<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران متوسطه آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
2
بررسي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران متوسطه آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
3
بررسي آموزه هاي اخلاقي در اشعار ژوليده نيشابوري
4
بررسي آموزه هاي اخلاقي در گلستان و بوستان سعدي
5
بررسي آموزه هاي بازيگري ميخائيل چخوف در رسيدن بازيگر به نقش
6
بررسي آموزه هاي بازيگري ميخائيل چخوف در رسيدن بازيگر به نقش
7
بررسي آميخته بازاريابي از ديدگاه توليدكنندگان پارچه پيراهني
8
بررسي آميخته محصول در استراتژي بازاريابي پايدار در صنعت لوازم آرايشي و بهداشتي : مطالعه موردي سه محصول از شركت سينره (طبيعت زنده )
9
بررسي آميزه هاي ضد خراش پلي پروپيلن تقويت شده با ذرات وولستونايت ، تالك ، كربنات كلسيم ، خاك رس
10
بررسي آناتومي ،مورفولوژيكي ، تركيبات تشكيل دهنده اسانس و اثرات ضدميكروبي چهار گونه مريم گلي رويش يافته در بروجرد
11
بررسي آناتومي اندامهاي رويشي سه گونه از جنس اسكنبيل )Calligonum L.( و مطالعه تركيبات شيميايي اسانس حاصل از گلها
12
بررسي آناتومي سطحي مغز در مغزهاي اتوپسي شده در مركز پزشكي قانوني رشت در زمستان 1379و بهار 1380
13
بررسي آناتومي سه گونه Trigonella foenum-graecum، Trigonella elliptica، Trigonella persica و تعيين كمي تركيب Trigonelline در مراحل مختلف تكوين
14
بررسي آناتومي كانال ريشه در دندان هاي انسيزور فك پايين با استفاده از تكنيك تصويربرداري CBCT در يك جمعيت ايراني
15
بررسي آناتومي كانال ريشه مزيوباكال دندان هاي مولر اول و دوم ماگزيلا در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در يك جمعيت ايراني
16
بررسي آناتوميك سوسمار گونه Saara loricata با تاكيد بر بافت شناسي و استخوان شناسي نمونه هاي بالغ
17
بررسي آناتوميكي ، مورفولوژيكي ، تركيبات تشكيل دهنده اسانس و اثرات ضد ميكروبي دو گونه مريم گلي رويش يافته در بروجرد Salvia macrosiphon L. و Salvia limbata L.
18
بررسي آناتوميكي برگ و ساقه گونه هايي از جنس Chenopodium و Atriplex در استان خراسان جنوبي
19
بررسي آناتوميكي- سيستماتيكي برخي گونه هاي AGROPYRON موجود در ايران
20
بررسي آناليز پايداري سيستم هاي مرتبه كسري آشوبناك و همسازي آنها با استفاده از روش كنترل فعال
21
بررسي آناليز تماس
22
بررسي آناليز حساسيت مدل AERMOD در براورد انتشار آلودگي هواي ناشي از صنايع
23
بررسي آنت هاي ويوالدي
24
بررسي آنتروپي در سيستمهاي فيزيولوژيكي
25
بررسي آنتروپي در‌هم‌تنيدگي هولوگرافي در پس‌زمينه سياهچاله‌هاي چرخان در ابعاد بالا
26
بررسي آنتروپي درهم تنيدگي در اثر ميدان الكتريكي، انحناي فضا،زمان،انبساط عالم و شتاب
27
بررسي آنتروپي درهم تنيدگي و موتور زيلارد كوانتومي
28
بررسي آنتروپي درهم‌تنيدگي هولوگرافي در پس‌زمينه سياهچاله‌هاي شتابدار و نقش اين سياهچاله‌ها در توليد ذرات كيهاني با انرژي بالا
29
بررسي آنتروپي سياهچاله متناظر با بار نودر براي تقارن وابرريخت
30
بررسي آنتروپي كلموگروف در ليزر الكترون آزاد چهارقطبي
31
بررسي آنتن هاي ... و خطرات آن بررسي سيار سلولي ...
32
بررسي آنتي اكسيدان هاي گياهي فنلي و روش هاي استخراج آنها
33
بررسي آنتي بادي هاي ضد فيبريتوژن سيترولينه در بيماري آرتريت روماتوئيد
34
بررسي آنتي بيوتيكهاي مصرفي ﴿پيشگيرانه- درماني﴾ در بخشهاي جراحي عمومي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد در تابستان 1377
35
بررسي آنتي تئاتر فاسبيندر و عوامل تاثيرگذار برآن
36
بررسي آنتي تئاتر فاسبيندر و عوامل تاثيرگذار برآن
37
بررسي آنتي ژن 67-Ki و همراهي آن با عوامل پيش آگهي دهنده زيست شناختي و آسيب شناختي سرطان پستان در استان گيلان ، خرداد 1383-خرداد1385
38
بررسي آنتي فسفوليپيد آنتي بادي و لوپوس آنتي كوآگولانت در بيماران ترومبو آمبولي وريدي كمتر از 50 سال
39
بررسي آنتي فسفوليپيد آنتي بادي و لوپوس آنتي كوآگولانت در بيماران ترومبو آمبولي وريدي كمتر از 50 سال
40
بررسي آندوسكوپيك ضايعات پيش سرطاني معده در افراد بالاي 50 سال شهرستان لشت نشاء
41
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز درسرم بيماران مبتلا به هپاتيت ب و مقايسه آن با گروه كنترل سالم
42
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز و ايزوآنزيمهايش در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتو سيستميك و مقايسه آن با افراد سالم
43
بررسي آنزيم آدنوزين دآميناز)ADA( و ايزوآنزيمهاي آن در سرم افراد مبتلا به نقص سيستم ايمني و افراد سالم
44
بررسي آنزيم سلولاز در باكتري هاي تثبيت كننده ازت
45
بررسي آنزيم هاي بتالاكتاماز و ژن هاي KPC و NDM در جدايه هاي آسينتوباكتر بوماني، سودوموناس آئروژينوزا و كلبسيلا پنومونيه و جداسازي پروبيوتيك هاي مؤثر بر اين باكتري ها
46
بررسي آنزيم هاي كبدي در مبتلايان ليكن پلان در بيمارستان رازي رشت
47
بررسي آنژيوژنزيس در ادنتوژنيك كراتوسيست هاي سندرميك و غير سندرميك به روش ايمونوهيستوشيمي
48
بررسي آنكوژن HER2/neu در بيماران ايراني مبتلا به ديابت در مقايسه با افراد سالم
49
بررسي آنومالي‌هاي منظم يونسفر با استفاده از آناليز سري‌هاي زماني مشاهداتTEC
50
بررسي آهار نخهاي فيلامنتي
51
بررسي آهن زدايي كانسار كائولن قره آغاج هشترود
52
بررسي آهنگ تويست سيستوليك ودياستوليك بطن چپ(LV systolic& Diastolic Twistng rate)دربيماران مبتلا به نارسايي قلب در مقايسه با افراد سالم با استفاده از اكوكارديوگرافي
53
بررسي آهنگ چرخه همجوشي هسته اي در همجوشي از طريق كاتاليزور ميوني با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري به روش مونت كارلو
54
بررسي آهنگ روزانه سكته قلبي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
55
بررسي آوايي اسامي خاص در زبان فارسي
56
بررسي آويزش و رفتار اصطكاكي پارچه هاي چادر مشكي
57
بررسي آي سي هاي OP-AMP با تكنولوژي CMOS
58
بررسي آيات الاحكام صدقه از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
59
بررسي آيات الاحكام صدقه از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
60
بررسي آيات الاحكام قضا
61
بررسي آيات سورجزءسي ام از ديدگاه علم تناسب
62
بررسي آيات عصمت با رويكردي تفسيري كلامي
63
بررسي آيات مربوط به اهل بيت﴿ع﴾ از ديدگاه مفسران و نويسندگان فريقين ﴿با تكيه بر آيات ولايت، تطهير، مباهله، اطعام﴾
64
بررسي آيروالاستيسيته و تست تجربي مدل مقطعي عرشه يك پل معلق در تونل باد
65
بررسي آيروديناميك خودرو و تاثير آن بر ميزان مصرف سوخت خودرو
66
بررسي آيروديناميك وعملكرد و شناسائي فناوري هاي ساخت يك موشك
67
بررسي آيروديناميكي پخش آلودگي در هوا توسط روشهاي عددي
68
بررسي آيروديناميكي دهانه هاي دوقلو
69
بررسي آيروديناميكي ماشين خورشيدي
70
بررسي آيروديناميكي و پايداري هواپيماي بدون سرنشين كوچك (MAV) و و محاسبه ضرايب آيروديناميكي و پايداري
71
بررسي آيروديناميكي يك وسيله پرونده با قابليت پرواز و كنترل پذيري توسط 4 ملخ
72
بررسي آيشستگي پايه پلهاي دريايي در شرايط جزرومد
73
بررسي آيين پاگشايي در منظومه هاي حماسي (با تكيه بر شاهنامه،فرامرز نامه،سام نامه،برزو نامه)
74
بررسي آيين پاگشايي در منظومه هاي حماسي ﴿با تكيه بر شاهنامه،فراز نامه سام نامه،برزو نامه﴾
75
بررسي آيين چهارشنبه سوري
76
بررسي آيين دادرسي دادگاه بين المللي ويژه لبنان در پرتو رويه محاكم كيفري بين المللي
77
بررسي آيين زار در بندر عباس با رويكرد انسان شناسي هنر
78
بررسي آيين موسيقي درماني " گواتي " در قوم بلوچ، از ديدگاه انسان شناسانه
79
بررسي آيين موسيقي درماني " گواتي " در قوم بلوچ، از ديدگاه انسان شناسانه
80
بررسي آيين نامه در بخش شناور هاي تندرو و ارائه يك نرم افزار بر اساس آيين نامه جهت طراحي مفهومي شناور كاتاماران
81
بررسي آيين نامه هاي سازه اي شناور هاي تندروي كامپوزيتي و اعمال آن بر روي يك شناور خاص با استفاده از روش المان محدود
82
بررسي آيين نامه هاي مربوط به شناورهاي تندرو وارائه يك نرم افزاربراساس آيين نامه جهت طراحي مفهومي شناوركاتاماران
83
بررسي آيين و رسوم مختلف در قابوس نامه
84
بررسي ابتدا به ساكن 1.اثرات سطحي بر خواص الكتروني ، مغناطيسي و نيم فلزي (001)Co2Mnsi خواص و بر هم كنش هاي فوق ريز در آلياژهاي رقيق كروم
85
بررسي ابتدا به ساكن 1.تهي جاهاي باردار اكسيژن در rutile-TiO2 . پايداري ساختاري نانو سيمهاي باريك هگزاگونال MnAs
86
بررسي ابتدا به ساكن اثر فشار بر خواص توپولوژي شبه‌فلز AlB2
87
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري انبوهه و نانوسيم Mnse
88
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و اپتيكي پپتيدهاي+ Ac-Ala4-LysH و +Ala4-Na در خلاء
89
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و الكتروني نانو ساختارهاي SW2
90
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و الكتريكي بلور و نانوسيم اينديم آرسنايد ﴿InAs)
91
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري و مغناطيسي نانو لايه هاي CaN و CaC روي لايه ي (001)‍‍Cu
92
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري، الكتروني و ترموالكتريكي بلور AgSbSe2
93
بررسي ابتدا به ساكن خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و ارتعاشي نانو خوشه هاي مس و آلياژ آن با پالاديم با نرم افزار پتانسيل كامل FHI-aims
94
بررسي ابتدا به ساكن خواص مغناطيسي و جملات مختلف هاميلتوني اسپيني پايروكلرهاي اوربيتال 3d
95
بررسي ابتدا به ساكن دو تركيب جديد و مورد توجه در مسائل زيست محيطي، بلور مغناطيسي سخت Y2Fe14B و نانو كاتاليزور Ag8
96
بررسي ابتدا به ساكن مغناطش، ديناميك شبكه و توپولوژي چگالي بار الكتروني پنيكتيدهاي caN و caAs
97
بررسي ابتدا به ساكن ويژگي هاي ساختاري ،الكتروني و مغناطيسي تركيب gdpt2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
98
بررسي ابتدا به ساكن ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب InN
99
بررسي ابتدا به ساكن وي‍ژگي هاي مغناطيسي بلور CaN در دو ساختار نمك سنگي و بلند روي و لايه نازك هاي آن
100
بررسي ابتدا به ساكن1.جذب بسپار پلي-پارا-فنيلين﴿ppp﴾بر روي گرافين2.انبوهه و نانو سيم هاي باريك MnSe در ساختار مكعبي نمك طعام
101
بررسي ابتكارات سبز در گردشگري پايدار با تاكيد بر اكوكمپ‌ها و كمپ‌هاي عشايري (مطالعه موردي: اكوكمپ متين‌آباد و كمپ عشايري موروك، استان اصفهان )
102
بررسي ابتكارهاي نوين در كاهش آلودگي و مصرف سوخت موتورهاي دو زمانه
103
بررسي ابتلا به ديابت قندي در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي اوليه ﴿ICH اوليه﴾
104
بررسي ابتلا به ديابت قندي در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي اوليه ﴿ICH اوليه﴾
105
بررسي ابتلائات الهي در آخر الزمان با عنايت به سنت امتحان از منظر قرآن و روايات
106
بررسي ابر تغيير شكل در هسته ها
107
بررسي ابر تقارن در هسته ها
108
بررسي ابر خازن هاي لايه دوگانه الكتريكي و جذب انتخابي يون ها در حفره هاي كروي باردار الكترودهاي متخلخل با استفاده از نظريه تابعي چگالي
109
بررسي ابر رساناها و خاصيت ابر رسانائي
110
بررسي ابر گروه هاي ﴿L- فازي﴾ از نوع ناكانو
111
بررسي ابزار Electro Magnetic Propagation tool و نحوه تفسير تصاوير حاصل از آن
112
بررسي ابزار Fullbore Formation MicroImager و نحوه تفسير تصاوير حاصل از آن
113
بررسي ابزار مجازي سازي اوراكل با نام OVM [ا. وي. ام.]
114
بررسي ابزار و اصطلاحات موسيقي در ديوان امير خسرو دهلوي
115
بررسي ابزار و تجهيزات رفوگري و قاليبافي در ايران
116
بررسي ابزار و تجهيزات روفوگري و قالي بافي در ايران
117
بررسي ابزارها و امكانات Vmware vsphere در مجازي سازي
118
بررسي ابزارها و تجارب موفق در مديريت زنجيره تامين
119
بررسي ابزارهاي انسجام در كتاب رفاقت به سبك تانك
120
بررسي ابزارهاي بازرسي پيوسته كد به همراه كاربرد در يك پروژه نمونه
121
بررسي ابزارهاي مورد استفاده در برخورد با سيستمهاي آشوبناك و كاربرد آنها در پاندول واداشته ميرا شده
122
بررسي ابزارهاي مورد استفاده در برخورد با سيستمهاي آشوبناك و كاربرد آنها در پاندول واداشته ميراشده
123
بررسي ابزارهاي نگاشت پايگاه داده در محيط دات نت فريم ورك
124
بررسي ابزارهاي نوين تامين مالي و راهكارهاي اجرايي نمودن آنها در بانكها مطالعه موردي بانك تجارت
125
بررسي ابطه حكمراني خوب و ساختار سازماني در سازمان هاي دولتي منتخب شهر ساري
126
بررسي ابعاد آينده پژوهي، نقش و كاربرد آن در سازمان ها
127
بررسي ابعاد اجتماعي خشونت عليه زنان درايران
128
بررسي ابعاد اجتماعي فرهنگي در شعر عباس باقري
129
بررسي ابعاد اجتماعي فرهنگي و رفتاري سياسي و حكومتي زندگي پيامبر اسلام ( ص)
130
بررسي ابعاد اخلاقي تربيتي مناسك حج
131
بررسي ابعاد اخلاقي حضور زن در اجتماع از ديدگاه اسلام
132
بررسي ابعاد اخلاقي و شرعي سقط جنين در اسلام
133
بررسي ابعاد امنيت ملي و حراست از آن از نظر فقه شيعه و حقوق موضوعه
134
بررسي ابعاد بازاريابي كارآفرينانه در شركت هاي استارتاپي ايران و تاثير آن بر عملكرد اين شركت ها
135
بررسي ابعاد بصري و اطلاعاتي بر تصميم خريد
136
بررسي ابعاد بيكاري در ايران
137
بررسي ابعاد بيكاري در سطح شهر اهواز
138
بررسي ابعاد تاثير صنعت توريسم و گردشگري بر جاذبه هاي طبيعي
139
بررسي ابعاد تاثيرگذاري فرهنگي در پذيرش خدمات جويشگر بومي در صنعت گردشگري
140
بررسي ابعاد تجارت الكترونيك و تاثير آن بر بهبود صادرات ايران
141
بررسي ابعاد تربيت اخلاقي در مثنوي معنوي
142
بررسي ابعاد تربيتي واقعه عاشورا
143
بررسي ابعاد تعليم و تربيت، از ديدگاه طبيعت گرايي روسو و فطرت گرايي مطهري
144
بررسي ابعاد تغيير در مديريت برون سپاري ﴿ همراه با موردي كاوي﴾
145
بررسي ابعاد تفريحي در فضاهاي شهري ﴿محله شميران نو﴾
146
بررسي ابعاد تكنولوژيك ماشين هاي چاپ ديجيتال جوهر افشان چند سازنده معتبر جهان
147
بررسي ابعاد تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر روي جوانان
148
بررسي ابعاد توانمندسازي با توانمندسازي كاركنان شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي قم
149
بررسي ابعاد جامعه شناختي نمايه هاي پاياني كتاب در ميان اعضاي هيأت-علمي دانشگاه هاي شهر اصفهان بر اساس نظريه هاي جامعه شناسي استفاده ها
150
بررسي ابعاد جنبش فمينيسم در ايران و جهان
151
بررسي ابعاد جو سازماني از ديدگاه مديران و اعضاء هيئت علمي دانشگاه
152
بررسي ابعاد حسادت يهود از ديدگاه قرآن ،عهدين و در عصر حاضر
153
بررسي ابعاد حق توكل در نكاح در فقه و حقوق
154
بررسي ابعاد حق شرط در معاهدات حقوق بشري
155
بررسي ابعاد حقوقي دولت هاي خودخوانده از منظر حقوق بين الملل
156
بررسي ابعاد حقوقي سامانه هاي رباتيك در حقوق بين الملل
157
بررسي ابعاد دستوري شدن نقش نماهاي گفتمان در زبان فارسي روزمره
158
بررسي ابعاد دين داري حاج ميرزا حبيب خراساني در اشعار سكرآميز وي بر اساس الگوي دين داري گلاك و استارك
159
بررسي ابعاد ديني طلاق در دين اسلام
160
بررسي ابعاد رابطه رهبري تحول آفرين و درگيري شغلي كاركنان در بيمارستانهاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشكي يزد 92
161
بررسي ابعاد رضايت شغلي كاركنان بانك كشاورزي
162
بررسي ابعاد رضايت شغلي و ارتباط آن با سلامت عمومي كاركنان مراكز بهداشتي - درماني شهر رشت در سال 92-1391
163
بررسي ابعاد رضايت شغلي و ارتباط آن با سلامت عمومي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال 92- 1391
164
بررسي ابعاد رضايت مندي مشتريان باشگاه بدنسازي استان كرمانشاه از خدمات ارائه شده
165
بررسي ابعاد رفتار شهروندي سازماني در سازمان هاي منتخب شهرستان بهشهر
166
بررسي ابعاد روان شناختي و سطح اضطراب ناشي از ناباروري در مردان با ضايعه قطع نخاعي در جنگ تحميلي و مرداني كه بطور طبيعي نابارورند
167
بررسي ابعاد سازمان يادگيرنده و تاثير آنها در يادگيري سازماني در دانشگاه علم و فرهنگ
168
بررسي ابعاد سالمند آزاري خانواده در سالمندان بستري در بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي استان گيلان سال 1396 - 1395
169
بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي و ارتقاي كاركرد نوآورنه باتبيين نقش واسطه اي مديريت دانش در شركتهاي دانش بنيان
170
بررسي ابعاد سياسي اجتماعي دعا از منظر تشيع
171
بررسي ابعاد شخصيت فروشگاه براساس مقياس دستوس و لوسكو در فروشگاه‌هاي ايراني مطالعه موردي: فروشگاه هايپر استار (تهران)
172
بررسي ابعاد شخصيتي مشتريان و رفتار شهروندي سازماني وتاثير آن در رضايت ارتباطي با نقش واسطه اي بازاريابي رابطه اي (معالعه موردي شعب بانك ملي تهران
173
بررسي ابعاد شخصيتي و رسالتي حضرت ابراهيم ﴿ع﴾در قرآن كريم
174
بررسي ابعاد شكاف نسلي در خانواده هاي سنتي
175
بررسي ابعاد عرفاني در ديوان عبدالرحمان جامي , scrutiny mysticism dimensions of the bureau abdoirahman jami
176
بررسي ابعاد عشق دانشجويان دانشگاه هاي شهر بوشهر
177
بررسي ابعاد عشق ورزي بر اساس نظريه سه بعدي عشق در سه گروه زوج هاي در مرحله عقد،ازدواج و داراي فرزند شهرستان شهرضا
178
بررسي ابعاد عشق ورزي در نامزدهاي رسمي و غير رسمي
179
بررسي ابعاد فرزند پروري وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
180
بررسي ابعاد فرهنگ سازماني كارخانه سيمان بجنورد با استفاده از مدل دنيسون
181
بررسي ابعاد فرهنگ سازماني، متغيرهاي مرتبط و طراحي الگوي كاربردي براي تعالي فرهنگ سازماني شهرداري شهر اصفهان
182
بررسي ابعاد فقهي امانات در حقوق خصوصي
183
بررسي ابعاد فقهي حقوق بيمار در حوزه درمان و تاثير اذن او در سقوط ضمان پزشك
184
بررسي ابعاد فقهي و حقوقي منابع آبهاي زيرزميني
185
بررسي ابعاد كاغذ هاي رايج در ايران و جهان
186
بررسي ابعاد كيفي مجموعه هاي مسكوني ساخته شده براساس سياست پاك، نمونه موردي مجموعه مسكوني اسكان
187
بررسي ابعاد كيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايت مشتريان در شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
188
بررسي ابعاد گفتماني فقر با استفاده از چارچوب نظريه بورديو
189
بررسي ابعاد گوناگون وجود انسان با محوريت آزادي در فلسفه افلاطون
190
بررسي ابعاد مالي، عوامل ريسك و مقايسه توزيع منافع بين طرفين در قرارداد هاي نفتي بيع متقابل، مشاركت در توليد و IPC
191
بررسي ابعاد مثبت و منفي گردشگري شهري مشهد از ديدگاه گردشگران خارجي
192
بررسي ابعاد مختلف اتانازي (Euthanasia) درفقه اسلامي با رويكردي به حقوق موضوعه
193
بررسي ابعاد مختلف الكتروضعيف
194
بررسي ابعاد مختلف برندشهري از ديد شهروندان (مطالعه موردي: شهركرج)
195
بررسي ابعاد مختلف برندشهري از ديد شهروندان (مطالعه موردي: شهركرج)
196
بررسي ابعاد مختلف فرهنگ سازماني در سرپرستي بانك ايران زمين
197
بررسي ابعاد مختلف فيلمنامۀ انيميشن در مجموعه‌هاي تلويزيوني موفق با مخاطب كودك در ايران و نقش آن در برقراري ارتباط با كودك
198
بررسي ابعاد مختلف مديريت ايمني در فرودگاهها
199
بررسي ابعاد مديريت ارتباط با مشتري و تاثير آن بر بازاريابي فروش
200
بررسي ابعاد مديريت استراتزيك در صنعت
201
بررسي ابعاد مزيت رقابتي در شركت هاي مربوطه به زنجيره تامين پوشاك استان يزد
202
بررسي ابعاد مزيوديستال دندانهاي دائمي در دختران و پسران دبيرستان شهرستان رشت در سال 85-1384
203
بررسي ابعاد مسئوليت اجتماعي و تاثير آن بر عملكرد مالي سازمان ( مطالعه موردي : بيمارستان خليج فارس بوشهر)
204
بررسي ابعاد معنايي و زيبايي شناسي كليات بسحاق اطعمه
205
بررسي ابعاد هشتگانه كيفيت در صنعت ماكاروني در كارخانه ماكاروني رشد يزد
206
بررسي ابعاد هوش سازماني و رابطه آن با عملكرد كاركنان در گمركات استان مازندران
207
بررسي ابعاد هويت واعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه پيام نور
208
بررسي ابعاد و پيامدهاي نفوذ فرهنگ بيگانه به ايران با تاكيد به نظر كارشناسان مسائل فرهنگي و اجتماعي
209
بررسي ابعاد و تاثير شبكه هاي اجتماعي بر دانشجويان
210
بررسي ابعاد و جلوه هاي اصل ترافعي بودن دادرسي در اسناد بين المللي و قانون آيين دادرسي كيفري 92
211
بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي تفكر انتقادي از ديدگاه امام صادق عليه‌السلام و دلالت‌هاي آن در تعليم و تربيت اسلامي
212
بررسي ابعاد و ميزان شادكامي در سازمانهاي مختلف شهرستان سميرم
213
بررسي ابعاد واثرات تحريم ايالات متحده امريكا وغرب بر اقتصاد
214
بررسي ابعاد واژگان و مضامين سپاهيانه و اشرافي در شعر فرّخي سيستاني
215
بررسي ابعاد وا‍گان و مضامين سپاهيانه و اشرافي در شعر فرخي سيستاني
216
بررسي ابعاد ويژه برند و تاثير آن بر قصد خريد شركت مورد مطالعه
217
بررسي ابعاد ويژه برند و تاثير آن بر قصد خريد شركت مورد مطالعه(اپراتورهاي تلفن همراه تهران)
218
بررسي ابعاد ي خشونت عليه زنان در ايران
219
بررسي ابعادجامعه شناختي وضعيت شهروندي دانشجويان دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي
220
بررسي ابليس در شعر وشعراي معاصر
221
بررسي ابهامات شعري بيدل دهلوي
222
بررسي ابيراهي گرمايي القايي ناشي از دمش در ليزر حالت جامد و ليزر فيبر
223
بررسي اپر ذهن اگاهي و سبك هاي شناختي بر مكانيزم هاي دفاعي
224
بررسي اپربخشي روش آموزش پاسخهاي محوري با استفاده از همسالان بر تعاملات اجتماعي وارتباط كلامي كودكان اتيستيكي مقطع پيش دبستاني شهر اصفهان
225
بررسي اپيدمولوژيك 40 مورد بيمار مبتلا به سندرم ترنر مراجعه كننده به درمانگاه غدد و متابوليسم اطفال بيمارستان امام رضا﴿ع﴾
226
بررسي اپيدميو لوژي باليني كودكان مبتلا به هپاتيت ويروسي بستري در بيمارستان 17شهر رشت از سالهاي 1373 تا 1378
227
بررسي اپيدميوژي پلورزي سلي در بيمارستان رازي از سال 1374- 1370 بخش عفوني بيمارستان رازي علوم پزشكي گيلان
228
بررسي اپيدميولوژي 143 مورد لوسمي (سرطان خون ) دركودكان كمتراز14سال بستري دربخش داخلي بيمارستان 17شهريوراز سال 1373تا1378
229
بررسي اپيدميولوژي 407 بيمار هيپوتيروئيدي در استان گيلان (شهرستان رشت )
230
بررسي اپيدميولوژي آسپيراسيون جسم خارجي مري و عوارض بعد از عمل جراحي آندوسكوپي سخت(رژيد) در بيماران بستري در بيمارستان اميرالمومنين رشت طي فروردين 1390 تا مرداد 1394
231
بررسي اپيدميولوژي آسپيراسيون جسم خارجي مري وعوارض بعد از عمل جراحي آندوسكوپي سخت﴿ رژيد﴾ دربيماران اميرالمومنين رشت طي فروردين 1390 تا مرداد 1394
232
بررسي اپيدميولوژي آسيب در شكستگي هاي فك و صورت در بيمارستان شهيدرهنمون يزد بين سالهاي 94-1393
233
بررسي اپيدميولوژي آسيب هاي عابرين پياده در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1396
234
بررسي اپيدميولوژي آسيب هاي مغزي ناشي از تروما دربيمارستان پورسيناي رشت در طي سال 1390تا 1391
235
بررسي اپيدميولوژي افكار خودكشي در 100 بيمار افسرده مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان شفا
236
بررسي اپيدميولوژي انورزي در مراجعه كنندگان به درمانگاههاي اطفال در شهر يزد
237
بررسي اپيدميولوژي بروسلوز در دامهاي اصفهان
238
بررسي اپيدميولوژي بيماران ديابتي بستري شده در بيمارستان رازي رشت
239
بررسي اپيدميولوژي بيماري تب برفكي و طاعون نشخواركنندهي كوچك در استان كرمانشاه بر اساس مدل GIS - طي سالهاي 3171 31
240
بررسي اپيدميولوژي بيماري سل سال 1374 بر اساس تقسيم بندي شهري و روستايي
241
بررسي اپيدميولوژي بيماري هاري در استان كرمانشاه بر اساس مدل GIS - طي سالهاي 8931 893
242
بررسي اپيدميولوژي بيماري هپاتيت Bدرجمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 89-91
243
بررسي اپيدميولوژي تصادفات رخ داده در كشور (مطالعه موردي شهر تهران)
244
بررسي اپيدميولوژي تصادفات موتورسيكلت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
245
بررسي اپيدميولوژي حاملگي نابجا و عوامل مرتبط با آن در شهر يزد در سال ۱۳۹۴
246
بررسي اپيدميولوژي سل خارج ريوي استان گيلان طي سالهاي79-77
247
بررسي اپيدميولوژي سوختگي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در طي يكسال ﴿1/7/87 الي 1/7/88﴾
248
بررسي اپيدميولوژي سوختگي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در طي يكسال ﴿1/7/87 الي 1/7/88﴾
249
بررسي اپيدميولوژي شكستگي ها در افراد بالاي 65 سال بستري شده طي سال هاي 1394-1390 در مركز آموزشي درماني پورسينا
250
بررسي اپيدميولوژي شكستگي‌هاي ناشي از افتادن درسالمندان بستري در بيمارستان پورسينا رشت در سال 96
251
بررسي اپيدميولوژي علايم اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1393
252
بررسي اپيدميولوژي غرق شدگي ارجاعي به پزشكي قانوني شهرستان رشت در سال هاي 91- 88
253
بررسي اپيدميولوژي مسمومين مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد در سال 1394
254
بررسي اپيدميولوژي و الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيكي سويه‌هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي‌سيلين جداسازي شده از فاضلاب بيمارستاني در تهران
255
بررسي اپيدميولوژي و تظاهرات و علائم باليني بروسلوز در بيماران بروسلوزي بستري در بيمارستانهاي آموزشي رشت طي سالهاي 77-1371
256
بررسي اپيدميولوژي و تغييرات بيوشيميايي ناشي از مسموميت در مراجعه كنندگان به اورژانس مسموميت بيمارستان بهارلو طي فروردين تا شهريور 1393
257
بررسي اپيدميولوژي و روند بروز سرطان پوست در استان گيلان طي سال‌هاي 1393-1389
258
بررسي اپيدميولوژي و علائم باليني در بيماران مبتلا به لپتوسپيروز بستري در بيمارستان رازي در تابستان 1378
259
بررسي اپيدميولوژي و عوامل همراه و عوارض ITP در بيماران مبتلا به ITP بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از فروردين 1376 تا فروردين 1379
260
بررسي اپيدميولوژي و محل ضايعه انفاركتوس ميو كارد در 572 بيمار بستري در بيمارستان دكتر حشمت و شايعترين اختلال ريتم در افراد بالاي 50 سال
261
بررسي اپيدميولوژي و نتيجه درمان بيماران سوخته بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
262
بررسي اپيدميولوژي و نتيجه درمان بيماران سوخته بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
263
بررسي اپيدميولوژي واگوتومي از فروردين 1370 لغايت فروردين 1374 بيمارستان رازي رشت
264
بررسي اپيدميولوژي، علائم كلينيكي و پاراكلينيكي در 21 بيمار اندوكارديتي بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، اميرالمومنين و افشار يزد در سالهاي 1367 لغايت 1372
265
بررسي اپيدميولوژي، علائم كلينيكي و پاراكلينيكي در 21 بيمار اندوكارديتي بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، اميرالمومنين و افشار يزد در سالهاي 1367 لغايت 1372
266
بررسي اپيدميولوژيك ، آنژيوگرافيك و پيامد هاي قلبي عروقي بيماران با تشخيص بريج ميوكارد بر اساس آنژيوگرافي انجام شده در بيمارستان هاي حشمت و آريا از خرداد 1393 تا خرداد 1395
267
بررسي اپيدميولوژيك ، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به تيفوئيد در بيمارستان رازي شهر رشت در سالهاي 1375 تا 1378
268
بررسي اپيدميولوژيك ، كلينيك و پاراكلينيك كودكان 1 ماه تا 12 سال مبتلا به پنوموني ، بستري شده در بيمارستان كودكان امير كلا در طي سالهاي 1376-1374
269
بررسي اپيدميولوژيك 100 بيمار داراي سكته مغزي بستري در بيمارستان راه آهن يزد
270
بررسي اپيدميولوژيك 100 بيمار داراي سكته مغزي بستري در بيمارستان راه آهن يزد
271
بررسي اپيدميولوژيك 100 بيمار داراي سكته مغزي بستري در بيمارستان راه آهن يزد
272
بررسي اپيدميولوژيك احياء قلبي - تنفسي انجام شده توسط تيم R.P.C در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1373
273
بررسي اپيدميولوژيك احيائ قلبي- تنفسي انجام شده توسط تيم C. P. R در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1372
274
بررسي اپيدميولوژيك اختلالات خواب كودكان 6 تا 11 ساله به دنبال حوادث تروماتيك درسال 97 دربيمارستان پورسينا رشت
275
بررسي اپيدميولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد از 1379 تا 1389
276
بررسي اپيدميولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد از سال 1389تا1394
277
بررسي اپيدميولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد1379 تا 1389
278
بررسي اپيدميولوژيك انواع شكستگيهاي اندام و برخي عوامل همراه به بخش اورژانس و ارتوپدي بيمارستان پورسينا،1393-1394
279
بررسي اپيدميولوژيك بيماران با حمله آسم در اطفالي كه در طي سال 1371 به بخش اطفال مركز پزشكي افشار مراجعه كرده اند
280
بررسي اپيدميولوژيك بيماران با حمله آسم در اطفالي كه در طي سال 1371 به بخش اطفال مركز پزشكي افشار مراجعه كرده اند
281
بررسي اپيدميولوژيك بيماران بستري در بيمارستان رازي با تشخيص مسموميت با سرب از ابتداي سال95 تا پايان سال 96
282
بررسي اپيدميولوژيك بيماران جراحي شده با تشخيص BPH دربخش اورولوژي بيمارستان رازي شهر رشت از سال 1373 تا 1377
283
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به پسوريازيس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت از اسفند 1390 تا اسفند 1395
284
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به كيست هيداتيد ريه در بيمارستان شهيد مسيح دانشوري تهران از سال 1376-1373
285
بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس تحت درمان با تركيبات اينترفرون در استان گيلان در سال 1386 در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
286
بررسي اپيدميولوژيك بيماري تب تيفوئيد در بستري شدگان بيمارستان هفده شهريور از تاريخ 1/ 7/ 72 لغايت 1/ 7/ 74
287
بررسي اپيدميولوژيك بيماري كارسينوم سلول سنگفرشي حنجره در مراجعه‌كنندگان به مراكز آموزشي درماني شهر رشت
288
بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي عفوني در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1375
289
بررسي اپيدميولوژيك بيوپسي هاي حاصل از ضايعات استخواني (به غير از مغز استخوان)در بيماران مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان هاي اموزشي-دولتي-خصوصي شهر يزد طي سالهاي 1383 لغايت 1393
290
بررسي اپيدميولوژيك پرفوراسيون اولسر پپتيك معده در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از اول مهر 1390 تا پايان شهريور 1391
291
بررسي اپيدميولوژيك پركاري تيروئيد در كودكان و جوانان زير 20 سال مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي بيماريهاي داخلي - غدد واقع در شهر رشت مركز استان گيلان در فاصله سالهاي 1364 تا 1377
292
بررســي اپيدميولوژيك پنوموتوراكس و روش هاي تشخيصي و درماني آن در بيماران بستري در بيمارستان هاي آريا و رازي رشت طي سال هاي1385 تا 1394
293
بررسي اپيدميولوژيك تخمدان پلي كيستيك در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي 76-75
294
بررسي اپيدميولوژيك تخمدان پلي كيستيك در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال تحصيلي76 -75
295
بررسي اپيدميولوژيك تروما در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در سال 1389
296
بررسي اپيدميولوژيك تروماي سالمندان در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
297
بررسي اپيدميولوژيك تروماي ناشي از نزاع در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا در رشت در سال 1397
298
بررسي اپيدميولوژيك تصادفات جاده اي در مناطق روستايي استان گيلان 1393
299
بررسي اپيدميولوژيك تصادفات منجر به بستري و فوت در بيمارستان پور سيناي رشت و مركز پزشكي قانوني استان گيلان از تاريخ 15 تير 1378 تا 14 تير 1379
300
بررسي اپيدميولوژيك تومورهاي بد خيم زبان در بيماران مراجعه كننده به انسيتوكانسر بيمارستان امام خميني از فروردين سال 1350 تا فروردين 1371
301
بررسي اپيدميولوژيك تومورهاي بد خيم زبان در بيماران مراجعه كننده به انسيتوكانسر بيمارستان امام خميني از فروردين سال 1350 تا فروردين 1371
302
بررسي اپيدميولوژيك تومورويلمز ثابت شده در مركز طبي كودكان در دهه اخير﴿70-60﴾
303
بررسي اپيدميولوژيك تومورويلمز ثابت شده در مركز طبي كودكان در دهه اخير﴿70-60﴾
304
بررسي اپيدميولوژيك جراحيهاي شايع نوزادان و تعيين فراواني مورتاليته متعاقب جراحي و علل آن در سال هاي 1367-76 در بيمارستان كودكان مفيد تهران
305
بررسي اپيدميولوژيك جراحيهاي شايع نوزادان و تعيين فراواني مورتاليعه متعاقب جراحي و علل آن در سالهاي 76-1367 در بيمارستان كودكان مفيد تهران
306
بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي و متغيرهاي همراه منجر به مرگ استان گيلان در سال 1386
307
بررسي اپيدميولوژيك خصوصيات دموگرافيك، الگو و پيامدهاي مصرف الكل و برنامه درماني بيماران بستري ناشي از مسموميت بيمارستان آموزشي-درماني رازي شهرستان رشت طي سال هاي 88تا 92
308
بررسي اپيدميولوژيك خونريزي زير عنكبوتيه در بيماران بستري در بخش اعصاب به مدت يكسال در بيمارستان پورسينا
309
بررسي اپيدميولوژيك ريسك فاكتورهايCAD در 1000 مورد از بيماران مبتلا بهMI در بيمارستان دكتر حشمت رشت- سال 74- 71
310
بررسي اپيدميولوژيك سرطان مري دربيماران ثبت شده بيمارستانهاي پورسينا،رازي، گيل (گلسار)،آرياو وليعصرو پاتولوژيهاي بخش خصوصي رشت درسال 1379
311
بررسي اپيدميولوژيك سرطانهاي دستگاه گوارش (مري، معده ، روده ها) در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي رازي، پورسينا و آرياي رشت از تاريخ 1/1/1371 الي 31/6/1376
312
بررسي اپيدميولوژيك سرطانهاي مري فهيپوفارنكس و كارديادر بيمارستانهاي آموزشي يزد طي سالهاي 84-1374
313
بررسي اپيدميولوژيك سرطانهاي مري فهيپوفارنكس و كارديادر بيمارستانهاي آموزشي يزد طي سالهاي 84-1374
314
بررسي اپيدميولوژيك سندرم گيلن باره در استان گيلان از ابتداي نيمه ي دوم سال 1391 تا پايان نيمه ي نخست سال 1392
315
بررسي اپيدميولوژيك سنگهاي كليه و مجاري ادراري درمان شده بيماران جراحي شده و بيماران بخش ESwl در بيمارستان
316
بررسي اپيدميولوژيك سنگهاي كليوي و مجاري ادراري از مهرماه سال 1370 تا مهرماه سال 1374 در بيمارستان رازي رشت
317
بررسي اپيدميولوژيك شكستگي استخوان ران دراطفال زير 12سال بستري شده در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت از اول فروردين ماه 1374 لغايت پايان اسفند 1377
318
بررسي اپيدميولوژيك شكستگي فك تحتاني در بيماران ترومايي بستري شده در طي 6 سال گذشته در بيمارستان ولايت- ابتداي سال 1390 لغايت انتهاي سال 1395
319
بررسي اپيدميولوژيك صدمات فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد 84-1381
320
بررسي اپيدميولوژيك صدمات فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 84-1381
321
بررسي اپيدميولوژيك صدمات قفسه صدري در بيماران ترومايي كه از سال 1374-1369 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد بستري شده اند
322
بررسي اپيدميولوژيك صدمات قفسه صدري در بيماران ترومايي كه از سال 1374-1369 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد بستري شده اند.
323
بررسي اپيدميولوژيك ضايعات پاتولوژيك دهان و فك گزارش شده در سرويس هاي پاتولوژي شهر يزد در سالهاي 80-88
324
بررسي اپيدميولوژيك ضايعات پاتولوژيك دهان و فك گزارش شده در سرويس هاي پاتولوژي شهر يزد در سالهاي 80-88
325
بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي باكتريال بيمارستاني و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي از1/1/1392 تا 31/6 94 در بيمارستان پورسيناي رشت
326
بررسي اپيدميولوژيك علل بستري 2041 بيمار بستري شده در بخش مغز و اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت از شهريور 1374 تا اسفند 1375
327
بررسي اپيدميولوژيك قد و وزن و همبستگي آن با زمان رويش دندانهاي دائمي در كودكان پيش دبستاني و كلاس اولي هاي مدارس ابتدايي شهر صومعه سرا
328
بررسي اپيدميولوژيك كانسر ريه در بيماران بستري شده در بخش جراحي مركز آموزشي درماني رازي رشت از ابتداي سال 1372 تا پايان سال 1375
329
بررسي اپيدميولوژيك كانسر مثانه در بيماران بستري در بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/ 1/ 1369 تا 29/ 12/ 1373
330
بررسي اپيدميولوژيك كانسر مثانه در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت (1377-1373)
331
بررسي اپيدميولوژيك كتواسيدوز ديابتي (DKA =Ketoacidosis Diabetic ) در بستري شدگان بيمارستان رازي رشت ( سال 73 لغايت 77)
332
بررسي اپيدميولوژيك كتواسيدوز ديابتيك و عوارض آن در كودكان بستري در بيمارستان 17 شهريور 1375 تا 1385
333
بررسي اپيدميولوژيك لنفوم غير هوچكين در اطفال مراجعه كننده به مركز طبي اطفال تهران از فروردين ماه 1366-1371
334
بررسي اپيدميولوژيك لنفوم غير هوچكين در اطفال مراجعه كننده به مركز طبي اطفال تهران از فروردين ماه 1366-1371
335
بررسي اپيدميولوژيك مرگ و مير ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و مواد محرك در اجساد ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان طي سال¬هاي 1397-1393
336
بررسي اپيدميولوژيك مسموميت با اوپيوم در بيماران مراجعه كننده به بخش مسموميت بيمارستان رازي طي سال¬هاي 1390 الي 1395
337
بررسي اپيدميولوژيك مسموميت هاي دارويي مراجعه شده به بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور شهرستان رشت از سال 76-1374
338
بررسي اپيدميولوژيك موارد احياء قلبي ريوي انجام گرفته در اورژانس بيمارستان فوق تخصصي حضرت رسول اكرم (ص ) در سال 81-1380
339
بررسي اپيدميولوژيك موارد جراحي CABG "باي پس عروق كرونر قلب " انجام شده از مرداد 75 تا اسفند 76 در بيمارستان دكتر حشمت شهر رشت
340
بررسي اپيدميولوژيك موارد حلق آويزي غير قضايي در بيمارستان هاي استان گيلان در سال هاي 1390- 1392
341
بررسي اپيدميولوژيك موارد خود سوزي مراجعه كننده به مركز سوانح سوختگي و جراحي ترميمي ولايت رشت، از ابتداي فروردين سال 1388 تا پايان اسفند سال 1395
342
بررسي اپيدميولوژيك موارد گزارش شده سرخك از سال 1376 تا سال 1379 در استان يزد
343
بررسي اپيدميولوژيك موارد گزارش شده سرخك از سال 1376 تا سال 1379 در استان يزد
344
بررسي اپيدميولوژيك موارد گزارش شده سرخك از سال 1376 تا سال 1379 در استان يزد
345
بررسي اپيدميولوژيك موارد گزارش شده سرخك از سال 1376 تا سال 1379 در استان يزد
346
بررسي اپيدميولوژيك موارد مثبتHBsAg ،HCVAb و HIVAb در بيماران مورد جراحي و اقدامات تهاجمي قلبي در بيمارستان افشار يزد بين سالهاي 91-1387
347
بررسي اپيدميولوژيك موارد مثبتHBsAg ،HCVAb و HIVAb در بيماران مورد جراحي و اقدامات تهاجمي قلبي در بيمارستان افشار يزد بين سالهاي 91-1387
348
بررسي اپيدميولوژيك مواردگازگرفتگي توسط حيوانات در شهرستان رشت در سال 1391
349
بررسي اپيدميولوژيك ناباروري و نتايج حاصل از ارزيابي مردان نابارور مراجعه كننده به يك مطب ارولوژي در رشت از تاريخ 1/7/80 تا 27/12/82
350
بررسي اپيدميولوژيك و اثر درماني كورتون موضعي و زايلوكائين بيماران TENNIS ELBOWو GOLF ELBOWآرنج بدون گذاشتن SPLINT
351
بررسي اپيدميولوژيك و اثر درماني كورتون موضعي و زايلوكائين بيماران TENNIS ELBOWو GOLF ELBOWآرنج بدون گذاشتن SPLINT
352
بررسي اپيدميولوژيك و باليني آپانديسيت حاد و عوارض ناشي از آن (مركز آموزشي درماني پورسينا- رشت )
353
بررسي اپيدميولوژيك و باليني بيماران مبتلا به خونريزي حاد دستگاه گوارش فوقاني در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از ابتداي سال 72 تا انتهاي سال 76
354
بررسي اپيدميولوژيك و پارامترهاي كلينيكي -پاراكلينيكي قلب و عروق در باستاني كاران شهرستان يزد
355
بررسي اپيدميولوژيك و پارامترهاي كلينيكي -پاراكلينيكي قلب و عروق در باستاني كاران شهرستان يزد
356
بررسي اپيدميولوژيك و پاسخ به درمان در 70 مورد بيمار مبتلا به سندروم نفروتيك بستري در بيمارتان 17 شهريور رشت از فروردين 1373 تا پايان نيمه اول سال 1378
357
بررسي اپيدميولوژيك و دموگرافيك ديابت قندي در 780 مورد بيمار مبتلا به ديابت
358
بررسي اپيدميولوژيكي اپي لپسي در بيماران بخش نورولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال هاي۹۳-۹۴
359
بررسي اپيدميولوژيكي انگلهاي روده اي در دبستانهاي اصفهان
360
بررسي اپيدميولوژيكي بيماران مبتلا به پمفيگوس بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت از سال 79-74
361
بررسي اپيدميولوژيكي تروماي ناشي از حوادث ترافيكي در كودكان زير 15 سال مراجعه كننده به مركز درماني فاطمي اردبيل(94 – 1391)
362
بررسي اپيدميولوژيكي كلينيكي و تعيين الگوي مقاومت داروئي در شيگلوز
363
بررسي اپيدميولوژيكي كلينيكي و تعيين الگوي مقاومت داروئي در شيگلوز
364
بررسي اپيدميولوژيكي كمردرد در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت در سال 1390
365
بررسي اپيدميولوژييك پيتيريازيس آلبا در مقاطع تحصيلي آمادگي، ابتدائي و راهنمايي شهر رشت در سال تحصيلي 73- 1372
366
بررسي اپيدميولو‍يك اندوكارديت عفوفي در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت شهرستان رشت طي سال هاي 1385 الي 1391
367
بررسي اتحادهاي همورداي نودر و مولدهاي لاگرانژي تبديل پيمانه اي در چند نظريه
368
بررسي اتخاذ شيوه مناسب جهت اثر بخشي مديريت در نظام متوسطه جديد
369
بررسي اتخاذ شيوه مناسب جهت اثربخشي مديريت در نظام متوسطه جديد.
370
بررسي اتصال جوش تنها اتصال موثر در ساخت كشتي از نظر مقررات كلوس هاي طبقه بنديشده
371
بررسي اتصال خمشي تير به ستون با استفاده از بتن ژئوپليمري
372
بررسي اتصال خمشي تير به ستون دوبل به روش پيشنهاد شده در آيين نامه ايران (مبحث دهم)
373
بررسي اتصال صلب تير I شكل به ستون با مقطع HSS با سخت كننده ي پيراموني
374
بررسي اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI316 به فولاد كم كربن St37 با استفاده از جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
375
بررسي اتصال غيرمشابه آلياژ Ti-6Al-4V به فولاد زنگ نزن سوپردوفازي UNS 32750 توسط فرايند فاز مايع گذرا (TLP)
376
بررسي اتصال فولاد 316L به روش جوشكاري مقاومتي ضربه اي
377
بررسي اتصال فوم آلومينيمي به سنگ در محصولات Al-Stone در معرض نوسانات حرارتي
378
بررسي اتصال كريمپ و ارايه استانداردهاي مورد نياز (جلد اول ) ، بررسي اتصال كريمپ و ارايه استانداردهاي مورد نياز (جلد دوم )
379
بررسي اتصال كوتاه به كمك كامپيوتر
380
بررسي اتصال كوتاه در سيستمهاي DC-AC
381
بررسي اتصال ليگندها به نانوحامل ها براي كاربرد در دارورساني: شبيه سازي ديناميك مولكولي
382
بررسي اتصال ممان بر تير I شكل به ستون قوطي و ارائه ضوابط طراحي
383
بررسي اتصال ممان بر تير با مقطع كاهش يافته (RBS) با صفحات روسري و زير سري
384
بررسي اتصال و تشكيل بيوفيلم باكتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميكروبي بر روي آن
385
بررسي اتصال يون هاي ليتيم و سديم به برخي از دي پپتيدها در فاز گازي با استفاده از واجذب - يونش ليزري و روش طيف سنجي جرمي زمان پرواز
386
بررسي اتصالات تير وستون مجهز به آلياژهاي حافظه دار
387
بررسي اتصالات چسبي در فويلهاي آلومينيومي و سازه هانيكام آلومينيومي
388
بررسي اتصالات چسبي در مواد مركب
389
بررسي اتصالات خمشي از طريق ايجاد شيار در جان تير
390
بررسي اتصالات خورجيني با استفاده از تحليل غير خطي
391
بررسي اتصالات خورجيني با استفاده از تحليل غيرخطي نننيبتتنب
392
بررسي اتصالات خورجيني و ارائه روشي براي حل آنها
393
بررسي اتصالات در سازه شناور هاي تندرو
394
بررسي اتصالات دروني، مياني و گوشه درسازه هايبتني تقويت شده با GFRP
395
بررسي اتصالات كامپوزيتي به فلز در مخازن نفتي
396
بررسي اتصالات كروي در سازه هاي سه بعدي
397
بررسي اتصالات مكانيكي بدنه زير دريايي خودكار AUV
398
بررسي اتصالات ممان بر خمشي با افزايش نرمي ﴿RBS﴾ اصلاح شده
399
بررسي اتصالات نيمه صلب در سازه هاي فولادي
400
بررسي اتكاپذيري مدارهاي محاسباتي در مقابل خطاهاي نرم
401
بررسي اتلاف انرژي ذرات الكترون و ميون در مواد مختلف
402
بررسي اتلاف انرژي ذرات پروتون و آلفا در مواد مختلف
403
بررسي اتلاف ها در موجبر بره بلور فوتونيك به منظور افزايش بهره LEDها
404
بررسي اتلاف‌ها در يك خط توليد دارو و ارائه پيشنهاد براي كاهش اتلاف با استفاده از رويكرد توليد ناب؛ مطالعه موردي در شركت داروسازي اسوه
405
بررسي اتم هيدروژن گونه باروش جبر عملگري(درفضاي هيلبرت)
406
بررسي اتمسفر كوره ريورب از لحاظ اكسيدي يا احيايي و تاثير آن بر عيار مات و مقدار مگنتيت
407
بررسي اتوماسيون و طراحي ربات خط توليد موجگير
408
بررسي اتونوميك ديس رفلكسي در 50 مورد از بيماران ضايعه نخاعي در مركز ضايعات نخاعي استان گيلان
409
بررسي اتيولوژي اسهال مزمن در100 مورد بيماران بستري در مركز طبي كودكان
410
بررسي اتيولوژي فيبريلاسيون دهليزي و OUTCOME بيماران بستري در بيمارستانهاي افشار، گودرز، شهيد صدوقي و شهيد رهنمون در طول مدت بستري
411
بررسي اتيولوژي فيبريلاسيون دهليزي و OUTCOME بيماران بستري در بيمارستانهاي افشار، گودرز، شهيد صدوقي و شهيد رهنمون در طول مدت بستري
412
بررسي اتيولوژيك 403 مورد بيمار ديابتي يزدي كه از كاهش بينائي شكايت داشته اند
413
بررسي اتيولوژيك 403 مورد بيمار ديابتي يزدي كه از كاهش بينائي شكايت داشته اند
414
بررسي اتيولوژيك 403 مورد بيمار ديابتي يزدي كه ازكاهش بينايي شكايت داشته اند
415
بررسي اتيولوژيك تشنج هاي نوزادي در بيمارستان زنان و زايمان و مركز طبي كودكان تبريز
416
بررسي اتيولوژيك تشنج هاي نوزادي در بيمارستان زنان و زايمان و مركز طبي كودكان تبريز
417
بررسي اتيولوژيك كچلي سر در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان افشار يزد به مدت يكسال
418
بررسي اتيولوژيك كچلي سر در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان افشار يزد به مدت يكسال
419
بررسي اتيولوژيك و تعيين فاكتورهاي پيش آگهي دهنده در بيماران مبتلا به پانكراتيت حاد در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
420
بررسي اتيولوژيك و تعيين فاكتورهاي پيش آگهي دهنده در بيماران مبتلا به پانكراتيت حاد در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 65-73
421
بررسي اثار پرتوهاي يونساز كيهاني بر موجودات زنده
422
بررسي اثد تنش بر روي خواص خستگي جوش نبشي ‍سپري‍ با نفوذ ناقص فولاد كم آلياژ ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي اثد تنش بر روي خواص خستگي جوش نبشي (سپري) با نفوذ ناقص فولاد كم آلياژ
423
بررسي اثر تغييرات دما ناشي از تغيير اقليم بر روي كيفيت آب، مطالعه موردي رودخانه جاجرود
424
بررسي اثر فعالسازي مكانيكي بر سنتز احتراقي تركيب NiTiCu
425
بررسي اثر 1 و 25 دي هيدروكسي ويتامين D بر ماركرهاي هيپرتروفي و سطح پروتئين SIRT3 در كارديوميوسيت هاي رده H9C2
426
بررسي اثر 17- آلفا هيدروكسي پروژسترون كاپروات در كاهش سقط سه ماهه دوم زايمان زودرس در خانمهايي كه تحت IVF قرار گرفته اند
427
بررسي اثر 17- آلفا هيدروكسي پروژسترون كاپروات در كاهش سقط سه ماهه دوم زايمان زودرس در خانمهايي كه تحت IVF قرار گرفته اند
428
بررسي اثر 2و4 دي كلروفنوكسي استيك اسيد )توفوردي( وكلودينافوپ پروپارژيل )تاپيك ( بر روي بعضي پارامترهاي فيزيولوژيك دوگياه كنگر فرنگي (Cynara scolymus) ومرزه ( satureja horthensis)
429
بررسي اثر c.factor و روش قرار دهي كامپوزيت هاي بالك فيل و نانو هيبريد بر استحكام باند ريز كششي آنها به عاج
430
بررسي اثر DGS بر پارامترهاي آرايه آنتن مايكرپستريپ
431
بررسي اثر Dipyridamol در عملكرد كاتاتر double lumen ﴿شالدون﴾ در بيماران همودياليزي
432
بررسي اثر EGCG (epigallocation-3 gallate برتوليد TNF-آلفا توسط فيبروبلاستهاي لثه انساني HGF تحريك شده با LPS باكتري به روش ELISA
433
بررسي اثر EMC و توابع ساختار هسته ها
434
بررسي اثر enhancement, sharpening, noise reduction وبزرگنمايي تصوير در صحت تشخيص پوسيدگي پروگزيمالي بدون حفره در تصاويرPSPديجيتال
435
بررسي اثر EPS ميكروبي خمير ترش بر خواص رئولوژيك خمير نان مسطح
436
بررسي اثر flame retardantها بر خواص مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي
437
بررسي اثر inversion filter در بهبود مشاهده‌ي كانال ثنايايي فك پايين در مقايسه با تصاوير اصلي در تصاوير پانوراميك تهيه شده در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 96_95
438
بررسي اثر methylphenidate برويژگي هاي هيستولوژيك استخواني و ميزان حركت ارتودنسي دندان در Rat
439
بررسي اثر MGO و دما بر جدايش فاز و تخلخل شيشه هاي بورو سيليكاتي به منظور كاربرد در ممبران هاي شيشه
440
بررسي اثر NA20 بر رفتار تبلورهاي فازهاي شيشه سراميكهاي A-W
441
بررسي اثر Ni و Mn در عمليات حرارتي كوئنچ و جدانشيني بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد استحكام بالاي پيشرفته
442
بررسي اثر Ovalbumin بر ميزان تحليل سطح خارجي ريشه دندان Rat تحت نيروي ارتودنتيك
443
بررسي اثر Ovalbumin بر ميزان تحليل سطح خارجي ريشه دندان Rat تحت نيروي ارتودنتيك
444
بررسي اثر P∆ در روش طراحي بر اساس عملكرد
445
بررسي اثر PH و EC و همياري باكتري آزوسپيريليوم بر رشد كيفي و كمي گندم
446
بررسي اثر PNU-74654 به تنهايي و بصورت توام با داروي جمستابين دررده سلولي MIAPaCa2 سرطان پانكراس
447
بررسي اثر PNU-74654 به تنهايي و بصورت توام با داروي حمستابين در رده سلولي MIAPaCa2
448
بررسي اثر post-oxidation بر روي خواص خوردگي فولاد نيتراسيون شده CK45
449
بررسي اثر PTCR در كامپوزيت هاي پلي اتيلن - كربن
450
بررسي اثر PTCR در كامپوزيت هاي پلي اتيلن BAPB03
451
بررسي اثر radiofrequency catheter ablation (RFCA بر وضعيت سيستم اتونوميك بيماران مبتلا به paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT
452
بررسي اثر radiofrequency catheter ablation (RFCA بر وضعيت سيستم اتونوميك بيماران مبتلا به paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT
453
بررسي اثر scrub brush در عفونت زخم پس از عمل جراحي در بيماران عمل شده در بيمارستان رازي رشت از اول اسفند 82 لغايت شهريور 84
454
بررسي اثر SiO2و گرافيت بر روي خواص سايشي و فرمايشي لنت ترمز
455
بررسي اثر SPIN در پايداري موشكهاي بالستيك در فاز ورود به جو
456
بررسي اثر Stenosis بر انشعاب رگ پيوندي
457
بررسي اثر ﴿Strakes ﴾ LEX بر جدايش جريان و تحليل آيروديناميكي Winglet
458
بررسي اثر Tadalafil بر علائم دستگاه ادراري تحتاني(LUTS) ناشي از هيپرپلازي خوش خيم پروستات (BPH) در بيماران تحت درمان با داروهاي رايج
459
بررسي اثر Z1O2 بر خواص لعاب هاي شيشه- سراميك ZNO- A10O3- SIO2- ZRO2
460
بررسي اثر آب هوشمند و نانو سيالات بر تشكيل و پايداري امولسيون آب-نفت در شرايط مخزن
461
بررسي اثر آبياري با پساب تصفيه شده و تصفيه نشده شهري بر شاخص هاي رشد و تجمع عناصر سنگين درگونه‌هاي رزماري (Rusmarinus officinalis) و ترون (Ligustrum vulgare)
462
بررسي اثر آبياري با پساب فاضلاب بر روي رشد و كربوهيدرات هاي سورگوم شيرين (Sorghum bicolor (L.)Moench.(
463
بررسي اثر آبياري تكميلي بر خصوصيات زراعي ، فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي نخود (Cicer arietinum L.) در سطوح مختلف پتاسيم وروي
464
بررسي اثر آبياري فاضلاب شهري بر زمين شيمي خاك و سبزيجات در تربت حيدريه
465
بررسي اثر آپيژنين بر تغييرات بافت شناسي و بيان ژن هاي اصلي رگ زايي در تخمدان پلي كيستيك موش صحرايي
466
بررسي اثر آتروپين در كاهش طول مدت مرحله فعال زايمان در خانمهاي نخست زا و چندزا
467
بررسي اثر آتش بر بار كمانش كامپوزيت هاي پايه پليمر
468
بررسي اثر آتورواستاتين بر تغييرات آنزيم هاي كبدي، محتواي آنتي اكسيداني و فعاليت آنزيم پارااكسوناز 1 در موش هاي صحرايي با مجراي صفراوي مسدود شده
469
بررسي اثر آتورواستاتين بر ميزان بيان ژن و پروتئين سايتو كين هاي التهابي در محيط كشت سلول هاي چندشكلي تك هسته اي خون محيطي تيمار شده با پاراكوت
470
بررسي اثر آدامس زايليتول وكازئين فسفات آمورفوس كلسيم فسفات برحجم وPHو ميزان يونهاي كلسيم و فسفر بزاق
471
بررسي اثر آرايش الكترودها بر مشخصات عملكرد ليزر گازكربنيك پيوسته با جريان عرضي سريع گاز
472
بررسي اثر آرايش شمع ها در رفتار ديناميكي گروه شمع مايل
473
بررسي اثر آرايش واگن ها بر نيروهاي بين واگني در حالت ترمز گيري قطار
474
بررسي اثر آرتوسنتز بر علائم و نشانه هاي اختلالات داخلي مصل گيجگاهي-فكي در بيماران مراجعه كننده به مركز خصوصي در شهرستان رشت در سال 94-93
475
بررسي اثر آرماتور برشي بر شكل پذيري ورفتار لرزه اي تيرهاي كوپل در ديوارهاي برشي
476
بررسي اثر آزادي اقتصادي بر بازده سهام كشورهاي عضو اوپك
477
بررسي اثر آزمايشگاهي ضد قارچي عصاره ي سياه دانه بر كانديدا آلبيكنس
478
بررسي اثر آسپرين برتعداد پلاكت
479
بررسي اثر آسپرين روي خونريزي بعد از Probing
480
بررسي اثر آستنيته كردن مجدد بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد مارتنزيتي پركروم ﴿Spika﴾
481
بررسي اثر آسياكردن خشك و تر بر جدايش مغناطيسي شدت پايين با رويكرد هندسه‌ي فركتال
482
بررسي اثر آگماتين بر اختلال يادگيري احترازي غير فعال و حافظه، القاء شده توسط مت‌آمفتامين در رَت
483
بررسي اثر آگماتين بر اختلالات ناشي از مت آمفتامين بر پتانسيل هاي ميداني شكنج دندانه اي هيپوكمپ رت
484
بررسي اثر آگماتين و وراپاميل بر اختلال يادگيري احترازي غير فعال و حافظه القاء شده توسط مت‌آمفتامين در رَت
485
بررسي اثر آلايش بور و نيتروژن بر ظرفيت كوانتومي نانوبادها
486
بررسي اثر آلايش كادميوم (Cd) بر ويژگي‌هاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ هويسلر فرومغناطيس Ni-Mn-Sn
487
بررسي اثر آلايش گاليم بر ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيس Mn40Ni47Sn13
488
بررسي اثر آلايش منيزيم بر ريزساختار و عملكرد حسگر گازي فيلم هاي نازك اكسيد روي
489
بررسي اثر آلايش نقره بر خواص ابر رسانائي Y-321
490
بررسي اثر آلايش نقره بر خواص ابررسانايي Gd-123
491
بررسي اثر آلاينده هاي حاصل از موتورهاي ديزل سبك بر بيان ژن‌هاي TCF7L2، IL-1-β در بافت استخوان موش c57bl/6 نر
492
بررسي اثر آللوپاتي ژنوتيپ هاي مختلف رازيانه بر روي علف هاي هرز خرفه و تاج خروس و گياه زراعي كنجد
493
بررسي اثر آللوپاتي ژنوتيپ هاي مختلف زعفران بر روي علف هاي هرز جوي وحشي، خاكشير و پيچك صحرايي
494
بررسي اثر آلودگي MTBE بر روي پارامترهاي مقاومتي خاك غيراشباع
495
بررسي اثر آلودگي هوا بر آناتومي - برخي فعاليت هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دو گياه اطراف كارخانه فولاد خوزستان
496
بررسي اثر آلودگي هوا بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي و دارويي دو واريته گياه Pyracantha crenulata در دو منطقه پاك و آلوده تهران
497
بررسي اثر آلودگي هوا بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي و دارويي دو واريته گياه Pyracantha crenulata در دو منطقه پاك و آلوده تهران
498
بررسي اثر آلومينيم بر روي فرايند بازيابي و تبلور مجدد فولادهاي كم كربن در عمليات تغيير شكل گرم
499
بررسي اثر آلومينيوم بر تركيبات فنلي گياه كلم قرمز
500
بررسي اثر آلومينيوم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد پر منگنز آستنيتي با تركيب Fe-18Mn-0.6C
501
بررسي اثر آلومينيوم بر فرايندهاي سنتز احتراقي MoSi2 بصورت خودپيشرونده و انفجاري
502
بررسي اثر آلومينيوم بر فعال سازي مكانيكي و احياي مخلوط هماتيت با گرافيت تحت شرايط غير همدما
503
بررسي اثر آلياژهاي شكل پذير حافظه دار بر عملكرد لرزه اي پايه پل بتني همراه با بتن هاي شكل پذير تحت زلزله حوزه نزديك با استفاده از روش هاي احتمالاتي
504
بررسي اثر آماده سازي سطح بر رفتار الكتروكاتاليتيكي الكترود مس در اكسايش اتانول در محيط قليايي
505
بررسي اثر آماده سازي كالا بر روي رنگرزي با مواد رنگزاي راكتيو
506
بررسي اثر آموزش بر توانايي تعيين رنگ دندان در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1394
507
بررسي اثر آموزش برمبناي الگوي پرسيد-بر كيفيت زندگي سالمندان
508
بررسي اثر آموزش برنگرش والدين مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي يزد نسبت به روش هاي مختلف هدايت رفتاري كودكان در سال ۱۳۹۴-۹۵
509
بررسي اثر آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول ابتدايي از ديدگاه معلمان مركز تربيت معلم آيت الله خامنه اي گرگان
510
بررسي اثر آموزش خانواده بر وضعيت تحصيل و سازگاري پسران دبيرستان بهشهر
511
بررسي اثر آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت بر افزايش كارايي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردل در سال تحصيلي 91-92
512
بررسي اثر آموزش كارآفريني بر پرورش خصيصه كارآفرينانه دانش آموزان هنرستان¬هاي فني و حرفه¬اي دخترانه بابل
513
بررسي اثر آموزش مصون سازي در مقابل استرس برروي ايمني بدن )siga(دانشجويان مضطرب
514
بررسي اثر آموزش هاي پيش از ازدواج در زندگي زناشويي
515
بررسي اثر آموزش و عملكرد جوانان و نوجوانان و تاثير آن در كاهش آسيب هاي اجتماعي
516
بررسي اثر آموزشهاي مهد كودك بر هوش هيجاني كودكان داراي مادران شاغل و غير شاغل منطقه 2 شهر تهران سال 1397-1396
517
بررسي اثر آميخته بازاريابي الكترونيكي بر قصد خريد آثار موسيقيايي (مورد مطالعه: آثار موسيقي دانان سنتي ايران)
518
بررسي اثر آميخته بازاريابي بر بازار صنعت سنگ هاي ساختماني
519
بررسي اثر آميخته بازاريابي بر بازار صنعت سنگ هاي ساختماني
520
بررسي اثر آميخته پليمري ترموپلاستيك – الاستومري بر رفتار مخلوط‌هاي آسفالتي گرم
521
بررسي اثر آميخته ترفيع بر ادراك مشتري از ميراث برند با در نظر گرفتن نقش ميانجي طنين برند (مطالعه موردي:محصولات الكترواستيل در شهر همدان)
522
بررسي اثر آميژان Ti - 6AL - 4V بر روي آلومينيم 356
523
بررسي اثر آميژان آلومينيم - استرانسيم بر حفرات ميكروسكوپي گازي و انقباضي و ريز ساختار آلياژ آلومينيم 319
524
بررسي اثر آمين نوع چهارم بر پشم به عنوان ماده آنتي باكتريال
525
بررسي اثر آناليز مؤلفه‌هاي اصلي و مستقل داده‌هاي رسوبات آبراهه اي در پتانسيل يابي مناطق مستعد (مورد مطالعاتي نقشه 1:100000 جبالبارز در استان كرمان)
526
بررسي اثر آنتاگونيست( Receptor Gamma Peroxisome Proliferator Activated ) PPARy بر تكثير سلول هاي بنيادي جنيني موش و تمايز آن ها به سلول هاي عصبي
527
بررسي اثر آنتي اكسيدان سلنيوم و تركيبات آن در پيشگيري از سرطان خون كودكان (روش هاي محاسباتي و تجربي)
528
بررسي اثر آنتي اكسيدان ها بر ساختار مولكولي كروماتين اسپرم در زوجين سقط مكرر
529
بررسي اثر آنتي اكسيداني آب انار در مهار شكست DNA توسط واكنش فنتون القا شده با آهن ﴿II﴾
530
بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانس هاي ميخك، پونه كوهي و مريم گلي در فيلم خوراكي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز﴿HPMC﴾
531
بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره هيدروالكلي برگ گونه‌ها و واريته‌هاي گياه توت(Morus) و تأثير آن بر ديابت ناشي از تجويز استرپتوزوتوسين به موش صحرايي نر
532
بررسي اثر آنتي اكسيداني كرفس كوهي در چند سيستم مدلي و روغن آفتابگردان همراه با شناسايي تركيبات معطره آن
533
بررسي اثر آنتي اكسيداني وسيتوتوكيسيتي عصاره آبي والكلي ميوه نسترن كوهي بر روي لاين سلولي...
534
بررسي اثر آنتي باكتريال، آنتي اكسيدان و ميزان تركيبات فنولي و فلاونوئيدي برگ و ميوه گياه خيار آب پران (Ecballium elaterium (L.)Rich)
535
بررسي اثر آنتي سپتيك اسانس گل محمدي بر روي فاكتورهاي آنتي اكسيداني بافت ريه در رت
536
بررسي اثر آنتي كولين استرازي دو مشتق جديد دي آمينو پيريميديني برروي ايلئوم مجزاي خوكچه هندي
537
بررسي اثر آنتي گلايكيشن تركيبات فنولي رزمارينيك اسيد و كوماريك اسيد برآلبومين سرم
538
بررسي اثر آنتي‌بيوتيك بر مقاومت شكست سيمان استخواني در برابر ضربه
539
بررسي اثر آنزيم بر رنگرزي كالاي پنبه اي ﴿جين﴾ با استفاده از رنگزاي راكتيو دو عاملي به روش نيمه مداوم
540
بررسي اثر آنزيم بري، خشك كردن و پوشش دهي بر ميزان آكريل آميد و كيفيت دار ارگانولپتيك خلال سيب زميني نيمه سرخ شده منجمد
541
بررسي اثر آنزيم سلولاز بر رنگرزي كالاي سلولزي(پنبه) با استفاده از رنگزاي راكتيو به روش مداوم
542
بررسي اثر آنزيم گلوكز ايزومراز بر روي شربت سورگوم شيرين در مراحل مختلف رشد گياه
543
بررسي اثر آنزيم هاي ليپاز و پروتئاز بر رنگپذيري پلي آميد 6 و برخي خواص ديگر
544
بررسي اثر آهارانوف- كاشر و نوسانگر هاي كمر، ديراك و كلاين- گوردن در فضاي ناجابجايي
545
بررسي اثر آهن بر خواص مكانيكي و ريز ساختار و درشت ساختار برنج 30-70 و امكان حذف آن
546
بررسي اثر آهن بر فعال سازي مكانيكي و احياي مخلوط هماتيت - گرافيت
547
بررسي اثر آهنگ كشش و مدت زمان بارگذاري بر پارامترهاي مكانيكي پلي متيل متا اكريلات ﴿PMMA)
548
بررسي اثر ابعاد پيچ و مهره بر تمركز تنش هندسي به كمك F.E.M
549
بـررسي اثـر ابعاد قدامي – خلفي و عمودي كـرانيـوفيشيـال بـر ابعـاد نـازوفـارنـكس بـا استفـاده از تصاوير لترال سفالومتري در بيماران مراجعه‌كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان- بندرانزلي در سال 97-96
550
بررسي اثر ابعاد نونه بر استحكام تا حد پارگي پارچه هاي تاري پودي
551
بررسي اثر ابعاد و نوع كانال توزيع كننده جريان گاز در بازدهي پيل سوخت پليمري
552
بررسي اثر ابيراهي آستيگمات بر انتشار باريكه ليزري همدوس جزئي سرصاف بيضوي در اتمسفر متلاطم
553
بررسي اثر اپي نفرين در افزايش طول مدت بي حسي نخاعي اسپينال با ماده بي حسي ليدوكائين در عمل سزارين در بيمارستان الزهرا(س ) رشت
554
بررسي اثر اتالكتروني روي خواص فيزيكي سيليلنهاي حلقوي پنج عضوي با استفاده از روش مولرپلاست (MP)
555
بررسي اثر اتصال بين تير و ستون در رفتار ديوار برشي فولادي از طريق روش استاتيكي و تحليل ديناميكي افزايشي ﴿IDA﴾ [آي. دي. اي]
556
بررسي اثر اتصال كوتاه دور به دور بر روي پاسخ HF مدل DETAIlED سيم پيچ ترانسفورماتور
557
بررسي اثر اتم هاي هليوم ميوني بر روي طيف زماني نوترون در همجوشي از طريق كاتاليزور ميوني
558
بررسي اثر اتيل كلرايد به عنوان پروموتر بر پليمريزاسيون اتيلن
559
بررسي اثر اتينيل استراديول بر رشد و باززايي گياه يونجه در شرايط اين ويترو
560
بررسي اثر اجزاء اضافي بر قابليت اعتماد سيستم با اجزاء همبسته
561
بررسي اثر اجزاء محيط كشت و عوامل محيطي بر توليد ال-فنيل استيل-كاربينول با استفاده از مخمر
562
بررسي اثر اجزاي پودر شوينده روي پاك كنندگي پارچه پنبه - پلي استر
563
بررسي اثر احداث بندر بر الگوي انتقال رسوب مناطق ساحلي اطراف آن (‌مطالعه موردي : بندر چابهار
564
بررسي اثر احساس گناه مصرف كننده بر رفتار هاي خريد در اينده (مطالعه موردي:مشتريان مجتمع هاي تجاري و مراكز خريد شهرستان مشكين شهر)
565
بررسي اثر اختصاصي بخش ابتدايي آكسون بر روي آستانه‌، تأخير و صحت پتانسيل عمل در سلول عصبي پستانداران توسط روشهاي مدلسازي واقعگرايانه‌
566
بررسي اثر اختلاط نانو ذرات اكسيد مس با كامپوزيت قابل سيلان بر روي ميكروارارگانيسم هاي پاتوژن حفره دهان
567
بررسي اثر اختلاط نانو ساختارهاي معدني بر خواص محافظتي پارچه پنبه اي در برابر پرتوهاي فرابنفش
568
بررسي اثر اد جوانتي دندريمر نانو سايز بر ميزان ايمني بخشي واكسن هاري
569
بررسي اثر ادوات FACTS در عملكرد حفاظت ديستانس
570
بررسي اثر اراتعاش حين جوشكاري بر ساختار و خواص مكانيكي جوش فولاد mild steel
571
بررسي اثر ارايش نانو گرافن بر بلورينگي و خواص الكتريكي و حرارتي نانو كامپوزيت PVDF/Graphene
572
بررسي اثر ارتعاش روي دامنه انجمادآلياژهاي AL-SI
573
بررسي اثر ارتعاشات بر انسان
574
بررسي اثر ارتعاشات مكانيكي در حين انجماد بر ريزساختار و مقاومت به خوردگي آلياژ منيزيم AZ91
575
بررسي اثر ارتفاع موثر راهگاه و سرعت ورودي مذاب در راهباره بر تشكيل عيب حباب زدگي در دو آلياژ ريختگي آلومينيم 413 و Al5Mg
576
بررسي اثر ارتفاع و فاصله دو سازه مكعب شكل در يك تك موج آب روي ميدان جريان و پروفيل سطح آزاد با استفاده از روش عددي و تكنيك PIV
577
بررسي اثر ارتقا دهنده هاي مس و روي در كاتاليست Ni/Al2O3 در فرايند ريفورمينگ بخار متان
578
بررسي اثر ارتقاءدهنده دوتايي فلز قليايي و قليايي خاكي روي كاتاليست نيكل بر پايه‌ي آلومينا در واكنش ريفورمينگ بخار متان
579
بررسي اثر ارتقادهنده ها مس ،منگنز و منيزيم روي عملكرد كاتاليست هاي Fe/Co/K/SiO2 در سنتز فيشر-تروپش
580
بررسي اثر ارقام مختلف انگور بر تكثيرسلول لنفوسيت و اثر جهش زايي آنها در باكتري سالمونلا تيفي موريوم
581
بررسي اثر اريتروپوئيتين روي اختلالات ايجاد شده در يادگيري و حافظه موش صحرايي به دنبال انسداد مجراي صفراوي
582
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﮔﺎز آرﮔﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻟﻴﺰر2 CO ﭘﺮﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﻮري ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺎز
583
بررسي اثر ازت بر متابوليسم پروتئين و اسيدهاي آمينه چند رقم سورگم دانه اي در مزرعه و گلخانه تحقيقاتي اصفهان
584
بررسي اثر ازدواجهاي فاميلي بر نتيجه حاملگي( سقط جنين، مرده زائي، كم وزني)
585
بررسي اثر اسانس برگ به ليمو (Lippia Citriodora Kunth) بر تشنجات از پنتيلن تترازول در موش سوري
586
بررسي اثر اسانس زبره سبز بر وزن، ميزان هورمون لپتين توتال و آزاد در موشهاي صحرايي
587
بررسي اثر اسانس زيره سبز بر وزن، ميزان هورمون لپتين توتال و آزاد در موشهاي صحرايي
588
بررسي اثر اسانس زيره سبز بر وزن، ميزان هورمون لپتين توتال و آزاد در موشهاي صحرايي
589
بررسي اثر اسانس سير و آويشن شيرازي روي غلظت هيستامين در سس تخميري ماهي
590
بررسي اثر اسانس سير و آويشن شيرازي روي غلظت هيستامين در سن تخميري ماهي
591
بررسي اثر اسانس سير وآويشن شيرازي روي غلظت هيستامين در سس تخميري
592
بررسي اثر اسانس عناب بر تغييرات ژن مالوپروتئيناز در سلول هاي ... تحريك شده به وسيله ليپوپلي ساكاريد
593
بررسي اثر اسانس گياه باريجه بر روي رده هاي سلولي وباروش سنجش ...
594
بررسي اثر اسانس نعنا بر روي فاكتورهاي آنتي اكسيداني در بافت ريه رت هاي مبتلا به سپسيس
595
بررسي اثر اسانس نغنا بر روي فاكنورهاي آنتي اكسيداني در بافت ريه رت هاي مبتلا به سپسيس
596
بررسي اثر اسپري بيني فلوتيكازون بر روي علايم انسدادي ناشي از هيپرتروفي آدنوئيد در كوردكان مبتلا مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمونين (ع)-1392
597
بررسي اثر اسپري ليدوكائين 010/. داخل بيني در بهبود سردرد بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس
598
بررسي اثر اسپري ليدوكائين 010/. داخل بيني در بهبود سردرد بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس
599
بررسي اثر اسپلينت فريم ورك و جنس مواد سازنده پروتز ثابت متكي بر ايمپلنت با زوايا و طول متفاوت اباتمنت روي توزيع تنش در استخوان اطراف ايمپلنت به روش اجزاء محدود سه بعدي
600
بررسي اثر اسپورامين تخليص شده از سيب زميني شيرين (Ipomoea batatas L.( lam)) بر بقا، آپوپتوز و بيان ژن p53 و MDM2 در سلول هاي سرطان پستان رده MCF-7
601
بررسي اثر اسپين - مدار بر تراز هاي بس ذره اي مركز نيتروژن - تهي جا در الماس
602
بررسي اثر اسپينوزاد و اسانس گياهان مرزه و زنجبيل روي چند آفت انباري در شرايط آزمايشگاه
603
بررسي اثر استخراج معدن بوكسيت بر پوشش گياهي و خاك در مراتع اطراف آن (مطالعه موردي:مراتع معدن بوكسيت صدرآباد ندوشن)
604
بررسي اثر استخلاف بر روي قدرت پيوند هيدروژني . روزونانس و ساختار 3 - ايمينو - پروپنيل امين توسط مطالعات كوانتومي
605
بررسي اثر استخلاف بر قدرت پيوند هالوژني درون مولكولي در 4-فنيل سولفونيل 2،3،5،6 تتراكلروپيريدين
606
بررسي اثر استخلاف در اكسايش حرارتي و نوري 2-اكسو-1،2،3،4-تتراهيدروپيريدين‌ها و مطالعات محاسباتي آن‌ها
607
بررسي اثر استخلاف روي افزايش ذخيره انرژي خورشيدي و طول موج جذبي در سيستم چهار استخلاف شده نوربورنادي ان- كوادراساكلين از طريق اثرات الكتروني
608
بررسي اثر استراتژي راهبري هزينه و رقابت بازار برمديريت سود
609
بررسي اثر استراديول و تستوسترون بر يادگيري و حافظه در رات
610
بررسي اثر استرانسيم بر ريز ساختار و خواص كششي آلياژ آلومينيوم A356
611
بررسي اثر استرانسيم در بهسازي آلياژ 356 A با استفاده از نمودار آناليز حرارتي
612
بررسي اثر استرس بر خواب دختران 20تا30ساله شهرستان نوشهر وچالوس
613
بررسي اثر استروئيد استنشاقي بر ميزان تحليل سطح خارجي ريشه دندان Rat تحت اثر نيروي ارتودنسي
614
بررسي اثر استروئيد استنشاقي بر ميزان تحليل سطح خارجي ريشه دندان Rat تحت اثر نيروي ارتودنسي
615
بررسي اثر استفاده از اسانس گياه درمنه ي تركي (CHENOPODIUM BOTRYS) بومي استان كرمانشاه در ترميم زخم هاي پوستي موش هاي صحرايي ديابتي و غير ديابتي
616
بررسي اثر استفاده از استراتژي برون سپاري بر بهره وري شعب بانك اقتصاد نوين استان مازندران
617
بررسي اثر استفاده از پركننده هاي جديد بر عملكرد رآكتور بستر ثابت سنتز فيشر-تروپش در فرآيند GTL با استفاده از تكنيك CFD
618
بررسي اثر استفاده از تجهيزات سيار در برداشت حرارت از قلب راكتور بوشهر حين شرايط بي برقي كامل
619
بررسي اثر استفاده از تركيب سوخت هاي آلي بر سنتز و خواص مغناطيسي و فتوكاتاليستي نانوكامپوزيت فريت بيسموت/فريت كبالت تهيه شده به روش احتراق محلولي
620
بررسي اثر استفاده از خمير دندان آتروستاتين ۲درصد همراه با ويتامينcدر درمان پريودنتيت مزمن
621
بررسي اثر استفاده از دستگاه Sizing Press در كاهش عرض تختال به روش اجزاء محدود
622
بررسي اثر استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر ريز مهارتهاي درك مطلب در سوالات چندگزينه اي و سوالات تشريحي:با استفاده از مدل معادله ساختاري
623
بررسي اثر استفاده از عوامل فوم ساز بر سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي نيكل - آلومينيوم
624
بررسي اثر استفاده از غلظت هاي مختلف هورمون بنزيل آدنين و ساكارز در توليد ريز غده سيب زميني
625
بررسي اثر استفاده از فعال كننده سطح﴿محلول هاي كلوييد تيتانيوم فسفات﴾ بر روي پوشش هاي فسفاته
626
بررسي اثر استفاده از فعال كننده ي سطح( محلول هاي كلوئيدي تيتانيوم فسفات) بر روي پوشش هاي فسفاته
627
بررسي اثر استفاده از لايه بافر 316L روي فولاد معمولي بر چقرمگي جوش حاصل از الكترود E316L-15
628
بررسي اثر استفاده از نانو ذرات تقويت‌كننده و عمليات‌ حرارتي بر خواص جوش اصطكاكي - اغتشاشي آلياژ آلومينيم 7075
629
بررسي اثر استفاده از نانوسيال در آبگرمكن هاي خورشيدي
630
بررسي اثر استفاده از هيدروكسيد كلسيم به عنوان داروي داخل كانال بر ريزنشت اپيكالي
631
بررسي اثر استفاده از هيدروكسيد كلسيم به عنوان داروي داخل كانال بر ريزنشت اپيكالي
632
بررسي اثر استفاده از يكسوكننده هاي حرارتي بر عملكرد يخچال هاي حالت جامد الكتروكالريك و مگنتوكالريك
633
بررسي اثر استفاده مجدد از ميكرو براش بر ريز استحكام باند كششي ادهزيو به عاج
634
بررسي اثر استفاده مجدد از ميكرو براش بر ريز استحكام باند كششي ادهزيو به عاج
635
بررسي اثر استفاده همزمان از سيلور در آمين فلورايد وپتاسيم يديد بر استحكام باند برشي سيستم هاي ادهزيو توتال اچ و يونيورسال به عاج
636
بررسي اثر استقلال حسابرس دوره تصدي حسابرس و حق الزحمه حسابرس بر كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
637
بررسي اثر اسكن تاخيري صفحات psp در تشخيص پوسيدگي هاي بين دنداني
638
بررسي اثر اسيد بوريك بر تكوين بيضه زاده هاي متولد شده از موش هاي باردار ديابتي شده
639
بررسي اثر اسيد پالميتيك و اسيد اولئيك روي تمايز سلول هاي T CD4 انساني به T reg
640
بررسي اثر اسيد سالسيليك روي كاهش بيماري زائي ويروس X در دو رقم سيب زميني مارفونا و آگريا
641
بررسي اثر اسيد سيتريك بر نتيجه تست تنفسي اوره در بيماران مبتلا به ديس پپسي همراه با عفونت H.Pylori و مصرف كننده داروهاي مهاركننده پمپ پروتون
642
بررسي اثر اسيد ودندانه بر فام رنگي نخ رنگرزي شده با رنگزاي گياهي جديد پوست لوبياي سياه به منظور استفاده در فرش دستباف
643
بررسي اثر اسيد ودندانه بر فام رنگي نخ رنگرزي شده بارنگزاي گياهي جديد پوست لوبياي سياه به منظور استفاده در فرش دستباف
644
بررسي اثر اسيدفيتيك روي جذب كلسيم، آهن و روي در موش در حال رشد
645
بررسي اثر اسيدهاي سنتي و شيميايي در رنگرزي نخ پشمي با گياه رنگزاي حنا
646
بررسي اثر اشعه بر استحكام مكانيكي محفظه فشار راكتورهاي اتمي قدرت
647
بررسي اثر اصطكاك و تعدادي از عوامل مكانيكي در خواص سايشي نخ
648
بررسي اثر اصلاح سطح الياف در خواص نهايي كامپوزيت بر مبناي رزين اپوكسي / الياف كولار
649
بررسي اثر اصلاح سطح الياف كربن توسط پلاسما و كرونا روي خواص كامپوزيت الياف كربن/ اپوكسي
650
بررسي اثر اصلاح سطح نانو ذرات با مواد پيوند دهنده سيلاني، بر خواص نهايي چسب‌هاي گرما ذوب (Hot Melt)
651
بررسي اثر اصلاح سطح نانو لوله هاي كربني بر رفتار رئولوژيكي و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پلي پروپيلن/نانو لوله هاي كربني
652
بررسي اثر اصلاح شيميايي سطح نانوذرات TiO2 بر خودترميم شوندگي پوشش هاي نانوكامپوزيت اپوكسي
653
بررسي اثر اضافه ارزشيابي سهام بر مديريت سود در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
654
بررسي اثر اضافه كردن سيانا ميدها در حمام هاي نمك سيانوري
655
بررسي اثر اضافه كردن سيمان استخواني جامد
656
بررسي اثر اضافه كردن گرافت استخواني و سيمان استخواني و نيروي برشي بر نيروي پول اوت
657
بررسي اثر اضافه كردن مستربچ هاي حاوي سود سوزآور و پلي بوتيلن ترفتالات بر رنگرزي الياف پلي استر
658
بررسي اثر اطلاعات كيفيت سود بر بهبود پيش بيني سودآوري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
659
بررسي اثر اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانكي ؛ مطالعه موردي : اقتصاد ايران
660
بررسي اثر اعتماد بر جذابيت برند از طريق متغير‌هاي رضايت و تعهد در مشتريان (مورد مطالعه: گوشي‌هاي هوشمند سامسونگ)
661
بررسي اثر اعتماد در بازاريابي رابطه اي بر وفاداري مشتريان (مطالعات موردي فروشگاه شهروند)
662
بررسي اثر اعتماد در بازاريابي رابطه اي بر وفاداري مشتريان (مطالعات موردي فروشگاه شهروند)
663
بررسي اثر اعتماد مشتريان بر استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي
664
بررسي اثر اعتماد مشتريان بر استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي (مطالعه موردي :بانك صادرات )
665
بررسي اثر اعتماد و رضايت مشتري بر وفاداري مشتري ﴿مطالعه موردي : بيمه سينا استان يزد﴾
666
بررسي اثر اعتياد به اينترنت بر مهارتهاي ارتباطي ﴿ مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين ﴾
667
بررسي اثر اعمال ايسكمي هاي موقت تكرارشونده بر شاخص اندكس پايي _ بازويي د ربيماران ديابتي با اختلال عروق محيطي
668
بررسي اثر اعمال كرونا همراه با تركيبات فلوروكربن‌دار/نانو سيليكا براي آب گريز كردن الياف مصنوعي
669
بررسي اثر افزايش اكسيدهاي Zno Mgo Cao بر روي لعابهاي كاشي مونو پروزا
670
بررسي اثر افزايش درآمدهاي نفتي بررشد بخش كشاورزي در كشورهاي عمده صادر كننده نفت
671
بررسي اثر افزايش درآمدهاي نفتي بررشد بخش كشاورزي در كشورهاي عمده صادر كننده نفت
672
بررسي اثر افزايش سرعت در عملكرد و توليد از مخازن گاز خشك
673
بررسي اثر افزايش غلظت دي اكسيدكربن بر روي برخي از صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دو گونه درختي زيتون تلخ و سروناز
674
بررسي اثر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر قيمت خدمات پستي
675
بررسي اثر افزايش قيمت نهاده هاي توليد بر ارزش افزوده بخش كشاورزي با تÊكيد بر نهاده آب
676
بررسي اثر افزايش لايه هاي اكسيدي در سياليت و ساختار ميكروسكوپي آلياژ 356 آلومينيوم
677
بررسي اثر افزايش منگنزسيم هوش بر خواص مكانيكي، ريز ساختار و مقاومت به ترك گرم فلو جوش در جوشكاري زير پودري لوله هاي اسپيدال انتقال گاز
678
بررسي اثر افزايش نانو ذرات نقره به كاتوليت در عملكرد پيلهاي سوختني ميكروبي
679
بررسي اثر افزايش هوموسيستئين پلاسما بر قابليت اكسيدپذيري ليپيدها در خرگوش
680
بررسي اثر افزايش هوموسيستئين پلاسما بر قابليت اكسيدپذيري ليپيدها در خرگوش
681
بررسي اثر افزايشي پرسيكا بر روي كلرهگزيدين موكوزيت ناشي از شيمي درماني كودكان
682
بررسي اثر افزايه كنترل هرزروي بر مقاوم سازي ديواره چاه
683
بررسي اثر افزودن ZrO2 بر زينترپذيري، خواص مكانيكي و زيست تخريب پذيري شيشه سراميك سيستمTiO2-Na2O CaO-P2O5-
684
بررسي اثر افزودن اسيد فوليك به تادافيل در درمان اختلال عملكرد نعوظي در مردان مبتلا به ديابت تيپII
685
بررسي اثر افزودن اكسيد فسفر بر رفتار تبلور و خواص فيزيكي و شيميايي شيشه هاي اپال فلوئوريدي
686
بررسي اثر افزودن اكسيد كلسيم و فيبر شيشه بر خواص و ريز ساختار شيشه متخلخل سودالايم
687
بررسي اثر افزودن الياف فولادي بر ديرگدازهاي آلومينا- گرافيت و منيزيا - گرافيت
688
بررسي اثر افزودن انتي اكسيدان AI بر خاصيت مقاومت اكسيداسيوني و ريز ساختار نسوزهاي منيزيا - گرافيتي
689
بررسي اثر افزودن بالك بر آيروديناميك جريان حول لبه بال
690
بررسي اثر افزودن پروبيوتيك بر داروهاي مرسوم در درمان علايم باليني بيماران مبتلا به بيماريهاي آلرژيك راه هوايي (رينيت آلرژيك و آسم) 1394
691
بررسي اثر افزودن پودر كدوتنبل و كدو خورشتي بر خواص رئولوژيكي خمير و خصوصيات فيزيكي و حسي نان تافتون
692
بررسي اثر افزودن تاموكسيفن + گلوميفن در مقايسه با افزودن دوز گلوميفن در درمان ناباوري بيماران PCO مقاوم به گلوميفن
693
بررسي اثر افزودن تاموكسيفن + گلوميفن در مقايسه با افزودن دوز گلوميفن در درمان ناباوري بيماران PCO مقاوم به گلوميفن
694
بررسي اثر افزودن تري اتيلن گلايكول (TEG) بر مورفولوژي و شار عبوري غشاهاي سنتزي پلي اترسولفون (PES)
695
بررسي اثر افزودن تيتانيوم بر ريزساختار و خواص سايشي آلياژ روكش‏سخت (Hardfacing) پايه Fe-C-B
696
بررسي اثر افزودن دانه هاي پلي استايرن منبسط شده، پودر لاستك بازيافتي و دوده سيليس بر مقاومت فشاري و جذب آب بتن سبك سازه اي و غيرسازه اي، مورد استفاده در كاربردهاي آبي
697
بررسي اثر افزودن ذرات آلومينا بر ويژگيهاي مكانيكي شيشه - سراميكهاي فعال زيستي
698
بررسي اثر افزودن ذرات كاربيد تيتانيم بر ريزساختار فولاد ابزار گرم كار به روش آلياژسازي سطحي با ليزر پالسي
699
بررسي اثر افزودن رزين پلي استر بر پتانسيل روانگرايي ماسه
700
بررسي اثر افزودن ريزجلبك اسپيرولينا بر ويژگي هاي قيزيكوشيميايي و ميكروبي پنير زيره پروبيوتيك
701
بررسي اثر افزودن ريزجلبك اسپيرولينا ريزپوشينه شده با آلژينات سديم و كنسانتره پروتئين آب پنير بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ارگانولپتيكي ماست هم زده بدون چربي
702
بررسي اثر افزودن زير كونيا بر خواص كلنيكر دولوماي ايراني و آجرهاي نسوز دولوميني با اتصال مستقيم
703
بررسي اثر افزودن زير كونياي نيمه تثبيت شده ميكروني در درصدهاي حجمي پايين بر زيست سازگاري كامپوزيت پلي اتيلن /هيدروكسي آپاتيت
704
بررسي اثر افزودن زير كونياي نيمه تثبيت شده ميكروني در درصدهاي حجمي پايين برزيست سازگاري كامپوزيت پلي اتيلن /هيدروكسي آپاتيت
705
بررسي اثر افزودن زير گونياي نيمه تثبيت شده ميكروني در درصدهاي حجمي پايين بر زيست سازگاري كامپوزيت پلي اتيلن /هيدروكسي آپاتيت
706
بررسي اثر افزودن زيركونيا بر خواص مكانيكي و زيستي كامپوزيت پلي اتر اتر كتون تقويت شده با هيدروكسي آپاتيت و نانولوله كربني
707
بررسي اثر افزودن زيركونيا و نيكل بر ميكروساختار و خواص مكانيكي بدنه ها آلومينا
708
بررسي اثر افزودن سازگاركننده بر برهمكنش بين سطحي اندازه گيري شده با روشهاي ديناميك گذرا و رئولو‍‍ژيكي براي سامانه PS/PA6
709
بررسي اثر افزودن سيلان بر خواص مكانيكي كامپوزيت دنداني با زمينه پليمري (Bis-GMA) تقويت شده با ذرات شيشه سراميك مولايت آپاتيتي
710
بررسي اثر افزودن شاموت مولايتي در فرآيند توليد كاشيهاي دو پخت ديواري
711
بررسي اثر افزودن صفحات لايه‌لايه شده گرافن و نانو ذرات SiO2 بر مقاومت سوزشي و استحكام خمشي نانو كامپوزيت‌هاي حاصل از الياف كربن و رزين فنوليك
712
بررسي اثر افزودن عناصر مس و نيوبيوم بر ريزساختار، مقاومت خوردگي، سايش و زيست سازگاري در آلياژهاي كبالت – كروم - موليبدن
713
بررسي اثر افزودن فاكنور محرك كولوني فاگوسيت ها ﴿G-CSF﴾در زنان نابارور با شكست مكرر لانه گزيني در IvFسيكلهاي
714
بررسي اثر افزودن كتامين به مورفين در پمپ تزريق وريدي كنترله توسط بيمار در بيماران معتاد به اوپيوئيد با درد حاد بعد از عمل جراحي ارتوپدي
715
بررسي اثر افزودن كربن بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Ti-13V-11Cr-3Alتهيه شده به روشVAR
716
بررسي اثر افزودن كروم بر ساختار و مقاومت به خوردگي داغ پوشش آلومينايدي فعاليت پايين بررسي سوپر آلياژ in738lc
717
بررسي اثر افزودن كروميوم به محيط انجماد بر اسپرم انسان
718
بررسي اثر افزودن كلسيم كلرايد به CEM cement بر ميزان تطابق لبه اي به كانال ريشه دندان
719
بررسي اثر افزودن گرانيسترون به ليدوكايين 5/0% درصد در اعمال جراحي اندام فوقاني درميزان درد بعد ازعمل با روش بي حسي موضعي داخل وريدي
720
بررسي اثر افزودن لايه نانوالياف پلي (اكريلونيتريل) تقويت شده توسط نانوذرات آلومينا در خواص كششي و خمشي كامپوزيت اپوكسي/كربن
721
بررسي اثر افزودن ليزر درماني به فيزيوتراپي در درمان التهاب مزمن ROTATOR CUFF
722
بررسي اثر افزودن ليزر درماني به فيزيوتراپي در درمان التهاب مزمن ROTATOR CUFF
723
بررسي اثر افزودن متاكائولن هاي مختلف بر خواص سيمان هاي ژئو پليمري
724
بررسي اثر افزودن مواد نانو ساختار بر عملكرد غشاء مركب پلي آميد/پلي سولفون در فرآيند اسمز مستقيم
725
بررسي اثر افزودن ميزان قراضه برگشتي برنج آلفا بر خواص مكانيكي
726
بررسي اثر افزودن نانو اكسيد آهن جهت دهي شده به لايه چسب بر استحكام اتصال چسبي
727
بررسي اثر افزودن نانو پودر تيتانيا بر ضريب دي¬الكتريكي تركيب ابرخازني CaCu3Ti4O12
728
بررسي اثر افزودن نانو خاك رس بر برهمكنش بين سطحي اندازه گيري شده به روش هاي ديناميك گذرا و رئولو‍ژيكي
729
بررسي اثر افزودن نانو ذرات كاربيد تيتانيوم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي WC-Co تهيه شده با روش SPS
730
بررسي اثر افزودن نانو ذرات كيتوزان به كامپوزيت ارتودنسي بر خواص ضد استرپتوكومي و استحكام باند برشي براكت ارتودنسي
731
بررسي اثر افزودن نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت بر خواص مكانيكي و سايشي سيمان استخواني با استفاده از روش نانو دندانه گذاري و نانو خراش
732
بررسي اثر افزودن نانو ذرات و ويسكرهاي كاربيد سيليسيم بر ريسندگي پلي پروپيلن و اندازه گيري خواص ليف نهايي
733
بررسي اثر افزودن نانو ذره بر توزيع پذيري آنزيم آلفا آميلاز با استفاده از سيستم¬هاي دوفازي آبي
734
بررسي اثر افزودن نانو سيليس بر خواص ويسكوالاستيك قير
735
بررسي اثر افزودن نانو سيليكا بر خواص مكانيكي پلي اتيلن سنگين (HDPE)
736
بررسي اثر افزودن نانوذره گرافن بر روي رفتار بلورينگي فوم پلي(لاكتيك‌اسيد) توليدشده با استفاده از گاز كربن‌دي‌اكسيد
737
بررسي اثر افزودن همزمان فيلرهاي نانومتخلخل و نانوسايز اكسيد تيتانيوم بر ريز ساختار و خواص كامپوزيت¬هاي دنداني
738
بررسي اثر افزودن ورميكوليت بر رفتار انتقال حرارت پوشش پلي يورتان دو جزئي
739
بررسي اثر افزودن يون ايتريم ﴿ 3+Y ) بر ساختار، ريز ساختار و خواص پيزوالكتريك PZT (53/47
740
بررسي اثر افزودني SiC بر مقاومت خوردگي قليايي ديرگداز شاموتي آلومينا بالا
741
بررسي اثر افزودني ZRO2 بر جدايش فاز و كيفيت تخلخل هاي شيشه هاي بوروسيليكاتي به منظور استفاده در ممبران هاي شيشه اي
742
بررسي اثر افزودني اكسيد روي بر خواص مكانيكي و ريز ساختاري تياليت
743
بررسي اثر افزودني اكسيد منگنز بر تشكيل و پايداري سمنتيت طي فرآيند احياي مستقيم هماتيت
744
بررسي اثر افزودني تالك و منيزيا بر خواص مكانيكي تياليت
745
بررسي اثر افزودني حساس به نور فرابنفش در ايجاد شيشه اپال فلوئوريدي حساس به نور
746
بررسي اثر افزودني در ساخت بدنه آلومينايي شفاف
747
بررسي اثر افزودني سديم فلورايد و پارامترهاي الكتريكي شكل موج و ولتاژ به عملكرد خوردگي پوشش ايجاد شده روي آلياژ منيزيم AZ91 به روش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمائي از حمام آلوميناتي
748
بررسي اثر افزودني فسفر و شرايط فرآيند بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آلياژهاي ميكرو ساختار و نانوساختار پايه آهن
749
بررسي اثر افزودني كاهنده جمع شدگي و الياف در بتن مورد استفاده در روسازي‌هاي بتني
750
بررسي اثر افزودني منيزيا و بورات آلومينيوم بر خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه هاي كوراندوم - مولايتي
751
بررسي اثر افزودني موليبدات بر پوشش تبديلي پايه زيركونيوم
752
بررسي اثر افزودني ها بر تشكيل اسپينل
753
بررسي اثر افزودني ها بر روي مورفولوژي و رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي بر پايه ي نيكل- تنگستن ايجاد شده از طريق آبكاري الكتروشيميايي
754
بررسي اثر افزودني ها بر ويسكوزيته دوغاب و ريزساختار نوار آلومينايي تهيه شده بروش ريخته گري نواري
755
بررسي اثر افزودني ها بر ويسكوزيته دوغاب و ريزساختار نوار آلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري نواري
756
بررسي اثر افزودني ها بر ويسكوزيته دوغاب و ريزساختار نوارآلومينايي تهيه شده به روش ريخته گري نواري
757
بررسي اثر افزودني ها و شرايط سنتز بر خواص الكتريكي مقاومت هاي با ضريب دمايي مثبت بر پايه BaTiO3
758
بررسي اثر افزودني ها ي نامغناطيسي Tio2, Sio2 بر ويژگيهاي مغناطيسي و ريز ساختار فريت باريم همسانگرد
759
بررسي اثر افزودني هاي BaO و MgO بر خواص فيزيكي و مكانيكي سرمت 5Ni/10NiO.90NiFe2O4
760
بررسي اثر افزودني هاي اكسيژن دار به متانول در تبديل متانول به بنزين بر روي زئوليت ZSM-5
761
بررسي اثر افزودني هاي پايه گلايكول در تهيه غشاي الترافيلتراسيون پلي وينيليدين فلورايد
762
بررسي اثر افزودني هاي پليمري بر روي خواص رئولوژيكي گل حفاري
763
بررسي اثر افزودني هاي شيميايي بر ضريب انتشار يون كلر در بتن
764
بررسي اثر افزودني هاي كربوكسيلاتي در استخراج حلالي مس و نيكل
765
بررسي اثر افزودني هاي مختلفبر چسبندگي پوشش زيست فعال شيشه سراميك سيستم P2O5-CaO-Na2O-TiO2 بر زيرلايه تيتانيومي
766
بررسي اثر افزودني هاي نانوكربن بر ريز ساختار و دماي گرافيتاسيون مواد كربني پايه پليمري
767
بررسي اثر افزودني‌ها بر خواص مكانيكي و شيميايي پروپانت‌هاي آلومينايي
768
بررسي اثر افزودني‌هاي نيمه گرم بر مخلوط‌هاي آسفالتي نيمه گرم (WMA) و مقايسه با مخلوط آسفالتي گرم(HMA)
769
بررسي اثر افزودني¬هاي(Al2O3 , Y2O3) بر ريزساختار، خواص فيزيكي و مكانيكي بدنه¬هاي Si3N4 زينتري
770
بررسي اثر افزودنيها بر جرمهاي دير گداز پاشيدني شاموتي
771
بررسي اثر افزودنيهاي آلي بر آبكاري الكتريكي نيكل
772
بررسي اثر افزودنيهاي ريز دانه بر روي خواص بتونهاي نسوز
773
بررسي اثر افزودنيهاي نانو كربن بر ريز ساختار و دماي گرافتياسيون مواد كربني پايه پليمري
774
بررسي اثر افزون كروم بر ساختار و مقاومت به خوردگي داغ پوشش آلومينايدي فعاليت پايين بر روي سوپر آلياژ IN738lc
775
بررسي اثر افزونه هاي گل حفاري در رفع گيرهاي رخ داده در سيالات ليگنوسولفونايتي
776
بررسي اثر اقتصاد دانش بنيان بر رشد اقتصادي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي در ايران
777
بررسي اثر اقتصادي زكات (گندم و جو)در توسعه روستايي مطالعه موردي استان كردستان ،سال هاي 81تا88
778
بررسي اثر اقتصادي عضويت در WTO بر صنعت نساجي كشور (مطالعه موردي صنعت فاستوني بافي ايران )
779
بررسي اثر اقدامات آبخيزداري (مكانيكي و بيولوژيكي) بر ميزان رواناب حوزه با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي : حوزه آبخيز نهند)
780
بررسي اثر اقلام تعهدي ترازنامه سود عملياتي ،و جريانات نقدي عملياتي در پيش بيني جريانات نقدي عملياتي آتي با استفاده از مدل رگرسيوني
781
بررسي اثر اقليم، رزيم بارش و طول دوره شاخص خشكسالي بالم و مولي در ايران
782
بررسي اثر اكسيد نيتريك بر تشكيل بيوفيلم ناشي از اشرشيا كلاي جدا شده از عفونت هاي ادراري
783
بررسي اثر اكسيداسيون دارو تركيبي ... روي انگل مالاريا در شرايط ...
784
بررسي اثر اكسيداسيون و احيا ، نوع و مقدار جوانه زا بر ريزساختار وخواص مغناطيسي شيشه- سراميكهاي مگنتيتي نانو ساختار
785
بررسي اثر اكسيژن در موتورهاي اشتعال تراكمي مخلوط همگن
786
بررسي اثر اگروفارستري ﴿بادشكن هاي درختي﴾ بر روي عملكرد گندم در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي : اردكان﴾
787
بررسي اثر اگز اناتايد (Exenatide) آنالوگ سنتتيك پپتيد شبه گلوكان،بر سندرم تخمدان پلي كيستيك(PCOS) در موش صحرايي ماده
788
بررسي اثر اگزوپلي ساكاريد لاكتوباسيلوس ها بر محافظت پوست در برابر آسيب ناشي از استافيلوكوكوس اورئوس
789
بررسي اثر اِل دوپاي جوانه‌ي نخود بر حافظه و يادگيري در رَت
790
بررسي اثر ال كارنيتين بر رحم موش داراي تخمدان پلي كيستيك
791
بررسي اثر الئو گام رزين گياه Ferula assa foetida L. (آنغوزه) بر تغيير بيان mirRNA 451-aو mTOR در سرطان معده، رده سلولي AGS
792
بررسي اثر الئو گام رزين گياه Pistacia lentiscus L. (مصطكي)، بر تغيير بيان miRNA125b و mTOR در سرطان معده رده سلولي AGS
793
بررسي اثر الئو گام رزين گياه كندرBoswellia carteri Birdw . بر تغيير بيان mTOR و mir.RNA101-2 در سرطان معده،رده ي سلولي AGS
794
بررسي اثر الئوروپئين بر پيش شرطي شدن و محافظت قلب در برابر آريتمي هاي ناشي از اكونيتين در رت
795
بررسي اثر الئوروپئين بر پيش شرطي شدن و محافظت قلب در برابر آريتمي هاي ناشي از اكونيتين در رت
796
بررسي اثر الاستيسيته بر خواص تراوائي فيلمهاي لاتكس
797
بررسي اثر التهاب عصبي ناشي از تزريق اندوتوكسين باكتريايي دراميگدال مغزموش صحرايي براكتساب صرع درمدل كيندلينگ الگتريكي
798
بررسي اثر الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات محصولات كشاورزي (موارد كالايي: زعفران، پسته و خرما)
799
بررسي اثر القاي كاتيون هاي فلزي بر ساختار و عملكرد نانو كاتاليست ساپو-34
800
بررسي اثر الكتروپوشانش آندي و كاغذي بر روي سه نوع زيرآيند آهن ، گالوانيزه و الكتروزينك
801
بررسي اثر الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با آبي اوراست و نانو لوله هاي كربني
802
بررسي اثر الكتروكينتيك ژئوسينتتيك بر آبدهي رس اشباع در شرايط آب شور
803
بررسي اثر الگوهاي تدريس بر فراشناخت دانش آموزان مقطع متوسطه از ديدگاه معلمان مدارس دخترانه بهشهر در سال 86-85
804
بررسي اثر الگوي تزريق حباب بر هيدروديناميك حباب در بستر سيال حبابي گاز - جامد
805
بررسي اثر الياف ﴿2d﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيومي آلياژ 356 توليد شده به روش ريخته گري توپر
806
بررسي اثر الياف درخت خرما بر خواص مكانيكي چسب هاي صنعتي و سازه اي
807
بررسي اثر الياف ضدميكروبي روي فلور طبيعي و باكتريهاي عفونت زاي پوست انسان
808
بررسي اثر الياف فولاد ساده كربن با پوشش نيكل و بدون آن بر فصل مشترك مقاطع آلياژ آلومينيوم 413 توليد شده به روش ريخته گري توپر
809
بررسي اثر الياف فولاد ساده كربني با و بدون پوشش نيكل بر فصل‌مشترك مقاطع آلياژ آلومينيم413 توليد شده به روش ريخته‌گري توپر
810
بررسي اثر الياف و پارچه هاي پلي پروپلين در عايق سازي ﴿صوتي و حرارتي﴾ مصالح ساختماني
811
بررسي اثر اليسيتور متيل جاسمونات بر توليد بتاكاروتن، ايجاد مقاومت به تنش شوري و ميزان رنگيزه كلوفيل در جلبلك Dunaliella salina
812
بررسي اثر امپدانس ديواره و خود ميدانها بر روي ناپايداري ميزر سيكلوتروني
813
بررسي اثر امضاء برند و گرايش به برند بر عملكرد برند در شعب بانك ملت شهر اصفهان (نقش ميانجيگري برند سازي)
814
بررسي اثر امگا 3 بر بيان ژن CaMkinase II در شرايط التهاب القا شده به وسيله LPS در ناحيه هيپوكمپ رات
815
بررسي اثر امواج آكوستيك بر پاسخ سلولي
816
بررسي اثر امواج الكترومغناطيسي موبايل بر درشت مولكول هاي زيستي مانند هموگلوبين با تمايز قطبش
817
بررسي اثر امواج شوكي برون اندامي با شدت پايين در بيماران مبتلا به اختلال عملكرد نعوظي با عدم پاسخ درماني به مهاركنندگان فسفودي استرازنوع 5 مراجعه كننده به درمانگاه اورولوژي بيمارستان رازي و يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
818
بررسي اثر امواج فراصوت بر رشد و توليد متابوليت هاي اوليه و ثانويه در جلبك دوناليلا سالينا
819
بررسي اثر امواج فراصوت بر رشد و توليد متابوليت هاي اوليه و ثانويه در جلبك دوناليلا سالينا
820
بررسي اثر امواج فراصوت بر رفتار كريستاليزاسيون اولئوژل روغن زيتون تهيه شده با بره موم
821
بررسي اثر ان ـ استيل سيستئين وريدي بر مدت نياز بيماران مبتلا به آسيب حاد ريوي به حمايت تهويه اي به مدت 6 ماه در بخش مراقبتهاي ويژه مركز آموزش درماني پورسينا رشت سال 84ـ83
822
بررسي اثر انتقال سازه هاي ژن Delta 15 desaturase (FAD3) بر ميزان توليد امگا 3 در مخمر (Saccharomyces cerevisiae) ن
823
بررسي اثر انتقال كالا (transshipment) در فروشگاه‌هاي پوشاك بر كاهش هزينه‌ها
824
بررسي اثر انجام بازتواني جزئي جعبه هواي داغ بر يك نيروگاه بخار
825
بررسي اثر انجام بازتواني جزئي جعبه هواي داغ بر يك نيروگاه بخار
826
بررسي اثر انجماد تحت امواج مايكروويو بر كيفيت گوشت گوسفند
827
بررسي اثر انجماد شيشه اي بر روي فراساختار سلول هاي كومولوس تخمك بالغ انساني
828
بررسي اثر انحلال ازدواج در انواع مهر با تأكيد بر قانون جديد حمايت از خانواده
829
بررسي اثر انحلال سطحي در بهبود قابليت فلوتاسيون ايلمنيت
830
بررسي اثر انحناي ذاتي غيرهمگن بر شكل تعادلي وزيكول دوفازي
831
بررسي اثر انحناي ميدان منغناطيسي برابر سايش ساچمه در پلاسماي همجوشي
832
بررسي اثر انحناي نانو لوله هاي كربني بر مقدار نرخ رهايي انرژي كرنشي در مود اول شكست در نانو كلمپوزيت ها
833
بررسي اثر انداز رسوب بر شكل پذيري و شكست آلياژهاي آلومينيوم و رسوب سختي پس از عمليات حرارتي
834
بررسي اثر اندازه المان در احليل غير خطي ديوارهاي برشي بتن مسلح به روش اجزاء محدود
835
بررسي اثر اندازه بر خصوصيات آشكارسازهاي نقطه‌ي كوآنتومي مخروطي GaN/AlGaN
836
بررسي اثر اندازه بر خواص فروالكتريك فاز نانوساختار تتراگونال پروسكايت تيتانات سرب
837
بررسي اثر اندازه دانه بر خواص كششي سوپر آلياژ پايه نيكل IN738LC
838
بررسي اثر اندازه در اتصال نورد سرد تسمه هاي سه لايه برنج- فولاد- برنج
839
بررسي اثر اندازه در تعيين مقاومت كششي مواد به روش غير مستقيم
840
بررسي اثر اندازه در معيار ضربه سر توسط ارايه مدل مربوطه
841
بررسي اثر اندازه ذرات رنگدانه هاي كرومات سرب بر ميزان رهايش سرب از رزين هاي الكيدي
842
بررسي اثر اندازه ذرات و دماي زينتر بر ريزساختار و خواص قطعات سيليكاي ذوبي توليد شده به روش چاپ سهبعدي
843
بررسي اثر اندازه ذرات و نرخ گرمايش بر مكانيزم اكسيداسيون پودر آلومينيوم
844
بررسي اثر اندازه سوپاپ تكانه بر عملكرد پمپ ضربه قوچي
845
بررسي اثر اندازه فيلر، مقدار فيلر و توزيع ذرات فيلر بر روي رفتار رئولوژي و خواص فيزيكي و مكانيكي رزين پلي يورتان پرشده
846
بررسي اثر اندازه گلوله رسي و فشار متالواستاتيكي در ريخته گري فوم فلزي
847
بررسي اثر اندازه نانوذرات نقره تهيه شده به روش احياي شيميايي بر روي رسانايي جوهر رسانا
848
بررسي اثر اندازه و شكل نانو ذرات درانتقال حرارت و افت فشار جريان داخلي نانو سيالات
849
بررسي اثر اندازه و غلظت آلائيدگي با اتم بور بر خواص الكتروني نانوسيم الماسي اشباع شده با هيدروژن
850
بررسي اثر اندازه ي دانه ها بر خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي سيم ابر رساناي Bi-2223/Ag
851
بررسي اثر اندازه ي دانه ها بر خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي نمونه هايLao.8 Sro.2 Mno3
852
بررسي اثر اندازه ي دانه ها و شعاع يوني بر خواص ساختاري ، مغناطيسي و الكتريكي منگنايت Lao.5(Ca، Sr)o.5MnoO3
853
بررسي اثر اندازه‎‌‏ي پي در محاسبه‎‌‏ي ضريب عكس‎‌‏العمل بستر براي خاكهاي سيمانته با استفاده از نتايج آزمايش بارگذاري صفحه
854
بررسي اثر اندازه‌ي ذرات 2ZrO و تعداد سيكل‌هاي نورد بر رفتار سايشي كامپوزيت‌ 2ZrO-Al توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
855
بررسي اثر اندانسترون خوراكي در كاهش استفراغ ناشي از اسهال و استفراغ حاد كودكان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت
856
بررسي اثر اندانسترون در پيشگيري از هيپوتانسيون ناشي از بيهوشي عمومي در سالمندان تحت جراحي كاتاراكت
857
بررسي اثر اندركنش شمع-خاك-شمع بوسيله مدلسازي سانتريفيوژي
858
بررسي اثر انرژي پالس ليزر﴿ توان متوسط ليزر﴾ بر استحكام مكانيكي جوش هاي نقطه اي ليزري در ورق فولاد زنگ نزن آستنيتي
859
بررسي اثر انرژي جوش بر اندازه دانه و عرض منطقه HAZ در جوشكاري به روشهاي الكترود دستي و MAG
860
بررسي اثر انرژي و طول موج ليزر na.yag بر اندازه نانو ذرات دي اكسيد تيتانوم
861
بررسي اثر انسداد بر جريان و انتقال حرارت سيال غيرنيوتني توان پيرو حول مانع بيضوي در كانال دو بعدي
862
بررسي اثر انسولين NPH روي شاخص هاي آنتي اكسيداني بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
863
بررسي اثر انطباق تداخلي در ديناميك روتورها
864
بررسي اثر انطباق تداخلي در ديناميك روتورها
865
بررسي اثر انعطاف پذيري اجزاي يك ربات موازي بر دقت مسير حركت مجري نهايي
866
بررسي اثر انعطاف پذيري بدنه در شاخص هاي ديناميكي واگن هاي مسافربري هنگام عبور از پل
867
بررسي اثر انعطاف پذيري سرشمعها در رفتار گروه شمع
868
بررسي اثر انعطاف پذيري فونداسيون بر ضريب رفتار سازه هاي قابي بتن آرمه
869
بررسي اثر انفجار بر اسكله هاي شمع و عرشه با سانتريفيوژ
870
بررسي اثر انفجار بر پي هاي سطحي در خاك غيرچسبنده با درنظرگرفتن سطح آب زيرزميني
871
بررسي اثر انفجار بر سازه هاي ساخته شده بر روي پي هاي سطحي
872
بررسي اثر انفوزيون منيزيوم سولفات بر كاهش درد بعد از عمل در جراحي هيستركتومي شكمي تحت بيهوشي عمومي
873
بررسي اثر انفوزيون ويتامين C در كاهش بروزوشدت سردرد پس از بيهوشي اسپانيال جهت عمل سزارين
874
بررسي اثر انفوزيون ويتامين cدر كاهش گلودرد پس از انتوباسيون
875
بررسي اثر انگشت با استفاده از فلورانس رزينه اي
876
بررسي اثر انگشت با استفاده از فلورسانس رزينه اي
877
بررسي اثر انگيزش پيشرفت بر روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته علوم ورزشي با توجه به نقش ميانجي خلاقيت
878
بررسي اثر انواع آماده¬سازي قبل از فسفاته و PH حمام فسفاته بر بهبود چسبندگي و مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم سري 5000
879
بررسي اثر انواع اتصال‏دهنده‏ي بتاسيكلودكسترين به پارچه پنبه‏اي بر راندمان بارگذاري و رهايش مولكول مهمان
880
بررسي اثر انواع افزودني‌ ها بر خواص عملكردي آسفالت (مطالعه موردي-خاكستر هسته خرما)
881
بررسي اثر انواع علوفه (در جيره هايي با فيبر موثر فيزيكي يكسان) بر رشد و عملكرد گوساله هاي هلشتاين
882
بررسي اثر انواع عملگرهاي الگوريتم ژنتيك بر روي مساله زمانبندي Job Shop با استفاده از طراحي آزمايشات
883
بررسي اثر انواع فيلر و قير امولسيوني بر روي زمان گيرايي و عمل آوري و مقاومت لغزشي اسلاري سيل
884
بررسي اثر انواع مختلف آماده سازي سطحي بر استحكام باند برشي ونير پرسلني به زير كونيا(Y-TZP)
885
بررسي اثر انواع مختلف خوردگي بر استحكام نهايي ورق تقويت شده و نحوه ترميم و تقويت آن¬ با استفاده از الياف شيشه، كربن، آراميد و بازالت
886
بررسي اثر اوره و فاكتور رشد اپيدرمال بر كيفيت اسپرم و جنين هاي حاصل از آن و بازچرخ اسيدهاي آمينه در تخمك گاو در شرايط آزمايشگاهي
887
بررسي اثر اوره و فاكتور رشد اپيدرمي بر كيفيت رويان هاي گاوي توليد شده در شرايط آزمايشگاهي
888
بررسي اثر اوزون تراپي در درمان بيماران مبتلا به استئو ميليت مزمن مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا رشت در سال 92-91
889
بررسي اثر اولتراسونيك وآنزيم پاپائين بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي برش هاي عضله لانگيسيموس دورسي گوشت گوساله
890
بررسي اثر اولتراسونيك¬ پينينگ بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي نمونه¬هاي آلومينيوم 6082 جوشكاري¬شده
891
بررسي اثر ايبوديلاست بر فرارشد نوريتي القاءشده توسط استوروسپورين در رده PC12 سلولي
892
بررسي اثر ايجاد آشفتگي در سمت خوراك بر روي افزايش كارآيي تقطير غشايي آب شور
893
بررسي اثر ايجاد پله بر هيدروديناميك شناورهاي پروازي
894
بررسي اثر ايجاد پوشش سراميكي با ضريب نشر بالا روي سطح كويلها و ديرگدازه هاي كوره كراكينگ بر صرفه جويي انرزي
895
بررسي اثر ايكارين بر پارامترهاي استريولوژيك كليه ي موش هاي تيمار شده با آكريل آميد
896
بررسي اثر ايمنومدولاتوري باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر روي افراد سالم ايراني
897
بررسي اثر ايندرال، ايندرال با آميو دارون LOW DOSE و ايندرال با آميودارون HIGH DOSE بر پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي پس از پيوند باي پاس شريان كرونر در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد
898
بررسي اثر ايندرال، ايندرال با آميو دارون LOW DOSE و ايندرال با آميودارون HIGH DOSE بر پيشگيري از فيبريلاسيون دهليزي پس از پيوند باي پاس شريان كرونر در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد
899
بررسي اثر ايندومتاسين بر تكوين كبد موش
900
بررسي اثر باد بر سازه هاي فضا كار تخت و استوانه اي
901
بررسي اثر باد جانبي بر روي بال ريزپرنده ها ﴿MAV﴾ با بال صفحه تخت و داراي ايرفويل
902
بررسي اثر باد جانبي بر عملكرد يك رتور پيشرانشي به منظور جذب انرژي
903
بررسي اثر بادگير در بهبود كيفيت هواي داخل ساختمان
904
بررسي اثر بار چرخه‌اي بر ستون‌هاي مشبك (قفسه‌اي و قيدهاي چپ و راست)
905
بررسي اثر بار ضربه اي تكرار شونده بر استحكام استاتيكي اتصال تك لبه اي چسبي
906
بررسي اثر بار فضايي توسط پوش باريكه در منطقه مركزي سيكلوترون كوچك 10MeV جريان بالا
907
بررسي اثر بارداري بر ضخامت كوروئيد در زنان باردار سالم مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
908
بررسي اثر بارگذاري BREE بر روي استوانه جدار نازك با مدل سختي سينماتيكي پراگر
909
بررسي اثر بارگذاري انفجاري جانبي (Lateral) روي پوسته هاي استوانه اي
910
بررسي اثر بارگذاري ديناميكي در ايمپلن تهايدنداني با فرض استخوان ويسكوالاستيك به روش اجزا محدود
911
بررسي اثر بارگذاري مونوتونيك و سيكليك با فركانس پايين بر رفتار مصالح آسفالتي
912
بررسي اثر بارهاي داخلي تونل هاي تحت فشار با روباره كم در پايداري آنها و ارائه روش طراحي مناسب ـ مورد خاص تونل تحت فشار دشت عباس
913
بررسي اثر بارهاي موتوري بر روي رفتار ديناميكي ژنراتور سنكرون
914
بررسي اثر بارور سازي ابرها بر ميزان رواناب و رسوب در حوزه هاي آبخيز ﴿مطالعه موردي : حوزه سد زاينده رود﴾
915
بررسي اثر باز پخت روي راديكالهاي آزاد آلانين تابش ديده توسط پرتو الكتروني به روش اسپكتروسكوپي EPR و FTIR
916
بررسي اثر باز دارنده هاي الي بر روي پارامترهاي ترموديناميكي و خوردگي نمونه هايي از فولادهاي زنگ نزن و فولاد نرم در محيط اسيدي
917
بررسي اثر باز دارنده هاي دي متيل .سولفانيل .سوكسينات و دي متيل .سوكسينات بر روي خوردگي مس و برنج در سيستم هاي خنك كننده
918
بررسي اثر باز و بسته شدن كانال‌هاي اتصال شكافدار هيپوكمپ پشتي بر يادگيري اجتنابي غير فعال در موش‌هاي صحرائي نر
919
بررسي اثر بازآرايي سطحي در خواص الكتروني و مغناطيسي تك لايه اي CaN روي Si001
920
بررسي اثر بازارگرايي نيروي فروش بر عملكرد نيروي فروش از طريق متغير خلاقيت و نوآوري در دفاتر خدمات مسافرتي شهر تهران
921
بررسي اثر بازاريابي اينترنتي بر جذب مشتري شركتهاي مسافرتي و گردشگري
922
بررسي اثر بازاريابي دهان به دهان الكترونيك در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتريان (مورد مطالعه: صنعت محصولات كودك)
923
بررسي اثر بازپخت بر خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك SnS/CdS و SnS/ZnS, SnS ساخته شده به روش تبخير خلأ
924
بررسي اثر بازدارندگي "فنول "روي خوردگي استيل نرم با استفاده از روش هاي الكتروشيميايي در محلول هيدروكلريك اسيد دو مولا
925
بررسي اثر بازدارندگي تركيبات آلي حاوي اتم هاي دهنده نيتروژن و گوگرد بر خوردگي فولاد ساده ي كربني در محلول يك مولار هيدروكلريك اسيد
926
بررسي اثر بازدارندگي دو شيف باز جديد شامل گروه هاي ازت و هيدروكسيدروي فلز فولاد نرم با روش هاي شيميايي و كاهش الكترود شيميايي و كاهش وزن
927
بررسي اثر بازدارندگي رنگهاي Basic Blue IIIوOrange II برخوردگي فولاد
928
بررسي اثر بازدارندگي رنگهاي Orange II,Basic BIUe III برخوردگي فولاد
929
بررسي اثر بازدارندگي رنگهايBasic yellow13,Basic Yellow28 برخوردگي فولاد
930
بررسي اثر بازدارندگي عصاره برگ پسته كوهي بر روي خوردگي كربن استيل در محيط سولفوريك اسيد و هيدروكلريك اسيد
931
بررسي اثر بازدارندگي عصاره پوست انار در خوردگي فولاد در محيط اسيد كلريدريك يك مولار
932
بررسي اثر بازدارندگي مواد طبيعي همچون زردچوبه،دارچين و حنا بر روي خوردگي مس و فولاد
933
بررسي اثر بازدارنده هاي 3 - متيل 4- 4- 1- 4- متوكسي فنيل ﴾ متيليدين --5- ايزواكسازولون 3 - متيل 4- 1- 4- ﴿دي متيل امينو ﴾فنيل متيليدين 05- ايزواكسازولون و صمغ درخت البالو بر روي خوردگي فولاد كربني در محلول اسيد سولفوريك
934
بررسي اثر بازدارنده هاي نوع آمين روي كاتاليست هموژني اصلاح شده واحد سنتز 1- بوتن جهت كاهش پليمريزاسيون در مبدل هاي حرارتي پايين دست
935
بررسي اثر بازدارنده‌هاي سبز L-سيستئين، دارويD -پنيسيلامين و برخي مشتقات تيازولي و پلي آميدي بر روي خوردگي فولاد نرم و مس در محيط HCl با روش‌هاي تجربي و محاسباتي
936
بررسي اثر بازشو در جان لينك ها در قاب هاي مهاربندي شده ي واگرا زير اثر بارهاي ناشي از زلزله
937
بررسي اثر بازشو در رفتار داخل صفحه ديوارهاي با مصالح بنائي
938
بررسي اثر بازشو هاي مستطيلي در عملكرد ديوار برشي فولادي سخت شده وسخت نشده تحت بارهاي چرخه اي
939
بررسي اثر بازماندن پريتوئن بر درد بعد از عمل سزارين در بيمارستان الزهرا رشت
940
بررسي اثر بازها در آسفالت گوگردي براي كاهش خوردگي
941
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﺎﻥ ﺯﺩﺍﻳﻲ
942
بررسي اثر بازهاي شيف در كنترل مورفولوژي واندازه صي نانوساختارهاي سرب تلوريد)PbTe(
943
بررسي اثر بازي بر آموزش وپرورش كودكان مقطع ابتدايي دخترانه ناحيه 4 شهر اصفهان
944
بررسي اثر بازي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر ابتدايي منطقه خميني شهر از ديدگاه آموزگاران
945
بررسي اثر بازي بر رشد اجتماعي كودكان 4 تا 6 ساله شهرستان گلوگاه
946
بررسي اثر بازي بر رشد اجتماعي كودكان 4 تا 6 ساله شهرستان لاهيجان
947
بررسي اثر بازي¬هاي هماهنگي – حركتي بر بهبود كج نويسي و بدخطي دانش آموزان ابتدايي
948
بررسي اثر باكتري ازتوباكتر در كاهش تنش شوري اعمال شده روي شاخص هاي رشد و ميزان اسانس گياه زيره سبز (Cuminum cyminum L.)
949
بررسي اثر باكتري بر مقاومت، دوام و نفوذ پذيري بتن سبك سازه‌اي با سنگدانه‌ي طبيعي به همراه الياف فولادي
950
بررسي اثر باكتري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر كاهش آفلاتوكسين M1 در ماست پروبيوتيك
951
بررسي اثر باكتري محرك رشد گياه(PGPR) بر ويژگي هاي گلايول در شرايط آبياري كامل و كم آبياري
952
بررسي اثر باكتري هاي اسيد لاكتيك محصولات لبني بومي ايران بر كاهش حساسيت زايي كازئين در شير گاو
953
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد و قارچ هاي مايكوريزا بر چمن لوليوم چندساله ( .Lolium perenne L) در شرايط فشردگي خاك و قطع آبياري
954
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد و قارچ هاي مايكوريزا بر مقاومت به شوري سرو نقره اي (.Cupressus arizonica G)
955
بررسي اثر باكتري هاي موجود در شير و محصولات لبني توليد شده در ايران بر هيدروليز بتالاكتوگلوبولين طبيعي ونوتركيب
956
بررسي اثر باكتري‌هاي حل‌كننده فسفات و قارچ ميكوريزا بر رشد و قابليت جذب فسفر در گياه ذرت
957
بررسي اثر باكتري‌هاي كوكسي اسيد لاكتيك جدا شده از نمونه ‌هاي شير گاو و شتر بومي ايران بر كاهش حساسيت زايي پروتئين‌هاي كازئين شير گاو
958
بررسي اثر باكتري‌هاي لاكتيك اسيد و خرما بر شاخص هاي ميكروبي فيله ماهي قزل آلاي پرورشي
959
بررسي اثر باكتري‌هاي محرك رشد گياه بر صفات فيزيولوژي، كيفي و كمي ارقام ارزن علوفه اي تحت شرايط تنش خشكي
960
بررسي اثر باكتري‌هاي محرك رشد گياه بر صفات فيزيولوژي، كيفي و كمي ارقام ارزن علوفه¬اي تحت شرايط تنش خشكي
961
بررسي اثر باكتريوسين بيفيدو باكتريوم بيفيدوم Bifidobacterium bifidum ATCC1644 به عنوان يك نگهدارنده طبيعي برروي افزايش زمان ماندگاري گوشت قرمز درطول نگهداري
962
بررسي اثر بالا آمدن سطح آب دريا بر شوري خورهاي رودخانه اي و مقياس هاي زماني
963
بررسي اثر باندهاي فسفاتي در ساخت جرمهاي زيركوني
964
بررسي اثر باينول بر ساختار گاما آلومينا و گزينش پذيري آن در حذف آب از 2- اكتانول و محاسبات شيمي كوانتومي جذب باينول روي سطح ﴿100﴾ و ﴿110﴾ اسپينل - آلومينا
965
بررسي اثر بتاكاروتن بر تحمل به شوري گياه گوجه فرنگي (Lycopersicun esculentum) در شرايط كشت در شيشه
966
بررسي اثر بخار آب بر زمان رانش يون هاي محصول در طيف سنجي تحرك يوني
967
بررسي اثر بخار آب/ بخار حلال بر مورفولوژي نانوالياف در فرآيند ريسندگي الكتروسانتريفيوژ
968
بررسي اثر بخار ناشي از تركيبات سفيدكننده بر روي دستگاه تنفسي تحتاني موش سوري
969
بررسي اثر بخار ناشي از تركيبات سفيدكننده بر روي دستگاه تنفسي تحتاني موش سوري
970
بررسي اثر بخش صنعت بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب از گروه D8
971
بررسي اثر بخشي آموزش 12قدم در جلسات NA در شهر كلاردشت در سال 1390.
972
بررسي اثر بخشي آموزش ابراز وجود بر سازگاري اجتماعي، خود پنداره و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان دختر پايه ي اول و دوم دبيرستان يزد
973
بررسي اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس برميزان اضطراب و عملكرد رياضي دانش آموزان با ناتواني يادگيري رياضي پايه پنجم ابتدايي شهر اصفهان
974
بررسي اثر بخشي آموزش باز سازي باز شناختي بر كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش اموزان پسر شهر همدان
975
بررسي اثر بخشي آموزش برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر ميزان استرس،اضطراب،افسردگي و بهزيستي روانشناختي كاركنان نظامي
976
بررسي اثر بخشي آموزش تنظيم هيجان بر كاهش استفاده از شبكه هاي اجتماعي، رفتار پر خطر و رشد حل مسئله در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان
977
بررسي اثر بخشي آموزش خود شفابخشي بر استرس، اضطراب، افسردگي و خودارزشمندي والدين و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان مبتلا به اختلال يادگيري
978
بررسي اثر بخشي آموزش روش حل مسئله در كاهش علائم كمبود توجه / بيش فعالي كودكان پايه پنجم دبستانهاي شهر ايلام
979
بررسي اثر بخشي آموزش زوج درماني هيجان مدار بر احساس تنهايي و دلزدگي زناشويي زوجين
980
بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
981
بررسي اثر بخشي آموزش قصه هاي مبتني بر ديالوگ بر مهارت هاي زباني و مهارت هاي اجتماعي دختران كم توان ذهني خفيف مقطع دبستان شهر اصفهان
982
بررسي اثر بخشي آموزش كنترل اضطراب امتحان بر هيجانات تحصيلي ( مثبت و منفي ) و تاب آوري تحصيلي در دانش آموزان دختر دبيرستاني
983
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس ( مايكن بوم ) بر استرس شغلي معلمان دوره ابتدايي شهرستان لردگان
984
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش غير حضوري همسران آن ها به شيوه شناختي-رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين
985
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان سازگاري اجتماعي زنان مبتلا به اختلال خلقي نوعي دو قطبي شهرستان اصفهان
986
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان شادكامي، رضايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زنان متاهل 35-25 ساله شهرستان سقز
987
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي سبك زندگي سالم بر بهزيستي روانشناختي و نشانگان اختلالات رواني در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
988
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ، رفتاري ، عاطفي ، بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان
989
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت هاي خوش بيني بر كيفيت زندگي كاري، رضايت شغلي و عملكرد شغلي كاركنان بيمارستان محمد رسول الله شهر مباركه اصفهان
990
بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي بر مشكلات رفتاري - عاطفي كودكان دبستاني شهرستان گنبد كاووس
991
بررسي اثر بخشي آموزش مشاوره پيش از ازدواج بر رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور بهشهر
992
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت حل مسئله به شيوه گروهي بر كاهش تفكرات غير منطقي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور استان مازندران
993
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت روابط بين فردي بر كاهش اضطراب جدايي و پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني شهر برازجان
994
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت مقابله با استرس و آموزش تنظيم هيجاني بر كاهش درد و بهبود كيفيت زندگي زنان مبتلا به كمر درد مزمن
995
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي از طريق داستان هاي اجتماعي بر رفتارهاي اتيستيك و رشد اجتماعي كودكان مبتلا به اتيسم در شهر شيراز
996
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش سلامت اجتماعي و جامعه پذيري زنان .
997
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر احساس تنهايي و استرس تحصيلي دانش آموزان
998
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت عمومي زنان روستاي پريوه
999
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش علائم بي اعتنايي مقابله اي
1000
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش علائم بي اعتنايي مقابله اي
بازگشت