<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي آثار ساموئل بكت بر اساس نظريه كنش ارتباطي هابرماس و با تاكيد بردو اثر "در انتظار گودو" و " آخر بازي "
2
بررسي آثار سرمايه فكري و اجزاء آن بر روي مزيت رقابتي درشعب بانك تجارت شهر كرمانشاه
3
بررسي آثار سطح در گرافين
4
بررسي آثار سلطان محمد (نقاش دوره صفوي)
5
بررسي آثار سلطان محمد(نقاش دوره صفوي)
6
بررسي آثار سنتور نوازان معاصر
7
بررسي آثار سود انباشته و توزيع شده بر سود آوري آتي و بازده
8
بررسي آثار سياستهاي تثبيت و شناور ساختن نرخ برابري ريال بوسيله يك مدل ديناميك
9
بررسي آثار سينمايي هايائو ميازاكي بر اساس تئوري مولف
10
بررسي آثار شرايط اقتصادي (رونق و ركود و ركود تورمي ) بر فعاليت و سودآوري بانك پاسارگاد طي سالهاي 1386 الي 1390
11
بررسي آثار شيشه اي موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
12
بررسي آثار شيشه اي موزه اي آبگينه و سفالينه هاي ايران
13
بررسي آثار صنعت گردشگري و توسعه آن بر زمينه هاي فرهنگي-اجتماعي و اقتصادي در شهرستان رامسر.
14
بررسي آثار طلاق در بين فرزندان طلاق در دو شهر سميرم و شهرضا
15
بررسي آثار طلاق در بين فرزندان طلاق در دو شهر سميرم و شهرضا
16
بررسي آثار عجز از پرداخت دين در حقوق تجارت و مقايسه آن در حقوق مدني
17
بررسي آثار عدم تقارن اطلاعاتي و سرمايه گذاران نهادي بر مديريت سود
18
بررسي آثار عدم تقارن اطلاعاتي و سرمايه گذاران نهادي بر مديريت سود
19
بررسي آثار عكاسي ايران در دهه اخير ﴿1387 -1377﴾ با رويكرد جامعه شناختي
20
بررسي آثار عملكردي-كالبدي طرح ويژه ميدان شهداي مشهد بر محلات پيراموني آن به منظور باز طراحي ساختار محله صاحب الزمان با رويكرد محلات سنتي TND
21
بررسي آثار عيوب ساخت بر روي استحكام كمانشي بدنه تحت فشار
22
بررسي آثار غير خطي در دست سيبرنتيك تهران
23
بررسي آثار فردي و اجتماعي شكر و سپاس از ديدگاه اخلاق اسلامي "اخلاق سپاس گزاري"
24
بررسي آثار فردي و اجتماعي صله رحم با تاكيد بر آيات قران كريم و روايات معصومين ﴿ع﴾
25
بررسي آثار فردي و اجتماعي غيبت و تهمت با تاكيد بر آيات و روايات معصومين ﴿علبهم السلام﴾
26
بررسي آثار فسخ قرارداد از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
27
بررسي آثار فعاليت هاي اقتصاد سايه بر كيفيت محيط زيست در ايران
28
بررسي آثار قاچاق كالا در اقتصاد ملي
29
بررسي آثار كاتاليست پسماند RFCC بر خواص سيمان پرتلند
30
بررسي آثار كامران ديبا و نادر اردلان با تامل بر « مساله فهم اثر معماري »
31
بررسي آثار گرافيك در زمينه كار با حروف و بيان تصويري آن
32
بررسي آثار گرافيكي كه عنصر حرف در آنها غالب است
33
بررسي آثار گرمايي ليزر ديود GaAs بر پليمر بيوتيل
34
بررسي آثار ماتيس و تاثير وي از هنر شرق
35
بررسي آثار متقابل ژنوتيپ - اندوفايت بر ويژگي هاي فسكيوي بلند و لوليوم چند ساله در تنش دوگانه نور LED - خشكي
36
بررسي آثار متقابل ژنوتيپ و محيط و تجزيه پايداري عملكرد دانه در گندم نان
37
بررسي آثار متقابل ورزش و حقوق بشر
38
بررسي آثار محروميت از والدين بر روند تحصيلي دانش آموزان شهرستان سياهكل.
39
بررسي آثار محمد باقر نقاشباشي سميرمي و مرمت يكي از تابلوهاي وي
40
بررسي آثار محمدباقر نقاشباشي سميرمي و مرمت يكي از تابلوهاي وي
41
بررسي آثار محيط بر رفتار الكترونيكي مولكولي DNA (مطالعات موردي) , Effects of the environment on the electronic properties of DNA molecule
42
بررسي آثار مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي با تاكيد بر ساختار جمعيتي
43
بررسي آثار مراتب تقصير در حقوق موضوعه ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه
44
بررسي آثار مراتب تقصير در حقوق موضوعه ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه
45
بررسي آثار مرتبط با واقعه عاشورا از سال 1342 هجري شمسي تا 1368 هجري شمسي
46
بررسي آثار مطلوب و پيامدهاي نامطلوب وسايل ارتباط جمعي اينترنت ماهواره و تلويزيون بر رفتار جوانان و نوجوانان
47
بررسي آثار مفرغي به دست آمده از گورستان زاگرس سنندج بر اساس داده هاي باستان سنجي جهت شناسايي آلياژها و فنآوري ساخت
48
بررسي آثار منتجه از بارهاي ضربه اي بر روي رفتار ورق هاي تقويت شده آلومينيومي با احتساب عيوب اوليه
49
بررسي آثار موجود در موزه رضا عباسي
50
بررسي آثار ميازاكي از منظر سوررئاليسم آندره برتون
51
بررسي آثار ميدان مغناطيسي بر روي عمر ابزار، كيفيت سطح و تغييرات نيروهاي ماشينكاري
52
بررسي آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده از نظر كيفيت دراماتيك
53
بررسي آثار ميشائيل هانكه از منظر آرتو در باب تئاتر خشونت.
54
بررسي آثار ميكروسكوپيك تشعشات نوتروني بر عملكرد آشكارسازهاي سيليسيمي
55
بررسي آثار ميلتون گليزر، تاثير شيوه بيان در محتوا
56
بررسي آثار ناشي از افزايش يا كاهش نرخ سود در جذب منابع پست بانك
57
بررسي آثار ناشي از ايجاد بزرگراه ها بر ساختار اجتماعي محله هاي شهري و ارائه راهكارهاي مناسب نمونه موردي محله هاي كرمان و فدك در منطقه 8 شهرداري تهران
58
بررسي آثار ناهماهنگ فونون ها و برهمكنش الكترون- فونون در ساختارهاي نيمرسانا
59
بررسي آثار ناهنجاري هاي معنايي بر روي مدل هاي محاسباتي زبان
60
بررسي آثار نفوذ و حضور انگلستان در جنوب شرقي ايران از سلطنت ناصر الدين شاه تا تأسيس پليس جنوب ايران
61
بررسي آثار نقاشان دهه هاي 70 و 80 آلمان
62
بررسي آثار نقاشان معاصر ايران
63
بررسي آثار نقاشي مدرن ايران با تÊكيد بر آثار پيشگامان هنر نوگرا (1345-1320)
64
بررسي آثار نمايشي "توفيق الحكيم "
65
بررسي آثار نمايشي تادئوش كانتور بر اساس نظريه پست مدرنيسم با تاكيد بر نقش بازيگر
66
بررسي آثار نمايشي تادئوش كانتور بر اساس نظريه پست-مدرنيسم با تأكيد بر نقش بازيگر
67
بررسي آثار نورالدين زرين كلك (هنر هشتم)
68
بررسي آثار نورالدين زرين كلك (هنرهشتم )
69
بررسي آثار هدفمند سازي يارانه ها بر الگوي مصرف برق در خانوارهاي تبريز
70
بررسي آثار هدفمند كردن يارانه ها بر روي محصولات گلخانه اي استان البرز(اختصاصا خيار)
71
بررسي آثار هنري مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري
72
بررسي آثار هنري مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري
73
بررسي آثار و ابعاد مختلف ايجاد مترو در توسعه شهري
74
بررسي آثار و احوال نقاشان زن ايران (صفويه و قاجار)
75
بررسي آثار و انديشه هاي شيخ احمد جام
76
بررسي آثار و انديشه هاي محمدعلي اسلامي ندوشن دربارۀ شاهنامه
77
بررسي آثار و پيامد هاي جامعه شبكه اي بر روي هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
78
بررسي آثار و پيامد هاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه
79
بررسي آثار و پيامدهاي اجتماعي ازدواج مجدد در بين ساكنان روستاي قورچاي
80
بررسي آثار و پيامدهاي جامعه شبكه اي به روي هويت اجتماعي جوانان ( مطالعه موردي: جوانان شهر كرمانشاه )
81
بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه
82
بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه
83
بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاريهاي شركتهاي بيمه
84
بررسي آثار و پيامدهاي فرهنگي -اجتماعي گسترش بدحجابي در بين دختران 34-15 ساله شهرستان گنبد كاووس
85
بررسي آثار و تفكر هنرمندان هنر زميني
86
بررسي آثار و دست نوشته هاي هكتور ويلالوبوس ﴿ 1٢ اتود وي ﴾ و مقايسه آنها با نسخه هاي چاپي
87
بررسي آثار و ريشه هاي نرخ بهره با تاكيد بر نظريه بهره حياتي پل ساموئلسن در چارچوب الگوي نسل هاي تداخلي
88
بررسي آثار و زندگي سه تن از سردمداران مكتب زاگرب: دوشان ووكوتيك، واتروسلا و ميميكاو
89
بررسي آثار و زندگي سه تن از سردمداران مكتب زاگرب: دوشان ووكوتيك، واتروسلا و ميميكاو
90
بررسي آثار و زندگي سهراب سپهري شاعر بلند آوازه ايران از ديدگاه روان شناسي كمال
91
بررسي آثار و زندگي غياث الدين محمد (استادمحمدسياه قلم )
92
بررسي آثار و شيوة كار گروه "فورسد اينترتينمنت" با نگاهي به سه اجرا
93
بررسي آثار و شيوه كار گروه فورسد اينترتينمنت با نگاه به سه اجرا
94
بررسي آثار و شيوه نوازندگي استاد علي نقي خان وزيري
95
بررسي آثار و عواقب اجتماعي و اقتصادي حوادث غيرمترقبه بر ساختار جامعه روستايي ايران ( مطالعه موردي: شهرستان نائين)
96
بررسي آثار و لوازم اعتقاد به آموزه بداء
97
بررسي آثار و نشانه هاي زندكي نوين در سوره نحل
98
بررسي آثار و نقد عكاسي سال هاي 47 تا 57 ايران، منظره شهري : تجربه ي دوباره نگريستن
99
بررسي آثار و نقش زنان عكاس از ابتداي تاريخ عكاسي تا سال 1920
100
بررسي آثار وضع ماليات بر زمين: مطالعه موردي اقتصاد ايران
101
بررسي آثار يان شوانكماير
102
بررسي آثار يان شوانكماير
103
بررسي آثار يخچالي زاگرس شمالي در كواترنر پاياني ﴿با تاكيد بر كردستان﴾
104
بررسي آثار يخچالي و مرزبرف هاي دائمي دامنه هاي جنوبي الوند كوه(مطالعه موردي: دره هاي سركان و مبارك آباد)
105
بررسي آثار يخچالي و مرزبرفهاي دائمي ارتفاعات زاگرس واقع در شاهان كوه و قليان كوه
106
بررسي آثار يخچالي و مرزبرفهاي دائمي ارتفاعات زاگرس واقع در كوه كلار
107
بررسي آثار يخچالي و مرزبرفهاي دائمي ارتفاعات كركس
108
بررسي آثار يك عكاس (ريچارد اودن )
109
بررسي آثار يك نمايشنامه نويس ايراني : كار در مورد علي نصيريان
110
بررسي آثاررضاعباسي درعمارت چهل ستون
111
بررسي آثارفردي واجتماعي نمازازديد دانشجويان دختردانشگاه پيام نور
112
بررسي آثاروپيامدهاي جهاني شدن درآينده فرهنگي-سياسي اقدام باتاكيد
113
بررسي آثاريخچالي و مرزبرفهاي دائمي ارتفاعات زاگرس (مطالعه موردي ارتفاعات بل )
114
بررسي آجر در بناهاي قديم شهر دزفول
115
بررسي آجر عايق 1400
116
بررسي آجرهاي لعاب دار دوران هخامنشي
117
بررسي آجرهاي لعابدار دوران هخامنشي
118
بررسي آخال هاي غير فلزي در مراحل مختلف توليد فولاد كم كربن
119
بررسي آخال هاي فولاد S355N به روش استخراج شيميايي
120
بررسي آخال هاي موجود در فولاد گرم كار در مراحل مختلف توليد
121
بررسي آخرين استانداردها و الزامات در خصوص پايداري هيدرواستاتيكي كشتي ها و ارتباط آن ها با استحكام سازه ي كشتي
122
بررسي آخرين نظريه هاي كارگرداني پيتر بروك در راستاي اجراي متن از خاكستر به خاكستر اثر هرولد پينتر
123
بررسي آخرين نظريه هاي كارگرداني پيتربروك در راستاياجراي متن"از خاكستر به خاكستر" اثرهرولد پينتر﴿با استفاده از آخرين كتاب پيتربروك به نام: درب گشوده ﴿نظريه هايي پيرامون بازيگري و تئاتر﴾
124
بررسي آداب ،رسوم و مناسك سنتي شهر بوشهر
125
بررسي آداب و رسوم حاكم بر مردم عرب خوزستان بر اساس تحقيقي در مورد مردم منطقه حميديه در خصوص احساس ايراني بودن
126
بررسي آداب ورسوم مردم شهرستان محلات
127
بررسي آداب ورسوم ومضامين اجتماعي در اشعار نيما يوشيج وآثار ميران رستميان عمران
128
بررسي آرا كلامي و انديشه هاي سور آبادي در تفسير التفاسير
129
بررسي آرا و انديشه هاي ابوالقاسم شابي از منظر آثار او
130
بررسي آرا و نظريات منتقدين و متفكرين برجسته ﴿قرن بيستم ﴾ درباب نظريه انتقادي عكاسي
131
بررسي آراء اخلاقي جان ديويي و ملامحسن فيض كاشاني
132
بررسي آراء تربيتي پروين اعتصامي با تاكيد بر عناصر اصلي تعليم و تربيت
133
بررسي آراء تربيتي حكيم ابوالقاسم فردوسي
134
بررسي آراء تربيتي در اشعار خيام
135
بررسي آراء تربيتي در اشعار خيام
136
بررسي آراء ج.ل آستن، پي.اف استراسون و آر.جي والاس در باب مسئله آزادي اراده ودترمينيسم
137
بررسي آراء سياسي فارابي درزمينه جامعه مدني ودلالتهاي ان در تربيت مدني (شهروندي )
138
بررسي آراء شيخ روزبهان بقلي شيرازي درباره زيبايي
139
بررسي آراء عقايد وافكار فرقه اهل حق.
140
بررسي آراء علي شريعتي درباره خاستگاه و نقش اجتماعي دين در طول تاريخ و مقايسه آن با آراء دوركيم و وبر
141
بررسي آراء فينبرگ در خصوص مدرنيته بديل
142
بررسي آراء كلامي متكلمين عامه و خاصه از ولايت تكويني
143
بررسي آراء محاكم قضايي در تطبيق با نظرات شيخ طوسي و محقق حلي در باب قصاص
144
بررسي آراء مخالفان منطق ارسطو در حوزه اسلامي
145
بررسي آراء نلسون گودمن درباره هنر ﴿با تاكيد بر زبان هاي هنر﴾
146
بررسي آراء و انديشه هاي اخلاقي و تربيتي عزيزالدين نسفي با تكيه بر كتاب هاي انسان الكامل و كشف الحقايق
147
بررسي آراء و انديشه هاي شهيد سيدحسن مدرس در حوزه ي سياسي اجتماعي .
148
بررسي آراء و انديشه هاي قطب الدين محمود شيرازي 634ق/1237م- 710ق/1310م.
149
بررسي آراء و ديدگاه هاي تفسيري آيت الله معرفت
150
بررسي آراء و عقايد تربيتي در قابوسنامه گلستان
151
بررسي آراء و نظريات اخلاقي علامه طباطبايي با بر تفسير الميزان
152
بررسي آرامگاه هاي مشاهير ساخته شده توسط انجمن آثار ملي در خراسان رضوي با رويكرد حفاظت منظري (ارائه طرح حفاظت منظري آرامگاه فردوسي)
153
بررسي آراي ادبي محمد عبدالمنعم خفاجي درباره ي شاعران معاصر مصر
154
بررسي آراي تفسيري زمخشري از منظر آيت‌الله جوادي آملي در تفسير تسنيم (جزء‌هاي 2 و 1)
155
بررسي آراي فقهاي معاصر در خصوص نظريه منطقه الفراغ شهيد صدر
156
بررسي آراي مفسران پيرامون خوردني ها و آشاميدنبي ها در قرآن با تكيه بر تفاسير فقهي و علمي
157
بررسي آراي نقدي مندور
158
بررسي آرايش وندهاي اشتقاقي زبان فارسي
159
بررسي آرايه آجري موجود درابنيه تاريخي دزفول : مرمت وحفاظت آرايه خوون چيني موجود در خانه قديمي سوزنگر
160
بررسي آرايه هاي آجري موجود در ابنيه تاريخي دزفول مرمت و حفاظت آرايه خوون چيني موجود در خانه قديمي سوزنگر
161
بررسي آرايه هاي تپشي وطراحي وپياده سازي ضرب كننده سريال تپشي توسط VHDL
162
بررسي آرايه هاي تزييني ايوان زنانه امامزاده علي بن محمد باقر مشهد اردهال با تاكيد بر ديوارنگاره ضامن آهو
163
بررسي آرايه هاي تزييني كليساي شمعون غيور شيراز
164
بررسي آرايه هاي حواشي قرآن هاي دوره ي تيموري و صفوي در ايران
165
بررسي آرايه‌هاي تزئيني محراب اولجايتو و خلاقيت‌هاي بصري آن به‌منظور طراحي و ساخت آثار چوبي
166
بررسي آرتريت سپتيك در بيمارستان هفده شهريور رشت در سالهاي 1372-1370
167
بررسي آرتيفكت داپلر رنگي (Twinkling Artifact) و تبيين و مدلسازي آن در اولتراسونوگرافي و تشخيص بيماري ها
168
بررسي آرتيفكت داپلر رنگي Twinkling Artifact و تبيين و مدلسازي آن در اولتراسونوگرافي و تشخيص بيماري ها
169
بررسي آرگونوميكي وضعيت هاي انجام كار به روش owas ارزيابي صدا،روشنايي در سالن رسيدگي گروه كارخانجات ابران مرينوس قم
170
بررسي آرگونوميكي وضعيت هاي انجام كار به روش owas ارزيابي صدا،روشنايي در سالن رسيدگي گروه كارخانجات ايران مرينوس قم
171
بررسي آرم هاي تلفيقي /شمايلي برگرفته از نقوش سنتي ايران ﴿در سه دهه ي60،70و80 هجري شمسي﴾
172
بررسي آرمانشهر در تئاتر معاصر با نگاهي به آثار:هاينر مولر،تادئوش كانتورو پيتر شومان
173
بررسي آرمانشهر در تئاتر معصر با نگاهي به آثار : هاينر مولر، تادئوش كانتور و پيتر شومان
174
بررسي آرمانها و ايده آلهاي ازدواج در ميان دختران ازدواج نكرده شهر تهران
175
بررسي آزادي از ديدگاه اسلام و غرب
176
بررسي آزادي عقايد مذهبي در فقه اسلامي
177
بررسي آزادي عقايد مذهبي در فقه اسلامي
178
بررسي آزادي و تآثير آن بر جامعه ايران از ديدگاه دانشجويان دانشگاه يزد
179
بررسي آزمايش هاي آشكارسازي مستقيم ماده تاريك
180
بررسي آزمايش هاي آيروديناميكي در تونل باد
181
بررسي آزمايش هاي انجام شده بر روي كشتي بعد ساخت
182
بررسي آزمايش هاي جداشدگي در بتن خود تراكم و روش هاي نوين آن
183
بررسي آزمايشات غير مخرب روي موتور 50-CFG-GE , 300-BUS AIR
184
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﻮﺫ گاز پيل سوختي غشاء تبادل پروتون
185
بررسي آزمايشگاه تعيين پروفيل يون كلر در تراورس هاي بتني نواحي كويري ايران
186
بررسي آزمايشگاه و مدل سازي استخراج فوق بحراني اجزاءآنتي اكسيدان از گياه آلوئه ورا و بهينه سازي شرايط عملياتي با الگوريتم ژنتيك
187
بررسي آزمايشگاهي ، بهينه سازي و مدل سازي استخراج فوق بحراني هارمين ازدانه گياه اسپند با استفاده از سيال كمكي
188
بررسي آزمايشگاهي آب شستگي در پايين دست سازه ي حذف پرش هيدروليكي
189
بررسي آزمايشگاهي آب شستگي عرشه ي پل در شرايط جريان تحت فشار
190
بررسي آزمايشگاهي آبشستگي اطراف پايۀ پل استوانه اي با در نظر گرفتن اثر توأم آرايش زبريهاي مصنوعي و نصب طوق بر پايۀ پل
191
بررسي آزمايشگاهي آسفالت بازيافت شده سرد با قير امولسيوني و سرباره فولاد
192
بررسي آزمايشگاهي آسيب سازند با استفاده از سيال ميكروحبابي چندلايه
193
بررسي آزمايشگاهي اثر آب هوشمند بر توليد ماسه در مخازن ماسه سنگي
194
بررسي آزمايشگاهي اثر آلاينده ها بر مقاومت لغزندگي روسازي آسفالتي
195
بررسي آزمايشگاهي اثر آنتي باكتريال سه نوع سيلر ريشه ي دندان (MTA Fillapex, AHPLus ) بر روي باكتري انتروكوكوس فكاليس
196
بررسي آزمايشگاهي اثر آنتي باكتريال ليزر diode در پالپكتومي دندان هاي شيري
197
بررسي آزمايشگاهي اثر آنتي باكتريال ليزرEr; YAG در پالپكتومي دندان هاي قدامي شيري
198
بررسي آزمايشگاهي اثر اختلاف لزجت سيال در پديده انگشتي شدن جريان
199
بررسي آزمايشگاهي اثر اختلاف لزجت سيال در پديده انگشتي شدن جريان
200
بررسي آزمايشگاهي اثر اسيد فسفريك 37◄در پرايمر سلف اچ بر استحكام باند برشي به مينا
201
بررسي آزمايشگاهي اثر اسيد فسفريك 37◄در پرايمر سلف اچ بر استحكام باند برشي به مينا
202
بررسي آزمايشگاهي اثر افزودن كيتوزان بر خواص ضداسترپتوكوكي در رزين آكريل دستگاه هاي متحرك ارتودنسي
203
بررسي آزمايشگاهي اثر الكتروهيدروديناميك بر خشك كردن فيلم پليمري پلي (وينيل استات)
204
بررسي آزمايشگاهي اثر پارامترهاي ساخت غشا ماتريس آميخته پلي ايميد/زئوليت
205
بررسي آزمايشگاهي اثر پوزولان ها بر دوام بتن قليا فعال سرباره اي در سازه هاي هيدروليكي
206
بررسي آزمايشگاهي اثر تابش ايزر ديود 810nm بر استحكام خمشي عاج دندان
207
بررسي آزمايشگاهي اثر تابش ايزر ديود 810nm بر استحكام خمشي عاج دندان
208
بررسي آزمايشگاهي اثر ترشوندگي سنگ مخزن بر نفوذ سيال ميكروحبابي در محيط متخلخل اطراف چاه
209
بررسي آزمايشگاهي اثر ترموسايكلينگ برميزان ريزنشت مخلوط نانو ذره اكسيد مس وكامپوزيت فلو
210
بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق دوغاب پايه سيماني و شيميايي در بهبود خواص مكانيكي و هيدروليكي سازندهاي آبرفتي
211
بررسي آزمايشگاهي اثر جريان‌هاي برگشتي بر عملكرد راكتورهاي تبديل متانول به پروپيلن
212
بررسي آزمايشگاهي اثر خميرهاي tricalcium phosphateوgc tooth mousse pluse دررمينراليزاسيون ميناي دچار white spot
213
بررسي آزمايشگاهي اثر خميرهاي tricalcium phosphateوgc tooth mousse pluse دررمينراليزاسيون ميناي دچار white spot
214
بررسي آزمايشگاهي اثر دانه بندي در كاهش آب شستگي دماغه آب شكن ها
215
بررسي آزمايشگاهي اثر دما بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري
216
بررسي آزمايشگاهي اثر ذرات كنترل‌كننده هرزروي بر مقاوم‌سازي ديواره‌ي چاه
217
بررسي آزمايشگاهي اثر رزين اينفيلترنت (آيكون)، MI passte plus وليزرNd:YAG برميكرو هار دنس مينا
218
بررسي آزمايشگاهي اثر زمان استراحت بر روي مكانيسم ترميم مخلوطهاي آسفالتي
219
بررسي آزمايشگاهي اثر سرعت تزريق سيال در پديده انگشتي شدن جريان
220
بررسي آزمايشگاهي اثر شوري و حضور يون هاي مختلف بر عملكرد نانوذرات در نواحي نزديك دهانه چاه
221
بررسي آزمايشگاهي اثر ضد قارچ غلظت هاي مختلف Calcium-Enriched Mixture(CEM( Cement بر روي كانديدا آلببيكنز
222
بررسي آزمايشگاهي اثر ضد قارچي سيلر بيوسراميك ومقايسهبا سيلرهاي ZOE-based و resin-basedبرروي كانديدا آلبيكنس
223
بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي نانو زينك اكسايددر غلظت ها و اندازه هاي مختلف
224
بررسي آزمايشگاهي اثر طول و زاويه آب شكن محافظ بر آب شكستگي آب شكن
225
بررسي آزمايشگاهي اثر عوامل مختلف بر اكسايش مستقيم ميكروبي سولفيد
226
بررسي آزمايشگاهي اثر غلظت و نوع بافر بر خواص پلي (وينيل كلرايد) توليد شده به روش پليمريزاسيون تعليقي در دماي ثابت
227
بررسي آزمايشگاهي اثر قدرت گرداب آزاد بر ضريب تخليه جريان در سرريز مدور قائم با وروردي تاج دندانه اي
228
بررسي آزمايشگاهي اثر لودسايكلينگ برميزان ريزنشت مخلوط نانوذره اكسيد مس وكامپوزيت فلو
229
بررسي آزمايشگاهي اثر مواد فعال كننده سطحي بر كشش بين سطحي آب و نفت و ترشوندگي سنگ
230
بررسي آزمايشگاهي اثر ميدان الكتريكي بر شار عبوري از غشاي ميكروفيلتراسيون در امولسيون اب و نفت
231
بررسي آزمايشگاهي اثر نانوذرات بر تشكيل و پايداري فوم در فرآيند ازدياد برداشت نفت
232
بررسي آزمايشگاهي اثر نيروي محوري بر رفتار داخل صفحه ديوار مصالح بنايي سنتي تحت بارهاي جانبي رفت و برگشتي
233
بررسي آزمايشگاهي اثر هم افزايي روش هاي جايگزيني دي اكسيد كربن و تحريك گرمايي در توليد متان از مخازن طبيعي هيدرات گازي در حضور نانوذرات
234
بررسي آزمايشگاهي اثر هم‌افزايي بازدارنده‌هاي ترموديناميكي و سينتيكي در پيشگيري از تشكيل هيدرات گازي حاوي هيدروژن سولفيد
235
بررسي آزمايشگاهي اثر هيدروژن پراكسايد ۴۰٪با وبدون نانوهيدروكسي آپاتيت و نانوبيواكتيو گلاس برميزان مينراليزاسيون عاج سطحي و انسداد توبول هاي عاجي
236
بررسي آزمايشگاهي اثر هيدروژن پراكسايد۰/۴۰ پاوبدون نانوهيدروكسي آپاتيت ونانوبيواكتيوگلاس بر ميزان دمينراليزاسيون ميناو رنگ داندا
237
بررسي آزمايشگاهي اثر ولاستونيت در خواص بتن خود تراكم تازه و سخت شده
238
بررسي آزمايشگاهي اثرات پرتوهاي كيهاني بر مدارهاي مجتمع الكترونيكي
239
بررسي آزمايشگاهي اثرات تركيبات و شوري آب تزريقي بر روي بازده نفت توليدي از مخازن كربناته
240
بررسي آزمايشگاهي اثرات جنبي چند پاد آفت و عصاره گياهي ،روي بالتوري سبز
241
بررسي آزمايشگاهي اثرات جنس سطح بر ضريب انتقال حرارت جوشش محلول آب و تري¬اتيلن¬گلايكول و تحليل نتايج به وسيله الگوريتم ژنتيك
242
بررسي آزمايشگاهي اثرات خمير كازيين فسفوپپتيد كلسيم فسفات آمورف (CPP-ACP( و محلول هاي نانو هيدروكسي آپاتيت بر دوباره معدني سازي پوسيدگي اوليه مصنوعي درمينا
243
بررسي آزمايشگاهي اثرات زبري سطوح و فاصله از محل تزريق برروي ته نشيني و بخش ذرات در تونل باد
244
بررسي آزمايشگاهي اثرات سه ماده 0.05NaF mouthrinse ، GC Tooth Mousse و Plus MI Paste GC در مهار تشكيل White Spot
245
بررسي آزمايشگاهي اثرات نانوذرات مختلف بر روي آسيب سازند در فرآيند ازدياد برداشت نفت
246
بررسي آزمايشگاهي اثرافزودني خاكستربادي برعملكرد مخلوط آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي اصلاح شده پليمري
247
بررسي آزمايشگاهي اثرروش هاي آماده سازي سطح ودوسيستم باندينگ مختلف بر استحكام باند برشي ونير كامپوزيت باند شده به روكش استنلس استيل
248
بررسي آزمايشگاهي اثرروش هاي آماده سازي سطح ودوسيستم باندينگ مختلف بر استحكام باند برشي ونير كامپوزيت باند شده به روكش استنلس استيل
249
بررسي آزمايشگاهي اثرعوامل فرآيندي برخواص مورفولوژيكي ذراتpvc تهيه شده به روش پليمريزاسيون تعليقي در دماي ثابت
250
بررسي آزمايشگاهي اثركاربرد باندينگ يونيورسال در فيشورسيلانت دندان هاي مولردائمي
251
بررسي آزمايشگاهي اثرنوع سمان بر روي مقاومت به شكست فايبر پست در دتدان هاي قدامي شيري
252
بررسي آزمايشگاهي ارتباط معيار طراحي فيلتر با شاخص‌هاي فرسايش‌پذيري خاك‌ها
253
بررسي آزمايشگاهي استحكام باند برشي سمان هاي مختلف با پلي اتراتركتون
254
بررسي آزمايشگاهي استحكام باندريز كششي كامپوزيت فلو حاوي ذرات نانو اكسيد مس به مينا
255
بررسي آزمايشگاهي استحكام برش باندينگ كامپوزيت ايراني ايده آل و سوئيسي سينرژي به عاج
256
بررسي آزمايشگاهي استحكام برش باندينگ كامپوزيت ايراني ايده آل و سوئيسي سينرژي به عاج
257
بررسي آزمايشگاهي استخراج مايع- مايع تك قطره اي در نانو سيال سيليكا
258
بررسي آزمايشگاهي استفاده از ميدانهاي خارجي (ميدانهاي مغناطيسي و فرا صوت) در جهت كاهش تشكيل و رسوب مواد هيدروكربوري سنگين
259
بررسي آزمايشگاهي استفاده مجدد از محلول ليتيم برومايد آلوده شده به سديم و بازيابي يون ليتيم با روش الكترودياليز
260
بررسي آزمايشگاهي استهلاك انرژي در شيب شكن هاي تلفيقي
261
بررسي آزمايشگاهي استهلاك انرژي ناشي از صفحات مشبك
262
بررسي آزمايشگاهي افزايش ظرفيت باربري خاكريزهاي بلند راه آهن با ژئوگريد
263
بررسي آزمايشگاهي افزايش مقاومت برشي بالاست آلوده با مصالح ماسه اي با استفاده از ژئو گريد
264
بررسي آزمايشگاهي افزودن نانوپارتيكل هابه سيال حفاري و امكان تاثير گذاري آنهادركنترل شيل ها
265
بررسي آزمايشگاهي اكسايش الكتروشيميايي فنل براي تصفيه پساب
266
بررسي آزمايشگاهي امكان سنتز نانوذرات سيليس از موادبررسي آزمايشگاهي امكان سنتز نانوذرات سيليس از مواد
267
بررسي آزمايشگاهي امكان سنجي استفاده ازقيرطبيعي درگل حفاري
268
بررسي آزمايشگاهي امكان كمينه كردن ميزان هرزروي گل حفاري در سازندهاي مختلف با استفاده از نانو ذرات
269
بررسي آزمايشگاهي امكان‌سنجي فرآيند احتراق درجا بالا به پايين در يكي از مخازن جنوبي ايران
270
بررسي آزمايشگاهي امواج مافوق صوت در اختلاط در مقياس ميكرودر راكتورهاي بهم خورده مجهز به پروانه راشتن
271
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت بهبود يافته در نانوسيال آب-اكسيد آلومينيوم
272
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت جابجايي طبيعي از ميان لوله هاي هم مركز و خارج از مركز عمودي با شرط مرزي لوله خارجي عايق و لوله داخلي دما ثابت
273
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت نانو سيال آب - آلومينا در رژيم جريان آرام
274
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت نانو سيال آب- سيليكادر جكت ظرف همزن دار
275
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت نانوسيال غيرنيوتني در ميكروكانال‌ موئينه
276
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت و خواص فيزيكي مكانيكي رزين پلي استر غير اشباع حاوي ذرات فلزي اصلاح شده
277
بررسي آزمايشگاهي انتقال رسوبات درشت دانه در منطقه بالاروي امواج
278
بررسي آزمايشگاهي انتقال گرماي جوشش جرياني سيال در ميكروكانالي با سطح داخلي نانوساختار
279
بررسي آزمايشگاهي انجماد بخار هواي اشباع در جريان سكون استوانه اي
280
بررسي آزمايشگاهي انجماد بخار هواي اشباع در جريان سكون استوانه اي
281
بررسي آزمايشگاهي انجماد بخار هواي اشباع در جريان سكون استوانه اي
282
بررسي آزمايشگاهي انجماد سيال تراكم ناپذير در جريان سكون استوانه اي
283
بررسي آزمايشگاهي بازيافت نفت خام از لجن نفتي به روش استخراج با حلال
284
بررسي آزمايشگاهي برانگيخته كردن نانو ذرات مغناطيسي به منظور بهبود اختلاط و انتقال جرم
285
بررسي آزمايشگاهي بهبود انتقال حرارت در كانال هاي جريان گرم( دودكش هاي خورشيدي) با استفاده مواد تغيير فاز دهنده
286
بررسي آزمايشگاهي بهبود دوام پليمرهاي آروماتيك سولفونه به عنوان غشاهاي تبادل پروتون پيل هاي سوختي به روش عمل آوري حرارتي
287
بررسي آزمايشگاهي بهبود رفتار خستگي مخلوطهاي آسفالتي با در نظر گرفتن مكانيسم خودترميمي ترك
288
بررسي آزمايشگاهي بيماران پروسلوزي در سالهاي 1372- 1370
289
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي تاثير گذار بر رفتار خط ريلي بالاستي
290
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي ژئوتكنيكي مخلوط هاي خاك - نانو مواد با نگاهي ويژه بر خصوصيات مقاومتي و نفوذپذيري
291
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر برعملكرد يك پيل سوختي ميكروبي تك محفظه اي به منظور تصفيه پساب لبني در ساختار حلقوي
292
بررسي آزمايشگاهي پارمترهاي موثر بر ميزان سايش در آزمايش پين - ديسك
293
بررسي آزمايشگاهي پايداري الكتروكاتاليست‌هاي نانوكامپوزيتي پلاتين/نانولوله كربني چند‌ديواره براي سيستم‌هاي پيل سوختي غشا تبادل پروتون
294
بررسي آزمايشگاهي پديده جريان كوبشي (Flow Slug) در تونل هاي آب و تدوين مدل رياضي براي آن
295
بررسي آزمايشگاهي پديده فراآب در بالادست پايه هاي پل
296
بررسي آزمايشگاهي پديده‌هاي سطحي مؤثر در فرآيند تزريق آب كربناته در يكي از مخازن كربناته نفتي ايران
297
بررسي آزمايشگاهي پيل سوختي الكتروليت پليمر جامد.
298
بررسي آزمايشگاهي پيل سوختي الكل مستقيم غيرفعال
299
بررسي آزمايشگاهي تأثير اجراي پله بر پايداري ديوار حائل خاك مسلح شده با ژئوگريد
300
بررسي آزمايشگاهي تأثير استفاده از زئوليت طبيعي بر روي مقاومت برشي خاك ماسه‌اي تحت شرايط محصور نشده
301
بررسي آزمايشگاهي تأثير استفاده از ژئوپليمر به منظور تثبيت خاك هاي ماسه اي
302
بررسي آزمايشگاهي تأثير استفاده از سرباره كوره آهن‌گدازي بر روي مقاومت برشي خاك ماسه‌اي تحت شرايط محصور نشده و محصور شده
303
بررسي آزمايشگاهي تأثير افزودني بر مشخصات تازه و سخت شده ي بتن پيش آكنده بالاستي به منظور ساخت دالخط
304
بررسي آزمايشگاهي تأثير بارگذاري دوره‌اي حرارتي بر پارامترهاي ژئومكانيكي و ميزان آسيب در سنگ آهك كريستاله
305
بررسي آزمايشگاهي تأثير بارهاي قائم و جانبي بر مقاومت طولي خطوط بالاستي
306
بررسي آزمايشگاهي تأثير پارامتر كسر حجمي ذرات نانو سيال فروفلوئيد در انتقال حرارت جابجائي اجباري در لوله افقي نيمه پر از محيط متخلخل
307
بررسي آزمايشگاهي تأثير سيستم پشت بند تزريقي بر پايداري خاكريزها
308
بررسي آزمايشگاهي تأثير مانع صلب مستغرق بر عملكرد هيدروليكي موج شكن منعطف مستغرق
309
بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو رس بر خواص ژئوتكنيكي خاك هاي ماسه اي منطقه سگزي اصفهان
310
بررسي آزمايشگاهي تأثير نوع غشا بر حذف گوگرد آلي به روش الكتروشيميايي
311
بررسي آزمايشگاهي تأثير نوع مسلح كننده در رفتار داخل صفحه ديوارهاي خشتي تقويت‌شده به روش كاشت نزديك سطح
312
بررسي آزمايشگاهي تأثيرالياف هيبريدي ( ماكرو-پلي پروپيلن- مش) و الياف ماكرو بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن معمولي
313
بررسي آزمايشگاهي تاثر سوخت بيو ديزل روغن نارگيل بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل MT-4.244
314
بررسي آزمايشگاهي تاثير CEM_Cement باقيمانده روي ديواره هاي كانال ريشه گوتاپركا دردندانهاي با اپكس باز
315
بررسي آزمايشگاهي تاثير الگوي شيار بر قابليت هدايت شكاف در فرآيند لايه شكافي با اسيد
316
بررسي آزمايشگاهي تاثير الياف پلي پروپيلن) pp (در بتن سبك سازه اي حاوي ميكروسيليس و نانو سيليس
317
بررسي آزمايشگاهي تاثير انواع پوزولان بر دوام بتن خود متراكم معمولي و اليافي در برابر چرخه هاي يخ و ذوب
318
بررسي آزمايشگاهي تاثير انواع ذرات نانو بر دوام رويه هاي بتني در برابر پديده ذوب و يخبندان
319
بررسي آزمايشگاهي تاثير انواع مواد افزودني جهت كاهش نقطه ريزش فرآورده هاي سنگين نفتي ﴿ ديزل، نفت كوره﴾ توليدي پالايشگاه اصفهان
320
بررسي آزمايشگاهي تاثير برخي از نوشيدني هاي گازدار رايج در ايران بر ريزسختي دونوع كامپوزيت
321
بررسي آزمايشگاهي تاثير پسماند حاصل ازفرآيند نرم كردن آب به روش شيميايي در واحد تصفيه ي آب خام مراكز صنعتي ، بر پتانسيل تورمي خاك هاي متورم شونده
322
بررسي آزمايشگاهي تاثير پودر لاستيك بر خواص عملكردي مخلوط آسفالتي حاوي افزودني نيمه گرم
323
بررسي آزمايشگاهي تاثير پوزولان طبيعي زئوليت و مقدار حجم خمير سيمان برجمع شدگي و ديگر خصوصيات بتن خود متراكم
324
بررسي آزمايشگاهي تاثير جرم مولكولي پليمر بر گزينش پذيري وشار عبوري غشا پلي (وينيل الكل) در آبگيري از ايزوپروپانول توسط فرايند تراوش تبخيري
325
بررسي آزمايشگاهي تاثير دانه بندي بر مشخصات بتن پيش آكنده با سنگدانه بالاستي به منظور ساخت برجاي دال خط بتني راه‌آهن
326
بررسي آزمايشگاهي تاثير دانه بندي و اندازه نمونه بر خواص مكانيكي و رفتار شكست سنگ
327
بررسي آزمايشگاهي تاثير رطوبت درميكروهاردنس mta و cem cement پس از ترميم فوري وتاخيري با رزين مديفايد گلاس آينومر در دندان هاي مولرشيري پالپوتومي شده
328
بررسي آزمايشگاهي تاثير رطوبت درميكروهاردنس mta و cem cement پس از ترميم فوري وتاخيري با رزين مديفايد گلاس آينومر در دندان هاي مولرشيري پالپوتومي شده
329
بررسي آزمايشگاهي تاثير زاويه بافل بر اختلاط در تانك همزندار
330
بررسي آزمايشگاهي تاثير ژِئوگريد بر مدول قائم بالاست
331
بررسي آزمايشگاهي تاثير شرايط محيطي بر عملكرد سيكل هاي تبريد
332
بررسي آزمايشگاهي تاثير طوق بر كاهش عمق آب شستگي اطراف تكيه گاهها
333
بررسي آزمايشگاهي تاثير عمل آوري داخلي با پليمر سوپر جاذب رطوبت بر جمع شدگي و خواص مكانيكي بتن خود متراكم
334
بررسي آزمايشگاهي تاثير عوامل عملياتي برروي خواص فيزيكي ومكانيكي نانو كامپوزيت پلي (وينيل الكل) -خاك رس (PVA/Clay)
335
بررسي آزمايشگاهي تاثير گرفتگي روي دوشاخگي شريان كاروتيد
336
بررسي آزمايشگاهي تاثير ليزر CO2وخمير Remin Pro بر ريزسختي لكه هاي سفيد مينايي White spot lesions
337
بررسي آزمايشگاهي تاثير ميكروسيليس بر رفتار ستون هاي اختلاط عميق
338
بررسي آزمايشگاهي تاثير ميلگردهاي كلاهك‌دار و بتن خودتراكم بر عملكرد اتصالات خارجي تير-ستون بتن آرمه تحت بارگذاري چرخه اي شبه استاتيكي
339
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو ذرات در افزايش برداشت نفت در مخازن كربناته
340
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو رس بر ويژگي هاي خاك ماسه بادي
341
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو رس و خاكستر بادي در رفتار ملات ماسه سيمان
342
بررسي آزمايشگاهي تاثير ناهمگوني مخازن لايه اي بر روي توليد نفت در فرآيند سيلاب زني با استفاده از ميكرومدل هاي شيشه اي
343
بررسي آزمايشگاهي تاثير نسبت فاصله و طول آب شكن فرعي در ميزان آبشتگي دماغه آب شكن اصلي
344
بررسي آزمايشگاهي تاثير نمك بر بهسازي خاك ماسه اي به روش اختلاط عميق
345
بررسي آزمايشگاهي تاثير هندسه دانه هاي بالاست بر مقاومت جانبي خط بالاستي
346
بررسي آزمايشگاهي تزريق ژل‌هاي پليمري در مخازن كربناته جهت تغيير نمودارهاي تراوايي نسبي آب و نفت
347
بررسي آزمايشگاهي تشكيل آند تكويني و شدت خوردگي در سازه هاي بتن مسلح در مناطق خورنده
348
بررسي آزمايشگاهي تصفيه پساب بازيافت كاغذ با استفاده از فرآيند الكتروفنتون
349
بررسي آزمايشگاهي تعادل فازي مايع- مايع، براي سيستم سه جزئي مايع يوني - آب – نمك
350
بررسي آزمايشگاهي تعيين عمق آبشستگي ناشي از جهت پيش هوادهي شده
351
بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي سنگهاي مخازن كربناته توسط مواد فعال كننده ي سطحي
352
بررسي آزمايشگاهي تغيير خواص سطحي با استفاده از تركيب آب هوشمند و نانوذرات اكسيد آلومينيوم و تأثير آن بر جريان سيال در محيط متخلخل
353
بررسي آزمايشگاهي تغيير رنگ دندان بر اثر CEM‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Cement در سه Media وبازه هاي زماني مختلف
354
بررسي آزمايشگاهي تغييرات مقاومت برشي و نفوذپذيري مصالح رس ماهشهر آلوده شده با آلاينده هاي شهري
355
بررسي آزمايشگاهي تقويت برشي تيرهاي بتني به روش كاشت در ميان مقطع
356
بررسي آزمايشگاهي تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه پيش بارگذاري شده با استفاده از ميلگرد پيش تنيده
357
بررسي آزمايشگاهي تقويت ديوارهاي خشتي غيرمسلح
358
بررسي آزمايشگاهي تهيه آب مقطر به وسيله ي آب شيرين كن هاي خورشيدي
359
بررسي آزمايشگاهي توانايي سيالات حفاري در جلوگيري از تشكيل لايه ايستا
360
بررسي آزمايشگاهي توزيع پذيري ماده زيستي در سامانه هاي دوفازي آبي شامل كوپليمر پلي اتيلن گلايكول-پلي پروپيلن گلايكول
361
بررسي آزمايشگاهي توليد كود شيميايي پوشش دار با مواد طبيعي ارزان قيمت
362
بررسي آزمايشگاهي توليد و توزيع كرم چاله ها در نمونه ي سنگ مخزن توسط مخلوط اسيد و ژل سورفكتانت در ميكرو مدل شيشه اي
363
بررسي آزمايشگاهي تيرهاي بتني تقويت شده با ورق هاي FRP نصب شده به روش سوراخ زني
364
بررسي آزمايشگاهي جداسازي ذرات از جريان گاز توسط رسوب¬دهنده الكترواستاتيك
365
بررسي آزمايشگاهي جذب دي اكسيد كربن در نانو سيال سيليكا -آمين و نانو سيال آلومينا - آمين
366
بررسي آزمايشگاهي جذب سطحي آسفالتين بر روي سطوح سنگ مخزن كربناته و تاثير پارامترهاي مختلف بر ميزان جذب
367
بررسي آزمايشگاهي جريان خون در دوشاخگي شرياني و مدلسازي عددي به روش اندركنش سيال- جامد
368
بررسي آزمايشگاهي جريان مغشوش هوا بر روي لايه موجي آب
369
بررسي آزمايشگاهي جوشش جرياني اشباع در ميكروكانال عمودي با سطح نانوساختار
370
بررسي آزمايشگاهي حذف آلاينده‌هاي آلي خاك‌هاي آلوده با استفاده از آب فوق‌داغ
371
بررسي آزمايشگاهي حذف الكتروشيميايي تركيبات نيتروژني از سوخت مدل
372
بررسي آزمايشگاهي حذف الكتروشيميايي سولفيد آبي
373
بررسي آزمايشگاهي حذف گزينشي آلاينده‌هاي آب با استفاده از روش يون‌زدايي ظرفيتي غشايي
374
بررسي آزمايشگاهي حلاليت دي بنزوتيوفن در حلال هاي اوتكتيك عميق و مدلسازي ترموديناميكي
375
بررسي آزمايشگاهي خاك‌ميخكوب‌ها تحت اثر فشار تزريق و فشار سربار
376
بررسي آزمايشگاهي خصوصيات بتن سبك خود متراكم
377
بررسي آزمايشگاهي خصوصيات ديناميكي بستر راه‌آهن بهبوديافته با خرده لاستيك به‌منظور كاهش ارتعاشات
378
بررسي آزمايشگاهي خواص ژئوتكنيكي خاك‌هاي آلوده به نفت خام و بهبود اين خواص از طريق رفع آلودگي
379
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن پليمري
380
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن حاوي الياف پلي پروپلين
381
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن سبك با الياف فولادي
382
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي هيدروژل‌هاي پايه آلژينات جهت استفاده به عنوان داربست مهندسي بافت رگ
383
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي و الگوي ترك خوردگي در بتن اليافي
384
بررسي آزمايشگاهي دال‌هاي بتني مسلح شده با شبكه كامپوزيت پيش‌ساخته
385
بررسي آزمايشگاهي دقت آپكس ياب الكترونيكي Raypex5 جهت تعيين طول كاركرد كانال و تشخيص پرفوراسيون ريشه
386
بررسي آزمايشگاهي دقت قالب گيري ايمپلنت در دو روش معمول open tray و ديجيتالshape3
387
بررسي آزمايشگاهي دوام رو سازي هاي بتني متخلخل
388
بررسي آزمايشگاهي رئولوژي و مكانيزم نشست هيدروكربن هاي سنگين در خطوط انتقال نفت
389
بررسي آزمايشگاهي رفتار اتصال نيمه صلب پيچشي تير به ستون بتني
390
بررسي آزمايشگاهي رفتار اتصال نيمه صلب پيچشي تير به ستون فولادي
391
بررسي آزمايشگاهي رفتار بالاست تقويت شده با ملات قير-سيمان
392
بررسي آزمايشگاهي رفتار بتن پلاستيك تحت فشارهاي محصور كنندگي
393
بررسي آزمايشگاهي رفتار جانبي ديوارهاي مصالح بنايي غيرمسلح تقويت شده به روش كاشت نزديك سطح
394
بررسي آزمايشگاهي رفتار خاكريز مسلح شده با خرده‌لاستيك
395
بررسي آزمايشگاهي رفتار دو سيال امتزاج ناپذير در ميكسر
396
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديناميكي مخلوط ماسه فيروزكوه با خرده لاستيك
397
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديناميكي مصالح دانه اي مسلح شده با ژئوسنتتيك ها
398
بررسي آزمايشگاهي رفتار ستونهاي سنگي در خاكهاي غيراشباع
399
بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح تماس ماسه-شمع تحت بارهاي محوري تكسويه و تناوبي
400
بررسي آزمايشگاهي رفتار فرونشستي مصالح پوسته سدهاي سنگريزه‌اي در اثر اولين آبگيري
401
بررسي آزمايشگاهي رفتار فيلتر ژئوتكستايلي تحت شرايط پمپاژ سيكليك راه‌آهن
402
بررسي آزمايشگاهي رفتار لرزه اي ديوارهاي آجري كلاف بنديشده و مقايسه آن با ديوارهاي آجري مسلح
403
بررسي آزمايشگاهي رفتار مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم حاوي سرباره كوره هاي مس
404
بررسي آزمايشگاهي رفتار مكانيك سنگي عرض شكاف تحت فشار بسته شدن در فرآيند لايه شكافي با اسيد
405
بررسي آزمايشگاهي رفتار مكانيكي خاكريزهاي متكي بر بستر هاي ماسه اي سست مسلح شده با ستون هاي خاكي سيماني
406
بررسي آزمايشگاهي رفتار مكانيكي و دراز مدت مصالح شيل و شسيت دار بعنوان فيلتر در يك سد خاكي
407
بررسي آزمايشگاهي روشي هاي MEOR جهت استفاده در مخازن نفتي ايران
408
بررسي آزمايشگاهي روند فرسايش مصالح آبرفتي در حوضچه استغراق
409
بررسي آزمايشگاهي ريز استحكام باند برشي بين كامپوزيت قديمي و جديد با استفاده از دو سيستم باندينگ و كامپوزيت
410
بررسي آزمايشگاهي ريز نشت دو ضخامت مختلفCalcium Enriched Mixture(CEM به عنوان سد كرونالي ريشه
411
بررسي آزمايشگاهي ريزنشت ترميم هاي كلاس V دو نوع گلاس آينومر رزيني مختلف Kavitan Plus و Fuji II LC
412
بررسي آزمايشگاهي ريزنشست ترميم هاي كلاسV، با دونوع گلاس آينومرسلف كيورMaxxion R (FGM,Universal restorative(GC
413
بررسي آزمايشگاهي زيست پالايي و نور كافت داروي انروفلاكساسين در يك واحد پيشتاز بيولوژيكي چرخان آكنده ساختار يافته و واحد تابش فرابنفش
414
بررسي آزمايشگاهي ژن هايZFP677، GPR137C و MFAP3L در روند تمايز سلول هاي بنيادي به عصب
415
بررسي آزمايشگاهي سرريزهاي مركب مستطيلي- مستطيلي با شكل هاي مختلف لبه ي سرريز
416
بررسي آزمايشگاهي سطح تماس ماسه-فولاد با رويكرد رفتار بار-جابه‌جايي جدار شمع
417
بررسي آزمايشگاهي سولفورزدايي از‌سوخت ديزل توسط جذب سطحي
418
بررسي آزمايشگاهي سيل اپيكال پركردگي ريشه متعاقب ارتوگريد MTAو روش تراكم جانبي سرد گوتاپركا با سيلر با بيسMTA
419
بررسي آزمايشگاهي ضريب تخليه جريان در سرريز مدور قائم با ورودي تاج دندانه اي
420
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي هاي نواري در مجاورت ديوار هاي حائل مسلح شده با سيستم مهار شبكه
421
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري شالوده هاي مستقر بر خاك ماسه اي مسلح شده با لايه ساندويچي خاك درشت دانه
422
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري شمع هاي با مقطع متغير قرار گرفته در ماسه
423
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري شمع هاي مخروطي در خاك هاي ماسه اي
424
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري ماسه مسلح به ژئوگريد با آرايش غير يكنواخت
425
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري محوري شمع ها در خاك ماسه اي آلوده به مواد نفتي
426
بررسي آزمايشگاهي عملكرد الياف پلي پروپيلن پوشش داده شده با مواد مختلف بر خواص مكانيكي ماسه مسلح
427
بررسي آزمايشگاهي عملكرد ظرفيت باربري گروه ستون سنگي همراه با خرده لاستيك در بهسازي خاك سست
428
بررسي آزمايشگاهي عملكرد فرآيند يون زدايي خازني به منظور نمك زدايي از آب
429
بررسي آزمايشگاهي عملكرد گرمايي بتن با مواد بازيافتي و پوميس حاوي مواد تغيير فاز دهنده
430
بررسي آزمايشگاهي عوامل مؤثر بر بهبود پايداري كنج‌هاي محدب ميخكوبي شده
431
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر پايداري فوم و كاربرد آن در ازدياد برداشت نفت
432
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر توليد ذرات LiMn2O4 در يك راكتور پيروليز پاششي به كمك شعله
433
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر حمل كنده‌هاي حفاري توسط سيال فوم
434
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر رسوب مواد آلي با وزن مولكولي بالا در محيط متخلخل
435
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر سنتز نانوذرات MIL-101 در يك راكتور مايكروويو
436
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر كشش سطحي، ويسكوزيته و پايداري امولسيون نفت سنگين در آب
437
بررسي آزمايشگاهي فرآيند جدا سازي هيدروژن به روش غشايي
438
بررسي آزمايشگاهي فرآيند سرد سازي غوطه وري تيغه ي داغ توسط نانوسيال با اندازه ذرات مختلف
439
بررسي آزمايشگاهي فرايند جداسازي CO2 از مخلوط گازي CO2/ CH4 به وسيله روش تشكيل هيدرات گازي در حضور نانوذرات اصلاح شده
440
بررسي آزمايشگاهي فرسايش در پايين دست حوضچه هاي آرامش براي خروجي لوله ها
441
بررسي آزمايشگاهي قدرت مهروموم كنندگي گوتا پركا و سراميك سرد
442
بررسي آزمايشگاهي كاربرد بتن اليافي HPP ﴿بار چيپ﴾ در پوشش داخلي تونل هاي انتقال آب
443
بررسي آزمايشگاهي كاربرد بتن سبك در دالهاي مركب با نيمرخ كلاهي
444
بررسي آزمايشگاهي كاهش بار آلي شيرابه به روش بي هوازي مطالعه موردي محل دفن زباله شهر مشهد
445
بررسي آزمايشگاهي گرفتگي غشاي اسمز معكوس براي نمك زدايي از آب دريا
446
بررسي آزمايشگاهي گوگردزدايي اكسايشي – استخراجي به وسيله حلال هاي اوتكتيك عميق (DES)
447
بررسي آزمايشگاهي مقاومت شكست دندان هاي درمان ريشه شده (با كانال هاي بيضوي) در سه تكنيك مختلف ترميم با پست (پست ريختگي ، پست پيش ساخته ي فلزي با مقطع گرد ، پست پيش ساخته ي فلزي با مقطع گرد مديفايد شده توسط آمالگام)
448
بررسي آزمايشگاهي مقاومت طولي خطوط ريلي بالاستي و تعيين سهم مؤلفه‌هاي روسازي خط
449
بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري و شكافتي بتن مسلح به الياف فولادي
450
بررسي آزمايشگاهي مقاومت كششي و فشاري بتن ساخته شده از الياف هيبريدي
451
بررسي آزمايشگاهي مكانيسم هاي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن كربناته با استفاده از تغيير يون هاي آب كم نمك
452
بررسي آزمايشگاهي ميدان جريان و كاهش انرژي موج سطحي با استفاده از تكنيك White Light و PIV
453
بررسي آزمايشگاهي ميراگرها در سازه هاي با اتصالات خورجيني
454
بررسي آزمايشگاهي ميزان اثر بخشي عصاره آبي حنا ﴿لوزونيا اينر ميس﴾ و محلول هيپوكلريت سديم در كنترل پلاك كانديدا بر روي قطعات رزين آكريل
455
بررسي آزمايشگاهي ميزان استحكام باند برشي در اتصال مجدد لبه ي شكسته شده ي دندان سانترال بالا با استفاده از روش هاي متفاوت
456
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريز نشت براكت هاي سراميكي وفلزي باند شده توسط دو نوع دستگاه LED و Plasma arc
457
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريز نشت براكت هاي سراميكي وفلزي باند شده توسط دو نوع دستگاه LED و Plasma arc
458
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزر نشت مخلوط نانو ذرات اكسيد مس و كامپوزيت فلو به عنوان فيشور سيلانت
459
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزنشت بين كامپوزيت قديمي و جديد با استفاده از دوسيستم بانديگ
460
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزنشت كامپوزيت هاي قابل سيلان خود چسبنده در پيت ها وفيشورها
461
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزنشست براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوران و كامپوزيت بيس متاكريلات
462
بررسي آزمايشگاهي ناپايداري انگشتي‌شدن جريان امتزاجي در محيط متخلخل شكاف‌دار
463
بررسي آزمايشگاهي ناپايداري در يك فن صنعتي
464
بررسي آزمايشگاهي نانو كيتوزان در مخلوط با ماده بهسازي بافت بروضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در طول زمان
465
بررسي آزمايشگاهي نحوه تأثير اندازه نسبي خرده هاي لاستيك در رفتار ديناميكي ماسه روانگرا
466
بررسي آزمايشگاهي نفوذپذيري ديواره آب بند بتن پلاستيك
467
بررسي آزمايشگاهي نقش آبشكن قرباني در كاهش پديده آبشستگي
468
بررسي آزمايشگاهي نقش پارامتر‌هاي موثر بر توزيع كرنش در اتصالات تك‌لبه‌اي دو‌چسبي با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
469
بررسي آزمايشگاهي نقش ممانعت كننده ها در تشكيل و رشد تجمع ذرات آسفالتين و تاثير آن در كاهش عبورپذيري محيط هاي متخلخل
470
بررسي آزمايشگاهي نمكزدايي از آب به روش يونزدايي ظرفيتي
471
بررسي آزمايشگاهي نيروي بركنش (force uplift) بر لوله هاي مدفون
472
بررسي آزمايشگاهي هيدروديناميك و انتقال حرارت درون ميكروكانال خميده
473
بررسي آزمايشگاهي هيدروژناسيون الكتروكاتاليستي تركيبات تيوفني در سوخت مدل با استفاده از راكتور الكتروشيميايي غشايي
474
بررسي آزمايشگاهي و CFD تغليظ كننده غبار با كانال زيگزاگي
475
بررسي آزمايشگاهي و ارائه مدل تحليلي افت بتن قليافعال سرباره‌اي
476
بررسي آزمايشگاهي و ارائه مدل تحليلي افت در بتن سبك قليا فعال سرباره اي تك جزئي
477
بررسي آزمايشگاهي و ارائه يك مدل رياضي براي تحليل جريان آب و هوا بر روي سر ريزهاي تند آب
478
بررسي آزمايشگاهي و بهينه سازي استخراج روغن و رآكتور توليد بيوديزل از گياه ساليكورنيا به روش فوق بحراني
479
بررسي آزمايشگاهي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني اسكوپولتين از برگ ختمي با استفاده از كربن دي اكسد فوق بحراني و اتانول به عنوان سيال كمكي
480
بررسي آزمايشگاهي و بهينه سازي استخراج لينالول از بهارنارنج توسط سيال فوق بحراني
481
بررسي آزمايشگاهي و تحليل عددي پانل كامپوزيتي ساندويچي (هسته هرمي) تحت بارگذاري شبه استاتيكي
482
بررسي آزمايشگاهي و تحليل عددي خط لوله مدفون در اثر ارتعاش محوري
483
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي اثر ذرات سيليسي در ابعاد نانو، ميكرو و ماكرو بر بهبود مقاومت سايش و لغزيدن رويه¬هاي پايه سيماني
484
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي تاثير حلقه فولادي بر شكل پذيري مهار بندهاي هم محور
485
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي خواص رئولوژيك بتن خود تراكم با استفاده از مدل هاي چگالي انباشتگي و الگوريتم هاي شبيه سازي
486
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي ميراگر جاري شونده با رفتار خمشي خالص براي استفاده در قاب هاي مهاربندي شده همگرا
487
بررسي آزمايشگاهي و رياضي مقايسه عملكرد تاير با گاز نيتروژن و هوا
488
بررسي آزمايشگاهي و شبيه ¬سازي جداسازي نفت از آب با استفاده از هيدروسيكلون
489
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD تأثير ديواره بر انتقال حرارت بسترهاي پرشده از ذرات غير كروي
490
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD تاثير تجمع و شكست در توزيع بهينه ذرات در فرآيند استخراج حلالي
491
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي جريان سيال دو فازي در اتصالات مختلف﴿با تاكيد بر الگوي جريان ﴾
492
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي ديناميك مولكولي ضرايب جذب و نفوذ مخلوط آب و الكل در غشاي ماتريس آميخته پلي وينيل الكل حاوي نانوذرات زئوليت
493
بررسي آزمايشگاهي و عددي اثر نانو ذرات فلزي بر بازدهي فرايند ريزش ثقلي به كمك بخار(SAGD)
494
بررسي آزمايشگاهي و عددي الگوي جريان در تبديل تدريجي مستطيلي به ذوزنقه اي در كانالهاي روباز
495
بررسي آزمايشگاهي و عددي انتشار يون كلر در تراورسهاي بتني در نواحي كويري
496
بررسي آزمايشگاهي و عددي تأثير شيب وجوه بالادست و پايين‌دست سرريز لبه‌پهن بر ويژگي‌هاي هيدروليكي جريان
497
بررسي آزمايشگاهي و عددي تأثير فاصلهي تراورس ها و اثر طول خط بر مقاومت طولي خط بالاستي
498
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير شكل هندسي مخازن در جريان هاي ناشي از شكست ناگهاني سد
499
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير فرآيند توليد سيال نفتي بر ميدان تنشي حاكم بر سازندهاي هيدروكربني
500
بررسي آزمايشگاهي و عددي جريان نا آرام در خم نوددرجه
501
بررسي آزمايشگاهي و عددي رفتار ديوارهي گود با سيستم ميخكوبي در حالت دو بعدي
502
بررسي آزمايشگاهي و عددي ريزشمع ها جهت پايدارسازيِ خاكريزهاي بلند راه آهن
503
بررسي آزمايشگاهي و عددي ظرفيت باربري پي هاي سطحي برروي خاك هاي غيراشباع
504
بررسي آزمايشگاهي و عددي عملكرد فيلتر ذرات دوده ديزل در طول بازيابي فعال
505
بررسي آزمايشگاهي و عددي كارايي سيستم پشت بند "Tieback" به منظور افزايش باربري خاكريزها در خطوط ريلي
506
بررسي آزمايشگاهي و عددي مدل بهينه محاسبه حركت و موقعيت تك ذره صلب در آب
507
بررسي آزمايشگاهي و عددي ميزان بارپذيري پي سنگ توفي، سد و نيروگاه پير تقي
508
بررسي آزمايشگاهي و عددي نحوه پخش فشار در عضو فشاري بطري شكل داراي بازشو
509
بررسي آزمايشگاهي و عددي يك گرداب با سطح آزاد در يك آبگير قائم
510
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي اثر امواج مافوق صوت بر انتقال حرارت در سيالات
511
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي اثر پاشش روي الگوي جريان بستر سيال
512
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي انتقال حرارت در فرآيند پخت قطعات كامپوزيتي مكعبي ضخيم
513
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي فرآيند جذب الكلها در غشاي پليمري
514
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي جذب شيميايي So2 توسط جاذب اكسيد مس ﴿cuo﴾
515
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي حذف CO2 از گاز طبيعي با استفاده از شبكه آلي- فلزي نانو جاذب هاي Cu-BTC
516
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي فرايند جداسازي مخلوط هيدروژن و دي اكسيدكربن
517
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي واكنش هاي شيميايي در ميكروراكتورهاي مارپيچي
518
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي سنتز نانو ذرات داروهاي ضد سرطان و آنتي بيوتيك با روش ضد حلال فوق بحراني
519
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي سينتيكي و هيدروديناميكي نشست آسفالتين در سازند
520
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي هيسترسيس تراوايي نسبي در سنگ هاي كربناته و ارزيابي مدل هاي مربوطه
521
بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي ترموديناميكي تعادل مايع – بخار در محلول هاي دوتايي آلكانول‏آمين ها
522
بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي ترموديناميكي جذب دي‌‌اكسيد كربن در محلول آبي مورفولين + متيل دي اتانول آمين
523
بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي عددي پابندهاي الاستيك با هدف تعيين سختي طولي پابند و مقاومت خزشي ريل
524
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي CFD بكارگيري قطعه تعبيه شده فعال در گرمكن ها در مقياس ميكرو
525
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي اثر نرخ برش در تثبيت توزيع اندازه ذرات نانوامولسيون آب-روغن
526
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ارزيابي مقاومت پيوستگي بين بتن قديم و مصالح تعميراتي
527
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته با روش تزريق آب كم نمك
528
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي استخراج فوق بحراني اسانس روغني از بذر گياه جاتروفا و تبديل كاتاليستي آن به بيوديزل
529
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي رفتار خاك هاي دانه اي تحت بارگذاري با تنش تفاضلي ثابت
530
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي جذب با تناوب فشار فرآيند تخليص هيدروژن
531
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرايند جذب شيميايي گاز CO2 در ستون RDC در محيط سيال غيرنيوتني
532
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي فرآيند استخراج فوق بحراني كوئرستين از گياه بنفشه معطر و بهينه سازي شرايط فرآيند
533
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي نرخ انتقال گاز در بسته بندي خيار تحت اتمسفر اصلاح شده
534
بررسي آزمايشگاهي و مطالعه فني-اقتصادي پالايشگاه زيستي با محوريت توليد بوتانول زيستي از تريتيكاله
535
بررسي آزمايشگاهي و مقايسه دريچه نيم استوانه اي با انحناء در بالادست با دريچه كشوئي در حالت آزاد و مستغرق
536
بررسي آزمايشگاهي و ميداني تأثير ژئوگريد بر مقاومت جانبي خط بالاستي
537
بررسي آزمايشگاهي ومدل سازي اثرات تلفيق امواج مافوق صوت وحلال ها بر كاهش ويسكوزيته نفت كوره
538
بررسي آزمايشگاهي ومدلسازي cfd وهوش مصنوعي تاثير هندسه ميلي وميكروكانال هابر هيدروديناميك وسرعت انتقال حرارت سيال
539
بررسي آزمايشگاهي ومدلسازي رياضي تاثيرهندسه ي لوله هاي مارپيچ برانتقال حرارت وافت فشارسيال
540
بررسي آزمايشگاهي ومدلسازي فرايند جداسازي استايرن و اكريلونيتريل از محلولهاي آبي با استفاده از روش تراوش تبخيري
541
بررسي آزمايشگاهي ويژگي هاي امولسيون پايدار آب-نفت و كاربرد آن در ازدياد برداشت
542
بررسي آزمايشگاهي، عددي تأثير پد زير تراورس (USP) بر زوال بالاست
543
بررسي آزمايشگاهي، مدل‏ سازي و بهينه ‏سازي استخراج فوق بحراني آميگدالين از هسته زردآلو و دانه سيب
544
بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني فلاوونوئيد از گياه گلدر
545
بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني گاليك اسيد از دانه سماق
546
بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني گليسيريزيك اسيد از ريشه ي گياه شيرين بيان
547
بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه سازي شرايط عملياتي فرايند استخراج فوق بحراني EGCG از چاي سبز
548
بررسي آزمايشگاهي، مدل‏سازي و بهينه‏ سازي استخراج فوق بحراني اوژنول و سينامالدهيد از پوست درخت دارچين
549
بررسي آزمايشگاهي، مدلسازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني تيمول از دانه گياه زنيان
550
بررسي آزمايشگاهي، مدلسازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني كلروژنيك اسيد از دانه آفتابگردان
551
بررسي آزمايشگاهي-عددي رفتار خمشي-برشي تير ساخته شده با بتن پيش آكنده
552
بررسي آزمايشي عاري سازي سرد در ميكرو و ميلي كانال ها
553
بررسي آزمايشي و مدل سازي رياضي اثرعوامل كاهنده ي درگ در جريان درهم سيال
554
بررسي آزمون پخش بار با در نظر گرفتن ماشين هاي القايي
555
بررسي آزمون عملكرد توربين گاز و ارائه برنامه كامپيوتري براي انجام محاسبات
556
بررسي آزمون عملكرد ديگ هاي بخار بازياب حرارت و ارائه برنامه محاسباتي
557
بررسي آزمون عملكرد ديگهاي بخار و ارائه برنامه محاسباتي
558
بررسي آزمون عملكرد كندانسور سطحي و ارائه برنامه محاسباتي
559
بررسي آزمون عملكرد گرمكن هاي آب تغذيه بسته و ارائه برنامه محاسباتي
560
بررسي آزمون هاي غير مخرب در صنعت كشتي سازي با تكيه بر آزمونهاي ماورء صوت
561
بررسي آزمون هاي كنترل كيفيت پيچ و مهره ها بر اساس استاندارد ISO 898 و طراحي فيكسچرهاي آزمون
562
بررسي آزمون هاي لازم كنترل كيفيت ريل هادي برق قطار هاي درون شهري
563
بررسي آزمون هوشي ماتريسهاي پيشرونده ي ريون با آزمون شخصيتي و وودورث و رابطه ي آن با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پايه ي اول دبيرستان
564
بررسي آزمون هوشي ماتريسهاي ريون با آزمون شخصيتي وودوروث و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر پايه اول مقطع دبيرستان شهرستان طبس سال تحصيلي 83-82
565
بررسي آزمونهاي غير مخرب در علوم وتكنولوژي
566
بررسي آسايش حرارتي در شهر كرمان با مدلسازي فنگر
567
بررسي آسايش حرارتي در فضاي نيمه باز مسكن بومي شهر يزد
568
بررسي آستانه بارش هاي حدي(فرين) و واكاوي همديدي الگوهاي مؤثر بر وقوع آن ها در غرب ايران
569
بررسي آستانه بحراني نور چشمك زنCFT) )، سرعت واكنش و خلق در بيماران افسرده تحت درمان با داروهاي بازدارنده بازجذب سروتونين (SSRI)
570
بررسي آستانه تحمل گياه رازيانه )Foeniculum vulgare. Mill( نسبت به غلظت هاي مختلف Cr3+
571
بررسي آستانه شنوايي در فركانسهاي استاندارد ﴿250-8000 هرتز﴾ و بالاي اوديومتري ﴿16000-10000 هرتز﴾ در كارگران يكي از كارخانجات نساجي يزد در سال 87-1386
572
بررسي آستانه شنوايي در فركانسهاي استاندارد ﴿250-8000 هرتز﴾ و بالاي اوديومتري ﴿16000-10000 هرتز﴾ در كارگران يكي از كارخانجات نساجي يزد در سال 87-1386
573
بررسي آستري اپوكسي غني از پودر روي و واش پرايمر بر روي خوردگي و چسبندگي فولاد
574
بررسي آسم از نظر كلينيكي و پاراكلينيكي در كودكان گروه سني 12-2 سال در سالهاي 77-1376 در بيمارستان كودكان مفيد
575
بررسي آسيب ايجاد شده در اثر خمش در كامپوزيت هاي پارچه هيبريد درون لايه اي بازالت و نايلون
576
بررسي آسيب پذيري آبخوان دشت كازرون با استفاده از مدل هاي DRASTIC ، SINTACS و تحليل خوشه اي
577
بررسي آسيب پذيري آهن و كاربرد آن در ديواره اول پوشش زاينده راكتورهاي گداخت
578
بررسي آسيب پذيري ابزارهاي برنامه نويسي
579
بررسي آسيب پذيري اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رامسر.
580
بررسي آسيب پذيري بافت فرسوده شهري به منظور مديريت بحران (ناشي از زلزله و سيلاب ) مطالعه موردي محله مركزي ايذه
581
بررسي آسيب پذيري بافت هاي شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي: شهر بناب)
582
بررسي آسيب پذيري زنان در جنگ: مطالعه موردي نمايشنامه هاي " پيكر زن همچون ميدان نبرد در جنگ بوسني" نوشته ماتيي ويسنيك و " ننه دلاور و فرزندان او " نوشته برتولد برشت
583
بررسي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي قوسي بتني چند قابي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
584
بررسي آسيب پذيري لرزه اي تالار اصلي عمارت مسعوديه ﴿ديوان خانه﴾ و استحكام بخشي آن
585
بررسي آسيب پذيري لرزه اي يك نمونه از پل هاي بتن آرمه شهر تهران و ارائه روش هاي مقاوم سازي
586
بررسي آسيب پذيري لرزه¬اي قابها با لحاظ نمودن اثرات ميانقابهاي با مصالح بنايي
587
بررسي آسيب پذيري و ملاحظات امنيتي شبكه هاي NGN و ارائه ي مدلي براي حمله هاي وارده
588
بررسي آسيب خستگي در اتصالات سكوهاي دريايي در بلند مدت
589
بررسي آسيب خستگي در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با استفاده از مدل مكانيك خرابي محيط‌هاي پيوسته
590
بررسي آسيب خستگي كم چرخه در آلياژ آلومينيوم T6 -7075 به روش عددي و تجربي
591
بررسي آسيب در كامپوزيت‌هاي لايه‌اي به روش نشر آوايي
592
بررسي آسيب ديدگي سازه بوسيله خواص ديناميكي سازه
593
بررسي آسيب سازند چاه در فرايند تزريق آب مغناطيسي
594
بررسي آسيب سلولهاي گليال در شرايط ضربه در مدل حيواني
595
بررسي آسيب شناختي ادراك از خداوند و ارائه شيوه آموزشي جهت اصلاح آن
596
بررسي آسيب شناختي نظريات زبان شناسي متن درحوزه متون نمايشي
597
بررسي آسيب شناسانه اكوسيستم نوآوري در صنعت محصولات كنجدي
598
بررسي آسيب شناسي ﴿ اجتماعي ، فرهنگي ، تربيتي ﴾جامعه منتظر و ارائه راهكارها
599
بررسي آسيب شناسي ،فن شناسي ومرمت بخشي از نقاشي ديواري جنگ با ازبكها واقع در سردرقيصريه اصفهان
600
بررسي آسيب شناسي ارتباطات در جوانان شهرستان رامسر.
601
بررسي آسيب شناسي بيماري آتروسكلروسيس با استفاده از تصاوير برداري پلاك آتروسكلروسيس و تحليل بيومكانيكي آن
602
بررسي آسيب شناسي تومرهاي روده بزرگ
603
بررسي آسيب شناسي تومرهاي گردن زهدان
604
بررسي آسيب شناسي رابطه والدين و فرزندان (نوجوانان ) در شهرستان بوشهر در سال 1383
605
بررسي آسيب شناسي رواني اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به مركز مسمومين رازي رشت در سال 1387
606
بررسي آسيب شناسي سازماني ادارات تربيت بدني استان كهگيلويه و بويراحمد
607
بررسي آسيب شناسي نقش شوراي اسلامي شهر در توسعه اجتماعي بررسي موردي شهر دولت آباد اصفهان
608
بررسي آسيب شناسي و درمان چند نمونه اشياء فلزي- آلياژ مس- متعلق به موزه ملي ايران
609
بررسي آسيب شناسي و مواردي از ريسك فاكتورهاي تومور بدخيم معده
610
بررسي آسيب شناسي و مواردي از ريسك فاكتورهاي تومور بدخيم معده
611
بررسي آسيب شناسي ودرمان چند نمونه اشياء فلزي - آلياژمس - متعلق به موزه ملي ايران
612
بررسي آسيب شناسي، فن شناسي و مرمت بخشي از نقاشي ديواري جنگ با ازبكها واقع در سر در قيصريه اصفهان
613
بررسي آسيب طحالي در بيماران ترومائي لاپاراتومي شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
614
بررسي آسيب طحالي در بيماران ترومائي لاپاراتومي شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
615
بررسي آسيب فوم هاي فلزي در اثر ضربه و كاربرد آن ها در جزء فداشونده لوكوموتيو زيمنس
616
بررسي آسيب كبدي در بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون طي مهرماه سال 1370 الي مهرماه سال 1374 كه منجر به لا پاراتومي شده است
617
بررسي آسيب كبدي در بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون طي مهرماه سال 1370 الي مهرماه سال 1374 كه منجر به لا پاراتومي شده است
618
بررسي آسيب كبدي در بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون طي مهرماه سال 1370 الي مهرماه سال 1374 كه منجر به لا پاراتومي شده است
619
بررسي آسيب ناشي از حفره دار شدن و تخمين عمر خزشي در فولاد كم آلياژ CR - 0.5% MO
620
بررسي آسيب ها و انحرافات اجتماعي در بين دختران آزادشهر
621
بررسي آسيب ها و تعميرات صورت گرفته در سردر شمال شرقي مسجد جامع اصفهان
622
بررسي آسيب هاي اجتماعي جدايي والدين ازيكديگر برفرزندان خانواده
623
بررسي آسيب هاي اجتماعي شبكه هاي ماهواره اي در خانواده ﴿ مطالعه موردي : شهروندان شهر رستمكلا﴾
624
بررسي آسيب هاي اجتماعي گردشگري در منطقه كلانشهر مشهد (باتكيه برامنيت گردشگري)
625
بررسي آسيب هاي اجتماعي ناشي از مصرف مواد مخدردر مراجعين به مراكز ترك اعتيا دكاشان
626
بررسي آسيب هاي اياتروژنيك دستگاه ادراري در جراحي هاي زايمان و ژنيكولوژيك ارجاع شده به مركز اورولوژي گيلان(بيمارستان رازي شهر رشت) از سال 1378 الي 1391
627
بررسي آسيب هاي صادرات بر فرش دستباف ايران
628
بررسي آسيب هاي فرش هاي چند چين يك پود مشهد و مرمت يك نمونه از آن
629
بررسي آسيب هاي كشاورزان به دليل عدم پوشش تامين اجتماعي
630
بررسي آسيب هاي متداول فرش در اصفهان
631
بررسي آسيب هاي ناشي از آفت بيد بر فرش و ضد بيد كردن الياف پشمي در مرمت فرش
632
بررسي آسيب هاي وارده بر مينا كاري فلز با تكيه بر مطالعات فن شناسي
633
بررسي آسيب هاي وارده بريك جلد قرآن مجيد متعلق به اواخر صفوي و انجام عمليات مرمتي بر روي قرآن مذكور
634
بررسي آسيب‌شناختي نظريات زبان‌شناسي متن در حوزه متون نمايشي
635
بررسي آسيب¬پذيري آبخان¬ها به نيترات(مطالعه موردي: آبخان نجف¬آباد)
636
بررسي آسيبهاي ئارده بر يك قرآن مجيد متعلق به اواخر صفوي و انجام عمليات مرمتي بر روي قرآن مذكور
637
بررسي آسيبهاي احتمالي نوازندگي ويلن
638
بررسي آسيبهاي شلاقي گردن در تصادفات از پشت با سرعتهاي پايين
639
بررسي آسيبهاي قارچي در آثار كاغذي
640
بررسي آسيبهاي قارچي در آثار كاغذي روش مبارزه با قارچ و مرمت چند نمونه آثار كاغذي
641
بررسي آسيبهاي ناشي از عوامل آموزشگاهي درفرايند ياددهي- يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر شيراز
642
بررسي آسيبهاي وارده بر كاشيهاي مدرسه غياثيه خرگرد
643
بررسي آسيبهاي وارده بر كاشيهاي مدرسه غياثيه خرگرد
644
بررسي آسيبهاي وارده به سازنده هاي نفتي
645
بررسي آسيبهاي وارده به نقش سر ستون گاو در آرامگاه داريوش اول در نقش رستم و حفاظت و مرمت آن
646
بررسي آسيبهاي وارده به نقش سرستون گاو در آرامگاه داريوش اول در نقش رستم و حفاظت و مرمت آن
647
بررسي آشفتگي قاب ها وپايه ريس در هيلبرت -C* مدول
648
بررسي آشفتگي‌هاي يونوسفري ناشي از فعاليت‌هاي خورشيدي با استفاده از داده‌هاي امواج راديويي در ناحيه‌ي VLF
649
بررسي آشكار سازهاي وفقي راداري و طراحي يك ساختار مبتني بر تموج هدف
650
بررسي آشكارساز گفتار دوطرفه و شبيه سازي يكي از روش هاي آن
651
بررسي آشنايي دانش آموزان دوره دبيرستاني با شيوه صحيح مطالعه در شهرستان گنبد كاووس
652
بررسي آشنايي دختران با حقوق فردي و تاثير آن در سازگاري زندگي مشترك ازديدگاه دختران دانشگاه پيام نور واحد اهواز
653
بررسي آشنايي زدايي عناصر دراماتيك در نمايشنامه هاي برنار ماري كلتس
654
بررسي آشنايي زدايي عناصر دراماتيك در نمايشنامه هاي برنار ماري كلتس
655
بررسي آشنايي قبل از ازدواج دختران و پسران و تاثير آن بر رضايتمندي زناشويي و زندگي آينده در سطح دانشگاه آزاد و دبيرستانهاي دخترانه در گز
656
بررسي آشنايي و التزام زوجين فرهنگي شهرستان ساري به حقوق و تكاليف يكديگر و پيامدهاي كيفري آن
657
بررسي آشوب اتلافي در ابر شبكه هاي نيمرسانا
658
بررسي آشوب اتلافي درابر شبكه هاي نيمرسانا
659
بررسي آشوب در آنهابرهمكنش الكترون- ليزر در حضور ميدانهاي مختلف مغناطيسي ياالكترومغناطيسي ويگلر، مغناطيسي محوري، الكتريكي كانال يوني و
660
بررسي آشوب در بيلياردهاي كوانتومي با استفاده از شعاع ژيراسيون
661
بررسي آشوب در ساختار ريزحلقه ي توليدكننده هارموني دوم
662
بررسي آشوب در سيستم¬هاي تكاملي خاك و ژئومورفولوژي (مطالعه موردي: شرق اصفهان)
663
بررسي آشوب در ليزر الكترون آزاد
664
بررسي آشوب در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترومغناطيس و ميدان محوري با در نظر گرفتن اثر خود ميدانها
665
ﺑﺮرﺳﻲ آﺷﻮب در ﻟﻴﺰر اﻟﻜﺘﺮون آزاد ﺑﺎ وﻳﮕﻠﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ﻣﻴﺪان ﻣﺤﻮري ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ
666
بررسي آشوب درنوسانات نانولوله¬هاي¬كربني جفت شده
667
بررسي آشوب سيستم روتور-ياتاقان حاوي سيال هوشمند مگنتوريولوژيك
668
بررسي آشوب و فراكتال در عملكرد قلب
669
بررسي آغاز و رشد ترك هاي بين لايه اي در اثر لبه هاي آزاد با استفاده از تئوري هاي لايروايز و مكانيك شكست خطي تحت بارهاي كششي
670
بررسي آغازگرهاي حاد در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد در مراكز درماني شهر رشت در سال 1395-1394
671
بررسي آفلاتوكسين درجيره دام ومحصولات لبني سنتي جمع آوري شده ازمناطق غربي ايران
672
بررسي آكوستيكي تكية واژگاني و تكية زيروبمي در فراگيران متوسط زبان انگليسي فارسي زبان
673
بررسي آكوستيكي محفظه كابين خودرو به روش تحليل انرژي آماري (SEA)
674
بررسي آگاهي - نگرش و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي در مورد كنترل عفونت در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي گيلان
675
بررسي آگاهي , نگرش و درصد استفاده از sealant Fissure &Pit در بين دندانپزشكان عمومي شهررشت
676
بررسي آگاهي ، نگرش ، عملكرد كارگران مرد متاهل كارخانه هاي شهرستان رشت در رابطه با مسائل جمعيتي و روشهاي پيشگيري از بارداري در سال 1376
677
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد ( KAP)زنان ساكن روستاي سربندان نسبت به دفع بهداشتي زباله و تعيين و اجراء مناسبترين سيستم جمعآوري و انتقال زباله و دفع آن در روستاي سربندان دماوند.آبان و آذر ماه 71
678
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد ( KAP)زنان ساكن روستاي سربندان نسبت به دفع بهداشتي زباله و تعيين و اجراء مناسبترين سيستم جمعآوري و انتقال زباله و دفع آن در روستاي سربندان دماوند.آبان و آذر ماه 71
679
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد ( KAP)زنان ساكن روستاي سربندان نسبت به دفع بهداشتي زباله و تعيين و اجراء مناسبترين سيستم جمعآوري و انتقال زباله و دفع آن در روستاي سربندان دماوند.آبان و آذر ماه 71
680
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان باليني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درخصوص مسائل و احتياط هاي مربوط به جداسازي (Isolation Precaution) - 1394
681
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي رشت در مورد روش غربالگري سرطان دهانه رحم (پاپ اسمير)در سال 1392
682
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد مديران پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان درباره بهسازي نيروي انساني در سال 1375
683
بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد فرهنگيان مقاطع سه گانه تحصيلي شهرستان رشت نسبت به تنظيم خانواده و روشهاي پيشگيري از بارداري در سال تحصيلي 81-80
684
بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد مسافرين به خارج از كشور در خصوص بيماريهاي ايدز ،هپاتيت Bو آنفلوانزا
685
بررسي آگاهي استراتزيك مديران منطقه آزاد قشم و تدوين نقشه استراتژي بر اساس مدل bac
686
بررسي آگاهي استراتژيك مديران مديران منطقه آزاد قشم و تدوين نقشه استراتژي براساس مدل BSC
687
بررسي آگاهي بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر بستري در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در خصوص ماهيت بيماري و نحوه مراقبت از خود در سال 1383
688
بررسي آگاهي پديداري و آگاهي دردسترس
689
بررســـــي آگاهي پرستاران اورژانس,I CUو CCUاز الگوريتم BLS طبق گايدلاين AHA
690
بررسي آگاهي پرستاران بخش هاي اورژانس در مورد پرستاري قانوني در مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 95-1394
691
بررسي آگاهي پرستاران بخشهاي ويژه در مراقبت از كاتتر وريد مركزي بر اساس دستورالعملهاي باليني موجود و مهمترين موانع اجراي آن از نظر پرستاران در مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 98-1397
692
بررسي آگاهي تكنسين هاي دندانپزشكي شهر رشت در زمينه ضدعفوني نمودن قالب هاي دريافتي
693
بررسي آگاهي حين بيهوشي عمومي در بيماران تحت عمل جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
694
بررسي آگاهي حين بيهوشي عمومي در بيماران تحت عمل جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
695
بررسي آگاهي دانشجويان انترن ورودي سال 1370 درباره نقش نماز در مبارزه با تهاجم فرهنگي
696
بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي از انواع بيماريهاي مقاربتي دانشجويان پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1383
697
بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي از انواع بيماريهاي مقاربتي دانشجويان پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1383
698
بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به بيماري ايدز سال 1380
699
بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي مقطع كارورزي و پيش كارورزي دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد راجع به بماري هاي شايع دهان ودندان وارتباط آن با سلامت عمومي بدن درسال ۱۳۹۷
700
بررسي آگاهي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك جهت پيشگيري از اندوكاريت عفوني در سال تحصيلي 1393-1392
701
بررسي آگاهي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي واحد بين الملل انزلي در رابطه با Aids/Hiv در سال 1395
702
بررسي آگاهي درباره آندروپوز و ارتباط تجربه نشانه هاي آن با سطح تستوسترون سرم خون در مردان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 95-1394
703
بررسي آگاهي درك ازكنترل و باور بهداشتي با خود كنترلي دربيماران ديابتي وابسته به انسولين مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شماره 1 رشت
704
بررسي آگاهي دندان پزشكان عمومي شهر رشت در زميه تجويز صحيح انواع تكنيك هاي راديو گرافي
705
بررسي آگاهي دندانپزشكان شهر اردبيل در زمينه ضد عفوني نمودن قالبهاي ارسالي
706
بررسي آگاهي دندانپزشكان شهر ايلام در برخورد با فوريت هاي پزشكي در مطب دندانپزشكي
707
بررسي آگاهي دندانپزشكان شهر رشت در مورد رعايت اصول بهداشتي جيوه در مطبهاي خصوصي در سال 1383
708
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در رابطه با حفاظت اشعه در معاينات راديوگرافي دهان
709
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در مورد بيماري هاي التهابي اطراف ايمپلنت و درمان آن ها
710
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت درباره ارتباط بيماري هاي قلبي عروقي با بيماري پريودنتال وملاحظات درماني آن در سال 1390
711
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت نسبت به عفونت ويروسي هپاتيت B در سال 1385
712
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر لاهيجان نسبت به كنترل عفونت
713
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد عوارض و مشكلات ايمپلنت هاي دنداني در سال 1394
714
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي منطقه 22 شهر تهران نسبت به عفونت ويروسي هپاتيت إ در سال 1394
715
بررسي آگاهي زنان از حقوق زناشويي خود
716
بررسي آگاهي زنان پست پارتوم بستري در بيمارستان الزهرا(س ) رشت در مورد مشكلات پس از زايمان و مراقبت هاي دوران نفاس در بهار سال 1382
717
بررسي آگاهي شهروندان نسبت به مفهوم دموكراسي و عوامل موثر بر آن در كشورهاي خاورميانه
718
بررسي آگاهي عملكرد دندانپزشكان شهر يزد نسبت به ايمپلنت
719
بررسي آگاهي مادران Partum Post نسبت به مراقبت ها و عوامل خطر دوره نوزادي در بيمارستانهاي شهر رشت ، بهار 1384
720
بررسي آگاهي مادران از اثرات شير روي پوسيدگي دندان كودكان و نوزادان
721
بررسي آگاهي مربيان بهداشت در ارتباط با دندان دائمي كه از ساكت خارج شده در كودكان 12-7 سال شهر رشت در سال 1395
722
بررسي آگاهي معلمان شهرستان گناباد از نظريه هاي يادگيري و ميزان كاربرد آنها در فرآيند ياددهي - يادگيري
723
بررسي آگاهي معلمان مقاطع تحصيلي سه گانه شهر رشت نسبت به بيماري ميگرن در سال 1384
724
بررسي آگاهي نگرش دندانپزشكان عمومي شهر انزلي نسبت به روشهاي كنترل عفونت
725
بررسي آگاهي نگرش مربيان مهد كودك هاي شهر تهران در مورد آسيبهاي دنداني در تابستان 1395
726
بررسي آگاهي نگرش و عملكرد دندانپزشكان شهر يزد از اصول دندانپزشكي ترميمي .
727
بررسي آگاهي نگرش و عملكرد دندانپزشكان شهر يزد از اصول دندانپزشكي ترميمي .
728
بررسي آگاهي و عملكرد پزشكان عمومي و متخصصين داخلي درباره عفونت هليكوباكتر ‏پيلوري
729
بررسي آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به ديسمنوره در سال 1394
730
بررسي آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به ديسمنوره در سال 84- 1383
731
بررسي آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به ديسمنوره در سال1394
732
بررسي آگاهي و عملكرد دركاركنان لابراتوارهاي دنداني شهر يزد در مورد دستورالعمل هاي كنترل عفونت درسال۹۷
733
بررسي آگاهي و عملكرد دندان پزشكان عمومي شهر يزد درمورد انتخاب رنگ پروتز هاي ثابت درسال1398
734
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر رشت در باره ي اقدامات اورژانسي براي Avulsed tooth
735
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر رشت در مورد بيماري هاي ‏خونريزي دهنده در سال 1388‏
736
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر قزوين نسبت به هپاتيت B
737
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر لاهيجان در باره اقدامات اورژانسي براي دندان هاي اوالژد
738
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد مبحث سريال اكستركشن در بهار سال 1379.
739
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد مبحث سريال اكستركشن در بهار سال 1379.
740
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهريزد درمورد اصول آماده سازي دندان پايه براي روكش متال-سراميك درسال98
741
بررسي آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) درباره سرطان پستان و روش هاي غربالگري آن در سال 90-1389
742
بررسي آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز آموزشي ـ درماني الزهراء رشت در مورد روش بيمار يابي سرطان دهانه رحم در زمستان 1382
743
بررسي آگاهي و عملكرد كاركنان اورژانس پيش بيمارستاني درمورد نحوه گذاشتن لوله تراشه ، پايش فشار كاف و عوامل مرتبط با آن روي مانكن ، رشت، 1398
744
بررسي آگاهي و عملكرد معلمان ورزش و بهداشت مدارس ابتدايي شهريزد در خصوص آسيب هاي دنداني كودكان در سال 1398
745
بررسي آگاهي و عملكرد والدين در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 7ساله شهر يزد در سال 1387
746
بررسي آگاهي و عملكرد والدين در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 7ساله شهر يزد در سال 1387
747
بررسي آگاهي و عملكردزنان مراجعه كننده به مركز آموزشي -درماني الزهرا(س ) در مورد روشهاي بيماريابي سرطان پستان در سه ماهه سوم سال 1380
748
بررسي آگاهي و نگرش اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به مهارت هاي تدريس
749
بررسي آگاهي و نگرش افراد مبتلا به پريودنتيت در مورد اثر سيگار بر سلامت پريودنتال مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي و كلينيك تخصصي خاتم الانبيا شهر يزد در سال 1390
750
بررسي آگاهي و نگرش اينترن هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد واكسيناسيون ويروس پاپيلوماي انساني(HPV) و عوامل مرتبط با آن
751
بررسي آگاهي و نگرش پرستاران پيرامون اصول برقراري ارتباط با بيمار در بيمارستانهاي آموزشي استان گيلان در سال 1374
752
بررسي آگاهي و نگرش پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در مورد روشهاي غير دارويي تسكين درد
753
بررسي آگاهي و نگرش پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي مراكز آموزشي- درماني شهر رشت در مورد روشهاي غير دارويي تسكين درد
754
بررسي آگاهي و نگرش پرسنل بهداشتي شاغل در بيمارستانهاي شهر رشت نسبت به رابطه انواع رژيم غذايي و عود سنگهاي مجاري ادراري تابستان 1382
755
بررسي آگاهي و نگرش پرسنل درماني ارتش نسبت به مراقبت از بيماران مبتلا به هپاتيت C
756
بررسي آگــــــاهي و نگرش پيرامون شيـــردهي و عوامل مرتبط با آنها در ميان مادران تحت مراقبت هاي پس از زايمان در مركز آموزشي بيمارستان الزهراي شهر رشت، فروردين و ارديبهشت 1394
757
بررسي آگاهي و نگرش خانمهاي باردار متقاضي سزارين مراجعه كننده به مراكز مراقبت پره ناتال دربيمارستانهاي فاميلي و گلسار درسال 1385 دررشت
758
بررسي آگاهي و نگرش خانواده بيماران مبتلا به اختلالات رواني مراجعه كننده به مركز رواپزشكي ابن سينا مشهد در زمينه درمان با الكتروشوك سال 84-1383
759
بررسي آگاهي و نگرش خانواده هاي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شفاي رشت در مورد پيگيري درمان در سال 1389
760
بررسي آگاهي و نگرش دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت در رابطه با بيماري ايدز در سال 1395
761
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي شهر رشت در مورد تجويز آنتي بيوتيك و مقاومت آن
762
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به مشاوره ژنتيك و سقط درماني
763
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به مشاوره ژنتيك و سقط درماني
764
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به نحوه درست خودآزمايي بيضه و اهميت آن در غربالگري سرطان بيضه رشت - تابستان 1381
765
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درمورد عوارض دهاني دنداني محصولات تنباكو ومواد مخدر در سال1398
766
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه گيلان درباره ايدزدرسال 1380
767
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دندانپزشكي در رابطه با بيماري ايدز،هپاتيت B و هپاتيت C در دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1390
768
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان رشته هاي پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان درباره ايدز سال 1380
769
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي استان گيلان درباره ي اورژانس هاي اندودنتيك در سال تحصيلي 90-1389
770
بررسي آگاهي و نگرش در زمينه ايجاد و توسعه روشهاي پزشكي از راه دور در دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1388/
771
بررسي آگاهي و نگرش درحيطه سلامت دهان در معتادان مراجعه كننده به مراكز سرپايي ترك اعتيادشهرستان يزد درسال تحصيلي 98
772
بررسي آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به عفونت هرپس سيمپلكس در سال 1388
773
بررسي آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر رشت نسبت به روش هاي كنترل عفونت در دندانپزشكي
774
بررسي آگاهي و نگرش زنان باردار3ماهه آخر مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان الزهرا رشت در رابطه با سزارين -اسفند1379
775
بررسي آگاهي و نگرش زنان درمورد علائم ، عوارض ،عوامل همراه در زمان يائسگي و هورمون درماني يائسگي در مراجعين به درمانگاهها و مطب هاي خصوصي زنان و مامايي شهر رشت - 1386
776
بررسي آگاهي و نگرش سربازان آموزشكده شهيد صدوقي يزد در خصوص بيماري ايدز
777
بررسي آگاهي و نگرش سربازان آموزشكده شهيد صدوقي يزد در خصوص بيماري ايدز
778
بررسي آگاهي و نگرش سربازان آموزشگاه شهيد صدوقي يزد در خصوص بيماري ايدز
779
بررسي آگاهي و نگرش مربيان ورزشي شهر رشت در مورد آسيب هاي دنداني در سال 1395-1394
780
بررسي آگاهي و نگرش مربيان ورزشي شهر رشت در مورد آسيب هاي دنداني در سال 1395-94
781
بررسي آگاهي و نگرش مردم شهر رشت نسبت به بيماري صرع و عوامل مرتبط با آن در سال 1390
782
بررسي آگاهي و نگرش مردم شهر نجف آباد نسبت به طب اسلامي در مقايسه با پزشكي مدرن
783
بررسي آگاهي و نگرش نسبت به عفونت هاي ايدز و هپاتيت در ميان دندانپزشكان عمومي شهرستان گنبد كاووس در سال 1393
784
بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد درباره مواد و روش هاي كنترل عفونت در پروتزهاي دنداني در سال ۱۳۹۶
785
بررسي آگاهي و نگرش والدين كودكان پيش دبستاني شهر رشت در مورد تروماهاي دنداني
786
بررسي آگاهي و نگرش ورزشكاران بدن ساز،رزمي كار،وزنه بردارو كشتي گير رشت به سوء مصرف استروئيدهاي آنابوليك در سال 1380
787
بررسي آگاهي و نگرش وعملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد در زمينه ضايعات پيش بدخبم دهان درسال۱۳۹۷
788
بررسي آگاهي وعملكرد دندانپزشكان شهر رشت در زمينه ضد عفوني نمودن قالب هاي ارسالي به لابراتوار
789
بررسي آگاهي وعملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزددرمورد اصول آماده سازي دندان پايه براي روكش متال-سراميك درسال 98
790
بررسي آگاهي ونگرش پزشكان عضو سازمان نظام پزشكي رشت نسبت به يوتونازي ومعاونت خودكشي در سال 1386 در شهر رشت
791
بررسي آگاهي ونگرش پزشكان عمومي استان يزد در مورد حيطه رشته جراحي دهان،فك وصورت در سال ۱۳۹۷
792
بررسي آگاهي ونگرش دانشجويان دندانپزشكي يزد درمورد ارتباط بيماري هاي پريودنتال با بيماري هاي سيستميك درسال۹۷
793
بررسي آگاهي ونگرش در حيطه سلامت دهان درمعتادان مراجعه كننده به مراكز سرپايي ترك اعتياد شهرستان يزد در سال تحصيلي 1398
794
بررسي آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد روابط اكلوزالي درپروتز كامل درسال ۱۳۹۷
795
بررسي آگاهي ونگرش وعملكرد بيماران قلبي- عروقي در بيمارستان هاي افشار و شهيد صدوقي شهر يزددرباره سلامت دهان درسال1398
796
بررسي آگاهي ونگرش وعملكرد دستياران تخصصي واساتيد دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد استفاده از وسايل بزرگنمايي دندانپزشكي درسال1398
797
بررسي آگاهي ونوع نگرش مردم شاهرود درمسائل سياسي كشورشان درسال86
798
بررسي آگاهي، بينش و عملكرد زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر يزد در رابطه با روشهاي غربالگري سرطان پستان
799
بررسي آگاهي، بينش و عملكرد زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر يزد در رابطه با روشهاي غربالگري سرطان پستان
800
بررسي آگاهي، عقايد و عملكرد كارگران مرد شهر رشت در مورد تنظيم خانواده در سال 1372
801
بررسي آگاهي، نگرش عملكرد دندانپزشكان عمومي شهريزد در مورد فيشور سيلانت در سال ۱۳۹۶
802
بررسي آگاهي، نگرش و دانش در زمينه ي دندانپزشكي مبتني بر شواهد در دانشجويان دندانپزشكي واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1393
803
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد افراد مراجعه كننده به داروخانه هاي سطح شهر تهران در زمينه مصرف ضدآفتاب ها
804
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران و ماماهاي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در مورد احتياطات ايزولاسيون استاندارد
805
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران و ماماهاي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در مورد احتياطات ايزولاسيون استاندارد
806
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد خانمهاي باردار در مورد سلامت پريودنتال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداري در شهر يزد در سال
807
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد خانمهاي باردار در مورد سلامت پريودنتال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداري در شهر يزد در سال
808
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به مصرف سيگار در سال 1394
809
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد متخصصان زنان و زايمان و تحصيل كرذگان رشته مامايي شهر يزد دررابطه با سلامت دهان در سال 1394
810
بررسي آگاهي، نگرش، و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي در مورد كنترل عفونت در بخش پروتز پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان - بندر انزلي
811
بررسي آگاهي،نگرش و عملكرد والدين در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 6-4 ساله در شهر يزد در سال 1394-1393
812
بررسي آگاهي،نگرش وعملكرد مراجعه كنندگان داراي پروتز ثابت به دانشكده دندانپزشكي يزد درمورد بهداشت دهان درسال 1397-1398
813
بررسي آلايندگي موتورهاي اشتعال جرقه اي و استانداردهاي مربوط به آن
814
بررسي آلايندگي موتورهاي توربوفن و روشهاي پيشگيري آن
815
بررسي آلاينده هاي زيست محيطي شهرها (نمونه موردي شهر زرين شهر)
816
بررسي آلاينده هاي فاضلاب صنعت نساجي: مطالعه موردي كارخانه يزدباف
817
بررسي آلاينده هاي محيط زيست و راه هاي بهبود آن
818
بررسي آلاينده هاي موجود در لجن بيولوژيكي واحد تصفيه پساب و ارائه راهكار مناسب جهت تثبيت يا استفاده مجدد از آن
819
بررسي آلاينده هاي هوا به روش طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز
820
بررسي آلاينده‌هاي حاصل از صنايع فولادسازي و روش‌هاي تصفيه آن
821
بررسي آلاينه هاي نيروگاه برق نيروگاه هسته اي وموتورهاي احتراق داخلي
822
بررسي آلتراسيون معدن مس مزرعه اهر با استفاده از عكس هاي ماهواره اي
823
بررسي آلرژي زايي توالي هاي ورودي به برنج با روش هاي بيوانفورماتيك
824
بررسي آلفا انولاز در سرم و مايع مفصلي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
825
بررسي آلفاتراپي براي درمان تومورهاي موضعي
826
بررسي آلكيلاسيون بنزن با اتانول به كمك كاتاليست‌هاي چارچوب فلزي آلي
827
بررسي آلودكي پنيرهاي صنعتي و سنتي توليد شده شهرستان مشهد به سالمونلا و جداسازي تاپپينگ سويه هاي احتمالي با روش بيوشيميايي و آنتي سرم هاي مونواسپينگ , isolation and identification of salonella from produced industrial and traditional cheese of mashhad township using biochemical and serotyping tests
828
بررسي آلودگي آب در يونيتهاي دندانپزشكي
829
بررسي آلودگي با ويروس SEN در التهاب و سرطان هاي گردن رحم
830
بررسي آلودگي باطله هاي معدن اسفوردي و استفاده از تكنيك گياه پالايي براي مقابله با آلودگي هاي زيستي و محيطي منطقه اسفوردي
831
بررسي آلودگي به ويروس SENV در سرم افراد سالم و افراد آلوده به ويروس‌هاي هپاتيت B وC در استان يزد
832
بررسي آلودگي به ويروس TLMV در بيماران مبتلا به MS
833
بررسي آلودگي به ويروس Torque teno midi virus/small anellovirus (TTMDV/SAV) در سرم افراد سالم و افراد آلوده به ويروس هاي هپاتيت BوC در استان لرستان
834
بررسي آلودگي پايدار از طريق اندازه گيري فلزات (آهن، مس و كادميوم) در خرچنگ شناگر آبي در منطقه خليج فارس (نواحي قشم، هرمز و درگهان)
835
بررسي آلودگي زيست‌محيطي ناشي از تخليه و بارگيري مواد معدني در بندرشهيدرجايي
836
بررسي آلودگي سبزيجات جنوب تهران به عناصر كم مقدار فلزي سمي بوسيله تكنيك تجزيه به روش فعالسازي نوتررون
837
بررسي آلودگي صوتي بزرگراه تهران-كرج
838
بررسي آلودگي صوتي هواپيما در محيط زيست ﴿مطالعه موردي طرح بيست ساله فرودگاه مهرآباد﴾
839
بررسي آلودگي عناصر بالقوه سمناك در خاك هاي كشاورزي استان بوشهر
840
بررسي آلودگي كاتينگ گل حفاري به منظور كاهش آلودگي فلزات سنگين
841
بررسي آلودگي كشت هاي سلول ... به سلول هاي سرطاني ... با انگشت نگاري دي ان آ با استفاده از آناليز توالي هاي تكراري كوتاه
842
بررسي آلودگي كشت هاي سلول RK-13,Vero وMRC-5 به سلول هاي سرطاني HeLa با انگشت نگاري DNA با استفاده از آناليز توالي هاي تكراري كوتاه (STR)
843
بررسي آلودگي متيل ترشري بوتيل اتر ) EBTM ( بر محيط زيست و روش هاي حذف اين آلاينده
844
بررسي آلودگي منابع آب زير زميني و زاينده رود اصفهان
845
بررسي آلودگي موتور اتومبيل و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن ها
846
بررسي آلودگي ميكربي در كبد گوسفند آلوده به كيست هيداتيد و مقايسه آن با گروه كنترل
847
بررسي آلودگي ميكروبي پروتزهاي متحرك آكريلي ساخته شده در لابراتورهاي دندانسازي شهر يزد
848
بررسي آلودگي ميكروبي پروتزهاي متحرك آكريلي ساخته شده در لابراتورهاي دندانسازي شهر يزد
849
بررسي آلودگي ناشي از سرب و كادميوم در غبار كف برخي از كارگاه هاي صنعتي شهر شيراز
850
بررسي آلودگي نيترات در آبخوان دشت زنجان
851
بررسي آلودگي نيترات در آبهاي زيرزميني استان اصفهان
852
بررسي آلودگي نيترات و منشا يابي آن در آب هاي زيرزميني دشت مشهد
853
بررسي آلودگي نيروگاه ها و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن ها
854
بررسي آلودگي نيروگاهها و راهكارهاي كاهش و كنترل آن
855
بررسي آلودگي هاي كرمي دستگاه گوارش ماهيان كفشك گرد،زبان گاوي، وهامور معمولي در بندر عباس
856
بررسي آلودگي هاي محيطي بر پذيرفتاري مغناطيسي مطالعه ي موردي در خاك هاي اطراف شهر كرمانشاه
857
بررسي آلودگي هاي نفتي و راهكارهاي مقابله با آنها
858
بررسي آلودگي هوا و ارزيابي كيفيت هوا در اصفهان
859
بررسي آلودگي هوا و برخي پارامترهاي اقليمي بر ميزان مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري هاي قلبي و تنفسي در شهر شيراز
860
بررسي آلودگي هواي شهر سيرجان
861
بررسي آلودگيهاي قارچي بيمارستاني در واحدهاي مختلف بيمارستان رازي رشت در مرداد ماه 1381
862
بررسي آلودگيهاي قديم (تركيبات ازته ) و آلودگيهاي جديد (كلينوم) درآب چاههاي منطقه اطراف اصفهان و مطالعه رابطه بين ايندو اندكس
863
بررسي آلياژ 7075
864
بررسي آلياژ MDPE / PP : رفتار مكانيكي و سازگار سازي
865
بررسي آلياژ ONAN MDPE PP
866
بررسي آلياژ پلي استايرن و پلي فنيلن اكسايد
867
بررسي آلياژ پلي‌لاكتيك اسيد با پلي‌هيدروكسي بوتيرات در حضور نانوذره : رابطه بين مورفولوژي با عبوردهي و خواص مكانيكي
868
بررسي آلياژ و فرآيند ساخت كليد هاي آلومينيوم
869
بررسي آلياژهاي RBN و پلي آميد ها
870
بررسي آمادگي الكترونيكي ارائه و اجراي مدلي بر بستر وب 2 جهت ارتقاء آموزش اساتيد هيئت علمي باليني و دستياران تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.
871
بررسي آمادگي سازمان براي اجراي موفق پروژه¬هاي مديريت فرآيند كسب و كار (BPM)
872
بررسي آمادگي سرمايه انساني براي تحقق استراتژي ها و ارائه برنامه توسعه آن با رويكرد BSC در معاونت صداي جمهوري اسلامي ايران (راديو)
873
بررسي آمادگي سرمايه سازماني براي اجراي استراتژي در دانشگاه ازاد اسلامي واحد كرج با رويكرد ارزيابي متوازن
874
بررسي آمادگي شركت ذوب آهن اصفهان جهت پذيرش مديريت ارتباط با مشتري
875
بررسي آمادگي شركتهاي خصوصي از لحاظ كارآفريني درون سازماني
876
بررسي آمادگي قلبي - عروقي و استرس فيزيولوژيك دو گروه فعال اعضاي هيات علمي دانشگاه يزد (سنين 50 - 30)
877
بررسي آمادگي مديريتي در پياده سازي مهندسي مجدد جهت بهبود استراتژي رقابتي درشركت صنايع بين المللي برق ارس
878
بررسي آماده سازي و تكميلهاي ضد ميكروبي پارچه هاي حلقوي تهيه شده از الياف پروتئيني سويا
879
بررسي آمار چقرمگي شكست در يك نمونه مدل سنگي وو
880
بررسي آمار ميزان نقش والدين در اعتقادات مذهبي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 1 اصفهان
881
بررسي آماررياضي (بر آوردنقطه اي ،برآوردفاصله اي وآزمون فرضها)
882
بررسي آماري اتلاف انرژي منابع انبساط باز در سيستم هاي حرارت مركزي و تجزيه و تحليل و بررسي آن در مصرف كل انرژي كشور و ارائه راهكارهاي مناسب
883
بررسي آماري ارتباط بين عوامل مختلف با موفقيت آميز بودن پيوند كليه
884
بررسي آماري اضافه ولتاژهاي داخل سيم پيچ ترانسفورماتور به علت نفوذ موج صاعقه به آن به روش مونت كارلو
885
بررسي آماري اقليم سواحل جنوبي درياي خزر
886
بررسي آماري الگو برداري درشركت هاي پيمانكاري در كشور
887
بررسي آماري انواع اتصال كوتاه بر روي شبكه هاي قدرت با امپدانسهاي تصادفي
888
بررسي آماري بيماران مبتلا به هرني ديسكال كمري در بيمارستان پورسيناي رشت ﴿1369- 1371﴾
889
بررسي آماري پارامترهاي توده سنگ به منظور تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني ﴿ مطالعه موردي نيروگاه تلمبه ذخيره اي آزاد﴾
890
بررسي آماري پارامترهاي موثر بر تشكيل عيوب آخال و حباب در بخشي فولادسازي ذوب آهن اصفهان
891
بررسي آماري تاثير رنگ در طراحي بسته بندي
892
بررسي آماري ترافيك شبكه سلولي شهر تهران و راه حل براي بهبود آن
893
بررسي آماري جرايم مواد مخدر در استان آذربايجان غربي كلان شهر اروميه
894
بررسي آماري حوادث معادن زغال سنگ ايران و جهان
895
بررسي آماري دو رگه گيري تاسماهيان وروشهاي آن
896
بررسي آماري دوره هاي بارش روزانه در ايران
897
بررسي آماري روحانيت شيعه در عصر صفويه ﴿با تاكيد بر جايگاه علمي و اجتماعي﴾
898
بررسي آماري شكست مد I مخلوط آسفالتي با درنظر گرفتن مشخصات آن
899
بررسي آماري ضايعات پاتولوژيك فك و دهان گزارش شده توسط بخشهاي پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و بيمارستانهاي شهر يزد در سالهاي 83-1380
900
بررسي آماري علائم باليني و خصوصيات مورفولوژي سلولي و گر وه خوني ABO-RH در بيماران مبتلا به AML در مركز انكولوژي- هماتولوژي دتنشگاه تبريز
901
بررسي آماري علائم كلينيكي و پاراكلينيكي بيماري ميلوم مولتيپل در بيمارستان شهدا بين سالهاي78-75
902
بررسي آماري علل پشتي و پورپورا در بيماران بستري شده در بيمارستان 17 شهريور رشت از فروردين 1373 تا اسفند 1373
903
بررسي آماري علل و عوامل موثر بر حوادث رانندگي
904
بررسي آماري عوارض حاملگي در مادران گروه سني 18-14سال در مقايسه با گروه سني 22-19سال مراجعه نموده به مركز آموزشي درماني زايشگاه رشت در سال 72
905
بررسي آماري عوامل مؤثر در بهره وري پروژه هاي ساخت از ديد مديران پروژه كشور
906
بررسي آماري عوامل مصدوميت ورزشكاران در رشته هاي مختلف
907
بررسي آماري فتق ديافراكماتيك مادرزادي طي سالهاي 1370-1365 در مركز پزشكي كودكان تبريز
908
بررسي آماري فتق ديافراكماتيك مادرزادي طي سالهاي 1370-1365 در مركز پزشكي كودكان تبريز
909
بررسي آماري فضاي كسب و كار در رشته هوافضا و ارائه نقشه راه در اين زمينه
910
بررسي آماري قطعيهاي خطوط 400 كيلووات ايران
911
بررسي آماري كيفيت آب رودخانه ها با استفاده از روش هاي رگرسيوني
912
بررسي آماري مشخصه هاي موج در منطقه عسلويه و تاثير آن بر سكوهاي نفتي
913
بررسي آماري- همديدي الگوهاي سرما زدگي در استان يزد
914
بررسي آماري و اتيولوژي زخم معده و روشهاي جراحي آن در بيمارستان رازي رشت
915
بررسي آماري واژه هاي دخيل نو وارد در كتابهاي درسي آموزش و پرورش: مقاطع ابتدائي، راهنمايي و علوم انساني دبيرستان
916
بررسي آماري وضعيتهاي مختلف نهفتگي دندان عقل در راديوگرافيهاي پانوراميك موجود در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و مطبهاي خصوصي .
917
بررسي آماري وضعيتهاي مختلف نهفتگي دندان عقل در راديوگرافيهاي پانوراميك موجود در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و مطبهاي خصوصي .
918
بررسي آمپيم و درمان آن در بيمارستان رازي
919
بررسي آمنوره و نتايج حاصل از درمان آن در بيماران مراجعه كننده به مركز IVFيزد
920
بررسي آمنوره و نتايج حاصل از درمان آن در بيماران مراجعه كننده به مركز IVFيزد
921
بررسي آمنوره و نتايج حاصل از درمان آن در بيماران مراجعه كننده به مركز IVFيزد
922
بررسي آموخته هاي خارج از مدرسه دانش آموزان نظام جديد متوسطه استان اصفهان در مقايسه با آموخته هاي حضوري ساير دانش آموزان در سال تحصيلي 74-73 بمنظور ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي دروس غيرحضوري
923
بررسي آموزش باز و از دور و رابطه آن باتوسعه علم
924
بررسي آموزش باز و از دور و رابطه آن باتوليد علم
925
بررسي آموزش بر بيكاري استان گلستان طي دوره (85-1365)
926
بررسي آموزش پدالگيري در نوازندگي پيانو
927
بررسي آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي شهرستان رامسر
928
بررسي آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي شهرستان رامسر
929
بررسي آموزش خوشنويسي در مدارس راهنمايي كشور
930
بررسي آموزش شوخ طبعي بر راهبردهاي مقابله اي و يادگيري خودتنظيمي در دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج
931
بررسي آموزش شوخ طبعي بر راهبردهاي مقابله اي و يادگيري خودتنظيمي در دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج
932
بررسي آموزش ضمن خدمت بر روي كارايي معلمان ابتدايي آموزش وپرورش
933
بررسي آموزش گروهي وبازي درماني برتغييرنمره عملكرد كودكان اتيستيك شهركرد
934
بررسي آموزش مباني هنرهاي تجسمي در هنرستانهاي هنري ايران
935
بررسي آموزش مباني هنرهاي تجسمي در هنرستانهاي هنري ايران
936
بررسي آموزش مقدماتي ساز ويولا و مقايسه كتابهاي اتود و لفارت و كايزر بين سازهاي ويولون و ويولا
937
بررسي آموزش مهارت هاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان دوره متوسطه شهرستان قوچان
938
بررسي آموزش مهارتهاي زندگي درتغييرنگرش نوجوانان وجوانان به سوءمصرف مواد
939
بررسي آموزش نوازندگي تار در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
940
بررسي آموزش هاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي
941
بررسي آموزش هاي تئوري عملي در افزايش راندمان اداره آموزش و پرورش شهرستان گنبدكاووس
942
بررسي آموزش و پرورش ديني درمقطع متوسطه (مطالعه موردي: دانش آموزان شهر نورآباد لرستان در سال تحصيلي )1931 -0931
943
بررسي آموزش و پرورش قبل از دبستان در ايران
944
بررسي آموزش و نهادهاي آموزشي در دوره آل‌بويه
945
بررسي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران متوسطه آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
946
بررسي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران متوسطه آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
947
بررسي آموزه هاي اخلاقي در اشعار ژوليده نيشابوري
948
بررسي آموزه هاي اخلاقي در گلستان و بوستان سعدي
949
بررسي آموزه هاي بازيگري ميخائيل چخوف در رسيدن بازيگر به نقش
950
بررسي آموزه هاي بازيگري ميخائيل چخوف در رسيدن بازيگر به نقش
951
بررسي آميخته بازاريابي از ديدگاه توليدكنندگان پارچه پيراهني
952
بررسي آميخته محصول در استراتژي بازاريابي پايدار در صنعت لوازم آرايشي و بهداشتي : مطالعه موردي سه محصول از شركت سينره (طبيعت زنده )
953
بررسي آميزه هاي ضد خراش پلي پروپيلن تقويت شده با ذرات وولستونايت ، تالك ، كربنات كلسيم ، خاك رس
954
بررسي آناتومي ،مورفولوژيكي ، تركيبات تشكيل دهنده اسانس و اثرات ضدميكروبي چهار گونه مريم گلي رويش يافته در بروجرد
955
بررسي آناتومي اندامهاي رويشي سه گونه از جنس اسكنبيل )Calligonum L.( و مطالعه تركيبات شيميايي اسانس حاصل از گلها
956
بررسي آناتومي سطحي مغز در مغزهاي اتوپسي شده در مركز پزشكي قانوني رشت در زمستان 1379و بهار 1380
957
بررسي آناتومي سه گونه Trigonella foenum-graecum، Trigonella elliptica، Trigonella persica و تعيين كمي تركيب Trigonelline در مراحل مختلف تكوين
958
بررسي آناتومي كانال ريشه در دندان هاي انسيزور فك پايين با استفاده از تكنيك تصويربرداري CBCT در يك جمعيت ايراني
959
بررسي آناتومي كانال ريشه مزيوباكال دندان هاي مولر اول و دوم ماگزيلا در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در يك جمعيت ايراني
960
بررسي آناتوميكي ، مورفولوژيكي ، تركيبات تشكيل دهنده اسانس و اثرات ضد ميكروبي دو گونه مريم گلي رويش يافته در بروجرد Salvia macrosiphon L. و Salvia limbata L.
961
بررسي آناتوميكي برگ و ساقه گونه هايي از جنس Chenopodium و Atriplex در استان خراسان جنوبي
962
بررسي آناتوميكي- سيستماتيكي برخي گونه هاي AGROPYRON موجود در ايران
963
بررسي آناليز پايداري سيستم هاي مرتبه كسري آشوبناك و همسازي آنها با استفاده از روش كنترل فعال
964
بررسي آناليز تماس
965
بررسي آناليز حساسيت مدل AERMOD در براورد انتشار آلودگي هواي ناشي از صنايع
966
بررسي آنت هاي ويوالدي
967
بررسي آنتروپي در سيستمهاي فيزيولوژيكي
968
بررسي آنتروپي درهم تنيدگي در اثر ميدان الكتريكي، انحناي فضا،زمان،انبساط عالم و شتاب
969
بررسي آنتروپي درهم تنيدگي و موتور زيلارد كوانتومي
970
بررسي آنتروپي سياهچاله متناظر با بار نودر براي تقارن وابرريخت
971
بررسي آنتروپي كلموگروف در ليزر الكترون آزاد چهارقطبي
972
بررسي آنتن هاي ... و خطرات آن بررسي سيار سلولي ...
973
بررسي آنتي اكسيدان هاي گياهي فنلي و روش هاي استخراج آنها
974
بررسي آنتي بادي هاي ضد فيبريتوژن سيترولينه در بيماري آرتريت روماتوئيد
975
بررسي آنتي بيوتيكهاي مصرفي ﴿پيشگيرانه- درماني﴾ در بخشهاي جراحي عمومي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد در تابستان 1377
976
بررسي آنتي تئاتر فاسبيندر و عوامل تاثيرگذار برآن
977
بررسي آنتي تئاتر فاسبيندر و عوامل تاثيرگذار برآن
978
بررسي آنتي ژن 67-Ki و همراهي آن با عوامل پيش آگهي دهنده زيست شناختي و آسيب شناختي سرطان پستان در استان گيلان ، خرداد 1383-خرداد1385
979
بررسي آنتي فسفوليپيد آنتي بادي و لوپوس آنتي كوآگولانت در بيماران ترومبو آمبولي وريدي كمتر از 50 سال
980
بررسي آنتي فسفوليپيد آنتي بادي و لوپوس آنتي كوآگولانت در بيماران ترومبو آمبولي وريدي كمتر از 50 سال
981
بررسي آندوسكوپيك ضايعات پيش سرطاني معده در افراد بالاي 50 سال شهرستان لشت نشاء
982
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز درسرم بيماران مبتلا به هپاتيت ب و مقايسه آن با گروه كنترل سالم
983
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز و ايزوآنزيمهايش در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتو سيستميك و مقايسه آن با افراد سالم
984
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز)ADA( و ايزوآنزيمهاي آن در سرم افراد مبتلا به نقص سيستم ايمني و افراد سالم
985
بررسي آنزيم سلولاز در باكتري هاي تثبيت كننده ازت
986
بررسي آنزيم هاي بتالاكتاماز و ژن هاي KPC و NDM در جدايه هاي آسينتوباكتر بوماني، سودوموناس آئروژينوزا و كلبسيلا پنومونيه و جداسازي پروبيوتيك هاي مؤثر بر اين باكتري ها
987
بررسي آنزيم هاي كبدي در مبتلايان ليكن پلان در بيمارستان رازي رشت
988
بررسي آنژيوژنزيس در ادنتوژنيك كراتوسيست هاي سندرميك و غير سندرميك به روش ايمونوهيستوشيمي
989
بررسي آنومالي‌هاي منظم يونسفر با استفاده از آناليز سري‌هاي زماني مشاهداتTEC
990
بررسي آهار نخهاي فيلامنتي
991
بررسي آهن زدايي كانسار كائولن قره آغاج هشترود
992
بررسي آهنگ تويست سيستوليك ودياستوليك بطن چپ(LV systolic& Diastolic Twistng rate)دربيماران مبتلا به نارسايي قلب در مقايسه با افراد سالم با استفاده از اكوكارديوگرافي
993
بررسي آهنگ چرخه همجوشي هسته اي در همجوشي از طريق كاتاليزور ميوني با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري به روش مونت كارلو
994
بررسي آهنگ روزانه سكته قلبي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
995
بررسي آوايي اسامي خاص در زبان فارسي
996
بررسي آويزش و رفتار اصطكاكي پارچه هاي چادر مشكي
997
بررسي آي سي هاي OP-AMP با تكنولوژي CMOS
998
بررسي آيات الاحكام صدقه از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
999
بررسي آيات الاحكام صدقه از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
1000
بررسي آيات الاحكام قضا
بازگشت