<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگيِ تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
2
اندازه‌گيري عنصر سزيم-137 در نمونه‌هاي طبيعي خاكي جهت بررسي فرسايش خاك
3
اندازه‌گيري غلظت هسته‌هاي پرتوزاي طبيعي و مصنوعي در كناره‌هاي درياي عمان و بررسي پخش آن‌ها در آب‌هاي سطحي اين دريا با استفاده از مدل SWAN
4
اندازه‌گيري قابليت اطمينان در ساختار شبكه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از تكنيكهاي گراف كاوي
5
اندازه‌گيري كرنش با استفاده از روش همبستگي تصاوير ديجيتال (DIC)
6
اندازه‌گيري كوانتومي و بازخواني حالت كيوبيت‌هاي ابررسانا در مدارهاي ابررساناي الكتروديناميك كوانتومي
7
اندازه‌گيري متي‌مازول با استفاده از الكترود نانو حفره طلا پوشيده شده با موليبدن به روش ولتامتري
8
اندازه‌گيري محتواي رطوبتي ميوه به در طول فرآيند خشك‌كردن با استفاده از روش تصويربرداري از نور پراكنش يافته ليزر
9
اندازه‌گيري مقاومت به سوزش پوشش كامپوزيتي ZrB2-SiC/SiC بر روي گرافيت
10
اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در خط توليد منسوجات و ارائه راهكارهاي مؤثر براي كاهش آن (مطالعه موردي)
11
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
12
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
13
اندازه‌گيري نرخ سوزش با استفاده از روش التراسونيك
14
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
15
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
16
اندازه‌گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين و اوريك اسيد با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو ذرات طلا و فوشين اسيد با روش ولتامتري پالس تفاضلي
17
اندازه‌گيري همزمان دوپامين و اوريك اسيد توسط ‌حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده و ساخت آپتاحسگر اصلاح شده با گرافن سه بعدي جهت اندازه‌گيري ارسنيك (III)
18
اندازه‌گيري همزمان مورفين وآسكوربيك اسيد توسط الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با ديانيكس بلو و نانولوله‌هاي كربني چند جداره
19
اندازه‌گيري و درجه‌بندي اثر نوك‌سوزني در نخ‌هاي فرش ماشيني پلي‌پروپيلن BCF و بررسي عوامل موثر بر آن
20
اندازه‌گيري و مدل‌سازي كارايي ابرناظر Xen
21
اندازه‌هاي عدم درستي مانده‌ها بر اساس آماره‌هاي ترتيبي
22
اندازه‌هاي قابليت اعتماد سيستم‌هاي نيمه ماركوف
23
اندازه‌هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ و كاربردهاي آن
24
اندازه¬ گيري تنش پسماند به روش غير مخرب جريان گردابي پالسي و التراسونيك و هم افزايي اطلاعات
25
اندازه¬گيري زايلوتون بر پايه¬ي الكترود اصلاح شده¬ي خميركربن با نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد
26
اندازه¬گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات در نمونه¬هاي آبي با دستگاه طيف¬سنجي جذب اتمي شعله¬اي بعد از پيش¬تغليظ توسط جاذب SBA-15 اصلاح شده با هيدرازين كربوتيوهيدرازيد
27
اندازه¬گيري همزمان الكتروشيميايي دوپامين در حضور اسكوربيك اسيد و اوريك اسيد به وسيله الكترود كربن شيشه¬اي اصلاح شده با ديانيكس زرد و نانو¬لوله¬هاي كربني چند¬جداره
28
اندازه¬گيري همزمان لوودوپا واوريك اسيد با استفاده ازالكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس مس (II )ونانولوله¬هاي كربني چند جداره
29
اندازهگيري آزمايشگاهي و پيشبيني ضرايب توزيعپذيري سفازولين در سامانههاي دو فازي-آبي شامل سورفكتانت و نمك
30
اندازه‏گيري ضريب هدايتي حرارتي كربن گرانول در سايز بندي‏هاي مختلف آن
31
اندازه‏گيري ميزان جذب محلولهاي آبي الكلها در غشاء پلي‌وينيل‌الكل
32
اندازهگيري همزمان برخي كاتيونهاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي 4و4﴿4-كلروفنيل﴾متيلن بيس﴿3-متيل-1-فنيل-H1-پيرازول-5-ال﴾توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
33
اندازهگيري و تحليل كارايي مهاجرت زنده ماشينهاي مجازي در محيط مجازي مبتني بر VMware
34
اندازه‎گيري ولتامتري همزمان آسكوربيك اسيد و دوپامين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با كمپلكس باز شيف موليبدن و تترا اكتيل آمونيوم برميد
35
اندام رايي مستقيم وغيرمستقيم گلابي وحشي
36
اندام زايي مستقيم و غير مستقيم گلابي وحشي Pyrus glabra
37
اندر كنش سيال - جامد در سيستم شرياني و كاربرد آن در تحليل تنش برشي نوساني ديواره هاي شريان
38
اندرزنامه هاي پهلوي و مقايسه با اشعار شعراي متقدمين
39
اندركنش امواج با سكوهاي شناور مهار شده نوع اسپار
40
اندركنش امواج و پانتون هاي شناور مهارشده به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
41
اندركنش امواج و سكوهاي پايه كششي به روش هيدروديناميك ذرات هموار
42
اندركنش امواج و موج شكن هاي حفره دار به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
43
اندركنش بالواره با ورتكس در جريان آزاد
44
اندركنش بين خاك و دوغاب در گمانه هاي نشست سنجي در سدهاي خاكي
45
اندركنش خاك با سازه هاي بلند تحت بارهاي ديناميكي
46
اندركنش دو جت مصنوعي در كنترل جدايش جريان
47
اندركنش ديناميكي خط و قطار با فرمول بندي مختصات متحرك
48
اندركنش ديناميكي سدهاي بتني قوسي و سنگ پي با استفاده از روش اجزاء محدود در محدوده فركانس
49
اندركنش ديناميكي شمع و خاك
50
اندركنش ديناميكي شمع و خاك در ساختمان هاي بتني تحت بارهاي لرزه اي
51
اندركنش رفتار ديوار برشي فولادي كوپله و تير پيوند
52
اندركنش سازه دلفين انعطاف پذير و ضربه گير در جذب انرژي ضربه
53
اندركنش سازه و سيال در مخازن استوانه اي بتني تحت تحريك هارمونيك
54
اندركنش سازه و سيال در مخازن استوانه اي بتني تحت تحريك هارمونيك
55
اندركنش گود-گروه شمع با توجه به مراحل اجرا
56
اندركنش لرزه اي موج شكن توده سنگي و شمع به روش عددي (مطالعه موردي پالايشگاه نفت نيك قشم)
57
اندركنش ليزر پرتوان فمتوثانيه با گاز جهت توليد ليزر اشعه
58
اندركنش و واكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
59
‫اندركنش وضعيت هيدروديناميك مخزن با شكل ­گيري جريان غليظ (مطالعه موردي سد دز)‬
60
اندركنش وواكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
61
اندرويد
62
اندود برداري از روي تزيينات گچبري در خانه ي مارتاپيترز ﴿جلفاي اصفهان﴾
63
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتا پيترز: جلفاي اصفهان .
64
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتاپيترز(جلفاي اصفهان )
65
انديس PI نانو لوله هاي SC4C8] q,2p[ پوشيده شده با C8,C4
66
انديس پادما كار - ايوان حاصلضرب دكارتي گراف , PI indices of cartesian product graphs
67
انديس كنلي براي دستگاه هاي تند و كند
68
انديس كنلي مجزا در زير فضاي پايدار
69
انديس هاي توپولوژيك برخي لوله ها و چنبرهاي نانو و گراف هاي تركيبي
70
انديس هاي توپولوژيك روي بعضي از حاصلضربهاي گراف
71
انديس هاي متامريسم
72
انديس وينرگراف ها وكاربرد ان درنانوساختارها
73
انديش گاه طراحي مركز بين المللي انديشه هاي ديني
74
انديشة تجلّي در آثار منظوم شاعران فارسي زبان قبل و بعد از ابن عربي (سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، فخرالدين عراقي، عبدالرحمن جامي)
75
انديشه آزادي درشعر شاعران نيمايي﴿ سال1332- 1357 .ش﴾
76
انديشه اتحاد اسلام در ميان ايرانيان و مسلمانان قفقاز جنوبي
77
انديشه اي در حجم
78
انديشه تحزب در روزنامه صهاي فارسي زبان خارج از كشوراز آغاز تا مشروطه .
79
انديشه در تعليم و تربيت ( در اشعار سعدي و حافظ شيرازي )
80
انديشه ساماندهي- ساماندهي انديشه ﴿مطالعه موردي امامزاده شاهرضاي شهرضا﴾
81
انديشه سياسي خوارج با تكيه بر جايگاه ابافضيه
82
انديشه نوسازي اداري ايران در عهد ناصرالدين شاه قاجار
83
انديشه ها و مفاهيم موزه و موزه داري در دهه ي نخست هزاره ي سوم ميلادي
84
انديشه ها، بازدهي فزاينده به مقياس و رشد اقتصادي: در گروه كشورهاي منتخب
85
انديشه هاي اجتماعي سياسي عدنان صائغ
86
انديشه هاي اجتماعي و فرهنگي در شعر ژاله قائم مقامي
87
انديشه هاي اخلاقي درمتون اسلامي وفرهنگ ايران باستان وتاثير آن درادب فارسي
88
انديشه هاي تيتوس بوركهارت درباره هنر
89
انديشه هاي سياسي در كليله و دمنه و مرزبان نامه
90
انديشه هاي عرفاني ابن سينا و تاثير آن بر سهروردي
91
انديشه هاي كلامي بانو امين در نبوت و امامت (با تاكيد بر مخزن العرفان)
92
انديشه هاي كلامي ملاصدرا در تفسير قرآن كريم و شرح اصول كافي
93
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
94
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
95
انديشه‌هاي كلامي بانو امين پيرامون توحيد (با تأكيد بر مخزن العرفان)
96
انديكاسيونهاي سزارين در 6 ماهه اول سال 1371در دو گروه پريمي پار و مولتي پار در زايشگاه رشت 2518مورد ومقايسه آن با زايمانهاي طبيعي در اين دو گروه
97
انرژي اتمي ، كاربردها و طراحي راكتورهاي اتمي
98
انرژي باد، مباني و كاربردها
99
انرژي تاريك در نظريه ريسمان
100
انرژي تاريك كانديدايي براي ثابت كيهان شناسي
101
انرژي تاريك ومدل تورمي درگرانش اصلاح يافته
102
انرژي خورشيدي
103
انرژي خورشيدي
104
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شناور هاي تفريحي
105
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شيرين سازي آب
106
انرژي خورشيدي و استفاده بهينه از آن وشبيه سازي سيكل تبريد با استفاده ازees
107
انرژي خورشيدي و سلول هاي خورشيدي Solar Cells
108
انرژي خورشيدي و سيستم هاي فتوولتائيك
109
انرژي خورشيدي و كاربردهاي آن
110
انرژي زمين گرمايي
111
انرژي زمين گرمايي
112
انرژي زمين گرمايي
113
انرژي زمين گرمايي
114
انرژي زمين گرمايي
115
انرژي زمين گرمايي و طراحي مخزن جداكننده بخار از مايع براي نيروگاه 100 مگاوات ژئوترمال مشكين شهر
116
انرژي ژئوترمال
117
انرژي ساليتون هاي اپتيكي غير خطي براي حسگرهاي نوري
118
انرژي سايه ها
119
انرژي سبز و فناوري
120
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي 〖Co〗_3 O_4
121
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي Co3 O4
122
انرژي گراف
123
انرژي گراف توان يك گروه متناهي
124
انرژي گراف فولرني
125
انرژي گراف هاي كيلي يكاني
126
انرژي لاپلاسي گراف ها
127
انرژي لاپلاسين گراف ها
128
انرژي مصرفي بار سرمايش يك ساختمان نمونه با استفاده از چيلرهاي تراكمي و سيستمهاي DX
129
انرژي هاي اقيانوسي
130
انرژي هاي اقيانوسي
131
انرژي هاي تجديد پذير و سوخت هاي فسيلي و اثرات آن بر آلودگي هوا
132
انرژي هاي تجديدپذير
133
انرژي هسته اي
134
انرژي هسته اي
135
انرژي هسته اي
136
انرژي هسته اي
137
انرژي هسته اي
138
انرژي هسته اي
139
انرژي هسته اي
140
انرژي هسته اي
141
انرژي هسته اي Ý فرصتها و چالشها
142
انرژي هسته اي از ابتدا تا انتها
143
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
144
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
145
انرژي هسته اي و كاربرد صلح آميز آن
146
انرژي هسته اي و كاربردآن در توليد انرژي الكتريسيته
147
انرژي هسته اي و كاربردهاي صلح آميز آن
148
انرژي هسته اي وكاربرد هاي آن
149
انرژي همجوشي هسته اي
150
انرژيرساني به كارخانه صنايع سنگين فلزي
151
انژكتيو بودن ، پيوستگي و شرايط CS روي حلقه هاي گروهي
152
انسان آرماني از ديدگاه قرآن و روايات
153
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار سيمين بهبهاني
154
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار فريدون مشيري
155
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار قيصر امين پور با تاكيد بر صور خيال
156
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
157
انسان آرماني و آرمانشهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
158
انسان آرماني و آرمانشهر در مثنويهاي عطار نيشابوري
159
انسان آينده ، سينماي آينده ﴿ مونتاژدر سينماي آينده﴾
160
انسان از ديدگاه امام خميني و كي يركه گور
161
انسان از ديدگاه علامه طباطبايي و دلالت هاي تربيتي آن
162
انسان از ديدگاه مكتب اسلام و ماركسيسم
163
انسان در تفكر نيچه
164
انسان در دامان طبيعت
165
انسان در نظر ژان پل سارتر
166
انسان در نقاشي مدرن
167
انسان در نقاشي مدرن
168
انسان در نگارگري ايراني
169
انسان در نگارگري ايراني
170
انسان شناسي ابن سينا
171
انسان شناسي از ديدگاه آيت الله جوادي آملي
172
انسان شناسي از ديدگاه علامه حلّي و فياض لاهيجي
173
انسان شناسي تطبيقي در نگاه ملاصدرا و ابن عربي
174
انسان شناسي در مرصادالعباد و تمهيدات
175
انسان كامل از منظر شهريار،سهراب سپهري و قيصر امين پور
176
انسان كامل از نظر افلاطون و فارابي
177
انسان معاصر
178
انسان معاصر و بحرانهاي امروزي او از ديدگاه علامه محمد تقي جعفري
179
انسان نمايي، قدر و منزلت و عشق به برند هاي شركتي در رسانه هاي اجتماعي (مطالعه موردي:تلفن هاي همراه اپل)
180
انسان و التذاذ: در عصر روشن انديشي
181
انسان و فضاهاي سنتي
182
انسان و فضاهاي سنتي
183
انسان، روايتي ساده
184
انسان، فرديت و خود مطلق از نظر سنت گرايان
185
انسانگرايي و نيما
186
انسانها و نمادها
187
انساني شدن حقوق بين الملل در پرتو نظريه مسئوليت حمايت با تأكيد برديدگاه اسلام
188
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
189
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
190
انسجام بخشي به بافت شهري با استفاده از ساختارهاي تاريخي ﴿نمونه موردي: شهر نائين﴾
191
انسجام واژگاني در قرآن : بررسي سوره نور بر پايه نظريه هليدي و حسن (6791)
192
انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر عملكرد
193
انسداد سياسي و راديكاليسم (مطالعه موردي : تحولات ايران از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب 1357 )
194
انسداد هدايت الكتريكي عصب با استفاده از جريان هاي فركانس بالا
195
انسداد هدايت الكتريكي عصب به وسيله جريانهاي الكتريكي متناوب فركانس بالا
196
انسدادهاي كولون در نوزادان
197
انسيدانس خال ملانوسيتي مادرزادي در نوزادان بخشهاي زايمان طبيعي (2،1) و انسداد لوله تخمدان در بيمارستان الزهرا رشت (شهريور 74-73)
198
انسيدانس مال برزانتاسيون و بررسي زايمانهاي بريچ در زايشگاه رشت
199
انشاء اصول طراحي سيستم هاي روشنايي در فضاهاي تاريخي نمونه مطالعاتي خانه تاريخي داويد، دانشكده مرمت
200
انشاء معيارهاي نوسازي ويژه در بافت تاريخي از خلال تحارب مرمت شهري بر مبناي اصول مرمت ﴿ مطالعه موردي - بافت تاريخي اصفهان محله دردشت ﴾
201
انشعاب سيكل هاي حدي براي دستگاه مسطح مرتبه سه حول يك نقطه تكين پوچ توان
202
انشعاب سيكل هاي حدي توسط اختلال يك سيستم هميلتوني با يك حلقه همو كلينيك
203
انشعاب مسيرهاي هموكلنينك استوار بر نقطه زيني - مركزي در سيستم هاي بازگشت پذير
204
انشعاب ها و ديناميك هاي پيچيده يك مدل SIR با در نظر گرفتن تعداد تخت هاي بيمارستان
205
انشعاب هاپف تعميم يافته براي ميدان هاي برداري مسطح با عامل انتگرال ساز وارون
206
انشعاب هاپف در دونوع از سيستم هاي ليينارد
207
انشعاب هاي تاكنز-بوگدانف كند-تند
208
انشعاب هاي توابع هميلتوني چهار لايه تشديد ۱: ۱ با تقارن هاي چنبره اي
209
انشعاب هم بعد- 3 كاسپ -هاپف
210
انشعاب هموكلينيك و هتروكلينيك نزديك به يك سيكل هتروكلينيك تابدار
211
انشعاب و الگوهاي تورينگ از مدل فعال كننده- مهاركننده واكنش- انتشار
212
انشعابات چنبره هاي پايا در مدل هاي شكار - شكارچي با شكار فصلي
213
انشعابات در مدل هاي شكار و شكارچي
214
انشعابات در معادلات ديفرانسيل تاخيري و كاربردهاي آن در مدل هاي تعاملي تومور و سيستم ايمني
215
انشعابات در يك سيستم شكار و شكارچي از نوع لسلي با پاسخ تابعي هالينگ نوع 3 تعميم يافته
216
انشعابات سراسري و تشكيل الگو در سيستم هاي شكار- شكارچي پخش گرا
217
انشعابات سيكل حدي در برخي از سيتم هاي هاميلتوني
218
انشعابات سيكل هاي حدي در برخي از دستگاه هاي هميلتوني
219
انشعابات سيكل هاي حدي در سيستم هاي نزديك به هميلتوني فوق بيضوي
220
انشعابات سيكل هاي حدي در كلاس از سيستم هاميلتوني فوق بيضوي
221
انشعابات مرتبه بالاتر از سيكلهاي حدي
222
انشعابات موج سيار براي چهار دسته از معادلات موج غير خطي
223
انشعابات موضعي و مروري بر دستگاه هاي چندجمله اي مرتبه دوم كراندار
224
انشعابات هاپف و حالت تعادل در دو مدل كنش- انتشار
225
انشعابات و آشوب در سيستم هاي زمان- گسسته گياه- گياه خوار
226
انصاف در آرا ديوان بين المللي دادگستري
227
انضمام مفعول در زبان فارسي: يك بررسي نقش گرا
228
انطباق 9000 ISO در واحد تحقيق و توسعه مجتمع صنعتي نصر
229
انطباق ابر نقطه با الگوريتم تكرار نزديك ترين نقطه
230
انطباق اسكن سه بعدي سر و تصاوير مغزي جهت موقعيت يابي نواحي مورد نظر جراح
231
انطباق پارامترهاي شبكه شكستگي هاي مجزا ﴿DFN﴾ با داده هاي هيدروليكي حاصل از آزمايشات برجاي لوژن در سايت فرآوري معدن مس دره زار
232
انطباق پرخوران (توربوشارژر) براي موتور ديزل با استفاده از مدل سازي ترموديناميكي
233
انطباق تصاوير چندماهيتي با استفاده از تركيب شدت و اطلاعات هندسي فاز
234
انطباق تصاوير سه بعدي و كاربرد آن در MRIو CTجمجمه
235
انطباق تصاوير فراصوت داخل رگ به كمك تبديلات مكاني طيفي چند باند
236
انطباق تصاوير مالتي مدالCT-MRIبا استفاده ازمعيار اطلاعات متقابل و الگوريتم بهينه سازيPSO
237
انطباق خودكار تصاوير ماهواره اي جهت كاربرد در كاليبراسيون داده هاي
238
انطباق داده هاي چاه و لرزه اي با كاليبره كردن لاگ سونيك و ساخت لرزه نگاشت مصنوعي
239
انطباق زناشويي در زوجين ديپلم به بالا
240
انطباق سناريو با مدل بازيكن در بازي¬هاي جدي كامپيوتري
241
انطباق سه بعدي تصاوير MRوFMR ستون فقرات
242
انطباق شكل و محتوا از طريق رنگ در سينما "بررسي آثار ويتوريو استورارو و هوشنگ بهارلو"
243
انطباق شكل ومحتواازطريق رنگ درسينما،بررسي آثارويتوريواستورارو و هوشنگ بهارلو
244
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيست مهاي سلولي با استفاده ازروش بهينه سازيTabu Search
245
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيستمهاي سلوليبا استفاده از روش بهينه سازي Tabu Search
246
انطباق كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي با مولفه هاي ايران شناسي
247
انطباق مباحث دستور تاريخي بر نثر تاريخ بلعمي
248
انطباق معيارهاي ازدواج بين مادران و دختران شهرستان رامسر در سال 1388.
249
انطباق منابع در شبكه گريد با بكارگيري تئوري مجموعه خام ، كامل سازي ماتريس و آنتالوژي
250
انطباق موضوع براي ترجمه ماشيني آماري
251
انطباق نقوش دستبافته هاي عشايري فسا با نقوش سفالينه هاي جليان
252
انطباق نور درانديشه ايراني با معماري ايران
253
انطباق و تركيب سه بعدي تصاوير پزشكي با روشهاي مبتني بر اطلاعات دو جانبه
254
انطباق و هنجاريابي آزمون آورورا-a به منظور شناسايي كودكان تيزهوش و بررسي تاثير آموزش هوش موفق بر توانايي‌هاي تحليلي، عملي و خلاقانه كودكان تيزهوش
255
انطباق يك توربوشارژر با موتورديزل و بهينه سازي آن
256
انطباق، بررسي روايي و پايايي زمينه‌ياب رغبت شغلي جكسون
257
انعطاف پذيري احكام اسلامي﴿ در بخش عبادات و احوال شخصيه﴾ و ذكر مصاديق آن در فقه اماميه
258
انعطاف پذيري طراحي فرآيند ساخت و اثر آن بر طراحي سلول هاي توليدي
259
انعطاف پذيري كالبدي فضاهاي آموزشي در مدارس صفوي اصفهان ﴿مطالعه موردي: مدرسه چهارباغ﴾
260
انعطاف پذيري و مسكن منعطف
261
انعقاد عقد در فضاي سايبري از منظر حقوق بين الملل
262
انعقاد قرارداد الكترونيكي با تاكيد بر قانون تجارت الكترونيكي ايران و مقررات بين المللي
263
انعقاد لاتكس RBS و عوامل موثر بر روي آن
264
انعكاس
265
انعكاس
266
انعكاس اوهام در وراي طبيعت
267
انعكاس باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در اشعار محمدحسين نظيري نيشابوري
268
انعكاس پذيري بر فضاهاي تابعي
269
انعكاس شاعرانه ي قصص،روايات و اساطير (ديني،تاريخي و حماسي)
270
انعكاس طبيعت در بركه ذهن من
271
انعكاس عناصر فرهنگ عاميانه در رمان كليدر محمود دولت آبادي
272
انعكاس عنصر تاك و انسان در آيينه ذهن
273
انعكاس مدح و رثاءاهل بيت (ع)در اشعار سرايندگان ايراني اهل سنت (تا پايان قرن هشتم هجري قمري با تكيه بر خاقاني ،مولوي ،سعدي و حافظ
274
انعكاس مذهب تشيع و علماي شيعه از منظر سفرنامه نويسان عصر صفوي
275
انعكاس مسائل اجتماعي در آثار زويا پيرزاد (عادت مي كنيم، چراغها را من خاموش مي كنم، سه كتاب )
276
انعكاس هند در آثار صادق هدايت
277
انعكاسي بودن عملگرهاي ضربي روي فضاهاي باناخ از توابع تحليلي
278
انفاركتوس حاد ميوكارد در جوانان
279
انفال و فيء در اقتصاد اسلامي در زمان غيبت در دست ولي فقيه
280
انفجار بزرگ
281
ان‍ف‍س‍اخ‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
282
انقباض نقطه اي تقريبي
283
انقباض هاي تعميم يافته، نقاط انتهايي و سيستم هاي ديناميكي مجم.عه-مقدار در فضاهاي يكنواخت
284
انقباض هاي خطي و غير خطي و كاربردهاي آن در بررسي نظريه نقطه ثابت و پايداري معادلات تابعي
285
انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك جنبش اسلامي
286
انقلاب اسلامي در اروميه از 1340 ش / 1961 م تا 1357 ش / 1979 م
287
انقلاب اسلامي، پاسخي متفاوت به سؤال "چه بايد كرد؟"
288
انقلاب سفيد و تأثير آن بر تحولات اقتصادي عصر پهلوي
289
انقـلاب ليبـي و دوران پسـا قـذافـي
290
انقلاب هاي قرن بيست و يكمي ، موج بيداري ملت ها.
291
انقلابي دردسترسي به داده ها
292
انكار، نمايشنامه بلند در يك پرده
293
انكپسولاسيون اسانس هاي گياهي در نانوالياف كيتوزان و ژلاتين به روش الكتروريسي بدون نازل، براي كاهش مصرف نيتريت در سوسيس
294
انكپسولاسيون دارو با پلي وينيل الكل با روش الكترواسپري
295
انكپسولاسيون سلولي با استفاده از تكنيك اسمبلي لايه به لايه پلي الكتروليت ها در ابعاد نانو
296
انكپسولاسيون ويتامين D و توكوفرول در پوشش خوراكي گردو با صمغ سديم‌آلژينات و كاراگينان
297
انكپسوله كردن آنتي‌اكسيدان كورستين درون نانوذرات بتالاكتوگلوبولين
298
انكپسوله كردن سلول هاي بتا در غشاي پليمري آلژينات-پلي اتيلن گلايكول به منظور رهايش كنترل شده انسولين
299
انگاره جاودانگي و اسطوره جا‌ودانان در متون پهلوي و شاهنامه
300
انگاره جاودانگي و اسطوره جاودانان در متون پهلوي و شاهنامه
301
انگاره هاي رديف ميرزاعبدالله
302
انگاره ي صناعت و پيشه در متون زرتشتي
303
انگشت گذاري مجموعه اتودهاي اپوس 10 شوپن و مقايسه عملكرد و يرايش هاي معتبر
304
انگشت نگاري بخشي از ژرم پلاسم برنج بااستفاده از نشانگر...
305
انگشت نگاري مولكولي برخي شنبليله هاي بانك ژن گياهي ملي ايران
306
انگشت نگاري مولكولي هيبريدها و تشخيص خلوص ژنتيكي بذور هيبريد برنج با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
307
انگشتنگاري بخشي از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگرAFLP
308
انگليسي ها و تاريخ فراگير ايران در دوره ي قاجار
309
انگور ايران و فرآورده هاي آن
310
انگيزش افراد
311
انگيزش چاه با استفاده از اسيد مغناطيسي
312
انگيزش كاركنان شركت نيرو موتورشيراز آسيا
313
انگيزش و بررسي عدم جذب محقق در انستيتو تحقيقات توتون تيرتاش
314
انگيزش و تاثير آن در افزايش بهره وري
315
انگيزش و خودمختاري به عنوان عوامل تعيين كننده بر تسلط به زبان خارجي , Motivation and Autonomy as Predictors of Foreign Language Proficiency
316
انگيزش وتشويق در رابطه با پيشرفت تحصيلي
317
انگيزه اشتغال زنان زنان شاغل متاهل (دبيران متوسطه ) شهر گرگان
318
انگيزه پيشرفت-خلاقيت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور اهواز
319
انگيزه دختران براي ورود به دانشگاه
320
انگيزه سازي همكاري نظيرها در كاربرد جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد پرداخت
321
انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنان واعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
322
انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنانو اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
323
انگيزه و بررسي آن در سناريو
324
انگيزه و تاثير آن در رفتار كاركنان
325
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان ‌شناسي
326
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان‌شناسي
327
انهدام پيش رونده قاب هاي بتني مسلح بر مبناي الگوي رفتاري جزء قاب ها
328
انهدام پيشرونده قابهاي بتن مسلح همراه با ديوار پركننده
329
انواع ECU در خودروهاي سواري
330
انواع آلاينده هاي جوي وتاثير آن بر سلامت انسانها
331
انواع آنتن هاي ميكرو استريپ و روش هاي تغذيه اي آنها
332
انواع اضافه (مضاف ومضاف اليه)در كليله و دمنه از اول تا پايان باب دوم
333
انواع انفجار و آناليز انشعاب در يك مدل عصبي
334
انواع باتريهاي ماهواره
335
انواع بادسنج سيم داغ و شناسايي ساختار تونل باد
336
انواع بازار از ديدگاه اقتصادي
337
انواع بازاريابي
338
انواع باليني هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض = انواع كلينيكي هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض
339
انواع برنامه ريزي خطي
340
انواع پرخاشگري در دختران نوجوان شهرستان فارسان
341
انواع پلاريتونهاي سظحي در موجبرهاي استوانه اي
342
انواع پلاستيكها وقالبگيري تزريقي
343
انواع پمپ ها ، طراحي و تحليل پمپ مواد شيميايي با ANSYS CFX
344
انواع پمپ ها و كاربرد آنها
345
انواع پمپهاوكاربردهاي آنها درصنعت
346
انواع پيش‌برنده‌هاي دريايي و كاربرد بهينه آن‌ها در شناورهاي تندرو
347
انواع تشبيه در ديوان منوچهري
348
انواع تصميم گيري در سازمانها
349
انواع تعامد و همواري عملگرهاي خطي كراندار
350
انواع توربين هاي بادي و كاربرد آتها
351
انواع توزيع هاي دومتغيره نمايي
352
انواع توفانها و نقش آنها بر اقليم
353
انواع جرثقيل وكاربرد آن به همراه طراحي يك نمونه جرثقيل سقفي
354
انواع جلدسازي چرمي
355
انواع حسگرهاي امنيت محيطي و كاربردهاي آن ها
356
انواع حملات ادهاك و راههاي مقابله با آنها
357
انواع خرابي هاي هارد ديسك
358
انواع خشك كن هاي مورد استفاده در صنعت و كاربرد آنها
359
انواع درستنمايي در مدل هاي خطي تعميم يافته با اثرهاي آميخته
360
انواع درياچه ها
361
انواع رآكتورهاي شيميايي
362
انواع روش ذخيره سازي اطلاعات فني،مقايسه و پياده سازي در نرم افزار LABVIEW
363
انواع روش هاي كشتي هاي نجات غرق شده و روش اعمالي بر روي سوپر تانكر سنندج
364
انواع روش هاي نجات روي كشتي هاي غرق شده و روش اعمالي روي كشتي سنندج
365
انواع روشهاي بهينه سازي و كاربردهاي آن و معرفي روشهاي شبه نيوتن نقطه ثابت 3 گامي در بهينه سازي نامقيد
366
انواع روشهاي پخش بار در شبكه هاي توزيع
367
انواع روشهاي سطح سنجي و ساخت عمق سنج اولتراسونيكي
368
انواع روشهاي طراحي و تنظيم كنترلر PID و ارائه مثالهاي صنعتي
369
انواع روشهاي فشرده سازي تصوير
370
انواع زبان هاي برنامه نويسي موبايل همراه با مثال كاربردي
371
انواع ژنراتورهاي مورد استفاده در نيروگاه بادي
372
انواع سبك فرزند پروري بين خانواده هاي كم شنوا و عادي
373
انواع ضرايب همبستگي و محاسبه ي آنها
374
انواع ضريب،همبستگي
375
انواع فنرهاومعرفي برنامه M&DHCS
376
انواع فيلم خام و تحولات آن ، بررسي فيلمبرداري فيلم فهرست شيندلر
377
انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچشي
378
انواع كنكينا و اثرات درماني آنها
379
انواع كوپلينگها و بررسي عملكرد كوپلينگهاي هيدروليكي
380
انواع ليزروكاربردهاي آن
381
انواع متد هاي تصفيه پساب
382
انواع مقره هاي شبكه انتقال هوايي
383
انواع مهارهاو كاربرد آنها در افزايش پايداري سازه هاي سنگي
384
انواع ميانگين پذيري جبرهاي فرشه
385
انواع ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي و گروه كوهمولوژي وابسته به اين جبرها
386
انواع ميانگين‌پذيري جبرهاي باناخ دوگان و مفاهيم مانستگي مرتبط
387
انواع هپاتيت
388
انواع همگرايي هاي عددي در فضاي L.)X)
389
انواع و نقش افزودني هاي شيميايي در ساخت بتن
390
انواع ومراتب اطناب درمثنوي معنوي
391
انواع ياتاقان ها تحليل تنش وتخمين عمر ياتاقان بكمك نرم افزار
392
انيستيتو پرورش ونمايشگاه دائمي گل وگياه طوبي
393
انيشتن و عقايد فلسفي او
394
انيماتور معاصر نوشته: جان هالاس
395
انيميشن
396
انيميشن
397
انيميشن
398
انيميشن ، فانتزي،طنز
399
انيميشن آبستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم: بررسي و تحليل تاثيرات فرم انيميشن آبستره بر موزيك ويدئو و سينما ي جريان اصلي معاصر
400
انيميشن ابستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم:بررسي و تحليل تاثيرات فرم ابستره بر موزيك ويدئو و سينماي جريان اصلي معاصر
401
انيميشن ايران﴿آسيب شناسي انيميشن ايران﴾
402
انيميشن ايران﴿آسيب شناسي انيميشن ايران﴾
403
انيميشن براي مخاطب زير 6 سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
404
انيميشن براي مخاطب زير 6 سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
405
انيميشن به زبان ساده
406
انيميشن به زبان ساده
407
انيميشن پيش از انيميشن
408
انيميشن پيش از انيميشن
409
انيميشن تلويزيوني
410
انيميشن تلويزيوني
411
انيميشن در عصر رايانه
412
انيميشن در عصر رايانه
413
انيميشن سازي با نرم افزار سه بعدي Maya
414
انيميشن سازي باويژوال سي شارپ
415
انيميشن سازي در نرم افزار تري دي مكس و ارائه پروژه عملي
416
انيميشن سه بعدي
417
انيميشن سه بعدي
418
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
419
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
420
انيميشن عروسكي و تكنيك تلفيق آن با فيلم زنده (دايناميشن)
421
انيميشن عروسكي وتلفيق آن با فيلم زنده ( دايناميشن )
422
انيميشن قطعه گم شده
423
انيميشن كامپيوتري
424
انيميشن مستند چيست
425
انيميشن مستند چيست
426
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
427
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
428
انيميشن و مفاهم بصري
429
انيميشن و مفاهيم بصري
430
انيميشن و هنر مدرن
431
انيميشن و هنر مدرن
432
انيميشن،فانتزي،طنز
433
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوﺑﻨر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺪﻫﺎي ﺧﻄﯽ دودوﯾﯽ
434
اهانت به مقدسات ديني در رابطه با آزادي بيان
435
اهانت به مقدسات و جرم بودن آن از ديدگاه فقه و حقوق
436
اهدا عضو و پيوند اعضا در فقه اماميه
437
اهداف اخلاقي ورزش بر اساس اسلام
438
اهداف امام علي (ع ) از پذيرش حكومت
439
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
440
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
441
اهداف مجازاتها در جرائم جنسي مستوجب حد
442
اهداف مجازاتها در جرايم جنسي
443
اه‍داف‌ م‍ج‍ازات‌ در اس‍لام‌
444
اهرمهاي تاريخي اقتدار اجتماعي از ديدگاه دقيقي طوسي
445
اهل البيت في ديوان ابي الفضل الطهراني
446
اهل بيت (ع)در متون اسلامي اندلس
447
اهليت در مرمت (شرح و تفسيري بر معرفي «مرمتگر»، با رويكردي به مباني فرهنگ اسلامي)
448
اهم الفرق الاسلاميه السياسيه و الكلاميه
449
اهميت ، نقش و وظايف شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران
450
اهميت آفريقا در سياست خارجي دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد: فرصت ها و چالش هاي پيش رو
451
اهميت اثرات دموگرافي خانواده بر رشد و تربيت كودكان ونوجوانان
452
اهميت ارتباط در محيط خانواده با پيشرفت تحصيلي فرزندان
453
اهميت ارزش ويژه برند بر وفاداري مشتريان
454
اهميت ارگودوسگل از نظر فارماكولوژي و مشتقاتيكه در سالهاي اخير از آن بدست آمده
455
اهميت استعمال داروها و عوامل درماني قبل از بيهوشي
456
اهميت اسكان موقت دانش آموزان در اردوگاهي كشور
457
اهميت بررسي علمي صحنه جرم قتل
458
اهميت بررسي محل واقعه
459
اهميت تحقيق در سينماي مستند
460
اهميت تصوير و ويژگي هاي مناسب تصويرسازي بزرگسالان بي سواد و كم سواد
461
اهميت جلبكهاي ابزي درتغذيه ابزيان
462
اهميت جهاد در اسلام
463
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع ).
464
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع)
465
اهميت حفاري افقي در ميادين نفتي خاورميانه با مثال موردي از كشور سوريه (ميادين سازابا و سويديه )
466
اهميت خواص سه گانه (چشم، گوش، لامسه) و اثر آنها از لحاظ بهداشت در تعليم و تربيت
467
اهميت رابطه متقابل مورچه و آهو براي ساختار و تركيب پوشش گياهي در پارك ملي كلاه قاضي اصفهان
468
اهميت راه آهن در رابطه با صنايع ذوب آهن و بررسي مشكلات آن
469
اهميت راهبردي محور مقاومت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
470
اهميت رطوبت پذيري در راحتي پوشاك
471
اهميت روانگاوها بر روي عملكرد قطعات متحرك و بهينه سازي عملكرد آنها و تحليل حركت سيال با نرم افزار Fluent
472
اهميت زندگي رابرت شومان در عصر رمانتيك
473
اهميت سپرده هاي قرض الحسنه در تقاضاي پول
474
اهميت سليقه يابي در بهبود توسعه يصادرات فرش دستباف (با بررسي آثار بيست وششمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف
475
اهميت طرح و رنگ در گليم معاصر ايران
476
اهميت علمي علائم و نمادها
477
اهميت علمي علائم و نمادها
478
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
479
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
480
اهميت كاربرد فناوري نانو درصنعت ابزي پروري
481
اهميت كامپيوتر در توسعه دانش :نقدي بر روند طراحي مبلمان كامپيوتر
482
اهميت گاز در تامين انرژيهاي لازم توسعه اقتصاديـاجتماعي در بررسي عوامل موثر بهينه سازي در استحصال و عرضه و بهره وري و نرخ گاز
483
اهميت گرافيك محيطي در مكانهاي عمومي
484
اهميت محيط اطلاعات داخلي براي اجتناب مالياتي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
485
اهميت مسئله سازي درتحقيقات اجتماعي
486
اهميت مشاوره قبل ازدواج در شهرستان آزادشهر
487
اهميت مطالعات بررسي ژنتيكي در مديريت ذخاير آبزيان
488
اهميت منابع انساني و نقش آموزش كاركنان در سازمان
489
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
490
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
491
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
492
اهميت نيروي انساني در شركت ذغالسنگ البرز مركزي
493
اهميت و تاثيرپذيري مخاطب از مسكات در صنايع غذايي
494
اهميت و نقش نگرش وحدت‌گرا در تحولات علمي با تأكيد بر فيزيك قرن بيستم
495
اهميت وارزش گردشگري در ايران
496
اهميت وكاربرد تكنولوژي نوين (كامپيوتر واينترنت در سازمان ها)
497
او قرار است بميرد
498
اواويت بندي و بررسي عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف ﴿مطالعه موردي : بانكهاي خصوصي و دولتي در شهرستان قاين ﴾
499
اوتيت مياني با ترشح
500
اوتيت مياني مزمن
501
اوتيت مياني مزمن
502
اوتيسم ؛ تنهايي در ميان تن ها
503
اوج شكوفايي مكتب هرات
504
اورانيم در ايران
505
اورانيوم و انرژي هسته اي
506
اوربيفلدها و گره كوهمولوژي
507
اوربيفلدها و گروه وارها
508
اورژانس و فوريت هاي پزشكي از راه دور،چالش ها و فرصت ها در ايران
509
اورژانسهاي اونكولوژي
510
اورژانسهاي اونكولوژي
511
اوري پيد و شرح آثار او
512
اوژن يونسكو و تحليل نمايشنامه تشنگي و گرسنگي و كرگدن
513
اوستا و سينما
514
اوستا و سينما
515
اوضاع اجتماعي - فرهنگي قم از سال 1304-1342 شمسي ﴿با تاكيد بر آداب، رسوم ، سنتها و نهادهاي مردمي﴾
516
اوضاع اجتماعي - فرهنگي كرانه‌هاي شمالي خليج‌فارس از آغاز دولت صفوي تا تشكيل دولت قاجار (907 -1210 ﻫ.ق/ 1795-1501 م.) با تأكيد بر سفرنامه‌ها
517
اوضاع اجتماعي- اقتصادي و سياسي خوزستان در قرن 13 ق. 19 م
518
اوضاع اجتماعي ايران در جنگ جهاني دوم 1318-1324 ش/ 1939-1945 م
519
اوضاع اجتماعي دوره صفوي و تاثير آن در ادبيات فارسي
520
اوضاع اجتماعي و سياسي قرون 11 و 12  تاثيران در ادبيات فارسي (شعر در ايندوره)
521
اوضاع اجتماعي و فرهنگي شيعه در عصر مغول
522
اوضاع اقتصادي مرودشت و اثرات آن در منطقه فارس
523
اوضاع اقتصادي و اجتماعي شهر ايوان غرب (منوگرافي)
524
اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر برازجان
525
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول در شهر همدان
526
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول شهر همدان
527
اوضاع تاريخي- جغرافيائي آداب و سنن و مذهب و لهجه مازندراني
528
اوضاع تاريخي- سياسي- اجتماعي و اقتصادي شهرضا (قمشه)
529
اوضاع تاريخي و شخصيتهاي سياسي لاريجان در دوره قاجار
530
اوضاع جغرافيائي افريقا The Geography of African Affairs
531
اوضاع جغرافيائي جلگه سرخس
532
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان در عصر شاه صفي اول و شاه عباس دوم
533
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در عصر جانشينان اوزون حسن آق قويونلو
534
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديني ايران در دوران شاه سلطان حسين صفوي ( 1135 - 1105 ه . ق )
535
اوضاع سياسي ، اجتماعي و مذهبي همدان در دوران اول قاجار با تاكيد بر اوضاع مذهبي
536
اوضاع سياسي اجتماعي خوارزم در دوره خوارزمشاهيان ﴿ 617-491 ه.ق﴾
537
اوضاع سياسي اجتماعي لرستان در دره رضاشاه (1304 تا 1320ه .ش .)
538
اوضاع سياسي كردها از ورود سلجوقيان تا پايان خلافت عباسي
539
اوضاع سياسي و اجتماعي و اداري ايرانيان در زمان ساسانيان
540
اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مصر در دوره محمد علي پاشا خديو مصر﴿1265ه.ق-1220ه.ق/1805م-1848م﴾
541
اوضاع طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي شهرستان رشت
542
اوضاع فرهنگي سياسي و اجتماعي قهستان از دوره مغول تا پايان صفويه , Shiaie political cultural and social situation in ghohestan from monogols until safavids
543
اوضاع فرهنگي طبرستان از قرن سوم هجري تا اول قرن نهم هجري
544
اوضاع فكري شيعيان از آغاز غيبت كبري تا پايان قرن چهارم هجري با تاكيد بر حوزه قم و ري
545
اوضاع كشاورزي يزد از قاجاريه تا پايان پهلوي دوم
546
اوقات فراغت ( تفريح )
547
اوقات فراغت . تفريح
548
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقط راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
549
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
550
اول هاي وابسته ي تعميم يافته و راديكال هاي زير مدول ها
551
اولتراسونيك و كاربرد آن در مهندسي پزشكي
552
اولتراسونيك وكاربرد آن در جوشكاري
553
اولويت بندي آلترناتيوهاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي
554
اولويت بندي ابعاد تداعي برند درليگ برتر فوتبال بر اساس روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
555
اولويت بندي اجزاءمدل تبليغات ايدا (Aida) برتصميم خريدمصرفكننده محصولات غذايي ارگانيك دردانشجويان دانشگاههاي دولتي تهران
556
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره و مطالعه موردي در سازمان خدمات پس از فروش شركت سايپا
557
اولويت بندي استراتژي هاي رقابتي شركتهاي توليدي با روش promethee-swotمطالعه موردي:شركتهاي گروه صنعتي پارس آرا آمل
558
اولويت بندي استراتژيهاي سازمان خدمات شهري در زمينه مواد زائد جامد
559
اولويت بندي استفاده كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
560
اولويت بندي اصلاح مسيرهاي برون شهري با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
561
اولويت بندي اقدامات استراتژيك بازاريابي با رويكرد گسترش كاركرد كيفيت و فرآيند تحليل شبكه اي﴿ مطالعه موردي: يك شركت توليدكننده فرش ماشيني﴾
562
اولويت بندي اقدامات استراتژيك سازما ن هاي مشتري محور با تلفيق AHP و QFD با متغير فازي: شركت مخابرات استان فارس- تلفن همراه
563
اولويت بندي اقدامات ايمن سازي راهها
564
اولويت بندي اقدامات بهبود فرايند در سازمان هاي مشتري محور، به كمك چارچوب طبقه بندي فرايند ﴿PCF) و QFD فازي، در يك شركت سازنده تابلوهاي برق
565
اوﻟﻮيت بندي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در پروژه هاي راه
566
اولويت بندي ايستگاه‌هاي شارژ تاكسي‌هاي الكتريكي در شهر اصفهان با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
567
اولويت بندي بازارهاي هدف كارخانه هاي توليد شمش آلومينيوم ايران
568
اولويت بندي بخش هاي صنعتي به منظوراعطاي تسهيلات بانكي (باتاكيدبرشاخص هاي عملكرداقتصادي ومالي به تفكيك كدهاي سه رقمي آيسيك )
569
اولويت بندي برنامه ايمن سازي راهها
570
اولويت بندي بهسازي اكولوژيكي در پارك ملي خجير
571
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراهها با توجه به عامل تصادفات
572
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراههاي با توجه به عامل تصادفات
573
اولويت بندي پروژه هاي عملياتي بر نامه ريزي اسنراتژيك دانشگاه يزد با استفاده از روش AHP
574
اولويت بندي پروژه هاي نگهداري روسازي راه بارويكردهزينه دوره عمروپياده سازي آن دربخشي از راههاي استان اصفهان
575
اولويت بندي تامين كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
576
اولويت بندي تامين كنندگان در زنجيره تأمين شركت نفت فلات قاره با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره تركيبي فازي
577
اولويت بندي تامين كنندگان لعاب در صنايع كاشي اصفهان براساس مدل VIKOR
578
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
579
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
580
اولويت بندي تعمير و نگهداري پل هاي سواره رو شهري(مورد مطالعه اي: شهر تهران﴾
581
اولويت بندي توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي شهرستان اهر
582
اولويت بندي چگونگي تحول در نظام اداري ستاد مركزي سازمان بهزيستي كشور با استفاده از تكنيك AHP
583
اولويت بندي خطرپذيري لرزه اي ساختمان هاي مدارس با استفاده از روش تصميم گيري معيارهاي چندگانه
584
اولويت بندي خطرچند گونه ي مهاجم در مراتع غرب استان اصفهان با رويكردهاي اكولوژيك و ارزيابي چند معياره
585
اولويت بندي راهكارهاي صرفه جويي انرژي در صنعت فولاد آلياژي يزد
586
اولويت بندي راهكارهاي كاهش تصادفات منجر به فوت در ورودي شهرها بر اساس محدوديت منابع
587
اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در گلخانه هاي استان يزد با هدف ارائه الگوي گلخانه انرژي محور
588
اولويت بندي زير حوزه ها از نظر سيل خيزي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز چنار سوخته، رودخانه خشك شيراز)
589
اولويت بندي سرمايه گذار در شبكه هاي حمل و نقل درون شهري بر مبناي قابليت اطمينان
590
اولويت بندي سرمايه گذاري در شبكه حمل و نقل درون شهري براي كاهش ريسك در شرايط بروز بحران
591
اولويت بندي سرمايه گذاري ومكان يابي تاسيسات گردشگري
592
اولويت بندي سفارشات و برنامه ريزي توليد در واحد توليدي سنگ هاي تزئيني و نماي حقاني
593
اولويت بندي سيستم هاي حمل و نقل ريلي شهر شيراز با روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس
594
اولويت بندي شاخص هاي انتخاب محصول مناسب براي شركت هاي توليد كننده خودروهاي سنگين در ايران با استفاده از روش ANP فازي
595
اولويت بندي شاخص هاي كليدي اثر گذار بر استفاده از مارك خارجي با استفاده از تكنيك AHP
596
اولويت بندي شاخص هاي مهارتي مديران كارآفرين در جهاد دانشگاهي .
597
اولويت بندي شهرهاي استان آذربايجان شرقي جهت نصب توربين هاي بادي
598
اولويت بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد برق
599
اولويت بندي شهرهاي استان فارس جهت استفاده انرژي خورشيدي
600
اولويت بندي شهرهاي استان يزد جهت بكارگيري انرژي خورشيدي
601
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان اصفهان از لحاظ پتانسيل انرژي خورشيدي براي توليد هيدروژن
602
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان از لحاظ پتانسيل انرژي باد
603
اولويت بندي شيوه هاي كسب تكنولوژي و انتخاب شيوه مطلوب با رويكرد DM و ANP فازي (مطالعه موردي : شركت فراورده هاي نسوز آذر)
604
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره (مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
605
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره(مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
606
اولويت بندي عملكرد شركت هاي آب و فاضلاب شهري شهرهاي تابعه استان ايلام بر اساس روش تصميم گيري چند معياره VIKOR
607
اولويت بندي عوامل آميخته بازاريابي در هنر-صنعت فرش دستباف كرمان از ديدگاه گردشگران خارجي
608
اولويت بندي عوامل اثرگذار در فرآيند توسعه دولت الكترونيك در ايران با استفاده از روش AHP
609
اولويت بندي عوامل تاثير گذار در طراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي﴿نمونه موردي:پياده راه پوسته تونل رسالت تهران
610
اولويت بندي عوامل تاثيرگذاردرطراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي(نمونه موردي: پياده راه پوسته تونل رسالت تهران)
611
اولويت بندي عوامل جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند با استفاده از تحليل فرآيند سلسله مراتبي (AHP)
612
اولويت بندي عوامل كيفي خدمات جهت تامين خواسته هاي مشتريان با استفاده از تلفيق تكنيك هاي QFD و ANP فازي : مطالعه موردي ﴿ هتل هاي بين المللي شهر يزد ﴾
613
اولويت بندي عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در شهر اهواز
614
اولويت بندي عوامل مؤثر بر خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
615
اولويت بندي عوامل مؤثر در فرسايش آبي با استفاده از روش پويائي سيستم (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقاتي سنگانه خراسان رضوي)
616
اولويت بندي عوامل موثر بر انطباق نظام آموزش الكترونيكي عنوان دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استاندارد ملي آموزش الكترونيكي (ISIRI 10000)
617
اولويت بندي عوامل موثر بر زمين لغزش با استفاده از مدل سازي فرايند محور (مطالعه موردي : روستاي آبباد كامفيروز فارس)
618
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
619
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
620
اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد ايمني در پروژه هاي عمراني با استفاده از تصميم گيري چند معياره
621
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396
622
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت رايانش ابري در بانكداري؛بانك ملي
623
اولويت بندي عوامل موثر برانگيزه مشاركت بانوان درورزشهاي همگاني وارائه راهكار
624
اولويت بندي عوامل موثر برجذب گردشگران در شهر اهواز
625
اولويت بندي عوامل موثر در توسعه شهر يزد با استفاده از تركيب مدل هاي اتوماتاي سلولي، شبكه عصبي مصنوعي و ماركوف
626
اولويت بندي عوامل موثر در فرآيند توليد در كلاس جهاني در صنايع آرايشي ايران
627
اولويت بندي عوامل نرم TQM موثر بر ابعاد كيفيت خدمات بانك ملي با استفاده از رويكردهاي QFD وANP - مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهر اصفهان
628
اولويت بندي فاكتورهاي ريسك موثر در پروژه هاي ساخت شركت ملي نفت ايران با رويكرد استاندارد PMBOK ﴿ مطالعه موردي: منطقه عملياتي پارس جنوبي ﴾
629
اولويت بندي فرآيندهاي قابل بهبود مديريت و توسعه منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان براساس چارچوب طبقه بندي فرآيند APQC با رويكرد IPA
630
اولويت بندي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت كاشي و سراميك ايران
631
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
632
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
633
اولويت بندي فناوري هاي قابل استقراردر كريدور علم و فناوري اصفهان با استفاده از تصميم گيري هاي چند معياره ﴿MCDM﴾
634
اولويت بندي كارخانجات پتروشيمي ايران جهت توليد كود شيميايي با استفاده از انرژي خورشيدي
635
اولويت بندي گروه هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نقدشوندگي
636
اولويت بندي گزينه هاي حمل‏ونقل عمومي با استفاده از روش تركيبي AHP و TOPSIS ؛ مطالعه موردي شهر اصفهان
637
اولويت بندي مؤلفه هاي توليد ناب و چابك بر اساس هزينه هاي كيفيت با استفاده از روش تلفيقي آنتروپي شانون و خانه كيفيت- مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب
638
اولويت بندي مؤلفه‌هاي پذيرش نوآوري باز و تحليل تأثير آن‌ها بر روي توسعه محصول جديد با استفاده از تصميم گيري چند معياره و مدلسازي معادلات ساختاري- مورد مطالعه: شركت فولاد تكنيك اصفهان
639
اولويت بندي متغيرهاي مالي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي )AHP(
640
اولويت بندي مسائل توسعه روستايي از ديدگاه روستاييان مطالعه موردي دهستان آشتيان شهرستان لنجان استان اصفهان
641
اولويت بندي مشكلات صنعت نساجي ايران
642
اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد كاركنان با هدف توسعه سرمايه فكري در سازمان صنايع و معادن استان يزد
643
اولويت بندي معيارهاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي واليبال نشسته
644
اولويت بندي مناطق 22 گانه شهر تهران به منظور پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي با تركيب GIS و الگوريتم تصميم گيري Best-Worst (در چارچوب توسعه گردشگري سلامت)
645
اولويت بندي مناطق استان يزد به منظور نصب آب شيرين كن خورشيدي با استفاده از روش تاپسيس
646
اولويت بندي مناطق موثر بر دبي اوج سيلاب با استفاده از تكنيك هاي RS& GIS و مدل HEC-HMS در حوزه هليل رود جيرفت
647
اولويت بندي مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR) در زنجيره ارزش مديريت ساخت
648
اولويت بندي موانع پروژه مديريت و ارتباط با مشتري در شعب بانكهاي ملي استان مازندران
649
اولويت بندي موانع پيش روي بانوان در انجام فعاليت هاي ورزشي استان البرز
650
اولويت بندي موانع چابك سازي در سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران (عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران )
651
اولويت بندي موانع رشد اخلاق حرفه اي در رسانه هاي ورزشي با استفاده از روش AHP
652
اولويت بندي موانع مديريت زنان در ورزش به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
653
اولويت بندي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري و تعيين بهترين روش‌هاي تامين مالي (مطالعه موردي: شهر خرم‌آباد)
654
اولويت بندي نيروهاي تاثير گذار بر‌‌‌‌ رقابت بين المللي در صنعت قير بر اساس مدل الماس پورتر
655
اولويت بندي و انتخاب استراتژي، خط مشي ها و تاكتيك هاي نگهداري و تعميرات بر اساس شاخص هاي كليدي عملكرد با استفاده از تصميم گيري چند معياره – مورد مطالعه شركت ذوب آهن اصفهان
656
اولويت بندي و انتخاب سيستم حمل و نقل حومه شهري - مطالعه موردي شهر قم
657
اولويت بندي و تحليل توانمند سازي هاي EFQM با استفاده از رويكرد QFD ﴿مطالعه موردي : شركت پلي اكريل ايران﴾
658
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
659
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
660
اولويت بندي و سنجش عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد شعب بانك قوامين استان گيلان با رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
661
اولويت بندي و ظرفيت سنجي دانه هاي متروكه و مخروبه در بافت تاريخي جهت استفاده مجدد با رويكرد ميان افزا به روش تاكونومي عددي (نمونه موردي محله دارالشفا برزن فهادان شهر يزد)
662
اولويت بندي و مقايسه نياز بكارگيري نظام هاي هوشمند و خبره در خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع رساني تحت پوشش دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از ديدگاه كتابداران
663
اولويت بندي ويژگي هاي فرآيند، نيازهاي مشتري و جنبه هاي عملكرد با استفاده از الگوي تلفيقي QFD سه بعدي و ماتريس C- شكل- مورد خدمات اتوبوس راني شهر تهران
664
اولويت بندي ويژگي هاي محيطي پارك هاي شهر شيراز در مشاركت افراد در ورزش صبحگاهي از ديدگاه كاربران و كارشناسان
665
اولويت سنجي اشتغال زايي صنايع توليدي ايران با رويكرد LFPP
666
اولويت گذاري مشتريان در QFD
667
اولويت هاي اخلاقي زيستن در كلام اهل بيت (عليه السلام)
668
اولويت هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
669
اولويت هاي پژوهش دانشگاهي هنر "تئاتر"
670
اولويت هاي عناصرآميخته بازاريابي درخريد كفش ورزشي (يك بررسي در بين دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي ايران )
671
اولويت هاي ورزشي دانش آموزان و تسهيلات ورزشي مدارس ابتدايي و راهنمايي اصفهان
672
اولويت‌ بندي شاخص‌ هاي پايداري زنجيره‌ ي تأمين با استفاده از رويكرد مدل‌ سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه (موردمطالعه : شركت‌هاي كاشي منتخب استان يزد)
673
اولويت‌ بندي فرايندهاي قابل بهبود در حوزه خدمات شهري با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري، فرايند تحليل سلسله مراتبي و COPRAS فازي
674
اولويت‌بندي ‌ريسك‌هاي ‌برونسپاري فروش با يك رويكرد تركيبي ‌‌تصميم‌گيري چند معياره در محيط خاكستري (مطالعه موردي: شركت بازارگستر پگاه منطقه يك)
675
اولويت‌بندي پل‌ها درشبكه‌ راه‌آهن با رويكرد مديريت ترافيك ريلي
676
اولويت‌بندي ريسك‌هاي محيط‌هاي كاري با استفاده از رويكرد تصميم‌گيري چندمعياره تكنيك فرآيند تحليل سلسله (مطالعه موردي پيمانكاران صنعت نفت) مراتبي)در مديريت سيستم يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست
677
اولويت‌بندي شهرهاي مختلف استان فارس از لحاظ پتانسيل انرژي باد
678
اولويت‌بندي طرح‌هاي توسعه محصول جديد بر اساس عوامل كليدي موفقيت آن و ريسك زنجيره تامين با رويكرد تلفيقي تحليل اهميت‌ـ‌عملكرد، ماتريس ارزيابي ريسك و تصميم گيري چندمعياره اسمارت ـ مورد مطالعه: شركت اسنوا
679
اولويت‌بندي عوامل آميخته بازاريابي در انتخاب زمين فوتبال باشگاه ايرانيان در دبي از ديدگاه ايرانيان مقيم در كشور امارات - شهر دبي
680
اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر مديريت‌بحران‌شهري در برابر بلاياي‌طبيعي (مطالعه موردي: امداد و نجات شهر اصفهان)
681
اولويت‌بندي كاربري‌هاي جانبي مساجد در محل استقرار آنها نسبت به فضاهاي اصلي عبادت در برنامه‌دهي مساجد منطقه‌اي
682
اولويت‌بندي مدارشكن‌هاي قدرت جهت پياده‌سازي سيستم پايش وضعيت
683
اولويت‌بندي مكاني احياي تالاب هامون با استفاده از هوش مصنوعي
684
اولويت‌بندي مناطق مناسب براي اجراي سياست توسعه مبتني بر حمل‌و‌نقل همگاني(TOD) مطالعه موردي: شهر اصفهان
685
اولويت‌بندي مناطق مناسب جهت ايجاد بنادر مسافري در جنوب كشور با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
686
اولويت‌بندي و بررسي اقتصادي شهرهاي مختلف استان يزد ازلحاظ پتانسيل انرژي‌ هاي تجديد پذير براي توليد هيدروژن
687
اولويت‌بندي وسايل نقليه برون‌شهري بر اساس استاندارد 13816ENاصلاحي و ارزيابي عملكرد استاني در سرويس حمل‌ونقل برون‌شهري
688
اولويت‌ها در راهكارهاي استراتژيك براي توسعه ساختمان‌هاي هوشمند پايدار در كلان‌شهرها
689
اولويت¬ بندي استراتژيهاي بازاريابي بين¬المللي فرآورده¬هاي نفتي ايران (مطالعه موردي : شركت ملي پالايش و پخش فرآورده¬هاي نفتي ايران)
690
اولويت¬هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
691
اولويت‎بندي ابعاد كيفيت رابطه و عوامل پذيرش نوآوري باز بر اساس عملكرد نوآوري باز با استفاده از QFD فازي و تحليل چهارگوش موردمطالعه يك شركت فعال در صنعت لوازم‌خانگي
692
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD): مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران
693
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD):(مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران)
694
اولويتهاي اخلاقي در خانواده از منظر آيات و روايات
695
اوليگو هيدرامنيوس
696
اوليگو هيدرامنيوس
697
اوليگوهيدر امنيوس
698
اولين سنتز موثر N-آريل 1،2- دي هيدروكينولين ها با استفاده از يك واكنش تك ظرفي تراكم نووناگل-اناميناسيون درون مولكولي كاتاليست شده با نانوذرات اكسيد روي
699
اولين گروه كوهمولوژي گسترش مدولي جبرهاي باناخ
700
اولين مقدار وي‍ژه عملگر p-لاپلاسن روي منيفلدهاي فشرده با انحناي ريچي مثبت
701
اولين نتايج روي نگاشت هاي كراندار طيفي
702
اوليه هاي بهينه در مواد رنگزاي مورد استفاده در نساجي
703
اومانيسم
704
اومانيسم (انسان و ماوايش )
705
اومانيسم يا منزلت انسان در مثنوي مولوي
706
اوهام در چهره نگاري﴿روياهاي من﴾
707
اي دي اس ال﴿ADSL﴾
708
اي سي تي ICT و نقش آن در پست بانك
709
ايا رابطه اي بين افسردگي در دانش اموزان در حال تحصيل در مدارس روزانه وشبانه روزي وجود دارد
710
ايالات متحده آمريكا و ژئوپوليتيك عراق نوين: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز روابط
711
ايالات متحده از كتاب The United States of America
712
ايبسن و اشباح و تزئين صحنه آن كاوشي در زمينه هنر دراماتيك
713
ايجاد آزمايشكاه كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزيPLC
714
ايجاد آزمايشگاه كنترل صنعتي مبتني بر اينترنت اشيا و بررسي معضل از دست رفتن اطلاعات براي ايمني
715
ايجاد آلياژ آنتروپي بالاي CoCrFeMnNi به روش رسوب دهي الكتروشيميايي و ارزيابي خواص خوردگي آن
716
ايجاد ابزار (اپليكيشن) براي هدايت و تشويق كاربران در جهت انتشار گاز كربن و انرژي مصرفي در ساختمان با استفاده از واقعيت افزوده
717
ايجاد اتصال ميان بتاسيكلو دكسترين وكالاي پشمي وبررسي تغيرات خواص فيزيكي ورنگي
718
ايجاد اتوماتيك برنامه قطعه اي براي ماشين هاي كنترل عددي CUT WIRE با استفاده از سيستم هاي CAD و شبيه سازي آن
719
ايجاد اخلال در شبكه ي راديو شناختي انبوه آنتني
720
ايجاد المان هاي مثلثي در صفحه
721
ايجاد امنيت در VANETs با استفاده از اطلاعات پيشينه وسايل
722
ايجاد انگيزه در كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير مبتني بر پرداخت و كمينه سازي پشيماني
723
ايجاد انگيزه همكاري مبتني بر توكن براي جريانسازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير
724
ايجاد بازار آب به منظور استفاده بهينه از منابع آبي و افزايش رفاه كشاورزان، مطالعه موردي
725
ايجاد بانك اطلاعاتي براي مراكز سوئيچ ايران
726
ايجاد بانك اطلاعاتي مركزي براي استفاده در يك شبكه بزرگ
727
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مراكز سوئيچ ايران
728
ايجاد برنامه تحليل استاتيكي خرپاها به روش اجزاء محدود
729
ايجاد بستر نرم‏ افزاري بهنگام يك مولتي‌روتور با اهداف طراحي بهينه، آموزش اپراتور و تست كنترل كننده‌ي حلقه بسته
730
ايجاد بلوك دياگرام ژنتيكي بيماري لنفوم هوچكين بر پايه الگوي KEGG
731
ايجاد بلوك دياگرام مسير ژنتيكي بيماري "لنفوم منتل" بر پايه الگوي KEGG
732
ايجاد پايگاه اطلاعات شهري به منظور استفاده كاربردي در شهرسازي ﴿ نمونه موردي شهر احمد سر گوراب ﴾
733
ايجاد پروتكل هيپوتراپي براي بيماري ضعف عضله فلكسور- اكستنسور مفصل لگن انسان
734
ايجاد پروفايل تطبيقي براي كاربر در شخصي سازي جستجو در وب و ارزيابي آن
735
ايجاد پوشش V2O¬5 بر روي ذرات LiNi0.5Mn1.5O4 به عنوان كاتد باتري يون ليتيومي
736
ايجاد پوشش VC در روي ابزار برشي تنگستن كاربايد
737
ايجاد پوشش آلومينا يد آهن بر زير لايه ي فولادي به روشHVOF و مقايسه ي ريز ساختار و خواص آن با پوشش APS
738
ايجاد پوشش آلومينايدي به روش غوطه‌وري گرم در داخل نمك مذاب بر روي سوپرآلياژ اينكونل 738 (IN-738)
739
ايجاد پوشش ابر آبگريز پلي تترا فلوئور اتيلن روي فولاد زنگ‌نزن 304 به منظور كاربرد در گايدوايرهاي قلبي-عروقي
740
ايجاد پوشش اكسيداسيون پلاسمايي الكتروليتي بر زيرلايه منيزيم AZ31 و بررسي رفتار خوردگي آن
741
ايجاد پوشش الكترولس نيكل - فسفر بر روي پيستون ترمز خودرو
742
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- بور و بررسي اثر زمان فرايند نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص سايشي آن
743
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- فسفر سياه و بهينه سازي خواص نوري آن
744
ايجاد پوشش برايدي در حمام مذاب بر روي سه نوع فولاد با تركيب شيميايي مشخص و درصد متفاوت منگنز
745
ايجاد پوشش بروكربونايترايد B/C/N به روش پلاسماي الكتروليتي
746
ايجاد پوشش پلاسماي الكتروليتي بر روي آلومينيوم با تغيير رژيم پتانسيل و بررسي خوردگي
747
ايجاد پوشش پليمري فوق آبگريز بر روي فولاد ساده كربني به كمك اصلاح شيميايي نانو ذرات سيليكا
748
ايجاد پوشش تركيب بين فلزي نيكل - تنگستن بر روي فلز نيكل با استفاده از حمام نمك مذاب
749
ايجاد پوشش روانكار جامد دي سولفيد موليبدن روي زير لايه اكسيد آلومينيوم آندي و بررسي رفتار سايشي آن
750
ايجاد پوشش روي بر روي فولاد با استفاده از الكتروليت پلاسما
751
ايجاد پوشش روي-نيكل بر فولاد ساده كربني و بررسي رفتار خوردگي آن
752
ايجاد پوشش سخت الكترولس Ni-p آمورف و نانوكريستالي روي آلياژ آلومينيوم 5083 كار شده و بررسي رفتار خوردگي آن
753
ايجاد پوشش سولفوكربونايترايدينگ به روش پلاسماي الكتروليتي
754
ايجاد پوشش كار بيدكرم بر روي فولاد 102080 به روش جامد و بررسي خواص مكانيكي
755
ايجاد پوشش كاربيد تانتاليم به روش پلاسماي الكتروليتي اشباع
756
ايجاد پوشش كاربيد كروم بر روي فولاد ابزار در حمام نمك خنثي و بررسي خواص آن
757
ايجاد پوشش كاربيد واناديم(VC) روي فولاد 1.2379 به روش غوطه وري درمذاب
758
ايجاد پوشش كامپوزيتي Fe-TiC بر روي سطح فولاد ساده كربني با استفاده از پرتو ليزر
759
ايجاد پوشش كامپوزيتي بر پايه تركيبات بين فلزي Ni-Al بر سطح سوپرآلياژ پايه نيكل به روش آسياكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
760
ايجاد پوشش كامپوزيتي برنج گرافيت بر روي فولاد و بررسي خواص سايشي آن
761
ايجاد پوشش كامپوزيتي نانو ساختار بر پايه تركيبات بين فلزي Ti-Al بر سطح تيتانيم به روش آسيابكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
762
ايجاد پوشش كامپوزيتي نيكل-فسفر- PTFE وبررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش
763
ايجاد پوشش كربونيتريد واناديوم به روش غوطه وري در حمام هاي نمكي دماي پايين
764
ايجاد پوشش كروم آلومينايز شده و بررسي رفتار خوردگي آن در دماي بالا
765
ايجاد پوشش كروم از حمام كروم سه‌ظرفيتي و بررسي مقاومت به خوردگي آن
766
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينايي
767
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينيومي
768
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل بر روي فولاد AISI316 به عنوان صفحات دوقطبي در پيلهاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
769
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل-فسفر بر روي آلياژ آلومينيوم به عنوان صفحات دو قطبي در پيل هاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
770
ايجاد پوشش نانو بلور نيكل/ تنگستن و بررسي رفتار خوردگي آن
771
ايجاد پوشش نانو ساختار NiAl بر سطح فولاد ساده كربني به روش آسيا كاري مكانيكي
772
ايجاد پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ منيزيم و رفتار خوردگي آن در محيط شبيه سازي شده ي بدن
773
ايجاد پوشش نانو ساختاركاربيد تنگستن روي سطوح آلومينيومي به روش مكاموشيميايي
774
ايجاد پوشش نانو كامپوزيتي آلويمنا/ روتيل روي آلياژ 7075 آلومينيوم به روش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي و بررسي رفتار خوردگي آن
775
ايجاد پوشش نانو نيتريد تيتانيم روي فولاد ابزار گرم به روش نيتروژن دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال
776
ايجاد پوشش نانوساختار بر پايه Ti-Al-Cr-N با روش لايه نشاني فيزيكي تبخير قوس كاتدي بر روي فولاد و بررسي خواص آن
777
ايجاد پوشش نانوساختار نيكل-موليبدن به روش آبكاري الكتريكي و بررسي مقاومت خوردگي آن در محيط‌هاي كلريدي
778
ايجاد پوشش نانوساختاري Ni-MO به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص الكتروكاتاليزوري و مقاومت به خوردگي آن
779
ايجاد پوشش نفوذي تيتانو سيليكونايزينگ بر روي فولاد 1020 و بررسي ضخامت و سختي لايه پوشش
780
ايجاد پوشش نيكل - تيتانيوم بر روي فولاد
781
ايجاد پوشش نيكل به روش پاشش شيميايي ديناميكي
782
ايجاد پوشش هاي Al-Si بر روي سوپر آلياژ In738 Lc
783
ايجاد پوشش هاي TIC-FE روي زير لايه فولادي با استفاده از فرآيند سنتز احتراقي انفجاري
784
ايجاد پوشش هاي TIN ,TIC, (C,N ) TI روي كرافيت به روش PACVd و ارزيابي خواص آنها
785
ايجاد پوشش هاي آب گريز نيكل و نيكل-تنگستن با ساختار سلسله مراتبي و ارزيابي خواص و دوام آن ها
786
ايجاد پوشش هاي آلومينيوم منگنز بر روي فولاد ساده كربني به روش غوطه وري گرم
787
ايجاد پوشش هاي آلياژي Ni - w آمورف و نانو كريستالي به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي رفتار خوردگي اين پوشش ها
788
ايجاد پوشش هاي آندي با اكسيدهاي روتنيوم، ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد آن ها
789
ايجاد پوشش هاي پايه كروم بر فولاد ساده كم كربن به روش سمانتاسيون بسته اي
790
ايجاد پوشش هاي جاذب خورشيدي به روش آندايزينگ رنگي آلومينيوم و ارزيابي خواص تابشي آن
791
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي Ni-Ti-C روش جوشكاري بر سطح فولاد زنگ نزن آستنيتي و ارزيابي رفتار سايشي
792
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي نانونيكل حاوي ذرات كروم
793
ايجاد پوشش هاي نانو كريستالي كبالت- تنگستن رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص آن
794
ايجاد پوشش هاي نفوذي چندجزيي آلومينيمي بر روي فولادهاي كم آلياژي و بررسي مقاومت اكسيداسيون آن
795
ايجاد پوشش هاي واناديم به روش پلاسماي الكتروليتي
796
ايجاد پوشش¬هاي دوگانه IrO2-Ta2O5 تقويت شده با نانو تيوب كربني و بررسي رفتار الكتروشيميايي
797
ايجاد پوششهاي الكترولسي از Ni-Zn-W-P در حضور ساخارين (Saccharin) بر روي فولاد و مقايسه مقاومت به خوردگي و ميكروسختي و مورفولوژي آن نسبت به پوشش كروم سخت
798
ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمر اپوكسي مقاوم به خوردگي بر روي آلومينيوم سري 5000 در محيط هاي دريايي
799
ايجاد پوششهاي نانو كامپوزيتي پليمر اپوكسي مقاوم به خوردگي برروي آلومينيوم سري 5000 در محيط هاي دريايي
800
ايجاد پوشش‏هاي نانوساختار Ta/TaN روي فولاد AISI 316L به منظور بهبود رفتار الكتريكي/الكتروشيميايي صفحات دوقطبي پيل‏ سوختي
801
ايجاد پيوند عرضي با استفاده از نور در پلي مر مناسب ﴿پلي اتيلن و ...﴾ و بررسي خواص گرمايي و مكانيكي آن
802
ايجاد تابعيت مكاني مفروض براي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي فركانس پايين
803
ايجاد تخلخل بر روي سطح مس توسط فرآيند الكترونشست به منظور بهبود فرآيند جوشش
804
ايجاد تركيب بندي گرافيكي با استفاده از حروف فارسي
805
ايجاد تركيبات تيتانيمي و توسعه پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Ni بر زير لايه فولاد ابزار كربني و بررسي تاثير اين پوشش ها بر رفتار تريبولوژيكي فولاد
806
ايجاد تصاوير در محيط هاي سيال و شفاف بر مبناي اثر آكوستر- اپتيك
807
ايجاد تصوير گسترده با استفاده از تصاوير ويدئويي با وجود حركت در صحنه
808
ايجاد تصوير گسترده با شبكه حسگر بي سيم به كمك پردازش توزيع شده
809
ايجاد تغذيه هوشمند در حلقوي تاري با استفاده از توسعه سخت افزاري مكانيزم تغذيه مثبت
810
ايجاد تغيير در سيستم انتقال قدرت هيبريد تويوتا جهت ايجاد يك گيربكس دو دنده
811
ايجاد تغييرات در ساخت ترموسيفون به منظور افزايش ضريب انتقال حرارت
812
ايجاد تغييرات در نازل و بررسي تاثير آن در خواص نخ چرخانه
813
ايجاد توسعه و مديريت علائم تجاري ايران براي بازار جهاني
814
ايجاد جعبه ابزار FES-LAB در محيط MATLAB جهت مدل سازي سيستم هاي عضلاني اسكلتي
815
ايجاد جهش نقطه اي هدفمند در مولكول هورمون رشد نوتركيب انساني و بررسي خواص آن
816
ايجاد چار چوبي جهت ارزيابي فرهنگ سازماني در دانشگاه پيام نور استان بوشهر
817
ايجاد چارچوب سيستم اطلاعات مديريت پروژه براي برقراري ارتباطات ذينفعان در پروژه هاي سه عاملي
818
ايجاد چارچوبي جهت ارزيابي فرهنگ سازماني در دانشگاه پيام نور استان بوشهر
819
ايجاد حافظه شكل در فيلم هاي پلي استري به وسيله كنترل تبلور همدما
820
ايجاد حافظه شكلي در پارچه پنبه اي
821
ايجاد حس تعلق در فضاهاي باز مجتمع مسكوني با توجه به الگوهاي معماري ايراني- اسلامي و طراحي مجتمع مسكوني در اصفهان
822
ايجاد خاصيت ابرآبگريزي روي سطح ورق تيتانيوم و بررسي خاصيت ترشوندگي آن
823
ايجاد خزشگر تاكيدي و هست شناسي براي موتور جستجوي معنايي در حوزه صفحات فارسي ICT
824
ايجاد ديسپرسيون هاي پيگمنت ها در سيستم آبي براي مصارف چاپ پارچه
825
ايجاد رئومتر محاسباتي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
826
ايجاد روش هايي براي انديس گذاري، جستجو و رتبه بندي صفحات براي موتور جستجوي معنايي در حوزه صفحات فارسي ICT
827
ايجاد روكش سخت سطحي توسط استالايت و ذرات سخت به روش TIG بر فولاد و بررسي رفتار سايشي
828
ايجاد روكش سراميكي بر روي براكت ارتودنسي به وسيله روش پلاسما اسپري و بررسي سختي آن
829
ايجاد ريشه‌هاي مويين در دو گونه‌ي گياهي از خانواده‌ي سولاناسه با استفاده از آگروباكتريوم رايزوژنز و بررسي توليد تروپان آلكالوييدها در اين ريشه‌ها
830
ايجاد زمان بندي مقاوم با عدم قطعيت در پارامترهاي پروژه
831
ايجاد زنجيره از مجموعه نقاط با شرايط محدود در فضاي دو بعدي
832
ايجاد زنجيره اي از سرويس ها براي ارايه خدمات جديد در محيط گريد
833
ايجاد زيرساخت تحقيقاتي و بانك اطلاعاتي بيومكانيك ميكروگرانش
834
ايجاد زيرساختمناسب براي يكبانكاطلاعاتGISبا كاربرد در برنامه ريزي هاي شهري
835
ايجاد ساختار فوق ريز دانه / نانو در يك فولاد بينيتي- مارتنزيتي با استفاده ار فرايند ترموديناميكي پيشرفته
836
ايجاد ساختار نانو با استفاده از فرايند پيچش تحت فشار بالا ﴿HPT ﴾ و ارزيابي ساختار و رفتار مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024
837
ايجاد ساختار نانو كريستال در ورق هاي فلزي از طريق فرايند پرسكاري توسط بالشتك لاستيكي در قالب شيار دار
838
ايجاد ساختار نانو كريستالي كامپوزيت ni/a-Al2O3 در حمام سولفانات به كمك تكنيك DC و بررسي خواص تريبيولوژيكي آن
839
ايجاد سازه هايي براي اشتغال زايي دستفروشان
840
ايجاد سامانه هاي نانوساختار مولكولي جديد در سطح الكترود طلا از طريق فري اكسامه دارنمودن در- محل و خارج از- محل و رديابي آن به كمك روش هاي ......
841
ايجاد ستون در روش سيمپلكس صحيح
842
ايجاد سختي خمشي در كالاي پلي استر با استفاده از ليزر
843
ايجاد سرگرمي و بهبود رابطه كاربر با محصول از طريق خلق شخصيت ﴿كاراكتريزه كردن﴾ در محصولات
844
ايجاد سرويس هاي جديد از به همبندي سرويس موجود در وب براساس AI-Planning با استفاده از Reo و Constraint Automata
845
ايجاد سطح فوق آب گريز آلومينيوم 6061 به روش آندايزينگ تك مرحله اي و مشخصه يابي آن
846
ايجاد سطوح آب گريز روي شيشه و بررسي خاصيت تر شوندگي آن
847
ايجاد سطوح آبگريز با استفاده از پلاسما
848
ايجاد سطوح خود تميز شونده (Self cleaning) در عدسي ها و شيشه هاي اتومبيل
849
ايجاد سطوح خود تميز شونده روي شيشه هاي ساختماني
850
ايجاد سويه پيكيا پاستوريس مقاوم به مايكوفنوليك اسيد از طريق انتقال ژن كد كننده ي اينوزين منوفسفات دهيدروژناز
851
ايجاد سيستم ارزيابي كيفيت محصول براي يك واحد ذوب ريسي POY
852
ايجاد سيستم باكتريايي نمايش سطحي پپتيد متصل شونده به فلزات جهت جذب بيولوژيكي فلزات سنگين
853
ايجاد سيستم خبره پشتيبان تصميم گيري مديريت پروژه بر اساس PMBOK
854
ايجاد سيستم خبره در موردحل مشكلات مكانيكي ماشين بافندگي
855
ايجاد سيستم كنترل كيفيت آماري در كارخانه كيمياي ايران
856
ايجاد سيستم كنترل كيفيت در كارخانجات ريسندگي و بافندگي سلك باف يزد
857
ايجاد سيستم مالي و حسابداري يكپارچه مناطق ساحلي
858
ايجاد سيستم مديريت پروژه براي طراحي و ساخت سيستم يكپارچه و فراگير نوآوري با زمان‌هاي احتمالي: مورد كاوي در يك واحد پتروشيمي
859
ايجاد سيستم مكانيزه نظارت و نگهداري تجهيزات بهره برداري پست ها و بهبودبخشي به عملكرد بهره برداري پست هاي
860
ايجاد سيستم نظارت و بازرسي بانكداري در ايران
861
ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ﴿MIS) با رويكرد ايجاد زير ساخت هاي طراحي آزمايشها ﴿DOE)
862
ايجاد سيستم هاي خبره با استفاده از منطق فازي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
863
ايجاد سيستم يكپارچه طراحي اتوماتيك قالب اكستروژن براي مقاطع توخالي تك حفره
864
ايجاد سيكل هاي مناسب براي تحليل موثر قاب ها به روش نيرو ها
865
ايجاد شبكه از ميكرو كنترلرها جهت مانيتورنيگ و كنترل
866
ايجاد شبكه بندي يكنواخت و غيريكنواخت بصورت اتوماتيك
867
ايجاد شبكه حسگر بيسيم با تكنولوژي Zig Bee و استفاده از آن در كنترل هوشمند ساختمان
868
ايجاد شبكه گردشگري در قم، كاشان و محلات
869
ايجاد شبكه هاي كامپيوتري
870
ايجاد شرايط كليدزني نرم براي مبدل هاي خانوداه فلاي بك با استفاده از اسنابرهاي بدون تلفات پسيو
871
ايجاد شكاف و ترك در فيلامنت هاي پلي استر در اثر تركيب II ـ پروپيل آمين و مقايسه شرايط بعد از آمينه كردن با اندازه گيري قطر الياف
872
ايجاد عدالت در بهره وري انرژي در شبكه هاي مخابراتي چند ورودي- چند خروجي با تغذيه بي سيم
873
ايجاد عملكردي خلاقانه در طراحي كفش﴿زيره هاي جدا شونده با انواع كاركرد﴾
874
ايجاد فاصله اجتماعي فرهنگي بين جوانان و بزرگسالان شهرستان گنبد كاووس
875
ايجاد فرم كايمريك در ژن ليپاز باكتريايي
876
ايجاد فرم كايمريك درپن ليپاز باكتريايي
877
ايجاد فضاي شرقي با الهام از نگاره هاي مكتب هرات
878
ايجاد فوم آلومينيومي از طريق افزودن كربنات كلسيم به آلومينيوم مذاب
879
ايجاد قابليت تحليل آيروالاستيك در نرم افزار Ansys بر مبناي الگوي آيروديناميكي رتبه كاسته
880
ايجاد قوانين شناسايي حملات ناشناخته براي دستگاه ‌هاي IDS با استفاده از تكنيك تشخيص سناريو حملات چند مرحله اي
881
ايجاد كامپوزيت پايه منيزيمي سطحي در بهبود خواص سايشي
882
ايجاد كانال پنهان با استفاده از ويژگي هاي پروتكل هاي مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم موردي
883
ايجاد كانال پنهان پوياي زماني-ذخيره‌اي در شبكه‌ي اقتضايي خودرويي با دستيابي به حجم بالاي داده‌ي پنهان انتقالي
884
ايجاد كانال پنهان زماني در شبكه هاي بي سيم 802.11 با استفاده از بازه هاي خالي موجود در كانال بي سيم
885
ايجاد كانال و بررسي تاثير آن روي جوشش هسته اي
886
ايجاد كدهاي CNC قطعات فرزكاري دو بعدي به كمك كامپيوتر
887
ايجاد كربن پيرو ليتيك به روش بخارات شيميايي و تلقيح گاز
888
ايجاد گياهچه هاي يكسان از طريق كشت سلول و بافتهاي خرماي رقم مضافتي Phoenix Dactyliferal
889
ايجاد لاين هاي دابل ها هاپلوئيد در كلزا با استفاده از كشت ميكروسپور و ارزيابي آنها براي مقاومت به تنش شوري
890
ايجاد لايه ZnS و بهبود خواص فوتوالكتروشيميايي توسط نانوذرات نقره
891
ايجاد لايه اكسيد آلومينيوم به روش تبخير واكنشي فعال شده (ARE)
892
ايجاد لايه دوتايي نيتريدي-TiN روي فولاد DIN 1.2344 به روش نيتروژن دهي پلاسمايي و PACVD
893
ايجاد لايه نيتريد تيتانيم (TIN) سطحي برروي آلياژ 4Vـ 6Al Ti توسط بمباران يون نيتروژن
894
ايجاد لايه نيكل- كبالت- پلاتين به روش رسوب دهي الكتريكي پالسي و بررسي سينتيك واكنش اكسايش متانول بر روي آن
895
ايجاد لايه هاي نازك TiN از طريق روش PACVD
896
ايجاد لايه هاي نانوساختار (C,N﴾ وTi روي فولاد 1.2606 DIN به روش PACVD و ارزيابي خواص مكانيكي آن
897
ايجاد لايه هاي نانوساختار Ti(C,N) روي فولاد DIN 1.2606 به روش PACVD و ارزيابي خواص مكانيكي آن
898
ايجاد لايه‌ي نانوهيدروكسي‌آپاتيت بر زيرلايه‌ي تيتانيومي اصلاح يافته
899
ايجاد مجموعه داده‌اي از مقوله‌هاي معنايي گروه‌هاي اسم + اسم فارسي به صورتي قابل پردازش در رايانه
900
ايجاد محيطي نرم افزاري براي طراحي سيستم هاي پردازش سيگنال براساس پردازنده TMS320C3X با استفاده از VHDL
901
ايجاد مدل پارامتر يك سه بعدي ناحيه تحتاني گردن ( C3-C7 ) به روش المان محدود
902
ايجاد مدل پيش بيني گريز مشتريان بر اساس رويكرد داده كاوي مبتني بر خوشه بندي با استفاده از شبكه عصبي
903
ايجاد مدل هاي EMG محور براي پيش بيني نيروهاي عضلاني در حركات انسان
904
ايجاد مديريت جريان كاربا تعامل سرورهاي Share point و Exchange
905
ايجاد مركز تجاري خدماتي جهت توسعه ميان افزاي مركز شهر همدان نمونه موردي بافت پل پهلوانان
906
ايجاد مركز تعميرات اساسي هواپيماهاي مسافري در داخل كشور
907
ايجاد مشخصه عملكرد رله ديستانس از نوع RAZFE
908
ايجاد مقاومت به ويروس پيچيدگي بوته در چغندر قند با استفاده از روش خاموشي آر . ان . ا
909
ايجاد مقاومت دارويي در رده سلول هاي بنيادي سرطاني مولد لوسمي لنفوبلاستي حاد و مطالعه ي پروفايل بياني ژن هاي ABCA2 و ABCA3 در سلول هاي مقاوم
910
ايجاد مكانيزم كنترل موجودي براي قطعات يدكي شركت فولاد آلياژي ايران
911
ايجاد موتاسيون هاي نقطه اي در rice- nsltp 2 با هدف افزايش خاصيت فلورسانس آن
912
ايجاد مورفولوژي لايه اي در فرآيند اكستروژن لوله اي آلياژهاي 6 - PA / PE HD و ارزيابي پارامترهاي موثر بر آن
913
ايجاد ميكروساختار بهينه براي اكستروژن نيمه جامد آْلياژ 7075 آلومينيوم با عمليات حرارتي
914
ايجاد ميكروساختار سطحي روي فلز مس به منظور افزايش انتقال حرارات جوششي
915
ايجاد ميكروكانال در پليمر PMMA با استفاده از كندگي و اتصال ليزري
916
ايجاد نانو الكترو لسي روي- تنگستن - بوربر روي فولاد و مقايسه خوردگي و سايش آنها نسبت به پوشش هاي كروم سخت و مقايسه مورفولوژي آنها
917
ايجاد نانو ذرات نيكل بر روي گرافيت به روش الكترول ساستفاده از آن به عنوان آند در اكسيداسيون متانول
918
ايجاد نانو زبري بر سطوح منسوجات و بررسي آثار حاصل از آن
919
ايجاد نانو ساختار در فرآيند توليد الياف پلي يورتان حافظه دار با روش محلول ريسي
920
ايجاد نانو ساختار روي سطح پلي اتيلن ترفتالات بوسيله تغييرات ضربانهاي ليزر پالسي KRF و مطالعه زيست سازگاري سطوح آمايش شده
921
ايجاد نانو ساختار سطحي به روش SSPD بر روي نمونه فولادي
922
ايجاد نانو ساختار گرادياني ZnO با استفاده از الكتروشيمي دوقطبي
923
ايجاد نانوساختار گرادياني بر روي سطح مس با استفاده از الكتروشيمي دو قطبي
924
ايجاد نانوساختارهاي 1و10-فنانترولين آهن(II) بر روي سطح الكترودهاي طلا و كربن شيشه‌اي و مطالعه فعاليت آن‌ها براي بازهاي DNA
925
ايجاد نرم افزارهاي تسليهاتي براي پردازش گفتار تحت Windows
926
ايجاد نرم افزاري براي شناسايي قطعه داراي شيب هاي منفي و تبديل آن به قطعات ساده قابل ماشينكاري با ماشين هاي سه محوره
927
ايجاد نسخه اندرويد سايت يادآموز براي سامانه هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد
928
ايجاد نظام تضمين كيفيت براساس استانداردهاي ISO 9000 در امور فروش شركت توزيع برق قزوين
929
ايجاد نظام جامع اطمينان مرغوبيت در مراحل طراحي و پياده سازي سيستم هاي مكانيزه
930
ايجاد نقشه پيوستگي ژنتيكي بين گونه اي گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
931
ايجاد نقشه ساختار دانش مديريت منابع انساني سبز
932
ايجاد نقشه عمق با استفاده از تصاوير استريو
933
ايجاد نگاشت بين دو مدل شبكه اسپايكي جهت كمك به ايجاد مهارت هاي جديد
934
ايجاد نوعي پروتكل ارتباطي ميان موجودات يك زندگي مصنوعي
935
ايجاد نيروي محرك در صندلي چرخدار با قابليت تغيير ابعاد هندسي
936
ايجاد هماهنگي بين عامل هادر سيستم هاي چند عاملي به كمك PSO و اتوماتاي يادگير
937
ايجاد هماهنگي حفاظتي در شبكه هاي توزيع مجهز به توليد پراكنده به منظور تحت پوشش قرار دادن حالات مختلف عملكردي شبكه
938
ايجاد همكاري بين گره ها و افزايش قابليت دسترسي به سرويس در شبكه هاي سيار بي سيم موردي با استفاده از نظريه بازي ها
939
ايجاد و ارزيابي پوشش آمورف Ni-Nb با روش آلياژسازي مكانيكي
940
ايجاد و ارزيابي پوشش الكترولسNi-P روي آلياژ منيزيم AZ31
941
ايجاد و ارزيابي پوشش هاي ساده و تركيبي كروم به روش PVD‏ روي فولاد
942
ايجاد و ارزيابي خواص پوشش هاي TiN ، TiAIN،TiAlON بر سطح فولاد D3 به روش تبخير قوس كاتدي
943
ايجاد و ارزيابي خواص تربيولوژيكي پوشش نانو كامپوزيتي خودروانكاNiAl-Cr2O3- Ag-CNT-WS2
944
ايجاد و بررسي پوشش محافظ/رساناي 3O4(Mn,Co) روي فولاد زنگ‏نزن فريتي از طريق آبكاري و اكسيداسيون
945
ايجاد و بررسي پوشش همزمانB/Si به روش سمانتاسيون بر فولاد گرم‌كار H11 در جهت افزايش مقاومت به سايش
946
ايجاد و بررسي تخلخل سطحي نانو الياف پلي كاپرولاكتون جهت كاربرد در پزشكي
947
ايجاد و بررسي خواص پوشش‌هاي اسپينلي منگنزدار بر فولادهاي زنگ‌نزن فريتي
948
ايجاد و بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي پليمري برروي فولاد نيتراته شده 1.8509 به روش QPQ
949
ايجاد و بهبود پوشش هاي مقاوم به خوردگي Cr3C7 و CrN بر روي صفحات دوقطبي پيل سوختي با غشاء پليمري
950
ايجاد و پياده سازي الگوريتم هاي جديد در اتوماتاي سلولي
951
ايجاد و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت نت در كارخانه فولاد ميبد
952
ايجاد و تثبيت مورفولوژي لايه اي در فيلم پلي اتيلن - نشاسته گرمانرم
953
ايجاد و توسعه روش هاي نوين براي تلفيق داده شي ء گرا
954
ايجاد و توسعه ساختار چند هسته اي نمونه موردي؛ شهر مشهد
955
ايجاد و كنترل حركت با استفاده از تحريك روي سخت شامه‌اي با تحمل وزن
956
ايجاد و مشخصه يابي پوشش ZnO اعمال شده از طريق فرايند پاشش حرارتي جهت مصارف فتوكاتاليتيكي
957
ايجاد و مقايسه نانوساختارها در مواد با تابش پالس هاي ليزري فمتوثانيه و نانوثانيه
958
ايجاد وب سايت ويكي آي سي تي
959
ايجاد يك پوشش اصلاح كننده بر روي غشا PEBA و بررسي رفتار تراوايي و جداسازي غشاي حاصل
960
ايجاد يك چارچوب براي بهبود مديريت مصرف انرژي خانگي در سيستم هاي مبتني بر عرضه تقاضا
961
ايجاد يك ريسك مدل بر اساس تكنيك‌هاي داده‌كاوي براي پيش بيني خطر ايجاد عوارض در جراحي قلب
962
ايجاد يك سري طرحهاي مورد لزوم زندگي با الهام از طرحهاي قلمكار ايران
963
ايجاد يك سيستم جمع آوري اشياء اضافي در يك محيط توزيعي شيئ گرا
964
ايجاد يك سيستم خبره به منظور ارائه طرح قالب هاي تزريق پلاستيك
965
ايجاد يك سيستم كنترل آماري فرآيند در شركت توليدي پوشاك روستا قهرود
966
ايجاد يك سيستم نگهداري و تعميرات (نت ) برنامه ريزي شده و مقايسه آن با وضعيت موجود در شركت پلي اكريل ايران (ارائه الگوريتمي در جهت اجراي سيستم طراحي شده )
967
ايجاد يك سيستم هوشمند جهت تخصيص امكانات سيستم مخابراتي به مشتركين توسط شبكه عصبي مصنوعي
968
ايجاد يك شبه موتورجستجوگر روي پلت فرم لينوكس با ديتا بيس اوراكل
969
ايجاد يك لايه امنيتي وب سرويس
970
ايجاد يك مدل براي توانبخشي ورزشي از طريق اينترنت ﴿اولين گام: كمردرد﴾
971
ايجاد يك مدل ديناميك سيستمهاي فازي براي حل مسايل ديناميك سيستمها در شرايط عدم اطمينان
972
ايجاد يك مدل كاملتر براي حل مسئله تعيين اندازه اقتصادي سفارش
973
ايجاد يك موتور محاسباتي براي شبيه سازي سيستم هاي ديناميكي و انتقال حقيقي
974
ايجاد يك نرم افزار سيستم پشتيبان تصميم گيري باليني جهت كاهش احتمال بروز عارضه آمبولي ريه (Pulmonary Embolism) و ترمبوز وريد ي عمقي پا (Deep Venous Thrombosis) در يكي از بيمارستان هاي آموزشي كرمان و بررسي ديدگاه پزشكان و پرستاران شاغل در بخش مربوطه در مورد اين سيستم
975
ايجاد يك واسط مغز و رايانه از طريق تشخيص تصور حركت از روي سيگنال‌هاي مغزي
976
ايجاد يك واسط مغز و رايانه از طريق تشخيص گفتار از روي سيگنال‌هاي مغزي با روش يادگيري ماشين
977
ايجادومقايسه نانوساختارها در مواد با تابش پالس هاي ليزري فمتوثانيه ونانو ثانيه
978
ايجاز و اطناب در "خسرو و شيرين" نظامي گنجوي
979
ايجاز و اطناب در شاهنامه
980
ايدآل هاي (m,n)- بسته در حلقه هاي تعويض پذير
981
ايدآل هاي كوچك و بزرگ از يك حلقه شركت پذير
982
ايدآلهاي غير عادي
983
ايدئولوژي انديشي از ديدگاه دكتر علي شريعتي
984
ايدئولوژي در ترجمه متون خبري: رويكرد تحليل انتقادي گفتمان
985
ايدئولوژي و فرم در سينماي ايران
986
ايدئولوژي و فرم در سينماي ايران
987
ايدال توريك و دوكهادهاي قطري
988
ايدال هاي فازي اول روي حلقه هاي غير جابجايي
989
ايدز در دندانپزشكي = dentistry in AIDs
990
ايدز و جراحي
991
ايدز و جراحي
992
ايدز و جراحي
993
ايده ، اتود، اجرا
994
ايده ،اتود،اجرا
995
ايده آل - تحول پذيري اپراتورهاي مثبت
996
ايده آل ها و ايده آل هاي اول در نيم حلقه ها و ويژگي هاي آنها
997
ايده آل ها و زير مدول هاي اول ضعيف
998
ايده آل ها و زير مدول هاي مدول ضربي
999
ايده آل ها و نمايش ها در جبرهاي نيم گروهي خاص
1000
ايده آل هاي ابتدايي دو جاذب در حلقه هاي تعويض پذير
بازگشت