<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي آثار محمد باقر نقاشباشي سميرمي و مرمت يكي از تابلوهاي وي
2
بررسي آثار محمدباقر نقاشباشي سميرمي و مرمت يكي از تابلوهاي وي
3
بررسي آثار محيط بر رفتار الكترونيكي مولكولي DNA (مطالعات موردي) , Effects of the environment on the electronic properties of DNA molecule
4
بررسي آثار مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي با تاكيد بر ساختار جمعيتي
5
بررسي آثار مراتب تقصير در حقوق موضوعه ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه
6
بررسي آثار مراتب تقصير در حقوق موضوعه ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه
7
بررسي آثار مرتبط با واقعه عاشورا از سال 1342 هجري شمسي تا 1368 هجري شمسي
8
بررسي آثار مطلوب و پيامدهاي نامطلوب وسايل ارتباط جمعي اينترنت ماهواره و تلويزيون بر رفتار جوانان و نوجوانان
9
بررسي آثار مفرغي به دست آمده از گورستان زاگرس سنندج بر اساس داده هاي باستان سنجي جهت شناسايي آلياژها و فنآوري ساخت
10
بررسي آثار منتجه از بارهاي ضربه اي بر روي رفتار ورق هاي تقويت شده آلومينيومي با احتساب عيوب اوليه
11
بررسي آثار موجود در موزه رضا عباسي
12
بررسي آثار ميازاكي از منظر سوررئاليسم آندره برتون
13
بررسي آثار ميدان مغناطيسي بر روي عمر ابزار، كيفيت سطح و تغييرات نيروهاي ماشينكاري
14
بررسي آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده از نظر كيفيت دراماتيك
15
بررسي آثار ميشائيل هانكه از منظر آرتو در باب تئاتر خشونت.
16
بررسي آثار ميكروسكوپيك تشعشات نوتروني بر عملكرد آشكارسازهاي سيليسيمي
17
بررسي آثار ميلتون گليزر، تاثير شيوه بيان در محتوا
18
بررسي آثار ناشي از افزايش يا كاهش نرخ سود در جذب منابع پست بانك
19
بررسي آثار ناشي از ايجاد بزرگراه ها بر ساختار اجتماعي محله هاي شهري و ارائه راهكارهاي مناسب نمونه موردي محله هاي كرمان و فدك در منطقه 8 شهرداري تهران
20
بررسي آثار ناهماهنگ فونون ها و برهمكنش الكترون- فونون در ساختارهاي نيمرسانا
21
بررسي آثار نفوذ و حضور انگلستان در جنوب شرقي ايران از سلطنت ناصر الدين شاه تا تأسيس پليس جنوب ايران
22
بررسي آثار نقاشان دهه هاي 70 و 80 آلمان
23
بررسي آثار نقاشان معاصر ايران
24
بررسي آثار نقاشي مدرن ايران با تÊكيد بر آثار پيشگامان هنر نوگرا (1345-1320)
25
بررسي آثار نمايشي "توفيق الحكيم "
26
بررسي آثار نمايشي تادئوش كانتور بر اساس نظريه پست مدرنيسم با تاكيد بر نقش بازيگر
27
بررسي آثار نمايشي تادئوش كانتور بر اساس نظريه پست-مدرنيسم با تأكيد بر نقش بازيگر
28
بررسي آثار نورالدين زرين كلك (هنر هشتم)
29
بررسي آثار نورالدين زرين كلك (هنرهشتم )
30
بررسي آثار هدفمند سازي يارانه ها بر الگوي مصرف برق در خانوارهاي تبريز
31
بررسي آثار هدفمند كردن يارانه ها بر روي محصولات گلخانه اي استان البرز(اختصاصا خيار)
32
بررسي آثار هنري مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري
33
بررسي آثار هنري مسجد و مدرسه عالي شهيد مطهري
34
بررسي آثار و ابعاد مختلف ايجاد مترو در توسعه شهري
35
بررسي آثار و احوال نقاشان زن ايران (صفويه و قاجار)
36
بررسي آثار و انديشه هاي شيخ احمد جام
37
بررسي آثار و انديشه هاي محمدعلي اسلامي ندوشن دربارۀ شاهنامه
38
بررسي آثار و پيامد هاي جامعه شبكه اي بر روي هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
39
بررسي آثار و پيامد هاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه
40
بررسي آثار و پيامدهاي اجتماعي ازدواج مجدد در بين ساكنان روستاي قورچاي
41
بررسي آثار و پيامدهاي جامعه شبكه اي به روي هويت اجتماعي جوانان ( مطالعه موردي: جوانان شهر كرمانشاه )
42
بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه
43
بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه
44
بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاريهاي شركتهاي بيمه
45
بررسي آثار و پيامدهاي فرهنگي -اجتماعي گسترش بدحجابي در بين دختران 34-15 ساله شهرستان گنبد كاووس
46
بررسي آثار و تفكر هنرمندان هنر زميني
47
بررسي آثار و دست نوشته هاي هكتور ويلالوبوس ﴿ 1٢ اتود وي ﴾ و مقايسه آنها با نسخه هاي چاپي
48
بررسي آثار و ريشه هاي نرخ بهره با تاكيد بر نظريه بهره حياتي پل ساموئلسن در چارچوب الگوي نسل هاي تداخلي
49
بررسي آثار و زندگي سه تن از سردمداران مكتب زاگرب: دوشان ووكوتيك، واتروسلا و ميميكاو
50
بررسي آثار و زندگي سه تن از سردمداران مكتب زاگرب: دوشان ووكوتيك، واتروسلا و ميميكاو
51
بررسي آثار و زندگي سهراب سپهري شاعر بلند آوازه ايران از ديدگاه روان شناسي كمال
52
بررسي آثار و زندگي غياث الدين محمد (استادمحمدسياه قلم )
53
بررسي آثار و شيوة كار گروه "فورسد اينترتينمنت" با نگاهي به سه اجرا
54
بررسي آثار و شيوه كار گروه فورسد اينترتينمنت با نگاه به سه اجرا
55
بررسي آثار و شيوه نوازندگي استاد علي نقي خان وزيري
56
بررسي آثار و عواقب اجتماعي و اقتصادي حوادث غيرمترقبه بر ساختار جامعه روستايي ايران ( مطالعه موردي: شهرستان نائين)
57
بررسي آثار و لوازم اعتقاد به آموزه بداء
58
بررسي آثار و نشانه هاي زندكي نوين در سوره نحل
59
بررسي آثار و نقد عكاسي سال هاي 47 تا 57 ايران، منظره شهري : تجربه ي دوباره نگريستن
60
بررسي آثار و نقش زنان عكاس از ابتداي تاريخ عكاسي تا سال 1920
61
بررسي آثار وضع ماليات بر زمين: مطالعه موردي اقتصاد ايران
62
بررسي آثار يان شوانكماير
63
بررسي آثار يان شوانكماير
64
بررسي آثار يخچالي زاگرس شمالي در كواترنر پاياني ﴿با تاكيد بر كردستان﴾
65
بررسي آثار يخچالي و مرزبرف هاي دائمي دامنه هاي جنوبي الوند كوه(مطالعه موردي: دره هاي سركان و مبارك آباد)
66
بررسي آثار يخچالي و مرزبرفهاي دائمي ارتفاعات زاگرس واقع در شاهان كوه و قليان كوه
67
بررسي آثار يخچالي و مرزبرفهاي دائمي ارتفاعات زاگرس واقع در كوه كلار
68
بررسي آثار يخچالي و مرزبرفهاي دائمي ارتفاعات كركس
69
بررسي آثار يك عكاس (ريچارد اودن )
70
بررسي آثار يك نمايشنامه نويس ايراني : كار در مورد علي نصيريان
71
بررسي آثاررضاعباسي درعمارت چهل ستون
72
بررسي آثارفردي واجتماعي نمازازديد دانشجويان دختردانشگاه پيام نور
73
بررسي آثاروپيامدهاي جهاني شدن درآينده فرهنگي-سياسي اقدام باتاكيد
74
بررسي آثاريخچالي و مرزبرفهاي دائمي ارتفاعات زاگرس (مطالعه موردي ارتفاعات بل )
75
بررسي آجر در بناهاي قديم شهر دزفول
76
بررسي آجر عايق 1400
77
بررسي آجرهاي لعاب دار دوران هخامنشي
78
بررسي آجرهاي لعابدار دوران هخامنشي
79
بررسي آخال هاي غير فلزي در مراحل مختلف توليد فولاد كم كربن
80
بررسي آخال هاي فولاد S355N به روش استخراج شيميايي
81
بررسي آخال هاي موجود در فولاد گرم كار در مراحل مختلف توليد
82
بررسي آخرين نظريه هاي كارگرداني پيتر بروك در راستاي اجراي متن از خاكستر به خاكستر اثر هرولد پينتر
83
بررسي آخرين نظريه هاي كارگرداني پيتربروك در راستاياجراي متن"از خاكستر به خاكستر" اثرهرولد پينتر﴿با استفاده از آخرين كتاب پيتربروك به نام: درب گشوده ﴿نظريه هايي پيرامون بازيگري و تئاتر﴾
84
بررسي آداب ،رسوم و مناسك سنتي شهر بوشهر
85
بررسي آداب و رسوم حاكم بر مردم عرب خوزستان بر اساس تحقيقي در مورد مردم منطقه حميديه در خصوص احساس ايراني بودن
86
بررسي آداب ورسوم مردم شهرستان محلات
87
بررسي آداب ورسوم ومضامين اجتماعي در اشعار نيما يوشيج وآثار ميران رستميان عمران
88
بررسي آرا كلامي و انديشه هاي سور آبادي در تفسير التفاسير
89
بررسي آرا و انديشه هاي ابوالقاسم شابي از منظر آثار او
90
بررسي آرا و نظريات منتقدين و متفكرين برجسته ﴿قرن بيستم ﴾ درباب نظريه انتقادي عكاسي
91
بررسي آراء اخلاقي جان ديويي و ملامحسن فيض كاشاني
92
بررسي آراء تربيتي پروين اعتصامي با تاكيد بر عناصر اصلي تعليم و تربيت
93
بررسي آراء تربيتي حكيم ابوالقاسم فردوسي
94
بررسي آراء تربيتي در اشعار خيام
95
بررسي آراء تربيتي در اشعار خيام
96
بررسي آراء ج.ل آستن، پي.اف استراسون و آر.جي والاس در باب مسئله آزادي اراده ودترمينيسم
97
بررسي آراء سياسي فارابي درزمينه جامعه مدني ودلالتهاي ان در تربيت مدني (شهروندي )
98
بررسي آراء شيخ روزبهان بقلي شيرازي درباره زيبايي
99
بررسي آراء عقايد وافكار فرقه اهل حق.
100
بررسي آراء علي شريعتي درباره خاستگاه و نقش اجتماعي دين در طول تاريخ و مقايسه آن با آراء دوركيم و وبر
101
بررسي آراء فينبرگ در خصوص مدرنيته بديل
102
بررسي آراء كلامي متكلمين عامه و خاصه از ولايت تكويني
103
بررسي آراء محاكم قضايي در تطبيق با نظرات شيخ طوسي و محقق حلي در باب قصاص
104
بررسي آراء مخالفان منطق ارسطو در حوزه اسلامي
105
بررسي آراء نلسون گودمن درباره هنر ﴿با تاكيد بر زبان هاي هنر﴾
106
بررسي آراء و انديشه هاي اخلاقي و تربيتي عزيزالدين نسفي با تكيه بر كتاب هاي انسان الكامل و كشف الحقايق
107
بررسي آراء و انديشه هاي شهيد سيدحسن مدرس در حوزه ي سياسي اجتماعي .
108
بررسي آراء و انديشه هاي قطب الدين محمود شيرازي 634ق/1237م- 710ق/1310م.
109
بررسي آراء و ديدگاه هاي تفسيري آيت الله معرفت
110
بررسي آراء و عقايد تربيتي در قابوسنامه گلستان
111
بررسي آراء و نظريات اخلاقي علامه طباطبايي با بر تفسير الميزان
112
بررسي آرامگاه هاي مشاهير ساخته شده توسط انجمن آثار ملي در خراسان رضوي با رويكرد حفاظت منظري (ارائه طرح حفاظت منظري آرامگاه فردوسي)
113
بررسي آراي ادبي محمد عبدالمنعم خفاجي درباره ي شاعران معاصر مصر
114
بررسي آراي فقهاي معاصر در خصوص نظريه منطقه الفراغ شهيد صدر
115
بررسي آراي مفسران پيرامون خوردني ها و آشاميدنبي ها در قرآن با تكيه بر تفاسير فقهي و علمي
116
بررسي آراي نقدي مندور
117
بررسي آرايش وندهاي اشتقاقي زبان فارسي
118
بررسي آرايه آجري موجود درابنيه تاريخي دزفول : مرمت وحفاظت آرايه خوون چيني موجود در خانه قديمي سوزنگر
119
بررسي آرايه هاي آجري موجود در ابنيه تاريخي دزفول مرمت و حفاظت آرايه خوون چيني موجود در خانه قديمي سوزنگر
120
بررسي آرايه هاي تپشي وطراحي وپياده سازي ضرب كننده سريال تپشي توسط VHDL
121
بررسي آرايه هاي تزييني ايوان زنانه امامزاده علي بن محمد باقر مشهد اردهال با تاكيد بر ديوارنگاره ضامن آهو
122
بررسي آرايه هاي تزييني كليساي شمعون غيور شيراز
123
بررسي آرايه هاي حواشي قرآن هاي دوره ي تيموري و صفوي در ايران
124
بررسي آرايه‌هاي تزئيني محراب اولجايتو و خلاقيت‌هاي بصري آن به‌منظور طراحي و ساخت آثار چوبي
125
بررسي آرتريت سپتيك در بيمارستان هفده شهريور رشت در سالهاي 1372-1370
126
بررسي آرتيفكت داپلر رنگي (Twinkling Artifact) و تبيين و مدلسازي آن در اولتراسونوگرافي و تشخيص بيماري ها
127
بررسي آرتيفكت داپلر رنگي Twinkling Artifact و تبيين و مدلسازي آن در اولتراسونوگرافي و تشخيص بيماري ها
128
بررسي آرگونوميكي وضعيت هاي انجام كار به روش owas ارزيابي صدا،روشنايي در سالن رسيدگي گروه كارخانجات ابران مرينوس قم
129
بررسي آرگونوميكي وضعيت هاي انجام كار به روش owas ارزيابي صدا،روشنايي در سالن رسيدگي گروه كارخانجات ايران مرينوس قم
130
بررسي آرم هاي تلفيقي /شمايلي برگرفته از نقوش سنتي ايران ﴿در سه دهه ي60،70و80 هجري شمسي﴾
131
بررسي آرمانشهر در تئاتر معاصر با نگاهي به آثار:هاينر مولر،تادئوش كانتورو پيتر شومان
132
بررسي آرمانشهر در تئاتر معصر با نگاهي به آثار : هاينر مولر، تادئوش كانتور و پيتر شومان
133
بررسي آرمانها و ايده آلهاي ازدواج در ميان دختران ازدواج نكرده شهر تهران
134
بررسي آزادي از ديدگاه اسلام و غرب
135
بررسي آزادي عقايد مذهبي در فقه اسلامي
136
بررسي آزادي عقايد مذهبي در فقه اسلامي
137
بررسي آزادي و تآثير آن بر جامعه ايران از ديدگاه دانشجويان دانشگاه يزد
138
بررسي آزمايش هاي آشكارسازي مستقيم ماده تاريك
139
بررسي آزمايش هاي آيروديناميكي در تونل باد
140
بررسي آزمايش هاي انجام شده بر روي كشتي بعد ساخت
141
بررسي آزمايش هاي جداشدگي در بتن خود تراكم و روش هاي نوين آن
142
بررسي آزمايشات غير مخرب روي موتور 50-CFG-GE , 300-BUS AIR
143
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﻮﺫ گاز پيل سوختي غشاء تبادل پروتون
144
بررسي آزمايشگاه تعيين پروفيل يون كلر در تراورس هاي بتني نواحي كويري ايران
145
بررسي آزمايشگاه و مدل سازي استخراج فوق بحراني اجزاءآنتي اكسيدان از گياه آلوئه ورا و بهينه سازي شرايط عملياتي با الگوريتم ژنتيك
146
بررسي آزمايشگاهي آب شستگي در پايين دست سازه ي حذف پرش هيدروليكي
147
بررسي آزمايشگاهي آب شستگي عرشه ي پل در شرايط جريان تحت فشار
148
بررسي آزمايشگاهي آبشستگي اطراف پايۀ پل استوانه اي با در نظر گرفتن اثر توأم آرايش زبريهاي مصنوعي و نصب طوق بر پايۀ پل
149
بررسي آزمايشگاهي آسفالت بازيافت شده سرد با قير امولسيوني و سرباره فولاد
150
بررسي آزمايشگاهي آسيب سازند با استفاده از سيال ميكروحبابي چندلايه
151
بررسي آزمايشگاهي اثر آلاينده ها بر مقاومت لغزندگي روسازي آسفالتي
152
بررسي آزمايشگاهي اثر آنتي باكتريال سه نوع سيلر ريشه ي دندان (MTA Fillapex, AHPLus ) بر روي باكتري انتروكوكوس فكاليس
153
بررسي آزمايشگاهي اثر آنتي باكتريال ليزر diode در پالپكتومي دندان هاي شيري
154
بررسي آزمايشگاهي اثر آنتي باكتريال ليزرEr; YAG در پالپكتومي دندان هاي قدامي شيري
155
بررسي آزمايشگاهي اثر اختلاف لزجت سيال در پديده انگشتي شدن جريان
156
بررسي آزمايشگاهي اثر اختلاف لزجت سيال در پديده انگشتي شدن جريان
157
بررسي آزمايشگاهي اثر اسيد فسفريك 37◄در پرايمر سلف اچ بر استحكام باند برشي به مينا
158
بررسي آزمايشگاهي اثر اسيد فسفريك 37◄در پرايمر سلف اچ بر استحكام باند برشي به مينا
159
بررسي آزمايشگاهي اثر افزودن كيتوزان بر خواص ضداسترپتوكوكي در رزين آكريل دستگاه هاي متحرك ارتودنسي
160
بررسي آزمايشگاهي اثر الكتروهيدروديناميك بر خشك كردن فيلم پليمري پلي (وينيل استات)
161
بررسي آزمايشگاهي اثر پارامترهاي ساخت غشا ماتريس آميخته پلي ايميد/زئوليت
162
بررسي آزمايشگاهي اثر پوزولان ها بر دوام بتن قليا فعال سرباره اي در سازه هاي هيدروليكي
163
بررسي آزمايشگاهي اثر تابش ايزر ديود 810nm بر استحكام خمشي عاج دندان
164
بررسي آزمايشگاهي اثر تابش ايزر ديود 810nm بر استحكام خمشي عاج دندان
165
بررسي آزمايشگاهي اثر ترشوندگي سنگ مخزن بر نفوذ سيال ميكروحبابي در محيط متخلخل اطراف چاه
166
بررسي آزمايشگاهي اثر ترموسايكلينگ برميزان ريزنشت مخلوط نانو ذره اكسيد مس وكامپوزيت فلو
167
بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق دوغاب پايه سيماني و شيميايي در بهبود خواص مكانيكي و هيدروليكي سازندهاي آبرفتي
168
بررسي آزمايشگاهي اثر جريان‌هاي برگشتي بر عملكرد راكتورهاي تبديل متانول به پروپيلن
169
بررسي آزمايشگاهي اثر خميرهاي tricalcium phosphateوgc tooth mousse pluse دررمينراليزاسيون ميناي دچار white spot
170
بررسي آزمايشگاهي اثر خميرهاي tricalcium phosphateوgc tooth mousse pluse دررمينراليزاسيون ميناي دچار white spot
171
بررسي آزمايشگاهي اثر دانه بندي در كاهش آب شستگي دماغه آب شكن ها
172
بررسي آزمايشگاهي اثر دما بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري
173
بررسي آزمايشگاهي اثر ذرات كنترل‌كننده هرزروي بر مقاوم‌سازي ديواره‌ي چاه
174
بررسي آزمايشگاهي اثر رزين اينفيلترنت (آيكون)، MI passte plus وليزرNd:YAG برميكرو هار دنس مينا
175
بررسي آزمايشگاهي اثر زمان استراحت بر روي مكانيسم ترميم مخلوطهاي آسفالتي
176
بررسي آزمايشگاهي اثر شوري و حضور يون هاي مختلف بر عملكرد نانوذرات در نواحي نزديك دهانه چاه
177
بررسي آزمايشگاهي اثر ضد قارچ غلظت هاي مختلف Calcium-Enriched Mixture(CEM( Cement بر روي كانديدا آلببيكنز
178
بررسي آزمايشگاهي اثر ضد قارچي سيلر بيوسراميك ومقايسهبا سيلرهاي ZOE-based و resin-basedبرروي كانديدا آلبيكنس
179
بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي نانو زينك اكسايددر غلظت ها و اندازه هاي مختلف
180
بررسي آزمايشگاهي اثر طول و زاويه آب شكن محافظ بر آب شكستگي آب شكن
181
بررسي آزمايشگاهي اثر عوامل مختلف بر اكسايش مستقيم ميكروبي سولفيد
182
بررسي آزمايشگاهي اثر غلظت و نوع بافر بر خواص پلي (وينيل كلرايد) توليد شده به روش پليمريزاسيون تعليقي در دماي ثابت
183
بررسي آزمايشگاهي اثر قدرت گرداب آزاد بر ضريب تخليه جريان در سرريز مدور قائم با وروردي تاج دندانه اي
184
بررسي آزمايشگاهي اثر لودسايكلينگ برميزان ريزنشت مخلوط نانوذره اكسيد مس وكامپوزيت فلو
185
بررسي آزمايشگاهي اثر مواد فعال كننده سطحي بر كشش بين سطحي آب و نفت و ترشوندگي سنگ
186
بررسي آزمايشگاهي اثر ميدان الكتريكي بر شار عبوري از غشاي ميكروفيلتراسيون در امولسيون اب و نفت
187
بررسي آزمايشگاهي اثر نانوذرات بر تشكيل و پايداري فوم در فرآيند ازدياد برداشت نفت
188
بررسي آزمايشگاهي اثر نيروي محوري بر رفتار داخل صفحه ديوار مصالح بنايي سنتي تحت بارهاي جانبي رفت و برگشتي
189
بررسي آزمايشگاهي اثر هم افزايي روش هاي جايگزيني دي اكسيد كربن و تحريك گرمايي در توليد متان از مخازن طبيعي هيدرات گازي در حضور نانوذرات
190
بررسي آزمايشگاهي اثر هيدروژن پراكسايد ۴۰٪با وبدون نانوهيدروكسي آپاتيت و نانوبيواكتيو گلاس برميزان مينراليزاسيون عاج سطحي و انسداد توبول هاي عاجي
191
بررسي آزمايشگاهي اثر هيدروژن پراكسايد۰/۴۰ پاوبدون نانوهيدروكسي آپاتيت ونانوبيواكتيوگلاس بر ميزان دمينراليزاسيون ميناو رنگ داندا
192
بررسي آزمايشگاهي اثر ولاستونيت در خواص بتن خود تراكم تازه و سخت شده
193
بررسي آزمايشگاهي اثرات پرتوهاي كيهاني بر مدارهاي مجتمع الكترونيكي
194
بررسي آزمايشگاهي اثرات تركيبات و شوري آب تزريقي بر روي بازده نفت توليدي از مخازن كربناته
195
بررسي آزمايشگاهي اثرات جنبي چند پاد آفت و عصاره گياهي ،روي بالتوري سبز
196
بررسي آزمايشگاهي اثرات جنس سطح بر ضريب انتقال حرارت جوشش محلول آب و تري¬اتيلن¬گلايكول و تحليل نتايج به وسيله الگوريتم ژنتيك
197
بررسي آزمايشگاهي اثرات خمير كازيين فسفوپپتيد كلسيم فسفات آمورف (CPP-ACP( و محلول هاي نانو هيدروكسي آپاتيت بر دوباره معدني سازي پوسيدگي اوليه مصنوعي درمينا
198
بررسي آزمايشگاهي اثرات زبري سطوح و فاصله از محل تزريق برروي ته نشيني و بخش ذرات در تونل باد
199
بررسي آزمايشگاهي اثرات سه ماده 0.05NaF mouthrinse ، GC Tooth Mousse و Plus MI Paste GC در مهار تشكيل White Spot
200
بررسي آزمايشگاهي اثرات نانوذرات مختلف بر روي آسيب سازند در فرآيند ازدياد برداشت نفت
201
بررسي آزمايشگاهي اثرافزودني خاكستربادي برعملكرد مخلوط آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي اصلاح شده پليمري
202
بررسي آزمايشگاهي اثرروش هاي آماده سازي سطح ودوسيستم باندينگ مختلف بر استحكام باند برشي ونير كامپوزيت باند شده به روكش استنلس استيل
203
بررسي آزمايشگاهي اثرروش هاي آماده سازي سطح ودوسيستم باندينگ مختلف بر استحكام باند برشي ونير كامپوزيت باند شده به روكش استنلس استيل
204
بررسي آزمايشگاهي اثرعوامل فرآيندي برخواص مورفولوژيكي ذراتpvc تهيه شده به روش پليمريزاسيون تعليقي در دماي ثابت
205
بررسي آزمايشگاهي اثركاربرد باندينگ يونيورسال در فيشورسيلانت دندان هاي مولردائمي
206
بررسي آزمايشگاهي اثرنوع سمان بر روي مقاومت به شكست فايبر پست در دتدان هاي قدامي شيري
207
بررسي آزمايشگاهي ارتباط معيار طراحي فيلتر با شاخص‌هاي فرسايش‌پذيري خاك‌ها
208
بررسي آزمايشگاهي استحكام باند برشي سمان هاي مختلف با پلي اتراتركتون
209
بررسي آزمايشگاهي استحكام باندريز كششي كامپوزيت فلو حاوي ذرات نانو اكسيد مس به مينا
210
بررسي آزمايشگاهي استحكام برش باندينگ كامپوزيت ايراني ايده آل و سوئيسي سينرژي به عاج
211
بررسي آزمايشگاهي استحكام برش باندينگ كامپوزيت ايراني ايده آل و سوئيسي سينرژي به عاج
212
بررسي آزمايشگاهي استخراج مايع- مايع تك قطره اي در نانو سيال سيليكا
213
بررسي آزمايشگاهي استفاده مجدد از محلول ليتيم برومايد آلوده شده به سديم و بازيابي يون ليتيم با روش الكترودياليز
214
بررسي آزمايشگاهي استهلاك انرژي در شيب شكن هاي تلفيقي
215
بررسي آزمايشگاهي استهلاك انرژي ناشي از صفحات مشبك
216
بررسي آزمايشگاهي افزايش ظرفيت باربري خاكريزهاي بلند راه آهن با ژئوگريد
217
بررسي آزمايشگاهي افزايش مقاومت برشي بالاست آلوده با مصالح ماسه اي با استفاده از ژئو گريد
218
بررسي آزمايشگاهي افزودن نانوپارتيكل هابه سيال حفاري و امكان تاثير گذاري آنهادركنترل شيل ها
219
بررسي آزمايشگاهي اكسايش الكتروشيميايي فنل براي تصفيه پساب
220
بررسي آزمايشگاهي امكان سنتز نانوذرات سيليس از موادبررسي آزمايشگاهي امكان سنتز نانوذرات سيليس از مواد
221
بررسي آزمايشگاهي امكان سنجي استفاده ازقيرطبيعي درگل حفاري
222
بررسي آزمايشگاهي امكان كمينه كردن ميزان هرزروي گل حفاري در سازندهاي مختلف با استفاده از نانو ذرات
223
بررسي آزمايشگاهي امكان‌سنجي فرآيند احتراق درجا بالا به پايين در يكي از مخازن جنوبي ايران
224
بررسي آزمايشگاهي امواج مافوق صوت در اختلاط در مقياس ميكرودر راكتورهاي بهم خورده مجهز به پروانه راشتن
225
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت بهبود يافته در نانوسيال آب-اكسيد آلومينيوم
226
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت جابجايي طبيعي از ميان لوله هاي هم مركز و خارج از مركز عمودي با شرط مرزي لوله خارجي عايق و لوله داخلي دما ثابت
227
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت نانو سيال آب - آلومينا در رژيم جريان آرام
228
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت نانو سيال آب- سيليكادر جكت ظرف همزن دار
229
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت نانوسيال غيرنيوتني در ميكروكانال‌ موئينه
230
بررسي آزمايشگاهي انتقال حرارت و خواص فيزيكي مكانيكي رزين پلي استر غير اشباع حاوي ذرات فلزي اصلاح شده
231
بررسي آزمايشگاهي انتقال رسوبات درشت دانه در منطقه بالاروي امواج
232
بررسي آزمايشگاهي انتقال گرماي جوشش جرياني سيال در ميكروكانالي با سطح داخلي نانوساختار
233
بررسي آزمايشگاهي انجماد بخار هواي اشباع در جريان سكون استوانه اي
234
بررسي آزمايشگاهي انجماد بخار هواي اشباع در جريان سكون استوانه اي
235
بررسي آزمايشگاهي انجماد بخار هواي اشباع در جريان سكون استوانه اي
236
بررسي آزمايشگاهي انجماد سيال تراكم ناپذير در جريان سكون استوانه اي
237
بررسي آزمايشگاهي بازيافت نفت خام از لجن نفتي به روش استخراج با حلال
238
بررسي آزمايشگاهي برانگيخته كردن نانو ذرات مغناطيسي به منظور بهبود اختلاط و انتقال جرم
239
بررسي آزمايشگاهي بهبود انتقال حرارت در كانال هاي جريان گرم( دودكش هاي خورشيدي) با استفاده مواد تغيير فاز دهنده
240
بررسي آزمايشگاهي بهبود دوام پليمرهاي آروماتيك سولفونه به عنوان غشاهاي تبادل پروتون پيل هاي سوختي به روش عمل آوري حرارتي
241
بررسي آزمايشگاهي بهبود رفتار خستگي مخلوطهاي آسفالتي با در نظر گرفتن مكانيسم خودترميمي ترك
242
بررسي آزمايشگاهي بيماران پروسلوزي در سالهاي 1372- 1370
243
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي تاثير گذار بر رفتار خط ريلي بالاستي
244
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي ژئوتكنيكي مخلوط هاي خاك - نانو مواد با نگاهي ويژه بر خصوصيات مقاومتي و نفوذپذيري
245
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر برعملكرد يك پيل سوختي ميكروبي تك محفظه اي به منظور تصفيه پساب لبني در ساختار حلقوي
246
بررسي آزمايشگاهي پارمترهاي موثر بر ميزان سايش در آزمايش پين - ديسك
247
بررسي آزمايشگاهي پايداري الكتروكاتاليست‌هاي نانوكامپوزيتي پلاتين/نانولوله كربني چند‌ديواره براي سيستم‌هاي پيل سوختي غشا تبادل پروتون
248
بررسي آزمايشگاهي پديده جريان كوبشي (Flow Slug) در تونل هاي آب و تدوين مدل رياضي براي آن
249
بررسي آزمايشگاهي پديده فراآب در بالادست پايه هاي پل
250
بررسي آزمايشگاهي پديده‌هاي سطحي مؤثر در فرآيند تزريق آب كربناته در يكي از مخازن كربناته نفتي ايران
251
بررسي آزمايشگاهي پيل سوختي الكتروليت پليمر جامد.
252
بررسي آزمايشگاهي پيل سوختي الكل مستقيم غيرفعال
253
بررسي آزمايشگاهي تأثير اجراي پله بر پايداري ديوار حائل خاك مسلح شده با ژئوگريد
254
بررسي آزمايشگاهي تأثير استفاده از زئوليت طبيعي بر روي مقاومت برشي خاك ماسه‌اي تحت شرايط محصور نشده
255
بررسي آزمايشگاهي تأثير استفاده از ژئوپليمر به منظور تثبيت خاك هاي ماسه اي
256
بررسي آزمايشگاهي تأثير استفاده از سرباره كوره آهن‌گدازي بر روي مقاومت برشي خاك ماسه‌اي تحت شرايط محصور نشده و محصور شده
257
بررسي آزمايشگاهي تأثير افزودني بر مشخصات تازه و سخت شده ي بتن پيش آكنده بالاستي به منظور ساخت دالخط
258
بررسي آزمايشگاهي تأثير بارگذاري دوره‌اي حرارتي بر پارامترهاي ژئومكانيكي و ميزان آسيب در سنگ آهك كريستاله
259
بررسي آزمايشگاهي تأثير بارهاي قائم و جانبي بر مقاومت طولي خطوط بالاستي
260
بررسي آزمايشگاهي تأثير پارامتر كسر حجمي ذرات نانو سيال فروفلوئيد در انتقال حرارت جابجائي اجباري در لوله افقي نيمه پر از محيط متخلخل
261
بررسي آزمايشگاهي تأثير سيستم پشت بند تزريقي بر پايداري خاكريزها
262
بررسي آزمايشگاهي تأثير مانع صلب مستغرق بر عملكرد هيدروليكي موج شكن منعطف مستغرق
263
بررسي آزمايشگاهي تأثير نانو رس بر خواص ژئوتكنيكي خاك هاي ماسه اي منطقه سگزي اصفهان
264
بررسي آزمايشگاهي تأثير نوع غشا بر حذف گوگرد آلي به روش الكتروشيميايي
265
بررسي آزمايشگاهي تأثير نوع مسلح كننده در رفتار داخل صفحه ديوارهاي خشتي تقويت‌شده به روش كاشت نزديك سطح
266
بررسي آزمايشگاهي تأثيرالياف هيبريدي ( ماكرو-پلي پروپيلن- مش) و الياف ماكرو بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن معمولي
267
بررسي آزمايشگاهي تاثر سوخت بيو ديزل روغن نارگيل بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل MT-4.244
268
بررسي آزمايشگاهي تاثير CEM_Cement باقيمانده روي ديواره هاي كانال ريشه گوتاپركا دردندانهاي با اپكس باز
269
بررسي آزمايشگاهي تاثير الگوي شيار بر قابليت هدايت شكاف در فرآيند لايه شكافي با اسيد
270
بررسي آزمايشگاهي تاثير الياف پلي پروپيلن) pp (در بتن سبك سازه اي حاوي ميكروسيليس و نانو سيليس
271
بررسي آزمايشگاهي تاثير انواع پوزولان بر دوام بتن خود متراكم معمولي و اليافي در برابر چرخه هاي يخ و ذوب
272
بررسي آزمايشگاهي تاثير انواع ذرات نانو بر دوام رويه هاي بتني در برابر پديده ذوب و يخبندان
273
بررسي آزمايشگاهي تاثير انواع مواد افزودني جهت كاهش نقطه ريزش فرآورده هاي سنگين نفتي ﴿ ديزل، نفت كوره﴾ توليدي پالايشگاه اصفهان
274
بررسي آزمايشگاهي تاثير برخي از نوشيدني هاي گازدار رايج در ايران بر ريزسختي دونوع كامپوزيت
275
بررسي آزمايشگاهي تاثير پسماند حاصل ازفرآيند نرم كردن آب به روش شيميايي در واحد تصفيه ي آب خام مراكز صنعتي ، بر پتانسيل تورمي خاك هاي متورم شونده
276
بررسي آزمايشگاهي تاثير پودر لاستيك بر خواص عملكردي مخلوط آسفالتي حاوي افزودني نيمه گرم
277
بررسي آزمايشگاهي تاثير پوزولان طبيعي زئوليت و مقدار حجم خمير سيمان برجمع شدگي و ديگر خصوصيات بتن خود متراكم
278
بررسي آزمايشگاهي تاثير جرم مولكولي پليمر بر گزينش پذيري وشار عبوري غشا پلي (وينيل الكل) در آبگيري از ايزوپروپانول توسط فرايند تراوش تبخيري
279
بررسي آزمايشگاهي تاثير دانه بندي بر مشخصات بتن پيش آكنده با سنگدانه بالاستي به منظور ساخت برجاي دال خط بتني راه‌آهن
280
بررسي آزمايشگاهي تاثير دانه بندي و اندازه نمونه بر خواص مكانيكي و رفتار شكست سنگ
281
بررسي آزمايشگاهي تاثير رطوبت درميكروهاردنس mta و cem cement پس از ترميم فوري وتاخيري با رزين مديفايد گلاس آينومر در دندان هاي مولرشيري پالپوتومي شده
282
بررسي آزمايشگاهي تاثير رطوبت درميكروهاردنس mta و cem cement پس از ترميم فوري وتاخيري با رزين مديفايد گلاس آينومر در دندان هاي مولرشيري پالپوتومي شده
283
بررسي آزمايشگاهي تاثير زاويه بافل بر اختلاط در تانك همزندار
284
بررسي آزمايشگاهي تاثير ژِئوگريد بر مدول قائم بالاست
285
بررسي آزمايشگاهي تاثير شرايط محيطي بر عملكرد سيكل هاي تبريد
286
بررسي آزمايشگاهي تاثير طوق بر كاهش عمق آب شستگي اطراف تكيه گاهها
287
بررسي آزمايشگاهي تاثير عمل آوري داخلي با پليمر سوپر جاذب رطوبت بر جمع شدگي و خواص مكانيكي بتن خود متراكم
288
بررسي آزمايشگاهي تاثير عوامل عملياتي برروي خواص فيزيكي ومكانيكي نانو كامپوزيت پلي (وينيل الكل) -خاك رس (PVA/Clay)
289
بررسي آزمايشگاهي تاثير گرفتگي روي دوشاخگي شريان كاروتيد
290
بررسي آزمايشگاهي تاثير ليزر CO2وخمير Remin Pro بر ريزسختي لكه هاي سفيد مينايي White spot lesions
291
بررسي آزمايشگاهي تاثير ميكروسيليس بر رفتار ستون هاي اختلاط عميق
292
بررسي آزمايشگاهي تاثير ميلگردهاي كلاهك‌دار و بتن خودتراكم بر عملكرد اتصالات خارجي تير-ستون بتن آرمه تحت بارگذاري چرخه اي شبه استاتيكي
293
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو ذرات در افزايش برداشت نفت در مخازن كربناته
294
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو رس بر ويژگي هاي خاك ماسه بادي
295
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو رس و خاكستر بادي در رفتار ملات ماسه سيمان
296
بررسي آزمايشگاهي تاثير ناهمگوني مخازن لايه اي بر روي توليد نفت در فرآيند سيلاب زني با استفاده از ميكرومدل هاي شيشه اي
297
بررسي آزمايشگاهي تاثير نسبت فاصله و طول آب شكن فرعي در ميزان آبشتگي دماغه آب شكن اصلي
298
بررسي آزمايشگاهي تاثير نمك بر بهسازي خاك ماسه اي به روش اختلاط عميق
299
بررسي آزمايشگاهي تاثير هندسه دانه هاي بالاست بر مقاومت جانبي خط بالاستي
300
بررسي آزمايشگاهي تزريق ژل‌هاي پليمري در مخازن كربناته جهت تغيير نمودارهاي تراوايي نسبي آب و نفت
301
بررسي آزمايشگاهي تشكيل آند تكويني و شدت خوردگي در سازه هاي بتن مسلح در مناطق خورنده
302
بررسي آزمايشگاهي تصفيه پساب بازيافت كاغذ با استفاده از فرآيند الكتروفنتون
303
بررسي آزمايشگاهي تعادل فازي مايع- مايع، براي سيستم سه جزئي مايع يوني - آب – نمك
304
بررسي آزمايشگاهي تعيين عمق آبشستگي ناشي از جهت پيش هوادهي شده
305
بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي سنگهاي مخازن كربناته توسط مواد فعال كننده ي سطحي
306
بررسي آزمايشگاهي تغيير خواص سطحي با استفاده از تركيب آب هوشمند و نانوذرات اكسيد آلومينيوم و تأثير آن بر جريان سيال در محيط متخلخل
307
بررسي آزمايشگاهي تغيير رنگ دندان بر اثر CEM‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Cement در سه Media وبازه هاي زماني مختلف
308
بررسي آزمايشگاهي تغييرات مقاومت برشي و نفوذپذيري مصالح رس ماهشهر آلوده شده با آلاينده هاي شهري
309
بررسي آزمايشگاهي تقويت برشي تيرهاي بتني به روش كاشت در ميان مقطع
310
بررسي آزمايشگاهي تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه پيش بارگذاري شده با استفاده از ميلگرد پيش تنيده
311
بررسي آزمايشگاهي تقويت ديوارهاي خشتي غيرمسلح
312
بررسي آزمايشگاهي تهيه آب مقطر به وسيله ي آب شيرين كن هاي خورشيدي
313
بررسي آزمايشگاهي توانايي سيالات حفاري در جلوگيري از تشكيل لايه ايستا
314
بررسي آزمايشگاهي توزيع پذيري ماده زيستي در سامانه هاي دوفازي آبي شامل كوپليمر پلي اتيلن گلايكول-پلي پروپيلن گلايكول
315
بررسي آزمايشگاهي توليد كود شيميايي پوشش دار با مواد طبيعي ارزان قيمت
316
بررسي آزمايشگاهي توليد و توزيع كرم چاله ها در نمونه ي سنگ مخزن توسط مخلوط اسيد و ژل سورفكتانت در ميكرو مدل شيشه اي
317
بررسي آزمايشگاهي تيرهاي بتني تقويت شده با ورق هاي FRP نصب شده به روش سوراخ زني
318
بررسي آزمايشگاهي جداسازي ذرات از جريان گاز توسط رسوب¬دهنده الكترواستاتيك
319
بررسي آزمايشگاهي جذب دي اكسيد كربن در نانو سيال سيليكا -آمين و نانو سيال آلومينا - آمين
320
بررسي آزمايشگاهي جذب سطحي آسفالتين بر روي سطوح سنگ مخزن كربناته و تاثير پارامترهاي مختلف بر ميزان جذب
321
بررسي آزمايشگاهي جريان خون در دوشاخگي شرياني و مدلسازي عددي به روش اندركنش سيال- جامد
322
بررسي آزمايشگاهي جريان مغشوش هوا بر روي لايه موجي آب
323
بررسي آزمايشگاهي جوشش جرياني اشباع در ميكروكانال عمودي با سطح نانوساختار
324
بررسي آزمايشگاهي حذف آلاينده‌هاي آلي خاك‌هاي آلوده با استفاده از آب فوق‌داغ
325
بررسي آزمايشگاهي حذف الكتروشيميايي تركيبات نيتروژني از سوخت مدل
326
بررسي آزمايشگاهي حذف الكتروشيميايي سولفيد آبي
327
بررسي آزمايشگاهي حذف گزينشي آلاينده‌هاي آب با استفاده از روش يون‌زدايي ظرفيتي غشايي
328
بررسي آزمايشگاهي حلاليت دي بنزوتيوفن در حلال هاي اوتكتيك عميق و مدلسازي ترموديناميكي
329
بررسي آزمايشگاهي خاك‌ميخكوب‌ها تحت اثر فشار تزريق و فشار سربار
330
بررسي آزمايشگاهي خصوصيات بتن سبك خود متراكم
331
بررسي آزمايشگاهي خصوصيات ديناميكي بستر راه‌آهن بهبوديافته با خرده لاستيك به‌منظور كاهش ارتعاشات
332
بررسي آزمايشگاهي خواص ژئوتكنيكي خاك‌هاي آلوده به نفت خام و بهبود اين خواص از طريق رفع آلودگي
333
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن پليمري
334
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن حاوي الياف پلي پروپلين
335
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن سبك با الياف فولادي
336
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي هيدروژل‌هاي پايه آلژينات جهت استفاده به عنوان داربست مهندسي بافت رگ
337
بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي و الگوي ترك خوردگي در بتن اليافي
338
بررسي آزمايشگاهي دال‌هاي بتني مسلح شده با شبكه كامپوزيت پيش‌ساخته
339
بررسي آزمايشگاهي دقت آپكس ياب الكترونيكي Raypex5 جهت تعيين طول كاركرد كانال و تشخيص پرفوراسيون ريشه
340
بررسي آزمايشگاهي دقت قالب گيري ايمپلنت در دو روش معمول open tray و ديجيتالshape3
341
بررسي آزمايشگاهي دوام رو سازي هاي بتني متخلخل
342
بررسي آزمايشگاهي رئولوژي و مكانيزم نشست هيدروكربن هاي سنگين در خطوط انتقال نفت
343
بررسي آزمايشگاهي رفتار اتصال نيمه صلب پيچشي تير به ستون بتني
344
بررسي آزمايشگاهي رفتار اتصال نيمه صلب پيچشي تير به ستون فولادي
345
بررسي آزمايشگاهي رفتار بالاست تقويت شده با ملات قير-سيمان
346
بررسي آزمايشگاهي رفتار بتن پلاستيك تحت فشارهاي محصور كنندگي
347
بررسي آزمايشگاهي رفتار جانبي ديوارهاي مصالح بنايي غيرمسلح تقويت شده به روش كاشت نزديك سطح
348
بررسي آزمايشگاهي رفتار خاكريز مسلح شده با خرده‌لاستيك
349
بررسي آزمايشگاهي رفتار دو سيال امتزاج ناپذير در ميكسر
350
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديناميكي مخلوط ماسه فيروزكوه با خرده لاستيك
351
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديناميكي مصالح دانه اي مسلح شده با ژئوسنتتيك ها
352
بررسي آزمايشگاهي رفتار ستونهاي سنگي در خاكهاي غيراشباع
353
بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح تماس ماسه-شمع تحت بارهاي محوري تكسويه و تناوبي
354
بررسي آزمايشگاهي رفتار فرونشستي مصالح پوسته سدهاي سنگريزه‌اي در اثر اولين آبگيري
355
بررسي آزمايشگاهي رفتار فيلتر ژئوتكستايلي تحت شرايط پمپاژ سيكليك راه‌آهن
356
بررسي آزمايشگاهي رفتار لرزه اي ديوارهاي آجري كلاف بنديشده و مقايسه آن با ديوارهاي آجري مسلح
357
بررسي آزمايشگاهي رفتار مخلوط هاي آسفالتي نيمه گرم حاوي سرباره كوره هاي مس
358
بررسي آزمايشگاهي رفتار مكانيك سنگي عرض شكاف تحت فشار بسته شدن در فرآيند لايه شكافي با اسيد
359
بررسي آزمايشگاهي رفتار مكانيكي خاكريزهاي متكي بر بستر هاي ماسه اي سست مسلح شده با ستون هاي خاكي سيماني
360
بررسي آزمايشگاهي رفتار مكانيكي و دراز مدت مصالح شيل و شسيت دار بعنوان فيلتر در يك سد خاكي
361
بررسي آزمايشگاهي روشي هاي MEOR جهت استفاده در مخازن نفتي ايران
362
بررسي آزمايشگاهي روند فرسايش مصالح آبرفتي در حوضچه استغراق
363
بررسي آزمايشگاهي ريز استحكام باند برشي بين كامپوزيت قديمي و جديد با استفاده از دو سيستم باندينگ و كامپوزيت
364
بررسي آزمايشگاهي ريز نشت دو ضخامت مختلفCalcium Enriched Mixture(CEM به عنوان سد كرونالي ريشه
365
بررسي آزمايشگاهي ريزنشت ترميم هاي كلاس V دو نوع گلاس آينومر رزيني مختلف Kavitan Plus و Fuji II LC
366
بررسي آزمايشگاهي ريزنشست ترميم هاي كلاسV، با دونوع گلاس آينومرسلف كيورMaxxion R (FGM,Universal restorative(GC
367
بررسي آزمايشگاهي زيست پالايي و نور كافت داروي انروفلاكساسين در يك واحد پيشتاز بيولوژيكي چرخان آكنده ساختار يافته و واحد تابش فرابنفش
368
بررسي آزمايشگاهي ژن هايZFP677، GPR137C و MFAP3L در روند تمايز سلول هاي بنيادي به عصب
369
بررسي آزمايشگاهي سرريزهاي مركب مستطيلي- مستطيلي با شكل هاي مختلف لبه ي سرريز
370
بررسي آزمايشگاهي سولفورزدايي از‌سوخت ديزل توسط جذب سطحي
371
بررسي آزمايشگاهي سيل اپيكال پركردگي ريشه متعاقب ارتوگريد MTAو روش تراكم جانبي سرد گوتاپركا با سيلر با بيسMTA
372
بررسي آزمايشگاهي ضريب تخليه جريان در سرريز مدور قائم با ورودي تاج دندانه اي
373
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي هاي نواري در مجاورت ديوار هاي حائل مسلح شده با سيستم مهار شبكه
374
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري شالوده هاي مستقر بر خاك ماسه اي مسلح شده با لايه ساندويچي خاك درشت دانه
375
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري شمع هاي با مقطع متغير قرار گرفته در ماسه
376
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري شمع هاي مخروطي در خاك هاي ماسه اي
377
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري ماسه مسلح به ژئوگريد با آرايش غير يكنواخت
378
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري محوري شمع ها در خاك ماسه اي آلوده به مواد نفتي
379
بررسي آزمايشگاهي عملكرد الياف پلي پروپيلن پوشش داده شده با مواد مختلف بر خواص مكانيكي ماسه مسلح
380
بررسي آزمايشگاهي عملكرد ظرفيت باربري گروه ستون سنگي همراه با خرده لاستيك در بهسازي خاك سست
381
بررسي آزمايشگاهي عملكرد فرآيند يون زدايي خازني به منظور نمك زدايي از آب
382
بررسي آزمايشگاهي عملكرد گرمايي بتن با مواد بازيافتي و پوميس حاوي مواد تغيير فاز دهنده
383
بررسي آزمايشگاهي عوامل مؤثر بر بهبود پايداري كنج‌هاي محدب ميخكوبي شده
384
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر پايداري فوم و كاربرد آن در ازدياد برداشت نفت
385
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر توليد ذرات LiMn2O4 در يك راكتور پيروليز پاششي به كمك شعله
386
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر حمل كنده‌هاي حفاري توسط سيال فوم
387
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر رسوب مواد آلي با وزن مولكولي بالا در محيط متخلخل
388
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر سنتز نانوذرات MIL-101 در يك راكتور مايكروويو
389
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر كشش سطحي، ويسكوزيته و پايداري امولسيون نفت سنگين در آب
390
بررسي آزمايشگاهي فرآيند جدا سازي هيدروژن به روش غشايي
391
بررسي آزمايشگاهي فرآيند سرد سازي غوطه وري تيغه ي داغ توسط نانوسيال با اندازه ذرات مختلف
392
بررسي آزمايشگاهي فرايند جداسازي CO2 از مخلوط گازي CO2/ CH4 به وسيله روش تشكيل هيدرات گازي در حضور نانوذرات اصلاح شده
393
بررسي آزمايشگاهي فرسايش در پايين دست حوضچه هاي آرامش براي خروجي لوله ها
394
بررسي آزمايشگاهي قدرت مهروموم كنندگي گوتا پركا و سراميك سرد
395
بررسي آزمايشگاهي كاربرد بتن اليافي HPP ﴿بار چيپ﴾ در پوشش داخلي تونل هاي انتقال آب
396
بررسي آزمايشگاهي كاربرد بتن سبك در دالهاي مركب با نيمرخ كلاهي
397
بررسي آزمايشگاهي كاهش بار آلي شيرابه به روش بي هوازي مطالعه موردي محل دفن زباله شهر مشهد
398
بررسي آزمايشگاهي گرفتگي غشاي اسمز معكوس براي نمك زدايي از آب دريا
399
بررسي آزمايشگاهي گوگردزدايي اكسايشي – استخراجي به وسيله حلال هاي اوتكتيك عميق (DES)
400
بررسي آزمايشگاهي مقاومت شكست دندان هاي درمان ريشه شده (با كانال هاي بيضوي) در سه تكنيك مختلف ترميم با پست (پست ريختگي ، پست پيش ساخته ي فلزي با مقطع گرد ، پست پيش ساخته ي فلزي با مقطع گرد مديفايد شده توسط آمالگام)
401
بررسي آزمايشگاهي مقاومت طولي خطوط ريلي بالاستي و تعيين سهم مؤلفه‌هاي روسازي خط
402
بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري و شكافتي بتن مسلح به الياف فولادي
403
بررسي آزمايشگاهي مقاومت كششي و فشاري بتن ساخته شده از الياف هيبريدي
404
بررسي آزمايشگاهي مكانيسم هاي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن كربناته با استفاده از تغيير يون هاي آب كم نمك
405
بررسي آزمايشگاهي ميدان جريان و كاهش انرژي موج سطحي با استفاده از تكنيك White Light و PIV
406
بررسي آزمايشگاهي ميراگرها در سازه هاي با اتصالات خورجيني
407
بررسي آزمايشگاهي ميزان اثر بخشي عصاره آبي حنا ﴿لوزونيا اينر ميس﴾ و محلول هيپوكلريت سديم در كنترل پلاك كانديدا بر روي قطعات رزين آكريل
408
بررسي آزمايشگاهي ميزان استحكام باند برشي در اتصال مجدد لبه ي شكسته شده ي دندان سانترال بالا با استفاده از روش هاي متفاوت
409
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريز نشت براكت هاي سراميكي وفلزي باند شده توسط دو نوع دستگاه LED و Plasma arc
410
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريز نشت براكت هاي سراميكي وفلزي باند شده توسط دو نوع دستگاه LED و Plasma arc
411
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزر نشت مخلوط نانو ذرات اكسيد مس و كامپوزيت فلو به عنوان فيشور سيلانت
412
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزنشت بين كامپوزيت قديمي و جديد با استفاده از دوسيستم بانديگ
413
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزنشت كامپوزيت هاي قابل سيلان خود چسبنده در پيت ها وفيشورها
414
بررسي آزمايشگاهي ميزان ريزنشست براكتهاي ارتودنسي باند شده با كامپوزيت بيس سايلوران و كامپوزيت بيس متاكريلات
415
بررسي آزمايشگاهي ناپايداري در يك فن صنعتي
416
بررسي آزمايشگاهي نانو كيتوزان در مخلوط با ماده بهسازي بافت بروضعيت رشد كانديدا آلبيكانس در طول زمان
417
بررسي آزمايشگاهي نحوه تأثير اندازه نسبي خرده هاي لاستيك در رفتار ديناميكي ماسه روانگرا
418
بررسي آزمايشگاهي نفوذپذيري ديواره آب بند بتن پلاستيك
419
بررسي آزمايشگاهي نقش آبشكن قرباني در كاهش پديده آبشستگي
420
بررسي آزمايشگاهي نقش پارامتر‌هاي موثر بر توزيع كرنش در اتصالات تك‌لبه‌اي دو‌چسبي با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
421
بررسي آزمايشگاهي نقش ممانعت كننده ها در تشكيل و رشد تجمع ذرات آسفالتين و تاثير آن در كاهش عبورپذيري محيط هاي متخلخل
422
بررسي آزمايشگاهي نمكزدايي از آب به روش يونزدايي ظرفيتي
423
بررسي آزمايشگاهي نيروي بركنش (force uplift) بر لوله هاي مدفون
424
بررسي آزمايشگاهي هيدروديناميك و انتقال حرارت درون ميكروكانال خميده
425
بررسي آزمايشگاهي و CFD تغليظ كننده غبار با كانال زيگزاگي
426
بررسي آزمايشگاهي و ارائه مدل تحليلي افت بتن قليافعال سرباره‌اي
427
بررسي آزمايشگاهي و ارائه مدل تحليلي افت در بتن سبك قليا فعال سرباره اي تك جزئي
428
بررسي آزمايشگاهي و ارائه يك مدل رياضي براي تحليل جريان آب و هوا بر روي سر ريزهاي تند آب
429
بررسي آزمايشگاهي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني اسكوپولتين از برگ ختمي با استفاده از كربن دي اكسد فوق بحراني و اتانول به عنوان سيال كمكي
430
بررسي آزمايشگاهي و بهينه سازي استخراج لينالول از بهارنارنج توسط سيال فوق بحراني
431
بررسي آزمايشگاهي و تحليل عددي پانل كامپوزيتي ساندويچي (هسته هرمي) تحت بارگذاري شبه استاتيكي
432
بررسي آزمايشگاهي و تحليل عددي خط لوله مدفون در اثر ارتعاش محوري
433
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي اثر ذرات سيليسي در ابعاد نانو، ميكرو و ماكرو بر بهبود مقاومت سايش و لغزيدن رويه¬هاي پايه سيماني
434
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي تاثير حلقه فولادي بر شكل پذيري مهار بندهاي هم محور
435
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي خواص رئولوژيك بتن خود تراكم با استفاده از مدل هاي چگالي انباشتگي و الگوريتم هاي شبيه سازي
436
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي ميراگر جاري شونده با رفتار خمشي خالص براي استفاده در قاب هاي مهاربندي شده همگرا
437
بررسي آزمايشگاهي و رياضي مقايسه عملكرد تاير با گاز نيتروژن و هوا
438
بررسي آزمايشگاهي و شبيه ¬سازي جداسازي نفت از آب با استفاده از هيدروسيكلون
439
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD تأثير ديواره بر انتقال حرارت بسترهاي پرشده از ذرات غير كروي
440
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD تاثير تجمع و شكست در توزيع بهينه ذرات در فرآيند استخراج حلالي
441
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي جريان سيال دو فازي در اتصالات مختلف﴿با تاكيد بر الگوي جريان ﴾
442
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي ديناميك مولكولي ضرايب جذب و نفوذ مخلوط آب و الكل در غشاي ماتريس آميخته پلي وينيل الكل حاوي نانوذرات زئوليت
443
بررسي آزمايشگاهي و عددي اثر نانو ذرات فلزي بر بازدهي فرايند ريزش ثقلي به كمك بخار(SAGD)
444
بررسي آزمايشگاهي و عددي الگوي جريان در تبديل تدريجي مستطيلي به ذوزنقه اي در كانالهاي روباز
445
بررسي آزمايشگاهي و عددي انتشار يون كلر در تراورسهاي بتني در نواحي كويري
446
بررسي آزمايشگاهي و عددي تأثير شيب وجوه بالادست و پايين‌دست سرريز لبه‌پهن بر ويژگي‌هاي هيدروليكي جريان
447
بررسي آزمايشگاهي و عددي تأثير فاصلهي تراورس ها و اثر طول خط بر مقاومت طولي خط بالاستي
448
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير شكل هندسي مخازن در جريان هاي ناشي از شكست ناگهاني سد
449
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير فرآيند توليد سيال نفتي بر ميدان تنشي حاكم بر سازندهاي هيدروكربني
450
بررسي آزمايشگاهي و عددي جريان نا آرام در خم نوددرجه
451
بررسي آزمايشگاهي و عددي رفتار ديوارهي گود با سيستم ميخكوبي در حالت دو بعدي
452
بررسي آزمايشگاهي و عددي ريزشمع ها جهت پايدارسازيِ خاكريزهاي بلند راه آهن
453
بررسي آزمايشگاهي و عددي ظرفيت باربري پي هاي سطحي برروي خاك هاي غيراشباع
454
بررسي آزمايشگاهي و عددي عملكرد فيلتر ذرات دوده ديزل در طول بازيابي فعال
455
بررسي آزمايشگاهي و عددي كارايي سيستم پشت بند "Tieback" به منظور افزايش باربري خاكريزها در خطوط ريلي
456
بررسي آزمايشگاهي و عددي مدل بهينه محاسبه حركت و موقعيت تك ذره صلب در آب
457
بررسي آزمايشگاهي و عددي ميزان بارپذيري پي سنگ توفي، سد و نيروگاه پير تقي
458
بررسي آزمايشگاهي و عددي نحوه پخش فشار در عضو فشاري بطري شكل داراي بازشو
459
بررسي آزمايشگاهي و عددي يك گرداب با سطح آزاد در يك آبگير قائم
460
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي اثر امواج مافوق صوت بر انتقال حرارت در سيالات
461
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي اثر پاشش روي الگوي جريان بستر سيال
462
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي انتقال حرارت در فرآيند پخت قطعات كامپوزيتي مكعبي ضخيم
463
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي فرآيند جذب الكلها در غشاي پليمري
464
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي جذب شيميايي So2 توسط جاذب اكسيد مس ﴿cuo﴾
465
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي حذف CO2 از گاز طبيعي با استفاده از شبكه آلي- فلزي نانو جاذب هاي Cu-BTC
466
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي فرايند جداسازي مخلوط هيدروژن و دي اكسيدكربن
467
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي رياضي واكنش هاي شيميايي در ميكروراكتورهاي مارپيچي
468
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي سنتز نانو ذرات داروهاي ضد سرطان و آنتي بيوتيك با روش ضد حلال فوق بحراني
469
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي سينتيكي و هيدروديناميكي نشست آسفالتين در سازند
470
بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي ترموديناميكي تعادل مايع – بخار در محلول هاي دوتايي آلكانول‏آمين ها
471
بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي ترموديناميكي جذب دي‌‌اكسيد كربن در محلول آبي مورفولين + متيل دي اتانول آمين
472
بررسي آزمايشگاهي و مدل‌سازي عددي پابندهاي الاستيك با هدف تعيين سختي طولي پابند و مقاومت خزشي ريل
473
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي CFD بكارگيري قطعه تعبيه شده فعال در گرمكن ها در مقياس ميكرو
474
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي اثر نرخ برش در تثبيت توزيع اندازه ذرات نانوامولسيون آب-روغن
475
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ارزيابي مقاومت پيوستگي بين بتن قديم و مصالح تعميراتي
476
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته با روش تزريق آب كم نمك
477
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي استخراج فوق بحراني اسانس روغني از بذر گياه جاتروفا و تبديل كاتاليستي آن به بيوديزل
478
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي رفتار خاك هاي دانه اي تحت بارگذاري با تنش تفاضلي ثابت
479
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي جذب با تناوب فشار فرآيند تخليص هيدروژن
480
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرايند جذب شيميايي گاز CO2 در ستون RDC در محيط سيال غيرنيوتني
481
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي نرخ انتقال گاز در بسته بندي خيار تحت اتمسفر اصلاح شده
482
بررسي آزمايشگاهي و مطالعه فني-اقتصادي پالايشگاه زيستي با محوريت توليد بوتانول زيستي از تريتيكاله
483
بررسي آزمايشگاهي و مقايسه دريچه نيم استوانه اي با انحناء در بالادست با دريچه كشوئي در حالت آزاد و مستغرق
484
بررسي آزمايشگاهي و ميداني تأثير ژئوگريد بر مقاومت جانبي خط بالاستي
485
بررسي آزمايشگاهي ومدل سازي اثرات تلفيق امواج مافوق صوت وحلال ها بر كاهش ويسكوزيته نفت كوره
486
بررسي آزمايشگاهي ومدلسازي cfd وهوش مصنوعي تاثير هندسه ميلي وميكروكانال هابر هيدروديناميك وسرعت انتقال حرارت سيال
487
بررسي آزمايشگاهي ومدلسازي رياضي تاثيرهندسه ي لوله هاي مارپيچ برانتقال حرارت وافت فشارسيال
488
بررسي آزمايشگاهي ومدلسازي فرايند جداسازي استايرن و اكريلونيتريل از محلولهاي آبي با استفاده از روش تراوش تبخيري
489
بررسي آزمايشگاهي ويژگي هاي امولسيون پايدار آب-نفت و كاربرد آن در ازدياد برداشت
490
بررسي آزمايشگاهي، مدل‏ سازي و بهينه ‏سازي استخراج فوق بحراني آميگدالين از هسته زردآلو و دانه سيب
491
بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني فلاوونوئيد از گياه گلدر
492
بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني گاليك اسيد از دانه سماق
493
بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني گليسيريزيك اسيد از ريشه ي گياه شيرين بيان
494
بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و بهينه سازي شرايط عملياتي فرايند استخراج فوق بحراني EGCG از چاي سبز
495
بررسي آزمايشگاهي، مدل‏سازي و بهينه‏ سازي استخراج فوق بحراني اوژنول و سينامالدهيد از پوست درخت دارچين
496
بررسي آزمايشگاهي، مدلسازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني تيمول از دانه گياه زنيان
497
بررسي آزمايشگاهي، مدلسازي و بهينه سازي استخراج فوق بحراني كلروژنيك اسيد از دانه آفتابگردان
498
بررسي آزمايشگاهي-عددي رفتار خمشي-برشي تير ساخته شده با بتن پيش آكنده
499
بررسي آزمايشي عاري سازي سرد در ميكرو و ميلي كانال ها
500
بررسي آزمايشي و مدل سازي رياضي اثرعوامل كاهنده ي درگ در جريان درهم سيال
501
بررسي آزمون پخش بار با در نظر گرفتن ماشين هاي القايي
502
بررسي آزمون عملكرد توربين گاز و ارائه برنامه كامپيوتري براي انجام محاسبات
503
بررسي آزمون عملكرد ديگ هاي بخار بازياب حرارت و ارائه برنامه محاسباتي
504
بررسي آزمون عملكرد ديگهاي بخار و ارائه برنامه محاسباتي
505
بررسي آزمون عملكرد كندانسور سطحي و ارائه برنامه محاسباتي
506
بررسي آزمون عملكرد گرمكن هاي آب تغذيه بسته و ارائه برنامه محاسباتي
507
بررسي آزمون هاي غير مخرب در صنعت كشتي سازي با تكيه بر آزمونهاي ماورء صوت
508
بررسي آزمون هاي كنترل كيفيت پيچ و مهره ها بر اساس استاندارد ISO 898 و طراحي فيكسچرهاي آزمون
509
بررسي آزمون هاي لازم كنترل كيفيت ريل هادي برق قطار هاي درون شهري
510
بررسي آزمون هوشي ماتريسهاي پيشرونده ي ريون با آزمون شخصيتي و وودورث و رابطه ي آن با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پايه ي اول دبيرستان
511
بررسي آزمون هوشي ماتريسهاي ريون با آزمون شخصيتي وودوروث و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر پايه اول مقطع دبيرستان شهرستان طبس سال تحصيلي 83-82
512
بررسي آزمونهاي غير مخرب در علوم وتكنولوژي
513
بررسي آسايش حرارتي در شهر كرمان با مدلسازي فنگر
514
بررسي آسايش حرارتي در فضاي نيمه باز مسكن بومي شهر يزد
515
بررسي آستانه بارش هاي حدي(فرين) و واكاوي همديدي الگوهاي مؤثر بر وقوع آن ها در غرب ايران
516
بررسي آستانه بحراني نور چشمك زنCFT) )، سرعت واكنش و خلق در بيماران افسرده تحت درمان با داروهاي بازدارنده بازجذب سروتونين (SSRI)
517
بررسي آستانه تحمل گياه رازيانه )Foeniculum vulgare. Mill( نسبت به غلظت هاي مختلف Cr3+
518
بررسي آستانه شنوايي در فركانسهاي استاندارد ﴿250-8000 هرتز﴾ و بالاي اوديومتري ﴿16000-10000 هرتز﴾ در كارگران يكي از كارخانجات نساجي يزد در سال 87-1386
519
بررسي آستانه شنوايي در فركانسهاي استاندارد ﴿250-8000 هرتز﴾ و بالاي اوديومتري ﴿16000-10000 هرتز﴾ در كارگران يكي از كارخانجات نساجي يزد در سال 87-1386
520
بررسي آستري اپوكسي غني از پودر روي و واش پرايمر بر روي خوردگي و چسبندگي فولاد
521
بررسي آسم از نظر كلينيكي و پاراكلينيكي در كودكان گروه سني 12-2 سال در سالهاي 77-1376 در بيمارستان كودكان مفيد
522
بررسي آسيب ايجاد شده در اثر خمش در كامپوزيت هاي پارچه هيبريد درون لايه اي بازالت و نايلون
523
بررسي آسيب پذيري آبخوان دشت كازرون با استفاده از مدل هاي DRASTIC ، SINTACS و تحليل خوشه اي
524
بررسي آسيب پذيري آهن و كاربرد آن در ديواره اول پوشش زاينده راكتورهاي گداخت
525
بررسي آسيب پذيري ابزارهاي برنامه نويسي
526
بررسي آسيب پذيري اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رامسر.
527
بررسي آسيب پذيري بافت فرسوده شهري به منظور مديريت بحران (ناشي از زلزله و سيلاب ) مطالعه موردي محله مركزي ايذه
528
بررسي آسيب پذيري بافت هاي شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي: شهر بناب)
529
بررسي آسيب پذيري زنان در جنگ: مطالعه موردي نمايشنامه هاي " پيكر زن همچون ميدان نبرد در جنگ بوسني" نوشته ماتيي ويسنيك و " ننه دلاور و فرزندان او " نوشته برتولد برشت
530
بررسي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي قوسي بتني چند قابي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
531
بررسي آسيب پذيري لرزه اي تالار اصلي عمارت مسعوديه ﴿ديوان خانه﴾ و استحكام بخشي آن
532
بررسي آسيب پذيري لرزه اي يك نمونه از پل هاي بتن آرمه شهر تهران و ارائه روش هاي مقاوم سازي
533
بررسي آسيب پذيري لرزه¬اي قابها با لحاظ نمودن اثرات ميانقابهاي با مصالح بنايي
534
بررسي آسيب پذيري و ملاحظات امنيتي شبكه هاي NGN و ارائه ي مدلي براي حمله هاي وارده
535
بررسي آسيب خستگي در اتصالات سكوهاي دريايي در بلند مدت
536
بررسي آسيب خستگي در كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري با استفاده از مدل مكانيك خرابي محيط‌هاي پيوسته
537
بررسي آسيب خستگي كم چرخه در آلياژ آلومينيوم T6 -7075 به روش عددي و تجربي
538
بررسي آسيب در كامپوزيت‌هاي لايه‌اي به روش نشر آوايي
539
بررسي آسيب ديدگي سازه بوسيله خواص ديناميكي سازه
540
بررسي آسيب سازند چاه در فرايند تزريق آب مغناطيسي
541
بررسي آسيب سلولهاي گليال در شرايط ضربه در مدل حيواني
542
بررسي آسيب شناختي ادراك از خداوند و ارائه شيوه آموزشي جهت اصلاح آن
543
بررسي آسيب شناختي نظريات زبان شناسي متن درحوزه متون نمايشي
544
بررسي آسيب شناسانه اكوسيستم نوآوري در صنعت محصولات كنجدي
545
بررسي آسيب شناسي ﴿ اجتماعي ، فرهنگي ، تربيتي ﴾جامعه منتظر و ارائه راهكارها
546
بررسي آسيب شناسي ،فن شناسي ومرمت بخشي از نقاشي ديواري جنگ با ازبكها واقع در سردرقيصريه اصفهان
547
بررسي آسيب شناسي ارتباطات در جوانان شهرستان رامسر.
548
بررسي آسيب شناسي بيماري آتروسكلروسيس با استفاده از تصاوير برداري پلاك آتروسكلروسيس و تحليل بيومكانيكي آن
549
بررسي آسيب شناسي تومرهاي روده بزرگ
550
بررسي آسيب شناسي تومرهاي گردن زهدان
551
بررسي آسيب شناسي رابطه والدين و فرزندان (نوجوانان ) در شهرستان بوشهر در سال 1383
552
بررسي آسيب شناسي رواني اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به مركز مسمومين رازي رشت در سال 1387
553
بررسي آسيب شناسي سازماني ادارات تربيت بدني استان كهگيلويه و بويراحمد
554
بررسي آسيب شناسي نقش شوراي اسلامي شهر در توسعه اجتماعي بررسي موردي شهر دولت آباد اصفهان
555
بررسي آسيب شناسي و درمان چند نمونه اشياء فلزي- آلياژ مس- متعلق به موزه ملي ايران
556
بررسي آسيب شناسي و مواردي از ريسك فاكتورهاي تومور بدخيم معده
557
بررسي آسيب شناسي و مواردي از ريسك فاكتورهاي تومور بدخيم معده
558
بررسي آسيب شناسي ودرمان چند نمونه اشياء فلزي - آلياژمس - متعلق به موزه ملي ايران
559
بررسي آسيب شناسي، فن شناسي و مرمت بخشي از نقاشي ديواري جنگ با ازبكها واقع در سر در قيصريه اصفهان
560
بررسي آسيب طحالي در بيماران ترومائي لاپاراتومي شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
561
بررسي آسيب طحالي در بيماران ترومائي لاپاراتومي شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
562
بررسي آسيب فوم هاي فلزي در اثر ضربه و كاربرد آن ها در جزء فداشونده لوكوموتيو زيمنس
563
بررسي آسيب كبدي در بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون طي مهرماه سال 1370 الي مهرماه سال 1374 كه منجر به لا پاراتومي شده است
564
بررسي آسيب كبدي در بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون طي مهرماه سال 1370 الي مهرماه سال 1374 كه منجر به لا پاراتومي شده است
565
بررسي آسيب كبدي در بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون طي مهرماه سال 1370 الي مهرماه سال 1374 كه منجر به لا پاراتومي شده است
566
بررسي آسيب ناشي از حفره دار شدن و تخمين عمر خزشي در فولاد كم آلياژ CR - 0.5% MO
567
بررسي آسيب ها و انحرافات اجتماعي در بين دختران آزادشهر
568
بررسي آسيب ها و تعميرات صورت گرفته در سردر شمال شرقي مسجد جامع اصفهان
569
بررسي آسيب هاي اجتماعي جدايي والدين ازيكديگر برفرزندان خانواده
570
بررسي آسيب هاي اجتماعي شبكه هاي ماهواره اي در خانواده ﴿ مطالعه موردي : شهروندان شهر رستمكلا﴾
571
بررسي آسيب هاي اجتماعي گردشگري در منطقه كلانشهر مشهد (باتكيه برامنيت گردشگري)
572
بررسي آسيب هاي اجتماعي ناشي از مصرف مواد مخدردر مراجعين به مراكز ترك اعتيا دكاشان
573
بررسي آسيب هاي اياتروژنيك دستگاه ادراري در جراحي هاي زايمان و ژنيكولوژيك ارجاع شده به مركز اورولوژي گيلان(بيمارستان رازي شهر رشت) از سال 1378 الي 1391
574
بررسي آسيب هاي صادرات بر فرش دستباف ايران
575
بررسي آسيب هاي فرش هاي چند چين يك پود مشهد و مرمت يك نمونه از آن
576
بررسي آسيب هاي كشاورزان به دليل عدم پوشش تامين اجتماعي
577
بررسي آسيب هاي متداول فرش در اصفهان
578
بررسي آسيب هاي ناشي از آفت بيد بر فرش و ضد بيد كردن الياف پشمي در مرمت فرش
579
بررسي آسيب هاي وارده بر مينا كاري فلز با تكيه بر مطالعات فن شناسي
580
بررسي آسيب هاي وارده بريك جلد قرآن مجيد متعلق به اواخر صفوي و انجام عمليات مرمتي بر روي قرآن مذكور
581
بررسي آسيب‌شناختي نظريات زبان‌شناسي متن در حوزه متون نمايشي
582
بررسي آسيب¬پذيري آبخان¬ها به نيترات(مطالعه موردي: آبخان نجف¬آباد)
583
بررسي آسيبهاي ئارده بر يك قرآن مجيد متعلق به اواخر صفوي و انجام عمليات مرمتي بر روي قرآن مذكور
584
بررسي آسيبهاي احتمالي نوازندگي ويلن
585
بررسي آسيبهاي شلاقي گردن در تصادفات از پشت با سرعتهاي پايين
586
بررسي آسيبهاي قارچي در آثار كاغذي
587
بررسي آسيبهاي قارچي در آثار كاغذي روش مبارزه با قارچ و مرمت چند نمونه آثار كاغذي
588
بررسي آسيبهاي ناشي از عوامل آموزشگاهي درفرايند ياددهي- يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر شيراز
589
بررسي آسيبهاي وارده بر كاشيهاي مدرسه غياثيه خرگرد
590
بررسي آسيبهاي وارده بر كاشيهاي مدرسه غياثيه خرگرد
591
بررسي آسيبهاي وارده به سازنده هاي نفتي
592
بررسي آسيبهاي وارده به نقش سر ستون گاو در آرامگاه داريوش اول در نقش رستم و حفاظت و مرمت آن
593
بررسي آسيبهاي وارده به نقش سرستون گاو در آرامگاه داريوش اول در نقش رستم و حفاظت و مرمت آن
594
بررسي آشفتگي قاب ها وپايه ريس در هيلبرت -C* مدول
595
بررسي آشفتگي‌هاي يونوسفري ناشي از فعاليت‌هاي خورشيدي با استفاده از داده‌هاي امواج راديويي در ناحيه‌ي VLF
596
بررسي آشكار سازهاي وفقي راداري و طراحي يك ساختار مبتني بر تموج هدف
597
بررسي آشكارساز گفتار دوطرفه و شبيه سازي يكي از روش هاي آن
598
بررسي آشنايي دانش آموزان دوره دبيرستاني با شيوه صحيح مطالعه در شهرستان گنبد كاووس
599
بررسي آشنايي دختران با حقوق فردي و تاثير آن در سازگاري زندگي مشترك ازديدگاه دختران دانشگاه پيام نور واحد اهواز
600
بررسي آشنايي زدايي عناصر دراماتيك در نمايشنامه هاي برنار ماري كلتس
601
بررسي آشنايي زدايي عناصر دراماتيك در نمايشنامه هاي برنار ماري كلتس
602
بررسي آشنايي قبل از ازدواج دختران و پسران و تاثير آن بر رضايتمندي زناشويي و زندگي آينده در سطح دانشگاه آزاد و دبيرستانهاي دخترانه در گز
603
بررسي آشنايي و التزام زوجين فرهنگي شهرستان ساري به حقوق و تكاليف يكديگر و پيامدهاي كيفري آن
604
بررسي آشوب اتلافي در ابر شبكه هاي نيمرسانا
605
بررسي آشوب اتلافي درابر شبكه هاي نيمرسانا
606
بررسي آشوب در آنهابرهمكنش الكترون- ليزر در حضور ميدانهاي مختلف مغناطيسي ياالكترومغناطيسي ويگلر، مغناطيسي محوري، الكتريكي كانال يوني و
607
بررسي آشوب در بيلياردهاي كوانتومي با استفاده از شعاع ژيراسيون
608
بررسي آشوب در ساختار ريزحلقه ي توليدكننده هارموني دوم
609
بررسي آشوب در سيستم¬هاي تكاملي خاك و ژئومورفولوژي (مطالعه موردي: شرق اصفهان)
610
بررسي آشوب در ليزر الكترون آزاد
611
بررسي آشوب در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترومغناطيس و ميدان محوري با در نظر گرفتن اثر خود ميدانها
612
ﺑﺮرﺳﻲ آﺷﻮب در ﻟﻴﺰر اﻟﻜﺘﺮون آزاد ﺑﺎ وﻳﮕﻠﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ﻣﻴﺪان ﻣﺤﻮري ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ
613
بررسي آشوب درنوسانات نانولوله¬هاي¬كربني جفت شده
614
بررسي آشوب سيستم روتور-ياتاقان حاوي سيال هوشمند مگنتوريولوژيك
615
بررسي آشوب و فراكتال در عملكرد قلب
616
بررسي آغاز و رشد ترك هاي بين لايه اي در اثر لبه هاي آزاد با استفاده از تئوري هاي لايروايز و مكانيك شكست خطي تحت بارهاي كششي
617
بررسي آغازگرهاي حاد در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد در مراكز درماني شهر رشت در سال 1395-1394
618
بررسي آفلاتوكسين درجيره دام ومحصولات لبني سنتي جمع آوري شده ازمناطق غربي ايران
619
بررسي آكوستيكي تكية واژگاني و تكية زيروبمي در فراگيران متوسط زبان انگليسي فارسي زبان
620
بررسي آكوستيكي محفظه كابين خودرو به روش تحليل انرژي آماري (SEA)
621
بررسي آگاهي - نگرش و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي در مورد كنترل عفونت در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي گيلان
622
بررسي آگاهي , نگرش و درصد استفاده از sealant Fissure &Pit در بين دندانپزشكان عمومي شهررشت
623
بررسي آگاهي ، نگرش ، عملكرد كارگران مرد متاهل كارخانه هاي شهرستان رشت در رابطه با مسائل جمعيتي و روشهاي پيشگيري از بارداري در سال 1376
624
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد ( KAP)زنان ساكن روستاي سربندان نسبت به دفع بهداشتي زباله و تعيين و اجراء مناسبترين سيستم جمعآوري و انتقال زباله و دفع آن در روستاي سربندان دماوند.آبان و آذر ماه 71
625
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد ( KAP)زنان ساكن روستاي سربندان نسبت به دفع بهداشتي زباله و تعيين و اجراء مناسبترين سيستم جمعآوري و انتقال زباله و دفع آن در روستاي سربندان دماوند.آبان و آذر ماه 71
626
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد ( KAP)زنان ساكن روستاي سربندان نسبت به دفع بهداشتي زباله و تعيين و اجراء مناسبترين سيستم جمعآوري و انتقال زباله و دفع آن در روستاي سربندان دماوند.آبان و آذر ماه 71
627
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان باليني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درخصوص مسائل و احتياط هاي مربوط به جداسازي (Isolation Precaution) - 1394
628
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي رشت در مورد روش غربالگري سرطان دهانه رحم (پاپ اسمير)در سال 1392
629
بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد مديران پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان درباره بهسازي نيروي انساني در سال 1375
630
بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد فرهنگيان مقاطع سه گانه تحصيلي شهرستان رشت نسبت به تنظيم خانواده و روشهاي پيشگيري از بارداري در سال تحصيلي 81-80
631
بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد مسافرين به خارج از كشور در خصوص بيماريهاي ايدز ،هپاتيت Bو آنفلوانزا
632
بررسي آگاهي استراتزيك مديران منطقه آزاد قشم و تدوين نقشه استراتژي بر اساس مدل bac
633
بررسي آگاهي استراتژيك مديران مديران منطقه آزاد قشم و تدوين نقشه استراتژي براساس مدل BSC
634
بررسي آگاهي بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر بستري در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در خصوص ماهيت بيماري و نحوه مراقبت از خود در سال 1383
635
بررسي آگاهي پديداري و آگاهي دردسترس
636
بررســـــي آگاهي پرستاران اورژانس,I CUو CCUاز الگوريتم BLS طبق گايدلاين AHA
637
بررسي آگاهي پرستاران بخش هاي اورژانس در مورد پرستاري قانوني در مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 95-1394
638
بررسي آگاهي پرستاران بخشهاي ويژه در مراقبت از كاتتر وريد مركزي بر اساس دستورالعملهاي باليني موجود و مهمترين موانع اجراي آن از نظر پرستاران در مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 98-1397
639
بررسي آگاهي تكنسين هاي دندانپزشكي شهر رشت در زمينه ضدعفوني نمودن قالب هاي دريافتي
640
بررسي آگاهي حين بيهوشي عمومي در بيماران تحت عمل جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
641
بررسي آگاهي حين بيهوشي عمومي در بيماران تحت عمل جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
642
بررسي آگاهي دانشجويان انترن ورودي سال 1370 درباره نقش نماز در مبارزه با تهاجم فرهنگي
643
بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي از انواع بيماريهاي مقاربتي دانشجويان پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1383
644
بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي از انواع بيماريهاي مقاربتي دانشجويان پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1383
645
بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به بيماري ايدز سال 1380
646
بررسي آگاهي دانشجويان پزشكي مقطع كارورزي و پيش كارورزي دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد راجع به بماري هاي شايع دهان ودندان وارتباط آن با سلامت عمومي بدن درسال ۱۳۹۷
647
بررسي آگاهي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك جهت پيشگيري از اندوكاريت عفوني در سال تحصيلي 1393-1392
648
بررسي آگاهي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي واحد بين الملل انزلي در رابطه با Aids/Hiv در سال 1395
649
بررسي آگاهي درباره آندروپوز و ارتباط تجربه نشانه هاي آن با سطح تستوسترون سرم خون در مردان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 95-1394
650
بررسي آگاهي درك ازكنترل و باور بهداشتي با خود كنترلي دربيماران ديابتي وابسته به انسولين مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شماره 1 رشت
651
بررسي آگاهي دندان پزشكان عمومي شهر رشت در زميه تجويز صحيح انواع تكنيك هاي راديو گرافي
652
بررسي آگاهي دندانپزشكان شهر اردبيل در زمينه ضد عفوني نمودن قالبهاي ارسالي
653
بررسي آگاهي دندانپزشكان شهر ايلام در برخورد با فوريت هاي پزشكي در مطب دندانپزشكي
654
بررسي آگاهي دندانپزشكان شهر رشت در مورد رعايت اصول بهداشتي جيوه در مطبهاي خصوصي در سال 1383
655
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در رابطه با حفاظت اشعه در معاينات راديوگرافي دهان
656
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در مورد بيماري هاي التهابي اطراف ايمپلنت و درمان آن ها
657
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت درباره ارتباط بيماري هاي قلبي عروقي با بيماري پريودنتال وملاحظات درماني آن در سال 1390
658
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت نسبت به عفونت ويروسي هپاتيت B در سال 1385
659
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر لاهيجان نسبت به كنترل عفونت
660
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد عوارض و مشكلات ايمپلنت هاي دنداني در سال 1394
661
بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي منطقه 22 شهر تهران نسبت به عفونت ويروسي هپاتيت إ در سال 1394
662
بررسي آگاهي زنان از حقوق زناشويي خود
663
بررسي آگاهي زنان پست پارتوم بستري در بيمارستان الزهرا(س ) رشت در مورد مشكلات پس از زايمان و مراقبت هاي دوران نفاس در بهار سال 1382
664
بررسي آگاهي شهروندان نسبت به مفهوم دموكراسي و عوامل موثر بر آن در كشورهاي خاورميانه
665
بررسي آگاهي عملكرد دندانپزشكان شهر يزد نسبت به ايمپلنت
666
بررسي آگاهي مادران Partum Post نسبت به مراقبت ها و عوامل خطر دوره نوزادي در بيمارستانهاي شهر رشت ، بهار 1384
667
بررسي آگاهي مادران از اثرات شير روي پوسيدگي دندان كودكان و نوزادان
668
بررسي آگاهي مربيان بهداشت در ارتباط با دندان دائمي كه از ساكت خارج شده در كودكان 12-7 سال شهر رشت در سال 1395
669
بررسي آگاهي معلمان شهرستان گناباد از نظريه هاي يادگيري و ميزان كاربرد آنها در فرآيند ياددهي - يادگيري
670
بررسي آگاهي معلمان مقاطع تحصيلي سه گانه شهر رشت نسبت به بيماري ميگرن در سال 1384
671
بررسي آگاهي نگرش دندانپزشكان عمومي شهر انزلي نسبت به روشهاي كنترل عفونت
672
بررسي آگاهي نگرش مربيان مهد كودك هاي شهر تهران در مورد آسيبهاي دنداني در تابستان 1395
673
بررسي آگاهي نگرش و عملكرد دندانپزشكان شهر يزد از اصول دندانپزشكي ترميمي .
674
بررسي آگاهي نگرش و عملكرد دندانپزشكان شهر يزد از اصول دندانپزشكي ترميمي .
675
بررسي آگاهي و عملكرد پزشكان عمومي و متخصصين داخلي درباره عفونت هليكوباكتر ‏پيلوري
676
بررسي آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به ديسمنوره در سال 1394
677
بررسي آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به ديسمنوره در سال 84- 1383
678
بررسي آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به ديسمنوره در سال1394
679
بررسي آگاهي و عملكرد دركاركنان لابراتوارهاي دنداني شهر يزد در مورد دستورالعمل هاي كنترل عفونت درسال۹۷
680
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر رشت در باره ي اقدامات اورژانسي براي Avulsed tooth
681
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر رشت در مورد بيماري هاي ‏خونريزي دهنده در سال 1388‏
682
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر قزوين نسبت به هپاتيت B
683
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر لاهيجان در باره اقدامات اورژانسي براي دندان هاي اوالژد
684
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد مبحث سريال اكستركشن در بهار سال 1379.
685
بررسي آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد مبحث سريال اكستركشن در بهار سال 1379.
686
بررسي آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) درباره سرطان پستان و روش هاي غربالگري آن در سال 90-1389
687
بررسي آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز آموزشي ـ درماني الزهراء رشت در مورد روش بيمار يابي سرطان دهانه رحم در زمستان 1382
688
بررسي آگاهي و عملكرد كاركنان اورژانس پيش بيمارستاني درمورد نحوه گذاشتن لوله تراشه ، پايش فشار كاف و عوامل مرتبط با آن روي مانكن ، رشت، 1398
689
بررسي آگاهي و عملكرد معلمان ورزش و بهداشت مدارس ابتدايي شهريزد در خصوص آسيب هاي دنداني كودكان در سال 1398
690
بررسي آگاهي و عملكرد والدين در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 7ساله شهر يزد در سال 1387
691
بررسي آگاهي و عملكرد والدين در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 7ساله شهر يزد در سال 1387
692
بررسي آگاهي و عملكردزنان مراجعه كننده به مركز آموزشي -درماني الزهرا(س ) در مورد روشهاي بيماريابي سرطان پستان در سه ماهه سوم سال 1380
693
بررسي آگاهي و نگرش اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به مهارت هاي تدريس
694
بررسي آگاهي و نگرش افراد مبتلا به پريودنتيت در مورد اثر سيگار بر سلامت پريودنتال مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي و كلينيك تخصصي خاتم الانبيا شهر يزد در سال 1390
695
بررسي آگاهي و نگرش اينترن هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد واكسيناسيون ويروس پاپيلوماي انساني(HPV) و عوامل مرتبط با آن
696
بررسي آگاهي و نگرش پرستاران پيرامون اصول برقراري ارتباط با بيمار در بيمارستانهاي آموزشي استان گيلان در سال 1374
697
بررسي آگاهي و نگرش پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در مورد روشهاي غير دارويي تسكين درد
698
بررسي آگاهي و نگرش پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي مراكز آموزشي- درماني شهر رشت در مورد روشهاي غير دارويي تسكين درد
699
بررسي آگاهي و نگرش پرسنل بهداشتي شاغل در بيمارستانهاي شهر رشت نسبت به رابطه انواع رژيم غذايي و عود سنگهاي مجاري ادراري تابستان 1382
700
بررسي آگاهي و نگرش پرسنل درماني ارتش نسبت به مراقبت از بيماران مبتلا به هپاتيت C
701
بررسي آگــــــاهي و نگرش پيرامون شيـــردهي و عوامل مرتبط با آنها در ميان مادران تحت مراقبت هاي پس از زايمان در مركز آموزشي بيمارستان الزهراي شهر رشت، فروردين و ارديبهشت 1394
702
بررسي آگاهي و نگرش خانمهاي باردار متقاضي سزارين مراجعه كننده به مراكز مراقبت پره ناتال دربيمارستانهاي فاميلي و گلسار درسال 1385 دررشت
703
بررسي آگاهي و نگرش خانواده بيماران مبتلا به اختلالات رواني مراجعه كننده به مركز رواپزشكي ابن سينا مشهد در زمينه درمان با الكتروشوك سال 84-1383
704
بررسي آگاهي و نگرش خانواده هاي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شفاي رشت در مورد پيگيري درمان در سال 1389
705
بررسي آگاهي و نگرش دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت در رابطه با بيماري ايدز در سال 1395
706
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي شهر رشت در مورد تجويز آنتي بيوتيك و مقاومت آن
707
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به مشاوره ژنتيك و سقط درماني
708
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به مشاوره ژنتيك و سقط درماني
709
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به نحوه درست خودآزمايي بيضه و اهميت آن در غربالگري سرطان بيضه رشت - تابستان 1381
710
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درمورد عوارض دهاني دنداني محصولات تنباكو ومواد مخدر در سال1398
711
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه گيلان درباره ايدزدرسال 1380
712
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دندانپزشكي در رابطه با بيماري ايدز،هپاتيت B و هپاتيت C در دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1390
713
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان رشته هاي پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان درباره ايدز سال 1380
714
بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي استان گيلان درباره ي اورژانس هاي اندودنتيك در سال تحصيلي 90-1389
715
بررسي آگاهي و نگرش در زمينه ايجاد و توسعه روشهاي پزشكي از راه دور در دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1388/
716
بررسي آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به عفونت هرپس سيمپلكس در سال 1388
717
بررسي آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر رشت نسبت به روش هاي كنترل عفونت در دندانپزشكي
718
بررسي آگاهي و نگرش زنان باردار3ماهه آخر مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان الزهرا رشت در رابطه با سزارين -اسفند1379
719
بررسي آگاهي و نگرش زنان درمورد علائم ، عوارض ،عوامل همراه در زمان يائسگي و هورمون درماني يائسگي در مراجعين به درمانگاهها و مطب هاي خصوصي زنان و مامايي شهر رشت - 1386
720
بررسي آگاهي و نگرش سربازان آموزشكده شهيد صدوقي يزد در خصوص بيماري ايدز
721
بررسي آگاهي و نگرش سربازان آموزشكده شهيد صدوقي يزد در خصوص بيماري ايدز
722
بررسي آگاهي و نگرش سربازان آموزشگاه شهيد صدوقي يزد در خصوص بيماري ايدز
723
بررسي آگاهي و نگرش مربيان ورزشي شهر رشت در مورد آسيب هاي دنداني در سال 1395-1394
724
بررسي آگاهي و نگرش مربيان ورزشي شهر رشت در مورد آسيب هاي دنداني در سال 1395-94
725
بررسي آگاهي و نگرش مردم شهر رشت نسبت به بيماري صرع و عوامل مرتبط با آن در سال 1390
726
بررسي آگاهي و نگرش مردم شهر نجف آباد نسبت به طب اسلامي در مقايسه با پزشكي مدرن
727
بررسي آگاهي و نگرش نسبت به عفونت هاي ايدز و هپاتيت در ميان دندانپزشكان عمومي شهرستان گنبد كاووس در سال 1393
728
بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد درباره مواد و روش هاي كنترل عفونت در پروتزهاي دنداني در سال ۱۳۹۶
729
بررسي آگاهي و نگرش والدين كودكان پيش دبستاني شهر رشت در مورد تروماهاي دنداني
730
بررسي آگاهي و نگرش ورزشكاران بدن ساز،رزمي كار،وزنه بردارو كشتي گير رشت به سوء مصرف استروئيدهاي آنابوليك در سال 1380
731
بررسي آگاهي و نگرش وعملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد در زمينه ضايعات پيش بدخبم دهان درسال۱۳۹۷
732
بررسي آگاهي وعملكرد دندانپزشكان شهر رشت در زمينه ضد عفوني نمودن قالب هاي ارسالي به لابراتوار
733
بررسي آگاهي ونگرش پزشكان عضو سازمان نظام پزشكي رشت نسبت به يوتونازي ومعاونت خودكشي در سال 1386 در شهر رشت
734
بررسي آگاهي ونگرش پزشكان عمومي استان يزد در مورد حيطه رشته جراحي دهان،فك وصورت در سال ۱۳۹۷
735
بررسي آگاهي ونگرش دانشجويان دندانپزشكي يزد درمورد ارتباط بيماري هاي پريودنتال با بيماري هاي سيستميك درسال۹۷
736
بررسي آگاهي ونگرش در حيطه سلامت دهان درمعتادان مراجعه كننده به مراكز سرپايي ترك اعتياد شهرستان يزد در سال تحصيلي 1398
737
بررسي آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد روابط اكلوزالي درپروتز كامل درسال ۱۳۹۷
738
بررسي آگاهي ونگرش وعملكرد بيماران قلبي- عروقي در بيمارستان هاي افشار و شهيد صدوقي شهر يزددرباره سلامت دهان درسال1398
739
بررسي آگاهي ونگرش وعملكرد دستياران تخصصي واساتيد دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد استفاده از وسايل بزرگنمايي دندانپزشكي درسال1398
740
بررسي آگاهي ونوع نگرش مردم شاهرود درمسائل سياسي كشورشان درسال86
741
بررسي آگاهي، بينش و عملكرد زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر يزد در رابطه با روشهاي غربالگري سرطان پستان
742
بررسي آگاهي، بينش و عملكرد زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر يزد در رابطه با روشهاي غربالگري سرطان پستان
743
بررسي آگاهي، عقايد و عملكرد كارگران مرد شهر رشت در مورد تنظيم خانواده در سال 1372
744
بررسي آگاهي، نگرش عملكرد دندانپزشكان عمومي شهريزد در مورد فيشور سيلانت در سال ۱۳۹۶
745
بررسي آگاهي، نگرش و دانش در زمينه ي دندانپزشكي مبتني بر شواهد در دانشجويان دندانپزشكي واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1393
746
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد افراد مراجعه كننده به داروخانه هاي سطح شهر تهران در زمينه مصرف ضدآفتاب ها
747
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران و ماماهاي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در مورد احتياطات ايزولاسيون استاندارد
748
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران و ماماهاي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در مورد احتياطات ايزولاسيون استاندارد
749
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد خانمهاي باردار در مورد سلامت پريودنتال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداري در شهر يزد در سال
750
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد خانمهاي باردار در مورد سلامت پريودنتال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداري در شهر يزد در سال
751
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به مصرف سيگار در سال 1394
752
بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد متخصصان زنان و زايمان و تحصيل كرذگان رشته مامايي شهر يزد دررابطه با سلامت دهان در سال 1394
753
بررسي آگاهي، نگرش، و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي در مورد كنترل عفونت در بخش پروتز پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان - بندر انزلي
754
بررسي آگاهي،نگرش و عملكرد والدين در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 6-4 ساله در شهر يزد در سال 1394-1393
755
بررسي آگاهي،نگرش وعملكرد مراجعه كنندگان داراي پروتز ثابت به دانشكده دندانپزشكي يزد درمورد بهداشت دهان درسال 1397-1398
756
بررسي آلايندگي موتورهاي اشتعال جرقه اي و استانداردهاي مربوط به آن
757
بررسي آلايندگي موتورهاي توربوفن و روشهاي پيشگيري آن
758
بررسي آلاينده هاي زيست محيطي شهرها (نمونه موردي شهر زرين شهر)
759
بررسي آلاينده هاي فاضلاب صنعت نساجي: مطالعه موردي كارخانه يزدباف
760
بررسي آلاينده هاي محيط زيست و راه هاي بهبود آن
761
بررسي آلاينده هاي موجود در لجن بيولوژيكي واحد تصفيه پساب و ارائه راهكار مناسب جهت تثبيت يا استفاده مجدد از آن
762
بررسي آلاينده هاي هوا به روش طيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز
763
بررسي آلاينده‌هاي حاصل از صنايع فولادسازي و روش‌هاي تصفيه آن
764
بررسي آلاينه هاي نيروگاه برق نيروگاه هسته اي وموتورهاي احتراق داخلي
765
بررسي آلتراسيون معدن مس مزرعه اهر با استفاده از عكس هاي ماهواره اي
766
بررسي آلرژي زايي توالي هاي ورودي به برنج با روش هاي بيوانفورماتيك
767
بررسي آلفا انولاز در سرم و مايع مفصلي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
768
بررسي آلفاتراپي براي درمان تومورهاي موضعي
769
بررسي آلكيلاسيون بنزن با اتانول به كمك كاتاليست‌هاي چارچوب فلزي آلي
770
بررسي آلودكي پنيرهاي صنعتي و سنتي توليد شده شهرستان مشهد به سالمونلا و جداسازي تاپپينگ سويه هاي احتمالي با روش بيوشيميايي و آنتي سرم هاي مونواسپينگ , isolation and identification of salonella from produced industrial and traditional cheese of mashhad township using biochemical and serotyping tests
771
بررسي آلودگي آب در يونيتهاي دندانپزشكي
772
بررسي آلودگي با ويروس SEN در التهاب و سرطان هاي گردن رحم
773
بررسي آلودگي باطله هاي معدن اسفوردي و استفاده از تكنيك گياه پالايي براي مقابله با آلودگي هاي زيستي و محيطي منطقه اسفوردي
774
بررسي آلودگي به ويروس SENV در سرم افراد سالم و افراد آلوده به ويروس‌هاي هپاتيت B وC در استان يزد
775
بررسي آلودگي به ويروس TLMV در بيماران مبتلا به MS
776
بررسي آلودگي به ويروس Torque teno midi virus/small anellovirus (TTMDV/SAV) در سرم افراد سالم و افراد آلوده به ويروس هاي هپاتيت BوC در استان لرستان
777
بررسي آلودگي پايدار از طريق اندازه گيري فلزات (آهن، مس و كادميوم) در خرچنگ شناگر آبي در منطقه خليج فارس (نواحي قشم، هرمز و درگهان)
778
بررسي آلودگي زيست‌محيطي ناشي از تخليه و بارگيري مواد معدني در بندرشهيدرجايي
779
بررسي آلودگي سبزيجات جنوب تهران به عناصر كم مقدار فلزي سمي بوسيله تكنيك تجزيه به روش فعالسازي نوتررون
780
بررسي آلودگي صوتي بزرگراه تهران-كرج
781
بررسي آلودگي صوتي هواپيما در محيط زيست ﴿مطالعه موردي طرح بيست ساله فرودگاه مهرآباد﴾
782
بررسي آلودگي عناصر بالقوه سمناك در خاك هاي كشاورزي استان بوشهر
783
بررسي آلودگي كاتينگ گل حفاري به منظور كاهش آلودگي فلزات سنگين
784
بررسي آلودگي كشت هاي سلول ... به سلول هاي سرطاني ... با انگشت نگاري دي ان آ با استفاده از آناليز توالي هاي تكراري كوتاه
785
بررسي آلودگي كشت هاي سلول RK-13,Vero وMRC-5 به سلول هاي سرطاني HeLa با انگشت نگاري DNA با استفاده از آناليز توالي هاي تكراري كوتاه (STR)
786
بررسي آلودگي متيل ترشري بوتيل اتر ) EBTM ( بر محيط زيست و روش هاي حذف اين آلاينده
787
بررسي آلودگي منابع آب زير زميني و زاينده رود اصفهان
788
بررسي آلودگي موتور اتومبيل و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن ها
789
بررسي آلودگي ميكربي در كبد گوسفند آلوده به كيست هيداتيد و مقايسه آن با گروه كنترل
790
بررسي آلودگي ميكروبي پروتزهاي متحرك آكريلي ساخته شده در لابراتورهاي دندانسازي شهر يزد
791
بررسي آلودگي ميكروبي پروتزهاي متحرك آكريلي ساخته شده در لابراتورهاي دندانسازي شهر يزد
792
بررسي آلودگي ناشي از سرب و كادميوم در غبار كف برخي از كارگاه هاي صنعتي شهر شيراز
793
بررسي آلودگي نيترات در آبخوان دشت زنجان
794
بررسي آلودگي نيترات در آبهاي زيرزميني استان اصفهان
795
بررسي آلودگي نيترات و منشا يابي آن در آب هاي زيرزميني دشت مشهد
796
بررسي آلودگي نيروگاه ها و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن ها
797
بررسي آلودگي نيروگاهها و راهكارهاي كاهش و كنترل آن
798
بررسي آلودگي هاي كرمي دستگاه گوارش ماهيان كفشك گرد،زبان گاوي، وهامور معمولي در بندر عباس
799
بررسي آلودگي هاي محيطي بر پذيرفتاري مغناطيسي مطالعه ي موردي در خاك هاي اطراف شهر كرمانشاه
800
بررسي آلودگي هاي نفتي و راهكارهاي مقابله با آنها
801
بررسي آلودگي هوا و ارزيابي كيفيت هوا در اصفهان
802
بررسي آلودگي هوا و برخي پارامترهاي اقليمي بر ميزان مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري هاي قلبي و تنفسي در شهر شيراز
803
بررسي آلودگي هواي شهر سيرجان
804
بررسي آلودگيهاي قارچي بيمارستاني در واحدهاي مختلف بيمارستان رازي رشت در مرداد ماه 1381
805
بررسي آلودگيهاي قديم (تركيبات ازته ) و آلودگيهاي جديد (كلينوم) درآب چاههاي منطقه اطراف اصفهان و مطالعه رابطه بين ايندو اندكس
806
بررسي آلياژ 7075
807
بررسي آلياژ MDPE / PP : رفتار مكانيكي و سازگار سازي
808
بررسي آلياژ ONAN MDPE PP
809
بررسي آلياژ پلي استايرن و پلي فنيلن اكسايد
810
بررسي آلياژ پلي‌لاكتيك اسيد با پلي‌هيدروكسي بوتيرات در حضور نانوذره : رابطه بين مورفولوژي با عبوردهي و خواص مكانيكي
811
بررسي آلياژ و فرآيند ساخت كليد هاي آلومينيوم
812
بررسي آلياژهاي RBN و پلي آميد ها
813
بررسي آمادگي الكترونيكي ارائه و اجراي مدلي بر بستر وب 2 جهت ارتقاء آموزش اساتيد هيئت علمي باليني و دستياران تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.
814
بررسي آمادگي سازمان براي اجراي موفق پروژه¬هاي مديريت فرآيند كسب و كار (BPM)
815
بررسي آمادگي سرمايه انساني براي تحقق استراتژي ها و ارائه برنامه توسعه آن با رويكرد BSC در معاونت صداي جمهوري اسلامي ايران (راديو)
816
بررسي آمادگي سرمايه سازماني براي اجراي استراتژي در دانشگاه ازاد اسلامي واحد كرج با رويكرد ارزيابي متوازن
817
بررسي آمادگي شركت ذوب آهن اصفهان جهت پذيرش مديريت ارتباط با مشتري
818
بررسي آمادگي شركتهاي خصوصي از لحاظ كارآفريني درون سازماني
819
بررسي آمادگي قلبي - عروقي و استرس فيزيولوژيك دو گروه فعال اعضاي هيات علمي دانشگاه يزد (سنين 50 - 30)
820
بررسي آمادگي مديريتي در پياده سازي مهندسي مجدد جهت بهبود استراتژي رقابتي درشركت صنايع بين المللي برق ارس
821
بررسي آماده سازي و تكميلهاي ضد ميكروبي پارچه هاي حلقوي تهيه شده از الياف پروتئيني سويا
822
بررسي آمار چقرمگي شكست در يك نمونه مدل سنگي وو
823
بررسي آمار ميزان نقش والدين در اعتقادات مذهبي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 1 اصفهان
824
بررسي آماررياضي (بر آوردنقطه اي ،برآوردفاصله اي وآزمون فرضها)
825
بررسي آماري اتلاف انرژي منابع انبساط باز در سيستم هاي حرارت مركزي و تجزيه و تحليل و بررسي آن در مصرف كل انرژي كشور و ارائه راهكارهاي مناسب
826
بررسي آماري ارتباط بين عوامل مختلف با موفقيت آميز بودن پيوند كليه
827
بررسي آماري اضافه ولتاژهاي داخل سيم پيچ ترانسفورماتور به علت نفوذ موج صاعقه به آن به روش مونت كارلو
828
بررسي آماري اقليم سواحل جنوبي درياي خزر
829
بررسي آماري الگو برداري درشركت هاي پيمانكاري در كشور
830
بررسي آماري انواع اتصال كوتاه بر روي شبكه هاي قدرت با امپدانسهاي تصادفي
831
بررسي آماري بيماران مبتلا به هرني ديسكال كمري در بيمارستان پورسيناي رشت ﴿1369- 1371﴾
832
بررسي آماري پارامترهاي توده سنگ به منظور تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني ﴿ مطالعه موردي نيروگاه تلمبه ذخيره اي آزاد﴾
833
بررسي آماري پارامترهاي موثر بر تشكيل عيوب آخال و حباب در بخشي فولادسازي ذوب آهن اصفهان
834
بررسي آماري تاثير رنگ در طراحي بسته بندي
835
بررسي آماري ترافيك شبكه سلولي شهر تهران و راه حل براي بهبود آن
836
بررسي آماري جرايم مواد مخدر در استان آذربايجان غربي كلان شهر اروميه
837
بررسي آماري حوادث معادن زغال سنگ ايران و جهان
838
بررسي آماري دو رگه گيري تاسماهيان وروشهاي آن
839
بررسي آماري دوره هاي بارش روزانه در ايران
840
بررسي آماري روحانيت شيعه در عصر صفويه ﴿با تاكيد بر جايگاه علمي و اجتماعي﴾
841
بررسي آماري شكست مد I مخلوط آسفالتي با درنظر گرفتن مشخصات آن
842
بررسي آماري ضايعات پاتولوژيك فك و دهان گزارش شده توسط بخشهاي پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و بيمارستانهاي شهر يزد در سالهاي 83-1380
843
بررسي آماري علائم باليني و خصوصيات مورفولوژي سلولي و گر وه خوني ABO-RH در بيماران مبتلا به AML در مركز انكولوژي- هماتولوژي دتنشگاه تبريز
844
بررسي آماري علائم كلينيكي و پاراكلينيكي بيماري ميلوم مولتيپل در بيمارستان شهدا بين سالهاي78-75
845
بررسي آماري علل پشتي و پورپورا در بيماران بستري شده در بيمارستان 17 شهريور رشت از فروردين 1373 تا اسفند 1373
846
بررسي آماري علل و عوامل موثر بر حوادث رانندگي
847
بررسي آماري عوارض حاملگي در مادران گروه سني 18-14سال در مقايسه با گروه سني 22-19سال مراجعه نموده به مركز آموزشي درماني زايشگاه رشت در سال 72
848
بررسي آماري عوامل مؤثر در بهره وري پروژه هاي ساخت از ديد مديران پروژه كشور
849
بررسي آماري عوامل مصدوميت ورزشكاران در رشته هاي مختلف
850
بررسي آماري فتق ديافراكماتيك مادرزادي طي سالهاي 1370-1365 در مركز پزشكي كودكان تبريز
851
بررسي آماري فتق ديافراكماتيك مادرزادي طي سالهاي 1370-1365 در مركز پزشكي كودكان تبريز
852
بررسي آماري فضاي كسب و كار در رشته هوافضا و ارائه نقشه راه در اين زمينه
853
بررسي آماري قطعيهاي خطوط 400 كيلووات ايران
854
بررسي آماري كيفيت آب رودخانه ها با استفاده از روش هاي رگرسيوني
855
بررسي آماري مشخصه هاي موج در منطقه عسلويه و تاثير آن بر سكوهاي نفتي
856
بررسي آماري- همديدي الگوهاي سرما زدگي در استان يزد
857
بررسي آماري و اتيولوژي زخم معده و روشهاي جراحي آن در بيمارستان رازي رشت
858
بررسي آماري واژه هاي دخيل نو وارد در كتابهاي درسي آموزش و پرورش: مقاطع ابتدائي، راهنمايي و علوم انساني دبيرستان
859
بررسي آماري وضعيتهاي مختلف نهفتگي دندان عقل در راديوگرافيهاي پانوراميك موجود در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و مطبهاي خصوصي .
860
بررسي آماري وضعيتهاي مختلف نهفتگي دندان عقل در راديوگرافيهاي پانوراميك موجود در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و مطبهاي خصوصي .
861
بررسي آمپيم و درمان آن در بيمارستان رازي
862
بررسي آمنوره و نتايج حاصل از درمان آن در بيماران مراجعه كننده به مركز IVFيزد
863
بررسي آمنوره و نتايج حاصل از درمان آن در بيماران مراجعه كننده به مركز IVFيزد
864
بررسي آمنوره و نتايج حاصل از درمان آن در بيماران مراجعه كننده به مركز IVFيزد
865
بررسي آموخته هاي خارج از مدرسه دانش آموزان نظام جديد متوسطه استان اصفهان در مقايسه با آموخته هاي حضوري ساير دانش آموزان در سال تحصيلي 74-73 بمنظور ارائه پيشنهاداتي جهت برنامه ريزي دروس غيرحضوري
866
بررسي آموزش باز و از دور و رابطه آن باتوسعه علم
867
بررسي آموزش باز و از دور و رابطه آن باتوليد علم
868
بررسي آموزش بر بيكاري استان گلستان طي دوره (85-1365)
869
بررسي آموزش پدالگيري در نوازندگي پيانو
870
بررسي آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي شهرستان رامسر
871
بررسي آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي شهرستان رامسر
872
بررسي آموزش خوشنويسي در مدارس راهنمايي كشور
873
بررسي آموزش شوخ طبعي بر راهبردهاي مقابله اي و يادگيري خودتنظيمي در دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج
874
بررسي آموزش شوخ طبعي بر راهبردهاي مقابله اي و يادگيري خودتنظيمي در دانشجويان دانشگاه پيام نور كرج
875
بررسي آموزش ضمن خدمت بر روي كارايي معلمان ابتدايي آموزش وپرورش
876
بررسي آموزش گروهي وبازي درماني برتغييرنمره عملكرد كودكان اتيستيك شهركرد
877
بررسي آموزش مباني هنرهاي تجسمي در هنرستانهاي هنري ايران
878
بررسي آموزش مباني هنرهاي تجسمي در هنرستانهاي هنري ايران
879
بررسي آموزش مقدماتي ساز ويولا و مقايسه كتابهاي اتود و لفارت و كايزر بين سازهاي ويولون و ويولا
880
بررسي آموزش مهارت هاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان دوره متوسطه شهرستان قوچان
881
بررسي آموزش مهارتهاي زندگي درتغييرنگرش نوجوانان وجوانان به سوءمصرف مواد
882
بررسي آموزش نوازندگي تار در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
883
بررسي آموزش هاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي
884
بررسي آموزش هاي تئوري عملي در افزايش راندمان اداره آموزش و پرورش شهرستان گنبدكاووس
885
بررسي آموزش و پرورش ديني درمقطع متوسطه (مطالعه موردي: دانش آموزان شهر نورآباد لرستان در سال تحصيلي )1931 -0931
886
بررسي آموزش و پرورش قبل از دبستان در ايران
887
بررسي آموزش و نهادهاي آموزشي در دوره آل‌بويه
888
بررسي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران متوسطه آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
889
بررسي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران متوسطه آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
890
بررسي آموزه هاي اخلاقي در اشعار ژوليده نيشابوري
891
بررسي آموزه هاي اخلاقي در گلستان و بوستان سعدي
892
بررسي آموزه هاي بازيگري ميخائيل چخوف در رسيدن بازيگر به نقش
893
بررسي آموزه هاي بازيگري ميخائيل چخوف در رسيدن بازيگر به نقش
894
بررسي آميخته بازاريابي از ديدگاه توليدكنندگان پارچه پيراهني
895
بررسي آميخته محصول در استراتژي بازاريابي پايدار در صنعت لوازم آرايشي و بهداشتي : مطالعه موردي سه محصول از شركت سينره (طبيعت زنده )
896
بررسي آميزه هاي ضد خراش پلي پروپيلن تقويت شده با ذرات وولستونايت ، تالك ، كربنات كلسيم ، خاك رس
897
بررسي آناتومي ،مورفولوژيكي ، تركيبات تشكيل دهنده اسانس و اثرات ضدميكروبي چهار گونه مريم گلي رويش يافته در بروجرد
898
بررسي آناتومي اندامهاي رويشي سه گونه از جنس اسكنبيل )Calligonum L.( و مطالعه تركيبات شيميايي اسانس حاصل از گلها
899
بررسي آناتومي سطحي مغز در مغزهاي اتوپسي شده در مركز پزشكي قانوني رشت در زمستان 1379و بهار 1380
900
بررسي آناتومي سه گونه Trigonella foenum-graecum، Trigonella elliptica، Trigonella persica و تعيين كمي تركيب Trigonelline در مراحل مختلف تكوين
901
بررسي آناتومي كانال ريشه در دندان هاي انسيزور فك پايين با استفاده از تكنيك تصويربرداري CBCT در يك جمعيت ايراني
902
بررسي آناتومي كانال ريشه مزيوباكال دندان هاي مولر اول و دوم ماگزيلا در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در يك جمعيت ايراني
903
بررسي آناتوميكي ، مورفولوژيكي ، تركيبات تشكيل دهنده اسانس و اثرات ضد ميكروبي دو گونه مريم گلي رويش يافته در بروجرد Salvia macrosiphon L. و Salvia limbata L.
904
بررسي آناتوميكي برگ و ساقه گونه هايي از جنس Chenopodium و Atriplex در استان خراسان جنوبي
905
بررسي آناتوميكي- سيستماتيكي برخي گونه هاي AGROPYRON موجود در ايران
906
بررسي آناليز پايداري سيستم هاي مرتبه كسري آشوبناك و همسازي آنها با استفاده از روش كنترل فعال
907
بررسي آناليز تماس
908
بررسي آناليز حساسيت مدل AERMOD در براورد انتشار آلودگي هواي ناشي از صنايع
909
بررسي آنت هاي ويوالدي
910
بررسي آنتروپي در سيستمهاي فيزيولوژيكي
911
بررسي آنتروپي درهم تنيدگي در اثر ميدان الكتريكي، انحناي فضا،زمان،انبساط عالم و شتاب
912
بررسي آنتروپي درهم تنيدگي و موتور زيلارد كوانتومي
913
بررسي آنتروپي سياهچاله متناظر با بار نودر براي تقارن وابرريخت
914
بررسي آنتروپي كلموگروف در ليزر الكترون آزاد چهارقطبي
915
بررسي آنتن هاي ... و خطرات آن بررسي سيار سلولي ...
916
بررسي آنتي اكسيدان هاي گياهي فنلي و روش هاي استخراج آنها
917
بررسي آنتي بادي هاي ضد فيبريتوژن سيترولينه در بيماري آرتريت روماتوئيد
918
بررسي آنتي بيوتيكهاي مصرفي ﴿پيشگيرانه- درماني﴾ در بخشهاي جراحي عمومي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد در تابستان 1377
919
بررسي آنتي تئاتر فاسبيندر و عوامل تاثيرگذار برآن
920
بررسي آنتي تئاتر فاسبيندر و عوامل تاثيرگذار برآن
921
بررسي آنتي ژن 67-Ki و همراهي آن با عوامل پيش آگهي دهنده زيست شناختي و آسيب شناختي سرطان پستان در استان گيلان ، خرداد 1383-خرداد1385
922
بررسي آنتي فسفوليپيد آنتي بادي و لوپوس آنتي كوآگولانت در بيماران ترومبو آمبولي وريدي كمتر از 50 سال
923
بررسي آنتي فسفوليپيد آنتي بادي و لوپوس آنتي كوآگولانت در بيماران ترومبو آمبولي وريدي كمتر از 50 سال
924
بررسي آندوسكوپيك ضايعات پيش سرطاني معده در افراد بالاي 50 سال شهرستان لشت نشاء
925
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز درسرم بيماران مبتلا به هپاتيت ب و مقايسه آن با گروه كنترل سالم
926
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز و ايزوآنزيمهايش در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتو سيستميك و مقايسه آن با افراد سالم
927
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز)ADA( و ايزوآنزيمهاي آن در سرم افراد مبتلا به نقص سيستم ايمني و افراد سالم
928
بررسي آنزيم سلولاز در باكتري هاي تثبيت كننده ازت
929
بررسي آنزيم هاي بتالاكتاماز و ژن هاي KPC و NDM در جدايه هاي آسينتوباكتر بوماني، سودوموناس آئروژينوزا و كلبسيلا پنومونيه و جداسازي پروبيوتيك هاي مؤثر بر اين باكتري ها
930
بررسي آنزيم هاي كبدي در مبتلايان ليكن پلان در بيمارستان رازي رشت
931
بررسي آنژيوژنزيس در ادنتوژنيك كراتوسيست هاي سندرميك و غير سندرميك به روش ايمونوهيستوشيمي
932
بررسي آنومالي‌هاي منظم يونسفر با استفاده از آناليز سري‌هاي زماني مشاهداتTEC
933
بررسي آهار نخهاي فيلامنتي
934
بررسي آهن زدايي كانسار كائولن قره آغاج هشترود
935
بررسي آهنگ تويست سيستوليك ودياستوليك بطن چپ(LV systolic& Diastolic Twistng rate)دربيماران مبتلا به نارسايي قلب در مقايسه با افراد سالم با استفاده از اكوكارديوگرافي
936
بررسي آهنگ چرخه همجوشي هسته اي در همجوشي از طريق كاتاليزور ميوني با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري به روش مونت كارلو
937
بررسي آهنگ روزانه سكته قلبي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
938
بررسي آوايي اسامي خاص در زبان فارسي
939
بررسي آي سي هاي OP-AMP با تكنولوژي CMOS
940
بررسي آيات الاحكام صدقه از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
941
بررسي آيات الاحكام صدقه از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
942
بررسي آيات الاحكام قضا
943
بررسي آيات سورجزءسي ام از ديدگاه علم تناسب
944
بررسي آيات عصمت با رويكردي تفسيري كلامي
945
بررسي آيات مربوط به اهل بيت﴿ع﴾ از ديدگاه مفسران و نويسندگان فريقين ﴿با تكيه بر آيات ولايت، تطهير، مباهله، اطعام﴾
946
بررسي آيروالاستيسيته و تست تجربي مدل مقطعي عرشه يك پل معلق در تونل باد
947
بررسي آيروديناميك خودرو و تاثير آن بر ميزان مصرف سوخت خودرو
948
بررسي آيروديناميك وعملكرد و شناسائي فناوري هاي ساخت يك موشك
949
بررسي آيروديناميكي پخش آلودگي در هوا توسط روشهاي عددي
950
بررسي آيروديناميكي دهانه هاي دوقلو
951
بررسي آيروديناميكي ماشين خورشيدي
952
بررسي آيروديناميكي و پايداري هواپيماي بدون سرنشين كوچك (MAV) و و محاسبه ضرايب آيروديناميكي و پايداري
953
بررسي آيروديناميكي يك وسيله پرونده با قابليت پرواز و كنترل پذيري توسط 4 ملخ
954
بررسي آيشستگي پايه پلهاي دريايي در شرايط جزرومد
955
بررسي آيين پاگشايي در منظومه هاي حماسي (با تكيه بر شاهنامه،فرامرز نامه،سام نامه،برزو نامه)
956
بررسي آيين پاگشايي در منظومه هاي حماسي ﴿با تكيه بر شاهنامه،فراز نامه سام نامه،برزو نامه﴾
957
بررسي آيين چهارشنبه سوري
958
بررسي آيين دادرسي دادگاه بين المللي ويژه لبنان در پرتو رويه محاكم كيفري بين المللي
959
بررسي آيين زار در بندر عباس با رويكرد انسان شناسي هنر
960
بررسي آيين موسيقي درماني " گواتي " در قوم بلوچ، از ديدگاه انسان شناسانه
961
بررسي آيين موسيقي درماني " گواتي " در قوم بلوچ، از ديدگاه انسان شناسانه
962
بررسي آيين نامه در بخش شناور هاي تندرو و ارائه يك نرم افزار بر اساس آيين نامه جهت طراحي مفهومي شناور كاتاماران
963
بررسي آيين نامه هاي سازه اي شناور هاي تندروي كامپوزيتي و اعمال آن بر روي يك شناور خاص با استفاده از روش المان محدود
964
بررسي آيين نامه هاي مربوط به شناورهاي تندرو وارائه يك نرم افزاربراساس آيين نامه جهت طراحي مفهومي شناوركاتاماران
965
بررسي آيين و رسوم مختلف در قابوس نامه
966
بررسي ابتدا به ساكن 1.اثرات سطحي بر خواص الكتروني ، مغناطيسي و نيم فلزي (001)Co2Mnsi خواص و بر هم كنش هاي فوق ريز در آلياژهاي رقيق كروم
967
بررسي ابتدا به ساكن 1.تهي جاهاي باردار اكسيژن در rutile-TiO2 . پايداري ساختاري نانو سيمهاي باريك هگزاگونال MnAs
968
بررسي ابتدا به ساكن اثر فشار بر خواص توپولوژي شبه‌فلز AlB2
969
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري انبوهه و نانوسيم Mnse
970
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و اپتيكي پپتيدهاي+ Ac-Ala4-LysH و +Ala4-Na در خلاء
971
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و الكتروني نانو ساختارهاي SW2
972
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و الكتريكي بلور و نانوسيم اينديم آرسنايد ﴿InAs)
973
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و مغناطيسي نانو لايه هاي CaN و CaC روي لايه ي (001)‍‍Cu
974
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري، الكتروني و ترموالكتريكي بلور AgSbSe2
975
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و ارتعاشي نانو خوشه هاي مس و آلياژ آن با پالاديم با نرم افزار پتانسيل كامل FHI-aims
976
بررسي ابتدا به ساكن دو تركيب جديد و مورد توجه در مسائل زيست محيطي، بلور مغناطيسي سخت Y2Fe14B و نانو كاتاليزور Ag8
977
بررسي ابتدا به ساكن مغناطش، ديناميك شبكه و توپولوژي چگالي بار الكتروني پنيكتيدهاي caN و caAs
978
بررسي ابتدا به ساكن ويژگي هاي ساختاري ،الكتروني و مغناطيسي تركيب gdpt2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
979
بررسي ابتدا به ساكن ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب InN
980
بررسي ابتدا به ساكن وي‍ژگي هاي مغناطيسي بلور CaN در دو ساختار نمك سنگي و بلند روي و لايه نازك هاي آن
981
بررسي ابتدا به ساكن1.جذب بسپار پلي-پارا-فنيلين﴿ppp﴾بر روي گرافين2.انبوهه و نانو سيم هاي باريك MnSe در ساختار مكعبي نمك طعام
982
بررسي ابتكارات سبز در گردشگري پايدار با تاكيد بر اكوكمپ‌ها و كمپ‌هاي عشايري (مطالعه موردي: اكوكمپ متين‌آباد و كمپ عشايري موروك، استان اصفهان )
983
بررسي ابتكارهاي نوين در كاهش آلودگي و مصرف سوخت موتورهاي دو زمانه
984
بررسي ابتلا به ديابت قندي در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي اوليه ﴿ICH اوليه﴾
985
بررسي ابتلا به ديابت قندي در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي اوليه ﴿ICH اوليه﴾
986
بررسي ابتلائات الهي در آخر الزمان با عنايت به سنت امتحان از منظر قرآن و روايات
987
بررسي ابر تغيير شكل در هسته ها
988
بررسي ابر تقارن در هسته ها
989
بررسي ابر رساناها و خاصيت ابر رسانائي
990
بررسي ابر گروه هاي ﴿L- فازي﴾ از نوع ناكانو
991
بررسي ابزار Electro Magnetic Propagation tool و نحوه تفسير تصاوير حاصل از آن
992
بررسي ابزار Fullbore Formation MicroImager و نحوه تفسير تصاوير حاصل از آن
993
بررسي ابزار مجازي سازي اوراكل با نام OVM [ا. وي. ام.]
994
بررسي ابزار و اصطلاحات موسيقي در ديوان امير خسرو دهلوي
995
بررسي ابزار و تجهيزات رفوگري و قاليبافي در ايران
996
بررسي ابزار و تجهيزات روفوگري و قالي بافي در ايران
997
بررسي ابزارها و امكانات Vmware vsphere در مجازي سازي
998
بررسي ابزارها و تجارب موفق در مديريت زنجيره تامين
999
بررسي ابزارهاي انسجام در كتاب رفاقت به سبك تانك
1000
بررسي ابزارهاي بازرسي پيوسته كد به همراه كاربرد در يك پروژه نمونه
بازگشت