<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر راهبري هزينه و رقابت بازار بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2
بررسي اثر رايحه درماني اسطوخودوس بر شدت درد پس از سزارين بيماران مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1396
3
بررسي اثر رتينوئيك اسيد بر نمو بيضه
4
بررسي اثر رتينوئيك اسيد تمام ترانس بر مدل بيماري آلزايمر ناشي از پپتيد بتاآميلوئيد
5
بررسي اثر رزمارينيك اسيد بر گلايكيشن هموگلوبين
6
بررسي اثر رزمارينيك اسيد بر مرگ برنامه ريزي شده سلول و تحمل به شوري كالوس سيب زميني
7
بررسي اثر رزوراترول بر برخي از شاخص هاي هايپرتروفي ميوكارد در موش هاي صحرايي اواريكتومي شده
8
بررسي اثر رزوراترول بر بيان اينترلوكين6 – و اجزاي گيرنده آن در ميوسيت هاي رده H9c2 هيپرتروف شده: تعيين نقش سيرتوئين 1.
9
بررسي اثر رزوراترول بر سطوح سرمي و بافتي آنژيوتانسين 2و ميزان نسخه برداري رسپتورهاي آنژيوتانسين 2 در قلب هيپرتروف شده موش صحرايي
10
بررسي اثر رزوراترول بر ميزان نسخه‌برداري اجزاي كمپلكس NOX2 در بافت هيپرتروف‌شده ميوكارد موش صحرايي
11
بررسي اثر رزوزاترول بر سطح اينترلوكين،-6 و ميزان نسخه برداري اجزاي گيرنده آن در قلب هيپروترف شده موش صحرايي نر
12
بررسي اثر رزين PTEE و سيليكون در پوشش سطح چرم
13
بررسي اثر رژيم تغذيه اي " روي" در پيامد بيماران مبتلا به ضربه هاي شديد مغزي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1382
14
بررسي اثر رژيم درماني فورازوليدون-مترونيدازول، آموكسي سيلين، بيسموت و امپرازول در ريشه كني هليكوباكتر پيلوري در بيماران زخم پپتيك
15
بررسي اثر رژيم درماني فورازوليدون-مترونيدازول، آموكسي سيلين، بيسموت و امپرازول در ريشه كني هليكوباكتر پيلوري در بيماران زخم پپتيك
16
بررسي اثر رژيم رطوبتي و اسيد ساليسيليك بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك، عملكرد، اسانس و مواد مؤثره جمعيت هاي رازيانه
17
بررسي اثر رژيم كاهش وزن پر پروتئين- كم كربوهيدرات با مكمل رازيانه بر سطح آندروژن ها و شاخص هاي آنتروپومتريك در زنان چاق و داراي اضافه وزن مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك
18
بررسي اثر رشد اقتصادي بر فقر در استان همدان
19
بررسي اثر رشد اقتصادي بر فقر در استان همدان
20
بررسي اثر رشد اقتصادي بر فقر و نابرابري درآمد در استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي، گيلان و زنجان(1392-1380)
21
بررسي اثر رشد اقتصادي بر فقر و نابرابري درآمد در مناطق شهري و روستايي غرب ايران طي سالهاي 76 تا 86
22
بررسي اثر رشد اقتصادي برفقرمطلق ونسبي در ايران طي دوره 85ـ1374
23
بررسي اثر رطوبت برخواص بيوفيزيكي ومكانيكي خواص شيميايي دانه آفتابگردان ارقام قابل كشت دراستان كرمانشاه
24
بررسي اثر رطوبت برسختي پلاگ اپيكالي CEM cement و MTAدر ضخامت هاي مختلف
25
بررسي اثر رفتار الاستوپلاستيك خاك در اندركنش خاك و سازه به كمك يك مدل سطح مرزي
26
بررسي اثر رفتار درماني شناختي بر روي بي خوابي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بيمارستان شفا رشت
27
بررسي اثر رفتار غيرخطي بر ديناميك ماشين ابزار
28
بررسي اثر رقابت در بازار محصول بر تصميمات سرمايه گذاري شركت
29
بررسي اثر رقابت، همدلي و احساس خود ارزشمندي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شيراز
30
بررسي اثر رمي فنتانيل بر وضعيت هموديناميك مادر، آپگار و گازهاي خون بندناف نوزاد در عمل جراحي سزارين انتخابي تحت بيهوشي عمومي
31
بررسي اثر رمي فنتانيل بر وضعيت هموديناميك مادر، آپگار و گازهاي خون بندناف نوزاد در عمل جراحي سزارين انتخابي تحت بيهوشي عمومي
32
بررسي اثر رنگ پذيري پارچه پنبه اي كاتيونيزه شده با آمين نوع چهارم
33
بررسي اثر رنگ زمينه بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت ادراكي-حركتي دارت؛ آزمايش فرضيه ي ويژگي تمرين
34
بررسي اثر رنگدانه Fe3O4 بر خاصيت نانو فتوكاتاليتيكي پوشش هاي حرارتي TiO2
35
بررسي اثر رنگدانه بر فاز مولايت در كاشي پرسلاني
36
بررسي اثر رنگدانه ها بر خواص تكسچرايزينگ نخ هاي پلي پروپيلن بي سي اف
37
بررسي اثر رنگزاي زرشك بر روي كالاي پشمي
38
بررسي اثر رهايش داروي تتراسايكلين از نانو الياف الكترريسي شده جهت ترميم زخم
39
بررسي اثر رهايش داروي جنتامايسين از نانو الياف الكتروريسي شده جهت ترميم زخم
40
بررسي اثر رهبري اخلاقي رهبران سطوح بالا و سطوح پايين بر طفره روي اجتماعي و عملكرد كاري كاركنان با نقش تعديل گر انگيزه خودارتقايي رهبران سطوح پايين در ادارات مالياتي استان همدان
41
بررسي اثر روزه داري بر ميزان قند خون ، كلسترول ، تريگليسريد فشارخون ، آنزيم مبدل آنژيوتانسين )ACE( نيتريك اسيد )NO( در انسان
42
بررسي اثر روزه داري برقند،پروفايل چربي،غلظت آديپونكتين و لپتين پلاسمادر افراد يا وضعيت وزني طبيعي ومبتلايان به چاقي
43
بررسي اثر روش استخراج بر درصد كيومن آلدهيد استخراج شده از گياه زيره و خواص آنتي اكسيداني آن
44
بررسي اثر روش تدريس بديعه پردازي بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم در درس زبان انگليسي
45
بررسي اثر روش توليد مواد نانوكريستال بر رفتار مكانيكي
46
بررسي اثر روش سنتز كاتاليزور نيكل بر پايه‌ي آلومينا با ارتقادهنده سريم در واكنش ريفورمينگ با بخار آب متان
47
بررسي اثر روش شكل دهي و پوشش شيشه زيستي بر خواص فيزيكي و زيست سازگاري ايمپلنت هاي فلزي
48
بررسي اثر روش هاي آماده سازي سطح بر روي استحكام چسبندگي فصل مشترك پليمر و آلومينيوم 6082، T6 در طي فرآيند قالب گيري دوراني
49
بررسي اثر روش هاي آماده سازي سطحي فايبر پست براستحكام باند ريزكششي آن به كامپوزيت
50
بررسي اثر روش هاي پرايمينگ بذر بر جوانه زني ، عملكرد وماده موثر گياه دارويي ماريتيغال
51
بررسي اثر روش هاي مختلف تقسيم بندي واحدهاي جرياني هيدروليك بر روي عملكرد چاه
52
بررسي اثر روش هاي مختلف عصاره گيري در خواص ضدباكتريايي ، ضدقارچي ، سميت و آنتي اكسيداني چند گونه گياه دارويي در استان همدان
53
بررسي اثر روش هاي مختلق استخراج بر روي خواص آنتي اكسيداني، آنتي باكتريايي و كيفيت اسانس رزماري
54
بررسي اثر روش‌هاي مختلف تربيت و مديريت تاج پوشش بر عملكرد و كيفيت گل شاخه بريده رز در شرايط كشت بدون خاك
55
بررسي اثر روشهاي خنك كاري و روان كاري در توانايي ماشينكاري كامپوزيتهاي زمينه فلزي
56
بررسي اثر روشهاي قالب گيري بر سختي ،استحكام تر و ميزان خروج گاز در قالب هاي ماسه تر
57
بررسي اثر روشهاي مختلف آماده سازي سطحي فايبرپست بر استحكام باند ريزكششي آن به كامپوزيت
58
بررسي اثر روشهاي مختلف آماده سازي هيدروكسيد كلسيم بر روي ريزنشت ميكروبي كانال هاي دندان
59
بررسي اثر روشهاي مختلف خشك كردن و اسانس گيري بركميت و كيفيت اسانس مرزه سهندي .) SATUREJA SAHENDICA BORNM (
60
بررسي اثر روغن بزرك بر رفتار مادرانه و ميزان بيان ژن سيناپتوفيزين در مغز نوزاد در رت
61
بررسي اثر روغن زيتون بكر بر حافظه و بيان ژن α- CaMKinaseII در شرايط التهاب القاء شده به وسيله LPSدر ناحيه هيپوكمپ رات
62
بررسي اثر روغن زيتون بكر بر حافظه و ميزان بيان ژن CaMKinase IV در شرايط التهاب القا شده به وسيله LPSدر ناحيه هيپوكمپ رات
63
بررسي اثر روغن فرار آنغوزه بر انقباضات ناشي از كلرور پتاسيم در آئورت رت؛ نقش نيتريك اكسايد، پروستاسايكلين و كانال هاي كلسيمي
64
بررسي اثر روغن فرار انغوزه بر شدت آسيب ايسكمي – ري پرفيوژن در قلب ايزوله رت
65
بررسي اثر روغن كنجد بر سميت كبدي سديم والپروات در موش صحرايي
66
بررسي اثر روغن كنجد بر فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز كبد وميزان ليپوپروتئين هاي سر خرگوش هاي هيپركلسترولميك
67
بررسي اثر روغن گردو به عنوان ماده جدا كننده بر روي استحكام عرضي آكريليك رزين در مقايسه با بيوفيلم
68
بررسي اثر روغن موجود در گاز طبيعي فشرده بر شير تنظيم فشار و مسير سامانه سوخت رساني موتورEF7 (موتور ملي) در حالات كاري مختلف خودرو و در طول زمان
69
بررسي اثر روغن هاي اسانسي آويشن و مرزه بر فراسنجه هاي تخمير و جمعيت ميكروبي شكمبه به روش آزمايشگاهي
70
بررسي اثر روغن هسته انار بر غلظت فاكتور التهابي TNF-a در افراد هيپرليپيدميك
71
بررسي اثر روكش موقت اكريلي بر سلامت پريودنشيم
72
بررسي اثر روكش موقت اكريلي بر سلامت پريودنشيم
73
بررسي اثر روي در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از تخمدان منجمد شيشه اي-ذوب موش
74
بررسي اثر ريز پوشاني بر پايداري و سرعت رها شدن لاكتوباسيلوس پلانتاروم بومي و مقايسه آن با لاكتوباسيلوس كازئي تحت تنش هاي مختلف
75
بررسي اثر ريز پوشينه دار كردن در حفظ خاصيت آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي اسانس استخراجي از زنيان و بادرنجبويه
76
بررسي اثر ريز ساختار بر رفتار نيتروژن دهي پلاسمايي فولادهايCK45, CK15
77
بررسي اثر ريز ساختارهاي مختلف بر رفتار خستگي فولاد
78
بررسي اثر ريزساختار به مورفولوژي و سينتيك جدايي فازي پلي اوره/پلي يورتان
79
بررسي اثر ريزساختار تيتانيوم دي اكسيد بر عملكرد لايه آندي در سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي
80
بررسي اثر ريزساختار نانو كامپوزيتهاي هوشمند پليمري رسانا حاوي CNT بر عملكرد حسگرهاي بخار ساخته شده
81
بررسي اثر ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي سيليكوني روي تغيير رفتار سلولي
82
بررسي اثر ريزگرد بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي درخت بلوط
83
بررسي اثر زاويه خروجي پره در پمپ گريز از مركز نوع 200-65 هنگام انتقال روغن
84
بررسي اثر زاويه ددرايز بر پديده كوبش به روش عددي
85
بررسي اثر زاويه دمپرهاي ورودي بر روي عملكرد فن گريز از مركز خم به عقب در حالت دائم
86
بررسي اثر زاويه گوشه بر تغييرشكل و سطوح گسيختگي ديوار ميخ گذاري شده ي گود تحت بارهاي سرويس
87
بررسي اثر زاويه و نسبت مشخصه بر ضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيالات نيوتني در يك محفظه بسته استوانه اي
88
بررسي اثر زبري بدنه كشتي بر عملكرد آن
89
بررسي اثر زبري ديواره روي هيدروديناميك و انتقال حرارت در لوله هاي مايل با جريان آشفته سيال گاز- جامد
90
بررسي اثر زبري روي تنش هاي حرارتي ميان چرخ و ريل
91
بررسي اثر زبري سطح PDMS بر مورفولوژي و تكثيرسلول هاي اندوتليال
92
بررسي اثر زبري سطح آستر و ضخامت لايه هاي بن پوشه و شفاف پوشه بر روي خواص ظاهري پوشش هاي خودرويي
93
بررسي اثر زبري سطح بر عملكرد روانكاري در ياتاقان هاي لب دار با استفاده از سيال ميكروپلار
94
بررسي اثر زبري سطح بر عملكرد ياتاقانهاي گازي غيرمدور
95
بررسي اثر زبري سطح سيليكون دي اكسيد بر چسبندگي پروتئين CNTN4 بافت عصب به روش ديناميك مولكولي
96
بررسي اثر زبري سطح هيتر بر روي ضريب انتقال حرارت در فرآيند جوشش جرياني
97
بررسي اثر زبري سطح و لايه ي مياني سيليكايي بر خواص مكانيكي و فتوكاتاليستي پوشش هاي نانوساختار تيتانيا اعمال شده بر روي فولاد زنگ نزن 304
98
بررسي اثر زعفران بر روي مبتلايان به لوسمي و نقض تمايلات جنسي و پاسخ هاي بيوشيميايي و بيومولكولي مربوطه در مردان و زنان ايران
99
بررسي اثر زعفران و كوركومين بر فعاليت آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز و ميزان سرمي عناصر روي و مس و در افراد مبتلا به سندرم متابوليك
100
بررسي اثر زمان استفاده از كود ازت روي مقدار كربوهيدارتها و عملكرد سورگوم شيرين
101
بررسي اثر زمان بر پاسخ اسيد فسفاتاز به سطوح مختلف آهك و كادميوم در خاك هاي اسيدي
102
بررسي اثر زمان بندي سوزن ها بر روي خواص فيزيكي پارچه هاي دور و سيلندر حلقوي پودي
103
بررسي اثر زمان تماس و غلظت اسيد بر عرض و طول شكاف ايجاد شده در عمليات اسيد شكافي
104
بررسي اثر زمان خشك كردن با هوا بر استحكام باند ريزكششي يك ادهزيو به عاج
105
بررسي اثر زمان خشك كردن با هوا بر استحكام باند ريزكششي يك ادهزيو به عاج
106
بررسي اثر زمان فعال سازي مكانيكي پودر ايلمنايت و گرافيت بر تشكيل پوشش كامپوزيتي TIC- FE بر روي فولاد ساده ي كربني به روش جوشكاري GTA
107
بررسي اثر زمان كاشت و برداشت و آرايش كاشت بر عملكرد غده و ميزان قند چغندر
108
بررسي اثر زمان كلسينه و تنش بلوري در اندازه بلورك هاي نانو ذرات fe - mgo ساخته شده به روش سل - ژل
109
بررسي اثر زمان ماند مايع بر عملكرد بيو راكتور غشايي
110
بررسي اثر زمان و تركيب گاز بر فرآيند دوتايي نيتروژن دهي - اكسيژن دهي پلاسمايي فولاد AISL4130
111
بررسي اثر زمان و دما بر روي توليد آميژان AL-TI به روش احياي حرارتي
112
بررسي اثر زمان و دماي خشك كردن ژل بر تحول فازي در سنتز احتراق محلولي سولفيد نيكل
113
بررسي اثر زمان و دماي خشك كردن ژل بر تحول فازي در سنتز احتراق محلولي سولفيد نيكل
114
بررسي اثر زمان و سرعت مخلوط كردن بر خواص رئولوژيكي بتن خودتراكم
115
بررسي اثر زمان، PH و شرايط سطحي بر تشكيل لايه روئين فولادA516Gr.70 در محلول آبي اشباع از H2S
116
بررسي اثر زمانهاي مختلف خشك كردن با هوابر استحكام باند ميكروتنسال ادهزيوهاي تك ظرفي به عاج
117
بررسي اثر زمانهاي مختلف خشك كردن با هوابر استحكام باند ميكروتنسال ادهزيوهاي تك ظرفي به عاج
118
بررسي اثر زمين شيمي خاك بر روي تركيب دانه هاي گندم ناحيه سبزوار - نيشابور
119
بررسي اثر زهر زنبور عسل در درمان سندرم تخمدان پلي كيستيك القاء شده توسط استراديول ولرات از مسير فاكتور تمورهاي نكروتيك آلفا) TNF ( در موش هاي رت ويستار.
120
بررسي اثر زهرزنبور عسل در درمان سندرم تخمدان پلي كيستيك القاءشده توسط استراديول ولرات از مسير فاكتور تمورهاي نكروتيك آلفا در موش هاي رت ويستار
121
بررسي اثر زوال پذيري بر خواص مكانيكي كامپوزيت فايبر گلس اپوكسي و فيبر كربن اپوكسي
122
بررسي اثر زيركونياي نيمه پايدار بر خواص مكانيكي ﴿استحكام و چقرمگي ﴾و بيولوژيكي كامپوزيت پلي اتيلن / هيدروكسي
123
بررسي اثر زيستي نانوذرات مغناطيسي در فرآيند هايپرترميا
124
بررسي اثر زينتر و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آهنرباي دائم سيستم اينتر اينترمتاليك
125
بررسي اثر زينتر و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آهنرباي دائم سيستم اينتر متاليك
126
بررسي اثر زينتر و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آهنرباي دائم سيستم اينترمتاليك
127
بررسي اثر زينك سولفات بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتيك
128
بررسي اثر ژل آلوئه ورا بر بيضه موش تيمار شده با دوكسوروبيسين
129
بررسي اثر ژل آلوورا بر روي افزايش عمر ماندگاري ناگت مرغ
130
بررسي اثر ژل كلر هگزيدين بر ميزان گشتاور نيروي باز و بسته شدن پيچ اباتمنت ايمپلنت
131
بررسي اثر ژل كلرهگزيدين در بروز ساكت خشك
132
بررسي اثر ژل كلرهگزيدين در بروز ساكت خشك
133
بررسي اثر ژل كوركومين دو درصد در پيشگيري از درماتيت ناشي از راديوتراپي
134
بررسي اثر ژنراتور سنكرون سري بر روي پايداري گذراي شبكه قدرت
135
بررسي اثر ژنوتيپ تاريخ كاشت بهاره و تابستانه و اثر متقابل ژنوتيپ و تاريخ كاشت بر عملكرد دانه روغن و ساير صفات زراعي در گلرنگ
136
بررسي اثر ساپورت هاي مختلف بر عملكرد و ساختار كاتاليست سه فلزي كبالت-نيكل-منگنز براي تبديل گاز سنتز به الفين هاي سبك از طريق سنتز فيشر-تروپش
137
بررسي اثر ساختار آسفالتين و توپوگرافي سطح بر روي جذب آن روي سطوح فلز
138
بررسي اثر ساختار بر مدول و خزش ماهيچه هاي مصنوعي بر پايه الاستومرهاي دي الكتريك
139
بررسي اثر ساختار پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار پوشش داده شده با پلي آنيلين بر روي كاهش سطح مقطع راداري
140
بررسي اثر ساختار رنگدانه بر بازدهي فرايند شكافت آب با استفاده از شبيه سازي مولكولي
141
بررسي اثر ساختار رنگزا در رنگرزي كالاي سلولزي در حضور تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين
142
بررسي اثر ساختار لايه‌ي نفوذ گاز بر مديريت آب در پيل سوختي پليمري با استفاده از روش شبكه-بولتزمن
143
بررسي اثر ساختار مالكيت بر عملكرد قيمت سهام در دوره هاي بحران بازار سهام
144
بررسي اثر ساختار مولكولي بر خواص حافظه شكلي سامانه‌هاي هيبريدي پلي‌يورتان گرمانرم (TPU) حاوي نانولوله كربني (CNT) و نانوذرات رس (Clay)
145
بررسي اثر ساختار مولكولي در تعادلات فازي مايع - بخار تركيبات دوتايي با روش شبيه سازي مولكولي
146
بررسي اثر ساختار نانولوله هاي كربني، بور نيتريد و سيليكون كاربيد در كپسوله كردن داروي ضد سرطان تموزولومايد به روش Ab initio
147
بررسي اثر ساختار نخ و پارچه بر جذب امواج الكترومغناطيسي در منسوجات پوشش داده شده با پلي آنيلين
148
بررسي اثر ساختار نخ و پارچه در ميزان نفوذ آب
149
بررسي اثر ساختار و عامليت مونومرهاي چندعاملي بر ميزان پخت و خواص سامانه هاي اپوكسي اكريلات پخت شونده يا فرابنفش حاوي رنگدانه دي اكسيد تيتانيوم
150
بررسي اثر ساختار‌هاي كريستالي رنگدانه‌ي تيتانيوم‌دي‌اكسيد بر ميزان پخت پوشش تابش‌پز و بررسي خواص مكانيكي فيلم نهايي
151
بررسي اثر ساختارهاي مرزدانه در استحاله آلوتروپيك نانو كريستال آهن با استفاده از معادله حالت و شبيه سازي ديناميك مولكولي
152
بررسي اثر ساختارهاي مزوپوري بهينه شده با تنگستن و واناديوم در واكنش گوگردزدايي اكسايشي دي¬بنزوتيوفن
153
بررسي اثر ساختاري پارچه دوشاخه حلقوي تاري بر جذب صوت نفوذپذيري نور و هوا
154
بررسي اثر ساختاري مواد فعال سطحي در پراكنده كردن نانولوله هاي كربني
155
بررسي اثر ساختمان بافت بر خصوصيات كشش ژئوگريدهاي بافته شده در سيستم حلقوي تاري
156
بررسي اثر سازگار كنندگي AM - G - SBES بر روي سيستم آلياژي CP / 6AP
157
بررسي اثر سازگار كنندگي نانوذرات رس بر روي ريخت شناسي و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با ميكروليفچه هاي تشكيل شده در محل، بر پايه پلي پروپيلن / پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾
158
بررسي اثر سازگاركننده EPC بر روي خواص آلياژ EPDH _RN
159
بررسي اثر سازگاركننده هاي طبيعي در آلياژهاي PA6/PP
160
بررسي اثر سازگاركننده هاي مالئيك انيدريد و گليسيديل متاكريلات بر آلياژ پلي پروپيلن/لاستيك نيتريل (PP/NBR)
161
بررسي اثر سازه هاي حفاظت ساحل بر احتمال روگذري امواج حدي در بنادر
162
بررسي اثر سازه هاي دانش بر عملكرد شركت با نقشميانجي¬گري چابكي سازماني (مورد مطالعه بانك ملت)
163
بررسي اثر سافرانال بر سميت سلولي ناشي از گلوتامات و كينولينيك اسيد در سلول هاي OLN-93
164
بررسي اثر سافرانال و كروسين استخراج شده از گياه زعفران بر پايداري حرارتي و تجمع پروتئيني آنزيم ليزوزيم
165
بررسي اثر سالسيليك اسيد بر روي رشد (تقسيم سلولي)، رنگيزه هاي فتوسنتزي و مقدار بتا-كاروتن در جلبك تك سلولي . Dunaliella Salina Teod
166
بررسي اثر سالوادار پرسيكاو كيتوزان بر ليپيدهاي خون در موش بزرگ سفيد آزمايشگاهي ويستار
167
بررسي اثر سالوادوار پرسيكاو كيتوزان بر ليپيدهاي خون در موش بزرگ سفيد آزمايشگاهي ويستار
168
بررسي اثر سالوبرينال بر تشنجات ناشي از ÷نتيلن تترازول در موش هاي صحرايي نر
169
بررسي اثر سالويجنين ، فلاونوئيد استخراج شده از گياه مريم گلي ،بر برخي شاخص هاي ديابتي و كميت هاي قلبي در موش صحرايي ديابتي نوع 2
170
بررسي اثر ساليسيليك اسيد بر برخي از شاخص‌هاي رشد ناشي از اتيلن در گياه سيب‌زميني (Solanum tuberosum L.) در شرايط كشت در شيشه
171
بررسي اثر سامانه زمانبندي متغير پيوسته دريچه ها بر عملكرد موتور پلتفرم ملي
172
بررسي اثر سايتو توكسيسته ...﴿پپتيد هاي مشتق از سموم جانوري ﴾برروي سلول سرطاني ونرمال در شرايط آزمايشگاهي
173
بررسي اثر سايتوتوكسيستي و ضدالتهابي برخي از گياهان بومي استان يزد
174
بررسي اثر سايتوتوكسيك نانو ذره اكسيدمنيزيم (MgX)بر سلول هاي ريه موش صحرايي
175
بررسي اثر سايتوتوكسيكنانو ذرات Ag,MgX,InX,SiXبر سلولهاي تك هسته اي خون در محيط ZN <itro
176
بررسي اثر سايش مسواك (abrasion)برخشونت سطحي كامپوزيت بالك فيل ومقايسه ي آن با كامپوزيت معمولي
177
بررسي اثر سبك رهبري تحول افرين بر قابليت يادگيري سازماني با ملاحظه نقش ميانجي هوش سازمابانك هاي شهر شيرگاه)ني در صنعت بانكداري (مطالعه موردي:
178
بررسي اثر سبك مديريت بر انگيزش كاركنان و رضايت مندي ارباب رجوع در كميته امداد شهركرد
179
بررسي اثر سختي تيرها و ستونها بر رفتار قابهاي لوله اي بتني
180
بررسي اثر سربارخارجي بر سامانه ي ميخ‌كوبي، زمين مهار و شاتكريت - مطالعه ي موردي
181
بررسي اثر سرباره سيليكو منگنز كارخانه فروآلياژ فارياب به عنوان افزودني بر خواص مهندسي سيمان پرتلند
182
بررسي اثر سرباره كنورتور(فولاد سازي) به عنوان اصلاح كننده در خاكهاي اسيدي و كود آهن در خاكهاي آهكي
183
بررسي اثر سرخ كردن و سرد كردن تحت خلاء و فشار اتمسفري بر كيفيت ناگت و روغن سرخ كردني
184
بررسي اثر سرد كردن يا گرم كردن همزمان با عمليات جوشكاري،روي تنشهاي پسماند و اعوجاج هاي جوشي در آلياژ آلومينيوم
185
بررسي اثر سرريزهاي زيست محيطي ناشي از جهاني شدن در كشورهاي منتخب حوزه ي منا
186
بررسي اثر سرطان زايي تركيبات هالوژن دار آروماتيك و آليفاتيك
187
بررسي اثر سرعت بارگذاري در رفتار شكست مود تركيبي آلومينيوم 7075
188
بررسي اثر سرعت بتن ريزي در حرارت ايجاد شده سدهاي بتني غلتكي با استفاده از مدلهاي رياضي و آزمايشگاهي براي بهينه سازي روش اجرا
189
بررسي اثر سرعت بحراني و دو سرعت بالاتر در چقرمگي AZ شكست آلياژ منيزيم 91غغغ
190
بررسي اثر سرعت بحراني و دو سرعت بالاتر در چقرمگي شكست آلياژ منيزيم AZ91
191
بررسي اثر سرعت جريان القايي ﴿گردابي ﴾ بر پديده وارونگي هوا
192
بررسي اثر سرعت چرخش ابزار بر خواص مكانيكي آلياژ Al خالص جوشكاري شده به روش FSW با استفاده از ذرات تقويت كننده SiC نانومتري
193
بررسي اثر سرعت سرد شدن بر روي اندازه و تعداد گرافيت هاي كروي در چدن نشكن تهيه شده به روش افزودن منيزيم در راهگاه
194
بررسي اثر سرعت سردشدن در فرايند انجماد جهت دار بر ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ پايه نيكل GTD-111
195
بررسي اثر سرعت سيال بر خوردگي سايشي فولاد CK45 دوفازي فريتي بينيت
196
بررسي اثر سرعت سيال در نزديكي چاه و مدل مخزن گاز ميعاني بر ضريب پوسته‌ي كل محاسبه‌شده
197
بررسي اثر سرعت شكل دهي بر شكل پذيري ورقهاي فلزي
198
بررسي اثر سرعت لغزشي در بهبود عملكرد فيلتر هاي تصفيه آب اسمز معكوس
199
بررسي اثر سرعت هاي مختلف زننده بر استحكام و يكنواختي نخ هاي توليد شده به روش ريسندگي اصطكاكي
200
بررسي اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر روي خواص مكانيكي آلياژ ريختگي منيزيم AZ91C
201
بررسي اثر سرعت ورودي مذاب به قالب بر تشكيل Hot Tea در آلياژ منيزيم A291
202
بررسي اثر سركه بر اسپرماتوژنز و آنتي اكسيدانهاي بافت بيضه موش صحرائي تحت رژيم چاقي
203
بررسي اثر سرما روي map دندان هنگام نوشيدن مايعات به صورت in vivo
204
بررسي اثر سرمادهي مرطوب و برخي تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر جوانه زني بذر باريجه
205
بررسي اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در ايران
206
بررسي اثر سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي در سازمان بازرسي كل كشور
207
بررسي اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران
208
بررسي اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران
209
بررسي اثر سرمايه گذاري تحقيق و توسعه بر صنعت خودروسازي ايران با استفاده از سيستم هاي ديناميكي
210
بررسي اثر سرمايه گذاري خصوصي بر رشد اقتصادي ايران 71-1338
211
بررسي اثر سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي و آموزش كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني
212
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تجارت خارجي كشورهاي منتخب
213
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر نوسانات توليد در كشورهاي منتخب منطقه منا
214
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر نوسانات توليدي در كشور هاي منتخب منطقه منا
215
بررسي اثر سرمايه هاي فيزيكي و انساني بر بروند رشد بلند مدت در اقتصاد ايران، ﴿يك الگوي رشد در ونزا ﴾1357-1385
216
بررسي اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي، آزادسازي تجاري، رشد اقتصادي بر تقاضاي انرژي در ايران
217
بررسي اثر سريا بر خواص و رفتار فوتوكاتاليستي تيتانيا-سيليكاي كلوئيدي
218
بررسي اثر سطح روي ضرايب آيروديناميكي ، بر دو مداومت پروازي هواپيماي ايران 140 در پرواز نزديك سطح دريا
219
بررسي اثر سطح غذا و تراكم بركانيباليسم، رشد، تكوين و بقاي لاروهاي وزغ سبز )دوزيستان: بي دمان(
220
بررسي اثر سطح مخصوص الياف پنبه در نفوذ پذيري از رنگهاي مستقيم
221
بررسي اثر سطح ميزان هورمونهاي گنادوتروپين FSH ( و ) LH روي اووسيتيهاي بارور طي سيكلهاي IVF در خانمهاي ناباورور , elevated basal gonadotropin hormones )FSH LH( levels, on number and quality of fertilized oocytes, in females in IVF cycles
222
بررسي اثر سطح هاي طلا و نقره و نانو خوشه هاي طلا با تعداد اتم ۲تا ۱۳ بر روي قدرت پيوند هالوژني تشكيل شده بين (Br...N) و (Cl...N)
223
بررسي اثر سطح ويژه ، پوكي و ضريب يكنواختي بر تلفات انرژي در بازوهاي توري سنگي
224
بررسي اثر سطوح بهينه غلظتي آهن، روي و ويتامين¬هاي گروه B بر روي ميزان توليد CO2 وماندگاري مخمر ساكاروميسس سرويزيه
225
بررسي اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر روند رشد ،عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط ديم و آبياري تكميلي
226
بررسي اثر سطوح مختلف شوري (كلريد سديم )بر گياهان زينتي ، استاتيس، داودي و ميخك
227
بررسي اثر سطوح مختلف شوري برگياهان زينتي استاتيس،داودي،ميخك
228
بررسي اثر سطوح مختلف كود ورمي كمپوست و تراكم بر رشد و مواد موثره مرزه تابستانه
229
بررسي اثر سفته بازي برنوسانات بازار مسكن در ايران
230
بررسي اثر سفته بازي برنوسانات بازار مسكن در ايران
231
بررسي اثر سفتي بستر بر رفتار سلول هاي سرطاني
232
بررسي اثر سفتي كفي كفش بر توزيع تنش پا در حالت تعادل ايستاده
233
بررسي اثر سفيدگري برروي خصوصيات رنگرزي كالاي پنبه اي
234
بررسي اثر سكنجبين بزوري؛ يك فرآورده طب سنتي ايران؛ بر آسيب كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موش صحرايي
235
بررسي اثر سكنجبين بزوري؛ يك فرآورده طب سنتي ايران؛ بر آسيب كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موش صحرايي
236
بررسي اثر سلنيوم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك و بيو شيميايي دو گونه پيازAllium iranicum ،Allium ampeloprasum
237
بررسي اثر سلنيوم بر رشد، مكانيسم هاي مقاومتي و مسير بيوسنتز كلروفيل در گياه استويا(Stevia rebaudiana) در شرايط تنش خشكي
238
بررسي اثر سميت سلولي تركيب فيتوزومال كوركومين در سرطان هپاتوسلولار كارسينوما
239
بررسي اثر سميت سلولي تركيب كوركومين به تنهايي و بصورت توام با داروي 5-fu در سرطان كلوركتال
240
بررسي اثر سميت سلولي تركيب كوركومين به تنهايي و بصورت توام با داروي جمسيتابين در رده سلولي MiaPaCa-2 سرطان پانكراس در مدل هاي مونولاير و اسفرويد
241
بررسي اثر سميت كوركومين(Curcumin) و تغييرات شاخص هاي مرتبط با رشد و متاستاز تومور در رده سلوليMCF - 7 سرطان سينه
242
بررسي اثر سميت كوركومين(Curcumin) و تغييرات شاخص هاي مرتبط با رشد و متاستاز تومور در رده سلوليMCF-7 سرطان سينه
243
بررسي اثر سميت و بيوشيميايي چند آفت كش روي پسيل معمولي پسته
244
بررسي اثر سن و جنس بر پاسخ پالپ دندان به پالپ تستر الكتريكي
245
بررسي اثر سن و جنس بر پاسخ پالپ دندان به پالپ تستر الكتريكي
246
بررسي اثر سناريوهاي گوناگون كاربري اراضي حوضه بر ميزان گل آلودگي ﴿رسوب معلق﴾ آب و هدر رفت ماده آلي خاك
247
بررسي اثر سناريوهاي مختلف پوشش گياهي بر روي رواناب هاي سطحي جهت سازگاري با تغيير اقليم آتي
248
بررسي اثر سناريوهاي مختلف پوشش گياهي بر روي رواناب هاي سطحي جهت سازگاري با تغيير اقليم آتي
249
بررسي اثر سنجي تشكيلها وموسسات پيشگيري اجتماع محور از اعتياد شهرستان
250
بررسي اثر سندرم متابوليك بر پيامد هاي نفروليتومي از راه پوست در بيماران با سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت از بهمن 1386 تا تير 1395
251
بررسي اثر سنگ دانه هاي مختلف بر خاصيت چسبندگي مواد چسباننده قيري
252
بررسي اثر سه پروتز غيرديناميكي مختلف بر روي پارامترهاي سينتيكي و سينماتيكي حركت بر روي سطوح شيب دار براي فرد قطع عضو از بالاي زانو
253
بررسي اثر سه روش اناملو پلاستي با فرز ،ايرابريژن و اچينگ بر ريز نشت شيار بوش
254
بررسي اثر سه روش حذف ادهزيو باقيمانده پس از دباند براكت ارتودنسي بر روي خشونت سطحي مينا و رنگ دندان
255
بررسي اثر سه نوع تركيب مالچ رسي - آهكي در تثبيت ماسه هاي روان
256
بررسي اثر سه نوع تقويت كننده مختلف با ابعاد نانو متري بر رفتار شكست نانو كامپوزيت
257
بررسي اثر سه نوع روش پاليش بر خشونت سطحي و تجمع پلاك باكتريال بر روي سطح دو نوع كامپوزيت
258
بررسي اثر سوء كروز خوراكي در كاهش درد نوزادان هنگام خونگيري از پاشنه پا و مقايسه اثر آن با كرم emla
259
بررسي اثر سوراخها بر روي رفتار كمانشي پوسته هاي خاك
260
بررسي اثر سورفكتانت بر روي ساختار فوم مس اسفنجي تهيه شده به روش نشانش الكتروشيميايي
261
بررسي اثر سورفكتانت در روش انعقادسازي الكتريكي بر روي رنگزاهاي متفاوت
262
بررسي اثر سورفكتانت هاي مختلف در سنتز نانو ذرات اكسيد آهن به روش ميكرو امولوسيون
263
بررسي اثر سورفكنانت هاي مختلف در سنتز نانو ذرات اكسيد آهن ﴿Fe2 O3) به روش ميكروامولوسيون
264
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
265
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
266
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
267
بررسي اثر سوكروز خوراكي در كاهش درد نوزادان هنگام خونگيري از پاشنه پا و مقايسه اثر آن با كرم emla
268
بررسي اثر سولاريزشن بر روي خواص مكانيكي شيشه سراميك دنداني سيستم سيليكاتي
269
بررسي اثر سولفات روي بر حيات انگل سالك﴿ ليشمانيوز جلدي﴾ در محيط كشت
270
بررسي اثر سولفات روي بر حيات انگل سالك﴿ ليشمانيوز جلدي﴾ در محيط كشت
271
بررسي اثر سولفات كلسيم بر ميزان انبساط و ساير خصوصيات فيزيكي مكانيكي سيمان پرتلند
272
بررسي اثر سولفيد هيدروژن با منشا خارجي بر اسهال ناشي از ديابت در موش صحرايي
273
بررسي اثر سولواتوكروميسم بر روي تعدادي مواد رنگزا بر پايه 2.3 دي هيدروكسي نفتالن
274
بررسي اثر سولواتوكروميسم مواد رنگزاي نفتاليميدي
275
بررسي اثر سياست حمايت دولت بر رشد بهره وري عوامل توليد پنبه
276
بررسي اثر سياست سبز بر مديريت زنجيره تامين پايدار
277
بررسي اثر سياست هاي اقتصادي دولت بر شاخص قيمت مصرف كننده در ايران: نگرش سيستم ديناميكي
278
بررسي اثر سياست هاي پولي بر سرعت همگرايي درفرآيند يادگيري عاملان اقتصادي
279
بررسي اثر سياست هاي پولي بهينه بر تورم و توليد در شرايط سياست هاي مالي درونزا در ايران )رهيافت كنترل بهينه (
280
بررسي اثر سياست هاي پولي بهينه بر تورم و توليددرشرايط سياست هاي مالي درونزا درايران ( رهيافت كنترل بهينه )
281
بررسي اثر سياست‌هاي پولي بر بازده سهام در ايران:رهيافتي از مدل خود رگرسيون انتقال ملايم
282
بررسي اثر سياستهاي پولي بر توليد و تورم ر اقتصاد ايرن ﴿ 1385-1340 ﴾
283
بررسي اثر سيال بر جريان و انتقال حرارت آرام و اجباري دريك كانال سه بعدي با مقطع مستطيلي با استفاده از نرم افزار Fluent
284
بررسي اثر سيال موجود در تانكر بر روي نيروهاي بين واگني
285
بررسي اثر سيانور بر روي ضرايب بيوسينتيكي
286
بررسي اثر سيپروفلوگزاسين خوراكي در مقايسه با سفتازيديم و آميكاسين وريدي بر تب و نوتروپني كودكان مبتلا به لوسمي حاد
287
بررسي اثر سيپروفلوگزاسين خوراكي در مقايسه با سفتازيديم و آميكاسين وريدي بر تب و نوتروپني كودكان مبتلا به لوسمي حاد
288
بررسي اثر سيتوتوكسيسيتي عصاره هيدروالكلي گياه هميشك برسلولهاي سرطاني سينه رده 4T1 در شرايط
289
بررسي اثر سيتوتوكسيسيتي عصاره هيدروالكلي گياه هميشك برسلولهاي سرطاني سينه رده 4T1 در شرايط in vitro
290
بررسي اثر سيتوتوكسيك جينجرنون A، بر رده‌هاي سلولي لوسمي لنفوبلاستي حاد
291
بررسي اثر سيتوتوكسيك عصاره هاي آلي (ان هگزان ف دي اتيل اتر ، متانول) ستاره شكننده خليج فارس بر رده سلولهاي سرطاني سينه، روده و كبد
292
بررسي اثر سيدر(CIDR) بر القاء و همزمان سازي فحلي گوسفندان نژاد سنجابي در خارج از فصل توليد مثل
293
بررسي اثر سيدروفور باكتريايي بر عملكرد كمي و كيفي توده هاي بومي زيره سبز
294
بررسي اثر سيستم اندازه گيري، در عملكرد مكانيزم استورات
295
بررسي اثر سيستم تبلور بر فلوتاسيون سيليس
296
بررسي اثر سيكل رسوب سختي بر كار سختي و خواص مكانيكي يك آلياژ آلومينيوم رسوب سخت شونده
297
بررسي اثر سيكل عمليات حرارتي بر خواص بر خواص فولاد دو فازي AISI1020
298
بررسي اثر سيكل قاعدگي بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل لاپاراسكوپي تشخيصي در بيماران تحت بيهوشي جنرال
299
بررسي اثر سيكل‏هاي حرارتي بر چقرمگي شكست عاج دندان
300
بررسي اثر سيكلهاي سرمايش و گرمايش بر خواص مكانيكي بتن پليمري
301
بررسي اثر سيگنالينگ فاكتورهاي رشد فيبروبلاستي بر كارايي تكوين جنين هاي گوسفندي
302
بررسي اثر سيلاژ پسماند انار بر برخي فراسنجه‌هاي توليدمثل، متابوليت هاي خون و پاسخ التهابي در گاوهاي هلشتاين تازه‌زا
303
بررسي اثر سيلوستامايد و فورسكولين بر بلوغ دو مرحله اي و تكوين جنين هاي پارتنوژنز حاصل از اووسيت هاي گوسفندي جداسازي شده با استفاده از فعاليت آنزيم گلوگز6-فسفات دهيدروژناز
304
بررسي اثر سيلي مارين بر پرولاكستين در پاسخ به پيريدوكسين دررت
305
بررسي اثر سيلي مارين بر پرولاكستين در پاسخ به پيريدوكسين دررت
306
بررسي اثر سيليس كلوئيدي نانو ساختار بر خواص جرم هاي ريختني منيزيتي
307
بررسي اثر سيليسيم بر روي خواص فولاد 4330
308
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L
309
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L.)
310
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L.)
311
بررسي اثر سيليكون كاربايد بر بتونهاي شاموتي كم سيمان
312
بررسي اثر سيليكون و آهن بر رشد، محتواي يوني و آناتومي گياه زنيان
313
بررسي اثر سيليكون و آهن بر رشد، محتواي يوني و آناتومي گياه زنيان (CARUM COPTICUM L. )
314
بررسي اثر سيليكون وقارچ ميكوريز برمقاومت گياه گوجه فرنگي(Lycopersicon esculentum Mill.) نسبت به تنش ناشي از كاهش آبياري
315
بررسي اثر سيليمارين و ويتامين C بر روي سميت ميوگلوبينوريك كليه موش صحرايي
316
بررسي اثر سيم فولادي كاشته شده در مدل، در ساختار آلومينيوم A356 توليد شده به روش فوم تبخيري
317
بررسي اثر سيم منيزيم مغزه گذاري شده در مدل بر ريز ساختار و سختي مقاطع چدني توليد شده به روش ريخته گري توپر
318
بررسي اثر سيم هاي مس آلومينيوم و فولادكم كربن كاشته شده در مدل فومي بر ريز ساختار چدن خاكستري
319
بررسي اثر سيمان روي رفتار مونوتونيك و سيكليك ماسه فيروزكوه
320
بررسي اثر سيمان و باطله سنگ آهن برخواص مهم ژئو تكنيكي خاك رس كائولين
321
بررسي اثر سيموواستاتين در جلوگيري از تغييرات بافتي مرتبط با جسم سياه مغز مياني وتغييرات رفتاري در مدل تجربي بيماران پاركينسون
322
بررسي اثر سينبيوتيكي پلي ساكاريد استخراج شده از پوسته سبز پسته و سويه بومي لاكتوباسيلوس پلانتارومPTCC 1896 به صورت برون تني و درون تني
323
بررسي اثر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در تغييرات قيمت مسكن در ايران
324
بررسي اثر شاخص جريان مذاب، عوامل شبكه اي و اسفنج شدن و درصد كومونومر وينيل‌استات (VA) بر خواص اسفنج شبكه‌اي آلياژ اتيلن وينيل ‌استات و پلي‌اتيلن سبك (LDPE)
325
بررسي اثر شاخص حكمراني خوب و اندازه دولت بر درآمدهاي مالياتي كشورهاي اوپك
326
بررسي اثر شاخص خميري و ضريب بيش تحكيمي بر مقدار پارامتر K0 در خاكهاي چسبنده
327
بررسي اثر شاخص هاي MPPT بر روي عملكرد توربين هاي جزر و مدي متصل به شبكه
328
بررسي اثر شاخص هاي زيبايي شناختي بر خواندن بر خط.
329
بررسي اثر شارژ خودرو هاي برقي بر شبكه توزيع برق يزد
330
بررسي اثر شانه ابزار بر نفوذ و شروع فرآيند جوش اصطكاكي اغتشاشي به روش اجزاء محدود
331
بررسي اثر شبكه پليمري بر تشكيل ساختارهاي نانو متري در كامپوزيتهاي پليمري-فلزي تبادلگر يون
332
بررسي اثر شبه تنظيم كننده هاي رشد حشرات بوپروفزين و پاپيروكسي فن جهت كنترل تريپس پياز﴿Thrips tabaci L.) در كشت مخلوط پياز و توتون
333
بررسي اثر شتاب گيري مترو در تهويه هواي داخل قطار مترو
334
بررسي اثر شخصيت مقصد گردشگري بر انتخاب مقصد سفر از طريق متغيرهاي تصوير و نگرش
335
بررسي اثر شخصيت مقصد گردشگري بر انتخاب مقصد سفر از طريق متغيرهاي تصوير و نگرش
336
بررسي اثر شدت تمرين ايروبيك بر تركيب بدني و برخي فاكتورهاي خوني زنان چاق و داراي اضافه وزن
337
بررسي اثر شدت و زمان اولتراسونيك بر روي پخش نانوذرات در محلول پليمري
338
بررسي اثر شرايط setting و شرايط ريخته گري در خواص ماهيچه هاي پوسته اي ﴿ماسه با چسب فنل فرمالدئيد﴾
339
بررسي اثر شرايط آستنيته كردن بر خواص مكانيكي فولاد ابزار سرد كار AISI D3
340
بررسي اثر شرايط ايجاد و لايه نشاني پيش ماده هاي لايه پروسكايت بر عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايت تركيبي بدون لايه انتقال دهنده حفره
341
بررسي اثر شرايط تصفيه مذاب و دماي بار ريزي بر جريان مذاب سلامت و خواص خمشي آلياژ MG - AI- ZN
342
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي بر توزيع نيروهاي داخلي در شمعهاي خمشي
343
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي بر كمانش جانبي شمع ستونها
344
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي و موقعيت ستونها در سازه هاي فضايي دولايه گنبدي تحت اثر بارهاي حرارتي
345
بررسي اثر شرايط جريان ورودي بر شكل گيري گرداب بر روي آبگير قائم با استفاده از سرعت سنج تصويري (PIV)
346
بررسي اثر شرايط جوي روي خواص فيزيكي و مكانيكي ﴿به ويژه مقاومت به خراش﴾روكشهاي شفاف خودرويي حاوي نانو سيليكا
347
بررسي اثر شرايط ريخته گري و قطر سيم مس و منيزيم در ساختار مقاطع چدني توليد شده به روش ريخته گري فومي
348
بررسي اثر شرايط ساخت غشاهاي پلي يورتاني بر روي خواص جداسازي گاز
349
بررسي اثر شرايط سنتز بر سينتيك تشكيل نيتريد سيليسيم پيوند واكنشي
350
بررسي اثر شرايط سنتز نانو ذرات اكسيد مس به روش سل - ژل مبتني بر پلي وينيل الكل بر كارايي آن به عنوان نانو جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
351
بررسي اثر شرايط فرآيندي بر ساختار و خواص فيزيكي مزومتخلخل اكسيد تنگستن
352
بررسي اثر شرايط كشش سرد بر پارامترهاي تبلور فولاد كم كربن
353
بررسي اثر شرايط گيرداري ، اندازه ذرات ، تراكم و فشار همه جانبه بر خصوصيات خاك دانه اي در آزمايش سه محوري زهكشي شده
354
بررسي اثر شرايط گيرش چسب سرد فوران بر خواص ماسه قالبگيري
355
بررسي اثر شرايط ماشين و نمره نخ در مرحله بوبين پيچي
356
بررسي اثر شرايط مختلف اتوكاري بر روي انعطاف پذيري دو خت درزهاي پوشاك تهيه شده از پارچه هاي جين
357
بررسي اثر شرايط موادي و فرايندي بر دانسيته شبكه اي شدن و خواص فيزيكي مكانيكي پوشش بر پايه رزين اكريليك اپوكي
358
بررسي اثر شرايط هيپوكسي بر تغييرات موروفولوژيكي ريشه و ميزان پرولين و كربوهيدرات هاي گياه نخود
359
بررسي اثر شرايط هيپوكسي بر روي تغييرات آناتوميكي و آنزيم‌هايPAL و TAL در ريشه گياه آفتابگردان
360
بررسي اثر شرايط و مواد جوانه زا بر خواص ريختگي چدن خاكستري
361
بررسي اثر شستشو روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي جين
362
بررسي اثر شعله بر كامپوزيتهاي پليمري
363
بررسي اثر شغل بر افسردگي زنان شاغل شهرستان بهشهر
364
بررسي اثر شفافيت اطلاعات بر روي جذب خيرين و در نظرگرفتن همكاري دولت و سازمان‌هاي غيرانتفاعي در زنجيره تأمين بشردوستانه: با رويكرد نظريه بازي‌هاي تكاملي
365
بررسي اثر شكارگري، سطح آب و تراكم بر رشد، تكوين و بقاء لاروهاي وزغ سبز متغير (Pallas, 1769)Bufotes variabilis ،)دوزيستان: راسته بي دمان(
366
بررسي اثر شكاف در تكيه گاه پل بر الگوي جريان اطراف آن
367
بررسي اثر شكستن دوره تاريكي روي ميزان قند در سورگرم شيرين
368
بررسي اثر شكل ذرات بر روي عملكرد حمل كننده پيچي (حلزوني)
369
بررسي اثر شكل موج بر بهبود قابليت انتخاب در تحريك الكتريكي سلولهاي عصبي نخاع
370
بررسي اثر شكل ميكروكانال در كيفيت اختلاط
371
بررسي اثر شكل نانوذرات بر روي عملكرد حرارتي هيدروليكي نانوسيال - آب آلومينا در هيت سينك داراي ريز مجراها با هندسههاي مختلف براي - خنك كاري پردازشگرهاي الكترونيك ي
372
بررسي اثر شكل و اندازه بيلت اوليه در فرآيند آهنگري دقيق قطعات متقارن محوري
373
بررسي اثر شلاق چرمي در لجستيك معكوس با در نظر گرفتن خدمات پس از فروش
374
بررسي اثر شلاقي در زنجيره تامين
375
بررسي اثر شمع در كاهش نشست
376
بررسي اثر شنا در آب سرد، گرم و ولرم بر روند فوليكوژنز، آپوپتوز و تكثير سلولي بافت تخمدان در موش سوري بالغ
377
بررسي اثر شنا در دماهاي مختلف آب بر آپوپتوز سلول¬هاي زاياي موش نر
378
بررسي اثر شناساگر در بسته بندي مواد غذايي
379
بررسي اثر شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي دو گونه سنجد تلخ و سنجد معمولي
380
بررسي اثر شوري بر برخي خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گياه ديودال (Ammodendron persicum)
381
بررسي اثر شوري خاك بر پوشش گياهي شوره زارهاي ساحل غربي درياچه اروميه
382
بررسي اثر شوري در شدت هاي مختلف نور بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گونه سياه تاغ (Haloxylon aphyllum)
383
بررسي اثر شوري روي تغييرات ماده رنگي گياه روناس
384
بررسي اثر شوك پولي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد با توجه به اقتصاد سايه در ايران
385
بررسي اثر شوك گرمايي بر كيفيت بلوغ و توان تكوين آزمايشگاهي اووسيت هاي گوسفندي
386
بررسي اثر شوك هاي ارزي بر صادرات غير نفتي در ايران (رهيافت غير خطي ماركوف- سوئيچينگ)
387
بررسي اثر شوك هاي ارزي بر صادرات غير نفتي در ايران(رهيافت غير خطي ماركوف- سوئيچينگ)
388
بررسي اثر شوك هاي قيمت نفت بر ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصاد ايران
389
بررسي اثر شوك هاي قيمت نفت و ارز بر تغييرات قيمت مسكن در ايران
390
بررسي اثر شياف ناپروكسن در پيشگيري از پانكراتيت پس از ERCP در بيماران مراجعه كنندهبه مركز آموزشي درماني رازي رشت
391
بررسي اثر شيوه هاي تربيتي نسل نوجوان بر مسئله نماز
392
بررسي اثر صادرات بر رشد اقتصادي در ايران با استفاده از الگوهاي تعادل عمومي محاسباتي
393
بررسي اثر صادرات محصولات كشاورزي بر رشد بخش كشاورزي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا)MENA(
394
بررسي اثر صدمه بر روي بال نامحدود به روش عددي
395
بررسي اثر صليب كف در رفتار قابهاي خمشي مهاربندي شده بتن مسلح
396
بررسي اثر صمغ آنغوزه و فرومون جنسي بر جمعيت كرم گلوگاه انار
397
بررسي اثر صمغ فارسي، صمغ عربي و شيرخشك بدون چربي روي زنده ماني چهار ميكروب با كاربردهاي صنعتي طي خشك كردن انجمادي
398
بررسي اثر صمغ گياه آنغوزه بر آريتمي هاي ناشي از ايسكمي و استرس اكسيداتيو در رت
399
بررسي اثر صورت جريان وجه نقد بر معيارهاي تصميم گيري استفاده كنندگان در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
400
بررسي اثر ضخاكت ورقه مس و ميزان آلومينيوم بر فصل مشترك مس و آلومينيوم توليدي به روش ريخته گري lost foam
401
بررسي اثر ضخامت ، تركيب شيميايي ، دما و زمان ، آستمپرينگ بر روي سختي و ساختار ميكروسكپي چدنهاي نشكن آستمپر شده
402
بررسي اثر ضخامت جو بر روي بهمن هاي گسترده ي هوايي
403
بررسي اثر ضخامت چسبنده بر ضريب شدت تنش عمومي در اتصال نانوچسبي تك لبه‎اي
404
بررسي اثر ضخامت زير كونياي با ترنسلوسنسي بالا ورنگ زير ساختار بر روي رنگ نهايي رستوريش
405
بررسي اثر ضخامت زير كونياي با ترنسلوسنسي بالا ورنگ زير ساختار بر روي رنگ نهايي رستوريش
406
بررسي اثر ضخامت سه ماده ترميمي موقتي ساخت داخل كشور ميزان ريز نشست تاجي در اندودانتيكس
407
بررسي اثر ضخامت صافي سختي و اندازه دانه لايه هاي سطحي بر كيفيت اتصال كامپوزيت برنج - فولاد - برنج
408
بررسي اثر ضخامت لايه فعال بر كارايي ديود نور گسيل آلي سبز
409
بررسي اثر ضخامت محيط متخلخل و كاربرد همزمان نانوسيال در انتقال حرارت در يك محفظه مربع شكل
410
بررسي اثر ضخامت نانومتري بر پاسخ دي‌الكتريك و قطبش خودبه‌خودي لايه‌نازك PbTiO_3/BaTiO_3 با استفاده از رهيافت مونت كارلو
411
بررسي اثر ضخامت و تنش نرمال بر نمودار حد شكل پذيري ورق St14 در فرآيند هيدروفورمينگ با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS
412
بررسي اثر ضخامت و فشار متالواستاتيكي بر سياليت آلياژهاي آلومينيوم در ريخته گري فومي
413
بررسي اثر ضخامت و فشار متالواستاتيكي بر سياليت در ريخته گري تبخيري ﴿EPC﴾
414
بررسي اثر ضخامت ومدت نگهداري كامپوزيت بالك فيل ويونيورسال بر درجه ي تبديل آنها به روش FTIR
415
بررسي اثر ضخامت ومدت نگهداري كامپوزيت بالك فيل ويونيورسال بر درجه ي تبديل آنها به روش FTIR
416
بررسي اثر ضد اضطرابي عصاره هيدروالكلي شويد و نقش احتمالي سيستم گاباارژيك و گيرنده هاي استروژن در موش هاي صحرائي ماده نژاد ويستار
417
بررسي اثر ضد افسردگي داروي آتورواستاتين در موش‌هاي سوري اووريكتومي شده با دخالت مسير نيتريك اكسيد
418
بررسي اثر ضد التهابي آزيترومايسين در اهدا كننده كليه و تاثير آن بركليه پيوندي بيماران بستري در بيمارستان رازي رشت در سالهاي 95 و 96
419
بررسي اثر ضد التهابي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه پلم(Sambucus ebulus) بر پوليپ هاي بيني ائوزينوفيلي in vitro
420
بررسي اثر ضد التهابي گياه سنجد در مدل موش آرتريتي ايجاد شده توسط CIAII در بيان ژن سيتوكين ها
421
بررسي اثر ضد باكتريايي اسانس گياهان درمنه، پونه و پونه ساي كرك ستاره اي بر روي سويه هاي مختلف باكتري عامل شانكر درختان ميوه¬ي هسته¬دار
422
بررسي اثر ضد باكتريايي اسانس گياهان درمنه، پونه و پونه ساي كرك ستاره اي بر روي سويه هاي مختلف باكتري عامل شانكر درختان ميوه¬ي هسته¬دار
423
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي سه گونه ارس بومي منطقه استان سمنان برروي ...ومقايسه آن ها
424
بررسي اثر ضد باكتريايي گرانول هاي گياه تلخه غني شده بانانو ذرات نقره
425
بررسي اثر ضد بيوفيلمي عصاره نعناع، كلرهگزيدين و هم افزايي اين دو ماده بر انتروكوكوس فكاليس هاي جدا شده از دهان
426
بررسي اثر ضد خوردگي پوشش فسفاته پس از عمليات تكميلي بر پايه تركيبات موليبدن
427
بررسي اثر ضد دردي اسانس گياه كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides )و تداخل آن با سيستم اوپيوئيدرژيك با استفاده از آزمون فرمالين در موشهاي صحرايي نر
428
بررسي اثر ضد دردي عصاره متانولي افتيمون(Cuscuta epithymum) و نقش احتمالي سيستم هاي اوپيوئيدي و سروتونرژيك در موش ســوري نر
429
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره تام گياه مبارك كوهستان )GEUM KOKANICUM( در موش سوري نر
430
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره كلروفرمي وانيل استاتي برگ گياه آويشن باريك در موش كوچك نر
431
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيروالكلي سرشاخه هاي چاي كوهي )stachys lavandulifohia vahl(در موش سوري كور
432
بررسي اثر ضد دردي وضد التهابي عصاره آبي وعصاره هگزاني برگ گياه آويشن باريك ziziphora clinopodiodes.Lam در موش سوري نر
433
بررسي اثر ضد ديابتي عصاره گياه آنغوزه بر ميزان بيانglut4در رده سلولي c2c12در حضور انسولين
434
بررسي اثر ضد ديابتي و اناديوم سولفا بر موش هاي صحرايي نر ديابتي شده توسط داروي استرپتوزوتوسين
435
بررسي اثر ضد سرطاني تركيب فرموله شده ي كور كومين در سرطان روده ي بزرگ
436
بررسي اثر ضد سرطاني تركيب فيتوزومال كوركومين به تنهايي و به صورت توام با داروي جمسايتابين در سرطان پانكراس
437
بررسي اثر ضد سرطاني روغن هسته انار بر روي سلولهاي توموري سرطان مري رده سلولي KYSE-30))
438
بررسي اثر ضد سرطاني سم عقرب اُدُنتوبوتوس بايدنتاتوس و مكانيسم سميت سلولي آن در شرايط آزمايشگاهي
439
بررسي اثر ضد قارچي عصاره فلاونوئيدي گياه زنيان از طريق بيان ژن سايتوكينين هاي پيش التهابي
440
بررسي اثر ضد قارچي عصاره متانولي گياه خارشتر از طريق بيان پن ساپتوكين هاي پيش التهابي
441
بررسي اثر ضد قارچي عصاره متانولي گياه خارشتر از طريق بيان ژن سايتوكين هاي پيش التهابي
442
بررسي اثر ضد قارچي غلظت هاي مختلف عصاره آلوئه ورا بر قارچ كانديدا آلبيكنس در شرايط آزمايشگاهي
443
بررسي اثر ضد متاستازي عصاره آبي - الكلي برگ گياه انجير (Ficus carica) بر روي سلول هاي سرطان معده انسان
444
بررسي اثر ضد ميكربي ،سميت وپايداري فيتول ومقايسه آن با نانو ذرات سلولزكونژوگه شده بافيتول به عنوان گند زداي سطوح
445
بررسي اثر ضد ميكربي،سميت وپايداري كمپلكس هاي نقره و آهن با تركيب آلي ازته
446
بررسي اثر ضد ميكروبي آموكسي سيلين تركيب شده با دو سيلرAH26 وRosen عليه E.faecalis
447
بررسي اثر ضد ميكروبي باكتريوفاژ...بر عليه اشرشيا كلي مقاوم به بتا لاكتاماز
448
بررسي اثر ضد ميكروبي پراناسيد m2 و مقايسه آن، با دو ماده سديم هيپوكلريت 25/5% و كلرهگزيدين 2%
449
بررسي اثر ضد ميكروبي چند روش آماده سازي هيدروكسيد كلسيم به صورت IN VITRO
450
بررسي اثر ضد ميكروبي چند روش آماده سازي هيدروكسيد كلسيم به صورت In Vitro
451
بررسي اثر ضد ميكروبي چند نوع داروي مختلف بر روي بيو فيلم انتروكوك فكاليس
452
بررسي اثر ضد ميكروبي چندنوع داروي مختلف برروي بيوفيلم انتروكوك فكاليس
453
بررسي اثر ضد ميكروبي سه فراورده گياه آويشن شيرازي بر چهار گونه باكتري در مقايسه با آنتي بيوتيك انتخابي آنها
454
بررسي اثر ضد ميكروبي عسل و سير بر روي باكتري هاي پاتوژنيك
455
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره گياه آويشن شيرازي بر روي سه گونه باكتريايي از عوامل گاستروانتريت در مقايسه با آنتي بيوتيك انتخابي آنها
456
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره گياه چويل و نانوذره اكسيدروي برباكتري‌هاي شايع مواد غذايي
457
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره متانولي سه گياه رزماري،بومادران وبادرنجبويه عليه سه باكتري انتروكوكوس فيكاليس،سودوموناس آئروژينوزا و كلبسيلا نومونيه
458
بررسي اثر ضد ميكروبي ليزر( Diode(810nm2 در مقايسه با هيپوكلريت سديم بر روي ريشه دندانهاي آلوده شده توسط گونه هاي مختلط ميكروبي Enterococcus Faecalis و candida albicans در شرايط ازمايشگاهي
459
بررسي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و تري كرزول فرمالدهيد بر انتروكوكوس فكاليس
460
بررسي اثر ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني اسانس گياهان كاكوي، رزماري، شويد و مرزه، عليه استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشيا كلي 157: 0، بر انبار ماني دوغ و خواص حسي آن
461
بررسي اثر ضدافسردگي متفورمين در موش‌هاي سوري اواريكتومي شده با دخالت مسير نيتريك اكسايد
462
بررسي اثر ضدالتهابي تروپيسترون در مدل سوختگي درجه دو در موش سوري
463
بررسي اثر ضدالتهابي و ضددردي عصاره هيدروالكلي ريشه گياه (.Apium graveolens L) بر روي موش سفيد آزمايشگاهي
464
بررسي اثر ضدباكتري پوشش الكتروستاتيك كتيرا/اكسيدروي بر روي حوله پنبه‌اي
465
بررسي اثر ضدباكتري عصاره هاي مختلف استخراجي از خيار دريايي جنس Holotoria
466
بررسي اثر ضدتهوع عصاره ي آبي گياه ريواس (Rheum ribs L.)در مبتلايان به سرطان پستان دريافت كننده رژيم شيمي درمانيACT
467
بررسي اثر ضدخوردگي و رفتار جذبي تركيب باز شيف سنتزي بر خوردگي استيل خط لوله در محيط اسيدي
468
بررسي اثر ضددردي و ضدالتهابي عصاره ميوه گياه شويد Anethum Graveolensl
469
بررسي اثر ضددردي و ضدالتهابي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه پنج انگشت )Vitex agnus-castus(
470
بررسي اثر ضدرگزايي گياه انجير(Ficus carica) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بند ناف انساني
471
بررسي اثر ضدرگزايي گياه انجير(Ficus carica) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بند ناف انساني
472
بررسي اثر ضدرگزايي گياه مريم گلي (Salavia officinalis) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بندناف انساني
473
بررسي اثر ضدسرطاني پلاسماي سرد در مدل حيواني رتينوبلاستوما با استفاده از ميتوكندري هاي ايزوله شده چشمي
474
بررسي اثر ضدعفوني كنندگي هايپو كلريد سديم 525/.% بر دو باكتري استافيلوكوكوس اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا وارد شده بر قالب هاي سيليكون تراكمي در زمان هاي 5، 3، 10 دقيقه
475
بررسي اثر ضدليشمانيايي مايع رويي ( supernatant ) كشت باكتري ها ( staphylococcus aureus , streptococcus beta-haemolytic A group ) و قارچ هاي شايع ( Aspergillus flavus , aspergillus niger , candida albicans , mucor )زخم و سالك در محيط كشت
476
بررسي اثر ضدميكروبي عصارهي گياهي انار(Punica granatum L)بر باكتري Prevotella intermedia
477
بررسي اثر ضدميكروبي و خود محافظتي سكنجبين (oxymel) در برابر ميكروارگانيسم هاي مورد استفاده در تست خود محافظتي؛ يك فراورده ي طب سنتي ايران
478
بررسي اثر ضرايب بزرگ/كوچك نمايي بر ژايداري و شفافيت يك سيستم تله اژراتوري دو جانبه
479
بررسي اثر ضربه بر روي ورق كامپوزيتي تقويت شده توسط نانوالياف پليمري توليد شده به روش الكتروريسي
480
بررسي اثر ضربه در آسيب پذيري ورقهاي ساخته شده از مواد مركب
481
بررسي اثر ضربه ساختمان‌هاي مجاور بر عملكرد ساختمان‌ها با جداگرلرزه‌اي سه قوسي
482
بررسي اثر ضربه سازه هاي مجاور بر عملكرد ساختمان با جداگر لرزه اي اصطكاكي قوسي با در نظر گرفتن فواصل نشريه 360
483
بررسي اثر ضريب شكل انتقال جريان بين ماتريكس و شكاف در مدل‌سازي جريان سيال در مخازن شكاف‌دار
484
بررسي اثر ضماد برگ مورد بر كاهش تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
485
بررسي اثر ضماد برگ مورد بر كاهش تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
486
بررسي اثر طبقات صلب بدون باز شو در رفتار ساختمانهاي لوله اي بتن آرمه
487
بررسي اثر طرح اختلاط مخلوط ماسه، سيمان و EPS بر روي مشخصات ديناميكي آن
488
بررسي اثر طرح انتقال آب درياي عمان (خليج فارس) بر اكوسيستم بياباني استان يزد به كمك روش تحليل SWOT
489
بررسي اثر طرح انتقال آب درياي عمان (خليج فارس) بر اكوسيستم بياباني استان يزد به كمك روش تحليل SWOT
490
بررسي اثر طرح بافت پارچه بر روي خصوصيات سايش پرزدهي ، برگشت پذيري و نيروي پارگي
491
بررسي اثر طرح بافت و تراكم پودي روي مقاومت كششي و استحكام پارگي پارچه تاري پودي
492
بررسي اثر طرح بنگاههاي زودبازده بر روي اشتغال و كارآفريني در استان تهران
493
بررسي اثر طلاق بر روي فراگيران پايه هاي سوم - چهارم ابتدايي مدارس پسرانه منطقه 10 آموزش و پرورش
494
بررسي اثر طوفان گرد وغبار بر روي برخي پارامترهاي فيزيولوژيك گونه هاي درختي گردو،گلابي و توت
495
بررسي اثر طوفان هاي حدي بر انتقال رسوب و برنامه لايروبي در بنادر
496
بررسي اثر طول آند بر روي شار پرتو ايكس يك دستگاه پلاسماي كانوني 5KJ
497
بررسي اثر طول پست بر گير(Retention) پستهاي كامپوزيتي تقويت شده با فايبر يا post FRC
498
بررسي اثر طول حلقه در راحتي جوراب هاي زنانه
499
بررسي اثر طول حلقه و نوع بافت بر جذب رنگ كالاي اكريليكي با رنگزاي بازيك در فام هاي متفاوت
500
بررسي اثر طول داده در عملكرد الگوريتم هاي تخمين توام اختلاف زمان و فركانس دريافت
501
بررسي اثر طول عصا و پارامترهاي حركتي بر انرژي افراد آسيب نخاعي در حركت با استفاده از ارتز
502
بررسي اثر طول و نقص ساليتوني بر رسانش سيم مولكولي پلي استيلن
503
بررسي اثر طول و نقص ساليتوني بر رسانش سيم مولكولي پلياستيلن
504
بررسي اثر ظرفيت بازاريابي اينترنتي بر روي توسعه بازارهاي بين المللي محصولات صنعتي
505
بررسي اثر ظرفيت بازاريابي اينترنتي بر روي توسعه بازارهاي بين المللي محصولات صنعتي
506
بررسي اثر ظرفيت شكل پذيري بر رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي همگراي فولادي جداسازي شده با جداسازهاي آونگي اصطكاكي دو قوسي
507
بررسي اثر ظرفيت شكل‌پذيري روسازه بر رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي بتني جداسازي شده با جداساز آونگي اصطكاكي دو قوسي
508
بررسي اثر عامليت گروه‌هاي عاملي هيدروكسيل رزين اكريليك پلي‌ال و پلي‌هدرال سيل‌سسكوايسان بر روي خواص سايشي و خراشي فيلم هاي هيبريدي نانوساختار بر پايه پلي‌يورتان
509
بررسي اثر عايق حرارتي و شيشه دوجداره بر كاهش مصرف سوخت در ساختمان و كاهش هزينه تاسيسات
510
بررسي اثر عدد ماخ بر روي جريان روي اجسام با دماغه هاي سهمي گون و مخروطي شكل
511
بررسي اثر عدم توقف بين خطوط بر نرخ جريان اشباع تقاطع هاي چراغدار در ايران
512
بررسي اثر عدم قطعيت در هندسه رتور بر رفتار ديناميكي آن
513
بررسي اثر عدم قطعيت موقعيت گسل بر تحليل خطر لرزه اي ساختگاه سد با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
514
بررسي اثر عرض روتور بر عملكرد فن لانه سنجابي
515
بررسي اثر عصاره آبي الكلي ريشه زنجبيل بر رفتار جستجوگرانه اعتيادي به مرفين و بر التهاب نوروني ناشي از مرفين در هسته اكومينس موش هاي صحرايي نر
516
بررسي اثر عصاره آبي الكلي زعفران (L. Crocus Sativus) بر پيشگيري و درمان آلزايمر در موش سوري
517
بررسي اثر عصاره آبي الكلي زعفران (L. Crocus Sativus) بر پيشگيري و درمان آلزايمر در موش سوري
518
بررسي اثر عصاره آبي اندام هوايي كنگر فرنگي )Cynara scolymus L.( بر روي هايپرليپيديميا، ميزان ظرفيت آنتي اكسيداني پلاسما و آنزيم آنتي اكسيدانت سوپراكسيد ديسموتاز در رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
519
بررسي اثر عصاره آبي اولئوگم رزين كندر يمني( boswellia carteri) بر حيات پروماستيگوت هاي انگل عامل سالك روستايي در محيط كشت
520
بررسي اثر عصاره آبي برگ شاه توت بر درمان پاركينسون در موش صحرايي نر
521
بررسي اثر عصاره آبي برگ گياه زردبيد (salix acomophylla) بر روي رده سلول هلا با روش سنجش MTT
522
بررسي اثر عصاره آبي تيغه مياني گردو بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان رت به سمت سلول هاي انسولين ساز
523
بررسي اثر عصاره آبي قارچ Inocutis levis بر القاء مرگ سلولي در سلول‌هاي سرطاني MCF-7 و HT29
524
بررسي اثر عصاره آبي قارچ Sanghuangporus Inoicerinus بر القاء مرگ سلولي در سلول‌هاي سرطاني MCF-7 و HT29
525
بررسي اثر عصاره آبي گياه بوته قطران بر برخي از فراسنجه هاي ايمونوهماتولوژي و بيوشيميايي موش هاي صحرايي نر ديابتي دريافت كننده واكسن آنفولانزا
526
بررسي اثر عصاره آبي گياه چرخه برسطح هورمون هاي جنسي و آنزيم هاي اكسيدان در بافت بيضه موش هاي ديابتي شده با آلوكسان
527
بررسي اثر عصاره آبي گياه دارويي شيرين بيان بر روي ميزان بيان ژن اج اس پي او و آپوپتوز در سلول هاي سرطان كولون روده
528
بررسي اثر عصاره آبي و الكلي گياه دارواش )Viscum album( بر تكثير رده سلولي سرطان سينه ))MCF-7(
529
بررسي اثر عصاره آبي و متانولي ميوه سياه ال (Cornus sanguinea L subsp Australis (C.A. Meyer) Jav.) بر تغييرات هيستوپاتولوژي كليه ي موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
530
بررسي اثر عصاره آبي و متانولي ميوه سياه ال (Cornus sanguinea L subsp Australis (C.A. Meyer) Jav.) بر تغييرات هيستوپاتولوژي كليه¬ي موش¬هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
531
بررسي اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه عطري( Viola odorata L.) بر روي آنزيم هاي كبدي و پارامترهاي هيستولوژيك كبد در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
532
بررسي اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه عطري(Viola odorata L.) بر روي تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي و هيستولوژيك پانكراس در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
533
بررسي اثر عصاره اتانولي آكيلا ويلهلمزي بر بقاي سه رده سلول سرطاني درمحيط كشت
534
بررسي اثر عصاره اتيل استات زنجبيل بر ميزان پروتئين ناقل گلوكز ايزوتيپ -4 (GLUT4) و مسير سيگنالي تحت اثر عصاره در رده سلولي
535
بررسي اثر عصاره الكلي پوست سبز پسته (Pistacia vera) بر اكسيداسيون روغن، فاكتورهاي رشد و بازماندگي بچه ماهي انگشت قد كپور معمولي (‍Cyprinus carpio)
536
بررسي اثر عصاره بادرنجبويه بر مدل آلزايمر ناشي از تزريق داخل بطني پپتيد بتاآميلوئيد
537
بررسي اثر عصاره بافت قلب رت با سنين مختلف بر تمايز سلول هاي مزانشيمي مغز استخوان رت سه روزه به كارديوميوسيت در حضور و عدم حضور 5- آزاسايتيدين
538
بررسي اثر عصاره بافت قلب نوزاد رت بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت هايي با سنين مختلف به كارديوميوسيت در حضور و عدم حضور 5- آزاسايتيدين
539
بررسي اثر عصاره بخش پارانشيمي گياه صبر زرد بر رشد رده سلول سرطاني سينه انساني ( MCF-7 , MDA-MB-468)
540
بررسي اثر عصاره بذر گياه خارمريم ﴿ سيلي مارين﴾ بر سطوح سرمي پروفايل قندي و ليپيدي در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
541
بررسي اثر عصاره تام هيدروالكلي ميوه گياه Lagenaria siceraria(Molina) stand1 بر رشد رده سلول سرطاني پروستات انساني( LNCaP-FGC-10وpc3)
542
بررسي اثر عصاره توت فرنگي﴿Fragaria Vesca) در برداشت لايه اسمير با كمك ميكروسكوپ الكتروني
543
بررسي اثر عصاره جلبك SARGASSUM بر روي قطعه قطعه شدن DNA اسپرم مردان سالم
544
بررسي اثر عصاره چاي سفيد بر روي كاهش باكتري استرپتوكوك موتانس و استرپتوكوك ساليواريوس
545
بررسي اثر عصاره خام گونه شايع جلبك سبز شهر يزد بر عامل سالك شهري در محيط كشت
546
بررسي اثر عصاره دارچين بر ميزان بيان و جابجايي ملكول ناقل گلوكز ايزوتيپ-4 ﴿GLUT4) در رده سلولي C2C12
547
بررسي اثر عصاره زردچوبه بر ميزان بيان ناقل گلوكزايزوتيپ-4(GLUT) در رده سلولي C2C12 بدون حضورانسولين
548
بررسي اثر عصاره زردچوبه برميزان ناقل گلوكز ايزوتيپ-4 (GLUT4) در رده سلولي C2C12
549
بررسي اثر عصاره زعفران برالقا و بيان حساسيت حركتي ناشي از مرفين در موش سوري
550
بررسي اثر عصاره شنبليله بر ميزان چربي احشايي ، غلظت آپلين سرم و حساسيت انسوليني در موش صحرايي اواركتومي شده
551
بررسي اثر عصاره كندر بر حافظه موش‌هاي صحرايي مبتلا به التهاب عصبي ناشي از ليپوپلي ساكاريد باكتريايي
552
بررسي اثر عصاره كندر بر ميزان بازخواني حافظه موش هاي صحرايي آلزايمري شده توسط تزريق داخل بطني استرپتوزوتوسين در مدل يادگيري اجتنابي غيرفعال
553
بررسي اثر عصاره گياه Salvia rhytidea بر غلظت گلوكز سرم و آنزيم آلفاگلوكزيداز در موش هاي صحرايي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوسين
554
بررسي اثر عصاره گياه آلپينيا گالانگا بر بيان ژنهاي استئوپروتگرين و رنكل در افراد يائسه
555
بررسي اثر عصاره گياه انيسون بر هورمون هاي محور هيپوفيز - گناد واسپرماتوژنز درموش صحرايي نر بالغ
556
بررسي اثر عصاره گياه خرفه بر حافظه و آسيب‌ اكسيداتيو در شرايط التهاب القا شده به‌وسيله LPS در ناحيه هيپوكمپ رت
557
بررسي اثر عصاره گياهان دارويي (شيرين بيان، سماق، زيتون) بر باكتري استرپتوكوكوس موتانس براي جلوگيري از پوسيدگي دندان
558
بررسي اثر عصاره گياهان زنجبيل، اكاليپتوس و مرزنجوش و عصاره بره موم بر تعدادي ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زاي گياهي (قارچ هاي آلترناريا و فوزاريوم و باكتري اروينيا) و سلول‌هاي لنفوسيت انساني
559
بررسي اثر عصاره گياهي گلپر خوراكي بر نرخ تكثير و درصد سلولهاي زنده در سلولهاي سرطاني ...
560
بررسي اثر عصاره مالت جو بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و تغييرات مورفولوژي دستگاه گوارش درمرغان تخمگذار
561
بررسي اثر عصاره متانولي آويشن هاي ايراني بر روي لنفوسيت هاي انساني و HIVكاذب
562
بررسي اثر عصاره متانولي افتيمون جمع آوري شده از ميزبان هاي مختلف (هميشه بهار، خارشتر، ريحان و مو) روي سلول هاي لنفوسيت و باكتري ها
563
بررسي اثر عصاره متانولي اندام هاي هوايي گياه شاهسپرم بردرد والتهاب در موش سوري نر
564
بررسي اثر عصاره متانولي برگ گياه كاكوتي كوهي بر سلول هاي هلا با تست ام تي تي
565
بررسي اثر عصاره متانولي گياه بادرشبويه بر روي سلول هاي لنفوسيت و جهش زايي در باكتري سالمونلا تيفي موريوم
566
بررسي اثر عصاره مرزه خوزستاني بر پارامترهاي اسپرم مردان سالم
567
بررسي اثر عصاره مغز جنين جوجه بر روي رژنراسيون عصب سياتيك موش نر صحرايي
568
بررسي اثر عصاره هاي الكلي برخي گياهان بومي استان يزد بر تكثير سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و ترشح اينترفرون گاما
569
بررسي اثر عصاره هاي هيدروالكلي خارمريم و شاتره بر آترواسكلروز در خرگوش هيپركلسترومي
570
بررسي اثر عصاره هندوانه ابوجهل ....بر افزايش هموگلبين اف بااستفاده از رده سلول كا562
571
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي اندام هاي هوايي پنيرك بر كاهش اضطراب و كاهش درد در مقايسه با آسپرين
572
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي بذر كاهو بر ميزان چربي هاي سرم در بيماران مبتلا به چربي خون به روش كارازمايي باليني دو سو كور كنترل شده با دارونما
573
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي گياه بر ترميم زخم پوستي در موش صحرايي
574
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي بذر شويد (Anethum graveolens L) بر انقباض عضلات صاف ناي در موش صحرايي نردر شرايط آزمايشگاهي (in vitro)
575
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي برگ ريحان ( Ocimum basilicum ) بر اختلال حافظه و يادگيري موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
576
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي برگ و روغن ميوه گياه برگ بو( Laurus nobilis) بر روي يادگيري و حافظه در موش سفيد كوچك آزمايشگاهي با روش شاتل باكس
577
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي پسته بر خستگي عضلانيدر موش صحرايي نر
578
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي پسته بر مسموميت كبدي القاشده توسط تتراكلريد كربن در موش صحرايي نر
579
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي تاج خروس و گل راعي بر آترواسكلروز در خرگوش هاي هايپر كلسترولمي
580
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي دانه شويد بر تشنجات ناشي از پنتيلن تترازول در موش سوري نر بالغ
581
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي دانه گياه گنده تلخه )Securigera securidaca( بر درد و التهاب در موش سوري نر
582
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ريزوم سعد كوفي بر روي حافظه و يادگيري در موش هاي صحرايي نر ديابتي
583
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ريزوم گياه سعد كوفي بر حافظه ويادگيري دررت هاي نر آلزايمري شده با استرپتوزوتوسين
584
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ساقه و برگ گياه كاهوي ايراني بر درد و التهاب در موش سورينر
585
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي شيرين بيان و درمنه بر آترواسكلروز در خرگوش
586
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه آويشن كرماني )Thymus Caramanicus Jalas( برنوروپاتي ديابتي در مدل هاي in vivo و in vitro
587
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه آويشن كرماني ...برنوروپاتي ديابتي در مدل هاي...و...
588
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه خرگريو بر روي كيفيت اسپرم و هورمون هاي محور هيپوتالاموس هيپوفيز بيضه در موش صحرايي نر ديابتي
589
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه كاسني (Cichorium intybus) بر نوروپاتي محيطي ناشي از سميت پيريدوكسين و نقش احتمالي سيستم هاي گاباارژيك و گلوتاماتارژيك در موش صحرايي نر
590
بررسي اثر عصاره ي آبي دانه گياه شنبليله بر بهبود نوروپاتي محيطي درموش هاي بالبسي نر مبتلا به نوروپاتي
591
بررسي اثر عصاره ي آبي ساقه زيرزميني گياه ريواس ( Rheum ribes L.) بر نوروپاتي ناشي از رژيم شيمي درماني FOLFOXدر بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال
592
بررسي اثر عصاره ي آبي گياه ريواس (Rheum ribes L. ) بر افسردگي بيماران مبتلا به ديابت تيپII
593
بررسي اثر عصاره ي آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه ي عطري (viola odorata L.) بر روي تغييرات هيستوپاتولوژيك و كاركرد كليه ي موش هاي صحرائي نر ديابتي
594
بررسي اثر عصاره ي حاوي آنتوسيانين هاي پوست انار )Punica granatum L.( بر تشكيل رگه هاي چربي در شريانهاي كليوي خرگوش هاي هيپركلسترولميك
595
بررسي اثر عصاره ي گياه اسكلرو فولاريا استرياتا بر غليظت سرمي اوره ،bun واسيد اوريك در موش صحرايي
596
بررسي اثر عصاره ي گياه مريم‌گلي (Salvia officinalis) بر جلوگيري از گلايكيشن هموگلوبين انساني
597
بررسي اثر عصاره ي هيدروالكي برگ درخت زيتون بر مهار نفروتوكسيسيتي حاد القا شده به واسطه جنتامايسين دررت
598
بررسي اثر عصاهر ريزوم گياه كارالوما توبر كولاتا بر ميزان گلوكز و چربي هاي خون در موش هاي صحرائي
599
بررسي اثر عمق احداث تونل هاي كم عمق بر نشست سطحي زمين
600
بررسي اثر عمق نفوذ اسپريدر روي ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده با كوتاپركا و سيلر AH-26
601
بررسي اثر عمق نفوذ اسپريدر روي ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده با كوتاپركا و سيلر AH-26
602
بررسي اثر عمل آوري داخلي روي جمع شدگي،مقاومت در برابر يخ زدگي و نفوذ پذيري بتن خودمتراكم
603
بررسي اثر عمليات آلومينايزينگ اوليه و نيتروره كردن پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد VCN 150
604
بررسي اثر عمليات آلومينايزينگ اوليه و نيتروره كردن پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد VCN150
605
بررسي اثر عمليات آماده سازي توسط نمك هاي فلزي بر روي چاپ پارچه هاي اكريليك
606
بررسي اثر عمليات اصطكاك اغتشاشي﴿Friction Stir Process﴾ بر روي نيروها و صافي سطح در ماشينكاري
607
بررسي اثر عمليات تبريدي ﴿Cryogenic﴾ بررسي خواص سايشي فولاد ابزار گرم كار ﴿H13﴾ و مته ﴿HSS﴾
608
بررسي اثر عمليات ترموديناميكي بر رفتار پير سختي آلياژ مس - كروم با درجه خلوص مختلف
609
بررسي اثر عمليات حرارتي - مكانيكي بر خواص الكتريكي و مكانيكي سيم آلومينيم 19 - H1350 مورد مصرف در خطوط انتقال نيرو
610
بررسي اثر عمليات حرارتي آستمپرينگ بر روي خواص مكانيكي چدن داكتيل آستمپر شده(ADI)
611
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي و ساختاري نوارهاي آمورف پايه كبالت
612
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي فوم آلومينيوم
613
بررسي اثر عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي روكش هاي فولاد هاي زنگ نزن مارتنزيتي
614
بررسي اثر عمليات حرارتي بر رنگ پذيري پارچه پلي استر
615
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي بازگشت فنري فولاد IF
616
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي خواص مكانيكي آلياژ GAMMA-TiAl
617
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و انرژي شكست فولادهاي دو فازي
618
بررسي اثر عمليات حرارتي پير سازي القايي سوپر آلياژ Udimet500 ريختگي بر ريز ساختار و سختي
619
بررسي اثر عمليات حرارتي تمپر بر خوردگي حفره دار شدن روكش فولاد زنگ‌نزن مارتنزيتي 13Cr-4Ni
620
بررسي اثر عمليات حرارتي در نخ نانوليفي توليدي از پلي اكريلونيتريل و سلولز به روش الكتروريسي
621
بررسي اثر عمليات حرارتي رسوب سختي بر آلياژهاي Zr-Cr-Cu
622
بررسي اثر عمليات حرارتي روي ساختار پوشش فولاد كم كربن پوشش داده شده با AL- SI به روش غوطه وري گرم
623
بررسي اثر عمليات حرارتي زمينه كارايي زره كامپوزيتي آلومينيوم / آلومينا
624
بررسي اثر عمليات حرارتي سرد كردن دو مرحله اي بر خواص مكانيكي فولاد هاي دو فازي
625
بررسي اثر عمليات حرارتي كوئنچ و جدانشيني دو مرحله اي بر ريز ساختار و سختي فولاد AISI4340
626
بررسي اثر عمليات حرارتي و نورد بر ريزساختار و رفتار كششي آلياژ آلومينيوم 8006 توليد شده با فرآيند ريخته‌گري دوغلطكي
627
بررسي اثر عمليات رسوب سختي بر ريزساختار و سختي آلياژ منيزيم QE22
628
بررسي اثر عناصر آلاينده بر خواص مگنتو - اپتيكي لايه نازك نانو ساختار فريت كبالت توليد شده به روش سل- ژل
629
بررسي اثر عناصر آلياژي بر ريزساختار، استحكام كششي و استحكام گسيختگي سوپرآلياژپايه نيكل GTD-111
630
بررسي اثر عناصر آلياژي بر مقاومت بر خوردگي فولادها با استفاده از روشهاي آناليز الكتروشيمي
631
بررسي اثر عناصر آلياژي به رفتار مكانيكي فولادهاي متالورژي پودر
632
بررسي اثر عناصر آميزه ي بازاريابي بر ارزش ويژه ي برند فروشگاه هاي رفاه از ديدگاه مشتريان
633
بررسي اثر عناصر بهساز و سرعت انجماد بر مورفولوژي و خواص مكانيكي كامپوزيت ريختگي Mg-Mg2Si توليد شده به روش در جاي غير واكنشگر
634
بررسي اثر عناصر سنگين روي وكروم در خاك بر روي دو گونه كاج الدار و سروناز
635
بررسي اثر عناصر سنگين سرب و كادميم بر روي گونه هاي كاج بروسيا، سرو خمره اي، زيتون و مورد
636
بررسي اثر عناصر سنگين كادميم و سرب موجود در خاك روي دو گونه درختي سنجد معمولي و زيتون تلخ
637
بررسي اثر عنصر بر بر روي خواص مكانيكي آلياژهاي تك فاز آلومينيم برنز
638
بررسي اثر عنصر بهساز استرانسيم بر منحني هاي آناليز حرارتي، ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم A356 در فرآيند ريخته گري دقيق
639
بررسي اثر عنصر ناخالصي بر مكانيزم رشد ساختارهاي نانوكريستال فلزي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
640
بررسي اثر عوامل اقليمي بر گسترش درمنه دشتي و درمنه كوهي در استان اصفهان با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره
641
بررسي اثر عوامل اقليمي بر گسترش گونه هاي مرتعي غالب با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره ﴿مطالعه موردي استان كرمانشاه﴾
642
بررسي اثر عوامل ساختاري بر خواص ويسكولاسيتيك SBR
643
بررسي اثر عوامل فني اقتصادي بر قيمت تمام شده نخ و بر اقتصاد ريسندگي در چهار ناحيه اقتصادي
644
بررسي اثر عوامل فيزيكي بر انجماد يوتكتيكي در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم به روش ميدان‌- فاز
645
بررسي اثر عوامل فيزيكي بر انجماد يوتكتيكي در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم به روش ميدان‌- فاز
646
بررسي اثر عوامل كنتراست pt.IوGd روي توزيع انرژي پرتوايكس در محيط شبه بافت
647
بررسي اثر عوامل كي ليت شونده بر خواص نانو كاتاليزور Znal2o4
648
بررسي اثر عوامل مؤثر بر استحكام چسبندگي آب¬بند¬هاي بر پايه¬ پلي‌سولفيد
649
بررسي اثر عوامل متالورژيكي بر رفتار رشد ترك خوردگي تحت تنش در فولاد هاي ضدزنگ نوع 316
650
بررسي اثر عوامل متالوژيكي بر رفار رشد ترك خوردگي در فولاد هاي ضد زنگ نوع 316
651
بررسي اثر عوامل متالوژيكي بر روي خواص مكانيكي و بالستيكي زره هاي فولادي و توليد صنعتي آن
652
بررسي اثر عوامل محيطي بر پارامترهاي رشد قارچ آلترناريا آلترناتا
653
بررسي اثر عوامل محيطي بر پراكنش پوشش گياهي در منطقه چادگان استان اصفهان
654
بررسي اثر عوامل محيطي بر ولتاژ شكست مقره هاي پليمري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
655
ﺑﺮرسي اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ بر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺰﻳﻦ
656
بررسي اثر عوامل مختلف بر رشد و محتوي چربي و نشاسته كشت مختلط ميكروجلبك
657
بررسي اثر عوامل موثر در مرسريزاسيون بر رفتار رنگرزي كالاي پنبه اي با مواد رنگزاي مستقيم
658
بررسي اثر عوامل موثر روي خواص لايه موكاپتوسيلات بر روي زمينه فولاد نرم و تاثير آن بر روي عملكرد چسبندگي و مقاومت در برابر خوردگي روكشي آلي
659
بررسي اثر عوامل موثر ساختاري فيلم هيدروژل نانوكامپوزيت پلي(وينيل الكل)/كيتوسان/پلي هدرال اليگومريك سيلسسكويي اكسان بر كنترل رهايش جنتامايسين سولفات جهت كاربرد در پوشش زخم
660
بررسي اثر عوامل واكنشي بر درصد آبكافت و وزن مولكولي پلي(وينيل الكل) و عملكرد آن به عنوان عامل معلق ساز
661
بررسي اثر عيوب هندسي بر روي ياتاقان هاي غلتشي سامانه هاي ريلي و عملكرد تبديل هيلبرت هوانگ براي عيب يابي
662
بررسي اثر غلظت اجزاء حمام رنگ و فاكتورهاي فرآيندي بر خواص نهايي فيلم الكترودي پوزيلن كاتدي
663
بررسي اثر غلظت اسيد هيدروفلوريدريك و زمان اچ كردن آن بر استحكام برشي باند سمان رزيني به سراميك ليتيوم دي سيليكات
664
بررسي اثر غلظت برروي استفاده از نانوذرات در فرآيند كاهش كشش بين سطحي در ازدياد برداشت
665
بررسي اثر غلظت تنگستات سديم در الكتروليت و شكل موج جريان بر خواص متالورژيكي و خوردگي پوشش هاي ايجاد شده به روش اكسيداسيو ن الكتروليتي پلاسمايي روي آلياژ آلومينيوم 7075
666
بررسي اثر غلظت دهنده هاي مختلف برروي چاپ كالاي پلي استري با استفاده از مواد رنگزاي ديسپرس
667
بررسي اثر غلظت سديم كلريد بر رنگبري زيستي رنگ Reactive red 120 در فرآيند تركيبي بي هوازي- هوازي
668
بررسي اثر غلظت سوبسترا و دما بر سينتيك رشد باكتريايي و كاربرد آن در مدل سازي تخمير حالت جامد
669
بررسي اثر غلظت مواد فعال سطحي در حضور كربنات سديم بر تغيير ترسوندگي سنگ مخزن كرناته آغاجاري
670
بررسي اثر غلظت هاي مختلف سيليكون و سلنيوم بر رشد، آناتومي، محتواي يوني و ميزان ماده گليسيريزين در گياه شيرين بيان
671
بررسي اثر غلظت و مدل جذبي بنتونيت منطقه بيرجند براي رفع آلودگي زيست محيطي مس وسرب محلول
672
بررسي اثر غلظت وينيل استات بر مشخصه هاي ترپليمر مونومرهاي آكريلونيتريل، وينيل استات و 2- آكريل آميدو -2- ميتيل پروپان سولفونيك اسيد سنتز شده به روش دوغابي ، رفتارسنجي رئولوژيكي محلول ترپليمر و خواص كششي الياف الكتروريسي شده
673
بررسي اثر غلظت يون تيتانيوم و پي اچ محلول و زمان غوطه وري بر روي خواص پوشش تبديلي اعمال شده بر روي آلياژ آلومينيوم ۲۰۲۴
674
بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف كادميوم و روي بر گياه ريحان (Ocimum basilicum L)
675
بررسي اثر غلظتهاي مختلف روي بر دانه رست هاي ارقام كلزا (.L Brassica napus)
676
بررسي اثر غير خطي كر در كوپلر MMI قابل استفاده در تشديد گر ميكرو حلقه
677
بررسي اثر غيرفعال سازي هسته اكومبنس در يادگيري احترازي غير فعال در رت هاي تحت تيمار مورفين
678
بررسي اثر غيرفعال‌سازي موقت آميگدال در يادگيري احترازي غيرفعال در رت‌هاي تحت تيمار مورفين
679
بررسي اثر غيريكنواختي فشار سكون ورودي بر عملكرد يك كمپرسور گذر صوتي
680
بررسي اثر فاز آمورف PBOSIO2 بر ريز ساختار و خواص ترميستور BT از نوع PTC
681
بررسي اثر فاز اول درمان پريودنتال بر بهبود علائم باليني بيماري آرتريت روماتوئيد
682
بررسي اثر فازهاي تقويت كننده در سنتز خود انتشار دماي بالاي پودر كامپوزيتي Ni-Al
683
بررسي اثر فاصله بر روي ارتعاشات ناشي از منبع ارتعاش در خطوط مترو با در نظر گرفتن شرايط خاك‌هاي مختلف
684
بررسي اثر فاصله پاشش و اندازه ذرات الگومره بر خواص پوشش هاي سپر حرارتي نانو ساختار YSZ به روش APS
685
بررسي اثر فاصله پاشش و نسبت گازهاي آرگون و هيدروژن بر ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر ريز لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري
686
بررسي اثر فاصله دو ديسك بر ضريب افت فشار شير پروانه اي دو صفحه اي
687
بررسي اثر فاصله سوراخ پرچ از لبه قطعه در فرآيند سردكاري
688
بررسي اثر فاصله هوايي بر رفتار آكوستيكي صفحات ميكروسوراخ‌كاري شده
689
بررسي اثر فاصله هوايي بر ضريب انتقال حرارت ديواره قالب در انجماد آلومينيم 356 به كمك شبيه سازي
690
بررسي اثر فاصله ي بين رديف ها و بوته ها بر شاخص هاي عملكرد دو گونه سورگوم شيرين﴿Sofra & Keller)
691
بررسي اثر فاصله ي ميان دو نمونه بر اختلاف رنگ درك شده :بخش اول اختلاف رنگ متوسط
692
بررسي اثر فاضلاب شهري يزد بر روي كميت و كيفيت علوفه دو گونه Medicago sativa (يونجه) و Atriplex lentiformis (سلمكي دانه عدسي)
693
بررسي اثر فاكتور تجمع الياف در نخ بر رفتارنفوذ مايع(جذب مويينه) نخ هاي رينگ
694
بررسي اثر فاكتور رشد شبه انسوليني (IDF)I - رويسلولهاي تمايز يافته PC12 پس از اعمال فشار هيدروستاتيك
695
بررسي اثر فاكتور مهاركننده لوكميايي و فاكتور رشد اپيدرمي بر ميزان بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمك در موش
696
بررسي اثر فاكتورهاي اجتماعي محيطي زمينه ساز يبوست در كودكان 2 6 ساله مبتلا به يبوست فانكشنال با كودكان سالم
697
بررسي اثر فاكتورهاي توليد بر رفتار سايشي ابزار برشي هاب از جنس فولاد تندبر
698
بررسي اثر فاكتورهاي دما و زمان در فرآيند آستمپرينگ فولاد 7034،1
699
بررسي اثر فاكتورهاي ريسندگي بر موئينگي نخ
700
بررسي اثر فاكتورهاي زيستي )اثر شكارگر و تراكم( و غير زيستي )سطح آب( بر رشد، تكوين، همنوع خواري و بقا لاروهاي قورباغه مردابي )دوزيستان: بي دمان: خانواده رانا(
701
بررسي اثر فايل شكسته روي نفوذ باكتريائي كانالهاي پرشده با گوتاپركاو سيلر
702
بررسي اثر فايل شكسته روي نفوذ باكتريايي كانالهاي پر شده با گوتاپر كاو سيلر AH-26
703
بررسي اثر فتوتراپي روي تعداد گلبول هاي سفيد خون و سطح اينتر لوكين 6 سرم در نوزادان ترم زير 14 روز با هيپربيلي روبينمي غير مستقيم بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت
704
بررسي اثر فرآوري آنزيمي باقلا بر روي قابليت هضم ازت و انرژي قابل متابوليسم در خروسهاي بالغ و عملكرد جوجه هاي گوشتي
705
بررسي اثر فرآوري حرارتي و مكانوشيميايي كائولن بر خواص و ريزساختار بتن كارايي بالا
706
بررسي اثر فرآوريهاي فيزيكي ، شيميايي و آنزيمي كنجاله كلزا بر روي قابليت هضم ازت و انرژي قابل متابوليسم در خروسهاي بالغ وعملكرد جوجه هاي گوشتي
707
بررسي اثر فرآيند پخت و نگهداري انجمادي نان هاي نيم پز بر عمر نگهداري نان با پخت كامل
708
بررسي اثر فرآيند تهيه بر پاسخ EPR نمونه هاي هيدروكسي اپتايت مصنوعي
709
بررسي اثر فرآيند توسعه نيروي انساني بر فرآيند توسعه تكنولوژي در ايران
710
بررسي اثر فرآيند رول فرمينگ ( شكل دهي غلتكي ) بر مقاومت خستگي پيچ ها
711
بررسي اثر فرآيند طي تهيه خيارشور بر ميزان باقي مانده قارچ كش متالاكسيل در خيار
712
بررسي اثر فرآيند نورد زاويه اي باكانال هاي برابر برخواص متالورژيكي ورق فولادي St 14
713
بررسي اثر فرآيند نيمه جامد بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Al-10.5Si-3Cu-0.2Mg
714
بررسي اثر فرآيند نيمه جامد بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 2324
715
بررسي اثر فراگرمايشي در عمليات محلولي آلياژ A356 آلومينيم
716
بررسي اثر فراورده هاي كفير موجود در بازار ايران بر روي عوامل بيماريزاي روده اي
717
بررسي اثر فرايند تكميليAFTERTREATMENTباكمك اسيدتانيكبرروي ثباتشستشويكالاي پنبه اي و پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي اسپرك ،كندل وجاشير
718
بررسي اثر فرايند توليد بر ايجاد عيوب در ساگارهاي سيليكون كاربايدي
719
بررسي اثر فرايند ريخته گري دوشابي ﴿ABLATION CASTING﴾ برريز ساختار ميزان حفارت و چگالي قطعات ريختگي آلومينيوم A356
720
بررسي اثر فرايند ريخته گري دوشابي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم-منيزيم
721
بررسي اثر فرايند فعال سازي مكانيكي بر واكنش سنتز تيتانات باريم
722
بررسي اثر فرايند فعال سازي مكانيكي-حرارتي بر تشكيل كاربيد آهن از طريق احياي كربوترمي هماتيت
723
بررسي اثر فرايندآسياكاري بر پايداري و استحاله ساختاري در زيرگونيا
724
بررسي اثر فرسودگي پارامترهاي كليدي سيستم انتقال قدرت خودرو بر روي مصرف سوخت خودرو منتخب
725
بررسي اثر فركانس جوشكاري TIG در كاهش عيوب جوشي در جوشكاري آلياژ آلومينيوم
726
بررسي اثر فركانسي بارگزاري بر روي خستگي
727
بررسي اثر فرم بدنه بر مانورپذيري شناور زيرسطحي هوشمند
728
بررسي اثر فرهنگ سازماني (مدل هافستد) بر فساد اداري كاركنان بانك صادرات تهران
729
بررسي اثر فريت بر عمر خستگي فولادck45 عمليات حرارتي شده
730
بررسي اثر فساد اداري بر رشد اقتصادي در ايران و كشورهاي آسياي جنوب شرقي
731
بررسي اثر فساد بر شاخص توسعه انساني در كشورهاي منتخب منطقه سند چشم انداز
732
بررسي اثر فشار بخار حلال بر مورفولوژي غشاي نانوكامپوزيتي PES/SiO2 در فرآيند قالب¬گيري خشك- تر
733
بررسي اثر فشار بر جذب گازهاي NOx و واكنش هاي اسيد نيتريك
734
بررسي اثر فشار بر رشد و اتساع ديواره آنوريسم مغزي و بدست آوردن خواص الاستيك به روش آزمايشگاهي
735
بررسي اثر فشار بر روي خواص اپيتيكي چاههاي كوانتومي
736
بررسي اثر فشار بر روي خواص الكترونيكي اپتيكي بلور كاف 2 مورد استفاده در اشكارسازهاي سوسوزن
737
بررسي اثر فشار بر طيف سنجي تحرك يوني و ارائه روشي جديد براي اندازه گيري ضريب نفوذ
738
بررسي اثر فشار جانبي روي پارامترهاي شكست به روش اجزاي محدود
739
بررسي اثر فشار جريانبر تراوايي در محيط هاي متخلخل با استفاده از مدل سازي شبكه حفره اي
740
بررسي اثر فشار متالواستاتيكي و چيدمان مس در قطعات ريخته شده آلومينيومي به روش فوم تبخيري
741
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر تحريك فعال سازي تخم موش در محيط آزمايشگاه
742
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر روي سلولهاي تمايز يافته رده PC_12
743
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر فوليكول هاي قبل از تخمك گذاري موش در محيط آزمايشگاهي
744
بررسي اثر فشار هيدروستاتيك بر فوليكولهاي Preovulatory موش پس از تحريك تخمك گذاري
745
بررسي اثر فشار و دما بر روي حركت لرزشي الكترون در نانو ساختارهاي نيم¬رسانا
746
بررسي اثر فشار و دما بر ساختار آلومينا: مطالعات FT- IR، XRD، SEM، آناليز حرارتي، و بررسي واكنش حذفي الكلهاي نوع دوم و سوم
747
بررسي اثر فشارهاي عصبي و رواني ناشي از عوامل فردي و سازماني بر عملكرد كاركنان بيمارستان شهيد محمدي
748
بررسي اثر فشارهيدرواستاتيك برپارامترهاي حياتي اسپرم
749
بررسي اثر فشارهيدروستاتيك بر هايپراكتيويشن اسپرم در موش
750
بررسي اثر فشارو دما بر رشد نانولوله هاي كربني با استفاده از كاتاليست آهن به روش رسوب بخار شيميايي
751
بررسي اثر فشردگي بر عملكرد آكوستيكي مواد متخلخل ناهمسانگرد چند لايه
752
بررسي اثر فشردن محوري و ايزو استاتيك سرد بر خواص آلياژهاي سنگين پايه تنگشن
753
بررسي اثر فصل بر روي بيماري هاي اسهالي استان خوزستان با تأكيد بر اسهال خوني
754
بررسي اثر فصل مشترك بر كارائي محافظ كامپوزيتي AL/ AL2O3
755
بررسي اثر فصل و منطقه برداشت بر ميزان اسيد گليسيريزيك ريشه اي شيرين بيان
756
بررسي اثر فضاي سبز و سطوح نفوذناپذير بر الگوي حرارتي شهر اصفهان
757
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر تجزيه سولفات آلومينيوم در ساخت كامپوزيت آلومينيم - آلوميناي ذره اي يه روش درجا
758
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر چگونگي احياي مخلوط پودري هماتيت و گرافيت در دماي بالا
759
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر سينتيك احياي مخلوط هماتيت-گرافيت در حضور آهن
760
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر فرايند سنتز احتراقي سيستم نيوبيوم-سيليسوم
761
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه بر راندما حل سازي مس در كلريد مزيك
762
بررسي اثر فعال كننده آدنيلات سيكلاز بر روند بلوغ آزمايشگاهي تخمك گوشفند و مراحل اوليه تكوين جنيني
763
بررسي اثر فعالسازي مكانيكي بر سنتز احتراقي تركيب NITICU
764
بررسي اثر فعاليت آلفا آميلازي و اندازه ذرات آرد، در گندمهاي زردك ، آلتار 84 و ياواروس ، بر كيفيت ماكاروني
765
بررسي اثر فعاليت فتوكاتاليزوري ناتو كامپوزيت هاي اكسيد فلزي-پلي اكسومتالات در تجزيه فتو شيميايي آتيلين از محيط هاي آبي و ارزيابي سميت پساب حاصله
766
بررسي اثر فعل ثالث بر مسئوليت قراردادي در حقوق ايران
767
بررسي اثر فلاسكهاي اكسيدي mno2, sio2بر عمق نفوذ ريز ساختار فولاد زنگ نزن آستنيتي 3041در جوشكاري Agtaw
768
بررسي اثر فلاكس بر خواص لايه مياني و عمليات حرارتي تكميلي در آلومينايزينگ به روش غوطه وري گرم
769
بررسي اثر فلاكس هاي FE2O3 و TIO2 بر جوشكاري فولادهاي كم كربن در فرآيند A- GTAW
770
بررسي اثر فلاكس هاي تصفيه كننده مذاب بر بازيافت آلياژهاي آلومينيوم
771
بررسي اثر فلاكس هاي قليايي بر تشويه و ليچينگ ايلمنيت به منظور توليد دي اكسيد تيتانيم
772
بررسي اثر فلاكس¬هاي اكسيدي SiO2 و MnO2 بر عمق نفوذ و ريزساختار فولاد زنگ¬نزن آستنيتي 304L در جوشكاريA-GTAW
773
بررسي اثر فلانوئيدها بر روند پراكسيداسيون سلولهاي اسپرم در حضور فلزات
774
بررسي اثر فلاونوئيدهاي برگ ازگيل (Mespilus germanica) بر بهبود حافظه اجتنابي غيرفعال و ميزان آپوپتوز در سلولهاي مغز در مدل آلزايمر ناشي از آميلوئيد بتا1-42
775
بررسي اثر فلزات سنگين روي و كروم موجود در خاك روي دو گونه درختي سنجد معمولي و زيتون تلخ
776
بررسي اثر فلزات سنگين سرب و مس و نحوه واكنش سيستمهاي دفاعي و پالايش گياهي در گياه خرفه
777
بررسي اثر فلكسوالكتريسيته و برداشت انرژي از نانوتير تيموشنكو
778
بررسي اثر فلكسوالكتريك بر انتشار امواج در نانوتيرهاي مرتبه بالاي پيزوالكتريك با در نظر گرفتن تئوري گراديان كرنش غير محلي
779
بررسي اثر فلورايد كازيين فسفوپپتيد كلسيم آمورف و كازيين فسفوپپتيد كلسيم فسفات آمورف بر استحكام باند برشي در براكت هاي ارتودنسي .
780
بررسي اثر فني توئين در پيشگيري از تشنجهاي دير رس پس از ضربه به سر در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا از فروردين 1380 تا مرداد 1383
781
بررسي اثر فوتو الكتريك و سطح مقطع جذب در جعبه كوانتومي با پتانسيل محصور شده متناهي
782
بررسي اثر فوتو گرمايي ليزر گاز كربنيك بر روي پوست در لايه اول و دوم
783
بررسي اثر فوتوالكترودهاي تيتانيم دي اكسيد تهيه شده از كوپليمرهاي بلوكي مختلف بر عملكرد سلول هاي خورشيدي نانوساختار
784
بررسي اثر فوتوكاتاليستي نمونه تيتانياي مزوپور حاصل از تزريق واناديم به روش IMPREGNATION
785
بررسي اثر فورسمايد موضعي بيني ومقايسه آن با استروئيد سيستميك در كاهش حجم خونريزي در حين عمل جراحي اندوسكوپيك پوليپكتومي در بيماران با پوليپوز مزمن
786
بررسي اثر فولادهاي غير پيش تنيده در اعضاي بتن پيش تنيده جزئي از نوع پيش كشيده
787
بررسي اثر فونت و رنگ هاي رايج مورد استفاده در تابلوهاي پيام متغير و معرفي كاراترين آنها مطالعه موردي: شهر اصفهان
788
بررسي اثر فيزيكي و شيميايي نانوبيومواد بر بهبود رگ زايي داربست در مهندسي بافت
789
بررسي اثر فيلتراسيون طيف اشعه ايكس روي كيفيت تصوير و دوز بيمار در سي تي اسكن 64 اسلايسي
790
بررسي اثر فيلرهاي غير آلي ﴿معدني﴾ در رنگهاي تاخير اندازه حريق متورم شونده
791
بررسي اثر فيلم‌هاي اكسيدي دو لايه بر خواص خوردگي آلياژ A356
792
بررسي اثر فيناسترايد در درمان Central Serous Chorioretinopathy مزمن يا عودكننده
793
بررسي اثر قابليت هاي سازمان (سرمايه انساني ، بازارگرايي، گرايش كارآفرينانه ) برمزيت رقابتي وعملكرد ادراك شده (موردمطالعه:شركت مواد غذايي هوفرد)
794
بررسي اثر قابليت هاي سازمان (سرمايه انساني ، بازارگرايي، گرايش كارآفرينانه ) برمزيت رقابتي وعملكرد ادراك شده (موردمطالعه:شركت مواد غذايي هوفرد)
795
بررسي اثر قارچ اندوميكوريزي و استرس شوري بر لوبيا چشم بلبلي
796
بررسي اثر قارچ اندوميكوريزي و استرس شوري بر لوبيا چشم بلبلي
797
بررسي اثر قارچ ميكوريز آربوسكولار glomus mosseae بر مقاومت به تنش كادميوم دانهال هاي پسته رقم قزويني pistaxia vera cv.Qazvini
798
بررسي اثر قارچ ميكوريزا و نانو‌كود بيولوژيك بر رشد رويشي و جذب عناصر غذايي در سه رقم سيب (رد دليشز، گلدن دليشز و استاركينگ)
799
بررسي اثر قارچ هاي آندوميكوريزي بر رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي دو رقم گندم در شرايط شوري
800
بررسي اثر قرص سير بر فاكتورهاي التهابي موثر بر كاهش توده استخواني در زنان يائسه مبتلا به پوكي استخوان
801
بررسي اثر قرص سير بر فاكتورهاي التهابي موثر بر كاهش توده استخواني در زنان يائسه مبتلا به پوكي استخوان
802
بررسي اثر قرص سير برقند خون ناشتا،هموگلوبين گليكوزيله،پروفايل ليپيدي و هورمون لپتين در بيماران ديابتي نوع 2
803
بررسي اثر قرص ملاتونين بر روي كيفيت خواب بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي
804
بررسي اثر قرص ملاتونين بر روي كيفيت خواب بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي
805
بررسي اثر قطب‌بندي بر ايجاد لايه نيتريد آلومينيوم بر سطح آلومينيوم با دمش گاز نيتروژن در فرآيند جوشكاري قوسي تنگستن-گاز
806
بررسي اثر قطبش كانال بر روي نرخ محرمانگي در مدل كانال شنود بي‌سيم همبسته
807
بررسي اثر قطر پيچ پديكولار در جايگذاري در مهره ي كمري
808
بررسي اثر قطر دهانه ورودي و موقعيت آبگير قائم بر سطح ريزش كره بحراني در مخازن
809
بررسي اثر قطر ذرات و عمق جت بر ابعاد حفره آبشستگي تحت جت قائم دايره اي مستغرق
810
بررسي اثر قطر سيم مسي و مدول قطعه ريخته گري در شرايط آلياژ سازي موضعي به روش ريخته گري فوم تبخيري
811
بررسي اثر قطر نانو ذرات SiO2 بر ضريب هدايت گرمايي نانوسيال سيليكا - اتانول
812
بررسي اثر قطر و جنس سيم مس و آلومينيوم در ساختار چدن خاكستري
813
بررسي اثر قطر و كايراليته نانولوله‌هاي كربني بر جذب هگزاكلروبنزن
814
بررسي اثر قطع آبياري در زمان هاي مختلف رشدي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سينگل گراس 704
815
بررسي اثر قليائي در تكميل پارچه هاي پلي استر
816
بررسي اثر قلياييت بر توليد ماسه حين تزريق آب هوشمند در حضور و عدم حضور نانوذرات
817
بررسي اثر قند سوكرز بر روي ويژگي هاي سينتيكي آنزيم رنيلا لوسيفراز
818
بررسي اثر قيدهاي مكانيكي در توزيع تنش هاي پسماند و اعوجاج در اتصالات جوش كلويي زير پودري
819
بررسي اثر كاتاليتيكي پيرول بر رويالكتروپليمريز اسيون و پليمريز اسيون شيمياي منومرهايN-اتيل پيروول,N-بوتيل پيرول و N-اكتيل پيرول
820
بررسي اثر كاتاليزور (BiPy)2FeEt2 بر پليمريزاسيون 1-هگزن به روش CCTP با استفاده از كاتاليزور α-دي‌ايمين نيكل
821
بررسي اثر كاتاليزور 2(BiPy)FeEt2 بر پليمريزاسيون اتيلن به روش CCTP با استفاده از كاتاليزور پل‌دار متالوسني
822
بررسي اثر كاتاليزور بر سنتز متيل ساليسيلات با استفاده از متوكسي بنزن و محاسبات شيمي كوانتومي ساختار و پيوند هيدروژني مشتقات جديد ساليسيليك اسيد و متيل بنزوات
823
بررسي اثر كاتاليزور بر سنتز مشتقات جديد سالسيليك اسيد با استفاده از تركيبات دي متوكسي بنزن و محاسبات شيمي كوانتومي تعادل 5- متوكسي - 1و 2 استخلافي تترازول ها، ايميدوئيل آزيدها و آناليز كانفور ماسيوني مشتقات جديد ساليسيليك اسيد
824
بررسي اثر كاتاليزوري پيرول بر روي الكتروپليمريزاسيون و پليمريزاسيون شيمياي مونومرهايN-پنتيل وN-دودسيل پيرول
825
بررسي اثر كاتاليزوري زئوليت هاي ZSM-5 MCM-41 اصلاح شده و اصلاح نشده فعال شده با فسفريك اسيد در واكنش بنزيله كردن تولوئن
826
بررسي اثر كاتاليزوريN',N',N,N-تترامتيل-N',N-بيس(سولفو)اتان-2،1-دي آمينيوم كلريد و پيريدينيوم سولفونيك اسيد هيدروژن سولفات براي سنتز مشتقاتα-آميدوآلكيل-β-نفتولوα-كرباماتوآلكيل-β-نفتول
827
بررسي اثر كاتاليست هاي مختلف زيلگر - ناتا بر پليمريزاسيون دو غايي HDPE
828
بررسي اثر كاتاليستيBF3.SIO2 بر واكنش ريتر اصلاح شده براي توليدات مشتقات N- ترت بوتيل اآميد
829
بررسي اثر كادميوم بر روي بعضي پارامترهاي فيزيولوژيك دو گياه كنگر فرنگي (Cynara scolymus) ومرزه (Satureja horthensis)
830
بررسي اثر كادميوم بر روي هيپوكمپ جنين موشهاي بزرگ آزمايشگاهي و نقش محافظتي ال _كارنيتين
831
بررسي اثر كار سرد بر scc اتصالات جوشي آلياژهاي آلومينيوم
832
بررسي اثر كار سرد بر رفتار رسوب سختي سوپر آلياژ NI SPANC 902
833
بررسي اثر كار سرد بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ 286-A پير سخت شده
834
بررسي اثر كار سرد بر نرخ خوردگي اتمسفري فولاد ساده كربني
835
بررسي اثر كار مكانيكي بر احياي كربو ترمال اكسيد مس ﴿CuO﴾
836
بررسي اثر كار مكانيكي و افزودني آلومينيوم بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور آهك
837
بررسي اثر كاربامازپين بر ويژگي هاي هيستولوژيك استخواني وميزان حركت ارتو دنسي دندان در wistar rat
838
بررسي اثر كاربرد الياف فولادي بر رفتار و مقاومت اتصالات بتن آرمه
839
بررسي اثر كاربرد تركيب بيولوگ سيدروفور در شرايط تنش خشكي بر كشت تابستانه ذرت در منطقه رفسنجان
840
بررسي اثر كاربرد سرما بر ميزان درد ناشي از بيرون آوردن لوله سينه اي در بيماران بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر
841
بررسي اثر كاربرد سه نوع ليزر بر استحكام باند برشي ميان سراميك زير كونيا Y-TZP و سمان رزيني و كامپوزيت
842
بررسي اثر كاربرد فيلتركيك و بايوچار بر ويژگيهاي خاك و گندم
843
بررسي اثر كاربرد لجن كنورتور بعنوان كود آهن و ماده بهساز در خاكهاي آهكي و اسيدي
844
بررسي اثر كاربرد همزمان الياف پلي پروپيلن و نانوذرات در تقويت خواص فيزيكي و مكانيكي بتن
845
بررسي اثر كارسرد و عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي سوپرآلياژ Haynes25 (L-605)
846
بررسي اثر كاركرد هاي مديريت دانش، مشتري مداري و تكنولوژي مديريت روابط مشتري بر عملكرد سازماني در حوزه خدمات بيمه
847
بررسي اثر كارگاههاي شير مادر در ارتقاء آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در خصوص تغذيه با شير مادر
848
بررسي اثر كارگاههاي شير مادر در ارتقاء آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در خصوص تغذيه با شير مادر
849
بررسي اثر كارواكرول بر ماركرهاي هايپرترافي ميوكارد ناشي از تنگي آئورت شكمي در موش صحرايي
850
بررسي اثر كارواكرول بر ميزان نسخه برداري از ژن هاي خانواده BCL-2 در قلب هيپرتروف شده موش صحرايي
851
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات (CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشور سيلانت در مقايسه با فلورايد
852
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات (cpp-acp)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
853
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
854
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
855
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشور سيلانت در مقايسه با فلورايد
856
بررسي اثر كازئين فسفرپپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
857
بررسي اثر كازئين فسفرپپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
858
بررسي اثر كازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود ديراك
859
بررسي اثر كاشت درهم ذرت و ماش با هدف توليد علوفه در منطقه ورامين
860
بررسي اثر كالاي زمينه در رنگ همانندي پارچه پنبه اي
861
بررسي اثر كامپوزيت Flowable بر روي ريزنشت كامپوزيت Solitair,Filtek P60) Packable﴾
862
بررسي اثر كامپوزيت Flowable بر روي ريزنشت كامپوزيت Solitair,Filtek P60) Packable﴾
863
بررسي اثر كامپوزيت نافئين نانو لوله هاي كربني بر بهبود عملكرد حسي حركتي در موش صحرايي نر مبتلا به ضايعه نخاعي
864
بررسي اثر كانارد بر روي ضرايب آيروديناميكي و پايداري هواپيما
865
بررسي اثر كانال هاي فروش بانك-بيمه بر كارايي شركت هاي بيمه ايراني به كمك يك روش دو مرحله اي
866
بررسي اثر كاندو و برهمكنش RKKY در نانو لوله كربني دسته مبلي
867
بررسي اثر كاندو و برهمكنش RKKY در نانو لوله كربني دسته مبلي
868
بررسي اثر كاه جو به عنوان فيلتر آلي در كاهش نيترات آب زهكشي
869
بررسي اثر كاهش ابعاد بر خواص نمونه هاي نانوساختار تيتانيومي حاصل از فرايند ECAP
870
بررسي اثر كاهش بيان PIGF بربيان ژن هاي SOX2,OCT3/4
871
بررسي اثر كاهش بيان ژن ERG9 در مخمر ساكارومايسس سرويزيه بر توليد دگرساخت لينالول
872
بررسي اثر كاهش سطح مقطع و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آليا‍‍‍ ژ كوار
873
بررسي اثر كاهش سطح مقطع و عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ 60Ni-40Cu
874
بررسي اثر كاهش سيمان بر روي خواص بتون هاي نسوز شاموتي مصرفي در صنايع ذوب مس
875
بررسي اثر كاهش مقاومت خاك در باربري مهار پيش تنيده و شكست ديواره
876
بررسي اثر كاهش وزن خودروها روي مصرف سوخت
877
بررسي اثر كايمر آپتامر نوكلئولين-miRNA let-7d بر بيان Janus Kinase در سرطان معده رده سلولي MKN-45
878
بررسي اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين بيضه موش
879
بررسي اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين كبد موش
880
بررسي اثر كبالت كلريد (COCL2) بر بيان ژن ACC اكسيداز در گياه سيب زميني (SOLANUM TUBEROSUM L) رقم وايت دزيره در شرايط كشت در شيشه
881
بررسي اثر كترولاك خوراكي درمقايسه با ايبوپروفن بر روي ادم تريسموس و درد پس از جراحي دندان مولر سوم فك پايين
882
بررسي اثر كربن بر روي مكانيزم هاي نرم شدن فولادهاي ميكرو آلياژي تيتانيم دار در عمليات تغيير فرم گرم
883
بررسي اثر كربناسيون در نفوذ يون كلريد در بتنهاي حاوي دوده سيليس
884
بررسي اثر كرسي چيني در ساختمانهاونيروي زلزله
885
بررسي اثر كرنش بر استحاله آستنيت به ماتنزيت در فولاد AISI304 و اعتبار سنجي نتايج شبيه سازي با استفاده از نرم افزار ABAQUS با داده هاي تجربي
886
بررسي اثر كرنش، اعوجاج و آلايش عناصر گوناگون روي خواص ساختاري و الكتروني گرافن
887
بررسي اثر كروسين بر روي رفتار شبه افسردگي ايجاد شده با مالاتيون در رت: نقش فاكتور نوروتروفيك BDNF
888
بررسي اثر كروسين تثبيت شده بر نانوذرات مغناطيسي بر الگوي بيان ژن P53 و VEGF
889
بررسي اثر كروم و نيكل بر باردهي جوامع پريفيتون در نهرهاي مصنوعي و مطالعه باردهي جوامع جلبكي چشمه آب گرم كيله سفيد
890
بررسي اثر كروميوم كلرايد بر تمايز آديپوژنيك سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش
891
بررسي اثر كروميوم كلرايد در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي به دست آمده از تخمدان منجمد--ذوب موش
892
بررسي اثر كرونا و استفاده از نانونقره براي بهبود خواص رنگرزي و ضدميكروبي الياف نايلون
893
بررسي اثر كرير در رنگرزي اكريليك با مواد رنگزاي بازيك
894
بررسي اثر كريرها بر روي الياف اكريليك
895
بررسي اثر كسر حجمي ذرات آلومينا و دماي تف جوشي بر خواص كامپوزيت زمينه آلومينيوم
896
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات بر خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت ارتوپديك پلي اتيلن سنگين تقويت شده با ذرات تري كلسيم فسفات
897
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات كاربيد در ريز ساختار آلياژ A356 توليد شده به روش فومي
898
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات هيدروكسي آپاتيت بر خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت (PEEK-HA)
899
بررسي اثر كلاريترومايسين در پيشگيري از بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور (VAP)
900
بررسي اثر كلاريترومايسين در پيشگيري از بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور (VAP)
901
بررسي اثر كلرلا ولگاريس بر مقاومت انسوليني و پراكسيداسيون ليپيدي در بيماران مبتلا به كبد چرب غيرالكلي
902
بررسي اثر كلسيتريول بر ميزان نسخه برداري اينترلوكين 6 و اجزاي گيرنده آن در قلب هيپرتروف شده موش صحرايي
903
بررسي اثر كلسيم خوراكي درميزان كاهش دردارتودنسي
904
بررسي اثر كلسيم خوراكي درميزان كاهش دردارتودنسي
905
بررسي اثر كلسيم و عناصر نادر خاكي بر ريز ساختار و خواص خزشي آلياژ az91 منيزيم
906
بررسي اثر كلشي سين روي صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه بادرنجبويه
907
بررسي اثر كلوفيبرات در درمان زردي نوزادي
908
بررسي اثر كلوفيبرات در درمان زردي نوزادي
909
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر طول مدت اثر بيحسي باليدوكائين در انستري نخاعي در اعمال جراحي كوتاه مدت در گروه سني 25-55 سال
910
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر طول مدت اثر بيحسي باليدوكائين در انستري نخاعي در اعمال جراحي كوتاه مدت در گروه سني 25-55 سال
911
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر فشار چشم بعد از تزريق داخل ويتره
912
بررسي اثر كليتورهاي ارگانيگ آهن (Fe-PZT Fe-MZT) برجذب و تجمع آهن در گياه گندم( Triticum aestivum L)
913
بررسي اثر كم وزني بدو تولد بر روي فراواني كم توجهي- بيش فعالي كودكان 6-11 ساله مناطق روستايي شهرستان يزد در سال 91
914
بررسي اثر كم وزني بدو تولد بر روي فراواني كم توجهي- بيش فعالي كودكان 6-11 ساله مناطق روستايي شهرستان يزد در سال 91
915
بررسي اثر كمبود اكسيژن (هيپوكسي) بر روي آنزيم هاي آنتي اكسيدان (آسكوربات پراكسيداز، گلوتاتيون ردوكتاز و پراكسيداز) در گياه نخود (.Cieer aritinum L.)
916
بررسي اثر كمبود سولفور برتوليد بتا كاروتن در جلبك Dunaliella salina (جداشده از مرداب شورگاوخوني اصفهان)
917
بررسي اثر كمبود گوگرد بر خواص ساختاري و الكتروني بلور سولفيد روي
918
بررسي اثر كمبود نيترات بر روي تجمع بتاكاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella salina ( جدا شده از مرداب شور گاوخوني اصفهان )
919
بررسي اثر كمبودوزيادي عنصر روي وبرهم كنش آن بااسيد آسكوربيك بربرخي تركيبات وآنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه كلزا﴿رقم هيولا﴾
920
بررسي اثر كمك سينترهاي مختلف بر خواص مكانيكي و ريزساختار قطعه متخلخل Si3N4 تهيه شده به روش ريخته‌گري انجمادي
921
بررسي اثر كميت و كيفيت نور بر ويژگي هاي رشدي گياه ليسيانتوس ﴿Eustoma grandiflorum﴾ و مريم گلي ﴿Salvia officinallis﴾
922
بررسي اثر كنترل دماي داي بر ميزان ژل در فرآيند شبكه اي كردن پلي اتيلن به روش سيلاني ﴿مورد استفاده در روكش سيم و كابل﴾
923
بررسي اثر كنترل غيرهمزمان اتو كلوزر در كاهش ضربات وارده به محور ژنراتور
924
بررسي اثر كنترل مجزاء و يكپارچه بر سيستم رباتهاي همكار با پايه متحرك
925
بررسي اثر كوئرستين بر مقاومت به انسولين كبدي از طريق مسير STATE3 در بافت كبد رت ها سيروزي شده به روش Bile duct ligation
926
بررسي اثر كوئرسيتين بر ميزانبيان Race1,Race1-gtp و NADPH اكسيداز در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش BDL
927
بررسي اثر كوئنچ جهت دار بر فرآيند پير سازي و خواص مكانيكي آلياژ 2024
928
بررسي اثر كوئنچ جهت دار بر فرآيند پيرسازي و خواص مكاميكي آلياژ آلومينيوم 2024
929
بررسي اثر كوانزيم Q10براجزاي سندرم متابوليك پراكسيداسيون ليپيدي،hs-crpوهموسيستئين
930
بررسي اثر كوپليمرهاي اكريل آميد/نانوذره بر ميزان ازدياد برداشت نفت
931
بررسي اثر كوتاه مدت دماي چهار درجه سانتي گراد بر پروفايل بيان ژن هاي انتقال دهنده هاي مونو كربوكسيليك 1و2و3و4 در جنين چهارسلولي موش
932
بررسي اثر كود و املاح موجود در خاك بر روي رفتار تورمي هيدروژل آكريلي
933
بررسي اثر كود ورمي كمپوست در افزايش مقاومت به خشكي دو گونه اشنان (Sedlitzia rosmarinus) و رمس (Hammada salicornic)
934
بررسي اثر كودكستان در سازگاري عاطفي و اجتماعي دانش آموزان اول ابتدايي
935
بررسي اثر كودهاي آلي بر خصوصيات شيميايي خاك و جذب عناصر بوسيله ذرت و گندم
936
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك، دامي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ماش
937
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك، دامي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ماش
938
بررسي اثر كورتيزن در معالجه نفروز
939
بررسي اثر كوركومين بر سطح SIRT3 و ژن هاي درگير در مسير استرس اكسيداتيو و اكسيداسيون ليپيد در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش bile duct ligation
940
بررسي اثر كوركومين بر مقاومت به انسولين كبدي از طريق مسير3 STATدر بافت كبد رت هاي سيروزي شده به روش BDL(Bile duct ligation)
941
بررسي اثر كوركومين بر ميزان بيان RACE1-GTP, RACE1 و NADPH Oxidase1 و بررسي شاخص هاي استرس اكسيداتيو در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش bile duct ligation
942
بررسي اثر كوركومين بر ميزان بيانIRS-1و SOCS3وشاخض هاي استرس اكسيداتيو در بافت ماهيچه اسكلتي موش هاي صحرايي مبتلا به ديابت 2
943
بررسي اثر كوركومين خوراكي در پيشگيري و روند موكوزيت دهاني متعاقب شيمي درماني و راديوتراپي بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1397
944
بررسي اثر كوله در رفتار لرزه اي پلهاي بتني
945
بررسي اثر كومونومر بر مورفولوژي و خواص HDPE توليد شده به روش پلميريزاسيون دو غابي با استفاده از كاتاليستهاي زيگلر - ذاتاتك ساپورته
946
بررسي اثر كيفيت آب آبياري در تخريب خاك در مناطق بياباني )مطالعه موردي : دشت بختگان ني ريز)
947
بررسي اثر كيفيت ادراك شده بر ارزش ويژۀ برند از طريق متغيرهاي ميانجي تصويرو مفهوم و اعتماد برند
948
بررسي اثر كيفيت ادراك شده بر ارزش ويژۀ برند از طريق متغيرهاي ميانجي تصويرو مفهوم و اعتماد برند (مطالعۀ موردي: تلفن همراه)
949
بررسي اثر كيفيت توان بر مصرف كنندگان برق خانگي شركتهاي توزيع نيروي برق (امور برق جنوب شرق شهرستان اصفهان )
950
بررسي اثر گاباپنتين خوراكي در زمان قبل از عمل بر ميزان درد بعد از عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال
951
بررسي اثر گاباپنتين خوراكي در زمان قبل از عمل بر ميزان درد بعد از عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال
952
بررسي اثر گاز CO2 در محيط مرطوب بر روي خوردگي فولاد API - 5LX70
953
بررسي اثر گاز آرگون بر روي مشخصه هاي ليزر CO2 پرتوان با جريان محوري سريع گاز
954
بررسي اثر گاز هيدروژن در جابجايي فركانس بهينه ليزر بخار مس
955
بررسي اثر گازهاي شيميايي بر روي تغييرات شمارش گلبولي جانبازان شيميايي رشت - گيلان
956
بررسي اثر گازهاي كمكي در ليزر بسته CO2
957
بررسي اثر گاف جرمي بر خواص ترابرد ساختار هاي دو بعدي شبه گرافن
958
بررسي اثر گچ بر آزاد سازي پتاسيم و آهن از ماني فلوگوپيت تحت ريزوسفر يونجه و شرايط آزمايشگاهي
959
بررسي اثر گذاري تورم، نقدينگي و نرخ ارز واقعي بر شاخص قيمت سهام ﴿مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران﴾
960
بررسي اثر گذاشتن گاز ته حلق در اعمال جراحي بيني و سينوس بر روي گلودرد، تهوع و استفراغ بعد از عمل
961
بررسي اثر گذاشتن گاز ته حلق در اعمال جراحي بيني و سينوس بر روي گلودرد، تهوع و استفراغ بعد از عمل
962
بررسي اثر گراديان غيرخطي حرارتي بر روي عرشه پلهاي صندوقه اي و تجزيه و تحليل تنش ها و انحناء حاصله در مقاطع
963
بررسي اثر گرافن بر عملكرد الكتروشيميايي كامپوزيت هاي ليفي بر پايه ي پلي آنيلين
964
بررسي اثر گرد كوره قوس الكتريكي و پودر پلي وينيل كلرايد بر مخلوط آسفالتي گرم
965
بررسي اثر گردشگري بر اشتغال در استان بوشهر
966
بررسي اثر گردشگري بر توزيع درامد در ايران
967
بررسي اثر گرفتگي در دو شاخه سرخرگ كاروتيدي
968
بررسي اثر گرم كردن بو÷يواكايين بر زمان شروع بلوك حسي ايجاد شده در بيهوشي ا÷يدورال جراحي اندام تحتاني
969
بررسي اثر گرم كردن بوپيواكايين بر زمان شروع بلوك حسي ايجاد شده در بيهوشي اپيدورال جراحي اندام تحتاني
970
بررسي اثر گروه عاملي آمين بر روي كاربردهاي حسگري چارچوب فلز-آلي نانو متخلخل TMU-17-NH2
971
بررسي اثر گروه هاي الكترون دهنده و الكترون كشنده از قبيل OH, - NO2 - NH2, - CF3,- F,- Cl, - Br, - H بر روي پايداري انرژي حالت يكتايي و سه تايي كاربن حلقه ي پنج عضوي داراي يك پيوند دوگانه
972
بررسي اثر گسل ها بر پايداري فضاهاي زيرزميني با در نظر گرفتن اثر تغيير شكل هاي بزرگ
973
بررسي اثر گلايسين بتائين بر ميزان پرولين و تحمل به شوري گياه تنباكو تراريخت Nicotiana tabacum حاوي ژن P5CS در كشت در شيشه
974
بررسي اثر گوگرد بنتونيت دار و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي خصوصيات كيفي و رشد ريشه گندم آبي رقم سيروان
975
بررسي اثر گوگرد و تركيبات آن بر ميزان ضد ميكروبي شدن منسوجات
976
بررسي اثر گونه سوم و محاسبه ضريب دوم ويريال گاز F2 با استفاده از سطح نظري QCID (T) aug-ccp VTZ
977
بررسي اثر گونه هاي در ختي و درختچه اي بر روي پوشش مرتعي زير اشكوب در منطقه زاگرس مركزي
978
بررسي اثر گونه هاي.Hedysarum criniferum Boiss.و .Astragalus cyclophyllon Beck به عنوان تثبيت كننده نيتروژن بر برخي از خصوصيات خاك و گياه محك
979
بررسي اثر گونه و رنگ بذر بر صفات زراعي، ويژگي هاي بذر و مسيرهاي بيوسنتز آنتوسيانين در گلرنگ(. Carthamus spp)
980
بررسي اثر گياه chicory در پايين آوردن فريتين خون و آنزيم هاي كبدي در بيماران بتاتالاسمي ماژور
981
بررسي اثر گياه chicory در پايين آوردن فريتين خون و آنزيم هاي كبدي در بيماران بتاتالاسمي ماژور
982
بررسي اثر گياه Mentha longifolia L بر روي كاهش درد ناشي از ديسمنوره
983
بررسي اثر گياهان غافث، شيرين بيان، گل ختمي و سماق بر روي باكتري‌هاي بيماري‌زاي ماهي و سيستم ايمني ماهي و بررسي بيوانفورماتيك سازوكار اثر اين عصاره‌ها بر باكتري
984
بررسي اثر گياهان وشا و كندل كوهي بر روي ويروس HIV، سلول هاي لنفوسيت، باكتري هاي پاتوژن و سالمونلا تيفي موريوم TA98
985
بررسي اثر گيرش خاك بر ظرفيت باربري نهايي شمع هاي كوبشي در نواحي جنوب غريب ايران
986
بررسي اثر گيره بندي ابزار و قطعه كار بر نواحي پايدار فرآيند فرزكاري
987
بررسي اثر گيلسونايت بر عملكرد لايه زير بالاست سرباره اي
988
بررسي اثر لامپ هاي كم مصرف بر كيفيت توان در شبكه توزيع انرژي الكتريكي
989
بررسي اثر لاندائو – زنر در نانوسامانه‌هاي بيت كوانتومي
990
بررسي اثر لاي بر نتايج آزمايشهاي نفوذ مخروطي CPT در خاكهاي ماسه اي
991
بررسي اثر لايه برداري بر ميدان تنش هاي پسماند و فشار بهينه اتومرتاژ سيلندر جدار ضخيم
992
بررسي اثر لايه مياني روي در جوشكاري اصطكاكي نقطه اي AL/MG
993
بررسي اثر لايه مياني و متغيرهاي فرآيند جوشكاري اصطكاكي همزني (FSW) نقطه‏اي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غير مشابه Al/Mg
994
بررسي اثر لايه هاي ماسه اي در كاهش اثرات انفجارات سطحي بر سازه هاي زيرزميني
995
بررسي اثر لايه هاي ميانگير بر كارايي ديودهاي گسيلنده آلي نور سبز و انباشت آن
996
بررسي اثر لايه‌چيني بر گسيختگي اتصالات چسبي مواد مركب با استفاده از روش اجزاء محدود
997
بررسي اثر لبه آزاد در سمينيت هاي كامپوزيتي هاي تحت بار گذاري استاتيكي و حرارتي
998
بررسي اثر لكرور استرانسيم لكرور سديم بر عمق نفوذ كربن در فرايند كربوريزاسيون مايع
999
بررسي اثر لوزارتان بر سطح پروتئين Sirtuin1 و sirtuin3 ميوكارد به دنبال ايسكمي رپرفيوژن حاد در موش صحرايي
1000
بررسي اثر لوله هاي فين دار در افزايش انتقال حرارت و افت فشار
بازگشت