<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثرات زمين ريخت شناسي برداشت شن و ماسه در رودخانه رازآور
2
بررسي اثرات زمينه بر بوزن هاي بنيادي
3
بررسي اثرات زهكش زير سطحي بر فشار بر خاست و گراديان هيدروليكي خروجي در سازه هاي آبي
4
بررسي اثرات زواياي مختلف تراش حفره در توزيع استرس در ترميم هاي كلاس۲ كامپوزيتي غيرمستقيم به روش آناليز اجزاي محدود سه بعدي
5
بررسي اثرات زيانبخش حشره كشها م موش كشها بر الياف فلزي پارچه هاي تاريخي
6
بررسي اثرات زيست محيطي MTBE و روشهاي حذف آن از آب
7
بررسي اثرات زيست محيطي آزبست و روشهاي كنترل پيامدهاي نامطلوب معدنكاري و فرآوري آن
8
بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي نيترات در آبخوان شهركرد و كاهش آن از طريق نانوذرات آهن صفر
9
بررسي اثرات زيست محيطي احداث سدها و انتقال بين حوضه‌اي آب مطالعه موردي: تونل انتقال آب نوسود
10
بررسي اثرات زيست محيطي پساب مزارع پرورش ماهي بر كيفيت آبهاي سطحي استان چهار محال و بختياري ﴿مطالعه موردي رودخانه سبز كوه﴾
11
بررسي اثرات زيست محيطي تجارت درون صنعت
12
بررسي اثرات زيست محيطي دفع فاضلاب شهر رودان روي آب هاي سطحي و زيرزميني دشت رودان
13
بررسي اثرات زيست محيطي صنعت سيمان و راهكارهاي كاهش آن
14
بررسي اثرات زيست محيطي فلزات سنگين درون پساب هاي صنعتي و جذب كروم به روش جذب سطحي توسط باگاس
15
بررسي اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان شمال تهران با استفاده از روش تطبيقي ماتريس پاستاكيا و ماتريس لئوپولد
16
بررسي اثرات زيست محيطي و اقتصادي و سياسي توسعه مناطق نفتي و ارائه يك الگوي مناسب
17
بررسي اثرات زيست محيطي و زمين پزشكي گنبد نمكي جاشك استان بوشهر
18
بررسي اثرات زيستي و بيو شيمي دو آفت كش روي كفشدوزك.....
19
بررسي اثرات ژل رويال بر تشنج تجربي القا شده توسط پنتيلن تترازول در موش هاي صحرايي
20
بررسي اثرات ساخت سدهاي رودخانه دز و كارون بر كيفيت شوري آب در بخشهاي جزرو مدي اين رودخانه ها
21
بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع كارخانه اي ايران
22
بررسي اثرات ساختار بازار بر نوآوري و تحقيق و توسعه در صنايع كارخانه اي ايران
23
بررسي اثرات ساختار كاتاليست در گوگرد زدايي با استفاده از هيدروژن از خوراك دي بنزو تيوفن
24
بررسي اثرات ساختاري بر رفتار الكتروشيميايي كمپلكس هاي فلزات واسطه سري اول بلوك d
25
بررسي اثرات سازندهاي زمين شناسي بر كيفيت آب مخزن سد بينالود
26
بررسي اثرات ساليسيليك اسيد و متيل جاسمونات بر توليد گليسيريزين و بيان دو ژنSQS وbAS در كشت ريشه شيرين بيان (Glycyeehiza glabra L)
27
بررسي اثرات سايتوتوكسيك زهر مار شاخدار ايراني بر روي سلول هاي سرطاني ريه سلول هاي نرمال ريه و لول هاي فيبروپلاست
28
بررسي اثرات سايتوتوكسيك فراكسيون هاي موثر حاصل از گياه ... جهت دستيابي به داروهاي موثر گياهي در سرطان
29
بررسي اثرات سايتوتوكسيك فراكسيون هاي موثر حاصل از گياه Ziziphus spina christi جهت دستيابي به داروي موثر گياهي در سرطان
30
بررسي اثرات سبك هاي رهبري بر يادگيري كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت
31
بررسي اثرات سبك‌هاي متفاوت مديريت تعارض در بهره‌وري نيروي انساني در انبار نفت شهيد دولتي كرج
32
بررسي اثرات سبكهاي رهبري بر يادگيري كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در كاركنان تامين اجتماعي شهر رشت
33
بررسي اثرات سپتيك آب تهي شده از دوتريوم و اسانس نعنا در موش هاي صحرايي
34
بررسي اثرات سخت شوندگي فريت در مرز دانه‌ها بر رفتار مكانيكي فولادهاي دوفازي با استفاده از روش المان محدود و المان نماينده سه بعدي
35
بررسي اثرات سد 15 خرداد بر روند بيابانزايي بخشي از دشت مسيله قم
36
بررسي اثرات سد اميركبير و آلودگيهاي رودخانه كرج
37
بررسي اثرات سرريز صنعتي شدن بر بيكاري در استان هاي ايران
38
بررسي اثرات سرمايه اجتماعي در ارتقاي كيفي محله سالم و ارائه اصول طراحي مرتبط. مطالعه موردي : محله چيذر و محله امامزاده حسن تهران
39
بررسي اثرات سطح آزاد بر روي ضرايب ليفت و درگ يك شناور زير سطحي
40
بررسي اثرات سطح بر روي ارتعاشات آزاد نانو گرافن دايروي داراي سوراخ ناهم مركز
41
بررسي اثرات سطحي در تحليل نانو سازه ها
42
بررسي اثرات سطوح كنترل بر روي عملكرد پروانه دريايي
43
بررسي اثرات سطوح مختلف شوري و كود آهن بر روي خصوصيات فيزيولوژيك و مورفولوژيك به¬ليمو
44
بررسي اثرات سطوح مختلف كلشي سين روي صفات كمي، كيفي و سيتوژنتيك گياه كاسني
45
بررسي اثرات سطوح مختلف كلشي سين روي صفات كمي، كيفي و سيتوژنتيك گياه كاسني
46
بررسي اثرات سطوح مختلف كود ازته ، رژيم آبياري و تاخير در زمان بر عملكرد چغندرقند و عيار آن در منطقه براآن اصفهان
47
بررسي اثرات سطوح مختلف گاودانه به دو روش خشك و خيسانده شده بر عملكرد بره هاي نوپرواري نژاد لري
48
بررسي اثرات سلوليتيكي گونه هاي وحشي و موتانت تريكودرماروي چوب
49
بررسي اثرات سمي تيتانيوم دي اكسيد خوراكي بر مورفولوژي . هسيتولوژي جفت موش هاي در هفته هاي مختلف حاملگي
50
بررسي اثرات سمي ناشي از اينديوم در موش هاي صحرايي نر و ارزيابي كلينيكي كيليتورهاي دفراسيروكس . دزفري اكسامين و دفريپرون در دفع يونهاي اينديوم از بدن موش ها
51
بررسي اثرات سمي نانو ذرات اكسيد مس بر هورمون هاي جنسي و ساختار بافتي گناد در جنس نر موش صحرايي نژاد ويستار
52
بررسي اثرات سوء تنبيه و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
53
بررسي اثرات سوء خازن گذاري موازي بر روي شبكه هاي توزيع
54
بررسي اثرات سوء رشد نرخ تورم بر كاهش رونق صنعت توليد
55
بررسي اثرات سويا برليپيدها وليپوپروتئين هاي سرم رت هاي نرهيپركلسترولميك
56
بررسي اثرات سياست هاي پولي و مالي دولت بر بهره وري و بازدهي آموزشي آموزش و پرورش
57
بررسي اثرات سياست هاي مالي با تاكيد بر ماليات ها بر ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران
58
بررسي اثرات سياست‌گذاري دولت بر سهام پتروشيمي
59
بررسي اثرات سياستهاي مالي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي در ايران
60
بررسي اثرات سيتوتوكسيسيته زهر عنكبوت بيوه سياه (لاترودكتوس داهلي) بر روي سلول هاي سرطاني و نرمال
61
بررسي اثرات سيست اتوماسيوناداري بر بهبود تصميم گيري مديران
62
بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت فولاد خوزستان
63
بررسي اثرات سيستم تلفن همراه بر سيستم بدن انسان
64
بررسي اثرات سيستم مديريت استعداد‍t‍m‍s‍ بر عملكرد كاركنان بررسي مدل جامع ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي اثرات سيستم مديريت استعداد(t.m.s) بر عملكرد كاركنان بررسي مدل جامع
65
بررسي اثرات سيستم هاي حمل و نقل برقي بر شبكه قدرت
66
بررسي اثرات سيستمهاي مخابراتي بر ترافيك درون شهري
67
بررسي اثرات سيلاب بر اقتصاد كشاورزي
68
بررسي اثرات سيلاب بر اقتصاد كشاورزي(مطالعه موردي حوزه آبخيز اترك در استان خراسان شمالي)
69
بررسي اثرات سينبيوتيكي زردچوبه و لاكتوبايلوس رامنوسوس GG در پيشگيري و درمان آسم در مدل موش آسم آلرژيك
70
بررسي اثرات سينتيكي وساختاري داروي گلي بن كلاميد بر روي آنزيم كربنيك انيدراز IIانساني
71
بررسي اثرات سينرجستيكي بازدارندگي فسفوناتها با روي و موليبدات در محيطهاي خنثي با توجه به سختي آب
72
بررسي اثرات سينرژيستي عصاره دانه ...وبرگ توت سفيد...برگلوكز اوره اسيد اوريك وچربي هاي خون در موش هاي ديابتي شده ومقايسه آن با داروهاي ضدديابت
73
بررسي اثرات سينيتيكي برخي داروهاي پايين آورنده فشارخون بر فعاليت آنزيم پراكسيداز
74
بررسي اثرات شرائط تقرب (هندسه نماي سراب، سرعت تقرب و نسبت عمق جريان به ارتفاع سد) بر ضرايب فورش هايمر براي جريان در سدهاي تأخيرانداز توري‏سنگي
75
بررسي اثرات شرايط محيطي بر عملكرد تجهيزات نيروگاه بخار
76
بررسي اثرات شعاع داخلي و پهنا روي طيف انرژي و جريان پايا در حلقه هاي كوانتومي گرافيني هگزاگونال
77
بررسي اثرات شكل الكترود ،شبكه و زمان در اصلاح خاكهاي رسي به روش الكترواسمزي
78
بررسي اثرات شوري بر برخي از خصوصيات مور فولوژيك و فيزيولوژيك در گلرنگ
79
بررسي اثرات شوري بر بعضي از خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك سورگرم
80
بررسي اثرات شوك اي اقتصادي بر تركيب منابع جذب سده بانك ها
81
بررسي اثرات شوك حرارتي ملايم و اريتروپوتين در فعاليت آنزيم تلومراز رده سلولي اريترولوسميك TF-1 و سلولهاي بنيادي خونساز بندناف
82
بررسي اثرات شوك هاي سياست مالي بر توليد: رويكرد رگرسيون بردار پشتيبان
83
بررسي اثرات شوك هاي سياست هاي مالي برروي متغيرهاي كلان اقتصادي درايران
84
بررسي اثرات شيار مارپيچ در كنترل شكست استوانه تحت بارهاي ديناميكي
85
بررسي اثرات شيوه هاي ارتباط والدين با وضعيت تحصيلي دانش آموزان ناموفق مقطع راهنمايي شهرستان كرج.
86
بررسي اثرات صرفه هاي ناشي از تجمع هاي صنعتي بر رشد اقتصادي در استان‌هاي ايران(1389-1379)
87
بررسي اثرات صمغ گياه آنغوزه بر استرس اكسيدتيو و آريتمي هاي ناشي از ايسكمي قلبي در رت هاي ديابتي
88
بررسي اثرات صنايع در نواحي روستايي( مطالعه موردي: صنايع توليدي پوشاك روستاي لتگاه، شهرستان بهار)
89
بررسي اثرات ضابطه سطح اشغال معروف به 60 - 40 بر جنبه هاي مختلف محيط و زندگي شهري در بافتهاي مسكوني ، نمونه موردي : بلوكي مسكوني در منطقه ي يك شهرداري شيراز
90
بررسي اثرات ضد افسردگي و ضد اضطرابي عصاره متانولي گياه سنبله اي (Stachys annua L.) در موش سوري
91
بررسي اثرات ضد افسردگي و ضد اضطرابي عصاره متانولي گياه مريم گلي خاردار (Salvia spinosa L.) در موش سوري
92
بررسي اثرات ضد التهابي ترپنوئيد مشتق از عصاره آبي گياه خالواش شرايط
93
بررسي اثرات ضد التهابي ترپنوئيد مشتق از عصاره آبي گياه خالواش شرايط ...
94
بررسي اثرات ضد التهابي چربي هاي ضروري گياه مرزه در شرايط
95
بررسي اثرات ضد التهابي چربي هاي ضروري گياه مرزه در شرايط
96
بررسي اثرات ضد التهابي عصاره فلاونوييدي بر روي تغييرات كمي بيان ژن بيوماركرهاي مايع مفصلي به وسيله
97
بررسي اثرات ضد باكتريايي عصاره هاي آبي و آلي گياه در مراحل مختلف نموي رويشي پيش گلدهي و گلدهي بر روي باكتريهاي كرم مثبت و كرم منفي
98
بررسي اثرات ضد باكتريايي عصاره ي گياه غازياقي برروي سوش هاي استاندارد استافيلو كوكوس اورئوس و اشرشياكلي
99
بررسي اثرات ضد باكتريايي و ايمونولوژيك عصاره ها و پپتيدهاي گياهي در in vitro
100
بررسي اثرات ضد باكتريايي و فيتوشيميايي عصاره هاي گياهان بومي فلفل زينتي و درمنه در مقابل فيتوپاتوژن هاي رايج گوجه فرنگي
101
بررسي اثرات ضد باكتريايي وفيتو شيميايي عصاره هاي گياهان بومي فلفل زينتي ودرمنه درمقابل فيتوپاتوژن هاي رايج گوجه فرنگي
102
بررسي اثرات ضد درد و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي دانه گياه ازمك
103
بررسي اثرات ضد درد و ضد التهابي عصاره هيدروالكلي دانه گياه ازمك
104
بررسي اثرات ضد درد وضد التهاب عصاره خام پياز بر روي موشهاي سوري ورت هاي نر
105
بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي فراكشنهاي متانولي واتيل استاتي گياه بادآورد) Centaurea bruguierana ssp belangerana ( درموش سوري نر
106
بررسي اثرات ضد سرطاني انگورهاي سالم و آلوده به ويروس ايران بر روي سلولهاي سرطان سينه
107
بررسي اثرات ضد سرطاني تركيب كوركومين دندروزومال در تومورهاي روده بزرگ در موش (به عنوان مدل حيواني )
108
بررسي اثرات ضد سرطاني تركيب كوركومين دندروزومال در تومورهاي روده بزرگ در موش ﴿به عنوان مدل حيواني﴾
109
بررسي اثرات ضد سرطاني نانو ذرات اكسيد شده روي ونقره روي سلول هاي سرطاني ملانوما وسلول هاي سرطاني معده
110
بررسي اثرات ضد سرطاني و ضد باكتريايي عصاره برگ حرا ( Avicennia marina) در شرايط In Vitro
111
بررسي اثرات ضد قارچي برخي نمك هاي شيميايي بر عليه قارچ فوزاريوم عامل بيماري پوسيدگي ريشه و ساقه خيار گلخانه اي
112
بررسي اثرات ضد كوكسيديايي عصاره گياه سيلي مارين ( Silybum marianum ( عليه عفونت تجربي ايمريا تنلا در ماكيان گوشتي: مطالعات انگل شناسي و آسيب شناسي
113
بررسي اثرات ضد مالاريايي گياه آرتميسيا تورانيكا برتك ياخته از طريق ارزيابي دارويي و بيوشيميايي آن در مدل درون تني
114
بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس دو توده مختلف آويشن دنايي
115
بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس گياه بابونه وفراكشن هاي آن برعليه برخي از قارچ هاي پاتوژن
116
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره ريز جلبك هاي كلرلا ولكاريس و دوناليلا سالينا بر رشد و تكثير و تشكيل بيوفيلم توسط باكتري استرپتوكوكوس مونانس به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل پوسيدگي دندان
117
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره متانولي گياهان خارشتر ، اسطوخدوس و زيره سياه , The antibacterial activity of methanol extraction of alhagi,lavender and caraway
118
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره ي ايز جلبك هاي كلرلا ولگاريس ودوناليلا سالينا بر رشد وتكثير وتشكيل بيو فيلم توسط باكتري استرپتوكوكوس موتانس به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل پوسيدگي دندان
119
بررسي اثرات ضد ميكروبي يك سيلر جديد اندودونتيكس (Topseal) در شرايط آزمايشگاهي
120
بررسي اثرات ضدالتهابي سم زنبور عسل (Bee venom) بر روي كوليت القاء شده توسط استيك در رت نر ويستار
121
بررسي اثرات ضدباكتريايي عصاره هاي آبي وآلي گياه ....در مراحل مختلف نموي﴿رويشي،پيش گلدهي،وگلدهي﴾برروي باكتري هاي گرم مثبت وگرم منفي
122
بررسي اثرات ضدميكروبي بلوط ايراني (Quercus brantii) وپسته ي خنجك (Pistacia Khinjuk) وشناسايي تركيبات اسانس برگ پسته ي خنجك
123
بررسي اثرات ضدميكروبي عصاره هاي متانولي گياهان غافث، شكوفه ي انار و ابوخلسا بر سه باكتري درگير در زخم بستر
124
بررسي اثرات ضربه اي كاويتاسيون آلتراسونيك روي سطوح جامد
125
بررسي اثرات طبيعي وانساني كانال انتقال آب سد گاوشان بر دشت ميان دربند كرمانشاه
126
بررسي اثرات طراحي شبكه اجتماعي تجاري بر فرآيند تصميم‌گيري و خريد مشتريان آنلاين حوزه ورزش (مطالعه موردي سه وبسايت WWW.IRANCHARKH.COM-WWW.BODOFO.COM - WWW.SPORT365.IR )
127
بررسي اثرات طرح بهينه¬سازي مصرف سوخت در واحدهاي توليدي مرغداري(مطالعه¬ موردي : استان گيلان)
128
بررسي اثرات طرح تجميع چاههاي عمومي در توسعه اقتصادي و اجتماعي شهرستان تاكستان
129
بررسي اثرات طرح تجهيز، نوسازي ويكپارچه سازي اراضي بر امنيت غذايي ، كيفيت زندگي وسرمايه اجتماعي (مطالعه موردي : دهستان ميان دربند شهرستان كرمانشاه )
130
بررسي اثرات طرح هاي توسعه شهري بر روي كيفيت زندگي شهروندان(مطالعه موردي شهر ساري)
131
بررسي اثرات طرح هاي عملياتي (طرح هاي موضوعي و موضعي) بر روي كيفيت زندگي شهروندان در بافت قديم (مطالعه موردي: شهر ساري)
132
بررسي اثرات طرح هاي عملياتي (طرح هاي موضوعي و موضعي) بر روي كيفيت زندگي شهروندان در بافت قديم (مطالعه موردي: شهر ساري)
133
بررسي اثرات طرح هاي هادي و نقش آن ها در توسعه مناطق روستايي (نمونه موردي:دهستان ميش خاص در استان ايلام ) , Examination effect of guide plans and their role in rural regions development)case study;mish khas rural district in ilam province(
134
بررسي اثرات طرح هندسي بر تصادفات جاده هاي اصلي استان ايلام
135
بررسي اثرات طرح واگذاري اراضي ملي به تعاوني هاي مشاع بر ارتقاء معيشت خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان فسا)
136
بررسي اثرات طرحهاي هادي ونقش آن در توسعه مناطق روستايي
137
بررسي اثرات طرحهاي هادي ونقش آن در توسعه مناطق روستايي
138
بررسي اثرات طلاق والدين بر افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه 2 كرج سال تحصيلي 80-1379
139
بررسي اثرات طول زنجير بر تغييرات توابع ترموديناميكي يك نوع واكنش ديلز- آلدر
140
بررسي اثرات عشق نام تجاري و تصوير نام تجاري در تعامل و وفاداري مشتري
141
بررسي اثرات عصاره آبي و الكلي چندگونه از جنس Isatis بر رشد سلولهاي سرطاني در محيط كشت
142
بررسي اثرات عصاره اتانولي گياه لعل كوهستان (Oliveria decumbens) در درمان اسهال در موش سوري
143
بررسي اثرات عصاره الكلي كرفس و سياهدانه بر روي كيفيت سمن در حضور ديازينون در موش صحرايي نر نژاد ويستار
144
بررسي اثرات عصاره گياه سيلي مارين ( Silybum marianum ) بر تغييرات بيوشيميايي، هماتولوژي و عملكرد ماكيان گوشتي آلوده شده با ايمريا تنلا بهصورت تجربي
145
بررسي اثرات عصاره هاي آبي گلبرك و كلاله زعفران بر وزن و بعضي فاكتورهاي بيوشيميايي تري گليسريد، گلوكر،كلسترول
146
بررسي اثرات عصاره هاي آبي و الكلي بارهنگ سرنيزه اي بر ترميم زخم سوختگي درجه سه Plantago Lanceolata
147
بررسي اثرات عصاره هيدروالكلي بابونه بر تغييرات رفتار، الكتروآنسفالوگرافي و شاخص هاي استرس اكسيداتيو در موش هاي تشنجي شده با پنتيلن تترازول (PTZ)
148
بررسي اثرات عصاره هيدروالكلي گياه جعفري بر نمايه‌هاي ليپيدي خون در موش آزمايشگاهي ماده
149
بررسي اثرات عصاره ي آبي شاه توت MorusNigra بر ترميم زخم در موشهاي ديابتي نوع 1
150
بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO ) بر روي عملكرد صنعت بيمه كشورهاي در حال توسعه: رهنمودهايي برا ي صنعت بيمه ايران
151
بررسي اثرات عناصر آهن، كادميوم و كروم بر روي رشد و متابوليسم اشريشيا كلي Escherichia Coli باسيلوس سرئوس Bacillus Cereus
152
بررسي اثرات عناصر آهن، نيكل و آلومينيم بر روي رشد و متابوليسم اشريشيا كلي Escherichia و باسيلوس سرئوس Bacillus Cereus
153
بررسي اثرات عناصر اقليمي بر شيوع بيماري سالك در لارستان
154
بررسي اثرات عوامل بازاريابي احساسي بر تصميم گيري خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي: مصرف كنندگان منطقه 5
155
بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهكارانه جوانان در شهرستان شهرضا
156
بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهكارانه جوانان در شهرستان شهرضا
157
بررسي اثرات غلظت هاي مختلف بي كربنات سديم بر برخي از پايه هاي پسته در سيستم هيدروپونيك
158
بررسي اثرات غلظتهاي مختلف مس بر جوانه زني ، جذب و انتقال چند عنصر ضروري و برخي فرايندهاي متابوليكي گياه كلزا
159
بررسي اثرات غير روش جوشكاري در تنش زدايي ارتعاشي فولادها به روش نرم افزار اجزا محدود
160
بررسي اثرات غير نيوتني سيال در مشخصات هيدروديناميكي ياتاقان هاي ژورنال
161
بررسي اثرات غيرحرارتي امواج الكترومغناطيسي بر رفتارهاي حركتي موجود زنده و طراحي پوششي شفاف مبتني بر سطوح انتخابگر فركانس براي محافظت از آن در برابر تاثيرات امواج الكترومغناطيسي
162
بررسي اثرات فارماكوكينتيكي و ضد ويروسي درمان تركيبي يگافرون و ريباويرين در مبتلايان به هپاتيت مزمن سي در بيماران بستري در بخش گوارش بيمارستان امام خميني در سالهاي 85-86
163
بررسي اثرات فاصله بين رديف كاشت و فاصله بوته روي رديف كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم سورگرم علوفه اي در شرايط آب و هوايي اصفهان
164
بررسي اثرات فاصله رديف كاشت و تراكم بوته بر شاخصهاي رشد، عملكرد و اجزاء عملكرد دانه لوبيا سفيد لاين آزمايشي 11805
165
بررسي اثرات فاكتور مهاركننده لوكميايي و فاكتور رشد اپيدرمي بر ميزان تكامل پيش لانه گزيني جنين در شرايط آزمايشگاهي
166
بررسي اثرات فتوتراپي در درمان ايكترنوزادي در بيمارستان هفده شهريور در سال1373
167
بررسي اثرات فرايند شيميايي بر سطوح ماشينكاري شده اسپارك ، سنگ پاندولي ، صفحه تراش
168
بررسي اثرات فرهنگ سازماني و مديريت ارشد از به اشتراك گذاري دانش در موفقيت بهبود فرايندهاي سازماني در شركت توليدي نوين سازان
169
بررسي اثرات فرهنگي توسعه گردشگري بر فرهنگ مردم محلي در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : محور چالشتر - پل زمان خان سامان )
170
بررسي اثرات فشار رواني ناشي از عوامل سازماني بر رضايت شغلي كاركنان شركت برق منطقه اي زنجان
171
بررسي اثرات فشار و دما بر شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك نقطه كوانتومي چهار ترازي استوانه¬اي مدل M
172
بررسي اثرات فضايي اماكن ورزشي شهرداري بر محيط شهري اصفهان
173
بررسي اثرات فضايي -كالبدي پدافند غيرعامل در توسعه پايدار اجتماعي شهر بابل
174
بررسي اثرات فن آوري اطلاعات بر توانمندسازي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي , an evaluation of the effects information technology on empowerment public librarian in khorasan razavi
175
بررسي اثرات فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، ساختار سازمان و سبك رهبري بر بهبود ارتباط سازماني
176
بررسي اثرات فناوري اطلاعات بر زنجيره تامين(مورد مطالعه: بيمارستان منطقه‏اي امام سجاد(ع) ناجا تهران)
177
بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وري و رضايت مندي نيروي كار شاغل در شهرك هاي صنعتي استان تهران
178
بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات ،ساختار سازماني و سبك رهبري بر بهبود ارتباطات سازماني﴿مطالعه موردي:ادارات شهرستان فردوس﴾
179
بررسي اثرات فناوري اطلاعات وارتباطات ،ساختارسازماني وسبك رهبري بربهبودارتباطات سازماني
180
بررسي اثرات فيبر نوري بر خروجي ليزر نيمه هادي
181
بررسي اثرات فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز
182
بررسي اثرات فيزيكي شهر بر تغييرات فضاي سبز (نمونه موردي شهر بابل )
183
بررسي اثرات قانون هدفمند سازي يارانه ها در توليدات بخش كشاورزي مطالعه موردي محصولات گلخانه اي شهرستان پيشوا
184
بررسي اثرات قرار گرفتن در معرض نانو ذرات اكسيد روي در دوران آبستني بر رفتارهاي شبه افسردگي در نوزادان موش سوري
185
بررسي اثرات قراردادهاي دولتي بر تعهد سازماني كاركنان اداره صنعت و معدن بيرجند
186
بررسي اثرات قرارگيري قرارگيري در معرض امواج (۲.۴۵ GHZ) WIFI بر استرس اكسيداتيو سرم و آسيب DNA در لنفوسيت خون محيطي موش سوري
187
بررسي اثرات قرق بلندمدت بر تركيب پوشش گياهي و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك مراتع منطقه حناي سميرم
188
بررسي اثرات قطع آبياري ومصرف اسيد هيوميك و نيتروكسين بر روي جو رقم بهمن
189
بررسي اثرات كائولن شسته شده در چيني سخت
190
بررسي اثرات كادميوم بر جوانه زني ، رشد اوليه و فعاليت آنزيم هاي پراكسيداز، آسكوربات پراكسيداز، پلي فنل اكسيداز و انباشتگي آن در گياه كلزا )Brassica Napus L(
191
بررسي اثرات كاربرد برگي كود نانوفرتايل حاوي اسيد هيوميك بر دو رقم كاهو در سيستم كشت لايه نازك محلول غذايي ﴿NFT(
192
بررسي اثرات كاربرد بيوچار بر تحرك كادميوم و شاخص‌هاي كيفيت خاك
193
بررسي اثرات كاربريهاي آموزشي بر كيفيت محيط مسكوني (مطالعه موردي: شهر ساري)
194
بررسي اثرات كاربريهاي آموزشي بر كيفيت محيط مسكوني (مطالعه موردي: شهر ساري)
195
بررسي اثرات كارخانه سيمان سپاهان بر توسعه ي روستايي شهرستان مباركه
196
بررسي اثرات كالبدي ، اقتصادي و زيست محيطي طرح هادي در نواحي روستايي ( مطالعه موردي : روستاي طوسكلا)
197
بررسي اثرات كاهش از مبدأ پسماندهاي تر خانگي با استفاده از زباله خردكن خانگي hp 4/3 بر سيستم‌هاي مديريت پسماند و فاضلاب
198
بررسي اثرات كاهش تعرفه بر توليد و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي ايران، در قالب الگوي تعادل عمومي
199
بررسي اثرات كروسين بر لنفوسيتهايB انساني )U662( , Evaluation of crocin effects on human B lymphcyte )U662(
200
بررسي اثرات كروميوم كلرايد و كبالت كلرايد بر تكوين كليه موش
201
بررسي اثرات كشت زعفران بر معيشت پايدار نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان شيروان)
202
بررسي اثرات كشندگي و زير كشندگي برخي سموم نئوتيكوتينوئيد روي پسيل معمولي پسته
203
بررسي اثرات كشندگي و فيزيولوژي پاد آفت هاي پيري پروكسي فن و نيمارين روي پوره هاي سن پنج پسيل معمولي پسته...
204
بررسي اثرات كم آبياري روي عملكرد محصول ذرت دانه اي درمنطقه ي ماهيدشت با استفاده از مدل هاي شبيه سازي رشد گياه
205
بررسي اثرات كم آبياري روي عملكردمحصول جودرمنطقه ماهيدشت بااستفاده ازمدل هاي شبيه سازي رشدگياه
206
بررسي اثرات كنسانتره و پودر آب پنير آزمايشگاهي و صنعتي در بهبود كيفي فرآورده هاي آردي گندم مانند كيك ، بيسكويت و ماكاروني
207
بررسي اثرات كوئرستين كونژوگه با نانوذرات اكسيد آهن سوپرپارامغناطيس بر بيان miR-146a و ژن‌هاي مرتبط آن درهيپوكامپ موش‌هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
208
بررسي اثرات كوانتومي در برانگيختگي امواج سطحي و عبور موج انتشاري از يك پلاسماي فوق چگال
209
بررسي اثرات كوانتومي در فيلتر انتخابگر كانال يوني در نورون مغز
210
بررسي اثرات كوتاه مدت مصرف سركه سيب بر ميزان فشارخون سيستولي، دياستولي، فشار نبض و ضربان قلب در افراد سالم
211
بررسي اثرات كوتاه‌ مدت و بلندمدت نرخ استفاده ازظرفيت توليدي بر نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل توليد صنعت در ايران
212
بررسي اثرات كودسبز، كشت مخلوط و ريز و سفر گياهان ذرت و كلزا بر جزء بندي شيميايي و گياه پالايي سرب و روي در يك خاك آلوده
213
بررسي اثرات كوركومين بر فعاليت سيتوتوكسيك و تراتوژنيك رتينوئيك اسيد در كبد جنين موش
214
بررسي اثرات كيفيت خدمات الكترونيك بر سطح رضايت مخاطبان با استفاده از معيارهاي E-S-QUAL و E-RecS-QUAL
215
بررسي اثرات گازهاي گلخانه اي بر محيط زيست و راههاي كاهش آن
216
بررسي اثرات گازوئيل بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمائي خون ، كليه و كبد در موش سفيد
217
بررسي اثرات گرد سرباره كوره ذوب آهن اصفهان در تثبيت دوام بتن در بوشهر
218
بررسي اثرات گردابه بر روي عملكرد يك پمپ سانتريفوژ
219
بررسي اثرات گردشگري حانه هاي دوم در نواحي روستايي (مورد مطالعه : دهستان بهرستا شهرستان آمل)
220
بررسي اثرات گردشگري خانه هاي دوم بر اكوتوريسم پايدار دهستان بكشلو چاي اروميه روستاهاي امامزاده- بالدرلو- كشتيبان
221
بررسي اثرات گردشگري خانه هاي دوم براكوتوريسم پايدار دهستان بكشلو چاي اروميه مطالعه موردي امامزاده بالدرلو كشتسبان
222
بررسي اثرات گردشگري در توسعه فضايي شهرستان فريدونكنار
223
بررسي اثرات گردشگري در توسعه فضايي شهرستان فريدونكنار
224
بررسي اثرات گرمايي در ليزر حالت جامد مركب Nd:YAG/Cr:YAG تحت عمل سوئيچ غير فعال Q , AG04=9831/60/90
225
بررسي اثرات گرمايي در ليزرهاي حالت جامد Nd:YAG با دمش جانبي پالسي لامپ درخش
226
بررسي اثرات گرمايي در نانو لوله هاي كربني به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
227
بررسي اثرات گسترش حريم شهر بر توسعه اقتصاد شهري (مطالعه موردي:شهر بهشهر)
228
بررسي اثرات گياه ختمي در ساخت داربست نانوليفي به عنوان پوست مصنوعي
229
بررسي اثرات لامپ هاي كم مصرف بر شبكه سراسري برق
230
بررسي اثرات لايه واسط Zn بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصالات جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلومينيوم ۶۰۶۱ به منيزيم AZ31
231
بررسي اثرات لايهبنديهاي مختلف خاك بر روي پاسخ لرزهاي شيبهاي خاكي با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي
232
بررسي اثرات لبه بر طيف انرژي و جريان پايا در حلقه هاي كوانتومي بر مبناي گرافين
233
بررسي اثرات لبه و شكل بر خواص ترابري بار و اسپين در نانو حلقه‌هاي كوانتومي فسفرين
234
بررسي اثرات ليزردرماني كم توان بر روي درد، دامنه حركتي و ادما در بيماران مبتلا به سندروم درد كشككي راني در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1398
235
بررسي اثرات مازاد جريان وجوه نقد آزاد بر قابليت پيش بيني سود با تأكيد بر ساختار سرمايه و اندازه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
236
بررسي اثرات مالي متقابل الكترونيكي شدن فعاليت هاي سازمان تامين اجتماعي بر روي مشتريان و سازمان (مطالعه موردي استان مركزي)
237
بررسي اثرات ماليات ارزش افزوده بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران (طي سالهاي 1338-1379)
238
بررسي اثرات مبارزه با پولشويي برجذب منابع در سيستم بانكي ( مطالعه موردي بانك تجارت )
239
بررسي اثرات متانول بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمايي خون ،ريه و كبد در موش سفيد
240
بررسي اثرات متغيرهاي ماشينكاري در براده برداري عمودي به روش المان محدود = [بررسي متغييرهاي ماشينكاري در برش متعامد فلزات به روش المان محدود]
241
بررسي اثرات متقابل آرسنيك ، گوگرد وگلوتاتيون احياء خارجي بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياهان Isatis cappadocica و Erysimum allionaii
242
بررسي اثرات متقابل آرسنيك و سلنيوم بر جذب آنها و برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه Isatis cappadocica
243
بررسي اثرات متقابل اجرا و هزينه در انتخاب بهينه المان هاي موثر بندر
244
بررسي اثرات متقابل ارتعاشي دو خودروي ريلي عبور موازي
245
بررسي اثرات متقابل استرس خشكي و سرب بر گياه Matthiola flavida Boiss
246
بررسي اثرات متقابل پروانه ها برروي يكديگر در سامانه هاي رانشي دو پروانه
247
بررسي اثرات متقابل تنش خشكي و فلزات كلسيم و منيزيم بر گياه Fortuynia garcinii
248
بررسي اثرات متقابل رنگهاي راكتيو و آنزيم سلولاز هنگام استفاده برروي كالاي پنبه اي
249
بررسي اثرات متقابل روش فرآوري دانه ذرت و تغذيه علوفه بر عملكرد، تخمير شكمبه‌اي و فراسنجه‌هاي خوني گوساله‌هاي شير خوار
250
بررسي اثرات متقابل ژنوتيپ و محيط بر كيفيت نانوائي گندم و ارتباط آن با زير واحدهاي گلوتنين با وزن ملكولي بالا در چندين لاين
251
بررسي اثرات متقابل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و جريان هاي تجاري در بلوك هاي منتخب (2005-1996)
252
بررسي اثرات متقابل سطح پروتئين غير قابل تجزيه در شكمبه با فرآوري دانه ذرت و منبع پروتئين عبوري بر عملكرد گاوهاي شيري
253
بررسي اثرات متقابل سطح و اندازه قطعات علوفه، منبع غله و علوفه، فرآوري غلات و حضور علوفه در خوراك آغازين بر عملكرد و تخمير شكمبه اي گوساله هاي شيرخوار
254
بررسي اثرات متقابل شوري و قارچ هاي ميكوريزي آربوسكولاربر بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه پسته
255
بررسي اثرات متقابل قارچ ميكوريز و تنش خشكي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه لوبيا )Phaseolus vulgaris L.(
256
بررسي اثرات متقابل محلول پاشي سولفات روي و رژيم آبياري بر ويژگي هاي فيزيولوژيك و رشد پنج ژنوتيپ هاي كنجد (Sesamum indicum L)
257
بررسي اثرات متقابل نوع علوفه و بافت خوراك آغازين بر عملكرد گوساله هاي شيرخوار هلشتاين
258
بررسي اثرات متقابل نيكل و مس در چند گونه تجمع دهنده و غيرتجمع دهنده نيكل جنس Alyssum
259
بررسي اثرات متقابل نيكل و منگنز در گياه بيش انباشتگر نيكل Alyssum Bracteatum
260
بررسي اثرات متقابل هدايت و كنترل وسايل مستقل زيرآبي در فاز نهايي
261
بررسي اثرات متقابل هدايت و كنترل وسايل مستقل زيرآبي در فازهاي ابتدايي و جستجو
262
بررسي اثرات مجموعه هاي همبستگي- سازگار بر روي برهمكنش بين مولكولي سيستم F2-F2
263
بررسي اثرات محافظتي عصاره گياه...﴿بنفشه تزئيني﴾و...﴿بنفشه معطر﴾بر آسيب ناشي از محروميت سرم/گلوكز سلول ...
264
بررسي اثرات محافظتي كوركومين در جلوگيري از تاثيرات سيتوتوكسيك و تراتوژنيك رتينوئيك اسيد در موش
265
بررسي اثرات محدود كننده جريان خطا روي عملكرد طرح حفاظتي ميكروگريد
266
بررسي اثرات محيط زندان بر افراد زنداني
267
بررسي اثرات محيط زيستي كاربري هاي انسان ساخت بر پارك ملي بمو
268
بررسي اثرات محيطي بر مقاومت سايشي وصله هاي پليمري زيرآب سدهاي بزرگ
269
بررسي اثرات محيطي عملكرد هاي تفريحي حاشيه رودخانه بابلرود( مورد مطالعه شهر بابلسر)
270
بررسي اثرات محيطي و عفونتهاي گوش مياني بر شنوائي
271
بررسي اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر رشد اقتصادي و توسعه انساني در ايران
272
بررسي اثرات مخرب ولتاژهاي سوييچينگ بر روي موتورهاي القايي متصل به كابل تغذيه شونده با اينورتر PWM و روش هاي جبران آن
273
بررسي اثرات مديريت استراتژيك استعداد در راندمان سازمان
274
بررسي اثرات مديريت استراتژيك استعداد در راندمان سازمان
275
بررسي اثرات مديريت دانش بر عملكرد مديران اداره پست استان گلستان
276
بررسي اثرات مديريت دانش بر ميزان رضايت و وفاداري مشتريان شركت سنجش افزارآسيا
277
بررسي اثرات مديريت كيفيت و مديريت محيطي بر مزيت رقابتي در شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
278
بررسي اثرات مرحله چرخه عمر سازماني بر استفاده از هزينه يابي مبتني بر فعاليت
279
بررسي اثرات مرد گرايي و زن گرايي بر درك كاركنان از كيفيت زندگي كاري با نقش تعديل كنندگي جنسيت و حمايت اجتماعي (مورد مطالعه: شهرداري شهرستان طبس)
280
بررسي اثرات مس سولفيد بر خصوصيات الكترو استاتيكي الياف اكريليك
281
بررسي اثرات مس و سرب محلول در آب بر ميزان مصرف اكسيژن و متابوليت هاي دفعي در لوچ ماهي بهايي (Turcinoemacheilus bahaii﴾
282
بررسي اثرات مس و نيكل بر روي استحكام چدن نشكن و جايگزيني مس به جاي نيكل
283
بررسي اثرات مسئوليت اجتماعي بر تصوير ذهني برند در شركت ارتباطات سيار ايران همراه اول
284
بررسي اثرات مستقيم شرايط مرزي ديوار و بستر بر روي پروفيل سطح گرداب آزاد چند آبگير متعارف
285
بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم اوقات فراغت بر شكل گيري هويت نوجوانان مقطع متوسطه شهرستان دشتي (خورموج )
286
بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم استانداردسازي و سفارشي‏سازي بر رضايت و وفاداري مشتري به واسطه كيفيت خدمات ( مورد مطالعه مشتريان بانك دي)
287
بررسي اثرات مشابه هاي استيل ساليسيلات بر روي فرآيند گلايكاسيون پروتئين
288
بررسي اثرات مشخصه هاي المان مرزي روي رفتار ديوارهاي برشي با استناد به نتايج آزمايشگاهي و تحليلي
289
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي - كود اوره بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت و كارايي مصرف نيتروژن
290
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي- كود اوره بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت و قابليت دسترسي نيتروژن در خاك
291
بررسي اثرات مصرف تلفيقي كود زيستي- كود اوره بر كارايي مصرف فسفر، قابليت دسترسي فسفر در خاك و عملكرد ذرت
292
بررسي اثرات مصرف حاد و مزمن آب چغندرقرمز برسطوح شاخص هاي خوني ، نيمرخ ليپيدي، ظرفيت آنتي اكسيداني و عملكرد ورزشي در دختران فوتباليست
293
بررسي اثرات مصرف دراز مدت نانو ذرات نقره بر روي برخي از فاكتورهاي خوني و بيو شيميايي بلدرچين ژاپني
294
بررسي اثرات مصرف فلوكستين توسط مادر باردار بر تكامل ريه جنين رت
295
بررسي اثرات مصرف ميوه كيوي )Actinidia deliciosa( بر حافظه ، اضطراب ، درد و تعادل حركتي در موش هاي صحرايي هيپوتيروئيدي
296
بررسي اثرات معنويت محيط كاري بر رفتارهاي شهروندي سازماني و ارتباط آن با كيفيت خدمات در بيمارستان امام خميني تهران
297
بررسي اثرات مقايسه بيان ژن ... در بافت كبد و ريه رت هاي مبتلا به سپسيس تحت تيمار با اسانس گل محمدي و آب فاقد دوتريوم در مدل سي ال پي
298
بررسي اثرات مقدار كاه خوراك آغازين و زمان ارائه علوفه بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين
299
بررسي اثرات مقدار و جهت تاب بر خواص فيزيكي نخ هاي يك لا و دولا
300
بررسي اثرات مكان و زاويه جريان خروجي از جت مصنوعي بر ميزان كنترل جريان پره توربين باد
301
بررسي اثرات مكانيزاسيون و اتوماسيون در پست
302
بررسي اثرات ملاتونين روي فعاليت آنزيم آلدوزر دوكتاز عدسي چشم و كاتاراكت در موشهاي ديابتي القاء شده توسط استرپتوزوسين﴿STZ)
303
بررسي اثرات منابع فسفوليپيدي برابزيان
304
بررسي اثرات منفرد و تركيبي پارامترهاي طراحي و عملياتي برفرايند حذف آلاينده هيدروژن سولفايد توسط راكتور بيوفيتراسيون با بستر كمپوستي و بررسي كينتيكي آن
305
بررسي اثرات مهاجرت افغان ها به كاشان
306
بررسي اثرات مهاجرت بر پديده حاشيه نشيني شهري شهرك سيدي مشهد
307
بررسي اثرات مهار كنندگي عصاره و روغن ريزوم گياه CYPerus Longus L. (مشك زمين) روي فعاليت آنزيم هاي استيل كولين استراز و ليپواكسيژناز
308
بررسي اثرات موتاژن شيميايي برجنين زايي ميكروسپورهاي كلزا(Brassica napusL)
309
بررسي اثرات مودهاي بالاتر در تحليل پوش آور و حساسيت سنجي تحليل پوش آور مودال به ژارامترهاي لرزه اي
310
بررسي اثرات مورفولين بر برخي ويژگيهاي سلولي و پلاسمايي خون ،ريه و كبد در موش سفيد
311
بررسي اثرات ميدان الكترو مغناطيسي غير يونيزان بر تمايز سلولهاي بنيادي چربي انساني به سلول هاي استئوپلاست
312
بررسي اثرات ميدان مغناطيسي بر عملكرد واكنش كاتاليستي اكسيداسيون جزيي متان
313
بررسي اثرات ميدان مغناطيسي ناشي از خط انتقال قدرت بر پروتئين شوك حرارتي
314
بررسي اثرات ميدانهاي غير مكانيكي ﴿مغناطيسي﴾ بر روي خواص بتن
315
بررسي اثرات ميزان كرنش بر روي يك فولاد ميكروآلياژي واناديوم دار فورج شده در دماي بالا
316
بررسي اثرات نااطميناني تورم بر بيكاري و رشد اقتصادي دركشورهاي منتخب عضو OECD و ECO
317
بررسي اثرات ناخالصي در نانونوارهاي گرافيني با استفاده از بسته نرم افزاري گالوم
318
بررسي اثرات ناخالصي ها در محلول آبكاري نيكل بر كيفيت پوشش و طريقه رفع آن
319
بررسي اثرات ناشي از اجراي طرح تغذيه مصنوعي بر كميت و كيفيت آبخوان ﴿ مطالعه موردي : سفيد دشت شهركرد﴾
320
بررسي اثرات ناشي از پديده تغيير اقليم بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردي: حوضه رودخانه گل گل ايلام)
321
بررسي اثرات ناشي از كاربرد پسابهاي تصفيه شده شهري در آبياري و كشاورزي با تاكيد بر ملاحظات زيست محيطي
322
بررسي اثرات ناشي از ورود روانابها بر فرآيند تصفيه فاضلاب (مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب مرودشت)
323
بررسي اثرات ناصافي سطح در جوشش استخري و چگونگي تقويت جوشش با ارتعاشات
324
بررسي اثرات نامتقارن آزادسازي تجارت بررشداقتصادي(كشورايران براي سالهاي 5531تا7831
325
بررسي اثرات نامتقارن تكانه هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران در طول دوره 5831-9331
326
بررسي اثرات نامتقارن توسعه مالي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي ايران در سال هاي 5531تا7831)
327
بررسي اثرات نامتقارن توسعه ي مالي بر بيكاري با استفاده از روش رگرسيون چرخشي ماركف
328
بررسي اثرات نامتقارن شوك هاي درآمدهاي نفتي بر تورم وبيكاري در ايران طي سال هاي 3531 ت 0931
329
بررسي اثرات نامتقارن شوك هاي قيمت نفت و سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران: مدل VARغيرخطي
330
بررسي اثرات نامطلوب زود رس ناشي از تجويز خون كامل و PACKEDCELLدر بيماران بخشهاي جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون - افشار و بهمن از دي ماه 1373 لغايت اتمام 120 مورد نمونه
331
بررسي اثرات نامطلوب زود رس ناشي از تجويز خون كامل و PACKEDCELLدر بيماران بخشهاي جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون - افشار و بهمن از دي ماه 1373 لغايت اتمام 120 مورد نمونه
332
بررسي اثرات نامطلوب زودرس ناشي از تجويز خون كامل و packed cellدر بيماران بستري و سرپايي در بخش اطفال بيمارستان افشار طي يكسال
333
بررسي اثرات نامطلوب زودرس ناشي از تجويز خون كامل و packed cellدر بيماران بستري و سرپايي در بخش اطفال بيمارستان افشار طي يكسال
334
بررسي اثرات نامطلوب زودرس ناشي از تجويز خون كامل و packed cellدر بيماران بستري و سرپايي در بخش اطفال بيمارستان افشار طي يكسال
335
بررسي اثرات نانو ذرات اكسيد آهن بر سلولهاي خوني و ميزان آنزيمهاي كبدي موجود در خون موش صحرائي نر
336
بررسي اثرات نانو ذرات در خواص مكانيكي و حرارتي پي وي سي نرم , investitigation effects of nano particles on thermal and mechanical properties of soft PVC
337
بررسي اثرات نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر مدل ناهنجاري كروموزومي القايي توسط بلئومايسين سولفات در سلولهاي مغز استخوان و بر عملكرد لاكتات دهيدروژناز خون محيطي موش سوري نر نژادBalb/c , effect of titanium dioxide nanoparticles on bleomycin sulfate-induced chromosome abnormalities model in bone marrow cells and on lactate dehydrogenase activity in peripheral blood of male mice Balb/c
338
بررسي اثرات نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و سيتوكتلازين B بر سلول هاي مغز استخوان موش نذ سوري نژاد Bald/c در شرايط in vivo , the effects of TiO2 nanoparticles and cytochalasin B on the Bald/c male mouse bone marrow cells in vivo
339
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر بافت تخمدان ومحور هيپوفيز گناددر موش صحرايي ماده
340
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بر روي بافت هاي ريه ،كليه ،طحال وكليه و پارمترهاي اسيدهاي صفراوي و اوره خون در موش صحرايي
341
بررسي اثرات نانو ذرات نقره بربافت تخمدان ومحور هيپوفيز گناد درموش صحرايي ماده
342
بررسي اثرات نانو مواد بر فعاليت جنين و جوانه زني بذر فلفل سيز تحت تنش شوري
343
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد آهن بر اسپرماتوژنر و محور هيپوفيز گناددر موش سوري نر
344
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد روي بر روند تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي موش mice به استئوبلاست
345
بررسي اثرات نانوذرات اكسيد روي بربافت كبد وميزان غلظت آنزيم هاي كبدي موجود در خون رت
346
بررسي اثرات نانوذرات اكسيدآهن بر روند تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي به استخوان در موش Mice
347
بررسي اثرات نانوذرات كلي روي پخت پلي‌استر غير اشباع و بررسي خواص كمي و كيفي نانو كامپوزيت سنتز شده
348
بررسي اثرات نانوسيال به عنوان خنك‌كننده، در يك مجتمع سوخت راكتورVVER-1000 با ميله سوخت حلقوي و خنك‌كنندگي از داخل و خارج
349
بررسي اثرات نانوسيليس بر نفوذپذيري بتن در برابر نفوذ يون كلرايد
350
بررسي اثرات نانونقره بر بعضي از پاسخ هاي اكسيداتيو و تغييرات پروتئوم در گياه سيب زميني (Solanum tuberosumL.) در شرايط كشت در شيشه
351
بررسي اثرات نرخ ارز بر صادرات كالاهاي كشاورزي ايران طي سالهاي 1370تا1385 :مطالعه موردي خرما
352
بررسي اثرات نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاري ايران
353
بررسي اثرات نرخ ارز برتراز تجاري ايران با برخي از شركاي تجاري
354
بررسي اثرات نرخ كرنش در چندلايه هاي فلزكامپوزيت تحت ضربه كم سرعت
355
بررسي اثرات نرخ ماليات بر ارث بر درآمد وصولي دولت از ماليات بر ارث
356
بررسي اثرات نسبت هاي مختلف بذري ورديف هاي كاشت در عملكرد علوفه كشت توام شبدر بر سيم وجو
357
بررسي اثرات نسبيتي در مغناطيس مولكولي
358
بررسي اثرات نسبيتي و خود ميدان هاي باريكه الكتروني در ليزر الكترون آزاد در رژيم رامان
359
بررسي اثرات نشت حرارت داخلي و زبري سطح در كارايي يك كمپرسور سانتريفيوژ مجهزبه تيغه جداكننده
360
بررسي اثرات نظارت و كنترل بر سازمان
361
بررسي اثرات نظامهاي پرداخت در رفتار ارائه كنندگان خدمات سلامت از ديدگاه مسولان ارشد بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم شهيد صدوقي يزد در سال 1387
362
بررسي اثرات نظامهاي پرداخت در رفتار ارائه كنندگان خدمات سلامت از ديدگاه مسولان ارشد بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1387
363
بررسي اثرات نفروتوكسيك Cystoseira trinodis (Forsskal) C.Agardh بر بافت كليه موش هاي نر بالغ نژاد سوري
364
بررسي اثرات نقش مهاجرت بين‌المللي بر بيكاري و اشتغال در استان‌هاي منتخب ايران
365
بررسي اثرات نم - گرمايي برروي سازه هاي كامپوزيتي
366
بررسي اثرات نورد بر تنشهاي پسماند در ورقهاي چند لايه جوش انفجاري شده
367
بررسي اثرات نوسان هاي اقليمي بر منابع آب زيرزميني حوضه دسكن
368
بررسي اثرات نوسانات نرخ واقعي ارز بر توليد ملي يران ﴿ 1385-1345 ﴾
369
بررسي اثرات نوع سوالات ، سطح پردازش سوالات ، بافت مفهومي و انسجام محتوا بر عملكرد حافظه دانشجويان دانشگاه پيام نور
370
بررسي اثرات نوع سوالات ،سطح پردازش سوالات ،بافت مفهومي و انجام محتوا بر عملكرد حافظه دانشجويان دانشگاه پيام ور
371
بررسي اثرات نوع كاني رس بر تغيير شكل پذيري / لايه بندي بتن پلاستيك بعنوان المان آببند پي سدهاي بزرگ
372
بررسي اثرات نيروي بويانسي برانتقال حرارت جابجايي تركيبي آ زاد و اجباري در يك كانال داراي فرورفتگي
373
بررسي اثرات هدفمند سازي يارانه ها بر توليدات دامي دامداري هاي شيري استان تهران
374
بررسي اثرات هدفمندسازي يارانه ها بر توليدات دامي (مطالعه موردي: دامداري هاي شيري استان تهران)
375
بررسي اثرات هسيتوپاتولوژي ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم ال دي اچ موجود در خون رت
376
بررسي اثرات هليكوباكترپيلوري بر كاتالاز و پروتئين كربونيل در بيماران گاستريت مبتلا به عفونت هليكوباكترپيلوري
377
بررسي اثرات هليكوباكترپيلوري بر كاتالازو پروتئين كربونيل در بيماران گاستريت مبتلا به عفونت هليكوبا كترپيلوري
378
بررسي اثرات همزيستي مايكوريزا با سسبانيا تحت تنش خشكي
379
بررسي اثرات همزيستي ميكوريز با سورگوم تحت شرايط تنش شوري
380
بررسي اثرات هندسه ابزار و پارامترهاي ماشينكاري در تراش متعامد، بر روي تنشهاي پسماند حاصله در سطوح ماشينكاريشده
381
بررسي اثرات هندسه مختلف سوراخ ها و سخت كننده هاي مختلف روي ميدان كششي قاب هاي داراي ديوار برشي فولادي
382
بررسي اثرات هندسه و خواص مواد در ناحيه آسيب بر روي مود تركيبي اجسام ارتوتروپيك
383
بررسي اثرات هورمون هاي رشد اكسين و سيتوكينين براي توليد كالوس و باززايي گياه استويا
384
بررسي اثرات هوش هيجاني بر رضايت زناشويي
385
بررسي اثرات هيپو گليسميك wheyشير شتر وعصاره آبي-الكلي گياه چرخه( Launaea acanthodes)بر ديابت نوع/القا شده توسط استرپتو زوتوسين در رتهاي نر نژاد ويستار
386
بررسي اثرات هيپوگليسميك wheyشير شتر وعصاره آبي-الكلي كاه strawبرديابت نوع Iالقا شده توسط استروپتوزوتوسين در رتهاي نرنژادويستار
387
بررسي اثرات هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقه اي بر ويژگيهاي بيولوژيك گامتها و مراحل اوليه تكوين جنيني ماهي قزل آلاي رنگين كمان
388
بررسي اثرات هيدروليز آنزيمي الياف و پارچه هاي پنبه اي و كاربرد آن در صنعتي نساجي
389
بررسي اثرات هيستوپاتولوژي نانو ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم LDH موجود در خون رت
390
بررسي اثرات هيستوپاتولوژي نانو ذرات اكسيد روي بر بافت ريه و ميزان افزايش غلظت آنزيم موجود در خون رت
391
بررسي اثرات هيستولوژيك بيواكتيوگلاس و هيدروكسي آپاتيت در پوشش مستقيم پالپ دندان موش صحرايي
392
بررسي اثرات واگذاري سهام به كار گران وتاثير آن بر انگيزش كاركنان در كارخانجات پارسيلون ويخچال سازي خرم آباد
393
بررسي اثرات وجود سيستم امتيازدهي به كاربران در وب‌سايت‌هاي خريد گروهي
394
بررسي اثرات ورزش ايزومتريك عضله چهار سر ران بر روي فشار خون و ضربان قلب
395
بررسي اثرات ورزش ايزومتريك عضله چهار سر ران بر روي فشار خون و ضربان قلب
396
بررسي اثرات ورود فناورياطلاعات بر مديريت ريسك بانك (بررسي موردي بانك رفاه كارگران )
397
بررسي اثرات وسايل نقليه خودكار بر عملكرد ترافيكي راه ها
398
بررسي اثرات وقفه هاي تنفسي حين خواب بر روي فعاليت الكتريكي مغز با استفاده از سيگنال الكتروانسفالوگرافي
399
بررسي اثرات وميزان گرايش به استفاده ازكالاهاي استاندارد درخانواده هاي شهرسمنان
400
بررسي اثرات ويتامين C، كلسيم و فسفر بر عملكرد مرغان تخمگذار و كيفيت پوسته تخم مرغ در مرحله دوم توليد
401
بررسي اثرات ويژگي هاي شخصيتي بر تخلفات ترافيكي و تصادفات
402
بررسي اثرات ويسكوالاستيسيته بر روي عملكرد صفحات گرافن به عنوان حسگرهاي جرمي
403
بررسي اثرات ويلاكسين بر پارامترهاي باروري اسپرم منجمد ذوب شده موش صحرايي
404
بررسي اثرات يخبندان بركشت گندم درشمال غرب ايران
405
بررسي اثرات يوگا بر علائم افسردگي، اضطراب، استرس، و كيفيت زندگي افراد مراجعه كننده به مراكز يوگاي شهر رشت در سال 1396
406
بررسي اثراستراتژي¬هاي مديريت سرمايه در گردش برروي ارتباط بين اهرم¬مالي و عملكرد شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
407
بررسي اثرافزودن سطوح مختلف آويشن ،زنجبيل وسيربرقابليت هضم ،تجزيه پذيري والگوي تخميرموادمغذي وتوليدگازدرشرايط آزمايشگاهي
408
بررسي اثرافزودن كروم به محيط كشت بربلوغ آزمايشگاهي تخمك گاو
409
بررسي اثرافزودن نانو بلور هاي نشاسته اصلاح شده بر برخي خواص آلياژ پلي اتيلن سبك- نشاسته گرما نرم
410
بررسي اثرال -گلوتامين بر التيام زخم سوختگلي درجه 2 سطحي در موش سوري
411
بررسي اثرالقاي متقابل سيم پيچهاي فشار قوي و فشار ضعيف بر روي تنش هاي الكتريكي سيم پيچ ها
412
بررسي اثرالگوهاي ناپيوسته فصل مشترك نانولوله¬كربني/ماتريس بر خواص مكانيكي نانوكامپوزيتها
413
بررسي اثراندركنش خاك - سازه بامدل هيسترزيس خاك
414
بررسي اثربارهاي ضربه اي بر سايش ليفترهاي داخل آسياي نيمه خودشكن
415
بررسي اثربافت سطح بر عملكرد قطعات مكانيكي
416
بررسي اثربخش آموزش وپرورش پيش دبستان درمراكزدولتي وغيردولتي
417
بررسي اثربخشي "مديريت استرس" بر شاخص هاي ايمني شناختي ، روانشناختي و تنفسي در جانبازان شيميايي ريوي
418
بررسي اثربخشي آرام سازي رواني حركتي به شيوه دوسا بر كاهش ميزان شدت خستگي، افسردگي، اضطراب، استرس و ارتقاء كيفيت زندگي بيماران مولتيپل اسكلروزيس ﴿ام.اس﴾ شهر اصفهان
419
بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر ناگويي عاطفي و بهبود سازگاري در دختران پايه ششم ابتدايي ناحيه يك اراك
420
بررسي اثربخشي آموزش انسان شناسي از ديدگاه شهيد مطهري (ره) بر خرسندي و قاطعيت و عا طفه خودآگاه زناشويي در زنان متاهل كلان شهر اراك
421
بررسي اثربخشي آموزش انسان شناسي از ديدگاه شهيد مطهري (ره) بر سازگاري، صميميت زناشويي و پرخاشگري در زنان متأهل شهر اراك
422
بررسي اثربخشي آموزش بازسازي شناختي در كاهش ميزان درماندگي آموخته شده دانش آموزان
423
بررسي اثربخشي آموزش بازي مشترك مادر-كودكبر شدت علائم اختلالات رفتاري و اختلال دلبستگي دانش آموزان پسر مبتلا به بي اعتنايي مقابله اي شهر اصفهان
424
بررسي اثربخشي آموزش برچسب هاي زيست محيطي بر الگوي خريد مصرف كنندگان لوازم خانگي ﴿مطالعه موردي كاركنان ايران خودرو)
425
بررسي اثربخشي آموزش تاب‌آوري و آگاهي‌هاي شغلي بر بهبود عملكرد باليني، تعهد سازماني و كيفيت زندگي پرستاران
426
بررسي اثربخشي آموزش تحليل رفتار متقابل بر مولفه هاي بهزيستي روانشناختي دانشجويان
427
بررسي اثربخشي آموزش تعامل والد-كودك بر كاهش نشانه هاي اختلال اضطراب جدايي كودكان 4-7 ساله شهر مشهد
428
بررسي اثربخشي آموزش تكنيك هاي شادي فوردايس بر افزايش شادي و كيفيت زندگي و سازگاري در دانشجويان نابينا و كم بيناي استان اصفهان
429
بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر بهبود مشكلات دروني شده و بروني شده ي نوجوانان پسر داراي مشكلات رفتاري
430
بررسي اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر ميزان تحمل پريشاني، اضطراب، افسردگي و كاهش مشكلات تنظيم هيجان در بيماران زن مبتلا به اختلال سردرد تنشي استان اصفهان در سال 1391
431
بررسي اثربخشي آموزش جرات ورزي بر مبناي ديدگاه تحليل ارتباط متقابل بر ميزان عزت نفس و ابراز وجود دانش آموزان كلاس اول دبيرستان مدارس دلوار تنگستان
432
بررسي اثربخشي آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زناشويي زوجين در شهر اصفهان
433
بررسي اثربخشي آموزش خودتنظيمي بر خود كارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته فيزيك دانشگاه يزد در درس رياضي
434
بررسي اثربخشي آموزش خودشفقتي بر شادكامي، تاب آوري و بهزيستي روانشناختي مادران كودكان كم توان ذهني شهرستان شهركرد
435
بررسي اثربخشي آموزش خوش بيني بر سلامت رواني در دانشجويان دختر دانشگاه يزد
436
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر تصوير بدني و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان باردار مركز بهداشتي درماني الزهرا استان البرز
437
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش افسردگي و اضطراب دانش آموزان دختر شهرستان محلات
438
بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر ميزان تاب‌آوري و شادكامي زنان مبتلا به ديابت
439
بررسي اثربخشي آموزش رفتاري شناختي خانواده بر شادابي و رضايت زناشويي والدين دانش آموزان دبيرستان هاي شهر ساري
440
بررسي اثربخشي آموزش سبك اسنادي خوش بينانه بر ميزان علايم افسردگي دانش آموزان دختر 10 تا 13 ساله ي شهرستان شوش دانيال
441
بررسي اثربخشي آموزش سبك زندگي سالم برعملكردتحصيلي دانشجويان مشروط وغيرمشروط دانشگاه كاشان
442
بررسي اثربخشي آموزش سبك زندگي سالم بركاهش علائم سندرم پيش ازقاعدگي
443
بررسي اثربخشي آموزش شادماني بركاهش فشارخون بيمارن مبتلابه فشارخون شهراصفهان
444
بررسي اثربخشي آموزش شناختي با رويكرد اسلامي بر معناداري زندگي و رضايتمندي از زندگي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
445
بررسي اثربخشي آموزش شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي يكپارچه بر ميزان ادراك بيماري، بهزيستي روانشناختي ، كيفيتزندگي و شدت بيماري در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
446
بررسي اثربخشي آموزش شيوه حل مساله گروهي بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان آسيب ديده بينايي مركز ابابصير اصفهان
447
بررسي اثربخشي آموزش صبر بر اضطراب و افسردگي كاركنان كارخانه سيمان تهران
448
بررسي اثربخشي آموزش فراشناختي بر باورهاي فراشناختي و سازگاري زناشويي مردان مبتلا به اسكيزوفرنيا و همسرانشان
449
بررسي اثربخشي آموزش فلسفه براي كودكان بر تفكر انتقادي و هوش هاي چندگانه دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي شهر يزد
450
بررسي اثربخشي آموزش قرآن بر بهداشت رواني زنان
451
بررسي اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي بر نقص توجه و بيش فعالي دانش آموزان پسر ابتدايي شهر اصفهان
452
بررسي اثربخشي آموزش كاركردهاي اجرايي و طرحواره درماني بر سبك زندگي، اميدواري و جهت مندي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با نقش ترس ادراك شده از بيماري
453
بررسي اثربخشي آموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي، تاب آوري و سلامت رواني زوج هاي جوان اصفهان
454
بررسي اثربخشي آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان نابيناي شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-1391
455
بررسي اثربخشي آموزش گروهي اصلاح سبك زندگي بر علائم بيماري، خودكارآمدي، رضايت از زندگي و بهزيستي روانشناختي بيماران مبتلا به آسم اصفهان
456
بررسي اثربخشي آموزش گروهي تاب آوري بر كيفيت زندگي، بهزيستي روانشناختي و اميد به زندگي زنان سرپرست خانواده شهر اصفهان
457
بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مساله بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه دبيرستان شاهد نكاء
458
بررسي اثربخشي آموزش گروهي سبك زندگي ارتقادهنده سلامت بر سرزندگي، لذت و سازگاري اجتماعي زنان مبتلا به ديابت نوع 2 در شهر اصفهان
459
بررسي اثربخشي آموزش گروهي شناختي - رفتاري بر رضايت زناشويي زوجين شهرستان شهركرد
460
بررسي اثربخشي آموزش گروهي كنترل خشم به شيوه عقلاني ، رفتاري و عاطفي بر كاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري زندانيان مرد زندان مركزي شهركرد.
461
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مادران طلاق با رويكرد تلفيقي و دختران طلاق با رويكرد تلفيقي در مقطع ابتدايي شهر اصفهان بر سازگاري آنان
462
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مديريت استرس شناختي-رفتاري بر ميزان اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به صرع لوب گيجگاهي
463
بررسي اثربخشي آموزش گروهي مهارت‌هاي فرزندپروري به مادران بر كيفيت زندگي كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي/بيش فعالي
464
بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر بازنمايي ها (طرحواره اي و تصويري) بر توانايي حل مسئله رياضي و بررسي نقش تعديلي توانمندي هاي فردي در آن
465
بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر رويكرد تجربه زباني بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان
466
بررسي اثربخشي آموزش مجازي در عملكرد معلمان از ديدگاه آنان براساس الگوي (سي آي پي پي)
467
بررسي اثربخشي آموزش مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت شغلي و زناشوئي زنان شاغل دانشگاه اصفهان
468
بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسئله بر خودكارآمدي شغلي كاركنان(مطالعه موردي: پرسنل شركت گاز استان يزد)
469
بررسي اثربخشي آموزش مهارت فرزندپروري بر باورهاي خودكارآمد، نگراني و اضطراب والدين....
470
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي ازطريق بازي براضطراب اجتماعي و سازگاري اجتماعي كودكان مقطع ابتدايي شهربرازجان
471
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت عمومي و پرخاشگري زنان
472
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش چند رسانه اي بر سازگاري اجتماعي، پرخاشگري و زبان دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير دوره راهنمايي شهر اصفهان
473
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تحصيلي بر خودكارآمدي وانگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان هاي -09 خميني شهر در سال تحصيلي . 19
474
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زناشويي پيش از ازدوج بر احساس تنهايي، انتظارات زناشويي و گرايش به طلاق افراد در آستانه ازدواج شهر ساري
475
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر اختلالات رفتاري و ناسازگاري اجتماعي نوجوانان فراري شهر يزد
476
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت ذهني دختران دبيرستاني شهر رفسنجان
477
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي شناختي-رفتاري-ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان شاهد و ايثارگر دوره متوسطه شهر اصفهان
478
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر نشخوار فكري و دلزدگي زناشويي بين زنان متاهل شهر ساري
479
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اضطراب اجتماعي و سلامت اجتماعي دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه منطقه 2 شهر قم
480
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي تنظيم هيجان بر كيفيت زندگي و كاهش اضطراب دانشآموزان مضطرب دور دبيرستان .
481
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر عملكرد خانواده داراي كودك ناتوان ذهني در شهرستان اراك
482
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش علائم اختلال سلوك دانش آموزان پسر راهنمايي شهر اصفهان
483
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كنترل خشم و خودپنداره نوجوانان باناتواني جسمي_حركتي شهر اصفهان
484
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي در تغيير نگرش نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد
485
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي مثبت انديشي بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان شهرستان زيركوه
486
بررسي اثربخشي آموزش نظريه انتخاب به معلمان بركاهش استرس وافزايش سرسختي روانشناخت ي دانش آموزان تيزهوش دخترمقطع راهنمايي شهرشيراز
487
بررسي اثربخشي آموزش نوروفيدبك بر كاهش علايم اختلال نقص توجه - بيش فعالي ﴿ ad - hd ﴾ در كودكان
488
بررسي اثربخشي آموزش هاي دريانوردان شناورهاي با محدوده ي سفرهاي نزديك به ساحل (مورد كاوي: بندر عسلويه)
489
بررسي اثربخشي آموزش هاي فني وحرفه اي غيررسمي زراعت گندم سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه
490
بررسي اثربخشي آموزش هاي مقابله با مسائل ناشي از ناباروري بر كاهش مشكلات رواني و زناشويي زنان
491
بررسي اثربخشي آموزش همدلي در كنترل هيجان تحصيلي دانش‌ آموزان پايه ششم ابتدايي ناحيه دو شهر يزد
492
بررسي اثربخشي آموزش هوش هيجاني برمهارت حل مشكلات اجتماعي دانش آموزان پسر پايه هشتم شهرستان ميبد
493
بررسي اثربخشي آموزش والدين و كودكان بر ميزان زورگويي كودكان
494
بررسي اثربخشي آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان شركت گلسار فارس (سال 1378)
495
بررسي اثربخشي آن بر استرس والدگري، آمادگي براي ورود به مدرسه و علائم تدوين بسته ي آموزش والدگري مبتني بر رويكرد TC (Tuesdays child) و كودكان داراي مشكلات رفتاري بروني شده
496
بررسي اثربخشي اجراي روش انتخاب مسير كالاي وارداتي‍سلكتيويتي‍ از نظر كاركنان گمرك و صاحبان كالا در گمرك شهيد رجايي بندرعباس ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي اثربخشي اجراي روش انتخاب مسير كالاي وارداتي(سلكتيويتي) از نظر كاركنان گمرك و صاحبان كالا در گمرك شهيد رجايي بندرعباس
497
بررسي اثربخشي اجراي مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران در چهار دوره اخير
498
بررسي اثربخشي ارزشيابي مستمر و مداوم برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان آشخانه
499
بررسي اثربخشي ارزيابي عملكرد بر بهره¬وري منابع انساني بهمن
500
بررسي اثربخشي ارزيابي عملكرد كاركنان در همه سطوح كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
501
بررسي اثربخشي استفاده آموزش سواد رسانه اي بر هويت يابي و تفكر انتقادي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهرستان مهريز
502
بررسي اثربخشي استفاده از ويتامينC در پيشگيري از آتروفي سودك در بيماران با شكستگي ديستال راديوس مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت
503
بررسي اثربخشي استقرار نظام مشاركت در شركت گاز استان يزد و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن
504
بررسي اثربخشي اعطاي جوايز صادراتي در توسعه صادرات استان مازندران
505
بررسي اثربخشي امر به معروف و نهي از منكر بر نگرش به حجاب در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر انديمشك با توجه به شخصيت آنها
506
بررسي اثربخشي اموزش شيوه هاي مقابله با استرس بر ميزان پرخاشگري و ابراز وجود معلولين جسمي -حركتي زن
507
بررسي اثربخشي اموزشيhseايمن بهداشتي محيط زيست برعملكرد شغلي حوزه سرپرستان مديريت برنامه ريزي وهماهنگي توليد معاونت خودرو سواري سازي شركت ايران خودرو
508
بررسي اثربخشي اميد درماني گروهي بر افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
509
بررسي اثربخشي بازخورد صوتي توسط ويبريشن صوتي (فوربرين) بر يادگيري زبان دوم و حافظه فعال (كاري)
510
بررسي اثربخشي بازي بر همدلي و تعاملات اجتماعي كودكان گروه سني 5تا 7سال كانون پرورش فكري شهر شاهين دژ
511
بررسي اثربخشي بازي درماني بر كاهش اختلالات رفتاري دانش اموزان پايه سوم وچهارم ابتدايي
512
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
513
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
514
بررسي اثربخشي بازي درماني بر مشكلات درون ريزي شده، هم وابستگي مادر و روابط با همسالان در كودكان مبتلا به افسردگي
515
بررسي اثربخشي بازي درماني در كاهش علائم اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي كودكان پيش دبستاني شهر يزد
516
بررسي اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويكرد شناختي - رفتاري بر تمركز حواس و پيشرفت تحصيلي كودكان 7تا 12ساله پسر مبتلا به اختلال ADHDيا بيش فعالي كمبود توجه در شهرستان ايذ ه
517
بررسي اثربخشي بازي هاي گروهي بر بهبود مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دبستاني6تا7ساله شهررامسر.
518
بررسي اثربخشي بازي‌درماني گروهي با رويكرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب وافسردگي، رفتارهاي پرخاشگرانه ومشكلات اجتماعي كودكان اتباع خارجي (افغاني)
519
بررسي اثربخشي بازيها و فعاليتهاي مبتني بر نظريه ي پاس بر عملكرد رياضي،خودپنداره تحصيلي ‌،خودتنظيمي‌و مهارت‌هاي عصب روانشناختي دانش آموزان با اختلال يادگيري رياضي پايه ي سوم ابتدايي شهر اصفهان
520
بررسي اثربخشي برنامه گروهي فرزندپروري مثبت بر استرس والدگري مادران كودكان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال بيش فعالي/كمبود توجه
521
بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزش مهارت هاي شناختي مرتبط با محيط زيست بر ادراك اكولوژيكي دانش آموزان دبيرستاني
522
بررسي اثربخشي برنامه‌ي سال‌هاي باورنكردني بر مهارت‌هاي اجتماعي و مشكلات رفتاري دانش‌آموزان ناتوان ذهني خفيف
523
بررسي اثربخشي برون سپاري درحوزه فناوري اطلاعات (مورد مطالعه : شركت داده ورزي سدادوابسته به بانك ملي ).
524
بررسي اثربخشي بسته آموزشي بهداشت دهان ودندان در بالغين مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي
525
بررسي اثربخشي بسته آموزشي بهداشت دهان ودندان در بالغين مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي
526
بررسي اثربخشي پروبيوتيك در درمان آكنه ولگاريس با شدت متوسط
527
بررسي اثربخشي پروژسترون بر سايز ضايعه مغزي و عملكرد حركتي در موش صحرايي نر دچارايسكمي مغز
528
بررسي اثربخشي تبليغات بانك كشاورزي و شناسايي مهمترين عوامل در افزايش اثربخشي تبليغات در استان مازندران
529
بررسي اثربخشي تبليغات تجاري شركتهاي خودروسازي بر ميزان جذب مصرف كنندگان اين محصولات با استفاده از الگوي AIDA مطالعه موردي ايران خودرو و سايپا
530
بررسي اثربخشي تبليغات در انتخاب مشتريان (مطالعه موردي = شهرستان راميان )
531
بررسي اثربخشي تبليغات دهان به دهان براساس سابقه برند و توجه آگاهانه و ادراك مشتريان در خدمات خرده فروشي
532
بررسي اثربخشي تبليغات شبكه‌هاي اجتماعي بر تمايل به خريد مشتريان از طريق ابراز همدلي
533
بررسي اثربخشي تبليغات شركتهاي موادغذايي
534
بررسي اثربخشي تبليغات شركتهاي موادغذايي
535
بررسي اثربخشي تحريك مغزي با جريان مستقيم الكتريكي از روي جمجمه(tDCS)در ناحيه كرتكس پره فرونتال خلفي-جانبي مغز (DLPFC) بر ميزان كنترل ولع مصرف مواد در بيماران وابسته بهمت آمفتامين(شيشه)
536
بررسي اثربخشي ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش خونريزي حين و بعد از عمل جراحي سپتورينوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت - سال 1395
537
بررسي اثربخشي ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش خونريزي حيـن و بعد از عمل داكريوسيستورينوستومي اكسترنال در مبتلايان به انســـداد اوليـه اكتســــابي مجراي نازولاكريمال
538
بررسي اثربخشي تزريق آلبومين وريدي در پيشگيري و كاهش سندرم تحريك بيش از حد تخمدان در زنان در معرض خطر مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
539
بررسي اثربخشي تزريق آلبومين وريدي در پيشگيري و كاهش سندرم تحريك بيش از حد تخمدان در زنان در معرض خطر مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
540
بررسي اثربخشي تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش خصوصي با رهيافت مدل خودر گرسيون با وقفه هاي توزيعي
541
بررسي اثربخشي تقويت عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران برميزان درد وعملكرد مردان مبتلا به سندرم دردكشككي راني
542
بررسي اثربخشي تلقيح استرس (SIT) بر كاهش فرسودگي شغلي و نارضايتي شغلي كاركنان شركت نفت
543
بررسي اثربخشي حمايت مالي ورزشي بر ارزش ويژه برند نادري مبتني بر مشتري حامي
544
بررسي اثربخشي خدمات رقابتي بررضايت مشتريان درشركت بيمه آسيا
545
بررسي اثربخشي درمان اعتياد در كلنيك.
546
بررسي اثربخشي درمان شناختي - رفتاري بر عملكرد حل مسئله رياضي دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال در رياضيات پايه پنجم ابتدايي شهر يزد
547
بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري اينترنتي بر مشكلات افسردگي، اضطراب و استرس زنان شهر اصفهان
548
بررسي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري به شيوه گروهي بر سلامت ذهن و رضايت زناشويي زنان يائسه 60- 40 ساله شهر يزد
549
بررسي اثربخشي درمان شناختي-رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر استرس مزمن بيماران زن مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك
550
بررسي اثربخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوراي برن﴿TA﴾برافزايش ابزار احساسات ورضايت زناشويي در بين زنان دانشجوي دانشگاه پيام نور مركز تهران
551
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان و خودكنترلي بيماران قلبي - عروقي
552
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر كاهش باورهاي غير منطقي و سوگيري توجه نسبت به محرك ها با بار هيجاني منفي در دختران نوجوان
553
بررسي اثربخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر رضايت زناشويي همسران شهر اصفهان
554
بررسي اثربخشي درمان متمركز بر شفقت بر شادكامي، اميد به زندگي و خودكارآمدي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان لامرد
555
بررسي اثربخشي درمان يكپارچگي حسي بر روي آموزيا و ويژگي هاي ترسيمي و اضطراب كودكان نارساخوان
556
بررسي اثربخشي درمانگري شناختي رفتاري بر بهبود سلامت رواني و كاهش كمردرد بيماران مبتلا به كمردرد مزمن
557
بررسي اثربخشي درماني گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان در شهر قم
558
بررسي اثربخشي درماني گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان در شهر قم
559
بررسي اثربخشي دهانشويه ليسترين چاي سبز بر شمارش استرپتوكوك موتانس پلاك دنداني ازطريق آزمايش ميكروبيولوژي
560
بررسي اثربخشي دو روش آموزش سنتي و مجازي در يادگيري مهارت اجتماعي دانش آموزان پايه ششم شهر بوشهر
561
بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت از ديدگاه معلمان و دبيران استان كرمان در سال هاي 1386-1383 و ارائه راهكارهاي بهبود برگزاري اين دوره ها
562
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده براي كاركنان شركت‌هاي شهرك صنعتي شهر رفسنجان
563
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي تخصصي دريايي در كاهش سوانح دريايي با استفاده از مدل EFQM (موردكاوي: بندر بوشهر)
564
بررسي اثربخشي دوره‌هاي كارآفريني بر توانايي‌هاي شغلي از ديدگاه جوانان شهر يزد
565
بررسي اثربخشي دوز پايين سديم والپروات در كنترل دردهاي راديكولار گردن و كمر و ارتباط آن با مشخصات فارماكوكينتيكي دارو
566
بررسي اثربخشي ذهن آگاهي بر كاهش ميزان نشانه‌هاي خودزني و تغيير الگوي امواج مغزي در دانش آموزان دختر داراي رفتار آسيب‌رسان به خود در شهر تهران
567
بررسي اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر سلامت روان و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذي
568
بررسي اثربخشي راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي بر درك مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان
569
بررسي اثربخشي راهبردهاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ملارد - سال تحصيلي 93-92
570
بررسي اثربخشي رژيم چهاردارويي آموكسي سيلين، بيسموت، امپرازول و كلاريترومايسين دردر ريشه كني هليكوباكتر پيلوري
571
بررسي اثربخشي روان‌درماني مبتني بر فراشناخت درماني و آموزش مهارت‌هاي اجتماعي در بهبود افسردگي نوجوانان شهرستان سلسله
572
بررسي اثربخشي روش بديعه پردازي بر خلاقيت شناختي و خلاقيت هيجاني دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهرستان گلپايگان
573
بررسي اثربخشي روش مواجهه وبازداري از پاسخ به شيوه فردي وگروهي بر كاهش علايم مبتلايان به اختلال وسواس فكري - عملي در شهر اصفهان
574
بررسي اثربخشي روش هاي درمان شناختي - رفتاري و خانواده درماني و تلفيق شناختي رفتاري و خانواده درماني در درمان اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان
575
بررسي اثربخشي روش هاي كاهش ويژگي در بهبود تشخيص صفحات فريب
576
بررسي اثربخشي روش هوشياري فراگير بر اضطراب امتحان دختران پايه سوم راهنمايي
577
بررسي اثربخشي زوج درماني با رويكرد سيستمي بر ميزان تمايل و احتمال سوء مصرف ترياك در معتادان شهر اصفهان
578
بررسي اثربخشي سازمان و مديريت در فروشگاههاي زنجيره اي رفاه
579
بررسي اثربخشي سيستم مديريت اطلاعات سازمان تاكسيراني شهر تهران بر كيفيت تصميم گيري مديران ناوگان
580
بررسي اثربخشي شبكه عصبي كانولوشنال عميق بر پالايش شرح‌گذاري تصاوير
581
بررسي اثربخشي شفقت درماني بر جو عاطفي و كنترل هم وابستگي حاكم در خانواده هاي داراي همسر معتاد شهر اصفهان
582
بررسي اثربخشي شناخت درماني بك و روان درماني بين فردي دردرمان اختلال افسرده خويي
583
بررسي اثربخشي شناخت درماني مبتني بر توجه آگاهي بر كاهش وزن، بهبود پرفشاري خون و سوگيري توجه نسبت به محرك هاي مربوط به خوردن در افراد داراي اضافه وزن
584
بررسي اثربخشي شناخت‌درماني مبتني بر ذهن¬آگاهي (MBCT) بر نگراني از تصوير بدن و ترس از ارزيابي منفي علاقه‌مندان به جراحي‌هاي زيبايي
585
بررسي اثربخشي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي در تجهيز و هدايت پس انداز خانوارهاي روستايي شهرستان اروميه
586
بررسي اثربخشي صندوق هاي اعتبارات خرددرتوانمندسازي زنان روستايي استان كرمانشاه
587
بررسي اثربخشي طرح واره درماني مثبت نگر بر اضطراب اجتماعي و بهزيستي روان شناختي بين زوجين داراي تعارضات زناشويي مراجعه كننده به كلينيك هاي درمان شهرستان ساري
588
بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر كاهش افسردگي ، نگرش ناكارآمد و افكار خودآيند منفي در دانشجويان
589
بررسي اثربخشي عضويت درانجمن NA برترك اعتياد و پايداري درپاكي معتادان شهرستان زرنديه درسال 1388
590
بررسي اثربخشي عوامل دخيل در ترغيب مصرف كننذگان به خريذ كالاها و خذمات با شناخت نياز مشتري )مطالعه موردي فروشگاه شهرونذ(
591
بررسي اثربخشي فراشناخت درماني بر بهبود درماندگي آموخته شده و ناهماهنگي شناختي سالمندان داراي اختلال حركتي
592
بررسي اثربخشي فعاليتهاي ترويجي انجام شده درزمينه بيمه هاي عمرتوسط صنعت بيمه درشهرتهران
593
بررسي اثربخشي فناوري ارتباطات بر فضاي كسب وكار
594
بررسي اثربخشي فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات بر روابط سازماني آموزش و پرورش شهرستان لاريجان
595
بررسي اثربخشي قصه گويي بر رشد مفهوم سازي و قضاوت اخلاقي دختران مقطع ابتدايي
596
بررسي اثربخشي قصه گويي بر رشد مفهوم سازي و قضاوت اخلاقي دختران مقطع ابتدايي
597
بررسي اثربخشي كيفيت زندگي درماني بر اضطراب و افسردگي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
598
بررسي اثربخشي گروه درماني بر اساس رويكرد واقعيت درماني بر بازسازي باورهاي ارتباطي ، بهبود راهبردهاي مقابله اي و ارتقاء آگاهي از انتظارات زناشويي در زنان شاغل متاهل شهر مشهد
599
بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر بهداشت رواني بيماران ام اس از نوع شروع اوليه و پيشرونده .
600
بررسي اثربخشي گروه درماني معنوي اسلامي بر علائم افسرده خوئي و كيفيت زندگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
601
بررسي اثربخشي گياه پلم بر علايم باليني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو در مقايسه با ژل ديكلوفناك
602
بررسي اثربخشي مثبت نگري با رويكرد اسلامي بر بهزيستي رواني، شادكامي، انگيزه يپيشرفت و خودكارآمدي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خمين
603
بررسي اثربخشي محتواي الكترونيكي آميخته به طنز بر توجه، انگيزش، اضطراب، يادگيري و ياد داري رياضيات
604
بررسي اثربخشي محتواي الكترونيكي آميخته به طنز بر توجه، انگيزش، اضطراب، يادگيري و يادداري رياضيات
605
بررسي اثربخشي مداخلات چندوجهي مبتني بر مدل چهاربعدي فلنر بر كفايت اجتماعي دانش‌آموزان با اختلال يادگيري خاص پسر دوره دوم ابتدايي
606
بررسي اثربخشي مداخلات زود هنگام روان شناختي-آموزشي بر ميزان نشانگان اختلال نقص توجه-بيش فعالي /تكانشگري در كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان
607
بررسي اثربخشي مداخله تركيبي حسي حركتي و آموزشي بر ميزان اختلال يادگيري رياضي دانش آموزان پسر تيزهوش پايه چهارم ابتدايي شهر يزد
608
بررسي اثربخشي مداخله تلفيقي شناختي - رفتاري مبتني بر خنده درماني و يوگاي لگن بر رضايت زناشويي ، سلامت عمومي وافسردگي در زنان ميانسال مبتلا به سردمزاجي شهرستان ملاير
609
بررسي اثربخشي مداخله تلفيقي شناختي-رفتاري مبتني بر خنده درماني ويوگاي لگن بر رضايت زناشويي،سلامت عمومي وافسردگي در زنان ميانسال مبتلا به سردمزاجي كاشان
610
بررسي اثربخشي مداخله تنظيم هيجان (ERT)، بر خود كار آمدي، سبك هاي مقابله اي، مشكلات بين شخصي، راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و شدت الكسي تايميا دردانشجويان داراي نشانه هاي الكسي تايميا
611
بررسي اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر استرس ادراك شده و مكانيسم¬هاي شناختي تنظيم هيجان در زنان نابارور شهر مشهد
612
بررسي اثربخشي مداخله گشتالت درماني گروهي بركاهش افسردگي ، خودكارآمدي، وعزت نفس بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي .)GID(
613
بررسي اثربخشي مداخله ي شناختي - رفتاري مبتني بر الگوي مارلات با اثربخشي مداخله ي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در بهبود، پيشگيري از عود و سلامت روان درمانجويان وابسته به مواد شيميايي (كراك )
614
بررسي اثربخشي مداخله ي شناختي رفتاري مارلات بااثربخشي مداخله گروه درماني مبتني برمراحل تغييربرميزان بهبود، اطاعت درماني و پيشگيري ازبازگشت روي بيماران مرد وابسته به كراك
615
بررسي اثربخشي مدل‌هاي موجود براي ايمن سازي پرتفوي در بازار سرمايه ايران
616
بررسي اثربخشي مديريت استرس برشاخص هاي ايمني شناختي ، روانشناختي و تنفسي درجانبازان شيميايي ريوي
617
بررسي اثربخشي مديريت دانش بر مشتري گرايي(مطالعه موردي :مشتريان بانك ملي شهرستان بجنورد )
618
بررسي اثربخشي مشاوره حضوري،مشاوره تلفني وكتاب درماني به شيوه شناختي بك دركاهش علائم افسردگي مراجعان به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان
619
بررسي اثربخشي مشاوره راه حل مدار بر كيفيت زندگي زناشويي زنان داراي علائم اختلال شخصيت مرزي در شهرستان خميني شهر
620
بررسي اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر استرس و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه ناحيه 6 مشهد
621
بررسي اثربخشي مصرف عرق كاسني و رب انار توسط زنان باردار بر كاهش زردي نوزادان
622
بررسي اثربخشي معنا درماني گروهي بر روي افسردگي و رضايت زناشويي زنان مبتلا به تعارضات زناشويي
623
بررسي اثربخشي معنويت درماني بر ميزان اميد و كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه اصفهان
624
بررسي اثربخشي معنويت درماني براضطراب مرگ وتاب-آوري سالمندان مقيمخانه سالمندان شهر اصفهان
625
بررسي اثربخشي مهارت خودتنظيمي بر انگيزش تحصيلي و اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر گناوه
626
بررسي اثربخشي مهارت هاي فرزندپروري در پيشگيري از اعتياد در خانواده هاي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي ناحيه دو يزد
627
بررسي اثربخشي مواجهه درماني روايتي بر اميد و خوش بيني زنان داراي اختلال استرس پس از سانحه ناشي از خشونت خانگي شهرستان نجف آباد
628
بررسي اثربخشي موسيقي درماني در كاهش افسردگي در دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي مشهد
629
بررسي اثربخشي نانوحامل مبتني بر كيتوزان حاوي پپتيدهاي مشتق از پروتئين HIV-1 P24 بر روي لنفوسيت هاي خون محيطي انسان
630
بررسي اثربخشي نظام مديريت كيفيت Iso 1009:0002 بر توانمندسازي كادر نيروي پرستاري بيمارستان وليعصر (عج ) و شفيعيه زنجان براساس مدل EFQM
631
بررسي اثربخشي نماز بر تنظيم شناختي هيجان و تحمل پريشاني هيجاني و ساختار هيجاني مغز
632
بررسي اثربخشي و عوارض داروي آهن زداي خوراكي اوسورال (دفرازيوكس) در بيماران بتا تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت از مهرماه 1386 لغايت مهرماه1389
633
بررسي اثربخشي و كارآيي ابزارهاي يادگيري تلفيقي در مدرسه كسب و كار ماهان
634
بررسي اثربخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي بر خود كارآمدي و تاب آوري در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد
635
بررسي اثربخشي واگذاري سهام بانك صادرات به بخش خصوصي برروندتجهيزمالي بخش كشاورزي
636
بررسي اثربخشي يك دوره تمرين درماني منتخب بر كيفيت زندگي ،تعادل وخستگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
637
بررسي اثربخشي يوگا بر اضطراب دانش اموزان دختر سال سوم
638
بررسي اثربنگاه هاي اقتصادي زودبازده بخش كشاورزي دراشتغال زايي جوانان روستايي مطالعه موردي دهستان استراباد جنوبي شهرستان گرگان
639
بررسي اثربيو امولسيفايرها در امولسيون سازي روغن در آب
640
بررسي اثرپارامترهاي هندسي پيچ و خواص استخوان بر استحكام بيرون كشيدن پيچ پديكل
641
بررسي اثرپساب فاضلاب وكود اوره روي بيوماس سورگوم شيرين وكاهش كربوهيدرات‌هاي ساختماني آن به منظور بهبود توليد بيوگاز
642
بررسي اثرپنتوكسي فيلين بر سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان
643
بررسي اثرتاب بر پرزدهي پارچه هاي KNITTING ﴿جوراب بافي﴾ پنبه %100 و پنبه-پلي استر
644
بررسي اثرتخمين پارامترها در عملكرد روش هاي فاز دوم پايش پروفايل هاي غيرخطي
645
بررسي اثرتروكسريوتين و ويتامين C بر ساختار بافت بيضهي منجمد ذوب شده موش نابالغ )نژاد - Balb/C )
646
بررسي اثرتستوسترون (آندروژن ) ،فيناسترايد(آنتي آندروژن ) وگنادكتومي برميزان عناصر كمياب روي ،كروم ،بورومورمونهاي انسولين وتيروكسين درسرم موش سفيدصحرايي
647
بررسي اثرتصوير، رضايت، اعتماد ، عشق و احترام برند در ايجاد وفاداري براي نام تجاري(مورد مطالعه : مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه شهرتهران)
648
بررسي اثرتغييرات اقليمي در آلودگي هواي شهر تبريز
649
بررسي اثرتكميل ضد پرزدهي بر خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه تكميل شده
650
بررسي اثرتلفيق فركانس هاي بالا وپايين امواج التراسونيك درفرايندهاي شيميايي
651
بررسي اثرتلقيح ريزوبيوم ونيتروژن برخصوصيات مرفوفيزيولوژيكي سويا
652
بررسي اثرتنش خشكي پايان دوره رشدبرعملكرداجزاي عملكردوبرخي صفات مورفوفيزيولوزيك زئوتيپ هاي گندم آبي Triticnum aestivum L)
653
بررسي اثرتنش خشكي و تراكم بوته بر صفات اكوفيزيولوژي سه رقم چغندر قند
654
بررسي اثرتنش خشكي و تراكم بوته بر صفات اكوفيزيولوژي سه رقم چغندر قند
655
بررسي اثرتنش سرمابرروي دوواريته پيل مك وكلرادو گياه گوجه فرنگي ...
656
بررسي اثرتنش شوري بر برخي از صفات مورفولوژيكي گياه گل محمدي
657
بررسي اثرجذب اتم هاي فلوئور وهيدروژن وواپيچش صفحه اي برخواص ساختاري الكتروني واپتيكي نانوصفحه ي اكسيد روي
658
بررسي اثرحذف يارانه بر فقر در ايران
659
بررسي اثرحفاظتي عصاره الكلي گلدر[otostegia persica l]بر نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش ازمايشگاهي
660
بررسي اثرخشك كردن بر پايداري خواص فيزيكوشيميايي و پريبيوتيكي پلي ساكاريدهاي استخراج شده از سير
661
بررسي اثردرماني تركيب سوما تريپتان زير جلدي و پروپوفل در مقايسه با سوماتريپتان زيرجلدي و پلاسبو در درمان بيماران ميگرن حاد
662
بررسي اثردگزامتازون بدون مورفين وهمراه بامورفين برسلول هاي PC12
663
بررسي اثردما بر طيف هاي تحرك يوني در گازهاي آرگون ،اكسيژن ،دي اكسيد كربن ، نيتروژن و هليم
664
بررسي اثررتيتوئيك اسيدبرنموتخمدان موش
665
بررسي اثررشدشركت ها بر قيمت گذاري اقلام تعهدي اختاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
666
بررسي اثرسخت كننده ها بررفتارديوارهاي برشي فولادي
667
بررسي اثرسطح فعال هاي كاتيونيك بر رنگرزي پنبه با رنگزاي مستقيم
668
بررسي اثرسطوح مختلف سيب زميني پخته وخام برعملكرد،متابوليت هاي سرم وسيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
669
بررسي اثرسلكوكسيب بر ناكچوري در مردان مبتلا به هايپرپلازي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي و سه كلينيك خصوصي شهرستان رشت ازمهر1385 تا فرورد ن 1386
670
بررسي اثرسولواتو كروميسم مواد رنگزاي نفتاليميدي
671
بررسي اثرسيم 9/0ميليمتر و مش در استحكام عرضي آكريل
672
بررسي اثرشرايط عملياتي بر روي پديده توده سازي زيستي از فاضلاب در يك راكتور ناپيوسته متوالي راه اندازي شده بصورت فرايند لجن فعال با نرخ بالا
673
بررسي اثرضد قارچي عصاره هاي گياهي عليه عوامل مولد سفيدك پودري خيارولكه موجي گوجه فرنگي
674
بررسي اثرعامليت مونومرهاي اكريلاتي بر روي خواص شفاف پوشه هاي خودرويي UV پز
675
بررسي اثرعصاره آبي عناب بربيان ژن هاي BAX و BCL-2 در سلول هاي سرطاني دهانه رحم
676
بررسي اثرعصاره آبي عناب بربيان ژن هاي BAX و BCL-2 در سلول هاي سرطاني دهانه رحم
677
بررسي اثرعصاره آبي-الكلي ريشه زنجبيل بر رفتار جستجوگرانه اعتيادي به مرفين و بر التهاب نوروني ناشي از مرفين در هسته اكومبنس موش هاي صحرايي نر
678
بررسي اثرعصاره گياه باريجه (ferula gummosa boiss)برتكثيرسلولي والقاآپوپتوزدرسلولهاي AGSسرطان معده انسان
679
بررسي اثرعصاره هيدروالكلي شويد بر سطح هورمون هاي محور هيپوفيز -بيضه و شاخص هاي انتخابي پلاسما در موش سوري نر
680
بررسي اثرعلف كش پاراكوات بر جلبك سبز Dunaliella و بررسي ميزان حذف زيستي پاراكوات
681
بررسي اثرعمليات مكانيكي - شيميايي درحين آسياب و عمليات حرارتي بعدي بر رفتار تغيير فاز و زينتر شدن سيستم Al2O3-SiO2-F
682
بررسي اثرغلظت هاي گومارين وجاسمونيك اسيد روي ميني تيوبرهاي دو رقم سيب زميني اگريا وساوالان در منطقه سراب
683
بررسي اثرفاضلاب تصفيه شده ايلام برروي تجمع فلزات سنگين وارزش غذايي گياه سورگوم
684
بررسي اثرفاضلاب تصفيه شده كرمانشاه برروي تجمع فلزات سنگين وارزش غذايي ريحان وتربچه (درشرايط لايسي متري)
685
بررسي اثرفشارهيدروستاتيك براينتراكشن ماتريكس خارج سلولي -سلول هاي PC12
686
بررسي اثرفصل برتركيب شيرتوليدي گاوداري هاي استان همدان
687
بررسي اثرفعال ساي مكانيكي بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور آهك
688
بررسي اثركانال هاي راديوِيي بر انتشار امواج راديويي بر فراز خليج فارس
689
بررسي اثركوئرستين برميزان پروتئين Raclدر سلولهاي سرطاني دهانه رحم رده سلوليHela
690
بررسي اثركوئرستين تركيب شده با نانوذرات اكسيدآهن بربيان ژن كاسپاز3وBCL2 در سلول‌هاي BT 474
691
بررسي اثركوئرستين تركيب شده با نانوذرات اكسيدآهن بربيان ژن كاسپاز3وBCL2 در سلول‌هاي BT 474
692
بررسي اثرگذاري روش انجماد در شبرين‌سازي آب و طراحي دستگاه آب شيرين‌كن به روش انجماد
693
بررسي اثرگذاري فاكتورهاي رفتار انساني در زمان¬بندي پروژه¬هاي ساخت براساس روش زنجيره بحراني
694
بررسي اثرگذاري نوسانات سياست مالي بر سطح عرضه پول و اشتغال
695
بررسي اثرليزرco2 بر عمق وستيبول ماگزيلاري بيماران شكاف لب وكام
696
بررسي اثرمتقابل ژنوتيپ و محيط در ژنوتيپ هاي ذرت علوفه اي (Zea mays. L) با استفاده از تجزيه باي پلات
697
بررسي اثرمحل قرار گيري الكترودپالپ تستر به پاسخ دندان هاي قدامي فك بالا
698
بررسي اثرمخارج بهداشتي بررشداقتصادي ايران
699
بررسي اثرمداخله اي طرحواره درماني وآموزش مهارتهاي حل مساله بر ترس از موفقيت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر مشهد.
700
بررسي اثرمس بربرخي ازجنبه هاي رشدوفيزيولوژي گياه شاهيLepidim
701
بررسي اثرمقاديروروش كاربرد كودنيتروژن روي عملكرد،اجزا عملكرد وپروتئين دانه نخود تحت شرايط تنش خشكي
702
بررسي اثرمكملي داروي اسپيرونولاكتون بر ميزان پروتئينوري بيماران ديابتي مصرف كننده داروهاي ARB و ياACE.INH
703
بررسي اثرموسيقي درماني در كاهش اضطراب
704
بررسي اثرميدان مغناطيسي برعملكرد كاتاليست كبالت باپايه ي آلومينادرفراينداكسيداسيون جزئي متان
705
بررسي اثرميدان مغناطيسي برعملكردكاتاليست هاي اكسيداسيون جزئي متان پروموت شده با فلز آهن
706
بررسي اثرنا جابجايي بر گذار نيمه لپتوني B → D*l V
707
بررسي اثرنانولوله هاي كربني چندجداره برخواص مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي پليمري بااستفاده ازروش المان محدود
708
بررسي اثرناهمگوني ساختار موتور سوئيچ رلكتانس بر عملكرد حالت رائم آن به روش اجزاء محدود
709
بررسي اثرنرخ ارز بر تقاضاي پول:رويكرد همجمعي با داده هاي كاربردي(مطالعه ي موردي كشورهاي منتخب درحال توسعه)
710
بررسي اثرنسبت تنش بر نرخ رشدخستگي ترك هاي سطحي تحت بار دومحوري در آلياژ 6 AK آلومينيوم با احتساب تغيير شكل پلاستيك
711
بررسي اثرنسبت تنش برنرخ رشدخستگي تركهاي سطحي تحت باردومحوري درآلياژ ‏6 AKآلومينيوم بااحتساب تغيير ‏شكل پلاستيك
712
بررسي اثرنقاط كوانتومي بر رسانندگي متقابل چاه كوانتومي ترانزيستور اثر ميدان
713
بررسي اثرنيزين وباكتريهاي توليدكننده نيزين رويليستريامنوسايتوژنزوباسيلوس سرئوس
714
بررسي اثرهاي تشويقي طرح بهره وري (كارانه ) در ذوب آهن اصفهان
715
بررسي اثرهاي گرمايي بر روي ليزر ND: YAG با دمش از پهلو
716
بررسي اثرهاي ميدان مغناطيسي بر نانو لولوهاي كربني ترانزيستورعاي اثر ميداني
717
بررسي اثرهاي ميدان مغناطيسي بر نانولوله هاي كربني ترانزيستورهاي اثر ميداني
718
بررسي اثرهاي نوسان دمايي و سيتوكينين بر شاخص¬هاي جوانه¬زني بذر و رشد دانهال¬هاي پسته ارقام بادامي ريز زرند، سرخس و قزويني
719
بررسي اثرهيپوكسي تناوبي برآديپونكتين پلاسما درافرادچاق مبتلا به ديابت نوع 2
720
بررسي اثرهيپوكسي تناوبي برميزان لپتين پلاسما وآمادگي قلبي -عوقي درافرادچاق مبتلا به ديابت نوع 2
721
بررسي اثرويتامين E در بازگشت هوشياري مبتلايان به تروماي شديد مغزي (آسيب منتشر آكـسوني ) در بيمارستان پورسينا در سال 1383
722
بررسي اثز بخشي آموزش ذهن آگاهي بر ميزان تاب آوري و شادكامي زنان مبتلا به ديابت
723
بررسي اثز مكمل هاي مختلف مس بر عملكرد توليدي ،برخي فرا سنجه هاي خوني و پاسخ ايمني همورال در بره هاي نر سنجابي
724
بررسي اثزجراحي افزايش طول تاج كلينيكي برروي شاخص هاي لثه دربيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد
725
بررسي ـاثير سبك هاي رهبري بر كارايي كار كنان
726
بررسي اجازه در بيع فضولي و تطبيق آن با قانون مدني
727
بررسي اجتماع پذيري از طريق ارزيابي تفاوت ميان فعاليت هاي انجام شده در فضاهاي اطراف رودخانه ي زاينده رود ،پيش و پس از خشك شدن رودخانه
728
بررسي اجتماعي -فضايي سكونت گاههاي غير رسمي در راستاي ساماندهي(مطالعه موردي:محله حضرت اسماعيل پيرانشهر)
729
بررسي اجتماعيات در آثار شيخ احمد جام
730
بررسي اجرا يا عدم اجراي قانون و علل آن در ادارات بخش سعدآباد از ديد كارمندان ادارات سعدآباد
731
بررسي اجراهاي تئاتر فضاي آزاد در ايران
732
بررسي اجراهاي چخوف در آمريكا و انگليس با تاكيد بر اجراهاي "لي استراسبرگ"،"گروه ووستر"،"جاناتان ميلر"،"مايك آلفردز"
733
بررسي اجراهاي چخوف در آمريكا و انگليس با تاكيد بر اجراهاي استراسبرگ،گروه ووستر،جاناتان ميلر،مايك آلفردز
734
بررسي اجراي آيين نامه انضباطي و تأثير آن بر رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني و عملكرد كاركنان سازمان (مطالعه موردي: شركت پلي اكريل قسمت دي ام تي)
735
بررسي اجراي استراتژي اداره مدارس به روش هيات امنايي در استان هرمزگان بر اساس كارت امتيازي متوازن
736
بررسي اجراي پل راه‌آهن كيلومتر 095+55 محور قزوين_رشت
737
بررسي اجراي تراكنش ها در پايگاه داده سيار و ارائه الگوريتم ژنتيكي براي پيش بيني اطلاعات جهت عمليات حافظه نهان
738
بررسي اجراي كنوانسيون هاي چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشردوستانه در فلسطين اشغالي
739
بررسي اجرايي تزئينات سبك باروك فرانسوي در سوييت شماره 995 اثر يوهان سباستين باخ
740
بررسي اجزا ساخت كالبد فضا با استفاده از تئوري گراف؛ نمونه موردي ميدان نقش جهان اصفهان
741
بررسي اجزا، عملكرد و پارامترهاي طراحي توربين گازي
742
بررسي اجزاء تشكيل دهنده روغن اسانسي گياه ... از منطقه كاشان
743
بررسي اجزاء سيستم هاي هيدروليكي
744
بررسي اجزاي دكل هاي حفاري و چگونگي ساخت داخل
745
بررسي اجزاي سازنده مركب و بررسي نحوه ساخت مركب افست در ايران
746
بررسي اجزاي فرار تشكيل دهنده گياه ... به سه روش كلونجر، سوكسله، و اس دي اي در مرحله بذردهي
747
بررسي اجزاي فرارتشكيل دهنده ي گياه Azilia eryngioides)Pau(Hedge et Lamond با سه روش كلونجر، سوكسله و SDE درمرحله بذردهي
748
بررسي اجزاي متشكله روغن هاي اسانسي گياه Stachys Lavandulifolia و بررسي اثرات آنتي اكسيداني ، ضد باكتريايي و ضد سرطاني عصاره آن
749
بررسي اجزاي مقاومت در ارقام تجاري سيب زميني به بيماري لكه موجي
750
بررسي اجزاي مقاومت در ارقام تجاري سيب زميني به بيماري لكه موجي
751
بررسي اجمالي آثار ادبيات داستاني ايران (منظوم و منثور) و نحوه اقتباس از آنها در نگارش نمايشنامه
752
بررسي اجمالي ايستگاهاي فشار قوي از نوع GIS؛ SUBSTATION INSVLATED GAS
753
بررسي اجمالي برخي انتقادات متفكران اسلامي معاصر بر آراء كانت
754
بررسي اجمالي پديده ابررسانايي
755
بررسي اجمالي پوشاك دوره عثماني
756
بررسي اجمالي تكنيك هاي آهنگسازي قرن بيستم از ديدگاه سازماندهي اصوات
757
بررسي اجمالي توابع داربوئرپك و درج آنها بين دو تابع مقدار حقيقي
758
بررسي اجمالي جنبه هايي از قرآن كريم: روش فلسفه سياسي اسلام: انقلاب اسلامي ( توده ها و تهديدات )
759
بررسي اجمالي خاك هاي رسي در ايران
760
بررسي اجمالي خطوط استفاده شده در تابلوهاي دولتي و فرهنگي
761
بررسي اجمالي خواص ماكروسكوپي و ميكروسكوپي قطعات فريت
762
بررسي اجمالي منسوجات بي بافت و ساخت دستگاه نيمه صنعتي توليد لايه به روش ترموباندينگ
763
بررسي اجمالي نقاط ضعف و قوت صنايع دريايي و احداث كارخانه‌ ، از نقطه نظر مديريتي، اقتصادي و اجرايي
764
بررسي اجمالي نقش ماهي در سفال ايران و كاربرد آن در جواهرسازي
765
بررسي اجمالي نمايشنامه هاي اكبررادي
766
بررسي اجمالي هنر طنز
767
بررسي اجمالي هنرطنز
768
بررسي احاديث طلاق با عرضه بر قرآن
769
بررسي احتراق ذرات جامد
770
بررسي احتراق سوخت هاي داراي پودرهاي فلزي
771
بررسي احتراق شده از اكيسژن در بويلر فوق بحراني نيروگاه
772
بررسي احتراق موتور دوگانه سوز ﴿گاز-ديزل﴾و مشكلات بوجود آمده در تبديل ديزل به دوگانه سوز،ارائه راه حل براي غلبه بر مشكلات و صحه گذاري نتايج به توسط موتور د87
773
بررسي احتمال تحريك چشمه‌لرزه‌زاي‌ورزقان بوسيله زلزله اهر
774
بررسي احتمال جدايش غلتك از ورق در ارتعاشات اجباري در نورد سرد دوقفسه
775
بررسي احتمال كشف كاني زايي با تغيير در چگالي نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي (مطالعه موردي در محدوده ورزقان)
776
بررسي احتمال نشت آلاينده از مخزن سد باطله كارخانه آلوميناي جاجرم
777
بررسي احتمال وجود نفت در مخازن گازي سازندهاي گروه دهرم
778
بررسي احتمالاتي تاثير خوردگي آرماتورها بر مقاومت خمشي تيرهاي بتن آرمه
779
بررسي احتمالاتي طراحي دوام طبق رويكرد آيين‌نامه‌اي ايران، ACI و fib در شرايط خورنده دريايي
780
بررسي احساس از طريق پردازش غيرخطي سيگنالEEG
781
بررسي احساس امنيت اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در شهر اليگودرز
782
بررسي احساس امنيت زنان با توجه به مولفه هاي منظر شهري: مطالعه موردي شهرستان فريدونكنار
783
بررسي احساس امنيت زنان با توجه به مولفه هاي منظر شهري: مطالعه موردي شهرستان فريدونكنار
784
بررسي احساس تنهايي وخودپنداره بر روي 200نفر از زنان ومردان 20-25،و50به 50به بالاي منطقه1قم
785
بررسي احساس تنهايي، تنظيم هيجان و پريشاني روانشناختي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بيمارستان شفاي رشت در سال 97-98
786
بررسي احساس رنگي و خواص فيزيكي كيفي منسوج
787
بررسي احساس كارآمدي معلمان ناحيه4 اهواز
788
بررسي احساس ناسازگاري بين نقشهاي اجتماعي وخانوادگي در زنان
789
بررسي احساسات اجتماعي در شهر اصفهان
790
بررسي احكام جنين آزمايشگاهي بدون صاحب
791
بررسي احكام خنثي و تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق موضوعه
792
بررسي احكام خنثي و تغيير جنسيت از منظر فقه و حقوق موضوعه
793
بررسي احكام رضاع در حقوق موضوعه و فقه مذاهب خمسه
794
بررسي احكام رضاع در حقوق موضوعه و فقه مذاهب خمسه
795
بررسي احكام صادره از دادگاه هاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران
796
بررسي احكام فقهي حقوقي افساد في الارض و مصاديق آن
797
بررسي احكام فقهي روابط دختر و پسر در محيطهاي علمي
798
بررسي احكام فقهي سحر و جادو و كف بيني در مذاهب خمسه
799
بررسي احكام فقهي شيعه با رويكرد تاريخي تشيع از ديدگاه پزشكي نوين
800
بررسي احكام فقهي قرائت قرآن
801
بررسي احكام فقهي و حقوقي استفاده از عوامل مختل كننده مشاعر , Jurisprudence and legal rulings using of consciousness disarranging factors
802
بررسي احكام فقهي و حقوقي انتقال جنين
803
بررسي احكام فقهي و حقوقي تعدد زوجات , The polygamy rights in Islamic jurisprudence and Law
804
بررسي احكام فقهي و حقوقي داوري و حكميت , studying religigious jurisprudence and legal commands in adjudication and arbitration
805
بررسي احكام فقهي و حقوقي كار كودك
806
بررسي احكام فقهي و حقوقي مستفاد ار آيه دين﴿آيه 282 سوره بقره﴾
807
بررسي احكام مجازات جاسوس در قانون و فقه اماميه
808
بررسي احكام نسب و ارث در اهدا جنين
809
بررسي احكام نگاه در فقه و حقوق موضوعه , THE RESEARCH OF LOOK IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND STATUTE LAW
810
بررسي احكام و مباني فقهي و حقوقي خبر و خبر رساني
811
بررسي احوال و آثار ادبي استاد جمال الدين همايي
812
بررسي احوال و اقوال بايزيد بسطامي در متون قرون پنج و شش ادب فارسي
813
بررسي احوال و اقوال بايزيد بسطامي در متون قرون پنج و شش ادب فارسي
814
بررسي احوال و اقوال و زمينه هاي ظهور عقلاءالمجانين در شعر فارسي قرن پنجم تا هفتم
815
بررسي احوال و نقد آثار دكتر عبدالوهاب نوراني وصال
816
بررسي احوال و نقد و تحليل آثار مكتبي شيرازي
817
بررسي احوال واثار شاعران معاصر فريمان
818
بررسي احيا دوباره رسانه نقاشي در فضاي هنر معاصر دهه 80 ميلادي
819
بررسي احياء كانه ايمپلنت كمنوج در حضور نمك هاي قليايي
820
بررسي احياء كربوترميك هماتيت با استفاده از گرمايش مايكروويو
821
بررسي احياء كويرهاي فلات مركزي ايران و اثر پاره اي خصوصيات فيزيكي شيميايي - خاكهاي حاشيه كوير ابرقو در عملكرد آتريپلكس لنتي فورميس
822
بررسي احياء و بازيابي كاتاليست واحد پاكول
823
بررسي احياي آلومينوترمي ايلمنيت محلول در كريوليت مذاب
824
بررسي احياي كربوترمي روي از غبار كوره قوس الكتريكي
825
بررسي احياي كربوترمي روي از غبار كوره قوس الكتريكي للل
826
بررسي اختراعات همزمان با رويدادهاي ايران
827
بررسي اختصاصات ساختاري زون برشي طلا دار جنوب غرب سقز
828
بررسي اختلاط تركيب جريان الكترواسموتيك - فشار محرك در يك ميكرو كانال حلقوي
829
بررسي اختلاط جتي دو سيال ﴿ جت ميكسر ﴾
830
بررسي اختلاط جريان الكترواسموتيك درون ريزمجراهاي ناهمگن داراي محفظه اختلاط ذوزنقه اي شكل
831
بررسي اختلاط جريان سوخت و هوا در برنر بخاري گاز سوز ( مشعل اتمسفريك )
832
بررسي اختلاط ذرات در يك بستر سيال دو ناحيه‌اي
833
بررسي اختلاط سيالات ويسكوالاستيك
834
بررسي اختلاط ناگهاني دو سيال با جريان سطح آزاد در يك محفظه بسته
835
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي NBR/PF
836
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي NBR/PVC
837
بررسي اختلاطپذيري و خواص آلياژهاي پلي كربنات و پلي وينيل كلرايد
838
بررسي اختلاف حاصل از نتايج اندازه گيري قطر الياف پشم به روشهاي ميكروسكوپي و جريان هوا
839
بررسي اختلاف قابل توجه باليني طول اندام به دنبال درمان هاي مختلف شكستگي بسته شفت فمور در كودكان 6 تا 10 ساله مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهرستان رشت در طي سالهاي 80- 1370
840
بررسي اختلاف قراءات قراء كوفي و بصري﴿از قراء سبعه﴾
841
بررسي اختلافات خانوادگي درظهور بزهكاري
842
بررسي اختلافات زناشويي در زندگي مشترك معلمان مقطع دبيرستان شهرستان بهشهر
843
بررسي اختلافات فقهي شهيد اول و ثاني در مبحث نكاح و طلاق و مقايسه آن با قانون مدني ايران
844
بررسي اختلال خواب در افراد مبتلا به بيخوابي اوليه ونشانه هاي پزشكي وباليني آن
845
بررسي اختلال در كاركرد خانواده وتاثير آن بر بزهكاري نوجوانان ﴿مطالعه موردي :كليه شهروندان شهر گرگان ﴾
846
بررسي اختلال سيستم اتونوم در 180 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز نيكوپور يزد
847
بررسي اختلال سيستم اتونوم در 180 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز نيكوپور يزد
848
بررسي اختلال سيستم اتونوم در 180 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز نيكوپور يزد
849
بررسي اختلال شخصيت بيماران متقاضي تزريق سم بوتولينيوم جهت رفع چين و چروك صورت مراجعه كننده به مراكز درماني شهر يزد در سال 1393
850
بررسي اختلال عملگر قاب هاي باناخ در فضاهاي باناخ
851
بررسي اختلال ليپيدهاي خون در مردان نابارور با نمونه سمن غير نرمال مراجعه كننده به مركز ناباروري يزد
852
بررسي اختلال ليپيدهاي خون در مردان نابارور با نمونه سمن غير نرمال مراجعه كننده به مركز ناباروري يزد
853
بررسي اختلالات اسكلتي و عضلاتي در كيترينگ آرمان
854
بررسي اختلالات اسكلتي-عضلاني در گروه توليدي كيميا دريپ
855
بررسي اختلالات اسكيزو فرني ونقش خانواده در درمان اين بيماري
856
بررسي اختلالات اسيد و باز براساس ABGدر بيماران دياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
857
بررسي اختلالات اسيد و باز براساس ABGدر بيماران دياليزي مراجعه كننده به مركز همودياليز بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
858
بررسي اختلالات الكتروليتي ، پروتئين ، هموگلبين و هماتوكريت در بيماران سوخته و بررسي درمان در بيمارستان سوانح وسوختگي شهيد صدوقي يزد
859
بررسي اختلالات الكتروليتي ، پروتئين ،هموگلوبين و هماتوكريت در بيماران سوخته و بررسي درمان در بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد صدوقي يزد
860
بررسي اختلالات اندوكرين در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بانك خون استان يزد
861
بررسي اختلالات بينايي دانش آموزان ابتدايي منطقه 4 آموزش و پرورش تهران در سال 1371
862
بررسي اختلالات پاتولوژيك مرتبط با قلب و ريه ناشي از سميت فسفيد آلومينيوم در متوفيان ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان در سال¬هاي 1386- 1396
863
بررسي اختلالات تستهاي تيروئيد در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد
864
بررسي اختلالات تستهاي تيروئيد در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد
865
بررسي اختلالات تكاملي زبان در دانش آموزان مدارس استثنايي شهر يزد
866
بررسي اختلالات تكاملي زبان در دانش آموزان مدارس استثنايي شهر يزد
867
بررسي اختلالات جنسي دختران سنين 13 تا 17 سال
868
بررسي اختلالات دهاني و دنداني سالمندان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني روستايي و شهري شهرستان تالش
869
بررسي اختلالات رشد در بيماران تالاسمي و رابطه آن با سطح سرمي فريتين
870
بررسي اختلالات رشد در بيماران تالاسمي و رابطه آن با سطح سرمي فريتين
871
بررسي اختلالات رشد و رفتار در كودكان بدو ورود به پايه اول دبستان شهر يزد در سال تحصيلي 84-83
872
بررسي اختلالات رشد و رفتار در كودكان بدو ورود به پايه اول دبستان شهر يزد در سال تحصيلي 84-83
873
بررسي اختلالات رشدي و بازدارندگي رشد پايريپروكسي فن و ديفلوبنزورون در شرايط حرارتي مختلف روي شب پره موم خوار بزرگ.Galleria mellonellal
874
بررسي اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستان ناحيه يك استان يزد
875
بررسي اختلالات رفتاري در پسران سال اول دبستان در خانواده هاي پر اولاد و مقايسه آن با خانواده هاي كم اولاد
876
بررسي اختلالات رفتاري در پسران سال اول دبستان در خانواده هاي پر اولاد و مقايسه آن با خانواده هاي كم اولاد
877
بررسي اختلالات رفتاري در فرزندان افراد معتاد وغير معتاد.
878
بررسي اختلالات رفتاري در نوجوانان محروم از والدين ومقايسه آنان با نوجوانان داراي والدين
879
بررسي اختلالات رفتاري دردانش آموزان مبتلا به اختلال خاص يادگيري وعادي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان رودسر
880
بررسي اختلالات رفتاري شايع در دانش آموزان دوره دبستان و ارائه راهكارهايي براي پيشگيري و درمان
881
بررسي اختلالات رفتاري فرزندان اول خانواده در مقايسه با ساير فرزندان
882
بررسي اختلالات رفتاري كودكان محروم از پدر و كودكان عادي شهرستان صدوق يزد
883
بررسي اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان
884
بررسي اختلالات رفتاري ميان دانش آموزان مقطع ابتدايي(كلاس سوم وچهارم) داراي مادران شاغل وغير شاغل
885
بررسي اختلالات روانشناختي در بين دانشجويان خوابگاه هاي شهركرد
886
بررسي اختلالات رواني در زندانيان زن شهر يزد
887
بررسي اختلالات رواني در زندانيان زن شهر يزد
888
بررسي اختلالات رواني در زندانيان مرد شهر يزد در تابستان 1379
889
بررسي اختلالات رواني در زندانيان مرد شهر يزد در تابستان 1379
890
بررسي اختلالات رواني در سربازان پادگانهاي آموزشي شهر يزد در زمستان 81
891
بررسي اختلالات رواني در طلاق از ديدگاه فقه و حقوق
892
بررسي اختلالات رواني و رفتاري بين دانش آموزان مقطع ابتدايي
893
بررسي اختلالات رواني وروابطه آن باتيپ هاي بدني
894
بررسي اختلالات زباني يك بيمار نحوپريش كردك مطالعه ي موردي
895
بررسي اختلالات ژن هاي tRNA تريپتوفان، آلانين، آسپارژين در ژنوم ميتوكندري افراد ايراني مبتلا به آريتمي قلبي
896
بررسي اختلالات سلوك(CONDUCT DISORDER) در پسرهاي سال دوم راهنمايي ناحيه يك يزد
897
بررسي اختلالات سلوك(CONDUCT DISORDER) در پسرهاي سال دوم راهنمايي ناحيه يك يزد
898
بررسي اختلالات شخصيتي در دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر گرگان در سال 1384
899
بررسي اختلالات شخصيتي محكومان جرائم خشونت بار در شهر اهواز
900
بررسي اختلالات غده تيروئيد در ايجاد اختلالات خلقي و رواني و تاثير آن در ايجاد بزهكاري از منظر جرم شناسي
901
بررسي اختلالات غيرآدياباتيك ميدان هاي برداري در انتهاي دوره ي تورم با كمك روش هاي عددي
902
بررسي اختلالات گفتاري زباني در بيماران مبتلا به سي وي ا(سكته مغزي)
903
بررسي اختلالات متابوليسم گلوكز در بيماران مبتلا به ليكن پلان
904
بررسي اختلالات محتوي فكر در نمونه هاي بيمارستاني ميرزا كوچك
905
بررسي اختلالات نوار قلب در بيماران پروژه قلب سالم يزد
906
بررسي اختلالات نوار قلب در بيماران پروژه قلب سالم يزد
907
بررسي اختلالات هموديناميك قابل نمايش توسط داپلر ترانس كرانيال در بيماران سكته مغزي ايسكميك باوبدون سابقه اعتياد به ترياك
908
بررسي اختلالات هويتي در بين جوانان 13-17 ساله
909
بررسي اختلالات يادگيري دانش آموزان دبستاني و پيش دبستاني
910
بررسي اختلالات يادگيري دانش اموزان
911
بررسي اختيار و آزادي از ديدگاه سارتر و ملاصدرا
912
بررسي اختيارات رئيس جمهور ايران و فرانسه
913
بررسي اخذ غذا متعاقب تزريق مغزي بطني كاته كولامين ها وپيشسازهاي آنها درپرندگان
914
بررسي اخلاق ( التزام عملي و اعتقادات ديني ) و ميزان خصيصه هاي رهبري در مديران زن و مرد دوره مختلف آموزشي مدارس شهرستان هاي تنكابن و رامسر
915
بررسي اخلاق حرفه اي معلمي از منظر شهيد مطهري
916
بررسي اخلاق حرفه‌اي قاضي از ديدگاه حضر ت علي عليه‌السلام
917
بررسي اخلاق حرفهاي اعضاي هيات علمي رشته هاي كشاورزي دانشگاه رازي از ديدگاه دانشجويان
918
بررسي اخلاق داوري علمي از ديدگاه سردبيران مجلات علمي ايران (مصوب وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) در سال 1391-1392
919
بررسي اخلاق كاربردي كارگزاران از ديدگاه قرآن و نهج الفصاحه
920
بررسي اخلاق كاري و عوامل اجتماعي موثر بر آن (مطالعه ي موردي معلمان آموزش و پرورش خدابنده)
921
بررسي اخلاق گرايي در تئاتر متاثر از جنگ دوم جهاني ﴿با تكيه بر آثار آلماني﴾
922
بررسي اخلاق گرايي در تئاتر متاثر از جنگ دوم جهاني﴿با تكيه بر آثار آلماني﴾
923
بررسي اخلاق مراقبتي در مثنوي مولوي
924
بررسي اخلاقي -فقهي حق قصاص
925
بررسي ادامه معدنكاري در معادن روباز عميق، مطالعه موردي: معدن مس سونگون
926
بررسي ادب اِسناد خير به خداوند و اِسناد شر به مخلوقات و موارد آن در قرآن
927
بررسي ادب در نظرات كاربران ايراني شبكة اجتماعي اينستاگرام: مطالعة موردي صفحات شخصي مشاهير مذهبي و سينمايي
928
بررسي ادبي اشعار نوشته شده بر روي سنگ قبر و وسايل نقليه
929
بررسي ادبي فيلمنامه هاي بهرام بيضايي
930
بررسي ادبي، زباني و تاريخي مجموعه نمايشي «من فوق سبع سماوات» اثر علي احمد باكثير
931
بررسي ادبيات اقليمي در آثار داستان نويسان جنوب ايران
932
بررسي ادبيات بعد از جنگ آلمان با نگاهي به آثار ولفگانگ پورشرت
933
بررسي ادبيات پايداري در اثار نصرالله مرداني
934
بررسي ادبيات پايداري در اشعار شش شاعر معاصر(حسين اسرافيلي ،عباس براتي پور،پرويز بيگي،حبيب آبادي،حميدرضا شكارسري،بهمن صالحي،قادر طهماسبي
935
بررسي ادبيات تعليمي در كتاب هاي ادبيات فارسي متوسطه و پيش دانشگاهي
936
بررسي ادبيات شفاهي و قصه هاي بومي پارسيان ( گاوبندي ) استان هرمزگان
937
بررسي ادبيات شفاهي و قصه هاي بومي منطقه كشار(استان هرمزگان)
938
بررسي ادبيات شفاهي(فولكلور) كودك و نوجوان در غرب استان كرمانشاه
939
بررسي ادبيات عاميانه ي ﴿فولكوريك﴾ منطقه ي خور و بيابانك
940
بررسي ادبيات فابل در اشعار احمد شوقي و عبيد زاكاني
941
بررسي ادبيات فولكلوريك (فرهنگ عامه) در اشعار اديب الممالك فراهاني
942
بررسي ادبيات كارناوالي در دفتر ششم مثنوي
943
بررسي ادبيات كارناوالي در دفتر ششم مثنوي
944
بررسي ادبيات كودك در شعر دو شاعر فلسطيني ابوسلمي و احمد دحبور
945
بررسي ادبيات كودك و نوجوان بعد از انقلاب اسلامي
946
بررسي ادبيات كودك و نوجوان در داستانهاي كوتاه زكريا تامر
947
بررسي ادبيات كودك و نوجوان در دهه اول انقلاب
948
بررسي ادبيات كودكان در فرهنگ عامه كرمانشاه
949
بررسي ادبيات مقاومت در شعر شهريار
950
بررسي ادبيات نمايشي مكتوب مبتني بر شاهنامه در نيم قرن اخير
951
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در اشعار ملك الشعراي بهار
952
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در اشعار نسيم شمال
953
بررسي ادبيات و فرهنگ عامه در ديوان شهريار
954
بررسي ادراك اثر هنري در فلسفه ي مرلو - پونتي
955
بررسي ادراك ديداري حركتي در دانش اموزان مقطع ابتدايي
956
بررسي ادراك كاربران مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري از پايگاههاي اطلاعاتي بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده آجزن
957
بررسي ادراك مديران كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان از نقش خود در ايجاد انگيزش در كاركنان تحت امر
958
بررسي ادراك مشتري از خلاقيت، جذابيت، ارزش و نگرش كالاهاي خريداري شده (مطالعه موردي: استفاده كنندگان تلفن همراه در سطح شهررشت)
959
بررسي ادراك مشتري از خلاقيت، جذابيت، ارزش و نگرش كالاهاي خريداري شده(مطالعه موردي: استفاده كنندگان تلفن همراه در سطح شهر رشت)
960
بررسي ادراك مشتري از كيفيت خدمات در فست فود هاي زنجيره اي بوف استان مازندران
961
بررسي ادراك مشتريان از برند بانك بر ارزش ادراكي و كيفيت خدمات (مبتني بر وفادار سازي). مطالعه موردي بانك سپه .
962
بررسي ادراك نابرابري در محيط كار و تاثير آن بر رضايت شغلي كاركنان درماني يكي از بيمارستانهاي اردبيل
963
بررسي ادراك و توليد حرف هاي ركيك زبان انگليسي در ميان دانشجويان ايراني يادگيرنده ي زبان انگليسي : مطالعه ايي براثر مهارت زباني
964
بررسي ادراكات دانش آموزان و معلمان مقطع متوسطه منطقه 4 شهر تهران از معناداري زندگي شخصي خود
965
بررسي ادراكات مديران نسبت به نقش رهبري آنان در افزايش پويايي گروهي دبيران دبيرستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1387-1386
966
بررسي ادراكات مديران و دبيران نسبت به مهارتهاي روابط انساني مديران در دبيرستانهاي شهر اصفهان
967
بررسي ادراكات و انتظارات مشتريان براساس مدل سروكوال در بيمارستان دولتي و خصوصي رشت
968
بررسي ادعا در قراردادها با رويكرد تئوري بازيها، بين شركتهاي با تعامل بالا يا شركاي تجاري، با مطالعه موردي
969
بررسي ادعاي مخالفان وحدت آيات قرآن كريم با تكيه بر شبهات انديشمندان مسيحي معاصر
970
بررسي ادعيه ي قرآني و نبوي از نظر زيبايي شناسي بلاغي
971
بررسي ادله اثبات دعوي در جرايم تعزيري و بازدارنده
972
بررسي ادله اثبات وقف در فقه اسلامي
973
بررسي ادله و كاربردهاي نظارت نامحسوس از منظر فقه و حقوق
974
بررسي ادوات پريوديك در فركانسهاي مايكروويو و طراحي فيلترهاي مايكروويو
975
بررسي ادوار تجاري و اثرات نامتقارن شوكهاي پولي بر آن با عنايت به رويكرد تبديل موجك (1389-1367)
976
بررسي اذتباط مسئوليت اجتماعي شركت و ارزش شركت بر اساس تاثيرات بر جريان وجه نقد ريسك و رشد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
977
بررسي ار تباط بين مديريت موجود كالا و مالكيت نهادي :از منظر نظام راهبردي بنگاه
978
بررسي ارائه مدل عوامل موثر بر پياده سازي خدمات الكترونيك عمومي در بخش حكومت هاي محلي
979
بررسي ارائه ميان متني در كتاب آموزش انگليسي فور كرنر
980
بررسي اراده در جوانان و تقويت اراده در رابطه با 4 بعد شخصيتي به طور محدود
981
بررسي اراضي وقفي در دوره صفويه
982
بررسي اراونظرات دبيران ومديران در مورد كارامدي مديران متخصص وغير متخصص در مقطع راهنمايي ناحيه 4
983
بررسي ارايه الگوي ارزيابي سطح مديريت داش در شركت پالايش نفت بندرعباس
984
بررسي ارايه خدمات پستي در كشور و تطبيق آن با معيارهاي زيست محيطي
985
بررسي ارتباط ( عاطفي حمايتي ) گروه هاي خويشاوندي در رفع مشكلات خانواده
986
بررسي ارتباط DMFT مادران با DMFT كودكان سنين 12-6 سال مراجعه كننده به دانشكده و كلنيك ويژه دندانپزشكي شهر رشت(94-95)
987
بررسي ارتباط duke treadmill score نمره تردميل دوك و شدت بيماري عروق كرونر در بيماران مشكوك به گرفتگي عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال1396 - 1397
988
بررسي ارتباط Intercondylar Notch width Iindex با آسيب ليگامان متقاطع قدامي زانو دربيماران ترومايي
989
بررسي ارتباط OVEREXPRESSION ژن C-ERB B2 با پيش آگهي سرطان پستان
990
بررسي ارتباط OVEREXPRESSION ژن C-ERB B2 با پيش آگهي سرطان پستان
991
بررسي ارتباط PH واژن و FSH سرم در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاه ژنيكوكولوژي بيمارستان الزهرا رشت
992
بررسي ارتباط Pulsatility Index با پيش آگهي بيماران تروماي سر متوسط مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1389
993
بررسي ارتباط RI (Resistance Index شريان داخل كليوي با سطح كراتينين سرم، پروتئينوري و GFR در نفروپاتي ديابتي
994
بررسي ارتباط RI (Resistance Index شريان داخل كليوي با سطح كراتينين سرم، پروتئينوري و GFR در نفروپاتي ديابتي
995
بررسي ارتباط Scale Coma Glasgow بدو ورود و اندازه ضايعات فوكال در اولين scan CT بيماران با تروماي جمجمه در بيمارستان پورسينا
996
بررسي ارتباط Schmorl's Node و يافته هاي مرتبط با تغييرات دژنراتيو ديسك بين مهره اي در MRI لومبوساكرال مراجعه كنندگان بيمارستان پورسينا
997
بررسي ارتباط Sign Artery Cerebral Middle Hyperdense) HMCAS)در CT مغز بيماران دچار انفاركتوس ايسكميك محدودة شريان مغزي مياني با مرگ زودهنگام اين بيماران در بيمارستان پورسيناي رشت .
998
بررسي ارتباط آپنه انسدادي خواب با سندرم متابوليك، مقاومت به انسولين و CRP سرم
999
بررسي ارتباط آپنه انسدادي خواب با سندرم متابوليك، مقاومت به انسولين و CRP سرم
1000
بررسي ارتباط آگاهي درباره كارآفريني و رفتار كارآفرينانه با شناسايي فرصت هاي بيروني در مديران باشگاه هاي ورزشي شهرستان بيرجند
بازگشت