<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
انتخاب يك حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تعيين پي در پي آمينواسيدها بر پاية موركسيد در محلول هاي آبي با تشخيص نانومولار
2
انتخاب يك روش خودسازمانده انتخاب مسير تبادل داده اشياء حسگر در اينترنت اشياء
3
انتخاب يك روش مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي براي تشخيص بارداري خارج رحمي
4
انتخاب يك سيال حفاري مناسب به‌منظور كاهش ميزان آسيب سازند و بهبود خصوصيات سيال حفاري
5
انتخاب يك فضاي ويژگي مناسب براي تفكيك فعاليت هاي ذهني از روي سيكنال هاي الكتريكي مغز
6
انتخاب يك ميكروتوربين گازي جهت تامين نياز الكتريكي و گرمايش مجتمع فرهنگي خاتم الانبياء﴿ص﴾
7
ان‍ت‍خ‍اب‌ ح‍س‍اب‍رس‌ در ي‍ك‌ گ‍روه‌ ت‍ج‍اري‌ (ش‍واه‍دي‌ از گ‍روه‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ )
8
انتخاب، تحليل و بررسي سيستم رانش شناور دلفين
9
انتخاب، جانمايي و طراحي سرريز سدها
10
انتخاب،كاربرد وآناليز ارتعاشات در پمپ هاي سانتريفيوژ افقي
11
انتخابات دركرمانشاه از مشروطه تا كودتاي 28 مرداد 1332
12
انتخابات مجلس شوراي ملي در اورميه (رضائيه ) در مقطع زماني مجلس اول تا سيزدهم تقنينيه 5821( خورشيدي تا 0231 خورشيدي)
13
انتروپي اختلاط در سامانه هاي نانومتري
14
انتروپي انتقال تبديلات غير خطي روي داده هاي سري زماني مالي
15
انتروپي پويا و وزني رني
16
انتروپي مولي جزيي در مكانيك آماري تساليس
17
انتروپي و اصل تغييرات ان براي فضاهاي متريك و فضاهاي اندازه با اندازه احتمال بورل
18
انتروپي ونظريه اطلاعات
19
انتزاع اسلامي ، انتزاع مدرن
20
انتزاع در جامع مصرفي
21
انتزاع در طبيعت
22
انتزاع در طبيعت از ديدگاه هنر شرق
23
انتزاع در عكاسي
24
انتزاع در عكاسي
25
انتزاع در نقاشي شرق دور و تاثير آن بر مكتب نيويورك
26
انتزاع و عكاسي
27
انتزاع وبرداشت آزاد از طبيعت درباتيك وقلمكار
28
انتساب پوياي ماشين مجازي در رايانش ابري
29
انتساب زن به اهريمن در اساطير ايران و اسكانديناوي
30
انتساب مأموريت براي رديابي چندهدفي در شبكههاي حسگر بيسيم
31
انتشار اطلاعات در شبكه ﴿ ونت ﴾
32
انتشار اطلاعات در شبكه VANET
33
انتشار اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم
34
انتشار امواج الاستيك در نانوكامپوزيتهاي حاوي ذرات كروي با توزيع تصادفي
35
انتشار امواج الكترومغناطيسي در فرامواد با ويژگي هاي كوانتومي
36
انتشار امواج الكترومغناطيسي درون بلورهاي فوتونيكي پلاسمايي
37
انتشار امواج پلاسمون پلاريتون سطحي در ساختارهاي چند لايه نيم رسانا و فروالكتريك
38
انتشار امواج تخت در محيطهاي لايه اي
39
انتشار امواج در باندهاي فركانسي ... و شبيه سازي كامپيوتري آن
40
انتشار امواج در محيطهاي ناهمگن بطور عام و در فريتها بطور خاص
41
انتشار امواج راديويي در ساختمان ها
42
انتشار امواج ساليتوني در پلاسماي كوانتومي الكترون-پوزيترون-يون در حضور ميدان مغناطيسي با روش اختلال
43
انتشار امواج عرضي در ورق هاي نازك و نسبتا ضخيم به روش مودال طيفي
44
انتشار امواج كلاسيكي در محيط هايي باويژگي هاي فيزيكي غير عادي
45
انتشار امواج مگنتوهيدروديناميك خطي در لوله هاي شار مغناطيسي با چگالي وابسته به زمان
46
انتشار امواج هيدرو مغناطيسي در دستگاه تخليه الكتريكي RF
47
انتشار باريكه نور در محيط غيرهمگن
48
انتشار برچسب مبتني بر هم بخش بندي با كاربرد حاشيه نويسي ويديو
49
انتشار پالس كوتاه ليزري در محيط پلاسماي با چگالي غيرخطي
50
انتشار پالس¬هاي پرتو لورنتس-گاوس در محيط¬هاي اپتيكي مختلف
51
انتشار پرتو ليزر در اتمسفر متلاطم و محاسبه "نرخ خطاي بيت" در مخابرات نوري فضاي آزاد
52
انتشار پرتو ليزر در سيستم هاي اپتيكي غير محوري
53
انتشار پيرامحور در كريستال هاي نوري دررفته
54
انتشار جفت ساليتون هاي فتوولتاييك در مواد نورشكستي دوفوتوني تحت شرايط مدار باز
55
انتشار خطي و غيرخطي امواج الكترونيكي و يوني در پلاسماي كوانتومي
56
انتشار ساليتون هاي اپتيكي در تارهاي نوري غيرخطي
57
انتشار سهام جايزه و تاثير آن بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
58
انتشار صوت در دريا
59
انتشار موج تنش در پوسته ي استوانه اي نانو-كامپوزيتي
60
انتشار موج تنش در ورق ضخيم مدور نامتقارن ويسكوالاستيك غير خطي
61
انتشار موج تنش در ورقهاي مستطيل شكل مركب تقويت شده با الياف آلياژ حافظه دار
62
انتشار موج تنش درپوسته بيضوي هدفمند
63
انتشار موج در فرامواد پلاسمونيك غيرخطي نانو ساختار
64
انتشار موج در فيبرهاباآثار غير خطي و پاشندگي مراتب بالاتر
65
انتشار موج در مواد FGM در حالت دو بعدي
66
انتشار موج صفحه اي تنش در پوسته استوانه اي مركب لايه اي با خواص ويسكو الاستيك
67
انتشار موج صفحه اي تنش در ورق هاي مركب لايه اي با خواص ويسكو الاستيك
68
انتشار نور غير كلاسيكي از محيط دي الكتريك پاشنده و جاذب در دماي متناهي
69
انتشار و فراواني فرامينيفرهاي كف زي پالئوسن -ائوسن در منطقه شرق خور حاشيه بلوك لوت .
70
انتشار و هدايت پالس هاي ليزري پرشدت با ناهمگني طولي و عرضي پلاسما
71
انتشارامواج الاستيك در ربع صفحه با شرايط مرزي مخلوط
72
انتشارامواج كلاسيكي درمحيط هايي باويژگيهاي فيزيكي غيرعادي
73
انتشارساليتون فضايي در محيط غير خطي كر با در نظر گرفتن اثرات حرارتي
74
انتشارگر فاينمن براي چاه پتانسيل كروي
75
انتظار از ديدگاه انديشمندان مسلمان معاصر
76
انتظار بشر از دين
77
انتظار بشر از دين در نگاه انديشمندان اسلامي ( استاد جوادي آملي و دكتر سروش)
78
انتظار بشر از دين و انتظار دين از بشر از نظر غزالي
79
انتظار و ويژگيهاي اخلاقي آن از ديدگاه شيعه
80
انتظار، از واژه تا تصوير
81
انتظارات دانشجويان از برنامه هاي آموزش عالي
82
انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني از شغل و آينده شغلي شان در دانشگاه هاي آزاد شهر تهران
83
انتظارات و مشكلات زنان شاغل در دستگاه هاي دولتي
84
انتظارات ومشكلات زنان شاغل دردستگاههاي دولتي
85
انتظام عناصر فضايي در معماري مساجد جامع «نواحي گرم و خشك»
86
انتقاد نيچه از كانت با تمركز بر نقد عقل محض
87
انتقادات سهروردي
88
انتقادات و پيشنهادات دانشجويان پيام نور اهواز سالهاي 1371-1376
89
انتقادهاي هگل بر ليبراليسم در موضوع آزادي
90
انتقال LINE-ON سيگنالهاي حياتي از طريق اينترنت
91
انتقال آزاد ژوژنوم براي بازسازي مري گردني FREE JEJUNAL TRANSFER FOR RECONSTRUCTION OF CERVICAL ESOPHAGUS
92
انتقال ارادي تعهد (طلب و دين) در حقوق ايران
93
انتقال ارادي حقوق قراردادي در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپا
94
انتقال اطلاعات از تحليلگر چند كاناله (MCA) به كامپيوتر
95
انتقال اطلاعات از طريق خط تغذيه دي سي
96
انتقال اطلاعات در باند HF (MHZ 30-3)
97
انتقال اطلاعات كوانتومي در سيستم هاي اسپيني با استفاده از اندازه گيري
98
انتقال اطلاعات و صدا از طريق شبكه هاي گسترده
99
انتقال الارم ايستگاههاي كم ظرفيت ديجيتال به مركزنگهداري
100
انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الترونيكي در ايران
101
انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
102
انتقال امن توان و اطلاعات به‌صورت همزمان در سيستم‌هاي بي‌سيم انبوه آنتني
103
انتقال امواج از يك پوسته استوانه¬اي جدارضخيم با استفاده از تئوري سه بعدي الاستيسيته
104
انتقال انتخابي برخي از يونهاي فلزي مهم بيولوژيكي از غشاءهاي مايع تعيين مقادير ناچيز برخي از يونهاي فلزي به روش استخراج -اسپكتروفتومتري
105
انتقال انرژي بدون اتلاف
106
انتقال انرژي بي سيم با جبرانساز سري- سري
107
انتقال انر‍‍ژي فراصوت از ترانسديوسرتوان بالا به هوا
108
انتقال انرژي كوانتومي در ديواره ي فيلتر انتخابگر كانال هاي يوني در نورون ها
109
انتقال بار صلب توسط چند كوادروتور با استفاده از كنترل آرايش سيستم هاي چندعاملي
110
انتقال بذر توسط علفخواران اهلي و اهميت آن بر پويايي پوشش گياهي در مراتع شهرستان فريدن
111
انتقال بذر توسط علفخواران اهلي و وحشي در منطقه حفاظت شده و پارك ملي تنگ صياد
112
انتقال بذر توسط علفخواران با جثه متفاوت و ارتباط آن با پوشش گياهي در پارك ملي كلاه قاضي
113
انتقال بذر توسط علفخواران كوچك و بزرگ ﴿مورچه و آهوي ايراني﴾ در پارك ملي كلاه قاضي
114
انتقال بعضي از يونهاي فلزي از طريق غشاي مايع با استفاده از ليگاند بازشيف بر پايه 3- اتوكسي‌ساليسيل‌آلدهيد‌
115
انتقال بين المللي تورم بين ايران، چين و امارات متحده عربي
116
انتقال پر سرعت داده در شبكه توزيع برق فشار ضعيف
117
انتقال پردازه ها از سيستم هاي عامل متن بسته
118
انتقال پسرو روي فضاهاي دير يشله
119
انتقال تسهيل يافته دي اكسيدكربن در غشاء چگال پلي اتر اتر كتون سولفونه شده حاوي كبالت دو ظرفيتي
120
انتقال تسهيل يافته يون كروم (VI) با استفاده از غشاء مايع توده اي
121
انتقال تصاوير ردپاهاي هسته اي از ميكروسكوپ به كامپيوتر و پردازش آنها
122
انتقال تصوير از ويدئو به كامپيوتر و نمايش آن روي مانيتور
123
انتقال تصوير بر روي شبكه TCP/IP
124
انتقال تكنولوژي صنعت سيمان و بررسي امكانات ساخت داخل
125
انتقال تكنولوژي و توليد چرخ و محور راه آهن
126
انتقال توان بدون تماس در خودروي الكتريكي
127
انتقال توان بيسيم به ريزكاشته هاي درون بافتي
128
انتقال توان خازني از طريق يك ضربه گير براي شار‍ژ كردن خودروي الكتريكي
129
انتقال توان خازني بي سيم با استفاده از مبدل داراي سوييچ منفرد فعال
130
انتقال جرم توام با واكنش شيميائي در استخراج بخار خاك
131
انتقال جرم دائم در جريان آرام دائم پيرامون يك استوانه
132
انتقال جرم دائم در جريان آرام دائم پيرامون يك كره و شرط مرزي كلي (لغزش و عدم لغزش)
133
انتقال جريان هاي چندرسانه ايي در شبكه هاي بين خودرويي توسط شبكه هاي روگستر
134
انتقال حالت‌هاي كوانتومي روي گراف‌ها
135
انتقال حرارت از استوانه در جريان آرام و بررسي آثار ناشي از گردابه هاي متناوب
136
انتقال حرارت از روغن موتورهاي نانو
137
انتقال حرارت به شيوه Regenery در موتور موشكهاي سوخت مايع با نازل مخلوص
138
انتقال حرارت تشعشعي و كنترل حرارتي فضا پيماها
139
انتقال حرارت تماسي بين پليمر و فلز
140
انتقال حرارت تماسي و ارائه روشي براي عايق بندي مخازن برودتي
141
انتقال حرارت جابجايي آزاد در فضاي حلقوي بين دو استوانه ي زاويه دار
142
انتقال حرارت جابجايي اجباري از بدنه خارجي يك موتور وانكل
143
انتقال حرارت جابجايي در جريان خارجي
144
انتقال حرارت جابجايي در كوره هاي دمابالا
145
انتقال حرارت جابجايي درون محيط متخلخل چند لايه‌اي
146
انتقال حرارت جابجايي طبيعي نانو سيال در يك محفظه مربعي با استوانه داخلي واقع در مركز
147
انتقال حرارت جابجايي طبيعي يا آزاد در محفظه مستطيلي پره دار
148
انتقال حرارت جريان آرام سيالات و ميكوالاستيك در كانالهاي غيره دايره
149
انتقال حرارت جوشش در ريز كانال ها
150
انتقال حرارت در پزشكي و بيولوژي
151
انتقال حرارت در جريان آرام جت برخوردي حاوي ناحيه پرش هيدروليكي
152
انتقال حرارت در خط توليد سيمان
153
انتقال حرارت در سيستم هاي كرئوژنيك
154
انتقال حرارت در ضربه
155
انتقال حرارت در غذاي كودك بر پايه غلات در بسته هاي آلومينيومي نيمه انعطاف پذير به روش ديناميك محاسباتي سيالات
156
انتقال حرارت در قطعات الكترونيكي
157
انتقال حرارت در كره چشم
158
انتقال حرارت در كوره ها
159
انتقال حرارت در مشعلها
160
انتقال حرارت در نانو سيالات
161
انتقال حرارت در يك محفظه مستطيل شكل با بافل
162
انتقال حرارت درموتورهاي احتراق داخلي
163
انتقال حرارت درون كانال هاي مستطيلي به كمك نرم افزار فلوئنت
164
انتقال حرارت دو بعدي با ضريب هدايت خطي به روش محاسبات عددي
165
انتقال حرارت دو بعدي در پره هاي استوانه اي
166
انتقال حرارت سه بعدي در لوله هاي استوانه اي چند لايه جدار مركب
167
انتقال حرارت گذرا در لايه هاي بسيار نازك متناوب نيمه هاديها
168
انتقال حرارت نانو سيال در مبدل حرارتي
169
انتقال حرارت همزمان در جريان جابجايي اجباري خارجي يك نانوسيال روي صفحه اي با ضخامت محدود
170
انتقال حرارت و رطوبت همزمان با اثر معادله ي اصلاح شده ي فوريه در يك صفحه ي يك بعدي
171
انتقال حقوق مالكيت در عقود تشريفاتي در قانون داخلي و رويه قضايي
172
انتقال خون مرده در اصفهان
173
انتقال داده در سيستم هاي چند آنتني انبوه رله اي
174
انتقال داده هاي كنترل در محيط گسترده كنترل
175
انتقال دانش بين كاربري در سيستم شناسايي فعاليت با استفاده از شبكه هاي مولد رقابتي
176
انتقال دانش در مسائل يادگيري تقويتي با ويژگي‌ هاي مشترك
177
انتقال ذرات ليپو پروتئن با دانسيته كم ﴿LDL﴾ در شريان انسان تحت شرايط جريان ضرباني و ارتباط آن با بيماري آتروسكلروسيس
178
انتقال رقابتي يون مس دو ظرفيتي از ميان يك غشاي مايع با استفاده از يك ليگاند دهنده تري آزين , Competitive bulk liquid memberane transport of Cu)11(ion using a triazine ligand
179
انتقال زمان حقيقي تصوير يك دوربين تحت پروتكل ارتباط شبكه اي TCP/IP
180
انتقال زن به دوناليلا سالينا باروش اگروباكتريوم تومه فاسينس
181
انتقال ژن آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت( B (HBsAg به گياه فلفل دلمه اي ﴿‍.Capsicum annum L﴾
182
انتقال ژن شبه تئوماتين TLP - 3 به گياه توتون
183
انتقال ژن شبه تئوماتين TLP-3 به گياه سيب زميني به منظور جلوگيري از بيماري زايي قارچ Alternaria sp
184
انتقال ژن كد كننده ي متالوتيونين برنج، ايزوفرم OsMTI-1b، به مخمر ساكارومايسس سرويزيه به منظور افزايش مقاومت به تنش هاي اكسيداتيو
185
انتقال ژن هاي pr 1,2,3 مولد پروتئين ضد قارچي به گوجه فرنگي (به منظور افزايش مقاومت به بيماري قارچي )Fusarium oxysporom
186
انتقال ژن...به سلول هاي مزانشيني انساني بااستفاده ازلنتي ويروس به روش غيرالحاقي
187
انتقال ژنGFP به جوجه با روش انتقال ژن به‌واسطه اسپرم ‌
188
انتقال سر قفلي در حقوق ايران
189
انتقال شرط داوري
190
انتقال صداوري اينترنت
191
انتقال صوت از طريق اينترنت
192
انتقال صوت از طريق اينترنت
193
انتقال صوت از طريق ليزر
194
انتقال صوت در پوسته هاي استوانه اي نسبتاٌ جدار ضخيم fgm با استفاده از تئوري تغيير شكل هاي برشي مرتبه سوم
195
انتقال طلب و آثار آن در حقوق ايران
196
انتقال قيمت در بازار گوشت قرمز گوسفند و گوساله استان فارس
197
انتقال كارخانه - بهداشت صنعتي و كنترل پروژ
198
انتقال گاف نواري غير مستقيم به مستقيم در تك لايه ي سولفيد گاليوم
199
انتقال مالكيت در مسكن مهر
200
انتقال مداري بهينه ضربهاي باتعيين مدار اوليه نامعينن نسبي
201
انتقال مدلهاي سه بعدي ازبرنامه هاي CAD به نرم افزار Ansys 5.4
202
انتقال مكالمه و سيگنال فرمان از طريق برق شهر
203
انتقال مواد جامد توسط هواي متراكم
204
انتقال موثر و انتخابي كاتيون فلزي كروم (III) به كمك ليگاند جديد سنتزي به عنوان حامل از طريق غشاء مايع تقويت شده
205
انتقال نور خورشيد به فضاهاي داخلي ﴿ طراحي محصول ﴾
206
انتقال نورخورشيد توسط فيبر نوري براي روشنايي داخل ساختمان
207
انتقال هاي وزن دار ابردوري و فرادوري
208
انتقال هاي وزندارعملگري
209
انتقال هدفمند داروي دوكسوروبيسين توسط نانوذرات پروتئيني بتا لاكتوگلوبولين و آلبومين سرم گاوي
210
انتقال همزمان رطوبت و حرارت در جسم كروي
211
انتقال همزمان صوت و داده
212
انتقال هوايي ذرات
213
انتقال هوايي ذرات
214
انتقال هيدروليكي مواد معدني از طريق خطوط لوله گلاب (ترجمه مقالاتي پيرامون تئوري، طراحي و تجهيزات )
215
انتقال و آوانگاري قطعات و آواز دشتي استاد ابوالحسن صبا يراي اجرا با تار
216
انتقال و استخراج رقابتي برخي از كاتيونهاي عناصر واسطه سري اول با استفاده از بنزيل يس﴿ تيوسمي كاربازون ﴾ به عنوان حامل
217
انتقال و بيان موقت مولكول هاي كانديداي موثر در بيماري زايي Albugo candida در چند گياه مدل
218
انتقال و عملگرهاي هيدرواستاتيك
219
انتقال و نگهداشت باكتري اشريشياكولي (Escherichia coli) و ردوكوكوس اريتروپوليس (Rhodococcus erythropolis) در خاك هاي آبگريز و آبدوست
220
انتقال وكتور pSVM حاوي ژن نوتركيب اينترون بتا به سلول هاي CHO dhfr و بررسي بيان ژن اينترفرون بتا با استفاده از روش Real time PCR
221
انتقال يادگيري با استفاده از يادگيري تقويتي عميق
222
انتقال يادگيري در يادگيري تقويتي
223
انتقال يونهاي ليتييم،سديم،پتاسيم وتاليم يك ظرفيتي دريك غشا’مايع حاوي دي بنزو-18-كراون-6 وتعيين مقادير....
224
انتقالات داربوكس و باكلوند در نظريه سوليتون
225
انتقام در شاهنامه فردوسي
226
انتگرال
227
انتگرال پذيري سامانه هاي غيرخطي در اپتيك كوانتومي
228
انتگرال پذيري ناجابجايي، نگاشت اندازه حركت و شارهاي ژئودزيكي
229
انتگرال پذيري و انتگرال ناپذيري فرم هاي نرمال هميلتوني و اختلالات سيستم هاي فوق انتگرال پذير
230
انتگرال ديورژانس كند و جواب هاي كانارد متوازن
231
انتگرال روي ابر خمينه ها و تعميم آن به ابر خمينه هاي نافشرده
232
انتگرال ريمان فازي و انتگرال گيري عددي آن
233
انتگرال فازي در تصميم گيري چند معياره
234
انتگرال گيرهاي گروه لي براي پويا نمايي
235
انتگرال گيري عددي با استفاده از تابع بي - اسپلاين درجه چهار
236
انتگرال گيري عددي براي روش سلول هاي محدود
237
انتگرال مسير در گرانش كوانتومي وهندسه لورنتزي
238
انتگرال مسير فاينمن در نظريه ميدان
239
انتگرال مسير و كاربردهاي آن
240
انتگرال هاي آبلي و سيكل هاي حدي براي خانواده اي از ميدان هاي برداري چندجمله اي درجه سه از نوع لوتكا - ولترابايك انتگرال اول گويا از درجه دو
241
انتگرال هاي آبلي و سيكل هاي حدي براي يك كلاس از ميدان هاي برداري چند جمله اي درجه 3 از نوع لتكا و...
242
انتگرال هاي آبلي و كاربردهاي آن در مساله شانزدهم هيلبرت
243
انتگرال هاي آبلي و كاربردهاي آن ها در مساله شانزدهم هيلبرت
244
انتگرال هاي مختلط
245
انتگرال هاي مختلط
246
انتگرال ومعادلات وكاربرد آن در فيزيك
247
ان‍ت‍گ‍رال‌ و ك‍ارب‍رده‍اي‌ آن‌ در ع‍ل‍م‌ وف‍ن‍اوري‌
248
انتگرال‌گيري غيرخطي و نامساوي انتگرالي
249
انتگرالگيري عددي معادلات ديفرانسيل روي خمينه هاي همگن
250
انتنهايslot و نحوه كاربرد انها در ارايه ها
251
انجام C - SCAN با سيستم پالس ادي كارنت
252
انجام آزمايش اتوفرتاژ
253
انجام آزمايشات تجربي مربوط به پمپ حرارتي گاز سوز
254
انجام آزمايشات حفاري با دستگاه آزمايشي تا عمق بيست متر در آزمايشگاه حفاري
255
انجام آزمون و تحليل مقاومت غلتشي خودرو در سرعت هاي بالاتر از 100 كيلومتر در ساعت
256
انجام بهينه سازي توپولوژي بر روي ايمپلنت مفصل ران به منظور كاهش سپر تنشي
257
انجام پروژه تكوين محصول با تكيه بر تكنيك FMEA
258
انجام تحقيقات تئوري آزمايشگاهي در زمينه كاهش گازهاي آلاينده اگزوز در نيسان پاترول دوگانه سوز
259
انجام تست هاي نرم افار در حلقه خلبان خودكار پيكس هاوك در محيط سيمولينك
260
انجام حملات نفوذ به وب و استخراج شواهد جهت پزشكي قانوني رايانه
261
انجام عمليات بازسازي امن تصوير فشرده شده به روش حسگري فشرده در محيط ابر
262
انجام عمليات پوشش كروم نيكل آهن بر روي فولاد
263
انجام عمليات حفاري با دستگاه آزمايشي تا عمق 20 متر در آزمايشگاه حفاري
264
انجام فرآيند optimize Design براي يك موتور صنعتي از نوع turbine free
265
انجام فرايند برونايزينگ بر روي فولادها و بررسي خواص لايه بورايد
266
انجام كار عملي در آموزشگاه پيش دانشگاهي دخترانه ساجده شهرستان شوش دانيال (ع) در سال تحصيلي 1381 - 82
267
انجام محاسبات رياضي در ماشين حساب مهندسي با كمك پردازش ابري
268
انجام محاسبات سازه يك فروند شناور تندرو 16متري از نوع كاتاماران مطابق با آيين نامه DNV
269
انجام محاسبات طراحي دستگاه ثابت كوبنده حبوبات
270
انجام محاسبات كامپيوتري و تهيه نرم افزار در چاه آزمايي مخازن گازي
271
انجام محاسبات مرجع براي قلب راكتورHWZPR با استفاده از كد MCNP
272
انجام محاسبات موازنه مواد وابسته به زمان براي مخازن گاز ميعاني چندلايه‌اي
273
انجام محاسبات هيدرو استاتيكي و تهيه نرم افزار كامپيوتري (براي شناور LANDING CRAFT)
274
انجام محاسبات و تهيه نرم افزار كامپيوتري در چاه آزمايي مخازن نفتي
275
انجام محاسبات و طراحي يك فروند حوض شناور با ظرفيت بالابري 500 تن
276
انجام محاسبات و طراحي يك فروند حوض شناور تعميراتي با ظرفيت بالابري 1500 تن
277
انجام محاسبات و طراحي يك فروند شناور صيادي از نوع Seine Purse
278
انجام محاسبات و طراحي يك فروند شناور صيادي حدود 24 متر قراول كش
279
انجام محايبات مهندسي بر اساس ساختار پردازش ابري
280
انجام مطالعات اكوفيزيولوژيكي و مورفولوژيكي در شش كونه از اكاليپتوس با هدف دسترسي به گونه اي متحمل و مقاوم به تنش شوري
281
انجام مطالعات اوليه واحد كت كراكردرپالايشگاه نفت اصفهان
282
انجام مطالعات مهندسي ارزش در خطوط 400 كيلوولت تكمداره
283
انجام مطالعات هيدروژئولوژيكي پايه و شناسايي محلهاي احتمالي نشت نفت خام در محدوده تلمبه خانه شماره 4 ايذه با استفاده از روشهاي ژئوفيزيكي مقاومت سنجي ، پلاريزاسيون القايي و امواج رادار نفوذي زميني
284
انجام مطالعات و طراحي يك فروند شناور يدك كش حدود 20 متر با سرعت ده گره
285
انجام مطالعه موردي چاه نگاري و تفسير پتروفيزيكي در ميدان نفتي درود
286
انجام موازنه مواد براي يك مخزن گاز ميعاني به كمك نرم افزار MBAL (ميدان گازي پارس جنوبي)
287
انجام واكنش هاي آلي از طريق تشكيل پيوند هاي كربن-كربن و كربن-هترواتم در محيط آبي
288
انجام واكنش هاي سيانو سيليل داركردن و استركرتركيبات كربونيل با استفاده ازنانو كاتاليزور هاي صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي و گرافن اكسيد اصلاح شده
289
انجام واكنش هاي نوآرايي فريز و آسيل دار كردن فنل توسط اتيل استات در فاز بخار در حضور مخلوط اكسيد هاي فلزي Zro2 - Tio2 . بررسي ترموديناميك جذب سورفاكتانت هاي كاتيوني وغير يوني و مطالعه سينتيكي واكنش اكسايش 2- اتيل هگزا نول روي بنتونيت
290
انجام واكنش هك با استفاده از كاتاليزور پالاديم تثبيت شده بر روي بنتونيت اصلاح شده با سورفاكتانت جديد و نيتراسيون فنول در محيط دو فازي با استفاده از بنتونيت اصلاح شده با مايع يوني اسيدي زنجير بلند
291
انجام يك مطالعه ي مقايسه اي بين تحليل استاتيكي و ديناميكي قاب هاي ساختماني
292
انجماد بخار هوا در جريان سكون استوانه اي سيال لزج و جريان تراكم ناپذير
293
انجماد بخار هوا در جريان سكون دو بعدي سيال لزج جريان تراكم پذير ناشي از تغيير دما
294
انجماد بخار هوا در جريان سكون دو بعدي كارتزين سيال لزج و جريان تراكم پذير
295
انجماد بخار هوا در جريان سكون لزج تراكم پذير استوانه اي ناشي از تغيير دما
296
انجماد جنين از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
297
انجمن ادبي جريان ساز دوره معاصر مشهد (1300 به بعد )
298
انجمن اوليا و مربيان ، كاركردها و تاثير آن بر روند تحصيلي دانش آموزان
299
انجمن حمايت از كودكان كار
300
انجمن خوشنويسان اصفهان
301
انجمن فيلارمونيك اصفهان
302
انجمن معماران
303
انجمن هاي ادبي جريان ساز دوره معاصر مشهد ( 1300 به بعد)
304
انجمن هاي خبرگي﴿Communities of practice﴾
305
انجمن ولايتي بوشهر از آغاز تا انجام
306
انحراف دهنده شعاع نور ليزر
307
انحراف رابطه ي جريان - فاز از شكل ساده ي سينوسي و آثار آن در مشخصه ولتاژ - جريان اسكوئيد DC
308
انحراف فاكتورهاي هندسي بر تمركز تنش در اتصالات K شكل لوله اي فولادي
309
انحرافات اجتماعي از ديدگاه اسلام
310
انحرافات اجتماعي در رابطه با متغيرهاي محيطي- اقتصادي اجتماعي- سن و جنس شهر اهواز
311
انحرافات جنسي
312
انحرافات جنسي در نوجوانان و جوانان
313
انحرافات و كجرويهاي اجتماعي در بين نوجوانان دانش آموز دختر شهرستان شاهرود
314
انحلال انتخابي روي از فيلتر كيك سرد كارخانجات توليد روي
315
انحلال پلي آميد 6،6 در حلال متانول/كلسيم كلريد
316
انحلال سرب از پسماند ليچينگ غبار كنورتر مس توسط سيستم آبي اسيد استيك-سيترات سديم و رسوب دهي
317
انحلال سلولز، كيتوسان و كيتين در محلول آبي مايع يوني پيريدينيومي و بازيابي آن ها
318
انحلال شركت با مسوليت محدود
319
انحلال كانه اكسيدي كم عيار روي در محيط اسيدي
320
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه پس از كار مكانيكي درحضور آهك
321
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در اسيد سولفوريك در حضور دي اكسيد منگنز
322
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در حضور آب اكسيژنه
323
انحلال كنسانتره ي اسفالريت به كمك آب اكسيژنه
324
انحلال مستقيم كنستانتره سولفوره روي
325
انحلال نكاح بعد از بخشش تمام مهريه در فقه اماميه و حقوق ايران
326
انحلال نكاح دائم از نظر قانون مدني ايران
327
انحناي ريچي منيفلدهاي فينسلري چپ پايا روي گروه هاي لي
328
انحناي ريچي و زير خمينه هاي مينيمال غوطه ور شده ي كره
329
انحناي گاوسي و ميانگين زير گروههاي دو بعدي گروههاي لي تك مدولي لورنتسي سه بعدي
330
انداره گيري اسپكترومتري مقادير ناچيز برخي فلزات سنگين بعد از جداسازي و تغليظ آن با روش هاي جديد استخراج
331
انداز هگيري و كاهش نامعيني در مسائل استدلال شهودي با استفاده از تركيب اطلاعات سنسوري
332
اندازگيري همزمان اسكپروفوتومتري رنگ هاي سودان قرمز هفت ب و سودان در پاپريكا با استفاده از روش هاي كاليبراسيون جند متغيره
333
اندازه احتمال كوانتومي تقريبا تميز در فضاي هيلبرت
334
اندازه انباشته بهينهدر يك خط توليد با شرايط خرابي و تعميرات تصادفي ماشين آلات
335
اندازه بارده به مقياس تحت وقوع توام جوابهاي چند گانه در يك مجموعه مرجع ويك ابر صفحه پشتيبان
336
اندازه بازده به مقياس تحت وقوع توام جوابهاي چندگانه در يك مجموه مرجع و يك ابرصفحه پشتيبان
337
اندازه پايدار سنگ چين مورد نياز در اطراف كوله هاي پل
338
اندازه حركت زاويه اي مداري كواركي و نقش آن در ايجاد توابع ساختار نوكلئوني
339
اندازه دهي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور بهبود پارامتر هاي فني شبكه
340
اندازه دولت و تاثير آن بربيكاري
341
اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران ( 77 -1338 )
342
اندازه دولت ورشد اقتصادي در ايران
343
اندازه دولت، رشد اقتصادي، توزيع درآمد و پيش بيني آنها در اقتصاد ايران ﴿كاربرد سيستم معادلات همزمان و شبكه هاي عصبي مصنوعي﴾
344
اندازه عملگر-مقدار، اتساع‌ها و نظريه قاب‌ها
345
اندازه قدرت انحصاري در صنايع كارخانه اي ايران و اهميت نسبي نظريه كارايي و دكترين تمركز بازار در تبيين آن
346
اندازه قدرت انحصاري وتعيين عوامل موثربرآن درصنعت ايران
347
اندازه كردن و بهينه سازي دم هواپيما از ديدگاه تعادل و پايداري
348
اندازه كيري موليبدن در محلول هاي آبي با استفاده از روش ريز استخراج مايع مايع همگن اصلاح شده با الفا بنزوئين اكسيم و دستگاه جذب اتمي
349
اندازه گذاري اجزاي خودروي هيبريدي با به كارگيري روابط تحليلي
350
اندازه گذاري و بهينه سازي شبكه تلفني
351
اندازه گير ي ايزوتوپهاي پرتوزاي چشمه هاي آب گرم زيرزميني
352
اندازه گيرو و بهبود بهره وري شركت يزد پيچ
353
اندازه گيري . استخراج پارامترها و مدلسازي خطوط نيرو با و بدون مبدل HVDC
354
اندازه گيري 1و 4- دي اكسان در سديم لوريل اترسولفات و شامپو با استفاده از تكنيك ريز استخراج با قطره حلال در فضاي فوقاني همراه با كروماتوگرافي گازي- آشكار ساز يونش شعله اي
355
اندازه گيري 2و 4 - دي كلروفنوكسي استيك اسيد با استفاده از روش ولتامتري عاري سازي جذبي در روي الكترود جيوه
356
اندازه گيري Angle Basal در راديوگرافي جمجمه گيلاني ها در بيمارستان پور سينارشت
357
اندازه گيري EDTA در پود شوينده به روش اسپكتروفوتومتري FT-IR و كمومتري
358
اندازه گيري Ra-226 وRn-222 درآب با آشكارسازي ردپاي ذرات در آشكارسازهاي خورشي حالت جامد
359
اندازه گيري Shielding Effectiveness براي محفظه شيلد
360
اندازه گيري SPIV ساختارهاي كوچك مغشوش در خروجي روتور يك توربوماشين گريز از مركز با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حداقل خطاي سيستماتيك
361
اندازه گيري آزمايشگاهي تاثير حركت ديواره قلب بر هموديناميك شريان اصلي كرونري
362
اندازه گيري آزمايشگاهي ضرائب هيدروديناميكي مانور شناور پروازي
363
اندازه گيري آزمايشگاهي و پيش بيني توزيع اندازه قطرات آب در امولسيون آب-تركيب نفتي
364
اندازه گيري آزمايشگاهي و پيش بيني خواص انتقالي نانوسيالات
365
اندازه گيري آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي حلاليت ماده قندي فروكتوز در مخلوط حلال ها
366
اندازه گيري آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي ويسكوزيته نانوسيالات
367
اندازه گيري آسكوربيك اسيد بر پايه رزونانس پلاسمون سطح و لومينسانس نانوذرات نقره با روش اصلاح شده
368
اندازه گيري آفت كش اتيون به روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي جفت شده با اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا (DLLME-CD-IMS)
369
اندازه گيري آفت كش ديازينون در نمونه هاي آبي توسط جاذب سل - ژل در بستر نانو ذرات خاك رس به روش ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پر شده با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني
370
اندازه گيري آفت كش ديازينون در نمونه هاي سيب و آب زيرزميني به روش استخراج مايع-مايع پخشي جفت شده با طيف سنج تحرك يوني
371
اندازه گيري آفت كش كلروپيروفوس در نمونه هاي آبي و سبزيجات با به كار گيري سيستم ريز استخراج فاز جامد و دستگاه طيف سنج تحرك يوني
372
اندازه گيري آفت كش مالاتيون به روش اتصال ريز استخراج مايع-مايع پخشي با اسپكترومتر تحرك يوني
373
اندازه گيري آفت كش هاي آلي كلردار در آب آشاميدني ،آبهاي سطحي و زيرزميني با روش ميكرواستخراج با فاز جامد و كروماتوگرافي گازي با دتكتور ربايش الكترون
374
اندازه گيري آكريل آميد در مواد غذايي با استفاده از ريز استخراج قطره آويزان همراه با مشتق سازي و كروماتوگرافي گازي - آشكار ساز ربايش الكتروني
375
اندازه گيري آلبندازول به عنوان داروي ضد انگل در مايعات بيولوژيكي برخي از حيوانات اهلي با استفاده از كروماتوگرافي با كارائي بالا
376
اندازه گيري آلودگي فوتونوتروني در طيف انرژي و دز شتابگرهاي خطي درماني به كمك آشكارسازهاي فعال
377
اندازه گيري آلودگي و مصرف سوخت در موتور پيكان با كاربراتور معمولي و كاربراتور پژوي 405
378
اندازه گيري آلومينيوم در حمام روي مذاب بوسيله سلهاي الكتروشيميايي
379
اندازه گيري آناليت با روشهاي تفكيك منحني چند متغيره و رگراسيون حداقل مربعات جزئي با استفاده از اندازه گيري هاي مرتبه اول اسپكتروفتومتري
380
اندازه گيري آنتي بيوتيك هاي كلرا مفنيكل ، فورازوليدون ، كلرو تتراسايكلين و انرو فلو كساسين در گوشت مرغ با استفاده از استخراج فاز جامد و كرو ماتو گرافي مايع با عملكرد بالا
381
اندازه گيري آنيونهاي نيتريت ، پريدات و يدات به روش تزريق در جريان پيوسته تهيه نيمه صنعتي پارا- تولوئن سولفونيك اسيد با خلوص بالا
382
اندازه گيري آهن (111) در نمونه هاي آبي توسط روش استخراج مايع به كمك روش استخراج مايع به كمك روش طيف سنجي جذب اتمي , flame atomic absorption spectrometry detemination of trace amounts of iron )111( as benzohydroxamic acid complex in waste waters sfter hollow fiber based liquid phase microextraction
383
اندازه گيري آهن ) III( با استفاده از تركيبات پلي فنلي چاي سبز به روش اسپكتروفتومتري
384
اندازه گيري آهن )3(در محيط متيل دي اتانول آمين فعال شده با پيپيرازين مورد استفاده تاسيسات شيرين سازي صنايع پالايش گاز بوسيله ي الكترود طلاي اصلاح شده با تك لايه خودآرا
385
اندازه گيري آهن )III( در محيط دياتيلن گليكول صنايع پالايش گاز طبيعي با استفاده از الكترود طلاي اصلاح شده توسط تك لايه خودآراي مركاپتوسوكسينيك اسيد
386
اندازه گيري آويزش و ارزيابي شكل آويزش پارچه با استفاده از پردازش تصوير
387
اندازه گيري ابعاد آنتروپومتريك دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي شهر يزد با هدف طراحي صندلي ارگونوميك دانشجويي
388
اندازه گيري ابعاد آنتروپومتريك دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي شهر يزد با هدف طراحي صندلي ارگونوميك دانشجويي
389
اندازه گيري ابعاد پروستات در مردان بدون علامت باليني بين سنين 64-15 سال
390
اندازه گيري ابعاد ذرات عبور يافته از نانوفيلترها
391
اندازه گيري ابعاد گندله هاي خام توليدي در مجتمع فولاد مباركه
392
اندازه گيري ابعاد يك جسم از راه دور (دو بعدي)
393
اندازه گيري اثر بازار داخلي در صنايع مختلف كارخانه اي ايران: با تأكيد بر رفتار تجاري بخش صنايع
394
اندازه گيري اثر غيرقابل چشم پوشي بي پاسخي غيريكنواخت در داده هاي پانلي شمارشي با رويكرد بيزي
395
اندازه گيري اثر متغييرهاي نيروي كار، سرمايه گذاري و صادرات بر رشد اقتصادي﴿1385-1360﴾
396
اندازه گيري ارزش افزوده اقتصادي و مقايسه آن با ساير روش هاي ارزيابي عملكرد مالي مديريت در بانك هاي دولتي و خصوصي (مطالعه موردي: بانك صادرات و پارسيان
397
اندازه گيري ارزش فناوري ارتباطات و اطلاعات
398
اندازه گيري اسپكت رو فتومتري همزمان رنگدانه هاي naphthochromeوlight green sf yellowish به روش افزايش استاندارد نقطه اچ
399
اندازه گيري اسپكتروسكوپي هيدروژن پروكسيد بر اساس واكنش با فنول درنمونه هاي مختلف
400
اندازه گيري اسپكتروفتومتري پركلرات و جيوه (II)
401
اندازه گيري اسپكتروفتومتري تيوسيانات و روديم
402
اندازه گيري اسپكتروفتومتري سنتيكي مقدار جزئي يدين براساس كاتاليز واكنش پريدات با رود آمين ب
403
اندازه گيري اسپكتروفتومتري فسفات بعد از استخراج فاز جامد مغناطيسي پخشي
404
اندازه گيري اسپكتروفتومتري كادميم پس از ريز استخراج فاز مايع پخشي با استفاده از حلال هاي ابر ملكولي
405
اندازه گيري اسپكتروفتومتري كبالت با استفاده از سديم دي اتيل دي تيو كاربامات بعد از استخراج نقطه ابري
406
اندازه گيري اسپكتروفتومتري منگنز و اندازه گيري همزمان نيكل و كبالت به روش استخراج
407
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان دوپامين و سروتونين در نمونه هاي بيولوژيكي از روش حداقل مربعات جزئي PLS()
408
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان سودوافدرين وگايافنزين با استفاده از روشهاي كمومتريكس درنمونه حقيقي
409
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان مالاشيت گرين و كريستال ويولت با استفاده از روش استخراج نقطه ابري توسط سور فاكتانت آنيوني
410
اندازه گيري اسپكتروفتومتري يديد باكمك روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي
411
اندازه گيري اسپكتروفتومتري يديدبا كمك روش ميكرواستخراج مايع -مايه پخشي
412
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري اسكوربيك اسيد و تغليظ فلزات سنگين به روش استخراج فاز جامد
413
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري داروي ضد سرطان دوكسوروبيسين هيدروكلريد بر مبناي واكنش ردوكس با آهن )III( بوسيله تكنيك تجزيه تزريق جريان FIA()
414
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري مقادير بسيار كم نيكل در نمونه هاي مواد غذايي پس از پيش تغليظ كمپلكس دي متيل گلي اكسيمات آن بر روي نانو ذرات اكسي آهن پوشش داده شده با پلي دوپامين
415
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري مقادير بسيار ناچيز بريليانت گرين درنمونه هاي مختلف اب و حوضچه پرورش ماهي بعد از پيش تغليظ به روش استخراج در نقطه ابري شدن
416
اندازه گيري اسپكترومتري برخي از فلزات سنگين بعد از جداسازي و پيش تغليظ با استفاده از بعضي از بازشيف ها
417
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد جيوه و كادميم بعد از استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات TiO2 اصلاح شده
418
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي بعضي از فلزات واسطه با استفاده از جاذب هاي كي ليت دهنده و اندازه گيري اسپكتروفوتومتري يدات و قلع ﴿II﴾ بر اساس تشكيل رنگ آزو
419
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي توليد هيدريد مقادير كم بيسموت بعد از استخراج فاز جامد
420
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي گونه هاي آهن بعد ازاستخراج فاز جامد با نانو ذرات آلوميناي اصلاح شده
421
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي مقادير كم برخي فلزات سنگين ﴿سرب، كادميم، مس و كبالت﴾بعد از جذب شدن آن ها بر روي زئوليت كلينوپتيلوليت اصلاح شده
422
اندازه گيري استحكام الياف پشم در محيط آبي
423
اندازه گيري اسيد هاي آمينه توسط الكترود خمير كربن اصلاح شده با نمك هاي فلزات عناصر واسطه
424
اندازه گيري اسيدهاي چرب ميريستيك و پالميتيك به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي و اندازه گيري با كروماتوگرافي گازي ‌
425
اندازه گيري اسيدهاي فنلي در ميوه و آب ميوه توسط ريز استخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و كروماتوگرافي
426
اندازه گيري اكترئوتايد و اكسي توسين به روش استخراج الكتريكي مايع-مايع و اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
427
اندازه گيري اكتيوتيه در نمونه هاي مواد غذايي
428
اندازه گيري اكتيويته ايزوتوپ هاي پرتوزاي خاك استان گلستان
429
اندازه گيري اكراتوكسين A در ريشه شيرين بيان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
430
اندازه گيري اكراتوكسين a در قهوه بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا پس از استخراج بوسيله ستون ايمونوافينيتي
431
اندازه گيري الاستسيته قيمت تقاضاي حمل و نقل هوايي در ايران
432
اندازه گيري الكترو شيمايي آملو ديپين در حضور آلو پور ينول و استامينوفن با اسفاده از الكترود خمير كربن با نانو ذرات اسپينل
433
اندازه گيري الكترو شيميايي هيدروكسي كلروكين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره در سيال هاي بيولوژيك
434
اندازه گيري الكتروشيميايي استامينوفن در حضور آسكوربيك اسيدوپروپرانولول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات مس فلزي و بازشيف
435
اندازه گيري الكتروشيميايي انسولين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با رود آمين B و نانو لوله هاي كربني چند ديواره
436
اندازه گيري الكتروشيميايي انسولين گوانين و آدنين با استفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده با سيليكا‍ژل
437
اندازه گيري الكتروشيميايي پاراستامول بااستفاده از الكتروداصلاح شده بااكسيد كبالت .........
438
اندازه گيري الكتروشيميايي ترامادول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات و اناديم اكسيد
439
اندازه گيري الكتروشيميايي چند تايول زيستي با استفاده از الكترود كربن شيشه اي و الكترود اصلاح شده به وسيله نانو لوله هاي كربني با دي ترشيوبوتيل كتكول و 4_متيل_7،6_دي هيدروكسي كومارين به عنوان حدواسط الكتروشيميايي
440
اندازه گيري الكتروشيميايي دفريپرون با استفاده از الكترود طلا در فراورده هاي دارويي
441
اندازه گيري الكتروشيميايي ريبوفلاوين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با منكنز تترافنيل پورفيرين
442
اندازه گيري الكتروشيميايي كاربامازپين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات CoFe2O4
443
اندازه گيري الكتروشيميايي كوركومين در سطح الكترود كربن شيشه اي توسط نانوكامپوزيت گرافن – بتاسيكلودكسترين
444
اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروكلروپرومازين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات گرافن، تيتانيوم دي اكسيد و واناديم پنتا اكسيد به روش ولتامتري
445
اندازه گيري الكتروكاتاليزوري هيدروژن پراكسيد توسط الكترود كربن اصلاح شده با نانو ذرات مستشكيل شده برروي بستر گرافن اكسيد
446
اندازه گيري الكتروكاتاليزي برخي تركيبات بيولوژيك با بكارگيري نانو لوله هاي كربني به عنوان سنسور و اصلاحگر آلي در سطح الكترود خمير كردن
447
اندازه گيري امپدانس توالي خطوط انتقال
448
اندازه گيري انتخابي دوپامين و اوريك اسيد در حضور يكديگر و آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با سيليكاژل
449
اندازه گيري انرژي حاصل از رشد ترك با استفاده از روش آكوستيك اميشن
450
اندازه گيري انرژي حالت پايه گذار الكتروني همگن به روش بسط خوشه اي
451
اندازه گيري انرژي سطحي سطوح مختلف چاپي با روش هاي دستگاهي و غير دستگاهي
452
اندازه گيري انرژي مؤثر تابش ايكس پالسي گسيل شده از دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر
453
اندازه گيري انرژي نوترونهاي سريع در فاصله انرژي 14 تا 30 ميليون الكترون ولت
454
اندازه گيري اورانيوم درنمونه هاي آبي بااستفاده از ميكرو استخراج جامد-مايع پخشي
455
اندازه گيري اورانيوم درنمونه هاي آبي به وسيله اسپكترو فتومتر بعد از استخراج نقطه ابري
456
اندازه گيري ايزوكندل لامپ روي سطح كروي و رسم نمودار قطبي آن
457
اندازه گيري ايميداكلو پرايد بر پايه الكترود اصلاح شده خمير كربن با نانو تيوب و نانو ذره سيليس
458
اندازه گيري بارشناختي مغز با استفاده از روشهاي اندازه گيري فاز چند متغيره سيگنالهاي EEG
459
اندازه گيري بازدهي مديريت بنادر اصلي ايران
460
اندازه گيري باقيمانده آفت كش هاي تيتروژن دار و فسفردار در نمونه هاي زيست محيطي به كمك ريز استخراج مايع - مايع توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
461
اندازه گيري باقيمانده ديازينون و برخي از آلاينده هاي شيميايي آب هاي سطحي و زيرزميني اطراف زاينده رود
462
اندازه گيري برخط وزن كيوي با روش ضربه
463
اندازه گيري برخي از تركيبات دارويي توسط ولتا متري عاري سازي جذبي در حد مقادير كم و مطالعه بر هم كنش كمپلكس مورين - بيسموت(III)باDNA
464
اندازه گيري برخي پارامترهاي نوترونيك راكتور تهران به عنوان يك پيل نمايي از طريق تجربي
465
اندازه گيري برخي خواص حرارتي پلي اتيلن سبك تابش ديده با باريكه الكتروني 10MeV
466
اندازه گيري برخي گونه هاي آلي و معدني به روش تزريق در جريان پيوسته
467
اندازه گيري برخي يون هاي فلزي مانند منيزيم و كادميم به روش جذب اتمي پس از استخراج در نقطه ابري شدن با استفاده از يك مشتق جديد ايندولي
468
اندازه گيري بروندادهاي مجله ساينس در رابطه با ايران توسط ابزارهاي آلتمتريك
469
اندازه گيري بلادرنگ فركانس سيگنال هاي الكتريكي با استفاده از FPGA
470
اندازه گيري بنزيميدازول بر اساس الكترود گرافيتي اصلاح شده پلي پيرول قالب شده ي مولكولي به روش الكتروپليميريزاسيون , Determination of banzimidazole based on electropolymerizedmolecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode
471
اندازه گيري به كمك انكدرها
472
اندازه گيري بهره وري در شهرداري تهران ، (با تاكيد خاص بر خدمات معاونت شهرسازي و معماري)
473
اندازه گيري بهره وري در صنايع دارويي
474
اندازه گيري بهره وري در كارخانه توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (DMT) از طريق اجراي سيستمهاي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات
475
اندازه گيري بهره وري صنايع كشور
476
اندازه گيري بهره وري عوامل توليد در شركت ذوب آهن اصفهان با استفاده از تخمين تابع توليد ترانسلوگ
477
اندازه گيري بهره وري كار و سرمايه با درنظر گرفتن نرخ نهايي جانشيني آنها و بررسي روند ان
478
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد در دانشگاه رازي در دوره زماني 78-7631
479
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد در سطح بنگاه هاي اقتصادي ﴿مطالعه موردي﴾
480
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد محصولات استراتژيك بخش كشاورزي منطقه مغان
481
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد و تحليل عوامل موثر بر آن در مزارع پرورش ماهي استان اصفهان و چهار محال بختياري
482
اندازه گيري بهره وري كل عوامل در بخش آموزش عالي دولتي ايران
483
اندازه گيري بهره وري وكارايي توليد فولاد: مورد صنعت ايران وسوئد
484
اندازه گيري بيسموت و آنتيموان در فاز آلي پس از استخراج با دي بنزيل سولفوكسيد از محيط يديدي
485
اندازه گيري پاراستامول بااستفاده ازالكتروداصلاح شده باگرافن اندازه گيري الكتروكاتاليزوري كاپتوپريل بروش ولتامتري ......
486
اندازه گيري پاراستامول در قرص استامينوفن توسط روش پاپتود
487
اندازه گيري پارامترهاي فرآيندهاي واهلشي غيرتابشي فلورفورها در محيط هاي هيبريدي از طريق طيف سنجي نوري و بررسي آهنگ فروافت برخوردي متناظر با گونه ها
488
اندازه گيري پارامترهاي كيفيت سرويس و تشخيص حمله سيگنالي در شبكه وايمكــس
489
اندازه گيري پارامترهاي ماشين سنكرون
490
اندازه گيري پتانسيومتري مقادير بسيار كم يون باريم ( II ) با استفاده از يك الكترود يون گزين جديد
491
اندازه گيري پتانسيومتري مقادير بسيار كم يون باريم(II) با استفاده از يك الكترود يون گزين جديد
492
اندازه گيري پخش دز فوتونوترون داخل ميدان هاي پرتو X با انرژي بالاي شتاب دهنده هاي خطي پزشكي ايران
493
اندازه گيري پرتوزايي طبيعي نفت خام و نفت كوره با استفاده از بيناب سنجي گاما
494
اندازه گيري پرزدانه پارچه به كمك ليزر
495
اندازه گيري پرمي تيوتيه مواد
496
اندازه گيري پريدات به روش اسپكتروفلوريمتري و آهن به روش اسپكتروفتومتري
497
اندازه گيري پريدات به روش فتومتري و بررسي بافت ضايعات طرح توليد پارا- تولوئن سولفونيك اسيد (PTSA)و اندازه گيري گرماي حاصل از خنثي سازي آن
498
اندازه گيري پلي كلرو بي فنيل ها در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
499
اندازه گيري پهناي تپ يك ليزر ميكروچيپ Nd:YAG به روش خود همبستگي
500
اندازه گيري پهناي طيف ليزرهاي با پهناي طيف باريك
501
اندازه گيري پيچيدگي پروژه ها در روش مديريت ارزش كسب شده با بكارگيري تئوري آنتروپي شانون: مطالعه موردي
502
اندازه گيري پيريديوم و وارفارين بوسيله الكترود خمير كربن اصلاح شده در حضور نانو لوله هاي كربني چند جداره واسپينل
503
اندازه گيري تأثير اشعه گاما بر خواص فيزيكي فولاد
504
اندازه گيري تاب نخ تك لاي رينگ با استفاده از روش پردازش تصوير
505
اندازه گيري تاب نخ هاي دو لا به روش پردازش تصوير
506
اندازه گيري تابع انتقال اپتيكي با استفاده از تكنيك ماره براي آزمون دستگاههاي اپتيكي
507
اندازه گيري تابع انتقال تحرير عدسي كروي با روش توري مربعي
508
اندازه گيري تاثير فن آوري بر نظام مديريت منابع انساني در سازمان هاي صنعتي و خدماتي ايران و ارائه الگوي مناسب
509
اندازه گيري تاخير به كمك نظريه صف و شبيه سازي توسط نرم افزار CORSIMدر مقاطعي از آزاد راه كه دچار تغيير در سطح سرويس دهي ميگردند
510
اندازه گيري تاليم﴿III ﴾ به روش اسپكتروفتومتري دستي و تزريق در جريان پيوسته ﴿FIA ﴾به كمك ليگاند يورازول
511
اندازه گيري تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهايي در كالاهاي منتخب صنعت پتروشيمي ايران
512
اندازه گيري تجربي اثر نرخ كرنش بر خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
513
اندازه گيري تجربي پروفيل دما ناشي از پرتودهي ليزر كم توان در مدلهاي معادل بافت
514
اندازه گيري تجربي حلاليت فوماريك اسيد در دي اكسيد كربن فوق بحراني و بررسي الگوهاي نظري پيش بيني حلاليت
515
اندازه گيري تجربي خواص ترموفيزيكي پودر و شبيه سازي دوفازي در فرايند ذوب انتخابي پودر به كمك ليزر
516
اندازه گيري تجربي ضرايب هيدروديناميكي سكوي نيمه شناور در كانال آب
517
اندازه گيري تجربي كرنش در فرايند تزريق پلاستيك بطري پت pet
518
اندازه گيري تجربي و مدلسازي رموديناميكي تعادل فازي در سيستم آب، سورفكتانت و هيدروكربنها
519
اندازه گيري تحليل حساسيت زماني اثر گذاري سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران
520
اندازه گيري تحليل و مقايسه يك آب شيرين كن خورشيدي باحوضچه و بدون حوضچه
521
اندازه گيري تحليلي تنش هاي پس ماند در جوش به كمك روش موج طولي شكست يافته بحراني
522
اندازه گيري تخلخل و ابعاد آن در الكترودهاي پيل سوختي كربنات مذاب با نرم افزار MATLAB
523
اندازه گيري ترامادول در نمونه هاي بيولوژيكي به وسيله اتصال ريز استخراج فاز جامد از فضاي فوقاني با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
524
اندازه گيري تراوش پي سد ونيار با استفاده از روش هاي تجربي
525
اندازه گيري تركيبات آروماتيك فرار در سرم هاي تزريقي بروش ميكرواستخراج با فاز جامد و كروماتوگرافي گازي
526
اندازه گيري تركيبات آلي قلع در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
527
اندازه گيري تركيبات آنتي اكسيداني و ظرفيت آنتي اكسيداني در پوست، گوشت و هسته سه نوع انگور
528
اندازه گيري تركيبات آنتي اكسيداني و ظرفيت آنتي اكسيداني در پوست، گوشت و هسته سه نوع انگور
529
اندازه گيري تركيبات بيولوژيكي با استفاده از ولتامتري توسط الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس نيكل ﴿II﴾
530
اندازه گيري تركيبات دارويي الكتروفعال نظير تيوكربوهيدرازيد، بنزوتيازول و ... بر اساس الكترود اصلاح شده ي پليمر حكاكي شده ي مولكولي به روش الكتروپليمريزاسيون با استفاده از نانولوله ي كربني
531
اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
532
اندازه گيري تركيباتBTEXدر آب به روش ميكرواستخراج فاز مايع و كروماتوگرافي گازي
533
اندازه گيري تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با سيليكاژل با زيركونيوم فسفات و PWnCoO39 تثبيت شده روي سيليكاژل
534
اندازه گيري تصحيحات وارد بر انرژي جتها در آزمايش CMS با استفاده از اولين برخوردهاي پروتوني در LHC
535
اندازه گيري تعادلات فازي در سيستم هاي دو جزئي و مدل سازي ترموديناميكي
536
اندازه گيري تعداد الياف كمربندي در نخ چرخانه و تاثير تغيير سرعت چرخانه ، زننده و قط چرخانه بر روي الياف كمربندي
537
اندازه گيري تعداد دور موتور با استفاده از تكنيك Keyphasor [كي پاسور]
538
اندازه گيري تعيين تنش هاي برجا با استفاده از روش شكست هيدروليكي، مطالعه موردي سد آزاد
539
اندازه گيري تغيرات پارامتر هاي آكوستيكي بافت در خلال انجام HIFU
540
اندازه گيري تغييرات اندازه منيزيا در درجه حرارتهاي مختلف به روش تجزيه xrd
541
اندازه گيري تغييرات انرژي پالس فراصوت درحين انتشاردرورق فولادي
542
اندازه گيري تغييرات ضريب شكست محلول ها جهت تعيين غلظت و دما به روش تداخل سنجي
543
اندازه گيري تغييرات نقطه ذوب ذرات نانو متري pb پخش شده در زمينه A1
544
اندازه گيري تمايل به پرداخت افراد براي سكونت در باغ آپارتمان ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
545
اندازه گيري تنش به روش امواج التراسونيك
546
اندازه گيري تنش به روش كارنت
547
اندازه گيري تنش بين سطحي بين پلي اتيلن و پلي لاكتيك اسيد
548
اندازه گيري تنش پسماند به روش آلتراسونيك در اتصالات جوشكاري
549
اندازه گيري تنش پسماند جوشي فولاد زنگ نزن آستنيتي توسط امواج التراسونيك LCR با حذف تقريب هاي استفاده شده پيشين در ضرايب آكوستوالاستيك
550
اندازه گيري تنش پسماند در توليد مواد باساختار نانو كريستالاز طريق SPD
551
اندازه گيري تنش پسماند در كامپوزيت هاي پايه پليمري به روش حرارت دهي موضعي
552
اندازه گيري تنش پسماند در ناحيه HAZ جوش با استفاده از روش آلتراسونيك
553
اندازه گيري تنش پسماند در ورقهاي چند لايه فلزي بوسيله روش سوراخ كاري مركزي
554
اندازه گيري تنش پسماند ناشي از فرآيند ساخت استوانه آلومينيومي به روش التراسونيك
555
اندازه گيري تنش پسماند و خمشي با استفاده از امواج التراسونيك در لوله هاي پلي اتيلن
556
اندازه گيري تنش در فلزات با استفاده از امواج التراسونيك
557
اندازه گيري تنش محوري پيچ با روش امواج فراصوتي
558
اندازه گيري تنش هاي پس ماند در اتصالات جوشي
559
اندازه گيري تنش هاي پسماند با رويكرد نانو
560
اندازه گيري تنش هاي وارد برنج چرخانه اي با كمك پردازش سيگنال
561
اندازه گيري تنشهاي پسماند به روش امواج فرا آوايي (AE) در فلزات آهني
562
اندازه گيري تنش­هاي پسماند ناشي از جوشكاري ورق از جنس فولاد زنگ نزن به روش التراسونيك
563
اندازه گيري تنشهاي كششي و فشاري در سطح قطعات با روش ادي كارنت
564
اندازه گيري توان داكتيو با استفاده از پردازنده هاي DSP
565
اندازه گيري توان كوره قوس الكتريكي در محيط‌هاي هارمونيكي و نامتعادل
566
اندازه گيري توزيع اندازه ي ذرات پرتوزاي حاصل از دختران گاز رادن
567
اندازه گيري توزيع دماي ورق در حين جوشكاري و مقايسه نتايج تجربي با نتايج حاصل از نرم افزار ANSYS
568
اندازه گيري توزيع راديونوكلئيدهاي طبيعي خاك هاي مناطق نفتي
569
اندازه گيري توزيع زاويه اي يون هاي نيتروژن دستگاه UIPF با استفاده از آشكارساز پلي كربنات
570
اندازه گيري توزيع ضريب شكست در موجبرهاي نوري
571
اندازه گيري توزيع مكاني غبار ريزشي بر شهر بهبهان و بررسي توزيع فصلي آن با استفاده از فناوري زمين آمار
572
اندازه گيري توزيع و محاسبه (با كد MCNP) دز جذبي در مواد مس ، پلي اتيلن (PE) و پلي وينيل كلرايد (PVC)در پرتو دهي با الكترونهاي پر انرژي (V 1OMe ,V 5Me)
573
اندازه گيري ثابت سرعت تشكيل يون هاي پرتونه شده و ديمرهاي با مرز پروتون در فاز گازي و طيف سنجي تحرك يوني وارون ﴿Inverse Ion Mobility Spectrometry﴾
574
اندازه گيري ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري
575
اندازه گيري جابجايي بدن توسط حسگر واحد اندازه‌گيري لَختي و انتقال آن به موبايل
576
اندازه گيري جابه جايي تير يك سر در گير با استفاده از ماوس نوري
577
اندازه گيري جذب آب در منسوجات بي بافت
578
اندازه گيري جذب مويينگي در لايه هاي سبك
579
اندازه گيري جرم كلسيم رسوبي در رگ هاي سينه با استفاده از تصاوير ماموگرافي ديجيتال
580
اندازه گيري جرم مخصوص الياف و پليمرهاي ديگر
581
اندازه گيري جريان الكتريكي با استفاده از فناوري گرمانگاري
582
اندازه گيري جريان باريكه الكتروني دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از دزيمتري تابش ايكس ترمزي
583
اندازه گيري جريان سيال و تعيين پارامترهاي مشخصه سيال در موتور پرايد بمنظور بررسي راهكاري اجرايي جهت بهبود توان خروجي موتور
584
اندازه گيري جريان و تحول زماني مكان الكترون‌هاي گريزان در توكامك دماوند
585
اندازه گيري جلاي منسوجات با استفاده از پردازش تصوير و تجزيه و تحليل فازي
586
اندازه گيري جو سازماني در بين كاركنان نيروگاه شيروان
587
اندازه گيري جو سازماني در بين كاركنان نيروگاه شيروان
588
اندازه گيري چابكي صنايع توليدي با رويكرد تحليل پوششي داده ها
589
اندازه گيري چروك پارچه با استفاده از ليزر
590
اندازه گيري چسبندگي محلول پليمر PVA با ليزر
591
اندازه گيري چگالي استخوان به روش جذب فتوني
592
اندازه گيري چگالي خام قطعات متخلخل به روش التراسيونيك
593
اندازه گيري چگالي قطعات متخلخل آلومينيوم به روش راديوگرافي
594
اندازه گيري چگالي قطعات متنخلخل آهن به روش راديوگرافي درجا
595
اندازه گيري چگالي،گرانروي و ويژگي هاي مولي اضافي مخلوط هاي دوتايي دي متيل فرماميد در حلال هاي آب ،متانول،اتانول ،2-پروپانول ،2-بوتانول،1و2-پروپان دي ال در دماهاي 293/15 تا 308/15 كلوين
596
اندازه گيري حافظه در نمونه هاي پليمري
597
اندازه گيري حباب قيمت مسكن در ايران و تاثير سياست هاي پولي برآن
598
اندازه گيري حجم تيروئيد در دانش آموزان 13-6 ساله شهر رشت در سال 182 و مقايسه آن با دانش آموزان اروپايي
599
اندازه گيري حجم فزوني و پيشگويي خواص شيمي فيزيكي آمين هاي مصرفي درشيرين سازي گاز
600
اندازه گيري حجم فزوني و كاربرد آن در پيشگويي خواص ترموديناميكي مخلوطها
601
اندازه گيري حداقل معاش با استفاده از سيستم مخارج خطي : مطالعه موردي : جامعه شهري يزد ﴿طي برنامه سوم و چهارم توسعه﴾
602
اندازه گيري حركت عضله ي قلبي با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي نشان گذاري شده
603
اندازه گيري حلاليت 2-اتيل -1- هگزانول ، 2-اتيل هگزانوئيك اسيد و2-اتيل هگزيل -2-اتيل هگزانوآت و بررسي واكنشهاي استري و اتري شدن و آب زدايي در دي اكسيد كربن فوق بحراني و بررسي سينتيك واكنش انيدريداستيك با ايزوآميل الكل درحلال آلي
604
اندازه گيري حلاليت تري اكتيل آمين و تري دودسيل آمين در دي اكسيد كربن فوق بحراني و امكان سنجي استخراج كربوكسيليك اسيدها از ضايعات صنعتي فتاليك ايندريد مذاب بادي اكسيد كربن فوق بحراني
605
اندازه گيري حلاليت چهار تايي استيك اسيد، دي و تري استين در دي اكسيد كربن فوق بحراني
606
اندازه گيري حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل در دي اكسيدكربن فوق بحراني
607
اندازه گيري حلاليت مالئيك اسيد و فناليك اسيد در دي اكسيد كربن فوق بحراني در محدوده فشار 70تا300بار و دماهاي45 ،60و75درجه سانتيگراد
608
اندازه گيري حلاليت هگزانوئيك اسيد و بوتيل استات در دي اكسيد كربن
609
اندازه گيري حلاليت، دانسيته و ويسكوزيته محلول قند الكيلي در مايع يوني
610
اندازه گيري خستگي از روي نتايج سختي سنجي در فولادها
611
اندازه گيري خط عملكرد ميكروجت در شرايط پايدار و گذرا
612
اندازه گيري خواص استحكام كششي نخ هاي ريسيده شده پنبه اي در سيستم ريسندگي رينگ بر اساس خواص الياف و پارامترهاي فني توليد مرحله تمام تاب
613
اندازه گيري خواص الكتريك مواد به كمك روش STDR
614
اندازه گيري خواص ترموديناميكي با روش مونت كارلو
615
اندازه گيري خواص حجمي، صوتي و ويسكومتري اريترومايسين در محلول آبي حاوي پليمر و بررسي برهمكنش ها در دماهاي مختلف
616
اندازه گيري خواص حرارتي سوسپانسيون هاي نانوذرات اكسيد آلومينيوم و اكسيد مس درروغن موتور﴿نانوسيال﴾
617
اندازه گيري خواص مكانيكي بافت كوريوامنيوتيك
618
اندازه گيري خواص مكانيكي بافت وريد سافينوس
619
اندازه گيري خودكار توزيع اندازه قطعات بر مبناي پردازش تصاوير ويديوئي
620
اندازه گيري خودكار سختي خمشي پارچه به روش استوانه اي و مقايسه آن با روش طول خمشي
621
اندازه گيري خودكار فواصل و زوايا در تصاوير راديوگرافي اندام تحتاني
622
اندازه گيري داده هاي آزمايش بكمك كامپيوتر
623
اندازه گيري داده هاي آزمايش به كمك كامپيوتر
624
اندازه گيري داروهاي امپرازول و ميكونازول نيترات در فراورده هاي دارويي به روش استخراجي - اسپكتروفتومتري
625
اندازه گيري داروهاي ضد سرطان وين كريستين و وين بلاستين در نمونه گياه پروانش با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبر توخالي توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع و آشكار ساز اسپكترومتري جذب مولكولي
626
اندازه گيري داروهاي فنوتيازين به روش ولتا متري چرخه اي با استفاده از اثرالكتروكاتاليتيكي متيلن بلو
627
اندازه گيري داروي آزايتوپرين به روش ولتامتري موج مربعي با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با گرافن و چيتوسان اندازه گيري ولتامتري داروي متي مازول با استفاده از الكترود كربن شيشه اي پيش تيمار شده به روش الكتروشيميايي
628
اندازه گيري داروي ايمي پيرامين با استفاده از نقاط كوانتومي كربني ساخته شده از گياه سنبل الطيب و افزايش حساسيت با استفاده از بوهميت اصلاح شده با نقاط كوانتومي كربني
629
اندازه گيري داروي روتين با استفاده از الكترود اصلاح شده با روتنيم به روش ولتامتري
630
اندازه گيري داروي ضد صرع فنوباربيتال در سرم بوسيله ي كروماتوگرافي فاز معكوس مايع با كاركرد عالي
631
اندازه گيري داروي كابر كولين با استفاده از الكترود خمير كربن با نانو ذره مغناطيسي اكسيد آهن
632
اندازه گيري داروي گاباپنتين به روش ولتامتري با روبش خطي بااستفاده ازالكترد كربن سراميك اصلاح شده با كمپلكس نيكل - كتكول
633
اندازه گيري درجه اهميت نظري مقالات علمي با استفاده از تكنيك هاي متن و وب كاوي
634
اندازه گيري درجه همدوسي فضايي مختلط
635
اندازه گيري درجه همدوسي فضايي مختلطژژ
636
اندازه گيري درصد كريستاليزاسيون در شيشه سراميك سيستم AL203- MGO با استفاده از آناليزگر تصاوير
637
اندازه گيري دستگاهي خواص ساختماني سطح پارچه
638
اندازه گيري دقيق و غيرمخرب قند خون با استفاده از سنسورهاي متامتريالي غيرخطي
639
اندازه گيري دما ابزار تراشكاري با استفاده از ترموكوپل و استخراج منحني كاليبراسيون
640
اندازه گيري دما با استفاده از FPGA [اف. پي. جي. اي.]
641
اندازه گيري دما با استفاده از ميكروكنترلر AVR
642
اندازه گيري دما به روش غير تماسي
643
اندازه گيري دما توسط ترموكوپل در محيط صنعتي
644
اندازه گيري دما و جابجايي با استفاده از حس گر فيبر نوري بر پايه تداخل سنج ماخ-زندر
645
اندازه گيري دما و چگالي پلاسما در توكامك دماوند بروش پراكندگي ليزر (تامسون )
646
اندازه گيري دماي بدن از طريق اشعه متصاعد از گوش
647
اندازه گيري دماي پلاسماي گازي در لامپ تخليه به روش اسپكتروفتومتري
648
اندازه گيري دماي پوست، فشارخون و ضربان افراد در محيط با درجه حرارت خيلي بالا
649
اندازه گيري دماي سطح دندان هنگام نوشيدن مايعات به صورت in vivo
650
اندازه گيري دماي گندله و تعيين ضريب انتقال حرارت در شرايط مختلف
651
اندازه گيري دماي ناخالصي هاي پلاسماي توكامك دماوند
652
اندازه گيري دوپامين با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده خمير كربن با كمپلكس هاي Ni (II) bpb, cu (II) bpb و روش ولتامتري چرخه اي
653
اندازه گيري دوپامين در حدّ ميكروگرم بر ميلي ليتر با استفاده از رزين تبادلگر يوني Dowex1-X8 به روش طيف نور سنجي فاز جامد
654
اندازه گيري دوپامين در حضور آسكوربيك اسيد به كمك الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با روتنيوم اكسايد هگزاسيانوفرات
655
اندازه گيري ديناميكي پيشروي لبه پارجه و ارتباط آن با كشش نخ تار بافندگي
656
اندازه گيري ذرات معلق در منازل مسكوني شهري
657
اندازه گيري رادون در فصلهاي مختلف سال در منابع ابي سوادكوه
658
اندازه گيري رادون وراديم اب منطقه اي شانديز
659
اندازه گيري راديو اكتيويته طبيعي آب هاي معاني به روش طيف سنجي گاما
660
اندازه گيري راديو اكتيويته طبيعي موجود در سبزي هاي پهن برگ منطقه لرستان و مقايسه آن با مقادير آن مواد در خاك استفاده شده براي كاشت گياه با استفاده از روش طيف سنجي گاما
661
اندازه گيري راديو ايزوتوپي ميزان تصفيه كليوي R.F.G
662
اندازه گيري راديواكتيويته طبيعي موجود در سبزي هاي پهن برگ منطقه لرستان و مقايسه با مقادير آن مواد در خاك استفاده شده براي كاشت گياه با استفاده از روش طيف سنجي گاما
663
اندازه گيري رضايت مشتري
664
اندازه گيري رضايت مشتري Satisfaction Customer Measuring
665
اندازه گيري رضايت مشتري بر اساس الگوي كانو و تحليل رابطه آن با وفاداري مشتري در صنعت نرم افزار﴿ مطالعه موردي: شركت همكاران سيستم اصفهان ، سال 1390﴾
666
اندازه گيري رضايت مشتري در شركت شادمهر
667
اندازه گيري رضايت مشتريان ايران خودرو با استفاده از رويكرد تركيبي كانو و تحليل شكاف، ﴿ مطالعه موردي: مشتريان خودرو سمند در استان يزد ﴾
668
اندازه گيري رضايتمندي مسافران شركت متروي تهران با رويكرد فازي
669
اندازه گيري رضايتمندي مشتري در شركت مخابرات استان بوشهر
670
اندازه گيري رطوبت الياف با امواج مايكروويو
671
اندازه گيري رطوبت و پارامترهاي رسيدگي و شناسايي آسيب يخ زدگي در ليمو شيرين با استفاده از روش غير مخرب اسپكتروسكوپي مرئي - فروسرح نزديك ﴿Vis/NIR﴾
672
اندازه گيري رقابت پذيري صنعت كاشي و سراميك ايران با مزيت نسبي آشكار شده ﴿RCA) و بررسي عوامل موثر بر افزايش آن
673
اندازه گيري رقابت در صنعت بانكداري كشور، بارويكرد پانزار- راس
674
اندازه گيري رنگ سنجي هيدرازين در نمونه هاي آبي بر اساس تشكيل نانوذرات نقره
675
اندازه گيري روتنيم﴿III) بر اساس اثر كاتاليزري آن بر اكسايش B توسط پريدات به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري و روش تزريق درجريان پيوسته
676
اندازه گيري روديم به روش كاتاليتيكي -اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته (.F.I.A)
677
اندازه گيري ريسك با معيار سنجش ارزش در معرض ريسك (VaR)، از طريق مدل GARCH ( مطالعه اي در سهام شركت هاي پذيرفته شده منتخب دربورس اوراق بهادار تهران)
678
اندازه گيري ريسك بازار با استفاده از روش شبيه سازي تاريخي فيلتر شده ﴿مطالعه اي در بازار جهاني نفت خام﴾
679
اندازه گيري ريسك نرخ ارز با استفاده از نظريه ارزش فرين
680
اندازه گيري ريسك نكول بر اساس مدل KMV (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
681
اندازه گيري زاويه بريد و بررسي تاثير آن بر خواص مكانيكي
682
اندازه گيري زاويه تماس مايع با سطح جامد
683
اندازه گيري زاويه تماس و كشش بين سطحي در حضور نانو ذرات در محلولهاي آبي
684
اندازه گيري زاويه نوسانات يك آونگ
685
اندازه گيري زبري سطح قطعات فلزي با بكارگيري تست التراسونيك
686
اندازه گيري زبري سطح ورق فولادي با استفاده از پرتوي ليزر و شبكه عصبي
687
اندازه گيري سايش ابزار تراشكاري توسط اندازه گيري درجه حرارت ابزار به روش شبكه هاي عصبي
688
اندازه گيري سايش ابزار تراشكاري توسط اندازه گيري نيروهاي ماشينكاري به روش شبكه عصبي
689
اندازه گيري سايش در موتور هالي احتراقي با استفاده از روش راديواكتيو
690
اندازه گيري سختي شريان كرونري در افراد سالم و مبتلا به بيماري گرفتگي عروق
691
اندازه گيري سرب در آب به روش ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي و اكسپكتروسكوپي جذب اتمي (DLLME_AAS)
692
اندازه گيري سرريز نوسان ها در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
693
اندازه گيري سرعت امواج لمب در ورق هاي فولادي و بررسي ارتباط آن با ضخامت وفركانس
694
اندازه گيري سرعت انحلال مس و آهن از سرباره هاي حاوي مس
695
اندازه گيري سرعت خوردگي شبكه الكترود مثبت باطري سرب اسيد وبررسي اثرليتيم برآن
696
اندازه گيري سرعت موج شوك و موج حرارتي به روش تجربي و محاسبه ي فشار، چگالي و انرژي پشت موج شوك
697
اندازه گيري سرعت مويينگي در انواع نخ هاي مورد استفاده در ريز رواني (ميكروفلوييديك)
698
اندازه گيري سرعت واقعي هواپيما به روش bomb Trailling
699
اندازه گيري سرمايه انساني و سهم ان در رشد اقتصادي ايران
700
اندازه گيري سطح دانش سازماني : موردكاوي در شركت مخابرات يزد
701
اندازه گيري سطح روابط عمومي بيمارستان از ديدگاه بيماران وارتباط آن با وفاداري بيمار به بيمارستان منتخب آموزشي شهرهاي اراك ويزد در سال 92-93
702
اندازه گيري سطح سرمايه اجتماعي با تاكيد بر عنصر اعتماد اجتماعي
703
اندازه گيري سطح مؤثر فوم مسي سلول باز و مقايسه آن با روش بي اي تي
704
اندازه گيري سطح مقطع اوارنيوم 238، 238U در انرژيهاي مختلف نوترون
705
اندازه گيري سطح مقطع پراكندگي كشسان پروتون از هدف آلومينيم Al 27(P,P) Al 27 در محدوده انرژي 8/1 - 6/1 و مقايسه آن با محاسبات نظري
706
اندازه گيري سطح مقطع تشكيل محصولات شكافت حاصل از واكنش شكافت القايي توريم 232 با نوترون هاي3MeV
707
اندازه گيري سطح مقطع توليد اشعه X از عناصر مختلف تحت بمباران باريكه H2
708
اندازه گيري سطح مقطع گسيل پرتو گاماي القا شده توسط .27Al 26 و Mg ، 25Mg ،23Na ،14N پروتون/ دوترون در عناصر
709
اندازه گيري سطح مقطع واكنشهاي (Gamma,P)Al ,27(PGamma,P) Al 27 در محدوده انرژي 6/ا الي 8/1 مگا الكترون ولت
710
اندازه گيري سطح ويژه ذرات سنتز شده نيكل-اكسيد نيكل به روش پيروليز پاششي
711
اندازه گيري سطح ويژه و شعاع هيدروليكي متوسط سنگدانه ها با روش هاي هيدروليكي (معادله كوزيني- كارمن)
712
اندازه گيري سفالوسپورين ها در نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج مايع-مايع پخشي به كمك سورفكتانت و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
713
اندازه گيري سلنيم در لجن اندي و الكتروليت پالايشگاه مس سرچشمه بعد از ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي
714
اندازه گيري سوربيك اسيد و بنزوييك اسيد در نوشيدني ها به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا پس از تغليظ توسط نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده
715
اندازه گيري سورفكتنت كاتيوني CTAB در حضور ساير سورفكتنت ها ﴿آنيوني و خنثي﴾ با پروپ هاي اسپكتروفوتومتري و اسپكتروفلوريمتري
716
اندازه گيري سيانيد
717
اندازه گيري سيپرو فلوكساسين در حضور جاذب مغناطيسي اكسيد آهن عاملدار شده با سديم هگزا فلوئورو سيليكات توسط روش اسپكتروفتومتري UV Vis
718
اندازه گيري سيپروفلوكساسين و ايپوپروفن به روش نورتابي شيميايي
719
اندازه گيري سيستم سوئيچينگ تلفن ديجيتال لي - دبليو - اي - دي
720
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي اسيد به دو روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته
721
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي فرمالدهيد به روش هاياسپكتروفتومتري و تزريق درجريان پيوسته
722
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي موليبدن به روش اسپكترو فتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA‏‏)
723
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي نقره به روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته(FIA)
724
اندازه گيري سينتيكي اسپكتر و فتومتري همزمان پاراستامل و كافئين در حضور سور فاكتانت دودسيل سولفات )sds ( به روش افزايش استاندارد نقطه h h
725
اندازه گيري سينتيكي سلنيم به روش كاتاليتيكي - اسپكتروفتومتري
726
اندازه گيري سينتيكي سولفيد و نيتريت با روش كاتاليتيكي - اسپكتروفتومتري
727
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي روديم به روش اسپكتروفلوريمتري
728
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي مقادير ناچيز جيوه و نيتريت به روش اسپكتروفتومتري
729
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي نيتريت به روش پالس پلاروگرافي تفاضلي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيون هاي قليايي خاكي با دي متيل فرماميد به روش NMR
730
اندازه گيري سينتيكي مقادير كم هيدرازين به روش تزريق در جريان پيوسته(FIA)‏و مقادير بسيار كم واناديوم به روش پلاروگرافي روبش خطي سريع (LSV)
731
اندازه گيري سينتيكي نيتريت و واناديم به رو ش هاي اسپكتروفتومتري پلاروگرافي وتهيه الكترودهاي گزينشگر يوني سرب وجيوه
732
اندازه گيري سينتيكي واناديوم (V) به روش كاتاليتيكي -اسپكتروفتومتري و روش تزريق در فاز پيوسته (FIA)
733
اندازه گيري سينيتيكي - اسپكتروفتومتري آسكوربيك اسيد و باربيتورات به روش بازداري
734
اندازه گيري شاخص رضايت مشتري (CSI) در بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد
735
اندازه گيري شاخص هاي تعادلي در موارد جراحي ستون فقرات در ناحيه ي كمري و خاجي
736
اندازه گيري شار نوترون در رآكتور زيربحراني اصفهان و مقايسه با نتايج محاسبات با كدهاي WIMS و CITATION , neutron flux measurement in isfahan subcritical reactor and comparing with calculation results with WIMS & CITATION codes
737
اندازه گيري شار نوتروني پيوسته دستگاه محصورسازي الكتروستاتيكي اينرسي گداخت هسته اي (ŸIR-IECF)
738
اندازه گيري شار نوتروني چشمه Am-Be241 ئر ويزوفلاكس نوترون
739
اندازه گيري شارنوترون در راكتور زير بحراني اصفهان
740
اندازه گيري شدت اشباع و بهره سيگنال كوچك ﴿بهره كم دامنه﴾ در ليزرهاي گازكربنيك با پرتو مداوم
741
اندازه گيري ضخامت لايه هاي نازك فلزي به روش تداخل سنجي و دنسيتومتري
742
اندازه گيري ضخامت متغير يك جسم با روش التراسونيك
743
اندازه گيري ضخامت و ضريب شكست فيبر نوري بوسيله ميكروسكوپ فازي هيلبرت(HPM)
744
اندازه گيري ضرائب جذب دي اكسيد كربن و نيتروژن بر كربن فعال جهت فرآيند جذب نوساني فشار
745
اندازه گيري ضرايب انقباض در فرايند ريخته گري دقيق سوپر آلياژ
746
اندازه گيري ضرايب مهندسي مصالح ارتونوپيك
747
اندازه گيري ضريب اصطكاك ليف با ليف در الياف نساجي
748
اندازه گيري ضريب اصطكاك نخ با نخ به روشهاي مختلف
749
اندازه گيري ضريب انتقال حرارت كلي اواپراتورهاي يخچال فريزر
750
اندازه گيري ضريب انتقال حرارت ميعان در تماس مستقيم جريان آب و بخار درون كانال افقي
751
اندازه گيري ضريب تشعشع با استفاده از دستگاه اندازه گيري دماي غيرتماسي﴿تشعشعي﴾
752
اندازه گيري ضريب تضعيف خيلي موثر براي فولاد
753
اندازه گيري ضريب توزيع اكتانول-آب تعدادي از آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي و سولفوناميدهاي سنتزي جديد با استفاده از ميكرو استخراج مايع- مايع تسهيل شده با ورتكس
754
اندازه گيري ضريب شكست خطي و غير خطي محيط هاي هيبريدي مانند نانو ذره در محيط هاي رنگدانه اي با استفاده از روش شكست سنجي آبه به روش اپتيكي و روش Z-Scan
755
اندازه گيري ضريب نفوذ در محلول هاي پليمري با استفاده از روش FTIR-ATR
756
اندازه گيري ضريب نفوذ گازهاي دي اكسيد كربن، متان و نيتروژن در نفت خام مخازن نفت سنگين ايران
757
اندازه گيري ضريب هاي نفوذ مولكولي اكسيژن و بخار آب در فيلم هاي بسته بندي توليد شده از كيتوزان قارچي و ميگويي
758
اندازه گيري ضريب واقطبش بافت بوسيله ي نور همدوس ليزر در طول موج RGB
759
اندازه گيري طول فمور بوسيله سونوگرافي جهت ارزيابي سن حاملگي زنان باردار در رشت
760
اندازه گيري طول كاركرد با استفاده از راديو گرافي به روش موازي ومقايسه آن بادستگاه آپكس ياب.Root zx
761
اندازه گيري علف كش مولينيت در نمونه هاي آبي با استفاده از روش ريز استخراج فاز جامد و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
762
اندازه گيري عمق به روش پردازش تصوير
763
اندازه گيري عمق بيهوشي با استفاده از تركيب سيگنالهاي حياتي و مغزي
764
اندازه گيري عملكرد با رويكرد تصميم گيري چند معياره غير قطعي و تحليل شبكه اي با ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد (مطالعه موردي آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران)
765
اندازه گيري عملكردهاي ريوي نرمال زنان استان كرمانشاه
766
اندازه گيري عملي ممان اينرسي هواپيما حول دو محور x و y با استفاده از روش آونگ مركب
767
اندازه گيري عناصر كم مقدار ارسينك و برم در ناخن افراد با سنين مختلف بوسيله تكنيك NAA
768
اندازه گيري عناصرموجوددرنمونه هاي معدني سيمان به روش NAA ومقايسه با PGNAA
769
اندازه گيري عنصر يد در انواع نمك هاي خوراكي به روش فعال سازي نوتروني با استفاده از نوترون هاي فراگرمايي در راكتور مينياتوري اصفهان
770
اندازه گيري عنصر يد در برخي نمونه هاي مواد غذايي و محصولات كشاورزي به روش ...
771
اندازه گيري غلظت اكتيويته 134-CS ,137-CS ,40-K در نمونه هي مختلف چاي خشك به روش اسپكترومتري گاما
772
اندازه گيري غلظت برخي ازآلاينده هاي زاينده رود به روش PGNAA
773
اندازه گيري غلظت برخي عناصر كم مقدار در شير مادر با روش فعال سازي نوتروني , determination of concentrations of some trace elements in human milk by neutron activation analysis method
774
اندازه گيري غلظت تركيبات BTEX در آزمايشگاه هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
775
اندازه گيري غلظت عددي و توزيع اندازه ي هواويز ﴿آيروسل﴾ هاي آلاينده در مناطق شهري
776
اندازه گيري غلظت فلزات سنگين ( مس، نيكل، سرب، كروم، كاديوم و روي ) در خون شهروندان و هواي اصفهان بوسيله روش طيف سنجي اتمي
777
اندازه گيري غلظت گاز رادون- 222 در مدارس ابتدايي دخترانه شهر يزد
778
اندازه گيري غلظت گاز رادون در برخي محيط هاي سربسته شهر اصفهان با استفاده از دستگاه RTM-1688-2 و تعيين پرتوزايي برخي مصالح ساختماني به كار رفته با استفاده از آشكارساز HPGe
779
اندازه گيري غلظت گاز رادون و ميزان مواجهه كارگران با آن در معادن زير زميني استان يزد
780
اندازه گيري غلظت گاز رادون و ميزان مواجهه كارگران با آن در معادن زير زميني استان يزد
781
اندازه گيري غلظت گونه هاي( Cr ( VI ) , Cr ( III در پسابها و پسماندهاي جامد مجتمع فولاد مباركه
782
اندازه گيري غلظت مونو، دي و تري بوتيل فسفات و بيس(2- اتيل هگزيل) فسفات با كروماتوگرافي گازي در حلال كروزن
783
اندازه گيري غير آنزيمي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكترود يكبار مصرف مغز مداد اصلاح شده با نانو كامپوزيت گرافن -مس
784
اندازه گيري غير تماسي سرعت يك سيال به كمك طرح پيسه اي ليزر
785
اندازه گيري غير مخرب رطوبت با استفاده از روش ضريب دي الكتريك
786
اندازه گيري غير مستقيم بعضي از داروها با روش هاي اسپكتروسكوپي
787
اندازه گيري غير مستقيم يد بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد جيوه
788
اندازه گيري غيرآنزيمي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكتروديكبار مصرف اصلاح شده با نانو كامپوزيت نقره پلي آنيلين پلي استايرن سولفورينيك اسيد
789
اندازه گيري غيرمستقيم آسكوربيك اسيد به روش اسپكتروفتومتري و طيف سنجي جذب اتمي
790
اندازه گيري فاصله به كمك سنسور ال وي دي تي
791
اندازه گيري فاصله بين كنديل در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده دندانپزشكي گيلان به كمك bow face در سال 84-85
792
اندازه گيري فاصله خاموشي شعله مخلوط دو فازي گاز - جامد
793
اندازه گيري فاكتور شكافت سريع راكتور صفر قدرت آب سنگين اصفهان توسط آشكارساز رد هسته اي ميكاي طبيعي
794
اندازه گيري فرمالدئيد و اگزاليك اسيد به روش سينتيكي - فتومتري و يونهاي كبالت ، مس و كادميوم توسط روش الكتروشيميايي ولتامتري عاري سازي جذبي
795
اندازه گيري فرمالدهيد براساس اثر كاتاليزوري آن بر اكسايش پيرو گالل قرمز توسط برومات به روش سينتيكي - اسپكترو فتو متري و تزريق در جريان پيوسته
796
اندازه گيري فشار استاتيك اطراف ايرفويل در نوسان پيچشي در جريان تراكم ناپذير ناپايا
797
اندازه گيري فشار استاتيك حول ايرفويل در حال نوسان در جريان تراكم ناپذير ناپايا
798
اندازه گيري فشار بخار مايعات در فشارهاي خارجي بالا
799
اندازه گيري فشار خون سيستولي/ دياستولي حين تست ورزش
800
اندازه گيري فشار و نسبت تورم هيدروژل هاي پزشكي بر پايه اكريليك اسيد در محيط معده و روده كوچك
801
اندازه گيري فعاليت آنت ياكسيداني اسانس وعصاره گياه باريجه (Ferula gummosa Boiss) بااستفاده ازروشهايCAA.DPPH)وFRAP
802
اندازه گيري فعاليت آنتي اكسيداني موجود دربرگ وگل گياه ferulago angulata )چوير( بااستفاده ازروش هاي CAA , ORAP,FRAP
803
اندازه گيري فلاكس نوترون بوسيله دو روش اكتيواسيون و كامپيوتري و مقايسه آنها با هم
804
اندازه گيري فلزات سنگين Pb(،As،)Cd و آفلاتوكسين B1 در برنج خام وميزان فلزات سنگين Pb(،As،)Cd در برنج شسته وخيسانده شده در برنجهاي سطح عرضه استان كرمانشاه
805
اندازه گيري فلوئوريمتري مقادير ناچيز آب در حلال هاي آلي با استفاده از كمپلكس جديد فلوئورسنت N,N- دي متيل بنزيل آمين پالاديوم (Ⅱ) كوركيومينات
806
اندازه گيري فلوريمتري برخي از داروها با استفاده از نقاط كوانتومي گرافن اصلاح شده
807
اندازه گيري فلوي خون با روش داپلر ليرزي و شبيه سازي آن باروش مونت كارلو
808
اندازه گيري فلوي نوترونهاي حرارتي در محيط غير تكثيري و طراحي ويزوفلاكس
809
اندازه گيري فنازوپيريدين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با فيلم لايه ي دوگانه هيدروكسي كلسيم ، آهن / نانوذرات پلاتين
810
اندازه گيري فنل ها در نمونه هاي آبي توسط ريزاستخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و كروماتوگرافي گازي
811
اندازه گيري فنول ها در نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج مايع- مايع پخشي به همراه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا و آشكارساز آرايه ديودي
812
اندازه گيري فوليك اسيد در نمونه هاي حقيقي به وسيله الكترود خمير كربن در حضور هگزادسيل تري متيل آمونيوم برومايد
813
اندازه گيري قابليت فرايند و محاسبه سطح سيگمابا رويكرد آمار بيزي
814
اندازه گيري قارچ كش متالاكسيل در سبزيجات با به كارگيري ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پر شده و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
815
اندازه گيري قطبش دايره اي امواج گرانشي
816
اندازه گيري قطبش دايره اي تابش زمينه كيهاني
817
اندازه گيري قطر ، توزيع و نانو ذرات TiO2 به كمك روش جابجايي طيفي LIF درمحلول RD6G
818
اندازه گيري قطر آرماتورهاي حرارتي مدفون در بتن سازه اي با استفاده ازروش تصاوير ديجيتال رادار نفوذي در زمين
819
اندازه گيري قطر الياف به روش پردازش تصوير
820
اندازه گيري قطر به كمك كامپيوتر
821
اندازه گيري قطر فيبر نوري با استفادهاز روش مايكروويو
822
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي
823
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
824
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
825
اندازه گيري قطر قدامي-خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
826
اندازه گيري قطر قطرات اسپري
827
اندازه گيري قطر نخ و % CV قطر نخ
828
اندازه گيري قند خون با استفاده از شبكه هاي عصبي شعاعي
829
اندازه گيري قند در پنبه
830
اندازه گيري كاداورين و پوترسين ﴿ آمين هاي بيوژنيك﴾ به عنوان شاخص هاي بيوشيميايي تشخيص سرطان و اندازه گيري تستوسترون توسط دستگاه اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
831
اندازه گيري كادميم با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي پس از ميكرو استخراج فاز جامد پخشي با جاذب گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با مايع يوني
832
اندازه گيري كادميم در آب به روش استخراج مايع -مايع پخشي و اسپكتروسكوپي جذب اتمي
833
اندازه گيري كارائي نسبي آموزش و پرورش كشور با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها طي سالهاي 1384 لغايت 1387
834
اندازه گيري كارايي بخشهاي مختلف بيمارستان با بكارگيري تحليل پوششي داده هاي فازي وآناليز مولفه هاي مستقل ﴿مطالعه موردي﴾
835
اندازه گيري كارايي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
836
اندازه گيري كارايي فني توليد گندم درايران با استفاده از روش تحليل داده ها)DEA( طي دوره هاي زراعي (1386-1384)
837
اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمران شهري ( با استفاده از روش DEA : مورد مطالعه استان همدان )
838
اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمراني شهري شهرداري هاي شيراز با استفاده از دو روش DEAو DEA
839
اندازه گيري كارايي مزارع پرورش ماهي قزل آلا در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از تحليل پوششي داده ها
840
اندازه گيري كارايي مزارع پرورش ماهي قزل آلا دراستان چهارمحال وبختياري با استفاده ازتحليل پوششي داده ها (مطالعه ي موردي شهرستان كوهرنگ )
841
اندازه گيري كارايي و بهره وري زيست محيطي كل عوامل توليد در بخش كشاورزي ايران: با رويكرد تعادل مواد
842
اندازه گيري كارايي واحدهاي مختلف توليد سيمان كشور با استفاده از تكنيك D.E.A
843
اندازه گيري كارايي واحدهاي مختلف توليد سيمان كشور با استفاده از تكنيك D.E.A
844
اندازه گيري كاروديلول در نمونه هاي حقيقي مانند قرص و ادرار ،با استفاده از روشهاي اسپكتروفوتومتري ،اسپكتروفلوريمتري و كمومتريكس
845
اندازه گيري كافئين و گاليك اسيد در چاي سبز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلومينات(NiAl2O4 )
846
اندازه گيري كافئين و گاليك اسيد در چاي سبز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلومينات(NiAl2O4 )
847
اندازه گيري كاملا انتخابي كاتيون مس با ليگاند سنتزي (2- هيدروكسي -4و4- دي متيل -6- اكسو-1- سيكلو هگزان -1- ايل )3و3- دي متيل 2و2و4و9 تتراهيدرو-1-زانتن -1- اون به روش اسپكتروفتومتري
848
اندازه گيري كراتينين خون با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني
849
اندازه گيري كرنش عضله قلب بوسيله فريزهاي ماره در تصاوير نشان گذاري شده MR در مختصات قطبي
850
اندازه گيري كشش نخ به روش غير تماسي
851
اندازه گيري كشش نخ در بويين پيچي و عوامل موثر در آن
852
اندازه گيري كلر آزاد آب به روش تصوير رايانه اي با گوشي هوشمند بر اساس نورتابي شيميايي
853
اندازه گيري كلرو رومازين هيدروكلرايد توسط الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده به روش الكتروشيمياي با NiALLDH
854
اندازه گيري كلرواستيك اسيدها در نمونه هاي آبي با استفاده از ريز استخراج مايع-مايع پخشي همراه با مشتق سازي و كروماتوگرافي گازي- آشكار ساز ربايش الكتروني
855
اندازه گيري ﻛﻠﺮوﻓﻨﻞﻫﺎ در آب ﺑﻪ روش ﻣﻴﻜﺮو اﺳﺘﺨﺮاج مايع-مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
856
اندازه گيري كمي و كيفي اتانول در نوشيدني هاي موجود در بازار گرگان در سال 1394
857
اندازه گيري كمي و كيفي فيوم هاي فلزي در هواي محيط كاربعد از پيش تغليظ بوسيله غشاءاستر سلولز و تعيين انها بوسيله جذب اتمي شعله
858
اندازه گيري كوشش مالياتي در استان فارس
859
اندازه گيري كيفيت تغذيه و مشخصات بار
860
اندازه گيري كيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سرو كوال در بانك صادرات شهر اصفهان، با تاكيد برخدمات سپهر
861
اندازه گيري كيفيت محصولات نساجي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
862
اندازه گيري كيفيت و مشخصه سازي باريكه ليزر سولماز ترابي
863
اندازه گيري گاز رادون بر روي گسل هاي شمال شرق ايران و شبيه سازي اثر آن بر روي ريه افراد با استفاده از كد MCNPX
864
اندازه گيري گذردهي شبكه هاي بدون سيم به كمك شبيه سازي
865
اندازه گيري گسيل، بهبود قدرت تفكيك انرژي، و بهينه سازي تزريق باريكه پرتونهاي 30 مگاالكترون ولتي
866
اندازه گيري گشتاور پيچشي تيغه هاي دوار عمودي در شرايط مختلف فيزيكي خاك
867
اندازه گيري گلو و تيواوره در فرآيند پالايش مس
868
اندازه گيري لتروزول در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از ميكرو استحراج مايع مايع به كمك هوا توسط دستگاه كروماتوگرافي مايف با كارايي بالا
869
اندازه گيري ماده موثره در شربت لوپراميد به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
870
اندازه گيري مدلهاي خطا و كاليبراسيون شبكه هاي مايكروويو با استفاده از ماتريس S
871
اندازه گيري مدول الاستيستيه با استفاده از آزمايش ارتعاشي وآلتراسونيك
872
اندازه گيري مدول فشاري و كششي كامپوزيت هاي تقويت شده باالياف بااستفاده ازسيستم تير دوجزئي
873
اندازه گيري مديريت دانش مشتري با مطالعه موردي در چارچوب ارائه بانك هاي ايراني
874
اندازه گيري مس و نيكل در مواد غذايي به روش ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي و مروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
875
اندازه گيري مستقيم تري هالومتان ها در آب بوسيله اسپكترومتر تحرك يوني
876
اندازه گيري مستقيم قدرت ورودي به روتور فن و بررسي عملكرد فن لانه سنجابي
877
اندازه گيري مشخصات پرتو خروجي ليزر نيمه هادي
878
اندازه گيري مشخصات نپ و بررسي تاثير عوامل مختلف بر آن
879
اندازه گيري مشخصه هاي باريكه يون آرگون و نيتروژن در دستگاه پلاسماي كانوني UIPF2 بااستفاده از آرايه فنجان فارادي
880
اندازه گيري مشخصه هاي نقاط داغ دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از دوربين روزنه اي پرتو ايكس
881
اندازه گيري مقادير (سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، منگنز، فسفر، روي، آهن) در هسته انبه ميناب به وسيله روشهاي طيف سنجي جذب اتمي و طيف نورسنجي جذب مولكولي
882
اندازه گيري مقادير آهن و كروم محلول در آب، با استفاده از پردازش تصوير ديجيتالي
883
اندازه گيري مقادير اندك يون سولفيد به روش اسپكترو فلوريمتري
884
اندازه گيري مقادير اندك يون سولفيد به روش اسپكتروفلوريمتري
885
اندازه گيري مقادير بسيار كم اسميم به روش سينتيكي -اسپكتزوفتومتري
886
اندازه گيري مقادير بسيار كم بعضي از فلزات سنگين به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي بعد از جداسازي و پيش تغليظ با جاذب هاي كي ليت دهنده
887
اندازه گيري مقادير بسيار كم پالاديوم در نمونه هاي آبي به روش اسپكتوفوتومتري مرئي-فرابنفش پس تز پيش تغليظ به روش ميكرو استخراج مايع -مايع پخشي
888
اندازه گيري مقادير بسيار كم كادميم با استفاده از روش ولتامتري عريانسازي اندي پالس تفاضلي به روي يك الكترود اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني
889
اندازه گيري مقادير بسيار كم نقره و طلا در نمونه هاي آبي با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي بعد از استخراج فاز جامد
890
اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز فلز روي درنمونههاي آبي با پلاروگرافي بعد از پيش تغليظ روي ديسك C81 اصلاح شده باليگاند 6،6- دي اتوكسي -2،2-[2،2-دي متيل پروپان -1،3 دي ايل بيس (نيتريلومتيليدين )]- دي فنول
891
اندازه گيري مقادير جزئي ويتامين B1﴿تيامين هيدروكلرايد﴾در مواد دارويي به روش استخراج_اسپكتروفتومتري بر اساس تشكيل زوج يون
892
اندازه گيري مقادير كم آنيون هاي كلريد و سولفات در سود 50 درصد با تكنيك برش مقطعي و ماند به روش يون كروماتوگرافي
893
اندازه گيري مقادير كم آنيون هاي گوگرد(-S2-,S2O3^2-,SO3^2) به روش ولتامتري روبش خطي با استفاده از كمپلكس تريس ﴿ 2،'2- بي پيريديل﴾ روتنيوم(II) به عنوان حد واسط همگن
894
اندازه گيري مقادير كم برخي گونه هاي فلزي بوسيله روشهاي جديد الكتروشيميايي
895
اندازه گيري مقادير كم تيوسيانات در نمونه هاي بيولوژيكي به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري (on _ line an​d FIA)
896
اندازه گيري مقادير كم تيوسيانات در نمونه هاي بيولوژيكي به روش سينتيكي -اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA)
897
اندازه گيري مقادير كم روتنيم (III) و آسكوربيك اسيد به روش تزريق در جريان پيوسته (FIA)
898
اندازه گيري مقادير كم سلينم و تيوسولفات به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري
899
اندازه گيري مقادير كم سورفكتانت هاي كاتيوني ﴿ستيل تري متيل آمونيوم برميد ﴾بر اساس تشكيل كمپلكس زوج يون با اريو كروم بلاك Tبه روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته
900
اندازه گيري مقادير كم كادميم ﴿II﴾ به روش استخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطيسي فريت - نيكل اصلاح شده و اسپكترومتري جذب اتمي و اندازه گيري كلروپرومازين به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع كوپل شده با روش ولتامتري پالس تفاضلي
901
اندازه گيري مقادير كم گلوتاتيون و ايزوپروترنول به روش نورتابي شيميايي با استفاده از سيستم لومينول-دي پر آيودات نقره ﴿III﴾ و مطالعه اثر كاتاليزوري كمپلكس گنجايشي بتاسيكلود كسترين با نانو ذرات مغناطيسي MnFe2O4 بر سرعت نور تابي شيميايي
902
اندازه گيري مقادير كم منگنز (II) و كربن دي سولفيد با استفاده از اثر كاتاليزوري و اثر القائي به روش سينتيكي -اسپكتروفتومتري
903
اندازه گيري مقادير كم يون هاي تاليم و نيكل به روش استخراج و پيش تغليظ بوسيله نانو لوله هاي كربني اصلاح شده
904
اندازه گيري مقادير ناچيز As ,Cu , Zn , Cd ,Pb در ذرات معلق اتمسفر
905
اندازه گيري مقادير ناچيز ارسنيك با استفاده از روش پيش تغليظ وطيف سنجي جذب اتمي
906
اندازه گيري مقادير ناچيز اورانيوم با استفاده از ليگاندBr-PADAP به روش ميكرو استخراج مايع - مايع بخشي با روش اسپكترو فتومتري
907
اندازه گيري مقادير ناچيز اورانيوم در نمونه هاي آبي با استفاده از استخراج با فيلم نازك فاز جامد و طيف سنجي آلفا
908
اندازه گيري مقادير ناچيز سريم ) iil ( و آهن )ii j ( در حضور سور فكتانت باروش اسپكتر و فلوريمتري
909
اندازه گيري مقادير ناچيز سريم )IV( به روش سينتيكي اسپكترو فتومتري در نمونه هاي آب
910
اندازه گيري مقادير ناچيز سولفاستاميد و سولفا تيازول به روش ولتامتري چرخه اي عاري سازي پيوسته با تبديل فوريه سريع
911
اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سمي ( مس و روي) در نمونه هاي غذايي پس از استخراج از فاز جامد به روش جذب اتمي
912
اندازه گيري مقادير ناچيز گونه هاي مختلف جيوه در نمونه هاي محيطي ( آب و هوا ... )
913
اندازه گيري مقاديركروم،سرب ونيكل درهواوبررسي جذب وتبيت آن روي زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت
914
اندازه گيري مقاومت الكتريكي الياف و بررسي يك روش ايجاد هدايت الكتريكي در الياف
915
اندازه گيري مقاومت فصل مشتركريخته گري آلياژ آلومينيوم 356 A و بررسي موثر بر آن
916
اندازه گيري مقايسه اي افلاتوكسين B1موجود در پسته، با دو روش Hplc و زيست حسگر الكتروشيميايي آنزيمي جديد
917
اندازه گيري مقدار پلي ساكاريدهاي متر شحه در حالت هاي سنتي و صنعتي و بررسي اثر آنها بر خصوصيات بافتي
918
اندازه گيري مقدار سيليسيم باقي مانده در بدنه هاي باند نيتريدي
919
اندازه گيري مقدار شيارافتادگي در سطح روسازي هاي آسفالتي بااستفاده از دوربين كينكت
920
اندازه گيري مقدار عبور اسپكتروسكوپي ان لاين در راكتورهاي ميكروسيالي
921
اندازه گيري ملامين موجود در شير خشك به روش استخراج فاز جامد با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
922
اندازه گيري منگنز موجود در محلول د ياتيلن گليكول به روش ولتامتري عاريسازي
923
اندازه گيري مواد منفجره بروش اسپكترومتري تحرك يوني (ion mobility spctrometry) با استفاده از تخليه كرونا بعنوان منبع يونيزاسيون
924
اندازه گيري موقعيت، سرعت و شتاب يك شئي متحرك با استفاده از امواج التراسوند
925
اندازه گيري موكسيفلوكساسين به روش نورتابي شيميايي تزريق در جريان با استفاده از پتاسيم پرمنگنات
926
اندازه گيري مولفه هاي سرعت جريان و توربولانس در خروجي از پره هاي فن لانه سنجابي
927
اندازه گيري مولكولهاي آلي در نمونه هاي زيستي توسط حسگر نوري فلئورسانس حاوي نقاط كوانتومي اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي
928
اندازه گيري ميانگين دور سر در نوزادان ترم گيلاني متولد شده در بيمارستان الزهراي رشت در سال 1380
929
اندازه گيري ميانگين طول الياف
930
اندازه گيري ميدان مغناطيسي آهنرباهاي خم كننده مورد استفاده در شتابدهنده هاي ذرات
931
اندازه گيري ميدان مغناطيسي و تعيين مكان پلاسما در توكاماك
932
اندازه گيري ميزان ... در سيتوپلاسم نوتروفيلهاي بيماران مبتلا به ... به روش فلوسيتومتري و بررسي ارتباط آن با نوع موتاسيون ژنتيكي بيماري
933
اندازه گيري ميزان آلودگي سطحي ورقهاي فولادي
934
اندازه گيري ميزان آنزيم هاي كبدي وبررسي رابطه آن با سطح سرمي فريتين وسابقه هپاتيت سي در بيماران تالاسمي مركز درماني بيماري هاي خاص شهر كرمان
935
اندازه گيري ميزان اثر بخشي به كار گيري فناوري اطلاعات در توسعه مديريت دانش شركت هاي بيمه
936
اندازه گيري ميزان افزودني هاي پلي الفين ها به كمك كروماتوگرافي CLPH
937
اندازه گيري ميزان باقيمانده آفت كش هاي فسفره در برخي از ميوه جات و صيفي جات پرمصرف به روش كروماتوگرافي گازي و مطالعه راهكارهاي كاهش بقاياي سموم در اين محصولات
938
اندازه گيري ميزان تراوايي بخار آب از پلي يورتان هاي حساس به دما
939
اندازه گيري ميزان تشعشعات در ميدان نزديك در اطراف گوشي
940
اندازه گيري ميزان تضعيف نوترون هاي سريع براي تعيين مشخصه هاي ژئوفيزيكي و كاربرد آن در چاه پيمائي در صنعت نفت
941
اندازه گيري ميزان توافق گزارش CT اسكن هماتوم هاي اپي دورال و ساب دورال حاد تروماتيك با نتايج اعمال جراحي اين بيماران از سال 1378 الي 1380 در بيمارستان پورسيناي رشت
942
اندازه گيري ميزان توليد محصولات شكافت حاصل از بمباران اوانيوم 238 توسط نوترونهاي تك انرژي سريع
943
اندازه گيري ميزان جذب اتانول در غشاي پليمري PDMS
944
اندازه گيري ميزان جذب رطوبت هوا با استفاده از نانوكامپوزيت زئوليت 13X اصلاح شده
945
اندازه گيري ميزان رادون آب شرب منطقه فريمان و تربت جام
946
اندازه گيري ميزان رادون آب شرب منطقه قاينات
947
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب شهرستان گچساران
948
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب شهرستان گچساران
949
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب منطقه اي فريمان وتربت جام
950
اندازه گيري ميزان رضايت شغلي دبيران زن در رشته علوم انساني در شهرستان تنكابن در سال تحصيلي 1393-1392.
951
اندازه گيري ميزان سايش سنگ ها با استفاده از لس آنجلس و لاوال ماشين و مقايسه آنها
952
اندازه گيري ميزان سرب و نيكل در خاك آلوده، اندام هوايي و ريشه برخي از گياهان به روش طيف بيني جذب التمي و تحليل آماري آن ها
953
اندازه گيري ميزان ضربان قلب با ميكرو كنترلر آردونيو
954
اندازه گيري ميزان طلا در نمونه هاي معدني برروش اسپكتروسكپي گاماي ناشي از جذب نوترون
955
اندازه گيري ميزان گابا در سركه و شناسايي مولكولي باكتري هاي اسيدلاكتيك توليدكننده گابا
956
اندازه گيري ميزان گابا در كشك و شناسايي مولكولي باكتري هاي مولد گابا در آن
957
اندازه گيري ميزان وابستگي اختلاف رنگ بصري به روشنايي پس زمينه خاكستري
958
اندازه گيري ناپروكسن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد تيتانيم واكسيد واناديم وگرافن به روش ولتامتري پالس تفاضلي
959
اندازه گيري ناخالصي هاي بتا دهنده
960
اندازه گيري ناهمواري روسازي با استفاده از دوربين كينكت
961
اندازه گيري نرخ احتراق مخلوط گاز - جامد
962
اندازه گيري نرخ حجمي قطرات مايع عبوري از سطح مقطع يك كانال در جريان گاز- مايع
963
اندازه گيري نرخ سوزش در فشارهاي زياد
964
اندازه گيري نرخ كندگي كاتاليست هاي فلزي در حضور هيدروكربن هاي گازي در سلول تابش دهي ليزري
965
اندازه گيري نسبت خروج حلال از محلول ريسندگي و و ورود غيرحلال به آن در فرآيند رسوب غوطه وري
966
اندازه گيري نقدشوندگي سهام براساس معيارهاي دامنك و تأثير قيمت (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
967
اندازه گيري نقره به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري و اندازه گيري پركلرات به روش استخراج
968
اندازه گيري نقره در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
969
اندازه گيري نوسكاپين و لوسين بر روي الكترود كربن شيشه اصلاح شده با نانولوله هاي كربن چند جداره به روش ولتامتري روبش چرخه اي
970
اندازه گيري نيترات بااستفاده از الكترود غشايي پلي وينيل كلرايد وخمير كربن اصلاح شده بانانو لوله هاي كربني چند جداره
971
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي تركيب شده با سيستم تزريق در جريان پيوسته با آشكار ساز UV-Vis
972
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي زيست -محيطي و غذاها با بكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتري و كمومتريكس
973
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي مختلف با بكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتري وروش هاي مرتبه دوم كمومتريكس
974
اندازه گيري نيروي پارگي پارچه هاي پيراهني به وسيله دستگاه پارگي پارچه (المندورف ) و تعيين ارتباط آن با ساير خصوصيات
975
اندازه گيري نيروي مقاومت هوا در پوشاك محيط بيرون﴿آيروديناميكي﴾
976
اندازه گيري نيروي نفوذ سوزن در اتصالات مختلف
977
اندازه گيري نيروي نفوذ سوزن در پارچه هاي كولار
978
اندازه گيري نيروي نگهدارنده جوراب به وسيله شبيه سازي ساق پا
979
اندازه گيري نيروي وارد شده به سوزن در هنگام دوخت و مقايسه نتايج بدست آمده با يك روش اندازه گيري ديگر
980
اندازه گيري نيكل به روش اسپكترو فتومتري - تزريق در جريان پيوسته و بهينه سازي طرح فاكتوريال و اندازه گيري همزمان كبالت ، نيكل ، مس به روش اسپكتروفتومتري و ...
981
اندازه گيري نيمه كمي تزايدژن HER-2/neu به روش Differential PCR در بيماران با سرطان سينه در جمعيت اصفهان
982
اندازه گيري هدايت الكتريكي Insb به روش پديده هال
983
اندازه گيري هم ريسكي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
984
اندازه گيري هم زمان كافئين و تئوفيلين در پلاسماي خون و برگ سبز چاي و همچنين اندازه گيري مستقيم تيوسيانات در بزاق دهان انسان به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ﴿ESI-IMS﴾
985
اندازه گيري هم زمان نيترات و نيتريت در آب آشاميدني و سيب زميني به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
986
اندازه گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش پالس ولتامتري با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با پليمر دي سديم - 6 هيدروكسي -5 }(-4سولفوناتو فنيل) آزو {نفتالين -2 سولفونات (سان ست يلو ) در حضور نانو ذرات پلاتين
987
اندازه گيري همزمان آسكوربيك اسيد، استامينوفن و كدئين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره واسپينل ZnCrFeO4 به روش ولتامتري پالس تفاضلي
988
اندازه گيري همزمان آسكورپيك اسيد، اوريك اسيد و اپي نفرين به روش ولتامتري پالس تفاضلي توسط الكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با پليمرزايلنول اورنج .
989
اندازه گيري همزمان آلفازوسين،ايندومتاسين و زايلوتن با استفاده از آناليز چند متغيره و اسپكتروفتومتري
990
اندازه گيري همزمان آنيون هاي نيتريت و بروميد به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش شبكه ي عصبي مصنوعي اندازه گيري همزمان تركيبات پيركسيكام و پيريدوكسين به روش اسپكتروفلوريمتري و مدل سازي به روش آناليز فاكتورهاي موازي
991
اندازه گيري همزمان اپكتروفوتومتري اسكوربيك اسيد دوپامين و اوريك اسيد به روش كمتري مربعات جزيي
992
اندازه گيري همزمان اپي نفرين واستامينوفن با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با ائوزين
993
اندازه گيري همزمان اپي نفرين،استامينوفن ،تريپ توفان به وسيله الكترود كربن
994
اندازه گيري همزمان اسپكتروفتومتري يونهاي كبالت نيكل ومس با استفاده از ليگاند فنيل فلورن در محيط ميسلي به روش حداقل مربعات جزئي PLS()
995
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري اپي نفرين ، استامينوفن و دوپامين بااستفاده از روش حداقل مربعات جزيي در نمونه هاي زيستي
996
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري اپي نفرين ، اوريك اسيد و آسكوربيك اسيد با استفاده از روش كمترين مربعات جزيي در نمونه هاي حقيقي
997
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري كراتينين ، اوروتيك اسيد و اوريك اسيد با استفاده از كاليبراسيون كمترين مربعات جزيي در مايعات بيولوژيكي
998
اندازه گيري همزمان استامينوفن و كافئين در نمونه هاي بيولوژيكي به روش آناليز فاكتورهاي موازي ( PARAFAC)
999
اندازه گيري همزمان اسكتروفتومتري برخي كاتيون هاي فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
1000
اندازه گيري همزمان الكتروشيمياي لوودوپا، همووانيليك اسيد و آسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آليزارين قرمز متصل شده با كربن نانو تيوپ
بازگشت