<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
برآورد تابع چگالي ناپارامتري بيزي تحت اريبي طول
2
برآورد تابع درآمد " هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "
3
برآورد تابع رگرسيون به كمك تكنيك موجك پيچيده براي دنباله هاي آميخته
4
برآورد تابع رگرسيوني با استفاده از موجك ها با خطاها ي آميخته قوي
5
برآورد تابع رگرسيوني با استفاده ازروشهاي درونيابي
6
برآورد تابع رگرسيوني مدل رگرسيون ناپارامتري آميخته
7
برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ايران طي دوره (1383- 1358) با استفاده از رهيافت خود رگرسيون برداري
8
برآورد تابع عرضه مسكن در استان اصفهان (1390-1370)
9
برآورد تابع مصرف بخش خصوصي در اقتصاد ايران طي دوره 1338-1388
10
برآورد تابع ناپارامتري رگرسيون در حضور خطاهاي پايدار با استفاده از موجك
11
برآورد تابع نرخ خطر مبنا در مدل هاي نيم -پارامتري
12
برآورد تابع هزينه ترانسبلوك فرآورده هاي توري فولاد در شركت ذوب آهن اصفهان
13
برآورد تابعك رگرسيون براي خانواده‌ي نمايي
14
برآورد تاثير رقابت و سطح تحصيلات كاركنان بانك ها بر سودآوري آنها در ايران
15
برآورد تاثير گسترش واسطه هاي مالي بر منابع رشد اقتصادي
16
برآورد تاثيرFCB در بهبود مشخصه ها رمونيكي شبكه الكتريكي مجتمع فولاد مباركه
17
برآورد تبخير از سطح درياي خزر و پيش‌بيني چگونگي تغييرات آن با توجه به پديده گرمايش جهاني
18
برآورد تبخير-تعرق با استفاده از الگوريتم توازن انرژي سطح براي زمين ﴿SEBAL) و تصوير ماهواره اي
19
برآورد تراكم جمعيت و استفاده از زيستگاه هوبره آسيايي ﴿Chlamydotis macqueenii ﴾ در دشت عباس آباد نائين
20
برآورد تراوايي با استفاده از روش فازي عصبي بر پايه نمودارهاي پتروفيزيكي- مورد مطالعاتي در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران
21
برآورد تراوايي با استفاده از نمودار هاي چاه پيمايي و منطق فازي، در دو چاه در جنوب ايران
22
برآورد تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي و منطق فازي در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
23
برآورد تراوايي مخازن هيدروكربوري ماسه سنگي با استفاده از روش هاي قطبش القايي طيفي و تشديد مغناطيس هسته اي در مقياس آزمايشگاهي
24
برآورد تعداد و قطر اوريفيس ها در يك صفحه با دبي مشخص و افت فشار حداقل
25
برآورد تقاضا در مطالعات عارضه سنجي، مطالعه موردي فروشگاه هاي بزرگ
26
برآورد تقاضاي انتقال بار خرد جاده‌اي در كشور و بررسي پتانسيل حمل‌ونقل آن به روش ريلي (مطالعه موردي: تهران-قم)
27
برآورد تقاضاي برق خانگي استان اصفهان با روش داده هاي تابلويي
28
برآورد تقاضاي حمل‌ونقل ريلي بار تا افق 1404
29
برآورد تقاضاي قطار سريع السير در مسير تهران-اصفهان با مدل اقتصاد سنجي
30
برآورد تقاضاي مبداء - مقصد از جريان ترافيك و كاربرد آن در شبكه منطقه صنعتي حاشيه زاينده رود
31
برآورد تقاضاي مرسولات پستي در ايران
32
برآورد تقاضاي مسافر در راه آهن پرسرعت(مطالعه موردي:تهران-همدان)
33
برآورد تقاضاي مسكن شهري كشور در سال 1384
34
برآورد تمايل به پرداخت افراد براي ارزش تفريحي منطقه نمونه گردشگري شورابيل شهرستان اردبيل
35
برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه براي كاهش آسيب هاي اجتماعي در شهر اصفهان (مطالعه موردي: اعتياد به مواد مخدر)
36
برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسيس مؤسسه وقفي براي تأمين مالي آموزش و پرورش (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
37
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي بهاي ورودي: مطالعه موردي باغ وحش اصفهان
38
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان داخلي براي حفظ، نگهداري و مرمت عمارت آصف با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط
39
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان داخلي يك موزه تاريخي هنري در شهر اصفهان
40
برآورد تمايل به پرداخت شهروندان اهواز جهت كاهش پديده ريزگردها و ارزيابي اقتصادي طرح كاهش ريزگردها در كانون جنوب ¬شرقي
41
برآورد تمايل به پرداخت ماليات بر كربن با رويكرد ارزش گذاري مشروط
42
برآورد تمايل به پرداخت مردم كاشان براي مرمت واحياي خانه تاريخي اخباري
43
برآورد تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي افزايش كيفيت نان در سال 1386 (مطالعه موردي شهر اصفهان)
44
برآورد توابع واكنش سياست هاي پولي با استفاده از رگرسيون كوانتايل در ايران
45
برآورد توان پوشش دارايي هاي مالي در مقابل تورم
46
برآورد توزيع مكاني آب معادل برف و عمق برف با استفاده از تكنيك هاي شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سخويد﴾
47
برآورد توزيع مكاني عمق برف با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و درخت تصميم ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سخويد﴾
48
برآورد توزيع و شدت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران و ارزيابي عوامل تعيين كننده ي آن در سطح خانوار
49
برآورد توليد سولفات آلومينيم از بوكسيتهاي دهدشت
50
برآورد توليد و ارزيابي اقتصادي ماشين آلات معدني
51
برآورد جواب هاي معادله ديفرانسيل تصادفي از نوع ايتو به روش درستنمايي ماكسيمم و كاربردهاي آن در تحليل داده هاي مالي
52
برآورد چگالي شرطي در چارچوب رگرسيون
53
برآورد چندكي پارامترهاي توزيع هاي با پارامتر مكان
54
برآورد حجم اقتصاد زيرزميني در استان كرمانشاه
55
برآورد حجم اقتصاد زيرزميني در كشورهاي منتخب با استفاده از روش غير مستقيم تابع تقاضاي پول
56
برآورد حجم جامعه به روش صيد -باز صيد در اپيدميولوژي: چند چارچوب
57
برآورد حجم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در ايران (با استفاده از مدل ARDL)
58
برآورد حجم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در ايران (با استفاده از مدل ARDL)
59
برآورد حجم فرسايش سنگ در توده ي الوند
60
برآورد حداقل معاش و خط فقر از طريق روش سيستم مخارج خطي تعميم يافته
61
برآورد حداكثر درستنمايي پارامترهاي مدل اتور گرسيو با نوفه پايدار
62
برآورد حداكثر درستنمايي و بيزي پارامتر ﴿ P(X<Y با استفاده از مقادير ركوردهاي پاييني از توزيع نمايي تعميم يافته
63
برآورد حداكثربارش و سيلاب محتمل در حوضه كارون شمالي
64
برآورد خسارت ناشي از آلودگي هوا بر سلامت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران و محاسبه GNP سبز در سال 1390
65
برآورد خسارتهاي ناشي از آلودگي هوا (مطالعه موردي: كلانشهر تبريز در سال 1384(
66
برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي استان ايلام (LES)
67
برآورد خط معافيت مالياتي براي اخذ ماليات بر دارايي خانوار (موردمطالعه ماليات بر املاك و مستغلات در كلان‌شهر اصفهان)
68
برآورد خطا و تظريف تطبيقي براي تحليل مسائل سطح آزاد با استفاده از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته
69
برآورد خطا و تظريف تطبيقي در روش¬هاي بدون شبكه
70
برآورد خطا و حل تطبيقي در روش اجزاء محدود
71
برآورد خطر مواجهه با ليستر يامونوسيتوژن و قطع حاملگي ( سقط ناقص - جنين مرده - زايمان زودرس ) در مركزي آموزشي و درماني زايشگاه رشت از تير ماه 1372 لغايت آذر ماه 1373
72
برآورد دبي اوج رواناب شهري براي حوزه جنوب اصفهان
73
برآورد دبي هاي پيك سيلاب با روش HEC-HMS در حوزه سد طرق ﴿ خراسان رضوي ﴾
74
برآورد در رگرسيون خطي ساده زماني كه ناهمگوني خطاي مدل به فرم نامعلومي باشد
75
برآورد در صد چربي بدن از طريق توزين زير آب و محيط اندام هاي بدن در دانشجويان دختر
76
برآورد درآمدهاي حاصل از ترانزيت ريلي در محور سرخس به بندرعباس
77
برآورد درجه توافق و قدرت بازاري در صنايع خودروسازي و نساجي
78
برآورد درجه توافق و قدرت بازاري درصنايع خودروسازي و نساجي
79
برآورد درجه- روزهاي رشد در شمال غرب ايران بر اساس مدل هاي تغيير اقليم
80
برآورد درجه نارسايي دريچه ي سه لتي با استفاده از سيگنال صداي قلب (PCG)
81
برآورد درصد چربي بدن از طريق توزين زير آب و ضخامت چين پوستي و ارائه معادلات مربوطه
82
برآورد درصد چربي بدن از طريق توزين زيرآب و محيط قسمت هاي مختلف بدن و ارائه معادلات مربوطه
83
برآورد درصد سديم قابل تبادل از نسبت جذب سديم بخشي از خاكهاي تحت تاثير نمك در دشت يزد - اردكان
84
برآورد دز در سي تي اسكن كودكان با استفاده از دزسنجي فوتون در بزرگسالان
85
برآورد دنباله اي براي ميانگين توزيع نرمال تحت تابع زيان خطي-نمايي
86
برآورد دنباله اي بيزي براي خانواده نمايي يك پارامتري تحت تابع زيان خطي - نمايي
87
برآورد دنباله اي پارامتر مقياس توزيع گاما تحت محدوديت تابع مخاطره
88
برآورد دنباله اي تركيب هاي خطي ازپارامترهاي مكان و مقياس در توزيع نمايي منفي
89
برآورد دنباله اي ميانگين يك خانواده نمايي ''بااستفاده از روش سه مرحله اي،،
90
برآورد دنباله اي يراي مدل هاي سري هاي زماني
91
برآورد دوره هاي ترو خشك به روش زنجيره ماركف و تشخيص الگوهاي همديد دوره هاي تر و خشك فرين آن، مطالعه موردي: استانهاي خراسان رضوي وجنوبي
92
برآورد دوز جذبي تخمدان در اسكن استخوان با تزريق راديوداروي 99m Tc-MDP (Methylene Diphosphonate) به روش دزيمتري اختصاصي با استفاده از كد مونت كارلو GATE و مقايسه با نرم افزار MIRDose
93
برآورد ذخيره محدوده ايجو بوسيله زمين آمار غير خطي
94
برآورد رانت منابع نفتي ايران و چگونگي شمول آن در حساب هاي ملي براي دوره (1360-1394)
95
برآورد رايانه هزينه كشتي هاي تجاري و بررسي پارامترهاي موثر در تغييرات آن
96
برآورد رسوب رودخانه هاي استان فارس با استفاده از فاكتورهاي فيزيكي و اقليمي
97
برآورد رسوبات معلق با استفاده از روش درختان تصميم گيري رگرسيوني﴿ مطالعه موردي حوزه سد ايلام﴾
98
برآورد رشد بالقوه اقتصادي ايران، رهيافت مدل DSGE
99
برآورد رشد بهره وري كل عوامل توليد با بكارگيري توابع هزينه انعطاف پذير مطالعه موردي صنعت پتروشيمي ايران ( 1384-1377)
100
برآورد رطوبت خاك در زمين هاي داراي پوشش گياهي با استفاده از تجزيه تصاوير راداري
101
برآورد رواناب براي مناطق با مشكل آب گرفتگي در استان اصفهان
102
برآورد رواناب شهري به منظور استفاده در فضاي سبز شهري با استفاده از نرم افزارهاي HEC-HMS و Civil Storm (مطالعه موردي: منطقه 6 شهر اصفهان)
103
برآورد رواناب شهري به منظور استفاده در فضاي سبز شهري، مطالعه موردي شهرستان نجف آباد
104
برآورد رواناب شهري و استفاده از آن در فضاي سبز شهر شاهين شهر
105
برآورد روند ژنتيكي صفات توليد شير در گله هاي گاو شيري با استفاده از مدل تابعيت تصادفي
106
برآورد روند ژنتيكي و فنوتيپي سن اولين زايش و فاصله زايش و عوامل موثر بر آنها در گاوهاي هلشتاين اصفهان
107
برآورد روند ژنتيكي و فنوتيپي سن در زايش اول، فاصله زايش، روزهاي باز و تعداد تلقيح به ازاي آبستني در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
108
برآورد روند عملكرد توليدي و توليد مثلي در گله هاي گاو شيري هلشتاين ايران
109
برآورد روند فنوتيپي و ژنتيكي براي سودآوري در گاوهاي هلشتاين ايران
110
برآورد ريسك اعتباري و رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك ملت با استفاده از مدل لاجيت
111
برآورد ريسك با استفاده از معيار ارزش در معرض خطر و بررسي رابطه آن با عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
112
برآورد ريسك كراند شده ي پارامتر توزيع نمايي در نمونه گيري دو مرحله اي
113
برآورد زمان سفرحمل ونقل همگاني (اتوبوس) با بهره گيري از داده هاي نرم اف زار SCATS و اتومبيل شاهد (مطالعه موردي شهر تهران)
114
برآورد زون پلاستيك اطراف فضاي زيرزميني با لحاظ رفتار بعد از مقاومت حداكثر توده سنگ
115
برآورد سازگار ارزش در معرض خطر،وقتي توزيع خطاي مدل اغشاش نامشخص است
116
برآورد سرعت امواج برشي با استفاده از لاكهاي پتروفيزيكي در سازندهاي سروك و ايلام در يكي از مخازن كربناته جنوب غرب ايران
117
برآورد سطح زيركشت ذرت با استفاده از شاخصهاي گياهي سنجش از دور )منطقه دورود فرامان كرمانشاه
118
برآورد سطح يكپارچگي ايمني در فرآيندهاي صتعتي بزرگ با وجود عدم قطعيت پارامترها
119
برآورد سهم بهره وري و ساير عوامل در رقابت پذيري بخش صنعت ميان كشورهاي منتخب
120
برآورد سهم سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران: كاربرد رهيافت آزمون كرانه ها
121
برآورد سهم نفت از منابع غيرمتعارف در افق 2035 با توجه به نااطميناني در قيمت نفت
122
برآورد سود حاصل از سرمايه‌گذاري درآثار نقاشي در ايران
123
برآورد شاخص هاي فقر به روش داده هاي مركب (pooling data) در مناطق شهري وروستايي استان كرمانشاه طي دوره ي 5831-6731
124
برآورد شار و دوز آلودگي نوتروني ناشي از نوترون هاي توليد شده در شتاب دهنده خطي زيمنس پريموس براي دو مد تابشي الكتروني و فوتوني
125
برآورد شدت خسارت دمي با استفاده از معيارهاي ريسك شرطي در خانواده توزيع هاي هذلولي تعميم يافته متقارن
126
برآورد ضرايب همبستگي
127
برآورد ضرايب هيدروديناميك آبخوان زير حوضه كوهپايه- سگزي با استفاده از مدل MODFLOW
128
برآورد ضريب درگ پوشش گياهي نيمه مستغرق با تراكم هاي گوناگون در رودخانه ها
129
برآورد ضريب رفتار و نحوه تحليل و طراحي ديوار برشي فولادي
130
برآورد ضريب نژاد براي تخمين ميزان فيلتراسيون گلومرولي بر اساس فرمول MDRD
131
برآورد ضريب نژاد براي تخمين ميزان فيلتراسيون گلومرولي بر اساس فرمول MDRD
132
برآورد طول مفصل پلاستيك در تيرهاي عميق بتن مسلح و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
133
برآورد ظرفيت باربري محوري شمع ها توسط شبيه سازي عددي همراه با مطالعه موردي پل روگذر تقاطع سلماس - قطعه ﴿1﴾
134
برآورد ظرفيت بهينه فناوري هاي ذخيره سازي متصل و غير متصل به شبكه برق با تاكيد بر يادگيري در افق 1420 شمسي
135
برآورد ظرفيت بهينه نيروگاههاي حرارتي در ايران
136
برآورد ظرفيت مالياتي استان چهارمحال و بختياري ( در سالهاي 1390-1376)
137
برآورد ظرفيت مالياتي استان سمنان و مقايسه ان با كوشش مالياتي
138
برآورد ظرفيت مالياتي استان كرمانشاه﴿رهيافت شبكه عصبي﴾
139
برآورد ظرفيت مالياتي استان كهگيلويه و بوير احمد طي سالهاي 1379 الي 1390 با رويكرد اسلامي
140
برآورد ظرفيت مالياتي استان مازندران طي سال هاي 1385-1381
141
برآورد ظرفيت مالياتي استان هاي ايران با رويكرد كوشش مالياتي
142
برآورد ظرفيت مالياتي و بررسي كارايي نظام مالياتي در استان اصفهان ( سال 1375 - 1360 )
143
برآورد ظرفيت نهايي فشاري ورق‌هاي فلزي داراي سوراخ دايره‌اي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
144
برآورد عدم قطعيت پيش بيني با شاخص هاي خشكسالي هواشناسي تحت سناريوهاي تغييراقليم مبتني بر آناليز موجك
145
برآورد علمي تلفات نشت در كانال هاي آبياري شهرستان كرمانشاه
146
برآورد عمق برف با استفاده از نقشه‌برداري رقومي مبتني بر يادگيري از نمونه‌هاي گذشته
147
برآورد عمق در نزديكي آبگير پره سر با استفاده از سنجش از دور
148
برآورد عملكرد برنج با استفاده از روش هاي زمين آماري،شبكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون چند گانه در شاليزارهاي لشت نشاي استان گيلان
149
برآورد عملكرد و نياز آبي سويا و ذرت دانه اي در كرمانشاه تحت شرايط تغيير اقليم با استفاده از مدل هاي شبيه سازي رشد گياهي
150
برآورد غير مستقيم توزيع ها و فرآيندهاي آلفا پايدار
151
برآورد غير مستقيم توزيع ها وفرآيند آلفا پايدار
152
برآورد فاصله اطمينان خطر منتسب جمعيت براي عوامل خطر بيماري ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي با استفاده از روش بيزي در داده هاي مرحله اول كوهورت شاهديه يزد
153
برآورد فاصله اي در خانواده نمايي طبيعي
154
برآورد فرسايش به روش Slemsa (مطالعه موردي حوضه آبريز قلجق)
155
برآورد فرسايش و رسوب در حوزه‌ي آبخيز مندرجان با استفاده از سنجش‌ از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) به‌وسيله مدل RUSLE
156
برآورد فشار جبهه كار در تونل سازي با ماشين فشار تعادلي زمين و مقايسه آن با مقادير واقعي حفاري ﴿مطالعه موردي : خط هفت متروي تهران، قطعه شرقي غربي﴾
157
برآورد فشار جبهه كار ناهمگن درتونلسازي با ماشين حفاري تمام مقطع از نوع متعادل كننده فشار زمين
158
برآورد فواصل اطمينان براي ميانگين توزيع دوجمله اي منفي با پراكندگي بالا
159
برآورد قابليت اطمينان لوله‌هاي گرمايي براي كاربردهاي فضايي و تعيين عوامل تأثيرگذار بر طول عمر آنها
160
برآورد قابليت اعتماد در برخي توزيع ها با پارامتر فازي
161
برآورد قابليت تركيب پذيري عمومي و پارامترهاي ژنتيكي صفات مختلف از طريق ارزيابي جوامع پلي كراس در علف باغ و بروم گراس نرم
162
برآورد قدرت بازار در بازار نهاده و ستاده بر اساس مولفههاي تقاضا )صنايع غذايي منتخب(
163
برآورد قدرتهاي تركيب پذيري، پارامترهاي ژنتيكي و قابليت هاي توارث پروتئين و عملكرد دانه و خصوصيات مرتبط با آنها در گندم پائيزه
164
برآورد قيمت تمام شده كاسه نمد در شركت لاستيك سازي شرق سپاهان
165
برآورد قيمت كف براي خرماي شاهاني ( مطالعه موردي شهرستان جهرم )
166
برآورد قيمت هواپيما
167
برآورد قيمتهاي سايه اي (برمبناي هزينه هاي فرصت از دست رفته)
168
برآورد كارا از مدل هاي ‎GARCH–copula
169
برآورد كارايي دو مطالعه رگرسيون ظاهرا نامرتبط
170
برآورد كارايي شعب بانك ملت با توجه به درجه بندي آنها - مطالعه موردي شهرستان تبريز
171
برآورد كارايي فني چايكاران و بررسي عوامل موثر بر آن
172
برآورد كارايي فني چايكاران و بررسي عوامل موثر بر آن: مطالعه موردي شهرستان املش
173
برآورد كاهش توليد شير ناشي از ورم پستان باليني و تحت باليني گاوهاي شيري هلشتاين ايران
174
برآورد كاهش ظرفيت اعضاي قابي سازه‌هاي بتن آرمه تحت اثر خوردگي
175
برآورد كشش جانشيني زمين و سرمايه در توليد مسكن (مطالعه موردي شهر ايلام)
176
برآورد كشش هاي درآمدي و قيمتي كالاهاي وارداتي ايران به تفكيك اقلام اصلي (70-1348)
177
برآورد كشش هاي قيمتي و درآمدي عرضه و تقاضاي صادرات صنعتي ايران (74-1350)
178
برآورد كفايت توليد سيستم قدرت در حضور نيروگاه بادي فراساحلي
179
برآورد كمترين مربعات جزئي در مدلهاي تك شاخصي
180
برآورد كمترين مربعات و آناليز واريانس براي سريهاي زماني همبسته متناوب
181
برآورد كمي فرآيند يادگيري مطلوب الگوهاي حركتي دست به كمك مدلسازي در افراد سالم و داراي برخي ضايعات عصبي ـ عضلاني
182
برآورد گرناريب يكتا باكمترين واريانس
183
برآورد گرهاي انقباضي پارامتر مقياس
184
برآورد گرهاي رگرسيون ستيغي بيز تجربي تحت هم خطي چند گانه
185
برآورد گشتاوري تعديل يافته
186
برآورد ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از حجم تردد مشاهده شده در كمانهاي شبكه و اطلاعات اقتصادي - اجتماعي منطقه مورد مطالعه ﴿مطالعه موردي منطقه اصفهان ﴾
187
برآورد مارك آپ و بازدهي نسبت به مقياس در صنايع كارخانه اي ايران رهيافت ساختاري
188
برآورد مارك آپ و بازدهي نسبت به مقياس صنايع كارخانه اي ايران رهيافت باقيمانده سولو
189
برآورد مارك آپ وبازدهي نسبت به مقياس درصنايع مواد غذايي وآشاميدني ايران : رهيافت سازمان صنعتي تجربي جديد
190
برآورد ماكسيمم درست نمايي براي توزيع چوله بريده چند متغيره
191
برآورد ماليات بر ارزش افزوده بنزين در ايران براي سال 1400
192
برآورد ماليات بر ارزش افزوده بنزين در ايران براي سال 1400
193
برآورد متغيرهاي اقليمي دما و بارش با استفاده از اقليم شناسي درختي گونه بلوط ايراني (مطالعه موردي جنگل هاي منطقه دنا)
194
برآورد متوسطه وقفه در دريافتي هاي دولت و تاثير آن بر كسري بودجه و تورم در ايران
195
برآورد مدل اعتبارسنجي با استفاده از توزيعهاي چند متغيره با توزيعهاي حاشيه اي وابسته
196
برآورد مدل تأخير تقاطعات چراغدار
197
برآورد مدل رگرسيون ساده خطي براي متغيرهاي تصادفي فازي
198
برآورد مدل رگرسيون ناپارامتري داده هاي پانل با اثرات ثابت
199
برآورد مدل رياضي پتانسيل اسفري- هدايت الكتريكي بافت هاي غالب خاك منطقه اصفهان به روش كاغذ صافي
200
برآورد مدل عوامل روان شناختي(تنيدگي، شيوه هاي مقابله، سيستم هاي مغزي – رفتاري، تيپ شخصيتي سي، تيپ شخصيتي دي وكمالگرايي) مرتبط با شدت بيماري مولتيپل اسكلروزيس
201
برآورد مدول تغيير شكل پذيري ديناميكي توده سنگ با استفاده از سيستم هاي طبقه بندي و نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي
202
برآورد مرزي محدود شده در مدلهاي رگرسيون خطي
203
برآورد مساحت برگ
204
برآورد مسير بهينه و تصميم‌گيري در مورد انجام مهاجرت به‌منظور كاهش هزينه‌هاي انرژي در رايانش ابري
205
برآورد مشتقات تابع چگالي احتمال به كمك تكنيك موجك براي مشاهدات آميخته
206
برآورد مشتقات هيدروديناميكي يال محدود
207
برآورد مشخصات امواج سطحي ناشي از حركت شناور در بندرگاه
208
برآورد مشخصات بتن و بهينه سازي سطح اختلاط آن مبتني بر استفاد از شبكه هاي عصبي
209
برآورد مشخصات بهينه هسته فولادي تسليم شونده در مهاربندهاي كمانش ناپذير و تعيين پارامترهاي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي مسلح به اين اعضا
210
برآورد مشخصات شناوري و استحكام مكانيكي يك شناور كامپوزيتي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
211
برآورد مصرف تي شرت در شهر تهران و رفتار خريد مصرف كنندگان جوان
212
برآورد معادلات مربوط به منحني مشخصه خاكهاي ماهيدشت با استفاده ازخصوصيات زوديافت خاك
213
برآورد مفصل گرافيكي تابع بقاي كناري در حضور ‎‏نشانگر سانسور گمشده تصادفي
214
برآورد مقاومت برشي، هدايت هيدروليكي اشباع و نفوذپذيري خاك با استفاده از توابع انتقالي خاك و شبكه عصبي مصنوعي
215
برآورد مقاومت جريان غيريكنواخت در رودخانه با بستر شني حالت خاص : رودخانه گاماسياب
216
برآورد مقاومت نهايي سكوهاي دريايي با استفاده از تحليل بارافزون ديناميكي تحت بارگذاري امواج
217
برآورد مقدار زمينه ژئوشيميايي مس، موليبدن و طلا در رسوبات آبراهه اي زون ماگمايي اروميه-دختر در جنوب شرق ايران
218
برآورد مقدماتي قابلبت توليد زهاب اسيدي در زونهاي اصلي كانسار مس پرفيري سونگون
219
برآورد مقدماتي ميزان پاياني و روايي نشانگر بهزيستي شخصي -مقياس نارسايي هاي شناختي و نشانگر بهزيستي شخصي - مقياس بزرگسالان در كودكان عقب مانده ذهني و مادران آنها
220
برآورد مقياس مكاني تغييرات خاك با كاربست نمونه گيري آشيانه اي در ماهيدشت
221
برآورد منابع و ميزان استرس و نحوه مقابله با آن در مادران داراي دانش آموز استثنايي (عقب مانده ذهني - نابينا و ناشنوا) و عادي مقطع ابتدايي شهرستان كرج
222
برآورد منافع حاصل از ارزش هاي مصرفي مستقيم دامگاه فريدونكنار در مقايسه با ارزش زيستگاهي آن
223
برآورد منحني شكنندگي لرزه اي سازه هاي بتن مسلح داراي قاب خمشي
224
برآورد موجك آستانه اي از يك فرآيند پواسن مركب
225
برآورد موجك بهينه مجانبي توابع روند تحت وابستگي دراز مدت
226
برآورد موجك تابع چگالي احتمال با مشاهدات غير هم توزيع
227
برآورد موجكي پارامتر انباشتگي كسري متغير با زمان
228
برآورد موجكي پارامتر انباشتگي كسري متغير با زمان
229
برآورد موجكي تابع چگالي طيفي
230
برآورد موجكي تابع رگرسيون چند بعدي تحت وابستگي
231
برآورد موجكي خطي از تابع چگالي احتمال و مشتقات آن در مشاهدات آميخته با وابستگي ربعي مثبت
232
برآورد مولفه هاي واريانس و روند ژنتيكي شمار سلول هاي بدني براي گاوهاي هلشتاين ايران
233
برآورد ميانگين باقيمانده عمر
234
برآورد ميانگين حجم تيروئيد توسط سونوگرافي در افراد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي
235
برآورد ميانگين حجم تيروئيد توسط سونوگرافي در افراد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي
236
برآورد ميانگين ها در دو جامعه نرمال مستقل با محدوديت ترتيبي، تحت توابع زيان خطاي درجه دو و خطي - نمايي
237
برآورد ميزان احتمال خطر تقلّب در گزارشگري مالي از طريق تجزيه و تحليل متن و تطبيق انگيزه هاي آن با الگوي نظريه چشم انداز تجمعي
238
برآورد ميزان تاثير محلول هاي اسيدي بر پارامترهاي مكانيكي سنگ بكر
239
برآورد ميزان تصاعد گازهاي گلخانه اي و آلاينده هاي هوا ناشي از سوزاندن بقاياي گندم در شهرستان سرپل ذهاب با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 8
240
برآورد ميزان دانش محيط زيستي دانش آموزان، والدين و مربيان مدارس راهنمايي در شهر اصفهان
241
برآورد ميزان رسوب در رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
242
برآورد ميزان مصرف انرژي در مجتمع هاي مسكوني داراي سيستم هاي نوين بكارگيري مصالح نوين تغيير فازدهنده در انتقال و ذخيره انرژي در ديوارها
243
برآورد ميزان مناسب عوارض بركربن جهت گسترش فضاي سبز (موردمطالعه:مصرف سوختهاي فسيلي در شهر اصفهان)
244
برآورد مينيماكس پارامتر محدود شده ي توزيع هاي گسسته تحت تابع زيان مربع خطا و لاينكس
245
برآورد مينيماكس و پذيرفتني براي ميانگين توزيع نرمال چندمتغيره تحت برخي از تابع هاي زيان
246
برآورد ناپارامتري استوار رگرسيون فضايي
247
برآورد ناپارامتري برخي از اندازه هاي آنتروپي باداده هاي سانسوريده
248
برآورد ناپارامتري تابع چگالي دوبعدي پيوسته - گسسته با تكنيك موجك با كاربردي بر ريسك هاي رقابتي
249
برآورد ناپارامتريك تابع توليد صنعت فولاد ايران مبتني برتأثير شوك هاي بهره وري
250
برآورد ناحيه كوچك آستانه فقر
251
برآورد ناحيه كوچك با استفاده از مدل هاي چند سطحي
252
برآورد ناحيه كوچك با استفاده از مدل هاي خطي و خطي تعميم يافته با اثر هاي آميخته
253
برآورد نخستين مقدار ويژه در خمينه هاي ريماني كامل و نافشرده
254
برآورد نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
255
برآورد نرخ بازدهي فعاليت هاي زير بخش شيلات استان همدان .
256
برآورد نرخ بهينه تورم براي اقتصاد ايران با استفاده از كاليبراسيون مدل سيدراسكي
257
برآورد نرخ فرسايش بادي با استفاده از تكنيك سزيم- 137 در منطقه شرق اصفهان
258
برآورد نسبت پواسون با استفاده از اطلاعات لرزهنگاري و پروفيل لرزهاي قائم
259
برآورد نسبت جامعه در نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
260
برآورد نفوذپذيري سنگ هاي درزه دار با استفاده از روش محيط جايگزين و مقايسه آن با روش اجزا مجزا
261
برآورد نفوذپذيري شبكه شكستگي سه بعدي با استفاده از روش محيط موثر و مقايسه آن با روش عددي المان مجزا
262
برآورد نقطه انفصال مطلوب در زنجيره تامين ناب – چابك با استفاده از تحليل پوششي داده ها - با مطالعه درصنعت خودروسازي
263
برآورد نقطه اي ضريب تعيين و مطالعه خواص بهينه آن
264
برآورد نقطه تغيير در پايش پروفايل هاي خطي تعميم يافته
265
برآورد نقطه تغيير در فرآيندهاي با كيفيت بالا با روند تغيير ايزوتونيك بالا با روند تغيير ايزوتونيك
266
برآورد نقطه تغيير در نمودارهاي كنترل انطباق پذير XBar با اندازه نمونه متغير
267
برآورد نقطه تغيير فرآيندهاي خودهمبسته با استفاده از روش بزرگترين درستنمايي
268
برآورد نقطه تغيير واريانس فرايند هاي توليد نرمال با روندهاي تغيير خطي و ايزوتونيك
269
برآورد نياز آبي برخي از گونه هاي غالب فضاي سبز شهر اصفهان با استفاده از لايسيمتر
270
برآورد نياز آبي و ضرايب گياهي برنج رقم عنبربو در شرايط ليسيمتري در گلخانه و مزرعه
271
برآورد نياز آبي وضريب گياهي نعناع فلفلي وبادرنجبويه با استفاده ازلايسيمتر زهكشدار
272
برآورد نياز آبي، ضرايب گياهي و ساير پارامترهاي گياه كاملينا و كلزا با ...
273
برآورد نيروهاي ناشي از امواج بر روي سازه هاي دريايي با استفاده از تلفيق تئوري پراش و شبكه هاي عصبي مصنوعي
274
برآورد نيروي انساني مورد نياز بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
275
برآورد نيروي انساني مورد نياز بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مطابق با ضوابط واستاندارد هاي پرسنلي بهداشت و درمان و مقايسه آن با وضع موجود سال 90
276
برآورد نيمه پارامتري اثرات ثابت مدل هاي ضريب متغير براي داده هاي پانل
277
برآورد هزينه اجتماعي نهايي توليد برق: مطالعه موردي نيروگاه هاي حرارتي شهيد محمد منتظري و اسلام آياد اصفهان
278
برآورد هزينه پروژه نوآوري و توسعه محصول
279
برآورد هزينه پروژه هاي ساخت و ساز با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) بر مبناي فهرست بهاي ابنيه
280
برآورد هزينه تاخير قطارهاي مسافري در مسير تهران-مشهد
281
برآورد هزينه ترانزيت برق در شبكه هاي قدرت
282
برآورد هزينه سرمايه مبتني بر ريسك براي پروژه‌هاي معدني ايران
283
برآورد هزينه هاي اقتصادي انتشار گاز هاي CO2 , SO2, NOX از بخش انرژي كشور
284
برآورد هزينه هاي بيمارستاني و مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا
285
برآورد همزمان پارامترهاي پراكندگي دو جمله اي منفي
286
برآورد و آزمون فرض هم‌زمان جايگشتي در داده‌هاي بزرگ مقياس
287
برآورد و ارزيابي دز ناشي از آزمون هاي متداول CT در خردسالان و بزرگسالان و مقايسه اسكنرهاي موجود در تهران
288
برآورد و امكان سنجي استفاده از انرژي بادي در استان كرمان
289
برآورد و اندازه گيري دماي ابزار برشي در ماشينكاري سوپرآلياژها
290
برآورد و بررسي نيازهاي پانلهاي تبليغاتي
291
برآورد و بهبود شاخص هاي پايايي از طريق طرح تست عمر شتاب يافته بهينه
292
برآورد و پايش خشكسالي با استفاده از شاخص پوشش گياهي ......
293
برآورد و پايش خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخص پوشش گياهي سنجش از دوريNDVI در مقايسه با شاخص استاندارد بارش﴿ مطالعه موردي نيمه شمالي استان خوزستان﴾
294
برآورد و پيشگويي براي توزيع نمايي وارون شده ي تعميم يافته تحت سانسور فزاينده
295
برآورد و پيشگويي بيزي در برخي از مدل هاي طول عمر بر اساس سانسور نوع دوم
296
برآورد و پيشگويي در توزيع نيم نرمال
297
برآورد و تجزيه و تحليل اقتصادي و اجتماعي نرخ تصادفات برون شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و ارائه راه كار جهت كاهش نرخ تصادفات
298
برآورد و تحليل اثرات بازگشتي مستقيم ناشي از بهبود كارايي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جاده اي(مطالعه موردي استان هاي ايران)
299
برآورد و تحليل انتقال حق توسعه (TDR) در حفظ كاربري فضاي سبز شهري (مطالعه موردي منطقه 5 اصفهان)
300
برآورد و تحليل تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري در استان اصفهان
301
برآورد و تحليل ساختار اشتغال بخش غيررسمي در استان "كهگيلويه و بوير احمد"
302
برآورد و تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي سينما (موردمطالعه: شهر اصفهان)
303
برآورد و تحليل كارايي سينماهاي دولتي استان اصفهان با استفاده از روشDEA
304
برآورد و روش هاي آزمون براي تابع قابليت اعتماد توزيع نيم لوژستيك تعميم يافته
305
برآورد و مشاهده ماتريس تقاضاي سفر با استفاده از سنسورهاي ترافيكي در شبكه‌هاي با ابعاد بزرگ
306
برآورد واريانس جامعه در نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
307
برآورد وراثت پذيري صفات ظاهري و همبستگي آنها با عملكرد كلني زنبورعسل
308
برآورد وزن متغيرها در روش-K نزديكترين همسايه (KNN) به كمك الگوريتم هاي بهينه سازي علف هاي هرز، الكترومغناطيس، كلوني مصنوعي زنبور و بهينه سازي انبوه ذرات و مقايسه ي كارايي آن ها
309
برآورد‌گر استوار دو‌مرحله‌اي در رگرسيون غيرخطي با خطاي خودهمبسته
310
برآورد... براي توزيع وايبل نمايي شده با استفاده از روش باز نمونه گيري خودگردان
311
برآوردP(X.Y)بااستفاده ازمقديرركورددربرخي از توزيع هاي يك ودوپارامتري
312
برآوردVO2max مردان از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي
313
برآورداشتغالزايي ورزش همگاني براساس دومحوربرنامه پنجم توسعه ومطالعه تطبيقي
314
برآوردبيزوبيزتجربي براساس آماره هاي ركوردبرخي توزيع هاتحت توابع زيان مربع خطا ولاينكس
315
برآوردبيزوبيزتجربي پارامتر بااستفاده از تابع زيان متعادل
316
برآوردبيزي بازگشتي در مدلهاي خطي عمومي
317
برآوردپارامترهاي ژنتيكي صفات توليدي با استفاده از ركوردهاي روزانه در گاوهاي شيري استان اصفهان
318
برآوردتابع توليد انجيرسياه (مطالعه موردي شهرستان پلدختر)
319
برآوردتابعي ازپارامترمجهول مدل براساس مقاديرركوردوپيش بيني مقاديرركوردهاي آينده
320
برآوردتابعي ازپارامترمجهول مدل براساس مقاديرركوردوپيش بيني مقاديرركوردهاي آينده
321
برآوردحداقل خطاي نسبي مطلق درمدل رگرسيون ضربي
322
برآوردحداكثربارش محتمل درحوضه آبريزگاماسياب
323
برآوردخطاهاي نمونه برداري براي داده مميزي (بررسي ،نقشه برداري ،بازديد)
324
برآوردگر استوار فرآيندهاي ARFIMA تحت نقاط دورافتاده جمع پذير.
325
برآوردگر باثبات شناسايي نقاط پرت فاز اول نمودارهاي كنترل كيفيت چند متغيره با استفاده از تكنيك خوشه بندي سلسله مراتبي
326
برآوردگر بيز خطى براى خانواده نمايى دوپارامترى تحت سانسور نوع II
327
برآوردگر بيزي پارامتر شكل تابع توزيع نمايي تعميم يافته تحت توابع زيان متفاوت
328
برآوردگر بيزي پارامتري شكل تابع توزيع نمايي تعميم يافته تحت توابع زبان متفاوت
329
برآوردگر تاوانيده كارا براي مدل هاي رگرسيون خطي
330
برآوردگر رگرسيوني داده هاي بقا سانسور شده بر روي فواصل با مدل شكست متناسب
331
برآوردگر رگرسيوني عام و كاربرد آن در بررسي هزينه خانوار
332
برآوردگر موجكي نرمال مجانبي در مدل رگرسيون واريانس ناهمسان تحت خطاهاي a - آميخته
333
برآوردگر مينيمم فاصله براي مولفه ي شاخص توزيع ها ي پايدار
334
برآوردگر نسبتي ‏ميانگين جامعه در نمونه‌گيري مجموعه‌ي رتبه‌دار ‎‎‎
335
برآوردگرانقباضي براي اختلاف دوپارامتر ضمانت در توزيع نمايي
336
برآوردگرانقباضي براي اختلاف دوپارامترضمانت درتوزيع نمايي
337
برآوردگرهاي استوار براي مدل خطي تعميم يافته
338
برآوردگرهاي استوار براي مدل داده هاي پانلي با اثرات ثابت
339
برآوردگرهاي انقباضي تعميم يافته
340
برآوردگرهاي بيزي مقيد
341
برآوردگرهاي حداقل قدر مطلق خطا در مدل Chirp سيگنال تك بعدي
342
برآوردگرهاي رگرسيون ستيغي بيز تجربي تحت هم خطي چندگانه
343
برآوردگرهاي مجاز عام
344
برآوردگرهاي مينيمم فاصله تعميم يافته در رگرسيون خطي با خطاهاي وابسته
345
برآوردگرهاي‌ ناپارامتري آنتروپي بر مبناي رگرسيون خطي ساده
346
برآوردنيازآبي ذرت و جو تحت تاثيرتغيير اقليم
347
برآوردنيازآبي وضرايب گياهي (Kc) گياه گشنيزدرمناطق نيمه خشك
348
برآوردهاي استوار براي مدل هاي خودبرگشت در قلمروهاي زمان و فركانس
349
برآوردهاي استوار تابع چگالي طيفي
350
برآوردهاي بيز براي توزيع لوماكس تحت داده هاي سانسور نوع دوم
351
برآوردهاي بيزي تحت سانسورهاي فزاينده نوع دوم براي مدل و ايبل , bayesian estimation for the exponentiated weibull model under type II progressive censoring
352
برآوردهاي پيش آزمون و انقباضي براي پارامترهاي توزيع نمايي بر اساس مقادير ركورد
353
برآوردهاي تابع چگالي با استفاده از روشهاي دورنيابي
354
برآوردي از اثربخشي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ( با تاكيد بر امنيت اخلاقي) از ديدگاه زنان جوان ساكن شهر اصفهان
355
برآوردي از ظرفيت و تلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منتخب عضو كنفرانس اسلامي﴿ 2005-1999 ﴾
356
برآوردي استوار براي سري زماني اتور گرسيو دوره اي
357
برآورديابي براي تابع توزيع
358
برآورديابي پارامتر هادرمدل رگرسيون خطي تحت تابع زيان لينكس
359
برآورديابي در توزيع پارتو
360
برآورديابي در فرايندهاي پواسون كسري
361
برآورديابي ناپارامتري ميانه نا اريب چندكها
362
برآورديابي و انتخاب مدل در مدل هاي غير اشياني بر اساس تفاضل مخاطره هاي كولبك -ليب لر تحت داده هاي سانسوريده
363
برآورديابي و پيش بيني سري هاي زماني با به كارگيري اسپلاين ها
364
برادي آريتمي و كارآيي پيس ميكر در بيمارستان حشمت رشت در سال 73
365
برازش سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي F2-F2 با سطح نظري QCISD(T)/aug-cc-pVTZ و محاسبه ي ترازهاي چرخشي مولكول F2
366
برازش سطح انرژي پتانسيل بين‌مولكولي CO-O2 با سطح نظري QCISD(T)/aug-cc-pVTZ و محاسبه‌ ي ترازهاي چرخشي مولكول هاي CO و O2
367
برازش مدل اتورگرسيو صحيحمقدار با واريانس شرطي ناپايدار با استفاده از وابستگي باقيماندهها
368
برازش مدل فرايند نقطه اي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته و كاربرد آن در جنگلداري
369
برازش مدل نيمه پارامتري كاكس , fitting of semi parametric cox model
370
برازش مدل هاي آميخته توسط توزيع هاي منعطف براي اثرات تصادفي از ديدگاه بيزي
371
برازش مدل هاي رگرسيوني براي داده هاي پانليبا فواصل نابرابر و اغتشاشAR(1﴿
372
برازش مدل هاي فراريت تصادفي در چارچوب بيزي
373
برازش مدل هاي منحني خصوصيت رطوبتي و حركت املاح در خاك ، تحت تاثير كود دامي
374
برازش مدل‌هاي رگرسيوني استوار توسط توزيع‌هاي آميخته
375
برازش مدل‌هاي رگرسيوني توبيت
376
برازش مدل‌هاي رگرسيوني توسط برخي توزيع‌هاي چندمتغيره چندمدي
377
برازش مدل‌هاي غيرخطي با اثرات آميخته توسط توزيع‌هاي بيضوي چندمتغيره
378
برازش منحني با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيك همكار
379
برازشي بيزي مدلهاي خطي تعميم يافته دو مرحله اي با استفاده از الگوريتم نمونه گيري مهم
380
برازندگي مدل علي رشد شغلي براساس كيفيت ارتباط با همسالان و كيفيت رابطه والد فرزندي با ميانجيگري مهارت- هاي اجتماعي
381
براعت استهلال و كاربرد آن در منظومه ها و متون ادب فارسي از دوره ي رودكي تا آخر قرن هفتم هجري
382
براندازي نظام در فضاي سايبري
383
برانكارد حمل مصدومين فوتبال در زمين چمن
384
برانگيزش و گسست انتخابي گونه هاي مولكول SF6 با ليزر گاز كربنيك پالسي چندخط
385
براورد انقباضي پارامتر مقياس توزيع نمايي تحت تابع زيان لاينكس
386
براورد بازه اي پارامتري
387
براورد بيز، بيز مورد انتظار و بيز سلسله مراتبي پارامتر سيستم قابليت اعتماد تحت زيان هاي نامتقارن
388
براورد تابع تقاضاي نيروي كار در كارگاه هاي بزرگ صنعتي ايران
389
براورد تابع توزيع تجمعي جامعه با استفاده از نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
390
براورد تابع چگالي خانواده ي توزيع هاي بيرنباوم- ساندرز تعميم يافته به روش هسته و كاربرد ان در داده هاي مالي
391
براورد تاثير كسري بودجه بر تورم طبق ديدگاه پول گرايان در ايران
392
براورد تبخير از سطح آزاد آب در مناطق فاقد داده هاي باد
393
براورد تراوايي با استفاده از نمودار هاي پتروفيزيكي در چاه نفت جنوب ايران
394
براورد دقيق ماكسيمم درست نمايي مدل هاي سري زماني دوره اي نامانا
395
براورد دوز ناشي از تابش هاي كيهاني بر حسب ارتفاع در شهرستان هاي نيمه شمالي غربي ومركز ي
396
براورد روابط تابعي در بهبود تابع كيفي با شرايط عدم قطبيت
397
براورد ظرفيت مالياتي استان آذربايجان غربي
398
براورد فشار سينه كار در حفاري مكانيزه تونل هاي شهري با روش هاي تحليلي، تجربي و عددي
399
براورد كارايي تكنيكي صنعت سيمان ايران به روش DEA
400
براورد مجانبي كوتاه ترين مسير در شبكه هاي تصادفي
401
براورد مدل سري ‌زماني برداري به روش نيمه‌پارامتري و كاربردهاي آن
402
براورد نيروي وارد بر كوله هاي پل از طرف جريان به كمك مدل آزمايشگاهي
403
براوردگردهاي بيزومينيماكس پارامتر مقياس توزيع رايلي
404
براوردگرهاي نقطه اي براساس متغيرهاي تصادفي فازي
405
براورده تقاضاي برق خانگي در شهرستان گنبد كاووس طي دوره (87ـ1368)
406
براوردهاي بيز تجربي براي مجموعه دادههاي مقياس بزرگ
407
براوردهاي بيزي توزيع ليندلي موزون
408
براي مدل هاي رگرسيوني كمترين توان هاي دوم جزيي
409
براي مكانيزه كردن كار كتابخانه
410
بربسي عددي رفتار جريان در يك لخته گيرانگشتي
411
برپا سازي سرور شبكه هاي لينوكس بر پايه دبيان
412
برپائي ليزر بخار كلريد مس و دمش محلول زينه اي توسط آن
413
برپائي ليزررزينه اي تقويت شده بادمش ليزر نئوديميوم_ياك
414
برپائي و استقرار سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد ايران - ايزو 9002 در شركت آرمين ماكارون
415
برپاسازي مجموعه تهيه تصوير سي-اسكن و استفاده از دستگاه سي-اسكن براي مشاهده عيوب داخلي
416
برپايي ISP آزمايشگاه سيستم عامل بر پايه LINUX و مقاوم سازي در برابر نفوذپذيري
417
برپايي بيمارستان صحرايي در چند دقيقه
418
برپايي بيناب‌نمايي فروشكست القايي ليزري به‌منظور شناسايي آلياژهاي مختلف تيتانيوم و اينكونل
419
برپايي حسگر شيميايي بر اساس بازتاب سنجي نوري در حوزه ي زمان
420
برپايي دستگاه تمام نگاري و بكارگيري آن در مطالعه رشد نمونه هاي گياهي
421
برپايي زير ساخت ارتباطي در سطح enterprise [اينترپرايس] با استفاده از نرم افزار مايكروسافت لينك سرور 2010
422
برپايي سامانه ي آشكارسازي بر اساس روش نوفه زدايي مستقل از فاز در ناحيه ي بينابي فروسرخ
423
برپايي ليزر جابه جايي رامان بادمش ليزر نئودميوم - ياك
424
برپايي يك حسگر تار نوري با به كارگيري تداخل سنج فابري-پرو
425
برتراندراسل
426
برتري آلياژهاي حافظه دار در استهلاك ارتعاشات
427
برتري‌ها و محدوديت‌هاي روش تحليل مجموعه مقادير تكين در پيش‌بيني سري‌هاي زماني
428
برج پيشرفته هانوي با تعداد دلخواه ستون
429
برج تجارت جهاني تهران با هدف تلفيق فرم معماري و سازه با رويكرد معماري بيونيك
430
برج خنك كن خشك نوع هلر
431
برج خنك كن خشك ﴿نوع هلر﴾محاسبات حرارتي آئرو ديناميكي يك نيروگاه به قدرت 250 مكاوات
432
برج خنك كننده نيروگاه حرارتي
433
برج خنك كننده نيروگاه حرارتي
434
برج مسكوني
435
برج مسكوني ﴿ طبيعت گرا ﴾
436
برج مسكوني با رويكرد اجتماعي مكاني
437
برج مسكوني پايدار ﴿ اقليم شيراز ﴾
438
برج هاي خنك كننده
439
برج هاي خنك كننده (Cooling Tower)
440
برجام و فرايندهاي امنيتي زدايي در مناسبات ميان ايران و اتحاديه اروپا
441
برجسته كاري در هنر قلمزني معاصر
442
برجسته كاري درهنر قلمزني معاصر
443
برجسته نگاري
444
برجهاي خنك كن
445
برچسب زني و قطعه بندي گرامري متون فارسي
446
برچسب گذاري روي عكس در محيط وب
447
برچسب گذاري مجموع شمارنده صميميگراف ها
448
برچسب گذاري معنايي جمله ها در زبان فارسي
449
برچسب گذاري نيمه خودكار مجموعه ي آموزش در دسته بندي متن
450
برخورد آگاهانه با راهبردهاي كمك حافظه اي و تاثير آن بر توانايي درك مطلب فراگيران زبان انگليسي
451
برخورد امام محمد باقر﴿ع﴾ باغلات عصر خود
452
برخورد امام محمدباقر﴿ع﴾باغلات در عصر خود
453
برخورد انبيا با مخالفان در قرآن و عهدين
454
برخورد با وضعيت نشدني براي دستگاههاي معادلات خطي
455
برخورد حماسي در آثار نقاشان مكتب قهوه خانه اي ﴿خيالي نگاري﴾ از دوره قاجار تا عصر حاضر
456
برخورد غير روايي نقاشان معاصر باجنگ 45 ص .:مصور، رنگي
457
برخورد قطرات تحت اثر نيروي شناوري در حالت سه بعدي
458
برخورد كشتي هاي تندرو فايبرگلاس
459
برخورد مقررات قانون مدني و قانون تجارت درمورد قرارداد حمل و نقل
460
برخورد ناهمدوس ميان ساليتونهاي اپتيكي روشن پوششي در مواد نور شكستي يك بعدي
461
برخي ارتباطات بين نظريه ارگوديك، نظريه گروه هاي لي و نظريه اعداد
462
برخي از بهبودهاي روش تكرار پيكارد براي حل معادلات ديفرانسيل غير خطي
463
برخي از پيشرفتهاي اخير در مساله نيم گروههاي ولترا
464
برخي از خواص ترابرد و مغناطيسي در دستگاههاي نانومقياس (ابررسانا و عادي)
465
برخي از خواص دستگاه هاي ابرشاره مخلوط بوزون و فرميون
466
برخي از خواص عملگرهاي بي كران با برد بسته
467
برخي از روش هاي پتروف - گالركين موضعي در حل مسائل انتشار- انتقال كسري
468
برخي از روش هاي كمي سازي تركيبي در مسائل برنامه ريزي چندهدفه
469
برخي از سرويس هاي ارزش افزوده در شبكه موبايل GSM مبتني بر GPRS و امكان سنجي پياده سازي آنها در ايران
470
برخي از كاربردهاي جبر كليفورد روي كره ها
471
برخي از كاربردهاي جديد تترافنيل پورفيرين قلع﴿IV﴾ در سنتزهاي آلي
472
برخي از كاربردهاي قاب هاي چسبان متناهي در فيزيك كوانتوم
473
برخي از كاربردهاي ميكروسكوپ پروتوني در بيولوژي
474
برخي از گروههاي ساده با گراف اول يكسان
475
برخي از ويژگيهاي ابر شاره فرمي (اسپين- يك) : كاربرد در فليتيم شش (6LI) قطبيده اسپيني
476
برخي از ويژگيهاي عملگرهاي تركيبي روي فضاي دير يكله
477
برخي از ويژگيهاي عملگرهاي تركيبي روي فضاي ديريكله
478
برخي الگوريتم هاي هوشمند براي مسيريابي ربات
479
برخي پارامتر هاي غالب براي گراف‌ هاي كيلي خاص
480
‏برخي توزيع‌هاي پيشين براي توزيع وايبل معكوس
481
برخي جنبه هاي نظريه كلي درام
482
برخي جنبه هاي نظريه كلي درام
483
برخي جنبه‌هاي استنباطي مدل‌هاي خطر معكوس و متناسب
484
برخي جنبههاي اكولوژي شيميايي پروانه برگخوار كدوئيانDiaphania indica (Lepidoptera: Pyralidae) (شناسايي و ارزيابي فرومون جنسي و تركيبات فرار چهار گياه ميزبان
485
برخي خاصيت هاي خود ريختي هاي خود مركزي يك گروه , some properties of autocentral automorphisms of a group
486
برخي خواص - g قاب هادر هيلبرت - c* مدول
487
برخي خواص انعكاسي، فردهولم و برد عددي عملگرها
488
برخي خواص ترابري و مغناطيسي سيستم هاي فرمي فاز A! ابر شاره هليوم سه و ابر رساناي FFLO
489
برخي خواص ساختاري توزيع هاي سري تواني تعميم يافته و موضوعات وابسته
490
برخي خواص عملگردهاي ابردوري
491
برخي خواص عملگرهاي تركيبي بر فضاهاي خاصي از توابع
492
برخي خواص گراف كيلي از حلقه جابه جايي
493
برخي خواص گراف هاي دوكيلي
494
برخي رمزنگاري هاي تصويري بر مبناي نظريه گراف
495
برخي روش هاي لونبرگ -ماركوات اصلاح شده براي حل معادلات - غيرخطي
496
برخي روش‌هاي تكراري براي حل معادلات عملگري روي فضاي هيلبرت با استفاده از قاب‌هاي تعميم يافته
497
برخي روشهاي عددي در حل مسايل سهموي حاصل از مدلهاي قيمت گذاري اختيار معامله
498
برخي روشهاي نيمه تحليلي و عددي براي حل مسائل استفلن
499
برخي شرايط تركيباتي انگل برگروهها
500
برخي شرايط تركيباتي روي گروه ها
501
برخي شرايط معادل محك ابردوري براي يك چند تايي از عملگرها
502
برخي عملگرهاي ضربي بر فضاهاي دي برنجز
503
برخي عوامل مرتبط با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 1393
504
برخي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران زن دوره راهنمايي شهرستان شاهرود
505
برخي فرايندهاي تصادفي تعميم‌يافته براي تحليل داده‌هاي شمارشي
506
برخي فضاهاي تابعكهاي خطي روي جبرهاي ( AP( G در گروههاي موضعآ فشرده G
507
برخي قضاياي نقطه ثابت براي زير مجموعه هاي s- محدب در فضاهاي p- نرم دار
508
برخي قضاياي نقطه ثابت براي زير مجموعه هاي s- محدب در قضاهاي p- نرم دار
509
برخي قضاياي نقطه ثابت براي نگاشت هاي انقباضي ضعيف تعميم يافته با اشتفاده از توابع كنترل
510
برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي ٢-متريك مرتب جزئي
511
برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي خاص و كاربردها
512
برخي قضاياي نقطه ثابت سه تايي و نقطه اي برخورد سه تايي در فاضاها نرمدار فازي
513
برخي قضاياي نقطه ثابت مشترك براي نگاشت هاي انقباضي تعميم يافته
514
برخي كاربردهاي ليزر در پزشكي - چشم پزشكي - دندان پزشكي - جراحي گوش
515
برخي كاربردهاي ليزر در پزشكي ( آنژيو پلاستي ، اورولوژي ، اوتوپدي ، طب سوزني )
516
برخي كاربردهاي معادلات ديفرانسيل
517
برخي كران هاي بالا و پايين براي گستردگي لاپلاسين گرا فها
518
برخي كران هاي طيفي براي عدد استقلال و عدد رنگي گرا فها
519
برخي گران هاي جديد بر روي خانواده هاي عاري از پوشش
520
برخي مدل هاي گسترش يافته از توزيع وايبل
521
برخي مسائل بهينه سازي در مكانيك جامدات از ديدگاه تجديد آرايش
522
برخي مشخص سازي ها از خود ريختي ها B)x( و C)X( , some characterization of the automorphisms of B)X(and C)X(
523
برخي نتايج بر روي-C مدول هاي باناخ
524
برخي نتايج بهينه سازي صف با استفاده از نظريه كنترل بهينه و كاربرد آن در شبكه هاي كامپيوتري
525
برخي نتايج در رابطه با عملگرهاي تركيبي وزندار فشرده
526
برخي نتايج در كوهمولوژي هاشيلد از جبرهاي گروهي
527
برخي نتايج در مورد پوچسازهاي كوهمولوژي موضعي مدول ها
528
برخي نتايج در مورد عملگرهاي ابردوري
529
برخي نتايج درg- قاب¬هاي بسلي براساس عملگرهاي هيلبرت _ اشميت
530
برخي نتايج روي Bcc - جبرهاي ضعيف جامد
531
برخي نتايج روي عملگرهاي محدود
532
برخي نتايج روي مدول هاي w– مكمل
533
برخي نتايج روي مدول¬هاي w– مكمل
534
برخي نگاشت ها و اتوماتاي سلولي آشوبي، خاصيت ها و كاربردها در رمز نگاري
535
برخي ويژگي هاي بسته روي گروه هاي توپولوژيك تعميم يافته
536
برد آموزشي PCI
537
برد اشتقاق روي جبرهاي ژوردان - باتاخ
538
برد پايانه مجتمع صوت - داده ISDN
539
برد پايدار حلقه ها، حذف، جايگزيني و تبادل در مدول ها
540
برد تغذيه و برد مبرد در الياژ برنز
541
برد حس كننده هوشمند
542
برد عددي تعميم يافته رتبه بالاي ماتريس ها
543
برد عددي تعميم يافته عملگرهاي درجه دوم
544
برد عددي توام رتبه بالاي تعميم يافته
545
برد عددي رتبه بالاي ماتريس هاي مربعي ،مسائل تراكم و خواص هندسي آن ها
546
برد عددي عملگرهاي مثبت روي مشبكه هاي باناخ
547
برد عددي عملگرهاي مثبت روي مشبكه هاي هيلبرت
548
برد عددي ماتريس هاي نامنفي
549
برد عددي و تعميم آن , The numerical range and its generalization
550
برد ليزر در اتمسفر
551
بردار تصادفي زمان جابجاپذير و كاربردهاي آن
552
بردار ويژه هاي متناظر با دومين مقدار ويژه ماتريس گوگل و رابطه اشبا لينك اسپمينگ
553
بردارهاي دوري عملگرهاي انتقال روي فضاهاي باناخ خاص
554
بردارهاي دوري مشترك براي الحاق عملگرهاي ضربي
555
بردارهاي دوري و ابردوري
556
بردارهاي دوري و ابردوري
557
بردارهاي طرح دار ميرشكاري سليماني
558
بردارهاي فروبنيوس و سري هيلبرت وابسته به نيم‍‌گروه‌هاي چسبيده
559
بردارهاي ماكسيمال در فضاي هيلبرت و در هم تنيدگي كوانتومي
560
بردارهاي هيچ جا صفر در نگاشت هاي خطي
561
بردارهاي ويژه
562
برداشت آزاد از عناصر گياهي سفالينه هاي سلطان آباد ﴿سده هاي هفتم و هشتم هجري﴾ در سراميك معاصر
563
برداشت اطلاعات خام و تعبير و تفسير گراني سنجي منطقه اكتشافي مرودشت
564
برداشت انرژي ارتعاشي به كمك نانو ساختار ها با استفاده از تئوري هاي غير كلاسيك
565
برداشت انرژي ارتعاشي محيط توسط مواد پيزوالكتريك و مكنتواستريكتيو به روش انرژي كرنشي
566
برداشت انرژي از ارتعاشات
567
برداشت انرژي از ارتعاشات پل تحت عبور جرم
568
برداشت انرژي از ارتعاشات غيرخطي سازه L شكل به كمك وصله هاي پيزوالكتريك
569
برداشت انرژي از ارتعاشات ورق دوپايداره با لايه هاي پيزوالكتريك تحت نيروي غيرخطي آهنربا
570
برداشت انرژي از تايپ كردن
571
برداشت انرژي از صوت در كريستال‌‌هاي صوتي با آخال توسط لايه‌هاي پيزوالكتريك
572
برداشت انرژي از يك تير دوگانه گيردار داراي رزونانس داخلي
573
برداشت انرژي الكترومغناطيسي با استفاده از سلول هاي متامتريالي
574
برداشت انرژي الكتريكي از ارتعاشات سازه چندلايه اي پيزوالكتريك با استفاده از روش هاي تجربي و عددي
575
برداشت انرژي الكتريكي از تير با وصله ي پيزوالكتريك تحت نيروي غيرخطي مغناطيسي با درنظرگرفتن استهلاك مرتبه ي كسري
576
برداشت انرژي الكتريكي از صفحات پيزوالكتريك قرار گرفته در محفظه صوتي
577
برداشت انرژي الكتريكي از يك سيستم مغناطيسي - پيزوالكتريك
578
برداشت انرژي به صورت هايبريدي توسط مواد مگنتواستريكتيو و پيروالكتريك
579
برداشت انرژي ناشي از ارتعاشات راه‌رفتن با استفاده از تير يك‌سرگيردار با سطوح تماس منحني
580
برداشت صحيح از پيشينه هاي معماري (آموزش دانشجويان مبتدي معماري در راستاي ارتقاي توانايي در برداشت از نمونه ها)
581
برداشت لرزه نگاري در چاه هاي نفت و گاز
582
برداشت مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان شهريار از مديريت و رهبري آموزشي
583
برداشت ميداني تجهيزات و علائم ايمني ترافيك با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند
584
برداشت هاي فلسفي علامه طباطبائي از قرآن در تفسير الميزان
585
برداشت هاي مديريتي از آيات و روايات
586
برداشت هايبريدي انرژي از مواد پيروالكتريك و مگنتو كالريك بر اساس سيكل هاي ترموديناميكي
587
برداشت هيبريدي انرزي ارتعاشي محيط توسط موادپيزوالكتريك ومگنتواستركتيو
588
برداشت هيبريدي انرژي ارتعاشي محيط توسط مواد پيزوالكتريك ومگنتو استريكتيو به روش پالس سوييچينگ
589
برداشت هيبريدي انرژي محيط توسط مواد پيزوالكتريك
590
برداشت و حذف نيتروژن و فسفر از پساب شهري توسط ريز جلبك .
591
برداشتهاي تصويري دوزخ در ايران ﴿از قرن 7 تا اواخر قرن 11 هجري قمري﴾
592
برداشتهاي ذهني
593
بردعددي وتعميم آن
594
بردگرافيك رنگي
595
برده داري مدرن در فقه و حقوق كيفري
596
بردهاي شبكه در رمزنگاري
597
برر بررسي نحوه گذراندن اوقات فراقت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز تهران با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي
598
برر سي تغي ير رنگ برگ گياه پونه در اثر جذب فلزات سنگين (سرب، كادميوم و نيكل) با استفاده از پردازش تصوير به كمك تلفن همراه هوشمند
599
برربررسي تئوري تأثير غيرهمگني ناشي از پمپ بر طيف بهره تقويت كننده تار نوري اربيوم آلاييده
600
برررسي اثر پروتئين هاي سطحي باكتري هاي استرپتوكوكسي بر لنفوسيت ها و بررسي بيوانفورماتيكي اپي توپ هاي T-Cell آنها
601
برررسي اثر سرعت جوشكاري به روش اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و رفتار مكانيكي فولادهاي ضد زنگ دو فازي
602
برررسي امكان پذيري كاربردفناوري اطلاعات وارتباطات (iCT)درآموزشهاي زيست محيطي ازديدگاه مالكان ومديران واحدهاي نيمه صنعتي وصنايع تبديلي وتكميلي بخش كشاورزي استانهاي كرمانشاه وايلام
603
برررسي بر هم كنش هاي مولكولي بين بايومولكول ها و غشاء هاي زيستي در مقياس نانو در محيط آبي
604
برررسي تاثير بورس تهران بر رشد اقتصادي ايران
605
برررسي تجربي انتقال حرارت جابه جايي ازرويه خارجي نيمكره توسط جت نانوسيال آب -اكسيدآلومنيوم
606
برررسي تجربي سايش ابزار در ماشينكاري به كمك آلتراسونيك
607
برررسي تطبيقي عناصر تزئيني وابسته به معماري در مدارس صفوي بازار بزرگ اصفهان
608
برررسي توانايي قدرت مهروموم كنندگي MTA و سراميك سرد
609
برررسي جايگاه تصوير در صفحه آرايي مطبوعات
610
برررسي خلاقيت ونقش آن بر بسته بندي كودكان
611
برررسي خواص و كاربرد عملگرهاي شبه ديفرانسيل بر اساس سيمبل آنها
612
برررسي رابطه خود شناسي ورشد اجتماعي دانشجويان پيام نور رامسر.
613
برررسي رابطه ي خود پنداره با معدل تحصيلي و تعداد افراد خانواده وسن دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان جهرم
614
برررسي رفتار هسته هاي فوم الاستومري تحت ضربه سرعت پايين محلي
615
برررسي طرح هاي فرش چين و ارتباط آن با اسطوره چيني
616
برررسي عزت نفس با تكيه بر آيات قرآني و روايات
617
برررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصيلي راهنمايي مدارس شهرستان علي آباد كتول
618
برررسي علل و عوامل اعتياد در جوانان و نوجوانان شهرستان دشتستان
619
برررسي عوامل موثر بر بحران هويت اجتماعي جوانان شهر گنبد كاووس
620
برررسي كاربردهاي تارهاي عنكبوت در مهندسي پزشكي
621
برّرسي موانع جريان اصلاحي عبّاس ميرزا با تكيه بر ويژگي ها و واكنش مخاطبان اصلاحات"
622
برررسي مي زان قاطعيت بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار ﴿مطالعه موردي :كليه دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ﴾
623
برررسي ميكروبيولوژيك تيوب و فيلم راديوگرافي در مراكز دولتي و خصوصي راديوگرافي دنداني شهر يزد در سال 1380
624
برررسي نفي جمله در گويش دشتستاني در چارچوب برنامه كمينه گرا
625
برررسي نقش اعتمادبه نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان تنكابن
626
برررسي نقشمايه هاي مرغي در قالي ايلات خمسه
627
برررسي نقوش اساطير آفرينش مفرغ هاي لرستان
628
برررسي و اجراي طرح شمسه هندسي در فرش
629
برررسي ومقايسه سير تحصيلي دانش آموزان ممتاز شهري و روستايي شهرستان بشرويه طي دوره ابتدايي و راهنمايي در درس علوم تجربي از سال 75تا81
630
بررس آثار ايجاد شهرك صنعتي بر توسعه مناطق روستايي مطالعه موردي: شهرك صنعتي فراهان
631
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر آلياژ نيمه ﺟﺎﻣﺪ Al-%7Si
632
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮروي ﺳﺎﺧﺘﺎر آلياژ نيمه جامد Al-%7Si
633
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﺎيگزﯾﻨﯽ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ﺑﺎﺗﻨﮕﺴﺘﻦ در ﻓﻮﻻد اﺑﺰار ﮐﻢ آﻟياژ 6 L
634
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ جايگزيني موليبدن با تنگستن در فولاد ابزار كم آلياژ 6 L
635
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟايگزيني موليبدن با تنگستن در فولاد ابزار كم آلياژ L6
636
بررس اثر دو طرح تراش bevel with Shoulder و shoulder بر روي Fitness Marginal در روكش هاي متال سراميك
637
بررس اثرات ورزش و تربيت بدني بر اجتماعي شدن دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران ) , a study on sport and physical education effect on students socializing)case stdy of male student in tehran university(
638
بررس اقتصادي توليد نانو ذرات آلومينيوم به روش صنعتي
639
بررس انسيدانس نارسايي پيشرفته كليه (ESRD) در استان گيلان در سالهاي 1384-1386و1385
640
بررس تاثير اينترنت (فضاي مجازي) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
641
بررس تاثير پارامترهاي شكل ريزي كوبشي بر خصوصيات يك قطعه آلومينيومي
642
بررس تاثير پيرودوكسين بر تهوع و استفراغ اوايل بارداري در يك مطب خصوصي وچهار مركز بهداشتي درماني در زمستان 1384
643
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل و اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوﻟﯿﻦ در ﮔﯿﺎه رﻣﺲ (Hammada salicornica) در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ روﯾﺸﯽ
644
بررس توزيع فراواني انواع حوادث همراه با PTSD در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي كودكان و نوجوانان بيمارستان شفا
645
بررس توزيع فراواني عوامل موثر بر نتيجه احياء در نوزادان احياء شده بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از مهر 1384 تا مهر 1386
646
بررس توليد آنزيم تايروزيناز توسط قارچ Neurospora Crassa
647
ﺑﺭﺭﺳﯽ توليد ﻧﻭﺭ ﮐﻧﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻭانتومي ﺍﺳﺗﻭﺍﻧﻪ‌ﺍي ﺳﻪ ﺗﺭﺍﺯﻩ ﻣﺩﻝ v ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺵ ليزري
648
ﺑﺮرﺳﯽ جداسازي نيكل از محلول هاي آبي حاوي يون هاي نيكل ،روي ،مس و كادميم
649
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص كلوبيدي گرافيت
650
بررس رابطه هوش هيجاني با افسردگي دانشجويان پيام نور اسفراين در سال 89-90
651
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﻧﻮﻳﻦ ﮐﻼﺳه بندي خطا در خطوط انتقال
652
ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﺎﺷﻮ
653
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي رﺷﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
654
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي رﺷﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
655
بررس ضايعات نئوپلاستيك بدخيم رحم (سرويكس ،آندومتر،ميومتر) در طي پنج ساله اخير در مركز آموزشي درماني امام حسين
656
ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮاﯾﺐ رﻓﺘﺎر ﻗﺎبﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ و مهاربندي همگرا ﻓﻮﻻدي ﺗﺤﺖ زﻣﯿﻦﻟﺮزهﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
657
بررس علتهاي تغيير الگوي مصرف مواد از كم خطر به پر خطر , an inquiry in the methods and causes of the change in the consumption pattern from low risky material to high risky material
658
بررس فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در 780 بيمار ديابتي
659
بررس كاربرد خلاقيت نظام يافته در ارتقاي كيفيت خدمات بانكداري در افزايش جذب مشتري با استفاده از الگوريتم TRIZ بانك ملت استان تهران
660
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ روش ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ
661
بررس مقايسه اي سبك هاي هويت دانشجويان رشته روانشناسي عمومي دانشگاه پيام نور مركز گند كاووس ورودي 1392
662
بررس ميزان احساس امنيت اجتماعي شهروندان بيرجندي و عوامل موثر بر آن در سال 91 , assessment of sense of social security and the influentiol fators on it in birjand city
663
بررس نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاري در تهران
664
بررس نوسانات سطحي آب به روش تداخل سنجي و اندازه‌گيري رطوبت نسبي
665
بررس همراهي واژينوزباكتريال با عفونت ادرار در خانم ها باردار مراجعه كننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان شهداء تجريش تهران در سالها 83- 1382
666
ﺑﺮرﺳﯽ و ارزياﺑﯽ ﻟﺮزه اي مخازن آبي شهري
667
بررس و روشهاي تحليلي و عددي در محاسبه فركانس هاي طبيعي و حالات ارتعاشي سازه ها
668
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮو دوال و ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻻﺳﺖ
669
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮو دوال و ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻻﺳﺖ
670
بررس ي اثر نوسان اقل ي م ي بر توان مح ي ط ي برا ي كشت محصولات استراتژ ي ك در استان كرمانشاه
671
بررس ي رابطه بين نگرش فلسفي دانشجويان باالگوهاي مطالعه آنان در دانشگاه پيام نور اردكان
672
بررس ي ش ي وع انگل ها ي داخل ي كرم ي دستگاه گوارش ماك ي ان بوم ي شهرستان كرمانش
673
بررس يرابطه بين سبك هاي رهبري و عدالت سازماني كارمندان و اساتيد دانشگاه پيام نور شهرستان فسا
674
بررس يعوامل اجتماعيو اقتصادي موثر بر مهاجرت جوانان از روستا به شهر
675
بررس يميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت
676
بررسب استقرار مدل TQM در كارخانه چوب وكاغذ مازندران
677
بررسب ميزان سايتو كاينها التهابي در سرم مصدومين شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل و مقايسه آنها با گروه شاهد , serum levels of inflammatory cytokines in mustard gas exposed patients comparing them with a control group
678
بررسبي و مطالعه آثار بي نظمي
679
ﺑﺮﺭﺳﯽتاثيرﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼﻓﮑﺮﯼ دﺭﺍﯾﺠﺎدﻭﺍﻓﺰﻭدﻥﺍﺭزﺵﺑﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: مورد مطالعه ﺍدﺍﺭﻩ آﻣﻮزﺵﻭﭘﺮﻭﺭﺵﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻧﺎﯾﻴﻦ
680
بررسس رابطه اضطراب و هيجان خواهي با اعتياد به تلفن همراه در دانش آموزان دختر وپسر شهرستان اهواز
681
بررسس يافته هاي لاپاراسكوپي در بيماران با شكم حاد جراحي
682
بررسس يافته هاي لاپاراسكوپي در بيماران با شكم حاد جراحي
683
بررسصي مشخصه هاي توزيع هاي نمايي دو متغيره و چند متغيره براساس نرخ شكست شرطي كاكس
684
بررسي
685
بررسي
686
بررسي - DNA 16,18 HPV در نمونه هاي اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با روش PCR درمقايسه با گروه شاهد
687
بررسي تاثير عنصر و اناديم بر روي خواص متالورژيكي و مكانيكي جوش ترميت ريل آهن
688
بررسي ﴿ سلف پرتره ﴾ خود نگاره هاي شاخص نيمه دوم قرن بيستم
689
بررسي - طراحي و ساخت هولدرهاي ماشينكاري
690
بررسي <<هنركودكان >>در رساله هاي دنشجويان دانشگاه هنردرسي سال اخير(1374-1344)
691
بررسي "بحران هويت" در دو رمان "ثريا در اغما" اثر اسماعيل فصيح و "شيكاگو" اثر علاء الاسواني
692
بررسي "حالت بحراني" و خواص در مغز انسان با استفاده از تكنيك fMRI
693
بررسي "مدل ديناميكي وقايع منقطع و انفجاري سازمان "در شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو
694
بررسي ((نقد جهل و خرافات )) در شعر مشروطه (بر اساس ديوان بهار،ايرج ميرزا،نسيم شمال،عارف قزويني)
695
بررسي (La۰/۶Ca۰/۴Ni۱-xCoxO۳ (۰≤x≤۰/۵ به عنوان ماده ي كاتدي پيل سوختي اكسيدجامد
696
بررسي (تاثير) نقش رسانه ،اينترنت وشبكه هاي بازاريابي در ميل مصرف كننده، كسب و كار و فعاليتهاي الكترونيكي
697
بررسي (ديوان محمد تقي بهار (ملك الشعرا)
698
بررسي (ساختار) ميزان توانمند سازي روان شناختي كاركنان(محتوا) پايانه نفتي شمال(نكاء)
699
بررسي (هنر كودكان ) در رساله هاي دانشجويان هنر در سي سال اخير(1374-1344)
700
بررسي . شناسايي برخي تركيبات عصاره اندام هاي هوايي لاله كوهي از روش هاي شيميايي و دستگاههاي ...
701
بررسي . مقايسه نحوه تامين روابط ميان فردي و اجتماعي سالمندان مقيم در سراهاي منتخب دولتي و غير دولتي تهران
702
بررسي ... در اينترنت و اينترانت
703
بررسي ... در سيستم هاي مخابرات نوري و امكان سنجي استفاده از آن در ايران و چگونگي آن در پروژه هاي ايران
704
بررسي ...فيلتر و كاربردهاي آن
705
ﺑﺮﺭﺳﻲ ، ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ بريكرهاي هيبريدي جريان مستقيم
706
بررسي ، ارزيابي و بهبود عملكرد الگوريتم هاي تخصيص كانال در شبكه هاي سلولي سيار
707
بررسي ، استخراج و پياده سازي مدل زبان آماري مناسب براي استفاده در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
708
بررسي ، امكان سنجي و طراحي اوليه استقرار نيروگاه توليد برق خورشيدي در زمين هاي كشاورزي خشك شده و كم آب
709
بررسي ، انتخاب و پياده سازي روش مناسب جهت همرديف سازي زماني و برچسب زني گفتار پيوسته فارسي
710
بررسي ، انتخاب و تدوين مدل مناسب جهت ايجاد و توسعه برند زعفران در بازار مصرفي ايران
711
بررسي ، انتخاب و مدل سازي ترافيك شبكه هاي مخابراتي مجتمع ( صوت - ديتا- تصوير) و توابع توزيع مربوط
712
بررسي ، پياده سازي و مقايسه روشهاي طبقه بندي جهت شناسايي زبان گفتاري
713
بررسي ، تحليل و تصحيح ديوان مدهوش گلپايگاني
714
بررسي ، تحليل و شناخت كليات مركز تلكس EDX-S
715
بررسي ، تحليل و طراحي و دكلهاي مخابراتي
716
بررسي ، تحليل و معرفي عناصر نوستالوژي دهه 60 در پوسترهاي ايراني و اشاعه اين سبك
717
بررسي ، تحليل و نقد مثنوي طاقديس و ميزان تاثر آن از مثنوي معنوي
718
بررسي ، حفاظت و مرمت يك شي آهني از دوره اليمايي
719
بررسي ، حفاظت و مرمت يك نمونه دورحمزه ليلامي مكشوفه از حفاريهاي هفت تپه
720
بررسي ، حفظ و مرمت يك قباله ازدواج مربوط به دوره
721
بررسي ، شناخت ، اصول عملكرد سيستم هاي مايكروويو ژروتابل تصويري ديجيتالي
722
بررسي ، شناسايي و رفع تنگناهاي موجود در بخش فرايند مجتمع توليد آلكيل بنزن خطي براي افزايش ظرفيت توليد
723
بررسي ، طبقه بندي و تحليل ساختاري تركيب نقوش به كار رفته در مفرغ هاي لرستان
724
بررسي ، طراحي ، ساخت FAST SAMPLE AND HOLD مدار نمونه بردار و نگهداري سريع (با زمان دستيابي در حدود 50 نانو ثانيه )
725
بررسي ، طراحي و امكان سنجي ساخت آينه هاي چند لايه دي الكتريك پاشنده
726
بررسي ، طراحي و ساخت رمزكننده صوتي
727
بررسي ، طرح و ساخت مدار مقسم ولتاژ در تكثيركننده هاي فوتوني (Photomultiplier)
728
بررسي ، مدل سازي و شبيه سازي سيستم Light HVDC و تعيين استراتژي كنترل مناسب براي يك سيستم نمونه
729
بررسي ، مدل سازي و شبيه سازي كامپيوتري سرعت سوزش سوختهاي جامد مركب حاوي مفتولهاي فلزي
730
بررسي ، مرمت و ساماندهي محرابهاي گچي ضلع جنوبي مسجا جامع ساوه
731
بررسي ، مرمت وساماندهي محرابهاي گچي ضلع جنوبي مسجد جامع ساوه
732
بررسي ، مطالعه و امكان سنجي پوشش دهي پودر پلي اتيلن با افزودني مذاب
733
بررسي ، مقايسه و انتخاب تبديل مناسب جهت آناليز صداي قلب در تشخيص پزشكي
734
بررسي ، مقايسه و بومي سازي استانداردهاي توصيف آسيب پذيريهاي نرم افزاري با الگوريتم AHP
735
بررسي ، مهارتهاي ارتباط و رابطه آن با رضايت زناشويي در همسران در شهر گنبد در سال تحصيلي 83 - 82
736
بررسي ، وضعيت آماري طلاق در كشور و بويژه شهرستان اسلام شهر در 4سال اخير
737
بررسي ،امكان سنجي و راندمان نهايي تزريق امتزاجي گازهاي متان ،دي اكسيد كربن و حلال در يك مخزن نفتي
738
بررسي ،پياده سازي و بهبود شرط مرزي جانب MEI در روش FDTD
739
بررسي ،تجزيه تحليل و پيشنهاد بهبود فناوري اطلاعات در زنجيره تامين ،توليد و توزيع شركت دخانيات ايران
740
بررسي ،تحليل و نقد شكوه هاي ناصر خسرو در قصايدش
741
بررسي ،تحليل و نقد محتوايي شكوه هاي انوري در ديوان اشعارش
742
بررسي ،تحليل و نقد مفهوم درد و رنج در غزليات سنايي و حافظ
743
بررسي ،تحليل ونقد مجموعه آثارمحبوبه ميرقديري و مهسامحب علي (نقش وجايگاه زن و سيماي هويت زنانه درادبيات داستاني معاصر)
744
بررسي ،طبقه بندي و تحليل عواطف در غزليات جامي(عشق،شادي،غم،اعجاب،نفرت)
745
بررسي ،طبقه بندي و تحليل محتوايي حكايات شرح التعرف لمذهب اهل التصوف
746
بررسي ،طبقه بندي و تحليل محتوايي رساله ي فريدون سپهسالار و مناقب العرفين شمس الدين احمد افلاكي
747
بررسي ،طبقه بندي و مقايسه اي "عواطف "در اشعار فريدون مشيري و فروغ فرخزاد
748
بررسي «مردم نگاري » در تصويرسازي ژاپن وتاثيرات جهاني آن (از اواخر سده 17 تا اواسط سده 19 ميلادي)
749
بررسي ÷لي مورفيسم -964A> G در ژن P28 سايتو كاين IL-27 در بيماران مبتلا به سقط هاي مكرر خود به خودي
750
بررسي ¬اثركارآفريني بر متغيرهاي كلان¬اقتصادي دركشورهاي منتخب
751
بررسي 10 ساله آسيب شناسي پمفيگوس در يزد
752
بررسي 10 ساله آسيب شناسي پمفيگوس در يزد
753
بررسي 10 ساله﴿-1392-1383﴾بررسي تغييرات زماني و مكاني ليشمانيوز جلدي در استان يزد با استفاده ازGIS
754
بررسي 10 نمونه از گونه هاي موسيقايي مذهبي و غير مذهبي موسيقي بوشهر و مقايسه آن با رديف دستگاهي موسيقي ايران
755
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
756
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
757
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
758
بررسي 100 مورد بيمار با تشخيص باليني مننگوانسفاليت اوريوني كه طي سالهاي 1372-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد بستري گرديدند
759
بررسي 100 مورد بيمار با تشخيص باليني مننگوانسفاليت اوريوني كه طي سالهاي 1372-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد بستري گرديدند
760
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد، و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
761
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد، و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
762
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد،و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
763
بررسي 100 مورد زايمان دو قلويي در سطح زايشگاههاي شهر يزد
764
بررسي 100 مورد زايمان دوقلويي در سطح زايشگاههاي شهر يزد
765
بررسي 100 مورد زايمان دوقلويي در سطح زايشگاههاي يزد
766
بررسي 100 مورد شكستگي تنه تيبيا در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون
767
بررسي 100 مورد شكستگي تنه تيبيا در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون
768
بررسي 1000 مورد سزارين از نظر انديكاسيون عمل و عوارض ناشي از آن در بيمارستان حمايت از مادران زايشگاه رشت
769
بررسي 11 ساله علل شكايت بيماران دندانپزشكي به سازمان نظام پزشكي رشت از تار خ 1/1/76 تا 29/12/86
770
بررسي 124miR- و 9miR- به عنوان شاخص تمايز سلولهاي بنيادي خونساز(133)cd به سلول عصبي با استفاده از تكنيك size coded ligstion mediated PCR)SL-PCR(
771
بررسي 125 مورد پوليپ روده بزرگ در بيمارستان امام خميني (ره ) ساري از سال 1372 لغايت شهريور 1380
772
بررسي 140 مورد سرطان مثانه طبق نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
773
بررسي 140 مورد سرطان مثانه طبق نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
774
بررسي 2 ساله كانسر ريه بر اساس برونكوسكوپي هاي انجام شده در بيمارستان سينا همدان از سال 71-70
775
بررسي 2 ساله كانسر ريه بر اساس برونكوسكوپي هاي انجام شده در بيمارستان سينا همدان از سال 71-70
776
بررسي 20 بيمار مبتلا به تومور بيضه در بيمارستان رازي رشت از سال 66 تا اسفند 72
777
بررسي 200 مورد " AMI " از نظر عوامل خطرساز و آنزيمهاي قلب در بيمارستان دكتر حشمت رشت
778
بررسي 200 مورد ضربه حاد شكمي در مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
779
بررسي 200 مورد ضربه حاد شكمي در مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
780
بررسي 2000 مورد پاپ اسمير انجام شده در بيمارستانهاي افشار و زايشگاه بهمن يزد
781
بررسي 2000 مورد پاپ اسمير انجام شده در بيمارستانهاي افشار و زايشگاه بهمن يزد
782
بررسي 28 مورد بيمار استيل در بزرگسالي در استان يزد و مروري بر مطالعات مشابه
783
بررسي 28 مورد بيمار استيل در بزرگسالي در استان يزد و مروري بر مطالعات مشابه
784
بررسي 2802 مورد گزارشات آسيب شناسي بيماران تحت عمل جراحي تيروئيد قرار گرفته در بيمارستان شريعتي تهران در بين سالهاي 1354 لغايت 1369
785
بررسي 45 مورد نارسائي مزمن كليوي ثانويه نقص آناتوميك قابل جراحي در سال 72-70 انجمن حمايت از بيماران كليوي تهران
786
بررسي 5 ساله اخير اشكال باليني ( JARآرتريت روماتوئيد جوانان ) در مركز طبي كودكان و بيمارستان تختي تهران
787
بررسي 5 ساله اخير اشكال باليني ( JARآرتريت روماتوئيد جوانان ) در مركز طبي كودكان و بيمارستان تختي تهران
788
بررسي 5 ساله اخير بيماران CMLمراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع بيمارستاني امام خميني
789
بررسي 5 ساله اخير بيماران CMLمراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع بيمارستاني امام خميني
790
بررسي 6 ساله مسموميتهاي كودكان بستري شده در بيمارستانهاي همدان طي سالهاي 68 تا پايان 73
791
بررسي 6 ماهه GER در نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت
792
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
793
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
794
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
795
بررسي 67 مورد سرطان كولوركتال در چهار مركز بيمارستاني شهر يزد
796
بررسي 67 مورد سرطان كولوركتال در چهار مركز بيمارستاني شهر يزد
797
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
798
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
799
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
800
بررسي 85 مورد لوپوس در بيماران روماتيسمي كه طي دو سال به درمانگاه تخصصي روماتولوژي اصفهان مراجعه كرده اند
801
بررسي 85 مورد لوپوس در بيماران روماتيسمي كه طي دو سال به درمانگاه تخصصي روماتولوژي اصفهان مراجعه كرده اند
802
بررسي AC يا DC بودن خط انتقال ايران به تركيه از نظر پخش بار
803
بررسي Airdrop در ارتفاعات بالا
804
بررسي AORTIC STIFFNESS در بيماران دچار ATRIAL FIBRILATION
805
بررسي AORTIC STIFFNESS در بيماران دچار ATRIAL FIBRILATION
806
بررسي Bifurcation و Chaos در مدل ربات دوپا
807
بررسي ŸŸCase-Series يك ساله بيماران مبتلا به دررفتگي مفصل شانه مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت طي سال 1392
808
بررسي CDMA در مخابرات سيار
809
بررسي CFd وآزمايشگاهي افت فشاردرميكروكانال وروش هاي كاهش آن
810
بررسي CFD وتوموگرافي (ERT)اختلاط همراه با واكنش شيميايي
811
بررسي Clutter در سيستم هاي رادار و شبيه سازي آن
812
بررسي Cpmponent نويسي در NET. و پياده سازي يك Grid Data پيشرفته
813
بررسي crush در استوانه هاي جدار نازك بروش المان محدود
814
بررسي Crush در استوانه هاي يبيبجدار نازك بروش المان محدود
815
بررسي crushاستوانه هاي جدار نازك بروش المان محدود
816
بررسي CT SCAN مغز در بيماران مراجعه كننده به مركز CT SCAN امام حسين بيمارستان شهيد رهنمون در نيمه اول سال 1375
817
بررسي Delamination Cathodic روكشهاي آلي در حضور Protection Cathodic
818
بررسي DMFT دندان هاي مولر اول دائمي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد
819
بررسي DMFT دندان هاي مولر اول دائمي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد
820
بررسي dmft/DMFT در كودكان معلول ذهني حركتي 6-12ساله تحت پوشش سازمان بهزيستي استان گيلان در سال 1381
821
بررسي ERP و سيستم هاي حامي تصميم گيري مرتبط با آن
822
بررسي ESR در بيماران شكم حاد بستري شده در بخش جراحي بيمارستان شهيد رهنمون و افشار يزد از ارديبهشت تا مهر ماه سال 1377
823
بررسي ESR در بيماريهاي بدخيم در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار در سالهاي 1374-1373
824
بررسي FETAL OUTCOMEبا توجه به وضعيت (CONTRACTION SRESS TEST)در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز مراقبتهاي پري ناتال
825
بررسي FETAL OUTCOMEبا توجه به وضعيت (CONTRACTION SRESS TEST)در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز مراقبتهاي پري ناتال
826
بررسي FEV1 در كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي سعادت نساجان يزد
827
بررسي FISTULA RECIRCULATION در بيماران تحت همو دياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز شهيد رهنمون در فروردين ماه 1381
828
بررسي G قابها همراه با عملگرهاي خطي كراندار
829
بررسي g- قابها و طيف عملگر-مقدار
830
بررسي get way, ttc&rدر ارتباطات ماهواره اي
831
بررسي GI Bleeding در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهيد رهنمون و افشار يزد در سالهاي 74-1371
832
بررسي Gray Level مواد دندانپزشكي ترميمي به دست آمده از توموگرافي كامپيوتري با پرتوي مخروطي شكل
833
بررسي HBV-DNAدر حاملين مزمن ويروس هپاتيت BباHBsAg منفي در سال 1395 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
834
بررسي HER2/neu overexpression در بيماران مبتلا به آدنو كارسينوم پروستات
835
بررسي HER2/neu overexpression در بيماران مبتلا به آدنو كارسينوم پروستات
836
بررسي HPV 16،18 - dNA در نمونه هاي اسكواموس سل كار سينوماي دهاني با روش PCR در مقايسه با گروه شاهد
837
بررسي HPV16،18-dNA در نمونه هاي اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با روش PCR در مقايسه با گروه شاهد
838
بررسي I وI*همگرايي ها در فضاي دو نرم و كاربرد آنها در جمع پذيري ايده آلي
839
بررسي IC هاي TTL و CMOS
840
بررسي IDS در شبكه هاي حسگر بي سيم
841
بررسي Infill Drilling با استفاده از روش خطوط جريان
842
بررسي Invitro دقت در دستگاه آپكس ياب الكترونيكي (MG D,V FORAMATRON) جهت تعيين طول كانال دندان در شرايط خشكي و رطوبت
843
بررسي Invitro دقت در دستگاه آپكس ياب الكترونيكي (MG D,V FORAMATRON) جهت تعيين طول كانال دندان در شرايط خشكي و رطوبت
844
بررسي IP Filtering
845
بررسي Iso 1009:0002 در ايجاد زيرساختهاي مديريت كيفيت جامع در مركز درماني سازمان تامين اجتماعي واقع در استان تهران
846
بررسي K-g قاب هاي دقيق در فضاي هيلبرت
847
بررسي Mosfeet [ماسفيت] قدرت و تحليل نكات كاربردي آن
848
بررسي m-توپولوژي روي Cm(x)
849
بررسي N2O روي سطح بلوك حسي ايجاد شده بوسيله تزريق داخل فضاي ساب آراكنوئيد ليدوكائين
850
بررسي OUT COME پارگي تروماتيك پرده تيمپان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي و مراجعين به پزشكي قانوني
851
بررسي OUT COME پارگي تروماتيك پرده تيمپان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي و مراجعين به پزشكي قانوني
852
بررسي OUT COME مبتلايان به كانسر سرويكس مراجعه كننده به بيمارستانهاي يزد طي سالهاي 1381-1388
853
بررسي OUT COME مبتلايان به كانسر سرويكس مراجعه كننده به بيمارستانهاي يزد طي سالهاي 1381-1388
854
بررسي Outcome كوتاه مدت بيماران دچار درد سينه مراجعه كننده به بيمارستان افشار كه با تشخيص درد سينه غير قلبي ترخيص شده اند
855
بررسي Outcome كوتاه مدت بيماران دچار درد سينه مراجعه كننده به بيمارستان افشار كه با تشخيص درد سينه غير قلبي ترخيص شده اند
856
بررسي P- گروه هاي پوچ توان از رده ي 2 كه هر خودريختي از مرتبه ي P كه زير گروه فراتيني را نقطه به نقطه ثابت نگه دارد داخلي است
857
بررسي -P مقدار و اصلاح آن جهت آزمون هاي آماري
858
بررسي PH بزاق غير تحريكي تجمعي بعد از مصرف نوشيدني هاي كربناته رايج در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
859
بررسي PH و ويسكوزيته بزاق تجمعي در بيماران مبتلا به ديابت
860
بررسي POLARIZATION GROSS آنتنهاي ميكرواستريپ
861
بررسي QSAR بر روي برخي آلكالوئيدهاي طبيعي دريايي به عنوان عوامل ضد سرطان در سرطان هاي خون و پوست
862
بررسي QSAR بر روي مشتقات كيواينوليزيديل در بيماي آلزايمر
863
بررسي QSAR مشتقات آميني و آميدي هتروسيكلي در درمان سرطان
864
بررسي QSPR پتانسيل اكسيداسيون دقيق 40 عدد از مشتقات هترواتم دار بنزن و بي فنيل
865
بررسي QT Interval در ناشنوايان مادرزادي مدارس استثنائي استان يزد سال 1375
866
بررسي QT interval در يكصد بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميو كارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، افشار و سيدالشهدا﴿ع﴾ يزد
867
بررسي QT INTERVAL درناشنوايان مادرزادي مدارس ناشنوايان استان اصفهان سال1375
868
بررسي QT INTERVALدر ناشنوايان مادر زادي مدارس استثنائي استان يزد سال 1375
869
بررسي Shack Index در بيماران مولتيپل تروما و ارتباط آن با Out com بيماران
870
بررسي Shack Index در بيماران مولتيپل تروما و ارتباط آن با Out com بيماران
871
بررسي Staging & grading و و جود استئاتوز در نمونه هاي بيوپسي كبد بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي طي 10 سال اخير مراجعه كرده اند
872
بررسي Staging & grading و و جود استئاتوز در نمونه هاي بيوپسي كبد بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي طي 10 سال اخير مراجعه كرده اند
873
بررسي Staging اوليه سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1380-1389
874
بررسي Staging اوليه سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1380-1389
875
بررسي voip روي شبكه وايمكس ﴿wimax﴾
876
بررسي wind shear بر ديناميك وسيله پرنده و كنترل پذيري آن
877
بررسي XML Web Service ها و پياده سازي نرم افزار تالار بورس مجازي توسط سرويس وب در NET .
878
بررسي آ زمايشگاهي اثر جريان آشفته بر آستانه حركت ذرات درشت دانه بستر
879
بررسي آ زمايشگاهي و عددي ريز شمع ها جهت پايدار سازي خاكريزهاي بلند راه آهن
880
بررسي آئروديناميكي ايرفويل داراي فن
881
بررسي آئين نامه ها و نشريات سازه هاي بنايي ايران در مقايسه با آئين نامه UBC [يو. بي. سي.]
882
بررسي آب باران در اصفهان بزرگ
883
بررسي آب چشمه هاي منطقه چالشتر بر روي شيدهاي پشمي روناس
884
بررسي آب زاينده رود در ناحيه ذوب آهن اصفهان
885
بررسي آب شستگي اطراف پايه هاي مخروطي و مركب استوانه اي-مخروطي
886
بررسي آب شستگي در اطراف اپي هاي گابيوني سركج (L شكل )
887
بررسي آب گرمكن هاي خورشيدي و طراحي بهينه ي آنها
888
بررسي آب گريزي روي سطوح فلزات فولاد، مس و آلومينيوم با ايجاد ميكرو-نانو ساختار به كمك روش اچينگ تر، جهت افزايش انتقال حرارت در چگالش
889
بررسي آب گريزي و ويژگي هاي اپتيكي نانو الياف هاي الكتروريسي شده و امكانو امكان سنجي كاربرد آن ها در پزشكي
890
بررسي آب، اقليم و ريخت شناسي حوضه زرچشمه «اسفرجان»
891
بررسي آب، اقليم و ريخت شناسي حوضه زرچشمه «اسفرجان»
892
بررسي آبده هاي مختلف و عملكرد آنها
893
بررسي آبدوستي لايه نانو الياف مخلوط پلي كاپرولاكتون - پلي اتيلن گلايكول و اثر آن بر چسبندگي و تكثير سلولهاي CHO
894
بررسي آبشارها در غني سازي اورانيوم
895
بررسي آبشويي فلزات سنگين از بتن ساخته شده با ضايعات شهري پدازش شده و باطله هاي معدن زغال سنگ در مقايسه با بتن معمولي
896
بررسي آبگركن خورشيدي
897
بررسي آبهاي آلوده به ارسنيك (آبهاي مورد استفاده در كشاورزي) بوسيله بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي
898
بررسي آبهاي آلوده به ارسنيك( آبهاي مورد استفاده در كشاورزي به وسيله بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي
899
بررسي آبهاي زيرزميني منطقه اليگودرز
900
بررسي آبهاي معدني ايران و اثرات درمان آنها
901
بررسي آبهاي مناطق مختلف در رنگرزي با روناس
902
بررسي آبياري قطره اي T-Tape و باراني از لحاظ عملكرد و كارايي مصرف آب براي دو رقم سيب زميني بورن و ساتينا تحت شرايط مختلف مصرف كود آلي
903
بررسي آپارتمانهاي كوي ونك
904
بررسي آپارتمانهاي كوي ونك . .P.s. A
905
بررسي آپانديس پرفوره در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1377
906
بررسي آپگار- اسكور وزن جنين و ميزان دفع مكونيوم در بيماراني كه از تاريخ 1/ 1/ 1373 تا 1/ 7/ 1373 بعلت زجر جنين در زايشگاه رشت سزارين شده اند
907
بررسي آت اكولوژي درختچه اشك ﴿Halimodendron halodendron﴾ در برخي مناطق نيمه خشك استان اصفهان
908
بررسي آت اكولوژي گونه هاي اندميك استان ايلام
909
بررسي آتش سوزي و مدلسازي آتش در تونل شماره 20 راه آهن ناحيه هرمزگان
910
بررسي آتوماتاي يادگير و كاربردهاي آن
911
بررسي آثار آدلف آپيا
912
بررسي آثار آي وي وي با تاكيد بر محوريت هويت در تفكر پست مدرن
913
بررسي آثار آيشوپاتل
914
بررسي آثار ابزارهايICT پايش خط توليد بر شاخص OEE
915
بررسي آثار ابزارهايICT پايش خط توليد بر شاخص OEE
916
بررسي آثار اجتماعي اجراي طرح تحول نظام سلامت با تاكيد بر احساس تبعيض در جامعه
917
بررسي آثار اجتماعي ماليات وميزان آگاهي مردم نسبت به آن
918
بررسي آثار اجرا بر عملكرد پي¬هاي عميق با استفاده از دستگاه فشار همه¬جانبه مخروطي (FCV)
919
بررسي آثار اخلاقي (فردي ، اجتماعي) ياد مرگ از منظر نهج البلاغه
920
بررسي آثار اخلاقي وصيت نامه و سيره عملي شهداي استان همدان
921
بررسي آثار استحاله و تغيير فرهنگي بر روي جوانان
922
بررسي آثار استراتژي هاي مالي جهت عدم توقف شركت الماسه ساز در دوره افول چرخه عمر محصول
923
بررسي آثار استفاده از علف كش ها بر شاخص هاي توليد و دوام آنزيم اوره آز خاك
924
بررسي آثار افزايش درآمدهاي نفتي بر بخش كشاورزي : مورد بيماري هلندي در اقتصاد ايران
925
بررسي آثار افزايش درصد وصول درآمدهاي پايدار شهرداري مشهد بر توسعه پايدار شهر مشهد
926
بررسي آثار اقتصادي احداث سد رئيس علي دلواري بر كشاورزي منطقه شبانكاره در استان بوشهر
927
بررسي آثار اقتصادي امام زاده علي بن احمد ﴿ع﴾ بر توسعه صنعت گردشگري شهر فرادنبه
928
بررسي آثار اقتصادي محور ترانزيتي ايران - عراق - سوريه -عربستان
929
بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي گردشگري بر توسعه مناطق روستايي استان مازندران ﴿مطالعه موردي دهستان كسليان﴾
930
بررسي آثار اقتصادي و فرهنگي گردشگري در رودسر.
931
بررسي آثار اقتصادي وفرهنگي گردشگري درمنطقه شرق گيلان(شهرستان رودسر).
932
بررسي آثار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مراكز تفريحي و گردشگري در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : خربزه چشمه روستاي مهديرجه)
933
بررسي آثار الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
934
بررسي آثار امواج الكترومغناطيس بر روي سلولهاي استئوبلاست
935
بررسي آثار ايدرين پايپر و مارين دوماس از منظر نظريه كويير
936
بررسي آثار ايشوپاتل
937
بررسي آثار باربارا كروگر با نگاهي به جنبش هاي اجتماعي سه دهه ي آخر قرن 20
938
بررسي آثار بارباراكروكر
939
بررسي آثار بحران مالي بر سياستهاي نگهداشت وجه نقد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
940
بررسي آثار به كارگيري روش هاي تامين مالي بر نقدشوندگي بازار سرمايه ( شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران )
941
بررسي آثار بهرام بيضايي با رويكرد تاريخ گرايي نوين
942
بررسي آثار بهرام بيضايي با رويكرد تاريخ گرايي نوين
943
بررسي آثار بيولوژيكي طيف امواج الكترو مغناطيسي
944
بررسي آثار بيولوژيكي طيف امواج الكترومغناطيسي
945
بررسي آثار پرديس هاي دانشگاهي بر وضعيت مالي و عملكرد مالي دانشگاهها
946
بررسي آثار پل دريسن
947
بررسي آثار پل دريسن " ساخت فيلم (من ) "
948
بررسي آثار پيري جمعيت بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي (مطالعه موردي : ايران و ژاپن)
949
بررسي آثار پيري جمعيت بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي(مطالعه موردي : ايران و ژاپن)
950
بررسي آثار پيستازي براي عملكرد و ساير خصوصيات در ذرت
951
بررسي آثار تابش امواج مدوله شده در باند GSM بر نمونه‌ هاي سلولي
952
بررسي آثار تاسيس مركز دانشگاهي تفرش
953
بررسي آثار تايپوگرافي در دوران جنگ جهاني اول و دوم﴿ 1914-1945﴾
954
بررسي آثار تجاري پيوستن ايران به پيمان شانگهاي (با استفاده از مدل جاذبه )
955
بررسي آثار تجاري پيوستن ايران به پيمان شانگهاي)با استفاده از مدل جاذبه (
956
بررسي آثار تحريم عليه ايران وراه كارهاي مقابله با آن
957
بررسي آثار تحريمهاي بين المللي بر برنامه ريزي استراتژيك در صنعت نفت مطالعه موردي استان خوزستان
958
بررسي آثار تربيتي تشويق و تنبيه بر دانش آموزان مقطع ابتدايي از ديدگاه مربيان مدارس ابتدايي ناحيه 3 شهرستان اهواز
959
بررسي آثار تربيتي تشويق و تنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان خميني شهر
960
بررسي آثار تربيتي نظم اجتماعي در اديان ابراهيمي
961
بررسي آثار ترتيبات ارزي بر همكاري هاي تجاري منطقه اي در كشورهاي منتخب اسلامي
962
بررسي آثار تصوير سازي نقاشان نوگرا ﴿1980- 1920 ﴾
963
بررسي آثار تصويرسازانه سقاتالارهاي مازندران با توجه به تاثيرات زيست‌بوم و جغرافيا در خلق اثر هنري
964
بررسي آثار تصويرسازي "از ورود چاپ سنگي تا پايان دهه ي 40 شمسي در ايران"
965
بررسي آثار تصويرگران كودك كشور لهستان
966
بررسي آثار تعارضات روستايي در مناطق حفاظت شده و ارائه راه كارهايي براي حل آن تعارضات مطالعه موردي شهرستان آبدانان منظقه حفاظت شده ديناركوه
967
بررسي آثار تغذيه مكمل كروم -متيونين بر عملكرد و پارامتر هاي خوني گاوهاي هلشتاين تحت تنش حرارتي
968
بررسي آثار تغزلي در شاعران نيمايي با تاكيد بر آثار پنج شاعر ( نيما ، شاملو ، سهراب ، اخوان و فروغ )
969
بررسي آثار تغيير حدنوسان قيمت سهام بر حجم معاملات و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
970
بررسي آثار تغييرات فشار و آميزه هاي گازي بر روي پهناي زماني ليزر تپي CO2
971
بررسي آثار تك نگاره هاي معين مصور مبتني بر نظام زيبايي شناسي ملاصدرا
972
بررسي آثار تورمي ماليات بر ارزش افزوده بر اقتصاد ايران
973
بررسي آثار توليد و تجارت گياهان دارويي از ديدگاه خانوارهاي روستايي در دهستان طرقبه
974
بررسي آثار ثابت هاي الاستيكي بر رابطه ي تقارن و پهناي كاف در بلور هاي فونوني
975
بررسي آثار جاسپرجانز و رابرت رائوشنبرگ بر اساس انديشه ژك دريدا با تأكيد بر مفهوم ديفرانس
976
بررسي آثار جوايز اعطايي بانكها در افزايش سپرده ها
977
بررسي آثار جوي و اقليمي و پارامترهاي مرتبط
978
بررسي آثار حركتي جرثقيل هاي سقفي در سازه هاي صنعتي با استفاده از شبكه هاي عصبي
979
بررسي آثار حسين جعفريان (فيلمبردار)
980
بررسي آثار حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه غيرانساني و تحقيرآميز
981
بررسي آثار حقوقي خصوصي سازي بانكها
982
بررسي آثار داستاني مصطفي مستور
983
بررسي آثار داستاني و غيرداستاني سيمين دانشور،سيمون دوبووار و ويرجينيا وولف با رويكرد فمينيسم
984
بررسي آثار درصد تغيير حد نوسان قيمت سهام بر تصميمات معاملاتي سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
985
بررسي آثار رشد جمعيت بر امنيت غذايي در استانهاي مختلف ايران(1391-1383)
986
بررسي آثار رضا عباسي در عمارت چهل ستون
987
بررسي آثار رفاهي هدفمند سازي يارانه ها برروي توليد كنندگان شير﴿حذف يارانه حاملهاي انرژي﴾
988
بررسي آثار زيست محيطي ناشي از كاني هاي ارسنيك دار معدن وليلو شهرستان هريس Ýآذربايجان شرقي
989
بررسي آثار ساموئل بكت بر اساس نظريه كنش ارتباطي هابرماس و با تأكيد بر دو اثر "در انتظار گودو" و "آخر بازي"
990
بررسي آثار ساموئل بكت بر اساس نظريه كنش ارتباطي هابرماس و با تاكيد بردو اثر "در انتظار گودو" و " آخر بازي "
991
بررسي آثار سرمايه فكري و اجزاء آن بر روي مزيت رقابتي درشعب بانك تجارت شهر كرمانشاه
992
بررسي آثار سطح در گرافين
993
بررسي آثار سلطان محمد (نقاش دوره صفوي)
994
بررسي آثار سلطان محمد(نقاش دوره صفوي)
995
بررسي آثار سنتور نوازان معاصر
996
بررسي آثار سود انباشته و توزيع شده بر سود آوري آتي و بازده
997
بررسي آثار سياستهاي تثبيت و شناور ساختن نرخ برابري ريال بوسيله يك مدل ديناميك
998
بررسي آثار سينمايي هايائو ميازاكي بر اساس تئوري مولف
999
بررسي آثار شرايط اقتصادي (رونق و ركود و ركود تورمي ) بر فعاليت و سودآوري بانك پاسارگاد طي سالهاي 1386 الي 1390
1000
بررسي آثار شيشه اي موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
بازگشت