<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر متغيرهاي لحيم كاري نرم بر خواص مكانيكي و الكتريكي اتصالات
2
بررسي اثر متغيرهاي متالورژيكي بر عمليات پيرسازي كرنشي استاتيكي فولادها
3
بررسي اثر متغيرهاي مجازي در پيش بيني برآورد هزينه هاي پروژه- مطالعه موردي
4
بررسي اثر متغيرهاي واكنش بر روي خواص رزين اوره -فرمالدئيد
5
بررسي اثر متغييرهاي نورد مياني در فرآيند پير سازي آلياژ آلومينيوم كار پذير 6063
6
بررسي اثر متفورمين در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
7
بررسي اثر متفورمين در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
8
بررسي اثر متفورمین در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
9
بررسي اثر متقابل اسيد ساليسيليك و تنش‌خشكي بر روي رشد اوليه گياه كلزا
10
بررسي اثر متقابل بي نظمي و همبستگي الكتروني در گرافين
11
بررسي اثر متقابل حضور درختان چنار (Platanus orientalis L) و ذرات معلق هوا بر برخي از شاخص‌هاي آسايش اقليمي و سلامت درختان در فضاي سبز شهري
12
بررسي اثر متقابل رژيم آبياري و نيتروژن بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و عملكرد گندم هاي تتراپلوئيد پوشينه دار در مقايسه با گندم هاي نوين
13
بررسي اثر متقابل رژيم رطوبتي و محلول پاشي ساليسيليك اسيد بر خصوصيات فيزيولوژيك، ريشه، رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي كنجد (.Sesamum indicum L)
14
بررسي اثر متقابل رشد سل و بلورينگي در فوم هاي ميكرو سلولار پلي اتيلني
15
بررسي اثر متقابل ژِِئوتيپ و محيط در ژئوتيپ هاي ذرت علوفه اي با استفاده از تجزيه باي پلات
16
بررسي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط در لاين هاي هگزاپلوئيد و تتراپلوئيد گندم با استفاده ازمدل AMMI و تجزيه الگو
17
بررسي اثر متقابل سيليس وآلومينيم بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي ومورفولوژيكي گياه گاوزبان
18
بررسي اثر متقابل سيليس وكلريد سديم بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي ومورفولوژي گياه گاوزبان دارويي
19
بررسي اثر متقابل عمليات رنگرزي و تكميل ضد چروك كالاي پنبه اي با مواد رنگزاي راكتيو
20
بررسي اثر متقابل فسفر وآرسنيك بر برخي ازپارامترهاي فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياه Isatis cappadocica
21
بررسي اثر متقابل نسبت اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3 با سطوح مختلف ويتامين E خوراك آغازين بر عملكرد و پاسخ هاي ايمونولوژيك گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
22
بررسي اثر متقابل نماتد مولد زخم ريشه ي Pratylenchoides ritteri و دو جدايه از قارچ Fusarium pseudograminearum روي گندم رقم مرودشت در شرايط گلخانه اي
23
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين بالاي پلاسما و ليپوپروتئين﴿a﴾ بر سيستم فيبرينوليز در خرگوش
24
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين بالاي پلاسما و ليپوپروتئين﴿a﴾ بر سيستم فيبرينوليز در خرگوش
25
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين و آسپرين برروي انعقاد و فيبرليزدر شرايطIn vitro
26
بررسي اثر متقابل و آسپرين بر روي انعقاد و فيبرينوليز در شرايط in vitro
27
بررسي اثر متقابل ويتامين E- سلنيوم و چربي در جيره گاوهاي دوره انتقال بر توليد و تركيب شير و برخي پارامترهاي خوني
28
بررسي اثر متوپرولول خوراكي قبل از عمل در كاهش درد پس از عمل جراحي هاي ارتوپدي اندام تحتاني
29
بررسي اثر متيل پردنيزولون در پيشگيري از سندرم آمبولي چربي در بيماران با شكستگي استخوانهاي بلند در طي يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي
30
بررسي اثر مجاورت گياه خرفه بر واكنش آفتابگردان و سويا به آلودگي كادميم در خاك شور و غير شور
31
بررسي اثر محافظت اختصاصي هسپريدين در برابر عوارض ناشي از سيكلوفسفاميد در موشهاي حامل تومور
32
بررسي اثر محافظت پرتوي تركيب دو داروي روزوواستاتين و مفناميك اسيد بر ميزان آسيب حاد ناشي از اشعه يونيزان بر لنفوسيت هاي سالم و رده سلول سرطان خون انساني ( HL-60 )
33
بررسي اثر محافظت عصبي سياه دانه و تيموكينون بر آسيب سلول هاي PC21 ناشي از محروميت سرم / گلوكز , evaluation of neuroprotective effect of nigella sativa & thymoquinone on serum/glucos deprivation-induced pc21 cells death
34
بررسي اثر محافظت كبدي سركه انگور و سكنجبين ساده بر سميت كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موش صحرايي
35
بررسي اثر محافظت كنندگي پرتوي آنتي اكسيدان هاي باكتريايي و عصاره هسته انگور
36
بررسي اثر محافظتي 8 هفته تمرين مقاومتي بر آسيب هاي ناشي از ايسكمي- رپرفيوژن كليه در رت هاي نر ويستار
37
بررسي اثر محافظتي اسيد اسكوربيك بر روي پارامترهاي اسپرم انسان، ميزان پر اكسيداسيون چربي غشاء و ميزان آپوپتوز اسپرم تحت تابش امواج تلفن همراه﴿1800MHz-GSM﴾
38
بررسي اثر محافظتي اسيد فوليك بر تغير بيان ژن ها دخيل در مسير آپوپتوز ناشي از H2O2در سلول هاي PC12
39
بررسي اثر محافظتي داروهاي بازكننده كانال پتاسيم " پيناسيديل و ديازوكسايد" بر زخم معده ناشي از اتانول در رت
40
بررسي اثر محافظتي روتين بر فرايند پيري سلولي القا شده با آكريل آميد در سلول هاي فيبروبلاست جنيني موش (NIH3T3)
41
بررسي اثر محافظتي عصاره گل پنيرك ( malva sylvestris ) بر نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در رتُ
42
بررسي اثر محافظتي عصاره هاي گياه اسكلرو فولاريا استرياتا در برابر نوروتو كسيسيته گلوتامات بر روي نورونهاي گرانولي مخچه نوزادموش صحرايي
43
بررسي اثر محافظتي كارواكرول بر فرايند پيري سلولي القا شده با آكريل آميد در سلول هاي فيبروبلاست جنيني موش (NIH3T3)
44
بررسي اثر محافظتي گياه Acantholimon bracteatum بر آسيب كبدي ناشي ازفرمالدهيددر موشهاي نر بالغ نژاد سوري
45
بررسي اثر محافظتي هورمون اكسي توسين بر اسپرماتوژنز وآپوپتوزيس در بيضه موش صحرايي تحت ايسكمي-ريپرفيوژن
46
بررسي اثر محافظتي و آنتي اكسيداني ژل رويال ( royal jelly ) بر زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي
47
بررسي اثر محافظتي ويتامين C بر آپوپتوز سلولهاي زاينده بيضه موش صحرايي ناشي از فرمالدهيد
48
بررسي اثر محافظتي ويتامين E بر آسيب ناشي فرمالدهيد بر مورفولوژي و عملكرد كليــوي موش صحرايي نر بالغ
49
بررسي اثر محدوديت طول كلمه در چند روش حل معادله وينر
50
بررسي اثر محدوديت هاي مالي بر فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
51
بررسي اثر محرك هاي مختلف بر توليد آتروپين در گياه داتورا استرامونيوم
52
بررسي اثر محروميت از پدر بر ايجاد اختلالات رفتاري كودكان دوره ي ابتدايي از نگرش مربيان دبستانهاي ناحيه يك يزد
53
بررسي اثر محل حفر چاههاي توسعه اي در منافع حاصل از قراردادهاي نفتي
54
بررسي اثر محل قرار گيري سيم پيچ ها روي پارامترهاي مدل مشروح ترانسفورماتور
55
بررسي اثر محل قرارگيري پين نسبت به درز اتصال غيرهمجنس آلومينيوم 1050 به منيزيم با استفاده از روش جوشكاري اصطكاكي همزنيFSW
56
بررسي اثر محلول آنزيم پروتئازبر جذب وعمق كالاي پشمي
57
بررسي اثر محلول آنزيم پروتئازبرجذب وعمق كالاي پشمي
58
بررسي اثر محلول پاشي اسيد ساليسيليك وتيواوره بر رشد و عملكرددانه گلرنگ در شرايط تنش خشكي
59
بررسي اثر محلول پاشي اوره و اسيد جيبرليك بر رشد رويشي نهال هاي زيتون ارقام شنگه و ميشن
60
بررسي اثر محلول پاشي روي ،آهن و مس بر تشكيل ميوه ي درختان پسته
61
بررسي اثر محلول پاشي روي بر عملكرد، اجزاي عملكرد، صفات كمي و كيفي ارقام كلزا در مناطق معتدل كرمانشاه
62
بررسي اثر محلول پاشي ساكارزبر مسزان تحمل به سرماي بهاره پسته رقم احمد آقايي
63
بررسي اثر محلول پاشي مانيتول بر مقاومت به سرماي گل آذين پسته رقم احمد آقايي
64
بررسي اثر محلول پاشي متانول بر برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي در گياه سريا تحت شرايط تنش خشكي
65
بررسي اثر محلول پاشي متانول بر برخي پاسخهاي فيزيولوژيكي در گياه سويا تحت شرايط تنش خشكي
66
بررسي اثر محلول پاشي نانو ذرات آهن و سلنيوم بر صفات مورفولوزي فلفل سبز تحت تنش خشگي
67
بررسي اثر محلول پاشي و كود سرك اوره بر عملكرد، ارزش و قابليت هضمي سيلوي دو رقم ذرت
68
بررسي اثر محلول هاي ضد عفوني كننده ميكروتن و دكونكس بر ثبات ابعادي اكريل DURALAY ايراني و خارجي
69
بررسي اثر محلول هاي ضدعفوني كننده ميكروتن و دكونكس بر ثبات ابعادي اكريل Duralay ايراني و خارجي
70
بررسي اثر محلولهاي سازگاري بر روي عملكرد يك كنسرسيوم باكتريهاي نمك دوست در تصفيه آب ميادين نفتي ايران
71
بررسي اثر محيط دوزبانه ي كردي- فارسي بر سطوح فراينددرك مطلب خواندن .
72
بررسي اثر محيط راديواكتيو بر هيدرات گاز متان در دماي ثابت
73
بررسي اثر مخارج دولت بر سرمايه گذاري خصوصي ايران
74
بررسي اثر مخلوط كوپليمرهاي اكريل آميد / سورفكتانت / نانو ذره بر ميزان ازدياد برداشت
75
بررسي اثر مداخله اي آموزش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني (EMS) شهرستان رشت در خصوص آگاهي نسبت به بستن كلار گردني در تروماي سر و گردن در سال 1396
76
بررسي اثر مداخله روان نمايشگري در افزايش مهارتهاي اجتماعي و كاهش پر خاشگري كودكان كمروي پيش دبستاني شهر اصفهان
77
بررسي اثر مداخله‌اي كاهش ترس از موفقيّت بر سبك تصميم‌گيري و مكان كنترل دانش آموزان اوّل دبيرستان شهر تهران
78
بررسي اثر مدل سازي توربولانس در شبيه سازي احتراق در مشعل هاي صنعتي
79
بررسي اثر مدل غيرخطي صفحات كف ستون بر منحني شكنندگي سازه هاي فولادي
80
بررسي اثر مدل هاي ترموديناميكي و نفوذ بر دقت پيش بيني كاركرد غشا تراوش تبخيري
81
بررسي اثر مدل هاي جريان مغشوش بر شعله هاي غير پيش مخلوط
82
بررسي اثر مدول الاستيك بستر وميدان الكترواستاتيك اعمالي بر پاره اي از رفتارهاي سلولي
83
بررسي اثر مديريت حرارتي باتري به روش هيبريد بر كارآيي يك خودروي الكتريكي
84
بررسي اثر مديريت خانوادگي بر مسئوليت اجتماعي شركت و مديريت سود
85
بررسي اثر مديريت وانتقال تكنولوژي در صنعت سنگ استان قم
86
بررسي اثر مذاب آلومينيوم بر روي خوردگي ديرگدازها
87
بررسي اثر مزاحمت آهن در اندازه گيري طلا به روش اسپكتروفتومتري
88
بررسي اثر مزمن گاباپنتين بر عملكرد كبد در موشهاي صحرايي نر بالغ
89
بررسي اثر مس بر ساختار سلولي و خواص مكانيكي فوم آلياژ A356
90
بررسي اثر مس برخصوصيات رشدي، فيزيولوژيك و فنولوژيك گياه گندم نياي وحشي آجيلوپس تائوشي
91
بررسي اثر مس و نقره در ساختارهاي پروسكايتي مورد استفاده در مبدلهاي كاتاليستي
92
بررسي اثر مستقل و متقابل پلي مورفيسم ژن ACE و فاكتورهاي خطر سكته مغزي ايسكميك بر ابتلا به سكته مغزي ايسكميك در بيمارستان قائم مشهد در سال ۱۳۹۵
93
بررسي اثر مسير كرنش و آنيل مياني بر بافت ورق فولاد الكتريكي غير جهت دار حاوي يك درصد وزني سيليسيم
94
بررسي اثر مشاركت مشتري در توليد بر وفاداري مشتريان Ý مطالعه موردي بانك سامان .
95
بررسي اثر مشاركت مشتري و درگيري ذهني بر ارتباط خود برند و هدف از استفاده از برند در مشتريان فروشگاه هاي لوازم خانگي ايراني
96
بررسي اثر مشتقات پرنيله هيدروكسي كومارين بر القاي مرگ سلولي در رده سلول هاي N2A , toxicity effect of prenyl hydroxy voumarin derivations on induction of apoptosis in N2A cell line
97
بررسي اثر مشتقات پرنيله هيدروكسيكومارين بر القا مرگ سلولي در رده سلول هاي MCF7
98
بررسي اثر مشتقات دارچين بر لوسمي لنفوبلاستي حاد
99
بررسي اثر مشخصات بازو (قطر و طول و نسبت ساختار شبكه) و شرايط پيش گرم قالب بر استحكام ساختار آلومينيمي توليد شده به روش شبه ماهيچه اي Core Packing System
100
بررسي اثر مشخصات توده سنگ بر جريان آب ورودي به فضاي زيرزميني با استفاده از تحليل عددي بر اساس مدل تركيبي هيدرومكانيك
101
بررسي اثر مشخصات هندسي پره بالگرد بر عملكرد آيروديناميكي آن
102
بررسي اثر مشخصه هاي فوم هاي فلزي بر ضرايب معادله ارگان
103
بررسي اثر مصالح و مواد تعميراتي در پيوستگي بتن هاي جديد و قديم
104
بررسي اثر مصرف آب انار همراه با ورزش استقامتي براسترس اكسيداتيو،شاخص هاي آسيب عضلاني و التهابي و تركيب بدني در مردان سالم جوان
105
بررسي اثر مصرف آگونيست هاي GNRH بر روي بازگشت قاعدگي در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي حاوي سيكلوفسفاميد
106
بررسي اثر مصرف آگونيست هاي GNRH بر روي بازگشت قاعدگي در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي حاوي سيكلوفسفاميد
107
بررسي اثر مصرف پودر زنجبيل بر مقاومت به انسولين ،پروفايل چربي و ليپوپروتئين ها در بيمارا مبتلا به ديابت نوع دو
108
بررسي اثر مصرف خوراكي ال-آرژانتين برعملكرد جنسي مردان مبتلا بهديابت نوع 2
109
بررسي اثر مصرف خوراكي مكمل ال +آرژانتين بر عملكرد جنسي مردان مبتلا به ديابت نوع 2
110
بررسي اثر مصرف ديگوكسين در بروز اختلال اكتسابي ديدرنگي
111
بررسي اثر مصرف ديگوكسين در بروز اختلال اكتسابي ديدرنگي
112
بررسي اثر مصرف رژيم غذايي با توزيع متفاوت پروتئين بر عملكرد حركتي و پروتئين هاي سرم بيماران پاركينسون در اصفهان
113
بررسي اثر مصرف روغن كلزا با روغن آفتابگردان بر شاخص هاي توليد و تحليل استخوان در زنان مبتلا به استئوپروز.
114
بررسي اثر مصرف سركه سيب برپروفايل لپيدي،قند خون ناشتا،مقاومت به انسولين وهوموسيستئين دربيماران ديابتي نوع 2
115
بررسي اثر مصرف كافئين توسط مادر بر تغييرات هيستومورفومتريك بيضه و پروستات نوزادان موش صحرايي در دوره قبل و بعد از بلوغ
116
بررسي اثر مصرف گرده خرما برسطح سرمي گنادوتروپيينهاي هيپوفيزي و تستسترون در معتادان مرد تحت درمان نگهدارنده با متادون
117
بررسي اثر مصرف مكمل مولتي ويتامين برخلق وخوي،اضطراب وافسردگي در سالمندان
118
بررسي اثر مصرف مكمل هاي آلي عناصر روي و منگنز بر عملكرد، ساختار ميكروسكوپي پوسته تخم مرغ و مورفولوژي رحم مرغان تخم گذار
119
بررسي اثر مصرف نوشابه هاي كربناته بر روي حركت ارتودنتيك دنداني در موش ويستار
120
بررسي اثر مطالعه مشاركتي و پرسش دو جانبه بر ميزان يادگيري ( درك مطلب ) ، حافظه و آموزش ( انتقال يادگيري )
121
بررسي اثر معناداربودن شناختي محرك‌ها در شدت احساس پديده‌ي توهم بصري ادراك خودحركت(تباح)
122
بررسي اثر معيارهاي راهبري شركتي بر سطح افشاي اطلاعات مسئوليت اجتماعي
123
بررسي اثر مغزه روي در ريز ساختار مقاطع ريخته شده از آلومينيوم 413 به روش توپر
124
بررسي اثر مغزه منيزيم در ريزساختار و سختي مقاطع آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري توپر
125
بررسي اثر مقادير مختلف خوردگي ناشي از يون كلرايد بر ظرفيت باربري شمع اسكله در شرايط محيطي خليج فارس با مدلسازي نرم افزاري
126
بررسي اثر مقاوم ساز نانو ذرات اكسيد سيليسيم بر خواص سايشي كامپوزيت پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا تقويت شده با الياف كربن
127
بررسي اثر مقاوم‌ساز و نانو‌ذرات پر‌كننده‌ي سيليكا بر خواص سايشي كامپوزيت پلي‌اتراتر‌كتون تقويت‌شده با الياف كوتاه كربن
128
بررسي اثر مقاومت تماسي حرارتي شاخه هاي ابررساناي حرارتيV شكل در جسم داراي توليد حرارت داخلي
129
بررسي اثر مقاومت مغناطيسي بزرگ در نانو نوارهاي متشكل از ساختارهاي دوبعدي گرافين، سيليسين و فسفرين
130
بررسي اثر مقدار SiO2 و گرافيت بر روي خواص سايشي و فرسايشي لنت ترمز
131
بررسي اثر مقدار آلومينيم در ساختار و خواص مواد متخلخل پايه SiO2
132
بررسي اثر مقدار ماده كروي كننده، دماي ريخته گري و ضخامت مقطع بر مورفولوژي گرافيت در روش منيزيم در راهگاه توپر
133
بررسي اثر مقدار منيزيم بر مورفولوژي و ضخامت فيلم هاي اكسيدي در آلياژ AI-MG
134
بررسي اثر مقدار هيدرايد تيتانيم در توليد حباب و تشكيل فوم فلزي با استفاده از روش مغزه گذاري
135
بررسي اثر مقدار و راستاي چرخش بر ضرايب هيدروديناميكي يك كره
136
بررسي اثر مقدار و نوع ازت بر ميزان ﴿مواد محلول، اسيد آسكوربيك، وزن تر، وزن خشك﴾ در گياه Allium Cepal كولتيواريلو سوئيت اسپانيش
137
بررسي اثر مقياس بر عملكرد ديوارهاي حائل
138
بررسي اثر مقياس كوچك بر كامنش نانو صفحات دايره اي
139
بررسي اثر مكش بر مقاومت برشي خاك هاي غير اشباع با استفاده از محاسبات نرم
140
بررسي اثر مكمل ال آرژانتين برمتابوليسم گلوكز وپرو فايل ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
141
بررسي اثر مكمل ال آرژنين بر پروفايل ليپيدي شاخصهاي كنترل قند خون و مقاومت انسولين در بيماران مبتلا به سندروم متابوليك
142
بررسي اثر مكمل خوراكي سياه دانه (nigella sativa) بر بيان ژنهاي مرتبط با آديپوژنز و سطوح سرمي آنزيمهاي كبدي و پروفايل ليپيدي در زنان چاق
143
بررسي اثر مكمل خوراكي منيزيم بر بهبود افسردگي بيماران مبتلا به كمبود آن
144
بررسي اثر مكمل خوراكي ويتامين D بر هورمون هاي آندروژن، حركت و مورفولوژي اسپرم در افراد داراي اختلال در حركت اسپرم و كمبود ويتامين D
145
بررسي اثر مكمل رزوراترول بر پروفايل ليپيدي و قندي، بيان PPARa، عومل توقف رشد سلولي و نسبت sCD163 بر sTWEAK در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
146
بررسي اثر مكمل رزوراترول بر سطوح سرمي دي متيل آرژنين نامتقارن و فعاليت آنزيم پاراكسوناز 1 در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
147
بررسي اثر مكمل عصاره پوست درخت كاج دريايي فرانسوي بر تچ دي ال و ال دي ال و اف بي اس و فشارخون سيستوليك زنان مبتلا به ديابت نوع دو
148
بررسي اثر مكمل ياري با ويتامين Dبر چاقي شكمي،فشار خون،قند خون و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك
149
بررسي اثر مكمل ياري تركيب امگا 3 و ويتامين E بر پروفايل هاي متابوليك در مبتلايان به فيبروسيستيك پستان
150
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين d بر وضعيت قند، پروفايل ليپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران با سابقه ديابت بارداري
151
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين D بر وضعيت قند،پروفايل لپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران باسابقه ديابت بارداري
152
بررسي اثر ملاتونين بر عوارض متابوليك ناشي از الانزاپين
153
بررسي اثر ملاتونين و گاياپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
154
بررسي اثر ملاتونين و گاياپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
155
بررسي اثر ملاحظات پايداري شبكه در اولويت‌بندي پروژه‌هاي حمل‌ونقل شهري مطالعه موردي: شهر اصفهان Investigation of the Impacts of Network Resiliency Consideration in Prioritization of Urban Transportation Projects
156
بررسي اثر مليتين بر ميزان بيان پروتئين RAC1 به عنوان ماركر متاستاز در سلول هاي سرطان معده رده سلولي AGS
157
بررسي اثر مليتين بر ميزان پروتئين RACE1 در سلولهاي سرطاني دهانه رحم رده سلولي HeLa
158
بررسي اثر من ساني در مديران ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 93
159
بررسي اثر منابع متعلق به مشتري و انگيزاننده‌هاي مشتري بر خلق مشترك ارزش برند (كاربران شبكه هاي اجتماعي شهر ايلام)
160
بررسي اثر منابع متعلق به مشتري و انگيزاننده‌هاي مشتري بر خلق مشترك ارزش برند (كاربران شبكه هاي اجتماعي شهر ايلام)
161
بررسي اثر منابع نوري مختلف بر ريز استحكام باند كششي دو نوع باندينگ سل ششم به عاج
162
بررسي اثر منابع نوري مختلف برريز استحكام باند كششي دو نوع باندينگ نسل ششم به عاج
163
بررسي اثر منبع كنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان طبس
164
بررسي اثر منبع كنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان بشرويه سال تحصيلي 84-83
165
بررسي اثر منحني بارگذاري بر شكل‌دهي لوله‌هايTWT در فرآيند هيدروفرمينگ لوله
166
بررسي اثر منحني جي در تراز تجاري مناطق آزاد در اقتصاد ايران
167
بررسي اثر منحني جي در تراز تجاري مناطق آزاد در اقتصاد ايران
168
بررسي اثر منفـرد كردن سلول هاي بنيادي جنيني انسـاني بر بيان ژن PPARγ در مقايسه با ژن هاي كليـدي در تشكيل كلني
169
بررسي اثر منيزيم بر بيان ژن حامل گلوكز چهار در رت هاي ديابتي
170
بررسي اثر منيزيم بر سطح پلاسمايي adiponectin در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
171
بررسي اثر منيزيم بر سطح پلاسمايي adiponectin در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
172
بررسي اثر مهار hsa-miR-4270 بر بيان ژن هاي مسير سيگنالي Wnt درسلولهاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردهي سلولي MKN45
173
بررسي اثر مهار hsa-miR-451b بر بيان ژنهاي KREMEN1 و CASK در سلولهاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردۀ سلولي MKN-45
174
بررسي اثر مهار كنندگي برخي مشتفات فنلي سنتزي روي تيروزينازقارچي
175
بررسي اثر مهار كنندگي عصاره هيدروالكلي گياهان ...بر فعاليت دي فنولازي آنزيم تيروزينار
176
بررسي اثر مهار كننده انكوژن آر ا اف بر القاي آپوپتوز سلول هاي انساني آدنو گارسينوهاي پانكراس
177
بررسي اثر مهار كننده تريپسين تخليص شده از سيب زميني شيرين [Ipomoea batatas (L.) Lam ] بر بقا و و بيان ژن CD-95 در سلولهاي سرطان معده رده MKN-45
178
بررسي اثر مهار كننده تريپسين سويا نوع بومن بيرك دراتوفاژي سلول هاي رده PC12
179
بررسي اثر مهارت مذاكره در سودآوري شركتهاي بيمه استان ايلام
180
بررسي اثر مهاركنندگي سه عصاره گياهي گلدر ﴿گل خاور﴾مورتلخ وآويشن شيرازي بر روي آنزيم آلفا آميلاز
181
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه سعد كوفي برانزيم استيل كولين استراز
182
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه كندر )Boswellia carteri( بر روي فعاليت آنزيم استيل كولين استراز
183
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره گياهي قره قاط، دارچين و علف چاي بر روي انزيم الفا اميلاز
184
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره هيدروالكلي گياهان Astragalus gypsicolus,Astragalus Fassiculifolius برفعاليت دي فنولازي آنزيم تيروزيناز.
185
بررسي اثر مهاركنندگي و فعال كنندگي برگ و شاخه مركبات بر آنزيم تايروزيناز و كاربرد آن در صنايع آرايشي و بهداشتي
186
بررسي اثر مهاركننده انكوژن آر آ اف بر القاي آپوپتوز سلول هاي انساني آدنوكار سينوهاي پانكراس ...
187
بررسي اثر مهاركننده تريپسين سويا نوع بومن بيرك دراتوفاژي سلول هاي رده MdA-MB231 سرطان سينه
188
بررسي اثر مهاري بعضي عوامل برروي فتوتيپ هاي تحت كنترل پديده ي حد نصاب احساس (Quorum sensing) در تعدادي از باكتري ها
189
بررسي اثر مهاري پروبيوتيك‌ها بر سويه‌هاي كلبسيلا پنومونيه حاوي ژن‌هاي متالوبتالاكتاماز پلاسميدي
190
بررسي اثر مهاري عصاره گياه پرووسكيا ابروتانوئيد برگلايكه شدن آلبومين سرم خون
191
بررسي اثر مهاري عصاره ي چاي سبز بر روي تكثير روتا ويروس با استفاده از كشت سلول
192
بررسي اثر مهاري نانو ذرات آي سي دي-85﴿پپتيدها مشتق از سموم جانوري﴾رويسلول سرطاني
193
بررسي اثر مهاري نانوذرات حاوي آنتي سنس گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي (EGFR) در سلول هاي سرطاني ريه (A549
194
بررسي اثر مهندسي ريسك در ارزيابي ايمني حمل و نقل ثقثقق
195
بررسي اثر مهندسي ريسك در ارزيابي ايمني حمل و نقل جاده اي
196
بررسي اثر مواد افزودني طبيعي بر روي ته نشين پذيري لجن فعال
197
بررسي اثر مواد افزودني و دما بر احياي مستقيم سنگ آهن در بستر ذغال
198
بررسي اثر مواد پركننده حفره دسترسي پيج اباتمنت و سمان برگير روكش هاي متكي بر ايمپلنت سمان شونده
199
بررسي اثر مواد پركننده ويژه در مقاومت فشاري و رئولوژي بتن خودتراكم
200
بررسي اثر مواد جاذب بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي روغن حرارت ديده
201
بررسي اثر مواد جايگزين سيمان بر انبساط حرارتي بتن
202
بررسي اثر مواد رنگرزا روي ساختار و خواص ميكانيكي الياف پلي پروپيلن
203
بررسي اثر مواد شست و شو دهنده كانال بر روي استحكام باند ريز كششي clearfil se bond و كامپوزيت
204
بررسي اثر مواد فعال سطحي بر فرآيند توليد الكتروشيميايي هيدروژن
205
بررسي اثر مواد موثره عصاره گياه سرخ دار بر روي سلول هاي سرطاني تخمدان (ovcar3)
206
بررسي اثر مواد و مصالح بر روي خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن ها و ملات هاي تعميراتي
207
بررسي اثر موخور (Loranthus grewinkii) روي برخي مواد معدني و آلي درختان كيكم Acer monespessulanum و بادام كوهي Amygdalus scoparia
208
بررسي اثر مودهاي بالا در روش طراحي بر اساس عملكرد
209
بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه اي سيستم هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش هاي مبتني بر IDA و NSP
210
بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه اي سيستم هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روشها ي مبتني بر NSP,IDA
211
بررسي اثر مورفولوژي ها نانو ساختار اكسيد روي بر خواص آنتي باكتريايي آن
212
بررسي اثر مورفولوژي هاي نانو ساختار اكسيد روي بر خواص انتي باكتريايي آن
213
بررسي اثر مورفولوژي و اندازه نانوذرات سرب سولفيد بر كارآيي آن به عنوان جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
214
بررسي اثر مورفولوژي و اندازه نانوذرات سرب سولفيد بر كارآيي آن به عنوان جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
215
بررسي اثر مورفين بر تمايزسلول هاي بنيادي مغزاستخوان به سلول عصبي درشرايط آزمابشگاهي
216
بررسي اثر موسيقي بر يادآوري و بازشناسي و عزت نفس دانش آموزان دختر سال دوم راهنمايي شهر فردوس
217
بررسي اثر موقعيت و جرم سوزن ميكرو كانتيلور پيزوالكتريك AFM در محيط هوا و مايع به روش المان محدود
218
بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار ديناميكي ساختمانهاي فولادي با پلان نامتقارن
219
بررسي اثر مولفه قائم زلزله در پلهاي پيوسته و قابي شكل
220
بررسي اثر مولفه قائم زلزله دركارايي جداگرهاي اليافي غير متصل
221
بررسي اثر مولفه قائم زلزله هاي حوزه نزديك روي پايه هاي پل بتني قابي شكل و مقايسه آن با زلزله هاي حوزه دور
222
بررسي اثر مويينگي بر مقاومت برشي ماسه فيروزكوه
223
بررسي اثر ميانجي‌گري مديريت دانش در تبيين رابطه‌ بين فرهنگ‌سازماني و عملكردسازماني: مطالعه موردي در شركت مهندسين مشاور اتحادراه
224
بررسي اثر ميانجيگري سبك پيروي كاركنان در ارتباط ميان رهبري اصيل و انسجام اعضاي پروژه
225
بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قاب هاي ساختماني و مدلسازي توسط نرم افزار ANSYS [انسيس]
226
بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قابهاي بتني و مدلسازي توسط نرم افزار Sap [ساپ] 2000
227
بررسي اثر ميدان الكترو مغناطيسي بر تركيبات فنلي گياه لوبيا قرمز
228
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي بر تركيبات فنلي گياه لوبيا قرمز
229
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر رشد و گلزايي گياه زعفران
230
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي جذب هيدروژن توسط نانوتيوپ كربيد سيليكوني
231
بررسي اثر ميدان الكتريكي خارجي بر خواص مكانيكي مونومرهاي ميكروتوبول با روش محاسباتي
232
بررسي اثر ميدان الكتريكي خارجي بر ويژگي هاي مكانيكي ميكروتوبول
233
بررسي اثر ميدان الكتريكي عرضي و ميدان مغناطيسي عمود بر گرماي ويژه الكتروني در نانو نوارهاي گرافين
234
بررسي اثر ميدان الكتريكي قوي بر مواد P2O5-LI2MoO4-LI2O وP2O5-NA2MoO4-NA2 O درحالت غيربلوري
235
بررسي اثر ميدان الكتريكي و دما بر روي سينتيك و ديناميك رشد نانوذرات سيليكا‌ي توليدشده در شعله
236
بررسي اثر ميدان زمين¬مغناطيسي بر توزيع عرضي بهمن¬هاي گسترده¬ي هوايي
237
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر روي كريستاليزاسيون كلسيم كربنات در آب هاي سخت
238
بررسي اثر ميدان مغناطيسي روي جريان اجباري نانو سيال تكفاز در ميكروكانال با دماي سطح متغير
239
بررسي اثر ميدان و طول لوله رانش برعبور يونها
240
بررسي اثر ميدان‌ الكترومغناطيسي بر زيستايي و رفتار سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي
241
بررسي اثر ميدانهاي الكتريكي بر روي رشد جنين در تخم مرغ
242
بررسي اثر ميراگر بر بهبود رفتار ديناميكي سكوي دريايي شناور
243
بررسي اثر ميراگر جاري شونده بر رفتار لرزه اي قاب هاي بتن مسلح
244
بررسي اثر ميزان آبگريزي در تشكيل مگنونيك كريستال¬هاي حاصل از نانوكامپوزيت (SiO2/(PMMA/Fe3O4
245
بررسي اثر ميزان آلومينيوم و عمليات آستمپرينگ بر ساختار و خواص كششي چدن خاكستري
246
بررسي اثر ميزان ازت بر روي عملكرد، اجزاء عملكرد و درصد پروتئين دانه ارقام سورگوم دانه اي در شرايط آب و هوائي اصفهان
247
بررسي اثر ميزان بنتونيت و فشار جانبي خاك در رفتار تنش كرنش ديواره آب بند با مصالح بتن پلاستيك
248
بررسي اثر ميزان توكسيسيتي ﴿سميت﴾عصاره آبي گياه خرفه برروي سلولهاي سرطاني اپي تليال رده
249
بررسي اثر ميزان چربي و چند نوع آغازگر بومي و صنعتي بر طول عمر نگهداري و خواص حسي ماست توليد شده در مقياس نيمه صنعتي
250
بررسي اثر ميزان خلاء و مدت زمان نگهداري در آلياژ سازي تحت خلاء فولاد ماريچينگ T300
251
بررسي اثر ميزان رزين استايرن اكريليك پايه آب و نوع و ميزان پركننده بر روي رئولوژي و ميزان كدورت فيلم پوشش
252
بررسي اثر ميزان سرمايه بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿ مقايسه بازارهاي اول و دوم﴾
253
بررسي اثر ميزان سوزنزني بر خصوصيات فيزيكي لايه منسوج بيبافت پلي پروپيلن
254
بررسي اثر ميزان سيمان و افزودن SiC بر نفوذ مذاب مس در بتونهاي ديرگداز شاموتي
255
بررسي اثر ميزان كاتاليست و نسبت مولي اتيلن گلايكل به اسيد ترفتاليك درخواص پلي اتيلن ترفتالات )TEP(
256
بررسي اثر ميزان كشش گرم بر خصوصيات نخ نانو الياف كربن تهيه شده از PAN
257
بررسي اثر ميزان كومونومدو عامل انتقال زنجير بر وزن مولكولي و دانسيته در محصول پليمريزاسيون اتيلن در تكنيك بستر سيال گازي به كمك شبيه سازي
258
بررسي اثر ميكروسيليس برخواص مخلوطهاي آسفالتي داغ (HMA)
259
بررسي اثر ميوه كرفس (APium GraveolensL) برروي نوروپاتي ناشي از شيمي –درماني FOLFOX،در بيماران مبتلا به سرطان كولور كتال
260
بررسي اثر ميوه گياه كرفس ( APium graveolensl ) بر روي قند خون بيماران ديابتي نوع2
261
بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر مصرف در ايران
262
بررسي اثر ناخالص سازي بر روي رفتار فلزي، شبه فلزي نانولوله هاي كربني تك جداره
263
بررسي اثر ناخالص سازي بر روي رفتار فلزي، شبه فلزي نانولوله هاي كربني تك جداره
264
بررسي اثر ناخالصي بر گاف الكتروني بلور اپتيكي CaS به روش DFT-1/2
265
بررسي اثر ناخالصي پتاسيم بر خواص فيزيكي و ضد باكتري نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل ژل
266
بررسي اثر ناخالصي در توان ترموالكتريكي ) ضريب سيبك ( نانوذره Bi2 Te3
267
بررسي اثر ناخالصي سديم بر خواص فيزيكي و ضدباكتري نانوذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل ژل
268
بررسي اثر ناخالصي ليتيم بر خواص فيزيكي و ضد باكتري نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل- ژل
269
بررسي اثر ناخالصي مغناطيسي در نانو حلقه ي كوانتومي بيضي شكل يا دو رابط
270
بررسي اثر ناخالصيهاي باردار خارجي برروي طيف انرژي و جريان پايا در حلقه كوانتومي
271
بررسي اثر نازل بر تميزسازي ته چاه
272
بررسي اثر ناسازگاري پليمرهاي استات سلولز و پلي اكريلونيتريل
273
بررسي اثر ناكاملي بر رفتار حلقه ي پسماند نانولايه BaTiO3
274
بررسي اثر ناكانوني باريكه ليزر با جبهه موج معين و بهره گيري از حسگر جبهه موج شك-هارتمن در اپتيك تطبيقي
275
بررسي اثر نالوكسان روي بيماري زايي و پاسخ هاي ايمني سلولي در موش هاي بالب سي آلوده به ليشمانياماژور
276
بررسي اثر نامتقارن شوك هاي نفتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در ايران
277
بررسي اثر نانو آلومينا بر مقاومت به فرسايش يك روكش شفاف آكريليكي پايه آبي مورد استفاده در كفپوش چوبي
278
بررسي اثر نانو اكسيد تيتانيوم بر رشد، متابوليسم و فلورسانس كلروفيل a فتوسيستم II در جلبك Dunaliella
279
بررسي اثر نانو پليمر كايتوزان با DNA واكسن كدكننده ژن oipA هليكوباكتر پايلوري در توليد سايتوكاين¬هاي IFN-γ و IL-4 در مدل موشي Balb/c
280
بررسي اثر نانو خاك رس بر خواص مكانيكي بتن پليمري
281
بررسي اثر نانو ذرات Clay بر روي مقاومت خوردگي و خواص مكانيكي پوششهاي پلي يورتان دو جزئي با جامد حجمي 100%
282
بررسي اثر نانو ذرات TiO2 در نانو الياف نايلون به منظور حفاظت در برابر پرتو فرابنفش
283
بررسي اثر نانو ذرات آلومينا و سيليكا بر روي خواص خراش رزين پلي يورتان پايه آبي تك جزئي
284
بررسي اثر نانو ذرات اروزيل بر روي رفتار خوردگي فولاد ST12 پوشانده شده با اپوكسي حاوي فسفات روي به روش الكتروشيميايي
285
بررسي اثر نانو ذرات اروزيل بر روي رفتار خوردگي فولاد ST12 پوشانده شده با اپوكسي حاوي فسفات روي به روش الكتروشيميايي
286
بررسي اثر نانو ذرات استويا بر رشد سه سويه باكتري لاكتوباسيلوس و مقايسه آن با شكر معمولي
287
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در كاتاليستهاي تهيه شده به روش پاشش حرارتي
288
بررسي اثر نانو ذرات اكسيدآلومينيوم بر پارامتر هاي فيزيولوژيكي گياه جو
289
بررسي اثر نانو ذرات اكسيدمس بر خواص ضد استرپتوكوكي و استحكام باند برشي ادهزيو هاي ارتودنسي
290
بررسي اثر نانو ذرات تيتانيا بر خواص جوي و شست و شويي رنگ هاي اكريليك پايه آبي
291
بررسي اثر نانو ذرات خاك¬رس بر رئولوژي، مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژها بر پايه پلي¬استايرن (PS)/اتيلن-اكتن كوپليمر (EOC)
292
بررسي اثر نانو ذرات در فرايند ازدياد برداشت توسط امواج مغناطيسي
293
بررسي اثر نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم فاز رو تايل و وين كريستين بر القاي ناهنجاري كروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش نر سوري نژاد balb/c پس از زمان هاي تيمار مختلف در شرايطin vivo , effects of rutile-titanium dioxide nanoparticles and vincri stine on induction of chtomosomal abnormalities in bone marrow cells of male balb/c mice after different treatment times in vivo
294
بررسي اثر نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و آلكالوئيدهاي وينكابر القاء ناهنجاري كروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش هاي نرسوري نژاد Balb/c در شرايط in vivo , effects of titanium dioxide nano particles and vinca alkaloidson induction of chromosome abnormalities in bone marrow cells of male Balb mice in vivo
295
بررسي اثر نانو ذرات زير كونيا بر خواص سيمان گلس آيونومر دنداني
296
بررسي اثر نانو ذرات نقره در بيان ژن هاي پروكاسپاز8، Bax و Bcl2 در مغز نوزادان موش صحرايي
297
بررسي اثر نانو ذرات نقره كپسوله شده در لوله هاي پلي اتيلني و پلي پروپيلني در حذف آلودگي هاي ميكروبي از آب آشاميدني
298
بررسي اثر نانو ذره اصلاح شده بر رفتار برگشت پذيري پليمرهاي سوپرامولكول هيدروژني
299
بررسي اثر نانو ذره اكسيد روي بر رشد و بيان ژن هموليزين آلفا استافيلوكوكوس اورئوس
300
بررسي اثر نانو ذره بر خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان
301
بررسي اثر نانو ذره سيليكا بر آبگريزكردن سطوح
302
بررسي اثر نانو ذره كربن كوانتوم دات و آب هوشمند در تغيير ترشوندگي مخازن هيدروكربوري جهت ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته
303
بررسي اثر نانو رس بر آسفالت با استخوانبندي سنگدانه اي
304
بررسي اثر نانو رس بر رفتار خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي
305
بررسي اثر نانو رس و پايداركننده هاي نوري بر خواص كامپوزيت پودر پوست پسته - پلاستيك ﴿پلي اتيلن سنگين پرشده با پركننده هاي هيبريدي﴾
306
بررسي اثر نانو رسبر تغييرشكل ماندگار و حساسيت رطوبتي مخلوط‌هاي آسفالتي
307
بررسي اثر نانو ساختارهاي فلزي و مواد مركب فلزي - سراميك در بهينه سازي خواص مكانيكي
308
بررسي اثر نانو سرباره مس ،بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ي ملات
309
بررسي اثر نانو سرباره مس ،بر مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
310
بررسي اثر نانو سيال تركيبي بر انتقال حرارت مجتمع سوخت راكتور VVER-1000
311
بررسي اثر نانو سيالات غير نيوتني بر ميدان جريان و انتقال حرارت درون كانال موجدار سينوسي و مربعي
312
بررسي اثر نانو سيليس بر تغيير شكل ماندگارمخلوطهاي آسفالتي
313
بررسي اثر نانو سيليس بر شكل شناسي خواص چسبندگي،مكانيكي و حرارتي پوشش هاي محافظتي مورد مصرف بر روي بتن
314
بررسي اثر نانو سيليكا اصلاح شده بر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن و ميزان گاز كربن دي اكسيد ذخيره شده در هيدرات گازي
315
بررسي اثر نانو سيليكا بر ريز ساختار و رفتار بلورينگي زوج پليمر پلي(لاكتيك اسيد)/نشاسته گرمانرم
316
بررسي اثر نانو سيليكا روي آلياژهاي پخت شده ديناميكي بر پايه MDPE/PP
317
بررسي اثر نانو سيليكا و عامل گرافت (SEBS - g - MA) بر خواص فيزيكي و مكانيكي ترموپلاستيك الاستومر استايرن - اتيلن - بوتيلن- استايرن (SEBS)
318
بررسي اثر نانو سيليكاي آمايش شده با اكريليك سيلان بر روي خواص فصل مشترك و مقاومت به خراش رزين‌هاي يورتان اكريلات پخت شونده با UV
319
بررسي اثر نانو سيليكاي آمايش شده با وينيل- سيلان برروي خواص فصل مشترك و مقاومت به خراش رزين هاي پلي يورتان- اكريلات پخت¬شونده با UV
320
بررسي اثر نانو كاتالزگرها و نيز كاتاليزگرهاي جديد در تهيه مشتقات مختلف زانتن ها
321
بررسي اثر نانو كلي بر مورفولوژي آلياژ سه تايي با تاكيد بر مورفولوژي هسته - پوسته
322
بررسي اثر نانو كود آلي بر روي رشد و باردهي بوته لوبيا قرمز محلي رقم ازنا به روش بذر و نشاء
323
بررسي اثر نانو لوله هاي كربني بر روي رفتار و رئولوژي قير
324
بررسي اثر نانو مولكول RGD بر افزايش زيست سازگاري داربست هاي زيست تخريب پذير در
325
بررسي اثر نانوالياف نايلون در جدايش بين لايه اي كامپوزيت شيشه/اپوكسي به روش آكوستيك اميشن
326
بررسي اثر نانوذرات TiO2 بر خواص سايش و خوردگي پوشش نيكل-بور ايجاد شده به روش رسوب دهي الكتريكي
327
بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با تركيبات آزولي بر كارايي غشاهاي نانوكامپوزيتي تبادلگر يون براي كاربرد در پيل سوختي
328
بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با تركيبات سولفونه بر كارايي غشاهاي نانوكامپوزيتي تبادلگر يون براي كاربرد در پيل سوختي
329
بررسي اثر نانوذرات بر خواص حركتي و آسيب سازند گل حفاري پايه آبي با استفاده از طراحي آزمايش
330
بررسي اثر نانوذرات رسي و كربني بر روي ميكروارگانيسم هاي هوازي تجزيه كننده ي آسفالت
331
بررسي اثر نانوذرات سيليكا با اصلاح سطحي‌هاي مختلف در سامانه‌ي امتزاج ناپذير PIB/PDMS
332
بررسي اثر نانوذرات فلزي و هسته-پوسته بر عملكرد سلول هاي خورشيدي نانوساختاري پروسكايت
333
بررسي اثر نانوذرات گرافيت بروي خواص الكتريكي و مكانيكي و مورفولو‍ِژي فوم اتيلن وينيل استات
334
بررسي اثر نانوذرات لوله اي اصلاح شده با گروه هاي ايميدازول و سولفونيك اسيد بر كارايي غشاهاي پلي الكتروليت در پيل هاي سوختي متانولي
335
بررسي اثر نانوذرات مس بر خواص ضدباكتري پوشش كيتوسان بر زيرلايه فولاد زنگ نزن 316
336
بررسي اثر نانوذرات مغناطو/يوني در كارايي كامپوزيت هاي هوشمند الكتريك فعال بر پايه IPMC
337
بررسي اثر نانوذرات نقره بر رشد و تغييرات برخي شاخص هايفيزيولوژيكي و بيوشيميايي كالوس سيب زميني (Solanum tuberosum L.)
338
بررسي اثر نانوذره اكسيد روي به همراه عصاره نعناع بر ميزان قند خون و پروفايل ليپيدي رت هاي ديابتي شده نژاد ويستار
339
بررسي اثر نانوذره بر پليمريزاسيون حالت جامد پلي اتيلن ترفتالات
340
بررسي اثر نانوذره روي تغيير ترشوندگي سنگ هاي مخازن
341
بررسي اثر نانورس بر مورفولوژي و خواص رئولوژيكي آميزه MDPE / NAS
342
بررسي اثر نانورس مونت موريلونيت بر كاهش انتشار گاز راديو اكتيو رادون از خاك مناطق با پرتوزايي طبيعي بالا
343
بررسي اثر نانوساختار ايروژل سيليس بر سطح مشترك كامپوزيت الياف بازالت/اپوكسي
344
بررسي اثر نانوساختار پوشال نيشكر بر حذف كادميم از محلول آبي به وسيله سيستم پيوسته و ناپيوسته
345
بررسي اثر نانوساختار سيليكاايروژل و نانوالياف PAN بر خواص فيزيكي مكانيكي رزين بيس فنول A-گليسيديل متاكريلات (Bis-GMA) مورد استفاده در مواد دنداني
346
بررسي اثر نانوساختارهاي نقره بر خواص فوتوالكتروشيميايي پوشش¬هاي نانوكامپوزيتي تنگستاتي به منظور تجزيه آب
347
بررسي اثر نانوسيال بر كارايي حلقه هاي گردش طبيعي
348
بررسي اثر نانوسيال ها بر پايداري ذرات آسفالتين در جريان محيط متخلخل به منظور كاهش آسيب سازند
349
بررسي اثر نانوسيليس در كاهش نفوذپذيري سيمان حفاري
350
بررسي اثر نانوكربن فعال وكربن فعال آهن دار بر پارامترهاي جوانه زني، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي ارقام پيشگام وآذر 2 گندم تحت تنش آرسنيك
351
بررسي اثر نانوكلي بر روي خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش اپوكسي سيلوكسان
352
بررسي اثر نانوكلي و نانوسيليكا بر خواص فيزيكي- مكانيكي و مقاومت خوردگي نانو پوشش كامپوزيتي بر پايه رزين اپوكسي وينيل استر
353
بررسي اثر نانولوله‌‌هاي كربني بر رسانايي الكتريكي پوشش‌هاي اعمال شده به روش الكتروپوشانش
354
بررسي اثر ناهمسانگردي ﴿بافت، ساخت و تكتونيك﴾ بر خواص فيزيكي سنگ هاي كربناته
355
بررسي اثر ناهمسانگردي بر چقرمگي سنگ و تاثير آن بر مكانيزم شكست با استفاده از انتشار آوايي
356
بررسي اثر ناهمسانگردي در ورق آلومينيوم تحت فرآيند نورد تجمعي شده
357
بررسي اثر ناهمساني القائي در رفتار مكانيكي ماسه كربناتي بوشهر در شرايط زهكشي نشده
358
بررسي اثر ناهمساني و مسير تنش بر پارامترهاي ماسه ي سليلي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
359
بررسي اثر ناهمگني داخل دانه در رفتار مكانيكي فولادهاي دوفازي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود
360
بررسي اثر ناهمگوني مصالح در رفتار ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريز
361
بررسي اثر ناهمواري سطح بر عملكرد روانكاري در ياتاقانهاي لغزشي پله اي
362
بررسي اثر ناهمواريهاي سطح ايمپلنت هاي دنداني پايه تيتانيمي بر استحكام ريخت شناسي و ريز سختي فصل مشترك TI/HA
363
بررسي اثر نايوبيم بر ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي HSLA پس از پروسه ترمومكانيكي
364
بررسي اثر نايوبيوم بر ريز ساختار و سختي جوش فولاد نرم
365
بررسي اثر نحوه اجراي شمع و ميزان سربارتحكيم بر پديده گيرش در خاك رسي اشباع با استفاده از مدل سازي فيزيكي
366
بررسي اثر نحوه لايه گذاري برخواص مكانيكي كامپوزيتهاي پارچه تاري پودي
367
بررسي اثر نحوه ي مدل سازي ميرايي در ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب خمشي بتني
368
بررسي اثر نرخ ارز بر مبادلات تجاري بخش كشاورزي ايران
369
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار خمشي پانل ساندويچ كامپوزيت بدنه شناور
370
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار كششي لمينيت كامپوزيت بدنه شناور
371
بررسي اثر نرخ بهره حقيقي بر رشد اقتصادي (مقايسه دو گروه كشورهاي كم درآمد و پر درآمد)
372
بررسي اثر نرخ تعرفه وارداتي بر صادرات فعاليت هاي صنعتي ايران طي سال هاي 1360 تا 1393 با استفاده از مدل VAR
373
بررسي اثر نرخ سرد كردن بر سيكل عمليات حرارتي پيرسازي آلياژ آلومينيوم 6063
374
بررسي اثر نرخ سرمايش از مرحله انحلال كامل در فرآيند جوان‌سازي پره كاركرده IN738LC
375
بررسي اثر نرخ سرمايش از مرحله انحلال كامل در فرآيند جوانسازي پره كاركرده
376
بررسي اثر نرخ سود بانكي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران
377
بررسي اثر نرخ سود بانكي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران
378
بررسي اثر نرخ كرنش بر الگوي سيلان مواد در اكستروژن مقطع T
379
بررسي اثر نرخ كنش روي منحني حد شكل دهي
380
بررسي اثر نرخ گرمايش و دماي پخت بر تحول فازي و خواص مكانيكي سيليكاي ذوبي تهيه شده به روش ريخته گري ژلي
381
بررسي اثر نرخ واقعي ارز بر صادرات صنايع چوب و صنايع كاغذ طي سال هاي 1355 تا 1388 با رويكرد خودتوضيح برداري , the impact of the real exchange rate on exports of wood industry and paper industry ) 7791-0102( by var approach
382
بررسي اثر نرم افزار« كتابخانه الكترونيكي آريا» برپيشرفت تحصيلي در دروس رياضي ، علوم و فارسي دانش آموزان اول ابتدايي دبستان دخترانه شهيد محلاتي منطقه 2 تهران
383
بررسي اثر نرم كن و پركن روي پارچه رو مبلي پلي استر
384
بررسي اثر نرم كننده هاي مختلف بر ميزان افزايش عمق پارچه هاي چادر مشكي
385
بررسي اثر نسبت CaO/SiO2 و B2O3/TiO2در تركيب پودر قالب ريخته گري مداوم بدون فلوئور بر انتقال حرارت و ويسكوزيته آن
386
بررسي اثر نسبت ابعادي ديوارهاي برشي بتن مسلح درشكل پذيري وضريب رفتار
387
بررسي اثر نسبت اتصال دهنده عرضي و غلظت كلاژن روي مدول ذخيره و اندازه تخلخل در ساخت غشاهاي كلاژني
388
بررسي اثر نسبت تغيير پودر بر عمق و كيفيت نفوذ نيتروكربوره جامد بر فولاد ساده كربني
389
بررسي اثر نسبت تنش در انتشار ترك خستگي فولاد ضد زنگ با استفاده از شبكه عصبي
390
بررسي اثر نسبت طول به فاصله شعاعي بين دو استوانه هم مركز بر تشكيل اولين حلقههاي ناپايداري تيلور به روش شبيهسازي مستقيم مونت كارلوي بهينه شده
391
بررسي اثر نسبت عمق به ارتفاع وشيب كانال بر عملكرد حرارتي هواگرمكن خورشيدي
392
بررسي اثر نسبت فازي HCP2/HCP1 بر رفتار خوردگي آلياژ Co-Cr-Mo در محيط مصنوعي
393
بررسي اثر نسبت كلسيم و فسفر و ميزان كريستالينيته نانو گرانول هاي كلسيم فسفاتي در سيستم رهايش دارو
394
بررسي اثر نسبت مخلوط پلي استر / ويسكوز و نوع بافت پارچه هاي حلقوي پودي بر پرزدهي
395
بررسي اثر نسبت مساحت قطعه به حجم پودر در روش سمانتاسيون پودري بر مشخصات پوشش آلومينايدي
396
بررسي اثر نسبت مولي Al2O3 در لعاب كاشي ديواري تك پخت سريع ﴿مونوپروزا﴾
397
بررسي اثر نشست غير يكنواخت در برج هاي خنك كن بتني
398
بررسي اثر نفت سفيد وگازوئيل بر برخي ازپارامترهاي مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياهان Salicornia persica وSalicornia europaea
399
بررسي اثر نفروليتوتومي از راه پوست بر عملكرد كليه در بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني
400
بررسي اثر نفوذ سوزن در پارچه با بافت هاي متفاوت با استفاده از پردازش تصوير
401
بررسي اثر نقدشوندگي سهام و حاكميت شركتي بر اهرم مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
402
بررسي اثر نقص سازه اي در اتصال به تكيه گاه در شبكه هاي دو لايه تخت سازه هاي فضا كار
403
بررسي اثر نقطه نرم شوندگي بر ميزان پين هول
404
بررسي اثر نمونه گيري طولي در حالت وجود اريب و سانسور راست،در مطالعات مربوط به تحليل بقا با استفاده از شبيه سازي به كمك نرم افزار ق
405
بررسي اثر نوآورانگي ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند مشتري محور
406
بررسي اثر نوار مارپيچي بر انتقال حرارت و افت فشار مبدل حرارتي دو لوله اي
407
بررسي اثر نور مرئي بر رشد و تكثير سلول هاي فيبروبلاست كشت شده روي داربست كيتوساني
408
بررسي اثر نور ناهمدوس فرابنفش بر روي خاصيت ويسكوالاستيسيته رشته هاي كلاژن بافت بيولوژيكي با در نظر گرفتن تغييرات سرعت كشش بافت و آثار شيميايي آن
409
بررسي اثر نورد داغ بر ريز ساختار فولاد آلكروم
410
بررسي اثر نورد سرد و عمليات حرارتي بر كاهش ضخامت و استحكام فصل مشترك كامپوزيت سه لايه قلع/برنج/قلع
411
بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريزنشست ترميم هاي كامپوزيت رزين كلاس V
412
بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريزنشست ترميم هاي كامپوزيت رزين كلاس V
413
بررسي اثر نوسان اطلس شمالي ﴿NAO﴾ بر الگوهاي غالب و ردايي كميت هاي هواشناختي در منطقه مديترانه و جنوب غرب آسيا
414
بررسي اثر نوسان درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران در چارچوب يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه
415
بررسي اثر نوسان شبه دو سالانه QBO بر لبه تاوه قطبي
416
بررسي اثر نوسان هاي بزرگ مقياس جوي اقيانوسي مادن_جوليان (MJO) و نوسان جنوبي ال نينو ENSO)) بر بارش هاي استان هاي چهارمحال و بختياري و يزد
417
بررسي اثر نوسانات بعضي از شاخص هاي معتبر جهاني بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
418
بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قيمت سهام صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل VAR
419
بررسي اثر نوع اكسيدايزر بر سرعت انتشار شعله دو فازي جامد گاز
420
بررسي اثر نوع بسته بندي و اتمسفر اصلاح شده بر افزايش زمان ماندگاري ساندويچ هاي سرد
421
بررسي اثر نوع پوشش و زير لايه بر دوام و شرايط فيزيكي پوشش در سيكل حرارتي متناوب
422
بررسي اثر نوع تمپليت كاتاليست H-SAPO-34 بر تبديل متانول به الفينهاي سبك
423
بررسي اثر نوع تهيه حفره و نوع ترميم بر ريزنشت كامپوزيت با بيس سيلوران و متاكريلات
424
بررسي اثر نوع جوشكاري بر روي تنش پسماند توسط نرم افزار ANSYS
425
بررسي اثر نوع چسب و دانه بندي سنگ آهن بر خواص مكانيكي و فيزيكي گندله توليدي گل گهر سيرجان
426
بررسي اثر نوع دانه بندي مواد سوختني بر خواص آجر عايق
427
بررسي اثر نوع دندانه بر خواص ثباتي رنگزاي چاي
428
بررسي اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي رشد گياهي در ريزازديادي سرو چهار هزار ساله ي ابركوه (Cupressus sempervirens var. horizontalis)
429
بررسي اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي مختلف رشد بر بازاريابي مستقيم و غير مستقيم گياه اركيده رقم فالانوپسيس
430
بررسي اثر نوع ريز نمونه وتركيب تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر روي القاكالوس وباززايي غير مستقيم گياه Anthurium andreanum
431
بررسي اثر نوع فلاكس و دمش اكسيژن بر حذف همزمان فسفر و گوگرد آهن خام
432
بررسي اثر نوع گاز تزريقي در فرآيند متناوب آب و گاز بر بازيافت نفت
433
بررسي اثر نوع ماده بليچينگ و ضخامت عاج در ناحيه سرويكال بر سختي عاج ريشه
434
بررسي اثر نوع ماده شستشو دهنده كانال و تاخير در انجام ترميم بر روي ريز نشست كامپوزيت
435
بررسي اثر نوع منيزيت بر خواص جرمهاي نسوز روكش تانديش
436
بررسي اثر نوع مواد اوليه و برخي شرايط ذوب ريسي بر ويژگي هاي تكسچره شدن نخ PET
437
بررسي اثر نوع مواد اوليه، دماي تكليس و جاينشاني عنصر Ce در جايگاه Ca در ساخت ابر رساناي BSCCO
438
بررسي اثر نوع و اندازه ذرات افزودني به مذاب آلومينيم بر تشكيل فوم آلومينيم
439
بررسي اثر نوع و مقدار پركننده بر زوي تراوايي فيلم‌هاي لاتكس
440
بررسي اثر نوع و ميزان اتصال دهنده عرضي بر خواص تورمي و جرياني پراكنش¬هاي هيدروژل¬هاي بر پايه اكريل آميد و اكريليك اسيد
441
بررسي اثر نوع و ميزان چسب سرد بر استحكام و احياء پذيري پلت كامپوزيتي
442
بررسي اثر نوع و ميزان رقيق كننده بر روي خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش هاي اپوكسي با درصد جامد بالا حاوي پرك شيشه
443
بررسي اثر نويز فاز در OFDM و ارائه ي روش جبران سازي آن
444
بررسي اثر نيترو پروسايد سديم بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي Juniperus sabina و Juniperus excelsa تحت تنش شوري
445
بررسي اثر نيتروژن دهي بر رفتار خستگي فولاد D1N1.2210
446
بررسي اثر نيتريداسيون گازي پوششهاي كرم سخت
447
بررسي اثر نيتريده كردن پوشش نانوكريستال نيكل تنگستن بر - مقاومت به خوردگي الكتروشيميائي آن
448
بررسي اثر نيتريك اكسايد بر پاسخ هاي آنتياكسيداني دو گياه كلزا تحت تنش (Camelina sativa L.و كاملينا )Brassica napus L.شوري)
449
بررسي اثر نيروگاه هاي بادي بر عملكرد ديناميكي بازار برق
450
بررسي اثر نيروهاي محوري و برش در مشخصات لازم براي محاسبه قابها با اعضاء داراي تغيير ناگهاني در مقطع
451
بررسي اثر نيروهاي ناشي از امواج ،زلزله و بادبر ديافراگمهاي كف در سكوهاي دريايي
452
بررسي اثر نيروي جاذبه بر جريان مغشوش چگالي متغير درون يك كانال
453
بررسي اثر نيروي ورق گير بر برگشت فنري در عمليات خمكاري
454
بررسي اثر نيكل بر روي رخنه دهي نقره در تنگستن
455
بررسي اثر نيكل بر ساختار و خواص پوشش نفوذي CrB روي فولاد نرم
456
بررسي اثر نيكل و نسبت Ca/Mg بر جمعيت هاي سرپنتين گياه بنه (Pistacia atlantica Desf.)
457
بررسي اثر نيكل و نسبت هاي مختلف كلسيم و منيزيم بر مقاومت به خشكي گياه سرپنتيني Fortuynia garcinii
458
بررسي اثر نيكوتين بر روي شاخص هاي ميتوزي و مورفولوژيك لايه مخاطي معده موش سوري نر
459
بررسي اثر نيوبيوم برخواص سايشي وانعطاف پذيري چدن سفيد آلياژي پركروم
460
بررسي اثر هارمونيك ها در شبكه هاي توزيع و راه هاي مقابله و كاهش آنها
461
بررسي اثر هارمونيك ها و روش هاي جبرانسازي آن
462
بررسي اثر هارمونيكها بر رله هاي حفاظتي
463
بررسي اثر هسته اي در پراكندگي ژرف ناكشسان و توابع ساختار نوكلئون
464
بررسي اثر هم افزائي بازدارنده ها جهت كنترل خوردگي در اسيد شويي ديگهاي بخار
465
بررسي اثر هم افزايي اصلاح الياف و ماتريس بر روي چسبندگي بين سطحي نانوكامپوزيت رزين اپوكسي - نانو رس - الياف پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا
466
بررسي اثر هم افزايي فيلم نانوالياف سلولزي و نانوذرات رس بر خواص مكانيكي و گرمايي رزين اپوكسي
467
بررسي اثر هم افزايي نانولوله هاي هالوسيت و بازدارنده شعله بدون هالوژن روي خواص حرارتي و اشتعال پذيري الستيك استايرن بوتادي ان
468
بررسي اثر هم زمان طوق و شكاف در كاهش آبشستگي موضعي گروه پايه استوانه اي
469
بررسي اثر هم كوشي پسماند ترخون، مورد و مشكك بر شاخص هاي آنتي اكسيداني، پاسخ هاي ايمونولوژيك و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
470
بررسي اثر هم‌افزايي تركيب گرافن اكسيد- نانولوله كربن و شبكه كئوردينه شده‌ي گرافن اكسيد- نانولوله كربن عامل‌دار با يون فلز بر روي خواص پلي‌وينيل‌ بوتيرال
471
بررسي اثر همخوني بر صفات رشد گوسفندان شال
472
بررسي اثر همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار بر روي عملكرد شركت مورد مطالعه: شركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش
473
بررسي اثر همزمان آلومينيوم و كربن بر مقاومت به اكسايش همدماي فولادهاي آستنيتي مقاوم به حرارت
474
بررسي اثر همزمان بعضي نمكهاي فلزي بر بازيافت شيميايي ضايعات پلي اتيلن ترفتالات توسط گلايكول(ها) جهت تهيه بيس (2-هيدروكسي ا تيل) ترفتالات و بررسي كارايي محصول حاصل در تهيه رزين هاي پلي استر غيراشباع جهت ساخت سنگ هاي كامپوزيتي
475
بررسي اثر همزمان تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي بر سيل خيزي و رسوبزايي حوزه (مطالعه موردي حوزه آبخيز حنيفقان، استان فارس)
476
بررسي اثر همزمان سه مولفه زلزله برروي رفتار سازه هاي جداسازي شده با جداگر DCFP
477
بررسي اثر همزمان طول اتصال و طول ترك اوليه بر بار شكست اتصالات نانوچسبي تك لبه‌اي به روش نرخ آزادسازي انرژي كرنشي
478
بررسي اثر همزمان مولفه قائم وافقي زلزله در طيف بازتاب افقي
479
بررسي اثر همزمان نانوذرات و سورفكتنت بر پايداري غشاي مايع امولسيوني به‌منظور جداسازي اورانيوم و فلزات نادر خاكي گادولينيم و نئوديميم
480
بررسي اثر همزماني مؤلفه قائم زلزله بر روي ديوار برشي كوپله
481
بررسي اثر همزيستي قارچ اندوفيت Piriformospora indica با گياه گندم و ذرت بر شاخص هاي پايداري ساختمان و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
482
بررسي اثر هموژنيزاسيون فشار بالا بر ويژگي هاي عملكردي و فيزيكوشيميايي ژلاتين
483
بررسي اثر هندسه آجر در ميزان نرخ انتقال حرارت با استفاده از شبيه‌سازي عددي
484
بررسي اثر هندسه اتصال در خواص الكتروني سيم مولكولي فلز/ سيتوزين / فلز , investigation the effect of the contact geometry on electronic properties of a nolecular wire as metal/cytosine/metal
485
بررسي اثر هندسه پره ﴿ پروفيل پره﴾ روي پديده جريان سيال در حالت دو بعدي در توربين هاي گازي
486
بررسي اثر هندسه پين ابزار بر سيلان مواد در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6T- 6061 با نانوذرات تقويت¬كننده اكسيدآلومينيوم
487
بررسي اثر هندسه تخلخل در عملكرد فيلتر‏هاي تهيه شده از منسوجات بي بافت سوزن زني شده
488
بررسي اثر هندسه راهگاه ورودي بر مشخصه هاي عملكردي موتورهاي ديزل
489
بررسي اثر هندسه راهگاه ورودي و پارامترهاي پاشش سوخت بر عملكرد و آلايندگي‌هاي موتور ديزل در دورهاي مختلف
490
بررسي اثر هندسه سد بر مقادير و نحوه پخش تنش كرنش برشي سدهاي خاكي در آناليزهاي دو بعدي و سه بعدي
491
بررسي اثر هندسه شمع بر ظرفيت باربري پي شمع - راديه
492
بررسي اثر هندسه غلتكهاي كشش بر خواص نخ در ريسندگي رينگ
493
بررسي اثر هندسه ليف PP بر خواص كششي و فشاري كامپوزيت سيماني مهندسي شده (ECC)
494
بررسي اثر هندسه و خصوصيات مصالح سدهاي خاكي ناهمگن بر قوس‌زدگي و توزيع فشار آب منفذي در هسته
495
بررسي اثر هندسه ي مقطع عرضي بر روي رفتار لرزه اي مهاربندي هاي كمانش ناپذير
496
بررسي اثر هندسي مثلث ريسندگي با استفاده از پردازش تصوير
497
بررسي اثر هواگرمكن خورشيدي بر بارهاي سرمايشي وگرمايشي مورد نيازيك ساختمان مسكوني
498
بررسي اثر هورمون آبسيزيك اسيد)aba(بر روي ايجاد و افزايش تحمل خشكي گياه رستاخيزي soporobolus stapfianus در طي خشكي ،در مقايسه باگياه غير رستاخيزيsoporobolus pyramidalis
499
بررسي اثر هورمون آبسيزيك برروي ايجاد وافزايش تحمل خشكي گياه رستاخيزي در طي خشكي در مقايسه با گياه غير رستاخيزي
500
بررسي اثر هورمون هاي اكسين و سيتوكينين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه پرسياوشان (Adiantum capillus- veneris)
501
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و اكسين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه دارويي پيچك صحرايي
502
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و اكسين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه دارويي پيچك صحرايي
503
بررسي اثر هورمون هاي گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه شاهدانه
504
بررسي اثر هورمونهاي گياهي بر القاء كالوس و باز زايي گياه بومادران(Achillea millefolum)
505
بررسي اثر هورمونهاي گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه بومادران Achillea millefolum
506
بررسي اثر هوش سازماني بر شهرت برند پيشگامان يزد
507
بررسي اثر هيپوتانسيون كنترل شده القايي بر اكسيژناسيون مغزي بيماران در طي جراحي الكتيو رينوپلاستي
508
بررسي اثر هيپوترمي بر درمان تاخيري ايسكيمي مغزي مدل آمبوليك با فعال كننده پلاسمينوژن بافتي نوتركيب در موش صحرايي نر
509
بررسي اثر هيپوكسي بر روي مقادير پرولين و كربوهيدرات ها ﴿محلول و احياء﴾ در ريشه هاي نابجاي آفتابگردان
510
بررسي اثر هيپوكليسمي عصاره ي هيدروالكلي گلرنگ و گردو در موش هاي صحرايي ديابتي شده
511
بررسي اثر هيدراسون و دهيدراسيون دوره اي سيست آرتميااروميانا و آرتيماپارتنوژنز بر ميزان ارزش غذايي ناپليوس تازه تخم گشايي شده از آنها
512
بررسي اثر هيدروترمال بر روي خواص مكانيكي و كهنگي فوم عايق پلي يورتان
513
بررسي اثر هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي بر ويژگيهاي بيولوژيك گامتها و مراحل اوليه تكويني جنيني ماهي قزل آلاي رنگين كمان
514
بررسي اثر هيدوليز قليايي بر رنگ پذيري الياف
515
بررسي اثر هيوسين -ان - بوتيل برومايد بر آريتمي سينوسي تنفسي
516
بررسي اثر هيوسين بر شدت درد ، تندرنس و ريباند تندرنس در بيماران آپانديسيت
517
بررسي اثر و تجمع طلا در جلبك تك سلولي Dunaliella
518
بررسي اثر و مكانيسم احتمالي عصاره آبي- الكلي برگ گياه رازك (Humulus lupulus)بر درد در موش سوري نر
519
بررسي اثر وابستگي بر قابليت اعتماد و نگهداري پيشگيرانه سيستم‌هاي چندمولفه‌اي
520
بررسي اثر واربورگ درسلول هاي سرطاني با دو روش حل معادله تكثير و بازي كالاي عمومي
521
بررسي اثر واقعي ارز بر صادرات صنايع چوب و صنايع كاغذ طي سال هاي 1355 تا 1388 با رويكرد خودتوضيح برداري
522
بررسي اثر واكس بر بلورينگي، خواص گرما-مكانيكي و فرايند پذيري پلي اتيلن
523
بررسي اثر واكنش قليايي سيليسي سنگدانه ها بر روي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت بار دراز مدت
524
بررسي اثر واناديم بر خواص مكانيكي و ساختار فولادهاي ميكروآلياژي نورد گرم شده
525
بررسي اثر واناديوم بر تكوين بيضه ي زاده هاي متولد شده از موش هاي باردار ديابتي شده
526
بررسي اثر واناديوم در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از تخمدان منجمد-ذوب موش
527
بررسي اثر واناديوم روي تكوين بيضه ي زاده هاي متولد شده از مادران باردار تحت شيمي درماني
528
بررسي اثر ورزش برسلامت روان زنان شاغل ورزشكار و غير ورزشكار
529
بررسي اثر ورزش تركيبي بر تراكم استخوان و جرم مواد معدني استخوان در زنان 53 تا 33 سال غير ورزشكار
530
بررسي اثر ورودي‌هاي گلبرگي‌شكل مدرن بر هيدروليك جريان گردابي اطراف سرريزهاي مدور قائم
531
بررسي اثر وضعيت اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان سرايان
532
بررسي اثر ولتاژ خطوط فشارقوي بر Shielding Failure در خطوط انتقال با استفاده از مدل ليدرهاي پيشرونده (Leader progression model)
533
بررسي اثر ولتاژ گيت روي ترابرد الكتروني از طريق اتصالات جانبي بين دو نانو لوله كربني موازي
534
بررسي اثر ويتامين B12 و تنش شوري بر ميزان اسيد‌هاي چرب امگا3 در جلبك‌هاي salina Dunaliella و vulgaris ‍Chlorella
535
بررسي اثر ويتامين B12 و فولات بر سنتز ليپيد و اسيدهاي چرب امگا3 در جلبك Dunaliella salina
536
بررسي اثر ويتامين C بر روي شاخص هاي كنترل قند خون در افراد ديابتي نوع II
537
بررسي اثر ويتامين d بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
538
بررسي اثر ويتامين d بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
539
بررسي اثر ويتامين D برروي ميزان سرمي آنتي بادي ضد ويروس اپشتين بار در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
540
بررسي اثر ويتامين d در بيماران سندرم X قلبي مبتلا به هيپوويتامينوز d
541
بررسي اثر ويتامين d در بيماران سندرم X قلبي مبتلا به هيپوويتامينوز d
542
بررسي اثر ويتامين E موضعي در مقايسه با زينك اكسايد بر درماتيت ناشي از راديوتراپي
543
بررسي اثر ويتامين E و سلنيوم بر سطح اسپرمهاي +NOX5 و HSPA2+ در مردان نابارور تراتواستنوزواسپرميا
544
بررسي اثر ويتامين ث تكميلي بر كاهش هموگلوبين گليكوزيله (HbAC)در بيماران ديابتي غيروابسته به انسولين
545
بررسي اثر ويتامين ث خوراكي در جلوگيري از افت شنوايي ناشي از صدا در رت
546
بررسي اثر ويتامين ث خوراكي در جلوگيري از افت شنوايي ناشي از صدا در رت
547
بررسي اثر ويتامينC بر آسيب كبدي ناشي از فرمالدهيد در موش صحرايي بالغ نر
548
بررسي اثر ويتامينهاي C و E بر ميزان بيان ژن و توليد Vascular endothelial growth factor در ماكروفاژهاي صفاق مبتلايان اندومتريوزيس
549
بررسي اثر ويژگي هاي بنيادي شركت و مديريت سودهاي واقعي بر بازده سهام با توجه به نقش متغير تعديل كننده كيفيت حسابرسي
550
بررسي اثر ويژگي هاي سطح بر خصوصيات انتقال حرارت جوشش هسته اي استخري فروسيال تحت ميدان مغناطيسي
551
بررسي اثر يادگيري سازماني بر مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني اداره كل نوسازي مدارس خراسان رضوي
552
بررسي اثر يادگيري گروهي بر توانمند سازي شغلي كاركنان مورد مطالعه: بيمارستان طالقاني تهران
553
بررسي اثر يخ زدگي بر روي خواص فيزيكي جورابهاي نايلوني
554
بررسي اثر يك برنامه تمرين هوازي روي متغييرهاي خوني تغييرات ساختاري و عملكرد قلبي عروقي معلولين ورزشكار و غيرورزشكار با ضايعه نخاعي
555
بررسي اثر يكپارچگي مالي بين‌المللي بر بهره‌وري كل عوامل توليد
556
بررسي اثر يكنواختي ساختاري و شيميايي بر فرم پذيري فولادهاي فوق كشش
557
بررسي اثر يون مخالف مايعات يوني در پراكنده كردن نانولوله هاي كربني
558
بررسي اثر يون منگنز Mn+2 بر پارامتر هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل_ژل خود احتراقي
559
بررسي اثر8 هفته تمرينات آمادگي جسماني منتخب بر تركيب بدن و فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامت دختران چاق بالغ و نابالغ
560
بررسي اثرKisspeptin13 برحافظه موشهاي صحرايي مبتلا به آلزايمر القائ شده با استرپتوزوسين﴿STZ)
561
بررسي اثرLactoferrin و whey Acadic Protein استخراج شده ازشيرشتريك كوهانه برروي رده هاي سلولي MCF و Vero
562
بررسي اثرTIO2 بر تشكيل اسپينسل MGAL2O3 در اتمسفرهاي مختلف
563
بررسي اثرآتش تجويزشده برخصوصيات فيزيكي ،شيميايي وزيست خاكي
564
بررسي اثرآتورواستاتين روي شاخص هاي مختلف كنترل آسم مزمن تحت درمان با دوز بالاي استروئيد استنشاقي واستروئيد ‏خوراكي ‏
565
بررسي اثرآرسنيك بر برخي پارامترهاي رشد وپروفايل پروتئيني جمعيت هاي مختلف (Isatis cappadocica)
566
بررسي اثرا ال-كارنيتين بر عملكرد كبدي در كودكان تحت شيمي درماني مبتلا به A.L.L
567
بررسي اثرا ال-كارنيتين بر عملكرد كبدي در كودكان تحت شيمي درماني مبتلا به A.L.L
568
بررسي اثرات 12هفته تمرينات پلايومتريك با شدت متفاوت بر پرش عمودي مكرر در واليباليستهاي غير نخبه
569
بررسي اثرات Bleaching سديم پربورات + آب مقطر و سديم پربورات + پروكسيد هيدروژن 30◄توسظ دستگاه رنگ سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته Nonvital به طريق Invitro
570
بررسي اثرات Bleaching سديم پربورات + آب مقظر و سديم پربورات + پروكسيد هيدروژن 30◄توسظ دستگاه رنگ سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته Nonvital به طريق Invitro
571
بررسي اثرات GA3 و 2,4,5 - T بر فرايندهاي تشكيل ميوه و رسيدن انجير در منطقه استهبان
572
بررسي اثرات GCSC برروي مسئله نوسانات زير سنكرون درخطوز انتقال جبران شده خازني
573
بررسي اثرات MTBE برروي ساختار كبد و كليه و پارامترهاي خوني و نقش سرم فيزيولوژيكي در كاهش برخي اثرات آن در موش ماده
574
بررسي اثرات آب فاقد دوتريوم واسانس مرزه برروي آسيب كبدي القاءشده توسط استامينوفن در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
575
بررسي اثرات آبياري تكميلي سطحي وزيرزميني بر روي كارايي مصرف آب وساير پارامترهاي سه رقم عدس وارزيابي پارامترهاي مديريتي با مدل SIMDuaIKc
576
بررسي اثرات آبياري تكميلي وكود نيتروژن بر صفات مورفوفيزيولوژيك گندم ديم
577
بررسي اثرات آتروژنيك ويتامين هاي D2و D3 بر خرگوش هاي هيپركلسترولميك
578
بررسي اثرات آزادسازي تجارت كشاورزي برروي رفاه خانوارهاي روستائي ايران
579
بررسي اثرات آكريل آميدو ويتامينC برتغييرات ظاهري و بافتي وشاخص هاي استريولوژيك مخچه جنين ونوزاد موش صحرايي
580
بررسي اثرات آگاهي و انگيزش مصرف كننده به اطلاعات برچسب كالا بر تمايل او به خريد بطري هاي آب معدني
581
بررسي اثرات آلاينده هاي هواي شهر تهران بر تشريح ، عكس العمل روزنه ها و فعاليت برخي آنزيمهاي آنتي اكسيدان در گياهان خرزهره Nerium oleander L و Robinia pseudo acacia L
582
بررسي اثرات آللوپاتي گياهچه هاي ارقام لوبيا و علف هرز تاتوره بر يكديگر با استفاده از روش آْزمايشگاهي فضاي مساوي آگار
583
بررسي اثرات آللوپاتيك خردل وحشي بر ارقام گندم
584
بررسي اثرات آللوپاتيك خردل وحشي بر ارقام گندم
585
بررسي اثرات آللوپاتيك گياه درمنه بر جوانه زني بذور، فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان و مقدار پرولين دو علف هرز مزارع بروجرد
586
بررسي اثرات آلودگي سرب ناشي از تردد وسايل نقليه و برخي فعاليت هاي صنعتي بر خاك حاشيه جاده پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
587
بررسي اثرات آلودگي سرب ناشي از جاده ترانزيت شمال - جنوب بر خاك حاشيه جاده و گياهان منطقه حفاظت شده كالمند بهادران - يزد
588
بررسي اثرات آلودگي نفتي در خليج فارس
589
بررسي اثرات آموزش الكترونيكي بر آموزش و يادگيري در دانشگاه هاي پيام نور مراكز استان مازندران
590
بررسي اثرات آموزش پيش از دبستان در وضعيت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي حوزه شهري شهرستان تنكابن.
591
بررسي اثرات آموزش دوره پيش دبستاني در ياد گيري دانش آموزان
592
بررسي اثرات آموزشهاي پيش دبستاتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدائي شهر گلوگاه
593
بررسي اثرات آموزشهاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي شهرستان ساري سال تحصيلي 87 - 1386
594
بررسي اثرات آموزشي تقويتها بر ميزان يادگيري دانش آموزان پايه اول ابتدائي از ديدگاه معلمان
595
بررسي اثرات آموزشي معلمان بر كارآيي وباز دهي كار آنان
596
بررسي اثرات آميخته بازاريابي بر روي "ارزش ويژه برند" با تاكيد بر اثر ميانجي گري "تبليغات دهان به دهان"
597
بررسي اثرات آمينواسيدال-آرژينين بررگ زايي سلول هاي اندوتليال بندناف انسان
598
بررسي اثرات آنتي / پرو اكسيداني تيموكوئينون بر سلول هاي بنيادي - - مزانشيمي موش و مطالعه اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي تيمار شده با اين تركيب بر بيان ماركرهاي اختصاصي ( TCF4 ، FOXP3 ، PAX5 ، PLZF ، RORγt ، STAT1 و STAT6 ) سلول هاي سيستم ايمني موش
599
بررسي اثرات آنتي اكسيدان منگنز بر ساختار بيضه پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن در موش هاي تيمار شده با فرمالين
600
بررسي اثرات آنتي اكسيدان منگنز بر ساختار بيضه پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن در موش هاي تيمار شده با فرمالين
601
بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي در انواع آويشن استان گيلان
602
بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي در انواع آويشن استان گيلان
603
بررسي اثرات آنتي اكسيداني در انواع آويشن استان گيلان
604
بررسي اثرات آنتي اولسر پپتيك عصاره گياه بادآورد
605
بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره زيره سياه و آويشن بر استرپتوكوكوس ميوتانس در شرايط آزمايشگاهي
606
بررسي اثرات آنتي ميكروبي نانو ذرات (دي )اكسيد تيتانيوم )tio2( بر رشد ديناميك باكتري ها , investigation of tionium dioxide nanoparticles effects on the dynamic bacterial growth
607
بررسي اثرات آنزيم فيتاز و كوله كلسيفرول ( ويتامين D3) بر قابليت استفاده از فسفر فيتات در مرغهاي تخمگذار
608
بررسي اثرات آنزيمي (پروتئاز و ليپاز) روي پارامترهاي شستشو و خصوصيات كالاي پشمي شسته شده
609
بررسي اثرات آنيلين بر برخي عناصر سلولي ، الكتروليتي و ويژگي هاي پلاسمايي خون موش سفيد نژاد NMRI
610
بررسي اثرات ابعاد شخصيتي مايرز-بريگز )MBTI( بر تمايل خريد مشتريان لپ تاپ در شهر تهران .
611
بررسي اثرات ابعاد نقاط كوانتومي گاليم-آرسنيك استوانه اي و بازه ي فركانس ليزرپمپ بر روي شفافيت القايي الكترومغناطيسي
612
بررسي اثرات اپتيكي خطي و غير خطي بر روي مد نقص در طيف عبوري برج ميكرو حلقه
613
بررسي اثرات اپتيكي در خطاي حسي تابشي از طريق شبيه‌سازي تصوير شبكيه
614
بررسي اثرات اتصال بر شكست پوسته هاي جدار ضخيم تحت فشار داخلي
615
بررسي اثرات اتلافي در سامانه‌هاي اپتومكانيكي: رهيافت هايزنبرگ-لانژوين
616
بررسي اثرات اتم هاي ناخالصي مغناطيسي در ترابرد نانوحلقه هاي كوانتومي
617
بررسي اثرات اتوماسيون اداري بر بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش
618
بررسي اثرات اجتماعي - اقتصادي مهاجرت , the study of social-economical effects of migration in zaveh province
619
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان به شغل كشاورزي در شهر حنا
620
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان به كار بيرون از خانه شهر سميرم
621
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان متأهل به كار بيرون از خانه از ديدگاه معلمان دوره هاي مختلف تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان سميرم
622
بررسي اثرات اجتماعي اقتصادي ساماندهي واسكان عشاير كانون محسناب با نرحمان ايلام
623
بررسي اثرات اجتماعي -اقتصادي مهاجرت مورد:شهرستان زاوه
624
بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش آموزان پسر كلاس سوم راهنمائي شهر اصفهان
625
بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش اموزان پسر كلاس دوم راهنمايي
626
بررسي اثرات اجتماعي بيكاري در شهرستان مباركه
627
بررسي اثرات اجتماعي حاصل از تشكيل تعاوني هاي اب بران در روستاهاي پاياب سد دوستي سرخس
628
بررسي اثرات اجتماعي حاصل از تشكيل تعاونيهاي اب بران در روستاهاي پاياب سد دوستي سرخس
629
بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي و رواني بازيهاي كامپيوتري بر نوجوانان پسر شهرستان بجنورد
630
بررسي اثرات اجتماعي واقتصادي خانه هاي دوم درنواحي روستايي
631
بررسي اثرات اجراي پروژه‌‌‌‌‌‌‌هاي بيابان زدايي بر توسعه كشاورزي در منطقه تكاب شهداد
632
بررسي اثرات اجراي طرح جامع در كاربري هاي اراضي شهري در تالش
633
بررسي اثرات اجراي طرح سيستم آبياري تحت فشار سد حسنلو در توسعه و رونق اقتصاد روستايي
634
بررسي اثرات اجراي طرح هادي روستايي بر روستاهاي شهرستان آمل
635
بررسي اثرات اجراي ماليات هاي زيست محيطي (سبز) بر كاهش آلودگي در استان هاي منطقه غرب كشور با تأكيد بر بخش صنعت
636
بررسي اثرات احداث روگذر و زيرگذر در توسعه شهري (مورد مطالعه: منطقه جنوبي راه آهن شهر ساري)
637
بررسي اثرات احداث شبكه مترو(قطار شهري)بر ساختار و توسعه شهري اهواز
638
بررسي اثرات احداث كنارگذرها بر كاربري زمين و حمل و نقل شهري
639
بررسي اثرات ادوات غيرخطي در توليد هارمونيك هاي جريان در شبكه توزيع
640
بررسي اثرات ارائه خدمات نظارت و راهنمايي تعليمات بر افزايش مهارتها و رغبتها و دانش تخصصي آموزگاران از ديدگاه معلمان زن دوره ابتدايي بهشهر
641
بررسي اثرات ارتباطات سازماني بر مديريت بحران در شركت مخابرات استان تهران
642
بررسي اثرات ارتعاش لوله و ميزان آب شستگي بستر در حالت فرسايش تونلي تحت اثر جريان دائمي
643
بررسي اثرات ارتعاشات التراسونيك بر صافي سطح و نيرو هاي ماشينكاري در فرز كاري
644
بررسي اثرات ارتعاشات فراصوتي بر نيروي شكل دهي و خصوصيات قطعه كار در شكل دهي چرخشي
645
بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي
646
بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي
647
بررسي اثرات اريتروپوييتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي كليه
648
بررسي اثرات اريتروپوييتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي كليه
649
بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين وميزان اختلالات رفتاري فرزندان
650
بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين وميزان اختلالات رفتاري فرزندان.
651
بررسي اثرات ازن بر پديده فولينگ مبدل هاي حرارتي
652
بررسي اثرات اسپوركشي عوامل مختلف شيميائي و فيزيكي روي بقاء اسپور باسيلوس سابتيليس
653
بررسي اثرات استراتژي اعتماد سازي بر استراتژي هاي باز خورد جويي در سازمان
654
بررسي اثرات استراتژيهاي منابع انساني در برنامه ريزي راهبردي سازمان بيمه خدمات درماني
655
بررسي اثرات استرس آلودگي هوا روي خصوصيات آنتي اكسيدان فيزيولوژيك و شيميايي سه گياه زيتون رز و كاج در سه منطقه اصفهان
656
بررسي اثرات استرس آلودگي هوا روي خصوصيات آنتي اكسيدان فيزيولوژيك وشيميايي سه گياه زيتون رزوكاج در سه منطقه اصفهان
657
بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي سرمي قزل آلاي رنگين كمان
658
بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي هماتولوژيك قزل آلاي رنگين كمان
659
بررسي اثرات استرس مستقيم وغيرمستقيم بر روي علائم پرخوري رواني
660
بررسي اثرات استفاده ارتباط مسئوليت اجتماعي، كيفيت گزارش مالي و عدم تقارن با ارزش يابي صحيح سهام
661
بررسي اثرات استفاده از LATERAL WEDGEINSOLE در كاهش درد بيماران مبتلا به استئواتريت زانو
662
بررسي اثرات استفاده از LATERAL WEDGEINSOLE در كاهش درد بيماران مبتلا به استئواتريت زانو
663
بررسي اثرات استفاده از افزودن داروي سلككسيب بر يونيون شكستگي بسته ي تيبيا دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از اسفند ماه سال 1390
664
بررسي اثرات استفاده از بالك آيروديناميكي در وسيله نقليه ريلي
665
بررسي اثرات استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و تاثير آن بر مدگرايي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
666
بررسي اثرات استفاده از خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
667
بررسي اثرات استفاده از ذرات نانو بركاهش نفوذپذيري خاك مورد استفاده در لندفيل
668
بررسي اثرات استفاده از رنگدانه هاي طبيعي بر رنگ زرده تخم مرغ و عملكرد مرغهاي تخمگذار تجارتي
669
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف زيره سبز و سياه بر خصوصيات تخم مرغ، فعاليت آنزيم ها و متابوليت هاي خوني در مرغ هاي تخم گذار بومي زابل
670
بررسي اثرات استفاده از عصاره هيدروالكلي علف هفت بند بر حافظه و يادگيري ذر رت هاي نر آلزايمري شده با استرپتوزوتوسين
671
بررسي اثرات استفاده از فيلر آهك بر روي مقاومت كششي روسازي آسفالت
672
بررسي اثرات استفاده از مكمل عصاره دانه انگور بر بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو سرم در ورزشكاران بدنساز مرد
673
بررسي اثرات استفاده از هورمون جيبر لين برروي رشد وعملكرد پياز خوراكي از طريق تيمار بذر
674
بررسي اثرات استفاده از هورمون جيبرلين بر روي رشد و عملكرد پياز خوراكي از طريق تيمار بذر
675
بررسي اثرات استفاده از يولاف درنان برخصوصيات رئولوژيكي ارگانولپتيكي و بياتي بافت نان
676
بررسي اثرات استفاده بررسي رابطه علي اخلاق سازماني بر نوآوري سازماني با نقش واسطه اي سلامت سازماني (مطالعه موردي: مديران و معاونان مدارس و كارمندان اداره آموزش و پرورش مرودشت)
677
بررسي اثرات استفاده به‌كارگيري اتوماسيون اداري بربهره‌وري كاركنان استان اصفهان
678
بررسي اثرات استقرار نظام پيشنهادها در شركت برق منطقه اي يزد و تعيين نقاط ضعف و قوت آن
679
بررسي اثرات استنشاق افشره درمنه بر روي بهبود اسپيرومتريك بيماري آسم
680
بررسي اثرات استنشاق افشره درمنه بر روي بهبود اسپيرومتريك بيماري آسم
681
بررسي اثرات اسكان غير رسمي در توسعه كالبدي شهر (نمونه مورد مطالعه:شهر بابل)
682
بررسي اثرات اسلمينگ بر حركات كشتي
683
بررسي اثرات اشباع مغناطيسي دو محوري برروي رفتار ماشين هاي سنكرون سه فاز
684
بررسي اثرات اشتغال زن بر خانواده (پژوهش درباره معلمان زن متاهل در شهر بهشهر)
685
بررسي اثرات اشتغال زن در خانواده
686
بررسي اثرات اشتغال زنان بر واگرايي و همگرايي خانواده در شهر كرمانشاه در سال 88
687
بررسي اثرات اشتغال زنان فرهنگي بر نحوه تربيت فرزندان از ديدگاه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بهشهر سال تحصيلي 93 - 1392
688
بررسي اثرات اشتغل زن بر خانواده
689
بررسي اثرات اشعه گاما بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي بذر گندم رقم الوند Triticum aestivam CV Alvand
690
بررسي اثرات اشكال مختلف مشبك ها بر روي پديده گرداب هاي مسطحي
691
بررسي اثرات اطلاعات بر اشتغال،مهاجرت و دانش عمومي در روستاهاي استان خراسان جنوبي
692
بررسي اثرات اعتبارات خرد كشاورزي بر اشتغال زنان سرپرست خانوار ورامين طي سالهاي 1391-1386
693
بررسي اثرات اعتبارات خرد كشاورزي بر اشتغال زنان سرپرست خانوار ورامين طي سالهاي 86-91
694
بررسي اثرات اعتياد برروي خانواده مطالعه موردي درشهرستان شاهرود
695
بررسي اثرات اعتياد والدين بر خصوصيات شخصيتي دانش آموزان مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان دخترانه شهرستان فردوس
696
بررسي اثرات اعمال ضابطه افزايش تراكم ساختماني در شهر تهران نمونه موردي : محله الهيه
697
بررسي اثرات افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد جمعيت بر انتشار گازهاي گلخانه اي در ايران
698
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريترو پوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
699
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
700
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
701
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
702
بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي بازيافت زباله توسط شهروندان نمونه موردي شهرستان جويبار
703
بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و فيزيكي اجرايي طرح هاي هادي , evolution of hadi plan in fieldes economic and social and fisical in the village pivejan
704
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وسياسي بحران اب فردوس
705
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيك اجراي طرحهاي هادي
706
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيكي اجراي طرحهاي هادي
707
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيكي اجراي طرحهاي هادي
708
بررسي اثرات اقتصادي الخاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
709
بررسي اثرات اقتصادي بر روي صنعت بيمه
710
بررسي اثرات اقتصادي تعاوني هاي توليد كشاورزي دهستان ميانكاله شهرستان بهشهر
711
بررسي اثرات اقتصادي حاصل از تشكيل شركتهاي تعاوني اب بران پاياب سد دوستي شهرستان سرخس
712
بررسي اثرات اقتصادي خشكسالي بر زندگي كشاورزان بخش مركزي يزد
713
بررسي اثرات اقتصادي صنايع روستائي بر روستاهاي استان كرمانشاه
714
بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر كانونهاي شهري بخش مركزي شهرستان تنكابن
715
بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر كانونهاي شهري بخش مركزي شهرستان تنكابن
716
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح ساماندهي و اسكان عشاير در كانون توسعه ي ايلشهر بوشكان از استان بوشهر
717
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح هادي روستاي باغشجرد
718
بررسي اثرات اقتصادي و زيست‌محيطي تغيير كاربري اراضي كشاورزي متأثر از حضور حمل و نقل ريلي (مطالعه موردي: راه آهن غرب كشور در كرمانشاه)
719
بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گردشگري در نواحي روستايي(مطالعه موردي: روستاي قلعه سر چهاردانگه)
720
بررسي اثرات اقتصادي،اجتماعي طرح هاي برق رساني به نواحي روستايي (نمونه موردي :دهستان آلاداغ شهرستان بجنورد )
721
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي
722
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي طرح كنترل ورود دام به مراتع ييلاقي شهرستان فريدونشهر
723
بررسي اثرات اقليم بر رفتار و بيماريها
724
بررسي اثرات اقليم بر كشت بادام با تاكيد بر سرما زدگي بر حوضه هاي شهركرد - سامان
725
بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني برصادرات فرش دستباف
726
بررسي اثرات الگوهاي مختلف توزيع بار جانبي در آناليز استاتيكي غير خطي (POSHOVER) قابهاي خمشي
727
بررسي اثرات امواج الكترومغناطيس بر سر انسان
728
بررسي اثرات امواج دريا بر شناورهاي متحرك و حل معادلات ديناميكي حاكم بر آنها
729
بررسي اثرات امواج دريايي بر روي مدلهاي با شكل هندسي غير استاندارد
730
بررسي اثرات انحنا، انباشتگي و جدايش نانولوله هاي كربني تقويت كننده بر روي خواص مكانيكي معادل نانو كامپوزيت هاي پليمري
731
بررسي اثرات اندازه حجمك نماينده و شرايط مرزي در مدل سازي دوبعدي ميدان فاز براي رشد دانه نرمال در فلزات چندبلوري
732
بررسي اثرات اندازه حجمك نماينده و شرايط مرزي در مدل سازي ميدان فاز براي رشد تنش القايي دانه در فلزات چند بلوري
733
بررسي اثرات اندازه ذرات علوفه يونجه و دو منبع چربي بر عملكرد، پارامترهاي خوني و رفتار نشخوار در گاوهاي هلشتاين در اواسط شير دهي
734
بررسي اثرات اندازه ذرات علوم يونجه در جيره هاي اسيدوژنيك بر عملكرد و سلامت گاوهاي هلشتاين در اواسط شيردهي
735
بررسي اثرات اندازه و اثرات سطحي بر روي كمانش و ارتعاش نانو صفحات مستطيلي
736
بررسي اثرات اندازه و هندسه قطعه در شكست مواد شبه ترد تحت بارگذاري مركب
737
بررسي اثرات اندركنش تونل و گسلش معكوس با روش المان مجزا و مقايسه با روش المان محدود
738
بررسي اثرات اندركنش تونل و گسلش نرمال با استفاده از نرم افزار المان مجزا و مقايسه آن با نرم افزار المان محدود
739
بررسي اثرات اندركنشي خاك و پي: مطالعه موردي ديوار برشي و قاب خمشي با استفاده از نرم افزار open sees [اپن سيس]
740
بررسي اثرات انواع پلي گلايكول ها و اتانول آمين ها و مخلوط آن هابه عنوان مواد كمك سايش در آسياب سيمان
741
بررسي اثرات انيا كردن رد پروتون و دوترون بر روي آشكارساز هاي پليمري
742
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنو گلوبولين
743
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنوگلوبولين جي
744
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنوگلوبولينg
745
بررسي اثرات ايجاد رانكوه در توسعه فضايي شهرستان املش
746
بررسي اثرات ايجاد شهر رانكوه در توسعه فضايي شهرستان املش
747
بررسي اثرات ايروديناميكي بر رفتار مانوري خودرو
748
بررسي اثرات باران و يخ در انتشار امواج و جبران در رابطه ماهواره اي 18/12 كيگاهرتز
749
بررسي اثرات بارگذاري پيچشي سيكلي برروي ميله با استفاده از مدل سختي سينماتيكي فردريك - آمسترانگ
750
بررسي اثرات بارگذاري ترمومكانيكال بر روي ميكروساختار آلياژ فولاد دو فازي به روش اجزاي محدود
751
بررسي اثرات بارگذاري حرارتي چرخه اي بر مقاومت اتصالي بين پوشش هاي با پايه سيماني و سطح داخلي لوله هاي بزرگ فولادي
752
بررسي اثرات بارورسازي ابرها بر افزايش بارش به كمك روش رگرسيون تاريخي و تكنيك‌هاي داده‌كاوي
753
بررسي اثرات بازار گرايي و نوآوري بر وفاداري الكترونيك در شركت ديجي كالا
754
بررسي اثرات بازارچه مرزي ميلك بر تحولات اقتصادي ، اجتماعي ،
755
بررسي اثرات بازارچه مرزي ميلك بر تحولات اقتصادي اجتماعي كاربردي روستاهاي دهستان جهان آباد شهرستان هيرمند
756
بررسي اثرات بازارگرايي و بازاريابي الكترونيك بر روي عملكرد خدمات شركت هاي بيمه
757
بررسي اثرات بازارگرايي و بازاريابي الكترونيك بر روي عملكرد خدمات شركت هاي بيمه ايران
758
بررسي اثرات بازدارندگي ايزوفلاون هاي سويا بر آسيب هاي آترواسكلروز در رات هاي نر هيپركلسترولميك
759
بررسي اثرات بازرسي سورويانستوسط شركت هاي بازرسي بين المللي در كشور مبدا بر تضمين رعايت استاندارد وكميت وكيفيت دركالا هاي وارداتي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
760
بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي - وديويي بر كودكان و نوجوانان شهر دير
761
بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي -ويدويي بركودكان و نوجوانان شهر دير
762
بررسي اثرات بافت خوراك آغازين و زمان ارائه علوفه بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين
763
بررسي اثرات باقيمانده سموم نئونيكوتينوئيدي بر محيط زيست
764
بررسي اثرات باليني و هماتولوژيك تزريق عضلاني داروهاي ترامادول ،متادون و پتيدين در كبوتر
765
بررسي اثرات برآورد پارامتر بر روي عملكرد نمودارهاي كنترل پراكندگي
766
بررسي اثرات برآورد پارامتر روي عملكرد نمودار كنترل ميانگين با فاصله نمونه‏گيري متغير
767
بررسي اثرات برخي از مايعات يوني بر فرايندهاي الكتروشيميايي باتريهاي سربي- اسيدي
768
بررسي اثرات برخي فاكتورهاي رشد و عصاره برخي گياهان دارويي بر رشد تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي انساني مستخرج از فوليكول مو
769
بررسي اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه ها (مطالعه موردي رودخانه ميناب )
770
بررسي اثرات برداشت علوفه بر رشد و عملكرد گندم
771
بررسي اثرات برشي پيوندهاي واندروالسي بر روي رفتار مكانيكي گرافن هاي چندلايه
772
بررسي اثرات برشي، كششي و فشاري پيوندهاي واندروالسي بر روي رفتار ارتعاشاتي گرافنهاي دولايه محصور در فضاي الاستيك
773
بررسي اثرات برنامه ريزي كاربري زمين بر مديريت حمل و نقل درون شهري (نمونه موردي: محلات شهر رشت)
774
بررسي اثرات برنامه ريزي كاربري زمين بر مديريت حمل و نقل درون شهري(نمونه موردي: محلات شهر رشت)
775
بررسي اثرات برنامه هاي رفاهي بر افزايش رضايت شغلي كاركنان استانداري زنجان
776
بررسي اثرات برنامه هاي رفاهي بر افزايش رضايت شغلي كاركنان استانداري زنجان
777
بررسي اثرات برنامه هاي كودكان و خردسالان سيماي جمهوري اسلامي ايران بر روند تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي سال تحصيلي 1377
778
بررسي اثرات برندشدن موسسه حسابرسي آزموده كاران درعملكرد مالي آن موسسه طي 5 سال گذشته
779
بررسي اثرات برهمكنش الكترون -الكترون درون جايگاهي روي خواص - الكتروني نانونوار گرافيني
780
بررسي اثرات بكارگيري سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت در سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
781
بررسي اثرات بكارگيري مدل تعالي سازماني بر بهبود كسب و كار سازمان اتكا
782
بررسي اثرات بكارگيري نظام مهندسي مجدد مبتني بر فن آوري اطلاعات بر فرايندهاي آموزشي در دانشگاه جامع علمي كاربردي
783
بررسي اثرات بلند مدت آبياري بر روي گياه و خاك با آب آلوده رودخانه قره سو در منطقه درودفرامان كرمانشاه
784
بررسي اثرات به كارگيري اينترنت بر اثر بخشي مديريت بازاريابي در شركتهاي كاشي و سراميك ايران
785
بررسي اثرات به كارگيري ذخيره ساز هاي انرژي بر پايداري سيستم هاي قدرت مشتمل بر نيروگاه هاي بادي ( نوع PMSG ) و بهينه سازي عملكرد آن ها با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
786
بررسي اثرات بهبود بهره وري بر كاهش فقر درايران
787
بررسي اثرات بهره برداري از منابع نفت و گاز نامتعارف بر آينده بازار هيدروكربوري با استفاده از روش دلفي و چاره انديشي براي پيشگيري از عوارض نامطلوب آن با استفاده از روش Topsis
788
بررسي اثرات بهره وري در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي ايران
789
بررسي اثرات بهسازي بيولوژيكي بر پتانسيل روانگرايي خاك
790
بررسي اثرات بوته و آرايش كاشت بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي در اصفهان
791
بررسي اثرات بي نظمي هاي جانشيني و توپولوژيك بر خواص مغناطيسي نانو حلقه هاي كوانتومي
792
بررسي اثرات بيمه محصولات كشاورزي بر توسعه باغات سيب شهرستان اهر در 10 سال گذشته
793
بررسي اثرات پارامترهاي تاثيرگذار در عملكرد ميكسر پيوسته آشوبناك
794
بررسي اثرات پارامترهاي هموديناميك بر تغييرات و تنظيمات ديواره ي عروق
795
بررسي اثرات پاروكستين بر بيان ژن هاي 3STATوJAK2 در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي
796
بررسي اثرات پايانه هاي مرزي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي شهرستان مهران)
797
بررسي اثرات پايانه‌هاي مرزي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي شهرستان مهران)
798
بررسي اثرات پذيرش پست هاي مديريتي توسط زنان در ادارات دولتي شهر بيرجند
799
بررسي اثرات پراكنده رويي بر تخريب اراضي كشاورزي شهر صفاشهر و تعديل رشد آن با تاكيد بر رشد هوشمند
800
بررسي اثرات پرايم بذر بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيك وبيوشيميايي مقاومت به شوري در نخود زراعي (cicer arietinum L.)
801
بررسي اثرات پرتو اجاق مايكروويو طي دوره جنيني بر رفتار، يادگيري و حافظه نوزاد در رات
802
بررسي اثرات پرتو گاما بر روي ساختار پلي(وينيل‌بوتيرال)
803
بررسي اثرات پروپيل تيواوراسيل بر روي و مس در سرم خون و برخي بافت ها در موش سفيد صحرايي
804
بررسي اثرات پروستاكلاندين بر بيان فاكتور رشد اندوتليان عروقي در سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي انسان
805
بررسي اثرات پساب شهري بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك و پوشش گياهي در مناطق خشك﴿ مطالعه موردي شرق اصفهان﴾
806
بررسي اثرات پليمر ترموپلاستيك - الاستومري بر رفتار شيارشدگي و خستگي قير
807
بررسي اثرات پياده سازي دولت الكترونيك برسلامت سازماني سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان مازندران
808
بررسي اثرات پياده سازي طرح اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين بر صادرات غيرنفتي
809
بررسي اثرات پياده سازي مديريت تغيير بر بهبود عملكرد سازمان بنادر و دريانوردي (اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان)
810
بررسي اثرات پيش بار و تنش هاي پسماند بر شكست ترد با استفاده از رويكردهاي موضعي به شكست
811
بررسي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر عرضه و صادرات محصولات كشاورزي( بررسي سيب و پرتغال)
812
بررسي اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني برروي بيمه هاي غير زندگي ايران
813
بررسي اثرات تئوري طراحي سيستم اطلاعات مديريت در ساختار سازماني ادارات ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي
814
بررسي اثرات تابش باريكه الكترون بر پاسخ كالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا
815
بررسي اثرات تابش پروتون دستگاه پلاسماي كانوني با آهنگ دز بالا بر پنل‌هاي خورشيدي
816
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و كيفيت دانه لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز (phaseolus calcaratus) در خيرآباد زنجان
817
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و كيفيت دانه لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز در خير آباد زنجان
818
بررسي اثرات تاريخ كاشت در عملكرد و ساير صفات زراعي ارقام گلرنگ پائيزه در منطقه اصفهان
819
بررسي اثرات تبديل هندسه هاي مربعي و هگزا گونالي به استوانه اي در محاسبات سلولي قلب راكتور
820
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان شركت ملي نفت در مورد سه محصول بنزين ، روغن موتور و روغنهاي صنعتي در استان مازندران
821
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان محصولات شركت ال جي در مازندران
822
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان محصولات شركت ال جي در مازندران
823
بررسي اثرات تبليغات رسانه جمعي جهت گسترش سهم بازار مدارس غير انتفاعي
824
بررسي اثرات تجارب برند و كيفيت خدمات بر نيات رفتاري مصرف كنندگان از طريق اعتماد به نام تجاري (مطالعه موردي شركت كاله آمل)
825
بررسي اثرات تجمعي و باقيمانده لجن فاضلاب برحركت املاح ، رطوبت خاك و برخي خواص فيزيكي خاك
826
بررسي اثرات تجميعي آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از شاخص هاي نابرابري محيط زيستي
827
بررسي اثرات تجويز بوپروپيون بر بيان ژن هاي سايتوكين هاي پسش التهابي و ضدالتهابي توسط سلول هاي تك هسته خون محيطي
828
بررسي اثرات تجويز بوپروپيون بر ميزان ترشح سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
829
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن هاي گيرنده هاي شبه تول 2در سلول هاي تك هسته خون محيطي
830
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن‌هاي سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي توسط سلولهاي تك هسته خون محيطي
831
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن‌هاي گيرنده‌هاي شبه تول 4 در سلول‌هاي تك هسته‌اي خون محيطي
832
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر ميزان ترشح سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
833
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف بوپروپيون بر ميزان بيان ژن گيرنده‌هاي شبه تول2 و 4 در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
834
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف بوپروپيون بر ميزان بيان ژن‌هاي JAK2 و STAT3 در سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
835
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف تروپي سترون بر ميزان بيان ژن گيرنده هاي شبه تول2 و 4 در محيط كشت سلولهاي تك هسته خون محيطي
836
بررسي اثرات تجويز رتينوئيك اسيدوويتامينE براختلال اسپرماتوژنز ناشي ازسيكلوفسفاميد
837
بررسي اثرات تحريم
838
بررسي اثرات تحقيق وتوسعه (R&D) برتجارت )با رويكرد اقتصاد دانش محور(
839
بررسي اثرات تخريبي آلاينده ها بر آثار صخره اي بيستون و طاق بستان
840
بررسي اثرات تخريبي امواج اولتراسونيك بر روي نخ هاي فيلامنتي نايلون،پلي پروپيلن و پلي استر
841
بررسي اثرات تخريبي تابش يون پروتون روي مشخصه هاي الكتريكي ترانزيستورهاي قدرت سيليكوني2N5886
842
بررسي اثرات تخريبي گردشگران بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد
843
بررسي اثرات تخريبي گردشگران بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد , examing of destructive effects of tourists on villages struature of suburbs of mashhad city
844
بررسي اثرات تخلخل، دانه بندي و سطح ‏ويژه مصالح بر ضرايب فورش هايمر براي جريان در سدهاي تأخيرانداز توري‏سنگي
845
بررسي اثرات تراتوژنيك عصاره آبي گل گاوزبان بر كبد جنين موش سوري
846
بررسي اثرات تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي ، راندمان مصرف آب ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه دو رقم رشد محدود و نامحدود سويا
847
بررسي اثرات تراكم كاشت بر رشد و عملكرد ارقام جو پاييزه در منطقه اصفهان
848
بررسي اثرات تراكم و آرايش كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم پنبه در شرايط اصفهان
849
بررسي اثرات تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد كمي و كيفي دو رقم كتان روغني ( Linum usitatissimum L.) در منطقه كرمانشاه
850
بررسي اثرات ترانكزاميك اسيد بر ميزان خونريزي بيماران با تروماي لگن مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
851
بررسي اثرات ترك و رشد آن در قطعات و روشهاي مهار رشد ترك
852
بررسي اثرات تركش ها بر ايمني و كيفيت تصويرگري MRI
853
بررسي اثرات تركيب جديدي از چندين عصاره¬ي گياهي و تمرينات ورزشي بر بيان ژن هاي دخيل در مسير استرس اكسيداتيو از جمله ژن Hmox1 وابسته به NFE2L2 در موش هاي C57bl/6 با رژيم غذايي پرچرب به عنوان مدل ديابت
854
بررسي اثرات تركيبات آلكالوئيدي موجود در عصاره ترياك برروي پليمريزاسيون ميكروتوبول ها و سلول هاي سرطاني pc12
855
بررسي اثرات ترمز گيري بر ديناميك كاميون حامل سيال
856
بررسي اثرات ترمو - اپتيكي در ليزرهاي حالت جامد با دمش ديودي محوري
857
بررسي اثرات ترمواپتيكي در كريستال ليزري با دمشق پيوسته و پالسي با استفاده از آناليز فوريه
858
بررسي اثرات ترمواپتيكي در ليزرهاي حالت جامد با دمش بيضوي
859
بررسي اثرات ترميم پماد تهيه شده از گياه آب بشقابي (Centella asiatica) بر سوختگي نوع Superficial Partial Thickness در بيــــماران مراجعه كننده به مـركز سـوانح سوختگي ولايت شهرستان رشت (مطالعه ي كارآزمـــــايي باليني تصادفي شده)/
860
بررسي اثرات تروپي سترون بر تغييرات بيان ژن هاي خانواده سيرتوين (Sirt1,Sirt3,Sirt7) در روند هايپرتروفي قلبي القا شده با انسداد آئورت شكمي در رت
861
بررسي اثرات ترويج جهاني حمل و نقل كانتينري بار بر روي امكانات و خدمات بنادر تجاري ايران
862
بررسي اثرات تزريق اشكالات از نوع تداخلات الكترومغناطيسي (EMI) بر روي بورد ميكروكنترولر AVR
863
بررسي اثرات تشعشع در محفظه احتراق توربين گاز
864
بررسي اثرات تشويق و تنبيه در ميزان يادگيري دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه 1 يزد
865
بررسي اثرات تصحيح نسبيتي و خود - ميدان بر روي نرخ رشد امواج در ليزر الكترون آزاد با موجبر با مقطع مربعي
866
بررسي اثرات تطبيق پذيري تحريك ميكروني در جهت دهي و هدايت موش صحرايي
867
بررسي اثرات تعامل سيستمهاي حسابداري مديريت و مديريت فرآيند كيفيت بر كارايي كيفيت محصول در شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
868
بررسي اثرات تعدادي عوامل بر بازده عمل فيتاز ميكروبي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيرهاي بر پايه ذرت و گندم
869
بررسي اثرات تعديل كنندگي عصاره هيدروالكلي كنگر فرنگي بر آنمي هموليتيك القاء شده توسط فنيلهيدرازين در موشهاي صحرايي نر بالغ
870
بررسي اثرات تعيين دستوري نرخ سود بانكي بر عملكرد سيستم بانكي بررسي موردي بانك توسعه صادرات ايران
871
بررسي اثرات تغيرات خواص در مدل سازي عددي جريان هاي تراكم ناپذير با سطوح مشترك به روش VOF
872
بررسي اثرات تغيير (اقليم خشكسالي ) بر روند زاد و ولد حيات وحش در پارك ملي خبر و پناهگاه حيات وحش روچون
873
بررسي اثرات تغيير اقليم بر آسايش اقليمي گردشگري مسير رودخانه ي زاينده رود
874
بررسي اثرات تغيير اقليم بر اقتصاد پروژه هاي منابع آب با استفاده از يك مدل هيدرولوژيكي - اقتصادي
875
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بار آلودگي حوضه آبريز و كيفيت آب مخزن سد ( مطالعه موردي: سد مهاباد) Investigating the effects of climate change on watershed pollutant load an​d reservoir Water quality (Case study: Mahabad dam
876
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بيلان آبي درياچه اروميه
877
بررسي اثرات تغيير اقليم بر ذوب برف در دوره‌هاي آتي
878
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رژيم امواج در آب هاي عسلويه در خليج فارس
879
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رژيم جريان هاي سيلابي حوزه رودخانه اعظم هرات - يزد
880
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رطوبت خاك
881
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شاخص هاي هواشناسي كشاورزي استان كردستان
882
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شدت وقوع سيل ها
883
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شوري اوليه حوضه آبريز (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه حله)
884
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب ﴿آبهاي سطحي﴾ حوزه آبخيز زاينده رود
885
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از تلفيق مدل MODFLOW و روش Thornthwaite an​d Mather
886
بررسي اثرات تغيير اقليم﴿خشكسالي﴾برروند زاد وولد حيات وحش در پارك ملي خبر وپناهگاه حيات وحش روچون
887
بررسي اثرات تغيير دما (حداقل و حداكثر دما) بر عملكرد گندم در ايران و تحليل اقتصادي آن
888
بررسي اثرات تغيير روش حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
889
بررسي اثرات تغيير سختي در ارتفاع در قابهاي فولادي به همراه تحليل ديناميكي غير خطي
890
بررسي اثرات تغيير سختي ديوار برشي در ارتفاع سازه هاي بلند بر روي اندركنش قاب و ديوار
891
بررسي اثرات تغيير شكل بال و بدنه در معادلات حركت هواپيما
892
بررسي اثرات تغيير شكل غلاف ميله هاي سوخت بر روند پيشرفت حوادث سنگين
893
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر توسعه روستايي دهستان قره باغ
894
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر روند زندگي شهري در ساري
895
بررسي اثرات تغيير نواحي كشش ، فشار و كورس غلتك تابدهنده و ميزان اختلاف فاز بر روي خصوصيات نخ هاي خودتاب
896
بررسي اثرات تغييرات اقليم بر بهره برداري تلفيقي منابع آب زيرزميني و سطحي
897
بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر پوشش گياهي در شرق استان مازندران
898
بررسي اثرات تغييرات اقليمي و ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد بر منابع آب و توليدات كشاورزي(مطالعه موردي:شهرستان لامرود)
899
بررسي اثرات تغييرات كاربردي زمين بر توزيع خدمات شهري با رويكرد حق به شهر ( نمونه موردي : مناطق 1 و 5 شهرداري تهران )
900
بررسي اثرات تغييرات مولفه‌هاي اقليمي و هيدرولوژيكي بر رواناب مطالعه موردي: حوضه آبريز بالادست سد زاينده رود
901
بررسي اثرات تغييرات و ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد برمنابع آب وتوليدات كشاورزي (مطالعه موردي= شهرستان لامرد)
902
بررسي اثرات تغييراقليم بر مراحل فنولوژيكي گندم دوروم (ديم) مطالعه موردي:كرمانشاه
903
بررسي اثرات تفاله هاي حاصل از روغن كشي زيتون بر روي رشد سه رقم گياه برنج رويش يافته در شرايط آب و هوايي خوزستان
904
بررسي اثرات تقارني شوك هاي سياست مالي دولت بررشداقتصادي ايران دوره زماني 8831-8331
905
بررسي اثرات تكرار، شدت و نوع برداشت و تنش رطوبتي در عملكرد گونه هاي آتريپلكس لنتي فورميس و نيترار يا شوري
906
بررسي اثرات تكنولوژي آموزشي و تاثير آن در درس علوم تجربي مدارس مقطع راهنمايي شهرستان گرگان
907
بررسي اثرات تكنولوژي و ساختار تقاضاي نهايي بر انتشار دي اكسيدكربن در ايران
908
بررسي اثرات تكيه گاهي و زاويه بارگذاري در مواد مركب
909
بررسي اثرات تلاطم سيال بر روي ديناميك كاميون مجهز به يك تانكر نيمه پر
910
بررسي اثرات تلفيقي قارچ ميكوريز آربسكولار﴿GLOMUS MOSSEAE﴾
911
بررسي اثرات تلفيقي قارچ ميكوريزآربوسكولار
912
بررسي اثرات تلقيح ريز غده هاي سيب زميني با قارچ ميكوريز در شرايط كم آبياري بر شاخص هاي رشد كمي و كيفي محصول سيب زميني
913
بررسي اثرات تلقيح ريزغده هاي سيب زميني با قارچ ميكوريز در شرايط كم آبياري بر شاخص هاي رشد كمي و كيفي محصول سيب زميني
914
بررسي اثرات تنش پسماند ناشي از جوش روي رشد ترك
915
بررسي اثرات تنش خشكي بر برخي صفات موفولوژيك و فيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي گندم نان
916
بررسي اثرات تنش خشكي بر خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي مختلف ارزن
917
بررسي اثرات تنش خشكي طي فاز رشد زايشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم پنبه در منطقه فلاورجان
918
بررسي اثرات تنش خشكي طي فاز رشد زايشي برعملكرد واجزاي عملكرد چهار رقم پنبه در منطقه فلاورجان
919
بررسي اثرات تنش شوري بر برخي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيكي گونه عدس الملك
920
بررسي اثرات تنش شوري بر خصوصيات زارعي ارقام ارزن
921
بررسي اثرات تنش شوري برميزان رشد و شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه ارقام مختلف جو(.Hordeum vulgare L)
922
بررسي اثرات تنش شوري برميزان رشد و شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه ارقام مختلف جو(.Hordeum vulgare L)
923
بررسي اثرات تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر زودرسي انجير روي درخت و تاثير دما بر ضد عفوني و نگهداري انجير خشك
924
بررسي اثرات توام افزودن پليمرها و نمكها بر حلالهاي غير الكتروليتي
925
بررسي اثرات توپوگرافي ساختگاهي در تحليل پاسخ لرزه اي شهر كرمانشاه
926
بررسي اثرات توپوگرافي ساختگاهي زمين برپاسخ لرزه اي مسير مونوريل شهر كرمانشاه
927
بررسي اثرات توپوگرافي سطح بر آرايش نانوالياف حاصل از الكترواسپينينگ جهت كنترل رفتار سلولي
928
بررسي اثرات توريسم بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب منطقه منا
929
بررسي اثرات توسعه بانكداري مجازي در افزايش استفاده مشتريان از خدمات بانكي
930
بررسي اثرات توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه هشت شهر اهواز
931
بررسي اثرات توسعه شهر فرودگاهي خميني با بهره گيري از معيارهاي شهر اكولوژيك با استفاده از متد اي اچ پي
932
بررسي اثرات توسعه شهري بر افزايش رواناب با استفاده از مدلHEC HMS و تكنيك GIS در حوضه آبخيز خرم آباد
933
بررسي اثرات توسعه شهري و صنعتي بر روند بيابان زايي محدوده شهر لار، استان فارس
934
بررسي اثرات توسعه فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز (مورد مطالعه :شهر بابل)
935
بررسي اثرات توسعه فيزيكي شهر بر روي اراضي كشاورزي (مورد مطالعه :شهر آمل)
936
بررسي اثرات توسعه كالبدي شهر اصفهان بر پايداري محيطي حاشيه زاينده رود با تاكيد بر پوشش گياهي
937
بررسي اثرات توسعه گردشگري روستايي بر اقتصاد شهري استان خوزستان، محدوده مورد مطالعه﴿روستاي احمد مولا شوش﴾
938
بررسي اثرات تولوئن بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمايي خون ، كليه و كبد در موش
939
بررسي اثرات تيوسولفات نقره بر روي رشد و نمو گياه سيب زميني ...
940
بررسي اثرات ثبات نرخ ارز،استقلال پولي و باز بودن بازار مالي بر تورم :مطالعه موردي ايران
941
بررسي اثرات جابجايي ماندگار زلزله در حوزه نزديك گسل به روش تعيني
942
بررسي اثرات جانبي چهار سم قارچ كش روي زنبور Tricogramma brassicae (Hym.:Tricogrammatidae)
943
بررسي اثرات جانبي هفت سم حشره كش روي زنبور پارازيتوييد Trichogramma brassicae HYM.:Trichogrammatidae)
944
بررسي اثرات جدا سازي لرزه اي روي كاهش تقاضاي شكل پذيري در ساختمان هاي بتن آرمه
945
بررسي اثرات جريان برگشتي در فرايند توليد زانتان
946
بررسي اثرات جريان داخلي سيال غيرقابل تراكم بر حركت ارتعاشي لوله
947
بررسي اثرات جملات اتلافي بر تضعيف جريان در پيوندگاههاي جوزفسون
948
بررسي اثرات جنسيت ، رشته و پايه تحصيلي بر بهره همدلي و بهره سيستم سازي همراه با هنجاريابي فرم هاي كوتاه پرسشنامه هاي همدلي و سيستم سازي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
949
بررسي اثرات جنگ نرم با تاكيد بر تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر جوانان شهر اردل
950
بررسي اثرات جنگ نرم با تاكيد بر تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر جوانان شهرستان فارسان
951
بررسي اثرات جهاني شدن بر اجتماعات روستايي شهرستان كرمانشاه
952
بررسي اثرات جهاني شدن بر ساختار كالبدي شهرها ﴿ نمونه موردي تهران ﴾
953
بررسي اثرات جهاني شدن بر قيمت واقعي نفت: مورد مطالعاتي اوپك
954
بررسي اثرات چرخه هاي تجاري بر انتشار دي اكسيد كربن
955
بررسي اثرات چشم اندازآينده فردو تجربه خدمت مشتري بر قصدادامه خريد
956
بررسي اثرات چند بستر ويسكو الاستيك بر روي ارتعاشات ميكرو صفحه دوبل
957
بررسي اثرات چندين حشره كش روي شته مومي كلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازيتوئيد آن Diaeretiella rapae
958
بررسي اثرات حافظه افزايي جوشانده برگ درخت " به " درموش سوري
959
بررسي اثرات حجم پول و مخارج دولتي بر رشد اقتصادي كشور بر اساس مدل سنت لوئيس اصلاح شده (1393-1352)
960
بررسي اثرات حذف ياران ههاي انرژي برحم لونقل مسافر درو نشهري تهران با نگرش پويايي هاي سيستم
961
بررسي اثرات حرارت بر بدن انسان
962
بررسي اثرات حرارت در سدهاي بتن غلتكي به روش آزمايشگاهي
963
بررسي اثرات حرارت روي كابل هاي زيرزميني
964
بررسي اثرات حرارتي بر ناپايداري دوجرياني
965
بررسي اثرات حرارتي در ميله ليزر Nd:YAG و هوا به روش تداخل سنجي
966
بررسي اثرات حرارتي در مينا و عاج دندان تحت تابش پيوسته و پالسي ليزر حالت جامد
967
بررسي اثرات حرارتي و محاسبه ماتريس انتقال در كريستال ليزري و انادات با در نظر گرفتن دمش طولي دو طرفه با توان بالا
968
بررسي اثرات حفاظت قلبي كروسين در موش‌هاي صحرايي مواجه شده با كادميوم
969
بررسي اثرات حفاظتي تركيبات فنلي گياهي بر روي سلولهاي كبدي رات دربرابر مسموميت با تيواستاميد
970
بررسي اثرات حفاظتي دانه شويد بر نارسايي هاي ناشي از ايسكمي مغزي ر رت هاي نر نژاد ويستار
971
بررسي اثرات حفاظتي عصاره زعفران (Crocus sativus) در پيشگيري و يا كاهش اثرات سميت قلبي ناشي از دو كسوربيسين در مدل حيواني رت
972
بررسي اثرات حفاظتي كافور cinnamomum caphora در پيشگيري و يا كاهش اثرات سميت قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
973
بررسي اثرات حفاظتي كروسين در رده سلولي H9c2 مواجه شده با كادميوم
974
بررسي اثرات حفاظتي كروسين در رده سلولي MSC مواجه شده با كادميوم
975
بررسي اثرات حفاظتي كوِِيرستين بر هسيتوپاتوفيزيولوژي قلب رت هاي نر طي مسموميت با مالاتيون
976
بررسي اثرات حلال و ضدحلال بر ساختار و عملكرد غشا اولترافيلتراسيون جهت پيش تصفيه اسمزمعكوس
977
بررسي اثرات حوادث غيرمتقربه در فرايند توسعه روستايي ناحيه سيستان
978
بررسي اثرات حوزه نزديك گسل بر روي مقدار انرژي تقاضاي زلزله
979
بررسي اثرات خاكپوش چوب هاي نارون و زبان گنجشك بر تعدادي از شاخص هاي رشد و نمو گياهان آهار و شاه پسند و خصوصيات خاك
980
بررسي اثرات خزش بر روي اتصالات پيچ و مهره اي
981
بررسي اثرات خشكسالي بر افت سطح ايستابي آب زيرزميني حوضه بوئين
982
بررسي اثرات خشكسالي بر اقتصاد روستايي و راهكارهاي آسيب پذيري كمتر از آن در شهرستان دهاقان
983
بررسي اثرات خشكسالي بر روي ميزان بارش در ايران و پهنه بندي آن با استفاده ازGIS
984
بررسي اثرات خشكسالي بر ساختار اقتصادي نواحي روستايي (مطالعه موردي:دهستان گلاب شهرستان كاشان)
985
بررسي اثرات خشكسالي بر كميت وكيفيت آب زيرزميني دشت چاردلي استان كردستان
986
بررسي اثرات خشكسالي بر محصولات كشاورزي ﴿مطالعه موردي :شهرستان ميناب﴾
987
بررسي اثرات خشكسالي بر ناپايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي: سكونتگاههاي روستايي شهرستان داراب – استان فارس)
988
بررسي اثرات خشكسالي بر نوسانات سطح آب زيرزميني در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي، دشت بهاباد يزد﴾
989
بررسي اثرات خشكسالي برناپايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي سكونتگاههاي روستايي شهرستان داراب -استلن فارس )
990
بررسي اثرات خصوصيات ادافيكي خاك در رويشگاه هاي طبيعي و دست كاشت گياه زردتاغ در منطقه چوپانان ناپين
991
بررسي اثرات خصوصيات سطح پارچه برخواص چرم مصنوعي ، تهيه شده بروش پوشش كاري مستقيم
992
بررسي اثرات خطوط راه آهن بر توسعه شهري(مورد مطالعه شهر ساري)
993
بررسي اثرات خطي و غير خطي در نقطه ي كوانتومي كروي چهار ترازي مدل M با ناخالصي دهنده در حضور دو مش ليزري
994
بررسي اثرات خطي و غير خطي در يك نقطه كوانتومي گاليوم آرسنايد استوانه اي چهار ترازي مدل M در حضور دو دمش ليزري
995
بررسي اثرات خودكانال زني و خودهدايت شوندگي در انتشار پرتو ليزري در جو
996
بررسي اثرات خوردگي بر عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه با قاب خمشي
997
بررسي اثرات داروهاي ضد آبستني خوراكي جديد
998
بررسي اثرات داروي ان استيل سيستئين و پلاسبو بر آنزيم هاي استرس بيماران كليوي در شرايط ESRD
999
بررسي اثرات داروي متفورمين بر تغييرات هيستومورفولوژيك تخمدان پلي كيستيك در موش سوري در سنين قبل از بلوغ
1000
بررسي اثرات در نظر گرفتن زبري سطح در مسئله تماس چرخ و ريل
بازگشت