<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
برآورد تبخير-تعرق با استفاده از الگوريتم توازن انرژي سطح براي زمين ﴿SEBAL) و تصوير ماهواره اي
2
برآورد تراكم جمعيت و استفاده از زيستگاه هوبره آسيايي ﴿Chlamydotis macqueenii ﴾ در دشت عباس آباد نائين
3
برآورد تراوايي با استفاده از روش فازي عصبي بر پايه نمودارهاي پتروفيزيكي- مورد مطالعاتي در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران
4
برآورد تراوايي با استفاده از نمودار هاي چاه پيمايي و منطق فازي، در دو چاه در جنوب ايران
5
برآورد تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي و منطق فازي در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
6
برآورد تراوايي مخازن هيدروكربوري ماسه سنگي با استفاده از روش هاي قطبش القايي طيفي و تشديد مغناطيس هسته اي در مقياس آزمايشگاهي
7
برآورد تعداد و قطر اوريفيس ها در يك صفحه با دبي مشخص و افت فشار حداقل
8
برآورد تقاضا در مطالعات عارضه سنجي، مطالعه موردي فروشگاه هاي بزرگ
9
برآورد تقاضاي انتقال بار خرد جاده‌اي در كشور و بررسي پتانسيل حمل‌ونقل آن به روش ريلي (مطالعه موردي: تهران-قم)
10
برآورد تقاضاي برق خانگي استان اصفهان با روش داده هاي تابلويي
11
برآورد تقاضاي حمل‌ونقل ريلي بار تا افق 1404
12
برآورد تقاضاي مبداء - مقصد از جريان ترافيك و كاربرد آن در شبكه منطقه صنعتي حاشيه زاينده رود
13
برآورد تقاضاي مرسولات پستي در ايران
14
برآورد تقاضاي مسافر در راه آهن پرسرعت(مطالعه موردي:تهران-همدان)
15
برآورد تقاضاي مسكن شهري كشور در سال 1384
16
برآورد تمايل به پرداخت افراد براي ارزش تفريحي منطقه نمونه گردشگري شورابيل شهرستان اردبيل
17
برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه براي كاهش آسيب هاي اجتماعي در شهر اصفهان (مطالعه موردي: اعتياد به مواد مخدر)
18
برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسيس مؤسسه وقفي براي تأمين مالي آموزش و پرورش (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
19
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي بهاي ورودي: مطالعه موردي باغ وحش اصفهان
20
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان داخلي براي حفظ، نگهداري و مرمت عمارت آصف با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط
21
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان داخلي يك موزه تاريخي هنري در شهر اصفهان
22
برآورد تمايل به پرداخت شهروندان اهواز جهت كاهش پديده ريزگردها و ارزيابي اقتصادي طرح كاهش ريزگردها در كانون جنوب ¬شرقي
23
برآورد تمايل به پرداخت ماليات بر كربن با رويكرد ارزش گذاري مشروط
24
برآورد تمايل به پرداخت مردم كاشان براي مرمت واحياي خانه تاريخي اخباري
25
برآورد تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي افزايش كيفيت نان در سال 1386 (مطالعه موردي شهر اصفهان)
26
برآورد توابع واكنش سياست هاي پولي با استفاده از رگرسيون كوانتايل در ايران
27
برآورد توان پوشش دارايي هاي مالي در مقابل تورم
28
برآورد توزيع مكاني آب معادل برف و عمق برف با استفاده از تكنيك هاي شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سخويد﴾
29
برآورد توزيع مكاني عمق برف با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و درخت تصميم ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سخويد﴾
30
برآورد توزيع و شدت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران و ارزيابي عوامل تعيين كننده ي آن در سطح خانوار
31
برآورد توليد سولفات آلومينيم از بوكسيتهاي دهدشت
32
برآورد توليد و ارزيابي اقتصادي ماشين آلات معدني
33
برآورد جواب هاي معادله ديفرانسيل تصادفي از نوع ايتو به روش درستنمايي ماكسيمم و كاربردهاي آن در تحليل داده هاي مالي
34
برآورد چگالي شرطي در چارچوب رگرسيون
35
برآورد چندكي پارامترهاي توزيع هاي با پارامتر مكان
36
برآورد حجم اقتصاد زيرزميني در استان كرمانشاه
37
برآورد حجم اقتصاد زيرزميني در كشورهاي منتخب با استفاده از روش غير مستقيم تابع تقاضاي پول
38
برآورد حجم جامعه به روش صيد -باز صيد در اپيدميولوژي: چند چارچوب
39
برآورد حجم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در ايران (با استفاده از مدل ARDL)
40
برآورد حجم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در ايران (با استفاده از مدل ARDL)
41
برآورد حجم فرسايش سنگ در توده ي الوند
42
برآورد حداقل معاش و خط فقر از طريق روش سيستم مخارج خطي تعميم يافته
43
برآورد حداكثر درستنمايي پارامترهاي مدل اتور گرسيو با نوفه پايدار
44
برآورد حداكثر درستنمايي و بيزي پارامتر ﴿ P(X<Y با استفاده از مقادير ركوردهاي پاييني از توزيع نمايي تعميم يافته
45
برآورد حداكثربارش و سيلاب محتمل در حوضه كارون شمالي
46
برآورد خسارت ناشي از آلودگي هوا بر سلامت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران و محاسبه GNP سبز در سال 1390
47
برآورد خسارتهاي ناشي از آلودگي هوا (مطالعه موردي: كلانشهر تبريز در سال 1384(
48
برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي استان ايلام (LES)
49
برآورد خط معافيت مالياتي براي اخذ ماليات بر دارايي خانوار (موردمطالعه ماليات بر املاك و مستغلات در كلان‌شهر اصفهان)
50
برآورد خطا و تظريف تطبيقي براي تحليل مسائل سطح آزاد با استفاده از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته
51
برآورد خطا و تظريف تطبيقي در روش¬هاي بدون شبكه
52
برآورد خطا و حل تطبيقي در روش اجزاء محدود
53
برآورد خطر مواجهه با ليستر يامونوسيتوژن و قطع حاملگي ( سقط ناقص - جنين مرده - زايمان زودرس ) در مركزي آموزشي و درماني زايشگاه رشت از تير ماه 1372 لغايت آذر ماه 1373
54
برآورد دبي اوج رواناب شهري براي حوزه جنوب اصفهان
55
برآورد دبي هاي پيك سيلاب با روش HEC-HMS در حوزه سد طرق ﴿ خراسان رضوي ﴾
56
برآورد در رگرسيون خطي ساده زماني كه ناهمگوني خطاي مدل به فرم نامعلومي باشد
57
برآورد در صد چربي بدن از طريق توزين زير آب و محيط اندام هاي بدن در دانشجويان دختر
58
برآورد درآمدهاي حاصل از ترانزيت ريلي در محور سرخس به بندرعباس
59
برآورد درجه توافق و قدرت بازاري در صنايع خودروسازي و نساجي
60
برآورد درجه توافق و قدرت بازاري درصنايع خودروسازي و نساجي
61
برآورد درجه- روزهاي رشد در شمال غرب ايران بر اساس مدل هاي تغيير اقليم
62
برآورد درجه نارسايي دريچه ي سه لتي با استفاده از سيگنال صداي قلب (PCG)
63
برآورد درصد چربي بدن از طريق توزين زير آب و ضخامت چين پوستي و ارائه معادلات مربوطه
64
برآورد درصد چربي بدن از طريق توزين زيرآب و محيط قسمت هاي مختلف بدن و ارائه معادلات مربوطه
65
برآورد درصد سديم قابل تبادل از نسبت جذب سديم بخشي از خاكهاي تحت تاثير نمك در دشت يزد - اردكان
66
برآورد دز در سي تي اسكن كودكان با استفاده از دزسنجي فوتون در بزرگسالان
67
برآورد دنباله اي براي ميانگين توزيع نرمال تحت تابع زيان خطي-نمايي
68
برآورد دنباله اي بيزي براي خانواده نمايي يك پارامتري تحت تابع زيان خطي - نمايي
69
برآورد دنباله اي پارامتر مقياس توزيع گاما تحت محدوديت تابع مخاطره
70
برآورد دنباله اي تركيب هاي خطي ازپارامترهاي مكان و مقياس در توزيع نمايي منفي
71
برآورد دنباله اي ميانگين يك خانواده نمايي ''بااستفاده از روش سه مرحله اي،،
72
برآورد دنباله اي يراي مدل هاي سري هاي زماني
73
برآورد دوره هاي ترو خشك به روش زنجيره ماركف و تشخيص الگوهاي همديد دوره هاي تر و خشك فرين آن، مطالعه موردي: استانهاي خراسان رضوي وجنوبي
74
برآورد دوز جذبي تخمدان در اسكن استخوان با تزريق راديوداروي 99m Tc-MDP (Methylene Diphosphonate) به روش دزيمتري اختصاصي با استفاده از كد مونت كارلو GATE و مقايسه با نرم افزار MIRDose
75
برآورد ذخيره محدوده ايجو بوسيله زمين آمار غير خطي
76
برآورد رانت منابع نفتي ايران و چگونگي شمول آن در حساب هاي ملي براي دوره (1360-1394)
77
برآورد رايانه هزينه كشتي هاي تجاري و بررسي پارامترهاي موثر در تغييرات آن
78
برآورد رسوب رودخانه هاي استان فارس با استفاده از فاكتورهاي فيزيكي و اقليمي
79
برآورد رسوبات معلق با استفاده از روش درختان تصميم گيري رگرسيوني﴿ مطالعه موردي حوزه سد ايلام﴾
80
برآورد رشد بالقوه اقتصادي ايران، رهيافت مدل DSGE
81
برآورد رشد بهره وري كل عوامل توليد با بكارگيري توابع هزينه انعطاف پذير مطالعه موردي صنعت پتروشيمي ايران ( 1384-1377)
82
برآورد رطوبت خاك در زمين هاي داراي پوشش گياهي با استفاده از تجزيه تصاوير راداري
83
برآورد رواناب براي مناطق با مشكل آب گرفتگي در استان اصفهان
84
برآورد رواناب شهري به منظور استفاده در فضاي سبز شهري با استفاده از نرم افزارهاي HEC-HMS و Civil Storm (مطالعه موردي: منطقه 6 شهر اصفهان)
85
برآورد رواناب شهري به منظور استفاده در فضاي سبز شهري، مطالعه موردي شهرستان نجف آباد
86
برآورد رواناب شهري و استفاده از آن در فضاي سبز شهر شاهين شهر
87
برآورد روند ژنتيكي صفات توليد شير در گله هاي گاو شيري با استفاده از مدل تابعيت تصادفي
88
برآورد روند ژنتيكي و فنوتيپي سن اولين زايش و فاصله زايش و عوامل موثر بر آنها در گاوهاي هلشتاين اصفهان
89
برآورد روند ژنتيكي و فنوتيپي سن در زايش اول، فاصله زايش، روزهاي باز و تعداد تلقيح به ازاي آبستني در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
90
برآورد روند عملكرد توليدي و توليد مثلي در گله هاي گاو شيري هلشتاين ايران
91
برآورد روند فنوتيپي و ژنتيكي براي سودآوري در گاوهاي هلشتاين ايران
92
برآورد ريسك اعتباري و رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك ملت با استفاده از مدل لاجيت
93
برآورد ريسك با استفاده از معيار ارزش در معرض خطر و بررسي رابطه آن با عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
94
برآورد ريسك كراند شده ي پارامتر توزيع نمايي در نمونه گيري دو مرحله اي
95
برآورد زمان سفرحمل ونقل همگاني (اتوبوس) با بهره گيري از داده هاي نرم اف زار SCATS و اتومبيل شاهد (مطالعه موردي شهر تهران)
96
برآورد زون پلاستيك اطراف فضاي زيرزميني با لحاظ رفتار بعد از مقاومت حداكثر توده سنگ
97
برآورد سازگار ارزش در معرض خطر،وقتي توزيع خطاي مدل اغشاش نامشخص است
98
برآورد سرعت امواج برشي با استفاده از لاكهاي پتروفيزيكي در سازندهاي سروك و ايلام در يكي از مخازن كربناته جنوب غرب ايران
99
برآورد سطح زيركشت ذرت با استفاده از شاخصهاي گياهي سنجش از دور )منطقه دورود فرامان كرمانشاه
100
برآورد سطح يكپارچگي ايمني در فرآيندهاي صتعتي بزرگ با وجود عدم قطعيت پارامترها
101
برآورد سهم بهره وري و ساير عوامل در رقابت پذيري بخش صنعت ميان كشورهاي منتخب
102
برآورد سهم سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران: كاربرد رهيافت آزمون كرانه ها
103
برآورد سهم نفت از منابع غيرمتعارف در افق 2035 با توجه به نااطميناني در قيمت نفت
104
برآورد سود حاصل از سرمايه‌گذاري درآثار نقاشي در ايران
105
برآورد شاخص هاي فقر به روش داده هاي مركب (pooling data) در مناطق شهري وروستايي استان كرمانشاه طي دوره ي 5831-6731
106
برآورد شار و دوز آلودگي نوتروني ناشي از نوترون هاي توليد شده در شتاب دهنده خطي زيمنس پريموس براي دو مد تابشي الكتروني و فوتوني
107
برآورد شدت خسارت دمي با استفاده از معيارهاي ريسك شرطي در خانواده توزيع هاي هذلولي تعميم يافته متقارن
108
برآورد ضرايب همبستگي
109
برآورد ضرايب هيدروديناميك آبخوان زير حوضه كوهپايه- سگزي با استفاده از مدل MODFLOW
110
برآورد ضريب درگ پوشش گياهي نيمه مستغرق با تراكم هاي گوناگون در رودخانه ها
111
برآورد ضريب رفتار و نحوه تحليل و طراحي ديوار برشي فولادي
112
برآورد ضريب نژاد براي تخمين ميزان فيلتراسيون گلومرولي بر اساس فرمول MDRD
113
برآورد ضريب نژاد براي تخمين ميزان فيلتراسيون گلومرولي بر اساس فرمول MDRD
114
برآورد طول مفصل پلاستيك در تيرهاي عميق بتن مسلح و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
115
برآورد ظرفيت باربري محوري شمع ها توسط شبيه سازي عددي همراه با مطالعه موردي پل روگذر تقاطع سلماس - قطعه ﴿1﴾
116
برآورد ظرفيت بهينه فناوري هاي ذخيره سازي متصل و غير متصل به شبكه برق با تاكيد بر يادگيري در افق 1420 شمسي
117
برآورد ظرفيت بهينه نيروگاههاي حرارتي در ايران
118
برآورد ظرفيت مالياتي استان چهارمحال و بختياري ( در سالهاي 1390-1376)
119
برآورد ظرفيت مالياتي استان سمنان و مقايسه ان با كوشش مالياتي
120
برآورد ظرفيت مالياتي استان كرمانشاه﴿رهيافت شبكه عصبي﴾
121
برآورد ظرفيت مالياتي استان كهگيلويه و بوير احمد طي سالهاي 1379 الي 1390 با رويكرد اسلامي
122
برآورد ظرفيت مالياتي استان مازندران طي سال هاي 1385-1381
123
برآورد ظرفيت مالياتي استان هاي ايران با رويكرد كوشش مالياتي
124
برآورد ظرفيت مالياتي و بررسي كارايي نظام مالياتي در استان اصفهان ( سال 1375 - 1360 )
125
برآورد ظرفيت نهايي فشاري ورق‌هاي فلزي داراي سوراخ دايره‌اي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
126
برآورد عدم قطعيت پيش بيني با شاخص هاي خشكسالي هواشناسي تحت سناريوهاي تغييراقليم مبتني بر آناليز موجك
127
برآورد علمي تلفات نشت در كانال هاي آبياري شهرستان كرمانشاه
128
برآورد عمق در نزديكي آبگير پره سر با استفاده از سنجش از دور
129
برآورد عملكرد برنج با استفاده از روش هاي زمين آماري،شبكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون چند گانه در شاليزارهاي لشت نشاي استان گيلان
130
برآورد عملكرد و نياز آبي سويا و ذرت دانه اي در كرمانشاه تحت شرايط تغيير اقليم با استفاده از مدل هاي شبيه سازي رشد گياهي
131
برآورد غير مستقيم توزيع ها و فرآيندهاي آلفا پايدار
132
برآورد غير مستقيم توزيع ها وفرآيند آلفا پايدار
133
برآورد فاصله اطمينان خطر منتسب جمعيت براي عوامل خطر بيماري ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي با استفاده از روش بيزي در داده هاي مرحله اول كوهورت شاهديه يزد
134
برآورد فاصله اي در خانواده نمايي طبيعي
135
برآورد فرسايش به روش Slemsa (مطالعه موردي حوضه آبريز قلجق)
136
برآورد فرسايش و رسوب در حوزه‌ي آبخيز مندرجان با استفاده از سنجش‌ از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) به‌وسيله مدل RUSLE
137
برآورد فشار جبهه كار در تونل سازي با ماشين فشار تعادلي زمين و مقايسه آن با مقادير واقعي حفاري ﴿مطالعه موردي : خط هفت متروي تهران، قطعه شرقي غربي﴾
138
برآورد فشار جبهه كار ناهمگن درتونلسازي با ماشين حفاري تمام مقطع از نوع متعادل كننده فشار زمين
139
برآورد فواصل اطمينان براي ميانگين توزيع دوجمله اي منفي با پراكندگي بالا
140
برآورد قابليت اطمينان لوله‌هاي گرمايي براي كاربردهاي فضايي و تعيين عوامل تأثيرگذار بر طول عمر آنها
141
برآورد قابليت اعتماد در برخي توزيع ها با پارامتر فازي
142
برآورد قابليت تركيب پذيري عمومي و پارامترهاي ژنتيكي صفات مختلف از طريق ارزيابي جوامع پلي كراس در علف باغ و بروم گراس نرم
143
برآورد قدرت بازار در بازار نهاده و ستاده بر اساس مولفههاي تقاضا )صنايع غذايي منتخب(
144
برآورد قدرتهاي تركيب پذيري، پارامترهاي ژنتيكي و قابليت هاي توارث پروتئين و عملكرد دانه و خصوصيات مرتبط با آنها در گندم پائيزه
145
برآورد قيمت تمام شده كاسه نمد در شركت لاستيك سازي شرق سپاهان
146
برآورد قيمت كف براي خرماي شاهاني ( مطالعه موردي شهرستان جهرم )
147
برآورد قيمت هواپيما
148
برآورد قيمتهاي سايه اي (برمبناي هزينه هاي فرصت از دست رفته)
149
برآورد كارا از مدل هاي ‎GARCH–copula
150
برآورد كارايي دو مطالعه رگرسيون ظاهرا نامرتبط
151
برآورد كارايي شعب بانك ملت با توجه به درجه بندي آنها - مطالعه موردي شهرستان تبريز
152
برآورد كارايي فني چايكاران و بررسي عوامل موثر بر آن
153
برآورد كارايي فني چايكاران و بررسي عوامل موثر بر آن: مطالعه موردي شهرستان املش
154
برآورد كاهش توليد شير ناشي از ورم پستان باليني و تحت باليني گاوهاي شيري هلشتاين ايران
155
برآورد كاهش ظرفيت اعضاي قابي سازه‌هاي بتن آرمه تحت اثر خوردگي
156
برآورد كشش جانشيني زمين و سرمايه در توليد مسكن (مطالعه موردي شهر ايلام)
157
برآورد كشش هاي درآمدي و قيمتي كالاهاي وارداتي ايران به تفكيك اقلام اصلي (70-1348)
158
برآورد كشش هاي قيمتي و درآمدي عرضه و تقاضاي صادرات صنعتي ايران (74-1350)
159
برآورد كفايت توليد سيستم قدرت در حضور نيروگاه بادي فراساحلي
160
برآورد كمترين مربعات جزئي در مدلهاي تك شاخصي
161
برآورد كمترين مربعات و آناليز واريانس براي سريهاي زماني همبسته متناوب
162
برآورد كمي فرآيند يادگيري مطلوب الگوهاي حركتي دست به كمك مدلسازي در افراد سالم و داراي برخي ضايعات عصبي ـ عضلاني
163
برآورد گرناريب يكتا باكمترين واريانس
164
برآورد گرهاي انقباضي پارامتر مقياس
165
برآورد گرهاي رگرسيون ستيغي بيز تجربي تحت هم خطي چند گانه
166
برآورد گشتاوري تعديل يافته
167
برآورد ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از حجم تردد مشاهده شده در كمانهاي شبكه و اطلاعات اقتصادي - اجتماعي منطقه مورد مطالعه ﴿مطالعه موردي منطقه اصفهان ﴾
168
برآورد مارك آپ و بازدهي نسبت به مقياس در صنايع كارخانه اي ايران رهيافت ساختاري
169
برآورد مارك آپ و بازدهي نسبت به مقياس صنايع كارخانه اي ايران رهيافت باقيمانده سولو
170
برآورد مارك آپ وبازدهي نسبت به مقياس درصنايع مواد غذايي وآشاميدني ايران : رهيافت سازمان صنعتي تجربي جديد
171
برآورد ماكسيمم درست نمايي براي توزيع چوله بريده چند متغيره
172
برآورد ماليات بر ارزش افزوده بنزين در ايران براي سال 1400
173
برآورد ماليات بر ارزش افزوده بنزين در ايران براي سال 1400
174
برآورد متغيرهاي اقليمي دما و بارش با استفاده از اقليم شناسي درختي گونه بلوط ايراني (مطالعه موردي جنگل هاي منطقه دنا)
175
برآورد متوسطه وقفه در دريافتي هاي دولت و تاثير آن بر كسري بودجه و تورم در ايران
176
برآورد مدل اعتبارسنجي با استفاده از توزيعهاي چند متغيره با توزيعهاي حاشيه اي وابسته
177
برآورد مدل تأخير تقاطعات چراغدار
178
برآورد مدل رگرسيون ساده خطي براي متغيرهاي تصادفي فازي
179
برآورد مدل رگرسيون ناپارامتري داده هاي پانل با اثرات ثابت
180
برآورد مدل رياضي پتانسيل اسفري- هدايت الكتريكي بافت هاي غالب خاك منطقه اصفهان به روش كاغذ صافي
181
برآورد مدل عوامل روان شناختي(تنيدگي، شيوه هاي مقابله، سيستم هاي مغزي – رفتاري، تيپ شخصيتي سي، تيپ شخصيتي دي وكمالگرايي) مرتبط با شدت بيماري مولتيپل اسكلروزيس
182
برآورد مدول تغيير شكل پذيري ديناميكي توده سنگ با استفاده از سيستم هاي طبقه بندي و نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي
183
برآورد مرزي محدود شده در مدلهاي رگرسيون خطي
184
برآورد مساحت برگ
185
برآورد مسير بهينه و تصميم‌گيري در مورد انجام مهاجرت به‌منظور كاهش هزينه‌هاي انرژي در رايانش ابري
186
برآورد مشتقات تابع چگالي احتمال به كمك تكنيك موجك براي مشاهدات آميخته
187
برآورد مشتقات هيدروديناميكي يال محدود
188
برآورد مشخصات امواج سطحي ناشي از حركت شناور در بندرگاه
189
برآورد مشخصات بتن و بهينه سازي سطح اختلاط آن مبتني بر استفاد از شبكه هاي عصبي
190
برآورد مشخصات بهينه هسته فولادي تسليم شونده در مهاربندهاي كمانش ناپذير و تعيين پارامترهاي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي مسلح به اين اعضا
191
برآورد مشخصات شناوري و استحكام مكانيكي يك شناور كامپوزيتي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
192
برآورد مصرف تي شرت در شهر تهران و رفتار خريد مصرف كنندگان جوان
193
برآورد معادلات مربوط به منحني مشخصه خاكهاي ماهيدشت با استفاده ازخصوصيات زوديافت خاك
194
برآورد مفصل گرافيكي تابع بقاي كناري در حضور ‎‏نشانگر سانسور گمشده تصادفي
195
برآورد مقاومت برشي، هدايت هيدروليكي اشباع و نفوذپذيري خاك با استفاده از توابع انتقالي خاك و شبكه عصبي مصنوعي
196
برآورد مقاومت جريان غيريكنواخت در رودخانه با بستر شني حالت خاص : رودخانه گاماسياب
197
برآورد مقاومت نهايي سكوهاي دريايي با استفاده از تحليل بارافزون ديناميكي تحت بارگذاري امواج
198
برآورد مقدار زمينه ژئوشيميايي مس، موليبدن و طلا در رسوبات آبراهه اي زون ماگمايي اروميه-دختر در جنوب شرق ايران
199
برآورد مقدماتي قابلبت توليد زهاب اسيدي در زونهاي اصلي كانسار مس پرفيري سونگون
200
برآورد مقدماتي ميزان پاياني و روايي نشانگر بهزيستي شخصي -مقياس نارسايي هاي شناختي و نشانگر بهزيستي شخصي - مقياس بزرگسالان در كودكان عقب مانده ذهني و مادران آنها
201
برآورد مقياس مكاني تغييرات خاك با كاربست نمونه گيري آشيانه اي در ماهيدشت
202
برآورد منابع و ميزان استرس و نحوه مقابله با آن در مادران داراي دانش آموز استثنايي (عقب مانده ذهني - نابينا و ناشنوا) و عادي مقطع ابتدايي شهرستان كرج
203
برآورد منافع حاصل از ارزش هاي مصرفي مستقيم دامگاه فريدونكنار در مقايسه با ارزش زيستگاهي آن
204
برآورد منحني شكنندگي لرزه اي سازه هاي بتن مسلح داراي قاب خمشي
205
برآورد موجك آستانه اي از يك فرآيند پواسن مركب
206
برآورد موجك بهينه مجانبي توابع روند تحت وابستگي دراز مدت
207
برآورد موجك تابع چگالي احتمال با مشاهدات غير هم توزيع
208
برآورد موجكي پارامتر انباشتگي كسري متغير با زمان
209
برآورد موجكي پارامتر انباشتگي كسري متغير با زمان
210
برآورد موجكي تابع چگالي طيفي
211
برآورد موجكي تابع رگرسيون چند بعدي تحت وابستگي
212
برآورد موجكي خطي از تابع چگالي احتمال و مشتقات آن در مشاهدات آميخته با وابستگي ربعي مثبت
213
برآورد مولفه هاي واريانس و روند ژنتيكي شمار سلول هاي بدني براي گاوهاي هلشتاين ايران
214
برآورد ميانگين باقيمانده عمر
215
برآورد ميانگين حجم تيروئيد توسط سونوگرافي در افراد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي
216
برآورد ميانگين حجم تيروئيد توسط سونوگرافي در افراد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي
217
برآورد ميانگين ها در دو جامعه نرمال مستقل با محدوديت ترتيبي، تحت توابع زيان خطاي درجه دو و خطي - نمايي
218
برآورد ميزان احتمال خطر تقلّب در گزارشگري مالي از طريق تجزيه و تحليل متن و تطبيق انگيزه هاي آن با الگوي نظريه چشم انداز تجمعي
219
برآورد ميزان تاثير محلول هاي اسيدي بر پارامترهاي مكانيكي سنگ بكر
220
برآورد ميزان تصاعد گازهاي گلخانه اي و آلاينده هاي هوا ناشي از سوزاندن بقاياي گندم در شهرستان سرپل ذهاب با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 8
221
برآورد ميزان دانش محيط زيستي دانش آموزان، والدين و مربيان مدارس راهنمايي در شهر اصفهان
222
برآورد ميزان رسوب در رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
223
برآورد ميزان مصرف انرژي در مجتمع هاي مسكوني داراي سيستم هاي نوين بكارگيري مصالح نوين تغيير فازدهنده در انتقال و ذخيره انرژي در ديوارها
224
برآورد ميزان مناسب عوارض بركربن جهت گسترش فضاي سبز (موردمطالعه:مصرف سوختهاي فسيلي در شهر اصفهان)
225
برآورد مينيماكس پارامتر محدود شده ي توزيع هاي گسسته تحت تابع زيان مربع خطا و لاينكس
226
برآورد مينيماكس و پذيرفتني براي ميانگين توزيع نرمال چندمتغيره تحت برخي از تابع هاي زيان
227
برآورد ناپارامتري استوار رگرسيون فضايي
228
برآورد ناپارامتري برخي از اندازه هاي آنتروپي باداده هاي سانسوريده
229
برآورد ناپارامتري تابع چگالي دوبعدي پيوسته - گسسته با تكنيك موجك با كاربردي بر ريسك هاي رقابتي
230
برآورد ناپارامتريك تابع توليد صنعت فولاد ايران مبتني برتأثير شوك هاي بهره وري
231
برآورد ناحيه كوچك آستانه فقر
232
برآورد ناحيه كوچك با استفاده از مدل هاي چند سطحي
233
برآورد ناحيه كوچك با استفاده از مدل هاي خطي و خطي تعميم يافته با اثر هاي آميخته
234
برآورد نخستين مقدار ويژه در خمينه هاي ريماني كامل و نافشرده
235
برآورد نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
236
برآورد نرخ بازدهي فعاليت هاي زير بخش شيلات استان همدان .
237
برآورد نرخ بهينه تورم براي اقتصاد ايران با استفاده از كاليبراسيون مدل سيدراسكي
238
برآورد نرخ فرسايش بادي با استفاده از تكنيك سزيم- 137 در منطقه شرق اصفهان
239
برآورد نسبت پواسون با استفاده از اطلاعات لرزهنگاري و پروفيل لرزهاي قائم
240
برآورد نسبت جامعه در نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
241
برآورد نفوذپذيري سنگ هاي درزه دار با استفاده از روش محيط جايگزين و مقايسه آن با روش اجزا مجزا
242
برآورد نفوذپذيري شبكه شكستگي سه بعدي با استفاده از روش محيط موثر و مقايسه آن با روش عددي المان مجزا
243
برآورد نقطه انفصال مطلوب در زنجيره تامين ناب – چابك با استفاده از تحليل پوششي داده ها - با مطالعه درصنعت خودروسازي
244
برآورد نقطه اي ضريب تعيين و مطالعه خواص بهينه آن
245
برآورد نقطه تغيير در پايش پروفايل هاي خطي تعميم يافته
246
برآورد نقطه تغيير در فرآيندهاي با كيفيت بالا با روند تغيير ايزوتونيك بالا با روند تغيير ايزوتونيك
247
برآورد نقطه تغيير در نمودارهاي كنترل انطباق پذير XBar با اندازه نمونه متغير
248
برآورد نقطه تغيير فرآيندهاي خودهمبسته با استفاده از روش بزرگترين درستنمايي
249
برآورد نقطه تغيير واريانس فرايند هاي توليد نرمال با روندهاي تغيير خطي و ايزوتونيك
250
برآورد نياز آبي برخي از گونه هاي غالب فضاي سبز شهر اصفهان با استفاده از لايسيمتر
251
برآورد نياز آبي و ضرايب گياهي برنج رقم عنبربو در شرايط ليسيمتري در گلخانه و مزرعه
252
برآورد نياز آبي وضريب گياهي نعناع فلفلي وبادرنجبويه با استفاده ازلايسيمتر زهكشدار
253
برآورد نياز آبي، ضرايب گياهي و ساير پارامترهاي گياه كاملينا و كلزا با ...
254
برآورد نيروهاي ناشي از امواج بر روي سازه هاي دريايي با استفاده از تلفيق تئوري پراش و شبكه هاي عصبي مصنوعي
255
برآورد نيروي انساني مورد نياز بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
256
برآورد نيروي انساني مورد نياز بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مطابق با ضوابط واستاندارد هاي پرسنلي بهداشت و درمان و مقايسه آن با وضع موجود سال 90
257
برآورد نيمه پارامتري اثرات ثابت مدل هاي ضريب متغير براي داده هاي پانل
258
برآورد هزينه اجتماعي نهايي توليد برق: مطالعه موردي نيروگاه هاي حرارتي شهيد محمد منتظري و اسلام آياد اصفهان
259
برآورد هزينه پروژه هاي ساخت و ساز با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) بر مبناي فهرست بهاي ابنيه
260
برآورد هزينه تاخير قطارهاي مسافري در مسير تهران-مشهد
261
برآورد هزينه ترانزيت برق در شبكه هاي قدرت
262
برآورد هزينه سرمايه مبتني بر ريسك براي پروژه‌هاي معدني ايران
263
برآورد هزينه هاي اقتصادي انتشار گاز هاي CO2 , SO2, NOX از بخش انرژي كشور
264
برآورد هزينه هاي بيمارستاني و مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا
265
برآورد همزمان پارامترهاي پراكندگي دو جمله اي منفي
266
برآورد و آزمون فرض هم‌زمان جايگشتي در داده‌هاي بزرگ مقياس
267
برآورد و ارزيابي دز ناشي از آزمون هاي متداول CT در خردسالان و بزرگسالان و مقايسه اسكنرهاي موجود در تهران
268
برآورد و امكان سنجي استفاده از انرژي بادي در استان كرمان
269
برآورد و اندازه گيري دماي ابزار برشي در ماشينكاري سوپرآلياژها
270
برآورد و بررسي نيازهاي پانلهاي تبليغاتي
271
برآورد و بهبود شاخص هاي پايايي از طريق طرح تست عمر شتاب يافته بهينه
272
برآورد و پايش خشكسالي با استفاده از شاخص پوشش گياهي ......
273
برآورد و پايش خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخص پوشش گياهي سنجش از دوريNDVI در مقايسه با شاخص استاندارد بارش﴿ مطالعه موردي نيمه شمالي استان خوزستان﴾
274
برآورد و پيشگويي براي توزيع نمايي وارون شده ي تعميم يافته تحت سانسور فزاينده
275
برآورد و پيشگويي بيزي در برخي از مدل هاي طول عمر بر اساس سانسور نوع دوم
276
برآورد و پيشگويي در توزيع نيم نرمال
277
برآورد و تجزيه و تحليل اقتصادي و اجتماعي نرخ تصادفات برون شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و ارائه راه كار جهت كاهش نرخ تصادفات
278
برآورد و تحليل اثرات بازگشتي مستقيم ناشي از بهبود كارايي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جاده اي(مطالعه موردي استان هاي ايران)
279
برآورد و تحليل انتقال حق توسعه (TDR) در حفظ كاربري فضاي سبز شهري (مطالعه موردي منطقه 5 اصفهان)
280
برآورد و تحليل تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري در استان اصفهان
281
برآورد و تحليل ساختار اشتغال بخش غيررسمي در استان "كهگيلويه و بوير احمد"
282
برآورد و تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي سينما (موردمطالعه: شهر اصفهان)
283
برآورد و تحليل كارايي سينماهاي دولتي استان اصفهان با استفاده از روشDEA
284
برآورد و روش هاي آزمون براي تابع قابليت اعتماد توزيع نيم لوژستيك تعميم يافته
285
برآورد و مشاهده ماتريس تقاضاي سفر با استفاده از سنسورهاي ترافيكي در شبكه‌هاي با ابعاد بزرگ
286
برآورد واريانس جامعه در نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
287
برآورد وراثت پذيري صفات ظاهري و همبستگي آنها با عملكرد كلني زنبورعسل
288
برآورد وزن متغيرها در روش-K نزديكترين همسايه (KNN) به كمك الگوريتم هاي بهينه سازي علف هاي هرز، الكترومغناطيس، كلوني مصنوعي زنبور و بهينه سازي انبوه ذرات و مقايسه ي كارايي آن ها
289
برآورد‌گر استوار دو‌مرحله‌اي در رگرسيون غيرخطي با خطاي خودهمبسته
290
برآورد... براي توزيع وايبل نمايي شده با استفاده از روش باز نمونه گيري خودگردان
291
برآوردP(X.Y)بااستفاده ازمقديرركورددربرخي از توزيع هاي يك ودوپارامتري
292
برآوردVO2max مردان از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي
293
برآورداشتغالزايي ورزش همگاني براساس دومحوربرنامه پنجم توسعه ومطالعه تطبيقي
294
برآوردبيزوبيزتجربي براساس آماره هاي ركوردبرخي توزيع هاتحت توابع زيان مربع خطا ولاينكس
295
برآوردبيزوبيزتجربي پارامتر بااستفاده از تابع زيان متعادل
296
برآوردبيزي بازگشتي در مدلهاي خطي عمومي
297
برآوردپارامترهاي ژنتيكي صفات توليدي با استفاده از ركوردهاي روزانه در گاوهاي شيري استان اصفهان
298
برآوردتابع توليد انجيرسياه (مطالعه موردي شهرستان پلدختر)
299
برآوردتابعي ازپارامترمجهول مدل براساس مقاديرركوردوپيش بيني مقاديرركوردهاي آينده
300
برآوردتابعي ازپارامترمجهول مدل براساس مقاديرركوردوپيش بيني مقاديرركوردهاي آينده
301
برآوردحداقل خطاي نسبي مطلق درمدل رگرسيون ضربي
302
برآوردحداكثربارش محتمل درحوضه آبريزگاماسياب
303
برآوردخطاهاي نمونه برداري براي داده مميزي (بررسي ،نقشه برداري ،بازديد)
304
برآوردگر استوار فرآيندهاي ARFIMA تحت نقاط دورافتاده جمع پذير.
305
برآوردگر باثبات شناسايي نقاط پرت فاز اول نمودارهاي كنترل كيفيت چند متغيره با استفاده از تكنيك خوشه بندي سلسله مراتبي
306
برآوردگر بيز خطى براى خانواده نمايى دوپارامترى تحت سانسور نوع II
307
برآوردگر بيزي پارامتر شكل تابع توزيع نمايي تعميم يافته تحت توابع زيان متفاوت
308
برآوردگر بيزي پارامتري شكل تابع توزيع نمايي تعميم يافته تحت توابع زبان متفاوت
309
برآوردگر تاوانيده كارا براي مدل هاي رگرسيون خطي
310
برآوردگر رگرسيوني داده هاي بقا سانسور شده بر روي فواصل با مدل شكست متناسب
311
برآوردگر رگرسيوني عام و كاربرد آن در بررسي هزينه خانوار
312
برآوردگر موجكي نرمال مجانبي در مدل رگرسيون واريانس ناهمسان تحت خطاهاي a - آميخته
313
برآوردگر مينيمم فاصله براي مولفه ي شاخص توزيع ها ي پايدار
314
برآوردگر نسبتي ‏ميانگين جامعه در نمونه‌گيري مجموعه‌ي رتبه‌دار ‎‎‎
315
برآوردگرانقباضي براي اختلاف دوپارامتر ضمانت در توزيع نمايي
316
برآوردگرانقباضي براي اختلاف دوپارامترضمانت درتوزيع نمايي
317
برآوردگرهاي استوار براي مدل خطي تعميم يافته
318
برآوردگرهاي استوار براي مدل داده هاي پانلي با اثرات ثابت
319
برآوردگرهاي انقباضي تعميم يافته
320
برآوردگرهاي بيزي مقيد
321
برآوردگرهاي حداقل قدر مطلق خطا در مدل Chirp سيگنال تك بعدي
322
برآوردگرهاي رگرسيون ستيغي بيز تجربي تحت هم خطي چندگانه
323
برآوردگرهاي مجاز عام
324
برآوردگرهاي مينيمم فاصله تعميم يافته در رگرسيون خطي با خطاهاي وابسته
325
برآوردگرهاي‌ ناپارامتري آنتروپي بر مبناي رگرسيون خطي ساده
326
برآوردنيازآبي ذرت و جو تحت تاثيرتغيير اقليم
327
برآوردنيازآبي وضرايب گياهي (Kc) گياه گشنيزدرمناطق نيمه خشك
328
برآوردهاي استوار براي مدل هاي خودبرگشت در قلمروهاي زمان و فركانس
329
برآوردهاي استوار تابع چگالي طيفي
330
برآوردهاي بيز براي توزيع لوماكس تحت داده هاي سانسور نوع دوم
331
برآوردهاي بيزي تحت سانسورهاي فزاينده نوع دوم براي مدل و ايبل , bayesian estimation for the exponentiated weibull model under type II progressive censoring
332
برآوردهاي پيش آزمون و انقباضي براي پارامترهاي توزيع نمايي بر اساس مقادير ركورد
333
برآوردهاي تابع چگالي با استفاده از روشهاي دورنيابي
334
برآوردي از اثربخشي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ( با تاكيد بر امنيت اخلاقي) از ديدگاه زنان جوان ساكن شهر اصفهان
335
برآوردي از ظرفيت و تلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منتخب عضو كنفرانس اسلامي﴿ 2005-1999 ﴾
336
برآوردي استوار براي سري زماني اتور گرسيو دوره اي
337
برآورديابي براي تابع توزيع
338
برآورديابي پارامتر هادرمدل رگرسيون خطي تحت تابع زيان لينكس
339
برآورديابي در توزيع پارتو
340
برآورديابي در فرايندهاي پواسون كسري
341
برآورديابي ناپارامتري ميانه نا اريب چندكها
342
برآورديابي و انتخاب مدل در مدل هاي غير اشياني بر اساس تفاضل مخاطره هاي كولبك -ليب لر تحت داده هاي سانسوريده
343
برآورديابي و پيش بيني سري هاي زماني با به كارگيري اسپلاين ها
344
برادي آريتمي و كارآيي پيس ميكر در بيمارستان حشمت رشت در سال 73
345
برازش سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي F2-F2 با سطح نظري QCISD(T)/aug-cc-pVTZ و محاسبه ي ترازهاي چرخشي مولكول F2
346
برازش سطح انرژي پتانسيل بين‌مولكولي CO-O2 با سطح نظري QCISD(T)/aug-cc-pVTZ و محاسبه‌ ي ترازهاي چرخشي مولكول هاي CO و O2
347
برازش مدل اتورگرسيو صحيحمقدار با واريانس شرطي ناپايدار با استفاده از وابستگي باقيماندهها
348
برازش مدل نيمه پارامتري كاكس , fitting of semi parametric cox model
349
برازش مدل هاي آميخته توسط توزيع هاي منعطف براي اثرات تصادفي از ديدگاه بيزي
350
برازش مدل هاي رگرسيوني براي داده هاي پانليبا فواصل نابرابر و اغتشاشAR(1﴿
351
برازش مدل هاي فراريت تصادفي در چارچوب بيزي
352
برازش مدل هاي منحني خصوصيت رطوبتي و حركت املاح در خاك ، تحت تاثير كود دامي
353
برازش مدل‌هاي رگرسيوني استوار توسط توزيع‌هاي آميخته
354
برازش مدل‌هاي رگرسيوني توبيت
355
برازش مدل‌هاي رگرسيوني توسط برخي توزيع‌هاي چندمتغيره چندمدي
356
برازش مدل‌هاي غيرخطي با اثرات آميخته توسط توزيع‌هاي بيضوي چندمتغيره
357
برازش منحني با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيك همكار
358
برازشي بيزي مدلهاي خطي تعميم يافته دو مرحله اي با استفاده از الگوريتم نمونه گيري مهم
359
برازندگي مدل علي رشد شغلي براساس كيفيت ارتباط با همسالان و كيفيت رابطه والد فرزندي با ميانجيگري مهارت- هاي اجتماعي
360
براعت استهلال و كاربرد آن در منظومه ها و متون ادب فارسي از دوره ي رودكي تا آخر قرن هفتم هجري
361
براندازي نظام در فضاي سايبري
362
برانكارد حمل مصدومين فوتبال در زمين چمن
363
برانگيزش و گسست انتخابي گونه هاي مولكول SF6 با ليزر گاز كربنيك پالسي چندخط
364
براورد انقباضي پارامتر مقياس توزيع نمايي تحت تابع زيان لاينكس
365
براورد بازه اي پارامتري
366
براورد بيز، بيز مورد انتظار و بيز سلسله مراتبي پارامتر سيستم قابليت اعتماد تحت زيان هاي نامتقارن
367
براورد تابع تقاضاي نيروي كار در كارگاه هاي بزرگ صنعتي ايران
368
براورد تابع توزيع تجمعي جامعه با استفاده از نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
369
براورد تابع چگالي خانواده ي توزيع هاي بيرنباوم- ساندرز تعميم يافته به روش هسته و كاربرد ان در داده هاي مالي
370
براورد تاثير كسري بودجه بر تورم طبق ديدگاه پول گرايان در ايران
371
براورد تبخير از سطح آزاد آب در مناطق فاقد داده هاي باد
372
براورد تراوايي با استفاده از نمودار هاي پتروفيزيكي در چاه نفت جنوب ايران
373
براورد دقيق ماكسيمم درست نمايي مدل هاي سري زماني دوره اي نامانا
374
براورد دوز ناشي از تابش هاي كيهاني بر حسب ارتفاع در شهرستان هاي نيمه شمالي غربي ومركز ي
375
براورد روابط تابعي در بهبود تابع كيفي با شرايط عدم قطبيت
376
براورد ظرفيت مالياتي استان آذربايجان غربي
377
براورد فشار سينه كار در حفاري مكانيزه تونل هاي شهري با روش هاي تحليلي، تجربي و عددي
378
براورد كارايي تكنيكي صنعت سيمان ايران به روش DEA
379
براورد مجانبي كوتاه ترين مسير در شبكه هاي تصادفي
380
براورد مدل سري ‌زماني برداري به روش نيمه‌پارامتري و كاربردهاي آن
381
براورد نيروي وارد بر كوله هاي پل از طرف جريان به كمك مدل آزمايشگاهي
382
براوردگردهاي بيزومينيماكس پارامتر مقياس توزيع رايلي
383
براوردگرهاي نقطه اي براساس متغيرهاي تصادفي فازي
384
براورده تقاضاي برق خانگي در شهرستان گنبد كاووس طي دوره (87ـ1368)
385
براوردهاي بيز تجربي براي مجموعه دادههاي مقياس بزرگ
386
براوردهاي بيزي توزيع ليندلي موزون
387
براي مدل هاي رگرسيوني كمترين توان هاي دوم جزيي
388
براي مكانيزه كردن كار كتابخانه
389
بربسي عددي رفتار جريان در يك لخته گيرانگشتي
390
برپا سازي سرور شبكه هاي لينوكس بر پايه دبيان
391
برپائي ليزر بخار كلريد مس و دمش محلول زينه اي توسط آن
392
برپائي ليزررزينه اي تقويت شده بادمش ليزر نئوديميوم_ياك
393
برپائي و استقرار سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد ايران - ايزو 9002 در شركت آرمين ماكارون
394
برپاسازي مجموعه تهيه تصوير سي-اسكن و استفاده از دستگاه سي-اسكن براي مشاهده عيوب داخلي
395
برپايي ISP آزمايشگاه سيستم عامل بر پايه LINUX و مقاوم سازي در برابر نفوذپذيري
396
برپايي بيمارستان صحرايي در چند دقيقه
397
برپايي بيناب‌نمايي فروشكست القايي ليزري به‌منظور شناسايي آلياژهاي مختلف تيتانيوم و اينكونل
398
برپايي حسگر شيميايي بر اساس بازتاب سنجي نوري در حوزه ي زمان
399
برپايي دستگاه تمام نگاري و بكارگيري آن در مطالعه رشد نمونه هاي گياهي
400
برپايي زير ساخت ارتباطي در سطح enterprise [اينترپرايس] با استفاده از نرم افزار مايكروسافت لينك سرور 2010
401
برپايي سامانه ي آشكارسازي بر اساس روش نوفه زدايي مستقل از فاز در ناحيه ي بينابي فروسرخ
402
برپايي ليزر جابه جايي رامان بادمش ليزر نئودميوم - ياك
403
برپايي يك حسگر تار نوري با به كارگيري تداخل سنج فابري-پرو
404
برتراندراسل
405
برتري آلياژهاي حافظه دار در استهلاك ارتعاشات
406
برتري‌ها و محدوديت‌هاي روش تحليل مجموعه مقادير تكين در پيش‌بيني سري‌هاي زماني
407
برج پيشرفته هانوي با تعداد دلخواه ستون
408
برج تجارت جهاني تهران با هدف تلفيق فرم معماري و سازه با رويكرد معماري بيونيك
409
برج خنك كن خشك نوع هلر
410
برج خنك كن خشك ﴿نوع هلر﴾محاسبات حرارتي آئرو ديناميكي يك نيروگاه به قدرت 250 مكاوات
411
برج خنك كننده نيروگاه حرارتي
412
برج خنك كننده نيروگاه حرارتي
413
برج مسكوني
414
برج مسكوني ﴿ طبيعت گرا ﴾
415
برج مسكوني با رويكرد اجتماعي مكاني
416
برج مسكوني پايدار ﴿ اقليم شيراز ﴾
417
برج هاي خنك كننده
418
برج هاي خنك كننده (Cooling Tower)
419
برجام و فرايندهاي امنيتي زدايي در مناسبات ميان ايران و اتحاديه اروپا
420
برجسته كاري در هنر قلمزني معاصر
421
برجسته كاري درهنر قلمزني معاصر
422
برجسته نگاري
423
برجهاي خنك كن
424
برچسب زني و قطعه بندي گرامري متون فارسي
425
برچسب گذاري روي عكس در محيط وب
426
برچسب گذاري مجموع شمارنده صميميگراف ها
427
برچسب گذاري معنايي جمله ها در زبان فارسي
428
برچسب گذاري نيمه خودكار مجموعه ي آموزش در دسته بندي متن
429
برخورد آگاهانه با راهبردهاي كمك حافظه اي و تاثير آن بر توانايي درك مطلب فراگيران زبان انگليسي
430
برخورد امام محمد باقر﴿ع﴾ باغلات عصر خود
431
برخورد امام محمدباقر﴿ع﴾باغلات در عصر خود
432
برخورد انبيا با مخالفان در قرآن و عهدين
433
برخورد با وضعيت نشدني براي دستگاههاي معادلات خطي
434
برخورد حماسي در آثار نقاشان مكتب قهوه خانه اي ﴿خيالي نگاري﴾ از دوره قاجار تا عصر حاضر
435
برخورد غير روايي نقاشان معاصر باجنگ 45 ص .:مصور، رنگي
436
برخورد قطرات تحت اثر نيروي شناوري در حالت سه بعدي
437
برخورد كشتي هاي تندرو فايبرگلاس
438
برخورد مقررات قانون مدني و قانون تجارت درمورد قرارداد حمل و نقل
439
برخورد ناهمدوس ميان ساليتونهاي اپتيكي روشن پوششي در مواد نور شكستي يك بعدي
440
برخي ارتباطات بين نظريه ارگوديك، نظريه گروه هاي لي و نظريه اعداد
441
برخي از بهبودهاي روش تكرار پيكارد براي حل معادلات ديفرانسيل غير خطي
442
برخي از پيشرفتهاي اخير در مساله نيم گروههاي ولترا
443
برخي از خواص ترابرد و مغناطيسي در دستگاههاي نانومقياس (ابررسانا و عادي)
444
برخي از خواص دستگاه هاي ابرشاره مخلوط بوزون و فرميون
445
برخي از خواص عملگرهاي بي كران با برد بسته
446
برخي از روش هاي پتروف - گالركين موضعي در حل مسائل انتشار- انتقال كسري
447
برخي از روش هاي كمي سازي تركيبي در مسائل برنامه ريزي چندهدفه
448
برخي از سرويس هاي ارزش افزوده در شبكه موبايل GSM مبتني بر GPRS و امكان سنجي پياده سازي آنها در ايران
449
برخي از كاربردهاي جبر كليفورد روي كره ها
450
برخي از كاربردهاي جديد تترافنيل پورفيرين قلع﴿IV﴾ در سنتزهاي آلي
451
برخي از كاربردهاي قاب هاي چسبان متناهي در فيزيك كوانتوم
452
برخي از كاربردهاي ميكروسكوپ پروتوني در بيولوژي
453
برخي از گروههاي ساده با گراف اول يكسان
454
برخي از ويژگيهاي ابر شاره فرمي (اسپين- يك) : كاربرد در فليتيم شش (6LI) قطبيده اسپيني
455
برخي از ويژگيهاي عملگرهاي تركيبي روي فضاي دير يكله
456
برخي از ويژگيهاي عملگرهاي تركيبي روي فضاي ديريكله
457
برخي الگوريتم هاي هوشمند براي مسيريابي ربات
458
برخي پارامتر هاي غالب براي گراف‌ هاي كيلي خاص
459
‏برخي توزيع‌هاي پيشين براي توزيع وايبل معكوس
460
برخي جنبه هاي نظريه كلي درام
461
برخي جنبه هاي نظريه كلي درام
462
برخي جنبه‌هاي استنباطي مدل‌هاي خطر معكوس و متناسب
463
برخي خاصيت هاي خود ريختي هاي خود مركزي يك گروه , some properties of autocentral automorphisms of a group
464
برخي خواص - g قاب هادر هيلبرت - c* مدول
465
برخي خواص انعكاسي، فردهولم و برد عددي عملگرها
466
برخي خواص ترابري و مغناطيسي سيستم هاي فرمي فاز A! ابر شاره هليوم سه و ابر رساناي FFLO
467
برخي خواص ساختاري توزيع هاي سري تواني تعميم يافته و موضوعات وابسته
468
برخي خواص عملگردهاي ابردوري
469
برخي خواص عملگرهاي تركيبي بر فضاهاي خاصي از توابع
470
برخي خواص گراف كيلي از حلقه جابه جايي
471
برخي خواص گراف هاي دوكيلي
472
برخي رمزنگاري هاي تصويري بر مبناي نظريه گراف
473
برخي روش هاي لونبرگ -ماركوات اصلاح شده براي حل معادلات - غيرخطي
474
برخي روش‌هاي تكراري براي حل معادلات عملگري روي فضاي هيلبرت با استفاده از قاب‌هاي تعميم يافته
475
برخي روشهاي عددي در حل مسايل سهموي حاصل از مدلهاي قيمت گذاري اختيار معامله
476
برخي روشهاي نيمه تحليلي و عددي براي حل مسائل استفلن
477
برخي شرايط تركيباتي انگل برگروهها
478
برخي شرايط تركيباتي روي گروه ها
479
برخي شرايط معادل محك ابردوري براي يك چند تايي از عملگرها
480
برخي عملگرهاي ضربي بر فضاهاي دي برنجز
481
برخي عوامل مرتبط با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 1393
482
برخي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران زن دوره راهنمايي شهرستان شاهرود
483
برخي فرايندهاي تصادفي تعميم‌يافته براي تحليل داده‌هاي شمارشي
484
برخي فضاهاي تابعكهاي خطي روي جبرهاي ( AP( G در گروههاي موضعآ فشرده G
485
برخي قضاياي نقطه ثابت براي زير مجموعه هاي s- محدب در فضاهاي p- نرم دار
486
برخي قضاياي نقطه ثابت براي زير مجموعه هاي s- محدب در قضاهاي p- نرم دار
487
برخي قضاياي نقطه ثابت براي نگاشت هاي انقباضي ضعيف تعميم يافته با اشتفاده از توابع كنترل
488
برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي ٢-متريك مرتب جزئي
489
برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي خاص و كاربردها
490
برخي قضاياي نقطه ثابت سه تايي و نقطه اي برخورد سه تايي در فاضاها نرمدار فازي
491
برخي قضاياي نقطه ثابت مشترك براي نگاشت هاي انقباضي تعميم يافته
492
برخي كاربردهاي ليزر در پزشكي - چشم پزشكي - دندان پزشكي - جراحي گوش
493
برخي كاربردهاي ليزر در پزشكي ( آنژيو پلاستي ، اورولوژي ، اوتوپدي ، طب سوزني )
494
برخي كاربردهاي معادلات ديفرانسيل
495
برخي كران هاي بالا و پايين براي گستردگي لاپلاسين گرا فها
496
برخي كران هاي طيفي براي عدد استقلال و عدد رنگي گرا فها
497
برخي گران هاي جديد بر روي خانواده هاي عاري از پوشش
498
برخي مدل هاي گسترش يافته از توزيع وايبل
499
برخي مسائل بهينه سازي در مكانيك جامدات از ديدگاه تجديد آرايش
500
برخي مشخص سازي ها از خود ريختي ها B)x( و C)X( , some characterization of the automorphisms of B)X(and C)X(
501
برخي نتايج بر روي-C مدول هاي باناخ
502
برخي نتايج بهينه سازي صف با استفاده از نظريه كنترل بهينه و كاربرد آن در شبكه هاي كامپيوتري
503
برخي نتايج در رابطه با عملگرهاي تركيبي وزندار فشرده
504
برخي نتايج در كوهمولوژي هاشيلد از جبرهاي گروهي
505
برخي نتايج در مورد پوچسازهاي كوهمولوژي موضعي مدول ها
506
برخي نتايج در مورد عملگرهاي ابردوري
507
برخي نتايج درg- قاب¬هاي بسلي براساس عملگرهاي هيلبرت _ اشميت
508
برخي نتايج روي Bcc - جبرهاي ضعيف جامد
509
برخي نتايج روي عملگرهاي محدود
510
برخي نتايج روي مدول هاي w– مكمل
511
برخي نتايج روي مدول¬هاي w– مكمل
512
برخي نگاشت ها و اتوماتاي سلولي آشوبي، خاصيت ها و كاربردها در رمز نگاري
513
برخي ويژگي هاي بسته روي گروه هاي توپولوژيك تعميم يافته
514
برد آموزشي PCI
515
برد اشتقاق روي جبرهاي ژوردان - باتاخ
516
برد پايانه مجتمع صوت - داده ISDN
517
برد پايدار حلقه ها، حذف، جايگزيني و تبادل در مدول ها
518
برد تغذيه و برد مبرد در الياژ برنز
519
برد حس كننده هوشمند
520
برد عددي تعميم يافته رتبه بالاي ماتريس ها
521
برد عددي تعميم يافته عملگرهاي درجه دوم
522
برد عددي توام رتبه بالاي تعميم يافته
523
برد عددي رتبه بالاي ماتريس هاي مربعي ،مسائل تراكم و خواص هندسي آن ها
524
برد عددي عملگرهاي مثبت روي مشبكه هاي باناخ
525
برد عددي عملگرهاي مثبت روي مشبكه هاي هيلبرت
526
برد عددي ماتريس هاي نامنفي
527
برد عددي و تعميم آن , The numerical range and its generalization
528
برد ليزر در اتمسفر
529
بردار تصادفي زمان جابجاپذير و كاربردهاي آن
530
بردار ويژه هاي متناظر با دومين مقدار ويژه ماتريس گوگل و رابطه اشبا لينك اسپمينگ
531
بردارهاي دوري عملگرهاي انتقال روي فضاهاي باناخ خاص
532
بردارهاي دوري مشترك براي الحاق عملگرهاي ضربي
533
بردارهاي دوري و ابردوري
534
بردارهاي دوري و ابردوري
535
بردارهاي طرح دار ميرشكاري سليماني
536
بردارهاي فروبنيوس و سري هيلبرت وابسته به نيم‍‌گروه‌هاي چسبيده
537
بردارهاي ماكسيمال در فضاي هيلبرت و در هم تنيدگي كوانتومي
538
بردارهاي هيچ جا صفر در نگاشت هاي خطي
539
بردارهاي ويژه
540
برداشت آزاد از عناصر گياهي سفالينه هاي سلطان آباد ﴿سده هاي هفتم و هشتم هجري﴾ در سراميك معاصر
541
برداشت اطلاعات خام و تعبير و تفسير گراني سنجي منطقه اكتشافي مرودشت
542
برداشت انرژي ارتعاشي محيط توسط مواد پيزوالكتريك و مكنتواستريكتيو به روش انرژي كرنشي
543
برداشت انرژي از ارتعاشات
544
برداشت انرژي از ارتعاشات پل تحت عبور جرم
545
برداشت انرژي از ارتعاشات غيرخطي سازه L شكل به كمك وصله هاي پيزوالكتريك
546
برداشت انرژي از ارتعاشات ورق دوپايداره با لايه هاي پيزوالكتريك تحت نيروي غيرخطي آهنربا
547
برداشت انرژي از تايپ كردن
548
برداشت انرژي از صوت در كريستال‌‌هاي صوتي با آخال توسط لايه‌هاي پيزوالكتريك
549
برداشت انرژي الكترومغناطيسي با استفاده از سلول هاي متامتريالي
550
برداشت انرژي الكتريكي از ارتعاشات سازه چندلايه اي پيزوالكتريك با استفاده از روش هاي تجربي و عددي
551
برداشت انرژي الكتريكي از تير با وصله ي پيزوالكتريك تحت نيروي غيرخطي مغناطيسي با درنظرگرفتن استهلاك مرتبه ي كسري
552
برداشت انرژي الكتريكي از صفحات پيزوالكتريك قرار گرفته در محفظه صوتي
553
برداشت انرژي الكتريكي از يك سيستم مغناطيسي - پيزوالكتريك
554
برداشت انرژي به صورت هايبريدي توسط مواد مگنتواستريكتيو و پيروالكتريك
555
برداشت انرژي ناشي از ارتعاشات راه‌رفتن با استفاده از تير يك‌سرگيردار با سطوح تماس منحني
556
برداشت صحيح از پيشينه هاي معماري (آموزش دانشجويان مبتدي معماري در راستاي ارتقاي توانايي در برداشت از نمونه ها)
557
برداشت لرزه نگاري در چاه هاي نفت و گاز
558
برداشت مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان شهريار از مديريت و رهبري آموزشي
559
برداشت ميداني تجهيزات و علائم ايمني ترافيك با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند
560
برداشت هاي فلسفي علامه طباطبائي از قرآن در تفسير الميزان
561
برداشت هاي مديريتي از آيات و روايات
562
برداشت هايبريدي انرژي از مواد پيروالكتريك و مگنتو كالريك بر اساس سيكل هاي ترموديناميكي
563
برداشت هيبريدي انرزي ارتعاشي محيط توسط موادپيزوالكتريك ومگنتواستركتيو
564
برداشت هيبريدي انرژي ارتعاشي محيط توسط مواد پيزوالكتريك ومگنتو استريكتيو به روش پالس سوييچينگ
565
برداشت هيبريدي انرژي محيط توسط مواد پيزوالكتريك
566
برداشت و حذف نيتروژن و فسفر از پساب شهري توسط ريز جلبك .
567
برداشتهاي تصويري دوزخ در ايران ﴿از قرن 7 تا اواخر قرن 11 هجري قمري﴾
568
برداشتهاي ذهني
569
بردعددي وتعميم آن
570
بردگرافيك رنگي
571
برده داري مدرن در فقه و حقوق كيفري
572
بردهاي شبكه در رمزنگاري
573
برر بررسي نحوه گذراندن اوقات فراقت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز تهران با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي
574
برربررسي تئوري تأثير غيرهمگني ناشي از پمپ بر طيف بهره تقويت كننده تار نوري اربيوم آلاييده
575
برررسي اثر پروتئين هاي سطحي باكتري هاي استرپتوكوكسي بر لنفوسيت ها و بررسي بيوانفورماتيكي اپي توپ هاي T-Cell آنها
576
برررسي اثر سرعت جوشكاري به روش اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و رفتار مكانيكي فولادهاي ضد زنگ دو فازي
577
برررسي امكان پذيري كاربردفناوري اطلاعات وارتباطات (iCT)درآموزشهاي زيست محيطي ازديدگاه مالكان ومديران واحدهاي نيمه صنعتي وصنايع تبديلي وتكميلي بخش كشاورزي استانهاي كرمانشاه وايلام
578
برررسي بر هم كنش هاي مولكولي بين بايومولكول ها و غشاء هاي زيستي در مقياس نانو در محيط آبي
579
برررسي تاثير بورس تهران بر رشد اقتصادي ايران
580
برررسي تجربي انتقال حرارت جابه جايي ازرويه خارجي نيمكره توسط جت نانوسيال آب -اكسيدآلومنيوم
581
برررسي تجربي سايش ابزار در ماشينكاري به كمك آلتراسونيك
582
برررسي تطبيقي عناصر تزئيني وابسته به معماري در مدارس صفوي بازار بزرگ اصفهان
583
برررسي توانايي قدرت مهروموم كنندگي MTA و سراميك سرد
584
برررسي جايگاه تصوير در صفحه آرايي مطبوعات
585
برررسي خلاقيت ونقش آن بر بسته بندي كودكان
586
برررسي خواص و كاربرد عملگرهاي شبه ديفرانسيل بر اساس سيمبل آنها
587
برررسي رابطه خود شناسي ورشد اجتماعي دانشجويان پيام نور رامسر.
588
برررسي رابطه ي خود پنداره با معدل تحصيلي و تعداد افراد خانواده وسن دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان جهرم
589
برررسي رفتار هسته هاي فوم الاستومري تحت ضربه سرعت پايين محلي
590
برررسي طرح هاي فرش چين و ارتباط آن با اسطوره چيني
591
برررسي عزت نفس با تكيه بر آيات قرآني و روايات
592
برررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصيلي راهنمايي مدارس شهرستان علي آباد كتول
593
برررسي علل و عوامل اعتياد در جوانان و نوجوانان شهرستان دشتستان
594
برررسي عوامل موثر بر بحران هويت اجتماعي جوانان شهر گنبد كاووس
595
برررسي كاربردهاي تارهاي عنكبوت در مهندسي پزشكي
596
برّرسي موانع جريان اصلاحي عبّاس ميرزا با تكيه بر ويژگي ها و واكنش مخاطبان اصلاحات"
597
برررسي مي زان قاطعيت بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار ﴿مطالعه موردي :كليه دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ﴾
598
برررسي ميكروبيولوژيك تيوب و فيلم راديوگرافي در مراكز دولتي و خصوصي راديوگرافي دنداني شهر يزد در سال 1380
599
برررسي نفي جمله در گويش دشتستاني در چارچوب برنامه كمينه گرا
600
برررسي نقش اعتمادبه نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان تنكابن
601
برررسي نقشمايه هاي مرغي در قالي ايلات خمسه
602
برررسي نقوش اساطير آفرينش مفرغ هاي لرستان
603
برررسي و اجراي طرح شمسه هندسي در فرش
604
برررسي ومقايسه سير تحصيلي دانش آموزان ممتاز شهري و روستايي شهرستان بشرويه طي دوره ابتدايي و راهنمايي در درس علوم تجربي از سال 75تا81
605
بررس آثار ايجاد شهرك صنعتي بر توسعه مناطق روستايي مطالعه موردي: شهرك صنعتي فراهان
606
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر آلياژ نيمه ﺟﺎﻣﺪ Al-%7Si
607
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮروي ﺳﺎﺧﺘﺎر آلياژ نيمه جامد Al-%7Si
608
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﺎيگزﯾﻨﯽ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ﺑﺎﺗﻨﮕﺴﺘﻦ در ﻓﻮﻻد اﺑﺰار ﮐﻢ آﻟياژ 6 L
609
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ جايگزيني موليبدن با تنگستن در فولاد ابزار كم آلياژ 6 L
610
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟايگزيني موليبدن با تنگستن در فولاد ابزار كم آلياژ L6
611
بررس اثر دو طرح تراش bevel with Shoulder و shoulder بر روي Fitness Marginal در روكش هاي متال سراميك
612
بررس اثرات ورزش و تربيت بدني بر اجتماعي شدن دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران ) , a study on sport and physical education effect on students socializing)case stdy of male student in tehran university(
613
بررس اقتصادي توليد نانو ذرات آلومينيوم به روش صنعتي
614
بررس انسيدانس نارسايي پيشرفته كليه (ESRD) در استان گيلان در سالهاي 1384-1386و1385
615
بررس تاثير اينترنت (فضاي مجازي) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
616
بررس تاثير پارامترهاي شكل ريزي كوبشي بر خصوصيات يك قطعه آلومينيومي
617
بررس تاثير پيرودوكسين بر تهوع و استفراغ اوايل بارداري در يك مطب خصوصي وچهار مركز بهداشتي درماني در زمستان 1384
618
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل و اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوﻟﯿﻦ در ﮔﯿﺎه رﻣﺲ (Hammada salicornica) در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ روﯾﺸﯽ
619
بررس توزيع فراواني انواع حوادث همراه با PTSD در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي كودكان و نوجوانان بيمارستان شفا
620
بررس توزيع فراواني عوامل موثر بر نتيجه احياء در نوزادان احياء شده بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از مهر 1384 تا مهر 1386
621
بررس توليد آنزيم تايروزيناز توسط قارچ Neurospora Crassa
622
ﺑﺭﺭﺳﯽ توليد ﻧﻭﺭ ﮐﻧﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻭانتومي ﺍﺳﺗﻭﺍﻧﻪ‌ﺍي ﺳﻪ ﺗﺭﺍﺯﻩ ﻣﺩﻝ v ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺵ ليزري
623
ﺑﺮرﺳﯽ جداسازي نيكل از محلول هاي آبي حاوي يون هاي نيكل ،روي ،مس و كادميم
624
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص كلوبيدي گرافيت
625
بررس رابطه هوش هيجاني با افسردگي دانشجويان پيام نور اسفراين در سال 89-90
626
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﻧﻮﻳﻦ ﮐﻼﺳه بندي خطا در خطوط انتقال
627
ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﺎﺷﻮ
628
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي رﺷﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
629
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي رﺷﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
630
بررس ضايعات نئوپلاستيك بدخيم رحم (سرويكس ،آندومتر،ميومتر) در طي پنج ساله اخير در مركز آموزشي درماني امام حسين
631
بررس علتهاي تغيير الگوي مصرف مواد از كم خطر به پر خطر , an inquiry in the methods and causes of the change in the consumption pattern from low risky material to high risky material
632
بررس فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در 780 بيمار ديابتي
633
بررس كاربرد خلاقيت نظام يافته در ارتقاي كيفيت خدمات بانكداري در افزايش جذب مشتري با استفاده از الگوريتم TRIZ بانك ملت استان تهران
634
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ روش ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ
635
بررس مقايسه اي سبك هاي هويت دانشجويان رشته روانشناسي عمومي دانشگاه پيام نور مركز گند كاووس ورودي 1392
636
بررس ميزان احساس امنيت اجتماعي شهروندان بيرجندي و عوامل موثر بر آن در سال 91 , assessment of sense of social security and the influentiol fators on it in birjand city
637
بررس نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاري در تهران
638
بررس نوسانات سطحي آب به روش تداخل سنجي و اندازه‌گيري رطوبت نسبي
639
بررس همراهي واژينوزباكتريال با عفونت ادرار در خانم ها باردار مراجعه كننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان شهداء تجريش تهران در سالها 83- 1382
640
ﺑﺮرﺳﯽ و ارزياﺑﯽ ﻟﺮزه اي مخازن آبي شهري
641
بررس و روشهاي تحليلي و عددي در محاسبه فركانس هاي طبيعي و حالات ارتعاشي سازه ها
642
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮو دوال و ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻻﺳﺖ
643
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮو دوال و ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻻﺳﺖ
644
بررس ي اثر نوسان اقل ي م ي بر توان مح ي ط ي برا ي كشت محصولات استراتژ ي ك در استان كرمانشاه
645
بررس ي رابطه بين نگرش فلسفي دانشجويان باالگوهاي مطالعه آنان در دانشگاه پيام نور اردكان
646
بررس ي ش ي وع انگل ها ي داخل ي كرم ي دستگاه گوارش ماك ي ان بوم ي شهرستان كرمانش
647
بررس يرابطه بين سبك هاي رهبري و عدالت سازماني كارمندان و اساتيد دانشگاه پيام نور شهرستان فسا
648
بررس يعوامل اجتماعيو اقتصادي موثر بر مهاجرت جوانان از روستا به شهر
649
بررس يميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت
650
بررسب استقرار مدل TQM در كارخانه چوب وكاغذ مازندران
651
بررسب ميزان سايتو كاينها التهابي در سرم مصدومين شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل و مقايسه آنها با گروه شاهد , serum levels of inflammatory cytokines in mustard gas exposed patients comparing them with a control group
652
بررسبي و مطالعه آثار بي نظمي
653
ﺑﺮﺭﺳﯽتاثيرﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼﻓﮑﺮﯼ دﺭﺍﯾﺠﺎدﻭﺍﻓﺰﻭدﻥﺍﺭزﺵﺑﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: مورد مطالعه ﺍدﺍﺭﻩ آﻣﻮزﺵﻭﭘﺮﻭﺭﺵﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻧﺎﯾﻴﻦ
654
بررسس رابطه اضطراب و هيجان خواهي با اعتياد به تلفن همراه در دانش آموزان دختر وپسر شهرستان اهواز
655
بررسس يافته هاي لاپاراسكوپي در بيماران با شكم حاد جراحي
656
بررسس يافته هاي لاپاراسكوپي در بيماران با شكم حاد جراحي
657
بررسصي مشخصه هاي توزيع هاي نمايي دو متغيره و چند متغيره براساس نرخ شكست شرطي كاكس
658
بررسي
659
بررسي
660
بررسي - DNA 16,18 HPV در نمونه هاي اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با روش PCR درمقايسه با گروه شاهد
661
بررسي تاثير عنصر و اناديم بر روي خواص متالورژيكي و مكانيكي جوش ترميت ريل آهن
662
بررسي ﴿ سلف پرتره ﴾ خود نگاره هاي شاخص نيمه دوم قرن بيستم
663
بررسي - طراحي و ساخت هولدرهاي ماشينكاري
664
بررسي <<هنركودكان >>در رساله هاي دنشجويان دانشگاه هنردرسي سال اخير(1374-1344)
665
بررسي "بحران هويت" در دو رمان "ثريا در اغما" اثر اسماعيل فصيح و "شيكاگو" اثر علاء الاسواني
666
بررسي "حالت بحراني" و خواص در مغز انسان با استفاده از تكنيك fMRI
667
بررسي "مدل ديناميكي وقايع منقطع و انفجاري سازمان "در شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو
668
بررسي ((نقد جهل و خرافات )) در شعر مشروطه (بر اساس ديوان بهار،ايرج ميرزا،نسيم شمال،عارف قزويني)
669
بررسي (La۰/۶Ca۰/۴Ni۱-xCoxO۳ (۰≤x≤۰/۵ به عنوان ماده ي كاتدي پيل سوختي اكسيدجامد
670
بررسي (تاثير) نقش رسانه ،اينترنت وشبكه هاي بازاريابي در ميل مصرف كننده، كسب و كار و فعاليتهاي الكترونيكي
671
بررسي (ديوان محمد تقي بهار (ملك الشعرا)
672
بررسي (ساختار) ميزان توانمند سازي روان شناختي كاركنان(محتوا) پايانه نفتي شمال(نكاء)
673
بررسي (هنر كودكان ) در رساله هاي دانشجويان هنر در سي سال اخير(1374-1344)
674
بررسي . شناسايي برخي تركيبات عصاره اندام هاي هوايي لاله كوهي از روش هاي شيميايي و دستگاههاي ...
675
بررسي . مقايسه نحوه تامين روابط ميان فردي و اجتماعي سالمندان مقيم در سراهاي منتخب دولتي و غير دولتي تهران
676
بررسي ... در اينترنت و اينترانت
677
بررسي ... در سيستم هاي مخابرات نوري و امكان سنجي استفاده از آن در ايران و چگونگي آن در پروژه هاي ايران
678
بررسي ...فيلتر و كاربردهاي آن
679
ﺑﺮﺭﺳﻲ ، ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ بريكرهاي هيبريدي جريان مستقيم
680
بررسي ، ارزيابي و بهبود عملكرد الگوريتم هاي تخصيص كانال در شبكه هاي سلولي سيار
681
بررسي ، استخراج و پياده سازي مدل زبان آماري مناسب براي استفاده در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
682
بررسي ، امكان سنجي و طراحي اوليه استقرار نيروگاه توليد برق خورشيدي در زمين هاي كشاورزي خشك شده و كم آب
683
بررسي ، انتخاب و پياده سازي روش مناسب جهت همرديف سازي زماني و برچسب زني گفتار پيوسته فارسي
684
بررسي ، انتخاب و تدوين مدل مناسب جهت ايجاد و توسعه برند زعفران در بازار مصرفي ايران
685
بررسي ، انتخاب و مدل سازي ترافيك شبكه هاي مخابراتي مجتمع ( صوت - ديتا- تصوير) و توابع توزيع مربوط
686
بررسي ، پياده سازي و مقايسه روشهاي طبقه بندي جهت شناسايي زبان گفتاري
687
بررسي ، تحليل و تصحيح ديوان مدهوش گلپايگاني
688
بررسي ، تحليل و شناخت كليات مركز تلكس EDX-S
689
بررسي ، تحليل و طراحي و دكلهاي مخابراتي
690
بررسي ، تحليل و معرفي عناصر نوستالوژي دهه 60 در پوسترهاي ايراني و اشاعه اين سبك
691
بررسي ، تحليل و نقد مثنوي طاقديس و ميزان تاثر آن از مثنوي معنوي
692
بررسي ، حفاظت و مرمت يك شي آهني از دوره اليمايي
693
بررسي ، حفاظت و مرمت يك نمونه دورحمزه ليلامي مكشوفه از حفاريهاي هفت تپه
694
بررسي ، حفظ و مرمت يك قباله ازدواج مربوط به دوره
695
بررسي ، شناخت ، اصول عملكرد سيستم هاي مايكروويو ژروتابل تصويري ديجيتالي
696
بررسي ، شناسايي و رفع تنگناهاي موجود در بخش فرايند مجتمع توليد آلكيل بنزن خطي براي افزايش ظرفيت توليد
697
بررسي ، طبقه بندي و تحليل ساختاري تركيب نقوش به كار رفته در مفرغ هاي لرستان
698
بررسي ، طراحي ، ساخت FAST SAMPLE AND HOLD مدار نمونه بردار و نگهداري سريع (با زمان دستيابي در حدود 50 نانو ثانيه )
699
بررسي ، طراحي و امكان سنجي ساخت آينه هاي چند لايه دي الكتريك پاشنده
700
بررسي ، طراحي و ساخت رمزكننده صوتي
701
بررسي ، طرح و ساخت مدار مقسم ولتاژ در تكثيركننده هاي فوتوني (Photomultiplier)
702
بررسي ، مدل سازي و شبيه سازي سيستم Light HVDC و تعيين استراتژي كنترل مناسب براي يك سيستم نمونه
703
بررسي ، مدل سازي و شبيه سازي كامپيوتري سرعت سوزش سوختهاي جامد مركب حاوي مفتولهاي فلزي
704
بررسي ، مرمت و ساماندهي محرابهاي گچي ضلع جنوبي مسجا جامع ساوه
705
بررسي ، مرمت وساماندهي محرابهاي گچي ضلع جنوبي مسجد جامع ساوه
706
بررسي ، مطالعه و امكان سنجي پوشش دهي پودر پلي اتيلن با افزودني مذاب
707
بررسي ، مقايسه و انتخاب تبديل مناسب جهت آناليز صداي قلب در تشخيص پزشكي
708
بررسي ، مقايسه و بومي سازي استانداردهاي توصيف آسيب پذيريهاي نرم افزاري با الگوريتم AHP
709
بررسي ، مهارتهاي ارتباط و رابطه آن با رضايت زناشويي در همسران در شهر گنبد در سال تحصيلي 83 - 82
710
بررسي ، وضعيت آماري طلاق در كشور و بويژه شهرستان اسلام شهر در 4سال اخير
711
بررسي ،امكان سنجي و راندمان نهايي تزريق امتزاجي گازهاي متان ،دي اكسيد كربن و حلال در يك مخزن نفتي
712
بررسي ،پياده سازي و بهبود شرط مرزي جانب MEI در روش FDTD
713
بررسي ،تجزيه تحليل و پيشنهاد بهبود فناوري اطلاعات در زنجيره تامين ،توليد و توزيع شركت دخانيات ايران
714
بررسي ،تحليل و نقد شكوه هاي ناصر خسرو در قصايدش
715
بررسي ،تحليل و نقد محتوايي شكوه هاي انوري در ديوان اشعارش
716
بررسي ،تحليل و نقد مفهوم درد و رنج در غزليات سنايي و حافظ
717
بررسي ،تحليل ونقد مجموعه آثارمحبوبه ميرقديري و مهسامحب علي (نقش وجايگاه زن و سيماي هويت زنانه درادبيات داستاني معاصر)
718
بررسي ،طبقه بندي و تحليل عواطف در غزليات جامي(عشق،شادي،غم،اعجاب،نفرت)
719
بررسي ،طبقه بندي و تحليل محتوايي حكايات شرح التعرف لمذهب اهل التصوف
720
بررسي ،طبقه بندي و تحليل محتوايي رساله ي فريدون سپهسالار و مناقب العرفين شمس الدين احمد افلاكي
721
بررسي ،طبقه بندي و مقايسه اي "عواطف "در اشعار فريدون مشيري و فروغ فرخزاد
722
بررسي «مردم نگاري » در تصويرسازي ژاپن وتاثيرات جهاني آن (از اواخر سده 17 تا اواسط سده 19 ميلادي)
723
بررسي ÷لي مورفيسم -964A> G در ژن P28 سايتو كاين IL-27 در بيماران مبتلا به سقط هاي مكرر خود به خودي
724
بررسي ¬اثركارآفريني بر متغيرهاي كلان¬اقتصادي دركشورهاي منتخب
725
بررسي 10 ساله آسيب شناسي پمفيگوس در يزد
726
بررسي 10 ساله آسيب شناسي پمفيگوس در يزد
727
بررسي 10 ساله﴿-1392-1383﴾بررسي تغييرات زماني و مكاني ليشمانيوز جلدي در استان يزد با استفاده ازGIS
728
بررسي 10 نمونه از گونه هاي موسيقايي مذهبي و غير مذهبي موسيقي بوشهر و مقايسه آن با رديف دستگاهي موسيقي ايران
729
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
730
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
731
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
732
بررسي 100 مورد بيمار با تشخيص باليني مننگوانسفاليت اوريوني كه طي سالهاي 1372-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد بستري گرديدند
733
بررسي 100 مورد بيمار با تشخيص باليني مننگوانسفاليت اوريوني كه طي سالهاي 1372-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد بستري گرديدند
734
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد، و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
735
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد، و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
736
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد،و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
737
بررسي 100 مورد زايمان دو قلويي در سطح زايشگاههاي شهر يزد
738
بررسي 100 مورد زايمان دوقلويي در سطح زايشگاههاي شهر يزد
739
بررسي 100 مورد زايمان دوقلويي در سطح زايشگاههاي يزد
740
بررسي 100 مورد شكستگي تنه تيبيا در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون
741
بررسي 100 مورد شكستگي تنه تيبيا در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون
742
بررسي 1000 مورد سزارين از نظر انديكاسيون عمل و عوارض ناشي از آن در بيمارستان حمايت از مادران زايشگاه رشت
743
بررسي 11 ساله علل شكايت بيماران دندانپزشكي به سازمان نظام پزشكي رشت از تار خ 1/1/76 تا 29/12/86
744
بررسي 124miR- و 9miR- به عنوان شاخص تمايز سلولهاي بنيادي خونساز(133)cd به سلول عصبي با استفاده از تكنيك size coded ligstion mediated PCR)SL-PCR(
745
بررسي 125 مورد پوليپ روده بزرگ در بيمارستان امام خميني (ره ) ساري از سال 1372 لغايت شهريور 1380
746
بررسي 140 مورد سرطان مثانه طبق نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
747
بررسي 140 مورد سرطان مثانه طبق نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
748
بررسي 2 ساله كانسر ريه بر اساس برونكوسكوپي هاي انجام شده در بيمارستان سينا همدان از سال 71-70
749
بررسي 2 ساله كانسر ريه بر اساس برونكوسكوپي هاي انجام شده در بيمارستان سينا همدان از سال 71-70
750
بررسي 20 بيمار مبتلا به تومور بيضه در بيمارستان رازي رشت از سال 66 تا اسفند 72
751
بررسي 200 مورد " AMI " از نظر عوامل خطرساز و آنزيمهاي قلب در بيمارستان دكتر حشمت رشت
752
بررسي 200 مورد ضربه حاد شكمي در مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
753
بررسي 200 مورد ضربه حاد شكمي در مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
754
بررسي 2000 مورد پاپ اسمير انجام شده در بيمارستانهاي افشار و زايشگاه بهمن يزد
755
بررسي 2000 مورد پاپ اسمير انجام شده در بيمارستانهاي افشار و زايشگاه بهمن يزد
756
بررسي 28 مورد بيمار استيل در بزرگسالي در استان يزد و مروري بر مطالعات مشابه
757
بررسي 28 مورد بيمار استيل در بزرگسالي در استان يزد و مروري بر مطالعات مشابه
758
بررسي 2802 مورد گزارشات آسيب شناسي بيماران تحت عمل جراحي تيروئيد قرار گرفته در بيمارستان شريعتي تهران در بين سالهاي 1354 لغايت 1369
759
بررسي 45 مورد نارسائي مزمن كليوي ثانويه نقص آناتوميك قابل جراحي در سال 72-70 انجمن حمايت از بيماران كليوي تهران
760
بررسي 5 ساله اخير اشكال باليني ( JARآرتريت روماتوئيد جوانان ) در مركز طبي كودكان و بيمارستان تختي تهران
761
بررسي 5 ساله اخير اشكال باليني ( JARآرتريت روماتوئيد جوانان ) در مركز طبي كودكان و بيمارستان تختي تهران
762
بررسي 5 ساله اخير بيماران CMLمراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع بيمارستاني امام خميني
763
بررسي 5 ساله اخير بيماران CMLمراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع بيمارستاني امام خميني
764
بررسي 6 ساله مسموميتهاي كودكان بستري شده در بيمارستانهاي همدان طي سالهاي 68 تا پايان 73
765
بررسي 6 ماهه GER در نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت
766
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
767
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
768
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
769
بررسي 67 مورد سرطان كولوركتال در چهار مركز بيمارستاني شهر يزد
770
بررسي 67 مورد سرطان كولوركتال در چهار مركز بيمارستاني شهر يزد
771
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
772
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
773
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
774
بررسي 85 مورد لوپوس در بيماران روماتيسمي كه طي دو سال به درمانگاه تخصصي روماتولوژي اصفهان مراجعه كرده اند
775
بررسي 85 مورد لوپوس در بيماران روماتيسمي كه طي دو سال به درمانگاه تخصصي روماتولوژي اصفهان مراجعه كرده اند
776
بررسي AC يا DC بودن خط انتقال ايران به تركيه از نظر پخش بار
777
بررسي Airdrop در ارتفاعات بالا
778
بررسي AORTIC STIFFNESS در بيماران دچار ATRIAL FIBRILATION
779
بررسي AORTIC STIFFNESS در بيماران دچار ATRIAL FIBRILATION
780
بررسي Bifurcation و Chaos در مدل ربات دوپا
781
بررسي ŸŸCase-Series يك ساله بيماران مبتلا به دررفتگي مفصل شانه مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت طي سال 1392
782
بررسي CDMA در مخابرات سيار
783
بررسي CFd وآزمايشگاهي افت فشاردرميكروكانال وروش هاي كاهش آن
784
بررسي CFD وتوموگرافي (ERT)اختلاط همراه با واكنش شيميايي
785
بررسي Clutter در سيستم هاي رادار و شبيه سازي آن
786
بررسي Cpmponent نويسي در NET. و پياده سازي يك Grid Data پيشرفته
787
بررسي crush در استوانه هاي جدار نازك بروش المان محدود
788
بررسي Crush در استوانه هاي يبيبجدار نازك بروش المان محدود
789
بررسي crushاستوانه هاي جدار نازك بروش المان محدود
790
بررسي CT SCAN مغز در بيماران مراجعه كننده به مركز CT SCAN امام حسين بيمارستان شهيد رهنمون در نيمه اول سال 1375
791
بررسي Delamination Cathodic روكشهاي آلي در حضور Protection Cathodic
792
بررسي DMFT دندان هاي مولر اول دائمي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد
793
بررسي DMFT دندان هاي مولر اول دائمي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد
794
بررسي dmft/DMFT در كودكان معلول ذهني حركتي 6-12ساله تحت پوشش سازمان بهزيستي استان گيلان در سال 1381
795
بررسي ERP و سيستم هاي حامي تصميم گيري مرتبط با آن
796
بررسي ESR در بيماران شكم حاد بستري شده در بخش جراحي بيمارستان شهيد رهنمون و افشار يزد از ارديبهشت تا مهر ماه سال 1377
797
بررسي ESR در بيماريهاي بدخيم در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار در سالهاي 1374-1373
798
بررسي FETAL OUTCOMEبا توجه به وضعيت (CONTRACTION SRESS TEST)در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز مراقبتهاي پري ناتال
799
بررسي FETAL OUTCOMEبا توجه به وضعيت (CONTRACTION SRESS TEST)در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز مراقبتهاي پري ناتال
800
بررسي FEV1 در كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي سعادت نساجان يزد
801
بررسي FISTULA RECIRCULATION در بيماران تحت همو دياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز شهيد رهنمون در فروردين ماه 1381
802
بررسي G قابها همراه با عملگرهاي خطي كراندار
803
بررسي g- قابها و طيف عملگر-مقدار
804
بررسي get way, ttc&rدر ارتباطات ماهواره اي
805
بررسي GI Bleeding در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهيد رهنمون و افشار يزد در سالهاي 74-1371
806
بررسي Gray Level مواد دندانپزشكي ترميمي به دست آمده از توموگرافي كامپيوتري با پرتوي مخروطي شكل
807
بررسي HBV-DNAدر حاملين مزمن ويروس هپاتيت BباHBsAg منفي در سال 1395 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
808
بررسي HER2/neu overexpression در بيماران مبتلا به آدنو كارسينوم پروستات
809
بررسي HER2/neu overexpression در بيماران مبتلا به آدنو كارسينوم پروستات
810
بررسي HPV 16،18 - dNA در نمونه هاي اسكواموس سل كار سينوماي دهاني با روش PCR در مقايسه با گروه شاهد
811
بررسي HPV16،18-dNA در نمونه هاي اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با روش PCR در مقايسه با گروه شاهد
812
بررسي I وI*همگرايي ها در فضاي دو نرم و كاربرد آنها در جمع پذيري ايده آلي
813
بررسي IC هاي TTL و CMOS
814
بررسي IDS در شبكه هاي حسگر بي سيم
815
بررسي Infill Drilling با استفاده از روش خطوط جريان
816
بررسي Invitro دقت در دستگاه آپكس ياب الكترونيكي (MG D,V FORAMATRON) جهت تعيين طول كانال دندان در شرايط خشكي و رطوبت
817
بررسي Invitro دقت در دستگاه آپكس ياب الكترونيكي (MG D,V FORAMATRON) جهت تعيين طول كانال دندان در شرايط خشكي و رطوبت
818
بررسي IP Filtering
819
بررسي Iso 1009:0002 در ايجاد زيرساختهاي مديريت كيفيت جامع در مركز درماني سازمان تامين اجتماعي واقع در استان تهران
820
بررسي K-g قاب هاي دقيق در فضاي هيلبرت
821
بررسي Mosfeet [ماسفيت] قدرت و تحليل نكات كاربردي آن
822
بررسي m-توپولوژي روي Cm(x)
823
بررسي N2O روي سطح بلوك حسي ايجاد شده بوسيله تزريق داخل فضاي ساب آراكنوئيد ليدوكائين
824
بررسي OUT COME پارگي تروماتيك پرده تيمپان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي و مراجعين به پزشكي قانوني
825
بررسي OUT COME پارگي تروماتيك پرده تيمپان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي و مراجعين به پزشكي قانوني
826
بررسي OUT COME مبتلايان به كانسر سرويكس مراجعه كننده به بيمارستانهاي يزد طي سالهاي 1381-1388
827
بررسي OUT COME مبتلايان به كانسر سرويكس مراجعه كننده به بيمارستانهاي يزد طي سالهاي 1381-1388
828
بررسي Outcome كوتاه مدت بيماران دچار درد سينه مراجعه كننده به بيمارستان افشار كه با تشخيص درد سينه غير قلبي ترخيص شده اند
829
بررسي Outcome كوتاه مدت بيماران دچار درد سينه مراجعه كننده به بيمارستان افشار كه با تشخيص درد سينه غير قلبي ترخيص شده اند
830
بررسي P- گروه هاي پوچ توان از رده ي 2 كه هر خودريختي از مرتبه ي P كه زير گروه فراتيني را نقطه به نقطه ثابت نگه دارد داخلي است
831
بررسي -P مقدار و اصلاح آن جهت آزمون هاي آماري
832
بررسي PH بزاق غير تحريكي تجمعي بعد از مصرف نوشيدني هاي كربناته رايج در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
833
بررسي PH و ويسكوزيته بزاق تجمعي در بيماران مبتلا به ديابت
834
بررسي POLARIZATION GROSS آنتنهاي ميكرواستريپ
835
بررسي QSAR بر روي برخي آلكالوئيدهاي طبيعي دريايي به عنوان عوامل ضد سرطان در سرطان هاي خون و پوست
836
بررسي QSAR بر روي مشتقات كيواينوليزيديل در بيماي آلزايمر
837
بررسي QSAR مشتقات آميني و آميدي هتروسيكلي در درمان سرطان
838
بررسي QSPR پتانسيل اكسيداسيون دقيق 40 عدد از مشتقات هترواتم دار بنزن و بي فنيل
839
بررسي QT Interval در ناشنوايان مادرزادي مدارس استثنائي استان يزد سال 1375
840
بررسي QT interval در يكصد بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميو كارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، افشار و سيدالشهدا﴿ع﴾ يزد
841
بررسي QT INTERVAL درناشنوايان مادرزادي مدارس ناشنوايان استان اصفهان سال1375
842
بررسي QT INTERVALدر ناشنوايان مادر زادي مدارس استثنائي استان يزد سال 1375
843
بررسي Shack Index در بيماران مولتيپل تروما و ارتباط آن با Out com بيماران
844
بررسي Shack Index در بيماران مولتيپل تروما و ارتباط آن با Out com بيماران
845
بررسي Staging & grading و و جود استئاتوز در نمونه هاي بيوپسي كبد بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي طي 10 سال اخير مراجعه كرده اند
846
بررسي Staging & grading و و جود استئاتوز در نمونه هاي بيوپسي كبد بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي طي 10 سال اخير مراجعه كرده اند
847
بررسي Staging اوليه سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1380-1389
848
بررسي Staging اوليه سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1380-1389
849
بررسي voip روي شبكه وايمكس ﴿wimax﴾
850
بررسي wind shear بر ديناميك وسيله پرنده و كنترل پذيري آن
851
بررسي XML Web Service ها و پياده سازي نرم افزار تالار بورس مجازي توسط سرويس وب در NET .
852
بررسي آ زمايشگاهي اثر جريان آشفته بر آستانه حركت ذرات درشت دانه بستر
853
بررسي آ زمايشگاهي و عددي ريز شمع ها جهت پايدار سازي خاكريزهاي بلند راه آهن
854
بررسي آئروديناميكي ايرفويل داراي فن
855
بررسي آئين نامه ها و نشريات سازه هاي بنايي ايران در مقايسه با آئين نامه UBC [يو. بي. سي.]
856
بررسي آب باران در اصفهان بزرگ
857
بررسي آب چشمه هاي منطقه چالشتر بر روي شيدهاي پشمي روناس
858
بررسي آب زاينده رود در ناحيه ذوب آهن اصفهان
859
بررسي آب شستگي اطراف پايه هاي مخروطي و مركب استوانه اي-مخروطي
860
بررسي آب شستگي در اطراف اپي هاي گابيوني سركج (L شكل )
861
بررسي آب گرمكن هاي خورشيدي و طراحي بهينه ي آنها
862
بررسي آب گريزي روي سطوح فلزات فولاد، مس و آلومينيوم با ايجاد ميكرو-نانو ساختار به كمك روش اچينگ تر، جهت افزايش انتقال حرارت در چگالش
863
بررسي آب گريزي و ويژگي هاي اپتيكي نانو الياف هاي الكتروريسي شده و امكانو امكان سنجي كاربرد آن ها در پزشكي
864
بررسي آب، اقليم و ريخت شناسي حوضه زرچشمه «اسفرجان»
865
بررسي آب، اقليم و ريخت شناسي حوضه زرچشمه «اسفرجان»
866
بررسي آبده هاي مختلف و عملكرد آنها
867
بررسي آبدوستي لايه نانو الياف مخلوط پلي كاپرولاكتون - پلي اتيلن گلايكول و اثر آن بر چسبندگي و تكثير سلولهاي CHO
868
بررسي آبشارها در غني سازي اورانيوم
869
بررسي آبشويي فلزات سنگين از بتن ساخته شده با ضايعات شهري پدازش شده و باطله هاي معدن زغال سنگ در مقايسه با بتن معمولي
870
بررسي آبگركن خورشيدي
871
بررسي آبهاي آلوده به ارسنيك (آبهاي مورد استفاده در كشاورزي) بوسيله بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي
872
بررسي آبهاي آلوده به ارسنيك( آبهاي مورد استفاده در كشاورزي به وسيله بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي
873
بررسي آبهاي زيرزميني منطقه اليگودرز
874
بررسي آبهاي معدني ايران و اثرات درمان آنها
875
بررسي آبهاي مناطق مختلف در رنگرزي با روناس
876
بررسي آبياري قطره اي T-Tape و باراني از لحاظ عملكرد و كارايي مصرف آب براي دو رقم سيب زميني بورن و ساتينا تحت شرايط مختلف مصرف كود آلي
877
بررسي آپارتمانهاي كوي ونك
878
بررسي آپارتمانهاي كوي ونك . .P.s. A
879
بررسي آپانديس پرفوره در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1377
880
بررسي آپگار- اسكور وزن جنين و ميزان دفع مكونيوم در بيماراني كه از تاريخ 1/ 1/ 1373 تا 1/ 7/ 1373 بعلت زجر جنين در زايشگاه رشت سزارين شده اند
881
بررسي آت اكولوژي درختچه اشك ﴿Halimodendron halodendron﴾ در برخي مناطق نيمه خشك استان اصفهان
882
بررسي آت اكولوژي گونه هاي اندميك استان ايلام
883
بررسي آتش سوزي و مدلسازي آتش در تونل شماره 20 راه آهن ناحيه هرمزگان
884
بررسي آتوماتاي يادگير و كاربردهاي آن
885
بررسي آثار آدلف آپيا
886
بررسي آثار آي وي وي با تاكيد بر محوريت هويت در تفكر پست مدرن
887
بررسي آثار آيشوپاتل
888
بررسي آثار ابزارهايICT پايش خط توليد بر شاخص OEE
889
بررسي آثار ابزارهايICT پايش خط توليد بر شاخص OEE
890
بررسي آثار اجتماعي اجراي طرح تحول نظام سلامت با تاكيد بر احساس تبعيض در جامعه
891
بررسي آثار اجتماعي ماليات وميزان آگاهي مردم نسبت به آن
892
بررسي آثار اجرا بر عملكرد پي¬هاي عميق با استفاده از دستگاه فشار همه¬جانبه مخروطي (FCV)
893
بررسي آثار اخلاقي (فردي ، اجتماعي) ياد مرگ از منظر نهج البلاغه
894
بررسي آثار اخلاقي وصيت نامه و سيره عملي شهداي استان همدان
895
بررسي آثار استحاله و تغيير فرهنگي بر روي جوانان
896
بررسي آثار استراتژي هاي مالي جهت عدم توقف شركت الماسه ساز در دوره افول چرخه عمر محصول
897
بررسي آثار استفاده از علف كش ها بر شاخص هاي توليد و دوام آنزيم اوره آز خاك
898
بررسي آثار افزايش درآمدهاي نفتي بر بخش كشاورزي : مورد بيماري هلندي در اقتصاد ايران
899
بررسي آثار افزايش درصد وصول درآمدهاي پايدار شهرداري مشهد بر توسعه پايدار شهر مشهد
900
بررسي آثار اقتصادي احداث سد رئيس علي دلواري بر كشاورزي منطقه شبانكاره در استان بوشهر
901
بررسي آثار اقتصادي امام زاده علي بن احمد ﴿ع﴾ بر توسعه صنعت گردشگري شهر فرادنبه
902
بررسي آثار اقتصادي محور ترانزيتي ايران - عراق - سوريه -عربستان
903
بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي گردشگري بر توسعه مناطق روستايي استان مازندران ﴿مطالعه موردي دهستان كسليان﴾
904
بررسي آثار اقتصادي و فرهنگي گردشگري در رودسر.
905
بررسي آثار اقتصادي وفرهنگي گردشگري درمنطقه شرق گيلان(شهرستان رودسر).
906
بررسي آثار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مراكز تفريحي و گردشگري در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : خربزه چشمه روستاي مهديرجه)
907
بررسي آثار الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
908
بررسي آثار امواج الكترومغناطيس بر روي سلولهاي استئوبلاست
909
بررسي آثار ايدرين پايپر و مارين دوماس از منظر نظريه كويير
910
بررسي آثار ايشوپاتل
911
بررسي آثار باربارا كروگر با نگاهي به جنبش هاي اجتماعي سه دهه ي آخر قرن 20
912
بررسي آثار بارباراكروكر
913
بررسي آثار بحران مالي بر سياستهاي نگهداشت وجه نقد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
914
بررسي آثار به كارگيري روش هاي تامين مالي بر نقدشوندگي بازار سرمايه ( شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران )
915
بررسي آثار بهرام بيضايي با رويكرد تاريخ گرايي نوين
916
بررسي آثار بهرام بيضايي با رويكرد تاريخ گرايي نوين
917
بررسي آثار بيولوژيكي طيف امواج الكترو مغناطيسي
918
بررسي آثار بيولوژيكي طيف امواج الكترومغناطيسي
919
بررسي آثار پرديس هاي دانشگاهي بر وضعيت مالي و عملكرد مالي دانشگاهها
920
بررسي آثار پل دريسن
921
بررسي آثار پل دريسن " ساخت فيلم (من ) "
922
بررسي آثار پيري جمعيت بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي (مطالعه موردي : ايران و ژاپن)
923
بررسي آثار پيري جمعيت بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي(مطالعه موردي : ايران و ژاپن)
924
بررسي آثار پيستازي براي عملكرد و ساير خصوصيات در ذرت
925
بررسي آثار تابش امواج مدوله شده در باند GSM بر نمونه‌ هاي سلولي
926
بررسي آثار تاسيس مركز دانشگاهي تفرش
927
بررسي آثار تايپوگرافي در دوران جنگ جهاني اول و دوم﴿ 1914-1945﴾
928
بررسي آثار تجاري پيوستن ايران به پيمان شانگهاي (با استفاده از مدل جاذبه )
929
بررسي آثار تجاري پيوستن ايران به پيمان شانگهاي)با استفاده از مدل جاذبه (
930
بررسي آثار تحريم عليه ايران وراه كارهاي مقابله با آن
931
بررسي آثار تحريمهاي بين المللي بر برنامه ريزي استراتژيك در صنعت نفت مطالعه موردي استان خوزستان
932
بررسي آثار تربيتي تشويق و تنبيه بر دانش آموزان مقطع ابتدايي از ديدگاه مربيان مدارس ابتدايي ناحيه 3 شهرستان اهواز
933
بررسي آثار تربيتي تشويق و تنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان خميني شهر
934
بررسي آثار تربيتي نظم اجتماعي در اديان ابراهيمي
935
بررسي آثار ترتيبات ارزي بر همكاري هاي تجاري منطقه اي در كشورهاي منتخب اسلامي
936
بررسي آثار تصوير سازي نقاشان نوگرا ﴿1980- 1920 ﴾
937
بررسي آثار تصويرسازانه سقاتالارهاي مازندران با توجه به تاثيرات زيست‌بوم و جغرافيا در خلق اثر هنري
938
بررسي آثار تصويرسازي "از ورود چاپ سنگي تا پايان دهه ي 40 شمسي در ايران"
939
بررسي آثار تصويرگران كودك كشور لهستان
940
بررسي آثار تعارضات روستايي در مناطق حفاظت شده و ارائه راه كارهايي براي حل آن تعارضات مطالعه موردي شهرستان آبدانان منظقه حفاظت شده ديناركوه
941
بررسي آثار تغذيه مكمل كروم -متيونين بر عملكرد و پارامتر هاي خوني گاوهاي هلشتاين تحت تنش حرارتي
942
بررسي آثار تغزلي در شاعران نيمايي با تاكيد بر آثار پنج شاعر ( نيما ، شاملو ، سهراب ، اخوان و فروغ )
943
بررسي آثار تغيير حدنوسان قيمت سهام بر حجم معاملات و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
944
بررسي آثار تغييرات فشار و آميزه هاي گازي بر روي پهناي زماني ليزر تپي CO2
945
بررسي آثار تك نگاره هاي معين مصور مبتني بر نظام زيبايي شناسي ملاصدرا
946
بررسي آثار تورمي ماليات بر ارزش افزوده بر اقتصاد ايران
947
بررسي آثار توليد و تجارت گياهان دارويي از ديدگاه خانوارهاي روستايي در دهستان طرقبه
948
بررسي آثار ثابت هاي الاستيكي بر رابطه ي تقارن و پهناي كاف در بلور هاي فونوني
949
بررسي آثار جاسپرجانز و رابرت رائوشنبرگ بر اساس انديشه ژك دريدا با تأكيد بر مفهوم ديفرانس
950
بررسي آثار جوايز اعطايي بانكها در افزايش سپرده ها
951
بررسي آثار جوي و اقليمي و پارامترهاي مرتبط
952
بررسي آثار حركتي جرثقيل هاي سقفي در سازه هاي صنعتي با استفاده از شبكه هاي عصبي
953
بررسي آثار حسين جعفريان (فيلمبردار)
954
بررسي آثار حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه غيرانساني و تحقيرآميز
955
بررسي آثار حقوقي خصوصي سازي بانكها
956
بررسي آثار داستاني مصطفي مستور
957
بررسي آثار داستاني و غيرداستاني سيمين دانشور،سيمون دوبووار و ويرجينيا وولف با رويكرد فمينيسم
958
بررسي آثار درصد تغيير حد نوسان قيمت سهام بر تصميمات معاملاتي سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
959
بررسي آثار رشد جمعيت بر امنيت غذايي در استانهاي مختلف ايران(1391-1383)
960
بررسي آثار رضا عباسي در عمارت چهل ستون
961
بررسي آثار رفاهي هدفمند سازي يارانه ها برروي توليد كنندگان شير﴿حذف يارانه حاملهاي انرژي﴾
962
بررسي آثار زيست محيطي ناشي از كاني هاي ارسنيك دار معدن وليلو شهرستان هريس Ýآذربايجان شرقي
963
بررسي آثار ساموئل بكت بر اساس نظريه كنش ارتباطي هابرماس و با تأكيد بر دو اثر "در انتظار گودو" و "آخر بازي"
964
بررسي آثار ساموئل بكت بر اساس نظريه كنش ارتباطي هابرماس و با تاكيد بردو اثر "در انتظار گودو" و " آخر بازي "
965
بررسي آثار سرمايه فكري و اجزاء آن بر روي مزيت رقابتي درشعب بانك تجارت شهر كرمانشاه
966
بررسي آثار سطح در گرافين
967
بررسي آثار سلطان محمد (نقاش دوره صفوي)
968
بررسي آثار سلطان محمد(نقاش دوره صفوي)
969
بررسي آثار سنتور نوازان معاصر
970
بررسي آثار سود انباشته و توزيع شده بر سود آوري آتي و بازده
971
بررسي آثار سياستهاي تثبيت و شناور ساختن نرخ برابري ريال بوسيله يك مدل ديناميك
972
بررسي آثار سينمايي هايائو ميازاكي بر اساس تئوري مولف
973
بررسي آثار شرايط اقتصادي (رونق و ركود و ركود تورمي ) بر فعاليت و سودآوري بانك پاسارگاد طي سالهاي 1386 الي 1390
974
بررسي آثار شيشه اي موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
975
بررسي آثار شيشه اي موزه اي آبگينه و سفالينه هاي ايران
976
بررسي آثار صنعت گردشگري و توسعه آن بر زمينه هاي فرهنگي-اجتماعي و اقتصادي در شهرستان رامسر.
977
بررسي آثار طلاق در بين فرزندان طلاق در دو شهر سميرم و شهرضا
978
بررسي آثار طلاق در بين فرزندان طلاق در دو شهر سميرم و شهرضا
979
بررسي آثار عجز از پرداخت دين در حقوق تجارت و مقايسه آن در حقوق مدني
980
بررسي آثار عدم تقارن اطلاعاتي و سرمايه گذاران نهادي بر مديريت سود
981
بررسي آثار عدم تقارن اطلاعاتي و سرمايه گذاران نهادي بر مديريت سود
982
بررسي آثار عكاسي ايران در دهه اخير ﴿1387 -1377﴾ با رويكرد جامعه شناختي
983
بررسي آثار عملكردي-كالبدي طرح ويژه ميدان شهداي مشهد بر محلات پيراموني آن به منظور باز طراحي ساختار محله صاحب الزمان با رويكرد محلات سنتي TND
984
بررسي آثار عيوب ساخت بر روي استحكام كمانشي بدنه تحت فشار
985
بررسي آثار غير خطي در دست سيبرنتيك تهران
986
بررسي آثار فردي و اجتماعي شكر و سپاس از ديدگاه اخلاق اسلامي "اخلاق سپاس گزاري"
987
بررسي آثار فردي و اجتماعي صله رحم با تاكيد بر آيات قران كريم و روايات معصومين ﴿ع﴾
988
بررسي آثار فردي و اجتماعي غيبت و تهمت با تاكيد بر آيات و روايات معصومين ﴿علبهم السلام﴾
989
بررسي آثار فسخ قرارداد از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
990
بررسي آثار فعاليت هاي اقتصاد سايه بر كيفيت محيط زيست در ايران
991
بررسي آثار قاچاق كالا در اقتصاد ملي
992
بررسي آثار كاتاليست پسماند RFCC بر خواص سيمان پرتلند
993
بررسي آثار كامران ديبا و نادر اردلان با تامل بر « مساله فهم اثر معماري »
994
بررسي آثار گرافيك در زمينه كار با حروف و بيان تصويري آن
995
بررسي آثار گرافيكي كه عنصر حرف در آنها غالب است
996
بررسي آثار گرمايي ليزر ديود GaAs بر پليمر بيوتيل
997
بررسي آثار ماتيس و تاثير وي از هنر شرق
998
بررسي آثار متقابل ژنوتيپ و محيط و تجزيه پايداري عملكرد دانه در گندم نان
999
بررسي آثار متقابل ورزش و حقوق بشر
1000
بررسي آثار محروميت از والدين بر روند تحصيلي دانش آموزان شهرستان سياهكل.
بازگشت