمونه موردي محله كن منطقه 5 تهران
871
امكان سنجي )بهينه سازي( شكل دهي پرتو مشاركتي آرايه آنتن در شبكههاي راديو شناختگر
872
امكان سنجي آمادگي پذيرش ERPII در صنعت نساجي ايران
873
امكان سنجي آموزش از راه دور خانواده توسط انجمن اولياء و مربيان از ديدگاه مديران و كارشناسان اين انجمن و مديران و كارشناسان موسسه آموزش از راه دور
874
امكان سنجي آموزش زبان انگليسي در مقطع ابتدايي
875
امكان سنجي آموزش زبان عربي به كودكان دبستاني فارسي زبان
876
امكان سنجي اجراي دوره هاي آموزش مجازي در دانشگاه اصفهان
877
امكان سنجي اجراي رشد هوشمند شهري درارتقاء نظامحمل و نقل شهري مطالعه موردي (منطقه 22 شهرتهران)
878
امكان سنجي اجراي سيستم روشنايي و آب گرمكن خورشيدي در منطقه سد دز
879
امكان سنجي اجراي طرح اگريتوريسم در پارك طبيعي ناژوان اصفهان
880
امكان سنجي اجراي طرح سبد يكپارچه واگن در حمل مواد معدني راه آهن ايران (مطالعه موردي سنگان -بندر عباس)
881
امكان سنجي اجراي طرح مسكن مهر در بافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي منطقه 20 تهران
882
امكان سنجي اجراي طرح مسكن مهر دربافتهاي فرسوده شهر كرمانشاه
883
امكان سنجي اجراي قراردادهاي اجتماعي در توسعه زيرساخت ها و افزايش اثر بخشي مديريت شهري ، مورد پژوهي : محله ابكوه شهر مشهد
884
امكان سنجي اجراي كارپوشه الكترونيكي در مدارس ابتدايي منطقه مهردشت اصفهان
885
امكان سنجي اجراي مديريت كيفيت جامع در صنعت گردشگري با بررسي موردي هتلهاي اصفهان
886
امكان سنجي احداث پارك جنگلي در منطقه تنگ چاهو به منظور توسعه اكوتوريسم
887
امكان سنجي احداث دهكده حمل و نصل كالا در استان هرمزگان
888
امكان سنجي احداث راه آهن سبك شهري حد فاصل ميدان آزادي تا ميدان امام حسين
889
امكان سنجي احداث سد زيرزميني با استفاده از روش هاي دورسنجي و ژئوفيزيكي مطالعه موردي ﴿ دشت كاشان ﴾
890
امكان سنجي احداث قطار سبك شهري در تهران( مطالعه موردي : كريدور ميدان آزادي – پرند )
891
امكان سنجي احداث مزرعه بادي در شهر بابك كرمان
892
امكان سنجي احداث نيرو گاه خورشيدي جهت توليد برق در استان يزد
893
امكان سنجي احداث نيروگاه هيبريدي انرژي تجديد پذير امواج، باد و انرژي خورشيدي در خليج فارس
894
امكان سنجي احدث قطار سبك شهري در تهران (مطالعه موردي: كريدور ميدان آزادي- پرند)
895
امكان سنجي احياء ارگ تاريخي مورچه خورت
896
امكان سنجي احياي شاخص هاي هويتمندي در محورهاي تاريخي با هدف احياي دروازه هاي تاريخي دروازه شميران جديد و قديم
897
امكان سنجي احياي شاخص هاي هويتمندي در محورهاي تاريخي با هدف احياي دروازه هاي تاريخي دروازه شميران جديد و قديم
898
امكان سنجي احياي ميدان نقش جهان ﴿ با توجه به وضع موجود و گذشته تاريخي ﴾ و طراحي فضاي باز ميدان
899
امكان سنجي احياي ميدان نقش جهان "با توجه به وضع موجود و گذشته تاريخي و طراحي فضاي باز ميدان "
900
امكان سنجي ارائه آيين نامه جريمه براي بارهاي سنگين بر اساس عملكرد عمر روسازي انعطاف پذير
901
امكان سنجي ارائه خدمات كتابخانه اي از طريق فناوري كتابخانه همراه در پيام نور و ارائه ويژگي هاي آن با توجه به آموزش از راه دور
902
امكان سنجي ارائه خدمات كتابخانه اي بوسيله تلفن همراه دركتابخانه مركزي آستان قدس رضوي , the feasibility study of offering mobile library services in central library of astan quds razavi
903
امكان سنجي ارائه خدمات مرجع الكترونيكي در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمان
904
امكان سنجي ارائه مدل كاربردي يكپارچه سازي توسعه پايدار و مديريت پروژه هاي ساخت در ايران
905
امكان سنجي ارائه ي آموزش هاي ايكائو در دانشكده ي هوافضا
906
امكان سنجي ارائه ي كاتالوگ،باركد الكترونيكي وفرش كد ايراني در جهت شناسنامه دار شدن فرش دستباف ايراني
907
امكان سنجي ارائه يكاتالگ،باركد الكترونيكي وفرش كد ايراني در جهت شناسنامه دار شدن فرش دستباف ايراني
908
امكان سنجي ارايه شاخص ايمني تونل با رويكرد شاخض ايمني پل
909
امكان سنجي ارتقاء پياده پذيري خيابان هاي شهري (محور آيت؛ رسالت تا هفت حوض)
910
امكان سنجي ارتقاء رشد اجتماعي كودكان تا دوره پيش از دبستان با تاكيد بر روشهاي يادگيري بازي محور نمونه موردي طراحي مركز پيش از دبستان البرز شاهرود
911
امكان سنجي ارتقاء رشد اجتماعي كودكان تا دوره پيش از دبستان با تاميد بر روشهاي يادگيري بازي محور نمونه موردي طراحي مركز پبش از دبستان البرز شاهرود
912
امكان سنجي ارتقاء كيفيت در كوچه هزار درخت
913
امكان سنجي ارتقاء كيفيت سكونت در بافت فرسوده مركز شهر دورود
914
امكان سنجي استحصال آهن و مس از نمونه كانسنگ معدن اسمالون و ارائه فلوشيت آزمايشگاهي
915
امكان سنجي استحصال زمين از دريا در نزديكي اسكله ها، مطالعه موردي: سواحل شمالي خليج فارس
916
امكان سنجي استفاده از آب دريا براي كشاورزي در سواحل جنوبي ايران
917
امكان سنجي استفاده از اتومبيل خورشيدي - الكتريكي
918
امكان سنجي استفاده از اجاق خورشيدي ار استان يزد
919
امكان سنجي استفاده از از روش طيف سنجي ليزري براي شناسايي سم افلاتوكسين در پسته جامد , Feasibility of using of laser spectroscopy for the detection of aflatoxin in solid pistachios
920
امكان سنجي استفاده از امواج دريا براي پتانسيل نصب توربين بادي
921
امكان سنجي استفاده از انرژي امواج و جزر و مد ﴿ منابع انرژي تجديدپذير ﴾ به منظور توليد انرژي الكتريكي در سواحل جنوبي ايران
922
امكان سنجي استفاده از انرژي بادي به همراه انتخاب نيروگاه بادي مناسب جهت تاميين برق مورد نياز يك ساختمان اداري آموزشي با توجه به موقعيت مكاني
923
امكان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي به همراه انتخاب روش مناسب جهت تامين برق مورد نياز يك ساختمان اداري آموزشي
924
امكان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي در صنعت مطالعه موردي در يك كارخانه نساجي
925
امكان سنجي استفاده از انرژي خورشيدي و بادي جهت تأمين انرژي الكتريكي در بخش خانگي در ايران
926
امكان سنجي استفاده از انرژي گرمايي سرباره مذاب آهن و فولاد در فرآيند توليد برق
927
امكان سنجي استفاده از انرژي هاي حرارتي ارزان جهت راه اندازي سيكل هاي تبريد جذبي
928
امكان سنجي استفاده از بتن زيست سازگار در كاهش آلودگي هاي فلزات سنگين از محلول هاي آبي
929
امكان سنجي استفاده از برق dc براي منازل
930
امكان سنجي استفاده از بقاياي چند گونه گياهي جاذب آهن به عنوان كود سبز
931
امكان سنجي استفاده از بيوگاز در روستاهاي كشور
932
امكان سنجي استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي در پيش بيني غلظت فلزات سنگين در برگ درخت چنار در منطقه شهري تهران
933
امكان سنجي استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي و غلظت عناصر سنگين برگهاي سوزني كاج جهت ارزيابي آلودگي اتمسفري شهر اصفهان
934
امكان سنجي استفاده از پليمرها و كوپليمرهاي متيل متاكريلات براي پلاستينه كردن بافت ها و بهينه سازي روش پليمر شدن آنها و امكان سنجي كاربرد آنها براي رنگ آميزي بافت پلاستينه
935
امكان سنجي استفاده از پودر صدف در بهبود خواص مكانيكي پليمرهاي ترموپلاستيك
936
امكان سنجي استفاده از تالاب هاي مصنوعي به منظور تصفيه پساب حوضچه پرورش ماهي
937
امكان سنجي استفاده از تترادكان به عنوان ماده تغيير فاز دهنده براي حفظ دماي گوشت طي نوسانات دمايي
938
امكان سنجي استفاده از تذهيب در قالب تركيب بندي هاي نقوش تشعير
939
امكان سنجي استفاده از تصوير سازي كودك بااستفاده از نقوش گليم
940
امكان سنجي استفاده از تغييرات غلظت عناصر سنگين در نيمرخ هاي خاك در تشخيص محدوده هاي باستاني، مطالعه موردي ريوي خراسان شمالي
941
امكان سنجي استفاده از جلبك دريايي illicifolium.sargassumو جلبك دريايي قرمز Garcilaria corticata در جيره غذايي ميگوي پرورشي وانامي و اثر آن بر ميزان رشد
942
امكان سنجي استفاده از جلبك دونالي يلا سالينا در تصفيه پساب آب شيرين كن ها
943
امكان سنجي استفاده از حسگرهاي پيزوالكتريك در پايش وضعيت ماشين هاي الكتريكي
944
امكان سنجي استفاده از خشك كن خورشيدي در استان يزد
945
امكان سنجي استفاده از روش يكپارچه سازي و تنظيم مجدد زمين در تامين مسكن و خدمات شهري ﴿نمونه موردي: محله گلكوب شيراز﴾
946
امكان سنجي استفاده از روكش كامپوزيتي پايه اپوكسي به عنوان عايق رطوبتي در زير سازي ابنيه فني
947
امكان سنجي استفاده از سامانه پيشنهادي تعويض خط در خطوط راه اهن
948
امكان سنجي استفاده از سيستم توليد بهنگام در راستاي دستيابي به توليد ناب در پتروشيمي آريا ساسول
949
امكان سنجي استفاده از سيستم هاي ميكرو سي اچ پي براي مصارف خانگي در ده سال آينده
950
امكان سنجي استفاده از سيستمهاي تركيبي توليد انرژي الكتريكي براي تأمين برق پايگاه هاي امداد و نجات جاده اي (112)
951
امكان سنجي استفاده از شاخص هاي مبتني بر تصاوير ماهواره اي در برآورد بيابان زايي با استفاده از مدل IMDPA
952
امكان سنجي استفاده از شتاب دهنده هاي ليزري الكترون براي كاربرد در BNCT
953
امكان سنجي استفاده از ضايعات سنگ در طراحي محصولات مبلمان شهري در راستاي پايداري
954
امكان سنجي استفاده از عصاره ي صمغ گياه انزروت براي تميزكاري سطوح نقاشي هاي رنگ و روغن روي بوم با تكيه گاه پارچه اي
955
امكان سنجي استفاده از فرآيند انعقاد الكتريكي براي كاهش شاخص هاي گرفتگي در سيستم هاي غشايي اسمز معكوس
956
امكان سنجي استفاده از فرمان برقي در خودروي سمند با هدف كاهش مصرف سوخت
957
امكان سنجي استفاده از قابليت ها و توانايي هاي هنر عمومي به عنوان محرك توسعه در بازآفريني بافت فرسوده ( نمونه موردي ، محله چهار راه مازندران سمنان )
958
امكان سنجي استفاده از كربن فعال ﴿پودري ﴾به منظور كاهش TOC در تصفيه خانه هاي آب
959
امكان سنجي استفاده از گجت ها در ارائه منابع و خدمات اطلاعاتي از نظر دانشجويان و فارغ التحصيلان نابينا و كم بينا
960
امكان سنجي استفاده از گرانيت در رنگ در جهت افزايش مقاومت رنگ در برابر زنگ زدگي براي كاربرد در سازه هاي دريايي
961
امكان سنجي استفاده از مدل سازي آماري مبتني بر Benchmark Dose (BMD) جهت برآورد حجم بحراني خونريزي در ايجاد مقادير معيني از خطر مرگ ناشي از خونريزي مغزي غير تروماتيك )خود به خودي(
962
امكان سنجي استفاده از معرق چوب با نقش گل ومرغ در تزئينات داخلي هتل هاي سنتي
963
امكان سنجي استفاده از معماري پارامتريك در فضاهاي تجاري اداري
964
امكان سنجي استفاده از منبع يونش سديم در طيف سنجي تحرك يوني
965
امكان سنجي استفاده از موج شكن شناور در آبهاي خليج فارس
966
امكان سنجي استفاده از نانو مواد ﴿ هيدروكسيد كلسيم و منيزيم ﴾ در اسيد زدايي اشياء چوبي تاريخي
967
امكان سنجي استفاده از نقش مايه هاي تمدن جيرفت وكاربرد نقش هاي گياهي در تزئينات سفالي
968
امكان سنجي استفاده از نقشهاي فلز كاري ساساني بر روي سفال
969
امكان سنجي استفاده از نقوش نگارگري در معرق شيشه
970
امكان سنجي استفاده از هنر پاپيه ماشه در ساخت اشيا جديد
971
امكان سنجي استفاده از ورمي كمپوست برگ و مخروط كاج و سرشاخه هاي هرس توت به عنوان جايگزين كوكوپيت در كشت هاي بدون خاك
972
امكان سنجي استفاده از ويژگي هاي قوم كرد در طراحي فضاهاي شهري ، مورد پژوهي : شهر سنندج
973
امكان سنجي استفاده از يك سيستم خبره تصميم يار با رويكرد فازي در بازيابي و انتخاب منابع اطلاعاتي توسط كاربران نهايي در پايگاه ايرانداك
974
امكان سنجي استفاده از يك واحد توليد همزمان برق و حرارت در يك واحد آموزشي
975
امكان سنجي استفاده همزمان چيلر و ايرواشر جهت تهويه مطبوع ساختمان هاي بدون هواي برگشتي
976
امكان سنجي استقرار الگوي پرداخت مبتني بر مزاياي انعطاف پذير در پالايشگاه شيراز
977
امكان سنجي استقرار بانكداري اختصاصي در بانك تجارت
978
امكان سنجي استقرار بانكداري اختصاصي در بانك تجارت
979
امكان سنجي استقرار بانكداري شركتي در بانك اقتصاد نوين شيراز براساس مدل تعالي سازماني EFQM
980
امكان سنجي استقرار تجارت الكترونيكي در صنايع پتروشيمي اصفهان
981
امكان سنجي استقرار خدمات موبايلي NFC در ايران ( مطالعه موردي :فروشگاه هاي رفاه تهران )
982
امكان سنجي استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان در منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار
983
امكان سنجي استقرار سيستم مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاربردي جهت طراحي مجدد فرآيندها و بهبود عملكرد
984
امكان سنجي استقرار سيستم مديريت فرآيندهاي كسب¬و كار در بانك مهر اقتصاد
985
امكان سنجي استقرار سيستم مديريت كيفيت فراگير(TQM) در يك واحد نساجي
986
امكان سنجي استقرار صنايع : مطالعه موردي شعاع پنجاه كيلومتري شهر اصفهان
987
امكان سنجي استقرار صنايع روستايي ( تبديلي كشاورزي و دامي ) در استان ايلام
988
امكان سنجي استقرار صنايع روستايي ( تبديلي كشاورزي و دامي ) در استان ايلام
989
امكان سنجي استقرار مديريت بهره وري در سازمان آموزش و پرورش فارس
990
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در اداره كل فرودگاههاي استان مازندران
991
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در بيمارستان قلب شهيد رجايي و پيشنهاد ساختار متناسب با آن
992
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در دانشگاه اصفهان از ديدگاه مجريان طرح هاي پژوهشي دانشگاه
993
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در شركت فولاد مباركه اصفهان از ديدگاه مديران و كارشناسان شركت
994
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در شركت هاي دارويي (اكسير، آريوژن ، سيناژن )
995
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان بر اساس مدل بكوويتز و ويليامز
996
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در كشتي سازي بندرعباس
997
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در كشتي سازي بندرعباس
998
امكان سنجي استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در دانشگاه پيام نور سامان
999
امكان سنجي استقرارسيستم مديريت دانش درشركت آب وفاضلاب استان مركزي ازديدگاه معاونين ،مديران ،روئساوكارشناسان رسمي
1000
امكان سنجي استقرارنرم افزاري پزشكي از راه دور با بهره گيري ازفناوري اطلاعات وارتباطات (.مطالعه موردي5 :بيمارستان دانشگاهي شهر اصفهان )
بازگشت