<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثرات توسعه پايدار شهري مطالعه موردي منطقه هشت شهر اهواز
2
بررسي اثرات توسعه شهر فرودگاهي خميني با بهره گيري از معيارهاي شهر اكولوژيك با استفاده از متد اي اچ پي
3
بررسي اثرات توسعه شهري بر افزايش رواناب با استفاده از مدلHEC HMS و تكنيك GIS در حوضه آبخيز خرم آباد
4
بررسي اثرات توسعه شهري و صنعتي بر روند بيابان زايي محدوده شهر لار، استان فارس
5
بررسي اثرات توسعه فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز (مورد مطالعه :شهر بابل)
6
بررسي اثرات توسعه فيزيكي شهر بر روي اراضي كشاورزي (مورد مطالعه :شهر آمل)
7
بررسي اثرات توسعه كالبدي شهر اصفهان بر پايداري محيطي حاشيه زاينده رود با تاكيد بر پوشش گياهي
8
بررسي اثرات توسعه گردشگري روستايي بر اقتصاد شهري استان خوزستان، محدوده مورد مطالعه﴿روستاي احمد مولا شوش﴾
9
بررسي اثرات تولوئن بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمايي خون ، كليه و كبد در موش
10
بررسي اثرات تيوسولفات نقره بر روي رشد و نمو گياه سيب زميني ...
11
بررسي اثرات ثبات نرخ ارز،استقلال پولي و باز بودن بازار مالي بر تورم :مطالعه موردي ايران
12
بررسي اثرات جابجايي ماندگار زلزله در حوزه نزديك گسل به روش تعيني
13
بررسي اثرات جانبي چهار سم قارچ كش روي زنبور Tricogramma brassicae (Hym.:Tricogrammatidae)
14
بررسي اثرات جانبي هفت سم حشره كش روي زنبور پارازيتوييد Trichogramma brassicae HYM.:Trichogrammatidae)
15
بررسي اثرات جدا سازي لرزه اي روي كاهش تقاضاي شكل پذيري در ساختمان هاي بتن آرمه
16
بررسي اثرات جريان برگشتي در فرايند توليد زانتان
17
بررسي اثرات جريان داخلي سيال غيرقابل تراكم بر حركت ارتعاشي لوله
18
بررسي اثرات جملات اتلافي بر تضعيف جريان در پيوندگاههاي جوزفسون
19
بررسي اثرات جنسيت ، رشته و پايه تحصيلي بر بهره همدلي و بهره سيستم سازي همراه با هنجاريابي فرم هاي كوتاه پرسشنامه هاي همدلي و سيستم سازي در دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
20
بررسي اثرات جنگ نرم با تاكيد بر تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر جوانان شهر اردل
21
بررسي اثرات جنگ نرم با تاكيد بر تهاجم فرهنگي و تاثير آن بر جوانان شهرستان فارسان
22
بررسي اثرات جهاني شدن بر اجتماعات روستايي شهرستان كرمانشاه
23
بررسي اثرات جهاني شدن بر ساختار كالبدي شهرها ﴿ نمونه موردي تهران ﴾
24
بررسي اثرات جهاني شدن بر قيمت واقعي نفت: مورد مطالعاتي اوپك
25
بررسي اثرات چرخه هاي تجاري بر انتشار دي اكسيد كربن
26
بررسي اثرات چشم اندازآينده فردو تجربه خدمت مشتري بر قصدادامه خريد
27
بررسي اثرات چند بستر ويسكو الاستيك بر روي ارتعاشات ميكرو صفحه دوبل
28
بررسي اثرات چندين حشره كش روي شته مومي كلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازيتوئيد آن Diaeretiella rapae
29
بررسي اثرات حافظه افزايي جوشانده برگ درخت " به " درموش سوري
30
بررسي اثرات حجم پول و مخارج دولتي بر رشد اقتصادي كشور بر اساس مدل سنت لوئيس اصلاح شده (1393-1352)
31
بررسي اثرات حذف ياران ههاي انرژي برحم لونقل مسافر درو نشهري تهران با نگرش پويايي هاي سيستم
32
بررسي اثرات حرارت بر بدن انسان
33
بررسي اثرات حرارت در سدهاي بتن غلتكي به روش آزمايشگاهي
34
بررسي اثرات حرارت روي كابل هاي زيرزميني
35
بررسي اثرات حرارتي بر ناپايداري دوجرياني
36
بررسي اثرات حرارتي در ميله ليزر Nd:YAG و هوا به روش تداخل سنجي
37
بررسي اثرات حرارتي در مينا و عاج دندان تحت تابش پيوسته و پالسي ليزر حالت جامد
38
بررسي اثرات حرارتي و محاسبه ماتريس انتقال در كريستال ليزري و انادات با در نظر گرفتن دمش طولي دو طرفه با توان بالا
39
بررسي اثرات حفاظت قلبي كروسين در موش‌هاي صحرايي مواجه شده با كادميوم
40
بررسي اثرات حفاظتي تركيبات فنلي گياهي بر روي سلولهاي كبدي رات دربرابر مسموميت با تيواستاميد
41
بررسي اثرات حفاظتي دانه شويد بر نارسايي هاي ناشي از ايسكمي مغزي ر رت هاي نر نژاد ويستار
42
بررسي اثرات حفاظتي عصاره زعفران (Crocus sativus) در پيشگيري و يا كاهش اثرات سميت قلبي ناشي از دو كسوربيسين در مدل حيواني رت
43
بررسي اثرات حفاظتي كافور cinnamomum caphora در پيشگيري و يا كاهش اثرات سميت قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
44
بررسي اثرات حفاظتي كروسين در رده سلولي H9c2 مواجه شده با كادميوم
45
بررسي اثرات حفاظتي كروسين در رده سلولي MSC مواجه شده با كادميوم
46
بررسي اثرات حفاظتي كوِِيرستين بر هسيتوپاتوفيزيولوژي قلب رت هاي نر طي مسموميت با مالاتيون
47
بررسي اثرات حلال و ضدحلال بر ساختار و عملكرد غشا اولترافيلتراسيون جهت پيش تصفيه اسمزمعكوس
48
بررسي اثرات حوادث غيرمتقربه در فرايند توسعه روستايي ناحيه سيستان
49
بررسي اثرات حوزه نزديك گسل بر روي مقدار انرژي تقاضاي زلزله
50
بررسي اثرات خاكپوش چوب هاي نارون و زبان گنجشك بر تعدادي از شاخص هاي رشد و نمو گياهان آهار و شاه پسند و خصوصيات خاك
51
بررسي اثرات خزش بر روي اتصالات پيچ و مهره اي
52
بررسي اثرات خشكسالي بر افت سطح ايستابي آب زيرزميني حوضه بوئين
53
بررسي اثرات خشكسالي بر اقتصاد روستايي و راهكارهاي آسيب پذيري كمتر از آن در شهرستان دهاقان
54
بررسي اثرات خشكسالي بر روي ميزان بارش در ايران و پهنه بندي آن با استفاده ازGIS
55
بررسي اثرات خشكسالي بر ساختار اقتصادي نواحي روستايي (مطالعه موردي:دهستان گلاب شهرستان كاشان)
56
بررسي اثرات خشكسالي بر كميت وكيفيت آب زيرزميني دشت چاردلي استان كردستان
57
بررسي اثرات خشكسالي بر محصولات كشاورزي ﴿مطالعه موردي :شهرستان ميناب﴾
58
بررسي اثرات خشكسالي بر ناپايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي: سكونتگاههاي روستايي شهرستان داراب – استان فارس)
59
بررسي اثرات خشكسالي بر نوسانات سطح آب زيرزميني در مناطق خشك ﴿مطالعه موردي، دشت بهاباد يزد﴾
60
بررسي اثرات خشكسالي برناپايداري سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي سكونتگاههاي روستايي شهرستان داراب -استلن فارس )
61
بررسي اثرات خصوصيات ادافيكي خاك در رويشگاه هاي طبيعي و دست كاشت گياه زردتاغ در منطقه چوپانان ناپين
62
بررسي اثرات خصوصيات سطح پارچه برخواص چرم مصنوعي ، تهيه شده بروش پوشش كاري مستقيم
63
بررسي اثرات خطوط راه آهن بر توسعه شهري(مورد مطالعه شهر ساري)
64
بررسي اثرات خطي و غير خطي در نقطه ي كوانتومي كروي چهار ترازي مدل M با ناخالصي دهنده در حضور دو مش ليزري
65
بررسي اثرات خطي و غير خطي در يك نقطه كوانتومي گاليوم آرسنايد استوانه اي چهار ترازي مدل M در حضور دو دمش ليزري
66
بررسي اثرات خودكانال زني و خودهدايت شوندگي در انتشار پرتو ليزري در جو
67
بررسي اثرات خوردگي بر عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه با قاب خمشي
68
بررسي اثرات داروهاي ضد آبستني خوراكي جديد
69
بررسي اثرات داروي ان استيل سيستئين و پلاسبو بر آنزيم هاي استرس بيماران كليوي در شرايط ESRD
70
بررسي اثرات داروي متفورمين بر تغييرات هيستومورفولوژيك تخمدان پلي كيستيك در موش سوري در سنين قبل از بلوغ
71
بررسي اثرات در نظر گرفتن زبري سطح در مسئله تماس چرخ و ريل
72
بررسي اثرات درآمدهاي نفتي بر بخش قابل مبادله كشورهاي عضو اوپك ( با استفاده از داده هاي پنل)
73
بررسي اثرات درمان با آندوسكوپي (اسكلروتراپي ) در بيماران مبتلا به Upper GI Bleedingو مقايسه آن با روشهاي ديگر (طبي -جراحي )
74
بررسي اثرات درمان با آندوسكوپي ﴿اسكلروتراپي﴾ در بيماران مبتلا به Upper GIBleeding و مقايسه آن با روشهاي ديگر ﴿طبي - جراحي﴾مهر 1368 -اسفند 1374
75
بررسي اثرات درماني ، تزريق داخل ضايعه اي متوتركسيد در كراتوآكانتو
76
بررسي اثرات درماني بتيونول در 31 مورد بيمار فاسيوليائي
77
بررسي اثرات درماني در درماتيت پدروس
78
بررسي اثرات درماني سين بيوتيك پديلاكت بر ايكتر نوزادان 3-14 روزه با سن داخل رحمي بالاي 35 هفته بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت طي كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور
79
بررسي اثرات درماني شياف ايندومتاسين بر روي حمله حاد كوليك حالب و عود آن متعاقب ايجاد سنگ
80
بررسي اثرات دستگاههاي خود پرداز )ITM( بر جذب منابع
81
بررسي اثرات دگرآسيب آويشن (Thymus caramanicus)، درمنه (Artemisia annua L.)، رزماري (Rosmarinus officinalis) بر جوانه‌زني و رشد اوليه جودره (Hordeum spontaneum)، تاج‌خروس ريشه‌قرمز (Amaranthus retroflexus)، يولاف وحشي (Avena lodoviciana) و گندم
82
بررسي اثرات دما بر فركانس طبيعي و ارتعاشات تير همراه با لايه پيزوالكتريك
83
بررسي اثرات دما و اتمسفر بر عملكرد مخلوط اكسيد هاي آهن و آلومينا در واكنش آبگيري از الكل هاي نوع دوم و سوم
84
بررسي اثرات دما و حلال بر ثابت تشكيل كمپلك هاي ايزولوسين با يون هاي فلزي منگنز،كبالت،نيكل، روي، سرب به روش پتانسيومتري
85
بررسي اثرات دما، اتمسفر هوا و نيتروژن برعملكرد مخلوط اكسيدهاي نيكل و آلومينا در واكنش آبگيري از الكل هاي نوع دوم و سوم
86
بررسي اثرات دماي ديواره بر روي خاموشي شعله و محصولات احتراق در دوره¬ي گرم شدن موتور
87
بررسي اثرات دماي نگهداري، PH، نور - تاريكي و نوع واريته رنگريزه هاي آنتوسيانين در چهار واريته سيب سميرم و بررسي پروتئين ذخيره اي دانه بوسيله SDS-PAGE جهت برآورد تشابه ژنتيكي در ده واريته سيب موجود در ايران
88
بررسي اثرات دمايي بر روي خواص ارتعاشي نانو ورق هاي دايروي تك لايه
89
بررسي اثرات دنداني اسكلتي دستگاه فانكشنال فرمند درمال اكلوژن كلاس 2
90
بررسي اثرات دنداني اسكلتي دستگاه فانكشنال فرمند درمال اكلوژن كلاس II
91
بررسي اثرات دو روش شير دهي نوين در مقايسه با روش سنتي بر خصوصيات عملكردي، متابوليت هاي خوني و سلامتي گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
92
بررسي اثرات دوپ عناصر روي و نقره در نانو كامپوزيت ha / tio2 تهيه شده به روش سل - ژل
93
بررسي اثرات دوپ عناصر روي و نقره در نانوكامپوزيت 2 HA/TiO تهيه شده به روش سل-ژل
94
بررسي اثرات ديازينيوم ديولات در مقايسه با پاپاورين بر گشاد كنندگي شريان ... انسان و اندازه گيري ميزان اكسيد رها شده در مدل حيواني رت
95
بررسي اثرات ديازينيوم ديولات در مقايسه با پاورين بر گشادكنندگي شريان thoracic-internalانسان و اندازه گيري ميزان نيتريك اكسيد رهاشده در مدل حيواني رت
96
بررسي اثرات ديناميك خودرو بر كنترل يك خودروي هوشمند براي حركت از ميان موانع متحرك با استفاده از تقسيم‌بندي سلولي
97
بررسي اثرات ديناميك خودرو بر كنترل يك خودروي هوشمند در حضور موانع ثابت و در پيچ¬ها
98
بررسي اثرات ديناميك غيرخطي در كنترل رباتهاي موازي به روش مفاصل مجزا
99
بررسي اثرات ديناميكي و سيكوالاستيك بر ارتعاشات آزاد پوسته ها استوانه اي مستغرق
100
بررسي اثرات ذرات آلژينت بر تكثير و تمايز سلول هاي بنيادي جنيني موش
101
بررسي اثرات ذرات نقره بر غشاهاي پليمري و چگونگي حذف ميكروارگانيسم ها توسط آن
102
بررسي اثرات رايانه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
103
بررسي اثرات رتينوئيك اسيد بر روي تكثير و مرگ سلولي سلولهاي بلاستوسيست و ICM در شرايط in vitro
104
بررسي اثرات رزورسينول و رزوراترول و مشتقات سولفوناميدي آنها بر ساختار آنزيم كربنيك انيدراز II انساني
105
بررسي اثرات رژيم هاي مختلف آبياري و كود ازت بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات فيزيكي و شيميايي دانه ذرت
106
بررسي اثرات رژيمهاي مختلف آبياري بر رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سورگوم دانه اي در اصفهان
107
بررسي اثرات رژيمهاي مختلف آبياري و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا سفيد (لاين آزمايشي 11805)
108
بررسي اثرات رسوب ذرات بر عملكرد فيلترهاي هوايي
109
بررسي اثرات رشد اقتصادي براشتغال در بخش كشاورزي﴿سال70الي90﴾
110
بررسي اثرات رفاهي هدفمند سازي يارانه حاملهاي انرژي بر مصرف كنندگان و توليد كنندگان دانه هاي روغني (مطالعه موردي: سويا)
111
بررسي اثرات رفتار شهروندي سازماني بر كارآفريني سازماني
112
بررسي اثرات رنگ هابر نحوه شكل گيري حافظه در پسران
113
بررسي اثرات رواني دعا در كاهش اضظراب
114
بررسي اثرات رواني دعا و اعتقادات مذهبي بر اضطراب و نگراني
115
بررسي اثرات رواني محيط مدارس شبانه روزي بر رفتار اجتماعي دانش آموزان دختر دوره دبيرستان شهرستان شهربابك
116
بررسي اثرات رواني و تغييرات سيستم اتونوم ديازپام در آندوسكوپي
117
بررسي اثرات رواني و تغييرات سيستم اتونوم ديازپام در آندوسكوپي
118
بررسي اثرات روش هاي مختلف انتخاب شتابنگاشت در پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي بتني
119
بررسي اثرات روش هاي مختلف تهيه بستر بر رشد رويشي ، عملكرد و اجزاء عملكرد آفتابگردان (هيبريد اروفلور) به عنوان كشت دوم در اصفهان
120
بررسي اثرات روشهاي مختلف تهيه بستر بر عملكرد و اجزاء عملكرد ماش (رقم 16-16-1) در اصفهان
121
بررسي اثرات روغن اسانسي سه گياه دارويي بر روي فراسنجه هاي تخمير شكمبه بز و توليد گاز متان در شرايط برون تني
122
بررسي اثرات ريب در افزايش آشفتگي جريان و انتقال حرارت در خنك كاري داخلي پره هاي توربين گاز
123
بررسي اثرات ريپا گلينيد بر بلوغ آزمايشگاهي تخمك موش
124
بررسي اثرات ريزگرد هاي منطقه عسلويه بر پارامترهاي ايمونو هيستو كميكال سيستم ايمني در موش صحرايي
125
بررسي اثرات زبري سطوح بر روي رسوب ذرات
126
بررسي اثرات زلزله بر بادبندهاي ضربدري و خارج از مركز
127
بررسي اثرات زمان هاي تاخير در ترموالاستيسيته كوپل پوسته استوانه اي مركب
128
بررسي اثرات زمين ريخت شناسي برداشت شن و ماسه در رودخانه رازآور
129
بررسي اثرات زمينه بر بوزن هاي بنيادي
130
بررسي اثرات زهكش زير سطحي بر فشار بر خاست و گراديان هيدروليكي خروجي در سازه هاي آبي
131
بررسي اثرات زواياي مختلف تراش حفره در توزيع استرس در ترميم هاي كلاس۲ كامپوزيتي غيرمستقيم به روش آناليز اجزاي محدود سه بعدي
132
بررسي اثرات زيانبخش حشره كشها م موش كشها بر الياف فلزي پارچه هاي تاريخي
133
بررسي اثرات زيست محيطي MTBE و روشهاي حذف آن از آب
134
بررسي اثرات زيست محيطي آزبست و روشهاي كنترل پيامدهاي نامطلوب معدنكاري و فرآوري آن
135
بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي نيترات در آبخوان شهركرد و كاهش آن از طريق نانوذرات آهن صفر
136
بررسي اثرات زيست محيطي احداث سدها و انتقال بين حوضه‌اي آب مطالعه موردي: تونل انتقال آب نوسود
137
بررسي اثرات زيست محيطي پساب مزارع پرورش ماهي بر كيفيت آبهاي سطحي استان چهار محال و بختياري ﴿مطالعه موردي رودخانه سبز كوه﴾
138
بررسي اثرات زيست محيطي تجارت درون صنعت
139
بررسي اثرات زيست محيطي دفع فاضلاب شهر رودان روي آب هاي سطحي و زيرزميني دشت رودان
140
بررسي اثرات زيست محيطي صنعت سيمان و راهكارهاي كاهش آن
141
بررسي اثرات زيست محيطي فلزات سنگين درون پساب هاي صنعتي و جذب كروم به روش جذب سطحي توسط باگاس
142
بررسي اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان شمال تهران با استفاده از روش تطبيقي ماتريس پاستاكيا و ماتريس لئوپولد
143
بررسي اثرات زيست محيطي و اقتصادي و سياسي توسعه مناطق نفتي و ارائه يك الگوي مناسب
144
بررسي اثرات زيست محيطي و زمين پزشكي گنبد نمكي جاشك استان بوشهر
145
بررسي اثرات زيستي و بيو شيمي دو آفت كش روي كفشدوزك.....
146
بررسي اثرات ژل رويال بر تشنج تجربي القا شده توسط پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي
147
بررسي اثرات ساخت سدهاي رودخانه دز و كارون بر كيفيت شوري آب در بخشهاي جزرو مدي اين رودخانه ها
148
بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع كارخانه اي ايران
149
بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع كارخانه اي ايران
150
بررسي اثرات ساختار كاتاليست در گوگرد زدايي با استفاده از هيدروژن از خوراك دي بنزو تيوفن
151
بررسي اثرات ساختاري بر رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول بلوك d
152
بررسي اثرات ساختگاه بر بزرگنمايي امواج زلزله شهرستان سرپل ذهاب )مطالعه موردي منطقه فولادي و مسكن مهرشهيد شيرودي
153
بررسي اثرات سازندهاي زمين شناسي بر كيفيت آب مخزن سد بينالود
154
بررسي اثرات ساليسيليك اسيد و متيل جاسمونات بر توليد گليسيريزين و بيان دو ژنSQS وbAS در كشت ريشه شيرين بيان (Glycyeehiza glabra L)
155
بررسي اثرات سايتوتوكسيك زهر مار شاخدار ايراني بر روي سلول هاي سرطاني ريه سلول هاي نرمال ريه و لول هاي فيبروپلاست
156
بررسي اثرات سايتوتوكسيك فراكسيون هاي موثر حاصل از گياه ... جهت دستيابي به داروهاي موثر گياهي در سرطان
157
بررسي اثرات سايتوتوكسيك فراكسيون هاي موثر حاصل از گياه Ziziphus spina christi جهت دستيابي به داروي موثر گياهي در سرطان
158
بررسي اثرات سبك هاي رهبري بر يادگيري كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت
159
بررسي اثرات سبك‌هاي متفاوت مديريت تعارض در بهره‌وري نيروي انساني در انبار نفت شهيد دولتي كرج
160
بررسي اثرات سبكهاي رهبري بر يادگيري كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت
161
بررسي اثرات سپتيك آب تهي شده از دوتريوم و اسانس نعنا در موش هاي صحرايي
162
بررسي اثرات سخت شوندگي فريت در مرز دانه‌ها بر رفتار مكانيكي فولادهاي دوفازي با استفاده از روش المان محدود و المان نماينده سه بعدي
163
بررسي اثرات سد 15 خرداد بر روند بيابانزايي بخشي از دشت مسيله قم
164
بررسي اثرات سد اميركبير و آلودگيهاي رودخانه كرج
165
بررسي اثرات سرريز صنعتي شدن بر بيكاري در استان هاي ايران
166
بررسي اثرات سرمايه اجتماعي در ارتقاي كيفي محله سالم و ارائه اصول طراحي مرتبط. مطالعه موردي : محله چيذر و محله امامزاده حسن تهران
167
بررسي اثرات سطح آزاد بر روي ضرايب ليفت و درگ يك شناور زير سطحي
168
بررسي اثرات سطح بر روي ارتعاشات آزاد نانو گرافن دايروي داراي سوراخ ناهم مركز
169
بررسي اثرات سطحي در تحليل نانو سازه ها
170
بررسي اثرات سطوح كنترل بر روي عملكرد پروانه دريايي
171
بررسي اثرات سطوح مختلف شوري و كود آهن بر روي خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك به¬ليمو
172
بررسي اثرات سطوح مختلف كلشي سين روي صفات كمي، كيفي و سيتوژنتيك گياه كاسني
173
بررسي اثرات سطوح مختلف كلشي سين روي صفات كمي، كيفي و سيتوژنتيك گياه كاسني
174
بررسي اثرات سطوح مختلف كود ازته ، رژيم آبياري و تاخير در زمان بر عملكرد چغندرقند و عيار آن در منطقه براآن اصفهان
175
بررسي اثرات سطوح مختلف گاودانه به دو روش خشك و خيسانده شده بر عملكرد بره هاي نوپرواري نژاد لري
176
بررسي اثرات سلوليتيكي گونه هاي وحشي و موتانت تريكودرماروي چوب
177
بررسي اثرات سمي تيتانيوم دي اكسيد خوراكي بر مورفولوژي . هسيتولوژي جفت موش هاي در هفته هاي مختلف حاملگي
178
بررسي اثرات سمي ناشي از اينديوم در موش هاي صحرايي نر و ارزيابي كلينيكي كيليتورهاي دفراسيروكس . دزفري اكسامين و دفريپرون در دفع يونهاي اينديوم از بدن موش ها
179
بررسي اثرات سمي نانو ذرات اكسيد مس بر هورمون هاي جنسي و ساختار بافتي گناد در جنس نر موش صحرايي نژاد ويستار
180
بررسي اثرات سوء تنبيه و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
181
بررسي اثرات سوء خازن گذاري موازي بر روي شبكه هاي توزيع
182
بررسي اثرات سوء رشد نرخ تورم بر كاهش رونق صنعت توليد
183
بررسي اثرات سويا برليپيدها وليپوپروتئين هاي سرم رت هاي نرهيپركلسترولميك
184
بررسي اثرات سياست هاي پولي و مالي دولت بر بهره وري و بازدهي آموزشي آموزش و پرورش
185
بررسي اثرات سياست هاي مالي با تاكيد بر ماليات ها بر ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران
186
بررسي اثرات سياست‌گذاري دولت بر سهام پتروشيمي
187
بررسي اثرات سياستهاي مالي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي در ايران
188
بررسي اثرات سيتوتوكسيسيته زهر عنكبوت بيوه سياه (لاترودكتوس داهلي) بر روي سلول هاي سرطاني و نرمال
189
بررسي اثرات سيست اتوماسيوناداري بر بهبود تصميم گيري مديران
190
بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت فولاد خوزستان
191
بررسي اثرات سيستم تلفن همراه بر سيستم بدن انسان
192
بررسي اثرات سيستم مديريت استعداد‍t‍m‍s‍ بر عملكرد كاركنان بررسي مدل جامع ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي اثرات سيستم مديريت استعداد(t.m.s) بر عملكرد كاركنان بررسي مدل جامع
193
بررسي اثرات سيستم هاي حمل و نقل برقي بر شبكه قدرت
194
بررسي اثرات سيستمهاي مخابراتي بر ترافيك درون شهري
195
بررسي اثرات سيلاب بر اقتصاد كشاورزي
196
بررسي اثرات سيلاب بر اقتصاد كشاورزي(مطالعه موردي حوزه آبخيز اترك در استان خراسان شمالي)
197
بررسي اثرات سينبيوتيكي زردچوبه و لاكتوبايلوس رامنوسوس GG در پيشگيري و درمان آسم در مدل موش آسم آلرژيك
198
بررسي اثرات سينتيكي وساختاري داروي گلي بن كلاميد بر روي آنزيم كربنيك انيدراز IIانساني
199
بررسي اثرات سينرجستيكي بازدارندگي فسفوناتها با روي و موليبدات در محيطهاي خنثي با توجه به سختي آب
200
بررسي اثرات سينرژيستي عصاره دانه ...وبرگ توت سفيد...برگلوكز اوره اسيد اوريك وچربي هاي خون در موش هاي ديابتي شده ومقايسه آن با داروهاي ضدديابت
201
بررسي اثرات سينيتيكي برخي داروهاي پايين آورنده فشارخون بر فعاليت آنزيم پراكسيداز
202
بررسي اثرات شرائط تقرب (هندسه نماي سراب، سرعت تقرب و نسبت عمق جريان به ارتفاع سد) بر ضرايب فورش هايمر براي جريان در سدهاي تأخيرانداز توري‏سنگي
203
بررسي اثرات شرايط محيطي بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار
204
بررسي اثرات شعاع داخلي و پهنا روي طيف انرژي و جريان پايا در حلقه هاي كوانتومي گرافيني هگزاگونال
205
بررسي اثرات شكل الكترود ،شبكه و زمان در اصلاح خاكهاي رسي به روش الكترواسمزي
206
بررسي اثرات شوري بر برخي از خصوصيات مور فولوژيك و فيزيولوژيك در گلرنگ
207
بررسي اثرات شوري بر بعضي از خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك سورگرم
208
بررسي اثرات شوك اي اقتصادي بر تركيب منابع جذب سده بانك ها
209
بررسي اثرات شوك حرارتي ملايم و اريتروپوتين در فعاليت آنزيم تلومراز رده سلولي اريترولوسميك TF-1 و سلولهاي بنيادي خونساز بندناف
210
بررسي اثرات شوك هاي سياست مالي بر توليد: رويكرد رگرسيون بردار پشتيبان
211
بررسي اثرات شوك هاي سياست هاي مالي برروي متغيرهاي كلان اقتصادي درايران
212
بررسي اثرات شيار مارپيچ در كنترل شكست استوانه تحت بارهاي ديناميكي
213
بررسي اثرات شيوه هاي ارتباط والدين با وضعيت تحصيلي دانش آموزان ناموفق مقطع راهنمايي شهرستان كرج.
214
بررسي اثرات صرفه هاي ناشي از تجمع هاي صنعتي بر رشد اقتصادي در استان‌هاي ايران(1389-1379)
215
بررسي اثرات صمغ گياه آنغوزه بر استرس اكسيدتيو و آريتمي هاي ناشي از ايسكمي قلبي در رت هاي ديابتي
216
بررسي اثرات صنايع در نواحي روستايي( مطالعه موردي: صنايع توليدي پوشاك روستاي لتگاه، شهرستان بهار)
217
بررسي اثرات ضابطه سطح اشغال معروف به 60 - 40 بر جنبه هاي مختلف محيط و زندگي شهري در بافتهاي مسكوني ، نمونه موردي : بلوكي مسكوني در منطقه ي يك شهرداري شيراز
218
بررسي اثرات ضد افسردگي و ضد اضطرابي عصاره متانولي گياه سنبله اي (Stachys annua L.) در موش سوري
219
بررسي اثرات ضد افسردگي و ضد اضطرابي عصاره متانولي گياه مريم گلي خاردار (Salvia spinosa L.) در موش سوري
220
بررسي اثرات ضد التهابي ترپنوئيد مشتق از عصاره آبي گياه خالواش شرايط
221
بررسي اثرات ضد التهابي ترپنوئيد مشتق از عصاره آبي گياه خالواش شرايط ...
222
بررسي اثرات ضد التهابي چربي هاي ضروري گياه مرزه در شرايط
223
بررسي اثرات ضد التهابي چربي هاي ضروري گياه مرزه در شرايط
224
بررسي اثرات ضد التهابي عصاره فلاونوييدي بر روي تغييرات كمي بيان ژن بيوماركرهاي مايع مفصلي به وسيله
225
بررسي اثرات ضد باكتريايي عصاره هاي آبي و آلي گياه در مراحل مختلف نموي رويشي پيش گلدهي و گلدهي بر روي باكتريهاي كرم مثبت و كرم منفي
226
بررسي اثرات ضد باكتريايي عصاره ي گياه غازياقي برروي سوش هاي استاندارد استافيلو كوكوس اورئوس و اشرشياكلي
227
بررسي اثرات ضد باكتريايي و ايمونولوژيك عصاره ها و پپتيدهاي گياهي در in vitro
228
بررسي اثرات ضد باكتريايي و فيتوشيميايي عصاره هاي گياهان بومي فلفل زينتي و درمنه در مقابل فيتوپاتوژن هاي رايج گوجه فرنگي
229
بررسي اثرات ضد باكتريايي وفيتو شيميايي عصاره هاي گياهان بومي فلفل زينتي ودرمنه درمقابل فيتوپاتوژن هاي رايج گوجه فرنگي
230
بررسي اثرات ضد درد و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي دانه گياه ازمك
231
بررسي اثرات ضد درد و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي دانه گياه ازمك
232
بررسي اثرات ضد درد وضد التهاب عصاره خام پياز بر روي موشهاي سوري ورت هاي نر
233
بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي فراكشنهاي متانولي واتيل استاتي گياه بادآورد) Centaurea bruguierana ssp belangerana ( درموش سوري نر
234
بررسي اثرات ضد سرطاني انگورهاي سالم و آلوده به ويروس ايران بر روي سلولهاي سرطان سينه
235
بررسي اثرات ضد سرطاني تركيب كوركومين دندروزومال در تومورهاي روده بزرگ در موش (به عنوان مدل حيواني )
236
بررسي اثرات ضد سرطاني تركيب كوركومين دندروزومال در تومورهاي روده بزرگ در موش ﴿به عنوان مدل حيواني﴾
237
بررسي اثرات ضد سرطاني نانو ذرات اكسيد شده روي ونقره روي سلول هاي سرطاني ملانوما وسلول هاي سرطاني معده
238
بررسي اثرات ضد سرطاني و ضد باكتريايي عصاره برگ حرا ( Avicennia marina) در شرايط In Vitro
239
بررسي اثرات ضد قارچي برخي نمك هاي شيميايي بر عليه قارچ فوزاريوم عامل بيماري پوسيدگي ريشه و ساقه خيار گلخانه اي
240
بررسي اثرات ضد كوكسيديايي عصاره گياه سيلي مارين ( Silybum marianum ( عليه عفونت تجربي ايمريا تنلا در ماكيان گوشتي: مطالعات انگل شناسي و آسيب شناسي
241
بررسي اثرات ضد مالاريايي گياه آرتميسيا تورانيكا برتك ياخته از طريق ارزيابي دارويي و بيوشيميايي آن در مدل درون تني
242
بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس دو توده مختلف آويشن دنايي
243
بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس گياه بابونه وفراكشن هاي آن برعليه برخي از قارچ هاي پاتوژن
244
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره ريز جلبك هاي كلرلا ولكاريس و دوناليلا سالينا بر رشد و تكثير و تشكيل بيوفيلم توسط باكتري استرپتوكوكوس مونانس به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل پوسيدگي دندان
245
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره متانولي گياهان خارشتر ، اسطوخدوس و زيره سياه , The antibacterial activity of methanol extraction of alhagi,lavender and caraway
246
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره ي ايز جلبك هاي كلرلا ولگاريس ودوناليلا سالينا بر رشد وتكثير وتشكيل بيو فيلم توسط باكتري استرپتوكوكوس موتانس به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل پوسيدگي دندان
247
بررسي اثرات ضد ميكروبي يك سيلر جديد اندودونتيكس (Topseal) در شرايط آزمايشگاهي
248
بررسي اثرات ضدالتهابي سم زنبور عسل (Bee venom) بر روي كوليت القاء شده توسط استيك در رت نر ويستار
249
بررسي اثرات ضدباكتريايي عصاره هاي آبي وآلي گياه ....در مراحل مختلف نموي﴿رويشي،پيش گلدهي،وگلدهي﴾برروي باكتري هاي گرم مثبت وگرم منفي
250
بررسي اثرات ضدسرطاني كتوپروفن و ويتامينD بر ميزان بيان ژن HE4و زيست‌پذيري سلول‌هاي سرطاني تخمدان رده A2780S
251
بررسي اثرات ضدميكروبي بلوط ايراني (Quercus brantii) وپسته ي خنجك (Pistacia Khinjuk) وشناسايي تركيبات اسانس برگ پسته ي خنجك
252
بررسي اثرات ضدميكروبي عصاره هاي متانولي گياهان غافث، شكوفه ي انار و ابوخلسا بر سه باكتري درگير در زخم بستر
253
بررسي اثرات ضربه اي كاويتاسيون آلتراسونيك روي سطوح جامد
254
بررسي اثرات طبيعي وانساني كانال انتقال آب سد گاوشان بر دشت ميان دربند كرمانشاه
255
بررسي اثرات طراحي شبكه اجتماعي تجاري بر فرآيند تصميم‌گيري و خريد مشتريان آنلاين حوزه ورزش (مطالعه موردي سه وبسايت WWW.IRANCHARKH.COM-WWW.BODOFO.COM - WWW.SPORT365.IR )
256
بررسي اثرات طرح بهينه¬سازي مصرف سوخت در واحدهاي توليدي مرغداري(مطالعه¬ موردي : استان گيلان)
257
بررسي اثرات طرح تجميع چاههاي عمومي در توسعه اقتصادي و اجتماعي شهرستان تاكستان
258
بررسي اثرات طرح تجهيز، نوسازي ويكپارچه سازي اراضي بر امنيت غذايي ، كيفيت زندگي وسرمايه اجتماعي (مطالعه موردي : دهستان ميان دربند شهرستان كرمانشاه )
259
بررسي اثرات طرح هاي توسعه شهري بر روي كيفيت زندگي شهروندان(مطالعه موردي شهر ساري)
260
بررسي اثرات طرح هاي عملياتي (طرح هاي موضوعي و موضعي) بر روي كيفيت زندگي شهروندان در بافت قديم (مطالعه موردي: شهر ساري)
261
بررسي اثرات طرح هاي عملياتي (طرح هاي موضوعي و موضعي) بر روي كيفيت زندگي شهروندان در بافت قديم (مطالعه موردي: شهر ساري)
262
بررسي اثرات طرح هاي هادي و نقش آن ها در توسعه مناطق روستايي (نمونه موردي:دهستان ميش خاص در استان ايلام ) , Examination effect of guide plans and their role in rural regions development)case study;mish khas rural district in ilam province(
263
بررسي اثرات طرح هندسي بر تصادفات جاده هاي اصلي استان ايلام
264
بررسي اثرات طرح واگذاري اراضي ملي به تعاوني هاي مشاع بر ارتقاء معيشت خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان فسا)
265
بررسي اثرات طرحهاي هادي ونقش آن در توسعه مناطق روستايي
266
بررسي اثرات طرحهاي هادي ونقش آن در توسعه مناطق روستايي
267
بررسي اثرات طلاق والدين بر افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه 2 كرج سال تحصيلي 80-1379
268
بررسي اثرات طول زنجير بر تغييرات توابع ترموديناميكي يك نوع واكنش ديلز- آلدر
269
بررسي اثرات عشق نام تجاري و تصوير نام تجاري در تعامل و وفاداري مشتري
270
بررسي اثرات عصاره آبي و الكلي چندگونه از جنس Isatis بر رشد سلولهاي سرطاني در محيط كشت
271
بررسي اثرات عصاره اتانولي گياه لعل كوهستان (Oliveria decumbens) در درمان اسهال در موش سوري
272
بررسي اثرات عصاره الكلي كرفس و سياهدانه بر روي كيفيت سمن در حضور ديازينون در موش صحرايي نر نژاد ويستار
273
بررسي اثرات عصاره گياه سيلي مارين ( Silybum marianum ) بر تغييرات بيوشيميايي، هماتولوژي و عملكرد ماكيان گوشتي آلوده شده با ايمريا تنلا بهصورت تجربي
274
بررسي اثرات عصاره هاي آبي گلبرك و كلاله زعفران بر وزن و بعضي فاكتورهاي بيوشيميايي تري گليسريد، گلوكر،كلسترول
275
بررسي اثرات عصاره هاي آبي و الكلي بارهنگ سرنيزه اي بر ترميم زخم سوختگي درجه سه Plantago Lanceolata
276
بررسي اثرات عصاره هيدروالكلي بابونه بر تغييرات رفتار، الكتروآنسفالوگرافي و شاخص هاي استرس اكسيداتيو در موش هاي تشنجي شده با پنتيلن تترازول (PTZ)
277
بررسي اثرات عصاره هيدروالكلي گياه جعفري بر نمايه‌هاي ليپيدي خون در موش آزمايشگاهي ماده
278
بررسي اثرات عصاره ي آبي شاه توت MorusNigra بر ترميم زخم در موشهاي ديابتي نوع 1
279
بررسي اثرات عصاره ي الكلي دانه ي خرنوب بر بافت كليه و كبد موش صحرايي مواجه شده با دوكسوروبيسين
280
بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO ) بر روي عملكرد صنعت بيمه كشورهاي در حال توسعه: رهنمودهايي برا ي صنعت بيمه ايران
281
بررسي اثرات عناصر آهن، كادميوم و كروم بر روي رشد و متابوليسم اشريشيا كلي Escherichia Coli باسيلوس سرئوس Bacillus Cereus
282
بررسي اثرات عناصر آهن، نيكل و آلومينيم بر روي رشد و متابوليسم اشريشيا كلي Escherichia و باسيلوس سرئوس Bacillus Cereus
283
بررسي اثرات عناصر اقليمي بر شيوع بيماري سالك در لارستان
284
بررسي اثرات عوامل بازاريابي احساسي بر تصميم گيري خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي: مصرف كنندگان منطقه 5
285
بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهكارانه جوانان در شهرستان شهرضا
286
بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهكارانه جوانان در شهرستان شهرضا
287
بررسي اثرات غلظت هاي مختلف بي كربنات سديم بر برخي از پايه هاي پسته در سيستم هيدروپونيك
288
بررسي اثرات غلظتهاي مختلف مس بر جوانه زني ، جذب و انتقال چند عنصر ضروري و برخي فرايندهاي متابوليكي گياه كلزا
289
بررسي اثرات غير روش جوشكاري در تنش زدايي ارتعاشي فولادها به روش نرم افزار اجزا محدود
290
بررسي اثرات غير نيوتني سيال در مشخصات هيدروديناميكي ياتاقان هاي ژورنال
291
بررسي اثرات غيرحرارتي امواج الكترومغناطيسي بر رفتارهاي حركتي موجود زنده و طراحي پوششي شفاف مبتني بر سطوح انتخابگر فركانس براي محافظت از آن در برابر تاثيرات امواج الكترومغناطيسي
292
بررسي اثرات فارماكوكينتيكي و ضد ويروسي درمان تركيبي يگافرون و ريباويرين در مبتلايان به هپاتيت مزمن سي در بيماران بستري در بخش گوارش بيمارستان امام خميني در سالهاي 85-86
293
بررسي اثرات فاصله بين رديف كاشت و فاصله بوته روي رديف كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم سورگرم علوفه اي در شرايط آب و هوايي اصفهان
294
بررسي اثرات فاصله رديف كاشت و تراكم بوته بر شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه لوبيا سفيد لاين آزمايشي 11805
295
بررسي اثرات فاكتور مهاركننده لوكميايي و فاكتور رشد اپيدرمي بر ميزان تكامل پيش لانه گزيني جنين در شرايط آزمايشگاهي
296
بررسي اثرات فتوتراپي در درمان ايكترنوزادي در بيمارستان هفده شهريور در سال1373
297
بررسي اثرات فرايند شيميايي بر سطوح ماشينكاري شده اسپارك ، سنگ پاندولي ، صفحه تراش
298
بررسي اثرات فرهنگ سازماني و مديريت ارشد از به اشتراك گذاري دانش در موفقيت بهبود فرايندهاي سازماني در شركت توليدي نوين سازان
299
بررسي اثرات فرهنگي توسعه گردشگري بر فرهنگ مردم محلي در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : محور چالشتر - پل زمان خان سامان )
300
بررسي اثرات فشار رواني ناشي از عوامل سازماني بر رضايت شغلي كاركنان شركت برق منطقه اي زنجان
301
بررسي اثرات فشار و دما بر شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك نقطه كوانتومي چهار ترازي استوانه¬اي مدل M
302
بررسي اثرات فضايي اماكن ورزشي شهرداري بر محيط شهري اصفهان
303
بررسي اثرات فضايي -كالبدي پدافند غيرعامل در توسعه پايدار اجتماعي شهر بابل
304
بررسي اثرات فن آوري اطلاعات بر توانمندسازي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي , an evaluation of the effects information technology on empowerment public librarian in khorasan razavi
305
بررسي اثرات فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، ساختار سازمان و سبك رهبري بر بهبود ارتباط سازماني
306
بررسي اثرات فناوري اطلاعات بر زنجيره تامين(مورد مطالعه: بيمارستان منطقه‏اي امام سجاد(ع) ناجا تهران)
307
بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وري و رضايت مندي نيروي كار شاغل در شهرك هاي صنعتي استان تهران
308
بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات ،ساختار سازماني و سبك رهبري بر بهبود ارتباطات سازماني﴿مطالعه موردي:ادارات شهرستان فردوس﴾
309
بررسي اثرات فناوري اطلاعات وارتباطات ،ساختارسازماني وسبك رهبري بربهبودارتباطات سازماني
310
بررسي اثرات فيبر نوري بر خروجي ليزر نيمه هادي
311
بررسي اثرات فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز
312
بررسي اثرات فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز (نمونه موردي شهر بابل )
313
بررسي اثرات قانون هدفمند سازي يارانه ها در توليدات بخش كشاورزي مطالعه موردي محصولات گلخانه اي شهرستان پيشوا
314
بررسي اثرات قرار گرفتن در معرض نانو ذرات اكسيد روي در دوران آبستني بر رفتارهاي شبه افسردگي در نوزادان موش سوري
315
بررسي اثرات قراردادهاي دولتي بر تعهد سازماني كاركنان اداره صنعت و معدن بيرجند
316
بررسي اثرات قرارگيري قرارگيري در معرض امواج (۲.۴۵ GHZ) WIFI بر استرس اكسيداتيو سرم و آسيب DNA در لنفوسيت خون محيطي موش سوري
317
بررسي اثرات قرق بلندمدت بر تركيب پوشش گياهي و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك مراتع منطقه حناي سميرم
318
بررسي اثرات قطع آبياري ومصرف اسيد هيوميك و نيتروكسين بر روي جو رقم بهمن
319
بررسي اثرات كائولن شسته شده در چيني سخت
320
بررسي اثرات كادميوم بر جوانه زني ، رشد اوليه و فعاليت آنزيم هاي پراكسيداز، آسكوربات پراكسيداز، پلي فنل اكسيداز و انباشتگي آن در گياه كلزا )Brassica Napus L(
321
بررسي اثرات كاربرد برگي كود نانوفرتايل حاوي اسيد هيوميك بر دو رقم كاهو در سيستم كشت لايه نازك محلول غذايي ﴿NFT(
322
بررسي اثرات كاربرد بيوچار بر تحرك كادميوم و شاخص‌هاي كيفيت خاك
323
بررسي اثرات كاربريهاي آموزشي بر كيفيت محيط مسكوني (مطالعه موردي: شهر ساري)
324
بررسي اثرات كاربريهاي آموزشي بر كيفيت محيط مسكوني (مطالعه موردي: شهر ساري)
325
بررسي اثرات كارخانه سيمان سپاهان بر توسعه ي روستايي شهرستان مباركه
326
بررسي اثرات كالبدي ، اقتصادي و زيست محيطي طرح هادي در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : روستاي طوسكلا)
327
بررسي اثرات كاهش از مبدأ پسماندهاي تر خانگي با استفاده از زباله خردكن خانگي hp 4/3 بر سيستم‌هاي مديريت پسماند و فاضلاب
328
بررسي اثرات كاهش تعرفه بر توليد و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي ايران، در قالب الگوي تعادل عمومي
329
بررسي اثرات كروسين بر لنفوسيتهايB انساني )U662( , Evaluation of crocin effects on human B lymphcyte )U662(
330
بررسي اثرات كروميوم كلرايد و كبالت كلرايد بر تكوين كليه موش
331
بررسي اثرات كشت زعفران بر معيشت پايدار نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان شيروان)
332
بررسي اثرات كشندگي و زير كشندگي برخي سموم نئوتيكوتينوئيد روي پسيل معمولي پسته
333
بررسي اثرات كشندگي و فيزيولوژي پاد آفت هاي پيري پروكسي فن و نيمارين روي پوره هاي سن پنج پسيل معمولي پسته...
334
بررسي اثرات كم آبياري روي عملكرد محصول ذرت دانه اي درمنطقه ي ماهيدشت با استفاده از مدل هاي شبيه سازي رشد گياه
335
بررسي اثرات كم آبياري روي عملكردمحصول جودرمنطقه ماهيدشت بااستفاده ازمدل هاي شبيه سازي رشدگياه
336
بررسي اثرات كنسانتره و پودر آب پنير آزمايشگاهي و صنعتي در بهبود كيفي فرآورده هاي آردي گندم مانند كيك ، بيسكويت و ماكاروني
337
بررسي اثرات كوئرستين كونژوگه با نانوذرات اكسيد آهن بر بيان ژن IGF-I در سطح mRNA و خانواده miR-29 در ناحيه هيپوكامپ مغز موش‌هاي صحرايي ديابتي
338
بررسي اثرات كوئرستين كونژوگه با نانوذرات اكسيد آهن سوپرپارامغناطيس بر بيان miR-146a و ژن‌هاي مرتبط آن درهيپوكامپ موش‌هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
339
بررسي اثرات كوانتومي در برانگيختگي امواج سطحي و عبور موج انتشاري از يك پلاسماي فوق چگال
340
بررسي اثرات كوانتومي در فيلتر انتخابگر كانال يوني در نورون مغز
341
بررسي اثرات كوتاه مدت مصرف سركه سيب بر ميزان فشارخون سيستولي، دياستولي، فشار نبض و ضربان قلب در افراد سالم
342
بررسي اثرات كوتاه‌ مدت و بلندمدت نرخ استفاده ازظرفيت توليدي بر نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل توليد صنعت در ايران
343
بررسي اثرات كودسبز، كشت مخلوط و ريز و سفر گياهان ذرت و كلزا بر جزء بندي شيميايي و گياه پالايي سرب و روي در يك خاك آلوده
344
بررسي اثرات كوركومين بر فعاليت سيتوتوكسيك و تراتوژنيك رتينوئيك اسيد در كبد جنين موش
345
بررسي اثرات كيفيت خدمات الكترونيك بر سطح رضايت مخاطبان با استفاده از معيارهاي E-S-QUAL و E-RecS-QUAL
346
بررسي اثرات گازهاي گلخانه اي بر محيط زيست و راههاي كاهش آن
347
بررسي اثرات گازوئيل بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمائي خون ، كليه و كبد در موش سفيد
348
بررسي اثرات گرد سرباره كوره ذوب آهن اصفهان در تثبيت دوام بتن در بوشهر
349
بررسي اثرات گردابه بر روي عملكرد يك پمپ سانتريفوژ
350
بررسي اثرات گردشگري حانه هاي دوم در نواحي روستايي (مورد مطالعه : دهستان بهرستا شهرستان آمل)
351
بررسي اثرات گردشگري خانه هاي دوم بر اكوتوريسم پايدار دهستان بكشلو چاي اروميه روستاهاي امامزاده- بالدرلو- كشتيبان
352
بررسي اثرات گردشگري خانه هاي دوم براكوتوريسم پايدار دهستان بكشلو چاي اروميه مطالعه موردي امامزاده بالدرلو كشتسبان
353
بررسي اثرات گردشگري در توسعه فضايي شهرستان فريدونكنار
354
بررسي اثرات گردشگري در توسعه فضايي شهرستان فريدونكنار
355
بررسي اثرات گرمايي در ليزر حالت جامد مركب Nd:YAG/Cr:YAG تحت عمل سوئيچ غير فعال Q , AG04=9831/60/90
356
بررسي اثرات گرمايي در ليزرهاي حالت جامد Nd:YAG با دمش جانبي پالسي لامپ درخش
357
بررسي اثرات گرمايي در نانو لوله هاي كربني به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
358
بررسي اثرات گسترش حريم شهر بر توسعه اقتصاد شهري (مطالعه موردي:شهر بهشهر)
359
بررسي اثرات گياه ختمي در ساخت داربست نانوليفي به عنوان پوست مصنوعي
360
بررسي اثرات لامپ هاي كم مصرف بر شبكه سراسري برق
361
بررسي اثرات لايه واسط Zn بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلومينيوم ۶۰۶۱ به منيزيم AZ31
362
بررسي اثرات لايهبنديهاي مختلف خاك بر روي پاسخ لرزهاي شيبهاي خاكي با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي
363
بررسي اثرات لبه بر طيف انرژي و جريان پايا در حلقه هاي كوانتومي بر مبناي گرافين
364
بررسي اثرات لبه و شكل بر خواص ترابري بار و اسپين در نانو حلقه‌هاي كوانتومي فسفرين
365
بررسي اثرات ليزردرماني كم توان بر روي درد، دامنه حركتي و ادما در بيماران مبتلا به سندروم درد كشككي راني در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1398
366
بررسي اثرات مازاد جريان وجوه نقد آزاد بر قابليت پيش بيني سود با تأكيد بر ساختار سرمايه و اندازه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
367
بررسي اثرات مالي متقابل الكترونيكي شدن فعاليت هاي سازمان تامين اجتماعي بر روي مشتريان و سازمان (مطالعه موردي استان مركزي)
368
بررسي اثرات ماليات ارزش افزوده بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران (طي سالهاي 1338-1379)
369
بررسي اثرات مبارزه با پولشويي برجذب منابع در سيستم بانكي ( مطالعه موردي بانك تجارت )
370
بررسي اثرات متانول بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمايي خون ،ريه و كبد در موش سفيد
371
بررسي اثرات متغيرهاي ماشينكاري در براده برداري عمودي به روش المان محدود = [بررسي متغييرهاي ماشينكاري در برش متعامد فلزات به روش المان محدود]
372
بررسي اثرات متقابل آرسنيك ، گوگرد وگلوتاتيون احياء خارجي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياهان Isatis cappadocica و Erysimum allionaii
373
بررسي اثرات متقابل آرسنيك و سلنيوم بر جذب آنها و برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه Isatis cappadocica
374
بررسي اثرات متقابل اجرا و هزينه در انتخاب بهينه المان هاي موثر بندر
375
بررسي اثرات متقابل ارتعاشي دو خودروي ريلي عبور موازي
376
بررسي اثرات متقابل استرس خشكي و سرب بر گياه Matthiola flavida Boiss
377
بررسي اثرات متقابل پروانه ها برروي يكديگر در سامانه هاي رانشي دو پروانه
378
بررسي اثرات متقابل تنش خشكي و فلزات كلسيم و منيزيم بر گياه Fortuynia garcinii
379
بررسي اثرات متقابل رنگهاي راكتيو و آنزيم سلولاز هنگام استفاده برروي كالاي پنبه اي
380
بررسي اثرات متقابل روش فرآوري دانه ذرت و تغذيه علوفه بر عملكرد، تخمير شكمبه‌اي و فراسنجه‌هاي خوني گوساله‌هاي شير خوار
381
بررسي اثرات متقابل ژنوتيپ و محيط بر كيفيت نانوائي گندم و ارتباط آن با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا در چندين لاين
382
بررسي اثرات متقابل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و جريان هاي تجاري در بلوك هاي منتخب (2005-1996)
383
بررسي اثرات متقابل سطح پروتئين غير قابل تجزيه در شكمبه با فرآوري دانه ذرت و منبع پروتئين عبوري بر عملكرد گاوهاي شيري
384
بررسي اثرات متقابل سطح و اندازه قطعات علوفه، منبع غله و علوفه، فرآوري غلات و حضور علوفه در خوراك آغازين بر عملكرد و تخمير شكمبه اي گوساله هاي شيرخوار
385
بررسي اثرات متقابل سيتوكنين و شيره نارگيل در ريز ازديادي سرو چهار هزار ساله ابركوه (Cupressus semprvirens var. horizontalis)
386
بررسي اثرات متقابل شوري و قارچ هاي ميكوريزي آربوسكولاربر بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه پسته
387
بررسي اثرات متقابل قارچ ميكوريز و تنش خشكي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه لوبيا )Phaseolus vulgaris L.(
388
بررسي اثرات متقابل محلول پاشي سولفات روي و رژيم آبياري بر ويژگي هاي فيزيولوژيك و رشد پنج ژنوتيپ هاي كنجد (Sesamum indicum L)
389
بررسي اثرات متقابل نوع علوفه و بافت خوراك آغازين بر عملكرد گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
390
بررسي اثرات متقابل نيكل و مس در چند گونه تجمع دهنده و غيرتجمع دهنده نيكل جنس Alyssum
391
بررسي اثرات متقابل نيكل و منگنز در گياه بيش انباشتگر نيكل Alyssum Bracteatum
392
بررسي اثرات متقابل هدايت و كنترل وسايل مستقل زيرآبي در فاز نهايي
393
بررسي اثرات متقابل هدايت و كنترل وسايل مستقل زيرآبي در فازهاي ابتدايي و جستجو
394
بررسي اثرات مجموعه هاي همبستگي- سازگار بر روي برهمكنش بين مولكولي سيستم F2-F2
395
بررسي اثرات محافظتي تركيب عصاره الكلي گياهان سس چيني و اويارسلام ارغواني بر پيامدهاي تخريبي ناشي از بكارگيري سيكلوفسفاميد بر بافت بيضه و كيفيت اسپرم در موش صحرايي
396
بررسي اثرات محافظتي عصاره گياه...﴿بنفشه تزئيني﴾و...﴿بنفشه معطر﴾بر آسيب ناشي از محروميت سرم/گلوكز سلول ...
397
بررسي اثرات محافظتي عصاره ي الكلي دانه ي گياه خرنوب بر پيامدهاي تخريبي ناشي از به كارگيري سيكلوفسفاميد در بافت بيضه موش صحرايي
398
بررسي اثرات محافظتي عصاره ي الكلي گياه خارخاسك بر تغييرات هيستومورفولوژيك بافت مغز و كبد مادر و جنين موش صحرايي نژاد ويستار در مواجهه با ريتالين (متيل فنيديت)
399
بررسي اثرات محافظتي كوركومين در جلوگيري از تاثيرات سيتوتوكسيك و تراتوژنيك رتينوئيك اسيد در موش
400
بررسي اثرات محدود كننده جريان خطا روي عملكرد طرح حفاظتي ميكروگريد
401
بررسي اثرات محيط زندان بر افراد زنداني
402
بررسي اثرات محيط زيستي كاربري هاي انسان ساخت بر پارك ملي بمو
403
بررسي اثرات محيطي بر مقاومت سايشي وصله هاي پليمري زيرآب سدهاي بزرگ
404
بررسي اثرات محيطي عملكرد هاي تفريحي حاشيه رودخانه بابلرود( مورد مطالعه شهر بابلسر)
405
بررسي اثرات محيطي و عفونتهاي گوش مياني بر شنوائي
406
بررسي اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر رشد اقتصادي و توسعه انساني در ايران
407
بررسي اثرات مخرب ولتاژهاي سوييچينگ بر روي موتورهاي القايي متصل به كابل تغذيه شونده با اينورتر PWM و روش هاي جبران آن
408
بررسي اثرات مديريت استراتژيك استعداد در راندمان سازمان
409
بررسي اثرات مديريت استراتژيك استعداد در راندمان سازمان
410
بررسي اثرات مديريت دانش بر عملكرد مديران اداره پست استان گلستان
411
بررسي اثرات مديريت دانش بر ميزان رضايت و وفاداري مشتريان شركت سنجش افزارآسيا
412
بررسي اثرات مديريت كيفيت و مديريت محيطي بر مزيت رقابتي در شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
413
بررسي اثرات مرحله چرخه عمر سازماني بر استفاده از هزينه يابي مبتني بر فعاليت
414
بررسي اثرات مرد گرايي و زن گرايي بر درك كاركنان از كيفيت زندگي كاري با نقش تعديل كنندگي جنسيت و حمايت اجتماعي (مورد مطالعه: شهرداري شهرستان طبس)
415
بررسي اثرات مس سولفيد بر خصوصيات الكترو استاتيكي الياف اكريليك
416
بررسي اثرات مس و سرب محلول در آب بر ميزان مصرف اكسيژن و متابوليت هاي دفعي در لوچ ماهي بهايي (Turcinoemacheilus bahaii﴾
417
بررسي اثرات مس و نيكل بر روي استحكام چدن نشكن و جايگزيني مس به جاي نيكل
418
بررسي اثرات مسئوليت اجتماعي بر تصوير ذهني برند در شركت ارتباطات سيار ايران همراه اول
419
بررسي اثرات مستقيم شرايط مرزي ديوار و بستر بر روي پروفيل سطح گرداب آزاد چند آبگير متعارف
420
بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم اوقات فراغت بر شكل گيري هويت نوجوانان مقطع متوسطه شهرستان دشتي (خورموج )
421
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم استانداردسازي و سفارشي‏سازي بر رضايت و وفاداري مشتري به واسطه كيفيت خدمات ( مورد مطالعه مشتريان بانك دي)
422
بررسي اثرات مشابه هاي استيل ساليسيلات بر روي فرآيند گلايكاسيون پروتئين
423
بررسي اثرات مشخصه هاي المان مرزي روي رفتار ديوارهاي برشي با استناد به نتايج آزمايشگاهي و تحليلي
424
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي - كود اوره بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت و كارايي مصرف نيتروژن
425
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي- كود اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت و قابليت دسترسي نيتروژن در خاك
426
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي- كود اوره بر كارايي مصرف فسفر، قابليت دسترسي فسفر در خاك و عملكرد ذرت
427
بررسي اثرات مصرف حاد و مزمن آب چغندرقرمز برسطوح شاخص هاي خوني ، نيمرخ ليپيدي، ظرفيت آنتي اكسيداني و عملكرد ورزشي در دختران فوتباليست
428
بررسي اثرات مصرف دراز مدت نانو ذرات نقره بر روي برخي از فاكتورهاي خوني و بيو شيميايي بلدرچين ژاپني
429
بررسي اثرات مصرف فلوكستين توسط مادر باردار بر تكامل ريه جنين رت
430
بررسي اثرات مصرف ميوه كيوي )Actinidia deliciosa( بر حافظه ، اضطراب ، درد و تعادل حركتي در موش هاي صحرايي هيپوتيروئيدي
431
بررسي اثرات معنويت محيط كاري بر رفتارهاي شهروندي سازماني و ارتباط آن با كيفيت خدمات در بيمارستان امام خميني تهران
432
بررسي اثرات مقايسه بيان ژن ... در بافت كبد و ريه رت هاي مبتلا به سپسيس تحت تيمار با اسانس گل محمدي و آب فاقد دوتريوم در مدل سي ال پي
433
بررسي اثرات مقدار كاه خوراك آغازين و زمان ارائه علوفه بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين
434
بررسي اثرات مقدار و جهت تاب بر خواص فيزيكي نخ هاي يك لا و دولا
435
بررسي اثرات مكان و زاويه جريان خروجي از جت مصنوعي بر ميزان كنترل جريان پره توربين باد
436
بررسي اثرات مكانيزاسيون و اتوماسيون در پست
437
بررسي اثرات ملاتونين روي فعاليت آنزيم آلدوزر دوكتاز عدسي چشم و كاتاراكت در موشهاي ديابتي القاء شده توسط استرپتوزوسين﴿STZ)
438
بررسي اثرات منابع فسفوليپيدي برابزيان
439
بررسي اثرات منفرد و تركيبي پارامترهاي طراحي و عملياتي برفرايند حذف آلاينده هيدروژن سولفايد توسط راكتور بيوفيتراسيون با بستر كمپوستي و بررسي كينتيكي آن
440
بررسي اثرات مهاجرت افغان ها به كاشان
441
بررسي اثرات مهاجرت بر پديده حاشيه نشيني شهري شهرك سيدي مشهد
442
بررسي اثرات مهار كنندگي عصاره و روغن ريزوم گياه CYPerus Longus L. (مشك زمين) روي فعاليت آنزيم هاي استيل كولين استراز و ليپواكسيژناز
443
بررسي اثرات موتاژن شيميايي برجنين زايي ميكروسپورهاي كلزا(Brassica napusL)
444
بررسي اثرات مودهاي بالاتر در تحليل پوش آور و حساسيت سنجي تحليل پوش آور مودال به ژارامترهاي لرزه اي
445
بررسي اثرات مورفولين بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمايي خون ،ريه و كبد در موش سفيد
446
بررسي اثرات ميدان الكترو مغناطيسي غير يونيزان بر تمايز سلولهاي بنيادي چربي انساني به سلول هاي استئوپلاست
447
بررسي اثرات ميدان مغناطيسي بر عملكرد واكنش كاتاليستي اكسيداسيون جزيي متان
448
بررسي اثرات ميدان مغناطيسي ناشي از خط انتقال قدرت بر پروتئين شوك حرارتي
449
بررسي اثرات ميدانهاي غير مكانيكي ﴿مغناطيسي﴾ بر روي خواص بتن
450
بررسي اثرات ميزان كرنش بر روي يك فولاد ميكروآلياژي واناديوم دار فورج شده در دماي بالا
451
بررسي اثرات نااطميناني تورم بر بيكاري و رشد اقتصادي دركشورهاي منتخب عضو OECD و ECO
452
بررسي اثرات ناخالصي در نانونوارهاي گرافيني با استفاده از بسته نرم افزاري گالوم
453
بررسي اثرات ناخالصي ها در محلول آبكاري نيكل بر كيفيت پوشش و طريقه رفع آن
454
بررسي اثرات ناشي از اجراي طرح تغذيه مصنوعي بر كميت و كيفيت آبخوان ﴿ مطالعه موردي : سفيد دشت شهركرد﴾
455
بررسي اثرات ناشي از پديده تغيير اقليم بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردي: حوضه رودخانه گل گل ايلام)
456
بررسي اثرات ناشي از كاربرد پسابهاي تصفيه شده شهري در آبياري و كشاورزي با تاكيد بر ملاحظات زيست محيطي
457
بررسي اثرات ناشي از ورود روانابها بر فرآيند تصفيه فاضلاب (مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب مرودشت)
458
بررسي اثرات ناصافي سطح در جوشش استخري و چگونگي تقويت جوشش با ارتعاشات
459
بررسي اثرات نامتقارن آزادسازي تجارت بررشداقتصادي(كشورايران براي سالهاي 5531تا7831
460
بررسي اثرات نامتقارن تكانه هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران در طول دوره 5831-9331
461
بررسي اثرات نامتقارن توسعه مالي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي ايران در سال هاي 5531تا7831)
462
بررسي اثرات نامتقارن توسعه ي مالي بر بيكاري با استفاده از روش رگرسيون چرخشي ماركف
463
بررسي اثرات نامتقارن شوك هاي درآمدهاي نفتي بر تورم وبيكاري در ايران طي سال هاي 3531 ت 0931
464
بررسي اثرات نامتقارن شوك هاي قيمت نفت و سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران: مدل VARغيرخطي
465
بررسي اثرات نامطلوب زود رس ناشي از تجويز خون كامل و PACKEDCELLدر بيماران بخشهاي جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون - افشار و بهمن از دي ماه 1373 لغايت اتمام 120 مورد نمونه
466
بررسي اثرات نامطلوب زود رس ناشي از تجويز خون كامل و PACKEDCELLدر بيماران بخشهاي جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون - افشار و بهمن از دي ماه 1373 لغايت اتمام 120 مورد نمونه
467
بررسي اثرات نامطلوب زودرس ناشي از تجويز خون كامل و packed cellدر بيماران بستري و سرپايي در بخش اطفال بيمارستان افشار طي يكسال
468
بررسي اثرات نامطلوب زودرس ناشي از تجويز خون كامل و packed cellدر بيماران بستري و سرپايي در بخش اطفال بيمارستان افشار طي يكسال
469
بررسي اثرات نامطلوب زودرس ناشي از تجويز خون كامل و packed cellدر بيماران بستري و سرپايي در بخش اطفال بيمارستان افشار طي يكسال
470
بررسي اثرات نانو ذرات اكسيد آهن بر سلولهاي خوني و ميزان آنزيمهاي كبدي موجود در خون موش صحرائي نر
471
بررسي اثرات نانو ذرات در خواص مكانيكي و حرارتي پي وي سي نرم , investitigation effects of nano particles on thermal and mechanical properties of soft PVC
472
بررسي اثرات نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر مدل ناهنجاري كروموزومي القايي توسط بلئومايسين سولفات در سلولهاي مغز استخوان و بر عملكرد لاكتات دهيدروژناز خون محيطي موش سوري نر نژادBalb/c , effect of titanium dioxide nanoparticles on bleomycin sulfate-induced chromosome abnormalities model in bone marrow cells and on lactate dehydrogenase activity in peripheral blood of male mice Balb/c
473
بررسي اثرات نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و سيتوكتلازين B بر سلول هاي مغز استخوان موش نذ سوري نژاد Bald/c در شرايط in vivo , the effects of TiO2 nanoparticles and cytochalasin B on the Bald/c male mouse bone marrow cells in vivo
474
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر بافت تخمدان ومحور هيپوفيز گناددر موش صحرايي ماده
475
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر روي بافت هاي ريه ،كليه ،طحال وكليه و پارمترهاي اسيدهاي صفراوي و اوره خون در موش صحرايي
476
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بربافت تخمدان ومحور هيپوفيز گناد درموش صحرايي ماده
477
بررسي اثرات نانو مواد بر فعاليت جنين و جوانه زني بذر فلفل سيز تحت تنش شوري
478
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد آهن بر اسپرماتوژنر و محور هيپوفيز گناددر موش سوري نر
479
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد روي بر روند تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي موش mice به استئوبلاست
480
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد روي بربافت كبد وميزان غلظت آنزيم هاي كبدي موجود در خون رت
481
بررسي اثرات نانوذرات اكسيدآهن بر روند تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي به استخوان در موش Mice
482
بررسي اثرات نانوذرات كلي روي پخت پلي‌استر غير اشباع و بررسي خواص كمي و كيفي نانو كامپوزيت سنتز شده
483
بررسي اثرات نانوسيال به عنوان خنك‌كننده، در يك مجتمع سوخت راكتورVVER-1000 با ميله سوخت حلقوي و خنك‌كنندگي از داخل و خارج
484
بررسي اثرات نانوسيليس بر نفوذپذيري بتن در برابر نفوذ يون كلرايد
485
بررسي اثرات نانونقره بر بعضي از پاسخ هاي اكسيداتيو و تغييرات پروتئوم در گياه سيب زميني (Solanum tuberosumL.) در شرايط كشت در شيشه
486
بررسي اثرات نرخ ارز بر صادرات كالاهاي كشاورزي ايران طي سالهاي 1370تا1385 :مطالعه موردي خرما
487
بررسي اثرات نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاري ايران
488
بررسي اثرات نرخ ارز برتراز تجاري ايران با برخي از شركاي تجاري
489
بررسي اثرات نرخ كرنش در چندلايه هاي فلزكامپوزيت تحت ضربه كم سرعت
490
بررسي اثرات نرخ ماليات بر ارث بر درآمد وصولي دولت از ماليات بر ارث
491
بررسي اثرات نسبت هاي مختلف بذري ورديف هاي كاشت در عملكرد علوفه كشت توام شبدر بر سيم وجو
492
بررسي اثرات نسبيتي در مغناطيس مولكولي
493
بررسي اثرات نسبيتي و خود ميدان هاي باريكه الكتروني در ليزر الكترون آزاد در رژيم رامان
494
بررسي اثرات نشت حرارت داخلي و زبري سطح در كارايي يك كمپرسور سانتريفيوژ مجهزبه تيغه جداكننده
495
بررسي اثرات نظارت و كنترل بر سازمان
496
بررسي اثرات نظامهاي پرداخت در رفتار ارائه كنندگان خدمات سلامت از ديدگاه مسولان ارشد بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم شهيد صدوقي يزد در سال 1387
497
بررسي اثرات نظامهاي پرداخت در رفتار ارائه كنندگان خدمات سلامت از ديدگاه مسولان ارشد بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1387
498
بررسي اثرات نفروتوكسيك Cystoseira trinodis (Forsskal) C.Agardh بر بافت كليه موش هاي نر بالغ نژاد سوري
499
بررسي اثرات نقش مهاجرت بين‌المللي بر بيكاري و اشتغال در استان‌هاي منتخب ايران
500
بررسي اثرات نم - گرمايي برروي سازه هاي كامپوزيتي
501
بررسي اثرات نورد بر تنشهاي پسماند در ورقهاي چند لايه جوش انفجاري شده
502
بررسي اثرات نوسان اقليم بر كيفيت آب هاي سطحي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز اسكندري استان اصفهان)
503
بررسي اثرات نوسان هاي اقليمي بر منابع آب زيرزميني حوضه دسكن
504
بررسي اثرات نوسانات نرخ واقعي ارز بر توليد ملي يران ﴿ 1385-1345 ﴾
505
بررسي اثرات نوع سوالات ، سطح پردازش سوالات ، بافت مفهومي و انسجام محتوا بر عملكرد حافظه دانشجويان دانشگاه پيام نور
506
بررسي اثرات نوع سوالات ،سطح پردازش سوالات ،بافت مفهومي و انجام محتوا بر عملكرد حافظه دانشجويان دانشگاه پيام ور
507
بررسي اثرات نوع كاني رس بر تغيير شكل پذيري / لايه بندي بتن پلاستيك بعنوان المان آببند پي سدهاي بزرگ
508
بررسي اثرات نيروي بويانسي برانتقال حرارت جابجايي تركيبي آ زاد و اجباري در يك كانال داراي فرورفتگي
509
بررسي اثرات هدفمند سازي يارانه ها بر توليدات دامي دامداري هاي شيري استان تهران
510
بررسي اثرات هدفمندسازي يارانه ها بر توليدات دامي (مطالعه موردي: دامداري هاي شيري استان تهران)
511
بررسي اثرات هسيتوپاتولوژي ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم ال دي اچ موجود در خون رت
512
بررسي اثرات هليكوباكترپيلوري بر كاتالاز و پروتئين كربونيل در بيماران گاستريت مبتلا به عفونت هليكوباكترپيلوري
513
بررسي اثرات هليكوباكترپيلوري بر كاتالازو پروتئين كربونيل در بيماران گاستريت مبتلا به عفونت هليكوبا كترپيلوري
514
بررسي اثرات همزيستي مايكوريزا با سسبانيا تحت تنش خشكي
515
بررسي اثرات همزيستي ميكوريز با سورگوم تحت شرايط تنش شوري
516
بررسي اثرات هندسه ابزار و پارامترهاي ماشينكاري در تراش متعامد، بر روي تنشهاي پسماند حاصله در سطوح ماشينكاريشده
517
بررسي اثرات هندسه مختلف سوراخ ها و سخت كننده هاي مختلف روي ميدان كششي قاب هاي داراي ديوار برشي فولادي
518
بررسي اثرات هندسه و خواص مواد در ناحيه آسيب بر روي مود تركيبي اجسام ارتوتروپيك
519
بررسي اثرات هورمون هاي رشد اكسين و سيتوكينين براي توليد كالوس و باززايي گياه استويا
520
بررسي اثرات هوش هيجاني بر رضايت زناشويي
521
بررسي اثرات هيپو گليسميك wheyشير شتر وعصاره آبي-الكلي گياه چرخه( Launaea acanthodes)بر ديابت نوع/القا شده توسط استرپتو زوتوسين در رتهاي نر نژاد ويستار
522
بررسي اثرات هيپوگليسميك wheyشير شتر وعصاره آبي-الكلي كاه strawبرديابت نوع Iالقا شده توسط استروپتوزوتوسين در رتهاي نرنژادويستار
523
بررسي اثرات هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقه اي بر ويژگيهاي بيولوژيك گامتها و مراحل اوليه تكوين جنيني ماهي قزل آلاي رنگين كمان
524
بررسي اثرات هيدروليز آنزيمي الياف و پارچه هاي پنبه اي و كاربرد آن در صنعتي نساجي
525
بررسي اثرات هيستوپاتولوژي نانو ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم LDH موجود در خون رت
526
بررسي اثرات هيستوپاتولوژي نانو ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم موجود در خون رت
527
بررسي اثرات هيستولوژيك بيواكتيوگلاس و هيدروكسي آپاتيت در پوشش مستقيم پالپ دندان موش صحرايي
528
بررسي اثرات واگذاري سهام به كار گران وتاثير آن بر انگيزش كاركنان در كارخانجات پارسيلون ويخچال سازي خرم آباد
529
بررسي اثرات وجود سيستم امتيازدهي به كاربران در وب‌سايت‌هاي خريد گروهي
530
بررسي اثرات ورزش ايزومتريك عضله چهار سر ران بر روي فشار خون و ضربان قلب
531
بررسي اثرات ورزش ايزومتريك عضله چهار سر ران بر روي فشار خون و ضربان قلب
532
بررسي اثرات ورود فناورياطلاعات بر مديريت ريسك بانك (بررسي موردي بانك رفاه كارگران )
533
بررسي اثرات وسايل نقليه خودكار بر عملكرد ترافيكي راه ها
534
بررسي اثرات وقفه هاي تنفسي حين خواب بر روي فعاليت الكتريكي مغز با استفاده از سيگنال الكتروانسفالوگرافي
535
بررسي اثرات وميزان گرايش به استفاده ازكالاهاي استاندارد درخانواده هاي شهرسمنان
536
بررسي اثرات ويتامين C، كلسيم و فسفر بر عملكرد مرغان تخمگذار و كيفيت پوسته تخم مرغ در مرحله دوم توليد
537
بررسي اثرات ويژگي هاي شخصيتي بر تخلفات ترافيكي و تصادفات
538
بررسي اثرات ويسكوالاستيسيته بر روي عملكرد صفحات گرافن به عنوان حسگرهاي جرمي
539
بررسي اثرات ويلاكسين بر پارامترهاي باروري اسپرم منجمد ذوب شده موش صحرايي
540
بررسي اثرات يخبندان بركشت گندم درشمال غرب ايران
541
بررسي اثرات يوگا بر علائم افسردگي، اضطراب، استرس، و كيفيت زندگي افراد مراجعه كننده به مراكز يوگاي شهر رشت در سال 1396
542
بررسي اثراستراتژي¬هاي مديريت سرمايه در گردش برروي ارتباط بين اهرم¬مالي و عملكرد شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
543
بررسي اثرافزودن سطوح مختلف آويشن ،زنجبيل وسيربرقابليت هضم ،تجزيه پذيري والگوي تخميرموادمغذي وتوليدگازدرشرايط آزمايشگاهي
544
بررسي اثرافزودن كروم به محيط كشت بربلوغ آزمايشگاهي تخمك گاو
545
بررسي اثرافزودن نانو بلور هاي نشاسته اصلاح شده بر برخي خواص آلياژ پلي اتيلن سبك- نشاسته گرما نرم
546
بررسي اثرال -گلوتامين بر التيام زخم سوختگلي درجه 2 سطحي در موش سوري
547
بررسي اثرالقاي متقابل سيم پيچهاي فشار قوي و فشار ضعيف بر روي تنش هاي الكتريكي سيم پيچ ها
548
بررسي اثرالگوهاي ناپيوسته فصل مشترك نانولوله¬كربني/ماتريس بر خواص مكانيكي نانوكامپوزيتها
549
بررسي اثراندركنش خاك - سازه بامدل هيسترزيس خاك
550
بررسي اثربارهاي ضربه اي بر سايش ليفترهاي داخل آسياي نيمه خودشكن
551
بررسي اثربافت سطح بر عملكرد قطعات مكانيكي
552
بررسي اثربخش آموزش وپرورش پيش دبستان درمراكزدولتي وغيردولتي
553
بررسي اثربخشي "مديريت استرس" بر شاخص هاي ايمني شناختي ، روانشناختي و تنفسي در جانبازان شيميايي ريوي
554
بررسي اثربخشي آرام سازي رواني حركتي به شيوه دوسا بر كاهش ميزان شدت خستگي، افسردگي، اضطراب، استرس و ارتقاء كيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس ﴿ام.اس﴾ شهر اصفهان
555
بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر ناگويي عاطفي و بهبود سازگاري در دختران پايه ششم ابتدايي ناحيه يك اراك
556
بررسي اثربخشي آموزش انسان شناسي از ديدگاه شهيد مطهري (ره) بر خرسندي و قاطعيت و عا طفه خودآگاه زناشويي در زنان متاهل كلان شهر اراك
557
بررسي اثربخشي آموزش انسان شناسي از ديدگاه شهيد مطهري (ره) بر سازگاري، صميميت زناشويي و پرخاشگري در زنان متأهل شهر اراك
558
بررسي اثربخشي آموزش بازسازي شناختي در كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان
559
بررسي اثربخشي آموزش بازي مشترك مادر-كودكبر شدت علائم اختلالات رفتاري و اختلال دلبستگي دانش آموزان پسر مبتلا به بي اعتنايي مقابله اي شهر اصفهان
560
بررسي اثربخشي آموزش برچسب هاي زيست محيطي بر الگوي خريد مصرف كنندگان لوازم خانگي ﴿مطالعه موردي كاركنان ايران خودرو)
561
بررسي اثربخشي آموزش تاب‌آوري و آگاهي‌هاي شغلي بر بهبود عملكرد باليني، تعهد سازماني و كيفيت زندگي پرستاران
562
بررسي اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر مولفه هاي بهزيستي روانشناختي دانشجويان
563
بررسي اثربخشي آموزش تعامل والد-كودك بر كاهش نشانه هاي اختلال اضطراب جدايي كودكان 4-7 ساله شهر مشهد
564
بررسي اثربخشي آموزش تكنيك هاي شادي فوردايس بر افزايش شادي و كيفيت زندگي و سازگاري در دانشجويان نابينا و كم بيناي استان اصفهان
565
بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر بهبود مشكلات دروني شده و بروني شده ي نوجوانان پسر داراي مشكلات رفتاري
566
بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر ميزان تحمل پريشاني، اضطراب، افسردگي و كاهش مشكلات تنظيم هيجان در بيماران زن مبتلا به اختلال سردرد تنشي استان اصفهان در سال 1391
567
بررسي اثربخشي آموزش جرات ورزي بر مبناي ديدگاه تحليل ارتباط متقابل بر ميزان عزت نفس و ابراز وجود دانش آموزان كلاس اول دبيرستان مدارس دلوار تنگستان
568
بررسي اثربخشي آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زناشويي زوجين در شهر اصفهان
569
بررسي اثربخشي آموزش خودتنظيمي بر خود كارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته فيزيك دانشگاه يزد در درس رياضي
570
بررسي اثربخشي آموزش خودشفقتي بر شادكامي، تاب آوري و بهزيستي روانشناختي مادران كودكان كم توان ذهني شهرستان شهركرد
571
بررسي اثربخشي آموزش خوش بيني بر سلامت رواني در دانشجويان دختر دانشگاه يزد
572
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر تصوير بدني و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان باردار مركز بهداشتي درماني الزهرا استان البرز
573
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش افسردگي و اضطراب دانش آموزان دختر شهرستان محلات
574
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر ميزان تاب‌آوري و شادكامي زنان مبتلا به ديابت
575
بررسي اثربخشي آموزش رفتاري شناختي خانواده بر شادابي و رضايت زناشويي والدين دانش آموزان دبيرستان هاي شهر ساري
576
بررسي اثربخشي آموزش سبك اسنادي خوش بينانه بر ميزان علايم افسردگي دانش آموزان دختر 10 تا 13 ساله ي شهرستان شوش دانيال
577
بررسي اثربخشي آموزش سبك زندگي سالم برعملكردتحصيلي دانشجويان مشروط وغيرمشروط دانشگاه كاشان
578
بررسي اثربخشي آموزش سبك زندگي سالم بركاهش علائم سندرم پيش ازقاعدگي
579
بررسي اثربخشي آموزش شادماني بركاهش فشارخون بيمارن مبتلابه فشارخون شهراصفهان
580
بررسي اثربخشي آموزش شناختي با رويكرد اسلامي بر معناداري زندگي و رضايتمندي از زندگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
581
بررسي اثربخشي آموزش شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي يكپارچه بر ميزان ادراك بيماري، بهزيستي روانشناختي ، كيفيتزندگي و شدت بيماري در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
582
بررسي اثربخشي آموزش شيوه حل مساله گروهي بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان آسيب ديده بينايي مركز ابابصير اصفهان
583
بررسي اثربخشي آموزش صبر بر اضطراب و افسردگي كاركنان كارخانه سيمان تهران
584
بررسي اثربخشي آموزش فراشناختي بر باورهاي فراشناختي و سازگاري زناشويي مردان مبتلا به اسكيزوفرنيا و همسرانشان
585
بررسي اثربخشي آموزش فلسفه براي كودكان بر تفكر انتقادي و هوش هاي چندگانه دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي شهر يزد
586
بررسي اثربخشي آموزش قرآن بر بهداشت رواني زنان
587
بررسي اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي بر نقص توجه و بيش فعالي دانش آموزان پسر ابتدايي شهر اصفهان
588
بررسي اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي و طرحواره درماني بر سبك زندگي، اميدواري و جهت مندي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با نقش ترس ادراك شده از بيماري
589
بررسي اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي، تاب آوري و سلامت رواني زوج هاي جوان اصفهان
590
بررسي اثربخشي آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان نابيناي شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-1391
591
بررسي اثربخشي آموزش گروهي اصلاح سبك زندگي بر علائم بيماري، خودكارآمدي، رضايت از زندگي و بهزيستي روانشناختي بيماران مبتلا به آسم اصفهان
592
بررسي اثربخشي آموزش گروهي تاب آوري بر كيفيت زندگي، بهزيستي روانشناختي و اميد به زندگي زنان سرپرست خانواده شهر اصفهان
593
بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مساله بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه دبيرستان شاهد نكاء
594
بررسي اثربخشي آموزش گروهي سبك زندگي ارتقادهنده سلامت بر سرزندگي، لذت و سازگاري اجتماعي زنان مبتلا به ديابت نوع 2 در شهر اصفهان
595
بررسي اثربخشي آموزش گروهي شناختي - رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين شهرستان شهركرد
596
بررسي اثربخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ، رفتاري و عاطفي بر كاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري زندانيان مرد زندان مركزي شهركرد.
597
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مادران طلاق با رويكرد تلفيقي و دختران طلاق با رويكرد تلفيقي در مقطع ابتدايي شهر اصفهان بر سازگاري آنان
598
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مديريت استرس شناختي-رفتاري بر ميزان اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به صرع لوب گيجگاهي
599
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مهارت‌هاي فرزندپروري به مادران بر كيفيت زندگي كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي/بيش فعالي
600
بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر بازنمايي ها (طرحواره اي و تصويري) بر توانايي حل مسئله رياضي و بررسي نقش تعديلي توانمندي هاي فردي در آن
601
بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر رويكرد تجربه زباني بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان
602
بررسي اثربخشي آموزش مجازي در عملكرد معلمان از ديدگاه آنان براساس الگوي (سي آي پي پي)
603
بررسي اثربخشي آموزش مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت شغلي و زناشوئي زنان شاغل دانشگاه اصفهان
604
بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسئله بر خودكارآمدي شغلي كاركنان(مطالعه موردي: پرسنل شركت گاز استان يزد)
605
بررسي اثربخشي آموزش مهارت فرزندپروري بر باورهاي خودكارآمد، نگراني و اضطراب والدين....
606
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي ازطريق بازي براضطراب اجتماعي و سازگاري اجتماعي كودكان مقطع ابتدايي شهربرازجان
607
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت عمومي و پرخاشگري زنان
608
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش چند رسانه اي بر سازگاري اجتماعي، پرخاشگري و زبان دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير دوره راهنمايي شهر اصفهان
609
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تحصيلي بر خودكارآمدي وانگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان هاي -09 خميني شهر در سال تحصيلي . 19
610
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زناشويي پيش از ازدوج بر احساس تنهايي، انتظارات زناشويي و گرايش به طلاق افراد در آستانه ازدواج شهر ساري
611
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر اختلالات رفتاري و ناسازگاري اجتماعي نوجوانان فراري شهر يزد
612
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت ذهني دختران دبيرستاني شهر رفسنجان
613
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي شناختي-رفتاري-ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان شاهد و ايثارگر دوره متوسطه شهر اصفهان
614
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر نشخوار فكري و دلزدگي زناشويي بين زنان متاهل شهر ساري
615
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اضطراب اجتماعي و سلامت اجتماعي دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه منطقه 2 شهر قم
616
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي تنظيم هيجان بر كيفيت زندگي و كاهش اضطراب دانشآموزان مضطرب دور دبيرستان .
617
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر عملكرد خانواده داراي كودك ناتوان ذهني در شهرستان اراك
618
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش علائم اختلال سلوك دانش آموزان پسر راهنمايي شهر اصفهان
619
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كنترل خشم و خودپنداره نوجوانان باناتواني جسمي_حركتي شهر اصفهان
620
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي در تغيير نگرش نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد
621
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان شهرستان زيركوه
622
بررسي اثربخشي آموزش نظريه انتخاب به معلمان بركاهش استرس وافزايش سرسختي روانشناخت ي دانش آموزان تيزهوش دخترمقطع راهنمايي شهرشيراز
623
بررسي اثربخشي آموزش نوروفيدبك بر كاهش علايم اختلال نقص توجه - بيش فعالي ﴿ ad - hd ﴾ در كودكان
624
بررسي اثربخشي آموزش هاي دريانوردان شناورهاي با محدوده ي سفرهاي نزديك به ساحل (مورد كاوي: بندر عسلويه)
625
بررسي اثربخشي آموزش هاي فني وحرفه اي غيررسمي زراعت گندم سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه
626
بررسي اثربخشي آموزش هاي مقابله با مسائل ناشي از ناباروري بر كاهش مشكلات رواني و زناشويي زنان
627
بررسي اثربخشي آموزش همدلي بر كاهش پرخاشگري و بهبود نگرش نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان پايه ششم ابتدايي شهرستان اصفهان
628
بررسي اثربخشي آموزش همدلي در كنترل هيجان تحصيلي دانش‌ آموزان پايه ششم ابتدايي ناحيه دو شهر يزد
629
بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني برمهارت حل مشكلات اجتماعي دانش آموزان پسر پايه هشتم شهرستان ميبد
630
بررسي اثربخشي آموزش والدين و كودكان بر ميزان زورگويي كودكان
631
بررسي اثربخشي آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان شركت گلسار فارس (سال 1378)
632
بررسي اثربخشي آن بر استرس والدگري، آمادگي براي ورود به مدرسه و علائم تدوين بسته ي آموزش والدگري مبتني بر رويكرد TC (Tuesdays child) و كودكان داراي مشكلات رفتاري بروني شده
633
بررسي اثربخشي اجراي روش انتخاب مسير كالاي وارداتي‍سلكتيويتي‍ از نظر كاركنان گمرك و صاحبان كالا در گمرك شهيد رجايي بندرعباس ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي اثربخشي اجراي روش انتخاب مسير كالاي وارداتي(سلكتيويتي) از نظر كاركنان گمرك و صاحبان كالا در گمرك شهيد رجايي بندرعباس
634
بررسي اثربخشي اجراي مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران در چهار دوره اخير
635
بررسي اثربخشي ارزشيابي مستمر و مداوم برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان آشخانه
636
بررسي اثربخشي ارزيابي عملكرد بر بهره¬وري منابع انساني بهمن
637
بررسي اثربخشي ارزيابي عملكرد كاركنان در همه سطوح كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
638
بررسي اثربخشي استفاده آموزش سواد رسانه اي بر هويت يابي و تفكر انتقادي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهرستان مهريز
639
بررسي اثربخشي استفاده از ويتامينC در پيشگيري از آتروفي سودك در بيماران با شكستگي ديستال راديوس مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
640
بررسي اثربخشي استقرار نظام مشاركت در شركت گاز استان يزد و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن
641
بررسي اثربخشي اعطاي جوايز صادراتي در توسعه صادرات استان مازندران
642
بررسي اثربخشي امر به معروف و نهي از منكر بر نگرش به حجاب در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر انديمشك با توجه به شخصيت آنها
643
بررسي اثربخشي اموزش شيوه هاي مقابله با استرس بر ميزان پرخاشگري و ابراز وجود معلولين جسمي -حركتي زن
644
بررسي اثربخشي اموزشيhseايمن بهداشتي محيط زيست برعملكرد شغلي حوزه سرپرستان مديريت برنامه ريزي وهماهنگي توليد معاونت خودرو سواري سازي شركت ايران خودرو
645
بررسي اثربخشي اميد درماني گروهي بر افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
646
بررسي اثربخشي بازخورد صوتي توسط ويبريشن صوتي (فوربرين) بر يادگيري زبان دوم و حافظه فعال (كاري)
647
بررسي اثربخشي بازي بر همدلي و تعاملات اجتماعي كودكان گروه سني 5تا 7سال كانون پرورش فكري شهر شاهين دژ
648
بررسي اثربخشي بازي درماني بر كاهش اختلالات رفتاري دانش اموزان پايه سوم وچهارم ابتدايي
649
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
650
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
651
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
652
بررسي اثربخشي بازي درماني در كاهش علائم اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي كودكان پيش دبستاني شهر يزد
653
بررسي اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي - رفتاري بر تمركز حواس و پيشرفت تحصيلي كودكان 7تا 12ساله پسر مبتلا به اختلال ADHDيا بيش فعالي كمبود توجه در شهرستان ايذ ه
654
بررسي اثربخشي بازي هاي گروهي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دبستاني6تا7ساله شهررامسر.
655
بررسي اثربخشي بازي‌درماني گروهي با رويكرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب وافسردگي، رفتارهاي پرخاشگرانه ومشكلات اجتماعي كودكان اتباع خارجي (افغاني)
656
بررسي اثربخشي بازيها و فعاليتهاي مبتني بر نظريه ي پاس بر عملكرد رياضي،خودپنداره تحصيلي ‌،خودتنظيمي‌و مهارت‌هاي عصب روانشناختي دانش آموزان با اختلال يادگيري رياضي پايه ي سوم ابتدايي شهر اصفهان
657
بررسي اثربخشي برنامه گروهي فرزندپروري مثبت بر استرس والدگري مادران كودكان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال بيش فعالي/كمبود توجه
658
بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزش مهارت هاي شناختي مرتبط با محيط زيست بر ادراك اكولوژيكي دانش آموزان دبيرستاني
659
بررسي اثربخشي برنامه‌ي سال‌هاي باورنكردني بر مهارت‌هاي اجتماعي و مشكلات رفتاري دانش‌آموزان ناتوان ذهني خفيف
660
بررسي اثربخشي برون سپاري درحوزه فناوري اطلاعات (مورد مطالعه : شركت داده ورزي سدادوابسته به بانك ملي ).
661
بررسي اثربخشي بسته آموزشي بهداشت دهان ودندان در بالغين مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي
662
بررسي اثربخشي بسته آموزشي بهداشت دهان ودندان در بالغين مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي
663
بررسي اثربخشي پروبيوتيك در درمان آكنه ولگاريس با شدت متوسط
664
بررسي اثربخشي پروژسترون بر سايز ضايعه مغزي و عملكرد حركتي در موش صحرايي نر دچارايسكمي مغز
665
بررسي اثربخشي تبليغات بانك كشاورزي و شناسايي مهمترين عوامل در افزايش اثربخشي تبليغات در استان مازندران
666
بررسي اثربخشي تبليغات تجاري شركتهاي خودروسازي بر ميزان جذب مصرف كنندگان اين محصولات با استفاده از الگوي AIDA مطالعه موردي ايران خودرو و سايپا
667
بررسي اثربخشي تبليغات در انتخاب مشتريان (مطالعه موردي = شهرستان راميان )
668
بررسي اثربخشي تبليغات دهان به دهان براساس سابقه برند و توجه آگاهانه و ادراك مشتريان در خدمات خرده فروشي
669
بررسي اثربخشي تبليغات شبكه‌هاي اجتماعي بر تمايل به خريد مشتريان از طريق ابراز همدلي
670
بررسي اثربخشي تبليغات شركتهاي موادغذايي
671
بررسي اثربخشي تبليغات شركتهاي موادغذايي
672
بررسي اثربخشي تحريك مغزي با جريان مستقيم الكتريكي از روي جمجمه(tDCS)در ناحيه كرتكس پره فرونتال خلفي-جانبي مغز (DLPFC) بر ميزان كنترل ولع مصرف مواد در بيماران وابسته بهمت آمفتامين(شيشه)
673
بررسي اثربخشي ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش خونريزي حين و بعد از عمل جراحي سپتورينوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت - سال 1395
674
بررسي اثربخشي ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش خونريزي حيـن و بعد از عمل داكريوسيستورينوستومي اكسترنال در مبتلايان به انســـداد اوليـه اكتســــابي مجراي نازولاكريمال
675
بررسي اثربخشي تزريق آلبومين وريدي در پيشگيري و كاهش سندرم تحريك بيش از حد تخمدان در زنان در معرض خطر مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
676
بررسي اثربخشي تزريق آلبومين وريدي در پيشگيري و كاهش سندرم تحريك بيش از حد تخمدان در زنان در معرض خطر مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
677
بررسي اثربخشي تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش خصوصي با رهيافت مدل خودر گرسيون با وقفه هاي توزيعي
678
بررسي اثربخشي تقويت عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران برميزان درد وعملكرد مردان مبتلا به سندرم دردكشككي راني
679
بررسي اثربخشي تلقيح استرس (SIT) بر كاهش فرسودگي شغلي و نارضايتي شغلي كاركنان شركت نفت
680
بررسي اثربخشي حمايت مالي ورزشي بر ارزش ويژه برند نادري مبتني بر مشتري حامي
681
بررسي اثربخشي خدمات رقابتي بررضايت مشتريان درشركت بيمه آسيا
682
بررسي اثربخشي درمان اعتياد در كلنيك.
683
بررسي اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر عملكرد حل مسئله رياضي دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال در رياضيات پايه پنجم ابتدايي شهر يزد
684
بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري اينترنتي بر مشكلات افسردگي، اضطراب و استرس زنان شهر اصفهان
685
بررسي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري به شيوه گروهي بر سلامت ذهن و رضايت زناشويي زنان يائسه 60- 40 ساله شهر يزد
686
بررسي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر استرس مزمن بيماران زن مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك
687
بررسي اثربخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوراي برن﴿TA﴾برافزايش ابزار احساسات ورضايت زناشويي در بين زنان دانشجوي دانشگاه پيام نور مركز تهران
688
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و خودكنترلي بيماران قلبي - عروقي
689
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر كاهش باورهاي غير منطقي و سوگيري توجه نسبت به محرك ها با بار هيجاني منفي در دختران نوجوان
690
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر رضايت زناشويي همسران شهر اصفهان
691
بررسي اثربخشي درمان متمركز بر شفقت بر شادكامي، اميد به زندگي و خودكارآمدي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان لامرد
692
بررسي اثربخشي درمان يكپارچگي حسي بر روي آموزيا و ويژگي هاي ترسيمي و اضطراب كودكان نارساخوان
693
بررسي اثربخشي درمانگري شناختي رفتاري بر بهبود سلامت رواني و كاهش كمردرد بيماران مبتلا به كمردرد مزمن
694
بررسي اثربخشي درماني گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان در شهر قم
695
بررسي اثربخشي درماني گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان در شهر قم
696
بررسي اثربخشي دهانشويه ليسترين چاي سبز بر شمارش استرپتوكوك موتانس پلاك دنداني ازطريق آزمايش ميكروبيولوژي
697
بررسي اثربخشي دو روش آموزش سنتي و مجازي در يادگيري مهارت اجتماعي دانش آموزان پايه ششم شهر بوشهر
698
بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه معلمان و دبيران استان كرمان در سال هاي 1386-1383 و ارائه راهكارهاي بهبود برگزاري اين دوره ها
699
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي كاركنان شركت‌هاي شهرك صنعتي شهر رفسنجان
700
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي تخصصي دريايي در كاهش سوانح دريايي با استفاده از مدل EFQM (موردكاوي: بندر بوشهر)
701
بررسي اثربخشي دوره‌هاي كارآفريني بر توانايي‌هاي شغلي از ديدگاه جوانان شهر يزد
702
بررسي اثربخشي دوز پايين سديم والپروات در كنترل دردهاي راديكولار گردن و كمر و ارتباط آن با مشخصات فارماكوكينتيكي دارو
703
بررسي اثربخشي ذهن آگاهي بر كاهش ميزان نشانه‌هاي خودزني و تغيير الگوي امواج مغزي در دانش آموزان دختر داراي رفتار آسيب‌رسان به خود در شهر تهران
704
بررسي اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر سلامت روان و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذي
705
بررسي اثربخشي راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي بر درك مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان
706
بررسي اثربخشي راهبردهاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ملارد - سال تحصيلي 93-92
707
بررسي اثربخشي رژيم چهاردارويي آموكسي سيلين، بيسموت، امپرازول و كلاريترومايسين دردر ريشه كني هليكوباكتر پيلوري
708
بررسي اثربخشي روان‌درماني مبتني بر فراشناخت درماني و آموزش مهارت‌هاي اجتماعي در بهبود افسردگي نوجوانان شهرستان سلسله
709
بررسي اثربخشي روش بديعه پردازي بر خلاقيت شناختي و خلاقيت هيجاني دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان گلپايگان
710
بررسي اثربخشي روش مواجهه وبازداري از پاسخ به شيوه فردي وگروهي بر كاهش علايم مبتلايان به اختلال وسواس فكري - عملي در شهر اصفهان
711
بررسي اثربخشي روش هاي درمان شناختي - رفتاري و خانواده درماني و تلفيق شناختي رفتاري و خانواده درماني در درمان اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان
712
بررسي اثربخشي روش هاي كاهش ويژگي در بهبود تشخيص صفحات فريب
713
بررسي اثربخشي روش هوشياري فراگير بر اضطراب امتحان دختران پايه سوم راهنمايي
714
بررسي اثربخشي زوج درماني با رويكرد سيستمي بر ميزان تمايل و احتمال سوء مصرف ترياك در معتادان شهر اصفهان
715
بررسي اثربخشي سازمان و مديريت در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
716
بررسي اثربخشي سيستم مديريت اطلاعات سازمان تاكسيراني شهر تهران بر كيفيت تصميم گيري مديران ناوگان
717
بررسي اثربخشي شبكه عصبي كانولوشنال عميق بر پالايش شرح‌گذاري تصاوير
718
بررسي اثربخشي شفقت درماني بر جو عاطفي و كنترل هم وابستگي حاكم در خانواده هاي داراي همسر معتاد شهر اصفهان
719
بررسي اثربخشي شناخت درماني بك و روان درماني بين فردي دردرمان اختلال افسرده خويي
720
بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر توجه آگاهي بر كاهش وزن، بهبود پرفشاري خون و سوگيري توجه نسبت به محرك هاي مربوط به خوردن در افراد داراي اضافه وزن
721
بررسي اثربخشي شناخت‌درماني مبتني بر ذهن¬آگاهي (MBCT) بر نگراني از تصوير بدن و ترس از ارزيابي منفي علاقه‌مندان به جراحي‌هاي زيبايي
722
بررسي اثربخشي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي در تجهيز و هدايت پس انداز خانوارهاي روستايي شهرستان اروميه
723
بررسي اثربخشي صندوق هاي اعتبارات خرددرتوانمندسازي زنان روستايي استان كرمانشاه
724
بررسي اثربخشي طرح واره درماني مثبت نگر بر اضطراب اجتماعي و بهزيستي روان شناختي بين زوجين داراي تعارضات زناشويي مراجعه كننده به كلينيك هاي درمان شهرستان ساري
725
بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر كاهش افسردگي ، نگرش ناكارآمد و افكار خودآيند منفي در دانشجويان
726
بررسي اثربخشي عضويت درانجمن NA برترك اعتياد و پايداري درپاكي معتادان شهرستان زرنديه درسال 1388
727
بررسي اثربخشي عوامل دخيل در ترغيب مصرف كننذگان به خريذ كالاها و خذمات با شناخت نياز مشتري )مطالعه موردي فروشگاه شهرونذ(
728
بررسي اثربخشي فراشناخت درماني بر بهبود درماندگي آموخته شده و ناهماهنگي شناختي سالمندان داراي اختلال حركتي
729
بررسي اثربخشي فعاليتهاي ترويجي انجام شده درزمينه بيمه هاي عمرتوسط صنعت بيمه درشهرتهران
730
بررسي اثربخشي فناوري ارتباطات بر فضاي كسب وكار
731
بررسي اثربخشي فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات بر روابط سازماني آموزش و پرورش شهرستان لاريجان
732
بررسي اثربخشي قصه گويي بر رشد مفهوم سازي و قضاوت اخلاقي دختران مقطع ابتدايي
733
بررسي اثربخشي قصه گويي بر رشد مفهوم سازي و قضاوت اخلاقي دختران مقطع ابتدايي
734
بررسي اثربخشي كيفيت زندگي درماني بر اضطراب و افسردگي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
735
بررسي اثربخشي گروه درماني بر اساس رويكرد واقعيت درماني بر بازسازي باورهاي ارتباطي ، بهبود راهبردهاي مقابله اي و ارتقاء آگاهي از انتظارات زناشويي در زنان شاغل متاهل شهر مشهد
736
بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر بهداشت رواني بيماران ام اس از نوع شروع اوليه و پيشرونده .
737
بررسي اثربخشي گروه درماني معنوي اسلامي بر علائم افسرده خوئي و كيفيت زندگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
738
بررسي اثربخشي گياه پلم بر علايم باليني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو در مقايسه با ژل ديكلوفناك
739
بررسي اثربخشي مثبت نگري با رويكرد اسلامي بر بهزيستي رواني، شادكامي، انگيزه يپيشرفت و خودكارآمدي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خمين
740
بررسي اثربخشي محتواي الكترونيكي آميخته به طنز بر توجه، انگيزش، اضطراب، يادگيري و ياد داري رياضيات
741
بررسي اثربخشي محتواي الكترونيكي آميخته به طنز بر توجه، انگيزش، اضطراب، يادگيري و يادداري رياضيات
742
بررسي اثربخشي مداخلات چندوجهي مبتني بر مدل چهاربعدي فلنر بر كفايت اجتماعي دانش‌آموزان با اختلال يادگيري خاص پسر دوره دوم ابتدايي
743
بررسي اثربخشي مداخلات زود هنگام روان شناختي-آموزشي بر ميزان نشانگان اختلال نقص توجه-بيش فعالي /تكانشگري در كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان
744
بررسي اثربخشي مداخله تركيبي حسي حركتي و آموزشي بر ميزان اختلال يادگيري رياضي دانش آموزان پسر تيزهوش پايه چهارم ابتدايي شهر يزد
745
بررسي اثربخشي مداخله تلفيقي شناختي - رفتاري مبتني بر خنده درماني و يوگاي لگن بر رضايت زناشويي ، سلامت عمومي وافسردگي در زنان ميانسال مبتلا به سردمزاجي شهرستان ملاير
746
بررسي اثربخشي مداخله تلفيقي شناختي-رفتاري مبتني بر خنده درماني ويوگاي لگن بر رضايت زناشويي،سلامت عمومي وافسردگي در زنان ميانسال مبتلا به سردمزاجي كاشان
747
بررسي اثربخشي مداخله تنظيم هيجان (ERT)، بر خود كار آمدي، سبك هاي مقابله اي، مشكلات بين شخصي، راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و شدت الكسي تايميا دردانشجويان داراي نشانه هاي الكسي تايميا
748
بررسي اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر استرس ادراك شده و مكانيسم¬هاي شناختي تنظيم هيجان در زنان نابارور شهر مشهد
749
بررسي اثربخشي مداخله گشتالت درماني گروهي بركاهش افسردگي ، خودكارآمدي، وعزت نفس بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي .)GID(
750
بررسي اثربخشي مداخله ي شناختي - رفتاري مبتني بر الگوي مارلات با اثربخشي مداخله ي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در بهبود، پيشگيري از عود و سلامت روان درمانجويان وابسته به مواد شيميايي (كراك )
751
بررسي اثربخشي مداخله ي شناختي رفتاري مارلات بااثربخشي مداخله گروه درماني مبتني برمراحل تغييربرميزان بهبود، اطاعت درماني و پيشگيري ازبازگشت روي بيماران مرد وابسته به كراك
752
بررسي اثربخشي مدل‌هاي موجود براي ايمن سازي پرتفوي در بازار سرمايه ايران
753
بررسي اثربخشي مديريت استرس برشاخص هاي ايمني شناختي ، روانشناختي و تنفسي درجانبازان شيميايي ريوي
754
بررسي اثربخشي مديريت دانش بر مشتري گرايي(مطالعه موردي :مشتريان بانك ملي شهرستان بجنورد )
755
بررسي اثربخشي مشاوره حضوري،مشاوره تلفني وكتاب درماني به شيوه شناختي بك دركاهش علائم افسردگي مراجعان به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان
756
بررسي اثربخشي مشاوره راه حل مدار بر كيفيت زندگي زناشويي زنان داراي علائم اختلال شخصيت مرزي در شهرستان خميني شهر
757
بررسي اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر استرس و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه ناحيه 6 مشهد
758
بررسي اثربخشي مصرف عرق كاسني و رب انار توسط زنان باردار بر كاهش زردي نوزادان
759
بررسي اثربخشي معنا درماني گروهي بر روي افسردگي و رضايت زناشويي زنان مبتلا به تعارضات زناشويي
760
بررسي اثربخشي معنويت درماني بر ميزان اميد و كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه اصفهان
761
بررسي اثربخشي معنويت درماني براضطراب مرگ وتاب-آوري سالمندان مقيمخانه سالمندان شهر اصفهان
762
بررسي اثربخشي مهارت خودتنظيمي بر انگيزش تحصيلي و اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر گناوه
763
بررسي اثربخشي مهارت هاي فرزندپروري در پيشگيري از اعتياد در خانواده هاي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي ناحيه دو يزد
764
بررسي اثربخشي مواجهه درماني روايتي بر اميد و خوش بيني زنان داراي اختلال استرس پس از سانحه ناشي از خشونت خانگي شهرستان نجف آباد
765
بررسي اثربخشي موسيقي درماني در كاهش افسردگي در دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي مشهد
766
بررسي اثربخشي نانوحامل مبتني بر كيتوزان حاوي پپتيدهاي مشتق از پروتئين HIV-1 P24 بر روي لنفوسيت هاي خون محيطي انسان
767
بررسي اثربخشي نظام مديريت كيفيت Iso 1009:0002 بر توانمندسازي كادر نيروي پرستاري بيمارستان وليعصر (عج ) و شفيعيه زنجان براساس مدل EFQM
768
بررسي اثربخشي نماز بر تنظيم شناختي هيجان و تحمل پريشاني هيجاني و ساختار هيجاني مغز
769
بررسي اثربخشي و عوارض داروي آهن زداي خوراكي اوسورال (دفرازيوكس) در بيماران بتا تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت از مهرماه 1386 لغايت مهرماه1389
770
بررسي اثربخشي و كارآيي ابزارهاي يادگيري تلفيقي در مدرسه كسب و كار ماهان
771
بررسي اثربخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي بر خود كارآمدي و تاب آوري در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد
772
بررسي اثربخشي واگذاري سهام بانك صادرات به بخش خصوصي برروندتجهيزمالي بخش كشاورزي
773
بررسي اثربخشي يك دوره تمرين درماني منتخب بر كيفيت زندگي ،تعادل وخستگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
774
بررسي اثربخشي يوگا بر اضطراب دانش اموزان دختر سال سوم
775
بررسي اثربنگاه هاي اقتصادي زودبازده بخش كشاورزي دراشتغال زايي جوانان روستايي مطالعه موردي دهستان استراباد جنوبي شهرستان گرگان
776
بررسي اثربيو امولسيفايرها در امولسيون سازي روغن در آب
777
بررسي اثرپارامترهاي هندسي پيچ و خواص استخوان بر استحكام بيرون كشيدن پيچ پديكل
778
بررسي اثرپساب فاضلاب وكود اوره روي بيوماس سورگوم شيرين وكاهش كربوهيدرات‌هاي ساختماني آن به منظور بهبود توليد بيوگاز
779
بررسي اثرپنتوكسي فيلين بر سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان
780
بررسي اثرتاب بر پرزدهي پارچه هاي KNITTING ﴿جوراب بافي﴾ پنبه %100 و پنبه-پلي استر
781
بررسي اثرتخمين پارامترها در عملكرد روش هاي فاز دوم پايش پروفايل هاي غيرخطي
782
بررسي اثرتروكسريوتين و ويتامين C بر ساختار بافت بيضهي منجمد ذوب شده موش نابالغ )نژاد - Balb/C )
783
بررسي اثرتستوسترون (آندروژن ) ،فيناسترايد(آنتي آندروژن ) وگنادكتومي برميزان عناصر كمياب روي ،كروم ،بورومورمونهاي انسولين وتيروكسين درسرم موش سفيدصحرايي
784
بررسي اثرتصوير، رضايت، اعتماد ، عشق و احترام برند در ايجاد وفاداري براي نام تجاري(مورد مطالعه : مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه شهرتهران)
785
بررسي اثرتغيير كاربري اراضي بر ميزان هدررفت خاك و ارزيابي مدلRUSLE در زيرحوزه سراب زاينده رود در محدوده استان اصفهان
786
بررسي اثرتغييرات اقليمي در آلودگي هواي شهر تبريز
787
بررسي اثرتكميل ضد پرزدهي بر خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه تكميل شده
788
بررسي اثرتلفيق فركانس هاي بالا وپايين امواج التراسونيك درفرايندهاي شيميايي
789
بررسي اثرتلقيح ريزوبيوم ونيتروژن برخصوصيات مرفوفيزيولوژيكي سويا
790
بررسي اثرتنش خشكي پايان دوره رشدبرعملكرداجزاي عملكردوبرخي صفات مورفوفيزيولوزيك زئوتيپ هاي گندم آبي Triticnum aestivum L)
791
بررسي اثرتنش خشكي و تراكم بوته بر صفات اكوفيزيولوژي سه رقم چغندر قند
792
بررسي اثرتنش خشكي و تراكم بوته بر صفات اكوفيزيولوژي سه رقم چغندر قند
793
بررسي اثرتنش سرمابرروي دوواريته پيل مك وكلرادو گياه گوجه فرنگي ...
794
بررسي اثرتنش شوري بر برخي از صفات مورفولوژيكي گياه گل محمدي
795
بررسي اثرجذب اتم هاي فلوئور وهيدروژن وواپيچش صفحه اي برخواص ساختاري الكتروني واپتيكي نانوصفحه ي اكسيد روي
796
بررسي اثرحذف يارانه بر فقر در ايران
797
بررسي اثرحفاظتي عصاره الكلي گلدر[otostegia persica l]بر نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش ازمايشگاهي
798
بررسي اثرخشك كردن بر پايداري خواص فيزيكوشيميايي و پريبيوتيكي پلي ساكاريدهاي استخراج شده از سير
799
بررسي اثردرماني تركيب سوما تريپتان زير جلدي و پروپوفل در مقايسه با سوماتريپتان زيرجلدي و پلاسبو در درمان بيماران ميگرن حاد
800
بررسي اثردگزامتازون بدون مورفين وهمراه بامورفين برسلول هاي PC12
801
بررسي اثردما بر طيف هاي تحرك يوني در گازهاي آرگون ،اكسيژن ،دي اكسيد كربن ، نيتروژن و هليم
802
بررسي اثررتيتوئيك اسيدبرنموتخمدان موش
803
بررسي اثررشدشركت ها بر قيمت گذاري اقلام تعهدي اختاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
804
بررسي اثرسخت كننده ها بررفتارديوارهاي برشي فولادي
805
بررسي اثرسطح فعال هاي كاتيونيك بر رنگرزي پنبه با رنگزاي مستقيم
806
بررسي اثرسطوح مختلف سيب زميني پخته وخام برعملكرد،متابوليت هاي سرم وسيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
807
بررسي اثرسلكوكسيب بر ناكچوري در مردان مبتلا به هايپرپلازي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و سه كلينيك خصوصي شهرستان رشت ازمهر1385 تا فرورد ن 1386
808
بررسي اثرسولواتو كروميسم مواد رنگزاي نفتاليميدي
809
بررسي اثرسيم 9/0ميليمتر و مش در استحكام عرضي آكريل
810
بررسي اثرشرايط عملياتي بر روي پديده توده سازي زيستي از فاضلاب در يك راكتور ناپيوسته متوالي راه اندازي شده بصورت فرايند لجن فعال با نرخ بالا
811
بررسي اثرضد قارچي عصاره هاي گياهي عليه عوامل مولد سفيدك پودري خيارولكه موجي گوجه فرنگي
812
بررسي اثرعامليت مونومرهاي اكريلاتي بر روي خواص شفاف پوشه هاي خودرويي UV پز
813
بررسي اثرعصاره آبي عناب بربيان ژن هاي BAX و BCL-2 در سلول هاي سرطاني دهانه رحم
814
بررسي اثرعصاره آبي عناب بربيان ژن هاي BAX و BCL-2 در سلول هاي سرطاني دهانه رحم
815
بررسي اثرعصاره آبي-الكلي ريشه زنجبيل بر رفتار جستجوگرانه اعتيادي به مرفين و بر التهاب نوروني ناشي از مرفين در هسته اكومبنس موش هاي صحرايي نر
816
بررسي اثرعصاره گياه باريجه (ferula gummosa boiss)برتكثيرسلولي والقاآپوپتوزدرسلولهاي AGSسرطان معده انسان
817
بررسي اثرعصاره هيدروالكلي شويد بر سطح هورمون هاي محور هيپوفيز -بيضه و شاخص هاي انتخابي پلاسما در موش سوري نر
818
بررسي اثرعلف كش پاراكوات بر جلبك سبز Dunaliella و بررسي ميزان حذف زيستي پاراكوات
819
بررسي اثرعمليات مكانيكي - شيميايي درحين آسياب و عمليات حرارتي بعدي بر رفتار تغيير فاز و زينتر شدن سيستم Al2O3-SiO2-F
820
بررسي اثرغلظت هاي گومارين وجاسمونيك اسيد روي ميني تيوبرهاي دو رقم سيب زميني اگريا وساوالان در منطقه سراب
821
بررسي اثرفاضلاب تصفيه شده ايلام برروي تجمع فلزات سنگين وارزش غذايي گياه سورگوم
822
بررسي اثرفاضلاب تصفيه شده كرمانشاه برروي تجمع فلزات سنگين وارزش غذايي ريحان وتربچه (درشرايط لايسي متري)
823
بررسي اثرفشارهيدروستاتيك براينتراكشن ماتريكس خارج سلولي -سلول هاي PC12
824
بررسي اثرفصل برتركيب شيرتوليدي گاوداري هاي استان همدان
825
بررسي اثرفعال ساي مكانيكي بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور آهك
826
بررسي اثركاتاليستي نيكل بر ساخت كامپوزيت كربن/كربن با استفاده از فرآيند نفوذ بخار شيميايي
827
بررسي اثركانال هاي راديوِيي بر انتشار امواج راديويي بر فراز خليج فارس
828
بررسي اثركوئرستين برميزان پروتئين Raclدر سلولهاي سرطاني دهانه رحم رده سلوليHela
829
بررسي اثركوئرستين تركيب شده با نانوذرات اكسيدآهن بربيان ژن كاسپاز3وBCL2 در سلول‌هاي BT 474
830
بررسي اثركوئرستين تركيب شده با نانوذرات اكسيدآهن بربيان ژن كاسپاز3وBCL2 در سلول‌هاي BT 474
831
بررسي اثرگذاري روش انجماد در شبرين‌سازي آب و طراحي دستگاه آب شيرين‌كن به روش انجماد
832
بررسي اثرگذاري فاكتورهاي رفتار انساني در زمان¬بندي پروژه¬هاي ساخت براساس روش زنجيره بحراني
833
بررسي اثرگذاري نوسانات سياست مالي بر سطح عرضه پول و اشتغال
834
بررسي اثرليزرco2 بر عمق وستيبول ماگزيلاري بيماران شكاف لب وكام
835
بررسي اثرمتقابل ژنوتيپ و محيط در ژنوتيپ هاي ذرت علوفه اي (Zea mays. L) با استفاده از تجزيه باي پلات
836
بررسي اثرمحل قرار گيري الكترودپالپ تستر به پاسخ دندان هاي قدامي فك بالا
837
بررسي اثرمخارج بهداشتي بررشداقتصادي ايران
838
بررسي اثرمداخله اي طرحواره درماني وآموزش مهارتهاي حل مساله بر ترس از موفقيت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر مشهد.
839
بررسي اثرمس بربرخي ازجنبه هاي رشدوفيزيولوژي گياه شاهيLepidim
840
بررسي اثرمقاديروروش كاربرد كودنيتروژن روي عملكرد،اجزا عملكرد وپروتئين دانه نخود تحت شرايط تنش خشكي
841
بررسي اثرمكملي داروي اسپيرونولاكتون بر ميزان پروتئينوري بيماران ديابتي مصرف كننده داروهاي ARB و ياACE.INH
842
بررسي اثرموسيقي درماني در كاهش اضطراب
843
بررسي اثرميدان مغناطيسي برعملكرد كاتاليست كبالت باپايه ي آلومينادرفراينداكسيداسيون جزئي متان
844
بررسي اثرميدان مغناطيسي برعملكردكاتاليست هاي اكسيداسيون جزئي متان پروموت شده با فلز آهن
845
بررسي اثرنا جابجايي بر گذار نيمه لپتوني B → D*l V
846
بررسي اثرنانولوله هاي كربني چندجداره برخواص مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي پليمري بااستفاده ازروش المان محدود
847
بررسي اثرناهمگوني ساختار موتور سوئيچ رلكتانس بر عملكرد حالت رائم آن به روش اجزاء محدود
848
بررسي اثرنرخ ارز بر تقاضاي پول:رويكرد همجمعي با داده هاي كاربردي(مطالعه ي موردي كشورهاي منتخب درحال توسعه)
849
بررسي اثرنسبت تنش بر نرخ رشدخستگي ترك هاي سطحي تحت بار دومحوري در آلياژ 6 AK آلومينيوم با احتساب تغيير شكل پلاستيك
850
بررسي اثرنسبت تنش برنرخ رشدخستگي تركهاي سطحي تحت باردومحوري درآلياژ ‏6 AKآلومينيوم بااحتساب تغيير ‏شكل پلاستيك
851
بررسي اثرنقاط كوانتومي بر رسانندگي متقابل چاه كوانتومي ترانزيستور اثر ميدان
852
بررسي اثرنيزين وباكتريهاي توليدكننده نيزين رويليستريامنوسايتوژنزوباسيلوس سرئوس
853
بررسي اثرهاي تشويقي طرح بهره وري (كارانه ) در ذوب آهن اصفهان
854
بررسي اثرهاي گرمايي بر روي ليزر ND: YAG با دمش از پهلو
855
بررسي اثرهاي ميدان مغناطيسي بر نانو لولوهاي كربني ترانزيستورعاي اثر ميداني
856
بررسي اثرهاي ميدان مغناطيسي بر نانولوله هاي كربني ترانزيستورهاي اثر ميداني
857
بررسي اثرهاي نوسان دمايي و سيتوكينين بر شاخص¬هاي جوانه¬زني بذر و رشد دانهال¬هاي پسته ارقام بادامي ريز زرند، سرخس و قزويني
858
بررسي اثرهيپوكسي تناوبي برآديپونكتين پلاسما درافرادچاق مبتلا به ديابت نوع 2
859
بررسي اثرهيپوكسي تناوبي برميزان لپتين پلاسما وآمادگي قلبي -عوقي درافرادچاق مبتلا به ديابت نوع 2
860
بررسي اثرويتامين E در بازگشت هوشياري مبتلايان به تروماي شديد مغزي (آسيب منتشر آكـسوني ) در بيمارستان پورسينا در سال 1383
861
بررسي اثز بخشي آموزش ذهن آگاهي بر ميزان تاب آوري و شادكامي زنان مبتلا به ديابت
862
بررسي اثز مكمل هاي مختلف مس بر عملكرد توليدي ،برخي فرا سنجه هاي خوني و پاسخ ايمني همورال در بره هاي نر سنجابي
863
بررسي اثزجراحي افزايش طول تاج كلينيكي برروي شاخص هاي لثه دربيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
864
بررسي ـاثير سبك هاي رهبري بر كارايي كار كنان
865
بررسي اجازه در بيع فضولي و تطبيق آن با قانون مدني
866
بررسي اجتماع پذيري از طريق ارزيابي تفاوت ميان فعاليت هاي انجام شده در فضاهاي اطراف رودخانه ي زاينده رود ،پيش و پس از خشك شدن رودخانه
867
بررسي اجتماعي -فضايي سكونت گاههاي غير رسمي در راستاي ساماندهي(مطالعه موردي:محله حضرت اسماعيل پيرانشهر)
868
بررسي اجتماعيات در آثار شيخ احمد جام
869
بررسي اجرا يا عدم اجراي قانون و علل آن در ادارات بخش سعدآباد از ديد كارمندان ادارات سعدآباد
870
بررسي اجراهاي تئاتر فضاي آزاد در ايران
871
بررسي اجراهاي چخوف در آمريكا و انگليس با تاكيد بر اجراهاي "لي استراسبرگ"،"گروه ووستر"،"جاناتان ميلر"،"مايك آلفردز"
872
بررسي اجراهاي چخوف در آمريكا و انگليس با تاكيد بر اجراهاي استراسبرگ،گروه ووستر،جاناتان ميلر،مايك آلفردز
873
بررسي اجراي آيين نامه انضباطي و تأثير آن بر رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني و عملكرد كاركنان سازمان (مطالعه موردي: شركت پلي اكريل قسمت دي ام تي)
874
بررسي اجراي استراتژي اداره مدارس به روش هيات امنايي در استان هرمزگان بر اساس كارت امتيازي متوازن
875
بررسي اجراي پل راه‌آهن كيلومتر 095+55 محور قزوين_رشت
876
بررسي اجراي تراكنش ها در پايگاه داده سيار و ارائه الگوريتم ژنتيكي براي پيش بيني اطلاعات جهت عمليات حافظه نهان
877
بررسي اجراي كنوانسيون هاي چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشردوستانه در فلسطين اشغالي
878
بررسي اجرايي تزئينات سبك باروك فرانسوي در سوييت شماره 995 اثر يوهان سباستين باخ
879
بررسي اجزا ساخت كالبد فضا با استفاده از تئوري گراف؛ نمونه موردي ميدان نقش جهان اصفهان
880
بررسي اجزا، عملكرد و پارامترهاي طراحي توربين گازي
881
بررسي اجزاء تشكيل دهنده روغن اسانسي گياه ... از منطقه كاشان
882
بررسي اجزاء سيستم هاي هيدروليكي
883
بررسي اجزاي دكل هاي حفاري و چگونگي ساخت داخل
884
بررسي اجزاي سازنده مركب و بررسي نحوه ساخت مركب افست در ايران
885
بررسي اجزاي فرار تشكيل دهنده گياه ... به سه روش كلونجر، سوكسله، و اس دي اي در مرحله بذردهي
886
بررسي اجزاي فرارتشكيل دهنده ي گياه Azilia eryngioides)Pau(Hedge et Lamond با سه روش كلونجر، سوكسله و SDE درمرحله بذردهي
887
بررسي اجزاي متشكله روغن هاي اسانسي گياه Stachys Lavandulifolia و بررسي اثرات آنتي اكسيداني ، ضد باكتريايي و ضد سرطاني عصاره آن
888
بررسي اجزاي مقاومت در ارقام تجاري سيب زميني به بيماري لكه موجي
889
بررسي اجزاي مقاومت در ارقام تجاري سيب زميني به بيماري لكه موجي
890
بررسي اجمالي آثار ادبيات داستاني ايران (منظوم و منثور) و نحوه اقتباس از آنها در نگارش نمايشنامه
891
بررسي اجمالي ايستگاهاي فشار قوي از نوع GIS؛ SUBSTATION INSVLATED GAS
892
بررسي اجمالي برخي انتقادات متفكران اسلامي معاصر بر آراء كانت
893
بررسي اجمالي پديده ابررسانايي
894
بررسي اجمالي پوشاك دوره عثماني
895
بررسي اجمالي تكنيك هاي آهنگسازي قرن بيستم از ديدگاه سازماندهي اصوات
896
بررسي اجمالي توابع داربوئرپك و درج آنها بين دو تابع مقدار حقيقي
897
بررسي اجمالي جنبه هايي از قرآن كريم: روش فلسفه سياسي اسلام: انقلاب اسلامي ( توده ها و تهديدات )
898
بررسي اجمالي خاك هاي رسي در ايران
899
بررسي اجمالي خطوط استفاده شده در تابلوهاي دولتي و فرهنگي
900
بررسي اجمالي خواص ماكروسكوپي و ميكروسكوپي قطعات فريت
901
بررسي اجمالي منسوجات بي بافت و ساخت دستگاه نيمه صنعتي توليد لايه به روش ترموباندينگ
902
بررسي اجمالي نقاط ضعف و قوت صنايع دريايي و احداث كارخانه‌ ، از نقطه نظر مديريتي، اقتصادي و اجرايي
903
بررسي اجمالي نقش ماهي در سفال ايران و كاربرد آن در جواهرسازي
904
بررسي اجمالي نمايشنامه هاي اكبررادي
905
بررسي اجمالي هنر طنز
906
بررسي اجمالي هنرطنز
907
بررسي احاديث طلاق با عرضه بر قرآن
908
بررسي احتراق چرخه شيميايي با حامل اكسيژن اكسيد نيكل
909
بررسي احتراق ذرات جامد
910
بررسي احتراق سوخت هاي داراي پودرهاي فلزي
911
بررسي احتراق شده از اكيسژن در بويلر فوق بحراني نيروگاه
912
بررسي احتراق موتور دوگانه سوز ﴿گاز-ديزل﴾و مشكلات بوجود آمده در تبديل ديزل به دوگانه سوز،ارائه راه حل براي غلبه بر مشكلات و صحه گذاري نتايج به توسط موتور د87
913
بررسي احتمال تحريك چشمه‌لرزه‌زاي‌ورزقان بوسيله زلزله اهر
914
بررسي احتمال جدايش غلتك از ورق در ارتعاشات اجباري در نورد سرد دوقفسه
915
بررسي احتمال كشف كاني زايي با تغيير در چگالي نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي (مطالعه موردي در محدوده ورزقان)
916
بررسي احتمال نشت آلاينده از مخزن سد باطله كارخانه آلوميناي جاجرم
917
بررسي احتمال وجود نفت در مخازن گازي سازندهاي گروه دهرم
918
بررسي احتمالاتي تاثير خوردگي آرماتورها بر مقاومت خمشي تيرهاي بتن آرمه
919
بررسي احتمالاتي طراحي دوام طبق رويكرد آيين‌نامه‌اي ايران، ACI و fib در شرايط خورنده دريايي
920
بررسي احساس از طريق پردازش غيرخطي سيگنالEEG
921
بررسي احساس امنيت اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در شهر اليگودرز
922
بررسي احساس امنيت زنان با توجه به مولفه هاي منظر شهري: مطالعه موردي شهرستان فريدونكنار
923
بررسي احساس امنيت زنان با توجه به مولفه هاي منظر شهري: مطالعه موردي شهرستان فريدونكنار
924
بررسي احساس تنهايي وخودپنداره بر روي 200نفر از زنان ومردان 20-25،و50به 50به بالاي منطقه1قم
925
بررسي احساس تنهايي، تنظيم هيجان و پريشاني روانشناختي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بيمارستان شفاي رشت در سال 97-98
926
بررسي احساس رنگي و خواص فيزيكي كيفي منسوج
927
بررسي احساس كارآمدي معلمان ناحيه4 اهواز
928
بررسي احساس ناسازگاري بين نقشهاي اجتماعي وخانوادگي در زنان
929
بررسي احساسات اجتماعي در شهر اصفهان
930
بررسي احكام جنين آزمايشگاهي بدون صاحب
931
بررسي احكام خنثي و تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق موضوعه
932
بررسي احكام خنثي و تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق موضوعه
933
بررسي احكام رضاع در حقوق موضوعه و فقه مذاهب خمسه
934
بررسي احكام رضاع در حقوق موضوعه و فقه مذاهب خمسه
935
بررسي احكام صادره از دادگاه هاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران
936
بررسي احكام فقهي حقوقي افساد في الارض و مصاديق آن
937
بررسي احكام فقهي روابط دختر و پسر در محيطهاي علمي
938
بررسي احكام فقهي سحر و جادو و كف بيني در مذاهب خمسه
939
بررسي احكام فقهي شيعه با رويكرد تاريخي تشيع از ديدگاه پزشكي نوين
940
بررسي احكام فقهي قرائت قرآن
941
بررسي احكام فقهي و حقوقي استفاده از عوامل مختل كننده مشاعر , Jurisprudence and legal rulings using of consciousness disarranging factors
942
بررسي احكام فقهي و حقوقي انتقال جنين
943
بررسي احكام فقهي و حقوقي تعدد زوجات , The polygamy rights in Islamic jurisprudence and Law
944
بررسي احكام فقهي و حقوقي داوري و حكميت , studying religigious jurisprudence and legal commands in adjudication and arbitration
945
بررسي احكام فقهي و حقوقي كار كودك
946
بررسي احكام فقهي و حقوقي مستفاد ار آيه دين﴿آيه 282 سوره بقره﴾
947
بررسي احكام مجازات جاسوس در قانون و فقه اماميه
948
بررسي احكام نسب و ارث در اهدا جنين
949
بررسي احكام نگاه در فقه و حقوق موضوعه , THE RESEARCH OF LOOK IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND STATUTE LAW
950
بررسي احكام و مباني فقهي و حقوقي خبر و خبر رساني
951
بررسي احوال و آثار ادبي استاد جمال الدين همايي
952
بررسي احوال و اقوال بايزيد بسطامي در متون قرون پنج و شش ادب فارسي
953
بررسي احوال و اقوال بايزيد بسطامي در متون قرون پنج و شش ادب فارسي
954
بررسي احوال و اقوال و زمينه هاي ظهور عقلاءالمجانين در شعر فارسي قرن پنجم تا هفتم
955
بررسي احوال و نقد آثار دكتر عبدالوهاب نوراني وصال
956
بررسي احوال و نقد و تحليل آثار مكتبي شيرازي
957
بررسي احوال واثار شاعران معاصر فريمان
958
بررسي احيا دوباره رسانه نقاشي در فضاي هنر معاصر دهه 80 ميلادي
959
بررسي احياء كانه ايمپلنت كمنوج در حضور نمك هاي قليايي
960
بررسي احياء كربوترميك هماتيت با استفاده از گرمايش مايكروويو
961
بررسي احياء كويرهاي فلات مركزي ايران و اثر پاره اي خصوصيات فيزيكي شيميايي - خاكهاي حاشيه كوير ابرقو در عملكرد آتريپلكس لنتي فورميس
962
بررسي احياء و بازيابي كاتاليست واحد پاكول
963
بررسي احياي آلومينوترمي ايلمنيت محلول در كريوليت مذاب
964
بررسي احياي كربوترمي روي از غبار كوره قوس الكتريكي
965
بررسي احياي كربوترمي روي از غبار كوره قوس الكتريكي للل
966
بررسي اختراعات همزمان با رويدادهاي ايران
967
بررسي اختصاصات ساختاري زون برشي طلا دار جنوب غرب سقز
968
بررسي اختلاط تركيب جريان الكترواسموتيك - فشار محرك در يك ميكرو كانال حلقوي
969
بررسي اختلاط جتي دو سيال ﴿ جت ميكسر ﴾
970
بررسي اختلاط جريان الكترواسموتيك درون ريزمجراهاي ناهمگن داراي محفظه اختلاط ذوزنقه اي شكل
971
بررسي اختلاط جريان سوخت و هوا در برنر بخاري گاز سوز ( مشعل اتمسفريك )
972
بررسي اختلاط ذرات در يك بستر سيال دو ناحيه‌اي
973
بررسي اختلاط سيالات ويسكوالاستيك
974
بررسي اختلاط ناگهاني دو سيال با جريان سطح آزاد در يك محفظه بسته
975
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي NBR/PF
976
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي NBR/PVC
977
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي پلي كربنات و پلي وينيل كلرايد
978
بررسي اختلاف حاصل از نتايج اندازه گيري قطر الياف پشم به روشهاي ميكروسكوپي و جريان هوا
979
بررسي اختلاف قابل توجه باليني طول اندام به دنبال درمان هاي مختلف شكستگي بسته شفت فمور در كودكان 6 تا 10 ساله مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهرستان رشت در طي سالهاي 80- 1370
980
بررسي اختلاف قراءات قراء كوفي و بصري﴿از قراء سبعه﴾
981
بررسي اختلافات خانوادگي درظهور بزهكاري
982
بررسي اختلافات زناشويي در زندگي مشترك معلمان مقطع دبيرستان شهرستان بهشهر
983
بررسي اختلافات فقهي شهيد اول و ثاني در مبحث نكاح و طلاق و مقايسه آن با قانون مدني ايران
984
بررسي اختلال خواب در افراد مبتلا به بيخوابي اوليه ونشانه هاي پزشكي وباليني آن
985
بررسي اختلال در كاركرد خانواده وتاثير آن بر بزهكاري نوجوانان ﴿مطالعه موردي :كليه شهروندان شهر گرگان ﴾
986
بررسي اختلال سيستم اتونوم در 180 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز نيكوپور يزد
987
بررسي اختلال سيستم اتونوم در 180 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز نيكوپور يزد
988
بررسي اختلال سيستم اتونوم در 180 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز نيكوپور يزد
989
بررسي اختلال شخصيت بيماران متقاضي تزريق سم بوتولينيوم جهت رفع چين و چروك صورت مراجعه كننده به مراكز درماني شهر يزد در سال 1393
990
بررسي اختلال عملگر قاب هاي باناخ در فضاهاي باناخ
991
بررسي اختلال ليپيدهاي خون در مردان نابارور با نمونه سمن غير نرمال مراجعه كننده به مركز ناباروري يزد
992
بررسي اختلال ليپيدهاي خون در مردان نابارور با نمونه سمن غير نرمال مراجعه كننده به مركز ناباروري يزد
993
بررسي اختلالات اسكلتي و عضلاتي در كيترينگ آرمان
994
بررسي اختلالات اسكلتي-عضلاني در گروه توليدي كيميا دريپ
995
بررسي اختلالات اسكيزو فرني ونقش خانواده در درمان اين بيماري
996
بررسي اختلالات اسيد و باز براساس ABGدر بيماران دياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
997
بررسي اختلالات اسيد و باز براساس ABGدر بيماران دياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
998
بررسي اختلالات الكتروليتي ، پروتئين ، هموگلبين و هماتوكريت در بيماران سوخته و بررسي درمان در بيمارستان سوانح وسوختگي شهيد صدوقي يزد
999
بررسي اختلالات الكتروليتي ، پروتئين ،هموگلوبين و هماتوكريت در بيماران سوخته و بررسي درمان در بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد صدوقي يزد
1000
بررسي اختلالات اندوكرين در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بانك خون استان يزد
بازگشت