<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
اندازه گيري ريسك بازار با استفاده از روش شبيه سازي تاريخي فيلتر شده ﴿مطالعه اي در بازار جهاني نفت خام﴾
2
اندازه گيري ريسك نرخ ارز با استفاده از نظريه ارزش فرين
3
اندازه گيري ريسك نكول بر اساس مدل KMV (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
4
اندازه گيري زاويه بريد و بررسي تاثير آن بر خواص مكانيكي
5
اندازه گيري زاويه تماس مايع با سطح جامد
6
اندازه گيري زاويه تماس و كشش بين سطحي در حضور نانو ذرات در محلولهاي آبي
7
اندازه گيري زاويه نوسانات يك آونگ
8
اندازه گيري زبري سطح قطعات فلزي با بكارگيري تست التراسونيك
9
اندازه گيري زبري سطح ورق فولادي با استفاده از پرتوي ليزر و شبكه عصبي
10
اندازه گيري سايش ابزار تراشكاري توسط اندازه گيري درجه حرارت ابزار به روش شبكه هاي عصبي
11
اندازه گيري سايش ابزار تراشكاري توسط اندازه گيري نيروهاي ماشينكاري به روش شبكه عصبي
12
اندازه گيري سايش در موتور هالي احتراقي با استفاده از روش راديواكتيو
13
اندازه گيري سختي شريان كرونري در افراد سالم و مبتلا به بيماري گرفتگي عروق
14
اندازه گيري سرب در آب به روش ميكرو استخراج مايع- مايع پخشي و اكسپكتروسكوپي جذب اتمي (DLLME_AAS)
15
اندازه گيري سرريز نوسان ها در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
16
اندازه گيري سرعت امواج لمب در ورق هاي فولادي و بررسي ارتباط آن با ضخامت وفركانس
17
اندازه گيري سرعت انحلال مس و آهن از سرباره هاي حاوي مس
18
اندازه گيري سرعت خوردگي شبكه الكترود مثبت باطري سرب اسيد وبررسي اثرليتيم برآن
19
اندازه گيري سرعت موج شوك و موج حرارتي به روش تجربي و محاسبه ي فشار، چگالي و انرژي پشت موج شوك
20
اندازه گيري سرعت مويينگي در انواع نخ هاي مورد استفاده در ريز رواني (ميكروفلوييديك)
21
اندازه گيري سرعت واقعي هواپيما به روش bomb Trailling
22
اندازه گيري سرمايه انساني و سهم ان در رشد اقتصادي ايران
23
اندازه گيري سطح دانش سازماني : موردكاوي در شركت مخابرات يزد
24
اندازه گيري سطح روابط عمومي بيمارستان از ديدگاه بيماران وارتباط آن با وفاداري بيمار به بيمارستان منتخب آموزشي شهرهاي اراك ويزد در سال 92-93
25
اندازه گيري سطح سرمايه اجتماعي با تاكيد بر عنصر اعتماد اجتماعي
26
اندازه گيري سطح مؤثر فوم مسي سلول باز و مقايسه آن با روش بي اي تي
27
اندازه گيري سطح مقطع اوارنيوم 238، 238U در انرژيهاي مختلف نوترون
28
اندازه گيري سطح مقطع پراكندگي كشسان پروتون از هدف آلومينيم Al 27(P,P) Al 27 در محدوده انرژي 8/1 - 6/1 و مقايسه آن با محاسبات نظري
29
اندازه گيري سطح مقطع تشكيل محصولات شكافت حاصل از واكنش شكافت القايي توريم 232 با نوترون هاي3MeV
30
اندازه گيري سطح مقطع توليد اشعه X از عناصر مختلف تحت بمباران باريكه H2
31
اندازه گيري سطح مقطع گسيل پرتو گاماي القا شده توسط .27Al 26 و Mg ، 25Mg ،23Na ،14N پروتون/ دوترون در عناصر
32
اندازه گيري سطح مقطع واكنشهاي (Gamma,P)Al ,27(PGamma,P) Al 27 در محدوده انرژي 6/ا الي 8/1 مگا الكترون ولت
33
اندازه گيري سطح ويژه ذرات سنتز شده نيكل-اكسيد نيكل به روش پيروليز پاششي
34
اندازه گيري سطح ويژه و شعاع هيدروليكي متوسط سنگدانه ها با روش هاي هيدروليكي (معادله كوزيني- كارمن)
35
اندازه گيري سفالوسپورين ها در نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج مايع-مايع پخشي به كمك سورفكتانت و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
36
اندازه گيري سلنيم در لجن اندي و الكتروليت پالايشگاه مس سرچشمه بعد از ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي
37
اندازه گيري سوربيك اسيد و بنزوييك اسيد در نوشيدني ها به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا پس از تغليظ توسط نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده
38
اندازه گيري سورفكتنت كاتيوني CTAB در حضور ساير سورفكتنت ها ﴿آنيوني و خنثي﴾ با پروپ هاي اسپكتروفوتومتري و اسپكتروفلوريمتري
39
اندازه گيري سيانيد
40
اندازه گيري سيپرو فلوكساسين در حضور جاذب مغناطيسي اكسيد آهن عاملدار شده با سديم هگزا فلوئورو سيليكات توسط روش اسپكتروفتومتري UV Vis
41
اندازه گيري سيپروفلوكساسين و ايپوپروفن به روش نورتابي شيميايي
42
اندازه گيري سيستم سوئيچينگ تلفن ديجيتال لي - دبليو - اي - دي
43
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي اسيد به دو روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته
44
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي فرمالدهيد به روش هاياسپكتروفتومتري و تزريق درجريان پيوسته
45
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي موليبدن به روش اسپكترو فتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA‏‏)
46
اندازه گيري سينتيكي - كاتاليتيكي نقره به روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته(FIA)
47
اندازه گيري سينتيكي اسپكتر و فتومتري همزمان پاراستامل و كافئين در حضور سور فاكتانت دودسيل سولفات )sds ( به روش افزايش استاندارد نقطه h h
48
اندازه گيري سينتيكي سلنيم به روش كاتاليتيكي - اسپكتروفتومتري
49
اندازه گيري سينتيكي سولفيد و نيتريت با روش كاتاليتيكي - اسپكتروفتومتري
50
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي روديم به روش اسپكتروفلوريمتري
51
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي مقادير ناچيز جيوه و نيتريت به روش اسپكتروفتومتري
52
اندازه گيري سينتيكي -كاتاليتيكي نيتريت به روش پالس پلاروگرافي تفاضلي و تعيين عدد حلال پوشي يوني كاتيون هاي قليايي خاكي با دي متيل فرماميد به روش NMR
53
اندازه گيري سينتيكي مقادير كم هيدرازين به روش تزريق در جريان پيوسته(FIA)‏و مقادير بسيار كم واناديوم به روش پلاروگرافي روبش خطي سريع (LSV)
54
اندازه گيري سينتيكي نيتريت و واناديم به رو ش هاي اسپكتروفتومتري پلاروگرافي وتهيه الكترودهاي گزينشگر يوني سرب وجيوه
55
اندازه گيري سينتيكي واناديوم (V) به روش كاتاليتيكي -اسپكتروفتومتري و روش تزريق در فاز پيوسته (FIA)
56
اندازه گيري سينيتيكي - اسپكتروفتومتري آسكوربيك اسيد و باربيتورات به روش بازداري
57
اندازه گيري شاخص رضايت مشتري (CSI) در بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد
58
اندازه گيري شاخص هاي تعادلي در موارد جراحي ستون فقرات در ناحيه ي كمري و خاجي
59
اندازه گيري شار نوترون در رآكتور زيربحراني اصفهان و مقايسه با نتايج محاسبات با كدهاي WIMS و CITATION , neutron flux measurement in isfahan subcritical reactor and comparing with calculation results with WIMS & CITATION codes
60
اندازه گيري شار نوتروني پيوسته دستگاه محصورسازي الكتروستاتيكي اينرسي گداخت هسته اي (ŸIR-IECF)
61
اندازه گيري شار نوتروني چشمه Am-Be241 ئر ويزوفلاكس نوترون
62
اندازه گيري شارنوترون در راكتور زير بحراني اصفهان
63
اندازه گيري شدت اشباع و بهره سيگنال كوچك ﴿بهره كم دامنه﴾ در ليزرهاي گازكربنيك با پرتو مداوم
64
اندازه گيري ضخامت لايه هاي نازك فلزي به روش تداخل سنجي و دنسيتومتري
65
اندازه گيري ضخامت متغير يك جسم با روش التراسونيك
66
اندازه گيري ضخامت و ضريب شكست فيبر نوري بوسيله ميكروسكوپ فازي هيلبرت(HPM)
67
اندازه گيري ضرائب جذب دي اكسيد كربن و نيتروژن بر كربن فعال جهت فرآيند جذب نوساني فشار
68
اندازه گيري ضرايب انقباض در فرايند ريخته گري دقيق سوپر آلياژ
69
اندازه گيري ضرايب مهندسي مصالح ارتونوپيك
70
اندازه گيري ضريب اصطكاك ليف با ليف در الياف نساجي
71
اندازه گيري ضريب اصطكاك نخ با نخ به روشهاي مختلف
72
اندازه گيري ضريب انتقال حرارت كلي اواپراتورهاي يخچال فريزر
73
اندازه گيري ضريب انتقال حرارت ميعان در تماس مستقيم جريان آب و بخار درون كانال افقي
74
اندازه گيري ضريب تشعشع با استفاده از دستگاه اندازه گيري دماي غيرتماسي﴿تشعشعي﴾
75
اندازه گيري ضريب تضعيف خيلي موثر براي فولاد
76
اندازه گيري ضريب توزيع اكتانول-آب تعدادي از آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليدي و سولفوناميدهاي سنتزي جديد با استفاده از ميكرو استخراج مايع- مايع تسهيل شده با ورتكس
77
اندازه گيري ضريب شكست خطي و غير خطي محيط هاي هيبريدي مانند نانو ذره در محيط هاي رنگدانه اي با استفاده از روش شكست سنجي آبه به روش اپتيكي و روش Z-Scan
78
اندازه گيري ضريب نفوذ در محلول هاي پليمري با استفاده از روش FTIR-ATR
79
اندازه گيري ضريب نفوذ گازهاي دي اكسيد كربن، متان و نيتروژن در نفت خام مخازن نفت سنگين ايران
80
اندازه گيري ضريب هاي نفوذ مولكولي اكسيژن و بخار آب در فيلم هاي بسته بندي توليد شده از كيتوزان قارچي و ميگويي
81
اندازه گيري ضريب واقطبش بافت بوسيله ي نور همدوس ليزر در طول موج RGB
82
اندازه گيري طول فمور بوسيله سونوگرافي جهت ارزيابي سن حاملگي زنان باردار در رشت
83
اندازه گيري طول كاركرد با استفاده از راديو گرافي به روش موازي ومقايسه آن بادستگاه آپكس ياب.Root zx
84
اندازه گيري علف كش مولينيت در نمونه هاي آبي با استفاده از روش ريز استخراج فاز جامد و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
85
اندازه گيري عمق به روش پردازش تصوير
86
اندازه گيري عمق بيهوشي با استفاده از تركيب سيگنالهاي حياتي و مغزي
87
اندازه گيري عملكرد با رويكرد تصميم گيري چند معياره غير قطعي و تحليل شبكه اي با ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد (مطالعه موردي آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران)
88
اندازه گيري عملكردهاي ريوي نرمال زنان استان كرمانشاه
89
اندازه گيري عملي ممان اينرسي هواپيما حول دو محور x و y با استفاده از روش آونگ مركب
90
اندازه گيري عناصر كم مقدار ارسينك و برم در ناخن افراد با سنين مختلف بوسيله تكنيك NAA
91
اندازه گيري عناصرموجوددرنمونه هاي معدني سيمان به روش NAA ومقايسه با PGNAA
92
اندازه گيري عنصر يد در انواع نمك هاي خوراكي به روش فعال سازي نوتروني با استفاده از نوترون هاي فراگرمايي در راكتور مينياتوري اصفهان
93
اندازه گيري عنصر يد در برخي نمونه هاي مواد غذايي و محصولات كشاورزي به روش ...
94
اندازه گيري غلظت اكتيويته 134-CS ,137-CS ,40-K در نمونه هي مختلف چاي خشك به روش اسپكترومتري گاما
95
اندازه گيري غلظت برخي ازآلاينده هاي زاينده رود به روش PGNAA
96
اندازه گيري غلظت برخي عناصر كم مقدار در شير مادر با روش فعال سازي نوتروني , determination of concentrations of some trace elements in human milk by neutron activation analysis method
97
اندازه گيري غلظت تركيبات BTEX در آزمايشگاه هاي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
98
اندازه گيري غلظت عددي و توزيع اندازه ي هواويز ﴿آيروسل﴾ هاي آلاينده در مناطق شهري
99
اندازه گيري غلظت فلزات سنگين ( مس، نيكل، سرب، كروم، كاديوم و روي ) در خون شهروندان و هواي اصفهان بوسيله روش طيف سنجي اتمي
100
اندازه گيري غلظت گاز رادون- 222 در مدارس ابتدايي دخترانه شهر يزد
101
اندازه گيري غلظت گاز رادون در برخي محيط هاي سربسته شهر اصفهان با استفاده از دستگاه RTM-1688-2 و تعيين پرتوزايي برخي مصالح ساختماني به كار رفته با استفاده از آشكارساز HPGe
102
اندازه گيري غلظت گاز رادون و ميزان مواجهه كارگران با آن در معادن زير زميني استان يزد
103
اندازه گيري غلظت گاز رادون و ميزان مواجهه كارگران با آن در معادن زير زميني استان يزد
104
اندازه گيري غلظت گونه هاي( Cr ( VI ) , Cr ( III در پسابها و پسماندهاي جامد مجتمع فولاد مباركه
105
اندازه گيري غلظت مونو، دي و تري بوتيل فسفات و بيس(2- اتيل هگزيل) فسفات با كروماتوگرافي گازي در حلال كروزن
106
اندازه گيري غير آنزيمي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكترود يكبار مصرف مغز مداد اصلاح شده با نانو كامپوزيت گرافن -مس
107
اندازه گيري غير تماسي سرعت يك سيال به كمك طرح پيسه اي ليزر
108
اندازه گيري غير مخرب رطوبت با استفاده از روش ضريب دي الكتريك
109
اندازه گيري غير مستقيم بعضي از داروها با روش هاي اسپكتروسكوپي
110
اندازه گيري غير مستقيم يد بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد جيوه
111
اندازه گيري غيرآنزيمي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكتروديكبار مصرف اصلاح شده با نانو كامپوزيت نقره پلي آنيلين پلي استايرن سولفورينيك اسيد
112
اندازه گيري غيرمستقيم آسكوربيك اسيد به روش اسپكتروفتومتري و طيف سنجي جذب اتمي
113
اندازه گيري فاصله به كمك سنسور ال وي دي تي
114
اندازه گيري فاصله بين كنديل در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده دندانپزشكي گيلان به كمك bow face در سال 84-85
115
اندازه گيري فاصله خاموشي شعله مخلوط دو فازي گاز - جامد
116
اندازه گيري فاكتور شكافت سريع راكتور صفر قدرت آب سنگين اصفهان توسط آشكارساز رد هسته اي ميكاي طبيعي
117
اندازه گيري فرمالدئيد و اگزاليك اسيد به روش سينتيكي - فتومتري و يونهاي كبالت ، مس و كادميوم توسط روش الكتروشيميايي ولتامتري عاري سازي جذبي
118
اندازه گيري فرمالدهيد براساس اثر كاتاليزوري آن بر اكسايش پيرو گالل قرمز توسط برومات به روش سينتيكي - اسپكترو فتو متري و تزريق در جريان پيوسته
119
اندازه گيري فشار استاتيك اطراف ايرفويل در نوسان پيچشي در جريان تراكم ناپذير ناپايا
120
اندازه گيري فشار استاتيك حول ايرفويل در حال نوسان در جريان تراكم ناپذير ناپايا
121
اندازه گيري فشار بخار مايعات در فشارهاي خارجي بالا
122
اندازه گيري فشار خون سيستولي/ دياستولي حين تست ورزش
123
اندازه گيري فشار و نسبت تورم هيدروژل هاي پزشكي بر پايه اكريليك اسيد در محيط معده و روده كوچك
124
اندازه گيري فعاليت آنت ياكسيداني اسانس وعصاره گياه باريجه (Ferula gummosa Boiss) بااستفاده ازروشهايCAA.DPPH)وFRAP
125
اندازه گيري فعاليت آنتي اكسيداني موجود دربرگ وگل گياه ferulago angulata )چوير( بااستفاده ازروش هاي CAA , ORAP,FRAP
126
اندازه گيري فلاكس نوترون بوسيله دو روش اكتيواسيون و كامپيوتري و مقايسه آنها با هم
127
اندازه گيري فلزات سنگين Pb(،As،)Cd و آفلاتوكسين B1 در برنج خام وميزان فلزات سنگين Pb(،As،)Cd در برنج شسته وخيسانده شده در برنجهاي سطح عرضه استان كرمانشاه
128
اندازه گيري فلوئوريمتري مقادير ناچيز آب در حلال هاي آلي با استفاده از كمپلكس جديد فلوئورسنت N,N- دي متيل بنزيل آمين پالاديوم (Ⅱ) كوركيومينات
129
اندازه گيري فلوريمتري برخي از داروها با استفاده از نقاط كوانتومي گرافن اصلاح شده
130
اندازه گيري فلوي خون با روش داپلر ليرزي و شبيه سازي آن باروش مونت كارلو
131
اندازه گيري فلوي نوترونهاي حرارتي در محيط غير تكثيري و طراحي ويزوفلاكس
132
اندازه گيري فنازوپيريدين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با فيلم لايه ي دوگانه هيدروكسي كلسيم ، آهن / نانوذرات پلاتين
133
اندازه گيري فنل ها در نمونه هاي آبي توسط ريزاستخراج با قطره حلال همراه با مشتق سازي درون سرنگ و كروماتوگرافي گازي
134
اندازه گيري فنول ها در نمونه هاي آبي توسط ريز استخراج مايع- مايع پخشي به همراه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا و آشكارساز آرايه ديودي
135
اندازه گيري فوليك اسيد در نمونه هاي حقيقي به وسيله الكترود خمير كربن در حضور هگزادسيل تري متيل آمونيوم برومايد
136
اندازه گيري قابليت فرايند و محاسبه سطح سيگمابا رويكرد آمار بيزي
137
اندازه گيري قارچ كش متالاكسيل در سبزيجات با به كارگيري ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پر شده و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
138
اندازه گيري قطبش دايره اي امواج گرانشي
139
اندازه گيري قطبش دايره اي تابش زمينه كيهاني
140
اندازه گيري قطر ، توزيع و نانو ذرات TiO2 به كمك روش جابجايي طيفي LIF درمحلول RD6G
141
اندازه گيري قطر آرماتورهاي حرارتي مدفون در بتن سازه اي با استفاده ازروش تصاوير ديجيتال رادار نفوذي در زمين
142
اندازه گيري قطر الياف به روش پردازش تصوير
143
اندازه گيري قطر به كمك كامپيوتر
144
اندازه گيري قطر فيبر نوري با استفادهاز روش مايكروويو
145
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي
146
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
147
اندازه گيري قطر قدامي -خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
148
اندازه گيري قطر قدامي-خلفي وريد اجوف تحتاني توسط سونوگرافي به عنوان يك روش غير تهاجمي در تخمين ميزان فشار وريد مركزي در بيماران بستري در ICU
149
اندازه گيري قطر قطرات اسپري
150
اندازه گيري قطر نخ و % CV قطر نخ
151
اندازه گيري قند خون با استفاده از شبكه هاي عصبي شعاعي
152
اندازه گيري قند در پنبه
153
اندازه گيري كاداورين و پوترسين ﴿ آمين هاي بيوژنيك﴾ به عنوان شاخص هاي بيوشيميايي تشخيص سرطان و اندازه گيري تستوسترون توسط دستگاه اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون كرونا
154
اندازه گيري كادميم با طيف سنجي جذب اتمي شعله اي پس از ميكرو استخراج فاز جامد پخشي با جاذب گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با مايع يوني
155
اندازه گيري كادميم در آب به روش استخراج مايع -مايع پخشي و اسپكتروسكوپي جذب اتمي
156
اندازه گيري كارائي نسبي آموزش و پرورش كشور با استفاده از رويكرد تحليل پوششي داده ها طي سالهاي 1384 لغايت 1387
157
اندازه گيري كارايي بخشهاي مختلف بيمارستان با بكارگيري تحليل پوششي داده هاي فازي وآناليز مولفه هاي مستقل ﴿مطالعه موردي﴾
158
اندازه گيري كارايي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
159
اندازه گيري كارايي فني توليد گندم درايران با استفاده از روش تحليل داده ها)DEA( طي دوره هاي زراعي (1386-1384)
160
اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمران شهري ( با استفاده از روش DEA : مورد مطالعه استان همدان )
161
اندازه گيري كارايي فني فعاليت هاي عمراني شهري شهرداري هاي شيراز با استفاده از دو روش DEAو DEA
162
اندازه گيري كارايي مزارع پرورش ماهي قزل آلا در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از تحليل پوششي داده ها
163
اندازه گيري كارايي مزارع پرورش ماهي قزل آلا دراستان چهارمحال وبختياري با استفاده ازتحليل پوششي داده ها (مطالعه ي موردي شهرستان كوهرنگ )
164
اندازه گيري كارايي و بهره وري زيست محيطي كل عوامل توليد در بخش كشاورزي ايران: با رويكرد تعادل مواد
165
اندازه گيري كارايي واحدهاي مختلف توليد سيمان كشور با استفاده از تكنيك D.E.A
166
اندازه گيري كارايي واحدهاي مختلف توليد سيمان كشور با استفاده از تكنيك D.E.A
167
اندازه گيري كاروديلول در نمونه هاي حقيقي مانند قرص و ادرار ،با استفاده از روشهاي اسپكتروفوتومتري ،اسپكتروفلوريمتري و كمومتريكس
168
اندازه گيري كافئين و گاليك اسيد در چاي سبز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلومينات(NiAl2O4 )
169
اندازه گيري كافئين و گاليك اسيد در چاي سبز با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانوذرات نيكل آلومينات(NiAl2O4 )
170
اندازه گيري كاملا انتخابي كاتيون مس با ليگاند سنتزي (2- هيدروكسي -4و4- دي متيل -6- اكسو-1- سيكلو هگزان -1- ايل )3و3- دي متيل 2و2و4و9 تتراهيدرو-1-زانتن -1- اون به روش اسپكتروفتومتري
171
اندازه گيري كراتينين خون با استفاده از دستگاه طيف سنج تحرك يوني
172
اندازه گيري كرنش عضله قلب بوسيله فريزهاي ماره در تصاوير نشان گذاري شده MR در مختصات قطبي
173
اندازه گيري كشش نخ به روش غير تماسي
174
اندازه گيري كشش نخ در بويين پيچي و عوامل موثر در آن
175
اندازه گيري كلر آزاد آب به روش تصوير رايانه اي با گوشي هوشمند بر اساس نورتابي شيميايي
176
اندازه گيري كلرو رومازين هيدروكلرايد توسط الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده به روش الكتروشيمياي با NiALLDH
177
اندازه گيري كلرواستيك اسيدها در نمونه هاي آبي با استفاده از ريز استخراج مايع-مايع پخشي همراه با مشتق سازي و كروماتوگرافي گازي- آشكار ساز ربايش الكتروني
178
اندازه گيري ﻛﻠﺮوﻓﻨﻞﻫﺎ در آب ﺑﻪ روش ﻣﻴﻜﺮو اﺳﺘﺨﺮاج مايع-مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي
179
اندازه گيري كمي و كيفي اتانول در نوشيدني هاي موجود در بازار گرگان در سال 1394
180
اندازه گيري كمي و كيفي فيوم هاي فلزي در هواي محيط كاربعد از پيش تغليظ بوسيله غشاءاستر سلولز و تعيين انها بوسيله جذب اتمي شعله
181
اندازه گيري كوشش مالياتي در استان فارس
182
اندازه گيري كيفيت تغذيه و مشخصات بار
183
اندازه گيري كيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سرو كوال در بانك صادرات شهر اصفهان، با تاكيد برخدمات سپهر
184
اندازه گيري كيفيت محصولات نساجي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
185
اندازه گيري كيفيت و مشخصه سازي باريكه ليزر سولماز ترابي
186
اندازه گيري گاز رادون بر روي گسل هاي شمال شرق ايران و شبيه سازي اثر آن بر روي ريه افراد با استفاده از كد MCNPX
187
اندازه گيري گذردهي شبكه هاي بدون سيم به كمك شبيه سازي
188
اندازه گيري گسيل، بهبود قدرت تفكيك انرژي، و بهينه سازي تزريق باريكه پرتونهاي 30 مگاالكترون ولتي
189
اندازه گيري گشتاور پيچشي تيغه هاي دوار عمودي در شرايط مختلف فيزيكي خاك
190
اندازه گيري گلو و تيواوره در فرآيند پالايش مس
191
اندازه گيري لتروزول در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از ميكرو استحراج مايع مايع به كمك هوا توسط دستگاه كروماتوگرافي مايف با كارايي بالا
192
اندازه گيري ماده موثره در شربت لوپراميد به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
193
اندازه گيري مدلهاي خطا و كاليبراسيون شبكه هاي مايكروويو با استفاده از ماتريس S
194
اندازه گيري مدول الاستيستيه با استفاده از آزمايش ارتعاشي وآلتراسونيك
195
اندازه گيري مدول فشاري و كششي كامپوزيت هاي تقويت شده باالياف بااستفاده ازسيستم تير دوجزئي
196
اندازه گيري مديريت دانش مشتري با مطالعه موردي در چارچوب ارائه بانك هاي ايراني
197
اندازه گيري مس و نيكل در مواد غذايي به روش ريز استخراج فاز مايع با فيبر توخالي و مروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
198
اندازه گيري مستقيم تري هالومتان ها در آب بوسيله اسپكترومتر تحرك يوني
199
اندازه گيري مستقيم قدرت ورودي به روتور فن و بررسي عملكرد فن لانه سنجابي
200
اندازه گيري مشخصات پرتو خروجي ليزر نيمه هادي
201
اندازه گيري مشخصات نپ و بررسي تاثير عوامل مختلف بر آن
202
اندازه گيري مشخصه هاي باريكه يون آرگون و نيتروژن در دستگاه پلاسماي كانوني UIPF2 بااستفاده از آرايه فنجان فارادي
203
اندازه گيري مشخصه هاي نقاط داغ دستگاه پلاسماي كانوني با استفاده از دوربين روزنه اي پرتو ايكس
204
اندازه گيري مقادير (سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، منگنز، فسفر، روي، آهن) در هسته انبه ميناب به وسيله روشهاي طيف سنجي جذب اتمي و طيف نورسنجي جذب مولكولي
205
اندازه گيري مقادير آهن و كروم محلول در آب، با استفاده از پردازش تصوير ديجيتالي
206
اندازه گيري مقادير اندك يون سولفيد به روش اسپكترو فلوريمتري
207
اندازه گيري مقادير اندك يون سولفيد به روش اسپكتروفلوريمتري
208
اندازه گيري مقادير بسيار كم اسميم به روش سينتيكي -اسپكتزوفتومتري
209
اندازه گيري مقادير بسيار كم بعضي از فلزات سنگين به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي بعد از جداسازي و پيش تغليظ با جاذب هاي كي ليت دهنده
210
اندازه گيري مقادير بسيار كم پالاديوم در نمونه هاي آبي به روش اسپكتوفوتومتري مرئي-فرابنفش پس تز پيش تغليظ به روش ميكرو استخراج مايع -مايع پخشي
211
اندازه گيري مقادير بسيار كم كادميم با استفاده از روش ولتامتري عريانسازي اندي پالس تفاضلي به روي يك الكترود اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني
212
اندازه گيري مقادير بسيار كم نقره و طلا در نمونه هاي آبي با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي بعد از استخراج فاز جامد
213
اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز فلز روي درنمونههاي آبي با پلاروگرافي بعد از پيش تغليظ روي ديسك C81 اصلاح شده باليگاند 6،6- دي اتوكسي -2،2-[2،2-دي متيل پروپان -1،3 دي ايل بيس (نيتريلومتيليدين )]- دي فنول
214
اندازه گيري مقادير جزئي ويتامين B1﴿تيامين هيدروكلرايد﴾در مواد دارويي به روش استخراج_اسپكتروفتومتري بر اساس تشكيل زوج يون
215
اندازه گيري مقادير كم آنيون هاي كلريد و سولفات در سود 50 درصد با تكنيك برش مقطعي و ماند به روش يون كروماتوگرافي
216
اندازه گيري مقادير كم آنيون هاي گوگرد(-S2-,S2O3^2-,SO3^2) به روش ولتامتري روبش خطي با استفاده از كمپلكس تريس ﴿ 2،'2- بي پيريديل﴾ روتنيوم(II) به عنوان حد واسط همگن
217
اندازه گيري مقادير كم برخي گونه هاي فلزي بوسيله روشهاي جديد الكتروشيميايي
218
اندازه گيري مقادير كم تيوسيانات در نمونه هاي بيولوژيكي به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري (on _ line an​d FIA)
219
اندازه گيري مقادير كم تيوسيانات در نمونه هاي بيولوژيكي به روش سينتيكي -اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته (FIA)
220
اندازه گيري مقادير كم روتنيم (III) و آسكوربيك اسيد به روش تزريق در جريان پيوسته (FIA)
221
اندازه گيري مقادير كم سلينم و تيوسولفات به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري
222
اندازه گيري مقادير كم سورفكتانت هاي كاتيوني ﴿ستيل تري متيل آمونيوم برميد ﴾بر اساس تشكيل كمپلكس زوج يون با اريو كروم بلاك Tبه روش اسپكتروفتومتري و تزريق در جريان پيوسته
223
اندازه گيري مقادير كم كادميم ﴿II﴾ به روش استخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطيسي فريت - نيكل اصلاح شده و اسپكترومتري جذب اتمي و اندازه گيري كلروپرومازين به روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع كوپل شده با روش ولتامتري پالس تفاضلي
224
اندازه گيري مقادير كم گلوتاتيون و ايزوپروترنول به روش نورتابي شيميايي با استفاده از سيستم لومينول-دي پر آيودات نقره ﴿III﴾ و مطالعه اثر كاتاليزوري كمپلكس گنجايشي بتاسيكلود كسترين با نانو ذرات مغناطيسي MnFe2O4 بر سرعت نور تابي شيميايي
225
اندازه گيري مقادير كم منگنز (II) و كربن دي سولفيد با استفاده از اثر كاتاليزوري و اثر القائي به روش سينتيكي -اسپكتروفتومتري
226
اندازه گيري مقادير كم يون هاي تاليم و نيكل به روش استخراج و پيش تغليظ بوسيله نانو لوله هاي كربني اصلاح شده
227
اندازه گيري مقادير ناچيز As ,Cu , Zn , Cd ,Pb در ذرات معلق اتمسفر
228
اندازه گيري مقادير ناچيز ارسنيك با استفاده از روش پيش تغليظ وطيف سنجي جذب اتمي
229
اندازه گيري مقادير ناچيز اورانيوم با استفاده از ليگاندBr-PADAP به روش ميكرو استخراج مايع - مايع بخشي با روش اسپكترو فتومتري
230
اندازه گيري مقادير ناچيز اورانيوم در نمونه هاي آبي با استفاده از استخراج با فيلم نازك فاز جامد و طيف سنجي آلفا
231
اندازه گيري مقادير ناچيز سريم ) iil ( و آهن )ii j ( در حضور سور فكتانت باروش اسپكتر و فلوريمتري
232
اندازه گيري مقادير ناچيز سريم )IV( به روش سينتيكي اسپكترو فتومتري در نمونه هاي آب
233
اندازه گيري مقادير ناچيز سولفاستاميد و سولفا تيازول به روش ولتامتري چرخه اي عاري سازي پيوسته با تبديل فوريه سريع
234
اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سمي ( مس و روي) در نمونه هاي غذايي پس از استخراج از فاز جامد به روش جذب اتمي
235
اندازه گيري مقادير ناچيز گونه هاي مختلف جيوه در نمونه هاي محيطي ( آب و هوا ... )
236
اندازه گيري مقاديركروم،سرب ونيكل درهواوبررسي جذب وتبيت آن روي زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت
237
اندازه گيري مقاومت الكتريكي الياف و بررسي يك روش ايجاد هدايت الكتريكي در الياف
238
اندازه گيري مقاومت فصل مشتركريخته گري آلياژ آلومينيوم 356 A و بررسي موثر بر آن
239
اندازه گيري مقايسه اي افلاتوكسين B1موجود در پسته، با دو روش Hplc و زيست حسگر الكتروشيميايي آنزيمي جديد
240
اندازه گيري مقدار پلي ساكاريدهاي متر شحه در حالت هاي سنتي و صنعتي و بررسي اثر آنها بر خصوصيات بافتي
241
اندازه گيري مقدار سيليسيم باقي مانده در بدنه هاي باند نيتريدي
242
اندازه گيري مقدار شيارافتادگي در سطح روسازي هاي آسفالتي بااستفاده از دوربين كينكت
243
اندازه گيري مقدار عبور اسپكتروسكوپي ان لاين در راكتورهاي ميكروسيالي
244
اندازه گيري ملامين موجود در شير خشك به روش استخراج فاز جامد با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
245
اندازه گيري منگنز موجود در محلول د ياتيلن گليكول به روش ولتامتري عاريسازي
246
اندازه گيري مواد منفجره بروش اسپكترومتري تحرك يوني (ion mobility spctrometry) با استفاده از تخليه كرونا بعنوان منبع يونيزاسيون
247
اندازه گيري موقعيت، سرعت و شتاب يك شئي متحرك با استفاده از امواج التراسوند
248
اندازه گيري موكسيفلوكساسين به روش نورتابي شيميايي تزريق در جريان با استفاده از پتاسيم پرمنگنات
249
اندازه گيري مولفه هاي سرعت جريان و توربولانس در خروجي از پره هاي فن لانه سنجابي
250
اندازه گيري مولكولهاي آلي در نمونه هاي زيستي توسط حسگر نوري فلئورسانس حاوي نقاط كوانتومي اصلاح شده با پليمر قالب مولكولي
251
اندازه گيري ميانگين دور سر در نوزادان ترم گيلاني متولد شده در بيمارستان الزهراي رشت در سال 1380
252
اندازه گيري ميانگين طول الياف
253
اندازه گيري ميدان مغناطيسي آهنرباهاي خم كننده مورد استفاده در شتابدهنده هاي ذرات
254
اندازه گيري ميدان مغناطيسي و تعيين مكان پلاسما در توكاماك
255
اندازه گيري ميزان ... در سيتوپلاسم نوتروفيلهاي بيماران مبتلا به ... به روش فلوسيتومتري و بررسي ارتباط آن با نوع موتاسيون ژنتيكي بيماري
256
اندازه گيري ميزان آلودگي سطحي ورقهاي فولادي
257
اندازه گيري ميزان آنزيم هاي كبدي وبررسي رابطه آن با سطح سرمي فريتين وسابقه هپاتيت سي در بيماران تالاسمي مركز درماني بيماري هاي خاص شهر كرمان
258
اندازه گيري ميزان اثر بخشي به كار گيري فناوري اطلاعات در توسعه مديريت دانش شركت هاي بيمه
259
اندازه گيري ميزان افزودني هاي پلي الفين ها به كمك كروماتوگرافي CLPH
260
اندازه گيري ميزان باقيمانده آفت كش هاي فسفره در برخي از ميوه جات و صيفي جات پرمصرف به روش كروماتوگرافي گازي و مطالعه راهكارهاي كاهش بقاياي سموم در اين محصولات
261
اندازه گيري ميزان تراوايي بخار آب از پلي يورتان هاي حساس به دما
262
اندازه گيري ميزان تشعشعات در ميدان نزديك در اطراف گوشي
263
اندازه گيري ميزان تضعيف نوترون هاي سريع براي تعيين مشخصه هاي ژئوفيزيكي و كاربرد آن در چاه پيمائي در صنعت نفت
264
اندازه گيري ميزان توافق گزارش CT اسكن هماتوم هاي اپي دورال و ساب دورال حاد تروماتيك با نتايج اعمال جراحي اين بيماران از سال 1378 الي 1380 در بيمارستان پورسيناي رشت
265
اندازه گيري ميزان توليد محصولات شكافت حاصل از بمباران اوانيوم 238 توسط نوترونهاي تك انرژي سريع
266
اندازه گيري ميزان جذب اتانول در غشاي پليمري PDMS
267
اندازه گيري ميزان جذب رطوبت هوا با استفاده از نانوكامپوزيت زئوليت 13X اصلاح شده
268
اندازه گيري ميزان رادون آب شرب منطقه فريمان و تربت جام
269
اندازه گيري ميزان رادون آب شرب منطقه قاينات
270
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب شهرستان گچساران
271
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب شهرستان گچساران
272
اندازه گيري ميزان رادون اب شرب منطقه اي فريمان وتربت جام
273
اندازه گيري ميزان رضايت شغلي دبيران زن در رشته علوم انساني در شهرستان تنكابن در سال تحصيلي 1393-1392.
274
اندازه گيري ميزان سايش سنگ ها با استفاده از لس آنجلس و لاوال ماشين و مقايسه آنها
275
اندازه گيري ميزان سرب و نيكل در خاك آلوده، اندام هوايي و ريشه برخي از گياهان به روش طيف بيني جذب التمي و تحليل آماري آن ها
276
اندازه گيري ميزان ضربان قلب با ميكرو كنترلر آردونيو
277
اندازه گيري ميزان طلا در نمونه هاي معدني برروش اسپكتروسكپي گاماي ناشي از جذب نوترون
278
اندازه گيري ميزان گابا در سركه و شناسايي مولكولي باكتري هاي اسيدلاكتيك توليدكننده گابا
279
اندازه گيري ميزان گابا در كشك و شناسايي مولكولي باكتري هاي مولد گابا در آن
280
اندازه گيري ميزان وابستگي اختلاف رنگ بصري به روشنايي پس زمينه خاكستري
281
اندازه گيري ناپروكسن با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد تيتانيم واكسيد واناديم وگرافن به روش ولتامتري پالس تفاضلي
282
اندازه گيري ناخالصي هاي بتا دهنده
283
اندازه گيري ناهمواري روسازي با استفاده از دوربين كينكت
284
اندازه گيري نرخ احتراق مخلوط گاز - جامد
285
اندازه گيري نرخ حجمي قطرات مايع عبوري از سطح مقطع يك كانال در جريان گاز- مايع
286
اندازه گيري نرخ سوزش در فشارهاي زياد
287
اندازه گيري نرخ كندگي كاتاليست هاي فلزي در حضور هيدروكربن هاي گازي در سلول تابش دهي ليزري
288
اندازه گيري نسبت خروج حلال از محلول ريسندگي و و ورود غيرحلال به آن در فرآيند رسوب غوطه وري
289
اندازه گيري نقدشوندگي سهام براساس معيارهاي دامنك و تأثير قيمت (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
290
اندازه گيري نقره به روش سينتيكي - اسپكتروفتومتري و اندازه گيري پركلرات به روش استخراج
291
اندازه گيري نقره در آب به روش ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
292
اندازه گيري نوسكاپين و لوسين بر روي الكترود كربن شيشه اصلاح شده با نانولوله هاي كربن چند جداره به روش ولتامتري روبش چرخه اي
293
اندازه گيري نيترات بااستفاده از الكترود غشايي پلي وينيل كلرايد وخمير كربن اصلاح شده بانانو لوله هاي كربني چند جداره
294
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع-مايع بر پايه فيبرهاي توخالي تركيب شده با سيستم تزريق در جريان پيوسته با آشكار ساز UV-Vis
295
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي زيست -محيطي و غذاها با بكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتري و كمومتريكس
296
اندازه گيري نيتريت در نمونه هاي مختلف با بكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتري وروش هاي مرتبه دوم كمومتريكس
297
اندازه گيري نيروي پارگي پارچه هاي پيراهني به وسيله دستگاه پارگي پارچه (المندورف ) و تعيين ارتباط آن با ساير خصوصيات
298
اندازه گيري نيروي مقاومت هوا در پوشاك محيط بيرون﴿آيروديناميكي﴾
299
اندازه گيري نيروي نفوذ سوزن در اتصالات مختلف
300
اندازه گيري نيروي نفوذ سوزن در پارچه هاي كولار
301
اندازه گيري نيروي نگهدارنده جوراب به وسيله شبيه سازي ساق پا
302
اندازه گيري نيروي وارد شده به سوزن در هنگام دوخت و مقايسه نتايج بدست آمده با يك روش اندازه گيري ديگر
303
اندازه گيري نيكل به روش اسپكترو فتومتري - تزريق در جريان پيوسته و بهينه سازي طرح فاكتوريال و اندازه گيري همزمان كبالت ، نيكل ، مس به روش اسپكتروفتومتري و ...
304
اندازه گيري نيمه كمي تزايدژن HER-2/neu به روش Differential PCR در بيماران با سرطان سينه در جمعيت اصفهان
305
اندازه گيري هدايت الكتريكي Insb به روش پديده هال
306
اندازه گيري هم ريسكي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
307
اندازه گيري هم زمان كافئين و تئوفيلين در پلاسماي خون و برگ سبز چاي و همچنين اندازه گيري مستقيم تيوسيانات در بزاق دهان انسان به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري ﴿ESI-IMS﴾
308
اندازه گيري هم زمان نيترات و نيتريت در آب آشاميدني و سيب زميني به كمك دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
309
اندازه گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش پالس ولتامتري با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با پليمر دي سديم - 6 هيدروكسي -5 }(-4سولفوناتو فنيل) آزو {نفتالين -2 سولفونات (سان ست يلو ) در حضور نانو ذرات پلاتين
310
اندازه گيري همزمان آسكوربيك اسيد، استامينوفن و كدئين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره واسپينل ZnCrFeO4 به روش ولتامتري پالس تفاضلي
311
اندازه گيري همزمان آسكورپيك اسيد، اوريك اسيد و اپي نفرين به روش ولتامتري پالس تفاضلي توسط الكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با پليمرزايلنول اورنج .
312
اندازه گيري همزمان آلفازوسين،ايندومتاسين و زايلوتن با استفاده از آناليز چند متغيره و اسپكتروفتومتري
313
اندازه گيري همزمان آنيون هاي نيتريت و بروميد به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش شبكه ي عصبي مصنوعي اندازه گيري همزمان تركيبات پيركسيكام و پيريدوكسين به روش اسپكتروفلوريمتري و مدل سازي به روش آناليز فاكتورهاي موازي
314
اندازه گيري همزمان اپكتروفوتومتري اسكوربيك اسيد دوپامين و اوريك اسيد به روش كمتري مربعات جزيي
315
اندازه گيري همزمان اپي نفرين واستامينوفن با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با ائوزين
316
اندازه گيري همزمان اپي نفرين،استامينوفن ،تريپ توفان به وسيله الكترود كربن
317
اندازه گيري همزمان اسپكتروفتومتري يونهاي كبالت نيكل ومس با استفاده از ليگاند فنيل فلورن در محيط ميسلي به روش حداقل مربعات جزئي PLS()
318
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري اپي نفرين ، استامينوفن و دوپامين بااستفاده از روش حداقل مربعات جزيي در نمونه هاي زيستي
319
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري اپي نفرين ، اوريك اسيد و آسكوربيك اسيد با استفاده از روش كمترين مربعات جزيي در نمونه هاي حقيقي
320
اندازه گيري همزمان اسپكتروفوتومتري كراتينين ، اوروتيك اسيد و اوريك اسيد با استفاده از كاليبراسيون كمترين مربعات جزيي در مايعات بيولوژيكي
321
اندازه گيري همزمان استامينوفن و كافئين در نمونه هاي بيولوژيكي به روش آناليز فاكتورهاي موازي ( PARAFAC)
322
اندازه گيري همزمان اسكتروفتومتري برخي كاتيون هاي فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
323
اندازه گيري همزمان الكتروشيمياي لوودوپا، همووانيليك اسيد و آسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آليزارين قرمز متصل شده با كربن نانو تيوپ
324
اندازه گيري همزمان الكتروشيميايي لوودوپا، همووانيليك اسيد و آسكوربيك اسيد با الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آلزارين قرمز متصل شده با كربن نانوتيوپ
325
اندازه گيري همزمان دو پامين و اسيد اسكوربيك در نمونه حقيقي با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي ) pls (
326
اندازه گيري همزمان دوپامين و آسكوربيك اسيد توسط روشهاي كمومتري و تكنيك ولتا متري چرخه اي
327
اندازه گيري همزمان دوپامين، اوريك اسيد و آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترد كربن شيشه اي اصلاح شده با نانولوله هاي كربني چند ديواره پوشيده شده از اريوكروم بلك T
328
اندازه گيري همزمان سه علف كش فتوكسي اسيد در نمونه هاي آبي با ريز استخراج فاز جامد در سرنگ پرشده و دستگاه طيف سنج تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
329
اندازه گيري همزمان سيانوكوبالامين و هيدروكسو كوبالامين در تركيبات دارويي فوتوليز شده با استفاده از پردازش تصاوير رنگي و آناليز فاكتوري بر پايه كاهش مرتبه
330
اندازه گيري همزمان سيستئين ، اوريك اسيد و تيروزين به وسيله الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با پلي (4-(2- پاراتوليل دي ازنيل ) بنزين 1و2و3 تري اول )در حضور نانو ذرات طلا
331
اندازه گيري همزمان فلزات سرب ،كادميوم ،مس ،روي و سلنيوم در نمونه هاي شير لبني توليد شده در شهرها صنعتي ايران به روش ولتامتري عاريسازي آندي و كاتدي
332
اندازه گيري همزمان كاتيون هاي منگنز و روي در زعفران بعد از پيش تغليظ بر روي الومينا
333
اندازه گيري همزمان كافئين وپاراستامل در محصولات دارويي به روش اسپكتروفوتومتري مشتقي نوع دوم -تقاطع صفر
334
اندازه گيري همزمان مس ، سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكارگيري ليگاند 1 - ( 2 - پيريديل آزو-)2- نفتول به روش استخراج فاز جامد - اسپكترومتري جذب اتمي شعله
335
اندازه گيري همزمان مقادير كم يون هاي نيكل و مس با استفاده از افزايش استاندارد نقطه اسپكتر فتومتري مشتق اول
336
اندازه گيري همزمان مورفين و ديكلو فناك و وارفارين به وسيله الكترود خمير كربن اصلاح شده در حضور نانو لوله هاي چند ديواره و اسپينل
337
اندازه گيري همزمان نيترات ونيتريت درنمونه هاي زيست محيطي بابكارگيري روش هاي اسپكتروفوتومتريك وكمومتريكس
338
اندازه گيري همزمان هيدروكسيل آمين، هيدرازين و فنول با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاح گر آلي و نانوذرات منيزيم اكسيد و تيتانيم دي اكسيد
339
اندازه گيري همزماني تريپتوفان و پنيسيل آمين به روش ولتامتري با استفاده ̍ از الكترود خمير كربن اصالح شده با 4و4 بي فنول و نانولوله هاي كربني چند ديواره
340
اندازه گيري هورمون رشد انسان به كمك اثر كاتاليستي نانو ذرات طلا و اندازه گيري همزمان برخي داروها در مقادير كم با استفاده از روش نورتابي شيميايي كوپل شده با روش ماشين بردار تكيه گاه
341
اندازه گيري هوموسيستئين تام پلاسما در مبتلايان به بيماري عروق كرونر به روش كروماتوگرافي با كارايي بالا(HPLC)
342
اندازه گيري هوموسيستئين تام پلاسما در مبتلايان به بيماري عروق كرونر به روش كروماتوگرافي با كارايي بالا(HPLC)
343
اندازه گيري هيدرازين و آهن (III) به روش سينتيكي - اسپكترفتومتري
344
اندازه گيري هيدرو كربن هاي چند حلقه اي آروماتيك در آب توسط ريز استخراج فاز مايع ايستا و پويا و كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتري جرمي
345
اندازه گيري هيدروژن سولفيد در هوا بر اساس واكنشگر رودامين B و حسگرهاي كاغذي
346
اندازه گيري هيدروكسيل آمين هيدروكلرايد براساس رزونانس پلاسمون سطح و لومينسانس نانو ذرات نقره
347
اندازه گيري و آناليز تاخير بسته ها در بسته ها به صورت مبداء و مقصد
348
اندازه گيري و آناليز تراكم گاز رادون در آب شهرستان خرم آباد
349
اندازه گيري و اتوماسيون با استفاده از محيط شبكه
350
اندازه گيري و ارتقاء بهره وري در مراكز خدماتي و بهداشتي با استفاده از تكنيك DEA در مورد بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
351
اندازه گيري و ارزيابي چروك پارچه با استفاده از پردازش تصوير و قوانين نور
352
اندازه گيري و ارزيابي ميزان بازگشت از چروك پارچه به صورت مداوم
353
اندازه گيري و ارزيابي ميزان پايداري ستون فقرات به كمك روش تحليل ديناميك غير خطي
354
اندازه گيري و انتقال بي سيم اطلاعات ﴿طراحي و پياده سازي كنتور هوشمند﴾
355
اندازه گيري و برآورد تبخير از سطح مخازن تعدادي از سدهاي استان خراسان
356
اندازه گيري و بررسي اثرات تداخلي تومور ماركرهايca.521-ca.91-9
357
اندازه گيري و بررسي تجربي فضايي پرتو ليزر با مد TEM oo
358
اندازه گيري و بررسي جا به جايي طيفي فلوئورسانس القايي ليزري در محيطهاي رنگينه آلاييده به نانوذرات پراكننده
359
اندازه گيري و بررسي خواص پپتيدهاي زيست فعال حاصل از تيمار آنزيمي گوشت شتر
360
اندازه گيري و بررسي رابطه بين شاخص هاي بي ثباتي ازدواج ها و احتمال طلاق آنها در زوجين در 5 سال ازدواج يا بيشتر
361
اندازه گيري و بررسي صداي فن ها با روتورهاي نيمه مخروطي و استوانه اي
362
اندازه گيري و بررسي عوامل موثر بر اشتغال در بخش غير رسمي ايران
363
اندازه گيري و بررسي غلظت گاز رادون آب هاي زيرزميني در مجاورت گسل شهر بابك به منظور پيش بيني زلزله
364
اندازه گيري و بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و دماي كوري فريت هاي نيكل و نيكل روي
365
اندازه گيري و بررسي نقش كارنيتين و فوليك اسيد در كاهش خستگي زودرس در افراد مبتلا به تالاسمي مينور
366
اندازه گيري و بررسي نقش كارنيتين و فوليك اسيد در كاهش خستگي زودرس در افراد مبتلا به تالاسمي مينور.
367
اندازه گيري و برنامه ريزي بهبود بهره وري براساس شاخص هاي مالي در صنايع ريسندگي پشم
368
اندازه گيري و بهبود نمايه سه بعدي چهره با استفاده از تكنيك رويه نگاري ماره
369
اندازه گيري و بهينه سازي تابش هاي ايكس سخت و نرم دستگاه پلاسماي كانوني UIPF
370
اندازه گيري و پيش تغليظ مقادير بسيار كم جيوه و سرب با استفاده از جاذب هاي مغناطيسي اصلاح شده گرافن اكسيد در نمونه هاي آبي و غذايي
371
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در شركت تراكتور سازي ايران
372
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري صنايع كارخانه اي استان يزد: گروه هاي ISIC
373
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروه هاي صنايع ايران ﴿1351 - 1372 ﴾
374
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروههاي صنايع كارخانه اي ايران ( 78 - 1358 )
375
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در واحدهاي صنعتي استان خراسان
376
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري نيروي كار در صنعت بافندگي (همراه مطالعه موردي)
377
اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري و پارامترهاي كنترل فني در كارخانه ذوب آهن اصفهان
378
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم رادون در منابع آبي شيراز , measurement and analysis of radon gas concentration in water sources of shiraz
379
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در آب فردوس , Measurment and analysis of radon gas concentration in water of ferdows
380
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در منابع آبي شهر زابل
381
اندازه گيري و تجزيه و تحليل تراكم گاز رادون در منابع آبي شهر زابل
382
اندازه گيري و تجزيه و تحليل رشد بهره وري كل عوامل توليد در صنعت برق ايران﴿1387-1373﴾
383
اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي بهره وري در شركت كاشي يزد
384
اندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رادون و راديوم در آب جيرفت , Measurment and analysis of rate radon and radium in jirofts water
385
اندازه گيري و تجزيه و تحليل ميزان رادون و راديوم در آب شرب رامسر
386
اندازه گيري و تحليل اثر ساختار بازار صنعت پتروشيمي ايران بر تجارت درون صنعت بين ايران و تركيه
387
اندازه گيري و تحليل اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي در ايران دوره مورد بررسي: 1387-1357
388
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد
389
اندازه گيري و تحليل بهره وري در شركتهاي پروژه محور.
390
اندازه گيري و تحليل بهره وري در مجتمع پتروشيمي شيراز
391
اندازه گيري و تحليل بهره وري كل عوامل صنايع كارخانه اي در كشورهاي منتخب ﴿1386-1359﴾
392
اندازه گيري و تحليل تجربي ضرايب فشار در دريچه هاي دو نوع بادگير
393
اندازه گيري و تحليل خواص نانو مكانيكيريز ساختار بينايتي
394
اندازه گيري و تحليل سطح رضايت مشتريان در مراكز درماني؛مطالعه موردي بيمارستان اكباتان همدان
395
اندازه گيري و تحليل عوامل موثر بر محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
396
اندازه گيري و تحليل كارايي فني در صنعت نساجي ايران با استفاده از روش DEA در سال هاي 1373 لغايت 1380
397
اندازه گيري و تحليل و توسعه شاخص هاي موثر كيفيت توان در شبكه هاي توزيع
398
اندازه گيري و تحويل اثر گازهاي افزودني بر توليد اشعه ايكس و نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف
399
اندازه گيري و تخمين ويژگي هاي هيدروليكي خاك با نفوذ سنج مكشي و شبكه هاي عصبي مصنوعي در مقياس حوضه ي آبخيز
400
اندازه گيري و تعيين مقدار بهينه پتانسيل اكسيداسيون و احيا (ORP) در مدار فلوتاسيون موليبدنيت سرچشمه
401
اندازه گيري و ثبت ارتعاشات توسط يك شتاب سنج
402
اندازه گيري و ثبت دبي جريان آب توسط فلومتر IFC020 از طريق PC
403
اندازه گيري و ثبت و موقعيت چشم
404
اندازه گيري و دزيمتري رادون/تورون و دختران آنها از طريق اسپكترومتري آلفا بوسيله آشكارساز ردپاي هسته اي پلي كربنات
405
اندازه گيري و سطح درام در واحد بخار سيكل تركيبي نيروگاه
406
اندازه گيري و سنجش كارآيي واحدهاي عملياتي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
407
اندازه گيري و سنجش كارآيي واحدهاي عملياتي با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (مطالعه موردي: شركت بهره برداري متروي تهران)
408
اندازه گيري و كنترل ارتعاشات صفحه فلزي با استفاده از ميكروكنترلر AVR
409
اندازه گيري و كنترل جريان آب مصرفي ساختمان از طريق تلفن هاي هوشمند
410
اندازه گيري و محاسبه پارامترهاي پخشي نوترون در محيط كند كننده
411
اندازه گيري و محاسبه توزيع فلوي نوترون هاي حرارتي حاصل از چشمه نوترون سريع BE-AM در آب
412
اندازه گيري و محاسبه چگالي جريان بحراني در ابررساناهاي سراميكي پايه - Yو Bi (ايتريم و بيسموت )
413
اندازه گيري و مدل سازي اكسيژن محلول آب رودخانه زاينده رود
414
اندازه گيري و مدل سازي ترموديناميكي حلاليت گازهاي هيدروكربني در يك مايع يوني
415
اندازه گيري و مدل سازي دانسيته ويسكوزيته و ضريب شكست محلول هاي پلي وينيل پيروليدون در الكلها در دما هاي مختلف
416
اندازه گيري و مدل سازي رياضي مقاومت به خوردگي فوم كامپوزيتي پايه آلومينيم با ذرات تقويت كننده ي SiC
417
اندازه گيري و مدل سازي سفتي و مواد جامد محلول آلو مبتني بر روش غير مخرب ضربه
418
اندازه گيري و مدل سازي ضريب فعاليت مولكول هاي زيستي در الكتروليت هاي آبي
419
اندازه گيري و مدل سازي ضريب هدايت گرمايي نانو سيال
420
اندازه گيري و مدلسازسي ويسكوزيته دانسيته و ضريب شكست محلول هاي پلي اتيلن گليكول400+متوكسي بنزن وپلي اتلين گليكول400+اتوكسي بنزن درد ماهاي مختلف
421
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي جداسازي مخلوط‌هاي با نقطه جوش نزديك با استفاده از فرآيند تشكيل هيدرات (محلول بنزن/ سيكلوهگزان)
422
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت كربن دي اكسيد در محلولهاي آبي آلكانول آمين در حضور نمك گرما مقاوم
423
اندازه گيري و مدلسازي ترموديناميكي حلاليتدي اكسيدكربن در محلول آبي نرمال متيل دي اتانول آمين (MDEA) و آمينواتيل - اتانول آمين (AEEA) در بارگذاريهاي پايين
424
اندازه گيري و مدلسازي حلاليت دي اكسيد كربن در آب دريا
425
اندازه گيري و مدلسازي دانسيته , ويسكوزيته و ضريب شكست پلي اتيلن تر فتالات در حلال1و2 دي كلر و استيك اسيد و مخلوط وزني 60/40 فنل-1و2 دي كلر وبنزن در دماهاي مختلف
426
اندازه گيري و مطالعه خواص انتقالي و حجمي مخلوط دوتايي مايع يوني 1-بوتيل 3-متيل ايميدازوليوم هگزافلوئورو فسفات PF6 [bmim] با تركيبات آروماتيك و بررسي برهم كنش هاي بين مولكولي با استفاده از روش هاي طيف سنجي مادون قرمز و رزونانس مغناطيسي هسته اي دوزي
427
اندازه گيري و مقايسه خواص برشي پارچه هاي تاري - پودي با استفاده از دو روش مختلف
428
اندازه گيري و مقايسه زمان تمركز با روش هاي تجربي
429
اندازه گيري و مقايسه مزيت نسبي بنگاه هاي كوچك و متوسط در صنعت فرش دستباف مطالعه موردي شهرستان اصفهان
430
اندازه گيري و مكان يابي تخليه جزئي در ترانسفور ماتور قدرت
431
اندازه گيري واپيچش قطعه ريخته گري شده zشكل سربي به روش المان محدود و مقايسه آن با داده هاي تجربي
432
اندازه گيري واپيچش قطعه ريخته گري شده نبشي شكل سربي به روش المان محدود
433
اندازه گيري واناليز تراكم گاز رادون در اب
434
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون در آب شهرستان گلباف
435
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون در منابع ابي شيراز
436
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون وراديوم در آب شهرستان فاروج
437
اندازه گيري وتجزيه وتحليل تراكم رادون وراديوم در آب شهرستان فاروج
438
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان تراكم رادون در اب ناحيه داوران شهرستان رفسنجان
439
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون در تعدادي از واحدهاي صنعتي
440
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون وراديوم در اب جيرفت
441
اندازه گيري وتجزيه وتحليل ميزان رادون وراديوم در اب شرب رامسر
442
اندازه گيري وتحليل ميزان ارتعاش دست وبازوي اپراتور درتراكتورهاي يونيورسال 056- مسي فرگوسن 582و992 درشرايط مختلف كاري
443
اندازه گيري ولتا متري گلوتاتيون و هموسيستئين با استفاده از يك الكترود خمير نانو لوله كربني اصلاح شده
444
اندازه گيري ولتامتري زايلتون بر پايه الكترود اصلاح شده خمير كربن با نانو ذره آلومينا
445
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
446
اندازه گيري ولتامتري فنيل افرين هيدروكلرايد بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات آلومينا
447
اندازه گيري ولتامتري ناپروكسن بر پايه ي الكترود اصلاح شده ي خمير كربن با نانوذرات سيليس
448
اندازه گيري ولتامتري همزمان استامينوفن وكدئين توسط الكترود وخمير كربن اصلاح شده با نانو كامپوزيت
449
اندازه گيري ولتامتري همزمان ترامادول و دوپامين با استفاده از الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده توسط آليزارين قرمز و نانولوله هاي كربني چندجداره
450
اندازه گيري ولتامتري هيدرازين در سطح الكترود كربن شيشه اي و خمير كربن اصلاح شده توسط نانو لوله هاي كربني و تركيبات تيرون و پاراآمينوفنول
451
اندازه گيري ومحاسبه انرژي موثر طيف اشعه ايكس
452
اندازه گيري يون پتاسيم محلول در خون به روش غير تهاجمي با استفاده از سيستم فازي
453
اندازه گيري يون سولفيد بر اساس واكنش با 3و5 - دي نيترو بنزوئيك اسيد وسديم 1و2- نفتوكينون -4- سولفونات با روش هاي اسپكتروفتومتري واسپكتروفلوريمتري
454
اندازه گيري يون كادميوم (11) در نمونه هاي آبي توسط روش ولتامتري با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن , determination of cd )11( in water samples by voltammetry using nanomagnetite particles
455
اندازه گيري يون لانتانيم در نمونه هاي آبي با روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي با اسپكتروفتومتري مرئي - فرابنفش و بهينه سازي با روش هاي طراحي آزمايش
456
اندازه گيري يون نيكل با روش ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي با اسپكتروفوتومتري مريي - فرابنفش و بهينه سازي حذف يون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 پوشش داده شده با كيتوسان در نمونه هاي حقيقي
457
اندازه گيري يون هاي دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير و امكانسنجي اندازه گيري يون هاي دستگاه پلاسماي كانوني مينياتوري اميركبير
458
اندازه گيري يون هاي كبالت ، نيكل ، سرب ، مس و آهن ( ) با استفاده از آلوميناي پوشيده شده با سورفاكتانت سديم دودسيل سولفات
459
اندازه گيري‌‌ طيفسنجي نوري UV-Vis همزمان‌‌ يون‌‌هاي‌‌آهن(II) و آهن(III) با استفاده از روش‌‌هاي منحني درجهبندي چند متغيره
460
اندازه گيري، آناليز و ارزيابي نويز صوتي در پستهاي توزيع و فوق توزيع و پيشنهاد راهكار مناسب جهت كاهش نويز در يك پست نمونه
461
اندازه گيري، تجزيه و تحليل بهره وري كارخانه جهان صادرات نطنز و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
462
اندازه گيري، تحليل و بهبود بهره وري در بخش تلفن ثابت در شركت مخابرات استان يزد
463
اندازه گيري، تحليل و بهبود بهره وري در شركت كاشي مسعود ايران
464
اندازه گيريو تحليل نروي لازم براي بيرون كشيدن ﴿كندن﴾ پايل ﴿خاب - پرز﴾ فرش ماشيني از الياف مختلف و تراكمهاي متفاوت
465
اندازه نافشردگي تعميم يافته براي مجموعه ها و عملگرها در يك فضاي باناخ
466
اندازه نافشردگي در فضاهاي موضعا" محدب
467
اندازه نافشردگي و برخي كاربردهاي آن در فضاهاي دنباله اي
468
اندازه نافشردگي و كار بردهاي ان
469
اندازه نافشردگي و كاربردهاي آن در معادلات تابعي انتگرالي
470
اندازه ها (مباني احتمال پاتريك بيلينگزلي )
471
اندازه هار در فضاهاي يكنواخت
472
اندازه هاي احتمال روي SIN- گروه ها و برخي ايده آل هاي وابسته در گروه هاي جبري
473
اندازه هاي پيوسته مطلق روي نيم گروه هاي توپولوژيك
474
اندازه هاي تصادفي تجزيه پذير
475
اندازه هاي تصادفي ساده و فرآيندهاي ساده
476
اندازه هاي طيفي و شرايط بسته بودن آ نها
477
اندازه هاي فازي پوچ جمعي بر روي فضاهاي متريك
478
اندازه هاي كارايي بر مبناي متغيرهاي كمكي در تحليل پوششي داده ها
479
اندازه هاي مطلقا" پيوسته روي نيم گروه هاي توپولوژيك موضعا" فشرده
480
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ
481
اندازه هاي نافشردگي در فضاهاي دنباله اي
482
اندازه هاي وابستگي وارتباط بين متغيرها در مدلهاي تصادفي
483
اندازه هايي براي مقياس پذيري
484
اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زير مجموعه هاي فشرده خط حقيقي
485
اندازه ولتامتري همزمان آسكوربيكاسيد
486
اندازه ي كلاس تزويج عضوهاي p- تكين در گروه هاي متناهي
487
اندازه ي نافشردگي و كاربرد آن در حل معادلات ديفرانسيل شبه خطي با شرايط غير موضعي
488
اندازه‌ گيري هيدرازين و سيستئين با استفاده از الكترودهاي اصلاح‌ شده با نانو لوله‌ هاي كربني چند ديواره
489
ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ول‍ت‍ا م‍ت‍ري‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ B2 ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ك‍ت‍رود خ‍م‍ي‍ر ك‍رب‍ن‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍و ذرات‌ TIO2 و ك‍ارب‍رد اي‍ن‌ روش‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ داروي‍ي‌
490
اندازه‌گيري آزمايشگاهي پارامترهاي لازم براي محاسبه فرونشست خاك‌هاي غيراشباع
491
اندازه‌گيري آزمايشگاهي توزيع پذيري مواد دارويي در سامانه‌هاي دو فازي-آبي بر پايه مايعات يوني
492
اندازه‌گيري آزمايشگاهي جذب دي¬اكسيدكربندر حلال آبي مورفولين
493
اندازه‌گيري آزمايشگاهي و مدلسازي حلاليت مواد دارويي در سيال فوق بحراني دي‌اكسيدكربن
494
اندازه‌گيري آهنگ رهايش ايبوبروفن از لايه الكتروريسي شده آميزه (PCL) پلي كاپرولاكتان ايبوبروفن
495
اندازه‌گيري اثر شلاقي با تمركز بر سيستم‌هاي توزيع
496
اندازه‌گيري اسپكتروفتومتري مقادير كم يون مس((IIپس از استخراج با روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي با استفاده از ليگاند (3,4- بيس]}2- هيدروكسي-3- متوكسي-5- (4- متيل فنيل آزو)بنزيليدين[- آمينو{فنيل) فنيل متانون
497
اندازه‌گيري اسپكتروفوتومتري همزمان يون‌هاي آهن(III)، نيكل(II)، كبالت(II) و مس(II) با استفاده از روش‌هاي كمومتريكس در واكنش با (Z2،Z'2)-2،'2-(S4R,5)-4،5،6-تري‌هيدروكسي‌هگزان-1،2-دي‌ايليدن)بيس(N-فنيل‌هيدرازين‌كربوتيوآميد)
498
اندازه‌گيري الكتروشيميايي سيستئين با استفاده از الكترود كربن-مايع يوني اصلاح شده با كمپلكس ترپيريدين مس(II)
499
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گاليم (III)از طريق تشكيل نانوساختار دفري‌اكسامين روي سطح الكترود كربن شيشه‌اي به كمك روش‌هاي DPVو CV
500
اندازه‌گيري الكتروشيميايي گزينشي لوودوپا در حضور آسكوربيك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با گرافن بهبود يافته خودآرا شده با نانوذرات طلا
501
اندازه‌گيري پركلرات و تيوسيانات با الكترود انتخابگر يوني‌
502
اندازه‌گيري تجربي اثر عمق برش در فرزكاري بر روي تنش باقي‌مانده در سطح با روش Eddy Current
503
اندازه‌گيري تجربي بهره‌ي سيگنال كوچك و شدت اشباع در يك نوسانگر - تقويت كننده ي تار نوري دوغلافي سيليكاي آلائيده به ايتربيم
504
اندازه‌گيري تجربي خواص ترموفيزيكي نانو سيالات بر پايه مايعات يوني
505
اندازه‌گيري تجربي خواص رئولوژيكي و ارائه‌ي مدل ويسكوالاستيك براي نفت خام واكس‌دار
506
اندازه‌گيري تجربي دنباله ناپايدار ايرفويل نوساني سينوسي در راستاي قائم با استفاده از جريان‌سنج سيم داغ
507
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشِ مقاومتي سر به سر به روش آلتراسونيك
508
اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم و مس به روش التراسونيك
509
اندازه‌گيري تنش‌هاي پسماند در ورق‌هاي دولايه خمكاري شده
510
اندازه‌گيري توزيع زاويه‌اي پرتو گاما
511
اندازه‌گيري جمع شدگي خودزا در بتن خودمتراكم و روش‌هاي كاهش آن
512
اندازه‌گيري دانسيته نانوالياف
513
اندازه‌گيري دبي جريان بر مبناي داده‌هاي دما، فشار و صوتي با استفاده از روش‌هاي هوش مصنوعي به‌منظور بهينه‌سازي توليد از مخزن
514
اندازه‌گيري درجه همدوسي مكاني به كمك حسگر شيك-هارتمن و زرنيك و زايدل و درجه همدوسي زماني به روش تعيين طول همدوسي با تكنيك تداخل سنجي
515
اندازه‌گيري دُز اندام‌هاي غيردرگير درپرتودرماني سرطان پستان با استفاده از دُزيمتر گرمالياني (TLD)
516
اندازه‌گيري دوپامين با استفاده از الكترود اينديم قلع اكسيد اصلاح شده با رسوب‌دهي الكتروشيميايي مستقيم نانو‌ذرات طلا‌- پلاتين
517
اندازه‌گيري زمان همدوسي جوّ با تلسكوپ چهار روزنه
518
اندازه‌گيري سطح ويژه ذرات كاتاليستي توليد شده به روش پيروليز پاششي به كمك روش جذب متيلن بلو
519
اندازه‌گيري شباهت در سري‌ هاي زماني مالي (مطالعه‌اي در شاخص‌هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران)
520
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگي تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
521
اندازه‌گيري طول پراكندگي بر‌اساس روش پس‌پراكندگيِ تقويت‌شده در راستاي تشخيص بافت‌هاي سالم از سرطاني
522
اندازه‌گيري عنصر سزيم-137 در نمونه‌هاي طبيعي خاكي جهت بررسي فرسايش خاك
523
اندازه‌گيري غلظت هسته‌هاي پرتوزاي طبيعي و مصنوعي در كناره‌هاي درياي عمان و بررسي پخش آن‌ها در آب‌هاي سطحي اين دريا با استفاده از مدل SWAN
524
اندازه‌گيري قابليت اطمينان در ساختار شبكه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از تكنيكهاي گراف كاوي
525
اندازه‌گيري كارايي نوآوري با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها چندهدفه در شرايط عدمِ‌قطعيت
526
اندازه‌گيري كربن دي‌اكسيد به‌وسيله‌ي QCMهاي پوشيده شده با پليمرهاي حاوي چارچوب‌هاي فلز آلي
527
اندازه‌گيري كرنش با استفاده از روش همبستگي تصاوير ديجيتال (DIC)
528
اندازه‌گيري كوانتومي و بازخواني حالت كيوبيت‌هاي ابررسانا در مدارهاي ابررساناي الكتروديناميك كوانتومي
529
اندازه‌گيري متي‌مازول با استفاده از الكترود نانو حفره طلا پوشيده شده با موليبدن به روش ولتامتري
530
اندازه‌گيري محتواي رطوبتي ميوه به در طول فرآيند خشك‌كردن با استفاده از روش تصويربرداري از نور پراكنش يافته ليزر
531
اندازه‌گيري مقاومت به سوزش پوشش كامپوزيتي ZrB2-SiC/SiC بر روي گرافيت
532
اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در خط توليد منسوجات و ارائه راهكارهاي مؤثر براي كاهش آن (مطالعه موردي)
533
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
534
اندازه‌گيري نااطميناني در اقتصاد كلان
535
اندازه‌گيري نرخ سوزش با استفاده از روش التراسونيك
536
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
537
اندازه‌گيري هم‌زمان اپي‌نفرين، استامينوفن و تريپتوفان به روش ولتامتري پالس تفاضلي با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو كامپوزيت Fe2O3/SnO2
538
اندازه‌گيري همزمان آسكوربيك اسيد، اپي نفرين و اوريك اسيد با استفاده از الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با نانو ذرات طلا و فوشين اسيد با روش ولتامتري پالس تفاضلي
539
اندازه‌گيري همزمان دوپامين و اوريك اسيد توسط ‌حسگر الكتروشيميايي بر پايه نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده و ساخت آپتاحسگر اصلاح شده با گرافن سه بعدي جهت اندازه‌گيري ارسنيك (III)
540
اندازه‌گيري همزمان مورفين وآسكوربيك اسيد توسط الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با ديانيكس بلو و نانولوله‌هاي كربني چند جداره
541
اندازه‌گيري و درجه‌بندي اثر نوك‌سوزني در نخ‌هاي فرش ماشيني پلي‌پروپيلن BCF و بررسي عوامل موثر بر آن
542
اندازه‌گيري و مدل‌سازي كارايي ابرناظر Xen
543
اندازه‌هاي عدم درستي مانده‌ها بر اساس آماره‌هاي ترتيبي
544
اندازه‌هاي قابليت اعتماد سيستم‌هاي نيمه ماركوف
545
اندازه‌هاي نافشردگي در فضاهاي باناخ و كاربردهاي آن
546
اندازه¬ گيري تنش پسماند به روش غير مخرب جريان گردابي پالسي و التراسونيك و هم افزايي اطلاعات
547
اندازه¬گيري زايلوتون بر پايه¬ي الكترود اصلاح شده¬ي خميركربن با نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد
548
اندازه¬گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات در نمونه¬هاي آبي با دستگاه طيف¬سنجي جذب اتمي شعله¬اي بعد از پيش¬تغليظ توسط جاذب SBA-15 اصلاح شده با هيدرازين كربوتيوهيدرازيد
549
اندازه¬گيري همزمان الكتروشيميايي دوپامين در حضور اسكوربيك اسيد و اوريك اسيد به وسيله الكترود كربن شيشه¬اي اصلاح شده با ديانيكس زرد و نانو¬لوله¬هاي كربني چند¬جداره
550
اندازه¬گيري همزمان لوودوپا واوريك اسيد با استفاده ازالكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با كمپلكس مس (II )ونانولوله¬هاي كربني چند جداره
551
اندازهگيري آزمايشگاهي و پيشبيني ضرايب توزيعپذيري سفازولين در سامانههاي دو فازي-آبي شامل سورفكتانت و نمك
552
اندازه‏گيري ضريب هدايتي حرارتي كربن گرانول در سايز بندي‏هاي مختلف آن
553
اندازه‏گيري ميزان جذب محلولهاي آبي الكلها در غشاء پلي‌وينيل‌الكل
554
اندازهگيري همزمان برخي كاتيونهاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي 4و4﴿4-كلروفنيل﴾متيلن بيس﴿3-متيل-1-فنيل-H1-پيرازول-5-ال﴾توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
555
اندازهگيري و تحليل كارايي مهاجرت زنده ماشينهاي مجازي در محيط مجازي مبتني بر VMware
556
اندازه‎گيري ولتامتري همزمان آسكوربيك اسيد و دوپامين با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با كمپلكس باز شيف موليبدن و تترا اكتيل آمونيوم برميد
557
اندام رايي مستقيم وغيرمستقيم گلابي وحشي
558
اندام زايي مستقيم و غير مستقيم گلابي وحشي Pyrus glabra
559
اندر كنش سيال - جامد در سيستم شرياني و كاربرد آن در تحليل تنش برشي نوساني ديواره هاي شريان
560
اندرزنامه هاي پهلوي و مقايسه با اشعار شعراي متقدمين
561
اندركنش امواج با سكوهاي شناور مهار شده نوع اسپار
562
اندركنش امواج و پانتون هاي شناور مهارشده به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
563
اندركنش امواج و سكوهاي پايه كششي به روش هيدروديناميك ذرات هموار
564
اندركنش امواج و موج شكن هاي حفره دار به روش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
565
اندركنش بالواره با ورتكس در جريان آزاد
566
اندركنش بين خاك و دوغاب در گمانه هاي نشست سنجي در سدهاي خاكي
567
اندركنش خاك با سازه هاي بلند تحت بارهاي ديناميكي
568
اندركنش دو جت مصنوعي در كنترل جدايش جريان
569
اندركنش ديناميكي خط و قطار با فرمول بندي مختصات متحرك
570
اندركنش ديناميكي سدهاي بتني قوسي و سنگ پي با استفاده از روش اجزاء محدود در محدوده فركانس
571
اندركنش ديناميكي شمع و خاك
572
اندركنش ديناميكي شمع و خاك در ساختمان هاي بتني تحت بارهاي لرزه اي
573
اندركنش رفتار ديوار برشي فولادي كوپله و تير پيوند
574
اندركنش سازه دلفين انعطاف پذير و ضربه گير در جذب انرژي ضربه
575
اندركنش سازه و سيال در مخازن استوانه اي بتني تحت تحريك هارمونيك
576
اندركنش سازه و سيال در مخازن استوانه اي بتني تحت تحريك هارمونيك
577
اندركنش گود-گروه شمع با توجه به مراحل اجرا
578
اندركنش لرزه اي موج شكن توده سنگي و شمع به روش عددي (مطالعه موردي پالايشگاه نفت نيك قشم)
579
اندركنش ليزر پرتوان فمتوثانيه با گاز جهت توليد ليزر اشعه
580
اندركنش و واكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
581
‫اندركنش وضعيت هيدروديناميك مخزن با شكل ­گيري جريان غليظ (مطالعه موردي سد دز)‬
582
اندركنش وواكنش آب زيرزميني وسازه هاي هيدروليكي
583
اندرويد
584
اندود برداري از روي تزيينات گچبري در خانه ي مارتاپيترز ﴿جلفاي اصفهان﴾
585
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتا پيترز: جلفاي اصفهان .
586
اندودبرداري از روي تزئينات گچبري در خانه ي مارتاپيترز(جلفاي اصفهان )
587
انديس PI نانو لوله هاي SC4C8] q,2p[ پوشيده شده با C8,C4
588
انديس پادما كار - ايوان حاصلضرب دكارتي گراف , PI indices of cartesian product graphs
589
انديس كنلي براي دستگاه هاي تند و كند
590
انديس كنلي مجزا در زير فضاي پايدار
591
انديس هاي توپولوژيك برخي لوله ها و چنبرهاي نانو و گراف هاي تركيبي
592
انديس هاي توپولوژيك روي بعضي از حاصلضربهاي گراف
593
انديس هاي متامريسم
594
انديس وينرگراف ها وكاربرد ان درنانوساختارها
595
انديش گاه طراحي مركز بين المللي انديشه هاي ديني
596
انديشة تجلّي در آثار منظوم شاعران فارسي زبان قبل و بعد از ابن عربي (سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، فخرالدين عراقي، عبدالرحمن جامي)
597
انديشه آزادي درشعر شاعران نيمايي﴿ سال1332- 1357 .ش﴾
598
انديشه اتحاد اسلام در ميان ايرانيان و مسلمانان قفقاز جنوبي
599
انديشه اي در حجم
600
انديشه تحزب در روزنامه صهاي فارسي زبان خارج از كشوراز آغاز تا مشروطه .
601
انديشه در تعليم و تربيت ( در اشعار سعدي و حافظ شيرازي )
602
انديشه ساماندهي- ساماندهي انديشه ﴿مطالعه موردي امامزاده شاهرضاي شهرضا﴾
603
انديشه سياسي خوارج با تكيه بر جايگاه ابافضيه
604
انديشه نوسازي اداري ايران در عهد ناصرالدين شاه قاجار
605
انديشه ها و مفاهيم موزه و موزه داري در دهه ي نخست هزاره ي سوم ميلادي
606
انديشه ها، بازدهي فزاينده به مقياس و رشد اقتصادي: در گروه كشورهاي منتخب
607
انديشه هاي اجتماعي سياسي عدنان صائغ
608
انديشه هاي اجتماعي و فرهنگي در شعر ژاله قائم مقامي
609
انديشه هاي اخلاقي درمتون اسلامي وفرهنگ ايران باستان وتاثير آن درادب فارسي
610
انديشه هاي تيتوس بوركهارت درباره هنر
611
انديشه هاي سياسي در كليله و دمنه و مرزبان نامه
612
انديشه هاي عرفاني ابن سينا و تاثير آن بر سهروردي
613
انديشه هاي كلامي بانو امين در نبوت و امامت (با تاكيد بر مخزن العرفان)
614
انديشه هاي كلامي ملاصدرا در تفسير قرآن كريم و شرح اصول كافي
615
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
616
انديشه ي مديريتي در شاهنامه ي فردوسي(بخش اسطوره اي و پهلواني)
617
انديشه‌هاي كلامي بانو امين پيرامون توحيد (با تأكيد بر مخزن العرفان)
618
انديكاسيونهاي سزارين در 6 ماهه اول سال 1371در دو گروه پريمي پار و مولتي پار در زايشگاه رشت 2518مورد ومقايسه آن با زايمانهاي طبيعي در اين دو گروه
619
انرژي اتمي ، كاربردها و طراحي راكتورهاي اتمي
620
انرژي باد، مباني و كاربردها
621
انرژي تاريك در نظريه ريسمان
622
انرژي تاريك كانديدايي براي ثابت كيهان شناسي
623
انرژي تاريك ومدل تورمي درگرانش اصلاح يافته
624
انرژي خورشيدي
625
انرژي خورشيدي
626
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شناور هاي تفريحي
627
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در شيرين سازي آب
628
انرژي خورشيدي و استفاده بهينه از آن وشبيه سازي سيكل تبريد با استفاده ازees
629
انرژي خورشيدي و سلول هاي خورشيدي Solar Cells
630
انرژي خورشيدي و سيستم هاي فتوولتائيك
631
انرژي خورشيدي و كاربردهاي آن
632
انرژي خوشه سه-جسمي ماده نوكلئوني معين در چارچوب PBLOCV
633
انرژي زمين گرمايي
634
انرژي زمين گرمايي
635
انرژي زمين گرمايي
636
انرژي زمين گرمايي
637
انرژي زمين گرمايي
638
انرژي زمين گرمايي و طراحي مخزن جداكننده بخار از مايع براي نيروگاه 100 مگاوات ژئوترمال مشكين شهر
639
انرژي ژئوترمال
640
انرژي ساليتون هاي اپتيكي غير خطي براي حسگرهاي نوري
641
انرژي سايه ها
642
انرژي سبز و فناوري
643
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي 〖Co〗_3 O_4
644
انرژي فعالسازي، كرنش شبكه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات اكسيد فلزي Co3 O4
645
انرژي گراف
646
انرژي گراف توان يك گروه متناهي
647
انرژي گراف فولرني
648
انرژي گراف هاي كيلي يكاني
649
انرژي لاپلاسي گراف ها
650
انرژي لاپلاسين گراف ها
651
انرژي مصرفي بار سرمايش يك ساختمان نمونه با استفاده از چيلرهاي تراكمي و سيستمهاي DX
652
انرژي هاي اقيانوسي
653
انرژي هاي اقيانوسي
654
انرژي هاي تجديد پذير و سوخت هاي فسيلي و اثرات آن بر آلودگي هوا
655
انرژي هاي تجديدپذير
656
انرژي هسته اي
657
انرژي هسته اي
658
انرژي هسته اي
659
انرژي هسته اي
660
انرژي هسته اي
661
انرژي هسته اي
662
انرژي هسته اي
663
انرژي هسته اي
664
انرژي هسته اي Ý فرصتها و چالشها
665
انرژي هسته اي از ابتدا تا انتها
666
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
667
انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي
668
انرژي هسته اي و كاربرد صلح آميز آن
669
انرژي هسته اي و كاربردآن در توليد انرژي الكتريسيته
670
انرژي هسته اي و كاربردهاي صلح آميز آن
671
انرژي هسته اي وكاربرد هاي آن
672
انرژي همجوشي هسته اي
673
انرژيرساني به كارخانه صنايع سنگين فلزي
674
انژكتيو بودن ، پيوستگي و شرايط CS روي حلقه هاي گروهي
675
انسان آرماني از ديدگاه قرآن و روايات
676
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار سيمين بهبهاني
677
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار فريدون مشيري
678
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار قيصر امين پور با تاكيد بر صور خيال
679
انسان آرماني و آرمان شهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
680
انسان آرماني و آرمانشهر در اشعار هوشنگ ابتهاج
681
انسان آرماني و آرمانشهر در مثنويهاي عطار نيشابوري
682
انسان آينده ، سينماي آينده ﴿ مونتاژدر سينماي آينده﴾
683
انسان از ديدگاه امام خميني و كي يركه گور
684
انسان از ديدگاه علامه طباطبايي و دلالت هاي تربيتي آن
685
انسان از ديدگاه مكتب اسلام و ماركسيسم
686
انسان در تفكر نيچه
687
انسان در دامان طبيعت
688
انسان در نظر ژان پل سارتر
689
انسان در نقاشي مدرن
690
انسان در نقاشي مدرن
691
انسان در نگارگري ايراني
692
انسان در نگارگري ايراني
693
انسان شناسي ابن سينا
694
انسان شناسي از ديدگاه آيت الله جوادي آملي
695
انسان شناسي از ديدگاه علامه حلّي و فياض لاهيجي
696
انسان شناسي تطبيقي در نگاه ملاصدرا و ابن عربي
697
انسان شناسي در مرصادالعباد و تمهيدات
698
انسان كامل از منظر شهريار،سهراب سپهري و قيصر امين پور
699
انسان كامل از نظر افلاطون و فارابي
700
انسان معاصر
701
انسان معاصر و بحرانهاي امروزي او از ديدگاه علامه محمد تقي جعفري
702
انسان نمايي، قدر و منزلت و عشق به برند هاي شركتي در رسانه هاي اجتماعي (مطالعه موردي:تلفن هاي همراه اپل)
703
انسان و التذاذ: در عصر روشن انديشي
704
انسان و فضاهاي سنتي
705
انسان و فضاهاي سنتي
706
انسان، روايتي ساده
707
انسان، فرديت و خود مطلق از نظر سنت گرايان
708
انسانگرايي و نيما
709
انسانها و نمادها
710
انساني شدن حقوق بين الملل در پرتو نظريه مسئوليت حمايت با تأكيد برديدگاه اسلام
711
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
712
انستيتو عالي علوم بيمارستاني
713
انسجام بخشي به بافت شهري با استفاده از ساختارهاي تاريخي ﴿نمونه موردي: شهر نائين﴾
714
انسجام واژگاني در قرآن : بررسي سوره نور بر پايه نظريه هليدي و حسن (6791)
715
انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر عملكرد
716
انسداد سياسي و راديكاليسم (مطالعه موردي : تحولات ايران از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب 1357 )
717
انسداد هدايت الكتريكي عصب با استفاده از جريان هاي فركانس بالا
718
انسداد هدايت الكتريكي عصب به وسيله جريانهاي الكتريكي متناوب فركانس بالا
719
انسدادهاي كولون در نوزادان
720
انسيدانس خال ملانوسيتي مادرزادي در نوزادان بخشهاي زايمان طبيعي (2،1) و انسداد لوله تخمدان در بيمارستان الزهرا رشت (شهريور 74-73)
721
انسيدانس مال برزانتاسيون و بررسي زايمانهاي بريچ در زايشگاه رشت
722
انشاء اصول طراحي سيستم هاي روشنايي در فضاهاي تاريخي نمونه مطالعاتي خانه تاريخي داويد، دانشكده مرمت
723
انشاء معيارهاي نوسازي ويژه در بافت تاريخي از خلال تحارب مرمت شهري بر مبناي اصول مرمت ﴿ مطالعه موردي - بافت تاريخي اصفهان محله دردشت ﴾
724
انشعاب سيكل هاي حدي براي دستگاه مسطح مرتبه سه حول يك نقطه تكين پوچ توان
725
انشعاب سيكل هاي حدي توسط اختلال يك سيستم هميلتوني با يك حلقه همو كلينيك
726
انشعاب سيكل هاي حدي در دستگاه هاي نزديك به انتگرال پذير
727
انشعاب مسيرهاي هموكلنينك استوار بر نقطه زيني - مركزي در سيستم هاي بازگشت پذير
728
انشعاب ها و ديناميك هاي پيچيده يك مدل SIR با در نظر گرفتن تعداد تخت هاي بيمارستان
729
انشعاب هاپف تعميم يافته براي ميدان هاي برداري مسطح با عامل انتگرال ساز وارون
730
انشعاب هاپف در دونوع از سيستم هاي ليينارد
731
انشعاب هاي تاكنز-بوگدانف كند-تند
732
انشعاب هاي توابع هميلتوني چهار لايه تشديد ۱: ۱ با تقارن هاي چنبره اي
733
انشعاب هم بعد- 3 كاسپ -هاپف
734
انشعاب هموكلينيك و هتروكلينيك نزديك به يك سيكل هتروكلينيك تابدار
735
انشعاب و الگوهاي تورينگ از مدل فعال كننده- مهاركننده واكنش- انتشار
736
انشعابات چنبره هاي پايا در مدل هاي شكار - شكارچي با شكار فصلي
737
انشعابات در مدل هاي شكار و شكارچي
738
انشعابات در معادلات ديفرانسيل تاخيري و كاربردهاي آن در مدل هاي تعاملي تومور و سيستم ايمني
739
انشعابات در يك سيستم شكار و شكارچي از نوع لسلي با پاسخ تابعي هالينگ نوع 3 تعميم يافته
740
انشعابات سراسري و تشكيل الگو در سيستم هاي شكار- شكارچي پخش گرا
741
انشعابات سيكل حدي در برخي از سيتم هاي هاميلتوني
742
انشعابات سيكل هاي حدي در برخي از دستگاه هاي هميلتوني
743
انشعابات سيكل هاي حدي در سيستم هاي نزديك به هميلتوني فوق بيضوي
744
انشعابات سيكل هاي حدي در كلاس از سيستم هاميلتوني فوق بيضوي
745
انشعابات مرتبه بالاتر از سيكلهاي حدي
746
انشعابات موج سيار براي چهار دسته از معادلات موج غير خطي
747
انشعابات موضعي و مروري بر دستگاه هاي چندجمله اي مرتبه دوم كراندار
748
انشعابات هاپف و حالت تعادل در دو مدل كنش- انتشار
749
انشعابات و آشوب در سيستم هاي زمان- گسسته گياه- گياه خوار
750
انصاف در آرا ديوان بين المللي دادگستري
751
انضمام مفعول در زبان فارسي: يك بررسي نقش گرا
752
انطباق 9000 ISO در واحد تحقيق و توسعه مجتمع صنعتي نصر
753
انطباق ابر نقطه با الگوريتم تكرار نزديك ترين نقطه
754
انطباق اسكن سه بعدي سر و تصاوير مغزي جهت موقعيت يابي نواحي مورد نظر جراح
755
انطباق پارامترهاي شبكه شكستگي هاي مجزا ﴿DFN﴾ با داده هاي هيدروليكي حاصل از آزمايشات برجاي لوژن در سايت فرآوري معدن مس دره زار
756
انطباق پرخوران (توربوشارژر) براي موتور ديزل با استفاده از مدل سازي ترموديناميكي
757
انطباق تصاوير چندماهيتي با استفاده از تركيب شدت و اطلاعات هندسي فاز
758
انطباق تصاوير سه بعدي و كاربرد آن در MRIو CTجمجمه
759
انطباق تصاوير فراصوت داخل رگ به كمك تبديلات مكاني طيفي چند باند
760
انطباق تصاوير مالتي مدالCT-MRIبا استفاده ازمعيار اطلاعات متقابل و الگوريتم بهينه سازيPSO
761
انطباق خودكار تصاوير ماهواره اي جهت كاربرد در كاليبراسيون داده هاي
762
انطباق داده هاي چاه و لرزه اي با كاليبره كردن لاگ سونيك و ساخت لرزه نگاشت مصنوعي
763
انطباق زناشويي در زوجين ديپلم به بالا
764
انطباق سناريو با مدل بازيكن در بازي¬هاي جدي كامپيوتري
765
انطباق سه بعدي تصاوير MRوFMR ستون فقرات
766
انطباق شكل و محتوا از طريق رنگ در سينما "بررسي آثار ويتوريو استورارو و هوشنگ بهارلو"
767
انطباق شكل ومحتواازطريق رنگ درسينما،بررسي آثارويتوريواستورارو و هوشنگ بهارلو
768
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيست مهاي سلولي با استفاده ازروش بهينه سازيTabu Search
769
انطباق قدرت و مدولاسيون در سيستمهاي سلوليبا استفاده از روش بهينه سازي Tabu Search
770
انطباق كتاب هاي تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي با مولفه هاي ايران شناسي
771
انطباق مباحث دستور تاريخي بر نثر تاريخ بلعمي
772
انطباق معيارهاي ازدواج بين مادران و دختران شهرستان رامسر در سال 1388.
773
انطباق منابع در شبكه گريد با بكارگيري تئوري مجموعه خام ، كامل سازي ماتريس و آنتالوژي
774
انطباق موضوع براي ترجمه ماشيني آماري
775
انطباق نقوش دستبافته هاي عشايري فسا با نقوش سفالينه هاي جليان
776
انطباق نور درانديشه ايراني با معماري ايران
777
انطباق و تركيب سه بعدي تصاوير پزشكي با روشهاي مبتني بر اطلاعات دو جانبه
778
انطباق و هنجاريابي آزمون آورورا-a به منظور شناسايي كودكان تيزهوش و بررسي تاثير آموزش هوش موفق بر توانايي‌هاي تحليلي، عملي و خلاقانه كودكان تيزهوش
779
انطباق يك توربوشارژر با موتورديزل و بهينه سازي آن
780
انطباق، بررسي روايي و پايايي زمينه‌ياب رغبت شغلي جكسون
781
انعطاف پذيري احكام اسلامي﴿ در بخش عبادات و احوال شخصيه﴾ و ذكر مصاديق آن در فقه اماميه
782
انعطاف پذيري طراحي فرآيند ساخت و اثر آن بر طراحي سلول هاي توليدي
783
انعطاف پذيري كالبدي فضاهاي آموزشي در مدارس صفوي اصفهان ﴿مطالعه موردي: مدرسه چهارباغ﴾
784
انعطاف پذيري و مسكن منعطف
785
انعقاد عقد در فضاي سايبري از منظر حقوق بين الملل
786
انعقاد قرارداد الكترونيكي با تاكيد بر قانون تجارت الكترونيكي ايران و مقررات بين المللي
787
انعقاد لاتكس RBS و عوامل موثر بر روي آن
788
انعكاس
789
انعكاس
790
انعكاس اوهام در وراي طبيعت
791
انعكاس باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در اشعار محمدحسين نظيري نيشابوري
792
انعكاس پذيري بر فضاهاي تابعي
793
انعكاس شاعرانه ي قصص،روايات و اساطير (ديني،تاريخي و حماسي)
794
انعكاس طبيعت در بركه ذهن من
795
انعكاس عناصر فرهنگ عاميانه در رمان كليدر محمود دولت آبادي
796
انعكاس عنصر تاك و انسان در آيينه ذهن
797
انعكاس مدح و رثاءاهل بيت (ع)در اشعار سرايندگان ايراني اهل سنت (تا پايان قرن هشتم هجري قمري با تكيه بر خاقاني ،مولوي ،سعدي و حافظ
798
انعكاس مذهب تشيع و علماي شيعه از منظر سفرنامه نويسان عصر صفوي
799
انعكاس مسائل اجتماعي در آثار زويا پيرزاد (عادت مي كنيم، چراغها را من خاموش مي كنم، سه كتاب )
800
انعكاس هند در آثار صادق هدايت
801
انعكاسي بودن عملگرهاي ضربي روي فضاهاي باناخ از توابع تحليلي
802
انفاركتوس حاد ميوكارد در جوانان
803
انفال و فيء در اقتصاد اسلامي در زمان غيبت در دست ولي فقيه
804
انفجار بزرگ
805
ان‍ف‍س‍اخ‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
806
انقباض نقطه اي تقريبي
807
انقباض هاي تعميم يافته، نقاط انتهايي و سيستم هاي ديناميكي مجم.عه-مقدار در فضاهاي يكنواخت
808
انقباض هاي خطي و غير خطي و كاربردهاي آن در بررسي نظريه نقطه ثابت و پايداري معادلات تابعي
809
انقلاب اسلامي ايران به عنوان يك جنبش اسلامي
810
انقلاب اسلامي در اروميه از 1340 ش / 1961 م تا 1357 ش / 1979 م
811
انقلاب اسلامي، پاسخي متفاوت به سؤال "چه بايد كرد؟"
812
انقلاب سفيد و تأثير آن بر تحولات اقتصادي عصر پهلوي
813
انقـلاب ليبـي و دوران پسـا قـذافـي
814
انقلاب هاي قرن بيست و يكمي ، موج بيداري ملت ها.
815
انقلابي دردسترسي به داده ها
816
انكار علمي و عملي ضروري دين با توجه به مصاديق امروزي آن
817
انكار، نمايشنامه بلند در يك پرده
818
انكپسولاسيون اسانس هاي گياهي در نانوالياف كيتوزان و ژلاتين به روش الكتروريسي بدون نازل، براي كاهش مصرف نيتريت در سوسيس
819
انكپسولاسيون دارو با پلي وينيل الكل با روش الكترواسپري
820
انكپسولاسيون سلولي با استفاده از تكنيك اسمبلي لايه به لايه پلي الكتروليت ها در ابعاد نانو
821
انكپسولاسيون ويتامين D و توكوفرول در پوشش خوراكي گردو با صمغ سديم‌آلژينات و كاراگينان
822
انكپسوله كردن آنتي‌اكسيدان كورستين درون نانوذرات بتالاكتوگلوبولين
823
انكپسوله كردن سلول هاي بتا در غشاي پليمري آلژينات-پلي اتيلن گلايكول به منظور رهايش كنترل شده انسولين
824
انگاره جاودانگي و اسطوره جا‌ودانان در متون پهلوي و شاهنامه
825
انگاره جاودانگي و اسطوره جاودانان در متون پهلوي و شاهنامه
826
انگاره هاي رديف ميرزاعبدالله
827
انگاره ي صناعت و پيشه در متون زرتشتي
828
انگشت گذاري مجموعه اتودهاي اپوس 10 شوپن و مقايسه عملكرد و يرايش هاي معتبر
829
انگشت نگاري بخشي از ژرم پلاسم برنج بااستفاده از نشانگر...
830
انگشت نگاري مولكولي برخي شنبليله هاي بانك ژن گياهي ملي ايران
831
انگشت نگاري مولكولي هيبريدها و تشخيص خلوص ژنتيكي بذور هيبريد برنج با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
832
انگشتنگاري بخشي از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگرAFLP
833
انگليسي ها و تاريخ فراگير ايران در دوره ي قاجار
834
انگور ايران و فرآورده هاي آن
835
انگيزش افراد
836
انگيزش چاه با استفاده از اسيد مغناطيسي
837
انگيزش كاركنان شركت نيرو موتورشيراز آسيا
838
انگيزش و بررسي عدم جذب محقق در انستيتو تحقيقات توتون تيرتاش
839
انگيزش و تاثير آن در افزايش بهره وري
840
انگيزش و خودمختاري به عنوان عوامل تعيين كننده بر تسلط به زبان خارجي , Motivation and Autonomy as Predictors of Foreign Language Proficiency
841
انگيزش وتشويق در رابطه با پيشرفت تحصيلي
842
انگيزه اشتغال زنان زنان شاغل متاهل (دبيران متوسطه ) شهر گرگان
843
انگيزه پيشرفت-خلاقيت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور اهواز
844
انگيزه دختران براي ورود به دانشگاه
845
انگيزه سازي همكاري نظيرها در كاربرد جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير با رويكرد پرداخت
846
انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنان واعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
847
انگيزه هاي شغلي از ديدگاه كاركنانو اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
848
انگيزه و بررسي آن در سناريو
849
انگيزه و تاثير آن در رفتار كاركنان
850
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان ‌شناسي
851
انگيزه‌هاي رشد و تعالي انسان از ديدگاه قرآن و روان‌شناسي
852
انهدام پيش رونده قاب هاي بتني مسلح بر مبناي الگوي رفتاري جزء قاب ها
853
انهدام پيشرونده قابهاي بتن مسلح همراه با ديوار پركننده
854
انواع ECU در خودروهاي سواري
855
انواع آلاينده هاي جوي وتاثير آن بر سلامت انسانها
856
انواع آنتن هاي ميكرو استريپ و روش هاي تغذيه اي آنها
857
انواع اضافه (مضاف ومضاف اليه)در كليله و دمنه از اول تا پايان باب دوم
858
انواع انفجار و آناليز انشعاب در يك مدل عصبي
859
انواع باتريهاي ماهواره
860
انواع بادسنج سيم داغ و شناسايي ساختار تونل باد
861
انواع بازار از ديدگاه اقتصادي
862
انواع بازاريابي
863
انواع باليني هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض = انواع كلينيكي هپاتيت هاي ويروسي شروع، سير، عوارض
864
انواع برنامه ريزي خطي
865
انواع پرخاشگري در دختران نوجوان شهرستان فارسان
866
انواع پلاريتونهاي سظحي در موجبرهاي استوانه اي
867
انواع پلاستيكها وقالبگيري تزريقي
868
انواع پمپ ها ، طراحي و تحليل پمپ مواد شيميايي با ANSYS CFX
869
انواع پمپ ها و كاربرد آنها
870
انواع پمپهاوكاربردهاي آنها درصنعت
871
انواع پيش‌برنده‌هاي دريايي و كاربرد بهينه آن‌ها در شناورهاي تندرو
872
انواع تشبيه در ديوان منوچهري
873
انواع تصميم گيري در سازمانها
874
انواع تعامد و همواري عملگرهاي خطي كراندار
875
انواع توربين هاي بادي و كاربرد آتها
876
انواع توزيع هاي دومتغيره نمايي
877
انواع توفانها و نقش آنها بر اقليم
878
انواع جرثقيل وكاربرد آن به همراه طراحي يك نمونه جرثقيل سقفي
879
انواع جلدسازي چرمي
880
انواع حسگرهاي امنيت محيطي و كاربردهاي آن ها
881
انواع حملات ادهاك و راههاي مقابله با آنها
882
انواع خرابي هاي هارد ديسك
883
انواع خشك كن هاي مورد استفاده در صنعت و كاربرد آنها
884
انواع درستنمايي در مدل هاي خطي تعميم يافته با اثرهاي آميخته
885
انواع درياچه ها
886
انواع رآكتورهاي شيميايي
887
انواع روش ذخيره سازي اطلاعات فني،مقايسه و پياده سازي در نرم افزار LABVIEW
888
انواع روش هاي كشتي هاي نجات غرق شده و روش اعمالي بر روي سوپر تانكر سنندج
889
انواع روش هاي نجات روي كشتي هاي غرق شده و روش اعمالي روي كشتي سنندج
890
انواع روشهاي بهينه سازي و كاربردهاي آن و معرفي روشهاي شبه نيوتن نقطه ثابت 3 گامي در بهينه سازي نامقيد
891
انواع روشهاي پخش بار در شبكه هاي توزيع
892
انواع روشهاي سطح سنجي و ساخت عمق سنج اولتراسونيكي
893
انواع روشهاي طراحي و تنظيم كنترلر PID و ارائه مثالهاي صنعتي
894
انواع روشهاي فشرده سازي تصوير
895
انواع زبان هاي برنامه نويسي موبايل همراه با مثال كاربردي
896
انواع ژنراتورهاي مورد استفاده در نيروگاه بادي
897
انواع سبك فرزند پروري بين خانواده هاي كم شنوا و عادي
898
انواع ضرايب همبستگي و محاسبه ي آنها
899
انواع ضريب،همبستگي
900
انواع فنرهاومعرفي برنامه M&DHCS
901
انواع فيلم خام و تحولات آن ، بررسي فيلمبرداري فيلم فهرست شيندلر
902
انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچشي
903
انواع كنكينا و اثرات درماني آنها
904
انواع كوپلينگها و بررسي عملكرد كوپلينگهاي هيدروليكي
905
انواع ليزروكاربردهاي آن
906
انواع متد هاي تصفيه پساب
907
انواع مقره هاي شبكه انتقال هوايي
908
انواع مهارهاو كاربرد آنها در افزايش پايداري سازه هاي سنگي
909
انواع موتور هاي هوايي وبهينه سازي آنها
910
انواع ميانگين پذيري جبرهاي فرشه
911
انواع ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي و گروه كوهمولوژي وابسته به اين جبرها
912
انواع ميانگين‌پذيري جبرهاي باناخ دوگان و مفاهيم مانستگي مرتبط
913
انواع هپاتيت
914
انواع همگرايي هاي عددي در فضاي L.)X)
915
انواع و نقش افزودني هاي شيميايي در ساخت بتن
916
انواع ومراتب اطناب درمثنوي معنوي
917
انواع ياتاقان ها تحليل تنش وتخمين عمر ياتاقان بكمك نرم افزار
918
انيستيتو پرورش ونمايشگاه دائمي گل وگياه طوبي
919
انيشتن و عقايد فلسفي او
920
انيماتور معاصر نوشته: جان هالاس
921
انيميشن
922
انيميشن
923
انيميشن
924
انيميشن ، فانتزي،طنز
925
انيميشن آبستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم: بررسي و تحليل تاثيرات فرم انيميشن آبستره بر موزيك ويدئو و سينما ي جريان اصلي معاصر
926
انيميشن ابستره از مدرنيسم تا پست مدرنيسم:بررسي و تحليل تاثيرات فرم ابستره بر موزيك ويدئو و سينماي جريان اصلي معاصر
927
انيميشن ايران﴿آسيب شناسي انيميشن ايران﴾
928
انيميشن ايران﴿آسيب شناسي انيميشن ايران﴾
929
انيميشن براي مخاطب زير 6 سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
930
انيميشن براي مخاطب زير 6 سال با نگاهي به شبكه CBeebies انگلستان
931
انيميشن به زبان ساده
932
انيميشن به زبان ساده
933
انيميشن پيش از انيميشن
934
انيميشن پيش از انيميشن
935
انيميشن تلويزيوني
936
انيميشن تلويزيوني
937
انيميشن در عصر رايانه
938
انيميشن در عصر رايانه
939
انيميشن سازي با نرم افزار سه بعدي Maya
940
انيميشن سازي باويژوال سي شارپ
941
انيميشن سازي در نرم افزار تري دي مكس و ارائه پروژه عملي
942
انيميشن سه بعدي
943
انيميشن سه بعدي
944
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
945
انيميشن عروسكي ﴿آرماتور سازي، حجم پردازي، فيلمسازي﴾
946
انيميشن عروسكي و تكنيك تلفيق آن با فيلم زنده (دايناميشن)
947
انيميشن عروسكي وتلفيق آن با فيلم زنده ( دايناميشن )
948
انيميشن قطعه گم شده
949
انيميشن كامپيوتري
950
انيميشن مستند چيست
951
انيميشن مستند چيست
952
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
953
انيميشن و ساعات پر مخاطب تلويزيون
954
انيميشن و مفاهم بصري
955
انيميشن و مفاهيم بصري
956
انيميشن و هنر مدرن
957
انيميشن و هنر مدرن
958
انيميشن،فانتزي،طنز
959
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوﺑﻨر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺪﻫﺎي ﺧﻄﯽ دودوﯾﯽ
960
اهانت به مقدسات ديني در رابطه با آزادي بيان
961
اهانت به مقدسات و جرم بودن آن از ديدگاه فقه و حقوق
962
اهدا عضو و پيوند اعضا در فقه اماميه
963
اهداف اخلاقي ورزش بر اساس اسلام
964
اهداف امام علي (ع ) از پذيرش حكومت
965
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
966
اهداف ثانوي براي ارزيابي كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها
967
اهداف مجازاتها در جرائم جنسي مستوجب حد
968
اهداف مجازاتها در جرايم جنسي
969
اه‍داف‌ م‍ج‍ازات‌ در اس‍لام‌
970
اهرمهاي تاريخي اقتدار اجتماعي از ديدگاه دقيقي طوسي
971
اهل البيت في ديوان ابي الفضل الطهراني
972
اهل بيت (ع)در متون اسلامي اندلس
973
اهليت در مرمت (شرح و تفسيري بر معرفي «مرمتگر»، با رويكردي به مباني فرهنگ اسلامي)
974
اهم الفرق الاسلاميه السياسيه و الكلاميه
975
اهميت ، نقش و وظايف شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران
976
اهميت آفريقا در سياست خارجي دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد: فرصت ها و چالش هاي پيش رو
977
اهميت اثرات دموگرافي خانواده بر رشد و تربيت كودكان ونوجوانان
978
اهميت ارتباط در محيط خانواده با پيشرفت تحصيلي فرزندان
979
اهميت ارزش ويژه برند بر وفاداري مشتريان
980
اهميت ارگودوسگل از نظر فارماكولوژي و مشتقاتيكه در سالهاي اخير از آن بدست آمده
981
اهميت استعمال داروها و عوامل درماني قبل از بيهوشي
982
اهميت اسكان موقت دانش آموزان در اردوگاهي كشور
983
اهميت بررسي علمي صحنه جرم قتل
984
اهميت بررسي محل واقعه
985
اهميت تحقيق در سينماي مستند
986
اهميت تصوير و ويژگي هاي مناسب تصويرسازي بزرگسالان بي سواد و كم سواد
987
اهميت جلبكهاي ابزي درتغذيه ابزيان
988
اهميت جهاد در اسلام
989
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع ).
990
اهميت چگونگي اخلاق زمامداران در بالندگي اخلاق جامعه برگرفته از سيره حكومتي امام علي (ع)
991
اهميت حفاري افقي در ميادين نفتي خاورميانه با مثال موردي از كشور سوريه (ميادين سازابا و سويديه )
992
اهميت خواص سه گانه (چشم، گوش، لامسه) و اثر آنها از لحاظ بهداشت در تعليم و تربيت
993
اهميت رابطه متقابل مورچه و آهو براي ساختار و تركيب پوشش گياهي در پارك ملي كلاه قاضي اصفهان
994
اهميت راه آهن در رابطه با صنايع ذوب آهن و بررسي مشكلات آن
995
اهميت راهبردي محور مقاومت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
996
اهميت رطوبت پذيري در راحتي پوشاك
997
اهميت روانگاوها بر روي عملكرد قطعات متحرك و بهينه سازي عملكرد آنها و تحليل حركت سيال با نرم افزار Fluent
998
اهميت زندگي رابرت شومان در عصر رمانتيك
999
اهميت سپرده هاي قرض الحسنه در تقاضاي پول
1000
اهميت سليقه يابي در بهبود توسعه يصادرات فرش دستباف (با بررسي آثار بيست وششمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف
بازگشت