<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اندازه گيري همزمان الكتروشيميايي لوودوپا، همووانيليك اسيد و آسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آلزارين قرمز متصل شده با كربن نانوتيوپ
2
اندازه گيري همزمان دو پامين و اسيد اسكوربيك در نمونه حقيقي با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي ) pls (
3
اندازه گيري همزمان دوپامين و آسكوربيك اسيد توسط روشهاي كمومتري و تكنيك ولتا متري چرخه اي
4
اندازه گيري همزمان دوپامين، اوريك اسيد و آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترد كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره پوشيده شده از اريوكروم بلك T
5
اندازه گيري همزمان سه علف كش فتوكسي اسيد در نمونه هاي آبي با ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پرشده و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
6
اندازه گيري همزمان سيانوكوبالامين و هيدروكسو كوبالامين در تركيبات دارويي فوتوليز شده با استفاده از پردازش تصاوير رنگي و آناليز فاكتوري بر پايه كاهش مرتبه
7
اندازه گيري همزمان سيستئين ، اوريك اسيد و تيروزين به وسيله الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با پلي (4-(2- پاراتوليل دي ازنيل ) بنزين 1و2و3 تري اول )در حضور نانو ذرات طلا
8
اندازه گيري همزمان فلزات سرب ،كادميوم ،مس ،روي و سلنيوم در نمونه هاي شير لبني توليد شده در شهرها صنعتي ايران به روش ولتامتري عاريسازي آندي و كاتدي
9
اندازه گيري همزمان كاتيون هاي منگنز و روي در زعفران بعد از پيش تغليظ بر روي الومينا
10
اندازه گيري همزمان كافئين وپاراستامل در محصولات دارويي به روش اسپكتروفوتومتري مشتقي نوع دوم -تقاطع صفر
11
اندازه گيري همزمان مس ، سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكارگيري ليگاند 1 - ( 2 - پيريديل آزو-)2- نفتول به روش استخراج فاز جامد - اسپكترومتري جذب اتمي شعله
12
اندازه گيري همزمان مقادير كم يون هاي نيكل و مس با استفاده از افزايش استاندارد نقطه اسپكتر فتومتري مشتق اول
13
اندازه گيري همزمان مورفين و ديكلو فناك و وارفارين به وسيله الكترود خمير كربن اصلاح شده در حضور نانو لوله هاي چند ديواره و اسپينل
14
اندازه گيري همزمان نيترات ونيتريت درنمونه هاي زيست محيطي بابكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتريك وكمومتريكس
15
اندازه گيري همزمان هيدروكسيل آمين، هيدرازين و فنول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاح گر آلي و نانوذرات منيزيم اكسيد و تيتانيم دي اكسيد
16
اندازه گيري همزماني تريپتوفان و پنيسيل آمين به روش ولتامتري با استفاده ̍ از الكترود خمير كربن اصالح شده با 4و4 بي فنول و نانولوله هاي كربني چند ديواره
17
اندازه گيري هورمون رشد انسان به كمك اثر كاتاليستي نانو ذرات طلا و اندازه گيري همزمان برخي داروها در مقادير كم با استفاده از روش نورتابي شيميايي كوپل شده با روش ماشين بردار تكيه گاه
18
اندازه گيري هوموسيستئين تام پلاسما در مبتلايان به بيماري عروق كرونر به روش كروماتوگرافي با كارايي بالا(HPLC)
19
اندازه گيري هوموسيستئين تام پلاسما در مبتلايان به بيماري عروق كرونر به روش كروماتوگرافي با كارايي بالا(HPLC)
20
اندازه گيري هيدرازين و آهن (III) به روش سينتيكي - اسپكترفتومتري
21
اندازه گيري هيدرو كربن هاي چند حلقه اي آروماتيك در آب توسط ريز استخراج فاز مايع ايستا و پويا و كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
22
اندازه گيري هيدروژن سولفيد در هوا بر اساس واكنشگر رودامين B و حسگرهاي كاغذي
23
اندازه گيري هيدروكسيل آمين هيدروكلرايد براساس رزونانس پلاسمون سطح و لومينسانس نانو ذرات نقره
24
اندازه گيري و آناليز تاخير بسته ها در بسته ها به صورت مبداء و مقصد
25
اندازه گيري و آناليز تراكم گاز رادون در آب شهرستان خرم آباد
26
اندازه گيري و اتوماسيون با استفاده از محيط شبكه
27
اندازه گيري و ارتقاء بهره وري در مراكز خدماتي و بهداشتي با استفاده از تكنيك DEA در مورد بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
28
اندازه گيري و ارزيابي چروك پارچه با استفاده از پردازش تصوير و قوانين نور
29
اندازه گيري و ارزيابي ميزان بازگشت از چروك پارچه به صورت مداوم
30
اندازه گيري و ارزيابي ميزان پايداري ستون فقرات به كمك روش تحليل ديناميك غير خطي
31
اندازه گيري و انتقال بي سيم اطلاعات ﴿طراحي و پياده سازي كنتور هوشمند﴾
32
اندازه گيري و برآورد تبخير از سطح مخازن تعدادي از سدهاي استان خراسان
33
اندازه گيري و بررسي اثرات تداخلي تومور ماركرهايca.521-ca.91-9
34
اندازه گيري و بررسي تجربي فضايي پرتو ليزر با مد TEM oo
35
اندازه گيري و بررسي جا به جايي طيفي فلوئورسانس القايي ليزري در محيطهاي رنگينه آلاييده به نانوذرات پراكننده
36
اندازه گيري و بررسي خواص پپتيدهاي زيست فعال حاصل از تيمار آنزيمي گوشت شتر
37
اندازه گيري و بررسي رابطه بين شاخص هاي بي ثباتي ازدواج ها و احتمال طلاق آنها در زوجين در 5 سال ازدواج يا بيشتر
38
اندازه گيري و بررسي صداي فن ها با روتورهاي نيمه مخروطي و استوانه اي
39
اندازه گيري و بررسي عوامل موثر بر اشتغال در بخش غير رسمي ايران
40
اندازه گيري و بررسي غلظت گاز رادون آب هاي زيرزميني در مجاورت گسل شهر بابك به منظور پيش بيني زلزله
41
اندازه گيري و بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و دماي كوري فريت هاي نيكل و نيكل روي
42
اندازه گيري و بررسي نقش كارنيتين و فوليك اسيد در كاهش خستگي زودرس در افراد مبتلا به تالاسمي مينور
43
اندازه گيري و بررسي نقش كارنيتين و فوليك اسيد در كاهش خستگي زودرس در افراد مبتلا به تالاسمي مينور.
44
اندازه گيري و برنامه ريزي بهبود بهره وري براساس شاخص هاي مالي در صنايع ريسندگي پشم
45
اندازه گيري و بهبود نمايه سه بعدي چهره با استفاده از تكنيك رويه نگاري ماره
46
اندازه گيري و بهينه سازي تابش هاي ايكس سخت و نرم دستگاه پلاسماي كانوني UIPF
47
اندازه گيري و پيش تغليظ مقادير بسيار كم جيوه و سرب با استفاده از جاذب هاي مغناطيسي اصلاح شده گرافن اكسيد در نمونه هاي آبي و غذايي
48
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در شركت تراكتور سازي ايران
49
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري صنايع كارخانه اي استان يزد: گروه هاي ISIC
50
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروه هاي صنايع ايران ﴿1351 - 1372 ﴾
51
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروههاي صنايع كارخانه اي ايران ( 78 - 1358 )
52
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در واحدهاي صنعتي استان خراسان
53
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري نيروي كار در صنعت بافندگي (همراه مطالعه موردي)
54
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري و پارامترهاي كنترل فني در كارخانه ذوب آهن اصفهان
55
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم رادون در منابع آبي شيراز , measurement and analysis of radon gas concentration in water sources of shiraz
56
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در آب فردوس , Measurment and analysis of radon gas concentration in water of ferdows
57
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در منابع آبي شهر زابل
58
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در منابع آبي شهر زابل
59
اندازه گيري و تجزيه و تحليل رشد بهره وري كل عوامل توليد در صنعت برق ايران﴿1387-1373﴾
60
اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري در شركت كاشي يزد
61
اندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رادون و راديوم در آب جيرفت , Measurment and analysis of rate radon and radium in jirofts water
62
اندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رادون و راديوم در آب شرب رامسر
63
اندازه گيري و تحليل اثر ساختار بازار صنعت پتروشيمي ايران بر تجارت درون صنعت بين ايران و تركيه
64
اندازه گيري و تحليل اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي در ايران دوره مورد بررسي: 1387-1357
65
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد
66
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركتهاي پروژه محور.
67
اندازه گيري و تحليل بهره وري در مجتمع پتروشيمي شيراز
68
اندازه گيري و تحليل بهره وري كل عوامل صنايع كارخانه اي در كشورهاي منتخب ﴿1386-1359﴾
69
اندازه گيري و تحليل تجربي ضرايب فشار در دريچه هاي دو نوع بادگير
70
اندازه گيري و تحليل خواص نانو مكانيكيريز ساختار بينايتي
71
اندازه گيري و تحليل سطح رضايت مشتريان در مراكز درماني؛مطالعه موردي بيمارستان اكباتان همدان
72
اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
73
اندازه گيري و تحليل كارايي فني در صنعت نساجي ايران با استفاده از روش DEA در سال هاي 1373 لغايت 1380
74
اندازه گيري و تحليل و توسعه شاخص هاي موثر كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
75
اندازه گيري و تحويل اثر گازهاي افزودني بر توليد اشعه ايكس و نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف
76
اندازه گيري و تخمين ويژگي هاي هيدروليكي خاك با نفوذ سنج مكشي و شبكه هاي عصبي مصنوعي در مقياس حوضه ي آبخيز
77
اندازه گيري و تعيين مقدار بهينه پتانسيل اكسيداسيون و احيا (ORP) در مدار فلوتاسيون موليبدنيت سرچشمه
78
اندازه گيري و ثبت ارتعاشات توسط يك شتاب سنج
79
اندازه گيري و ثبت دبي جريان آب توسط فلومتر IFC020 از طريق PC
80
اندازه گيري و ثبت و موقعيت چشم
81
اندازه گيري و دزيمتري رادون/تورون و دختران آنها از طريق اسپكترومتري آلفا بوسيله آشكارساز ردپاي هسته اي پلي كربنات
82
اندازه گيري و سطح درام در واحد بخار سيكل تركيبي نيروگاه
83
اندازه گيري و سنجش كارآيي واحدهاي عملياتي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
84
اندازه گيري و سنجش كارآيي واحدهاي عملياتي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي: شركت بهره برداري متروي تهران)
85
اندازه گيري و كنترل ارتعاشات صفحه فلزي با استفاده از ميكروكنترلر AVR
86
اندازه گيري و كنترل جريان آب مصرفي ساختمان از طريق تلفن هاي هوشمند
87
اندازه گيري و محاسبه پارامترهاي پخشي نوترون در محيط كند كننده
88
اندازه گيري و محاسبه توزيع فلوي نوترون هاي حرارتي حاصل از چشمه نوترون سريع BE-AM در آب
89
اندازه گيري و محاسبه چگالي جريان بحراني در ابررساناهاي سراميكي پايه - Yو Bi (ايتريم و بيسموت )
90
اندازه گيري و مدل سازي اكسيژن محلول آب رودخانه زاينده رود
91
اندازه گيري و مدل سازي ترموديناميكي حلاليت گازهاي هيدروكربني در يك مايع يوني
92
اندازه گيري و مدل سازي دانسيته ويسكوزيته و ضريب شكست محلول هاي پلي وينيل پيروليدون در الكلها در دما هاي مختلف
93
اندازه گيري و مدل سازي رياضي مقاومت به خوردگي فوم كامپوزيتي پايه آلومينيم با ذرات تقويت كننده ي SiC
94
اندازه گيري و مدل سازي سفتي و مواد جامد محلول آلو مبتني بر روش غير مخرب ضربه
95
اندازه گيري و مدل سازي ضريب فعاليت مولكول هاي زيستي در الكتروليت هاي آبي
96
اندازه گيري و مدل سازي ضريب هدايت گرمايي نانو سيال
97
اندازه گيري و مدلسازسي ويسكوزيته دانسيته و ضريب شكست محلول هاي پلي اتيلن گليكول400+متوكسي بنزن وپلي اتلين گليكول400+اتوكسي بنزن درد ماهاي مختلف
98
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي جداسازي مخلوط‌هاي با نقطه جوش نزديك با استفاده از فرآيند تشكيل هيدرات (محلول بنزن/ سيكلوهگزان)
99
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت كربن دي اكسيد در محلولهاي آبي آلكانول آمين در حضور نمك گرما مقاوم
100
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي حلاليتدي اكسيدكربن در محلول آبي نرمال متيل دي اتانول آمين (MDEA) و آمينواتيل - اتانول آمين (AEEA) در بارگذاريهاي پايين
101
اندازه گيري و مدلسازي حلاليت دي اكسيد كربن در آب دريا
102
اندازه گيري و مدلسازي دانسيته , ويسكوزيته و ضريب شكست پلي اتيلن تر فتالات در حلال1و2 دي كلر و استيك اسيد و مخلوط وزني 60/40 فنل-1و2 دي كلر وبنزن در دماهاي مختلف
103
اندازه گيري و مطالعه خواص انتقالي و حجمي مخلوط دوتايي مايع يوني 1-بوتيل 3-متيل ايميدازوليوم هگزافلوئورو فسفات PF6 [bmim] با تركيبات آروماتيك و بررسي برهم كنش هاي بين مولكولي با استفاده از روش هاي طيف سنجي مادون قرمز و رزونانس مغناطيسي هسته اي دوزي
104
اندازه گيري و مقايسه خواص برشي پارچه هاي تاري - پودي با استفاده از دو روش مختلف
105
اندازه گيري و مقايسه زمان تمركز با روش هاي تجربي
106
اندازه گيري و مقايسه مزيت نسبي بنگاه هاي كوچك و متوسط در صنعت فرش دستباف مطالعه موردي شهرستان اصفهان
107
اندازه گيري و مكان يابي تخليه جزئي در ترانسفور ماتور قدرت
108
اندازه گيري واپيچش قطعه ريخته گري شده zشكل سربي به روش المان محدود و مقايسه آن با داده هاي تجربي
109
اندازه گيري واپيچش قطعه ريخته گري شده نبشي شكل سربي به روش المان محدود
110
اندازه گيري واناليز تراكم گاز رادون در اب
111
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون در آب شهرستان گلباف
112
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون در منابع ابي شيراز
113
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون وراديوم در آب شهرستان فاروج
114
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون وراديوم در آب شهرستان فاروج
115
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان تراكم رادون در اب ناحيه داوران شهرستان رفسنجان
116
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون در تعدادي از واحدهاي صنعتي
117
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون وراديوم در اب جيرفت
118
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون وراديوم در اب شرب رامسر
119
اندازه گيري وتحليل ميزان ارتعاش دست وبازوي اپراتور درتراكتورهاي يونيورسال 056- مسي فرگوسن 582و992 درشرايط مختلف كاري
120
اندازه گيري ولتا متري گلوتاتيون و هموسيستئين با استفاده از يك الكترود خمير نانو لوله كربني اصلاح شده
121
اندازه گيري ولتامتري زايلتون بر پايه الكترود اصلاح شده خمير كربن با نانو ذره آلومينا
122
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
123
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
124
اندازه گيري ولتامتري ناپروكسن بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات سيليس
125
اندازه گيري ولتامتري همزمان استامينوفن وكدئين توسط الكترود وخمير كربن اصلاح شده با نانو كامپوزيت
126
اندازه گيري ولتامتري همزمان ترامادول و دوپامين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده توسط آليزارين قرمز و نانولوله هاي كربني چندجداره
127
اندازه گيري ولتامتري هيدرازين در سطح الكترود كربن شيشه اي و خمير كربن اصلاح شده توسط نانو لوله هاي كربني و تركيبات تيرون و پاراآمينوفنول
128
اندازه گيري ومحاسبه انرژي موثر طيف اشعه ايكس
129
اندازه گيري يون پتاسيم محلول در خون به روش غير تهاجمي با استفاده از سيستم فازي
130
اندازه گيري يون سولفيد بر اساس واكنش با 3و5 - دي نيترو بنزوئيك اسيد وسديم 1و2- نفتوكينون -4- سولفونات با روش هاي اسپكتروفتومتري واسپكتروفلوريمتري
131
اندازه گيري يون كادميوم (11) در نمونه هاي آبي توسط روش ولتامتري با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن , determination of cd )11( in water samples by voltammetry using nanomagnetite particles
132
اندازه گيري يون لانتانيم در نمونه هاي آبي با روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي با اسپكتروفتومتري مرئي - فرابنفش و بهينه سازي با روش هاي طراحي آزمايش
133
اندازه گيري يون نيكل با روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي با اسپكتروفوتومتري مريي - فرابنفش و بهينه سازي حذف يون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 پوشش داده شده با كيتوسان در نمونه هاي حقيقي
134
اندازه گيري يون هاي دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير و امكانسنجي اندازه گيري يون هاي دستگاه پلاسماي كانوني مينياتوري اميركبير
135
اندازه گيري يون هاي كبالت ، نيكل ، سرب ، مس و آهن ( ) با استفاده از آلوميناي پوشيده شده با سورفاكتانت سديم دودسيل سولفات
136
اندازه گيري‌‌ طيفسنجي نوري UV-Vis همزمان‌‌ يون‌‌هاي‌‌آهن(II) و آهن(III) با استفاده از روش‌‌هاي منحني درجهبندي چند متغيره
137
اندازه گيري، آناليز و ارزيابي نويز صوتي در پستهاي توزيع و فوق توزيع و پيشنهاد راهكار مناسب جهت كاهش نويز در يك پست نمونه
138
اندازه گيري، تجزيه و تحليل بهره وري كارخانه جهان صادرات نطنز و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
139
اندازه گيري، تحليل و بهبود بهره وري در بخش تلفن ثابت در شركت مخابرات استان يزد
140
اندازه گيري، تحليل و بهبود بهره وري در شركت كاشي مسعود ايران
141
اندازه گيريو تحليل نروي لازم براي بيرون كشيدن ﴿كندن﴾ پايل ﴿خاب - پرز﴾ فرش ماشيني از الياف مختلف و تراكمهاي متفاوت
142
اندازه نافشردگي تعميم يافته براي مجموعه ها و عملگرها در يك فضاي باناخ
143
اندازه نافشردگي در فضاهاي موضعا" محدب
144
اندازه نافشردگي و برخي كاربردهاي آن در فضاهاي دنباله اي
145
اندازه نافشردگي و كار بردهاي ان
146
اندازه نافشردگي و كاربردهاي آن در معادلات تابعي انتگرالي
147
اندازه ها (مباني احتمال پاتريك بيلينگزلي )
148
اندازه هار در فضاهاي يكنواخت
149
اندازه هاي احتمال روي SIN- گروه ها و برخي ايده آل هاي وابسته در گروه هاي جبري
150
اندازه هاي پيوسته مطلق روي نيم گروه هاي توپولوژيك
151
اندازه هاي تصادفي تجزيه پذير
152
اندازه هاي تصادفي ساده و فرآيندهاي ساده
153
اندازه هاي طيفي و شرايط بسته بودن آ نها
154
اندازه هاي فازي پوچ جمعي بر روي فضاهاي متريك
155
اندازه هاي كارايي بر مبناي متغيرهاي كمكي در تحليل پوششي داده ها
156
اندازه هاي مطلقا" پيوسته روي نيم گروه هاي توپولوژيك موضعا" فشرده
157
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ
158
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي دنباله اي
159
اندازه هاي وابستگي وارتباط بين متغيرها در مدلهاي تصادفي
160
اندازه هايي براي مقياس پذيري
161
اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زير مجموعه هاي فشرده خط حقيقي
162
اندازه ولتامتري همزمان آسكوربيكاسيد
163
اندازه ي كلاس تزويج عضوهاي p- تكين در گروه هاي متناهي
164
اندازه ي نافشردگي و كاربرد آن در حل معادلات ديفرانسيل شبه خطي با شرايط غير موضعي
165
اندازه‌ گيري هيدرازين و سيستئين با استفاده از الكترودهاي اصلاح‌ شده با نانو لوله‌ هاي كربني چند ديواره
166
ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ول‍ت‍ا م‍ت‍ري‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ B2 ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ك‍ت‍رود خ‍م‍ي‍ر ك‍رب‍ن‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍و ذرات‌ TIO2 و ك‍ارب‍رد اي‍ن‌ روش‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ داروي‍ي‌
167
اندازه‌گيري آزمايشگاهي پارامترهاي لازم براي محاسبه فرونشست خاك‌هاي غيراشباع
168
اندازه‌گيري آزمايشگاهي توزيع پذيري مواد دارويي در سامانه‌هاي دو فازي-آبي بر پايه مايعات يوني
169
اندازه‌گيري آزمايشگاهي جذب دي¬اكسيدكربندر حلال آبي مورفولين
170
اندازه‌گيري آزمايشگاهي و مدلسازي حلاليت مواد دارويي در سيال فوق بحراني دي‌اكسيدكربن
171
اندازه‌گيري آهنگ رهايش ايبوبروفن از لايه الكتروريسي شده آميزه (PCL) پلي كاپرولاكتان ايبوبروفن
172
اندازه‌گيري اثر شلاقي با تمركز بر سيستم‌هاي توزيع
173
اندازه‌گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم يون مس((IIپس از استخراج با روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي با استفاده از ليگاند (3,4- بيس]}2- هيدروكسي-3- متوكسي-5- (4- متيل فنيل آزو)بنزيليدين[- آمينو{فنيل) فنيل متانون
174
اندازه‌گيري اسپكتروفوتومتري همزمان يون‌هاي آهن(III)، نيكل(II)، كبالت(II) و مس(II) با استفاده از روش‌هاي كمومتريكس در واكنش با (Z2،Z'2)-2،'2-(S4R,5)-4،5،6-تري‌هيدروكسي‌هگزان-1،2-دي‌ايليدن)بيس(N-فنيل‌هيدرازين‌كربوتيوآميد)
175
اندازه‌گيري الكتروشيميايي سيستئين با استفاده از الكترود كربن-مايع يوني اصلاح شده با كمپلكس ترپيريدين مس(II)
176
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گاليم (III)از طريق تشكيل نانوساختار دفري‌اكسامين روي سطح الكترود كربن شيشه‌اي به كمك روش‌هاي DPVو CV
177
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گزينشي لوودوپا در حضور آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با گرافن بهبود يافته خودآرا شده با نانوذرات طلا
178
اندازه‌گيري پركلرات و تيوسيانات با الكترود انتخابگر يوني‌
179
اندازه‌گيري تجربي اثر عمق برش در فرزكاري بر روي تنش باقي‌مانده در سطح با روش Eddy Current
180
اندازه‌گيري تجربي بهره‌ي سيگنال كوچك و شدت اشباع در يك نوسانگر - تقويت كننده ي تار نوري دوغلافي سيليكاي آلائيده به ايتربيم
181
اندازه‌گيري تجربي خواص ترموفيزيكي نانو سيالات بر پايه مايعات يوني
182
اندازه‌گيري تجربي خواص رئولوژيكي و ارائه‌ي مدل ويسكوالاستيك براي نفت خام واكس‌دار
183
اندازه‌گيري تجربي دنباله ناپايدار ايرفويل نوساني سينوسي در راستاي قائم با استفاده از جريان‌سنج سيم داغ
184
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشِ مقاومتي سر به سر به روش آلتراسونيك
185
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم و مس به روش التراسونيك
186
اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند در ورق‌هاي دولايه خمكاري شده
187
اندازه‌گيري توزيع زاويه‌اي پرتو گاما
188
اندازه‌گيري جمع شدگي خودزا در بتن خودمتراكم و روش‌هاي كاهش آن
189
اندازه‌گيري دانسيته نانوالياف
190
اندازه‌گيري درجه همدوسي مكاني به كمك حسگر شيك-هارتمن و زرنيك و زايدل و درجه همدوسي زماني به روش تعيين طول همدوسي با تكنيك تداخل سنجي
191
اندازه‌گيري دُز اندام‌هاي غيردرگير درپرتودرماني سرطان پستان با استفاده از دُزيمتر گرمالياني (TLD)
192
اندازه‌گيري دوپامين با استفاده از الكترود اينديم قلع اكسيد اصلاح شده با رسوب‌دهي الكتروشيميايي مستقيم نانو‌ذرات طلا‌- پلاتين
193
اندازه‌گيري سطح ويژه ذرات كاتاليستي توليد شده به روش پيروليز پاششي به كمك روش جذب متيلن بلو
194
اندازه‌گيري شباهت در سري‌ هاي زماني مالي (مطالعه‌اي در شاخص‌هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران)
195
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگي تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
196
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگيِ تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
197
اندازه‌گيري عنصر سزيم-137 در نمونه‌هاي طبيعي خاكي جهت بررسي فرسايش خاك
198
اندازه‌گيري غلظت هسته‌هاي پرتوزاي طبيعي و مصنوعي در كناره‌هاي درياي عمان و بررسي پخش آن‌ها در آب‌هاي سطحي اين دريا با استفاده از مدل SWAN
199
اندازه‌گيري قابليت اطمينان در ساختار شبكه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از تكنيكهاي گراف كاوي
200
اندازه‌گيري كربن دي‌اكسيد به‌وسيله‌ي QCMهاي پوشيده شده با پليمرهاي حاوي چارچوب‌هاي فلز آلي
201
اندازه‌گيري كرنش با استفاده از روش همبستگي تصاوير ديجيتال (DIC)
202
اندازه‌گيري كوانتومي و بازخواني حالت كيوبيت‌هاي ابررسانا در مدارهاي ابررساناي الكتروديناميك كوانتومي
203
اندازه‌گيري متي‌مازول با استفاده از الكترود نانو حفره طلا پوشيده شده با موليبدن به روش ولتامتري
204
اندازه‌گيري محتواي رطوبتي ميوه به در طول فرآيند خشك‌كردن با استفاده از روش تصويربرداري از نور پراكنش يافته ليزر
205
اندازه‌گيري مقاومت به سوزش پوشش كامپوزيتي ZrB2-SiC/SiC بر روي گرافيت
206
اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در خط توليد منسوجات و ارائه راهكارهاي مؤثر براي كاهش آن (مطالعه موردي)
207
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
208
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
209
اندازه‌گيري نرخ سوزش با استفاده از روش التراسونيك
210
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
211
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
212
اندازه‌گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين و اوريك اسيد با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو ذرات طلا و فوشين اسيد با روش ولتامتري پالس تفاضلي
213
اندازه‌گيري همزمان دوپامين و اوريك اسيد توسط ‌حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده و ساخت آپتاحسگر اصلاح شده با گرافن سه بعدي جهت اندازه‌گيري ارسنيك (III)
214
اندازه‌گيري همزمان مورفين وآسكوربيك اسيد توسط الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با ديانيكس بلو و نانولوله‌هاي كربني چند جداره
215
اندازه‌گيري و درجه‌بندي اثر نوك‌سوزني در نخ‌هاي فرش ماشيني پلي‌پروپيلن BCF و بررسي عوامل موثر بر آن
216
اندازه‌گيري و مدل‌سازي كارايي ابرناظر Xen
217
اندازه‌هاي عدم درستي مانده‌ها بر اساس آماره‌هاي ترتيبي
218
اندازه‌هاي قابليت اعتماد سيستم‌هاي نيمه ماركوف
219
اندازه‌هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ و كاربردهاي آن
220
اندازه¬ گيري تنش پسماند به روش غير مخرب جريان گردابي پالسي و التراسونيك و هم افزايي اطلاعات
221
اندازه¬گيري زايلوتون بر پايه¬ي الكترود اصلاح شده¬ي خميركربن با نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد
222
اندازه¬گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات در نمونه¬هاي آبي با دستگاه طيف¬سنجي جذب اتمي شعله¬اي بعد از پيش¬تغليظ توسط جاذب SBA-15 اصلاح شده با هيدرازين كربوتيوهيدرازيد
223
اندازه¬گيري همزمان الكتروشيميايي دوپامين در حضور اسكوربيك اسيد و اوريك اسيد به وسيله الكترود كربن شيشه¬اي اصلاح شده با ديانيكس زرد و نانو¬لوله¬هاي كربني چند¬جداره
224
اندازه¬گيري همزمان لوودوپا واوريك اسيد با استفاده ازالكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس مس (II )ونانولوله¬هاي كربني چند جداره
225
اندازهگيري آزمايشگاهي و پيشبيني ضرايب توزيعپذيري سفازولين در سامانههاي دو فازي-آبي شامل سورفكتانت و نمك
226
اندازه‏گيري ضريب هدايتي حرارتي كربن گرانول در سايز بندي‏هاي مختلف آن
227
اندازه‏گيري ميزان جذب محلولهاي آبي الكلها در غشاء پلي‌وينيل‌الكل
228
اندازهگيري همزمان برخي كاتيونهاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي 4و4﴿4-كلروفنيل﴾متيلن بيس﴿3-متيل-1-فنيل-H1-پيرازول-5-ال﴾توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
229
اندازهگيري و تحليل كارايي مهاجرت زنده ماشينهاي مجازي در محيط مجازي مبتني بر VMware
230
اندازه‎گيري ولتامتري همزمان آسكوربيك اسيد و دوپامين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با كمپلكس باز شيف موليبدن و تترا اكتيل آمونيوم برميد
231
اندام رايي مستقيم وغيرمستقيم گلابي وحشي
232
اندام زايي مستقيم و غير مستقيم گلابي وحشي Pyrus glabra
233
اندر كنش سيال - جامد در سيستم شرياني و كاربرد آن در تحليل تنش برشي نوساني ديواره هاي شريان
234
اندرزنامه هاي پهلوي و مقايسه با اشعار شعراي متقدمين
235
اندركنش امواج با سكوهاي شناور مهار شده نوع اسپار
236
اندركنش امواج و پانتون هاي شناور مهارشده به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
237
اندركنش امواج و سكوهاي پايه كششي به روش هيدروديناميك ذرات هموار
238
اندركنش امواج و موج شكن هاي حفره دار به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
239
اندركنش بالواره با ورتكس در جريان آزاد
240
اندركنش بين خاك و دوغاب در گمانه هاي نشست سنجي در سدهاي خاكي
241
اندركنش خاك با سازه هاي بلند تحت بارهاي ديناميكي
242
اندركنش دو جت مصنوعي در كنترل جدايش جريان
243
اندركنش ديناميكي خط و قطار با فرمول بندي مختصات متحرك
244
اندركنش ديناميكي سدهاي بتني قوسي و سنگ پي با استفاده از روش اجزاء محدود در محدوده فركانس
245
اندركنش ديناميكي شمع و خاك
246
اندركنش ديناميكي شمع و خاك در ساختمان هاي بتني تحت بارهاي لرزه اي
247
اندركنش رفتار ديوار برشي فولادي كوپله و تير پيوند
248
اندركنش سازه دلفين انعطاف پذير و ضربه گير در جذب انرژي ضربه
249
اندركنش سازه و سيال در مخازن استوانه اي بتني تحت تحريك هارمونيك
250
اندركنش سازه و سيال در مخازن استوانه اي بتني تحت تحريك هارمونيك
251
اندركنش گود-گروه شمع با توجه به مراحل اجرا
252
اندركنش لرزه اي موج شكن توده سنگي و شمع به روش عددي (مطالعه موردي پالايشگاه نفت نيك قشم)
253
اندركنش ليزر پرتوان فمتوثانيه با گاز جهت توليد ليزر اشعه
254
اندركنش و واكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
255
‫اندركنش وضعيت هيدروديناميك مخزن با شكل ­گيري جريان غليظ (مطالعه موردي سد دز)‬
256
اندركنش وواكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
257
اندرويد
258
اندود برداري از روي تزيينات گچبري در خانه ي مارتاپيترز ﴿جلفاي اصفهان﴾
259
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتا پيترز: جلفاي اصفهان .
260
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتاپيترز(جلفاي اصفهان )
261
انديس PI نانو لوله هاي SC4C8] q,2p[ پوشيده شده با C8,C4
262
انديس پادما كار - ايوان حاصلضرب دكارتي گراف , PI indices of cartesian product graphs
263
انديس كنلي براي دستگاه هاي تند و كند
264
انديس كنلي مجزا در زير فضاي پايدار
265
انديس هاي توپولوژيك برخي لوله ها و چنبرهاي نانو و گراف هاي تركيبي
266
انديس هاي توپولوژيك روي بعضي از حاصلضربهاي گراف
267
انديس هاي متامريسم
268
انديس وينرگراف ها وكاربرد ان درنانوساختارها
269
انديش گاه طراحي مركز بين المللي انديشه هاي ديني
270
انديشة تجلّي در آثار منظوم شاعران فارسي زبان قبل و بعد از ابن عربي (سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، فخرالدين عراقي، عبدالرحمن جامي)
271
انديشه آزادي درشعر شاعران نيمايي﴿ سال1332- 1357 .ش﴾
272
انديشه اتحاد اسلام در ميان ايرانيان و مسلمانان قفقاز جنوبي
273
انديشه اي در حجم
274
انديشه تحزب در روزنامه صهاي فارسي زبان خارج از كشوراز آغاز تا مشروطه .
275
انديشه در تعليم و تربيت ( در اشعار سعدي و حافظ شيرازي )
276
انديشه ساماندهي- ساماندهي انديشه ﴿مطالعه موردي امامزاده شاهرضاي شهرضا﴾
277
انديشه سياسي خوارج با تكيه بر جايگاه ابافضيه
278
انديشه نوسازي اداري ايران در عهد ناصرالدين شاه قاجار
279
انديشه ها و مفاهيم موزه و موزه داري در دهه ي نخست هزاره ي سوم ميلادي
280
انديشه ها، بازدهي فزاينده به مقياس و رشد اقتصادي: در گروه كشورهاي منتخب
281
انديشه هاي اجتماعي سياسي عدنان صائغ
282
انديشه هاي اجتماعي و فرهنگي در شعر ژاله قائم مقامي
283
انديشه هاي اخلاقي درمتون اسلامي وفرهنگ ايران باستان وتاثير آن درادب فارسي
284
انديشه هاي تيتوس بوركهارت درباره هنر
285
انديشه هاي سياسي در كليله و دمنه و مرزبان نامه
286
انديشه هاي عرفاني ابن سينا و تاثير آن بر سهروردي
287
انديشه هاي كلامي بانو امين در نبوت و امامت (با تاكيد بر مخزن العرفان)
288
انديشه هاي كلامي ملاصدرا در تفسير قرآن كريم و شرح اصول كافي
289
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
290
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
291
انديشه‌هاي كلامي بانو امين پيرامون توحيد (با تأكيد بر مخزن العرفان)
292
انديكاسيونهاي سزارين در 6 ماهه اول سال 1371در دو گروه پريمي پار و مولتي پار در زايشگاه رشت 2518مورد ومقايسه آن با زايمانهاي طبيعي در اين دو گروه
293
انرژي اتمي ، كاربردها و طراحي راكتورهاي اتمي
294
انرژي باد، مباني و كاربردها
295
انرژي تاريك در نظريه ريسمان
296
انرژي تاريك كانديدايي براي ثابت كيهان شناسي
297
انرژي تاريك ومدل تورمي درگرانش اصلاح يافته
298
انرژي خورشيدي
299
انرژي خورشيدي
300
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شناور هاي تفريحي
301
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شيرين سازي آب
302
انرژي خورشيدي و استفاده بهينه از آن وشبيه سازي سيكل تبريد با استفاده ازees
303
انرژي خورشيدي و سلول هاي خورشيدي Solar Cells
304
انرژي خورشيدي و سيستم هاي فتوولتائيك
305
انرژي خورشيدي و كاربردهاي آن
306
انرژي خوشه سه-جسمي ماده نوكلئوني معين در چارچوب PBLOCV
307
انرژي زمين گرمايي
308
انرژي زمين گرمايي
309
انرژي زمين گرمايي
310
انرژي زمين گرمايي
311
انرژي زمين گرمايي
312
انرژي زمين گرمايي و طراحي مخزن جداكننده بخار از مايع براي نيروگاه 100 مگاوات ژئوترمال مشكين شهر
313
انرژي ژئوترمال
314
انرژي ساليتون هاي اپتيكي غير خطي براي حسگرهاي نوري
315
انرژي سايه ها
316
انرژي سبز و فناوري
317
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي 〖Co〗_3 O_4
318
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي Co3 O4
319
انرژي گراف
320
انرژي گراف توان يك گروه متناهي
321
انرژي گراف فولرني
322
انرژي گراف هاي كيلي يكاني
323
انرژي لاپلاسي گراف ها
324
انرژي لاپلاسين گراف ها
325
انرژي مصرفي بار سرمايش يك ساختمان نمونه با استفاده از چيلرهاي تراكمي و سيستمهاي DX
326
انرژي هاي اقيانوسي
327
انرژي هاي اقيانوسي
328
انرژي هاي تجديد پذير و سوخت هاي فسيلي و اثرات آن بر آلودگي هوا
329
انرژي هاي تجديدپذير
330
انرژي هسته اي
331
انرژي هسته اي
332
انرژي هسته اي
333
انرژي هسته اي
334
انرژي هسته اي
335
انرژي هسته اي
336
انرژي هسته اي
337
انرژي هسته اي
338
انرژي هسته اي Ý فرصتها و چالشها
339
انرژي هسته اي از ابتدا تا انتها
340
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
341
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
342
انرژي هسته اي و كاربرد صلح آميز آن
343
انرژي هسته اي و كاربردآن در توليد انرژي الكتريسيته
344
انرژي هسته اي و كاربردهاي صلح آميز آن
345
انرژي هسته اي وكاربرد هاي آن
346
انرژي همجوشي هسته اي
347
انرژيرساني به كارخانه صنايع سنگين فلزي
348
انژكتيو بودن ، پيوستگي و شرايط CS روي حلقه هاي گروهي
349
انسان آرماني از ديدگاه قرآن و روايات
350
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار سيمين بهبهاني
351
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار فريدون مشيري
352
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار قيصر امين پور با تاكيد بر صور خيال
353
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
354
انسان آرماني و آرمانشهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
355
انسان آرماني و آرمانشهر در مثنويهاي عطار نيشابوري
356
انسان آينده ، سينماي آينده ﴿ مونتاژدر سينماي آينده﴾
357
انسان از ديدگاه امام خميني و كي يركه گور
358
انسان از ديدگاه علامه طباطبايي و دلالت هاي تربيتي آن
359
انسان از ديدگاه مكتب اسلام و ماركسيسم
360
انسان در تفكر نيچه
361
انسان در دامان طبيعت
362
انسان در نظر ژان پل سارتر
363
انسان در نقاشي مدرن
364
انسان در نقاشي مدرن
365
انسان در نگارگري ايراني
366
انسان در نگارگري ايراني
367
انسان شناسي ابن سينا
368
انسان شناسي از ديدگاه آيت الله جوادي آملي
369
انسان شناسي از ديدگاه علامه حلّي و فياض لاهيجي
370
انسان شناسي تطبيقي در نگاه ملاصدرا و ابن عربي
371
انسان شناسي در مرصادالعباد و تمهيدات
372
انسان كامل از منظر شهريار،سهراب سپهري و قيصر امين پور
373
انسان كامل از نظر افلاطون و فارابي
374
انسان معاصر
375
انسان معاصر و بحرانهاي امروزي او از ديدگاه علامه محمد تقي جعفري
376
انسان نمايي، قدر و منزلت و عشق به برند هاي شركتي در رسانه هاي اجتماعي (مطالعه موردي:تلفن هاي همراه اپل)
377
انسان و التذاذ: در عصر روشن انديشي
378
انسان و فضاهاي سنتي
379
انسان و فضاهاي سنتي
380
انسان، روايتي ساده
381
انسان، فرديت و خود مطلق از نظر سنت گرايان
382
انسانگرايي و نيما
383
انسانها و نمادها
384
انساني شدن حقوق بين الملل در پرتو نظريه مسئوليت حمايت با تأكيد برديدگاه اسلام
385
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
386
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
387
انسجام بخشي به بافت شهري با استفاده از ساختارهاي تاريخي ﴿نمونه موردي: شهر نائين﴾
388
انسجام واژگاني در قرآن : بررسي سوره نور بر پايه نظريه هليدي و حسن (6791)
389
انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر عملكرد
390
انسداد سياسي و راديكاليسم (مطالعه موردي : تحولات ايران از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب 1357 )
391
انسداد هدايت الكتريكي عصب با استفاده از جريان هاي فركانس بالا
392
انسداد هدايت الكتريكي عصب به وسيله جريانهاي الكتريكي متناوب فركانس بالا
393
انسدادهاي كولون در نوزادان
394
انسيدانس خال ملانوسيتي مادرزادي در نوزادان بخشهاي زايمان طبيعي (2،1) و انسداد لوله تخمدان در بيمارستان الزهرا رشت (شهريور 74-73)
395
انسيدانس مال برزانتاسيون و بررسي زايمانهاي بريچ در زايشگاه رشت
396
انشاء اصول طراحي سيستم هاي روشنايي در فضاهاي تاريخي نمونه مطالعاتي خانه تاريخي داويد، دانشكده مرمت
397
انشاء معيارهاي نوسازي ويژه در بافت تاريخي از خلال تحارب مرمت شهري بر مبناي اصول مرمت ﴿ مطالعه موردي - بافت تاريخي اصفهان محله دردشت ﴾
398
انشعاب سيكل هاي حدي براي دستگاه مسطح مرتبه سه حول يك نقطه تكين پوچ توان
399
انشعاب سيكل هاي حدي توسط اختلال يك سيستم هميلتوني با يك حلقه همو كلينيك
400
انشعاب سيكل هاي حدي در دستگاه هاي نزديك به انتگرال پذير
401
انشعاب مسيرهاي هموكلنينك استوار بر نقطه زيني - مركزي در سيستم هاي بازگشت پذير
402
انشعاب ها و ديناميك هاي پيچيده يك مدل SIR با در نظر گرفتن تعداد تخت هاي بيمارستان
403
انشعاب هاپف تعميم يافته براي ميدان هاي برداري مسطح با عامل انتگرال ساز وارون
404
انشعاب هاپف در دونوع از سيستم هاي ليينارد
405
انشعاب هاي تاكنز-بوگدانف كند-تند
406
انشعاب هاي توابع هميلتوني چهار لايه تشديد ۱: ۱ با تقارن هاي چنبره اي
407
انشعاب هم بعد- 3 كاسپ -هاپف
408
انشعاب هموكلينيك و هتروكلينيك نزديك به يك سيكل هتروكلينيك تابدار
409
انشعاب و الگوهاي تورينگ از مدل فعال كننده- مهاركننده واكنش- انتشار
410
انشعابات چنبره هاي پايا در مدل هاي شكار - شكارچي با شكار فصلي
411
انشعابات در مدل هاي شكار و شكارچي
412
انشعابات در معادلات ديفرانسيل تاخيري و كاربردهاي آن در مدل هاي تعاملي تومور و سيستم ايمني
413
انشعابات در يك سيستم شكار و شكارچي از نوع لسلي با پاسخ تابعي هالينگ نوع 3 تعميم يافته
414
انشعابات سراسري و تشكيل الگو در سيستم هاي شكار- شكارچي پخش گرا
415
انشعابات سيكل حدي در برخي از سيتم هاي هاميلتوني
416
انشعابات سيكل هاي حدي در برخي از دستگاه هاي هميلتوني
417
انشعابات سيكل هاي حدي در سيستم هاي نزديك به هميلتوني فوق بيضوي
418
انشعابات سيكل هاي حدي در كلاس از سيستم هاميلتوني فوق بيضوي
419
انشعابات مرتبه بالاتر از سيكلهاي حدي
420
انشعابات موج سيار براي چهار دسته از معادلات موج غير خطي
421
انشعابات موضعي و مروري بر دستگاه هاي چندجمله اي مرتبه دوم كراندار
422
انشعابات هاپف و حالت تعادل در دو مدل كنش- انتشار
423
انشعابات و آشوب در سيستم هاي زمان- گسسته گياه- گياه خوار
424
انصاف در آرا ديوان بين المللي دادگستري
425
انضمام مفعول در زبان فارسي: يك بررسي نقش گرا
426
انطباق 9000 ISO در واحد تحقيق و توسعه مجتمع صنعتي نصر
427
انطباق ابر نقطه با الگوريتم تكرار نزديك ترين نقطه
428
انطباق اسكن سه بعدي سر و تصاوير مغزي جهت موقعيت يابي نواحي مورد نظر جراح
429
انطباق پارامترهاي شبكه شكستگي هاي مجزا ﴿DFN﴾ با داده هاي هيدروليكي حاصل از آزمايشات برجاي لوژن در سايت فرآوري معدن مس دره زار
430
انطباق پرخوران (توربوشارژر) براي موتور ديزل با استفاده از مدل سازي ترموديناميكي
431
انطباق تصاوير چندماهيتي با استفاده از تركيب شدت و اطلاعات هندسي فاز
432
انطباق تصاوير سه بعدي و كاربرد آن در MRIو CTجمجمه
433
انطباق تصاوير فراصوت داخل رگ به كمك تبديلات مكاني طيفي چند باند
434
انطباق تصاوير مالتي مدالCT-MRIبا استفاده ازمعيار اطلاعات متقابل و الگوريتم بهينه سازيPSO
435
انطباق خودكار تصاوير ماهواره اي جهت كاربرد در كاليبراسيون داده هاي
436
انطباق داده هاي چاه و لرزه اي با كاليبره كردن لاگ سونيك و ساخت لرزه نگاشت مصنوعي
437
انطباق زناشويي در زوجين ديپلم به بالا
438
انطباق سناريو با مدل بازيكن در بازي¬هاي جدي كامپيوتري
439
انطباق سه بعدي تصاوير MRوFMR ستون فقرات
440
انطباق شكل و محتوا از طريق رنگ در سينما "بررسي آثار ويتوريو استورارو و هوشنگ بهارلو"
441
انطباق شكل ومحتواازطريق رنگ درسينما،بررسي آثارويتوريواستورارو و هوشنگ بهارلو
442
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيست مهاي سلولي با استفاده ازروش بهينه سازيTabu Search
443
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيستمهاي سلوليبا استفاده از روش بهينه سازي Tabu Search
444
انطباق كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي با مولفه هاي ايران شناسي
445
انطباق مباحث دستور تاريخي بر نثر تاريخ بلعمي
446
انطباق معيارهاي ازدواج بين مادران و دختران شهرستان رامسر در سال 1388.
447
انطباق منابع در شبكه گريد با بكارگيري تئوري مجموعه خام ، كامل سازي ماتريس و آنتالوژي
448
انطباق موضوع براي ترجمه ماشيني آماري
449
انطباق نقوش دستبافته هاي عشايري فسا با نقوش سفالينه هاي جليان
450
انطباق نور درانديشه ايراني با معماري ايران
451
انطباق و تركيب سه بعدي تصاوير پزشكي با روشهاي مبتني بر اطلاعات دو جانبه
452
انطباق و هنجاريابي آزمون آورورا-a به منظور شناسايي كودكان تيزهوش و بررسي تاثير آموزش هوش موفق بر توانايي‌هاي تحليلي، عملي و خلاقانه كودكان تيزهوش
453
انطباق يك توربوشارژر با موتورديزل و بهينه سازي آن
454
انطباق، بررسي روايي و پايايي زمينه‌ياب رغبت شغلي جكسون
455
انعطاف پذيري احكام اسلامي﴿ در بخش عبادات و احوال شخصيه﴾ و ذكر مصاديق آن در فقه اماميه
456
انعطاف پذيري طراحي فرآيند ساخت و اثر آن بر طراحي سلول هاي توليدي
457
انعطاف پذيري كالبدي فضاهاي آموزشي در مدارس صفوي اصفهان ﴿مطالعه موردي: مدرسه چهارباغ﴾
458
انعطاف پذيري و مسكن منعطف
459
انعقاد عقد در فضاي سايبري از منظر حقوق بين الملل
460
انعقاد قرارداد الكترونيكي با تاكيد بر قانون تجارت الكترونيكي ايران و مقررات بين المللي
461
انعقاد لاتكس RBS و عوامل موثر بر روي آن
462
انعكاس
463
انعكاس
464
انعكاس اوهام در وراي طبيعت
465
انعكاس باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در اشعار محمدحسين نظيري نيشابوري
466
انعكاس پذيري بر فضاهاي تابعي
467
انعكاس شاعرانه ي قصص،روايات و اساطير (ديني،تاريخي و حماسي)
468
انعكاس طبيعت در بركه ذهن من
469
انعكاس عناصر فرهنگ عاميانه در رمان كليدر محمود دولت آبادي
470
انعكاس عنصر تاك و انسان در آيينه ذهن
471
انعكاس مدح و رثاءاهل بيت (ع)در اشعار سرايندگان ايراني اهل سنت (تا پايان قرن هشتم هجري قمري با تكيه بر خاقاني ،مولوي ،سعدي و حافظ
472
انعكاس مذهب تشيع و علماي شيعه از منظر سفرنامه نويسان عصر صفوي
473
انعكاس مسائل اجتماعي در آثار زويا پيرزاد (عادت مي كنيم، چراغها را من خاموش مي كنم، سه كتاب )
474
انعكاس هند در آثار صادق هدايت
475
انعكاسي بودن عملگرهاي ضربي روي فضاهاي باناخ از توابع تحليلي
476
انفاركتوس حاد ميوكارد در جوانان
477
انفال و فيء در اقتصاد اسلامي در زمان غيبت در دست ولي فقيه
478
انفجار بزرگ
479
ان‍ف‍س‍اخ‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
480
انقباض نقطه اي تقريبي
481
انقباض هاي تعميم يافته، نقاط انتهايي و سيستم هاي ديناميكي مجم.عه-مقدار در فضاهاي يكنواخت
482
انقباض هاي خطي و غير خطي و كاربردهاي آن در بررسي نظريه نقطه ثابت و پايداري معادلات تابعي
483
انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك جنبش اسلامي
484
انقلاب اسلامي در اروميه از 1340 ش / 1961 م تا 1357 ش / 1979 م
485
انقلاب اسلامي، پاسخي متفاوت به سؤال "چه بايد كرد؟"
486
انقلاب سفيد و تأثير آن بر تحولات اقتصادي عصر پهلوي
487
انقـلاب ليبـي و دوران پسـا قـذافـي
488
انقلاب هاي قرن بيست و يكمي ، موج بيداري ملت ها.
489
انقلابي دردسترسي به داده ها
490
انكار، نمايشنامه بلند در يك پرده
491
انكپسولاسيون اسانس هاي گياهي در نانوالياف كيتوزان و ژلاتين به روش الكتروريسي بدون نازل، براي كاهش مصرف نيتريت در سوسيس
492
انكپسولاسيون دارو با پلي وينيل الكل با روش الكترواسپري
493
انكپسولاسيون سلولي با استفاده از تكنيك اسمبلي لايه به لايه پلي الكتروليت ها در ابعاد نانو
494
انكپسولاسيون ويتامين D و توكوفرول در پوشش خوراكي گردو با صمغ سديم‌آلژينات و كاراگينان
495
انكپسوله كردن آنتي‌اكسيدان كورستين درون نانوذرات بتالاكتوگلوبولين
496
انكپسوله كردن سلول هاي بتا در غشاي پليمري آلژينات-پلي اتيلن گلايكول به منظور رهايش كنترل شده انسولين
497
انگاره جاودانگي و اسطوره جا‌ودانان در متون پهلوي و شاهنامه
498
انگاره جاودانگي و اسطوره جاودانان در متون پهلوي و شاهنامه
499
انگاره هاي رديف ميرزاعبدالله
500
انگاره ي صناعت و پيشه در متون زرتشتي
501
انگشت گذاري مجموعه اتودهاي اپوس 10 شوپن و مقايسه عملكرد و يرايش هاي معتبر
502
انگشت نگاري بخشي از ژرم پلاسم برنج بااستفاده از نشانگر...
503
انگشت نگاري مولكولي برخي شنبليله هاي بانك ژن گياهي ملي ايران
504
انگشت نگاري مولكولي هيبريدها و تشخيص خلوص ژنتيكي بذور هيبريد برنج با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
505
انگشتنگاري بخشي از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگرAFLP
506
انگليسي ها و تاريخ فراگير ايران در دوره ي قاجار
507
انگور ايران و فرآورده هاي آن
508
انگيزش افراد
509
انگيزش چاه با استفاده از اسيد مغناطيسي
510
انگيزش كاركنان شركت نيرو موتورشيراز آسيا
511
انگيزش و بررسي عدم جذب محقق در انستيتو تحقيقات توتون تيرتاش
512
انگيزش و تاثير آن در افزايش بهره وري
513
انگيزش و خودمختاري به عنوان عوامل تعيين كننده بر تسلط به زبان خارجي , Motivation and Autonomy as Predictors of Foreign Language Proficiency
514
انگيزش وتشويق در رابطه با پيشرفت تحصيلي
515
انگيزه اشتغال زنان زنان شاغل متاهل (دبيران متوسطه ) شهر گرگان
516
انگيزه پيشرفت-خلاقيت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور اهواز
517
انگيزه دختران براي ورود به دانشگاه
518
انگيزه سازي همكاري نظيرها در كاربرد جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد پرداخت
519
انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنان واعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
520
انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنانو اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
521
انگيزه و بررسي آن در سناريو
522
انگيزه و تاثير آن در رفتار كاركنان
523
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان ‌شناسي
524
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان‌شناسي
525
انهدام پيش رونده قاب هاي بتني مسلح بر مبناي الگوي رفتاري جزء قاب ها
526
انهدام پيشرونده قابهاي بتن مسلح همراه با ديوار پركننده
527
انواع ECU در خودروهاي سواري
528
انواع آلاينده هاي جوي وتاثير آن بر سلامت انسانها
529
انواع آنتن هاي ميكرو استريپ و روش هاي تغذيه اي آنها
530
انواع اضافه (مضاف ومضاف اليه)در كليله و دمنه از اول تا پايان باب دوم
531
انواع انفجار و آناليز انشعاب در يك مدل عصبي
532
انواع باتريهاي ماهواره
533
انواع بادسنج سيم داغ و شناسايي ساختار تونل باد
534
انواع بازار از ديدگاه اقتصادي
535
انواع بازاريابي
536
انواع باليني هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض = انواع كلينيكي هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض
537
انواع برنامه ريزي خطي
538
انواع پرخاشگري در دختران نوجوان شهرستان فارسان
539
انواع پلاريتونهاي سظحي در موجبرهاي استوانه اي
540
انواع پلاستيكها وقالبگيري تزريقي
541
انواع پمپ ها ، طراحي و تحليل پمپ مواد شيميايي با ANSYS CFX
542
انواع پمپ ها و كاربرد آنها
543
انواع پمپهاوكاربردهاي آنها درصنعت
544
انواع پيش‌برنده‌هاي دريايي و كاربرد بهينه آن‌ها در شناورهاي تندرو
545
انواع تشبيه در ديوان منوچهري
546
انواع تصميم گيري در سازمانها
547
انواع تعامد و همواري عملگرهاي خطي كراندار
548
انواع توربين هاي بادي و كاربرد آتها
549
انواع توزيع هاي دومتغيره نمايي
550
انواع توفانها و نقش آنها بر اقليم
551
انواع جرثقيل وكاربرد آن به همراه طراحي يك نمونه جرثقيل سقفي
552
انواع جلدسازي چرمي
553
انواع حسگرهاي امنيت محيطي و كاربردهاي آن ها
554
انواع حملات ادهاك و راههاي مقابله با آنها
555
انواع خرابي هاي هارد ديسك
556
انواع خشك كن هاي مورد استفاده در صنعت و كاربرد آنها
557
انواع درستنمايي در مدل هاي خطي تعميم يافته با اثرهاي آميخته
558
انواع درياچه ها
559
انواع رآكتورهاي شيميايي
560
انواع روش ذخيره سازي اطلاعات فني،مقايسه و پياده سازي در نرم افزار LABVIEW
561
انواع روش هاي كشتي هاي نجات غرق شده و روش اعمالي بر روي سوپر تانكر سنندج
562
انواع روش هاي نجات روي كشتي هاي غرق شده و روش اعمالي روي كشتي سنندج
563
انواع روشهاي بهينه سازي و كاربردهاي آن و معرفي روشهاي شبه نيوتن نقطه ثابت 3 گامي در بهينه سازي نامقيد
564
انواع روشهاي پخش بار در شبكه هاي توزيع
565
انواع روشهاي سطح سنجي و ساخت عمق سنج اولتراسونيكي
566
انواع روشهاي طراحي و تنظيم كنترلر PID و ارائه مثالهاي صنعتي
567
انواع روشهاي فشرده سازي تصوير
568
انواع زبان هاي برنامه نويسي موبايل همراه با مثال كاربردي
569
انواع ژنراتورهاي مورد استفاده در نيروگاه بادي
570
انواع سبك فرزند پروري بين خانواده هاي كم شنوا و عادي
571
انواع ضرايب همبستگي و محاسبه ي آنها
572
انواع ضريب،همبستگي
573
انواع فنرهاومعرفي برنامه M&DHCS
574
انواع فيلم خام و تحولات آن ، بررسي فيلمبرداري فيلم فهرست شيندلر
575
انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچشي
576
انواع كنكينا و اثرات درماني آنها
577
انواع كوپلينگها و بررسي عملكرد كوپلينگهاي هيدروليكي
578
انواع ليزروكاربردهاي آن
579
انواع متد هاي تصفيه پساب
580
انواع مقره هاي شبكه انتقال هوايي
581
انواع مهارهاو كاربرد آنها در افزايش پايداري سازه هاي سنگي
582
انواع ميانگين پذيري جبرهاي فرشه
583
انواع ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي و گروه كوهمولوژي وابسته به اين جبرها
584
انواع ميانگين‌پذيري جبرهاي باناخ دوگان و مفاهيم مانستگي مرتبط
585
انواع هپاتيت
586
انواع همگرايي هاي عددي در فضاي L.)X)
587
انواع و نقش افزودني هاي شيميايي در ساخت بتن
588
انواع ومراتب اطناب درمثنوي معنوي
589
انواع ياتاقان ها تحليل تنش وتخمين عمر ياتاقان بكمك نرم افزار
590
انيستيتو پرورش ونمايشگاه دائمي گل وگياه طوبي
591
انيشتن و عقايد فلسفي او
592
انيماتور معاصر نوشته: جان هالاس
593
انيميشن
594
انيميشن
595
انيميشن
596
انيميشن ، فانتزي،طنز
597
انيميشن آبستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم: بررسي و تحليل تاثيرات فرم انيميشن آبستره بر موزيك ويدئو و سينما ي جريان اصلي معاصر
598
انيميشن ابستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم:بررسي و تحليل تاثيرات فرم ابستره بر موزيك ويدئو و سينماي جريان اصلي معاصر
599
انيميشن ايران﴿آسيب شناسي انيميشن ايران﴾
600
انيميشن ايران﴿آسيب شناسي انيميشن ايران﴾
601
انيميشن براي مخاطب زير 6 سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
602
انيميشن براي مخاطب زير 6 سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
603
انيميشن به زبان ساده
604
انيميشن به زبان ساده
605
انيميشن پيش از انيميشن
606
انيميشن پيش از انيميشن
607
انيميشن تلويزيوني
608
انيميشن تلويزيوني
609
انيميشن در عصر رايانه
610
انيميشن در عصر رايانه
611
انيميشن سازي با نرم افزار سه بعدي Maya
612
انيميشن سازي باويژوال سي شارپ
613
انيميشن سازي در نرم افزار تري دي مكس و ارائه پروژه عملي
614
انيميشن سه بعدي
615
انيميشن سه بعدي
616
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
617
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
618
انيميشن عروسكي و تكنيك تلفيق آن با فيلم زنده (دايناميشن)
619
انيميشن عروسكي وتلفيق آن با فيلم زنده ( دايناميشن )
620
انيميشن قطعه گم شده
621
انيميشن كامپيوتري
622
انيميشن مستند چيست
623
انيميشن مستند چيست
624
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
625
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
626
انيميشن و مفاهم بصري
627
انيميشن و مفاهيم بصري
628
انيميشن و هنر مدرن
629
انيميشن و هنر مدرن
630
انيميشن،فانتزي،طنز
631
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوﺑﻨر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺪﻫﺎي ﺧﻄﯽ دودوﯾﯽ
632
اهانت به مقدسات ديني در رابطه با آزادي بيان
633
اهانت به مقدسات و جرم بودن آن از ديدگاه فقه و حقوق
634
اهدا عضو و پيوند اعضا در فقه اماميه
635
اهداف اخلاقي ورزش بر اساس اسلام
636
اهداف امام علي (ع ) از پذيرش حكومت
637
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
638
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
639
اهداف مجازاتها در جرائم جنسي مستوجب حد
640
اهداف مجازاتها در جرايم جنسي
641
اه‍داف‌ م‍ج‍ازات‌ در اس‍لام‌
642
اهرمهاي تاريخي اقتدار اجتماعي از ديدگاه دقيقي طوسي
643
اهل البيت في ديوان ابي الفضل الطهراني
644
اهل بيت (ع)در متون اسلامي اندلس
645
اهليت در مرمت (شرح و تفسيري بر معرفي «مرمتگر»، با رويكردي به مباني فرهنگ اسلامي)
646
اهم الفرق الاسلاميه السياسيه و الكلاميه
647
اهميت ، نقش و وظايف شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران
648
اهميت آفريقا در سياست خارجي دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد: فرصت ها و چالش هاي پيش رو
649
اهميت اثرات دموگرافي خانواده بر رشد و تربيت كودكان ونوجوانان
650
اهميت ارتباط در محيط خانواده با پيشرفت تحصيلي فرزندان
651
اهميت ارزش ويژه برند بر وفاداري مشتريان
652
اهميت ارگودوسگل از نظر فارماكولوژي و مشتقاتيكه در سالهاي اخير از آن بدست آمده
653
اهميت استعمال داروها و عوامل درماني قبل از بيهوشي
654
اهميت اسكان موقت دانش آموزان در اردوگاهي كشور
655
اهميت بررسي علمي صحنه جرم قتل
656
اهميت بررسي محل واقعه
657
اهميت تحقيق در سينماي مستند
658
اهميت تصوير و ويژگي هاي مناسب تصويرسازي بزرگسالان بي سواد و كم سواد
659
اهميت جلبكهاي ابزي درتغذيه ابزيان
660
اهميت جهاد در اسلام
661
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع ).
662
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع)
663
اهميت حفاري افقي در ميادين نفتي خاورميانه با مثال موردي از كشور سوريه (ميادين سازابا و سويديه )
664
اهميت خواص سه گانه (چشم، گوش، لامسه) و اثر آنها از لحاظ بهداشت در تعليم و تربيت
665
اهميت رابطه متقابل مورچه و آهو براي ساختار و تركيب پوشش گياهي در پارك ملي كلاه قاضي اصفهان
666
اهميت راه آهن در رابطه با صنايع ذوب آهن و بررسي مشكلات آن
667
اهميت راهبردي محور مقاومت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
668
اهميت رطوبت پذيري در راحتي پوشاك
669
اهميت روانگاوها بر روي عملكرد قطعات متحرك و بهينه سازي عملكرد آنها و تحليل حركت سيال با نرم افزار Fluent
670
اهميت زندگي رابرت شومان در عصر رمانتيك
671
اهميت سپرده هاي قرض الحسنه در تقاضاي پول
672
اهميت سليقه يابي در بهبود توسعه يصادرات فرش دستباف (با بررسي آثار بيست وششمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف
673
اهميت طرح و رنگ در گليم معاصر ايران
674
اهميت علمي علائم و نمادها
675
اهميت علمي علائم و نمادها
676
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
677
اهميت عناصر شيميايي يونها در كارايي چپرون هاي مصنوعي
678
اهميت كاربرد فناوري نانو درصنعت ابزي پروري
679
اهميت كامپيوتر در توسعه دانش :نقدي بر روند طراحي مبلمان كامپيوتر
680
اهميت گاز در تامين انرژيهاي لازم توسعه اقتصاديـاجتماعي در بررسي عوامل موثر بهينه سازي در استحصال و عرضه و بهره وري و نرخ گاز
681
اهميت گرافيك محيطي در مكانهاي عمومي
682
اهميت محيط اطلاعات داخلي براي اجتناب مالياتي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
683
اهميت مسئله سازي درتحقيقات اجتماعي
684
اهميت مشاوره قبل ازدواج در شهرستان آزادشهر
685
اهميت مطالعات بررسي ژنتيكي در مديريت ذخاير آبزيان
686
اهميت منابع انساني و نقش آموزش كاركنان در سازمان
687
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
688
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
689
اهميت نماز از ديدگاه مكتب اسلام
690
اهميت نيروي انساني در شركت ذغالسنگ البرز مركزي
691
اهميت و تاثيرپذيري مخاطب از مسكات در صنايع غذايي
692
اهميت و نقش نگرش وحدت‌گرا در تحولات علمي با تأكيد بر فيزيك قرن بيستم
693
اهميت وارزش گردشگري در ايران
694
اهميت وكاربرد تكنولوژي نوين (كامپيوتر واينترنت در سازمان ها)
695
او قرار است بميرد
696
اواويت بندي و بررسي عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف ﴿مطالعه موردي : بانكهاي خصوصي و دولتي در شهرستان قاين ﴾
697
اوتيت مياني با ترشح
698
اوتيت مياني مزمن
699
اوتيت مياني مزمن
700
اوتيسم ؛ تنهايي در ميان تن ها
701
اوج شكوفايي مكتب هرات
702
اورانيم در ايران
703
اورانيوم و انرژي هسته اي
704
اوربيفلدها و گره كوهمولوژي
705
اوربيفلدها و گروه وارها
706
اورژانس و فوريت هاي پزشكي از راه دور،چالش ها و فرصت ها در ايران
707
اورژانسهاي اونكولوژي
708
اورژانسهاي اونكولوژي
709
اوري پيد و شرح آثار او
710
اوژن يونسكو و تحليل نمايشنامه تشنگي و گرسنگي و كرگدن
711
اوستا و سينما
712
اوستا و سينما
713
اوضاع اجتماعي - فرهنگي قم از سال 1304-1342 شمسي ﴿با تاكيد بر آداب، رسوم ، سنتها و نهادهاي مردمي﴾
714
اوضاع اجتماعي - فرهنگي كرانه‌هاي شمالي خليج‌فارس از آغاز دولت صفوي تا تشكيل دولت قاجار (907 -1210 ﻫ.ق/ 1795-1501 م.) با تأكيد بر سفرنامه‌ها
715
اوضاع اجتماعي- اقتصادي و سياسي خوزستان در قرن 13 ق. 19 م
716
اوضاع اجتماعي ايران در جنگ جهاني دوم 1318-1324 ش/ 1939-1945 م
717
اوضاع اجتماعي دوره صفوي و تاثير آن در ادبيات فارسي
718
اوضاع اجتماعي و سياسي قرون 11 و 12  تاثيران در ادبيات فارسي (شعر در ايندوره)
719
اوضاع اجتماعي و فرهنگي شيعه در عصر مغول
720
اوضاع اقتصادي مرودشت و اثرات آن در منطقه فارس
721
اوضاع اقتصادي و اجتماعي شهر ايوان غرب (منوگرافي)
722
اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شهر برازجان
723
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول در شهر همدان
724
اوضاع پزشكي و پزشكان در دوره پهلوي اول شهر همدان
725
اوضاع تاريخي- جغرافيائي آداب و سنن و مذهب و لهجه مازندراني
726
اوضاع تاريخي- سياسي- اجتماعي و اقتصادي شهرضا (قمشه)
727
اوضاع تاريخي و شخصيتهاي سياسي لاريجان در دوره قاجار
728
اوضاع جغرافيائي افريقا The Geography of African Affairs
729
اوضاع جغرافيائي جلگه سرخس
730
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان در عصر شاه صفي اول و شاه عباس دوم
731
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ايران در عصر جانشينان اوزون حسن آق قويونلو
732
اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديني ايران در دوران شاه سلطان حسين صفوي ( 1135 - 1105 ه . ق )
733
اوضاع سياسي ، اجتماعي و مذهبي همدان در دوران اول قاجار با تاكيد بر اوضاع مذهبي
734
اوضاع سياسي اجتماعي خوارزم در دوره خوارزمشاهيان ﴿ 617-491 ه.ق﴾
735
اوضاع سياسي اجتماعي لرستان در دره رضاشاه (1304 تا 1320ه .ش .)
736
اوضاع سياسي كردها از ورود سلجوقيان تا پايان خلافت عباسي
737
اوضاع سياسي و اجتماعي و اداري ايرانيان در زمان ساسانيان
738
اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مصر در دوره محمد علي پاشا خديو مصر﴿1265ه.ق-1220ه.ق/1805م-1848م﴾
739
اوضاع طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي شهرستان رشت
740
اوضاع فرهنگي سياسي و اجتماعي قهستان از دوره مغول تا پايان صفويه , Shiaie political cultural and social situation in ghohestan from monogols until safavids
741
اوضاع فرهنگي طبرستان از قرن سوم هجري تا اول قرن نهم هجري
742
اوضاع فكري شيعيان از آغاز غيبت كبري تا پايان قرن چهارم هجري با تاكيد بر حوزه قم و ري
743
اوضاع كشاورزي يزد از قاجاريه تا پايان پهلوي دوم
744
اوقات فراغت ( تفريح )
745
اوقات فراغت . تفريح
746
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقط راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
747
اوقات فراغت و عوامل موثر بر غني سازي آن ونحو بررسي گذران اين اوقات در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمائي شهرستان رامسر در سال تحصيلي 83-82
748
اول هاي وابسته ي تعميم يافته و راديكال هاي زير مدول ها
749
اولتراسونيك و كاربرد آن در مهندسي پزشكي
750
اولتراسونيك وكاربرد آن در جوشكاري
751
اولويت بندي آلترناتيوهاي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي
752
اولويت بندي ابعاد تداعي برند درليگ برتر فوتبال بر اساس روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
753
اولويت بندي اجزاءمدل تبليغات ايدا (Aida) برتصميم خريدمصرفكننده محصولات غذايي ارگانيك دردانشجويان دانشگاههاي دولتي تهران
754
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره و مطالعه موردي در سازمان خدمات پس از فروش شركت سايپا
755
اولويت بندي استراتژي هاي رقابتي شركتهاي توليدي با روش promethee-swotمطالعه موردي:شركتهاي گروه صنعتي پارس آرا آمل
756
اولويت بندي استراتژيهاي سازمان خدمات شهري در زمينه مواد زائد جامد
757
اولويت بندي استفاده كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
758
اولويت بندي اصلاح مسيرهاي برون شهري با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
759
اولويت بندي اقدامات استراتژيك بازاريابي با رويكرد گسترش كاركرد كيفيت و فرآيند تحليل شبكه اي﴿ مطالعه موردي: يك شركت توليدكننده فرش ماشيني﴾
760
اولويت بندي اقدامات استراتژيك سازما ن هاي مشتري محور با تلفيق AHP و QFD با متغير فازي: شركت مخابرات استان فارس- تلفن همراه
761
اولويت بندي اقدامات ايمن سازي راهها
762
اولويت بندي اقدامات بهبود فرايند در سازمان هاي مشتري محور، به كمك چارچوب طبقه بندي فرايند ﴿PCF) و QFD فازي، در يك شركت سازنده تابلوهاي برق
763
اوﻟﻮيت بندي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در پروژه هاي راه
764
اولويت بندي ايستگاه‌هاي شارژ تاكسي‌هاي الكتريكي در شهر اصفهان با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
765
اولويت بندي بازارهاي هدف كارخانه هاي توليد شمش آلومينيوم ايران
766
اولويت بندي بخش هاي صنعتي به منظوراعطاي تسهيلات بانكي (باتاكيدبرشاخص هاي عملكرداقتصادي ومالي به تفكيك كدهاي سه رقمي آيسيك )
767
اولويت بندي برنامه ايمن سازي راهها
768
اولويت بندي بهسازي اكولوژيكي در پارك ملي خجير
769
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراهها با توجه به عامل تصادفات
770
اولويت بندي بهينه توسعه بزرگراههاي با توجه به عامل تصادفات
771
اولويت بندي پروژه هاي عملياتي بر نامه ريزي اسنراتژيك دانشگاه يزد با استفاده از روش AHP
772
اولويت بندي پروژه هاي نگهداري روسازي راه بارويكردهزينه دوره عمروپياده سازي آن دربخشي از راههاي استان اصفهان
773
اولويت بندي تامين كنندگان با توجه به فاكتورهاي كمي و كيفي محصول و نظر خبرگان در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
774
اولويت بندي تامين كنندگان در زنجيره تأمين شركت نفت فلات قاره با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره تركيبي فازي
775
اولويت بندي تامين كنندگان لعاب در صنايع كاشي اصفهان براساس مدل VIKOR
776
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
777
اولويت بندي تصميم گيري بر اساس ادغام مدل فازي نوع دوم و تصميم گيري چند شاخصه تركيبي پويا به روش ويكور در صنعت كاغذ
778
اولويت بندي تعمير و نگهداري پل هاي سواره رو شهري(مورد مطالعه اي: شهر تهران﴾
779
اولويت بندي توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي شهرستان اهر
780
اولويت بندي چگونگي تحول در نظام اداري ستاد مركزي سازمان بهزيستي كشور با استفاده از تكنيك AHP
781
اولويت بندي خطرپذيري لرزه اي ساختمان هاي مدارس با استفاده از روش تصميم گيري معيارهاي چندگانه
782
اولويت بندي خطرچند گونه ي مهاجم در مراتع غرب استان اصفهان با رويكردهاي اكولوژيك و ارزيابي چند معياره
783
اولويت بندي راهكارهاي صرفه جويي انرژي در صنعت فولاد آلياژي يزد
784
اولويت بندي راهكارهاي كاهش تصادفات منجر به فوت در ورودي شهرها بر اساس محدوديت منابع
785
اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در گلخانه هاي استان يزد با هدف ارائه الگوي گلخانه انرژي محور
786
اولويت بندي رفتارهاي كاهنده مصرف آب خانگي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان اصفهان
787
اولويت بندي زير حوزه ها از نظر سيل خيزي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز چنار سوخته، رودخانه خشك شيراز)
788
اولويت بندي زير حوضه هاي، حوضه آبريز سرد آبرود از نظر سيلخيزي با استفاده از مدل SWAT
789
اولويت بندي سامانه هاي فعال خورشيدي براي دستيابي به ساختمان مسكوني صفر كربن در اقليم گرم و خشك
790
اولويت بندي سرمايه گذار در شبكه هاي حمل و نقل درون شهري بر مبناي قابليت اطمينان
791
اولويت بندي سرمايه گذاري در شبكه حمل و نقل درون شهري براي كاهش ريسك در شرايط بروز بحران
792
اولويت بندي سرمايه گذاري ومكان يابي تاسيسات گردشگري
793
اولويت بندي سفارشات و برنامه ريزي توليد در واحد توليدي سنگ هاي تزئيني و نماي حقاني
794
اولويت بندي سيستم هاي حمل و نقل ريلي شهر شيراز با روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس
795
اولويت بندي شاخص هاي انتخاب محصول مناسب براي شركت هاي توليد كننده خودروهاي سنگين در ايران با استفاده از روش ANP فازي
796
اولويت بندي شاخص هاي كليدي اثر گذار بر استفاده از مارك خارجي با استفاده از تكنيك AHP
797
اولويت بندي شاخص هاي مهارتي مديران كارآفرين در جهاد دانشگاهي .
798
اولويت بندي شهرهاي استان آذربايجان شرقي جهت نصب توربين هاي بادي
799
اولويت بندي شهرهاي استان اصفهان جهت استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد برق
800
اولويت بندي شهرهاي استان فارس جهت استفاده انرژي خورشيدي
801
اولويت بندي شهرهاي استان يزد جهت بكارگيري انرژي خورشيدي
802
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان اصفهان از لحاظ پتانسيل انرژي خورشيدي براي توليد هيدروژن
803
اولويت بندي شهرهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان از لحاظ پتانسيل انرژي باد
804
اولويت بندي شيوه هاي كسب تكنولوژي و انتخاب شيوه مطلوب با رويكرد DM و ANP فازي (مطالعه موردي : شركت فراورده هاي نسوز آذر)
805
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره (مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
806
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره(مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
807
اولويت بندي عملكرد شركت هاي آب و فاضلاب شهري شهرهاي تابعه استان ايلام بر اساس روش تصميم گيري چند معياره VIKOR
808
اولويت بندي عوامل آميخته بازاريابي در هنر-صنعت فرش دستباف كرمان از ديدگاه گردشگران خارجي
809
اولويت بندي عوامل اثرگذار در فرآيند توسعه دولت الكترونيك در ايران با استفاده از روش AHP
810
اولويت بندي عوامل تاثير گذار در طراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي﴿نمونه موردي:پياده راه پوسته تونل رسالت تهران
811
اولويت بندي عوامل تاثيرگذاردرطراحي پياده راههاي تفريحي-فرهنگي(نمونه موردي: پياده راه پوسته تونل رسالت تهران)
812
اولويت بندي عوامل جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند با استفاده از تحليل فرآيند سلسله مراتبي (AHP)
813
اولويت بندي عوامل كيفي خدمات جهت تامين خواسته هاي مشتريان با استفاده از تلفيق تكنيك هاي QFD و ANP فازي : مطالعه موردي ﴿ هتل هاي بين المللي شهر يزد ﴾
814
اولويت بندي عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در شهر اهواز
815
اولويت بندي عوامل مؤثر بر خصوصي سازي باشگاه هاي ورزشي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
816
اولويت بندي عوامل مؤثر در فرسايش آبي با استفاده از روش پويائي سيستم (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقاتي سنگانه خراسان رضوي)
817
اولويت بندي عوامل موثر بر انطباق نظام آموزش الكترونيكي عنوان دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استاندارد ملي آموزش الكترونيكي (ISIRI 10000)
818
اولويت بندي عوامل موثر بر زمين لغزش با استفاده از مدل سازي فرايند محور (مطالعه موردي : روستاي آبباد كامفيروز فارس)
819
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
820
اولويت بندي عوامل موثر بر سهم بازار دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد از منظر دانشجويان
821
اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد ايمني در پروژه هاي عمراني با استفاده از تصميم گيري چند معياره
822
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1396
823
اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت رايانش ابري در بانكداري؛بانك ملي
824
اولويت بندي عوامل موثر برانگيزه مشاركت بانوان درورزشهاي همگاني وارائه راهكار
825
اولويت بندي عوامل موثر برجذب گردشگران در شهر اهواز
826
اولويت بندي عوامل موثر در توسعه شهر يزد با استفاده از تركيب مدل هاي اتوماتاي سلولي، شبكه عصبي مصنوعي و ماركوف
827
اولويت بندي عوامل موثر در فرآيند توليد در كلاس جهاني در صنايع آرايشي ايران
828
اولويت بندي عوامل نرم TQM موثر بر ابعاد كيفيت خدمات بانك ملي با استفاده از رويكردهاي QFD وANP - مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهر اصفهان
829
اولويت بندي فاكتورهاي ريسك موثر در پروژه هاي ساخت شركت ملي نفت ايران با رويكرد استاندارد PMBOK ﴿ مطالعه موردي: منطقه عملياتي پارس جنوبي ﴾
830
اولويت بندي فرآيندهاي قابل بهبود مديريت و توسعه منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان براساس چارچوب طبقه بندي فرآيند APQC با رويكرد IPA
831
اولويت بندي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت كاشي و سراميك ايران
832
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
833
اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي با استفاده از مدلسازي ترجيحي
834
اولويت بندي فناوري هاي قابل استقراردر كريدور علم و فناوري اصفهان با استفاده از تصميم گيري هاي چند معياره ﴿MCDM﴾
835
اولويت بندي كارخانجات پتروشيمي ايران جهت توليد كود شيميايي با استفاده از انرژي خورشيدي
836
اولويت بندي گروه هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نقدشوندگي
837
اولويت بندي گزينه هاي حمل‏ونقل عمومي با استفاده از روش تركيبي AHP و TOPSIS ؛ مطالعه موردي شهر اصفهان
838
اولويت بندي مؤلفه هاي توليد ناب و چابك بر اساس هزينه هاي كيفيت با استفاده از روش تلفيقي آنتروپي شانون و خانه كيفيت- مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب
839
اولويت بندي مؤلفه‌هاي پذيرش نوآوري باز و تحليل تأثير آن‌ها بر روي توسعه محصول جديد با استفاده از تصميم گيري چند معياره و مدلسازي معادلات ساختاري- مورد مطالعه: شركت فولاد تكنيك اصفهان
840
اولويت بندي متغيرهاي مالي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي )AHP(
841
اولويت بندي مسائل توسعه روستايي از ديدگاه روستاييان مطالعه موردي دهستان آشتيان شهرستان لنجان استان اصفهان
842
اولويت بندي مشكلات صنعت نساجي ايران
843
اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد كاركنان با هدف توسعه سرمايه فكري در سازمان صنايع و معادن استان يزد
844
اولويت بندي معيارهاي انتخاب مربيان تيم هاي ملي واليبال نشسته
845
اولويت بندي مكاني پارك هاي شهري براي حفاظت از آواهاي زيستي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
846
اولويت بندي مناطق 22 گانه شهر تهران به منظور پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي با تركيب GIS و الگوريتم تصميم گيري Best-Worst (در چارچوب توسعه گردشگري سلامت)
847
اولويت بندي مناطق استان يزد به منظور نصب آب شيرين كن خورشيدي با استفاده از روش تاپسيس
848
اولويت بندي مناطق موثر بر دبي اوج سيلاب با استفاده از تكنيك هاي RS& GIS و مدل HEC-HMS در حوزه هليل رود جيرفت
849
اولويت بندي مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR) در زنجيره ارزش مديريت ساخت
850
اولويت بندي موانع پروژه مديريت و ارتباط با مشتري در شعب بانكهاي ملي استان مازندران
851
اولويت بندي موانع پيش روي بانوان در انجام فعاليت هاي ورزشي استان البرز
852
اولويت بندي موانع چابك سازي در سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران (عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران )
853
اولويت بندي موانع رشد اخلاق حرفه اي در رسانه هاي ورزشي با استفاده از روش AHP
854
اولويت بندي موانع مديريت زنان در ورزش به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
855
اولويت بندي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري و تعيين بهترين روش‌هاي تامين مالي (مطالعه موردي: شهر خرم‌آباد)
856
اولويت بندي نيروهاي تاثير گذار بر‌‌‌‌ رقابت بين المللي در صنعت قير بر اساس مدل الماس پورتر
857
اولويت بندي و انتخاب استراتژي، خط مشي ها و تاكتيك هاي نگهداري و تعميرات بر اساس شاخص هاي كليدي عملكرد با استفاده از تصميم گيري چند معياره – مورد مطالعه شركت ذوب آهن اصفهان
858
اولويت بندي و انتخاب سيستم حمل و نقل حومه شهري - مطالعه موردي شهر قم
859
اولويت بندي و تحليل توانمند سازي هاي EFQM با استفاده از رويكرد QFD ﴿مطالعه موردي : شركت پلي اكريل ايران﴾
860
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
861
اولويت بندي و دسته بندي استراتژي هاي كسب تكنولوژي نانو در صنعت نساجي به روش تصميم گيري چند معياره فازي
862
اولويت بندي و سنجش عوامل موثر بر ارزيابي عملكرد شعب بانك قوامين استان گيلان با رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
863
اولويت بندي و ظرفيت سنجي دانه هاي متروكه و مخروبه در بافت تاريخي جهت استفاده مجدد با رويكرد ميان افزا به روش تاكونومي عددي (نمونه موردي محله دارالشفا برزن فهادان شهر يزد)
864
اولويت بندي و مقايسه نياز بكارگيري نظام هاي هوشمند و خبره در خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع رساني تحت پوشش دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از ديدگاه كتابداران
865
اولويت بندي ويژگي هاي فرآيند، نيازهاي مشتري و جنبه هاي عملكرد با استفاده از الگوي تلفيقي QFD سه بعدي و ماتريس C- شكل- مورد خدمات اتوبوس راني شهر تهران
866
اولويت بندي ويژگي هاي محيطي پارك هاي شهر شيراز در مشاركت افراد در ورزش صبحگاهي از ديدگاه كاربران و كارشناسان
867
اولويت سنجي اشتغال زايي صنايع توليدي ايران با رويكرد LFPP
868
اولويت گذاري مشتريان در QFD
869
اولويت هاي اخلاقي زيستن در كلام اهل بيت (عليه السلام)
870
اولويت هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
871
اولويت هاي پژوهش دانشگاهي هنر "تئاتر"
872
اولويت هاي عناصرآميخته بازاريابي درخريد كفش ورزشي (يك بررسي در بين دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي ايران )
873
اولويت هاي ورزشي دانش آموزان و تسهيلات ورزشي مدارس ابتدايي و راهنمايي اصفهان
874
اولويت‌ بندي شاخص‌ هاي پايداري زنجيره‌ ي تأمين با استفاده از رويكرد مدل‌ سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه (موردمطالعه : شركت‌هاي كاشي منتخب استان يزد)
875
اولويت‌ بندي فرايندهاي قابل بهبود در حوزه خدمات شهري با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري، فرايند تحليل سلسله مراتبي و COPRAS فازي
876
اولويت‌بندي ‌ريسك‌هاي ‌برونسپاري فروش با يك رويكرد تركيبي ‌‌تصميم‌گيري چند معياره در محيط خاكستري (مطالعه موردي: شركت بازارگستر پگاه منطقه يك)
877
اولويت‌بندي پل‌ها درشبكه‌ راه‌آهن با رويكرد مديريت ترافيك ريلي
878
اولويت‌بندي ريسك‌هاي محيط‌هاي كاري با استفاده از رويكرد تصميم‌گيري چندمعياره تكنيك فرآيند تحليل سلسله (مطالعه موردي پيمانكاران صنعت نفت) مراتبي)در مديريت سيستم يكپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست
879
اولويت‌بندي شهرهاي مختلف استان فارس از لحاظ پتانسيل انرژي باد
880
اولويت‌بندي طرح‌هاي توسعه محصول جديد بر اساس عوامل كليدي موفقيت آن و ريسك زنجيره تامين با رويكرد تلفيقي تحليل اهميت‌ـ‌عملكرد، ماتريس ارزيابي ريسك و تصميم گيري چندمعياره اسمارت ـ مورد مطالعه: شركت اسنوا
881
اولويت‌بندي عوامل آميخته بازاريابي در انتخاب زمين فوتبال باشگاه ايرانيان در دبي از ديدگاه ايرانيان مقيم در كشور امارات - شهر دبي
882
اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر مديريت‌بحران‌شهري در برابر بلاياي‌طبيعي (مطالعه موردي: امداد و نجات شهر اصفهان)
883
اولويت‌بندي كاربري‌هاي جانبي مساجد در محل استقرار آنها نسبت به فضاهاي اصلي عبادت در برنامه‌دهي مساجد منطقه‌اي
884
اولويت‌بندي مدارشكن‌هاي قدرت جهت پياده‌سازي سيستم پايش وضعيت
885
اولويت‌بندي مكاني احياي تالاب هامون با استفاده از هوش مصنوعي
886
اولويت‌بندي مناطق مناسب براي اجراي سياست توسعه مبتني بر حمل‌و‌نقل همگاني(TOD) مطالعه موردي: شهر اصفهان
887
اولويت‌بندي مناطق مناسب جهت ايجاد بنادر مسافري در جنوب كشور با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
888
اولويت‌بندي و بررسي اقتصادي شهرهاي مختلف استان يزد ازلحاظ پتانسيل انرژي‌ هاي تجديد پذير براي توليد هيدروژن
889
اولويت‌بندي وسايل نقليه برون‌شهري بر اساس استاندارد 13816ENاصلاحي و ارزيابي عملكرد استاني در سرويس حمل‌ونقل برون‌شهري
890
اولويت‌ها در راهكارهاي استراتژيك براي توسعه ساختمان‌هاي هوشمند پايدار در كلان‌شهرها
891
اولويت¬ بندي استراتژيهاي بازاريابي بين¬المللي فرآورده¬هاي نفتي ايران (مطالعه موردي : شركت ملي پالايش و پخش فرآورده¬هاي نفتي ايران)
892
اولويت¬هاي اخلاقي نهج البلاغه در حوزه اخلاق اجتماعي
893
اولويت‎بندي ابعاد كيفيت رابطه و عوامل پذيرش نوآوري باز بر اساس عملكرد نوآوري باز با استفاده از QFD فازي و تحليل چهارگوش موردمطالعه يك شركت فعال در صنعت لوازم‌خانگي
894
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD): مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران
895
اولويت‎بندي پارامترهاي موثر در ارتقاء بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازي و خانه كيفيت (QFD):(مطالعه موردي گروه باريت فلات ايران)
896
اولويتهاي اخلاقي در خانواده از منظر آيات و روايات
897
اوليگو هيدرامنيوس
898
اوليگو هيدرامنيوس
899
اوليگوهيدر امنيوس
900
اولين سنتز موثر N-آريل 1،2- دي هيدروكينولين ها با استفاده از يك واكنش تك ظرفي تراكم نووناگل-اناميناسيون درون مولكولي كاتاليست شده با نانوذرات اكسيد روي
901
اولين گروه كوهمولوژي گسترش مدولي جبرهاي باناخ
902
اولين مقدار وي‍ژه عملگر p-لاپلاسن روي منيفلدهاي فشرده با انحناي ريچي مثبت
903
اولين نتايج روي نگاشت هاي كراندار طيفي
904
اوليه هاي بهينه در مواد رنگزاي مورد استفاده در نساجي
905
اومانيسم
906
اومانيسم (انسان و ماوايش )
907
اومانيسم يا منزلت انسان در مثنوي مولوي
908
اوهام در چهره نگاري﴿روياهاي من﴾
909
اي دي اس ال﴿ADSL﴾
910
اي سي تي ICT و نقش آن در پست بانك
911
ايا رابطه اي بين افسردگي در دانش اموزان در حال تحصيل در مدارس روزانه وشبانه روزي وجود دارد
912
ايالات متحده آمريكا و ژئوپوليتيك عراق نوين: فرصت ها، چالش ها و چشم انداز روابط
913
ايالات متحده از كتاب The United States of America
914
ايبسن و اشباح و تزئين صحنه آن كاوشي در زمينه هنر دراماتيك
915
ايجاد آزمايشكاه كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزيPLC
916
ايجاد آزمايشگاه كنترل صنعتي مبتني بر اينترنت اشيا و بررسي معضل از دست رفتن اطلاعات براي ايمني
917
ايجاد آلياژ آنتروپي بالاي CoCrFeMnNi به روش رسوب دهي الكتروشيميايي و ارزيابي خواص خوردگي آن
918
ايجاد ابزار (اپليكيشن) براي هدايت و تشويق كاربران در جهت انتشار گاز كربن و انرژي مصرفي در ساختمان با استفاده از واقعيت افزوده
919
ايجاد اتصال ميان بتاسيكلو دكسترين وكالاي پشمي وبررسي تغيرات خواص فيزيكي ورنگي
920
ايجاد اتوماتيك برنامه قطعه اي براي ماشين هاي كنترل عددي CUT WIRE با استفاده از سيستم هاي CAD و شبيه سازي آن
921
ايجاد اخلال در شبكه ي راديو شناختي انبوه آنتني
922
ايجاد المان هاي مثلثي در صفحه
923
ايجاد امنيت در VANETs با استفاده از اطلاعات پيشينه وسايل
924
ايجاد انگيزه در كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير مبتني بر پرداخت و كمينه سازي پشيماني
925
ايجاد انگيزه همكاري مبتني بر توكن براي جريانسازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير
926
ايجاد بازار آب به منظور استفاده بهينه از منابع آبي و افزايش رفاه كشاورزان، مطالعه موردي
927
ايجاد بانك اطلاعاتي براي مراكز سوئيچ ايران
928
ايجاد بانك اطلاعاتي مركزي براي استفاده در يك شبكه بزرگ
929
ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مراكز سوئيچ ايران
930
ايجاد برنامه تحليل استاتيكي خرپاها به روش اجزاء محدود
931
ايجاد بستر نرم‏ افزاري بهنگام يك مولتي‌روتور با اهداف طراحي بهينه، آموزش اپراتور و تست كنترل كننده‌ي حلقه بسته
932
ايجاد بلوك دياگرام ژنتيكي بيماري لنفوم هوچكين بر پايه الگوي KEGG
933
ايجاد بلوك دياگرام مسير ژنتيكي بيماري "لنفوم منتل" بر پايه الگوي KEGG
934
ايجاد پايگاه اطلاعات شهري به منظور استفاده كاربردي در شهرسازي ﴿ نمونه موردي شهر احمد سر گوراب ﴾
935
ايجاد پروتكل هيپوتراپي براي بيماري ضعف عضله فلكسور- اكستنسور مفصل لگن انسان
936
ايجاد پروفايل تطبيقي براي كاربر در شخصي سازي جستجو در وب و ارزيابي آن
937
ايجاد پوشش V2O¬5 بر روي ذرات LiNi0.5Mn1.5O4 به عنوان كاتد باتري يون ليتيومي
938
ايجاد پوشش VC در روي ابزار برشي تنگستن كاربايد
939
ايجاد پوشش آلومينا يد آهن بر زير لايه ي فولادي به روشHVOF و مقايسه ي ريز ساختار و خواص آن با پوشش APS
940
ايجاد پوشش آلومينايدي به روش غوطه‌وري گرم در داخل نمك مذاب بر روي سوپرآلياژ اينكونل 738 (IN-738)
941
ايجاد پوشش ابر آبگريز پلي تترا فلوئور اتيلن روي فولاد زنگ‌نزن 304 به منظور كاربرد در گايدوايرهاي قلبي-عروقي
942
ايجاد پوشش اكسيداسيون پلاسمايي الكتروليتي بر زيرلايه منيزيم AZ31 و بررسي رفتار خوردگي آن
943
ايجاد پوشش الكترولس نيكل - فسفر بر روي پيستون ترمز خودرو
944
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- بور و بررسي اثر زمان فرايند نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص سايشي آن
945
ايجاد پوشش الكترولس نيكل- فسفر سياه و بهينه سازي خواص نوري آن
946
ايجاد پوشش برايدي در حمام مذاب بر روي سه نوع فولاد با تركيب شيميايي مشخص و درصد متفاوت منگنز
947
ايجاد پوشش بروكربونايترايد B/C/N به روش پلاسماي الكتروليتي
948
ايجاد پوشش پلاسماي الكتروليتي بر روي آلومينيوم با تغيير رژيم پتانسيل و بررسي خوردگي
949
ايجاد پوشش پليمري فوق آبگريز بر روي فولاد ساده كربني به كمك اصلاح شيميايي نانو ذرات سيليكا
950
ايجاد پوشش تركيب بين فلزي نيكل - تنگستن بر روي فلز نيكل با استفاده از حمام نمك مذاب
951
ايجاد پوشش روانكار جامد دي سولفيد موليبدن روي زير لايه اكسيد آلومينيوم آندي و بررسي رفتار سايشي آن
952
ايجاد پوشش روي بر روي فولاد با استفاده از الكتروليت پلاسما
953
ايجاد پوشش روي-نيكل بر فولاد ساده كربني و بررسي رفتار خوردگي آن
954
ايجاد پوشش سخت الكترولس Ni-p آمورف و نانوكريستالي روي آلياژ آلومينيوم 5083 كار شده و بررسي رفتار خوردگي آن
955
ايجاد پوشش سولفوكربونايترايدينگ به روش پلاسماي الكتروليتي
956
ايجاد پوشش كار بيدكرم بر روي فولاد 102080 به روش جامد و بررسي خواص مكانيكي
957
ايجاد پوشش كاربيد تانتاليم به روش پلاسماي الكتروليتي اشباع
958
ايجاد پوشش كاربيد كروم بر روي فولاد ابزار در حمام نمك خنثي و بررسي خواص آن
959
ايجاد پوشش كاربيد واناديم(VC) روي فولاد 1.2379 به روش غوطه وري درمذاب
960
ايجاد پوشش كامپوزيتي Fe-TiC بر روي سطح فولاد ساده كربني با استفاده از پرتو ليزر
961
ايجاد پوشش كامپوزيتي بر پايه تركيبات بين فلزي Ni-Al بر سطح سوپرآلياژ پايه نيكل به روش آسياكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
962
ايجاد پوشش كامپوزيتي برنج گرافيت بر روي فولاد و بررسي خواص سايشي آن
963
ايجاد پوشش كامپوزيتي نانو ساختار بر پايه تركيبات بين فلزي Ti-Al بر سطح تيتانيم به روش آسيابكاري مكانيكي و بررسي خواص آن
964
ايجاد پوشش كامپوزيتي نيكل-فسفر- PTFE وبررسي خواص سايشي و خوردگي پوشش
965
ايجاد پوشش كربونيتريد واناديوم به روش غوطه وري در حمام هاي نمكي دماي پايين
966
ايجاد پوشش كروم آلومينايز شده و بررسي رفتار خوردگي آن در دماي بالا
967
ايجاد پوشش كروم از حمام كروم سه‌ظرفيتي و بررسي مقاومت به خوردگي آن
968
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينايي
969
ايجاد پوشش لعاب بر بدنه سيمان آلومينيومي
970
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل بر روي فولاد AISI316 به عنوان صفحات دوقطبي در پيلهاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
971
ايجاد پوشش نانو الكترولس نيكل-فسفر بر روي آلياژ آلومينيوم به عنوان صفحات دو قطبي در پيل هاي سوختي با غشاي الكتروليت پليمري
972
ايجاد پوشش نانو بلور نيكل/ تنگستن و بررسي رفتار خوردگي آن
973
ايجاد پوشش نانو ساختار NiAl بر سطح فولاد ساده كربني به روش آسيا كاري مكانيكي
974
ايجاد پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ منيزيم و رفتار خوردگي آن در محيط شبيه سازي شده ي بدن
975
ايجاد پوشش نانو ساختاركاربيد تنگستن روي سطوح آلومينيومي به روش مكاموشيميايي
976
ايجاد پوشش نانو كامپوزيتي آلويمنا/ روتيل روي آلياژ 7075 آلومينيوم به روش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي و بررسي رفتار خوردگي آن
977
ايجاد پوشش نانو كامپوزيتي روي-گرافن اكسيد بر ورق‌هاي فولادي و بررسي رفتار خوردگي آن
978
ايجاد پوشش نانو نيتريد تيتانيم روي فولاد ابزار گرم به روش نيتروژن دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال
979
ايجاد پوشش نانوساختار بر پايه Ti-Al-Cr-N با روش لايه نشاني فيزيكي تبخير قوس كاتدي بر روي فولاد و بررسي خواص آن
980
ايجاد پوشش نانوساختار نيكل-موليبدن به روش آبكاري الكتريكي و بررسي مقاومت خوردگي آن در محيط‌هاي كلريدي
981
ايجاد پوشش نانوساختاري Ni-MO به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص الكتروكاتاليزوري و مقاومت به خوردگي آن
982
ايجاد پوشش نفوذي تيتانو سيليكونايزينگ بر روي فولاد 1020 و بررسي ضخامت و سختي لايه پوشش
983
ايجاد پوشش نيكل - تيتانيوم بر روي فولاد
984
ايجاد پوشش نيكل به روش پاشش شيميايي ديناميكي
985
ايجاد پوشش هاي Al-Si بر روي سوپر آلياژ In738 Lc
986
ايجاد پوشش هاي TIC-FE روي زير لايه فولادي با استفاده از فرآيند سنتز احتراقي انفجاري
987
ايجاد پوشش هاي TIN ,TIC, (C,N ) TI روي كرافيت به روش PACVd و ارزيابي خواص آنها
988
ايجاد پوشش هاي آب گريز نيكل و نيكل-تنگستن با ساختار سلسله مراتبي و ارزيابي خواص و دوام آن ها
989
ايجاد پوشش هاي آلومينيوم منگنز بر روي فولاد ساده كربني به روش غوطه وري گرم
990
ايجاد پوشش هاي آلياژي Ni - w آمورف و نانو كريستالي به روش رسوب الكتريكي و ارزيابي رفتار خوردگي اين پوشش ها
991
ايجاد پوشش هاي آندي با اكسيدهاي روتنيوم، ايريديوم و قلع روي تيتانيوم و بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد آن ها
992
ايجاد پوشش هاي پايه كروم بر فولاد ساده كم كربن به روش سمانتاسيون بسته اي
993
ايجاد پوشش هاي جاذب خورشيدي به روش آندايزينگ رنگي آلومينيوم و ارزيابي خواص تابشي آن
994
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي Ni-Ti-C روش جوشكاري بر سطح فولاد زنگ نزن آستنيتي و ارزيابي رفتار سايشي
995
ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي نانونيكل حاوي ذرات كروم
996
ايجاد پوشش هاي نانو كريستالي كبالت- تنگستن رسوب الكتريكي و ارزيابي خواص آن
997
ايجاد پوشش هاي نفوذي چندجزيي آلومينيمي بر روي فولادهاي كم آلياژي و بررسي مقاومت اكسيداسيون آن
998
ايجاد پوشش هاي واناديم به روش پلاسماي الكتروليتي
999
ايجاد پوشش¬هاي دوگانه IrO2-Ta2O5 تقويت شده با نانو تيوب كربني و بررسي رفتار الكتروشيميايي
1000
ايجاد پوششهاي الكترولسي از Ni-Zn-W-P در حضور ساخارين (Saccharin) بر روي فولاد و مقايسه مقاومت به خوردگي و ميكروسختي و مورفولوژي آن نسبت به پوشش كروم سخت
بازگشت