<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر روشهاي مختلف آماده سازي سطحي فايبرپست بر استحكام باند ريزكششي آن به كامپوزيت
2
بررسي اثر روشهاي مختلف آماده سازي هيدروكسيد كلسيم بر روي ريزنشت ميكروبي كانال هاي دندان
3
بررسي اثر روشهاي مختلف خشك كردن و اسانس گيري بركميت و كيفيت اسانس مرزه سهندي .) SATUREJA SAHENDICA BORNM (
4
بررسي اثر روغن بزرك بر رفتار مادرانه و ميزان بيان ژن سيناپتوفيزين در مغز نوزاد در رت
5
بررسي اثر روغن زيتون بكر بر حافظه و بيان ژن α- CaMKinaseII در شرايط التهاب القاء شده به وسيله LPSدر ناحيه هيپوكمپ رات
6
بررسي اثر روغن زيتون بكر بر حافظه و ميزان بيان ژن CaMKinase IV در شرايط التهاب القا شده به وسيله LPSدر ناحيه هيپوكمپ رات
7
بررسي اثر روغن فرار آنغوزه بر انقباضات ناشي از كلرور پتاسيم در آئورت رت؛ نقش نيتريك اكسايد، پروستاسايكلين و كانال هاي كلسيمي
8
بررسي اثر روغن فرار انغوزه بر شدت آسيب ايسكمي – ري پرفيوژن در قلب ايزوله رت
9
بررسي اثر روغن كنجد بر سميت كبدي سديم والپروات در موش صحرايي
10
بررسي اثر روغن كنجد بر فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز كبد وميزان ليپوپروتئين هاي سر خرگوش هاي هيپركلسترولميك
11
بررسي اثر روغن گردو به عنوان ماده جدا كننده بر روي استحكام عرضي آكريليك رزين در مقايسه با بيوفيلم
12
بررسي اثر روغن موجود در گاز طبيعي فشرده بر شير تنظيم فشار و مسير سامانه سوخت رساني موتورEF7 (موتور ملي) در حالات كاري مختلف خودرو و در طول زمان
13
بررسي اثر روغن هاي اسانسي آويشن و مرزه بر فراسنجه هاي تخمير و جمعيت ميكروبي شكمبه به روش آزمايشگاهي
14
بررسي اثر روغن هسته انار بر غلظت فاكتور التهابي TNF-a در افراد هيپرليپيدميك
15
بررسي اثر روكش موقت اكريلي بر سلامت پريودنشيم
16
بررسي اثر روكش موقت اكريلي بر سلامت پريودنشيم
17
بررسي اثر روي در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از تخمدان منجمد شيشه اي-ذوب موش
18
بررسي اثر ريز پوشاني بر پايداري و سرعت رها شدن لاكتوباسيلوس پلانتاروم بومي و مقايسه آن با لاكتوباسيلوس كازئي تحت تنش هاي مختلف
19
بررسي اثر ريز پوشينه دار كردن در حفظ خاصيت آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي اسانس استخراجي از زنيان و بادرنجبويه
20
بررسي اثر ريز ساختار بر رفتار نيتروژن دهي پلاسمايي فولادهايCK45, CK15
21
بررسي اثر ريز ساختارهاي مختلف بر رفتار خستگي فولاد
22
بررسي اثر ريزساختار به مورفولوژي و سينتيك جدايي فازي پلي اوره/پلي يورتان
23
بررسي اثر ريزساختار تيتانيوم دي اكسيد بر عملكرد لايه آندي در سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي
24
بررسي اثر ريزساختار نانو كامپوزيتهاي هوشمند پليمري رسانا حاوي CNT بر عملكرد حسگرهاي بخار ساخته شده
25
بررسي اثر ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي سيليكوني روي تغيير رفتار سلولي
26
بررسي اثر ريزگرد بر برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي درخت بلوط
27
بررسي اثر زاويه خروجي پره در پمپ گريز از مركز نوع 200-65 هنگام انتقال روغن
28
بررسي اثر زاويه ددرايز بر پديده كوبش به روش عددي
29
بررسي اثر زاويه دمپرهاي ورودي بر روي عملكرد فن گريز از مركز خم به عقب در حالت دائم
30
بررسي اثر زاويه گوشه بر تغييرشكل و سطوح گسيختگي ديوار ميخ گذاري شده ي گود تحت بارهاي سرويس
31
بررسي اثر زاويه و نسبت مشخصه بر ضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيالات نيوتني در يك محفظه بسته استوانه اي
32
بررسي اثر زبري بدنه كشتي بر عملكرد آن
33
بررسي اثر زبري ديواره روي هيدروديناميك و انتقال حرارت در لوله هاي مايل با جريان آشفته سيال گاز- جامد
34
بررسي اثر زبري روي تنش هاي حرارتي ميان چرخ و ريل
35
بررسي اثر زبري سطح PDMS بر مورفولوژي و تكثيرسلول هاي اندوتليال
36
بررسي اثر زبري سطح آستر و ضخامت لايه هاي بن پوشه و شفاف پوشه بر روي خواص ظاهري پوشش هاي خودرويي
37
بررسي اثر زبري سطح بر عملكرد روانكاري در ياتاقان هاي لب دار با استفاده از سيال ميكروپلار
38
بررسي اثر زبري سطح بر عملكرد ياتاقانهاي گازي غيرمدور
39
بررسي اثر زبري سطح سيليكون دي اكسيد بر چسبندگي پروتئين CNTN4 بافت عصب به روش ديناميك مولكولي
40
بررسي اثر زبري سطح هيتر بر روي ضريب انتقال حرارت در فرآيند جوشش جرياني
41
بررسي اثر زبري سطح و لايه ي مياني سيليكايي بر خواص مكانيكي و فتوكاتاليستي پوشش هاي نانوساختار تيتانيا اعمال شده بر روي فولاد زنگ نزن 304
42
بررسي اثر زعفران بر روي مبتلايان به لوسمي و نقض تمايلات جنسي و پاسخ هاي بيوشيميايي و بيومولكولي مربوطه در مردان و زنان ايران
43
بررسي اثر زعفران و كوركومين بر فعاليت آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز و ميزان سرمي عناصر روي و مس و در افراد مبتلا به سندرم متابوليك
44
بررسي اثر زمان استفاده از كود ازت روي مقدار كربوهيدارتها و عملكرد سورگوم شيرين
45
بررسي اثر زمان بر پاسخ اسيد فسفاتاز به سطوح مختلف آهك و كادميوم در خاك هاي اسيدي
46
بررسي اثر زمان بندي سوزن ها بر روي خواص فيزيكي پارچه هاي دور و سيلندر حلقوي پودي
47
بررسي اثر زمان تماس و غلظت اسيد بر عرض و طول شكاف ايجاد شده در عمليات اسيد شكافي
48
بررسي اثر زمان خشك كردن با هوا بر استحكام باند ريزكششي يك ادهزيو به عاج
49
بررسي اثر زمان خشك كردن با هوا بر استحكام باند ريزكششي يك ادهزيو به عاج
50
بررسي اثر زمان فعال سازي مكانيكي پودر ايلمنايت و گرافيت بر تشكيل پوشش كامپوزيتي TIC- FE بر روي فولاد ساده ي كربني به روش جوشكاري GTA
51
بررسي اثر زمان كاشت و برداشت و آرايش كاشت بر عملكرد غده و ميزان قند چغندر
52
بررسي اثر زمان كلسينه و تنش بلوري در اندازه بلورك هاي نانو ذرات fe - mgo ساخته شده به روش سل - ژل
53
بررسي اثر زمان ماند مايع بر عملكرد بيو راكتور غشايي
54
بررسي اثر زمان و تركيب گاز بر فرآيند دوتايي نيتروژن دهي - اكسيژن دهي پلاسمايي فولاد AISL4130
55
بررسي اثر زمان و دما بر روي توليد آميژان AL-TI به روش احياي حرارتي
56
بررسي اثر زمان و دماي خشك كردن ژل بر تحول فازي در سنتز احتراق محلولي سولفيد نيكل
57
بررسي اثر زمان و دماي خشك كردن ژل بر تحول فازي در سنتز احتراق محلولي سولفيد نيكل
58
بررسي اثر زمان و سرعت مخلوط كردن بر خواص رئولوژيكي بتن خودتراكم
59
بررسي اثر زمان، PH و شرايط سطحي بر تشكيل لايه روئين فولادA516Gr.70 در محلول آبي اشباع از H2S
60
بررسي اثر زمانهاي مختلف خشك كردن با هوابر استحكام باند ميكروتنسال ادهزيوهاي تك ظرفي به عاج
61
بررسي اثر زمانهاي مختلف خشك كردن با هوابر استحكام باند ميكروتنسال ادهزيوهاي تك ظرفي به عاج
62
بررسي اثر زمين شيمي خاك بر روي تركيب دانه هاي گندم ناحيه سبزوار - نيشابور
63
بررسي اثر زهر زنبور عسل در درمان سندرم تخمدان پلي كيستيك القاء شده توسط استراديول ولرات از مسير فاكتور تمورهاي نكروتيك آلفا) TNF ( در موش هاي رت ويستار.
64
بررسي اثر زهرزنبور عسل در درمان سندرم تخمدان پلي كيستيك القاءشده توسط استراديول ولرات از مسير فاكتور تمورهاي نكروتيك آلفا در موش هاي رت ويستار
65
بررسي اثر زوال پذيري بر خواص مكانيكي كامپوزيت فايبر گلس اپوكسي و فيبر كربن اپوكسي
66
بررسي اثر زيركونياي نيمه پايدار بر خواص مكانيكي ﴿استحكام و چقرمگي ﴾و بيولوژيكي كامپوزيت پلي اتيلن / هيدروكسي
67
بررسي اثر زيستي نانوذرات مغناطيسي در فرآيند هايپرترميا
68
بررسي اثر زينتر و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آهنرباي دائم سيستم اينتر اينترمتاليك
69
بررسي اثر زينتر و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آهنرباي دائم سيستم اينتر متاليك
70
بررسي اثر زينتر و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آهنرباي دائم سيستم اينترمتاليك
71
بررسي اثر زينك سولفات بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتيك
72
بررسي اثر ژل آلوئه ورا بر بيضه موش تيمار شده با دوكسوروبيسين
73
بررسي اثر ژل آلوورا بر روي افزايش عمر ماندگاري ناگت مرغ
74
بررسي اثر ژل كلر هگزيدين بر ميزان گشتاور نيروي باز و بسته شدن پيچ اباتمنت ايمپلنت
75
بررسي اثر ژل كلرهگزيدين در بروز ساكت خشك
76
بررسي اثر ژل كلرهگزيدين در بروز ساكت خشك
77
بررسي اثر ژل كوركومين دو درصد در پيشگيري از درماتيت ناشي از راديوتراپي
78
بررسي اثر ژنراتور سنكرون سري بر روي پايداري گذراي شبكه قدرت
79
بررسي اثر ژنوتيپ تاريخ كاشت بهاره و تابستانه و اثر متقابل ژنوتيپ و تاريخ كاشت بر عملكرد دانه روغن و ساير صفات زراعي در گلرنگ
80
بررسي اثر ساپورت هاي مختلف بر عملكرد و ساختار كاتاليست سه فلزي كبالت-نيكل-منگنز براي تبديل گاز سنتز به الفين هاي سبك از طريق سنتز فيشر-تروپش
81
بررسي اثر ساختار آسفالتين و توپوگرافي سطح بر روي جذب آن روي سطوح فلز
82
بررسي اثر ساختار بر مدول و خزش ماهيچه هاي مصنوعي بر پايه الاستومرهاي دي الكتريك
83
بررسي اثر ساختار پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار پوشش داده شده با پلي آنيلين بر روي كاهش سطح مقطع راداري
84
بررسي اثر ساختار رنگدانه بر بازدهي فرايند شكافت آب با استفاده از شبيه سازي مولكولي
85
بررسي اثر ساختار رنگزا در رنگرزي كالاي سلولزي در حضور تركيبات دندريمري با گروه انتهايي آمين
86
بررسي اثر ساختار لايه‌ي نفوذ گاز بر مديريت آب در پيل سوختي پليمري با استفاده از روش شبكه-بولتزمن
87
بررسي اثر ساختار مالكيت بر عملكرد قيمت سهام در دوره هاي بحران بازار سهام
88
بررسي اثر ساختار مولكولي بر خواص حافظه شكلي سامانه‌هاي هيبريدي پلي‌يورتان گرمانرم (TPU) حاوي نانولوله كربني (CNT) و نانوذرات رس (Clay)
89
بررسي اثر ساختار مولكولي در تعادلات فازي مايع - بخار تركيبات دوتايي با روش شبيه سازي مولكولي
90
بررسي اثر ساختار نانولوله هاي كربني، بور نيتريد و سيليكون كاربيد در كپسوله كردن داروي ضد سرطان تموزولومايد به روش Ab initio
91
بررسي اثر ساختار نخ و پارچه بر جذب امواج الكترومغناطيسي در منسوجات پوشش داده شده با پلي آنيلين
92
بررسي اثر ساختار نخ و پارچه در ميزان نفوذ آب
93
بررسي اثر ساختار و عامليت مونومرهاي چندعاملي بر ميزان پخت و خواص سامانه هاي اپوكسي اكريلات پخت شونده يا فرابنفش حاوي رنگدانه دي اكسيد تيتانيوم
94
بررسي اثر ساختار‌هاي كريستالي رنگدانه‌ي تيتانيوم‌دي‌اكسيد بر ميزان پخت پوشش تابش‌پز و بررسي خواص مكانيكي فيلم نهايي
95
بررسي اثر ساختارهاي مرزدانه در استحاله آلوتروپيك نانو كريستال آهن با استفاده از معادله حالت و شبيه سازي ديناميك مولكولي
96
بررسي اثر ساختاري پارچه دوشاخه حلقوي تاري بر جذب صوت نفوذپذيري نور و هوا
97
بررسي اثر ساختاري مواد فعال سطحي در پراكنده كردن نانولوله هاي كربني
98
بررسي اثر ساختمان بافت بر خصوصيات كشش ژئوگريدهاي بافته شده در سيستم حلقوي تاري
99
بررسي اثر سازگار كنندگي AM - G - SBES بر روي سيستم آلياژي CP / 6AP
100
بررسي اثر سازگار كنندگي نانوذرات رس بر روي ريخت شناسي و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي تقويت شده با ميكروليفچه هاي تشكيل شده در محل، بر پايه پلي پروپيلن / پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾
101
بررسي اثر سازگاركننده EPC بر روي خواص آلياژ EPDH _RN
102
بررسي اثر سازگاركننده هاي طبيعي در آلياژهاي PA6/PP
103
بررسي اثر سازگاركننده هاي مالئيك انيدريد و گليسيديل متاكريلات بر آلياژ پلي پروپيلن/لاستيك نيتريل (PP/NBR)
104
بررسي اثر سازه هاي حفاظت ساحل بر احتمال روگذري امواج حدي در بنادر
105
بررسي اثر سازه هاي دانش بر عملكرد شركت با نقشميانجي¬گري چابكي سازماني (مورد مطالعه بانك ملت)
106
بررسي اثر سافرانال بر سميت سلولي ناشي از گلوتامات و كينولينيك اسيد در سلول هاي OLN-93
107
بررسي اثر سافرانال و كروسين استخراج شده از گياه زعفران بر پايداري حرارتي و تجمع پروتئيني آنزيم ليزوزيم
108
بررسي اثر سالسيليك اسيد بر روي رشد (تقسيم سلولي)، رنگيزه هاي فتوسنتزي و مقدار بتا-كاروتن در جلبك تك سلولي . Dunaliella Salina Teod
109
بررسي اثر سالوادار پرسيكاو كيتوزان بر ليپيدهاي خون در موش بزرگ سفيد آزمايشگاهي ويستار
110
بررسي اثر سالوادوار پرسيكاو كيتوزان بر ليپيدهاي خون در موش بزرگ سفيد آزمايشگاهي ويستار
111
بررسي اثر سالوبرينال بر تشنجات ناشي از ÷نتيلن تترازول در موش هاي صحرايي نر
112
بررسي اثر سالويجنين ، فلاونوئيد استخراج شده از گياه مريم گلي ،بر برخي شاخص هاي ديابتي و كميت هاي قلبي در موش صحرايي ديابتي نوع 2
113
بررسي اثر ساليسيليك اسيد بر برخي از شاخص‌هاي رشد ناشي از اتيلن در گياه سيب‌زميني (Solanum tuberosum L.) در شرايط كشت در شيشه
114
بررسي اثر سامانه زمانبندي متغير پيوسته دريچه ها بر عملكرد موتور پلتفرم ملي
115
بررسي اثر سايتو توكسيسته ...﴿پپتيد هاي مشتق از سموم جانوري ﴾برروي سلول سرطاني ونرمال در شرايط آزمايشگاهي
116
بررسي اثر سايتوتوكسيستي و ضدالتهابي برخي از گياهان بومي استان يزد
117
بررسي اثر سايتوتوكسيك نانو ذره اكسيدمنيزيم (MgX)بر سلول هاي ريه موش صحرايي
118
بررسي اثر سايتوتوكسيكنانو ذرات Ag,MgX,InX,SiXبر سلولهاي تك هسته اي خون در محيط ZN <itro
119
بررسي اثر سبك رهبري تحول افرين بر قابليت يادگيري سازماني با ملاحظه نقش ميانجي هوش سازمابانك هاي شهر شيرگاه)ني در صنعت بانكداري (مطالعه موردي:
120
بررسي اثر سبك مديريت بر انگيزش كاركنان و رضايت مندي ارباب رجوع در كميته امداد شهركرد
121
بررسي اثر سختي تيرها و ستونها بر رفتار قابهاي لوله اي بتني
122
بررسي اثر سربارخارجي بر سامانه ي ميخ‌كوبي، زمين مهار و شاتكريت - مطالعه ي موردي
123
بررسي اثر سرباره سيليكو منگنز كارخانه فروآلياژ فارياب به عنوان افزودني بر خواص مهندسي سيمان پرتلند
124
بررسي اثر سرباره كنورتور(فولاد سازي) به عنوان اصلاح كننده در خاكهاي اسيدي و كود آهن در خاكهاي آهكي
125
بررسي اثر سرخ كردن و سرد كردن تحت خلاء و فشار اتمسفري بر كيفيت ناگت و روغن سرخ كردني
126
بررسي اثر سرد كردن يا گرم كردن همزمان با عمليات جوشكاري،روي تنشهاي پسماند و اعوجاج هاي جوشي در آلياژ آلومينيوم
127
بررسي اثر سرريزهاي زيست محيطي ناشي از جهاني شدن در كشورهاي منتخب حوزه ي منا
128
بررسي اثر سرطان زايي تركيبات هالوژن دار آروماتيك و آليفاتيك
129
بررسي اثر سرعت بارگذاري در رفتار شكست مود تركيبي آلومينيوم 7075
130
بررسي اثر سرعت بتن ريزي در حرارت ايجاد شده سدهاي بتني غلتكي با استفاده از مدلهاي رياضي و آزمايشگاهي براي بهينه سازي روش اجرا
131
بررسي اثر سرعت بحراني و دو سرعت بالاتر در چقرمگي AZ شكست آلياژ منيزيم 91غغغ
132
بررسي اثر سرعت بحراني و دو سرعت بالاتر در چقرمگي شكست آلياژ منيزيم AZ91
133
بررسي اثر سرعت جريان القايي ﴿گردابي ﴾ بر پديده وارونگي هوا
134
بررسي اثر سرعت چرخش ابزار بر خواص مكانيكي آلياژ Al خالص جوشكاري شده به روش FSW با استفاده از ذرات تقويت كننده SiC نانومتري
135
بررسي اثر سرعت سرد شدن بر روي اندازه و تعداد گرافيت هاي كروي در چدن نشكن تهيه شده به روش افزودن منيزيم در راهگاه
136
بررسي اثر سرعت سردشدن در فرايند انجماد جهت دار بر ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ پايه نيكل GTD-111
137
بررسي اثر سرعت سيال بر خوردگي سايشي فولاد CK45 دوفازي فريتي بينيت
138
بررسي اثر سرعت سيال در نزديكي چاه و مدل مخزن گاز ميعاني بر ضريب پوسته‌ي كل محاسبه‌شده
139
بررسي اثر سرعت شكل دهي بر شكل پذيري ورقهاي فلزي
140
بررسي اثر سرعت لغزشي در بهبود عملكرد فيلتر هاي تصفيه آب اسمز معكوس
141
بررسي اثر سرعت هاي مختلف زننده بر استحكام و يكنواختي نخ هاي توليد شده به روش ريسندگي اصطكاكي
142
بررسي اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر روي خواص مكانيكي آلياژ ريختگي منيزيم AZ91C
143
بررسي اثر سرعت ورودي مذاب به قالب بر تشكيل Hot Tea در آلياژ منيزيم A291
144
بررسي اثر سركه بر اسپرماتوژنز و آنتي اكسيدانهاي بافت بيضه موش صحرائي تحت رژيم چاقي
145
بررسي اثر سرما روي map دندان هنگام نوشيدن مايعات به صورت in vivo
146
بررسي اثر سرمادهي مرطوب و برخي تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر جوانه زني بذر باريجه
147
بررسي اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در ايران
148
بررسي اثر سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي در سازمان بازرسي كل كشور
149
بررسي اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران
150
بررسي اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران
151
بررسي اثر سرمايه گذاري تحقيق و توسعه بر صنعت خودروسازي ايران با استفاده از سيستم هاي ديناميكي
152
بررسي اثر سرمايه گذاري خصوصي بر رشد اقتصادي ايران 71-1338
153
بررسي اثر سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي و آموزش كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني
154
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تجارت خارجي كشورهاي منتخب
155
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر نوسانات توليد در كشورهاي منتخب منطقه منا
156
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر نوسانات توليدي در كشور هاي منتخب منطقه منا
157
بررسي اثر سرمايه هاي فيزيكي و انساني بر بروند رشد بلند مدت در اقتصاد ايران، ﴿يك الگوي رشد در ونزا ﴾1357-1385
158
بررسي اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي، آزادسازي تجاري، رشد اقتصادي بر تقاضاي انرژي در ايران
159
بررسي اثر سريا بر خواص و رفتار فوتوكاتاليستي تيتانيا-سيليكاي كلوئيدي
160
بررسي اثر سطح روي ضرايب آيروديناميكي ، بر دو مداومت پروازي هواپيماي ايران 140 در پرواز نزديك سطح دريا
161
بررسي اثر سطح غذا و تراكم بركانيباليسم، رشد، تكوين و بقاي لاروهاي وزغ سبز )دوزيستان: بي دمان(
162
بررسي اثر سطح مخصوص الياف پنبه در نفوذ پذيري از رنگهاي مستقيم
163
بررسي اثر سطح ميزان هورمونهاي گنادوتروپين FSH ( و ) LH روي اووسيتيهاي بارور طي سيكلهاي IVF در خانمهاي ناباورور , elevated basal gonadotropin hormones )FSH LH( levels, on number and quality of fertilized oocytes, in females in IVF cycles
164
بررسي اثر سطح هاي طلا و نقره و نانو خوشه هاي طلا با تعداد اتم ۲تا ۱۳ بر روي قدرت پيوند هالوژني تشكيل شده بين (Br...N) و (Cl...N)
165
بررسي اثر سطح ويژه ، پوكي و ضريب يكنواختي بر تلفات انرژي در بازوهاي توري سنگي
166
بررسي اثر سطوح بهينه غلظتي آهن، روي و ويتامين¬هاي گروه B بر روي ميزان توليد CO2 وماندگاري مخمر ساكاروميسس سرويزيه
167
بررسي اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر روند رشد ،عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط ديم و آبياري تكميلي
168
بررسي اثر سطوح مختلف شوري (كلريد سديم )بر گياهان زينتي ، استاتيس، داودي و ميخك
169
بررسي اثر سطوح مختلف شوري برگياهان زينتي استاتيس،داودي،ميخك
170
بررسي اثر سطوح مختلف كود ورمي كمپوست و تراكم بر رشد و مواد موثره مرزه تابستانه
171
بررسي اثر سفته بازي برنوسانات بازار مسكن در ايران
172
بررسي اثر سفته بازي برنوسانات بازار مسكن در ايران
173
بررسي اثر سفتي بستر بر رفتار سلول هاي سرطاني
174
بررسي اثر سفتي كفي كفش بر توزيع تنش پا در حالت تعادل ايستاده
175
بررسي اثر سفيدگري برروي خصوصيات رنگرزي كالاي پنبه اي
176
بررسي اثر سكنجبين بزوري؛ يك فرآورده طب سنتي ايران؛ بر آسيب كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موش صحرايي
177
بررسي اثر سكنجبين بزوري؛ يك فرآورده طب سنتي ايران؛ بر آسيب كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موش صحرايي
178
بررسي اثر سلنيوم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيك و بيو شيميايي دو گونه پيازAllium iranicum ،Allium ampeloprasum
179
بررسي اثر سلنيوم بر رشد، مكانيسم هاي مقاومتي و مسير بيوسنتز كلروفيل در گياه استويا(Stevia rebaudiana) در شرايط تنش خشكي
180
بررسي اثر سميت سلولي تركيب فيتوزومال كوركومين در سرطان هپاتوسلولار كارسينوما
181
بررسي اثر سميت سلولي تركيب كوركومين به تنهايي و بصورت توام با داروي 5-fu در سرطان كلوركتال
182
بررسي اثر سميت سلولي تركيب كوركومين به تنهايي و بصورت توام با داروي جمسيتابين در رده سلولي MiaPaCa-2 سرطان پانكراس در مدل هاي مونولاير و اسفرويد
183
بررسي اثر سميت كوركومين(Curcumin) و تغييرات شاخص هاي مرتبط با رشد و متاستاز تومور در رده سلوليMCF - 7 سرطان سينه
184
بررسي اثر سميت كوركومين(Curcumin) و تغييرات شاخص هاي مرتبط با رشد و متاستاز تومور در رده سلوليMCF-7 سرطان سينه
185
بررسي اثر سميت و بيوشيميايي چند آفت كش روي پسيل معمولي پسته
186
بررسي اثر سن و جنس بر پاسخ پالپ دندان به پالپ تستر الكتريكي
187
بررسي اثر سن و جنس بر پاسخ پالپ دندان به پالپ تستر الكتريكي
188
بررسي اثر سناريوهاي گوناگون كاربري اراضي حوضه بر ميزان گل آلودگي ﴿رسوب معلق﴾ آب و هدر رفت ماده آلي خاك
189
بررسي اثر سناريوهاي مختلف پوشش گياهي بر روي رواناب هاي سطحي جهت سازگاري با تغيير اقليم آتي
190
بررسي اثر سناريوهاي مختلف پوشش گياهي بر روي رواناب هاي سطحي جهت سازگاري با تغيير اقليم آتي
191
بررسي اثر سنجي تشكيلها وموسسات پيشگيري اجتماع محور از اعتياد شهرستان
192
بررسي اثر سندرم متابوليك بر پيامد هاي نفروليتومي از راه پوست در بيماران با سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي رشت از بهمن 1386 تا تير 1395
193
بررسي اثر سنگ دانه هاي مختلف بر خاصيت چسبندگي مواد چسباننده قيري
194
بررسي اثر سه پروتز غيرديناميكي مختلف بر روي پارامترهاي سينتيكي و سينماتيكي حركت بر روي سطوح شيب دار براي فرد قطع عضو از بالاي زانو
195
بررسي اثر سه روش اناملو پلاستي با فرز ،ايرابريژن و اچينگ بر ريز نشت شيار بوش
196
بررسي اثر سه روش حذف ادهزيو باقيمانده پس از دباند براكت ارتودنسي بر روي خشونت سطحي مينا و رنگ دندان
197
بررسي اثر سه نوع تركيب مالچ رسي - آهكي در تثبيت ماسه هاي روان
198
بررسي اثر سه نوع تقويت كننده مختلف با ابعاد نانو متري بر رفتار شكست نانو كامپوزيت
199
بررسي اثر سه نوع روش پاليش بر خشونت سطحي و تجمع پلاك باكتريال بر روي سطح دو نوع كامپوزيت
200
بررسي اثر سوء كروز خوراكي در كاهش درد نوزادان هنگام خونگيري از پاشنه پا و مقايسه اثر آن با كرم emla
201
بررسي اثر سوراخها بر روي رفتار كمانشي پوسته هاي خاك
202
بررسي اثر سورفكتانت بر روي ساختار فوم مس اسفنجي تهيه شده به روش نشانش الكتروشيميايي
203
بررسي اثر سورفكتانت در روش انعقادسازي الكتريكي بر روي رنگزاهاي متفاوت
204
بررسي اثر سورفكتانت هاي مختلف در سنتز نانو ذرات اكسيد آهن به روش ميكرو امولوسيون
205
بررسي اثر سورفكنانت هاي مختلف در سنتز نانو ذرات اكسيد آهن ﴿Fe2 O3) به روش ميكروامولوسيون
206
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
207
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
208
بررسي اثر سوكرالفات بر كاهش درد پس از عمل جراحي لوزه هاي كامي
209
بررسي اثر سوكروز خوراكي در كاهش درد نوزادان هنگام خونگيري از پاشنه پا و مقايسه اثر آن با كرم emla
210
بررسي اثر سولاريزشن بر روي خواص مكانيكي شيشه سراميك دنداني سيستم سيليكاتي
211
بررسي اثر سولفات روي بر حيات انگل سالك﴿ ليشمانيوز جلدي﴾ در محيط كشت
212
بررسي اثر سولفات روي بر حيات انگل سالك﴿ ليشمانيوز جلدي﴾ در محيط كشت
213
بررسي اثر سولفات كلسيم بر ميزان انبساط و ساير خصوصيات فيزيكي مكانيكي سيمان پرتلند
214
بررسي اثر سولفيد هيدروژن با منشا خارجي بر اسهال ناشي از ديابت در موش صحرايي
215
بررسي اثر سولواتوكروميسم بر روي تعدادي مواد رنگزا بر پايه 2.3 دي هيدروكسي نفتالن
216
بررسي اثر سولواتوكروميسم مواد رنگزاي نفتاليميدي
217
بررسي اثر سياست حمايت دولت بر رشد بهره وري عوامل توليد پنبه
218
بررسي اثر سياست سبز بر مديريت زنجيره تامين پايدار
219
بررسي اثر سياست هاي اقتصادي دولت بر شاخص قيمت مصرف كننده در ايران: نگرش سيستم ديناميكي
220
بررسي اثر سياست هاي پولي بر سرعت همگرايي درفرآيند يادگيري عاملان اقتصادي
221
بررسي اثر سياست هاي پولي بهينه بر تورم و توليد در شرايط سياست هاي مالي درونزا در ايران )رهيافت كنترل بهينه (
222
بررسي اثر سياست هاي پولي بهينه بر تورم و توليددرشرايط سياست هاي مالي درونزا درايران ( رهيافت كنترل بهينه )
223
بررسي اثر سياست‌هاي پولي بر بازده سهام در ايران:رهيافتي از مدل خود رگرسيون انتقال ملايم
224
بررسي اثر سياستهاي پولي بر توليد و تورم ر اقتصاد ايرن ﴿ 1385-1340 ﴾
225
بررسي اثر سيال بر جريان و انتقال حرارت آرام و اجباري دريك كانال سه بعدي با مقطع مستطيلي با استفاده از نرم افزار Fluent
226
بررسي اثر سيال موجود در تانكر بر روي نيروهاي بين واگني
227
بررسي اثر سيانور بر روي ضرايب بيوسينتيكي
228
بررسي اثر سيپروفلوگزاسين خوراكي در مقايسه با سفتازيديم و آميكاسين وريدي بر تب و نوتروپني كودكان مبتلا به لوسمي حاد
229
بررسي اثر سيپروفلوگزاسين خوراكي در مقايسه با سفتازيديم و آميكاسين وريدي بر تب و نوتروپني كودكان مبتلا به لوسمي حاد
230
بررسي اثر سيتوتوكسيسيتي عصاره هيدروالكلي گياه هميشك برسلولهاي سرطاني سينه رده 4T1 در شرايط
231
بررسي اثر سيتوتوكسيسيتي عصاره هيدروالكلي گياه هميشك برسلولهاي سرطاني سينه رده 4T1 در شرايط in vitro
232
بررسي اثر سيتوتوكسيك جينجرنون A، بر رده‌هاي سلولي لوسمي لنفوبلاستي حاد
233
بررسي اثر سيتوتوكسيك عصاره هاي آلي (ان هگزان ف دي اتيل اتر ، متانول) ستاره شكننده خليج فارس بر رده سلولهاي سرطاني سينه، روده و كبد
234
بررسي اثر سيدر(CIDR) بر القاء و همزمان سازي فحلي گوسفندان نژاد سنجابي در خارج از فصل توليد مثل
235
بررسي اثر سيدروفور باكتريايي بر عملكرد كمي و كيفي توده هاي بومي زيره سبز
236
بررسي اثر سيستم اندازه گيري، در عملكرد مكانيزم استورات
237
بررسي اثر سيستم تبلور بر فلوتاسيون سيليس
238
بررسي اثر سيكل رسوب سختي بر كار سختي و خواص مكانيكي يك آلياژ آلومينيوم رسوب سخت شونده
239
بررسي اثر سيكل عمليات حرارتي بر خواص بر خواص فولاد دو فازي AISI1020
240
بررسي اثر سيكل قاعدگي بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل لاپاراسكوپي تشخيصي در بيماران تحت بيهوشي جنرال
241
بررسي اثر سيكل‏هاي حرارتي بر چقرمگي شكست عاج دندان
242
بررسي اثر سيكلهاي سرمايش و گرمايش بر خواص مكانيكي بتن پليمري
243
بررسي اثر سيگنالينگ فاكتورهاي رشد فيبروبلاستي بر كارايي تكوين جنين هاي گوسفندي
244
بررسي اثر سيلاژ پسماند انار بر برخي فراسنجه‌هاي توليدمثل، متابوليت هاي خون و پاسخ التهابي در گاوهاي هلشتاين تازه‌زا
245
بررسي اثر سيلوستامايد و فورسكولين بر بلوغ دو مرحله اي و تكوين جنين هاي پارتنوژنز حاصل از اووسيت هاي گوسفندي جداسازي شده با استفاده از فعاليت آنزيم گلوگز6-فسفات دهيدروژناز
246
بررسي اثر سيلي مارين بر پرولاكستين در پاسخ به پيريدوكسين دررت
247
بررسي اثر سيلي مارين بر پرولاكستين در پاسخ به پيريدوكسين دررت
248
بررسي اثر سيليس كلوئيدي نانو ساختار بر خواص جرم هاي ريختني منيزيتي
249
بررسي اثر سيليسيم بر روي خواص فولاد 4330
250
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L
251
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L.)
252
بررسي اثر سيليكون در شرايط كمبود فسفر و بور بر محتوي يوني و تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه زنيان دارويي (Carum copticum L.)
253
بررسي اثر سيليكون كاربايد بر بتونهاي شاموتي كم سيمان
254
بررسي اثر سيليكون و آهن بر رشد، محتواي يوني و آناتومي گياه زنيان
255
بررسي اثر سيليكون و آهن بر رشد، محتواي يوني و آناتومي گياه زنيان (CARUM COPTICUM L. )
256
بررسي اثر سيليكون وقارچ ميكوريز برمقاومت گياه گوجه فرنگي(Lycopersicon esculentum Mill.) نسبت به تنش ناشي از كاهش آبياري
257
بررسي اثر سيليمارين و ويتامين C بر روي سميت ميوگلوبينوريك كليه موش صحرايي
258
بررسي اثر سيم فولادي كاشته شده در مدل، در ساختار آلومينيوم A356 توليد شده به روش فوم تبخيري
259
بررسي اثر سيم منيزيم مغزه گذاري شده در مدل بر ريز ساختار و سختي مقاطع چدني توليد شده به روش ريخته گري توپر
260
بررسي اثر سيم هاي مس آلومينيوم و فولادكم كربن كاشته شده در مدل فومي بر ريز ساختار چدن خاكستري
261
بررسي اثر سيمان روي رفتار مونوتونيك و سيكليك ماسه فيروزكوه
262
بررسي اثر سيمان و باطله سنگ آهن برخواص مهم ژئو تكنيكي خاك رس كائولين
263
بررسي اثر سيموواستاتين در جلوگيري از تغييرات بافتي مرتبط با جسم سياه مغز مياني وتغييرات رفتاري در مدل تجربي بيماران پاركينسون
264
بررسي اثر سينبيوتيكي پلي ساكاريد استخراج شده از پوسته سبز پسته و سويه بومي لاكتوباسيلوس پلانتارومPTCC 1896 به صورت برون تني و درون تني
265
بررسي اثر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در تغييرات قيمت مسكن در ايران
266
بررسي اثر شاخص جريان مذاب، عوامل شبكه اي و اسفنج شدن و درصد كومونومر وينيل‌استات (VA) بر خواص اسفنج شبكه‌اي آلياژ اتيلن وينيل ‌استات و پلي‌اتيلن سبك (LDPE)
267
بررسي اثر شاخص حكمراني خوب و اندازه دولت بر درآمدهاي مالياتي كشورهاي اوپك
268
بررسي اثر شاخص خميري و ضريب بيش تحكيمي بر مقدار پارامتر K0 در خاكهاي چسبنده
269
بررسي اثر شاخص هاي MPPT بر روي عملكرد توربين هاي جزر و مدي متصل به شبكه
270
بررسي اثر شاخص هاي زيبايي شناختي بر خواندن بر خط.
271
بررسي اثر شارژ خودرو هاي برقي بر شبكه توزيع برق يزد
272
بررسي اثر شانه ابزار بر نفوذ و شروع فرآيند جوش اصطكاكي اغتشاشي به روش اجزاء محدود
273
بررسي اثر شبكه پليمري بر تشكيل ساختارهاي نانو متري در كامپوزيتهاي پليمري-فلزي تبادلگر يون
274
بررسي اثر شبه تنظيم كننده هاي رشد حشرات بوپروفزين و پاپيروكسي فن جهت كنترل تريپس پياز﴿Thrips tabaci L.) در كشت مخلوط پياز و توتون
275
بررسي اثر شتاب گيري مترو در تهويه هواي داخل قطار مترو
276
بررسي اثر شخصيت مقصد گردشگري بر انتخاب مقصد سفر از طريق متغيرهاي تصوير و نگرش
277
بررسي اثر شخصيت مقصد گردشگري بر انتخاب مقصد سفر از طريق متغيرهاي تصوير و نگرش
278
بررسي اثر شدت تمرين ايروبيك بر تركيب بدني و برخي فاكتورهاي خوني زنان چاق و داراي اضافه وزن
279
بررسي اثر شدت و زمان اولتراسونيك بر روي پخش نانوذرات در محلول پليمري
280
بررسي اثر شرايط setting و شرايط ريخته گري در خواص ماهيچه هاي پوسته اي ﴿ماسه با چسب فنل فرمالدئيد﴾
281
بررسي اثر شرايط آستنيته كردن بر خواص مكانيكي فولاد ابزار سرد كار AISI D3
282
بررسي اثر شرايط ايجاد و لايه نشاني پيش ماده هاي لايه پروسكايت بر عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايت تركيبي بدون لايه انتقال دهنده حفره
283
بررسي اثر شرايط تصفيه مذاب و دماي بار ريزي بر جريان مذاب سلامت و خواص خمشي آلياژ MG - AI- ZN
284
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي بر توزيع نيروهاي داخلي در شمعهاي خمشي
285
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي بر كمانش جانبي شمع ستونها
286
بررسي اثر شرايط تكيه گاهي و موقعيت ستونها در سازه هاي فضايي دولايه گنبدي تحت اثر بارهاي حرارتي
287
بررسي اثر شرايط جريان ورودي بر شكل گيري گرداب بر روي آبگير قائم با استفاده از سرعت سنج تصويري (PIV)
288
بررسي اثر شرايط جوي روي خواص فيزيكي و مكانيكي ﴿به ويژه مقاومت به خراش﴾روكشهاي شفاف خودرويي حاوي نانو سيليكا
289
بررسي اثر شرايط ريخته گري و قطر سيم مس و منيزيم در ساختار مقاطع چدني توليد شده به روش ريخته گري فومي
290
بررسي اثر شرايط ساخت غشاهاي پلي يورتاني بر روي خواص جداسازي گاز
291
بررسي اثر شرايط سنتز بر سينتيك تشكيل نيتريد سيليسيم پيوند واكنشي
292
بررسي اثر شرايط سنتز نانو ذرات اكسيد مس به روش سل - ژل مبتني بر پلي وينيل الكل بر كارايي آن به عنوان نانو جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده
293
بررسي اثر شرايط فرآيندي بر ساختار و خواص فيزيكي مزومتخلخل اكسيد تنگستن
294
بررسي اثر شرايط كشش سرد بر پارامترهاي تبلور فولاد كم كربن
295
بررسي اثر شرايط گيرداري ، اندازه ذرات ، تراكم و فشار همه جانبه بر خصوصيات خاك دانه اي در آزمايش سه محوري زهكشي شده
296
بررسي اثر شرايط گيرش چسب سرد فوران بر خواص ماسه قالبگيري
297
بررسي اثر شرايط ماشين و نمره نخ در مرحله بوبين پيچي
298
بررسي اثر شرايط مختلف اتوكاري بر روي انعطاف پذيري دو خت درزهاي پوشاك تهيه شده از پارچه هاي جين
299
بررسي اثر شرايط موادي و فرايندي بر دانسيته شبكه اي شدن و خواص فيزيكي مكانيكي پوشش بر پايه رزين اكريليك اپوكي
300
بررسي اثر شرايط هيپوكسي بر تغييرات موروفولوژيكي ريشه و ميزان پرولين و كربوهيدرات هاي گياه نخود
301
بررسي اثر شرايط هيپوكسي بر روي تغييرات آناتوميكي و آنزيم‌هايPAL و TAL در ريشه گياه آفتابگردان
302
بررسي اثر شرايط و مواد جوانه زا بر خواص ريختگي چدن خاكستري
303
بررسي اثر شستشو روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي جين
304
بررسي اثر شعله بر كامپوزيتهاي پليمري
305
بررسي اثر شغل بر افسردگي زنان شاغل شهرستان بهشهر
306
بررسي اثر شفافيت اطلاعات بر روي جذب خيرين و در نظرگرفتن همكاري دولت و سازمان‌هاي غيرانتفاعي در زنجيره تأمين بشردوستانه: با رويكرد نظريه بازي‌هاي تكاملي
307
بررسي اثر شكارگري، سطح آب و تراكم بر رشد، تكوين و بقاء لاروهاي وزغ سبز متغير (Pallas, 1769)Bufotes variabilis ،)دوزيستان: راسته بي دمان(
308
بررسي اثر شكاف در تكيه گاه پل بر الگوي جريان اطراف آن
309
بررسي اثر شكستن دوره تاريكي روي ميزان قند در سورگرم شيرين
310
بررسي اثر شكل موج بر بهبود قابليت انتخاب در تحريك الكتريكي سلولهاي عصبي نخاع
311
بررسي اثر شكل ميكروكانال در كيفيت اختلاط
312
بررسي اثر شكل نانوذرات بر روي عملكرد حرارتي هيدروليكي نانوسيال - آب آلومينا در هيت سينك داراي ريز مجراها با هندسههاي مختلف براي - خنك كاري پردازشگرهاي الكترونيك ي
313
بررسي اثر شكل و اندازه بيلت اوليه در فرآيند آهنگري دقيق قطعات متقارن محوري
314
بررسي اثر شلاق چرمي در لجستيك معكوس با در نظر گرفتن خدمات پس از فروش
315
بررسي اثر شلاقي در زنجيره تامين
316
بررسي اثر شمع در كاهش نشست
317
بررسي اثر شنا در آب سرد، گرم و ولرم بر روند فوليكوژنز، آپوپتوز و تكثير سلولي بافت تخمدان در موش سوري بالغ
318
بررسي اثر شنا در دماهاي مختلف آب بر آپوپتوز سلول¬هاي زاياي موش نر
319
بررسي اثر شناساگر در بسته بندي مواد غذايي
320
بررسي اثر شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي دو گونه سنجد تلخ و سنجد معمولي
321
بررسي اثر شوري بر برخي خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گياه ديودال (Ammodendron persicum)
322
بررسي اثر شوري خاك بر پوشش گياهي شوره زارهاي ساحل غربي درياچه اروميه
323
بررسي اثر شوري در شدت هاي مختلف نور بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گونه سياه تاغ (Haloxylon aphyllum)
324
بررسي اثر شوري روي تغييرات ماده رنگي گياه روناس
325
بررسي اثر شوك پولي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد با توجه به اقتصاد سايه در ايران
326
بررسي اثر شوك گرمايي بر كيفيت بلوغ و توان تكوين آزمايشگاهي اووسيت هاي گوسفندي
327
بررسي اثر شوك هاي ارزي بر صادرات غير نفتي در ايران (رهيافت غير خطي ماركوف- سوئيچينگ)
328
بررسي اثر شوك هاي ارزي بر صادرات غير نفتي در ايران(رهيافت غير خطي ماركوف- سوئيچينگ)
329
بررسي اثر شوك هاي قيمت نفت بر ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصاد ايران
330
بررسي اثر شوك هاي قيمت نفت و ارز بر تغييرات قيمت مسكن در ايران
331
بررسي اثر شياف ناپروكسن در پيشگيري از پانكراتيت پس از ERCP در بيماران مراجعه كنندهبه مركز آموزشي درماني رازي رشت
332
بررسي اثر شيوه هاي تربيتي نسل نوجوان بر مسئله نماز
333
بررسي اثر صادرات بر رشد اقتصادي در ايران با استفاده از الگوهاي تعادل عمومي محاسباتي
334
بررسي اثر صادرات محصولات كشاورزي بر رشد بخش كشاورزي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا)MENA(
335
بررسي اثر صدمه بر روي بال نامحدود به روش عددي
336
بررسي اثر صليب كف در رفتار قابهاي خمشي مهاربندي شده بتن مسلح
337
بررسي اثر صمغ آنغوزه و فرومون جنسي بر جمعيت كرم گلوگاه انار
338
بررسي اثر صمغ فارسي، صمغ عربي و شيرخشك بدون چربي روي زنده ماني چهار ميكروب با كاربردهاي صنعتي طي خشك كردن انجمادي
339
بررسي اثر صمغ گياه آنغوزه بر آريتمي هاي ناشي از ايسكمي و استرس اكسيداتيو در رت
340
بررسي اثر صورت جريان وجه نقد بر معيارهاي تصميم گيري استفاده كنندگان در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
341
بررسي اثر ضخاكت ورقه مس و ميزان آلومينيوم بر فصل مشترك مس و آلومينيوم توليدي به روش ريخته گري lost foam
342
بررسي اثر ضخامت ، تركيب شيميايي ، دما و زمان ، آستمپرينگ بر روي سختي و ساختار ميكروسكپي چدنهاي نشكن آستمپر شده
343
بررسي اثر ضخامت جو بر روي بهمن هاي گسترده ي هوايي
344
بررسي اثر ضخامت چسبنده بر ضريب شدت تنش عمومي در اتصال نانوچسبي تك لبه‎اي
345
بررسي اثر ضخامت زير كونياي با ترنسلوسنسي بالا ورنگ زير ساختار بر روي رنگ نهايي رستوريش
346
بررسي اثر ضخامت زير كونياي با ترنسلوسنسي بالا ورنگ زير ساختار بر روي رنگ نهايي رستوريش
347
بررسي اثر ضخامت سه ماده ترميمي موقتي ساخت داخل كشور ميزان ريز نشست تاجي در اندودانتيكس
348
بررسي اثر ضخامت صافي سختي و اندازه دانه لايه هاي سطحي بر كيفيت اتصال كامپوزيت برنج - فولاد - برنج
349
بررسي اثر ضخامت لايه فعال بر كارايي ديود نور گسيل آلي سبز
350
بررسي اثر ضخامت محيط متخلخل و كاربرد همزمان نانوسيال در انتقال حرارت در يك محفظه مربع شكل
351
بررسي اثر ضخامت نانومتري بر پاسخ دي‌الكتريك و قطبش خودبه‌خودي لايه‌نازك PbTiO_3/BaTiO_3 با استفاده از رهيافت مونت كارلو
352
بررسي اثر ضخامت و تنش نرمال بر نمودار حد شكل پذيري ورق St14 در فرآيند هيدروفورمينگ با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS
353
بررسي اثر ضخامت و فشار متالواستاتيكي بر سياليت آلياژهاي آلومينيوم در ريخته گري فومي
354
بررسي اثر ضخامت و فشار متالواستاتيكي بر سياليت در ريخته گري تبخيري ﴿EPC﴾
355
بررسي اثر ضخامت ومدت نگهداري كامپوزيت بالك فيل ويونيورسال بر درجه ي تبديل آنها به روش FTIR
356
بررسي اثر ضخامت ومدت نگهداري كامپوزيت بالك فيل ويونيورسال بر درجه ي تبديل آنها به روش FTIR
357
بررسي اثر ضد اضطرابي عصاره هيدروالكلي شويد و نقش احتمالي سيستم گاباارژيك و گيرنده هاي استروژن در موش هاي صحرائي ماده نژاد ويستار
358
بررسي اثر ضد افسردگي داروي آتورواستاتين در موش‌هاي سوري اووريكتومي شده با دخالت مسير نيتريك اكسيد
359
بررسي اثر ضد التهابي آزيترومايسين در اهدا كننده كليه و تاثير آن بركليه پيوندي بيماران بستري در بيمارستان رازي رشت در سالهاي 95 و 96
360
بررسي اثر ضد التهابي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه پلم(Sambucus ebulus) بر پوليپ هاي بيني ائوزينوفيلي in vitro
361
بررسي اثر ضد التهابي گياه سنجد در مدل موش آرتريتي ايجاد شده توسط CIAII در بيان ژن سيتوكين ها
362
بررسي اثر ضد باكتريايي اسانس گياهان درمنه، پونه و پونه ساي كرك ستاره اي بر روي سويه هاي مختلف باكتري عامل شانكر درختان ميوه¬ي هسته¬دار
363
بررسي اثر ضد باكتريايي اسانس گياهان درمنه، پونه و پونه ساي كرك ستاره اي بر روي سويه هاي مختلف باكتري عامل شانكر درختان ميوه¬ي هسته¬دار
364
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي سه گونه ارس بومي منطقه استان سمنان برروي ...ومقايسه آن ها
365
بررسي اثر ضد باكتريايي گرانول هاي گياه تلخه غني شده بانانو ذرات نقره
366
بررسي اثر ضد بيوفيلمي عصاره نعناع، كلرهگزيدين و هم افزايي اين دو ماده بر انتروكوكوس فكاليس هاي جدا شده از دهان
367
بررسي اثر ضد خوردگي پوشش فسفاته پس از عمليات تكميلي بر پايه تركيبات موليبدن
368
بررسي اثر ضد دردي اسانس گياه كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides )و تداخل آن با سيستم اوپيوئيدرژيك با استفاده از آزمون فرمالين در موشهاي صحرايي نر
369
بررسي اثر ضد دردي عصاره متانولي افتيمون(Cuscuta epithymum) و نقش احتمالي سيستم هاي اوپيوئيدي و سروتونرژيك در موش ســوري نر
370
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره تام گياه مبارك كوهستان )GEUM KOKANICUM( در موش سوري نر
371
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره كلروفرمي وانيل استاتي برگ گياه آويشن باريك در موش كوچك نر
372
بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيروالكلي سرشاخه هاي چاي كوهي )stachys lavandulifohia vahl(در موش سوري كور
373
بررسي اثر ضد دردي وضد التهابي عصاره آبي وعصاره هگزاني برگ گياه آويشن باريك ziziphora clinopodiodes.Lam در موش سوري نر
374
بررسي اثر ضد ديابتي عصاره گياه آنغوزه بر ميزان بيانglut4در رده سلولي c2c12در حضور انسولين
375
بررسي اثر ضد ديابتي و اناديوم سولفا بر موش هاي صحرايي نر ديابتي شده توسط داروي استرپتوزوتوسين
376
بررسي اثر ضد سرطاني تركيب فرموله شده ي كور كومين در سرطان روده ي بزرگ
377
بررسي اثر ضد سرطاني تركيب فيتوزومال كوركومين به تنهايي و به صورت توام با داروي جمسايتابين در سرطان پانكراس
378
بررسي اثر ضد سرطاني روغن هسته انار بر روي سلولهاي توموري سرطان مري رده سلولي KYSE-30))
379
بررسي اثر ضد قارچي عصاره فلاونوئيدي گياه زنيان از طريق بيان ژن سايتوكينين هاي پيش التهابي
380
بررسي اثر ضد قارچي عصاره متانولي گياه خارشتر از طريق بيان پن ساپتوكين هاي پيش التهابي
381
بررسي اثر ضد قارچي عصاره متانولي گياه خارشتر از طريق بيان ژن سايتوكين هاي پيش التهابي
382
بررسي اثر ضد قارچي غلظت هاي مختلف عصاره آلوئه ورا بر قارچ كانديدا آلبيكنس در شرايط آزمايشگاهي
383
بررسي اثر ضد متاستازي عصاره آبي - الكلي برگ گياه انجير (Ficus carica) بر روي سلول هاي سرطان معده انسان
384
بررسي اثر ضد ميكربي ،سميت وپايداري فيتول ومقايسه آن با نانو ذرات سلولزكونژوگه شده بافيتول به عنوان گند زداي سطوح
385
بررسي اثر ضد ميكربي،سميت وپايداري كمپلكس هاي نقره و آهن با تركيب آلي ازته
386
بررسي اثر ضد ميكروبي آموكسي سيلين تركيب شده با دو سيلرAH26 وRosen عليه E.faecalis
387
بررسي اثر ضد ميكروبي باكتريوفاژ...بر عليه اشرشيا كلي مقاوم به بتا لاكتاماز
388
بررسي اثر ضد ميكروبي پراناسيد m2 و مقايسه آن، با دو ماده سديم هيپوكلريت 25/5% و كلرهگزيدين 2%
389
بررسي اثر ضد ميكروبي چند روش آماده سازي هيدروكسيد كلسيم به صورت In Vitro
390
بررسي اثر ضد ميكروبي چند روش آماده سازي هيدروكسيد كلسيم به صورت IN VITRO
391
بررسي اثر ضد ميكروبي چند نوع داروي مختلف بر روي بيو فيلم انتروكوك فكاليس
392
بررسي اثر ضد ميكروبي چندنوع داروي مختلف برروي بيوفيلم انتروكوك فكاليس
393
بررسي اثر ضد ميكروبي سه فراورده گياه آويشن شيرازي بر چهار گونه باكتري در مقايسه با آنتي بيوتيك انتخابي آنها
394
بررسي اثر ضد ميكروبي عسل و سير بر روي باكتري هاي پاتوژنيك
395
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره گياه آويشن شيرازي بر روي سه گونه باكتريايي از عوامل گاستروانتريت در مقايسه با آنتي بيوتيك انتخابي آنها
396
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره گياه چويل و نانوذره اكسيدروي برباكتري‌هاي شايع مواد غذايي
397
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره متانولي سه گياه رزماري،بومادران وبادرنجبويه عليه سه باكتري انتروكوكوس فيكاليس،سودوموناس آئروژينوزا و كلبسيلا نومونيه
398
بررسي اثر ضد ميكروبي ليزر( Diode(810nm2 در مقايسه با هيپوكلريت سديم بر روي ريشه دندانهاي آلوده شده توسط گونه هاي مختلط ميكروبي Enterococcus Faecalis و candida albicans در شرايط ازمايشگاهي
399
بررسي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و تري كرزول فرمالدهيد بر انتروكوكوس فكاليس
400
بررسي اثر ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني اسانس گياهان كاكوي، رزماري، شويد و مرزه، عليه استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشيا كلي 157: 0، بر انبار ماني دوغ و خواص حسي آن
401
بررسي اثر ضدافسردگي متفورمين در موش‌هاي سوري اواريكتومي شده با دخالت مسير نيتريك اكسايد
402
بررسي اثر ضدالتهابي تروپيسترون در مدل سوختگي درجه دو در موش سوري
403
بررسي اثر ضدالتهابي و ضددردي عصاره هيدروالكلي ريشه گياه (.Apium graveolens L) بر روي موش سفيد آزمايشگاهي
404
بررسي اثر ضدباكتري پوشش الكتروستاتيك كتيرا/اكسيدروي بر روي حوله پنبه‌اي
405
بررسي اثر ضدباكتري عصاره هاي مختلف استخراجي از خيار دريايي جنس Holotoria
406
بررسي اثر ضدتهوع عصاره ي آبي گياه ريواس (Rheum ribs L.)در مبتلايان به سرطان پستان دريافت كننده رژيم شيمي درمانيACT
407
بررسي اثر ضدخوردگي و رفتار جذبي تركيب باز شيف سنتزي بر خوردگي استيل خط لوله در محيط اسيدي
408
بررسي اثر ضددردي و ضدالتهابي عصاره ميوه گياه شويد Anethum Graveolensl
409
بررسي اثر ضددردي و ضدالتهابي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه پنج انگشت )Vitex agnus-castus(
410
بررسي اثر ضدرگزايي گياه انجير(Ficus carica) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بند ناف انساني
411
بررسي اثر ضدرگزايي گياه انجير(Ficus carica) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بند ناف انساني
412
بررسي اثر ضدرگزايي گياه مريم گلي (Salavia officinalis) روي سلولهاي اندوتليال سياهرگ بندناف انساني
413
بررسي اثر ضدسرطاني پلاسماي سرد در مدل حيواني رتينوبلاستوما با استفاده از ميتوكندري هاي ايزوله شده چشمي
414
بررسي اثر ضدعفوني كنندگي هايپو كلريد سديم 525/.% بر دو باكتري استافيلوكوكوس اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا وارد شده بر قالب هاي سيليكون تراكمي در زمان هاي 5، 3، 10 دقيقه
415
بررسي اثر ضدليشمانيايي مايع رويي ( supernatant ) كشت باكتري ها ( staphylococcus aureus , streptococcus beta-haemolytic A group ) و قارچ هاي شايع ( Aspergillus flavus , aspergillus niger , candida albicans , mucor )زخم و سالك در محيط كشت
416
بررسي اثر ضدميكروبي عصارهي گياهي انار(Punica granatum L)بر باكتري Prevotella intermedia
417
بررسي اثر ضدميكروبي و خود محافظتي سكنجبين (oxymel) در برابر ميكروارگانيسم هاي مورد استفاده در تست خود محافظتي؛ يك فراورده ي طب سنتي ايران
418
بررسي اثر ضرايب بزرگ/كوچك نمايي بر ژايداري و شفافيت يك سيستم تله اژراتوري دو جانبه
419
بررسي اثر ضربه بر روي ورق كامپوزيتي تقويت شده توسط نانوالياف پليمري توليد شده به روش الكتروريسي
420
بررسي اثر ضربه در آسيب پذيري ورقهاي ساخته شده از مواد مركب
421
بررسي اثر ضربه ساختمان‌هاي مجاور بر عملكرد ساختمان‌ها با جداگرلرزه‌اي سه قوسي
422
بررسي اثر ضربه سازه هاي مجاور بر عملكرد ساختمان با جداگر لرزه اي اصطكاكي قوسي با در نظر گرفتن فواصل نشريه 360
423
بررسي اثر ضريب شكل انتقال جريان بين ماتريكس و شكاف در مدل‌سازي جريان سيال در مخازن شكاف‌دار
424
بررسي اثر ضماد برگ مورد بر كاهش تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
425
بررسي اثر ضماد برگ مورد بر كاهش تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحي تيمپانوماستوئيدكتومي
426
بررسي اثر طبقات صلب بدون باز شو در رفتار ساختمانهاي لوله اي بتن آرمه
427
بررسي اثر طرح انتقال آب درياي عمان (خليج فارس) بر اكوسيستم بياباني استان يزد به كمك روش تحليل SWOT
428
بررسي اثر طرح انتقال آب درياي عمان (خليج فارس) بر اكوسيستم بياباني استان يزد به كمك روش تحليل SWOT
429
بررسي اثر طرح بافت پارچه بر روي خصوصيات سايش پرزدهي ، برگشت پذيري و نيروي پارگي
430
بررسي اثر طرح بافت و تراكم پودي روي مقاومت كششي و استحكام پارگي پارچه تاري پودي
431
بررسي اثر طرح بنگاههاي زودبازده بر روي اشتغال و كارآفريني در استان تهران
432
بررسي اثر طلاق بر روي فراگيران پايه هاي سوم - چهارم ابتدايي مدارس پسرانه منطقه 10 آموزش و پرورش
433
بررسي اثر طوفان گرد وغبار بر روي برخي پارامترهاي فيزيولوژيك گونه هاي درختي گردو،گلابي و توت
434
بررسي اثر طوفان هاي حدي بر انتقال رسوب و برنامه لايروبي در بنادر
435
بررسي اثر طول آند بر روي شار پرتو ايكس يك دستگاه پلاسماي كانوني 5KJ
436
بررسي اثر طول پست بر گير(Retention) پستهاي كامپوزيتي تقويت شده با فايبر يا post FRC
437
بررسي اثر طول حلقه در راحتي جوراب هاي زنانه
438
بررسي اثر طول حلقه و نوع بافت بر جذب رنگ كالاي اكريليكي با رنگزاي بازيك در فام هاي متفاوت
439
بررسي اثر طول داده در عملكرد الگوريتم هاي تخمين توام اختلاف زمان و فركانس دريافت
440
بررسي اثر طول عصا و پارامترهاي حركتي بر انرژي افراد آسيب نخاعي در حركت با استفاده از ارتز
441
بررسي اثر طول و نقص ساليتوني بر رسانش سيم مولكولي پلي استيلن
442
بررسي اثر طول و نقص ساليتوني بر رسانش سيم مولكولي پلياستيلن
443
بررسي اثر ظرفيت بازاريابي اينترنتي بر روي توسعه بازارهاي بين المللي محصولات صنعتي
444
بررسي اثر ظرفيت بازاريابي اينترنتي بر روي توسعه بازارهاي بين المللي محصولات صنعتي
445
بررسي اثر ظرفيت شكل پذيري بر رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي همگراي فولادي جداسازي شده با جداسازهاي آونگي اصطكاكي دو قوسي
446
بررسي اثر ظرفيت شكل‌پذيري روسازه بر رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي خمشي بتني جداسازي شده با جداساز آونگي اصطكاكي دو قوسي
447
بررسي اثر عامليت گروه‌هاي عاملي هيدروكسيل رزين اكريليك پلي‌ال و پلي‌هدرال سيل‌سسكوايسان بر روي خواص سايشي و خراشي فيلم هاي هيبريدي نانوساختار بر پايه پلي‌يورتان
448
بررسي اثر عايق حرارتي و شيشه دوجداره بر كاهش مصرف سوخت در ساختمان و كاهش هزينه تاسيسات
449
بررسي اثر عدد ماخ بر روي جريان روي اجسام با دماغه هاي سهمي گون و مخروطي شكل
450
بررسي اثر عدم توقف بين خطوط بر نرخ جريان اشباع تقاطع هاي چراغدار در ايران
451
بررسي اثر عدم قطعيت در هندسه رتور بر رفتار ديناميكي آن
452
بررسي اثر عدم قطعيت موقعيت گسل بر تحليل خطر لرزه اي ساختگاه سد با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
453
بررسي اثر عرض روتور بر عملكرد فن لانه سنجابي
454
بررسي اثر عصاره آبي الكلي ريشه زنجبيل بر رفتار جستجوگرانه اعتيادي به مرفين و بر التهاب نوروني ناشي از مرفين در هسته اكومينس موش هاي صحرايي نر
455
بررسي اثر عصاره آبي الكلي زعفران (L. Crocus Sativus) بر پيشگيري و درمان آلزايمر در موش سوري
456
بررسي اثر عصاره آبي الكلي زعفران (L. Crocus Sativus) بر پيشگيري و درمان آلزايمر در موش سوري
457
بررسي اثر عصاره آبي اندام هوايي كنگر فرنگي )Cynara scolymus L.( بر روي هايپرليپيديميا، ميزان ظرفيت آنتي اكسيداني پلاسما و آنزيم آنتي اكسيدانت سوپراكسيد ديسموتاز در رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
458
بررسي اثر عصاره آبي اولئوگم رزين كندر يمني( boswellia carteri) بر حيات پروماستيگوت هاي انگل عامل سالك روستايي در محيط كشت
459
بررسي اثر عصاره آبي برگ شاه توت بر درمان پاركينسون در موش صحرايي نر
460
بررسي اثر عصاره آبي برگ گياه زردبيد (salix acomophylla) بر روي رده سلول هلا با روش سنجش MTT
461
بررسي اثر عصاره آبي تيغه مياني گردو بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان رت به سمت سلول هاي انسولين ساز
462
بررسي اثر عصاره آبي قارچ Inocutis levis بر القاء مرگ سلولي در سلول‌هاي سرطاني MCF-7 و HT29
463
بررسي اثر عصاره آبي قارچ Sanghuangporus Inoicerinus بر القاء مرگ سلولي در سلول‌هاي سرطاني MCF-7 و HT29
464
بررسي اثر عصاره آبي گياه بوته قطران بر برخي از فراسنجه هاي ايمونوهماتولوژي و بيوشيميايي موش هاي صحرايي نر ديابتي دريافت كننده واكسن آنفولانزا
465
بررسي اثر عصاره آبي گياه چرخه برسطح هورمون هاي جنسي و آنزيم هاي اكسيدان در بافت بيضه موش هاي ديابتي شده با آلوكسان
466
بررسي اثر عصاره آبي گياه دارويي شيرين بيان بر روي ميزان بيان ژن اج اس پي او و آپوپتوز در سلول هاي سرطان كولون روده
467
بررسي اثر عصاره آبي و الكلي گياه دارواش )Viscum album( بر تكثير رده سلولي سرطان سينه ))MCF-7(
468
بررسي اثر عصاره آبي و متانولي ميوه سياه ال (Cornus sanguinea L subsp Australis (C.A. Meyer) Jav.) بر تغييرات هيستوپاتولوژي كليه ي موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
469
بررسي اثر عصاره آبي و متانولي ميوه سياه ال (Cornus sanguinea L subsp Australis (C.A. Meyer) Jav.) بر تغييرات هيستوپاتولوژي كليه¬ي موش¬هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
470
بررسي اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه عطري( Viola odorata L.) بر روي آنزيم هاي كبدي و پارامترهاي هيستولوژيك كبد در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
471
بررسي اثر عصاره آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه عطري(Viola odorata L.) بر روي تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي و هيستولوژيك پانكراس در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتي
472
بررسي اثر عصاره اتانولي آكيلا ويلهلمزي بر بقاي سه رده سلول سرطاني درمحيط كشت
473
بررسي اثر عصاره اتيل استات زنجبيل بر ميزان پروتئين ناقل گلوكز ايزوتيپ -4 (GLUT4) و مسير سيگنالي تحت اثر عصاره در رده سلولي
474
بررسي اثر عصاره الكلي پوست سبز پسته (Pistacia vera) بر اكسيداسيون روغن، فاكتورهاي رشد و بازماندگي بچه ماهي انگشت قد كپور معمولي (‍Cyprinus carpio)
475
بررسي اثر عصاره بادرنجبويه بر مدل آلزايمر ناشي از تزريق داخل بطني پپتيد بتاآميلوئيد
476
بررسي اثر عصاره بافت قلب رت با سنين مختلف بر تمايز سلول هاي مزانشيمي مغز استخوان رت سه روزه به كارديوميوسيت در حضور و عدم حضور 5- آزاسايتيدين
477
بررسي اثر عصاره بافت قلب نوزاد رت بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت هايي با سنين مختلف به كارديوميوسيت در حضور و عدم حضور 5- آزاسايتيدين
478
بررسي اثر عصاره بخش پارانشيمي گياه صبر زرد بر رشد رده سلول سرطاني سينه انساني ( MCF-7 , MDA-MB-468)
479
بررسي اثر عصاره بذر گياه خارمريم ﴿ سيلي مارين﴾ بر سطوح سرمي پروفايل قندي و ليپيدي در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
480
بررسي اثر عصاره تام هيدروالكلي ميوه گياه Lagenaria siceraria(Molina) stand1 بر رشد رده سلول سرطاني پروستات انساني( LNCaP-FGC-10وpc3)
481
بررسي اثر عصاره توت فرنگي﴿Fragaria Vesca) در برداشت لايه اسمير با كمك ميكروسكوپ الكتروني
482
بررسي اثر عصاره جلبك SARGASSUM بر روي قطعه قطعه شدن DNA اسپرم مردان سالم
483
بررسي اثر عصاره چاي سفيد بر روي كاهش باكتري استرپتوكوك موتانس و استرپتوكوك ساليواريوس
484
بررسي اثر عصاره خام گونه شايع جلبك سبز شهر يزد بر عامل سالك شهري در محيط كشت
485
بررسي اثر عصاره دارچين بر ميزان بيان و جابجايي ملكول ناقل گلوكز ايزوتيپ-4 ﴿GLUT4) در رده سلولي C2C12
486
بررسي اثر عصاره زردچوبه بر ميزان بيان ناقل گلوكزايزوتيپ-4(GLUT) در رده سلولي C2C12 بدون حضورانسولين
487
بررسي اثر عصاره زردچوبه برميزان ناقل گلوكز ايزوتيپ-4 (GLUT4) در رده سلولي C2C12
488
بررسي اثر عصاره زعفران برالقا و بيان حساسيت حركتي ناشي از مرفين در موش سوري
489
بررسي اثر عصاره شنبليله بر ميزان چربي احشايي ، غلظت آپلين سرم و حساسيت انسوليني در موش صحرايي اواركتومي شده
490
بررسي اثر عصاره كندر بر حافظه موش‌هاي صحرايي مبتلا به التهاب عصبي ناشي از ليپوپلي ساكاريد باكتريايي
491
بررسي اثر عصاره كندر بر ميزان بازخواني حافظه موش هاي صحرايي آلزايمري شده توسط تزريق داخل بطني استرپتوزوتوسين در مدل يادگيري اجتنابي غيرفعال
492
بررسي اثر عصاره گياه Salvia rhytidea بر غلظت گلوكز سرم و آنزيم آلفاگلوكزيداز در موش هاي صحرايي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوسين
493
بررسي اثر عصاره گياه آلپينيا گالانگا بر بيان ژنهاي استئوپروتگرين و رنكل در افراد يائسه
494
بررسي اثر عصاره گياه انيسون بر هورمون هاي محور هيپوفيز - گناد واسپرماتوژنز درموش صحرايي نر بالغ
495
بررسي اثر عصاره گياه خرفه بر حافظه و آسيب‌ اكسيداتيو در شرايط التهاب القا شده به‌وسيله LPS در ناحيه هيپوكمپ رت
496
بررسي اثر عصاره گياهان دارويي (شيرين بيان، سماق، زيتون) بر باكتري استرپتوكوكوس موتانس براي جلوگيري از پوسيدگي دندان
497
بررسي اثر عصاره گياهان زنجبيل، اكاليپتوس و مرزنجوش و عصاره بره موم بر تعدادي ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زاي گياهي (قارچ هاي آلترناريا و فوزاريوم و باكتري اروينيا) و سلول‌هاي لنفوسيت انساني
498
بررسي اثر عصاره گياهي گلپر خوراكي بر نرخ تكثير و درصد سلولهاي زنده در سلولهاي سرطاني ...
499
بررسي اثر عصاره مالت جو بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و تغييرات مورفولوژي دستگاه گوارش درمرغان تخمگذار
500
بررسي اثر عصاره متانولي آويشن هاي ايراني بر روي لنفوسيت هاي انساني و HIVكاذب
501
بررسي اثر عصاره متانولي افتيمون جمع آوري شده از ميزبان هاي مختلف (هميشه بهار، خارشتر، ريحان و مو) روي سلول هاي لنفوسيت و باكتري ها
502
بررسي اثر عصاره متانولي اندام هاي هوايي گياه شاهسپرم بردرد والتهاب در موش سوري نر
503
بررسي اثر عصاره متانولي برگ گياه كاكوتي كوهي بر سلول هاي هلا با تست ام تي تي
504
بررسي اثر عصاره متانولي گياه بادرشبويه بر روي سلول هاي لنفوسيت و جهش زايي در باكتري سالمونلا تيفي موريوم
505
بررسي اثر عصاره مرزه خوزستاني بر پارامترهاي اسپرم مردان سالم
506
بررسي اثر عصاره مغز جنين جوجه بر روي رژنراسيون عصب سياتيك موش نر صحرايي
507
بررسي اثر عصاره هاي الكلي برخي گياهان بومي استان يزد بر تكثير سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و ترشح اينترفرون گاما
508
بررسي اثر عصاره هاي هيدروالكلي خارمريم و شاتره بر آترواسكلروز در خرگوش هيپركلسترومي
509
بررسي اثر عصاره هندوانه ابوجهل ....بر افزايش هموگلبين اف بااستفاده از رده سلول كا562
510
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي اندام هاي هوايي پنيرك بر كاهش اضطراب و كاهش درد در مقايسه با آسپرين
511
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي بذر كاهو بر ميزان چربي هاي سرم در بيماران مبتلا به چربي خون به روش كارازمايي باليني دو سو كور كنترل شده با دارونما
512
بررسي اثر عصاره هيدرو الكلي گياه بر ترميم زخم پوستي در موش صحرايي
513
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي بذر شويد (Anethum graveolens L) بر انقباض عضلات صاف ناي در موش صحرايي نردر شرايط آزمايشگاهي (in vitro)
514
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي برگ ريحان ( Ocimum basilicum ) بر اختلال حافظه و يادگيري موش هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
515
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي برگ و روغن ميوه گياه برگ بو( Laurus nobilis) بر روي يادگيري و حافظه در موش سفيد كوچك آزمايشگاهي با روش شاتل باكس
516
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي پسته بر خستگي عضلانيدر موش صحرايي نر
517
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي پسته بر مسموميت كبدي القاشده توسط تتراكلريد كربن در موش صحرايي نر
518
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي تاج خروس و گل راعي بر آترواسكلروز در خرگوش هاي هايپر كلسترولمي
519
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي دانه شويد بر تشنجات ناشي از پنتيلن تترازول در موش سوري نر بالغ
520
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي دانه گياه گنده تلخه )Securigera securidaca( بر درد و التهاب در موش سوري نر
521
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ريزوم سعد كوفي بر روي حافظه و يادگيري در موش هاي صحرايي نر ديابتي
522
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ريزوم گياه سعد كوفي بر حافظه ويادگيري دررت هاي نر آلزايمري شده با استرپتوزوتوسين
523
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ساقه و برگ گياه كاهوي ايراني بر درد و التهاب در موش سورينر
524
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي شيرين بيان و درمنه بر آترواسكلروز در خرگوش
525
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه آويشن كرماني )Thymus Caramanicus Jalas( برنوروپاتي ديابتي در مدل هاي in vivo و in vitro
526
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه آويشن كرماني ...برنوروپاتي ديابتي در مدل هاي...و...
527
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه خرگريو بر روي كيفيت اسپرم و هورمون هاي محور هيپوتالاموس هيپوفيز بيضه در موش صحرايي نر ديابتي
528
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه كاسني (Cichorium intybus) بر نوروپاتي محيطي ناشي از سميت پيريدوكسين و نقش احتمالي سيستم هاي گاباارژيك و گلوتاماتارژيك در موش صحرايي نر
529
بررسي اثر عصاره ي آبي دانه گياه شنبليله بر بهبود نوروپاتي محيطي درموش هاي بالبسي نر مبتلا به نوروپاتي
530
بررسي اثر عصاره ي آبي ساقه زيرزميني گياه ريواس ( Rheum ribes L.) بر نوروپاتي ناشي از رژيم شيمي درماني FOLFOXدر بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال
531
بررسي اثر عصاره ي آبي گياه ريواس (Rheum ribes L. ) بر افسردگي بيماران مبتلا به ديابت تيپII
532
بررسي اثر عصاره ي آبي و هيدروالكلي گياه بنفشه ي عطري (viola odorata L.) بر روي تغييرات هيستوپاتولوژيك و كاركرد كليه ي موش هاي صحرائي نر ديابتي
533
بررسي اثر عصاره ي حاوي آنتوسيانين هاي پوست انار )Punica granatum L.( بر تشكيل رگه هاي چربي در شريانهاي كليوي خرگوش هاي هيپركلسترولميك
534
بررسي اثر عصاره ي گياه اسكلرو فولاريا استرياتا بر غليظت سرمي اوره ،bun واسيد اوريك در موش صحرايي
535
بررسي اثر عصاره ي گياه مريم‌گلي (Salvia officinalis) بر جلوگيري از گلايكيشن هموگلوبين انساني
536
بررسي اثر عصاره ي هيدروالكي برگ درخت زيتون بر مهار نفروتوكسيسيتي حاد القا شده به واسطه جنتامايسين دررت
537
بررسي اثر عصاهر ريزوم گياه كارالوما توبر كولاتا بر ميزان گلوكز و چربي هاي خون در موش هاي صحرائي
538
بررسي اثر عمق احداث تونل هاي كم عمق بر نشست سطحي زمين
539
بررسي اثر عمق نفوذ اسپريدر روي ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده با كوتاپركا و سيلر AH-26
540
بررسي اثر عمق نفوذ اسپريدر روي ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده با كوتاپركا و سيلر AH-26
541
بررسي اثر عمل آوري داخلي روي جمع شدگي،مقاومت در برابر يخ زدگي و نفوذ پذيري بتن خودمتراكم
542
بررسي اثر عمليات آلومينايزينگ اوليه و نيتروره كردن پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد VCN 150
543
بررسي اثر عمليات آلومينايزينگ اوليه و نيتروره كردن پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد VCN150
544
بررسي اثر عمليات آماده سازي توسط نمك هاي فلزي بر روي چاپ پارچه هاي اكريليك
545
بررسي اثر عمليات اصطكاك اغتشاشي﴿Friction Stir Process﴾ بر روي نيروها و صافي سطح در ماشينكاري
546
بررسي اثر عمليات تبريدي ﴿Cryogenic﴾ بررسي خواص سايشي فولاد ابزار گرم كار ﴿H13﴾ و مته ﴿HSS﴾
547
بررسي اثر عمليات ترموديناميكي بر رفتار پير سختي آلياژ مس - كروم با درجه خلوص مختلف
548
بررسي اثر عمليات حرارتي - مكانيكي بر خواص الكتريكي و مكانيكي سيم آلومينيم 19 - H1350 مورد مصرف در خطوط انتقال نيرو
549
بررسي اثر عمليات حرارتي آستمپرينگ بر روي خواص مكانيكي چدن داكتيل آستمپر شده(ADI)
550
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي و ساختاري نوارهاي آمورف پايه كبالت
551
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي فوم آلومينيوم
552
بررسي اثر عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي روكش هاي فولاد هاي زنگ نزن مارتنزيتي
553
بررسي اثر عمليات حرارتي بر رنگ پذيري پارچه پلي استر
554
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي بازگشت فنري فولاد IF
555
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي خواص مكانيكي آلياژ GAMMA-TiAl
556
بررسي اثر عمليات حرارتي بر روي ريز ساختار و انرژي شكست فولادهاي دو فازي
557
بررسي اثر عمليات حرارتي پير سازي القايي سوپر آلياژ Udimet500 ريختگي بر ريز ساختار و سختي
558
بررسي اثر عمليات حرارتي در نخ نانوليفي توليدي از پلي اكريلونيتريل و سلولز به روش الكتروريسي
559
بررسي اثر عمليات حرارتي رسوب سختي بر آلياژهاي Zr-Cr-Cu
560
بررسي اثر عمليات حرارتي روي ساختار پوشش فولاد كم كربن پوشش داده شده با AL- SI به روش غوطه وري گرم
561
بررسي اثر عمليات حرارتي زمينه كارايي زره كامپوزيتي آلومينيوم / آلومينا
562
بررسي اثر عمليات حرارتي سرد كردن دو مرحله اي بر خواص مكانيكي فولاد هاي دو فازي
563
بررسي اثر عمليات حرارتي كوئنچ و جدانشيني دو مرحله اي بر ريز ساختار و سختي فولاد AISI4340
564
بررسي اثر عمليات حرارتي و نورد بر ريزساختار و رفتار كششي آلياژ آلومينيوم 8006 توليد شده با فرآيند ريخته‌گري دوغلطكي
565
بررسي اثر عمليات رسوب سختي بر ريزساختار و سختي آلياژ منيزيم QE22
566
بررسي اثر عناصر آلاينده بر خواص مگنتو - اپتيكي لايه نازك نانو ساختار فريت كبالت توليد شده به روش سل- ژل
567
بررسي اثر عناصر آلياژي بر ريزساختار، استحكام كششي و استحكام گسيختگي سوپرآلياژپايه نيكل GTD-111
568
بررسي اثر عناصر آلياژي بر مقاومت بر خوردگي فولادها با استفاده از روشهاي آناليز الكتروشيمي
569
بررسي اثر عناصر آلياژي به رفتار مكانيكي فولادهاي متالورژي پودر
570
بررسي اثر عناصر آميزه ي بازاريابي بر ارزش ويژه ي برند فروشگاه هاي رفاه از ديدگاه مشتريان
571
بررسي اثر عناصر بهساز و سرعت انجماد بر مورفولوژي و خواص مكانيكي كامپوزيت ريختگي Mg-Mg2Si توليد شده به روش در جاي غير واكنشگر
572
بررسي اثر عناصر سنگين روي وكروم در خاك بر روي دو گونه كاج الدار و سروناز
573
بررسي اثر عناصر سنگين سرب و كادميم بر روي گونه هاي كاج بروسيا، سرو خمره اي، زيتون و مورد
574
بررسي اثر عناصر سنگين كادميم و سرب موجود در خاك روي دو گونه درختي سنجد معمولي و زيتون تلخ
575
بررسي اثر عنصر بر بر روي خواص مكانيكي آلياژهاي تك فاز آلومينيم برنز
576
بررسي اثر عنصر بهساز استرانسيم بر منحني هاي آناليز حرارتي، ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم A356 در فرآيند ريخته گري دقيق
577
بررسي اثر عنصر ناخالصي بر مكانيزم رشد ساختارهاي نانوكريستال فلزي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
578
بررسي اثر عوامل اقليمي بر گسترش درمنه دشتي و درمنه كوهي در استان اصفهان با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره
579
بررسي اثر عوامل اقليمي بر گسترش گونه هاي مرتعي غالب با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره ﴿مطالعه موردي استان كرمانشاه﴾
580
بررسي اثر عوامل ساختاري بر خواص ويسكولاسيتيك SBR
581
بررسي اثر عوامل فني اقتصادي بر قيمت تمام شده نخ و بر اقتصاد ريسندگي در چهار ناحيه اقتصادي
582
بررسي اثر عوامل فيزيكي بر انجماد يوتكتيكي در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم به روش ميدان‌- فاز
583
بررسي اثر عوامل فيزيكي بر انجماد يوتكتيكي در آلياژ آلومينيوم- سيليسيم به روش ميدان‌- فاز
584
بررسي اثر عوامل كنتراست pt.IوGd روي توزيع انرژي پرتوايكس در محيط شبه بافت
585
بررسي اثر عوامل كي ليت شونده بر خواص نانو كاتاليزور Znal2o4
586
بررسي اثر عوامل مؤثر بر استحكام چسبندگي آب¬بند¬هاي بر پايه¬ پلي‌سولفيد
587
بررسي اثر عوامل متالورژيكي بر رفتار رشد ترك خوردگي تحت تنش در فولاد هاي ضدزنگ نوع 316
588
بررسي اثر عوامل متالوژيكي بر رفار رشد ترك خوردگي در فولاد هاي ضد زنگ نوع 316
589
بررسي اثر عوامل متالوژيكي بر روي خواص مكانيكي و بالستيكي زره هاي فولادي و توليد صنعتي آن
590
بررسي اثر عوامل محيطي بر پارامترهاي رشد قارچ آلترناريا آلترناتا
591
بررسي اثر عوامل محيطي بر پراكنش پوشش گياهي در منطقه چادگان استان اصفهان
592
بررسي اثر عوامل محيطي بر ولتاژ شكست مقره هاي پليمري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
593
ﺑﺮرسي اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ بر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺰﻳﻦ
594
بررسي اثر عوامل مختلف بر رشد و محتوي چربي و نشاسته كشت مختلط ميكروجلبك
595
بررسي اثر عوامل موثر در مرسريزاسيون بر رفتار رنگرزي كالاي پنبه اي با مواد رنگزاي مستقيم
596
بررسي اثر عوامل موثر روي خواص لايه موكاپتوسيلات بر روي زمينه فولاد نرم و تاثير آن بر روي عملكرد چسبندگي و مقاومت در برابر خوردگي روكشي آلي
597
بررسي اثر عوامل موثر ساختاري فيلم هيدروژل نانوكامپوزيت پلي(وينيل الكل)/كيتوسان/پلي هدرال اليگومريك سيلسسكويي اكسان بر كنترل رهايش جنتامايسين سولفات جهت كاربرد در پوشش زخم
598
بررسي اثر عوامل واكنشي بر درصد آبكافت و وزن مولكولي پلي(وينيل الكل) و عملكرد آن به عنوان عامل معلق ساز
599
بررسي اثر عيوب هندسي بر روي ياتاقان هاي غلتشي سامانه هاي ريلي و عملكرد تبديل هيلبرت هوانگ براي عيب يابي
600
بررسي اثر غلظت اجزاء حمام رنگ و فاكتورهاي فرآيندي بر خواص نهايي فيلم الكترودي پوزيلن كاتدي
601
بررسي اثر غلظت اسيد هيدروفلوريدريك و زمان اچ كردن آن بر استحكام برشي باند سمان رزيني به سراميك ليتيوم دي سيليكات
602
بررسي اثر غلظت برروي استفاده از نانوذرات در فرآيند كاهش كشش بين سطحي در ازدياد برداشت
603
بررسي اثر غلظت تنگستات سديم در الكتروليت و شكل موج جريان بر خواص متالورژيكي و خوردگي پوشش هاي ايجاد شده به روش اكسيداسيو ن الكتروليتي پلاسمايي روي آلياژ آلومينيوم 7075
604
بررسي اثر غلظت دهنده هاي مختلف برروي چاپ كالاي پلي استري با استفاده از مواد رنگزاي ديسپرس
605
بررسي اثر غلظت سديم كلريد بر رنگبري زيستي رنگ Reactive red 120 در فرآيند تركيبي بي هوازي- هوازي
606
بررسي اثر غلظت سوبسترا و دما بر سينتيك رشد باكتريايي و كاربرد آن در مدل سازي تخمير حالت جامد
607
بررسي اثر غلظت مواد فعال سطحي در حضور كربنات سديم بر تغيير ترسوندگي سنگ مخزن كرناته آغاجاري
608
بررسي اثر غلظت هاي مختلف سيليكون و سلنيوم بر رشد، آناتومي، محتواي يوني و ميزان ماده گليسيريزين در گياه شيرين بيان
609
بررسي اثر غلظت و مدل جذبي بنتونيت منطقه بيرجند براي رفع آلودگي زيست محيطي مس وسرب محلول
610
بررسي اثر غلظت وينيل استات بر مشخصه هاي ترپليمر مونومرهاي آكريلونيتريل، وينيل استات و 2- آكريل آميدو -2- ميتيل پروپان سولفونيك اسيد سنتز شده به روش دوغابي ، رفتارسنجي رئولوژيكي محلول ترپليمر و خواص كششي الياف الكتروريسي شده
611
بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف كادميوم و روي بر گياه ريحان (Ocimum basilicum L)
612
بررسي اثر غلظتهاي مختلف روي بر دانه رست هاي ارقام كلزا (.L Brassica napus)
613
بررسي اثر غير خطي كر در كوپلر MMI قابل استفاده در تشديد گر ميكرو حلقه
614
بررسي اثر غيرفعال سازي هسته اكومبنس در يادگيري احترازي غير فعال در رت هاي تحت تيمار مورفين
615
بررسي اثر غيرفعال‌سازي موقت آميگدال در يادگيري احترازي غيرفعال در رت‌هاي تحت تيمار مورفين
616
بررسي اثر غيريكنواختي فشار سكون ورودي بر عملكرد يك كمپرسور گذر صوتي
617
بررسي اثر فاز آمورف PBOSIO2 بر ريز ساختار و خواص ترميستور BT از نوع PTC
618
بررسي اثر فاز اول درمان پريودنتال بر بهبود علائم باليني بيماري آرتريت روماتوئيد
619
بررسي اثر فازهاي تقويت كننده در سنتز خود انتشار دماي بالاي پودر كامپوزيتي Ni-Al
620
بررسي اثر فاصله بر روي ارتعاشات ناشي از منبع ارتعاش در خطوط مترو با در نظر گرفتن شرايط خاك‌هاي مختلف
621
بررسي اثر فاصله پاشش و اندازه ذرات الگومره بر خواص پوشش هاي سپر حرارتي نانو ساختار YSZ به روش APS
622
بررسي اثر فاصله پاشش و نسبت گازهاي آرگون و هيدروژن بر ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر ريز لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري
623
بررسي اثر فاصله دو ديسك بر ضريب افت فشار شير پروانه اي دو صفحه اي
624
بررسي اثر فاصله سوراخ پرچ از لبه قطعه در فرآيند سردكاري
625
بررسي اثر فاصله هوايي بر رفتار آكوستيكي صفحات ميكروسوراخ‌كاري شده
626
بررسي اثر فاصله هوايي بر ضريب انتقال حرارت ديواره قالب در انجماد آلومينيم 356 به كمك شبيه سازي
627
بررسي اثر فاصله ي بين رديف ها و بوته ها بر شاخص هاي عملكرد دو گونه سورگوم شيرين﴿Sofra & Keller)
628
بررسي اثر فاصله ي ميان دو نمونه بر اختلاف رنگ درك شده :بخش اول اختلاف رنگ متوسط
629
بررسي اثر فاضلاب شهري يزد بر روي كميت و كيفيت علوفه دو گونه Medicago sativa (يونجه) و Atriplex lentiformis (سلمكي دانه عدسي)
630
بررسي اثر فاكتور تجمع الياف در نخ بر رفتارنفوذ مايع(جذب مويينه) نخ هاي رينگ
631
بررسي اثر فاكتور رشد شبه انسوليني (IDF)I - رويسلولهاي تمايز يافته PC12 پس از اعمال فشار هيدروستاتيك
632
بررسي اثر فاكتور مهاركننده لوكميايي و فاكتور رشد اپيدرمي بر ميزان بلوغ و لقاح آزمايشگاهي تخمك در موش
633
بررسي اثر فاكتورهاي اجتماعي محيطي زمينه ساز يبوست در كودكان 2 6 ساله مبتلا به يبوست فانكشنال با كودكان سالم
634
بررسي اثر فاكتورهاي توليد بر رفتار سايشي ابزار برشي هاب از جنس فولاد تندبر
635
بررسي اثر فاكتورهاي دما و زمان در فرآيند آستمپرينگ فولاد 7034،1
636
بررسي اثر فاكتورهاي ريسندگي بر موئينگي نخ
637
بررسي اثر فايل شكسته روي نفوذ باكتريائي كانالهاي پرشده با گوتاپركاو سيلر
638
بررسي اثر فايل شكسته روي نفوذ باكتريايي كانالهاي پر شده با گوتاپر كاو سيلر AH-26
639
بررسي اثر فتوتراپي روي تعداد گلبول هاي سفيد خون و سطح اينتر لوكين 6 سرم در نوزادان ترم زير 14 روز با هيپربيلي روبينمي غير مستقيم بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت
640
بررسي اثر فرآوري آنزيمي باقلا بر روي قابليت هضم ازت و انرژي قابل متابوليسم در خروسهاي بالغ و عملكرد جوجه هاي گوشتي
641
بررسي اثر فرآوري حرارتي و مكانوشيميايي كائولن بر خواص و ريزساختار بتن كارايي بالا
642
بررسي اثر فرآوريهاي فيزيكي ، شيميايي و آنزيمي كنجاله كلزا بر روي قابليت هضم ازت و انرژي قابل متابوليسم در خروسهاي بالغ وعملكرد جوجه هاي گوشتي
643
بررسي اثر فرآيند پخت و نگهداري انجمادي نان هاي نيم پز بر عمر نگهداري نان با پخت كامل
644
بررسي اثر فرآيند تهيه بر پاسخ EPR نمونه هاي هيدروكسي اپتايت مصنوعي
645
بررسي اثر فرآيند توسعه نيروي انساني بر فرآيند توسعه تكنولوژي در ايران
646
بررسي اثر فرآيند رول فرمينگ ( شكل دهي غلتكي ) بر مقاومت خستگي پيچ ها
647
بررسي اثر فرآيند طي تهيه خيارشور بر ميزان باقي مانده قارچ كش متالاكسيل در خيار
648
بررسي اثر فرآيند نورد زاويه اي باكانال هاي برابر برخواص متالورژيكي ورق فولادي St 14
649
بررسي اثر فرآيند نيمه جامد بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Al-10.5Si-3Cu-0.2Mg
650
بررسي اثر فرآيند نيمه جامد بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 2324
651
بررسي اثر فراگرمايشي در عمليات محلولي آلياژ A356 آلومينيم
652
بررسي اثر فراورده هاي كفير موجود در بازار ايران بر روي عوامل بيماريزاي روده اي
653
بررسي اثر فرايند تكميليAFTERTREATMENTباكمك اسيدتانيكبرروي ثباتشستشويكالاي پنبه اي و پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي اسپرك ،كندل وجاشير
654
بررسي اثر فرايند توليد بر ايجاد عيوب در ساگارهاي سيليكون كاربايدي
655
بررسي اثر فرايند ريخته گري دوشابي ﴿ABLATION CASTING﴾ برريز ساختار ميزان حفارت و چگالي قطعات ريختگي آلومينيوم A356
656
بررسي اثر فرايند ريخته گري دوشابي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم-منيزيم
657
بررسي اثر فرايند فعال سازي مكانيكي بر واكنش سنتز تيتانات باريم
658
بررسي اثر فرايند فعال سازي مكانيكي-حرارتي بر تشكيل كاربيد آهن از طريق احياي كربوترمي هماتيت
659
بررسي اثر فرايندآسياكاري بر پايداري و استحاله ساختاري در زيرگونيا
660
بررسي اثر فرسودگي پارامترهاي كليدي سيستم انتقال قدرت خودرو بر روي مصرف سوخت خودرو منتخب
661
بررسي اثر فركانس جوشكاري TIG در كاهش عيوب جوشي در جوشكاري آلياژ آلومينيوم
662
بررسي اثر فركانسي بارگزاري بر روي خستگي
663
بررسي اثر فرم بدنه بر مانورپذيري شناور زيرسطحي هوشمند
664
بررسي اثر فرهنگ سازماني (مدل هافستد) بر فساد اداري كاركنان بانك صادرات تهران
665
بررسي اثر فريت بر عمر خستگي فولادck45 عمليات حرارتي شده
666
بررسي اثر فساد اداري بر رشد اقتصادي در ايران و كشورهاي آسياي جنوب شرقي
667
بررسي اثر فساد بر شاخص توسعه انساني در كشورهاي منتخب منطقه سند چشم انداز
668
بررسي اثر فشار بخار حلال بر مورفولوژي غشاي نانوكامپوزيتي PES/SiO2 در فرآيند قالب¬گيري خشك- تر
669
بررسي اثر فشار بر جذب گازهاي NOx و واكنش هاي اسيد نيتريك
670
بررسي اثر فشار بر رشد و اتساع ديواره آنوريسم مغزي و بدست آوردن خواص الاستيك به روش آزمايشگاهي
671
بررسي اثر فشار بر روي خواص اپيتيكي چاههاي كوانتومي
672
بررسي اثر فشار بر روي خواص الكترونيكي اپتيكي بلور كاف 2 مورد استفاده در اشكارسازهاي سوسوزن
673
بررسي اثر فشار بر طيف سنجي تحرك يوني و ارائه روشي جديد براي اندازه گيري ضريب نفوذ
674
بررسي اثر فشار جانبي روي پارامترهاي شكست به روش اجزاي محدود
675
بررسي اثر فشار جريانبر تراوايي در محيط هاي متخلخل با استفاده از مدل سازي شبكه حفره اي
676
بررسي اثر فشار متالواستاتيكي و چيدمان مس در قطعات ريخته شده آلومينيومي به روش فوم تبخيري
677
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر تحريك فعال سازي تخم موش در محيط آزمايشگاه
678
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر روي سلولهاي تمايز يافته رده PC_12
679
بررسي اثر فشار هيدرواستاتيك بر فوليكول هاي قبل از تخمك گذاري موش در محيط آزمايشگاهي
680
بررسي اثر فشار هيدروستاتيك بر فوليكولهاي Preovulatory موش پس از تحريك تخمك گذاري
681
بررسي اثر فشار و دما بر روي حركت لرزشي الكترون در نانو ساختارهاي نيم¬رسانا
682
بررسي اثر فشار و دما بر ساختار آلومينا: مطالعات FT- IR، XRD، SEM، آناليز حرارتي، و بررسي واكنش حذفي الكلهاي نوع دوم و سوم
683
بررسي اثر فشارهاي عصبي و رواني ناشي از عوامل فردي و سازماني بر عملكرد كاركنان بيمارستان شهيد محمدي
684
بررسي اثر فشارهيدرواستاتيك برپارامترهاي حياتي اسپرم
685
بررسي اثر فشارهيدروستاتيك بر هايپراكتيويشن اسپرم در موش
686
بررسي اثر فشارو دما بر رشد نانولوله هاي كربني با استفاده از كاتاليست آهن به روش رسوب بخار شيميايي
687
بررسي اثر فشردگي بر عملكرد آكوستيكي مواد متخلخل ناهمسانگرد چند لايه
688
بررسي اثر فشردن محوري و ايزو استاتيك سرد بر خواص آلياژهاي سنگين پايه تنگشن
689
بررسي اثر فصل بر روي بيماري هاي اسهالي استان خوزستان با تأكيد بر اسهال خوني
690
بررسي اثر فصل مشترك بر كارائي محافظ كامپوزيتي AL/ AL2O3
691
بررسي اثر فصل و منطقه برداشت بر ميزان اسيد گليسيريزيك ريشه اي شيرين بيان
692
بررسي اثر فضاي سبز و سطوح نفوذناپذير بر الگوي حرارتي شهر اصفهان
693
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر تجزيه سولفات آلومينيوم در ساخت كامپوزيت آلومينيم - آلوميناي ذره اي يه روش درجا
694
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر چگونگي احياي مخلوط پودري هماتيت و گرافيت در دماي بالا
695
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر سينتيك احياي مخلوط هماتيت-گرافيت در حضور آهن
696
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي بر فرايند سنتز احتراقي سيستم نيوبيوم-سيليسوم
697
بررسي اثر فعال سازي مكانيكي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه بر راندما حل سازي مس در كلريد مزيك
698
بررسي اثر فعال كننده آدنيلات سيكلاز بر روند بلوغ آزمايشگاهي تخمك گوشفند و مراحل اوليه تكوين جنيني
699
بررسي اثر فعالسازي مكانيكي بر سنتز احتراقي تركيب NITICU
700
بررسي اثر فعاليت آلفا آميلازي و اندازه ذرات آرد، در گندمهاي زردك ، آلتار 84 و ياواروس ، بر كيفيت ماكاروني
701
بررسي اثر فعاليت فتوكاتاليزوري ناتو كامپوزيت هاي اكسيد فلزي-پلي اكسومتالات در تجزيه فتو شيميايي آتيلين از محيط هاي آبي و ارزيابي سميت پساب حاصله
702
بررسي اثر فعل ثالث بر مسئوليت قراردادي در حقوق ايران
703
بررسي اثر فلاسكهاي اكسيدي mno2, sio2بر عمق نفوذ ريز ساختار فولاد زنگ نزن آستنيتي 3041در جوشكاري Agtaw
704
بررسي اثر فلاكس بر خواص لايه مياني و عمليات حرارتي تكميلي در آلومينايزينگ به روش غوطه وري گرم
705
بررسي اثر فلاكس هاي FE2O3 و TIO2 بر جوشكاري فولادهاي كم كربن در فرآيند A- GTAW
706
بررسي اثر فلاكس هاي تصفيه كننده مذاب بر بازيافت آلياژهاي آلومينيوم
707
بررسي اثر فلاكس هاي قليايي بر تشويه و ليچينگ ايلمنيت به منظور توليد دي اكسيد تيتانيم
708
بررسي اثر فلاكس¬هاي اكسيدي SiO2 و MnO2 بر عمق نفوذ و ريزساختار فولاد زنگ¬نزن آستنيتي 304L در جوشكاريA-GTAW
709
بررسي اثر فلانوئيدها بر روند پراكسيداسيون سلولهاي اسپرم در حضور فلزات
710
بررسي اثر فلاونوئيدهاي برگ ازگيل (Mespilus germanica) بر بهبود حافظه اجتنابي غيرفعال و ميزان آپوپتوز در سلولهاي مغز در مدل آلزايمر ناشي از آميلوئيد بتا1-42
711
بررسي اثر فلزات سنگين روي و كروم موجود در خاك روي دو گونه درختي سنجد معمولي و زيتون تلخ
712
بررسي اثر فلزات سنگين سرب و مس و نحوه واكنش سيستمهاي دفاعي و پالايش گياهي در گياه خرفه
713
بررسي اثر فلكسوالكتريسيته و برداشت انرژي از نانوتير تيموشنكو
714
بررسي اثر فلورايد كازيين فسفوپپتيد كلسيم آمورف و كازيين فسفوپپتيد كلسيم فسفات آمورف بر استحكام باند برشي در براكت هاي ارتودنسي .
715
بررسي اثر فني توئين در پيشگيري از تشنجهاي دير رس پس از ضربه به سر در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا از فروردين 1380 تا مرداد 1383
716
بررسي اثر فوتو الكتريك و سطح مقطع جذب در جعبه كوانتومي با پتانسيل محصور شده متناهي
717
بررسي اثر فوتو گرمايي ليزر گاز كربنيك بر روي پوست در لايه اول و دوم
718
بررسي اثر فوتوالكترودهاي تيتانيم دي اكسيد تهيه شده از كوپليمرهاي بلوكي مختلف بر عملكرد سلول هاي خورشيدي نانوساختار
719
بررسي اثر فوتوكاتاليستي نمونه تيتانياي مزوپور حاصل از تزريق واناديم به روش IMPREGNATION
720
بررسي اثر فورسمايد موضعي بيني ومقايسه آن با استروئيد سيستميك در كاهش حجم خونريزي در حين عمل جراحي اندوسكوپيك پوليپكتومي در بيماران با پوليپوز مزمن
721
بررسي اثر فولادهاي غير پيش تنيده در اعضاي بتن پيش تنيده جزئي از نوع پيش كشيده
722
بررسي اثر فونت و رنگ هاي رايج مورد استفاده در تابلوهاي پيام متغير و معرفي كاراترين آنها مطالعه موردي: شهر اصفهان
723
بررسي اثر فيزيكي و شيميايي نانوبيومواد بر بهبود رگ زايي داربست در مهندسي بافت
724
بررسي اثر فيلتراسيون طيف اشعه ايكس روي كيفيت تصوير و دوز بيمار در سي تي اسكن 64 اسلايسي
725
بررسي اثر فيلرهاي غير آلي ﴿معدني﴾ در رنگهاي تاخير اندازه حريق متورم شونده
726
بررسي اثر فيلم‌هاي اكسيدي دو لايه بر خواص خوردگي آلياژ A356
727
بررسي اثر فيناسترايد در درمان Central Serous Chorioretinopathy مزمن يا عودكننده
728
بررسي اثر قابليت هاي سازمان (سرمايه انساني ، بازارگرايي، گرايش كارآفرينانه ) برمزيت رقابتي وعملكرد ادراك شده (موردمطالعه:شركت مواد غذايي هوفرد)
729
بررسي اثر قابليت هاي سازمان (سرمايه انساني ، بازارگرايي، گرايش كارآفرينانه ) برمزيت رقابتي وعملكرد ادراك شده (موردمطالعه:شركت مواد غذايي هوفرد)
730
بررسي اثر قارچ اندوميكوريزي و استرس شوري بر لوبيا چشم بلبلي
731
بررسي اثر قارچ اندوميكوريزي و استرس شوري بر لوبيا چشم بلبلي
732
بررسي اثر قارچ ميكوريز آربوسكولار glomus mosseae بر مقاومت به تنش كادميوم دانهال هاي پسته رقم قزويني pistaxia vera cv.Qazvini
733
بررسي اثر قارچ ميكوريزا و نانو‌كود بيولوژيك بر رشد رويشي و جذب عناصر غذايي در سه رقم سيب (رد دليشز، گلدن دليشز و استاركينگ)
734
بررسي اثر قارچ هاي آندوميكوريزي بر رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي دو رقم گندم در شرايط شوري
735
بررسي اثر قرص سير بر فاكتورهاي التهابي موثر بر كاهش توده استخواني در زنان يائسه مبتلا به پوكي استخوان
736
بررسي اثر قرص سير بر فاكتورهاي التهابي موثر بر كاهش توده استخواني در زنان يائسه مبتلا به پوكي استخوان
737
بررسي اثر قرص سير برقند خون ناشتا،هموگلوبين گليكوزيله،پروفايل ليپيدي و هورمون لپتين در بيماران ديابتي نوع 2
738
بررسي اثر قرص ملاتونين بر روي كيفيت خواب بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي
739
بررسي اثر قرص ملاتونين بر روي كيفيت خواب بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي
740
بررسي اثر قطب‌بندي بر ايجاد لايه نيتريد آلومينيوم بر سطح آلومينيوم با دمش گاز نيتروژن در فرآيند جوشكاري قوسي تنگستن-گاز
741
بررسي اثر قطبش كانال بر روي نرخ محرمانگي در مدل كانال شنود بي‌سيم همبسته
742
بررسي اثر قطر پيچ پديكولار در جايگذاري در مهره ي كمري
743
بررسي اثر قطر دهانه ورودي و موقعيت آبگير قائم بر سطح ريزش كره بحراني در مخازن
744
بررسي اثر قطر ذرات و عمق جت بر ابعاد حفره آبشستگي تحت جت قائم دايره اي مستغرق
745
بررسي اثر قطر سيم مسي و مدول قطعه ريخته گري در شرايط آلياژ سازي موضعي به روش ريخته گري فوم تبخيري
746
بررسي اثر قطر نانو ذرات SiO2 بر ضريب هدايت گرمايي نانوسيال سيليكا - اتانول
747
بررسي اثر قطر و جنس سيم مس و آلومينيوم در ساختار چدن خاكستري
748
بررسي اثر قطر و كايراليته نانولوله‌هاي كربني بر جذب هگزاكلروبنزن
749
بررسي اثر قطع آبياري در زمان هاي مختلف رشدي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سينگل گراس 704
750
بررسي اثر قليائي در تكميل پارچه هاي پلي استر
751
بررسي اثر قلياييت بر توليد ماسه حين تزريق آب هوشمند در حضور و عدم حضور نانوذرات
752
بررسي اثر قند سوكرز بر روي ويژگي هاي سينتيكي آنزيم رنيلا لوسيفراز
753
بررسي اثر قيدهاي مكانيكي در توزيع تنش هاي پسماند و اعوجاج در اتصالات جوش كلويي زير پودري
754
بررسي اثر كاتاليتيكي پيرول بر رويالكتروپليمريز اسيون و پليمريز اسيون شيمياي منومرهايN-اتيل پيروول,N-بوتيل پيرول و N-اكتيل پيرول
755
بررسي اثر كاتاليزور (BiPy)2FeEt2 بر پليمريزاسيون 1-هگزن به روش CCTP با استفاده از كاتاليزور α-دي‌ايمين نيكل
756
بررسي اثر كاتاليزور 2(BiPy)FeEt2 بر پليمريزاسيون اتيلن به روش CCTP با استفاده از كاتاليزور پل‌دار متالوسني
757
بررسي اثر كاتاليزور بر سنتز متيل ساليسيلات با استفاده از متوكسي بنزن و محاسبات شيمي كوانتومي ساختار و پيوند هيدروژني مشتقات جديد ساليسيليك اسيد و متيل بنزوات
758
بررسي اثر كاتاليزور بر سنتز مشتقات جديد سالسيليك اسيد با استفاده از تركيبات دي متوكسي بنزن و محاسبات شيمي كوانتومي تعادل 5- متوكسي - 1و 2 استخلافي تترازول ها، ايميدوئيل آزيدها و آناليز كانفور ماسيوني مشتقات جديد ساليسيليك اسيد
759
بررسي اثر كاتاليزوري پيرول بر روي الكتروپليمريزاسيون و پليمريزاسيون شيمياي مونومرهايN-پنتيل وN-دودسيل پيرول
760
بررسي اثر كاتاليزوري زئوليت هاي ZSM-5 MCM-41 اصلاح شده و اصلاح نشده فعال شده با فسفريك اسيد در واكنش بنزيله كردن تولوئن
761
بررسي اثر كاتاليزوريN',N',N,N-تترامتيل-N',N-بيس(سولفو)اتان-2،1-دي آمينيوم كلريد و پيريدينيوم سولفونيك اسيد هيدروژن سولفات براي سنتز مشتقاتα-آميدوآلكيل-β-نفتولوα-كرباماتوآلكيل-β-نفتول
762
بررسي اثر كاتاليست هاي مختلف زيلگر - ناتا بر پليمريزاسيون دو غايي HDPE
763
بررسي اثر كاتاليستيBF3.SIO2 بر واكنش ريتر اصلاح شده براي توليدات مشتقات N- ترت بوتيل اآميد
764
بررسي اثر كادميوم بر روي بعضي پارامترهاي فيزيولوژيك دو گياه كنگر فرنگي (Cynara scolymus) ومرزه (Satureja horthensis)
765
بررسي اثر كادميوم بر روي هيپوكمپ جنين موشهاي بزرگ آزمايشگاهي و نقش محافظتي ال _كارنيتين
766
بررسي اثر كار سرد بر scc اتصالات جوشي آلياژهاي آلومينيوم
767
بررسي اثر كار سرد بر رفتار رسوب سختي سوپر آلياژ NI SPANC 902
768
بررسي اثر كار سرد بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ 286-A پير سخت شده
769
بررسي اثر كار سرد بر نرخ خوردگي اتمسفري فولاد ساده كربني
770
بررسي اثر كار مكانيكي بر احياي كربو ترمال اكسيد مس ﴿CuO﴾
771
بررسي اثر كار مكانيكي و افزودني آلومينيوم بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور آهك
772
بررسي اثر كاربامازپين بر ويژگي هاي هيستولوژيك استخواني وميزان حركت ارتو دنسي دندان در wistar rat
773
بررسي اثر كاربرد الياف فولادي بر رفتار و مقاومت اتصالات بتن آرمه
774
بررسي اثر كاربرد تركيب بيولوگ سيدروفور در شرايط تنش خشكي بر كشت تابستانه ذرت در منطقه رفسنجان
775
بررسي اثر كاربرد سرما بر ميزان درد ناشي از بيرون آوردن لوله سينه اي در بيماران بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر
776
بررسي اثر كاربرد سه نوع ليزر بر استحكام باند برشي ميان سراميك زير كونيا Y-TZP و سمان رزيني و كامپوزيت
777
بررسي اثر كاربرد فيلتركيك و بايوچار بر ويژگيهاي خاك و گندم
778
بررسي اثر كاربرد لجن كنورتور بعنوان كود آهن و ماده بهساز در خاكهاي آهكي و اسيدي
779
بررسي اثر كاربرد همزمان الياف پلي پروپيلن و نانوذرات در تقويت خواص فيزيكي و مكانيكي بتن
780
بررسي اثر كارسرد و عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي سوپرآلياژ Haynes25 (L-605)
781
بررسي اثر كاركرد هاي مديريت دانش، مشتري مداري و تكنولوژي مديريت روابط مشتري بر عملكرد سازماني در حوزه خدمات بيمه
782
بررسي اثر كارگاههاي شير مادر در ارتقاء آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در خصوص تغذيه با شير مادر
783
بررسي اثر كارگاههاي شير مادر در ارتقاء آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در خصوص تغذيه با شير مادر
784
بررسي اثر كارواكرول بر ماركرهاي هايپرترافي ميوكارد ناشي از تنگي آئورت شكمي در موش صحرايي
785
بررسي اثر كارواكرول بر ميزان نسخه برداري از ژن هاي خانواده BCL-2 در قلب هيپرتروف شده موش صحرايي
786
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات (CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشور سيلانت در مقايسه با فلورايد
787
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات (cpp-acp)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
788
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
789
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زير كششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
790
بررسي اثر كازئين فسفر پپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشور سيلانت در مقايسه با فلورايد
791
بررسي اثر كازئين فسفرپپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
792
بررسي اثر كازئين فسفرپپتيد-آمورنوس كلسيم فسفات(CPP-ACP)بر استحكام باند زيركششي فيشورسيلانت در مقايسه با فلورايد
793
بررسي اثر كازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود ديراك
794
بررسي اثر كاشت درهم ذرت و ماش با هدف توليد علوفه در منطقه ورامين
795
بررسي اثر كالاي زمينه در رنگ همانندي پارچه پنبه اي
796
بررسي اثر كامپوزيت Flowable بر روي ريزنشت كامپوزيت Solitair,Filtek P60) Packable﴾
797
بررسي اثر كامپوزيت Flowable بر روي ريزنشت كامپوزيت Solitair,Filtek P60) Packable﴾
798
بررسي اثر كامپوزيت نافئين نانو لوله هاي كربني بر بهبود عملكرد حسي حركتي در موش صحرايي نر مبتلا به ضايعه نخاعي
799
بررسي اثر كانارد بر روي ضرايب آيروديناميكي و پايداري هواپيما
800
بررسي اثر كانال هاي فروش بانك-بيمه بر كارايي شركت هاي بيمه ايراني به كمك يك روش دو مرحله اي
801
بررسي اثر كاندو و برهمكنش RKKY در نانو لوله كربني دسته مبلي
802
بررسي اثر كاندو و برهمكنش RKKY در نانو لوله كربني دسته مبلي
803
بررسي اثر كاه جو به عنوان فيلتر آلي در كاهش نيترات آب زهكشي
804
بررسي اثر كاهش ابعاد بر خواص نمونه هاي نانوساختار تيتانيومي حاصل از فرايند ECAP
805
بررسي اثر كاهش بيان PIGF بربيان ژن هاي SOX2,OCT3/4
806
بررسي اثر كاهش بيان ژن ERG9 در مخمر ساكارومايسس سرويزيه بر توليد دگرساخت لينالول
807
بررسي اثر كاهش سطح مقطع و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آليا‍‍‍ ژ كوار
808
بررسي اثر كاهش سطح مقطع و عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ 60Ni-40Cu
809
بررسي اثر كاهش سيمان بر روي خواص بتون هاي نسوز شاموتي مصرفي در صنايع ذوب مس
810
بررسي اثر كاهش مقاومت خاك در باربري مهار پيش تنيده و شكست ديواره
811
بررسي اثر كاهش وزن خودروها روي مصرف سوخت
812
بررسي اثر كايمر آپتامر نوكلئولين-miRNA let-7d بر بيان Janus Kinase در سرطان معده رده سلولي MKN-45
813
بررسي اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين بيضه موش
814
بررسي اثر كبالت كلرايد و كروميوم كلرايد بر تكوين كبد موش
815
بررسي اثر كبالت كلريد (COCL2) بر بيان ژن ACC اكسيداز در گياه سيب زميني (SOLANUM TUBEROSUM L) رقم وايت دزيره در شرايط كشت در شيشه
816
بررسي اثر كترولاك خوراكي درمقايسه با ايبوپروفن بر روي ادم تريسموس و درد پس از جراحي دندان مولر سوم فك پايين
817
بررسي اثر كربن بر روي مكانيزم هاي نرم شدن فولادهاي ميكرو آلياژي تيتانيم دار در عمليات تغيير فرم گرم
818
بررسي اثر كربناسيون در نفوذ يون كلريد در بتنهاي حاوي دوده سيليس
819
بررسي اثر كرسي چيني در ساختمانهاونيروي زلزله
820
بررسي اثر كرنش بر استحاله آستنيت به ماتنزيت در فولاد AISI304 و اعتبار سنجي نتايج شبيه سازي با استفاده از نرم افزار ABAQUS با داده هاي تجربي
821
بررسي اثر كرنش، اعوجاج و آلايش عناصر گوناگون روي خواص ساختاري و الكتروني گرافن
822
بررسي اثر كروسين بر روي رفتار شبه افسردگي ايجاد شده با مالاتيون در رت: نقش فاكتور نوروتروفيك BDNF
823
بررسي اثر كروسين تثبيت شده بر نانوذرات مغناطيسي بر الگوي بيان ژن P53 و VEGF
824
بررسي اثر كروم و نيكل بر باردهي جوامع پريفيتون در نهرهاي مصنوعي و مطالعه باردهي جوامع جلبكي چشمه آب گرم كيله سفيد
825
بررسي اثر كروميوم كلرايد بر تمايز آديپوژنيك سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش
826
بررسي اثر كروميوم كلرايد در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي به دست آمده از تخمدان منجمد--ذوب موش
827
بررسي اثر كرونا و استفاده از نانونقره براي بهبود خواص رنگرزي و ضدميكروبي الياف نايلون
828
بررسي اثر كرير در رنگرزي اكريليك با مواد رنگزاي بازيك
829
بررسي اثر كريرها بر روي الياف اكريليك
830
بررسي اثر كسر حجمي ذرات آلومينا و دماي تف جوشي بر خواص كامپوزيت زمينه آلومينيوم
831
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات بر خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت ارتوپديك پلي اتيلن سنگين تقويت شده با ذرات تري كلسيم فسفات
832
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات كاربيد در ريز ساختار آلياژ A356 توليد شده به روش فومي
833
بررسي اثر كسر حجمي و اندازه ذرات هيدروكسي آپاتيت بر خواص مكانيكي و بيولوژيكي كامپوزيت (PEEK-HA)
834
بررسي اثر كلاريترومايسين در پيشگيري از بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور (VAP)
835
بررسي اثر كلاريترومايسين در پيشگيري از بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور (VAP)
836
بررسي اثر كلرلا ولگاريس بر مقاومت انسوليني و پراكسيداسيون ليپيدي در بيماران مبتلا به كبد چرب غيرالكلي
837
بررسي اثر كلسيتريول بر ميزان نسخه برداري اينترلوكين 6 و اجزاي گيرنده آن در قلب هيپرتروف شده موش صحرايي
838
بررسي اثر كلسيم خوراكي درميزان كاهش دردارتودنسي
839
بررسي اثر كلسيم خوراكي درميزان كاهش دردارتودنسي
840
بررسي اثر كلسيم و عناصر نادر خاكي بر ريز ساختار و خواص خزشي آلياژ az91 منيزيم
841
بررسي اثر كلشي سين روي صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه بادرنجبويه
842
بررسي اثر كلوفيبرات در درمان زردي نوزادي
843
بررسي اثر كلوفيبرات در درمان زردي نوزادي
844
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر طول مدت اثر بيحسي باليدوكائين در انستري نخاعي در اعمال جراحي كوتاه مدت در گروه سني 25-55 سال
845
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر طول مدت اثر بيحسي باليدوكائين در انستري نخاعي در اعمال جراحي كوتاه مدت در گروه سني 25-55 سال
846
بررسي اثر كلونيدين خوراكي بر فشار چشم بعد از تزريق داخل ويتره
847
بررسي اثر كليتورهاي ارگانيگ آهن (Fe-PZT Fe-MZT) برجذب و تجمع آهن در گياه گندم( Triticum aestivum L)
848
بررسي اثر كم وزني بدو تولد بر روي فراواني كم توجهي- بيش فعالي كودكان 6-11 ساله مناطق روستايي شهرستان يزد در سال 91
849
بررسي اثر كم وزني بدو تولد بر روي فراواني كم توجهي- بيش فعالي كودكان 6-11 ساله مناطق روستايي شهرستان يزد در سال 91
850
بررسي اثر كمبود اكسيژن (هيپوكسي) بر روي آنزيم هاي آنتي اكسيدان (آسكوربات پراكسيداز، گلوتاتيون ردوكتاز و پراكسيداز) در گياه نخود (.Cieer aritinum L.)
851
بررسي اثر كمبود سولفور برتوليد بتا كاروتن در جلبك Dunaliella salina (جداشده از مرداب شورگاوخوني اصفهان)
852
بررسي اثر كمبود گوگرد بر خواص ساختاري و الكتروني بلور سولفيد روي
853
بررسي اثر كمبود نيترات بر روي تجمع بتاكاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella salina ( جدا شده از مرداب شور گاوخوني اصفهان )
854
بررسي اثر كمبودوزيادي عنصر روي وبرهم كنش آن بااسيد آسكوربيك بربرخي تركيبات وآنزيم هاي آنتي اكسيدان در گياه كلزا﴿رقم هيولا﴾
855
بررسي اثر كمك سينترهاي مختلف بر خواص مكانيكي و ريزساختار قطعه متخلخل Si3N4 تهيه شده به روش ريخته‌گري انجمادي
856
بررسي اثر كميت و كيفيت نور بر ويژگي هاي رشدي گياه ليسيانتوس ﴿Eustoma grandiflorum﴾ و مريم گلي ﴿Salvia officinallis﴾
857
بررسي اثر كنترل دماي داي بر ميزان ژل در فرآيند شبكه اي كردن پلي اتيلن به روش سيلاني ﴿مورد استفاده در روكش سيم و كابل﴾
858
بررسي اثر كنترل غيرهمزمان اتو كلوزر در كاهش ضربات وارده به محور ژنراتور
859
بررسي اثر كنترل مجزاء و يكپارچه بر سيستم رباتهاي همكار با پايه متحرك
860
بررسي اثر كوئرستين بر مقاومت به انسولين كبدي از طريق مسير STATE3 در بافت كبد رت ها سيروزي شده به روش Bile duct ligation
861
بررسي اثر كوئرسيتين بر ميزانبيان Race1,Race1-gtp و NADPH اكسيداز در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش BDL
862
بررسي اثر كوئنچ جهت دار بر فرآيند پير سازي و خواص مكانيكي آلياژ 2024
863
بررسي اثر كوئنچ جهت دار بر فرآيند پيرسازي و خواص مكاميكي آلياژ آلومينيوم 2024
864
بررسي اثر كوانزيم Q10براجزاي سندرم متابوليك پراكسيداسيون ليپيدي،hs-crpوهموسيستئين
865
بررسي اثر كوپليمرهاي اكريل آميد/نانوذره بر ميزان ازدياد برداشت نفت
866
بررسي اثر كوتاه مدت دماي چهار درجه سانتي گراد بر پروفايل بيان ژن هاي انتقال دهنده هاي مونو كربوكسيليك 1و2و3و4 در جنين چهارسلولي موش
867
بررسي اثر كود و املاح موجود در خاك بر روي رفتار تورمي هيدروژل آكريلي
868
بررسي اثر كود ورمي كمپوست در افزايش مقاومت به خشكي دو گونه اشنان (Sedlitzia rosmarinus) و رمس (Hammada salicornic)
869
بررسي اثر كودكستان در سازگاري عاطفي و اجتماعي دانش آموزان اول ابتدايي
870
بررسي اثر كودهاي آلي بر خصوصيات شيميايي خاك و جذب عناصر بوسيله ذرت و گندم
871
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك، دامي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ماش
872
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك، دامي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ماش
873
بررسي اثر كورتيزن در معالجه نفروز
874
بررسي اثر كوركومين بر سطح SIRT3 و ژن هاي درگير در مسير استرس اكسيداتيو و اكسيداسيون ليپيد در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش bile duct ligation
875
بررسي اثر كوركومين بر مقاومت به انسولين كبدي از طريق مسير3 STATدر بافت كبد رت هاي سيروزي شده به روش BDL(Bile duct ligation)
876
بررسي اثر كوركومين بر ميزان بيان RACE1-GTP, RACE1 و NADPH Oxidase1 و بررسي شاخص هاي استرس اكسيداتيو در بافت كبد رت هاي سيروتيك به روش bile duct ligation
877
بررسي اثر كوركومين بر ميزان بيانIRS-1و SOCS3وشاخض هاي استرس اكسيداتيو در بافت ماهيچه اسكلتي موش هاي صحرايي مبتلا به ديابت 2
878
بررسي اثر كوركومين خوراكي در پيشگيري و روند موكوزيت دهاني متعاقب شيمي درماني و راديوتراپي بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1397
879
بررسي اثر كوله در رفتار لرزه اي پلهاي بتني
880
بررسي اثر كومونومر بر مورفولوژي و خواص HDPE توليد شده به روش پلميريزاسيون دو غابي با استفاده از كاتاليستهاي زيگلر - ذاتاتك ساپورته
881
بررسي اثر كيفيت آب آبياري در تخريب خاك در مناطق بياباني )مطالعه موردي : دشت بختگان ني ريز)
882
بررسي اثر كيفيت ادراك شده بر ارزش ويژۀ برند از طريق متغيرهاي ميانجي تصويرو مفهوم و اعتماد برند
883
بررسي اثر كيفيت ادراك شده بر ارزش ويژۀ برند از طريق متغيرهاي ميانجي تصويرو مفهوم و اعتماد برند (مطالعۀ موردي: تلفن همراه)
884
بررسي اثر كيفيت توان بر مصرف كنندگان برق خانگي شركتهاي توزيع نيروي برق (امور برق جنوب شرق شهرستان اصفهان )
885
بررسي اثر گاباپنتين خوراكي در زمان قبل از عمل بر ميزان درد بعد از عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال
886
بررسي اثر گاباپنتين خوراكي در زمان قبل از عمل بر ميزان درد بعد از عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال
887
بررسي اثر گاز CO2 در محيط مرطوب بر روي خوردگي فولاد API - 5LX70
888
بررسي اثر گاز آرگون بر روي مشخصه هاي ليزر CO2 پرتوان با جريان محوري سريع گاز
889
بررسي اثر گاز هيدروژن در جابجايي فركانس بهينه ليزر بخار مس
890
بررسي اثر گازهاي شيميايي بر روي تغييرات شمارش گلبولي جانبازان شيميايي رشت - گيلان
891
بررسي اثر گازهاي كمكي در ليزر بسته CO2
892
بررسي اثر گاف جرمي بر خواص ترابرد ساختار هاي دو بعدي شبه گرافن
893
بررسي اثر گچ بر آزاد سازي پتاسيم و آهن از ماني فلوگوپيت تحت ريزوسفر يونجه و شرايط آزمايشگاهي
894
بررسي اثر گذاري تورم، نقدينگي و نرخ ارز واقعي بر شاخص قيمت سهام ﴿مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران﴾
895
بررسي اثر گذاشتن گاز ته حلق در اعمال جراحي بيني و سينوس بر روي گلودرد، تهوع و استفراغ بعد از عمل
896
بررسي اثر گذاشتن گاز ته حلق در اعمال جراحي بيني و سينوس بر روي گلودرد، تهوع و استفراغ بعد از عمل
897
بررسي اثر گراديان غيرخطي حرارتي بر روي عرشه پلهاي صندوقه اي و تجزيه و تحليل تنش ها و انحناء حاصله در مقاطع
898
بررسي اثر گرافن بر عملكرد الكتروشيميايي كامپوزيت هاي ليفي بر پايه ي پلي آنيلين
899
بررسي اثر گرد كوره قوس الكتريكي و پودر پلي وينيل كلرايد بر مخلوط آسفالتي گرم
900
بررسي اثر گردشگري بر اشتغال در استان بوشهر
901
بررسي اثر گردشگري بر توزيع درامد در ايران
902
بررسي اثر گرفتگي در دو شاخه سرخرگ كاروتيدي
903
بررسي اثر گرم كردن بو÷يواكايين بر زمان شروع بلوك حسي ايجاد شده در بيهوشي ا÷يدورال جراحي اندام تحتاني
904
بررسي اثر گرم كردن بوپيواكايين بر زمان شروع بلوك حسي ايجاد شده در بيهوشي اپيدورال جراحي اندام تحتاني
905
بررسي اثر گروه عاملي آمين بر روي كاربردهاي حسگري چارچوب فلز-آلي نانو متخلخل TMU-17-NH2
906
بررسي اثر گروه هاي الكترون دهنده و الكترون كشنده از قبيل OH, - NO2 - NH2, - CF3,- F,- Cl, - Br, - H بر روي پايداري انرژي حالت يكتايي و سه تايي كاربن حلقه ي پنج عضوي داراي يك پيوند دوگانه
907
بررسي اثر گسل ها بر پايداري فضاهاي زيرزميني با در نظر گرفتن اثر تغيير شكل هاي بزرگ
908
بررسي اثر گلايسين بتائين بر ميزان پرولين و تحمل به شوري گياه تنباكو تراريخت Nicotiana tabacum حاوي ژن P5CS در كشت در شيشه
909
بررسي اثر گوگرد بنتونيت دار و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي خصوصيات كيفي و رشد ريشه گندم آبي رقم سيروان
910
بررسي اثر گوگرد و تركيبات آن بر ميزان ضد ميكروبي شدن منسوجات
911
بررسي اثر گونه سوم و محاسبه ضريب دوم ويريال گاز F2 با استفاده از سطح نظري QCID (T) aug-ccp VTZ
912
بررسي اثر گونه هاي در ختي و درختچه اي بر روي پوشش مرتعي زير اشكوب در منطقه زاگرس مركزي
913
بررسي اثر گونه هاي.Hedysarum criniferum Boiss.و .Astragalus cyclophyllon Beck به عنوان تثبيت كننده نيتروژن بر برخي از خصوصيات خاك و گياه محك
914
بررسي اثر گونه و رنگ بذر بر صفات زراعي، ويژگي هاي بذر و مسيرهاي بيوسنتز آنتوسيانين در گلرنگ(. Carthamus spp)
915
بررسي اثر گياه chicory در پايين آوردن فريتين خون و آنزيم هاي كبدي در بيماران بتاتالاسمي ماژور
916
بررسي اثر گياه chicory در پايين آوردن فريتين خون و آنزيم هاي كبدي در بيماران بتاتالاسمي ماژور
917
بررسي اثر گياه Mentha longifolia L بر روي كاهش درد ناشي از ديسمنوره
918
بررسي اثر گياهان غافث، شيرين بيان، گل ختمي و سماق بر روي باكتري‌هاي بيماري‌زاي ماهي و سيستم ايمني ماهي و بررسي بيوانفورماتيك سازوكار اثر اين عصاره‌ها بر باكتري
919
بررسي اثر گياهان وشا و كندل كوهي بر روي ويروس HIV، سلول هاي لنفوسيت، باكتري هاي پاتوژن و سالمونلا تيفي موريوم TA98
920
بررسي اثر گيرش خاك بر ظرفيت باربري نهايي شمع هاي كوبشي در نواحي جنوب غريب ايران
921
بررسي اثر گيره بندي ابزار و قطعه كار بر نواحي پايدار فرآيند فرزكاري
922
بررسي اثر گيلسونايت بر عملكرد لايه زير بالاست سرباره اي
923
بررسي اثر لامپ هاي كم مصرف بر كيفيت توان در شبكه توزيع انرژي الكتريكي
924
بررسي اثر لاندائو – زنر در نانوسامانه‌هاي بيت كوانتومي
925
بررسي اثر لاي بر نتايج آزمايشهاي نفوذ مخروطي CPT در خاكهاي ماسه اي
926
بررسي اثر لايه برداري بر ميدان تنش هاي پسماند و فشار بهينه اتومرتاژ سيلندر جدار ضخيم
927
بررسي اثر لايه مياني روي در جوشكاري اصطكاكي نقطه اي AL/MG
928
بررسي اثر لايه مياني و متغيرهاي فرآيند جوشكاري اصطكاكي همزني (FSW) نقطه‏اي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غير مشابه Al/Mg
929
بررسي اثر لايه هاي ماسه اي در كاهش اثرات انفجارات سطحي بر سازه هاي زيرزميني
930
بررسي اثر لايه هاي ميانگير بر كارايي ديودهاي گسيلنده آلي نور سبز و انباشت آن
931
بررسي اثر لايه‌چيني بر گسيختگي اتصالات چسبي مواد مركب با استفاده از روش اجزاء محدود
932
بررسي اثر لبه آزاد در سمينيت هاي كامپوزيتي هاي تحت بار گذاري استاتيكي و حرارتي
933
بررسي اثر لكرور استرانسيم لكرور سديم بر عمق نفوذ كربن در فرايند كربوريزاسيون مايع
934
بررسي اثر لوزارتان بر سطح پروتئين Sirtuin1 و sirtuin3 ميوكارد به دنبال ايسكمي رپرفيوژن حاد در موش صحرايي
935
بررسي اثر لوله هاي فين دار در افزايش انتقال حرارت و افت فشار
936
بررسي اثر لوله هاي كامپوزيتي F2MCدر كاهش ارتعاشات سيستم هاي مكانيكي با چند درجه آزادي
937
بررسي اثر لومينسنس داربست كامپوزيتيSrAl2O4:Eu2+,Dy3+/CS-PCLبر رفتار سلولي در ترميم بافت شبكيه به روش InVitro
938
بررسي اثر ليپوپلي ساكاريد و آلفا ليپوئيك اسيد بر فراسنجه‌هاي اسپرم موش و تاثير آن بر تكوين پيش از لانه‌گزيني
939
بررسي اثر ليدوكائين وريدي در بيماران مبتلا به وزوز﴿Tinnitus﴾ با علت نامعلوم
940
بررسي اثر ليزر CO2 برعمق وستيبول ماگزيلاي بيماران شكاف لب وكام
941
بررسي اثر ليزر Er:YAG با انرژي هاي مختلف به استحكام باند برشي كامپوزيت به عاج در دندان هاي شيري
942
بررسي اثر ليزر Er:YAG با انرژيهاي مختلف براستحكام باند برشي كامپوزيت به عاج دردندانهاي شيري
943
بررسي اثر ليزر اگزايمرArF﴿ UV﴾ بر روي خاصيت ويسكوالاستيسيته رشته‌هاي كلاژن با در نظر گرفتن پارامتر سرعت اعمال نيروي وارد بر بافت و آثار شيميايي آن
944
بررسي اثر ليزر ديود 655 نانومتر بر تحرك سلول هاي اسپرم انسان و توليد راديكال هاي آزاد اكسيژن ﴿ROS﴾
945
بررسي اثر ليزر ديود 940 نانومتر در وضعيت عمق پاكت، حد چسبندگي كلينيكي و خونريزي حين پروب كردن در بيماري هاي پريودنتال مزمن در بين بيماران مراجعه كننده به يك مطب دندانپزشكي تخصصي شهر رشت در سال 97-1396
946
بررسي اثر ليزر ديود 940 نانومتر در وضعيت عمق پاكت، حد چسبندگي كلينيكي و خونريزي حين پروب كردن در بيماري هاي پريودنتال مزمن در بين بيماران مراجعه كننده به يك مطب دندانپزشكي تخصصي شهر رشت در سال 97-1396.
947
بررسي اثر ليزر ديود بر دباندينگ براكتهاي سراميكي پلي كريستالين ارتودنسي
948
بررسي اثر ليزر كم توان دايود 980 نانومتر در بيماران مبتلا به خشكي دهان مراجعه كننده به خانه هاي بهداشت شهرستان بندرانزلي در سال 96-1395
949
بررسي اثر ليزر كم توان در درمان وزوز گوش ناشي از كاهش شنوايي حسي عصبي در بيماران مقاوم به درمان
950
بررسي اثر ليزر كم توان در درمان وزوز گوش ناشي از كاهش شنوايي حسي عصبي در بيماران مقاوم به درمان
951
بررسي اثر ليزرديود كم توان برترميم زخم ناشي از بريدگي مخاط كام موش صحرايي
952
بررسي اثر ليزرهاي بخار مس و آرگون فلورايد روي پليمرها
953
بررسي اثر مؤلفه هاي مديريت دانش بر شاخص هاي تصميم گيري استراتژيك مديران ارشد (مطالعه موردي بانك ملي ايران)
954
بررسي اثر مؤلفه‌هاي جزر و مدي بر روي جواب‌هاي مدارهاي ماهواره‌هاي گراني سنجي
955
بررسي اثر ماده 5-c topacal بر ميناي دمينراليزه شده اطراف براكت هاي ارتودنسي به صورت invitro
956
بررسي اثر ماده اوليه ، ظرافت نخ ، قطر چرخانه و فاكتور تاب بر راندمان تاب
957
بررسي اثر ماده اوليه در خواص كربن فعال حاصل از ضايعات گياهي
958
بررسي اثر ماده فعال سطحي به عنوان بازدارنده خوردگي بر روي فولاد كربني لايه نشاني شده با موليبدن در محيط شبيه سازي شده آب دريا
959
بررسي اثر ماده فعال سطحي و قليا در فرايند آشام خودبخودي
960
بررسي اثر ماده موثره گياه زعفران ( كروسين و سافرانال ) بر نسبت bax , bcl2 و شاخص هاي استرس اكسيداتيو در بافت بيضه موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
961
بررسي اثر ماده واسط﴿Interphase﴾ بر خواص ويسكوالاستيك نانو كام‍پوزيت ها
962
بررسي اثر ماسه تَر بر روي مقاومت برشي بالاست با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ‌مقياس
963
بررسي اثر مالچ رسي بنتونيت 10 ميكرون توأم با كشت نهال قره داغ در كنترل فرسايش بادي (مطالعه موردي: منطقه سجزي اصفهان)
964
بررسي اثر مالچ زيست تخريب پذير پليمر - سلولزي بر رشد اسكنبيل
965
بررسي اثر مالش روغن تخم آفتابگردان روي پوست نوزادان كم وزن بر وزن گيري و ميزان تري گلسيريد سرم آنها
966
بررسي اثر مالش روغن تخم آفتابگردان روي پوست نوزادان كم وزن بر وزن گيري و ميزان تري گلسيريد سرم آنها
967
بررسي اثر ماليات بر درآمد گروه‌هاي مختلف مصرف‌كننده با رويكرد رشد اقتصادي
968
بررسي اثر ماليات و تركيب آن بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از مدل ARDL
969
بررسي اثر مانيتول در نگهداري طولاني مدت وتنوعات ژنتيك كشت از ساقه هاي سيب زميني
970
بررسي اثر مايع آمنيوتيك انساني بر بقا و تكثير رده‌هاي سلولي ميلوماي انساني در مقايسه با سرم جنين گاوي
971
بررسي اثر مايعات يوني بر رنگرزي پلي استر
972
بررسي اثر مايكروويو و روش معمول در فرآيند هيدروليز سطحي پارچه هاي پلي استري
973
بررسي اثر مبردها بر عملكرد ترموديناميكي چرخه تبريد تراكم بخار
974
بررسي اثر متاكائولن در خوردگي سولفاتي و نفوذ يون كلرايد در بتن ها
975
بررسي اثر مترونيدازول بر درمان بيماري روده تحريك پذير﴿IBS﴾در درمانگاه گوارش بيمارستان شهيد رهنمون يزد
976
بررسي اثر مترونيدازول بر درمان بيماري روده تحريك پذير﴿IBS﴾در درمانگاه گوارش بيمارستان شهيد رهنمون يزد
977
بررسي اثر مترونيدازول در درمان بيماران مبتلا به فاسيوليازيس مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت 80-1379
978
بررسي اثر متغير محصول ئر ايجاد مزيت رقابتي خمير دندان
979
بررسي اثر متغير هاي آبكاري پالسي بر خواص پوشش Ni-W
980
بررسي اثر متغير هاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر رويخواص مكانيكي و زير ساختار فولادهاي دوفازي
981
بررسي اثر متغير هاي عملياتي بر واكنش هيدروژن گيري از ايزوبوتان
982
بررسي اثر متغيرهاي آبكاري پالسي مستقيم (PC) و پالسي معكوس (PRC) بر ساختار و خواص پوشش نانوكامپوزيتي Ni-Co/ MWCNT
983
بررسي اثر متغيرهاي برش در فرآيند ماشينكاري متعامد بر تنش هاي پسماند حاصله
984
بررسي اثر متغيرهاي تف جوشي ﴿T,T,D) بر ريز ساختار و ميزان تخلخل فيلتر برنزي
985
بررسي اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي همزدني روي اتصال لب به لب آلومينيوم به فولاد
986
بررسي اثر متغيرهاي رنگرزي نخ تار جين بر خواص كاربردي پارچه توليدي
987
بررسي اثر متغيرهاي زمان بارريزي و نوع سيستم راهگاهي در سلامت پوسته چدني الكتروموتور شبيه سازي شده توسط نرم افزار
988
بررسي اثر متغيرهاي سخت القايي بر خواص مكانيكي و ريزساختار فولاد ميان كربن 1045 AISI و شبيه سازي آن
989
بررسي اثر متغيرهاي شكل دهي در فرايند نورد سرد بر خصوصيات ميكرو ساختاري و فرم پذيري آلياژ آلومينيوم 2024
990
بررسي اثر متغيرهاي شكل دهي در نورد سرد بر خصوصيات ميكروساختاري آلياژ آلومينيوم 2024
991
بررسي اثر متغيرهاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي دو فازي
992
بررسي اثر متغيرهاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادي دو فازي
993
بررسي اثر متغيرهاي فرآيندي بر سنتز پودر نانوكامپوزيت ZrB2-SiC با استفاده از روش سل-ژل
994
بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت شاخص سهام با رويكرد داده كاوي
995
بررسي اثر متغيرهاي لحيم كاري نرم بر خواص مكانيكي و الكتريكي اتصالات
996
بررسي اثر متغيرهاي متالورژيكي بر عمليات پيرسازي كرنشي استاتيكي فولادها
997
بررسي اثر متغيرهاي مجازي در پيش بيني برآورد هزينه هاي پروژه- مطالعه موردي
998
بررسي اثر متغيرهاي واكنش بر روي خواص رزين اوره -فرمالدئيد
999
بررسي اثر متغييرهاي نورد مياني در فرآيند پير سازي آلياژ آلومينيوم كار پذير 6063
1000
بررسي اثر متفورمين در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
بازگشت