<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثرات گردشگري در توسعه فضايي شهرستان فريدونكنار
2
بررسي اثرات گردشگري در توسعه فضايي شهرستان فريدونكنار
3
بررسي اثرات گردشگري روستايي بر توسعه كسب و كارهاي خانگي مطالعه موردي روستاهاي هدف گردشگري شهرستان مشهد
4
بررسي اثرات گردشگري شهري بر كيفيت زندگي شهروندان مطالعه موردي محدوده دربند منطقه يك شهر تهران
5
بررسي اثرات گردشگري شهري بر كيفيت زندگي شهروندان مطالعه موردي محدوده دربند منطقه يك شهر تهران
6
بررسي اثرات گرمايي در ليزر حالت جامد مركب Nd:YAG/Cr:YAG تحت عمل سوئيچ غير فعال Q , AG04=9831/60/90
7
بررسي اثرات گرمايي در ليزرهاي حالت جامد Nd:YAG با دمش جانبي پالسي لامپ درخش
8
بررسي اثرات گسترش حريم شهر بر توسعه اقتصاد شهري (مطالعه موردي:شهر بهشهر)
9
بررسي اثرات گياه ختمي در ساخت داربست نانوليفي به عنوان پوست مصنوعي
10
بررسي اثرات لامپ هاي كم مصرف بر شبكه سراسري برق
11
بررسي اثرات لايه واسط Zn بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلومينيوم ۶۰۶۱ به منيزيم AZ31
12
بررسي اثرات لايهبنديهاي مختلف خاك بر روي پاسخ لرزهاي شيبهاي خاكي با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي
13
بررسي اثرات ليزردرماني كم توان بر روي درد، دامنه حركتي و ادما در بيماران مبتلا به سندروم درد كشككي راني در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1398
14
بررسي اثرات مازاد جريان وجوه نقد آزاد بر قابليت پيش بيني سود با تأكيد بر ساختار سرمايه و اندازه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
15
بررسي اثرات مالي متقابل الكترونيكي شدن فعاليت هاي سازمان تامين اجتماعي بر روي مشتريان و سازمان (مطالعه موردي استان مركزي)
16
بررسي اثرات ماليات ارزش افزوده بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران (طي سالهاي 1338-1379)
17
بررسي اثرات مبارزه با پولشويي برجذب منابع در سيستم بانكي ( مطالعه موردي بانك تجارت )
18
بررسي اثرات متغيرهاي ماشينكاري در براده برداري عمودي به روش المان محدود = [بررسي متغييرهاي ماشينكاري در برش متعامد فلزات به روش المان محدود]
19
بررسي اثرات متقابل اجرا و هزينه در انتخاب بهينه المان هاي موثر بندر
20
بررسي اثرات متقابل ارتعاشي دو خودروي ريلي عبور موازي
21
بررسي اثرات متقابل استرس خشكي و سرب بر گياه Matthiola flavida Boiss
22
بررسي اثرات متقابل پروانه ها برروي يكديگر در سامانه هاي رانشي دو پروانه
23
بررسي اثرات متقابل تنش خشكي و فلزات كلسيم و منيزيم بر گياه Fortuynia garcinii
24
بررسي اثرات متقابل رنگهاي راكتيو و آنزيم سلولاز هنگام استفاده برروي كالاي پنبه اي
25
بررسي اثرات متقابل روش فرآوري دانه ذرت و تغذيه علوفه بر عملكرد، تخمير شكمبه‌اي و فراسنجه‌هاي خوني گوساله‌هاي شير خوار
26
بررسي اثرات متقابل ژنوتيپ و محيط بر كيفيت نانوائي گندم و ارتباط آن با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا در چندين لاين
27
بررسي اثرات متقابل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و جريان هاي تجاري در بلوك هاي منتخب (2005-1996)
28
بررسي اثرات متقابل سطح پروتئين غير قابل تجزيه در شكمبه با فرآوري دانه ذرت و منبع پروتئين عبوري بر عملكرد گاوهاي شيري
29
بررسي اثرات متقابل سطح و اندازه قطعات علوفه، منبع غله و علوفه، فرآوري غلات و حضور علوفه در خوراك آغازين بر عملكرد و تخمير شكمبه اي گوساله هاي شيرخوار
30
بررسي اثرات متقابل سيتوكنين و شيره نارگيل در ريز ازديادي سرو چهار هزار ساله ابركوه (Cupressus semprvirens var. horizontalis)
31
بررسي اثرات متقابل شوري و قارچ هاي ميكوريزي آربوسكولاربر بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه پسته
32
بررسي اثرات متقابل قارچ ميكوريز و تنش خشكي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه لوبيا )Phaseolus vulgaris L.(
33
بررسي اثرات متقابل محلول پاشي سولفات روي و رژيم آبياري بر ويژگي هاي فيزيولوژيك و رشد پنج ژنوتيپ هاي كنجد (Sesamum indicum L)
34
بررسي اثرات متقابل نوع علوفه و بافت خوراك آغازين بر عملكرد گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
35
بررسي اثرات متقابل نيكل و مس در چند گونه تجمع دهنده و غيرتجمع دهنده نيكل جنس Alyssum
36
بررسي اثرات متقابل نيكل و منگنز در گياه بيش انباشتگر نيكل Alyssum Bracteatum
37
بررسي اثرات مجموعه هاي همبستگي- سازگار بر روي برهمكنش بين مولكولي سيستم F2-F2
38
بررسي اثرات محافظتي تركيب عصاره الكلي گياهان سس چيني و اويارسلام ارغواني بر پيامدهاي تخريبي ناشي از بكارگيري سيكلوفسفاميد بر بافت بيضه و كيفيت اسپرم در موش صحرايي
39
بررسي اثرات محافظتي عصاره گياه...﴿بنفشه تزئيني﴾و...﴿بنفشه معطر﴾بر آسيب ناشي از محروميت سرم/گلوكز سلول ...
40
بررسي اثرات محافظتي عصاره ي الكلي دانه ي گياه خرنوب بر پيامدهاي تخريبي ناشي از به كارگيري سيكلوفسفاميد در بافت بيضه موش صحرايي
41
بررسي اثرات محافظتي عصاره ي الكلي گياه خارخاسك بر تغييرات هيستومورفولوژيك بافت مغز و كبد مادر و جنين موش صحرايي نژاد ويستار در مواجهه با ريتالين (متيل فنيديت)
42
بررسي اثرات محدود كننده جريان خطا روي عملكرد طرح حفاظتي ميكروگريد
43
بررسي اثرات محيط زندان بر افراد زنداني
44
بررسي اثرات محيط زيستي كاربري هاي انسان ساخت بر پارك ملي بمو
45
بررسي اثرات محيط مشروط سلول هاي بنيادي جنيني بر بلوغ و باروري اووسيت هاي نابالغ و تكامل جنين هاي موش در شرايط آزمايشگاهي
46
بررسي اثرات محيطي بر مقاومت سايشي وصله هاي پليمري زيرآب سدهاي بزرگ
47
بررسي اثرات محيطي عملكرد هاي تفريحي حاشيه رودخانه بابلرود( مورد مطالعه شهر بابلسر)
48
بررسي اثرات محيطي و عفونتهاي گوش مياني بر شنوائي
49
بررسي اثرات مختلف آماده‌سازي سطح الكتروكاتاليست نيكل بر روي اكسايش الكتروشيميايي اتيلن‌گليكول در محيط قليايي
50
بررسي اثرات مخرب ولتاژهاي سوييچينگ بر روي موتورهاي القايي متصل به كابل تغذيه شونده با اينورتر PWM و روش هاي جبران آن
51
بررسي اثرات مديريت استراتژيك استعداد در راندمان سازمان
52
بررسي اثرات مديريت استراتژيك استعداد در راندمان سازمان
53
بررسي اثرات مديريت دانش بر عملكرد مديران اداره پست استان گلستان
54
بررسي اثرات مديريت دانش بر ميزان رضايت و وفاداري مشتريان شركت سنجش افزارآسيا
55
بررسي اثرات مديريت كيفيت و مديريت محيطي بر مزيت رقابتي در شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
56
بررسي اثرات مرحله چرخه عمر سازماني بر استفاده از هزينه يابي مبتني بر فعاليت
57
بررسي اثرات مرد گرايي و زن گرايي بر درك كاركنان از كيفيت زندگي كاري با نقش تعديل كنندگي جنسيت و حمايت اجتماعي (مورد مطالعه: شهرداري شهرستان طبس)
58
بررسي اثرات مس سولفيد بر خصوصيات الكترو استاتيكي الياف اكريليك
59
بررسي اثرات مس و سرب محلول در آب بر ميزان مصرف اكسيژن و متابوليت هاي دفعي در لوچ ماهي بهايي (Turcinoemacheilus bahaii﴾
60
بررسي اثرات مسئوليت اجتماعي بر تصوير ذهني برند در شركت ارتباطات سيار ايران همراه اول
61
بررسي اثرات مستقيم شرايط مرزي ديوار و بستر بر روي پروفيل سطح گرداب آزاد چند آبگير متعارف
62
بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم اوقات فراغت بر شكل گيري هويت نوجوانان مقطع متوسطه شهرستان دشتي (خورموج )
63
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم استانداردسازي و سفارشي سازي بر رضايت و وفاداري مشتري به واسطه كيفيت خدمات ( مورد مطالعه مشتريان بانك دي)
64
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم استانداردسازي و سفارشي‏سازي بر رضايت و وفاداري مشتري به واسطه كيفيت خدمات ( مورد مطالعه مشتريان بانك دي)
65
بررسي اثرات مشابه هاي استيل ساليسيلات بر روي فرآيند گلايكاسيون پروتئين
66
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي - كود اوره بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت و كارايي مصرف نيتروژن
67
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي- كود اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت و قابليت دسترسي نيتروژن در خاك
68
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي- كود اوره بر كارايي مصرف فسفر، قابليت دسترسي فسفر در خاك و عملكرد ذرت
69
بررسي اثرات مصرف فلوكستين توسط مادر باردار بر تكامل ريه جنين رت
70
بررسي اثرات مصرف ميوه كيوي )Actinidia deliciosa( بر حافظه ، اضطراب ، درد و تعادل حركتي در موش هاي صحرايي هيپوتيروئيدي
71
بررسي اثرات معنويت محيط كاري بر رفتارهاي شهروندي سازماني و ارتباط آن با كيفيت خدمات در بيمارستان امام خميني تهران
72
بررسي اثرات مقايسه بيان ژن ... در بافت كبد و ريه رت هاي مبتلا به سپسيس تحت تيمار با اسانس گل محمدي و آب فاقد دوتريوم در مدل سي ال پي
73
بررسي اثرات مقدار كاه خوراك آغازين و زمان ارائه علوفه بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين
74
بررسي اثرات مقدار و جهت تاب بر خواص فيزيكي نخ هاي يك لا و دولا
75
بررسي اثرات مكان و زاويه جريان خروجي از جت مصنوعي بر ميزان كنترل جريان پره توربين باد
76
بررسي اثرات مكانيزاسيون و اتوماسيون در پست
77
بررسي اثرات منابع فسفوليپيدي برابزيان
78
بررسي اثرات منفرد و تركيبي پارامترهاي طراحي و عملياتي برفرايند حذف آلاينده هيدروژن سولفايد توسط راكتور بيوفيتراسيون با بستر كمپوستي و بررسي كينتيكي آن
79
بررسي اثرات مهاجرت افغان ها به كاشان
80
بررسي اثرات مهاجرت بر پديده حاشيه نشيني شهري شهرك سيدي مشهد
81
بررسي اثرات مهارت فردي و شانس در موفقيت مالي با استفاده از شبيه سازي عامل محور
82
بررسي اثرات مولكولي و سيتوژنتيكي يونهاي فلزي به عنوان آفت كش بر روي نماتدها و آفتهاي درختان مثمر مانند پسته
83
بررسي اثرات ميدان الكترو مغناطيسي غير يونيزان بر تمايز سلولهاي بنيادي چربي انساني به سلول هاي استئوپلاست
84
بررسي اثرات ميدانهاي غير مكانيكي ﴿مغناطيسي﴾ بر روي خواص بتن
85
بررسي اثرات ميزان كرنش بر روي يك فولاد ميكروآلياژي واناديوم دار فورج شده در دماي بالا
86
بررسي اثرات نااطميناني تورم بر بيكاري و رشد اقتصادي دركشورهاي منتخب عضو OECD و ECO
87
بررسي اثرات ناشي از اجراي طرح تغذيه مصنوعي بر كميت و كيفيت آبخوان ﴿ مطالعه موردي : سفيد دشت شهركرد﴾
88
بررسي اثرات ناشي از كاربرد پسابهاي تصفيه شده شهري در آبياري و كشاورزي با تاكيد بر ملاحظات زيست محيطي
89
بررسي اثرات ناشي از ورود روانابها بر فرآيند تصفيه فاضلاب (مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب مرودشت)
90
بررسي اثرات ناصافي سطح در جوشش استخري و چگونگي تقويت جوشش با ارتعاشات
91
بررسي اثرات نامتقارن شوك هاي قيمت نفت و سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران: مدل VARغيرخطي
92
بررسي اثرات نانو ذرات اكسيد آهن بر سلولهاي خوني و ميزان آنزيمهاي كبدي موجود در خون موش صحرائي نر
93
بررسي اثرات نانو ذرات در خواص مكانيكي و حرارتي پي وي سي نرم , investitigation effects of nano particles on thermal and mechanical properties of soft PVC
94
بررسي اثرات نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر مدل ناهنجاري كروموزومي القايي توسط بلئومايسين سولفات در سلولهاي مغز استخوان و بر عملكرد لاكتات دهيدروژناز خون محيطي موش سوري نر نژادBalb/c , effect of titanium dioxide nanoparticles on bleomycin sulfate-induced chromosome abnormalities model in bone marrow cells and on lactate dehydrogenase activity in peripheral blood of male mice Balb/c
95
بررسي اثرات نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و سيتوكتلازين B بر سلول هاي مغز استخوان موش نذ سوري نژاد Bald/c در شرايط in vivo , the effects of TiO2 nanoparticles and cytochalasin B on the Bald/c male mouse bone marrow cells in vivo
96
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر بافت تخمدان ومحور هيپوفيز گناددر موش صحرايي ماده
97
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر روي بافت هاي ريه ،كليه ،طحال وكليه و پارمترهاي اسيدهاي صفراوي و اوره خون در موش صحرايي
98
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بربافت تخمدان ومحور هيپوفيز گناد درموش صحرايي ماده
99
بررسي اثرات نانو مواد بر فعاليت جنين و جوانه زني بذر فلفل سيز تحت تنش شوري
100
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد آهن بر اسپرماتوژنر و محور هيپوفيز گناددر موش سوري نر
101
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد روي بر روند تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي موش mice به استئوبلاست
102
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد روي بربافت كبد وميزان غلظت آنزيم هاي كبدي موجود در خون رت
103
بررسي اثرات نانوذرات اكسيدآهن بر روند تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي به استخوان در موش Mice
104
بررسي اثرات نانوذرات كلي روي پخت پلي‌استر غير اشباع و بررسي خواص كمي و كيفي نانو كامپوزيت سنتز شده
105
بررسي اثرات نانوسيال به عنوان خنك‌كننده، در يك مجتمع سوخت راكتورVVER-1000 با ميله سوخت حلقوي و خنك‌كنندگي از داخل و خارج
106
بررسي اثرات نانوسيليس بر نفوذپذيري بتن در برابر نفوذ يون كلرايد
107
بررسي اثرات نانونقره بر بعضي از پاسخ هاي اكسيداتيو و تغييرات پروتئوم در گياه سيب زميني (Solanum tuberosumL.) در شرايط كشت در شيشه
108
بررسي اثرات نرخ ارز بر صادرات كالاهاي كشاورزي ايران طي سالهاي 1370تا1385 :مطالعه موردي خرما
109
بررسي اثرات نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاري ايران
110
بررسي اثرات نرخ ارز برتراز تجاري ايران با برخي از شركاي تجاري
111
بررسي اثرات نرخ ماليات بر ارث بر درآمد وصولي دولت از ماليات بر ارث
112
بررسي اثرات نسبت هاي مختلف بذري ورديف هاي كاشت در عملكرد علوفه كشت توام شبدر بر سيم وجو
113
بررسي اثرات نسبيتي و خود ميدان هاي باريكه الكتروني در ليزر الكترون آزاد در رژيم رامان
114
بررسي اثرات نشت حرارت داخلي و زبري سطح در كارايي يك كمپرسور سانتريفيوژ مجهزبه تيغه جداكننده
115
بررسي اثرات نظارت و كنترل بر سازمان
116
بررسي اثرات نفروتوكسيك Cystoseira trinodis (Forsskal) C.Agardh بر بافت كليه موش هاي نر بالغ نژاد سوري
117
بررسي اثرات نقش مهاجرت بين‌المللي بر بيكاري و اشتغال در استان‌هاي منتخب ايران
118
بررسي اثرات نم - گرمايي برروي سازه هاي كامپوزيتي
119
بررسي اثرات نوسان اقليم بر كيفيت آب هاي سطحي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز اسكندري استان اصفهان)
120
بررسي اثرات نوسان هاي اقليمي بر منابع آب زيرزميني حوضه دسكن
121
بررسي اثرات نوسانات نرخ واقعي ارز بر توليد ملي يران ﴿ 1385-1345 ﴾
122
بررسي اثرات نوع حركت استوانه هم‌زن بر عملكرد يك ميكروميكسر فعال
123
بررسي اثرات نوع سوالات ، سطح پردازش سوالات ، بافت مفهومي و انسجام محتوا بر عملكرد حافظه دانشجويان دانشگاه پيام نور
124
بررسي اثرات نوع سوالات ،سطح پردازش سوالات ،بافت مفهومي و انجام محتوا بر عملكرد حافظه دانشجويان دانشگاه پيام ور
125
بررسي اثرات نوع كاني رس بر تغيير شكل پذيري / لايه بندي بتن پلاستيك بعنوان المان آببند پي سدهاي بزرگ
126
بررسي اثرات هدفمند سازي يارانه ها بر توليدات دامي دامداري هاي شيري استان تهران
127
بررسي اثرات هدفمندسازي يارانه ها بر توليدات دامي (مطالعه موردي: دامداري هاي شيري استان تهران)
128
بررسي اثرات هسيتوپاتولوژي ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم ال دي اچ موجود در خون رت
129
بررسي اثرات هليكوباكترپيلوري بر كاتالاز و پروتئين كربونيل در بيماران گاستريت مبتلا به عفونت هليكوباكترپيلوري
130
بررسي اثرات هليكوباكترپيلوري بر كاتالازو پروتئين كربونيل در بيماران گاستريت مبتلا به عفونت هليكوبا كترپيلوري
131
بررسي اثرات همزمان نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و اكسيد مس بر آسيب شناسي بافتي و تجمع زيستي در ماهي كپور معمولي
132
بررسي اثرات همزيستي مايكوريزا با سسبانيا تحت تنش خشكي
133
بررسي اثرات همزيستي ميكوريز با سورگوم تحت شرايط تنش شوري
134
بررسي اثرات هندسه ابزار و پارامترهاي ماشينكاري در تراش متعامد، بر روي تنشهاي پسماند حاصله در سطوح ماشينكاريشده
135
بررسي اثرات هورمون هاي رشد اكسين و سيتوكينين براي توليد كالوس و باززايي گياه استويا
136
بررسي اثرات هوش هيجاني بر رضايت زناشويي
137
بررسي اثرات هيپو گليسميك wheyشير شتر وعصاره آبي-الكلي گياه چرخه( Launaea acanthodes)بر ديابت نوع/القا شده توسط استرپتو زوتوسين در رتهاي نر نژاد ويستار
138
بررسي اثرات هيپوگليسميك wheyشير شتر وعصاره آبي-الكلي كاه strawبرديابت نوع Iالقا شده توسط استروپتوزوتوسين در رتهاي نرنژادويستار
139
بررسي اثرات هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقه اي بر ويژگيهاي بيولوژيك گامتها و مراحل اوليه تكوين جنيني ماهي قزل آلاي رنگين كمان
140
بررسي اثرات هيدروليز آنزيمي الياف و پارچه هاي پنبه اي و كاربرد آن در صنعتي نساجي
141
بررسي اثرات هيستوپاتولوژي نانو ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم LDH موجود در خون رت
142
بررسي اثرات هيستوپاتولوژي نانو ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم موجود در خون رت
143
بررسي اثرات واگذاري سهام به كار گران وتاثير آن بر انگيزش كاركنان در كارخانجات پارسيلون ويخچال سازي خرم آباد
144
بررسي اثرات ورود فناورياطلاعات بر مديريت ريسك بانك (بررسي موردي بانك رفاه كارگران )
145
بررسي اثرات وسايل نقليه خودكار بر عملكرد ترافيكي راه ها
146
بررسي اثرات وميزان گرايش به استفاده ازكالاهاي استاندارد درخانواده هاي شهرسمنان
147
بررسي اثرات ويتامين C، كلسيم و فسفر بر عملكرد مرغان تخمگذار و كيفيت پوسته تخم مرغ در مرحله دوم توليد
148
بررسي اثرات ويلاكسين بر پارامترهاي باروري اسپرم منجمد ذوب شده موش صحرايي
149
بررسي اثرات يوگا بر علائم افسردگي، اضطراب، استرس، و كيفيت زندگي افراد مراجعه كننده به مراكز يوگاي شهر رشت در سال 1396
150
بررسي اثراستراتژي¬هاي مديريت سرمايه در گردش برروي ارتباط بين اهرم¬مالي و عملكرد شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
151
بررسي اثرافزودن نانو بلور هاي نشاسته اصلاح شده بر برخي خواص آلياژ پلي اتيلن سبك- نشاسته گرما نرم
152
بررسي اثرال -گلوتامين بر التيام زخم سوختگلي درجه 2 سطحي در موش سوري
153
بررسي اثرالقاي متقابل سيم پيچهاي فشار قوي و فشار ضعيف بر روي تنش هاي الكتريكي سيم پيچ ها
154
بررسي اثرالگوهاي ناپيوسته فصل مشترك نانولوله¬كربني/ماتريس بر خواص مكانيكي نانوكامپوزيتها
155
بررسي اثراندركنش خاك - سازه بامدل هيسترزيس خاك
156
بررسي اثربارهاي ضربه اي بر سايش ليفترهاي داخل آسياي نيمه خودشكن
157
بررسي اثربافت سطح بر عملكرد قطعات مكانيكي
158
بررسي اثربخش آموزش وپرورش پيش دبستان درمراكزدولتي وغيردولتي
159
بررسي اثربخشي "مديريت استرس" بر شاخص هاي ايمني شناختي ، روانشناختي و تنفسي در جانبازان شيميايي ريوي
160
بررسي اثربخشي آرام سازي رواني حركتي به شيوه دوسا بر كاهش ميزان شدت خستگي، افسردگي، اضطراب، استرس و ارتقاء كيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس ﴿ام.اس﴾ شهر اصفهان
161
بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر ناگويي عاطفي و بهبود سازگاري در دختران پايه ششم ابتدايي ناحيه يك اراك
162
بررسي اثربخشي آموزش انسان شناسي از ديدگاه شهيد مطهري (ره) بر خرسندي و قاطعيت و عا طفه خودآگاه زناشويي در زنان متاهل كلان شهر اراك
163
بررسي اثربخشي آموزش انسان شناسي از ديدگاه شهيد مطهري (ره) بر سازگاري، صميميت زناشويي و پرخاشگري در زنان متأهل شهر اراك
164
بررسي اثربخشي آموزش بازسازي شناختي در كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان
165
بررسي اثربخشي آموزش بازي مشترك مادر-كودكبر شدت علائم اختلالات رفتاري و اختلال دلبستگي دانش آموزان پسر مبتلا به بي اعتنايي مقابله اي شهر اصفهان
166
بررسي اثربخشي آموزش بر راهبرد هاي مقابله اي زنان سرپرست خانوار
167
بررسي اثربخشي آموزش برچسب هاي زيست محيطي بر الگوي خريد مصرف كنندگان لوازم خانگي ﴿مطالعه موردي كاركنان ايران خودرو)
168
بررسي اثربخشي آموزش برنامه مديريت والدين بر مهارت- هاي اجتماعي و كاهش استرس كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه همراه با بيش فعالي
169
بررسي اثربخشي آموزش تاب‌آوري و آگاهي‌هاي شغلي بر بهبود عملكرد باليني، تعهد سازماني و كيفيت زندگي پرستاران
170
بررسي اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر مولفه هاي بهزيستي روانشناختي دانشجويان
171
بررسي اثربخشي آموزش تعامل والد-كودك بر كاهش نشانه هاي اختلال اضطراب جدايي كودكان 4-7 ساله شهر مشهد
172
بررسي اثربخشي آموزش تكليف محور بر انگيزه پيشرفت و خودكار آمدي تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر بوشهر
173
بررسي اثربخشي آموزش تكنيك هاي شادي فوردايس بر افزايش شادي و كيفيت زندگي و سازگاري در دانشجويان نابينا و كم بيناي استان اصفهان
174
بررسي اثربخشي آموزش تكنيك هاي مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب امتحان و عزت نفس دختران دبستاني شهر مشهد
175
بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر بهبود مشكلات دروني شده و بروني شده ي نوجوانان پسر داراي مشكلات رفتاري
176
بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر ميزان تحمل پريشاني، اضطراب، افسردگي و كاهش مشكلات تنظيم هيجان در بيماران زن مبتلا به اختلال سردرد تنشي استان اصفهان در سال 1391
177
بررسي اثربخشي آموزش جرات ورزي بر مبناي ديدگاه تحليل ارتباط متقابل بر ميزان عزت نفس و ابراز وجود دانش آموزان كلاس اول دبيرستان مدارس دلوار تنگستان
178
بررسي اثربخشي آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زناشويي زوجين در شهر اصفهان
179
بررسي اثربخشي آموزش خودتنظيمي بر خود كارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته فيزيك دانشگاه يزد در درس رياضي
180
بررسي اثربخشي آموزش خودشفقتي بر شادكامي، تاب آوري و بهزيستي روانشناختي مادران كودكان كم توان ذهني شهرستان شهركرد
181
بررسي اثربخشي آموزش خوش بيني بر سلامت رواني در دانشجويان دختر دانشگاه يزد
182
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر تصوير بدني و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان باردار مركز بهداشتي درماني الزهرا استان البرز
183
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش افسردگي و اضطراب دانش آموزان دختر شهرستان محلات
184
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر ميزان تاب‌آوري و شادكامي زنان مبتلا به ديابت
185
بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر افزايش دامنه توجه و بهبود خودپنداره در كودكان ADHD
186
بررسي اثربخشي آموزش رفتاري شناختي خانواده بر شادابي و رضايت زناشويي والدين دانش آموزان دبيرستان هاي شهر ساري
187
بررسي اثربخشي آموزش رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان شفقت به خود، سازگاري اجتماعي و انعطاف پذيري روانشناختي مادران دانش آموزان مدارس استثنايي شهر بوشهر استاد
188
بررسي اثربخشي آموزش سبك اسنادي خوش بينانه بر ميزان علايم افسردگي دانش آموزان دختر 10 تا 13 ساله ي شهرستان شوش دانيال
189
بررسي اثربخشي آموزش سبك زندگي سالم برعملكردتحصيلي دانشجويان مشروط وغيرمشروط دانشگاه كاشان
190
بررسي اثربخشي آموزش سبك زندگي سالم بركاهش علائم سندرم پيش ازقاعدگي
191
بررسي اثربخشي آموزش شادماني بركاهش فشارخون بيمارن مبتلابه فشارخون شهراصفهان
192
بررسي اثربخشي آموزش شناختي با رويكرد اسلامي بر معناداري زندگي و رضايتمندي از زندگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
193
بررسي اثربخشي آموزش شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي يكپارچه بر ميزان ادراك بيماري، بهزيستي روانشناختي ، كيفيتزندگي و شدت بيماري در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
194
بررسي اثربخشي آموزش شيوه حل مساله گروهي بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان آسيب ديده بينايي مركز ابابصير اصفهان
195
بررسي اثربخشي آموزش صبر بر اضطراب و افسردگي كاركنان كارخانه سيمان تهران
196
بررسي اثربخشي آموزش طرح كرامت بر مهارت‌هاي زندگي (مهارت‌هاي ارتباطي- اجتماعي) دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گناوه
197
بررسي اثربخشي آموزش فراشناختي بر باورهاي فراشناختي و سازگاري زناشويي مردان مبتلا به اسكيزوفرنيا و همسرانشان
198
بررسي اثربخشي آموزش فلسفه براي كودكان بر تفكر انتقادي و هوش هاي چندگانه دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي شهر يزد
199
بررسي اثربخشي آموزش قرآن بر بهداشت رواني زنان
200
بررسي اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي بر نقص توجه و بيش فعالي دانش آموزان پسر ابتدايي شهر اصفهان
201
بررسي اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي و طرحواره درماني بر سبك زندگي، اميدواري و جهت مندي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با نقش ترس ادراك شده از بيماري
202
بررسي اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي، تاب آوري و سلامت رواني زوج هاي جوان اصفهان
203
بررسي اثربخشي آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان نابيناي شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-1391
204
بررسي اثربخشي آموزش گروهي اصلاح سبك زندگي بر علائم بيماري، خودكارآمدي، رضايت از زندگي و بهزيستي روانشناختي بيماران مبتلا به آسم اصفهان
205
بررسي اثربخشي آموزش گروهي تاب آوري بر كيفيت زندگي، بهزيستي روانشناختي و اميد به زندگي زنان سرپرست خانواده شهر اصفهان
206
بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مساله بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه دبيرستان شاهد نكاء
207
بررسي اثربخشي آموزش گروهي سبك زندگي ارتقادهنده سلامت بر سرزندگي، لذت و سازگاري اجتماعي زنان مبتلا به ديابت نوع 2 در شهر اصفهان
208
بررسي اثربخشي آموزش گروهي شناختي - رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين شهرستان شهركرد
209
بررسي اثربخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ، رفتاري و عاطفي بر كاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري زندانيان مرد زندان مركزي شهركرد.
210
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مادران طلاق با رويكرد تلفيقي و دختران طلاق با رويكرد تلفيقي در مقطع ابتدايي شهر اصفهان بر سازگاري آنان
211
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مديريت استرس شناختي-رفتاري بر ميزان اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به صرع لوب گيجگاهي
212
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مهارت‌هاي فرزندپروري به مادران بر كيفيت زندگي كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي/بيش فعالي
213
بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر بازنمايي ها (طرحواره اي و تصويري) بر توانايي حل مسئله رياضي و بررسي نقش تعديلي توانمندي هاي فردي در آن
214
بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر رويكرد تجربه زباني بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان
215
بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگري بر سازگاري با خانواده همسر، حس انسجام و تعارضات زناشويي زنان متأهل مراجعه كننده به فرهنگسراي بعثت خميني شهر
216
بررسي اثربخشي آموزش مجازي در عملكرد معلمان از ديدگاه آنان براساس الگوي (سي آي پي پي)
217
بررسي اثربخشي آموزش مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت شغلي و زناشوئي زنان شاغل دانشگاه اصفهان
218
بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسئله بر خودكارآمدي شغلي كاركنان(مطالعه موردي: پرسنل شركت گاز استان يزد)
219
بررسي اثربخشي آموزش مهارت فرزندپروري بر باورهاي خودكارآمد، نگراني و اضطراب والدين....
220
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي ازطريق بازي براضطراب اجتماعي و سازگاري اجتماعي كودكان مقطع ابتدايي شهربرازجان
221
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت عمومي و پرخاشگري زنان
222
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش چند رسانه اي بر سازگاري اجتماعي، پرخاشگري و زبان دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير دوره راهنمايي شهر اصفهان
223
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي پرسشگري به معلمان بر سبكهاي يادگيري، انگيرش تحصيلي و ابراز وجود در دانش- آموزان دختر پايه چهارم، پنجم و ششم ابتدايي شهرستان ابركوه
224
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تحصيلي بر خودكارآمدي وانگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان هاي -09 خميني شهر در سال تحصيلي . 19
225
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زناشويي پيش از ازدوج بر احساس تنهايي، انتظارات زناشويي و گرايش به طلاق افراد در آستانه ازدواج شهر ساري
226
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر اختلالات رفتاري و ناسازگاري اجتماعي نوجوانان فراري شهر يزد
227
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت ذهني دختران دبيرستاني شهر رفسنجان
228
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي شناختي-رفتاري-ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان شاهد و ايثارگر دوره متوسطه شهر اصفهان
229
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر نشخوار فكري و دلزدگي زناشويي بين زنان متاهل شهر ساري
230
بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر شادكامي، سرزندگي و ابراز وجود دانش آموزان مقطع متوسطه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بانه
231
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اضطراب اجتماعي و سلامت اجتماعي دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه منطقه 2 شهر قم
232
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي تنظيم هيجان بر كيفيت زندگي و كاهش اضطراب دانشآموزان مضطرب دور دبيرستان .
233
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر عملكرد خانواده داراي كودك ناتوان ذهني در شهرستان اراك
234
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش علائم اختلال سلوك دانش آموزان پسر راهنمايي شهر اصفهان
235
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كنترل خشم و خودپنداره نوجوانان باناتواني جسمي_حركتي شهر اصفهان
236
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي در تغيير نگرش نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد
237
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان شهرستان زيركوه
238
بررسي اثربخشي آموزش نظريه انتخاب به معلمان بركاهش استرس وافزايش سرسختي روانشناخت ي دانش آموزان تيزهوش دخترمقطع راهنمايي شهرشيراز
239
بررسي اثربخشي آموزش نوروفيدبك بر كاهش علايم اختلال نقص توجه - بيش فعالي ﴿ ad - hd ﴾ در كودكان
240
بررسي اثربخشي آموزش هاي دريانوردان شناورهاي با محدوده ي سفرهاي نزديك به ساحل (مورد كاوي: بندر عسلويه)
241
بررسي اثربخشي آموزش هاي مقابله با مسائل ناشي از ناباروري بر كاهش مشكلات رواني و زناشويي زنان
242
بررسي اثربخشي آموزش همدلي بر كاهش پرخاشگري و بهبود نگرش نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان پايه ششم ابتدايي شهرستان اصفهان
243
بررسي اثربخشي آموزش همدلي در كنترل هيجان تحصيلي دانش‌ آموزان پايه ششم ابتدايي ناحيه دو شهر يزد
244
بررسي اثربخشي آموزش هوش اخلاقي بر منبع كنترل،خودپنداره در دانشآموزان دختر ابتدايي با اختلال نافرماني و بدون آن در شهر بوشهر
245
بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني برمهارت حل مشكلات اجتماعي دانش آموزان پسر پايه هشتم شهرستان ميبد
246
بررسي اثربخشي آموزش والدين و كودكان بر ميزان زورگويي كودكان
247
بررسي اثربخشي آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان شركت گلسار فارس (سال 1378)
248
بررسي اثربخشي آن بر استرس والدگري، آمادگي براي ورود به مدرسه و علائم تدوين بسته ي آموزش والدگري مبتني بر رويكرد TC (Tuesdays child) و كودكان داراي مشكلات رفتاري بروني شده
249
بررسي اثربخشي اجراي مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران در چهار دوره اخير
250
بررسي اثربخشي ارزشيابي گروهي مستمر بر روي افزايش نگرش مثبت و علاقمندي به درس رياضي
251
بررسي اثربخشي ارزشيابي مستمر و مداوم برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان آشخانه
252
بررسي اثربخشي ارزيابي عملكرد بر بهره¬وري منابع انساني بهمن
253
بررسي اثربخشي ارزيابي عملكرد كاركنان در همه سطوح كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
254
بررسي اثربخشي استفاده آموزش سواد رسانه اي بر هويت يابي و تفكر انتقادي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهرستان مهريز
255
بررسي اثربخشي استفاده از ويتامينC در پيشگيري از آتروفي سودك در بيماران با شكستگي ديستال راديوس مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
256
بررسي اثربخشي استقرار نظام مشاركت در شركت گاز استان يزد و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن
257
بررسي اثربخشي اعطاي جوايز صادراتي در توسعه صادرات استان مازندران
258
بررسي اثربخشي امر به معروف و نهي از منكر بر نگرش به حجاب در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر انديمشك با توجه به شخصيت آنها
259
بررسي اثربخشي اموزش شيوه هاي مقابله با استرس بر ميزان پرخاشگري و ابراز وجود معلولين جسمي -حركتي زن
260
بررسي اثربخشي اموزشيhseايمن بهداشتي محيط زيست برعملكرد شغلي حوزه سرپرستان مديريت برنامه ريزي وهماهنگي توليد معاونت خودرو سواري سازي شركت ايران خودرو
261
بررسي اثربخشي اميد درماني گروهي بر افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
262
بررسي اثربخشي بازخورد صوتي توسط ويبريشن صوتي (فوربرين) بر يادگيري زبان دوم و حافظه فعال (كاري)
263
بررسي اثربخشي بازي بر همدلي و تعاملات اجتماعي كودكان گروه سني 5تا 7سال كانون پرورش فكري شهر شاهين دژ
264
بررسي اثربخشي بازي درماني بر كاهش اختلالات رفتاري دانش اموزان پايه سوم وچهارم ابتدايي
265
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
266
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
267
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
268
بررسي اثربخشي بازي درماني در كاهش علائم اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي كودكان پيش دبستاني شهر يزد
269
بررسي اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي - رفتاري بر تمركز حواس و پيشرفت تحصيلي كودكان 7تا 12ساله پسر مبتلا به اختلال ADHDيا بيش فعالي كمبود توجه در شهرستان ايذ ه
270
بررسي اثربخشي بازي هاي گروهي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دبستاني6تا7ساله شهررامسر.
271
بررسي اثربخشي بازي هاي ويديوئي بر بهبود توانايي چرخش ذهني و حجم سازي ذهني بزرگسالان
272
بررسي اثربخشي بازي‌درماني گروهي با رويكرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب وافسردگي، رفتارهاي پرخاشگرانه ومشكلات اجتماعي كودكان اتباع خارجي (افغاني)
273
بررسي اثربخشي بازيها و فعاليتهاي مبتني بر نظريه ي پاس بر عملكرد رياضي،خودپنداره تحصيلي ‌،خودتنظيمي‌و مهارت‌هاي عصب روانشناختي دانش آموزان با اختلال يادگيري رياضي پايه ي سوم ابتدايي شهر اصفهان
274
بررسي اثربخشي برنامه گروهي فرزندپروري مثبت بر استرس والدگري مادران كودكان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال بيش فعالي/كمبود توجه
275
بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزش مهارت هاي شناختي مرتبط با محيط زيست بر ادراك اكولوژيكي دانش آموزان دبيرستاني
276
بررسي اثربخشي برنامه هاي پيش دبستاني شهرستان تايباد
277
بررسي اثربخشي برنامه ي غني سازي گاتمن بر تمايزيافتگي، سبك دلبستگي و هوش هيجاني زوجين
278
بررسي اثربخشي برنامه‌ي سال‌هاي باورنكردني بر مهارت‌هاي اجتماعي و مشكلات رفتاري دانش‌آموزان ناتوان ذهني خفيف
279
بررسي اثربخشي برون سپاري درحوزه فناوري اطلاعات (مورد مطالعه : شركت داده ورزي سدادوابسته به بانك ملي ).
280
بررسي اثربخشي پروژسترون بر سايز ضايعه مغزي و عملكرد حركتي در موش صحرايي نر دچارايسكمي مغز
281
بررسي اثربخشي تبليغات بانك كشاورزي و شناسايي مهمترين عوامل در افزايش اثربخشي تبليغات در استان مازندران
282
بررسي اثربخشي تبليغات تجاري شركتهاي خودروسازي بر ميزان جذب مصرف كنندگان اين محصولات با استفاده از الگوي AIDA مطالعه موردي ايران خودرو و سايپا
283
بررسي اثربخشي تبليغات در انتخاب مشتريان (مطالعه موردي = شهرستان راميان )
284
بررسي اثربخشي تبليغات دهان به دهان براساس سابقه برند و توجه آگاهانه و ادراك مشتريان در خدمات خرده فروشي
285
بررسي اثربخشي تبليغات شبكه‌هاي اجتماعي بر تمايل به خريد مشتريان از طريق ابراز همدلي
286
بررسي اثربخشي تبليغات شركتهاي موادغذايي
287
بررسي اثربخشي تبليغات شركتهاي موادغذايي
288
بررسي اثربخشي تحريك مغزي با جريان مستقيم الكتريكي از روي جمجمه(tDCS)در ناحيه كرتكس پره فرونتال خلفي-جانبي مغز (DLPFC) بر ميزان كنترل ولع مصرف مواد در بيماران وابسته بهمت آمفتامين(شيشه)
289
بررسي اثربخشي ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش خونريزي حين و بعد از عمل جراحي سپتورينوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت - سال 1395
290
بررسي اثربخشي ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش خونريزي حيـن و بعد از عمل داكريوسيستورينوستومي اكسترنال در مبتلايان به انســـداد اوليـه اكتســــابي مجراي نازولاكريمال
291
بررسي اثربخشي تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش خصوصي با رهيافت مدل خودر گرسيون با وقفه هاي توزيعي
292
بررسي اثربخشي تصاوير و رنگ آميزي آنها در تسهيل انشانويسي دانش آموزان دختر پايه¬ي سوم ابتدايي
293
بررسي اثربخشي تقويت عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران برميزان درد وعملكرد مردان مبتلا به سندرم دردكشككي راني
294
بررسي اثربخشي تلقيح استرس (SIT) بر كاهش فرسودگي شغلي و نارضايتي شغلي كاركنان شركت نفت
295
بررسي اثربخشي توان‌بخشي شناختي بر حافظه كاري و انعطاف‌پذيري شناختي دانش¬آموزان ديرآموز
296
بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي بر عملكردهاي اجرايي توجه و حافظه كاري در سالمندان مبتلا به سكته مغزي
297
بررسي اثربخشي تيزرهاي تبليغاتي تلويزيوني بر تغيير هويت كلان شهرها
298
بررسي اثربخشي حمايت مالي ورزشي بر ارزش ويژه برند نادري مبتني بر مشتري حامي
299
بررسي اثربخشي خدمات رقابتي بررضايت مشتريان درشركت بيمه آسيا
300
بررسي اثربخشي داروي سووداك در درمان زنان و مردان مبتلا به هپاتيت C مزمن
301
بررسي اثربخشي درمان اعتياد در كلنيك.
302
بررسي اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر عملكرد حل مسئله رياضي دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال در رياضيات پايه پنجم ابتدايي شهر يزد
303
بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري اينترنتي بر مشكلات افسردگي، اضطراب و استرس زنان شهر اصفهان
304
بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر قضاوت اخلاقي و كيفيت زندگي – زنان ورزشكار
305
بررسي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري به شيوه گروهي بر سلامت ذهن و رضايت زناشويي زنان يائسه 60- 40 ساله شهر يزد
306
بررسي اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب، افسردگي و انعطاف پذيري شناختي درجوانان مبتلا به سرطان شهر كرمانشاه
307
بررسي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر استرس مزمن بيماران زن مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك
308
بررسي اثربخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوراي برن﴿TA﴾برافزايش ابزار احساسات ورضايت زناشويي در بين زنان دانشجوي دانشگاه پيام نور مركز تهران
309
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و خودكنترلي بيماران قلبي - عروقي
310
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر كاهش باورهاي غير منطقي و سوگيري توجه نسبت به محرك ها با بار هيجاني منفي در دختران نوجوان
311
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر رضايت زناشويي همسران شهر اصفهان
312
بررسي اثربخشي درمان متمركز بر شفقت بر شادكامي، اميد به زندگي و خودكارآمدي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان لامرد
313
بررسي اثربخشي درمان وزوز گوش به¬صورت منفرد با فلوكسيتين و تركيبي از فلوكسيتين با داروي آلپرازولام
314
بررسي اثربخشي درمان وزوز گوش به¬صورت منفرد با فلوكسيتين و تركيبي از فلوكسيتين با داروي آلپرازولام اساتيد راهنما: دكتر شادمان نعمتي، دكتر عاليا صابري
315
بررسي اثربخشي درمان يكپارچگي حسي بر روي آموزيا و ويژگي هاي ترسيمي و اضطراب كودكان نارساخوان
316
بررسي اثربخشي درمانگري شناختي رفتاري بر بهبود سلامت رواني و كاهش كمردرد بيماران مبتلا به كمردرد مزمن
317
بررسي اثربخشي درماني گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان در شهر قم
318
بررسي اثربخشي درماني گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان در شهر قم
319
بررسي اثربخشي دنپزيل بر عملكرد شناختي بيماران تحت درمان با تشنج الكتريكي _كارآزمايي باليني دوسو بي خبر)
320
بررسي اثربخشي دهانشويه ليسترين چاي سبز بر شمارش استرپتوكوك موتانس پلاك دنداني ازطريق آزمايش ميكروبيولوژي
321
بررسي اثربخشي دو روش آموزش سنتي و مجازي در يادگيري مهارت اجتماعي دانش آموزان پايه ششم شهر بوشهر
322
بررسي اثربخشي دوره آموزشي تكاليف مهارت محور بر توانمند سازي حرفه اي معلمان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
323
بررسي اثربخشي دوره آموزشي تكاليف مهارت محور بر توانمند سازي حرفه اي معلمان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
324
بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه معلمان و دبيران استان كرمان در سال هاي 1386-1383 و ارائه راهكارهاي بهبود برگزاري اين دوره ها
325
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي كاركنان شركت‌هاي شهرك صنعتي شهر رفسنجان
326
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي تخصصي دريايي در كاهش سوانح دريايي با استفاده از مدل EFQM (موردكاوي: بندر بوشهر)
327
بررسي اثربخشي دوره‌هاي كارآفريني بر توانايي‌هاي شغلي از ديدگاه جوانان شهر يزد
328
بررسي اثربخشي ذهن آگاهي بر كاهش ميزان نشانه‌هاي خودزني و تغيير الگوي امواج مغزي در دانش آموزان دختر داراي رفتار آسيب‌رسان به خود در شهر تهران
329
بررسي اثربخشي ذهن آگاهي در اضطراب كرونا و افسردگي بيماران نگهدارنده با متادون دركلينيك ترك اعتياد ني شهر تبريز
330
بررسي اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر سلامت روان و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذي
331
بررسي اثربخشي راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي بر درك مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان
332
بررسي اثربخشي راهبردهاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ملارد - سال تحصيلي 93-92
333
بررسي اثربخشي رژيم چهاردارويي آموكسي سيلين، بيسموت، امپرازول و كلاريترومايسين دردر ريشه كني هليكوباكتر پيلوري
334
بررسي اثربخشي رفتار درماني ديالكتيكي بر ذهن آگاهي، تحمل پريشاني و تنظيم هيجاني در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك
335
بررسي اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك بر سازگاري و استرس ادراك‌شده دانش‌آموزان دبيرستاني شهر مشهد
336
بررسي اثربخشي روان‌درماني مبتني بر فراشناخت درماني و آموزش مهارت‌هاي اجتماعي در بهبود افسردگي نوجوانان شهرستان سلسله
337
بررسي اثربخشي روش الترا ميني پركوتانئوس نفروليتوتومي در درمان سنگ هاي ادراري فوقاني كوچكتر از 20 ميلي متر در كودكان كمتر از 8 سال
338
بررسي اثربخشي روش بديعه پردازي بر خلاقيت شناختي و خلاقيت هيجاني دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان گلپايگان
339
بررسي اثربخشي روش مواجهه وبازداري از پاسخ به شيوه فردي وگروهي بر كاهش علايم مبتلايان به اختلال وسواس فكري - عملي در شهر اصفهان
340
بررسي اثربخشي روش هاي درمان شناختي - رفتاري و خانواده درماني و تلفيق شناختي رفتاري و خانواده درماني در درمان اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان
341
بررسي اثربخشي روش هاي كاهش ويژگي در بهبود تشخيص صفحات فريب
342
بررسي اثربخشي روش هوشياري فراگير بر اضطراب امتحان دختران پايه سوم راهنمايي
343
بررسي اثربخشي ريواستيگمين بر عملكرد شناختي بيماران تحت درمان با تشنج الكتريكي: كارآزمايي باليني دوسو بي خبر
344
بررسي اثربخشي زوج درماني با رويكرد سيستمي بر ميزان تمايل و احتمال سوء مصرف ترياك در معتادان شهر اصفهان
345
بررسي اثربخشي سازمان و مديريت در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
346
بررسي اثربخشي سلكوكسيب به عنواندرمان كمكي در اپيزودمانياي اختلال دوقطبي
347
بررسي اثربخشي شبكه عصبي كانولوشنال عميق بر پالايش شرح‌گذاري تصاوير
348
بررسي اثربخشي شفقت درماني بر جو عاطفي و كنترل هم وابستگي حاكم در خانواده هاي داراي همسر معتاد شهر اصفهان
349
بررسي اثربخشي شناخت درماني بك و روان درماني بين فردي دردرمان اختلال افسرده خويي
350
بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر توجه آگاهي بر كاهش وزن، بهبود پرفشاري خون و سوگيري توجه نسبت به محرك هاي مربوط به خوردن در افراد داراي اضافه وزن
351
بررسي اثربخشي شناخت‌درماني مبتني بر ذهن¬آگاهي (MBCT) بر نگراني از تصوير بدن و ترس از ارزيابي منفي علاقه‌مندان به جراحي‌هاي زيبايي
352
بررسي اثربخشي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي در تجهيز و هدايت پس انداز خانوارهاي روستايي شهرستان اروميه
353
بررسي اثربخشي طرح واره درماني مثبت نگر بر اضطراب اجتماعي و بهزيستي روان شناختي بين زوجين داراي تعارضات زناشويي مراجعه كننده به كلينيك هاي درمان شهرستان ساري
354
بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر كاهش افسردگي ، نگرش ناكارآمد و افكار خودآيند منفي در دانشجويان
355
بررسي اثربخشي طرحواره درماني بربهبود سرمايه روانشناختي ،سازگاري اجتماعي وكاهش علائم افسردگي در افراد ترنس سكشوال
356
بررسي اثربخشي عضويت درانجمن NA برترك اعتياد و پايداري درپاكي معتادان شهرستان زرنديه درسال 1388
357
بررسي اثربخشي فراشناخت درماني بر بهبود درماندگي آموخته شده و ناهماهنگي شناختي سالمندان داراي اختلال حركتي
358
بررسي اثربخشي فعاليتهاي ترويجي انجام شده درزمينه بيمه هاي عمرتوسط صنعت بيمه درشهرتهران
359
بررسي اثربخشي فناوري ارتباطات بر فضاي كسب وكار
360
بررسي اثربخشي فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات بر روابط سازماني آموزش و پرورش شهرستان لاريجان
361
بررسي اثربخشي قصه گويي بر رشد مفهوم سازي و قضاوت اخلاقي دختران مقطع ابتدايي
362
بررسي اثربخشي قصه گويي بر رشد مفهوم سازي و قضاوت اخلاقي دختران مقطع ابتدايي
363
بررسي اثربخشي كتامين بر روي درد عضلاني ، سردرد و بي قراري بعد از درمان با تشنج الكتريكي در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي
364
بررسي اثربخشي كيفيت زندگي درماني بر اضطراب و افسردگي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
365
بررسي اثربخشي گالانتامين بر عملكرد شناختي يماران تحت درمان با تشنج الكتريكي (كاز آزمايي باليني دو سو بي خبر)
366
بررسي اثربخشي گروه درماني بر اساس رويكرد واقعيت درماني بر بازسازي باورهاي ارتباطي ، بهبود راهبردهاي مقابله اي و ارتقاء آگاهي از انتظارات زناشويي در زنان شاغل متاهل شهر مشهد
367
بررسي اثربخشي گروه درماني شناخت محور بر انعطاف پذيري روانشناختي، كنترل عاطفه و رفتارهاي چالش انگيز دانش آموزان مقطع متوسطه شيراز
368
بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر بهداشت رواني بيماران ام اس از نوع شروع اوليه و پيشرونده .
369
بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري در كاهش آسيب به خود در نوجوانان دختر15 تا18 ساله شهر خورموج
370
بررسي اثربخشي گروه درماني معنوي اسلامي بر علائم افسرده خوئي و كيفيت زندگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
371
بررسي اثربخشي مثبت نگري با رويكرد اسلامي بر بهزيستي رواني، شادكامي، انگيزه يپيشرفت و خودكارآمدي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خمين
372
بررسي اثربخشي محتواي الكترونيكي آميخته به طنز بر توجه، انگيزش، اضطراب، يادگيري و ياد داري رياضيات
373
بررسي اثربخشي محتواي الكترونيكي آميخته به طنز بر توجه، انگيزش، اضطراب، يادگيري و يادداري رياضيات
374
بررسي اثربخشي مداخلات چندوجهي مبتني بر مدل چهاربعدي فلنر بر كفايت اجتماعي دانش‌آموزان با اختلال يادگيري خاص پسر دوره دوم ابتدايي
375
بررسي اثربخشي مداخلات زود هنگام روان شناختي-آموزشي بر ميزان نشانگان اختلال نقص توجه-بيش فعالي /تكانشگري در كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان
376
بررسي اثربخشي مداخله تركيبي حسي حركتي و آموزشي بر ميزان اختلال يادگيري رياضي دانش آموزان پسر تيزهوش پايه چهارم ابتدايي شهر يزد
377
بررسي اثربخشي مداخله تلفيقي شناختي - رفتاري مبتني بر خنده درماني و يوگاي لگن بر رضايت زناشويي ، سلامت عمومي وافسردگي در زنان ميانسال مبتلا به سردمزاجي شهرستان ملاير
378
بررسي اثربخشي مداخله تلفيقي شناختي-رفتاري مبتني بر خنده درماني ويوگاي لگن بر رضايت زناشويي،سلامت عمومي وافسردگي در زنان ميانسال مبتلا به سردمزاجي كاشان
379
بررسي اثربخشي مداخله تنظيم هيجان (ERT)، بر خود كار آمدي، سبك هاي مقابله اي، مشكلات بين شخصي، راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و شدت الكسي تايميا دردانشجويان داراي نشانه هاي الكسي تايميا
380
بررسي اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر استرس ادراك شده و مكانيسم¬هاي شناختي تنظيم هيجان در زنان نابارور شهر مشهد
381
بررسي اثربخشي مداخله گشتالت درماني گروهي بركاهش افسردگي ، خودكارآمدي، وعزت نفس بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي .)GID(
382
بررسي اثربخشي مداخله هاي مبتني ذهن آگاهي در كاهش افكار خودآيندد، استرس ،افسردگي و افزايش اميد به زندگي وبهبود كيفيت زندگي والدين داراي كودكان ADHD
383
بررسي اثربخشي مداخله ي شناختي - رفتاري مبتني بر الگوي مارلات با اثربخشي مداخله ي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در بهبود، پيشگيري از عود و سلامت روان درمانجويان وابسته به مواد شيميايي (كراك )
384
بررسي اثربخشي مداخله ي شناختي رفتاري مارلات بااثربخشي مداخله گروه درماني مبتني برمراحل تغييربرميزان بهبود، اطاعت درماني و پيشگيري ازبازگشت روي بيماران مرد وابسته به كراك
385
بررسي اثربخشي مدل‌هاي موجود براي ايمن سازي پرتفوي در بازار سرمايه ايران
386
بررسي اثربخشي مديريت استرس برشاخص هاي ايمني شناختي ، روانشناختي و تنفسي درجانبازان شيميايي ريوي
387
بررسي اثربخشي مديريت دانش بر مشتري گرايي(مطالعه موردي :مشتريان بانك ملي شهرستان بجنورد )
388
بررسي اثربخشي مشاوره حضوري،مشاوره تلفني وكتاب درماني به شيوه شناختي بك دركاهش علائم افسردگي مراجعان به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان
389
بررسي اثربخشي مشاوره راه حل مدار بر كيفيت زندگي زناشويي زنان داراي علائم اختلال شخصيت مرزي در شهرستان خميني شهر
390
بررسي اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر استرس و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه ناحيه 6 مشهد
391
بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بركيفيت زندگي بر كاهش افسردگي و اضطراب و افزايش خودكارآمدي و تاب آوري در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم موسسه خيريه ديابت اصفهان(ارتقاء سلامت آل ابراهيم)در سال1396
392
بررسي اثربخشي معنا درماني گروهي بر روي افسردگي و رضايت زناشويي زنان مبتلا به تعارضات زناشويي
393
بررسي اثربخشي معنويت درماني بر ميزان اميد و كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه اصفهان
394
بررسي اثربخشي معنويت درماني براضطراب مرگ وتاب-آوري سالمندان مقيمخانه سالمندان شهر اصفهان
395
بررسي اثربخشي ممانتين بر عملكرد شناختي بيماران تحت درمان با تشنج الكتريكي
396
بررسي اثربخشي مهار 221/222-miR در جلوگيري از تكثير سلول هاي CLL با استفاده از فناوري LNA
397
بررسي اثربخشي مهارت اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان رامسر.
398
بررسي اثربخشي مهارت خودتنظيمي بر انگيزش تحصيلي و اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر گناوه
399
بررسي اثربخشي مهارت هاي فرزندپروري در پيشگيري از اعتياد در خانواده هاي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي ناحيه دو يزد
400
بررسي اثربخشي مواجهه درماني روايتي بر اميد و خوش بيني زنان داراي اختلال استرس پس از سانحه ناشي از خشونت خانگي شهرستان نجف آباد
401
بررسي اثربخشي موسيقي درماني در كاهش افسردگي در دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي مشهد
402
بررسي اثربخشي نانوحامل مبتني بر كيتوزان حاوي پپتيدهاي مشتق از پروتئين HIV-1 P24 بر روي لنفوسيت هاي خون محيطي انسان
403
بررسي اثربخشي نظام مديريت كيفيت Iso 1009:0002 بر توانمندسازي كادر نيروي پرستاري بيمارستان وليعصر (عج ) و شفيعيه زنجان براساس مدل EFQM
404
بررسي اثربخشي نماز بر تنظيم شناختي هيجان و تحمل پريشاني هيجاني و ساختار هيجاني مغز
405
بررسي اثربخشي و عوارض داروي آهن زداي خوراكي اوسورال (دفرازيوكس) در بيماران بتا تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت از مهرماه 1386 لغايت مهرماه1389
406
بررسي اثربخشي و كارآيي ابزارهاي يادگيري تلفيقي در مدرسه كسب و كار ماهان
407
بررسي اثربخشي واج شناسي و رويكرد شناختي بر بهبود خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي داراي اختلال يادگيري شهرستان مهردشت اصفهان
408
بررسي اثربخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي بر خود كارآمدي و تاب آوري در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد
409
بررسي اثربخشي واگذاري سهام بانك صادرات به بخش خصوصي برروندتجهيزمالي بخش كشاورزي
410
بررسي اثربخشي يوگا بر اضطراب دانش اموزان دختر سال سوم
411
بررسي اثربخشينيتروگليسيرين 0.2% موضعيدر درمان مبتلايان به پروكتالژيا فوگاكس
412
بررسي اثربنگاه هاي اقتصادي زودبازده بخش كشاورزي دراشتغال زايي جوانان روستايي مطالعه موردي دهستان استراباد جنوبي شهرستان گرگان
413
بررسي اثربيو امولسيفايرها در امولسيون سازي روغن در آب
414
بررسي اثرپارامترهاي هندسي پيچ و خواص استخوان بر استحكام بيرون كشيدن پيچ پديكل
415
بررسي اثرپساب فاضلاب وكود اوره روي بيوماس سورگوم شيرين وكاهش كربوهيدرات‌هاي ساختماني آن به منظور بهبود توليد بيوگاز
416
بررسي اثرتاب بر پرزدهي پارچه هاي KNITTING ﴿جوراب بافي﴾ پنبه %100 و پنبه-پلي استر
417
بررسي اثرتخمين پارامترها در عملكرد روش هاي فاز دوم پايش پروفايل هاي غيرخطي
418
بررسي اثرتصوير، رضايت، اعتماد ، عشق و احترام برند در ايجاد وفاداري براي نام تجاري(مورد مطالعه : مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه شهرتهران)
419
بررسي اثرتصوير، رضايت، اعتماد، عشق و احترام برند در ايجاد وفاداري براي نام تجاري (موردمطالعه : مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه شهرتهران)
420
بررسي اثرتغييرات اقليمي در آلودگي هواي شهر تبريز
421
بررسي اثرتكميل ضد پرزدهي بر خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه تكميل شده
422
بررسي اثرتنش خشكي و تراكم بوته بر صفات اكوفيزيولوژي سه رقم چغندر قند
423
بررسي اثرتنش خشكي و تراكم بوته بر صفات اكوفيزيولوژي سه رقم چغندر قند
424
بررسي اثرتنش شوري بر برخي از صفات مورفولوژيكي گياه گل محمدي
425
بررسي اثرحفاظتي عصاره الكلي گلدر[otostegia persica l]بر نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش ازمايشگاهي
426
بررسي اثرخشك كردن بر پايداري خواص فيزيكوشيميايي و پريبيوتيكي پلي ساكاريدهاي استخراج شده از سير
427
بررسي اثردما بر طيف هاي تحرك يوني در گازهاي آرگون ،اكسيژن ،دي اكسيد كربن ، نيتروژن و هليم
428
بررسي اثررشدشركت ها بر قيمت گذاري اقلام تعهدي اختاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
429
بررسي اثرروش هاي مختلف آماده سازي سطح آلياژ نيكل- كروم( سندبلاست و ليزرEr-YAG ) بر روي استحكام باند برشي رزين كامپوزيت به آلياژ
430
بررسي اثرسطح فعال هاي كاتيونيك بر رنگرزي پنبه با رنگزاي مستقيم
431
بررسي اثرسلكوكسيب بر ناكچوري در مردان مبتلا به هايپرپلازي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و سه كلينيك خصوصي شهرستان رشت ازمهر1385 تا فرورد ن 1386
432
بررسي اثرسولواتو كروميسم مواد رنگزاي نفتاليميدي
433
بررسي اثرسيم 9/0ميليمتر و مش در استحكام عرضي آكريل
434
بررسي اثرشرايط عملياتي بر روي پديده توده سازي زيستي از فاضلاب در يك راكتور ناپيوسته متوالي راه اندازي شده بصورت فرايند لجن فعال با نرخ بالا
435
بررسي اثرضخامت پوشش بتن بر رفتار ستونهاي بتن مسلح تقويت شده با FRP
436
بررسي اثرعامليت مونومرهاي اكريلاتي بر روي خواص شفاف پوشه هاي خودرويي UV پز
437
بررسي اثرعصاره آبي عناب بربيان ژن هاي BAX و BCL-2 در سلول هاي سرطاني دهانه رحم
438
بررسي اثرعصاره آبي عناب بربيان ژن هاي BAX و BCL-2 در سلول هاي سرطاني دهانه رحم
439
بررسي اثرعصاره آبي-الكلي ريشه زنجبيل بر رفتار جستجوگرانه اعتيادي به مرفين و بر التهاب نوروني ناشي از مرفين در هسته اكومبنس موش هاي صحرايي نر
440
بررسي اثرعلف كش پاراكوات بر جلبك سبز Dunaliella و بررسي ميزان حذف زيستي پاراكوات
441
بررسي اثرغلظت هاي گومارين وجاسمونيك اسيد روي ميني تيوبرهاي دو رقم سيب زميني اگريا وساوالان در منطقه سراب
442
بررسي اثرفعال ساي مكانيكي بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور آهك
443
بررسي اثركانال هاي راديوِيي بر انتشار امواج راديويي بر فراز خليج فارس
444
بررسي اثركوئرستين تركيب شده با نانوذرات اكسيدآهن بربيان ژن كاسپاز3وBCL2 در سلول‌هاي BT 474
445
بررسي اثركوئرستين كونژوگه با نانوذرات اكسيد آهن بر بيان ژن GLUT3 وGLUT4 در سطح mRNA و خانواده يmiR-29 در ناحيه هيپوكامپ مغز موش‌هاي صحرايي ديابتي
446
بررسي اثرگذاري روش انجماد در شبرين‌سازي آب و طراحي دستگاه آب شيرين‌كن به روش انجماد
447
بررسي اثرگذاري فاكتورهاي رفتار انساني در زمان بندي پروژه هاي ساخت براساس روش زنجيره بحراني
448
بررسي اثرگذاري فاكتورهاي رفتار انساني در زمان¬بندي پروژه¬هاي ساخت براساس روش زنجيره بحراني
449
بررسي اثرگذاري نوسانات سياست مالي بر سطح عرضه پول و اشتغال
450
بررسي اثرگليسرول بر سنتز ليپيد در جلبك سبز دونه ليه لا در شرايط ميكسوتروف
451
بررسي اثرگليسريريزين روي بيان MCP - 1/CCL2 و MIP - 2/CXCL2 توسط سلول هاي آسينار تحريك شده با سرولين
452
بررسي اثرمتقابل ژنوتيپ و محيط در ژنوتيپ هاي ذرت علوفه اي (Zea mays. L) با استفاده از تجزيه باي پلات
453
بررسي اثرمخارج بهداشتي بررشداقتصادي ايران
454
بررسي اثرمداخله اي طرحواره درماني وآموزش مهارتهاي حل مساله بر ترس از موفقيت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر مشهد.
455
بررسي اثرمس بربرخي ازجنبه هاي رشدوفيزيولوژي گياه شاهيLepidim
456
بررسي اثرموسيقي درماني در كاهش اضطراب
457
بررسي اثرنا جابجايي بر گذار نيمه لپتوني B → D*l V
458
بررسي اثرنانولوله هاي كربني چندجداره برخواص مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي پليمري بااستفاده ازروش المان محدود
459
بررسي اثرناهمگوني ساختار موتور سوئيچ رلكتانس بر عملكرد حالت رائم آن به روش اجزاء محدود
460
بررسي اثرنسبت تنش بر نرخ رشدخستگي ترك هاي سطحي تحت بار دومحوري در آلياژ 6 AK آلومينيوم با احتساب تغيير شكل پلاستيك
461
بررسي اثرنسبت تنش برنرخ رشدخستگي تركهاي سطحي تحت باردومحوري درآلياژ ‏6 AKآلومينيوم بااحتساب تغيير ‏شكل پلاستيك
462
بررسي اثرنقاط كوانتومي بر رسانندگي متقابل چاه كوانتومي ترانزيستور اثر ميدان
463
بررسي اثرنيزين وباكتريهاي توليدكننده نيزين رويليستريامنوسايتوژنزوباسيلوس سرئوس
464
بررسي اثرهاي تشويقي طرح بهره وري (كارانه ) در ذوب آهن اصفهان
465
بررسي اثرهاي گرمايي بر روي ليزر ND: YAG با دمش از پهلو
466
بررسي اثرهاي ميدان مغناطيسي بر نانو لولوهاي كربني ترانزيستورعاي اثر ميداني
467
بررسي اثرهاي ميدان مغناطيسي بر نانولوله هاي كربني ترانزيستورهاي اثر ميداني
468
بررسي اثرهاي نوسان دمايي و سيتوكينين بر شاخص¬هاي جوانه¬زني بذر و رشد دانهال¬هاي پسته ارقام بادامي ريز زرند، سرخس و قزويني
469
بررسي اثرويتامين E در بازگشت هوشياري مبتلايان به تروماي شديد مغزي (آسيب منتشر آكـسوني ) در بيمارستان پورسينا در سال 1383
470
بررسي اثز بخشي آموزش ذهن آگاهي بر ميزان تاب آوري و شادكامي زنان مبتلا به ديابت
471
بررسي ـاثير سبك هاي رهبري بر كارايي كار كنان
472
بررسي اجازه در بيع فضولي و تطبيق آن با قانون مدني
473
بررسي اجتماعي -فضايي سكونت گاههاي غير رسمي در راستاي ساماندهي(مطالعه موردي:محله حضرت اسماعيل پيرانشهر)
474
بررسي اجتماعيات در آثار شيخ احمد جام
475
بررسي اجرا يا عدم اجراي قانون و علل آن در ادارات بخش سعدآباد از ديد كارمندان ادارات سعدآباد
476
بررسي اجراهاي تئاتر فضاي آزاد در ايران
477
بررسي اجراهاي چخوف در آمريكا و انگليس با تاكيد بر اجراهاي "لي استراسبرگ"،"گروه ووستر"،"جاناتان ميلر"،"مايك آلفردز"
478
بررسي اجراهاي چخوف در آمريكا و انگليس با تاكيد بر اجراهاي استراسبرگ،گروه ووستر،جاناتان ميلر،مايك آلفردز
479
بررسي اجراي تراكنش ها در پايگاه داده سيار و ارائه الگوريتم ژنتيكي براي پيش بيني اطلاعات جهت عمليات حافظه نهان
480
بررسي اجراي سيستم هاي مراقبت وضعيت در نيروگاه هاي برق آبي
481
بررسي اجراي كنوانسيون هاي چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشردوستانه در فلسطين اشغالي
482
بررسي اجرايي تزئينات سبك باروك فرانسوي در سوييت شماره 995 اثر يوهان سباستين باخ
483
بررسي اجزا ساخت كالبد فضا با استفاده از تئوري گراف؛ نمونه موردي ميدان نقش جهان اصفهان
484
بررسي اجزا، عملكرد و پارامترهاي طراحي توربين گازي
485
بررسي اجزاء تشكيل دهنده روغن اسانسي گياه ... از منطقه كاشان
486
بررسي اجزاي دكل هاي حفاري و چگونگي ساخت داخل
487
بررسي اجزاي سازنده مركب و بررسي نحوه ساخت مركب افست در ايران
488
بررسي اجزاي فرار تشكيل دهنده گياه ... به سه روش كلونجر، سوكسله، و اس دي اي در مرحله بذردهي
489
بررسي اجزاي فرارتشكيل دهنده ي گياه Azilia eryngioides)Pau(Hedge et Lamond با سه روش كلونجر، سوكسله و SDE درمرحله بذردهي
490
بررسي اجزاي متشكله روغن هاي اسانسي گياه Stachys Lavandulifolia و بررسي اثرات آنتي اكسيداني ، ضد باكتريايي و ضد سرطاني عصاره آن
491
بررسي اجزاي مقاومت در ارقام تجاري سيب زميني به بيماري لكه موجي
492
بررسي اجزاي مقاومت در ارقام تجاري سيب زميني به بيماري لكه موجي
493
بررسي اجمالي آثار ادبيات داستاني ايران (منظوم و منثور) و نحوه اقتباس از آنها در نگارش نمايشنامه
494
بررسي اجمالي ايستگاهاي فشار قوي از نوع GIS؛ SUBSTATION INSVLATED GAS
495
بررسي اجمالي برخي انتقادات متفكران اسلامي معاصر بر آراء كانت
496
بررسي اجمالي پوشاك دوره عثماني
497
بررسي اجمالي تكنيك هاي آهنگسازي قرن بيستم از ديدگاه سازماندهي اصوات
498
بررسي اجمالي توابع داربوئرپك و درج آنها بين دو تابع مقدار حقيقي
499
بررسي اجمالي خاك هاي رسي در ايران
500
بررسي اجمالي خطوط استفاده شده در تابلوهاي دولتي و فرهنگي
501
بررسي اجمالي رويكردهاي تشخيص زنده بودن چهره و پيادهسازي يك روش به عنوان يك مسئله طبقه بندي دوتايي
502
بررسي اجمالي منسوجات بي بافت و ساخت دستگاه نيمه صنعتي توليد لايه به روش ترموباندينگ
503
بررسي اجمالي نقاط ضعف و قوت صنايع دريايي و احداث كارخانه‌ ، از نقطه نظر مديريتي، اقتصادي و اجرايي
504
بررسي اجمالي نمايشنامه هاي اكبررادي
505
بررسي اجمالي هنرطنز
506
بررسي احاديث طلاق با عرضه بر قرآن
507
بررسي احتراق چرخه شيميايي با حامل اكسيژن اكسيد نيكل
508
بررسي احتراق ذرات جامد
509
بررسي احتراق سوخت هاي داراي پودرهاي فلزي
510
بررسي احتراق موتور دوگانه سوز ﴿گاز-ديزل﴾و مشكلات بوجود آمده در تبديل ديزل به دوگانه سوز،ارائه راه حل براي غلبه بر مشكلات و صحه گذاري نتايج به توسط موتور د87
511
بررسي احتمال جدايش غلتك از ورق در ارتعاشات اجباري در نورد سرد دوقفسه
512
بررسي احتمال كشف كاني زايي با تغيير در چگالي نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي (مطالعه موردي در محدوده ورزقان)
513
بررسي احتمال نشت آلاينده از مخزن سد باطله كارخانه آلوميناي جاجرم
514
بررسي احتمال وجود نفت در مخازن گازي سازندهاي گروه دهرم
515
بررسي احساس از طريق پردازش غيرخطي سيگنالEEG
516
بررسي احساس امنيت اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در شهر اليگودرز
517
بررسي احساس امنيت زنان با توجه به مولفه هاي منظر شهري: مطالعه موردي شهرستان فريدونكنار
518
بررسي احساس امنيت زنان با توجه به مولفه هاي منظر شهري: مطالعه موردي شهرستان فريدونكنار
519
بررسي احساس تنهايي وخودپنداره بر روي 200نفر از زنان ومردان 20-25،و50به 50به بالاي منطقه1قم
520
بررسي احساس تنهايي، تنظيم هيجان و پريشاني روانشناختي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بيمارستان شفاي رشت در سال 97-98
521
بررسي احساس رنگي و خواص فيزيكي كيفي منسوج
522
بررسي احساس كارآمدي معلمان ناحيه۴ اهواز
523
بررسي احساس ناسازگاري بين نقشهاي اجتماعي وخانوادگي در زنان
524
بررسي احساسات اجتماعي در شهر اصفهان
525
بررسي احكام جنين آزمايشگاهي بدون صاحب
526
بررسي احكام خنثي و تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق موضوعه
527
بررسي احكام خنثي و تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق موضوعه
528
بررسي احكام رضاع در حقوق موضوعه و فقه مذاهب خمسه
529
بررسي احكام رضاع در حقوق موضوعه و فقه مذاهب خمسه
530
بررسي احكام رهن در فقه اماميه و مذهب شافعي
531
بررسي احكام صادره از دادگاه هاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران
532
بررسي احكام فقهي حقوقي افساد في الارض و مصاديق آن
533
بررسي احكام فقهي روابط دختر و پسر در محيطهاي علمي
534
بررسي احكام فقهي سحر و جادو و كف بيني در مذاهب خمسه
535
بررسي احكام فقهي شيعه با رويكرد تاريخي تشيع از ديدگاه پزشكي نوين
536
بررسي احكام فقهي قرائت قرآن
537
بررسي احكام فقهي و حقوقي استفاده از عوامل مختل كننده مشاعر , Jurisprudence and legal rulings using of consciousness disarranging factors
538
بررسي احكام فقهي و حقوقي انتقال جنين
539
بررسي احكام فقهي و حقوقي تعدد زوجات , The polygamy rights in Islamic jurisprudence and Law
540
بررسي احكام فقهي و حقوقي داوري و حكميت , studying religigious jurisprudence and legal commands in adjudication and arbitration
541
بررسي احكام فقهي و حقوقي كار كودك
542
بررسي احكام فقهي و حقوقي مستفاد ار آيه دين﴿آيه 282 سوره بقره﴾
543
بررسي احكام مجازات جاسوس در قانون و فقه اماميه
544
بررسي احكام نسب و ارث در اهدا جنين
545
بررسي احكام نگاه در فقه و حقوق موضوعه , THE RESEARCH OF LOOK IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND STATUTE LAW
546
بررسي احكام و مباني فقهي و حقوقي خبر و خبر رساني
547
بررسي احوال و آثار ادبي استاد جمال الدين همايي
548
بررسي احوال و اقوال بايزيد بسطامي در متون قرون پنج و شش ادب فارسي
549
بررسي احوال و اقوال بايزيد بسطامي در متون قرون پنج و شش ادب فارسي
550
بررسي احوال و اقوال و زمينه هاي ظهور عقلاءالمجانين در شعر فارسي قرن پنجم تا هفتم
551
بررسي احوال و نقد آثار دكتر عبدالوهاب نوراني وصال
552
بررسي احوال و نقد و تحليل آثار مكتبي شيرازي
553
بررسي احوال واثار شاعران معاصر فريمان
554
بررسي احيا دوباره رسانه نقاشي در فضاي هنر معاصر دهه 80 ميلادي
555
بررسي احياء كويرهاي فلات مركزي ايران و اثر پاره اي خصوصيات فيزيكي شيميايي - خاكهاي حاشيه كوير ابرقو در عملكرد آتريپلكس لنتي فورميس
556
بررسي احياء و بازيابي كاتاليست واحد پاكول
557
بررسي اختراعات همزمان با رويدادهاي ايران
558
بررسي اختصاصات ساختاري زون برشي طلا دار جنوب غرب سقز
559
بررسي اختلاط تركيب جريان الكترواسموتيك - فشار محرك در يك ميكرو كانال حلقوي
560
بررسي اختلاط سيالات ويسكوالاستيك
561
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي NBR/PF
562
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي NBR/PVC
563
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي پلي كربنات و پلي وينيل كلرايد
564
بررسي اختلاف حاصل از نتايج اندازه گيري قطر الياف پشم به روشهاي ميكروسكوپي و جريان هوا
565
بررسي اختلاف قابل توجه باليني طول اندام به دنبال درمان هاي مختلف شكستگي بسته شفت فمور در كودكان 6 تا 10 ساله مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهرستان رشت در طي سالهاي 80- 1370
566
بررسي اختلاف قراءات قراء كوفي و بصري﴿از قراء سبعه﴾
567
بررسي اختلافات خانوادگي درظهور بزهكاري
568
بررسي اختلافات زناشويي در زندگي مشترك معلمان مقطع دبيرستان شهرستان بهشهر
569
بررسي اختلافات فقهي شهيد اول و ثاني در مبحث نكاح و طلاق و مقايسه آن با قانون مدني ايران
570
بررسي اختلال بدريخت انگاري بدن در بيماران بزرگسال ارتودنسي شهر رشت در سال 98
571
بررسي اختلال خواب در افراد مبتلا به بيخوابي اوليه ونشانه هاي پزشكي وباليني آن
572
بررسي اختلال در كاركرد خانواده وتاثير آن بر بزهكاري نوجوانان ﴿مطالعه موردي :كليه شهروندان شهر گرگان ﴾
573
بررسي اختلالات اسكلتي و عضلاتي در كيترينگ آرمان
574
بررسي اختلالات اسكلتي-عضلاني در گروه توليدي كيميا دريپ
575
بررسي اختلالات اسكيزو فرني ونقش خانواده در درمان اين بيماري
576
بررسي اختلالات اسيد - باز و عوامل مرتبط در كودكان مبتلا به گاستروانتريت در بيمارستان بعثت سنندج در سال 1395
577
بررسي اختلالات بينايي دانش آموزان ابتدايي منطقه 4 آموزش و پرورش تهران در سال 1371
578
بررسي اختلالات پاتولوژيك مرتبط با قلب و ريه ناشي از سميت فسفيد آلومينيوم در متوفيان ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان در سال¬هاي 1386- 1396
579
بررسي اختلالات جنسي دختران سنين 13 تا 17 سال
580
بررسي اختلالات جنسي در زنان
581
بررسي اختلالات خواب ﴿بي خوابي﴾ در دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در نيمسال دوم 83 - 82
582
بررسي اختلالات دهاني و دنداني سالمندان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني روستايي و شهري شهرستان تالش
583
بررسي اختلالات رشدي و بازدارندگي رشد پايريپروكسي فن و ديفلوبنزورون در شرايط حرارتي مختلف روي شب پره موم خوار بزرگ.Galleria mellonellal
584
بررسي اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان ناحيه يك استان يزد
585
بررسي اختلالات رفتاري در فرزندان افراد معتاد وغير معتاد.
586
بررسي اختلالات رفتاري در نوجوانان محروم از والدين ومقايسه آنان با نوجوانان داراي والدين
587
بررسي اختلالات رفتاري دردانش آموزان مبتلا به اختلال خاص يادگيري وعادي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان رودسر
588
بررسي اختلالات رفتاري شايع در دانش آموزان دوره دبستان و ارائه راهكارهايي براي پيشگيري و درمان
589
بررسي اختلالات رفتاري فرزندان اول خانواده در مقايسه با ساير فرزندان
590
بررسي اختلالات رفتاري كودكان محروم از پدر و كودكان عادي شهرستان صدوق يزد
591
بررسي اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان
592
بررسي اختلالات رفتاري ميان دانش آموزان مقطع ابتدايي(كلاس سوم وچهارم) داراي مادران شاغل وغير شاغل
593
بررسي اختلالات روانشناختي در بين دانشجويان خوابگاه هاي شهركرد
594
بررسي اختلالات رواني و رفتاري بين دانش آموزان مقطع ابتدايي
595
بررسي اختلالات رواني وروابطه آن باتيپ هاي بدني
596
بررسي اختلالات ژن هاي tRNA تريپتوفان، آلانين، آسپارژين در ژنوم ميتوكندري افراد ايراني مبتلا به آريتمي قلبي
597
بررسي اختلالات سطح برخي از الكتروليتهاي سرم قند خون در كودكان بستري شده با تشخيص تشنج ناشي از تب در بيمارستان بعثت در سال 1385
598
بررسي اختلالات شخصيتي در دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر گرگان در سال 1384
599
بررسي اختلالات عملكرد غده تيروئيد در بيماران مبتلا به خونريزي گوارشي حاد و ارتباط آن با پيش آگهي بيماري
600
بررسي اختلالات غده تيروئيد در ايجاد اختلالات خلقي و رواني و تاثير آن در ايجاد بزهكاري از منظر جرم شناسي
601
بررسي اختلالات غيرآدياباتيك ميدان هاي برداري در انتهاي دوره ي تورم با كمك روش هاي عددي
602
بررسي اختلالات گفتاري زباني در بيماران مبتلا به سي وي ا(سكته مغزي)
603
بررسي اختلالات متابوليسم گلوكز در بيماران مبتلا به ليكن پلان
604
بررسي اختلالات محتوي فكر در نمونه هاي بيمارستاني ميرزا كوچك
605
بررسي اختلالات هموديناميك قابل نمايش توسط داپلر ترانس كرانيال در بيماران سكته مغزي ايسكميك باوبدون سابقه اعتياد به ترياك
606
بررسي اختلالات هويتي در بين جوانان 13-17 ساله
607
بررسي اختلالات يادگيري دانش آموزان دبستاني و پيش دبستاني
608
بررسي اختلالات يادگيري دانش اموزان
609
بررسي اخلاق ( التزام عملي و اعتقادات ديني ) و ميزان خصيصه هاي رهبري در مديران زن و مرد دوره مختلف آموزشي مدارس شهرستان هاي تنكابن و رامسر
610
بررسي اخلاق حرفه اي معلمي از منظر شهيد مطهري
611
بررسي اخلاق داوري علمي از ديدگاه سردبيران مجلات علمي ايران (مصوب وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) در سال 1391-1392
612
بررسي اخلاق كاربردي كارگزاران از ديدگاه قرآن و نهج الفصاحه
613
بررسي اخلاق كاري و عوامل اجتماعي موثر بر آن (مطالعه ي موردي معلمان آموزش و پرورش خدابنده)
614
بررسي اخلاق گرايي در تئاتر متاثر از جنگ دوم جهاني ﴿با تكيه بر آثار آلماني﴾
615
بررسي اخلاق گرايي در تئاتر متاثر از جنگ دوم جهاني﴿با تكيه بر آثار آلماني﴾
616
بررسي اخلاق مراقبتي در مثنوي مولوي
617
بررسي اخلاقي -فقهي حق قصاص
618
بررسي ادامه معدنكاري در معادن روباز عميق، مطالعه موردي: معدن مس سونگون
619
بررسي ادب اِسناد خير به خداوند و اِسناد شر به مخلوقات و موارد آن در قرآن
620
بررسي ادب در نظرات كاربران ايراني شبكة اجتماعي اينستاگرام: مطالعة موردي صفحات شخصي مشاهير مذهبي و سينمايي
621
بررسي ادبي اشعار نوشته شده بر روي سنگ قبر و وسايل نقليه
622
بررسي ادبي فيلمنامه هاي بهرام بيضايي
623
بررسي ادبي، زباني و تاريخي مجموعه نمايشي «من فوق سبع سماوات» اثر علي احمد باكثير
624
بررسي ادبيات اقليمي در آثار داستان نويسان جنوب ايران
625
بررسي ادبيات بعد از جنگ آلمان با نگاهي به آثار ولفگانگ پورشرت
626
بررسي ادبيات پايداري در اثار نصرالله مرداني
627
بررسي ادبيات پايداري در اشعار شش شاعر معاصر(حسين اسرافيلي ،عباس براتي پور،پرويز بيگي،حبيب آبادي،حميدرضا شكارسري،بهمن صالحي،قادر طهماسبي
628
بررسي ادبيات تعليمي در كتاب هاي ادبيات فارسي متوسطه و پيش دانشگاهي
629
بررسي ادبيات تعليمي كودك و نوجوان در اشعار مصطفي رحماندوست و رستم باجلان
630
بررسي ادبيات شفاهي و قصه هاي بومي پارسيان ( گاوبندي ) استان هرمزگان
631
بررسي ادبيات شفاهي و قصه هاي بومي منطقه كشار(استان هرمزگان)
632
بررسي ادبيات شفاهي(فولكلور) كودك و نوجوان در غرب استان كرمانشاه
633
بررسي ادبيات عاميانه ي ﴿فولكوريك﴾ منطقه ي خور و بيابانك
634
بررسي ادبيات فابل در اشعار احمد شوقي و عبيد زاكاني
635
بررسي ادبيات فولكلوريك (فرهنگ عامه) در اشعار اديب الممالك فراهاني
636
بررسي ادبيات كارناوالي در دفتر ششم مثنوي
637
بررسي ادبيات كارناوالي در دفتر ششم مثنوي
638
بررسي ادبيات كودك در شعر دو شاعر فلسطيني ابوسلمي و احمد دحبور
639
بررسي ادبيات كودك و نوجوان بعد از انقلاب اسلامي
640
بررسي ادبيات كودك و نوجوان در داستانهاي كوتاه زكريا تامر
641
بررسي ادبيات كودك و نوجوان در دهه اول انقلاب
642
بررسي ادبيات كودكان در فرهنگ عامه كرمانشاه
643
بررسي ادبيات مقاومت در شعر شهريار
644
بررسي ادبيات نمايشي مكتوب مبتني بر شاهنامه در نيم قرن اخير
645
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در اشعار ملك الشعراي بهار
646
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در اشعار نسيم شمال
647
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در ديوان شهريار
648
بررسي ادراك اثر هنري در فلسفه ي مرلو - پونتي
649
بررسي ادراك بيماري در بيماران مبتلا به ديابت و ارتباط آن با كنترل قند خون در مراجعين به درمانگاه توحيد در سال 1390
650
بررسي ادراك تعامل اجتماعي در دانشجويان
651
بررسي ادراك ديداري حركتي در دانش اموزان مقطع ابتدايي
652
بررسي ادراك كاربران مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري از پايگاههاي اطلاعاتي بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده آجزن
653
بررسي ادراك مديران كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان از نقش خود در ايجاد انگيزش در كاركنان تحت امر
654
بررسي ادراك مشتري از خلاقيت، جذابيت، ارزش و نگرش كالاهاي خريداري شده (مطالعه موردي: استفاده كنندگان تلفن همراه در سطح شهررشت)
655
بررسي ادراك مشتري از خلاقيت، جذابيت، ارزش و نگرش كالاهاي خريداري شده(مطالعه موردي: استفاده كنندگان تلفن همراه در سطح شهر رشت)
656
بررسي ادراك مشتري از كيفيت خدمات در فست فود هاي زنجيره اي بوف استان مازندران
657
بررسي ادراك مشتريان از برند بانك بر ارزش ادراكي و كيفيت خدمات (مبتني بر وفادار سازي). مطالعه موردي بانك سپه .
658
بررسي ادراك نابرابري در محيط كار و تاثير آن بر رضايت شغلي كاركنان درماني يكي از بيمارستانهاي اردبيل
659
بررسي ادراك و توليد حرف هاي ركيك زبان انگليسي در ميان دانشجويان ايراني يادگيرنده ي زبان انگليسي : مطالعه ايي براثر مهارت زباني
660
بررسي ادراكات دانش آموزان و معلمان مقطع متوسطه منطقه 4 شهر تهران از معناداري زندگي شخصي خود
661
بررسي ادراكات مديران نسبت به نقش رهبري آنان در افزايش پويايي گروهي دبيران دبيرستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1387-1386
662
بررسي ادراكات مديران و دبيران نسبت به مهارتهاي روابط انساني مديران در دبيرستانهاي شهر اصفهان
663
بررسي ادراكات و انتظارات مشتريان براساس مدل سروكوال در بيمارستان دولتي و خصوصي رشت
664
بررسي ادعيه ي قرآني و نبوي از نظر زيبايي شناسي بلاغي
665
بررسي ادله اثبات دعوي در جرايم تعزيري و بازدارنده
666
بررسي ادله اثبات وقف در فقه اسلامي
667
بررسي ادله و كاربردهاي نظارت نامحسوس از منظر فقه و حقوق
668
بررسي ادوات پريوديك در فركانسهاي مايكروويو و طراحي فيلترهاي مايكروويو
669
بررسي ادوار تجاري و اثرات نامتقارن شوكهاي پولي بر آن با عنايت به رويكرد تبديل موجك (1389-1367)
670
بررسي اذتباط مسئوليت اجتماعي شركت و ارزش شركت بر اساس تاثيرات بر جريان وجه نقد ريسك و رشد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
671
بررسي ار تباط بين مديريت موجود كالا و مالكيت نهادي :از منظر نظام راهبردي بنگاه
672
بررسي ارائه مدل عوامل موثر بر پياده سازي خدمات الكترونيك عمومي در بخش حكومت هاي محلي
673
بررسي ارائه ميان متني در كتاب آموزش انگليسي فور كرنر
674
بررسي اراده در جوانان و تقويت اراده در رابطه با 4 بعد شخصيتي به طور محدود
675
بررسي اراضي وقفي در دوره صفويه
676
بررسي اراونظرات دبيران ومديران در مورد كارامدي مديران متخصص وغير متخصص در مقطع راهنمايي ناحيه ۴
677
بررسي ارايه خدمات پستي در كشور و تطبيق آن با معيارهاي زيست محيطي
678
بررسي ارتباط ( عاطفي حمايتي ) گروه هاي خويشاوندي در رفع مشكلات خانواده
679
بررسي ارتباط BMI )شاخص توده بدني ( و ريسك سزارين در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج در شش ماهه اول سال 1387
680
بررسي ارتباط DMFT مادران با DMFT كودكان سنين 12-6 سال مراجعه كننده به دانشكده و كلنيك ويژه دندانپزشكي شهر رشت(94-95)
681
بررسي ارتباط duke treadmill score نمره تردميل دوك و شدت بيماري عروق كرونر در بيماران مشكوك به گرفتگي عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال1396 - 1397
682
بررسي ارتباط PH واژن و FSH سرم در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاه ژنيكوكولوژي بيمارستان الزهرا رشت
683
بررسي ارتباط Pulsatility Index با پيش آگهي بيماران تروماي سر متوسط مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1389
684
بررسي ارتباط Scale Coma Glasgow بدو ورود و اندازه ضايعات فوكال در اولين scan CT بيماران با تروماي جمجمه در بيمارستان پورسينا
685
بررسي ارتباط Schmorl's Node و يافته هاي مرتبط با تغييرات دژنراتيو ديسك بين مهره اي در MRI لومبوساكرال مراجعه كنندگان بيمارستان پورسينا
686
بررسي ارتباط Sign Artery Cerebral Middle Hyperdense) HMCAS)در CT مغز بيماران دچار انفاركتوس ايسكميك محدودة شريان مغزي مياني با مرگ زودهنگام اين بيماران در بيمارستان پورسيناي رشت .
687
بررسي ارتباط trauma score بيماران multiple trauma هنگام بستري با وضعيت بيمار هنگام ترخيص
688
بررسي ارتباط آگاهي درباره كارآفريني و رفتار كارآفرينانه با شناسايي فرصت هاي بيروني در مديران باشگاه هاي ورزشي شهرستان بيرجند
689
بررسي ارتباط آلودگي به توكسوپلاسموز با اسكيزوفرنيا و توزيع فراواني تظاهرات باليني آن
690
بررسي ارتباط آمادگي كاركردي با سن ،جنس ،سطح فعاليت و ميزان زمين خوردن بزرگسالان بالاي 60 سال شهر اروميه
691
بررسي ارتباط آموزش پيش دبستاني و رشد اجتماعي دانش آموزان اول ابتدايي زرين شهر
692
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت )با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع
693
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي ﴿بخش صنعت﴾با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع شهرستان بروجن
694
بررسي ارتباط آنتي بادي عليه پپتيد حلقوي سيترولينه (ccp Anti) با ميزان فعاليت بيماري و تخريب مفصلي در مبتلايــان به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانـــگاه روماتولوژي بيمارستان رازي و مطب خصوصي
695
بررسي ارتباط آن‍‍ژيوم گيلاسي ( (cherry angioma با ديس ليپيدمي در بيماران مراجعه-كننده به بيمارستان رازي رشت
696
بررسي ارتباط آيات در هريك از سوره‌هاي «فرقان»، «شعرا» و «نمل»
697
بررسي ارتباط آيات سور ابراهيم و حجر به صورت جداگانه
698
بررسي ارتباط آيات سوره احزاب و حديد
699
بررسي ارتباط آيات سوره اعراف
700
بررسي ارتباط آيات سوره انعام
701
بررسي ارتباط آيات سوره انفال
702
بررسي ارتباط آيات سوره بقره
703
بررسي ارتباط آيات سوره توبه
704
بررسي ارتباط آيات سوره مائده
705
بررسي ارتباط آيات سوره مباركه «نساء»
706
بررسي ارتباط آيات سوره نحل
707
بررسي ارتباط آيات سوره هود
708
بررسي ارتباط آيات سوره ي آل عمران
709
بررسي ارتباط آيات سوره ي اسراء
710
بررسي ارتباط آيات سوره ي كهف
711
بررسي ارتباط آيات سوره ي نور
712
بررسي ارتباط آيات سوره يونس
713
بررسي ارتباط آيات سوره‌ احقاف
714
بررسي ارتباط آيات سوره‌ دخان
715
بررسي ارتباط آيات هر يك از سور زمر و غافر
716
بررسي ارتباط آيات هر يك از سوره هاي حج و مومنون
717
بررسي ارتباط آيات هر يك از سوره هاي صافات و ص
718
بررسي ارتباط آيات هر يك از سوره‌هاي طلاق و تحريم
719
بررسي ارتباط ابعاد ارزش ويژه برند و عملكرد شركت هاي بيمه بدنه خودرو بر اساس مدل CBBE
720
بررسي ارتباط ابعاد ارزش ويژه برند وعملكرد در زمينه فروش اينترنت براساس مدل
721
بررسي ارتباط ابعاد حمايت اجتماعي، نشانگان افسردگي با خود كارآمدي ديابتي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني رازي رشت در سال 96 –1395
722
بررسي ارتباط ابعاد راه هوايي فوقاني با پروفايل بافت نرم صورت بر اساس ركورد لترال سفالومتري اوليه بيماران ارتودنسي در شهرستان رشت در سال 1396
723
بررسي ارتباط ابعاد كيفيت زندگي كاري و سلامت عمومي پرستاران شاغل در مراكز آموزشي-درماني رشت در سال 94-93
724
بررسي ارتباط احتمالي عفونت با باكتري كلاميدياپنومونيه و بيماري مولتيپل اسكلروزيس
725
بررسي ارتباط احساس تنهايي با سلامت روان در دانش آموزان دبيرستاني.
726
بررسي ارتباط احساس تنهايي سالمندان با مشخصات فردي-اجتماعي آنان در شهر رشت ،سال 1379
727
بررسي ارتباط اختلالات رفتاري بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف اباد
728
بررسي ارتباط اختلالات سطح سرمي سديم با مورتاليتي در بيماران مبتلا به صدمات تروماتيك مغزي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت
729
بررسي ارتباط اختلالات سطح سرمي سديم با مورتاليتي در بيماران مبتلا به صدمات تروماتيك مغزي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت در سال 1393
730
بررسي ارتباط ادراك بيماري و كيفيت زندگي سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي بستري در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
731
بررسي ارتباط ارتفاع صورت با بلوغ درز بين كامي توسط راديوگرافي Cone beam computed tomography
732
بررسي ارتباط ارزشي سود و معيارهاي مختلف جريان هاي نقد در بازه هاي كوتاه مدت و بلند مدت
733
بررسي ارتباط ارزيابي تصوير بدني با مراحل تغيير رفتار ورزشي بر اساس الگوي فرانظريه اي در دانش آموزان دختر شهر سنندج
734
بررسي ارتباط ارگونومي با رضايت شغلي
735
بررسي ارتباط ازدواج در سالمندان وسلامت روان سالمندان دانشجو
736
بررسي ارتباط ازدواج فاميلي و بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در شهرستان كرج طي سالهاي 76 تا 79
737
بررسي ارتباط استراتژي هاي برندسازي شهري بر تصويرشهر (مطالعه موردي:شهر كرج)
738
بررسي ارتباط استراتژي هاي برندسازي شهري بر تصويرشهر(مطالعه موردي:شهر كرج)
739
بررسي ارتباط استرس ادراك‌شده و كيفيت خواب با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1398
740
بررسي ارتباط استرس و شيوه هاي مقابله با آن با بيماري پريودنتال
741
بررسي ارتباط استرس و عود سنگ ادراري در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت سال 99-98
742
بررسي ارتباط استفاده از اكسي توسين در هنگام زايمان وايكتر نوزادان در نوزادان متولد شده در بيمارستان بعثت سنندج طي سال 1381
743
بررسي ارتباط استفاده از اينترنت و ابعاد هويت در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد رامسر.
744
بررسي ارتباط استفاده از پروتزهاي كامل متحرك بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1394 - 95
745
بررسي ارتباط استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي با تمايل به ورزش دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي
746
بررسي ارتباط اشتغال زنان ﴿شاغل و غير شاغل ﴾ با افسردگي در شهرستان ساوه
747
بررسي ارتباط اضافه وزن مادر در دوران بارداري با وزن نوزاد متولد شده ، موارد سزارين ، نوزاد پيش از موعد درشهر و روستا
748
بررسي ارتباط اضطراب با انواع شيوه هاي فرزند پروري مادر در دانش آموزان مقطع پنجم و ششم ابتدايي شهرستان سنندج در سال 1391
749
بررسي ارتباط اضطراب دندانپزشكي در كودكان با ميزان و شدت پوسيدگي هاي دنداني درمان نشده
750
بررسي ارتباط اضطراب عمومي، اضطراب و ترس دندانپزشكي و شاخص DMFT در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1399
751
بررسي ارتباط اضطراب، استرس وافسردگي با هوش هيجاني در دستياران پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
752
بررسي ارتباط اضطراب،افسردگي و تيپ شخصيت در وقوع آتروفي سودك در بيماران مبتلا به شكستگي ديستال راديوس
753
بررسي ارتباط اعتقادات مذهبي با بهداشت روان در بين دانشجويان
754
بررسي ارتباط اعتقادات مذهبي با بهداشت روان در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
755
بررسي ارتباط اعتماد به ارائه خدمات با وفاداري بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مركزي وزارت نفت
756
بررسي ارتباط اعتياد به اينترنت با عملكرد خانواده در دانش آموزان دوره ي دوم متوسطه شهر رشت در سال 1398
757
بررسي ارتباط اعجاز بياني قرآن با هدايت الهي انسان ها
758
بررسي ارتباط افزايش بيلي روبين با آپانديسيت گانگرنه و پرفوره در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال94
759
بررسي ارتباط افسردگي ا انواع شيوه هاي فرزند پروري مادر در دانش آموزان مقطع پنجم و ششم ابتدايي شهرستان سنندج در سال 1391
760
بررسي ارتباط افسردگي با احساس درد در بيماران سرطاني بخش آنكولوژي بيمارستان شهيد باهنر كرمان
761
بررسي ارتباط افسردگي با ديابت در بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به كلينيك غدد مركز آموزشي درماني بيمارستان رازي در سال 1390
762
بررسي ارتباط افسردگي پس از زايمان با برخي از عوامل فردي و رواني ـ اجتماعي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 1383
763
بررسي ارتباط افسردگي و مدت زمان تاهل در زوج هاي جوان
764
بررسي ارتباط افسردگي و مدت زمان تاهل در زوج هاي جوان
765
بررسي ارتباط اقلام كليدي صورت سود و زيان با شاخص هاي بهره وري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
766
بررسي ارتباط الگوهاي غذايي غالب مبتني بر روش هاي پيشين و پسين (اكتشافي) با شانس ابتلا به پرفشاري خون و ديس ليپيدميا در افراد بزرگسال يزد سال 96-95: كوهورت شاهديه و مطالعه ي سلامت مردم يزد (ياس) و مطالعه ي تغذيه مردم يزد (تميز)
767
بررسي ارتباط الگوي ژنتيكي hopQ در ميان سويه هاي هليكوباكترپيلوري جدا شده از بيماران مبتلا به زخم معده مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در سال 1393
768
بررسي ارتباط اميد و استرس با موفقيت حاصل از لقاح آزمايشگاهي در زنان نابارور مراجعه كننده به مراكز نازايي شهر رشت در سال 1398
769
بررسي ارتباط اميد و سلامت معنوي با كفايت دياليز بيماران تحت همودياليز در مراكز منتخب استان گيلان در سال 1396
770
بررسي ارتباط انحراف سپتوم و وقوع همزمان آن با كونكا بولوزا با فرم و عمق قوس خلفي كام
771
بررسي ارتباط اندازه سينوس فرونتال با پروگناتيسم و رتروگناتسيم دو فك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان- بندر انزلي در سال 1397
772
بررسي ارتباط اندكس هاي پلتيسموگرافيك حاصل از پالس اكسي متري و هايپوتانسيون پس از بيهوشي اسپاينال در زنان حامله تحت سزارين الكتيو در مركز آموزشي درماني الزهرا )س(
773
بررسي ارتباط انرژ‍ي ضربه و انرژ‍ي سيگنال آكوستيك اميشن در ورق
774
بررسي ارتباط انكيلوز مولرهاي شيري با فقدان جوانه دندان دائمي جايگزين در مدارس ابتدايي شهر رشت
775
بررسي ارتباط انگيزش كاركنان و رضايت مراجعين در شعب سازمان تامين اجتماعي استان تهران
776
بررسي ارتباط انگيزش كاركنان و ميزان رضايت ارباب رجوع از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
777
بررسي ارتباط انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال دوم راهنمايي شهرستان تنكابن.
778
بررسي ارتباط انيميشن با ساير هنرهاي تصويري:با مروري بر مفاهيم تصوير و سابقه ي تصويرگري در تاريخ
779
بررسي ارتباط انيميشن با شاير هنر هاي تصويري ﴿با مروري بر مفاهيم تصوير و سابقه ي تصويرگري در تاريخ﴾
780
بررسي ارتباط اوليا دانش آموزان با مدرسه و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان گنبد كاووس
781
بررسي ارتباط اوليا ومربيان واثرآن درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
782
بررسي ارتباط اولياءدانش آموزان با مدرسه در پيشرفت تحصيلي آنها
783
بررسي ارتباط اولين نوبت تشنج ناشي از تب با آنمي فقر آهن در كودكان شش ماه تا پنج سال مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان بعثت سنندج در سال 1387
784
بررسي ارتباط اينترنت اشياء با بدون سرنشين هاي هوشمند
785
بررسي ارتباط بار كار ذهني و شكست شناختي پرستاران با ايمني بيمار در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز درماني شهر رشت در سال97-1396
786
بررسي ارتباط بارش روزانه وماهانه مشاهده اي وماهواره اي در شديدترين ترسالي هاي شمال حوضه آبريز زاب
787
بررسي ارتباط بارش ماهانه مشاهده اي ايستگاههاي سينوپتيك و برآوردهاي ماهواره اي در حوضه آبريز ارس
788
بررسي ارتباط بارمراقبتي و عملكردخانواده كودكان مبتلابه تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مراكز درماني استان گيلان درسال 1396
789
بررسي ارتباط بارمراقبتي و عملكردخانواده كودكان مبتلابه تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مراكز درماني استان گيلان درسال 1396
790
بررسي ارتباط بازارگرايي با كيفيت خدمات با استفاده از مدل ماركور و مقايسه آن بين شعب بانك ملت و پارسيان در شهر شيراز
791
بررسي ارتباط بازاريابي دروني با مديريت تجربه مشتري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
792
بررسي ارتباط بازاريابي دروني و كيفيت خدمات با توجه به نقش ميانجي تعهد سازماني در دانشگاه پيام نور استان گلستان
793
بررسي ارتباط بازي هاي رايانه اي با پرخاشگري در دانش آموزان راهنمايي شهر رشت در سال 1392
794
بررسي ارتباط باليني تست هاي هورمون تيروئيد با ميزان ترشح آنتي بادي بر عليه آنزيم تيروئيد پرتاكسيداز
795
بررسي ارتباط باور بهداشتي و خويشتن پنداري با انجام خود آزمايي پستان در پرستاران دانشگاه علوم پزشكي تهران
796
بررسي ارتباط باور بهداشتي و خويشتن پنداري با انجام خودآزمايي پستان در پرستاران دانشگاه علوم پزشكي تهران
797
بررسي ارتباط برنامه هاي پربيننده تلويزيون با رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه شهر سميرم از ديدگاه آنان در سال تحصيلي 85-86
798
بررسي ارتباط بروز سندرم پاسخ التهابي سيستميك(SIRS ) پس از عمل جراحي نفروليتوتومي پركوتانئوس(PNL ) با نتايج كشت ادرار و كشت سنگ در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت از فروردين ماه سال 1368 لغايت پايان اسفند ماه 1386
799
بررسي ارتباط بستر با خصوصيات فشردگي فرش دستباف
800
بررسي ارتباط بهداشت رواني والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان
801
بررسي ارتباط بهره وري با كنترل كيفيت
802
بررسي ارتباط بي سيم وانواع فرستنده هاوگيرنده هاوارسال اطلاعات باميكروكنترلرAVR
803
بررسي ارتباط بيان IL10 و TGFB1 سلول هاي اپيتليال معده با CagA در افراد آلوده به هليكوباكترپيلوري
804
بررسي ارتباط بيان افزوده ژن P5CS و تغييرات برخي آنتي اكسيدان هاي غيرآنزيمي در گياه تراريخت Nicotiana plumbaginifolia تحت تنش شوري در شرايط كشت در شيشه
805
بررسي ارتباط بيان ژن Prex2 سلول هاي اپيتايال معده در بيماران مبتلا به سرطان معده و گاستريت با و بدون عفونت هليكوباكترپيلوري
806
بررسي ارتباط بيان ژن مرتبط با مقاومت دارويي چند گانه‌ي ABCA2، در سطوح mRNA و پروتئين، در لنفوبلاست هاي كودكان مبتلا به سرطان خون لنفوبلاستي حاد
807
بررسي ارتباط بيماري آسم وضايعه هيپومينراليزاسيون مولر اينسايزور در كودكان12-6ساله شهر رشت-استان گيلان در سال 1393
808
بررسي ارتباط بيماري پريودنتال با افزايش سطح سرمي Protein reactive-C در مبتلايان به انفاركتوس حاد ميوكارد
809
بررسي ارتباط بيماريهاي لثه و پوسيدگي دندان در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1383 و عوامل مرتبط با آن و فراواني آنها
810
بررسي ارتباط بين آلودگي هوا و بيماري¬هاي قلبي و تنفسي با استفاده از شبكه عصبي
811
بررسي ارتباط بين آمادگي جسماني و هوش هيجاني با كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دانش آموزان دبيرستانهاي شهر رشت سال95
812
بررسي ارتباط بين آموزش و كارائي در سازمانها
813
بررسي ارتباط بين ابتلا به كاتاراكت تريزيوم و پينگيوكولا
814
بررسي ارتباط بين ابعاد دشواري تنظيم هيجان و سبك‌هاي پاسخ به استرس با نشانه‌هاي اختلالات شخصيت مرزي و وابسته در زندانيان اصفهان
815
بررسي ارتباط بين ابعاد راه هاي هوايي بر اساس High resolution ComputedTomography(HRCT)-Scan با شدت انسداد در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن
816
بررسي ارتباط بين ابعاد كمالگرايي (خويشتن مدار، ديگرمدار، جامعه مدار) با ترس از موفقيت و انگيزش پيشرفت تحصيلي در دانشجويان علوم پزشكي جزيره كيش .
817
بررسي ارتباط بين ابعاد نظام مديريت ارتباط با مشتري و قابليتهاي نو آوري
818
بررسي ارتباط بين اختلاف فشار شرياني و وريدي در دستگاه دياليز با حجم خون و مقدار آب گيري
819
بررسي ارتباط بين اختلال بيش فعالي - كم توجهي با يبوست عملكردي در كودكان مراجعه كننده به كلينيك گوارش كودكان بيمارستان بعثت سنندج در سال 1398
820
بررسي ارتباط بين اختلالات سديم با نوع مايع تجويزي نگهدارنده در كودكان بستري در بيمارستان بعثت در سال 1397
821
بررسي ارتباط بين اخلاق سازماني ومديريت دانش
822
بررسي ارتباط بين ادراك خطر و رفتارهاي ايمن در كارگران صنايع سيمان بيجار
823
بررسي ارتباط بين ارائه خدمات نوين بانكي و ارزش ويژه برند در صنعت بانكداري خصوصي ايران (شعب بانكهاي پارسيان و سامان در شيراز )
824
بررسي ارتباط بين ارم، تصوير و شهرت شركت با رضايت مشتريان شركت سيمان ابيك قزوين
825
بررسي ارتباط بين استحكام كششي و استحكام جرخوردگي
826
بررسي ارتباط بين استراتژي هاي جستجوي دانش و ظرفيت جذب در شركت ايران خودرو
827
بررسي ارتباط بين استرس هاي شغلي و كيفيت زندگي پزشكان عمومي اورژانس هاي سنندج در سال 98
828
بررسي ارتباط بين استرس و پيشرفت تحصيلي در ميان دانش آموزان راهنمايي شهر دستجرد
829
بررسي ارتباط بين استقرار سيستم هاي اطلاعات بيمارستان با رضايت بيماران در بيمارستانهاي خصوصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
830
بررسي ارتباط بين اشتغال بانوان در رضايت از زندگي زناشوئي در شهرستان ابهر
831
بررسي ارتباط بين اشتغال وعزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور ساوه
832
بررسي ارتباط بين اضطراب صفتي و شاخص هاي خطرساز بيماري هاي قلبي و عروقي داوران و كمك داوران ليگ برتر فوتبال ايران
833
بررسي ارتباط بين اضطراب قبل از عمل با تهوع، استفراغ و درد پس از عمل در بيماران تحت جراحي ارتوپدي در بيمارستان كوثر سنندج در سال 1398
834
بررسي ارتباط بين اضطراب و وضعيت تحصيلي(خوب و متوسط)دانش اموزان نوجوان
835
بررسي ارتباط بين اضطراب وعملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبرستان درسال تحصيلي ۸۲-۸۱.
836
بررسي ارتباط بين اضطراب وعملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبرستان درسال تحصيلي ۸۲-۸۱.
837
بررسي ارتباط بين اضطراب ونتايج نمرات دانشجويان دانشگاه پيام نور
838
بررسي ارتباط بين اضطراب ونتايج نمرات دانشجويان دانشگاه پيام نور سياهكل.
839
بررسي ارتباط بين اضطراب ونتايج نمرات دانشجويان دانشگاه پيام نور.
840
بررسي ارتباط بين اعتماد به نفس و رضايت زناشويي در زنان خانه دار شهر بوشهر
841
بررسي ارتباط بين اعتماد سازماني و نوآوري
842
بررسي ارتباط بين اعتمادبه نفس ورضايت شغلي بانوان شاغل در دبيرستانهاوبيمارستان شهيدمدرس ساوه
843
بررسي ارتباط بين اعتمادبه نفس ورضايت شغلي كاركنان سازمان انتقال خون استان قم
844
بررسي ارتباط بين اعتياد به كار و كيفيت زندگي معلمان زن تربيت بدني مدارسِ مقطع متوسطه شهر كرمانشاه
845
بررسي ارتباط بين افكار خودكار، شيوه هاي مقابله اي، احساس كهتري و خودشكوفايي در ميان دانشجويان دوره كارشناسي در دانشگاههاي تهران
846
بررسي ارتباط بين افكار غير منطقي و سلامت روان در دانشجويان پيام نور بوشهر
847
بررسي ارتباط بين الگوهاي شيردهي با وزن كودكان پيش دبستاني شهر ساري سال 84-1383
848
بررسي ارتباط بين الگوي رژيم غذايي با افسردگي در جمعيت كوهورت استان گيلان
849
بررسي ارتباط بين اندازه دور كمر وشدت انسداد راه هاي هوايي براساس تست هاي عملكرد ريوي دربيماران مبتلا به COPD
850
بررسي ارتباط بين اندازه گيري سطح دور سينه(TCSA) بر اساس HRCT- Scan و شدت انسداد بر اساس اسپيرومتري در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه(COPD) در بيمارستان رازي رشت
851
بررسي ارتباط بين انرژي اكتيواسيون، پايداري حرارتي و قابليت شيشه‌اي شدن آلياژ شيشه‌اي پايه آهن
852
بررسي ارتباط بين انگيزش شغلي با ميزان رضايت شغلي در كاركنان مرد ورزشكار و غير ورزشكار ادارات شهرستان فردوس
853
بررسي ارتباط بين انگيزه پيشرفت با رضايت شغلي
854
بررسي ارتباط بين انواع پروفايل صورت با شدت آپنه انسدادي هنگام خواب
855
بررسي ارتباط بين اهرم نقدينگي و مديريت سود واقعي
856
بررسي ارتباط بين ايكتر نوزادي با نوع زايمان و ساير عوامل مرتبط با آن
857
بررسي ارتباط بين بار ويروسي تب خونريزي دهنده كريمه كنگو وسطح سيتوكين هاي ....در سرم با شدت بيماري در مبتلايان به تب خونريزي دهنده كريمه كنگو در ايران
858
بررسي ارتباط بين بازارگرايي و عملكرد كسب و كار (يك مطالعه موردي: خرده فروشان استان مازندران)
859
بررسي ارتباط بين بازاريابي داخلي و كيفيت خدمات مشتريان در
860
بررسي ارتباط بين بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان :مطالعه موردي شركت دوشه
861
بررسي ارتباط بين بازده سبد سهام و نسبت هاي بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1387-1378
862
بررسي ارتباط بين برخي از ويژگي هاي آنتروپومتري و تركيب بدني با توان بي هوازي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان مهريز
863
بررسي ارتباط بين برخي از ويژگي هاي شخصيتي و سبك مديريتي مديران وظيفه گرا - رابطه گرا در دوره متوسطه و راهنمايي دختران شهرستان گرگان در سال تحصيلي 90-89
864
بررسي ارتباط بين برخي سازوكارهاي حاكميت شركتي و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
865
بررسي ارتباط بين برخي ويژگيهاي آنترومتريكي كف پا و عملكرد حركتي اندام تحتاني پسران در حال رشد شهرستان اردبيل
866
بررسي ارتباط بين برنامه ريزي نيروي انساني و برنامه ريزي استراتژيك
867
بررسي ارتباط بين برنامه هاي درسي با نيازهاي شغلي دبيران تربيت بدني مشغول به تحصيل در دوره كارداني به كارشناسي
868
بررسي ارتباط بين بعدهاي جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان وعلوم پزشكي اصفهان
869
بررسي ارتباط بين بلوغ دنداني بدست آمده از روش دمرجين از روي راديوگرافي پانوراميك ومراحل بلوغ مهر هاي گردني از روي راديوگرافي لترال سفالومتري در افراد گيلاني
870
بررسي ارتباط بين بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع كاردانش كوثر شهر تهران
871
بررسي ارتباط بين بهره‌وري و امنيت غذايي در باغات سيب شهرستان سميرم
872
بررسي ارتباط بين بيماريهاي اسكيزوفرنيا و دوقطبي با خشكي دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
873
بررسي ارتباط بين بيماريهاي اسكيزوفرنيا و دوقطبي با خشكي دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
874
بررسي ارتباط بين بيماريهاي مزمن و كيفيت زندگي سالمندان مقيم آسايشگاه هاي استان گيلان در سال 1395
875
بررسي ارتباط بين پارامترهاي QT interval و بيماري شريان كرونر در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
876
بررسي ارتباط بين پارامترهاي قبل و بعد از تولد با ابتلا به ديابت نوع 1 در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت
877
بررسي ارتباط بين پايداري سود و نوسان پذيري سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
878
بررسي ارتباط بين پدر و پسر و اعتياد پسر به مواد مخدر در دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهر چمگردان
879
بررسي ارتباط بين پرخاشگري كودكان واختلالات رواني مادران
880
بررسي ارتباط بين پرخاشگري وعزت نفس دردختران وپسران دانش آموز سال اول دبيرستان شهرستان لاهيجان.
881
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي rs1062577 با سرطان پستان
882
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن )angiotensin converting enzyme (ace
883
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن ... در بيماران ديابتي نوع 2 با و بدون رتينوپاتي ديابتيك مراجعه كننده به بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اهواز
884
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن ... و بيماري هاي قلبي عروقي
885
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم ژن vegf و رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوع 2
886
بررسي ارتباط بين پنوموتوراكس خودبخودي اوليه با ورزش و زمان بازگشت بيماران به فعاليت هاي قبلي خود؛ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و پورسينا و آريا رشت در طي سال هاي 94 تا 96
887
بررسي ارتباط بين تجديد ارائه صورتهاي مالي و محافظه كاري بعد از آن در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
888
بررسي ارتباط بين تحصيلات والدين بر كمرويي فرزندان دختر در پايه اول دبيرستان
889
بررسي ارتباط بين تربيت تولد وميزان كمرويي در ميان نوجوانان دختر وپسر گروه سني 18-15سال دبيرستان دخترانه تربيت وپسرانه...
890
بررسي ارتباط بين تسهيلات بانكي و سرمايه گذاري با لحاظ مالكيت دولتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
891
بررسي ارتباط بين تصوير بازار خريد و همگن بودن با وفاداري مصرف كنندگان فروشگاه هايپراستار
892
بررسي ارتباط بين تعداد پلاكت پس از آنژيوپلاستي اوليه و بروز آنوريسم بطني در بيماران با انفاركتوس ميوكارد حاد قدامي با صعود قطعه ST مراجعه كننده به بيمارستان حشمت در سال 98-97
893
بررسي ارتباط بين تعداد فرزندان و ترتيب تولد با حمايت اجتماعي و تنهايي در دانش آموزان دختر كلاس ششم ابتدايي شهر خفر در سال تحصيلي 93-92
894
بررسي ارتباط بين تعداد فرزندان وترتيب تولد با حمايت اجتماعي وتنهايي در دانش آموزان دختركلاس ششم ابتدايي شهر خفر در سال تحصيلي 92-93
895
بررسي ارتباط بين تغييرات آب‌وهوايي با حضور آمبولانس جهت ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستاني به بيماران قلبي در شهر رشت، 1395
896
بررسي ارتباط بين تغييرات ژنيتكي ژنهاي سوپر فاميلي رسپتورهاي هسته اي شامل lxra با سندرم متابوليك
897
بررسي ارتباط بين تغييرات نرخ ارز و شاخص بازار سهام
898
بررسي ارتباط بين تكثير ژني Int-2 با سرطان پروستات در بيماران ايراني
899
بررسي ارتباط بين تماشاي ماهواره و گرايش به الگوهاي غربي بيگانه در دانش آموزان دختر مقطع راهنماييزرين شه
900
بررسي ارتباط بين تنوع زيستي و تنوع ويژگي هاي خاك در اراضي جنگلي شصت كلاته استان گلستان
901
بررسي ارتباط بين توان رقابتي محصول و سطح مديريت سود باتاكيد برساختار صنعت در شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
902
بررسي ارتباط بين توانايي مديريت و ارزش حاشيه اي وجه نقد شركت
903
بررسي ارتباط بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي
904
بررسي ارتباط بين توانمندسازي و شايستگي هاي برگرفته از آموزه هاي اسلامي بين مديران و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان با نقش تعديلگر جنسيت و سابقه خدمت
905
بررسي ارتباط بين توانمندسازي و يادگيري سازماني (مطالعه موردي: دادگستري اصف هان )
906
بررسي ارتباط بين توانمندي روانشناختي كاركنان و اجراي اثربخش استراتژي (مطالعه موردي: شركت توليد محور خودرو VAMCO)
907
بررسي ارتباط بين توانمندي روانشناختي كاركنان و اجراي اثربخش استراتژي (مطالعه موردي: شركت توليد محور خودرو VAMCO)
908
بررسي ارتباط بين توانمندي كاركنان با رفتار شهروندي سازماني در ادارات شهرستان فراشبند در سه حوزه سازمانهاي سياسي ، خدماتي و كشاورزي در سال 1389
909
بررسي ارتباط بين تورم، چرخه عملياتي و سطح نگه داشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
910
بررسي ارتباط بين توسعه مالي و توسعه انساني در ايران
911
بررسي ارتباط بين توسعه محصولات جديد و مزيت رقابتي مورد مطالعه: محصولات شركت سوني
912
بررسي ارتباط بين تيپ شخصيتي AوB،روابط زناشويي ورضايت از زندگي.
913
بررسي ارتباط بين تيپ شخصيتي معلمان زبان ايراني و گرايش مديريت كلاسي آنها
914
بررسي ارتباط بين تيپهاي شخصيتي و وسواس فكري - عملي
915
بررسي ارتباط بين جنسيت ، عزت نفس و اضطراب دانش آموزان مقطع دبيرستان (پايه سوم )
916
بررسي ارتباط بين جنسيت جنين و شدت هايپرامزيس گراويداروم در بيماران بستري شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت از سال 1386-1376
917
بررسي ارتباط بين جنسيت در بروز تمايلات ورفتارهاي جنسي
918
بررسي ارتباط بين جنسيت در بروز تمايلات ورفتارهاي جنسي
919
بررسي ارتباط بين جنسيت دربروز تمايلات ورفتارهاي جنسي
920
بررسي ارتباط بين جهت گيري مذهبي و رضايت زناشويي منطقه 1 استان قم
921
بررسي ارتباط بين جهش هاي ام تي دي ان آ در ژن هاي مرتبط با سنتز آ تي پي در بيماران سرطاني در مقايسه با افراد سالم
922
بررسي ارتباط بين چرخه عمر شركت و اجتناب مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
923
بررسي ارتباط بين حافظه بينايي وميزان يادگيري املاء فارسي دردانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان لنگرود
924
بررسي ارتباط بين حاكميت شر كتي و هزينه حسابرسي در شركت هاي پيشرفته شده در بورس تهران
925
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و افشاي اختياري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
926
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و افشاي اختياري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
927
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و هزينه حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
928
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي وپاداش هيئت مديره با اجتناب مالياتي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
929
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي،افشاي اختياري و عدم تقارن اطلاعاتي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
930
بررسي ارتباط بين حجم كام با حجم حفره نازوفارنكس در كليشه هاي راديوگرافي توموگرافي (CT) افراد مراجعه كننده به بيمارستان پارس شهر رشت در سال 1396
931
بررسي ارتباط بين خصوصيات ذاتي تراکم پذيري خاکهاي ريزدانه بازسازي شده و طبيعي منطقه جنوب تهران
932
بررسي ارتباط بين خط و شخصيت
933
بررسي ارتباط بين خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر چهارم و پنجم دبستاني بر حسب محيط عاطفي خانواده در شهر اصفهان
934
بررسي ارتباط بين خواندن نماز با پرخاشگري دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور زرين شهر
935
بررسي ارتباط بين خود پنداره مربوط به مدرسه با ميزان نا اميدي در دانش اموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي در شهر جهرم
936
بررسي ارتباط بين خود پنداري مديران مدارس ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه زرين شهر با سطح حصيتحصيلات آنان
937
بررسي ارتباط بين خود پنداري و رضايت شغلي دبيران متوسطه زن شهر زرين شهر در سال تحصيلي 84-83
938
بررسي ارتباط بين خود پنداري و رضايت شغلي مديران مرد و زن
939
بررسي ارتباط بين خود سوزي آهن اسفنجي و خصوصيات سنگ آهن بكار رفته در ساخت آن
940
بررسي ارتباط بين خوددرماني عفونتهاي واژينال با بارداري خارج رحمي در خانم هاي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت درنيمسال دوم 1397
941
بررسي ارتباط بين خودكارآمدي شغلي مديران و تعهد سازماني كاركنان و رضايت مشتريان در اداره كل تربيت بدني استان كرمان .
942
بررسي ارتباط بين خودكارآمدي مراقبتي با درك از رفتار نوزادان نارس در پرستاران بخش هاي نوزادان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 99
943
بررسي ارتباط بين خودكارآمدي مراقبتي با درك از رفتار نوزادان نارس در پرستاران بخش هاي نوزادان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 99
944
بررسي ارتباط بين خوش بيني (مثبت انديشي )وعزت نفس دربين شاغلين مردوزن سازمانهاي دولتي استان قم
945
بررسي ارتباط بين درك از خود و وضعيت پيروي از برنامه هاي درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه كننده به مركز بهداشتي - درماني شهر رشت در سال 1379
946
بررسي ارتباط بين دستمزد و بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي در اقتصاد ايران
947
بررسي ارتباط بين دو پلي مورفيسم منطقه اينتروني ژن FGFR2 با استعداد سرطان پستان در جمعيت زنان اصفهان
948
بررسي ارتباط بين دوره تصدي مؤسسه حسابرسي و تخصص حسابرس در صنعت با تأخير در ارائه گزارش حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
949
بررسي ارتباط بين ديابت مادر در دوران حاملگي با اختلال بيش فعالي كم توجهي كودكان
950
بررسي ارتباط بين رژيم غذايي و تكرار حملات بيماري در مبتلايان به مالتيپل اسكلروزيس
951
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و عملكرد كاركنان
952
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي وتعهدسازماني درسازمان امورمالياتي استان قم
953
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي وخلاقيت سازماني درسازمان جهاد كشاورزي استان قم
954
بررسي ارتباط بين رنگ ها وخصوصيات شخصيتي
955
بررسي ارتباط بين رنگها و شخصيت
956
بررسي ارتباط بين رهبري تحول گرا و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تبادل رهبر- عضو در شهرداري سيرجان
957
بررسي ارتباط بين روش تدريس با مشكلات تدريس در كلاسهاي چند پايه
958
بررسي ارتباط بين روشهاي مديريت كيفيت نوآوري شركت هاي توليدي صنايع غذايي
959
بررسي ارتباط بين روشهاي مديريت كيفيت و نوآوري شركتهاي توليدي صنايع غذايي استان گلستان
960
بررسي ارتباط بين ريز ساختار و خواص رئولوژيكي آلياژ پلي اتيلن سبك - پلي اتيلن سبك خطي - نشاسته
961
بررسي ارتباط بين ريسك فاكتورهاي بيماري هاي كارديوواسكولار و ضخامت اينتيما مدياي كاروتيد در بيماران كليوي تحت همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان رازي و مركز دياليز كاسپين رشت در سال 1396
962
بررسي ارتباط بين ريسك و بازده در بورس اوراق بهادار تهران
963
بررسي ارتباط بين زبان گفتار معلم و سطح دانش زبان آموزان در دو سطح مقدماتي و متوسطه
964
بررسي ارتباط بين زبان گفتار معلم و سطح دانش زبان آموزان در دو سطح مقدماتي و متوسطه
965
بررسي ارتباط بين ژن استرويل كوآديسچراز ﴿SCDI﴾ با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
966
بررسي ارتباط بين ژن باندكننده ATP دومين زير عضو ABCG با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
967
بررسي ارتباط بين ژن گيرنده ي ليپو پروتئين با چگالي پائين اكسيد شده ﴿OLRI﴾ با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
968
بررسي ارتباط بين سابقه خانوادگي و ادراك خطر با تكرار ماموگرافي
969
بررسي ارتباط بين سابقه ي انجام فوتوتراپي نوزادي و ابتلا به سرطان هاي دوران كودكي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج در سال 1390 - 1397
970
بررسي ارتباط بين ساختار دارائيهاي موزون شده به ريسك با شاخص ريسك و بازده در شبكه بانكي كشور
971
بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و و خلاقيت مديران ﴿مطالعه موردي :شعب بانك ملت شرق استان مازندران ﴾
972
بررسي ارتباط بين ساختار شهر و احتمال بروز بيماري هاي قلبي عروقي در شهر اصفهان
973
بررسي ارتباط بين ساختار مالكيتي و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
974
بررسي ارتباط بين ساختارهاي متفاوت يك كلاس رنگي ﴿رنگزاي خمي﴾ و ميزان حذف رنگ آن ها توسط قارچ آسپرجيلوس نايجر
975
بررسي ارتباط بين ساختارو پتانسيل نيم موج الكتروشيميايي ﴿E1/2) يك سري از آلدئيدها و كتون ها
976
بررسي ارتباط بين سايز كليه در سي تي اسكن و شاخص هاي آنتروپومتريك
977
بررسي ارتباط بين سبك تصميم‌گيري، استراتژي‌هاي رقابتي و عملكرد سازماني در شركت‌هاي بزرگ (مورد مطالعه شركت پتروشيمي مارون)
978
بررسي ارتباط بين سبك دلبستگي با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان فسا
979
بررسي ارتباط بين سبك دلبستگي و خود پنداره در دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان جهرم
980
بررسي ارتباط بين سبك رهبري مديرات تربيت بدني با ميزان رضايت شغلي در كاركنان ادارات تربيت بدني استان خراسان جنوبي
981
بررسي ارتباط بين سبك رهبري و درك از توانمندي كاركنان شركت سهامي بيمه ايران - استان گيلان
982
بررسي ارتباط بين سبك شخصيت واثر بخشي مديريت درمديران سازمان هاي دولتي
983
بررسي ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان ورزشي با ميزان رضايتمندي و انگيزه اجتناب از شكست ورزشكاران نوجوان دختر شهرستان كاشمر
984
بررسي ارتباط بين سبك هاي مديريتي مديران ورضايت شغلي معلمان
985
بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
986
بررسي ارتباط بين سبكهاي رهبري مديران و فرسودگي شغلي از ديدگاه پرستاران در بيمارستان شهيد فقيهي شيراز در سال 1389
987
بررسي ارتباط بين سبكهاي رهبري ومديريت وبهره وري و رضايت شغلي پرسنل درسازمانهاي خصوصي
988
بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريت مديران (رابطه مداري ووظيفه مداري )بارضايت شغلي معلمان درشهرقم
989
بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريت ورضايت شغلي در شهرك صنعتي پرندك
990
بررسي ارتباط بين سپر زماني در مديريت زنجيره بحراني و مديريت ارزش كسب شده
991
بررسي ارتباط بين سپر زماني در مديريت زنجيره بحراني و مديريت ارزش كسب شده
992
بررسي ارتباط بين سختي خمشي نخ و سختي خمشي پارچه تافته
993
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و توانمندسازي روانشناختي كاركنان در ادارات آموزش و پرورش شهرستانهاي تنكابن و رامسر
994
بررسي ارتباط بين سرمايه روانشناختي مثبت و گروههاي خوني
995
بررسي ارتباط بين سرمايه روانشناسي مثبت وگروههاي خوني
996
بررسي ارتباط بين سطح بدهي و پراكندگي مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
997
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات مادر باپيشرفت تحصيلي وخشم دردانش آموزان دختر چهارم ابتدايي شهرستان جهرم
998
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات و شغل والدين بر موفقيت فرزندانشان در كنكور سراسري قم
999
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات وتفاهم زوجين درزندگي مشترك درسطح استان قم
1000
بررسي ارتباط بين سطح روي در سرم و مايع مغزي نخاعي با تشنج در كودكان 6 ماهه تا 6 ساله دچار اولين تشنج به دنبال تب بستري در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت
بازگشت