<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
برآورد پيامدها، زيان هاي اقتصادي و پيش بيني احتمال وقوع سقط در گاوهاي شيري هلشتاين ايران
2
برآورد پيامدهاي اقتصادي و زيست‌محيطي برداشت از آب‌هاي زيرزميني (مطالعه موردي: شهرستان اردكان)
3
برآورد تأثير ايستگاه هاي مترو بر ارزش املاك مسكوني و تجاري (مطالعه موردي: ايستگاه شهدا اصفهان)
4
برآورد تأثير تيرهاي كناري در طراحي و عملكرد سيستم هاي ديوار برشي فولادي
5
برآورد تأثير رشد اقتصادي بر اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي استان هاي ايران
6
برآورد تابع ارزش اقتصادي كار خانگي در ايران
7
برآورد تابع با استفاده از روش انقباض موجك بيزي
8
برآورد تابع تشخيص توزيع آميخته معكوس وايبل
9
برآورد تابع تقاضاي آب آشاميدني (مطالعه موردي شهر اصفهان)
10
برآورد تابع تقاضاي آب براي مصارف صنعتي درايران
11
برآورد تابع تقاضاي آب شرب خانگي شهر رشت
12
برآورد تابع تقاضاي آب شرب خانگي شهر رشت
13
برآورد تابع تقاضاي بار در راه آهن ج.ا. ايران
14
برآورد تابع تقاضاي برق خانگي با رويكرد رگرسيون فازي : مطالعه موردي تقاضاي برق خانگي ايران
15
برآورد تابع تقاضاي برق خانگي شهرستان فردوس
16
برآورد تابع تقاضاي برق در بخش صنعت ايران
17
برآورد تابع تقاضاي برق صنعتي داراي پارامتر متغير طي زمان(TVP) رهيافت فضا-حالت
18
برآورد تابع تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل در كل صنعت بيمه ايران
19
برآورد تابع تقاضاي بيمه بدنه اتومبيل در كل صنعت بيمه ايران
20
برآورد تابع تقاضاي بيمه درمان مكمل در كل صنعت بيمه
21
برآورد تابع تقاضاي بيمه عمر در ايران
22
برآورد تابع تقاضاي پول
23
برآورد تابع تقاضاي جهانگردي ايران با استفاده از داده هاي سالهاي 4831-9531
24
برآورد تابع تقاضاي حامل هاي انرژي در بخش خانگي مناطق شهري ايران : مقايسه الگوهاي رتردام و سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل ﴿1387-1363﴾
25
برآورد تابع تقاضاي حمل و نقل ريلي بارهاي معدني تا افق 1404
26
برآورد تابع تقاضاي سفرهاي داخلي " هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "
27
برآورد تابع تقاضاي سفرهاي زميني اتوبوس هاي داخلي بين شهري در ايران
28
برآورد تابع تقاضاي شكر در خانوارهاي ايراني
29
برآورد تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش هاي خانگي، صنعت و حمل و نقل در ايران﴿سال هاي 89-1350﴾
30
برآورد تابع تقاضاي محصولات فرهنگي : مطالعه مورديِ تقاضا براي تماشاي فيلم در سينما در شهر تهران
31
برآورد تابع تقاضاي مسكن شهري در استان يزد
32
برآورد تابع تقاضاي مصرف آب شهر تهران
33
برآورد تابع توليد خرماي كبكاب مطالعه موردي: دشتستان
34
برآورد تابع توليد خرماي مضافتي در استان سيستان و بلوچستان مطالعه موردي: منطقه سراوان در سال زراعي 91-1390
35
برآورد تابع توليد سلامتي در ايران براي سالهاي ﴿1385-1380﴾
36
برآورد تابع چگالي با موجك
37
برآورد تابع چگالي داده‌هاي انبوه شده
38
برآورد تابع چگالي ريسك- خنثي با برخي از توزيع هاي آماري
39
برآورد تابع چگالي مبتني بر موجك آنلاين براي جريان داده هاي ناايستا
40
برآورد تابع چگالي ناپارامتري بيزي تحت اريبي طول
41
برآورد تابع درآمد " هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "
42
برآورد تابع رگرسيون به كمك تكنيك موجك پيچيده براي دنباله هاي آميخته
43
برآورد تابع رگرسيوني با استفاده از موجك ها با خطاها ي آميخته قوي
44
برآورد تابع رگرسيوني با استفاده ازروشهاي درونيابي
45
برآورد تابع رگرسيوني مدل رگرسيون ناپارامتري آميخته
46
برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ايران طي دوره (1383- 1358) با استفاده از رهيافت خود رگرسيون برداري
47
برآورد تابع عرضه مسكن در استان اصفهان (1390-1370)
48
برآورد تابع مصرف بخش خصوصي در اقتصاد ايران طي دوره 1338-1388
49
برآورد تابع ناپارامتري رگرسيون در حضور خطاهاي پايدار با استفاده از موجك
50
برآورد تابع نرخ خطر مبنا در مدل هاي نيم -پارامتري
51
برآورد تابع هزينه ترانسبلوك فرآورده هاي توري فولاد در شركت ذوب آهن اصفهان
52
برآورد تابعك رگرسيون براي خانواده‌ي نمايي
53
برآورد تاثير رقابت و سطح تحصيلات كاركنان بانك ها بر سودآوري آنها در ايران
54
برآورد تاثير گسترش واسطه هاي مالي بر منابع رشد اقتصادي
55
برآورد تاثيرFCB در بهبود مشخصه ها رمونيكي شبكه الكتريكي مجتمع فولاد مباركه
56
برآورد تبخير از سطح درياي خزر و پيش‌بيني چگونگي تغييرات آن با توجه به پديده گرمايش جهاني
57
برآورد تبخير-تعرق با استفاده از الگوريتم توازن انرژي سطح براي زمين ﴿SEBAL) و تصوير ماهواره اي
58
برآورد تراكم جمعيت و استفاده از زيستگاه هوبره آسيايي ﴿Chlamydotis macqueenii ﴾ در دشت عباس آباد نائين
59
برآورد تراوايي با استفاده از روش فازي عصبي بر پايه نمودارهاي پتروفيزيكي- مورد مطالعاتي در يكي از ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران
60
برآورد تراوايي با استفاده از نمودار هاي چاه پيمايي و منطق فازي، در دو چاه در جنوب ايران
61
برآورد تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي و منطق فازي در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
62
برآورد تراوايي مخازن هيدروكربوري ماسه سنگي با استفاده از روش هاي قطبش القايي طيفي و تشديد مغناطيس هسته اي در مقياس آزمايشگاهي
63
برآورد تعداد و قطر اوريفيس ها در يك صفحه با دبي مشخص و افت فشار حداقل
64
برآورد تقاضا در مطالعات عارضه سنجي، مطالعه موردي فروشگاه هاي بزرگ
65
برآورد تقاضاي انتقال بار خرد جاده‌اي در كشور و بررسي پتانسيل حمل‌ونقل آن به روش ريلي (مطالعه موردي: تهران-قم)
66
برآورد تقاضاي برق خانگي استان اصفهان با روش داده هاي تابلويي
67
برآورد تقاضاي حمل‌ونقل ريلي بار تا افق 1404
68
برآورد تقاضاي قطار سريع السير در مسير تهران-اصفهان با مدل اقتصاد سنجي
69
برآورد تقاضاي مبداء - مقصد از جريان ترافيك و كاربرد آن در شبكه منطقه صنعتي حاشيه زاينده رود
70
برآورد تقاضاي مرسولات پستي در ايران
71
برآورد تقاضاي مسافر در راه آهن پرسرعت(مطالعه موردي:تهران-همدان)
72
برآورد تقاضاي مسكن شهري كشور در سال 1384
73
برآورد تمايل به پرداخت افراد براي ارزش تفريحي منطقه نمونه گردشگري شورابيل شهرستان اردبيل
74
برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه براي كاهش آسيب هاي اجتماعي در شهر اصفهان (مطالعه موردي: اعتياد به مواد مخدر)
75
برآورد تمايل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسيس مؤسسه وقفي براي تأمين مالي آموزش و پرورش (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
76
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان براي بهاي ورودي: مطالعه موردي باغ وحش اصفهان
77
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان داخلي براي حفظ، نگهداري و مرمت عمارت آصف با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط
78
برآورد تمايل به پرداخت بازديدكنندگان داخلي يك موزه تاريخي هنري در شهر اصفهان
79
برآورد تمايل به پرداخت شهروندان اهواز جهت كاهش پديده ريزگردها و ارزيابي اقتصادي طرح كاهش ريزگردها در كانون جنوب ¬شرقي
80
برآورد تمايل به پرداخت ماليات بر كربن با رويكرد ارزش گذاري مشروط
81
برآورد تمايل به پرداخت مردم كاشان براي مرمت واحياي خانه تاريخي اخباري
82
برآورد تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي افزايش كيفيت نان در سال 1386 (مطالعه موردي شهر اصفهان)
83
برآورد توابع واكنش سياست هاي پولي با استفاده از رگرسيون كوانتايل در ايران
84
برآورد توان پوشش دارايي هاي مالي در مقابل تورم
85
برآورد توزيع مكاني آب معادل برف و عمق برف با استفاده از تكنيك هاي شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سخويد﴾
86
برآورد توزيع مكاني عمق برف با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و درخت تصميم ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سخويد﴾
87
برآورد توزيع و شدت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران و ارزيابي عوامل تعيين كننده ي آن در سطح خانوار
88
برآورد توليد سولفات آلومينيم از بوكسيتهاي دهدشت
89
برآورد توليد و ارزيابي اقتصادي ماشين آلات معدني
90
برآورد جواب هاي معادله ديفرانسيل تصادفي از نوع ايتو به روش درستنمايي ماكسيمم و كاربردهاي آن در تحليل داده هاي مالي
91
برآورد چگالي شرطي در چارچوب رگرسيون
92
برآورد چندكي پارامترهاي توزيع هاي با پارامتر مكان
93
برآورد حجم اقتصاد زيرزميني در استان كرمانشاه
94
برآورد حجم اقتصاد زيرزميني در كشورهاي منتخب با استفاده از روش غير مستقيم تابع تقاضاي پول
95
برآورد حجم جامعه به روش صيد -باز صيد در اپيدميولوژي: چند چارچوب
96
برآورد حجم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در ايران (با استفاده از مدل ARDL)
97
برآورد حجم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در ايران (با استفاده از مدل ARDL)
98
برآورد حجم فرسايش سنگ در توده ي الوند
99
برآورد حداقل معاش و خط فقر از طريق روش سيستم مخارج خطي تعميم يافته
100
برآورد حداكثر درستنمايي پارامترهاي مدل اتور گرسيو با نوفه پايدار
101
برآورد حداكثر درستنمايي و بيزي پارامتر ﴿ P(X<Y با استفاده از مقادير ركوردهاي پاييني از توزيع نمايي تعميم يافته
102
برآورد حداكثربارش و سيلاب محتمل در حوضه كارون شمالي
103
برآورد خسارت ناشي از آلودگي هوا بر سلامت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران و محاسبه GNP سبز در سال 1390
104
برآورد خسارتهاي ناشي از آلودگي هوا (مطالعه موردي: كلانشهر تبريز در سال 1384(
105
برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي استان ايلام (LES)
106
برآورد خط معافيت مالياتي براي اخذ ماليات بر دارايي خانوار (موردمطالعه ماليات بر املاك و مستغلات در كلان‌شهر اصفهان)
107
برآورد خطا و تظريف تطبيقي براي تحليل مسائل سطح آزاد با استفاده از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته
108
برآورد خطا و تظريف تطبيقي در روش¬هاي بدون شبكه
109
برآورد خطا و حل تطبيقي در روش اجزاء محدود
110
برآورد خطر مواجهه با ليستر يامونوسيتوژن و قطع حاملگي ( سقط ناقص - جنين مرده - زايمان زودرس ) در مركزي آموزشي و درماني زايشگاه رشت از تير ماه 1372 لغايت آذر ماه 1373
111
برآورد دبي اوج رواناب شهري براي حوزه جنوب اصفهان
112
برآورد دبي هاي پيك سيلاب با روش HEC-HMS در حوزه سد طرق ﴿ خراسان رضوي ﴾
113
برآورد در رگرسيون خطي ساده زماني كه ناهمگوني خطاي مدل به فرم نامعلومي باشد
114
برآورد در صد چربي بدن از طريق توزين زير آب و محيط اندام هاي بدن در دانشجويان دختر
115
برآورد درآمدهاي حاصل از ترانزيت ريلي در محور سرخس به بندرعباس
116
برآورد درجه توافق و قدرت بازاري در صنايع خودروسازي و نساجي
117
برآورد درجه توافق و قدرت بازاري درصنايع خودروسازي و نساجي
118
برآورد درجه- روزهاي رشد در شمال غرب ايران بر اساس مدل هاي تغيير اقليم
119
برآورد درجه نارسايي دريچه ي سه لتي با استفاده از سيگنال صداي قلب (PCG)
120
برآورد درصد چربي بدن از طريق توزين زير آب و ضخامت چين پوستي و ارائه معادلات مربوطه
121
برآورد درصد چربي بدن از طريق توزين زيرآب و محيط قسمت هاي مختلف بدن و ارائه معادلات مربوطه
122
برآورد درصد سديم قابل تبادل از نسبت جذب سديم بخشي از خاكهاي تحت تاثير نمك در دشت يزد - اردكان
123
برآورد دز در پروتون درماني سرطان ريه به روش مونت كارلو
124
برآورد دز در سي تي اسكن كودكان با استفاده از دزسنجي فوتون در بزرگسالان
125
برآورد دنباله اي براي ميانگين توزيع نرمال تحت تابع زيان خطي-نمايي
126
برآورد دنباله اي بيزي براي خانواده نمايي يك پارامتري تحت تابع زيان خطي - نمايي
127
برآورد دنباله اي پارامتر مقياس توزيع گاما تحت محدوديت تابع مخاطره
128
برآورد دنباله اي تركيب هاي خطي ازپارامترهاي مكان و مقياس در توزيع نمايي منفي
129
برآورد دنباله اي ميانگين يك خانواده نمايي ''بااستفاده از روش سه مرحله اي،،
130
برآورد دنباله اي يراي مدل هاي سري هاي زماني
131
برآورد دوره هاي ترو خشك به روش زنجيره ماركف و تشخيص الگوهاي همديد دوره هاي تر و خشك فرين آن، مطالعه موردي: استانهاي خراسان رضوي وجنوبي
132
برآورد دوز جذبي تخمدان در اسكن استخوان با تزريق راديوداروي 99m Tc-MDP (Methylene Diphosphonate) به روش دزيمتري اختصاصي با استفاده از كد مونت كارلو GATE و مقايسه با نرم افزار MIRDose
133
برآورد ذخيره محدوده ايجو بوسيله زمين آمار غير خطي
134
برآورد رانت منابع نفتي ايران و چگونگي شمول آن در حساب هاي ملي براي دوره (1360-1394)
135
برآورد رايانه هزينه كشتي هاي تجاري و بررسي پارامترهاي موثر در تغييرات آن
136
برآورد رسوب رودخانه هاي استان فارس با استفاده از فاكتورهاي فيزيكي و اقليمي
137
برآورد رسوبات معلق با استفاده از روش درختان تصميم گيري رگرسيوني﴿ مطالعه موردي حوزه سد ايلام﴾
138
برآورد رشد بالقوه اقتصادي ايران، رهيافت مدل DSGE
139
برآورد رشد بهره وري كل عوامل توليد با بكارگيري توابع هزينه انعطاف پذير مطالعه موردي صنعت پتروشيمي ايران ( 1384-1377)
140
برآورد رطوبت خاك در زمين هاي داراي پوشش گياهي با استفاده از تجزيه تصاوير راداري
141
برآورد رواناب براي مناطق با مشكل آب گرفتگي در استان اصفهان
142
برآورد رواناب شهري به منظور استفاده در فضاي سبز شهري با استفاده از نرم افزارهاي HEC-HMS و Civil Storm (مطالعه موردي: منطقه 6 شهر اصفهان)
143
برآورد رواناب شهري به منظور استفاده در فضاي سبز شهري، مطالعه موردي شهرستان نجف آباد
144
برآورد رواناب شهري و استفاده از آن در فضاي سبز شهر شاهين شهر
145
برآورد روند ژنتيكي صفات توليد شير در گله هاي گاو شيري با استفاده از مدل تابعيت تصادفي
146
برآورد روند ژنتيكي و فنوتيپي سن اولين زايش و فاصله زايش و عوامل موثر بر آنها در گاوهاي هلشتاين اصفهان
147
برآورد روند ژنتيكي و فنوتيپي سن در زايش اول، فاصله زايش، روزهاي باز و تعداد تلقيح به ازاي آبستني در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
148
برآورد روند عملكرد توليدي و توليد مثلي در گله هاي گاو شيري هلشتاين ايران
149
برآورد روند فنوتيپي و ژنتيكي براي سودآوري در گاوهاي هلشتاين ايران
150
برآورد ريسك اعتباري و رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك ملت با استفاده از مدل لاجيت
151
برآورد ريسك با استفاده از معيار ارزش در معرض خطر و بررسي رابطه آن با عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
152
برآورد ريسك كراند شده ي پارامتر توزيع نمايي در نمونه گيري دو مرحله اي
153
برآورد زمان سفرحمل ونقل همگاني (اتوبوس) با بهره گيري از داده هاي نرم اف زار SCATS و اتومبيل شاهد (مطالعه موردي شهر تهران)
154
برآورد زون پلاستيك اطراف فضاي زيرزميني با لحاظ رفتار بعد از مقاومت حداكثر توده سنگ
155
برآورد سازگار ارزش در معرض خطر،وقتي توزيع خطاي مدل اغشاش نامشخص است
156
برآورد سرعت امواج برشي با استفاده از لاكهاي پتروفيزيكي در سازندهاي سروك و ايلام در يكي از مخازن كربناته جنوب غرب ايران
157
برآورد سطح زيركشت ذرت با استفاده از شاخصهاي گياهي سنجش از دور )منطقه دورود فرامان كرمانشاه
158
برآورد سطح يكپارچگي ايمني در فرآيندهاي صتعتي بزرگ با وجود عدم قطعيت پارامترها
159
برآورد سهم بهره وري و ساير عوامل در رقابت پذيري بخش صنعت ميان كشورهاي منتخب
160
برآورد سهم سرمايه انساني در رشد اقتصادي ايران: كاربرد رهيافت آزمون كرانه ها
161
برآورد سهم نفت از منابع غيرمتعارف در افق 2035 با توجه به نااطميناني در قيمت نفت
162
برآورد سود حاصل از سرمايه‌گذاري درآثار نقاشي در ايران
163
برآورد شاخص هاي فقر به روش داده هاي مركب (pooling data) در مناطق شهري وروستايي استان كرمانشاه طي دوره ي 5831-6731
164
برآورد شار و دوز آلودگي نوتروني ناشي از نوترون هاي توليد شده در شتاب دهنده خطي زيمنس پريموس براي دو مد تابشي الكتروني و فوتوني
165
برآورد شدت خسارت دمي با استفاده از معيارهاي ريسك شرطي در خانواده توزيع هاي هذلولي تعميم يافته متقارن
166
برآورد ضرايب همبستگي
167
برآورد ضرايب هيدروديناميك آبخوان زير حوضه كوهپايه- سگزي با استفاده از مدل MODFLOW
168
برآورد ضريب درگ پوشش گياهي نيمه مستغرق با تراكم هاي گوناگون در رودخانه ها
169
برآورد ضريب رفتار و نحوه تحليل و طراحي ديوار برشي فولادي
170
برآورد ضريب نژاد براي تخمين ميزان فيلتراسيون گلومرولي بر اساس فرمول MDRD
171
برآورد ضريب نژاد براي تخمين ميزان فيلتراسيون گلومرولي بر اساس فرمول MDRD
172
برآورد طول مفصل پلاستيك در تيرهاي عميق بتن مسلح و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
173
برآورد ظرفيت باربري محوري شمع ها توسط شبيه سازي عددي همراه با مطالعه موردي پل روگذر تقاطع سلماس - قطعه ﴿1﴾
174
برآورد ظرفيت بهينه فناوري هاي ذخيره سازي متصل و غير متصل به شبكه برق با تاكيد بر يادگيري در افق 1420 شمسي
175
برآورد ظرفيت بهينه نيروگاههاي حرارتي در ايران
176
برآورد ظرفيت مالياتي استان چهارمحال و بختياري ( در سالهاي 1390-1376)
177
برآورد ظرفيت مالياتي استان سمنان و مقايسه ان با كوشش مالياتي
178
برآورد ظرفيت مالياتي استان كرمانشاه﴿رهيافت شبكه عصبي﴾
179
برآورد ظرفيت مالياتي استان كهگيلويه و بوير احمد طي سالهاي 1379 الي 1390 با رويكرد اسلامي
180
برآورد ظرفيت مالياتي استان مازندران طي سال هاي 1385-1381
181
برآورد ظرفيت مالياتي استان هاي ايران با رويكرد كوشش مالياتي
182
برآورد ظرفيت مالياتي و بررسي كارايي نظام مالياتي در استان اصفهان ( سال 1375 - 1360 )
183
برآورد ظرفيت نهايي فشاري ورق‌هاي فلزي داراي سوراخ دايره‌اي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
184
برآورد عدم قطعيت پيش بيني با شاخص هاي خشكسالي هواشناسي تحت سناريوهاي تغييراقليم مبتني بر آناليز موجك
185
برآورد علمي تلفات نشت در كانال هاي آبياري شهرستان كرمانشاه
186
برآورد عمق برف با استفاده از نقشه‌برداري رقومي مبتني بر يادگيري از نمونه‌هاي گذشته
187
برآورد عمق در نزديكي آبگير پره سر با استفاده از سنجش از دور
188
برآورد عملكرد برنج با استفاده از روش هاي زمين آماري،شبكه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون چند گانه در شاليزارهاي لشت نشاي استان گيلان
189
برآورد عملكرد و نياز آبي سويا و ذرت دانه اي در كرمانشاه تحت شرايط تغيير اقليم با استفاده از مدل هاي شبيه سازي رشد گياهي
190
برآورد غير مستقيم توزيع ها و فرآيندهاي آلفا پايدار
191
برآورد غير مستقيم توزيع ها وفرآيند آلفا پايدار
192
برآورد فاصله اطمينان خطر منتسب جمعيت براي عوامل خطر بيماري ديابت و بيماري هاي قلبي عروقي با استفاده از روش بيزي در داده هاي مرحله اول كوهورت شاهديه يزد
193
برآورد فاصله اي در خانواده نمايي طبيعي
194
برآورد فرسايش به روش Slemsa (مطالعه موردي حوضه آبريز قلجق)
195
برآورد فرسايش و رسوب در حوزه‌ي آبخيز مندرجان با استفاده از سنجش‌ از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) به‌وسيله مدل RUSLE
196
برآورد فشار جبهه كار در تونل سازي با ماشين فشار تعادلي زمين و مقايسه آن با مقادير واقعي حفاري ﴿مطالعه موردي : خط هفت متروي تهران، قطعه شرقي غربي﴾
197
برآورد فشار جبهه كار ناهمگن درتونلسازي با ماشين حفاري تمام مقطع از نوع متعادل كننده فشار زمين
198
برآورد فواصل اطمينان براي ميانگين توزيع دوجمله اي منفي با پراكندگي بالا
199
برآورد قابليت اطمينان لوله‌هاي گرمايي براي كاربردهاي فضايي و تعيين عوامل تأثيرگذار بر طول عمر آنها
200
برآورد قابليت اعتماد در برخي توزيع ها با پارامتر فازي
201
برآورد قابليت تركيب پذيري عمومي و پارامترهاي ژنتيكي صفات مختلف از طريق ارزيابي جوامع پلي كراس در علف باغ و بروم گراس نرم
202
برآورد قدرت بازار در بازار نهاده و ستاده بر اساس مولفههاي تقاضا )صنايع غذايي منتخب(
203
برآورد قدرتهاي تركيب پذيري، پارامترهاي ژنتيكي و قابليت هاي توارث پروتئين و عملكرد دانه و خصوصيات مرتبط با آنها در گندم پائيزه
204
برآورد قيمت تمام شده كاسه نمد در شركت لاستيك سازي شرق سپاهان
205
برآورد قيمت كف براي خرماي شاهاني ( مطالعه موردي شهرستان جهرم )
206
برآورد قيمت هواپيما
207
برآورد قيمتهاي سايه اي (برمبناي هزينه هاي فرصت از دست رفته)
208
برآورد كارا از مدل هاي ‎GARCH–copula
209
برآورد كارايي دو مطالعه رگرسيون ظاهرا نامرتبط
210
برآورد كارايي شعب بانك ملت با توجه به درجه بندي آنها - مطالعه موردي شهرستان تبريز
211
برآورد كارايي فني چايكاران و بررسي عوامل موثر بر آن
212
برآورد كارايي فني چايكاران و بررسي عوامل موثر بر آن: مطالعه موردي شهرستان املش
213
برآورد كاهش توليد شير ناشي از ورم پستان باليني و تحت باليني گاوهاي شيري هلشتاين ايران
214
برآورد كاهش ظرفيت اعضاي قابي سازه‌هاي بتن آرمه تحت اثر خوردگي
215
برآورد كشش جانشيني زمين و سرمايه در توليد مسكن (مطالعه موردي شهر ايلام)
216
برآورد كشش هاي درآمدي و قيمتي كالاهاي وارداتي ايران به تفكيك اقلام اصلي (70-1348)
217
برآورد كشش هاي قيمتي و درآمدي عرضه و تقاضاي صادرات صنعتي ايران (74-1350)
218
برآورد كفايت توليد سيستم قدرت در حضور نيروگاه بادي فراساحلي
219
برآورد كمترين مربعات جزئي در مدلهاي تك شاخصي
220
برآورد كمترين مربعات و آناليز واريانس براي سريهاي زماني همبسته متناوب
221
برآورد كمي فرآيند يادگيري مطلوب الگوهاي حركتي دست به كمك مدلسازي در افراد سالم و داراي برخي ضايعات عصبي ـ عضلاني
222
برآورد گرناريب يكتا باكمترين واريانس
223
برآورد گرهاي انقباضي پارامتر مقياس
224
برآورد گرهاي رگرسيون ستيغي بيز تجربي تحت هم خطي چند گانه
225
برآورد گشتاوري تعديل يافته
226
برآورد ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از حجم تردد مشاهده شده در كمانهاي شبكه و اطلاعات اقتصادي - اجتماعي منطقه مورد مطالعه ﴿مطالعه موردي منطقه اصفهان ﴾
227
برآورد مارك آپ و بازدهي نسبت به مقياس در صنايع كارخانه اي ايران رهيافت ساختاري
228
برآورد مارك آپ و بازدهي نسبت به مقياس صنايع كارخانه اي ايران رهيافت باقيمانده سولو
229
برآورد مارك آپ وبازدهي نسبت به مقياس درصنايع مواد غذايي وآشاميدني ايران : رهيافت سازمان صنعتي تجربي جديد
230
برآورد ماكسيمم درست نمايي براي توزيع چوله بريده چند متغيره
231
برآورد ماليات بر ارزش افزوده بنزين در ايران براي سال 1400
232
برآورد ماليات بر ارزش افزوده بنزين در ايران براي سال 1400
233
برآورد متغيرهاي اقليمي دما و بارش با استفاده از اقليم شناسي درختي گونه بلوط ايراني (مطالعه موردي جنگل هاي منطقه دنا)
234
برآورد متوسطه وقفه در دريافتي هاي دولت و تاثير آن بر كسري بودجه و تورم در ايران
235
برآورد مدل اعتبارسنجي با استفاده از توزيعهاي چند متغيره با توزيعهاي حاشيه اي وابسته
236
برآورد مدل تأخير تقاطعات چراغدار
237
برآورد مدل رگرسيون ساده خطي براي متغيرهاي تصادفي فازي
238
برآورد مدل رگرسيون ناپارامتري داده هاي پانل با اثرات ثابت
239
برآورد مدل رياضي پتانسيل اسفري- هدايت الكتريكي بافت هاي غالب خاك منطقه اصفهان به روش كاغذ صافي
240
برآورد مدل عوامل روان شناختي(تنيدگي، شيوه هاي مقابله، سيستم هاي مغزي – رفتاري، تيپ شخصيتي سي، تيپ شخصيتي دي وكمالگرايي) مرتبط با شدت بيماري مولتيپل اسكلروزيس
241
برآورد مدول تغيير شكل پذيري ديناميكي توده سنگ با استفاده از سيستم هاي طبقه بندي و نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي
242
برآورد مرزي محدود شده در مدلهاي رگرسيون خطي
243
برآورد مساحت برگ
244
برآورد مسير بهينه و تصميم‌گيري در مورد انجام مهاجرت به‌منظور كاهش هزينه‌هاي انرژي در رايانش ابري
245
برآورد مشتقات تابع چگالي احتمال به كمك تكنيك موجك براي مشاهدات آميخته
246
برآورد مشتقات هيدروديناميكي يال محدود
247
برآورد مشخصات امواج سطحي ناشي از حركت شناور در بندرگاه
248
برآورد مشخصات بتن و بهينه سازي سطح اختلاط آن مبتني بر استفاد از شبكه هاي عصبي
249
برآورد مشخصات بهينه هسته فولادي تسليم شونده در مهاربندهاي كمانش ناپذير و تعيين پارامترهاي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي مسلح به اين اعضا
250
برآورد مشخصات شناوري و استحكام مكانيكي يك شناور كامپوزيتي با استفاده از نرم افزارهاي موجود
251
برآورد مصرف تي شرت در شهر تهران و رفتار خريد مصرف كنندگان جوان
252
برآورد معادلات مربوط به منحني مشخصه خاكهاي ماهيدشت با استفاده ازخصوصيات زوديافت خاك
253
برآورد مفصل گرافيكي تابع بقاي كناري در حضور ‎‏نشانگر سانسور گمشده تصادفي
254
برآورد مقاومت برشي، هدايت هيدروليكي اشباع و نفوذپذيري خاك با استفاده از توابع انتقالي خاك و شبكه عصبي مصنوعي
255
برآورد مقاومت جريان غيريكنواخت در رودخانه با بستر شني حالت خاص : رودخانه گاماسياب
256
برآورد مقاومت نهايي سكوهاي دريايي با استفاده از تحليل بارافزون ديناميكي تحت بارگذاري امواج
257
برآورد مقدار زمينه ژئوشيميايي مس، موليبدن و طلا در رسوبات آبراهه اي زون ماگمايي اروميه-دختر در جنوب شرق ايران
258
برآورد مقدماتي قابلبت توليد زهاب اسيدي در زونهاي اصلي كانسار مس پرفيري سونگون
259
برآورد مقدماتي ميزان پاياني و روايي نشانگر بهزيستي شخصي -مقياس نارسايي هاي شناختي و نشانگر بهزيستي شخصي - مقياس بزرگسالان در كودكان عقب مانده ذهني و مادران آنها
260
برآورد مقياس مكاني تغييرات خاك با كاربست نمونه گيري آشيانه اي در ماهيدشت
261
برآورد منابع و ميزان استرس و نحوه مقابله با آن در مادران داراي دانش آموز استثنايي (عقب مانده ذهني - نابينا و ناشنوا) و عادي مقطع ابتدايي شهرستان كرج
262
برآورد منافع حاصل از ارزش هاي مصرفي مستقيم دامگاه فريدونكنار در مقايسه با ارزش زيستگاهي آن
263
برآورد منحني شكنندگي لرزه اي سازه هاي بتن مسلح داراي قاب خمشي
264
برآورد موجك آستانه اي از يك فرآيند پواسن مركب
265
برآورد موجك بهينه مجانبي توابع روند تحت وابستگي دراز مدت
266
برآورد موجك تابع چگالي احتمال با مشاهدات غير هم توزيع
267
برآورد موجكي پارامتر انباشتگي كسري متغير با زمان
268
برآورد موجكي پارامتر انباشتگي كسري متغير با زمان
269
برآورد موجكي تابع چگالي طيفي
270
برآورد موجكي تابع رگرسيون چند بعدي تحت وابستگي
271
برآورد موجكي خطي از تابع چگالي احتمال و مشتقات آن در مشاهدات آميخته با وابستگي ربعي مثبت
272
برآورد مولفه هاي واريانس و روند ژنتيكي شمار سلول هاي بدني براي گاوهاي هلشتاين ايران
273
برآورد ميانگين باقيمانده عمر
274
برآورد ميانگين حجم تيروئيد توسط سونوگرافي در افراد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي
275
برآورد ميانگين حجم تيروئيد توسط سونوگرافي در افراد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي
276
برآورد ميانگين ها در دو جامعه نرمال مستقل با محدوديت ترتيبي، تحت توابع زيان خطاي درجه دو و خطي - نمايي
277
برآورد ميزان احتمال خطر تقلّب در گزارشگري مالي از طريق تجزيه و تحليل متن و تطبيق انگيزه هاي آن با الگوي نظريه چشم انداز تجمعي
278
برآورد ميزان تاثير محلول هاي اسيدي بر پارامترهاي مكانيكي سنگ بكر
279
برآورد ميزان تصاعد گازهاي گلخانه اي و آلاينده هاي هوا ناشي از سوزاندن بقاياي گندم در شهرستان سرپل ذهاب با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 8
280
برآورد ميزان دانش محيط زيستي دانش آموزان، والدين و مربيان مدارس راهنمايي در شهر اصفهان
281
برآورد ميزان رسوب در رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
282
برآورد ميزان مصرف انرژي در مجتمع هاي مسكوني داراي سيستم هاي نوين بكارگيري مصالح نوين تغيير فازدهنده در انتقال و ذخيره انرژي در ديوارها
283
برآورد ميزان مناسب عوارض بركربن جهت گسترش فضاي سبز (موردمطالعه:مصرف سوختهاي فسيلي در شهر اصفهان)
284
برآورد مينيماكس پارامتر محدود شده ي توزيع هاي گسسته تحت تابع زيان مربع خطا و لاينكس
285
برآورد مينيماكس و پذيرفتني براي ميانگين توزيع نرمال چندمتغيره تحت برخي از تابع هاي زيان
286
برآورد ناپارامتري استوار رگرسيون فضايي
287
برآورد ناپارامتري برخي از اندازه هاي آنتروپي باداده هاي سانسوريده
288
برآورد ناپارامتري تابع چگالي دوبعدي پيوسته - گسسته با تكنيك موجك با كاربردي بر ريسك هاي رقابتي
289
برآورد ناپارامتريك تابع توليد صنعت فولاد ايران مبتني برتأثير شوك هاي بهره وري
290
برآورد ناحيه كوچك آستانه فقر
291
برآورد ناحيه كوچك با استفاده از مدل هاي چند سطحي
292
برآورد ناحيه كوچك با استفاده از مدل هاي خطي و خطي تعميم يافته با اثر هاي آميخته
293
برآورد نخستين مقدار ويژه در خمينه هاي ريماني كامل و نافشرده
294
برآورد نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
295
برآورد نرخ بازدهي فعاليت هاي زير بخش شيلات استان همدان .
296
برآورد نرخ بهينه تورم براي اقتصاد ايران با استفاده از كاليبراسيون مدل سيدراسكي
297
برآورد نرخ فرسايش بادي با استفاده از تكنيك سزيم- 137 در منطقه شرق اصفهان
298
برآورد نرخ مصرف ديسك كاتر دستگاه TBM در سنگ هاي سخت ( مطالعه موردي : تونل انتقال آب كرمان)
299
برآورد نسبت پواسون با استفاده از اطلاعات لرزهنگاري و پروفيل لرزهاي قائم
300
برآورد نسبت جامعه در نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
301
برآورد نفوذپذيري سنگ هاي درزه دار با استفاده از روش محيط جايگزين و مقايسه آن با روش اجزا مجزا
302
برآورد نفوذپذيري شبكه شكستگي سه بعدي با استفاده از روش محيط موثر و مقايسه آن با روش عددي المان مجزا
303
برآورد نقطه انفصال مطلوب در زنجيره تامين ناب – چابك با استفاده از تحليل پوششي داده ها - با مطالعه درصنعت خودروسازي
304
برآورد نقطه اي ضريب تعيين و مطالعه خواص بهينه آن
305
برآورد نقطه تغيير در پايش پروفايل هاي خطي تعميم يافته
306
برآورد نقطه تغيير در فرآيندهاي با كيفيت بالا با روند تغيير ايزوتونيك بالا با روند تغيير ايزوتونيك
307
برآورد نقطه تغيير در نمودارهاي كنترل انطباق پذير XBar با اندازه نمونه متغير
308
برآورد نقطه تغيير فرآيندهاي خودهمبسته با استفاده از روش بزرگترين درستنمايي
309
برآورد نقطه تغيير واريانس فرايند هاي توليد نرمال با روندهاي تغيير خطي و ايزوتونيك
310
برآورد نياز آبي برخي از گونه هاي غالب فضاي سبز شهر اصفهان با استفاده از لايسيمتر
311
برآورد نياز آبي و ضرايب گياهي برنج رقم عنبربو در شرايط ليسيمتري در گلخانه و مزرعه
312
برآورد نياز آبي وضريب گياهي نعناع فلفلي وبادرنجبويه با استفاده ازلايسيمتر زهكشدار
313
برآورد نياز آبي، ضرايب گياهي و ساير پارامترهاي گياه كاملينا و كلزا با ...
314
برآورد نيروهاي ناشي از امواج بر روي سازه هاي دريايي با استفاده از تلفيق تئوري پراش و شبكه هاي عصبي مصنوعي
315
برآورد نيروي انساني مورد نياز بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
316
برآورد نيروي انساني مورد نياز بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مطابق با ضوابط واستاندارد هاي پرسنلي بهداشت و درمان و مقايسه آن با وضع موجود سال 90
317
برآورد نيمه پارامتري اثرات ثابت مدل هاي ضريب متغير براي داده هاي پانل
318
برآورد نيمه پارامتري براي مدل سري زماني غيرخطي اتورگرسيو با خطاي مستقل
319
برآورد هزينه اجتماعي نهايي توليد برق: مطالعه موردي نيروگاه هاي حرارتي شهيد محمد منتظري و اسلام آياد اصفهان
320
برآورد هزينه پروژه نوآوري و توسعه محصول
321
برآورد هزينه پروژه هاي ساخت و ساز با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) بر مبناي فهرست بهاي ابنيه
322
برآورد هزينه تاخير قطارهاي مسافري در مسير تهران-مشهد
323
برآورد هزينه ترانزيت برق در شبكه هاي قدرت
324
برآورد هزينه سرمايه مبتني بر ريسك براي پروژه‌هاي معدني ايران
325
برآورد هزينه هاي اقتصادي انتشار گاز هاي CO2 , SO2, NOX از بخش انرژي كشور
326
برآورد هزينه هاي بيمارستاني و مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا
327
برآورد همزمان پارامترهاي پراكندگي دو جمله اي منفي
328
برآورد و آزمون فرض هم‌زمان جايگشتي در داده‌هاي بزرگ مقياس
329
برآورد و ارزيابي دز ناشي از آزمون هاي متداول CT در خردسالان و بزرگسالان و مقايسه اسكنرهاي موجود در تهران
330
برآورد و امكان سنجي استفاده از انرژي بادي در استان كرمان
331
برآورد و اندازه گيري دماي ابزار برشي در ماشينكاري سوپرآلياژها
332
برآورد و بررسي نيازهاي پانلهاي تبليغاتي
333
برآورد و بهبود شاخص هاي پايايي از طريق طرح تست عمر شتاب يافته بهينه
334
برآورد و پايش خشكسالي با استفاده از شاخص پوشش گياهي ......
335
برآورد و پايش خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخص پوشش گياهي سنجش از دوريNDVI در مقايسه با شاخص استاندارد بارش﴿ مطالعه موردي نيمه شمالي استان خوزستان﴾
336
برآورد و پيشگويي براي توزيع نمايي وارون شده ي تعميم يافته تحت سانسور فزاينده
337
برآورد و پيشگويي بيزي در برخي از مدل هاي طول عمر بر اساس سانسور نوع دوم
338
برآورد و پيشگويي در توزيع نيم نرمال
339
برآورد و تجزيه و تحليل اقتصادي و اجتماعي نرخ تصادفات برون شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و ارائه راه كار جهت كاهش نرخ تصادفات
340
برآورد و تحليل اثرات بازگشتي مستقيم ناشي از بهبود كارايي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جاده اي(مطالعه موردي استان هاي ايران)
341
برآورد و تحليل انتقال حق توسعه (TDR) در حفظ كاربري فضاي سبز شهري (مطالعه موردي منطقه 5 اصفهان)
342
برآورد و تحليل تابع هزينه آب شرب شهري در شركت آب و فاضلاب استان همدان از سال1388 تا 1397
343
برآورد و تحليل تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري در استان اصفهان
344
برآورد و تحليل ساختار اشتغال بخش غيررسمي در استان "كهگيلويه و بوير احمد"
345
برآورد و تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي سينما (موردمطالعه: شهر اصفهان)
346
برآورد و تحليل كارايي سينماهاي دولتي استان اصفهان با استفاده از روشDEA
347
برآورد و تحليلي بر وضعيت مشاغل غيررسمي در شهر دهدشت
348
برآورد و روش هاي آزمون براي تابع قابليت اعتماد توزيع نيم لوژستيك تعميم يافته
349
برآورد و مشاهده ماتريس تقاضاي سفر با استفاده از سنسورهاي ترافيكي در شبكه‌هاي با ابعاد بزرگ
350
برآورد و مقايسه ميزان تبخير و تعرق از گياه در سطح زمين و تصاوير ماهواره اي در منطقه چاه نيمه هاي سيستان
351
برآورد واريانس جامعه در نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
352
برآورد وراثت پذيري صفات ظاهري و همبستگي آنها با عملكرد كلني زنبورعسل
353
برآورد وزن متغيرها در روش-K نزديكترين همسايه (KNN) به كمك الگوريتم هاي بهينه سازي علف هاي هرز، الكترومغناطيس، كلوني مصنوعي زنبور و بهينه سازي انبوه ذرات و مقايسه ي كارايي آن ها
354
برآورد‌گر استوار دو‌مرحله‌اي در رگرسيون غيرخطي با خطاي خودهمبسته
355
برآورد... براي توزيع وايبل نمايي شده با استفاده از روش باز نمونه گيري خودگردان
356
برآوردP(X.Y)بااستفاده ازمقديرركورددربرخي از توزيع هاي يك ودوپارامتري
357
برآوردVO2max مردان از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي
358
برآورداشتغالزايي ورزش همگاني براساس دومحوربرنامه پنجم توسعه ومطالعه تطبيقي
359
برآوردبيزوبيزتجربي براساس آماره هاي ركوردبرخي توزيع هاتحت توابع زيان مربع خطا ولاينكس
360
برآوردبيزوبيزتجربي پارامتر بااستفاده از تابع زيان متعادل
361
برآوردبيزي بازگشتي در مدلهاي خطي عمومي
362
برآوردپارامترهاي ژنتيكي صفات توليدي با استفاده از ركوردهاي روزانه در گاوهاي شيري استان اصفهان
363
برآوردتابع توليد انجيرسياه (مطالعه موردي شهرستان پلدختر)
364
برآوردتابعي ازپارامترمجهول مدل براساس مقاديرركوردوپيش بيني مقاديرركوردهاي آينده
365
برآوردتابعي ازپارامترمجهول مدل براساس مقاديرركوردوپيش بيني مقاديرركوردهاي آينده
366
برآوردحداقل خطاي نسبي مطلق درمدل رگرسيون ضربي
367
برآوردحداكثربارش محتمل درحوضه آبريزگاماسياب
368
برآوردخطاهاي نمونه برداري براي داده مميزي (بررسي ،نقشه برداري ،بازديد)
369
برآوردگر استوار فرآيندهاي ARFIMA تحت نقاط دورافتاده جمع پذير.
370
برآوردگر باثبات شناسايي نقاط پرت فاز اول نمودارهاي كنترل كيفيت چند متغيره با استفاده از تكنيك خوشه بندي سلسله مراتبي
371
برآوردگر بيز خطى براى خانواده نمايى دوپارامترى تحت سانسور نوع II
372
برآوردگر بيزي پارامتر شكل تابع توزيع نمايي تعميم يافته تحت توابع زيان متفاوت
373
برآوردگر بيزي پارامتري شكل تابع توزيع نمايي تعميم يافته تحت توابع زبان متفاوت
374
برآوردگر تاوانيده كارا براي مدل هاي رگرسيون خطي
375
برآوردگر رگرسيوني داده هاي بقا سانسور شده بر روي فواصل با مدل شكست متناسب
376
برآوردگر رگرسيوني عام و كاربرد آن در بررسي هزينه خانوار
377
برآوردگر موجكي نرمال مجانبي در مدل رگرسيون واريانس ناهمسان تحت خطاهاي a - آميخته
378
برآوردگر مينيمم فاصله براي مولفه ي شاخص توزيع ها ي پايدار
379
برآوردگر نسبتي ‏ميانگين جامعه در نمونه‌گيري مجموعه‌ي رتبه‌دار ‎‎‎
380
برآوردگرانقباضي براي اختلاف دوپارامتر ضمانت در توزيع نمايي
381
برآوردگرانقباضي براي اختلاف دوپارامترضمانت درتوزيع نمايي
382
برآوردگرهاي استوار براي مدل خطي تعميم يافته
383
برآوردگرهاي استوار براي مدل داده هاي پانلي با اثرات ثابت
384
برآوردگرهاي انقباضي تعميم يافته
385
برآوردگرهاي بيزي مقيد
386
برآوردگرهاي حداقل قدر مطلق خطا در مدل Chirp سيگنال تك بعدي
387
برآوردگرهاي رگرسيون ستيغي بيز تجربي تحت هم خطي چندگانه
388
برآوردگرهاي مجاز عام
389
برآوردگرهاي مينيمم فاصله تعميم يافته در رگرسيون خطي با خطاهاي وابسته
390
برآوردگرهاي‌ ناپارامتري آنتروپي بر مبناي رگرسيون خطي ساده
391
برآوردنيازآبي ذرت و جو تحت تاثيرتغيير اقليم
392
برآوردنيازآبي وضرايب گياهي (Kc) گياه گشنيزدرمناطق نيمه خشك
393
برآوردهاي استوار براي مدل هاي خودبرگشت در قلمروهاي زمان و فركانس
394
برآوردهاي استوار تابع چگالي طيفي
395
برآوردهاي بيز براي توزيع لوماكس تحت داده هاي سانسور نوع دوم
396
برآوردهاي بيزي تحت سانسورهاي فزاينده نوع دوم براي مدل و ايبل , bayesian estimation for the exponentiated weibull model under type II progressive censoring
397
برآوردهاي پيش آزمون و انقباضي براي پارامترهاي توزيع نمايي بر اساس مقادير ركورد
398
برآوردهاي تابع چگالي با استفاده از روشهاي دورنيابي
399
برآوردي از اثربخشي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ( با تاكيد بر امنيت اخلاقي) از ديدگاه زنان جوان ساكن شهر اصفهان
400
برآوردي از ظرفيت و تلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منتخب عضو كنفرانس اسلامي﴿ 2005-1999 ﴾
401
برآوردي استوار براي سري زماني اتور گرسيو دوره اي
402
برآورديابي براي تابع توزيع
403
برآورديابي پارامتر هادرمدل رگرسيون خطي تحت تابع زيان لينكس
404
برآورديابي در توزيع پارتو
405
برآورديابي در فرايندهاي پواسون كسري
406
برآورديابي ناپارامتري ميانه نا اريب چندكها
407
برآورديابي و انتخاب مدل در مدل هاي غير اشياني بر اساس تفاضل مخاطره هاي كولبك -ليب لر تحت داده هاي سانسوريده
408
برآورديابي و پيش بيني سري هاي زماني با به كارگيري اسپلاين ها
409
برادي آريتمي و كارآيي پيس ميكر در بيمارستان حشمت رشت در سال 73
410
برازش سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي F2-F2 با سطح نظري QCISD(T)/aug-cc-pVTZ و محاسبه ي ترازهاي چرخشي مولكول F2
411
برازش سطح انرژي پتانسيل بين‌مولكولي CO-O2 با سطح نظري QCISD(T)/aug-cc-pVTZ و محاسبه‌ ي ترازهاي چرخشي مولكول هاي CO و O2
412
برازش مدل اتورگرسيو صحيحمقدار با واريانس شرطي ناپايدار با استفاده از وابستگي باقيماندهها
413
برازش مدل فرايند نقطه اي با استفاده از تقريب لاپلاس آشياني جمع بسته و كاربرد آن در جنگلداري
414
برازش مدل نيمه پارامتري كاكس , fitting of semi parametric cox model
415
برازش مدل هاي آميخته توسط توزيع هاي منعطف براي اثرات تصادفي از ديدگاه بيزي
416
برازش مدل هاي رگرسيوني براي داده هاي پانليبا فواصل نابرابر و اغتشاشAR(1﴿
417
برازش مدل هاي فراريت تصادفي در چارچوب بيزي
418
برازش مدل هاي منحني خصوصيت رطوبتي و حركت املاح در خاك ، تحت تاثير كود دامي
419
برازش مدل‌هاي رگرسيوني استوار توسط توزيع‌هاي آميخته
420
برازش مدل‌هاي رگرسيوني توبيت
421
برازش مدل‌هاي رگرسيوني توسط برخي توزيع‌هاي چندمتغيره چندمدي
422
برازش مدل‌هاي غيرخطي با اثرات آميخته توسط توزيع‌هاي بيضوي چندمتغيره
423
برازش منحني با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيك همكار
424
برازشي بيزي مدلهاي خطي تعميم يافته دو مرحله اي با استفاده از الگوريتم نمونه گيري مهم
425
برازندگي مدل علي رشد شغلي براساس كيفيت ارتباط با همسالان و كيفيت رابطه والد فرزندي با ميانجيگري مهارت- هاي اجتماعي
426
برازندگي مدل علي رغبت به ازدواج براساس احساس تنهايي، بدرفتاري روانشناختي و مشكلات بينفردي با ميانجيگري سبكهاي عشق ورزي در دانشجويان دختر
427
براعت استهلال و كاربرد آن در منظومه ها و متون ادب فارسي از دوره ي رودكي تا آخر قرن هفتم هجري
428
براندازي نظام در فضاي سايبري
429
برانكارد حمل مصدومين فوتبال در زمين چمن
430
برانگيزش و گسست انتخابي گونه هاي مولكول SF6 با ليزر گاز كربنيك پالسي چندخط
431
براورد انقباضي پارامتر مقياس توزيع نمايي تحت تابع زيان لاينكس
432
براورد بازه اي پارامتري
433
براورد بيز، بيز مورد انتظار و بيز سلسله مراتبي پارامتر سيستم قابليت اعتماد تحت زيان هاي نامتقارن
434
براورد پارامترهاي توزيع طول اريب لوماكس وزني
435
براورد تابع تقاضاي نيروي كار در كارگاه هاي بزرگ صنعتي ايران
436
براورد تابع توزيع تجمعي جامعه با استفاده از نمونه‌گيري مجموعه رتبه‌دار
437
براورد تابع چگالي خانواده ي توزيع هاي بيرنباوم- ساندرز تعميم يافته به روش هسته و كاربرد ان در داده هاي مالي
438
براورد تاثير كسري بودجه بر تورم طبق ديدگاه پول گرايان در ايران
439
براورد تبخير از سطح آزاد آب در مناطق فاقد داده هاي باد
440
براورد تراوايي با استفاده از نمودار هاي پتروفيزيكي در چاه نفت جنوب ايران
441
براورد دقيق ماكسيمم درست نمايي مدل هاي سري زماني دوره اي نامانا
442
براورد دوز ناشي از تابش هاي كيهاني بر حسب ارتفاع در شهرستان هاي نيمه شمالي غربي ومركز ي
443
براورد روابط تابعي در بهبود تابع كيفي با شرايط عدم قطبيت
444
براورد ظرفيت مالياتي استان آذربايجان غربي
445
براورد فشار سينه كار در حفاري مكانيزه تونل هاي شهري با روش هاي تحليلي، تجربي و عددي
446
براورد كارايي تكنيكي صنعت سيمان ايران به روش DEA
447
براورد مجانبي كوتاه ترين مسير در شبكه هاي تصادفي
448
براورد مدل سري ‌زماني برداري به روش نيمه‌پارامتري و كاربردهاي آن
449
براورد نيروي وارد بر كوله هاي پل از طرف جريان به كمك مدل آزمايشگاهي
450
براوردگردهاي بيزومينيماكس پارامتر مقياس توزيع رايلي
451
براوردگرهاي نقطه اي براساس متغيرهاي تصادفي فازي
452
براورده تقاضاي برق خانگي در شهرستان گنبد كاووس طي دوره (87ـ1368)
453
براوردهاي بيز تجربي براي مجموعه دادههاي مقياس بزرگ
454
براوردهاي بيزي توزيع ليندلي موزون
455
براي مدل هاي رگرسيوني كمترين توان هاي دوم جزيي
456
براي مكانيزه كردن كار كتابخانه
457
بربسي عددي رفتار جريان در يك لخته گيرانگشتي
458
برپا سازي سرور شبكه هاي لينوكس بر پايه دبيان
459
برپائي ليزر بخار كلريد مس و دمش محلول زينه اي توسط آن
460
برپائي ليزررزينه اي تقويت شده بادمش ليزر نئوديميوم_ياك
461
برپائي و استقرار سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد ايران - ايزو 9002 در شركت آرمين ماكارون
462
برپاسازي مجموعه تهيه تصوير سي-اسكن و استفاده از دستگاه سي-اسكن براي مشاهده عيوب داخلي
463
برپايي ISP آزمايشگاه سيستم عامل بر پايه LINUX و مقاوم سازي در برابر نفوذپذيري
464
برپايي بيمارستان صحرايي در چند دقيقه
465
برپايي بيناب‌نمايي فروشكست القايي ليزري به‌منظور شناسايي آلياژهاي مختلف تيتانيوم و اينكونل
466
برپايي حسگر شيميايي بر اساس بازتاب سنجي نوري در حوزه ي زمان
467
برپايي دستگاه تمام نگاري و بكارگيري آن در مطالعه رشد نمونه هاي گياهي
468
برپايي زير ساخت ارتباطي در سطح enterprise [اينترپرايس] با استفاده از نرم افزار مايكروسافت لينك سرور 2010
469
برپايي سامانه ي آشكارسازي بر اساس روش نوفه زدايي مستقل از فاز در ناحيه ي بينابي فروسرخ
470
برپايي ليزر جابه جايي رامان بادمش ليزر نئودميوم - ياك
471
برپايي يك حسگر تار نوري با به كارگيري تداخل سنج فابري-پرو
472
برتراندراسل
473
برتري آلياژهاي حافظه دار در استهلاك ارتعاشات
474
برتري‌ها و محدوديت‌هاي روش تحليل مجموعه مقادير تكين در پيش‌بيني سري‌هاي زماني
475
برج پيشرفته هانوي با تعداد دلخواه ستون
476
برج تجارت جهاني تهران با هدف تلفيق فرم معماري و سازه با رويكرد معماري بيونيك
477
برج خنك كن خشك نوع هلر
478
برج خنك كن خشك ﴿نوع هلر﴾محاسبات حرارتي آئرو ديناميكي يك نيروگاه به قدرت 250 مكاوات
479
برج خنك كننده نيروگاه حرارتي
480
برج خنك كننده نيروگاه حرارتي
481
برج مسكوني
482
برج مسكوني ﴿ طبيعت گرا ﴾
483
برج مسكوني با رويكرد اجتماعي مكاني
484
برج مسكوني پايدار ﴿ اقليم شيراز ﴾
485
برج هاي خنك كننده
486
برج هاي خنك كننده (Cooling Tower)
487
برجام و فرايندهاي امنيتي زدايي در مناسبات ميان ايران و اتحاديه اروپا
488
برجسته كاري در هنر قلمزني معاصر
489
برجسته كاري درهنر قلمزني معاصر
490
برجسته نگاري
491
برجهاي خنك كن
492
برچسب زني و قطعه بندي گرامري متون فارسي
493
برچسب گذاري روي عكس در محيط وب
494
برچسب گذاري مجموع شمارنده صميميگراف ها
495
برچسب گذاري معنايي جمله ها در زبان فارسي
496
برچسب گذاري نيمه خودكار مجموعه ي آموزش در دسته بندي متن
497
برخورد آگاهانه با راهبردهاي كمك حافظه اي و تاثير آن بر توانايي درك مطلب فراگيران زبان انگليسي
498
برخورد امام محمد باقر﴿ع﴾ باغلات عصر خود
499
برخورد امام محمدباقر﴿ع﴾باغلات در عصر خود
500
برخورد انبيا با مخالفان در قرآن و عهدين
501
برخورد با وضعيت نشدني براي دستگاههاي معادلات خطي
502
برخورد حماسي در آثار نقاشان مكتب قهوه خانه اي ﴿خيالي نگاري﴾ از دوره قاجار تا عصر حاضر
503
برخورد غير روايي نقاشان معاصر باجنگ 45 ص .:مصور، رنگي
504
برخورد قطرات تحت اثر نيروي شناوري در حالت سه بعدي
505
برخورد كشتي هاي تندرو فايبرگلاس
506
برخورد مقررات قانون مدني و قانون تجارت درمورد قرارداد حمل و نقل
507
برخورد ناهمدوس ميان ساليتونهاي اپتيكي روشن پوششي در مواد نور شكستي يك بعدي
508
برخورد ناهمدوس ميان ساليتونهاي اپتيكي روشن پوششي در مواد نورشكستي يك بعدي
509
برخي ارتباطات بين نظريه ارگوديك، نظريه گروه هاي لي و نظريه اعداد
510
برخي از بهبودهاي روش تكرار پيكارد براي حل معادلات ديفرانسيل غير خطي
511
برخي از پيشرفتهاي اخير در مساله نيم گروههاي ولترا
512
برخي از خواص ترابرد و مغناطيسي در دستگاههاي نانومقياس (ابررسانا و عادي)
513
برخي از خواص دستگاه هاي ابرشاره مخلوط بوزون و فرميون
514
برخي از خواص عملگرهاي بي كران با برد بسته
515
برخي از روش هاي پتروف - گالركين موضعي در حل مسائل انتشار- انتقال كسري
516
برخي از روش هاي كمي سازي تركيبي در مسائل برنامه ريزي چندهدفه
517
برخي از سرويس هاي ارزش افزوده در شبكه موبايل GSM مبتني بر GPRS و امكان سنجي پياده سازي آنها در ايران
518
برخي از كاربردهاي جبر كليفورد روي كره ها
519
برخي از كاربردهاي جديد تترافنيل پورفيرين قلع﴿IV﴾ در سنتزهاي آلي
520
برخي از كاربردهاي قاب هاي چسبان متناهي در فيزيك كوانتوم
521
برخي از كاربردهاي ميكروسكوپ پروتوني در بيولوژي
522
برخي از گروههاي ساده با گراف اول يكسان
523
برخي از ويژگيهاي ابر شاره فرمي (اسپين- يك) : كاربرد در فليتيم شش (6LI) قطبيده اسپيني
524
برخي از ويژگيهاي عملگرهاي تركيبي روي فضاي دير يكله
525
برخي از ويژگيهاي عملگرهاي تركيبي روي فضاي ديريكله
526
برخي الگوريتم هاي هوشمند براي مسيريابي ربات
527
برخي پارامتر هاي غالب براي گراف‌ هاي كيلي خاص
528
‏برخي توزيع‌هاي پيشين براي توزيع وايبل معكوس
529
برخي جنبه هاي نظريه كلي درام
530
برخي جنبه هاي نظريه كلي درام
531
برخي جنبه‌هاي استنباطي مدل‌هاي خطر معكوس و متناسب
532
برخي جنبههاي اكولوژي شيميايي پروانه برگخوار كدوئيانDiaphania indica (Lepidoptera: Pyralidae) (شناسايي و ارزيابي فرومون جنسي و تركيبات فرار چهار گياه ميزبان
533
برخي خاصيت هاي خود ريختي هاي خود مركزي يك گروه , some properties of autocentral automorphisms of a group
534
برخي خواص - g قاب هادر هيلبرت - c* مدول
535
برخي خواص انعكاسي، فردهولم و برد عددي عملگرها
536
برخي خواص ترابري و مغناطيسي سيستم هاي فرمي فاز A! ابر شاره هليوم سه و ابر رساناي FFLO
537
برخي خواص ساختاري توزيع هاي سري تواني تعميم يافته و موضوعات وابسته
538
برخي خواص عملگردهاي ابردوري
539
برخي خواص عملگرهاي تركيبي بر فضاهاي خاصي از توابع
540
برخي خواص گراف كيلي از حلقه جابه جايي
541
برخي خواص گراف هاي دوكيلي
542
برخي رمزنگاري هاي تصويري بر مبناي نظريه گراف
543
برخي روش هاي لونبرگ -ماركوات اصلاح شده براي حل معادلات - غيرخطي
544
برخي روش‌هاي تكراري براي حل معادلات عملگري روي فضاي هيلبرت با استفاده از قاب‌هاي تعميم يافته
545
برخي روشهاي عددي در حل مسايل سهموي حاصل از مدلهاي قيمت گذاري اختيار معامله
546
برخي روشهاي نيمه تحليلي و عددي براي حل مسائل استفلن
547
برخي شرايط تركيباتي انگل برگروهها
548
برخي شرايط تركيباتي روي گروه ها
549
برخي شرايط معادل محك ابردوري براي يك چند تايي از عملگرها
550
برخي عملگرهاي ضربي بر فضاهاي دي برنجز
551
برخي عوامل مرتبط با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 1393
552
برخي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران زن دوره راهنمايي شهرستان شاهرود
553
برخي فرايندهاي تصادفي تعميم‌يافته براي تحليل داده‌هاي شمارشي
554
برخي فضاهاي تابعكهاي خطي روي جبرهاي ( AP( G در گروههاي موضعآ فشرده G
555
برخي قضاياي نقطه ثابت براي زير مجموعه هاي s- محدب در فضاهاي p- نرم دار
556
برخي قضاياي نقطه ثابت براي زير مجموعه هاي s- محدب در قضاهاي p- نرم دار
557
برخي قضاياي نقطه ثابت براي نگاشت هاي انقباضي ضعيف تعميم يافته با اشتفاده از توابع كنترل
558
برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي ٢-متريك مرتب جزئي
559
برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي خاص و كاربردها
560
برخي قضاياي نقطه ثابت سه تايي و نقطه اي برخورد سه تايي در فاضاها نرمدار فازي
561
برخي قضاياي نقطه ثابت مشترك براي نگاشت هاي انقباضي تعميم يافته
562
برخي كاربردهاي ليزر در پزشكي - چشم پزشكي - دندان پزشكي - جراحي گوش
563
برخي كاربردهاي ليزر در پزشكي ( آنژيو پلاستي ، اورولوژي ، اوتوپدي ، طب سوزني )
564
برخي كاربردهاي معادلات ديفرانسيل
565
برخي كران هاي بالا و پايين براي گستردگي لاپلاسين گرا فها
566
برخي كران هاي طيفي براي عدد استقلال و عدد رنگي گرا فها
567
برخي گران هاي جديد بر روي خانواده هاي عاري از پوشش
568
برخي مدل هاي گسترش يافته از توزيع وايبل
569
برخي مسائل بهينه سازي در مكانيك جامدات از ديدگاه تجديد آرايش
570
برخي مشخص سازي ها از خود ريختي ها B)x( و C)X( , some characterization of the automorphisms of B)X(and C)X(
571
برخي نتايج بر روي-C مدول هاي باناخ
572
برخي نتايج بهينه سازي صف با استفاده از نظريه كنترل بهينه و كاربرد آن در شبكه هاي كامپيوتري
573
برخي نتايج در رابطه با عملگرهاي تركيبي وزندار فشرده
574
برخي نتايج در كوهمولوژي هاشيلد از جبرهاي گروهي
575
برخي نتايج در مورد پوچسازهاي كوهمولوژي موضعي مدول ها
576
برخي نتايج در مورد عملگرهاي ابردوري
577
برخي نتايج درg- قاب¬هاي بسلي براساس عملگرهاي هيلبرت _ اشميت
578
برخي نتايج روي Bcc - جبرهاي ضعيف جامد
579
برخي نتايج روي عملگرهاي محدود
580
برخي نتايج روي مدول هاي w– مكمل
581
برخي نتايج روي مدول¬هاي w– مكمل
582
برخي نگاشت ها و اتوماتاي سلولي آشوبي، خاصيت ها و كاربردها در رمز نگاري
583
برخي ويژگي هاي بسته روي گروه هاي توپولوژيك تعميم يافته
584
برد آموزشي PCI
585
برد اشتقاق روي جبرهاي ژوردان - باتاخ
586
برد پايانه مجتمع صوت - داده ISDN
587
برد پايدار حلقه ها، حذف، جايگزيني و تبادل در مدول ها
588
برد تغذيه و برد مبرد در الياژ برنز
589
برد حس كننده هوشمند
590
برد عددي تعميم يافته رتبه بالاي ماتريس ها
591
برد عددي تعميم يافته عملگرهاي درجه دوم
592
برد عددي توام رتبه بالاي تعميم يافته
593
برد عددي رتبه بالاي ماتريس هاي مربعي ،مسائل تراكم و خواص هندسي آن ها
594
برد عددي عملگرهاي مثبت روي مشبكه هاي باناخ
595
برد عددي عملگرهاي مثبت روي مشبكه هاي هيلبرت
596
برد عددي ماتريس هاي نامنفي
597
برد عددي و تعميم آن , The numerical range and its generalization
598
برد ليزر در اتمسفر
599
بردار تصادفي زمان جابجاپذير و كاربردهاي آن
600
بردار ويژه هاي متناظر با دومين مقدار ويژه ماتريس گوگل و رابطه اشبا لينك اسپمينگ
601
بردارهاي دوري عملگرهاي انتقال روي فضاهاي باناخ خاص
602
بردارهاي دوري مشترك براي الحاق عملگرهاي ضربي
603
بردارهاي دوري و ابردوري
604
بردارهاي دوري و ابردوري
605
بردارهاي طرح دار ميرشكاري سليماني
606
بردارهاي فروبنيوس و سري هيلبرت وابسته به نيم‍‌گروه‌هاي چسبيده
607
بردارهاي ماكسيمال در فضاي هيلبرت و در هم تنيدگي كوانتومي
608
بردارهاي هيچ جا صفر در نگاشت هاي خطي
609
بردارهاي ويژه
610
برداشت آزاد از عناصر گياهي سفالينه هاي سلطان آباد ﴿سده هاي هفتم و هشتم هجري﴾ در سراميك معاصر
611
برداشت اطلاعات خام و تعبير و تفسير گراني سنجي منطقه اكتشافي مرودشت
612
برداشت انرژي ارتعاشي به كمك نانو ساختار ها با استفاده از تئوري هاي غير كلاسيك
613
برداشت انرژي ارتعاشي محيط توسط مواد پيزوالكتريك و مكنتواستريكتيو به روش انرژي كرنشي
614
برداشت انرژي از ارتعاشات
615
برداشت انرژي از ارتعاشات پل تحت عبور جرم
616
برداشت انرژي از ارتعاشات غيرخطي سازه L شكل به كمك وصله هاي پيزوالكتريك
617
برداشت انرژي از ارتعاشات ورق دوپايداره با لايه هاي پيزوالكتريك تحت نيروي غيرخطي آهنربا
618
برداشت انرژي از تايپ كردن
619
برداشت انرژي از صوت در كريستال‌‌هاي صوتي با آخال توسط لايه‌هاي پيزوالكتريك
620
برداشت انرژي از يك تير دوگانه گيردار داراي رزونانس داخلي
621
برداشت انرژي الكترومغناطيسي با استفاده از سلول هاي متامتريالي
622
برداشت انرژي الكتريكي از ارتعاشات سازه چندلايه اي پيزوالكتريك با استفاده از روش هاي تجربي و عددي
623
برداشت انرژي الكتريكي از تير با وصله ي پيزوالكتريك تحت نيروي غيرخطي مغناطيسي با درنظرگرفتن استهلاك مرتبه ي كسري
624
برداشت انرژي الكتريكي از صفحات پيزوالكتريك قرار گرفته در محفظه صوتي
625
برداشت انرژي الكتريكي از مواد آگزتيك به همراه وصله پيزوالكتريك به روش اجزا محدود
626
برداشت انرژي الكتريكي از يك سيستم مغناطيسي - پيزوالكتريك
627
برداشت انرژي به صورت هايبريدي توسط مواد مگنتواستريكتيو و پيروالكتريك
628
برداشت انرژي ناشي از ارتعاشات راه‌رفتن با استفاده از تير يك‌سرگيردار با سطوح تماس منحني
629
برداشت صحيح از پيشينه هاي معماري (آموزش دانشجويان مبتدي معماري در راستاي ارتقاي توانايي در برداشت از نمونه ها)
630
برداشت لرزه نگاري در چاه هاي نفت و گاز
631
برداشت مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان شهريار از مديريت و رهبري آموزشي
632
برداشت ميداني تجهيزات و علائم ايمني ترافيك با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند
633
برداشت هاي فلسفي علامه طباطبائي از قرآن در تفسير الميزان
634
برداشت هاي مديريتي از آيات و روايات
635
برداشت هايبريدي انرژي از مواد پيروالكتريك و مگنتو كالريك بر اساس سيكل هاي ترموديناميكي
636
برداشت هيبريدي انرزي ارتعاشي محيط توسط موادپيزوالكتريك ومگنتواستركتيو
637
برداشت هيبريدي انرژي ارتعاشي محيط توسط مواد پيزوالكتريك ومگنتو استريكتيو به روش پالس سوييچينگ
638
برداشت هيبريدي انرژي محيط توسط مواد پيزوالكتريك
639
برداشت و حذف نيتروژن و فسفر از پساب شهري توسط ريز جلبك .
640
برداشتهاي تصويري دوزخ در ايران ﴿از قرن 7 تا اواخر قرن 11 هجري قمري﴾
641
برداشتهاي ذهني
642
بردعددي وتعميم آن
643
بردگرافيك رنگي
644
برده داري مدرن در فقه و حقوق كيفري
645
بردهاي شبكه در رمزنگاري
646
برر بررسي نحوه گذراندن اوقات فراقت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز تهران با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي
647
برر سي تغي ير رنگ برگ گياه پونه در اثر جذب فلزات سنگين (سرب، كادميوم و نيكل) با استفاده از پردازش تصوير به كمك تلفن همراه هوشمند
648
برربررسي تئوري تأثير غيرهمگني ناشي از پمپ بر طيف بهره تقويت كننده تار نوري اربيوم آلاييده
649
برررسي اثر پروتئين هاي سطحي باكتري هاي استرپتوكوكسي بر لنفوسيت ها و بررسي بيوانفورماتيكي اپي توپ هاي T-Cell آنها
650
برررسي اثر سرعت جوشكاري به روش اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و رفتار مكانيكي فولادهاي ضد زنگ دو فازي
651
برررسي امكان پذيري كاربردفناوري اطلاعات وارتباطات (iCT)درآموزشهاي زيست محيطي ازديدگاه مالكان ومديران واحدهاي نيمه صنعتي وصنايع تبديلي وتكميلي بخش كشاورزي استانهاي كرمانشاه وايلام
652
برررسي بر هم كنش هاي مولكولي بين بايومولكول ها و غشاء هاي زيستي در مقياس نانو در محيط آبي
653
برررسي تاثير بورس تهران بر رشد اقتصادي ايران
654
برررسي تجربي انتقال حرارت جابه جايي ازرويه خارجي نيمكره توسط جت نانوسيال آب -اكسيدآلومنيوم
655
برررسي تجربي سايش ابزار در ماشينكاري به كمك آلتراسونيك
656
برررسي تطبيقي عناصر تزئيني وابسته به معماري در مدارس صفوي بازار بزرگ اصفهان
657
برررسي توانايي قدرت مهروموم كنندگي MTA و سراميك سرد
658
برررسي جايگاه تصوير در صفحه آرايي مطبوعات
659
برررسي خلاقيت ونقش آن بر بسته بندي كودكان
660
برررسي خواص و كاربرد عملگرهاي شبه ديفرانسيل بر اساس سيمبل آنها
661
برررسي رابطه خود شناسي ورشد اجتماعي دانشجويان پيام نور رامسر.
662
برررسي رابطه ي خود پنداره با معدل تحصيلي و تعداد افراد خانواده وسن دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان جهرم
663
برررسي رفتار هسته هاي فوم الاستومري تحت ضربه سرعت پايين محلي
664
برررسي طرح هاي فرش چين و ارتباط آن با اسطوره چيني
665
برررسي عزت نفس با تكيه بر آيات قرآني و روايات
666
برررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع تحصيلي راهنمايي مدارس شهرستان علي آباد كتول
667
برررسي علل و عوامل اعتياد در جوانان و نوجوانان شهرستان دشتستان
668
برررسي عوامل موثر بر بحران هويت اجتماعي جوانان شهر گنبد كاووس
669
برررسي كاربردهاي تارهاي عنكبوت در مهندسي پزشكي
670
برّرسي موانع جريان اصلاحي عبّاس ميرزا با تكيه بر ويژگي ها و واكنش مخاطبان اصلاحات"
671
برررسي مي زان قاطعيت بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار ﴿مطالعه موردي :كليه دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ﴾
672
برررسي ميكروبيولوژيك تيوب و فيلم راديوگرافي در مراكز دولتي و خصوصي راديوگرافي دنداني شهر يزد در سال 1380
673
برررسي نفي جمله در گويش دشتستاني در چارچوب برنامه كمينه گرا
674
برررسي نقش اعتمادبه نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان تنكابن
675
برررسي نقشمايه هاي مرغي در قالي ايلات خمسه
676
برررسي نقوش اساطير آفرينش مفرغ هاي لرستان
677
برررسي و اجراي طرح شمسه هندسي در فرش
678
برررسي ومقايسه سير تحصيلي دانش آموزان ممتاز شهري و روستايي شهرستان بشرويه طي دوره ابتدايي و راهنمايي در درس علوم تجربي از سال 75تا81
679
بررس آثار ايجاد شهرك صنعتي بر توسعه مناطق روستايي مطالعه موردي: شهرك صنعتي فراهان
680
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر آلياژ نيمه ﺟﺎﻣﺪ Al-%7Si
681
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ارﺗﻌﺎش ﺑﺮروي ﺳﺎﺧﺘﺎر آلياژ نيمه جامد Al-%7Si
682
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﺎيگزﯾﻨﯽ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ﺑﺎﺗﻨﮕﺴﺘﻦ در ﻓﻮﻻد اﺑﺰار ﮐﻢ آﻟياژ 6 L
683
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ جايگزيني موليبدن با تنگستن در فولاد ابزار كم آلياژ 6 L
684
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟايگزيني موليبدن با تنگستن در فولاد ابزار كم آلياژ L6
685
بررس اثر دو طرح تراش bevel with Shoulder و shoulder بر روي Fitness Marginal در روكش هاي متال سراميك
686
بررس اثرات ورزش و تربيت بدني بر اجتماعي شدن دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران ) , a study on sport and physical education effect on students socializing)case stdy of male student in tehran university(
687
بررس اقتصادي توليد نانو ذرات آلومينيوم به روش صنعتي
688
بررس انسيدانس نارسايي پيشرفته كليه (ESRD) در استان گيلان در سالهاي 1384-1386و1385
689
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﮐﻮﺛﺮمنطقه 6)
690
بررس تاثير اينترنت (فضاي مجازي) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
691
بررس تاثير پارامترهاي شكل ريزي كوبشي بر خصوصيات يك قطعه آلومينيومي
692
بررس تاثير پيرودوكسين بر تهوع و استفراغ اوايل بارداري در يك مطب خصوصي وچهار مركز بهداشتي درماني در زمستان 1384
693
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل و اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوﻟﯿﻦ در ﮔﯿﺎه رﻣﺲ (Hammada salicornica) در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ روﯾﺸﯽ
694
بررس توزيع فراواني انواع حوادث همراه با PTSD در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي كودكان و نوجوانان بيمارستان شفا
695
بررس توزيع فراواني عوامل موثر بر نتيجه احياء در نوزادان احياء شده بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از مهر 1384 تا مهر 1386
696
بررس توليد آنزيم تايروزيناز توسط قارچ Neurospora Crassa
697
ﺑﺭﺭﺳﯽ توليد ﻧﻭﺭ ﮐﻧﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻭانتومي ﺍﺳﺗﻭﺍﻧﻪ‌ﺍي ﺳﻪ ﺗﺭﺍﺯﻩ ﻣﺩﻝ v ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻣﺵ ليزري
698
ﺑﺮرﺳﯽ جداسازي نيكل از محلول هاي آبي حاوي يون هاي نيكل ،روي ،مس و كادميم
699
بررس جريان تراكم ناپذير لزج در يك حفره دو بعدي با دو ديواره متحرك
700
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص كلوبيدي گرافيت
701
بررس رابطه هوش هيجاني با افسردگي دانشجويان پيام نور اسفراين در سال 89-90
702
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﻧﻮﻳﻦ ﮐﻼﺳه بندي خطا در خطوط انتقال
703
ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺗﺎﺷﻮ
704
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي رﺷﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
705
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ آﺳﯿﺐ دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي رﺷﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ
706
بررس ضايعات نئوپلاستيك بدخيم رحم (سرويكس ،آندومتر،ميومتر) در طي پنج ساله اخير در مركز آموزشي درماني امام حسين
707
ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮاﯾﺐ رﻓﺘﺎر ﻗﺎبﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ و مهاربندي همگرا ﻓﻮﻻدي ﺗﺤﺖ زﻣﯿﻦﻟﺮزهﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
708
بررس علتهاي تغيير الگوي مصرف مواد از كم خطر به پر خطر , an inquiry in the methods and causes of the change in the consumption pattern from low risky material to high risky material
709
بررس فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در 780 بيمار ديابتي
710
بررس كاربرد خلاقيت نظام يافته در ارتقاي كيفيت خدمات بانكداري در افزايش جذب مشتري با استفاده از الگوريتم TRIZ بانك ملت استان تهران
711
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ روش ﺷﺒيه ﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ
712
بررس مقايسه اي سبك هاي هويت دانشجويان رشته روانشناسي عمومي دانشگاه پيام نور مركز گند كاووس ورودي 1392
713
بررس ميزان احساس امنيت اجتماعي شهروندان بيرجندي و عوامل موثر بر آن در سال 91 , assessment of sense of social security and the influentiol fators on it in birjand city
714
بررس نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاري در تهران
715
بررس نوسانات سطحي آب به روش تداخل سنجي و اندازه‌گيري رطوبت نسبي
716
بررس همراهي واژينوزباكتريال با عفونت ادرار در خانم ها باردار مراجعه كننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان شهداء تجريش تهران در سالها 83- 1382
717
ﺑﺮرﺳﯽ و ارزياﺑﯽ ﻟﺮزه اي مخازن آبي شهري
718
بررس و روشهاي تحليلي و عددي در محاسبه فركانس هاي طبيعي و حالات ارتعاشي سازه ها
719
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮو دوال و ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻻﺳﺖ
720
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮو دوال و ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻻﺳﺖ
721
بررس ي اثر نوسان اقل ي م ي بر توان مح ي ط ي برا ي كشت محصولات استراتژ ي ك در استان كرمانشاه
722
بررس ي رابطه بين نگرش فلسفي دانشجويان باالگوهاي مطالعه آنان در دانشگاه پيام نور اردكان
723
بررس ي ش ي وع انگل ها ي داخل ي كرم ي دستگاه گوارش ماك ي ان بوم ي شهرستان كرمانش
724
بررس يرابطه بين سبك هاي رهبري و عدالت سازماني كارمندان و اساتيد دانشگاه پيام نور شهرستان فسا
725
بررس يعوامل اجتماعيو اقتصادي موثر بر مهاجرت جوانان از روستا به شهر
726
بررس يميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت
727
بررسب استقرار مدل TQM در كارخانه چوب وكاغذ مازندران
728
بررسب ميزان سايتو كاينها التهابي در سرم مصدومين شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل و مقايسه آنها با گروه شاهد , serum levels of inflammatory cytokines in mustard gas exposed patients comparing them with a control group
729
بررسبي و مطالعه آثار بي نظمي
730
ﺑﺮﺭﺳﯽتاثيرﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼﻓﮑﺮﯼ دﺭﺍﯾﺠﺎدﻭﺍﻓﺰﻭدﻥﺍﺭزﺵﺑﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: مورد مطالعه ﺍدﺍﺭﻩ آﻣﻮزﺵﻭﭘﺮﻭﺭﺵﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻧﺎﯾﻴﻦ
731
بررسس رابطه اضطراب و هيجان خواهي با اعتياد به تلفن همراه در دانش آموزان دختر وپسر شهرستان اهواز
732
بررسس يافته هاي لاپاراسكوپي در بيماران با شكم حاد جراحي
733
بررسس يافته هاي لاپاراسكوپي در بيماران با شكم حاد جراحي
734
بررسصي مشخصه هاي توزيع هاي نمايي دو متغيره و چند متغيره براساس نرخ شكست شرطي كاكس
735
بررسي
736
بررسي
737
بررسي - DNA 16,18 HPV در نمونه هاي اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با روش PCR درمقايسه با گروه شاهد
738
بررسي تاثير عنصر و اناديم بر روي خواص متالورژيكي و مكانيكي جوش ترميت ريل آهن
739
بررسي ﴿ سلف پرتره ﴾ خود نگاره هاي شاخص نيمه دوم قرن بيستم
740
بررسي - طراحي و ساخت هولدرهاي ماشينكاري
741
بررسي <<هنركودكان >>در رساله هاي دنشجويان دانشگاه هنردرسي سال اخير(1374-1344)
742
بررسي "بحران هويت" در دو رمان "ثريا در اغما" اثر اسماعيل فصيح و "شيكاگو" اثر علاء الاسواني
743
بررسي "حالت بحراني" و خواص در مغز انسان با استفاده از تكنيك fMRI
744
بررسي "مدل ديناميكي وقايع منقطع و انفجاري سازمان "در شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو
745
بررسي ((نقد جهل و خرافات )) در شعر مشروطه (بر اساس ديوان بهار،ايرج ميرزا،نسيم شمال،عارف قزويني)
746
بررسي (La۰/۶Ca۰/۴Ni۱-xCoxO۳ (۰≤x≤۰/۵ به عنوان ماده ي كاتدي پيل سوختي اكسيدجامد
747
بررسي (تاثير) نقش رسانه ،اينترنت وشبكه هاي بازاريابي در ميل مصرف كننده، كسب و كار و فعاليتهاي الكترونيكي
748
بررسي (ديوان محمد تقي بهار (ملك الشعرا)
749
بررسي (ساختار) ميزان توانمند سازي روان شناختي كاركنان(محتوا) پايانه نفتي شمال(نكاء)
750
بررسي (هنر كودكان ) در رساله هاي دانشجويان هنر در سي سال اخير(1374-1344)
751
بررسي . شناسايي برخي تركيبات عصاره اندام هاي هوايي لاله كوهي از روش هاي شيميايي و دستگاههاي ...
752
بررسي . مقايسه نحوه تامين روابط ميان فردي و اجتماعي سالمندان مقيم در سراهاي منتخب دولتي و غير دولتي تهران
753
بررسي ... در اينترنت و اينترانت
754
بررسي ... در سيستم هاي مخابرات نوري و امكان سنجي استفاده از آن در ايران و چگونگي آن در پروژه هاي ايران
755
بررسي ...فيلتر و كاربردهاي آن
756
ﺑﺮﺭﺳﻲ ، ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ بريكرهاي هيبريدي جريان مستقيم
757
بررسي ، ارزيابي و بهبود عملكرد الگوريتم هاي تخصيص كانال در شبكه هاي سلولي سيار
758
بررسي ، استخراج و پياده سازي مدل زبان آماري مناسب براي استفاده در بازشناسي گفتار پيوسته فارسي
759
بررسي ، امكان سنجي و طراحي اوليه استقرار نيروگاه توليد برق خورشيدي در زمين هاي كشاورزي خشك شده و كم آب
760
بررسي ، انتخاب و پياده سازي روش مناسب جهت همرديف سازي زماني و برچسب زني گفتار پيوسته فارسي
761
بررسي ، انتخاب و تدوين مدل مناسب جهت ايجاد و توسعه برند زعفران در بازار مصرفي ايران
762
بررسي ، انتخاب و مدل سازي ترافيك شبكه هاي مخابراتي مجتمع ( صوت - ديتا- تصوير) و توابع توزيع مربوط
763
بررسي ، پياده سازي و مقايسه روشهاي طبقه بندي جهت شناسايي زبان گفتاري
764
بررسي ، تحليل و تصحيح ديوان مدهوش گلپايگاني
765
بررسي ، تحليل و شناخت كليات مركز تلكس EDX-S
766
بررسي ، تحليل و طراحي و دكلهاي مخابراتي
767
بررسي ، تحليل و معرفي عناصر نوستالوژي دهه 60 در پوسترهاي ايراني و اشاعه اين سبك
768
بررسي ، تحليل و نقد مثنوي طاقديس و ميزان تاثر آن از مثنوي معنوي
769
بررسي ، حفاظت و مرمت يك شي آهني از دوره اليمايي
770
بررسي ، حفاظت و مرمت يك نمونه دورحمزه ليلامي مكشوفه از حفاريهاي هفت تپه
771
بررسي ، حفظ و مرمت يك قباله ازدواج مربوط به دوره
772
بررسي ، شناخت ، اصول عملكرد سيستم هاي مايكروويو ژروتابل تصويري ديجيتالي
773
بررسي ، شناسايي و رفع تنگناهاي موجود در بخش فرايند مجتمع توليد آلكيل بنزن خطي براي افزايش ظرفيت توليد
774
بررسي ، طبقه بندي و تحليل ساختاري تركيب نقوش به كار رفته در مفرغ هاي لرستان
775
بررسي ، طراحي ، ساخت FAST SAMPLE AND HOLD مدار نمونه بردار و نگهداري سريع (با زمان دستيابي در حدود 50 نانو ثانيه )
776
بررسي ، طراحي و امكان سنجي ساخت آينه هاي چند لايه دي الكتريك پاشنده
777
بررسي ، طراحي و ساخت رمزكننده صوتي
778
بررسي ، طرح و ساخت مدار مقسم ولتاژ در تكثيركننده هاي فوتوني (Photomultiplier)
779
بررسي ، مدل سازي و شبيه سازي سيستم Light HVDC و تعيين استراتژي كنترل مناسب براي يك سيستم نمونه
780
بررسي ، مدل سازي و شبيه سازي كامپيوتري سرعت سوزش سوختهاي جامد مركب حاوي مفتولهاي فلزي
781
بررسي ، مرمت و ساماندهي محرابهاي گچي ضلع جنوبي مسجا جامع ساوه
782
بررسي ، مرمت وساماندهي محرابهاي گچي ضلع جنوبي مسجد جامع ساوه
783
بررسي ، مطالعه و امكان سنجي پوشش دهي پودر پلي اتيلن با افزودني مذاب
784
بررسي ، مقايسه و انتخاب تبديل مناسب جهت آناليز صداي قلب در تشخيص پزشكي
785
بررسي ، مقايسه و بومي سازي استانداردهاي توصيف آسيب پذيريهاي نرم افزاري با الگوريتم AHP
786
بررسي ، مهارتهاي ارتباط و رابطه آن با رضايت زناشويي در همسران در شهر گنبد در سال تحصيلي 83 - 82
787
بررسي ، وضعيت آماري طلاق در كشور و بويژه شهرستان اسلام شهر در 4سال اخير
788
بررسي ،امكان سنجي و راندمان نهايي تزريق امتزاجي گازهاي متان ،دي اكسيد كربن و حلال در يك مخزن نفتي
789
بررسي ،پياده سازي و بهبود شرط مرزي جانب MEI در روش FDTD
790
بررسي ،تجزيه تحليل و پيشنهاد بهبود فناوري اطلاعات در زنجيره تامين ،توليد و توزيع شركت دخانيات ايران
791
بررسي ،تحليل و نقد شكوه هاي ناصر خسرو در قصايدش
792
بررسي ،تحليل و نقد محتوايي شكوه هاي انوري در ديوان اشعارش
793
بررسي ،تحليل و نقد مفهوم درد و رنج در غزليات سنايي و حافظ
794
بررسي ،تحليل ونقد مجموعه آثارمحبوبه ميرقديري و مهسامحب علي (نقش وجايگاه زن و سيماي هويت زنانه درادبيات داستاني معاصر)
795
بررسي ،طبقه بندي و تحليل عواطف در غزليات جامي(عشق،شادي،غم،اعجاب،نفرت)
796
بررسي ،طبقه بندي و تحليل محتوايي حكايات شرح التعرف لمذهب اهل التصوف
797
بررسي ،طبقه بندي و تحليل محتوايي رساله ي فريدون سپهسالار و مناقب العرفين شمس الدين احمد افلاكي
798
بررسي ،طبقه بندي و مقايسه اي "عواطف "در اشعار فريدون مشيري و فروغ فرخزاد
799
بررسي «مردم نگاري » در تصويرسازي ژاپن وتاثيرات جهاني آن (از اواخر سده 17 تا اواسط سده 19 ميلادي)
800
بررسي ÷لي مورفيسم -964A> G در ژن P28 سايتو كاين IL-27 در بيماران مبتلا به سقط هاي مكرر خود به خودي
801
بررسي ¬اثركارآفريني بر متغيرهاي كلان¬اقتصادي دركشورهاي منتخب
802
بررسي 10 ساله آسيب شناسي پمفيگوس در يزد
803
بررسي 10 ساله آسيب شناسي پمفيگوس در يزد
804
بررسي 10 ساله﴿-1392-1383﴾بررسي تغييرات زماني و مكاني ليشمانيوز جلدي در استان يزد با استفاده ازGIS
805
بررسي 10 نمونه از گونه هاي موسيقايي مذهبي و غير مذهبي موسيقي بوشهر و مقايسه آن با رديف دستگاهي موسيقي ايران
806
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
807
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
808
بررسي 100 مورد CSF در اطفال 3 ماهه تا 7 ساله كه بدليل تب و تشنج به بخش اطفال بيمارستان افشار يزد مراجعه كرده اند
809
بررسي 100 مورد بيمار با تشخيص باليني مننگوانسفاليت اوريوني كه طي سالهاي 1372-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد بستري گرديدند
810
بررسي 100 مورد بيمار با تشخيص باليني مننگوانسفاليت اوريوني كه طي سالهاي 1372-1370 در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد بستري گرديدند
811
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد، و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
812
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد، و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
813
بررسي 100 مورد تومور مغزي در بيماران مراجعه كننده به مركز سي تي اسكن امام حسين يزد،و مقايسه نتايج راديولوژي با پاتولوژي
814
بررسي 100 مورد زايمان دو قلويي در سطح زايشگاههاي شهر يزد
815
بررسي 100 مورد زايمان دوقلويي در سطح زايشگاههاي شهر يزد
816
بررسي 100 مورد زايمان دوقلويي در سطح زايشگاههاي يزد
817
بررسي 100 مورد شكستگي تنه تيبيا در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون
818
بررسي 100 مورد شكستگي تنه تيبيا در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون
819
بررسي 1000 مورد سزارين از نظر انديكاسيون عمل و عوارض ناشي از آن در بيمارستان حمايت از مادران زايشگاه رشت
820
بررسي 11 ساله علل شكايت بيماران دندانپزشكي به سازمان نظام پزشكي رشت از تار خ 1/1/76 تا 29/12/86
821
بررسي 124miR- و 9miR- به عنوان شاخص تمايز سلولهاي بنيادي خونساز(133)cd به سلول عصبي با استفاده از تكنيك size coded ligstion mediated PCR)SL-PCR(
822
بررسي 125 مورد پوليپ روده بزرگ در بيمارستان امام خميني (ره ) ساري از سال 1372 لغايت شهريور 1380
823
بررسي 140 مورد سرطان مثانه طبق نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
824
بررسي 140 مورد سرطان مثانه طبق نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
825
بررسي 2 ساله كانسر ريه بر اساس برونكوسكوپي هاي انجام شده در بيمارستان سينا همدان از سال 71-70
826
بررسي 2 ساله كانسر ريه بر اساس برونكوسكوپي هاي انجام شده در بيمارستان سينا همدان از سال 71-70
827
بررسي 20 بيمار مبتلا به تومور بيضه در بيمارستان رازي رشت از سال 66 تا اسفند 72
828
بررسي 200 مورد " AMI " از نظر عوامل خطرساز و آنزيمهاي قلب در بيمارستان دكتر حشمت رشت
829
بررسي 200 مورد ضربه حاد شكمي در مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
830
بررسي 200 مورد ضربه حاد شكمي در مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
831
بررسي 2000 مورد پاپ اسمير انجام شده در بيمارستانهاي افشار و زايشگاه بهمن يزد
832
بررسي 2000 مورد پاپ اسمير انجام شده در بيمارستانهاي افشار و زايشگاه بهمن يزد
833
بررسي 28 مورد بيمار استيل در بزرگسالي در استان يزد و مروري بر مطالعات مشابه
834
بررسي 28 مورد بيمار استيل در بزرگسالي در استان يزد و مروري بر مطالعات مشابه
835
بررسي 2802 مورد گزارشات آسيب شناسي بيماران تحت عمل جراحي تيروئيد قرار گرفته در بيمارستان شريعتي تهران در بين سالهاي 1354 لغايت 1369
836
بررسي 45 مورد نارسائي مزمن كليوي ثانويه نقص آناتوميك قابل جراحي در سال 72-70 انجمن حمايت از بيماران كليوي تهران
837
بررسي 5 ساله اخير اشكال باليني ( JARآرتريت روماتوئيد جوانان ) در مركز طبي كودكان و بيمارستان تختي تهران
838
بررسي 5 ساله اخير اشكال باليني ( JARآرتريت روماتوئيد جوانان ) در مركز طبي كودكان و بيمارستان تختي تهران
839
بررسي 5 ساله اخير بيماران CMLمراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع بيمارستاني امام خميني
840
بررسي 5 ساله اخير بيماران CMLمراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع بيمارستاني امام خميني
841
بررسي 6 ساله مسموميتهاي كودكان بستري شده در بيمارستانهاي همدان طي سالهاي 68 تا پايان 73
842
بررسي 6 ماهه GER در نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت
843
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
844
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
845
بررسي 6 ماهه آريتمي ها در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در ccuهاي استان يزد
846
بررسي 67 مورد سرطان كولوركتال در چهار مركز بيمارستاني شهر يزد
847
بررسي 67 مورد سرطان كولوركتال در چهار مركز بيمارستاني شهر يزد
848
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
849
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
850
بررسي 780 مورد بيمار ديابتي از نظر عفونت و بيماري سل بر اساس تست مانتو،راديوگرافي قفسه صدري و سابقه سل در مركز بهداشت نيكوپور يزد
851
بررسي 85 مورد لوپوس در بيماران روماتيسمي كه طي دو سال به درمانگاه تخصصي روماتولوژي اصفهان مراجعه كرده اند
852
بررسي 85 مورد لوپوس در بيماران روماتيسمي كه طي دو سال به درمانگاه تخصصي روماتولوژي اصفهان مراجعه كرده اند
853
بررسي AC يا DC بودن خط انتقال ايران به تركيه از نظر پخش بار
854
بررسي Airdrop در ارتفاعات بالا
855
بررسي AORTIC STIFFNESS در بيماران دچار ATRIAL FIBRILATION
856
بررسي AORTIC STIFFNESS در بيماران دچار ATRIAL FIBRILATION
857
بررسي Bifurcation و Chaos در مدل ربات دوپا
858
بررسي ŸŸCase-Series يك ساله بيماران مبتلا به دررفتگي مفصل شانه مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت طي سال 1392
859
بررسي CDMA در مخابرات سيار
860
بررسي CFd وآزمايشگاهي افت فشاردرميكروكانال وروش هاي كاهش آن
861
بررسي CFD وتوموگرافي (ERT)اختلاط همراه با واكنش شيميايي
862
بررسي Clutter در سيستم هاي رادار و شبيه سازي آن
863
بررسي Cpmponent نويسي در NET. و پياده سازي يك Grid Data پيشرفته
864
بررسي crush در استوانه هاي جدار نازك بروش المان محدود
865
بررسي Crush در استوانه هاي يبيبجدار نازك بروش المان محدود
866
بررسي crushاستوانه هاي جدار نازك بروش المان محدود
867
بررسي CT SCAN مغز در بيماران مراجعه كننده به مركز CT SCAN امام حسين بيمارستان شهيد رهنمون در نيمه اول سال 1375
868
بررسي Delamination Cathodic روكشهاي آلي در حضور Protection Cathodic
869
بررسي DMFT دندان هاي مولر اول دائمي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد
870
بررسي DMFT دندان هاي مولر اول دائمي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد
871
بررسي dmft/DMFT در كودكان معلول ذهني حركتي 6-12ساله تحت پوشش سازمان بهزيستي استان گيلان در سال 1381
872
بررسي ERP و سيستم هاي حامي تصميم گيري مرتبط با آن
873
بررسي ESR در بيماران شكم حاد بستري شده در بخش جراحي بيمارستان شهيد رهنمون و افشار يزد از ارديبهشت تا مهر ماه سال 1377
874
بررسي ESR در بيماريهاي بدخيم در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار در سالهاي 1374-1373
875
بررسي FETAL OUTCOMEبا توجه به وضعيت (CONTRACTION SRESS TEST)در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز مراقبتهاي پري ناتال
876
بررسي FETAL OUTCOMEبا توجه به وضعيت (CONTRACTION SRESS TEST)در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز مراقبتهاي پري ناتال
877
بررسي FEV1 در كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي سعادت نساجان يزد
878
بررسي FISTULA RECIRCULATION در بيماران تحت همو دياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز شهيد رهنمون در فروردين ماه 1381
879
بررسي G قابها همراه با عملگرهاي خطي كراندار
880
بررسي g- قابها و طيف عملگر-مقدار
881
بررسي get way, ttc&rدر ارتباطات ماهواره اي
882
بررسي GI Bleeding در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهيد رهنمون و افشار يزد در سالهاي 74-1371
883
بررسي Gray Level مواد دندانپزشكي ترميمي به دست آمده از توموگرافي كامپيوتري با پرتوي مخروطي شكل
884
بررسي HBV-DNAدر حاملين مزمن ويروس هپاتيت BباHBsAg منفي در سال 1395 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
885
بررسي HER2/neu overexpression در بيماران مبتلا به آدنو كارسينوم پروستات
886
بررسي HER2/neu overexpression در بيماران مبتلا به آدنو كارسينوم پروستات
887
بررسي HPV 16،18 - dNA در نمونه هاي اسكواموس سل كار سينوماي دهاني با روش PCR در مقايسه با گروه شاهد
888
بررسي HPV16،18-dNA در نمونه هاي اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با روش PCR در مقايسه با گروه شاهد
889
بررسي I وI*همگرايي ها در فضاي دو نرم و كاربرد آنها در جمع پذيري ايده آلي
890
بررسي IC هاي TTL و CMOS
891
بررسي IDS در شبكه هاي حسگر بي سيم
892
بررسي Infill Drilling با استفاده از روش خطوط جريان
893
بررسي Invitro دقت در دستگاه آپكس ياب الكترونيكي (MG D,V FORAMATRON) جهت تعيين طول كانال دندان در شرايط خشكي و رطوبت
894
بررسي Invitro دقت در دستگاه آپكس ياب الكترونيكي (MG D,V FORAMATRON) جهت تعيين طول كانال دندان در شرايط خشكي و رطوبت
895
بررسي IP Filtering
896
بررسي Iso 1009:0002 در ايجاد زيرساختهاي مديريت كيفيت جامع در مركز درماني سازمان تامين اجتماعي واقع در استان تهران
897
بررسي K-g قاب هاي دقيق در فضاي هيلبرت
898
بررسي Mosfeet [ماسفيت] قدرت و تحليل نكات كاربردي آن
899
بررسي m-توپولوژي روي Cm(x)
900
بررسي N2O روي سطح بلوك حسي ايجاد شده بوسيله تزريق داخل فضاي ساب آراكنوئيد ليدوكائين
901
بررسي OUT COME پارگي تروماتيك پرده تيمپان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي و مراجعين به پزشكي قانوني
902
بررسي OUT COME پارگي تروماتيك پرده تيمپان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي و مراجعين به پزشكي قانوني
903
بررسي OUT COME مبتلايان به كانسر سرويكس مراجعه كننده به بيمارستانهاي يزد طي سالهاي 1381-1388
904
بررسي OUT COME مبتلايان به كانسر سرويكس مراجعه كننده به بيمارستانهاي يزد طي سالهاي 1381-1388
905
بررسي Outcome كوتاه مدت بيماران دچار درد سينه مراجعه كننده به بيمارستان افشار كه با تشخيص درد سينه غير قلبي ترخيص شده اند
906
بررسي Outcome كوتاه مدت بيماران دچار درد سينه مراجعه كننده به بيمارستان افشار كه با تشخيص درد سينه غير قلبي ترخيص شده اند
907
بررسي P- گروه هاي پوچ توان از رده ي 2 كه هر خودريختي از مرتبه ي P كه زير گروه فراتيني را نقطه به نقطه ثابت نگه دارد داخلي است
908
بررسي -P مقدار و اصلاح آن جهت آزمون هاي آماري
909
بررسي PH بزاق غير تحريكي تجمعي بعد از مصرف نوشيدني هاي كربناته رايج در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
910
بررسي PH و ويسكوزيته بزاق تجمعي در بيماران مبتلا به ديابت
911
بررسي POLARIZATION GROSS آنتنهاي ميكرواستريپ
912
بررسي QSAR بر روي برخي آلكالوئيدهاي طبيعي دريايي به عنوان عوامل ضد سرطان در سرطان هاي خون و پوست
913
بررسي QSAR بر روي مشتقات كيواينوليزيديل در بيماي آلزايمر
914
بررسي QSAR مشتقات آميني و آميدي هتروسيكلي در درمان سرطان
915
بررسي QSPR پتانسيل اكسيداسيون دقيق 40 عدد از مشتقات هترواتم دار بنزن و بي فنيل
916
بررسي QT Interval در ناشنوايان مادرزادي مدارس استثنائي استان يزد سال 1375
917
بررسي QT interval در يكصد بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميو كارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، افشار و سيدالشهدا﴿ع﴾ يزد
918
بررسي QT INTERVAL درناشنوايان مادرزادي مدارس ناشنوايان استان اصفهان سال1375
919
بررسي QT INTERVALدر ناشنوايان مادر زادي مدارس استثنائي استان يزد سال 1375
920
بررسي Shack Index در بيماران مولتيپل تروما و ارتباط آن با Out com بيماران
921
بررسي Shack Index در بيماران مولتيپل تروما و ارتباط آن با Out com بيماران
922
بررسي Staging & grading و و جود استئاتوز در نمونه هاي بيوپسي كبد بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي طي 10 سال اخير مراجعه كرده اند
923
بررسي Staging & grading و و جود استئاتوز در نمونه هاي بيوپسي كبد بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي طي 10 سال اخير مراجعه كرده اند
924
بررسي Staging اوليه سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1380-1389
925
بررسي Staging اوليه سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1380-1389
926
بررسي voip روي شبكه وايمكس ﴿wimax﴾
927
بررسي wind shear بر ديناميك وسيله پرنده و كنترل پذيري آن
928
بررسي XML Web Service ها و پياده سازي نرم افزار تالار بورس مجازي توسط سرويس وب در NET .
929
بررسي آ زمايشگاهي اثر جريان آشفته بر آستانه حركت ذرات درشت دانه بستر
930
بررسي آ زمايشگاهي و عددي ريز شمع ها جهت پايدار سازي خاكريزهاي بلند راه آهن
931
بررسي آئروديناميكي ايرفويل داراي فن
932
بررسي آئين نامه ها و نشريات سازه هاي بنايي ايران در مقايسه با آئين نامه UBC [يو. بي. سي.]
933
بررسي آب باران در اصفهان بزرگ
934
بررسي آب چشمه هاي منطقه چالشتر بر روي شيدهاي پشمي روناس
935
بررسي آب زاينده رود در ناحيه ذوب آهن اصفهان
936
بررسي آب شستگي اطراف پايه هاي مخروطي و مركب استوانه اي-مخروطي
937
بررسي آب شستگي در اطراف اپي هاي گابيوني سركج (L شكل )
938
بررسي آب گرمكن هاي خورشيدي و طراحي بهينه ي آنها
939
بررسي آب گريزي روي سطوح فلزات فولاد، مس و آلومينيوم با ايجاد ميكرو-نانو ساختار به كمك روش اچينگ تر، جهت افزايش انتقال حرارت در چگالش
940
بررسي آب گريزي و ويژگي هاي اپتيكي نانو الياف هاي الكتروريسي شده و امكانو امكان سنجي كاربرد آن ها در پزشكي
941
بررسي آب، اقليم و ريخت شناسي حوضه زرچشمه «اسفرجان»
942
بررسي آب، اقليم و ريخت شناسي حوضه زرچشمه «اسفرجان»
943
بررسي آبده هاي مختلف و عملكرد آنها
944
بررسي آبدوستي لايه نانو الياف مخلوط پلي كاپرولاكتون - پلي اتيلن گلايكول و اثر آن بر چسبندگي و تكثير سلولهاي CHO
945
بررسي آبشارها در غني سازي اورانيوم
946
بررسي آبشويي فلزات سنگين از بتن ساخته شده با ضايعات شهري پدازش شده و باطله هاي معدن زغال سنگ در مقايسه با بتن معمولي
947
بررسي آبگركن خورشيدي
948
بررسي آبهاي آلوده به ارسنيك (آبهاي مورد استفاده در كشاورزي) بوسيله بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي
949
بررسي آبهاي آلوده به ارسنيك( آبهاي مورد استفاده در كشاورزي به وسيله بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي
950
بررسي آبهاي زيرزميني منطقه اليگودرز
951
بررسي آبهاي معدني ايران و اثرات درمان آنها
952
بررسي آبهاي مناطق مختلف در رنگرزي با روناس
953
بررسي آبياري قطره اي T-Tape و باراني از لحاظ عملكرد و كارايي مصرف آب براي دو رقم سيب زميني بورن و ساتينا تحت شرايط مختلف مصرف كود آلي
954
بررسي آپارتمانهاي كوي ونك
955
بررسي آپارتمانهاي كوي ونك . .P.s. A
956
بررسي آپانديس پرفوره در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1377
957
بررسي آپگار- اسكور وزن جنين و ميزان دفع مكونيوم در بيماراني كه از تاريخ 1/ 1/ 1373 تا 1/ 7/ 1373 بعلت زجر جنين در زايشگاه رشت سزارين شده اند
958
بررسي آت اكولوژي جمعيت هاي گياه دارويي ماميران در استان مازندران و بررسي اثرا پرتودهي گاما بر خواص بيولوژيك عصاره هيدروالكليو اسانس استخراج شده آن
959
بررسي آت اكولوژي درختچه اشك ﴿Halimodendron halodendron﴾ در برخي مناطق نيمه خشك استان اصفهان
960
بررسي آت اكولوژي گونه هاي اندميك استان ايلام
961
بررسي آتش سوزي و مدلسازي آتش در تونل شماره 20 راه آهن ناحيه هرمزگان
962
بررسي آتوماتاي يادگير و كاربردهاي آن
963
بررسي آثار آدلف آپيا
964
بررسي آثار آي وي وي با تاكيد بر محوريت هويت در تفكر پست مدرن
965
بررسي آثار آيشوپاتل
966
بررسي آثار ابزارهايICT پايش خط توليد بر شاخص OEE
967
بررسي آثار ابزارهايICT پايش خط توليد بر شاخص OEE
968
بررسي آثار اجتماعي اجراي طرح تحول نظام سلامت با تاكيد بر احساس تبعيض در جامعه
969
بررسي آثار اجتماعي ماليات وميزان آگاهي مردم نسبت به آن
970
بررسي آثار اجرا بر عملكرد پي¬هاي عميق با استفاده از دستگاه فشار همه¬جانبه مخروطي (FCV)
971
بررسي آثار اخلاقي (فردي ، اجتماعي) ياد مرگ از منظر نهج البلاغه
972
بررسي آثار اخلاقي وصيت نامه و سيره عملي شهداي استان همدان
973
بررسي آثار استحاله و تغيير فرهنگي بر روي جوانان
974
بررسي آثار استراتژي هاي مالي جهت عدم توقف شركت الماسه ساز در دوره افول چرخه عمر محصول
975
بررسي آثار استفاده از علف كش ها بر شاخص هاي توليد و دوام آنزيم اوره آز خاك
976
بررسي آثار افزايش درآمدهاي نفتي بر بخش كشاورزي : مورد بيماري هلندي در اقتصاد ايران
977
بررسي آثار افزايش درصد وصول درآمدهاي پايدار شهرداري مشهد بر توسعه پايدار شهر مشهد
978
بررسي آثار اقتصادي احداث سد رئيس علي دلواري بر كشاورزي منطقه شبانكاره در استان بوشهر
979
بررسي آثار اقتصادي امام زاده علي بن احمد ﴿ع﴾ بر توسعه صنعت گردشگري شهر فرادنبه
980
بررسي آثار اقتصادي محور ترانزيتي ايران - عراق - سوريه -عربستان
981
بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي گردشگري بر توسعه مناطق روستايي استان مازندران ﴿مطالعه موردي دهستان كسليان﴾
982
بررسي آثار اقتصادي و فرهنگي گردشگري در رودسر.
983
بررسي آثار اقتصادي و فرهنگي گردشگري در لاهيجان.
984
بررسي آثار اقتصادي وفرهنگي گردشگري درمنطقه شرق گيلان(شهرستان رودسر).
985
بررسي آثار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مراكز تفريحي و گردشگري در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : خربزه چشمه روستاي مهديرجه)
986
بررسي آثار الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
987
بررسي آثار امواج الكترومغناطيس بر روي سلولهاي استئوبلاست
988
بررسي آثار ايدرين پايپر و مارين دوماس از منظر نظريه كويير
989
بررسي آثار ايشوپاتل
990
بررسي آثار باربارا كروگر با نگاهي به جنبش هاي اجتماعي سه دهه ي آخر قرن 20
991
بررسي آثار بارباراكروكر
992
بررسي آثار بحران مالي بر سياستهاي نگهداشت وجه نقد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
993
بررسي آثار به كارگيري روش هاي تامين مالي بر نقدشوندگي بازار سرمايه ( شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران )
994
بررسي آثار بهرام بيضايي با رويكرد تاريخ گرايي نوين
995
بررسي آثار بهرام بيضايي با رويكرد تاريخ گرايي نوين
996
بررسي آثار بيولوژيكي طيف امواج الكترو مغناطيسي
997
بررسي آثار بيولوژيكي طيف امواج الكترومغناطيسي
998
بررسي آثار پرديس هاي دانشگاهي بر وضعيت مالي و عملكرد مالي دانشگاهها
999
بررسي آثار پل دريسن
1000
بررسي آثار پل دريسن " ساخت فيلم (من ) "
بازگشت