<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اوضاع اجتماعي دوره صفوي و تاثير آن در ادبيات فارسي
2
اوضاع اجتماعي و سياسي قرون 11 و 12  تاثيران در ادبيات فارسي (شعر در ايندوره)
3
اوضاع اجتماعي و فرهنگي شيعه در عصر مغول
4
اوضاع اقتصادي مرودشت و اثرات آن در منطقه فارس
5
اوضاع اقتصادي و اجتماعي شهر ايوان غرب (منوگرافي)
6
اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر برازجان
7
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول در شهر همدان
8
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول شهر همدان
9
اوضاع تاريخي- جغرافيائي آداب و سنن و مذهب و لهجه مازندراني
10
اوضاع تاريخي- سياسي- اجتماعي و اقتصادي شهرضا (قمشه)
11
اوضاع تاريخي و شخصيتهاي سياسي لاريجان در دوره قاجار
12
اوضاع تشيع در زمان حاكميت آل بويه و تأثير آن بر مناسبات با خلافت عباسي
13
اوضاع جغرافيائي افريقا The Geography of African Affairs
14
اوضاع جغرافيائي جلگه سرخس
15
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان در عصر شاه صفي اول و شاه عباس دوم
16
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در عصر جانشينان اوزون حسن آق قويونلو
17
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديني ايران در دوران شاه سلطان حسين صفوي ( 1135 - 1105 ه . ق )
18
اوضاع سياسي ، اجتماعي و مذهبي همدان در دوران اول قاجار با تاكيد بر اوضاع مذهبي
19
اوضاع سياسي اجتماعي خوارزم در دوره خوارزمشاهيان ﴿ 617-491 ه.ق﴾
20
اوضاع سياسي اجتماعي لرستان در دره رضاشاه (1304 تا 1320ه .ش .)
21
اوضاع سياسي كردها از ورود سلجوقيان تا پايان خلافت عباسي
22
اوضاع سياسي و اجتماعي و اداري ايرانيان در زمان ساسانيان
23
اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مصر در دوره محمد علي پاشا خديو مصر﴿1265ه.ق-1220ه.ق/1805م-1848م﴾
24
اوضاع طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي شهرستان رشت
25
اوضاع فرهنگي سياسي و اجتماعي قهستان از دوره مغول تا پايان صفويه , Shiaie political cultural and social situation in ghohestan from monogols until safavids
26
اوضاع فرهنگي طبرستان از قرن سوم هجري تا اول قرن نهم هجري
27
اوضاع فكري شيعيان از آغاز غيبت كبري تا پايان قرن چهارم هجري با تاكيد بر حوزه قم و ري
28
اوضاع كشاورزي يزد از قاجاريه تا پايان پهلوي دوم
29
اوقات فراغت . تفريح
30
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقط راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
31
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
32
اول هاي وابسته ي تعميم يافته و راديكال هاي زير مدول ها
33
اولتراسونيك و كاربرد آن در مهندسي پزشكي
34
اولتراسونيك وكاربرد آن در جوشكاري
35
اولويت بندي آلترناتيوهاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي
36
اولويت بندي اجزاءمدل تبليغات ايدا (Aida) برتصميم خريدمصرفكننده محصولات غذايي ارگانيك دردانشجويان دانشگاههاي دولتي تهران
37
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره و مطالعه موردي در سازمان خدمات پس از فروش شركت سايپا
38
اولويت بندي استراتژي هاي رقابتي شركتهاي توليدي با روش promethee-swotمطالعه موردي:شركتهاي گروه صنعتي پارس آرا آمل
39
اولويت بندي استراتژيهاي سازمان خدمات شهري در زمينه مواد زائد جامد
40
اولويت بندي استفاده كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
41
اولويت بندي اصلاح مسيرهاي برون شهري با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
42
اولويت بندي اقدامات استراتژيك بازاريابي با رويكرد گسترش كاركرد كيفيت و فرآيند تحليل شبكه اي﴿ مطالعه موردي: يك شركت توليدكننده فرش ماشيني﴾
43
اولويت بندي اقدامات استراتژيك سازما ن هاي مشتري محور با تلفيق AHP و QFD با متغير فازي: شركت مخابرات استان فارس- تلفن همراه
44
اولويت بندي اقدامات ايمن سازي راهها
45
اولويت بندي اقدامات بهبود فرايند در سازمان هاي مشتري محور، به كمك چارچوب طبقه بندي فرايند ﴿PCF) و QFD فازي، در يك شركت سازنده تابلوهاي برق
46
اوﻟﻮيت بندي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در پروژه هاي راه
47
اولويت بندي ايستگاه‌هاي شارژ تاكسي‌هاي الكتريكي در شهر اصفهان با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
48
اولويت بندي بازارهاي هدف كارخانه هاي توليد شمش آلومينيوم ايران
49
اولويت بندي بخش هاي صنعتي به منظوراعطاي تسهيلات بانكي (باتاكيدبرشاخص هاي عملكرداقتصادي ومالي به تفكيك كدهاي سه رقمي آيسيك )
50
اولويت بندي برنامه ايمن سازي راهها
51
اولويت بندي بهسازي اكولوژيكي در پارك ملي خجير
52
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراهها با توجه به عامل تصادفات
53
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراههاي با توجه به عامل تصادفات
54
اولويت بندي پروژه هاي عملياتي بر نامه ريزي اسنراتژيك دانشگاه يزد با استفاده از روش AHP
55
اولويت بندي پروژه هاي نگهداري روسازي راه بارويكردهزينه دوره عمروپياده سازي آن دربخشي از راههاي استان اصفهان
56
اولويت بندي تامين كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
57
اولويت بندي تامين كنندگان لعاب در صنايع كاشي اصفهان براساس مدل VIKOR
58
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
59
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
60
اولويت بندي تعمير و نگهداري پل هاي سواره رو شهري(مورد مطالعه اي: شهر تهران﴾
61
اولويت بندي توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي شهرستان اهر
62
اولويت بندي چگونگي تحول در نظام اداري ستاد مركزي سازمان بهزيستي كشور با استفاده از تكنيك AHP
63
اولويت بندي خطرپذيري لرزه اي ساختمان هاي مدارس با استفاده از روش تصميم گيري معيارهاي چندگانه
64
اولويت بندي خطرچند گونه ي مهاجم در مراتع غرب استان اصفهان با رويكردهاي اكولوژيك و ارزيابي چند معياره
65
اولويت بندي راهكارهاي صرفه جويي انرژي در صنعت فولاد آلياژي يزد
66
اولويت بندي راهكارهاي كاهش تصادفات منجر به فوت در ورودي شهرها بر اساس محدوديت منابع
67
اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در گلخانه هاي استان يزد با هدف ارائه الگوي گلخانه انرژي محور
68
اولويت بندي زنجيره تامين واكسن كرونا
69
اولويت بندي زير حوزه ها از نظر سيل خيزي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز چنار سوخته، رودخانه خشك شيراز)
70
اولويت بندي زير حوضه هاي، حوضه آبريز سرد آبرود از نظر سيلخيزي با استفاده از مدل SWAT
71
اولويت بندي سامانه هاي فعال خورشيدي براي دستيابي به ساختمان مسكوني صفر كربن در اقليم گرم و خشك
72
اولويت بندي سرمايه گذار در شبكه هاي حمل و نقل درون شهري بر مبناي قابليت اطمينان
73
اولويت بندي سرمايه گذاري در شبكه حمل و نقل درون شهري براي كاهش ريسك در شرايط بروز بحران
74
اولويت بندي سرمايه گذاري ومكان يابي تاسيسات گردشگري
75
اولويت بندي سفارشات و برنامه ريزي توليد در واحد توليدي سنگ هاي تزئيني و نماي حقاني
76
اولويت بندي سيستم هاي حمل و نقل ريلي شهر شيراز با روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس
77
اولويت بندي شاخص هاي انتخاب محصول مناسب براي شركت هاي توليد كننده خودروهاي سنگين در ايران با استفاده از روش ANP فازي
78
اولويت بندي شاخص هاي كليدي اثر گذار بر استفاده از مارك خارجي با استفاده از تكنيك AHP
79
اولويت بندي شاخص هاي مهارتي مديران كارآفرين در جهاد دانشگاهي .
80
اولويت بندي شهرهاي استان آذربايجان شرقي جهت نصب توربين هاي بادي
81
اولويت بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد برق
82
اولويت بندي شهرهاي استان سيستان و بلوچستان جهت استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد برق و هيدروژن با استفاده از روش F-ADP
83
اولويت بندي شهرهاي استان فارس جهت استفاده انرژي خورشيدي
84
اولويت بندي شهرهاي استان يزد جهت بكارگيري انرژي خورشيدي
85
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان اصفهان از لحاظ پتانسيل انرژي خورشيدي براي توليد هيدروژن
86
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان از لحاظ پتانسيل انرژي باد
87
اولويت بندي شيوه هاي كسب تكنولوژي و انتخاب شيوه مطلوب با رويكرد DM و ANP فازي (مطالعه موردي : شركت فراورده هاي نسوز آذر)
88
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره (مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
89
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره(مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
90
اولويت بندي عملكرد شركت هاي آب و فاضلاب شهري شهرهاي تابعه استان ايلام بر اساس روش تصميم گيري چند معياره VIKOR
91
اولويت بندي عوامل اثرگذار در فرآيند توسعه دولت الكترونيك در ايران با استفاده از روش AHP
92
اولويت بندي عوامل تاثير گذار در طراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي﴿نمونه موردي:پياده راه پوسته تونل رسالت تهران
93
اولويت بندي عوامل تاثيرگذاردرطراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي(نمونه موردي: پياده راه پوسته تونل رسالت تهران)
94
اولويت بندي عوامل جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند با استفاده از تحليل فرآيند سلسله مراتبي (AHP)
95
اولويت بندي عوامل كيفي خدمات جهت تامين خواسته هاي مشتريان با استفاده از تلفيق تكنيك هاي QFD و ANP فازي : مطالعه موردي ﴿ هتل هاي بين المللي شهر يزد ﴾
96
اولويت بندي عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در شهر اهواز
97
اولويت بندي عوامل مؤثر بر خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
98
اولويت بندي عوامل مؤثر در فرسايش آبي با استفاده از روش پويائي سيستم (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقاتي سنگانه خراسان رضوي)
99
اولويت بندي عوامل موثر بر انطباق نظام آموزش الكترونيكي عنوان دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استاندارد ملي آموزش الكترونيكي (ISIRI 10000)
100
اولويت بندي عوامل موثر بر زمين لغزش با استفاده از مدل سازي فرايند محور (مطالعه موردي : روستاي آبباد كامفيروز فارس)
101
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
102
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
103
اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد ايمني در پروژه هاي عمراني با استفاده از تصميم گيري چند معياره
104
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال ۱۳۹۶
105
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت رايانش ابري در بانكداري؛بانك ملي
106
اولويت بندي عوامل موثر برانگيزه مشاركت بانوان درورزشهاي همگاني وارائه راهكار
107
اولويت بندي عوامل موثر برجذب گردشگران در شهر اهواز
108
اولويت بندي عوامل موثر در توسعه شهر يزد با استفاده از تركيب مدل هاي اتوماتاي سلولي، شبكه عصبي مصنوعي و ماركوف
109
اولويت بندي عوامل موثر در فرآيند توليد در كلاس جهاني در صنايع آرايشي ايران
110
اولويت بندي عوامل نرم TQM موثر بر ابعاد كيفيت خدمات بانك ملي با استفاده از رويكردهاي QFD وANP - مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهر اصفهان
111
اولويت بندي فاكتورهاي ريسك موثر در پروژه هاي ساخت شركت ملي نفت ايران با رويكرد استاندارد PMBOK ﴿ مطالعه موردي: منطقه عملياتي پارس جنوبي ﴾
112
اولويت بندي فرآيندهاي قابل بهبود مديريت و توسعه منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان براساس چارچوب طبقه بندي فرآيند APQC با رويكرد IPA
113
اولويت بندي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت كاشي و سراميك ايران
114
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
115
اولويت بندي فناوري هاي قابل استقراردر كريدور علم و فناوري اصفهان با استفاده از تصميم گيري هاي چند معياره ﴿MCDM﴾
116
اولويت بندي كارخانجات پتروشيمي ايران جهت توليد كود شيميايي با استفاده از انرژي خورشيدي
117
اولويت بندي گروه هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نقدشوندگي
118
اولويت بندي گزينه هاي حمل‏ونقل عمومي با استفاده از روش تركيبي AHP و TOPSIS ؛ مطالعه موردي شهر اصفهان
119
اولويت بندي مؤلفه هاي توليد ناب و چابك بر اساس هزينه هاي كيفيت با استفاده از روش تلفيقي آنتروپي شانون و خانه كيفيت- مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب
120
اولويت بندي مؤلفه‌هاي پذيرش نوآوري باز و تحليل تأثير آن‌ها بر روي توسعه محصول جديد با استفاده از تصميم گيري چند معياره و مدلسازي معادلات ساختاري- مورد مطالعه: شركت فولاد تكنيك اصفهان
121
اولويت بندي متغيرهاي مالي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي )AHP(
122
اولويت بندي مسائل توسعه روستايي از ديدگاه روستاييان مطالعه موردي دهستان آشتيان شهرستان لنجان استان اصفهان
123
اولويت بندي مشكلات صنعت نساجي ايران
124
اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد كاركنان با هدف توسعه سرمايه فكري در سازمان صنايع و معادن استان يزد
125
اولويت بندي معيارهاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي واليبال نشسته
126
اولويت بندي مناطق 22 گانه شهر تهران به منظور پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي با تركيب GIS و الگوريتم تصميم گيري Best-Worst (در چارچوب توسعه گردشگري سلامت)
127
اولويت بندي مناطق استان يزد به منظور نصب آب شيرين كن خورشيدي با استفاده از روش تاپسيس
128
اولويت بندي مناطق موثر بر دبي اوج سيلاب با استفاده از تكنيك هاي RS& GIS و مدل HEC-HMS در حوزه هليل رود جيرفت
129
اولويت بندي مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR) در زنجيره ارزش مديريت ساخت
130
اولويت بندي موانع پروژه مديريت و ارتباط با مشتري در شعب بانكهاي ملي استان مازندران
131
اولويت بندي موانع پيش روي بانوان در انجام فعاليت هاي ورزشي استان البرز
132
اولويت بندي موانع چابك سازي در سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران (عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران )
133
اولويت بندي موانع رشد اخلاق حرفه اي در رسانه هاي ورزشي با استفاده از روش AHP
134
اولويت بندي موانع مديريت زنان در ورزش به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
135
اولويت بندي نيروهاي تاثير گذار بر‌‌‌‌ رقابت بين المللي در صنعت قير بر اساس مدل الماس پورتر
136
اولويت بندي و انتخاب استراتژي، خط مشي ها و تاكتيك هاي نگهداري و تعميرات بر اساس شاخص هاي كليدي عملكرد با استفاده از تصميم گيري چند معياره – مورد مطالعه شركت ذوب آهن اصفهان
137
اولويت بندي و انتخاب سيستم حمل و نقل حومه شهري - مطالعه موردي شهر قم
138
اولويت بندي و تحليل توانمند سازي هاي EFQM با استفاده از رويكرد QFD ﴿مطالعه موردي : شركت پلي اكريل ايران﴾
139
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
140
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
141
اولويت بندي و سنجش عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد شعب بانك قوامين استان گيلان با رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
142
اولويت بندي و ظرفيت سنجي دانه هاي متروكه و مخروبه در بافت تاريخي جهت استفاده مجدد با رويكرد ميان افزا به روش تاكونومي عددي (نمونه موردي محله دارالشفا برزن فهادان شهر يزد)
143
اولويت بندي و مقايسه نياز بكارگيري نظام هاي هوشمند و خبره در خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع رساني تحت پوشش دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از ديدگاه كتابداران
144
اولويت بندي ويژگي هاي فرآيند، نيازهاي مشتري و جنبه هاي عملكرد با استفاده از الگوي تلفيقي QFD سه بعدي و ماتريس C- شكل- مورد خدمات اتوبوس راني شهر تهران
145
اولويت بندي ويژگي هاي محيطي پارك هاي شهر شيراز در مشاركت افراد در ورزش صبحگاهي از ديدگاه كاربران و كارشناسان
146
اولويت سنجي اشتغال زايي صنايع توليدي ايران با رويكرد LFPP
147
اولويت گذاري مشتريان در QFD
148
اولويت هاي اخلاقي زيستن در كلام اهل بيت (عليه السلام)
149
اولويت هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
150
اولويت هاي پژوهش دانشگاهي هنر "تئاتر"
151
اولويت هاي ورزشي دانش آموزان و تسهيلات ورزشي مدارس ابتدايي و راهنمايي اصفهان
152
اولويت‌ بندي شاخص‌ هاي پايداري زنجيره‌ ي تأمين با استفاده از رويكرد مدل‌ سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه (موردمطالعه : شركت‌هاي كاشي منتخب استان يزد)
153
اولويت‌ بندي فرايندهاي قابل بهبود در حوزه خدمات شهري با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري، فرايند تحليل سلسله مراتبي و COPRAS فازي
154
اولويت‌بندي ‌ريسك‌هاي ‌برونسپاري فروش با يك رويكرد تركيبي ‌‌تصميم‌گيري چند معياره در محيط خاكستري (مطالعه موردي: شركت بازارگستر پگاه منطقه يك)
155
اولويت‌بندي پروژه‌هاي تعمير و نوسازي زيرساخت‌ها، پس از زلزله با كمك سيستم پشتيباني تصميم‌گيري
156
اولويت‌بندي پل‌ها درشبكه‌ راه‌آهن با رويكرد مديريت ترافيك ريلي
157
اولويت‌بندي ريسك‌هاي محيط‌هاي كاري با استفاده از رويكرد تصميم‌گيري چندمعياره تكنيك فرآيند تحليل سلسله (مطالعه موردي پيمانكاران صنعت نفت) مراتبي)در مديريت سيستم يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست
158
اولويت‌بندي شهرهاي مختلف استان فارس از لحاظ پتانسيل انرژي باد
159
اولويت‌بندي طرح‌هاي توسعه محصول جديد بر اساس عوامل كليدي موفقيت آن و ريسك زنجيره تامين با رويكرد تلفيقي تحليل اهميت‌ـ‌عملكرد، ماتريس ارزيابي ريسك و تصميم گيري چندمعياره اسمارت ـ مورد مطالعه: شركت اسنوا
160
اولويت‌بندي عوامل آميخته بازاريابي در انتخاب زمين فوتبال باشگاه ايرانيان در دبي از ديدگاه ايرانيان مقيم در كشور امارات - شهر دبي
161
اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر مديريت‌بحران‌شهري در برابر بلاياي‌طبيعي (مطالعه موردي: امداد و نجات شهر اصفهان)
162
اولويت‌بندي قابليتهاي تاثيرگذار در بلوغ مدل‌ اطلاعات ساختمان در افزايش سطح ايمني پروژهاي ساخت(مطالعه موردي)
163
اولويت‌بندي كاربري‌هاي جانبي مساجد در محل استقرار آنها نسبت به فضاهاي اصلي عبادت در برنامه‌دهي مساجد منطقه‌اي
164
اولويت‌بندي مدارشكن‌هاي قدرت جهت پياده‌سازي سيستم پايش وضعيت
165
اولويت‌بندي مكاني احياي تالاب هامون با استفاده از هوش مصنوعي
166
اولويت‌بندي مناطق مناسب براي اجراي سياست توسعه مبتني بر حمل‌و‌نقل همگاني(TOD) مطالعه موردي: شهر اصفهان
167
اولويت‌بندي مناطق مناسب جهت ايجاد بنادر مسافري در جنوب كشور با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
168
اولويت‌بندي نقاط حادثه‌خيز (راه‌هاي برون‌شهري) با به كارگيري روش¬هاي تصميم¬گيري و به كارگيري شبكه عصبي به منظور بهسازي و اصلاح نقاط حادثه‌خيز
169
اولويت‌بندي و بررسي اقتصادي شهرهاي مختلف استان يزد ازلحاظ پتانسيل انرژي‌ هاي تجديد پذير براي توليد هيدروژن
170
اولويت‌بندي و بهينه‌سازي سيستم تامين انرژي با توجه به مفهوم انرژي خالص صفر، مطالعه‌ي موردي : دانشگاه يزد
171
اولويت‌ها در راهكارهاي استراتژيك براي توسعه ساختمان‌هاي هوشمند پايدار در كلان‌شهرها
172
اولويت¬ بندي استراتژيهاي بازاريابي بين¬المللي فرآورده¬هاي نفتي ايران (مطالعه موردي : شركت ملي پالايش و پخش فرآورده¬هاي نفتي ايران)
173
اولويت¬هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
174
اولويت‎بندي ابعاد كيفيت رابطه و عوامل پذيرش نوآوري باز بر اساس عملكرد نوآوري باز با استفاده از QFD فازي و تحليل چهارگوش موردمطالعه يك شركت فعال در صنعت لوازم‌خانگي
175
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD): مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران
176
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD):(مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران)
177
اولويتهاي اخلاقي در خانواده از منظر آيات و روايات
178
اولویت بندی فعالیتهای تحقیقاتی با استفاده از مدلسازی ترجیحی
179
اولين سنتز موثر N-آريل 1،2- دي هيدروكينولين ها با استفاده از يك واكنش تك ظرفي تراكم نووناگل-اناميناسيون درون مولكولي كاتاليست شده با نانوذرات اكسيد روي
180
اولين گروه كوهمولوژي گسترش مدولي جبرهاي باناخ
181
اولين مقدار وي‍ژه عملگر p-لاپلاسن روي منيفلدهاي فشرده با انحناي ريچي مثبت
182
اولين نتايج روي نگاشت هاي كراندار طيفي
183
اوليه هاي بهينه در مواد رنگزاي مورد استفاده در نساجي
184
اومانيسم
185
اومانيسم يا منزلت انسان در مثنوي مولوي
186
اوهام در چهره نگاري﴿روياهاي من﴾
187
اي دي اس ال﴿ADSL﴾
188
اي سي تي ICT و نقش آن در پست بانك
189
ايا رابطه اي بين افسردگي در دانش اموزان در حال تحصيل در مدارس روزانه وشبانه روزي وجود دارد
190
ايالات متحده آمريكا و ژئوپوليتيك عراق نوين: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز روابط
191
ايالات متحده از كتاب The United States of America
192
ايبسن و اشباح و تزئين صحنه آن كاوشي در زمينه هنر دراماتيك
193
ايجاد آزمايشكاه كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزيPLC
194
ايجاد آزمايشگاه كنترل صنعتي مبتني بر اينترنت اشيا و بررسي معضل از دست رفتن اطلاعات براي ايمني
195
ايجاد آلياژ آنتروپي بالاي CoCrFeMnNi به روش رسوب دهي الكتروشيميايي و ارزيابي خواص خوردگي آن
196
ايجاد ابزار (اپليكيشن) براي هدايت و تشويق كاربران در جهت انتشار گاز كربن و انرژي مصرفي در ساختمان با استفاده از واقعيت افزوده
197
ايجاد اتوماتيك برنامه قطعه اي براي ماشين هاي كنترل عددي CUT WIRE با استفاده از سيستم هاي CAD و شبيه سازي آن
198
ايجاد اخلال در شبكه ي راديو شناختي انبوه آنتني
199
ايجاد المان هاي مثلثي در صفحه
200
ايجاد امنيت در VANETs با استفاده از اطلاعات پيشينه وسايل
201
ايجاد انگيزه در كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير مبتني بر پرداخت و كمينه سازي پشيماني
202
ايجاد انگيزه همكاري مبتني بر توكن براي جريانسازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير
203
ايجاد بازار آب به منظور استفاده بهينه از منابع آبي و افزايش رفاه كشاورزان، مطالعه موردي
204
ايجاد بانك اطلاعاتي براي مراكز سوئيچ ايران
205
ايجاد بانك اطلاعاتي مركزي براي استفاده در يك شبكه بزرگ
206
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مراكز سوئيچ ايران
207
ايجاد بستر نرم‏ افزاري بهنگام يك مولتي‌روتور با اهداف طراحي بهينه، آموزش اپراتور و تست كنترل كننده‌ي حلقه بسته
208
ايجاد بلوك دياگرام ژنتيكي بيماري لنفوم هوچكين بر پايه الگوي KEGG
209
ايجاد بلوك دياگرام مسير ژنتيكي بيماري "لنفوم منتل" بر پايه الگوي KEGG
210
ايجاد پروتكل هيپوتراپي براي بيماري ضعف عضله فلكسور- اكستنسور مفصل لگن انسان
211
ايجاد پروفايل تطبيقي براي كاربر در شخصي سازي جستجو در وب و ارزيابي آن
212
ايجاد پوشش V2O¬5 بر روي ذرات LiNi0.5Mn1.5O4 به عنوان كاتد باتري يون ليتيومي
213
ايجاد پوشش VC در روي ابزار برشي تنگستن كاربايد
214
ايجاد پوشش آلومينايدي به روش غوطه‌وري گرم در داخل نمك مذاب بر روي سوپرآلياژ اينكونل 738 (IN-738)
215
ايجاد پوشش ابر آبگريز پلي تترا فلوئور اتيلن روي فولاد زنگ‌نزن 304 به منظور كاربرد در گايدوايرهاي قلبي-عروقي
216
ايجاد پوشش اكسي‌پلاسماي الكتروليتي با پيش‌پوشش آلومينيمي روي فولاد ريختگي HP40Nb
217
ايجاد پوشش اكسيداسيون پلاسمايي الكتروليتي بر زيرلايه منيزيم AZ31 و بررسي رفتار خوردگي آن
218
ايجاد پوشش الكترولس نيكل - فسفر بر روي پيستون ترمز خودرو
219
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- بور و بررسي اثر اتمسفر فرايند نيتروژن‌دهي پلاسمايي زيرلايه بر خواص سايشي آن
220
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- بور و بررسي اثر زمان فرايند نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص سايشي آن
221
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- فسفر سياه و بهينه سازي خواص نوري آن
222
ايجاد پوشش برايدي در حمام مذاب بر روي سه نوع فولاد با تركيب شيميايي مشخص و درصد متفاوت منگنز
223
ايجاد پوشش بروكربونايترايد B/C/N به روش پلاسماي الكتروليتي
224
ايجاد پوشش پلاسماي الكتروليتي بر روي آلومينيوم با تغيير رژيم پتانسيل و بررسي خوردگي
225
ايجاد پوشش پليمري فوق آبگريز بر روي فولاد ساده كربني به كمك اصلاح شيميايي نانو ذرات سيليكا
226
ايجاد پوشش تركيب بين فلزي نيكل - تنگستن بر روي فلز نيكل با استفاده از حمام نمك مذاب
227
ايجاد پوشش روانكار جامد دي سولفيد موليبدن روي زير لايه اكسيد آلومينيوم آندي و بررسي رفتار سايشي آن
228
ايجاد پوشش روي بر روي فولاد با استفاده از الكتروليت پلاسما
229
ايجاد پوشش روي-نيكل بر فولاد ساده كربني و بررسي رفتار خوردگي آن
230
ايجاد پوشش سخت الكترولس Ni-p آمورف و نانوكريستالي روي آلياژ آلومينيوم 5083 كار شده و بررسي رفتار خوردگي آن
231
ايجاد پوشش سولفوكربونايترايدينگ به روش پلاسماي الكتروليتي
232
ايجاد پوشش كار بيدكرم بر روي فولاد 102080 به روش جامد و بررسي خواص مكانيكي
233
ايجاد پوشش كاربيد تانتاليم به روش پلاسماي الكتروليتي اشباع
234
ايجاد پوشش كاربيد كروم بر روي فولاد ابزار در حمام نمك خنثي و بررسي خواص آن
235
ايجاد پوشش كاربيد واناديم(VC) روي فولاد 1.2379 به روش غوطه وري درمذاب
236
ايجاد پوشش كامپوزيتي Fe-TiC بر روي سطح فولاد ساده كربني با استفاده از پرتو ليزر
237
ايجاد پوشش كامپوزيتي بر پايه تركيبات بين فلزي Ni-Al بر سطح سوپرآلياژ پايه نيكل به روش آسياكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
238
ايجاد پوشش كامپوزيتي برنج گرافيت بر روي فولاد و بررسي خواص سايشي آن
239
ايجاد پوشش كامپوزيتي نانو ساختار بر پايه تركيبات بين فلزي Ti-Al بر سطح تيتانيم به روش آسيابكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
240
ايجاد پوشش كامپوزيتي نيكل-فسفر- PTFE وبررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش
241
ايجاد پوشش كربونيتريد واناديوم به روش غوطه وري در حمام هاي نمكي دماي پايين
242
ايجاد پوشش كروم آلومينايز شده و بررسي رفتار خوردگي آن در دماي بالا
243
ايجاد پوشش كروم از حمام كروم سه‌ظرفيتي و بررسي مقاومت به خوردگي آن
244
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينايي
245
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينيومي
246
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل بر روي فولاد AISI316 به عنوان صفحات دوقطبي در پيلهاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
247
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل-فسفر بر روي آلياژ آلومينيوم به عنوان صفحات دو قطبي در پيل هاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
248
ايجاد پوشش نانو ساختار NiAl بر سطح فولاد ساده كربني به روش آسيا كاري مكانيكي
249
ايجاد پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ منيزيم و رفتار خوردگي آن در محيط شبيه سازي شده ي بدن
250
ايجاد پوشش نانو ساختاركاربيد تنگستن روي سطوح آلومينيومي به روش مكاموشيميايي
251
ايجاد پوشش نانو كامپوزيتي آلويمنا/ روتيل روي آلياژ 7075 آلومينيوم به روش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي و بررسي رفتار خوردگي آن
252
ايجاد پوشش نانو كامپوزيتي روي-گرافن اكسيد بر ورق‌هاي فولادي و بررسي رفتار خوردگي آن
253
ايجاد پوشش نانو نيتريد تيتانيم روي فولاد ابزار گرم به روش نيتروژن دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال
254
ايجاد پوشش نانوساختار Ti-Al-C-N به روش PACVD بر زيرلايه فولاد ابزار گرم كار H13 و بررسي خواص مكانيكي و سايشي آن
255
ايجاد پوشش نانوساختار بر پايه Ti-Al-Cr-N با روش لايه نشاني فيزيكي تبخير قوس كاتدي بر روي فولاد و بررسي خواص آن
256
ايجاد پوشش نانوساختار نيكل-موليبدن به روش آبكاري الكتريكي و بررسي مقاومت خوردگي آن در محيط‌هاي كلريدي
257
ايجاد پوشش نانوساختاري Ni-MO به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص الكتروكاتاليزوري و مقاومت به خوردگي آن
258
ايجاد پوشش نانوسراميك روي شيشه به كمك سيليس كلوئيدي
259
ايجاد پوشش نفوذي تيتانو سيليكونايزينگ بر روي فولاد 1020 و بررسي ضخامت و سختي لايه پوشش
260
ايجاد پوشش نيكل به روش پاشش شيميايي ديناميكي
261
ايجاد پوشش هاي Al-Si بر روي سوپر آلياژ In738 Lc
262
ايجاد پوشش هاي آب گريز نيكل و نيكل-تنگستن با ساختار سلسله مراتبي و ارزيابي خواص و دوام آن ها
263
ايجاد پوشش هاي آلياژي Ni - w آمورف و نانو كريستالي به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي رفتار خوردگي اين پوشش ها
264
ايجاد پوشش هاي آندي با اكسيدهاي روتنيوم، ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد آن ها
265
ايجاد پوشش هاي پايه كروم بر فولاد ساده كم كربن به روش سمانتاسيون بسته اي
266
ايجاد پوشش هاي جاذب خورشيدي به روش آندايزينگ رنگي آلومينيوم و ارزيابي خواص تابشي آن
267
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي Ni-Ti-C روش جوشكاري بر سطح فولاد زنگ نزن آستنيتي و ارزيابي رفتار سايشي
268
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي نانونيكل حاوي ذرات كروم
269
ايجاد پوشش هاي نانو كريستالي كبالت- تنگستن رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص آن
270
ايجاد پوشش هاي نفوذي چندجزيي آلومينيمي بر روي فولادهاي كم آلياژي و بررسي مقاومت اكسيداسيون آن
271
ايجاد پوشش هاي واناديم به روش پلاسماي الكتروليتي
272
ايجاد پوشش¬هاي دوگانه IrO2-Ta2O5 تقويت شده با نانو تيوب كربني و بررسي رفتار الكتروشيميايي
273
ايجاد پوششهاي الكترولسي از Ni-Zn-W-P در حضور ساخارين (Saccharin) بر روي فولاد و مقايسه مقاومت به خوردگي و ميكروسختي و مورفولوژي آن نسبت به پوشش كروم سخت
274
ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمر اپوكسي مقاوم به خوردگي بر روي آلومينيوم سري ٥٠٠٠ در محيط هاي دريايي
275
ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمر اپوكسي مقاوم به خوردگي برروي آلومينيوم سري 5000 در محيط هاي دريايي
276
ايجاد پوشش‏هاي نانوساختار Ta/TaN روي فولاد AISI 316L به منظور بهبود رفتار الكتريكي/الكتروشيميايي صفحات دوقطبي پيل‏ سوختي
277
ايجاد پويانمايي شخصيت مجازي با استفاده از شبيه سازي فيزيك محور
278
ايجاد پيوند عرضي با استفاده از نور در پلي مر مناسب ﴿پلي اتيلن و ...﴾ و بررسي خواص گرمايي و مكانيكي آن
279
ايجاد تابعيت مكاني مفروض براي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي فركانس پايين
280
ايجاد تركيبات تيتانيمي و توسعه پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Ni بر زير لايه فولاد ابزار كربني و بررسي تاثير اين پوشش ها بر رفتار تريبولوژيكي فولاد
281
ايجاد تصاوير در محيط هاي سيال و شفاف بر مبناي اثر آكوستر- اپتيك
282
ايجاد تصوير گسترده با استفاده از تصاوير ويدئويي با وجود حركت در صحنه
283
ايجاد تصوير گسترده با شبكه حسگر بي سيم به كمك پردازش توزيع شده
284
ايجاد تغذيه هوشمند در حلقوي تاري با استفاده از توسعه سخت افزاري مكانيزم تغذيه مثبت
285
ايجاد تغيير در سيستم انتقال قدرت هيبريد تويوتا جهت ايجاد يك گيربكس دو دنده
286
ايجاد تغييرات در نازل و بررسي تاثير آن در خواص نخ چرخانه
287
ايجاد توسعه و مديريت علائم تجاري ايران براي بازار جهاني
288
ايجاد جعبه ابزار FES-LAB در محيط MATLAB جهت مدل سازي سيستم هاي عضلاني اسكلتي
289
ايجاد جهش نقطه اي هدفمند در مولكول هورمون رشد نوتركيب انساني و بررسي خواص آن
290
ايجاد چار چوبي جهت ارزيابي فرهنگ سازماني در دانشگاه پيام نور استان بوشهر
291
ايجاد چارچوب سيستم اطلاعات مديريت پروژه براي برقراري ارتباطات ذينفعان در پروژه هاي سه عاملي
292
ايجاد چارچوبي جهت ارزيابي فرهنگ سازماني در دانشگاه پيام نور استان بوشهر
293
ايجاد حافظه شكل در فيلم هاي پلي استري به وسيله كنترل تبلور همدما
294
ايجاد حافظه شكلي در پارچه پنبه اي
295
ايجاد حس تعلق در فضاهاي باز مجتمع مسكوني با توجه به الگوهاي معماري ايراني- اسلامي و طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان
296
ايجاد خاصيت ابرآبگريزي روي سطح ورق تيتانيوم و بررسي خاصيت ترشوندگي آن
297
ايجاد خزشگر تاكيدي و هست شناسي براي موتور جستجوي معنايي در حوزه صفحات فارسي ICT
298
ايجاد خواص ضد باكتري روي چرم آستري كفش به كمك سنتز درجا نانو نقره
299
ايجاد ديسپرسيون هاي پيگمنت ها در سيستم آبي براي مصارف چاپ پارچه
300
ايجاد رئومتر محاسباتي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
301
ايجاد روش هايي براي انديس گذاري، جستجو و رتبه بندي صفحات براي موتور جستجوي معنايي در حوزه صفحات فارسي ICT
302
ايجاد روكش سخت سطحي توسط استالايت و ذرات سخت به روش TIG بر فولاد و بررسي رفتار سايشي
303
ايجاد ريشه‌هاي مويين در دو گونه‌ي گياهي از خانواده‌ي سولاناسه با استفاده از آگروباكتريوم رايزوژنز و بررسي توليد تروپان آلكالوييدها در اين ريشه‌ها
304
ايجاد زمان بندي مقاوم با عدم قطعيت در پارامترهاي پروژه
305
ايجاد زنجيره از مجموعه نقاط با شرايط محدود در فضاي دو بعدي
306
ايجاد زنجيره اي از سرويس ها براي ارايه خدمات جديد در محيط گريد
307
ايجاد زيرساخت تحقيقاتي و بانك اطلاعاتي بيومكانيك ميكروگرانش
308
ايجاد زيرساختمناسب براي يكبانكاطلاعاتGISبا كاربرد در برنامه ريزي هاي شهري
309
ايجاد ساختار فوق ريز دانه / نانو در يك فولاد بينيتي- مارتنزيتي با استفاده ار فرايند ترموديناميكي پيشرفته
310
ايجاد ساختار نانو با استفاده از فرايند پيچش تحت فشار بالا ﴿HPT ﴾ و ارزيابي ساختار و رفتار مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024
311
ايجاد ساختار نانو كريستال در ورق هاي فلزي از طريق فرايند پرسكاري توسط بالشتك لاستيكي در قالب شيار دار
312
ايجاد ساختار نانو كريستالي كامپوزيت ni/a-Al2O3 در حمام سولفانات به كمك تكنيك DC و بررسي خواص تريبيولوژيكي آن
313
ايجاد سازه هايي براي اشتغال زايي دستفروشان
314
ايجاد سامانه هاي نانوساختار مولكولي جديد در سطح الكترود طلا از طريق فري اكسامه دارنمودن در- محل و خارج از- محل و رديابي آن به كمك روش هاي ......
315
ايجاد ستون در روش سيمپلكس صحيح
316
ايجاد سختي خمشي در كالاي پلي استر با استفاده از ليزر
317
ايجاد سرويس هاي جديد از به همبندي سرويس موجود در وب براساس AI-Planning با استفاده از Reo و Constraint Automata
318
ايجاد سطح فوق آب گريز آلومينيوم 6061 به روش آندايزينگ تك مرحله اي و مشخصه يابي آن
319
ايجاد سطوح آب گريز روي شيشه و بررسي خاصيت تر شوندگي آن
320
ايجاد سطوح خود تميز شونده (Self cleaning) در عدسي ها و شيشه هاي اتومبيل
321
ايجاد سطوح خود تميز شونده روي شيشه هاي ساختماني
322
ايجاد سويه پيكيا پاستوريس مقاوم به مايكوفنوليك اسيد از طريق انتقال ژن كد كننده ي اينوزين منوفسفات دهيدروژناز
323
ايجاد سيستم ارزيابي كيفيت محصول براي يك واحد ذوب ريسي POY
324
ايجاد سيستم اندازه گيري زمان پخت و امكان كاهش آن براي تاير سبز سواري (سازگار با محيط زيست)
325
ايجاد سيستم خبره پشتيبان تصميم گيري مديريت پروژه بر اساس PMBOK
326
ايجاد سيستم خبره در موردحل مشكلات مكانيكي ماشين بافندگي
327
ايجاد سيستم كنترل كيفيت آماري در كارخانه كيمياي ايران
328
ايجاد سيستم كنترل كيفيت در كارخانجات ريسندگي و بافندگي سلك باف يزد
329
ايجاد سيستم مالي و حسابداري يكپارچه مناطق ساحلي
330
ايجاد سيستم مديريت پروژه براي طراحي و ساخت سيستم يكپارچه و فراگير نوآوري با زمان‌هاي احتمالي: مورد كاوي در يك واحد پتروشيمي
331
ايجاد سيستم مكانيزه نظارت و نگهداري تجهيزات بهره برداري پست ها و بهبودبخشي به عملكرد بهره برداري پست هاي
332
ايجاد سيستم نظارت و بازرسي بانكداري در ايران
333
ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ﴿MIS) با رويكرد ايجاد زير ساخت هاي طراحي آزمايشها ﴿DOE)
334
ايجاد سيستم هاي خبره با استفاده از منطق فازي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
335
ايجاد سيستم يكپارچه طراحي اتوماتيك قالب اكستروژن براي مقاطع توخالي تك حفره
336
ايجاد سيكل هاي مناسب براي تحليل موثر قاب ها به روش نيرو ها
337
ايجاد شبكه از ميكرو كنترلرها جهت مانيتورنيگ و كنترل
338
ايجاد شبكه بندي يكنواخت و غيريكنواخت بصورت اتوماتيك
339
ايجاد شبكه حسگر بيسيم با تكنولوژي Zig Bee و استفاده از آن در كنترل هوشمند ساختمان
340
ايجاد شبكه گردشگري در قم، كاشان و محلات
341
ايجاد شبكه هاي كامپيوتري
342
ايجاد شرايط كليدزني نرم براي مبدل هاي خانوداه فلاي بك با استفاده از اسنابرهاي بدون تلفات پسيو
343
ايجاد شكاف و ترك در فيلامنت هاي پلي استر در اثر تركيب II ـ پروپيل آمين و مقايسه شرايط بعد از آمينه كردن با اندازه گيري قطر الياف
344
ايجاد عدالت در بهره وري انرژي در شبكه هاي مخابراتي چند ورودي- چند خروجي با تغذيه بي سيم
345
ايجاد فاصله اجتماعي فرهنگي بين جوانان و بزرگسالان شهرستان گنبد كاووس
346
ايجاد فرم كايمريك در ژن ليپاز باكتريايي
347
ايجاد فرم كايمريك درپن ليپاز باكتريايي
348
ايجاد قابليت تحليل آيروالاستيك در نرم افزار Ansys بر مبناي الگوي آيروديناميكي رتبه كاسته
349
ايجاد قابليت حركت بيضي گون قطعه كار در ماشينهاي ابزار
350
ايجاد قوانين شناسايي حملات ناشناخته براي دستگاه ‌هاي IDS با استفاده از تكنيك تشخيص سناريو حملات چند مرحله اي
351
ايجاد كامپوزيت پايه منيزيمي سطحي در بهبود خواص سايشي
352
ايجاد كانال پنهان با استفاده از ويژگي هاي پروتكل هاي مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم موردي
353
ايجاد كانال پنهان پوياي زماني-ذخيره‌اي در شبكه‌ي اقتضايي خودرويي با دستيابي به حجم بالاي داده‌ي پنهان انتقالي
354
ايجاد كانال پنهان زماني در شبكه هاي بي سيم 802.11 با استفاده از بازه هاي خالي موجود در كانال بي سيم
355
ايجاد كانال و بررسي تاثير آن روي جوشش هسته اي
356
ايجاد كدهاي CNC قطعات فرزكاري دو بعدي به كمك كامپيوتر
357
ايجاد كربن پيرو ليتيك به روش بخارات شيميايي و تلقيح گاز
358
ايجاد گياهچه هاي يكسان از طريق كشت سلول و بافتهاي خرماي رقم مضافتي Phoenix Dactyliferal
359
ايجاد لاين هاي دابل ها هاپلوئيد در كلزا با استفاده از كشت ميكروسپور و ارزيابي آنها براي مقاومت به تنش شوري
360
ايجاد لايه ZnS و بهبود خواص فوتوالكتروشيميايي توسط نانوذرات نقره
361
ايجاد لايه اكسيد آلومينيوم به روش تبخير واكنشي فعال شده (ARE)
362
ايجاد لايه دوتايي نيتريدي-TiN روي فولاد DIN 1.2344 به روش نيتروژن دهي پلاسمايي و PACVD
363
ايجاد لايه مركب از نانولوله هاي كربني/اكسيد فلزي روي الكترود ابرخازن هاي الكتروليتي
364
ايجاد لايه نيتريد تيتانيم (TIN) سطحي برروي آلياژ 4Vـ 6Al Ti توسط بمباران يون نيتروژن
365
ايجاد لايه نيكل- كبالت- پلاتين به روش رسوب دهي الكتريكي پالسي و بررسي سينتيك واكنش اكسايش متانول بر روي آن
366
ايجاد لايه هاي نانوساختار (C,N﴾ وTi روي فولاد 1.2606 DIN به روش PACVD و ارزيابي خواص مكانيكي آن
367
ايجاد لايه هاي نانوساختار Ti(C,N) روي فولاد DIN 1.2606 به روش PACVD و ارزيابي خواص مكانيكي آن
368
ايجاد لايه‌ي نانوهيدروكسي‌آپاتيت بر زيرلايه‌ي تيتانيومي اصلاح يافته
369
ايجاد مجموعه داده‌اي از مقوله‌هاي معنايي گروه‌هاي اسم + اسم فارسي به صورتي قابل پردازش در رايانه
370
ايجاد مجموعه فرهنگي تفريحي اقامتي سردار نارويي در جهت ارتقاي - نظام گردشگري روستاي قلعه نو سيستان
371
ايجاد محيطي نرم افزاري براي طراحي سيستم هاي پردازش سيگنال براساس پردازنده TMS320C3X با استفاده از VHDL
372
ايجاد مدل پارامتر يك سه بعدي ناحيه تحتاني گردن ( C3-C7 ) به روش المان محدود
373
ايجاد مدل پيش بيني گريز مشتريان بر اساس رويكرد داده كاوي مبتني بر خوشه بندي با استفاده از شبكه عصبي
374
ايجاد مدل قابليت اطمينان خصوصيات مكانيكي خوش سواري و خوش فرماني تايرهاي بادي براساس نتايج آزمونهاي استاندارد
375
ايجاد مدل هاي EMG محور براي پيش بيني نيروهاي عضلاني در حركات انسان
376
ايجاد مدل هاي مداري قابل تنظيم براي شبيه سازي كانال هاي يوني وابسته به ولتاژ
377
ايجاد مديريت جريان كاربا تعامل سرورهاي Share point و Exchange
378
ايجاد مركز تجاري خدماتي جهت توسعه ميان افزاي مركز شهر همدان نمونه موردي بافت پل پهلوانان
379
ايجاد مركز تعميرات اساسي هواپيماهاي مسافري در داخل كشور
380
ايجاد مشخصه عملكرد رله ديستانس از نوع RAZFE
381
ايجاد مقاومت به ويروس پيچيدگي بوته در چغندر قند با استفاده از روش خاموشي آر . ان . ا
382
ايجاد مقاومت دارويي در رده سلول هاي بنيادي سرطاني مولد لوسمي لنفوبلاستي حاد و مطالعه ي پروفايل بياني ژن هاي ABCA2 و ABCA3 در سلول هاي مقاوم
383
ايجاد مكانيزم كنترل موجودي براي قطعات يدكي شركت فولاد آلياژي ايران
384
ايجاد موتاسيون هاي نقطه اي در rice- nsltp 2 با هدف افزايش خاصيت فلورسانس آن
385
ايجاد مورفولوژي لايه اي در فرآيند اكستروژن لوله اي آلياژهاي 6 - PA / PE HD و ارزيابي پارامترهاي موثر بر آن
386
ايجاد ميكروساختار بهينه براي اكستروژن نيمه جامد آْلياژ 7075 آلومينيوم با عمليات حرارتي
387
ايجاد ميكروساختار سطحي روي فلز مس به منظور افزايش انتقال حرارات جوششي
388
ايجاد ميكروكانال در پليمر PMMA با استفاده از كندگي و اتصال ليزري
389
ايجاد نانو الكترو لسي روي- تنگستن - بوربر روي فولاد و مقايسه خوردگي و سايش آنها نسبت به پوشش هاي كروم سخت و مقايسه مورفولوژي آنها
390
ايجاد نانو ذرات نيكل بر روي گرافيت به روش الكترول ساستفاده از آن به عنوان آند در اكسيداسيون متانول
391
ايجاد نانو زبري بر سطوح منسوجات و بررسي آثار حاصل از آن
392
ايجاد نانو ساختار در فرآيند توليد الياف پلي يورتان حافظه دار با روش محلول ريسي
393
ايجاد نانو ساختار روي سطح پلي اتيلن ترفتالات بوسيله تغييرات ضربانهاي ليزر پالسي KRF و مطالعه زيست سازگاري سطوح آمايش شده
394
ايجاد نانو ساختار سطحي به روش SSPD بر روي نمونه فولادي
395
ايجاد نانو ساختار گرادياني ZnO با استفاده از الكتروشيمي دوقطبي
396
ايجاد نانوساختار گرادياني بر روي سطح مس با استفاده از الكتروشيمي دو قطبي
397
ايجاد نانوساختارهاي 1و10-فنانترولين آهن(II) بر روي سطح الكترودهاي طلا و كربن شيشه‌اي و مطالعه فعاليت آن‌ها براي بازهاي DNA
398
ايجاد نرم افزارهاي تسليهاتي براي پردازش گفتار تحت Windows
399
ايجاد نرم افزاري براي شناسايي قطعه داراي شيب هاي منفي و تبديل آن به قطعات ساده قابل ماشينكاري با ماشين هاي سه محوره
400
ايجاد نسخه اندرويد سايت يادآموز براي سامانه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد
401
ايجاد نظام تضمين كيفيت براساس استانداردهاي ISO 9000 در امور فروش شركت توزيع برق قزوين
402
ايجاد نظام جامع اطمينان مرغوبيت در مراحل طراحي و پياده سازي سيستم هاي مكانيزه
403
ايجاد نقشه پيوستگي ژنتيكي بين گونه اي گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
404
ايجاد نقشه ساختار دانش مديريت منابع انساني سبز
405
ايجاد نقشه عمق با استفاده از تصاوير استريو
406
ايجاد نگاشت بين دو مدل شبكه اسپايكي جهت كمك به ايجاد مهارت هاي جديد
407
ايجاد نمحور سبز فرهنگي تاريخي در منطقه شفائيه شهرري از ظريق اجياي كارخانه سيمان ري و دژ زشكان
408
ايجاد نوعي پروتكل ارتباطي ميان موجودات يك زندگي مصنوعي
409
ايجاد هماهنگي بين عامل هادر سيستم هاي چند عاملي به کمک PSO و اتوماتاي يادگير
410
ايجاد هماهنگي حفاظتي در شبكه هاي توزيع مجهز به توليد پراكنده به منظور تحت پوشش قرار دادن حالات مختلف عملكردي شبكه
411
ايجاد همکاري بين گره ها و افزايش قابليت دسترسي به سرويس در شبکه هاي سيار بي سيم موردي با استفاده از نظريه بازي ها
412
ايجاد و ارزيابي پوشش آمورف Ni-Nb با روش آلياژسازي مكانيكي
413
ايجاد و ارزيابي پوشش الكترولسNi-P روي آلياژ منيزيم AZ31
414
ايجاد و ارزيابي پوشش هاي ساده و تركيبي كروم به روش PVD‏ روي فولاد
415
ايجاد و ارزيابي خواص پوشش هاي TiN ، TiAIN،TiAlON بر سطح فولاد D3 به روش تبخير قوس كاتدي
416
ايجاد و ارزيابي خواص تربيولوژيكي پوشش نانو كامپوزيتي خودروانكاNiAl-Cr2O3- Ag-CNT-WS2
417
ايجاد و بررسي پوشش محافظ/رساناي 3O4(Mn,Co) روي فولاد زنگ‏نزن فريتي از طريق آبكاري و اكسيداسيون
418
ايجاد و بررسي پوشش همزمانB/Si به روش سمانتاسيون بر فولاد گرم‌كار H11 در جهت افزايش مقاومت به سايش
419
ايجاد و بررسي تخلخل سطحي نانو الياف پلي كاپرولاكتون جهت كاربرد در پزشكي
420
ايجاد و بررسي خواص پوشش‌هاي اسپينلي منگنزدار بر فولادهاي زنگ‌نزن فريتي
421
ايجاد و بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي پليمري برروي فولاد نيتراته شده 1.8509 به روش QPQ
422
ايجاد و بهبود پوشش هاي مقاوم به خوردگي Cr3C7 و CrN بر روي صفحات دوقطبي پيل سوختي با غشاء پليمري
423
ايجاد و پياده سازي الگوريتم هاي جديد در اتوماتاي سلولي
424
ايجاد و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت نت در كارخانه فولاد ميبد
425
ايجاد و تثبيت مورفولوژي لايه اي در فيلم پلي اتيلن - نشاسته گرمانرم
426
ايجاد و توسعه روش هاي نوين براي تلفيق داده شي ء گرا
427
ايجاد و توسعه ساختار چند هسته اي نمونه موردي؛ شهر مشهد
428
ايجاد و كنترل حركت با استفاده از تحريك روي سخت شامه‌اي با تحمل وزن
429
ايجاد و مشخصه يابي پوشش ZnO اعمال شده از طريق فرايند پاشش حرارتي جهت مصارف فتوكاتاليتيكي
430
ايجاد و مقايسه نانوساختارها در مواد با تابش پالس هاي ليزري فمتوثانيه و نانوثانيه
431
ايجاد وب سايت ويكي آي سي تي
432
ايجاد يك چارچوب براي بهبود مديريت مصرف انرژي خانگي در سيستم هاي مبتني بر عرضه تقاضا
433
ايجاد يك ريسك مدل بر اساس تكنيك‌هاي داده‌كاوي براي پيش بيني خطر ايجاد عوارض در جراحي قلب
434
ايجاد يك سري طرحهاي مورد لزوم زندگي با الهام از طرحهاي قلمكار ايران
435
ايجاد يك سيستم جمع آوري اشياء اضافي در يك محيط توزيعي شيئ گرا
436
ايجاد يك سيستم خبره به منظور ارائه طرح قالب هاي تزريق پلاستيك
437
ايجاد يك سيستم كنترل آماري فرآيند در شركت توليدي پوشاك روستا قهرود
438
ايجاد يك سيستم نگهداري و تعميرات (نت ) برنامه ريزي شده و مقايسه آن با وضعيت موجود در شركت پلي اكريل ايران (ارائه الگوريتمي در جهت اجراي سيستم طراحي شده )
439
ايجاد يك سيستم هوشمند جهت تخصيص امكانات سيستم مخابراتي به مشتركين توسط شبكه عصبي مصنوعي
440
ايجاد يك شبه موتورجستجوگر روي پلت فرم لينوكس با ديتا بيس اوراكل
441
ايجاد يك لايه امنيتي وب سرويس
442
ايجاد يك مدل براي توانبخشي ورزشي از طريق اينترنت ﴿اولين گام: كمردرد﴾
443
ايجاد يك مدل ديناميك سيستمهاي فازي براي حل مسايل ديناميك سيستمها در شرايط عدم اطمينان
444
ايجاد يك مدل كاملتر براي حل مسئله تعيين اندازه اقتصادي سفارش
445
ايجاد يك نرم افزار سيستم پشتيبان تصميم گيري باليني جهت كاهش احتمال بروز عارضه آمبولي ريه (Pulmonary Embolism) و ترمبوز وريد ي عمقي پا (Deep Venous Thrombosis) در يكي از بيمارستان هاي آموزشي كرمان و بررسي ديدگاه پزشكان و پرستاران شاغل در بخش مربوطه در مورد اين سيستم
446
ايجاد يك واسط مغز و رايانه از طريق تشخيص تصور حركت از روي سيگنال‌هاي مغزي
447
ايجاد يك واسط مغز و رايانه از طريق تشخيص گفتار از روي سيگنال‌هاي مغزي با روش يادگيري ماشين
448
ايجادومقايسه نانوساختارها در مواد با تابش پالس هاي ليزري فمتوثانيه ونانو ثانيه
449
ايجاز و اطناب در "خسرو و شيرين" نظامي گنجوي
450
ايجاز و اطناب در شاهنامه
451
ايدآل هاي (m,n)- بسته در حلقه هاي تعويض پذير
452
ايدآل هاي كوچك و بزرگ از يك حلقه شركت پذير
453
ايدآلهاي غير عادي
454
ايدئولوژي انديشي از ديدگاه دكتر علي شريعتي
455
ايدئولوژي در ترجمه متون خبري: رويكرد تحليل انتقادي گفتمان
456
ايدئولوژي و فرم در سينماي ايران
457
ايدئولوژي و فرم در سينماي ايران
458
ايدال توريك و دوكهادهاي قطري
459
ايدال هاي فازي اول روي حلقه هاي غير جابجايي
460
ايده ، اتود، اجرا
461
ايده آل - تحول پذيري اپراتورهاي مثبت
462
ايده آل ها و ايده آل هاي اول در نيم حلقه ها و ويژگي هاي آنها
463
ايده آل ها و زير مدول هاي اول ضعيف
464
ايده آل ها و زير مدول هاي مدول ضربي
465
ايده آل ها و نمايش ها در جبرهاي نيم گروهي خاص
466
ايده آل هاي ابتدايي دو جاذب در حلقه هاي تعويض پذير
467
ايده آل هاي اول در حلقه هاي چند جمله اي اريب نوتري و جبر كوانتيده ويل
468
ايده آل هاي اول وابسته به توان هاي ايده آل يالي گراف
469
ايده آل هاي اول وابسته به توان هاي ايده آل يالي گراف
470
ايده آل هاي اول وابسته تعميم يافته و راديكال زير مدول ها
471
ايده آل هاي اول وابسته مدو لهاي كوهمولوژي موضعي روي حلق ههاي منظم
472
ايده آل هاي بسته در جبرهاي باناخ و كاربرد روي جبر فوريه
473
ايده آل هاي توريك
474
ايده آل هاي شبكه اي ژنريك
475
ايده آل هاي غير فازي در جبرلي
476
ايده آل هاي لي و زير فضاهاي پايا در جبرهاي لي باناخ
477
ايده آل هاي مينيمال اولين در جبرهاي باناخ
478
ايده آل های تک جمله ای ، ايده آل های يالی و اعداد بتی مدرج آن ها
479
ايده آلهاي ابتدايي دوجاذب در حلقه هاي تعويض پذير
480
ايده آلهاي استاندارد و غير استاندارد جبر پيچشي و زندار سريهاي تواني
481
ايده آلهاي اول وابسته ي تعميم يافته و راديكال زيرمدولها
482
ايده آلهاي اوليه و اشتقاقهاي آن روي جبرهاي با ناخ ناجابجايي , Primitive ideals and derivations on non- commutative banach algebra
483
ايده آلهاي تحويل يافته و ايده آلهاي تحويل يافته نسبت به مدولهاي آرتيني وبستار آنهانسبت به دنباله هاي دقيق
484
ايده آلهاي فاسيت يك مجتمع سادكي
485
ايده آلهاي فرماني
486
ايده آلهاي ماكسيمال و ساختار جبرهاي با ناخ ميانگين پذير و فوق ميانگين پذير
487
ايده آليسم در آلمان
488
ايده ال ها و حلقه ها ابتدايي پوچ و ابتدايي راست
489
ايده ال هاي اساسي در (X) C
490
ايده ال هاي اول فازي روي حلقه هاي تعويض ناپذير
491
ايده ال هاي اول وابسته مولفه هاي مدرج از مدول هاي كوهمولوژي موضعي تعميم يافته
492
ايده ال هاي اوليه در نيم حلقه هاي شبه بولي
493
ايده ال هاي توريك توليد شده توسط مدارها
494
ايده ال هاي دوجمله اي وابسته به گراف و گراف هاي حاصل از چسباندن گراف ها
495
ايده ال هاي فازي دريك حلقه
496
ايده ال هاي فيتينگ در رزلوشن هاي آزاد
497
ايده ال هاي و Mايده ال ها روي فضاهاي باناخ
498
ايده ال هاي وابسته به ابرگراف ها و مجتمع هاي سادكي
499
ايده ال هاي يكدست وپايداري دردامنه هاي صحيح
500
ايده الها و حلقه هاي پوچ و اوليه راست
501
ايده الهاي اول وابسته ايده الهاي آغازي بدست آمده از ايده الهاي مشبكه
502
ايده الهاي اول وابسته به مدولهاي كوهمولوژي موضعي
503
ايده الهاي اول وابسته و اول الحاقي در حلقه ها
504
ايده الهاي با همبعد متناهي در جبرهاي باناخ يك مولده
505
ايده الهاي نرم و فيلترهاي نرم از نيم گروههاي مرتب نرم
506
ايده اي نو براي طراحي مسكن در بافت فرسوده"مطالعه موردي: محله اوين در منطقه يك تهران"
507
ايده پردازي انيميشن براي كودكان ناشنوا با استفاده از حس جايگزين براي شنوايي
508
ايده پردازي براي مفهوم احساسي و رواني نشتني
509
ايده پردازي در طراحي و ساخت قاشق
510
ايده پردازي و خلاقيت در عكاسي تبليغاتي مورد پژوهي: بررسي تطبيقي عكسهاي دو شركت تبليغاتي ايراني و خارجي
511
ايده پردازي، طراحي و ساخت احجامي با استفاده از بطرهاي شيشه اي نوشابه
512
ايده طغيان در آثار سارا كين
513
ايده هاي تبليغاتي
514
ايده هاي نوري برگرفته شده از موجودات زنده
515
ايده‌آل‌هاي پايه‌اي مشبكه‌اي و كاربرد آن در برخي دستگاه معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
516
ايده‌آل‌هاي تك جمله‌اي و ايده‌آل‌هاي دوجمله‌اي و جدول ليوبزنيك آنها
517
ايده‌آل‌هاي چنبره‌اي چندبرهاي جريان
518
ايده‌هاي خلاق در طراحي پوستر با استفاده از تعامل فضاي مثبت و منفي: مطالعه موردي پوسترهاي نومابار
519
ايدهالهاي وابسته به گرافها و مجتمعهاي سادكي
520
ايذه در گذرگاه تاريخ با تاكيد بر پيامدهاي اجتماعي تحصيلات عالي در بين خانوارهاي شهرستان ايذه (استان خوزستان)
521
ايرادات قوانين كيفري در برقراري عدالت قضايي
522
ايران
523
ايران دردوره نخست وزيري رضاخان
524
ايران شناسي اقليت هاي ديني ايران ﴿يهودي، مسيحي، زرتشتي﴾ از سده چهارم تا هفتم هجري
525
ايران شناسي تصوير - تورسيم و طراحي پارچه
526
ايران و ايرانيان در آثار جيمز موريه
527
ايران و يونان ؛ از تقابل تا تعامل
528
ايرانشناسي انگليسي ها، مطالعه موردي : سرپرسي سايكس و ادوارد براون
529
ايرانيان در شعر ابونواس
530
ايرانيان مهاجر به آسياي مركزي (از زمان مظفرالدين شاه تا سقوط قاجار)
531
ايزاتين-N-سولفونيكاسيد و N،N،N´،N´-تترامتيل-N،N´-بيس(سولفو)اتان-1،2-ديآمينيومكلريد به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي ساخت 14-آريل-H14-ديبنزو[a,j]زانتنها در شرايط بدون حلال
532
ايزو 9000 در خدمت صنايع كوچك
533
ايزوستازي برودتي - حرارتي منطقه آباده، ابرقو و تعامل ژئومورفيك آنها
534
ايزولاسيون نوري
535
ايزومريزاسيون پارافين هاي نرمال C5-C7
536
ايزومريزاسيون نرمال پنتان با استفاده از كاتاليزورهاي زئوليتي ميكرو/مزوپور
537
ايزومريزاسيون نفتاي سبك
538
ايزومورفيسم ها و فربگرها روي دوگان دوم جبرهاي باناخ
539
ايستادن بدون اتكاء در افراد دچار ضايعه نخاعي بوسيله تحريك الكتريكي عملكردي تتتت
540
ايستاني گردشي با خطاي فركانس گردش در جهت يابي
541
ايستايي زمان
542
ايستگاه آتش نشاني
543
ايستگاه آتش نشاني
544
ايستگاه بازي
545
ايستگاه بعد؛ تجرش
546
ايستگاه توزيع برق متحرك
547
ايستگاه راه آهن
548
ايستگاه راه آهن رشت
549
ايستگاه راه آهن شهر تهران
550
ايستگاه راه آهن كرمانشاه با رويكرد نماي هوشمند خورشيدي
551
ايستگاه راه آهن گنبدكاووس
552
ايستگاه راه آهن مسافري كرمانشاه
553
ايستگاه راه آهن مشهد
554
ايستگاه راه اهن بين المللي گرگان اينچه برون
555
ايستگاه كاري مدولار كاربري كامپيوتر
556
ايستگاه مترو ميدان درياچه تهران به عنوان دروازه ي سبز تهران
557
ايستگاه مسافربري قطار بين شهري شيراز
558
ايستگاه مسافربري قطاربين شهري شيراز
559
ايضاح بعد از ابهام در نحو و بلاغت بر اساس شواهد قرآني در جزء اول قرآن
560
ايل احساس : جستاري در شعر و شاعران ايل بزرگ بويراحمد
561
ايل بختياري از منظر شرق شناسان و سياحان خارجي
562
ايل چگني در گذر تاريخ
563
ايل سنجابي و سياست حكومت پهلوي اول ﴿ 1320-1304 ه.ش﴾
564
ايلات و عشاير استان كرمان
565
ايلات و عشاير ايل سون
566
ايلخانان مسلمان مغول
567
ايماژيسم در شعر معاصر ايران ﴿نيما ،يدالله رويايي و احمدرضا احمدي﴾
568
ايمان ابوطالب از ديدگاه قرآن و سنت در مذهب اهل سنت
569
ايمان پژوهي از نگاه علامه طباطبايي
570
ايمرشنهاي موازي با يك ايمرشن داده شده
571
ايمن ساازي سازه هاي فولادي با تاكيد بر روش استفاده از سيستم مكمل
572
ايمن سازي اطلاعات با استفاده از امضاي ديحيتالي
573
ايمن سازي تجربي عليه ليشمانيازيس با استفاده از فراكنشهاي مختلف انگل ليشمانيا. ماژور
574
ايمن سازي شبكه‌هاي هوشمند برق در برابر حملات سايبري
575
ايمن سازي شهر در برابر زلزله
576
ايمن سازي صفحات زير ستون در سازه هاي فولادي موجود و بررسي رفتار آن ها تحت تآثير بارگذاري چرخه اي
577
ايمن كردن شبكه هاي بيسيم بدني با تمركز بر كاهش مصرف انرژي به منظور پايش سيگنال هاي پزشكي
578
ايمني باند پرواز فرودگاه و روش‌هاي ارزيابي ريسك سوانح و مطالعات موردي تعدادي از فرودگاه‌هاي كشور
579
ايمني سيستمهاي گازي با ميكروكنترلر و Motor Stop
580
ايمني و بهداشت در كار
581
ايمني و بهداشت صنعتي در نساجي
582
ايمني و بهداشت معدني ؛ بررسي بيماريهاي شغلي در معدن زغال سنگ
583
ايمني و كنترل گردوغبار در معادن ذغال سنگ همراه با تحليل آماري حوادث معدني
584
ايمني وسايل پاركي كودكان
585
ايموبيليزاسيون رودوكوكوس اريتروپوليس R1 و كاربرد آن در سولفورزدايي از دي بنزوتيوفن در محيط دوفازي
586
ايمونوبيوشيمي نايتريك اكسايد، ميكروالمانها و آنزيمهاي كبدي و ارزيابي ممانعت از احشايي شدن انگل ليشمانيا ماژور در موشهاي Balb/c تحت درمان با پارومومايسين تزريقي
587
ايمونوسنسور و آپتاسنسورهاي الكتروشيميايي اصلاح شده با نانو ذرات طلا براي شناسايي نشانگرهاي زيستي سرطان
588
اين پوتين ها
589
اين من هستم
590
اينترفيس بين كابين مشتركين تلكس و كامپيوترهاي پي سي
591
اينترنت اشيا
592
اينترنت اشيا
593
اينترنت اشيا
594
اينترنت اشيا و بررسي چالش ها
595
اينترنت اشياء
596
اينترنت اشياء /
597
اينترنت اشياء ، امنيت و پالش هاي پيش روي آن
598
اينترنت اشياء در هوشمند سازي خانه ها با تمركز بر امنيت شبكه
599
اينترنت اشياء و كاربردها
600
اينترنت اشياء و نقش آن در حمل و نقل پاك
601
اينترنت اشياء و هوشمند سازي
602
اينترنت موبايل و كاربردهاي آن
603
اينترنت و راه هاي فيلتر (مسدود) كردن آن و امنيت شبكه اينترنت
604
اينديسيت تومورال
605
اينفيمم پيچشي و منظم سازي توابع محدب روي خمينه هاي ريماني
606
اينماتور معاصر نوشته : جان هالاس
607
اينوترهاي چندسطحي مدولار پر قدرت در كنترل موتورهاي القايي ولتاژ متوسط و ارائه ي روش مدولاسيون مناسب به منظور كاهش ولتاژ مد مشترك
608
اينورتر تك طبقه بر اساس توپولوژي SEPIC با مدار كلمپ فعال
609
اينورتر تك فاز
610
اينورتر تكفاز
611
اينورتر چهار سطحي
612
اينورتر رزونانس با عملكرد هارمونيك انتخابي براي اعمال به كوره القايي خانگي تمام فلز
613
اينورتر هاي سه سطحي NPC
614
اينورترسينوسي با فركانس قابل تنظيم
615
اينورترهاي چند سطحي مدولار پر قدرت در كنترل موتورهاي القايي ولتاژ متوسط و ارائه ي روش مدولاسيون مناسب به منظور كاهش ولتاژ مد مشترك
616
ايها الولد غزالي (فرزند نامه)
617
ايهاب و ابرمرد:بررسي ابعاد نيچه اي قهرمان ملويلي
618
اکتشاف ژئوشيميايي و زمين شناسي اقتصادي کانسار سرب و روي چاه ميربهاباد ﴿يزد) به همراه كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در تخمين ذخيره اين کانسار
بازگشت