<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر لكرور استرانسيم لكرور سديم بر عمق نفوذ كربن در فرايند كربوريزاسيون مايع
2
بررسي اثر لوزارتان بر سطح پروتئين Sirtuin1 و sirtuin3 ميوكارد به دنبال ايسكمي رپرفيوژن حاد در موش صحرايي
3
بررسي اثر لوله هاي فين دار در افزايش انتقال حرارت و افت فشار
4
بررسي اثر لوله هاي كامپوزيتي F2MCدر كاهش ارتعاشات سيستم هاي مكانيكي با چند درجه آزادي
5
بررسي اثر لومينسنس داربست كامپوزيتيSrAl2O4:Eu2+,Dy3+/CS-PCLبر رفتار سلولي در ترميم بافت شبكيه به روش InVitro
6
بررسي اثر ليپوپلي ساكاريد و آلفا ليپوئيك اسيد بر فراسنجه‌هاي اسپرم موش و تاثير آن بر تكوين پيش از لانه‌گزيني
7
بررسي اثر ليدوكائين وريدي در بيماران مبتلا به وزوز﴿Tinnitus﴾ با علت نامعلوم
8
بررسي اثر ليزر CO2 برعمق وستيبول ماگزيلاي بيماران شكاف لب وكام
9
بررسي اثر ليزر Er:YAG با انرژي هاي مختلف به استحكام باند برشي كامپوزيت به عاج در دندان هاي شيري
10
بررسي اثر ليزر Er:YAG با انرژيهاي مختلف براستحكام باند برشي كامپوزيت به عاج دردندانهاي شيري
11
بررسي اثر ليزر اگزايمرArF﴿ UV﴾ بر روي خاصيت ويسكوالاستيسيته رشته‌هاي كلاژن با در نظر گرفتن پارامتر سرعت اعمال نيروي وارد بر بافت و آثار شيميايي آن
12
بررسي اثر ليزر ديود 655 نانومتر بر تحرك سلول هاي اسپرم انسان و توليد راديكال هاي آزاد اكسيژن ﴿ROS﴾
13
بررسي اثر ليزر ديود 940 نانومتر در وضعيت عمق پاكت، حد چسبندگي كلينيكي و خونريزي حين پروب كردن در بيماري هاي پريودنتال مزمن در بين بيماران مراجعه كننده به يك مطب دندانپزشكي تخصصي شهر رشت در سال 97-1396
14
بررسي اثر ليزر ديود 940 نانومتر در وضعيت عمق پاكت، حد چسبندگي كلينيكي و خونريزي حين پروب كردن در بيماري هاي پريودنتال مزمن در بين بيماران مراجعه كننده به يك مطب دندانپزشكي تخصصي شهر رشت در سال 97-1396.
15
بررسي اثر ليزر ديود بر دباندينگ براكتهاي سراميكي پلي كريستالين ارتودنسي
16
بررسي اثر ليزر كم توان دايود 980 نانومتر در بيماران مبتلا به خشكي دهان مراجعه كننده به خانه هاي بهداشت شهرستان بندرانزلي در سال 96-1395
17
بررسي اثر ليزر كم توان در درمان وزوز گوش ناشي از كاهش شنوايي حسي عصبي در بيماران مقاوم به درمان
18
بررسي اثر ليزر كم توان در درمان وزوز گوش ناشي از كاهش شنوايي حسي عصبي در بيماران مقاوم به درمان
19
بررسي اثر ليزرديود كم توان برترميم زخم ناشي از بريدگي مخاط كام موش صحرايي
20
بررسي اثر ليزرهاي بخار مس و آرگون فلورايد روي پليمرها
21
بررسي اثر مؤلفه هاي مديريت دانش بر شاخص هاي تصميم گيري استراتژيك مديران ارشد (مطالعه موردي بانك ملي ايران)
22
بررسي اثر مؤلفه‌هاي جزر و مدي بر روي جواب‌هاي مدارهاي ماهواره‌هاي گراني سنجي
23
بررسي اثر ماده 5-c topacal بر ميناي دمينراليزه شده اطراف براكت هاي ارتودنسي به صورت invitro
24
بررسي اثر ماده اوليه ، ظرافت نخ ، قطر چرخانه و فاكتور تاب بر راندمان تاب
25
بررسي اثر ماده اوليه در خواص كربن فعال حاصل از ضايعات گياهي
26
بررسي اثر ماده فعال سطحي به عنوان بازدارنده خوردگي بر روي فولاد كربني لايه نشاني شده با موليبدن در محيط شبيه سازي شده آب دريا
27
بررسي اثر ماده فعال سطحي و قليا در فرايند آشام خودبخودي
28
بررسي اثر ماده موثره گياه زعفران ( كروسين و سافرانال ) بر نسبت bax , bcl2 و شاخص هاي استرس اكسيداتيو در بافت بيضه موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
29
بررسي اثر ماده واسط﴿Interphase﴾ بر خواص ويسكوالاستيك نانو كام‍پوزيت ها
30
بررسي اثر ماسه تَر بر روي مقاومت برشي بالاست با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ‌مقياس
31
بررسي اثر مالچ رسي بنتونيت 10 ميكرون توأم با كشت نهال قره داغ در كنترل فرسايش بادي (مطالعه موردي: منطقه سجزي اصفهان)
32
بررسي اثر مالچ زيست تخريب پذير پليمر - سلولزي بر رشد اسكنبيل
33
بررسي اثر مالش روغن تخم آفتابگردان روي پوست نوزادان كم وزن بر وزن گيري و ميزان تري گلسيريد سرم آنها
34
بررسي اثر مالش روغن تخم آفتابگردان روي پوست نوزادان كم وزن بر وزن گيري و ميزان تري گلسيريد سرم آنها
35
بررسي اثر ماليات بر درآمد گروه‌هاي مختلف مصرف‌كننده با رويكرد رشد اقتصادي
36
بررسي اثر ماليات و تركيب آن بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از مدل ARDL
37
بررسي اثر مانيتول در نگهداري طولاني مدت وتنوعات ژنتيك كشت از ساقه هاي سيب زميني
38
بررسي اثر مايع آمنيوتيك انساني بر بقا و تكثير رده‌هاي سلولي ميلوماي انساني در مقايسه با سرم جنين گاوي
39
بررسي اثر مايع يوني 1-هگزيل 3-متيل ايميدازوليوم متيل سولفات برتشكيل سيستم هاي دوفازي آبي در حضور نمك ها و جداسازي زيست مولكول سرم آلبومين گاوي
40
بررسي اثر مايعات يوني بر رنگرزي پلي استر
41
بررسي اثر مايكروويو و روش معمول در فرآيند هيدروليز سطحي پارچه هاي پلي استري
42
بررسي اثر مبردها بر عملكرد ترموديناميكي چرخه تبريد تراكم بخار
43
بررسي اثر متاكائولن بر پخش پذيري نانو گرافن اكسيد در محيط قليايي سيماني و اثر استفاده مشترك آن ها بر خصوصيات مكانيكي خمير و ملات سيماني
44
بررسي اثر متاكائولن در خوردگي سولفاتي و نفوذ يون كلرايد در بتن ها
45
بررسي اثر مترونيدازول بر درمان بيماري روده تحريك پذير﴿IBS﴾در درمانگاه گوارش بيمارستان شهيد رهنمون يزد
46
بررسي اثر مترونيدازول بر درمان بيماري روده تحريك پذير﴿IBS﴾در درمانگاه گوارش بيمارستان شهيد رهنمون يزد
47
بررسي اثر مترونيدازول در درمان بيماران مبتلا به فاسيوليازيس مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت 80-1379
48
بررسي اثر متغير محصول ئر ايجاد مزيت رقابتي خمير دندان
49
بررسي اثر متغير هاي آبكاري پالسي بر خواص پوشش Ni-W
50
بررسي اثر متغير هاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر رويخواص مكانيكي و زير ساختار فولادهاي دوفازي
51
بررسي اثر متغير هاي عملياتي بر واكنش هيدروژن گيري از ايزوبوتان
52
بررسي اثر متغيرهاي آبكاري پالسي مستقيم (PC) و پالسي معكوس (PRC) بر ساختار و خواص پوشش نانوكامپوزيتي Ni-Co/ MWCNT
53
بررسي اثر متغيرهاي برش در فرآيند ماشينكاري متعامد بر تنش هاي پسماند حاصله
54
بررسي اثر متغيرهاي تف جوشي ﴿T,T,D) بر ريز ساختار و ميزان تخلخل فيلتر برنزي
55
بررسي اثر متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي همزدني روي اتصال لب به لب آلومينيوم به فولاد
56
بررسي اثر متغيرهاي رنگرزي نخ تار جين بر خواص كاربردي پارچه توليدي
57
بررسي اثر متغيرهاي زمان بارريزي و نوع سيستم راهگاهي در سلامت پوسته چدني الكتروموتور شبيه سازي شده توسط نرم افزار
58
بررسي اثر متغيرهاي سخت القايي بر خواص مكانيكي و ريزساختار فولاد ميان كربن 1045 AISI و شبيه سازي آن
59
بررسي اثر متغيرهاي شكل دهي در فرايند نورد سرد بر خصوصيات ميكرو ساختاري و فرم پذيري آلياژ آلومينيوم 2024
60
بررسي اثر متغيرهاي شكل دهي در نورد سرد بر خصوصيات ميكروساختاري آلياژ آلومينيوم 2024
61
بررسي اثر متغيرهاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي دو فازي
62
بررسي اثر متغيرهاي عمليات حرارتي بازگشت دادن بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادي دو فازي
63
بررسي اثر متغيرهاي فرآيندي بر سنتز پودر نانوكامپوزيت ZrB2-SiC با استفاده از روش سل-ژل
64
بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت شاخص سهام با رويكرد داده كاوي
65
بررسي اثر متغيرهاي لحيم كاري نرم بر خواص مكانيكي و الكتريكي اتصالات
66
بررسي اثر متغيرهاي متالورژيكي بر عمليات پيرسازي كرنشي استاتيكي فولادها
67
بررسي اثر متغيرهاي مجازي در پيش بيني برآورد هزينه هاي پروژه- مطالعه موردي
68
بررسي اثر متغيرهاي واكنش بر روي خواص رزين اوره -فرمالدئيد
69
بررسي اثر متغييرهاي نورد مياني در فرآيند پير سازي آلياژ آلومينيوم كار پذير 6063
70
بررسي اثر متفورمين در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
71
بررسي اثر متفورمين در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
72
بررسي اثر متفورمین در تنظيم سيكلهاي قاعدگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك با قاعدگيهاي نامنظم
73
بررسي اثر متقابل اسيد ساليسيليك و تنش‌خشكي بر روي رشد اوليه گياه كلزا
74
بررسي اثر متقابل بي نظمي و همبستگي الكتروني در گرافين
75
بررسي اثر متقابل حضور درختان چنار (Platanus orientalis L) و ذرات معلق هوا بر برخي از شاخص‌هاي آسايش اقليمي و سلامت درختان در فضاي سبز شهري
76
بررسي اثر متقابل رژيم آبياري و نيتروژن بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و عملكرد گندم هاي تتراپلوئيد پوشينه دار در مقايسه با گندم هاي نوين
77
بررسي اثر متقابل رژيم رطوبتي و محلول پاشي ساليسيليك اسيد بر خصوصيات فيزيولوژيك، ريشه، رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي كنجد (.Sesamum indicum L)
78
بررسي اثر متقابل رشد سل و بلورينگي در فوم هاي ميكرو سلولار پلي اتيلني
79
بررسي اثر متقابل ژِِئوتيپ و محيط در ژئوتيپ هاي ذرت علوفه اي با استفاده از تجزيه باي پلات
80
بررسي اثر متقابل ژنوتيپ و محيط در لاين هاي هگزاپلوئيد و تتراپلوئيد گندم با استفاده ازمدل AMMI و تجزيه الگو
81
بررسي اثر متقابل سيليس وآلومينيم بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي ومورفولوژيكي گياه گاوزبان
82
بررسي اثر متقابل سيليس وكلريد سديم بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيكي،بيوشيميايي ومورفولوژي گياه گاوزبان دارويي
83
بررسي اثر متقابل عمليات رنگرزي و تكميل ضد چروك كالاي پنبه اي با مواد رنگزاي راكتيو
84
بررسي اثر متقابل فسفر وآرسنيك بر برخي ازپارامترهاي فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياه Isatis cappadocica
85
بررسي اثر متقابل نسبت اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3 با سطوح مختلف ويتامين E خوراك آغازين بر عملكرد و پاسخ هاي ايمونولوژيك گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
86
بررسي اثر متقابل نماتد مولد زخم ريشه ي Pratylenchoides ritteri و دو جدايه از قارچ Fusarium pseudograminearum روي گندم رقم مرودشت در شرايط گلخانه اي
87
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين بالاي پلاسما و ليپوپروتئين﴿a﴾ بر سيستم فيبرينوليز در خرگوش
88
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين بالاي پلاسما و ليپوپروتئين﴿a﴾ بر سيستم فيبرينوليز در خرگوش
89
بررسي اثر متقابل هوموسيستئين و آسپرين برروي انعقاد و فيبرليزدر شرايطIn vitro
90
بررسي اثر متقابل و آسپرين بر روي انعقاد و فيبرينوليز در شرايط in vitro
91
بررسي اثر متقابل ويتامين E- سلنيوم و چربي در جيره گاوهاي دوره انتقال بر توليد و تركيب شير و برخي پارامترهاي خوني
92
بررسي اثر متوپرولول خوراكي قبل از عمل در كاهش درد پس از عمل جراحي هاي ارتوپدي اندام تحتاني
93
بررسي اثر متيل پردنيزولون در پيشگيري از سندرم آمبولي چربي در بيماران با شكستگي استخوانهاي بلند در طي يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي
94
بررسي اثر مجاورت گياه خرفه بر واكنش آفتابگردان و سويا به آلودگي كادميم در خاك شور و غير شور
95
بررسي اثر محافظت اختصاصي هسپريدين در برابر عوارض ناشي از سيكلوفسفاميد در موشهاي حامل تومور
96
بررسي اثر محافظت پرتوي تركيب دو داروي روزوواستاتين و مفناميك اسيد بر ميزان آسيب حاد ناشي از اشعه يونيزان بر لنفوسيت هاي سالم و رده سلول سرطان خون انساني ( HL-60 )
97
بررسي اثر محافظت عصبي سياه دانه و تيموكينون بر آسيب سلول هاي PC21 ناشي از محروميت سرم / گلوكز , evaluation of neuroprotective effect of nigella sativa & thymoquinone on serum/glucos deprivation-induced pc21 cells death
98
بررسي اثر محافظت كبدي سركه انگور و سكنجبين ساده بر سميت كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موش صحرايي
99
بررسي اثر محافظت كنندگي پرتوي آنتي اكسيدان هاي باكتريايي و عصاره هسته انگور
100
بررسي اثر محافظتي 8 هفته تمرين مقاومتي بر آسيب هاي ناشي از ايسكمي- رپرفيوژن كليه در رت هاي نر ويستار
101
بررسي اثر محافظتي اسيد اسكوربيك بر روي پارامترهاي اسپرم انسان، ميزان پر اكسيداسيون چربي غشاء و ميزان آپوپتوز اسپرم تحت تابش امواج تلفن همراه﴿1800MHz-GSM﴾
102
بررسي اثر محافظتي اسيد فوليك بر تغير بيان ژن ها دخيل در مسير آپوپتوز ناشي از H2O2در سلول هاي PC12
103
بررسي اثر محافظتي داروهاي بازكننده كانال پتاسيم " پيناسيديل و ديازوكسايد" بر زخم معده ناشي از اتانول در رت
104
بررسي اثر محافظتي روتين بر فرايند پيري سلولي القا شده با آكريل آميد در سلول هاي فيبروبلاست جنيني موش (NIH3T3)
105
بررسي اثر محافظتي عصاره گل پنيرك ( malva sylvestris ) بر نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در رتُ
106
بررسي اثر محافظتي عصاره هاي گياه اسكلرو فولاريا استرياتا در برابر نوروتو كسيسيته گلوتامات بر روي نورونهاي گرانولي مخچه نوزادموش صحرايي
107
بررسي اثر محافظتي كارواكرول بر فرايند پيري سلولي القا شده با آكريل آميد در سلول هاي فيبروبلاست جنيني موش (NIH3T3)
108
بررسي اثر محافظتي گياه Acantholimon bracteatum بر آسيب كبدي ناشي ازفرمالدهيددر موشهاي نر بالغ نژاد سوري
109
بررسي اثر محافظتي هورمون اكسي توسين بر اسپرماتوژنز وآپوپتوزيس در بيضه موش صحرايي تحت ايسكمي-ريپرفيوژن
110
بررسي اثر محافظتي و آنتي اكسيداني ژل رويال ( royal jelly ) بر زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي
111
بررسي اثر محافظتي ويتامين C بر آپوپتوز سلولهاي زاينده بيضه موش صحرايي ناشي از فرمالدهيد
112
بررسي اثر محافظتي ويتامين E بر آسيب ناشي فرمالدهيد بر مورفولوژي و عملكرد كليــوي موش صحرايي نر بالغ
113
بررسي اثر محدوديت طول كلمه در چند روش حل معادله وينر
114
بررسي اثر محدوديت هاي مالي بر فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
115
بررسي اثر محرك هاي مختلف بر توليد آتروپين در گياه داتورا استرامونيوم
116
بررسي اثر محروميت از پدر بر ايجاد اختلالات رفتاري كودكان دوره ي ابتدايي از نگرش مربيان دبستانهاي ناحيه يك يزد
117
بررسي اثر محل حفر چاههاي توسعه اي در منافع حاصل از قراردادهاي نفتي
118
بررسي اثر محل قرار گيري سيم پيچ ها روي پارامترهاي مدل مشروح ترانسفورماتور
119
بررسي اثر محل قرارگيري پين نسبت به درز اتصال غيرهمجنس آلومينيوم 1050 به منيزيم با استفاده از روش جوشكاري اصطكاكي همزنيFSW
120
بررسي اثر محلول آنزيم پروتئازبر جذب وعمق كالاي پشمي
121
بررسي اثر محلول آنزيم پروتئازبرجذب وعمق كالاي پشمي
122
بررسي اثر محلول پاشي اسيد ساليسيليك وتيواوره بر رشد و عملكرددانه گلرنگ در شرايط تنش خشكي
123
بررسي اثر محلول پاشي اوره و اسيد جيبرليك بر رشد رويشي نهال هاي زيتون ارقام شنگه و ميشن
124
بررسي اثر محلول پاشي روي ،آهن و مس بر تشكيل ميوه ي درختان پسته
125
بررسي اثر محلول پاشي روي بر عملكرد، اجزاي عملكرد، صفات كمي و كيفي ارقام كلزا در مناطق معتدل كرمانشاه
126
بررسي اثر محلول پاشي ساكارزبر مسزان تحمل به سرماي بهاره پسته رقم احمد آقايي
127
بررسي اثر محلول پاشي مانيتول بر مقاومت به سرماي گل آذين پسته رقم احمد آقايي
128
بررسي اثر محلول پاشي متانول بر برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي در گياه سريا تحت شرايط تنش خشكي
129
بررسي اثر محلول پاشي متانول بر برخي پاسخهاي فيزيولوژيكي در گياه سويا تحت شرايط تنش خشكي
130
بررسي اثر محلول پاشي نانو ذرات آهن و سلنيوم بر صفات مورفولوزي فلفل سبز تحت تنش خشگي
131
بررسي اثر محلول پاشي و كود سرك اوره بر عملكرد، ارزش و قابليت هضمي سيلوي دو رقم ذرت
132
بررسي اثر محلول هاي ضد عفوني كننده ميكروتن و دكونكس بر ثبات ابعادي اكريل DURALAY ايراني و خارجي
133
بررسي اثر محلول هاي ضدعفوني كننده ميكروتن و دكونكس بر ثبات ابعادي اكريل Duralay ايراني و خارجي
134
بررسي اثر محلولهاي سازگاري بر روي عملكرد يك كنسرسيوم باكتريهاي نمك دوست در تصفيه آب ميادين نفتي ايران
135
بررسي اثر محيط دوزبانه ي كردي- فارسي بر سطوح فراينددرك مطلب خواندن .
136
بررسي اثر محيط راديواكتيو بر هيدرات گاز متان در دماي ثابت
137
بررسي اثر مخارج دولت بر سرمايه گذاري خصوصي ايران
138
بررسي اثر مخرب آب بصورت نوساني بر رفتار خزشي نانوكامپوزيت‌ها
139
بررسي اثر مخلوط كوپليمرهاي اكريل آميد / سورفكتانت / نانو ذره بر ميزان ازدياد برداشت
140
بررسي اثر مداخله اي آموزش پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني (EMS) شهرستان رشت در خصوص آگاهي نسبت به بستن كلار گردني در تروماي سر و گردن در سال 1396
141
بررسي اثر مداخله روان نمايشگري در افزايش مهارتهاي اجتماعي و كاهش پر خاشگري كودكان كمروي پيش دبستاني شهر اصفهان
142
بررسي اثر مداخله‌اي كاهش ترس از موفقيّت بر سبك تصميم‌گيري و مكان كنترل دانش آموزان اوّل دبيرستان شهر تهران
143
بررسي اثر مدل سازي توربولانس در شبيه سازي احتراق در مشعل هاي صنعتي
144
بررسي اثر مدل غيرخطي صفحات كف ستون بر منحني شكنندگي سازه هاي فولادي
145
بررسي اثر مدل هاي ترموديناميكي و نفوذ بر دقت پيش بيني كاركرد غشا تراوش تبخيري
146
بررسي اثر مدل هاي جريان مغشوش بر شعله هاي غير پيش مخلوط
147
بررسي اثر مدول الاستيك بستر وميدان الكترواستاتيك اعمالي بر پاره اي از رفتارهاي سلولي
148
بررسي اثر مديريت حرارتي باتري به روش هيبريد بر كارآيي يك خودروي الكتريكي
149
بررسي اثر مديريت خانوادگي بر مسئوليت اجتماعي شركت و مديريت سود
150
بررسي اثر مديريت وانتقال تكنولوژي در صنعت سنگ استان قم
151
بررسي اثر مذاب آلومينيوم بر روي خوردگي ديرگدازها
152
بررسي اثر مزاحمت آهن در اندازه گيري طلا به روش اسپكتروفتومتري
153
بررسي اثر مزمن گاباپنتين بر عملكرد كبد در موشهاي صحرايي نر بالغ
154
بررسي اثر مس بر ساختار سلولي و خواص مكانيكي فوم آلياژ A356
155
بررسي اثر مس برخصوصيات رشدي، فيزيولوژيك و فنولوژيك گياه گندم نياي وحشي آجيلوپس تائوشي
156
بررسي اثر مس و نقره در ساختارهاي پروسكايتي مورد استفاده در مبدلهاي كاتاليستي
157
بررسي اثر مستقل و متقابل پلي مورفيسم ژن ACE و فاكتورهاي خطر سكته مغزي ايسكميك بر ابتلا به سكته مغزي ايسكميك در بيمارستان قائم مشهد در سال ۱۳۹۵
158
بررسي اثر مسير كرنش و آنيل مياني بر بافت ورق فولاد الكتريكي غير جهت دار حاوي يك درصد وزني سيليسيم
159
بررسي اثر مشاركت مشتري در توليد بر وفاداري مشتريان Ý مطالعه موردي بانك سامان .
160
بررسي اثر مشاركت مشتري و درگيري ذهني بر ارتباط خود برند و هدف از استفاده از برند در مشتريان فروشگاه هاي لوازم خانگي ايراني
161
بررسي اثر مشتقات پرنيله هيدروكسي كومارين بر القاي مرگ سلولي در رده سلول هاي N2A , toxicity effect of prenyl hydroxy voumarin derivations on induction of apoptosis in N2A cell line
162
بررسي اثر مشتقات پرنيله هيدروكسيكومارين بر القا مرگ سلولي در رده سلول هاي MCF7
163
بررسي اثر مشتقات دارچين بر لوسمي لنفوبلاستي حاد
164
بررسي اثر مشخصات بازو (قطر و طول و نسبت ساختار شبكه) و شرايط پيش گرم قالب بر استحكام ساختار آلومينيمي توليد شده به روش شبه ماهيچه اي Core Packing System
165
بررسي اثر مشخصات توده سنگ بر جريان آب ورودي به فضاي زيرزميني با استفاده از تحليل عددي بر اساس مدل تركيبي هيدرومكانيك
166
بررسي اثر مشخصات هندسي پره بالگرد بر عملكرد آيروديناميكي آن
167
بررسي اثر مشخصه هاي فوم هاي فلزي بر ضرايب معادله ارگان
168
بررسي اثر مصالح و مواد تعميراتي در پيوستگي بتن هاي جديد و قديم
169
بررسي اثر مصرف آب انار همراه با ورزش استقامتي براسترس اكسيداتيو،شاخص هاي آسيب عضلاني و التهابي و تركيب بدني در مردان سالم جوان
170
بررسي اثر مصرف آگونيست هاي GNRH بر روي بازگشت قاعدگي در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي حاوي سيكلوفسفاميد
171
بررسي اثر مصرف آگونيست هاي GNRH بر روي بازگشت قاعدگي در مبتلايان به سرطان پستان تحت درمان با رژيم هاي حاوي سيكلوفسفاميد
172
بررسي اثر مصرف پودر زنجبيل بر مقاومت به انسولين ،پروفايل چربي و ليپوپروتئين ها در بيمارا مبتلا به ديابت نوع دو
173
بررسي اثر مصرف خوراكي ال-آرژانتين برعملكرد جنسي مردان مبتلا بهديابت نوع 2
174
بررسي اثر مصرف خوراكي مكمل ال +آرژانتين بر عملكرد جنسي مردان مبتلا به ديابت نوع 2
175
بررسي اثر مصرف ديگوكسين در بروز اختلال اكتسابي ديدرنگي
176
بررسي اثر مصرف ديگوكسين در بروز اختلال اكتسابي ديدرنگي
177
بررسي اثر مصرف رژيم غذايي با توزيع متفاوت پروتئين بر عملكرد حركتي و پروتئين هاي سرم بيماران پاركينسون در اصفهان
178
بررسي اثر مصرف روغن كلزا با روغن آفتابگردان بر شاخص هاي توليد و تحليل استخوان در زنان مبتلا به استئوپروز.
179
بررسي اثر مصرف سركه سيب برپروفايل لپيدي،قند خون ناشتا،مقاومت به انسولين وهوموسيستئين دربيماران ديابتي نوع 2
180
بررسي اثر مصرف كافئين توسط مادر بر تغييرات هيستومورفومتريك بيضه و پروستات نوزادان موش صحرايي در دوره قبل و بعد از بلوغ
181
بررسي اثر مصرف گرده خرما برسطح سرمي گنادوتروپيينهاي هيپوفيزي و تستسترون در معتادان مرد تحت درمان نگهدارنده با متادون
182
بررسي اثر مصرف مكمل مولتي ويتامين برخلق وخوي،اضطراب وافسردگي در سالمندان
183
بررسي اثر مصرف مكمل هاي آلي عناصر روي و منگنز بر عملكرد، ساختار ميكروسكوپي پوسته تخم مرغ و مورفولوژي رحم مرغان تخم گذار
184
بررسي اثر مصرف نوشابه هاي كربناته بر روي حركت ارتودنتيك دنداني در موش ويستار
185
بررسي اثر مطالعه مشاركتي و پرسش دو جانبه بر ميزان يادگيري ( درك مطلب ) ، حافظه و آموزش ( انتقال يادگيري )
186
بررسي اثر معناداربودن شناختي محرك‌ها در شدت احساس پديده‌ي توهم بصري ادراك خودحركت(تباح)
187
بررسي اثر معيارهاي راهبري شركتي بر سطح افشاي اطلاعات مسئوليت اجتماعي
188
بررسي اثر مغزه روي در ريز ساختار مقاطع ريخته شده از آلومينيوم 413 به روش توپر
189
بررسي اثر مغزه منيزيم در ريزساختار و سختي مقاطع آلومينيوم توليد شده به روش ريخته گري توپر
190
بررسي اثر مقادير مختلف خوردگي ناشي از يون كلرايد بر ظرفيت باربري شمع اسكله در شرايط محيطي خليج فارس با مدلسازي نرم افزاري
191
بررسي اثر مقاوم ساز نانو ذرات اكسيد سيليسيم بر خواص سايشي كامپوزيت پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا تقويت شده با الياف كربن
192
بررسي اثر مقاوم‌ساز و نانو‌ذرات پر‌كننده‌ي سيليكا بر خواص سايشي كامپوزيت پلي‌اتراتر‌كتون تقويت‌شده با الياف كوتاه كربن
193
بررسي اثر مقاومت تماسي حرارتي شاخه هاي ابررساناي حرارتيV شكل در جسم داراي توليد حرارت داخلي
194
بررسي اثر مقاومت مغناطيسي بزرگ در نانو نوارهاي متشكل از ساختارهاي دوبعدي گرافين، سيليسين و فسفرين
195
بررسي اثر مقدار SiO2 و گرافيت بر روي خواص سايشي و فرسايشي لنت ترمز
196
بررسي اثر مقدار آلومينيم در ساختار و خواص مواد متخلخل پايه SiO2
197
بررسي اثر مقدار ماده كروي كننده، دماي ريخته گري و ضخامت مقطع بر مورفولوژي گرافيت در روش منيزيم در راهگاه توپر
198
بررسي اثر مقدار منيزيم بر مورفولوژي و ضخامت فيلم هاي اكسيدي در آلياژ AI-MG
199
بررسي اثر مقدار هيدرايد تيتانيم در توليد حباب و تشكيل فوم فلزي با استفاده از روش مغزه گذاري
200
بررسي اثر مقدار و راستاي چرخش بر ضرايب هيدروديناميكي يك كره
201
بررسي اثر مقدار و نوع ازت بر ميزان ﴿مواد محلول، اسيد آسكوربيك، وزن تر، وزن خشك﴾ در گياه Allium Cepal كولتيواريلو سوئيت اسپانيش
202
بررسي اثر مقياس بر عملكرد ديوارهاي حائل
203
بررسي اثر مقياس كوچك بر كامنش نانو صفحات دايره اي
204
بررسي اثر مكش بر مقاومت برشي خاك هاي غير اشباع با استفاده از محاسبات نرم
205
بررسي اثر مكش بر مقاومت برشي خاك هاي غير اشباع با استفاده از محاسبات نرم
206
بررسي اثر مكمل ال آرژانتين برمتابوليسم گلوكز وپرو فايل ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
207
بررسي اثر مكمل ال آرژنين بر پروفايل ليپيدي شاخصهاي كنترل قند خون و مقاومت انسولين در بيماران مبتلا به سندروم متابوليك
208
بررسي اثر مكمل خوراكي سياه دانه (nigella sativa) بر بيان ژنهاي مرتبط با آديپوژنز و سطوح سرمي آنزيمهاي كبدي و پروفايل ليپيدي در زنان چاق
209
بررسي اثر مكمل خوراكي منيزيم بر بهبود افسردگي بيماران مبتلا به كمبود آن
210
بررسي اثر مكمل خوراكي ويتامين D بر هورمون هاي آندروژن، حركت و مورفولوژي اسپرم در افراد داراي اختلال در حركت اسپرم و كمبود ويتامين D
211
بررسي اثر مكمل رزوراترول بر پروفايل ليپيدي و قندي، بيان PPARa، عومل توقف رشد سلولي و نسبت sCD163 بر sTWEAK در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
212
بررسي اثر مكمل رزوراترول بر سطوح سرمي دي متيل آرژنين نامتقارن و فعاليت آنزيم پاراكسوناز 1 در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
213
بررسي اثر مكمل عصاره پوست درخت كاج دريايي فرانسوي بر تچ دي ال و ال دي ال و اف بي اس و فشارخون سيستوليك زنان مبتلا به ديابت نوع دو
214
بررسي اثر مكمل ياري با ويتامين Dبر چاقي شكمي،فشار خون،قند خون و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك
215
بررسي اثر مكمل ياري تركيب امگا 3 و ويتامين E بر پروفايل هاي متابوليك در مبتلايان به فيبروسيستيك پستان
216
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين d بر وضعيت قند، پروفايل ليپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران با سابقه ديابت بارداري
217
بررسي اثر مكمل ياري ويتامين D بر وضعيت قند،پروفايل لپيدها و فاكتورهاي التهابي در مادران باسابقه ديابت بارداري
218
بررسي اثر ملاتونين بر عوارض متابوليك ناشي از الانزاپين
219
بررسي اثر ملاتونين و گاياپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
220
بررسي اثر ملاتونين و گاياپنتين در كاهش اضطراب و درد ناشي از پونكسيون لومبار در كودكان
221
بررسي اثر ملاحظات پايداري شبكه در اولويت‌بندي پروژه‌هاي حمل‌ونقل شهري مطالعه موردي: شهر اصفهان Investigation of the Impacts of Network Resiliency Consideration in Prioritization of Urban Transportation Projects
222
بررسي اثر مليتين بر ميزان بيان پروتئين RAC1 به عنوان ماركر متاستاز در سلول هاي سرطان معده رده سلولي AGS
223
بررسي اثر مليتين بر ميزان پروتئين RACE1 در سلولهاي سرطاني دهانه رحم رده سلولي HeLa
224
بررسي اثر من ساني در مديران ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 93
225
بررسي اثر منابع متعلق به مشتري و انگيزاننده‌هاي مشتري بر خلق مشترك ارزش برند (كاربران شبكه هاي اجتماعي شهر ايلام)
226
بررسي اثر منابع متعلق به مشتري و انگيزاننده‌هاي مشتري بر خلق مشترك ارزش برند (كاربران شبكه هاي اجتماعي شهر ايلام)
227
بررسي اثر منابع نوري مختلف بر ريز استحكام باند كششي دو نوع باندينگ سل ششم به عاج
228
بررسي اثر منابع نوري مختلف برريز استحكام باند كششي دو نوع باندينگ نسل ششم به عاج
229
بررسي اثر منبع كنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان طبس
230
بررسي اثر منبع كنترل و عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان بشرويه سال تحصيلي 84-83
231
بررسي اثر منحني بارگذاري بر شكل‌دهي لوله‌هايTWT در فرآيند هيدروفرمينگ لوله
232
بررسي اثر منحني جي در تراز تجاري مناطق آزاد در اقتصاد ايران
233
بررسي اثر منحني جي در تراز تجاري مناطق آزاد در اقتصاد ايران
234
بررسي اثر منفـرد كردن سلول هاي بنيادي جنيني انسـاني بر بيان ژن PPARγ در مقايسه با ژن هاي كليـدي در تشكيل كلني
235
بررسي اثر منيزيم بر بيان ژن حامل گلوكز چهار در رت هاي ديابتي
236
بررسي اثر منيزيم بر سطح پلاسمايي adiponectin در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
237
بررسي اثر منيزيم بر سطح پلاسمايي adiponectin در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
238
بررسي اثر مهار hsa-miR-4270 بر بيان ژن هاي مسير سيگنالي Wnt درسلولهاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردهي سلولي MKN45
239
بررسي اثر مهار hsa-miR-451b بر بيان ژنهاي KREMEN1 و CASK در سلولهاي بنيادي سرطان معده مشتق شده از ردۀ سلولي MKN-45
240
بررسي اثر مهار كنندگي برخي مشتفات فنلي سنتزي روي تيروزينازقارچي
241
بررسي اثر مهار كنندگي عصاره هيدروالكلي گياهان ...بر فعاليت دي فنولازي آنزيم تيروزينار
242
بررسي اثر مهار كننده انكوژن آر ا اف بر القاي آپوپتوز سلول هاي انساني آدنو گارسينوهاي پانكراس
243
بررسي اثر مهار كننده تريپسين تخليص شده از سيب زميني شيرين [Ipomoea batatas (L.) Lam ] بر بقا و و بيان ژن CD-95 در سلولهاي سرطان معده رده MKN-45
244
بررسي اثر مهار كننده تريپسين سويا نوع بومن بيرك دراتوفاژي سلول هاي رده PC12
245
بررسي اثر مهارت مذاكره در سودآوري شركتهاي بيمه استان ايلام
246
بررسي اثر مهاركنندگي سه عصاره گياهي گلدر ﴿گل خاور﴾مورتلخ وآويشن شيرازي بر روي آنزيم آلفا آميلاز
247
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه سعد كوفي برانزيم استيل كولين استراز
248
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره اتانولي گياه كندر )Boswellia carteri( بر روي فعاليت آنزيم استيل كولين استراز
249
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره گياهي قره قاط، دارچين و علف چاي بر روي انزيم الفا اميلاز
250
بررسي اثر مهاركنندگي عصاره هيدروالكلي گياهان Astragalus gypsicolus,Astragalus Fassiculifolius برفعاليت دي فنولازي آنزيم تيروزيناز.
251
بررسي اثر مهاركنندگي و فعال كنندگي برگ و شاخه مركبات بر آنزيم تايروزيناز و كاربرد آن در صنايع آرايشي و بهداشتي
252
بررسي اثر مهاركننده انكوژن آر آ اف بر القاي آپوپتوز سلول هاي انساني آدنوكار سينوهاي پانكراس ...
253
بررسي اثر مهاركننده تريپسين سويا نوع بومن بيرك دراتوفاژي سلول هاي رده MdA-MB231 سرطان سينه
254
بررسي اثر مهاري بعضي عوامل برروي فتوتيپ هاي تحت كنترل پديده ي حد نصاب احساس (Quorum sensing) در تعدادي از باكتري ها
255
بررسي اثر مهاري پروبيوتيك‌ها بر سويه‌هاي كلبسيلا پنومونيه حاوي ژن‌هاي متالوبتالاكتاماز پلاسميدي
256
بررسي اثر مهاري عصاره گياه پرووسكيا ابروتانوئيد برگلايكه شدن آلبومين سرم خون
257
بررسي اثر مهاري عصاره ي چاي سبز بر روي تكثير روتا ويروس با استفاده از كشت سلول
258
بررسي اثر مهاري نانو ذرات آي سي دي-85﴿پپتيدها مشتق از سموم جانوري﴾رويسلول سرطاني
259
بررسي اثر مهاري نانوذرات حاوي آنتي سنس گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي (EGFR) در سلول هاي سرطاني ريه (A549
260
بررسي اثر مهندسي ريسك در ارزيابي ايمني حمل و نقل ثقثقق
261
بررسي اثر مهندسي ريسك در ارزيابي ايمني حمل و نقل جاده اي
262
بررسي اثر مواد افزودني طبيعي بر روي ته نشين پذيري لجن فعال
263
بررسي اثر مواد افزودني و دما بر احياي مستقيم سنگ آهن در بستر ذغال
264
بررسي اثر مواد پركننده حفره دسترسي پيج اباتمنت و سمان برگير روكش هاي متكي بر ايمپلنت سمان شونده
265
بررسي اثر مواد پركننده ويژه در مقاومت فشاري و رئولوژي بتن خودتراكم
266
بررسي اثر مواد جاذب بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي روغن حرارت ديده
267
بررسي اثر مواد جايگزين سيمان بر انبساط حرارتي بتن
268
بررسي اثر مواد رنگرزا روي ساختار و خواص ميكانيكي الياف پلي پروپيلن
269
بررسي اثر مواد شست و شو دهنده كانال بر روي استحكام باند ريز كششي clearfil se bond و كامپوزيت
270
بررسي اثر مواد فعال سطحي بر فرآيند توليد الكتروشيميايي هيدروژن
271
بررسي اثر مواد موثره عصاره گياه سرخ دار بر روي سلول هاي سرطاني تخمدان (ovcar3)
272
بررسي اثر مواد و مصالح بر روي خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن ها و ملات هاي تعميراتي
273
بررسي اثر موج الياف بر استحكام فشاري كامپوزيت تك‌جهته‌ي تقويت‌شده با الياف
274
بررسي اثر موخور (Loranthus grewinkii) روي برخي مواد معدني و آلي درختان كيكم Acer monespessulanum و بادام كوهي Amygdalus scoparia
275
بررسي اثر مودهاي بالا در روش طراحي بر اساس عملكرد
276
بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه اي سيستم هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش هاي مبتني بر IDA و NSP
277
بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه اي سيستم هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روشها ي مبتني بر NSP,IDA
278
بررسي اثر مورفولوژي ها نانو ساختار اكسيد روي بر خواص آنتي باكتريايي آن
279
بررسي اثر مورفولوژي هاي نانو ساختار اكسيد روي بر خواص انتي باكتريايي آن
280
بررسي اثر مورفولوژي و اندازه نانوذرات سرب سولفيد بر كارآيي آن به عنوان جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
281
بررسي اثر مورفولوژي و اندازه نانوذرات سرب سولفيد بر كارآيي آن به عنوان جاذب براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
282
بررسي اثر مورفين بر تمايزسلول هاي بنيادي مغزاستخوان به سلول عصبي درشرايط آزمابشگاهي
283
بررسي اثر موسيقي بر يادآوري و بازشناسي و عزت نفس دانش آموزان دختر سال دوم راهنمايي شهر فردوس
284
بررسي اثر موقعيت و جرم سوزن ميكرو كانتيلور پيزوالكتريك AFM در محيط هوا و مايع به روش المان محدود
285
بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار ديناميكي ساختمانهاي فولادي با پلان نامتقارن
286
بررسي اثر مولفه قائم زلزله در پلهاي پيوسته و قابي شكل
287
بررسي اثر مولفه قائم زلزله دركارايي جداگرهاي اليافي غير متصل
288
بررسي اثر مولفه قائم زلزله هاي حوزه نزديك روي پايه هاي پل بتني قابي شكل و مقايسه آن با زلزله هاي حوزه دور
289
بررسي اثر مويينگي بر مقاومت برشي ماسه فيروزكوه
290
بررسي اثر ميانجي‌گري مديريت دانش در تبيين رابطه‌ بين فرهنگ‌سازماني و عملكردسازماني: مطالعه موردي در شركت مهندسين مشاور اتحادراه
291
بررسي اثر ميانجيگري سبك پيروي كاركنان در ارتباط ميان رهبري اصيل و انسجام اعضاي پروژه
292
بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قاب هاي ساختماني و مدلسازي توسط نرم افزار ANSYS [انسيس]
293
بررسي اثر ميانقاب بر رفتار لرزه اي قابهاي بتني و مدلسازي توسط نرم افزار Sap [ساپ] 2000
294
بررسي اثر ميدان الكترو مغناطيسي بر تركيبات فنلي گياه لوبيا قرمز
295
بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي بر تركيبات فنلي گياه لوبيا قرمز
296
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر رشد و گلزايي گياه زعفران
297
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي جذب هيدروژن توسط نانوتيوپ كربيد سيليكوني
298
بررسي اثر ميدان الكتريكي خارجي بر خواص مكانيكي مونومرهاي ميكروتوبول با روش محاسباتي
299
بررسي اثر ميدان الكتريكي خارجي بر ويژگي هاي مكانيكي ميكروتوبول
300
بررسي اثر ميدان الكتريكي عرضي و ميدان مغناطيسي عمود بر گرماي ويژه الكتروني در نانو نوارهاي گرافين
301
بررسي اثر ميدان الكتريكي قوي بر مواد P2O5-LI2MoO4-LI2O وP2O5-NA2MoO4-NA2 O درحالت غيربلوري
302
بررسي اثر ميدان الكتريكي و دما بر روي سينتيك و ديناميك رشد نانوذرات سيليكا‌ي توليدشده در شعله
303
بررسي اثر ميدان زمين¬مغناطيسي بر توزيع عرضي بهمن¬هاي گسترده¬ي هوايي
304
بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر روي كريستاليزاسيون كلسيم كربنات در آب هاي سخت
305
بررسي اثر ميدان مغناطيسي روي جريان اجباري نانو سيال تكفاز در ميكروكانال با دماي سطح متغير
306
بررسي اثر ميدان و طول لوله رانش برعبور يونها
307
بررسي اثر ميدان‌ الكترومغناطيسي بر زيستايي و رفتار سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي
308
بررسي اثر ميدانهاي الكتريكي بر روي رشد جنين در تخم مرغ
309
بررسي اثر ميراگر بر بهبود رفتار ديناميكي سكوي دريايي شناور
310
بررسي اثر ميراگر جاري شونده بر رفتار لرزه اي قاب هاي بتن مسلح
311
بررسي اثر ميزان آبگريزي در تشكيل مگنونيك كريستال¬هاي حاصل از نانوكامپوزيت (SiO2/(PMMA/Fe3O4
312
بررسي اثر ميزان آلومينيوم و عمليات آستمپرينگ بر ساختار و خواص كششي چدن خاكستري
313
بررسي اثر ميزان ازت بر روي عملكرد، اجزاء عملكرد و درصد پروتئين دانه ارقام سورگوم دانه اي در شرايط آب و هوائي اصفهان
314
بررسي اثر ميزان بنتونيت و فشار جانبي خاك در رفتار تنش كرنش ديواره آب بند با مصالح بتن پلاستيك
315
بررسي اثر ميزان توكسيسيتي ﴿سميت﴾عصاره آبي گياه خرفه برروي سلولهاي سرطاني اپي تليال رده
316
بررسي اثر ميزان چربي و چند نوع آغازگر بومي و صنعتي بر طول عمر نگهداري و خواص حسي ماست توليد شده در مقياس نيمه صنعتي
317
بررسي اثر ميزان خلاء و مدت زمان نگهداري در آلياژ سازي تحت خلاء فولاد ماريچينگ T300
318
بررسي اثر ميزان رزين استايرن اكريليك پايه آب و نوع و ميزان پركننده بر روي رئولوژي و ميزان كدورت فيلم پوشش
319
بررسي اثر ميزان سرمايه بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿ مقايسه بازارهاي اول و دوم﴾
320
بررسي اثر ميزان سوزنزني بر خصوصيات فيزيكي لايه منسوج بيبافت پلي پروپيلن
321
بررسي اثر ميزان سيمان و افزودن SiC بر نفوذ مذاب مس در بتونهاي ديرگداز شاموتي
322
بررسي اثر ميزان كاتاليست و نسبت مولي اتيلن گلايكل به اسيد ترفتاليك درخواص پلي اتيلن ترفتالات )TEP(
323
بررسي اثر ميزان كشش گرم بر خصوصيات نخ نانو الياف كربن تهيه شده از PAN
324
بررسي اثر ميزان كومونومدو عامل انتقال زنجير بر وزن مولكولي و دانسيته در محصول پليمريزاسيون اتيلن در تكنيك بستر سيال گازي به كمك شبيه سازي
325
بررسي اثر ميكروذرات تراس بر پخش‌پذيري نانوصفحات اكسيد گرافن در محيط قليايي سيماني و اثر استفاده مشترك آن¬ها بر خصوصيات خمير سيماني
326
بررسي اثر ميكروسيليس برخواص مخلوطهاي آسفالتي داغ (HMA)
327
بررسي اثر ميوه كرفس (APium GraveolensL) برروي نوروپاتي ناشي از شيمي –درماني FOLFOX،در بيماران مبتلا به سرطان كولور كتال
328
بررسي اثر ميوه گياه كرفس ( APium graveolensl ) بر روي قند خون بيماران ديابتي نوع2
329
بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر مصرف در ايران
330
بررسي اثر ناخالص سازي بر روي رفتار فلزي، شبه فلزي نانولوله هاي كربني تك جداره
331
بررسي اثر ناخالص سازي بر روي رفتار فلزي، شبه فلزي نانولوله هاي كربني تك جداره
332
بررسي اثر ناخالصي بر گاف الكتروني بلور اپتيكي CaS به روش DFT-1/2
333
بررسي اثر ناخالصي پتاسيم بر خواص فيزيكي و ضد باكتري نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل ژل
334
بررسي اثر ناخالصي در توان ترموالكتريكي ) ضريب سيبك ( نانوذره Bi2 Te3
335
بررسي اثر ناخالصي سديم بر خواص فيزيكي و ضدباكتري نانوذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل ژل
336
بررسي اثر ناخالصي ليتيم بر خواص فيزيكي و ضد باكتري نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل- ژل
337
بررسي اثر ناخالصي مغناطيسي در نانو حلقه ي كوانتومي بيضي شكل يا دو رابط
338
بررسي اثر ناخالصيهاي باردار خارجي برروي طيف انرژي و جريان پايا در حلقه كوانتومي
339
بررسي اثر نازل بر تميزسازي ته چاه
340
بررسي اثر ناسازگاري پليمرهاي استات سلولز و پلي اكريلونيتريل
341
بررسي اثر ناكاملي بر رفتار حلقه ي پسماند نانولايه BaTiO3
342
بررسي اثر ناكانوني باريكه ليزر با جبهه موج معين و بهره گيري از حسگر جبهه موج شك-هارتمن در اپتيك تطبيقي
343
بررسي اثر نالوكسان روي بيماري زايي و پاسخ هاي ايمني سلولي در موش هاي بالب سي آلوده به ليشمانياماژور
344
بررسي اثر نامتقارن شوك هاي نفتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در ايران
345
بررسي اثر نانو آلومينا بر مقاومت به فرسايش يك روكش شفاف آكريليكي پايه آبي مورد استفاده در كفپوش چوبي
346
بررسي اثر نانو اكسيد تيتانيوم بر رشد، متابوليسم و فلورسانس كلروفيل a فتوسيستم II در جلبك Dunaliella
347
بررسي اثر نانو پليمر كايتوزان با DNA واكسن كدكننده ژن oipA هليكوباكتر پايلوري در توليد سايتوكاين¬هاي IFN-γ و IL-4 در مدل موشي Balb/c
348
بررسي اثر نانو خاك رس بر خواص مكانيكي بتن پليمري
349
بررسي اثر نانو ذرات Clay بر روي مقاومت خوردگي و خواص مكانيكي پوششهاي پلي يورتان دو جزئي با جامد حجمي 100%
350
بررسي اثر نانو ذرات TiO2 در نانو الياف نايلون به منظور حفاظت در برابر پرتو فرابنفش
351
بررسي اثر نانو ذرات آلومينا و سيليكا بر روي خواص خراش رزين پلي يورتان پايه آبي تك جزئي
352
بررسي اثر نانو ذرات اروزيل بر روي رفتار خوردگي فولاد ST12 پوشانده شده با اپوكسي حاوي فسفات روي به روش الكتروشيميايي
353
بررسي اثر نانو ذرات اروزيل بر روي رفتار خوردگي فولاد ST12 پوشانده شده با اپوكسي حاوي فسفات روي به روش الكتروشيميايي
354
بررسي اثر نانو ذرات استويا بر رشد سه سويه باكتري لاكتوباسيلوس و مقايسه آن با شكر معمولي
355
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد تيتانيوم در كاتاليستهاي تهيه شده به روش پاشش حرارتي
356
بررسي اثر نانو ذرات اكسيدآلومينيوم بر پارامتر هاي فيزيولوژيكي گياه جو
357
بررسي اثر نانو ذرات اكسيدمس بر خواص ضد استرپتوكوكي و استحكام باند برشي ادهزيو هاي ارتودنسي
358
بررسي اثر نانو ذرات تيتانيا بر خواص جوي و شست و شويي رنگ هاي اكريليك پايه آبي
359
بررسي اثر نانو ذرات خاك¬رس بر رئولوژي، مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژها بر پايه پلي¬استايرن (PS)/اتيلن-اكتن كوپليمر (EOC)
360
بررسي اثر نانو ذرات در فرايند ازدياد برداشت توسط امواج مغناطيسي
361
بررسي اثر نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم فاز رو تايل و وين كريستين بر القاي ناهنجاري كروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش نر سوري نژاد balb/c پس از زمان هاي تيمار مختلف در شرايطin vivo , effects of rutile-titanium dioxide nanoparticles and vincri stine on induction of chtomosomal abnormalities in bone marrow cells of male balb/c mice after different treatment times in vivo
362
بررسي اثر نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و آلكالوئيدهاي وينكابر القاء ناهنجاري كروموزومي در سلول هاي مغز استخوان موش هاي نرسوري نژاد Balb/c در شرايط in vivo , effects of titanium dioxide nano particles and vinca alkaloidson induction of chromosome abnormalities in bone marrow cells of male Balb mice in vivo
363
بررسي اثر نانو ذرات زير كونيا بر خواص سيمان گلس آيونومر دنداني
364
بررسي اثر نانو ذرات نقره در بيان ژن هاي پروكاسپاز8، Bax و Bcl2 در مغز نوزادان موش صحرايي
365
بررسي اثر نانو ذرات نقره كپسوله شده در لوله هاي پلي اتيلني و پلي پروپيلني در حذف آلودگي هاي ميكروبي از آب آشاميدني
366
بررسي اثر نانو ذره اصلاح شده بر رفتار برگشت پذيري پليمرهاي سوپرامولكول هيدروژني
367
بررسي اثر نانو ذره اكسيد روي بر رشد و بيان ژن هموليزين آلفا استافيلوكوكوس اورئوس
368
بررسي اثر نانو ذره بر خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان
369
بررسي اثر نانو ذره سيليكا بر آبگريزكردن سطوح
370
بررسي اثر نانو ذره كربن كوانتوم دات و آب هوشمند در تغيير ترشوندگي مخازن هيدروكربوري جهت ازدياد برداشت نفت از مخازن كربناته
371
بررسي اثر نانو رس بر آسفالت با استخوانبندي سنگدانه اي
372
بررسي اثر نانو رس بر رفتار خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي
373
بررسي اثر نانو رس و پايداركننده هاي نوري بر خواص كامپوزيت پودر پوست پسته - پلاستيك ﴿پلي اتيلن سنگين پرشده با پركننده هاي هيبريدي﴾
374
بررسي اثر نانو رسبر تغييرشكل ماندگار و حساسيت رطوبتي مخلوط‌هاي آسفالتي
375
بررسي اثر نانو ساختارهاي فلزي و مواد مركب فلزي - سراميك در بهينه سازي خواص مكانيكي
376
بررسي اثر نانو سرباره مس ،بر دوام و مقاومت اسيدي بتن بر پايه ي ملات
377
بررسي اثر نانو سرباره مس ،بر مقاومت حرارتي بتن بر پايه ملات
378
بررسي اثر نانو سيال تركيبي بر انتقال حرارت مجتمع سوخت راكتور VVER-1000
379
بررسي اثر نانو سيالات غير نيوتني بر ميدان جريان و انتقال حرارت درون كانال موجدار سينوسي و مربعي
380
بررسي اثر نانو سيليس بر تغيير شكل ماندگارمخلوطهاي آسفالتي
381
بررسي اثر نانو سيليس بر شكل شناسي خواص چسبندگي،مكانيكي و حرارتي پوشش هاي محافظتي مورد مصرف بر روي بتن
382
بررسي اثر نانو سيليكا اصلاح شده بر تغيير ترشوندگي سنگ مخزن و ميزان گاز كربن دي اكسيد ذخيره شده در هيدرات گازي
383
بررسي اثر نانو سيليكا بر ريز ساختار و رفتار بلورينگي زوج پليمر پلي(لاكتيك اسيد)/نشاسته گرمانرم
384
بررسي اثر نانو سيليكا روي آلياژهاي پخت شده ديناميكي بر پايه MDPE/PP
385
بررسي اثر نانو سيليكا و عامل گرافت (SEBS - g - MA) بر خواص فيزيكي و مكانيكي ترموپلاستيك الاستومر استايرن - اتيلن - بوتيلن- استايرن (SEBS)
386
بررسي اثر نانو سيليكاي آمايش شده با اكريليك سيلان بر روي خواص فصل مشترك و مقاومت به خراش رزين‌هاي يورتان اكريلات پخت شونده با UV
387
بررسي اثر نانو سيليكاي آمايش شده با وينيل- سيلان برروي خواص فصل مشترك و مقاومت به خراش رزين هاي پلي يورتان- اكريلات پخت¬شونده با UV
388
بررسي اثر نانو كاتالزگرها و نيز كاتاليزگرهاي جديد در تهيه مشتقات مختلف زانتن ها
389
بررسي اثر نانو كلي بر مورفولوژي آلياژ سه تايي با تاكيد بر مورفولوژي هسته - پوسته
390
بررسي اثر نانو كود آلي بر روي رشد و باردهي بوته لوبيا قرمز محلي رقم ازنا به روش بذر و نشاء
391
بررسي اثر نانو لوله هاي كربني بر روي رفتار و رئولوژي قير
392
بررسي اثر نانو مولكول RGD بر افزايش زيست سازگاري داربست هاي زيست تخريب پذير در
393
بررسي اثر نانوالياف نايلون در جدايش بين لايه اي كامپوزيت شيشه/اپوكسي به روش آكوستيك اميشن
394
بررسي اثر نانوذرات TiO2 بر خواص سايش و خوردگي پوشش نيكل-بور ايجاد شده به روش رسوب دهي الكتريكي
395
بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با تركيبات آزولي بر كارايي غشاهاي نانوكامپوزيتي تبادلگر يون براي كاربرد در پيل سوختي
396
بررسي اثر نانوذرات اصلاح شده با تركيبات سولفونه بر كارايي غشاهاي نانوكامپوزيتي تبادلگر يون براي كاربرد در پيل سوختي
397
بررسي اثر نانوذرات بر خواص حركتي و آسيب سازند گل حفاري پايه آبي با استفاده از طراحي آزمايش
398
بررسي اثر نانوذرات رسي و كربني بر روي ميكروارگانيسم هاي هوازي تجزيه كننده ي آسفالت
399
بررسي اثر نانوذرات سيليكا با اصلاح سطحي‌هاي مختلف در سامانه‌ي امتزاج ناپذير PIB/PDMS
400
بررسي اثر نانوذرات فلزي و هسته-پوسته بر عملكرد سلول هاي خورشيدي نانوساختاري پروسكايت
401
بررسي اثر نانوذرات گرافيت بروي خواص الكتريكي و مكانيكي و مورفولو‍ِژي فوم اتيلن وينيل استات
402
بررسي اثر نانوذرات لوله اي اصلاح شده با گروه هاي ايميدازول و سولفونيك اسيد بر كارايي غشاهاي پلي الكتروليت در پيل هاي سوختي متانولي
403
بررسي اثر نانوذرات مس بر خواص ضدباكتري پوشش كيتوسان بر زيرلايه فولاد زنگ نزن 316
404
بررسي اثر نانوذرات مغناطو/يوني در كارايي كامپوزيت هاي هوشمند الكتريك فعال بر پايه IPMC
405
بررسي اثر نانوذرات نقره بر رشد و تغييرات برخي شاخص هايفيزيولوژيكي و بيوشيميايي كالوس سيب زميني (Solanum tuberosum L.)
406
بررسي اثر نانوذره اكسيد روي به همراه عصاره نعناع بر ميزان قند خون و پروفايل ليپيدي رت هاي ديابتي شده نژاد ويستار
407
بررسي اثر نانوذره بر پليمريزاسيون حالت جامد پلي اتيلن ترفتالات
408
بررسي اثر نانوذره روي تغيير ترشوندگي سنگ هاي مخازن
409
بررسي اثر نانورس بر مورفولوژي و خواص رئولوژيكي آميزه MDPE / NAS
410
بررسي اثر نانورس مونت موريلونيت بر كاهش انتشار گاز راديو اكتيو رادون از خاك مناطق با پرتوزايي طبيعي بالا
411
بررسي اثر نانوساختار ايروژل سيليس بر سطح مشترك كامپوزيت الياف بازالت/اپوكسي
412
بررسي اثر نانوساختار پوشال نيشكر بر حذف كادميم از محلول آبي به وسيله سيستم پيوسته و ناپيوسته
413
بررسي اثر نانوساختار سيليكاايروژل و نانوالياف PAN بر خواص فيزيكي مكانيكي رزين بيس فنول A-گليسيديل متاكريلات (Bis-GMA) مورد استفاده در مواد دنداني
414
بررسي اثر نانوساختارهاي نقره بر خواص فوتوالكتروشيميايي پوشش¬هاي نانوكامپوزيتي تنگستاتي به منظور تجزيه آب
415
بررسي اثر نانوسيال بر كارايي حلقه هاي گردش طبيعي
416
بررسي اثر نانوسيال ها بر پايداري ذرات آسفالتين در جريان محيط متخلخل به منظور كاهش آسيب سازند
417
بررسي اثر نانوسيليس در كاهش نفوذپذيري سيمان حفاري
418
بررسي اثر نانوكربن فعال وكربن فعال آهن دار بر پارامترهاي جوانه زني، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي ارقام پيشگام وآذر 2 گندم تحت تنش آرسنيك
419
بررسي اثر نانوكلي بر روي خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش اپوكسي سيلوكسان
420
بررسي اثر نانوكلي و نانوسيليكا بر خواص فيزيكي- مكانيكي و مقاومت خوردگي نانو پوشش كامپوزيتي بر پايه رزين اپوكسي وينيل استر
421
بررسي اثر نانولوله‌‌هاي كربني بر رسانايي الكتريكي پوشش‌هاي اعمال شده به روش الكتروپوشانش
422
بررسي اثر ناهمسانگردي ﴿بافت، ساخت و تكتونيك﴾ بر خواص فيزيكي سنگ هاي كربناته
423
بررسي اثر ناهمسانگردي بر چقرمگي سنگ و تاثير آن بر مكانيزم شكست با استفاده از انتشار آوايي
424
بررسي اثر ناهمسانگردي در ورق آلومينيوم تحت فرآيند نورد تجمعي شده
425
بررسي اثر ناهمساني القائي در رفتار مكانيكي ماسه كربناتي بوشهر در شرايط زهكشي نشده
426
بررسي اثر ناهمساني و مسير تنش بر پارامترهاي ماسه ي سليلي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
427
بررسي اثر ناهمگني داخل دانه در رفتار مكانيكي فولادهاي دوفازي با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود
428
بررسي اثر ناهمگوني مصالح در رفتار ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريز
429
بررسي اثر ناهمواري سطح بر عملكرد روانكاري در ياتاقانهاي لغزشي پله اي
430
بررسي اثر ناهمواريهاي سطح ايمپلنت هاي دنداني پايه تيتانيمي بر استحكام ريخت شناسي و ريز سختي فصل مشترك TI/HA
431
بررسي اثر نايوبيم بر ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي HSLA پس از پروسه ترمومكانيكي
432
بررسي اثر نايوبيوم بر ريز ساختار و سختي جوش فولاد نرم
433
بررسي اثر نحوه اجراي شمع و ميزان سربارتحكيم بر پديده گيرش در خاك رسي اشباع با استفاده از مدل سازي فيزيكي
434
بررسي اثر نحوه لايه گذاري برخواص مكانيكي كامپوزيتهاي پارچه تاري پودي
435
بررسي اثر نحوه ي چيدمان بويه نسبت به قفس ماهي در ضربه وارد بر لنگر تحت نيروي موج
436
بررسي اثر نحوه ي مدل سازي ميرايي در ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب خمشي بتني
437
بررسي اثر نرخ ارز بر مبادلات تجاري بخش كشاورزي ايران
438
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار خمشي پانل ساندويچ كامپوزيت بدنه شناور
439
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار كششي لمينيت كامپوزيت بدنه شناور
440
بررسي اثر نرخ بهره حقيقي بر رشد اقتصادي (مقايسه دو گروه كشورهاي كم درآمد و پر درآمد)
441
بررسي اثر نرخ تعرفه وارداتي بر صادرات فعاليت هاي صنعتي ايران طي سال هاي 1360 تا 1393 با استفاده از مدل VAR
442
بررسي اثر نرخ سرد كردن بر سيكل عمليات حرارتي پيرسازي آلياژ آلومينيوم 6063
443
بررسي اثر نرخ سرمايش از مرحله انحلال كامل در فرآيند جوان‌سازي پره كاركرده IN738LC
444
بررسي اثر نرخ سرمايش از مرحله انحلال كامل در فرآيند جوانسازي پره كاركرده
445
بررسي اثر نرخ سود بانكي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران
446
بررسي اثر نرخ سود بانكي بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران
447
بررسي اثر نرخ كرنش بر الگوي سيلان مواد در اكستروژن مقطع T
448
بررسي اثر نرخ كنش روي منحني حد شكل دهي
449
بررسي اثر نرخ گرمايش و دماي پخت بر تحول فازي و خواص مكانيكي سيليكاي ذوبي تهيه شده به روش ريخته گري ژلي
450
بررسي اثر نرخ واقعي ارز بر صادرات صنايع چوب و صنايع كاغذ طي سال هاي 1355 تا 1388 با رويكرد خودتوضيح برداري , the impact of the real exchange rate on exports of wood industry and paper industry ) 7791-0102( by var approach
451
بررسي اثر نرم افزار« كتابخانه الكترونيكي آريا» برپيشرفت تحصيلي در دروس رياضي ، علوم و فارسي دانش آموزان اول ابتدايي دبستان دخترانه شهيد محلاتي منطقه 2 تهران
452
بررسي اثر نرم كن و پركن روي پارچه رو مبلي پلي استر
453
بررسي اثر نرم كننده هاي مختلف بر ميزان افزايش عمق پارچه هاي چادر مشكي
454
بررسي اثر نسبت CaO/SiO2 و B2O3/TiO2در تركيب پودر قالب ريخته گري مداوم بدون فلوئور بر انتقال حرارت و ويسكوزيته آن
455
بررسي اثر نسبت ابعادي ديوارهاي برشي بتن مسلح درشكل پذيري وضريب رفتار
456
بررسي اثر نسبت اتصال دهنده عرضي و غلظت كلاژن روي مدول ذخيره و اندازه تخلخل در ساخت غشاهاي كلاژني
457
بررسي اثر نسبت تغيير پودر بر عمق و كيفيت نفوذ نيتروكربوره جامد بر فولاد ساده كربني
458
بررسي اثر نسبت تنش در انتشار ترك خستگي فولاد ضد زنگ با استفاده از شبكه عصبي
459
بررسي اثر نسبت سوخت به اكسيدكننده در توليد نانوذرات روي به روش سنتز احتراقي در محلول
460
بررسي اثر نسبت طول به فاصله شعاعي بين دو استوانه هم مركز بر تشكيل اولين حلقههاي ناپايداري تيلور به روش شبيهسازي مستقيم مونت كارلوي بهينه شده
461
بررسي اثر نسبت عمق به ارتفاع وشيب كانال بر عملكرد حرارتي هواگرمكن خورشيدي
462
بررسي اثر نسبت فازي HCP2/HCP1 بر رفتار خوردگي آلياژ Co-Cr-Mo در محيط مصنوعي
463
بررسي اثر نسبت كلسيم و فسفر و ميزان كريستالينيته نانو گرانول هاي كلسيم فسفاتي در سيستم رهايش دارو
464
بررسي اثر نسبت مخلوط پلي استر / ويسكوز و نوع بافت پارچه هاي حلقوي پودي بر پرزدهي
465
بررسي اثر نسبت مساحت قطعه به حجم پودر در روش سمانتاسيون پودري بر مشخصات پوشش آلومينايدي
466
بررسي اثر نسبت مولي Al2O3 در لعاب كاشي ديواري تك پخت سريع ﴿مونوپروزا﴾
467
بررسي اثر نشست غير يكنواخت در برج هاي خنك كن بتني
468
بررسي اثر نفت سفيد وگازوئيل بر برخي ازپارامترهاي مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياهان Salicornia persica وSalicornia europaea
469
بررسي اثر نفروليتوتومي از راه پوست بر عملكرد كليه در بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني
470
بررسي اثر نفوذ سوزن در پارچه با بافت هاي متفاوت با استفاده از پردازش تصوير
471
بررسي اثر نقدشوندگي سهام و حاكميت شركتي بر اهرم مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
472
بررسي اثر نقص سازه اي در اتصال به تكيه گاه در شبكه هاي دو لايه تخت سازه هاي فضا كار
473
بررسي اثر نقطه نرم شوندگي بر ميزان پين هول
474
بررسي اثر نمونه گيري طولي در حالت وجود اريب و سانسور راست،در مطالعات مربوط به تحليل بقا با استفاده از شبيه سازي به كمك نرم افزار ق
475
بررسي اثر نوآورانگي ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند مشتري محور
476
بررسي اثر نوار مارپيچي بر انتقال حرارت و افت فشار مبدل حرارتي دو لوله اي
477
بررسي اثر نور مرئي بر رشد و تكثير سلول هاي فيبروبلاست كشت شده روي داربست كيتوساني
478
بررسي اثر نور ناهمدوس فرابنفش بر روي خاصيت ويسكوالاستيسيته رشته هاي كلاژن بافت بيولوژيكي با در نظر گرفتن تغييرات سرعت كشش بافت و آثار شيميايي آن
479
بررسي اثر نورد داغ بر ريز ساختار فولاد آلكروم
480
بررسي اثر نورد سرد و عمليات حرارتي بر كاهش ضخامت و استحكام فصل مشترك كامپوزيت سه لايه قلع/برنج/قلع
481
بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريزنشست ترميم هاي كامپوزيت رزين كلاس V
482
بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريزنشست ترميم هاي كامپوزيت رزين كلاس V
483
بررسي اثر نوسان اطلس شمالي ﴿NAO﴾ بر الگوهاي غالب و ردايي كميت هاي هواشناختي در منطقه مديترانه و جنوب غرب آسيا
484
بررسي اثر نوسان درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران در چارچوب يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه
485
بررسي اثر نوسان شبه دو سالانه QBO بر لبه تاوه قطبي
486
بررسي اثر نوسان هاي بزرگ مقياس جوي اقيانوسي مادن_جوليان (MJO) و نوسان جنوبي ال نينو ENSO)) بر بارش هاي استان هاي چهارمحال و بختياري و يزد
487
بررسي اثر نوسانات بعضي از شاخص هاي معتبر جهاني بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
488
بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قيمت سهام صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل VAR
489
بررسي اثر نوع اكسيدايزر بر سرعت انتشار شعله دو فازي جامد گاز
490
بررسي اثر نوع بسته بندي و اتمسفر اصلاح شده بر افزايش زمان ماندگاري ساندويچ هاي سرد
491
بررسي اثر نوع پوشش و زير لايه بر دوام و شرايط فيزيكي پوشش در سيكل حرارتي متناوب
492
بررسي اثر نوع تمپليت كاتاليست H-SAPO-34 بر تبديل متانول به الفينهاي سبك
493
بررسي اثر نوع تهيه حفره و نوع ترميم بر ريزنشت كامپوزيت با بيس سيلوران و متاكريلات
494
بررسي اثر نوع جوشكاري بر روي تنش پسماند توسط نرم افزار ANSYS
495
بررسي اثر نوع چسب و دانه بندي سنگ آهن بر خواص مكانيكي و فيزيكي گندله توليدي گل گهر سيرجان
496
بررسي اثر نوع دانه بندي مواد سوختني بر خواص آجر عايق
497
بررسي اثر نوع دندانه بر خواص ثباتي رنگزاي چاي
498
بررسي اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي رشد گياهي در ريزازديادي سرو چهار هزار ساله ي ابركوه (Cupressus sempervirens var. horizontalis)
499
بررسي اثر نوع ريز نمونه و تنظيم كننده هاي مختلف رشد بر بازاريابي مستقيم و غير مستقيم گياه اركيده رقم فالانوپسيس
500
بررسي اثر نوع ريز نمونه وتركيب تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر روي القاكالوس وباززايي غير مستقيم گياه Anthurium andreanum
501
بررسي اثر نوع فلاكس و دمش اكسيژن بر حذف همزمان فسفر و گوگرد آهن خام
502
بررسي اثر نوع گاز تزريقي در فرآيند متناوب آب و گاز بر بازيافت نفت
503
بررسي اثر نوع ماده بليچينگ و ضخامت عاج در ناحيه سرويكال بر سختي عاج ريشه
504
بررسي اثر نوع ماده شستشو دهنده كانال و تاخير در انجام ترميم بر روي ريز نشست كامپوزيت
505
بررسي اثر نوع منيزيت بر خواص جرمهاي نسوز روكش تانديش
506
بررسي اثر نوع مواد اوليه و برخي شرايط ذوب ريسي بر ويژگي هاي تكسچره شدن نخ PET
507
بررسي اثر نوع مواد اوليه، دماي تكليس و جاينشاني عنصر Ce در جايگاه Ca در ساخت ابر رساناي BSCCO
508
بررسي اثر نوع و اندازه ذرات افزودني به مذاب آلومينيم بر تشكيل فوم آلومينيم
509
بررسي اثر نوع و مقدار پركننده بر زوي تراوايي فيلم‌هاي لاتكس
510
بررسي اثر نوع و ميزان اتصال دهنده عرضي بر خواص تورمي و جرياني پراكنش¬هاي هيدروژل¬هاي بر پايه اكريل آميد و اكريليك اسيد
511
بررسي اثر نوع و ميزان چسب سرد بر استحكام و احياء پذيري پلت كامپوزيتي
512
بررسي اثر نوع و ميزان رقيق كننده بر روي خواص مكانيكي و ضد خوردگي پوشش هاي اپوكسي با درصد جامد بالا حاوي پرك شيشه
513
بررسي اثر نويز فاز در OFDM و ارائه ي روش جبران سازي آن
514
بررسي اثر نيترو پروسايد سديم بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي Juniperus sabina و Juniperus excelsa تحت تنش شوري
515
بررسي اثر نيتروژن دهي بر رفتار خستگي فولاد D1N1.2210
516
بررسي اثر نيتريداسيون گازي پوششهاي كرم سخت
517
بررسي اثر نيتريده كردن پوشش نانوكريستال نيكل تنگستن بر - مقاومت به خوردگي الكتروشيميائي آن
518
بررسي اثر نيتريك اكسايد بر پاسخ هاي آنتياكسيداني دو گياه كلزا تحت تنش (Camelina sativa L.و كاملينا )Brassica napus L.شوري)
519
بررسي اثر نيروگاه هاي بادي بر عملكرد ديناميكي بازار برق
520
بررسي اثر نيروهاي محوري و برش در مشخصات لازم براي محاسبه قابها با اعضاء داراي تغيير ناگهاني در مقطع
521
بررسي اثر نيروهاي ناشي از امواج ،زلزله و بادبر ديافراگمهاي كف در سكوهاي دريايي
522
بررسي اثر نيروي جاذبه بر جريان مغشوش چگالي متغير درون يك كانال
523
بررسي اثر نيروي ورق گير بر برگشت فنري در عمليات خمكاري
524
بررسي اثر نيكل بر روي رخنه دهي نقره در تنگستن
525
بررسي اثر نيكل بر ساختار و خواص پوشش نفوذي CrB روي فولاد نرم
526
بررسي اثر نيكل و نسبت Ca/Mg بر جمعيت هاي سرپنتين گياه بنه (Pistacia atlantica Desf.)
527
بررسي اثر نيكل و نسبت هاي مختلف كلسيم و منيزيم بر مقاومت به خشكي گياه سرپنتيني Fortuynia garcinii
528
بررسي اثر نيكوتين بر روي شاخص هاي ميتوزي و مورفولوژيك لايه مخاطي معده موش سوري نر
529
بررسي اثر نيوبيوم برخواص سايشي وانعطاف پذيري چدن سفيد آلياژي پركروم
530
بررسي اثر هارمونيك ها در شبكه هاي توزيع و راه هاي مقابله و كاهش آنها
531
بررسي اثر هارمونيك ها و روش هاي جبرانسازي آن
532
بررسي اثر هارمونيكها بر رله هاي حفاظتي
533
بررسي اثر هسته اي در پراكندگي ژرف ناكشسان و توابع ساختار نوكلئون
534
بررسي اثر هم افزائي بازدارنده ها جهت كنترل خوردگي در اسيد شويي ديگهاي بخار
535
بررسي اثر هم افزايي اصلاح الياف و ماتريس بر روي چسبندگي بين سطحي نانوكامپوزيت رزين اپوكسي - نانو رس - الياف پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا
536
بررسي اثر هم افزايي فيلم نانوالياف سلولزي و نانوذرات رس بر خواص مكانيكي و گرمايي رزين اپوكسي
537
بررسي اثر هم افزايي نانو الياف سلولزي و ذرات ليگنين استخراج شده از كاه گندم و انجام عمليات حرارتي بر خواص فيزيكي- مكانيكي فيلم پلي (وينيل الكل)
538
بررسي اثر هم افزايي نانولوله هاي هالوسيت و بازدارنده شعله بدون هالوژن روي خواص حرارتي و اشتعال پذيري الستيك استايرن بوتادي ان
539
بررسي اثر هم زمان طوق و شكاف در كاهش آبشستگي موضعي گروه پايه استوانه اي
540
بررسي اثر هم كوشي پسماند ترخون، مورد و مشكك بر شاخص هاي آنتي اكسيداني، پاسخ هاي ايمونولوژيك و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
541
بررسي اثر هم‌افزايي تركيب گرافن اكسيد- نانولوله كربن و شبكه كئوردينه شده‌ي گرافن اكسيد- نانولوله كربن عامل‌دار با يون فلز بر روي خواص پلي‌وينيل‌ بوتيرال
542
بررسي اثر همخوني بر صفات رشد گوسفندان شال
543
بررسي اثر همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار بر روي عملكرد شركت مورد مطالعه: شركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش
544
بررسي اثر همزمان آلومينيوم و كربن بر مقاومت به اكسايش همدماي فولادهاي آستنيتي مقاوم به حرارت
545
بررسي اثر همزمان بعضي نمكهاي فلزي بر بازيافت شيميايي ضايعات پلي اتيلن ترفتالات توسط گلايكول(ها) جهت تهيه بيس (2-هيدروكسي ا تيل) ترفتالات و بررسي كارايي محصول حاصل در تهيه رزين هاي پلي استر غيراشباع جهت ساخت سنگ هاي كامپوزيتي
546
بررسي اثر همزمان تغيير اقليم و تغيير كاربري اراضي بر سيل خيزي و رسوبزايي حوزه (مطالعه موردي حوزه آبخيز حنيفقان، استان فارس)
547
بررسي اثر همزمان سه مولفه زلزله برروي رفتار سازه هاي جداسازي شده با جداگر DCFP
548
بررسي اثر همزمان شرايط هايپوكسي ايجاد شده توسط كلريدكبالت II و تيمار تيموكوئينون بر بيان ژن Sox2 در ردهي سلولي سرطاني MCF-7
549
بررسي اثر همزمان طول اتصال و طول ترك اوليه بر بار شكست اتصالات نانوچسبي تك لبه‌اي به روش نرخ آزادسازي انرژي كرنشي
550
بررسي اثر همزمان كلريد كبالت II و تيموكوئينون بر بيان ژن Dnmt1 در رده سلولي فيبروبلاست انساني
551
بررسي اثر همزمان مولفه قائم وافقي زلزله در طيف بازتاب افقي
552
بررسي اثر همزمان نانوذرات و سورفكتنت بر پايداري غشاي مايع امولسيوني به‌منظور جداسازي اورانيوم و فلزات نادر خاكي گادولينيم و نئوديميم
553
بررسي اثر همزماني مؤلفه قائم زلزله بر روي ديوار برشي كوپله
554
بررسي اثر همزيستي قارچ اندوفيت Piriformospora indica با گياه گندم و ذرت بر شاخص هاي پايداري ساختمان و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
555
بررسي اثر هموژنيزاسيون فشار بالا بر ويژگي هاي عملكردي و فيزيكوشيميايي ژلاتين
556
بررسي اثر هندسه آجر در ميزان نرخ انتقال حرارت با استفاده از شبيه‌سازي عددي
557
بررسي اثر هندسه اتصال در خواص الكتروني سيم مولكولي فلز/ سيتوزين / فلز , investigation the effect of the contact geometry on electronic properties of a nolecular wire as metal/cytosine/metal
558
بررسي اثر هندسه پره ﴿ پروفيل پره﴾ روي پديده جريان سيال در حالت دو بعدي در توربين هاي گازي
559
بررسي اثر هندسه پين ابزار بر سيلان مواد در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيوم 6T- 6061 با نانوذرات تقويت¬كننده اكسيدآلومينيوم
560
بررسي اثر هندسه تخلخل در عملكرد فيلتر‏هاي تهيه شده از منسوجات بي بافت سوزن زني شده
561
بررسي اثر هندسه راهگاه ورودي بر مشخصه هاي عملكردي موتورهاي ديزل
562
بررسي اثر هندسه راهگاه ورودي و پارامترهاي پاشش سوخت بر عملكرد و آلايندگي‌هاي موتور ديزل در دورهاي مختلف
563
بررسي اثر هندسه سد بر مقادير و نحوه پخش تنش كرنش برشي سدهاي خاكي در آناليزهاي دو بعدي و سه بعدي
564
بررسي اثر هندسه شمع بر ظرفيت باربري پي شمع - راديه
565
بررسي اثر هندسه غلتكهاي كشش بر خواص نخ در ريسندگي رينگ
566
بررسي اثر هندسه ليف PP بر خواص كششي و فشاري كامپوزيت سيماني مهندسي شده (ECC)
567
بررسي اثر هندسه و خصوصيات مصالح سدهاي خاكي ناهمگن بر قوس‌زدگي و توزيع فشار آب منفذي در هسته
568
بررسي اثر هندسه ي مقطع عرضي بر روي رفتار لرزه اي مهاربندي هاي كمانش ناپذير
569
بررسي اثر هندسي مثلث ريسندگي با استفاده از پردازش تصوير
570
بررسي اثر هواگرمكن خورشيدي بر بارهاي سرمايشي وگرمايشي مورد نيازيك ساختمان مسكوني
571
بررسي اثر هورمون آبسيزيك اسيد)aba(بر روي ايجاد و افزايش تحمل خشكي گياه رستاخيزي soporobolus stapfianus در طي خشكي ،در مقايسه باگياه غير رستاخيزيsoporobolus pyramidalis
572
بررسي اثر هورمون آبسيزيك برروي ايجاد وافزايش تحمل خشكي گياه رستاخيزي در طي خشكي در مقايسه با گياه غير رستاخيزي
573
بررسي اثر هورمون هاي اكسين و سيتوكينين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه پرسياوشان (Adiantum capillus- veneris)
574
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و اكسين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه دارويي پيچك صحرايي
575
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و اكسين بر روي كالوس زايي و باززايي گياه دارويي پيچك صحرايي
576
بررسي اثر هورمون هاي گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه شاهدانه
577
بررسي اثر هورمونهاي گياهي بر القاء كالوس و باز زايي گياه بومادران(Achillea millefolum)
578
بررسي اثر هورمونهاي گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه بومادران Achillea millefolum
579
بررسي اثر هوش سازماني بر شهرت برند پيشگامان يزد
580
بررسي اثر هيپوتانسيون كنترل شده القايي بر اكسيژناسيون مغزي بيماران در طي جراحي الكتيو رينوپلاستي
581
بررسي اثر هيپوترمي بر درمان تاخيري ايسكيمي مغزي مدل آمبوليك با فعال كننده پلاسمينوژن بافتي نوتركيب در موش صحرايي نر
582
بررسي اثر هيپوكسي بر روي مقادير پرولين و كربوهيدرات ها ﴿محلول و احياء﴾ در ريشه هاي نابجاي آفتابگردان
583
بررسي اثر هيپوكليسمي عصاره ي هيدروالكلي گلرنگ و گردو در موش هاي صحرايي ديابتي شده
584
بررسي اثر هيدراسون و دهيدراسيون دوره اي سيست آرتميااروميانا و آرتيماپارتنوژنز بر ميزان ارزش غذايي ناپليوس تازه تخم گشايي شده از آنها
585
بررسي اثر هيدروترمال بر روي خواص مكانيكي و كهنگي فوم عايق پلي يورتان
586
بررسي اثر هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي بر ويژگيهاي بيولوژيك گامتها و مراحل اوليه تكويني جنيني ماهي قزل آلاي رنگين كمان
587
بررسي اثر هيدوليز قليايي بر رنگ پذيري الياف
588
بررسي اثر هيوسين -ان - بوتيل برومايد بر آريتمي سينوسي تنفسي
589
بررسي اثر هيوسين بر شدت درد ، تندرنس و ريباند تندرنس در بيماران آپانديسيت
590
بررسي اثر و تجمع طلا در جلبك تك سلولي Dunaliella
591
بررسي اثر و مكانيسم احتمالي عصاره آبي- الكلي برگ گياه رازك (Humulus lupulus)بر درد در موش سوري نر
592
بررسي اثر وابستگي بر قابليت اعتماد و نگهداري پيشگيرانه سيستم‌هاي چندمولفه‌اي
593
بررسي اثر واربورگ درسلول هاي سرطاني با دو روش حل معادله تكثير و بازي كالاي عمومي
594
بررسي اثر واقعي ارز بر صادرات صنايع چوب و صنايع كاغذ طي سال هاي 1355 تا 1388 با رويكرد خودتوضيح برداري
595
بررسي اثر واكس بر بلورينگي، خواص گرما-مكانيكي و فرايند پذيري پلي اتيلن
596
بررسي اثر واكنش قليايي سيليسي سنگدانه ها بر روي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت بار دراز مدت
597
بررسي اثر واناديم بر خواص مكانيكي و ساختار فولادهاي ميكروآلياژي نورد گرم شده
598
بررسي اثر واناديوم بر تكوين بيضه ي زاده هاي متولد شده از موش هاي باردار ديابتي شده
599
بررسي اثر واناديوم در محلول انجماد شيشه اي بر رشد آزمايشگاهي فوليكول هاي بدست آمده از تخمدان منجمد-ذوب موش
600
بررسي اثر واناديوم روي تكوين بيضه ي زاده هاي متولد شده از مادران باردار تحت شيمي درماني
601
بررسي اثر وجود گرفتگي بر عبور سيال زيستي از شريان كاروتيد
602
بررسي اثر ورزش برسلامت روان زنان شاغل ورزشكار و غير ورزشكار
603
بررسي اثر ورزش تركيبي بر تراكم استخوان و جرم مواد معدني استخوان در زنان 53 تا 33 سال غير ورزشكار
604
بررسي اثر ورودي‌هاي گلبرگي‌شكل مدرن بر هيدروليك جريان گردابي اطراف سرريزهاي مدور قائم
605
بررسي اثر وضعيت اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان سرايان
606
بررسي اثر ولتاژ خطوط فشارقوي بر Shielding Failure در خطوط انتقال با استفاده از مدل ليدرهاي پيشرونده (Leader progression model)
607
بررسي اثر ولتاژ گيت روي ترابرد الكتروني از طريق اتصالات جانبي بين دو نانو لوله كربني موازي
608
بررسي اثر ويتامين B12 و تنش شوري بر ميزان اسيد‌هاي چرب امگا3 در جلبك‌هاي salina Dunaliella و vulgaris ‍Chlorella
609
بررسي اثر ويتامين B12 و فولات بر سنتز ليپيد و اسيدهاي چرب امگا3 در جلبك Dunaliella salina
610
بررسي اثر ويتامين C بر روي شاخص هاي كنترل قند خون در افراد ديابتي نوع II
611
بررسي اثر ويتامين d بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
612
بررسي اثر ويتامين d بر سطح پلاسمايي Adiponectin و ميزان مقاومت به انسولين در بستگان درجه اول بيماران ديابتي
613
بررسي اثر ويتامين D برروي ميزان سرمي آنتي بادي ضد ويروس اپشتين بار در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
614
بررسي اثر ويتامين d در بيماران سندرم X قلبي مبتلا به هيپوويتامينوز d
615
بررسي اثر ويتامين d در بيماران سندرم X قلبي مبتلا به هيپوويتامينوز d
616
بررسي اثر ويتامين E موضعي در مقايسه با زينك اكسايد بر درماتيت ناشي از راديوتراپي
617
بررسي اثر ويتامين E و سلنيوم بر سطح اسپرمهاي +NOX5 و HSPA2+ در مردان نابارور تراتواستنوزواسپرميا
618
بررسي اثر ويتامين ث تكميلي بر كاهش هموگلوبين گليكوزيله (HbAC)در بيماران ديابتي غيروابسته به انسولين
619
بررسي اثر ويتامين ث خوراكي در جلوگيري از افت شنوايي ناشي از صدا در رت
620
بررسي اثر ويتامين ث خوراكي در جلوگيري از افت شنوايي ناشي از صدا در رت
621
بررسي اثر ويتامينC بر آسيب كبدي ناشي از فرمالدهيد در موش صحرايي بالغ نر
622
بررسي اثر ويتامينهاي C و E بر ميزان بيان ژن و توليد Vascular endothelial growth factor در ماكروفاژهاي صفاق مبتلايان اندومتريوزيس
623
بررسي اثر ويژگي هاي بنيادي شركت و مديريت سودهاي واقعي بر بازده سهام با توجه به نقش متغير تعديل كننده كيفيت حسابرسي
624
بررسي اثر ويژگي هاي سطح بر خصوصيات انتقال حرارت جوشش هسته اي استخري فروسيال تحت ميدان مغناطيسي
625
بررسي اثر يادگيري سازماني بر مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني اداره كل نوسازي مدارس خراسان رضوي
626
بررسي اثر يادگيري گروهي بر توانمند سازي شغلي كاركنان مورد مطالعه: بيمارستان طالقاني تهران
627
بررسي اثر يخ زدگي بر روي خواص فيزيكي جورابهاي نايلوني
628
بررسي اثر يك برنامه تمرين هوازي روي متغييرهاي خوني تغييرات ساختاري و عملكرد قلبي عروقي معلولين ورزشكار و غيرورزشكار با ضايعه نخاعي
629
بررسي اثر يكپارچگي مالي بين‌المللي بر بهره‌وري كل عوامل توليد
630
بررسي اثر يكنواختي ساختاري و شيميايي بر فرم پذيري فولادهاي فوق كشش
631
بررسي اثر يون مخالف مايعات يوني در پراكنده كردن نانولوله هاي كربني
632
بررسي اثر يون منگنز Mn+2 بر پارامتر هاي ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات اكسيد روي تهيه شده به روش سل_ژل خود احتراقي
633
بررسي اثر8 هفته تمرينات آمادگي جسماني منتخب بر تركيب بدن و فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامت دختران چاق بالغ و نابالغ
634
بررسي اثرKisspeptin13 برحافظه موشهاي صحرايي مبتلا به آلزايمر القائ شده با استرپتوزوسين﴿STZ)
635
بررسي اثرLactoferrin و whey Acadic Protein استخراج شده ازشيرشتريك كوهانه برروي رده هاي سلولي MCF و Vero
636
بررسي اثرTIO2 بر تشكيل اسپينسل MGAL2O3 در اتمسفرهاي مختلف
637
بررسي اثرآتش تجويزشده برخصوصيات فيزيكي ،شيميايي وزيست خاكي
638
بررسي اثرآتورواستاتين روي شاخص هاي مختلف كنترل آسم مزمن تحت درمان با دوز بالاي استروئيد استنشاقي واستروئيد ‏خوراكي ‏
639
بررسي اثرآرسنيك بر برخي پارامترهاي رشد وپروفايل پروتئيني جمعيت هاي مختلف (Isatis cappadocica)
640
بررسي اثرا ال-كارنيتين بر عملكرد كبدي در كودكان تحت شيمي درماني مبتلا به A.L.L
641
بررسي اثرا ال-كارنيتين بر عملكرد كبدي در كودكان تحت شيمي درماني مبتلا به A.L.L
642
بررسي اثرات 12هفته تمرينات پلايومتريك با شدت متفاوت بر پرش عمودي مكرر در واليباليستهاي غير نخبه
643
بررسي اثرات Bleaching سديم پربورات + آب مقطر و سديم پربورات + پروكسيد هيدروژن 30◄توسظ دستگاه رنگ سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته Nonvital به طريق Invitro
644
بررسي اثرات Bleaching سديم پربورات + آب مقظر و سديم پربورات + پروكسيد هيدروژن 30◄توسظ دستگاه رنگ سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته Nonvital به طريق Invitro
645
بررسي اثرات GA3 و 2,4,5 - T بر فرايندهاي تشكيل ميوه و رسيدن انجير در منطقه استهبان
646
بررسي اثرات GCSC برروي مسئله نوسانات زير سنكرون درخطوز انتقال جبران شده خازني
647
بررسي اثرات MTBE برروي ساختار كبد و كليه و پارامترهاي خوني و نقش سرم فيزيولوژيكي در كاهش برخي اثرات آن در موش ماده
648
بررسي اثرات آب فاقد دوتريوم واسانس مرزه برروي آسيب كبدي القاءشده توسط استامينوفن در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
649
بررسي اثرات آبياري تكميلي سطحي وزيرزميني بر روي كارايي مصرف آب وساير پارامترهاي سه رقم عدس وارزيابي پارامترهاي مديريتي با مدل SIMDuaIKc
650
بررسي اثرات آبياري تكميلي وكود نيتروژن بر صفات مورفوفيزيولوژيك گندم ديم
651
بررسي اثرات آتروژنيك ويتامين هاي D2و D3 بر خرگوش هاي هيپركلسترولميك
652
بررسي اثرات آزادسازي تجارت كشاورزي برروي رفاه خانوارهاي روستائي ايران
653
بررسي اثرات آكريل آميدو ويتامينC برتغييرات ظاهري و بافتي وشاخص هاي استريولوژيك مخچه جنين ونوزاد موش صحرايي
654
بررسي اثرات آگاهي و انگيزش مصرف كننده به اطلاعات برچسب كالا بر تمايل او به خريد بطري هاي آب معدني
655
بررسي اثرات آلاينده هاي هواي شهر تهران بر تشريح ، عكس العمل روزنه ها و فعاليت برخي آنزيمهاي آنتي اكسيدان در گياهان خرزهره Nerium oleander L و Robinia pseudo acacia L
656
بررسي اثرات آللوپاتي گياهچه هاي ارقام لوبيا و علف هرز تاتوره بر يكديگر با استفاده از روش آْزمايشگاهي فضاي مساوي آگار
657
بررسي اثرات آللوپاتيك خردل وحشي بر ارقام گندم
658
بررسي اثرات آللوپاتيك خردل وحشي بر ارقام گندم
659
بررسي اثرات آللوپاتيك گياه درمنه بر جوانه زني بذور، فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان و مقدار پرولين دو علف هرز مزارع بروجرد
660
بررسي اثرات آلودگي سرب ناشي از تردد وسايل نقليه و برخي فعاليت هاي صنعتي بر خاك حاشيه جاده پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
661
بررسي اثرات آلودگي سرب ناشي از جاده ترانزيت شمال - جنوب بر خاك حاشيه جاده و گياهان منطقه حفاظت شده كالمند بهادران - يزد
662
بررسي اثرات آلودگي نفتي در خليج فارس
663
بررسي اثرات آموزش الكترونيكي بر آموزش و يادگيري در دانشگاه هاي پيام نور مراكز استان مازندران
664
بررسي اثرات آموزش پيش از دبستان در وضعيت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي حوزه شهري شهرستان تنكابن.
665
بررسي اثرات آموزش دوره پيش دبستاني در ياد گيري دانش آموزان
666
بررسي اثرات آموزشهاي پيش دبستاتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدائي شهر گلوگاه
667
بررسي اثرات آموزشهاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي شهرستان ساري سال تحصيلي 87 - 1386
668
بررسي اثرات آموزشي تقويتها بر ميزان يادگيري دانش آموزان پايه اول ابتدائي از ديدگاه معلمان
669
بررسي اثرات آموزشي معلمان بر كارآيي وباز دهي كار آنان
670
بررسي اثرات آميخته بازاريابي بر روي "ارزش ويژه برند" با تاكيد بر اثر ميانجي گري "تبليغات دهان به دهان"
671
بررسي اثرات آمينواسيدال-آرژينين بررگ زايي سلول هاي اندوتليال بندناف انسان
672
بررسي اثرات آنتي / پرو اكسيداني تيموكوئينون بر سلول هاي بنيادي - - مزانشيمي موش و مطالعه اثر سلول هاي بنيادي مزانشيمي تيمار شده با اين تركيب بر بيان ماركرهاي اختصاصي ( TCF4 ، FOXP3 ، PAX5 ، PLZF ، RORγt ، STAT1 و STAT6 ) سلول هاي سيستم ايمني موش
673
بررسي اثرات آنتي اكسيدان منگنز بر ساختار بيضه پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن در موش هاي تيمار شده با فرمالين
674
بررسي اثرات آنتي اكسيدان منگنز بر ساختار بيضه پارامترهاي اسپرم و ميزان بيان ژن در موش هاي تيمار شده با فرمالين
675
بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي در انواع آويشن استان گيلان
676
بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي در انواع آويشن استان گيلان
677
بررسي اثرات آنتي اكسيداني در انواع آويشن استان گيلان
678
بررسي اثرات آنتي اولسر پپتيك عصاره گياه بادآورد
679
بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره زيره سياه و آويشن بر استرپتوكوكوس ميوتانس در شرايط آزمايشگاهي
680
بررسي اثرات آنتي ميكروبي نانو ذرات (دي )اكسيد تيتانيوم )tio2( بر رشد ديناميك باكتري ها , investigation of tionium dioxide nanoparticles effects on the dynamic bacterial growth
681
بررسي اثرات آنزيم فيتاز و كوله كلسيفرول ( ويتامين D3) بر قابليت استفاده از فسفر فيتات در مرغهاي تخمگذار
682
بررسي اثرات آنزيمي (پروتئاز و ليپاز) روي پارامترهاي شستشو و خصوصيات كالاي پشمي شسته شده
683
بررسي اثرات آنيلين بر برخي عناصر سلولي ، الكتروليتي و ويژگي هاي پلاسمايي خون موش سفيد نژاد NMRI
684
بررسي اثرات ابعاد شخصيتي مايرز-بريگز )MBTI( بر تمايل خريد مشتريان لپ تاپ در شهر تهران .
685
بررسي اثرات ابعاد نقاط كوانتومي گاليم-آرسنيك استوانه اي و بازه ي فركانس ليزرپمپ بر روي شفافيت القايي الكترومغناطيسي
686
بررسي اثرات اپتيكي خطي و غير خطي بر روي مد نقص در طيف عبوري برج ميكرو حلقه
687
بررسي اثرات اپتيكي در خطاي حسي تابشي از طريق شبيه‌سازي تصوير شبكيه
688
بررسي اثرات اتصال بر شكست پوسته هاي جدار ضخيم تحت فشار داخلي
689
بررسي اثرات اتلافي در سامانه‌هاي اپتومكانيكي: رهيافت هايزنبرگ-لانژوين
690
بررسي اثرات اتم هاي ناخالصي مغناطيسي در ترابرد نانوحلقه هاي كوانتومي
691
بررسي اثرات اتوماسيون اداري بر بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش
692
بررسي اثرات اجتماعي - اقتصادي مهاجرت , the study of social-economical effects of migration in zaveh province
693
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان به شغل كشاورزي در شهر حنا
694
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان به كار بيرون از خانه شهر سميرم
695
بررسي اثرات اجتماعي اشتغال زنان متأهل به كار بيرون از خانه از ديدگاه معلمان دوره هاي مختلف تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان سميرم
696
بررسي اثرات اجتماعي اقتصادي ساماندهي واسكان عشاير كانون محسناب با نرحمان ايلام
697
بررسي اثرات اجتماعي -اقتصادي مهاجرت مورد:شهرستان زاوه
698
بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش آموزان پسر كلاس سوم راهنمائي شهر اصفهان
699
بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش اموزان پسر كلاس دوم راهنمايي
700
بررسي اثرات اجتماعي بيكاري در شهرستان مباركه
701
بررسي اثرات اجتماعي حاصل از تشكيل تعاوني هاي اب بران در روستاهاي پاياب سد دوستي سرخس
702
بررسي اثرات اجتماعي حاصل از تشكيل تعاونيهاي اب بران در روستاهاي پاياب سد دوستي سرخس
703
بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي و رواني بازيهاي كامپيوتري بر نوجوانان پسر شهرستان بجنورد
704
بررسي اثرات اجتماعي واقتصادي خانه هاي دوم درنواحي روستايي
705
بررسي اثرات اجراي پروژه‌‌‌‌‌‌‌هاي بيابان زدايي بر توسعه كشاورزي در منطقه تكاب شهداد
706
بررسي اثرات اجراي طرح جامع در كاربري هاي اراضي شهري در تالش
707
بررسي اثرات اجراي طرح سيستم آبياري تحت فشار سد حسنلو در توسعه و رونق اقتصاد روستايي
708
بررسي اثرات اجراي طرح هادي روستايي بر روستاهاي شهرستان آمل
709
بررسي اثرات اجراي ماليات هاي زيست محيطي (سبز) بر كاهش آلودگي در استان هاي منطقه غرب كشور با تأكيد بر بخش صنعت
710
بررسي اثرات احداث روگذر و زيرگذر در توسعه شهري (مورد مطالعه: منطقه جنوبي راه آهن شهر ساري)
711
بررسي اثرات احداث شبكه مترو(قطار شهري)بر ساختار و توسعه شهري اهواز
712
بررسي اثرات احداث كنارگذرها بر كاربري زمين و حمل و نقل شهري
713
بررسي اثرات ادوات غيرخطي در توليد هارمونيك هاي جريان در شبكه توزيع
714
بررسي اثرات ارائه خدمات نظارت و راهنمايي تعليمات بر افزايش مهارتها و رغبتها و دانش تخصصي آموزگاران از ديدگاه معلمان زن دوره ابتدايي بهشهر
715
بررسي اثرات ارتباطات سازماني بر مديريت بحران در شركت مخابرات استان تهران
716
بررسي اثرات ارتعاش لوله و ميزان آب شستگي بستر در حالت فرسايش تونلي تحت اثر جريان دائمي
717
بررسي اثرات ارتعاشات التراسونيك بر صافي سطح و نيرو هاي ماشينكاري در فرز كاري
718
بررسي اثرات ارتعاشات فراصوتي بر نيروي شكل دهي و خصوصيات قطعه كار در شكل دهي چرخشي
719
بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي
720
بررسي اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران دياليزي
721
بررسي اثرات اريتروپوييتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي كليه
722
بررسي اثرات اريتروپوييتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي كليه
723
بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين وميزان اختلالات رفتاري فرزندان
724
بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين وميزان اختلالات رفتاري فرزندان.
725
بررسي اثرات ازن بر پديده فولينگ مبدل هاي حرارتي
726
بررسي اثرات اسپوركشي عوامل مختلف شيميائي و فيزيكي روي بقاء اسپور باسيلوس سابتيليس
727
بررسي اثرات استراتژي اعتماد سازي بر استراتژي هاي باز خورد جويي در سازمان
728
بررسي اثرات استراتژيهاي منابع انساني در برنامه ريزي راهبردي سازمان بيمه خدمات درماني
729
بررسي اثرات استرس آلودگي هوا روي خصوصيات آنتي اكسيدان فيزيولوژيك و شيميايي سه گياه زيتون رز و كاج در سه منطقه اصفهان
730
بررسي اثرات استرس آلودگي هوا روي خصوصيات آنتي اكسيدان فيزيولوژيك وشيميايي سه گياه زيتون رزوكاج در سه منطقه اصفهان
731
بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي سرمي قزل آلاي رنگين كمان
732
بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي هماتولوژيك قزل آلاي رنگين كمان
733
بررسي اثرات استرس مستقيم وغيرمستقيم بر روي علائم پرخوري رواني
734
بررسي اثرات استفاده ارتباط مسئوليت اجتماعي، كيفيت گزارش مالي و عدم تقارن با ارزش يابي صحيح سهام
735
بررسي اثرات استفاده از LATERAL WEDGEINSOLE در كاهش درد بيماران مبتلا به استئواتريت زانو
736
بررسي اثرات استفاده از LATERAL WEDGEINSOLE در كاهش درد بيماران مبتلا به استئواتريت زانو
737
بررسي اثرات استفاده از افزودن داروي سلككسيب بر يونيون شكستگي بسته ي تيبيا دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت از اسفند ماه سال 1390
738
بررسي اثرات استفاده از بالك آيروديناميكي در وسيله نقليه ريلي
739
بررسي اثرات استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و تاثير آن بر مدگرايي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
740
بررسي اثرات استفاده از خواص الكتروني و اپتيكي نانو ورقه هاي با استفاده از نظريه تابعي چگالي
741
بررسي اثرات استفاده از ذرات نانو بركاهش نفوذپذيري خاك مورد استفاده در لندفيل
742
بررسي اثرات استفاده از رنگدانه هاي طبيعي بر رنگ زرده تخم مرغ و عملكرد مرغهاي تخمگذار تجارتي
743
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف زيره سبز و سياه بر خصوصيات تخم مرغ، فعاليت آنزيم ها و متابوليت هاي خوني در مرغ هاي تخم گذار بومي زابل
744
بررسي اثرات استفاده از عصاره هيدروالكلي علف هفت بند بر حافظه و يادگيري ذر رت هاي نر آلزايمري شده با استرپتوزوتوسين
745
بررسي اثرات استفاده از فيلر آهك بر روي مقاومت كششي روسازي آسفالت
746
بررسي اثرات استفاده از مكمل عصاره دانه انگور بر بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو سرم در ورزشكاران بدنساز مرد
747
بررسي اثرات استفاده از هورمون جيبر لين برروي رشد وعملكرد پياز خوراكي از طريق تيمار بذر
748
بررسي اثرات استفاده از هورمون جيبرلين بر روي رشد و عملكرد پياز خوراكي از طريق تيمار بذر
749
بررسي اثرات استفاده از يولاف درنان برخصوصيات رئولوژيكي ارگانولپتيكي و بياتي بافت نان
750
بررسي اثرات استفاده بررسي رابطه علي اخلاق سازماني بر نوآوري سازماني با نقش واسطه اي سلامت سازماني (مطالعه موردي: مديران و معاونان مدارس و كارمندان اداره آموزش و پرورش مرودشت)
751
بررسي اثرات استفاده به‌كارگيري اتوماسيون اداري بربهره‌وري كاركنان استان اصفهان
752
بررسي اثرات استقرار نظام پيشنهادها در شركت برق منطقه اي يزد و تعيين نقاط ضعف و قوت آن
753
بررسي اثرات استنشاق افشره درمنه بر روي بهبود اسپيرومتريك بيماري آسم
754
بررسي اثرات استنشاق افشره درمنه بر روي بهبود اسپيرومتريك بيماري آسم
755
بررسي اثرات اسكان غير رسمي در توسعه كالبدي شهر (نمونه مورد مطالعه:شهر بابل)
756
بررسي اثرات اسلمينگ بر حركات كشتي
757
بررسي اثرات اشباع مغناطيسي دو محوري برروي رفتار ماشين هاي سنكرون سه فاز
758
بررسي اثرات اشتغال زن بر خانواده (پژوهش درباره معلمان زن متاهل در شهر بهشهر)
759
بررسي اثرات اشتغال زن در خانواده
760
بررسي اثرات اشتغال زنان بر واگرايي و همگرايي خانواده در شهر كرمانشاه در سال 88
761
بررسي اثرات اشتغال زنان فرهنگي بر نحوه تربيت فرزندان از ديدگاه زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بهشهر سال تحصيلي 93 - 1392
762
بررسي اثرات اشتغل زن بر خانواده
763
بررسي اثرات اشعه گاما بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي بذر گندم رقم الوند Triticum aestivam CV Alvand
764
بررسي اثرات اشكال مختلف مشبك ها بر روي پديده گرداب هاي مسطحي
765
بررسي اثرات اطلاعات بر اشتغال،مهاجرت و دانش عمومي در روستاهاي استان خراسان جنوبي
766
بررسي اثرات اعتبارات خرد كشاورزي بر اشتغال زنان سرپرست خانوار ورامين طي سالهاي 1391-1386
767
بررسي اثرات اعتبارات خرد كشاورزي بر اشتغال زنان سرپرست خانوار ورامين طي سالهاي 86-91
768
بررسي اثرات اعتياد برروي خانواده مطالعه موردي درشهرستان شاهرود
769
بررسي اثرات اعتياد والدين بر خصوصيات شخصيتي دانش آموزان مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان دخترانه شهرستان فردوس
770
بررسي اثرات اعمال ضابطه افزايش تراكم ساختماني در شهر تهران نمونه موردي : محله الهيه
771
بررسي اثرات افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد جمعيت بر انتشار گازهاي گلخانه اي در ايران
772
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريترو پوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
773
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
774
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئيتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
775
بررسي اثرات افزودن ال كارني تين به اريتروپوئين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
776
بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي بازيافت زباله توسط شهروندان نمونه موردي شهرستان جويبار
777
بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و فيزيكي اجرايي طرح هاي هادي , evolution of hadi plan in fieldes economic and social and fisical in the village pivejan
778
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وسياسي بحران اب فردوس
779
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيك اجراي طرحهاي هادي
780
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيكي اجراي طرحهاي هادي
781
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي وفيزيكي اجراي طرحهاي هادي
782
بررسي اثرات اقتصادي الخاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت بيمه كشور
783
بررسي اثرات اقتصادي بر روي صنعت بيمه
784
بررسي اثرات اقتصادي تعاوني هاي توليد كشاورزي دهستان ميانكاله شهرستان بهشهر
785
بررسي اثرات اقتصادي حاصل از تشكيل شركتهاي تعاوني اب بران پاياب سد دوستي شهرستان سرخس
786
بررسي اثرات اقتصادي خشكسالي بر زندگي كشاورزان بخش مركزي يزد
787
بررسي اثرات اقتصادي صنايع روستائي بر روستاهاي استان كرمانشاه
788
بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر كانونهاي شهري بخش مركزي شهرستان تنكابن
789
بررسي اثرات اقتصادي مهاجرت بر كانونهاي شهري بخش مركزي شهرستان تنكابن
790
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح ساماندهي و اسكان عشاير در كانون توسعه ي ايلشهر بوشكان از استان بوشهر
791
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح هادي روستاي باغشجرد
792
بررسي اثرات اقتصادي و زيست‌محيطي تغيير كاربري اراضي كشاورزي متأثر از حضور حمل و نقل ريلي (مطالعه موردي: راه آهن غرب كشور در كرمانشاه)
793
بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گردشگري در نواحي روستايي(مطالعه موردي: روستاي قلعه سر چهاردانگه)
794
بررسي اثرات اقتصادي،اجتماعي طرح هاي برق رساني به نواحي روستايي (نمونه موردي :دهستان آلاداغ شهرستان بجنورد )
795
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي
796
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي طرح كنترل ورود دام به مراتع ييلاقي شهرستان فريدونشهر
797
بررسي اثرات اقليم بر رفتار و بيماريها
798
بررسي اثرات اقليم بر كشت بادام با تاكيد بر سرما زدگي بر حوضه هاي شهركرد - سامان
799
بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني برصادرات فرش دستباف
800
بررسي اثرات الگوهاي مختلف توزيع بار جانبي در آناليز استاتيكي غير خطي (POSHOVER) قابهاي خمشي
801
بررسي اثرات امواج الكترومغناطيس بر سر انسان
802
بررسي اثرات امواج دريا بر شناورهاي متحرك و حل معادلات ديناميكي حاكم بر آنها
803
بررسي اثرات امواج دريايي بر روي مدلهاي با شكل هندسي غير استاندارد
804
بررسي اثرات انحنا، انباشتگي و جدايش نانولوله هاي كربني تقويت كننده بر روي خواص مكانيكي معادل نانو كامپوزيت هاي پليمري
805
بررسي اثرات اندازه حجمك نماينده و شرايط مرزي در مدل سازي دوبعدي ميدان فاز براي رشد دانه نرمال در فلزات چندبلوري
806
بررسي اثرات اندازه حجمك نماينده و شرايط مرزي در مدل سازي ميدان فاز براي رشد تنش القايي دانه در فلزات چند بلوري
807
بررسي اثرات اندازه ذرات علوفه يونجه و دو منبع چربي بر عملكرد، پارامترهاي خوني و رفتار نشخوار در گاوهاي هلشتاين در اواسط شير دهي
808
بررسي اثرات اندازه ذرات علوم يونجه در جيره هاي اسيدوژنيك بر عملكرد و سلامت گاوهاي هلشتاين در اواسط شيردهي
809
بررسي اثرات اندازه و اثرات سطحي بر روي كمانش و ارتعاش نانو صفحات مستطيلي
810
بررسي اثرات اندازه و هندسه قطعه در شكست مواد شبه ترد تحت بارگذاري مركب
811
بررسي اثرات اندركنش تونل و گسلش معكوس با روش المان مجزا و مقايسه با روش المان محدود
812
بررسي اثرات اندركنش تونل و گسلش نرمال با استفاده از نرم افزار المان مجزا و مقايسه آن با نرم افزار المان محدود
813
بررسي اثرات اندركنشي خاك و پي: مطالعه موردي ديوار برشي و قاب خمشي با استفاده از نرم افزار open sees [اپن سيس]
814
بررسي اثرات انواع پلي گلايكول ها و اتانول آمين ها و مخلوط آن هابه عنوان مواد كمك سايش در آسياب سيمان
815
بررسي اثرات انيا كردن رد پروتون و دوترون بر روي آشكارساز هاي پليمري
816
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنو گلوبولين
817
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنوگلوبولين جي
818
بررسي اثرات اهداي پلاسما بر سطح توتال پروتئين و ايمنوگلوبولينg
819
بررسي اثرات ايجاد رانكوه در توسعه فضايي شهرستان املش
820
بررسي اثرات ايجاد شهر رانكوه در توسعه فضايي شهرستان املش
821
بررسي اثرات ايروديناميكي بر رفتار مانوري خودرو
822
بررسي اثرات باران و يخ در انتشار امواج و جبران در رابطه ماهواره اي 18/12 كيگاهرتز
823
بررسي اثرات بارگذاري پيچشي سيكلي برروي ميله با استفاده از مدل سختي سينماتيكي فردريك - آمسترانگ
824
بررسي اثرات بارگذاري ترمومكانيكال بر روي ميكروساختار آلياژ فولاد دو فازي به روش اجزاي محدود
825
بررسي اثرات بارگذاري حرارتي چرخه اي بر مقاومت اتصالي بين پوشش هاي با پايه سيماني و سطح داخلي لوله هاي بزرگ فولادي
826
بررسي اثرات بارورسازي ابرها بر افزايش بارش به كمك روش رگرسيون تاريخي و تكنيك‌هاي داده‌كاوي
827
بررسي اثرات بازار گرايي و نوآوري بر وفاداري الكترونيك در شركت ديجي كالا
828
بررسي اثرات بازارچه مرزي ميلك بر تحولات اقتصادي ، اجتماعي ،
829
بررسي اثرات بازارچه مرزي ميلك بر تحولات اقتصادي اجتماعي كاربردي روستاهاي دهستان جهان آباد شهرستان هيرمند
830
بررسي اثرات بازارگرايي و بازاريابي الكترونيك بر روي عملكرد خدمات شركت هاي بيمه
831
بررسي اثرات بازارگرايي و بازاريابي الكترونيك بر روي عملكرد خدمات شركت هاي بيمه ايران
832
بررسي اثرات بازدارندگي ايزوفلاون هاي سويا بر آسيب هاي آترواسكلروز در رات هاي نر هيپركلسترولميك
833
بررسي اثرات بازرسي سورويانستوسط شركت هاي بازرسي بين المللي در كشور مبدا بر تضمين رعايت استاندارد وكميت وكيفيت دركالا هاي وارداتي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
834
بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي - وديويي بر كودكان و نوجوانان شهر دير
835
بررسي اثرات بازي هاي رايانه اي -ويدويي بركودكان و نوجوانان شهر دير
836
بررسي اثرات بافت خوراك آغازين و زمان ارائه علوفه بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين
837
بررسي اثرات باقيمانده سموم نئونيكوتينوئيدي بر محيط زيست
838
بررسي اثرات باليني و هماتولوژيك تزريق عضلاني داروهاي ترامادول ،متادون و پتيدين در كبوتر
839
بررسي اثرات برآورد پارامتر بر روي عملكرد نمودارهاي كنترل پراكندگي
840
بررسي اثرات برآورد پارامتر روي عملكرد نمودار كنترل ميانگين با فاصله نمونه‏گيري متغير
841
بررسي اثرات برخي از مايعات يوني بر فرايندهاي الكتروشيميايي باتريهاي سربي- اسيدي
842
بررسي اثرات برخي فاكتورهاي رشد و عصاره برخي گياهان دارويي بر رشد تكثير و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي انساني مستخرج از فوليكول مو
843
بررسي اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه ها (مطالعه موردي رودخانه ميناب )
844
بررسي اثرات برداشت علوفه بر رشد و عملكرد گندم
845
بررسي اثرات برشي پيوندهاي واندروالسي بر روي رفتار مكانيكي گرافن هاي چندلايه
846
بررسي اثرات برشي، كششي و فشاري پيوندهاي واندروالسي بر روي رفتار ارتعاشاتي گرافنهاي دولايه محصور در فضاي الاستيك
847
بررسي اثرات برنامه ريزي كاربري زمين بر مديريت حمل و نقل درون شهري (نمونه موردي: محلات شهر رشت)
848
بررسي اثرات برنامه ريزي كاربري زمين بر مديريت حمل و نقل درون شهري(نمونه موردي: محلات شهر رشت)
849
بررسي اثرات برنامه هاي رفاهي بر افزايش رضايت شغلي كاركنان استانداري زنجان
850
بررسي اثرات برنامه هاي رفاهي بر افزايش رضايت شغلي كاركنان استانداري زنجان
851
بررسي اثرات برنامه هاي كودكان و خردسالان سيماي جمهوري اسلامي ايران بر روند تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي سال تحصيلي 1377
852
بررسي اثرات برندشدن موسسه حسابرسي آزموده كاران درعملكرد مالي آن موسسه طي 5 سال گذشته
853
بررسي اثرات برهمكنش الكترون -الكترون درون جايگاهي روي خواص - الكتروني نانونوار گرافيني
854
بررسي اثرات بكارگيري سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت در سازمان آموزش و پرورش استان ايلام
855
بررسي اثرات بكارگيري مدل تعالي سازماني بر بهبود كسب و كار سازمان اتكا
856
بررسي اثرات بكارگيري نظام مهندسي مجدد مبتني بر فن آوري اطلاعات بر فرايندهاي آموزشي در دانشگاه جامع علمي كاربردي
857
بررسي اثرات بلند مدت آبياري بر روي گياه و خاك با آب آلوده رودخانه قره سو در منطقه درودفرامان كرمانشاه
858
بررسي اثرات به كارگيري اينترنت بر اثر بخشي مديريت بازاريابي در شركتهاي كاشي و سراميك ايران
859
بررسي اثرات به كارگيري ذخيره ساز هاي انرژي بر پايداري سيستم هاي قدرت مشتمل بر نيروگاه هاي بادي ( نوع PMSG ) و بهينه سازي عملكرد آن ها با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
860
بررسي اثرات بهبود بهره وري بر كاهش فقر درايران
861
بررسي اثرات بهره برداري از منابع نفت و گاز نامتعارف بر آينده بازار هيدروكربوري با استفاده از روش دلفي و چاره انديشي براي پيشگيري از عوارض نامطلوب آن با استفاده از روش Topsis
862
بررسي اثرات بهره وري در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي ايران
863
بررسي اثرات بهسازي بيولوژيكي بر پتانسيل روانگرايي خاك
864
بررسي اثرات بوته و آرايش كاشت بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي در اصفهان
865
بررسي اثرات بي نظمي هاي جانشيني و توپولوژيك بر خواص مغناطيسي نانو حلقه هاي كوانتومي
866
بررسي اثرات بيمه محصولات كشاورزي بر توسعه باغات سيب شهرستان اهر در 10 سال گذشته
867
بررسي اثرات پارامترهاي تاثيرگذار در عملكرد ميكسر پيوسته آشوبناك
868
بررسي اثرات پارامترهاي هموديناميك بر تغييرات و تنظيمات ديواره ي عروق
869
بررسي اثرات پاروكستين بر بيان ژن هاي 3STATوJAK2 در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي
870
بررسي اثرات پايانه هاي مرزي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي شهرستان مهران)
871
بررسي اثرات پايانه‌هاي مرزي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي شهرستان مهران)
872
بررسي اثرات پذيرش پست هاي مديريتي توسط زنان در ادارات دولتي شهر بيرجند
873
بررسي اثرات پراكنده رويي بر تخريب اراضي كشاورزي شهر صفاشهر و تعديل رشد آن با تاكيد بر رشد هوشمند
874
بررسي اثرات پرايم بذر بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيك وبيوشيميايي مقاومت به شوري در نخود زراعي (cicer arietinum L.)
875
بررسي اثرات پرتو اجاق مايكروويو طي دوره جنيني بر رفتار، يادگيري و حافظه نوزاد در رات
876
بررسي اثرات پرتو گاما بر روي ساختار پلي(وينيل‌بوتيرال)
877
بررسي اثرات پروپيل تيواوراسيل بر روي و مس در سرم خون و برخي بافت ها در موش سفيد صحرايي
878
بررسي اثرات پروستاكلاندين بر بيان فاكتور رشد اندوتليان عروقي در سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي انسان
879
بررسي اثرات پساب شهري بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك و پوشش گياهي در مناطق خشك﴿ مطالعه موردي شرق اصفهان﴾
880
بررسي اثرات پليمر ترموپلاستيك - الاستومري بر رفتار شيارشدگي و خستگي قير
881
بررسي اثرات پياده سازي دولت الكترونيك برسلامت سازماني سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان مازندران
882
بررسي اثرات پياده سازي طرح اعطاي تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين بر صادرات غيرنفتي
883
بررسي اثرات پياده سازي مديريت تغيير بر بهبود عملكرد سازمان بنادر و دريانوردي (اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان)
884
بررسي اثرات پيش بار و تنش هاي پسماند بر شكست ترد با استفاده از رويكردهاي موضعي به شكست
885
بررسي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر عرضه و صادرات محصولات كشاورزي( بررسي سيب و پرتغال)
886
بررسي اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني برروي بيمه هاي غير زندگي ايران
887
بررسي اثرات تئوري طراحي سيستم اطلاعات مديريت در ساختار سازماني ادارات ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي
888
بررسي اثرات تابش باريكه الكترون بر پاسخ كالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا
889
بررسي اثرات تابش پروتون دستگاه پلاسماي كانوني با آهنگ دز بالا بر پنل‌هاي خورشيدي
890
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و كيفيت دانه لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز (phaseolus calcaratus) در خيرآباد زنجان
891
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و كيفيت دانه لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز در خير آباد زنجان
892
بررسي اثرات تاريخ كاشت در عملكرد و ساير صفات زراعي ارقام گلرنگ پائيزه در منطقه اصفهان
893
بررسي اثرات تبديل هندسه هاي مربعي و هگزا گونالي به استوانه اي در محاسبات سلولي قلب راكتور
894
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان شركت ملي نفت در مورد سه محصول بنزين ، روغن موتور و روغنهاي صنعتي در استان مازندران
895
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان محصولات شركت ال جي در مازندران
896
بررسي اثرات تبليغات بر افزايش دانش مصرف كنندگان محصولات شركت ال جي در مازندران
897
بررسي اثرات تبليغات رسانه جمعي جهت گسترش سهم بازار مدارس غير انتفاعي
898
بررسي اثرات تجارب برند و كيفيت خدمات بر نيات رفتاري مصرف كنندگان از طريق اعتماد به نام تجاري (مطالعه موردي شركت كاله آمل)
899
بررسي اثرات تجمعي و باقيمانده لجن فاضلاب برحركت املاح ، رطوبت خاك و برخي خواص فيزيكي خاك
900
بررسي اثرات تجميعي آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از شاخص هاي نابرابري محيط زيستي
901
بررسي اثرات تجويز بوپروپيون بر بيان ژن هاي سايتوكين هاي پسش التهابي و ضدالتهابي توسط سلول هاي تك هسته خون محيطي
902
بررسي اثرات تجويز بوپروپيون بر ميزان ترشح سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
903
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن هاي گيرنده هاي شبه تول 2در سلول هاي تك هسته خون محيطي
904
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن‌هاي سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي توسط سلولهاي تك هسته خون محيطي
905
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر بيان ژن‌هاي گيرنده‌هاي شبه تول 4 در سلول‌هاي تك هسته‌اي خون محيطي
906
بررسي اثرات تجويز پاروكستين بر ميزان ترشح سايتوكين‌هاي پيش التهابي و ضد التهابي در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
907
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف بوپروپيون بر ميزان بيان ژن گيرنده‌هاي شبه تول2 و 4 در محيط كشت سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
908
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف بوپروپيون بر ميزان بيان ژن‌هاي JAK2 و STAT3 در سلول‌هاي تك هسته خون محيطي
909
بررسي اثرات تجويز دوزهاي مختلف تروپي سترون بر ميزان بيان ژن گيرنده هاي شبه تول2 و 4 در محيط كشت سلولهاي تك هسته خون محيطي
910
بررسي اثرات تجويز رتينوئيك اسيدوويتامينE براختلال اسپرماتوژنز ناشي ازسيكلوفسفاميد
911
بررسي اثرات تحريم
912
بررسي اثرات تحقيق وتوسعه (R&D) برتجارت )با رويكرد اقتصاد دانش محور(
913
بررسي اثرات تخريبي آلاينده ها بر آثار صخره اي بيستون و طاق بستان
914
بررسي اثرات تخريبي امواج اولتراسونيك بر روي نخ هاي فيلامنتي نايلون،پلي پروپيلن و پلي استر
915
بررسي اثرات تخريبي تابش يون پروتون روي مشخصه هاي الكتريكي ترانزيستورهاي قدرت سيليكوني2N5886
916
بررسي اثرات تخريبي گردشگران بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد
917
بررسي اثرات تخريبي گردشگران بر ساختار روستاهاي حومه شهر مشهد , examing of destructive effects of tourists on villages struature of suburbs of mashhad city
918
بررسي اثرات تخلخل، دانه بندي و سطح ‏ويژه مصالح بر ضرايب فورش هايمر براي جريان در سدهاي تأخيرانداز توري‏سنگي
919
بررسي اثرات تراتوژنيك عصاره آبي گل گاوزبان بر كبد جنين موش سوري
920
بررسي اثرات تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي ، راندمان مصرف آب ، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه دو رقم رشد محدود و نامحدود سويا
921
بررسي اثرات تراكم كاشت بر رشد و عملكرد ارقام جو پاييزه در منطقه اصفهان
922
بررسي اثرات تراكم و آرايش كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم پنبه در شرايط اصفهان
923
بررسي اثرات تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد كمي و كيفي دو رقم كتان روغني ( Linum usitatissimum L.) در منطقه كرمانشاه
924
بررسي اثرات ترانكزاميك اسيد بر ميزان خونريزي بيماران با تروماي لگن مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
925
بررسي اثرات ترك و رشد آن در قطعات و روشهاي مهار رشد ترك
926
بررسي اثرات تركش ها بر ايمني و كيفيت تصويرگري MRI
927
بررسي اثرات تركيب جديدي از چندين عصاره¬ي گياهي و تمرينات ورزشي بر بيان ژن هاي دخيل در مسير استرس اكسيداتيو از جمله ژن Hmox1 وابسته به NFE2L2 در موش هاي C57bl/6 با رژيم غذايي پرچرب به عنوان مدل ديابت
928
بررسي اثرات تركيبات آلكالوئيدي موجود در عصاره ترياك برروي پليمريزاسيون ميكروتوبول ها و سلول هاي سرطاني pc12
929
بررسي اثرات ترمز گيري بر ديناميك كاميون حامل سيال
930
بررسي اثرات ترمو - اپتيكي در ليزرهاي حالت جامد با دمش ديودي محوري
931
بررسي اثرات ترمواپتيكي در كريستال ليزري با دمشق پيوسته و پالسي با استفاده از آناليز فوريه
932
بررسي اثرات ترمواپتيكي در ليزرهاي حالت جامد با دمش بيضوي
933
بررسي اثرات ترميم پماد تهيه شده از گياه آب بشقابي (Centella asiatica) بر سوختگي نوع Superficial Partial Thickness در بيــــماران مراجعه كننده به مـركز سـوانح سوختگي ولايت شهرستان رشت (مطالعه ي كارآزمـــــايي باليني تصادفي شده)/
934
بررسي اثرات تروپي سترون بر تغييرات بيان ژن هاي خانواده سيرتوين (Sirt1,Sirt3,Sirt7) در روند هايپرتروفي قلبي القا شده با انسداد آئورت شكمي در رت
935
بررسي اثرات ترويج جهاني حمل و نقل كانتينري بار بر روي امكانات و خدمات بنادر تجاري ايران
936
بررسي اثرات تزريق اشكالات از نوع تداخلات الكترومغناطيسي (EMI) بر روي بورد ميكروكنترولر AVR
937
بررسي اثرات تشعشع در محفظه احتراق توربين گاز
938
بررسي اثرات تشويق و تنبيه در ميزان يادگيري دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي ناحيه 1 يزد
939
بررسي اثرات تصحيح نسبيتي و خود - ميدان بر روي نرخ رشد امواج در ليزر الكترون آزاد با موجبر با مقطع مربعي
940
بررسي اثرات تطبيق پذيري تحريك ميكروني در جهت دهي و هدايت موش صحرايي
941
بررسي اثرات تعامل سيستمهاي حسابداري مديريت و مديريت فرآيند كيفيت بر كارايي كيفيت محصول در شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
942
بررسي اثرات تعدادي عوامل بر بازده عمل فيتاز ميكروبي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيرهاي بر پايه ذرت و گندم
943
بررسي اثرات تعديل كنندگي عصاره هيدروالكلي كنگر فرنگي بر آنمي هموليتيك القاء شده توسط فنيلهيدرازين در موشهاي صحرايي نر بالغ
944
بررسي اثرات تعيين دستوري نرخ سود بانكي بر عملكرد سيستم بانكي بررسي موردي بانك توسعه صادرات ايران
945
بررسي اثرات تغيرات خواص در مدل سازي عددي جريان هاي تراكم ناپذير با سطوح مشترك به روش VOF
946
بررسي اثرات تغيير (اقليم خشكسالي ) بر روند زاد و ولد حيات وحش در پارك ملي خبر و پناهگاه حيات وحش روچون
947
بررسي اثرات تغيير اقليم بر آسايش اقليمي گردشگري مسير رودخانه ي زاينده رود
948
بررسي اثرات تغيير اقليم بر اقتصاد پروژه هاي منابع آب با استفاده از يك مدل هيدرولوژيكي - اقتصادي
949
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بار آلودگي حوضه آبريز و كيفيت آب مخزن سد ( مطالعه موردي: سد مهاباد) Investigating the effects of climate change on watershed pollutant load an​d reservoir Water quality (Case study: Mahabad dam
950
بررسي اثرات تغيير اقليم بر بيلان آبي درياچه اروميه
951
بررسي اثرات تغيير اقليم بر ذوب برف در دوره‌هاي آتي
952
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رژيم امواج در آب هاي عسلويه در خليج فارس
953
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رژيم جريان هاي سيلابي حوزه رودخانه اعظم هرات - يزد
954
بررسي اثرات تغيير اقليم بر رطوبت خاك
955
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شاخص هاي هواشناسي كشاورزي استان كردستان
956
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شدت وقوع سيل ها
957
بررسي اثرات تغيير اقليم بر شوري اوليه حوضه آبريز (مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه حله)
958
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب ﴿آبهاي سطحي﴾ حوزه آبخيز زاينده رود
959
بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از تلفيق مدل MODFLOW و روش Thornthwaite an​d Mather
960
بررسي اثرات تغيير اقليم﴿خشكسالي﴾برروند زاد وولد حيات وحش در پارك ملي خبر وپناهگاه حيات وحش روچون
961
بررسي اثرات تغيير دما (حداقل و حداكثر دما) بر عملكرد گندم در ايران و تحليل اقتصادي آن
962
بررسي اثرات تغيير روش حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي بر عملكرد مالي و عملياتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
963
بررسي اثرات تغيير سختي در ارتفاع در قابهاي فولادي به همراه تحليل ديناميكي غير خطي
964
بررسي اثرات تغيير سختي ديوار برشي در ارتفاع سازه هاي بلند بر روي اندركنش قاب و ديوار
965
بررسي اثرات تغيير شكل بال و بدنه در معادلات حركت هواپيما
966
بررسي اثرات تغيير شكل غلاف ميله هاي سوخت بر روند پيشرفت حوادث سنگين
967
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر توسعه روستايي دهستان قره باغ
968
بررسي اثرات تغيير كاربري اراضي بر روند زندگي شهري در ساري
969
بررسي اثرات تغيير نواحي كشش ، فشار و كورس غلتك تابدهنده و ميزان اختلاف فاز بر روي خصوصيات نخ هاي خودتاب
970
بررسي اثرات تغييرات اقليم بر بهره برداري تلفيقي منابع آب زيرزميني و سطحي
971
بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر پوشش گياهي در شرق استان مازندران
972
بررسي اثرات تغييرات اقليمي و ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد بر منابع آب و توليدات كشاورزي(مطالعه موردي:شهرستان لامرود)
973
بررسي اثرات تغييرات كاربردي زمين بر توزيع خدمات شهري با رويكرد حق به شهر ( نمونه موردي : مناطق 1 و 5 شهرداري تهران )
974
بررسي اثرات تغييرات مولفه‌هاي اقليمي و هيدرولوژيكي بر رواناب مطالعه موردي: حوضه آبريز بالادست سد زاينده رود
975
بررسي اثرات تغييرات و ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي با تاكيد برمنابع آب وتوليدات كشاورزي (مطالعه موردي= شهرستان لامرد)
976
بررسي اثرات تغييراقليم بر مراحل فنولوژيكي گندم دوروم (ديم) مطالعه موردي:كرمانشاه
977
بررسي اثرات تفاله هاي حاصل از روغن كشي زيتون بر روي رشد سه رقم گياه برنج رويش يافته در شرايط آب و هوايي خوزستان
978
بررسي اثرات تقارني شوك هاي سياست مالي دولت بررشداقتصادي ايران دوره زماني 8831-8331
979
بررسي اثرات تكرار، شدت و نوع برداشت و تنش رطوبتي در عملكرد گونه هاي آتريپلكس لنتي فورميس و نيترار يا شوري
980
بررسي اثرات تكنولوژي آموزشي و تاثير آن در درس علوم تجربي مدارس مقطع راهنمايي شهرستان گرگان
981
بررسي اثرات تكنولوژي و ساختار تقاضاي نهايي بر انتشار دي اكسيدكربن در ايران
982
بررسي اثرات تكيه گاهي و زاويه بارگذاري در مواد مركب
983
بررسي اثرات تلاطم سيال بر روي ديناميك كاميون مجهز به يك تانكر نيمه پر
984
بررسي اثرات تلفيقي قارچ ميكوريز آربسكولار﴿GLOMUS MOSSEAE﴾
985
بررسي اثرات تلفيقي قارچ ميكوريزآربوسكولار
986
بررسي اثرات تلقيح ريز غده هاي سيب زميني با قارچ ميكوريز در شرايط كم آبياري بر شاخص هاي رشد كمي و كيفي محصول سيب زميني
987
بررسي اثرات تلقيح ريزغده هاي سيب زميني با قارچ ميكوريز در شرايط كم آبياري بر شاخص هاي رشد كمي و كيفي محصول سيب زميني
988
بررسي اثرات تنش پسماند ناشي از جوش روي رشد ترك
989
بررسي اثرات تنش خشكي بر برخي صفات موفولوژيك و فيزيولوژيك در ژنوتيپ هاي گندم نان
990
بررسي اثرات تنش خشكي بر خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي مختلف ارزن
991
بررسي اثرات تنش خشكي طي فاز رشد زايشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم پنبه در منطقه فلاورجان
992
بررسي اثرات تنش خشكي طي فاز رشد زايشي برعملكرد واجزاي عملكرد چهار رقم پنبه در منطقه فلاورجان
993
بررسي اثرات تنش شوري بر برخي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيكي گونه عدس الملك
994
بررسي اثرات تنش شوري بر خصوصيات زارعي ارقام ارزن
995
بررسي اثرات تنش شوري برميزان رشد و شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه ارقام مختلف جو(.Hordeum vulgare L)
996
بررسي اثرات تنش شوري برميزان رشد و شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه ارقام مختلف جو(.Hordeum vulgare L)
997
بررسي اثرات تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر زودرسي انجير روي درخت و تاثير دما بر ضد عفوني و نگهداري انجير خشك
998
بررسي اثرات توام افزودن پليمرها و نمكها بر حلالهاي غير الكتروليتي
999
بررسي اثرات توپوگرافي ساختگاهي در تحليل پاسخ لرزه اي شهر كرمانشاه
1000
بررسي اثرات توپوگرافي ساختگاهي زمين برپاسخ لرزه اي مسير مونوريل شهر كرمانشاه
بازگشت