<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
انتقال طلب و آثار آن در حقوق ايران
2
انتقال قيمت در بازار گوشت قرمز گوسفند و گوساله استان فارس
3
انتقال كارخانه - بهداشت صنعتي و كنترل پروژ
4
انتقال گاف نواري غير مستقيم به مستقيم در تك لايه ي سولفيد گاليوم
5
انتقال مالكيت در مسكن مهر
6
انتقال مداري بهينه ضربهاي باتعيين مدار اوليه نامعينن نسبي
7
انتقال مدلهاي سه بعدي ازبرنامه هاي CAD به نرم افزار Ansys 5.4
8
انتقال مكالمه و سيگنال فرمان از طريق برق شهر
9
انتقال مواد جامد توسط هواي متراكم
10
انتقال موثر و انتخابي كاتيون فلزي كروم (III) به كمك ليگاند جديد سنتزي به عنوان حامل از طريق غشاء مايع تقويت شده
11
انتقال نور خورشيد به فضاهاي داخلي ﴿ طراحي محصول ﴾
12
انتقال نورخورشيد توسط فيبر نوري براي روشنايي داخل ساختمان
13
انتقال هاي وزن دار ابردوري و فرادوري
14
انتقال هاي وزندارعملگري
15
انتقال هدفمند داروي دوكسوروبيسين توسط نانوذرات پروتئيني بتا لاكتوگلوبولين و آلبومين سرم گاوي
16
انتقال همزمان رطوبت و حرارت در جسم كروي
17
انتقال همزمان صوت و داده
18
انتقال هوايي ذرات
19
انتقال هوايي ذرات
20
انتقال هيدروليكي مواد معدني از طريق خطوط لوله گلاب (ترجمه مقالاتي پيرامون تئوري، طراحي و تجهيزات )
21
انتقال و آوانگاري قطعات و آواز دشتي استاد ابوالحسن صبا يراي اجرا با تار
22
انتقال و استخراج رقابتي برخي از كاتيونهاي عناصر واسطه سري اول با استفاده از بنزيل يس﴿ تيوسمي كاربازون ﴾ به عنوان حامل
23
انتقال و بيان موقت مولكول هاي كانديداي موثر در بيماري زايي Albugo candida در چند گياه مدل
24
انتقال و عملگرهاي هيدرواستاتيك
25
انتقال و نگهداشت باكتري اشريشياكولي (Escherichia coli) و ردوكوكوس اريتروپوليس (Rhodococcus erythropolis) در خاك هاي آبگريز و آبدوست
26
انتقال وكتور pSVM حاوي ژن نوتركيب اينترون بتا به سلول هاي CHO dhfr و بررسي بيان ژن اينترفرون بتا با استفاده از روش Real time PCR
27
انتقال يادگيري با استفاده از يادگيري تقويتي عميق
28
انتقال يادگيري در يادگيري تقويتي
29
انتقال يونهاي ليتييم،سديم،پتاسيم وتاليم يك ظرفيتي دريك غشا’مايع حاوي دي بنزو-18-كراون-6 وتعيين مقادير....
30
انتقالات داربوكس و باكلوند در نظريه سوليتون
31
انتقام در شاهنامه فردوسي
32
انتگرال
33
انتگرال پذيري سامانه هاي غيرخطي در اپتيك كوانتومي
34
انتگرال پذيري ناجابجايي، نگاشت اندازه حركت و شارهاي ژئودزيكي
35
انتگرال پذيري و انتگرال ناپذيري فرم هاي نرمال هميلتوني و اختلالات سيستم هاي فوق انتگرال پذير
36
انتگرال ديورژانس كند و جواب هاي كانارد متوازن
37
انتگرال روي ابر خمينه ها و تعميم آن به ابر خمينه هاي نافشرده
38
انتگرال ريمان فازي و انتگرال گيري عددي آن
39
انتگرال فازي در تصميم گيري چند معياره
40
انتگرال گيرهاي گروه لي براي پويا نمايي
41
انتگرال گيري عددي با استفاده از تابع بي - اسپلاين درجه چهار
42
انتگرال گيري عددي براي روش سلول هاي محدود
43
انتگرال مسير در گرانش كوانتومي وهندسه لورنتزي
44
انتگرال مسير فاينمن در نظريه ميدان
45
انتگرال مسير و كاربردهاي آن
46
انتگرال هاي آبلي و سيكل هاي حدي براي خانواده اي از ميدان هاي برداري چندجمله اي درجه سه از نوع لوتكا - ولترابايك انتگرال اول گويا از درجه دو
47
انتگرال هاي آبلي و سيكل هاي حدي براي يك كلاس از ميدان هاي برداري چند جمله اي درجه 3 از نوع لتكا و...
48
انتگرال هاي آبلي و كاربردهاي آن در مساله شانزدهم هيلبرت
49
انتگرال هاي آبلي و كاربردهاي آن ها در مساله شانزدهم هيلبرت
50
انتگرال هاي مختلط
51
انتگرال هاي مختلط
52
انتگرال ومعادلات وكاربرد آن در فيزيك
53
ان‍ت‍گ‍رال‌ و ك‍ارب‍رده‍اي‌ آن‌ در ع‍ل‍م‌ وف‍ن‍اوري‌
54
انتگرال‌گيري غيرخطي و نامساوي انتگرالي
55
انتگرالگيري عددي معادلات ديفرانسيل روي خمينه هاي همگن
56
انتنهايslot و نحوه كاربرد انها در ارايه ها
57
انجام C - SCAN با سيستم پالس ادي كارنت
58
انجام آزمايش اتوفرتاژ
59
انجام آزمايشات تجربي مربوط به پمپ حرارتي گاز سوز
60
انجام آزمايشات حفاري با دستگاه آزمايشي تا عمق بيست متر در آزمايشگاه حفاري
61
انجام آزمون و تحليل مقاومت غلتشي خودرو در سرعت هاي بالاتر از 100 كيلومتر در ساعت
62
انجام بهينه سازي توپولوژي بر روي ايمپلنت مفصل ران به منظور كاهش سپر تنشي
63
انجام پروژه تكوين محصول با تكيه بر تكنيك FMEA
64
انجام تحقيقات تئوري آزمايشگاهي در زمينه كاهش گازهاي آلاينده اگزوز در نيسان پاترول دوگانه سوز
65
انجام تست هاي نرم افار در حلقه خلبان خودكار پيكس هاوك در محيط سيمولينك
66
انجام حملات نفوذ به وب و استخراج شواهد جهت پزشكي قانوني رايانه
67
انجام عمليات بازسازي امن تصوير فشرده شده به روش حسگري فشرده در محيط ابر
68
انجام عمليات پوشش كروم نيكل آهن بر روي فولاد
69
انجام عمليات حفاري با دستگاه آزمايشي تا عمق 20 متر در آزمايشگاه حفاري
70
انجام فرآيند optimize Design براي يك موتور صنعتي از نوع turbine free
71
انجام فرايند برونايزينگ بر روي فولادها و بررسي خواص لايه بورايد
72
انجام كار عملي در آموزشگاه پيش دانشگاهي دخترانه ساجده شهرستان شوش دانيال (ع) در سال تحصيلي 1381 - 82
73
انجام محاسبات رياضي در ماشين حساب مهندسي با كمك پردازش ابري
74
انجام محاسبات سازه يك فروند شناور تندرو 16متري از نوع كاتاماران مطابق با آيين نامه DNV
75
انجام محاسبات طراحي دستگاه ثابت كوبنده حبوبات
76
انجام محاسبات كامپيوتري و تهيه نرم افزار در چاه آزمايي مخازن گازي
77
انجام محاسبات مرجع براي قلب راكتورHWZPR با استفاده از كد MCNP
78
انجام محاسبات موازنه مواد وابسته به زمان براي مخازن گاز ميعاني چندلايه‌اي
79
انجام محاسبات هيدرو استاتيكي و تهيه نرم افزار كامپيوتري (براي شناور LANDING CRAFT)
80
انجام محاسبات و تهيه نرم افزار كامپيوتري در چاه آزمايي مخازن نفتي
81
انجام محاسبات و طراحي يك فروند حوض شناور با ظرفيت بالابري 500 تن
82
انجام محاسبات و طراحي يك فروند حوض شناور تعميراتي با ظرفيت بالابري 1500 تن
83
انجام محاسبات و طراحي يك فروند شناور صيادي از نوع Seine Purse
84
انجام محاسبات و طراحي يك فروند شناور صيادي حدود 24 متر قراول كش
85
انجام محايبات مهندسي بر اساس ساختار پردازش ابري
86
انجام مطالعات اكوفيزيولوژيكي و مورفولوژيكي در شش كونه از اكاليپتوس با هدف دسترسي به گونه اي متحمل و مقاوم به تنش شوري
87
انجام مطالعات اوليه واحد كت كراكردرپالايشگاه نفت اصفهان
88
انجام مطالعات مهندسي ارزش در خطوط 400 كيلوولت تكمداره
89
انجام مطالعات هيدروژئولوژيكي پايه و شناسايي محلهاي احتمالي نشت نفت خام در محدوده تلمبه خانه شماره 4 ايذه با استفاده از روشهاي ژئوفيزيكي مقاومت سنجي ، پلاريزاسيون القايي و امواج رادار نفوذي زميني
90
انجام مطالعات و طراحي يك فروند شناور يدك كش حدود 20 متر با سرعت ده گره
91
انجام مطالعه موردي چاه نگاري و تفسير پتروفيزيكي در ميدان نفتي درود
92
انجام موازنه مواد براي يك مخزن گاز ميعاني به كمك نرم افزار MBAL (ميدان گازي پارس جنوبي)
93
انجام واكنش هاي آلي از طريق تشكيل پيوند هاي كربن-كربن و كربن-هترواتم در محيط آبي
94
انجام واكنش هاي سيانو سيليل داركردن و استركرتركيبات كربونيل با استفاده ازنانو كاتاليزور هاي صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي و گرافن اكسيد اصلاح شده
95
انجام واكنش هاي نوآرايي فريز و آسيل دار كردن فنل توسط اتيل استات در فاز بخار در حضور مخلوط اكسيد هاي فلزي Zro2 - Tio2 . بررسي ترموديناميك جذب سورفاكتانت هاي كاتيوني وغير يوني و مطالعه سينتيكي واكنش اكسايش 2- اتيل هگزا نول روي بنتونيت
96
انجام واكنش هك با استفاده از كاتاليزور پالاديم تثبيت شده بر روي بنتونيت اصلاح شده با سورفاكتانت جديد و نيتراسيون فنول در محيط دو فازي با استفاده از بنتونيت اصلاح شده با مايع يوني اسيدي زنجير بلند
97
انجام يك مطالعه ي مقايسه اي بين تحليل استاتيكي و ديناميكي قاب هاي ساختماني
98
انجماد بخار هوا در جريان سكون استوانه اي سيال لزج و جريان تراكم ناپذير
99
انجماد بخار هوا در جريان سكون دو بعدي سيال لزج جريان تراكم پذير ناشي از تغيير دما
100
انجماد بخار هوا در جريان سكون دو بعدي كارتزين سيال لزج و جريان تراكم پذير
101
انجماد بخار هوا در جريان سكون لزج تراكم پذير استوانه اي ناشي از تغيير دما
102
انجماد جنين از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
103
انجمن ادبي جريان ساز دوره معاصر مشهد (1300 به بعد )
104
انجمن اوليا و مربيان ، كاركردها و تاثير آن بر روند تحصيلي دانش آموزان
105
انجمن حمايت از كودكان كار
106
انجمن خوشنويسان اصفهان
107
انجمن فيلارمونيك اصفهان
108
انجمن معماران
109
انجمن هاي ادبي جريان ساز دوره معاصر مشهد ( 1300 به بعد)
110
انجمن هاي خبرگي﴿Communities of practice﴾
111
انجمن ولايتي بوشهر از آغاز تا انجام
112
انحراف دهنده شعاع نور ليزر
113
انحراف رابطه ي جريان - فاز از شكل ساده ي سينوسي و آثار آن در مشخصه ولتاژ - جريان اسكوئيد DC
114
انحراف فاكتورهاي هندسي بر تمركز تنش در اتصالات K شكل لوله اي فولادي
115
انحرافات اجتماعي از ديدگاه اسلام
116
انحرافات اجتماعي در رابطه با متغيرهاي محيطي- اقتصادي اجتماعي- سن و جنس شهر اهواز
117
انحرافات جنسي
118
انحرافات جنسي در نوجوانان و جوانان
119
انحرافات و كجرويهاي اجتماعي در بين نوجوانان دانش آموز دختر شهرستان شاهرود
120
انحلال انتخابي روي از فيلتر كيك سرد كارخانجات توليد روي
121
انحلال پلي آميد 6،6 در حلال متانول/كلسيم كلريد
122
انحلال سرب از پسماند ليچينگ غبار كنورتر مس توسط سيستم آبي اسيد استيك-سيترات سديم و رسوب دهي
123
انحلال سلولز، كيتوسان و كيتين در محلول آبي مايع يوني پيريدينيومي و بازيابي آن ها
124
انحلال شركت با مسوليت محدود
125
انحلال كانه اكسيدي كم عيار روي در محيط اسيدي
126
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه پس از كار مكانيكي درحضور آهك
127
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در اسيد سولفوريك در حضور دي اكسيد منگنز
128
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در حضور آب اكسيژنه
129
انحلال كنسانتره ي اسفالريت به كمك آب اكسيژنه
130
انحلال مستقيم كنستانتره سولفوره روي
131
انحلال نكاح بعد از بخشش تمام مهريه در فقه اماميه و حقوق ايران
132
انحلال نكاح دائم از نظر قانون مدني ايران
133
انحناي ريچي منيفلدهاي فينسلري چپ پايا روي گروه هاي لي
134
انحناي ريچي و زير خمينه هاي مينيمال غوطه ور شده ي كره
135
انحناي گاوسي و ميانگين زير گروههاي دو بعدي گروههاي لي تك مدولي لورنتسي سه بعدي
136
انداره گيري اسپكترومتري مقادير ناچيز برخي فلزات سنگين بعد از جداسازي و تغليظ آن با روش هاي جديد استخراج
137
انداز هگيري و كاهش نامعيني در مسائل استدلال شهودي با استفاده از تركيب اطلاعات سنسوري
138
اندازگيري همزمان اسكپروفوتومتري رنگ هاي سودان قرمز هفت ب و سودان در پاپريكا با استفاده از روش هاي كاليبراسيون جند متغيره
139
اندازه احتمال كوانتومي تقريبا تميز در فضاي هيلبرت
140
اندازه انباشته بهينهدر يك خط توليد با شرايط خرابي و تعميرات تصادفي ماشين آلات
141
اندازه بارده به مقياس تحت وقوع توام جوابهاي چند گانه در يك مجموعه مرجع ويك ابر صفحه پشتيبان
142
اندازه بازده به مقياس تحت وقوع توام جوابهاي چندگانه در يك مجموه مرجع و يك ابرصفحه پشتيبان
143
اندازه پايدار سنگ چين مورد نياز در اطراف كوله هاي پل
144
اندازه حركت زاويه اي مداري كواركي و نقش آن در ايجاد توابع ساختار نوكلئوني
145
اندازه دهي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور بهبود پارامتر هاي فني شبكه
146
اندازه دولت و تاثير آن بربيكاري
147
اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران ( 77 -1338 )
148
اندازه دولت ورشد اقتصادي در ايران
149
اندازه دولت، رشد اقتصادي، توزيع درآمد و پيش بيني آنها در اقتصاد ايران ﴿كاربرد سيستم معادلات همزمان و شبكه هاي عصبي مصنوعي﴾
150
اندازه عملگر-مقدار، اتساع‌ها و نظريه قاب‌ها
151
اندازه قدرت انحصاري در صنايع كارخانه اي ايران و اهميت نسبي نظريه كارايي و دكترين تمركز بازار در تبيين آن
152
اندازه قدرت انحصاري وتعيين عوامل موثربرآن درصنعت ايران
153
اندازه كردن و بهينه سازي دم هواپيما از ديدگاه تعادل و پايداري
154
اندازه كيري موليبدن در محلول هاي آبي با استفاده از روش ريز استخراج مايع مايع همگن اصلاح شده با الفا بنزوئين اكسيم و دستگاه جذب اتمي
155
اندازه گذاري اجزاي خودروي هيبريدي با به كارگيري روابط تحليلي
156
اندازه گذاري و بهينه سازي شبكه تلفني
157
اندازه گير ي ايزوتوپهاي پرتوزاي چشمه هاي آب گرم زيرزميني
158
اندازه گيرو و بهبود بهره وري شركت يزد پيچ
159
اندازه گيري . استخراج پارامترها و مدلسازي خطوط نيرو با و بدون مبدل HVDC
160
اندازه گيري 1و 4- دي اكسان در سديم لوريل اترسولفات و شامپو با استفاده از تكنيك ريز استخراج با قطره حلال در فضاي فوقاني همراه با كروماتوگرافي گازي- آشكار ساز يونش شعله اي
161
اندازه گيري 2و 4 - دي كلروفنوكسي استيك اسيد با استفاده از روش ولتامتري عاري سازي جذبي در روي الكترود جيوه
162
اندازه گيري Angle Basal در راديوگرافي جمجمه گيلاني ها در بيمارستان پور سينارشت
163
اندازه گيري EDTA در پود شوينده به روش اسپكتروفوتومتري FT-IR و كمومتري
164
اندازه گيري Ra-226 وRn-222 درآب با آشكارسازي ردپاي ذرات در آشكارسازهاي خورشي حالت جامد
165
اندازه گيري Shielding Effectiveness براي محفظه شيلد
166
اندازه گيري SPIV ساختارهاي كوچك مغشوش در خروجي روتور يك توربوماشين گريز از مركز با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حداقل خطاي سيستماتيك
167
اندازه گيري آزمايشگاهي تاثير حركت ديواره قلب بر هموديناميك شريان اصلي كرونري
168
اندازه گيري آزمايشگاهي ضرائب هيدروديناميكي مانور شناور پروازي
169
اندازه گيري آزمايشگاهي و پيش بيني توزيع اندازه قطرات آب در امولسيون آب-تركيب نفتي
170
اندازه گيري آزمايشگاهي و پيش بيني خواص انتقالي نانوسيالات
171
اندازه گيري آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي حلاليت ماده قندي فروكتوز در مخلوط حلال ها
172
اندازه گيري آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي ويسكوزيته نانوسيالات
173
اندازه گيري آسكوربيك اسيد بر پايه رزونانس پلاسمون سطح و لومينسانس نانوذرات نقره با روش اصلاح شده
174
اندازه گيري آفت كش اتيون به روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي جفت شده با اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا (DLLME-CD-IMS)
175
اندازه گيري آفت كش ديازينون در نمونه هاي آبي توسط جاذب سل - ژل در بستر نانو ذرات خاك رس به روش ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پر شده با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني
176
اندازه گيري آفت كش ديازينون در نمونه هاي سيب و آب زيرزميني به روش استخراج مايع-مايع پخشي جفت شده با طيف سنج تحرك يوني
177
اندازه گيري آفت كش كلروپيروفوس در نمونه هاي آبي و سبزيجات با به كار گيري سيستم ريز استخراج فاز جامد و دستگاه طيف سنج تحرك يوني
178
اندازه گيري آفت كش مالاتيون به روش اتصال ريز استخراج مايع-مايع پخشي با اسپكترومتر تحرك يوني
179
اندازه گيري آفت كش هاي آلي كلردار در آب آشاميدني ،آبهاي سطحي و زيرزميني با روش ميكرواستخراج با فاز جامد و كروماتوگرافي گازي با دتكتور ربايش الكترون
180
اندازه گيري آكريل آميد در مواد غذايي با استفاده از ريز استخراج قطره آويزان همراه با مشتق سازي و كروماتوگرافي گازي - آشكار ساز ربايش الكتروني
181
اندازه گيري آلبندازول به عنوان داروي ضد انگل در مايعات بيولوژيكي برخي از حيوانات اهلي با استفاده از كروماتوگرافي با كارائي بالا
182
اندازه گيري آلودگي فوتونوتروني در طيف انرژي و دز شتابگرهاي خطي درماني به كمك آشكارسازهاي فعال
183
اندازه گيري آلودگي و مصرف سوخت در موتور پيكان با كاربراتور معمولي و كاربراتور پژوي 405
184
اندازه گيري آلومينيوم در حمام روي مذاب بوسيله سلهاي الكتروشيميايي
185
اندازه گيري آناليت با روشهاي تفكيك منحني چند متغيره و رگراسيون حداقل مربعات جزئي با استفاده از اندازه گيري هاي مرتبه اول اسپكتروفتومتري
186
اندازه گيري آنتي بيوتيك هاي كلرا مفنيكل ، فورازوليدون ، كلرو تتراسايكلين و انرو فلو كساسين در گوشت مرغ با استفاده از استخراج فاز جامد و كرو ماتو گرافي مايع با عملكرد بالا
187
اندازه گيري آنيونهاي نيتريت ، پريدات و يدات به روش تزريق در جريان پيوسته تهيه نيمه صنعتي پارا- تولوئن سولفونيك اسيد با خلوص بالا
188
اندازه گيري آهن (111) در نمونه هاي آبي توسط روش استخراج مايع به كمك روش استخراج مايع به كمك روش طيف سنجي جذب اتمي , flame atomic absorption spectrometry detemination of trace amounts of iron )111( as benzohydroxamic acid complex in waste waters sfter hollow fiber based liquid phase microextraction
189
اندازه گيري آهن ) III( با استفاده از تركيبات پلي فنلي چاي سبز به روش اسپكتروفتومتري
190
اندازه گيري آهن )3(در محيط متيل دي اتانول آمين فعال شده با پيپيرازين مورد استفاده تاسيسات شيرين سازي صنايع پالايش گاز بوسيله ي الكترود طلاي اصلاح شده با تك لايه خودآرا
191
اندازه گيري آهن )III( در محيط دياتيلن گليكول صنايع پالايش گاز طبيعي با استفاده از الكترود طلاي اصلاح شده توسط تك لايه خودآراي مركاپتوسوكسينيك اسيد
192
اندازه گيري آويزش و ارزيابي شكل آويزش پارچه با استفاده از پردازش تصوير
193
اندازه گيري ابعاد آنتروپومتريك دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي شهر يزد با هدف طراحي صندلي ارگونوميك دانشجويي
194
اندازه گيري ابعاد آنتروپومتريك دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي شهر يزد با هدف طراحي صندلي ارگونوميك دانشجويي
195
اندازه گيري ابعاد پروستات در مردان بدون علامت باليني بين سنين 64-15 سال
196
اندازه گيري ابعاد ذرات عبور يافته از نانوفيلترها
197
اندازه گيري ابعاد گندله هاي خام توليدي در مجتمع فولاد مباركه
198
اندازه گيري ابعاد يك جسم از راه دور (دو بعدي)
199
اندازه گيري اثر بازار داخلي در صنايع مختلف كارخانه اي ايران: با تأكيد بر رفتار تجاري بخش صنايع
200
اندازه گيري اثر غيرقابل چشم پوشي بي پاسخي غيريكنواخت در داده هاي پانلي شمارشي با رويكرد بيزي
201
اندازه گيري اثر متغييرهاي نيروي كار، سرمايه گذاري و صادرات بر رشد اقتصادي﴿1385-1360﴾
202
اندازه گيري ارزش افزوده اقتصادي و مقايسه آن با ساير روش هاي ارزيابي عملكرد مالي مديريت در بانك هاي دولتي و خصوصي (مطالعه موردي: بانك صادرات و پارسيان
203
اندازه گيري ارزش فناوري ارتباطات و اطلاعات
204
اندازه گيري اسپكت رو فتومتري همزمان رنگدانه هاي naphthochromeوlight green sf yellowish به روش افزايش استاندارد نقطه اچ
205
اندازه گيري اسپكتروسكوپي هيدروژن پروكسيد بر اساس واكنش با فنول درنمونه هاي مختلف
206
اندازه گيري اسپكتروفتومتري پركلرات و جيوه (II)
207
اندازه گيري اسپكتروفتومتري تيوسيانات و روديم
208
اندازه گيري اسپكتروفتومتري سنتيكي مقدار جزئي يدين براساس كاتاليز واكنش پريدات با رود آمين ب
209
اندازه گيري اسپكتروفتومتري فسفات بعد از استخراج فاز جامد مغناطيسي پخشي
210
اندازه گيري اسپكتروفتومتري كادميم پس از ريز استخراج فاز مايع پخشي با استفاده از حلال هاي ابر ملكولي
211
اندازه گيري اسپكتروفتومتري كبالت با استفاده از سديم دي اتيل دي تيو كاربامات بعد از استخراج نقطه ابري
212
اندازه گيري اسپكتروفتومتري منگنز و اندازه گيري همزمان نيكل و كبالت به روش استخراج
213
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان دوپامين و سروتونين در نمونه هاي بيولوژيكي از روش حداقل مربعات جزئي PLS()
214
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان سودوافدرين وگايافنزين با استفاده از روشهاي كمومتريكس درنمونه حقيقي
215
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان مالاشيت گرين و كريستال ويولت با استفاده از روش استخراج نقطه ابري توسط سور فاكتانت آنيوني
216
اندازه گيري اسپكتروفتومتري يديد باكمك روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي
217
اندازه گيري اسپكتروفتومتري يديدبا كمك روش ميكرواستخراج مايع -مايه پخشي
218
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري اسكوربيك اسيد و تغليظ فلزات سنگين به روش استخراج فاز جامد
219
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري داروي ضد سرطان دوكسوروبيسين هيدروكلريد بر مبناي واكنش ردوكس با آهن )III( بوسيله تكنيك تجزيه تزريق جريان FIA()
220
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري مقادير بسيار كم نيكل در نمونه هاي مواد غذايي پس از پيش تغليظ كمپلكس دي متيل گلي اكسيمات آن بر روي نانو ذرات اكسي آهن پوشش داده شده با پلي دوپامين
221
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري مقادير بسيار ناچيز بريليانت گرين درنمونه هاي مختلف اب و حوضچه پرورش ماهي بعد از پيش تغليظ به روش استخراج در نقطه ابري شدن
222
اندازه گيري اسپكترومتري برخي از فلزات سنگين بعد از جداسازي و پيش تغليظ با استفاده از بعضي از بازشيف ها
223
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد جيوه و كادميم بعد از استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات TiO2 اصلاح شده
224
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي بعضي از فلزات واسطه با استفاده از جاذب هاي كي ليت دهنده و اندازه گيري اسپكتروفوتومتري يدات و قلع ﴿II﴾ بر اساس تشكيل رنگ آزو
225
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي توليد هيدريد مقادير كم بيسموت بعد از استخراج فاز جامد
226
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي گونه هاي آهن بعد ازاستخراج فاز جامد با نانو ذرات آلوميناي اصلاح شده
227
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي مقادير كم برخي فلزات سنگين ﴿سرب، كادميم، مس و كبالت﴾بعد از جذب شدن آن ها بر روي زئوليت كلينوپتيلوليت اصلاح شده
228
اندازه گيري استحكام الياف پشم در محيط آبي
229
اندازه گيري اسيد هاي آمينه توسط الكترود خمير كربن اصلاح شده با نمك هاي فلزات عناصر واسطه
230
اندازه گيري اسيدهاي چرب ميريستيك و پالميتيك به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي و اندازه گيري با كروماتوگرافي گازي ‌
231
اندازه گيري اسيدهاي فنلي در ميوه و آب ميوه توسط ريز استخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و كروماتوگرافي
232
اندازه گيري اكترئوتايد و اكسي توسين به روش استخراج الكتريكي مايع-مايع و اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
233
اندازه گيري اكتيوتيه در نمونه هاي مواد غذايي
234
اندازه گيري اكتيويته ايزوتوپ هاي پرتوزاي خاك استان گلستان
235
اندازه گيري اكراتوكسين A در ريشه شيرين بيان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
236
اندازه گيري اكراتوكسين a در قهوه بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا پس از استخراج بوسيله ستون ايمونوافينيتي
237
اندازه گيري الاستسيته قيمت تقاضاي حمل و نقل هوايي در ايران
238
اندازه گيري الكترو شيمايي آملو ديپين در حضور آلو پور ينول و استامينوفن با اسفاده از الكترود خمير كربن با نانو ذرات اسپينل
239
اندازه گيري الكترو شيميايي هيدروكسي كلروكين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره در سيال هاي بيولوژيك
240
اندازه گيري الكتروشيميايي استامينوفن در حضور آسكوربيك اسيدوپروپرانولول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات مس فلزي و بازشيف
241
اندازه گيري الكتروشيميايي انسولين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با رود آمين B و نانو لوله هاي كربني چند ديواره
242
اندازه گيري الكتروشيميايي انسولين گوانين و آدنين با استفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده با سيليكا‍ژل
243
اندازه گيري الكتروشيميايي پاراستامول بااستفاده از الكتروداصلاح شده بااكسيد كبالت .........
244
اندازه گيري الكتروشيميايي ترامادول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات و اناديم اكسيد
245
اندازه گيري الكتروشيميايي چند تايول زيستي با استفاده از الكترود كربن شيشه اي و الكترود اصلاح شده به وسيله نانو لوله هاي كربني با دي ترشيوبوتيل كتكول و 4_متيل_7،6_دي هيدروكسي كومارين به عنوان حدواسط الكتروشيميايي
246
اندازه گيري الكتروشيميايي دفريپرون با استفاده از الكترود طلا در فراورده هاي دارويي
247
اندازه گيري الكتروشيميايي ريبوفلاوين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با منكنز تترافنيل پورفيرين
248
اندازه گيري الكتروشيميايي كاربامازپين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات CoFe2O4
249
اندازه گيري الكتروشيميايي كوركومين در سطح الكترود كربن شيشه اي توسط نانوكامپوزيت گرافن – بتاسيكلودكسترين
250
اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروكلروپرومازين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات گرافن، تيتانيوم دي اكسيد و واناديم پنتا اكسيد به روش ولتامتري
251
اندازه گيري الكتروكاتاليزوري هيدروژن پراكسيد توسط الكترود كربن اصلاح شده با نانو ذرات مستشكيل شده برروي بستر گرافن اكسيد
252
اندازه گيري الكتروكاتاليزي برخي تركيبات بيولوژيك با بكارگيري نانو لوله هاي كربني به عنوان سنسور و اصلاحگر آلي در سطح الكترود خمير كردن
253
اندازه گيري امپدانس توالي خطوط انتقال
254
اندازه گيري انتخابي دوپامين و اوريك اسيد در حضور يكديگر و آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با سيليكاژل
255
اندازه گيري انرژي حاصل از رشد ترك با استفاده از روش آكوستيك اميشن
256
اندازه گيري انرژي حالت پايه گذار الكتروني همگن به روش بسط خوشه اي
257
اندازه گيري انرژي سطحي سطوح مختلف چاپي با روش هاي دستگاهي و غير دستگاهي
258
اندازه گيري انرژي مؤثر تابش ايكس پالسي گسيل شده از دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر
259
اندازه گيري انرژي نوترونهاي سريع در فاصله انرژي 14 تا 30 ميليون الكترون ولت
260
اندازه گيري اورانيوم درنمونه هاي آبي بااستفاده از ميكرو استخراج جامد-مايع پخشي
261
اندازه گيري اورانيوم درنمونه هاي آبي به وسيله اسپكترو فتومتر بعد از استخراج نقطه ابري
262
اندازه گيري ايزوكندل لامپ روي سطح كروي و رسم نمودار قطبي آن
263
اندازه گيري ايميداكلو پرايد بر پايه الكترود اصلاح شده خمير كربن با نانو تيوب و نانو ذره سيليس
264
اندازه گيري بارشناختي مغز با استفاده از روشهاي اندازه گيري فاز چند متغيره سيگنالهاي EEG
265
اندازه گيري بازدهي مديريت بنادر اصلي ايران
266
اندازه گيري باقيمانده آفت كش هاي تيتروژن دار و فسفردار در نمونه هاي زيست محيطي به كمك ريز استخراج مايع - مايع توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
267
اندازه گيري باقيمانده ديازينون و برخي از آلاينده هاي شيميايي آب هاي سطحي و زيرزميني اطراف زاينده رود
268
اندازه گيري برخط وزن كيوي با روش ضربه
269
اندازه گيري برخي از تركيبات دارويي توسط ولتا متري عاري سازي جذبي در حد مقادير كم و مطالعه بر هم كنش كمپلكس مورين - بيسموت(III)باDNA
270
اندازه گيري برخي پارامترهاي نوترونيك راكتور تهران به عنوان يك پيل نمايي از طريق تجربي
271
اندازه گيري برخي خواص حرارتي پلي اتيلن سبك تابش ديده با باريكه الكتروني 10MeV
272
اندازه گيري برخي گونه هاي آلي و معدني به روش تزريق در جريان پيوسته
273
اندازه گيري برخي يون هاي فلزي مانند منيزيم و كادميم به روش جذب اتمي پس از استخراج در نقطه ابري شدن با استفاده از يك مشتق جديد ايندولي
274
اندازه گيري بروندادهاي مجله ساينس در رابطه با ايران توسط ابزارهاي آلتمتريك
275
اندازه گيري بلادرنگ فركانس سيگنال هاي الكتريكي با استفاده از FPGA
276
اندازه گيري بنزيميدازول بر اساس الكترود گرافيتي اصلاح شده پلي پيرول قالب شده ي مولكولي به روش الكتروپليميريزاسيون , Determination of banzimidazole based on electropolymerizedmolecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode
277
اندازه گيري به كمك انكدرها
278
اندازه گيري بهره وري در شهرداري تهران ، (با تاكيد خاص بر خدمات معاونت شهرسازي و معماري)
279
اندازه گيري بهره وري در صنايع دارويي
280
اندازه گيري بهره وري در كارخانه توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (DMT) از طريق اجراي سيستمهاي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات
281
اندازه گيري بهره وري صنايع كشور
282
اندازه گيري بهره وري عوامل توليد در شركت ذوب آهن اصفهان با استفاده از تخمين تابع توليد ترانسلوگ
283
اندازه گيري بهره وري كار و سرمايه با درنظر گرفتن نرخ نهايي جانشيني آنها و بررسي روند ان
284
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد در دانشگاه رازي در دوره زماني 78-7631
285
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد در سطح بنگاه هاي اقتصادي ﴿مطالعه موردي﴾
286
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد محصولات استراتژيك بخش كشاورزي منطقه مغان
287
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد و تحليل عوامل موثر بر آن در مزارع پرورش ماهي استان اصفهان و چهار محال بختياري
288
اندازه گيري بهره وري كل عوامل در بخش آموزش عالي دولتي ايران
289
اندازه گيري بهره وري وكارايي توليد فولاد: مورد صنعت ايران وسوئد
290
اندازه گيري بيسموت و آنتيموان در فاز آلي پس از استخراج با دي بنزيل سولفوكسيد از محيط يديدي
291
اندازه گيري پاراستامول بااستفاده ازالكتروداصلاح شده باگرافن اندازه گيري الكتروكاتاليزوري كاپتوپريل بروش ولتامتري ......
292
اندازه گيري پاراستامول در قرص استامينوفن توسط روش پاپتود
293
اندازه گيري پارامترهاي فرآيندهاي واهلشي غيرتابشي فلورفورها در محيط هاي هيبريدي از طريق طيف سنجي نوري و بررسي آهنگ فروافت برخوردي متناظر با گونه ها
294
اندازه گيري پارامترهاي كيفيت سرويس و تشخيص حمله سيگنالي در شبكه وايمكــس
295
اندازه گيري پارامترهاي ماشين سنكرون
296
اندازه گيري پتانسيومتري مقادير بسيار كم يون باريم ( II ) با استفاده از يك الكترود يون گزين جديد
297
اندازه گيري پتانسيومتري مقادير بسيار كم يون باريم(II) با استفاده از يك الكترود يون گزين جديد
298
اندازه گيري پخش دز فوتونوترون داخل ميدان هاي پرتو X با انرژي بالاي شتاب دهنده هاي خطي پزشكي ايران
299
اندازه گيري پرتوزايي طبيعي نفت خام و نفت كوره با استفاده از بيناب سنجي گاما
300
اندازه گيري پرزدانه پارچه به كمك ليزر
301
اندازه گيري پرمي تيوتيه مواد
302
اندازه گيري پريدات به روش اسپكتروفلوريمتري و آهن به روش اسپكتروفتومتري
303
اندازه گيري پريدات به روش فتومتري و بررسي بافت ضايعات طرح توليد پارا- تولوئن سولفونيك اسيد (PTSA)و اندازه گيري گرماي حاصل از خنثي سازي آن
304
اندازه گيري پلي كلرو بي فنيل ها در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
305
اندازه گيري پهناي تپ يك ليزر ميكروچيپ Nd:YAG به روش خود همبستگي
306
اندازه گيري پهناي طيف ليزرهاي با پهناي طيف باريك
307
اندازه گيري پيچيدگي پروژه ها در روش مديريت ارزش كسب شده با بكارگيري تئوري آنتروپي شانون: مطالعه موردي
308
اندازه گيري پيريديوم و وارفارين بوسيله الكترود خمير كربن اصلاح شده در حضور نانو لوله هاي كربني چند جداره واسپينل
309
اندازه گيري تأثير اشعه گاما بر خواص فيزيكي فولاد
310
اندازه گيري تاب نخ تك لاي رينگ با استفاده از روش پردازش تصوير
311
اندازه گيري تاب نخ هاي دو لا به روش پردازش تصوير
312
اندازه گيري تابع انتقال اپتيكي با استفاده از تكنيك ماره براي آزمون دستگاههاي اپتيكي
313
اندازه گيري تابع انتقال تحرير عدسي كروي با روش توري مربعي
314
اندازه گيري تاثير فن آوري بر نظام مديريت منابع انساني در سازمان هاي صنعتي و خدماتي ايران و ارائه الگوي مناسب
315
اندازه گيري تاخير به كمك نظريه صف و شبيه سازي توسط نرم افزار CORSIMدر مقاطعي از آزاد راه كه دچار تغيير در سطح سرويس دهي ميگردند
316
اندازه گيري تاليم﴿III ﴾ به روش اسپكتروفتومتري دستي و تزريق در جريان پيوسته ﴿FIA ﴾به كمك ليگاند يورازول
317
اندازه گيري تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهايي در كالاهاي منتخب صنعت پتروشيمي ايران
318
اندازه گيري تجربي اثر نرخ كرنش بر خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
319
اندازه گيري تجربي پروفيل دما ناشي از پرتودهي ليزر كم توان در مدلهاي معادل بافت
320
اندازه گيري تجربي حلاليت فوماريك اسيد در دي اكسيد كربن فوق بحراني و بررسي الگوهاي نظري پيش بيني حلاليت
321
اندازه گيري تجربي خواص ترموفيزيكي پودر و شبيه سازي دوفازي در فرايند ذوب انتخابي پودر به كمك ليزر
322
اندازه گيري تجربي ضرايب هيدروديناميكي سكوي نيمه شناور در كانال آب
323
اندازه گيري تجربي كرنش در فرايند تزريق پلاستيك بطري پت pet
324
اندازه گيري تجربي و مدلسازي رموديناميكي تعادل فازي در سيستم آب، سورفكتانت و هيدروكربنها
325
اندازه گيري تحليل حساسيت زماني اثر گذاري سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران
326
اندازه گيري تحليل و مقايسه يك آب شيرين كن خورشيدي باحوضچه و بدون حوضچه
327
اندازه گيري تحليلي تنش هاي پس ماند در جوش به كمك روش موج طولي شكست يافته بحراني
328
اندازه گيري تخلخل و ابعاد آن در الكترودهاي پيل سوختي كربنات مذاب با نرم افزار MATLAB
329
اندازه گيري ترامادول در نمونه هاي بيولوژيكي به وسيله اتصال ريز استخراج فاز جامد از فضاي فوقاني با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
330
اندازه گيري تراوش پي سد ونيار با استفاده از روش هاي تجربي
331
اندازه گيري تركيبات آروماتيك فرار در سرم هاي تزريقي بروش ميكرواستخراج با فاز جامد و كروماتوگرافي گازي
332
اندازه گيري تركيبات آلي قلع در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
333
اندازه گيري تركيبات آنتي اكسيداني و ظرفيت آنتي اكسيداني در پوست، گوشت و هسته سه نوع انگور
334
اندازه گيري تركيبات آنتي اكسيداني و ظرفيت آنتي اكسيداني در پوست، گوشت و هسته سه نوع انگور
335
اندازه گيري تركيبات بيولوژيكي با استفاده از ولتامتري توسط الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس نيكل ﴿II﴾
336
اندازه گيري تركيبات دارويي الكتروفعال نظير تيوكربوهيدرازيد، بنزوتيازول و ... بر اساس الكترود اصلاح شده ي پليمر حكاكي شده ي مولكولي به روش الكتروپليمريزاسيون با استفاده از نانولوله ي كربني
337
اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
338
اندازه گيري تركيباتBTEXدر آب به روش ميكرواستخراج فاز مايع و كروماتوگرافي گازي
339
اندازه گيري تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با سيليكاژل با زيركونيوم فسفات و PWnCoO39 تثبيت شده روي سيليكاژل
340
اندازه گيري تصحيحات وارد بر انرژي جتها در آزمايش CMS با استفاده از اولين برخوردهاي پروتوني در LHC
341
اندازه گيري تعادلات فازي در سيستم هاي دو جزئي و مدل سازي ترموديناميكي
342
اندازه گيري تعداد الياف كمربندي در نخ چرخانه و تاثير تغيير سرعت چرخانه ، زننده و قط چرخانه بر روي الياف كمربندي
343
اندازه گيري تعداد دور موتور با استفاده از تكنيك Keyphasor [كي پاسور]
344
اندازه گيري تعيين تنش هاي برجا با استفاده از روش شكست هيدروليكي، مطالعه موردي سد آزاد
345
اندازه گيري تغيرات پارامتر هاي آكوستيكي بافت در خلال انجام HIFU
346
اندازه گيري تغييرات اندازه منيزيا در درجه حرارتهاي مختلف به روش تجزيه xrd
347
اندازه گيري تغييرات انرژي پالس فراصوت درحين انتشاردرورق فولادي
348
اندازه گيري تغييرات ضريب شكست محلول ها جهت تعيين غلظت و دما به روش تداخل سنجي
349
اندازه گيري تغييرات نقطه ذوب ذرات نانو متري pb پخش شده در زمينه A1
350
اندازه گيري تمايل به پرداخت افراد براي سكونت در باغ آپارتمان ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
351
اندازه گيري تنش به روش امواج التراسونيك
352
اندازه گيري تنش به روش كارنت
353
اندازه گيري تنش بين سطحي بين پلي اتيلن و پلي لاكتيك اسيد
354
اندازه گيري تنش پسماند به روش آلتراسونيك در اتصالات جوشكاري
355
اندازه گيري تنش پسماند جوشي فولاد زنگ نزن آستنيتي توسط امواج التراسونيك LCR با حذف تقريب هاي استفاده شده پيشين در ضرايب آكوستوالاستيك
356
اندازه گيري تنش پسماند در توليد مواد باساختار نانو كريستالاز طريق SPD
357
اندازه گيري تنش پسماند در كامپوزيت هاي پايه پليمري به روش حرارت دهي موضعي
358
اندازه گيري تنش پسماند در ناحيه HAZ جوش با استفاده از روش آلتراسونيك
359
اندازه گيري تنش پسماند در ورقهاي چند لايه فلزي بوسيله روش سوراخ كاري مركزي
360
اندازه گيري تنش پسماند ناشي از فرآيند ساخت استوانه آلومينيومي به روش التراسونيك
361
اندازه گيري تنش پسماند و خمشي با استفاده از امواج التراسونيك در لوله هاي پلي اتيلن
362
اندازه گيري تنش در فلزات با استفاده از امواج التراسونيك
363
اندازه گيري تنش محوري پيچ با روش امواج فراصوتي
364
اندازه گيري تنش هاي پس ماند در اتصالات جوشي
365
اندازه گيري تنش هاي پسماند با رويكرد نانو
366
اندازه گيري تنش هاي وارد برنج چرخانه اي با كمك پردازش سيگنال
367
اندازه گيري تنشهاي پسماند به روش امواج فرا آوايي (AE) در فلزات آهني
368
اندازه گيري تنش­هاي پسماند ناشي از جوشكاري ورق از جنس فولاد زنگ نزن به روش التراسونيك
369
اندازه گيري تنشهاي كششي و فشاري در سطح قطعات با روش ادي كارنت
370
اندازه گيري توان داكتيو با استفاده از پردازنده هاي DSP
371
اندازه گيري توان كوره قوس الكتريكي در محيط‌هاي هارمونيكي و نامتعادل
372
اندازه گيري توزيع اندازه ي ذرات پرتوزاي حاصل از دختران گاز رادن
373
اندازه گيري توزيع دماي ورق در حين جوشكاري و مقايسه نتايج تجربي با نتايج حاصل از نرم افزار ANSYS
374
اندازه گيري توزيع راديونوكلئيدهاي طبيعي خاك هاي مناطق نفتي
375
اندازه گيري توزيع زاويه اي يون هاي نيتروژن دستگاه UIPF با استفاده از آشكارساز پلي كربنات
376
اندازه گيري توزيع ضريب شكست در موجبرهاي نوري
377
اندازه گيري توزيع مكاني غبار ريزشي بر شهر بهبهان و بررسي توزيع فصلي آن با استفاده از فناوري زمين آمار
378
اندازه گيري توزيع و محاسبه (با كد MCNP) دز جذبي در مواد مس ، پلي اتيلن (PE) و پلي وينيل كلرايد (PVC)در پرتو دهي با الكترونهاي پر انرژي (V 1OMe ,V 5Me)
379
اندازه گيري ثابت سرعت تشكيل يون هاي پرتونه شده و ديمرهاي با مرز پروتون در فاز گازي و طيف سنجي تحرك يوني وارون ﴿Inverse Ion Mobility Spectrometry﴾
380
اندازه گيري ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري
381
اندازه گيري جابجايي بدن توسط حسگر واحد اندازه‌گيري لَختي و انتقال آن به موبايل
382
اندازه گيري جابه جايي تير يك سر در گير با استفاده از ماوس نوري
383
اندازه گيري جذب آب در منسوجات بي بافت
384
اندازه گيري جذب مويينگي در لايه هاي سبك
385
اندازه گيري جرم كلسيم رسوبي در رگ هاي سينه با استفاده از تصاوير ماموگرافي ديجيتال
386
اندازه گيري جرم مخصوص الياف و پليمرهاي ديگر
387
اندازه گيري جريان الكتريكي با استفاده از فناوري گرمانگاري
388
اندازه گيري جريان باريكه الكتروني دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از دزيمتري تابش ايكس ترمزي
389
اندازه گيري جريان سيال و تعيين پارامترهاي مشخصه سيال در موتور پرايد بمنظور بررسي راهكاري اجرايي جهت بهبود توان خروجي موتور
390
اندازه گيري جريان و تحول زماني مكان الكترون‌هاي گريزان در توكامك دماوند
391
اندازه گيري جلاي منسوجات با استفاده از پردازش تصوير و تجزيه و تحليل فازي
392
اندازه گيري جو سازماني در بين كاركنان نيروگاه شيروان
393
اندازه گيري جو سازماني در بين كاركنان نيروگاه شيروان
394
اندازه گيري چابكي صنايع توليدي با رويكرد تحليل پوششي داده ها
395
اندازه گيري چروك پارچه با استفاده از ليزر
396
اندازه گيري چسبندگي محلول پليمر PVA با ليزر
397
اندازه گيري چگالي استخوان به روش جذب فتوني
398
اندازه گيري چگالي خام قطعات متخلخل به روش التراسيونيك
399
اندازه گيري چگالي قطعات متخلخل آلومينيوم به روش راديوگرافي
400
اندازه گيري چگالي قطعات متنخلخل آهن به روش راديوگرافي درجا
401
اندازه گيري چگالي،گرانروي و ويژگي هاي مولي اضافي مخلوط هاي دوتايي دي متيل فرماميد در حلال هاي آب ،متانول،اتانول ،2-پروپانول ،2-بوتانول،1و2-پروپان دي ال در دماهاي 293/15 تا 308/15 كلوين
402
اندازه گيري حافظه در نمونه هاي پليمري
403
اندازه گيري حباب قيمت مسكن در ايران و تاثير سياست هاي پولي برآن
404
اندازه گيري حجم تيروئيد در دانش آموزان 13-6 ساله شهر رشت در سال 182 و مقايسه آن با دانش آموزان اروپايي
405
اندازه گيري حجم فزوني و پيشگويي خواص شيمي فيزيكي آمين هاي مصرفي درشيرين سازي گاز
406
اندازه گيري حجم فزوني و كاربرد آن در پيشگويي خواص ترموديناميكي مخلوطها
407
اندازه گيري حداقل معاش با استفاده از سيستم مخارج خطي : مطالعه موردي : جامعه شهري يزد ﴿طي برنامه سوم و چهارم توسعه﴾
408
اندازه گيري حركت عضله ي قلبي با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي نشان گذاري شده
409
اندازه گيري حلاليت 2-اتيل -1- هگزانول ، 2-اتيل هگزانوئيك اسيد و2-اتيل هگزيل -2-اتيل هگزانوآت و بررسي واكنشهاي استري و اتري شدن و آب زدايي در دي اكسيد كربن فوق بحراني و بررسي سينتيك واكنش انيدريداستيك با ايزوآميل الكل درحلال آلي
410
اندازه گيري حلاليت تري اكتيل آمين و تري دودسيل آمين در دي اكسيد كربن فوق بحراني و امكان سنجي استخراج كربوكسيليك اسيدها از ضايعات صنعتي فتاليك ايندريد مذاب بادي اكسيد كربن فوق بحراني
411
اندازه گيري حلاليت چهار تايي استيك اسيد، دي و تري استين در دي اكسيد كربن فوق بحراني
412
اندازه گيري حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل در دي اكسيدكربن فوق بحراني
413
اندازه گيري حلاليت مالئيك اسيد و فناليك اسيد در دي اكسيد كربن فوق بحراني در محدوده فشار 70تا300بار و دماهاي45 ،60و75درجه سانتيگراد
414
اندازه گيري حلاليت هگزانوئيك اسيد و بوتيل استات در دي اكسيد كربن
415
اندازه گيري حلاليت، دانسيته و ويسكوزيته محلول قند الكيلي در مايع يوني
416
اندازه گيري خستگي از روي نتايج سختي سنجي در فولادها
417
اندازه گيري خط عملكرد ميكروجت در شرايط پايدار و گذرا
418
اندازه گيري خواص استحكام كششي نخ هاي ريسيده شده پنبه اي در سيستم ريسندگي رينگ بر اساس خواص الياف و پارامترهاي فني توليد مرحله تمام تاب
419
اندازه گيري خواص الكتريك مواد به كمك روش STDR
420
اندازه گيري خواص ترموديناميكي با روش مونت كارلو
421
اندازه گيري خواص حجمي، صوتي و ويسكومتري اريترومايسين در محلول آبي حاوي پليمر و بررسي برهمكنش ها در دماهاي مختلف
422
اندازه گيري خواص حرارتي سوسپانسيون هاي نانوذرات اكسيد آلومينيوم و اكسيد مس درروغن موتور﴿نانوسيال﴾
423
اندازه گيري خواص مكانيكي بافت كوريوامنيوتيك
424
اندازه گيري خواص مكانيكي بافت وريد سافينوس
425
اندازه گيري خودكار توزيع اندازه قطعات بر مبناي پردازش تصاوير ويديوئي
426
اندازه گيري خودكار سختي خمشي پارچه به روش استوانه اي و مقايسه آن با روش طول خمشي
427
اندازه گيري خودكار فواصل و زوايا در تصاوير راديوگرافي اندام تحتاني
428
اندازه گيري داده هاي آزمايش بكمك كامپيوتر
429
اندازه گيري داده هاي آزمايش به كمك كامپيوتر
430
اندازه گيري داروهاي امپرازول و ميكونازول نيترات در فراورده هاي دارويي به روش استخراجي - اسپكتروفتومتري
431
اندازه گيري داروهاي ضد سرطان وين كريستين و وين بلاستين در نمونه گياه پروانش با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبر توخالي توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع و آشكار ساز اسپكترومتري جذب مولكولي
432
اندازه گيري داروهاي فنوتيازين به روش ولتا متري چرخه اي با استفاده از اثرالكتروكاتاليتيكي متيلن بلو
433
اندازه گيري داروي آزايتوپرين به روش ولتامتري موج مربعي با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با گرافن و چيتوسان اندازه گيري ولتامتري داروي متي مازول با استفاده از الكترود كربن شيشه اي پيش تيمار شده به روش الكتروشيميايي
434
اندازه گيري داروي ايمي پيرامين با استفاده از نقاط كوانتومي كربني ساخته شده از گياه سنبل الطيب و افزايش حساسيت با استفاده از بوهميت اصلاح شده با نقاط كوانتومي كربني
435
اندازه گيري داروي روتين با استفاده از الكترود اصلاح شده با روتنيم به روش ولتامتري
436
اندازه گيري داروي ضد صرع فنوباربيتال در سرم بوسيله ي كروماتوگرافي فاز معكوس مايع با كاركرد عالي
437
اندازه گيري داروي كابر كولين با استفاده از الكترود خمير كربن با نانو ذره مغناطيسي اكسيد آهن
438
اندازه گيري داروي گاباپنتين به روش ولتامتري با روبش خطي بااستفاده ازالكترد كربن سراميك اصلاح شده با كمپلكس نيكل - كتكول
439
اندازه گيري درجه اهميت نظري مقالات علمي با استفاده از تكنيك هاي متن و وب كاوي
440
اندازه گيري درجه همدوسي فضايي مختلط
441
اندازه گيري درجه همدوسي فضايي مختلطژژ
442
اندازه گيري درصد كريستاليزاسيون در شيشه سراميك سيستم AL203- MGO با استفاده از آناليزگر تصاوير
443
اندازه گيري دستگاهي خواص ساختماني سطح پارچه
444
اندازه گيري دقيق و غيرمخرب قند خون با استفاده از سنسورهاي متامتريالي غيرخطي
445
اندازه گيري دما ابزار تراشكاري با استفاده از ترموكوپل و استخراج منحني كاليبراسيون
446
اندازه گيري دما با استفاده از FPGA [اف. پي. جي. اي.]
447
اندازه گيري دما با استفاده از ميكروكنترلر AVR
448
اندازه گيري دما به روش غير تماسي
449
اندازه گيري دما توسط ترموكوپل در محيط صنعتي
450
اندازه گيري دما و جابجايي با استفاده از حس گر فيبر نوري بر پايه تداخل سنج ماخ-زندر
451
اندازه گيري دما و چگالي پلاسما در توكامك دماوند بروش پراكندگي ليزر (تامسون )
452
اندازه گيري دماي بدن از طريق اشعه متصاعد از گوش
453
اندازه گيري دماي پلاسماي گازي در لامپ تخليه به روش اسپكتروفتومتري
454
اندازه گيري دماي پوست، فشارخون و ضربان افراد در محيط با درجه حرارت خيلي بالا
455
اندازه گيري دماي سطح دندان هنگام نوشيدن مايعات به صورت in vivo
456
اندازه گيري دماي گندله و تعيين ضريب انتقال حرارت در شرايط مختلف
457
اندازه گيري دماي ناخالصي هاي پلاسماي توكامك دماوند
458
اندازه گيري دوپامين با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده خمير كربن با كمپلكس هاي Ni (II) bpb, cu (II) bpb و روش ولتامتري چرخه اي
459
اندازه گيري دوپامين در حدّ ميكروگرم بر ميلي ليتر با استفاده از رزين تبادلگر يوني Dowex1-X8 به روش طيف نور سنجي فاز جامد
460
اندازه گيري دوپامين در حضور آسكوربيك اسيد به كمك الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با روتنيوم اكسايد هگزاسيانوفرات
461
اندازه گيري ديناميكي پيشروي لبه پارجه و ارتباط آن با كشش نخ تار بافندگي
462
اندازه گيري ذرات معلق در منازل مسكوني شهري
463
اندازه گيري رادون در فصلهاي مختلف سال در منابع ابي سوادكوه
464
اندازه گيري رادون وراديم اب منطقه اي شانديز
465
اندازه گيري راديو اكتيويته طبيعي آب هاي معاني به روش طيف سنجي گاما
466
اندازه گيري راديو اكتيويته طبيعي موجود در سبزي هاي پهن برگ منطقه لرستان و مقايسه آن با مقادير آن مواد در خاك استفاده شده براي كاشت گياه با استفاده از روش طيف سنجي گاما
467
اندازه گيري راديو ايزوتوپي ميزان تصفيه كليوي R.F.G
468
اندازه گيري راديواكتيويته طبيعي موجود در سبزي هاي پهن برگ منطقه لرستان و مقايسه با مقادير آن مواد در خاك استفاده شده براي كاشت گياه با استفاده از روش طيف سنجي گاما
469
اندازه گيري رضايت مشتري
470
اندازه گيري رضايت مشتري Satisfaction Customer Measuring
471
اندازه گيري رضايت مشتري بر اساس الگوي كانو و تحليل رابطه آن با وفاداري مشتري در صنعت نرم افزار﴿ مطالعه موردي: شركت همكاران سيستم اصفهان ، سال 1390﴾
472
اندازه گيري رضايت مشتري در شركت شادمهر
473
اندازه گيري رضايت مشتريان ايران خودرو با استفاده از رويكرد تركيبي كانو و تحليل شكاف، ﴿ مطالعه موردي: مشتريان خودرو سمند در استان يزد ﴾
474
اندازه گيري رضايتمندي مسافران شركت متروي تهران با رويكرد فازي
475
اندازه گيري رضايتمندي مشتري در شركت مخابرات استان بوشهر
476
اندازه گيري رطوبت الياف با امواج مايكروويو
477
اندازه گيري رطوبت و پارامترهاي رسيدگي و شناسايي آسيب يخ زدگي در ليمو شيرين با استفاده از روش غير مخرب اسپكتروسكوپي مرئي - فروسرح نزديك ﴿Vis/NIR﴾
478
اندازه گيري رقابت پذيري صنعت كاشي و سراميك ايران با مزيت نسبي آشكار شده ﴿RCA) و بررسي عوامل موثر بر افزايش آن
479
اندازه گيري رقابت در صنعت بانكداري كشور، بارويكرد پانزار- راس
480
اندازه گيري رنگ سنجي هيدرازين در نمونه هاي آبي بر اساس تشكيل نانوذرات نقره
481
اندازه گيري روتنيم﴿III) بر اساس اثر كاتاليزري آن بر اكسايش B توسط پريدات به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري و روش تزريق درجريان پيوسته
482
اندازه گيري روديم به روش كاتاليتيكي -اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته (.F.I.A)
483
اندازه گيري ريسك با معيار سنجش ارزش در معرض ريسك (VaR)، از طريق مدل GARCH ( مطالعه اي در سهام شركت هاي پذيرفته شده منتخب دربورس اوراق بهادار تهران)
484
اندازه گيري ريسك بازار با استفاده از روش شبيه سازي تاريخي فيلتر شده ﴿مطالعه اي در بازار جهاني نفت خام﴾
485
اندازه گيري ريسك نرخ ارز با استفاده از نظريه ارزش فرين
486
اندازه گيري ريسك نكول بر اساس مدل KMV (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
487
اندازه گيري زاويه بريد و بررسي تاثير آن بر خواص مكانيكي
488
اندازه گيري زاويه تماس مايع با سطح جامد
489
اندازه گيري زاويه تماس و كشش بين سطحي در حضور نانو ذرات در محلولهاي آبي
490
اندازه گيري زاويه نوسانات يك آونگ
491
اندازه گيري زبري سطح قطعات فلزي با بكارگيري تست التراسونيك
492
اندازه گيري زبري سطح ورق فولادي با استفاده از پرتوي ليزر و شبكه عصبي
493
اندازه گيري سايش ابزار تراشكاري توسط اندازه گيري درجه حرارت ابزار به روش شبكه هاي عصبي
494
اندازه گيري سايش ابزار تراشكاري توسط اندازه گيري نيروهاي ماشينكاري به روش شبكه عصبي
495
اندازه گيري سايش در موتور هالي احتراقي با استفاده از روش راديواكتيو
496
اندازه گيري سختي شريان كرونري در افراد سالم و مبتلا به بيماري گرفتگي عروق
497
اندازه گيري سرب در آب به روش ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي و اكسپكتروسكوپي جذب اتمي (DLLME_AAS)
498
اندازه گيري سرريز نوسان ها در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
499
اندازه گيري سرعت امواج لمب در ورق هاي فولادي و بررسي ارتباط آن با ضخامت وفركانس
500
اندازه گيري سرعت انحلال مس و آهن از سرباره هاي حاوي مس
501
اندازه گيري سرعت خوردگي شبكه الكترود مثبت باطري سرب اسيد وبررسي اثرليتيم برآن
502
اندازه گيري سرعت موج شوك و موج حرارتي به روش تجربي و محاسبه ي فشار، چگالي و انرژي پشت موج شوك
503
اندازه گيري سرعت مويينگي در انواع نخ هاي مورد استفاده در ريز رواني (ميكروفلوييديك)
504
اندازه گيري سرعت واقعي هواپيما به روش bomb Trailling
505
اندازه گيري سرمايه انساني و سهم ان در رشد اقتصادي ايران
506
اندازه گيري سطح دانش سازماني : موردكاوي در شركت مخابرات يزد
507
اندازه گيري سطح روابط عمومي بيمارستان از ديدگاه بيماران وارتباط آن با وفاداري بيمار به بيمارستان منتخب آموزشي شهرهاي اراك ويزد در سال 92-93
508
اندازه گيري سطح سرمايه اجتماعي با تاكيد بر عنصر اعتماد اجتماعي
509
اندازه گيري سطح مؤثر فوم مسي سلول باز و مقايسه آن با روش بي اي تي
510
اندازه گيري سطح مقطع اوارنيوم 238، 238U در انرژيهاي مختلف نوترون
511
اندازه گيري سطح مقطع پراكندگي كشسان پروتون از هدف آلومينيم Al 27(P,P) Al 27 در محدوده انرژي 8/1 - 6/1 و مقايسه آن با محاسبات نظري
512
اندازه گيري سطح مقطع تشكيل محصولات شكافت حاصل از واكنش شكافت القايي توريم 232 با نوترون هاي3MeV
513
اندازه گيري سطح مقطع توليد اشعه X از عناصر مختلف تحت بمباران باريكه H2
514
اندازه گيري سطح مقطع گسيل پرتو گاماي القا شده توسط .27Al 26 و Mg ، 25Mg ،23Na ،14N پروتون/ دوترون در عناصر
515
اندازه گيري سطح مقطع واكنشهاي (Gamma,P)Al ,27(PGamma,P) Al 27 در محدوده انرژي 6/ا الي 8/1 مگا الكترون ولت
516
اندازه گيري سطح ويژه ذرات سنتز شده نيكل-اكسيد نيكل به روش پيروليز پاششي
517
اندازه گيري سطح ويژه و شعاع هيدروليكي متوسط سنگدانه ها با روش هاي هيدروليكي (معادله كوزيني- كارمن)
518
اندازه گيري سفالوسپورين ها در نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج مايع-مايع پخشي به كمك سورفكتانت و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
519
اندازه گيري سلنيم در لجن اندي و الكتروليت پالايشگاه مس سرچشمه بعد از ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي
520
اندازه گيري سوربيك اسيد و بنزوييك اسيد در نوشيدني ها به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا پس از تغليظ توسط نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده
521
اندازه گيري سورفكتنت كاتيوني CTAB در حضور ساير سورفكتنت ها ﴿آنيوني و خنثي﴾ با پروپ هاي اسپكتروفوتومتري و اسپكتروفلوريمتري
522
اندازه گيري سيانيد
523
اندازه گيري سيپرو فلوكساسين در حضور جاذب مغناطيسي اكسيد آهن عاملدار شده با سديم هگزا فلوئورو سيليكات توسط روش اسپكتروفتومتري UV Vis
524
اندازه گيري سيپروفلوكساسين و ايپوپروفن به روش نورتابي شيميايي
525
اندازه گيري سيستم سوئيچينگ تلفن ديجيتال لي - دبليو - اي - دي
526
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي اسيد به دو روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته
527
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي فرمالدهيد به روش هاياسپكتروفتومتري و تزريق درجريان پيوسته
528
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي موليبدن به روش اسپكترو فتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA‏‏)
529
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي نقره به روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته(FIA)
530
اندازه گيري سينتيكي اسپكتر و فتومتري همزمان پاراستامل و كافئين در حضور سور فاكتانت دودسيل سولفات )sds ( به روش افزايش استاندارد نقطه h h
531
اندازه گيري سينتيكي سلنيم به روش كاتاليتيكي - اسپكتروفتومتري
532
اندازه گيري سينتيكي سولفيد و نيتريت با روش كاتاليتيكي - اسپكتروفتومتري
533
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي روديم به روش اسپكتروفلوريمتري
534
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي مقادير ناچيز جيوه و نيتريت به روش اسپكتروفتومتري
535
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي نيتريت به روش پالس پلاروگرافي تفاضلي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيون هاي قليايي خاكي با دي متيل فرماميد به روش NMR
536
اندازه گيري سينتيكي مقادير كم هيدرازين به روش تزريق در جريان پيوسته(FIA)‏و مقادير بسيار كم واناديوم به روش پلاروگرافي روبش خطي سريع (LSV)
537
اندازه گيري سينتيكي نيتريت و واناديم به رو ش هاي اسپكتروفتومتري پلاروگرافي وتهيه الكترودهاي گزينشگر يوني سرب وجيوه
538
اندازه گيري سينتيكي واناديوم (V) به روش كاتاليتيكي -اسپكتروفتومتري و روش تزريق در فاز پيوسته (FIA)
539
اندازه گيري سينيتيكي - اسپكتروفتومتري آسكوربيك اسيد و باربيتورات به روش بازداري
540
اندازه گيري شاخص رضايت مشتري (CSI) در بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد
541
اندازه گيري شاخص هاي تعادلي در موارد جراحي ستون فقرات در ناحيه ي كمري و خاجي
542
اندازه گيري شار نوترون در رآكتور زيربحراني اصفهان و مقايسه با نتايج محاسبات با كدهاي WIMS و CITATION , neutron flux measurement in isfahan subcritical reactor and comparing with calculation results with WIMS & CITATION codes
543
اندازه گيري شار نوتروني پيوسته دستگاه محصورسازي الكتروستاتيكي اينرسي گداخت هسته اي (ŸIR-IECF)
544
اندازه گيري شار نوتروني چشمه Am-Be241 ئر ويزوفلاكس نوترون
545
اندازه گيري شارنوترون در راكتور زير بحراني اصفهان
546
اندازه گيري شدت اشباع و بهره سيگنال كوچك ﴿بهره كم دامنه﴾ در ليزرهاي گازكربنيك با پرتو مداوم
547
اندازه گيري ضخامت لايه هاي نازك فلزي به روش تداخل سنجي و دنسيتومتري
548
اندازه گيري ضخامت متغير يك جسم با روش التراسونيك
549
اندازه گيري ضخامت و ضريب شكست فيبر نوري بوسيله ميكروسكوپ فازي هيلبرت(HPM)
550
اندازه گيري ضرائب جذب دي اكسيد كربن و نيتروژن بر كربن فعال جهت فرآيند جذب نوساني فشار
551
اندازه گيري ضرايب انقباض در فرايند ريخته گري دقيق سوپر آلياژ
552
اندازه گيري ضرايب مهندسي مصالح ارتونوپيك
553
اندازه گيري ضريب اصطكاك ليف با ليف در الياف نساجي
554
اندازه گيري ضريب اصطكاك نخ با نخ به روشهاي مختلف
555
اندازه گيري ضريب انتقال حرارت كلي اواپراتورهاي يخچال فريزر
556
اندازه گيري ضريب انتقال حرارت ميعان در تماس مستقيم جريان آب و بخار درون كانال افقي
557
اندازه گيري ضريب تشعشع با استفاده از دستگاه اندازه گيري دماي غيرتماسي﴿تشعشعي﴾
558
اندازه گيري ضريب تضعيف خيلي موثر براي فولاد
559
اندازه گيري ضريب توزيع اكتانول-آب تعدادي از آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي و سولفوناميدهاي سنتزي جديد با استفاده از ميكرو استخراج مايع- مايع تسهيل شده با ورتكس
560
اندازه گيري ضريب شكست خطي و غير خطي محيط هاي هيبريدي مانند نانو ذره در محيط هاي رنگدانه اي با استفاده از روش شكست سنجي آبه به روش اپتيكي و روش Z-Scan
561
اندازه گيري ضريب نفوذ در محلول هاي پليمري با استفاده از روش FTIR-ATR
562
اندازه گيري ضريب نفوذ گازهاي دي اكسيد كربن، متان و نيتروژن در نفت خام مخازن نفت سنگين ايران
563
اندازه گيري ضريب هاي نفوذ مولكولي اكسيژن و بخار آب در فيلم هاي بسته بندي توليد شده از كيتوزان قارچي و ميگويي
564
اندازه گيري ضريب واقطبش بافت بوسيله ي نور همدوس ليزر در طول موج RGB
565
اندازه گيري طول فمور بوسيله سونوگرافي جهت ارزيابي سن حاملگي زنان باردار در رشت
566
اندازه گيري طول كاركرد با استفاده از راديو گرافي به روش موازي ومقايسه آن بادستگاه آپكس ياب.Root zx
567
اندازه گيري علف كش مولينيت در نمونه هاي آبي با استفاده از روش ريز استخراج فاز جامد و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
568
اندازه گيري عمق به روش پردازش تصوير
569
اندازه گيري عمق بيهوشي با استفاده از تركيب سيگنالهاي حياتي و مغزي
570
اندازه گيري عملكرد با رويكرد تصميم گيري چند معياره غير قطعي و تحليل شبكه اي با ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد (مطالعه موردي آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران)
571
اندازه گيري عملكردهاي ريوي نرمال زنان استان كرمانشاه
572
اندازه گيري عملي ممان اينرسي هواپيما حول دو محور x و y با استفاده از روش آونگ مركب
573
اندازه گيري عناصر كم مقدار ارسينك و برم در ناخن افراد با سنين مختلف بوسيله تكنيك NAA
574
اندازه گيري عناصرموجوددرنمونه هاي معدني سيمان به روش NAA ومقايسه با PGNAA
575
اندازه گيري عنصر يد در انواع نمك هاي خوراكي به روش فعال سازي نوتروني با استفاده از نوترون هاي فراگرمايي در راكتور مينياتوري اصفهان
576
اندازه گيري عنصر يد در برخي نمونه هاي مواد غذايي و محصولات كشاورزي به روش ...
577
اندازه گيري غلظت اكتيويته 134-CS ,137-CS ,40-K در نمونه هي مختلف چاي خشك به روش اسپكترومتري گاما
578
اندازه گيري غلظت برخي ازآلاينده هاي زاينده رود به روش PGNAA
579
اندازه گيري غلظت برخي عناصر كم مقدار در شير مادر با روش فعال سازي نوتروني , determination of concentrations of some trace elements in human milk by neutron activation analysis method
580
اندازه گيري غلظت تركيبات BTEX در آزمايشگاه هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
581
اندازه گيري غلظت عددي و توزيع اندازه ي هواويز ﴿آيروسل﴾ هاي آلاينده در مناطق شهري
582
اندازه گيري غلظت فلزات سنگين ( مس، نيكل، سرب، كروم، كاديوم و روي ) در خون شهروندان و هواي اصفهان بوسيله روش طيف سنجي اتمي
583
اندازه گيري غلظت گاز رادون- 222 در مدارس ابتدايي دخترانه شهر يزد
584
اندازه گيري غلظت گاز رادون در برخي محيط هاي سربسته شهر اصفهان با استفاده از دستگاه RTM-1688-2 و تعيين پرتوزايي برخي مصالح ساختماني به كار رفته با استفاده از آشكارساز HPGe
585
اندازه گيري غلظت گاز رادون و ميزان مواجهه كارگران با آن در معادن زير زميني استان يزد
586
اندازه گيري غلظت گاز رادون و ميزان مواجهه كارگران با آن در معادن زير زميني استان يزد
587
اندازه گيري غلظت گونه هاي( Cr ( VI ) , Cr ( III در پسابها و پسماندهاي جامد مجتمع فولاد مباركه
588
اندازه گيري غلظت مونو، دي و تري بوتيل فسفات و بيس(2- اتيل هگزيل) فسفات با كروماتوگرافي گازي در حلال كروزن
589
اندازه گيري غير آنزيمي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكترود يكبار مصرف مغز مداد اصلاح شده با نانو كامپوزيت گرافن -مس
590
اندازه گيري غير تماسي سرعت يك سيال به كمك طرح پيسه اي ليزر
591
اندازه گيري غير مخرب رطوبت با استفاده از روش ضريب دي الكتريك
592
اندازه گيري غير مستقيم بعضي از داروها با روش هاي اسپكتروسكوپي
593
اندازه گيري غير مستقيم يد بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد جيوه
594
اندازه گيري غيرآنزيمي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكتروديكبار مصرف اصلاح شده با نانو كامپوزيت نقره پلي آنيلين پلي استايرن سولفورينيك اسيد
595
اندازه گيري غيرمستقيم آسكوربيك اسيد به روش اسپكتروفتومتري و طيف سنجي جذب اتمي
596
اندازه گيري فاصله به كمك سنسور ال وي دي تي
597
اندازه گيري فاصله بين كنديل در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده دندانپزشكي گيلان به كمك bow face در سال 84-85
598
اندازه گيري فاصله خاموشي شعله مخلوط دو فازي گاز - جامد
599
اندازه گيري فاكتور شكافت سريع راكتور صفر قدرت آب سنگين اصفهان توسط آشكارساز رد هسته اي ميكاي طبيعي
600
اندازه گيري فرمالدئيد و اگزاليك اسيد به روش سينتيكي - فتومتري و يونهاي كبالت ، مس و كادميوم توسط روش الكتروشيميايي ولتامتري عاري سازي جذبي
601
اندازه گيري فرمالدهيد براساس اثر كاتاليزوري آن بر اكسايش پيرو گالل قرمز توسط برومات به روش سينتيكي - اسپكترو فتو متري و تزريق در جريان پيوسته
602
اندازه گيري فشار استاتيك اطراف ايرفويل در نوسان پيچشي در جريان تراكم ناپذير ناپايا
603
اندازه گيري فشار استاتيك حول ايرفويل در حال نوسان در جريان تراكم ناپذير ناپايا
604
اندازه گيري فشار بخار مايعات در فشارهاي خارجي بالا
605
اندازه گيري فشار خون سيستولي/ دياستولي حين تست ورزش
606
اندازه گيري فشار و نسبت تورم هيدروژل هاي پزشكي بر پايه اكريليك اسيد در محيط معده و روده كوچك
607
اندازه گيري فعاليت آنت ياكسيداني اسانس وعصاره گياه باريجه (Ferula gummosa Boiss) بااستفاده ازروشهايCAA.DPPH)وFRAP
608
اندازه گيري فعاليت آنتي اكسيداني موجود دربرگ وگل گياه ferulago angulata )چوير( بااستفاده ازروش هاي CAA , ORAP,FRAP
609
اندازه گيري فلاكس نوترون بوسيله دو روش اكتيواسيون و كامپيوتري و مقايسه آنها با هم
610
اندازه گيري فلزات سنگين Pb(،As،)Cd و آفلاتوكسين B1 در برنج خام وميزان فلزات سنگين Pb(،As،)Cd در برنج شسته وخيسانده شده در برنجهاي سطح عرضه استان كرمانشاه
611
اندازه گيري فلوئوريمتري مقادير ناچيز آب در حلال هاي آلي با استفاده از كمپلكس جديد فلوئورسنت N,N- دي متيل بنزيل آمين پالاديوم (Ⅱ) كوركيومينات
612
اندازه گيري فلوي خون با روش داپلر ليرزي و شبيه سازي آن باروش مونت كارلو
613
اندازه گيري فلوي نوترونهاي حرارتي در محيط غير تكثيري و طراحي ويزوفلاكس
614
اندازه گيري فنازوپيريدين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با فيلم لايه ي دوگانه هيدروكسي كلسيم ، آهن / نانوذرات پلاتين
615
اندازه گيري فنل ها در نمونه هاي آبي توسط ريزاستخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و كروماتوگرافي گازي
616
اندازه گيري فنول ها در نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج مايع- مايع پخشي به همراه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا و آشكارساز آرايه ديودي
617
اندازه گيري فوليك اسيد در نمونه هاي حقيقي به وسيله الكترود خمير كربن در حضور هگزادسيل تري متيل آمونيوم برومايد
618
اندازه گيري قابليت فرايند و محاسبه سطح سيگمابا رويكرد آمار بيزي
619
اندازه گيري قارچ كش متالاكسيل در سبزيجات با به كارگيري ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پر شده و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
620
اندازه گيري قطبش دايره اي امواج گرانشي
621
اندازه گيري قطبش دايره اي تابش زمينه كيهاني
622
اندازه گيري قطر ، توزيع و نانو ذرات TiO2 به كمك روش جابجايي طيفي LIF درمحلول RD6G
623
اندازه گيري قطر آرماتورهاي حرارتي مدفون در بتن سازه اي با استفاده ازروش تصاوير ديجيتال رادار نفوذي در زمين
624
اندازه گيري قطر الياف به روش پردازش تصوير
625
اندازه گيري قطر به كمك كامپيوتر
626
اندازه گيري قطر فيبر نوري با استفادهاز روش مايكروويو
627
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي
628
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
629
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
630
اندازه گيري قطر قدامي-خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
631
اندازه گيري قطر قطرات اسپري
632
اندازه گيري قطر نخ و % CV قطر نخ
633
اندازه گيري قند خون با استفاده از شبكه هاي عصبي شعاعي
634
اندازه گيري قند در پنبه
635
اندازه گيري كاداورين و پوترسين ﴿ آمين هاي بيوژنيك﴾ به عنوان شاخص هاي بيوشيميايي تشخيص سرطان و اندازه گيري تستوسترون توسط دستگاه اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
636
اندازه گيري كادميم با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي پس از ميكرو استخراج فاز جامد پخشي با جاذب گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با مايع يوني
637
اندازه گيري كادميم در آب به روش استخراج مايع -مايع پخشي و اسپكتروسكوپي جذب اتمي
638
اندازه گيري كارائي نسبي آموزش و پرورش كشور با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها طي سالهاي 1384 لغايت 1387
639
اندازه گيري كارايي بخشهاي مختلف بيمارستان با بكارگيري تحليل پوششي داده هاي فازي وآناليز مولفه هاي مستقل ﴿مطالعه موردي﴾
640
اندازه گيري كارايي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
641
اندازه گيري كارايي فني توليد گندم درايران با استفاده از روش تحليل داده ها)DEA( طي دوره هاي زراعي (1386-1384)
642
اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمران شهري ( با استفاده از روش DEA : مورد مطالعه استان همدان )
643
اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمراني شهري شهرداري هاي شيراز با استفاده از دو روش DEAو DEA
644
اندازه گيري كارايي مزارع پرورش ماهي قزل آلا در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از تحليل پوششي داده ها
645
اندازه گيري كارايي مزارع پرورش ماهي قزل آلا دراستان چهارمحال وبختياري با استفاده ازتحليل پوششي داده ها (مطالعه ي موردي شهرستان كوهرنگ )
646
اندازه گيري كارايي و بهره وري زيست محيطي كل عوامل توليد در بخش كشاورزي ايران: با رويكرد تعادل مواد
647
اندازه گيري كارايي واحدهاي مختلف توليد سيمان كشور با استفاده از تكنيك D.E.A
648
اندازه گيري كارايي واحدهاي مختلف توليد سيمان كشور با استفاده از تكنيك D.E.A
649
اندازه گيري كاروديلول در نمونه هاي حقيقي مانند قرص و ادرار ،با استفاده از روشهاي اسپكتروفوتومتري ،اسپكتروفلوريمتري و كمومتريكس
650
اندازه گيري كافئين و گاليك اسيد در چاي سبز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلومينات(NiAl2O4 )
651
اندازه گيري كافئين و گاليك اسيد در چاي سبز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلومينات(NiAl2O4 )
652
اندازه گيري كاملا انتخابي كاتيون مس با ليگاند سنتزي (2- هيدروكسي -4و4- دي متيل -6- اكسو-1- سيكلو هگزان -1- ايل )3و3- دي متيل 2و2و4و9 تتراهيدرو-1-زانتن -1- اون به روش اسپكتروفتومتري
653
اندازه گيري كراتينين خون با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني
654
اندازه گيري كرنش عضله قلب بوسيله فريزهاي ماره در تصاوير نشان گذاري شده MR در مختصات قطبي
655
اندازه گيري كشش نخ به روش غير تماسي
656
اندازه گيري كشش نخ در بويين پيچي و عوامل موثر در آن
657
اندازه گيري كلر آزاد آب به روش تصوير رايانه اي با گوشي هوشمند بر اساس نورتابي شيميايي
658
اندازه گيري كلرو رومازين هيدروكلرايد توسط الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده به روش الكتروشيمياي با NiALLDH
659
اندازه گيري كلرواستيك اسيدها در نمونه هاي آبي با استفاده از ريز استخراج مايع-مايع پخشي همراه با مشتق سازي و كروماتوگرافي گازي- آشكار ساز ربايش الكتروني
660
اندازه گيري ﻛﻠﺮوﻓﻨﻞﻫﺎ در آب ﺑﻪ روش ﻣﻴﻜﺮو اﺳﺘﺨﺮاج مايع-مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
661
اندازه گيري كمي و كيفي اتانول در نوشيدني هاي موجود در بازار گرگان در سال 1394
662
اندازه گيري كمي و كيفي فيوم هاي فلزي در هواي محيط كاربعد از پيش تغليظ بوسيله غشاءاستر سلولز و تعيين انها بوسيله جذب اتمي شعله
663
اندازه گيري كوشش مالياتي در استان فارس
664
اندازه گيري كيفيت تغذيه و مشخصات بار
665
اندازه گيري كيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سرو كوال در بانك صادرات شهر اصفهان، با تاكيد برخدمات سپهر
666
اندازه گيري كيفيت محصولات نساجي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
667
اندازه گيري كيفيت و مشخصه سازي باريكه ليزر سولماز ترابي
668
اندازه گيري گاز رادون بر روي گسل هاي شمال شرق ايران و شبيه سازي اثر آن بر روي ريه افراد با استفاده از كد MCNPX
669
اندازه گيري گذردهي شبكه هاي بدون سيم به كمك شبيه سازي
670
اندازه گيري گسيل، بهبود قدرت تفكيك انرژي، و بهينه سازي تزريق باريكه پرتونهاي 30 مگاالكترون ولتي
671
اندازه گيري گشتاور پيچشي تيغه هاي دوار عمودي در شرايط مختلف فيزيكي خاك
672
اندازه گيري گلو و تيواوره در فرآيند پالايش مس
673
اندازه گيري لتروزول در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از ميكرو استحراج مايع مايع به كمك هوا توسط دستگاه كروماتوگرافي مايف با كارايي بالا
674
اندازه گيري ماده موثره در شربت لوپراميد به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
675
اندازه گيري مدلهاي خطا و كاليبراسيون شبكه هاي مايكروويو با استفاده از ماتريس S
676
اندازه گيري مدول الاستيستيه با استفاده از آزمايش ارتعاشي وآلتراسونيك
677
اندازه گيري مدول فشاري و كششي كامپوزيت هاي تقويت شده باالياف بااستفاده ازسيستم تير دوجزئي
678
اندازه گيري مديريت دانش مشتري با مطالعه موردي در چارچوب ارائه بانك هاي ايراني
679
اندازه گيري مس و نيكل در مواد غذايي به روش ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي و مروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
680
اندازه گيري مستقيم تري هالومتان ها در آب بوسيله اسپكترومتر تحرك يوني
681
اندازه گيري مستقيم قدرت ورودي به روتور فن و بررسي عملكرد فن لانه سنجابي
682
اندازه گيري مشخصات پرتو خروجي ليزر نيمه هادي
683
اندازه گيري مشخصات نپ و بررسي تاثير عوامل مختلف بر آن
684
اندازه گيري مشخصه هاي باريكه يون آرگون و نيتروژن در دستگاه پلاسماي كانوني UIPF2 بااستفاده از آرايه فنجان فارادي
685
اندازه گيري مشخصه هاي نقاط داغ دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از دوربين روزنه اي پرتو ايكس
686
اندازه گيري مقادير (سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، منگنز، فسفر، روي، آهن) در هسته انبه ميناب به وسيله روشهاي طيف سنجي جذب اتمي و طيف نورسنجي جذب مولكولي
687
اندازه گيري مقادير آهن و كروم محلول در آب، با استفاده از پردازش تصوير ديجيتالي
688
اندازه گيري مقادير اندك يون سولفيد به روش اسپكترو فلوريمتري
689
اندازه گيري مقادير اندك يون سولفيد به روش اسپكتروفلوريمتري
690
اندازه گيري مقادير بسيار كم اسميم به روش سينتيكي -اسپكتزوفتومتري
691
اندازه گيري مقادير بسيار كم بعضي از فلزات سنگين به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي بعد از جداسازي و پيش تغليظ با جاذب هاي كي ليت دهنده
692
اندازه گيري مقادير بسيار كم پالاديوم در نمونه هاي آبي به روش اسپكتوفوتومتري مرئي-فرابنفش پس تز پيش تغليظ به روش ميكرو استخراج مايع -مايع پخشي
693
اندازه گيري مقادير بسيار كم كادميم با استفاده از روش ولتامتري عريانسازي اندي پالس تفاضلي به روي يك الكترود اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني
694
اندازه گيري مقادير بسيار كم نقره و طلا در نمونه هاي آبي با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي بعد از استخراج فاز جامد
695
اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز فلز روي درنمونههاي آبي با پلاروگرافي بعد از پيش تغليظ روي ديسك C81 اصلاح شده باليگاند 6،6- دي اتوكسي -2،2-[2،2-دي متيل پروپان -1،3 دي ايل بيس (نيتريلومتيليدين )]- دي فنول
696
اندازه گيري مقادير جزئي ويتامين B1﴿تيامين هيدروكلرايد﴾در مواد دارويي به روش استخراج_اسپكتروفتومتري بر اساس تشكيل زوج يون
697
اندازه گيري مقادير كم آنيون هاي كلريد و سولفات در سود 50 درصد با تكنيك برش مقطعي و ماند به روش يون كروماتوگرافي
698
اندازه گيري مقادير كم آنيون هاي گوگرد(-S2-,S2O3^2-,SO3^2) به روش ولتامتري روبش خطي با استفاده از كمپلكس تريس ﴿ 2،'2- بي پيريديل﴾ روتنيوم(II) به عنوان حد واسط همگن
699
اندازه گيري مقادير كم برخي گونه هاي فلزي بوسيله روشهاي جديد الكتروشيميايي
700
اندازه گيري مقادير كم تيوسيانات در نمونه هاي بيولوژيكي به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري (on _ line an​d FIA)
701
اندازه گيري مقادير كم تيوسيانات در نمونه هاي بيولوژيكي به روش سينتيكي -اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA)
702
اندازه گيري مقادير كم روتنيم (III) و آسكوربيك اسيد به روش تزريق در جريان پيوسته (FIA)
703
اندازه گيري مقادير كم سلينم و تيوسولفات به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري
704
اندازه گيري مقادير كم سورفكتانت هاي كاتيوني ﴿ستيل تري متيل آمونيوم برميد ﴾بر اساس تشكيل كمپلكس زوج يون با اريو كروم بلاك Tبه روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته
705
اندازه گيري مقادير كم كادميم ﴿II﴾ به روش استخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطيسي فريت - نيكل اصلاح شده و اسپكترومتري جذب اتمي و اندازه گيري كلروپرومازين به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع كوپل شده با روش ولتامتري پالس تفاضلي
706
اندازه گيري مقادير كم گلوتاتيون و ايزوپروترنول به روش نورتابي شيميايي با استفاده از سيستم لومينول-دي پر آيودات نقره ﴿III﴾ و مطالعه اثر كاتاليزوري كمپلكس گنجايشي بتاسيكلود كسترين با نانو ذرات مغناطيسي MnFe2O4 بر سرعت نور تابي شيميايي
707
اندازه گيري مقادير كم منگنز (II) و كربن دي سولفيد با استفاده از اثر كاتاليزوري و اثر القائي به روش سينتيكي -اسپكتروفتومتري
708
اندازه گيري مقادير كم يون هاي تاليم و نيكل به روش استخراج و پيش تغليظ بوسيله نانو لوله هاي كربني اصلاح شده
709
اندازه گيري مقادير ناچيز As ,Cu , Zn , Cd ,Pb در ذرات معلق اتمسفر
710
اندازه گيري مقادير ناچيز ارسنيك با استفاده از روش پيش تغليظ وطيف سنجي جذب اتمي
711
اندازه گيري مقادير ناچيز اورانيوم با استفاده از ليگاندBr-PADAP به روش ميكرو استخراج مايع - مايع بخشي با روش اسپكترو فتومتري
712
اندازه گيري مقادير ناچيز اورانيوم در نمونه هاي آبي با استفاده از استخراج با فيلم نازك فاز جامد و طيف سنجي آلفا
713
اندازه گيري مقادير ناچيز سريم ) iil ( و آهن )ii j ( در حضور سور فكتانت باروش اسپكتر و فلوريمتري
714
اندازه گيري مقادير ناچيز سريم )IV( به روش سينتيكي اسپكترو فتومتري در نمونه هاي آب
715
اندازه گيري مقادير ناچيز سولفاستاميد و سولفا تيازول به روش ولتامتري چرخه اي عاري سازي پيوسته با تبديل فوريه سريع
716
اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سمي ( مس و روي) در نمونه هاي غذايي پس از استخراج از فاز جامد به روش جذب اتمي
717
اندازه گيري مقادير ناچيز گونه هاي مختلف جيوه در نمونه هاي محيطي ( آب و هوا ... )
718
اندازه گيري مقاديركروم،سرب ونيكل درهواوبررسي جذب وتبيت آن روي زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت
719
اندازه گيري مقاومت الكتريكي الياف و بررسي يك روش ايجاد هدايت الكتريكي در الياف
720
اندازه گيري مقاومت فصل مشتركريخته گري آلياژ آلومينيوم 356 A و بررسي موثر بر آن
721
اندازه گيري مقايسه اي افلاتوكسين B1موجود در پسته، با دو روش Hplc و زيست حسگر الكتروشيميايي آنزيمي جديد
722
اندازه گيري مقدار پلي ساكاريدهاي متر شحه در حالت هاي سنتي و صنعتي و بررسي اثر آنها بر خصوصيات بافتي
723
اندازه گيري مقدار سيليسيم باقي مانده در بدنه هاي باند نيتريدي
724
اندازه گيري مقدار شيارافتادگي در سطح روسازي هاي آسفالتي بااستفاده از دوربين كينكت
725
اندازه گيري مقدار عبور اسپكتروسكوپي ان لاين در راكتورهاي ميكروسيالي
726
اندازه گيري ملامين موجود در شير خشك به روش استخراج فاز جامد با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
727
اندازه گيري منگنز موجود در محلول د ياتيلن گليكول به روش ولتامتري عاريسازي
728
اندازه گيري مواد منفجره بروش اسپكترومتري تحرك يوني (ion mobility spctrometry) با استفاده از تخليه كرونا بعنوان منبع يونيزاسيون
729
اندازه گيري موقعيت، سرعت و شتاب يك شئي متحرك با استفاده از امواج التراسوند
730
اندازه گيري موكسيفلوكساسين به روش نورتابي شيميايي تزريق در جريان با استفاده از پتاسيم پرمنگنات
731
اندازه گيري مولفه هاي سرعت جريان و توربولانس در خروجي از پره هاي فن لانه سنجابي
732
اندازه گيري مولكولهاي آلي در نمونه هاي زيستي توسط حسگر نوري فلئورسانس حاوي نقاط كوانتومي اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي
733
اندازه گيري ميانگين دور سر در نوزادان ترم گيلاني متولد شده در بيمارستان الزهراي رشت در سال 1380
734
اندازه گيري ميانگين طول الياف
735
اندازه گيري ميدان مغناطيسي آهنرباهاي خم كننده مورد استفاده در شتابدهنده هاي ذرات
736
اندازه گيري ميدان مغناطيسي و تعيين مكان پلاسما در توكاماك
737
اندازه گيري ميزان ... در سيتوپلاسم نوتروفيلهاي بيماران مبتلا به ... به روش فلوسيتومتري و بررسي ارتباط آن با نوع موتاسيون ژنتيكي بيماري
738
اندازه گيري ميزان آلودگي سطحي ورقهاي فولادي
739
اندازه گيري ميزان آنزيم هاي كبدي وبررسي رابطه آن با سطح سرمي فريتين وسابقه هپاتيت سي در بيماران تالاسمي مركز درماني بيماري هاي خاص شهر كرمان
740
اندازه گيري ميزان اثر بخشي به كار گيري فناوري اطلاعات در توسعه مديريت دانش شركت هاي بيمه
741
اندازه گيري ميزان افزودني هاي پلي الفين ها به كمك كروماتوگرافي CLPH
742
اندازه گيري ميزان باقيمانده آفت كش هاي فسفره در برخي از ميوه جات و صيفي جات پرمصرف به روش كروماتوگرافي گازي و مطالعه راهكارهاي كاهش بقاياي سموم در اين محصولات
743
اندازه گيري ميزان تراوايي بخار آب از پلي يورتان هاي حساس به دما
744
اندازه گيري ميزان تشعشعات در ميدان نزديك در اطراف گوشي
745
اندازه گيري ميزان تضعيف نوترون هاي سريع براي تعيين مشخصه هاي ژئوفيزيكي و كاربرد آن در چاه پيمائي در صنعت نفت
746
اندازه گيري ميزان توافق گزارش CT اسكن هماتوم هاي اپي دورال و ساب دورال حاد تروماتيك با نتايج اعمال جراحي اين بيماران از سال 1378 الي 1380 در بيمارستان پورسيناي رشت
747
اندازه گيري ميزان توليد محصولات شكافت حاصل از بمباران اوانيوم 238 توسط نوترونهاي تك انرژي سريع
748
اندازه گيري ميزان جذب اتانول در غشاي پليمري PDMS
749
اندازه گيري ميزان جذب رطوبت هوا با استفاده از نانوكامپوزيت زئوليت 13X اصلاح شده
750
اندازه گيري ميزان رادون آب شرب منطقه فريمان و تربت جام
751
اندازه گيري ميزان رادون آب شرب منطقه قاينات
752
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب شهرستان گچساران
753
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب شهرستان گچساران
754
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب منطقه اي فريمان وتربت جام
755
اندازه گيري ميزان رضايت شغلي دبيران زن در رشته علوم انساني در شهرستان تنكابن در سال تحصيلي 1393-1392.
756
اندازه گيري ميزان سايش سنگ ها با استفاده از لس آنجلس و لاوال ماشين و مقايسه آنها
757
اندازه گيري ميزان سرب و نيكل در خاك آلوده، اندام هوايي و ريشه برخي از گياهان به روش طيف بيني جذب التمي و تحليل آماري آن ها
758
اندازه گيري ميزان ضربان قلب با ميكرو كنترلر آردونيو
759
اندازه گيري ميزان طلا در نمونه هاي معدني برروش اسپكتروسكپي گاماي ناشي از جذب نوترون
760
اندازه گيري ميزان گابا در سركه و شناسايي مولكولي باكتري هاي اسيدلاكتيك توليدكننده گابا
761
اندازه گيري ميزان گابا در كشك و شناسايي مولكولي باكتري هاي مولد گابا در آن
762
اندازه گيري ميزان وابستگي اختلاف رنگ بصري به روشنايي پس زمينه خاكستري
763
اندازه گيري ناپروكسن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد تيتانيم واكسيد واناديم وگرافن به روش ولتامتري پالس تفاضلي
764
اندازه گيري ناخالصي هاي بتا دهنده
765
اندازه گيري ناهمواري روسازي با استفاده از دوربين كينكت
766
اندازه گيري نرخ احتراق مخلوط گاز - جامد
767
اندازه گيري نرخ حجمي قطرات مايع عبوري از سطح مقطع يك كانال در جريان گاز- مايع
768
اندازه گيري نرخ سوزش در فشارهاي زياد
769
اندازه گيري نرخ كندگي كاتاليست هاي فلزي در حضور هيدروكربن هاي گازي در سلول تابش دهي ليزري
770
اندازه گيري نسبت خروج حلال از محلول ريسندگي و و ورود غيرحلال به آن در فرآيند رسوب غوطه وري
771
اندازه گيري نقدشوندگي سهام براساس معيارهاي دامنك و تأثير قيمت (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
772
اندازه گيري نقره به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري و اندازه گيري پركلرات به روش استخراج
773
اندازه گيري نقره در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
774
اندازه گيري نوسكاپين و لوسين بر روي الكترود كربن شيشه اصلاح شده با نانولوله هاي كربن چند جداره به روش ولتامتري روبش چرخه اي
775
اندازه گيري نيترات بااستفاده از الكترود غشايي پلي وينيل كلرايد وخمير كربن اصلاح شده بانانو لوله هاي كربني چند جداره
776
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي تركيب شده با سيستم تزريق در جريان پيوسته با آشكار ساز UV-Vis
777
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي زيست -محيطي و غذاها با بكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتري و كمومتريكس
778
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي مختلف با بكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتري وروش هاي مرتبه دوم كمومتريكس
779
اندازه گيري نيروي پارگي پارچه هاي پيراهني به وسيله دستگاه پارگي پارچه (المندورف ) و تعيين ارتباط آن با ساير خصوصيات
780
اندازه گيري نيروي مقاومت هوا در پوشاك محيط بيرون﴿آيروديناميكي﴾
781
اندازه گيري نيروي نفوذ سوزن در اتصالات مختلف
782
اندازه گيري نيروي نفوذ سوزن در پارچه هاي كولار
783
اندازه گيري نيروي نگهدارنده جوراب به وسيله شبيه سازي ساق پا
784
اندازه گيري نيروي وارد شده به سوزن در هنگام دوخت و مقايسه نتايج بدست آمده با يك روش اندازه گيري ديگر
785
اندازه گيري نيكل به روش اسپكترو فتومتري - تزريق در جريان پيوسته و بهينه سازي طرح فاكتوريال و اندازه گيري همزمان كبالت ، نيكل ، مس به روش اسپكتروفتومتري و ...
786
اندازه گيري نيمه كمي تزايدژن HER-2/neu به روش Differential PCR در بيماران با سرطان سينه در جمعيت اصفهان
787
اندازه گيري هدايت الكتريكي Insb به روش پديده هال
788
اندازه گيري هم ريسكي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
789
اندازه گيري هم زمان كافئين و تئوفيلين در پلاسماي خون و برگ سبز چاي و همچنين اندازه گيري مستقيم تيوسيانات در بزاق دهان انسان به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ﴿ESI-IMS﴾
790
اندازه گيري هم زمان نيترات و نيتريت در آب آشاميدني و سيب زميني به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
791
اندازه گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش پالس ولتامتري با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با پليمر دي سديم - 6 هيدروكسي -5 }(-4سولفوناتو فنيل) آزو {نفتالين -2 سولفونات (سان ست يلو ) در حضور نانو ذرات پلاتين
792
اندازه گيري همزمان آسكوربيك اسيد، استامينوفن و كدئين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره واسپينل ZnCrFeO4 به روش ولتامتري پالس تفاضلي
793
اندازه گيري همزمان آسكورپيك اسيد، اوريك اسيد و اپي نفرين به روش ولتامتري پالس تفاضلي توسط الكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با پليمرزايلنول اورنج .
794
اندازه گيري همزمان آلفازوسين،ايندومتاسين و زايلوتن با استفاده از آناليز چند متغيره و اسپكتروفتومتري
795
اندازه گيري همزمان آنيون هاي نيتريت و بروميد به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش شبكه ي عصبي مصنوعي اندازه گيري همزمان تركيبات پيركسيكام و پيريدوكسين به روش اسپكتروفلوريمتري و مدل سازي به روش آناليز فاكتورهاي موازي
796
اندازه گيري همزمان اپكتروفوتومتري اسكوربيك اسيد دوپامين و اوريك اسيد به روش كمتري مربعات جزيي
797
اندازه گيري همزمان اپي نفرين واستامينوفن با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با ائوزين
798
اندازه گيري همزمان اپي نفرين،استامينوفن ،تريپ توفان به وسيله الكترود كربن
799
اندازه گيري همزمان اسپكتروفتومتري يونهاي كبالت نيكل ومس با استفاده از ليگاند فنيل فلورن در محيط ميسلي به روش حداقل مربعات جزئي PLS()
800
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري اپي نفرين ، استامينوفن و دوپامين بااستفاده از روش حداقل مربعات جزيي در نمونه هاي زيستي
801
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري اپي نفرين ، اوريك اسيد و آسكوربيك اسيد با استفاده از روش كمترين مربعات جزيي در نمونه هاي حقيقي
802
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري كراتينين ، اوروتيك اسيد و اوريك اسيد با استفاده از كاليبراسيون كمترين مربعات جزيي در مايعات بيولوژيكي
803
اندازه گيري همزمان استامينوفن و كافئين در نمونه هاي بيولوژيكي به روش آناليز فاكتورهاي موازي ( PARAFAC)
804
اندازه گيري همزمان اسكتروفتومتري برخي كاتيون هاي فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
805
اندازه گيري همزمان الكتروشيمياي لوودوپا، همووانيليك اسيد و آسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آليزارين قرمز متصل شده با كربن نانو تيوپ
806
اندازه گيري همزمان الكتروشيميايي لوودوپا، همووانيليك اسيد و آسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آلزارين قرمز متصل شده با كربن نانوتيوپ
807
اندازه گيري همزمان دو پامين و اسيد اسكوربيك در نمونه حقيقي با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي ) pls (
808
اندازه گيري همزمان دوپامين و آسكوربيك اسيد توسط روشهاي كمومتري و تكنيك ولتا متري چرخه اي
809
اندازه گيري همزمان دوپامين، اوريك اسيد و آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترد كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره پوشيده شده از اريوكروم بلك T
810
اندازه گيري همزمان سه علف كش فتوكسي اسيد در نمونه هاي آبي با ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پرشده و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
811
اندازه گيري همزمان سيانوكوبالامين و هيدروكسو كوبالامين در تركيبات دارويي فوتوليز شده با استفاده از پردازش تصاوير رنگي و آناليز فاكتوري بر پايه كاهش مرتبه
812
اندازه گيري همزمان سيستئين ، اوريك اسيد و تيروزين به وسيله الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با پلي (4-(2- پاراتوليل دي ازنيل ) بنزين 1و2و3 تري اول )در حضور نانو ذرات طلا
813
اندازه گيري همزمان فلزات سرب ،كادميوم ،مس ،روي و سلنيوم در نمونه هاي شير لبني توليد شده در شهرها صنعتي ايران به روش ولتامتري عاريسازي آندي و كاتدي
814
اندازه گيري همزمان كاتيون هاي منگنز و روي در زعفران بعد از پيش تغليظ بر روي الومينا
815
اندازه گيري همزمان كافئين وپاراستامل در محصولات دارويي به روش اسپكتروفوتومتري مشتقي نوع دوم -تقاطع صفر
816
اندازه گيري همزمان مس ، سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكارگيري ليگاند 1 - ( 2 - پيريديل آزو-)2- نفتول به روش استخراج فاز جامد - اسپكترومتري جذب اتمي شعله
817
اندازه گيري همزمان مقادير كم يون هاي نيكل و مس با استفاده از افزايش استاندارد نقطه اسپكتر فتومتري مشتق اول
818
اندازه گيري همزمان مورفين و ديكلو فناك و وارفارين به وسيله الكترود خمير كربن اصلاح شده در حضور نانو لوله هاي چند ديواره و اسپينل
819
اندازه گيري همزمان نيترات ونيتريت درنمونه هاي زيست محيطي بابكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتريك وكمومتريكس
820
اندازه گيري همزمان هيدروكسيل آمين، هيدرازين و فنول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاح گر آلي و نانوذرات منيزيم اكسيد و تيتانيم دي اكسيد
821
اندازه گيري همزماني تريپتوفان و پنيسيل آمين به روش ولتامتري با استفاده ̍ از الكترود خمير كربن اصالح شده با 4و4 بي فنول و نانولوله هاي كربني چند ديواره
822
اندازه گيري هورمون رشد انسان به كمك اثر كاتاليستي نانو ذرات طلا و اندازه گيري همزمان برخي داروها در مقادير كم با استفاده از روش نورتابي شيميايي كوپل شده با روش ماشين بردار تكيه گاه
823
اندازه گيري هوموسيستئين تام پلاسما در مبتلايان به بيماري عروق كرونر به روش كروماتوگرافي با كارايي بالا(HPLC)
824
اندازه گيري هوموسيستئين تام پلاسما در مبتلايان به بيماري عروق كرونر به روش كروماتوگرافي با كارايي بالا(HPLC)
825
اندازه گيري هيدرازين و آهن (III) به روش سينتيكي - اسپكترفتومتري
826
اندازه گيري هيدرو كربن هاي چند حلقه اي آروماتيك در آب توسط ريز استخراج فاز مايع ايستا و پويا و كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
827
اندازه گيري هيدروژن سولفيد در هوا بر اساس واكنشگر رودامين B و حسگرهاي كاغذي
828
اندازه گيري هيدروكسيل آمين هيدروكلرايد براساس رزونانس پلاسمون سطح و لومينسانس نانو ذرات نقره
829
اندازه گيري و آناليز تاخير بسته ها در بسته ها به صورت مبداء و مقصد
830
اندازه گيري و آناليز تراكم گاز رادون در آب شهرستان خرم آباد
831
اندازه گيري و اتوماسيون با استفاده از محيط شبكه
832
اندازه گيري و ارتقاء بهره وري در مراكز خدماتي و بهداشتي با استفاده از تكنيك DEA در مورد بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
833
اندازه گيري و ارزيابي چروك پارچه با استفاده از پردازش تصوير و قوانين نور
834
اندازه گيري و ارزيابي ميزان بازگشت از چروك پارچه به صورت مداوم
835
اندازه گيري و ارزيابي ميزان پايداري ستون فقرات به كمك روش تحليل ديناميك غير خطي
836
اندازه گيري و انتقال بي سيم اطلاعات ﴿طراحي و پياده سازي كنتور هوشمند﴾
837
اندازه گيري و برآورد تبخير از سطح مخازن تعدادي از سدهاي استان خراسان
838
اندازه گيري و بررسي اثرات تداخلي تومور ماركرهايca.521-ca.91-9
839
اندازه گيري و بررسي تجربي فضايي پرتو ليزر با مد TEM oo
840
اندازه گيري و بررسي جا به جايي طيفي فلوئورسانس القايي ليزري در محيطهاي رنگينه آلاييده به نانوذرات پراكننده
841
اندازه گيري و بررسي خواص پپتيدهاي زيست فعال حاصل از تيمار آنزيمي گوشت شتر
842
اندازه گيري و بررسي رابطه بين شاخص هاي بي ثباتي ازدواج ها و احتمال طلاق آنها در زوجين در 5 سال ازدواج يا بيشتر
843
اندازه گيري و بررسي صداي فن ها با روتورهاي نيمه مخروطي و استوانه اي
844
اندازه گيري و بررسي عوامل موثر بر اشتغال در بخش غير رسمي ايران
845
اندازه گيري و بررسي غلظت گاز رادون آب هاي زيرزميني در مجاورت گسل شهر بابك به منظور پيش بيني زلزله
846
اندازه گيري و بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و دماي كوري فريت هاي نيكل و نيكل روي
847
اندازه گيري و بررسي نقش كارنيتين و فوليك اسيد در كاهش خستگي زودرس در افراد مبتلا به تالاسمي مينور
848
اندازه گيري و بررسي نقش كارنيتين و فوليك اسيد در كاهش خستگي زودرس در افراد مبتلا به تالاسمي مينور.
849
اندازه گيري و برنامه ريزي بهبود بهره وري براساس شاخص هاي مالي در صنايع ريسندگي پشم
850
اندازه گيري و بهبود نمايه سه بعدي چهره با استفاده از تكنيك رويه نگاري ماره
851
اندازه گيري و بهينه سازي تابش هاي ايكس سخت و نرم دستگاه پلاسماي كانوني UIPF
852
اندازه گيري و پيش تغليظ مقادير بسيار كم جيوه و سرب با استفاده از جاذب هاي مغناطيسي اصلاح شده گرافن اكسيد در نمونه هاي آبي و غذايي
853
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در شركت تراكتور سازي ايران
854
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري صنايع كارخانه اي استان يزد: گروه هاي ISIC
855
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروه هاي صنايع ايران ﴿1351 - 1372 ﴾
856
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروههاي صنايع كارخانه اي ايران ( 78 - 1358 )
857
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در واحدهاي صنعتي استان خراسان
858
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري نيروي كار در صنعت بافندگي (همراه مطالعه موردي)
859
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري و پارامترهاي كنترل فني در كارخانه ذوب آهن اصفهان
860
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم رادون در منابع آبي شيراز , measurement and analysis of radon gas concentration in water sources of shiraz
861
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در آب فردوس , Measurment and analysis of radon gas concentration in water of ferdows
862
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در منابع آبي شهر زابل
863
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در منابع آبي شهر زابل
864
اندازه گيري و تجزيه و تحليل رشد بهره وري كل عوامل توليد در صنعت برق ايران﴿1387-1373﴾
865
اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري در شركت كاشي يزد
866
اندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رادون و راديوم در آب جيرفت , Measurment and analysis of rate radon and radium in jirofts water
867
اندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رادون و راديوم در آب شرب رامسر
868
اندازه گيري و تحليل اثر ساختار بازار صنعت پتروشيمي ايران بر تجارت درون صنعت بين ايران و تركيه
869
اندازه گيري و تحليل اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي در ايران دوره مورد بررسي: 1387-1357
870
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد
871
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركتهاي پروژه محور.
872
اندازه گيري و تحليل بهره وري در مجتمع پتروشيمي شيراز
873
اندازه گيري و تحليل بهره وري كل عوامل صنايع كارخانه اي در كشورهاي منتخب ﴿1386-1359﴾
874
اندازه گيري و تحليل تجربي ضرايب فشار در دريچه هاي دو نوع بادگير
875
اندازه گيري و تحليل خواص نانو مكانيكيريز ساختار بينايتي
876
اندازه گيري و تحليل سطح رضايت مشتريان در مراكز درماني؛مطالعه موردي بيمارستان اكباتان همدان
877
اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
878
اندازه گيري و تحليل كارايي فني در صنعت نساجي ايران با استفاده از روش DEA در سال هاي 1373 لغايت 1380
879
اندازه گيري و تحليل و توسعه شاخص هاي موثر كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
880
اندازه گيري و تحويل اثر گازهاي افزودني بر توليد اشعه ايكس و نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف
881
اندازه گيري و تخمين ويژگي هاي هيدروليكي خاك با نفوذ سنج مكشي و شبكه هاي عصبي مصنوعي در مقياس حوضه ي آبخيز
882
اندازه گيري و تعيين مقدار بهينه پتانسيل اكسيداسيون و احيا (ORP) در مدار فلوتاسيون موليبدنيت سرچشمه
883
اندازه گيري و ثبت ارتعاشات توسط يك شتاب سنج
884
اندازه گيري و ثبت دبي جريان آب توسط فلومتر IFC020 از طريق PC
885
اندازه گيري و ثبت و موقعيت چشم
886
اندازه گيري و دزيمتري رادون/تورون و دختران آنها از طريق اسپكترومتري آلفا بوسيله آشكارساز ردپاي هسته اي پلي كربنات
887
اندازه گيري و سطح درام در واحد بخار سيكل تركيبي نيروگاه
888
اندازه گيري و سنجش كارآيي واحدهاي عملياتي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
889
اندازه گيري و سنجش كارآيي واحدهاي عملياتي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي: شركت بهره برداري متروي تهران)
890
اندازه گيري و كنترل ارتعاشات صفحه فلزي با استفاده از ميكروكنترلر AVR
891
اندازه گيري و كنترل جريان آب مصرفي ساختمان از طريق تلفن هاي هوشمند
892
اندازه گيري و محاسبه پارامترهاي پخشي نوترون در محيط كند كننده
893
اندازه گيري و محاسبه توزيع فلوي نوترون هاي حرارتي حاصل از چشمه نوترون سريع BE-AM در آب
894
اندازه گيري و محاسبه چگالي جريان بحراني در ابررساناهاي سراميكي پايه - Yو Bi (ايتريم و بيسموت )
895
اندازه گيري و مدل سازي اكسيژن محلول آب رودخانه زاينده رود
896
اندازه گيري و مدل سازي ترموديناميكي حلاليت گازهاي هيدروكربني در يك مايع يوني
897
اندازه گيري و مدل سازي دانسيته ويسكوزيته و ضريب شكست محلول هاي پلي وينيل پيروليدون در الكلها در دما هاي مختلف
898
اندازه گيري و مدل سازي رياضي مقاومت به خوردگي فوم كامپوزيتي پايه آلومينيم با ذرات تقويت كننده ي SiC
899
اندازه گيري و مدل سازي سفتي و مواد جامد محلول آلو مبتني بر روش غير مخرب ضربه
900
اندازه گيري و مدل سازي ضريب فعاليت مولكول هاي زيستي در الكتروليت هاي آبي
901
اندازه گيري و مدل سازي ضريب هدايت گرمايي نانو سيال
902
اندازه گيري و مدلسازسي ويسكوزيته دانسيته و ضريب شكست محلول هاي پلي اتيلن گليكول400+متوكسي بنزن وپلي اتلين گليكول400+اتوكسي بنزن درد ماهاي مختلف
903
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي جداسازي مخلوط‌هاي با نقطه جوش نزديك با استفاده از فرآيند تشكيل هيدرات (محلول بنزن/ سيكلوهگزان)
904
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت كربن دي اكسيد در محلولهاي آبي آلكانول آمين در حضور نمك گرما مقاوم
905
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي حلاليتدي اكسيدكربن در محلول آبي نرمال متيل دي اتانول آمين (MDEA) و آمينواتيل - اتانول آمين (AEEA) در بارگذاريهاي پايين
906
اندازه گيري و مدلسازي حلاليت دي اكسيد كربن در آب دريا
907
اندازه گيري و مدلسازي دانسيته , ويسكوزيته و ضريب شكست پلي اتيلن تر فتالات در حلال1و2 دي كلر و استيك اسيد و مخلوط وزني 60/40 فنل-1و2 دي كلر وبنزن در دماهاي مختلف
908
اندازه گيري و مطالعه خواص انتقالي و حجمي مخلوط دوتايي مايع يوني 1-بوتيل 3-متيل ايميدازوليوم هگزافلوئورو فسفات PF6 [bmim] با تركيبات آروماتيك و بررسي برهم كنش هاي بين مولكولي با استفاده از روش هاي طيف سنجي مادون قرمز و رزونانس مغناطيسي هسته اي دوزي
909
اندازه گيري و مقايسه خواص برشي پارچه هاي تاري - پودي با استفاده از دو روش مختلف
910
اندازه گيري و مقايسه زمان تمركز با روش هاي تجربي
911
اندازه گيري و مقايسه مزيت نسبي بنگاه هاي كوچك و متوسط در صنعت فرش دستباف مطالعه موردي شهرستان اصفهان
912
اندازه گيري و مكان يابي تخليه جزئي در ترانسفور ماتور قدرت
913
اندازه گيري واپيچش قطعه ريخته گري شده zشكل سربي به روش المان محدود و مقايسه آن با داده هاي تجربي
914
اندازه گيري واپيچش قطعه ريخته گري شده نبشي شكل سربي به روش المان محدود
915
اندازه گيري واناليز تراكم گاز رادون در اب
916
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون در آب شهرستان گلباف
917
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون در منابع ابي شيراز
918
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون وراديوم در آب شهرستان فاروج
919
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون وراديوم در آب شهرستان فاروج
920
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان تراكم رادون در اب ناحيه داوران شهرستان رفسنجان
921
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون در تعدادي از واحدهاي صنعتي
922
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون وراديوم در اب جيرفت
923
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون وراديوم در اب شرب رامسر
924
اندازه گيري وتحليل ميزان ارتعاش دست وبازوي اپراتور درتراكتورهاي يونيورسال 056- مسي فرگوسن 582و992 درشرايط مختلف كاري
925
اندازه گيري ولتا متري گلوتاتيون و هموسيستئين با استفاده از يك الكترود خمير نانو لوله كربني اصلاح شده
926
اندازه گيري ولتامتري زايلتون بر پايه الكترود اصلاح شده خمير كربن با نانو ذره آلومينا
927
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
928
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
929
اندازه گيري ولتامتري ناپروكسن بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات سيليس
930
اندازه گيري ولتامتري همزمان استامينوفن وكدئين توسط الكترود وخمير كربن اصلاح شده با نانو كامپوزيت
931
اندازه گيري ولتامتري همزمان ترامادول و دوپامين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده توسط آليزارين قرمز و نانولوله هاي كربني چندجداره
932
اندازه گيري ولتامتري هيدرازين در سطح الكترود كربن شيشه اي و خمير كربن اصلاح شده توسط نانو لوله هاي كربني و تركيبات تيرون و پاراآمينوفنول
933
اندازه گيري ومحاسبه انرژي موثر طيف اشعه ايكس
934
اندازه گيري يون پتاسيم محلول در خون به روش غير تهاجمي با استفاده از سيستم فازي
935
اندازه گيري يون سولفيد بر اساس واكنش با 3و5 - دي نيترو بنزوئيك اسيد وسديم 1و2- نفتوكينون -4- سولفونات با روش هاي اسپكتروفتومتري واسپكتروفلوريمتري
936
اندازه گيري يون كادميوم (11) در نمونه هاي آبي توسط روش ولتامتري با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن , determination of cd )11( in water samples by voltammetry using nanomagnetite particles
937
اندازه گيري يون لانتانيم در نمونه هاي آبي با روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي با اسپكتروفتومتري مرئي - فرابنفش و بهينه سازي با روش هاي طراحي آزمايش
938
اندازه گيري يون نيكل با روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي با اسپكتروفوتومتري مريي - فرابنفش و بهينه سازي حذف يون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 پوشش داده شده با كيتوسان در نمونه هاي حقيقي
939
اندازه گيري يون هاي دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير و امكانسنجي اندازه گيري يون هاي دستگاه پلاسماي كانوني مينياتوري اميركبير
940
اندازه گيري يون هاي كبالت ، نيكل ، سرب ، مس و آهن ( ) با استفاده از آلوميناي پوشيده شده با سورفاكتانت سديم دودسيل سولفات
941
اندازه گيري‌‌ طيفسنجي نوري UV-Vis همزمان‌‌ يون‌‌هاي‌‌آهن(II) و آهن(III) با استفاده از روش‌‌هاي منحني درجهبندي چند متغيره
942
اندازه گيري، آناليز و ارزيابي نويز صوتي در پستهاي توزيع و فوق توزيع و پيشنهاد راهكار مناسب جهت كاهش نويز در يك پست نمونه
943
اندازه گيري، تجزيه و تحليل بهره وري كارخانه جهان صادرات نطنز و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
944
اندازه گيري، تحليل و بهبود بهره وري در بخش تلفن ثابت در شركت مخابرات استان يزد
945
اندازه گيري، تحليل و بهبود بهره وري در شركت كاشي مسعود ايران
946
اندازه گيريو تحليل نروي لازم براي بيرون كشيدن ﴿كندن﴾ پايل ﴿خاب - پرز﴾ فرش ماشيني از الياف مختلف و تراكمهاي متفاوت
947
اندازه نافشردگي تعميم يافته براي مجموعه ها و عملگرها در يك فضاي باناخ
948
اندازه نافشردگي در فضاهاي موضعا" محدب
949
اندازه نافشردگي و برخي كاربردهاي آن در فضاهاي دنباله اي
950
اندازه نافشردگي و كار بردهاي ان
951
اندازه نافشردگي و كاربردهاي آن در معادلات تابعي انتگرالي
952
اندازه ها (مباني احتمال پاتريك بيلينگزلي )
953
اندازه هار در فضاهاي يكنواخت
954
اندازه هاي احتمال روي SIN- گروه ها و برخي ايده آل هاي وابسته در گروه هاي جبري
955
اندازه هاي پيوسته مطلق روي نيم گروه هاي توپولوژيك
956
اندازه هاي تصادفي تجزيه پذير
957
اندازه هاي تصادفي ساده و فرآيندهاي ساده
958
اندازه هاي طيفي و شرايط بسته بودن آ نها
959
اندازه هاي فازي پوچ جمعي بر روي فضاهاي متريك
960
اندازه هاي كارايي بر مبناي متغيرهاي كمكي در تحليل پوششي داده ها
961
اندازه هاي مطلقا" پيوسته روي نيم گروه هاي توپولوژيك موضعا" فشرده
962
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ
963
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي دنباله اي
964
اندازه هاي وابستگي وارتباط بين متغيرها در مدلهاي تصادفي
965
اندازه هايي براي مقياس پذيري
966
اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زير مجموعه هاي فشرده خط حقيقي
967
اندازه ولتامتري همزمان آسكوربيكاسيد
968
اندازه ي كلاس تزويج عضوهاي p- تكين در گروه هاي متناهي
969
اندازه ي نافشردگي و كاربرد آن در حل معادلات ديفرانسيل شبه خطي با شرايط غير موضعي
970
اندازه‌ گيري هيدرازين و سيستئين با استفاده از الكترودهاي اصلاح‌ شده با نانو لوله‌ هاي كربني چند ديواره
971
ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ول‍ت‍ا م‍ت‍ري‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ B2 ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ك‍ت‍رود خ‍م‍ي‍ر ك‍رب‍ن‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍و ذرات‌ TIO2 و ك‍ارب‍رد اي‍ن‌ روش‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ داروي‍ي‌
972
اندازه‌گيري آزمايشگاهي پارامترهاي لازم براي محاسبه فرونشست خاك‌هاي غيراشباع
973
اندازه‌گيري آزمايشگاهي توزيع پذيري مواد دارويي در سامانه‌هاي دو فازي-آبي بر پايه مايعات يوني
974
اندازه‌گيري آزمايشگاهي جذب دي¬اكسيدكربندر حلال آبي مورفولين
975
اندازه‌گيري آزمايشگاهي و مدلسازي حلاليت مواد دارويي در سيال فوق بحراني دي‌اكسيدكربن
976
اندازه‌گيري آهنگ رهايش ايبوبروفن از لايه الكتروريسي شده آميزه (PCL) پلي كاپرولاكتان ايبوبروفن
977
اندازه‌گيري اثر شلاقي با تمركز بر سيستم‌هاي توزيع
978
اندازه‌گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم يون مس((IIپس از استخراج با روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي با استفاده از ليگاند (3,4- بيس]}2- هيدروكسي-3- متوكسي-5- (4- متيل فنيل آزو)بنزيليدين[- آمينو{فنيل) فنيل متانون
979
اندازه‌گيري اسپكتروفوتومتري همزمان يون‌هاي آهن(III)، نيكل(II)، كبالت(II) و مس(II) با استفاده از روش‌هاي كمومتريكس در واكنش با (Z2،Z'2)-2،'2-(S4R,5)-4،5،6-تري‌هيدروكسي‌هگزان-1،2-دي‌ايليدن)بيس(N-فنيل‌هيدرازين‌كربوتيوآميد)
980
اندازه‌گيري الكتروشيميايي سيستئين با استفاده از الكترود كربن-مايع يوني اصلاح شده با كمپلكس ترپيريدين مس(II)
981
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گاليم (III)از طريق تشكيل نانوساختار دفري‌اكسامين روي سطح الكترود كربن شيشه‌اي به كمك روش‌هاي DPVو CV
982
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گزينشي لوودوپا در حضور آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با گرافن بهبود يافته خودآرا شده با نانوذرات طلا
983
اندازه‌گيري پركلرات و تيوسيانات با الكترود انتخابگر يوني‌
984
اندازه‌گيري تجربي اثر عمق برش در فرزكاري بر روي تنش باقي‌مانده در سطح با روش Eddy Current
985
اندازه‌گيري تجربي بهره‌ي سيگنال كوچك و شدت اشباع در يك نوسانگر - تقويت كننده ي تار نوري دوغلافي سيليكاي آلائيده به ايتربيم
986
اندازه‌گيري تجربي خواص ترموفيزيكي نانو سيالات بر پايه مايعات يوني
987
اندازه‌گيري تجربي خواص رئولوژيكي و ارائه‌ي مدل ويسكوالاستيك براي نفت خام واكس‌دار
988
اندازه‌گيري تجربي دنباله ناپايدار ايرفويل نوساني سينوسي در راستاي قائم با استفاده از جريان‌سنج سيم داغ
989
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشِ مقاومتي سر به سر به روش آلتراسونيك
990
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم و مس به روش التراسونيك
991
اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند در ورق‌هاي دولايه خمكاري شده
992
اندازه‌گيري توزيع زاويه‌اي پرتو گاما
993
اندازه‌گيري جمع شدگي خودزا در بتن خودمتراكم و روش‌هاي كاهش آن
994
اندازه‌گيري دانسيته نانوالياف
995
اندازه‌گيري درجه همدوسي مكاني به كمك حسگر شيك-هارتمن و زرنيك و زايدل و درجه همدوسي زماني به روش تعيين طول همدوسي با تكنيك تداخل سنجي
996
اندازه‌گيري دُز اندام‌هاي غيردرگير درپرتودرماني سرطان پستان با استفاده از دُزيمتر گرمالياني (TLD)
997
اندازه‌گيري دوپامين با استفاده از الكترود اينديم قلع اكسيد اصلاح شده با رسوب‌دهي الكتروشيميايي مستقيم نانو‌ذرات طلا‌- پلاتين
998
اندازه‌گيري سطح ويژه ذرات كاتاليستي توليد شده به روش پيروليز پاششي به كمك روش جذب متيلن بلو
999
اندازه‌گيري شباهت در سري‌ هاي زماني مالي (مطالعه‌اي در شاخص‌هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران)
1000
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگي تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
بازگشت