<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر ميدان الكتريكي قوي بر مواد P2O5-LI2MoO4-LI2O وP2O5-NA2MoO4-NA2 O درحالت غيربلوري
2
بررسي اثر ميدان الكتريكي و دما بر روي سينتيك و ديناميك رشد نانوذرات سيليكا‌ي توليدشده در شعله
3
بررسي اثر ميدان زمين¬مغناطيسي بر توزيع عرضي بهمن¬هاي گسترده¬ي هوايي
4
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر روي كريستاليزاسيون كلسيم كربنات در آب هاي سخت
5
بررسي اثر ميدان مغناطيسي روي جريان اجباري نانو سيال تكفاز در ميكروكانال با دماي سطح متغير
6
بررسي اثر ميدان و طول لوله رانش برعبور يونها
7
بررسي اثر ميدانهاي الكتريكي بر روي رشد جنين در تخم مرغ
8
بررسي اثر ميراگر بر بهبود رفتار ديناميكي سكوي دريايي شناور
9
بررسي اثر ميراگر جاري شونده بر رفتار لرزه اي قاب هاي بتن مسلح
10
بررسي اثر ميزان آلومينيوم و عمليات آستمپرينگ بر ساختار و خواص كششي چدن خاكستري
11
بررسي اثر ميزان ازت بر روي عملكرد، اجزاء عملكرد و درصد پروتئين دانه ارقام سورگوم دانه اي در شرايط آب و هوائي اصفهان
12
بررسي اثر ميزان بنتونيت و فشار جانبي خاك در رفتار تنش كرنش ديواره آب بند با مصالح بتن پلاستيك
13
بررسي اثر ميزان توكسيسيتي ﴿سميت﴾عصاره آبي گياه خرفه برروي سلولهاي سرطاني اپي تليال رده
14
بررسي اثر ميزان چربي و چند نوع آغازگر بومي و صنعتي بر طول عمر نگهداري و خواص حسي ماست توليد شده در مقياس نيمه صنعتي
15
بررسي اثر ميزان خلاء و مدت زمان نگهداري در آلياژ سازي تحت خلاء فولاد ماريچينگ T300
16
بررسي اثر ميزان سرمايه بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿ مقايسه بازارهاي اول و دوم﴾
17
بررسي اثر ميزان سوزنزني بر خصوصيات فيزيكي لايه منسوج بيبافت پلي پروپيلن
18
بررسي اثر ميزان سيمان و افزودن SiC بر نفوذ مذاب مس در بتونهاي ديرگداز شاموتي
19
بررسي اثر ميزان كاتاليست و نسبت مولي اتيلن گلايكل به اسيد ترفتاليك درخواص پلي اتيلن ترفتالات )TEP(
20
بررسي اثر ميزان كشش گرم بر خصوصيات نخ نانو الياف كربن تهيه شده از PAN
21
بررسي اثر ميزان كومونومدو عامل انتقال زنجير بر وزن مولكولي و دانسيته در محصول پليمريزاسيون اتيلن در تكنيك بستر سيال گازي به كمك شبيه سازي
22
بررسي اثر ميكروسيليس برخواص مخلوطهاي آسفالتي داغ (HMA)
23
بررسي اثر ميوه كرفس (APium GraveolensL) برروي نوروپاتي ناشي از شيمي –درماني FOLFOX،در بيماران مبتلا به سرطان كولور كتال
24
بررسي اثر ميوه گياه كرفس ( APium graveolensl ) بر روي قند خون بيماران ديابتي نوع2
25
بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر مصرف در ايران
26
بررسي اثر ناخالص سازي بر روي رفتار فلزي، شبه فلزي نانولوله هاي كربني تك جداره
27
بررسي اثر ناخالص سازي بر روي رفتار فلزي، شبه فلزي نانولوله هاي كربني تك جداره
28
بررسي اثر ناخالصي بر گاف الكتروني بلور اپتيكي CaS به روش DFT-1/2
29
بررسي اثر ناخالصي پتاسيم بر خواص فيزيكي و ضد باكتري نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل ژل
30
بررسي اثر ناخالصي در توان ترموالكتريكي ) ضريب سيبك ( نانوذره Bi2 Te3
31
بررسي اثر ناخالصي سديم بر خواص فيزيكي و ضدباكتري نانوذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل ژل
32
بررسي اثر ناخالصي ليتيم بر خواص فيزيكي و ضد باكتري نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل- ژل
33
بررسي اثر ناخالصي مغناطيسي در نانو حلقه ي كوانتومي بيضي شكل يا دو رابط
34
بررسي اثر ناخالصيهاي باردار خارجي برروي طيف انرژي و جريان پايا در حلقه كوانتومي
35
بررسي اثر نازل بر تميزسازي ته چاه
36
بررسي اثر ناسازگاري پليمرهاي استات سلولز و پلي اكريلونيتريل
37
بررسي اثر ناكاملي بر رفتار حلقه ي پسماند نانولايه BaTiO3
38
بررسي اثر ناكانوني باريكه ليزر با جبهه موج معين و بهره گيري از حسگر جبهه موج شك-هارتمن در اپتيك تطبيقي
39
بررسي اثر نالوكسان روي بيماري زايي و پاسخ هاي ايمني سلولي در موش هاي بالب سي آلوده به ليشمانياماژور
40
بررسي اثر نامتقارن شوك هاي نفتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در ايران
41
بررسي اثر نانو آلومينا بر مقاومت به فرسايش يك روكش شفاف آكريليكي پايه آبي مورد استفاده در كفپوش چوبي
42
بررسي اثر نانو اكسيد تيتانيوم بر رشد، متابوليسم و فلورسانس كلروفيل a فتوسيستم II در جلبك Dunaliella
43
بررسي اثر نانو پليمر كايتوزان با DNA واكسن كدكننده ژن oipA هليكوباكتر پايلوري در توليد سايتوكاين¬هاي IFN-γ و IL-4 در مدل موشي Balb/c
44
بررسي اثر نانو خاك رس بر خواص مكانيكي بتن پليمري
45
بررسي اثر نانو ذرات Clay بر روي مقاومت خوردگي و خواص مكانيكي پوششهاي پلي يورتان دو جزئي با جامد حجمي 100%
46
بررسي اثر نانو ذرات TiO2 در نانو الياف نايلون به منظور حفاظت در برابر پرتو فرابنفش
47
بررسي اثر نانو ذرات آلومينا و سيليكا بر روي خواص خراش رزين پلي يورتان پايه آبي تك جزئي
48
بررسي اثر نانو ذرات اروزيل بر روي رفتار خوردگي فولاد ST12 پوشانده شده با اپوكسي حاوي فسفات روي به روش الكتروشيميايي
49
بررسي اثر نانو ذرات اروزيل بر روي رفتار خوردگي فولاد ST12 پوشانده شده با اپوكسي حاوي فسفات روي به روش الكتروشيميايي
50
بررسي اثر نانو ذرات استويا بر رشد سه سويه باكتري لاكتوباسيلوس و مقايسه آن با شكر معمولي
51
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در كاتاليستهاي تهيه شده به روش پاشش حرارتي
52
بررسي اثر نانو ذرات اكسيدآلومينيوم بر پارامتر هاي فيزيولوژيكي گياه جو
53
بررسي اثر نانو ذرات اكسيدمس بر خواص ضد استرپتوكوكي و استحكام باند برشي ادهزيو هاي ارتودنسي
54
بررسي اثر نانو ذرات تيتانيا بر خواص جوي و شست و شويي رنگ هاي اكريليك پايه آبي
55
بررسي اثر نانو ذرات خاك¬رس بر رئولوژي، مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژها بر پايه پلي¬استايرن (PS)/اتيلن-اكتن كوپليمر (EOC)
56
بررسي اثر نانو ذرات در فرايند ازدياد برداشت توسط امواج مغناطيسي
57
بررسي اثر نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم فاز رو تايل و وين كريستين بر القاي ناهنجاري كروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش نر سوري نژاد balb/c پس از زمان هاي تيمار مختلف در شرايطin vivo , effects of rutile-titanium dioxide nanoparticles and vincri stine on induction of chtomosomal abnormalities in bone marrow cells of male balb/c mice after different treatment times in vivo
58
بررسي اثر نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و آلكالوئيدهاي وينكابر القاء ناهنجاري كروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش هاي نرسوري نژاد Balb/c در شرايط in vivo , effects of titanium dioxide nano particles and vinca alkaloidson induction of chromosome abnormalities in bone marrow cells of male Balb mice in vivo
59
بررسي اثر نانو ذرات زير كونيا بر خواص سيمان گلس آيونومر دنداني
60
بررسي اثر نانو ذرات نقره در بيان ژن هاي پروكاسپاز8، Bax و Bcl2 در مغز نوزادان موش صحرايي
61
بررسي اثر نانو ذرات نقره كپسوله شده در لوله هاي پلي اتيلني و پلي پروپيلني در حذف آلودگي هاي ميكروبي از آب آشاميدني
62
بررسي اثر نانو ذره اصلاح شده بر رفتار برگشت پذيري پليمرهاي سوپرامولكول هيدروژني
63
بررسي اثر نانو ذره اكسيد روي بر رشد و بيان ژن هموليزين آلفا استافيلوكوكوس اورئوس
64
بررسي اثر نانو ذره بر خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان
65
بررسي اثر نانو ذره سيليكا بر آبگريزكردن سطوح
66
بررسي اثر نانو ذره كربن كوانتوم دات و آب هوشمند در تغيير ترشوندگي مخازن هيدروكربوري جهت ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته
67
بررسي اثر نانو رس بر آسفالت با استخوانبندي سنگدانه اي
68
بررسي اثر نانو رس بر رفتار خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي
69
بررسي اثر نانو رس و پايداركننده هاي نوري بر خواص كامپوزيت پودر پوست پسته - پلاستيك ﴿پلي اتيلن سنگين پرشده با پركننده هاي هيبريدي﴾
70
بررسي اثر نانو رسبر تغييرشكل ماندگار و حساسيت رطوبتي مخلوط‌هاي آسفالتي
71
بررسي اثر نانو ساختارهاي فلزي و مواد مركب فلزي - سراميك در بهينه سازي خواص مكانيكي
72
بررسي اثر نانو سرباره مس ،بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ي ملات
73
بررسي اثر نانو سرباره مس ،بر مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
74
بررسي اثر نانو سيال تركيبي بر انتقال حرارت مجتمع سوخت راكتور VVER-1000
75
بررسي اثر نانو سيالات غير نيوتني بر ميدان جريان و انتقال حرارت درون كانال موجدار سينوسي و مربعي
76
بررسي اثر نانو سيليس بر تغيير شكل ماندگارمخلوطهاي آسفالتي
77
بررسي اثر نانو سيليس بر شكل شناسي خواص چسبندگي،مكانيكي و حرارتي پوشش هاي محافظتي مورد مصرف بر روي بتن
78
بررسي اثر نانو سيليكا اصلاح شده بر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن و ميزان گاز كربن دي اكسيد ذخيره شده در هيدرات گازي
79
بررسي اثر نانو سيليكا بر ريز ساختار و رفتار بلورينگي زوج پليمر پلي(لاكتيك اسيد)/نشاسته گرمانرم
80
بررسي اثر نانو سيليكا روي آلياژهاي پخت شده ديناميكي بر پايه MDPE/PP
81
بررسي اثر نانو سيليكا و عامل گرافت (SEBS - g - MA) بر خواص فيزيكي و مكانيكي ترموپلاستيك الاستومر استايرن - اتيلن - بوتيلن- استايرن (SEBS)
82
بررسي اثر نانو سيليكاي آمايش شده با اكريليك سيلان بر روي خواص فصل مشترك و مقاومت به خراش رزين‌هاي يورتان اكريلات پخت شونده با UV
83
بررسي اثر نانو سيليكاي آمايش شده با وينيل- سيلان برروي خواص فصل مشترك و مقاومت به خراش رزين هاي پلي يورتان- اكريلات پخت¬شونده با UV
84
بررسي اثر نانو كاتالزگرها و نيز كاتاليزگرهاي جديد در تهيه مشتقات مختلف زانتن ها
85
بررسي اثر نانو كلي بر مورفولوژي آلياژ سه تايي با تاكيد بر مورفولوژي هسته - پوسته
86
بررسي اثر نانو كود آلي بر روي رشد و باردهي بوته لوبيا قرمز محلي رقم ازنا به روش بذر و نشاء
87
بررسي اثر نانو لوله هاي كربني بر روي رفتار و رئولوژي قير
88
بررسي اثر نانو مولكول RGD بر افزايش زيست سازگاري داربست هاي زيست تخريب پذير در
89
بررسي اثر نانوالياف نايلون در جدايش بين لايه اي كامپوزيت شيشه/اپوكسي به روش آكوستيك اميشن
90
بررسي اثر نانوذرات TiO2 بر خواص سايش و خوردگي پوشش نيكل-بور ايجاد شده به روش رسوب دهي الكتريكي
91
بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با تركيبات آزولي بر كارايي غشاهاي نانوكامپوزيتي تبادلگر يون براي كاربرد در پيل سوختي
92
بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با تركيبات سولفونه بر كارايي غشاهاي نانوكامپوزيتي تبادلگر يون براي كاربرد در پيل سوختي
93
بررسي اثر نانوذرات بر خواص حركتي و آسيب سازند گل حفاري پايه آبي با استفاده از طراحي آزمايش
94
بررسي اثر نانوذرات رسي و كربني بر روي ميكروارگانيسم هاي هوازي تجزيه كننده ي آسفالت
95
بررسي اثر نانوذرات سيليكا با اصلاح سطحي‌هاي مختلف در سامانه‌ي امتزاج ناپذير PIB/PDMS
96
بررسي اثر نانوذرات فلزي و هسته-پوسته بر عملكرد سلول هاي خورشيدي نانوساختاري پروسكايت
97
بررسي اثر نانوذرات گرافيت بروي خواص الكتريكي و مكانيكي و مورفولو‍ِژي فوم اتيلن وينيل استات
98
بررسي اثر نانوذرات لوله اي اصلاح شده با گروه هاي ايميدازول و سولفونيك اسيد بر كارايي غشاهاي پلي الكتروليت در پيل هاي سوختي متانولي
99
بررسي اثر نانوذرات مس بر خواص ضدباكتري پوشش كيتوسان بر زيرلايه فولاد زنگ نزن 316
100
بررسي اثر نانوذرات مغناطو/يوني در كارايي كامپوزيت هاي هوشمند الكتريك فعال بر پايه IPMC
101
بررسي اثر نانوذرات نقره بر رشد و تغييرات برخي شاخص هايفيزيولوژيكي و بيوشيميايي كالوس سيب زميني (Solanum tuberosum L.)
102
بررسي اثر نانوذره اكسيد روي به همراه عصاره نعناع بر ميزان قند خون و پروفايل ليپيدي رت هاي ديابتي شده نژاد ويستار
103
بررسي اثر نانوذره بر پليمريزاسيون حالت جامد پلي اتيلن ترفتالات
104
بررسي اثر نانوذره روي تغيير ترشوندگي سنگ هاي مخازن
105
بررسي اثر نانورس بر مورفولوژي و خواص رئولوژيكي آميزه MDPE / NAS
106
بررسي اثر نانورس مونت موريلونيت بر كاهش انتشار گاز راديو اكتيو رادون از خاك مناطق با پرتوزايي طبيعي بالا
107
بررسي اثر نانوساختار ايروژل سيليس بر سطح مشترك كامپوزيت الياف بازالت/اپوكسي
108
بررسي اثر نانوساختار پوشال نيشكر بر حذف كادميم از محلول آبي به وسيله سيستم پيوسته و ناپيوسته
109
بررسي اثر نانوساختار سيليكاايروژل و نانوالياف PAN بر خواص فيزيكي مكانيكي رزين بيس فنول A-گليسيديل متاكريلات (Bis-GMA) مورد استفاده در مواد دنداني
110
بررسي اثر نانوساختارهاي نقره بر خواص فوتوالكتروشيميايي پوشش¬هاي نانوكامپوزيتي تنگستاتي به منظور تجزيه آب
111
بررسي اثر نانوسيال بر كارايي حلقه هاي گردش طبيعي
112
بررسي اثر نانوسيال ها بر پايداري ذرات آسفالتين در جريان محيط متخلخل به منظور كاهش آسيب سازند
113
بررسي اثر نانوسيليس در كاهش نفوذپذيري سيمان حفاري
114
بررسي اثر نانوكربن فعال وكربن فعال آهن دار بر پارامترهاي جوانه زني، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي ارقام پيشگام وآذر 2 گندم تحت تنش آرسنيك
115
بررسي اثر نانوكلي بر روي خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش اپوكسي سيلوكسان
116
بررسي اثر نانوكلي و نانوسيليكا بر خواص فيزيكي- مكانيكي و مقاومت خوردگي نانو پوشش كامپوزيتي بر پايه رزين اپوكسي وينيل استر
117
بررسي اثر نانولوله‌‌هاي كربني بر رسانايي الكتريكي پوشش‌هاي اعمال شده به روش الكتروپوشانش
118
بررسي اثر ناهمسانگردي ﴿بافت، ساخت و تكتونيك﴾ بر خواص فيزيكي سنگ هاي كربناته
119
بررسي اثر ناهمسانگردي در ورق آلومينيوم تحت فرآيند نورد تجمعي شده
120
بررسي اثر ناهمساني القائي در رفتار مكانيكي ماسه كربناتي بوشهر در شرايط زهكشي نشده
121
بررسي اثر ناهمساني و مسير تنش بر پارامترهاي ماسه ي سليلي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
122
بررسي اثر ناهمگني داخل دانه در رفتار مكانيكي فولادهاي دوفازي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود
123
بررسي اثر ناهمگوني مصالح در رفتار ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريز
124
بررسي اثر ناهمواري سطح بر عملكرد روانكاري در ياتاقانهاي لغزشي پله اي
125
بررسي اثر ناهمواريهاي سطح ايمپلنت هاي دنداني پايه تيتانيمي بر استحكام ريخت شناسي و ريز سختي فصل مشترك TI/HA
126
بررسي اثر نايوبيم بر ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي HSLA پس از پروسه ترمومكانيكي
127
بررسي اثر نايوبيوم بر ريز ساختار و سختي جوش فولاد نرم
128
بررسي اثر نحوه اجراي شمع و ميزان سربارتحكيم بر پديده گيرش در خاك رسي اشباع با استفاده از مدل سازي فيزيكي
129
بررسي اثر نحوه لايه گذاري برخواص مكانيكي كامپوزيتهاي پارچه تاري پودي
130
بررسي اثر نحوه ي مدل سازي ميرايي در ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب خمشي بتني
131
بررسي اثر نرخ ارز بر مبادلات تجاري بخش كشاورزي ايران
132
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار خمشي پانل ساندويچ كامپوزيت بدنه شناور
133
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار كششي لمينيت كامپوزيت بدنه شناور
134
بررسي اثر نرخ بهره حقيقي بر رشد اقتصادي (مقايسه دو گروه كشورهاي كم درآمد و پر درآمد)
135
بررسي اثر نرخ تعرفه وارداتي بر صادرات فعاليت هاي صنعتي ايران طي سال هاي 1360 تا 1393 با استفاده از مدل VAR
136
بررسي اثر نرخ سرد كردن بر سيكل عمليات حرارتي پيرسازي آلياژ آلومينيوم 6063
137
بررسي اثر نرخ سرمايش از مرحله انحلال كامل در فرآيند جوان‌سازي پره كاركرده IN738LC
138
بررسي اثر نرخ سرمايش از مرحله انحلال كامل در فرآيند جوانسازي پره كاركرده
139
بررسي اثر نرخ سود بانكي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران
140
بررسي اثر نرخ سود بانكي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران
141
بررسي اثر نرخ كرنش بر الگوي سيلان مواد در اكستروژن مقطع T
142
بررسي اثر نرخ كنش روي منحني حد شكل دهي
143
بررسي اثر نرخ گرمايش و دماي پخت بر تحول فازي و خواص مكانيكي سيليكاي ذوبي تهيه شده به روش ريخته گري ژلي
144
بررسي اثر نرخ واقعي ارز بر صادرات صنايع چوب و صنايع كاغذ طي سال هاي 1355 تا 1388 با رويكرد خودتوضيح برداري , the impact of the real exchange rate on exports of wood industry and paper industry ) 7791-0102( by var approach
145
بررسي اثر نرم افزار« كتابخانه الكترونيكي آريا» برپيشرفت تحصيلي در دروس رياضي ، علوم و فارسي دانش آموزان اول ابتدايي دبستان دخترانه شهيد محلاتي منطقه 2 تهران
146
بررسي اثر نرم كن و پركن روي پارچه رو مبلي پلي استر
147
بررسي اثر نرم كننده هاي مختلف بر ميزان افزايش عمق پارچه هاي چادر مشكي
148
بررسي اثر نسبت CaO/SiO2 و B2O3/TiO2در تركيب پودر قالب ريخته گري مداوم بدون فلوئور بر انتقال حرارت و ويسكوزيته آن
149
بررسي اثر نسبت ابعادي ديوارهاي برشي بتن مسلح درشكل پذيري وضريب رفتار
150
بررسي اثر نسبت اتصال دهنده عرضي و غلظت كلاژن روي مدول ذخيره و اندازه تخلخل در ساخت غشاهاي كلاژني
151
بررسي اثر نسبت تغيير پودر بر عمق و كيفيت نفوذ نيتروكربوره جامد بر فولاد ساده كربني
152
بررسي اثر نسبت تنش در انتشار ترك خستگي فولاد ضد زنگ با استفاده از شبكه عصبي
153
بررسي اثر نسبت طول به فاصله شعاعي بين دو استوانه هم مركز بر تشكيل اولين حلقههاي ناپايداري تيلور به روش شبيهسازي مستقيم مونت كارلوي بهينه شده
154
بررسي اثر نسبت عمق به ارتفاع وشيب كانال بر عملكرد حرارتي هواگرمكن خورشيدي
155
بررسي اثر نسبت فازي HCP2/HCP1 بر رفتار خوردگي آلياژ Co-Cr-Mo در محيط مصنوعي
156
بررسي اثر نسبت كلسيم و فسفر و ميزان كريستالينيته نانو گرانول هاي كلسيم فسفاتي در سيستم رهايش دارو
157
بررسي اثر نسبت مخلوط پلي استر / ويسكوز و نوع بافت پارچه هاي حلقوي پودي بر پرزدهي
158
بررسي اثر نسبت مساحت قطعه به حجم پودر در روش سمانتاسيون پودري بر مشخصات پوشش آلومينايدي
159
بررسي اثر نسبت مولي Al2O3 در لعاب كاشي ديواري تك پخت سريع ﴿مونوپروزا﴾
160
بررسي اثر نشست غير يكنواخت در برج هاي خنك كن بتني
161
بررسي اثر نفت سفيد وگازوئيل بر برخي ازپارامترهاي مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياهان Salicornia persica وSalicornia europaea
162
بررسي اثر نفروليتوتومي از راه پوست بر عملكرد كليه در بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني
163
بررسي اثر نفوذ سوزن در پارچه با بافت هاي متفاوت با استفاده از پردازش تصوير
164
بررسي اثر نقدشوندگي سهام و حاكميت شركتي بر اهرم مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
165
بررسي اثر نقص سازه اي در اتصال به تكيه گاه در شبكه هاي دو لايه تخت سازه هاي فضا كار
166
بررسي اثر نقطه نرم شوندگي بر ميزان پين هول
167
بررسي اثر نمونه گيري طولي در حالت وجود اريب و سانسور راست،در مطالعات مربوط به تحليل بقا با استفاده از شبيه سازي به كمك نرم افزار ق
168
بررسي اثر نوآورانگي ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند مشتري محور
169
بررسي اثر نوار مارپيچي بر انتقال حرارت و افت فشار مبدل حرارتي دو لوله اي
170
بررسي اثر نور مرئي بر رشد و تكثير سلول هاي فيبروبلاست كشت شده روي داربست كيتوساني
171
بررسي اثر نور ناهمدوس فرابنفش بر روي خاصيت ويسكوالاستيسيته رشته هاي كلاژن بافت بيولوژيكي با در نظر گرفتن تغييرات سرعت كشش بافت و آثار شيميايي آن
172
بررسي اثر نورد داغ بر ريز ساختار فولاد آلكروم
173
بررسي اثر نورد سرد و عمليات حرارتي بر كاهش ضخامت و استحكام فصل مشترك كامپوزيت سه لايه قلع/برنج/قلع
174
بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريزنشست ترميم هاي كامپوزيت رزين كلاس V
175
بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريزنشست ترميم هاي كامپوزيت رزين كلاس V
176
بررسي اثر نوسان اطلس شمالي ﴿NAO﴾ بر الگوهاي غالب و ردايي كميت هاي هواشناختي در منطقه مديترانه و جنوب غرب آسيا
177
بررسي اثر نوسان درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران در چارچوب يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه
178
بررسي اثر نوسان شبه دو سالانه QBO بر لبه تاوه قطبي
179
بررسي اثر نوسانات بعضي از شاخص هاي معتبر جهاني بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
180
بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قيمت سهام صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل VAR
181
بررسي اثر نوع اكسيدايزر بر سرعت انتشار شعله دو فازي جامد گاز
182
بررسي اثر نوع بسته بندي و اتمسفر اصلاح شده بر افزايش زمان ماندگاري ساندويچ هاي سرد
183
بررسي اثر نوع پوشش و زير لايه بر دوام و شرايط فيزيكي پوشش در سيكل حرارتي متناوب
184
بررسي اثر نوع تمپليت كاتاليست H-SAPO-34 بر تبديل متانول به الفينهاي سبك
185
بررسي اثر نوع تهيه حفره و نوع ترميم بر ريزنشت كامپوزيت با بيس سيلوران و متاكريلات
186
بررسي اثر نوع جوشكاري بر روي تنش پسماند توسط نرم افزار ANSYS
187
بررسي اثر نوع چسب و دانه بندي سنگ آهن بر خواص مكانيكي و فيزيكي گندله توليدي گل گهر سيرجان
188
بررسي اثر نوع دانه بندي مواد سوختني بر خواص آجر عايق
189
بررسي اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي مختلف رشد بر بازاريابي مستقيم و غير مستقيم گياه اركيده رقم فالانوپسيس
190
بررسي اثر نوع ريز نمونه وتركيب تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر روي القاكالوس وباززايي غير مستقيم گياه Anthurium andreanum
191
بررسي اثر نوع فلاكس و دمش اكسيژن بر حذف همزمان فسفر و گوگرد آهن خام
192
بررسي اثر نوع گاز تزريقي در فرآيند متناوب آب و گاز بر بازيافت نفت
193
بررسي اثر نوع ماده بليچينگ و ضخامت عاج در ناحيه سرويكال بر سختي عاج ريشه
194
بررسي اثر نوع ماده شستشو دهنده كانال و تاخير در انجام ترميم بر روي ريز نشست كامپوزيت
195
بررسي اثر نوع منيزيت بر خواص جرمهاي نسوز روكش تانديش
196
بررسي اثر نوع مواد اوليه و برخي شرايط ذوب ريسي بر ويژگي هاي تكسچره شدن نخ PET
197
بررسي اثر نوع مواد اوليه، دماي تكليس و جاينشاني عنصر Ce در جايگاه Ca در ساخت ابر رساناي BSCCO
198
بررسي اثر نوع و اندازه ذرات افزودني به مذاب آلومينيم بر تشكيل فوم آلومينيم
199
بررسي اثر نوع و مقدار پركننده بر زوي تراوايي فيلم‌هاي لاتكس
200
بررسي اثر نوع و ميزان اتصال دهنده عرضي بر خواص تورمي و جرياني پراكنش¬هاي هيدروژل¬هاي بر پايه اكريل آميد و اكريليك اسيد
201
بررسي اثر نوع و ميزان چسب سرد بر استحكام و احياء پذيري پلت كامپوزيتي
202
بررسي اثر نوع و ميزان رقيق كننده بر روي خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش هاي اپوكسي با درصد جامد بالا حاوي پرك شيشه
203
بررسي اثر نويز فاز در OFDM و ارائه ي روش جبران سازي آن
204
بررسي اثر نيترو پروسايد سديم بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي Juniperus sabina و Juniperus excelsa تحت تنش شوري
205
بررسي اثر نيتروژن دهي بر رفتار خستگي فولاد D1N1.2210
206
بررسي اثر نيتريداسيون گازي پوششهاي كرم سخت
207
بررسي اثر نيتريك اكسايد بر پاسخ هاي آنتياكسيداني دو گياه كلزا تحت تنش (Camelina sativa L.و كاملينا )Brassica napus L.شوري)
208
بررسي اثر نيروگاه هاي بادي بر عملكرد ديناميكي بازار برق
209
بررسي اثر نيروهاي محوري و برش در مشخصات لازم براي محاسبه قابها با اعضاء داراي تغيير ناگهاني در مقطع
210
بررسي اثر نيروهاي ناشي از امواج ،زلزله و بادبر ديافراگمهاي كف در سكوهاي دريايي
211
بررسي اثر نيروي جاذبه بر جريان مغشوش چگالي متغير درون يك كانال
212
بررسي اثر نيروي ورق گير بر برگشت فنري در عمليات خمكاري
213
بررسي اثر نيكل بر روي رخنه دهي نقره در تنگستن
214
بررسي اثر نيكل بر ساختار و خواص پوشش نفوذي CrB روي فولاد نرم
215
بررسي اثر نيكل و نسبت Ca/Mg بر جمعيت هاي سرپنتين گياه بنه (Pistacia atlantica Desf.)
216
بررسي اثر نيكل و نسبت هاي مختلف كلسيم و منيزيم بر مقاومت به خشكي گياه سرپنتيني Fortuynia garcinii
217
بررسي اثر نيكوتين بر روي شاخص هاي ميتوزي و مورفولوژيك لايه مخاطي معده موش سوري نر
218
بررسي اثر نيوبيوم برخواص سايشي وانعطاف پذيري چدن سفيد آلياژي پركروم
219
بررسي اثر هارمونيك ها در شبكه هاي توزيع و راه هاي مقابله و كاهش آنها
220
بررسي اثر هارمونيك ها و روش هاي جبرانسازي آن
221
بررسي اثر هارمونيكها بر رله هاي حفاظتي
222
بررسي اثر هسته اي در پراكندگي ژرف ناكشسان و توابع ساختار نوكلئون
223
بررسي اثر هم افزائي بازدارنده ها جهت كنترل خوردگي در اسيد شويي ديگهاي بخار
224
بررسي اثر هم افزايي اصلاح الياف و ماتريس بر روي چسبندگي بين سطحي نانوكامپوزيت رزين اپوكسي - نانو رس - الياف پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا
225
بررسي اثر هم افزايي فيلم نانوالياف سلولزي و نانوذرات رس بر خواص مكانيكي و گرمايي رزين اپوكسي
226
بررسي اثر هم افزايي نانولوله هاي هالوسيت و بازدارنده شعله بدون هالوژن روي خواص حرارتي و اشتعال پذيري الستيك استايرن بوتادي ان
227
بررسي اثر هم زمان طوق و شكاف در كاهش آبشستگي موضعي گروه پايه استوانه اي
228
بررسي اثر هم كوشي پسماند ترخون، مورد و مشكك بر شاخص هاي آنتي اكسيداني، پاسخ هاي ايمونولوژيك و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
229
بررسي اثر هم‌افزايي تركيب گرافن اكسيد- نانولوله كربن و شبكه كئوردينه شده‌ي گرافن اكسيد- نانولوله كربن عامل‌دار با يون فلز بر روي خواص پلي‌وينيل‌ بوتيرال
230
بررسي اثر همخوني بر صفات رشد گوسفندان شال
231
بررسي اثر همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار بر روي عملكرد شركت مورد مطالعه: شركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش
232
بررسي اثر همزمان آلومينيوم و كربن بر مقاومت به اكسايش همدماي فولادهاي آستنيتي مقاوم به حرارت
233
بررسي اثر همزمان بعضي نمكهاي فلزي بر بازيافت شيميايي ضايعات پلي اتيلن ترفتالات توسط گلايكول(ها) جهت تهيه بيس (2-هيدروكسي ا تيل) ترفتالات و بررسي كارايي محصول حاصل در تهيه رزين هاي پلي استر غيراشباع جهت ساخت سنگ هاي كامپوزيتي
234
بررسي اثر همزمان تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي بر سيل خيزي و رسوبزايي حوزه (مطالعه موردي حوزه آبخيز حنيفقان، استان فارس)
235
بررسي اثر همزمان سه مولفه زلزله برروي رفتار سازه هاي جداسازي شده با جداگر DCFP
236
بررسي اثر همزمان طول اتصال و طول ترك اوليه بر بار شكست اتصالات نانوچسبي تك لبه‌اي به روش نرخ آزادسازي انرژي كرنشي
237
بررسي اثر همزمان مولفه قائم وافقي زلزله در طيف بازتاب افقي
238
بررسي اثر همزمان نانوذرات و سورفكتنت بر پايداري غشاي مايع امولسيوني به‌منظور جداسازي اورانيوم و فلزات نادر خاكي گادولينيم و نئوديميم
239
بررسي اثر همزماني مؤلفه قائم زلزله بر روي ديوار برشي كوپله
240
بررسي اثر همزيستي قارچ اندوفيت Piriformospora indica با گياه گندم و ذرت بر شاخص هاي پايداري ساختمان و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
241
بررسي اثر هندسه آجر در ميزان نرخ انتقال حرارت با استفاده از شبيه‌سازي عددي
242
بررسي اثر هندسه اتصال در خواص الكتروني سيم مولكولي فلز/ سيتوزين / فلز , investigation the effect of the contact geometry on electronic properties of a nolecular wire as metal/cytosine/metal
243
بررسي اثر هندسه پره ﴿ پروفيل پره﴾ روي پديده جريان سيال در حالت دو بعدي در توربين هاي گازي
244
بررسي اثر هندسه پين ابزار بر سيلان مواد در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6T- 6061 با نانوذرات تقويت¬كننده اكسيدآلومينيوم
245
بررسي اثر هندسه تخلخل در عملكرد فيلتر‏هاي تهيه شده از منسوجات بي بافت سوزن زني شده
246
بررسي اثر هندسه راهگاه ورودي بر مشخصه هاي عملكردي موتورهاي ديزل
247
بررسي اثر هندسه راهگاه ورودي و پارامترهاي پاشش سوخت بر عملكرد و آلايندگي‌هاي موتور ديزل در دورهاي مختلف
248
بررسي اثر هندسه سد بر مقادير و نحوه پخش تنش كرنش برشي سدهاي خاكي در آناليزهاي دو بعدي و سه بعدي
249
بررسي اثر هندسه شمع بر ظرفيت باربري پي شمع - راديه
250
بررسي اثر هندسه غلتكهاي كشش بر خواص نخ در ريسندگي رينگ
251
بررسي اثر هندسه و خصوصيات مصالح سدهاي خاكي ناهمگن بر قوس‌زدگي و توزيع فشار آب منفذي در هسته
252
بررسي اثر هندسه ي مقطع عرضي بر روي رفتار لرزه اي مهاربندي هاي كمانش ناپذير
253
بررسي اثر هندسي مثلث ريسندگي با استفاده از پردازش تصوير
254
بررسي اثر هواگرمكن خورشيدي بر بارهاي سرمايشي وگرمايشي مورد نيازيك ساختمان مسكوني
255
بررسي اثر هورمون آبسيزيك اسيد)aba(بر روي ايجاد و افزايش تحمل خشكي گياه رستاخيزي soporobolus stapfianus در طي خشكي ،در مقايسه باگياه غير رستاخيزيsoporobolus pyramidalis
256
بررسي اثر هورمون آبسيزيك برروي ايجاد وافزايش تحمل خشكي گياه رستاخيزي در طي خشكي در مقايسه با گياه غير رستاخيزي
257
بررسي اثر هورمون هاي اكسين و سيتوكينين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه پرسياوشان (Adiantum capillus- veneris)
258
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و اكسين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه دارويي پيچك صحرايي
259
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و اكسين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه دارويي پيچك صحرايي
260
بررسي اثر هورمون هاي گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه شاهدانه
261
بررسي اثر هورمونهاي گياهي بر القاء كالوس و باز زايي گياه بومادران(Achillea millefolum)
262
بررسي اثر هورمونهاي گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه بومادران Achillea millefolum
263
بررسي اثر هوش سازماني بر شهرت برند پيشگامان يزد
264
بررسي اثر هيپوترمي بر درمان تاخيري ايسكيمي مغزي مدل آمبوليك با فعال كننده پلاسمينوژن بافتي نوتركيب در موش صحرايي نر
265
بررسي اثر هيپوكسي بر روي مقادير پرولين و كربوهيدرات ها ﴿محلول و احياء﴾ در ريشه هاي نابجاي آفتابگردان
266
بررسي اثر هيپوكليسمي عصاره ي هيدروالكلي گلرنگ و گردو در موش هاي صحرايي ديابتي شده
267
بررسي اثر هيدراسون و دهيدراسيون دوره اي سيست آرتميااروميانا و آرتيماپارتنوژنز بر ميزان ارزش غذايي ناپليوس تازه تخم گشايي شده از آنها
268
بررسي اثر هيدروترمال بر روي خواص مكانيكي و كهنگي فوم عايق پلي يورتان
269
بررسي اثر هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي بر ويژگيهاي بيولوژيك گامتها و مراحل اوليه تكويني جنيني ماهي قزل آلاي رنگين كمان
270
بررسي اثر هيدوليز قليايي بر رنگ پذيري الياف
271
بررسي اثر هيوسين -ان - بوتيل برومايد بر آريتمي سينوسي تنفسي
272
بررسي اثر هيوسين بر شدت درد ، تندرنس و ريباند تندرنس در بيماران آپانديسيت
273
بررسي اثر و تجمع طلا در جلبك تك سلولي Dunaliella
274
بررسي اثر و مكانيسم احتمالي عصاره آبي- الكلي برگ گياه رازك (Humulus lupulus)بر درد در موش سوري نر
275
بررسي اثر وابستگي بر قابليت اعتماد و نگهداري پيشگيرانه سيستم‌هاي چندمولفه‌اي
276
بررسي اثر واربورگ درسلول هاي سرطاني با دو روش حل معادله تكثير و بازي كالاي عمومي
277
بررسي اثر واقعي ارز بر صادرات صنايع چوب و صنايع كاغذ طي سال هاي 1355 تا 1388 با رويكرد خودتوضيح برداري
278
بررسي اثر واكنش قليايي سيليسي سنگدانه ها بر روي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت بار دراز مدت
279
بررسي اثر واناديم بر خواص مكانيكي و ساختار فولادهاي ميكروآلياژي نورد گرم شده
280
بررسي اثر واناديوم بر تكوين بيضه ي زاده هاي متولد شده از موش هاي باردار ديابتي شده
281
بررسي اثر واناديوم در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از تخمدان منجمد-ذوب موش
282
بررسي اثر واناديوم روي تكوين بيضه ي زاده هاي متولد شده از مادران باردار تحت شيمي درماني
283
بررسي اثر ورزش برسلامت روان زنان شاغل ورزشكار و غير ورزشكار
284
بررسي اثر ورزش تركيبي بر تراكم استخوان و جرم مواد معدني استخوان در زنان 53 تا 33 سال غير ورزشكار
285
بررسي اثر ورودي‌هاي گلبرگي‌شكل مدرن بر هيدروليك جريان گردابي اطراف سرريزهاي مدور قائم
286
بررسي اثر وضعيت اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان سرايان
287
بررسي اثر ولتاژ خطوط فشارقوي بر Shielding Failure در خطوط انتقال با استفاده از مدل ليدرهاي پيشرونده (Leader progression model)
288
بررسي اثر ولتاژ گيت روي ترابرد الكتروني از طريق اتصالات جانبي بين دو نانو لوله كربني موازي
289
بررسي اثر ويتامين B12 و تنش شوري بر ميزان اسيد‌هاي چرب امگا3 در جلبك‌هاي salina Dunaliella و vulgaris ‍Chlorella
290
بررسي اثر ويتامين B12 و فولات بر سنتز ليپيد و اسيدهاي چرب امگا3 در جلبك Dunaliella salina
291
بررسي اثر ويتامين C بر روي شاخص هاي كنترل قند خون در افراد ديابتي نوع II
292
بررسي اثر ويتامين d بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
293
بررسي اثر ويتامين d بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
294
بررسي اثر ويتامين D برروي ميزان سرمي آنتي بادي ضد ويروس اپشتين بار در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
295
بررسي اثر ويتامين d در بيماران سندرم X قلبي مبتلا به هيپوويتامينوز d
296
بررسي اثر ويتامين d در بيماران سندرم X قلبي مبتلا به هيپوويتامينوز d
297
بررسي اثر ويتامين E موضعي در مقايسه با زينك اكسايد بر درماتيت ناشي از راديوتراپي
298
بررسي اثر ويتامين E و سلنيوم بر سطح اسپرمهاي +NOX5 و HSPA2+ در مردان نابارور تراتواستنوزواسپرميا
299
بررسي اثر ويتامين ث تكميلي بر كاهش هموگلوبين گليكوزيله (HbAC)در بيماران ديابتي غيروابسته به انسولين
300
بررسي اثر ويتامين ث خوراكي در جلوگيري از افت شنوايي ناشي از صدا در رت
301
بررسي اثر ويتامين ث خوراكي در جلوگيري از افت شنوايي ناشي از صدا در رت
302
بررسي اثر ويتامينC بر آسيب كبدي ناشي از فرمالدهيد در موش صحرايي بالغ نر
303
بررسي اثر ويتامينهاي C و E بر ميزان بيان ژن و توليد Vascular endothelial growth factor در ماكروفاژهاي صفاق مبتلايان اندومتريوزيس
304
بررسي اثر ويژگي هاي بنيادي شركت و مديريت سودهاي واقعي بر بازده سهام با توجه به نقش متغير تعديل كننده كيفيت حسابرسي
305
بررسي اثر يادگيري سازماني بر مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني اداره كل نوسازي مدارس خراسان رضوي
306
بررسي اثر يادگيري گروهي بر توانمند سازي شغلي كاركنان مورد مطالعه: بيمارستان طالقاني تهران
307
بررسي اثر يخ زدگي بر روي خواص فيزيكي جورابهاي نايلوني
308
بررسي اثر يك برنامه تمرين هوازي روي متغييرهاي خوني تغييرات ساختاري و عملكرد قلبي عروقي معلولين ورزشكار و غيرورزشكار با ضايعه نخاعي
309
بررسي اثر يكپارچگي مالي بين‌المللي بر بهره‌وري كل عوامل توليد
310
بررسي اثر يكنواختي ساختاري و شيميايي بر فرم پذيري فولادهاي فوق كشش
311
بررسي اثر يون مخالف مايعات يوني در پراكنده كردن نانولوله هاي كربني
312
بررسي اثر يون منگنز Mn+2 بر پارامتر هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل_ژل خود احتراقي
313
بررسي اثر8 هفته تمرينات آمادگي جسماني منتخب بر تركيب بدن و فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامت دختران چاق بالغ و نابالغ
314
بررسي اثرKisspeptin13 برحافظه موشهاي صحرايي مبتلا به آلزايمر القائ شده با استرپتوزوسين﴿STZ)
315
بررسي اثرLactoferrin و whey Acadic Protein استخراج شده ازشيرشتريك كوهانه برروي رده هاي سلولي MCF و Vero
316
بررسي اثرTIO2 بر تشكيل اسپينسل MGAL2O3 در اتمسفرهاي مختلف
317
بررسي اثرآتش تجويزشده برخصوصيات فيزيكي ،شيميايي وزيست خاكي
318
بررسي اثرآتورواستاتين روي شاخص هاي مختلف كنترل آسم مزمن تحت درمان با دوز بالاي استروئيد استنشاقي واستروئيد ‏خوراكي ‏
319
بررسي اثرآرسنيك بر برخي پارامترهاي رشد وپروفايل پروتئيني جمعيت هاي مختلف (Isatis cappadocica)
320
بررسي اثرا ال-كارنيتين بر عملكرد كبدي در كودكان تحت شيمي درماني مبتلا به A.L.L
321
بررسي اثرا ال-كارنيتين بر عملكرد كبدي در كودكان تحت شيمي درماني مبتلا به A.L.L
322
بررسي اثرات 12هفته تمرينات پلايومتريك با شدت متفاوت بر پرش عمودي مكرر در واليباليستهاي غير نخبه
323
بررسي اثرات Bleaching سديم پربورات + آب مقطر و سديم پربورات + پروكسيد هيدروژن 30◄توسظ دستگاه رنگ سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته Nonvital به طريق Invitro
324
بررسي اثرات Bleaching سديم پربورات + آب مقظر و سديم پربورات + پروكسيد هيدروژن 30◄توسظ دستگاه رنگ سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته Nonvital به طريق Invitro
325
بررسي اثرات GA3 و 2,4,5 - T بر فرايندهاي تشكيل ميوه و رسيدن انجير در منطقه استهبان
326
بررسي اثرات GCSC برروي مسئله نوسانات زير سنكرون درخطوز انتقال جبران شده خازني
327
بررسي اثرات MTBE برروي ساختار كبد و كليه و پارامترهاي خوني و نقش سرم فيزيولوژيكي در كاهش برخي اثرات آن در موش ماده
328
بررسي اثرات آب فاقد دوتريوم واسانس مرزه برروي آسيب كبدي القاءشده توسط استامينوفن در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
329
بررسي اثرات آبياري تكميلي سطحي وزيرزميني بر روي كارايي مصرف آب وساير پارامترهاي سه رقم عدس وارزيابي پارامترهاي مديريتي با مدل SIMDuaIKc
330
بررسي اثرات آبياري تكميلي وكود نيتروژن بر صفات مورفوفيزيولوژيك گندم ديم
331
بررسي اثرات آتروژنيك ويتامين هاي D2و D3 بر خرگوش هاي هيپركلسترولميك
332
بررسي اثرات آزادسازي تجارت كشاورزي برروي رفاه خانوارهاي روستائي ايران
333
بررسي اثرات آكريل آميدو ويتامينC برتغييرات ظاهري و بافتي وشاخص هاي استريولوژيك مخچه جنين ونوزاد موش صحرايي
334
بررسي اثرات آگاهي و انگيزش مصرف كننده به اطلاعات برچسب كالا بر تمايل او به خريد بطري هاي آب معدني
335
بررسي اثرات آلاينده هاي هواي شهر تهران بر تشريح ، عكس العمل روزنه ها و فعاليت برخي آنزيمهاي آنتي اكسيدان در گياهان خرزهره Nerium oleander L و Robinia pseudo acacia L
336
بررسي اثرات آللوپاتي گياهچه هاي ارقام لوبيا و علف هرز تاتوره بر يكديگر با استفاده از روش آْزمايشگاهي فضاي مساوي آگار
337
بررسي اثرات آللوپاتيك خردل وحشي بر ارقام گندم
338
بررسي اثرات آللوپاتيك خردل وحشي بر ارقام گندم
339
بررسي اثرات آللوپاتيك گياه درمنه بر جوانه زني بذور، فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان و مقدار پرولين دو علف هرز مزارع بروجرد
340
بررسي اثرات آلودگي سرب ناشي از تردد وسايل نقليه و برخي فعاليت هاي صنعتي بر خاك حاشيه جاده پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
341
بررسي اثرات آلودگي سرب ناشي از جاده ترانزيت شمال - جنوب بر خاك حاشيه جاده و گياهان منطقه حفاظت شده كالمند بهادران - يزد
342
بررسي اثرات آلودگي نفتي در خليج فارس
343
بررسي اثرات آموزش الكترونيكي بر آموزش و يادگيري در دانشگاه هاي پيام نور مراكز استان مازندران
344
بررسي اثرات آموزش پيش از دبستان در وضعيت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي حوزه شهري شهرستان تنكابن.
345
بررسي اثرات آموزش دوره پيش دبستاني در ياد گيري دانش آموزان
346
بررسي اثرات آموزشهاي پيش دبستاتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدائي شهر گلوگاه
347
بررسي اثرات آموزشهاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي شهرستان ساري سال تحصيلي 87 - 1386
348
بررسي اثرات آموزشي تقويتها بر ميزان يادگيري دانش آموزان پايه اول ابتدائي از ديدگاه معلمان
349
بررسي اثرات آموزشي معلمان بر كارآيي وباز دهي كار آنان
350
بررسي اثرات آميخته بازاريابي بر روي "ارزش ويژه برند" با تاكيد بر اثر ميانجي گري "تبليغات دهان به دهان"
351
بررسي اثرات آمينواسيدال-آرژينين بررگ زايي سلول هاي اندوتليال بندناف انسان
352
بررسي اثرات آنتي / پرو اكسيداني تيموكوئينون بر سلول هاي بنيادي - - مزانشيمي موش و مطالعه اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي تيمار شده با اين تركيب بر بيان ماركرهاي اختصاصي ( TCF4 ، FOXP3 ، PAX5 ، PLZF ، RORγt ، STAT1 و STAT6 ) سلول هاي سيستم ايمني موش
353
بررسي اثرات آنتي اكسيدان منگنز بر ساختار بيضه پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن در موش هاي تيمار شده با فرمالين
354
بررسي اثرات آنتي اكسيدان منگنز بر ساختار بيضه پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن در موش هاي تيمار شده با فرمالين
355
بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي در انواع آويشن استان گيلان
356
بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي در انواع آويشن استان گيلان
357
بررسي اثرات آنتي اكسيداني در انواع آويشن استان گيلان
358
بررسي اثرات آنتي اولسر پپتيك عصاره گياه بادآورد
359
بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره زيره سياه و آويشن بر استرپتوكوكوس ميوتانس در شرايط آزمايشگاهي
360
بررسي اثرات آنتي ميكروبي نانو ذرات (دي )اكسيد تيتانيوم )tio2( بر رشد ديناميك باكتري ها , investigation of tionium dioxide nanoparticles effects on the dynamic bacterial growth
361
بررسي اثرات آنزيم فيتاز و كوله كلسيفرول ( ويتامين D3) بر قابليت استفاده از فسفر فيتات در مرغهاي تخمگذار
362
بررسي اثرات آنزيمي (پروتئاز و ليپاز) روي پارامترهاي شستشو و خصوصيات كالاي پشمي شسته شده
363
بررسي اثرات آنيلين بر برخي عناصر سلولي ، الكتروليتي و ويژگي هاي پلاسمايي خون موش سفيد نژاد NMRI
364
بررسي اثرات ابعاد شخصيتي مايرز-بريگز )MBTI( بر تمايل خريد مشتريان لپ تاپ در شهر تهران .
365
بررسي اثرات ابعاد نقاط كوانتومي گاليم-آرسنيك استوانه اي و بازه ي فركانس ليزرپمپ بر روي شفافيت القايي الكترومغناطيسي
366
بررسي اثرات اپتيكي خطي و غير خطي بر روي مد نقص در طيف عبوري برج ميكرو حلقه
367
بررسي اثرات اپتيكي در خطاي حسي تابشي از طريق شبيه‌سازي تصوير شبكيه
368
بررسي اثرات اتصال بر شكست پوسته هاي جدار ضخيم تحت فشار داخلي
369
بررسي اثرات اتلافي در سامانه‌هاي اپتومكانيكي: رهيافت هايزنبرگ-لانژوين
370
بررسي اثرات اتم هاي ناخالصي مغناطيسي در ترابرد نانوحلقه هاي كوانتومي
371
بررسي اثرات اتوماسيون اداري بر بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش
372
بررسي اثرات اجتماعي - اقتصادي مهاجرت , the study of social-economical effects of migration in zaveh province
373
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان به شغل كشاورزي در شهر حنا
374
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان به كار بيرون از خانه شهر سميرم
375
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان متأهل به كار بيرون از خانه از ديدگاه معلمان دوره هاي مختلف تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان سميرم
376
بررسي اثرات اجتماعي اقتصادي ساماندهي واسكان عشاير كانون محسناب با نرحمان ايلام
377
بررسي اثرات اجتماعي -اقتصادي مهاجرت مورد:شهرستان زاوه
378
بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش آموزان پسر كلاس سوم راهنمائي شهر اصفهان
379
بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش اموزان پسر كلاس دوم راهنمايي
380
بررسي اثرات اجتماعي بيكاري در شهرستان مباركه
381
بررسي اثرات اجتماعي حاصل از تشكيل تعاوني هاي اب بران در روستاهاي پاياب سد دوستي سرخس
382
بررسي اثرات اجتماعي حاصل از تشكيل تعاونيهاي اب بران در روستاهاي پاياب سد دوستي سرخس
383
بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي و رواني بازيهاي كامپيوتري بر نوجوانان پسر شهرستان بجنورد
384
بررسي اثرات اجتماعي واقتصادي خانه هاي دوم درنواحي روستايي
385
بررسي اثرات اجراي پروژه‌‌‌‌‌‌‌هاي بيابان زدايي بر توسعه كشاورزي در منطقه تكاب شهداد
386
بررسي اثرات اجراي طرح جامع در كاربري هاي اراضي شهري در تالش
387
بررسي اثرات اجراي طرح سيستم آبياري تحت فشار سد حسنلو در توسعه و رونق اقتصاد روستايي
388
بررسي اثرات اجراي طرح هادي روستايي بر روستاهاي شهرستان آمل
389
بررسي اثرات اجراي ماليات هاي زيست محيطي (سبز) بر كاهش آلودگي در استان هاي منطقه غرب كشور با تأكيد بر بخش صنعت
390
بررسي اثرات احداث روگذر و زيرگذر در توسعه شهري (مورد مطالعه: منطقه جنوبي راه آهن شهر ساري)
391
بررسي اثرات احداث شبكه مترو(قطار شهري)بر ساختار و توسعه شهري اهواز
392
بررسي اثرات احداث كنارگذرها بر كاربري زمين و حمل و نقل شهري
393
بررسي اثرات ادوات غيرخطي در توليد هارمونيك هاي جريان در شبكه توزيع
394
بررسي اثرات ارائه خدمات نظارت و راهنمايي تعليمات بر افزايش مهارتها و رغبتها و دانش تخصصي آموزگاران از ديدگاه معلمان زن دوره ابتدايي بهشهر
395
بررسي اثرات ارتباطات سازماني بر مديريت بحران در شركت مخابرات استان تهران
396
بررسي اثرات ارتعاش لوله و ميزان آب شستگي بستر در حالت فرسايش تونلي تحت اثر جريان دائمي
397
بررسي اثرات ارتعاشات التراسونيك بر صافي سطح و نيرو هاي ماشينكاري در فرز كاري
398
بررسي اثرات ارتعاشات فراصوتي بر نيروي شكل دهي و خصوصيات قطعه كار در شكل دهي چرخشي
399
بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي
400
بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي
401
بررسي اثرات اريتروپوييتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي كليه
402
بررسي اثرات اريتروپوييتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي كليه
403
بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين وميزان اختلالات رفتاري فرزندان
404
بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين وميزان اختلالات رفتاري فرزندان.
405
بررسي اثرات ازن بر پديده فولينگ مبدل هاي حرارتي
406
بررسي اثرات اسپوركشي عوامل مختلف شيميائي و فيزيكي روي بقاء اسپور باسيلوس سابتيليس
407
بررسي اثرات استراتژي اعتماد سازي بر استراتژي هاي باز خورد جويي در سازمان
408
بررسي اثرات استراتژيهاي منابع انساني در برنامه ريزي راهبردي سازمان بيمه خدمات درماني
409
بررسي اثرات استرس آلودگي هوا روي خصوصيات آنتي اكسيدان فيزيولوژيك و شيميايي سه گياه زيتون رز و كاج در سه منطقه اصفهان
410
بررسي اثرات استرس آلودگي هوا روي خصوصيات آنتي اكسيدان فيزيولوژيك وشيميايي سه گياه زيتون رزوكاج در سه منطقه اصفهان
411
بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي سرمي قزل آلاي رنگين كمان
412
بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي هماتولوژيك قزل آلاي رنگين كمان
413
بررسي اثرات استرس مستقيم وغيرمستقيم بر روي علائم پرخوري رواني
414
بررسي اثرات استفاده ارتباط مسئوليت اجتماعي، كيفيت گزارش مالي و عدم تقارن با ارزش يابي صحيح سهام
415
بررسي اثرات استفاده از LATERAL WEDGEINSOLE در كاهش درد بيماران مبتلا به استئواتريت زانو
416
بررسي اثرات استفاده از LATERAL WEDGEINSOLE در كاهش درد بيماران مبتلا به استئواتريت زانو
417
بررسي اثرات استفاده از افزودن داروي سلككسيب بر يونيون شكستگي بسته ي تيبيا دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از اسفند ماه سال 1390
418
بررسي اثرات استفاده از بالك آيروديناميكي در وسيله نقليه ريلي
419
بررسي اثرات استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و تاثير آن بر مدگرايي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
420
بررسي اثرات استفاده از خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
421
بررسي اثرات استفاده از ذرات نانو بركاهش نفوذپذيري خاك مورد استفاده در لندفيل
422
بررسي اثرات استفاده از رنگدانه هاي طبيعي بر رنگ زرده تخم مرغ و عملكرد مرغهاي تخمگذار تجارتي
423
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف زيره سبز و سياه بر خصوصيات تخم مرغ، فعاليت آنزيم ها و متابوليت هاي خوني در مرغ هاي تخم گذار بومي زابل
424
بررسي اثرات استفاده از عصاره هيدروالكلي علف هفت بند بر حافظه و يادگيري ذر رت هاي نر آلزايمري شده با استرپتوزوتوسين
425
بررسي اثرات استفاده از فيلر آهك بر روي مقاومت كششي روسازي آسفالت
426
بررسي اثرات استفاده از مكمل عصاره دانه انگور بر بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو سرم در ورزشكاران بدنساز مرد
427
بررسي اثرات استفاده از هورمون جيبر لين برروي رشد وعملكرد پياز خوراكي از طريق تيمار بذر
428
بررسي اثرات استفاده از هورمون جيبرلين بر روي رشد و عملكرد پياز خوراكي از طريق تيمار بذر
429
بررسي اثرات استفاده از يولاف درنان برخصوصيات رئولوژيكي ارگانولپتيكي و بياتي بافت نان
430
بررسي اثرات استفاده بررسي رابطه علي اخلاق سازماني بر نوآوري سازماني با نقش واسطه اي سلامت سازماني (مطالعه موردي: مديران و معاونان مدارس و كارمندان اداره آموزش و پرورش مرودشت)
431
بررسي اثرات استفاده به‌كارگيري اتوماسيون اداري بربهره‌وري كاركنان استان اصفهان
432
بررسي اثرات استقرار نظام پيشنهادها در شركت برق منطقه اي يزد و تعيين نقاط ضعف و قوت آن
433
بررسي اثرات استنشاق افشره درمنه بر روي بهبود اسپيرومتريك بيماري آسم
434
بررسي اثرات استنشاق افشره درمنه بر روي بهبود اسپيرومتريك بيماري آسم
435
بررسي اثرات اسكان غير رسمي در توسعه كالبدي شهر (نمونه مورد مطالعه:شهر بابل)
436
بررسي اثرات اسلمينگ بر حركات كشتي
437
بررسي اثرات اشباع مغناطيسي دو محوري برروي رفتار ماشين هاي سنكرون سه فاز
438
بررسي اثرات اشتغال زن بر خانواده (پژوهش درباره معلمان زن متاهل در شهر بهشهر)
439
بررسي اثرات اشتغال زن در خانواده
440
بررسي اثرات اشتغال زنان بر واگرايي و همگرايي خانواده در شهر كرمانشاه در سال 88
441
بررسي اثرات اشتغال زنان فرهنگي بر نحوه تربيت فرزندان از ديدگاه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بهشهر سال تحصيلي 93 - 1392
442
بررسي اثرات اشتغل زن بر خانواده
443
بررسي اثرات اشعه گاما بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي بذر گندم رقم الوند Triticum aestivam CV Alvand
444
بررسي اثرات اشكال مختلف مشبك ها بر روي پديده گرداب هاي مسطحي
445
بررسي اثرات اطلاعات بر اشتغال،مهاجرت و دانش عمومي در روستاهاي استان خراسان جنوبي
446
بررسي اثرات اعتبارات خرد كشاورزي بر اشتغال زنان سرپرست خانوار ورامين طي سالهاي 1391-1386
447
بررسي اثرات اعتبارات خرد كشاورزي بر اشتغال زنان سرپرست خانوار ورامين طي سالهاي 86-91
448
بررسي اثرات اعتياد برروي خانواده مطالعه موردي درشهرستان شاهرود
449
بررسي اثرات اعتياد والدين بر خصوصيات شخصيتي دانش آموزان مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان دخترانه شهرستان فردوس
450
بررسي اثرات اعمال ضابطه افزايش تراكم ساختماني در شهر تهران نمونه موردي : محله الهيه
451
بررسي اثرات افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد جمعيت بر انتشار گازهاي گلخانه اي در ايران
452
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريترو پوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
453
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
454
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
455
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
456
بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي بازيافت زباله توسط شهروندان نمونه موردي شهرستان جويبار
457
بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و فيزيكي اجرايي طرح هاي هادي , evolution of hadi plan in fieldes economic and social and fisical in the village pivejan
458
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وسياسي بحران اب فردوس
459
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيك اجراي طرحهاي هادي
460
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيكي اجراي طرحهاي هادي
461
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيكي اجراي طرحهاي هادي
462
بررسي اثرات اقتصادي الخاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
463
بررسي اثرات اقتصادي بر روي صنعت بيمه
464
بررسي اثرات اقتصادي تعاوني هاي توليد كشاورزي دهستان ميانكاله شهرستان بهشهر
465
بررسي اثرات اقتصادي حاصل از تشكيل شركتهاي تعاوني اب بران پاياب سد دوستي شهرستان سرخس
466
بررسي اثرات اقتصادي خشكسالي بر زندگي كشاورزان بخش مركزي يزد
467
بررسي اثرات اقتصادي صنايع روستائي بر روستاهاي استان كرمانشاه
468
بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر كانونهاي شهري بخش مركزي شهرستان تنكابن
469
بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر كانونهاي شهري بخش مركزي شهرستان تنكابن
470
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح ساماندهي و اسكان عشاير در كانون توسعه ي ايلشهر بوشكان از استان بوشهر
471
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح هادي روستاي باغشجرد
472
بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گردشگري در نواحي روستايي(مطالعه موردي: روستاي قلعه سر چهاردانگه)
473
بررسي اثرات اقتصادي،اجتماعي طرح هاي برق رساني به نواحي روستايي (نمونه موردي :دهستان آلاداغ شهرستان بجنورد )
474
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي
475
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي طرح كنترل ورود دام به مراتع ييلاقي شهرستان فريدونشهر
476
بررسي اثرات اقليم بر رفتار و بيماريها
477
بررسي اثرات اقليم بر كشت بادام با تاكيد بر سرما زدگي بر حوضه هاي شهركرد - سامان
478
بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني برصادرات فرش دستباف
479
بررسي اثرات الگوهاي مختلف توزيع بار جانبي در آناليز استاتيكي غير خطي (POSHOVER) قابهاي خمشي
480
بررسي اثرات امواج الكترومغناطيس بر سر انسان
481
بررسي اثرات امواج دريا بر شناورهاي متحرك و حل معادلات ديناميكي حاكم بر آنها
482
بررسي اثرات امواج دريايي بر روي مدلهاي با شكل هندسي غير استاندارد
483
بررسي اثرات انحنا، انباشتگي و جدايش نانولوله هاي كربني تقويت كننده بر روي خواص مكانيكي معادل نانو كامپوزيت هاي پليمري
484
بررسي اثرات اندازه حجمك نماينده و شرايط مرزي در مدل سازي دوبعدي ميدان فاز براي رشد دانه نرمال در فلزات چندبلوري
485
بررسي اثرات اندازه ذرات علوفه يونجه و دو منبع چربي بر عملكرد، پارامترهاي خوني و رفتار نشخوار در گاوهاي هلشتاين در اواسط شير دهي
486
بررسي اثرات اندازه ذرات علوم يونجه در جيره هاي اسيدوژنيك بر عملكرد و سلامت گاوهاي هلشتاين در اواسط شيردهي
487
بررسي اثرات اندازه و اثرات سطحي بر روي كمانش و ارتعاش نانو صفحات مستطيلي
488
بررسي اثرات اندازه و هندسه قطعه در شكست مواد شبه ترد تحت بارگذاري مركب
489
بررسي اثرات اندركنش تونل و گسلش معكوس با روش المان مجزا و مقايسه با روش المان محدود
490
بررسي اثرات اندركنش تونل و گسلش نرمال با استفاده از نرم افزار المان مجزا و مقايسه آن با نرم افزار المان محدود
491
بررسي اثرات اندركنشي خاك و پي: مطالعه موردي ديوار برشي و قاب خمشي با استفاده از نرم افزار open sees [اپن سيس]
492
بررسي اثرات انواع پلي گلايكول ها و اتانول آمين ها و مخلوط آن هابه عنوان مواد كمك سايش در آسياب سيمان
493
بررسي اثرات انيا كردن رد پروتون و دوترون بر روي آشكارساز هاي پليمري
494
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنو گلوبولين
495
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنوگلوبولين جي
496
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنوگلوبولينg
497
بررسي اثرات ايجاد رانكوه در توسعه فضايي شهرستان املش
498
بررسي اثرات ايجاد شهر رانكوه در توسعه فضايي شهرستان املش
499
بررسي اثرات ايروديناميكي بر رفتار مانوري خودرو
500
بررسي اثرات باران و يخ در انتشار امواج و جبران در رابطه ماهواره اي 18/12 كيگاهرتز
501
بررسي اثرات بارگذاري پيچشي سيكلي برروي ميله با استفاده از مدل سختي سينماتيكي فردريك - آمسترانگ
502
بررسي اثرات بارگذاري ترمومكانيكال بر روي ميكروساختار آلياژ فولاد دو فازي به روش اجزاي محدود
503
بررسي اثرات بارگذاري حرارتي چرخه اي بر مقاومت اتصالي بين پوشش هاي با پايه سيماني و سطح داخلي لوله هاي بزرگ فولادي
504
بررسي اثرات بازار گرايي و نوآوري بر وفاداري الكترونيك در شركت ديجي كالا
505
بررسي اثرات بازارچه مرزي ميلك بر تحولات اقتصادي ، اجتماعي ،
506
بررسي اثرات بازارچه مرزي ميلك بر تحولات اقتصادي اجتماعي كاربردي روستاهاي دهستان جهان آباد شهرستان هيرمند
507
بررسي اثرات بازارگرايي و بازاريابي الكترونيك بر روي عملكرد خدمات شركت هاي بيمه
508
بررسي اثرات بازارگرايي و بازاريابي الكترونيك بر روي عملكرد خدمات شركت هاي بيمه ايران
509
بررسي اثرات بازدارندگي ايزوفلاون هاي سويا بر آسيب هاي آترواسكلروز در رات هاي نر هيپركلسترولميك
510
بررسي اثرات بازرسي سورويانستوسط شركت هاي بازرسي بين المللي در كشور مبدا بر تضمين رعايت استاندارد وكميت وكيفيت دركالا هاي وارداتي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
511
بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي - وديويي بر كودكان و نوجوانان شهر دير
512
بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي -ويدويي بركودكان و نوجوانان شهر دير
513
بررسي اثرات بافت خوراك آغازين و زمان ارائه علوفه بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين
514
بررسي اثرات باقيمانده سموم نئونيكوتينوئيدي بر محيط زيست
515
بررسي اثرات باليني و هماتولوژيك تزريق عضلاني داروهاي ترامادول ،متادون و پتيدين در كبوتر
516
بررسي اثرات برآورد پارامتر بر روي عملكرد نمودارهاي كنترل پراكندگي
517
بررسي اثرات برآورد پارامتر روي عملكرد نمودار كنترل ميانگين با فاصله نمونه‏گيري متغير
518
بررسي اثرات برخي از مايعات يوني بر فرايندهاي الكتروشيميايي باتريهاي سربي- اسيدي
519
بررسي اثرات برخي فاكتورهاي رشد و عصاره برخي گياهان دارويي بر رشد تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي انساني مستخرج از فوليكول مو
520
بررسي اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه ها (مطالعه موردي رودخانه ميناب )
521
بررسي اثرات برداشت علوفه بر رشد و عملكرد گندم
522
بررسي اثرات برشي پيوندهاي واندروالسي بر روي رفتار مكانيكي گرافن هاي چندلايه
523
بررسي اثرات برشي، كششي و فشاري پيوندهاي واندروالسي بر روي رفتار ارتعاشاتي گرافنهاي دولايه محصور در فضاي الاستيك
524
بررسي اثرات برنامه ريزي كاربري زمين بر مديريت حمل و نقل درون شهري (نمونه موردي: محلات شهر رشت)
525
بررسي اثرات برنامه ريزي كاربري زمين بر مديريت حمل و نقل درون شهري(نمونه موردي: محلات شهر رشت)
526
بررسي اثرات برنامه هاي رفاهي بر افزايش رضايت شغلي كاركنان استانداري زنجان
527
بررسي اثرات برنامه هاي رفاهي بر افزايش رضايت شغلي كاركنان استانداري زنجان
528
بررسي اثرات برنامه هاي كودكان و خردسالان سيماي جمهوري اسلامي ايران بر روند تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي سال تحصيلي 1377
529
بررسي اثرات برندشدن موسسه حسابرسي آزموده كاران درعملكرد مالي آن موسسه طي 5 سال گذشته
530
بررسي اثرات برهمكنش الكترون -الكترون درون جايگاهي روي خواص - الكتروني نانونوار گرافيني
531
بررسي اثرات بكارگيري سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت در سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
532
بررسي اثرات بكارگيري مدل تعالي سازماني بر بهبود كسب و كار سازمان اتكا
533
بررسي اثرات بكارگيري نظام مهندسي مجدد مبتني بر فن آوري اطلاعات بر فرايندهاي آموزشي در دانشگاه جامع علمي كاربردي
534
بررسي اثرات بلند مدت آبياري بر روي گياه و خاك با آب آلوده رودخانه قره سو در منطقه درودفرامان كرمانشاه
535
بررسي اثرات به كارگيري اينترنت بر اثر بخشي مديريت بازاريابي در شركتهاي كاشي و سراميك ايران
536
بررسي اثرات به كارگيري ذخيره ساز هاي انرژي بر پايداري سيستم هاي قدرت مشتمل بر نيروگاه هاي بادي ( نوع PMSG ) و بهينه سازي عملكرد آن ها با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
537
بررسي اثرات بهبود بهره وري بر كاهش فقر درايران
538
بررسي اثرات بهره برداري از منابع نفت و گاز نامتعارف بر آينده بازار هيدروكربوري با استفاده از روش دلفي و چاره انديشي براي پيشگيري از عوارض نامطلوب آن با استفاده از روش Topsis
539
بررسي اثرات بهره وري در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي ايران
540
بررسي اثرات بوته و آرايش كاشت بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي در اصفهان
541
بررسي اثرات بي نظمي هاي جانشيني و توپولوژيك بر خواص مغناطيسي نانو حلقه هاي كوانتومي
542
بررسي اثرات بيمه محصولات كشاورزي بر توسعه باغات سيب شهرستان اهر در 10 سال گذشته
543
بررسي اثرات پارامترهاي تاثيرگذار در عملكرد ميكسر پيوسته آشوبناك
544
بررسي اثرات پارامترهاي هموديناميك بر تغييرات و تنظيمات ديواره ي عروق
545
بررسي اثرات پاروكستين بر بيان ژن هاي 3STATوJAK2 در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي
546
بررسي اثرات پايانه هاي مرزي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي شهرستان مهران)
547
بررسي اثرات پايانه‌هاي مرزي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي شهرستان مهران)
548
بررسي اثرات پذيرش پست هاي مديريتي توسط زنان در ادارات دولتي شهر بيرجند
549
بررسي اثرات پراكنده رويي بر تخريب اراضي كشاورزي شهر صفاشهر و تعديل رشد آن با تاكيد بر رشد هوشمند
550
بررسي اثرات پرايم بذر بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيك وبيوشيميايي مقاومت به شوري در نخود زراعي (cicer arietinum L.)
551
بررسي اثرات پرتو اجاق مايكروويو طي دوره جنيني بر رفتار، يادگيري و حافظه نوزاد در رات
552
بررسي اثرات پرتو گاما بر روي ساختار پلي(وينيل‌بوتيرال)
553
بررسي اثرات پروپيل تيواوراسيل بر روي و مس در سرم خون و برخي بافت ها در موش سفيد صحرايي
554
بررسي اثرات پروستاكلاندين بر بيان فاكتور رشد اندوتليان عروقي در سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي انسان
555
بررسي اثرات پساب شهري بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك و پوشش گياهي در مناطق خشك﴿ مطالعه موردي شرق اصفهان﴾
556
بررسي اثرات پليمر ترموپلاستيك - الاستومري بر رفتار شيارشدگي و خستگي قير
557
بررسي اثرات پياده سازي دولت الكترونيك برسلامت سازماني سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان مازندران
558
بررسي اثرات پياده سازي طرح اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين بر صادرات غيرنفتي
559
بررسي اثرات پياده سازي مديريت تغيير بر بهبود عملكرد سازمان بنادر و دريانوردي (اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان)
560
بررسي اثرات پيش بار و تنش هاي پسماند بر شكست ترد با استفاده از رويكردهاي موضعي به شكست
561
بررسي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر عرضه و صادرات محصولات كشاورزي( بررسي سيب و پرتغال)
562
بررسي اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني برروي بيمه هاي غير زندگي ايران
563
بررسي اثرات تئوري طراحي سيستم اطلاعات مديريت در ساختار سازماني ادارات ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي
564
بررسي اثرات تابش باريكه الكترون بر پاسخ كالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا
565
بررسي اثرات تابش پروتون دستگاه پلاسماي كانوني با آهنگ دز بالا بر پنل‌هاي خورشيدي
566
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و كيفيت دانه لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز (phaseolus calcaratus) در خيرآباد زنجان
567
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و كيفيت دانه لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز در خير آباد زنجان
568
بررسي اثرات تاريخ كاشت در عملكرد و ساير صفات زراعي ارقام گلرنگ پائيزه در منطقه اصفهان
569
بررسي اثرات تبديل هندسه هاي مربعي و هگزا گونالي به استوانه اي در محاسبات سلولي قلب راكتور
570
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان شركت ملي نفت در مورد سه محصول بنزين ، روغن موتور و روغنهاي صنعتي در استان مازندران
571
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان محصولات شركت ال جي در مازندران
572
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان محصولات شركت ال جي در مازندران
573
بررسي اثرات تبليغات رسانه جمعي جهت گسترش سهم بازار مدارس غير انتفاعي
574
بررسي اثرات تجارب برند و كيفيت خدمات بر نيات رفتاري مصرف كنندگان از طريق اعتماد به نام تجاري (مطالعه موردي شركت كاله آمل)
575
بررسي اثرات تجمعي و باقيمانده لجن فاضلاب برحركت املاح ، رطوبت خاك و برخي خواص فيزيكي خاك
576
بررسي اثرات تجميعي آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از شاخص هاي نابرابري محيط زيستي
577
بررسي اثرات تجويز بوپروپيون بر بيان ژن هاي سايتوكين هاي پسش التهابي و ضدالتهابي توسط سلول هاي تك هسته خون محيطي
578
بررسي اثرات تجويز بوپروپيون بر ميزان ترشح سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
579
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن هاي گيرنده هاي شبه تول 2در سلول هاي تك هسته خون محيطي
580
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن‌هاي سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي توسط سلولهاي تك هسته خون محيطي
581
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن‌هاي گيرنده‌هاي شبه تول 4 در سلول‌هاي تك هسته‌اي خون محيطي
582
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر ميزان ترشح سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
583
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف بوپروپيون بر ميزان بيان ژن گيرنده‌هاي شبه تول2 و 4 در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
584
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف بوپروپيون بر ميزان بيان ژن‌هاي JAK2 و STAT3 در سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
585
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف تروپي سترون بر ميزان بيان ژن گيرنده هاي شبه تول2 و 4 در محيط كشت سلولهاي تك هسته خون محيطي
586
بررسي اثرات تجويز رتينوئيك اسيدوويتامينE براختلال اسپرماتوژنز ناشي ازسيكلوفسفاميد
587
بررسي اثرات تحريم
588
بررسي اثرات تحقيق وتوسعه (R&D) برتجارت )با رويكرد اقتصاد دانش محور(
589
بررسي اثرات تخريبي آلاينده ها بر آثار صخره اي بيستون و طاق بستان
590
بررسي اثرات تخريبي امواج اولتراسونيك بر روي نخ هاي فيلامنتي نايلون،پلي پروپيلن و پلي استر
591
بررسي اثرات تخريبي تابش يون پروتون روي مشخصه هاي الكتريكي ترانزيستورهاي قدرت سيليكوني2N5886
592
بررسي اثرات تخريبي گردشگران بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد
593
بررسي اثرات تخريبي گردشگران بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد , examing of destructive effects of tourists on villages struature of suburbs of mashhad city
594
بررسي اثرات تخلخل، دانه بندي و سطح ‏ويژه مصالح بر ضرايب فورش هايمر براي جريان در سدهاي تأخيرانداز توري‏سنگي
595
بررسي اثرات تراتوژنيك عصاره آبي گل گاوزبان بر كبد جنين موش سوري
596
بررسي اثرات تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي ، راندمان مصرف آب ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه دو رقم رشد محدود و نامحدود سويا
597
بررسي اثرات تراكم كاشت بر رشد و عملكرد ارقام جو پاييزه در منطقه اصفهان
598
بررسي اثرات تراكم و آرايش كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم پنبه در شرايط اصفهان
599
بررسي اثرات تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد كمي و كيفي دو رقم كتان روغني ( Linum usitatissimum L.) در منطقه كرمانشاه
600
بررسي اثرات ترانكزاميك اسيد بر ميزان خونريزي بيماران با تروماي لگن مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
601
بررسي اثرات ترك و رشد آن در قطعات و روشهاي مهار رشد ترك
602
بررسي اثرات تركش ها بر ايمني و كيفيت تصويرگري MRI
603
بررسي اثرات تركيب جديدي از چندين عصاره¬ي گياهي و تمرينات ورزشي بر بيان ژن هاي دخيل در مسير استرس اكسيداتيو از جمله ژن Hmox1 وابسته به NFE2L2 در موش هاي C57bl/6 با رژيم غذايي پرچرب به عنوان مدل ديابت
604
بررسي اثرات تركيبات آلكالوئيدي موجود در عصاره ترياك برروي پليمريزاسيون ميكروتوبول ها و سلول هاي سرطاني pc12
605
بررسي اثرات ترمز گيري بر ديناميك كاميون حامل سيال
606
بررسي اثرات ترمو - اپتيكي در ليزرهاي حالت جامد با دمش ديودي محوري
607
بررسي اثرات ترمواپتيكي در كريستال ليزري با دمشق پيوسته و پالسي با استفاده از آناليز فوريه
608
بررسي اثرات ترمواپتيكي در ليزرهاي حالت جامد با دمش بيضوي
609
بررسي اثرات ترميم پماد تهيه شده از گياه آب بشقابي (Centella asiatica) بر سوختگي نوع Superficial Partial Thickness در بيــــماران مراجعه كننده به مـركز سـوانح سوختگي ولايت شهرستان رشت (مطالعه ي كارآزمـــــايي باليني تصادفي شده)/
610
بررسي اثرات ترويج جهاني حمل و نقل كانتينري بار بر روي امكانات و خدمات بنادر تجاري ايران
611
بررسي اثرات تزريق اشكالات از نوع تداخلات الكترومغناطيسي (EMI) بر روي بورد ميكروكنترولر AVR
612
بررسي اثرات تشعشع در محفظه احتراق توربين گاز
613
بررسي اثرات تشويق و تنبيه در ميزان يادگيري دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه 1 يزد
614
بررسي اثرات تصحيح نسبيتي و خود - ميدان بر روي نرخ رشد امواج در ليزر الكترون آزاد با موجبر با مقطع مربعي
615
بررسي اثرات تطبيق پذيري تحريك ميكروني در جهت دهي و هدايت موش صحرايي
616
بررسي اثرات تعامل سيستمهاي حسابداري مديريت و مديريت فرآيند كيفيت بر كارايي كيفيت محصول در شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
617
بررسي اثرات تعدادي عوامل بر بازده عمل فيتاز ميكروبي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيرهاي بر پايه ذرت و گندم
618
بررسي اثرات تعديل كنندگي عصاره هيدروالكلي كنگر فرنگي بر آنمي هموليتيك القاء شده توسط فنيلهيدرازين در موشهاي صحرايي نر بالغ
619
بررسي اثرات تعيين دستوري نرخ سود بانكي بر عملكرد سيستم بانكي بررسي موردي بانك توسعه صادرات ايران
620
بررسي اثرات تغيرات خواص در مدل سازي عددي جريان هاي تراكم ناپذير با سطوح مشترك به روش VOF
621
بررسي اثرات تغيير (اقليم خشكسالي ) بر روند زاد و ولد حيات وحش در پارك ملي خبر و پناهگاه حيات وحش روچون
622
بررسي اثرات تغيير اقليم بر آسايش اقليمي گردشگري مسير رودخانه ي زاينده رود
623
بررسي اثرات تغيير اقليم بر اقتصاد پروژه هاي منابع آب با استفاده از يك مدل هيدرولوژيكي - اقتصادي
624
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بار آلودگي حوضه آبريز و كيفيت آب مخزن سد ( مطالعه موردي: سد مهاباد) Investigating the effects of climate change on watershed pollutant load an​d reservoir Water quality (Case study: Mahabad dam
625
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بيلان آبي درياچه اروميه
626
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رژيم امواج در آب هاي عسلويه در خليج فارس
627
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رژيم جريان هاي سيلابي حوزه رودخانه اعظم هرات - يزد
628
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شاخص هاي هواشناسي كشاورزي استان كردستان
629
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شوري اوليه حوضه آبريز (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه حله)
630
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب ﴿آبهاي سطحي﴾ حوزه آبخيز زاينده رود
631
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از تلفيق مدل MODFLOW و روش Thornthwaite an​d Mather
632
بررسي اثرات تغيير اقليم﴿خشكسالي﴾برروند زاد وولد حيات وحش در پارك ملي خبر وپناهگاه حيات وحش روچون
633
بررسي اثرات تغيير دما (حداقل و حداكثر دما) بر عملكرد گندم در ايران و تحليل اقتصادي آن
634
بررسي اثرات تغيير روش حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
635
بررسي اثرات تغيير سختي در ارتفاع در قابهاي فولادي به همراه تحليل ديناميكي غير خطي
636
بررسي اثرات تغيير سختي ديوار برشي در ارتفاع سازه هاي بلند بر روي اندركنش قاب و ديوار
637
بررسي اثرات تغيير شكل بال و بدنه در معادلات حركت هواپيما
638
بررسي اثرات تغيير شكل غلاف ميله هاي سوخت بر روند پيشرفت حوادث سنگين
639
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر توسعه روستايي دهستان قره باغ
640
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر روند زندگي شهري در ساري
641
بررسي اثرات تغيير نواحي كشش ، فشار و كورس غلتك تابدهنده و ميزان اختلاف فاز بر روي خصوصيات نخ هاي خودتاب
642
بررسي اثرات تغييرات اقليم بر بهره برداري تلفيقي منابع آب زيرزميني و سطحي
643
بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر پوشش گياهي در شرق استان مازندران
644
بررسي اثرات تغييرات اقليمي و ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد بر منابع آب و توليدات كشاورزي(مطالعه موردي:شهرستان لامرود)
645
بررسي اثرات تغييرات كاربردي زمين بر توزيع خدمات شهري با رويكرد حق به شهر ( نمونه موردي : مناطق 1 و 5 شهرداري تهران )
646
بررسي اثرات تغييرات مولفه‌هاي اقليمي و هيدرولوژيكي بر رواناب مطالعه موردي: حوضه آبريز بالادست سد زاينده رود
647
بررسي اثرات تغييرات و ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد برمنابع آب وتوليدات كشاورزي (مطالعه موردي= شهرستان لامرد)
648
بررسي اثرات تغييراقليم بر مراحل فنولوژيكي گندم دوروم (ديم) مطالعه موردي:كرمانشاه
649
بررسي اثرات تفاله هاي حاصل از روغن كشي زيتون بر روي رشد سه رقم گياه برنج رويش يافته در شرايط آب و هوايي خوزستان
650
بررسي اثرات تقارني شوك هاي سياست مالي دولت بررشداقتصادي ايران دوره زماني 8831-8331
651
بررسي اثرات تكرار، شدت و نوع برداشت و تنش رطوبتي در عملكرد گونه هاي آتريپلكس لنتي فورميس و نيترار يا شوري
652
بررسي اثرات تكنولوژي آموزشي و تاثير آن در درس علوم تجربي مدارس مقطع راهنمايي شهرستان گرگان
653
بررسي اثرات تكنولوژي و ساختار تقاضاي نهايي بر انتشار دي اكسيدكربن در ايران
654
بررسي اثرات تكيه گاهي و زاويه بارگذاري در مواد مركب
655
بررسي اثرات تلاطم سيال بر روي ديناميك كاميون مجهز به يك تانكر نيمه پر
656
بررسي اثرات تلفيقي قارچ ميكوريز آربسكولار﴿GLOMUS MOSSEAE﴾
657
بررسي اثرات تلفيقي قارچ ميكوريزآربوسكولار
658
بررسي اثرات تلقيح ريز غده هاي سيب زميني با قارچ ميكوريز در شرايط كم آبياري بر شاخص هاي رشد كمي و كيفي محصول سيب زميني
659
بررسي اثرات تلقيح ريزغده هاي سيب زميني با قارچ ميكوريز در شرايط كم آبياري بر شاخص هاي رشد كمي و كيفي محصول سيب زميني
660
بررسي اثرات تنش پسماند ناشي از جوش روي رشد ترك
661
بررسي اثرات تنش خشكي بر برخي صفات موفولوژيك و فيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي گندم نان
662
بررسي اثرات تنش خشكي بر خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي مختلف ارزن
663
بررسي اثرات تنش خشكي طي فاز رشد زايشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم پنبه در منطقه فلاورجان
664
بررسي اثرات تنش خشكي طي فاز رشد زايشي برعملكرد واجزاي عملكرد چهار رقم پنبه در منطقه فلاورجان
665
بررسي اثرات تنش شوري بر برخي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيكي گونه عدس الملك
666
بررسي اثرات تنش شوري بر خصوصيات زارعي ارقام ارزن
667
بررسي اثرات تنش شوري برميزان رشد و شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه ارقام مختلف جو(.Hordeum vulgare L)
668
بررسي اثرات تنش شوري برميزان رشد و شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه ارقام مختلف جو(.Hordeum vulgare L)
669
بررسي اثرات تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر زودرسي انجير روي درخت و تاثير دما بر ضد عفوني و نگهداري انجير خشك
670
بررسي اثرات توام افزودن پليمرها و نمكها بر حلالهاي غير الكتروليتي
671
بررسي اثرات توپوگرافي ساختگاهي در تحليل پاسخ لرزه اي شهر كرمانشاه
672
بررسي اثرات توپوگرافي ساختگاهي زمين برپاسخ لرزه اي مسير مونوريل شهر كرمانشاه
673
بررسي اثرات توپوگرافي سطح بر آرايش نانوالياف حاصل از الكترواسپينينگ جهت كنترل رفتار سلولي
674
بررسي اثرات توريسم بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب منطقه منا
675
بررسي اثرات توسعه بانكداري مجازي در افزايش استفاده مشتريان از خدمات بانكي
676
بررسي اثرات توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه هشت شهر اهواز
677
بررسي اثرات توسعه شهر فرودگاهي خميني با بهره گيري از معيارهاي شهر اكولوژيك با استفاده از متد اي اچ پي
678
بررسي اثرات توسعه شهري بر افزايش رواناب با استفاده از مدلHEC HMS و تكنيك GIS در حوضه آبخيز خرم آباد
679
بررسي اثرات توسعه شهري و صنعتي بر روند بيابان زايي محدوده شهر لار، استان فارس
680
بررسي اثرات توسعه فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز (مورد مطالعه :شهر بابل)
681
بررسي اثرات توسعه فيزيكي شهر بر روي اراضي كشاورزي (مورد مطالعه :شهر آمل)
682
بررسي اثرات توسعه كالبدي شهر اصفهان بر پايداري محيطي حاشيه زاينده رود با تاكيد بر پوشش گياهي
683
بررسي اثرات توسعه گردشگري روستايي بر اقتصاد شهري استان خوزستان، محدوده مورد مطالعه﴿روستاي احمد مولا شوش﴾
684
بررسي اثرات تولوئن بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمايي خون ، كليه و كبد در موش
685
بررسي اثرات تيوسولفات نقره بر روي رشد و نمو گياه سيب زميني ...
686
بررسي اثرات ثبات نرخ ارز،استقلال پولي و باز بودن بازار مالي بر تورم :مطالعه موردي ايران
687
بررسي اثرات جابجايي ماندگار زلزله در حوزه نزديك گسل به روش تعيني
688
بررسي اثرات جانبي چهار سم قارچ كش روي زنبور Tricogramma brassicae (Hym.:Tricogrammatidae)
689
بررسي اثرات جانبي هفت سم حشره كش روي زنبور پارازيتوييد Trichogramma brassicae HYM.:Trichogrammatidae)
690
بررسي اثرات جدا سازي لرزه اي روي كاهش تقاضاي شكل پذيري در ساختمان هاي بتن آرمه
691
بررسي اثرات جريان برگشتي در فرايند توليد زانتان
692
بررسي اثرات جريان داخلي سيال غيرقابل تراكم بر حركت ارتعاشي لوله
693
بررسي اثرات جملات اتلافي بر تضعيف جريان در پيوندگاههاي جوزفسون
694
بررسي اثرات جنسيت ، رشته و پايه تحصيلي بر بهره همدلي و بهره سيستم سازي همراه با هنجاريابي فرم هاي كوتاه پرسشنامه هاي همدلي و سيستم سازي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
695
بررسي اثرات جنگ نرم با تاكيد بر تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر جوانان شهر اردل
696
بررسي اثرات جنگ نرم با تاكيد بر تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر جوانان شهرستان فارسان
697
بررسي اثرات جهاني شدن بر اجتماعات روستايي شهرستان كرمانشاه
698
بررسي اثرات جهاني شدن بر ساختار كالبدي شهرها ﴿ نمونه موردي تهران ﴾
699
بررسي اثرات جهاني شدن بر قيمت واقعي نفت: مورد مطالعاتي اوپك
700
بررسي اثرات چرخه هاي تجاري بر انتشار دي اكسيد كربن
701
بررسي اثرات چشم اندازآينده فردو تجربه خدمت مشتري بر قصدادامه خريد
702
بررسي اثرات چند بستر ويسكو الاستيك بر روي ارتعاشات ميكرو صفحه دوبل
703
بررسي اثرات چندين حشره كش روي شته مومي كلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازيتوئيد آن Diaeretiella rapae
704
بررسي اثرات حافظه افزايي جوشانده برگ درخت " به " درموش سوري
705
بررسي اثرات حجم پول و مخارج دولتي بر رشد اقتصادي كشور بر اساس مدل سنت لوئيس اصلاح شده (1393-1352)
706
بررسي اثرات حذف ياران ههاي انرژي برحم لونقل مسافر درو نشهري تهران با نگرش پويايي هاي سيستم
707
بررسي اثرات حرارت بر بدن انسان
708
بررسي اثرات حرارت در سدهاي بتن غلتكي به روش آزمايشگاهي
709
بررسي اثرات حرارت روي كابل هاي زيرزميني
710
بررسي اثرات حرارتي بر ناپايداري دوجرياني
711
بررسي اثرات حرارتي در ميله ليزر Nd:YAG و هوا به روش تداخل سنجي
712
بررسي اثرات حرارتي در مينا و عاج دندان تحت تابش پيوسته و پالسي ليزر حالت جامد
713
بررسي اثرات حرارتي و محاسبه ماتريس انتقال در كريستال ليزري و انادات با در نظر گرفتن دمش طولي دو طرفه با توان بالا
714
بررسي اثرات حفاظت قلبي كروسين در موش‌هاي صحرايي مواجه شده با كادميوم
715
بررسي اثرات حفاظتي تركيبات فنلي گياهي بر روي سلولهاي كبدي رات دربرابر مسموميت با تيواستاميد
716
بررسي اثرات حفاظتي دانه شويد بر نارسايي هاي ناشي از ايسكمي مغزي ر رت هاي نر نژاد ويستار
717
بررسي اثرات حفاظتي عصاره زعفران (Crocus sativus) در پيشگيري و يا كاهش اثرات سميت قلبي ناشي از دو كسوربيسين در مدل حيواني رت
718
بررسي اثرات حفاظتي كافور cinnamomum caphora در پيشگيري و يا كاهش اثرات سميت قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
719
بررسي اثرات حفاظتي كروسين در رده سلولي H9c2 مواجه شده با كادميوم
720
بررسي اثرات حفاظتي كروسين در رده سلولي MSC مواجه شده با كادميوم
721
بررسي اثرات حفاظتي كوِِيرستين بر هسيتوپاتوفيزيولوژي قلب رت هاي نر طي مسموميت با مالاتيون
722
بررسي اثرات حلال و ضدحلال بر ساختار و عملكرد غشا اولترافيلتراسيون جهت پيش تصفيه اسمزمعكوس
723
بررسي اثرات حوادث غيرمتقربه در فرايند توسعه روستايي ناحيه سيستان
724
بررسي اثرات حوزه نزديك گسل بر روي مقدار انرژي تقاضاي زلزله
725
بررسي اثرات خاكپوش چوب هاي نارون و زبان گنجشك بر تعدادي از شاخص هاي رشد و نمو گياهان آهار و شاه پسند و خصوصيات خاك
726
بررسي اثرات خزش بر روي اتصالات پيچ و مهره اي
727
بررسي اثرات خشكسالي بر افت سطح ايستابي آب زيرزميني حوضه بوئين
728
بررسي اثرات خشكسالي بر اقتصاد روستايي و راهكارهاي آسيب پذيري كمتر از آن در شهرستان دهاقان
729
بررسي اثرات خشكسالي بر روي ميزان بارش در ايران و پهنه بندي آن با استفاده ازGIS
730
بررسي اثرات خشكسالي بر ساختار اقتصادي نواحي روستايي (مطالعه موردي:دهستان گلاب شهرستان كاشان)
731
بررسي اثرات خشكسالي بر كميت وكيفيت آب زيرزميني دشت چاردلي استان كردستان
732
بررسي اثرات خشكسالي بر محصولات كشاورزي ﴿مطالعه موردي :شهرستان ميناب﴾
733
بررسي اثرات خشكسالي بر ناپايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي: سكونتگاههاي روستايي شهرستان داراب – استان فارس)
734
بررسي اثرات خشكسالي بر نوسانات سطح آب زيرزميني در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي، دشت بهاباد يزد﴾
735
بررسي اثرات خشكسالي برناپايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي سكونتگاههاي روستايي شهرستان داراب -استلن فارس )
736
بررسي اثرات خصوصيات ادافيكي خاك در رويشگاه هاي طبيعي و دست كاشت گياه زردتاغ در منطقه چوپانان ناپين
737
بررسي اثرات خصوصيات سطح پارچه برخواص چرم مصنوعي ، تهيه شده بروش پوشش كاري مستقيم
738
بررسي اثرات خطوط راه آهن بر توسعه شهري(مورد مطالعه شهر ساري)
739
بررسي اثرات خطي و غير خطي در نقطه ي كوانتومي كروي چهار ترازي مدل M با ناخالصي دهنده در حضور دو مش ليزري
740
بررسي اثرات خطي و غير خطي در يك نقطه كوانتومي گاليوم آرسنايد استوانه اي چهار ترازي مدل M در حضور دو دمش ليزري
741
بررسي اثرات خودكانال زني و خودهدايت شوندگي در انتشار پرتو ليزري در جو
742
بررسي اثرات خوردگي بر عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه با قاب خمشي
743
بررسي اثرات داروهاي ضد آبستني خوراكي جديد
744
بررسي اثرات داروي ان استيل سيستئين و پلاسبو بر آنزيم هاي استرس بيماران كليوي در شرايط ESRD
745
بررسي اثرات داروي متفورمين بر تغييرات هيستومورفولوژيك تخمدان پلي كيستيك در موش سوري در سنين قبل از بلوغ
746
بررسي اثرات درآمدهاي نفتي بر بخش قابل مبادله كشورهاي عضو اوپك ( با استفاده از داده هاي پنل)
747
بررسي اثرات درمان با آندوسكوپي (اسكلروتراپي ) در بيماران مبتلا به Upper GI Bleedingو مقايسه آن با روشهاي ديگر (طبي -جراحي )
748
بررسي اثرات درمان با آندوسكوپي ﴿اسكلروتراپي﴾ در بيماران مبتلا به Upper GIBleeding و مقايسه آن با روشهاي ديگر ﴿طبي - جراحي﴾مهر 1368 -اسفند 1374
749
بررسي اثرات درماني ، تزريق داخل ضايعه اي متوتركسيد در كراتوآكانتو
750
بررسي اثرات درماني بتيونول در 31 مورد بيمار فاسيوليائي
751
بررسي اثرات درماني در درماتيت پدروس
752
بررسي اثرات درماني سين بيوتيك پديلاكت بر ايكتر نوزادان 3-14 روزه با سن داخل رحمي بالاي 35 هفته بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت طي كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور
753
بررسي اثرات درماني شياف ايندومتاسين بر روي حمله حاد كوليك حالب و عود آن متعاقب ايجاد سنگ
754
بررسي اثرات دستگاههاي خود پرداز )ITM( بر جذب منابع
755
بررسي اثرات دگرآسيب آويشن (Thymus caramanicus)، درمنه (Artemisia annua L.)، رزماري (Rosmarinus officinalis) بر جوانه‌زني و رشد اوليه جودره (Hordeum spontaneum)، تاج‌خروس ريشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus)، يولاف وحشي (Avena lodoviciana) و گندم
756
بررسي اثرات دما بر فركانس طبيعي و ارتعاشات تير همراه با لايه پيزوالكتريك
757
بررسي اثرات دما و اتمسفر بر عملكرد مخلوط اكسيد هاي آهن و آلومينا در واكنش آبگيري از الكل هاي نوع دوم و سوم
758
بررسي اثرات دما و حلال بر ثابت تشكيل كمپلك هاي ايزولوسين با يون هاي فلزي منگنز،كبالت،نيكل، روي، سرب به روش پتانسيومتري
759
بررسي اثرات دما، اتمسفر هوا و نيتروژن برعملكرد مخلوط اكسيدهاي نيكل و آلومينا در واكنش آبگيري از الكل هاي نوع دوم و سوم
760
بررسي اثرات دماي نگهداري، PH، نور - تاريكي و نوع واريته رنگريزه هاي آنتوسيانين در چهار واريته سيب سميرم و بررسي پروتئين ذخيره اي دانه بوسيله SDS-PAGE جهت برآورد تشابه ژنتيكي در ده واريته سيب موجود در ايران
761
بررسي اثرات دنداني اسكلتي دستگاه فانكشنال فرمند درمال اكلوژن كلاس 2
762
بررسي اثرات دنداني اسكلتي دستگاه فانكشنال فرمند درمال اكلوژن كلاس II
763
بررسي اثرات دو روش شير دهي نوين در مقايسه با روش سنتي بر خصوصيات عملكردي، متابوليت هاي خوني و سلامتي گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
764
بررسي اثرات دوپ عناصر روي و نقره در نانو كامپوزيت ha / tio2 تهيه شده به روش سل - ژل
765
بررسي اثرات دوپ عناصر روي و نقره در نانوكامپوزيت 2 HA/TiO تهيه شده به روش سل-ژل
766
بررسي اثرات ديازينيوم ديولات در مقايسه با پاپاورين بر گشاد كنندگي شريان ... انسان و اندازه گيري ميزان اكسيد رها شده در مدل حيواني رت
767
بررسي اثرات ديازينيوم ديولات در مقايسه با پاورين بر گشادكنندگي شريان thoracic-internalانسان و اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد رهاشده در مدل حيواني رت
768
بررسي اثرات ديناميك خودرو بر كنترل يك خودروي هوشمند براي حركت از ميان موانع متحرك با استفاده از تقسيم‌بندي سلولي
769
بررسي اثرات ديناميك خودرو بر كنترل يك خودروي هوشمند در حضور موانع ثابت و در پيچ¬ها
770
بررسي اثرات ديناميك غيرخطي در كنترل رباتهاي موازي به روش مفاصل مجزا
771
بررسي اثرات ديناميكي و سيكوالاستيك بر ارتعاشات آزاد پوسته ها استوانه اي مستغرق
772
بررسي اثرات ذرات آلژينت بر تكثير و تمايز سلول هاي بنيادي جنيني موش
773
بررسي اثرات ذرات نقره بر غشاهاي پليمري و چگونگي حذف ميكروارگانيسم ها توسط آن
774
بررسي اثرات رايانه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
775
بررسي اثرات رتينوئيك اسيد بر روي تكثير و مرگ سلولي سلولهاي بلاستوسيست و ICM در شرايط in vitro
776
بررسي اثرات رزورسينول و رزوراترول و مشتقات سولفوناميدي آنها بر ساختار آنزيم كربنيك انيدراز II انساني
777
بررسي اثرات رژيم هاي مختلف آبياري و كود ازت بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات فيزيكي و شيميايي دانه ذرت
778
بررسي اثرات رژيمهاي مختلف آبياري بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سورگوم دانه اي در اصفهان
779
بررسي اثرات رژيمهاي مختلف آبياري و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا سفيد (لاين آزمايشي 11805)
780
بررسي اثرات رسوب ذرات بر عملكرد فيلترهاي هوايي
781
بررسي اثرات رشد اقتصادي براشتغال در بخش كشاورزي﴿سال70الي90﴾
782
بررسي اثرات رفاهي هدفمند سازي يارانه حاملهاي انرژي بر مصرف كنندگان و توليد كنندگان دانه هاي روغني (مطالعه موردي: سويا)
783
بررسي اثرات رفتار شهروندي سازماني بر كارآفريني سازماني
784
بررسي اثرات رنگ هابر نحوه شكل گيري حافظه در پسران
785
بررسي اثرات رواني دعا در كاهش اضظراب
786
بررسي اثرات رواني دعا و اعتقادات مذهبي بر اضطراب و نگراني
787
بررسي اثرات رواني محيط مدارس شبانه روزي بر رفتار اجتماعي دانش آموزان دختر دوره دبيرستان شهرستان شهربابك
788
بررسي اثرات رواني و تغييرات سيستم اتونوم ديازپام در آندوسكوپي
789
بررسي اثرات رواني و تغييرات سيستم اتونوم ديازپام در آندوسكوپي
790
بررسي اثرات روش هاي مختلف انتخاب شتابنگاشت در پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي بتني
791
بررسي اثرات روش هاي مختلف تهيه بستر بر رشد رويشي ، عملكرد و اجزاء عملكرد آفتابگردان (هيبريد اروفلور) به عنوان كشت دوم در اصفهان
792
بررسي اثرات روشهاي مختلف تهيه بستر بر عملكرد و اجزاء عملكرد ماش (رقم 16-16-1) در اصفهان
793
بررسي اثرات روغن اسانسي سه گياه دارويي بر روي فراسنجه هاي تخمير شكمبه بز و توليد گاز متان در شرايط برون تني
794
بررسي اثرات ريب در افزايش آشفتگي جريان و انتقال حرارت در خنك كاري داخلي پره هاي توربين گاز
795
بررسي اثرات ريپا گلينيد بر بلوغ آزمايشگاهي تخمك موش
796
بررسي اثرات ريزگرد هاي منطقه عسلويه بر پارامترهاي ايمونو هيستو كميكال سيستم ايمني در موش صحرايي
797
بررسي اثرات زبري سطوح بر روي رسوب ذرات
798
بررسي اثرات زلزله بر بادبندهاي ضربدري و خارج از مركز
799
بررسي اثرات زمان هاي تاخير در ترموالاستيسيته كوپل پوسته استوانه اي مركب
800
بررسي اثرات زمين ريخت شناسي برداشت شن و ماسه در رودخانه رازآور
801
بررسي اثرات زمينه بر بوزن هاي بنيادي
802
بررسي اثرات زهكش زير سطحي بر فشار بر خاست و گراديان هيدروليكي خروجي در سازه هاي آبي
803
بررسي اثرات زواياي مختلف تراش حفره در توزيع استرس در ترميم هاي كلاس۲ كامپوزيتي غيرمستقيم به روش آناليز اجزاي محدود سه بعدي
804
بررسي اثرات زيانبخش حشره كشها م موش كشها بر الياف فلزي پارچه هاي تاريخي
805
بررسي اثرات زيست محيطي MTBE و روشهاي حذف آن از آب
806
بررسي اثرات زيست محيطي آزبست و روشهاي كنترل پيامدهاي نامطلوب معدنكاري و فرآوري آن
807
بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي نيترات در آبخوان شهركرد و كاهش آن از طريق نانوذرات آهن صفر
808
بررسي اثرات زيست محيطي احداث سدها و انتقال بين حوضه‌اي آب مطالعه موردي: تونل انتقال آب نوسود
809
بررسي اثرات زيست محيطي پساب مزارع پرورش ماهي بر كيفيت آبهاي سطحي استان چهار محال و بختياري ﴿مطالعه موردي رودخانه سبز كوه﴾
810
بررسي اثرات زيست محيطي تجارت درون صنعت
811
بررسي اثرات زيست محيطي دفع فاضلاب شهر رودان روي آب هاي سطحي و زيرزميني دشت رودان
812
بررسي اثرات زيست محيطي فلزات سنگين درون پساب هاي صنعتي و جذب كروم به روش جذب سطحي توسط باگاس
813
بررسي اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان شمال تهران با استفاده از روش تطبيقي ماتريس پاستاكيا و ماتريس لئوپولد
814
بررسي اثرات زيست محيطي و اقتصادي و سياسي توسعه مناطق نفتي و ارائه يك الگوي مناسب
815
بررسي اثرات زيست محيطي و زمين پزشكي گنبد نمكي جاشك استان بوشهر
816
بررسي اثرات زيستي و بيو شيمي دو آفت كش روي كفشدوزك.....
817
بررسي اثرات ژل رويال بر تشنج تجربي القا شده توسط پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي
818
بررسي اثرات ساخت سدهاي رودخانه دز و كارون بر كيفيت شوري آب در بخشهاي جزرو مدي اين رودخانه ها
819
بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع كارخانه اي ايران
820
بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع كارخانه اي ايران
821
بررسي اثرات ساختار كاتاليست در گوگرد زدايي با استفاده از هيدروژن از خوراك دي بنزو تيوفن
822
بررسي اثرات ساختاري بر رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول بلوك d
823
بررسي اثرات سازندهاي زمين شناسي بر كيفيت آب مخزن سد بينالود
824
بررسي اثرات ساليسيليك اسيد و متيل جاسمونات بر توليد گليسيريزين و بيان دو ژنSQS وbAS در كشت ريشه شيرين بيان (Glycyeehiza glabra L)
825
بررسي اثرات سايتوتوكسيك زهر مار شاخدار ايراني بر روي سلول هاي سرطاني ريه سلول هاي نرمال ريه و لول هاي فيبروپلاست
826
بررسي اثرات سايتوتوكسيك فراكسيون هاي موثر حاصل از گياه ... جهت دستيابي به داروهاي موثر گياهي در سرطان
827
بررسي اثرات سايتوتوكسيك فراكسيون هاي موثر حاصل از گياه Ziziphus spina christi جهت دستيابي به داروي موثر گياهي در سرطان
828
بررسي اثرات سبك هاي رهبري بر يادگيري كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت
829
بررسي اثرات سبك‌هاي متفاوت مديريت تعارض در بهره‌وري نيروي انساني در انبار نفت شهيد دولتي كرج
830
بررسي اثرات سبكهاي رهبري بر يادگيري كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت
831
بررسي اثرات سپتيك آب تهي شده از دوتريوم و اسانس نعنا در موش هاي صحرايي
832
بررسي اثرات سخت شوندگي فريت در مرز دانه‌ها بر رفتار مكانيكي فولادهاي دوفازي با استفاده از روش المان محدود و المان نماينده سه بعدي
833
بررسي اثرات سد 15 خرداد بر روند بيابانزايي بخشي از دشت مسيله قم
834
بررسي اثرات سد اميركبير و آلودگيهاي رودخانه كرج
835
بررسي اثرات سرريز صنعتي شدن بر بيكاري در استان هاي ايران
836
بررسي اثرات سرمايه اجتماعي در ارتقاي كيفي محله سالم و ارائه اصول طراحي مرتبط. مطالعه موردي : محله چيذر و محله امامزاده حسن تهران
837
بررسي اثرات سطح آزاد بر روي ضرايب ليفت و درگ يك شناور زير سطحي
838
بررسي اثرات سطحي در تحليل نانو سازه ها
839
بررسي اثرات سطوح كنترل بر روي عملكرد پروانه دريايي
840
بررسي اثرات سطوح مختلف شوري و كود آهن بر روي خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك به¬ليمو
841
بررسي اثرات سطوح مختلف كلشي سين روي صفات كمي، كيفي و سيتوژنتيك گياه كاسني
842
بررسي اثرات سطوح مختلف كلشي سين روي صفات كمي، كيفي و سيتوژنتيك گياه كاسني
843
بررسي اثرات سطوح مختلف كود ازته ، رژيم آبياري و تاخير در زمان بر عملكرد چغندرقند و عيار آن در منطقه براآن اصفهان
844
بررسي اثرات سطوح مختلف گاودانه به دو روش خشك و خيسانده شده بر عملكرد بره هاي نوپرواري نژاد لري
845
بررسي اثرات سلوليتيكي گونه هاي وحشي و موتانت تريكودرماروي چوب
846
بررسي اثرات سمي تيتانيوم دي اكسيد خوراكي بر مورفولوژي . هسيتولوژي جفت موش هاي در هفته هاي مختلف حاملگي
847
بررسي اثرات سمي ناشي از اينديوم در موش هاي صحرايي نر و ارزيابي كلينيكي كيليتورهاي دفراسيروكس . دزفري اكسامين و دفريپرون در دفع يونهاي اينديوم از بدن موش ها
848
بررسي اثرات سمي نانو ذرات اكسيد مس بر هورمون هاي جنسي و ساختار بافتي گناد در جنس نر موش صحرايي نژاد ويستار
849
بررسي اثرات سوء تنبيه و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
850
بررسي اثرات سوء خازن گذاري موازي بر روي شبكه هاي توزيع
851
بررسي اثرات سوء رشد نرخ تورم بر كاهش رونق صنعت توليد
852
بررسي اثرات سويا برليپيدها وليپوپروتئين هاي سرم رت هاي نرهيپركلسترولميك
853
بررسي اثرات سياست هاي پولي و مالي دولت بر بهره وري و بازدهي آموزشي آموزش و پرورش
854
بررسي اثرات سياست هاي مالي با تاكيد بر ماليات ها بر ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران
855
بررسي اثرات سياست‌گذاري دولت بر سهام پتروشيمي
856
بررسي اثرات سياستهاي مالي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي در ايران
857
بررسي اثرات سيتوتوكسيسيته زهر عنكبوت بيوه سياه (لاترودكتوس داهلي) بر روي سلول هاي سرطاني و نرمال
858
بررسي اثرات سيست اتوماسيوناداري بر بهبود تصميم گيري مديران
859
بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت فولاد خوزستان
860
بررسي اثرات سيستم تلفن همراه بر سيستم بدن انسان
861
بررسي اثرات سيستم مديريت استعداد‍t‍m‍s‍ بر عملكرد كاركنان بررسي مدل جامع ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي اثرات سيستم مديريت استعداد(t.m.s) بر عملكرد كاركنان بررسي مدل جامع
862
بررسي اثرات سيستم هاي حمل و نقل برقي بر شبكه قدرت
863
بررسي اثرات سيستمهاي مخابراتي بر ترافيك درون شهري
864
بررسي اثرات سيلاب بر اقتصاد كشاورزي
865
بررسي اثرات سيلاب بر اقتصاد كشاورزي(مطالعه موردي حوزه آبخيز اترك در استان خراسان شمالي)
866
بررسي اثرات سينبيوتيكي زردچوبه و لاكتوبايلوس رامنوسوس GG در پيشگيري و درمان آسم در مدل موش آسم آلرژيك
867
بررسي اثرات سينتيكي وساختاري داروي گلي بن كلاميد بر روي آنزيم كربنيك انيدراز IIانساني
868
بررسي اثرات سينرجستيكي بازدارندگي فسفوناتها با روي و موليبدات در محيطهاي خنثي با توجه به سختي آب
869
بررسي اثرات سينرژيستي عصاره دانه ...وبرگ توت سفيد...برگلوكز اوره اسيد اوريك وچربي هاي خون در موش هاي ديابتي شده ومقايسه آن با داروهاي ضدديابت
870
بررسي اثرات سينيتيكي برخي داروهاي پايين آورنده فشارخون بر فعاليت آنزيم پراكسيداز
871
بررسي اثرات شرائط تقرب (هندسه نماي سراب، سرعت تقرب و نسبت عمق جريان به ارتفاع سد) بر ضرايب فورش هايمر براي جريان در سدهاي تأخيرانداز توري‏سنگي
872
بررسي اثرات شرايط محيطي بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار
873
بررسي اثرات شعاع داخلي و پهنا روي طيف انرژي و جريان پايا در حلقه هاي كوانتومي گرافيني هگزاگونال
874
بررسي اثرات شكل الكترود ،شبكه و زمان در اصلاح خاكهاي رسي به روش الكترواسمزي
875
بررسي اثرات شوري بر برخي از خصوصيات مور فولوژيك و فيزيولوژيك در گلرنگ
876
بررسي اثرات شوري بر بعضي از خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك سورگرم
877
بررسي اثرات شوك اي اقتصادي بر تركيب منابع جذب سده بانك ها
878
بررسي اثرات شوك حرارتي ملايم و اريتروپوتين در فعاليت آنزيم تلومراز رده سلولي اريترولوسميك TF-1 و سلولهاي بنيادي خونساز بندناف
879
بررسي اثرات شوك هاي سياست مالي بر توليد: رويكرد رگرسيون بردار پشتيبان
880
بررسي اثرات شوك هاي سياست هاي مالي برروي متغيرهاي كلان اقتصادي درايران
881
بررسي اثرات شيار مارپيچ در كنترل شكست استوانه تحت بارهاي ديناميكي
882
بررسي اثرات شيوه هاي ارتباط والدين با وضعيت تحصيلي دانش آموزان ناموفق مقطع راهنمايي شهرستان كرج.
883
بررسي اثرات صرفه هاي ناشي از تجمع هاي صنعتي بر رشد اقتصادي در استان‌هاي ايران(1389-1379)
884
بررسي اثرات صمغ گياه آنغوزه بر استرس اكسيدتيو و آريتمي هاي ناشي از ايسكمي قلبي در رت هاي ديابتي
885
بررسي اثرات صنايع در نواحي روستايي( مطالعه موردي: صنايع توليدي پوشاك روستاي لتگاه، شهرستان بهار)
886
بررسي اثرات ضابطه سطح اشغال معروف به 60 - 40 بر جنبه هاي مختلف محيط و زندگي شهري در بافتهاي مسكوني ، نمونه موردي : بلوكي مسكوني در منطقه ي يك شهرداري شيراز
887
بررسي اثرات ضد التهابي ترپنوئيد مشتق از عصاره آبي گياه خالواش شرايط
888
بررسي اثرات ضد التهابي ترپنوئيد مشتق از عصاره آبي گياه خالواش شرايط ...
889
بررسي اثرات ضد التهابي چربي هاي ضروري گياه مرزه در شرايط
890
بررسي اثرات ضد التهابي چربي هاي ضروري گياه مرزه در شرايط
891
بررسي اثرات ضد التهابي عصاره فلاونوييدي بر روي تغييرات كمي بيان ژن بيوماركرهاي مايع مفصلي به وسيله
892
بررسي اثرات ضد باكتريايي عصاره هاي آبي و آلي گياه در مراحل مختلف نموي رويشي پيش گلدهي و گلدهي بر روي باكتريهاي كرم مثبت و كرم منفي
893
بررسي اثرات ضد باكتريايي عصاره ي گياه غازياقي برروي سوش هاي استاندارد استافيلو كوكوس اورئوس و اشرشياكلي
894
بررسي اثرات ضد باكتريايي و ايمونولوژيك عصاره ها و پپتيدهاي گياهي در in vitro
895
بررسي اثرات ضد باكتريايي و فيتوشيميايي عصاره هاي گياهان بومي فلفل زينتي و درمنه در مقابل فيتوپاتوژن هاي رايج گوجه فرنگي
896
بررسي اثرات ضد باكتريايي وفيتو شيميايي عصاره هاي گياهان بومي فلفل زينتي ودرمنه درمقابل فيتوپاتوژن هاي رايج گوجه فرنگي
897
بررسي اثرات ضد درد و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي دانه گياه ازمك
898
بررسي اثرات ضد درد و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي دانه گياه ازمك
899
بررسي اثرات ضد درد وضد التهاب عصاره خام پياز بر روي موشهاي سوري ورت هاي نر
900
بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي فراكشنهاي متانولي واتيل استاتي گياه بادآورد) Centaurea bruguierana ssp belangerana ( درموش سوري نر
901
بررسي اثرات ضد سرطاني انگورهاي سالم و آلوده به ويروس ايران بر روي سلولهاي سرطان سينه
902
بررسي اثرات ضد سرطاني تركيب كوركومين دندروزومال در تومورهاي روده بزرگ در موش (به عنوان مدل حيواني )
903
بررسي اثرات ضد سرطاني تركيب كوركومين دندروزومال در تومورهاي روده بزرگ در موش ﴿به عنوان مدل حيواني﴾
904
بررسي اثرات ضد سرطاني نانو ذرات اكسيد شده روي ونقره روي سلول هاي سرطاني ملانوما وسلول هاي سرطاني معده
905
بررسي اثرات ضد سرطاني و ضد باكتريايي عصاره برگ حرا ( Avicennia marina) در شرايط In Vitro
906
بررسي اثرات ضد قارچي برخي نمك هاي شيميايي بر عليه قارچ فوزاريوم عامل بيماري پوسيدگي ريشه و ساقه خيار گلخانه اي
907
بررسي اثرات ضد كوكسيديايي عصاره گياه سيلي مارين ( Silybum marianum ( عليه عفونت تجربي ايمريا تنلا در ماكيان گوشتي: مطالعات انگل شناسي و آسيب شناسي
908
بررسي اثرات ضد مالاريايي گياه آرتميسيا تورانيكا برتك ياخته از طريق ارزيابي دارويي و بيوشيميايي آن در مدل درون تني
909
بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس دو توده مختلف آويشن دنايي
910
بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس گياه بابونه وفراكشن هاي آن برعليه برخي از قارچ هاي پاتوژن
911
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره ريز جلبك هاي كلرلا ولكاريس و دوناليلا سالينا بر رشد و تكثير و تشكيل بيوفيلم توسط باكتري استرپتوكوكوس مونانس به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل پوسيدگي دندان
912
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره متانولي گياهان خارشتر ، اسطوخدوس و زيره سياه , The antibacterial activity of methanol extraction of alhagi,lavender and caraway
913
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره ي ايز جلبك هاي كلرلا ولگاريس ودوناليلا سالينا بر رشد وتكثير وتشكيل بيو فيلم توسط باكتري استرپتوكوكوس موتانس به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل پوسيدگي دندان
914
بررسي اثرات ضد ميكروبي يك سيلر جديد اندودونتيكس (Topseal) در شرايط آزمايشگاهي
915
بررسي اثرات ضدالتهابي سم زنبور عسل (Bee venom) بر روي كوليت القاء شده توسط استيك در رت نر ويستار
916
بررسي اثرات ضدباكتريايي عصاره هاي آبي وآلي گياه ....در مراحل مختلف نموي﴿رويشي،پيش گلدهي،وگلدهي﴾برروي باكتري هاي گرم مثبت وگرم منفي
917
بررسي اثرات ضدميكروبي بلوط ايراني (Quercus brantii) وپسته ي خنجك (Pistacia Khinjuk) وشناسايي تركيبات اسانس برگ پسته ي خنجك
918
بررسي اثرات ضدميكروبي عصاره هاي متانولي گياهان غافث، شكوفه ي انار و ابوخلسا بر سه باكتري درگير در زخم بستر
919
بررسي اثرات ضربه اي كاويتاسيون آلتراسونيك روي سطوح جامد
920
بررسي اثرات طبيعي وانساني كانال انتقال آب سد گاوشان بر دشت ميان دربند كرمانشاه
921
بررسي اثرات طراحي شبكه اجتماعي تجاري بر فرآيند تصميم‌گيري و خريد مشتريان آنلاين حوزه ورزش (مطالعه موردي سه وبسايت WWW.IRANCHARKH.COM-WWW.BODOFO.COM - WWW.SPORT365.IR )
922
بررسي اثرات طرح بهينه¬سازي مصرف سوخت در واحدهاي توليدي مرغداري(مطالعه¬ موردي : استان گيلان)
923
بررسي اثرات طرح تجميع چاههاي عمومي در توسعه اقتصادي و اجتماعي شهرستان تاكستان
924
بررسي اثرات طرح تجهيز، نوسازي ويكپارچه سازي اراضي بر امنيت غذايي ، كيفيت زندگي وسرمايه اجتماعي (مطالعه موردي : دهستان ميان دربند شهرستان كرمانشاه )
925
بررسي اثرات طرح هاي توسعه شهري بر روي كيفيت زندگي شهروندان(مطالعه موردي شهر ساري)
926
بررسي اثرات طرح هاي عملياتي (طرح هاي موضوعي و موضعي) بر روي كيفيت زندگي شهروندان در بافت قديم (مطالعه موردي: شهر ساري)
927
بررسي اثرات طرح هاي عملياتي (طرح هاي موضوعي و موضعي) بر روي كيفيت زندگي شهروندان در بافت قديم (مطالعه موردي: شهر ساري)
928
بررسي اثرات طرح هاي هادي و نقش آن ها در توسعه مناطق روستايي (نمونه موردي:دهستان ميش خاص در استان ايلام ) , Examination effect of guide plans and their role in rural regions development)case study;mish khas rural district in ilam province(
929
بررسي اثرات طرح هندسي بر تصادفات جاده هاي اصلي استان ايلام
930
بررسي اثرات طرح واگذاري اراضي ملي به تعاوني هاي مشاع بر ارتقاء معيشت خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان فسا)
931
بررسي اثرات طرحهاي هادي ونقش آن در توسعه مناطق روستايي
932
بررسي اثرات طرحهاي هادي ونقش آن در توسعه مناطق روستايي
933
بررسي اثرات طلاق والدين بر افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه 2 كرج سال تحصيلي 80-1379
934
بررسي اثرات طول زنجير بر تغييرات توابع ترموديناميكي يك نوع واكنش ديلز- آلدر
935
بررسي اثرات عشق نام تجاري و تصوير نام تجاري در تعامل و وفاداري مشتري
936
بررسي اثرات عصاره آبي و الكلي چندگونه از جنس Isatis بر رشد سلولهاي سرطاني در محيط كشت
937
بررسي اثرات عصاره اتانولي گياه لعل كوهستان (Oliveria decumbens) در درمان اسهال در موش سوري
938
بررسي اثرات عصاره الكلي كرفس و سياهدانه بر روي كيفيت سمن در حضور ديازينون در موش صحرايي نر نژاد ويستار
939
بررسي اثرات عصاره گياه سيلي مارين ( Silybum marianum ) بر تغييرات بيوشيميايي، هماتولوژي و عملكرد ماكيان گوشتي آلوده شده با ايمريا تنلا بهصورت تجربي
940
بررسي اثرات عصاره هاي آبي گلبرك و كلاله زعفران بر وزن و بعضي فاكتورهاي بيوشيميايي تري گليسريد، گلوكر،كلسترول
941
بررسي اثرات عصاره هاي آبي و الكلي بارهنگ سرنيزه اي بر ترميم زخم سوختگي درجه سه Plantago Lanceolata
942
بررسي اثرات عصاره هيدروالكلي بابونه بر تغييرات رفتار، الكتروآنسفالوگرافي و شاخص هاي استرس اكسيداتيو در موش هاي تشنجي شده با پنتيلن تترازول (PTZ)
943
بررسي اثرات عصاره هيدروالكلي گياه جعفري بر نمايه‌هاي ليپيدي خون در موش آزمايشگاهي ماده
944
بررسي اثرات عصاره ي آبي شاه توت MorusNigra بر ترميم زخم در موشهاي ديابتي نوع 1
945
بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO ) بر روي عملكرد صنعت بيمه كشورهاي در حال توسعه: رهنمودهايي برا ي صنعت بيمه ايران
946
بررسي اثرات عناصر آهن، كادميوم و كروم بر روي رشد و متابوليسم اشريشيا كلي Escherichia Coli باسيلوس سرئوس Bacillus Cereus
947
بررسي اثرات عناصر آهن، نيكل و آلومينيم بر روي رشد و متابوليسم اشريشيا كلي Escherichia و باسيلوس سرئوس Bacillus Cereus
948
بررسي اثرات عناصر اقليمي بر شيوع بيماري سالك در لارستان
949
بررسي اثرات عوامل بازاريابي احساسي بر تصميم گيري خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي: مصرف كنندگان منطقه 5
950
بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهكارانه جوانان در شهرستان شهرضا
951
بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهكارانه جوانان در شهرستان شهرضا
952
بررسي اثرات غلظت هاي مختلف بي كربنات سديم بر برخي از پايه هاي پسته در سيستم هيدروپونيك
953
بررسي اثرات غلظتهاي مختلف مس بر جوانه زني ، جذب و انتقال چند عنصر ضروري و برخي فرايندهاي متابوليكي گياه كلزا
954
بررسي اثرات غير روش جوشكاري در تنش زدايي ارتعاشي فولادها به روش نرم افزار اجزا محدود
955
بررسي اثرات غير نيوتني سيال در مشخصات هيدروديناميكي ياتاقان هاي ژورنال
956
بررسي اثرات غيرحرارتي امواج الكترومغناطيسي بر رفتارهاي حركتي موجود زنده و طراحي پوششي شفاف مبتني بر سطوح انتخابگر فركانس براي محافظت از آن در برابر تاثيرات امواج الكترومغناطيسي
957
بررسي اثرات فارماكوكينتيكي و ضد ويروسي درمان تركيبي يگافرون و ريباويرين در مبتلايان به هپاتيت مزمن سي در بيماران بستري در بخش گوارش بيمارستان امام خميني در سالهاي 85-86
958
بررسي اثرات فاصله بين رديف كاشت و فاصله بوته روي رديف كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم سورگرم علوفه اي در شرايط آب و هوايي اصفهان
959
بررسي اثرات فاصله رديف كاشت و تراكم بوته بر شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه لوبيا سفيد لاين آزمايشي 11805
960
بررسي اثرات فاكتور مهاركننده لوكميايي و فاكتور رشد اپيدرمي بر ميزان تكامل پيش لانه گزيني جنين در شرايط آزمايشگاهي
961
بررسي اثرات فتوتراپي در درمان ايكترنوزادي در بيمارستان هفده شهريور در سال1373
962
بررسي اثرات فرايند شيميايي بر سطوح ماشينكاري شده اسپارك ، سنگ پاندولي ، صفحه تراش
963
بررسي اثرات فرهنگ سازماني و مديريت ارشد از به اشتراك گذاري دانش در موفقيت بهبود فرايندهاي سازماني در شركت توليدي نوين سازان
964
بررسي اثرات فرهنگي توسعه گردشگري بر فرهنگ مردم محلي در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : محور چالشتر - پل زمان خان سامان )
965
بررسي اثرات فشار رواني ناشي از عوامل سازماني بر رضايت شغلي كاركنان شركت برق منطقه اي زنجان
966
بررسي اثرات فشار و دما بر شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك نقطه كوانتومي چهار ترازي استوانه¬اي مدل M
967
بررسي اثرات فضايي اماكن ورزشي شهرداري بر محيط شهري اصفهان
968
بررسي اثرات فضايي -كالبدي پدافند غيرعامل در توسعه پايدار اجتماعي شهر بابل
969
بررسي اثرات فن آوري اطلاعات بر توانمندسازي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي , an evaluation of the effects information technology on empowerment public librarian in khorasan razavi
970
بررسي اثرات فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، ساختار سازمان و سبك رهبري بر بهبود ارتباط سازماني
971
بررسي اثرات فناوري اطلاعات بر زنجيره تامين(مورد مطالعه: بيمارستان منطقه‏اي امام سجاد(ع) ناجا تهران)
972
بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وري و رضايت مندي نيروي كار شاغل در شهرك هاي صنعتي استان تهران
973
بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات ،ساختار سازماني و سبك رهبري بر بهبود ارتباطات سازماني﴿مطالعه موردي:ادارات شهرستان فردوس﴾
974
بررسي اثرات فناوري اطلاعات وارتباطات ،ساختارسازماني وسبك رهبري بربهبودارتباطات سازماني
975
بررسي اثرات فيبر نوري بر خروجي ليزر نيمه هادي
976
بررسي اثرات فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز
977
بررسي اثرات فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز (نمونه موردي شهر بابل )
978
بررسي اثرات قانون هدفمند سازي يارانه ها در توليدات بخش كشاورزي مطالعه موردي محصولات گلخانه اي شهرستان پيشوا
979
بررسي اثرات قرار گرفتن در معرض نانو ذرات اكسيد روي در دوران آبستني بر رفتارهاي شبه افسردگي در نوزادان موش سوري
980
بررسي اثرات قراردادهاي دولتي بر تعهد سازماني كاركنان اداره صنعت و معدن بيرجند
981
بررسي اثرات قرارگيري قرارگيري در معرض امواج (۲.۴۵ GHZ) WIFI بر استرس اكسيداتيو سرم و آسيب DNA در لنفوسيت خون محيطي موش سوري
982
بررسي اثرات قرق بلندمدت بر تركيب پوشش گياهي و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك مراتع منطقه حناي سميرم
983
بررسي اثرات قطع آبياري ومصرف اسيد هيوميك و نيتروكسين بر روي جو رقم بهمن
984
بررسي اثرات كائولن شسته شده در چيني سخت
985
بررسي اثرات كادميوم بر جوانه زني ، رشد اوليه و فعاليت آنزيم هاي پراكسيداز، آسكوربات پراكسيداز، پلي فنل اكسيداز و انباشتگي آن در گياه كلزا )Brassica Napus L(
986
بررسي اثرات كاربرد برگي كود نانوفرتايل حاوي اسيد هيوميك بر دو رقم كاهو در سيستم كشت لايه نازك محلول غذايي ﴿NFT(
987
بررسي اثرات كاربرد بيوچار بر تحرك كادميوم و شاخص‌هاي كيفيت خاك
988
بررسي اثرات كاربريهاي آموزشي بر كيفيت محيط مسكوني (مطالعه موردي: شهر ساري)
989
بررسي اثرات كاربريهاي آموزشي بر كيفيت محيط مسكوني (مطالعه موردي: شهر ساري)
990
بررسي اثرات كارخانه سيمان سپاهان بر توسعه ي روستايي شهرستان مباركه
991
بررسي اثرات كالبدي ، اقتصادي و زيست محيطي طرح هادي در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : روستاي طوسكلا)
992
بررسي اثرات كاهش از مبدأ پسماندهاي تر خانگي با استفاده از زباله خردكن خانگي hp 4/3 بر سيستم‌هاي مديريت پسماند و فاضلاب
993
بررسي اثرات كاهش تعرفه بر توليد و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي ايران، در قالب الگوي تعادل عمومي
994
بررسي اثرات كروسين بر لنفوسيتهايB انساني )U662( , Evaluation of crocin effects on human B lymphcyte )U662(
995
بررسي اثرات كروميوم كلرايد و كبالت كلرايد بر تكوين كليه موش
996
بررسي اثرات كشندگي و زير كشندگي برخي سموم نئوتيكوتينوئيد روي پسيل معمولي پسته
997
بررسي اثرات كشندگي و فيزيولوژي پاد آفت هاي پيري پروكسي فن و نيمارين روي پوره هاي سن پنج پسيل معمولي پسته...
998
بررسي اثرات كم آبياري روي عملكرد محصول ذرت دانه اي درمنطقه ي ماهيدشت با استفاده از مدل هاي شبيه سازي رشد گياه
999
بررسي اثرات كم آبياري روي عملكردمحصول جودرمنطقه ماهيدشت بااستفاده ازمدل هاي شبيه سازي رشدگياه
1000
بررسي اثرات كنسانتره و پودر آب پنير آزمايشگاهي و صنعتي در بهبود كيفي فرآورده هاي آردي گندم مانند كيك ، بيسكويت و ماكاروني
بازگشت