<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اندازه نافشردگي در فضاهاي موضعا" محدب
2
اندازه نافشردگي و برخي كاربردهاي آن در فضاهاي دنباله اي
3
اندازه نافشردگي و كار بردهاي ان
4
اندازه نافشردگي و كاربردهاي آن در معادلات تابعي انتگرالي
5
اندازه ها (مباني احتمال پاتريك بيلينگزلي )
6
اندازه هار در فضاهاي يكنواخت
7
اندازه هاي احتمال روي SIN- گروه ها و برخي ايده آل هاي وابسته در گروه هاي جبري
8
اندازه هاي پيوسته مطلق روي نيم گروه هاي توپولوژيك
9
اندازه هاي تصادفي تجزيه پذير
10
اندازه هاي تصادفي ساده و فرآيندهاي ساده
11
اندازه هاي طيفي و شرايط بسته بودن آ نها
12
اندازه هاي فازي پوچ جمعي بر روي فضاهاي متريك
13
اندازه هاي كارايي بر مبناي متغيرهاي كمكي در تحليل پوششي داده ها
14
اندازه هاي مطلقا" پيوسته روي نيم گروه هاي توپولوژيك موضعا" فشرده
15
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ
16
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي دنباله اي
17
اندازه هاي وابستگي وارتباط بين متغيرها در مدلهاي تصادفي
18
اندازه هايي براي مقياس پذيري
19
اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زير مجموعه هاي فشرده خط حقيقي
20
اندازه ولتامتري همزمان آسكوربيكاسيد
21
اندازه ي كلاس تزويج عضوهاي p- تكين در گروه هاي متناهي
22
اندازه ي نافشردگي و كاربرد آن در حل معادلات ديفرانسيل شبه خطي با شرايط غير موضعي
23
اندازه‌ گيري هيدرازين و سيستئين با استفاده از الكترودهاي اصلاح‌ شده با نانو لوله‌ هاي كربني چند ديواره
24
ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ول‍ت‍ا م‍ت‍ري‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ B2 ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ك‍ت‍رود خ‍م‍ي‍ر ك‍رب‍ن‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍و ذرات‌ TIO2 و ك‍ارب‍رد اي‍ن‌ روش‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ داروي‍ي‌
25
اندازه‌گيري آزمايشگاهي پارامترهاي لازم براي محاسبه فرونشست خاك‌هاي غيراشباع
26
اندازه‌گيري آزمايشگاهي توزيع پذيري مواد دارويي در سامانه‌هاي دو فازي-آبي بر پايه مايعات يوني
27
اندازه‌گيري آزمايشگاهي جذب دي¬اكسيدكربندر حلال آبي مورفولين
28
اندازه‌گيري آزمايشگاهي و مدلسازي حلاليت مواد دارويي در سيال فوق بحراني دي‌اكسيدكربن
29
اندازه‌گيري آهنگ رهايش ايبوبروفن از لايه الكتروريسي شده آميزه (PCL) پلي كاپرولاكتان ايبوبروفن
30
اندازه‌گيري اثر شلاقي با تمركز بر سيستم‌هاي توزيع
31
اندازه‌گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم يون مس((IIپس از استخراج با روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي با استفاده از ليگاند (3,4- بيس]}2- هيدروكسي-3- متوكسي-5- (4- متيل فنيل آزو)بنزيليدين[- آمينو{فنيل) فنيل متانون
32
اندازه‌گيري اسپكتروفوتومتري همزمان يون‌هاي آهن(III)، نيكل(II)، كبالت(II) و مس(II) با استفاده از روش‌هاي كمومتريكس در واكنش با (Z2،Z'2)-2،'2-(S4R,5)-4،5،6-تري‌هيدروكسي‌هگزان-1،2-دي‌ايليدن)بيس(N-فنيل‌هيدرازين‌كربوتيوآميد)
33
اندازه‌گيري الكتروشيميايي سيستئين با استفاده از الكترود كربن-مايع يوني اصلاح شده با كمپلكس ترپيريدين مس(II)
34
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گاليم (III)از طريق تشكيل نانوساختار دفري‌اكسامين روي سطح الكترود كربن شيشه‌اي به كمك روش‌هاي DPVو CV
35
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گزينشي لوودوپا در حضور آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با گرافن بهبود يافته خودآرا شده با نانوذرات طلا
36
اندازه‌گيري پركلرات و تيوسيانات با الكترود انتخابگر يوني‌
37
اندازه‌گيري تجربي اثر عمق برش در فرزكاري بر روي تنش باقي‌مانده در سطح با روش Eddy Current
38
اندازه‌گيري تجربي بهره‌ي سيگنال كوچك و شدت اشباع در يك نوسانگر - تقويت كننده ي تار نوري دوغلافي سيليكاي آلائيده به ايتربيم
39
اندازه‌گيري تجربي خواص ترموفيزيكي نانو سيالات بر پايه مايعات يوني
40
اندازه‌گيري تجربي خواص رئولوژيكي و ارائه‌ي مدل ويسكوالاستيك براي نفت خام واكس‌دار
41
اندازه‌گيري تجربي دنباله ناپايدار ايرفويل نوساني سينوسي در راستاي قائم با استفاده از جريان‌سنج سيم داغ
42
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشِ مقاومتي سر به سر به روش آلتراسونيك
43
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم و مس به روش التراسونيك
44
اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند در ورق‌هاي دولايه خمكاري شده
45
اندازه‌گيري توزيع زاويه‌اي پرتو گاما
46
اندازه‌گيري جمع شدگي خودزا در بتن خودمتراكم و روش‌هاي كاهش آن
47
اندازه‌گيري دانسيته نانوالياف
48
اندازه‌گيري درجه همدوسي مكاني به كمك حسگر شيك-هارتمن و زرنيك و زايدل و درجه همدوسي زماني به روش تعيين طول همدوسي با تكنيك تداخل سنجي
49
اندازه‌گيري دُز اندام‌هاي غيردرگير درپرتودرماني سرطان پستان با استفاده از دُزيمتر گرمالياني (TLD)
50
اندازه‌گيري دوپامين با استفاده از الكترود اينديم قلع اكسيد اصلاح شده با رسوب‌دهي الكتروشيميايي مستقيم نانو‌ذرات طلا‌- پلاتين
51
اندازه‌گيري سطح ويژه ذرات كاتاليستي توليد شده به روش پيروليز پاششي به كمك روش جذب متيلن بلو
52
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگي تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
53
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگيِ تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
54
اندازه‌گيري عنصر سزيم-137 در نمونه‌هاي طبيعي خاكي جهت بررسي فرسايش خاك
55
اندازه‌گيري غلظت هسته‌هاي پرتوزاي طبيعي و مصنوعي در كناره‌هاي درياي عمان و بررسي پخش آن‌ها در آب‌هاي سطحي اين دريا با استفاده از مدل SWAN
56
اندازه‌گيري قابليت اطمينان در ساختار شبكه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از تكنيكهاي گراف كاوي
57
اندازه‌گيري كرنش با استفاده از روش همبستگي تصاوير ديجيتال (DIC)
58
اندازه‌گيري كوانتومي و بازخواني حالت كيوبيت‌هاي ابررسانا در مدارهاي ابررساناي الكتروديناميك كوانتومي
59
اندازه‌گيري متي‌مازول با استفاده از الكترود نانو حفره طلا پوشيده شده با موليبدن به روش ولتامتري
60
اندازه‌گيري محتواي رطوبتي ميوه به در طول فرآيند خشك‌كردن با استفاده از روش تصويربرداري از نور پراكنش يافته ليزر
61
اندازه‌گيري مقاومت به سوزش پوشش كامپوزيتي ZrB2-SiC/SiC بر روي گرافيت
62
اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در خط توليد منسوجات و ارائه راهكارهاي مؤثر براي كاهش آن (مطالعه موردي)
63
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
64
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
65
اندازه‌گيري نرخ سوزش با استفاده از روش التراسونيك
66
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
67
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
68
اندازه‌گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين و اوريك اسيد با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو ذرات طلا و فوشين اسيد با روش ولتامتري پالس تفاضلي
69
اندازه‌گيري همزمان دوپامين و اوريك اسيد توسط ‌حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده و ساخت آپتاحسگر اصلاح شده با گرافن سه بعدي جهت اندازه‌گيري ارسنيك (III)
70
اندازه‌گيري همزمان مورفين وآسكوربيك اسيد توسط الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با ديانيكس بلو و نانولوله‌هاي كربني چند جداره
71
اندازه‌گيري و درجه‌بندي اثر نوك‌سوزني در نخ‌هاي فرش ماشيني پلي‌پروپيلن BCF و بررسي عوامل موثر بر آن
72
اندازه‌گيري و مدل‌سازي كارايي ابرناظر Xen
73
اندازه‌هاي عدم درستي مانده‌ها بر اساس آماره‌هاي ترتيبي
74
اندازه‌هاي قابليت اعتماد سيستم‌هاي نيمه ماركوف
75
اندازه‌هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ و كاربردهاي آن
76
اندازه¬ گيري تنش پسماند به روش غير مخرب جريان گردابي پالسي و التراسونيك و هم افزايي اطلاعات
77
اندازه¬گيري زايلوتون بر پايه¬ي الكترود اصلاح شده¬ي خميركربن با نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد
78
اندازه¬گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات در نمونه¬هاي آبي با دستگاه طيف¬سنجي جذب اتمي شعله¬اي بعد از پيش¬تغليظ توسط جاذب SBA-15 اصلاح شده با هيدرازين كربوتيوهيدرازيد
79
اندازه¬گيري همزمان الكتروشيميايي دوپامين در حضور اسكوربيك اسيد و اوريك اسيد به وسيله الكترود كربن شيشه¬اي اصلاح شده با ديانيكس زرد و نانو¬لوله¬هاي كربني چند¬جداره
80
اندازه¬گيري همزمان لوودوپا واوريك اسيد با استفاده ازالكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس مس (II )ونانولوله¬هاي كربني چند جداره
81
اندازهگيري آزمايشگاهي و پيشبيني ضرايب توزيعپذيري سفازولين در سامانههاي دو فازي-آبي شامل سورفكتانت و نمك
82
اندازه‏گيري ضريب هدايتي حرارتي كربن گرانول در سايز بندي‏هاي مختلف آن
83
اندازه‏گيري ميزان جذب محلولهاي آبي الكلها در غشاء پلي‌وينيل‌الكل
84
اندازهگيري همزمان برخي كاتيونهاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي 4و4﴿4-كلروفنيل﴾متيلن بيس﴿3-متيل-1-فنيل-H1-پيرازول-5-ال﴾توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
85
اندازهگيري و تحليل كارايي مهاجرت زنده ماشينهاي مجازي در محيط مجازي مبتني بر VMware
86
اندازه‎گيري ولتامتري همزمان آسكوربيك اسيد و دوپامين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با كمپلكس باز شيف موليبدن و تترا اكتيل آمونيوم برميد
87
اندام رايي مستقيم وغيرمستقيم گلابي وحشي
88
اندام زايي مستقيم و غير مستقيم گلابي وحشي Pyrus glabra
89
اندر كنش سيال - جامد در سيستم شرياني و كاربرد آن در تحليل تنش برشي نوساني ديواره هاي شريان
90
اندرزنامه هاي پهلوي و مقايسه با اشعار شعراي متقدمين
91
اندركنش امواج با سكوهاي شناور مهار شده نوع اسپار
92
اندركنش امواج و پانتون هاي شناور مهارشده به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
93
اندركنش امواج و سكوهاي پايه كششي به روش هيدروديناميك ذرات هموار
94
اندركنش امواج و موج شكن هاي حفره دار به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
95
اندركنش بالواره با ورتكس در جريان آزاد
96
اندركنش بين خاك و دوغاب در گمانه هاي نشست سنجي در سدهاي خاكي
97
اندركنش خاك با سازه هاي بلند تحت بارهاي ديناميكي
98
اندركنش دو جت مصنوعي در كنترل جدايش جريان
99
اندركنش ديناميكي خط و قطار با فرمول بندي مختصات متحرك
100
اندركنش ديناميكي سدهاي بتني قوسي و سنگ پي با استفاده از روش اجزاء محدود در محدوده فركانس
101
اندركنش ديناميكي شمع و خاك
102
اندركنش ديناميكي شمع و خاك در ساختمان هاي بتني تحت بارهاي لرزه اي
103
اندركنش رفتار ديوار برشي فولادي كوپله و تير پيوند
104
اندركنش سازه دلفين انعطاف پذير و ضربه گير در جذب انرژي ضربه
105
اندركنش سازه و سيال در مخازن استوانه اي بتني تحت تحريك هارمونيك
106
اندركنش سازه و سيال در مخازن استوانه اي بتني تحت تحريك هارمونيك
107
اندركنش گود-گروه شمع با توجه به مراحل اجرا
108
اندركنش لرزه اي موج شكن توده سنگي و شمع به روش عددي (مطالعه موردي پالايشگاه نفت نيك قشم)
109
اندركنش ليزر پرتوان فمتوثانيه با گاز جهت توليد ليزر اشعه
110
اندركنش و واكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
111
اندركنش وواكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
112
اندرويد
113
اندود برداري از روي تزيينات گچبري در خانه ي مارتاپيترز ﴿جلفاي اصفهان﴾
114
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتا پيترز: جلفاي اصفهان .
115
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتاپيترز(جلفاي اصفهان )
116
انديس PI نانو لوله هاي SC4C8] q,2p[ پوشيده شده با C8,C4
117
انديس پادما كار - ايوان حاصلضرب دكارتي گراف , PI indices of cartesian product graphs
118
انديس كنلي براي دستگاه هاي تند و كند
119
انديس كنلي مجزا در زير فضاي پايدار
120
انديس هاي توپولوژيك برخي لوله ها و چنبرهاي نانو و گراف هاي تركيبي
121
انديس هاي توپولوژيك روي بعضي از حاصلضربهاي گراف
122
انديس هاي متامريسم
123
انديس وينرگراف ها وكاربرد ان درنانوساختارها
124
انديش گاه طراحي مركز بين المللي انديشه هاي ديني
125
انديشة تجلّي در آثار منظوم شاعران فارسي زبان قبل و بعد از ابن عربي (سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، فخرالدين عراقي، عبدالرحمن جامي)
126
انديشه آزادي درشعر شاعران نيمايي﴿ سال1332- 1357 .ش﴾
127
انديشه اتحاد اسلام در ميان ايرانيان و مسلمانان قفقاز جنوبي
128
انديشه اي در حجم
129
انديشه تحزب در روزنامه صهاي فارسي زبان خارج از كشوراز آغاز تا مشروطه .
130
انديشه در تعليم و تربيت ( در اشعار سعدي و حافظ شيرازي )
131
انديشه ساماندهي- ساماندهي انديشه ﴿مطالعه موردي امامزاده شاهرضاي شهرضا﴾
132
انديشه سياسي خوارج با تكيه بر جايگاه ابافضيه
133
انديشه نوسازي اداري ايران در عهد ناصرالدين شاه قاجار
134
انديشه ها و مفاهيم موزه و موزه داري در دهه ي نخست هزاره ي سوم ميلادي
135
انديشه ها، بازدهي فزاينده به مقياس و رشد اقتصادي: در گروه كشورهاي منتخب
136
انديشه هاي اجتماعي سياسي عدنان صائغ
137
انديشه هاي اجتماعي و فرهنگي در شعر ژاله قائم مقامي
138
انديشه هاي اخلاقي درمتون اسلامي وفرهنگ ايران باستان وتاثير آن درادب فارسي
139
انديشه هاي تيتوس بوركهارت درباره هنر
140
انديشه هاي سياسي در كليله و دمنه و مرزبان نامه
141
انديشه هاي عرفاني ابن سينا و تاثير آن بر سهروردي
142
انديشه هاي كلامي بانو امين در نبوت و امامت (با تاكيد بر مخزن العرفان)
143
انديشه هاي كلامي ملاصدرا در تفسير قرآن كريم و شرح اصول كافي
144
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
145
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
146
انديكاسيونهاي سزارين در 6 ماهه اول سال 1371در دو گروه پريمي پار و مولتي پار در زايشگاه رشت 2518مورد ومقايسه آن با زايمانهاي طبيعي در اين دو گروه
147
انرژي اتمي ، كاربردها و طراحي راكتورهاي اتمي
148
انرژي باد، مباني و كاربردها
149
انرژي تاريك در نظريه ريسمان
150
انرژي تاريك كانديدايي براي ثابت كيهان شناسي
151
انرژي تاريك ومدل تورمي درگرانش اصلاح يافته
152
انرژي خورشيدي
153
انرژي خورشيدي
154
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شناور هاي تفريحي
155
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شيرين سازي آب
156
انرژي خورشيدي و استفاده بهينه از آن وشبيه سازي سيكل تبريد با استفاده ازees
157
انرژي خورشيدي و سلول هاي خورشيدي Solar Cells
158
انرژي خورشيدي و سيستم هاي فتوولتائيك
159
انرژي خورشيدي و كاربردهاي آن
160
انرژي زمين گرمايي
161
انرژي زمين گرمايي
162
انرژي زمين گرمايي
163
انرژي زمين گرمايي
164
انرژي زمين گرمايي
165
انرژي زمين گرمايي و طراحي مخزن جداكننده بخار از مايع براي نيروگاه 100 مگاوات ژئوترمال مشكين شهر
166
انرژي ژئوترمال
167
انرژي ساليتون هاي اپتيكي غير خطي براي حسگرهاي نوري
168
انرژي سايه ها
169
انرژي سبز و فناوري
170
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي 〖Co〗_3 O_4
171
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي Co3 O4
172
انرژي گراف
173
انرژي گراف توان يك گروه متناهي
174
انرژي گراف فولرني
175
انرژي گراف هاي كيلي يكاني
176
انرژي لاپلاسي گراف ها
177
انرژي لاپلاسين گراف ها
178
انرژي مصرفي بار سرمايش يك ساختمان نمونه با استفاده از چيلرهاي تراكمي و سيستمهاي DX
179
انرژي هاي اقيانوسي
180
انرژي هاي اقيانوسي
181
انرژي هاي تجديد پذير و سوخت هاي فسيلي و اثرات آن بر آلودگي هوا
182
انرژي هاي تجديدپذير
183
انرژي هسته اي
184
انرژي هسته اي
185
انرژي هسته اي
186
انرژي هسته اي
187
انرژي هسته اي
188
انرژي هسته اي
189
انرژي هسته اي
190
انرژي هسته اي
191
انرژي هسته اي Ý فرصتها و چالشها
192
انرژي هسته اي از ابتدا تا انتها
193
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
194
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
195
انرژي هسته اي و كاربرد صلح آميز آن
196
انرژي هسته اي و كاربردآن در توليد انرژي الكتريسيته
197
انرژي هسته اي و كاربردهاي صلح آميز آن
198
انرژي هسته اي وكاربرد هاي آن
199
انرژي همجوشي هسته اي
200
انرژيرساني به كارخانه صنايع سنگين فلزي
201
انژكتيو بودن ، پيوستگي و شرايط CS روي حلقه هاي گروهي
202
انسان آرماني از ديدگاه قرآن و روايات
203
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار سيمين بهبهاني
204
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار فريدون مشيري
205
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار قيصر امين پور با تاكيد بر صور خيال
206
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
207
انسان آرماني و آرمانشهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
208
انسان آرماني و آرمانشهر در مثنويهاي عطار نيشابوري
209
انسان آينده ، سينماي آينده ﴿ مونتاژدر سينماي آينده﴾
210
انسان از ديدگاه امام خميني و كي يركه گور
211
انسان از ديدگاه علامه طباطبايي و دلالت هاي تربيتي آن
212
انسان از ديدگاه مكتب اسلام و ماركسيسم
213
انسان در تفكر نيچه
214
انسان در دامان طبيعت
215
انسان در نظر ژان پل سارتر
216
انسان در نقاشي مدرن
217
انسان در نقاشي مدرن
218
انسان شناسي ابن سينا
219
انسان شناسي از ديدگاه آيت الله جوادي آملي
220
انسان شناسي از ديدگاه علامه حلّي و فياض لاهيجي
221
انسان شناسي تطبيقي در نگاه ملاصدرا و ابن عربي
222
انسان شناسي در مرصادالعباد و تمهيدات
223
انسان كامل از منظر شهريار،سهراب سپهري و قيصر امين پور
224
انسان كامل از نظر افلاطون و فارابي
225
انسان معاصر
226
انسان معاصر و بحرانهاي امروزي او از ديدگاه علامه محمد تقي جعفري
227
انسان و التذاذ: در عصر روشن انديشي
228
انسان و فضاهاي سنتي
229
انسان و فضاهاي سنتي
230
انسان، روايتي ساده
231
انسان، فرديت و خود مطلق از نظر سنت گرايان
232
انسانگرايي و نيما
233
انسانها و نمادها
234
انساني شدن حقوق بين الملل در پرتو نظريه مسئوليت حمايت با تأكيد برديدگاه اسلام
235
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
236
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
237
انسجام بخشي به بافت شهري با استفاده از ساختارهاي تاريخي ﴿نمونه موردي: شهر نائين﴾
238
انسجام واژگاني در قرآن : بررسي سوره نور بر پايه نظريه هليدي و حسن (6791)
239
انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر عملكرد
240
انسداد سياسي و راديكاليسم (مطالعه موردي : تحولات ايران از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب 1357 )
241
انسداد هدايت الكتريكي عصب با استفاده از جريان هاي فركانس بالا
242
انسداد هدايت الكتريكي عصب به وسيله جريانهاي الكتريكي متناوب فركانس بالا
243
انسدادهاي كولون در نوزادان
244
انسيدانس خال ملانوسيتي مادرزادي در نوزادان بخشهاي زايمان طبيعي (2،1) و انسداد لوله تخمدان در بيمارستان الزهرا رشت (شهريور 74-73)
245
انسيدانس مال برزانتاسيون و بررسي زايمانهاي بريچ در زايشگاه رشت
246
انشاء اصول طراحي سيستم هاي روشنايي در فضاهاي تاريخي نمونه مطالعاتي خانه تاريخي داويد، دانشكده مرمت
247
انشاء معيارهاي نوسازي ويژه در بافت تاريخي از خلال تحارب مرمت شهري بر مبناي اصول مرمت ﴿ مطالعه موردي - بافت تاريخي اصفهان محله دردشت ﴾
248
انشعاب سيكل هاي حدي براي دستگاه مسطح مرتبه سه حول يك نقطه تكين پوچ توان
249
انشعاب سيكل هاي حدي توسط اختلال يك سيستم هميلتوني با يك حلقه همو كلينيك
250
انشعاب مسيرهاي هموكلنينك استوار بر نقطه زيني - مركزي در سيستم هاي بازگشت پذير
251
انشعاب ها و ديناميك هاي پيچيده يك مدل SIR با در نظر گرفتن تعداد تخت هاي بيمارستان
252
انشعاب هاپف تعميم يافته براي ميدان هاي برداري مسطح با عامل انتگرال ساز وارون
253
انشعاب هاپف در دونوع از سيستم هاي ليينارد
254
انشعاب هاف و راكتورهاي آب جوشان
255
انشعاب هاي تاكنز-بوگدانف كند-تند
256
انشعاب هاي توابع هميلتوني چهار لايه تشديد 1: 1 با تقارن هاي چنبره اي
257
انشعاب هم بعد- 3 كاسپ -هاپف
258
انشعاب هموكلينيك و هتروكلينيك نزديك به يك سيكل هتروكلينيك تابدار
259
انشعاب و الگوهاي تورينگ از مدل فعال كننده- مهاركننده واكنش- انتشار
260
انشعابات چنبره هاي پايا در مدل هاي شكار - شكارچي با شكار فصلي
261
انشعابات در مدل هاي شكار و شكارچي
262
انشعابات در معادلات ديفرانسيل تاخيري و كاربردهاي آن در مدل هاي تعاملي تومور و سيستم ايمني
263
انشعابات در يك سيستم شكار و شكارچي از نوع لسلي با پاسخ تابعي هالينگ نوع 3 تعميم يافته
264
انشعابات سراسري و تشكيل الگو در سيستم هاي شكار- شكارچي پخش گرا
265
انشعابات سيكل حدي در برخي از سيتم هاي هاميلتوني
266
انشعابات سيكل هاي حدي در برخي از دستگاه هاي هميلتوني
267
انشعابات سيكل هاي حدي در سيستم هاي نزديك به هميلتوني فوق بيضوي
268
انشعابات سيكل هاي حدي در كلاس از سيستم هاميلتوني فوق بيضوي
269
انشعابات مرتبه بالاتر از سيكلهاي حدي
270
انشعابات موج سيار براي چهار دسته از معادلات موج غير خطي
271
انشعابات موضعي و مروري بر دستگاه هاي چندجمله اي مرتبه دوم كراندار
272
انشعابات هاپف و حالت تعادل در دو مدل كنش- انتشار
273
انشعابات و آشوب در سيستم هاي زمان- گسسته گياه- گياه خوار
274
انصاف در آرا ديوان بين المللي دادگستري
275
انضمام مفعول در زبان فارسي: يك بررسي نقش گرا
276
انطباق 9000 ISO در واحد تحقيق و توسعه مجتمع صنعتي نصر
277
انطباق اسكن سه بعدي سر و تصاوير مغزي جهت موقعيت يابي نواحي مورد نظر جراح
278
انطباق پارامترهاي شبكه شكستگي هاي مجزا ﴿DFN﴾ با داده هاي هيدروليكي حاصل از آزمايشات برجاي لوژن در سايت فرآوري معدن مس دره زار
279
انطباق پرخوران (توربوشارژر) براي موتور ديزل با استفاده از مدل سازي ترموديناميكي
280
انطباق تصاوير چندماهيتي با استفاده از تركيب شدت و اطلاعات هندسي فاز
281
انطباق تصاوير سه بعدي و كاربرد آن در MRIو CTجمجمه
282
انطباق تصاوير مالتي مدالCT-MRIبا استفاده ازمعيار اطلاعات متقابل و الگوريتم بهينه سازيPSO
283
انطباق خودكار تصاوير ماهواره اي جهت كاربرد در كاليبراسيون داده هاي
284
انطباق داده هاي چاه و لرزه اي با كاليبره كردن لاگ سونيك و ساخت لرزه نگاشت مصنوعي
285
انطباق زناشويي در زوجين ديپلم به بالا
286
انطباق سناريو با مدل بازيكن در بازي¬هاي جدي كامپيوتري
287
انطباق سه بعدي تصاوير MRوFMR ستون فقرات
288
انطباق شكل و محتوا از طريق رنگ در سينما "بررسي آثار ويتوريو استورارو و هوشنگ بهارلو"
289
انطباق شكل ومحتواازطريق رنگ درسينما،بررسي آثارويتوريواستورارو و هوشنگ بهارلو
290
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيست مهاي سلولي با استفاده ازروش بهينه سازيTabu Search
291
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيستمهاي سلوليبا استفاده از روش بهينه سازي Tabu Search
292
انطباق كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي با مولفه هاي ايران شناسي
293
انطباق مباحث دستور تاريخي بر نثر تاريخ بلعمي
294
انطباق معيارهاي ازدواج بين مادران و دختران شهرستان رامسر در سال 1388.
295
انطباق منابع در شبكه گريد با بكارگيري تئوري مجموعه خام ، كامل سازي ماتريس و آنتالوژي
296
انطباق موضوع براي ترجمه ماشيني آماري
297
انطباق نور درانديشه ايراني با معماري ايران
298
انطباق و تركيب سه بعدي تصاوير پزشكي با روشهاي مبتني بر اطلاعات دو جانبه
299
انطباق و هنجاريابي آزمون آورورا-a به منظور شناسايي كودكان تيزهوش و بررسي تاثير آموزش هوش موفق بر توانايي‌هاي تحليلي، عملي و خلاقانه كودكان تيزهوش
300
انطباق يك توربوشارژر با موتورديزل و بهينه سازي آن
301
انطباق، بررسي روايي و پايايي زمينه‌ياب رغبت شغلي جكسون
302
انعطاف پذيري احكام اسلامي﴿ در بخش عبادات و احوال شخصيه﴾ و ذكر مصاديق آن در فقه اماميه
303
انعطاف پذيري طراحي فرآيند ساخت و اثر آن بر طراحي سلول هاي توليدي
304
انعطاف پذيري كالبدي فضاهاي آموزشي در مدارس صفوي اصفهان ﴿مطالعه موردي: مدرسه چهارباغ﴾
305
انعطاف پذيري و مسكن منعطف
306
انعقاد قرارداد الكترونيكي با تاكيد بر قانون تجارت الكترونيكي ايران و مقررات بين المللي
307
انعقاد لاتكس RBS و عوامل موثر بر روي آن
308
انعكاس
309
انعكاس
310
انعكاس اوهام در وراي طبيعت
311
انعكاس باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در اشعار محمدحسين نظيري نيشابوري
312
انعكاس پذيري بر فضاهاي تابعي
313
انعكاس شاعرانه ي قصص،روايات و اساطير (ديني،تاريخي و حماسي)
314
انعكاس طبيعت در بركه ذهن من
315
انعكاس عناصر فرهنگ عاميانه در رمان كليدر محمود دولت آبادي
316
انعكاس عنصر تاك و انسان در آيينه ذهن
317
انعكاس مدح و رثاءاهل بيت (ع)در اشعار سرايندگان ايراني اهل سنت (تا پايان قرن هشتم هجري قمري با تكيه بر خاقاني ،مولوي ،سعدي و حافظ
318
انعكاس مذهب تشيع و علماي شيعه از منظر سفرنامه نويسان عصر صفوي
319
انعكاس مسائل اجتماعي در آثار زويا پيرزاد (عادت مي كنيم، چراغها را من خاموش مي كنم، سه كتاب )
320
انعكاس هند در آثار صادق هدايت
321
انعكاسي بودن عملگرهاي ضربي روي فضاهاي باناخ از توابع تحليلي
322
انفاركتوس حاد ميوكارد در جوانان
323
انفال و فيء در اقتصاد اسلامي در زمان غيبت در دست ولي فقيه
324
انفجار بزرگ
325
ان‍ف‍س‍اخ‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
326
انقباض نقطه اي تقريبي
327
انقباض هاي تعميم يافته، نقاط انتهايي و سيستم هاي ديناميكي مجم.عه-مقدار در فضاهاي يكنواخت
328
انقباض هاي خطي و غير خطي و كاربردهاي آن در بررسي نظريه نقطه ثابت و پايداري معادلات تابعي
329
انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك جنبش اسلامي
330
انقلاب اسلامي در اروميه از 1340 ش / 1961 م تا 1357 ش / 1979 م
331
انقلاب اسلامي، پاسخي متفاوت به سؤال "چه بايد كرد؟"
332
انقلاب سفيد و تأثير آن بر تحولات اقتصادي عصر پهلوي
333
انقـلاب ليبـي و دوران پسـا قـذافـي
334
انقلاب هاي قرن بيست و يكمي ، موج بيداري ملت ها.
335
انقلابي دردسترسي به داده ها
336
انكار، نمايشنامه بلند در يك پرده
337
انكپسولاسيون اسانس هاي گياهي در نانوالياف كيتوزان و ژلاتين به روش الكتروريسي بدون نازل، براي كاهش مصرف نيتريت در سوسيس
338
انكپسولاسيون دارو با پلي وينيل الكل با روش الكترواسپري
339
انكپسولاسيون سلولي با استفاده از تكنيك اسمبلي لايه به لايه پلي الكتروليت ها در ابعاد نانو
340
انكپسولاسيون ويتامين D و توكوفرول در پوشش خوراكي گردو با صمغ سديم‌آلژينات و كاراگينان
341
انكپسوله كردن آنتي‌اكسيدان كورستين درون نانوذرات بتالاكتوگلوبولين
342
انكپسوله كردن سلول هاي بتا در غشاي پليمري آلژينات-پلي اتيلن گلايكول به منظور رهايش كنترل شده انسولين
343
انگاره جاودانگي و اسطوره جا‌ودانان در متون پهلوي و شاهنامه
344
انگاره جاودانگي و اسطوره جاودانان در متون پهلوي و شاهنامه
345
انگاره هاي رديف ميرزاعبدالله
346
انگاره ي صناعت و پيشه در متون زرتشتي
347
انگشت گذاري مجموعه اتودهاي اپوس 10 شوپن و مقايسه عملكرد و يرايش هاي معتبر
348
انگشت نگاري بخشي از ژرم پلاسم برنج بااستفاده از نشانگر...
349
انگشت نگاري مولكولي برخي شنبليله هاي بانك ژن گياهي ملي ايران
350
انگشت نگاري مولكولي هيبريدها و تشخيص خلوص ژنتيكي بذور هيبريد برنج با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
351
انگشتنگاري بخشي از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگرAFLP
352
انگليسي ها و تاريخ فراگير ايران در دوره ي قاجار
353
انگور ايران و فرآورده هاي آن
354
انگيزش افراد
355
انگيزش چاه با استفاده از اسيد مغناطيسي
356
انگيزش كاركنان شركت نيرو موتورشيراز آسيا
357
انگيزش و بررسي عدم جذب محقق در انستيتو تحقيقات توتون تيرتاش
358
انگيزش و تاثير آن در افزايش بهره وري
359
انگيزش و خودمختاري به عنوان عوامل تعيين كننده بر تسلط به زبان خارجي , Motivation and Autonomy as Predictors of Foreign Language Proficiency
360
انگيزش وتشويق در رابطه با پيشرفت تحصيلي
361
انگيزه اشتغال زنان زنان شاغل متاهل (دبيران متوسطه ) شهر گرگان
362
انگيزه پيشرفت-خلاقيت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور اهواز
363
انگيزه دختران براي ورود به دانشگاه
364
انگيزه سازي همكاري نظيرها در كاربرد جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد پرداخت
365
انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنان واعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
366
انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنانو اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
367
انگيزه و بررسي آن در سناريو
368
انگيزه و تاثير آن در رفتار كاركنان
369
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان ‌شناسي
370
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان‌شناسي
371
انهدام پيش رونده قاب هاي بتني مسلح بر مبناي الگوي رفتاري جزء قاب ها
372
انهدام پيشرونده قابهاي بتن مسلح همراه با ديوار پركننده
373
انواع ECU در خودروهاي سواري
374
انواع آلاينده هاي جوي وتاثير آن بر سلامت انسانها
375
انواع آنتن هاي ميكرو استريپ و روش هاي تغذيه اي آنها
376
انواع اضافه (مضاف ومضاف اليه)در كليله و دمنه از اول تا پايان باب دوم
377
انواع انفجار و آناليز انشعاب در يك مدل عصبي
378
انواع باتريهاي ماهواره
379
انواع بادسنج سيم داغ و شناسايي ساختار تونل باد
380
انواع بازار از ديدگاه اقتصادي
381
انواع بازاريابي
382
انواع باليني هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض = انواع كلينيكي هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض
383
انواع برنامه ريزي خطي
384
انواع پرخاشگري در دختران نوجوان شهرستان فارسان
385
انواع پلاريتونهاي سظحي در موجبرهاي استوانه اي
386
انواع پلاستيكها وقالبگيري تزريقي
387
انواع پمپ ها ، طراحي و تحليل پمپ مواد شيميايي با ANSYS CFX
388
انواع پمپ ها و كاربرد آنها
389
انواع پمپهاوكاربردهاي آنها درصنعت
390
انواع پيش‌برنده‌هاي دريايي و كاربرد بهينه آن‌ها در شناورهاي تندرو
391
انواع تشبيه در ديوان منوچهري
392
انواع تصميم گيري در سازمانها
393
انواع توربين هاي بادي و كاربرد آتها
394
انواع توزيع هاي دومتغيره نمايي
395
انواع توفانها و نقش آنها بر اقليم
396
انواع جرثقيل وكاربرد آن به همراه طراحي يك نمونه جرثقيل سقفي
397
انواع جلدسازي چرمي
398
انواع حسگرهاي امنيت محيطي و كاربردهاي آن ها
399
انواع حملات ادهاك و راههاي مقابله با آنها
400
انواع خرابي هاي هارد ديسك
401
انواع خشك كن هاي مورد استفاده در صنعت و كاربرد آنها
402
انواع درستنمايي در مدل هاي خطي تعميم يافته با اثرهاي آميخته
403
انواع درياچه ها
404
انواع رآكتورهاي شيميايي
405
انواع روش ذخيره سازي اطلاعات فني،مقايسه و پياده سازي در نرم افزار LABVIEW
406
انواع روش هاي كشتي هاي نجات غرق شده و روش اعمالي بر روي سوپر تانكر سنندج
407
انواع روشهاي بهينه سازي و كاربردهاي آن و معرفي روشهاي شبه نيوتن نقطه ثابت 3 گامي در بهينه سازي نامقيد
408
انواع روشهاي پخش بار در شبكه هاي توزيع
409
انواع روشهاي سطح سنجي و ساخت عمق سنج اولتراسونيكي
410
انواع روشهاي طراحي و تنظيم كنترلر PID و ارائه مثالهاي صنعتي
411
انواع روشهاي فشرده سازي تصوير
412
انواع زبان هاي برنامه نويسي موبايل همراه با مثال كاربردي
413
انواع ژنراتورهاي مورد استفاده در نيروگاه بادي
414
انواع سبك فرزند پروري بين خانواده هاي كم شنوا و عادي
415
انواع ضرايب همبستگي و محاسبه ي آنها
416
انواع ضريب،همبستگي
417
انواع فنرهاومعرفي برنامه M&DHCS
418
انواع فيلم خام و تحولات آن ، بررسي فيلمبرداري فيلم فهرست شيندلر
419
انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچشي
420
انواع كنكينا و اثرات درماني آنها
421
انواع كوپلينگها و بررسي عملكرد كوپلينگهاي هيدروليكي
422
انواع ليزروكاربردهاي آن
423
انواع متد هاي تصفيه پساب
424
انواع مقره هاي شبكه انتقال هوايي
425
انواع مهارهاو كاربرد آنها در افزايش پايداري سازه هاي سنگي
426
انواع ميانگين پذيري جبرهاي فرشه
427
انواع ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي و گروه كوهمولوژي وابسته به اين جبرها
428
انواع ميانگين‌پذيري جبرهاي باناخ دوگان و مفاهيم مانستگي مرتبط
429
انواع هپاتيت
430
انواع همگرايي هاي عددي در فضاي L.)X)
431
انواع و نقش افزودني هاي شيميايي در ساخت بتن
432
انواع ومراتب اطناب درمثنوي معنوي
433
انواع ياتاقان ها تحليل تنش وتخمين عمر ياتاقان بكمك نرم افزار
434
انيستيتو پرورش ونمايشگاه دائمي گل وگياه طوبي
435
انيشتن و عقايد فلسفي او
436
انيماتور معاصر نوشته: جان هالاس
437
انيميشن
438
انيميشن
439
انيميشن
440
انيميشن ، فانتزي،طنز
441
انيميشن آبستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم: بررسي و تحليل تاثيرات فرم انيميشن آبستره بر موزيك ويدئو و سينما ي جريان اصلي معاصر
442
انيميشن ابستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم:بررسي و تحليل تاثيرات فرم ابستره بر موزيك ويدئو و سينماي جريان اصلي معاصر
443
انيميشن براي مخاطب زير 6 سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
444
انيميشن براي مخاطب زير 6 سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
445
انيميشن به زبان ساده
446
انيميشن به زبان ساده
447
انيميشن پيش از انيميشن
448
انيميشن پيش از انيميشن
449
انيميشن تلويزيوني
450
انيميشن تلويزيوني
451
انيميشن در عصر رايانه
452
انيميشن در عصر رايانه
453
انيميشن سازي با نرم افزار سه بعدي Maya
454
انيميشن سازي باويژوال سي شارپ
455
انيميشن سازي در نرم افزار تري دي مكس و ارائه پروژه عملي
456
انيميشن سه بعدي
457
انيميشن سه بعدي
458
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
459
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
460
انيميشن عروسكي و تكنيك تلفيق آن با فيلم زنده (دايناميشن)
461
انيميشن عروسكي وتلفيق آن با فيلم زنده ( دايناميشن )
462
انيميشن قطعه گم شده
463
انيميشن كامپيوتري
464
انيميشن مستند چيست
465
انيميشن مستند چيست
466
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
467
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
468
انيميشن و مفاهم بصري
469
انيميشن و مفاهيم بصري
470
انيميشن و هنر مدرن
471
انيميشن و هنر مدرن
472
انيميشن،فانتزي،طنز
473
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوﺑﻨر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺪﻫﺎي ﺧﻄﯽ دودوﯾﯽ
474
اهانت به مقدسات ديني در رابطه با آزادي بيان
475
اهانت به مقدسات و جرم بودن آن از ديدگاه فقه و حقوق
476
اهدا عضو و پيوند اعضا در فقه اماميه
477
اهداف اخلاقي ورزش بر اساس اسلام
478
اهداف امام علي (ع ) از پذيرش حكومت
479
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
480
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
481
اه‍داف‌ م‍ج‍ازات‌ در اس‍لام‌
482
اهرمهاي تاريخي اقتدار اجتماعي از ديدگاه دقيقي طوسي
483
اهل البيت في ديوان ابي الفضل الطهراني
484
اهل بيت (ع)در متون اسلامي اندلس
485
اهليت در مرمت (شرح و تفسيري بر معرفي «مرمتگر»، با رويكردي به مباني فرهنگ اسلامي)
486
اهم الفرق الاسلاميه السياسيه و الكلاميه
487
اهميت ، نقش و وظايف شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران
488
اهميت آفريقا در سياست خارجي دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد: فرصت ها و چالش هاي پيش رو
489
اهميت اثرات دموگرافي خانواده بر رشد و تربيت كودكان ونوجوانان
490
اهميت ارتباط در محيط خانواده با پيشرفت تحصيلي فرزندان
491
اهميت ارزش ويژه برند بر وفاداري مشتريان
492
اهميت ارگودوسگل از نظر فارماكولوژي و مشتقاتيكه در سالهاي اخير از آن بدست آمده
493
اهميت استعمال داروها و عوامل درماني قبل از بيهوشي
494
اهميت اسكان موقت دانش آموزان در اردوگاهي كشور
495
اهميت بررسي علمي صحنه جرم قتل
496
اهميت بررسي محل واقعه
497
اهميت تحقيق در سينماي مستند
498
اهميت تصوير و ويژگي هاي مناسب تصويرسازي بزرگسالان بي سواد و كم سواد
499
اهميت جلبكهاي ابزي درتغذيه ابزيان
500
اهميت جهاد در اسلام
501
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع ).
502
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع)
503
اهميت حفاري افقي در ميادين نفتي خاورميانه با مثال موردي از كشور سوريه (ميادين سازابا و سويديه )
504
اهميت خواص سه گانه (چشم، گوش، لامسه) و اثر آنها از لحاظ بهداشت در تعليم و تربيت
505
اهميت رابطه متقابل مورچه و آهو براي ساختار و تركيب پوشش گياهي در پارك ملي كلاه قاضي اصفهان
506
اهميت راه آهن در رابطه با صنايع ذوب آهن و بررسي مشكلات آن
507
اهميت راهبردي محور مقاومت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
508
اهميت رطوبت پذيري در راحتي پوشاك
509
اهميت روانگاوها بر روي عملكرد قطعات متحرك و بهينه سازي عملكرد آنها و تحليل حركت سيال با نرم افزار Fluent
510
اهميت زندگي رابرت شومان در عصر رمانتيك
511
اهميت سپرده هاي قرض الحسنه در تقاضاي پول
512
اهميت طرح و رنگ در گليم معاصر ايران
513
اهميت علمي علائم و نمادها
514
اهميت علمي علائم و نمادها
515
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
516
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
517
اهميت كاربرد فناوري نانو درصنعت ابزي پروري
518
اهميت كامپيوتر در توسعه دانش :نقدي بر روند طراحي مبلمان كامپيوتر
519
اهميت گاز در تامين انرژيهاي لازم توسعه اقتصاديـاجتماعي در بررسي عوامل موثر بهينه سازي در استحصال و عرضه و بهره وري و نرخ گاز
520
اهميت گرافيك محيطي در مكانهاي عمومي
521
اهميت محيط اطلاعات داخلي براي اجتناب مالياتي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
522
اهميت مسئله سازي درتحقيقات اجتماعي
523
اهميت مشاوره قبل ازدواج در شهرستان آزادشهر
524
اهميت مطالعات بررسي ژنتيكي در مديريت ذخاير آبزيان
525
اهميت منابع انساني و نقش آموزش كاركنان در سازمان
526
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
527
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
528
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
529
اهميت نيروي انساني در شركت ذغالسنگ البرز مركزي
530
اهميت و نقش نگرش وحدت‌گرا در تحولات علمي با تأكيد بر فيزيك قرن بيستم
531
اهميت وارزش گردشگري در ايران
532
اهميت وكاربرد تكنولوژي نوين (كامپيوتر واينترنت در سازمان ها)
533
او قرار است بميرد
534
اواويت بندي و بررسي عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف ﴿مطالعه موردي : بانكهاي خصوصي و دولتي در شهرستان قاين ﴾
535
اوتيت مياني با ترشح
536
اوتيت مياني مزمن
537
اوتيت مياني مزمن
538
اوتيسم ؛ تنهايي در ميان تن ها
539
اوج شكوفايي مكتب هرات
540
اورانيم در ايران
541
اورانيوم و انرژي هسته اي
542
اوربيفلدها و گره كوهمولوژي
543
اوربيفلدها و گروه وارها
544
اورژانس و فوريت هاي پزشكي از راه دور،چالش ها و فرصت ها در ايران
545
اورژانسهاي اونكولوژي
546
اورژانسهاي اونكولوژي
547
اوري پيد و شرح آثار او
548
اوژن يونسكو و تحليل نمايشنامه تشنگي و گرسنگي و كرگدن
549
اوستا و سينما
550
اوستا و سينما
551
اوضاع اجتماعي - فرهنگي قم از سال 1304-1342 شمسي ﴿با تاكيد بر آداب، رسوم ، سنتها و نهادهاي مردمي﴾
552
اوضاع اجتماعي - فرهنگي كرانه‌هاي شمالي خليج‌فارس از آغاز دولت صفوي تا تشكيل دولت قاجار (907 -1210 ﻫ.ق/ 1795-1501 م.) با تأكيد بر سفرنامه‌ها
553
اوضاع اجتماعي- اقتصادي و سياسي خوزستان در قرن 13 ق. 19 م
554
اوضاع اجتماعي ايران در جنگ جهاني دوم 1318-1324 ش/ 1939-1945 م
555
اوضاع اجتماعي دوره صفوي و تاثير آن در ادبيات فارسي
556
اوضاع اجتماعي و سياسي قرون 11 و 12  تاثيران در ادبيات فارسي (شعر در ايندوره)
557
اوضاع اجتماعي و فرهنگي شيعه در عصر مغول
558
اوضاع اقتصادي مرودشت و اثرات آن در منطقه فارس
559
اوضاع اقتصادي و اجتماعي شهر ايوان غرب (منوگرافي)
560
اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر برازجان
561
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول در شهر همدان
562
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول شهر همدان
563
اوضاع تاريخي- جغرافيائي آداب و سنن و مذهب و لهجه مازندراني
564
اوضاع تاريخي- سياسي- اجتماعي و اقتصادي شهرضا (قمشه)
565
اوضاع جغرافيائي افريقا The Geography of African Affairs
566
اوضاع جغرافيائي جلگه سرخس
567
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان در عصر شاه صفي اول و شاه عباس دوم
568
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در عصر جانشينان اوزون حسن آق قويونلو
569
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديني ايران در دوران شاه سلطان حسين صفوي ( 1135 - 1105 ه . ق )
570
اوضاع سياسي ، اجتماعي و مذهبي همدان در دوران اول قاجار با تاكيد بر اوضاع مذهبي
571
اوضاع سياسي اجتماعي خوارزم در دوره خوارزمشاهيان ﴿ 617-491 ه.ق﴾
572
اوضاع سياسي اجتماعي لرستان در دره رضاشاه (1304 تا 1320ه .ش .)
573
اوضاع سياسي كردها از ورود سلجوقيان تا پايان خلافت عباسي
574
اوضاع سياسي و اجتماعي و اداري ايرانيان در زمان ساسانيان
575
اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مصر در دوره محمد علي پاشا خديو مصر﴿1265ه.ق-1220ه.ق/1805م-1848م﴾
576
اوضاع طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي شهرستان رشت
577
اوضاع فرهنگي سياسي و اجتماعي قهستان از دوره مغول تا پايان صفويه , Shiaie political cultural and social situation in ghohestan from monogols until safavids
578
اوضاع فرهنگي طبرستان از قرن سوم هجري تا اول قرن نهم هجري
579
اوضاع فكري شيعيان از آغاز غيبت كبري تا پايان قرن چهارم هجري با تاكيد بر حوزه قم و ري
580
اوضاع كشاورزي يزد از قاجاريه تا پايان پهلوي دوم
581
اوقات فراغت ( تفريح )
582
اوقات فراغت . تفريح
583
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقط راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
584
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
585
اول هاي وابسته ي تعميم يافته و راديكال هاي زير مدول ها
586
اولتراسونيك و كاربرد آن در مهندسي پزشكي
587
اولتراسونيك وكاربرد آن در جوشكاري
588
اولويت بندي آلترناتيوهاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي
589
اولويت بندي ابعاد تداعي برند درليگ برتر فوتبال بر اساس روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
590
اولويت بندي اجزاءمدل تبليغات ايدا (Aida) برتصميم خريدمصرفكننده محصولات غذايي ارگانيك دردانشجويان دانشگاههاي دولتي تهران
591
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره و مطالعه موردي در سازمان خدمات پس از فروش شركت سايپا
592
اولويت بندي استراتژي هاي رقابتي شركتهاي توليدي با روش promethee-swotمطالعه موردي:شركتهاي گروه صنعتي پارس آرا آمل
593
اولويت بندي استراتژيهاي سازمان خدمات شهري در زمينه مواد زائد جامد
594
اولويت بندي استفاده كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
595
اولويت بندي اصلاح مسيرهاي برون شهري با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
596
اولويت بندي اقدامات استراتژيك بازاريابي با رويكرد گسترش كاركرد كيفيت و فرآيند تحليل شبكه اي﴿ مطالعه موردي: يك شركت توليدكننده فرش ماشيني﴾
597
اولويت بندي اقدامات استراتژيك سازما ن هاي مشتري محور با تلفيق AHP و QFD با متغير فازي: شركت مخابرات استان فارس- تلفن همراه
598
اولويت بندي اقدامات ايمن سازي راهها
599
اولويت بندي اقدامات بهبود فرايند در سازمان هاي مشتري محور، به كمك چارچوب طبقه بندي فرايند ﴿PCF) و QFD فازي، در يك شركت سازنده تابلوهاي برق
600
اوﻟﻮيت بندي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در پروژه هاي راه
601
اولويت بندي ايستگاه‌هاي شارژ تاكسي‌هاي الكتريكي در شهر اصفهان با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
602
اولويت بندي بخش هاي صنعتي به منظوراعطاي تسهيلات بانكي (باتاكيدبرشاخص هاي عملكرداقتصادي ومالي به تفكيك كدهاي سه رقمي آيسيك )
603
اولويت بندي برنامه ايمن سازي راهها
604
اولويت بندي بهسازي اكولوژيكي در پارك ملي خجير
605
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراهها با توجه به عامل تصادفات
606
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراههاي با توجه به عامل تصادفات
607
اولويت بندي پروژه هاي عملياتي بر نامه ريزي اسنراتژيك دانشگاه يزد با استفاده از روش AHP
608
اولويت بندي پروژه هاي نگهداري روسازي راه بارويكردهزينه دوره عمروپياده سازي آن دربخشي از راههاي استان اصفهان
609
اولويت بندي تامين كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
610
اولويت بندي تامين كنندگان لعاب در صنايع كاشي اصفهان براساس مدل VIKOR
611
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
612
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
613
اولويت بندي تعمير و نگهداري پل هاي سواره رو شهري(مورد مطالعه اي: شهر تهران﴾
614
اولويت بندي توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي شهرستان اهر
615
اولويت بندي چگونگي تحول در نظام اداري ستاد مركزي سازمان بهزيستي كشور با استفاده از تكنيك AHP
616
اولويت بندي خطرپذيري لرزه اي ساختمان هاي مدارس با استفاده از روش تصميم گيري معيارهاي چندگانه
617
اولويت بندي خطرچند گونه ي مهاجم در مراتع غرب استان اصفهان با رويكردهاي اكولوژيك و ارزيابي چند معياره
618
اولويت بندي راهكارهاي صرفه جويي انرژي در صنعت فولاد آلياژي يزد
619
اولويت بندي راهكارهاي كاهش تصادفات منجر به فوت در ورودي شهرها بر اساس محدوديت منابع
620
اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در گلخانه هاي استان يزد با هدف ارائه الگوي گلخانه انرژي محور
621
اولويت بندي زير حوزه ها از نظر سيل خيزي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز چنار سوخته، رودخانه خشك شيراز)
622
اولويت بندي سرمايه گذار در شبكه هاي حمل و نقل درون شهري بر مبناي قابليت اطمينان
623
اولويت بندي سرمايه گذاري در شبكه حمل و نقل درون شهري براي كاهش ريسك در شرايط بروز بحران
624
اولويت بندي سرمايه گذاري ومكان يابي تاسيسات گردشگري
625
اولويت بندي سفارشات و برنامه ريزي توليد در واحد توليدي سنگ هاي تزئيني و نماي حقاني
626
اولويت بندي سيستم هاي حمل و نقل ريلي شهر شيراز با روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس
627
اولويت بندي شاخص هاي انتخاب محصول مناسب براي شركت هاي توليد كننده خودروهاي سنگين در ايران با استفاده از روش ANP فازي
628
اولويت بندي شاخص هاي كليدي اثر گذار بر استفاده از مارك خارجي با استفاده از تكنيك AHP
629
اولويت بندي شاخص هاي مهارتي مديران كارآفرين در جهاد دانشگاهي .
630
اولويت بندي شهرهاي استان آذربايجان شرقي جهت نصب توربين هاي بادي
631
اولويت بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد برق
632
اولويت بندي شهرهاي استان فارس جهت استفاده انرژي خورشيدي
633
اولويت بندي شهرهاي استان يزد جهت بكارگيري انرژي خورشيدي
634
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان اصفهان از لحاظ پتانسيل انرژي خورشيدي براي توليد هيدروژن
635
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان از لحاظ پتانسيل انرژي باد
636
اولويت بندي شيوه هاي كسب تكنولوژي و انتخاب شيوه مطلوب با رويكرد DM و ANP فازي (مطالعه موردي : شركت فراورده هاي نسوز آذر)
637
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره (مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
638
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره(مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
639
اولويت بندي عملكرد شركت هاي آب و فاضلاب شهري شهرهاي تابعه استان ايلام بر اساس روش تصميم گيري چند معياره VIKOR
640
اولويت بندي عوامل اثرگذار در فرآيند توسعه دولت الكترونيك در ايران با استفاده از روش AHP
641
اولويت بندي عوامل تاثير گذار در طراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي﴿نمونه موردي:پياده راه پوسته تونل رسالت تهران
642
اولويت بندي عوامل تاثيرگذاردرطراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي(نمونه موردي: پياده راه پوسته تونل رسالت تهران)
643
اولويت بندي عوامل جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند با استفاده از تحليل فرآيند سلسله مراتبي (AHP)
644
اولويت بندي عوامل كيفي خدمات جهت تامين خواسته هاي مشتريان با استفاده از تلفيق تكنيك هاي QFD و ANP فازي : مطالعه موردي ﴿ هتل هاي بين المللي شهر يزد ﴾
645
اولويت بندي عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در شهر اهواز
646
اولويت بندي عوامل مؤثر بر خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
647
اولويت بندي عوامل مؤثر در فرسايش آبي با استفاده از روش پويائي سيستم (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقاتي سنگانه خراسان رضوي)
648
اولويت بندي عوامل موثر بر انطباق نظام آموزش الكترونيكي عنوان دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استاندارد ملي آموزش الكترونيكي (ISIRI 10000)
649
اولويت بندي عوامل موثر بر زمين لغزش با استفاده از مدل سازي فرايند محور (مطالعه موردي : روستاي آبباد كامفيروز فارس)
650
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
651
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
652
اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد ايمني در پروژه هاي عمراني با استفاده از تصميم گيري چند معياره
653
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396
654
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت رايانش ابري در بانكداري؛بانك ملي
655
اولويت بندي عوامل موثر برانگيزه مشاركت بانوان درورزشهاي همگاني وارائه راهكار
656
اولويت بندي عوامل موثر برجذب گردشگران در شهر اهواز
657
اولويت بندي عوامل موثر در توسعه شهر يزد با استفاده از تركيب مدل هاي اتوماتاي سلولي، شبكه عصبي مصنوعي و ماركوف
658
اولويت بندي عوامل موثر در فرآيند توليد در كلاس جهاني در صنايع آرايشي ايران
659
اولويت بندي عوامل نرم TQM موثر بر ابعاد كيفيت خدمات بانك ملي با استفاده از رويكردهاي QFD وANP - مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهر اصفهان
660
اولويت بندي فاكتورهاي ريسك موثر در پروژه هاي ساخت شركت ملي نفت ايران با رويكرد استاندارد PMBOK ﴿ مطالعه موردي: منطقه عملياتي پارس جنوبي ﴾
661
اولويت بندي فرآيندهاي قابل بهبود مديريت و توسعه منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان براساس چارچوب طبقه بندي فرآيند APQC با رويكرد IPA
662
اولويت بندي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت كاشي و سراميك ايران
663
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
664
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
665
اولويت بندي فناوري هاي قابل استقراردر كريدور علم و فناوري اصفهان با استفاده از تصميم گيري هاي چند معياره ﴿MCDM﴾
666
اولويت بندي كارخانجات پتروشيمي ايران جهت توليد كود شيميايي با استفاده از انرژي خورشيدي
667
اولويت بندي گروه هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نقدشوندگي
668
اولويت بندي گزينه هاي حمل‏ونقل عمومي با استفاده از روش تركيبي AHP و TOPSIS ؛ مطالعه موردي شهر اصفهان
669
اولويت بندي مؤلفه هاي توليد ناب و چابك بر اساس هزينه هاي كيفيت با استفاده از روش تلفيقي آنتروپي شانون و خانه كيفيت- مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب
670
اولويت بندي مؤلفه‌هاي پذيرش نوآوري باز و تحليل تأثير آن‌ها بر روي توسعه محصول جديد با استفاده از تصميم گيري چند معياره و مدلسازي معادلات ساختاري- مورد مطالعه: شركت فولاد تكنيك اصفهان
671
اولويت بندي متغيرهاي مالي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي )AHP(
672
اولويت بندي مسائل توسعه روستايي از ديدگاه روستاييان مطالعه موردي دهستان آشتيان شهرستان لنجان استان اصفهان
673
اولويت بندي مشكلات صنعت نساجي ايران
674
اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد كاركنان با هدف توسعه سرمايه فكري در سازمان صنايع و معادن استان يزد
675
اولويت بندي معيارهاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي واليبال نشسته
676
اولويت بندي مناطق 22 گانه شهر تهران به منظور پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي با تركيب GIS و الگوريتم تصميم گيري Best-Worst (در چارچوب توسعه گردشگري سلامت)
677
اولويت بندي مناطق استان يزد به منظور نصب آب شيرين كن خورشيدي با استفاده از روش تاپسيس
678
اولويت بندي مناطق موثر بر دبي اوج سيلاب با استفاده از تكنيك هاي RS& GIS و مدل HEC-HMS در حوزه هليل رود جيرفت
679
اولويت بندي مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR) در زنجيره ارزش مديريت ساخت
680
اولويت بندي موانع پروژه مديريت و ارتباط با مشتري در شعب بانكهاي ملي استان مازندران
681
اولويت بندي موانع پيش روي بانوان در انجام فعاليت هاي ورزشي استان البرز
682
اولويت بندي موانع چابك سازي در سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران (عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران )
683
اولويت بندي موانع رشد اخلاق حرفه اي در رسانه هاي ورزشي با استفاده از روش AHP
684
اولويت بندي موانع مديريت زنان در ورزش به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
685
اولويت بندي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري و تعيين بهترين روش‌هاي تامين مالي (مطالعه موردي: شهر خرم‌آباد)
686
اولويت بندي نيروهاي تاثير گذار بر‌‌‌‌ رقابت بين المللي در صنعت قير بر اساس مدل الماس پورتر
687
اولويت بندي و انتخاب استراتژي، خط مشي ها و تاكتيك هاي نگهداري و تعميرات بر اساس شاخص هاي كليدي عملكرد با استفاده از تصميم گيري چند معياره – مورد مطالعه شركت ذوب آهن اصفهان
688
اولويت بندي و انتخاب سيستم حمل و نقل حومه شهري - مطالعه موردي شهر قم
689
اولويت بندي و تحليل توانمند سازي هاي EFQM با استفاده از رويكرد QFD ﴿مطالعه موردي : شركت پلي اكريل ايران﴾
690
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
691
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
692
اولويت بندي و سنجش عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد شعب بانك قوامين استان گيلان با رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
693
اولويت بندي و ظرفيت سنجي دانه هاي متروكه و مخروبه در بافت تاريخي جهت استفاده مجدد با رويكرد ميان افزا به روش تاكونومي عددي (نمونه موردي محله دارالشفا برزن فهادان شهر يزد)
694
اولويت بندي و مقايسه نياز بكارگيري نظام هاي هوشمند و خبره در خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع رساني تحت پوشش دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از ديدگاه كتابداران
695
اولويت بندي ويژگي هاي فرآيند، نيازهاي مشتري و جنبه هاي عملكرد با استفاده از الگوي تلفيقي QFD سه بعدي و ماتريس C- شكل- مورد خدمات اتوبوس راني شهر تهران
696
اولويت بندي ويژگي هاي محيطي پارك هاي شهر شيراز در مشاركت افراد در ورزش صبحگاهي از ديدگاه كاربران و كارشناسان
697
اولويت سنجي اشتغال زايي صنايع توليدي ايران با رويكرد LFPP
698
اولويت گذاري مشتريان در QFD
699
اولويت هاي اخلاقي زيستن در كلام اهل بيت (عليه السلام)
700
اولويت هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
701
اولويت هاي پژوهش دانشگاهي هنر "تئاتر"
702
اولويت هاي عناصرآميخته بازاريابي درخريد كفش ورزشي (يك بررسي در بين دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي ايران )
703
اولويت هاي ورزشي دانش آموزان و تسهيلات ورزشي مدارس ابتدايي و راهنمايي اصفهان
704
اولويت‌ بندي شاخص‌ هاي پايداري زنجيره‌ ي تأمين با استفاده از رويكرد مدل‌ سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه (موردمطالعه : شركت‌هاي كاشي منتخب استان يزد)
705
اولويت‌ بندي فرايندهاي قابل بهبود در حوزه خدمات شهري با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري، فرايند تحليل سلسله مراتبي و COPRAS فازي
706
اولويت‌بندي ‌ريسك‌هاي ‌برونسپاري فروش با يك رويكرد تركيبي ‌‌تصميم‌گيري چند معياره در محيط خاكستري (مطالعه موردي: شركت بازارگستر پگاه منطقه يك)
707
اولويت‌بندي پل‌ها درشبكه‌ راه‌آهن با رويكرد مديريت ترافيك ريلي
708
اولويت‌بندي ريسك‌هاي محيط‌هاي كاري با استفاده از رويكرد تصميم‌گيري چندمعياره تكنيك فرآيند تحليل سلسله (مطالعه موردي پيمانكاران صنعت نفت) مراتبي)در مديريت سيستم يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست
709
اولويت‌بندي شهرهاي مختلف استان فارس از لحاظ پتانسيل انرژي باد
710
اولويت‌بندي طرح‌هاي توسعه محصول جديد بر اساس عوامل كليدي موفقيت آن و ريسك زنجيره تامين با رويكرد تلفيقي تحليل اهميت‌ـ‌عملكرد، ماتريس ارزيابي ريسك و تصميم گيري چندمعياره اسمارت ـ مورد مطالعه: شركت اسنوا
711
اولويت‌بندي عوامل آميخته بازاريابي در انتخاب زمين فوتبال باشگاه ايرانيان در دبي از ديدگاه ايرانيان مقيم در كشور امارات - شهر دبي
712
اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر مديريت‌بحران‌شهري در برابر بلاياي‌طبيعي (مطالعه موردي: امداد و نجات شهر اصفهان)
713
اولويت‌بندي كاربري‌هاي جانبي مساجد در محل استقرار آنها نسبت به فضاهاي اصلي عبادت در برنامه‌دهي مساجد منطقه‌اي
714
اولويت‌بندي مدارشكن‌هاي قدرت جهت پياده‌سازي سيستم پايش وضعيت
715
اولويت‌بندي مكاني احياي تالاب هامون با استفاده از هوش مصنوعي
716
اولويت‌بندي مناطق مناسب براي اجراي سياست توسعه مبتني بر حمل‌و‌نقل همگاني(TOD) مطالعه موردي: شهر اصفهان
717
اولويت‌بندي مناطق مناسب جهت ايجاد بنادر مسافري در جنوب كشور با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
718
اولويت‌ها در راهكارهاي استراتژيك براي توسعه ساختمان‌هاي هوشمند پايدار در كلان‌شهرها
719
اولويت¬ بندي استراتژيهاي بازاريابي بين¬المللي فرآورده¬هاي نفتي ايران (مطالعه موردي : شركت ملي پالايش و پخش فرآورده¬هاي نفتي ايران)
720
اولويت¬هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
721
اولويت‎بندي ابعاد كيفيت رابطه و عوامل پذيرش نوآوري باز بر اساس عملكرد نوآوري باز با استفاده از QFD فازي و تحليل چهارگوش موردمطالعه يك شركت فعال در صنعت لوازم‌خانگي
722
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD): مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران
723
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD):(مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران)
724
اولويتهاي اخلاقي در خانواده از منظر آيات و روايات
725
اوليگو هيدرامنيوس
726
اوليگو هيدرامنيوس
727
اوليگوهيدر امنيوس
728
اولين سنتز موثر N-آريل 1،2- دي هيدروكينولين ها با استفاده از يك واكنش تك ظرفي تراكم نووناگل-اناميناسيون درون مولكولي كاتاليست شده با نانوذرات اكسيد روي
729
اولين گروه كوهمولوژي گسترش مدولي جبرهاي باناخ
730
اولين مقدار وي‍ژه عملگر p-لاپلاسن روي منيفلدهاي فشرده با انحناي ريچي مثبت
731
اولين نتايج روي نگاشت هاي كراندار طيفي
732
اوليه هاي بهينه در مواد رنگزاي مورد استفاده در نساجي
733
اومانيسم
734
اومانيسم (انسان و ماوايش )
735
اومانيسم يا منزلت انسان در مثنوي مولوي
736
اوهام در چهره نگاري﴿روياهاي من﴾
737
اي دي اس ال﴿ADSL﴾
738
اي سي تي ICT و نقش آن در پست بانك
739
ايا رابطه اي بين افسردگي در دانش اموزان در حال تحصيل در مدارس روزانه وشبانه روزي وجود دارد
740
ايالات متحده آمريكا و ژئوپوليتيك عراق نوين: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز روابط
741
ايالات متحده از كتاب The United States of America
742
ايبسن و اشباح و تزئين صحنه آن كاوشي در زمينه هنر دراماتيك
743
ايجاد آزمايشكاه كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزيPLC
744
ايجاد آزمايشگاه كنترل صنعتي مبتني بر اينترنت اشيا و بررسي معضل از دست رفتن اطلاعات براي ايمني
745
ايجاد آلياژ آنتروپي بالاي CoCrFeMnNi به روش رسوب دهي الكتروشيميايي و ارزيابي خواص خوردگي آن
746
ايجاد اتوماتيك برنامه قطعه اي براي ماشين هاي كنترل عددي CUT WIRE با استفاده از سيستم هاي CAD و شبيه سازي آن
747
ايجاد اخلال در شبكه ي راديو شناختي انبوه آنتني
748
ايجاد المان هاي مثلثي در صفحه
749
ايجاد امنيت در VANETs با استفاده از اطلاعات پيشينه وسايل
750
ايجاد انگيزه در كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير مبتني بر پرداخت و كمينه سازي پشيماني
751
ايجاد بازار آب به منظور استفاده بهينه از منابع آبي و افزايش رفاه كشاورزان، مطالعه موردي
752
ايجاد بانك اطلاعاتي براي مراكز سوئيچ ايران
753
ايجاد بانك اطلاعاتي مركزي براي استفاده در يك شبكه بزرگ
754
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مراكز سوئيچ ايران
755
ايجاد برنامه تحليل استاتيكي خرپاها به روش اجزاء محدود
756
ايجاد بستر نرم‏ افزاري بهنگام يك مولتي‌روتور با اهداف طراحي بهينه، آموزش اپراتور و تست كنترل كننده‌ي حلقه بسته
757
ايجاد بلوك دياگرام ژنتيكي بيماري لنفوم هوچكين بر پايه الگوي KEGG
758
ايجاد بلوك دياگرام مسير ژنتيكي بيماري "لنفوم منتل" بر پايه الگوي KEGG
759
ايجاد پايگاه اطلاعات شهري به منظور استفاده كاربردي در شهرسازي ﴿ نمونه موردي شهر احمد سر گوراب ﴾
760
ايجاد پروتكل هيپوتراپي براي بيماري ضعف عضله فلكسور- اكستنسور مفصل لگن انسان
761
ايجاد پروفايل تطبيقي براي كاربر در شخصي سازي جستجو در وب و ارزيابي آن
762
ايجاد پوشش V2O¬5 بر روي ذرات LiNi0.5Mn1.5O4 به عنوان كاتد باتري يون ليتيومي
763
ايجاد پوشش VC در روي ابزار برشي تنگستن كاربايد
764
ايجاد پوشش آلومينا يد آهن بر زير لايه ي فولادي به روشHVOF و مقايسه ي ريز ساختار و خواص آن با پوشش APS
765
ايجاد پوشش آلومينايدي به روش غوطه‌وري گرم در داخل نمك مذاب بر روي سوپرآلياژ اينكونل 738 (IN-738)
766
ايجاد پوشش ابر آبگريز پلي تترا فلوئور اتيلن روي فولاد زنگ‌نزن 304 به منظور كاربرد در گايدوايرهاي قلبي-عروقي
767
ايجاد پوشش اكسيداسيون پلاسمايي الكتروليتي بر زيرلايه منيزيم AZ31 و بررسي رفتار خوردگي آن
768
ايجاد پوشش الكترولس نيكل - فسفر بر روي پيستون ترمز خودرو
769
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- بور و بررسي اثر زمان فرايند نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص سايشي آن
770
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- فسفر سياه و بهينه سازي خواص نوري آن
771
ايجاد پوشش برايدي در حمام مذاب بر روي سه نوع فولاد با تركيب شيميايي مشخص و درصد متفاوت منگنز
772
ايجاد پوشش بروكربونايترايد B/C/N به روش پلاسماي الكتروليتي
773
ايجاد پوشش پلاسماي الكتروليتي بر روي آلومينيوم با تغيير رژيم پتانسيل و بررسي خوردگي
774
ايجاد پوشش پليمري فوق آبگريز بر روي فولاد ساده كربني به كمك اصلاح شيميايي نانو ذرات سيليكا
775
ايجاد پوشش تركيب بين فلزي نيكل - تنگستن بر روي فلز نيكل با استفاده از حمام نمك مذاب
776
ايجاد پوشش روانكار جامد دي سولفيد موليبدن روي زير لايه اكسيد آلومينيوم آندي و بررسي رفتار سايشي آن
777
ايجاد پوشش روي بر روي فولاد با استفاده از الكتروليت پلاسما
778
ايجاد پوشش روي-نيكل بر فولاد ساده كربني و بررسي رفتار خوردگي آن
779
ايجاد پوشش سخت الكترولس Ni-p آمورف و نانوكريستالي روي آلياژ آلومينيوم 5083 كار شده و بررسي رفتار خوردگي آن
780
ايجاد پوشش سولفوكربونايترايدينگ به روش پلاسماي الكتروليتي
781
ايجاد پوشش كار بيدكرم بر روي فولاد 102080 به روش جامد و بررسي خواص مكانيكي
782
ايجاد پوشش كاربيد تانتاليم به روش پلاسماي الكتروليتي اشباع
783
ايجاد پوشش كاربيد كروم بر روي فولاد ابزار در حمام نمك خنثي و بررسي خواص آن
784
ايجاد پوشش كاربيد واناديم(VC) روي فولاد 1.2379 به روش غوطه وري درمذاب
785
ايجاد پوشش كامپوزيتي Fe-TiC بر روي سطح فولاد ساده كربني با استفاده از پرتو ليزر
786
ايجاد پوشش كامپوزيتي بر پايه تركيبات بين فلزي Ni-Al بر سطح سوپرآلياژ پايه نيكل به روش آسياكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
787
ايجاد پوشش كامپوزيتي برنج گرافيت بر روي فولاد و بررسي خواص سايشي آن
788
ايجاد پوشش كامپوزيتي نانو ساختار بر پايه تركيبات بين فلزي Ti-Al بر سطح تيتانيم به روش آسيابكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
789
ايجاد پوشش كامپوزيتي نيكل-فسفر- PTFE وبررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش
790
ايجاد پوشش كربونيتريد واناديوم به روش غوطه وري در حمام هاي نمكي دماي پايين
791
ايجاد پوشش كروم آلومينايز شده و بررسي رفتار خوردگي آن در دماي بالا
792
ايجاد پوشش كروم از حمام كروم سه‌ظرفيتي و بررسي مقاومت به خوردگي آن
793
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينايي
794
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينيومي
795
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل بر روي فولاد AISI316 به عنوان صفحات دوقطبي در پيلهاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
796
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل-فسفر بر روي آلياژ آلومينيوم به عنوان صفحات دو قطبي در پيل هاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
797
ايجاد پوشش نانو بلور نيكل/ تنگستن و بررسي رفتار خوردگي آن
798
ايجاد پوشش نانو ساختار NiAl بر سطح فولاد ساده كربني به روش آسيا كاري مكانيكي
799
ايجاد پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ منيزيم و رفتار خوردگي آن در محيط شبيه سازي شده ي بدن
800
ايجاد پوشش نانو ساختاركاربيد تنگستن روي سطوح آلومينيومي به روش مكاموشيميايي
801
ايجاد پوشش نانو كامپوزيتي آلويمنا/ روتيل روي آلياژ 7075 آلومينيوم به روش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي و بررسي رفتار خوردگي آن
802
ايجاد پوشش نانو نيتريد تيتانيم روي فولاد ابزار گرم به روش نيتروژن دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال
803
ايجاد پوشش نانوساختار بر پايه Ti-Al-Cr-N با روش لايه نشاني فيزيكي تبخير قوس كاتدي بر روي فولاد و بررسي خواص آن
804
ايجاد پوشش نانوساختار نيكل-موليبدن به روش آبكاري الكتريكي و بررسي مقاومت خوردگي آن در محيط‌هاي كلريدي
805
ايجاد پوشش نانوساختاري Ni-MO به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص الكتروكاتاليزوري و مقاومت به خوردگي آن
806
ايجاد پوشش نفوذي تيتانو سيليكونايزينگ بر روي فولاد 1020 و بررسي ضخامت و سختي لايه پوشش
807
ايجاد پوشش نيكل - تيتانيوم بر روي فولاد
808
ايجاد پوشش نيكل به روش پاشش شيميايي ديناميكي
809
ايجاد پوشش هاي Al-Si بر روي سوپر آلياژ In738 Lc
810
ايجاد پوشش هاي TIC-FE روي زير لايه فولادي با استفاده از فرآيند سنتز احتراقي انفجاري
811
ايجاد پوشش هاي TIN ,TIC, (C,N ) TI روي كرافيت به روش PACVd و ارزيابي خواص آنها
812
ايجاد پوشش هاي آب گريز نيكل و نيكل-تنگستن با ساختار سلسله مراتبي و ارزيابي خواص و دوام آن ها
813
ايجاد پوشش هاي آلومينيوم منگنز بر روي فولاد ساده كربني به روش غوطه وري گرم
814
ايجاد پوشش هاي آلياژي Ni - w آمورف و نانو كريستالي به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي رفتار خوردگي اين پوشش ها
815
ايجاد پوشش هاي آندي با اكسيدهاي روتنيوم، ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد آن ها
816
ايجاد پوشش هاي پايه كروم بر فولاد ساده كم كربن به روش سمانتاسيون بسته اي
817
ايجاد پوشش هاي جاذب خورشيدي به روش آندايزينگ رنگي آلومينيوم و ارزيابي خواص تابشي آن
818
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي Ni-Ti-C روش جوشكاري بر سطح فولاد زنگ نزن آستنيتي و ارزيابي رفتار سايشي
819
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي نانونيكل حاوي ذرات كروم
820
ايجاد پوشش هاي نانو كريستالي كبالت- تنگستن رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص آن
821
ايجاد پوشش هاي نفوذي چندجزيي آلومينيمي بر روي فولادهاي كم آلياژي و بررسي مقاومت اكسيداسيون آن
822
ايجاد پوشش هاي واناديم به روش پلاسماي الكتروليتي
823
ايجاد پوشش¬هاي دوگانه IrO2-Ta2O5 تقويت شده با نانو تيوب كربني و بررسي رفتار الكتروشيميايي
824
ايجاد پوششهاي الكترولسي از Ni-Zn-W-P در حضور ساخارين (Saccharin) بر روي فولاد و مقايسه مقاومت به خوردگي و ميكروسختي و مورفولوژي آن نسبت به پوشش كروم سخت
825
ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمر اپوكسي مقاوم به خوردگي بر روي آلومينيوم سري 5000 در محيط هاي دريايي
826
ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمر اپوكسي مقاوم به خوردگي برروي آلومينيوم سري 5000 در محيط هاي دريايي
827
ايجاد پوشش‏هاي نانوساختار Ta/TaN روي فولاد AISI 316L به منظور بهبود رفتار الكتريكي/الكتروشيميايي صفحات دوقطبي پيل‏ سوختي
828
ايجاد پيوند عرضي با استفاده از نور در پلي مر مناسب ﴿پلي اتيلن و ...﴾ و بررسي خواص گرمايي و مكانيكي آن
829
ايجاد تابعيت مكاني مفروض براي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي فركانس پايين
830
ايجاد تخلخل بر روي سطح مس توسط فرآيند الكترونشست به منظور بهبود فرآيند جوشش
831
ايجاد تركيبات تيتانيمي و توسعه پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Ni بر زير لايه فولاد ابزار كربني و بررسي تاثير اين پوشش ها بر رفتار تريبولوژيكي فولاد
832
ايجاد تصاوير در محيط هاي سيال و شفاف بر مبناي اثر آكوستر- اپتيك
833
ايجاد تصوير گسترده با استفاده از تصاوير ويدئويي با وجود حركت در صحنه
834
ايجاد تصوير گسترده با شبكه حسگر بي سيم به كمك پردازش توزيع شده
835
ايجاد تغذيه هوشمند در حلقوي تاري با استفاده از توسعه سخت افزاري مكانيزم تغذيه مثبت
836
ايجاد تغيير در سيستم انتقال قدرت هيبريد تويوتا جهت ايجاد يك گيربكس دو دنده
837
ايجاد تغييرات در ساخت ترموسيفون به منظور افزايش ضريب انتقال حرارت
838
ايجاد تغييرات در نازل و بررسي تاثير آن در خواص نخ چرخانه
839
ايجاد توسعه و مديريت علائم تجاري ايران براي بازار جهاني
840
ايجاد جعبه ابزار FES-LAB در محيط MATLAB جهت مدل سازي سيستم هاي عضلاني اسكلتي
841
ايجاد جهش نقطه اي هدفمند در مولكول هورمون رشد نوتركيب انساني و بررسي خواص آن
842
ايجاد چار چوبي جهت ارزيابي فرهنگ سازماني در دانشگاه پيام نور استان بوشهر
843
ايجاد چارچوب سيستم اطلاعات مديريت پروژه براي برقراري ارتباطات ذينفعان در پروژه هاي سه عاملي
844
ايجاد چارچوبي جهت ارزيابي فرهنگ سازماني در دانشگاه پيام نور استان بوشهر
845
ايجاد حافظه شكل در فيلم هاي پلي استري به وسيله كنترل تبلور همدما
846
ايجاد حافظه شكلي در پارچه پنبه اي
847
ايجاد حس تعلق در فضاهاي باز مجتمع مسكوني با توجه به الگوهاي معماري ايراني- اسلامي و طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان
848
ايجاد خاصيت ابرآبگريزي روي سطح ورق تيتانيوم و بررسي خاصيت ترشوندگي آن
849
ايجاد خزشگر تاكيدي و هست شناسي براي موتور جستجوي معنايي در حوزه صفحات فارسي ICT
850
ايجاد ديسپرسيون هاي پيگمنت ها در سيستم آبي براي مصارف چاپ پارچه
851
ايجاد رئومتر محاسباتي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
852
ايجاد روش هايي براي انديس گذاري، جستجو و رتبه بندي صفحات براي موتور جستجوي معنايي در حوزه صفحات فارسي ICT
853
ايجاد روكش سخت سطحي توسط استالايت و ذرات سخت به روش TIG بر فولاد و بررسي رفتار سايشي
854
ايجاد روكش سراميكي بر روي براكت ارتودنسي به وسيله روش پلاسما اسپري و بررسي سختي آن
855
ايجاد ريشه‌هاي مويين در دو گونه‌ي گياهي از خانواده‌ي سولاناسه با استفاده از آگروباكتريوم رايزوژنز و بررسي توليد تروپان آلكالوييدها در اين ريشه‌ها
856
ايجاد زمان بندي مقاوم با عدم قطعيت در پارامترهاي پروژه
857
ايجاد زنجيره از مجموعه نقاط با شرايط محدود در فضاي دو بعدي
858
ايجاد زنجيره اي از سرويس ها براي ارايه خدمات جديد در محيط گريد
859
ايجاد زيرساخت تحقيقاتي و بانك اطلاعاتي بيومكانيك ميكروگرانش
860
ايجاد زيرساختمناسب براي يكبانكاطلاعاتGISبا كاربرد در برنامه ريزي هاي شهري
861
ايجاد ساختار فوق ريز دانه / نانو در يك فولاد بينيتي- مارتنزيتي با استفاده ار فرايند ترموديناميكي پيشرفته
862
ايجاد ساختار نانو با استفاده از فرايند پيچش تحت فشار بالا ﴿HPT ﴾ و ارزيابي ساختار و رفتار مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024
863
ايجاد ساختار نانو كريستال در ورق هاي فلزي از طريق فرايند پرسكاري توسط بالشتك لاستيكي در قالب شيار دار
864
ايجاد ساختار نانو كريستالي كامپوزيت ni/a-Al2O3 در حمام سولفانات به كمك تكنيك DC و بررسي خواص تريبيولوژيكي آن
865
ايجاد سازه هايي براي اشتغال زايي دستفروشان
866
ايجاد سامانه هاي نانوساختار مولكولي جديد در سطح الكترود طلا از طريق فري اكسامه دارنمودن در- محل و خارج از- محل و رديابي آن به كمك روش هاي ......
867
ايجاد ستون در روش سيمپلكس صحيح
868
ايجاد سختي خمشي در كالاي پلي استر با استفاده از ليزر
869
ايجاد سرگرمي و بهبود رابطه كاربر با محصول از طريق خلق شخصيت ﴿كاراكتريزه كردن﴾ در محصولات
870
ايجاد سرويس هاي جديد از به همبندي سرويس موجود در وب براساس AI-Planning با استفاده از Reo و Constraint Automata
871
ايجاد سطح فوق آب گريز آلومينيوم 6061 به روش آندايزينگ تك مرحله اي و مشخصه يابي آن
872
ايجاد سطوح آب گريز روي شيشه و بررسي خاصيت تر شوندگي آن
873
ايجاد سطوح آبگريز با استفاده از پلاسما
874
ايجاد سطوح خود تميز شونده (Self cleaning) در عدسي ها و شيشه هاي اتومبيل
875
ايجاد سطوح خود تميز شونده روي شيشه هاي ساختماني
876
ايجاد سويه پيكيا پاستوريس مقاوم به مايكوفنوليك اسيد از طريق انتقال ژن كد كننده ي اينوزين منوفسفات دهيدروژناز
877
ايجاد سيستم ارزيابي كيفيت محصول براي يك واحد ذوب ريسي POY
878
ايجاد سيستم باكتريايي نمايش سطحي پپتيد متصل شونده به فلزات جهت جذب بيولوژيكي فلزات سنگين
879
ايجاد سيستم خبره پشتيبان تصميم گيري مديريت پروژه بر اساس PMBOK
880
ايجاد سيستم خبره در موردحل مشكلات مكانيكي ماشين بافندگي
881
ايجاد سيستم كنترل كيفيت آماري در كارخانه كيمياي ايران
882
ايجاد سيستم كنترل كيفيت در كارخانجات ريسندگي و بافندگي سلك باف يزد
883
ايجاد سيستم مالي و حسابداري يكپارچه مناطق ساحلي
884
ايجاد سيستم مكانيزه نظارت و نگهداري تجهيزات بهره برداري پست ها و بهبودبخشي به عملكرد بهره برداري پست هاي
885
ايجاد سيستم نظارت و بازرسي بانكداري در ايران
886
ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ﴿MIS) با رويكرد ايجاد زير ساخت هاي طراحي آزمايشها ﴿DOE)
887
ايجاد سيستم هاي خبره با استفاده از منطق فازي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
888
ايجاد سيستم يكپارچه طراحي اتوماتيك قالب اكستروژن براي مقاطع توخالي تك حفره
889
ايجاد سيكل هاي مناسب براي تحليل موثر قاب ها به روش نيرو ها
890
ايجاد شبكه از ميكرو كنترلرها جهت مانيتورنيگ و كنترل
891
ايجاد شبكه بندي يكنواخت و غيريكنواخت بصورت اتوماتيك
892
ايجاد شبكه حسگر بيسيم با تكنولوژي Zig Bee و استفاده از آن در كنترل هوشمند ساختمان
893
ايجاد شبكه گردشگري در قم، كاشان و محلات
894
ايجاد شبكه هاي كامپيوتري
895
ايجاد شرايط كليدزني نرم براي مبدل هاي خانوداه فلاي بك با استفاده از اسنابرهاي بدون تلفات پسيو
896
ايجاد شكاف و ترك در فيلامنت هاي پلي استر در اثر تركيب II ـ پروپيل آمين و مقايسه شرايط بعد از آمينه كردن با اندازه گيري قطر الياف
897
ايجاد عدالت در بهره وري انرژي در شبكه هاي مخابراتي چند ورودي- چند خروجي با تغذيه بي سيم
898
ايجاد عملكردي خلاقانه در طراحي كفش﴿زيره هاي جدا شونده با انواع كاركرد﴾
899
ايجاد فاصله اجتماعي فرهنگي بين جوانان و بزرگسالان شهرستان گنبد كاووس
900
ايجاد فرم كايمريك در ژن ليپاز باكتريايي
901
ايجاد فرم كايمريك درپن ليپاز باكتريايي
902
ايجاد فضاي شرقي با الهام از نگاره هاي مكتب هرات
903
ايجاد فوم آلومينيومي از طريق افزودن كربنات كلسيم به آلومينيوم مذاب
904
ايجاد قابليت تحليل آيروالاستيك در نرم افزار Ansys بر مبناي الگوي آيروديناميكي رتبه كاسته
905
ايجاد قوانين شناسايي حملات ناشناخته براي دستگاه ‌هاي IDS با استفاده از تكنيك تشخيص سناريو حملات چند مرحله اي
906
ايجاد كامپوزيت پايه منيزيمي سطحي در بهبود خواص سايشي
907
ايجاد كانال پنهان با استفاده از ويژگي هاي پروتكل هاي مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم موردي
908
ايجاد كانال پنهان پوياي زماني-ذخيره‌اي در شبكه‌ي اقتضايي خودرويي با دستيابي به حجم بالاي داده‌ي پنهان انتقالي
909
ايجاد كانال پنهان زماني در شبكه هاي بي سيم 802.11 با استفاده از بازه هاي خالي موجود در كانال بي سيم
910
ايجاد كانال و بررسي تاثير آن روي جوشش هسته اي
911
ايجاد كدهاي CNC قطعات فرزكاري دو بعدي به كمك كامپيوتر
912
ايجاد كربن پيرو ليتيك به روش بخارات شيميايي و تلقيح گاز
913
ايجاد گياهچه هاي يكسان از طريق كشت سلول و بافتهاي خرماي رقم مضافتي Phoenix Dactyliferal
914
ايجاد لاين هاي دابل ها هاپلوئيد در كلزا با استفاده از كشت ميكروسپور و ارزيابي آنها براي مقاومت به تنش شوري
915
ايجاد لايه ZnS و بهبود خواص فوتوالكتروشيميايي توسط نانوذرات نقره
916
ايجاد لايه اكسيد آلومينيوم به روش تبخير واكنشي فعال شده (ARE)
917
ايجاد لايه دوتايي نيتريدي-TiN روي فولاد DIN 1.2344 به روش نيتروژن دهي پلاسمايي و PACVD
918
ايجاد لايه نيتريد تيتانيم (TIN) سطحي برروي آلياژ 4Vـ 6Al Ti توسط بمباران يون نيتروژن
919
ايجاد لايه نيكل- كبالت- پلاتين به روش رسوب دهي الكتريكي پالسي و بررسي سينتيك واكنش اكسايش متانول بر روي آن
920
ايجاد لايه هاي نازك TiN از طريق روش PACVD
921
ايجاد لايه هاي نانوساختار (C,N﴾ وTi روي فولاد 1.2606 DIN به روش PACVD و ارزيابي خواص مكانيكي آن
922
ايجاد لايه هاي نانوساختار Ti(C,N) روي فولاد DIN 1.2606 به روش PACVD و ارزيابي خواص مكانيكي آن
923
ايجاد لايه‌ي نانوهيدروكسي‌آپاتيت بر زيرلايه‌ي تيتانيومي اصلاح يافته
924
ايجاد مجموعه داده‌اي از مقوله‌هاي معنايي گروه‌هاي اسم + اسم فارسي به صورتي قابل پردازش در رايانه
925
ايجاد محيطي نرم افزاري براي طراحي سيستم هاي پردازش سيگنال براساس پردازنده TMS320C3X با استفاده از VHDL
926
ايجاد مدل پارامتر يك سه بعدي ناحيه تحتاني گردن ( C3-C7 ) به روش المان محدود
927
ايجاد مدل پيش بيني گريز مشتريان بر اساس رويكرد داده كاوي مبتني بر خوشه بندي با استفاده از شبكه عصبي
928
ايجاد مدل هاي EMG محور براي پيش بيني نيروهاي عضلاني در حركات انسان
929
ايجاد مديريت جريان كاربا تعامل سرورهاي Share point و Exchange
930
ايجاد مركز تجاري خدماتي جهت توسعه ميان افزاي مركز شهر همدان نمونه موردي بافت پل پهلوانان
931
ايجاد مركز تعميرات اساسي هواپيماهاي مسافري در داخل كشور
932
ايجاد مشخصه عملكرد رله ديستانس از نوع RAZFE
933
ايجاد مقاومت به ويروس پيچيدگي بوته در چغندر قند با استفاده از روش خاموشي آر . ان . ا
934
ايجاد مقاومت دارويي در رده سلول هاي بنيادي سرطاني مولد لوسمي لنفوبلاستي حاد و مطالعه ي پروفايل بياني ژن هاي ABCA2 و ABCA3 در سلول هاي مقاوم
935
ايجاد مكانيزم كنترل موجودي براي قطعات يدكي شركت فولاد آلياژي ايران
936
ايجاد موتاسيون هاي نقطه اي در rice- nsltp 2 با هدف افزايش خاصيت فلورسانس آن
937
ايجاد مورفولوژي لايه اي در فرآيند اكستروژن لوله اي آلياژهاي 6 - PA / PE HD و ارزيابي پارامترهاي موثر بر آن
938
ايجاد ميكروساختار بهينه براي اكستروژن نيمه جامد آْلياژ 7075 آلومينيوم با عمليات حرارتي
939
ايجاد ميكروساختار سطحي روي فلز مس به منظور افزايش انتقال حرارات جوششي
940
ايجاد ميكروكانال در پليمر PMMA با استفاده از كندگي و اتصال ليزري
941
ايجاد نانو الكترو لسي روي- تنگستن - بوربر روي فولاد و مقايسه خوردگي و سايش آنها نسبت به پوشش هاي كروم سخت و مقايسه مورفولوژي آنها
942
ايجاد نانو ذرات نيكل بر روي گرافيت به روش الكترول ساستفاده از آن به عنوان آند در اكسيداسيون متانول
943
ايجاد نانو زبري بر سطوح منسوجات و بررسي آثار حاصل از آن
944
ايجاد نانو ساختار در فرآيند توليد الياف پلي يورتان حافظه دار با روش محلول ريسي
945
ايجاد نانو ساختار روي سطح پلي اتيلن ترفتالات بوسيله تغييرات ضربانهاي ليزر پالسي KRF و مطالعه زيست سازگاري سطوح آمايش شده
946
ايجاد نانو ساختار سطحي به روش SSPD بر روي نمونه فولادي
947
ايجاد نانو ساختار گرادياني ZnO با استفاده از الكتروشيمي دوقطبي
948
ايجاد نانوساختار گرادياني بر روي سطح مس با استفاده از الكتروشيمي دو قطبي
949
ايجاد نانوساختارهاي 1و10-فنانترولين آهن(II) بر روي سطح الكترودهاي طلا و كربن شيشه‌اي و مطالعه فعاليت آن‌ها براي بازهاي DNA
950
ايجاد نرم افزارهاي تسليهاتي براي پردازش گفتار تحت Windows
951
ايجاد نرم افزاري براي شناسايي قطعه داراي شيب هاي منفي و تبديل آن به قطعات ساده قابل ماشينكاري با ماشين هاي سه محوره
952
ايجاد نسخه اندرويد سايت يادآموز براي سامانه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد
953
ايجاد نظام تضمين كيفيت براساس استانداردهاي ISO 9000 در امور فروش شركت توزيع برق قزوين
954
ايجاد نظام جامع اطمينان مرغوبيت در مراحل طراحي و پياده سازي سيستم هاي مكانيزه
955
ايجاد نقشه پيوستگي ژنتيكي بين گونه اي گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
956
ايجاد نقشه ساختار دانش مديريت منابع انساني سبز
957
ايجاد نقشه عمق با استفاده از تصاوير استريو
958
ايجاد نگاشت بين دو مدل شبكه اسپايكي جهت كمك به ايجاد مهارت هاي جديد
959
ايجاد نوعي پروتكل ارتباطي ميان موجودات يك زندگي مصنوعي
960
ايجاد نيروي محرك در صندلي چرخدار با قابليت تغيير ابعاد هندسي
961
ايجاد هماهنگي بين عامل هادر سيستم هاي چند عاملي به كمك PSO و اتوماتاي يادگير
962
ايجاد هماهنگي حفاظتي در شبكه هاي توزيع مجهز به توليد پراكنده به منظور تحت پوشش قرار دادن حالات مختلف عملكردي شبكه
963
ايجاد همكاري بين گره ها و افزايش قابليت دسترسي به سرويس در شبكه هاي سيار بي سيم موردي با استفاده از نظريه بازي ها
964
ايجاد و ارزيابي پوشش آمورف Ni-Nb با روش آلياژسازي مكانيكي
965
ايجاد و ارزيابي پوشش الكترولسNi-P روي آلياژ منيزيم AZ31
966
ايجاد و ارزيابي پوشش هاي ساده و تركيبي كروم به روش PVD‏ روي فولاد
967
ايجاد و ارزيابي خواص پوشش هاي TiN ، TiAIN،TiAlON بر سطح فولاد D3 به روش تبخير قوس كاتدي
968
ايجاد و ارزيابي خواص تربيولوژيكي پوشش نانو كامپوزيتي خودروانكاNiAl-Cr2O3- Ag-CNT-WS2
969
ايجاد و بررسي پوشش محافظ/رساناي 3O4(Mn,Co) روي فولاد زنگ‏نزن فريتي از طريق آبكاري و اكسيداسيون
970
ايجاد و بررسي پوشش همزمانB/Si به روش سمانتاسيون بر فولاد گرم‌كار H11 در جهت افزايش مقاومت به سايش
971
ايجاد و بررسي تخلخل سطحي نانو الياف پلي كاپرولاكتون جهت كاربرد در پزشكي
972
ايجاد و بررسي خواص پوشش‌هاي اسپينلي منگنزدار بر فولادهاي زنگ‌نزن فريتي
973
ايجاد و بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي پليمري برروي فولاد نيتراته شده 1.8509 به روش QPQ
974
ايجاد و بهبود پوشش هاي مقاوم به خوردگي Cr3C7 و CrN بر روي صفحات دوقطبي پيل سوختي با غشاء پليمري
975
ايجاد و پياده سازي الگوريتم هاي جديد در اتوماتاي سلولي
976
ايجاد و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت نت در كارخانه فولاد ميبد
977
ايجاد و تثبيت مورفولوژي لايه اي در فيلم پلي اتيلن - نشاسته گرمانرم
978
ايجاد و توسعه روش هاي نوين براي تلفيق داده شي ء گرا
979
ايجاد و توسعه ساختار چند هسته اي نمونه موردي؛ شهر مشهد
980
ايجاد و كنترل حركت با استفاده از تحريك روي سخت شامه‌اي با تحمل وزن
981
ايجاد و مشخصه يابي پوشش ZnO اعمال شده از طريق فرايند پاشش حرارتي جهت مصارف فتوكاتاليتيكي
982
ايجاد و مقايسه نانوساختارها در مواد با تابش پالس هاي ليزري فمتوثانيه و نانوثانيه
983
ايجاد وب سايت ويكي آي سي تي
984
ايجاد يك پوشش اصلاح كننده بر روي غشا PEBA و بررسي رفتار تراوايي و جداسازي غشاي حاصل
985
ايجاد يك چارچوب براي بهبود مديريت مصرف انرژي خانگي در سيستم هاي مبتني بر عرضه تقاضا
986
ايجاد يك ريسك مدل بر اساس تكنيك‌هاي داده‌كاوي براي پيش بيني خطر ايجاد عوارض در جراحي قلب
987
ايجاد يك سري طرحهاي مورد لزوم زندگي با الهام از طرحهاي قلمكار ايران
988
ايجاد يك سيستم جمع آوري اشياء اضافي در يك محيط توزيعي شيئ گرا
989
ايجاد يك سيستم خبره به منظور ارائه طرح قالب هاي تزريق پلاستيك
990
ايجاد يك سيستم كنترل آماري فرآيند در شركت توليدي پوشاك روستا قهرود
991
ايجاد يك سيستم نگهداري و تعميرات (نت ) برنامه ريزي شده و مقايسه آن با وضعيت موجود در شركت پلي اكريل ايران (ارائه الگوريتمي در جهت اجراي سيستم طراحي شده )
992
ايجاد يك سيستم هوشمند جهت تخصيص امكانات سيستم مخابراتي به مشتركين توسط شبكه عصبي مصنوعي
993
ايجاد يك شبه موتورجستجوگر روي پلت فرم لينوكس با ديتا بيس اوراكل
994
ايجاد يك لايه امنيتي وب سرويس
995
ايجاد يك مدل براي توانبخشي ورزشي از طريق اينترنت ﴿اولين گام: كمردرد﴾
996
ايجاد يك مدل ديناميك سيستمهاي فازي براي حل مسايل ديناميك سيستمها در شرايط عدم اطمينان
997
ايجاد يك مدل كاملتر براي حل مسئله تعيين اندازه اقتصادي سفارش
998
ايجاد يك موتور محاسباتي براي شبيه سازي سيستم هاي ديناميكي و انتقال حقيقي
999
ايجاد يك نرم افزار سيستم پشتيبان تصميم گيري باليني جهت كاهش احتمال بروز عارضه آمبولي ريه (Pulmonary Embolism) و ترمبوز وريد ي عمقي پا (Deep Venous Thrombosis) در يكي از بيمارستان هاي آموزشي كرمان و بررسي ديدگاه پزشكان و پرستاران شاغل در بخش مربوطه در مورد اين سيستم
1000
ايجاد يك واسط مغز و رايانه از طريق تشخيص تصور حركت از روي سيگنال‌هاي مغزي
بازگشت