<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
انتخاب امكان دريچه خروجي هواي سالن امتحانات دانشگاه صنعتي سيرجان با استفاده از برنامه فلوئنت
2
انتخاب انباره ها در سامانه هيدروليك
3
انتخاب اندازه ي هادي در شبكه هاي توزيع شعاعي
4
انتخاب اهداف عملياتي يك نقشه استراتژيك سناريومبنا با استفاده از تكنيك سيستم ديناميك (مطالعه موردي: توليد كننده محصولات چوبي صدف)
5
انتخاب اوليه فرايند ساخت به كمك كامپيوتر
6
انتخاب اوليه‌هاي بهينه در مواد رنگزاي نساجي با استفاده از روش‌هاي ابتكاري
7
انتخاب ايرفويل توربينهاي بادي براي بادهاي كم سرعت
8
انتخاب اين ويوو واين ويترو براي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم نان
9
انتخاب براساس معياركولبك -ليبر براي 2k>مدل غيرآشيانه اي
10
انتخاب براي مقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از شاخص هاي زراعي فيزيولوژيكي و متابوليكي
11
انتخاب بهترين پيش شرط براي حل دستگاههاي معادلات خطي از برخي معادلات ديفرانسيل پاره اي
12
انتخاب بهترين تركيب ويژگي هاي فركانس براي تفكيك حالت هاي ذهني
13
انتخاب بهترين حلال ، جهت حاليت و ويسكوزيته كيتين
14
انتخاب بهترين روش ارتباطات بازاريابي يكپارچه به روش AHP در برج تجاري يادمان استان البرز
15
انتخاب بهترين روش ارتباطات بازاريابي يكپارچه به روش AHP در برج تجاري يادمان استان البرز
16
انتخاب بهترين روش بازيابي پايه هاي معدن زير زميني رو مرمر
17
انتخاب بهترين روش دفع زباله¬هاي واحدهاي درماني كوچك با استفاده از مدل تصميم-گيري چند معياره AHP
18
انتخاب بهترين سطح مقطع براي قلاب جرثقيل با استفاده از نرم افزار ABAQUS
19
انتخاب بهترين سناريوي توليد با در نظر گرفتن عدم قطعيت
20
انتخاب بهترين مدل براي نوسازي وبهسازي بافت فرسوده شهر تهران به روش پروموته
21
انتخاب بهينه افزونگي ها در سيستم هاي K ‐از‐ n
22
انتخاب بهينه پارامترهاي آيروديناميكي يك كمپرسور چندمرحله و ارائه ابعاد آن توسط بسته نرم افزاري
23
انتخاب بهينه پارامترهاي ماشينكاري با استفاده از روش GONNS
24
انتخاب بهينه پروژه با استفاده از روش تجزيه و تحليل حالات شكست و اثرات آن و برنامه ريزي چندهدفه ، مطالعه ي موردي : شركت بهسازان صنايع خاورميانه درشركت فولاد هرمزگان
25
انتخاب بهينه پهناي نوار در هموار سازي هسته اي دوره نگار
26
انتخاب بهينه تعداد، نوع و محل وسايل حفاظتي و كليدزني جهت حفاظت شبكه هاي توزيع
27
انتخاب بهينه روش حفاري با ارايه يك رويكرد مقايسه اي تصميم گيري (topsis,ahp,Matrix Risk) به منظور حداقل نمودن ريسك عمليات حفاري
28
انتخاب بهينه زير فضاهاي رنگي در سيستم هاي خودكار بازشناسي چهره
29
انتخاب بهينه سبد سهام بكمك شبكه عصبي بر روي گريد
30
انتخاب بهينه صنايع
31
انتخاب بهينه قاب صلب يا مهاربندي براي مقاومت در برابر زلزله در ساختمانهاي فولادي متعارف
32
انتخاب بهينه ماشين آلات با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي مطالعه موردي: حفر تونل محور مشهد -سرخس
33
انتخاب بهينه ماشين آلات با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي) مطالعه موردي: حفر تونل محور مشهد- سرخس(
34
انتخاب بهينه مصالح نوين ساخت بر اساس پارامترهاي موثر در ساختمان هاي متداول
35
انتخاب بهينه مقطع كابلهاي در شبكه هاي قدرت توزيع و فوق توزيع
36
انتخاب بهينه مكان چاه با استفاده از الگوريتم تخمين تصادفي اختلال هم‌زمان
37
انتخاب بهينه ناوگان ماشين آلات عمليات خاكي با استفاده از الگوريتم ژنتيك و نظريه صف
38
انتخاب بهينه ي شبكه در شبكه هاي بي سيم ناهمگون
39
انتخاب بهينه¬ي روش اجرا (PDS) در پروژه ساختمان¬هاي بلندمرتبه
40
انتخاب پارامتر شدت مناسب براي تحليل IDA در محدوده ي خطي و غيرخطي مصالح: مطالعه موردي يك قاب خمشي فولادي يك درجه آزادي
41
انتخاب پارامتر شكل در روش‌هاي تقريب مبتني بر توابع پايه‌اي شعاعي
42
انتخاب پارامترهاي تاثيرگذار درشبيه سازي مخزن بوسيله پروكسي مدل با استفاده از اناليز حساسيت
43
انتخاب پارامترهاي مناسب در حيطه الگوريتم هاي پارامترثابت براي برخي از مسائل هندسه محاسباتي
44
انتخاب پاسخ به نفوذ مبتني بر تصميم گيري فازي و با كمك ارزيابي ريسك
45
انتخاب پذيري برخي گرافهاي چند بخشي كامل و حدس اهبا
46
انتخاب پرتفوليو بهينه با استفاده از مدل هاي خطي و مدل شارپ ﴿مطالعه موردي : 50 شركت پرتر در بورس اوراق بهادار تهران﴾
47
انتخاب پرتفوي با استفاده از تئوري تصميم گيري گروهي فازي در شركتهاي پذيرته شده در بورس اوراق بهادار تهران﴿1384-1380﴾
48
انتخاب پرتفوي بهينه بااستفاده از مدل مبتني بر حسابداري ذهني
49
انتخاب پرتفوي بهينه بر اساس قواعد فازي (مطالعه اي در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
50
انتخاب پرتفوي بهينه سرمايه گذار با قيد ارزش در معرض ريسك
51
انتخاب پروژه هاي توسعه ي خيابان هاي شهري با توجه به رويكرد عدالت فضايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
52
انتخاب پروژه هاي حفاري اكتشافي چاه نفتي با در نظر گرفتن ريسك در اين پروژه‌ها
53
انتخاب پروژه هاي خياباني جهت تعريض در شبكه هاي شهري
54
انتخاب پروژه هاي مطلوب در بنگاههاي اقتصادي(مطالعه موردي شركتهاي حمل ونقلي )
55
انتخاب پهناي باند در برآورد چگالي كرنل
56
انتخاب پورتفوليو پروژه NPD در محيط رقابتي با در نظر گرفتن ريسك انتخاب پروژه ها
57
انتخاب پورتفوليوي بهينه پروژه ها با توجه به اهداف استراتژيك سازمان، مطالعه موردي: راه آهن ج.ا.ا
58
انتخاب پورتفوليوي پروژه با در نظر گرفتن تاثيرات اجتماعي و زيست محيطي
59
انتخاب پورتفوليوي پروژه با درنظرگرفتن وابستگي بين پروژه‌ها
60
انتخاب پورتفوليوي تاب آور پروژه بر اساس نظريه سازمان هاي با قابليت اطمينان بالا
61
انتخاب پورتفوي قراردادهاي معاوضه نكول اعتباري و قيمت گذاري آن با استفاده از برنامه نويسي شبكه ژنتيك
62
انتخاب پوشش مناسب براي فولاد ST-37در محيط هاي دريايي
63
انتخاب پوشش مناسب براي فولادST-37 در محيط هاي دريايي
64
انتخاب پوشش مناسب جهت جلوگيري از خوردگي
65
انتخاب پوشش مناسب در خط لوله فولادهاي حاوي گاز ترش
66
انتخاب پيش‌رونده‌ي گره‌هاي نامزد ارسال در مسيريابي فرصت‌طلبانه شبكه‌هاي بي‌سيم موردي با درنظرگرفتن انرژي
67
انتخاب پيمانكاران جزء با رويكرد مديريت ريسك
68
انتخاب پيمانكاران عمراني تحت فاكتورهاي ريسك پروژه با استفاده از تلفيق تكنيك هاي تئوري خاكستري،ديمتل و اي ان پي GREY THEORY & DEMATEL & ANP
69
انتخاب تأمين كننده با در نظر گرفتن ريسك انقطاع در زنجيره تأمين
70
انتخاب تأمين كننده تاب آور در صنعت ساخت و ساز با رويكرد تصميم گيري چندشاخصه در فضاي عدم قطعيت
71
انتخاب تأمين كننده در زنجيره ي تأمين با رويكرد خوشه بندي فازي و روش تاگوچي (مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران- يزد)
72
انتخاب تأمين كننده سبز با استفاده از روش هاي تصميم گيري گروهي فازي VIKOR-GRA-Topsis
73
انتخاب تأمين‌كنندگان بر مبناي ريسك آن‌ها با استفاده از روش خوشه بندي DBSCAN
74
انتخاب تأمين‌كنندگان و حداقل نمودن تعداد عمليات همراه با تأخير در زنجيره تأمين ساخت بر اساس سفارش
75
انتخاب تأمين‌كننده براي چهارچوب هاي قراردادي در امداد بشردوستانه
76
انتخاب تامين كنندگان به استفاده از تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس منطبق بر منطق فازي
77
انتخاب تامين كنندگان در سازمانهاي پروژه محور با استفاده از روش الكتره III
78
انتخاب تامين كنندگان و تخصيص سفارش به آنها تحت شرايط پويا در زنجيره هاي تامين
79
انتخاب تامين كننده
80
انتخاب تامين كننده با استفاده از آنتروپي شانون و تاپسيس فازي در زمينه مديريت ريسك زنجيره تامين(مطالعه موردي شركت فراوردههاي لبني كاله)
81
انتخاب تامين كننده با استفاده از روشهاي TCO و AHP
82
انتخاب تامين كننده با استفاده از رويكرد تصميم گيري گروهي چندمعياره براساس مجموعه هاي فازي شهودي با مقادير بازه ايي (مطالعه موردي در يك سازمان پروژه محور)
83
انتخاب تامين كننده با استفاده از يكپارچه سازي تصميمات استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي تحت محدوديت هاي CAPQU با تقاضاي احتمالي
84
انتخاب تامين كننده با درنظرگرفتن شكست تحويل
85
انتخاب تامين كننده با روش تحليل سلسله مراتبي
86
انتخاب تامين كننده بر اساس اشتراك گذاري اطلاعات با ملاحظه مديريت ريسك. مطالعه موردي:ايران خودرو
87
انتخاب تامين كننده بر اساس بهينه سازي سبد محصول
88
انتخاب تامين كننده به همراه تامين ميزان سفارش
89
انتخاب تامين كننده به همراه تعيين ميزان سفارش
90
انتخاب تامين كننده در شرايط تخفيف و با تقاضاي وابسته به قيمت
91
انتخاب تامين كننده سبز با درنظر گرفتن تخصيص سفارش در زنجيره تامين حلقه بسته و مطالعه موردي ايران خودرو
92
انتخاب تامين كننده سبز در شرايط عدم قطعيت با استفاده از بهينه سازي استوار
93
انتخاب تامين كننده مقيد به اصول زنجيره تامين سبز ( موردكاوي : صنعت كاشي)
94
انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارش در محيط ارائه طرح هاي تخفيف و پيشنهاد تسهيم درآمد در شرايط محدوديت منابع تامين كننده ها
95
انتخاب تبديلات بهينه در رگرسيون
96
انتخاب تركيب سبد تسهيلات اعطايي براي موسسات مالي با استفاده از تكنيك هاي بهينه سازي
97
انتخاب تركيب سبد تسهيلات اعطايي براي موسسات مالي با استفاده از تكنيك هاي بهينه سازي
98
انتخاب تركيب وب سرويس ها به طور ديناميك با توجه به كيفيت سرويس دهي
99
انتخاب ترمينال وتست الارمهاي ماكس
100
انتخاب تصادفي وابسته
101
انتخاب تعداد ، توان نامي و استراتژي عملكرد بهينه محرك اوليه در سيستم هاي توليد همزمان برق و گرما
102
انتخاب تعداد و نوع محركهاي اوليه در سيستمهاي توليد همزمان كوچك با استفاده از تحليل اگزرژي - اقتصادي
103
انتخاب تعدادكمينه لايه ها و ترتيب آن‌ها در لباس محافظ براي هواي فوق سرد مناسب با شرايط جوي مناطق شمال غرب كشور
104
انتخاب تكنولوژي مناسب خط نورد و توليد لوله (ارزيابي فني -اقتصادي)
105
انتخاب تكنولوژي مناسب و ارائه مدل با توجه به محدوديتهاي صنايع نساجي پنبه‌اي با مطالعه موردي دركارخانه چيت ري
106
انتخاب تكنولوژي نيروگاهي با استفاه از روش AHP
107
انتخاب توأم رله و جمر در شبكههاي امن رله دوسويه
108
انتخاب توپولوژي مناسب جهت بهبود عملكرد مبدل‌هاي واصل توربين‌هاي بادي دريايي به خطوط HVDC
109
انتخاب جهت بهينه حفاري در مخازن شكاف دار با توجه به جهت شكستگي هاي منطقه (همراه با مطالعه موردي﴾
110
انتخاب چيدمان بهينه الياف بر مبناي معكوس شدن سطوح كنترل روي يك بال كامپوزيتي داراي سوييپ
111
انتخاب حالت تبادل اطلاعات و انتساب كانال براي ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي نسل پنجم بيسيم با در نظر گرفتن كيفيت سرويس
112
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻼل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاى ﺗﻘﻄﯿﺮ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻰ
113
انتخاب خصوصيات بيزي براي رگرسيون خطي پررتبه از طريق تقريب آيزينگ با كاربردهايي براي ژنوم ها
114
انتخاب خلا در نظريه ميدان هاي كوانتومي
115
انتخاب خودكار پاسخ به نفوذ با آگاهي از تابع هزينه
116
انتخاب خوشه بندي تركيبي مبتني بر بهينه سازي رياضي و اجتماعي
117
انتخاب دانش پيشگام ﴿پيشران ﴾ درعصر اقتصاد دانش بنيان ، ضرورت ها ومعيارها
118
انتخاب دنباله آموزشي به منظور تخمين كانال سيستم مخابراتي MIMO-OFDM با استفاده از تجزيه به عاملهاي تكين
119
انتخاب راهبردهاي مناسب بازاريابي اينترنتي در شركتهاي توليد برتر ايران بر اساس مدل سه C
120
انتخاب ركورد مناسب جهت انجام تحليل ديناميكي با استفاده از طيف ميانگين شرطي
121
انتخاب رله در شبكه بي سيم مشاركتي دو پرشي به كمك پروتكل تخمين و ارسال
122
انتخاب رله در شبكه هاي راديوشناختي مشاركتي مبتني بر نظريه بازي ها
123
انتخاب رله و اختصاص توان در شبكه هاي بي سيم به كمك تئوري بازي
124
انتخاب رله و كنترل توان همزمان همزمان در شبكه هاي مخابرات مشاركتي
125
انتخاب رله و مديريت تداخل در شبكه هاي راديوي شناختي مشاركتي
126
انتخاب رهبر در سيستم‌هاي چند عاملي مبتني بر همكاري با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي، هيجاني و شناختي با رويكرد فازي
127
انتخاب روتور مولد بادي
128
انتخاب روش استخراج زير زميني كانسارهاي فلزي با استفاده از مدلسازي عددي
129
انتخاب روش استخراج معادن كوچك مقياس با در نظر گرفتن معيارهاي مديريتي دريك مجموعه واحد مطالعه موردي معدن آي قلعه سي
130
انتخاب روش استخراج معدن بنتونيت عشق آباد طبس وابسته به شركت درين كاشان
131
انتخاب روش استخراج مناسب با توجه به هندسه ذخيره
132
انتخاب روش استخراج و طراحي كانسار مس دره زرشك در استان يزد
133
انتخاب روش بهينه اندازه گيري جريان دوفازي (مايع-جامد، مايع-مايع) و ساخت نمونه آزمايشگاهي
134
انتخاب روش بهينه اندازه گيري جريان دوفازي مايع- گاز و ساخت نمونه آزمايشگاهي
135
انتخاب روش بهينه تأمين مالي پروژه‌هاي مشاركت بخش دولتي با بخش خصوصي در بزرگراه‌ها
136
انتخاب روش بهينه جهت توليد نقشه شاهد ژئوشيمي در تهيه نقشه پتانسيل معدني: مطالعه موردي برگه 1:100000 ورزقان
137
انتخاب روش بهينه ساخت با رويكرد ردپاي كربن در پروژه هاي ساختماني شهر تهران
138
انتخاب روش حفاري مناسب براي ايستگاه S مترو اصفهان با استفاده از مدل سازي عددي
139
انتخاب روش حفاري و پايدارسازي تونل در زمين هاي سست شهري ﴿مطالعه موردي تونل دسترسي كردستان﴾
140
انتخاب روش ساخت قطعات به كمك كامپيوتر
141
انتخاب روش مناسب ازدياد برداشت از ميادين نفتي بر اساس الگوريتم تصميم گيري چند معياره
142
انتخاب روش مناسب هوشمندي تكنولوژي با استفاده از روش دلفي فازي و تجزيه و تحليل تناظر چندگانه -مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه
143
انتخاب روشهاي استخراج مناسب معادن به كمك كامپيوتر
144
انتخاب روشي مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي در تشخيص بيماري اسكيزوفروني
145
انتخاب رويكرد مناسب سناريونگاري با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره‌ي فازي
146
انتخاب زلزله جهت تحليل تاريخچه زماني در ساختگاه نزديك به گسل
147
انتخاب زيرمجموعه هاي مناسب از راهكارهاي موجود با در نظر گرفتن محدوديتها و با استفاده از تصميم گيري گروهي مطالعه موردي در شركت ايران خودرو
148
انتخاب زيستگاه آهوي ايراني ﴿Gazella subgutturosa﴾ در منطقه حفاظت شده كالمند، استان يزد
149
انتخاب زيستگاه توسط آهوي ايراني در پناهگاه حيات وحش موته
150
انتخاب زيستگاه خفاش Pipistrellus Kuhlii در شهر كرمانشاه و خرم آباد
151
انتخاب زيستگاه و برآورد فراواني گورخر ايراني (Equns hemionus onager) در پارك ملي قطرويه
152
انتخاب زيستگاه و تفكيك آشيان بوم شناختي گونه هاي مارمولك همبوم در پارك ملي كلاه قاضي
153
انتخاب زيستگاه و تنوع ژنتيكي رودك عسلخوار (Mellivora capensis) در ايران
154
انتخاب ژن هاي مرتبط با استفاده از روش طيفي
155
انتخاب ساختار براي شناسايي سيستم هاي غيرخطي
156
انتخاب سازه نگهبان مناسب با رويكرد تصميم گيري چند معياره و منطق فازي استاد
157
انتخاب سبد بهينه پروژه هاي سرمايه گذاري خطرپذير
158
انتخاب سبد بهينه پروژه هاي عمراني شهري با استفاده از رويكرد تلفيقي تحليل سلسله مراتبي فازي و كوپراس مطالعه موردي : سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
159
انتخاب سبد پروژه با استفاده از تصميم گيري چندمعياره و برنامه ريزي عدد صحيح با در نظر گرفتن شاخص هاي توسعه پايدار
160
انتخاب سبد پروژه با رويكرد مديريت استراتژيك
161
انتخاب سبد پروژه ها با استفاده از مدل برنامه ريزي دوسطحي
162
انتخاب سبد پروژه هاي ساختماني با رويكرد مديريت ريسك
163
انتخاب سبد سرمايه در بازارهاي تصادفي با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
164
انتخاب سبد سرمايه گذاري با درنظرگرفتن معيارهاي مالي و اخلاقي
165
انتخاب سبد سهام از طريق خوشه بندي در شبكه هاي مالي مبتني بر همبستگي
166
انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوريتم بهينه سازي جهش قورباغه ها
167
انتخاب سبد سهام با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
168
انتخاب سبد سهام با معيارهاي ريسك VaR-CVaR
169
انتخاب سبد سهام رديابي كننده شاخص به صورت تنك و متنوع با استفاده از تكنيك هاي بهينه سازي
170
انتخاب سبد سهام مبتني بر سناريو با بازده فازي: رويكرد بهينه سازي پايدار ملوي
171
انتخاب سبدسهام با مدل تركيبي مبتني بر سيستم استنتاج عصبي- فازي تطبيقي
172
انتخاب سبدي از طرح ها و پروژه ها براي توسعه ي مبتني بر دانش در ايران با استفاده از شاخص پيچيدگي اقتصادي و شاخص هاي اقتصاد دانش بنيان
173
انتخاب سرويس براي اشياي هوشمند در حوزه اينترنت اشياء
174
انتخاب سرويس ذخيره ساز ابري مناسب براي جرياني از كاربردهاي اينترنت اشياء
175
انتخاب سرويس مناسب بر اساس اعتماد در رايانش ابري سيار
176
انتخاب سنجه شدت مناسب براي بررسي عملكرد لرزه‌اي سازه‌ها
177
انتخاب سهام برتر با بكارگيري استراتژي كانسيلم و كاربرد ابر ايچيموكو در تشخيص زمان ورود و خروج به اين سهام (نمونه مورد مطالعه:كليه شركت هاي توليد كننده مواد پايه در بورس و فرابورس تهران)
178
انتخاب سويه هايي از باكتري هاي اسيد لاكتيك با توانايي بهينه توليد GABA و پپتيدهاي بازدارنده ACE به منظور توليد يك فرآورده شير تخميري فراسودمند
179
انتخاب سياست نگهداري و تعميرات به وسيله ي مدل هاي مدرن و كارا براي صنعت فرش ماشيني(مطالعه موردي)
180
انتخاب سيال حفاري مناسب براي حفاري در آبهاي عميق درياي خزر
181
انتخاب سيستم سازه اي ساختمان با معيارهاي توسعه ي پايدار
182
انتخاب سيستم مناسب آبياري تحت فشار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
183
انتخاب سيستم مناسب حمل و نقل همگاني در مجموعه شهري تهران
184
انتخاب سيمان با نفوذ پذيري كم، جهت بهينه سازي سيمانكاري چاههاي گازي
185
انتخاب سينتيك غيرفعال شدن كاتاليست هيدروژناسيون انتخابي استيلن
186
انتخاب شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد براي واحدهاي سازماني شركت‌هاي پروژه ‌محور
187
انتخاب شكل مناسب شفت براي ورودي دستگاه TBM با استفاده از مدلسازي عددي (مطالعه موردي خط 7 ،متروي تهران)
188
انتخاب صحيح ابزار و طراحي مكانيزم مناسب و روش بهينه براي داخل تراشي لوله هاي طويل
189
انتخاب صحيح نقطه جداري گذاري و طراحي بهينه ي آن جهت دست يابي به افق هاي پايين گروه دهرم در يكي از چاه هاي اكتشافي ميادين جنوبي كشور
190
انتخاب طراحي و بهينه سازي موتور هوايي توربوفن
191
انتخاب طرح سانسور فزاينده بهينه در آزمون هاي طول عمر
192
انتخاب طرح مفهومي سيستم هشدار و بوق
193
انتخاب طرح هندسي بهينه براي تقاطع هاي غير همسطح با كمك مدلهاي كامپيوتري
194
انتخاب طول افقي بهينه در يك چاه افقي
195
انتخاب عصاره گير مناسب جهت ارزيابي ازت قابل جذب خاكهاي آهكي استان اصفهان و تعيين حد بحراني ازت براي گياه ذرت
196
انتخاب عصاره گير مناسب جهت استخراج پتاسيم قابل جذب براي گياه ذرت در خاكهاي منطقه مركزي استان اصفهان
197
انتخاب عصاره گير مناسب جهت استخراج فسفر قابل جذب و تعيين حد بحراني فسفر براي گياه ذرت در خاكهاي آهكي منطقه اصفهان
198
انتخاب فاز بهينه نمونه بردار در گيرنده هاي ديجيتال
199
انتخاب فرآيند بهينه ارتقاء كيفيت بنزين با استفاده از برنامه ريزي خطي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي
200
انتخاب فرآيند توليد و انتخاب ماشين ابزار به كمك كامپيوتر
201
انتخاب فرايند بهبنه بهره برداري از مايعات گازي و شبيه سازي واحد توليد آن
202
انتخاب فرم بدنه مناسب از لحاظ مقاومت حركتي براي كشتي مسافربري كاتاماران
203
انتخاب فرمولاسيون منايب و تهيه ژئوممبران ها براي حوضچه هاي آب شور به منظور افزايش طول عمر آن ها ﴿مرتبط با كارخانه پتاس خور و بيابانك﴾
204
انتخاب كارآمد حالت براي ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكه هاي سلولي بي سيم
205
انتخاب كاربران همكار در سنجش طيف شبكه هاي راديو شناختگر مبتني بر نظريه ماتريس هاي تصادفي
206
انتخاب كانال‌هاي لجستيك معكوس به كمك روش‌هاي تصميم‌گيري در فضاي قطعي، فازي و فازي-فاصله‌اي
207
انتخاب كانال‌هاي لجستيك معكوس به كمك روش‌هاي تصميم‌گيري در فضاي قطعي، فازي و فازي-فاصله‌اي
208
انتخاب كلكتور مناسب براي فلوتاسيون ايلمنيت
209
انتخاب كمپرسور براي تونل باد مافوق صوت
210
انتخاب كيفي و تخصيص بهينه پيمانكاران جزء به مجموعه پروژه هاي پيمانكار ساختماني
211
انتخاب كيفيت مناسب محيط زيست آبي مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
212
انتخاب گزينه بهينه روش اجرا براي سيستم اجرايي ديوار آب بند در پروژه هاي سد و نيروگاه
213
انتخاب گزينه هاي پايان عمر محصول در شرايط عدم قطعيت براي محصولات الكترونيكي
214
انتخاب گونه هاي درختي مناسب جهت جنگلكاري در حوزه آبخيز كلوچه )شهرستان بيجار استان كردستان(
215
انتخاب لاين سلولي متحمل به شوري ذركالوس گياه سيب زميني (Solanum tuberosum E.) رقم و اين دزيره با استفاده از تابش پرتوگاما
216
انتخاب ماده منعقد كننده مناسب براي واحد بازيافت پساب پالايشگاه اصفهان
217
انتخاب ماشين آلات اصلي معادن روباز با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ مطالعه موردي معدن مس سونگون
218
انتخاب ماشين آلات معادن روباز با هدف كمينه كردن هزينه ها و در نظر گرفتن قابليت اعتماد ماشين آلات و عدم قطعيت توليد
219
انتخاب ماشين حفاري باتوجه به شرايط ژئومكانيكي موجود در خط شمالي - جنوبي تونل قطار شهري اصفهان
220
انتخاب متغير براي داده هاي ژنومي با ابعاد بالا با استفاده از لاسو گروهي
221
انتخاب متغير در رگرسيون چندك مركب با خطاي وابسته
222
انتخاب متغير در مدل‌هاي نقطه‌ تغيير
223
انتخاب متغيربيزي در مدل‌هاي رگرسيوني با استفاده از پيشين‌هاي ميخ و تخته
224
انتخاب مته هاي حفاري نفت و گاز
225
انتخاب مته ي بهينه با توجه به پارامترهاي چاه هاي حفر شده
226
انتخاب مجموعه داده‌هاي آزمون موثر در آزمون نرم‌افزار مبتني بر جهش
227
انتخاب محتواهاي آموزشي در محيط آموزشي مبتني بر گريد بر اساس معيارهاي اقتصادي
228
انتخاب محرك و سيال عامل بهينه در سيكل ارگانيك رنكين به همراه بازياب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
229
انتخاب محل لندفيل شهر زاهدان با استفاده از GIS و AHP با رويكرد زمين‌شناسي مهندسي
230
انتخاب محل لندفيل شهر زاهدان با استفاده از GIS و AHP با رويكرد زمين‌شناسي مهندسي
231
انتخاب محل نصب مناسب توليد پراكنده در يك شبكه توزيع
232
انتخاب مد و تخصيص منابع انرژي-كارآمد بصورت مشترك براي ارتباطات D2D تحت Cloud-RAN مبتني بر شبكه هاي LTE-A
233
انتخاب مدل ارزيابي عملكرد كارا در سازمان هاي خدماتي ﴿ مطالعه موردي : شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان﴾
234
انتخاب مدل بر اساس آزمون وونگ تحت تابع درستنمايي نيم رخي
235
انتخاب مدل بر اساس معيار كولبك - ليبلر براي مشاهدات سانسوريده
236
انتخاب مدل براساس رتبه آميخته
237
انتخاب مدل براساس مدل هاي آميخته متناهي
238
انتخاب مدل براساس معياركولبك -لبيلروكاربردآن درمدل هاي رگرسيوني خطي غيرتودرتو
239
انتخاب مدل براي داده هاي با بعد بالا
240
انتخاب مدل برنامه جامع فناوري اطلاعات و بكارگيري آن در بخشي از اداره كل فناوري اطلاعات و ارتباطات كتابخانه ملي ايران
241
انتخاب مدل بين مدلهاي نيم -پارامتري ومدل هاي خطرهاي متناسب بر اساس روش اعتبار سنجي متقابل
242
انتخاب مدل غير آشياني براي مدل هاي رگرسيوني شمارشي فضايي
243
انتخاب مدل مناسب پيش بيني فروش براي پوشاك فصلي با استفاده از داده هاي نقطه فروش
244
انتخاب مدل مناسب و تخمين پارامترهاي حالت گذراي سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور با استفاده از شبكه هاي عصبي
245
انتخاب مدل مناسب و سنجش بهبود مستمر عملكرد سازمان با رويكرد مديريت استراتژيك منابع انساني(مطالعه موردي:شركت تكين كو)
246
انتخاب مدل مناسب و طراحي برنامه راهبردي به‌منظور رونق، گسترش و انسجام فعاليت‌هاي گردشگري و ميراث فرهنگي (مطالعه موردي استان خراسان جنوبي)
247
انتخاب مدل هاي مناسب كوره قوس الكتريكي و سيستم هاي كنترل STATCOM به منظور كاهش فيلكر
248
انتخاب مدول هاي تركيبي خطي تعميم يافته با استفاده از اعتبار سنجي متقابل پيشگويانه
249
انتخاب مدولاسيون مناسب براي كانالهاي راديوئي تغيير پذير با زمان
250
انتخاب مديران با استفاده از AHP
251
انتخاب مرتبه مدل اتورگرسيو بر اساس معيار اطلاع كانوني
252
انتخاب مسكن بر اساس رابطه جايگزيني بين ويژگيهاي مكان مسكوني و مسكن (خصوصيات واحد مسكوني)از ديدگاه خانوار مالك‌نشين (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
253
انتخاب مشعل براي كوره هاي صنعتي
254
انتخاب مقادير پارامترهاي تنظيمي ماشين تزريق قطعات پلاستيك و رفع عيوب ظاهري به كمك كامپيوتر
255
انتخاب مكان مناسب براي فرود اضطراري وسايل نقليه ي هوايي بدون سرنشين با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين و پردازش تصوير
256
انتخاب مناسب ترين روش استخراج كانسار با استفاده از روش امتيازدهي نيكلاس اصلاح شده و UBC و ارائه الگوي جديد؛مطالعه موردي معدن شماره 4 گل گهر
257
انتخاب مناسب ترين روش براي بهبود قابليت اعتماد سيستم با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
258
انتخاب مناسب ترين روش پوشش تونل راه آهن شيبلي
259
انتخاب مناسب ترين روش توليد پارچه هاي سبك پنبه اي بوسيله مدلهاي AHP,ANP
260
انتخاب مناسب ترين سايت جهت دفن پسماند با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند متغيره در سامانه ي اطلاعات جغرافيايي
261
انتخاب مناسب ترين ماشين حفاري بر اساس شرايط و اطلاعات موجود در سايت توسط نرم افزار كامپيوتري
262
انتخاب مناسبترين روش استخراج به كمك روش تحليل
263
انتخاب مناسبترين عصاره گير براي تعيين مقدار روي قابل جذب گياه ذرت در خاكهاي آهكي منطقه اصفهان
264
انتخاب مواد براي اسكلت ساختماني با رويكرد توسعه پايدار
265
انتخاب مواد و تهيه سيم جوش برنجي
266
انتخاب موتور براي يك موشك و تعيين تاثيرات آيروديناميكي آن
267
انتخاب موتور و گيربكس براي ميني بوس ايويكو و بررسي مقاومت گاردان در برابر قدرت جديد موتور و گيربكس شيميايي
268
انتخاب موجك مادر مناسب براي تشخيص صحيح خطاي اتصال كوتاه فيدرDC در راه آهن برقي با استفاده از تبديل موجك
269
انتخاب موسيقي مناسب براي يك فيلم انيميشن
270
انتخاب موسيقي مناسب براي يك فيلم انيميشن
271
انتخاب ميتر مناسب فرآيندي با استفاده از الگوريتمهاي نوين انتخاب
272
انتخاب نوع TBM براي حفر تونل مسير قطار شهري اهواز بر حسب پارامترهاي ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي
273
انتخاب نوع حفاري مكانيزه و پوشش سگمنت تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور
274
انتخاب نوع و اندازه توان موتور هاي الكتريكي مورد استفاده در صنعت
275
انتخاب هاي تطبيقي جديد طول گام در روش هاي گراديان
276
انتخاب هواپيماي مناسب از لحاظ بازرگاني و فني جهت ناوگان ملي
277
انتخاب هوشمند ويژگي ها و جدا كننده هاي بهينه براي تشخيص اتوماتيك مدولاسيون سيگنال
278
انتخاب و اجراي تمرين هاي كانون ارزيابي براي شايستگي هاي خوداثربخشي و توانمندسازي مديران يك شركت صنعتي و تدوين الگويي براي اين شايستگي ها
279
انتخاب و اجراي تمرين‌هاي كانون ارزيابي براي شايستگي تيم سازي مديران شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و تدوين الگويي براي مجموعه شايستگي‌ها
280
انتخاب و ادغام طبقه بندي كننده هاي مبتني بر علائم حياتي چند گانه در سيستم هاي تاييد هويت
281
انتخاب و ارزيابي لاين‌هاي خودگشن و پر عملكرد حاصل از تلاقي بين گونه‌اي گلرنگ اهلي( Carthamus tinctorius) و گلرنگ وحشي (Carthamus oxyacanthus)
282
انتخاب و استخراج ويژگي براي طبقهبندي سيگنالهاي حياتي با استفاده از اطلاعات متقابل
283
انتخاب و استخراج ويژگي براي طبقهبندي سيگنالهاي حياتي با استفاده از اطلاعات متقابل
284
انتخاب و انتصاب مديران آموزش و پرورش از ديدگاه دبيران در مقطع متوسطه در شهرستان بجنورد
285
انتخاب و اولويت بندي سبدهاي پروژه به كمك مدلهاي رياضي
286
انتخاب و برآورد توابع مفصل ارشميدسي در مدل‌ سازي داده‌هاي چند متغيره
287
انتخاب و بررسي مشعلهاي صنعتي راندمان بالا و طراحي آزمايشگاه تست مشعل
288
انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگورتم ژنتيك
289
انتخاب و تطبيق سيستم توربوشارژر مناسب براي موتورهاي اشتعال جرقه اي با استفاده از مدلسازي كامپيوتري
290
انتخاب و تعيين مطلوبيت بانك هاي خازني
291
انتخاب و تعيين مطلوبيت ترانسفورماتور ولتاژ حفاظتي
292
انتخاب و تعيين مطلوبيت مدارشكن هاي فشار ضعيف و ژنراتور
293
انتخاب و تقسيم بندي زيستگاه توسط كبك ﴿Alectoris chukar﴾ و تيهو ﴿Ammoperdix griseogularis﴾; مطالعه موردي منطقه شكار ممنوع خائيز
294
انتخاب و توسعه تا مين كنندگان با توجه به ريسكهاي مرتبط با آن
295
انتخاب و جايگزيني ترانس با معيار هاي فني و اقتصادي
296
انتخاب و زمان بندي پروژه هاي حمل ونقلي (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
297
انتخاب و زمان بندي يكپارچه ي پروژه هاي سرمايه گذاري حمل و نقل
298
انتخاب و زمانبندي چندين پروژه با محدوديت منابع در چندين حالت اجرايي به منظور حداكثر كردن ارزش خالص فعلي
299
انتخاب و شبيه سازي اينورتر سيستم هاي PV يك مرحله اي متصل به شبكه با ساختار مدولار (PV Module Integrated Converter) به منظور بهبود عملكرد آن
300
انتخاب و شبيه سازي سيستم نيروگاهي
301
انتخاب و طراحي بهينه سيستم پايداركنندة حركت غلطش عرضي و سيستم كنترلي براي يك شناور نظامي
302
انتخاب و طراحي روش استخراج معدن باريت سلطان آباد تفرش به روش ارزش گذاري نيكلاس
303
انتخاب و كاربرد ماشين آلات بارگيري و حمل در معادن سنگ ساختماني
304
انتخاب واحد از طريق شبكه اينترنت
305
انتخاب واحد اينترنتي
306
انتخاب وسيله شهروندان در واكنش به قيمت گذاري محدوده مركزي شهر تحت تاثير ارائه سيستم حمل و نقل همگاني جديد مطالعه موردي: محدوده مركزي شهر اصفهان
307
انتخاب ويژگي با استفاده از مدل كوانتومي پيشنهادي
308
انتخاب ويژگي برخط مبتني بر گراف به منظور افزايش دقت در تشخيص حملات جديد در سيستم هاي تشخيص نفوذ
309
انتخاب ويژگي جهت تشخيص اتصال كوتاه حلقه-حلقه از خطاهاي مكانيكي در ترانسفورماتور قدرت به كمك آناليز پاسخ فركانسي
310
انتخاب ويژگي مبتني بر تئوري اطلاعات براي انتخاب ژن‌‌ هاي موثر از داده‌‌ هاي ريزآرايه
311
انتخاب ويژگي هاي بهينه براي آشكارسازي لكه هاي نفتي در تصوير SAR
312
انتخاب ويژگي هاي بهينه براي دسته بندي در تصاوير SAR
313
انتخاب ويژگي هاي مالي براي پيش بيني بحران هاي تجاري بر اساس ماشين بردار پشتيبان
314
انتخاب ويژگي‌هاي مناسب براي سيستم‌هاي تشخيص ناهنجاري SIP
315
انتخاب ويژگي¬هاي خاك، با در نظر گرفتن هزينه هر ويژگي، جهت تخمين شاخص كيفيت فيزيكي خاك، تنفس ميكروبي و ظرفيت تبادل كاتيوني، با استفاده از سيستم استنتاج فازي
316
انتخاب يك حسگر شيميايي رنگ سنجي براي تعيين پي در پي آمينواسيدها بر پاية موركسيد در محلول هاي آبي با تشخيص نانومولار
317
انتخاب يك روش خودسازمانده انتخاب مسير تبادل داده اشياء حسگر در اينترنت اشياء
318
انتخاب يك روش مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي براي تشخيص بارداري خارج رحمي
319
انتخاب يك سيال حفاري مناسب به‌منظور كاهش ميزان آسيب سازند و بهبود خصوصيات سيال حفاري
320
انتخاب يك فضاي ويژگي مناسب براي تفكيك فعاليت هاي ذهني از روي سيكنال هاي الكتريكي مغز
321
انتخاب يك ميكروتوربين گازي جهت تامين نياز الكتريكي و گرمايش مجتمع فرهنگي خاتم الانبياء﴿ص﴾
322
ان‍ت‍خ‍اب‌ ح‍س‍اب‍رس‌ در ي‍ك‌ گ‍روه‌ ت‍ج‍اري‌ (ش‍واه‍دي‌ از گ‍روه‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ )
323
انتخاب، تحليل و بررسي سيستم رانش شناور دلفين
324
انتخاب، جانمايي و طراحي سرريز سدها
325
انتخاب،كاربرد وآناليز ارتعاشات در پمپ هاي سانتريفيوژ افقي
326
انتخابات دركرمانشاه از مشروطه تا كودتاي 28 مرداد 1332
327
انتخابات مجلس شوراي ملي در اورميه (رضائيه ) در مقطع زماني مجلس اول تا سيزدهم تقنينيه 5821( خورشيدي تا 0231 خورشيدي)
328
انتروپي اختلاط در سامانه هاي نانومتري
329
انتروپي انتقال تبديلات غير خطي روي داده هاي سري زماني مالي
330
انتروپي پويا و وزني رني
331
انتروپي مولي جزيي در مكانيك آماري تساليس
332
انتروپي و اصل تغييرات ان براي فضاهاي متريك و فضاهاي اندازه با اندازه احتمال بورل
333
انتروپي ونظريه اطلاعات
334
انتزاع اسلامي ، انتزاع مدرن
335
انتزاع در جامع مصرفي
336
انتزاع در طبيعت
337
انتزاع در طبيعت از ديدگاه هنر شرق
338
انتزاع در عكاسي
339
انتزاع در عكاسي
340
انتزاع در نقاشي شرق دور و تاثير آن بر مكتب نيويورك
341
انتزاع و عكاسي
342
انتزاع وبرداشت آزاد از طبيعت درباتيك وقلمكار
343
انتساب پوياي ماشين مجازي در رايانش ابري
344
انتساب زن به اهريمن در اساطير ايران و اسكانديناوي
345
انتساب مأموريت براي رديابي چندهدفي در شبكههاي حسگر بيسيم
346
انتشار اطلاعات در شبكه ﴿ ونت ﴾
347
انتشار اطلاعات در شبكه VANET
348
انتشار اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم
349
انتشار اعتماد با حفظ حريم خصوصي با استفاده از محاسبات چندسويه¬ي امن
350
انتشار امواج الاستيك در نانوكامپوزيتهاي حاوي ذرات كروي با توزيع تصادفي
351
انتشار امواج الكترومغناطيسي در فرامواد با ويژگي هاي كوانتومي
352
انتشار امواج الكترومغناطيسي درون بلورهاي فوتونيكي پلاسمايي
353
انتشار امواج پلاسمون پلاريتون سطحي در ساختارهاي چند لايه نيم رسانا و فروالكتريك
354
انتشار امواج تخت در محيطهاي لايه اي
355
انتشار امواج در باندهاي فركانسي ... و شبيه سازي كامپيوتري آن
356
انتشار امواج در محيطهاي ناهمگن بطور عام و در فريتها بطور خاص
357
انتشار امواج راديويي در ساختمان ها
358
انتشار امواج ساليتوني در پلاسماي كوانتومي الكترون-پوزيترون-يون در حضور ميدان مغناطيسي با روش اختلال
359
انتشار امواج عرضي در ورق هاي نازك و نسبتا ضخيم به روش مودال طيفي
360
انتشار امواج كلاسيكي در محيط هايي باويژگي هاي فيزيكي غير عادي
361
انتشار امواج مگنتوهيدروديناميك خطي در لوله هاي شار مغناطيسي با چگالي وابسته به زمان
362
انتشار امواج هيدرو مغناطيسي در دستگاه تخليه الكتريكي RF
363
انتشار باريكه نور در محيط غيرهمگن
364
انتشار برچسب مبتني بر هم بخش بندي با كاربرد حاشيه نويسي ويديو
365
انتشار پالس كوتاه ليزري در محيط پلاسماي با چگالي غيرخطي
366
انتشار پالس¬هاي پرتو لورنتس-گاوس در محيط¬هاي اپتيكي مختلف
367
انتشار پرتو ليزر در اتمسفر متلاطم و محاسبه "نرخ خطاي بيت" در مخابرات نوري فضاي آزاد
368
انتشار پرتو ليزر در سيستم هاي اپتيكي غير محوري
369
انتشار پيرامحور در كريستال هاي نوري دررفته
370
انتشار جفت ساليتون هاي فتوولتاييك در مواد نورشكستي دوفوتوني تحت شرايط مدار باز
371
انتشار خطي و غيرخطي امواج الكترونيكي و يوني در پلاسماي كوانتومي
372
انتشار ساليتون هاي اپتيكي در تارهاي نوري غيرخطي
373
انتشار سهام جايزه و تاثير آن بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
374
انتشار صوت در دريا
375
انتشار موج تنش در پوسته ي استوانه اي نانو-كامپوزيتي
376
انتشار موج تنش در ورق ضخيم مدور نامتقارن ويسكوالاستيك غير خطي
377
انتشار موج تنش در ورقهاي مستطيل شكل مركب تقويت شده با الياف آلياژ حافظه دار
378
انتشار موج تنش درپوسته بيضوي هدفمند
379
انتشار موج در فرامواد پلاسمونيك غيرخطي نانو ساختار
380
انتشار موج در فيبرهاباآثار غير خطي و پاشندگي مراتب بالاتر
381
انتشار موج در مواد FGM در حالت دو بعدي
382
انتشار موج صفحه اي تنش در پوسته استوانه اي مركب لايه اي با خواص ويسكو الاستيك
383
انتشار موج صفحه اي تنش در ورق هاي مركب لايه اي با خواص ويسكو الاستيك
384
انتشار نور غير كلاسيكي از محيط دي الكتريك پاشنده و جاذب در دماي متناهي
385
انتشار و فراواني فرامينيفرهاي كف زي پالئوسن -ائوسن در منطقه شرق خور حاشيه بلوك لوت .
386
انتشار و هدايت پالس هاي ليزري پرشدت با ناهمگني طولي و عرضي پلاسما
387
انتشارامواج الاستيك در ربع صفحه با شرايط مرزي مخلوط
388
انتشارامواج كلاسيكي درمحيط هايي باويژگيهاي فيزيكي غيرعادي
389
انتشارساليتون فضايي در محيط غير خطي كر با در نظر گرفتن اثرات حرارتي
390
انتشارگر فاينمن براي چاه پتانسيل كروي
391
انتظار از ديدگاه انديشمندان مسلمان معاصر
392
انتظار بشر از دين
393
انتظار بشر از دين در نگاه انديشمندان اسلامي ( استاد جوادي آملي و دكتر سروش)
394
انتظار بشر از دين و انتظار دين از بشر از نظر غزالي
395
انتظار و ويژگيهاي اخلاقي آن از ديدگاه شيعه
396
انتظار، از واژه تا تصوير
397
انتظارات دانشجويان از برنامه هاي آموزش عالي
398
انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني از شغل و آينده شغلي شان در دانشگاه هاي آزاد شهر تهران
399
انتظارات و مشكلات زنان شاغل در دستگاه هاي دولتي
400
انتظارات ومشكلات زنان شاغل دردستگاههاي دولتي
401
انتظام عناصر فضايي در معماري مساجد جامع «نواحي گرم و خشك»
402
انتقاد نيچه از كانت با تمركز بر نقد عقل محض
403
انتقادات سهروردي
404
انتقادات و پيشنهادات دانشجويان پيام نور اهواز سالهاي 1371-1376
405
انتقادهاي هگل بر ليبراليسم در موضوع آزادي
406
انتقال LINE-ON سيگنالهاي حياتي از طريق اينترنت
407
انتقال آزاد ژوژنوم براي بازسازي مري گردني FREE JEJUNAL TRANSFER FOR RECONSTRUCTION OF CERVICAL ESOPHAGUS
408
انتقال ارادي تعهد (طلب و دين) در حقوق ايران
409
انتقال ارادي حقوق قراردادي در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپا
410
انتقال اطلاعات از تحليلگر چند كاناله (MCA) به كامپيوتر
411
انتقال اطلاعات از طريق خط تغذيه دي سي
412
انتقال اطلاعات در باند HF (MHZ 30-3)
413
انتقال اطلاعات كوانتومي در سيستم هاي اسپيني با استفاده از اندازه گيري
414
انتقال اطلاعات و صدا از طريق شبكه هاي گسترده
415
انتقال الارم ايستگاههاي كم ظرفيت ديجيتال به مركزنگهداري
416
انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الترونيكي در ايران
417
انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
418
انتقال امن توان و اطلاعات به‌صورت همزمان در سيستم‌هاي بي‌سيم انبوه آنتني
419
انتقال امواج از يك پوسته استوانه¬اي جدارضخيم با استفاده از تئوري سه بعدي الاستيسيته
420
انتقال انتخابي برخي از يونهاي فلزي مهم بيولوژيكي از غشاءهاي مايع تعيين مقادير ناچيز برخي از يونهاي فلزي به روش استخراج -اسپكتروفتومتري
421
انتقال انرژي بدون اتلاف
422
انتقال انرژي بي سيم با جبرانساز سري- سري
423
انتقال انر‍‍ژي فراصوت از ترانسديوسرتوان بالا به هوا
424
انتقال انرژي كوانتومي در ديواره ي فيلتر انتخابگر كانال هاي يوني در نورون ها
425
انتقال بار صلب توسط چند كوادروتور با استفاده از كنترل آرايش سيستم هاي چندعاملي
426
انتقال بذر توسط علفخواران اهلي و اهميت آن بر پويايي پوشش گياهي در مراتع شهرستان فريدن
427
انتقال بذر توسط علفخواران اهلي و وحشي در منطقه حفاظت شده و پارك ملي تنگ صياد
428
انتقال بذر توسط علفخواران با جثه متفاوت و ارتباط آن با پوشش گياهي در پارك ملي كلاه قاضي
429
انتقال بذر توسط علفخواران كوچك و بزرگ ﴿مورچه و آهوي ايراني﴾ در پارك ملي كلاه قاضي
430
انتقال بعضي از يونهاي فلزي از طريق غشاي مايع با استفاده از ليگاند بازشيف بر پايه 3- اتوكسي‌ساليسيل‌آلدهيد‌
431
انتقال بين المللي تورم بين ايران، چين و امارات متحده عربي
432
انتقال پر سرعت داده در شبكه توزيع برق فشار ضعيف
433
انتقال پردازه ها از سيستم هاي عامل متن بسته
434
انتقال پسرو روي فضاهاي دير يشله
435
انتقال تسهيل يافته دي اكسيدكربن در غشاء چگال پلي اتر اتر كتون سولفونه شده حاوي كبالت دو ظرفيتي
436
انتقال تسهيل يافته يون كروم (VI) با استفاده از غشاء مايع توده اي
437
انتقال تصاوير ردپاهاي هسته اي از ميكروسكوپ به كامپيوتر و پردازش آنها
438
انتقال تصوير از ويدئو به كامپيوتر و نمايش آن روي مانيتور
439
انتقال تصوير بر روي شبكه TCP/IP
440
انتقال تكنولوژي صنعت سيمان و بررسي امكانات ساخت داخل
441
انتقال تكنولوژي و توليد چرخ و محور راه آهن
442
انتقال توان بدون تماس در خودروي الكتريكي
443
انتقال توان بي¬سيم
444
انتقال توان بيسيم به ريزكاشته هاي درون بافتي
445
انتقال توان خازني از طريق يك ضربه گير براي شار‍ژ كردن خودروي الكتريكي
446
انتقال توان خازني بي سيم با استفاده از مبدل داراي سوييچ منفرد فعال
447
انتقال جرم توام با واكنش شيميائي در استخراج بخار خاك
448
انتقال جرم دائم در جريان آرام دائم پيرامون يك استوانه
449
انتقال جرم دائم در جريان آرام دائم پيرامون يك كره و شرط مرزي كلي (لغزش و عدم لغزش)
450
انتقال جريان هاي چندرسانه ايي در شبكه هاي بين خودرويي توسط شبكه هاي روگستر
451
انتقال حالت‌هاي كوانتومي روي گراف‌ها
452
انتقال حرارت از استوانه در جريان آرام و بررسي آثار ناشي از گردابه هاي متناوب
453
انتقال حرارت از روغن موتورهاي نانو
454
انتقال حرارت به شيوه Regenery در موتور موشكهاي سوخت مايع با نازل مخلوص
455
انتقال حرارت تشعشعي و كنترل حرارتي فضا پيماها
456
انتقال حرارت تماسي بين پليمر و فلز
457
انتقال حرارت تماسي و ارائه روشي براي عايق بندي مخازن برودتي
458
انتقال حرارت جابجايي آزاد در فضاي حلقوي بين دو استوانه ي زاويه دار
459
انتقال حرارت جابجايي اجباري از بدنه خارجي يك موتور وانكل
460
انتقال حرارت جابجايي در جريان خارجي
461
انتقال حرارت جابجايي در كوره هاي دمابالا
462
انتقال حرارت جابجايي درون محيط متخلخل چند لايه‌اي
463
انتقال حرارت جابجايي طبيعي نانو سيال در يك محفظه مربعي با استوانه داخلي واقع در مركز
464
انتقال حرارت جابجايي طبيعي يا آزاد در محفظه مستطيلي پره دار
465
انتقال حرارت جريان آرام سيالات و ميكوالاستيك در كانالهاي غيره دايره
466
انتقال حرارت جوشش در ريز كانال ها
467
انتقال حرارت در پزشكي و بيولوژي
468
انتقال حرارت در جريان آرام جت برخوردي حاوي ناحيه پرش هيدروليكي
469
انتقال حرارت در خط توليد سيمان
470
انتقال حرارت در سيستم هاي كرئوژنيك
471
انتقال حرارت در ضربه
472
انتقال حرارت در غذاي كودك بر پايه غلات در بسته هاي آلومينيومي نيمه انعطاف پذير به روش ديناميك محاسباتي سيالات
473
انتقال حرارت در قطعات الكترونيكي
474
انتقال حرارت در كره چشم
475
انتقال حرارت در كوره ها
476
انتقال حرارت در مشعلها
477
انتقال حرارت در نانو سيالات
478
انتقال حرارت در يك محفظه مستطيل شكل با بافل
479
انتقال حرارت درموتورهاي احتراق داخلي
480
انتقال حرارت درون كانال هاي مستطيلي به كمك نرم افزار فلوئنت
481
انتقال حرارت دو بعدي با ضريب هدايت خطي به روش محاسبات عددي
482
انتقال حرارت دو بعدي در پره هاي استوانه اي
483
انتقال حرارت سه بعدي در لوله هاي استوانه اي چند لايه جدار مركب
484
انتقال حرارت گذرا در لايه هاي بسيار نازك متناوب نيمه هاديها
485
انتقال حرارت نانو سيال در مبدل حرارتي
486
انتقال حرارت همزمان در جريان جابجايي اجباري خارجي يك نانوسيال روي صفحه اي با ضخامت محدود
487
انتقال حرارت و رطوبت همزمان با اثر معادله ي اصلاح شده ي فوريه در يك صفحه ي يك بعدي
488
انتقال حقوق مالكيت در عقود تشريفاتي در قانون داخلي و رويه قضايي
489
انتقال خون مرده در اصفهان
490
انتقال داده در سيستم هاي چند آنتني انبوه رله اي
491
انتقال داده هاي كنترل در محيط گسترده كنترل
492
انتقال دانش بين كاربري در سيستم شناسايي فعاليت با استفاده از شبكه هاي مولد رقابتي
493
انتقال دانش در مسائل يادگيري تقويتي با ويژگي‌ هاي مشترك
494
انتقال ذرات ليپو پروتئن با دانسيته كم ﴿LDL﴾ در شريان انسان تحت شرايط جريان ضرباني و ارتباط آن با بيماري آتروسكلروسيس
495
انتقال رقابتي يون مس دو ظرفيتي از ميان يك غشاي مايع با استفاده از يك ليگاند دهنده تري آزين , Competitive bulk liquid memberane transport of Cu)11(ion using a triazine ligand
496
انتقال زمان حقيقي تصوير يك دوربين تحت پروتكل ارتباط شبكه اي TCP/IP
497
انتقال زن به دوناليلا سالينا باروش اگروباكتريوم تومه فاسينس
498
انتقال ژن آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت( B (HBsAg به گياه فلفل دلمه اي ﴿‍.Capsicum annum L﴾
499
انتقال ژن شبه تئوماتين TLP - 3 به گياه توتون
500
انتقال ژن شبه تئوماتين TLP-3 به گياه سيب زميني به منظور جلوگيري از بيماري زايي قارچ Alternaria sp
501
انتقال ژن كد كننده ي متالوتيونين برنج، ايزوفرم OsMTI-1b، به مخمر ساكارومايسس سرويزيه به منظور افزايش مقاومت به تنش هاي اكسيداتيو
502
انتقال ژن هاي pr 1,2,3 مولد پروتئين ضد قارچي به گوجه فرنگي (به منظور افزايش مقاومت به بيماري قارچي )Fusarium oxysporom
503
انتقال ژن...به سلول هاي مزانشيني انساني بااستفاده ازلنتي ويروس به روش غيرالحاقي
504
انتقال ژنGFP به جوجه با روش انتقال ژن به‌واسطه اسپرم ‌
505
انتقال سر قفلي در حقوق ايران
506
انتقال شرط داوري
507
انتقال صداوري اينترنت
508
انتقال صوت از طريق اينترنت
509
انتقال صوت از طريق اينترنت
510
انتقال صوت از طريق ليزر
511
انتقال صوت در پوسته هاي استوانه اي نسبتاٌ جدار ضخيم fgm با استفاده از تئوري تغيير شكل هاي برشي مرتبه سوم
512
انتقال طلب و آثار آن در حقوق ايران
513
انتقال قيمت در بازار گوشت قرمز گوسفند و گوساله استان فارس
514
انتقال كارخانه - بهداشت صنعتي و كنترل پروژ
515
انتقال گاف نواري غير مستقيم به مستقيم در تك لايه ي سولفيد گاليوم
516
انتقال مالكيت در مسكن مهر
517
انتقال مداري بهينه ضربهاي باتعيين مدار اوليه نامعينن نسبي
518
انتقال مدلهاي سه بعدي ازبرنامه هاي CAD به نرم افزار Ansys 5.4
519
انتقال مكالمه و سيگنال فرمان از طريق برق شهر
520
انتقال مواد جامد توسط هواي متراكم
521
انتقال موثر و انتخابي كاتيون فلزي كروم (III) به كمك ليگاند جديد سنتزي به عنوان حامل از طريق غشاء مايع تقويت شده
522
انتقال نور خورشيد به فضاهاي داخلي ﴿ طراحي محصول ﴾
523
انتقال نورخورشيد توسط فيبر نوري براي روشنايي داخل ساختمان
524
انتقال هاي وزن دار ابردوري و فرادوري
525
انتقال هاي وزندارعملگري
526
انتقال هدفمند داروي دوكسوروبيسين توسط نانوذرات پروتئيني بتا لاكتوگلوبولين و آلبومين سرم گاوي
527
انتقال همزمان رطوبت و حرارت در جسم كروي
528
انتقال همزمان صوت و داده
529
انتقال هوايي ذرات
530
انتقال هوايي ذرات
531
انتقال هيدروليكي مواد معدني از طريق خطوط لوله گلاب (ترجمه مقالاتي پيرامون تئوري، طراحي و تجهيزات )
532
انتقال و آوانگاري قطعات و آواز دشتي استاد ابوالحسن صبا يراي اجرا با تار
533
انتقال و استخراج رقابتي برخي از كاتيونهاي عناصر واسطه سري اول با استفاده از بنزيل يس﴿ تيوسمي كاربازون ﴾ به عنوان حامل
534
انتقال و بيان موقت مولكول هاي كانديداي موثر در بيماري زايي Albugo candida در چند گياه مدل
535
انتقال و عملگرهاي هيدرواستاتيك
536
انتقال و نگهداشت باكتري اشريشياكولي (Escherichia coli) و ردوكوكوس اريتروپوليس (Rhodococcus erythropolis) در خاك هاي آبگريز و آبدوست
537
انتقال وكتور pSVM حاوي ژن نوتركيب اينترون بتا به سلول هاي CHO dhfr و بررسي بيان ژن اينترفرون بتا با استفاده از روش Real time PCR
538
انتقال يادگيري با استفاده از يادگيري تقويتي عميق
539
انتقال يادگيري در يادگيري تقويتي
540
انتقال يونهاي ليتييم،سديم،پتاسيم وتاليم يك ظرفيتي دريك غشا’مايع حاوي دي بنزو-18-كراون-6 وتعيين مقادير....
541
انتقال، دامنه ميزباني و برخي خصوصيات مولكولي ويروس رگه سبزرد مرغ
542
انتقالات داربوكس و باكلوند در نظريه سوليتون
543
انتقام در شاهنامه فردوسي
544
انتگرال
545
انتگرال پذيري سامانه هاي غيرخطي در اپتيك كوانتومي
546
انتگرال پذيري ناجابجايي، نگاشت اندازه حركت و شارهاي ژئودزيكي
547
انتگرال پذيري و انتگرال ناپذيري فرم هاي نرمال هميلتوني و اختلالات سيستم هاي فوق انتگرال پذير
548
انتگرال ديورژانس كند و جواب هاي كانارد متوازن
549
انتگرال روي ابر خمينه ها و تعميم آن به ابر خمينه هاي نافشرده
550
انتگرال ريمان فازي و انتگرال گيري عددي آن
551
انتگرال فازي در تصميم گيري چند معياره
552
انتگرال گيرهاي گروه لي براي پويا نمايي
553
انتگرال گيري عددي با استفاده از تابع بي - اسپلاين درجه چهار
554
انتگرال گيري عددي براي روش سلول هاي محدود
555
انتگرال مسير در گرانش كوانتومي وهندسه لورنتزي
556
انتگرال مسير فاينمن در نظريه ميدان
557
انتگرال مسير و كاربردهاي آن
558
انتگرال هاي آبلي و سيكل هاي حدي براي خانواده اي از ميدان هاي برداري چندجمله اي درجه سه از نوع لوتكا - ولترابايك انتگرال اول گويا از درجه دو
559
انتگرال هاي آبلي و سيكل هاي حدي براي يك كلاس از ميدان هاي برداري چند جمله اي درجه 3 از نوع لتكا و...
560
انتگرال هاي آبلي و كاربردهاي آن در مساله شانزدهم هيلبرت
561
انتگرال هاي آبلي و كاربردهاي آن ها در مساله شانزدهم هيلبرت
562
انتگرال هاي مختلط
563
انتگرال هاي مختلط
564
انتگرال ومعادلات وكاربرد آن در فيزيك
565
ان‍ت‍گ‍رال‌ و ك‍ارب‍رده‍اي‌ آن‌ در ع‍ل‍م‌ وف‍ن‍اوري‌
566
انتگرال‌گيري غيرخطي و نامساوي انتگرالي
567
انتگرالگيري عددي معادلات ديفرانسيل روي خمينه هاي همگن
568
انتنهايslot و نحوه كاربرد انها در ارايه ها
569
انجام C - SCAN با سيستم پالس ادي كارنت
570
انجام آزمايش اتوفرتاژ
571
انجام آزمايشات تجربي مربوط به پمپ حرارتي گاز سوز
572
انجام آزمايشات حفاري با دستگاه آزمايشي تا عمق بيست متر در آزمايشگاه حفاري
573
انجام آزمون و تحليل مقاومت غلتشي خودرو در سرعت هاي بالاتر از 100 كيلومتر در ساعت
574
انجام آناليز POD در جريان آشفته
575
انجام آناليز آئروآكوستيك در جريان آشفته
576
انجام بهينه سازي توپولوژي بر روي ايمپلنت مفصل ران به منظور كاهش سپر تنشي
577
انجام پروژه تكوين محصول با تكيه بر تكنيك FMEA
578
انجام تحقيقات تئوري آزمايشگاهي در زمينه كاهش گازهاي آلاينده اگزوز در نيسان پاترول دوگانه سوز
579
انجام تست هاي نرم افار در حلقه خلبان خودكار پيكس هاوك در محيط سيمولينك
580
انجام حملات نفوذ به وب و استخراج شواهد جهت پزشكي قانوني رايانه
581
انجام عمليات بازسازي امن تصوير فشرده شده به روش حسگري فشرده در محيط ابر
582
انجام عمليات پوشش كروم نيكل آهن بر روي فولاد
583
انجام عمليات حفاري با دستگاه آزمايشي تا عمق 20 متر در آزمايشگاه حفاري
584
انجام فرآيند optimize Design براي يك موتور صنعتي از نوع turbine free
585
انجام فرايند برونايزينگ بر روي فولادها و بررسي خواص لايه بورايد
586
انجام كار عملي در آموزشگاه پيش دانشگاهي دخترانه ساجده شهرستان شوش دانيال (ع) در سال تحصيلي 1381 - 82
587
انجام محاسبات رياضي در ماشين حساب مهندسي با كمك پردازش ابري
588
انجام محاسبات سازه يك فروند شناور تندرو 16متري از نوع كاتاماران مطابق با آيين نامه DNV
589
انجام محاسبات طراحي دستگاه ثابت كوبنده حبوبات
590
انجام محاسبات كامپيوتري و تهيه نرم افزار در چاه آزمايي مخازن گازي
591
انجام محاسبات مرجع براي قلب راكتورHWZPR با استفاده از كد MCNP
592
انجام محاسبات موازنه مواد وابسته به زمان براي مخازن گاز ميعاني چندلايه‌اي
593
انجام محاسبات هيدرو استاتيكي و تهيه نرم افزار كامپيوتري (براي شناور LANDING CRAFT)
594
انجام محاسبات و تهيه نرم افزار كامپيوتري در چاه آزمايي مخازن نفتي
595
انجام محاسبات و طراحي يك فروند حوض شناور با ظرفيت بالابري 500 تن
596
انجام محاسبات و طراحي يك فروند حوض شناور تعميراتي با ظرفيت بالابري 1500 تن
597
انجام محاسبات و طراحي يك فروند شناور صيادي از نوع Seine Purse
598
انجام محاسبات و طراحي يك فروند شناور صيادي حدود 24 متر قراول كش
599
انجام محايبات مهندسي بر اساس ساختار پردازش ابري
600
انجام مطالعات اكوفيزيولوژيكي و مورفولوژيكي در شش كونه از اكاليپتوس با هدف دسترسي به گونه اي متحمل و مقاوم به تنش شوري
601
انجام مطالعات اوليه واحد كت كراكردرپالايشگاه نفت اصفهان
602
انجام مطالعات مهندسي ارزش در خطوط 400 كيلوولت تكمداره
603
انجام مطالعات هيدروژئولوژيكي پايه و شناسايي محلهاي احتمالي نشت نفت خام در محدوده تلمبه خانه شماره 4 ايذه با استفاده از روشهاي ژئوفيزيكي مقاومت سنجي ، پلاريزاسيون القايي و امواج رادار نفوذي زميني
604
انجام مطالعات و طراحي يك فروند شناور يدك كش حدود 20 متر با سرعت ده گره
605
انجام مطالعه موردي چاه نگاري و تفسير پتروفيزيكي در ميدان نفتي درود
606
انجام موازنه مواد براي يك مخزن گاز ميعاني به كمك نرم افزار MBAL (ميدان گازي پارس جنوبي)
607
انجام واكنش هاي آلي از طريق تشكيل پيوند هاي كربن-كربن و كربن-هترواتم در محيط آبي
608
انجام واكنش هاي سيانو سيليل داركردن و استركرتركيبات كربونيل با استفاده ازنانو كاتاليزور هاي صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي و گرافن اكسيد اصلاح شده
609
انجام واكنش هاي نوآرايي فريز و آسيل دار كردن فنل توسط اتيل استات در فاز بخار در حضور مخلوط اكسيد هاي فلزي Zro2 - Tio2 . بررسي ترموديناميك جذب سورفاكتانت هاي كاتيوني وغير يوني و مطالعه سينتيكي واكنش اكسايش 2- اتيل هگزا نول روي بنتونيت
610
انجام واكنش هك با استفاده از كاتاليزور پالاديم تثبيت شده بر روي بنتونيت اصلاح شده با سورفاكتانت جديد و نيتراسيون فنول در محيط دو فازي با استفاده از بنتونيت اصلاح شده با مايع يوني اسيدي زنجير بلند
611
انجام يك مطالعه ي مقايسه اي بين تحليل استاتيكي و ديناميكي قاب هاي ساختماني
612
انجماد بخار هوا در جريان سكون استوانه اي سيال لزج و جريان تراكم ناپذير
613
انجماد بخار هوا در جريان سكون دو بعدي سيال لزج جريان تراكم پذير ناشي از تغيير دما
614
انجماد بخار هوا در جريان سكون دو بعدي كارتزين سيال لزج و جريان تراكم پذير
615
انجماد بخار هوا در جريان سكون لزج تراكم پذير استوانه اي ناشي از تغيير دما
616
انجماد جنين از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
617
انجمن ادبي جريان ساز دوره معاصر مشهد (1300 به بعد )
618
انجمن اوليا و مربيان ، كاركردها و تاثير آن بر روند تحصيلي دانش آموزان
619
انجمن حمايت از كودكان كار
620
انجمن خوشنويسان اصفهان
621
انجمن فيلارمونيك اصفهان
622
انجمن معماران
623
انجمن هاي ادبي جريان ساز دوره معاصر مشهد ( 1300 به بعد)
624
انجمن هاي خبرگي﴿Communities of practice﴾
625
انجمن ولايتي بوشهر از آغاز تا انجام
626
انحراف دهنده شعاع نور ليزر
627
انحراف رابطه ي جريان - فاز از شكل ساده ي سينوسي و آثار آن در مشخصه ولتاژ - جريان اسكوئيد DC
628
انحراف فاكتورهاي هندسي بر تمركز تنش در اتصالات K شكل لوله اي فولادي
629
انحرافات اجتماعي از ديدگاه اسلام
630
انحرافات اجتماعي در رابطه با متغيرهاي محيطي- اقتصادي اجتماعي- سن و جنس شهر اهواز
631
انحرافات جنسي
632
انحرافات جنسي در نوجوانان و جوانان
633
انحرافات و كجرويهاي اجتماعي در بين نوجوانان دانش آموز دختر شهرستان شاهرود
634
انحلال انتخابي روي از فيلتر كيك سرد كارخانجات توليد روي
635
انحلال پلي آميد 6،6 در حلال متانول/كلسيم كلريد
636
انحلال سرب از پسماند ليچينگ غبار كنورتر مس توسط سيستم آبي اسيد استيك-سيترات سديم و رسوب دهي
637
انحلال سلولز، كيتوسان و كيتين در محلول آبي مايع يوني پيريدينيومي و بازيابي آن ها
638
انحلال شركت با مسوليت محدود
639
انحلال كانه اكسيدي كم عيار روي در محيط اسيدي
640
انحلال كنسانتره سولفيدي روي در حضور منگنز دي اكسيد
641
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه پس از كار مكانيكي درحضور آهك
642
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در اسيد سولفوريك در حضور دي اكسيد منگنز
643
انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در حضور آب اكسيژنه
644
انحلال كنسانتره ي اسفالريت به كمك آب اكسيژنه
645
انحلال مستقيم كنستانتره سولفوره روي
646
انحلال نكاح بعد از بخشش تمام مهريه در فقه اماميه و حقوق ايران
647
انحلال نكاح دائم از نظر قانون مدني ايران
648
انحناي ريچي منيفلدهاي فينسلري چپ پايا روي گروه هاي لي
649
انحناي ريچي و زير خمينه هاي مينيمال غوطه ور شده ي كره
650
انحناي گاوسي و ميانگين زير گروههاي دو بعدي گروههاي لي تك مدولي لورنتسي سه بعدي
651
انداره گيري اسپكترومتري مقادير ناچيز برخي فلزات سنگين بعد از جداسازي و تغليظ آن با روش هاي جديد استخراج
652
انداز هگيري و كاهش نامعيني در مسائل استدلال شهودي با استفاده از تركيب اطلاعات سنسوري
653
اندازگيري همزمان اسكپروفوتومتري رنگ هاي سودان قرمز هفت ب و سودان در پاپريكا با استفاده از روش هاي كاليبراسيون جند متغيره
654
اندازه احتمال كوانتومي تقريبا تميز در فضاي هيلبرت
655
اندازه انباشته بهينهدر يك خط توليد با شرايط خرابي و تعميرات تصادفي ماشين آلات
656
اندازه بارده به مقياس تحت وقوع توام جوابهاي چند گانه در يك مجموعه مرجع ويك ابر صفحه پشتيبان
657
اندازه بازده به مقياس تحت وقوع توام جوابهاي چندگانه در يك مجموه مرجع و يك ابرصفحه پشتيبان
658
اندازه پايدار سنگ چين مورد نياز در اطراف كوله هاي پل
659
اندازه حركت زاويه اي مداري كواركي و نقش آن در ايجاد توابع ساختار نوكلئوني
660
اندازه دهي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور بهبود پارامتر هاي فني شبكه
661
اندازه دولت و تاثير آن بربيكاري
662
اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران ( 77 -1338 )
663
اندازه دولت ورشد اقتصادي در ايران
664
اندازه دولت، رشد اقتصادي، توزيع درآمد و پيش بيني آنها در اقتصاد ايران ﴿كاربرد سيستم معادلات همزمان و شبكه هاي عصبي مصنوعي﴾
665
اندازه عملگر-مقدار، اتساع‌ها و نظريه قاب‌ها
666
اندازه قدرت انحصاري در صنايع كارخانه اي ايران و اهميت نسبي نظريه كارايي و دكترين تمركز بازار در تبيين آن
667
اندازه قدرت انحصاري وتعيين عوامل موثربرآن درصنعت ايران
668
اندازه كردن و بهينه سازي دم هواپيما از ديدگاه تعادل و پايداري
669
اندازه كيري موليبدن در محلول هاي آبي با استفاده از روش ريز استخراج مايع مايع همگن اصلاح شده با الفا بنزوئين اكسيم و دستگاه جذب اتمي
670
اندازه گذاري اجزاي خودروي هيبريدي با به كارگيري روابط تحليلي
671
اندازه گذاري و بهينه سازي شبكه تلفني
672
اندازه گير ي ايزوتوپهاي پرتوزاي چشمه هاي آب گرم زيرزميني
673
اندازه گيرو و بهبود بهره وري شركت يزد پيچ
674
اندازه گيري . استخراج پارامترها و مدلسازي خطوط نيرو با و بدون مبدل HVDC
675
اندازه گيري 1و 4- دي اكسان در سديم لوريل اترسولفات و شامپو با استفاده از تكنيك ريز استخراج با قطره حلال در فضاي فوقاني همراه با كروماتوگرافي گازي- آشكار ساز يونش شعله اي
676
اندازه گيري 2و 4 - دي كلروفنوكسي استيك اسيد با استفاده از روش ولتامتري عاري سازي جذبي در روي الكترود جيوه
677
اندازه گيري Angle Basal در راديوگرافي جمجمه گيلاني ها در بيمارستان پور سينارشت
678
اندازه گيري EDTA در پود شوينده به روش اسپكتروفوتومتري FT-IR و كمومتري
679
اندازه گيري Ra-226 وRn-222 درآب با آشكارسازي ردپاي ذرات در آشكارسازهاي خورشي حالت جامد
680
اندازه گيري Shielding Effectiveness براي محفظه شيلد
681
اندازه گيري SPIV ساختارهاي كوچك مغشوش در خروجي روتور يك توربوماشين گريز از مركز با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حداقل خطاي سيستماتيك
682
اندازه گيري آزمايشگاهي تاثير حركت ديواره قلب بر هموديناميك شريان اصلي كرونري
683
اندازه گيري آزمايشگاهي ضرائب هيدروديناميكي مانور شناور پروازي
684
اندازه گيري آزمايشگاهي و پيش بيني توزيع اندازه قطرات آب در امولسيون آب-تركيب نفتي
685
اندازه گيري آزمايشگاهي و پيش بيني خواص انتقالي نانوسيالات
686
اندازه گيري آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي حلاليت ماده قندي فروكتوز در مخلوط حلال ها
687
اندازه گيري آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي ويسكوزيته نانوسيالات
688
اندازه گيري آسكوربيك اسيد بر پايه رزونانس پلاسمون سطح و لومينسانس نانوذرات نقره با روش اصلاح شده
689
اندازه گيري آفت كش اتيون به روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي جفت شده با اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه كرونا (DLLME-CD-IMS)
690
اندازه گيري آفت كش ديازينون در نمونه هاي آبي توسط جاذب سل - ژل در بستر نانو ذرات خاك رس به روش ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پر شده با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني
691
اندازه گيري آفت كش ديازينون در نمونه هاي سيب و آب زيرزميني به روش استخراج مايع-مايع پخشي جفت شده با طيف سنج تحرك يوني
692
اندازه گيري آفت كش كلروپيروفوس در نمونه هاي آبي و سبزيجات با به كار گيري سيستم ريز استخراج فاز جامد و دستگاه طيف سنج تحرك يوني
693
اندازه گيري آفت كش مالاتيون به روش اتصال ريز استخراج مايع-مايع پخشي با اسپكترومتر تحرك يوني
694
اندازه گيري آفت كش هاي آلي كلردار در آب آشاميدني ،آبهاي سطحي و زيرزميني با روش ميكرواستخراج با فاز جامد و كروماتوگرافي گازي با دتكتور ربايش الكترون
695
اندازه گيري آكريل آميد در مواد غذايي با استفاده از ريز استخراج قطره آويزان همراه با مشتق سازي و كروماتوگرافي گازي - آشكار ساز ربايش الكتروني
696
اندازه گيري آلبندازول به عنوان داروي ضد انگل در مايعات بيولوژيكي برخي از حيوانات اهلي با استفاده از كروماتوگرافي با كارائي بالا
697
اندازه گيري آلودگي فوتونوتروني در طيف انرژي و دز شتابگرهاي خطي درماني به كمك آشكارسازهاي فعال
698
اندازه گيري آلودگي و مصرف سوخت در موتور پيكان با كاربراتور معمولي و كاربراتور پژوي 405
699
اندازه گيري آلومينيوم در حمام روي مذاب بوسيله سلهاي الكتروشيميايي
700
اندازه گيري آناليت با روشهاي تفكيك منحني چند متغيره و رگراسيون حداقل مربعات جزئي با استفاده از اندازه گيري هاي مرتبه اول اسپكتروفتومتري
701
اندازه گيري آنتي بيوتيك هاي كلرا مفنيكل ، فورازوليدون ، كلرو تتراسايكلين و انرو فلو كساسين در گوشت مرغ با استفاده از استخراج فاز جامد و كرو ماتو گرافي مايع با عملكرد بالا
702
اندازه گيري آنيونهاي نيتريت ، پريدات و يدات به روش تزريق در جريان پيوسته تهيه نيمه صنعتي پارا- تولوئن سولفونيك اسيد با خلوص بالا
703
اندازه گيري آهن (111) در نمونه هاي آبي توسط روش استخراج مايع به كمك روش استخراج مايع به كمك روش طيف سنجي جذب اتمي , flame atomic absorption spectrometry detemination of trace amounts of iron )111( as benzohydroxamic acid complex in waste waters sfter hollow fiber based liquid phase microextraction
704
اندازه گيري آهن ) III( با استفاده از تركيبات پلي فنلي چاي سبز به روش اسپكتروفتومتري
705
اندازه گيري آهن )3(در محيط متيل دي اتانول آمين فعال شده با پيپيرازين مورد استفاده تاسيسات شيرين سازي صنايع پالايش گاز بوسيله ي الكترود طلاي اصلاح شده با تك لايه خودآرا
706
اندازه گيري آهن )III( در محيط دياتيلن گليكول صنايع پالايش گاز طبيعي با استفاده از الكترود طلاي اصلاح شده توسط تك لايه خودآراي مركاپتوسوكسينيك اسيد
707
اندازه گيري آويزش و ارزيابي شكل آويزش پارچه با استفاده از پردازش تصوير
708
اندازه گيري ابعاد آنتروپومتريك دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي شهر يزد با هدف طراحي صندلي ارگونوميك دانشجويي
709
اندازه گيري ابعاد آنتروپومتريك دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي شهر يزد با هدف طراحي صندلي ارگونوميك دانشجويي
710
اندازه گيري ابعاد پروستات در مردان بدون علامت باليني بين سنين 64-15 سال
711
اندازه گيري ابعاد ذرات عبور يافته از نانوفيلترها
712
اندازه گيري ابعاد گندله هاي خام توليدي در مجتمع فولاد مباركه
713
اندازه گيري ابعاد يك جسم از راه دور (دو بعدي)
714
اندازه گيري ابعادي با كمك واقعيت افزوده
715
اندازه گيري اثر بازار داخلي در صنايع مختلف كارخانه اي ايران: با تأكيد بر رفتار تجاري بخش صنايع
716
اندازه گيري اثر غيرقابل چشم پوشي بي پاسخي غيريكنواخت در داده هاي پانلي شمارشي با رويكرد بيزي
717
اندازه گيري اثر متغييرهاي نيروي كار، سرمايه گذاري و صادرات بر رشد اقتصادي﴿1385-1360﴾
718
اندازه گيري ارزش افزوده اقتصادي و مقايسه آن با ساير روش هاي ارزيابي عملكرد مالي مديريت در بانك هاي دولتي و خصوصي (مطالعه موردي: بانك صادرات و پارسيان
719
اندازه گيري ارزش فناوري ارتباطات و اطلاعات
720
اندازه گيري اسپكت رو فتومتري همزمان رنگدانه هاي naphthochromeوlight green sf yellowish به روش افزايش استاندارد نقطه اچ
721
اندازه گيري اسپكتروسكوپي هيدروژن پروكسيد بر اساس واكنش با فنول درنمونه هاي مختلف
722
اندازه گيري اسپكتروفتومتري پركلرات و جيوه (II)
723
اندازه گيري اسپكتروفتومتري تيوسيانات و روديم
724
اندازه گيري اسپكتروفتومتري سنتيكي مقدار جزئي يدين براساس كاتاليز واكنش پريدات با رود آمين ب
725
اندازه گيري اسپكتروفتومتري فسفات بعد از استخراج فاز جامد مغناطيسي پخشي
726
اندازه گيري اسپكتروفتومتري كادميم پس از ريز استخراج فاز مايع پخشي با استفاده از حلال هاي ابر ملكولي
727
اندازه گيري اسپكتروفتومتري كبالت با استفاده از سديم دي اتيل دي تيو كاربامات بعد از استخراج نقطه ابري
728
اندازه گيري اسپكتروفتومتري منگنز و اندازه گيري همزمان نيكل و كبالت به روش استخراج
729
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان دوپامين و سروتونين در نمونه هاي بيولوژيكي از روش حداقل مربعات جزئي PLS()
730
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان سودوافدرين وگايافنزين با استفاده از روشهاي كمومتريكس درنمونه حقيقي
731
اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان مالاشيت گرين و كريستال ويولت با استفاده از روش استخراج نقطه ابري توسط سور فاكتانت آنيوني
732
اندازه گيري اسپكتروفتومتري يديد باكمك روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي
733
اندازه گيري اسپكتروفتومتري يديدبا كمك روش ميكرواستخراج مايع -مايه پخشي
734
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري اسكوربيك اسيد و تغليظ فلزات سنگين به روش استخراج فاز جامد
735
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري داروي ضد سرطان دوكسوروبيسين هيدروكلريد بر مبناي واكنش ردوكس با آهن )III( بوسيله تكنيك تجزيه تزريق جريان FIA()
736
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري مقادير بسيار كم نيكل در نمونه هاي مواد غذايي پس از پيش تغليظ كمپلكس دي متيل گلي اكسيمات آن بر روي نانو ذرات اكسي آهن پوشش داده شده با پلي دوپامين
737
اندازه گيري اسپكتروفوتومتري مقادير بسيار ناچيز بريليانت گرين درنمونه هاي مختلف اب و حوضچه پرورش ماهي بعد از پيش تغليظ به روش استخراج در نقطه ابري شدن
738
اندازه گيري اسپكترومتري برخي از فلزات سنگين بعد از جداسازي و پيش تغليظ با استفاده از بعضي از بازشيف ها
739
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد جيوه و كادميم بعد از استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات TiO2 اصلاح شده
740
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي بعضي از فلزات واسطه با استفاده از جاذب هاي كي ليت دهنده و اندازه گيري اسپكتروفوتومتري يدات و قلع ﴿II﴾ بر اساس تشكيل رنگ آزو
741
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي توليد هيدريد مقادير كم بيسموت بعد از استخراج فاز جامد
742
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي گونه هاي آهن بعد ازاستخراج فاز جامد با نانو ذرات آلوميناي اصلاح شده
743
اندازه گيري اسپكترومتري جذب اتمي مقادير كم برخي فلزات سنگين ﴿سرب، كادميم، مس و كبالت﴾بعد از جذب شدن آن ها بر روي زئوليت كلينوپتيلوليت اصلاح شده
744
اندازه گيري استحكام الياف پشم در محيط آبي
745
اندازه گيري اسيد هاي آمينه توسط الكترود خمير كربن اصلاح شده با نمك هاي فلزات عناصر واسطه
746
اندازه گيري اسيدهاي چرب ميريستيك و پالميتيك به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي و اندازه گيري با كروماتوگرافي گازي ‌
747
اندازه گيري اسيدهاي فنلي در ميوه و آب ميوه توسط ريز استخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و كروماتوگرافي
748
اندازه گيري اقتصاد زيرزميني ايران
749
اندازه گيري اكترئوتايد و اكسي توسين به روش استخراج الكتريكي مايع-مايع و اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
750
اندازه گيري اكتيوتيه در نمونه هاي مواد غذايي
751
اندازه گيري اكتيويته ايزوتوپ هاي پرتوزاي خاك استان گلستان
752
اندازه گيري اكراتوكسين A در ريشه شيرين بيان با استفاده از طيف سنج تحرك يوني
753
اندازه گيري اكراتوكسين a در قهوه بوسيله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا پس از استخراج بوسيله ستون ايمونوافينيتي
754
اندازه گيري الاستسيته قيمت تقاضاي حمل و نقل هوايي در ايران
755
اندازه گيري الكترو شيمايي آملو ديپين در حضور آلو پور ينول و استامينوفن با اسفاده از الكترود خمير كربن با نانو ذرات اسپينل
756
اندازه گيري الكترو شيميايي هيدروكسي كلروكين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره در سيال هاي بيولوژيك
757
اندازه گيري الكتروشيميايي استامينوفن در حضور آسكوربيك اسيدوپروپرانولول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات مس فلزي و بازشيف
758
اندازه گيري الكتروشيميايي انسولين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با رود آمين B و نانو لوله هاي كربني چند ديواره
759
اندازه گيري الكتروشيميايي انسولين گوانين و آدنين با استفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده با سيليكا‍ژل
760
اندازه گيري الكتروشيميايي پاراستامول بااستفاده از الكتروداصلاح شده بااكسيد كبالت .........
761
اندازه گيري الكتروشيميايي ترامادول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات و اناديم اكسيد
762
اندازه گيري الكتروشيميايي چند تايول زيستي با استفاده از الكترود كربن شيشه اي و الكترود اصلاح شده به وسيله نانو لوله هاي كربني با دي ترشيوبوتيل كتكول و 4_متيل_7،6_دي هيدروكسي كومارين به عنوان حدواسط الكتروشيميايي
763
اندازه گيري الكتروشيميايي دفريپرون با استفاده از الكترود طلا در فراورده هاي دارويي
764
اندازه گيري الكتروشيميايي ريبوفلاوين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با منكنز تترافنيل پورفيرين
765
اندازه گيري الكتروشيميايي كاربامازپين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات CoFe2O4
766
اندازه گيري الكتروشيميايي كوركومين در سطح الكترود كربن شيشه اي توسط نانوكامپوزيت گرافن – بتاسيكلودكسترين
767
اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروكلروپرومازين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات گرافن، تيتانيوم دي اكسيد و واناديم پنتا اكسيد به روش ولتامتري
768
اندازه گيري الكتروكاتاليزوري هيدروژن پراكسيد توسط الكترود كربن اصلاح شده با نانو ذرات مستشكيل شده برروي بستر گرافن اكسيد
769
اندازه گيري الكتروكاتاليزي برخي تركيبات بيولوژيك با بكارگيري نانو لوله هاي كربني به عنوان سنسور و اصلاحگر آلي در سطح الكترود خمير كردن
770
اندازه گيري امپدانس توالي خطوط انتقال
771
اندازه گيري انتخابي دوپامين و اوريك اسيد در حضور يكديگر و آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با سيليكاژل
772
اندازه گيري انرژي حاصل از رشد ترك با استفاده از روش آكوستيك اميشن
773
اندازه گيري انرژي حالت پايه گذار الكتروني همگن به روش بسط خوشه اي
774
اندازه گيري انرژي سطحي سطوح مختلف چاپي با روش هاي دستگاهي و غير دستگاهي
775
اندازه گيري انرژي مؤثر تابش ايكس پالسي گسيل شده از دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر
776
اندازه گيري انرژي نوترونهاي سريع در فاصله انرژي 14 تا 30 ميليون الكترون ولت
777
اندازه گيري اورانيوم درنمونه هاي آبي بااستفاده از ميكرو استخراج جامد-مايع پخشي
778
اندازه گيري اورانيوم درنمونه هاي آبي به وسيله اسپكترو فتومتر بعد از استخراج نقطه ابري
779
اندازه گيري ايزوكندل لامپ روي سطح كروي و رسم نمودار قطبي آن
780
اندازه گيري ايميداكلو پرايد بر پايه الكترود اصلاح شده خمير كربن با نانو تيوب و نانو ذره سيليس
781
اندازه گيري بارشناختي مغز با استفاده از روشهاي اندازه گيري فاز چند متغيره سيگنالهاي EEG
782
اندازه گيري بازدهي مديريت بنادر اصلي ايران
783
اندازه گيري باقيمانده آفت كش هاي تيتروژن دار و فسفردار در نمونه هاي زيست محيطي به كمك ريز استخراج مايع - مايع توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
784
اندازه گيري باقيمانده ديازينون و برخي از آلاينده هاي شيميايي آب هاي سطحي و زيرزميني اطراف زاينده رود
785
اندازه گيري برخط وزن كيوي با روش ضربه
786
اندازه گيري برخي از تركيبات دارويي توسط ولتا متري عاري سازي جذبي در حد مقادير كم و مطالعه بر هم كنش كمپلكس مورين - بيسموت(III)باDNA
787
اندازه گيري برخي پارامترهاي نوترونيك راكتور تهران به عنوان يك پيل نمايي از طريق تجربي
788
اندازه گيري برخي خواص حرارتي پلي اتيلن سبك تابش ديده با باريكه الكتروني 10MeV
789
اندازه گيري برخي گونه هاي آلي و معدني به روش تزريق در جريان پيوسته
790
اندازه گيري برخي يون هاي فلزي مانند منيزيم و كادميم به روش جذب اتمي پس از استخراج در نقطه ابري شدن با استفاده از يك مشتق جديد ايندولي
791
اندازه گيري بروندادهاي مجله ساينس در رابطه با ايران توسط ابزارهاي آلتمتريك
792
اندازه گيري بلادرنگ فركانس سيگنال هاي الكتريكي با استفاده از FPGA
793
اندازه گيري بنزيميدازول بر اساس الكترود گرافيتي اصلاح شده پلي پيرول قالب شده ي مولكولي به روش الكتروپليميريزاسيون , Determination of banzimidazole based on electropolymerizedmolecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode
794
اندازه گيري به كمك انكدرها
795
اندازه گيري بهره وري در شهرداري تهران ، (با تاكيد خاص بر خدمات معاونت شهرسازي و معماري)
796
اندازه گيري بهره وري در صنايع دارويي
797
اندازه گيري بهره وري در كارخانه توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (DMT) از طريق اجراي سيستمهاي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات
798
اندازه گيري بهره وري صنايع كشور
799
اندازه گيري بهره وري عوامل توليد در شركت ذوب آهن اصفهان با استفاده از تخمين تابع توليد ترانسلوگ
800
اندازه گيري بهره وري كار و سرمايه با درنظر گرفتن نرخ نهايي جانشيني آنها و بررسي روند ان
801
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد در دانشگاه رازي در دوره زماني 78-7631
802
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد در سطح بنگاه هاي اقتصادي ﴿مطالعه موردي﴾
803
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد محصولات استراتژيك بخش كشاورزي منطقه مغان
804
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد و تحليل عوامل موثر بر آن در مزارع پرورش ماهي استان اصفهان و چهار محال بختياري
805
اندازه گيري بهره وري كل عوامل در بخش آموزش عالي دولتي ايران
806
اندازه گيري بهره وري وكارايي توليد فولاد: مورد صنعت ايران وسوئد
807
اندازه گيري بيسموت و آنتيموان در فاز آلي پس از استخراج با دي بنزيل سولفوكسيد از محيط يديدي
808
اندازه گيري پاراستامول بااستفاده ازالكتروداصلاح شده باگرافن اندازه گيري الكتروكاتاليزوري كاپتوپريل بروش ولتامتري ......
809
اندازه گيري پاراستامول در قرص استامينوفن توسط روش پاپتود
810
اندازه گيري پارامترهاي فرآيندهاي واهلشي غيرتابشي فلورفورها در محيط هاي هيبريدي از طريق طيف سنجي نوري و بررسي آهنگ فروافت برخوردي متناظر با گونه ها
811
اندازه گيري پارامترهاي كيفيت سرويس و تشخيص حمله سيگنالي در شبكه وايمكــس
812
اندازه گيري پارامترهاي ماشين سنكرون
813
اندازه گيري پتانسيومتري مقادير بسيار كم يون باريم ( II ) با استفاده از يك الكترود يون گزين جديد
814
اندازه گيري پتانسيومتري مقادير بسيار كم يون باريم(II) با استفاده از يك الكترود يون گزين جديد
815
اندازه گيري پخش دز فوتونوترون داخل ميدان هاي پرتو X با انرژي بالاي شتاب دهنده هاي خطي پزشكي ايران
816
اندازه گيري پرتوزايي طبيعي نفت خام و نفت كوره با استفاده از بيناب سنجي گاما
817
اندازه گيري پرزدانه پارچه به كمك ليزر
818
اندازه گيري پرمي تيوتيه مواد
819
اندازه گيري پريدات به روش اسپكتروفلوريمتري و آهن به روش اسپكتروفتومتري
820
اندازه گيري پريدات به روش فتومتري و بررسي بافت ضايعات طرح توليد پارا- تولوئن سولفونيك اسيد (PTSA)و اندازه گيري گرماي حاصل از خنثي سازي آن
821
اندازه گيري پلي كلرو بي فنيل ها در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
822
اندازه گيري پهناي تپ يك ليزر ميكروچيپ Nd:YAG به روش خود همبستگي
823
اندازه گيري پهناي طيف ليزرهاي با پهناي طيف باريك
824
اندازه گيري پيچيدگي پروژه ها در روش مديريت ارزش كسب شده با بكارگيري تئوري آنتروپي شانون: مطالعه موردي
825
اندازه گيري پيريديوم و وارفارين بوسيله الكترود خمير كربن اصلاح شده در حضور نانو لوله هاي كربني چند جداره واسپينل
826
اندازه گيري تأثير اشعه گاما بر خواص فيزيكي فولاد
827
اندازه گيري تاب نخ تك لاي رينگ با استفاده از روش پردازش تصوير
828
اندازه گيري تاب نخ هاي دو لا به روش پردازش تصوير
829
اندازه گيري تابع انتقال اپتيكي با استفاده از تكنيك ماره براي آزمون دستگاههاي اپتيكي
830
اندازه گيري تابع انتقال تحرير عدسي كروي با روش توري مربعي
831
اندازه گيري تاثير فن آوري بر نظام مديريت منابع انساني در سازمان هاي صنعتي و خدماتي ايران و ارائه الگوي مناسب
832
اندازه گيري تاخير به كمك نظريه صف و شبيه سازي توسط نرم افزار CORSIMدر مقاطعي از آزاد راه كه دچار تغيير در سطح سرويس دهي ميگردند
833
اندازه گيري تاليم﴿III ﴾ به روش اسپكتروفتومتري دستي و تزريق در جريان پيوسته ﴿FIA ﴾به كمك ليگاند يورازول
834
اندازه گيري تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهايي در كالاهاي منتخب صنعت پتروشيمي ايران
835
اندازه گيري تجربي اثر نرخ كرنش بر خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
836
اندازه گيري تجربي پروفيل دما ناشي از پرتودهي ليزر كم توان در مدلهاي معادل بافت
837
اندازه گيري تجربي حلاليت فوماريك اسيد در دي اكسيد كربن فوق بحراني و بررسي الگوهاي نظري پيش بيني حلاليت
838
اندازه گيري تجربي خواص ترموفيزيكي پودر و شبيه سازي دوفازي در فرايند ذوب انتخابي پودر به كمك ليزر
839
اندازه گيري تجربي ضرايب هيدروديناميكي سكوي نيمه شناور در كانال آب
840
اندازه گيري تجربي كرنش در فرايند تزريق پلاستيك بطري پت pet
841
اندازه گيري تجربي و مدلسازي رموديناميكي تعادل فازي در سيستم آب، سورفكتانت و هيدروكربنها
842
اندازه گيري تحليل حساسيت زماني اثر گذاري سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران
843
اندازه گيري تحليل و مقايسه يك آب شيرين كن خورشيدي باحوضچه و بدون حوضچه
844
اندازه گيري تحليلي تنش هاي پس ماند در جوش به كمك روش موج طولي شكست يافته بحراني
845
اندازه گيري تخلخل و ابعاد آن در الكترودهاي پيل سوختي كربنات مذاب با نرم افزار MATLAB
846
اندازه گيري ترامادول در نمونه هاي بيولوژيكي به وسيله اتصال ريز استخراج فاز جامد از فضاي فوقاني با دستگاه طيف سنج تحرك يوني
847
اندازه گيري تراوش پي سد ونيار با استفاده از روش هاي تجربي
848
اندازه گيري تركيبات آروماتيك فرار در سرم هاي تزريقي بروش ميكرواستخراج با فاز جامد و كروماتوگرافي گازي
849
اندازه گيري تركيبات آلي قلع در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
850
اندازه گيري تركيبات آنتي اكسيداني و ظرفيت آنتي اكسيداني در پوست، گوشت و هسته سه نوع انگور
851
اندازه گيري تركيبات آنتي اكسيداني و ظرفيت آنتي اكسيداني در پوست، گوشت و هسته سه نوع انگور
852
اندازه گيري تركيبات بيولوژيكي با استفاده از ولتامتري توسط الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس نيكل ﴿II﴾
853
اندازه گيري تركيبات دارويي الكتروفعال نظير تيوكربوهيدرازيد، بنزوتيازول و ... بر اساس الكترود اصلاح شده ي پليمر حكاكي شده ي مولكولي به روش الكتروپليمريزاسيون با استفاده از نانولوله ي كربني
854
اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
855
اندازه گيري تركيباتBTEXدر آب به روش ميكرواستخراج فاز مايع و كروماتوگرافي گازي
856
اندازه گيري تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با سيليكاژل با زيركونيوم فسفات و PWnCoO39 تثبيت شده روي سيليكاژل
857
اندازه گيري تصحيحات وارد بر انرژي جتها در آزمايش CMS با استفاده از اولين برخوردهاي پروتوني در LHC
858
اندازه گيري تعادلات فازي در سيستم هاي دو جزئي و مدل سازي ترموديناميكي
859
اندازه گيري تعداد الياف كمربندي در نخ چرخانه و تاثير تغيير سرعت چرخانه ، زننده و قط چرخانه بر روي الياف كمربندي
860
اندازه گيري تعداد دور موتور با استفاده از تكنيك Keyphasor [كي پاسور]
861
اندازه گيري تعيين تنش هاي برجا با استفاده از روش شكست هيدروليكي، مطالعه موردي سد آزاد
862
اندازه گيري تغيرات پارامتر هاي آكوستيكي بافت در خلال انجام HIFU
863
اندازه گيري تغييرات اندازه منيزيا در درجه حرارتهاي مختلف به روش تجزيه xrd
864
اندازه گيري تغييرات انرژي پالس فراصوت درحين انتشاردرورق فولادي
865
اندازه گيري تغييرات ضريب شكست محلول ها جهت تعيين غلظت و دما به روش تداخل سنجي
866
اندازه گيري تغييرات نقطه ذوب ذرات نانو متري pb پخش شده در زمينه A1
867
اندازه گيري تمايل به پرداخت افراد براي سكونت در باغ آپارتمان ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
868
اندازه گيري تنش به روش امواج التراسونيك
869
اندازه گيري تنش به روش كارنت
870
اندازه گيري تنش بين سطحي بين پلي اتيلن و پلي لاكتيك اسيد
871
اندازه گيري تنش پسماند به روش آلتراسونيك در اتصالات جوشكاري
872
اندازه گيري تنش پسماند جوشي فولاد زنگ نزن آستنيتي توسط امواج التراسونيك LCR با حذف تقريب هاي استفاده شده پيشين در ضرايب آكوستوالاستيك
873
اندازه گيري تنش پسماند در توليد مواد باساختار نانو كريستالاز طريق SPD
874
اندازه گيري تنش پسماند در كامپوزيت هاي پايه پليمري به روش حرارت دهي موضعي
875
اندازه گيري تنش پسماند در ناحيه HAZ جوش با استفاده از روش آلتراسونيك
876
اندازه گيري تنش پسماند در ورقهاي چند لايه فلزي بوسيله روش سوراخ كاري مركزي
877
اندازه گيري تنش پسماند ناشي از فرآيند ساخت استوانه آلومينيومي به روش التراسونيك
878
اندازه گيري تنش پسماند و خمشي با استفاده از امواج التراسونيك در لوله هاي پلي اتيلن
879
اندازه گيري تنش در فلزات با استفاده از امواج التراسونيك
880
اندازه گيري تنش محوري پيچ با روش امواج فراصوتي
881
اندازه گيري تنش هاي پس ماند در اتصالات جوشي
882
اندازه گيري تنش هاي پسماند با رويكرد نانو
883
اندازه گيري تنش هاي وارد برنج چرخانه اي با كمك پردازش سيگنال
884
اندازه گيري تنشهاي پسماند به روش امواج فرا آوايي (AE) در فلزات آهني
885
اندازه گيري تنش­هاي پسماند ناشي از جوشكاري ورق از جنس فولاد زنگ نزن به روش التراسونيك
886
اندازه گيري تنشهاي كششي و فشاري در سطح قطعات با روش ادي كارنت
887
اندازه گيري توان داكتيو با استفاده از پردازنده هاي DSP
888
اندازه گيري توان كوره قوس الكتريكي در محيط‌هاي هارمونيكي و نامتعادل
889
اندازه گيري توزيع اندازه ي ذرات پرتوزاي حاصل از دختران گاز رادن
890
اندازه گيري توزيع دماي ورق در حين جوشكاري و مقايسه نتايج تجربي با نتايج حاصل از نرم افزار ANSYS
891
اندازه گيري توزيع راديونوكلئيدهاي طبيعي خاك هاي مناطق نفتي
892
اندازه گيري توزيع زاويه اي يون هاي نيتروژن دستگاه UIPF با استفاده از آشكارساز پلي كربنات
893
اندازه گيري توزيع ضريب شكست در موجبرهاي نوري
894
اندازه گيري توزيع مكاني غبار ريزشي بر شهر بهبهان و بررسي توزيع فصلي آن با استفاده از فناوري زمين آمار
895
اندازه گيري توزيع و محاسبه (با كد MCNP) دز جذبي در مواد مس ، پلي اتيلن (PE) و پلي وينيل كلرايد (PVC)در پرتو دهي با الكترونهاي پر انرژي (V 1OMe ,V 5Me)
896
اندازه گيري ثابت سرعت تشكيل يون هاي پرتونه شده و ديمرهاي با مرز پروتون در فاز گازي و طيف سنجي تحرك يوني وارون ﴿Inverse Ion Mobility Spectrometry﴾
897
اندازه گيري ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري
898
اندازه گيري جابجايي بدن توسط حسگر واحد اندازه‌گيري لَختي و انتقال آن به موبايل
899
اندازه گيري جابه جايي تير يك سر در گير با استفاده از ماوس نوري
900
اندازه گيري جذب آب در منسوجات بي بافت
901
اندازه گيري جذب مويينگي در لايه هاي سبك
902
اندازه گيري جرم كلسيم رسوبي در رگ هاي سينه با استفاده از تصاوير ماموگرافي ديجيتال
903
اندازه گيري جرم مخصوص الياف و پليمرهاي ديگر
904
اندازه گيري جريان الكتريكي با استفاده از فناوري گرمانگاري
905
اندازه گيري جريان باريكه الكتروني دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از دزيمتري تابش ايكس ترمزي
906
اندازه گيري جريان سيال و تعيين پارامترهاي مشخصه سيال در موتور پرايد بمنظور بررسي راهكاري اجرايي جهت بهبود توان خروجي موتور
907
اندازه گيري جريان و تحول زماني مكان الكترون‌هاي گريزان در توكامك دماوند
908
اندازه گيري جلاي منسوجات با استفاده از پردازش تصوير و تجزيه و تحليل فازي
909
اندازه گيري جو سازماني در بين كاركنان نيروگاه شيروان
910
اندازه گيري جو سازماني در بين كاركنان نيروگاه شيروان
911
اندازه گيري چابكي صنايع توليدي با رويكرد تحليل پوششي داده ها
912
اندازه گيري چروك پارچه با استفاده از ليزر
913
اندازه گيري چسبندگي محلول پليمر PVA با ليزر
914
اندازه گيري چگالي استخوان به روش جذب فتوني
915
اندازه گيري چگالي خام قطعات متخلخل به روش التراسيونيك
916
اندازه گيري چگالي قطعات متخلخل آلومينيوم به روش راديوگرافي
917
اندازه گيري چگالي قطعات متنخلخل آهن به روش راديوگرافي درجا
918
اندازه گيري چگالي،گرانروي و ويژگي هاي مولي اضافي مخلوط هاي دوتايي دي متيل فرماميد در حلال هاي آب ،متانول،اتانول ،2-پروپانول ،2-بوتانول،1و2-پروپان دي ال در دماهاي 293/15 تا 308/15 كلوين
919
اندازه گيري حافظه در نمونه هاي پليمري
920
اندازه گيري حباب قيمت مسكن در ايران و تاثير سياست هاي پولي برآن
921
اندازه گيري حجم تيروئيد در دانش آموزان 13-6 ساله شهر رشت در سال 182 و مقايسه آن با دانش آموزان اروپايي
922
اندازه گيري حجم فزوني و پيشگويي خواص شيمي فيزيكي آمين هاي مصرفي درشيرين سازي گاز
923
اندازه گيري حجم فزوني و كاربرد آن در پيشگويي خواص ترموديناميكي مخلوطها
924
اندازه گيري حداقل معاش با استفاده از سيستم مخارج خطي : مطالعه موردي : جامعه شهري يزد ﴿طي برنامه سوم و چهارم توسعه﴾
925
اندازه گيري حركت عضله ي قلبي با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي نشان گذاري شده
926
اندازه گيري حلاليت 2-اتيل -1- هگزانول ، 2-اتيل هگزانوئيك اسيد و2-اتيل هگزيل -2-اتيل هگزانوآت و بررسي واكنشهاي استري و اتري شدن و آب زدايي در دي اكسيد كربن فوق بحراني و بررسي سينتيك واكنش انيدريداستيك با ايزوآميل الكل درحلال آلي
927
اندازه گيري حلاليت تري اكتيل آمين و تري دودسيل آمين در دي اكسيد كربن فوق بحراني و امكان سنجي استخراج كربوكسيليك اسيدها از ضايعات صنعتي فتاليك ايندريد مذاب بادي اكسيد كربن فوق بحراني
928
اندازه گيري حلاليت چهار تايي استيك اسيد، دي و تري استين در دي اكسيد كربن فوق بحراني
929
اندازه گيري حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل در دي اكسيدكربن فوق بحراني
930
اندازه گيري حلاليت مالئيك اسيد و فناليك اسيد در دي اكسيد كربن فوق بحراني در محدوده فشار 70تا300بار و دماهاي45 ،60و75درجه سانتيگراد
931
اندازه گيري حلاليت هگزانوئيك اسيد و بوتيل استات در دي اكسيد كربن
932
اندازه گيري حلاليت، دانسيته و ويسكوزيته محلول قند الكيلي در مايع يوني
933
اندازه گيري خستگي از روي نتايج سختي سنجي در فولادها
934
اندازه گيري خط عملكرد ميكروجت در شرايط پايدار و گذرا
935
اندازه گيري خواص استحكام كششي نخ هاي ريسيده شده پنبه اي در سيستم ريسندگي رينگ بر اساس خواص الياف و پارامترهاي فني توليد مرحله تمام تاب
936
اندازه گيري خواص الكتريك مواد به كمك روش STDR
937
اندازه گيري خواص ترموديناميكي با روش مونت كارلو
938
اندازه گيري خواص حجمي، صوتي و ويسكومتري اريترومايسين در محلول آبي حاوي پليمر و بررسي برهمكنش ها در دماهاي مختلف
939
اندازه گيري خواص حرارتي سوسپانسيون هاي نانوذرات اكسيد آلومينيوم و اكسيد مس درروغن موتور﴿نانوسيال﴾
940
اندازه گيري خواص مكانيكي بافت كوريوامنيوتيك
941
اندازه گيري خواص مكانيكي بافت وريد سافينوس
942
اندازه گيري خودكار توزيع اندازه قطعات بر مبناي پردازش تصاوير ويديوئي
943
اندازه گيري خودكار سختي خمشي پارچه به روش استوانه اي و مقايسه آن با روش طول خمشي
944
اندازه گيري خودكار فواصل و زوايا در تصاوير راديوگرافي اندام تحتاني
945
اندازه گيري داده هاي آزمايش بكمك كامپيوتر
946
اندازه گيري داده هاي آزمايش به كمك كامپيوتر
947
اندازه گيري داروهاي امپرازول و ميكونازول نيترات در فراورده هاي دارويي به روش استخراجي - اسپكتروفتومتري
948
اندازه گيري داروهاي ضد سرطان وين كريستين و وين بلاستين در نمونه گياه پروانش با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبر توخالي توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع و آشكار ساز اسپكترومتري جذب مولكولي
949
اندازه گيري داروهاي فنوتيازين به روش ولتا متري چرخه اي با استفاده از اثرالكتروكاتاليتيكي متيلن بلو
950
اندازه گيري داروي آزايتوپرين به روش ولتامتري موج مربعي با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با گرافن و چيتوسان اندازه گيري ولتامتري داروي متي مازول با استفاده از الكترود كربن شيشه اي پيش تيمار شده به روش الكتروشيميايي
951
اندازه گيري داروي ايمي پيرامين با استفاده از نقاط كوانتومي كربني ساخته شده از گياه سنبل الطيب و افزايش حساسيت با استفاده از بوهميت اصلاح شده با نقاط كوانتومي كربني
952
اندازه گيري داروي روتين با استفاده از الكترود اصلاح شده با روتنيم به روش ولتامتري
953
اندازه گيري داروي ضد صرع فنوباربيتال در سرم بوسيله ي كروماتوگرافي فاز معكوس مايع با كاركرد عالي
954
اندازه گيري داروي كابر كولين با استفاده از الكترود خمير كربن با نانو ذره مغناطيسي اكسيد آهن
955
اندازه گيري داروي گاباپنتين به روش ولتامتري با روبش خطي بااستفاده ازالكترد كربن سراميك اصلاح شده با كمپلكس نيكل - كتكول
956
اندازه گيري درجه اهميت نظري مقالات علمي با استفاده از تكنيك هاي متن و وب كاوي
957
اندازه گيري درجه همدوسي فضايي مختلط
958
اندازه گيري درجه همدوسي فضايي مختلطژژ
959
اندازه گيري درصد كريستاليزاسيون در شيشه سراميك سيستم AL203- MGO با استفاده از آناليزگر تصاوير
960
اندازه گيري دستگاهي خواص ساختماني سطح پارچه
961
اندازه گيري دقيق و غيرمخرب قند خون با استفاده از سنسورهاي متامتريالي غيرخطي
962
اندازه گيري دما ابزار تراشكاري با استفاده از ترموكوپل و استخراج منحني كاليبراسيون
963
اندازه گيري دما با استفاده از FPGA [اف. پي. جي. اي.]
964
اندازه گيري دما با استفاده از ميكروكنترلر AVR
965
اندازه گيري دما به روش غير تماسي
966
اندازه گيري دما توسط ترموكوپل در محيط صنعتي
967
اندازه گيري دما و جابجايي با استفاده از حس گر فيبر نوري بر پايه تداخل سنج ماخ-زندر
968
اندازه گيري دما و چگالي پلاسما در توكامك دماوند بروش پراكندگي ليزر (تامسون )
969
اندازه گيري دماي بدن از طريق اشعه متصاعد از گوش
970
اندازه گيري دماي پلاسماي گازي در لامپ تخليه به روش اسپكتروفتومتري
971
اندازه گيري دماي پوست، فشارخون و ضربان افراد در محيط با درجه حرارت خيلي بالا
972
اندازه گيري دماي سطح دندان هنگام نوشيدن مايعات به صورت in vivo
973
اندازه گيري دماي گندله و تعيين ضريب انتقال حرارت در شرايط مختلف
974
اندازه گيري دماي ناخالصي هاي پلاسماي توكامك دماوند
975
اندازه گيري دوپامين با استفاده از الكترودهاي اصلاح شده خمير كربن با كمپلكس هاي Ni (II) bpb, cu (II) bpb و روش ولتامتري چرخه اي
976
اندازه گيري دوپامين در حدّ ميكروگرم بر ميلي ليتر با استفاده از رزين تبادلگر يوني Dowex1-X8 به روش طيف نور سنجي فاز جامد
977
اندازه گيري دوپامين در حضور آسكوربيك اسيد به كمك الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با روتنيوم اكسايد هگزاسيانوفرات
978
اندازه گيري ديناميكي پيشروي لبه پارجه و ارتباط آن با كشش نخ تار بافندگي
979
اندازه گيري ذرات معلق در منازل مسكوني شهري
980
اندازه گيري رادون در فصلهاي مختلف سال در منابع ابي سوادكوه
981
اندازه گيري رادون وراديم اب منطقه اي شانديز
982
اندازه گيري راديو اكتيويته طبيعي آب هاي معاني به روش طيف سنجي گاما
983
اندازه گيري راديو اكتيويته طبيعي موجود در سبزي هاي پهن برگ منطقه لرستان و مقايسه آن با مقادير آن مواد در خاك استفاده شده براي كاشت گياه با استفاده از روش طيف سنجي گاما
984
اندازه گيري راديو ايزوتوپي ميزان تصفيه كليوي R.F.G
985
اندازه گيري راديواكتيويته طبيعي موجود در سبزي هاي پهن برگ منطقه لرستان و مقايسه با مقادير آن مواد در خاك استفاده شده براي كاشت گياه با استفاده از روش طيف سنجي گاما
986
اندازه گيري رضايت مشتري
987
اندازه گيري رضايت مشتري Satisfaction Customer Measuring
988
اندازه گيري رضايت مشتري بر اساس الگوي كانو و تحليل رابطه آن با وفاداري مشتري در صنعت نرم افزار﴿ مطالعه موردي: شركت همكاران سيستم اصفهان ، سال 1390﴾
989
اندازه گيري رضايت مشتري در شركت شادمهر
990
اندازه گيري رضايت مشتريان ايران خودرو با استفاده از رويكرد تركيبي كانو و تحليل شكاف، ﴿ مطالعه موردي: مشتريان خودرو سمند در استان يزد ﴾
991
اندازه گيري رضايتمندي مسافران شركت متروي تهران با رويكرد فازي
992
اندازه گيري رضايتمندي مشتري در شركت مخابرات استان بوشهر
993
اندازه گيري رطوبت الياف با امواج مايكروويو
994
اندازه گيري رطوبت و پارامترهاي رسيدگي و شناسايي آسيب يخ زدگي در ليمو شيرين با استفاده از روش غير مخرب اسپكتروسكوپي مرئي - فروسرح نزديك ﴿Vis/NIR﴾
995
اندازه گيري رقابت پذيري صنعت كاشي و سراميك ايران با مزيت نسبي آشكار شده ﴿RCA) و بررسي عوامل موثر بر افزايش آن
996
اندازه گيري رقابت در صنعت بانكداري كشور، بارويكرد پانزار- راس
997
اندازه گيري رنگ سنجي هيدرازين در نمونه هاي آبي بر اساس تشكيل نانوذرات نقره
998
اندازه گيري روتنيم﴿III) بر اساس اثر كاتاليزري آن بر اكسايش B توسط پريدات به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري و روش تزريق درجريان پيوسته
999
اندازه گيري روديم به روش كاتاليتيكي -اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته (.F.I.A)
1000
اندازه گيري ريسك با معيار سنجش ارزش در معرض ريسك (VaR)، از طريق مدل GARCH ( مطالعه اي در سهام شركت هاي پذيرفته شده منتخب دربورس اوراق بهادار تهران)
بازگشت