<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ارتباط بين جهت گيري مذهبي و رضايت زناشويي منطقه 1 استان قم
2
بررسي ارتباط بين چاقي و پوسيدگي دنداني در كودكان 3تا6ساله شهر يزد در سال 1395-1394
3
بررسي ارتباط بين چرخه عمر شركت و اجتناب مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4
بررسي ارتباط بين حافظه بينايي وميزان يادگيري املاء فارسي دردانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان لنگرود
5
بررسي ارتباط بين حاكميت شر كتي و هزينه حسابرسي در شركت هاي پيشرفته شده در بورس تهران
6
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و افشاي اختياري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و افشاي اختياري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
8
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي و هزينه حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
9
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي وپاداش هيئت مديره با اجتناب مالياتي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
10
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي،افشاي اختياري و عدم تقارن اطلاعاتي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
11
بررسي ارتباط بين حجم كام با حجم حفره نازوفارنكس در كليشه هاي راديوگرافي توموگرافي (CT) افراد مراجعه كننده به بيمارستان پارس شهر رشت در سال 1396
12
بررسي ارتباط بين حجم متوسط پلاكتي و اسكلروزيس دريچه آئورت
13
بررسي ارتباط بين خستگي روسازي انعطاف پذير و خستگي قير
14
بررسي ارتباط بين خصوصيات ذاتي تراكم پذيري خاكهاي ريزدانه بازسازي شده و طبيعي منطقه جنوب تهران
15
بررسي ارتباط بين خط و شخصيت
16
بررسي ارتباط بين خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر چهارم و پنجم دبستاني بر حسب محيط عاطفي خانواده در شهر اصفهان
17
بررسي ارتباط بين خواص رئولوژي و زمان گيرش در مخلوط هاي بتن خودتراكم به روش مقاومت الكتريكي
18
بررسي ارتباط بين خواص رئـولوژي و فشـار قالب بتـن هاي خـود مـتـراكم حـاوي مـواد افـزودني معـدنـي بر اسـاس طـرح مخلوط زيست محيـطي
19
بررسي ارتباط بين خود پنداره مربوط به مدرسه با ميزان نا اميدي در دانش اموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي در شهر جهرم
20
بررسي ارتباط بين خود سوزي آهن اسفنجي و خصوصيات سنگ آهن بكار رفته در ساخت آن
21
بررسي ارتباط بين خوددرماني عفونتهاي واژينال با بارداري خارج رحمي در خانم هاي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت درنيمسال دوم 1397
22
بررسي ارتباط بين خودكارآمدي شغلي مديران و تعهد سازماني كاركنان و رضايت مشتريان در اداره كل تربيت بدني استان كرمان .
23
بررسي ارتباط بين خوش بيني (مثبت انديشي )وعزت نفس دربين شاغلين مردوزن سازمانهاي دولتي استان قم
24
بررسي ارتباط بين درك از خود و وضعيت پيروي از برنامه هاي درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه كننده به مركز بهداشتي - درماني شهر رشت در سال 1379
25
بررسي ارتباط بين دستمزد و بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي در اقتصاد ايران
26
بررسي ارتباط بين دو پلي مورفيسم منطقه اينتروني ژن FGFR2 با استعداد سرطان پستان در جمعيت زنان اصفهان
27
بررسي ارتباط بين دوركاري و كيفيت زندگي كاري كاركنان بررسي ارتباط بين دوركاريو كيفيت زندگي كاري كاركنان
28
بررسي ارتباط بين دوره تصدي مؤسسه حسابرسي و تخصص حسابرس در صنعت با تأخير در ارائه گزارش حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
29
بررسي ارتباط بين ديسترس جنين با PH خون شرياني بندناف نوزاد
30
بررسي ارتباط بين ديسترس جنين با PH خون شرياني بندناف نوزاد
31
بررسي ارتباط بين رژيم غذايي و تكرار حملات بيماري در مبتلايان به مالتيپل اسكلروزيس
32
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و عملكرد كاركنان
33
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي وتعهدسازماني درسازمان امورمالياتي استان قم
34
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي وخلاقيت سازماني درسازمان جهاد كشاورزي استان قم
35
بررسي ارتباط بين رنگ ها وخصوصيات شخصيتي
36
بررسي ارتباط بين رنگها و شخصيت
37
بررسي ارتباط بين روشهاي مديريت كيفيت نوآوري شركت هاي توليدي صنايع غذايي
38
بررسي ارتباط بين روشهاي مديريت كيفيت و نوآوري شركتهاي توليدي صنايع غذايي استان گلستان
39
بررسي ارتباط بين ريز ساختار و خواص رئولوژيكي آلياژ پلي اتيلن سبك - پلي اتيلن سبك خطي - نشاسته
40
بررسي ارتباط بين ريز ساختار و خواص مغناطيسي يك نوع فريت نيكل - روي
41
بررسي ارتباط بين ريسك فاكتورهاي بيماري هاي كارديوواسكولار و ضخامت اينتيما مدياي كاروتيد در بيماران كليوي تحت همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان رازي و مركز دياليز كاسپين رشت در سال 1396
42
بررسي ارتباط بين ريسك و بازده در بورس اوراق بهادار تهران
43
بررسي ارتباط بين زبان گفتار معلم و سطح دانش زبان آموزان در دو سطح مقدماتي و متوسطه
44
بررسي ارتباط بين زبان گفتار معلم و سطح دانش زبان آموزان در دو سطح مقدماتي و متوسطه
45
بررسي ارتباط بين ژن استرويل كوآديسچراز ﴿SCDI﴾ با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
46
بررسي ارتباط بين ژن باندكننده ATP دومين زير عضو ABCG با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
47
بررسي ارتباط بين ژن گيرنده ي ليپو پروتئين با چگالي پائين اكسيد شده ﴿OLRI﴾ با صفات توليدي در گاو شيري هلشتاين
48
بررسي ارتباط بين ساختار دارائيهاي موزون شده به ريسك با شاخص ريسك و بازده در شبكه بانكي كشور
49
بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و و خلاقيت مديران ﴿مطالعه موردي :شعب بانك ملت شرق استان مازندران ﴾
50
بررسي ارتباط بين ساختار شهر و احتمال بروز بيماري هاي قلبي عروقي در شهر اصفهان
51
بررسي ارتباط بين ساختار مالكيتي و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
52
بررسي ارتباط بين ساختارهاي متفاوت يك كلاس رنگي ﴿رنگزاي خمي﴾ و ميزان حذف رنگ آن ها توسط قارچ آسپرجيلوس نايجر
53
بررسي ارتباط بين ساختارو پتانسيل نيم موج الكتروشيميايي ﴿E1/2) يك سري از آلدئيدها و كتون ها
54
بررسي ارتباط بين سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و قصد انتخاب روش زايمان
55
بررسي ارتباط بين سايز كليه در سي تي اسكن و شاخص هاي آنتروپومتريك
56
بررسي ارتباط بين سبك تصميم‌گيري، استراتژي‌هاي رقابتي و عملكرد سازماني در شركت‌هاي بزرگ (مورد مطالعه شركت پتروشيمي مارون)
57
بررسي ارتباط بين سبك دلبستگي با عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان فسا
58
بررسي ارتباط بين سبك دلبستگي و خود پنداره در دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان جهرم
59
بررسي ارتباط بين سبك رهبري خدمتگذار با رضايت شغلي وخلاقيت كاركنان ادارات كل ورزش وجوانان استان هاي غرب كشور
60
بررسي ارتباط بين سبك رهبري مديرات تربيت بدني با ميزان رضايت شغلي در كاركنان ادارات تربيت بدني استان خراسان جنوبي
61
بررسي ارتباط بين سبك رهبري و درك از توانمندي كاركنان شركت سهامي بيمه ايران - استان گيلان
62
بررسي ارتباط بين سبك شخصيت واثر بخشي مديريت درمديران سازمان هاي دولتي
63
بررسي ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان ورزشي با ميزان رضايتمندي و انگيزه اجتناب از شكست ورزشكاران نوجوان دختر شهرستان كاشمر
64
بررسي ارتباط بين سبك هاي مديريتي مديران ورضايت شغلي معلمان
65
بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
66
بررسي ارتباط بين سبكهاي رهبري مديران و فرسودگي شغلي از ديدگاه پرستاران در بيمارستان شهيد فقيهي شيراز در سال 1389
67
بررسي ارتباط بين سبكهاي رهبري ومديريت وبهره وري و رضايت شغلي پرسنل درسازمانهاي خصوصي
68
بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريت مديران (رابطه مداري ووظيفه مداري )بارضايت شغلي معلمان درشهرقم
69
بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريت ورضايت شغلي در شهرك صنعتي پرندك
70
بررسي ارتباط بين سپر زماني در مديريت زنجيره بحراني و مديريت ارزش كسب شده
71
بررسي ارتباط بين سپر زماني در مديريت زنجيره بحراني و مديريت ارزش كسب شده
72
بررسي ارتباط بين سختي خمشي نخ و سختي خمشي پارچه تافته
73
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و توانمندسازي روانشناختي كاركنان در ادارات آموزش و پرورش شهرستانهاي تنكابن و رامسر
74
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي وامنيت ملي
75
بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي وتهديدات فرهنگي (با تاكيد برتحولات انقلاب اسلامي )
76
بررسي ارتباط بين سرمايه روانشناختي مثبت و گروههاي خوني
77
بررسي ارتباط بين سرمايه روانشناسي مثبت وگروههاي خوني
78
بررسي ارتباط بين سطح بدهي و پراكندگي مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
79
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات مادر باپيشرفت تحصيلي وخشم دردانش آموزان دختر چهارم ابتدايي شهرستان جهرم
80
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات و شغل والدين بر موفقيت فرزندانشان در كنكور سراسري قم
81
بررسي ارتباط بين سطح تحصيلات وتفاهم زوجين درزندگي مشترك درسطح استان قم
82
بررسي ارتباط بين سطح روي در سرم و مايع مغزي نخاعي با تشنج در كودكان 6 ماهه تا 6 ساله دچار اولين تشنج به دنبال تب بستري در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت
83
بررسي ارتباط بين سطح سرمي ليپيد پروفايل اينترلوكين ده سلنيوم و بيماريهاي قلب و عروق در سالمندان
84
بررسي ارتباط بين سطح سرمي منيزيم و پروتئين واكنشي C در مبتلايان به سندرم حاد كرونر.
85
بررسي ارتباط بين سطح سرمي منيزيم وپروتئين واكنشي درمبتلايان به سندرم حاد كرونر
86
بررسي ارتباط بين سطح سلامت رواني و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور ملارد سال تحصيلي 93 - 92
87
بررسي ارتباط بين سطح سواد سلامت مادران با پيامد بارداري در بخش هاي پس از زايمان مركز آموزشي درماني الزهرا در سال 1397-1396
88
بررسي ارتباط بين سطح ليپوپروتئين هاي خون و بيماري پريودنتيت در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد و كلينيك خاتم الانبياء در سال تحصيلي 94-93
89
بررسي ارتباط بين سطح ليپيدهاي خون (تري گلسيريد و كلسترول ) و پريودنتيت
90
بررسي ارتباط بين سطح ليپيدهاي خون (تري گلسيريد و كلسترول ) و پريودنتيت
91
بررسي ارتباط بين سطح مقطع عضلات ركتوس فموريس اندازه‌گيري شده توسط اولتراسوند و شدت بيماري در مبتلايان به بيماري انسدادي مزمن ريه در سال 1395
92
بررسي ارتباط بين سطح هماتوكريت حين پمپ قلبي ريوي و عملكرد كليوي و مغزي در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1397
93
بررسي ارتباط بين سطح هموسيستئين سرم با ميزان آلبومينوري در بيماران مبتلا به DM نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت يزد
94
بررسي ارتباط بين سطح هموسيستئين سرم با ميزان آلبومينوري در بيماران مبتلا به DM نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت يزد
95
بررسي ارتباط بين سطح هموگلوبين و ميزان مرگ و مير در بيماران دچار آسيب تروماتيك شديد مغزي در واحد اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت
96
بررسي ارتباط بين سطوح انگيزه يادگيري باليني وتامين نيازهاي اساسي رواني در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 91
97
بررسي ارتباط بين سطوح اينترلوكين 13 پلاسما با كسر جهشي بطن چپ در بيماران مبتلا به نارسايي قلب مزمن مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت رشت
98
بررسي ارتباط بين سطوح هموسيستئين پلاسما و شدت بيماري عروق كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت
99
بررسي ارتباط بين سلامت سازماني و سطوح فعاليت بدني در كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا اصفهان
100
بررسي ارتباط بين سلامت عمومي و تحليل رفتگي دبيران تربيت بدني استان كرمانشاه
101
بررسي ارتباط بين سنخ شخصيتي A ، B و پيشرفت تحصيلي در گروهي از دختران پيش دانشگاهي رشت
102
بررسي ارتباط بين سواد سلامت و وضعيت خودمراقبتي در مبتلايان به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پژوهشي دكتر حشمت رشت 96-1395
103
بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادر شهركرد
104
بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سالهاي 1384 - 1379
105
بررسي ارتباط بين شاخص توده بدن با ارتفاع، برآمدگي وهرنياسيون ديسك بين مهره اي در ستون فقرات كمري
106
بررسي ارتباط بين شاخص توده¬ي بدني و علائم افسردگي در دانشجويان پزشكي گيلان در سال 97-96
107
بررسي ارتباط بين شاخص فسادمالي و بيكاري در كشورهاي منتخب اروپايي و آسيايي ازجمله كشور ايران: رويكرد گشتاورهاي تعميم يافتۀ سيستمي
108
بررسي ارتباط بين شاخص هاي آنتي اكسيداني خون و پايداري گلبول هاي قرمز آن در حين نگهداري كيسه هاي خون , the relationship between anti oxidant markers in blood and stability of red blood cells during storage of blood bags
109
بررسي ارتباط بين شاخص هاي استرس حرارتي و تعداد حوادث ترافيكي در شهرستان سبزوار در بازه زماني ۱۳۹۶-۱۳۹۰ با استفاده از روش سري- زماني
110
بررسي ارتباط بين شاخص هاي سود و زيان و شاخص بهروري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
111
بررسي ارتباط بين شاخص هاي محيط زندگي با سبك و كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در ساكنين شهر رشت در سال 97-1396
112
بررسي ارتباط بين شاخصهاي رشد با پوسيدگيهاي وسيع دنداني در كودكان 5-3 ساله مهدكودكهاي شهر رشت در سال 87-1386
113
بررسي ارتباط بين شخصيت (برونگرا و درونگرا)و افسردگي جوانان منطقه زرنديه
114
بررسي ارتباط بين شخصيت و انتخاب رنگ مورد علاقه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ساوه
115
بررسي ارتباط بين شخصيت ورضايت شغلي بين معلمان زن در ناحيه 2و4 شهرستان قم
116
بررسي ارتباط بين شخصيت،ارتباط، برتري برند با وفاداري برند در ميان كودكان ( مطالعه موردي :پارك ارم)
117
بررسي ارتباط بين شخصيت،ارتباط، برتري برند با وفاداري برند در ميان كودكان ( مطالعه موردي :پارك ارم)
118
بررسي ارتباط بين شدت تنيدگي آورها، مكانيسم هاي تطابقي و كيفيت زندگي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي ، درماني رازي شهر رشت در سال 1383
119
بررسي ارتباط بين شرايط محيط كار و حساسيت اخلاقي پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 95-1394
120
بررسي ارتباط بين شفافيت مالي ،مسئوليت پذيري اجتماعي و هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران
121
بررسي ارتباط بين شكستگي هاي قسمت مياني صورت با صدمات مغز
122
بررسي ارتباط بين شهرت نيروي فروش و رفتار مصرف كننده با نقش واسطه ارزش تجربه اضافه شده توسط فروشندگان در شركت مينو
123
بررسي ارتباط بين شهروندي سازماني و تعهد سازماني در استان خراسان شمالي
124
بررسي ارتباط بين شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
125
بررسي ارتباط بين شيب كنديلي و فاصله بين كنديلي در بيماران مراجعه كننده به بخش پروتز ثابت كلينيك دانشكده دندانپزشكي گيلان
126
بررسي ارتباط بين صفات بذري و علوفه‌اي و گزينش ژنوتيپ‌هاي متحمل به خشكي در دو گونه‌ي Bromus inermis و Dactylis glomerata
127
بررسي ارتباط بين ضخامت انتيما- مديا شريان كاروتيد مشترك وشدت بيماريCOPD
128
بررسي ارتباط بين ضخامت قسمت مركز قرنيه با ميزان عيب انكساري و كرانومتري در بيماران كانديد جراحي رفراكتيو مراجعه كننده به كلينيك ليزيك بيمارستان سيد الشهدا
129
بررسي ارتباط بين ضخامت قسمت مركز قرنيه با ميزان عيب انكساري و كرانومتري در بيماران كانديد جراحي رفراكتيو مراجعه كننده به كلينيك ليزيك بيمارستان سيد الشهدا
130
بررسي ارتباط بين ضخامت و الگوي اندومتر با وضعيت حاملگي در بيماراني كه تحت تحريك تخمك گذاري قرار مي گيرند در سال 83- 1381
131
بررسي ارتباط بين ضخامت و ساختمان پارچه هاي حلقوي تاري
132
بررسي ارتباط بين ضخامت، بافت و صدادهي چوب در سازهاي چوبي
133
بررسي ارتباط بين ضريب شكست لايه هاي متناوب در بلور فوتوني سيليكون نانو متخلخل و خواص اپتيكي آن
134
بررسي ارتباط بين ضريب هوشي با ميزان پوسيدگي دند اني و شيوع پراگسيسم در پسران پايه نهم شهرستان بوكان
135
بررسي ارتباط بين طراحي داخلي فروشگاه و وجهه برند پوشاك ورزشي بر وفاداري و تصميم به خريد مجدد مشتري
136
بررسي ارتباط بين طرح بافت و خواص مكانيكي پارچه تاري پودي
137
بررسي ارتباط بين طرح واره هاي فكري ناكارآمد و باورهاي غيرمنطقي با سبك زناشويي دانشجويان دانشگاه پيام نور فولادشهر
138
بررسي ارتباط بين طول توالي تكراري دي نوكلوتيد CA در ژن گيرنده فاكتور رشد اپيدرمي و خطر ابتلا به سرطان پستان
139
بررسي ارتباط بين ظرفيت آنتي اكسيدان توتال بزاق با وضعيت سلامتي دهان در مراجعه كنندگان به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي
140
بررسي ارتباط بين عادات مطالعه و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1393-1392
141
بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
142
بررسي ارتباط بين عزت نفس سازماني و رضايت شغلي كاركنان بانك توسعه فردا
143
بررسي ارتباط بين عزت نفس و رضايت شغلي معلمان استان قم
144
بررسي ارتباط بين علاقمندي به تمركز روي صورت و معني و آموزش تجربي زبان خارجي از ديد گاه دانشجويان زبان انگليسي
145
بررسي ارتباط بين علاقه به رشته و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
146
بررسي ارتباط بين علم آموزش و باور معلمان آموزش زبان انگليسي با روش آموزش ارتباطي در ايران , The Relationship between Iranian English Teachers' Pedagogical Knowledge and Beliefs and Communicative Language Teaching
147
بررسي ارتباط بين عملكرد كاركنان و كيفيت مديريت در فرمانداري اهواز
148
بررسي ارتباط بين عملكرد مالي و سرمايه فكري در شركتهاي بورس و اوراق بهادار تهران و فعال در صنعت بيمه و بانك
149
بررسي ارتباط بين عوارض قلبي و سطح تروپين I خون در بيماران با شكستگي گردن فمور در بيمارستان پورسياي رشت در سال 1391
150
بررسي ارتباط بين عوامل اجتماعي بر نگرش ديني و تفكر فلسفي ﴿مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان و دانشگاه پيام نور همدان﴾
151
بررسي ارتباط بين عوامل استرس زا و راهبردهاي مقابله اي در سالمندان بازنشسته شرق گيلان
152
بررسي ارتباط بين عوامل تركيب بدني با برخي از متغيرهاي فيزيولوژيكي و عملكردي دانش آموزان پسر 41 تا 71 سال شهر اردبيل
153
بررسي ارتباط بين عوامل تغذيه اي و سرطان معده
154
بررسي ارتباط بين عوامل فرهنگ سازماني و ميزان مشاركت دبيران در مدارس شهرستان نكاء
155
بررسي ارتباط بين غلظت اسيد فسفاتاز مايع فوليكولي با ميزان آپوپتوز سلولهاي كمولوس تخمك در سيكل هاي ميكرواينجكشن
156
بررسي ارتباط بين غلظت اسيد فسفاتاز مايع فوليكولي با ميزان آپوپتوز سلولهاي كمولوس تخمك در سيكل هاي ميكرواينجكشن
157
بررسي ارتباط بين فاصله زمان اعلام كد احيا تا شروع عمليات احياي قلبي ريوي با نتايج حاصل از آن در بيمارستان هاي شهيد رهنمون وافشار شهر يزد درسال 1390
158
بررسي ارتباط بين فراموشي سازماني و عملكرد سازماني
159
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني با توانمندسازي كاركنان در شركت توزيع نيروي برق استان قم
160
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك رهبري خدمتگزار مديران سازمان¬هاي رسانه اي ورزشي
161
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك رهبري خدمتگزار مديران سازمانهاي رسانه اي ورزشي
162
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش مطالعه موردي (سازمان ثبت اسناد واملاك استان مازندران )
163
بررسي ارتباط بين فرهنگي مربيگري وفرهنگ رهبري تحول آفرين وفرهنگ سازماني كارادرجهادكشاورزي استان فارس
164
بررسي ارتباط بين فشار خونهاي سيستولي و دياستولي و دريافت پتاسيم , كلسيم و منيزيوم در افراد بالاي 30 سال ساكن در منطفه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت رشت 1384
165
بررسي ارتباط بين فشاررواني و خشنودي شغلي در معلمان منطقه كنگان
166
بررسي ارتباط بين فضاي انگيزشي ادراك شده و جهت گيري ورزشي با مقياس هاي كيفيت دوستي در بسكتباليست هاي نوجوان استان كرمانشاه
167
بررسي ارتباط بين فضاي شهري و احساس امنيت عمومي شهروندان شهر شيرگاه
168
بررسي ارتباط بين فضاي شهري و احساس امنيت عمومي شهروندان شهر شيرگاه
169
بررسي ارتباط بين فعاليت تخمدانهاي چپ وراست ومعيارهاي توليدمثلي (تخمك گذاري،باروري وآبستني ) درگاوهاي شيري
170
بررسي ارتباط بين فعاليت جسماني با عزت نفس ،خود ارجمندي جسماني و اضطراب اجتماعي - جسماني در دانش آموزان پسر و دختر دبيرستانهاي شهرستان صحنه
171
بررسي ارتباط بين قدرت آفرينندگي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان كاشان
172
بررسي ارتباط بين قيمت انرژي و رشد اقتصادي در ايران
173
بررسي ارتباط بين قيمت حامل هاي انرژي و مصرف انرژي در ايران (دوره زماني 1389-1353) , The relationship between energy price and energy consumption in iran)4791-0102(
174
بررسي ارتباط بين كار آفريني سازماني با هوش سازماني و هوش رقابتي در وزارت ورزش و جوانان
175
بررسي ارتباط بين كاري حسابداري و كيفيت سود شكتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
176
بررسي ارتباط بين كانالهاي توزيع و ارزش ويژه برند در پوشاك چرمي
177
بررسي ارتباط بين كاني زائي مس با موليبدن در كانسار مس پورفيري چاه فيروزه
178
بررسي ارتباط بين كاهش شنوايي ناشي از سرو صدا با قند خون ناشتا، كلسترول، LdL ، تري گليسريد، ALT، AST،ALK-P،و كراتينين در سال 1388
179
بررسي ارتباط بين كلسيفيكاسيون دريچة ميترال و پوكي استخوان در زنان بالاي 50 سال
180
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات الكترونيكي درك شده و ارزش برند در بانك شهر
181
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات و آموزش كاركنان با توجه به نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي: مجتمع ورزشي و آموزشي نفت محمود آباد)
182
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات، مشاركت مشتري و ساختار بازاريابي بر وفاداري برند (مطالعه موردي: بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان مازندران)
183
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات، مشاركت مشتري و ساختار بازاريابي بر وفاداري برند (مطالعه موردي: بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان مازندران)
184
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمت و وفاداري به نام تجاري برند
185
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه مربي و ورزشكار با تعهد ورزشي و نقش ميانجي رضايت مندي ورزشكاران (مورد مطالعه جامعه ورزش رزمي استان گيلان)
186
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه مربي و ورزشكار با تعهد ورزشي و نقش ميانجي رضايت مندي ورزشكاران (مورد مطالعه جامعه ورزش رزمي استان گيلان)
187
بررسي ارتباط بين كيفيت رابطه و عملكرد سازماني در زنجيره تامين خدمات در هتل هاي منتخب شهر شيراز
188
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي كاري QWL كاركنان و مديريت رضايت مشتري CSM واحدهاي صنفي سازمان تامين اجتماعي
189
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني استان آذربايجان شرقي
190
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي و احساسات اجتماعي در شهر اصفهان
191
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي بر چرخه عمر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
192
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي و تامين مالي و سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادارتهران
193
بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي و سررسيد بدهي و كارائي سرمايه گذاري
194
بررسي ارتباط بين كيفيت مديريت و عملكرد كاركنان مطالعه موردي شركت صنعتي دريايي ايران صدرا
195
بررسي ارتباط بين گرايش دختران به تحصيلات دانشگاهي وكاركرد امنيت خانوادگي در دانشگاه پيام نور بوشهر
196
بررسي ارتباط بين گروه هاي خوني ABO و ميزان ابتلا به سرطان هاي شايع(پستان ، ريه ، دستگاه گوارش) دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1392-1396
197
بررسي ارتباط بين گروههاي خوني ورضايت شغلي مديران مدارس مقطع متوسطه شهرستان ساوه
198
بررسي ارتباط بين گروههاي خوني وعزت نفس دربين دبيران مردمقطع متوسطه آموزش وپرورش استان قم
199
بررسي ارتباط بين گفتمان ايدئولو‍‍ ژيك ومرد سالاري براقدام به خودكشي زنان تهران علل پيامد و راهكارها
200
بررسي ارتباط بين ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما با ميزان منيزيم درون و برون سلولي در رت هاي ديابتي شده
201
بررسي ارتباط بين ماركرهاي التهابي سرم و ميزان ST segment resolution در بيماران انفاركتوس قلبي حاد(STEMI) تحت درمان با آنژيوپلاستي اوليه (primary PCI )
202
بررسي ارتباط بين متغيرهاي اقتصادي و ميزان بهره مندي و پرداخت از جيب براي خدمات روانپزشكي در ايران بين سال هاي 1388 تا 1395
203
بررسي ارتباط بين محافظه كاري و هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
204
بررسي ارتباط بين محافظه كاي و بازده غير عادي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
205
بررسي ارتباط بين محتواي كتابهاي علوم تجربي با نيازهاي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان لردگان
206
بررسي ارتباط بين محركهاي دروني و بيروني با مسئوليت اجتماعي بانكهاي تبريز
207
بررسي ارتباط بين مديريت استعداد و تعهد سازماني در شركت پتروشيمي آريا ساسول عسلويه
208
بررسي ارتباط بين مديريت دانش و خلاقيت در شركت بيمه آسيا
209
بررسي ارتباط بين مديريت دانش و عملكرد دبيران مدارس
210
بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و ارزش افزوده اقتصادي در چرخه هاي تجاري مختلف
211
بررسي ارتباط بين مديريت مشاركتي ومقاومت در برابر تغيير از ديدگاه مديران در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد در سال 92
212
بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و وجه نقد نگهداري شده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
213
بررسي ارتباط بين مسئوليت پذيري اجتماعي شركت و اجراي اثربخش استراتژي (مطالعه موردي: شركت مهندسي و توسعه نفت)
214
بررسي ارتباط بين مشخصات موج ‏F‏ و سطح هوشياري در بيماران مبتلا به سكته مغزي‏ بستري در بيمارستان پورسيناي رشت
215
بررسي ارتباط بين مشخصه هاي بازاريابي سبز و مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها (مورد مطالعه: شركت هاي فعال در منطقه آزاد ارس)
216
بررسي ارتباط بين مشروعيت مديران و جو مسموم سازمان در اداره كل جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بوير احمد در سال 1396
217
بررسي ارتباط بين مصرف آسپرين با افت هموگلوبين پس از جراحي﴿Transurethral Prostatectomy (TURP
218
بررسي ارتباط بين مصرف سيگارت در افرادخانواده و ابتلا به سرطانهاي سيستم لنفوهماتوپوئتيك در كودكان استان گيلان
219
بررسي ارتباط بين معادلات كانونيك هاميلتون و تابع اطلاع فيشر
220
بررسي ارتباط بين مقاومت پيوستگي و جمع شدگي بتنهاي تعميري حود تراكم
221
بررسي ارتباط بين منابع در ماشين مجازي با كارايي آنها در محيط Vmware
222
بررسي ارتباط بين مهارت هاي زندگي و نگرش به سوء مصرف مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر رشت درسال 1397-1396
223
بررسي ارتباط بين مهارت هاي كار آفرينانه ي مديران و اثربخشي سازماني
224
بررسي ارتباط بين مهارتهاي تغييرو نوآوري مديران با وضعيت موجودعوامل مرتبط بابهره وري دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
225
بررسي ارتباط بين مواجهه با ذرات معلق pm2.5 و طول تلومر لوكوسيت دانش آموزان پيش دبستاني شهر سبزوار
226
بررسي ارتباط بين مواجهه شغلي با ذرات آلاينده هوا و عملكر قلبي عروقي در كارگران يكي از صنايع كاشي استانيزد در سال ۱۳۹۵
227
بررسي ارتباط بين مواجهه شغلي با سروصدا و شاخص چاقي عمومي در كارگران صنايع نساجي در شهر يزد
228
بررسي ارتباط بين مواجهه شغلي با غبارات معدني و عملكرد كبد در كارگران يكي از صنايع كاشي استان يزد در سال 95
229
بررسي ارتباط بين مورفيسم 2G در ژن 1 - MM P و سرطان كلوركتال
230
بررسي ارتباط بين موقعيت جفت با جنسيت جنين در مادران باردار مراجعه ئكننده به مطب خصوصي وبيمارستان الزهرا رشت در سال 1394-1392
231
بررسي ارتباط بين ميزان آگاهي دختران در حال ازدواج در مورد بيماري سرخجه و نحوه پيشگيري از آن با ميزان آگاهي به عمل آنان در مورد انجام واكسيناسيون بر عليه اين بيماري در استان گيلان، 1372
232
بررسي ارتباط بين ميزان تحصيلات ،جنسيت ،تجربه (سابقه كار)مديران باكارائي آنان درآموزش وپرورش
233
بررسي ارتباط بين ميزان حضور كمي بروندادهاي علمي خاورميانه در حوزه بهداشت و وضعيت استنادي آن‌ها در سايمگو
234
بررسي ارتباط بين ميزان دستيابي به منابع مالي و رتبه اعتباري شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
235
بررسي ارتباط بين ميزان رضايت شغلي و نحوه استخدام (قراردادي و رسمي) در معلمين مدارس دخترانه ناحيه 2 ابتدايي شهرستان اهواز
236
بررسي ارتباط بين ميزان سرميαTNF- و شدت بيماري شريان كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونري مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
237
بررسي ارتباط بين ميزان سطح سرمي هورمون لپتين وشاخص هاي ارزيابي استرس اكسيداتيو بارژيم غذايي مصرف انگور در زنان داراري اضافه وزن مشخص
238
بررسي ارتباط بين ميزان سواد والدين برپيشرفت تحصيلي فرزندان دربين دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم
239
بررسي ارتباط بين ميزان شيوع شين اسپلينت و عوامل ايجاد كننده آن در دانشجويان ورزشكار دختر
240
بررسي ارتباط بين ميزان شيوع و علل آسيب هاي چوخه كاران نخبه استان خراسان شمالي
241
بررسي ارتباط بين ميزان كراودينگ با ميزان حس درد در آغاز درمان ارتودنسي ثابت در كلينيك ويژه و دانشكده دندانپزشكي شهر رشت در سال 1396
242
بررسي ارتباط بين ميزان گلوكز خون و بزاق در افراد ديابتي و غير ديابتي
243
بررسي ارتباط بين ميزان محبوبيت معلمين درنزددانش آموزان باپيشرفتهاي تحصيلي آنها
244
بررسي ارتباط بين ميزان مرگ و مير، سن، جنسيت و بستري شدن در بيمارستان در كشورهاي توسعه يافته
245
بررسي ارتباط بين ناهنجاري هاي ستون فقرات با شاخص هاي نارسايي حركتي در كودكان ديسپركسيا
246
بررسي ارتباط بين نحوه رفتارهاي آموزشي اساتيد باليني با اضطراب دانشجويان از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 86- 1385
247
بررسي ارتباط بين نرخ ارز و قيمت جهاني طلا با منابع بانك صادرات ايران
248
بررسي ارتباط بين نسبت هاي مالي و نوع گزارش حسابرس مستقل
249
بررسي ارتباط بين نسبت هاي مالي و نوع گزارش حسابرسي مستقل
250
بررسي ارتباط بين نقاشي و موسيقي بر اساس نظريه جابجايي حسي با تأكيد بر آثار واسيلي كاندينسكي ، پل كِلي و ديويد هاكني
251
بررسي ارتباط بين نقوش گليم و ساير دستبافته هاي تالش
252
بررسي ارتباط بين نگرش فرزند به پدر با روابط اجتماعي در بين دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدايي شهرستان جهرم
253
بررسي ارتباط بين نمايه توده بدني و انحناي ساژيتال اسپينو پلويك در بيماران مبتلا به دژنراتيو اسپونديلوليستيزيس
254
بررسي ارتباط بين نوسانات نرخ ارز ، قيمت سهام و رفتار وام دهي سيستم بانكي , Exchanage rate volatitily,stock price fluctuations and the lending behavior of banking system
255
بررسي ارتباط بين نوسانات نرخ ارز، قيمت سهام، تورم و رفتار وام دهي سيستم بانكي (مطالعه موردي بانك سپه)
256
بررسي ارتباط بين نوع شخصيت و شيوه هاي يادگيري شناختي فراگيران پسر و دختر زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
257
بررسي ارتباط بين نوع فنوتايپ لثه و ضخامت غشاي اشنايدرين دركف سينوس ماگزيلا در ناحيه مولر اول و دوم در بيماران كانديداي انجام جراحي ايمپلنت مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان و مراكز خصوصي در سال 93
258
بررسي ارتباط بين هم.گلوبين گليكوزيله A1c و قند ناشتاي پلاسما در بيماران با افزايش آنزيمهاي كبدي
259
بررسي ارتباط بين همدلي پرستاران باشدت درد بيماران بعدازاعمال جراحي شكمي در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت سال 1381
260
بررسي ارتباط بين هموگلوبين گليكوزيلهA1C و قند ناشتاي پلاسما در بيماران با افزايش آنزيمهاي كبدي
261
بررسي ارتباط بين هموگلوبين مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
262
بررسي ارتباط بين هموگلوبين مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
263
بررسي ارتباط بين هوش سازماني و مزيت رقابتي دربانك حكمت ايرانيان
264
بررسي ارتباط بين هوش سازماني وچابكي نيروي كار
265
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي و هوش شناختي و هوش اجتماعي مديران و عملكرد بازاريابي بانك سامان
266
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي و هوش شناختي و هوش اجتماعي مديران و عملكرد بازاريابي بانك سامان
267
بررسي ارتباط بين هوش عاطفي وسبك رهبري تحول آفرين در ادارات آموزش و پرورش
268
بررسي ارتباط بين هوش معنوي وبهبود سازماني كاركنان اداره كل ورزش وجوانان
269
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني روساي شعب بانك صادرات ايران و عملكرد آنها در رشد يا كاهش منابع در تهران
270
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و تعارض شغلي پرستاران در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد
271
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سازگاري زناشويي در زنان متاهل در آموزش و پرورش تهران
272
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش معنوي با اضطراب زنان شاغل شهر ساري
273
بررسي ارتباط بين هوش و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي دخترانه ي مدارس دولتي شهرستان بهشهر
274
بررسي ارتباط بين هيپرليپيدمي با برخي پيامدهاي مادر و نوزاد در زنان حامله بستري در بيمارستان الزهرا شهر رشت
275
بررسي ارتباط بين هيپوتيروئيدي با انفاكتوس ميوكارد
276
بررسي ارتباط بين وارياسيون هاي دو ژن VEGF )+504 G/C( و TNF - a )-1301 T/C( با بيماي اندومتريوز در جمعيت ايراني
277
بررسي ارتباط بين واريكوسل و واريس پا در بيماران 45-15ساله بستري در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت جهت عمل واريكوسل و غير واريكوسل از سال 80-78
278
بررسي ارتباط بين وجدان كاري و مولفه هاي آن با ابعاد رهبري تحول آفرين در بين مديران و معاونان دبيرستان هاي دخترانه نواحي 1 و 2 اصفهان 85-84
279
بررسي ارتباط بين ورزش و ارتباطات اجتماعي
280
بررسي ارتباط بين ورزش و تندرستي
281
بررسي ارتباط بين ورزش وافسردگي دختران
282
بررسي ارتباط بين وضعيت ابعاد سازمان يادگيرنده و رفتارشهروندي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 92-1391
283
بررسي ارتباط بين وضعيت بافري بزاق و پتانسيل پوسيدگي زايي پلاك با وضعيت پوسيدگي موجود
284
بررسي ارتباط بين وضعيت بدني در حين كار با كمر درد بين شاغلين مامايي بيمارستان هاي شهرستان اردبيل و ارائه پيشنهادات اصلاحي -حركتي
285
بررسي ارتباط بين وقوع آسيب و شدت صدمات ورزشي با كانون كنترل سلامتي و الگوي رفتاري (A/B) در كشتيگيران شهر كرمانشاه
286
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي چرخه عمر شركت و كارايي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
287
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي سرشتي (temperament) با رفتار كودكان 3 تا 7 ساله حين انجام درمان دندانپزشكي
288
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيت و احساس شادكامي در دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
289
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي درونگرا و برونگرا باذعزتدنفس در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ساوه
290
بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شغلي مدل هاكمن -اولدهام :توليد برق زنجان
291
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي ارگونوميكي ميز و نيمكتهاي مدارس با ناهنجاريهاي اندام اسكلتي فوقاني و ستون فقرات و شاخصهاي آنتروپومتريك دانش آموزان پسر شهرستان كرمانشاه
292
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شخصيت واعتمادبه نفس دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزساوه
293
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شغل بر ميزان تعهد سازماني كاركنان دانشگاه هاي شهرستان ماهشهر
294
بررسي ارتباط بين يافته هاي راديوگرافيك و دانسيته استخواني در بيماران آرتريت روماتوئيد
295
بررسي ارتباط بين يافته هاي راديوگرافيك و دانسيته استخواني در بيماران آرتريت روماتوئيد
296
بررسي ارتباط پارامتر هاي فرآيندي و موادي با تغيير ابعاد در اكسترودر دو پيچه براي آميزه هاي MDPE-PP حاوي نانو رس
297
بررسي ارتباط پارامترهاي آتشباري با سرعت ذرات
298
بررسي ارتباط پارامترهاي تستهاي عملكرد ريوي با شدت درگيري عروق كرونر در بيماران مبتلا به COPD مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت طي سال 1٣95-96
299
بررسي ارتباط پارامترهاي راديومورفومتريك استخوان منديبل با اندازه زاويه گونيال در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد با استفاده از راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در سالتحصيلي 1392-1390
300
بررسي ارتباط پارامترهاي فاز اجكشن در اكوكارديوگرافي با شدت تنگي دريچه ريوي در بيماران مبتلا به تنگي دريچه ريوي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت طي سال 1396
301
بررسي ارتباط پارامترهاي كمي و بعد فراكتال الگوهاي ژئومورفولوژي و سازندهاي زمين شناسي در ارتباط با شاخص هاي هيدرولوژي و رسوب (مطالعه موردي: حوزه هاي آبخيز استان ايلام)
302
بررسي ارتباط پذيرش بيماري وكيفيت زندگي درمادران مبتلابه ديابت بارداري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س)شهررشت سال 97-1396
303
بررسي ارتباط پذيرش بيماري وكيفيت زندگي درمادران مبتلابه ديابت بارداري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س)شهررشت سال 97-1396
304
بررسي ارتباط پلي مرفيسم A6391/G اگزون 12 از ژن پراكسيداز تيروئيدي با ميزان آنتي بادي ضد پراكسيداز تيروئيدي در جمعيت ايراني
305
بررسي ارتباط پلي مرفيسم L55M در ژن پارااكسوناز (PON1) و سنجش فعاليت آنزيمي باناباروري در جمعيت زنان
306
بررسي ارتباط پلي مورفيسم irs-1gly279arg gly 7501 aspوirs-2 با ديابت نوع 2 در نژاد كرد در غرب ايران , the study on relationship between irs-1gly279 arg and irs-2gly7501 asp polymorphisms and type2 diabetes in the kurdish ethnic groupin west iran
307
بررسي ارتباط پلي مورفيسم microRNA 148a با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
308
بررسي ارتباط پلي مورفيسم microRNA 152 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
309
بررسي ارتباط پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي rs1972820در ساختار ژن ErbB4 با شيوع سرطان سينه
310
بررسي ارتباط پلي مورفيسم درmicroRNA ي كنترل كننده ي EGFR با خطر ابتلا به سرطان ريه در جمعيت اصفهان
311
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن AGER با بيماري مولتيپل اسكلروز
312
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن AT1R (آنژيوتانسين II تيپ 1) با بيماري عروق كرونري بر اساس نتايج آنژيوگرافي در افراد كانديداي آنژيوگرافي
313
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن CTLA-4 باسرطان پستان
314
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن HSP07-2 با بيماري عروق كرونري بر اسا آنژيوگرافي در بيماران كانديداي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي , Evaluation of association betwwen polymorphism og heaat shock protein 07-2)HSP07-2(gene and coronary artery disease on angiography in candidates of angiography and angioplasty
315
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن كد كننده ي miR-23a و miR-223 با بيماري مالتيپل اسكلروزيس
316
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن گلوتاتيون-s- ترانسفراز و كاهش شنوايي ناشي از سر وصدا
317
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن گلوتاتيون-s- ترانسفراز و كاهش شنوايي ناشي از سر وصدا
318
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي FAS-670A/g و FASl-844ŸŸc/t با آزواسپرمي ايديوپاتيك در مردان نابارور
319
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي IGF-I و IGFBP-3 با برخي صفات اقتصادي در بزهاي مرخز
320
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن هاي miR-423, miR-146a, miR-196a2, miR-27a با سرطان پستان در زنان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1396
321
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ماتريكس متالوپروتئيناز 1و 3و9 بادژنراسيون ديسك بين مهره اي كمري
322
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي 765G/‍‍C-+8473T/Cژن cox-2 با سرطان ريه در جمعيت ايران
323
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي G-803A و G-832A در ناحيه پروموتر ژن TNF-a با جاقي در جمعيت ايراني
324
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي rs3129878 و rs7192 ژن HLA-DRA با خطر ناباروري مردان در جمعيت اصفهان
325
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن - PGC1 و استعداد ابتلا به ديابت نوع 2 در جمعيتي از ايران .
326
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن TCF7L2 و استعداد ابتلا به ديابت نوع 2 در جمعيتي از ايران
327
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژن رسپتور ويتامين D با بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس پاسخگو و غير پاسخگو به درمان با بتا اينترفرون
328
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي ژنتيكي CD247 و CD226 با بيماري اسكلروز سيستميك در ايران
329
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي مرتبط با سطح سرمي فاكتور رشد اندوتليال عروق و E سلكتين بين افراد مبتلا به سندروم متابوليك با افراد سالم
330
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هايC 174G-وC572g-درناحيه پروموترژن اينترلوكين با چاقي در جمعيت قند و ليپيد تهران
331
بررسي ارتباط پلي‌مورفيسم تكرارهاي ميكروستلايت GT در اينترون 1 ژن PIK3CAو ارتباط آن با سرطان كلوركتال در جمعيت اصفهان
332
بررسي ارتباط پوسيدگي هاي دندان كودكان و ميزان آگاهي والدين 8-7 ساله در مدارس اردبيل
333
بررسي ارتباط پوشش شهري و غير شهري با جزاير حرارتي با استفاده از تكنيك هاي GIS وRS(مطالعه موردي:بابل)
334
بررسي ارتباط پوشش گياهي با برخي عوامل اكولوژيك در منطقه اردستان
335
بررسي ارتباط پول‌شويي با جرائم مواد مخدر در حقوق كيفري ايران
336
بررسي ارتباط پيامد القاي زايمان و برخي عوامل پيشگويي كننده همراه در زايمانهاي انجام شده در بيمارستان الزهرا شهر رشت در سال 1384
337
بررسي ارتباط پيش گويي كننده ميزان سربرال اكسيمتري با پيامد باليني درمان TPA در بيماران سكته ي مغزي ايسكميك تحت مراقبت هاي ويژه بيمارستان پورسيناطي سال 97-1396
338
بررسي ارتباط پيشبرد فروش بر رفتار خريد مصرف كنندگان در صنايع غذايي(فروشگاههاي هايپر شهر گنبد كاووس)
339
بررسي ارتباط پيكا با وزن زمان تولد در زنان مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني در سال 87-86
340
بررسي ارتباط تاب آوري، استرس و خودكارآمدي با رضايت زندگي در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر سقز
341
بررسي ارتباط تجربه خشونت خانگي ﴿ جسمي، عاطفي، جنسي﴾ در دوران بارداري با پيامد بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاه هاي دولتي شهر رشت در سال 94-93
342
بررسي ارتباط تجربه و جنسيت آموزشگران زبان انگليسي با ديدگاه آنان نسبت به تصحيح خطاهاي گفتاري آموزندگان
343
بررسي ارتباط تحصيلات والدين، سن و رشته تحصيلي بر تحول اخلاقي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
344
بررسي ارتباط ترس از دندانپزشكي كودكان ۸-۶ساله ووالدين آنها در مراجعه كنندگان به دانشكده ي دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷
345
بررسي ارتباط تركيبات شيميايي سنگ با نتيجه پاكسازي سنگ و مدت زمان جراحي درنفروليتوتومي از راه پوست در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي ادراري فوقاني در مركز آموزشي تحقيقاتي رازي شهر رشت از فروردين 1389 تا تير 1391
346
بررسي ارتباط تسهيلات طرح هاي زود بازده بانك ملي شهرستان بهشهر و تاثير آن در اقتصاد جامعه
347
بررسي ارتباط تعداد پلاكتها با Grade و Stage تومور در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول كليوي بستري شده در بيمارستان رازي شهر رشت از فروردين 1380 تا اسفند1385
348
بررسي ارتباط تعداد و نوع عوامل خطر قابل اصلاح با تعداد ونوع ضايعات عروقي در آنژ يوگرافي كرونري در بيماران بستري در بخش پست آنژيوگرافي كرونر مركز آموزشي- درماني و تحقيقات قلب و عروق بيمارستان حشمت
349
بررسي ارتباط تعداد، تحرك ، مورفولوژي و منبع تهيه اسپرم درميزان موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI) به داخل تخمك درزوجين نابارور مراجعه كننده به مؤسسه درمان ناباروري مهرازمهر1381تا اسفند1382
350
بررسي ارتباط تعداد، تحرك، مورفولوژي و منبع تهيه اسپرم در ميزان موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم﴿ICSI) به داخل تخمك در زوجين نابارور مراجعه كننده به موسسه ناباروري مهر از مهر 1381 تا اسفند 1382
351
بررسي ارتباط تغذيه با شير مادر و شاخص DMF در افراد 14-12 ساله شهرستان يزد
352
بررسي ارتباط تغذيه با شير مادر و شاخص DMF در افراد 14-12 ساله شهرستان يزد
353
بررسي ارتباط تغييرات الكتروكارديوگرافي با پيامد سكته مغزي ايسكميك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال1393
354
بررسي ارتباط تغييرات سطح سرمي آلبومين با پيامدهاي بيماران سوخته بستري شده در بيمارستان ولايت از ابتداي دي ماه سال 1394 لغايت پايان دي ماه 1396
355
بررسي ارتباط تغييرات سود بر بازده سهام با ستفاده از تجزيه و تحليل سود باقي مانده در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
356
بررسي ارتباط تفكر انتقادي وتصميم گيري باليني دانشجويان سال آخرپرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 1386
357
بررسي ارتباط تكاليف درسي در يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
358
بررسي ارتباط تكرارهاي CAG در ژن DNA پليمر از گاما ﴿POLG﴾ با بيماري مالتيپل اسكلروزيس
359
بررسي ارتباط تكنيك فيلمبرداري با محتواي فيلم در سينماي ايران
360
بررسي ارتباط تنگي شريان كليه با آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران مبتلا به فشارخون كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان افشار يزد در سال 1390
361
بررسي ارتباط تنگي شريان كليه با آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران مبتلا به فشارخون كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان افشار يزد در سال 1390
362
بررسي ارتباط توان بالقوه انگيزشي مشاغل (مدل )MPS و فرسودگي شغلي در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز در سال 1389
363
بررسي ارتباط توانمندسازي با مديريت دانش كاركنان اداره كل تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان
364
بررسي ارتباط توانمندسازي كاركنان با ميزان فروش شركت اسنوا
365
بررسي ارتباط توده بدني مادر در ابتداي بارداري با شدت پره اكلامپسي در زنان باردار دچار پره اكلامپسي در شهرستان رشت
366
بررسي ارتباط توزيع تاسيسات شهرداري با قيمت املاك (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
367
بررسي ارتباط تيپ هاي شخصيتي مايرز-بريگز و اعتياد به اينترنت
368
بررسي ارتباط جريان خون جانبي قلبي با پيامدهاي باليني در بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد مراجعه كننده به بيمارستان حشمت رشت
369
بررسي ارتباط جمع شدگي خميري و فشار منافذ مويينه در رويه هاي بتني فرودگاهي
370
بررسي ارتباط جمعشدگي پارچه با ساختمان آن در مراحل مختلف توليد و اثر آن بر خواص مكانيكي پارچه
371
بررسي ارتباط جنسيت ، اشتغال با عزت نفس بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ساوه
372
بررسي ارتباط چابكي سازماني با هوشمندي رقابتي در جهت جذب منابع و سپرده هاي بانكي در سال 1395 ( مطالعه موردي شعب بانك تجارت شهر شيراز)
373
بررسي ارتباط چاه هاي تزريقي و توليدي با استفاده از روش هاي CRM و آماري در پروژه هاي تزريق گاز غير امتزاجي
374
بررسي ارتباط چسبندگي پوشش و فاكتور زبري مستخرج از الگوريتم هاي لبه يابي
375
بررسي ارتباط چند شكلي تك نوكلئوتيدي rs12976445 واقع در ناحيه ي ژن رمز كننده MIR125a با سرطان پستان
376
بررسي ارتباط چند شكلي ژن آلفا-1-آنتي تريپسين با صفات توليدي در گاوهاي شيري هلشتاين
377
بررسي ارتباط چند شكلي ژن گيرنده اينترلوكين 4 با آرتريت روماتوئيد در بيماران ايراني
378
بررسي ارتباط چندشكلي تك نوكلئوتيدي rs12976445 واقع در ناحيه رمز كننده ژن miR-125a با سقط مكرر
379
بررسي ارتباط چندشكلي ژنتيكي ژن XRCC1 و اسكيزوفرنيا
380
بررسي ارتباط حجم باقيمانده ادراري با حجم پروستات در مردان 79-40 سال از طريق سونوگرافي ترانس ابدومينال در بيمارستان رازي رشت
381
بررسي ارتباط حجم مايع آمنيوتيك با پيامدهاي پريناتال درحاملگي هاي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا از آبان ماه 1396 تا آبان ماه 1397
382
بررسي ارتباط حجم متوسط پلاكت ها با بروز خونريزي داخل بطني وديس پلازي برونكوپولمونري در نوزادان نارس زير 35 هفته بستري در بيمارستان 17 شهريور
383
بررسي ارتباط حجم متوسط پلاكتي با گستردگي بيماري عروق كرونري
384
بررسي ارتباط حرفه اي پزشكان و پرستاران در بيمارستان آموزشي شهر يزد﴿مطالعه موردي در بيمارستانهاي موردي در بيمارستان شهيد صدوقي وشهيد رهنمون﴾
385
بررسي ارتباط حرفه اي پزشكان وپرستاران در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد
386
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با تمايل به كنترل به خود در دانش آموزان دخترمقطع پنجم ابتدائي در شهرستان جهرم
387
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با تمايل به كنترل به خود در دانش اموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي در شهرستان جهرم
388
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با كيفيت زندگي و افسردگي در سالمندان شهرهاي شرق گيلان در سال 1396
389
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي پرستاران از والدين با رضايت مندي آنان در مراقبت از نوزادان نارس بستري در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 96-1395
390
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي درك شده با تجربه زايمان در مادران باردار مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي درماني الزهرا شهر رشت سال 1397
391
بررسي ارتباط حمايت سازماني ادراك شده با ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي و هويت اجتماعي بازيكنان تيمهاي ملي هندبال ايران
392
بررسي ارتباط حمايت ورزشي با گسترش شركت در فعاليتهاي ورزشي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران
393
بررسي ارتباط حوادث ناشي از كار با كيفيت زندگي كارگران شاغل در پروژه سد سازي رود بار لرستان
394
بررسي ارتباط خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط بانك ملي و رضايت مشتريان
395
بررسي ارتباط خشونت در خانواده با انحرافات اجتماعي
396
بررسي ارتباط خصوصيات روانشناختي و مشكلات رفتاري كودكان غير همكار با رفتار هنگام درمان دندانپزشكي همراه با ميدازولام
397
بررسي ارتباط خصوصيات رويشگاهي و فيتوشيميايي علف مار (.Capparis spinosa L) در استان فارس و استان اصفهان
398
بررسي ارتباط خصوصيات سيستم ريشه اي و فيزييولوژيك با تحمل به تنش خشكي در ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند
399
بررسي ارتباط خواص ژئوفيزيكي خاك ها با خواص فيزيكي و شيميايي آنها
400
بررسي ارتباط خواص مكانيكي ، ديناميكي پلي يورتان با ساختار و مورفولوژي آن
401
بررسي ارتباط خواص مكانيكي و ميزان كرنش درفرايند فورج فولاد ميكروآلياژي
402
بررسي ارتباط خود كارآمدي پژوهشي و عملكرد پژوهشي در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي در سال 93-1392
403
بررسي ارتباط خودپذيري مغناطيسي با كاني شناسي كانسنگ هاي آهن چغارت و سورك
404
بررسي ارتباط خودكارآمدي و رفتار هاي بهداشتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1387
405
بررسي ارتباط خوش‌بيني- بدبيني و سبك‌هاي مقابله با استرس با سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام‌نور تهران
406
بررسي ارتباط دانسيته اتصالات عرضي سيستم آكريليك اپوكسي با خواص فيزيكي مكانيكي آن
407
بررسي ارتباط درك پرستاران از شرايط محيط كار با پيامدهاي ايمني در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني استان گيلان در سال 1392
408
بررسي ارتباط درك پرستاران از شرايط محيط كار با پيامدهاي ايمني در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني استان گيلان در سال 1392
409
بررسي ارتباط دعاوي در پروژه هاي عمراني با اسناد و شرايط پيمان
410
بررسي ارتباط دلبستگي به والدين و همسالان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترپنجم ابتدايي
411
بررسي ارتباط دلبستگي والدين و همسالان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پنجم ابتدايي
412
بررسي ارتباط دلبستگي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
413
بررسي ارتباط دما وبارش فصول مختلف ب ارتفاع حوضه آبريز درياچه اروميه
414
بررسي ارتباط دوپلي مورفيسم در ژن هاي eNOS و1MTHFD در بيماران داراي سقط مكرر خودبخودي
415
بررسي ارتباط دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي .
416
بررسي ارتباط دوره پيش از دبستان با سطوح فرايند درك مطلب خواندن
417
بررسي ارتباط دولت الكترونيك با اعتماد شهروندان منطقه 22 تهران
418
بررسي ارتباط ديابت و هيپرليپيدمي و پرفشاري خون و سيگار با كري ناگهاني با علت ناشناخته
419
بررسي ارتباط ديابت و هيپرليپيدمي و پرفشاري خون و سيگار با كري ناگهاني با علت ناشناخته
420
بررسي ارتباط ديدگاه پرستاران نسبت به اصول سازمان يادگيرنده با رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان در مراكز آموزشي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت در سال 1388
421
بررسي ارتباط ذرات در اندازه سيلت با رفتار و خواص رئولوژيك خاك در يك شيب تپه با فرسايش خميري شكل
422
بررسي ارتباط راديوگرافيك ميان شكل كنديل و عرض گردن آن با الگوي رشدي صورت در بيماران داراي مال اكلوژن كلاس II اسكلتال .
423
بررسي ارتباط راديوگرافيك ميان شكل كنديل و عرض گردن آن با الگوي رشدي صورت در بيماران داراي مال اكلوژن كلاس II اسكلتال .
424
بررسي ارتباط رزيستين بند ناف با لپتين ،انسولين ،اندكسهاي رشدي،و درصد چربي در نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان آيت الله موسوي زنجان در سال 1388
425
بررسي ارتباط رژيم هاي جريان دوفازي آب و هوا و قدرت جريان گردابه اي در ورودي مجاري
426
بررسي ارتباط رشته تحصيلي و شغل دانشجويان رشته موسيقي دانشگاه هنر
427
بررسي ارتباط رضايت از عوامل اكولوژيك اجتماعي بر كيفيت زندگي مردم شهر ملكان
428
بررسي ارتباط رضايت ازعوامل اكولوژيك اجتماعي بر كيفيت زندگي مردم شهر ملكان
429
بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با عوامل شغلي در دانشگاه اصفهان
430
بررسي ارتباط رفتار مشتري گرايي كاركنان با ارتقاء كيفيت خدمات در بانك ملي شعبه مركزي شهرستان محلات
431
بررسي ارتباط رفتار مشتريگرايي كاركنان با ارتقاء كيفيت خدمات در بانك تجارت
432
بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي مادران با الگوي رشد جسمي كودكان زير يك سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 84-1383
433
بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي و رضايت از زندگي در سالمندان مراجعه كننده به ‏كانونهاي فعال باز نشستگان شهر رشت ‏‎‏1387‏
434
بررسي ارتباط رنگ بذر و غلظت اسيد لينولنيك با صفات زراعي بزرك
435
بررسي ارتباط رنگ فضاي اموزشي با ميزان يادگيري دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي
436
بررسي ارتباط رنگها باشخصيت افراد (دانش آموزان مقطع راهنمايي )
437
بررسي ارتباط رهبري اخلاقي با عملكرد كاركنان با واسطه‌گري تبادل رهبر- عضو كاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1395
438
بررسي ارتباط روش هاي تقويت انگيزش دروني و افزايش انگيزه مطالعه در دانش آموزان متوسطه شهر تبريز
439
بررسي ارتباط ريز ساختار خواص مكانيكي در اتصال فاز مايع گذرا - TLP ( براي آلياژ Co-Cr-Mo)
440
بررسي ارتباط ريز ساختار و خواص مكانيكي چسب‎هاي نانوكامپوزيتي بر پايه اپوكسي حاوي نانولوله‎هاي هالوسايت
441
بررسي ارتباط ريزساختار با خواص مكانيكي، حرارتي و نفوذپذيري نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه سيليكون‌رابر/ خاك‌رس
442
بررسي ارتباط ريسك فاكتورها با بيماريهاي عروق كرونر و مقايسه آنها در دو جنس زن و مرد
443
بررسي ارتباط ريسك فاكتورها با بيماريهاي عروق كرونر و مقايسه آنها در دو جنس زن و مرد
444
بررسي ارتباط ريسك فاكتورهاي كروناري، QT Dispersion و Signal-Averaged ECG در بيماران با Slow Coronary Flow
445
بررسي ارتباط ريسك فاكتورهاي كروناري، QT Dispersion و Signal-Averaged ECG در بيماران با Slow Coronary Flow
446
بررسي ارتباط رينيت آلرژيك و اوتيت مياني مزمن در مراجعه كنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن مركز آموزشي درماني امير المومنين (ع) – رشت- ايران
447
بررسي ارتباط زمينه هاي خانوادگي دانشجويان با مشاركت اجتماعي آنان
448
بررسي ارتباط زيردست پارچه و برخي خواص فيزيكي مانند اصطكاك و آويزش
449
بررسي ارتباط ژئوشيميايي مس و موليبدن در كانسار مس پورفيري چاه فيروزه
450
بررسي ارتباط ژن رسپتور اينترلوكين VH و MS در بيماران ايراني
451
بررسي ارتباط ژنتيكي بين كانسارهاي مس و موليبدن با استفاده از شبكه هاي هوشمند (عصبي) در منطقه دره زار
452
بررسي ارتباط ساختار - خواص در فيلم هاي بسته بندي حاوي نانو ذرات
453
بررسي ارتباط ساختار خواص در نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل الكل
454
بررسي ارتباط ساختار سازماني و كارآفريني كاركنان اداره تربيت بدني شهرستان گنبد كاووس
455
بررسي ارتباط ساختار و خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه ژلاتين
456
بررسي ارتباط ساختار و مضمون كتيبه ها با طرح و نقش و كاربرد قالي هاي دوره صفوي و قاجار
457
بررسي ارتباط سايندگي سنگ‌هاي سخت با انتشار امواج آكوستيك و لرزش توليدشده در حين عمليات حفاري
458
بررسي ارتباط سبك زندگي مادران در دوران بارداري با كم وزني بدو تولد نوزادان ترم در مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال 1389
459
بررسي ارتباط سبك شناختي استقلال - وابستگي ميداني با عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان
460
بررسي ارتباط سبك مديريت و بهره وري نيروي انساني از ديد كاركنان شركت الكتروسيم ميبد
461
بررسي ارتباط سبك هاي رهبري با برخي ويژگيهاي فردي مربيان واليبال شهر تهران
462
بررسي ارتباط سبك هاي مديريت (تحول گرا و عمل گرا) با فرهنگ سازماني در استانداري استان كردستان
463
بررسي ارتباط سبك هاي هويت وشيوه هاي فرزندپروري
464
بررسي ارتباط سختي فولاد آستنيتي C316 با استهلاك امواج فراصوتي
465
بررسي ارتباط سرسختي روانشناختي و كنترل عواطف با ميزان خستگي بيماران مبتلا به ام.اس: با ميانجيگري نقش هوش بدني
466
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با خلق دانش در دانشگاه پيام نور استان قم
467
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با عملكرد شعب در بانك صادرات كرج
468
بررسي ارتباط سرمايه گزاران نهادي عدم تقارن اطلاعاتي و نقد شوندگي بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
469
بررسي ارتباط سرمايه ي فكري و هوش سازماني با كار آفريني سازماني﴿مطالعه ي موردي: دانشگاه رازي كرمانشاه﴾
470
بررسي ارتباط سرولوژي مثبت هليكوباكتر پيلوري با ميزان آترواسكلروز در بيماران تحت آنژيوگرافي
471
بررسي ارتباط سرولوژي مثبت هليكوباكتر پيلوري با ميزان آترواسكلروز در بيماران تحت آنژيوگرافي
472
بررسي ارتباط سطح آلفا فيتوپروتئين مايع آمنيون با پيامدهاي نامطلوب بارداري در زنان مراجعه كننده به كلينيك پريناتولوژي رشت طي سال هاي 96-95
473
بررسي ارتباط سطح آنتي بادي هليكو باكتر پيلوري با يافته هاي پاتولوژيك كودكان مراجعه كننده با درد شكم مشكوك به بيمار پپتيك از ابتداي سال 1383 لغايت پايان اسفند 1385 به بيمارستان 17 شهريور شهر رشت
474
بررسي ارتباط سطح آنزيم تروپونين I با مرگ و مير داخل بيمارستاني بيماران با آسيب تروماتيك مغزي بستري شده در بخش¬هاي مراقبت ويژه مركز آموزشي درماني پورسينا
475
بررسي ارتباط سطح بلوغ فناوري اطلاعات و چابكي سازماني در بيمارستان مركزي نفت تهران
476
بررسي ارتباط سطح پلاسماييOxidized Low Density Lipoprotein با نفروپاتي ديابتي در مبتلايان به ديابت نوع۲
477
بررسي ارتباط سطح سرمي B-HCG با پارگي لوله رحم در حاملگي هاي خارج رحمي لوله اي در مراجعين به بيمارستان الزهرا(س) رشت در طي سالهاي 1387-1380
478
بررسي ارتباط سطح سرمي hs-CRPبعد از زايمان با OGTT و مقاومت به انسولين(HOMA IR) ،6 هفته پس از زايمان در بيماران GDM
479
بررسي ارتباط سطح سرمي روي و...در بيماران نبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت شهرستان بوكان
480
بررسي ارتباط سطح سرمي سلنيوم و آنزيم كلوتاتيون پراكسيداز وويتامين اي بابيماري عروق كرونري براساس آنژيوگرافي در بيماران كانديداي انژيوگرافي
481
بررسي ارتباط سطح سرمي فريتين، روي و ويتامين دي با ريزش موي تلوژن افلوويوم مزمن در زنان مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان رازي رشت
482
بررسي ارتباط سطح سرمي هموسيستئين با پيش آگهي استروك ايسكميك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا
483
بررسي ارتباط سطح سرمي هورمون پاراتيروييد و ويتامين D با شدت درگيري عروق كرونر و ميزان عملكرد سيستوليك بطن چپ در بيماران مراجعه كننده جهت آنژيوگرافي كرونري سرپايي به بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت
484
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D و بي¬اختياري ادراري شبانه كودكان 5 تا 7 سال مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور از آذر 96 تا آذر 97
485
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D3 با ضخامت اينتيما مدياي كاروتيد﴿IMT﴾ در بيمارستان پورسيناي رشت درسال 94-1393
486
بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين دي با سرطان سلولهاي بازال(BCC )
487
بررسي ارتباط سطح سرمي25-هيدروكسي ويتامين D با شاخصهاي آنتروپومتريك در بيماران مبتلا به PCOS مراجعه كننده به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا
488
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت با پايبندي به رفتارهاي خودمراقبتي در مبتلايان به نشانگان متابوليك مراجعه كننده به درمانگاه هاي تخصصي مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1395
489
بررسي ارتباط سطح سواد سلامت و سلامت عمومي در سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگي كشوري شهر رشت در سال 96
490
بررسي ارتباط سطح فريتين با فاكتورهاي متابوليك ودانسيتومتري استخوان در بيماران تالاسمي ماوژر 12 تا 20 سال در بيمارستان 17 شهريور در سال 1397
491
بررسي ارتباط سطح قند خون قبل از آنژيوگرافي و خطر نفروپاتي ناشي از ماده ي حاجب در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري كه تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار مي گيرند
492
بررسي ارتباط سطح مقطع عضله باي سپس براكي با بيماري انسدادي مزمن ريه و شدت آن در مراجعين به كلينيك تخصصي مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 1397
493
بررسي ارتباط سطح منيزيم،استئوپنتين و hsCRP پلاسما با كلسيفيكاسيون عروقي در بيماران نارسايي مزمن كليه مرحله 2و3و4
494
بررسي ارتباط سطح هموسيستئين سرم با ترومبوز فيستول در بيماران نارسائي مزمن كليه در بيمارستان رازي شهر رشت طي سال 86
495
بررسي ارتباط سطح هورمون هاي تيروئيدي با سطح ســـــرمي فريتين در بيماران بتاتالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 93-92
496
بررسي ارتباط سطح هوشياري بيماران تروماي سر شديد با زمان تراكئوستومي
497
بررسي ارتباط سطح ويتامين D سرم با ميزان پرشدگي شاخه هاي جانبي عروق قلبي در بيماران مبتلا به انسداد مزمن كامل شرياني مراجعه كننده به بيمارستان حشمت شهر رشت در سال 97
498
بررسي ارتباط سطوح سرمي IL-09 و TNF-a با ظهور تب خال ناشي از ويروس هرپس سيميلكس
499
بررسي ارتباط سطوح مختلف معيارهاي باليني با سطوح الكترودياگنوستيك درگيري عصب مديان در مبتلايان به سندرم تونل كارپ (CTS) در بيماران مراجعه كننده به كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان
500
بررسي ارتباط سلامت عمومي با تعارض متقابل كار- خانواده در پرستاران شاغل مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1390
501
بررسي ارتباط سلامت عمومي،عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس نمونه و عادي شهرستان فارسان
502
بررسي ارتباط سن تقويمي و فعاليت هاي ورزشي
503
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني BMI در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي شهيد صدوقي يزد درسال 85
504
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني bmi در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 85
505
بررسي ارتباط سن دنداني با شاخص توده بدني bmi در كودكان 12-8 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 85
506
بررسي ارتباط سن دنداني و شاخص توده بدني(BMI)در كودكان 12-6 سالهمراجعه كننده به بخش اطفال دانشكده دندانپزشكي
507
بررسي ارتباط سن زن و موفقييت درمان ناباروري در مراجعين به مركز ناباروري استان يزد (79-1378)
508
بررسي ارتباط سن و رشد قضاوت اخلاقي دردانشجويان دانشگاه پيام نور واحدساوه
509
بررسي ارتباط سندرم سوزش دهان با بيماريهاي روانپزشكي و تعيين عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در سال 1398
510
بررسي ارتباط سندرم متابوليك و شاخص هاي آن با پيامد 5 ساله بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهر يزد
511
بررسي ارتباط سندرم متابوليك و شاخص هاي آن با پيامد 5 ساله بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در CCU بيمارستانهاي شهر يزد
512
بررسي ارتباط سنگ پالپي دندان با ميزان موفقيت بي‌حسي موضعي براي دندانهاي مولر فك بالا با پالپيت برگشت ناپذير در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي واحد پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-95
513
بررسي ارتباط سنگ هاي پالپي با بيماريهاي ايسكميك قلبي - عروقي
514
بررسي ارتباط سنگ هاي پالپي با بيماريهاي ايسكميك قلبي-عروقي
515
بررسي ارتباط سهم بازار با نقدينگي سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
516
بررسي ارتباط سهم ذهني،سهم عاطفي وسهم وفاداري با سهم بازار بانك تجارت
517
بررسي ارتباط سواد سلامت با كيفيت زندگي در بيماران تحت آنژيوپلاستي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1396
518
بررسي ارتباط سيستميك لوپوس اريتماتوز و عفونت هليكوباكترپيلوري
519
بررسي ارتباط شاخص CHA2DS2-VASc با پديده عدم برقراري جريان خون در بيماران انفاركتوس حاد ميوكارد همراه با بالا رفتن قطعه ST بعد از مداخله اوليه عروق كرونر از طريق پوست مراجعه كننده به بيمارستان حشمت
520
بررسي ارتباط شاخص توده بدن و سلامت دهان و دندان
521
بررسي ارتباط شاخص توده بدني (BMI) با مرگ بيماران دياليز صفاقي
522
بررسي ارتباط شاخص توده بدني(BMI)با شدت پسوريازيس در بيماران مبتلا به پسوريازيس پلاكي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 93-1392
523
بررسي ارتباط شاخص توده بدني(body mass index) )با ميزان بروز عوارض و عمل جراحي مجدد در بيماران با تعويض كامل مفصل ران (total hip replacement) در بيمارستان پورسينا در سال 1393-1394
524
بررسي ارتباط شاخص توده بطن چپ با سطح سرمي پروتئين واكنش C با حساسيت بالا (hs-CRP)در بيماران تحت همودياليز در بيمارستان رازي شهر رشت
525
بررسي ارتباط شاخص توده ي بدني( BMI)كودكان درسن 18 ماهگي و سن ورود به مدرسه با قند خون و شرايط مادر در بارداري
526
بررسي ارتباط شاخص حلقه¬هاي بندناف با نتايج نوزادي در زايمان¬هاي طبيعي انجام شده در بيمارستان الزهرا رشت از خرداد 94 لغايت خرداد1395
527
بررسي ارتباط شاخص هاي آنتروژومتريك و صرع مقاوم به درمان در كودكان مراجعه كننده به كلينيك اطفال
528
بررسي ارتباط شاخص هاي پوسيدگي با ميانگين يك ساله HbA1c در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان رازي و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
529
بررسي ارتباط شاخص هاي تغييرات فصلي وآب وهوايي با ميزان شدت گيري بيماري هاي انسدادي ريه(COPD،آسم وبرونشكتازي) دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي بين اسفند 1387 تا اسفند 1392
530
بررسي ارتباط شاخص هاي توانا ساز چابكي در سازمان با توانمندي چابكي با رويكرد شبكه هاي عصبي
531
بررسي ارتباط شاخص هاي عملكرد ايمني با كد ارزيابي ريسك در مشاغل مربوط به عمليات كانتينري بندر امام خميني 94-93
532
بررسي ارتباط شاخص‌هاي پيوند از دور با مقادير حدي بارش هاي فصلي جنوب شرق ايران (استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان)
533
بررسي ارتباط شبكه اجتماعي با كارآفريني از نظر دانشجويان دانشگاه پيام نور
534
بررسي ارتباط شخصيت هاي برنگرا و درونگرابا تعهد سازماني در پرستاران بيمارستا هاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد
535
بررسي ارتباط شخصيت هاي برونگراو درونگرا با تعهد سازماني در پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي ووشهيد رهنمون
536
بررسي ارتباط شدت افسردگي با ميزان درد پس از جراحي فتق ديسك
537
بررسي ارتباط شرايط ارگونوميك و آسيبهاي جسمي ناشي از كاربا فرسودگي شغلي در كتابداران دانشگاهي شهرستان زابل , a survay of relationship between ergonomic conditions and work-related physical injuries with job burnout in zabol university librarians
538
بررسي ارتباط شرايط ارگونوميك و فرسودگي شغلي در كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
539
بررسي ارتباط شركت هاي حمل و نقل ريلي مسافري با مشتريان خود از طريق اينترنت
540
بررسي ارتباط شكستگي هاي جمجمه و صورت با پيامدهاي مغزي در بيماران با تروماي سر مراجعه كننده به اورژانس مركز آموزشي درماني پورسينا از سال 1394 تا 1396
541
بررسي ارتباط شمارش سلول¬هاي خوني و بيوماركر هاي شيميايي خون با وجود و شدت اكتازي ايزوله عروق كرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونر مراجعه كننده به بيمارستان قلب دكتر حشمت طي سال هاي 1395-1396
542
بررسي ارتباط شيوه زندگي وكيفيت خواب سالمندان مراجعه كننده به كانون هاي بازنشستگان شهر رشت در سال 86-1385
543
بررسي ارتباط شيوه هاي زندگي ايراني و اسلامي
544
بررسي ارتباط شيوه هاي فرزندپروري با كمرويي در دانش آموزان متوسط شهر خورموج (سال تحصيلي 89-88)
545
بررسي ارتباط ضخامت انتيما- مديا در شريان هاي فمورال و كاروتيد مشترك با شدت بيماري عروق كرونر در بيماراني كه در بيمارستان حشمت رشت تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار گرفته اند
546
بررسي ارتباط ضخامت اينتيما مديا كاروتيد در سونوگرافي با وجود بيماري عروق كوچك مغزي Leukoaraiosis در ام آر آي مغز
547
بررسي ارتباط ضخامت مخاط سينوس ماگزيلاي و apical periodontitis با استفاده از CBCT
548
بررسي ارتباط ضخامت و الگوهاي سونوگرافيك اندومتر در حاملگي نابجا و طبيعي
549
بررسي ارتباط طبقه اجتماعي خانواده و گرايش شغلي وتحصيلي دانش آموزان
550
بررسي ارتباط طول راموس منديبل، عرض سينوس فرونتال و سن تقويمي با مراحل 6گانه رشد بلوغ ستون مهره ها در گروه سني 6تا19 ساله در شهر يزد
551
بررسي ارتباط طول مدت دوره پيش از دبستان با پيشرفت سواد خواندن
552
بررسي ارتباط طول مدت دياليز و ميزان بقائ كليه پيوندي در بيماران تحت عمل پيوند كليه مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
553
بررسي ارتباط عبورپذيري و ريزساختار در نانوكامپوزيت هاي PA6/Rubber/ Nanoclay
554
بررسي ارتباط عزت نفس با ابعاد حمايت اجتماعي درك شده در نوجوانان مقطع دبيرستان شهر رشت در سال 92- 1391
555
بررسي ارتباط عزت نفس با ابعاد حمايت اجتماعي درك شده در نوجوانان مقطع دبيرستان شهر رشت در سال 92-1391
556
بررسي ارتباط عزت نفس با موفقيت تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 94-93
557
بررسي ارتباط عفونت پس از عمل با بعضي از عوامل خطر در 100 بيمار جراحي شده در مراكز آموزشي درماني الزهرا﴿س﴾ رشت در سال 74
558
بررسي ارتباط عفونت ويروس هاي پاپيلوماي انساني (HPV) انواع 16 و 18 با سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستان پورسيناي رشت
559
بررسي ارتباط علل و انواع آسيب‌هاي ورزشي با ميزان شيوع آن‌ها در ساعات ورزش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهر تبريز (سال تحصيلي 96-95)
560
بررسي ارتباط علي ميان نقد شوندگي،كيفيت شفافيت و افشا و ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
561
بررسي ارتباط عملكرد تيروئيد و پروفايل چربي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه مركز آموزشي درماني تكويني هدايتي قم در سال 1393
562
بررسي ارتباط عملكرد خانواده با پرخاشگري در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر رشت 94-1393
563
بررسي ارتباط عملكردي در حالت هاي مختلف توجه بينايي با استفاده از داده‌هاي fMRI
564
بررسي ارتباط عمودي كتب فارسي دوره ابتدايي
565
بررسي ارتباط عناصر سنگين عصاره گيري شده به روش هاي مختلف با پذيرفتاري مغناطيسي در خاك هاي توسعه يافته بر روي سنگ هاي آذرين منطقه كردستان، غرب كشور
566
بررسي ارتباط عوامل التهابي با پيش آگهي بيماران سكته مغزي بستري در بيمارستان پورسينا در سال 1392
567
بررسي ارتباط عوامل زيرساخت فني با استقرار شهرداري الكترونيك (مطالعه موردي شهر تبريز)
568
بررسي ارتباط عوامل ژئومكانيكي با قابليت ‌تخريب توده‌ سنگ و تعيين قابليت ‌تخريب آنومالي 8 سه ‌چاهون
569
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي مديران با انتخاب كسب حل تعارض توسط آنه در مدارس دولتي شهرستان برازجان
570
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي و عصب روان شناختي با رفتار مخاطره آميز رانندگان خودروهاي سنگين نجف آباد
571
بررسي ارتباط عوامل مرتبط با ميزان رضايتمندي مشتريان استخرهاي سرپوشيده خصوصي و دولتي شهر تهران
572
بررسي ارتباط غلظت بنزن ادرار در كارگران پمپ بنزين هاي شهر يزد
573
بررسي ارتباط غلظت بنزن محيط كار با غلظت بنزن ادرار در كارگران پمپ بنزين هاي شهر يزد
574
بررسي ارتباط غلظت ليپوپروتئين-آبا قابليت اكسيدپذيري ليپيدهاي پلاسما در مردان
575
بررسي ارتباط غلظت ليپوپروتئين-آبا قابليت اكسيدپذيري ليپيدهاي پلاسما در مردان
576
بررسي ارتباط غلظت هموگلوبين مادر در سه ماهه اول با وزن هنگام تولد نوزادان متولد شده از زنان باردار اول زاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت از شهريور 83 تا شهريور 86
577
بررسي ارتباط فاست تروپيسم با اسپونديلوليستزيس و بيماري هرنياسيون ديسك لومبار در بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا در سال 1396
578
بررسي ارتباط فاصله QT با مرگ داخل بيمارستاني در بيماران با خونريزي بافت مغزي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت از سال 1393 لغايت 1395
579
بررسي ارتباط فاصله زاويه داخلي شيار پلكي چشمها و عرض دندانهاي قدامي فك بالا
580
بررسي ارتباط فاصله زاويه داخلي شيار پلكي چشمها و عرض دندانهاي قدامي فك بالا
581
بررسي ارتباط فاصله ي بين كانين هاي فك بالا با فاصله گوشه داخلي چشم ها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي گيلان
582
بررسي ارتباط فاصله ي بين كانين هاي فك بالا با فاصله ي گوشه ي داخلي چشم ها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي گيلان
583
بررسي ارتباط فاكتورهاي عملياتي با شاخص هاي اجرايي و نقش آنها در بهبود بهره وري بخش توزيع نيروي برق
584
بررسي ارتباط فراواني بقا با بروز HER2/neu در بيماران مبتلا به كانسر مثانه مهاجم به عضله در سال 90 در بيمارستان رازي رشت
585
بررسي ارتباط فردوسي با حاكمان زمان خود از خلال منابع فارسي موجود
586
بررسي ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي از ديدگاه پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت درسال 1389
587
بررسي ارتباط فرسودگيتحصيلي با انگيزه و خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 95 -
588
بررسي ارتباط فشار خون و سطح سرمي FGF23 در بيماران تحت همودياليز در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي بندر انزلي در سال 1396
589
بررسي ارتباط فشار خون و سطح سرمي FGF23 در بيماران تحت همودياليز در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي بندر انزلي در سال 1396
590
بررسي ارتباط فشار داخل جمجمه با ضخامت قطر غلاف عصب اپتيك
591
بررسي ارتباط فشار شغلي باروشهاي مقابله با تنش در كاركنان پرستاري شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، شهر رشت -سال 1380
592
بررسي ارتباط فشارهاي رواني (استرس )با كيفيت زندگي كاري كاركنان ديوان محاسبات كشور (واحد مركزي ).
593
بررسي ارتباط فصول سال با ميزان پره اكلامپسي در بيماراني كه از تاريخ مهر 1379 لغايت مهر 1381
594
بررسي ارتباط فضاي شهري با سبك زندگي و منزلت اجتماعي
595
بررسي ارتباط فعاليت سرمي آنزيم ايندول آمين 3،2 دي اكسيژناز با استرس اكسيداتيو و مقاومت به انسولين در چاقي و سندروم متابوليك در زنان شهرستان ارسنجان
596
بررسي ارتباط فلوژنتيكي و بيان ژن هاي پمپ افلاكس adeABCدر حضور مهاركننده پمپ افلاكس cccpدر ايزوله هاي اسينتوباكتر بوماني مقاوم به تيجاسايكلين جدا شده از بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان قايم مشهد
597
بررسي ارتباط فناوري اطلاعات و كارآفريني سازماني با چابكي سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
598
بررسي ارتباط فيلوژنيك، حضور ژن هاي بيماري زا و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي كلي باسيلوز طيور و E.coli جدا شده از نمونه هاي ادرار انسان ددر يزد
599
بررسي ارتباط قبل ازدواج با رضايتمندي زناشويي نزد مزدوجين جوان دانشگاه پيام نور فردوس سال تحصيلي 89-88
600
بررسي ارتباط قرار داشتن در ماه رمضان با تصادفات و جراحات جاده اي در استان گيلان با استفاده از الگوي سري زماني بين سال هاي 1393 تا 1396
601
بررسي ارتباط كادر تصوير ﴿پنجره﴾ با مفهوم عكس
602
بررسي ارتباط كارآفريني با اقتصاد مقاومتي ايران
603
بررسي ارتباط كارآفريني با تجاريسازي فناوري در بخش كشاورزي (مورد مطالعه : ستاد سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي و مËسسات تابعه )
604
بررسي ارتباط كاربري هاي شهري و برخي از پارامترهاي آلاينده ي هوابا استفاده از تصاوير ماهواره اي Worldview-3 و روش هاي زمين آمار(منطقه ي مورد مطالعه : مسجدسليمان)
605
بررسي ارتباط كانسارهاي مس جنوب غرب كرج با گسل جارو
606
بررسي ارتباط كمال گرايي منفي با اضطراب در دانش آموزان سوم متوسطه شهرستان گرگان ناحيه 1 دولتي
607
بررسي ارتباط كمبود G6PD خون اهدايي با ميزان نياز به خون در بيماران بستري شده به علت فاويسم در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1395
608
بررسي ارتباط كمي ساختار فعاليت بر روي بازدارنده هاي ويروس هپاتيت سي با استفاده از الگوريتم ژنتيك رگرسيون خطي چندگانه
609
بررسي ارتباط گروههاي خوني با عفونت هاي ادراري
610
بررسي ارتباط گروههاي خوني با عفونت هاي ادراري
611
بررسي ارتباط گروههاي خوني وافسردگي
612
بررسي ارتباط گروههاي خوني وافسردگي جوانان
613
بررسي ارتباط ليكن پلان با سندروم متابوليك
614
بررسي ارتباط ماست سل هاي تريپتاز مثبت با بيماري پريودنتيت مزمن
615
بررسي ارتباط مال اكلوژنن با سلامت پريودنتال در بيماران 15-25 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
616
بررسي ارتباط مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و عوامل خطر همراه با آن در حاملگي ترم در بيمارستان الزهرا رشت از تاريخ 1/7/80 لغايت 1/7/81
617
بررسي ارتباط متقابل بين تبليغات وسود آوري در صنايع مواد غذايي ايران
618
بررسي ارتباط متقابل عوامل نهادي و فساد اقتصادي: تحقيق مقايسه اي منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
619
بررسي ارتباط متقابل ميان ثبات مالكيت نهادي و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
620
بررسي ارتباط متن و تصوير در تصويرسازي كتابهاي كودكان
621
بررسي ارتباط محافظه كاري، قيمت گذاري كمتر از اندازه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿عرضه عمومي اوليه سهام﴾
622
بررسي ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادي
623
بررسي ارتباط مديريت پيشگيري فشارهاي رواني با خلاقيت و فعاليتهاي كارآفرينانه در معلمان تربيت بدني شهرستان قدس تهران
624
بررسي ارتباط مديريت دانش با مولفه هاي فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني (مطالعه موردي: مراكز منتخب دانشگاه پيام نور)
625
بررسي ارتباط مديريت دانش با مولفه هاي فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني )مطالعه موردي: مراكز منتخب دانشگاه پيام نور(
626
بررسي ارتباط مديريت دانش و مولفه هاي آن با ابعاد سازمان ياد گيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي ايران و واحد علوم تحقيقات تهران
627
بررسي ارتباط مديريت رابطه با مشتري و بازاريابي اخلاقي با عملكرد بازاريابي( مورد مطالعه: شركت هاي وارد كننده پوشاك ورزشي در سطح شهر تهران)
628
بررسي ارتباط مديريت زمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم و ششم ابتدايي شهرستان جهرم از ديدگاه والدين
629
بررسي ارتباط مديريت زمان و تبحر گرايي با اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
630
بررسي ارتباط مديريت زمان و تبحرگرايي با اهمالكاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
631
بررسي ارتباط مديريت زمان، خود اثر بخشي ادراك شده و اهداف چهارگانه پيشرفت با اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
632
بررسي ارتباط مديريت كيفيت زنجيره تأمين و ميزان رضايت مندي مشتريان (مطالعه موردي: صنايع چوب توكا)
633
بررسي ارتباط مديريت مشاركتي با اثربخشي سازماني در ديوان محاسبات كشور (واحد مركزي)
634
بررسي ارتباط مشتري مداري بر ارتقاء فروش كالاي توليد ملي در بازاچه مرزي اردبيل (مورد مطالعه : بازارچه مرزي بيله سوار)
635
بررسي ارتباط مشخصات فيزيكي و مكانيكي سنگ با صوت ناشي از حفاري با استفاده از آناليز سيگنال‌هاي آكوستيك
636
بررسي ارتباط مصرف انرژي و رفاه اقتصادي پايدار در كشورهاي اوپك
637
بررسي ارتباط مصرف برنامه هاي رسانه (شبكه هاي داخلي و خارجي تلويزيون ) با سبك زندگي در مناطق 5، 1 و 20 شهر تهران
638
بررسي ارتباط مصرف سيگار با پارامترهاي مايع مني در مردان نابارور مراجعه كننده به موسسه مهر شهرستان رشت از ابتداي فروردين 1380 تا انتهاي شهريور 1388
639
بررسي ارتباط مصرف گاز طبيعي و رشد اقتصادي: مطالعه موردي مجمع كشورهاي صادركننده گازطبيعي(GECF)
640
بررسي ارتباط معني دار ميان نظرات اساتيد دانشگاه يزد و صاحبان مطبوعات در مورد تاثير مطبوعات بر فرهنگ عمومي
641
بررسي ارتباط معيارهاي سفالومتريك فضاي بيني حلقي و مورفولوژي دنتوفاسيال
642
بررسي ارتباط معيارهاي سفالومتريك فضاي بيني حلقي و مورفولوژي دنتوفاسيال
643
بررسي ارتباط مقام هاي موسيقي محلي خراسان و گوشه هاي ميرزاعبدالله
644
بررسي ارتباط مقاومت الكتريكي بتن تازه و خواص فيزيكي، مكانيكي و دوامي بتن سخت شده
645
بررسي ارتباط مقطعي بين بازده سبد سهام و متغيرهاي اندازه، بتا، ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت سود به قيمت سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1378-1387
646
بررسي ارتباط مكان كنترل دروني وبيروني باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
647
بررسي ارتباط منبع كنترل ( دروني - بيروني ) و احساس تنهايي در بين دانشجويان پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه رازي كرمانشاه
648
بررسي ارتباط منبع كنترل با باورهاي غيرمنطقي
649
بررسي ارتباط مواجهه با سروصدا و ذرات معلق ريز با عملكرد شناختي معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر آباده در سال ۹۸-۹۷
650
بررسي ارتباط مواجهه با قرص پيشگيري از بارداري ﴿ low dose) بر سطوح همو سيستئين اكسيد نيتريك وپروفايل ليپيدي در زنان سالم شهر يزد
651
بررسي ارتباط مواجهه شغلي پرتوكاران بخش هاي راديولوژي مراكز آموزشي درماني شهر رشت با ايجاد ندول تيروئيد در سال90- 1389
652
بررسي ارتباط موتاسيون rs-7216389-T بر روي كروموزوم 17 با سن شروع آسم در كودكان
653
بررسي ارتباط موتاسيون rs-7216389-T بر روي كروموزوم 17 با سن شروع آسم در كودكان زير 18 سال
654
بررسي ارتباط موتاسيون در ژنوتايپ هاي ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين و ژن گيرنده نوع 1 آنژيوتانسين در بيماران لوپوس اريتماتوي سيستميك
655
بررسي ارتباط موثر والدين با فرزندان درسلامت روان فرزندان در شهر كلاله
656
بررسي ارتباط موج Q در ليد AVR با كسر جهشي وپيامدهاي قلبي در بيماران با انفاركتوس قدامي مراجعه كننده به بيمارستان حشمت در سال 1396-1395
657
بررسي ارتباط مورفولوژي –رئولوژي دركامپوزيت هاي ريزالياف با زمينه ي پلي اتيلن
658
بررسي ارتباط مورفولوژي، رئولوژي و توليد اريترومايسين با استفاده از باكتري erythraea polyspor Saccharo
659
بررسي ارتباط مورفومتريك فورامن منديبولار با گونيال انگل بر اساس تصاوير تهيه شده با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در يك جمعيت ايراني
660
بررسي ارتباط موقعيت انفاكتوس حاد ميوكارد با ريسك فاكتورهاي CAD
661
بررسي ارتباط مولفه هاي رژيم غذايي با شاخص هاي عملكرد كبد در افراد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران
662
بررسي ارتباط ميان Patellar Alignment و تظاهرات استئو آرتريت مفصل Patellofemoral در تصوير برداري تشديد مغناطيسي انجام شده بر روي بيماران مبتلا به استئو آرتريت علامتدار زانو، كه به مركزMRI پورسينا مراجعه كرده اند
663
بررسي ارتباط ميان آلفافتوپروتئين سرم مادر در هفته 18-14 بارداري و سرانجام بارداري
664
بررسي ارتباط ميان آلفافتوپروتئين سرم مادر در هفته 18-14 بارداري و سرانجام بارداري
665
بررسي ارتباط ميان آموزش فلسفه به كودكان در تربيت شهروند جهاني
666
بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخصQ توبين در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ي يازده ساله
667
بررسي ارتباط ميان استرس امتحان با ايمني دهاني )SIGA( در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه 5 شهر تهران
668
بررسي ارتباط ميان استرس هاي روزانه دانشجويان و سلامت عمومي آنها
669
بررسي ارتباط ميان استعمال غير فعال دخابيات با پيگمانتاسيون دهاني در كودكان ۴/۵تا۱۰سال
670
بررسي ارتباط ميان اهرم مالي با بازده سهام ، سود عملياتي و نسبت هاي نقدينگي در صنايع خودرو و فلزات اساسي
671
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايت مشتري در مجتمع صنايع لاستيك يزد
672
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايت مشتري در مجتمع صنايع لاستيك يزد
673
بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني وتصميم گيري اخلاقي مديران سلامت استان يزد1393
674
بررسي ارتباط ميان تعهد كارمند و سياست هاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي
675
بررسي ارتباط ميان توانمندسازي ساختاري و مقاومت در برابر تغيير در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
676
بررسي ارتباط ميان توانمندسازي ساختاري و مقاومت دربرابر تغيير در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
677
بررسي ارتباط ميان توسعه ي آموزش عالي و توسعه ي سياسي در عصر رضا شاه
678
بررسي ارتباط ميان جوسازماني وخلاقيت كاركنان در سازمان تامين اجتماعي
679
بررسي ارتباط ميان خودپنداري مديران و عملكرد آنها در دوره ي ابتدايي شهرستان سبزوار در سال تحصيلي 89-88
680
بررسي ارتباط ميان درون گرايي و برون گرايي و توانايي به كارگيري عوامل انسجام متني در زبان انگليسي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور
681
بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران شهرستان شيراز
682
بررسي ارتباط ميان رضايت شغلي كاركنان فروش با رضايت مشتريان در بازاريابي خدمات (مطالعه موردي:شركت تراكتورسازي ايران )
683
بررسي ارتباط ميان سبك هاي اسناد با بهداشت رواني
684
بررسي ارتباط ميان سرمايه فكري و رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان ستادي نواحي هفت گانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد
685
بررسي ارتباط ميان شناخت سازماني و انگيزش كار كنان بانك مسكن استان چهار محال و بختياري
686
بررسي ارتباط ميان ضايعات هيستوپاتولوژيك و ميزان تغييرات بيوماركرهاي قلبي در برههاي مبتلا ب بيماري تب برفكي
687
بررسي ارتباط ميان ضخامت سونوگرافيك غلاف عصب اپتيك و ابتلاي به پره اكلامپسي در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت در سال 1397
688
بررسي ارتباط ميان عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي شركت مهندسين هراز راه
689
بررسي ارتباط ميان علاقه به رشته تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران
690
بررسي ارتباط ميان عناصر ترفيع و ارزش ويژه نام تجاري (مطالعه موردي :نام تجاري سايپا)
691
بررسي ارتباط ميان فاكتورهاي تعيين كننده بيماري هاي تيروئيدي و قلبي در بيماران مبتلا به ديابت
692
بررسي ارتباط ميان فرسودگي شغلي و كاركردهاي خانوادگي دبيران (مطالعه موردي دبيرستان‌هاي متوسطه دوم شهرستان آمل در سال تحصيلي 95-1394)
693
بررسي ارتباط ميان قابليت برنامه ريزي بازاريابي، قابليت اجراي بازاريابي و بازارگرايي بر عملكرد مشتري مداري شركت ها
694
بررسي ارتباط ميان كيفيت افشاي اينترنتي با اقلام تعهدي اختياري و محافظه كاري مشروط در بورس اوراق بهادار تهران
695
بررسي ارتباط ميان كيفيت پروتز كامل،شرايط دهان وشرايط روحي رواني بيماران بارضايت آن ها از درمان
696
بررسي ارتباط ميان كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان بانك صادرات شهر تهران
697
بررسي ارتباط ميان مؤلفه هاي تفكر استراتژيك و كارآفريني سازماني در شركت فولاد مباركه اصفهان بر اساس الگوي جين ليدكا
698
بررسي ارتباط ميان محيط توسعه استعدادهاي درخشان ومتغيرهاي تمركزشغلي؛توسعه بلندمدت وانطباق با محيطكار
699
بررسي ارتباط ميان معيارهاي ارزيابي عملكردوعوامل راهبري شركتها با توجه با ارزش آفريني آنها،در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
700
بررسي ارتباط ميان مهارت هاي ارتباطي مديران و انگيزش شغلي كاركنان شهرداري تهران
701
بررسي ارتباط ميان مولفه هاي تفكراستراتژيك وكارآفريني سازماني درشركت فولادمباركه اصفهان براساس الگوي جين ليدكا
702
بررسي ارتباط ميان ميزان كمبودتوجه- بيش فعالي (بر اساس معيار كانرز) و تيپ هاي شخصيتي مايرز- بريگز
703
بررسي ارتباط ميان نرخ ارز و شاخص كل سهام در بورس اوراق بهادار تهران
704
بررسي ارتباط ميان نوع شخصيت مدير پروژه و موفقيت پروژه در شركت نفت فلات قاره ايران
705
بررسي ارتباط ميان يادگيري سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان تامين اجتماعي شهرستان بهشهر
706
بررسي ارتباط ميان يادگيري سازماني و رفتار شهروندي سازماني در شهرداري بندر عباس
707
بررسي ارتباط ميزان بروز نشانگر VEGF در آملوبلاستوما، ادونتوژنيك كراتوسيست و دنتي ژروس كيست با رفتار باليني آنها به روش ايمونوهيستوشيميائي
708
بررسي ارتباط ميزان بهره وري توليد وميزان رضايت مندي مشتريان در نمايندگي ايران خودرو شهرستان قم
709
بررسي ارتباط ميزان بيان ژن هاي AQP1وMAPKبا مقاومت دارويي در ايزوله هاي باليني Leishmania major جدا شده از بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به آزمايشگاه مركز بهداشت گرگان
710
بررسي ارتباط ميزان پيروي از الگوي غذايي مديترانه اي با وضعيت افسردگي،در افراداراي فاكتورهاي خطر قلبي عروقي مـــراجعه كننده به مركز آموزشي درماني قلب حشمت در سال 1395
711
بررسي ارتباط ميزان تحصيلات با فراواني ديس ليپيدمي و ديابت مليتوس در زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن مراجعه كننده به يكي از كلينيكهاي تغذيه رشت
712
بررسي ارتباط ميزان كلسيم سرمي با طول "مجموعه ي استيلو هيوئيد" در بالغين مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
713
بررسي ارتباط ميزان هموسيستئين بر فعاليت ... در بيماران ديابتي نوع دو و گروه كنترل
714
بررسي ارتباط ميزان هموگلوبين گليكوزيله شده با سطح سرمي فسفات غير ارگانيك در كودكان مبتلا به ديابت نوع يك مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1396
715
بررسي ارتباط ميكروديناميك و فرسايش در آلياژهاي پلي استايرن: پلي استر غير اشباع و پلي استايرت مقاوم
716
بررسي ارتباط ميگرن با كبد چرب غيرالكلي و عوامل مرتبط
717
بررسي ارتباط ناگويي هيجاني و ويژگي شخصيت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجويان دختر مشغول به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395-1396
718
بررسي ارتباط نامتقارن بين ميزان تغييرات در قيمت سهام و ميزان تغييرات در حجم معاملات بر اساس مدل سنجش لگاريتمي در بورس اوراق بهادار تهران
719
بررسي ارتباط ناهنجاري هاي بالاتنه با فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي دانش آموزان12 و 13 ساله منطقه چهار شهر تهران
720
بررسي ارتباط ناهنجاري هاي پايين تنه با برخي از عوامل آمادگي جسماني دانش آموزان دختر01 و11ساله شهر اردبيل
721
بررسي ارتباط نايكنواختي هاي جرمي نخ پود با عيوب سطحي پارچه با استفاده از روش پردازش تصوير
722
بررسي ارتباط نتايج آزمون نهايي رياضي سال سوم راهنمايي با پنجم ابتدايي دانش آموزان سال اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 74-73 با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي آن
723
بررسي ارتباط نتايج اندكس پايي بازويي (ABI)با آنژيوگرافي عروق كرونردر بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان قلب افشار يزد
724
بررسي ارتباط نتايج اندكس پايي بازويي (ABI)با آنژيوگرافي عروق كرونردر بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافيبيمارستان قلب افشار يزد
725
بررسي ارتباط نتايج تست چشايي روي با ميزانهاي قد براي سن و وزن براي سن در كودكان پيش دبستاني دبستانهاي سطح شهر يزد
726
بررسي ارتباط نتايج تست چشايي روي با ميزانهاي قد براي سن و وزن براي سن در كودكان پيش دبستاني دبستانهاي سطح شهر يزد
727
بررسي ارتباط نتايج تست ورزش با اطلاعات حاصل از آنژيوگرافي عروق كرونر در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي گلسار و حشمت رشت طي سالهاي 1387- 1376
728
بررسي ارتباط نتايج حاصل از اندازه گيري پرز نخ با دستگاه شرلي و روش پردازش تصوير
729
بررسي ارتباط نحوه توليد - ريز ساختار -خواص در گچ ژيپس
730
بررسي ارتباط نسبتacceleration time/ejection time در اكوكارديوگرافي باشدت تنگي دريچه آئورت
731
بررسي ارتباط نشانگر چند شكلي تك نوكلئوتيدي rs2682818 واقع در ناحيه ژن رمز كننده ي MiR-618 با سرطان پستان
732
بررسي ارتباط نشانگر چند شكلي تك نوكلئوتيدي rs2682818 واقع در ناحيه ژن رمز كننده ي MiR-618 با سرطان پستان
733
بررسي ارتباط نشانگر چندشكلي تك نوكلئوتيدي rs113212828 واقع در ناحيه ژن رمز كنندهي miR-605 با سرطان پستان
734
بررسي ارتباط نظام ارزشي ديني با سازگاري اجتماعي جوانان 18 تا 25 ساله در شهر قم
735
بررسي ارتباط نظام ارزشي ديني باسازگاري اجتماعي جوانان 18-25سال شهرقم
736
بررسي ارتباط نقص شناختي و ناتواني عملكردي در بيماران دچار سكته مغزي مراجعه كننده به كلينيك مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال1396
737
بررسي ارتباط نگرش نسبت به ناباروري و راهكارهاي مقابله با استرس درزوج¬هاي تحت درمان كمك باروري مراجعه كننده به كلينيك نازايي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 97-1396
738
بررسي ارتباط نمايه توده بدن با حيطه هاي سبك زندگي كودكان 12-8 سال مدارس ابتدايي شهر رشت در سال تحصيلي 94-1393
739
بررسي ارتباط نوسانات مالكيت با عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
740
بررسي ارتباط هزينه بدهي و هموارسازي سود در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
741
بررسي ارتباط همبستگي شاخص كيفي Zarb & lekholm وكمي دانسيته استخوان فكين در ناحيه بي دنداني در CBCT
742
بررسي ارتباط همكاري وعملكرد دربين موسسات صنايع دستي شهر اصفهان (مورد مطالعه: خاتم سازي )
743
بررسي ارتباط هموار سازي سود بر ريسك قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
744
بررسي ارتباط هموسيستئينمي بر Intraoperative grading آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران زن يائسه داوطلب Off-pump CABG
745
بررسي ارتباط هموسيستئينمي بر Intraoperative grading آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران زن يائسه داوطلب Off-pump CABG
746
بررسي ارتباط هورمون رزيستين با اختلالات عملكرد تيروئيد در بين بيماران مبتلا به پركاري و كم كاري تيروئيد در انسان
747
بررسي ارتباط هوش تجاري با چابكي سازماني با استفاده از شبكه‌هاي بيز (شركت هاي منتخب صنايع غذايي شهرك صنعتي شيراز)
748
بررسي ارتباط هوش معنوي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان شهرستان آشخانه در سال تحصيلي:92-1391
749
بررسي ارتباط هوش هيجاني ،خودكارآمدي ورفتاركمك طلبي باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول مدارس نمونه وعادي شهرستان پارسيان درسال1395
750
بررسي ارتباط هوش هيجاني با ابعاد رضايت شغلي در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي و خدمات درماني شهر رشت در سال 1395
751
بررسي ارتباط هوش هيجاني با سلامت عمومي و دست آورد تحصيلي دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۵
752
بررسي ارتباط هوش هيجاني با مديران موفق وناموفق
753
بررسي ارتباط هوش هيجاني مديران با مديريت عملكرد سازماني در موسسات تحقيقات كشاورزي
754
بررسي ارتباط هوش هيجاني و تحليل رفتگري شغلي در كاركنان وزارت ورزش و جوانان
755
بررسي ارتباط هوش هيجاني و رفتار شهروندي بين دانشجويان
756
بررسي ارتباط هوش هيجاني و علكرد شغلي كاركنان شركت نورد و لوله شهر اهواز
757
بررسي ارتباط هوش هيجاني و فرسودگي شغلي در پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت در سال 92-91
758
بررسي ارتباط هوش هيجاني و فرسودگي شغلي در پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت در سال 92-91
759
بررسي ارتباط هيپرتروفي بطن چپ با پارامترهاي QT interval در الكتروكارديوگرام بيماران مبتلا به هيپرتانسيون مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني دكتر حشمت رشت
760
بررسي ارتباط هيپرتروفي بطن چپ و ميكروآلبومينوري در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون اوليه
761
بررسي ارتباط هيپرليپيدمي با گروههاي خوني
762
بررسي ارتباط هيجان خواهي و جنسيت
763
بررسي ارتباط و ميزان شيوع عفونت هليكوباكتر پيلوري در افراد مبتلا به هپاتيت B در منطقه اصفهان و بررسي وجود توالي‌هاي پروتئيني مشترك در آنتي‌ژن‌هاي سطحي آنها
764
بررسي ارتباط و نحوه كاربرد دانش TRIZ در سيستم هاي اطلاعات مديريت ﴿MIS)
765
بررسي ارتباط و همزماني عفونت توكسوپلاسموز و توبركلوزيس در بيماران مبتلا به سل فعال استان گيلان در سال1397
766
بررسي ارتباط واريانتهاي ماتريكس متالوپروتئيناز 9 با خطر ابتلا به پره اكلامپسي در زنان باردار در كرمانشاه
767
بررسي ارتباط واريكوزيتي دهاني و فشار خون دربيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكييزددر سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶
768
بررسي ارتباط وجود ضايعات پالپ و پري اپيكال با بيماري ديابت نوع دو كنترل شده در نماي راديوگرافيك بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
769
بررسي ارتباط ورزش با افسردگي و اضطراب.
770
بررسي ارتباط وضعيت اسئوپروتگرين سرم (OPG) و ليپيد هاي خون با ميزان آترواسكلروزيس شريان كاروتيد در بيماران بتا تالاسمي ماژور در بيمارستان هفده شهريور در سال 1397
771
بررسي ارتباط وضعيت رواني اجتماعي با ميزان پيروي از رژيم درماني در نوجوانان داراي تالاسمي مراجعه كننده به بيمارستان هاي منتخب شهر رشت در سال 1396
772
بررسي ارتباط وضعيت زايمان (ترم - پره ترم ) با برخي عوامل در بيمارستان الزهراء از تاريخ 1/1/1380الي 1/4/1380
773
بررسي ارتباط وضعيت سلامت جسمي كودكان دبستاني با مشخصات خانوادگي آنان در شهر تنكابن در سال 1375
774
بررسي ارتباط وضعيت ناتواني با توان خود مراقبتي در بيماران آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 92-1391
775
بررسي ارتباط وضعيت هاي عادتي استراحت (با تكيه بر خوابيدن و ارگونومي ) با ناهنجارهاي وضعيتي بالاتنه دانشجويان دختر دانشگاه هاي دولتي شيراز
776
بررسي ارتباط وقوع بلوك دهليزي- بطني با الكتروكارديوگرام اوليه بيمارن سكته حاد تحتاني در بيمارستان حشمت رشت (1381-1380)
777
بررسي ارتباط ومدل سازي بالاترين مقادير حدي دماي حداقل حوضه آبريز دريلچه اروميه با مراكز فرابار سيبري طي سه دهه اخير
778
بررسي ارتباط ويژگي شخصيتي با تعهد سازماني كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان مازندران
779
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصي با تعهد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي گرگان
780
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با ميل به گردشگري در كليه دانشجويان پيام نور شهرستان بهشهر1390
781
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با ميل به گردشگري در مردان شاغل ( 55-27 ) ساله در شهرستان بهشهر1389
782
بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با گروه هاي خوني
783
بررسي ارتباط يادگيري سازماني با مسئوليت پذيري اجتماعي در اداره بندر شهيد رجايي با رويكرد اقتصاد مقاومتي
784
بررسي ارتباط يادگيري سازماني و نوآوري از ديدگاه سيستمي در يك مركز تحقيقاتي
785
بررسي ارتباط يافته هاي الكتروانسفالوگرافي (EEG) اوليه با تغييرات ناتواني، استقلال عملكردي، وضعيت عملكردي و قدرت حركتي بيماران دچار استروك ايسكميك
786
بررسي ارتباطfreeway space و زاويه ي گونيال در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشكده ي دندانپزشكي انزلي سال 1397
787
بررسي ارتباطات درون سازماني بر واكنش كاركنان نسبت به تغيير و تحول سازماني مطالعه موردي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
788
بررسي ارتباطات كاركردي در سيگنالهايEEG كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي-بيش فعال حين شناخت هيجان چهره
789
بررسي ارتباطات و سوء ارتباطات در انگليسي هوانوردي: مورد كنترلرهاي ترافيك هوايي و خلبان هاي ايران
790
بررسي ارتباطات﴿عاطفي-حمايتي﴾ گروههاي خويشاوندي در رفع مشكلات خانواده
791
بررسي ارتببط نتبيج آزمبيص كشص غير مستقيم با عمر خستگي مخلوط هبي آسفبلتي
792
بررسي ارتداد در حقوق موضوعه و كنوانسيون هاي بين المللي و اديان الهي
793
بررسي ارتشا و رشوه دادن از ديدگاه مردم شهرستان گنگان
794
بررسي ارتعاش - كمانش سه بعدي ورقهاي حلقوي با استفاده از روش ريتز
795
بررسي ارتعاش آزاد تيرهاي ضخيم از جنس مواد پيزوالكتريك مدرج تابعي
796
بررسي ارتعاش اجباري سازه‌هاي دوبعدي و سه‌بعدي متشكل از اعضاي يك‌بعدي با استفاده از روش گام‌به‌گام باقي‌مانده وزني زماني
797
بررسي ارتعاش غير خطي يك سيستم دو درجه آزادي
798
بررسي ارتعاش ورق تقويت شده با در نظر گرفتن اندر كنش بين ورق و تيرچه به روش انرژي
799
بررسي ارتعاش، پايداري و تعادل غير خطي ورقهاي پيوسته داراي سرعت طولي
800
بررسي ارتعاشات آزاد استوانه هاي با خميدگي سهموي
801
بررسي ارتعاشات آزاد پنل‌هاي ساندويچي استوانه‌اي درون سيال
802
بررسي ارتعاشات آزاد پوسته هاي دوانحنايي هدفمند با استفاده از روش موجك هار
803
بررسي ارتعاشات آزاد پيوسته استوانه اي ساخته شده از مواد با خواص تابعي ﴿FGM﴾ با در نظرگرفتن جابه جايي هاي اوليه، اثرات حرارتي و فشاري
804
بررسي ارتعاشات آزاد ترمومكانيكي نانو ورق‌هاي ويسكوالاستيك تشكيل‌شده از مواد تابعي با در نظر گرفتن اثرات سطحي
805
بررسي ارتعاشات آزاد تيرهاي چند لايه كامپوزيتي و ساندويچي خميده
806
بررسي ارتعاشات آزاد خطي و غير خطي تير باكمك مدل هاي اويلر- برنولي و تيموشنكو و مقايسه آنها
807
بررسي ارتعاشات آزاد داخل صفحه يك ورق بيضوي حلقوي
808
بررسي ارتعاشات آزاد روتور تحت سختي ياتاقان ها
809
بررسي ارتعاشات آزاد محوري نانوميله ي ترك دار در حضور اثرات سطحي
810
بررسي ارتعاشات آزاد نانو لوله هاي كربني تك جداره تحت اثر ميدان حرارتي بر روي بستر پسترناك با استفاده از تئوري غير محلي تير تيموشنكو
811
بررسي ارتعاشات آزاد نانو ورق در محيط سيال با استفاده از تئوري الاستيسيته غيرمحلي و اثرات سطحي
812
بررسي ارتعاشات آزاد نانوسنسورهاي جرمي ا در نظر گرفتن كوپلينك محوري- جانبي- پيچشي براساس الاستيسيته محلي/ غيرمحلي دوفازي
813
بررسي ارتعاشات آزاد نانوورق‌هاي دايروي هدفمند (FGM) با در نظر گرفتن اثرات سطحي
814
بررسي ارتعاشات آزاد و اجباري ورق ساندويچي با هسته الكترورئولوژيكال / مگنتورئولوژيكال
815
بررسي ارتعاشات آزاد و تحريك شده ورق ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي و هسته ويسكوالاستيك
816
بررسي ارتعاشات آزاد ورق گرد برمبناي تئوري غير خطي هندسي ورقها
817
بررسي ارتعاشات آزاد ورق مستطيلي كامپوزيتي با استفاده از نرم افزار ABAQUS
818
بررسي ارتعاشات آزاد ورق ميندلين مثلثي با روش انرژي ريلي رتير
819
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي حلقوي و دايروي FGM با وصله پيزوالكتريك با استفاده از تئوري مرتبه سوم ردي
820
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي مستطيلي نازك و نسبتاٌ ضخيم ترك دار
821
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي ميندلين دايروي و حلقوي با ضخامت متغير همراه با وصله پيزوالكتريك به روش ا نرژي ريلي ريتز
822
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي ميندلين مستطيلي چند دهانه با استفاده از روش ريلي
823
بررسي ارتعاشات آزاد ورقها با استفاده از روش آلمان محدود
824
بررسي ارتعاشات آزاد وكمانش تيركامپوزيتي پليمري تقويت شده با نانو ذرات سيليكا
825
بررسي ارتعاشات اجباري تير از جنس مواد هدفمندبا استفاده از مدل مرتبه بالاي برشي
826
بررسي ارتعاشات اسپيندل فرز
827
بررسي ارتعاشات پل كابلي هنگام عبور قطار بر روي آن
828
بررسي ارتعاشات پيچشي شافت كشتي
829
بررسي ارتعاشات پيچشي نانوتيرهاي تركدار با در نظر گرفتن اثرات سطحي
830
بررسي ارتعاشات تير كامپوزيت پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور به صورت هدفمند
831
بررسي ارتعاشات حرارتي تير كامپوزيت تقويتشده با نانولولههاي نيتريدبور
832
بررسي ارتعاشات خطوط ريلي با مدلسازي ناوگان و خط ريلي
833
بررسي ارتعاشات خمشي تيري با جرم متغير و يك وزنه در انتها
834
بررسي ارتعاشات در تراشكاري سرعت بالاي آلياژ اينكونل 718
835
بررسي ارتعاشات ديافراگم در ميكرو پمپ پيزو الكتريك با در نظر گرفتن اثر پيزو الكتريك
836
بررسي ارتعاشات ديناميكي صفحات تحت اثر بارهاي هيدروديناميكي در سازه هاي دريايي
837
بررسي ارتعاشات روبات ها
838
بررسي ارتعاشات رينگ خودرو ﴿آناليز مودال﴾
839
بررسي ارتعاشات سيستم انتقال قدرت يك لوكو ميتو برقي
840
بررسي ارتعاشات سيستم تعليق و شبيه سازي خروجي با استفاده از كنترل كننده
841
بررسي ارتعاشات سيستم هاي دوار با اسفاده از روش پردازش تصوير
842
بررسي ارتعاشات عرضي - محوري رشته حفاري جهت دار با در نظر گرفتن تماس رشته با ديواره با استفاده از روش المان محدود
843
بررسي ارتعاشات عرضي محور توربين بخار
844
بررسي ارتعاشات غير خطي غشا هايپرالاستيك دايروي در مجاورت سيال تراكم ناپذير
845
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دو شاخه اي شدن در سيستم هاي ارتعاشي متصل به زمين
846
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخه اي شدن تير ويسكوالاستيك منحرك در راستاي محور
847
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخه شدگي در يك سيستم دو درجه آزادي
848
بررسي ارتعاشات غيرخطي ميكروسكوپ نيروي اتمي در محيط مايع
849
بررسي ارتعاشات قطاع دوراني با نسبت منظر پايين
850
بررسي ارتعاشات گذاري پيچشي روتور يك توربو‍ژنراتور در حالت اتصال كوتاه
851
بررسي ارتعاشات گرافن تك لايه، در محيط الاستيك، تحت بارگذاري فشاري دو محوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گراديان كرنش اينرسي
852
بررسي ارتعاشات محوري نانو تيرهاي تركدار با در نظر گرفتن اثرات سطحي
853
بررسي ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو پژو 206هنگام عبور از مانع سينوسي
854
بررسي ارتعاشات منتقل شده به محيط اطراف ناشي از خرابي چرخ
855
بررسي ارتعاشات نانو تير در محيط ويسكوز با روش هاي تئوري الاستيسيته غير محلي و اثرات سطحي
856
بررسي ارتعاشات نانو صفحات در ميدان مغناطيسي
857
بررسي ارتعاشات نانو لوله اي كربني حامل سيال با استفاده از مدل تير و پوسته
858
بررسي ارتعاشات نانوتير ساخته شده از مواد هدفمند
859
بررسي ارتعاشات نانوتيرهاي هدفمند دوار باريك شونده با استفاده از روش تبديل ديفرانسيلي
860
بررسي ارتعاشات و پايداري حركت محور و ياتاقان گرد كامل با تماس كامل پيراموني
861
بررسي ارتعاشات و كمانش حرارتي نانو تيرهاي مدرج تابعي با لايه هاي پيزوالكتريك
862
بررسي ارتعاشات ورق ضخيم متوازي الاضلاع به روش ريلي رنيز
863
بررسي ارتعاشات ورق مستطيل شكل ساخته شده از مواد هدفمند، روي بستر موضعي الاستيك با استفاده از روش تفاضلات مربعي تعميم يافته(GDQ)
864
بررسي ارتعاشات ورق مستطيلي ميندلين و FGM تحت بار صفحه اي متحرك
865
بررسي ارتعاشات ورق ميندلين مستطيلي تحت تنش صفحه اي و واقع بر فونداسيون پسترناك با استفاده از روش ريلي ريتز
866
بررسي ارتعاشات ورق نازك مستطيلي مستقر روي پايه الاستيك تحت تنش اوليه صفحه اي و تحت بار ضربه اي
867
بررسي ارتعاشات ورق نيمه ضخيم دايروي يا هسته صلب مركزي تحت تئوري ميندلين
868
بررسي ارتعاشات ياتاقان هايي كه داراي عيوب گسترده و محلي هستند
869
بررسي ارتعاشات يك تير مقطع مستطيل بر روش ريلي - ريتنر...
870
بررسي ارتعاشات يك تيرايرفول به روش ريلي - ريتز و كنترل آن توسط پيزو الكتريك
871
بررسي ارتعاشات يك سيستم غير خطي با استفاده از جاذب‌ و جداساز ارتعاشي در حالت هاي مختلف تشديد داخلي و ثانويه
872
بررسي ارتعاشاتآزاد سه بعدي ورق هاي مستطيلي ترك دار ضخيم داراي ترك موازي يا يكي از وجوه با استفاده از روش ريتز
873
بررسي ارتعاشي پانل هاي موج دار به كمك حل اجزاي محدود
874
بررسي ارتعاشي جعبه ي موسيقي
875
بررسي ارتعاشي روتور توربوجت
876
بررسي ارتعاشي عرشي پل ها با تيرهاي حمال فولادي تحت تاثير بارزنده
877
بررسي ارتعاشي فرآيند نورد سرد
878
بررسي ارتعاشي ورق آسيب ديده و خورده شده
879
بررسي ارتعاشي يك روتور توبوجت
880
بررسي ارتفاع استخوان اطراف دندانهاي درمان ريشه شده در بيماران مبتلا به پريودنتيت
881
بررسي ارتفاع و وضعيت محور رحم با هيسترومتري هنگام پونكسيون فوليكولهاي تخمدان و تاثير آن روي ميزان باروري
882
بررسي ارتفاع و وضعيت محور رحم با هيسترومتري هنگام پونكسيون فوليكولهاي تخمدان و تاثير آن روي ميزان باروري
883
بررسي ارتقاء امنيت و كيفيت سرويس در شبكه هاي بيسيم ويژه
884
بررسي ارتقاء كيفيت ماتريس لوله اي پيل سوختي كربنات مذاب
885
بررسي ارتقاي كيفيت آموزش و زندگي افراد با مشكل بينايي با استفاده از تكنولوژي پرينت سه بعدي
886
بررسي ارتكاب جرم در خواب و دامنه مسئوليت كيفري آن
887
بررسي ارتياط بين پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي ناحيه (A/G)-181 پروموترژن MMP7 با شروع و گسترش سرطان كولوركتال
888
بررسي ارث زن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
889
بررسي ارث موارد مشابه غرقي و مهدوم عليهم را از ديدگاه فقه وقانون
890
بررسي ارزش آزمايشات پاراكلينيكي در تشخيص عفونتهاي باكتريال نوزادان
891
بررسي ارزش اخباري مثبت راديوگرافي ديجيتال پانوراميك در تشخيص آتروماي كلسيفيه كاروتيد در مقايسه با اولتراسونوگرافي
892
بررسي ارزش اطلاعات در رسانه‌هاي اجتماعي آنلاين
893
بررسي ارزش افزوده كشاورزي ( 1375 - 1338 ) به كمك سريهاي زماني
894
بررسي ارزش انجام سونوگرافي روتين در حاملگي
895
بررسي ارزش اندازه گيري ضخامت آندومتر بوسيله سونوگرافي ترانس واژينال در SCREENING بيماريهاي آندومتر در بيماران POSTMENOPAUSE كه دچار خونريزي واژينال ميشوند نسبت به C & D در زايشگاه بهمن يزد
896
بررسي ارزش بالقوه مشتري در صنعت بيمه با تمركز بر شركت بيمه رازي
897
بررسي ارزش بالقوه مشتري درصنعت بيمه با تمركز برشركت بيمه رازي
898
بررسي ارزش پرسشنامهphq2(patient health questionnaire 2) در مقايسه با پرسشنامه beck براي غربالگري افسردگي در مراكز درماني
899
بررسي ارزش پروگنوستيك سيتولوژي مثبت مايع پريتوئن در بيماران بدخيمي هاي زنان شامل كانسر رحم و تخمدان در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1380تا 1390
900
بررسي ارزش پيش آگهي نسبت غدد لنفاوي درگير زير بغل به كل غدد لنفاوي برداشته شده در سرطان پستان
901
بررسي ارزش تجربي برند بر رفتار آگاهانه با نقش ميانجي تصوير محيطي، مطالعه موردي برند غذايي نايب
902
بررسي ارزش تست درمان با آهن در تشخيص موارد آنميك فقر اهن در مقايسه با فريتين و ديگر تست هاي تاييد كننده آنمي فقر آهن
903
بررسي ارزش تست درمان با آهن در تشخيص موارد آنميك فقر اهن در مقايسه با فريتين و ديگر تست هاي تاييد كننده آنمي فقر آهن
904
بررسي ارزش تستهاي آزمايشگاهي آنمي فقر آهن و مگالوبلاستيك در بيماران دياليزي
905
بررسي ارزش تشخيص MRI در پارگي رباط صليب قدامي زانو درمقايسه با نتايج آرتروسكوپي در بيمارستان پورسيناي رشت
906
بررسي ارزش تشخيص تست Murray Mc Loading Axial در پارگي هاي منيسك زانو
907
بررسي ارزش تشخيص تومورمار كرها در پلوريت بدخيم
908
بررسي ارزش تشخيص راديوگرافي ديجيتال ساب تركشن در تشخيص تحليل خارجي ريشه در شرايط آزمايشگاهي
909
بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي در تشخيص آپانديسيت حاد در كودكان و دختران جوان مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني پورسينا در سالهاي 92-91
910
بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي واژينال در تشخيص نوع كيست تخمدان در مقايسه با سيتولوژي مايع كيست
911
بررسي ارزش تشخيص گيرنده هاي راديو گرافي Insight,CCD,PSP در تشخيص پوسيدگي بين دنداني در شرايط آزمايشگاهي
912
بررسي ارزش تشخيصي 3 روش ﴿راديوگرافي،چشمي،ليزر فلورسانس﴾ در تشخيص پوسيدگي هاي سطوح اكلوزال مولرهاي اول دائمي
913
بررسي ارزش تشخيصي CT اسكن و MRI در تشخيص تومورهاي مغزي و مقايسه آن با نتايج حاصل از بيوپسي
914
بررسي ارزش تشخيصي CT اسكن و MRI در تشخيص تومورهاي مغزي و مقايسه آن با نتايج حاصل از بيوشيمي
915
بررسي ارزش تشخيصي Gastric aspirate shake test در تشخيص بيماري غشاي هيالين در نوزادان نارس
916
بررسي ارزش تشخيصي Gastric aspirate shake test در تشخيص بيماري غشاي هيالين در نوزادان نارس
917
بررسي ارزش تشخيصي Heliprobe جهت تشخيص هليكوباكترپيلوري (H-pylori )در بيماران مبتلا به ديس پپسي در گيلان
918
بررسي ارزش تشخيصي MRI در مقايسه با يافته هاي آرتروسكوپي در تشخيص پارگي منيسك و ليگامان صليبي قدامي
919
بررسي ارزش تشخيصي MRI و CT اسكن درتشخيص انواع توده هاي كبدي
920
بررسي ارزش تشخيصي آزمايش آلكالن فسفاتاز در مقايسه با آزمايش PTH براي تشخيص نياز به درمان استئوديستروفي كليوي در بيماران تحت همودياليز مزمن
921
بررسي ارزش تشخيصي آزمايش آلكالن فسفاتاز در مقايسه با آزمايش PTH براي تشخيص نياز به درمان استئوديستروفي كليوي در بيماران تحت همودياليز مزمن
922
بررسي ارزش تشخيصي آسپراسيون سوزني (FNA) مشكوك در كانسر تيروئيد در بيماران عمل شده تير وئيد در بيمارستان رازي رشت طي سه سال (1376-1374)
923
بررسي ارزش تشخيصي آنزيم آدنوزين د آميناز(ADA) خلط در بيماران مبتلا به سل ريوي
924
بررسي ارزش تشخيصي اسمير kOH (پتاسيم هيدروكسيد) در درماتوفيتوزيس در مراجعين به آزمايشگاه مركزي شهر يزد در سال هاي 92-1390
925
بررسي ارزش تشخيصي اولترا سونو گرافي در سينوزيت ماگزيلاري كودكان
926
بررسي ارزش تشخيصي براش بيوپسي در ضايعات سرطاني و پيش سرطاني دهان در مقايسه با بيوپسي
927
بررسي ارزش تشخيصي پروكلسيتونين در تشخيص سپسيس در نوزادان بدحال بستري شده در بخش نوزادان و NICU بيمارستان17 شهريور رشت
928
بررسي ارزش تشخيصي پوسيدگي پروگزيمالي در كليشه هاي راديوگرافي پانوراميك توسط دانشجويان سال آخر دندانپزشكي يزد در مقايسه بامتخصصين
929
بررسي ارزش تشخيصي تابع تشخيص جنسيت استوار و همكارانش در سال 2017 براساس شاخص هاي ديمورفيك منديبل در بيماران مراجعه كننده به مراكز راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1397
930
بررسي ارزش تشخيصي تومور ماركرهاي 15-3 ca و cea در پيش بيني متاساز باليني سرطان پستان
931
بررسي ارزش تشخيصي تومور ماركرهاي 15-3 ca و cea در پيش بيني متاساز باليني سرطان پستان
932
بررسي ارزش تشخيصي دو مد تصويربرداري Standard Zoom و High Resolution-Zoom در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در تشخيص شكستگي ريشه: يك مطالعه آزمايشگاهي
933
بررسي ارزش تشخيصي دياگنودنت در تشخيص پوسيدگي هاي اكلوزالي دندانهاي خلفي درمقايسه با مشاهده مستقيم و راديوگرافي در محيط آزمايشگاهي
934
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تخمين قطر كرستال در نواحي مختلف فكي در بيماران مراجعه¬كننده به يك مطب تخصصي پريودانتيكس در شهر رشت، سال 96-97
935
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در ضايعات عمودي اسنخوان با عمق پاكت مساوي يا بيشتر از 5 در مولرهاي منديبل
936
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك معمولي و ديجيتال و ينگ در تشخيص پوسيدگي و ژريودنتيت مارجينال
937
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
938
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
939
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
940
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي ديجيتال پانوراميك و CBCT در مقايسه با يافته هاي جراحي براي تعيين موقعيت دندان مولر سوم نهفته منديبل نسبت به inferior alveolar nerve
941
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي ديجيتال ساب تركشن در تشخيص تحليل خارجي ريشه در شرايط آزمايشگاهي
942
بررسي ارزش تشخيصي سه روش راديو ايمنواسي ، سنجش ايمني كمي لومينساسنس و الايزا در سنجش كمي هورمونهاي يروئيدي (تري يدو تيرونين ، تيروكسين و هورمون محرك تيروئيد) و ارتباط آنها با ويژگي هاي باليني بيماران , diagnostic evaluation of chemilumiescence immunoassay)CLIA(, radioimmunoassay)RIA(, enzyme-liked immuosorbent assay )ELISA(in quantitative measurement of thyroid hormone levels )T3, T4, TSH(, and their correlations with clinical status
943
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي براي ازوفاژيت در كودكان با علائم مشكوك به ازوفاژيت در بيمارستان آموزشي درماني 17 شهريور در عرض دو سال از فروردين 1385 تا فروردين 1387
944
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي ترانس ابدومينال در تشخيص پرولاپس ارگان هاي لگني زنان
945
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در ارزيابي تروماي بلانت شكم
946
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در افراد مبتلا بهNonalcholic Steatohepatitis) NASH)
947
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در سندرم كارپال تانل در مقايسه با مطالعه الكترودياگنوستيك در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني پورسينا در سال هاي 90-89
948
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با گرافي لترال بيني در ارزيابي شكستگي بيني و كفايت جا اندازي
949
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با گرافي لترال بيني در ارزيابي شكستگي بيني و كفايت جا اندازي
950
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي كالر داپلر در آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت
951
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي واژينال در تشخيص نوع كيست تخمدان در مقايسه باسيتولوژي مايع كيست
952
بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در توده هاي لگني در مقايسه با معاينه باليني با سونوگرافي و نتايج پاتولوژي ضايعه در بيماران تحت عمل لاپاراتومي
953
بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در توده هاي لگني در مقايسه با معاينه باليني با سونوگرافي و نتايج پاتولوژي ضايعه در بيماران تحت عمل لاپاراتومي
954
بررسي ارزش تشخيصي شاخص شوك در حاملگي خارج رحمي پاره شده
955
بررسي ارزش تشخيصي شاخص هاي راديومورفومتريك مندبيل در پيش بيني بيماري هاي در پيش بيني بيماري هاي استئوپروز و استئوپني در زنان يائسه
956
بررسي ارزش تشخيصي كراتينين مايع واژينال در تشخيص پارگي زودرس غشاها
957
بررسي ارزش تشخيصي كراتينين مايع واژينال در تشخيص پارگي زودرس غشاها
958
بررسي ارزش تشخيصي ماموگرافي و سونوگرافي در سرطان پستان
959
بررسي ارزش تشخيصي ماموگرافي و سونوگرافي در سرطان پستان
960
بررسي ارزش تشخيصي معاينه باليني در مقايسه با نتايج پاتولوژي در تشخيص انواع توده هاي گردني در بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
961
بررسي ارزش تشخيصي معاينه باليني در مقايسه با نتايج پاتولوژي در تشخيص انواع توده هاي گردني در بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
962
بررسي ارزش تشخيصي مقياس تخمين ديداري در ارزيابي حجم خونريزي حين عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال در مقايسه با تغييرات هموگلوبين و هماتوكريت قبل و بعد از عمـــــل
963
بررسي ارزش تشخيصي نسبت تعداد پلاكت به اندازه طحال در تعيين وضعيت واريس مري
964
بررسي ارزش تشخيصي نسبت تعداد پلاكت به اندازه طحال در تعيين وضعيت واريس مري
965
بررسي ارزش تشخيصي يافته هاي MRI با پروتكل Dynamic ContrastEnhanced ، Diffusion-weighted Imaging درارزيابيsuspicious ميكروكلسيفيكاسيونهاي پستان در مقايسه با پاتولوژي
966
بررسي ارزش تشخيصي يافته هاي تصويربرداري در مقايسه با پاتولوژي بيماران مراجعه كننده با توده كبدي از شهريور 1391 تا شهريور 1392
967
بررسي ارزش تغذيه اي خيار دريايي گونه استيچوپوس هرماني در خليج فارس
968
بررسي ارزش تفريحي پارك عباس آباد و تعيين عوامل موثر بر آن
969
بررسي ارزش حفاظتي منطقه دامگاهان بعنوان كريدور زيستگاهي بين مناطق حفاظت شده كالمند-بهادران و شكار ممنوع شيركوه
970
بررسي ارزش دوره عمر مشتري در خدمات بانكي،مطالعه موردي: شعبه بانك ملت شهر كرمان
971
بررسي ارزش دوست و دوست يابي دربين جوانان شهرستان سميرم
972
بررسي ارزش زمان جريان از نظر تشخيص و پرنوستيك نارسائي قلب
973
بررسي ارزش سونوگرافي داپلر شريان رحمي در 14-16 هفته بارداري در پيش بيني پراكلامپسي و IUGR
974
بررسي ارزش سونوگرافي داپلر شريان رحمي در 14-16 هفته بارداري در پيش بيني پراكلامپسي و IUGR
975
بررسي ارزش غذايي پودرضايعات كشتارگاه طيوروتعيين بهترين سطح جايگزيني بجاي پودرماهي درجيره طيورگوشتي
976
بررسي ارزش فرزند از ديدگاه والدين جوان تحصيل كرده
977
بررسي ارزش نسبت پروتئين به كراتينين ادرار راندوم جهت تشخيص پروتئينوري در زنان حامله مشكوك به پره اكلامپسي
978
بررسي ارزش نسبي پودر ماهي در برابر كنجاله پنبه دان در جيره هايي با تجزيه پذيري سريع در گاوهاي شيري
979
بررسي ارزش هاي اخلاقي در هفت اثر از آثار سيمين دانشور
980
بررسي ارزش هاي بصري تعدادي از نگاره هاي نسخه خطي ورقا و گلشاه محفوظ در كتابخانه توپقاپي سراي استانبول
981
بررسي ارزش هاي بصري خانه آقازاده ابركوه و بادگير دو طبقه آن جهت طراحي و ساخت آثار سراميكي
982
بررسي ارزش هاي بصري و تكنيكي سكه هاي دوره نخست صفوي
983
بررسي ارزش هاي صحنه اي تخت جمشيد
984
بررسي ارزش هاي فردي و سازماني و اعتبار همزمان آن با ارزش هاي كاري و رابطه آنها با تعهد سازماني در كاركنان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي-ايران -اصفهان
985
بررسي ارزش هاي هنري ويلن در موسيقي ايراني
986
بررسي ارزش‌هاي ديداري ديوارنگاره‌هاي دبيرستان بهشت آيين و زيرگذر صفه اصفهان مبتني بر نظريه گشتالت
987
بررسي ارزشها بين دوگروه دانش آموزان عادي وتيزهوش شاهرود
988
بررسي ارزشهاي اجتماعي دو نسل والدين و فرزندان درباره معيارهاي انتخاب همسر
989
بررسي ارزشهاي افرادي كه در جنگ شركت داشته اند
990
بررسي ارزشهاي بصري پوسترهاي برگزيده بينال ورشو ﴿از سال 1996 تا 2012﴾
991
بررسي ارزشهاي بصري خطوط (ثلث و بنائي ) در شكل گيري و آرايش مساجد ايراني
992
بررسي ارزشهاي بصري مرقع گلشن در كاخ گلستان
993
بررسي ارزشهاي بوم شناسانه محله پايدار
994
بررسي ارزشهاي تصويري افسانه هاي عاميانه بوشهر
995
بررسي ارزشهاي تصويري در زيارتگاههاي ايران
996
بررسي ارزشهاي سنتي - مدرن در حوزه خانواده در شهر بوكان (سال 1388-1389)
997
بررسي ارزشي تشخيصي فشار خون حاملگي و نسبت كلسيم به كراتينين ادراري در تشخيص پره اكلامپسي در زنان با حاملگي اول
998
بررسي ارزشي تشخيصي فشار خون حاملگي و نسبت كلسيم به كراتينين ادراري در تشخيص پره اكلامپسي در زنان با حاملگي اول
999
بررسي ارزشيابي استاد از طرف دانشجو در ارتباط استاد و دانشجو
1000
بررسي ارزشيابي توصيفي ورابطه آن با عزت نفس ،اضطراب مدرسه و منبع كنترل دردانش آموزان پايه ي پنجم دوره ابتدايي شهرستان ساوجبلاغ درسال 91-90
بازگشت