<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ارتباط بين فشاررواني و خشنودي شغلي در معلمان منطقه كنگان
2
بررسي ارتباط بين فضاي شهري و احساس امنيت عمومي شهروندان شهر شيرگاه
3
بررسي ارتباط بين فضاي شهري و احساس امنيت عمومي شهروندان شهر شيرگاه
4
بررسي ارتباط بين فعاليت جسماني با عزت نفس ،خود ارجمندي جسماني و اضطراب اجتماعي - جسماني در دانش آموزان پسر و دختر دبيرستانهاي شهرستان صحنه
5
بررسي ارتباط بين قدرت آفرينندگي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان كاشان
6
بررسي ارتباط بين قيمت حامل هاي انرژي و مصرف انرژي در ايران (دوره زماني 1389-1353) , The relationship between energy price and energy consumption in iran)4791-0102(
7
بررسي ارتباط بين كار آفريني سازماني با هوش سازماني و هوش رقابتي در وزارت ورزش و جوانان
8
بررسي ارتباط بين كاري حسابداري و كيفيت سود شكتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
9
بررسي ارتباط بين كلسيفيكاسيون دريچة ميترال و پوكي استخوان در زنان بالاي 50 سال
10
بررسي ارتباط بين كلسيفيكاسيون هاي قابل مشاهده در راديوگرافي پانوراميك و سنگ كليه
11
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات الكترونيكي درك شده و ارزش برند در بانك شهر
12
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات و آموزش كاركنان با توجه به نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي: مجتمع ورزشي و آموزشي نفت محمود آباد)
13
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات، مشاركت مشتري و ساختار بازاريابي بر وفاداري برند (مطالعه موردي: بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان مازندران)
14
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات، مشاركت مشتري و ساختار بازاريابي بر وفاداري برند (مطالعه موردي: بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان مازندران)
15
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمت و وفاداري به نام تجاري برند
16
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه مربي و ورزشكار با تعهد ورزشي و نقش ميانجي رضايت مندي ورزشكاران (مورد مطالعه جامعه ورزش رزمي استان گيلان)
17
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه مربي و ورزشكار با تعهد ورزشي و نقش ميانجي رضايت مندي ورزشكاران (مورد مطالعه جامعه ورزش رزمي استان گيلان)
18
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه و عملكرد سازماني در زنجيره تامين خدمات در هتل هاي منتخب شهر شيراز
19
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي كاري QWL كاركنان و مديريت رضايت مشتري CSM واحدهاي صنفي سازمان تامين اجتماعي
20
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
21
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي و احساسات اجتماعي در شهر اصفهان
22
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي بر چرخه عمر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
23
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي و تامين مالي و سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادارتهران
24
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي و سررسيد بدهي و كارائي سرمايه گذاري
25
بررسي ارتباط بين كيفيت مديريت و عملكرد كاركنان مطالعه موردي شركت صنعتي دريايي ايران صدرا
26
بررسي ارتباط بين گرايش دختران به تحصيلات دانشگاهي وكاركرد امنيت خانوادگي در دانشگاه پيام نور بوشهر
27
بررسي ارتباط بين گروههاي خوني ورضايت شغلي مديران مدارس مقطع متوسطه شهرستان ساوه
28
بررسي ارتباط بين گروههاي خوني وعزت نفس دربين دبيران مردمقطع متوسطه آموزش وپرورش استان قم
29
بررسي ارتباط بين گفتمان ايدئولو‍‍ ژيك ومرد سالاري براقدام به خودكشي زنان تهران علل پيامد و راهكارها
30
بررسي ارتباط بين ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما با ميزان منيزيم درون و برون سلولي در رت هاي ديابتي شده
31
بررسي ارتباط بين متغير هاي باليني و فردي با يافته هاي سي تي اسكن در بيماران مراجعه كننده با تروماي خفيف سر در بيمارستان پورسيناي رشت در سه ماه ي زمستان سال 1398
32
بررسي ارتباط بين متغيرهاي آب و هوايي(سرما، گرما، رطوبت و فشار جو) با بروز ايست قلبي خارج بيمارستاني و پيامد آن در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در دوره ي 3 ساله (1395-1397)
33
بررسي ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي و ميزان بهره مندي و پرداخت از جيب براي خدمات روانپزشكي در ايران بين سال هاي 1388 تا 1395
34
بررسي ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيك و ويژگي هاي محيط كار با سطح استرس شغلي و فرسودگي شغلي در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه و بخش سوختگي بيمارستانهاي سطح شهر سنندج در تابستان سال 1393
35
بررسي ارتباط بين محافظه كاري و هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
36
بررسي ارتباط بين محافظه كاي و بازده غير عادي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
37
بررسي ارتباط بين محتواي كتابهاي علوم تجربي با نيازهاي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان لردگان
38
بررسي ارتباط بين محركهاي دروني و بيروني با مسئوليت اجتماعي بانكهاي تبريز
39
بررسي ارتباط بين مديريت استعداد و تعهد سازماني در شركت پتروشيمي آريا ساسول عسلويه
40
بررسي ارتباط بين مديريت دانش با عملكرد پرستاران از ديدگاه آنان در بخش هاي اورژانس مراكز آموزشي درماني شهرستان رشت سال 1397
41
بررسي ارتباط بين مديريت دانش و توانمند سازي منابع انساني با نقش ميانجي جانشين پروري(مورد مطالعه: كاركنان كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي)
42
بررسي ارتباط بين مديريت دانش و خلاقيت در شركت بيمه آسيا
43
بررسي ارتباط بين مديريت دانش و عملكرد دبيران مدارس
44
بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و ارزش افزوده اقتصادي در چرخه هاي تجاري مختلف
45
بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و وجه نقد نگهداري شده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
46
بررسي ارتباط بين مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و اجراي اثربخش استراتژي (مطالعه موردي: شركت مهندسي و توسعه نفت)
47
بررسي ارتباط بين مشخصات موج ‏F‏ و سطح هوشياري در بيماران مبتلا به سكته مغزي‏ بستري در بيمارستان پورسيناي رشت
48
بررسي ارتباط بين مشخصه هاي بازاريابي سبز و مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها (مورد مطالعه: شركت هاي فعال در منطقه آزاد ارس)
49
بررسي ارتباط بين مشروعيت مديران و جو مسموم سازمان در اداره كل جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بوير احمد در سال 1396
50
بررسي ارتباط بين مصرف آسپرين با افت هموگلوبين پس از جراحي﴿Transurethral Prostatectomy (TURP
51
بررسي ارتباط بين مصرف سيگارت در افرادخانواده و ابتلا به سرطانهاي سيستم لنفوهماتوپوئتيك در كودكان استان گيلان
52
بررسي ارتباط بين مصرف مواد غذايي كم ارزش با فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامت در دانش آموزان پسر 10 تا 12 سال شهر كامياران
53
بررسي ارتباط بين معادلات كانونيك هاميلتون و تابع اطلاع فيشر
54
بررسي ارتباط بين مقاومت پيوستگي و جمع شدگي بتنهاي تعميري حود تراكم
55
بررسي ارتباط بين مقدار دو پارامتر هيدروژن سولفيد و دانسيته در مايعات نفتا به كمك روش آماري كمومتريكس
56
بررسي ارتباط بين منابع در ماشين مجازي با كارايي آنها در محيط Vmware
57
بررسي ارتباط بين مهارت هاي زندگي و نگرش به سوء مصرف مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر رشت درسال 1397-1396
58
بررسي ارتباط بين مهارت هاي كار آفرينانه ي مديران و اثربخشي سازماني
59
بررسي ارتباط بين مهارتهاي تغييرو نوآوري مديران با وضعيت موجودعوامل مرتبط بابهره وري دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
60
بررسي ارتباط بين مورفيسم 2G در ژن 1 - MM P و سرطان كلوركتال
61
بررسي ارتباط بين موقعيت جفت با جنسيت جنين در مادران باردار مراجعه ئكننده به مطب خصوصي وبيمارستان الزهرا رشت در سال 1394-1392
62
بررسي ارتباط بين ميزان آگاهي دختران در حال ازدواج در مورد بيماري سرخجه و نحوه پيشگيري از آن با ميزان آگاهي به عمل آنان در مورد انجام واكسيناسيون بر عليه اين بيماري در استان گيلان، 1372
63
بررسي ارتباط بين ميزان آگاهي و عملكرد مبتلايان به گواتر در مورد تغذيه در مراجعين به بيمارستان توحيد شهر سنندج درسال 1372
64
بررسي ارتباط بين ميزان تحصيلات ،جنسيت ،تجربه (سابقه كار)مديران باكارائي آنان درآموزش وپرورش
65
بررسي ارتباط بين ميزان تنگي كانال مهره اي وتغييرات قطر طناب نخاعي باميزان بهبود علائم نورولوژيك در بيماران داراي آسيب حاد ستون فقرات توراكولومبار
66
بررسي ارتباط بين ميزان حضور كمي بروندادهاي علمي خاورميانه در حوزه بهداشت و وضعيت استنادي آن‌ها در سايمگو
67
بررسي ارتباط بين ميزان دستيابي به منابع مالي و رتبه اعتباري شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
68
بررسي ارتباط بين ميزان سرميαTNF- و شدت بيماري شريان كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونري مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
69
بررسي ارتباط بين ميزان سطح سرمي هورمون لپتين وشاخص هاي ارزيابي استرس اكسيداتيو بارژيم غذايي مصرف انگور در زنان داراري اضافه وزن مشخص
70
بررسي ارتباط بين ميزان سواد والدين برپيشرفت تحصيلي فرزندان دربين دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم
71
بررسي ارتباط بين ميزان شيوع شين اسپلينت و عوامل ايجاد كننده آن در دانشجويان ورزشكار دختر
72
بررسي ارتباط بين ميزان شيوع و علل آسيب هاي چوخه كاران نخبه استان خراسان شمالي
73
بررسي ارتباط بين ميزان فريتين سرم و عملكرد كليوي در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان هاي استان كردستان در سال 1397
74
بررسي ارتباط بين ميزان فعاليت بدني و وضعيت تحصيلي دانشجويان پزشكي كارورز
75
بررسي ارتباط بين ميزان كراودينگ با ميزان حس درد در آغاز درمان ارتودنسي ثابت در كلينيك ويژه و دانشكده دندانپزشكي شهر رشت در سال 1396
76
بررسي ارتباط بين ميزان محبوبيت معلمين درنزددانش آموزان باپيشرفتهاي تحصيلي آنها
77
بررسي ارتباط بين نحوه رفتارهاي آموزشي اساتيد باليني با اضطراب دانشجويان از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 86- 1385
78
بررسي ارتباط بين نرخ ارز و قيمت جهاني طلا با منابع بانك صادرات ايران
79
بررسي ارتباط بين نسبت هاي مالي و نوع گزارش حسابرس مستقل
80
بررسي ارتباط بين نسبت هاي مالي و نوع گزارش حسابرسي مستقل
81
بررسي ارتباط بين نگرش فرزند به پدر با روابط اجتماعي در بين دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان جهرم
82
بررسي ارتباط بين نمايه توده بدني (BMI) با ميزان آنتي ژن اختصاصي پروستات (PSA) در بيماران مبتلا به هايپرپلازي خوش خيم پروستات (BPH) مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني رازي رشت ازسال 1390 الي 1398
83
بررسي ارتباط بين نمايه توده بدني و انحناي ساژيتال اسپينو پلويك در بيماران مبتلا به دژنراتيو اسپونديلوليستيزيس
84
بررسي ارتباط بين نوسانات نرخ ارز ، قيمت سهام و رفتار وام دهي سيستم بانكي , Exchanage rate volatitily,stock price fluctuations and the lending behavior of banking system
85
بررسي ارتباط بين نوسانات نرخ ارز، قيمت سهام، تورم و رفتار وام دهي سيستم بانكي (مطالعه موردي بانك سپه)
86
بررسي ارتباط بين نوع شخصيت و شيوه هاي يادگيري شناختي فراگيران پسر و دختر زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
87
بررسي ارتباط بين نوع فنوتايپ لثه و ضخامت غشاي اشنايدرين دركف سينوس ماگزيلا در ناحيه مولر اول و دوم در بيماران كانديداي انجام جراحي ايمپلنت مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان و مراكز خصوصي در سال 93
88
بررسي ارتباط بين هم.گلوبين گليكوزيله A1c و قند ناشتاي پلاسما در بيماران با افزايش آنزيمهاي كبدي
89
بررسي ارتباط بين همدلي پرستاران باشدت درد بيماران بعدازاعمال جراحي شكمي در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت سال 1381
90
بررسي ارتباط بين هموگلوبين گليكوزيلهA1C و قند ناشتاي پلاسما در بيماران با افزايش آنزيمهاي كبدي
91
بررسي ارتباط بين هوش سازماني و مزيت رقابتي دربانك حكمت ايرانيان
92
بررسي ارتباط بين هوش سازماني وچابكي نيروي كار
93
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي و هوش شناختي و هوش اجتماعي مديران و عملكرد بازاريابي بانك سامان
94
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي و هوش شناختي و هوش اجتماعي مديران و عملكرد بازاريابي بانك سامان
95
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي وسبك رهبري تحول آفرين در ادارات آموزش و پرورش
96
بررسي ارتباط بين هوش معنوي وبهبود سازماني كاركنان اداره كل ورزش وجوانان
97
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني روساي شعب بانك صادرات ايران و عملكرد آنها در رشد يا كاهش منابع در تهران
98
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و بلوغ عاطفي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1395
99
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سازگاري زناشويي در زنان متاهل در آموزش و پرورش تهران
100
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و كيفيت خواب در دانش آموزان متوسطه دوره اول دختران ناحيه يك و دو رشت سال تحصيلي 99-98
101
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش معنوي با اضطراب زنان شاغل شهر ساري
102
بررسي ارتباط بين هوش و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي دخترانه ي مدارس دولتي شهرستان بهشهر
103
بررسي ارتباط بين هيپركلسي اوري و تب و تشنج در كودكان شش ماه تا 5 سال مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان بعثت سنندج در سال 1389
104
بررسي ارتباط بين هيپرليپيدمي با برخي پيامدهاي مادر و نوزاد در زنان حامله بستري در بيمارستان الزهرا شهر رشت
105
بررسي ارتباط بين هيپوتيروئيدي با انفاكتوس ميوكارد
106
بررسي ارتباط بين هيپودونشيا و سندرم تخمدان پلي كيستيك
107
بررسي ارتباط بين وارياسيون هاي دو ژن VEGF )+504 G/C( و TNF - a )-1301 T/C( با بيماي اندومتريوز در جمعيت ايراني
108
بررسي ارتباط بين واريكوسل و واريس پا در بيماران 45-15ساله بستري در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت جهت عمل واريكوسل و غير واريكوسل از سال 80-78
109
بررسي ارتباط بين وجدان كاري و مولفه هاي آن با ابعاد رهبري تحول آفرين در بين مديران و معاونان دبيرستان هاي دخترانه نواحي 1 و 2 اصفهان 85-84
110
بررسي ارتباط بين ورزش و ارتباطات اجتماعي
111
بررسي ارتباط بين ورزش و تندرستي
112
بررسي ارتباط بين ورزش وافسردگي دختران
113
بررسي ارتباط بين وضعيت بافري بزاق و پتانسيل پوسيدگي زايي پلاك با وضعيت پوسيدگي موجود
114
بررسي ارتباط بين وضعيت بدني در حين كار با كمر درد بين شاغلين مامايي بيمارستان هاي شهرستان اردبيل و ارائه پيشنهادات اصلاحي -حركتي
115
بررسي ارتباط بين ولي فرزندي و افسردگي در نوجوانان شهرستان مرند
116
بررسي ارتباط بين ولي- فرزندي و سازگاري دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه 1شهر تبريز در سال تحصيلي 91-92
117
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي چرخه عمر شركت و كارايي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
118
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي سرشتي (temperament) با رفتار كودكان 3 تا 7 ساله حين انجام درمان دندانپزشكي
119
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيت و احساس شادكامي در دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
120
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي درونگرا و برونگرا باذعزتدنفس در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ساوه
121
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شغلي مدل هاكمن -اولدهام :توليد برق زنجان
122
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيت واعتمادبه نفس دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزساوه
123
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شغل بر ميزان تعهد سازماني كاركنان دانشگاه هاي شهرستان ماهشهر
124
بررسي ارتباط بينسطح سرمي 52(OH)vit D در بيماران آرتريت روماتوئيد با ميزان فعاليت بيماري وAnti CCP Ab و RF
125
بررسي ارتباط پاپيلوماويروس انساني با سرطان پروستات در شهرستان سنندج
126
بررسي ارتباط پاپيلوماويروس انساني با سرطان پستان در شهرستان سنندج
127
بررسي ارتباط پارامترهاي تستهاي عملكرد ريوي با شدت درگيري عروق كرونر در بيماران مبتلا به COPD مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت طي سال ١٣٩٥-٩٦
128
بررسي ارتباط پارامترهاي فاز اجكشن در اكوكارديوگرافي با شدت تنگي دريچه ريوي در بيماران مبتلا به تنگي دريچه ريوي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت طي سال 1396
129
بررسي ارتباط پارامترهاي كمي و بعد فراكتال الگوهاي ژئومورفولوژي و سازندهاي زمين شناسي در ارتباط با شاخص هاي هيدرولوژي و رسوب (مطالعه موردي: حوزه هاي آبخيز استان ايلام)
130
بررسي ارتباط پذيرش بيماري وكيفيت زندگي درمادران مبتلابه ديابت بارداري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س)شهررشت سال 97-1396
131
بررسي ارتباط پذيرش بيماري وكيفيت زندگي درمادران مبتلابه ديابت بارداري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س)شهررشت سال 97-1396
132
بررسي ارتباط پلي مرفيسم A6391/G اگزون 12 از ژن پراكسيداز تيروئيدي با ميزان آنتي بادي ضد پراكسيداز تيروئيدي در جمعيت ايراني
133
بررسي ارتباط پلي مرفيسم L55M در ژن پارااكسوناز (PON1) و سنجش فعاليت آنزيمي باناباروري در جمعيت زنان
134
بررسي ارتباط پلي مرفيسم ژن سوبستراي يك گيرنده انسوليني (IRS-1) با ابتلا به بيماري آلزايمر ديررس
135
بررسي ارتباط پلي مورفيسم irs-1gly279arg gly 7501 aspوirs-2 با ديابت نوع 2 در نژاد كرد در غرب ايران , the study on relationship between irs-1gly279 arg and irs-2gly7501 asp polymorphisms and type2 diabetes in the kurdish ethnic groupin west iran
136
بررسي ارتباط پلي مورفيسم microRNA 148a با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
137
بررسي ارتباط پلي مورفيسم microRNA 152 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
138
بررسي ارتباط پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي rs1972820در ساختار ژن ErbB4 با شيوع سرطان سينه
139
بررسي ارتباط پلي مورفيسم درmicroRNA ي كنترل كننده ي EGFR با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت اصفهان
140
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن AGER با بيماري مولتيپل اسكلروز
141
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن AT1R (آنژيوتانسين II تيپ 1) با بيماري عروق كرونري بر اساس نتايج آنژيوگرافي در افراد كانديداي آنژيوگرافي
142
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن HSP07-2 با بيماري عروق كرونري بر اسا آنژيوگرافي در بيماران كانديداي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي , Evaluation of association betwwen polymorphism og heaat shock protein 07-2)HSP07-2(gene and coronary artery disease on angiography in candidates of angiography and angioplasty
143
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن كد كننده ي miR-23a و miR-223 با بيماري مالتيپل اسكلروزيس
144
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي miR-423, miR-146a, miR-196a2, miR-27a با سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1396
145
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ماتريكس متالوپروتئيناز 1و 3و9 بادژنراسيون ديسك بين مهره اي كمري
146
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي 765G/‍‍C-+8473T/Cژن cox-2 با سرطان ريه در جمعيت ايران
147
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي G-803A و G-832A در ناحيه پروموتر ژن TNF-a با جاقي در جمعيت ايراني
148
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي rs3129878 و rs7192 ژن HLA-DRA با خطر ناباروري مردان در جمعيت اصفهان
149
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن - PGC1 و استعداد ابتلا به ديابت نوع 2 در جمعيتي از ايران .
150
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن TCF7L2 و استعداد ابتلا به ديابت نوع 2 در جمعيتي از ايران
151
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي مرتبط با سطح سرمي فاكتور رشد اندوتليال عروق و E سلكتين بين افراد مبتلا به سندروم متابوليك با افراد سالم
152
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هايC 174G-وC572g-درناحيه پروموترژن اينترلوكين با چاقي در جمعيت قند و ليپيد تهران
153
بررسي ارتباط پلي‌مورفيسم تك‌نوكلئوتيدي rs744373 ژن BIN1 با بيماري آلزايمر ديررس در جمعيت استان گيلان
154
بررسي ارتباط پلي‌مورفيسم تكرارهاي ميكروستلايت GT در اينترون 1 ژن PIK3CAو ارتباط آن با سرطان كلوركتال در جمعيت اصفهان
155
بررسي ارتباط پوسيدگي هاي دندان كودكان و ميزان آگاهي والدين 8-7 ساله در مدارس اردبيل
156
بررسي ارتباط پوشش شهري و غير شهري با جزاير حرارتي با استفاده از تكنيك هاي GIS وRS(مطالعه موردي:بابل)
157
بررسي ارتباط پوشش گياهي با برخي عوامل اكولوژيك در منطقه اردستان
158
بررسي ارتباط پول‌شويي با جرائم مواد مخدر در حقوق كيفري ايران
159
بررسي ارتباط پيامد القاي زايمان و برخي عوامل پيشگويي كننده همراه در زايمانهاي انجام شده در بيمارستان الزهرا شهر رشت در سال 1384
160
بررسي ارتباط پيش گويي كننده ميزان سربرال اكسيمتري با پيامد باليني درمان TPA در بيماران سكته ي مغزي ايسكميك تحت مراقبت هاي ويژه بيمارستان پورسيناطي سال 97-1396
161
بررسي ارتباط پيشبرد فروش بر رفتار خريد مصرف كنندگان در صنايع غذايي(فروشگاههاي هايپر شهر گنبد كاووس)
162
بررسي ارتباط پيشرفت تحصيلي با متغيرهاي دموگرافيك دانشجويان پزشكي دانشگاه گيلان، ورودي 1397
163
بررسي ارتباط پيكا با وزن زمان تولد در زنان مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني در سال 87-86
164
بررسي ارتباط تاب آوري، استرس و خودكارآمدي با رضايت زندگي در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر سقز
165
بررسي ارتباط تجربه خشونت خانگي ﴿ جسمي، عاطفي، جنسي﴾ در دوران بارداري با پيامد بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاه هاي دولتي شهر رشت در سال 94-93
166
بررسي ارتباط تجربه و جنسيت آموزشگران زبان انگليسي با ديدگاه آنان نسبت به تصحيح خطاهاي گفتاري آموزندگان
167
بررسي ارتباط تجربيات معنوي روزانه بااسترس ،اضطراب و افسردگي در پرستاران شاغل در مراكز آموزشي-درماني شهر رشت ،سال 1392
168
بررسي ارتباط تراكم پستاني در ماموگرافي با سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به بخش هاي راديوتراپي و شيمي درماني بيمارستان توحيد سنندج سال 1394-1395
169
بررسي ارتباط ترس از سقوط حين فعاليت با اضطراب و افسردگي در سالمندان مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال 97
170
بررسي ارتباط ترس و اضطراب با درد و پيامدهاي زايماني زنان نخست زا بستري در زايشگاه بيمارستانهاي دولتي شهر رشت سال 1398
171
بررسي ارتباط تركيبات شيميايي سنگ با نتيجه پاكسازي سنگ و مدت زمان جراحي درنفروليتوتومي از راه پوست در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي ادراري فوقاني در مركز آموزشي تحقيقاتي رازي شهر رشت از فروردين 1389 تا تير 1391
172
بررسي ارتباط تسهيلات طرح هاي زود بازده بانك ملي شهرستان بهشهر و تاثير آن در اقتصاد جامعه
173
بررسي ارتباط تعارض وظيفه اي و خلاقيت كاركنان در سازمان با نقش واسطه اي يكپارچگي اهداف و سازمان يادگيرنده (مطالعه موردي: سازمان آموزش و پرورش شهرستان جيرفت)
174
بررسي ارتباط تعاملي ابعاد فرهنگ سازماني و استراتژي عملياتي و تاثيرگذاري آنها بر نوآوري سازماني
175
بررسي ارتباط تعداد پلاكتها با Grade و Stage تومور در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول كليوي بستري شده در بيمارستان رازي شهر رشت از فروردين 1380 تا اسفند1385
176
بررسي ارتباط تعداد و نوع عوامل خطر قابل اصلاح با تعداد ونوع ضايعات عروقي در آنژ يوگرافي كرونري در بيماران بستري در بخش پست آنژيوگرافي كرونر مركز آموزشي- درماني و تحقيقات قلب و عروق بيمارستان حشمت
177
بررسي ارتباط تعداد، تحرك ، مورفولوژي و منبع تهيه اسپرم درميزان موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI) به داخل تخمك درزوجين نابارور مراجعه كننده به مؤسسه درمان ناباروري مهرازمهر1381تا اسفند1382
178
بررسي ارتباط تعهد تحصيلي و اضطراب كرونا با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1399
179
بررسي ارتباط تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت و سواد سلامت در بيماران مبتلا به سرطان استان گيلان، پرشين كوهورت
180
بررسي ارتباط تغييرات الكتروكارديوگرافي با پيامد سكته مغزي ايسكميك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال1393
181
بررسي ارتباط تغييرات سطح سرمي آلبومين با پيامدهاي بيماران سوخته بستري شده در بيمارستان ولايت از ابتداي دي ماه سال 1394 لغايت پايان دي ماه 1396
182
بررسي ارتباط تغييرات سود بر بازده سهام با ستفاده از تجزيه و تحليل سود باقي مانده در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
183
بررسي ارتباط تفكر انتقادي وتصميم گيري باليني دانشجويان سال آخرپرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 1386
184
بررسي ارتباط تكاليف درسي در يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
185
بررسي ارتباط تكثير سلولي درجه و مرحله بدخيمي با عوامل محيطي درگير بر اساس جنسيت و سن بيماران سرطان كولوركتال
186
بررسي ارتباط تكرارهاي CAG در ژن DNA پليمر از گاما ﴿POLG﴾ با بيماري مالتيپل اسكلروزيس
187
بررسي ارتباط تكنيك فيلمبرداري با محتواي فيلم در سينماي ايران
188
بررسي ارتباط توان بالقوه انگيزشي مشاغل (مدل )MPS و فرسودگي شغلي در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز در سال 1389
189
بررسي ارتباط توانمندسازي با مديريت دانش كاركنان اداره كل تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان
190
بررسي ارتباط توانمندسازي كاركنان با ميزان فروش شركت اسنوا
191
بررسي ارتباط توده بدني مادر در ابتداي بارداري با شدت پره اكلامپسي در زنان باردار دچار پره اكلامپسي در شهرستان رشت
192
بررسي ارتباط توسعه (اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي) و جرم در استان همدان
193
بررسي ارتباط توصيه پزشك و ادراك خطر با تكرار ماموگرافي در ميان زنان شهر تهران سال 93 - 94
194
بررسي ارتباط تيپ شخصيتي D با سندرم حاد كرونري در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني منتخب شهر رشت در سال 1398
195
بررسي ارتباط تيپ هاي شخصيتي ﴿ درونگرا و برونگرا﴾ با خشم صفت - حالت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان سال 94 - 95
196
بررسي ارتباط جاذبه محيط داخلي فروشگاه هاي ورزشي و عناصر آميخته بازاريابي سبز با رفتار مشتريان ورزشي
197
بررسي ارتباط جريان خون جانبي قلبي با پيامدهاي باليني در بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
198
بررسي ارتباط جمع شدگي خميري و فشار منافذ مويينه در رويه هاي بتني فرودگاهي
199
بررسي ارتباط جنس جنين با پيامدهاي حاملگي و طول مدت منحني هاي زايمان در زنان ترم مراجعه كننده به بيمارستان بعثت 1390
200
بررسي ارتباط جنسيت ، اشتغال با عزت نفس بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ساوه
201
بررسي ارتباط جو رواني اجتماعي كلاس با درگيري تحصيلي با نقش ميانجي سبك يادگيري دانش آموزان دختر در سال تحصيلي 1399-1398
202
بررسي ارتباط چابكي سازماني با هوشمندي رقابتي در جهت جذب منابع و سپرده هاي بانكي در سال 1395 ( مطالعه موردي شعب بانك تجارت شهر شيراز)
203
بررسي ارتباط چند شكلي تك نوكلئوتيدي rs12976445 واقع در ناحيه ي ژن رمز كننده MIR125a با سرطان پستان
204
بررسي ارتباط چند شكلي ژن آلفا-1-آنتي تريپسين با صفات توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين
205
بررسي ارتباط چند شكلي ژن گيرنده اينترلوكين ۴ با آرتريت روماتوئيد در بيماران ايراني
206
بررسي ارتباط چند شكلي نوكلئوتيدي در miR-423 و miR-196a2 با آزواسپرمي مردان
207
بررسي ارتباط چندشكلي تك نوكلئوتيدي rs12976445 واقع در ناحيه رمز كننده ژن miR-125a با سقط مكرر
208
بررسي ارتباط چندشكلي ژنتيكي ژن XRCC1 و اسكيزوفرنيا
209
بررسي ارتباط حجم باقيمانده ادراري با حجم پروستات در مردان 79-40 سال از طريق سونوگرافي ترانس ابدومينال در بيمارستان رازي رشت
210
بررسي ارتباط حجم مايع آمنيوتيك با پيامدهاي پريناتال درحاملگي هاي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا از آبان ماه 1396 تا آبان ماه 1397
211
بررسي ارتباط حجم متوسط پلاكت ها با بروز خونريزي داخل بطني وديس پلازي برونكوپولمونري در نوزادان نارس زير 35 هفته بستري در بيمارستان 17 شهريور
212
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي ادراك شده با استرس و اضطراب قبل و بعد از سزارين در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان بعثت سنندج در سال 1397
213
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه¬كننده به مراكز جامع سلامت شهر رشت سال 1398
214
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با تصوير بدني و اضطراب مرگ و تصوير بدني در سالمندان شهر يزد در سال 1398
215
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با تمايل به كنترل به خود در دانش آموزان دخترمقطع پنجم ابتدائي در شهرستان جهرم
216
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با تمايل به كنترل به خود در دانش اموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي در شهرستان جهرم
217
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با كيفيت زندگي و افسردگي در سالمندان شهرهاي شرق گيلان در سال 1396
218
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي پرستاران از والدين با رضايت مندي آنان در مراقبت از نوزادان نارس بستري در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 96-1395
219
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي درك شده با تجربه زايمان در مادران باردار مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي درماني الزهرا شهر رشت سال 1397
220
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي و احساس رضايت مندي از زندگي در سالمندان ساكن آسايشگاه هاي شهر رشت در سال 1396
221
بررسي ارتباط حمايت سازماني ادراك شده با ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي و هويت اجتماعي بازيكنان تيمهاي ملي هندبال ايران
222
بررسي ارتباط حمايت ورزشي با گسترش شركت در فعاليتهاي ورزشي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران
223
بررسي ارتباط خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط بانك ملي و رضايت مشتريان
224
بررسي ارتباط خشونت در خانواده با انحرافات اجتماعي
225
بررسي ارتباط خصوصيات روانشناختي و مشكلات رفتاري كودكان غير همكار با رفتار هنگام درمان دندانپزشكي همراه با ميدازولام
226
بررسي ارتباط خصوصيات رويشگاهي و فيتوشيميايي علف مار (.Capparis spinosa L) در استان فارس و استان اصفهان
227
بررسي ارتباط خصوصيات سيستم ريشه اي و فيزييولوژيك با تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند
228
بررسي ارتباط خصوصيات مورفولوژيك حفره گلنوئيد و كنديل با روابط ساجيتالي مختلف فكين در تصاوير توموگرافي با دسته اشعه مخروطي (CBCT)
229
بررسي ارتباط خلق‌وخو، سبك فرزندپروري و DMFT/dmft در كودكان 12-8 ساله
230
بررسي ارتباط خواص ژئوفيزيكي خاك ها با خواص فيزيكي و شيميايي آنها
231
بررسي ارتباط خواص مكانيكي و ميزان كرنش درفرايند فورج فولاد ميكروآلياژي
232
بررسي ارتباط خودپذيري مغناطيسي با كاني شناسي كانسنگ هاي آهن چغارت و سورك
233
بررسي ارتباط خودكارآمدي استفاده مناسب از دارو با سلامت عمومي سالمندان بازنشسته مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگي شرق استان گيلان، سال 1400-1399
234
بررسي ارتباط خودكارآمدي با سلامت عمومي در مبتلايان به مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني فرشچيان شهر همدان در سال 1392
235
بررسي ارتباط خودكارآمدي جنسي و كيفيت زندگي زنان يائسه مراجعه كننده به مركز آموزشي، پژوهشي و درماني الزهرا(س) شهر رشت در سال 1398
236
بررسي ارتباط خودكارآمدي و رفتار هاي بهداشتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1387
237
بررسي ارتباط خوش‌بيني- بدبيني و سبك‌هاي مقابله با استرس با سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام‌نور تهران
238
بررسي ارتباط درك پرستاران از شرايط محيط كار با پيامدهاي ايمني در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني استان گيلان در سال 1392
239
بررسي ارتباط درك پرستاران از شرايط محيط كار با پيامدهاي ايمني در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني استان گيلان در سال 1392
240
بررسي ارتباط دعاوي در پروژه هاي عمراني با اسناد و شرايط پيمان
241
بررسي ارتباط دلبستگي به والدين و همسالان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترپنجم ابتدايي
242
بررسي ارتباط دلبستگي والدين و همسالان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پنجم ابتدايي
243
بررسي ارتباط دلبستگي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
244
بررسي ارتباط دما وبارش فصول مختلف ب ارتفاع حوضه آبريز درياچه اروميه
245
بررسي ارتباط دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي .
246
بررسي ارتباط دوره پيش از دبستان با سطوح فرايند درك مطلب خواندن
247
بررسي ارتباط دوز ليتيوم با سطح خوني آن در بيماران بستري در بيمارستان قدس در شش ماهه دوم سال 1385
248
بررسي ارتباط دولت الكترونيك با اعتماد شهروندان منطقه 22 تهران
249
بررسي ارتباط ديدگاه پرستاران نسبت به اصول سازمان يادگيرنده با رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان در مراكز آموزشي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت در سال 1388
250
بررسي ارتباط ذرات در اندازه سيلت با رفتار و خواص رئولوژيك خاك در يك شيب تپه با فرسايش خميري شكل
251
بررسي ارتباط رزيستين بند ناف با لپتين ،انسولين ،اندكسهاي رشدي،و درصد چربي در نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان آيت الله موسوي زنجان در سال 1388
252
بررسي ارتباط رژيم هاي جريان دوفازي آب و هوا و قدرت جريان گردابه اي در ورودي مجاري
253
بررسي ارتباط رشته تحصيلي و شغل دانشجويان رشته موسيقي دانشگاه هنر
254
بررسي ارتباط رشته هاي منظم با صفر شدن تابعگون هاي تابي و توسيعي
255
بررسي ارتباط رضايت شغلي با جنسيت ( بين اساتيد زن و مرد دانشگاه پيام نور زرين شهر )
256
بررسي ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني با كارايي كاركنان كارخانه سيمان صوفيان
257
بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با عوامل شغلي در دانشگاه اصفهان
258
بررسي ارتباط رفتار غذايي كودكان بر پوسيدگي دنداني زودرس كودكان 3 تا 6 ساله در مهدكودك¬هاي شهر رشت در سال 1399
259
بررسي ارتباط رفتار مشتري گرايي كاركنان با ارتقاء كيفيت خدمات در بانك ملي شعبه مركزي شهرستان محلات
260
بررسي ارتباط رفتار مشتريگرايي كاركنان با ارتقاء كيفيت خدمات در بانك تجارت
261
بررسي ارتباط رفتار موتورسواري با شدت جراحات فيزيكي) (ISS مصدومين ارجاع شده به مركز آموزشي- درماني پورسينا در سال 1399.
262
بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي مادران با الگوي رشد جسمي كودكان زير يك سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 84-1383
263
بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي و رضايت از زندگي در سالمندان مراجعه كننده به ‏كانونهاي فعال باز نشستگان شهر رشت ‏‎‏1387‏
264
بررسي ارتباط رنگ بذر و غلظت اسيد لينولنيك با صفات زراعي بزرك
265
بررسي ارتباط رنگ فضاي اموزشي با ميزان يادگيري دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي
266
بررسي ارتباط رنگها باشخصيت افراد (دانش آموزان مقطع راهنمايي )
267
بررسي ارتباط رهبري اخلاقي با عملكرد كاركنان با واسطه‌گري تبادل رهبر- عضو كاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1395
268
بررسي ارتباط روش هاي تقويت انگيزش دروني و افزايش انگيزه مطالعه در دانش آموزان متوسطه شهر تبريز
269
بررسي ارتباط ريز ساختار و خواص مكانيكي چسب‎هاي نانوكامپوزيتي بر پايه اپوكسي حاوي نانولوله‎هاي هالوسايت
270
بررسي ارتباط ريزساختار با خواص مكانيكي، حرارتي و نفوذپذيري نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه سيليكون‌رابر/ خاك‌رس
271
بررسي ارتباط رينيت آلرژيك و اوتيت مياني مزمن در مراجعه كنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن مركز آموزشي درماني امير المومنين (ع) – رشت- ايران
272
بررسي ارتباط زمان رويش اولين دندان شيري و اندازه گيري هاي رشد فيزيكي نوزاد حين تولد در كودكان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني سنندج در سال 98
273
بررسي ارتباط زمينه هاي خانوادگي دانشجويان با مشاركت اجتماعي آنان
274
بررسي ارتباط ژن رسپتور اينترلوكين VH و MS در بيماران ايراني
275
بررسي ارتباط ساختار سازماني و كارآفريني كاركنان اداره تربيت بدني شهرستان گنبد كاووس
276
بررسي ارتباط ساختار و مضمون كتيبه ها با طرح و نقش و كاربرد قالي هاي دوره صفوي و قاجار
277
بررسي ارتباط سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در پيشگيري از پوكي استخوان با مراحل تغيير رفتار ورزشي بر اساس الگوي فرانظريه اي در زنان كارمند شهر كرمانشاه
278
بررسي ارتباط سازه هاي الگوي فرانظريه اي و ترس از مراقبت از دندان با رفتار تميز كردن دندان در دانش آموزان شهر سنندج
279
بررسي ارتباط سايندگي سنگ‌هاي سخت با انتشار امواج آكوستيك و لرزش توليدشده در حين عمليات حفاري
280
بررسي ارتباط سبك زندگي مادران در دوران بارداري با كم وزني بدو تولد نوزادان ترم در مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال 1389
281
بررسي ارتباط سبك شناختي استقلال - وابستگي ميداني با عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان
282
بررسي ارتباط سبك مديريت و بهره وري نيروي انساني از ديد كاركنان شركت الكتروسيم ميبد
283
بررسي ارتباط سبك هاي رهبري با برخي ويژگيهاي فردي مربيان واليبال شهر تهران
284
بررسي ارتباط سبك هاي مديريت (تحول گرا و عمل گرا) با فرهنگ سازماني در استانداري استان كردستان
285
بررسي ارتباط سبك هاي هويت وشيوه هاي فرزندپروري
286
بررسي ارتباط سبك‌هاي مديريت تعارض، تحليل تعاملي و خودابرازي در پروژه‌هاي ساخت شهرستان زنجان
287
بررسي ارتباط سختي فولاد آستنيتي C316 با استهلاك امواج فراصوتي
288
بررسي ارتباط سرسختي روانشناختي و كنترل عواطف با ميزان خستگي بيماران مبتلا به ام.اس: با ميانجيگري نقش هوش بدني
289
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با خلق دانش در دانشگاه پيام نور استان قم
290
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با سلامت عمومي در جمعيت بالاي 20 سال شهرستان بانه در سال 1394
291
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با عملكرد شعب در بانك صادرات كرج
292
بررسي ارتباط سرمايه گزاران نهادي عدم تقارن اطلاعاتي و نقد شوندگي بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
293
بررسي ارتباط سطح PTH سرم با تغييرات دنداني و استخواني فكين در نماي پانوراميك در بيماران همودياليزي در استان گيلان در سال 1398
294
بررسي ارتباط سطح آلفا فيتوپروتئين مايع آمنيون با پيامدهاي نامطلوب بارداري در زنان مراجعه كننده به كلينيك پريناتولوژي رشت طي سال هاي 96-95
295
بررسي ارتباط سطح آنتي بادي هليكو باكتر پيلوري با يافته هاي پاتولوژيك كودكان مراجعه كننده با درد شكم مشكوك به بيمار پپتيك از ابتداي سال 1383 لغايت پايان اسفند 1385 به بيمارستان 17 شهريور شهر رشت
296
بررسي ارتباط سطح آنزيم تروپونين I با مرگ و مير داخل بيمارستاني بيماران با آسيب تروماتيك مغزي بستري شده در بخش¬هاي مراقبت ويژه مركز آموزشي درماني پورسينا
297
بررسي ارتباط سطح سرمي B-HCG با پارگي لوله رحم در حاملگي هاي خارج رحمي لوله اي در مراجعين به بيمارستان الزهرا(س) رشت در طي سالهاي 1387-1380
298
بررسي ارتباط سطح سرمي hs-CRPبعد از زايمان با OGTT و مقاومت به انسولين(HOMA IR) ،6 هفته پس از زايمان در بيماران GDM
299
بررسي ارتباط سطح سرمي پلاسما پروتئين A بارداري (plasma protein A pregnancy - associated) با وزن موقع تولد نوزادان ترم خانم هاي نخست زا
300
بررسي ارتباط سطح سرمي روي با اختلال نقص توجه بيش فعالي در كودكان مبتلا مراجعه كننده به درمانگاههاي دانشگاهي شهر سنندج در سال 1394
301
بررسي ارتباط سطح سرمي روي و...در بيماران نبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت شهرستان بوكان
302
بررسي ارتباط سطح سرمي سلنيوم و آنزيم كلوتاتيون پراكسيداز وويتامين اي بابيماري عروق كرونري براساس آنژيوگرافي در بيماران كانديداي انژيوگرافي
303
بررسي ارتباط سطح سرمي فريتين، روي و ويتامين دي با ريزش موي تلوژن افلوويوم مزمن در زنان مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان رازي رشت
304
بررسي ارتباط سطح سرمي منيزيوم با اختلال نقص توجه بيش فعالي در كودكان مراجعه كننده به درمانگاه دانشگاهي شهر سنندج در سال 1394
305
بررسي ارتباط سطح سرمي هموسيستئين با پيش آگهي استروك ايسكميك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا
306
بررسي ارتباط سطح سرمي هورمون پاراتيروييد و ويتامين D با شدت درگيري عروق كرونر و ميزان عملكرد سيستوليك بطن چپ در بيماران مراجعه كننده جهت آنژيوگرافي كرونري سرپايي به بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
307
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D با Anti HBs antibody در دانشجويان دانشكده دندان پزشكي گيلان در سال تحصيلي 1400-1399
308
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D و بي¬اختياري ادراري شبانه كودكان 5 تا 7 سال مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور از آذر 96 تا آذر 97
309
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D و پوسيدگي دندان در بزرگسالان مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بندرانزلي در سال
310
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D و شدت نارسايي كبدي در بماران سيروزي بيمارستان توحيد سنندج در سال 1393
311
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D3 با ضخامت اينتيما مدياي كاروتيد﴿IMT﴾ در بيمارستان پورسيناي رشت درسال 94-1393
312
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين دي با سرطان سلولهاي بازال(BCC )
313
بررسي ارتباط سطح سرمي25-هيدروكسي ويتامين D با شاخصهاي آنتروپومتريك در بيماران مبتلا به PCOS مراجعه كننده به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا
314
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت با پايبندي به رفتارهاي خودمراقبتي در مبتلايان به نشانگان متابوليك مراجعه كننده به درمانگاه هاي تخصصي مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1395
315
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت و سلامت عمومي در سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 96
316
بررسي ارتباط سطح فريتين با فاكتورهاي متابوليك ودانسيتومتري استخوان در بيماران تالاسمي ماوژر 12 تا 20 سال در بيمارستان 17 شهريور در سال 1397
317
بررسي ارتباط سطح قند خون قبل از آنژيوگرافي و خطر نفروپاتي ناشي از ماده ي حاجب در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري كه تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار مي گيرند
318
بررسي ارتباط سطح مقطع عضله باي سپس براكي با بيماري انسدادي مزمن ريه و شدت آن در مراجعين به كلينيك تخصصي مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 1397
319
بررسي ارتباط سطح هموسيستئين سرم با ترومبوز فيستول در بيماران نارسائي مزمن كليه در بيمارستان رازي شهر رشت طي سال 86
320
بررسي ارتباط سطح هورمون هاي تيروئيدي با سطح ســـــرمي فريتين در بيماران بتاتالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 93-92
321
بررسي ارتباط سطح هوشياري بيماران تروماي سر شديد با زمان تراكئوستومي
322
بررسي ارتباط سطح ويتامين D سرم با ميزان پرشدگي شاخه هاي جانبي عروق قلبي در بيماران مبتلا به انسداد مزمن كامل شرياني مراجعه كننده به بيمارستان حشمت شهر رشت در سال 97
323
بررسي ارتباط سطح ويتامين D مادري با بيماري غشاء هالين در نوزادان نارس در بيمارستان بعثت سنندج در سال هاي 1397 - 1398
324
بررسي ارتباط سطوح سرمي IL-09 و TNF-a با ظهور تب خال ناشي از ويروس هرپس سيميلكس
325
بررسي ارتباط سطوح مختلف معيارهاي باليني با سطوح الكترودياگنوستيك درگيري عصب مديان در مبتلايان به سندرم تونل كارپ (CTS) در بيماران مراجعه كننده به كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان
326
بررسي ارتباط سلامت دهان و دندان با كيفيت زندگي بر اساس شاخص DIDL در مراجعين به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال تحصيلي 1398 - 99
327
بررسي ارتباط سلامت عمومي با تعارض متقابل كار- خانواده در پرستاران شاغل مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1390
328
بررسي ارتباط سلامت عمومي،عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس نمونه و عادي شهرستان فارسان
329
بررسي ارتباط سلامت معنوي با تحمل مراقبتي در مراقبين بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در سال 1397
330
بررسي ارتباط سن تقويمي و فعاليت هاي ورزشي
331
بررسي ارتباط سن دنداني و شاخص توده بدني(BMI)در كودكان 12-6 سالهمراجعه كننده به بخش اطفال دانشكده دندانپزشكي
332
بررسي ارتباط سن و رشد قضاوت اخلاقي دردانشجويان دانشگاه پيام نور واحدساوه
333
بررسي ارتباط سندرم سوزش دهان با بيماريهاي روانپزشكي و تعيين عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در سال 1398
334
بررسي ارتباط سندرم متابوليك با گروه‌هاي خوني ABO
335
بررسي ارتباط سنگ پالپي دندان با ميزان موفقيت بي‌حسي موضعي براي دندانهاي مولر فك بالا با پالپيت برگشت ناپذير در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي واحد پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-95
336
بررسي ارتباط سهم بازار با نقدينگي سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
337
بررسي ارتباط سهم ذهني،سهم عاطفي وسهم وفاداري با سهم بازار بانك تجارت
338
بررسي ارتباط سواد رسانه اي با هوش هيجاني و تفكر انتقادي در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دامغان
339
بررسي ارتباط سواد سلامت با كيفيت زندگي در بيماران تحت آنژيوپلاستي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1396
340
بررسي ارتباط سواد سلامت و كيفيت زندگي در كاركمدان پرديس دانشگاه علوم پزشكي كردستان
341
بررسي ارتباط سيستميك لوپوس اريتماتوز و عفونت هليكوباكترپيلوري
342
بررسي ارتباط سيگار و طول مدت تهويه مكانيكي بعد از عمل جراحي CABG در بيماران مراجــــعه كننده به بيمارستان حشمت از نيمه دوم سال 1392 تا پايان نيمه اول سال 1393
343
بررسي ارتباط سينرژيكي بين مديريت منابع انساني سبز و مديريت زنجيره تأمين سبز (مورد مطالعه: بازيافت شهر شيراز)بررسي ارتباط سينرژيكي بين مديريت منابع انساني سبز و مديريت زنجيره تأمين سبز (مورد مطالعه: بازيافت شهر شيراز)
344
بررسي ارتباط شاخص CHA2DS2-VASc با پديده عدم برقراري جريان خون در بيماران انفاركتوس حاد ميوكارد همراه با بالا رفتن قطعه ST بعد از مداخله اوليه عروق كرونر از طريق پوست مراجعه كننده به بيمارستان حشمت
345
بررسي ارتباط شاخص توده بدن و سلامت دهان و دندان
346
بررسي ارتباط شاخص توده بدني (MBI) و شاخص پوسيدگي دنداني (DMFT/dmft) در كودكان 9 تا 12 ساله شهر سنندج در سال تحصيلي 1396 - 1397
347
بررسي ارتباط شاخص توده بدني(BMI)با شدت پسوريازيس در بيماران مبتلا به پسوريازيس پلاكي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 93-1392
348
بررسي ارتباط شاخص توده بدني(body mass index) )با ميزان بروز عوارض و عمل جراحي مجدد در بيماران با تعويض كامل مفصل ران (total hip replacement) در بيمارستان پورسينا در سال 1393-1394
349
بررسي ارتباط شاخص توده بطن چپ با سطح سرمي پروتئين واكنش C با حساسيت بالا (hs-CRP)در بيماران تحت همودياليز در بيمارستان رازي شهر رشت
350
بررسي ارتباط شاخص حلقه¬هاي بندناف با نتايج نوزادي در زايمان¬هاي طبيعي انجام شده در بيمارستان الزهرا رشت از خرداد 94 لغايت خرداد1395
351
بررسي ارتباط شاخص هاي آنتروژومتريك و صرع مقاوم به درمان در كودكان مراجعه كننده به كلينيك اطفال
352
بررسي ارتباط شاخص هاي پوسيدگي با ميانگين يك ساله HbA1c در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان رازي و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
353
بررسي ارتباط شاخص هاي تغييرات فصلي وآب وهوايي با ميزان شدت گيري بيماري هاي انسدادي ريه(COPD،آسم وبرونشكتازي) دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي بين اسفند 1387 تا اسفند 1392
354
بررسي ارتباط شاخص هاي توانا ساز چابكي در سازمان با توانمندي چابكي با رويكرد شبكه هاي عصبي
355
بررسي ارتباط شاخص هاي سبك زندگي زنان با رفتارهاي غربالگري سرطان پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه كننده به پايگاه هاي سلامت شهر سنندج در سال 1397
356
بررسي ارتباط شاخص‌هاي پيوند از دور با مقادير حدي بارش هاي فصلي جنوب شرق ايران (استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان)
357
بررسي ارتباط شادكامي با اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال تحصيلي 1394
358
بررسي ارتباط شايستگي باليني و هوش هيجاني در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1389
359
بررسي ارتباط شبكه اجتماعي با كارآفريني از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور
360
بررسي ارتباط شرايط ارگونوميك و آسيبهاي جسمي ناشي از كاربا فرسودگي شغلي در كتابداران دانشگاهي شهرستان زابل , a survay of relationship between ergonomic conditions and work-related physical injuries with job burnout in zabol university librarians
361
بررسي ارتباط شرايط ارگونوميك و فرسودگي شغلي در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
362
بررسي ارتباط شكستگي هاي جمجمه و صورت با پيامدهاي مغزي در بيماران با تروماي سر مراجعه كننده به اورژانس مركز آموزشي درماني پورسينا از سال 1394 تا 1396
363
بررسي ارتباط شمارش سلول¬هاي خوني و بيوماركر هاي شيميايي خون با وجود و شدت اكتازي ايزوله عروق كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونر مراجعه كننده به بيمارستان قلب دكتر حشمت طي سال هاي 1395-1396
364
بررسي ارتباط شيوه زندگي وكيفيت خواب سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگان شهر رشت در سال 86-1385
365
بررسي ارتباط شيوه هاي زندگي ايراني و اسلامي
366
بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با كمرويي در دانش آموزان متوسط شهر خورموج (سال تحصيلي 89-88)
367
بررسي ارتباط ضخامت استخوان كورتيكال در ناحيه ي باكال دندان سانترال ماگزيلا با زاويه ي شيب محوري دنداني بيماران مراجعه كننده به يك مطب عمومي در شهر رشت در سال هاي 1396 و 1397
368
بررسي ارتباط ضخامت انتيما- مديا در شريان هاي فمورال و كاروتيد مشترك با شدت بيماري عروق كرونر در بيماراني كه در بيمارستان حشمت رشت تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار گرفته اند
369
بررسي ارتباط ضخامت و الگوهاي سونوگرافيك اندومتر در حاملگي نابجا و طبيعي
370
بررسي ارتباط ضريب هوشي و ميزان همكاري در استفاده از پلاك متحرك ارتودنسي در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به كلينيك ارتودنسي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در زمستان 1398
371
بررسي ارتباط طبقه اجتماعي خانواده و گرايش شغلي وتحصيلي دانش آموزان
372
بررسي ارتباط طول مدت دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن
373
بررسي ارتباط طول مدت دياليز و ميزان بقائ كليه پيوندي در بيماران تحت عمل پيوند كليه مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
374
بررسي ارتباط عزت نفس با ابعاد حمايت اجتماعي درك شده در نوجوانان مقطع دبيرستان شهر رشت در سال 92- 1391
375
بررسي ارتباط عزت نفس با ابعاد حمايت اجتماعي درك شده در نوجوانان مقطع دبيرستان شهر رشت در سال 92-1391
376
بررسي ارتباط عزت نفس با موفقيت تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 94-93
377
بررسي ارتباط عفونت پس از عمل با بعضي از عوامل خطر در 100 بيمار جراحي شده در مراكز آموزشي درماني الزهرا﴿س﴾ رشت در سال 74
378
بررسي ارتباط عفونت ژنيتال كلاميديا تراكئوماتيس ، مايكوپلاسما هومنيس ، مايكوپلاسما ژنيتاليوم و مايكوپلاسما اوره آلتيكوم با سقط جنين خودبخودي
379
بررسي ارتباط عفونت كلاميديا تراكئوماتيس در زنان مراجعه كننده با زايمان زودرس در بيمارستان بعثت سنندج
380
بررسي ارتباط عفونت هليكوباكترپيلوري با ميزان بيان ژنهاي sirt1 و sirt2 در سلولهاي اپيتليال معده بيماران مبتلا به سرطان معده مراجعه كننده به بيمارستان توحيد سنندج در سال 1394
381
بررسي ارتباط عفونت هليكوباكترپيلوري و ريسك ابتلا به آپنه انسدادي خواب در بيماران مبتلا به سوء هاضمه مراجعه كنده به بيمارستان توحيد شهرستان سنندج و بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان همدان در سال 1393
382
بررسي ارتباط عفونت ويروس هاي پاپيلوماي انساني (HPV) انواع 16 و 18 با سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستان پورسيناي رشت
383
بررسي ارتباط علل و انواع آسيب‌هاي ورزشي با ميزان شيوع آن‌ها در ساعات ورزش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر تبريز (سال تحصيلي 96-95)
384
بررسي ارتباط علي ميان نقد شوندگي،كيفيت شفافيت و افشا و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
385
بررسي ارتباط عملكرد باقي¬مانده كليوي با كيفيت خواب در بيماران تحت همودياليز در مراكز دياليز شهرستان رشت در سال 1399
386
بررسي ارتباط عملكرد تيروئيد و پروفايل چربي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مركز آموزشي درماني تكويني هدايتي قم در سال 1393
387
بررسي ارتباط عملكرد خانواده با پرخاشگري در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر رشت 94-1393
388
بررسي ارتباط عملكردي در حالت هاي مختلف توجه بينايي با استفاده از داده‌هاي fMRI
389
بررسي ارتباط عناصر سنگين عصاره گيري شده به روش هاي مختلف با پذيرفتاري مغناطيسي در خاك هاي توسعه يافته بر روي سنگ هاي آذرين منطقه كردستان، غرب كشور
390
بررسي ارتباط عوامل التهابي با پيش آگهي بيماران سكته مغزي بستري در بيمارستان پورسينا در سال 1392
391
بررسي ارتباط عوامل زيرساخت فني با استقرار شهرداري الكترونيك (مطالعه موردي شهر تبريز)
392
بررسي ارتباط عوامل ژئومكانيكي با قابليت ‌تخريب توده‌ سنگ و تعيين قابليت ‌تخريب آنومالي 8 سه ‌چاهون
393
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي مديران با انتخاب كسب حل تعارض توسط آنه در مدارس دولتي شهرستان برازجان
394
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي و عصب روان شناختي با رفتار مخاطره آميز رانندگان خودروهاي سنگين نجف آباد
395
بررسي ارتباط عوامل مرتبط با ميزان رضايتمندي مشتريان استخرهاي سرپوشيده خصوصي و دولتي شهر تهران
396
بررسي ارتباط غلظت هموگلوبين مادر در سه ماهه اول با وزن هنگام تولد نوزادان متولد شده از زنان باردار اول زاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت از شهريور 83 تا شهريور 86
397
بررسي ارتباط فاست تروپيسم با اسپونديلوليستزيس و بيماري هرنياسيون ديسك لومبار در بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا در سال 1396
398
بررسي ارتباط فاصله QT با مرگ داخل بيمارستاني در بيماران با خونريزي بافت مغزي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از سال 1393 لغايت 1395
399
بررسي ارتباط فاصله ي بين كانين هاي فك بالا با فاصله گوشه داخلي چشم ها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي گيلان
400
بررسي ارتباط فاصله ي بين كانين هاي فك بالا با فاصله ي گوشه ي داخلي چشم ها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي گيلان
401
بررسي ارتباط فاكتور هاي روانشناختي و فاكتور هاي مرتبط به COVID-19 با پريشاني روانشناختي در دندانپزشكان طي پاندمي كروناويروس جديد در سال 1400
402
بررسي ارتباط فراواني بقا با بروز HER2/neu در بيماران مبتلا به كانسر مثانه مهاجم به عضله در سال 90 در بيمارستان رازي رشت
403
بررسي ارتباط فردوسي با حاكمان زمان خود از خلال منابع فارسي موجود
404
بررسي ارتباط فرسودگي شغلي متخصصان طب اورژانس مراكز آموزشي درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران بر مراقبت بيماران، در سال 1397
405
بررسي ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي از ديدگاه پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت درسال 1389
406
بررسي ارتباط فرسودگيتحصيلي با انگيزه و خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 95 -
407
بررسي ارتباط فشار خون و سطح سرمي FGF23 در بيماران تحت همودياليز در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي بندر انزلي در سال 1396
408
بررسي ارتباط فشار خون و سطح سرمي FGF23 در بيماران تحت همودياليز در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي بندر انزلي در سال 1396
409
بررسي ارتباط فشار داخل جمجمه با ضخامت قطر غلاف عصب اپتيك
410
بررسي ارتباط فشار شغلي باروشهاي مقابله با تنش در كاركنان پرستاري شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، شهر رشت -سال 1380
411
بررسي ارتباط فشارهاي رواني (استرس )با كيفيت زندگي كاري كاركنان ديوان محاسبات كشور (واحد مركزي ).
412
بررسي ارتباط فصول سال با ميزان پره اكلامپسي در بيماراني كه از تاريخ مهر 1379 لغايت مهر 1381
413
بررسي ارتباط فضاي شهري با سبك زندگي و منزلت اجتماعي
414
بررسي ارتباط فعاليت سرمي آنزيم ايندول آمين 3،2 دي اكسيژناز با استرس اكسيداتيو و مقاومت به انسولين در چاقي و سندروم متابوليك در زنان شهرستان ارسنجان
415
بررسي ارتباط فقر آهن با علائم نقص توجه بيش فعالي در كودكان مراجعه كننده به درمانگاههاي دانشگاهي شهر سنندج 1395
416
بررسي ارتباط فناوري اطلاعات و كارآفريني سازماني با چابكي سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
417
بررسي ارتباط قاطعيت با اضطراب صفت-حالت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان
418
بررسي ارتباط قبل ازدواج با رضايتمندي زناشويي نزد مزدوجين جوان دانشگاه پيام نور فردوس سال تحصيلي 89-88
419
بررسي ارتباط قرار داشتن در ماه رمضان با تصادفات و جراحات جاده اي در استان گيلان با استفاده از الگوي سري زماني بين سال هاي 1393 تا 1396
420
بررسي ارتباط كادر تصوير ﴿پنجره﴾ با مفهوم عكس
421
بررسي ارتباط كارآفريني با اقتصاد مقاومتي ايران
422
بررسي ارتباط كارآفريني با تجاريسازي فناوري در بخش كشاورزي (مورد مطالعه : ستاد سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي و مËسسات تابعه )
423
بررسي ارتباط كاربري هاي شهري و برخي از پارامترهاي آلاينده ي هوابا استفاده از تصاوير ماهواره اي Worldview-3 و روش هاي زمين آمار(منطقه ي مورد مطالعه : مسجدسليمان)
424
بررسي ارتباط كفايت همودياليز براساس شاخص HDP با وضعيت تغذيه اي براساس شاخص PCR در بيماران همودياليزي مزمن مراجعه كننده بيمارستان توحيد شهر سنندج شهريور ماه سال 1384
425
بررسي ارتباط كمال گرايي منفي با اضطراب در دانش آموزان سوم متوسطه شهرستان گرگان ناحيه 1 دولتي
426
بررسي ارتباط كمال¬گرايي، نارضايتي بدني و شاخص توده¬بدني در كارورزان دانشكده علوم پزشكي گيلان در سال 1399
427
بررسي ارتباط كمبود G6PD خون اهدايي با ميزان نياز به خون در بيماران بستري شده به علت فاويسم در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1395
428
بررسي ارتباط كمي ساختار فعاليت بر روي بازدارنده هاي ويروس هپاتيت سي با استفاده از الگوريتم ژنتيك رگرسيون خطي چندگانه
429
بررسي ارتباط كيفيت خواب با اعتياد به تلفن همراه در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1400
430
بررسي ارتباط كيفيت خواب با شاخص‫هاي سلامت و فعاليت بيماري در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد در شهر سنندج
431
بررسي ارتباط كيفيت خواب با كيفيت زندگي و عوامل مرتبط در پرسنل بيمارستان هاي دانشگاهي شهرستان سنندج 1389 - 1388
432
بررسي ارتباط گروههاي خوني وافسردگي
433
بررسي ارتباط گروههاي خوني وافسردگي جوانان
434
بررسي ارتباط گلبولهاي قرمز هسته دار و كراتين كيناز خون بندناف نوزاد با هايپوكسيك ايسكميك آنسفالوپاتي در نوزادان دچار آسفكسي
435
بررسي ارتباط گونه هاي گياهي با ويژگي هاي مورفومتري نبكاهاي شهرستان خوروبيابانك
436
بررسي ارتباط ليكن پلان با سندروم متابوليك
437
بررسي ارتباط ماست سل هاي تريپتاز مثبت با بيماري پريودنتيت مزمن
438
بررسي ارتباط مال اكلوژنن با سلامت پريودنتال در بيماران 15-25 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
439
بررسي ارتباط مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و عوامل خطر همراه با آن در حاملگي ترم در بيمارستان الزهرا رشت از تاريخ 1/7/80 لغايت 1/7/81
440
بررسي ارتباط متغير هاي آب و هوايي (سرما، گرما، رطوبت، فشار جو ، سرعت باد و ميزان بارش) با ميزان پذيرش بيماران مبتلا به نارسايي قلبي و پيامد هاي آن در مركز آموزشي و درماني دكتر حشمت رشت، در دوره 10 ساله، از سال 1389 لغايت 1398
441
بررسي ارتباط متغيرهاي اختصاصي آرتريت روماتوئيد با ابتلا به بيماريهاي قلبي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مستقر شده(established RA) و ارائه ي گزارشي توصيفي از اين بيماران در سال هاي 97-1396
442
بررسي ارتباط متقابل بين تبليغات وسود آوري در صنايع مواد غذايي ايران
443
بررسي ارتباط متقابل عوامل نهادي و فساد اقتصادي: تحقيق مقايسه اي منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
444
بررسي ارتباط متقابل ميان ثبات مالكيت نهادي و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
445
بررسي ارتباط متن و تصوير در تصويرسازي كتابهاي كودكان
446
بررسي ارتباط متوسط سطح ليتيوم با طول مدت بستري در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي بستري شده در بيمارستان قدس شهر سنندج ، در سالهاي 80-1378
447
بررسي ارتباط محافظه كاري، قيمت گذاري كمتر از اندازه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿عرضه عمومي اوليه سهام﴾
448
بررسي ارتباط محدوديت هاي ناشي از كوويد-19 با اضطراب، استرس و افسردگي جمعيت بالاي 18 سال ايراني و تأثير آن بر ملاقات هاي دندانپزشكي در سال 1400
449
بررسي ارتباط محدوديت هاي ناشي از كوويد-19 با اضطراب، استرس و افسردگي جمعيت بالاي 18 سال ايراني و تأثير آن بر ملاقات هاي دندانپزشكي در سال 1400
450
بررسي ارتباط محروميت اجتماعي و سازگاري پس از طلاق در زنان مطلقه شهر رشت سال 1399
451
بررسي ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادي
452
بررسي ارتباط مدت زمان يبوست و عفونت هاي ادراري در سيستم ادراري فوقاني و تحتاني (سيستيت و پيلونفريت) در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان بعثت شهر سنندج در سال 1396 و 1397
453
بررسي ارتباط مدل تجربه تعاملي نظرية جان فالك و لين¬دي-ديركينگ با وفاداري بازديدكنندة موزه (مطالعه موردي: موزه موسيقي اصفهان)
454
بررسي ارتباط مديريت پيشگيري فشارهاي رواني با خلاقيت و فعاليتهاي كارآفرينانه در معلمان تربيت بدني شهرستان قدس تهران
455
بررسي ارتباط مديريت دانش با صلاحيت باليني پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سال 1396
456
بررسي ارتباط مديريت دانش با مولفه هاي فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني (مطالعه موردي: مراكز منتخب دانشگاه پيام نور)
457
بررسي ارتباط مديريت دانش با مولفه هاي فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني )مطالعه موردي: مراكز منتخب دانشگاه پيام نور(
458
بررسي ارتباط مديريت دانش و مديريت استعداد با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري (قلمرو مطالعه : ستاد دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد)
459
بررسي ارتباط مديريت دانش و مولفه هاي آن با ابعاد سازمان ياد گيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي ايران و واحد علوم تحقيقات تهران
460
بررسي ارتباط مديريت رابطه با مشتري و بازاريابي اخلاقي با عملكرد بازاريابي( مورد مطالعه: شركت هاي وارد كننده پوشاك ورزشي در سطح شهر تهران)
461
بررسي ارتباط مديريت زمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهرستان جهرم از ديدگاه والدين
462
بررسي ارتباط مديريت كيفيت زنجيره تأمين و ميزان رضايت مندي مشتريان (مطالعه موردي: صنايع چوب توكا)
463
بررسي ارتباط مديريت مشاركتي با اثربخشي سازماني در ديوان محاسبات كشور (واحد مركزي)
464
بررسي ارتباط مسوليت اجتماعي با چابكي سازماني در ميان كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهر اراك
465
بررسي ارتباط مشتري مداري بر ارتقاء فروش كالاي توليد ملي در بازاچه مرزي اردبيل (مورد مطالعه : بازارچه مرزي بيله سوار)
466
بررسي ارتباط مشخصات فيزيكي و مكانيكي سنگ با صوت ناشي از حفاري با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي آكوستيك
467
بررسي ارتباط مصرف برنامه هاي رسانه (شبكه هاي داخلي و خارجي تلويزيون ) با سبك زندگي در مناطق 5، 1 و 20 شهر تهران
468
بررسي ارتباط مصرف سيگار با پارامترهاي مايع مني در مردان نابارور مراجعه كننده به موسسه مهر شهرستان رشت از ابتداي فروردين 1380 تا انتهاي شهريور 1388
469
بررسي ارتباط مصرف سيگار با ميزان نياز به مسكن در بيماران با عمل جراحي اندام تحتاني در بيمارستان بعثت سنندج سال 1382
470
بررسي ارتباط معني دار ميان نظرات اساتيد دانشگاه يزد و صاحبان مطبوعات در مورد تاثير مطبوعات بر فرهنگ عمومي
471
بررسي ارتباط مقام هاي موسيقي محلي خراسان و گوشه هاي ميرزاعبدالله
472
بررسي ارتباط مقطعي بين بازده سبد سهام و متغيرهاي اندازه، بتا، ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت سود به قيمت سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1378-1387
473
بررسي ارتباط مكان كنترل دروني وبيروني باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
474
بررسي ارتباط منبع كنترل با باورهاي غيرمنطقي
475
بررسي ارتباط مهارتهاي تفكر استراتژيك وشناسايي فرصتهاي بيروني سازماني با عملكرد سازماني در آكادمي هاي فوتبال باشگاه هاي اصفهان
476
بررسي ارتباط مواجهه شغلي پرتوكاران بخش هاي راديولوژي مراكز آموزشي درماني شهر رشت با ايجاد ندول تيروئيد در سال90- 1389
477
بررسي ارتباط موتاسيون در ژنوتايپ هاي ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين و ژن گيرنده نوع 1 آنژيوتانسين در بيماران لوپوس اريتماتوي سيستميك
478
بررسي ارتباط موثر والدين با فرزندان درسلامت روان فرزندان در شهر كلاله
479
بررسي ارتباط موج Q در ليد AVR با كسر جهشي وپيامدهاي قلبي در بيماران با انفاركتوس قدامي مراجعه كننده به بيمارستان حشمت در سال 1396-1395
480
بررسي ارتباط مورفولوژي –رئولوژي دركامپوزيت هاي ريزالياف با زمينه ي پلي اتيلن
481
بررسي ارتباط مورفومتريك فورامن منديبولار با گونيال انگل بر اساس تصاوير تهيه شده با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در يك جمعيت ايراني
482
بررسي ارتباط موسيقيِ كافه‌اي در سينماي دهه‌هاي 30 و 40 ايران و واقعيت اجتماعي و موسيقاييِ كافه‌هاي آن دوران
483
بررسي ارتباط موقعيت انفاكتوس حاد ميوكارد با ريسك فاكتورهاي CAD
484
بررسي ارتباط مولفه هاي رژيم غذايي با شاخص هاي عملكرد كبد در افراد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران
485
بررسي ارتباط ميان Patellar Alignment و تظاهرات استئو آرتريت مفصل Patellofemoral در تصوير برداري تشديد مغناطيسي انجام شده بر روي بيماران مبتلا به استئو آرتريت علامتدار زانو، كه به مركزMRI پورسينا مراجعه كرده اند
486
بررسي ارتباط ميان آموزش فلسفه به كودكان در تربيت شهروند جهاني
487
بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخصQ توبين در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ي يازده ساله
488
بررسي ارتباط ميان استرس امتحان با ايمني دهاني )SIGA( در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه 5 شهر تهران
489
بررسي ارتباط ميان استرس هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومي آنها
490
بررسي ارتباط ميان اهرم مالي با بازده سهام ، سود عملياتي و نسبت هاي نقدينگي در صنايع خودرو و فلزات اساسي
491
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايت مشتري در مجتمع صنايع لاستيك يزد
492
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايت مشتري در مجتمع صنايع لاستيك يزد
493
بررسي ارتباط ميان تعهد كارمند و سياست هاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي
494
بررسي ارتباط ميان توانمندسازي ساختاري و مقاومت در برابر تغيير در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
495
بررسي ارتباط ميان توانمندسازي ساختاري و مقاومت دربرابر تغيير در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
496
بررسي ارتباط ميان توسعه ي آموزش عالي و توسعه ي سياسي در عصر رضا شاه
497
بررسي ارتباط ميان جوسازماني وخلاقيت كاركنان در سازمان تامين اجتماعي
498
بررسي ارتباط ميان خودپنداري مديران و عملكرد آنها در دوره ي ابتدايي شهرستان سبزوار در سال تحصيلي 89-88
499
بررسي ارتباط ميان خويشتن شناسي و رضايت مندي شغلي با نقش ميانجي سلامت سازماني در ميان مديران و كاركنان شركت گاز شيراز
500
بررسي ارتباط ميان درون گرايي و برون گرايي و توانايي به كارگيري عوامل انسجام متني در زبان انگليسي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور
501
بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران شهرستان شيراز
502
بررسي ارتباط ميان رضايت شغلي با رضايت مشتريان در بازاريابي
503
بررسي ارتباط ميان رضايت شغلي كاركنان فروش با رضايت مشتريان در بازاريابي خدمات (مطالعه موردي:شركت تراكتورسازي ايران )
504
بررسي ارتباط ميان سبك هاي اسناد با بهداشت رواني
505
بررسي ارتباط ميان سرمايه فكري و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان ستادي نواحي هفت گانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد
506
بررسي ارتباط ميان سندرم پيش از قاعدگي و اقدام به خودكشي در اقدام كنندگان ارجاع شده به بيمارستان توحيد سنندج در سال 1393
507
بررسي ارتباط ميان سندرم يدواكسفوليشن و عفونت هليكوباكترپيلوري
508
بررسي ارتباط ميان شاخصهاي كنكور سراسري و ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموختگان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان تا پايان مهر ماه 1383
509
بررسي ارتباط ميان شناخت سازماني و انگيزش كار كنان بانك مسكن استان چهار محال و بختياري
510
بررسي ارتباط ميان ضخامت سونوگرافيك غلاف عصب اپتيك و ابتلاي به پره اكلامپسي در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت در سال 1397
511
بررسي ارتباط ميان عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي شركت مهندسين هراز راه
512
بررسي ارتباط ميان علاقه به رشته تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران
513
بررسي ارتباط ميان عناصر ترفيع و ارزش ويژه نام تجاري (مطالعه موردي :نام تجاري سايپا)
514
بررسي ارتباط ميان فاكتورهاي تعيين كننده بيماري هاي تيروئيدي و قلبي در بيماران مبتلا به ديابت
515
بررسي ارتباط ميان فرسودگي شغلي و كاركردهاي خانوادگي دبيران (مطالعه موردي دبيرستان‌هاي متوسطه دوم شهرستان آمل در سال تحصيلي 95-1394)
516
بررسي ارتباط ميان قابليت برنامه ريزي بازاريابي، قابليت اجراي بازاريابي و بازارگرايي بر عملكرد مشتري مداري شركت ها
517
بررسي ارتباط ميان كيفيت افشاي اينترنتي با اقلام تعهدي اختياري و محافظه كاري مشروط در بورس اوراق بهادار تهران
518
بررسي ارتباط ميان كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان بانك صادرات شهر تهران
519
بررسي ارتباط ميان مؤلفه هاي تفكر استراتژيك و كارآفريني سازماني در شركت فولاد مباركه اصفهان بر اساس الگوي جين ليدكا
520
بررسي ارتباط ميان محيط توسعه استعدادهاي درخشان ومتغيرهاي تمركزشغلي؛توسعه بلندمدت وانطباق با محيطكار
521
بررسي ارتباط ميان معيارهاي ارزيابي عملكردوعوامل راهبري شركتها با توجه با ارزش آفريني آنها،در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
522
بررسي ارتباط ميان مهارت هاي ارتباطي مديران و انگيزش شغلي كاركنان شهرداري تهران
523
بررسي ارتباط ميان مولفه هاي تفكراستراتژيك وكارآفريني سازماني درشركت فولادمباركه اصفهان براساس الگوي جين ليدكا
524
بررسي ارتباط ميان نتايج آزمايش پروتئين ادرار 4 ساعته و 24 ساعته در زنان حامله اي كه با تشخيص اختلالات هيپرتانسيو در بخش الكتيو بيمارستان بعثت سنندج در سال 83 بستري مي شوند
525
بررسي ارتباط ميان نرخ ارز و شاخص كل سهام در بورس اوراق بهادار تهران
526
بررسي ارتباط ميان نوع شخصيت مدير پروژه و موفقيت پروژه در شركت نفت فلات قاره ايران
527
بررسي ارتباط ميان يادگيري سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان تامين اجتماعي شهرستان بهشهر
528
بررسي ارتباط ميزان بروز نشانگر VEGF در آملوبلاستوما، ادونتوژنيك كراتوسيست و دنتي ژروس كيست با رفتار باليني آنها به روش ايمونوهيستوشيميائي
529
بررسي ارتباط ميزان بهره وري توليد وميزان رضايت مندي مشتريان در نمايندگي ايران خودرو شهرستان قم
530
بررسي ارتباط ميزان بيان hsa-miR-34b-5p در ناباروري مردان
531
بررسي ارتباط ميزان پوسيدگي دندان و ميزان ترشح sIgA در كودكان 3 تا 6 ساله
532
بررسي ارتباط ميزان پيروي از الگوي غذايي مديترانه اي با وضعيت افسردگي،در افراداراي فاكتورهاي خطر قلبي عروقي مـــراجعه كننده به مركز آموزشي درماني قلب حشمت در سال 1395
533
بررسي ارتباط ميزان تحصيلات با فراواني ديس ليپيدمي و ديابت مليتوس در زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن مراجعه كننده به يكي از كلينيكهاي تغذيه رشت
534
بررسي ارتباط ميزان سطوح سرمي آلبومين، گلوبولين، نسبت آلبومين به گلوبولين، Total Lymphocyte Count و CRP، قبل از عمل جراحي و تغييراتشان در فاز حاد اوليه با وضعيت اين پارامتر ها يك هفته پس از عمل جراحي الكتيو تعويض مفصل لگن و زانو در بيماران مبتلا به استئوآرتريت
535
بررسي ارتباط ميزان شاخص توده بدني (BMI) و همكاري در استفاده از دستگاه متحرك ارتودنسي در مراجعه كنندگان به كلينيك ارتودنسي دانشگاه علوم پزشكي گيلان- پرديس بين الملل انزلي در سال تحصيلي 1399-1398
536
بررسي ارتباط ميزان هموسيستئين بر فعاليت ... در بيماران ديابتي نوع دو و گروه كنترل
537
بررسي ارتباط ميزان هموگلوبين گليكوزيله شده با سطح سرمي فسفات غير ارگانيك در كودكان مبتلا به ديابت نوع يك مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1396
538
بررسي ارتباط ميزان هموگلوبين گليگوزيله (HbA1c) با شدت ، كنترل ديابت حاملگي و عوارض مادري و جنيني در ديابت حاملگي
539
بررسي ارتباط ميگرن با كبد چرب غيرالكلي و عوامل مرتبط
540
بررسي ارتباط نارسايي فازلونتال (LPD) و اجراي تمرينات دو استقامتي در خانمهاي دونده
541
بررسي ارتباط ناگويي هيجاني و ويژگي شخصيت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجويان دختر مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395-1396
542
بررسي ارتباط نامتقارن بين ميزان تغييرات در قيمت سهام و ميزان تغييرات در حجم معاملات بر اساس مدل سنجش لگاريتمي در بورس اوراق بهادار تهران
543
بررسي ارتباط ناهنجاري هاي بالاتنه با فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي دانش آموزان12 و 13 ساله منطقه چهار شهر تهران
544
بررسي ارتباط ناهنجاري هاي پايين تنه با برخي از عوامل آمادگي جسماني دانش آموزان دختر01 و11ساله شهر اردبيل
545
بررسي ارتباط نايكنواختي هاي جرمي نخ پود با عيوب سطحي پارچه با استفاده از روش پردازش تصوير
546
بررسي ارتباط نتايج آزمون نهايي رياضي سال سوم راهنمايي با پنجم ابتدايي دانش آموزان سال اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 74-73 با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي آن
547
بررسي ارتباط نتايج تست ورزش با اطلاعات حاصل از آنژيوگرافي عروق كرونر در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي گلسار و حشمت رشت طي سالهاي 1387- 1376
548
بررسي ارتباط نحوه توليد - ريز ساختار -خواص در گچ ژيپس
549
بررسي ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با عملكرد شناختي و توانايي عملكردي سالمندان شهر يزد
550
بررسي ارتباط نسبت طول انگشتان دوم (2D) به طول انگشت چهارم (4D) و پاره اي ويژگيهاي جسمي رواني
551
بررسي ارتباط نسبتacceleration time/ejection time در اكوكارديوگرافي باشدت تنگي دريچه آئورت
552
بررسي ارتباط نشانگر چند شكلي تك نوكلئوتيدي rs2682818 واقع در ناحيه ژن رمز كننده ي MiR-618 با سرطان پستان
553
بررسي ارتباط نشانگر چندشكلي تك نوكلئوتيدي rs113212828 واقع در ناحيه ژن رمز كنندهي miR-605 با سرطان پستان
554
بررسي ارتباط نظارت و راهنمايي مديران با سازگاري شغلي معلمان شهرستان پلدشت
555
بررسي ارتباط نظام ارزشي ديني با سازگاري اجتماعي جوانان 18 تا 25 ساله در شهر قم
556
بررسي ارتباط نظام ارزشي ديني باسازگاري اجتماعي جوانان 18-25سال شهرقم
557
بررسي ارتباط نقص شناختي و ناتواني عملكردي در بيماران دچار سكته مغزي مراجعه كننده به كلينيك مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال1396
558
بررسي ارتباط نگرش نسبت به ناباروري و راهكارهاي مقابله با استرس درزوج¬هاي تحت درمان كمك باروري مراجعه كننده به كلينيك نازايي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 97-1396
559
بررسي ارتباط نمايه توده بدن با حيطه هاي سبك زندگي كودكان 12-8 سال مدارس ابتدايي شهر رشت در سال تحصيلي 94-1393
560
بررسي ارتباط نمايه ي توده ي بدني با شدت بيماري كوويد 19 بر اساس سي تي اسكن و پيامد بيماري در بيماران مبتلا به كوويد 19
561
بررسي ارتباط نوسانات مالكيت با عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
562
بررسي ارتباط نوع فعاليت كارگران با سطح استرس، افسردگي و اضطراب آن‌ها در صنعت ساخت
563
بررسي ارتباط هزينه بدهي و هموارسازي سود در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
564
بررسي ارتباط همكاري وعملكرد دربين موسسات صنايع دستي شهر اصفهان (مورد مطالعه: خاتم سازي )
565
بررسي ارتباط هموار سازي سود بر ريسك قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
566
بررسي ارتباط هورمون آنتي مولرين با سبك زندگي ،فعاليت بدني ،الگوي تغذيه و عوامل دموگرافيك در زنان مراجعه كننده به كلينيك نازايي بيمارستان الزهرا در سال 98
567
بررسي ارتباط هورمون رزيستين با اختلالات عملكرد تيروئيد در بين بيماران مبتلا به پركاري و كم كاري تيروئيد در انسان
568
بررسي ارتباط هوش تجاري با چابكي سازماني با استفاده از شبكه‌هاي بيز (شركت هاي منتخب صنايع غذايي شهرك صنعتي شيراز)
569
بررسي ارتباط هوش معنوي و كيفيت زندگي با تاب آوري بيماران ترومايي بستري در بخشهاي درماني بيمارستان كوثر 1398 و 1399
570
بررسي ارتباط هوش معنوي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهرستان آشخانه در سال تحصيلي:92-1391
571
بررسي ارتباط هوش هيجاني ،خودكارآمدي ورفتاركمك طلبي باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول مدارس نمونه وعادي شهرستان پارسيان درسال1395
572
بررسي ارتباط هوش هيجاني با ابعاد رضايت شغلي در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي و خدمات درماني شهر رشت در سال 1395
573
بررسي ارتباط هوش هيجاني با اطلاعات دموگرافيك دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1400
574
بررسي ارتباط هوش هيجاني با خشونت شغلي در كاركنان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1396
575
بررسي ارتباط هوش هيجاني با مديران موفق وناموفق
576
بررسي ارتباط هوش هيجاني با مشاركت شغلي كاركنان فروشگاهها ي زنجيره اي شهر تهران
577
بررسي ارتباط هوش هيجاني مديران با مديريت عملكرد سازماني در موسسات تحقيقات كشاورزي
578
بررسي ارتباط هوش هيجاني و تحليل رفتگري شغلي در كاركنان وزارت ورزش و جوانان
579
بررسي ارتباط هوش هيجاني و رفتار شهروندي بين دانشجويان
580
بررسي ارتباط هوش هيجاني و علكرد شغلي كاركنان شركت نورد و لوله شهر اهواز
581
بررسي ارتباط هوش هيجاني و فرسودگي شغلي در پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت در سال 92-91
582
بررسي ارتباط هوش هيجاني و فرسودگي شغلي در پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت در سال 92-91
583
بررسي ارتباط هوش هيجاني و هوش اخلاقي در بين دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 139
584
بررسي ارتباط هيپرتروفي بطن چپ با پارامترهاي QT interval در الكتروكارديوگرام بيماران مبتلا به هيپرتانسيون مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني دكتر حشمت رشت
585
بررسي ارتباط هيپرتروفي بطن چپ و ميكروآلبومينوري در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون اوليه
586
بررسي ارتباط هيپرليپيدمي با گروههاي خوني
587
بررسي ارتباط هيجان خواهي و جنسيت
588
بررسي ارتباط و ميزان شيوع عفونت هليكوباكتر پيلوري در افراد مبتلا به هپاتيت B در منطقه اصفهان و بررسي وجود توالي‌هاي پروتئيني مشترك در آنتي‌ژن‌هاي سطحي آنها
589
بررسي ارتباط و نحوه كاربرد دانش TRIZ در سيستم هاي اطلاعات مديريت ﴿MIS)
590
بررسي ارتباط و همزماني عفونت توكسوپلاسموز و توبركلوزيس در بيماران مبتلا به سل فعال استان گيلان در سال1397
591
بررسي ارتباط واريانت هاي مختلف آلفا 1 آنتي تريپسين (A1AT) با شدت بيماري COVID-19
592
بررسي ارتباط واريانت¬هاي ژن¬ SLCO1B1 و سميت داروي متوتركسات در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد استان كردستان
593
بررسي ارتباط واريانت¬هاي ژن¬هاي متابوليسم هيستامين (HNMT و ABP1) و پاسخ به داروهاي آنتي¬هيستاميني H1 در بيماران مبتلا به كهير مزمن استان كردستان
594
بررسي ارتباط واريانتهاي ماتريكس متالوپروتئيناز 9 با خطر ابتلا به پره اكلامپسي در زنان باردار در كرمانشاه
595
بررسي ارتباط وجود ضايعات پالپ و پري اپيكال با بيماري ديابت نوع دو كنترل شده در نماي راديوگرافيك بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال ۱۳۹۶
596
بررسي ارتباط ورزش با افسردگي و اضطراب.
597
بررسي ارتباط وزن هنگام تولد با اضافه وزن و چاقي در كودكان 4-6 ساله مناطق روستايي شهر صومعه¬سرا استاد راهنما: دكتر زهرا محتشم اميري
598
بررسي ارتباط وضعيت اسئوپروتگرين سرم (OPG) و ليپيد هاي خون با ميزان آترواسكلروزيس شريان كاروتيد در بيماران بتا تالاسمي ماژور در بيمارستان هفده شهريور در سال 1397
599
بررسي ارتباط وضعيت رواني اجتماعي با ميزان پيروي از رژيم درماني در نوجوانان داراي تالاسمي مراجعه كننده به بيمارستان هاي منتخب شهر رشت در سال 1396
600
بررسي ارتباط وضعيت زايمان (ترم - پره ترم ) با برخي عوامل در بيمارستان الزهراء از تاريخ 1/1/1380الي 1/4/1380
601
بررسي ارتباط وضعيت سلامت جسمي كودكان دبستاني با مشخصات خانوادگي آنان در شهر تنكابن در سال 1375
602
بررسي ارتباط وضعيت گلايسميك با شدت و ميزان مورتاليتي در بيماران با مسموميت ارگانوفسفره
603
بررسي ارتباط وضعيت ناتواني با توان خود مراقبتي در بيماران آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 92-1391
604
بررسي ارتباط وضعيت هاي عادتي استراحت (با تكيه بر خوابيدن و ارگونومي ) با ناهنجارهاي وضعيتي بالاتنه دانشجويان دختر دانشگاه هاي دولتي شيراز
605
بررسي ارتباط وقفه تنفسي انسدادي خواب با سكته قلبي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي بيمارستان توحيد سنندج سال 1397
606
بررسي ارتباط وقوع بلوك دهليزي- بطني با الكتروكارديوگرام اوليه بيمارن سكته حاد تحتاني در بيمارستان حشمت رشت (1381-1380)
607
بررسي ارتباط ومدل سازي بالاترين مقادير حدي دماي حداقل حوضه آبريز دريلچه اروميه با مراكز فرابار سيبري طي سه دهه اخير
608
بررسي ارتباط ويژگي شخصيتي با تعهد سازماني كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان مازندران
609
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصي با تعهد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي گرگان
610
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با ميل به گردشگري در كليه دانشجويان پيام نور شهرستان بهشهر1390
611
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با ميل به گردشگري در مردان شاغل ( 55-27 ) ساله در شهرستان بهشهر1389
612
بررسي ارتباط ويژگي هاي لبخند بر جذابيت لبخند از نظر دانشجويان دندانپزشكي و افراد عادي در شهر سنندج در سال 1397
613
بررسي ارتباط ويژگي¬هاي سونوگرافي فيبروم رحمي با علائم باليني و شاخص¬هاي آنتروپومتريك در زنان مراجعه¬كننده به بخش سونوگرافي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) شهر رشت طي سال¬هاي 98-1397
614
بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با گروه هاي خوني
615
بررسي ارتباط يادگيري سازماني با مسئوليت پذيري اجتماعي در اداره بندر شهيد رجايي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
616
بررسي ارتباط يادگيري سازماني و نوآوري از ديدگاه سيستمي در يك مركز تحقيقاتي
617
بررسي ارتباط يافته هاي الكتروانسفالوگرافي (EEG) اوليه با تغييرات ناتواني، استقلال عملكردي، وضعيت عملكردي و قدرت حركتي بيماران دچار استروك ايسكميك
618
بررسي ارتباط يافته هاي سيستوسكوپي با ماكزيموم flow rate در مبتلايان به هيپرتروفي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان رازي رشت درشش ماهه دوم سال 1395
619
بررسي ارتباطfreeway space و زاويه ي گونيال در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده ي دندانپزشكي انزلي سال 1397
620
بررسي ارتباطات درون سازماني بر واكنش كاركنان نسبت به تغيير و تحول سازماني مطالعه موردي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
621
بررسي ارتباطات و سوء ارتباطات در انگليسي هوانوردي: مورد كنترلرهاي ترافيك هوايي و خلبان هاي ايران
622
بررسي ارتباطات﴿عاطفي-حمايتي﴾ گروههاي خويشاوندي در رفع مشكلات خانواده
623
بررسي ارتببط نتبيج آزمبيص كشص غير مستقيم با عمر خستگي مخلوط هبي آسفبلتي
624
بررسي ارتداد در حقوق موضوعه و كنوانسيون هاي بين المللي و اديان الهي
625
بررسي ارتشا و رشوه دادن از ديدگاه مردم شهرستان گنگان
626
بررسي ارتعاش - كمانش سه بعدي ورقهاي حلقوي با استفاده از روش ريتز
627
بررسي ارتعاش آزاد تيرهاي ضخيم از جنس مواد پيزوالكتريك مدرج تابعي
628
بررسي ارتعاش اجباري سازه‌هاي دوبعدي و سه‌بعدي متشكل از اعضاي يك‌بعدي با استفاده از روش گام‌به‌گام باقي‌مانده وزني زماني
629
بررسي ارتعاش غير خطي يك سيستم دو درجه آزادي
630
بررسي ارتعاش، پايداري و تعادل غير خطي ورقهاي پيوسته داراي سرعت طولي
631
بررسي ارتعاشات آزاد پوسته هاي دوانحنايي هدفمند با استفاده از روش موجك هار
632
بررسي ارتعاشات آزاد پيوسته استوانه اي ساخته شده از مواد با خواص تابعي ﴿FGM﴾ با در نظرگرفتن جابه جايي هاي اوليه، اثرات حرارتي و فشاري
633
بررسي ارتعاشات آزاد ترمومكانيكي نانو ورق‌هاي ويسكوالاستيك تشكيل‌شده از مواد تابعي با در نظر گرفتن اثرات سطحي
634
بررسي ارتعاشات آزاد تير ساندويچي همسانگرد و مدرج تابعي با هسته سيال تطبيقي مغناطيسي ) MR ( در تماس با سيال
635
بررسي ارتعاشات آزاد تير ساندويچي همسانگرد و مدرج تابعي با هسته سيال تطبيقي مغناطيسي ) MR ( در تماس با سيال
636
بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي دوّار با مقطع متغيّر
637
بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي دوّار با مقطع متغيّر
638
بررسي ارتعاشات آزاد محوري نانوميله ي ترك دار در حضور اثرات سطحي
639
بررسي ارتعاشات آزاد نانو لوله هاي كربني تك جداره تحت اثر ميدان حرارتي بر روي بستر پسترناك با استفاده از تئوري غير محلي تير تيموشنكو
640
بررسي ارتعاشات آزاد نانو ورق در محيط سيال با استفاده از تئوري الاستيسيته غيرمحلي و اثرات سطحي
641
بررسي ارتعاشات آزاد نانوسنسورهاي جرمي ا در نظر گرفتن كوپلينك محوري- جانبي- پيچشي براساس الاستيسيته محلي/ غيرمحلي دوفازي
642
بررسي ارتعاشات آزاد نانوورق‌هاي دايروي هدفمند (FGM) با در نظر گرفتن اثرات سطحي
643
بررسي ارتعاشات آزاد ورق گرافن دايروي دو لايه بر روي بستر الاستيك تحت ميدان مغناطيسي بر اساس تئوري تنش كوپل اصلاح شده
644
بررسي ارتعاشات آزاد ورق مستطيلي كامپوزيتي با استفاده از نرم افزار ABAQUS
645
بررسي ارتعاشات آزاد ورق ميندلين مثلثي با روش انرژي ريلي رتير
646
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي حلقوي و دايروي FGM با وصله پيزوالكتريك با استفاده از تئوري مرتبه سوم ردي
647
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي مستطيلي نازك و نسبتاٌ ضخيم ترك دار
648
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي ميندلين دايروي و حلقوي با ضخامت متغير همراه با وصله پيزوالكتريك به روش ا نرژي ريلي ريتز
649
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي ميندلين مستطيلي چند دهانه با استفاده از روش ريلي
650
بررسي ارتعاشات پل كابلي هنگام عبور قطار بر روي آن
651
بررسي ارتعاشات پوسته كوپل مخروطي- استوانه اي تقويت شده توسط نانولوله هاي كربني تابعي هدفمند تحت تأثير دما با استفاده از روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته
652
بررسي ارتعاشات دو درجه آزادي روي سطح شيب دار
653
بررسي ارتعاشات ديناميكي صفحات تحت اثر بارهاي هيدروديناميكي در سازه هاي دريايي
654
بررسي ارتعاشات رينگ خودرو ﴿آناليز مودال﴾
655
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دو شاخه اي شدن در سيستم هاي ارتعاشي متصل به زمين
656
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخه اي شدن تير ويسكوالاستيك منحرك در راستاي محور
657
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخه شدگي در يك سيستم دو درجه آزادي
658
بررسي ارتعاشات غيرخطي ميكروسكوپ نيروي اتمي در محيط مايع
659
بررسي ارتعاشات گرافن تك لايه، در محيط الاستيك، تحت بارگذاري فشاري دو محوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گراديان كرنش اينرسي
660
بررسي ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو پژو 206هنگام عبور از مانع سينوسي
661
بررسي ارتعاشات نانو تير در محيط ويسكوز با روش هاي تئوري الاستيسيته غير محلي و اثرات سطحي
662
بررسي ارتعاشات نانو صفحات در ميدان مغناطيسي
663
بررسي ارتعاشات نانو لوله اي كربني حامل سيال با استفاده از مدل تير و پوسته
664
بررسي ارتعاشات نانوتيرهاي هدفمند دوار باريك شونده با استفاده از روش تبديل ديفرانسيلي
665
بررسي ارتعاشات وارد بر موتور بوكسوري و دابليو شكل و تفاوت آن ها با يكديگر
666
بررسي ارتعاشات وارد بر ميللنگ در موتور بوكسوري
667
بررسي ارتعاشات ورق مستطيلي ميندلين و FGM تحت بار صفحه اي متحرك
668
بررسي ارتعاشات ورق ميندلين مستطيلي تحت تنش صفحه اي و واقع بر فونداسيون پسترناك با استفاده از روش ريلي ريتز
669
بررسي ارتعاشات ورق نازك مستطيلي مستقر روي پايه الاستيك تحت تنش اوليه صفحه اي و تحت بار ضربه اي
670
بررسي ارتعاشات ورق نيمه ضخيم دايروي يا هسته صلب مركزي تحت تئوري ميندلين
671
بررسي ارتعاشات ياتاقان هايي كه داراي عيوب گسترده و محلي هستند
672
بررسي ارتعاشات يك سيستم غير خطي با استفاده از جاذب‌ و جداساز ارتعاشي در حالت هاي مختلف تشديد داخلي و ثانويه
673
بررسي ارتعاشاتآزاد سه بعدي ورق هاي مستطيلي ترك دار ضخيم داراي ترك موازي يا يكي از وجوه با استفاده از روش ريتز
674
بررسي ارتعاشي پانل هاي موج دار به كمك حل اجزاي محدود
675
بررسي ارتعاشي روتور توربوجت
676
بررسي ارتعاشي يك روتور توبوجت
677
بررسي ارتفاع استخوان اطراف دندانهاي درمان ريشه شده در بيماران مبتلا به پريودنتيت
678
بررسي ارتقاء امنيت و كيفيت سرويس در شبكه هاي بيسيم ويژه
679
بررسي ارتقاء كيفيت پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر صدرا، با استفاده از بايو راكتور هاي رشد چسبيده ثابت
680
بررسي ارتقاجايگاه سازماني بااستفاده از هوش معنوي و سبك رهبري استراتژيك درسازمانها
681
بررسي ارتقاي كيفيت آموزش و زندگي افراد با مشكل بينايي با استفاده از تكنولوژي پرينت سه بعدي
682
بررسي ارتكاب جرم در خواب و دامنه مسئوليت كيفري آن
683
بررسي ارتكاب جرم و راهكارهاي پيشگيري از جرم ناشي از شبكه اجتماعي اينستاگرام توسط افراد زير 18 سال
684
بررسي ارتياط بين پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي ناحيه (A/G)-181 پروموترژن MMP7 با شروع و گسترش سرطان كولوركتال
685
بررسي ارث زن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
686
بررسي ارث موارد مشابه غرقي و مهدوم عليهم را از ديدگاه فقه وقانون
687
بررسي ارزش آزمايشات پاراكلينيكي در تشخيص عفونتهاي باكتريال نوزادان
688
بررسي ارزش افزوده كشاورزي ( 1375 - 1338 ) به كمك سريهاي زماني
689
بررسي ارزش انجام سونوگرافي روتين در حاملگي
690
بررسي ارزش بالقوه مشتري در صنعت بيمه با تمركز بر شركت بيمه رازي
691
بررسي ارزش بالقوه مشتري درصنعت بيمه با تمركز برشركت بيمه رازي
692
بررسي ارزش پيش آگهي شاخص هاي پلاكتي در مادران مراجعه كننده با پره اكلامپسي به بيمارستان بعثت سنندج
693
بررسي ارزش پيشگويي كننده شاخص هاي پلاكتي و CPR در تشخيص كوريوآمنيونيت و مقايسه آن با نتايج پاتولوژي جفت در مادران باردار 34 - 28 هفته مراجعه كننده با پارگي پرده هاي جنيني به اورژانس مامايي بيمارستان بعثت سنندج سال 90 - 1389
694
بررسي ارزش پيشگويي كننده ي ضربان قلب و فشار خون و شاخص شوك و فشار نبض در پيش آگهي مورتاليتي در بيماران مولتيپل تروما بيمارستان پورسينا شهر رشت در سالهاي 1396-1397
695
بررسي ارزش تجربي برند بر رفتار آگاهانه با نقش ميانجي تصوير محيطي، مطالعه موردي برند غذايي نايب
696
بررسي ارزش تست شكنندگي گلبولهاي قرمز با چشم غير مسلح (NESTROFT)در مرحله اول غربالگري بيماران بتالاسمي مينور
697
بررسي ارزش تشخيص MRI در پارگي رباط صليب قدامي زانو درمقايسه با نتايج آرتروسكوپي در بيمارستان پورسيناي رشت
698
بررسي ارزش تشخيص تست Murray Mc Loading Axial در پارگي هاي منيسك زانو
699
بررسي ارزش تشخيص تومورمار كرها در پلوريت بدخيم
700
بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي داپلر در پيشگويي استئاتوهپاتيت غير الكلي بيماران ديابتي مبتلا به بيماري كبد چرب غير الكلي
701
بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي در تشخيص آپانديسيت حاد در كودكان و دختران جوان مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني پورسينا در سالهاي 92-91
702
بررسي ارزش تشخيصي FNA در تشخيص اتيولوژي ندول هاي تيروئيد
703
بررسي ارزش تشخيصي Heliprobe جهت تشخيص هليكوباكترپيلوري (H-pylori )در بيماران مبتلا به ديس پپسي در گيلان
704
بررسي ارزش تشخيصي KIM-1 در آسيب كليوي در كودكان مبتلا به ديابت در بيمارستان بعثت در سال 1398
705
بررسي ارزش تشخيصي Rapid Biophysical Profile نسبت به Biophysical Profile در تشخيص سلامت جنين بيماران ديابت انسوليني بالاي 34 هفته
706
بررسي ارزش تشخيصي RNA هاي حلقوي hsa-cric-0001785 (circ-ELP3) و hsa-circ-100219 (circ-FAF1) در سرم بيماران مبتلابه سرطان پستان
707
بررسي ارزش تشخيصي آسپراسيون سوزني (FNA) مشكوك در كانسر تيروئيد در بيماران عمل شده تير وئيد در بيمارستان رازي رشت طي سه سال (1376-1374)
708
بررسي ارزش تشخيصي اندازه قطر قدامي خلفي لگنچه كليه با سونوگرافي در تشخيص رفلاكس ادراري در مقايسه با سيستوگرافي حين ادرار كردن(VCUG)
709
بررسي ارزش تشخيصي اندازه گيري ليپوكالين وابسته به ژلاتيناز نوتروفيل (NGAL) ادراري در كودكان مبتلا به اسكار كليوي ناشي از رفلاكس مثانه - حالب
710
بررسي ارزش تشخيصي براش بيوپسي در ضايعات سرطاني و پيش سرطاني دهان در مقايسه با بيوپسي
711
بررسي ارزش تشخيصي بيوماركرهاي شيميايي در پيشگويي استئاتو هپاتيت غيرالكلي در بيماران ديابتي مبتلا به بيماري كبد چرب غيرالكلي
712
بررسي ارزش تشخيصي پروكلسيتونين در تشخيص سپسيس در نوزادان بدحال بستري شده در بخش نوزادان و NICU بيمارستان17 شهريور رشت
713
بررسي ارزش تشخيصي تابع تشخيص جنسيت استوار و همكارانش در سال 2017 براساس شاخص هاي ديمورفيك منديبل در بيماران مراجعه كننده به مراكز راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1397
714
بررسي ارزش تشخيصي تالاسمي ماژور در جنين با استفاده از DNA آزاد جنيني (cff-DNA) و گلبول هاي قرمز هسته دار جنيني (nRBC) موجود در خون مادر به عنوان غير تهاجمي
715
بررسي ارزش تشخيصي دو مد تصويربرداري Standard Zoom و High Resolution-Zoom در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در تشخيص شكستگي ريشه: يك مطالعه آزمايشگاهي
716
بررسي ارزش تشخيصي دياگنودنت در تشخيص پوسيدگي هاي اكلوزالي دندانهاي خلفي درمقايسه با مشاهده مستقيم و راديوگرافي در محيط آزمايشگاهي
717
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تخمين قطر كرستال در نواحي مختلف فكي در بيماران مراجعه¬كننده به يك مطب تخصصي پريودانتيكس در شهر رشت، سال 96-97
718
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در ضايعات عمودي اسنخوان با عمق پاكت مساوي يا بيشتر از 5 در مولرهاي منديبل
719
بررسي ارزش تشخيصي روش اتصال نقاط كوانتومي كونژوگه شده با آنتي بادي مونوكلونال Rituximab عليه تومور ماركر CD20 جهت تشخيص لنفوماي غير هوچكين ( Diffuse Iarge B Cell Lymphoma (DLBCL
720
بررسي ارزش تشخيصي روش پارازيتولوژي در مقايسه با روش مولكولي(PCR) در تشخيص ميكروسپوريديوزيس روده اي در افراد HIV+/AIDS در استان كردستان در سال 1399
721
بررسي ارزش تشخيصي سطح سرمي پروكلسيتونين در افتراق سندروم پاسخ التهابي سيستميك عفوني و غير عفوني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان توحيد در سال 1395
722
بررسي ارزش تشخيصي سه روش راديو ايمنواسي ، سنجش ايمني كمي لومينساسنس و الايزا در سنجش كمي هورمونهاي يروئيدي (تري يدو تيرونين ، تيروكسين و هورمون محرك تيروئيد) و ارتباط آنها با ويژگي هاي باليني بيماران , diagnostic evaluation of chemilumiescence immunoassay)CLIA(, radioimmunoassay)RIA(, enzyme-liked immuosorbent assay )ELISA(in quantitative measurement of thyroid hormone levels )T3, T4, TSH(, and their correlations with clinical status
723
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي براي ازوفاژيت در كودكان با علائم مشكوك به ازوفاژيت در بيمارستان آموزشي درماني 17 شهريور در عرض دو سال از فروردين 1385 تا فروردين 1387
724
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي ترانس ابدومينال در تشخيص پرولاپس ارگان هاي لگني زنان
725
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در افراد مبتلا بهNonalcholic Steatohepatitis) NASH)
726
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در بالين نسبت به راديو گرافي در تشخيص پنوموني در بخش اورژانس
727
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در بالين نسبت به راديوگرافي در تشخيص شكستگي هاي متاكارپ
728
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در سندرم كارپال تانل در مقايسه با مطالعه الكترودياگنوستيك در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني پورسينا در سال هاي 90-89
729
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي كالر داپلر در آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت
730
بررسي ارزش تشخيصي شاخص شوك در حاملگي خارج رحمي پاره شده
731
بررسي ارزش تشخيصي شاخص هاي راديومورفومتريك مندبيل در پيش بيني بيماري هاي در پيش بيني بيماري هاي استئوپروز و استئوپني در زنان يائسه
732
بررسي ارزش تشخيصي شاخص هوموستاتيك مقاومت به انسولين (HOMA-IR) در تشخيص بيماري كبد چرب غيرالكلي
733
بررسي ارزش تشخيصي كالپروتكتين مدفوع در ارزيابي پاسخ به درمان تغيير رژيم غذايي مادر در شيرخواران مبتلا به كوليت ناشي از آلرژي به پروتئين شير گاو
734
بررسي ارزش تشخيصي معاينه باليني و اولتراسونوگرافي در مقايسه با الكترودياگنوزيس در تشخيص سندرم تونل كارپال در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي با علايم منطبق با سنرم تونا كارپ در سال 1396
735
بررسي ارزش تشخيصي مقياس تخمين ديداري در ارزيابي حجم خونريزي حين عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال در مقايسه با تغييرات هموگلوبين و هماتوكريت قبل و بعد از عمـــــل
736
بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتينين ادرار راندوم در تشخيص پره اكلامپسي و ارتباط آن با شدت پره اكلامپسي در خانم هاي اول زا در تريمستر سوم در مراجعه كنندگان به بيمارستان بعثت در مدت يك سال از 92 - 1391
737
بررسي ارزش تشخيصي يافته هاي تصويربرداري در مقايسه با پاتولوژي بيماران مراجعه كننده با توده كبدي از شهريور 1391 تا شهريور 1392
738
بررسي ارزش تشخيصي يافته¬هاي M2PK و FIT در مقايسه با يافته¬هاي كولونوسكوپي افراد مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي گوارش كاسپين در سال 1398
739
بررسي ارزش تشخيصي¬ يافته¬هاي باليني و سونوگرافي در مقايسه با نتايج هيستوپاتولوژي توده¬هاي آدنكس در بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان بعثت طي سال¬هاي 97-99
740
بررسي ارزش تغذيه اي خيار دريايي گونه استيچوپوس هرماني در خليج فارس
741
بررسي ارزش تفريحي پارك عباس آباد و تعيين عوامل موثر بر آن
742
بررسي ارزش حفاظتي منطقه دامگاهان بعنوان كريدور زيستگاهي بين مناطق حفاظت شده كالمند-بهادران و شكار ممنوع شيركوه
743
بررسي ارزش دوره عمر مشتري در خدمات بانكي،مطالعه موردي: شعبه بانك ملت شهر كرمان
744
بررسي ارزش دوست و دوست يابي دربين جوانان شهرستان سميرم
745
بررسي ارزش زمان جريان از نظر تشخيص و پرنوستيك نارسائي قلب
746
بررسي ارزش غذايي پودرضايعات كشتارگاه طيوروتعيين بهترين سطح جايگزيني بجاي پودرماهي درجيره طيورگوشتي
747
بررسي ارزش فرزند از ديدگاه والدين جوان تحصيل كرده
748
بررسي ارزش نسبت پروتئين به كراتينين ادرار راندوم جهت تشخيص پروتئينوري در زنان حامله مشكوك به پره اكلامپسي
749
بررسي ارزش نسبي پودر ماهي در برابر كنجاله پنبه دان در جيره هايي با تجزيه پذيري سريع در گاوهاي شيري
750
بررسي ارزش هاي اخلاقي در هفت اثر از آثار سيمين دانشور
751
بررسي ارزش هاي بصري تعدادي از نگاره هاي نسخه خطي ورقا و گلشاه محفوظ در كتابخانه توپقاپي سراي استانبول
752
بررسي ارزش هاي بصري و تكنيكي سكه هاي دوره نخست صفوي
753
بررسي ارزش هاي صحنه اي تخت جمشيد
754
بررسي ارزش هاي فردي و سازماني و اعتبار همزمان آن با ارزش هاي كاري و رابطه آنها با تعهد سازماني در كاركنان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي-ايران -اصفهان
755
بررسي ارزشها بين دوگروه دانش آموزان عادي وتيزهوش شاهرود
756
بررسي ارزشهاي اجتماعي دو نسل والدين و فرزندان درباره معيارهاي انتخاب همسر
757
بررسي ارزشهاي افرادي كه در جنگ شركت داشته اند
758
بررسي ارزشهاي بصري پوسترهاي برگزيده بينال ورشو ﴿از سال 1996 تا 2012﴾
759
بررسي ارزشهاي بصري خطوط (ثلث و بنائي ) در شكل گيري و آرايش مساجد ايراني
760
بررسي ارزشهاي بصري مرقع گلشن در كاخ گلستان
761
بررسي ارزشهاي بوم شناسانه محله پايدار
762
بررسي ارزشهاي تصويري افسانه هاي عاميانه بوشهر
763
بررسي ارزشهاي تصويري در زيارتگاههاي ايران
764
بررسي ارزشهاي سنتي - مدرن در حوزه خانواده در شهر بوكان (سال 1388-1389)
765
بررسي ارزشيابي استاد از طرف دانشجو در ارتباط استاد و دانشجو
766
بررسي ارزشيابي توصيفي ورابطه آن با عزت نفس ،اضطراب مدرسه و منبع كنترل دردانش آموزان پايه ي پنجم دوره ابتدايي شهرستان ساوجبلاغ درسال 91-90
767
بررسي ارزشيابي فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري درس هنر و تÊثير ويژگي هاي معلمان در آن ، در بين دانشآموزان ابتدايي پايه ي پنجم شهرستان سرپل زهاب سال تحصيلي 09 -98
768
بررسي ارزشيابي مستمر بر فرايند ياددهي-يادگيري دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهرستان رامسر.
769
بررسي ارزيابي تقاضاي تفرضي تالاب چغاخور
770
بررسي ارزيابي توصيفي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي شهرستان بهشهر
771
بررسي ارزيابي ثبات رنگي در منسوجات خواب دار
772
بررسي ارزيابي شايستگي مديران واحد توليد
773
بررسي ارزيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان از ديدگاه استادان اين دانشگاه در سال تحصيلي 79 - 1378
774
بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي
775
بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان و مجموعه در راستاي افزايش بهره وري با بهره گيري از امكانات موجود
776
بررسي ارزيابي عملكرد مبتني بر مشتريمداري در بانك تجارت شهرستان كرج بر اساس مدل BSC
777
بررسي ارزيابي عملكرد معماري سازمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله .
778
بررسي ارزيابي كارآفريني سازماني و نوآوري در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
779
بررسي ارزيابي كيفيت آموزشي دانشگاه پيام نور مركز فارس
780
بررسي ارزيابي نقش جو سازماني در روحيه كارآفريني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر خليل شهر
781
بررسي ارسال صوت بر روي اينترنت
782
بررسي ارقام و لاين هاي جديد گلرنگ حاصل از پرتوتابي از نظر عملكرد دانه و روغن و ساير خصوصيات مهم زراعي
783
بررسي ارقام و لاين هاي جديد گلرنگ حاصل از پرتوتابي از نظر عملكرد دانه و روغن و ساير خصوصيات مهم زراعي
784
بررسي اركان مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس الگوي ديويد بيتهام
785
بررسي ارگونومي كاركنان پيام نور قاين
786
بررسي ارگونومي محيطي در كارگاه چاپ سيلك
787
بررسي ارگونوميك و آسيبهاي جسماني و استرش شغلي ناشي از محيط كار كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تبريز
788
بررسي ارگونوميكي اجاق گاز مبله
789
بررسي ارگونوميكي وضعيت بدن حين انجام كار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1388- 1389
790
بررسي از خود بيگانگي ﴿اليناسيون﴾ در سينماي دهه ي پنجاه ايران
791
بررسي از خود بيگانگي ﴿اليناسيون﴾ در سينماي دهه ي پنجاه ايران
792
بررسي ازتباط باورهاي غيرمنطقي و افسردگي و تفاوت هاي جنسي در آن
793
بررسي ازدواج اقليت هاي ديني و مذهبي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
794
بررسي ازدواج مجدد در فقه با نقد رويكرد فمنيستي
795
بررسي ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان.
796
بررسي ازدواج مجددمردان استان سمنان وشهرستان دامغان
797
بررسي ازدواج وعلل عدم گرايش جوانان به ازدواج(دانشجويان مجرد دانشگاه پيام نور رودسر.)
798
بررسي ازدياد برداشت با استفاده از تزريق فوم
799
بررسي ازدياد جمعيت خانواده و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي شهر بشرويه
800
بررسي ازمايشگاهي تاثير جنس الكترود در گوگردزدايي الكتروشيميايي
801
بررسي اساس كار طيف سنج تشديد مغناطيسي هسته(NMR)و جايگزيني سيستم كنترل كننده و پردازشي آن با كامپيوتر PC
802
بررسي اساس و منطق الگوريتمهاي كنترل در ماشينهاي نورد سرد تاندم فولاد مباركه
803
بررسي اسپكترو فتومتري و اندازه گيري ثابت پايداري كمپلكسهاي برخي كاتيونهاي فلزي( مس و نيكل و كبالتو ...) با يك سري ليگندهاي سنتزي جديد
804
بررسي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي بر همكنش ونكومايسين با DNA
805
بررسي اسپكتروفوتومتري نانو ذرات طلاي بيوسنتز شده با استفاده از عصاره آبي گياه سمنوويا سوفروتيكوسا
806
بررسي اسپكتروفوتومتري و اندازه گيري ثابت پايداري كمپلكسهاي برخي كاتيونهاي فلزي(مس و نيكل و كبالت و...)با يك سري ليگاندهاي سنتزي جديد
807
بررسي اسپكتوفتو متري فعاليت و پايداري آنزيم آلئيد اكسيداز در مخلوط حلالهاي آلي - آبي , spectrophotometric study of catalytic activity and stability of aldehyde oxidase in hydro - organic mixtures
808
بررسي اسپين هاي بالا در ايزوتوپ هاي زوج سريوم
809
بررسي اسپينهاي بالا در ايزوتوپهاي زوج سريوم )ce( , study of even-even cerium)ce( isotopes at high spine
810
بررسي استاتيكي نيروهاي وارده به بدنه كورة 4000 تني سيمان آبيك
811
بررسي استاتيكي و ديناميكي المان تير تحت تغيير شكل بزرگ با روش ANC
812
بررسي استاندارد آلايندگي مراكز معاينه فني خودرو وبرسي كيفيت آلايندگي خودروهاي توليد داخل
813
بررسي استاندارد فشرده سازي H.264
814
بررسي استانداردلوله كشي گاز طبيعي در داخل خانه ها ساختمانها و واحدهاي تجاري
815
بررسي استانداردها و استخراج دستورالعمل هاي لازم جهت كاليبراسيون دستگاه هاي كروماتوگرافي گاز
816
بررسي استانداردها و امنيت در شبكه هاي بي سيم شهري WIMAX
817
بررسي استانداردها ومراحل طراحي وساخت مراكز داده
818
بررسي استانداردهاي تلفن بيسيم
819
بررسي استانداردهاي جهاني موجود در زمينه جاپ
820
بررسي استانداردهاي سفالومتري در نوجوانان 12 - 17 ساله داراي اكلوژن نرمال در شهر سنندج
821
بررسي استانداردهاي سيستم مديريت امنيت اطلاعات
822
بررسي استانداردهاي كيفيت سرويس و تحليل وضعيت آن در ايران
823
بررسي استانداردهاي مديريت ارائه خدمات فناوري اطلاعات
824
بررسي استاندارها و ايمني در اماكن ورزشي شهر قاين
825
بررسي استاندارهاي مديريت پروژه و تحليل نقاط قوت و ضعف هر يك
826
بررسي استتار كوانتومي گاز الكتروني يك بعدي در محيط دي الكتريك
827
بررسي استحاله معكوس در آلياژ Co-28Cr-6Mo
828
بررسي استحكام باند متال - پرسلن در آلياژهاي نمونه سوپركست ايران در مقايسه با آلياژسوپركست Original
829
بررسي استحكام بخشي و حفاظت از سنگ آهك سياه در محوطه ميراث جهاني پاسارگاد با استفاده از پليمرها، امكان سنجي استفاده از نانو ذرات
830
بررسي استحكام پسماند خمشي پس از ضربه در صفحه هاي كامپوزيتي مشبك ريخته گري شده
831
بررسي استحكام پسماند خمشي در تير كامپوزيتي پالترود، مجهز به جاذب پنل ساندويچي يكپارچه تحت ضربه متعامد
832
بررسي استحكام تقويت كننده هاي يك پوسته استوانه اي تحت فشار خارجي
833
بررسي استحكام چسبندگي در فصل مشترك پلي اتيلن/گرافن به روش
834
بررسي استحكام چسبندگي، سايش و ريز ساختار پوشش هاي TBC بر روي زير لايه آلياژ منيزيم AZ91D اعمال شده بروش HVOF
835
بررسي استحكام در لبه بافت هاي دو لايه به كمك يك مدل مكانيكي
836
بررسي استحكام شكست مواد بتني تحت بارگذاري برشي
837
بررسي استحكام عرضي آكريلهايي كه لبه هاي آن هنگام ترميم باكلروفرم مونومرآغشته گرديده است
838
بررسي استحكام عرضي رزينهاي گرما پختي كه با سيم هاي آغشته به مواد باندينگ اجنت (Bound Scotch ,Bond Magnet ,Paravia ) تقويت شده اند
839
بررسي استحكامات دفاعي و جايگاه ارگ در شهرسازي ايران و طرح مرمت و احيا: برج و باروي ارگ سلطانيه ،(با ضميمه )
840
بررسي استخراج باسيالات فوق بحراني در صنايع مختلف
841
بررسي استخرهاي خورشيدي
842
بررسي استخرهاي خورشيدي و شبيه سازي گراديان دما در يك استخر نمونه
843
بررسي استدلال‌هاي اثبات و نفي وجود خدا بر اساس مدل كيهان‌شناسي مهبانگ
844
بررسي استراتژي انتقال در سيستم هاي كليد انتقال استاتيك در شرايط مختلف
845
بررسي استراتژي بانكداري الكترونيك در بانك ملي و تاثير آن بر نفوذ بانك در بازار
846
بررسي استراتژي تبليغاتي تلويزيوني سازمانهاي غير انتفاعي و اثر آن بر مشاركتهاي مردمي ﴿بر اساس مدل آيدا﴾
847
بررسي استراتژي تمايز محوري خدمات بانك ملت در شهر اراك
848
بررسي استراتژي رقابتي در سازمانها با استفاده از منطق فازي ﴿مطالعه موردي شركت ايران خودرو در استان مازندران﴾
849
بررسي استراتژي هاي اتخاذيبراي يادگيري واژگان درزبانهاي فارسي، انگليسي و عربي توسط دانش آموزان دبيرستاني ايران
850
بررسي استراتژي هاي اطلاع رساني و انتخاب استراتژي مناسب براي شفاف سازي بازار اوراق بهادار
851
بررسي استراتژي هاي بازاريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي
852
بررسي استراتژي هاي بازاريابي مناسب صادرات خرما مطالعه موردي بررسي صادرات خرماي استان بوشهر
853
بررسي استراتژي هاي بهبود باروري گاوهاي شيري پس از تلقيح مصنوعي در فصل تابستان با استفاده از تركيبات آنتي اكسيداني و هورموني
854
بررسي استراتژي هاي توانمند سازي نيروي انساني از ديدگاه اسلام
855
بررسي استراتژي هاي توسعه منابع انساني با افزايش كارايي و بهره وري در سازمان
856
بررسي استراتژي هاي توسعه منابع انساني با افزايش كارايي وبهره وري در سازمان
857
بررسي استراتژي هاي رقابتي در بازار صادرات جهاني خشكبار ايران باتاكيد بر برندهاي ايراني -مورد مطالعه : صادرات خرماي ايران به ابزار اروپا
858
بررسي استراتژي هاي رقابتي در بازار صادرات جهاني خشكبارايران باتاكيدبر برندهاي ايراني مورد مطالعه صادرات خرماي ايران به بازار اروپا
859
بررسي استراتژي هاي رقابتي در توريسم درماني با تاكيد بر جراحي هاي قلب وعروق و زيبايي
860
بررسي استراتژي هاي مختلف در طراحي سامانه هاي انتقال توان هيدرواستاتيك
861
بررسي استراتژي هاي مديريت انرژي براي يك سيستم نيروي محركه الكتريكي با HESS براي كاهش اثرات نوسانات قدرت بارگذاري بر روي سيستم نيروي محركه الكتريكي عرشه كشتي
862
بررسي استراتژيهاي تشكر و قدرداني در گفتگوهاي روزمره ي دانشجويان ايراني
863
بررسي استراتژيهاي مناسب بازاريابي در جهت ارتقاي صادرات تخم مرغ خوراكي و گوشت مرغ در ايران (مطالعه موردي استان اصفهان ) .
864
بررسي استراتژيهاي يادگيري واژگان فعال و غيرفعال دانشجويان سطح پيشرفته : مطالعه اي بر دانشجويان ايراني كارشناسي ارشد رشته آموزش زبان , Active and Passive Vocabulary Learning Strategies of Advanced Learners: A Study on Iranian Master Students of TEFL
865
بررسي استرس ارزشيابي دانشجويان دختر در رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
866
بررسي استرس در افراد مراجعه كننده به كلينيك هاي روان پزشكي ومراكز مشاوره
867
بررسي استرس شغلي پرستاران بخش هاي ويژه با تاكيد بر بهزيستي روانشناختي و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني شهررشت در سال 97-1396
868
بررسي استرس شغلي كاركنان آموزش و پرورش فارسان
869
بررسي استرس شغلي ميان مشاغل ازاد ودولتي
870
بررسي استرس شغلي و مديريت استرس در دانشگاه علمي كاربردي
871
بررسي استرس قبل از ازدواج درميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رامسر.
872
بررسي استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با ان در دانشجويان باليني دانشكده هاي دندانپزشكي
873
بررسي استرس هاي آموزشگاهي دانش آموزان دختر و ژسر متوسطه شهر حنا
874
بررسي استرس و فشار رواني با پيشرفت تحصيلي نمونه موردي : دانشجويان پيام نور
875
بررسي استرس¬ دانشجويان دندانپزشكي نسبت به كشيدن دندان بيماران در شهر رشت سال تحصيلي 1400
876
بررسي استرين طولي ديواره بين بطني در افراد نرمال با استفاده از اكوكارديوگرافي به روش تصويربرداري سرعت
877
بررسي استعاره در عبارات خطاب زبان فارسي گفتاري
878
بررسي استعاره در متون كتاب فارسي دوره متوسطه اول (راهنمايي) در قالب معني شناسي شناختي
879
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري زبان فارسي دهه ي 1300 تا 1357
880
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري زبان فارسي دهه ي 1300 تا 1357
881
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري فارسي
882
بررسي استعاره مفهومي جرم و عشق در اشعار شهريار و حسين منزوي
883
بررسي استعاره مفهومي مرتبط با "نگهداري حيوان خانگي" در بين مادران ايراني از منظر زبانشناسي شناختي
884
بررسي استعاره هاي غم و شادي بر اساس معني شناسي شناختي در گويش گيلكي لاهيجان
885
بررسي استعاره هاي غم و شادي بر اساس معني شناسي شناختي در گويش گيلكي لاهيجان
886
بررسي استعاره هاي مفهومي در ترانه هاي عاميانه گويش بختياري از ديدگاه شناختي .
887
بررسي استعاره هاي مفهومي زمان،حالت و تغيير در اشعار شفيعي كدكني در چارچوب معني شناسي شناختي
888
بررسي استعاره و چندمعنايي در زبان تركي آذربايجاني در چارچوب معني‌شناسي شناختي: افعال ديداري
889
بررسي استعاره‌هاي مفهومي در متون مطبوعاتي فارسي از ديدگاه ليكاف و جانسون
890
بررسي استعاره‏هاي تصويري در هنر ايران مورد پژوهشي آثار فريده لاشايي، بهمن محصص و حسين زنده رودي
891
بررسي استفاده از استراتژيهاي مهارت خواندن، چالش ها و ديدگاه هاي دانش آموزان تيز هوش با موفقيت بالا و پايين (يا بيشتر و كمتر) و دبيرانشان در بخش درك مطلب هاي خواندن آزمون ورودي دانشگاه
892
بررسي استفاده از استراتژيهاي ياد گيري زبان بين زبان آموزان تك زبانه (فارسي) و زبان آموزان دو زبانه (تركي و فارسي) ايراني
893
بررسي استفاده از اشعه UV جهت كاهش پيلينگ Pilling پارچه پشمي و يا مخلوط پشم / پلي استرKnittig
894
بررسي استفاده از الياف پلي پروپيلن در مخلوط هاي آسفالتي حاوي سرباره هاي فولادي
895
بررسي استفاده از انرژي خورشيدي در تامين آب گرم مصرفي و روشنايي ايستگاه راه آهن يزد
896
بررسي استفاده از اهرم‌هاي استراتژي جهاني بر عملكرد شركت‌هاي تبليغات بين‌المللي داخلي
897
بررسي استفاده از اهرم‌هاي استراتژي جهاني بر عملكرد شركت‌هاي تبليغات بين‌المللي داخلي
898
بررسي استفاده از اينترنت بر كاهش روابط اجتماعي جوانان شهرستان باخرز
899
بررسي استفاده از بازي هاي رايانه اي چند رسانه اي آموزش لغات بر يادگيري لغات انگليسي
900
بررسي استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و تاثير آن بر رشد اجتماعي نوجوانان شهرستان كوهرنگ
901
بررسي استفاده از تراشه آسفالت (RAP) در مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي نانو رس
902
بررسي استفاده از تكنولوژي P2G در برنامه‌ريزي سيستم قدرت
903
بررسي استفاده از جاذب غشاپوسته تخم مرغ اصلاح شده در استخراج مورفين از نمونه هاي بيولوژيكي
904
بررسي استفاده از خطوط سنتي در طراحي سرلوحه جرايد ايران : از قرن سيزدهم به بعد
905
بررسي استفاده از روغن سويا در رويه‌ي تايرهاي سواري و تأثير آن بر سايش تاير بر اساس اصول شيمي سبز و سازگار با محيط زيست
906
بررسي استفاده از سر باره فولاد ميبد در بتن سرباره اي
907
بررسي استفاده از سنگهاي سرباره اي مسي بعنوان جايگزين مصالح سنگي درشت دانه در بتن غلتكي و نقش آن در مقاومت دربرابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
908
بررسي استفاده از سيستم اشتعال ليزري بر روي عملكرد و آلاينده‌هادر يك موتورSI
909
بررسي استفاده از سيكل جذبي در تهويه مطبوع خودرو از ديدگاه قانون اول ودوم ترموديناميك
910
بررسي استفاده از كاتاليست هاي دوفلزي نيكل- كبالت بر پايه‌ي آلومينا در ريفورمينگ بخار پروپان
911
بررسي استفاده از كدهاي مبتني بر QAM در فشرده¬سازي پالس رادار
912
بررسي استفاده از گره چيني ، هنر اسلامي در طراحي نشانه
913
بررسي استفاده از مبرد مخلوط در سيكل برايتون معكوس براي مايع سازي گاز طبيعي
914
بررسي استفاده از منابع غيرفسيلي در يك مجموعه خوابگاه
915
بررسي استفاده همزمان آگونيست هاي PPARY و Nurr1 در محافظت از آپوپتوز سلول هاي دوپامينرژيك Pc12
916
بررسي استفاده همزمان از زبري و طوق در كاهش آب شستگي موضعي در پايه پل ها
917
بررسي استقرار بام سبز با تاكيد بر ابعاد توسعه پايدار نمونه موردي :(منطقه ثامن)
918
بررسي استقرار سيستم بهينه سازي مصرف انرژي در شهرك صنعتي بهپاك
919
بررسي استقرارمدل EFQM در شركت نفت و گاز گچساران
920
بررسي استنباط و ارجاع در آيات سوره ي طه بر اساس نظريه ي معنا شناسي شناختي لانگاكر
921
بررسي استندهاي مدولار نمايشگاهي در دو دهه اخير و طراحي استند مدولار نمايشگاهي
922
بررسي استو كيومتري، ثابت پايداري، پارامترهاي ترموديناميكي و سينتيك تعويض كمپلكسهاي يون ئيدرونيوم، آمونيوم و كادميم يديد با تعدادي از كراون اترها در استونيتريل به روشهاي 1H-NMR و هدايت سنجي
923
بررسي اسرار جذابيت در مجموعه انيميشني پلنگ صورتي
924
بررسي اسرار جذابيت در مجموعه انيميشني پلنگ صورتي
925
بررسي اسطوره آفرينش و نخستينه‌ها و انعكاس آن در ترجمه تفسير طبري
926
بررسي اسطوره اي عناصر اربعه در افسانه هاي تالشي
927
بررسي اسطوره اي عناصر اربعه در هفت پيكر نظامي گنجوي
928
بررسي اسطوره اي منظومه ي فرشته بفرستيد از ديدگاه فراي
929
بررسي اسكالري مرز بين جريان آشفته و غير آشفته
930
بررسي اسكواريك اسيد به عنوان يك اورگانو كاتاليزگر جديد ، دوستدار محيط زيست و موثر براي سنتز مشتقات 2و3- دي هيدروكينازولين -4(1H)- اون در آب
931
بررسي اسليمي گلدار در قاليهاي صفويه
932
بررسي اسم هاي معرفه مبهم در قرآن كريم
933
بررسي اسماء الهي حوزه آفرينش در قرآن
934
بررسي اسماء و صفات الهي در سه دفتر اول مثنوي مولوي
935
بررسي اسماء و صفات الهي در سه دفتر دوم مثنوي معنوي
936
بررسي اسناد اجاره اي دوره قاجار (از ابتداي سال 1300 ه.ق تا پايان)
937
بررسي اسيب شناسي كودكان ۶-۱۲ ساله دبستان استاد شهريار مشهد
938
بررسي اسيدهاي چرب غيراشباع در خون و ارتباط آن با افسردگي و خودكشي
939
بررسي اشارات (باورهاي عاميانه و علمي و...) در ديوان عراقي
940
بررسي اشارات اساطيري تاريخي عرفاني و مذهبي در اشعار منوچهر
941
بررسي اشارات اساطيزي، تاريخي، مذهبي و عزفاني دراشعار قيصز امين پور
942
بررسي اشارات قرآن به زبان بدن از منظر علم روانشناسي و تفسير ادبي كشاف
943
بررسي اشارات و تلميحات در ديوان غزليات نزاري قهستاني , Allusions and hints in nazari ghahestanis collection of the lyric poems
944
بررسي اشارات و تلميحات در ديوان قصاب كاشاني و مقايسه آن با ديوان شاطر عباس
945
بررسي اشباع در ليزر الكترون آزاد براي يك موجبر با مقطع مربعي
946
بررسي اشتراك گذاري دانش در ميان اعضاي هيات علمي گروههاي كتابداري و اطلاع رساني ايران , asurvey of knowledge sharing among the faculty members of library and information science )lis groups( in iran
947
بررسي اشتغال اقتصادي زنان روستائي دردوشهرستان برخوار- ميمه وفلاورجان واثرات آن برميزان خوداتكائي اقتصادي آنها
948
بررسي اشتغال زائي بخش مسكن و نقش آن در توسعه اقتصادي استان اصفهان
949
بررسي اشتغال زن و تاثير آن بر نظام خانواده
950
بررسي اشتغال زنان بر عملكرد تحصيلي فرزندان پايه چهارم ابتدايي شهرستان شيروان سال 83-82
951
بررسي اشتغال زنان بر محيط خانواده و جامعه
952
بررسي اشتغال زنان فرهنگي و اثرات آن بر ساختار خانوادگي آنها
953
بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر خانواده
954
بررسي اشتغال زنان وتأثير آن برخانواده.
955
بررسي اشتغال زنان وتاثيرآن برخانواده درشهرستان كنگان
956
بررسي اشتغال زنان وعوامل موثر بر آن در جامعه
957
بررسي اشتغال زنانم وتاثير آن بر خانواده آن ها
958
بررسي اشتغال غير كشاورزي ولزوم تنوع بخشي به اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: بخش مرحمت آباد شهرستان مياندوآب )
959
بررسي اشتغال مادران بر افسردگي دانش آموزان
960
بررسي اشتغال مادران بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان در پايه اول ابتدائي شهرستان قوچان در نيمسال اول 85-84
961
بررسي اشتياق به برقراري ارتباط در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
962
بررسي اشعار آييني در ادبيات كودك و نوجوان (با تكيه بر اشعار جعفر ابراهيمي، قيصر امين پور، محمود پوروهاب، مصطفي رحماندوست، افشين علا)
963
بررسي اشعار آييني در گويش سيستاني
964
بررسي اشعار بيژن سمندر بر اساس مكتب نشانه‌شناسي فرهنگي تارتو (1973)
965
بررسي اشعار جيحون يزدي
966
بررسي اشعار ژاله قائم مقامي بر پايۀ رويكردهاي چهارگانۀ نقد فمينيستي الن شوالتر
967
بررسي اشعار عاصم اردبيلي از منظر جامعه شناسي
968
بررسي اشعار عاصم اردبيلي از منظر جامعه شناسي
969
بررسي اشعار منوچهر آتشي بر اساس نقد چهار جانبه
970
بررسي اشعار همايون كرماني بر مبناي نقد چهار جانبه
971
بررسي اشكال بيماري سل در كودكان زير 12سال در مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي سنندج در سالهاي 1364 تا 1366 و 1370 تا 1372
972
بررسي اشكال كلاچهاي ديافراگمي در اتومبيل پيكان
973
بررسي اشكالات رايج در گواهي هاي فوت صادر شده در مركز آموزشي – درماني رازي در سال 1393
974
بررسي اشكالات موجود در مصرف اسپريهاي رايج در درمان مبتلايان به آسم و برونشيت آسمي و تاثير آموزش در رفع آنها
975
بررسي اشياء آييني دوره ي صفوي در حوزه صنايع دستي
976
بررسي اصالت نقوش خشتي و قابي در قالبهاي چهارمحال و بختياري
977
بررسي اصالت هاي فرش استان چهارمحال و بختياري (چالشتر- بي بي باف )
978
بررسي اصطكاك بين لاستيك چرخ وسيله نقليه و رويه هاي آسفالتي مطالعه موردي در اتوبان تهران - قم
979
بررسي اصطلاح بلا و ابتلا در مهمترين آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم
980
بررسي اصطلاح ورع در مهمترين آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم
981
بررسي اصطلاحات حقوقي در آثار سعدي
982
بررسي اصطلاحات خوشنويسي ونگارگري در آثار شاعران سبك عراقي و هندي
983
بررسي اصطلاحات طب و نجوم در ديوان شيخ بهايي
984
بررسي اصطلاحات عاميانه در ديوان نسيم شمال.
985
بررسي اصطلاحات عرفاني مشترك ترجمه رساله قشيريه و مصباح الهدايه
986
بررسي اصطلاحات علوم قرآني در آثار ادبي زبان فارسي ( تا پايان قرن ششم هجري)
987
بررسي اصطلاحات عمومي شده رشته پزشكي
988
بررسي اصطلاحات هنرهاي سنتي و كاركرد هنري آنها در ديوان كليم كاشاني
989
بررسي اصطلاحات و تعبيرات كنايي گويش كلات
990
بررسي اصل آزادي قراردادي از ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾
991
بررسي اصل برائت از ديدگاه شيخ انصاري و آخوند خراساني
992
بررسي اصل برائت در علم اصول و حقوق ايران
993
بررسي اصل برائت در علم اصول و حقوق ايران
994
بررسي اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري در حقوق جزايي ايران و فرانسه با نگاهي در اسناد بين المللي
995
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي
996
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي (تامل بر مداخله فرهنگي)
997
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي (تامل بر مداخله فرهنگي)
998
بررسي اصل عليت از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
999
بررسي اصل وحدت اضداد در هنر ايران باستان، با توجه به نقوش «مارهاي درهم تنيدهء هنر جيرفت»
1000
بررسي اصلاح الگوي مصرف و ارتباط آن بارسانه هاي جمعي
بازگشت