<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر بكارگيري هم زمان محيط متخلخل و نانوسيال بر روي افزايش انتقال حرارت و توليد آنتروپي جريان مغشوش سيال در لوله با مقطع حلقوي
2
بررسي اثر بلورك هاي ريز MgO بر سيستم ابر رسانايي (2223Bi, Pb)
3
بررسي اثر بلورينگي بر خواص عبورپذيري پلي لاكتيك اسيد حاوي نانوورقه هاي گرافن اكسايد
4
بررسي اثر بليچينگ برسختي سطحي مواد ترميمي همرنگ دندان
5
بررسي اثر بليچينگ برميكروهاردنس و خواص نوري 4نوع كامپوزيت aged
6
بررسي اثر بنگاهاي اقتصادي زود بازده بخش كشاورزي در اشتغال زايي جوانان روستايي
7
بررسي اثر بهبود دهنده هاي كاتاليست تركيبي سنتز مستقيم(Mn, FDMEروي فعاليت وپايداري كاتاليست
8
بررسي اثر بهره وري بخش خدمات بر رشد اقتصادي كشور
9
بررسي اثر بهسازي تركيب شيميايي و عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي فولاد ابزار گرم كار
10
بررسي اثر بهسازي تركيب شيميايي و عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي فولاد ابزار گرم كار كروم دار AISI H13
11
بررسي اثر بهينه‌سازي زمان و هزينه‌ي پروژه‌هاي ساخت در عملكرد سازمان
12
بررسي اثر بوكسيت بر نحوه تشكيل و خواص فازهاي كليسيم آلومينات در سيمان هاي آلومينا بالا
13
بررسي اثر بي نظمي هندسي در نانوحلقه هاي كوانتومي
14
بررسي اثر بيان افزوده (Overexpression) ژن P5CS برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و پروتئوميكس گياهان تراريخت تنباكو Nicotiana Tabacum cv. Wisconsin تحت تنش شوري در شرايط اين ويترو
15
بررسي اثر بيان بيش از حد گيرنده ي فاكتور رشد عروقي (EGFR) و فاكتور رشد عروقي اندوتليالي (VEGF) بر روي ميزان بقاء بيماران مبتلا به گليوبلاستوم مولتي فرم مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت
16
بررسي اثر بيپوزوم هاي حاوي miR-302a وmiR-34a بر بيان ماركرهاي پرتواني OCT4، SOX2،NANOG و PARP1 در سلول هاي مزانشيمي مغز استخوان انسان رده S1939
17
بررسي اثر بيسموت يك هفته قبل از درمان سه داروئي در مقايسه با رژيم سه داروئي در درمان زخم اثني عشر
18
بررسي اثر بيسموت يك هفته قبل از درمان سه داروئي در مقايسه با رژيم سه داروئي در درمان زخم اثني عشر
19
بررسي اثر بيماري دراپ فوت بر الگوي راه رفتن و شبيه سازي عمل جراحي انتقال كاندون با استفاده از نرم افزار اين سيستم
20
بررسي اثر بيهوش كنندگي عصاره آبي-الكلي و اسانس گل ميخك در موش سوري
21
بررسي اثر بيهوش كنندگي عصاره آبي-الكلي و اسانس گل ميخك در موش سوري
22
بررسي اثر بيوپليمر ويناس بر خواص فيزيكي و مكانيكي قير
23
بررسي اثر بيوكنترل و مكانيسم آنزيمي جدايه‌هاي‌Trichoderma harzianum به‌دست‌ آمده از خاك‌هاي شور پسته بر Verticillium dahliae در شرايط آزمايشگاه
24
بررسي اثر بيومكانيكي تيبيال تورشن در آرتروز مفصل تيبيوفمورال
25
بررسي اثر پارامتر ميرايي خاك بر ارتعاشات سطح زمين در خطوط مترو (مطالعه موردي ايستگاه اقدسيه خط 3 مترو تهران)
26
بررسي اثر پارامتر نظم غيرقراردادي بر خواص ترابردي اتصالات نرمال-فرومغناطيس- ابررسانا پايه ي گرافيني
27
بررسي اثر پارامتر هاي اجرايي و اختلاط بر عملكرد تراكم ميداني مخلوط هاي آسفالتي به كمك تكنيك هاي داده كاوي
28
بررسي اثر پارامتر هاي زلزله بر مكانيسم جذب انرژي در خاكهاي با قابليت جذب روانگرايي
29
بررسي اثر پارامتر هاي مختلف نورد سرد تاندوم بر خواص مكانيكي ورق به كمك شبكه هاي عصبي
30
بررسي اثر پارامتر هاي موثر بر پايداري سازه‌اي موج‌شكن‌هاي توده‌سنگي
31
بررسي اثر پارامترها بر دقت قطعه و عمر ابزار در فرايند برش دقيق با استفاده از روش المان محدود (FEM) و شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
32
بررسي اثر پارامترهاي زلزله بر مكانيسم جذب انرژي در خاك هاي با قابليت جذب روانگرايي
33
بررسي اثر پارامترهاي اساسي در سنتز آزمايشگاهي فريت نيكل نانو ساختار
34
بررسي اثر پارامترهاي اسيدكاري بر قابليت هدايت شكاف
35
بررسي اثر پارامترهاي افزودن روانساز و فعالساز، فشار پرس، دما و زمان تف جوشي بر خواص خشته تنگستني
36
بررسي اثر پارامترهاي الگوريتم ژنتيك درتعيين چيدمان بهينه ي توربين هاي بادي
37
بررسي اثر پارامترهاي بانكهاي فيلتر آناليز و سنتز بر روي روشهاي فركانسي حذف نويز از سيگنال گفتار
38
بررسي اثر پارامترهاي بانكهاي فيلتر آناليزبر روي روشهاي فركانسي حذف نويز از سيگنال
39
بررسي اثر پارامترهاي پاشش اسپري سوخت و عدد سوئلر بر عملكرد محفظه پيش‌اختلاط توربين‌هاي گاز مدرن
40
بررسي اثر پارامترهاي پيش پليمريزاسيون بر مورفولوژي محصول و كارايي كاتاليست در پليمريزاسيون دوغابي پلي پروپيلن با كاتاليست هاي نسل چهارم زيلگر ناتا
41
بررسي اثر پارامترهاي ترانسفورماتور توزيع بر ميرايي هارمونيك ها در يك شبكه آلوده
42
بررسي اثر پارامترهاي ترموفيزيكي نانوسيال پايه گرافن در عملكرد سامانه جذب مستقيم انرژي خورشيدي
43
بررسي اثر پارامترهاي ترموهيدروليك راكتورهاي آب سبك
44
بررسي اثر پارامترهاي توليدي تورهاي حامل بار بر خواص كششي آن
45
بررسي اثر پارامترهاي جريان و ذرات بر نرخ رسوب ذرات در مبدل فين تيوبي
46
بررسي اثر پارامترهاي جوشكاري اصطحكاكي اختلاطي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024- T8 قبل و بعد از عمليات حرارتي
47
بررسي اثر پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي اتصال لبه روي هم ورق هاي با ضخامت متفاوت آلياژهاي آلومينيوم سري 5000
48
بررسي اثر پارامترهاي جوشكاري بر ريز ساختار سطح و ضخامت لايه سخت شده چدن نشكن توسط فرآيند GTAW
49
بررسي اثر پارامترهاي جوشكاري در فرآيند GTAW بر جوش پذيري آلياژ Al5456 به روش Varestraint
50
بررسي اثر پارامترهاي جوشكاري در فرآيندGTAWبر جوش¬پذيري آلياژ Al5456به روش Varestraint
51
بررسي اثر پارامترهاي زمان و حجم حلال آبي بر راندمان بازيابي طلا با دانه بندي ثابت (منطقه كلات چوبك وارغش )
52
بررسي اثر پارامترهاي زمان و دماي نيتروژن دهي پلاسمايي بر تشكيل لايه سفيد عميق نفوذ نيتروژن و ساختار فولاد قالب پلاستيكP20
53
بررسي اثر پارامترهاي ساختاري بافت بريدينگ متشكل از نخ هاي مغزي دار فلزي بر ميزان حرارت توليدي
54
بررسي اثر پارامترهاي ساختاري پارچه و رسانايي نخ بر رفتار الكترومكانيكي حسگرهاي كششي منسوج
55
بررسي اثر پارامترهاي ساختماني بر ضريب انتقال جرم در يك ستون ضربه اي پر شده
56
بررسي اثر پارامترهاي سنتز احتراق محلولي بر خواص نوري و فوتوكاتاليستي كامپوزيت ZnO/CoFe2O4
57
بررسي اثر پارامترهاي سنتز بر خواص مغناطيسي كامپوزيت MnFe2O4/SrFe12O19
58
بررسي اثر پارامترهاي سنتز بر خواص نوري و الكتريكي پلي آنيلين نانو ساختار به منظور كاربرد در سلول¬هاي خورشيدي پليمري
59
بررسي اثر پارامترهاي سنتزي بر روي اندازه ذره ، انتقال فاز و فعاليت فوتوكاتاليستي نانو پودر تيتانيا تهيه شده از تيتانيوم كلرايد به روش سل - ژل , the study of preparative conditions effect on particle size, phase transfer and photocatalytic activity of tio2 nanoparticles drived )or synthesized( of ticl4 by sol-gel method
60
بررسي اثر پارامترهاي سوزن زني بر استحكام كششي منسوج چند محوري سوزن زني شده
61
بررسي اثر پارامترهاي سيستم بر روي پديده¬ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك سيستم چهار ترازي با استفاده از ميدان-هاي الكترومغناطيسي
62
بررسي اثر پارامترهاي شتابنگاشت زلزله بر پاسخ ديناميكي سدهاي خاكي
63
بررسي اثر پارامترهاي شيميايي بر پايداري ثانويه ايمپلنت هاي دنداني
64
بررسي اثر پارامترهاي عمليات حرارتي تنش گيري ﴿دما-زمان﴾ و رفتار خزشي مواد بر توزيع و بزرگي تنش هاي پسماند نمونه جوشكاري شده لوله
65
بررسي اثر پارامترهاي عمليات حرارتي در بهبود خواص مكانيكي آلياژ آلومنيويم - ليتيم 2198
66
بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر روي تركيب محصول بدست آمده از تقطير با بخار آب نفت سوخت يتروشيمي امير كبير
67
بررسي اثر پارامترهاي عملياتي بر كيفيت هيپوكلريت سديم توليد شده در الكتروليز نمك طعام بدون غشاء و مقايسه آن با محصول الكتروليز تركيب غشايي و بدون غشاء
68
بررسي اثر پارامترهاي فرآيند ساخت افزودني به روش سيم فلزي و قوس الكتريكي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نهايي ديواره فلزي
69
بررسي اثر پارامترهاي فرآيند محلول سازي بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ286-A
70
بررسي اثر پارامترهاي فرآيندي الكتروريسي بر خواص نفوذفتيله اي لايه نانوالياف توليدي
71
بررسي اثر پارامترهاي فرآيندي بر روي ساختار نانوكامپوزيت هاي پلي اتيلن ترفتالات/مونت موريلونيت تهيه شده به روش پليمريزاسيون درجا
72
بررسي اثر پارامترهاي فرايند وايركات بر عمر خستگي قطعات فولادي
73
بررسي اثر پارامترهاي فرايندي آسياي نيمه خودشكن واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه بر شرايط راه اندازي و عملكرد موتور به كمك پايش وضعيت ارتعاشي، حرارتي و صوتي
74
بررسي اثر پارامترهاي فيزيكي و شيميايي بر ساختار افرون و استفاده از افرون در دستگاه انسداد حفره
75
بررسي اثر پارامترهاي ليزر بر آستانه تخريب ماده ...
76
بررسي اثر پارامترهاي مؤثر بر الكتروريسي نانوالياف بر پايه پليمرهاي مورد مصرف در غشاهاي تبادلگر يون
77
بررسي اثر پارامترهاي متالورژيكي بر شكل پذيري ورق هاي فولادي كم كربن
78
بررسي اثر پارامترهاي محيطي بر نحوه استخراج و تخليص رسوبدهي آنزيم دكستراناز توليد شده توسط قارچ Penicillium lilacinum بوسيله فرايند رسوبدهي با نمك و حلال
79
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر رفتار ارتعاشي سيستم ديسك پره دار
80
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر روي راندمان الكتروليز نمك طعام جهت توليد ماده گندزداي مولتي اكسيدانت با استفاده از غشاي پليمري
81
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر روي واكنشهاي تخريبي در فرآيند عامل داروسازي PE بوسيله MAH
82
بررسي اثر پارامترهاي مختلف تثبيت حرارتي بر روي خواص مكانيكي و فيزيكي پلي استر/پلي پروپيلن
83
بررسي اثر پارامترهاي مختلف روي جذب فلز سنگين با كمك نانوذرات مغناطيسي
84
بررسي اثر پارامترهاي مختلف هيدروديناميكي و حرارتي بر عملكرد فرآيند سينتر
85
بررسي اثر پارامترهاي مهم در خالص سازي آنزيم گلوكوآميلاز به روش افرون هاي گازي كلوئيدي
86
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر توليد فوم سلول باز مسي از محلول آبي بر ساختار متالورژيكي (دانه بندي)
87
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر ساختار لايه الكتروكاتاليست در طراحي مجموعه الكترود غشا به روش لايه نشاني فاقد الكترود براي پيل هاي سوختي غشاي مبادله كننده پروتون
88
بررسي اثر پارامترهاي موثر د رپلت سازي در فرآيند احيا كنسانتره ايلمنيت
89
بررسي اثر پارامترهاي موثر در ساخت كاتاليست سنتز متانول
90
بررسي اثر پارامترهاي موثر در فرآيند نورد ورقهاي فلزي با استفاده از شبيه سازي عددي
91
بررسي اثر پارامترهاي نانو سيالات تركيبي بر ضرايب اپتيكي سيال عامل و عملكرد يك سيستم جذب مستقيم تابش
92
بررسي اثر پارامترهاي نخ و پارچه بر ميزان لول شدن بافت هاي يكروسيلندر حلقوي پودي
93
بررسي اثر پارامترهاي نورد روي خواص مكانيكي و ريز ساختاري فولادهاي دو فازي
94
بررسي اثر پارامترهاي هندسي بر رفتار غيرخطي سيستم بادبندي KBF
95
بررسي اثر پارامترهاي هيدروديناميكي بر عملكرد مخازن گاز ميعاني
96
بررسي اثر پارامتري تراش در ليگوال دندان مانوال بالا به روش اجزاء محدود
97
بررسي اثر پاشنه گوه اي شكل در عملكرد هيدروديناميكي شناور تندرو
98
بررسي اثر پاكلوبوترازول،كلر مكوات و دور آبياري بر برخي صفات فيزيولوژيكي و رويشي سوگوم
99
بررسي اثر پالس هاي ليزر كوتاه بر مولكول نيتروژن با استفاده از نظريه تابعي چگالي وابسته به زمان
100
بررسي اثر پايداركننده در نانوذرات ‌نقره تهيه شده به روش احياي شيميايي مصرفي در جوهر رسانا
101
بررسي اثر پايداري زماني روي ويژگي هاي غير كلاسيكي و بازيافت حالت هاي كوانتومي
102
بررسي اثر پتانسيل دما و ph بر روي الكتروليچينگ سوپر آلياژ
103
بررسي اثر پتانسيل هاي برهمكنش بين مواد فعال سطحي در مخلوط مواد فعال سطحي با الكل به روش مونت كارلو شبكه اي
104
بررسي اثر پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب
105
بررسي اثر پذيرنده ها برروي عملكرد گيرنده در سيستم هاي مخابرات مولكولي
106
بررسي اثر پر فشار سيبري بر روي دما و بارش ايران
107
بررسي اثر پرازوسين بر كاهش احتباس ادراري بعد از هرنيورافي اينگواينال و اعمال جراحي آنوركتال
108
بررسي اثر پراكسيدهيدروژن بر سنتز بتاكاروتن در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella
109
بررسي اثر پرايمينگ دمايي بر تنوع مورفوفنولوژيك گلرنگ
110
بررسي اثر پرايمينگ و سطوح مختلف شوري بر خصوصيات اكو فيزيولوژيك گياه گلرنگ
111
بررسي اثر پرتو فرابنفش بر قابليت تبلور شيشه سراميك حساس به نور ليتيم سيليكاتي
112
بررسي اثر پرتودهي الكتروني بر خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت پلي اتيلن سبك-خاك اره حاوي نانو رس
113
بررسي اثر پرتودهي بر روي قابليت نگهداري مواد غذايي (گوشت )
114
بررسي اثر پرتوهاي يونساز بر رفتار خوردگي نانوكامپوزيت پلي استر- نانورس
115
بررسي اثر پرتوي گاما بر دور ترانزيستور
116
بررسي اثر پرش كد بر معيارهاي كيفيت در سيستمهاي CDMA
117
بررسي اثر پركننده هاي تقويت كننده غير دوده اي بر خواص آميزه هاي رابري با تاكيد بر سيليكا
118
بررسي اثر پرگابالين موضعي 2% در مقايسه با ديكلوفناك 1% در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو
119
بررسي اثر پروبيوتيك بومي ايران ، بر يادگيري شرطي احترازي غير فعال در موش صحرايي نر نژاد ويستار
120
بررسي اثر پروبيوتيك‌ها و استوباكترهاي كشته شده به روش‌هاي مختلف بر باكتري‌هاي بيماري‌زا، سلول‌هاي ‌تك‌هسته‌اي جداشده از خون محيطي و سلول‌هاي سرطاني MCF-7
121
بررسي اثر پروبيوتيكها بر تحمل تغذيه روده اي در نوزادان نارس بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت
122
بررسي اثر پروپرانولول به همراه اكسي توسين در مقايسه با اكسي توسين به تنهايي روي سير زايمان
123
بررسي اثر پروپرانولول به همراه اكسي توسين در مقايسه با اكسي توسين به تنهايي روي سير زايمان
124
بررسي اثر پروپوفول بر جافظه فرزندان موشهاي صحرايي باردار مدل اسكيزوفرني
125
بررسي اثر پروتئين هاي اصلاح شده آب پنير و چربي ريز پوشينه شده بر خواص فيزيكوشيميايي و حسي پنير پيتزاي كم چرب
126
بررسي اثر پروفيلاكتيك ترانس اگزاميك اسيد برخونريزي حين وبعداز سزارين در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 94-1393
127
بررسي اثر پريبيوتيك هاي جدا شده از بلوط و ساگو بر برخي علايم سندرم متابوليك
128
بررسي اثر پساب كارخانه ذوب آهن اصفهان روي برخي خصوصيات خاكهاي تحت كشت چند گونه درختي
129
بررسي اثر پساب مزارع پرورش ماهي قزل آلا بر خصوصيات فيزيكوشيميايي آب وغناي تاكسوني جوامع ماكروبنتوز رود خانه زاينده رود
130
بررسي اثر پساب و لجن فاضلاب كارخانه پلي اكريل بر رشد و غلظت عناصر سنگين چند نمونه گياهان فضاي سبز و گندم
131
بررسي اثر پسماند كارخانه هاي فرآوري آهن ﴿ذوب آهن اصفهان﴾ بر خواص شيميائي و فيزيكي آجرهاي رسي
132
بررسي اثر پلاسما و نانو مواد سلولزي بر ساختار و عملكرد غشاهاي پلي(وينيل كلرايد)
133
بررسي اثر پلاسماي حاوي فاكتورهاي رشد مشتق از پلاكت بر بيان ژن¬هاي Galectin- 1 Galectin-3, IL-33,و 1¬β¬TGF- در سلول¬هاي چسبنده مايع مفصل در بيماران آرتريت روماتوئيد
134
بررسي اثر پلاسماي خون به عنوان فاز مايع بر روي برخي خواص فيزيكي و شيميايي سيمان كلسيم فسفاتي نانو آپاتيتي
135
بررسي اثر پلاسماي سرد بر رشد و آپوپتوز سلول هاي سرطان پستان
136
بررسي اثر پلاسماي سرد روي خواص فيزيكي و رنگ پذيري پلي استر و پلي پروپيلن
137
بررسي اثر پلاسماي غيرحرارتي پالسي بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي پروتئين‌هاي ميوفيبريلار استخراج شده از گوشت قرمز
138
بررسي اثر پلاسمونيك در سلول هاي خورشيدي آلي حساس شده به رنگ و نقاط كوانتمي
139
بررسي اثر پلاورن ها روي خواص الكترونيكي Tio2 در ساختارهاي حاوي ناخالصي هاي گروه عناصر واسطه
140
بررسي اثر پلي آلومينيوم كلرايد و فريك كلرايد بر حذف فسفر از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب
141
بررسي اثر پلي اتيلن گلايكول بر روي خواص فيزيكي پارچه هاي صد در صد پنبه اي در تكميل ضد چروك با رزين دي متيلول دي هيدروكسي اتيلن اوره
142
بررسي اثر پلي اكريليك اسيد بر خواص ضد خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم
143
بررسي اثر پلي ال و توسعه دهنده ي زنجير بر خواص فيزيكي-مكانيكي رزينهاي پلي اورتان پايه حلالي
144
بررسي اثر پلي كربوكسيليك اسيدها و نانو ذرات نقره در رنگرزي و آنتي باكتريال كردن الياف پنبه
145
بررسي اثر پلي مورفيسم ژن TIMP-1 در ايجاد و پيشرفت سرطان روده بزرگ
146
بررسي اثر پلي وينيل الكل در پوشش تبديلي زير كونيوم در خواص ضد خوردگي و چسبندگي پوشش اپوكسي روي زير آيند فولاد
147
بررسي اثر پليمر بر جريان آب
148
بررسي اثر پليمر در ميزان كاهش افت فشار اصطكاكي در جريان آب
149
بررسي اثر پودر آلومينا بر استحكام ناحيه جوش هيبريدي GMAW-FSW آلومينيوم 6061
150
بررسي اثر پوزلان تركيبي بر مشخصه هاي فيزيكي مخلوط بتن غلتكي
151
بررسي اثر پوزولان طبيعي در دسترس بر خواص بتن اليافي و بررسي اثر آن بر بتن شاتكريتي
152
بررسي اثر پوشش اسپينلي مس - منگنز بر ممانعت از مسموميت كاتدي در پيل سوختي اكسيد جامد
153
بررسي اثر پوشش دهنده هاي مختلف بركارآيي نانوذرات آهن دركاهش آلودگي فلزات سنگين
154
بررسي اثر پوشش دهي پايه زيركونيايي به منظور بهبود اتصال يا چسب دنداني
155
بررسي اثر پوشش دهي كتيوسان روي رنگ پذيري پاره هاي پنبه اي
156
بررسي اثر پوشش قلع-آنتيموان روي برنج آلفا به روش غوطه وري گرم و بررسي فصل مشترك آنها
157
بررسي اثر پوشش كروم سخت بر خواص متالورژيكي قطعات لحيم كاري شده متخلخل آهني
158
بررسي اثر پوشش گياهي در ديواره ها و قلوه سنگ با تراكم هاي مختلف در بستر بر مولفه هاي جريان آشفته
159
بررسي اثر پوشش نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم بر چسبندگي و رشد سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي
160
بررسي اثر پوشش هاي آلي و پليمري بر مقاومت به جذب آب گچ
161
بررسي اثر پوياي نرخ بهره و شفافيت بانك مركزي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
162
بررسي اثر پياده سازي فرآيند ارتباط از راه دور بر افزايش رضايت كاربران در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
163
بررسي اثر پيام‌رساني گرلين درون‌زا در مغز موش‌هاي صحرائي بر مراحل مختلف يادگيري در روش يادگيري اجتنابي غيرفعال
164
بررسي اثر پيچشي روي خواص الكتروني نانو ساختارهاي دو لايه اي گرافين و بورن نيتريد
165
بررسي اثر پيچيدگي زنجيره سفر بر مديريت تقاضاي حمل ونقل شهري
166
بررسي اثر پيرو الكتريسيته ومعرفي كاربردهاي آن
167
بررسي اثر پيزوالكتريك براي كنترل و هدايت ارتعاشي صفحات
168
بررسي اثر پيش بارگذاري هاي مختلف بر خواص مكانيكي بافت كيسه ي آب جنين
169
بررسي اثر پيش پالس ليزر در تقويت تابش ايكس
170
بررسي اثر پيش پالس ليزر در تقويت تابش ايكس حاصل از برهمكنش ليزر با فلزات
171
بررسي اثر پيش تغذيه باروغن سياه دانه برفعاليت هاي آنزيم هاي آنتي اكسيدان در طحال موش هاي مبتلا به سرطان سينه
172
بررسي اثر پيش تيمارهاي مختلف بر عمر انبار ماني ليمو شيرين
173
بررسي اثر پيش درماني الئوروپئين بر آسيب ايسكمي پرفيوژن مجدد در قلب ايزوله رت
174
بررسي اثر پيش درماني الئوروپئين بر آسيب ايسكمي پرفيوژن مجدد در قلب ايزوله رت
175
بررسي اثر پيش درماني با اسانس آنغوزه بر آريتمي هاي ناشي از ايسكمي ،ري پرفيوژن و اكونيتين در مدل رت بي هوش
176
بررسي اثر پيش درماني قطره بتامتازون0.1% در كاهش درد جراحي photorefractive keratectomy
177
بررسي اثر پيش درماني و درماني الئوروپتئينبر آريتمي هاي ناشي از پرفيوژن مجدد در رت و مقايسه آن با ليدوكائين
178
بررسي اثر پيش گويي كننده شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد خون درنتيجه بيوپسي ترانس ركتال پروستات دربيماران با PSA بالا
179
بررسي اثر پيش‌تنش گرم WPS بر رفتار شكست ترد نمونه‌هاي ترك‌دار
180
بررسي اثر پيشگويي كننده ي سطح سرمي اسيد اوريك بر نتايج بيماران كانديد عمل جراحي باي پس عروق كرونر به روش بدون پمپ (Off-pump coronary artery bypass graft)
181
بررسي اثر پيشگيري و درماني موسير و كدو در رات هاي ديابتي
182
بررسي اثر پيگمنت هاي آلي معدني روي انعكاس در ناحيه مرئي و مادون قرمز نزديك پارچه هاي ارتشي
183
بررسي اثر پيگمنتهاي آلومنيوم ورقه اي و اكسيد آهن ميكايي بر پديده جدايش كاتدي در پوششهاي بر پايه اپوكسي بر روي استيل
184
بررسي اثر پيوگليتازون بر روي كبد چرب غير الكلي
185
بررسي اثر پيوگليتازون بر روي كبد چرب غير الكلي
186
بررسي اثر پيوند موفق كليه بر عملكرد سيستولي و هيپرتروفي بطن چپ در بيماران مبتلا به بيماري كليوي مرحله آخر مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
187
بررسي اثر پيوندهاي فيزيكي بر رفتار ديناميك زنجير در پوشش هاي سوپرامولكول
188
بررسي اثر تآخير زماني بر همگامي دو نوسانگر جفت شده با استفاده از مدل كوراموتوي مرتبه ي يك و مرتبه ي دو
189
بررسي اثر تئوفيلين در پيشگيري از بروز اختلال عملكرد كليه در نوزادان با آسفيكسي شديد
190
بررسي اثر تئوفيلين در پيشگيري از بروز اختلال عملكرد كليه در نوزادان با آسفيكسي شديد
191
بررسي اثر تاب بر پرزدهي پارچه هاي KNITTING ﴿جوراب بافي﴾ پنبه %100 پنبه پلي استر
192
بررسي اثر تاب بر خواص مكانيكي نخ پنبه اي و پنبه- پلي استر
193
بررسي اثر تاب در برداشت مويينگي نخ
194
بررسي اثر تاب در ساختمان داخلي و خواص فيزيكي نخ چرخانه اي از الياف لايوسل
195
بررسي اثر تاب در سايش نخ رينگ و سايش پارچه
196
بررسي اثر تابش امواج الكترومغناطيسي بر خط انتقال بيضي هم كانون چند نواري
197
بررسي اثر تابش خورشيد بر روي عملكرد چرخه رانكين آلي(ORC)
198
بررسي اثر تابش گاما بر آشكارساز نوري بر پايه نيمهرسانا نيتريد گاليوم
199
بررسي اثر تابش گاما بر تغييرات آرتميزينين گياه درمنه كوهي﴿Artemisia aucheri Boiss﴾
200
بررسي اثر تابش ليزر TEACO2 بر آشكار سازي حالت جامد درپا هسته اي SSNTD
201
بررسي اثر تابش ليزر ديودnm980 بر شاخص هاي التهابي وميزان ثبات ميني اسكرو
202
بررسي اثر تابش هاي ترمزي بر مقادير ضرايب انبات تابش هاي گاما در سرب به روش مونت كارلو
203
بررسي اثر تاخير در قرار دادن كامپوزيت و تاخير در كيورينگ سيستم ادهزيو سلف اچ بر ريز نشت ترميم هاي كامپوزيت كلاس V
204
بررسي اثر تاخير گزارش حسابرسي بر نقد شوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
205
بررسي اثر تاخير گزارش حسابرسي صورتهاي مالي پايان دوره بر نقد شوندگي سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
206
بررسي اثر تاخيرهاي جزيي بر شبكه هاي نوروني تحت تاثير ميدان مغناطيسي
207
بررسي اثر تادالافيل بر تكرر ادرار شبانه مقاوم به درمان با مهاركننده هاي آلفاادرنرژيك درمردان مبتلا به علائم مجاري ادراري تحتاني ثانويه به هيپرپلازي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت
208
بررسي اثر تادالافيل خوراكي در كنترل پرفشاري شريان ريوي در كودكان و نوجوانان 5 ماهه تا 15 ساله
209
بررسي اثر تادالافيل در مقايسه با تامسولوسين و دارونما بر علائم ناشي از جايگذاري Double-J Stent در حالب متعاقب يورتروسكوپي و ليتوتريپسي Transureteral در مردان مبتلا به سنگ حالب مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت
210
بررسي اثر تامسولوزين بعد از سنگ شكني برون اندامي در دفع سنگ هاي كليه و حالب در بيماران مراجعه كننده به مركز سنگ شكني آرياي رشت در سال 88-1387
211
بررسي اثر تاموكسيفن بر اختلال يادگيري و حافظه القا شده بوسيله اسكوپولامين در رت هاي اوركتومي شده
212
بررسي اثر تاي چي بر سلامت روان، خلق و اضطراب
213
بررسي اثر تبادل رهبر - پيرو، اقدامات منابع انساني و تاب آوري كاركنان بر عملكرد فرانقشي از طريق نقش ميانجي مشاركت كاركنان ( مورد مطالعه: كاركنانادارات امور مالياتي شهر مشهد)
214
بررسي اثر تبعيض اقتصادي منطقه اي بر تمكين مالياتي
215
بررسي اثر تبليغات در افزايش سپرده گذاري مشتريان بانكهاي تجاري در استان مازندران
216
بررسي اثر تبليغات رسانه‌اي و تجربه برند در تداعي برند در كالاهاي بادوام در مقايسه با كالاهاي پرمصرف (مطالعه موردي : مشتريان تلويزيون سامسونگ و شامپو پرژك در شهر كرج)
217
بررسي اثر تبليغات رسانه‌اي و تجربه برند در تداعي برند در كالاهاي بادوام در مقايسه با كالاهاي پرمصرف (مطالعه موردي : مشتريان تلويزيون سامسونگ و شامپو پرژك در شهر كرج)
218
بررسي اثر تثبيت حرارتي بر خواص نخ بي سي اف پلي پروپيلن
219
بررسي اثر تجانس تحولات عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادي بر توسعه اقتصادي
220
بررسي اثر تجمعي عوامل فولينگ بر روي جذب كمپلكس طلا توسط كربن فعال در تانك هاي ليچينگ
221
بررسي اثر تجمعي كوركومين و ويتامين E در جلوگيري از سميت سلولي و آسيب اكسيداتيو ناشي از آكريل آميد در رده سلولي نرمال فيبروبلاست (Hu02)
222
بررسي اثر تجويز sub-chronic متامفتامين بر شاخص هاي استريولوژيك ناحيه شاخ آمون مورفولوژي نورون هاي هرمي هيپوكامپ موش سوري نر
223
بررسي اثر تجويز استامينوفن كدئين قبل از جراحي دندانهاي عقل نهفته فك پائين در كنترل درد پس از عمل
224
بررسي اثر تجويز استامينوفن كدئين قبل از جراحي دندانهاي عقل نهفته فك پائين در كنترل درد پس از عمل
225
بررسي اثر تجويز استامينوفن، ايبوپروفن و پلاسبو بر كاهش درد حين درمان پالپ دندان هاي مولر شيري فك بالا
226
بررسي اثر تجويز ايبوپروفن بر پاسخ دندان به پالپ تستر
227
بررسي اثر تجويز خوراكي عصاره اتانولي برگ زيتون بر پيش شرطي شدن قلب رت در برابر آريتمي هاي ايسكمي
228
بررسي اثر تجويز خوراكي عصاره اتانولي برگ زيتون بر پيش شرطي شدن قلب رت در برابر آريتمي هاي ايسكمي
229
بررسي اثر تجويز خوراكي گرده خرما و عسل بر كيفيت اسپرم
230
بررسي اثر تجويز داخل وريدي الئوروپئين بر پيشگيري و درمان آريتمي هاي ناشي از اكونيتين در رت
231
بررسي اثر تجويز درازمدت عصاره اتانولي ميوه نسترن(Rosa canina L.) بر پردردي ناشي از نوروپاتي ديابتي در موشهاي صحرايي نر
232
بررسي اثر تجويز دكسمدتوميدين بر تروپونين I و CK-MB در جراحي پيوند عروق كرونري (CABG)
233
بررسي اثر تجويز سولفات منيزيم در ايجاد هايپوتانسيون كنترله در بيماران رينوپلاستي مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت سال 96-95
234
بررسي اثر تجويز كندر به موش هاي صحرايي مادر بر ميزان بيان ژن برخي از پروتئين هاي درگير در انتقال سيناپسي در مغز فرزندان
235
بررسي اثر تجويز كندر به موش هاي صحرايي مادر بر ميزان بيان ژن كلسيم/كالمودولين پروتئين كيناز II و IV در مغز نوزادان
236
بررسي اثر تجويز گاباپنتين خوراكي قبل از عمل بر متغيرهاي هموديناميك بيماران حين عمل جراحي ميكرولارنگوسكوپي
237
بررسي اثر تجويز گاباپنتين خوراكي قبل از عمل بر متغيرهاي هموديناميك بيماران حين عمل جراحي ميكرولارنگوسكوپي
238
بررسي اثر تجويز ميزوپروستول ركتال پيش از عمل بر روي ميزان خونريزي حين و پس از عمل ميومكتومي در بيماران دچار ميوم اينترامورال علامت دار بستري در بيمارستان الزهرادرسال 96تا97
239
بررسي اثر تحريك جريان الكتريكي مغز در پردازش اطلاعات بينايي
240
بررسي اثر تحريكي تراش دندان بر روي عمق بي حسي موضعي
241
بررسي اثر تحريكي تراش دندان بر روي عمق بي حسي موضعي
242
بررسي اثر تحريم ها بر حجم اقتصاد زير زميني در ايران با استفاده از منطق فازي
243
بررسي اثر تحريم هاي اقتصادي بر صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي كشور (مطالعه سال هاي 1391-1385)
244
بررسي اثر تحولات جمعيتي بر تقاضاي پول در ايران
245
بررسي اثر تخريب بر عملكرد توربو ماشين ها
246
بررسي اثر تخريب صوت در پروتكل MRCP و ارايه راه حل
247
بررسي اثر تخريبي محصور شدگي آب بر دال هاي بتن مسلح تحت بارگذاري انفجار
248
بررسي اثر تخريبي نويز جمع شونده در مراحل مختلف استخراج پارامترهاي LHCB وسنتز مجدد گفتار
249
بررسي اثر تخلخل سطح الياف پلي استايرن / نانوذره تهيه شده به روش الكتروريسي بر ميزان جذب يون نيكل
250
بررسي اثر تداخل علف هاي هرز در پيش بيني عملكرد عدس ( Lens culinaris L) با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
251
بررسي اثر تداخلي اصطكاك در پديده ضربه قوچ
252
بررسي اثر تداخلي سيستمهاي ديجيتال و آنالوگ
253
بررسي اثر تداعي ذهني و يادگيري مفاهيم در بين دانش پژوهان دختر وپسر زبانكده
254
بررسي اثر تراش با ليزر YAG و فرز بر روي ريزنشت دو نوع سيستم چسبنده عاجي در دندان هاي شيري
255
بررسي اثر تراكم مرطوب بر روي عملكرد كمپرسور توربين گازي ساده
256
بررسي اثر تراكم هاي گياهي روي ميزان بيوماس و كربوهيدرات هاي سورگوم شيرين به منظور افزايش اتانول توليدي
257
بررسي اثر تراكم و تنش خشكي در مرحله رشد رويشي بر برخي خصوصيات زراعي مهم آفتابگردان آجيلي
258
بررسي اثر تراكم و تنش خشكي در مرحله رشد رويشي بر برخي خصوصيات زراعي مهم آفتابگردان آجيلي (Helianthus annuus L.)
259
بررسي اثر ترامادول بر ميزان حركت ارتودنسي دندان در Rat
260
بررسي اثر تراواييهاي نسبي در فرآيند WAG
261
بررسي اثر ترتيب تركيب دوتايي رنگزاهاي تانن دارو بدون تانن بر شيد در ثبات رنگ
262
بررسي اثر ترتيب جوشكاري بر روي توزيع حرارت، تنش پسماند و اعوجاج در صفحه تقويت‌شده از جنس فولاد دريايي
263
بررسي اثر ترك در صفحات با استفاده از فضاي مودال
264
بررسي اثر ترك روي بار بحراني كمانش ورق مستطيلي توسط نرم افزار Abaqus
265
بررسي اثر ترك مورب با خوردگي حفره¬اي و عمومي بر روي استحكام نهايي ورق تقويت شده
266
بررسي اثر ترك هاي سطحي بر روي عمر خستگي دماي بالا سوپر آلياژ LC IN738 مورد استفاده در ساخت پره هاي توربين گازي
267
بررسي اثر تركم بر روي استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي پارچه
268
بررسي اثر تركيب 2-فنوكسي نيكوتينيك اسيد هيدرازيد سولفوناميد بروي حيات پروماستيگوت انگل عامل سالك شهري در محيط كشت
269
بررسي اثر تركيب بر خواص سيمان كلسيم آلومينيوم فسفات براي كاربرد زيستي
270
بررسي اثر تركيب بر رفتار زينترپذيري، تبلور وخواص مكانيكي شيشه سراميك هاي تخريب پذير سيستم P2O5 - CaO - R2O -RיO
271
بررسي اثر تركيب بر روي خواص جرمهاي روكش تانديش
272
بررسي اثر تركيب دارويي متوتركسات و عصاره ي زنجبيل بر زنده ماني رده-ي سلولي لنفوبلاستيك CCRF-CEM و ارتباط آن با بيان ژن مقاومت دارويي ABCA3
273
بررسي اثر تركيب در صد و نحوه افزودن مونومر در پليمريزاسيون امولسيوني استايرن - بوتيل آكريلات بر خواص فيلم حاصله
274
بررسي اثر تركيب درصد سازگاركننده و اجزاي آلياژ بر ريزساختار و ارتباط آن با خواص مكانيـكي آلياژهاي سه تايي بر پايه PP/PBT/SBS
275
بررسي اثر تركيب درصد مونومرهاي متيل متاكريلات و بوتيل آكريلات روي خواص فيزيكي و مكانيكي رزين آكريلاتي پايه آبي
276
بررسي اثر تركيب درصد و سازگاري، آلياﮊ PVC/PMMA و گرافن اكسايد عامل دار بر روي پايداري حرارتي
277
بررسي اثر تركيب زمان و دماي عمليات در فرآيند نيترو كربوره كردن مايع به روش سولفينور
278
بررسي اثر تركيب سوختي بر سنتز احتراق محلولي ZnAl2O4
279
بررسي اثر تركيب شيشه بر قابليت Infiltration در پلي كريستال دنداني PSZ
280
بررسي اثر تركيب شيميايي محلول الكتروليت فرآيند اكسيژن زدايي اكسيد تيتانيوم به روش FFC بر راندمان فرآيند
281
بررسي اثر تركيب شيميايي و زمان آسيا كاري در آلياژ سازي مكانيكي آلياژ آلومينيوم - تيتانيم
282
بررسي اثر تركيب گاز عملياتي فرآيند نيتروژن‌دهي پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد DIN 1.2344
283
بررسي اثر تركيب گازهاي مختلف در فرايند جوشكاري قوس الكتريكي فلز استيل
284
بررسي اثر تركيب نفت و ميزان ناخالصي گاز در تزريق دي اكسيد كربن بر حداقل فشار امتزاج پذيري.
285
بررسي اثر تركيب هاي مختلف گاز محافظ در جوشكاري GM A W بر خواص جوش
286
بررسي اثر تركيب و شرايط زينتر بر ساخت بدنه هاي آلوميناسيليكاتي به روش بايندرجت
287
بررسي اثر تركيب و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و بايواكتيويته شيشه سراميك هاي نانو ساختار سيستم
288
بررسي اثر تركيب و عمليات حرارتي بر مكانيزم تبلور و خواص مكانيكي و بيواكتيويته شيشه سراميك¬هاي ميسريتي در سيستم SiO2-CaO-K2O-CaF2
289
بررسي اثر تركيب و عوامل موثر بر دماي پخت استون ور ساخته شده از مواد اوليه داخلي
290
بررسي اثر تركيب و فرايند در ساخت و خواص شيميايي و فيزيكي ميناي نقره
291
بررسي اثر تركيبات بين فلزي حاوي آهن و منگنز بر ساختار خواص مكانيكي آلياژهاي بر پايه AI- SI- CU توليد شده به روش ريخته گري نيمه جامد
292
بررسي اثر تركيبات پليمري بر مخلوط هاي آسفالتي SMA و تحليل نتايج با روش هاي آماري
293
بررسي اثر تركيبات طبيعي شير شتر و كافور -روغن بادام تلخ،برترميم زخم سوختگي تجربي در موش آزمايشگاهي
294
بررسي اثر تركيبي آب بند و زهكش طولي در كاهش نيروي بالابرنده )آپليفت( و تاثير آن بر پديده ي رگاب در سدهاي انحرافي
295
بررسي اثر تركيبي چهار سويه لاكتوباسيلوس به همراه مخمر نانوايي بر كاهش اكريلاميد در نان گندم كامل
296
بررسي اثر تركيبي سياست هاي بهبود سيستم حمل و نقل همگاني و قيمت گذاري ورود وسائل نقليه شخصي به محدوده مركزي شهر اصفهان
297
بررسي اثر تركيبي مواجهه با صدا و ارتعاش تمام بدن در ايجاد كاهش شنوايي
298
بررسي اثر تركيبي نانو خاك رس و دوده بر روي خواص فيزيكي - مكانيكي و فرآيند پخت آميزه هاي آج تاير سواري ﴿SBR/BR) وآج تاير باري (NR/BR)
299
بررسي اثر ترموالكتريك در نارساناي توپولوژيك‬‬‬ ‫‪Bi2Te3
300
بررسي اثر ترموديناميكي عبور الكترود جوشكاري در ورق با استفاده از روش توابع پايه شعاعي
301
بررسي اثر ترموفورتيك در احتراق نانو ذرات فلزي و آب
302
بررسي اثر تروپي سترون بر ميزان سايتوكين هاي التهابي در محيط كشت سلول هاي چند شكلي تك هسته اي خون محيطي تيمار شده با پاراكوات
303
بررسي اثر تروريسم بر بازارهاي مالي .....
304
بررسي اثر تريكلرواستيك اسيد بر الياف پلي اتيلن ترفتاليت
305
بررسي اثر تزريق آب هوشمند (smart water) در مخازن نفتي آسفالتيني
306
بررسي اثر تزريق ترانس يورترال داخل پروستات توكسين بوتولينوم نوع A بر سندرم درد لگني مزمن در مردان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت
307
بررسي اثر تزريق داخل بطني آنتاگونيست گيرنده گرلين بر تثبيت حافظه و ميزان بيان ژن گيرنده‌هاي سروتونين در ناحيه هيپوكامپ مغز موش صحرايي
308
بررسي اثر تزريق داخل دهاني دگزامتازون بر كاهش عوارض پس از عمل در جراحي دندان عقل
309
بررسي اثر تزريق داخل موضعي 5 فلورواوراسيل در درمان كلوئيد
310
بررسي اثر تزريق درن آميگدالي مهازكننده پروتئين كيناز Mzeta ( (ZIPدر اكتساب، تثبيت و فراخواني حافظه احترازي موش صحرايي نر
311
بررسي اثر تزريق درون آميگدالي مهاركننده پروتئين كيناز Mzeta (ZIP) در اكتساب، تثبيت و فراخواني حافظه احترازي موش صحرايي نر
312
بررسي اثر تزريق درون بطني نوروگلين 1β و مكانيسم احتمالي آن بر حافظه تخريب شده ناشي از آميلوئيد بتا در موش صحرايي
313
بررسي اثر تزريق دگزامتازون در فضاي اپيدورال بر روي كاهش كمر درد حاصل از بي حسي اپيدورال كمري
314
بررسي اثر تزريق دگزامتازون در فضاي اپيدورال بر روي كاهش كمر درد حاصل از بي حسي اپيدورال كمري
315
بررسي اثر تزريق قبل از القا بيهوشي پاراستامول وريدي در عمل جراحي سزارين روي هموديناميك مادر در زمان لوله گذاري تراشه، درد بعد از عمل و آپگار نوزاد
316
بررسي اثر تزريق قبل از القا بيهوشي پاراستامول وريدي در عمل جراحي سزارين روي هموديناميك مادر در زمان لوله گذاري تراشه، درد بعد از عمل و آپگار نوزاد
317
بررسي اثر تزريق گاز به عنوان ازدياد برداشت در تشكيل رسوبات در ميادين نفتي
318
بررسي اثر تزريق وريدي دوزهاي مختلف (20،25،30 ميليگرمي ) افدرين در پيشگيري از افت فشار خون در زنان سزارين شده با بيهوشي نخاعي در بيمارستان الزهراء (س ) سال 81
319
بررسي اثر تستوسترون اگزوژن بر بي دردي ناشي از مورفين در موشهاي نر گناد كتومي شده و موشهاي فاقد هورمون جنسي بوسيله داروي فيناسترايد با استفاده از تست فرمالين
320
بررسي اثر تستوسترون اگزوژن بربي دردي ناشي از مورفين در موشهاي نر گنادكتومي شده وموشهاي فاقد هورمون جنسي بوسيله داروي فينا سترايد بااستفاده از تست فرمالين
321
بررسي اثر تستوسترون اگزون بر بروز بي دردي حاد ناشي از مرفين در موشهاي كوچك آزمايشگاهي نر گنادكتومي شده
322
بررسي اثر تشخيصي CBCT دراختلات حسي-عصبي درجراحي جداسازي قطعات استخواني راموس (SSRO)
323
بررسي اثر تشخيصي دو روش راديوگرافي كانونشنال و راديوگرافي ديجيتال در دو وضعيت kvp60 و kvp70 در تعيين پوسيدگي هاي پروگزيمال حفره دار و بدون حفره در مقايسه با نتايج بافت شناسي
324
بررسي اثر تشديد آماري در توابع غيرخطي ساده و كاربرد آن در مسائل آشكارسازي
325
بررسي اثر تشعشع در احتراق نانو ذرات فلزي و آب
326
بررسي اثر تشويق و تنبيه از ديدگاه مربيان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
327
بررسي اثر تشويق و تنبيه بر پيشرشت تحصيلي از ديدگاه مربيان مقطع ابتدايي پسرانه ناحيه يك اهواز
328
بررسي اثر تصويرذهني وادراك از برند بانك ملت برمراجعه مجدد
329
بررسي اثر تضعيف ريال برشاخص
330
بررسي اثر تطبيق پذيري در پاسخ نوروني ناحيه اوليه شنوايي موش صحرايي
331
بررسي اثر تعاملي MK-801 و عصاره ي هيدروالكلي پوست قرمز پسته بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول (PTZ) در موش سوري نر
332
بررسي اثر تعاملي تزريق گرلين در ناحيه CA1 هيپوكمپ و تمرينات هوازي بر يادگيري و حافظه اجتنابي غيرفعال در موش هاي صحرايي نر بالغ
333
بررسي اثر تعاملي مديريت سود و حاكميت شركتي روي چسبندگي هزينه ها
334
بررسي اثر تعاملي مكمل دهي ويتامينD و تمرين هوازي بر حافظه ي فضايي و سطوح سرمي BDNF و Irisin در مـــوش هاي صحرايي ماده مبتلا به سندرم متابوليك
335
بررسي اثر تعاملي هموارسازي سود و مسئوليت اجتماعي شركت‌ها بر ضريب واكنش سود آتي و ارزش شركت در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
336
بررسي اثر تعداد پاس جوشكاري برروي تنش پسماند حاصل از جوشكاري توسط نرم افزار Ansys
337
بررسي اثر تعداد دهانه بر آسيب پذيري لرزه اي پل هاي
338
بررسي اثر تعداد دهانه بر رفتار سازه هاي فولادي با سيستم قاب مهاربندي همگراتحت اثر خرابي پيش رونده
339
بررسي اثر تعداد دهانه بر رفتار سازه هاي فولادي با سيستم قاب مهاربندي همگراتحت اثر خرابي پيش رونده
340
بررسي اثر تعداد ديسكهاي اصطكاكي روي خواص نهايي نخ تكسچره نايلون 6 به روش تاب مجازي
341
بررسي اثر تعداد لايه هاي فاز مياني بر روي خواص نانو لوله هاي كربني
342
بررسي اثر تعداد مراحل تيزكاري و تاثير spark-outدر روش هاي تيزكاري تك نقطه اي و چرخشي بر توپوگرافي چرخ سنگ و صافي سطح قطعه كار
343
بررسي اثر تعداد مراحل چندلاكني روي نمرات مختلف نخ در ماشين اپن ـ اند
344
بررسي اثر تعداد و طول لينك هاي ستون پيوندي بر رفتار لرزه اي قاب ستون پيوندي
345
بررسي اثر تعدادپاسهاي جوشكاري وتست فشار هيدرواستاتيك برتنش پسماند درلوله هاي فولادي به كمك شبيه سازي به روش اجزاءمحدود
346
بررسي اثر تعدادي از پارامترهاي فرايندي و موادي بر ريزساختار و خواص جذب انرژي سازه‌هاي كامپوزيت ميكروسلولار PE/PE
347
بررسي اثر تعدادي از هورمون ها و سيتوكين ها بر روي ساگوتيز باكتري E. coli بيان كننده مولكول پروتئين فلورسنت سبز، GFP
348
بررسي اثر تعدارسيانور بر ميزان عمق تختي فولاد 107131 در حمامهاي سمنتاسيون
349
بررسي اثر تعديل كنندگي افشاي اختيارذي بر رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
350
بررسي اثر تعديل كنندگي قدرت برند بر رضايت فروشنده از برند: مطالعه موردي، در محصولات لبني در سوپر ماركتهاي شهرستان بابل
351
بررسي اثر تعديل كننده هاي كانال پتاسيمي حساس به اي تي پي در كاهش آسيب ايسكمي رپرفيوژن عصله اسكلتي موش و بيان پروتئين ...
352
بررسي اثر تعمير برروي ايرفويل صدمه ديده
353
بررسي اثر تغذيه آب هاي سطحي بر منابع آب زير زميني با استفاده از تركيب مدل هاي SWAT و MODFLOW (مطالعه موردي دشت بوانات، استان فارس)
354
بررسي اثر تغذيه اي سيليسيم بر كاهش خسارات اكسيداتيو فلزات سنگين نيكل و كادميوم در دو رقم گندم در محيط آبكشت
355
بررسي اثر تغذيه بر آرايشيافتگي الياف تار عنكبوتي به روش پردازش تصوير
356
بررسي اثر تغذيه سيليكون در شرايط كمبود عناصر كلسيم،فسفر،آهن و بور در گياه ريحان سبز
357
بررسي اثر تغذيه طولاني مدت با شير مادر و شيشه شير بر روي اكلوژن دندانهاي شيري
358
بررسي اثر تغذيه طولاني مدت دانه سويا كامل به عنوان منبع اسيد لينولئيك بر فراسنجه هاي كيفي اسپرم گاوهاي نر هلشتاين
359
بررسي اثر تغيير اقليم بر الگوهاي مكاني سيماي سرزمين در حوضه گاوخوني
360
بررسي اثر تغيير اقليم بر امواج گرمايي و سرمايي ايران
361
بررسي اثر تغيير اقليم بر پوشش گياهي و هيدرولوژي حوضه آبريز
362
بررسي اثر تغيير اقليم بر رژيم انرژي امواج در خليج فارس
363
بررسي اثر تغيير اقليم بر رواناب (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه زرينه رود)
364
بررسي اثر تغيير اقليم بر فراواني سيلاب در حوزه آبخيز بازيافت
365
بررسي اثر تغيير اقليم بر فراواني و بزرگي سيلاب ها
366
بررسي اثر تغيير اقليم بر فرايند شور شدن منابع آب و خاك در مناطق خشك (مطالعه ي موردي: حوزه ي آبخيز مروست)
367
بررسي اثر تغيير اقليم بر ميزان بار رسوب معلق ورودي به مخزن سد
368
بررسي اثر تغيير اقليم بر نوسانات منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي : دشت چمچمال )
369
بررسي اثر تغيير اندازه نانو ذرات TiO2بر كارايي سلول هاي خورشيدي حساس شده توسط نقاط كوانتومي
370
بررسي اثر تغيير اندازه و نوع بافت بر منحني براگ (قله براگ و پلاتو) در پروتون‌تراپي با روش مونت‌كارلو
371
بررسي اثر تغيير بافر در فاز آبي بر ميزان بارگذاري داروي دورزولاميد در حامل‌هاي نيوزومي
372
بررسي اثر تغيير پارامترهاي خاك بر رفتار ديناميكي سكوهاي خودبالابر
373
بررسي اثر تغيير پايه ي سيستم سيال حفاري از آب به گلايكول به كمك CFD
374
بررسي اثر تغيير تار و پود روي بعضي از خواص فيزيكي پارچه
375
بررسي اثر تغيير تركيب بر رفتار تبلور و خوا
376
بررسي اثر تغيير تركيب بر رفتار تبلور و خواص شيشه هاي اپال شوك پذير
377
بررسي اثر تغيير تركيب شيميايي بر عملكرد يك نوع پودر قالب ريخته گري مداوم فولاد
378
بررسي اثر تغيير تركيب و نوع جوانه زا بر ريز ساختار و خواص دي الكتريكي شيشه سراميك هاي PBTIO3 - BATIO3 نانو ساختار
379
بررسي اثر تغيير در تركيب شيميايي مخلوط پودر سمانتاسيون بر روي ويژگيهاي پوشش آلومينيدي بر روي سوپر آلياژ پايه نيكل GTD 111
380
بررسي اثر تغيير دما بر ضريب انتشار يون كلر در بتن
381
بررسي اثر تغيير ساختار سني جمعيت ايران برتقاضاي پول (1386-1348)
382
بررسي اثر تغيير سريع شين تغذيه‌كننده¬ي بار موتوري بر رفتار ديناميكي بار در فرآيندهاي صنعتي
383
بررسي اثر تغيير سوخت بر عملكرد يك توربين گاز
384
بررسي اثر تغيير سوخت توربين هاي گازي صنعتي بر عملكرد بويلرهاي بازياب
385
بررسي اثر تغيير سوخت در توربين گاز
386
بررسي اثر تغيير شكل سرد اوليه و اندازه دانه فريت بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد دو فازي
387
بررسي اثر تغيير شكل پاره هاي شكافت بر شكافت سه گانه 𝐂𝐟𝟗𝟖𝟐𝟓𝟐
388
بررسي اثر تغيير شكل سرد اوليه و اندازه دانه فريت بر زير ساختار و خواص مكانيكي فولاد
389
بررسي اثر تغيير شكل طوق بر ميزان و روند آب شستگي پايه هاي پل
390
بررسي اثر تغيير ضخامت جداره و مقاومت فشاري بتن بر رفتار ستون هاي دوجداره فولادي پرشده با بتن تحت بارگذاري جانبي
391
بررسي اثر تغيير فراسنج هاي اقليمي و تغييركاربري اراضي بر مؤلفه هاي بيالن آب در حوضه مهرگرد سميرم اصفهان
392
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ فرم شديد بر مورفولوژي ، توزيع تركيبات بين فلزي آهن و ساختار حالت نيمه جامد آلياژ آلومينيوم 380
393
بررسي اثر تغيير كاربري اراضي بر رژيم آبدهي رودخانه چهل چاي
394
بررسي اثر تغيير كاربري اراضي بر ميزان ترسيب كربن خاك در منطقه خسروشيرين
395
بررسي اثر تغيير كاربري اراضي در عكس العمل هيدرولوژيكي حوزه هاي آبخيز شهري (مطالعه ي موردي : حوزه آبخيز چنار راهدار، استان فارس)
396
بررسي اثر تغيير كاربري اراضي در نتيجه گسترش شهري بر تغيير دماي هوا با استفاده از تصاوير ماهواري (مطالعه موردي : شهر يزد)
397
بررسي اثر تغيير كاربري بر هدر رفت كربن آلي ، نيتروژن و فسفر در دو منطقه از حوزه آبخيز كارون شمالي
398
بررسي اثر تغيير كشش سطحي و غلظت الكتروليت بر پديده بايكات و راندمان ته نشيني سوسپانسيون ها در ستلرهاي مايل
399
بررسي اثر تغيير كشش ناحيه عقب در رينگ روي استحكام و نايكنواختي نخ
400
بررسي اثر تغيير نوع ماده تابعي هدفمند برروي خواص بيومكانيكي ايمپلنت هاي دنداني با روش المان محدود
401
بررسي اثر تغييرات آب‌وهوايي زمين بر دوام سازه‌هاي بتن‌آرمه در ايران، با استفاده از روش‌هاي احتمالاتي
402
بررسي اثر تغييرات بارگذاري بر عملكرد سيستم جريان بر روي زمين (Overland flow) در تصفيه فاضلاب
403
بررسي اثر تغييرات پارامترهاي بافت برروي خصوصيات پارچه هاي پيراهني (سايش ، پرزدهي ، آويزش ، برگشت پذيري، استحكام وارد يا طول )
404
بررسي اثر تغييرات توزيع جرم ،سختي و مقاومت جانبي قابها در نحوه پخش نيروهاي زلزله
405
بررسي اثر تغييرات دما ناشي از تغيير اقليم بر روي لايه بندي حرارتي مطالعه موردي مخزن سد لتيان
406
بررسي اثر تغييرات دما و تنش در رصد و ديده‏باني (مانيتورينگ) سلامتي تير به روش امپدانس الكترومكانيكي
407
بررسي اثر تغييرات دماي بتن خودتراكم حاوي انواع افزودني هاي شيميايي بر رئولوژي
408
بررسي اثر تغييرات دماي مخلوط بتن هاي خودتراكم حاوي انواع مواد افزودني معدني بر رئولوژي
409
بررسي اثر تغييرات دمايي بر روي گاف نواري و خواص دزيمتري گرماليان استرانسيوم سولفات آلاييده با ديسپرسيوم و تربيوم
410
بررسي اثر تغييرات ريزساختاري ناشي از عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي فولاد فوق مستحكم D6AC
411
بررسي اثر تغييرات سيكل حرارتي بر روي ريزنشت حفرات كلاس V ترميم شده با كامپازيت همراه دو نوع باندينگ Self Etch ، Total Etch
412
بررسي اثر تغييرات سيكل حرارتي بر روي ريزنشت حفرات كلاس V ترميم شده با كامپازيت همراه دو نوع باندينگ Self Etch ، Total Etch
413
بررسي اثر تغييرات شرايط كاركرد ديگ هاي بخار لوله آتش بر نرخ انهدام اگزرژي و توليد آلاينده ها
414
بررسي اثر تغييرات فشار پرس و دماي سينترينگ روي خواص الكتريكي و ريستورها بر پايه Zno آلايش يافته با اكسيد لانتانيم La La
415
بررسي اثر تغييرات فشار و تعويض نازل ها بر يكنواختي توزيع آب در آبپاش هاي متداول مورد استفاده در كرمانشاه
416
بررسي اثر تغييرات قيمت گروه هاي كالايي بر رفاه و نابرابري درآمدي خانوارهاي شهري ايران، با رهيافت اتكينسون
417
بررسي اثر تغييرات قيمت گروههاي كالايي بر رفاه و نابرابري درآمدي خانوارهاي شهري ايران،با رهيافت اتكينسون
418
بررسي اثر تغييرات مدول، زمان بارريزي، نسبت و مكان سيستم راهگاهي بر متغيرهاي ريخته‌گري در قطعه استوانه توخالي چدني با وزن ثابت
419
بررسي اثر تغييرات مشخصات كالبدي باد گير بر رفتار حرارتي آن
420
بررسي اثر تغييرات نرخ ارزبرشاخص هاي بورس وعملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
421
بررسي اثر تفاوت سني زوج با زوجه روي ميزان شاخص طلاق
422
بررسي اثر تفاوت فرهنگي بر هدف بازديد از مقاصد گردشگري از طريق متغير ميانجي ادراكات شخصيت برند
423
بررسي اثر تقليل مقدار سيانور در حمام هاي سمنتاسيون
424
بررسي اثر تقويت FRP برروي اجزاي مرزي ديوار برشي در رفتار ديوار
425
بررسي اثر تقويت برشي ورقهاي FRP بر رفتار تيرهاي عميق بتن مسلح
426
بررسي اثر تقويت كننده سياه بر عملكرد آميزه لاستيكي قطعه دسته موتور بالا چپ خودرو
427
بررسي اثر تقويت كننده هاي گياهي-حيواني بر روي موي اكسيد شده
428
بررسي اثر تك دوز ركتال ميزو پروستول قبل از عمل بر كاهش خونريزي حين هيستركتومي درمقايسه با پلاسبو- يك مطالعه كارآزمائي باليني دو سو كور شاهددار تصادفي
429
بررسي اثر تكانه هاي قيمت نفت برعملكرد بازار سهام ايران
430
بررسي اثر تكميل ضد چروك بر رنگ كالاهاي سلولزي شده با رنگرزي شده اكتيو
431
بررسي اثر تكميل نانونقره بر روي خصوصيات مكانيكي پارچه هاي تاري پودي
432
بررسي اثر تكميلي رزيني بر روي پارچه هاي پودي صد در صد پنبه اي و پنبه/پلي استر در تكميل با رزين دي متيلول دي هيدروكسي اتيلن اوره
433
بررسي اثر تكنيك پلاسما بر خواص رنگي وثباتي كالاي پشمي رنگرزي شده با گياه گل ريواس
434
بررسي اثر تكنيك ژلاسما بر خواص رنگي و ثباتي كالاي پشمي رنگرزي شده با گياه گل ريواس
435
بررسي اثر تلاطم سيال داخل مخزن بر سايش چرخ ها
436
بررسي اثر تلاطم سيال در واگن هاي مخزن دار بر محور ويل ست
437
بررسي اثر تلفات بر عملكرد آرايه آنتن هاي باز تابنده
438
بررسي اثر تلفيق مديريت ارزش كسب شده با مديريت ريسك و تغيير بر روي هزينه و زمان پروژه
439
بررسي اثر تلقيح روي ساختار ميكروسكوپي خواص مكانيكي و انقباض چدن نشكن
440
بررسي اثر تلقيح هم زمان قارچ اندوفيت Piriformospora indica و باكتري ريزوسفري محرك رشد گياه ﴿PGPR﴾ بر گياه ذرت در شرايط تنش شوري
441
بررسي اثر تمايز و پرستيژ برند بر وفاداري مشتري به واسطه هويت يابي مشتري با برند(مطالعه موردي كليه مشتريان شركت سامسونگ در سطح استان گلستان)
442
بررسي اثر تمپر درجا بر رفتار شكست جوش مقاومتي نقطه¬اي فولادهاي استحكام بالاي پيشرفته مارتنزيتي
443
بررسي اثر تمركز تنش بر رفتار مكانيكي سيم هاي حافظه دار
444
بررسي اثر تمركز صنعتي در كارايي انرژي بخش صنعت در استان هاي ايران
445
بررسي اثر تمرين ذهني بر قدرت عضلات گريپ نوجوانان ، بزرگسالان وسالمندان
446
بررسي اثر تمرينات كششي بر ارتقاي سطوح رفلكسي و دامنه حركتي در كودكان فلج مغزي اسپاستيك درشهر اردبيل
447
بررسي اثر تمرينات هوازي بر كاهش افسردگي در دانش آموزان 16 ساله پسر شهر برازجان
448
بررسي اثر تمرينات ورزشي اوروفارنژيال- لينگوال در درمان خروپف اوليه مبتلايان مراجعه كنندهبه مركز آموزشي درماني اميرالمومنين(ع) رشت
449
بررسي اثر تناوب زراعي روي برخي از خصوصيات خاك در مناطق خشك (مطالعه موردي ركن آباد ميبد)
450
بررسي اثر تنش آبي بر خصوصيا فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دو گونه پنبه
451
بررسي اثر تنش آبي بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي سه رقم كلزا
452
بررسي اثر تنش آبي بر خصوصيات فيزيولوژيكي وبيوشيميايي سه رقم گلزار
453
بررسي اثر تنش آلومينيوم و تعامل آن با اسيدساليسيليك بر برخي فعاليت هاي فيزيولوژيكي گياه كلزا
454
بررسي اثر تنش اسمزي بر بروز ژن كنترل كننده آنزيم اس آدنوزيل ال متيونين: - - فسفو اتانول آمين ان متيل ترانسفراز ) - PEAMT ( در آرابيدوپسيس
455
بررسي اثر تنش اعمالي بر چگالي و ساختار متالور‍يكي پودر آهن
456
بررسي اثر تنش بر روي خواص خستگي جوش نبشي ﴿سپري﴾با نفوذ ناقص فولاد كم آلياژ
457
بررسي اثر تنش بر ساختار باند و خواص رسانشي گرافن
458
بررسي اثر تنش برشي بر روي ورق هاي كامپوزيتي با استفاده از روش غير مخرب نشر آوايي
459
بررسي اثر تنش برگ زدايي و شوري بر روي توده هاي مختلف گياه مرزه در ايران
460
بررسي اثر تنش پسماند بر روي رشد ترك خستگي تيتانيوم گريد 5
461
بررسي اثر تنش خشكي آخر فصل بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام جديد كلزا
462
بررسي اثر تنش خشكي بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي گياه Vitex pseudo - negundo )hausskn.( hand - Mzt
463
بررسي اثر تنش خشكي بر رشد رويشي و برخي صفات فيزيولوژيك گياه خرفه
464
بررسي اثر تنش خشكي بر روي برخي از خصوصيات فيزيولوژي و تركيبات فنلي شنبليله توده بومي زرقان
465
بررسي اثر تنش خشكي بر روي جوانه زني و رشد اوليه گونه اسفند
466
بررسي اثر تنش خشكي بر روي فرايندهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي دو واريته كالي وارلي اورابانا گياه گوجه فرنگي (ycopersicum esculentum)
467
بررسي اثر تنش خشكي بر فتوسنتز در گياه جو: نقش اكسيداز انتهايي پلاستي (PTOX) با دخالت در زنجيره انتقال الكترون فتوسنتزي
468
بررسي اثر تنش خشكي بر مولفه هاي جوانه زني و گياهچه اي ارقام آفتابگردان
469
بررسي اثر تنش خشكي برخصوصيات فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي گياه اشك (Halimodendron halodendron)
470
بررسي اثر تنش خشكي برروي آنزيم هاي آنتي اكسيداني ﴿ كاتالاز و آسكوربات پراكسيداز﴾ و آنزيم هاي دفاعي ﴿TAL و PAL ﴾ در گياه زردچوبه
471
بررسي اثر تنش خشكي روي صفات مرفولوژيك ده رقم گياه جو
472
بررسي اثر تنش خشكي و برهم كنش آن با آسكوربات ساليسيليك اسيد بر برخي از فعاليتهاي فيزيولوژي و بيوشيميايي گياه باميه )Hibiscus esculentus L.(
473
بررسي اثر تنش خشكي و سيستم كشت بر برخي از خصوصيات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي ارزن علوفه‏اي ‏(Panucum miliaceum L.) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba)
474
بررسي اثر تنش خشكي و ميزان پتاسيم بر خصوصيات فيتوشيميايي و آنتي اكسيدانت گياه دارويي علف چاي Hypericum perforatum.L در شرايط آب و هوايي شهركرد
475
بررسي اثر تنش خشكي وتراكم بوته برصفات اكوفيزيولوژيكي سه رقم چغندر قند
476
بررسي اثر تنش خشكي وميزان پتاسيم برخصوصيات فيتوشيميايي وانتي اكسيدانت گياه دارويي علف چاي درشرايط آب وهوايي شهركرد
477
بررسي اثر تنش سرما بر رشد رويشي و صفات فيزيولوژيك برخي ژنوتيپ هاي بزرگ
478
بررسي اثر تنش سرما بر روي فتوسيستم II كلروپلاست جلبك تك سلولي Dunoliella با استفاده ازOJIP-Test
479
بررسي اثر تنش شوري (NaCI) روي رشد رويشي و ميزان پرولين گياه زردچوبه (Curcuma longa L.) در شرايط كنترل شده
480
بررسي اثر تنش شوري بر برخي از صفات جوانه زني پروونانس هاي مختلف دو گونه بادام
481
بررسي اثر تنش شوري بر برخي از صفات مرفولوژيكي گونه (Pyracantha angustifolia)
482
بررسي اثر تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي كاج الدار و سروناز
483
بررسي اثر تنش شوري بر برخي صفات مرفولوژيك و عملكرد گندم در منطقه جيرفت
484
بررسي اثر تنش شوري بر بروز ژن هاي كنترل كننده ي آنزيم اس -آدنوزيل -ال ميتونين : فسفو اتانول آمين ان -ميتل ترانسفراز (peamt) درآرابيدوپسيس
485
بررسي اثر تنش شوري بر جوانه زني در سه گونه Salsola abarghuensis, Salsola arbuscula, Salsola yazdiana
486
بررسي اثر تنش شوري بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي وفيزيولوژيكي دوگونه مرزه Satureja hortensis وSatureja avromanica در شرايط كشت بافت
487
بررسي اثر تنش شوري بر روي فتوسنتز و تنفس در جلبك سبز تك ياخته اي ( Dunaliella Salina )
488
بررسي اثر تنش شوري بر عملكرد فيتوشيميايي و رشدي گياه دارويي به ليمو در شرايط هيدروپونيك
489
بررسي اثر تنش شوري بر عملكرد فيتوشيميايي و رشدي گياه دارويي به ليمو درشرايط هيدرونيك
490
بررسي اثر تنش شوري بر عملكرد فيتوشيميايي و رشدي گياه داوريي استويا درشرايط هيدروپونيك
491
بررسي اثر تنش شوري بر فعاليت اسيد فسفاتاز در گياه در شرايط در شيشه Lycopersicon Peruvianum L
492
بررسي اثر تنش شوري بر كالوس‎دهي و اندام ‎زايي گياه زنيان (Carum copticum L.) در شرايط كشت در شيشه
493
بررسي اثر تنش شوري و زمان برداشت بر خصوصيات مورفولوژيك، فيزيولوژيك، فيتوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني گياه مورد
494
بررسي اثر تنش شوري و كمبود نيترات بر سنتز آلفا كاروتن در جلبك سبز تك سلولي
495
بررسي اثر تنش شوري وخشكي درنخود زراعي (Cicer arietinumL.)
496
بررسي اثر تنش شوري، اسيد ساليسيليك و كود آهن بر صفات كمي و كيفي گياه دارويي آلوئه ورا( صبرزرد)
497
بررسي اثر تنش غرقابي بر روي آنزيم هاي آنتي اكسيدان ﴿سوپراكسيدديسموتاز و كاتالاز﴾ و آنزيم هاي متابوليسم بي هوازي ﴿الكل دهيدروژناز و لاكتات دهيدروژناز﴾ در گياه نخود Cicer arietinum L.
498
بررسي اثر تنش گيري ارتعاشي بر روي قطعات جوشكاري شده
499
بررسي اثر تنش هاي پسماند جوشي بر استحكام خستگي جوش هاي پچ
500
بررسي اثر تنش هاي پسماند حرارتي بر رفتار مواد مركب
501
بررسي اثر تنش‌هاي پسماند بر شروع رشد ترك در يك سازه
502
بررسي اثر تنش‌هاي همگون سري شامل به ترتيب نمك طعام، اسيد و نمك‌هاي صفراوي روي رفتار لاكتوباسيلوس بولگاريكوس Ih41 و لاكتوباسيلوس پلانتارومPTCC1896 در ماست پروبيوتيك
503
بررسي اثر تنشهاي پسماند پس از جوشكاري TIG بر مقاومت خوردگي، سايشي و زيست سازگاري آلياژ كبالت كروم موليبدن - - به وسيله نانو دندانهگذاري
504
بررسي اثر تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري بر رفتار گاست پليتها در بادبندهاي V معكوس تحت بار جانبي
505
بررسي اثر تنشهاي شوري و خشكي بر جوانه زني دو گونه ي شور شبه درختچه اي [Salsola arbusculiformis[ و آسماني گچ دوست [Anabasis calcarea]
506
بررسي اثر تنظيم كننده اي رشد بر كشت درون شيشه گياه در معرض تهديد گماي ايراني برگ پهن
507
بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشد بر القاي كالوس و اثر محرك ها بر كشت سوسپانسيون سلولي در گياه دارويي سياهدانه ( Nigella sativa
508
بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشد در پر آوري درون شيشه اي هيبريد ﴿دورگ ﴾ حاصل از تلاقي كامكوات با ليموترش
509
بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشد در پراوري درون شيشه اي هيبريد ﴿دورگ﴾حاصل ازتلاقي كامكوات باليموترش
510
بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر القا كالوس و باززايي گياه آويشن شيرازي (Zotaria multefora)
511
بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر باز زايي گياه دارويي مريم گلي در محيط درون شيشه
512
بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر ميزان باززايي گياه رزماري درشرايط درون شيشه اي
513
بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشدي بر روي القاي كالوس، باززايي و اثر محرك ها بر كشت سوسپانسيون سلولي در گياه دارويي زوفا ( Hyssopus officinalis
514
بررسي اثر تنظيم كننده هاي مختلف رشد و نوع محيط كشت بر تكثير درون شيشه اي گياه گل اروانه يزدي ( Hymenocrater yazdianus
515
بررسي اثر تنظيمات سوزن زني نمدي و مخمل بر تغيير برخي از خواص مكانيكي پارچه هاي منسوج نبافته مخمل
516
بررسي اثر تنوع جغرافيايي بر روي عملكرد صنعت بانك ايران (مطالعه موردي : بانك هاي ايران)
517
بررسي اثر تنوع فصلي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك و فعاليت آنتي اكسيداني برخي از گونه هاي بومادران
518
بررسي اثر تنوع محصولات بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
519
بررسي اثر تهي جايگاه و ناخالصي اندرسون بر ترابرد بار و اسپين در نانو نوار زيگزاگسيليسين و فسفرين
520
بررسي اثر توﺃم شوري و غرقابي درجذب عناصرسديم، پتاسيم، فسفر و ازت در گياه گندم
521
بررسي اثر توأم موسيقي و رايحه بر رفتار خريد مشتريان در يك فروشگاه پوشاك
522
بررسي اثر توالي غشاهاي اسمز معكوس در تصفيه آب خانگي
523
بررسي اثر توام پايه هاي پل و سرريز هاي جانبي بر الگوي جريان عبوري از كانال باز
524
بررسي اثر توام حرارت دهي سريع و كارمكانيكي بر سختي آلياژ AA2024
525
بررسي اثر توامان سيمان،دوده سيليس و فوق روان كننده به صورت جامد بر خواص مكانيكي و دوام بتن
526
بررسي اثر توامان كربوكسيليك اسيد و سفيدكننده هاي نوري بر روي خواص محافظت دربرابر پرتوهاي فرابنفش پارچه هاي پنبه اي
527
بررسي اثر توان هاي مختلف ليزر Er.YAG بر استحكام اتصال برشي كامپوزيت نوري جديد به كامپوزيت قديمي
528
بررسي اثر توانبخشي رواني مبتني برآموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر بهبود خودمراقبتي، شادكامي وخودكارآمدي در سالمندان مبتلا به ديابت نوع دو
529
بررسي اثر توانمند سازي سرمايه هاي انساني و ارتباط آن بر هوش احساسي كاركنان در بانك پارسيان
530
بررسي اثر توجه بر جريان خون مغز با استفاده از TCD
531
بررسي اثر توجه به ويژگي در پاسخ سلول‌هاي عصبي ناحيه اوليه بينايي در ميمون
532
بررسي اثر تورم بر روند شاخص هاي بورس تهران (بازدهي سهام )
533
بررسي اثر تورم برطلاق طي سالهاي 1360تا1390
534
بررسي اثر تورم و بيكاري بر ازدواج طي سالهاي 1360تا 1390
535
بررسي اثر تورم و بيكاري براقتصاد ايران
536
بررسي اثر توريسم در توسعه اجتماعي ، اقتصادي فارسان
537
بررسي اثر توريها بر خواص جريان مغشوش در تونل هاي باد
538
بررسي اثر توزيع بار و ارائه يك روش نوين كنترل توان در شبكه هاي سلولي CDMA
539
بررسي اثر توزيع تنش هاي ناشي از انفجار در روش هاي خرج گذاري به روش Decking بر خردايش سنگ
540
بررسي اثر توزيع خواص ماتريس و شكاف بر روي تحليل نرخ جريان گذرا در مخازن شيل گازي
541
بررسي اثر توزيع دانه بندي و تركيب بر خواص مكانيكي و ريز ساختار و بدنه هاي كاربيد سيليسيم با اتصال رس تهيه شده بروش پرس ايزواستاتيك سرد
542
بررسي اثر توزيع در آمد بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب اسلامي طي دوره ي 2012-2002
543
بررسي اثر توزيع فاز فعال بر عملكرد كاتاليزور پلاتين-قلع در واكنش هيدروژن زدايي پروپان
544
بررسي اثر توسعه گردشگري بر دگرگوني هاي عوامل اجتماعي شهرستان قشم
545
بررسي اثر توسعه مالي ، رشد اقتصادي و مصرف انرژي بر آلودگي هوا در ايران
546
بررسي اثر توسعه مالي بر كارآفريني كشورهاي منتخب
547
بررسي اثر توفرتاژ و جازني برروي سيلندر تحت فشار و بررسي ترتيب اعمال آنها
548
بررسي اثر توكسيسيته Doxorubicin محصور در ليپوزوم با بار منفي و خنثي بر عليه رده سلولي MDA-MB-132
549
بررسي اثر تيپ شخصيتي BوA ورابطه آن با اضطراب در دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه وپسرانه شاهرود
550
بررسي اثر تيترات نقره به عنوان ماده ي شستشو دهنده كانال برانتر و كوكوس فكاليس
551
بررسي اثر تيمار بذري اسيد فوليك واسيد هيوميك بر عملكرد دانه وافزايش تحمل تنش خشكي در ارقام گندم ديم
552
بررسي اثر تيمار حرارتي و هموژنيزاسيون فشار بالا بر ويژگي هاي عملكردي صمغ كتيرا
553
بررسي اثر تيمار مخلوط آفلاتكسين هاي گروه B بر روي سطح بيان بعضي ژنهاي وابسته به ايمني ذاتي در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي انساني در شرايط in vitro , investigation of in vitro effect of mixed aflatoxins B on the expression of some genes related to innnate immunity in human peripheral blood mononuclear cells
554
بررسي اثر تيموكينون وعصاره هيدروالكلي سياهدانه بر كم كاري تيروئيد در موش صحرايي نر
555
بررسي اثر جابجايي زمين و زلزله بر روي لوله هاي مدفون در خاك به روش المان محدود
556
بررسي اثر جاذب با جرم متحرك بر كاهش حركات رول و پچ شناورها
557
بررسي اثر جانشيني كروم در ساختار كاتاليست پروسكايتي منگنات لانتانيم در احتراق كامل متان
558
بررسي اثر جانشيني نيكل در ساختار پروسكايت دوفلزي منگنز، لانتانيم در احتراق كامل متان
559
بررسي اثر جايگذاري اتم كبالت بر روي خواص ساختاري الكتروني و مغناطيسي فري مغناطيس نيم فلز
560
بررسي اثر جايگزيني cao با a2o ر شيشه هاي اپال فلوئوريدي بر خواص نوري و رفتار تبلور آن
561
بررسي اثر جايگزيني اكسيد آلومينيوم و اكسيد سيليسيم بر رفتار اپك شدن شيشه هاي اپال فلوريدي
562
بررسي اثر جايگزيني دانه سويا با دانه كلزاي فرآوري شده بر عملكرد توليد شير و توليدمثل گاوهاي شيري
563
بررسي اثر جايگزيني سديم با پتاسيم در ميزان سفيدي شيشه هاي اپال فلئوريدي
564
بررسي اثر جايگزيني سوخت گازوئيل در موتور ديزل 16سيلندر وارتسيلا واسا 22 با حل عددي احتراق
565
بررسي اثر جايگزيني سيليكات زيركونيم با آلومينو سيليكات ها بر خواص فيزيكي سطح لعاب
566
بررسي اثر جايگزيني شيشه سراميك هاي كوردريتي بجاي فلوسپار در بدنه چيني استاندارد
567
بررسي اثر جايگزيني مس به جاي نيكل بر خواص ريز ساختاري و مغناطيسي فيريت نيكل - روي
568
بررسي اثر جبرانسازهاي استاتيكي مبتني بر مبدل ولتاژ بر عملكرد رله ديستانس
569
بررسي اثر جداگرها بر رفتار لرزه اي ساختمان بتني با ديوار برشي
570
بررسي اثر جدايش بين لايه اي بر رفتار ارتعاشاتي صفحات كامپوزيتي
571
بررسي اثر جذب اسيدآمينه لوسين بر روي سطح گرافن دوپ شده با ليتيم به روش شبيه سازي كوانتومي
572
بررسي اثر جذب اكسيژن بر پايداري و خواص الكتروني نانو خوشه هاي (SnmGen (m‎+‎n<4 با روش نظريه تابعي چگالي
573
بررسي اثر جذب گازهايO2 و N2 بر خواص الكتروني نانولايه هاي اكسيد بريليوم با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
574
بررسي اثر جذب و تجمع نيكل بر مقدار برخي از متابوليت هاي پيوندكننده فلزات در گياه Alyssum inflatum L
575
بررسي اثر جراحي آدنو تو نسيلكتومي برph، حجم بزاق و وضعيت سلامت لثه دركودكان ۵-۱۲سال
576
بررسي اثر جراحي اندوسكوپيك سينوس بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن در مـــراجعين به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان اميـــرالمومنين (ع) رشت در سال 1393
577
بررسي اثر جرم ملكولي ماده ي رنگزا بر ضريب نفوذ كالاي چرمي
578
بررسي اثر جرم مولكولي پلي اكريليك اسيد بر پايدار سازي فصل مشترك روكش هاي آلي ـ سطوح فلزي
579
بررسي اثر جرمگيري و تسطيح ريشه بر فراواني Entomoeba gingivalis و Trichomonas tenax در مبتلايان به پريودنتيت مزمن مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهر يزد
580
بررسي اثر جريان dc بر خصوصيات تميزكاري سطح فولاد
581
بررسي اثر جريان الكتريكي بر وضعيت استخوان سازي استخوان پاريتال
582
بررسي اثر جريان الكتريكي بر وضعيت استخوان سازي استخوان پاريتال
583
بررسي اثر جزر و مد در رودخانه هاي منتهي به دريا
584
بررسي اثر جمله بالانس در تابع هزينه حركت نشست به برخاست
585
بررسي اثر جنس ابزار بر مشخصه هاي ماشينكاري تخليه الكتريكي (EDM)
586
بررسي اثر جنس خاك بر بزرگنمايي زلزله جهت خاك گروه 4 آيين نامه 2800 ايران
587
بررسي اثر جنس، شكل و محل قرارگيري جداسازهاي لرزه اي بر كاهش اثر انفجارهاي سطحي بر تونل هاي زيرزميني
588
بررسي اثر جنسيت، رشته تحصيلي، و رتبه ي دانشگاهها در ايجاد DIF در سوالات زبان عمومي آزمون كارشناسي ارشد سال 1396
589
بررسي اثر جهت‌گيري نانو فرورونده نسبت به مرزدانه 5∑ دو كريستالي آهن بر خواص مكانيكي توسط روش ديناميك مولكولي
590
بررسي اثر جهش زايي پپتيدهاي مربوط به پروتئين P24 ويروس HIV-1 به صورت آزمايشگاهي و بررسي اثر ضد سرطاني آنها به صورت كامپيوتري
591
بررسي اثر جهش كانال سديمي برايجاد آريتمي هاي قلبي در مدل دوبعدي بافت قلب
592
بررسي اثر جوانساز بر خصوصيات پيرشدگي نمونه هاي آسفالتي حاوي افزودني پليمري
593
بررسي اثر جوانه زاهاي Cu, Ag بر تبلور حجمي و تاثير افزودن كائولن بر رفتار زينتر شدن شيشه سراميكهاي فلوروميكا
594
بررسي اثر جوانه زاهاي مختلف بر روي آلياژ 356 با استفاده از نمودار آناليز حرارتي
595
بررسي اثر جوانه زاهاي مختلف بر كريستاليزاسيون شيشه هاي نفلين سينيتي
596
بررسي اثر جوانه زاي Bi2O3 بر تبلور PbTiO3 و خواص الكتريكي آن در شيشه سراميك سيستم PbO-TiO-SiOB2O3
597
بررسي اثر جوانه زاي Cr2O3 بر رفتار تبلور و خواص مغناطيسي شيشه - سراميكهاي سيستم BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2
598
بررسي اثر جوزفسون در اتم هاي گاز ابر شاره فرميوني در دماي معين
599
بررسي اثر جوزفسون در سراسر گذر از چگالش باردين- كوپر - شريفر به چگالش بوز - اينشتين با حل عددي معادله هاي بوگوليوبو - دي جنز
600
بررسي اثر جوزفسونAc در اتصالات ابررسانا-فلزمعمولي-ابررسانا
601
بررسي اثر جوشكاري به روش temper bead بر خواص مكانيكي جوش
602
بررسي اثر جيبرليك اسيد بر ميزان تحمل به شوري گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.) در شرايط كشت در شيشه
603
بررسي اثر چاين بر اسپري در شناورهاي پروازي
604
بررسي اثر چرخش وتزريق ليتيم بر خواص الكتروني باندل نانولوله هاي نيتريد بور
605
بررسي اثر چرخه كار بر روي پوشش نانو كامپوزيتي NI-AI2O3/Y2O3/ GRAPHENE به روش الكتروپالسي
606
بررسي اثر چرخه هاي مكانيكي و حرارتي بر استحكام باند ريز كششي clearfil SE Bond به عاج سطحي
607
بررسي اثر چرخه هاي مكانيكي و حرارتي بر استحكام باند ريز كششي clearfil SE Bond به عاج سطحي
608
بررسي اثر چرخه هاي مكانيكي و حرارتي بر استحكام باند ريز كششي تتريك ان-باند به عاج
609
بررسي اثر چرخه هاي مكانيكي و حرارتي بر استحكام باند ريز كششي تتريك ان-باند به عاج
610
بررسي اثر چسبندگي خمير سيمان و سنگدانه بر مقاومت جداشدگي بتن خود تراكم
611
بررسي اثر چشمه هاي القايي در افزايش دز تومور در يك طراحي درمان
612
بررسي اثر چكالي تهي جاهاي كاتيوني بر خواص مغناطيسي فريتهاي مغناطيسي اسپيلني مخلوط
613
بررسي اثر چگالي انباشتگي بر روي مقاومت ضربه بتن خود تراكم
614
بررسي اثر چگالي انباشتگي بر روي مقاومت ضربه بتن خود تراكم ثقففف
615
بررسي اثر چگالي جريان بر الكترووينينگ در محلول هاي اسيدي رقيق در حضور آرسنيك
616
بررسي اثر چند پادآفت و عصاره استبرق بر دموگرافي سفيد بالك پنبه
617
بررسي اثر چند عصاره گياهي و سم پي متروزين بر پارامترهاي جدول زندگي سفيد بالك پنبه
618
بررسي اثر چند قارچ كش تماسي و جذبي در كنترل بيماري لكه موجي سيب زميني
619
بررسي اثر چند قارچ كش جذبي و منابع مقاومت در كنترل سياهك آشكار جو
620
بررسي اثر چند لاكني روي خواص نخ توليد شده به روش ريسندگي اصطكاكي
621
بررسي اثر چند محلول غذايي روي تراكم پسيل معمولي پسته
622
بررسي اثر چند نوع الياف مصنوعي بر خواص مهندسي بتن غلتكي
623
بررسي اثر چندي سازي گزارش هاي كاربران صادق در بهبود عملكرد طيف - سنجي همكارانه با حضور كاربران بدخواه در شبكه هاي راديو شناختگر
624
بررسي اثر چيدمان هندسي ميخ ها بر رفتار ديوارهاي ميخ‏كوبي‏ شده با استفاده از مدل فيزيكي Ng
625
بررسي اثر چيرپ شدگي پالس ليزري در اندركنش با پلاسماي غير مغناطيسي
626
بررسي اثر حافظه در طراحي كنترلر براي شناورهاي موقعيت ياب
627
بررسي اثر حباب بر ميزان اختلاط در بستر سيال گاز-جامد
628
بررسي اثر حداكثر اندازه سنگدانه بر جذب آب ونفوذ كلريد در بتن خود تراكم سازگار با محيط زيست
629
بررسي اثر حذف تنش ﴿Stress relief )بر روي مقاومت تك محوري نمونه هاي رسي
630
بررسي اثر حرارت بر ارتعاشات حاصل از براده برداري در فرآيند برش
631
بررسي اثر حرارت دهي سريع بر خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ آلومينيوم 7075
632
بررسي اثر حرارت روي سازه ساختمان هاي بلند
633
بررسي اثر حرارت و غلظت الكترونيت بر فعاليت الكترود هاي نيكل - روي فسفر در واكنش آزاد سازي هيدروژن
634
بررسي اثر حرارت،pH وقدرت يوني بر ساختار و خواص هيدرو‍ل هاي اكريلاتي در محيط هاي آبي تورم
635
بررسي اثر حركت براوني ذرات در احتراق نانو ذرات آلومينيوم و آب
636
بررسي اثر حركت تنفسي روي تومورهاي ناحيه قفسه سينه با استفاده از فانتوم XCAT
637
بررسي اثر حسابداري منابع انساني بر عملكرد مالي و تصميم گيري ذينفعان داخلي و خارجي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
638
بررسي اثر حساس شدن به خوردگي بين دانه اي در فولادهاي زنگ نزن آستنيتي بر خواص مكانيكي منطقه جوش
639
بررسي اثر حساس كنندگي پرتويي نانو ذرات اكسيد تنگستن (WO3)بر رده سلولي سرطان معده انساني (AGS)در تابش فوتون هاي مگاولتاژ
640
بررسي اثر حشره كشي اسانس گياهي آويشن دنايي،نيمارين و فرمولاسيونDryacide خاك دياتومه در كنترل دوگونه شب پره آفت انباري
641
بررسي اثر حشره كشي عصاره برخي از گياهان روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus maculatus F در آزمايشگاه و كرم برگخوار چغندر قند La phigma exigua H. در گلخانه
642
بررسي اثر حضور آب بر ميزان پخش نانو لايه هاي سيليكات اصلاح نشده در اكستروژن مذاب نايلن 6
643
بررسي اثر حضور پليمرهاي محلول در آب در طيف سنجي (uv- vis) گرافن اكسايد در محيط آبي
644
بررسي اثر حضور تركيبات مس و گوگرد در استفاده مجدد از نسوزهاي منيزيا - كروميتي صنعت مس
645
بررسي اثر حضور نانو ذرات بر جريان مذاب درون قالب
646
بررسي اثر حضور نانو ذرات مختلف بر ضرايب انتقال جرم در ستون‌هاي استخراج مايع-مايع پرشده با پركن‌هاي نامنظم
647
بررسي اثر حضور نانو لوله هاي كربني در بهبود خواص غشاي پلي وينيل دي ان فلورايد﴿PVDF﴾
648
بررسي اثر حضور نانوذرات بر ضرايب انتقال جرم در ستون استخراج مايع-مايع تك قطره
649
بررسي اثر حضور نانوذرات بر ضرايب انتقال جرم در ستون‌هاي استخراج مايع - مايع پرشده با پركن‌هاي نامنظم
650
بررسي اثر حضور نانورس همراه با پخت ديناميكي بر روي مورفولوژي ترموپلاستيك الاستومر PP/SBR
651
بررسي اثر حضور نانولوله هاي هالويزيتي در پليمريزاسيون درجاي پلي يورتان و تاثير آن بر خواص شيمي فيزيكي و جدايي فازي
652
بررسي اثر حضور نقاط كوانتومي بر روي عملكرد رسانايي آلياژ پليمريP3HT/PCBM با قابليت استفاده در سلول هاي خورشيدي
653
بررسي اثر حضور نيروگاه‌هاي بادي بزرگ مبتني بر ژنراتورهاي القائي دوسوتغذيه بر پايداري ولتاژ بلندمدت سيستم‌هاي قدرت
654
بررسي اثر حضور يون هاي دوبار يونيزه بر روي ديناميك غلاف پلاسما
655
بررسي اثر حضور يونهاي مغناطيسي و غير مغناطيسي در ابر رساناي YBa2CU3O7-
656
بررسي اثر حفاريهاي زير زميني بر روي سازه هاي جنبي در تهران
657
بررسي اثر حفاظت كاتدي، بر آهنگ خوردگي، در زير پوشش هاي جداشده، با استفاده از تكنيك مقاومت پلاريزاسيون خطي
658
بررسي اثر حفاظتي Mito-tempo در رده سلولي H9c2 مواجه شده با كادميوم
659
بررسي اثر حفاظتي اريتروپوئيتين بر شاخص هاي عملكرد كليه ، نفوذ پذيري آندوتليوم عروق ريه و ادم سيستم ريوي به دنبال آسيب ايسكمي ري پرفيوژن كليوي دو طرفه در رات
660
بررسي اثر حفاظتي اريتروپوليتين بر نوروتوكسيستي ناشي از انسداد مجراي صفراوي در موش صحرايي نر
661
بررسي اثر حفاظتي اسيد كلروژنيك بر ساختار DNA ، تراكم كروماتين، ميزان مالون دي آلدئيد و پارامترها در اسپرم موشهاي صرعي شده مصرف كننده كاربامازپين و اكس كاربازپين
662
بررسي اثر حفاظتي پارچه حلقوي با ساختار ويژه در برابر امواج مايكروويو
663
بررسي اثر حفاظتي سلنيد سديم بر سميت كليوي ناشي از كلريد جيوه در موش صحرايي
664
بررسي اثر حفاظتي عسل بر نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين و جيوه در روت
665
بررسي اثر حفاظتي عصاره آبي برگ گياه پنيرك بر تغييرات بافتي و رفتاري در مدل تجربي بيماري پاركينسون در موش صحرايي
666
بررسي اثر حفاظتي عصاره آبي برگ گياه پنيرك برتغييرات بافتي ورفتاريدر مدل تجربي بيماري پاركينسون در موش صحرايي
667
بررسي اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي بخش هاي هوايي گياه دم اسب بر نفرروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش صحرايي
668
بررسي اثر حفاظتي لوزارتان و كاپتوپريل در پيشگيري از سميت قلبي ناشي از 5-فلورويوراسيل در رده سلولي H9C2
669
بررسي اثر حفاظتي نانو اكسيد سلنيوم بر سميت القاء شده بر بافت بيضه و فرآيند اسپرماتوژنز در موش¬هاي تيمار شده با متوتروكسات
670
بررسي اثر حفاظتي هيدروسولفات سديم بر زخم معدهخ القاشده با ايندومتاسين در موش صحرايي ديابتي
671
بررسي اثر حفاظتي و مقاومت بخشي باكتري‌ها در بناهاي سنگي(مطالعه موردي سنگ توف روستاي كندوان )
672
بررسي اثر حفاظتي ويتامين C بر عملكرد كليوي موشهاي صحرايي تحت مواجهه با فرمالدهيد
673
بررسي اثر حفر تونل مكانيزه بر ظرفيت باربري شالوده¬هاي نواري در محيط¬هاي خاكي
674
بررسي اثر حكمراني خوب بر تجارت خارجي از ديدگاه اسلام
675
بررسي اثر حل مسئله ي اجتماعي بركاهش پرخاشگري در دانش آموزان
676
بررسي اثر حلال بر ايزومري اتصال و انتقالهاي الكتروني در كمپلكسCo(acacen)(N3)(Amide)] , [Co(acacen)(Py)(Thioamide)]Bph4]
677
بررسي اثر حلال بر خاصيت سولواتوكروميزم ماده رنگزاي فلورسنتي
678
بررسي اثر حلال بر خواص الكتروني رنگدانه ها
679
بررسي اثر حلال بر روي خصوصيات ساختاري و صورت بندي تاتومرهاي مختلف داروي نيزاتيدين با استفاده از روش محاسبات مكانيك كوانتومي DFT
680
بررسي اثر حلال در رنگ پذيري كالاي پلي استر قليايي شده
681
بررسي اثر حلال نرمال هگزان روي بازده ي توليد بيوديزل با استفاده از كاتاليست ناهمگن
682
بررسي اثر حلال،سورفكتانت و سيكلودكسترين بر روي ثابت هاي اسيدي يك باز شيف تازه سنتز شده به طريق اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوريمتري با كمك تجزيه عاملي كاهش مرتبه﴿RAFA﴿
683
بررسي اثر حمايتي خريد برنج توسط دولت بر رشد توليد كشاورزي استان گيلان
684
بررسي اثر حوادث زندگي در عود بروز اختلالات خاقي و اسكيزوفرني در 100 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان شفاي رشت از تاريخ 1/11/72 لغايت 1/12/74
685
بررسي اثر خاصيت الكترومغناطيسي پارچه هاي تاري پودي بافته شده با سيم فلزي
686
بررسي اثر خاك در شدت زلزله با نگرش ويژه به طبقه بندي جديد خاك ها در آيين نامهUBC
687
بررسي اثر خراب يهاي روسازي بر ظرفيت راه
688
بررسي اثر خرابي بر رفتار مودال پوسته هاي كامپوزيتي استوانه اي شكل
689
بررسي اثر خرابي تراورس بر روي ارتعاشات واگن
690
بررسي اثر خرابي چسب رد خواص ديناميكي آن
691
بررسي اثر خستگي در مقاومت و سختي بتن و فولاد در يك مقطع بتني تحت بارگذاري ترافيك و تخمين عمر آن
692
بررسي اثر خستگي عضله چهار سر ران بر تعادل پويا هنگام راه رفتن
693
بررسي اثر خشك كن برروي رزين هاي الكيدي امولسيوني
694
بررسي اثر خشكسالي اقليمي و هيدروژئولوژيكي بر كيفيت آب در حوزه سد درودزن
695
بررسي اثر خشكسالي هيدرولوژيكي بر ميزان رطوبت خاك با استفاده از مدل هاي بالانس انرژي مبتني بر سنجش از دور (مطالعه موردي : منطقه جرقويه سفلي)
696
بررسي اثر خشكي بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي هميشه بهار در بستر ورمي كمپوست
697
بررسي اثر خصوصيات كاغذ بر ويژگي هاي ظاهري و كيفيت چاپ جوهرافشان
698
بررسي اثر خط ويژه اتوبوس‌هاي تندرو (BRT) بر عملكرد بزرگراه‌هاي شهر تهران - مطالعه موردي بزرگراه چمران
699
بررسي اثر خطاهاي خواندن در توالي‌يابي DNA به روش شاتگان
700
بررسي اثر خطاهاي رفتاري سرمايه گذاران برانحراف بازده سهام شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
701
بررسي اثر خلاء و جو نيتروپن روي ساختار و واكنش پذيري كاتاليزور آلومينا/نيكل-كبالت اكسايد در واكنش آميناسيون اتانول و آب گيري 1- اكتانول و محاسبات DFT اتانول، نيكل و كبالت روي سطح ﴿100﴾ اسپينل r-آلومينا
702
بررسي اثر خمش ناشي از بارهاي جانبي بر عملكرد ديوارهاي برشي فولادي
703
بررسي اثر خمش و پيچش عرضي در شناورهاي چند بدنه
704
بررسي اثر خمير موكوادهزيو فني توئين 1 درصد در بهبود وضعيت پريودنتال به دنبال درمان غير جراحي در مبتلايان به پريودنتيت مزمن
705
بررسي اثر خنك كاري پيل سوختي پليمري بر كارآيي يك خودروي پيل سوختي
706
بررسي اثر خواص پيزوالكتريك نانولوله هاي نيتريدبور بر ارتعاشان آزاد ورق حلقوي كامپوزيتي پايه پليمري
707
بررسي اثر خواص رئولوژيك مايع ضخيم شونده در برش در حضور نانوذرات بر روي رفتار بالستيك سازه كامپوزيتي
708
بررسي اثر خواص رئولوژيكي و ترموديناميكي محلول هاي PSf و PVDF بر روي رفتار فازي، ريزساختار و عملكرد جداسازي يون منيزيم در غشاهاي تخت و الياف توخالي نانومتخلخل
709
بررسي اثر خواص فيزيكي لايه پلي الكتروليتي بر توزيع حل شونده در جريان الكترواسمزي
710
بررسي اثر خواص فيزيكي نخ نايلون 66 بر عملكرد آن در داخل لاستيك اتومبيل
711
بررسي اثر خواص مصالح سنگي بر دوام پوششهاي رنگي مورد استفاده براي سطوح آسفالتي
712
بررسي اثر خواص مغناطيسي هسته ي نانوبلورين بر كاركرد گراديومتر
713
بررسي اثر خواص مكانيكي و ساختار در جوش فولادهاي پر استحكام با روش FCAW
714
بررسي اثر خود - ميدانها بر روي رابطه ي پاشندگي در ليزر الكترون آزاد با ويگلر مارپيچي
715
بررسي اثر خود ميدان ها بر معادله پاشندگي پرتوي الكتروني نسبيتي در موجبر استوانه اي كاملا پر و در حضور ميدان مغناطيسي محوري
716
بررسي اثر خودميدانها بر جفت شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با ميدان مغناطيسي محوري
717
بررسي اثر خود-ميدانها بر روي رابطه پاشندگي در ليزر الكترون آزاد با ويگلر مارپيچي
718
بررسي اثر خوراكي نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم بر بافت كليه موش سوري
719
بررسي اثر خوردگي ناشي از نفوذ يون كلرايد بر عملكرد لرزه اي پل هاي بتن آرمه
720
بررسي اثر خوردگي و خستگي در رايزر سكوهاي ثابت
721
بررسي اثر دارنده 3- متيل 4- متليدين 5- ايزو اكسازولون بر روي خوردگي استيل هاي ضد زنگ 304.316و 420 و فولادهاي نرم
722
بررسي اثر دارونما بر ميزان كنترل درد حين انجام جرم گيري و صاف كردن سطوح ريشه ي دندان ها
723
بررسي اثر داروهاي 5-Azacytidine و Trichostatin A بر تغيير بيان microRNA148a در رده هاي سلولي سرطان تخمدان مقاوم(A2780CP) و حساس (A2780 S) به Cisplatin
724
بررسي اثر داروهاي آتروپين و هيوسين در پيشگيري از HICCUP﴿سكسكه﴾در بيماران تحت بيهوشي عمومي و اثر درماني گذاشتن كاتاتر در فضاي پست نازال
725
بررسي اثر داروهاي آتروپين و هيوسين در پيشگيري از HICCUP﴿سكسكه﴾در بيماران تحت بيهوشي عمومي و اثر درماني گذاشتن كاتاتر در فضاي پست نازال
726
بررسي اثر داروهاي ضد التهاب بر سلولهاي ميكروكليا
727
بررسي اثر داروهاي ضد التهاب بر سلولهاي ميكروگليا
728
بررسي اثر داروهاي ضد التهابي بر آستروسيت ها و سنجش توليد نيتريك اكسايد
729
بررسي اثر داروهاي ضد ديابتي متفورمين، پيوگليتازون، ليراگلوتايد بر فيبروز از طريق مسير integrin/ERK و بيان فاكتورهاي آپوپتوتيك، التهابي و عملكردي در رده سلولي پره- آديپوسيتي 3T3-L1 در شرايط هيپرتروفي و مقاومت به انسولين
730
بررسي اثر داروهاي ضدالتهابي بر آستروسيت ها وسنجش توليد نيتريك اكسايد
731
بررسي اثر داروي 5-azacytidine وTrichostatinبر بيان miR-152 در رده ي سلولي A2780 سرطان تخمدان حساس و مقاوم به سيس پلاتين
732
بررسي اثر داروي acetate Megestrol بر سطح آلبومين سرم در بيماران مبتلا به سوء تغذيه در مركز ديالي بيمارستان رازي رشت از تير تا اذر83
733
بررسي اثر داروي Resveratrol بر بيان ژن Htert در رده سلول هاي سرطانيu-87mg گليوبلاستوما
734
بررسي اثر داروي آتورواستاتين در جلوگيري از كاهش شنوايي ناشي از صدا در رت
735
بررسي اثر داروي ايبوپروفن بر روي بيان ژن Dll1 در سلول هاي بنيادي سرطاني معده مشتق شده از رده سلولي MKN-45
736
بررسي اثر داروي ايبوپروفن بر روي بيان ژن Notch1 در سلول هاي بنيادي سرطاني معده مشتق شده از رده سلولي MKN-45
737
بررسي اثر داروي ايبوديلاست بر مرگ سلولي القاء شده توسط مورفين در رده سلولي PC12
738
بررسي اثر داروي پنتوكسي فيلين در كنترل آنمي و كاهش دوز اريتروپويتين تجويزي در بيماران تحت همودياليز مزمن
739
بررسي اثر داروي تاموكسيفن بر بيان ژن SMARCD1 دررده سلولي MKN-45 سرطان معده
740
بررسي اثر داروي تاموكسيفن بر روي بيان ژن در سلول هاي بنيادي سرطاني مشتق شده CTNNBIP1 MKN- از رده ي سلولي 45
741
بررسي اثر داروي تاموكسيفن بر ميزان بيان ژن هاي Notch1 و DLL1 در رده سلولي MKN-45 سلول هاي سرطاني معده
742
بررسي اثر داروي رزوراترول بر تغيير بيان microRNA34a در رده سلول هاي سرطاني U87NGسرطان مغز
743
بررسي اثر داروي قرص لووتيروكسين بر الكتروكارديوگرافي (QTc,QTD) بيماران ساب كلينيكال هيپوتيروئيدي
744
بررسي اثر داروي وراپاميل بر روي آپوپتوز سلول هاي هرمي ناحيه CA1 هيپوكامپ موش صحرايي نر ويستار متعاقب ايسكمي - ريپرفيوژن فراگير گذرا
745
بررسي اثر دارويي كارنيتين بر روي عملكرد قلب در بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
746
بررسي اثر دارويي كارنيتين بر روي عملكرد قلب در بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
747
بررسي اثر دارويي ليراگلوتايد بر روي كوليت القائي توسط استيك اسيد در رت
748
بررسي اثر دافعه بين يونها در دستگاه طيف سنج تحرك يوني و جفت كردن آن با كروماتوگرافي لايه نازك و واجذبي دمايي
749
بررسي اثر دانسيته فاز معدني و سختي استخوان بر دماي استخوان ران انسان در حين سوراخ كاري
750
بررسي اثر دانسيته و ضخامت بر روي خواص آكوستيكي و جذب صوت فومهاي پلي يورتان
751
بررسي اثر دانسيته و فشار نرمال روي رفتار ناهمسان ماسه كربناته بوشهر
752
بررسي اثر دانسيته و فشار نرمال روي رفتار ناهمسان ماسه كربناته هرمز
753
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪار دير گدازهاي آلومينا - منيزيا - گرافيت
754
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪاردﻳﺮﮔﺪازﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ـ ﻣﻨﻴﺰﻳﺎ ـ ﮔﺮاﻓﻴﺖ
755
بررسي اثر دانه بندي و تركيب بر رفتار تغييرات خطي پايدار ديرگدازهاي آلومينا - گرافيت
756
بررسي اثر دانه بندي و مشخصات مصالح بر مقاومت لغزشي بتن آسفالتي
757
بررسي اثر درآمد ملي و ديگر عوامل موٌثر بر نرخ رشد سپرده هاي بانكي در ايران طي سالهاي 1370 الي 1393
758
بررسي اثر درجه حرارت بر خواص مكانيكي بتن خود متراكم با مطالعه آزمايشگاهي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
759
بررسي اثر درجه حرارت در جوانه زدن خاكشير و چند گياه داروئي ديگر
760
بررسي اثر درجه حرارت ريختگي و عمليات حرارتي روي ساختار و خواص فولاد پرمنگنز آستنيتي
761
بررسي اثر درجه حرارت و زمان در نفوذهاي كروم و كربن در سطح فولاد ساده كربني به روش غوطه وري در حمام نمك
762
بررسي اثر درجه شبكه اي كننده بر رفتار پاسخگويي به محرك نانو هيدروژل هاي بر پايه ي آكريليك اسيد
763
بررسي اثر درزهاي اجرايي بر ميزان خلازايي
764
بررسي اثر درصد SIC بر استحكام فشاري و سختي كامپوزيت AL6061/SIC توليد شده به روش متالورژي پودر
765
بررسي اثر درصد تغيير فرم بر ريزساختار و سختي آلياژ AlMg6 در فرآيند نيمه جامد به روش SIMA
766
بررسي اثر درصد تغيير فرم بر ساختار و سختي آلياژ Al-2024 در فرآيند نيمه جامد به روش SiMa
767
بررسي اثر درصد فازهاي α و β بر استحكام خستگي آلياژ Ti-6Al-4V
768
بررسي اثر درصد مخلوط و برخي پارامترهاي فرايند برخواص فيزيكي/مكانيكي نخ چرخانه اي پنبه/نايلون66 درسيستم ريسندگي چرخانه اي
769
بررسي اثر درصدهاي مختلف نورد و عمليات رسوب سختي بر ريزساختار و خواص كششي آلياژ آلومينيم 2324
770
بررسي اثر درمان دارويي بر روي ميزان استرس اكسيداتيو و پارامترهاي اسپرم در مردان نابارور با عفونت كلاميديا تراكوماتيس مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري پژوهشگاه رويان
771
بررسي اثر درمان ريفلاكس معده به مري بر حمله حاد بيماري COPD
772
بررسي اثر درمان هاي دندانپزشكي تحت بيهوشي عمومي ير روي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان و دندان كودكان مبتلا به پوسيدگي هاي زودرس دنداني و والدين آنها
773
بررسي اثر درماني EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY در درمان سنگهاي سيستم ادراري
774
بررسي اثر درماني Extracorporeal Shock Wave Lithotripsyدر درمان سنگهاي سيستم ادراري
775
بررسي اثر درماني آلفاگالاكتوزيل سراميد، ويتامين D3 و صمغ گياه Ferula asafetida در پيشگيري از رشد سلول هاي سرطاني و بيان ژن هاي PD-L1 و PD-1 و IFN-y در بافت تومور و سلول هاي سيستم ايمني در مدل موشي سرطان پستان
776
بررسي اثر درماني ژل PRP) Platelet Rich Plasma) زخم پاي ديابتي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
777
بررسي اثر درماني عصاره برگ بنه و درمنه دشتي در افراد مبتلا به آكنه
778
بررسي اثر درماني عصاره گياه زيتون تلخ و زعفران (كروسين) بر كيست هيداتيد
779
بررسي اثر درماني فروليك اسيد در پيشگيري از تخريب حاد ميلين ناشي از كوپريزون در مدل حيواني مولتيپل اسكلروزيس در موش C57B6/J نر
780
بررسي اثر درماني كروسين بر فراموشي قبلي ناشي از كتامين در موش صحرايي
781
بررسي اثر درماني ليزر استارلوكس 500 بر روي استرياهاي حاملگي بيماران مراجعه كننده به بخش ليزر بيمارستان رازي در سال 92-93
782
بررسي اثر درماني هپارين بر وضعيت زخم مزمن پاي ديابتي: يك مطالعه كارآزمايي باليني شاهد دار تصادفي شده، يك سوكور
783
بررسي اثر درهم تنيدگي در مدل هاي جيننز-كامينگز نا متشابه ومتشابه وتاثيرات درهم تنيدگي در يك نانو لوله
784
بررسي اثر درهم تنيدگي درمدل صهاي جينز- كامينگز نامتشابه و متشابه و تاثيرات درهم صتنيدگي بر يك نانولوله .
785
بررسي اثر دزهاي پايين نور ماوراء بنفش و كاربرد خارجي آبسيزيك اسيد بركميت و كيفيت عملكرد گوجه فرنگي تحت تنش خشكي
786
بررسي اثر دست برتري و جنسيت بر كوري ناشي از بي توجهي در دانش آموزان دبيرستاني
787
بررسي اثر دست برتري و جنسيت بر كوري ناشي از بي¬توجهي در دانش آموزان دبيرستاني
788
بررسي اثر دستگاه فرمند بر نيمرخ بافت نرم در درمان مال اكلوژن CLASS II DIV I
789
بررسي اثر دستگاه فرمند نيمرخ بافت نرم در درمان مال اكلوژن
790
بررسي اثر دسته شكاف ها با اندازه متناهي در نزديكي چاه توليدي/تزريقي در نتايج چاه آزمايي
791
بررسي اثر دسموپرسين استنشاقي همراه با شياف ديكلوفناك بر تسكين كوليك كليوي و مقايسه آن با شياف ديكلوفناك به تنهايي
792
بررسي اثر دعا در كاهش اضطراب دانش اموزان دختر مدرسه راهنمايي شهيد شكيبايي روستاي قلعه شير تربت جام
793
بررسي اثر دكستروز خوراكي در كاهش درد نوزادان
794
بررسي اثر دكستروز خوراكي در كاهش درد نوزادان
795
بررسي اثر دكسترومتورفان بر درد مزمن در RAT و مقايسه آن با اثر ضد درد مورفين
796
بررسي اثر دكسترومتورفان بر درد مزمن در RAT و مقايسه آن با اثر ضد درد مورفين
797
بررسي اثر دكسمدتوميدين برميزان بروز فيبريلاسيون دهليزي بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونري (CABG)
798
بررسي اثر دگر آسيبي اكاليپتوس كامالدولنسيس بر روي پارامترهاي مختلف سه گونه علف هرز﴿فستوكا،پنيرك،چاوادار كوهي﴾
799
بررسي اثر دگرآسيبي آفتاب‌گردان، كلزا، گندم و جو روي جوانه‌زني و رشد اوليه علف‌هاي هرز تاج‌خروس ريشه‌قرمزAmaranthus) retroflexus) و يولاف وحشي Avena ludoviciana))
800
بررسي اثر دم كرده بادرنجبويه و چاي سبز بر شاخص هاي استرس اكسيداتيو( ظرفيت آنتي اكسيداني كل، كاتالاز و مالون دي آلدهيد) در جوشكاران
801
بررسي اثر دما بر تغييرات ضريب شكست و ضريب جذب در چاههاي كوانتومي
802
بررسي اثر دما بر جرم و ثابت واپاشي مزون هاي K2*, f2 ,a2 از طريق قانون جمع QCD سه نقطه
803
بررسي اثر دما بر ريز ساختار فولاد ابزار گرم كار H13
804
بررسي اثر دما بر عبور پذيري هاي نسبي آب - نفت در مخازن كربتاته در روش هاي ازدياد برداشت حرارتي
805
بررسي اثر دما بر كشش بين سطحي زوج پليمر pla/eva
806
بررسي اثر دما برروي استفاده از نانوذرات در فرآيند كاهش كشش بين سطحي در ازدياد برداشت
807
بررسي اثر دما در انتقال و انعكاس نور از توري براگ نوشته شده بر روي مزدوج موازي
808
بررسي اثر دما روي فرايند كروم دهي فولاد ساده كربني به روش سمانتاسيون بسته اي
809
بررسي اثر دما زمان و تركيب حمام نمك بر احياء پوشش كاربيد و اناديم بر سطح فولاد كربني ساده به روش TRd
810
بررسي اثر دما و pH بر خواص مغناطيسي نانوسيم هاي آهن- كبالت
811
بررسي اثر دما و افزودني بر جوانه زني و رشد سيليكات روي در لعاب ها
812
بررسي اثر دما و دانه بندي در الكتروليچينگ سولفيد روي با روش بستر سيال
813
بررسي اثر دما و رطوبت بر خواص فيزيكي ،مكانيكي و تعين خواص شيميايي قارچ خوراكي دكمه اي
814
بررسي اثر دما و زمان آنيل ميان بحراني بر مقدار فريت جديد در فولاد دو فازي
815
بررسي اثر دما و زمان بر خواص سطحي پوشش نيتريدي ايجاد شده به روش نيترون دهي پلاسمايي با توري فعال آهني روي آلياژ آلومينيوم سري 6XXX
816
بررسي اثر دما و زمان بر مشخصات فصل مشترك بين فولاد ساده كربني و مذاب آلومينيم
817
بررسي اثر دما و زمان تف جوشي برخواص مكانيكي قطعات متالورژي پودر آهن
818
بررسي اثر دما و زمان جدانشيني بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ استحكام بالاي AISI 4340 در عمليات حرارتي Q&P
819
بررسي اثر دما و زمان در ايجاد پوشش كاربيد واناديم بر روي فولاد پر كربن به روش غوطه وري در حمام نمك مذاب
820
بررسي اثر دما و زمان در بوردهي حمام نمك فولاد ابزار گرم كار كروم دار
821
بررسي اثر دما و زمان در تثبيت رنگينه هاي ديسپرس مختلف بر روي پلي استر به روش ترموزول
822
بررسي اثر دما و زمان در فرآيند پوشش‌دهي فولاد ساده كربني با آلومينيم به روش غوطه‌وري گرم
823
بررسي اثر دما و زمان عمليات حرارتي بر ويژگيهاي فتوكروميزم شيشه فتوكروميك آلومينو بور و سيليكاتي
824
بررسي اثر دما و زمان كريستاليزاسيون بر سنتز كاتاليست ساپو مورد استفاده در فرآيند MTO
825
بررسي اثر دما و زمان نيتروژ ن دهي پلاسمايي بر خواص سطحي فولاد ساده كربني آلومينايز شده از طريق سمانتاسيون بست هاي
826
بررسي اثر دما و زمان نيتروژ ندهي پلاسمايي بر خواص سطحي فولاد ساده كربني آلومينايز شده از طريق سمانتاسيون بست هاي ززر
827
بررسي اثر دما و زمان نيتروژن دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال آهني روي فولاد ابزار گرم كار آبكاري شده كروم سخت
828
بررسي اثر دما و زمان نيتروژن دهي پلاسمايي بر فولاد 4340 AISI
829
بررسي اثر دما و سيستم هاي هوادهي پيوسته و ناپيوسته در حذف آلاينده هاي آلي در فرايند بيوفيلتراسيون
830
بررسي اثر دما و فشار هواي ورودي بر روي مصرف سوخت موتور XU7 با استفاده از نرم‌افزار GTPower
831
بررسي اثر دما و قطر مبناي شبكه بر سلامت و خواص قطعات شبكه اي توليد شده از آلياژ فولاد ST37 به روش فوم تبخيري
832
بررسي اثر دما و مطالعه نفوذ استيلن در شبكه MOF-508a به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
833
بررسي اثر دما، بازيسيته و افزودنيهاي كربناتي بر روند احياي پلت اكسيدي آهن در بستر زغال سنگ
834
بررسي اثر دما، چگالي جريان و نوع جريان پالسي بر ترك هاي ايجاد شده در فرآيند آبكاري كروم سخت
835
بررسي اثر دما، زمان و پتانسيل اكسيژن در اكسيداسيون داخلي آلياژ نقره كادميوم
836
بررسي اثر دما، عدم انطباق شبكه و لايه مياني تانتالوم بر ويژگي هاي لايه نازك آهن - پلاتين ساخته شده به روش لايه نشاني ليزر پالسي
837
بررسي اثر دماهاي پايين تر از دماي محيط بر رفتار شكست مود يك نانوكامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با درصدهاي وزني مختلف
838
بررسي اثر دماي الكتروليت بر راندمان و سختي پوشش نيكل ايجاد شده بر روي زير لايه فولادي به روش الكتروشيميايي
839
بررسي اثر دماي انبار بر رفع دورمانسي و تركيبات بيوشيميايي (كربوهيدرات محلول، تري گليسريد، آميلاز، پراكسيداز و پروتئين) پياز سنبل
840
بررسي اثر دماي پخت بر ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي درجاي توليد شده در سيستم Al-V2O5-NiO
841
بررسي اثر دماي پخت لايه پروسكايت بر عملكرد سلول خورشيدي پروسكايتي
842
بررسي اثر دماي پخت لايه پروسكايت بر عملكرد سلول خورشيدي پروسكايتي
843
بررسي اثر دماي خشك كردن چيپس پلي استر بر خواص الياف حاصله
844
بررسي اثر دماي خشك كردن، تيمار حراتي و غلظت محلول صمغ ورودي به خشك كن بر ويژگي هاي عملكردي صمغ فارسي
845
بررسي اثر دماي كلسينه و تنش بلوري در اندازه بلورك هاي نانوذرات Fe-MgO ساخته شده به روش سل- ژل
846
بررسي اثر دماي مذاب، پيش گرم جامد و نسبت حجمي مذاب / جامد در ساختار فصل مشترك دو فلزي آلومينيم - منيزيم توليد شده به روش ريخته‌گري گريز از مركز
847
بررسي اثر دماي نورد و كاهش برتحول خواص مكانيكي فولاد چند فازي نورد گرم شده
848
بررسي اثر دماي يون‌ها بر سوليتون‌هاي ناشي از حركت يك جسم باردار در پلاسما
849
بررسي اثر دندانه ، در رنگرزي پشم و مخلوط كالاي پشم / پلي استر با رنگزاهاي ديسپرس انتخابي
850
بررسي اثر دندانه هاي گياهي بر روي رفتار وخواص رنگرزي كلافهاي پشمي مصرفي در فرش
851
بررسي اثر دنرواسيون كبد بر پروفيل ليپيدهاي پلاسما در رت
852
بررسي اثر دنرواسيون كبد برپروفيل ليپيدهاي پلاسما دررت
853
بررسي اثر دهانشويه پروپوليس بردرمان موكوزيت ناشي ازشيمي درماني
854
بررسي اثر دهانشويه لوراتادين بر علايم و نشانه هاي ناشي از زبان جغرافيايي
855
بررسي اثر دهانشويه لوراتادين بر علا‍يم ونشانه هاي ناشي از زبان جغرافيايي
856
بررسي اثر دهانشويه هاي كلرهگزيدين و پرسيكا در ترميم استخوان به صورت study animal.
857
بررسي اثر دهانشويه هاي كلرهگزيدين و پرسيكا در ترميم استخوان به صورت study animal.
858
بررسي اثر دهانشويه و وارنيش فلورايد برميزان استرپتوكوك موتانس در دو نوع كامپوزيت ارتودنسي
859
بررسي اثر دهانشويه و وارنيش فلورايد برميزان استرپتوكوك موتانس در دو نوع كامپوزيت ارتودنسي
860
بررسي اثر دهانشويه و وارنيش فلورايد برميزان استرپتوكوك موتانس در دو نوع كامپوزيت ارتودنسي
861
بررسي اثر دهانه ورودي موتور جت بر روي ضرايب آيروديناميكي موشك
862
بررسي اثر دو آنزيم با ساختارهاي متفاوت جهت آماده سازي كالاي پنبه اي مورد رنگرزي با رنگزاي راكتيو
863
بررسي اثر دو داروي ديفرلين و واريوپپتايل در درمان دختران مبتلا به بلوغ زودرس مركزي ايديوپاتيك مراجعه كننده به كلينيك غدد يزد طي يك مطالعه نيمه تجربي در سال 1394
864
بررسي اثر دو روش مرور (براي خود و براي ديگري) بر حـافظه بلندمدت در دو نوع مرور (نگهدارنده و بسطدهنده ) و بر حافظه عملي و كلامي كودكان دبستاني .
865
بررسي اثر دو نوع افزودني ميكروبي بر ذرت علوفه اي با رطوبت زياد بر كيفيت تخمير و عملكرد گاوهاي شيري
866
بررسي اثر دو نوع جو مصرفي رايج در بازار و پروبيوتيك لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896 بر تركيبات عطر‌ و‌ طعم‌زاي ماءالشعير بدون الكل
867
بررسي اثر دو نوع غلظت آلجينات و CMC (كربوكسي متيل سلولز) در چاپ كالاي پنبه اي با رنگزاي راكتيو
868
بررسي اثر دوپنت‌هاي فلوئور، منگنز و نيتروژن بر پوشش‌هاي فوتوكاتاليستي تيتانيا
869
بررسي اثر دوران پره برسطح آزاد مايع در محفظه مكعبي
870
بررسي اثر دوركنندگي و لاروكشي فرمولاسيون هاي متفاوت گياه كلپوره بر روي پشه انوفل
871
بررسي اثر دوره تناوب نوسان قاب خمشي بتني ويژه بر ضريب رفتار توسط روش تحليل پوش آور و مقايسه نتايج با مقادير پيشنهادي آيين نامه 2800
872
بررسي اثر دوره هاي مختلف تداخل علف هاي هرز ورژيم هاي مختلف رطوبتي بر رشد وعملكرد نخود (Cicer arietinum L.)
873
بررسي اثر دوره هاي هيدراسيون و دهيدراسيون سيست آرتيمااروميانا و آرتيماپارتنوژنز بر قابليت تخم گشايي و رشد و بقاي آن
874
بررسي اثر دوز خوراكي سلنيوم در درمان بيماران مبتلا به سندرم پاي بيقرار
875
بررسي اثر دوز خوراكي سلنيوم در درمان بيماران مبتلا به سندرم پاي بيقرار
876
بررسي اثر دوزهاي پايين استيل ساليسيليك اسيد بر هسته اسپرم موش با استفاده از تست تفرق
877
بررسي اثر دوزهاي متفاوت ملاتونين بر روي درصد نوزادان متولد شده ي حاصل از انتقال جنين هاي دو سلولي موش سوري نژاد NMRI
878
بررسي اثر دوزهاي مختلف NGF در محيط كشت بر بلوغ تخمك هاي گاوي
879
بررسي اثر دوزهاي مختلف عصاره الكلي ژل آلوئه ورا بر تغييرات آنزيمي و هيستوپاتولوژيكي كبد و فاكتورهاي اينترفرون گاما و TGF-β در مدل Multiple Sclerosis تجربي موش صحرايي
880
بررسي اثر دوكسپين بر درد نوروپاتي ناشي از پاكلي تاكسول در موش سوري
881
بررسي اثر دونوع افزودني ميكروبي بر روند تخميرو ارزش تغذيه اي سيلاژذرت علوفه اي با رطوبت زياد
882
بررسي اثر دي متيل و دي اتيل سولفيد بر روي ساختارهاي مولكولي ( نازك و ساقه ) و فيزيولوژي باكتري هاي دريازي
883
بررسي اثر ديابت القا شده با استروپتوزوتوسين و درمان با سولفات روي و واناديم بر سيستم توليد مثلي
884
بررسي اثر ديازينون بر برخي پارامترهاي بيوشيميايي خون و بافت كليه در قورباغه نر ايراني
885
بررسي اثر ديازينون و پاراكسون بر سيستم آنتي اكسيدانت مغز و سرم موش صحرايي , study of effect of diazinon and paraoxon on antioxidant system in brain and serum rats
886
بررسي اثر ديازينون و پاراكسون بر شاخص هاي استرس اكسيداتيو بافت كبد موش آزمايشگاهي و شهري
887
بررسي اثر ديازينون و پاراكسون بر شاخص هاي استرس اكسيداتيوبافت كليه موش آزمايشگاهي و شهري
888
بررسي اثر ديرگدازهاي بوكسيتي در ساگار پخت رنگ
889
بررسي اثر ديسك انتقال حرارت در لوله به كمك نرم افزار Fluent
890
بررسي اثر ديسك موازي كننده بر نخ هاي اصطكاكي
891
بررسي اثر ديلاتاسيون و كورتاژ بر ضخامت آندومتر در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد 1390-1391
892
بررسي اثر ديلاتاسيون و كورتاژ بر ضخامت آندومتر در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد 1390-1391
893
بررسي اثر ديلاتاسيون و كورتاژ بر ضخامت آندومتر در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد 1390-1391
894
بررسي اثر ديناميك دست بر پايداري ربات راه رونده غيرفعال زانودار
895
بررسي اثر ديواره بر روي ايرفويل در نوسان پيچينگ در حالت تجربي با تعميم روش در حالت پايدار
896
بررسي اثر ذرات جامد بر انتقال حرارت و ميدان جريان مغشوش در يك كانال عمودي
897
بررسي اثر ذرات جامد بر انتقال حرارت يك جريان دوفاز در يك كانال بي نهايت
898
بررسي اثر ذرات ريزدانه (لاي) در پتانسيل روانگرايي خاك هاي ماسه اي
899
بررسي اثر ذرات سيليكا بر سنتز نانوكامپوزيت پلي‌‌استر رقيق‌‌شونده در آب و قابل‌‌پخت با ملامين
900
بررسي اثر ذرات شيشه سراميك حاوي مولايت بر خواص مكانيكي كامپوزيت دنداني پايه پليمري GMA- BIS
901
بررسي اثر ذرات محبوس در توليد ساليتونهاي يون-صوت در پلاسماهايي با توابع توزيع غيرماكسولي
902
بررسي اثر ذرات نانو ZnO بر مقاومت جوي روكش ها ي شفاف اكريليك ملامين پايه آبي
903
بررسي اثر ذرات نانو كلي (o-MMT) بر سينتيك پخت رزين اپوكسي
904
بررسي اثر ذرات نانونقره در بيان ژن پروكاسپاز 3 در مغز نوزادان موش صحرايي
905
بررسي اثر ذوب سطحي چدن خاكستري بر رفتار سايشي
906
بررسي اثر ذوب مجدد بر فازهاي سوپر آلياژ پايه نيكل RENE80 بخصوص فاز
907
بررسي اثر راديوتراپي بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در مبتلايان به سرطانهاي سر و گردن
908
بررسي اثر راديوتراپي ناحيه قاعده جمجمه و نازوفارنكس بر آزمونهاي آستانه و تشخيص بويايي بيماران
909
بررسي اثر راديوفركوانسي برشاخص هاي ميكروب شناسي و تغييرات هيستولوژيك لوزه ها در بيماران مبتلا به عفونت مزمن و مقاوم لوزه اي تحت جراحي الكتيو تانسيلكتومي
910
بررسي اثر راكتور محدود ساز گذرا در بانك هاي خازني موازي بر مشخصه ولتاژ بازيابي گذرا (TRV)
911
بررسي اثر رانت نفتي بر سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي رانتير منتخب
912
بررسي اثر راندمان اجزاء موتور توربو جت بر عملكرد كلي آن
913
بررسي اثر راهبردهاي حسي بر برند آگاهي مشتريان نمايندگي‌هاي آديداس شهر تهران
914
بررسي اثر راهبردهاي حسي بر برند آگاهي مشتريان نمايندگي‌هاي آديداس شهر تهران
915
بررسي اثر راهبري هزينه و رقابت بازار بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
916
بررسي اثر رايحه درماني اسطوخودوس بر شدت درد پس از سزارين بيماران مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1396
917
بررسي اثر رتينوئيك اسيد بر نمو بيضه
918
بررسي اثر رتينوئيك اسيد تمام ترانس بر مدل بيماري آلزايمر ناشي از پپتيد بتاآميلوئيد
919
بررسي اثر رزمارينيك اسيد بر گلايكيشن هموگلوبين
920
بررسي اثر رزمارينيك اسيد بر مرگ برنامه ريزي شده سلول و تحمل به شوري كالوس سيب زميني
921
بررسي اثر رزوراترول بر برخي از شاخص هاي هايپرتروفي ميوكارد در موش هاي صحرايي اواريكتومي شده
922
بررسي اثر رزوراترول بر بيان اينترلوكين6 – و اجزاي گيرنده آن در ميوسيت هاي رده H9c2 هيپرتروف شده: تعيين نقش سيرتوئين 1.
923
بررسي اثر رزوراترول بر سطوح سرمي و بافتي آنژيوتانسين 2و ميزان نسخه برداري رسپتورهاي آنژيوتانسين 2 در قلب هيپرتروف شده موش صحرايي
924
بررسي اثر رزوراترول بر ميزان نسخه‌برداري اجزاي كمپلكس NOX2 در بافت هيپرتروف‌شده ميوكارد موش صحرايي
925
بررسي اثر رزوزاترول بر سطح اينترلوكين،-6 و ميزان نسخه برداري اجزاي گيرنده آن در قلب هيپروترف شده موش صحرايي نر
926
بررسي اثر رزين PTEE و سيليكون در پوشش سطح چرم
927
بررسي اثر رژيم تغذيه اي " روي" در پيامد بيماران مبتلا به ضربه هاي شديد مغزي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1382
928
بررسي اثر رژيم درماني فورازوليدون-مترونيدازول، آموكسي سيلين، بيسموت و امپرازول در ريشه كني هليكوباكتر پيلوري در بيماران زخم پپتيك
929
بررسي اثر رژيم درماني فورازوليدون-مترونيدازول، آموكسي سيلين، بيسموت و امپرازول در ريشه كني هليكوباكتر پيلوري در بيماران زخم پپتيك
930
بررسي اثر رژيم رطوبتي و اسيد ساليسيليك بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك، عملكرد، اسانس و مواد مؤثره جمعيت هاي رازيانه
931
بررسي اثر رژيم كاهش وزن پر پروتئين- كم كربوهيدرات با مكمل رازيانه بر سطح آندروژن ها و شاخص هاي آنتروپومتريك در زنان چاق و داراي اضافه وزن مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك
932
بررسي اثر رشد اقتصادي بر فقر در استان همدان
933
بررسي اثر رشد اقتصادي بر فقر در استان همدان
934
بررسي اثر رشد اقتصادي بر فقر و نابرابري درآمد در استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، گيلان و زنجان(1392-1380)
935
بررسي اثر رشد اقتصادي بر فقر و نابرابري درآمد در مناطق شهري و روستايي غرب ايران طي سالهاي 76 تا 86
936
بررسي اثر رشد اقتصادي برفقرمطلق ونسبي در ايران طي دوره 85ـ1374
937
بررسي اثر رطوبت برخواص بيوفيزيكي ومكانيكي خواص شيميايي دانه آفتابگردان ارقام قابل كشت دراستان كرمانشاه
938
بررسي اثر رطوبت برسختي پلاگ اپيكالي CEM cement و MTAدر ضخامت هاي مختلف
939
بررسي اثر رفتار الاستوپلاستيك خاك در اندركنش خاك و سازه به كمك يك مدل سطح مرزي
940
بررسي اثر رفتار درماني شناختي بر روي بي خوابي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بيمارستان شفا رشت
941
بررسي اثر رفتار غيرخطي بر ديناميك ماشين ابزار
942
بررسي اثر رقابت در بازار محصول بر تصميمات سرمايه گذاري شركت
943
بررسي اثر رقابت، همدلي و احساس خود ارزشمندي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شيراز
944
بررسي اثر رمي فنتانيل بر وضعيت هموديناميك مادر، آپگار و گازهاي خون بندناف نوزاد در عمل جراحي سزارين انتخابي تحت بيهوشي عمومي
945
بررسي اثر رمي فنتانيل بر وضعيت هموديناميك مادر، آپگار و گازهاي خون بندناف نوزاد در عمل جراحي سزارين انتخابي تحت بيهوشي عمومي
946
بررسي اثر رنگ پذيري پارچه پنبه اي كاتيونيزه شده با آمين نوع چهارم
947
بررسي اثر رنگ زمينه بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت ادراكي-حركتي دارت؛ آزمايش فرضيه ي ويژگي تمرين
948
بررسي اثر رنگدانه Fe3O4 بر خاصيت نانو فتوكاتاليتيكي پوشش هاي حرارتي TiO2
949
بررسي اثر رنگدانه بر فاز مولايت در كاشي پرسلاني
950
بررسي اثر رنگدانه ها بر خواص تكسچرايزينگ نخ هاي پلي پروپيلن بي سي اف
951
بررسي اثر رنگزاي زرشك بر روي كالاي پشمي
952
بررسي اثر رهايش داروي تتراسايكلين از نانو الياف الكترريسي شده جهت ترميم زخم
953
بررسي اثر رهايش داروي جنتامايسين از نانو الياف الكتروريسي شده جهت ترميم زخم
954
بررسي اثر رهبري اخلاقي رهبران سطوح بالا و سطوح پايين بر طفره روي اجتماعي و عملكرد كاري كاركنان با نقش تعديل گر انگيزه خودارتقايي رهبران سطوح پايين در ادارات مالياتي استان همدان
955
بررسي اثر روزه داري بر ميزان قند خون ، كلسترول ، تريگليسريد فشارخون ، آنزيم مبدل آنژيوتانسين )ACE( نيتريك اسيد )NO( در انسان
956
بررسي اثر روزه داري برقند،پروفايل چربي،غلظت آديپونكتين و لپتين پلاسمادر افراد يا وضعيت وزني طبيعي ومبتلايان به چاقي
957
بررسي اثر روش استخراج بر درصد كيومن آلدهيد استخراج شده از گياه زيره و خواص آنتي اكسيداني آن
958
بررسي اثر روش تدريس بديعه پردازي بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم در درس زبان انگليسي
959
بررسي اثر روش توليد مواد نانوكريستال بر رفتار مكانيكي
960
بررسي اثر روش سنتز كاتاليزور نيكل بر پايه‌ي آلومينا با ارتقادهنده سريم در واكنش ريفورمينگ با بخار آب متان
961
بررسي اثر روش شكل دهي و پوشش شيشه زيستي بر خواص فيزيكي و زيست سازگاري ايمپلنت هاي فلزي
962
بررسي اثر روش هاي آماده سازي سطح بر روي استحكام چسبندگي فصل مشترك پليمر و آلومينيوم 6082، T6 در طي فرآيند قالب گيري دوراني
963
بررسي اثر روش هاي آماده سازي سطحي فايبر پست براستحكام باند ريزكششي آن به كامپوزيت
964
بررسي اثر روش هاي پرايمينگ بذر بر جوانه زني ، عملكرد وماده موثر گياه دارويي ماريتيغال
965
بررسي اثر روش هاي مختلف تقسيم بندي واحدهاي جرياني هيدروليك بر روي عملكرد چاه
966
بررسي اثر روش هاي مختلف عصاره گيري در خواص ضدباكتريايي ، ضدقارچي ، سميت و آنتي اكسيداني چند گونه گياه دارويي در استان همدان
967
بررسي اثر روش هاي مختلق استخراج بر روي خواص آنتي اكسيداني، آنتي باكتريايي و كيفيت اسانس رزماري
968
بررسي اثر روش‌هاي مختلف تربيت و مديريت تاج پوشش بر عملكرد و كيفيت گل شاخه بريده رز در شرايط كشت بدون خاك
969
بررسي اثر روشهاي خنك كاري و روان كاري در توانايي ماشينكاري كامپوزيتهاي زمينه فلزي
970
بررسي اثر روشهاي قالب گيري بر سختي ،استحكام تر و ميزان خروج گاز در قالب هاي ماسه تر
971
بررسي اثر روشهاي مختلف آماده سازي سطحي فايبرپست بر استحكام باند ريزكششي آن به كامپوزيت
972
بررسي اثر روشهاي مختلف آماده سازي هيدروكسيد كلسيم بر روي ريزنشت ميكروبي كانال هاي دندان
973
بررسي اثر روشهاي مختلف خشك كردن و اسانس گيري بركميت و كيفيت اسانس مرزه سهندي .) SATUREJA SAHENDICA BORNM (
974
بررسي اثر روغن بزرك بر رفتار مادرانه و ميزان بيان ژن سيناپتوفيزين در مغز نوزاد در رت
975
بررسي اثر روغن زيتون بكر بر حافظه و بيان ژن α- CaMKinaseII در شرايط التهاب القاء شده به وسيله LPSدر ناحيه هيپوكمپ رات
976
بررسي اثر روغن زيتون بكر بر حافظه و ميزان بيان ژن CaMKinase IV در شرايط التهاب القا شده به وسيله LPSدر ناحيه هيپوكمپ رات
977
بررسي اثر روغن فرار آنغوزه بر انقباضات ناشي از كلرور پتاسيم در آئورت رت؛ نقش نيتريك اكسايد، پروستاسايكلين و كانال هاي كلسيمي
978
بررسي اثر روغن فرار انغوزه بر شدت آسيب ايسكمي – ري پرفيوژن در قلب ايزوله رت
979
بررسي اثر روغن كنجد بر سميت كبدي سديم والپروات در موش صحرايي
980
بررسي اثر روغن كنجد بر فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز كبد وميزان ليپوپروتئين هاي سر خرگوش هاي هيپركلسترولميك
981
بررسي اثر روغن گردو به عنوان ماده جدا كننده بر روي استحكام عرضي آكريليك رزين در مقايسه با بيوفيلم
982
بررسي اثر روغن موجود در گاز طبيعي فشرده بر شير تنظيم فشار و مسير سامانه سوخت رساني موتورEF7 (موتور ملي) در حالات كاري مختلف خودرو و در طول زمان
983
بررسي اثر روغن هاي اسانسي آويشن و مرزه بر فراسنجه هاي تخمير و جمعيت ميكروبي شكمبه به روش آزمايشگاهي
984
بررسي اثر روغن هسته انار بر غلظت فاكتور التهابي TNF-a در افراد هيپرليپيدميك
985
بررسي اثر روكش موقت اكريلي بر سلامت پريودنشيم
986
بررسي اثر روكش موقت اكريلي بر سلامت پريودنشيم
987
بررسي اثر روي در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از تخمدان منجمد شيشه اي-ذوب موش
988
بررسي اثر ريز پوشاني بر پايداري و سرعت رها شدن لاكتوباسيلوس پلانتاروم بومي و مقايسه آن با لاكتوباسيلوس كازئي تحت تنش هاي مختلف
989
بررسي اثر ريز پوشينه دار كردن در حفظ خاصيت آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي اسانس استخراجي از زنيان و بادرنجبويه
990
بررسي اثر ريز ساختار بر رفتار نيتروژن دهي پلاسمايي فولادهايCK45, CK15
991
بررسي اثر ريز ساختارهاي مختلف بر رفتار خستگي فولاد
992
بررسي اثر ريزساختار به مورفولوژي و سينتيك جدايي فازي پلي اوره/پلي يورتان
993
بررسي اثر ريزساختار تيتانيوم دي اكسيد بر عملكرد لايه آندي در سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي
994
بررسي اثر ريزساختار نانو كامپوزيتهاي هوشمند پليمري رسانا حاوي CNT بر عملكرد حسگرهاي بخار ساخته شده
995
بررسي اثر ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي سيليكوني روي تغيير رفتار سلولي
996
بررسي اثر ريزگرد بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي درخت بلوط
997
بررسي اثر زاويه خروجي پره در پمپ گريز از مركز نوع 200-65 هنگام انتقال روغن
998
بررسي اثر زاويه ددرايز بر پديده كوبش به روش عددي
999
بررسي اثر زاويه دمپرهاي ورودي بر روي عملكرد فن گريز از مركز خم به عقب در حالت دائم
1000
بررسي اثر زاويه گوشه بر تغييرشكل و سطوح گسيختگي ديوار ميخ گذاري شده ي گود تحت بارهاي سرويس
بازگشت