<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اندازه گيري ريسك بازار با استفاده از روش شبيه سازي تاريخي فيلتر شده ﴿مطالعه اي در بازار جهاني نفت خام﴾
2
اندازه گيري ريسك نرخ ارز با استفاده از نظريه ارزش فرين
3
اندازه گيري ريسك نقدشوندگي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك (مطالعه‌اي در بورس اوراق بهادار تهران)
4
اندازه گيري ريسك نكول بر اساس مدل KMV (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
5
اندازه گيري زاويه بريد و بررسي تاثير آن بر خواص مكانيكي
6
اندازه گيري زاويه تماس مايع با سطح جامد
7
اندازه گيري زاويه تماس و كشش بين سطحي در حضور نانو ذرات در محلولهاي آبي
8
اندازه گيري زبري سطح ورق فولادي با استفاده از پرتوي ليزر و شبكه عصبي
9
اندازه گيري سايش ابزار تراشكاري توسط اندازه گيري درجه حرارت ابزار به روش شبكه هاي عصبي
10
اندازه گيري سايش ابزار تراشكاري توسط اندازه گيري نيروهاي ماشينكاري به روش شبكه عصبي
11
اندازه گيري سايش در موتور هالي احتراقي با استفاده از روش راديواكتيو
12
اندازه گيري سختي شريان كرونري در افراد سالم و مبتلا به بيماري گرفتگي عروق
13
اندازه گيري سرب در آب به روش ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي و اكسپكتروسكوپي جذب اتمي (DLLME_AAS)
14
اندازه گيري سرريز نوسان ها در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
15
اندازه گيري سرعت امواج لمب در ورق هاي فولادي و بررسي ارتباط آن با ضخامت وفركانس
16
اندازه گيري سرعت انحلال مس و آهن از سرباره هاي حاوي مس
17
اندازه گيري سرعت خوردگي شبكه الكترود مثبت باطري سرب اسيد وبررسي اثرليتيم برآن
18
اندازه گيري سرعت موج شوك و موج حرارتي به روش تجربي و محاسبه ي فشار، چگالي و انرژي پشت موج شوك
19
اندازه گيري سرعت مويينگي در انواع نخ هاي مورد استفاده در ريز رواني (ميكروفلوييديك)
20
اندازه گيري سرعت واقعي هواپيما به روش bomb Trailling
21
اندازه گيري سرمايه انساني و سهم ان در رشد اقتصادي ايران
22
اندازه گيري سطح ايمني نواحي شهري بر اساس تحليل ويژگي‌هاي فضايي شبكه معابر
23
اندازه گيري سطح دانش سازماني : موردكاوي در شركت مخابرات يزد
24
اندازه گيري سطح سرمايه اجتماعي با تاكيد بر عنصر اعتماد اجتماعي
25
اندازه گيري سطح سرمي روي در كودكان شش تا دو سال شهرستان سنندج در سال 1391
26
اندازه گيري سطح مؤثر فوم مسي سلول باز و مقايسه آن با روش بي اي تي
27
اندازه گيري سطح مقطع اوارنيوم 238، 238U در انرژيهاي مختلف نوترون
28
اندازه گيري سطح مقطع پراكندگي كشسان پروتون از هدف آلومينيم Al 27(P,P) Al 27 در محدوده انرژي 8/1 - 6/1 و مقايسه آن با محاسبات نظري
29
اندازه گيري سطح مقطع تشكيل محصولات شكافت حاصل از واكنش شكافت القايي توريم 232 با نوترون هاي3MeV
30
اندازه گيري سطح مقطع توليد اشعه X از عناصر مختلف تحت بمباران باريكه H2
31
اندازه گيري سطح مقطع گسيل پرتو گاماي القا شده توسط .27Al 26 و Mg ، 25Mg ،23Na ،14N پروتون/ دوترون در عناصر
32
اندازه گيري سطح مقطع واكنشهاي (Gamma,P)Al ,27(PGamma,P) Al 27 در محدوده انرژي 6/ا الي 8/1 مگا الكترون ولت
33
اندازه گيري سطح ويژه ذرات سنتز شده نيكل-اكسيد نيكل به روش پيروليز پاششي
34
اندازه گيري سفالوسپورين ها در نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج مايع-مايع پخشي به كمك سورفكتانت و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
35
اندازه گيري سلنيم در لجن اندي و الكتروليت پالايشگاه مس سرچشمه بعد از ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي
36
اندازه گيري سوربيك اسيد و بنزوييك اسيد در نوشيدني ها به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا پس از تغليظ توسط نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده
37
اندازه گيري سورفكتنت كاتيوني CTAB در حضور ساير سورفكتنت ها ﴿آنيوني و خنثي﴾ با پروپ هاي اسپكتروفوتومتري و اسپكتروفلوريمتري
38
اندازه گيري سيانيد
39
اندازه گيري سيپرو فلوكساسين در حضور جاذب مغناطيسي اكسيد آهن عاملدار شده با سديم هگزا فلوئورو سيليكات توسط روش اسپكتروفتومتري UV Vis
40
اندازه گيري سيپروفلوكساسين و ايپوپروفن به روش نورتابي شيميايي
41
اندازه گيري سيستم سوئيچينگ تلفن ديجيتال لي - دبليو - اي - دي
42
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي اسيد به دو روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته
43
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي فرمالدهيد به روش هاياسپكتروفتومتري و تزريق درجريان پيوسته
44
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي موليبدن به روش اسپكترو فتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA‏‏)
45
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي نقره به روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته(FIA)
46
اندازه گيري سينتيكي اسپكتر و فتومتري همزمان پاراستامل و كافئين در حضور سور فاكتانت دودسيل سولفات )sds ( به روش افزايش استاندارد نقطه h h
47
اندازه گيري سينتيكي سلنيم به روش كاتاليتيكي - اسپكتروفتومتري
48
اندازه گيري سينتيكي سولفيد و نيتريت با روش كاتاليتيكي - اسپكتروفتومتري
49
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي روديم به روش اسپكتروفلوريمتري
50
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي مقادير ناچيز جيوه و نيتريت به روش اسپكتروفتومتري
51
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي نيتريت به روش پالس پلاروگرافي تفاضلي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيون هاي قليايي خاكي با دي متيل فرماميد به روش NMR
52
اندازه گيري سينتيكي مقادير كم هيدرازين به روش تزريق در جريان پيوسته(FIA)‏و مقادير بسيار كم واناديوم به روش پلاروگرافي روبش خطي سريع (LSV)
53
اندازه گيري سينتيكي نيتريت و واناديم به رو ش هاي اسپكتروفتومتري پلاروگرافي وتهيه الكترودهاي گزينشگر يوني سرب وجيوه
54
اندازه گيري سينتيكي واناديوم (V) به روش كاتاليتيكي -اسپكتروفتومتري و روش تزريق در فاز پيوسته (FIA)
55
اندازه گيري سينيتيكي - اسپكتروفتومتري آسكوربيك اسيد و باربيتورات به روش بازداري
56
اندازه گيري شاخص رضايت مشتري (CSI) در بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد
57
اندازه گيري شاخص هاي تعادلي در موارد جراحي ستون فقرات در ناحيه ي كمري و خاجي
58
اندازه گيري شار نوترون در رآكتور زيربحراني اصفهان و مقايسه با نتايج محاسبات با كدهاي WIMS و CITATION , neutron flux measurement in isfahan subcritical reactor and comparing with calculation results with WIMS & CITATION codes
59
اندازه گيري شار نوتروني پيوسته دستگاه محصورسازي الكتروستاتيكي اينرسي گداخت هسته اي (ŸIR-IECF)
60
اندازه گيري شار نوتروني چشمه Am-Be241 ئر ويزوفلاكس نوترون
61
اندازه گيري شارنوترون در راكتور زير بحراني اصفهان
62
اندازه گيري شدت اشباع و بهره سيگنال كوچك ﴿بهره كم دامنه﴾ در ليزرهاي گازكربنيك با پرتو مداوم
63
اندازه گيري ضخامت متغير يك جسم با روش التراسونيك
64
اندازه گيري ضخامت و ضريب شكست فيبر نوري بوسيله ميكروسكوپ فازي هيلبرت(HPM)
65
اندازه گيري ضرائب جذب دي اكسيد كربن و نيتروژن بر كربن فعال جهت فرآيند جذب نوساني فشار
66
اندازه گيري ضريب اصطكاك ليف با ليف در الياف نساجي
67
اندازه گيري ضريب انتقال حرارت كلي اواپراتورهاي يخچال فريزر
68
اندازه گيري ضريب انتقال حرارت ميعان در تماس مستقيم جريان آب و بخار درون كانال افقي
69
اندازه گيري ضريب تشعشع با استفاده از دستگاه اندازه گيري دماي غيرتماسي﴿تشعشعي﴾
70
اندازه گيري ضريب تضعيف خيلي موثر براي فولاد
71
اندازه گيري ضريب توزيع اكتانول-آب تعدادي از آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي و سولفوناميدهاي سنتزي جديد با استفاده از ميكرو استخراج مايع- مايع تسهيل شده با ورتكس
72
اندازه گيري ضريب شكست خطي و غير خطي محيط هاي هيبريدي مانند نانو ذره در محيط هاي رنگدانه اي با استفاده از روش شكست سنجي آبه به روش اپتيكي و روش Z-Scan
73
اندازه گيري ضريب گذردهي نسبي با كمك سنسور پلاسمونيك سطحي بر پايه پيش بيني نتايج در شبكه عصبي براي مواد غير فلزي و فركانس رزونانس در فلزات
74
اندازه گيري ضريب نفوذ در محلول هاي پليمري با استفاده از روش FTIR-ATR
75
اندازه گيري ضريب نفوذ گازهاي دي اكسيد كربن، متان و نيتروژن در نفت خام مخازن نفت سنگين ايران
76
اندازه گيري ضريب هاي نفوذ مولكولي اكسيژن و بخار آب در فيلم هاي بسته بندي توليد شده از كيتوزان قارچي و ميگويي
77
اندازه گيري ضريب واقطبش بافت بوسيله ي نور همدوس ليزر در طول موج RGB
78
اندازه گيري طول فمور بوسيله سونوگرافي جهت ارزيابي سن حاملگي زنان باردار در رشت
79
اندازه گيري طول و پهناي فالوس در نوزادان پسر متولدشده در بيمارستان بعثت در سال هاي 1393-1394
80
اندازه گيري علف كش مولينيت در نمونه هاي آبي با استفاده از روش ريز استخراج فاز جامد و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
81
اندازه گيري عمق به روش پردازش تصوير
82
اندازه گيري عمق بيهوشي با استفاده از تركيب سيگنالهاي حياتي و مغزي
83
اندازه گيري عملكرد با رويكرد تصميم گيري چند معياره غير قطعي و تحليل شبكه اي با ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد (مطالعه موردي آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران)
84
اندازه گيري عملي ممان اينرسي هواپيما حول دو محور x و y با استفاده از روش آونگ مركب
85
اندازه گيري عناصر كم مقدار ارسينك و برم در ناخن افراد با سنين مختلف بوسيله تكنيك NAA
86
اندازه گيري عناصرموجوددرنمونه هاي معدني سيمان به روش NAA ومقايسه با PGNAA
87
اندازه گيري عنصر يد در انواع نمك هاي خوراكي به روش فعال سازي نوتروني با استفاده از نوترون هاي فراگرمايي در راكتور مينياتوري اصفهان
88
اندازه گيري عنصر يد در برخي نمونه هاي مواد غذايي و محصولات كشاورزي به روش ...
89
اندازه گيري غلظت اكتيويته 134-CS ,137-CS ,40-K در نمونه هي مختلف چاي خشك به روش اسپكترومتري گاما
90
اندازه گيري غلظت برخي ازآلاينده هاي زاينده رود به روش PGNAA
91
اندازه گيري غلظت برخي عناصر كم مقدار در شير مادر با روش فعال سازي نوتروني , determination of concentrations of some trace elements in human milk by neutron activation analysis method
92
اندازه گيري غلظت عددي و توزيع اندازه ي هواويز ﴿آيروسل﴾ هاي آلاينده در مناطق شهري
93
اندازه گيري غلظت فلزات سنگين ( مس، نيكل، سرب، كروم، كاديوم و روي ) در خون شهروندان و هواي اصفهان بوسيله روش طيف سنجي اتمي
94
اندازه گيري غلظت كلسترول در نمونه هاي سرم خوني و يورين با استفاده از نانو كامپوزيت چارچوب هاي فلز- آلي و نقاط كوانتمي كربنيCQD@MIL101 (Fe) به روش حسگر نوري فلورسانسي
95
اندازه گيري غلظت گاز رادون- 222 در مدارس ابتدايي دخترانه شهر يزد
96
اندازه گيري غلظت گونه هاي( Cr ( VI ) , Cr ( III در پسابها و پسماندهاي جامد مجتمع فولاد مباركه
97
اندازه گيري غلظت مونو، دي و تري بوتيل فسفات و بيس(2- اتيل هگزيل) فسفات با كروماتوگرافي گازي در حلال كروزن
98
اندازه گيري غير آنزيمي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكترود يكبار مصرف مغز مداد اصلاح شده با نانو كامپوزيت گرافن -مس
99
اندازه گيري غير تماسي سرعت يك سيال به كمك طرح پيسه اي ليزر
100
اندازه گيري غير مخرب رطوبت با استفاده از روش ضريب دي الكتريك
101
اندازه گيري غير مستقيم بعضي از داروها با روش هاي اسپكتروسكوپي
102
اندازه گيري غير مستقيم يد بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد جيوه
103
اندازه گيري غيرآنزيمي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكتروديكبار مصرف اصلاح شده با نانو كامپوزيت نقره پلي آنيلين پلي استايرن سولفورينيك اسيد
104
اندازه گيري غيرمستقيم آسكوربيك اسيد به روش اسپكتروفتومتري و طيف سنجي جذب اتمي
105
اندازه گيري فاصله به كمك سنسور ال وي دي تي
106
اندازه گيري فاصله بين كنديل در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده دندانپزشكي گيلان به كمك bow face در سال 84-85
107
اندازه گيري فاصله خاموشي شعله مخلوط دو فازي گاز - جامد
108
اندازه گيري فاكتور شكافت سريع راكتور صفر قدرت آب سنگين اصفهان توسط آشكارساز رد هسته اي ميكاي طبيعي
109
اندازه گيري فاكتور مقاومت نانو ذرات ژل از قبل شكل گرفته در محيط متخلخل و بررسي تاثير پارامتردبي تزريق بر آن براي جلوگيري از توليد آب
110
اندازه گيري فرمالدئيد و اگزاليك اسيد به روش سينتيكي - فتومتري و يونهاي كبالت ، مس و كادميوم توسط روش الكتروشيميايي ولتامتري عاري سازي جذبي
111
اندازه گيري فرمالدهيد براساس اثر كاتاليزوري آن بر اكسايش پيرو گالل قرمز توسط برومات به روش سينتيكي - اسپكترو فتو متري و تزريق در جريان پيوسته
112
اندازه گيري فشار استاتيك اطراف ايرفويل در نوسان پيچشي در جريان تراكم ناپذير ناپايا
113
اندازه گيري فشار استاتيك حول ايرفويل در حال نوسان در جريان تراكم ناپذير ناپايا
114
اندازه گيري فشار بخار مايعات در فشارهاي خارجي بالا
115
اندازه گيري فشار خون سيستولي/ دياستولي حين تست ورزش
116
اندازه گيري فشار و نسبت تورم هيدروژل هاي پزشكي بر پايه اكريليك اسيد در محيط معده و روده كوچك
117
اندازه گيري فلاكس نوترون بوسيله دو روش اكتيواسيون و كامپيوتري و مقايسه آنها با هم
118
اندازه گيري فلزات سنگين Pb(،As،)Cd و آفلاتوكسين B1 در برنج خام وميزان فلزات سنگين Pb(،As،)Cd در برنج شسته وخيسانده شده در برنجهاي سطح عرضه استان كرمانشاه
119
اندازه گيري فلوئوريمتري مقادير ناچيز آب در حلال هاي آلي با استفاده از كمپلكس جديد فلوئورسنت N,N- دي متيل بنزيل آمين پالاديوم (Ⅱ) كوركيومينات
120
اندازه گيري فلوريمتري برخي از داروها با استفاده از نقاط كوانتومي گرافن اصلاح شده
121
اندازه گيري فلوي خون با روش داپلر ليرزي و شبيه سازي آن باروش مونت كارلو
122
اندازه گيري فلوي نوترونهاي حرارتي در محيط غير تكثيري و طراحي ويزوفلاكس
123
اندازه گيري فنازوپيريدين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با فيلم لايه ي دوگانه هيدروكسي كلسيم ، آهن / نانوذرات پلاتين
124
اندازه گيري فنل ها در نمونه هاي آبي توسط ريزاستخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و كروماتوگرافي گازي
125
اندازه گيري فنول ها در نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج مايع- مايع پخشي به همراه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا و آشكارساز آرايه ديودي
126
اندازه گيري فوليك اسيد در نمونه هاي حقيقي به وسيله الكترود خمير كربن در حضور هگزادسيل تري متيل آمونيوم برومايد
127
اندازه گيري قابليت فرايند و محاسبه سطح سيگمابا رويكرد آمار بيزي
128
اندازه گيري قارچ كش متالاكسيل در سبزيجات با به كارگيري ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پر شده و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
129
اندازه گيري قطبش دايره اي امواج گرانشي
130
اندازه گيري قطبش دايره اي تابش زمينه كيهاني
131
اندازه گيري قطر ، توزيع و نانو ذرات TiO2 به كمك روش جابجايي طيفي LIF درمحلول RD6G
132
اندازه گيري قطر الياف به روش پردازش تصوير
133
اندازه گيري قطر به كمك كامپيوتر
134
اندازه گيري قطر فيبر نوري با استفادهاز روش مايكروويو
135
اندازه گيري قطر نخ و % CV قطر نخ
136
اندازه گيري قند خون با استفاده از شبكه هاي عصبي شعاعي
137
اندازه گيري قند در پنبه
138
اندازه گيري كاداورين و پوترسين ﴿ آمين هاي بيوژنيك﴾ به عنوان شاخص هاي بيوشيميايي تشخيص سرطان و اندازه گيري تستوسترون توسط دستگاه اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
139
اندازه گيري كادميم با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي پس از ميكرو استخراج فاز جامد پخشي با جاذب گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با مايع يوني
140
اندازه گيري كادميم در آب به روش استخراج مايع -مايع پخشي و اسپكتروسكوپي جذب اتمي
141
اندازه گيري كارائي نسبي آموزش و پرورش كشور با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها طي سالهاي 1384 لغايت 1387
142
اندازه گيري كارايي بخشهاي مختلف بيمارستان با بكارگيري تحليل پوششي داده هاي فازي وآناليز مولفه هاي مستقل ﴿مطالعه موردي﴾
143
اندازه گيري كارايي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
144
اندازه گيري كارايي فني توليد گندم درايران با استفاده از روش تحليل داده ها)DEA( طي دوره هاي زراعي (1386-1384)
145
اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمران شهري ( با استفاده از روش DEA : مورد مطالعه استان همدان )
146
اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمراني شهري شهرداري هاي شيراز با استفاده از دو روش DEAو DEA
147
اندازه گيري كارايي مزارع پرورش ماهي قزل آلا در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از تحليل پوششي داده ها
148
اندازه گيري كارايي مزارع پرورش ماهي قزل آلا دراستان چهارمحال وبختياري با استفاده ازتحليل پوششي داده ها (مطالعه ي موردي شهرستان كوهرنگ )
149
اندازه گيري كارايي و بهره وري زيست محيطي كل عوامل توليد در بخش كشاورزي ايران: با رويكرد تعادل مواد
150
اندازه گيري كارايي واحدهاي مختلف توليد سيمان كشور با استفاده از تكنيك D.E.A
151
اندازه گيري كافئين و گاليك اسيد در چاي سبز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلومينات(NiAl2O4 )
152
اندازه گيري كافئين و گاليك اسيد در چاي سبز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلومينات(NiAl2O4 )
153
اندازه گيري كاملا انتخابي كاتيون مس با ليگاند سنتزي (2- هيدروكسي -4و4- دي متيل -6- اكسو-1- سيكلو هگزان -1- ايل )3و3- دي متيل 2و2و4و9 تتراهيدرو-1-زانتن -1- اون به روش اسپكتروفتومتري
154
اندازه گيري كراتينين خون با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني
155
اندازه گيري كرنش عضله قلب بوسيله فريزهاي ماره در تصاوير نشان گذاري شده MR در مختصات قطبي
156
اندازه گيري كشش نخ به روش غير تماسي
157
اندازه گيري كشش نخ در بويين پيچي و عوامل موثر در آن
158
اندازه گيري كلر آزاد آب به روش تصوير رايانه اي با گوشي هوشمند بر اساس نورتابي شيميايي
159
اندازه گيري كلرو رومازين هيدروكلرايد توسط الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده به روش الكتروشيمياي با NiALLDH
160
اندازه گيري كلرواستيك اسيدها در نمونه هاي آبي با استفاده از ريز استخراج مايع-مايع پخشي همراه با مشتق سازي و كروماتوگرافي گازي- آشكار ساز ربايش الكتروني
161
اندازه گيري ﻛﻠﺮوﻓﻨﻞﻫﺎ در آب ﺑﻪ روش ﻣﻴﻜﺮو اﺳﺘﺨﺮاج مايع-مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
162
اندازه گيري كمي و كيفي اتانول در نوشيدني هاي موجود در بازار گرگان در سال ۱۳۹۴
163
اندازه گيري كمي و كيفي فيوم هاي فلزي در هواي محيط كاربعد از پيش تغليظ بوسيله غشاءاستر سلولز و تعيين انها بوسيله جذب اتمي شعله
164
اندازه گيري كوشش مالياتي در استان فارس
165
اندازه گيري كيفيت تغذيه و مشخصات بار
166
اندازه گيري كيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سرو كوال در بانك صادرات شهر اصفهان، با تاكيد برخدمات سپهر
167
اندازه گيري كيفيت محصولات نساجي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
168
اندازه گيري كيفيت و مشخصه سازي باريكه ليزر سولماز ترابي
169
اندازه گيري گاز رادون بر روي گسل هاي شمال شرق ايران و شبيه سازي اثر آن بر روي ريه افراد با استفاده از كد MCNPX
170
اندازه گيري گذردهي شبكه هاي بدون سيم به كمك شبيه سازي
171
اندازه گيري گسيل، بهبود قدرت تفكيك انرژي، و بهينه سازي تزريق باريكه پرتونهاي 30 مگاالكترون ولتي
172
اندازه گيري گشتاور پيچشي تيغه هاي دوار عمودي در شرايط مختلف فيزيكي خاك
173
اندازه گيري گلو و تيواوره در فرآيند پالايش مس
174
اندازه گيري لتروزول در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از ميكرو استحراج مايع مايع به كمك هوا توسط دستگاه كروماتوگرافي مايف با كارايي بالا
175
اندازه گيري ماده موثره در شربت لوپراميد به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
176
اندازه گيري متوكلوپراميد با استفاده از الكترود اصلاح شده مبتني بر نانو مواد
177
اندازه گيري مدلهاي خطا و كاليبراسيون شبكه هاي مايكروويو با استفاده از ماتريس S
178
اندازه گيري مدول الاستيستيه با استفاده از آزمايش ارتعاشي وآلتراسونيك
179
اندازه گيري مدول فشاري و كششي كامپوزيت هاي تقويت شده باالياف بااستفاده ازسيستم تير دوجزئي
180
اندازه گيري مديريت دانش مشتري با مطالعه موردي در چارچوب ارائه بانك هاي ايراني
181
اندازه گيري مس و نيكل در مواد غذايي به روش ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي و مروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
182
اندازه گيري مستقيم تري هالومتان ها در آب بوسيله اسپكترومتر تحرك يوني
183
اندازه گيري مستقيم قدرت ورودي به روتور فن و بررسي عملكرد فن لانه سنجابي
184
اندازه گيري مشخصات نپ و بررسي تاثير عوامل مختلف بر آن
185
اندازه گيري مشخصه هاي باريكه يون آرگون و نيتروژن در دستگاه پلاسماي كانوني UIPF2 بااستفاده از آرايه فنجان فارادي
186
اندازه گيري مشخصه هاي نقاط داغ دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از دوربين روزنه اي پرتو ايكس
187
اندازه گيري مقادير (سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، منگنز، فسفر، روي، آهن) در هسته انبه ميناب به وسيله روشهاي طيف سنجي جذب اتمي و طيف نورسنجي جذب مولكولي
188
اندازه گيري مقادير آهن و كروم محلول در آب، با استفاده از پردازش تصوير ديجيتالي
189
اندازه گيري مقادير اندك يون سولفيد به روش اسپكترو فلوريمتري
190
اندازه گيري مقادير اندك يون سولفيد به روش اسپكتروفلوريمتري
191
اندازه گيري مقادير بسيار كم اسميم به روش سينتيكي -اسپكتزوفتومتري
192
اندازه گيري مقادير بسيار كم بعضي از فلزات سنگين به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي بعد از جداسازي و پيش تغليظ با جاذب هاي كي ليت دهنده
193
اندازه گيري مقادير بسيار كم پالاديوم در نمونه هاي آبي به روش اسپكتوفوتومتري مرئي-فرابنفش پس تز پيش تغليظ به روش ميكرو استخراج مايع -مايع پخشي
194
اندازه گيري مقادير بسيار كم كادميم با استفاده از روش ولتامتري عريانسازي اندي پالس تفاضلي به روي يك الكترود اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني
195
اندازه گيري مقادير بسيار كم نقره و طلا در نمونه هاي آبي با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي بعد از استخراج فاز جامد
196
اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز فلز روي درنمونههاي آبي با پلاروگرافي بعد از پيش تغليظ روي ديسك C81 اصلاح شده باليگاند 6،6- دي اتوكسي -2،2-[2،2-دي متيل پروپان -1،3 دي ايل بيس (نيتريلومتيليدين )]- دي فنول
197
اندازه گيري مقادير جزئي كادميم در نمونه هاي زيست محيطي، بيولوژيكي و غذايي براساس
198
اندازه گيري مقادير جزئي ويتامين B1﴿تيامين هيدروكلرايد﴾در مواد دارويي به روش استخراج_اسپكتروفتومتري بر اساس تشكيل زوج يون
199
اندازه گيري مقادير كم آنيون هاي كلريد و سولفات در سود 50 درصد با تكنيك برش مقطعي و ماند به روش يون كروماتوگرافي
200
اندازه گيري مقادير كم آنيون هاي گوگرد(-S2-,S2O3^2-,SO3^2) به روش ولتامتري روبش خطي با استفاده از كمپلكس تريس ﴿ 2،'2- بي پيريديل﴾ روتنيوم(II) به عنوان حد واسط همگن
201
اندازه گيري مقادير كم برخي گونه هاي فلزي بوسيله روشهاي جديد الكتروشيميايي
202
اندازه گيري مقادير كم تيوسيانات در نمونه هاي بيولوژيكي به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري (on _ line an​d FIA)
203
اندازه گيري مقادير كم تيوسيانات در نمونه هاي بيولوژيكي به روش سينتيكي -اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA)
204
اندازه گيري مقادير كم روتنيم (III) و آسكوربيك اسيد به روش تزريق در جريان پيوسته (FIA)
205
اندازه گيري مقادير كم سلينم و تيوسولفات به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري
206
اندازه گيري مقادير كم سورفكتانت هاي كاتيوني ﴿ستيل تري متيل آمونيوم برميد ﴾بر اساس تشكيل كمپلكس زوج يون با اريو كروم بلاك Tبه روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته
207
اندازه گيري مقادير كم كادميم ﴿II﴾ به روش استخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطيسي فريت - نيكل اصلاح شده و اسپكترومتري جذب اتمي و اندازه گيري كلروپرومازين به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع كوپل شده با روش ولتامتري پالس تفاضلي
208
اندازه گيري مقادير كم گلوتاتيون و ايزوپروترنول به روش نورتابي شيميايي با استفاده از سيستم لومينول-دي پر آيودات نقره ﴿III﴾ و مطالعه اثر كاتاليزوري كمپلكس گنجايشي بتاسيكلود كسترين با نانو ذرات مغناطيسي MnFe2O4 بر سرعت نور تابي شيميايي
209
اندازه گيري مقادير كم منگنز (II) و كربن دي سولفيد با استفاده از اثر كاتاليزوري و اثر القائي به روش سينتيكي -اسپكتروفتومتري
210
اندازه گيري مقادير كم يون هاي تاليم و نيكل به روش استخراج و پيش تغليظ بوسيله نانو لوله هاي كربني اصلاح شده
211
اندازه گيري مقادير ناچيز As ,Cu , Zn , Cd ,Pb در ذرات معلق اتمسفر
212
اندازه گيري مقادير ناچيز ارسنيك با استفاده از روش پيش تغليظ وطيف سنجي جذب اتمي
213
اندازه گيري مقادير ناچيز اورانيوم با استفاده از ليگاندBr-PADAP به روش ميكرو استخراج مايع - مايع بخشي با روش اسپكترو فتومتري
214
اندازه گيري مقادير ناچيز اورانيوم در نمونه هاي آبي با استفاده از استخراج با فيلم نازك فاز جامد و طيف سنجي آلفا
215
اندازه گيري مقادير ناچيز سريم ) iil ( و آهن )ii j ( در حضور سور فكتانت باروش اسپكتر و فلوريمتري
216
اندازه گيري مقادير ناچيز سريم )IV( به روش سينتيكي اسپكترو فتومتري در نمونه هاي آب
217
اندازه گيري مقادير ناچيز سولفاستاميد و سولفا تيازول به روش ولتامتري چرخه اي عاري سازي پيوسته با تبديل فوريه سريع
218
اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سمي ( مس و روي) در نمونه هاي غذايي پس از استخراج از فاز جامد به روش جذب اتمي
219
اندازه گيري مقادير ناچيز گونه هاي مختلف جيوه در نمونه هاي محيطي ( آب و هوا ... )
220
اندازه گيري مقادير يون هاي سرب و جيوه بوسيله ي QCM هاي پوشيده شده با پليمرها و نانوكامپوزيت هاي آنها با جاذب هاي فلزي-آلي
221
اندازه گيري مقاديركروم،سرب ونيكل درهواوبررسي جذب وتبيت آن روي زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت
222
اندازه گيري مقاومت الكتريكي الياف و بررسي يك روش ايجاد هدايت الكتريكي در الياف
223
اندازه گيري مقاومت فصل مشتركريخته گري آلياژ آلومينيوم 356 A و بررسي موثر بر آن
224
اندازه گيري مقايسه اي افلاتوكسين B1موجود در پسته، با دو روش Hplc و زيست حسگر الكتروشيميايي آنزيمي جديد
225
اندازه گيري مقدار پلي ساكاريدهاي متر شحه در حالت هاي سنتي و صنعتي و بررسي اثر آنها بر خصوصيات بافتي
226
اندازه گيري مقدار شيارافتادگي در سطح روسازي هاي آسفالتي بااستفاده از دوربين كينكت
227
اندازه گيري مقدار ماده موثره ميرتازاپين درنمونه هاي دارويي با استفاده از كروماتوگرافي ايع باكارايي بالا
228
اندازه گيري ملامين موجود در شير خشك به روش استخراج فاز جامد با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
229
اندازه گيري منگنز موجود در محلول د ياتيلن گليكول به روش ولتامتري عاريسازي
230
اندازه گيري مواد منفجره بروش اسپكترومتري تحرك يوني (ion mobility spctrometry) با استفاده از تخليه كرونا بعنوان منبع يونيزاسيون
231
اندازه گيري موقعيت، سرعت و شتاب يك شئي متحرك با استفاده از امواج التراسوند
232
اندازه گيري موكسيفلوكساسين به روش نورتابي شيميايي تزريق در جريان با استفاده از پتاسيم پرمنگنات
233
اندازه گيري مولفه هاي سرعت جريان و توربولانس در خروجي از پره هاي فن لانه سنجابي
234
اندازه گيري مولكولهاي آلي در نمونه هاي زيستي توسط حسگر نوري فلئورسانس حاوي نقاط كوانتومي اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي
235
اندازه گيري ميانگين دور سر در نوزادان ترم گيلاني متولد شده در بيمارستان الزهراي رشت در سال 1380
236
اندازه گيري ميانگين طول الياف
237
اندازه گيري ميدان مغناطيسي آهنرباهاي خم كننده مورد استفاده در شتابدهنده هاي ذرات
238
اندازه گيري ميدان مغناطيسي و تعيين مكان پلاسما در توكاماك
239
اندازه گيري ميزان ... در سيتوپلاسم نوتروفيلهاي بيماران مبتلا به ... به روش فلوسيتومتري و بررسي ارتباط آن با نوع موتاسيون ژنتيكي بيماري
240
اندازه گيري ميزان آلودگي سطحي ورقهاي فولادي
241
اندازه گيري ميزان آنزيم هاي كبدي وبررسي رابطه آن با سطح سرمي فريتين وسابقه هپاتيت سي در بيماران تالاسمي مركز درماني بيماري هاي خاص شهر كرمان
242
اندازه گيري ميزان اثر بخشي به كار گيري فناوري اطلاعات در توسعه مديريت دانش شركت هاي بيمه
243
اندازه گيري ميزان افزودني هاي پلي الفين ها به كمك كروماتوگرافي CLPH
244
اندازه گيري ميزان باقيمانده آفت كش هاي فسفره در برخي از ميوه جات و صيفي جات پرمصرف به روش كروماتوگرافي گازي و مطالعه راهكارهاي كاهش بقاياي سموم در اين محصولات
245
اندازه گيري ميزان تراوايي بخار آب از پلي يورتان هاي حساس به دما
246
اندازه گيري ميزان تشعشعات در ميدان نزديك در اطراف گوشي
247
اندازه گيري ميزان تضعيف نوترون هاي سريع براي تعيين مشخصه هاي ژئوفيزيكي و كاربرد آن در چاه پيمائي در صنعت نفت
248
اندازه گيري ميزان توافق گزارش CT اسكن هماتوم هاي اپي دورال و ساب دورال حاد تروماتيك با نتايج اعمال جراحي اين بيماران از سال 1378 الي 1380 در بيمارستان پورسيناي رشت
249
اندازه گيري ميزان توليد محصولات شكافت حاصل از بمباران اوانيوم 238 توسط نوترونهاي تك انرژي سريع
250
اندازه گيري ميزان جذب اتانول در غشاي پليمري PDMS
251
اندازه گيري ميزان جذب رطوبت هوا با استفاده از نانوكامپوزيت زئوليت 13X اصلاح شده
252
اندازه گيري ميزان رادون آب شرب منطقه فريمان و تربت جام
253
اندازه گيري ميزان رادون آب شرب منطقه قاينات
254
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب شهرستان گچساران
255
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب شهرستان گچساران
256
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب منطقه اي فريمان وتربت جام
257
اندازه گيري ميزان رضايت شغلي دبيران زن در رشته علوم انساني در شهرستان تنكابن در سال تحصيلي 1393-1392.
258
اندازه گيري ميزان رضايت شغلي دبيران زن در رشته علوم انساني در شهرستان تنكابن.
259
اندازه گيري ميزان سايش سنگ ها با استفاده از لس آنجلس و لاوال ماشين و مقايسه آنها
260
اندازه گيري ميزان سرب و نيكل در خاك آلوده، اندام هوايي و ريشه برخي از گياهان به روش طيف بيني جذب التمي و تحليل آماري آن ها
261
اندازه گيري ميزان ضربان قلب با ميكرو كنترلر آردونيو
262
اندازه گيري ميزان طلا در نمونه هاي معدني برروش اسپكتروسكپي گاماي ناشي از جذب نوترون
263
اندازه گيري ميزان گابا در سركه و شناسايي مولكولي باكتري هاي اسيدلاكتيك توليدكننده گابا
264
اندازه گيري ميزان گابا در كشك و شناسايي مولكولي باكتري هاي مولد گابا در آن
265
اندازه گيري ميزان وابستگي اختلاف رنگ بصري به روشنايي پس زمينه خاكستري
266
اندازه گيري ناپروكسن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد تيتانيم واكسيد واناديم وگرافن به روش ولتامتري پالس تفاضلي
267
اندازه گيري ناخالصي هاي بتا دهنده
268
اندازه گيري ناهمواري روسازي با استفاده از دوربين كينكت
269
اندازه گيري نرخ احتراق مخلوط گاز - جامد
270
اندازه گيري نرخ حجمي قطرات مايع عبوري از سطح مقطع يك كانال در جريان گاز- مايع
271
اندازه گيري نرخ سوزش در فشارهاي زياد
272
اندازه گيري نرخ كندگي كاتاليست هاي فلزي در حضور هيدروكربن هاي گازي در سلول تابش دهي ليزري
273
اندازه گيري نسبت خروج حلال از محلول ريسندگي و و ورود غيرحلال به آن در فرآيند رسوب غوطه وري
274
اندازه گيري نقدشوندگي سهام براساس معيارهاي دامنك و تأثير قيمت (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
275
اندازه گيري نقره به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري و اندازه گيري پركلرات به روش استخراج
276
اندازه گيري نقره در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
277
اندازه گيري نوسكاپين و لوسين بر روي الكترود كربن شيشه اصلاح شده با نانولوله هاي كربن چند جداره به روش ولتامتري روبش چرخه اي
278
اندازه گيري نيترات بااستفاده از الكترود غشايي پلي وينيل كلرايد وخمير كربن اصلاح شده بانانو لوله هاي كربني چند جداره
279
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي تركيب شده با سيستم تزريق در جريان پيوسته با آشكار ساز UV-Vis
280
اندازه گيري نيروهاي آيروديناميكي مدل قطار تندرو در معرض باد عرضي در تونل باد
281
اندازه گيري نيروي پارگي پارچه هاي پيراهني به وسيله دستگاه پارگي پارچه (المندورف ) و تعيين ارتباط آن با ساير خصوصيات
282
اندازه گيري نيروي مقاومت هوا در پوشاك محيط بيرون﴿آيروديناميكي﴾
283
اندازه گيري نيروي نفوذ سوزن در اتصالات مختلف
284
اندازه گيري نيروي نفوذ سوزن در پارچه هاي كولار
285
اندازه گيري نيروي نگهدارنده جوراب به وسيله شبيه سازي ساق پا
286
اندازه گيري نيروي وارد شده به سوزن در هنگام دوخت و مقايسه نتايج بدست آمده با يك روش اندازه گيري ديگر
287
اندازه گيري نيكل به روش اسپكترو فتومتري - تزريق در جريان پيوسته و بهينه سازي طرح فاكتوريال و اندازه گيري همزمان كبالت ، نيكل ، مس به روش اسپكتروفتومتري و ...
288
اندازه گيري نيمه كمي تزايدژن HER-2/neu به روش Differential PCR در بيماران با سرطان سينه در جمعيت اصفهان
289
اندازه گيري هم ريسكي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
290
اندازه گيري هم زمان كافئين و تئوفيلين در پلاسماي خون و برگ سبز چاي و همچنين اندازه گيري مستقيم تيوسيانات در بزاق دهان انسان به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ﴿ESI-IMS﴾
291
اندازه گيري هم زمان نيترات و نيتريت در آب آشاميدني و سيب زميني به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
292
اندازه گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش پالس ولتامتري با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با پليمر دي سديم - ۶ هيدروكسي -۵ }(-۴سولفوناتو فنيل) آزو {نفتالين -۲ سولفونات (سان ست يلو ) در حضور نانو ذرات پلاتين
293
اندازه گيري همزمان آسكوربيك اسيد، استامينوفن و كدئين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره واسپينل ZnCrFeO4 به روش ولتامتري پالس تفاضلي
294
اندازه گيري همزمان آسكورپيك اسيد، اوريك اسيد و اپي نفرين به روش ولتامتري پالس تفاضلي توسط الكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با پليمرزايلنول اورنج .
295
اندازه گيري همزمان آلفازوسين،ايندومتاسين و زايلوتن با استفاده از آناليز چند متغيره و اسپكتروفتومتري
296
اندازه گيري همزمان آنيون هاي نيتريت و بروميد به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش شبكه ي عصبي مصنوعي اندازه گيري همزمان تركيبات پيركسيكام و پيريدوكسين به روش اسپكتروفلوريمتري و مدل سازي به روش آناليز فاكتورهاي موازي
297
اندازه گيري همزمان اپكتروفوتومتري اسكوربيك اسيد دوپامين و اوريك اسيد به روش كمتري مربعات جزيي
298
اندازه گيري همزمان اپي نفرين واستامينوفن با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با ائوزين
299
اندازه گيري همزمان اپي نفرين،استامينوفن ،تريپ توفان به وسيله الكترود كربن
300
اندازه گيري همزمان اسپكتروفتومتري يونهاي كبالت نيكل ومس با استفاده از ليگاند فنيل فلورن در محيط ميسلي به روش حداقل مربعات جزئي PLS()
301
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري اپي نفرين ، استامينوفن و دوپامين بااستفاده از روش حداقل مربعات جزيي در نمونه هاي زيستي
302
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري اپي نفرين ، اوريك اسيد و آسكوربيك اسيد با استفاده از روش كمترين مربعات جزيي در نمونه هاي حقيقي
303
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري كراتينين ، اوروتيك اسيد و اوريك اسيد با استفاده از كاليبراسيون كمترين مربعات جزيي در مايعات بيولوژيكي
304
اندازه گيري همزمان استامينوفن و كافئين در نمونه هاي بيولوژيكي به روش آناليز فاكتورهاي موازي ( PARAFAC)
305
اندازه گيري همزمان اسكتروفتومتري برخي كاتيون هاي فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
306
اندازه گيري همزمان الكتروشيمياي لوودوپا، همووانيليك اسيد و آسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آليزارين قرمز متصل شده با كربن نانو تيوپ
307
اندازه گيري همزمان الكتروشيميايي لوودوپا، همووانيليك اسيد و آسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آلزارين قرمز متصل شده با كربن نانوتيوپ
308
اندازه گيري همزمان دو پامين و اسيد اسكوربيك در نمونه حقيقي با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي ) pls (
309
اندازه گيري همزمان دوپامين و آسكوربيك اسيد توسط روشهاي كمومتري و تكنيك ولتا متري چرخه اي
310
اندازه گيري همزمان دوپامين، اوريك اسيد و آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترد كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره پوشيده شده از اريوكروم بلك T
311
اندازه گيري همزمان روتين و آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با كمپلكس مس(II) و نانو لوله هاي كربني چند جداره
312
اندازه گيري همزمان سه علف كش فتوكسي اسيد در نمونه هاي آبي با ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پرشده و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
313
اندازه گيري همزمان سيانوكوبالامين و هيدروكسو كوبالامين در تركيبات دارويي فوتوليز شده با استفاده از پردازش تصاوير رنگي و آناليز فاكتوري بر پايه كاهش مرتبه
314
اندازه گيري همزمان سيستئين ، اوريك اسيد و تيروزين به وسيله الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با پلي (4-(2- پاراتوليل دي ازنيل ) بنزين 1و2و3 تري اول )در حضور نانو ذرات طلا
315
اندازه گيري همزمان كاتيون هاي منگنز و روي در زعفران بعد از پيش تغليظ بر روي الومينا
316
اندازه گيري همزمان كافئين وپاراستامل در محصولات دارويي به روش اسپكتروفوتومتري مشتقي نوع دوم -تقاطع صفر
317
اندازه گيري همزمان كديين و پاراستامول با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با اريو كروم بلكT درحضورنانو لوله هاي كربني چند جداره و مايع يوني(تري اتيل آمونيوم سولفات
318
اندازه گيري همزمان مس ، سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكارگيري ليگاند 1 - ( 2 - پيريديل آزو-)2- نفتول به روش استخراج فاز جامد - اسپكترومتري جذب اتمي شعله
319
اندازه گيري همزمان مقادير كم يون هاي نيكل و مس با استفاده از افزايش استاندارد نقطه اسپكتر فتومتري مشتق اول
320
اندازه گيري همزمان مورفين و ديكلو فناك و وارفارين به وسيله الكترود خمير كربن اصلاح شده در حضور نانو لوله هاي چند ديواره و اسپينل
321
اندازه گيري همزمان هيدروكسيل آمين، هيدرازين و فنول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاح گر آلي و نانوذرات منيزيم اكسيد و تيتانيم دي اكسيد
322
اندازه گيري همزمان ولتامتري ناپروكسن و اوريك اسيد با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با 2 و 4 دي نيتروفنيل هيدرازين
323
اندازه گيري همزماني تريپتوفان و پنيسيل آمين به روش ولتامتري با استفاده ̍ از الكترود خمير كربن اصالح شده با 4و4 بي فنول و نانولوله هاي كربني چند ديواره
324
اندازه گيري هورمون رشد انسان به كمك اثر كاتاليستي نانو ذرات طلا و اندازه گيري همزمان برخي داروها در مقادير كم با استفاده از روش نورتابي شيميايي كوپل شده با روش ماشين بردار تكيه گاه
325
اندازه گيري هيدرازين و آهن (III) به روش سينتيكي - اسپكترفتومتري
326
اندازه گيري هيدرو كربن هاي چند حلقه اي آروماتيك در آب توسط ريز استخراج فاز مايع ايستا و پويا و كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
327
اندازه گيري هيدروكسيل آمين هيدروكلرايد براساس رزونانس پلاسمون سطح و لومينسانس نانو ذرات نقره
328
اندازه گيري و آناليز تاخير بسته ها در بسته ها به صورت مبداء و مقصد
329
اندازه گيري و آناليز تراكم گاز رادون در آب شهرستان خرم آباد
330
اندازه گيري و اتوماسيون با استفاده از محيط شبكه
331
اندازه گيري و ارتقاء بهره وري در مراكز خدماتي و بهداشتي با استفاده از تكنيك DEA در مورد بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
332
اندازه گيري و ارزيابي چروك پارچه با استفاده از پردازش تصوير و قوانين نور
333
اندازه گيري و ارزيابي ميزان بازگشت از چروك پارچه به صورت مداوم
334
اندازه گيري و ارزيابي ميزان پايداري ستون فقرات به كمك روش تحليل ديناميك غير خطي
335
اندازه گيري و انتقال بي سيم اطلاعات ﴿طراحي و پياده سازي كنتور هوشمند﴾
336
اندازه گيري و برآورد تبخير از سطح مخازن تعدادي از سدهاي استان خراسان
337
اندازه گيري و بررسي اثرات تداخلي تومور ماركرهايca.521-ca.91-9
338
اندازه گيري و بررسي جا به جايي طيفي فلوئورسانس القايي ليزري در محيطهاي رنگينه آلاييده به نانوذرات پراكننده
339
اندازه گيري و بررسي خواص پپتيدهاي زيست فعال حاصل از تيمار آنزيمي گوشت شتر
340
اندازه گيري و بررسي رابطه بين شاخص هاي بي ثباتي ازدواج ها و احتمال طلاق آنها در زوجين در 5 سال ازدواج يا بيشتر
341
اندازه گيري و بررسي صداي فن ها با روتورهاي نيمه مخروطي و استوانه اي
342
اندازه گيري و بررسي عوامل موثر بر اشتغال در بخش غير رسمي ايران
343
اندازه گيري و بررسي غلظت گاز رادون آب هاي زيرزميني در مجاورت گسل شهر بابك به منظور پيش بيني زلزله
344
اندازه گيري و بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و دماي كوري فريت هاي نيكل و نيكل روي
345
اندازه گيري و بررسي نقش كارنيتين و فوليك اسيد در كاهش خستگي زودرس در افراد مبتلا به تالاسمي مينور
346
اندازه گيري و بررسي نقش كارنيتين و فوليك اسيد در كاهش خستگي زودرس در افراد مبتلا به تالاسمي مينور.
347
اندازه گيري و برنامه ريزي بهبود بهره وري براساس شاخص هاي مالي در صنايع ريسندگي پشم
348
اندازه گيري و بهبود نمايه سه بعدي چهره با استفاده از تكنيك رويه نگاري ماره
349
اندازه گيري و بهينه سازي تابش هاي ايكس سخت و نرم دستگاه پلاسماي كانوني UIPF
350
اندازه گيري و پيش تغليظ مقادير بسيار كم جيوه و سرب با استفاده از جاذب هاي مغناطيسي اصلاح شده گرافن اكسيد در نمونه هاي آبي و غذايي
351
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در شركت تراكتور سازي ايران
352
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري صنايع كارخانه اي استان يزد: گروه هاي ISIC
353
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروه هاي صنايع ايران ﴿1351 - 1372 ﴾
354
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروههاي صنايع كارخانه اي ايران ( 78 - 1358 )
355
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در واحدهاي صنعتي استان خراسان
356
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري نيروي كار در صنعت بافندگي (همراه مطالعه موردي)
357
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري و پارامترهاي كنترل فني در كارخانه ذوب آهن اصفهان
358
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم رادون در منابع آبي شيراز , measurement and analysis of radon gas concentration in water sources of shiraz
359
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در آب فردوس , Measurment and analysis of radon gas concentration in water of ferdows
360
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در منابع آبي شهر زابل
361
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در منابع آبي شهر زابل
362
اندازه گيري و تجزيه و تحليل رشد بهره وري كل عوامل توليد در صنعت برق ايران﴿1387-1373﴾
363
اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري در شركت كاشي يزد
364
اندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رادون و راديوم در آب جيرفت , Measurment and analysis of rate radon and radium in jirofts water
365
اندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رادون و راديوم در آب شرب رامسر
366
اندازه گيري و تحليل اثر ساختار بازار صنعت پتروشيمي ايران بر تجارت درون صنعت بين ايران و تركيه
367
اندازه گيري و تحليل اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي در ايران دوره مورد بررسي: 1387-1357
368
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد
369
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركتهاي پروژه محور.
370
اندازه گيري و تحليل بهره وري در مجتمع پتروشيمي شيراز
371
اندازه گيري و تحليل بهره وري كل عوامل صنايع كارخانه اي در كشورهاي منتخب ﴿1386-1359﴾
372
اندازه گيري و تحليل تجربي ضرايب فشار در دريچه هاي دو نوع بادگير
373
اندازه گيري و تحليل خواص نانو مكانيكيريز ساختار بينايتي
374
اندازه گيري و تحليل سطح رضايت مشتريان در مراكز درماني؛مطالعه موردي بيمارستان اكباتان همدان
375
اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
376
اندازه گيري و تحليل كارايي فني در صنعت نساجي ايران با استفاده از روش DEA در سال هاي 1373 لغايت 1380
377
اندازه گيري و تحليل و توسعه شاخص هاي موثر كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
378
اندازه گيري و تحويل اثر گازهاي افزودني بر توليد اشعه ايكس و نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف
379
اندازه گيري و تخمين ويژگي هاي هيدروليكي خاك با نفوذ سنج مكشي و شبكه هاي عصبي مصنوعي در مقياس حوضه ي آبخيز
380
اندازه گيري و تعيين مقدار بهينه پتانسيل اكسيداسيون و احيا (ORP) در مدار فلوتاسيون موليبدنيت سرچشمه
381
اندازه گيري و ثبت ارتعاشات توسط يك شتاب سنج
382
اندازه گيري و ثبت دبي جريان آب توسط فلومتر IFC020 از طريق PC
383
اندازه گيري و ثبت و موقعيت چشم
384
اندازه گيري و دزيمتري رادون/تورون و دختران آنها از طريق اسپكترومتري آلفا بوسيله آشكارساز ردپاي هسته اي پلي كربنات
385
اندازه گيري و سنجش كارآيي واحدهاي عملياتي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
386
اندازه گيري و سنجش كارآيي واحدهاي عملياتي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي: شركت بهره برداري متروي تهران)
387
اندازه گيري و كنترل ارتعاشات صفحه فلزي با استفاده از ميكروكنترلر AVR
388
اندازه گيري و كنترل جريان آب مصرفي ساختمان از طريق تلفن هاي هوشمند
389
اندازه گيري و محاسبه پارامترهاي پخشي نوترون در محيط كند كننده
390
اندازه گيري و محاسبه توزيع فلوي نوترون هاي حرارتي حاصل از چشمه نوترون سريع BE-AM در آب
391
اندازه گيري و محاسبه چگالي جريان بحراني در ابررساناهاي سراميكي پايه - Yو Bi (ايتريم و بيسموت )
392
اندازه گيري و مدل سازي اكسيژن محلول آب رودخانه زاينده رود
393
اندازه گيري و مدل سازي ترموديناميكي حلاليت گازهاي هيدروكربني در يك مايع يوني
394
اندازه گيري و مدل سازي دانسيته ويسكوزيته و ضريب شكست محلول هاي پلي وينيل پيروليدون در الكلها در دما هاي مختلف
395
اندازه گيري و مدل سازي رياضي مقاومت به خوردگي فوم كامپوزيتي پايه آلومينيم با ذرات تقويت كننده ي SiC
396
اندازه گيري و مدل سازي سفتي و مواد جامد محلول آلو مبتني بر روش غير مخرب ضربه
397
اندازه گيري و مدل سازي ضريب فعاليت مولكول هاي زيستي در الكتروليت هاي آبي
398
اندازه گيري و مدل سازي ضريب هدايت گرمايي نانو سيال
399
اندازه گيري و مدلسازسي ويسكوزيته دانسيته و ضريب شكست محلول هاي پلي اتيلن گليكول400+متوكسي بنزن وپلي اتلين گليكول400+اتوكسي بنزن درد ماهاي مختلف
400
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي جداسازي مخلوط‌هاي با نقطه جوش نزديك با استفاده از فرآيند تشكيل هيدرات (محلول بنزن/ سيكلوهگزان)
401
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت كربن دي اكسيد در محلولهاي آبي آلكانول آمين در حضور نمك گرما مقاوم
402
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي حلاليتدي اكسيدكربن در محلول آبي نرمال متيل دي اتانول آمين (MDEA) و آمينواتيل - اتانول آمين (AEEA) در بارگذاريهاي پايين
403
اندازه گيري و مدلسازي حلاليت دي اكسيد كربن در آب دريا
404
اندازه گيري و مدلسازي دانسيته , ويسكوزيته و ضريب شكست پلي اتيلن تر فتالات در حلال1و2 دي كلر و استيك اسيد و مخلوط وزني 60/40 فنل-1و2 دي كلر وبنزن در دماهاي مختلف
405
اندازه گيري و مطالعه خواص انتقالي و حجمي مخلوط دوتايي مايع يوني 1-بوتيل 3-متيل ايميدازوليوم هگزافلوئورو فسفات PF6 [bmim] با تركيبات آروماتيك و بررسي برهم كنش هاي بين مولكولي با استفاده از روش هاي طيف سنجي مادون قرمز و رزونانس مغناطيسي هسته اي دوزي
406
اندازه گيري و مقايسه خواص برشي پارچه هاي تاري - پودي با استفاده از دو روش مختلف
407
اندازه گيري و مقايسه مزيت نسبي بنگاه هاي كوچك و متوسط در صنعت فرش دستباف مطالعه موردي شهرستان اصفهان
408
اندازه گيري واپيچش قطعه ريخته گري شده zشكل سربي به روش المان محدود و مقايسه آن با داده هاي تجربي
409
اندازه گيري واپيچش قطعه ريخته گري شده نبشي شكل سربي به روش المان محدود
410
اندازه گيري واناليز تراكم گاز رادون در اب
411
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون در آب شهرستان گلباف
412
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون در منابع ابي شيراز
413
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون وراديوم در آب شهرستان فاروج
414
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون وراديوم در آب شهرستان فاروج
415
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان تراكم رادون در اب ناحيه داوران شهرستان رفسنجان
416
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون در تعدادي از واحدهاي صنعتي
417
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون وراديوم در اب جيرفت
418
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون وراديوم در اب شرب رامسر
419
اندازه گيري ولتا متري گلوتاتيون و هموسيستئين با استفاده از يك الكترود خمير نانو لوله كربني اصلاح شده
420
اندازه گيري ولتامتري استامينوفن بر پايه الكترود اصلاح شده خمير كربن با مايع يوني
421
اندازه گيري ولتامتري زايلتون بر پايه الكترود اصلاح شده خمير كربن با نانو ذره آلومينا
422
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
423
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
424
اندازه گيري ولتامتري ناپروكسن بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات سيليس
425
اندازه گيري ولتامتري همزمان استامينوفن وكدئين توسط الكترود وخمير كربن اصلاح شده با نانو كامپوزيت
426
اندازه گيري ولتامتري همزمان ترامادول و دوپامين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده توسط آليزارين قرمز و نانولوله هاي كربني چندجداره
427
اندازه گيري ولتامتري هيدرازين در سطح الكترود كربن شيشه اي و خمير كربن اصلاح شده توسط نانو لوله هاي كربني و تركيبات تيرون و پاراآمينوفنول
428
اندازه گيري يون پتاسيم محلول در خون به روش غير تهاجمي با استفاده از سيستم فازي
429
اندازه گيري يون كادميوم (11) در نمونه هاي آبي توسط روش ولتامتري با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن , determination of cd )11( in water samples by voltammetry using nanomagnetite particles
430
اندازه گيري يون لانتانيم در نمونه هاي آبي با روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي با اسپكتروفتومتري مرئي - فرابنفش و بهينه سازي با روش هاي طراحي آزمايش
431
اندازه گيري يون نيكل با روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي با اسپكتروفوتومتري مريي - فرابنفش و بهينه سازي حذف يون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 پوشش داده شده با كيتوسان در نمونه هاي حقيقي
432
اندازه گيري يون هاي دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير و امكانسنجي اندازه گيري يون هاي دستگاه پلاسماي كانوني مينياتوري اميركبير
433
اندازه گيري يون هاي كبالت ، نيكل ، سرب ، مس و آهن ( ) با استفاده از آلوميناي پوشيده شده با سورفاكتانت سديم دودسيل سولفات
434
اندازه گيري‌‌ طيفسنجي نوري UV-Vis همزمان‌‌ يون‌‌هاي‌‌آهن(II) و آهن(III) با استفاده از روش‌‌هاي منحني درجهبندي چند متغيره
435
اندازه گيري، آناليز و ارزيابي نويز صوتي در پستهاي توزيع و فوق توزيع و پيشنهاد راهكار مناسب جهت كاهش نويز در يك پست نمونه
436
اندازه گيري، تجزيه و تحليل بهره وري كارخانه جهان صادرات نطنز و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
437
اندازه گيري، تحليل و بهبود بهره وري در بخش تلفن ثابت در شركت مخابرات استان يزد
438
اندازه گيري، تحليل و بهبود بهره وري در شركت كاشي مسعود ايران
439
اندازه گيريو تحليل نروي لازم براي بيرون كشيدن ﴿كندن﴾ پايل ﴿خاب - پرز﴾ فرش ماشيني از الياف مختلف و تراكمهاي متفاوت
440
اندازه گيری انرژی حاصل از رشد ترک با استفاده از روش آکوستيک اميشن
441
اندازه گيری پرزدانه پارچه به کمک ليزر
442
اندازه گيری تراوش پی سد ونيار با استفاده از روش های تجربی
443
اندازه گيری زاويه نوسانات يک آونگ
444
اندازه گيری سطح ويژه و شعاع هيدروليکی متوسط سنگدانه ها با روش های هيدروليکی (معادله کوزينی- کارمن)
445
اندازه گيری ضريب اصطکاک نخ با نخ به روشهای مختلف
446
اندازه گيری مقدار عبور اسپکتروسکوپی ان لاين در راکتورهای ميکروسيالی
447
اندازه گيری و سطح درام در واحد بخار سيکل ترکيبی نيروگاه
448
اندازه گیری کارایی واحدهای مختلف تولید سیمان کشور با استفاده از تکنیک D.E.A
449
اندازه نافشردگي تعميم يافته براي مجموعه ها و عملگرها در يك فضاي باناخ
450
اندازه نافشردگي در فضاهاي موضعا" محدب
451
اندازه نافشردگي و برخي كاربردهاي آن در فضاهاي دنباله اي
452
اندازه نافشردگي و كار بردهاي ان
453
اندازه نافشردگي و كاربردهاي آن در معادلات تابعي انتگرالي
454
اندازه ها (مباني احتمال پاتريك بيلينگزلي )
455
اندازه هار در فضاهاي يكنواخت
456
اندازه هاي احتمال روي SIN- گروه ها و برخي ايده آل هاي وابسته در گروه هاي جبري
457
اندازه هاي پيوسته مطلق روي نيم گروه هاي توپولوژيك
458
اندازه هاي تصادفي تجزيه پذير
459
اندازه هاي تصادفي ساده و فرآيندهاي ساده
460
اندازه هاي طيفي و شرايط بسته بودن آ نها
461
اندازه هاي فازي پوچ جمعي بر روي فضاهاي متريك
462
اندازه هاي كارايي بر مبناي متغيرهاي كمكي در تحليل پوششي داده ها
463
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ
464
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي دنباله اي
465
اندازه هاي وابستگي وارتباط بين متغيرها در مدلهاي تصادفي
466
اندازه هايي براي مقياس پذيري
467
اندازه های مطلقا" پيوسته روی نيم گروه های توپولوژيک موضعا" فشرده
468
اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زير مجموعه هاي فشرده خط حقيقي
469
اندازه ولتامتري همزمان آسكوربيكاسيد
470
اندازه ي كلاس تزويج عضوهاي p- تكين در گروه هاي متناهي
471
اندازه ي نافشردگي و كاربرد آن در حل معادلات ديفرانسيل شبه خطي با شرايط غير موضعي
472
اندازه‌ گيري هيدرازين و سيستئين با استفاده از الكترودهاي اصلاح‌ شده با نانو لوله‌ هاي كربني چند ديواره
473
ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ول‍ت‍ا م‍ت‍ري‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ B2 ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ك‍ت‍رود خ‍م‍ي‍ر ك‍رب‍ن‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍و ذرات‌ TIO2 و ك‍ارب‍رد اي‍ن‌ روش‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ داروي‍ي‌
474
اندازه‌گيري آزمايشگاهي پارامترهاي لازم براي محاسبه فرونشست خاك‌هاي غيراشباع
475
اندازه‌گيري آزمايشگاهي توزيع پذيري مواد دارويي در سامانه‌هاي دو فازي-آبي بر پايه مايعات يوني
476
اندازه‌گيري آزمايشگاهي جذب دي¬اكسيدكربندر حلال آبي مورفولين
477
اندازه‌گيري آزمايشگاهي و مدلسازي حلاليت مواد دارويي در سيال فوق بحراني دي‌اكسيدكربن
478
اندازه‌گيري آهنگ رهايش ايبوبروفن از لايه الكتروريسي شده آميزه (PCL) پلي كاپرولاكتان ايبوبروفن
479
اندازه‌گيري اثر شلاقي با تمركز بر سيستم‌هاي توزيع
480
اندازه‌گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم يون مس((IIپس از استخراج با روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي با استفاده از ليگاند (3,4- بيس]}2- هيدروكسي-3- متوكسي-5- (4- متيل فنيل آزو)بنزيليدين[- آمينو{فنيل) فنيل متانون
481
اندازه‌گيري اسپكتروفوتومتري همزمان يون‌هاي آهن(III)، نيكل(II)، كبالت(II) و مس(II) با استفاده از روش‌هاي كمومتريكس در واكنش با (Z2،Z'2)-2،'2-(S4R,5)-4،5،6-تري‌هيدروكسي‌هگزان-1،2-دي‌ايليدن)بيس(N-فنيل‌هيدرازين‌كربوتيوآميد)
482
اندازه‌گيري الكتروشيميايي تاموكسيفن با استفاده از الكترود خمير‌كربن اصلاح‌شده با نانو ذرات جديد
483
اندازه‌گيري الكتروشيميايي سيستئين با استفاده از الكترود كربن-مايع يوني اصلاح شده با كمپلكس ترپيريدين مس(II)
484
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گاليم (III)از طريق تشكيل نانوساختار دفري‌اكسامين روي سطح الكترود كربن شيشه‌اي به كمك روش‌هاي DPVو CV
485
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گزينشي لوودوپا در حضور آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با گرافن بهبود يافته خودآرا شده با نانوذرات طلا
486
اندازه‌گيري پركلرات و تيوسيانات با الكترود انتخابگر يوني‌
487
اندازه‌گيري تجربي اثر عمق برش در فرزكاري بر روي تنش باقي‌مانده در سطح با روش Eddy Current
488
اندازه‌گيري تجربي بهره‌ي سيگنال كوچك و شدت اشباع در يك نوسانگر - تقويت كننده ي تار نوري دوغلافي سيليكاي آلائيده به ايتربيم
489
اندازه‌گيري تجربي خواص ترموفيزيكي نانو سيالات بر پايه مايعات يوني
490
اندازه‌گيري تجربي خواص رئولوژيكي و ارائه‌ي مدل ويسكوالاستيك براي نفت خام واكس‌دار
491
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشِ مقاومتي سر به سر به روش آلتراسونيك
492
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم و مس به روش التراسونيك
493
اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند در ورق‌هاي دولايه خمكاري شده
494
اندازه‌گيري توزيع زاويه‌اي پرتو گاما
495
اندازه‌گيري جمع شدگي خودزا در بتن خودمتراكم و روش‌هاي كاهش آن
496
اندازه‌گيري دانسيته نانوالياف
497
اندازه‌گيري دبي جريان بر مبناي داده‌هاي دما، فشار و صوتي با استفاده از روش‌هاي هوش مصنوعي به‌منظور بهينه‌سازي توليد از مخزن
498
اندازه‌گيري درجه همدوسي مكاني به كمك حسگر شيك-هارتمن و زرنيك و زايدل و درجه همدوسي زماني به روش تعيين طول همدوسي با تكنيك تداخل سنجي
499
اندازه‌گيري دُز اندام‌هاي غيردرگير درپرتودرماني سرطان پستان با استفاده از دُزيمتر گرمالياني (TLD)
500
اندازه‌گيري دوپامين با استفاده از الكترود اينديم قلع اكسيد اصلاح شده با رسوب‌دهي الكتروشيميايي مستقيم نانو‌ذرات طلا‌- پلاتين
501
اندازه‌گيري زمان همدوسي جوّ با تلسكوپ چهار روزنه
502
اندازه‌گيري سايش در ابزارهاي برش با استفاده از سامانه بينايي ماشين
503
اندازه‌گيري سطح ويژه ذرات كاتاليستي توليد شده به روش پيروليز پاششي به كمك روش جذب متيلن بلو
504
اندازه‌گيري شباهت در سري‌ هاي زماني مالي (مطالعه‌اي در شاخص‌هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران)
505
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگي تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
506
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگيِ تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
507
اندازه‌گيري عنصر سزيم-137 در نمونه‌هاي طبيعي خاكي جهت بررسي فرسايش خاك
508
اندازه‌گيري غلظت هسته‌هاي پرتوزاي طبيعي و مصنوعي در كناره‌هاي درياي عمان و بررسي پخش آن‌ها در آب‌هاي سطحي اين دريا با استفاده از مدل SWAN
509
اندازه‌گيري قابليت اطمينان در ساختار شبكه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از تكنيكهاي گراف كاوي
510
اندازه‌گيري كارايي نوآوري با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها چندهدفه در شرايط عدمِ‌قطعيت
511
اندازه‌گيري كربن دي‌اكسيد به‌وسيله‌ي QCMهاي پوشيده شده با پليمرهاي حاوي چارچوب‌هاي فلز آلي
512
اندازه‌گيري كرنش با استفاده از روش همبستگي تصاوير ديجيتال (DIC)
513
اندازه‌گيري كوانتومي و بازخواني حالت كيوبيت‌هاي ابررسانا در مدارهاي ابررساناي الكتروديناميك كوانتومي
514
اندازه‌گيري متي‌مازول با استفاده از الكترود نانو حفره طلا پوشيده شده با موليبدن به روش ولتامتري
515
اندازه‌گيري محتواي رطوبتي ميوه به در طول فرآيند خشك‌كردن با استفاده از روش تصويربرداري از نور پراكنش يافته ليزر
516
اندازه‌گيري مقاومت به سوزش پوشش كامپوزيتي ZrB2-SiC/SiC بر روي گرافيت
517
اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در خط توليد منسوجات و ارائه راهكارهاي مؤثر براي كاهش آن (مطالعه موردي)
518
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
519
اندازه‌گيري نرخ سوزش با استفاده از روش التراسونيك
520
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
521
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
522
اندازه‌گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين و اوريك اسيد با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو ذرات طلا و فوشين اسيد با روش ولتامتري پالس تفاضلي
523
اندازه‌گيري همزمان دوپامين و اوريك اسيد توسط ‌حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده و ساخت آپتاحسگر اصلاح شده با گرافن سه بعدي جهت اندازه‌گيري ارسنيك (III)
524
اندازه‌گيري همزمان مورفين و كدئين با استفاده ازالكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با رودامين بي در حضور نانوله‌هاي كربني چندجداره و مايع يوني تري اتيل آمونيوم سولفات
525
اندازه‌گيري همزمان مورفين وآسكوربيك اسيد توسط الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با ديانيكس بلو و نانولوله‌هاي كربني چند جداره
526
اندازه‌گيري و درجه‌بندي اثر نوك‌سوزني در نخ‌هاي فرش ماشيني پلي‌پروپيلن BCF و بررسي عوامل موثر بر آن
527
اندازه‌گيري و شبيه‌سازي تنش‌هاي پسماند در كامپوزيت‌هاي با لايه‌هاي بافته‌شده و رزين اپوكسي
528
اندازه‌گيري و مدل‌سازي كارايي ابرناظر Xen
529
اندازه‌گيری تجربی دنباله ناپايدار ايرفويل نوسانی سينوسی در راستای قائم با استفاده از جريان‌سنج سيم داغ
530
اندازه‌هاي عدم درستي مانده‌ها بر اساس آماره‌هاي ترتيبي
531
اندازه‌هاي قابليت اعتماد سيستم‌هاي نيمه ماركوف
532
اندازه‌هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ و كاربردهاي آن
533
اندازه¬ گيري تنش پسماند به روش غير مخرب جريان گردابي پالسي و التراسونيك و هم افزايي اطلاعات
534
اندازه¬گيري دارو سيپروفلوكساسين با استفاده از روش نسبت¬ سنجي فلوئورسانس مولكولي نقاط كوانتومي كربني اصلاح شده با نيتروژن و رودامين B
535
اندازه¬گيري زايلوتون بر پايه¬ي الكترود اصلاح شده¬ي خميركربن با نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد
536
اندازه¬گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات در نمونه¬هاي آبي با دستگاه طيف¬سنجي جذب اتمي شعله¬اي بعد از پيش¬تغليظ توسط جاذب SBA-15 اصلاح شده با هيدرازين كربوتيوهيدرازيد
537
اندازه¬گيري همزمان الكتروشيميايي دوپامين در حضور اسكوربيك اسيد و اوريك اسيد به وسيله الكترود كربن شيشه¬اي اصلاح شده با ديانيكس زرد و نانو¬لوله¬هاي كربني چند¬جداره
538
اندازه¬گيري همزمان لوودوپا واوريك اسيد با استفاده ازالكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس مس (II )ونانولوله¬هاي كربني چند جداره
539
اندازهگيري آزمايشگاهي و پيشبيني ضرايب توزيعپذيري سفازولين در سامانههاي دو فازي-آبي شامل سورفكتانت و نمك
540
اندازهگيري داروي 6-مركاپتوپورين با استفاده از پروب فلورسنت كامپوزيت چارچوبهاي فلز آلي (MIL-101(Fe و نقاط كربني، و اندازه گيري داروي تامسولوسين بر اساس پروب نسبت سنجي فلورسنت نقاط كربني/رودامين-ب
541
اندازه‏گيري ميزان جذب محلولهاي آبي الكلها در غشاء پلي‌وينيل‌الكل
542
اندازهگيري همزمان برخي كاتيونهاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي 4و4﴿4-كلروفنيل﴾متيلن بيس﴿3-متيل-1-فنيل-H1-پيرازول-5-ال﴾توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
543
اندازهگيري و تحليل كارايي مهاجرت زنده ماشينهاي مجازي در محيط مجازي مبتني بر VMware
544
اندازه‎گيري ولتامتري همزمان آسكوربيك اسيد و دوپامين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با كمپلكس باز شيف موليبدن و تترا اكتيل آمونيوم برميد
545
اندام رايي مستقيم وغيرمستقيم گلابي وحشي
546
اندام زايي مستقيم و غير مستقيم گلابي وحشي Pyrus glabra
547
اندر كنش سيال - جامد در سيستم شرياني و كاربرد آن در تحليل تنش برشي نوساني ديواره هاي شريان
548
اندرزنامه هاي پهلوي و مقايسه با اشعار شعراي متقدمين
549
اندركنش امواج با سكوهاي شناور مهار شده نوع اسپار
550
اندركنش امواج و پانتون هاي شناور مهارشده به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
551
اندركنش امواج و سكوهاي پايه كششي به روش هيدروديناميك ذرات هموار
552
اندركنش امواج و موج شكن هاي حفره دار به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
553
اندركنش بالواره با ورتكس در جريان آزاد
554
اندركنش بين خاك و دوغاب در گمانه هاي نشست سنجي در سدهاي خاكي
555
اندركنش خاك با سازه هاي بلند تحت بارهاي ديناميكي
556
اندركنش خاك دانهاي با شمعهاي داراي مقاطع مختلف تحت اثر بارهاي
557
اندركنش دو جت مصنوعي در كنترل جدايش جريان
558
اندركنش ديناميكي خط و قطار با فرمول بندي مختصات متحرك
559
اندركنش ديناميكي سدهاي بتني قوسي و سنگ پي با استفاده از روش اجزاء محدود در محدوده فركانس
560
اندركنش ديناميكي شمع و خاك
561
اندركنش ديناميكي شمع و خاك در ساختمان هاي بتني تحت بارهاي لرزه اي
562
اندركنش رفتار ديوار برشي فولادي كوپله و تير پيوند
563
اندركنش سازه دلفين انعطاف پذير و ضربه گير در جذب انرژي ضربه
564
اندركنش گود-گروه شمع با توجه به مراحل اجرا
565
اندركنش لرزه اي موج شكن توده سنگي و شمع به روش عددي (مطالعه موردي پالايشگاه نفت نيك قشم)
566
اندركنش ليزر پرتوان فمتوثانيه با گاز جهت توليد ليزر اشعه
567
اندركنش و واكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
568
‫اندركنش وضعيت هيدروديناميك مخزن با شكل ­گيري جريان غليظ (مطالعه موردي سد دز)‬
569
اندركنش وواكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
570
اندرويد
571
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتا پيترز: جلفاي اصفهان .
572
انديس PI نانو لوله هاي SC4C8] q,2p[ پوشيده شده با C8,C4
573
انديس پادما كار - ايوان حاصلضرب دكارتي گراف , PI indices of cartesian product graphs
574
انديس كنلي براي دستگاه هاي تند و كند
575
انديس كنلي مجزا در زير فضاي پايدار
576
انديس هاي توپولوژيك برخي لوله ها و چنبرهاي نانو و گراف هاي تركيبي
577
انديس هاي توپولوژيك روي بعضي از حاصلضربهاي گراف
578
انديس هاي متامريسم
579
انديس وينرگراف ها وكاربرد ان درنانوساختارها
580
انديشة تجلّي در آثار منظوم شاعران فارسي زبان قبل و بعد از ابن عربي (سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، فخرالدين عراقي، عبدالرحمن جامي)
581
انديشه آزادي درشعر شاعران نيمايي﴿ سال1332- 1357 .ش﴾
582
انديشه اتحاد اسلام در ميان ايرانيان و مسلمانان قفقاز جنوبي
583
انديشه اي در حجم
584
انديشه تحزب در روزنامه صهاي فارسي زبان خارج از كشوراز آغاز تا مشروطه .
585
انديشه در تعليم و تربيت ( در اشعار سعدي و حافظ شيرازي )
586
انديشه ساماندهي- ساماندهي انديشه ﴿مطالعه موردي امامزاده شاهرضاي شهرضا﴾
587
انديشه سياسي خوارج با تكيه بر جايگاه ابافضيه
588
انديشه مهدويت و نقش آن در سلامت روان
589
انديشه نوسازي اداري ايران در عهد ناصرالدين شاه قاجار
590
انديشه ها، بازدهي فزاينده به مقياس و رشد اقتصادي: در گروه كشورهاي منتخب
591
انديشه هاي اجتماعي سياسي عدنان صائغ
592
انديشه هاي اجتماعي و فرهنگي در شعر ژاله قائم مقامي
593
انديشه هاي تيتوس بوركهارت درباره هنر
594
انديشه هاي سياسي در كليله و دمنه و مرزبان نامه
595
انديشه هاي عرفاني ابن سينا و تاثير آن بر سهروردي
596
انديشه هاي كلامي بانو امين در نبوت و امامت (با تاكيد بر مخزن العرفان)
597
انديشه هاي كلامي ملاصدرا در تفسير قرآن كريم و شرح اصول كافي
598
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
599
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
600
انديشه‌هاي كلامي بانو امين پيرامون توحيد (با تأكيد بر مخزن العرفان)
601
انديكاسيونهاي سزارين در 6 ماهه اول سال 1371در دو گروه پريمي پار و مولتي پار در زايشگاه رشت 2518مورد ومقايسه آن با زايمانهاي طبيعي در اين دو گروه
602
انرژي اتمي ، كاربردها و طراحي راكتورهاي اتمي
603
انرژي تاريك در نظريه ريسمان
604
انرژي تاريك كانديدايي براي ثابت كيهان شناسي
605
انرژي خورشيدي
606
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شناور هاي تفريحي
607
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شيرين سازي آب
608
انرژي خورشيدي و استفاده بهينه از آن وشبيه سازي سيكل تبريد با استفاده ازees
609
انرژي خورشيدي و سيستم هاي فتوولتائيك
610
انرژي زمين گرمايي
611
انرژي زمين گرمايي
612
انرژي زمين گرمايي
613
انرژي زمين گرمايي
614
انرژي زمين گرمايي
615
انرژي ژئوترمال
616
انرژي سبز و فناوري
617
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي 〖Co〗_3 O_4
618
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي Co3 O4
619
انرژي گراف
620
انرژي گراف توان يك گروه متناهي
621
انرژي گراف فولرني
622
انرژي گراف هاي كيلي يكاني
623
انرژي لاپلاسي گراف ها
624
انرژي لاپلاسين گراف ها
625
انرژي مصرفي بار سرمايش يك ساختمان نمونه با استفاده از چيلرهاي تراكمي و سيستمهاي DX
626
انرژي هاي اقيانوسي
627
انرژي هاي اقيانوسي
628
انرژي هاي تجديد پذير
629
انرژي هاي تجديد پذير و سوخت هاي فسيلي و اثرات آن بر آلودگي هوا
630
انرژي هاي تجديدپذير
631
انرژي هسته اي
632
انرژي هسته اي
633
انرژي هسته اي
634
انرژي هسته اي
635
انرژي هسته اي
636
انرژي هسته اي
637
انرژي هسته اي
638
انرژي هسته اي
639
انرژي هسته اي Ý فرصتها و چالشها
640
انرژي هسته اي از ابتدا تا انتها
641
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
642
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
643
انرژي هسته اي و كاربرد صلح آميز آن
644
انرژي هسته اي و كاربردآن در توليد انرژي الكتريسيته
645
انرژي هسته اي و كاربردهاي صلح آميز آن
646
انرژي هسته اي وكاربرد هاي آن
647
انرژي همجوشي هسته اي
648
انرژيرساني به كارخانه صنايع سنگين فلزي
649
انژكتيو بودن ، پيوستگي و شرايط CS روي حلقه هاي گروهي
650
انسان ، فضا و جستجوي معنا (بررسي تطبيقي تحول مفاهيم شهر و فلسفه در مدرنيته و پسامدرنيته)
651
انسان آرماني از ديدگاه قرآن و روايات
652
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار سيمين بهبهاني
653
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار فريدون مشيري
654
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار قيصر امين پور با تاكيد بر صور خيال
655
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
656
انسان آرماني و آرمانشهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
657
انسان آرماني و آرمانشهر در مثنويهاي عطار نيشابوري
658
انسان آينده ، سينماي آينده ﴿ مونتاژدر سينماي آينده﴾
659
انسان از ديدگاه امام خميني و كي يركه گور
660
انسان از ديدگاه علامه طباطبايي و دلالت هاي تربيتي آن
661
انسان از ديدگاه مكتب اسلام و ماركسيسم
662
انسان در تفكر نيچه
663
انسان در دامان طبيعت
664
انسان در نظر ژان پل سارتر
665
انسان در نقاشي مدرن
666
انسان شناسي ابن سينا
667
انسان شناسي از ديدگاه علامه حلّي و فياض لاهيجي
668
انسان شناسي تطبيقي در نگاه ملاصدرا و ابن عربي
669
انسان شناسي در حكمت متعاليه
670
انسان شناسي در مرصادالعباد و تمهيدات
671
انسان كامل از منظر شهريار،سهراب سپهري و قيصر امين پور
672
انسان كامل از نظر افلاطون و فارابي
673
انسان معاصر
674
انسان معاصر و بحرانهاي امروزي او از ديدگاه علامه محمد تقي جعفري
675
انسان و ارتباط او باخدا در حوزه اخلاق بندگي از منظر نهجالبلاغه
676
انسان و التذاذ: در عصر روشن انديشي
677
انسان و فضاهاي سنتي
678
انسان، فرديت و خود مطلق از نظر سنت گرايان
679
انسانگرايي و نيما
680
انسانها و نمادها
681
انساني شدن حقوق بين الملل در پرتو نظريه مسئوليت حمايت با تأكيد برديدگاه اسلام
682
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
683
انسجام بخشي به بافت شهري با استفاده از ساختارهاي تاريخي ﴿نمونه موردي: شهر نائين﴾
684
انسجام واژگاني در گفتمان سياسي : مطالعه نويسندگان بومي و غير بومي زبان
685
انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر عملكرد
686
انسداد هدايت الكتريكي عصب با استفاده از جريان هاي فركانس بالا
687
انسداد هدايت الكتريكي عصب به وسيله جريانهاي الكتريكي متناوب فركانس بالا
688
انسدادهاي كولون در نوزادان
689
انسيدانس خال ملانوسيتي مادرزادي در نوزادان بخشهاي زايمان طبيعي (2،1) و انسداد لوله تخمدان در بيمارستان الزهرا رشت (شهريور 74-73)
690
انسيدانس مال برزانتاسيون و بررسي زايمانهاي بريچ در زايشگاه رشت
691
انشعاب سيكل هاي حدي براي دستگاه مسطح مرتبه سه حول يك نقطه تكين پوچ توان
692
انشعاب سيكل هاي حدي توسط اختلال يك سيستم هميلتوني با يك حلقه همو كلينيك
693
انشعاب مسيرهاي هموكلنينك استوار بر نقطه زيني - مركزي در سيستم هاي بازگشت پذير
694
انشعاب ها و ديناميك هاي پيچيده يك مدل SIR با در نظر گرفتن تعداد تخت هاي بيمارستان
695
انشعاب هاپف تعميم يافته براي ميدان هاي برداري مسطح با عامل انتگرال ساز وارون
696
انشعاب هاپف در دونوع از سيستم هاي ليينارد
697
انشعاب هاف و راكتورهاي آب جوشان
698
انشعاب هاي تاكنز-بوگدانف كند-تند
699
انشعاب هاي توابع هميلتوني چهار لايه تشديد ۱: ۱ با تقارن هاي چنبره اي
700
انشعاب هم بعد- 3 كاسپ -هاپف
701
انشعاب هموكلينيك و هتروكلينيك نزديك به يك سيكل هتروكلينيك تابدار
702
انشعابات چنبره هاي پايا در مدل هاي شكار - شكارچي با شكار فصلي
703
انشعابات در مدل هاي شكار و شكارچي
704
انشعابات در معادلات ديفرانسيل تاخيري و كاربردهاي آن در مدل هاي تعاملي تومور و سيستم ايمني
705
انشعابات در يك سيستم شكار و شكارچي از نوع لسلي با پاسخ تابعي هالينگ نوع 3 تعميم يافته
706
انشعابات سيكل حدي در برخي از سيتم هاي هاميلتوني
707
انشعابات سيكل هاي حدي در برخي از دستگاه هاي هميلتوني
708
انشعابات سيكل هاي حدي در سيستم هاي نزديك به هميلتوني فوق بيضوي
709
انشعابات مرتبه بالاتر از سيكلهاي حدي
710
انشعابات موج سيار براي چهار دسته از معادلات موج غير خطي
711
انشعابات موضعي و مروري بر دستگاه هاي چندجمله اي مرتبه دوم كراندار
712
انشعابات و آشوب در سيستم هاي زمان- گسسته گياه- گياه خوار
713
انصاف در آرا ديوان بين المللي دادگستري
714
انضمام مفعول در زبان فارسي: يك بررسي نقش گرا
715
انطباق 9000 ISO در واحد تحقيق و توسعه مجتمع صنعتي نصر
716
انطباق ابر نقطه با الگوريتم تكرار نزديك ترين نقطه
717
انطباق اسكن سه بعدي سر و تصاوير مغزي جهت موقعيت يابي نواحي مورد نظر جراح
718
انطباق پارامترهاي شبكه شكستگي هاي مجزا ﴿DFN﴾ با داده هاي هيدروليكي حاصل از آزمايشات برجاي لوژن در سايت فرآوري معدن مس دره زار
719
انطباق پذيري اصول بازآفريني شهري در محله هاي تهران با هدف ارتقاي زندگي شبانه(نمونه موردي: محله هاشمي منطقه 10 تهران)
720
انطباق پذيري اصول بازآفريني شهري در محله هاي تهران با هدف سرزندگي اجتماعي(نمونه موردي: محله هاشمي منطقه 10 تهران)
721
انطباق پرخوران (توربوشارژر) براي موتور ديزل با استفاده از مدل سازي ترموديناميكي
722
انطباق تصاوير چندماهيتي با استفاده از تركيب شدت و اطلاعات هندسي فاز
723
انطباق تصاوير سه بعدي و كاربرد آن در MRIو CTجمجمه
724
انطباق تصاوير فراصوت داخل رگ به كمك تبديلات مكاني طيفي چند باند
725
انطباق تصاوير مالتي مدالCT-MRIبا استفاده ازمعيار اطلاعات متقابل و الگوريتم بهينه سازيPSO
726
انطباق خودكار تصاوير ماهواره اي جهت كاربرد در كاليبراسيون داده هاي
727
انطباق داده هاي چاه و لرزه اي با كاليبره كردن لاگ سونيك و ساخت لرزه نگاشت مصنوعي
728
انطباق زناشويي در زوجين ديپلم به بالا
729
انطباق سناريو با مدل بازيكن در بازي¬هاي جدي كامپيوتري
730
انطباق سه بعدي تصاوير MRوFMR ستون فقرات
731
انطباق شكل و محتوا از طريق رنگ در سينما "بررسي آثار ويتوريو استورارو و هوشنگ بهارلو"
732
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيست مهاي سلولي با استفاده ازروش بهينه سازيTabu Search
733
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيستمهاي سلوليبا استفاده از روش بهينه سازي Tabu Search
734
انطباق كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي با مولفه هاي ايران شناسي
735
انطباق مباحث دستور تاريخي بر نثر تاريخ بلعمي
736
انطباق معيارهاي ازدواج بين مادران و دختران شهرستان رامسر در سال ۱۳۸۸.
737
انطباق منابع در شبكه گريد با بكارگيري تئوري مجموعه خام ، كامل سازي ماتريس و آنتالوژي
738
انطباق موضوع براي ترجمه ماشيني آماري
739
انطباق نور درانديشه ايراني با معماري ايران
740
انطباق و تركيب سه بعدي تصاوير پزشكي با روشهاي مبتني بر اطلاعات دو جانبه
741
انطباق و هنجاريابي آزمون آورورا-a به منظور شناسايي كودكان تيزهوش و بررسي تاثير آموزش هوش موفق بر توانايي‌هاي تحليلي، عملي و خلاقانه كودكان تيزهوش
742
انطباق يك توربوشارژر با موتورديزل و بهينه سازي آن
743
انطباق، بررسي روايي و پايايي زمينه‌ياب رغبت شغلي جكسون
744
انعطاف پذيري احكام اسلامي﴿ در بخش عبادات و احوال شخصيه﴾ و ذكر مصاديق آن در فقه اماميه
745
انعطاف پذيري طراحي فرآيند ساخت و اثر آن بر طراحي سلول هاي توليدي
746
انعطاف پذيري و مسكن منعطف
747
انعقاد قرارداد الكترونيكي با تاكيد بر قانون تجارت الكترونيكي ايران و مقررات بين المللي
748
انعقاد لاتكس RBS و عوامل موثر بر روي آن
749
انعكاس
750
انعكاس
751
انعكاس اوهام در وراي طبيعت
752
انعكاس باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در اشعار محمدحسين نظيري نيشابوري
753
انعكاس پذيري بر فضاهاي تابعي
754
انعكاس شاعرانه ي قصص،روايات و اساطير (ديني،تاريخي و حماسي)
755
انعكاس عناصر فرهنگ عاميانه در رمان كليدر محمود دولت آبادي
756
انعكاس مذهب تشيع و علماي شيعه از منظر سفرنامه نويسان عصر صفوي
757
انعكاس مسائل اجتماعي در آثار زويا پيرزاد (عادت مي كنيم، چراغها را من خاموش مي كنم، سه كتاب )
758
انعكاسي بودن عملگرهاي ضربي روي فضاهاي باناخ از توابع تحليلي
759
انعکاس مدح و رثاءاهل بیت (ع)در اشعار سرایندگان ایرانی اهل سنت (تا پایان قرن هشتم هجری قمری با تکیه بر خاقانی ،مولوی ،سعدی و حافظ
760
انعکاس هند در آثار صادق هدایت
761
انفاركتوس حاد ميوكارد در جوانان
762
انفال و فيء در اقتصاد اسلامي در زمان غيبت در دست ولي فقيه
763
انفجار بزرگ
764
ان‍ف‍س‍اخ‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
765
انقباض نقطه اي تقريبي
766
انقباض هاي تعميم يافته، نقاط انتهايي و سيستم هاي ديناميكي مجم.عه-مقدار در فضاهاي يكنواخت
767
انقباض هاي خطي و غير خطي و كاربردهاي آن در بررسي نظريه نقطه ثابت و پايداري معادلات تابعي
768
انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك جنبش اسلامي
769
انقلاب اسلامي در اروميه از 1340 ش / 1961 م تا 1357 ش / 1979 م
770
انقلاب اسلامي، پاسخي متفاوت به سؤال "چه بايد كرد؟"
771
انقلاب سفيد و تأثير آن بر تحولات اقتصادي عصر پهلوي
772
انقـلاب ليبـي و دوران پسـا قـذافـي
773
انقلاب هاي قرن بيست و يكمي ، موج بيداري ملت ها.
774
انقلابي دردسترسي به داده ها
775
انكار علمي و عملي ضروري دين با توجه به مصاديق امروزي آن
776
انكار، نمايشنامه بلند در يك پرده
777
انكپسولاسيون اسانس هاي گياهي در نانوالياف كيتوزان و ژلاتين به روش الكتروريسي بدون نازل، براي كاهش مصرف نيتريت در سوسيس
778
انكپسولاسيون دارو با پلي وينيل الكل با روش الكترواسپري
779
انكپسولاسيون سلولي با استفاده از تكنيك اسمبلي لايه به لايه پلي الكتروليت ها در ابعاد نانو
780
انكپسولاسيون ويتامين D و توكوفرول در پوشش خوراكي گردو با صمغ سديم‌آلژينات و كاراگينان
781
انكپسوله كردن آنتي‌اكسيدان كورستين درون نانوذرات بتالاكتوگلوبولين
782
انكپسوله كردن سلول هاي بتا در غشاي پليمري آلژينات-پلي اتيلن گلايكول به منظور رهايش كنترل شده انسولين
783
انگارة نبوت ازنظر ابونصر فارابي و خواجه‌نصيرالدين طوسي
784
انگاره جاودانگي و اسطوره جا‌ودانان در متون پهلوي و شاهنامه
785
انگاره جاودانگي و اسطوره جاودانان در متون پهلوي و شاهنامه
786
انگاره شناسي امام از منظر زيارت جامعه كبيره
787
انگاره هاي رديف ميرزاعبدالله
788
انگاره ي صناعت و پيشه در متون زرتشتي
789
انگشت گذاري مجموعه اتودهاي اپوس 10 شوپن و مقايسه عملكرد و يرايش هاي معتبر
790
انگشت نگاري بخشي از ژرم پلاسم برنج بااستفاده از نشانگر...
791
انگشت نگاري مولكولي برخي شنبليله هاي بانك ژن گياهي ملي ايران
792
انگشت نگاري مولكولي هيبريدها و تشخيص خلوص ژنتيكي بذور هيبريد برنج با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
793
انگشتنگاري بخشي از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگرAFLP
794
انگليسي ها و تاريخ فراگير ايران در دوره ي قاجار
795
انگور ايران و فرآورده هاي آن
796
انگيزش افراد
797
انگيزش چاه با استفاده از اسيد مغناطيسي
798
انگيزش كاركنان شركت نيرو موتورشيراز آسيا
799
انگيزش و بررسي عدم جذب محقق در انستيتو تحقيقات توتون تيرتاش
800
انگيزش و تاثير آن در افزايش بهره وري
801
انگيزش و خودمختاري به عنوان عوامل تعيين كننده بر تسلط به زبان خارجي , Motivation and Autonomy as Predictors of Foreign Language Proficiency
802
انگيزش وتشويق در رابطه با پيشرفت تحصيلي
803
انگيزه اشتغال زنان زنان شاغل متاهل (دبيران متوسطه ) شهر گرگان
804
انگيزه سازي همكاري نظيرها در كاربرد جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد پرداخت
805
انگيزه و بررسي آن در سناريو
806
انگيزه و تاثير آن در رفتار كاركنان
807
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان ‌شناسي
808
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان‌شناسي
809
انگیزه پیشرفت-خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اهواز
810
انگیزه دختران برای ورود به دانشگاه
811
انهدام پيش رونده قاب هاي بتني مسلح بر مبناي الگوي رفتاري جزء قاب ها
812
انهدام پيشرونده قابهاي بتن مسلح همراه با ديوار پركننده
813
انواع ECU در خودروهاي سواري
814
انواع آلاينده هاي جوي وتاثير آن بر سلامت انسانها
815
انواع آنتن هاي ميكرو استريپ و روش هاي تغذيه اي آنها
816
انواع اضافه (مضاف ومضاف اليه)در كليله و دمنه از اول تا پايان باب دوم
817
انواع باتريهاي ماهواره
818
انواع بادسنج سيم داغ و شناسايي ساختار تونل باد
819
انواع بازار از ديدگاه اقتصادي
820
انواع بازاريابي
821
انواع باليني هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض = انواع كلينيكي هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض
822
انواع برنامه ريزي خطي
823
انواع پرخاشگري در دختران نوجوان شهرستان فارسان
824
انواع پلاستيكها وقالبگيري تزريقي
825
انواع پمپ ها ، طراحي و تحليل پمپ مواد شيميايي با ANSYS CFX
826
انواع پمپ ها و كاربرد آنها
827
انواع پمپهاوكاربردهاي آنها درصنعت
828
انواع پيش‌برنده‌هاي دريايي و كاربرد بهينه آن‌ها در شناورهاي تندرو
829
انواع ترمز هوشمند
830
انواع تشبيه در ديوان منوچهري
831
انواع تصميم گيري در سازمانها
832
انواع تعامد و همواري عملگرهاي خطي كراندار
833
انواع توربين هاي بادي و كاربرد آتها
834
انواع توفانها و نقش آنها بر اقليم
835
انواع جرثقيل وكاربرد آن به همراه طراحي يك نمونه جرثقيل سقفي
836
انواع جلدسازي چرمي
837
انواع حملات ادهاك و راههاي مقابله با آنها
838
انواع خرابي هاي هارد ديسك
839
انواع خشك كن هاي مورد استفاده در صنعت و كاربرد آنها
840
انواع درستنمايي در مدل هاي خطي تعميم يافته با اثرهاي آميخته
841
انواع درياچه ها
842
انواع ذخيره سازهاي انرژي الكتريكي با كاربرد در سيستم هاي توزيع قدرت
843
انواع رآكتورهاي شيميايي
844
انواع روش ذخيره سازي اطلاعات فني،مقايسه و پياده سازي در نرم افزار LABVIEW
845
انواع روش هاي حمله و نفوذ به سايت
846
انواع روش هاي كشتي هاي نجات غرق شده و روش اعمالي بر روي سوپر تانكر سنندج
847
انواع روش هاي نجات روي كشتي هاي غرق شده و روش اعمالي روي كشتي سنندج
848
انواع روشهاي بهينه سازي و كاربردهاي آن و معرفي روشهاي شبه نيوتن نقطه ثابت 3 گامي در بهينه سازي نامقيد
849
انواع روشهاي پخش بار در شبكه هاي توزيع
850
انواع روشهاي طراحي و تنظيم كنترلر PID و ارائه مثالهاي صنعتي
851
انواع روشهاي فشرده سازي تصوير
852
انواع زبان هاي برنامه نويسي موبايل همراه با مثال كاربردي
853
انواع ژنراتورهاي مورد استفاده در نيروگاه بادي
854
انواع سبك فرزند پروري بين خانواده هاي كم شنوا و عادي
855
انواع سلول هاي خورشيدي
856
انواع ضرايب همبستگي و محاسبه ي آنها
857
انواع ضريب،همبستگي
858
انواع فنرهاومعرفي برنامه M&DHCS
859
انواع فيلم خام و تحولات آن ، بررسي فيلمبرداري فيلم فهرست شيندلر
860
انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچشي
861
انواع كنكينا و اثرات درماني آنها
862
انواع كوپلينگها و بررسي عملكرد كوپلينگهاي هيدروليكي
863
انواع گاورنرهاي مكانيكي و بررسي حساسيت و پايداري آن ها
864
انواع ليزروكاربردهاي آن
865
انواع متد هاي تصفيه پساب
866
انواع مقره هاي شبكه انتقال هوايي
867
انواع مهارهاو كاربرد آنها در افزايش پايداري سازه هاي سنگي
868
انواع موتور هاي هوايي وبهينه سازي آنها
869
انواع ميانگين پذيري جبرهاي فرشه
870
انواع ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي و گروه كوهمولوژي وابسته به اين جبرها
871
انواع ميانگين‌پذيري جبرهاي باناخ دوگان و مفاهيم مانستگي مرتبط
872
انواع هپاتيت
873
انواع همگرايي هاي عددي در فضاي L.)X)
874
انواع و نقش افزودني هاي شيميايي در ساخت بتن
875
انواع ياتاقان ها تحليل تنش وتخمين عمر ياتاقان بكمك نرم افزار
876
انيستيتو پرورش ونمايشگاه دائمي گل وگياه طوبي
877
انيشتن و عقايد فلسفي او
878
انيماتور معاصر نوشته: جان هالاس
879
انيميشن
880
انيميشن
881
انيميشن
882
انيميشن ، فانتزي،طنز
883
انيميشن آبستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم: بررسي و تحليل تاثيرات فرم انيميشن آبستره بر موزيك ويدئو و سينما ي جريان اصلي معاصر
884
انيميشن ابستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم:بررسي و تحليل تاثيرات فرم ابستره بر موزيك ويدئو و سينماي جريان اصلي معاصر
885
انيميشن براي مخاطب زير ٦ سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
886
انيميشن براي مخاطب زير ٦ سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
887
انيميشن به زبان ساده
888
انيميشن به زبان ساده
889
انيميشن پيش از انيميشن
890
انيميشن پيش از انيميشن
891
انيميشن تلويزيوني
892
انيميشن تلويزيوني
893
انيميشن در عصر رايانه
894
انيميشن در عصر رايانه
895
انيميشن سازي با نرم افزار سه بعدي Maya
896
انيميشن سازي باويژوال سي شارپ
897
انيميشن سازي در نرم افزار تري دي مكس و ارائه پروژه عملي
898
انيميشن سه بعدي
899
انيميشن سه بعدي
900
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
901
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
902
انيميشن عروسكي و تكنيك تلفيق آن با فيلم زنده (دايناميشن)
903
انيميشن عروسكي وتلفيق آن با فيلم زنده ( دايناميشن )
904
انيميشن قطعه گم شده
905
انيميشن كامپيوتري
906
انيميشن مستند چيست
907
انيميشن مستند چيست
908
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
909
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
910
انيميشن و مفاهم بصري
911
انيميشن و مفاهيم بصري
912
انيميشن و هنر مدرن
913
انيميشن و هنر مدرن
914
انيميشن،فانتزي،طنز
915
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوﺑﻨر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺪﻫﺎي ﺧﻄﯽ دودوﯾﯽ
916
اهانت به مقدسات ديني در رابطه با آزادي بيان
917
اهانت به مقدسات و جرم بودن آن از ديدگاه فقه و حقوق
918
اهدا عضو و پيوند اعضا در فقه اماميه
919
اهداف اخلاقي ورزش بر اساس اسلام
920
اهداف امام علي (ع ) از پذيرش حكومت
921
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
922
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
923
اهداف و موانع پياده سازي استاندارد هاي كيفيت در سازمان هاي ايراني
924
اه‍داف‌ م‍ج‍ازات‌ در اس‍لام‌
925
اهرمهاي تاريخي اقتدار اجتماعي از ديدگاه دقيقي طوسي
926
اهل البيت في ديوان ابي الفضل الطهراني
927
اهل بيت (ع)در متون اسلامي اندلس
928
اهم الفرق الاسلاميه السياسيه و الكلاميه
929
اهميت ، نقش و وظايف شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران
930
اهميت آفريقا در سياست خارجي دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد: فرصت ها و چالش هاي پيش رو
931
اهميت آموزش هنرهاي هفت گانه در دوره ابتدايي از منظر معلمان، مديران و - والدين در شهرستان گنبد كاووس در سال تحصيلي
932
اهميت اثرات دموگرافي خانواده بر رشد و تربيت كودكان ونوجوانان
933
اهميت ارتباط در محيط خانواده با پيشرفت تحصيلي فرزندان
934
اهميت ارزش ويژه برند بر وفاداري مشتريان
935
اهميت ارگودوسگل از نظر فارماكولوژي و مشتقاتيكه در سالهاي اخير از آن بدست آمده
936
اهميت استعمال داروها و عوامل درماني قبل از بيهوشي
937
اهميت اسكان موقت دانش آموزان در اردوگاهي كشور
938
اهميت انرژي هاي تجديد پذيرو بررسي استفاده از انرژي خورشيدي و كاربرد سلول هاي خورشيدي
939
اهميت بررسي علمي صحنه جرم قتل
940
اهميت بررسي محل واقعه
941
اهميت تاب آوري:بهزيستي روانشناختي،استقلال شغلي و عزت نفس مديران سازمان در بانك مسكن استان همدان
942
اهميت تجهيزات كشاورزي و طراحي ماشين برش و خرد كن علوفه
943
اهميت تحقيق در سينماي مستند
944
اهميت تصوير و ويژگي هاي مناسب تصويرسازي بزرگسالان بي سواد و كم سواد
945
اهميت جلبكهاي ابزي درتغذيه ابزيان
946
اهميت جهاد در اسلام
947
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع ).
948
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع)
949
اهميت حفاري افقي در ميادين نفتي خاورميانه با مثال موردي از كشور سوريه (ميادين سازابا و سويديه )
950
اهميت خواص سه گانه (چشم، گوش، لامسه) و اثر آنها از لحاظ بهداشت در تعليم و تربيت
951
اهميت رابطه متقابل مورچه و آهو براي ساختار و تركيب پوشش گياهي در پارك ملي كلاه قاضي اصفهان
952
اهميت رطوبت پذيري در راحتي پوشاك
953
اهميت روانگاوها بر روي عملكرد قطعات متحرك و بهينه سازي عملكرد آنها و تحليل حركت سيال با نرم افزار Fluent
954
اهميت زندگي رابرت شومان در عصر رمانتيك
955
اهميت سپرده هاي قرض الحسنه در تقاضاي پول
956
اهميت سيستم حقوق و دستمزد
957
اهميت سيستم حقوق و دستمزد .
958
اهميت سيستم حقوق و دستمزد /
959
اهميت سيستم حقوق و دستمزد.
960
اهميت سيستم حقوق و دستمزد0
961
اهميت سيستم هاي اطلاعاتي و بررسي اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري
962
اهميت سيستم هاي زمان سنجي و كارسنجي در بهبود و بازدهي فرايند توليد (بررسي وضعيت كارخانه تبريز كف)
963
اهميت طرح و رنگ در گليم معاصر ايران
964
اهميت علمي علائم و نمادها
965
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
966
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
967
اهميت كاربرد فناوري نانو درصنعت ابزي پروري
968
اهميت كامپيوتر در توسعه دانش :نقدي بر روند طراحي مبلمان كامپيوتر
969
اهميت گاز در تامين انرژيهاي لازم توسعه اقتصاديـاجتماعي در بررسي عوامل موثر بهينه سازي در استحصال و عرضه و بهره وري و نرخ گاز
970
اهميت گرافيك محيطي در مكانهاي عمومي
971
اهميت ماليات برارزش افزوده وتاثير آن براقتصاد كشور
972
اهميت محيط اطلاعات داخلي براي اجتناب مالياتي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
973
اهميت مسئله سازي درتحقيقات اجتماعي
974
اهميت مشاوره قبل ازدواج در شهرستان آزادشهر
975
اهميت مطالعات بررسي ژنتيكي در مديريت ذخاير آبزيان
976
اهميت منابع انساني و نقش آموزش كاركنان در سازمان
977
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
978
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
979
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
980
اهميت نيروي انساني در شركت ذغالسنگ البرز مركزي
981
اهميت و نقش نگرش وحدت‌گرا در تحولات علمي با تأكيد بر فيزيك قرن بيستم
982
اهميت وارزش گردشگري در ايران
983
اهميت وكاربرد تكنولوژي نوين (كامپيوتر واينترنت در سازمان ها)
984
اهمیت راه آهن در رابطه با صنایع ذوب آهن و بررسی مشکلات آن
985
او قرار است بميرد
986
اواويت بندي و بررسي عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف ﴿مطالعه موردي : بانكهاي خصوصي و دولتي در شهرستان قاين ﴾
987
اوتيسم ؛ تنهايي در ميان تن ها
988
اوج شكوفايي مكتب هرات
989
اورانيوم و انرژي هسته اي
990
اوربيفلدها و گره كوهمولوژي
991
اوربيفلدها و گروه وارها
992
اورژانس و فوريت هاي پزشكي از راه دور،چالش ها و فرصت ها در ايران
993
اوري پيد و شرح آثار او
994
اوژن يونسكو و تحليل نمايشنامه تشنگي و گرسنگي و كرگدن
995
اوستا و سينما
996
اوستا و سينما
997
اوضاع اجتماعي - فرهنگي قم از سال 1304-1342 شمسي ﴿با تاكيد بر آداب، رسوم ، سنتها و نهادهاي مردمي﴾
998
اوضاع اجتماعي - فرهنگي كرانه‌هاي شمالي خليج‌فارس از آغاز دولت صفوي تا تشكيل دولت قاجار (907 -1210 ﻫ.ق/ 1795-1501 م.) با تأكيد بر سفرنامه‌ها
999
اوضاع اجتماعي- اقتصادي و سياسي خوزستان در قرن 13 ق. 19 م
1000
اوضاع اجتماعي ايران در جنگ جهاني دوم 1318-1324 ش/ 1939-1945 م
بازگشت