<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ارتعاشات آزاد نانو لوله هاي كربني تك جداره تحت اثر ميدان حرارتي بر روي بستر پسترناك با استفاده از تئوري غير محلي تير تيموشنكو
2
بررسي ارتعاشات آزاد نانو ورق در محيط سيال با استفاده از تئوري الاستيسيته غيرمحلي و اثرات سطحي
3
بررسي ارتعاشات آزاد نانوسنسورهاي جرمي ا در نظر گرفتن كوپلينك محوري- جانبي- پيچشي براساس الاستيسيته محلي/ غيرمحلي دوفازي
4
بررسي ارتعاشات آزاد نانوورق‌هاي دايروي هدفمند (FGM) با در نظر گرفتن اثرات سطحي
5
بررسي ارتعاشات آزاد و اجباري ورق ساندويچي با هسته الكترورئولوژيكال / مگنتورئولوژيكال
6
بررسي ارتعاشات آزاد و تحريك شده ورق ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي و هسته ويسكوالاستيك
7
بررسي ارتعاشات آزاد ورق گرافن دايروي دو لايه بر روي بستر الاستيك تحت ميدان مغناطيسي بر اساس تئوري تنش كوپل اصلاح شده
8
بررسي ارتعاشات آزاد ورق گرد برمبناي تئوري غير خطي هندسي ورقها
9
بررسي ارتعاشات آزاد ورق مستطيلي كامپوزيتي با استفاده از نرم افزار ABAQUS
10
بررسي ارتعاشات آزاد ورق ميندلين مثلثي با روش انرژي ريلي رتير
11
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي حلقوي و دايروي FGM با وصله پيزوالكتريك با استفاده از تئوري مرتبه سوم ردي
12
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي مستطيلي نازك و نسبتاٌ ضخيم ترك دار
13
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي ميندلين دايروي و حلقوي با ضخامت متغير همراه با وصله پيزوالكتريك به روش ا نرژي ريلي ريتز
14
بررسي ارتعاشات آزاد ورق هاي ميندلين مستطيلي چند دهانه با استفاده از روش ريلي
15
بررسي ارتعاشات آزاد ورقها با استفاده از روش آلمان محدود
16
بررسي ارتعاشات آزاد وكمانش تيركامپوزيتي پليمري تقويت شده با نانو ذرات سيليكا
17
بررسي ارتعاشات اجباري تير از جنس مواد هدفمندبا استفاده از مدل مرتبه بالاي برشي
18
بررسي ارتعاشات اسپيندل فرز
19
بررسي ارتعاشات پل كابلي هنگام عبور قطار بر روي آن
20
بررسي ارتعاشات پوسته كوپل مخروطي- استوانه اي تقويت شده توسط نانولوله هاي كربني تابعي هدفمند تحت تأثير دما با استفاده از روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته
21
بررسي ارتعاشات پيچشي شافت كشتي
22
بررسي ارتعاشات پيچشي نانوتيرهاي تركدار با در نظر گرفتن اثرات سطحي
23
بررسي ارتعاشات تير كامپوزيت پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور به صورت هدفمند
24
بررسي ارتعاشات حرارتي تير كامپوزيت تقويتشده با نانولولههاي نيتريدبور
25
بررسي ارتعاشات خطوط ريلي با مدلسازي ناوگان و خط ريلي
26
بررسي ارتعاشات خمشي تيري با جرم متغير و يك وزنه در انتها
27
بررسي ارتعاشات در تراشكاري سرعت بالاي آلياژ اينكونل 718
28
بررسي ارتعاشات ديافراگم در ميكرو پمپ پيزو الكتريك با در نظر گرفتن اثر پيزو الكتريك
29
بررسي ارتعاشات ديناميكي صفحات تحت اثر بارهاي هيدروديناميكي در سازه هاي دريايي
30
بررسي ارتعاشات روبات ها
31
بررسي ارتعاشات رينگ خودرو ﴿آناليز مودال﴾
32
بررسي ارتعاشات سيستم انتقال قدرت يك لوكو ميتو برقي
33
بررسي ارتعاشات سيستم تعليق و شبيه سازي خروجي با استفاده از كنترل كننده
34
بررسي ارتعاشات سيستم هاي دوار با اسفاده از روش پردازش تصوير
35
بررسي ارتعاشات عرضي - محوري رشته حفاري جهت دار با در نظر گرفتن تماس رشته با ديواره با استفاده از روش المان محدود
36
بررسي ارتعاشات عرضي محور توربين بخار
37
بررسي ارتعاشات غير خطي غشا هايپرالاستيك دايروي در مجاورت سيال تراكم ناپذير
38
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دو شاخه اي شدن در سيستم هاي ارتعاشي متصل به زمين
39
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخه اي شدن تير ويسكوالاستيك منحرك در راستاي محور
40
بررسي ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخه شدگي در يك سيستم دو درجه آزادي
41
بررسي ارتعاشات غيرخطي ميكروسكوپ نيروي اتمي در محيط مايع
42
بررسي ارتعاشات قطاع دوراني با نسبت منظر پايين
43
بررسي ارتعاشات گذاري پيچشي روتور يك توربو‍ژنراتور در حالت اتصال كوتاه
44
بررسي ارتعاشات گرافن تك لايه، در محيط الاستيك، تحت بارگذاري فشاري دو محوره بر مبناي تئوري الاستيسيته گراديان كرنش اينرسي
45
بررسي ارتعاشات محوري نانو تيرهاي تركدار با در نظر گرفتن اثرات سطحي
46
بررسي ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو پژو 206هنگام عبور از مانع سينوسي
47
بررسي ارتعاشات منتقل شده به محيط اطراف ناشي از خرابي چرخ
48
بررسي ارتعاشات نانو تير در محيط ويسكوز با روش هاي تئوري الاستيسيته غير محلي و اثرات سطحي
49
بررسي ارتعاشات نانو صفحات در ميدان مغناطيسي
50
بررسي ارتعاشات نانو لوله اي كربني حامل سيال با استفاده از مدل تير و پوسته
51
بررسي ارتعاشات نانوتير ساخته شده از مواد هدفمند
52
بررسي ارتعاشات نانوتيرهاي هدفمند دوار باريك شونده با استفاده از روش تبديل ديفرانسيلي
53
بررسي ارتعاشات و پايداري حركت محور و ياتاقان گرد كامل با تماس كامل پيراموني
54
بررسي ارتعاشات و كمانش حرارتي نانو تيرهاي مدرج تابعي با لايه هاي پيزوالكتريك
55
بررسي ارتعاشات ورق ضخيم متوازي الاضلاع به روش ريلي رنيز
56
بررسي ارتعاشات ورق مستطيل شكل ساخته شده از مواد هدفمند، روي بستر موضعي الاستيك با استفاده از روش تفاضلات مربعي تعميم يافته(GDQ)
57
بررسي ارتعاشات ورق مستطيلي ميندلين و FGM تحت بار صفحه اي متحرك
58
بررسي ارتعاشات ورق ميندلين مستطيلي تحت تنش صفحه اي و واقع بر فونداسيون پسترناك با استفاده از روش ريلي ريتز
59
بررسي ارتعاشات ورق نازك مستطيلي مستقر روي پايه الاستيك تحت تنش اوليه صفحه اي و تحت بار ضربه اي
60
بررسي ارتعاشات ورق نيمه ضخيم دايروي يا هسته صلب مركزي تحت تئوري ميندلين
61
بررسي ارتعاشات ياتاقان هايي كه داراي عيوب گسترده و محلي هستند
62
بررسي ارتعاشات يك تير مقطع مستطيل بر روش ريلي - ريتنر...
63
بررسي ارتعاشات يك تيرايرفول به روش ريلي - ريتز و كنترل آن توسط پيزو الكتريك
64
بررسي ارتعاشات يك سيستم غير خطي با استفاده از جاذب‌ و جداساز ارتعاشي در حالت هاي مختلف تشديد داخلي و ثانويه
65
بررسي ارتعاشاتآزاد سه بعدي ورق هاي مستطيلي ترك دار ضخيم داراي ترك موازي يا يكي از وجوه با استفاده از روش ريتز
66
بررسي ارتعاشي پانل هاي موج دار به كمك حل اجزاي محدود
67
بررسي ارتعاشي جعبه ي موسيقي
68
بررسي ارتعاشي روتور توربوجت
69
بررسي ارتعاشي عرشي پل ها با تيرهاي حمال فولادي تحت تاثير بارزنده
70
بررسي ارتعاشي فرآيند نورد سرد
71
بررسي ارتعاشي ورق آسيب ديده و خورده شده
72
بررسي ارتعاشي يك روتور توبوجت
73
بررسي ارتفاع استخوان اطراف دندانهاي درمان ريشه شده در بيماران مبتلا به پريودنتيت
74
بررسي ارتفاع و وضعيت محور رحم با هيسترومتري هنگام پونكسيون فوليكولهاي تخمدان و تاثير آن روي ميزان باروري
75
بررسي ارتفاع و وضعيت محور رحم با هيسترومتري هنگام پونكسيون فوليكولهاي تخمدان و تاثير آن روي ميزان باروري
76
بررسي ارتقاء امنيت و كيفيت سرويس در شبكه هاي بيسيم ويژه
77
بررسي ارتقاء كيفيت ماتريس لوله اي پيل سوختي كربنات مذاب
78
بررسي ارتقاي كيفيت آموزش و زندگي افراد با مشكل بينايي با استفاده از تكنولوژي پرينت سه بعدي
79
بررسي ارتكاب جرم در خواب و دامنه مسئوليت كيفري آن
80
بررسي ارتياط بين پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي ناحيه (A/G)-181 پروموترژن MMP7 با شروع و گسترش سرطان كولوركتال
81
بررسي ارث زن در فقه اماميه و حقوق موضوعه
82
بررسي ارث موارد مشابه غرقي و مهدوم عليهم را از ديدگاه فقه وقانون
83
بررسي ارزش آزمايشات پاراكلينيكي در تشخيص عفونتهاي باكتريال نوزادان
84
بررسي ارزش اخباري مثبت راديوگرافي ديجيتال پانوراميك در تشخيص آتروماي كلسيفيه كاروتيد در مقايسه با اولتراسونوگرافي
85
بررسي ارزش اطلاعات در رسانه‌هاي اجتماعي آنلاين
86
بررسي ارزش افزوده كشاورزي ( 1375 - 1338 ) به كمك سريهاي زماني
87
بررسي ارزش انجام سونوگرافي روتين در حاملگي
88
بررسي ارزش اندازه گيري ضخامت آندومتر بوسيله سونوگرافي ترانس واژينال در SCREENING بيماريهاي آندومتر در بيماران POSTMENOPAUSE كه دچار خونريزي واژينال ميشوند نسبت به C & D در زايشگاه بهمن يزد
89
بررسي ارزش بالقوه مشتري در صنعت بيمه با تمركز بر شركت بيمه رازي
90
بررسي ارزش بالقوه مشتري درصنعت بيمه با تمركز برشركت بيمه رازي
91
بررسي ارزش پرسشنامهphq2(patient health questionnaire 2) در مقايسه با پرسشنامه beck براي غربالگري افسردگي در مراكز درماني
92
بررسي ارزش پروگنوستيك سيتولوژي مثبت مايع پريتوئن در بيماران بدخيمي هاي زنان شامل كانسر رحم و تخمدان در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1380تا 1390
93
بررسي ارزش پيش آگهي نسبت غدد لنفاوي درگير زير بغل به كل غدد لنفاوي برداشته شده در سرطان پستان
94
بررسي ارزش تجربي برند بر رفتار آگاهانه با نقش ميانجي تصوير محيطي، مطالعه موردي برند غذايي نايب
95
بررسي ارزش تست درمان با آهن در تشخيص موارد آنميك فقر اهن در مقايسه با فريتين و ديگر تست هاي تاييد كننده آنمي فقر آهن
96
بررسي ارزش تست درمان با آهن در تشخيص موارد آنميك فقر اهن در مقايسه با فريتين و ديگر تست هاي تاييد كننده آنمي فقر آهن
97
بررسي ارزش تستهاي آزمايشگاهي آنمي فقر آهن و مگالوبلاستيك در بيماران دياليزي
98
بررسي ارزش تشخيص MRI در پارگي رباط صليب قدامي زانو درمقايسه با نتايج آرتروسكوپي در بيمارستان پورسيناي رشت
99
بررسي ارزش تشخيص تست Murray Mc Loading Axial در پارگي هاي منيسك زانو
100
بررسي ارزش تشخيص تومورمار كرها در پلوريت بدخيم
101
بررسي ارزش تشخيص راديوگرافي ديجيتال ساب تركشن در تشخيص تحليل خارجي ريشه در شرايط آزمايشگاهي
102
بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي در تشخيص آپانديسيت حاد در كودكان و دختران جوان مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني پورسينا در سالهاي 92-91
103
بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي واژينال در تشخيص نوع كيست تخمدان در مقايسه با سيتولوژي مايع كيست
104
بررسي ارزش تشخيص گيرنده هاي راديو گرافي Insight,CCD,PSP در تشخيص پوسيدگي بين دنداني در شرايط آزمايشگاهي
105
بررسي ارزش تشخيصي 3 روش ﴿راديوگرافي،چشمي،ليزر فلورسانس﴾ در تشخيص پوسيدگي هاي سطوح اكلوزال مولرهاي اول دائمي
106
بررسي ارزش تشخيصي CT اسكن و MRI در تشخيص تومورهاي مغزي و مقايسه آن با نتايج حاصل از بيوپسي
107
بررسي ارزش تشخيصي CT اسكن و MRI در تشخيص تومورهاي مغزي و مقايسه آن با نتايج حاصل از بيوشيمي
108
بررسي ارزش تشخيصي Gastric aspirate shake test در تشخيص بيماري غشاي هيالين در نوزادان نارس
109
بررسي ارزش تشخيصي Gastric aspirate shake test در تشخيص بيماري غشاي هيالين در نوزادان نارس
110
بررسي ارزش تشخيصي Heliprobe جهت تشخيص هليكوباكترپيلوري (H-pylori )در بيماران مبتلا به ديس پپسي در گيلان
111
بررسي ارزش تشخيصي MRI در مقايسه با يافته هاي آرتروسكوپي در تشخيص پارگي منيسك و ليگامان صليبي قدامي
112
بررسي ارزش تشخيصي MRI و CT اسكن درتشخيص انواع توده هاي كبدي
113
بررسي ارزش تشخيصي آزمايش آلكالن فسفاتاز در مقايسه با آزمايش PTH براي تشخيص نياز به درمان استئوديستروفي كليوي در بيماران تحت همودياليز مزمن
114
بررسي ارزش تشخيصي آزمايش آلكالن فسفاتاز در مقايسه با آزمايش PTH براي تشخيص نياز به درمان استئوديستروفي كليوي در بيماران تحت همودياليز مزمن
115
بررسي ارزش تشخيصي آسپراسيون سوزني (FNA) مشكوك در كانسر تيروئيد در بيماران عمل شده تير وئيد در بيمارستان رازي رشت طي سه سال (1376-1374)
116
بررسي ارزش تشخيصي آنزيم آدنوزين د آميناز(ADA) خلط در بيماران مبتلا به سل ريوي
117
بررسي ارزش تشخيصي اسمير kOH (پتاسيم هيدروكسيد) در درماتوفيتوزيس در مراجعين به آزمايشگاه مركزي شهر يزد در سال هاي 92-1390
118
بررسي ارزش تشخيصي اولترا سونو گرافي در سينوزيت ماگزيلاري كودكان
119
بررسي ارزش تشخيصي براش بيوپسي در ضايعات سرطاني و پيش سرطاني دهان در مقايسه با بيوپسي
120
بررسي ارزش تشخيصي پروكلسيتونين در تشخيص سپسيس در نوزادان بدحال بستري شده در بخش نوزادان و NICU بيمارستان17 شهريور رشت
121
بررسي ارزش تشخيصي پوسيدگي پروگزيمالي در كليشه هاي راديوگرافي پانوراميك توسط دانشجويان سال آخر دندانپزشكي يزد در مقايسه بامتخصصين
122
بررسي ارزش تشخيصي تابع تشخيص جنسيت استوار و همكارانش در سال 2017 براساس شاخص هاي ديمورفيك منديبل در بيماران مراجعه كننده به مراكز راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1397
123
بررسي ارزش تشخيصي تومور ماركرهاي 15-3 ca و cea در پيش بيني متاساز باليني سرطان پستان
124
بررسي ارزش تشخيصي تومور ماركرهاي 15-3 ca و cea در پيش بيني متاساز باليني سرطان پستان
125
بررسي ارزش تشخيصي دو مد تصويربرداري Standard Zoom و High Resolution-Zoom در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در تشخيص شكستگي ريشه: يك مطالعه آزمايشگاهي
126
بررسي ارزش تشخيصي دياگنودنت در تشخيص پوسيدگي هاي اكلوزالي دندانهاي خلفي درمقايسه با مشاهده مستقيم و راديوگرافي در محيط آزمايشگاهي
127
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در تخمين قطر كرستال در نواحي مختلف فكي در بيماران مراجعه¬كننده به يك مطب تخصصي پريودانتيكس در شهر رشت، سال 96-97
128
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك در ضايعات عمودي اسنخوان با عمق پاكت مساوي يا بيشتر از 5 در مولرهاي منديبل
129
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك معمولي و ديجيتال و ينگ در تشخيص پوسيدگي و ژريودنتيت مارجينال
130
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
131
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
132
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميك و CT اسكن كرونال و آگزيال در تشخيص شكستگي هاي فك تحتاني در مقايسه با نتايج عمل جراحي
133
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي ديجيتال پانوراميك و CBCT در مقايسه با يافته هاي جراحي براي تعيين موقعيت دندان مولر سوم نهفته منديبل نسبت به inferior alveolar nerve
134
بررسي ارزش تشخيصي راديوگرافي ديجيتال ساب تركشن در تشخيص تحليل خارجي ريشه در شرايط آزمايشگاهي
135
بررسي ارزش تشخيصي سه روش راديو ايمنواسي ، سنجش ايمني كمي لومينساسنس و الايزا در سنجش كمي هورمونهاي يروئيدي (تري يدو تيرونين ، تيروكسين و هورمون محرك تيروئيد) و ارتباط آنها با ويژگي هاي باليني بيماران , diagnostic evaluation of chemilumiescence immunoassay)CLIA(, radioimmunoassay)RIA(, enzyme-liked immuosorbent assay )ELISA(in quantitative measurement of thyroid hormone levels )T3, T4, TSH(, and their correlations with clinical status
136
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي براي ازوفاژيت در كودكان با علائم مشكوك به ازوفاژيت در بيمارستان آموزشي درماني 17 شهريور در عرض دو سال از فروردين 1385 تا فروردين 1387
137
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي ترانس ابدومينال در تشخيص پرولاپس ارگان هاي لگني زنان
138
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در ارزيابي تروماي بلانت شكم
139
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در افراد مبتلا بهNonalcholic Steatohepatitis) NASH)
140
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در سندرم كارپال تانل در مقايسه با مطالعه الكترودياگنوستيك در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني پورسينا در سال هاي 90-89
141
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با گرافي لترال بيني در ارزيابي شكستگي بيني و كفايت جا اندازي
142
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با گرافي لترال بيني در ارزيابي شكستگي بيني و كفايت جا اندازي
143
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي كالر داپلر در آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت
144
بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي واژينال در تشخيص نوع كيست تخمدان در مقايسه باسيتولوژي مايع كيست
145
بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در توده هاي لگني در مقايسه با معاينه باليني با سونوگرافي و نتايج پاتولوژي ضايعه در بيماران تحت عمل لاپاراتومي
146
بررسي ارزش تشخيصي سي تي اسكن در توده هاي لگني در مقايسه با معاينه باليني با سونوگرافي و نتايج پاتولوژي ضايعه در بيماران تحت عمل لاپاراتومي
147
بررسي ارزش تشخيصي شاخص شوك در حاملگي خارج رحمي پاره شده
148
بررسي ارزش تشخيصي شاخص هاي راديومورفومتريك مندبيل در پيش بيني بيماري هاي در پيش بيني بيماري هاي استئوپروز و استئوپني در زنان يائسه
149
بررسي ارزش تشخيصي كراتينين مايع واژينال در تشخيص پارگي زودرس غشاها
150
بررسي ارزش تشخيصي كراتينين مايع واژينال در تشخيص پارگي زودرس غشاها
151
بررسي ارزش تشخيصي ماموگرافي و سونوگرافي در سرطان پستان
152
بررسي ارزش تشخيصي ماموگرافي و سونوگرافي در سرطان پستان
153
بررسي ارزش تشخيصي معاينه باليني در مقايسه با نتايج پاتولوژي در تشخيص انواع توده هاي گردني در بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
154
بررسي ارزش تشخيصي معاينه باليني در مقايسه با نتايج پاتولوژي در تشخيص انواع توده هاي گردني در بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
155
بررسي ارزش تشخيصي مقياس تخمين ديداري در ارزيابي حجم خونريزي حين عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال در مقايسه با تغييرات هموگلوبين و هماتوكريت قبل و بعد از عمـــــل
156
بررسي ارزش تشخيصي نسبت تعداد پلاكت به اندازه طحال در تعيين وضعيت واريس مري
157
بررسي ارزش تشخيصي نسبت تعداد پلاكت به اندازه طحال در تعيين وضعيت واريس مري
158
بررسي ارزش تشخيصي يافته هاي MRI با پروتكل Dynamic ContrastEnhanced ، Diffusion-weighted Imaging درارزيابيsuspicious ميكروكلسيفيكاسيونهاي پستان در مقايسه با پاتولوژي
159
بررسي ارزش تشخيصي يافته هاي تصويربرداري در مقايسه با پاتولوژي بيماران مراجعه كننده با توده كبدي از شهريور 1391 تا شهريور 1392
160
بررسي ارزش تغذيه اي خيار دريايي گونه استيچوپوس هرماني در خليج فارس
161
بررسي ارزش تفريحي پارك عباس آباد و تعيين عوامل موثر بر آن
162
بررسي ارزش حفاظتي منطقه دامگاهان بعنوان كريدور زيستگاهي بين مناطق حفاظت شده كالمند-بهادران و شكار ممنوع شيركوه
163
بررسي ارزش دوره عمر مشتري در خدمات بانكي،مطالعه موردي: شعبه بانك ملت شهر كرمان
164
بررسي ارزش دوست و دوست يابي دربين جوانان شهرستان سميرم
165
بررسي ارزش زمان جريان از نظر تشخيص و پرنوستيك نارسائي قلب
166
بررسي ارزش سونوگرافي داپلر شريان رحمي در 14-16 هفته بارداري در پيش بيني پراكلامپسي و IUGR
167
بررسي ارزش سونوگرافي داپلر شريان رحمي در 14-16 هفته بارداري در پيش بيني پراكلامپسي و IUGR
168
بررسي ارزش غذايي پودرضايعات كشتارگاه طيوروتعيين بهترين سطح جايگزيني بجاي پودرماهي درجيره طيورگوشتي
169
بررسي ارزش فرزند از ديدگاه والدين جوان تحصيل كرده
170
بررسي ارزش نسبت پروتئين به كراتينين ادرار راندوم جهت تشخيص پروتئينوري در زنان حامله مشكوك به پره اكلامپسي
171
بررسي ارزش نسبي پودر ماهي در برابر كنجاله پنبه دان در جيره هايي با تجزيه پذيري سريع در گاوهاي شيري
172
بررسي ارزش هاي اخلاقي در هفت اثر از آثار سيمين دانشور
173
بررسي ارزش هاي بصري تعدادي از نگاره هاي نسخه خطي ورقا و گلشاه محفوظ در كتابخانه توپقاپي سراي استانبول
174
بررسي ارزش هاي بصري خانه آقازاده ابركوه و بادگير دو طبقه آن جهت طراحي و ساخت آثار سراميكي
175
بررسي ارزش هاي بصري و تكنيكي سكه هاي دوره نخست صفوي
176
بررسي ارزش هاي صحنه اي تخت جمشيد
177
بررسي ارزش هاي فردي و سازماني و اعتبار همزمان آن با ارزش هاي كاري و رابطه آنها با تعهد سازماني در كاركنان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي-ايران -اصفهان
178
بررسي ارزش هاي هنري ويلن در موسيقي ايراني
179
بررسي ارزش‌هاي ديداري ديوارنگاره‌هاي دبيرستان بهشت آيين و زيرگذر صفه اصفهان مبتني بر نظريه گشتالت
180
بررسي ارزشها بين دوگروه دانش آموزان عادي وتيزهوش شاهرود
181
بررسي ارزشهاي اجتماعي دو نسل والدين و فرزندان درباره معيارهاي انتخاب همسر
182
بررسي ارزشهاي افرادي كه در جنگ شركت داشته اند
183
بررسي ارزشهاي بصري پوسترهاي برگزيده بينال ورشو ﴿از سال 1996 تا 2012﴾
184
بررسي ارزشهاي بصري خطوط (ثلث و بنائي ) در شكل گيري و آرايش مساجد ايراني
185
بررسي ارزشهاي بصري خطوط سنتي در پوستر هاي تايپو گرافي
186
بررسي ارزشهاي بصري مرقع گلشن در كاخ گلستان
187
بررسي ارزشهاي بوم شناسانه محله پايدار
188
بررسي ارزشهاي تصويري افسانه هاي عاميانه بوشهر
189
بررسي ارزشهاي تصويري در زيارتگاههاي ايران
190
بررسي ارزشهاي سنتي - مدرن در حوزه خانواده در شهر بوكان (سال 1388-1389)
191
بررسي ارزشي تشخيصي فشار خون حاملگي و نسبت كلسيم به كراتينين ادراري در تشخيص پره اكلامپسي در زنان با حاملگي اول
192
بررسي ارزشي تشخيصي فشار خون حاملگي و نسبت كلسيم به كراتينين ادراري در تشخيص پره اكلامپسي در زنان با حاملگي اول
193
بررسي ارزشيابي استاد از طرف دانشجو در ارتباط استاد و دانشجو
194
بررسي ارزشيابي توصيفي ورابطه آن با عزت نفس ،اضطراب مدرسه و منبع كنترل دردانش آموزان پايه ي پنجم دوره ابتدايي شهرستان ساوجبلاغ درسال 91-90
195
بررسي ارزشيابي فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري درس هنر و تÊثير ويژگي هاي معلمان در آن ، در بين دانشآموزان ابتدايي پايه ي پنجم شهرستان سرپل زهاب سال تحصيلي 09 -98
196
بررسي ارزيابي تقاضاي تفرضي تالاب چغاخور
197
بررسي ارزيابي توصيفي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي شهرستان بهشهر
198
بررسي ارزيابي ثبات رنگي در منسوجات خواب دار
199
بررسي ارزيابي شايستگي مديران واحد توليد
200
بررسي ارزيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان از ديدگاه استادان اين دانشگاه در سال تحصيلي 79 - 1378
201
بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي
202
بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان و مجموعه در راستاي افزايش بهره وري با بهره گيري از امكانات موجود
203
بررسي ارزيابي عملكرد مبتني بر مشتريمداري در بانك تجارت شهرستان كرج بر اساس مدل BSC
204
بررسي ارزيابي عملكرد معماري سازمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله .
205
بررسي ارزيابي كارآفريني سازماني و نوآوري در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور
206
بررسي ارزيابي كيفيت آموزشي دانشگاه پيام نور مركز فارس
207
بررسي ارزيابي نقش جو سازماني در روحيه كارآفريني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر خليل شهر
208
بررسي ارسال صوت بر روي اينترنت
209
بررسي ارطباط سيگار و طول مدت تهويه مكانيكي بعد از عمل جراحي CABG در بيماران مراجــــعه كننده به بيمارستان حشمت از نيمه دوم سال 1392 تا پايان نيمه اول سال 1393
210
بررسي ارقام و لاين هاي جديد گلرنگ حاصل از پرتوتابي از نظر عملكرد دانه و روغن و ساير خصوصيات مهم زراعي
211
بررسي ارقام و لاين هاي جديد گلرنگ حاصل از پرتوتابي از نظر عملكرد دانه و روغن و ساير خصوصيات مهم زراعي
212
بررسي اركان مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس الگوي ديويد بيتهام
213
بررسي ارگونومي كاركنان پيام نور قاين
214
بررسي ارگونومي محيطي در كارگاه چاپ سيلك
215
بررسي ارگونوميك و آسيبهاي جسماني و استرش شغلي ناشي از محيط كار كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تبريز
216
بررسي ارگونوميكي اجاق گاز مبله
217
بررسي ارگونوميكي وضعيت بدن حين انجام كار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1388- 1389
218
بررسي از خود بيگانگي ﴿اليناسيون﴾ در سينماي دهه ي پنجاه ايران
219
بررسي از خود بيگانگي ﴿اليناسيون﴾ در سينماي دهه ي پنجاه ايران
220
بررسي از فيكسه كننده هاي كاتيونيكي بر راندمان رنگرزي و چاپ با رنگزاهاي راكتيو و اثر آن بر روي خواص پارچه
221
بررسي ازتباط باورهاي غيرمنطقي و افسردگي و تفاوت هاي جنسي در آن
222
بررسي ازدواج اقليت هاي ديني و مذهبي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
223
بررسي ازدواج مجدد در فقه با نقد رويكرد فمنيستي
224
بررسي ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان.
225
بررسي ازدواج مجددمردان استان سمنان وشهرستان دامغان
226
بررسي ازدياد برداشت با استفاده از تزريق فوم
227
بررسي ازدياد جمعيت خانواده و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي شهر بشرويه
228
بررسي ازمايشگاهي اثر حضور پايدار كننده ها در حمل كنده هاي حفاري
229
بررسي ازمايشگاهي اثر ضد ميكروبي عصاره اسفند در مقايسه با هيپوكلريت سديم 25/5 درصد و هگزيدين 2 درصد بر روي ميكروب انتروكوك فكاليس
230
بررسي ازمايشگاهي تاثير جنس الكترود در گوگردزدايي الكتروشيميايي
231
بررسي اساس كار طيف سنج تشديد مغناطيسي هسته(NMR)و جايگزيني سيستم كنترل كننده و پردازشي آن با كامپيوتر PC
232
بررسي اساس و منطق الگوريتمهاي كنترل در ماشينهاي نورد سرد تاندم فولاد مباركه
233
بررسي اسپكترو فتومتري و اندازه گيري ثابت پايداري كمپلكسهاي برخي كاتيونهاي فلزي( مس و نيكل و كبالتو ...) با يك سري ليگندهاي سنتزي جديد
234
بررسي اسپكتروسكوپي و مدل سازي مولكولي بر همكنش ونكومايسين با DNA
235
بررسي اسپكتروفوتومتري نانو ذرات طلاي بيوسنتز شده با استفاده از عصاره آبي گياه سمنوويا سوفروتيكوسا
236
بررسي اسپكتروفوتومتري و اندازه گيري ثابت پايداري كمپلكسهاي برخي كاتيونهاي فلزي(مس و نيكل و كبالت و...)با يك سري ليگاندهاي سنتزي جديد
237
بررسي اسپكتوفتو متري فعاليت و پايداري آنزيم آلئيد اكسيداز در مخلوط حلالهاي آلي - آبي , spectrophotometric study of catalytic activity and stability of aldehyde oxidase in hydro - organic mixtures
238
بررسي اسپيرومتريك عملكرد ريه در كاركنان لابراتواري هاي دنداني شهر يزد در سال 1398
239
بررسي اسپين هاي بالا در ايزوتوپ هاي زوج سريوم
240
بررسي اسپينترونيك و الكترونيك در صفحات گرافين
241
بررسي اسپينهاي بالا در ايزوتوپهاي زوج سريوم )ce( , study of even-even cerium)ce( isotopes at high spine
242
بررسي استاتيك و ديناميك استفاده از نانو سيالات براي كاهش رسوب آسفالتين در محدوده‌ي نزديك ديواره چاه
243
بررسي استاتيكي نيروهاي وارده به بدنه كورة 4000 تني سيمان آبيك
244
بررسي استاتيكي و ديناميكي grasping اجسام با هندسه فضايي نامشخص
245
بررسي استاتيكي و ديناميكي المان تير تحت تغيير شكل بزرگ با روش ANC
246
بررسي استاندارد آلايندگي مراكز معاينه فني خودرو وبرسي كيفيت آلايندگي خودروهاي توليد داخل
247
بررسي استاندارد فشرده سازي H.264
248
بررسي استانداردلوله كشي گاز طبيعي در داخل خانه ها ساختمانها و واحدهاي تجاري
249
بررسي استانداردها و امنيت در شبكه هاي بي سيم شهري WIMAX
250
بررسي استانداردها و روش هاي بازيافت قطعات و بدنه هواپيما
251
بررسي استانداردها ومراحل طراحي وساخت مراكز داده
252
بررسي استانداردها، راه اندازي و آزمايش موتور ديزل چهار سيلندر
253
بررسي استانداردهاي آزمون مه نمك و چند نمونه
254
بررسي استانداردهاي آسانسور و طراحي آزمونهاي مربوطه
255
بررسي استانداردهاي بسته بندي ازلحاظ كاربرد
256
بررسي استانداردهاي تلفن بيسيم
257
بررسي استانداردهاي جهاني موجود در زمينه جاپ
258
بررسي استانداردهاي خامه پشمي فرش دستبافت
259
بررسي استانداردهاي سايش در لغزش و غلتش و بكار گيري آن در طراحي چرخ قطار روي ريل
260
بررسي استانداردهاي سيستم مديريت امنيت اطلاعات
261
بررسي استانداردهاي طراحي چرخ دنده هاي مخروطي
262
بررسي استانداردهاي طراحي و ساخت و آزمون تسمه نقاله هاي صنعتي
263
بررسي استانداردهاي طراحي وب
264
بررسي استانداردهاي كنترل كيفيت جوش
265
بررسي استانداردهاي كنترل كيفيت لوله هاي GRP
266
بررسي استانداردهاي كيفيت سرويس و تحليل وضعيت آن در ايران
267
بررسي استانداردهاي گرافيك محيطي در ايستگاه هاي مترو
268
بررسي استانداردهاي ليبراسيون مبدلهاي اندازه گيري نيرو
269
بررسي استانداردهاي مختلف ياتاقانهاي الاستومرپل (نئوپرن ) پيشنهاد تصميمات لازم با توجه به نياز داخلي و بررسي تجربي آنها
270
بررسي استانداردهاي مديريت ارائه خدمات فناوري اطلاعات
271
بررسي استانداردهاي مرتبط با مشعل هاي صنعتي
272
بررسي استانداردهاي يك واحد نمونه بيمارستاني و تجهيزات پزشكي
273
بررسي استاندارها و ايمني در اماكن ورزشي شهر قاين
274
بررسي استاندارهاي مديريت پروژه و تحليل نقاط قوت و ضعف هر يك
275
بررسي استتار كوانتومي گاز الكتروني يك بعدي در محيط دي الكتريك
276
بررسي استحاله فاز مارتنزيتي ناشي از كرنش بر رفتار سايشي آلياژ كبالت-كروم-موليبدن
277
بررسي استحصال اكسيد منيزيوم از دولوميت معدن الي گودرز به روش كلسيناسيون
278
بررسي استحكام باند push outسراميك سرد وmta به عاج ريشه
279
بررسي استحكام باند ريز كششي كامپوزيت با بيس سايلوران در حفرات مينايي و عاجي آماده سازي شده با ليزر Er:YAG در مقايسه با فرز
280
بررسي استحكام باند متال - پرسلن در آلياژهاي نمونه سوپركست ايران در مقايسه با آلياژسوپركست Original
281
بررسي استحكام باندريزبرشي كامپوزيت هاي متاكريلات بيس بازسازي شده با كامپوزيت سايلوران بيس بعد از استفاده از ذرات ساينده ميكرو ونانو
282
بررسي استحكام بخشي و حفاظت از سنگ آهك سياه در محوطه ميراث جهاني پاسارگاد با استفاده از پليمرها، امكان سنجي استفاده از نانو ذرات
283
بررسي استحكام برشي اتصال دندانهاي مولتي ليتيك آماده شده به چندين روش به رزين آكريلي پايه پروتز
284
بررسي استحكام برشي سه نوع سيستم باندينگ در اتصال كامپوزيت هاي ترميمي جديد دنداني
285
بررسي استحكام به شكست كاسپي دندان هاي پرمولر ماگزيلاي ترميم شده به 5 روش
286
بررسي استحكام پارچه چاپ شده با استفاده از تكنيك دِوُرِ
287
بررسي استحكام پسماند خمشي پس از ضربه در صفحه هاي كامپوزيتي مشبك ريخته گري شده
288
بررسي استحكام پسماند خمشي در تير كامپوزيتي پالترود، مجهز به جاذب پنل ساندويچي يكپارچه تحت ضربه متعامد
289
بررسي استحكام پيوند ورق هاي فلزي توليد شده به روش نورد سرد پيوندي
290
بررسي استحكام تقويت كننده هاي يك پوسته استوانه اي تحت فشار خارجي
291
بررسي استحكام چسبندگي اتصال ورق آلومينيم به فوم آلياژ A356 به كمك چسب هاي رزيني
292
بررسي استحكام چسبندگي در فصل مشترك پلي اتيلن/گرافن به روش
293
بررسي استحكام چسبندگي، سايش و ريز ساختار پوشش هاي TBC بر روي زير لايه آلياژ منيزيم AZ91D اعمال شده بروش HVOF
294
بررسي استحكام خستگي رينگ‏هاي كامپوزيتي
295
بررسي استحكام خستگي كامپوزيت هاي دنداني(نانو وهيبريدي) در حضور آب سرد و گرم همراه با مدلسازي آن
296
بررسي استحكام خستگي يك صفحه تقويت شده از فولاد دريايي تحت بار ثابت در كشتي فولادي
297
بررسي استحكام در لبه بافت هاي دو لايه به كمك يك مدل مكانيكي
298
بررسي استحكام شكست ترد در ورق خورده شده حفره اي با ترك
299
بررسي استحكام شكست مواد بتني تحت بارگذاري برشي
300
بررسي استحكام عرضي آكريلهايي كه لبه هاي آن هنگام ترميم باكلروفرم مونومرآغشته گرديده است
301
بررسي استحكام عرضي رزينهاي گرما پختي كه با سيم هاي آغشته به مواد باندينگ اجنت (Bound Scotch ,Bond Magnet ,Paravia ) تقويت شده اند
302
بررسي استحكام فشاري و كششي كامپوزيت نانو با هيبريد
303
بررسي استحكام كامپوزيت ماسه پليمر
304
بررسي استحكام كششي برنج الفا پس از ذوب مجدد ورقهاي نوردي
305
بررسي استحكام كششي ريل راه آهن و تحليل تنش ريل توسط نرم افزار ANSYS
306
بررسي استحكام كمانشي ورقهاي تقويت شده با در نظر گرفتن اندركنش ورق-تقويت كننده و فشار جانبي
307
بررسي استحكام كمانشي ورقهاي گشودگ دار
308
بررسي استحكام مكانيكي مواد كامپوزيتي در شناورهاي تندرو
309
بررسي استحكام نخ آكريليك پس از عمليات حجيم شدن
310
بررسي استحكام نهايي ورق تقويت شده داراي ترك تحت بار محوري
311
بررسي استحكام نهايي ورق تقويت شده داراي خوردگي تحت بار محوري
312
بررسي استحكام نهايي ورق خورده‌شده ترك‌دار تحت اثر برش
313
بررسي استحكام نهايي ورق فولادي تركخورده و با خوردگي نامنظم
314
بررسي استحكام نهايي ورق فولادي خورده شده حفره اي با ترك تحت نيروي تك محوري
315
بررسي استحكام نهايي ورق‌هاي ترك‌دار آلومينيومي
316
بررسي استحكام و تخلخل تالك همراه با بايندرهاي شيميايي
317
بررسي استحكام و تخلخل تالك همراه با باينرهاي شيميايي ﴿باينرهاي فسفاتي﴾
318
بررسي استحكام و چقرمگي شكست كامپوزيت هاي سراميكي تقويت شده با الياف كوتاه
319
بررسي استحكام ومقاومت به خوردگي پوشش هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ تيتانيم برسكاري شده
320
بررسي استحكام يك شناور لندينگ كرافت كاتاماران بعد از اضافه نمودن يك عرشه جديد جهت بارگيري خودرو
321
بررسي استحكامات دفاعي و جايگاه ارگ در شهرسازي ايران و طرح مرمت و احيا: برج و باروي ارگ سلطانيه ،(با ضميمه )
322
بررسي استحكامات دفاعي و جايگاه ارگ در شهرسازي ايران و طرح مرمت و احياء برج و باروي ارگ سلطانيه
323
بررسي استحكامات دفاعي وجايگاه ارگ درشهرسازيايران وطرح مرمت واحياء برج وباروي ارگ سلطانيه
324
بررسي استخراج ، حلاليت و ويژگي هاي محلول آلجينات و كاربرد آن در صنعت چاپ
325
بررسي استخراج باسيالات فوق بحراني در صنايع مختلف
326
بررسي استخراج حلالي كا رحيم توسط حلالهاي ارگانو فسفريك
327
بررسي استخراج سفالكسين با استفاده از غشاهاي مايع امولسيوني
328
بررسي استخراج عصاره گياهان دارويي و ساخت نانوكپسول‌هاي ژلاتيني حاوي عصاره گياهان دارويي جهت كنترل بيماري صرع
329
بررسي استخراج ملالي نيكل با عوامل آلي گروه فسفريك، فسفينيك و فسفونيك
330
بررسي استخرهاي خورشيدي
331
بررسي استخرهاي خورشيدي و شبيه سازي گراديان دما در يك استخر نمونه
332
بررسي استخوان بندي اصلي شهر اصفهان با تأكيد بر پايداري زيست محيطي نمونه موردي منطقه شمال غرب اصفهان
333
بررسي استدلال‌هاي اثبات و نفي وجود خدا بر اساس مدل كيهان‌شناسي مهبانگ
334
بررسي استراتژي انتقال در سيستم هاي كليد انتقال استاتيك در شرايط مختلف
335
بررسي استراتژي بانكداري الكترونيك در بانك ملي و تاثير آن بر نفوذ بانك در بازار
336
بررسي استراتژي تبليغاتي تلويزيوني سازمانهاي غير انتفاعي و اثر آن بر مشاركتهاي مردمي ﴿بر اساس مدل آيدا﴾
337
بررسي استراتژي تمايز محوري خدمات بانك ملت در شهر اراك
338
بررسي استراتژي دور كاري در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
339
بررسي استراتژي رقابتي در سازمانها با استفاده از منطق فازي ﴿مطالعه موردي شركت ايران خودرو در استان مازندران﴾
340
بررسي استراتژي فروش سه كارخانه رقيب در توليد پارچه تترون
341
بررسي استراتژي كنترل سيستمهاي HYDC چند ترميناله
342
بررسي استراتژي هاي مناطق آزاد موفق جهان و پيشنهاد استراتژي متناسب براي مناطق آزاد ايران
343
بررسي استراتژي هاي اتخاذيبراي يادگيري واژگان درزبانهاي فارسي، انگليسي و عربي توسط دانش آموزان دبيرستاني ايران
344
بررسي استراتژي هاي اطلاع رساني و انتخاب استراتژي مناسب براي شفاف سازي بازار اوراق بهادار
345
بررسي استراتژي هاي بازاريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي
346
بررسي استراتژي هاي بازاريابي مناسب صادرات خرما مطالعه موردي بررسي صادرات خرماي استان بوشهر
347
بررسي استراتژي هاي بهبود باروري گاوهاي شيري پس از تلقيح مصنوعي در فصل تابستان با استفاده از تركيبات آنتي اكسيداني و هورموني
348
بررسي استراتژي هاي توانمند سازي نيروي انساني از ديدگاه اسلام
349
بررسي استراتژي هاي توسعه منابع انساني با افزايش كارايي و بهره وري در سازمان
350
بررسي استراتژي هاي توسعه منابع انساني با افزايش كارايي وبهره وري در سازمان
351
بررسي استراتژي هاي رقابتي در بازار صادرات جهاني خشكبار ايران باتاكيد بر برندهاي ايراني -مورد مطالعه : صادرات خرماي ايران به ابزار اروپا
352
بررسي استراتژي هاي رقابتي در بازار صادرات جهاني خشكبارايران باتاكيدبر برندهاي ايراني مورد مطالعه صادرات خرماي ايران به بازار اروپا
353
بررسي استراتژي هاي رقابتي در توريسم درماني با تاكيد بر جراحي هاي قلب وعروق و زيبايي
354
بررسي استراتژي هاي مختلف در طراحي سامانه هاي انتقال توان هيدرواستاتيك
355
بررسي استراتژي هاي مديريت انرژي براي يك سيستم نيروي محركه الكتريكي با HESS براي كاهش اثرات نوسانات قدرت بارگذاري بر روي سيستم نيروي محركه الكتريكي عرشه كشتي
356
بررسي استراتژي هاي موجود براي توسعه مخازن كم تراوا
357
بررسي استراتژي هاي نوآورانه در توسعه گردشگري گياهان دارويي (منطقه مورد مطالعه: اصفهان)
358
بررسي استراتژيهاي تشكر و قدرداني در گفتگوهاي روزمره ي دانشجويان ايراني
359
بررسي استراتژيهاي مناسب بازاريابي در جهت ارتقاي صادرات تخم مرغ خوراكي و گوشت مرغ در ايران (مطالعه موردي استان اصفهان ) .
360
بررسي استراتژيهاي يادگيري واژگان فعال و غيرفعال دانشجويان سطح پيشرفته : مطالعه اي بر دانشجويان ايراني كارشناسي ارشد رشته آموزش زبان , Active and Passive Vocabulary Learning Strategies of Advanced Learners: A Study on Iranian Master Students of TEFL
361
بررسي استرس ،جايگاه مهار با افكار خودكشي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اهواز
362
بررسي استرس ،جايگاه مهاربا افكار خود كشي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اهواز
363
بررسي استرس ارزشيابي دانشجويان دختر در رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
364
بررسي استرس در افراد مراجعه كننده به كلينيك هاي روان پزشكي ومراكز مشاوره
365
بررسي استرس شغلي پرستاران بخش هاي ويژه با تاكيد بر بهزيستي روانشناختي و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني شهررشت در سال 97-1396
366
بررسي استرس شغلي كاركنان آموزش و پرورش فارسان
367
بررسي استرس شغلي ميان مشاغل ازاد ودولتي
368
بررسي استرس شغلي و مديريت استرس در دانشگاه علمي كاربردي
369
بررسي استرس قبل از ازدواج درميان دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رامسر.
370
بررسي استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با ان در دانشجويان باليني دانشكده هاي دندانپزشكي
371
بررسي استرس هاي آموزشگاهي دانش آموزان دختر و ژسر متوسطه شهر حنا
372
بررسي استرس و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دولتي وخصوصي شهر يزد در سال 88
373
بررسي استرس و فشار رواني با پيشرفت تحصيلي نمونه موردي : دانشجويان پيام نور
374
بررسي استرين طولي ديواره بين بطني در افراد نرمال با استفاده از اكوكارديوگرافي به روش تصويربرداري سرعت
375
بررسي استعاره در عبارات خطاب زبان فارسي گفتاري
376
بررسي استعاره در علوم رايانه اي و دنياي مجازي از ديدگاه زبان شناسي شناختي
377
بررسي استعاره در متون كتاب فارسي دوره متوسطه اول (راهنمايي) در قالب معني شناسي شناختي
378
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري زبان فارسي دهه ي 1300 تا 1357
379
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري زبان فارسي دهه ي 1300 تا 1357
380
بررسي استعاره زن در متون نوشتاري فارسي
381
بررسي استعاره مفهومي "نور" درقرآن : رويكرد شناختي
382
بررسي استعاره مفهومي جرم و عشق در اشعار شهريار و حسين منزوي
383
بررسي استعاره هاي غم و شادي بر اساس معني شناسي شناختي در گويش گيلكي لاهيجان
384
بررسي استعاره هاي غم و شادي بر اساس معني شناسي شناختي در گويش گيلكي لاهيجان
385
بررسي استعاره هاي مفهومي در ترانه هاي عاميانه گويش بختياري از ديدگاه شناختي .
386
بررسي استعاره هاي مفهومي زمان،حالت و تغيير در اشعار شفيعي كدكني در چارچوب معني شناسي شناختي
387
بررسي استعاره و چندمعنايي در زبان تركي آذربايجاني در چارچوب معني‌شناسي شناختي: افعال ديداري
388
بررسي استعاره‌هاي مفهومي در متون مطبوعاتي فارسي از ديدگاه ليكاف و جانسون
389
بررسي استعاره‏هاي تصويري در هنر ايران مورد پژوهشي آثار فريده لاشايي، بهمن محصص و حسين زنده رودي
390
بررسي استفاده از آكوستيك اميشن جهت پايش تبديل اصطكاك مالشي به چسبنده
391
بررسي استفاده از ابرخازن جهت اتصال توربين بادي به شبكه قدرت و بهبود پاسخ ديناميكي سيستم
392
بررسي استفاده از استخرهاي خورشيدي جهت تهيه آب صنعتي از آب دريا
393
بررسي استفاده از استراتژيهاي ياد گيري زبان بين زبان آموزان تك زبانه (فارسي) و زبان آموزان دو زبانه (تركي و فارسي) ايراني
394
بررسي استفاده از اسفنج هاي جاذب آب براي كشاورزي با مدلسازي كامپيوتري
395
بررسي استفاده از اشعه UV جهت كاهش پيلينگ Pilling پارچه پشمي و يا مخلوط پشم / پلي استرKnittig
396
بررسي استفاده از اكسوزوم ها و اكسوزوم هاي مصنوعي به عنوان حامل هاي دارويي
397
بررسي استفاده از الگوريتم ژنتيك در حل مسئله سينماتيك معكوس براي بازوهاي داراي Redundancy
398
بررسي استفاده از الياف پلي پروپيلن در مخلوط هاي آسفالتي حاوي سرباره هاي فولادي
399
بررسي استفاده از امواج التراسونيك به منظور افزايش سرعت انتقال حرارت
400
بررسي استفاده از انرژي خورشيدي جهت توليد هيدروژن از تجزيه فتوكاتاليستي آب
401
بررسي استفاده از انرژي خورشيدي در تامين آب گرم مصرفي و روشنايي ايستگاه راه آهن يزد
402
بررسي استفاده از اهرم‌هاي استراتژي جهاني بر عملكرد شركت‌هاي تبليغات بين‌المللي داخلي
403
بررسي استفاده از اهرم‌هاي استراتژي جهاني بر عملكرد شركت‌هاي تبليغات بين‌المللي داخلي
404
بررسي استفاده از اينترنت بر كاهش روابط اجتماعي جوانان شهرستان باخرز
405
بررسي استفاده از بازي هاي رايانه اي چند رسانه اي آموزش لغات بر يادگيري لغات انگليسي
406
بررسي استفاده از برنامه هاي ماهواره اي و تاثير آن بر رشد اجتماعي نوجوانان شهرستان كوهرنگ
407
بررسي استفاده از پارچه گونه ها در تقويت باربري زمين هاي پست
408
بررسي استفاده از پس مانده نسوز آلومينايي به عنوان رنگينه سراميكي
409
بررسي استفاده از پلي‌دوپامين در ساخت غشاها
410
بررسي استفاده از پليمر هاي زيست تخريب پذير در ساخت ميكرو نيدل ها
411
بررسي استفاده از تخلخل دوگانه در شبيه سازي مخازن ترك دار در فرآيند تزريق گاز
412
بررسي استفاده از تراشه آسفالت (RAP) در مخلوط‌هاي آسفالتي حاوي نانو رس
413
بررسي استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي براي بهبود نتايج موتورهاي جستجو
414
بررسي استفاده از جاذب غشاپوسته تخم مرغ اصلاح شده در استخراج مورفين از نمونه هاي بيولوژيكي
415
بررسي استفاده از چارچوب‌هاي فلزي-آلي (MOFs) در فرايندهاي جداسازي
416
بررسي استفاده از خاك كائولن در ساخت نانو كامپوزيت پليمري - رسي با استفاده از روش الكتروريسي
417
بررسي استفاده از خطوط سنتي در طراحي سرلوحه جرايد ايران : از قرن سيزدهم به بعد
418
بررسي استفاده از ديوارهاي آتش در پروتكل اينترنت نسخه 6
419
بررسي استفاده از ذخيره انرژي هواي فشرده در نيروگاههاي مولد توان براي تأمين نيازهاي انرژي نواحي شهري
420
بررسي استفاده از ذخيره ساز ابر خازن بر سيستم حمل ونقل ريلي
421
بررسي استفاده از ذرات كاربيد سيليسيم در ابعاد نانو و ميكرون در آميزه لاستيكي مبتني بر پلي بوتادي ان و تاثير آن بر خواص سايشي و گرمايي
422
بررسي استفاده از روش اسپكتروسكوپي امپرانسي در مطالعه ريز ساختار ورسيتورهاي اكسيد روي
423
بررسي استفاده از روغن سويا در رويه‌ي تايرهاي سواري و تأثير آن بر سايش تاير بر اساس اصول شيمي سبز و سازگار با محيط زيست
424
بررسي استفاده از سر باره فولاد ميبد در بتن سرباره اي
425
بررسي استفاده از سطوح آبگريز در شناورسازي كانيها
426
بررسي استفاده از سنگهاي سرباره اي مسي بعنوان جايگزين مصالح سنگي درشت دانه در بتن غلتكي و نقش آن در مقاومت دربرابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
427
بررسي استفاده از سيكل جذبي در تهويه مطبوع خودرو از ديدگاه قانون اول ودوم ترموديناميك
428
بررسي استفاده از غربال مولكول ها در شيرين سازي گازها
429
بررسي استفاده از فتوكاتاليست براي از بين بردن باكتري
430
بررسي استفاده از فتوكاتاليست‌هاي چارچوب فلز-آلي در حذف آلاينده‌هاي آلي از پساب
431
بررسي استفاده از كاتاليست هاي دوفلزي نيكل- كبالت بر پايه‌ي آلومينا در ريفورمينگ بخار پروپان
432
بررسي استفاده از كدهاي مبتني بر QAM در فشرده¬سازي پالس رادار
433
بررسي استفاده از كمپرسور با ابعاد متغير براي بهبود عملكرد در part load
434
بررسي استفاده از گره چيني ، هنر اسلامي در طراحي نشانه
435
بررسي استفاده از مايعات يوني در غشا
436
بررسي استفاده از مبرد مخلوط در سيكل برايتون معكوس براي مايع سازي گاز طبيعي
437
بررسي استفاده از مدل هاي ظرفيت- مقاومت در مهندسي نفت به منظور پيش بيني فشار گذراي چاه و كاربرد در چاه آزمايي
438
بررسي استفاده از منحني بزير در روش هاي چندگامي براي حل معادلات ديفرانسيل مقدار اوليه
439
بررسي استفاده از مواد بدون آلوئيد جهت تكميل ضد چروك كالاي سلولزي
440
بررسي استفاده از مواد طبيعي در اصلاح چسبندگي PP با پودر چوب و مقايسه خواص محصول با محصول PP - پودر چوب با استفاده از اصلاح كننده هاي متداول
441
بررسي استفاده از مواد نوين در ساخت و نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي سنتي
442
بررسي استفاده از موج در ازدياد برداشت مخازن نفت سنگين
443
بررسي استفاده از نانو ذرات در ساخت فيلم پلي اتيلني مورد استفاده براي بسته بندي شير در جهت تقويت خواص مكانيكي و كاهش نفوذ پذيري
444
بررسي استفاده از نانو ذرات سراميكي به عنوان رهايش هدفمند دارو در تشخيص ودرمان سرطان
445
بررسي استفاده از نانو سيليكاي بازيافتي درساخت فيلم هاي پلي اتيلني جداكننده باتري
446
بررسي استفاده از نانو فيبرهاي پليمري به منظور رها سازي دارو
447
بررسي استفاده از نانوسيال در مبدلهاي حرارتي
448
بررسي استفاده از نانوسيليكاي بازيافتي در ساخت فيلم هاي پلي اتيلني جداكننده باتري
449
بررسي استفاده معادله مارك_هاوينك براي تعيين وزن مولكولي كوپلي استرها
450
بررسي استفاده همزمان آگونيست هاي PPARY و Nurr1 در محافظت از آپوپتوز سلول هاي دوپامينرژيك Pc12
451
بررسي استفاده همزمان از زبري و طوق در كاهش آب شستگي موضعي در پايه پل ها
452
بررسي استقرار بام سبز با تاكيد بر ابعاد توسعه پايدار نمونه موردي :(منطقه ثامن)
453
بررسي استقرار سيستم بهينه سازي مصرف انرژي در شهرك صنعتي بهپاك
454
بررسي استقرارمدل EFQM در شركت نفت و گاز گچساران
455
بررسي استناد به اسناد الكترونيكي در مقايسه با اسناد چاپي در امور مدني
456
بررسي استنباط و ارجاع در آيات سوره ي طه بر اساس نظريه ي معنا شناسي شناختي لانگاكر
457
بررسي استندهاي مدولار نمايشگاهي در دو دهه اخير و طراحي استند مدولار نمايشگاهي
458
بررسي استو كيومتري، ثابت پايداري، پارامترهاي ترموديناميكي و سينتيك تعويض كمپلكسهاي يون ئيدرونيوم، آمونيوم و كادميم يديد با تعدادي از كراون اترها در استونيتريل به روشهاي 1H-NMR و هدايت سنجي
459
بررسي اسرار جذابيت در مجموعه انيميشني پلنگ صورتي
460
بررسي اسرار جذابيت در مجموعه انيميشني پلنگ صورتي
461
بررسي اسطوره آفرينش و نخستينه‌ها و انعكاس آن در ترجمه تفسير طبري
462
بررسي اسطوره اي عناصر اربعه در افسانه هاي تالشي
463
بررسي اسطوره اي عناصر اربعه در هفت پيكر نظامي گنجوي
464
بررسي اسطوره اي منظومه ي فرشته بفرستيد از ديدگاه فراي
465
بررسي اسطوره اي-تاريخي در متون ايران باستان وآثار مكشوفه
466
بررسي اسطوره شناختي نقش مايه خروس در سيمينه هاي ساساني
467
بررسي اسطوره ها در هنر هخامنشي و ارتباط آن ها با هنر گرافيك
468
بررسي اسطوره هاي آفرينش دوره ي ساساني در راستاي طراحي زيورآلات (سنجاق سينه)
469
بررسي اسطوره هاي ايراني وكاربرد آن در پويا نمايي
470
بررسي اسطوره هاي شاهنامه و كاربرد آنها در گليم
471
بررسي اسطوره و نماد در فرش
472
بررسي اسكواريك اسيد به عنوان يك اورگانو كاتاليزگر جديد ، دوستدار محيط زيست و موثر براي سنتز مشتقات 2و3- دي هيدروكينازولين -4(1H)- اون در آب
473
بررسي اسلوب داستان نويسي درداستان هاي زكرياتامر(بررسي موردپژوهانه :مجموعه داستان كوتاه دمشق الحرائق )
474
بررسي اسليمي گلدار در قاليهاي صفويه
475
بررسي اسم هاي معرفه مبهم در قرآن كريم
476
بررسي اسماء الهي حوزه آفرينش در قرآن
477
بررسي اسماء و صفات الهي در سه دفتر اول مثنوي مولوي
478
بررسي اسماء و صفات الهي در سه دفتر دوم مثنوي معنوي
479
بررسي اسناد اجاره اي دوره قاجار (از ابتداي سال 1300 ه.ق تا پايان)
480
بررسي اسيب شناسي كودكان 6-12 ساله دبستان استاد شهريار مشهد
481
بررسي اسيدهاي چرب غيراشباع در خون و ارتباط آن با افسردگي و خودكشي
482
بررسي اشارات قرآن به زبان بدن از منظر علم روانشناسي و تفسير ادبي كشاف
483
بررسي اشارات و تلميحات در ديوان غزليات نزاري قهستاني , Allusions and hints in nazari ghahestanis collection of the lyric poems
484
بررسي اشارات و تلميحات در ديوان قصاب كاشاني و مقايسه آن با ديوان شاطر عباس
485
بررسي اشاعه ترك خستگي در ترموپلاستيك پلي متيلي متاكريلات
486
بررسي اشباع در ليزر الكترون آزاد براي يك موجبر با مقطع مربعي
487
بررسي اشتراك گذاري دانش در ميان اعضاي هيات علمي گروههاي كتابداري و اطلاع رساني ايران , asurvey of knowledge sharing among the faculty members of library and information science )lis groups( in iran
488
بررسي اشتغال اقتصادي زنان روستائي دردوشهرستان برخوار- ميمه وفلاورجان واثرات آن برميزان خوداتكائي اقتصادي آنها
489
بررسي اشتغال زائي بخش مسكن و نقش آن در توسعه اقتصادي استان اصفهان
490
بررسي اشتغال زن و تاثير آن بر نظام خانواده
491
بررسي اشتغال زنان بر عملكرد تحصيلي فرزندان پايه چهارم ابتدايي شهرستان شيروان سال 83-82
492
بررسي اشتغال زنان بر محيط خانواده و جامعه
493
بررسي اشتغال زنان فرهنگي و اثرات آن بر ساختار خانوادگي آنها
494
بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر خانواده
495
بررسي اشتغال زنان وتأثير آن برخانواده.
496
بررسي اشتغال زنان وتاثيرآن برخانواده درشهرستان كنگان
497
بررسي اشتغال زنان وعوامل موثر بر آن در جامعه
498
بررسي اشتغال زنانم وتاثير آن بر خانواده آن ها
499
بررسي اشتغال غير كشاورزي ولزوم تنوع بخشي به اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: بخش مرحمت آباد شهرستان مياندوآب )
500
بررسي اشتغال مادران بر افسردگي دانش آموزان
501
بررسي اشتغال مادران بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان در پايه اول ابتدائي شهرستان قوچان در نيمسال اول 85-84
502
بررسي اشعار آييني در ادبيات كودك و نوجوان (با تكيه بر اشعار جعفر ابراهيمي، قيصر امين پور، محمود پوروهاب، مصطفي رحماندوست، افشين علا)
503
بررسي اشعار آييني در گويش سيستاني
504
بررسي اشعار بيژن سمندر بر اساس مكتب نشانه‌شناسي فرهنگي تارتو (1973)
505
بررسي اشعار جيحون يزدي
506
بررسي اشعار عاصم اردبيلي از منظر جامعه شناسي
507
بررسي اشعار عاصم اردبيلي از منظر جامعه شناسي
508
بررسي اشعار منوچهر آتشي بر اساس نقد چهار جانبه
509
بررسي اشعار همايون كرماني بر مبناي نقد چهار جانبه
510
بررسي اشعار و افكار مظفرالنواب با تكيه براشعار سياسي
511
بررسي اشعار وافكار احمد مطر
512
بررسي اشعه كانالي توليد شده توسط ذرات باردار نسبيتي در بلورها
513
بررسي اشكال روايي درمتون منظوم شاعران قرن چهارم تا ششم هجري قمري
514
بررسي اشكال فرسايشي خاك در رابطه با ويژگيهاي ژئومورفولوژي بخش غربي دشت كامياران
515
بررسي اشكال كلاچهاي ديافراگمي در اتومبيل پيكان
516
بررسي اشكالات رايج در گواهي هاي فوت صادر شده در مركز آموزشي – درماني رازي در سال 1393
517
بررسي اشكالهاي كلاچهاي ديافراگمي در خودرو پيكان
518
بررسي اشياء آييني دوره ي صفوي در حوزه صنايع دستي
519
بررسي اصالت نقوش خشتي و قابي در قالبهاي چهارمحال و بختياري
520
بررسي اصالت نقوش خشتي و قابي در قاليهاي چهارمحال و بختياري
521
بررسي اصالت هاي فرش استان چهارمحال و بختياري (چالشتر- بي بي باف )
522
بررسي اصالت هاي فرش استان چهارمحال و بختياري (چالشتر-بي بي باف )
523
بررسي اصطحكاك در جريانهاي ميرا (ضربه قوچ)
524
بررسي اصطكاك بين لاستيك چرخ وسيله نقليه و رويه هاي آسفالتي مطالعه موردي در اتوبان تهران - قم
525
بررسي اصطكاك و خراش برداشتن سوزن هاي ماشين هاي تريكوبافي دراثر عبور نخ
526
بررسي اصطلاح بلا و ابتلا در مهمترين آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم
527
بررسي اصطلاح ورع در مهمترين آثار منثور عرفاني تا قرن هفتم
528
بررسي اصطلاحات حقوقي در آثار سعدي
529
بررسي اصطلاحات خوشنويسي ونگارگري در آثار شاعران سبك عراقي و هندي
530
بررسي اصطلاحات عرفاني مشترك ترجمه رساله قشيريه و مصباح الهدايه
531
بررسي اصطلاحات علوم قرآني در آثار ادبي زبان فارسي ( تا پايان قرن ششم هجري)
532
بررسي اصطلاحات عمومي شده رشته پزشكي
533
بررسي اصطلاحات هنرهاي سنتي و كاركرد هنري آنها در ديوان كليم كاشاني
534
بررسي اصل آزادي قراردادي از ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾
535
بررسي اصل برائت از ديدگاه شيخ انصاري و آخوند خراساني
536
بررسي اصل برائت در علم اصول و حقوق ايران
537
بررسي اصل برائت در علم اصول و حقوق ايران
538
بررسي اصل بي طرفي قاضي در رسيدگي به دعوي و طرق كشف واقع
539
بررسي اصل تناسب در كيفرگذاري جرم اسيدپاشي
540
بررسي اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري در حقوق جزايي ايران و فرانسه با نگاهي در اسناد بين المللي
541
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي
542
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي (تامل بر مداخله فرهنگي)
543
بررسي اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل و فقه اسلامي (تامل بر مداخله فرهنگي)
544
بررسي اصل عليت از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
545
بررسي اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در ايران
546
بررسي اصل ميراث مشترك بشريت در حقوق بين الملل
547
بررسي اصل وحدت اضداد در هنر ايران باستان، با توجه به نقوش «مارهاي درهم تنيدهء هنر جيرفت»
548
بررسي اصلاح الگوي مصرف و ارتباط آن بارسانه هاي جمعي
549
بررسي اصلاح ايندكس هاي متامريزم جهت استفاده در رنگ همانندي كامپيوتري
550
بررسي اصلاح رزين اپوكسي و خواص لامينيت هاي الياف كربن آن
551
بررسي اصلاح سطح كلينوپتيلوليت﴿به عنوان يك زئوليت طبيعي﴾ و بنتونيت﴿به عنوان يك كاني رسي﴾ توسط آمينو اسيدها و استفاده از اين تركيبات اصلاح شده در جدا سازي كاتيون هاي فلزات سنگين
552
بررسي اصلاح سطحي الياف كولار و تاثير آن بر فصل مشترك و خواص مكانيكي كامپوزيت اپوكسي/كولار
553
بررسي اصلاح سطحي تالك بر روي خواص مكانيكي آميزه هاي پلي پروپيلن / تالك
554
بررسي اصلاح سطحي فيزيكي و شيميايي نانولوله‌كربني بر خواص الكتريكي و مكانيكي نانوكامپوزيت پلي‌يورتاني
555
بررسي اصلاح قير با استفاده از تركيب ﴿ بوتادي ان رابر نانو سيليكات لايه اي ﴾ و مطالعه رئولوژي ‍ آن
556
بررسي اصلاح معادله حالت پنگ - رابينسون به كمك الگوريتم ژنتيك
557
بررسي اصلاح مونت مويلونيت با تركيبات فلزي به عنوان كاتاليست سنتز پلي اتيلن ترفتالات
558
بررسي اصلاح و بهبود خواص مكانيكي پلي پروپيلن بازيافتي با استفاده از پركننده هاي نانو و ميكرو مقياس معدني
559
بررسي اصلاحات سياسي در سيره و منظر امير المومنين علي ﴿ع﴾
560
بررسي اصلاحات هنرهاي سنتي و كاركرد هنري آنها در ديوان كليم كاشاني
561
بررسي اصلت سبك شعري فريد﴿قادر طهماسبي﴾
562
بررسي اصول آسيب شناسي ، حفاظت و مرمت آثار مفرغي: همراه با گزارش مرمت 3 شيئي مفرغي متعلق به لرستان هزاره اول قبل از ميلاد
563
بررسي اصول احكام و اخلاق كسب كار در اسلام
564
بررسي اصول اكستروژن ضربه اي و آلومينيوم و آلياژهاي آن
565
بررسي اصول برآورد مصرف سوخت شناور بر اساس SLDشناور
566
بررسي اصول تربيت فرزند از منظر قرآن كريم
567
بررسي اصول تربيت منش و دلالت‌هاي آن براي تربيت اخلاقي
568
بررسي اصول تركيبي بازاريابي در نساجي
569
بررسي اصول توليد كاغذ و تدوين تكنولوژي بازيافت كاغذ باطله
570
بررسي اصول جنگ از نظر فقه اسلام
571
بررسي اصول حاكم بر تشكيل و ساختار سلول در فرآيند توليد فوم هاي ميكروسلولار
572
بررسي اصول حاكم بر تعيين مجازات در ديوان كيفري بين المللي
573
بررسي اصول دراماتورژي به منظور نگارش ليبرتو بر اساس شاهنامه فردوسي با تكيه بر آراء چمرز
574
بررسي اصول روشهاي مسئوليت پذيري در نوجوانان
575
بررسي اصول سرپرستي مديران منابع انساني و اشتباهات آنان در بانك مسك
576
بررسي اصول سرپرستي مديران منابع انساني و اشتباهات آنان در بانك مسكن شيروان
577
بررسي اصول سوئيچينگ فوتونيك و بكار گيري آن در مخابرات
578
بررسي اصول سيستم هاي توزيع شده
579
بررسي اصول طراحي اجزا و ارائه جعبه نرم افزاري براي طراحي سيكل تبريد يخچال فريزر خانگي
580
بررسي اصول طراحي اجزاء سيكل تبريد كولر گازي
581
بررسي اصول طراحي تنظيم پورتالهاي سازماني
582
بررسي اصول طراحي چرخ زنجيره ها
583
بررسي اصول طراحي سيستم هاي آبياري تحت فشار
584
بررسي اصول عملكرد و روشهاي جوشكاري اصطكاكي
585
بررسي اصول محاسبات و طراحي اسكله هاي شمع و عرشه تحت اثر بارهاي وارده و ارائه مدل رياضي با توجه به اندركنش خاك و شمع
586
بررسي اصول محاسبه و خواص سكوهاي ثابت دريايي
587
بررسي اصول مميزي انرژي واحدهاي صنعتي بر اساس حامل هاي مختلف انرژي و بار
588
بررسي اصول نوازندگي فلوت در قطعات اركستال و ارائه راهكارهاي اجرائي
589
بررسي اصول و روش هاي مديريت دارايي هاي ديجيتال در استديوهاي انيميشن و جلوه هاي بصري
590
بررسي اصول و روش هاي نقد ترجمه ﴿ متون ادبي، مقدس، علمي و كاربردي﴾
591
بررسي اصول و روشهاي مديريت داراييهاي ديجيتال در استديوهاي انيميشن و جلوه هاي بصري
592
بررسي اصول و روشهاي مسئوليت پذيري در نوجوانان
593
بررسي اصول و عملكرد CD-ROM
594
بررسي اصول و مباني تعليم و تربيت از ديدگاه آيات و روايات
595
بررسي اصول و مباني نظريه عدالت مايكل والزر
596
بررسي اصول و معيارهاي محله پايدار از ديدگاه كالبدي ﴿مطالعه موردي: محله يعقوبي شهر يزد﴾
597
بررسي اصول و موازين پست مدرنيسم در سه اثر داستاني "كريستن و كيد " :هوشنگ گلشيري ، "ناهيد ":قاسم كشكولي و "پستي ":محمدرضا كاتب
598
بررسي اصول و ويژگيهاي نظام تامين مالي اسلامي در مقايسه با نظام تامين مالي متداول و ارائه روش تامين مالي مناسب براي ايران
599
بررسي اصول ورقكاري در نرم افزار ساليدوركس
600
بررسي اصولي و كاربردي مبحث حقيقت شرعيه و صحيح و اعم
601
بررسي اضافه ولتاژ OVER VOLTAGE در سيستمها و روش هاي تعديل آن
602
بررسي اضافه ولتاژ در شبكه قدرت با استفاده از مدل دقيق شبكه زمين در نرم افزار EMTP
603
بررسي اضافه ولتاژ كليد زني در ترانسفورماتور تغذيه كننده كوره قوس الكتريك با استفاده از ATP
604
بررسي اضافه ولتاژ ها و هارمونيكهاي ناشي از كليدزني بانكهاي خازني موازي
605
بررسي اضافه ولتاژها در شبكه قدرت
606
بررسي اضافه ولتاژهاي القايي صاعقه در خطوط هوايي شبكه توزيع با استفاده از مدل الكترومغناطيسي كانال صاعقه
607
بررسي اضافه ولتاژهاي رزونانسي در ترانسفورمر ناشي از اثر متقابل كابل و ترانس در فركانس هاي بالا
608
بررسي اضافه ولتاژهاي گذرا بر روي خط انتقال در پي كليدزني
609
بررسي اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع و محدودسازي و فرونشاني اين پديده در پست هاي با عايق گازي (GIS)
610
بررسي اضافه ولتاژهاي موقت ناشي از وقوع فرورزونانس در فرانسفورماتورهاي قدرت استان بوشهر
611
بررسي اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اردل
612
بررسي اضطراب امتحان دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر اردل در سال تحصيلي 1390-91
613
بررسي اضطراب امتحان در دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
614
بررسي اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
615
بررسي اضطراب بين خانمهايي كه با مادرشوهر زندگي مي كنند و خانمهايي كه با مادرشوهر زندگي نمي كنند
616
بررسي اضطراب بين سربازان تازه وارد و سربازان قديمي
617
بررسي اضطراب در بين دانشجويان دختر وپسر رشته روانشناسي ورودي 85
618
بررسي اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
619
بررسي اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
620
بررسي اضطراب كارمندان مرد كه با كامپيوتر كار مي كنند
621
بررسي اضطراب ناشي ازامتحانات در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 4 اصفهان (88-87)
622
بررسي اضطراب و انگيزه در فراگيري زبان انگليسي توسط دانشجويان ايراني
623
بررسي اضطراب و مرگ آگاهي اگزيستانسياليستي در سينماي ميكل آنجلو آنتونيوني
624
بررسي اضطراب و مرگ¬آگاهي اگزيستانسياليستي در سينماي ميكل آنجلو آنتونيوني
625
بررسي اضطراب وافسردگي كودكان بر اساس نقاشي كودنياف
626
بررسي اضطراب وافسردگي كودكان بر اساس نقاشي گودنياف
627
بررسي اطفائ حريق چاه هاي نفت با استفاده از مواد منفجره
628
بررسي اطلاعات محيطي توسط حركت ربات هاي دسته اي
629
بررسي اطلاعات و نگرش دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان درباره مسائل جمعيتي و تنظيم خانواده
630
بررسي اطوار روح در متون نظم عرفاني
631
بررسي اعاده حيثيت در امور كيفري در فقه و حقوق موضوعه , the inspecting of rehabilitation in penal affairs in jurisprudence and lows
632
بررسي اعتبار درجه بندي سوالات درك مفاهيم شنوائي بر اساس سختي نوع سوالات , A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MA IN TEFL
633
بررسي اعتبار رسمي بودن سند در عقودي غير از بيع غيرمنقول با نگاهي به رويه قضايي
634
بررسي اعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت
635
بررسي اعتبار ماموگرافي در تشخيص كانسر پستان
636
بررسي اعتبار مقياس Cincinnati سكته مغزي در بيماران نورولوژيك بستري شـــده در بخش اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت
637
بررسي اعتبار همگرا دو پرسشنامه ي هوش معنوي ايراني و خارجي كينگ
638
بررسي اعتبار و ميزان درستي نسخه‌ي تجديد نظر شده‌‌ي مقياس هوش وكسلر كودكان بر اساس داده‌هاي منتشر شده در ايران
639
بررسي اعتدال و افراط در جنبش اخوان المسلمين
640
بررسي اعتقاد به معاد و نقش تربيتي آن از ديدگاه امام علي﴿ع﴾
641
بررسي اعتقادات ديني جوانانن وبررسي رفتارها و روابط اجتماعي آنها
642
بررسي اعتماد اجتماعي ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه گلستان )
643
بررسي اعتماد اجتماعي و برخي عوامل موثر بر آن ﴿ مطالعه موردي شهر قم﴾
644
بررسي اعتماد اجتماعي و تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر آن در سطح شهر قروه
645
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مËثر بر آن در بين شهروندان شهرستان پلدختر
646
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان پيام نور مركز گلپايگان
647
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين ساكنان شهر زنجان
648
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين معلمان و دانشگاهيان شهر زاهدان
649
بررسي اعتماد اجتماعي وعوامل موثر بر آن در بين ساكنان كاشان
650
بررسي اعتماد اجتماعي وعوامل موثر برآن در بين ساكنان شهركاشان
651
بررسي اعتماد اجتماعي وعوامل موثر درآن درشهرمحلات
652
بررسي اعتماد به نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور در زمينه ورزشي در سال تحصيلي 94-95
653
بررسي اعتماد به نفس كودكان شهري و روستايي شهر كلاچاي.
654
بررسي اعتماد به نفس و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي
655
بررسي اعتماد پيام هاي دريافتي در شبكه ي اقتضايي بين خودرويي به روش توزيع شده
656
بررسي اعتماد زنان متاهل شاغل نسبت به همسر از منظر اقتصادي ﴿مطالعه موردي بيمارستان امام رضا مشهد﴾
657
بررسي اعتماد سياسي_اجتماعي كاربران شبكه هاي اجتماعي در بين جوانان 18_30 شاهين شهر
658
بررسي اعتماد و احساس امنيت (مطالعه موردي شهرووندان بالاي 15سال شهر اراك در سال 1390)
659
بررسي اعتماد و سودمندي بر ادراك مشتري از كيفيت خدمات الكترونيك هواپيمايي (مطالعه موردي هواپيمايي شهر تهران)
660
بررسي اعتمادپذيري روشهاي برآورد پتانسيل روانگرايي با تنش تناوبي با استفاده از نتايج آزمايشهاي صحرايي SPT ، CPT و s،ر
661
بررسي اعتياد از ديدگاه شهروندان شهرستان بهشهر در خصوص تاثير عوامل اعتياد در معتاد شدن افراد
662
بررسي اعتياد به اينترنت بر مقياس نيازهاي بنيادي رواني
663
بررسي اعتياد به اينترنت بين نوجوانان و جوانان ساوه
664
بررسي اعتياد به اينترنت و موبايل و تاثير آن بر روابط فرا زناشويي(مطالعه موردي :دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان اسلام آباد غرب )
665
بررسي اعتياد به اينترنت و موبايل و تاثير آن بر روابط فرازناشويي (مطالعه موردي: دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان اسلام آباد غرب)
666
بررسي اعتياد زوج و زوجه به مواد مخدر و مشروبات الكلي به عنوان يكي از موجبات طلاق
667
بررسي اعتياد و رابطه آن با عوامل و شرايط اجتماعي
668
بررسي اعتياداينترنتي بين جوانان و نوجوانان دركافي نت هاي شهرستان بهشهر
669
بررسي اعتياداينترنتي وپيامدهاي اجتماعي آن در دانشگاه پيام نورساوه
670
بررسي اعجاز علمي قرآن با عنايت به خلق انسان
671
بررسي اعجاز علمي قرآن در زمينه پيدايش كاينات با تاكيد بر منظومه شمسي و نيروي جاذبه
672
بررسي اعمال جراحي انجام شده در بيماران CSOM در مركز آموزشي و درماني توتونكاران از فروردين ماه لغايت تير ماه 1374
673
بررسي اعمال جراحي انجام شده در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپرور يزد
674
بررسي اعمال جراحي تيروئيد در بيمارستان دانشگاهي يزد﴿افشار و رهنمون﴾ طي سالهاي 62-70
675
بررسي اعمال جراحي تيروئيد در بيمارستان دانشگاهي يزد﴿افشار و رهنمون﴾ طي سالهاي 62-70
676
بررسي اعمال حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگ هاي سايبري
677
بررسي اعوجاج در جوش اغتشاشي اصطكاكي در ورق هاي آلومينيومي تقويت شده
678
بررسي اعوجاج در يك سازه جوشي و به حداقل رساندن آن
679
بررسي اعوجاج هاي گالواني و القايي تأتيرگذار بر داده هاي مگنتوتلوريك
680
بررسي اعوجاج و تدوين تكنولوژي در جوشكاري نازل به مخزن تحت فشار
681
بررسي اعوجاج و تنش‌هاي پسماند جوشي در اتصالات جوشي يك مخزن جدار نازك از جنس آلومينيوم سري 5000
682
بررسي اعوجاجهاي هارمونيكي شبكه ذوب آهن اصفهان ناشي از يكي از واحدهاي نورد
683
بررسي اغثاشات وارده به ماهواره زمين ثابت و اثر آنها بر نگهداري ايستگاهي
684
بررسي اغراض ثانويه استفهام در اشعار اجتماعي معروف الرصافي
685
بررسي اغراض ثانويه جمله هاي خبري در جزء سي قرآن كريم
686
بررسي اغراض ثانويه جمله هاي خبري در سوره آل عمران
687
بررسي اغراض شعري در نثر فني
688
بررسي اغراض، مضامين و نكات بلاغي شعر مالك اشتر
689
بررسي افت انتقال صوت از مسير ورودي هوا به سيستم مكش با افزودن عايق هاي صوتي متخلخل با استفاده از روSEA
690
بررسي افت انتقال صوت از يك ديوارة دو جداره با استفاده از روش تحليل انرژي آماريSEA
691
بررسي افت انرژي موج الاستيك در فلز توسط اولتراسونيك
692
بررسي افت تحصيلي تاثير عوامل اجتماعي و خانوادگي در ميزان افت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه يك تهران
693
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبيرستان
694
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان در دوره ابتدايي شهرستان كلاله
695
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي دخترانه بخش راميان
696
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه مدارس دخترانه منطقه گلوگاه در سال 83 - 82
697
بررسي افت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه نظام سالي واحدي شهرستان شوش دانيال (ع) در سال تحصيلي 85-84
698
بررسي افت تحصيلي دانش اموزان دخترمتوسطه اول شهرستان كلات
699
بررسي افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي آبادان در درس رياضيات سال تحصيلي 78-79
700
بررسي افت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
701
بررسي افت تحصيلي در منطقه بابل كنار ( از توابع شهرستان بابل )
702
بررسي افت توان تابش زمينه ي كيهاني براي l ≤50
703
بررسي افت فشار تك فاز در مبادل هاي حرارتي مارپيچي
704
بررسي افت فشار جريان دو فاز در لوله هاي مارپيچ
705
بررسي افت فشار در حين جوشش سيال در كانال خميده (يو شكل)
706
بررسي افت فشار و افزايش انتقال حرارت در مجاري خميده داراي انواع برجستگي – فرورفتگي و مقايسه عملكرد حرارتي آن‌ها
707
بررسي افت كارايي ژيل سوختي غشاء ژليمري در حضور آلاينده ي گاز سمت آند
708
بررسي افت هاي اصطكاكي و هيدروليكي در پمپ هاي چاه عميق
709
بررسي افت هاي جريان در توربين بخار
710
بررسي افت و خيز پلاريزاسيون در فيبر نوري
711
بررسي افت و خيزهاي تابش زمينه ي كيهاني
712
بررسي افراز مدارهاي سنكرون در معماري GALS
713
بررسي افزايش استحكام اتصال چسبي تك لبه اي به وسيله ي ايجاد شيار در چسبنده
714
بررسي افزايش انتقال حرارت از برج هاي خنك كن گاز در ايستگاههاي تقويت فشار
715
بررسي افزايش انتقال حرارت در لوله با استفاده از كاربرد نانو سيال و قطعات الحاقي
716
بررسي افزايش بازدهي سيستم رانش با استفاده از داكت قبل از پروانه
717
بررسي افزايش پشت پوشي پگيمنت هاي سفيد چاپ شده بر روي پارچه هاي پنبه-پلي استر
718
بررسي افزايش توانايي رقابتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در بانك هاي پارسيان استان گلستان
719
بررسي افزايش ثبات نوري رنگزا به كمك جاذب هاي فرابنفش
720
بررسي افزايش چقرمگي نايلون 6 با استفاده از SEBS و NBR
721
بررسي افزايش راندمان احياي اكسيد آهن در حضور يك تركيب فريت مغناطيسي
722
بررسي افزايش رقابت پذيري حمل و نقل ريلي در مسير گل گهر- بندرعباس
723
بررسي افزايش زمان ماندگاري ماهي تازه با استفاده از تكنيك بسته بندي اتمسفر اصلاح شده ﴿MAP﴾
724
بررسي افزايش سرمايه‌گذاري در¬¬استان لرستان از¬منظر¬رفع موانع آن
725
بررسي افزايش سرمايه‌گذاري دراستان لرستان ازمنظررفع موانع آن
726
بررسي افزايش سطح رضايتمندي خريداران از پوششهاي بيمه بدنه اتومبيل در شهرستان اهواز
727
بررسي افزايش ظرفيت در سيستمهاي مخابرات سيار سلولي با استفاده از تغيير تعداد دسته فركانسهاي وابسته به ايستگاههاي ثابت، توسط شبيه سازي كامپيوتري
728
بررسي افزايش كارايي ليزر الكترون آزاد با ميدان ويگلر با مقطع مربعي در سه¬بعد با يك پرتو الكتروني دسته بندي شده
729
بررسي افزايش ميرابي ريل بوسيله ي جاذب ها
730
بررسي افزايش ميزان بازيافت نفت يكي ازميادين نفت سنگين ايران در اثر تغيير پارامترهاي خواص سيال بعد از تزريق گازهاي ميادين مجاور
731
بررسي افزايش نانو تيوب كربن بر تشكيل مورفولوژي وخواص سيستم سه تايي PA6/PC/NBR
732
بررسي افزايش نرخ سود بانكي و اثر آن بر اقتصاد ايران در قالب الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي
733
بررسي افزودن PSZ بر رفتار بدنه هاي زير كونيايي تهيه شده به روش ريخته گري دوغابي
734
بررسي افزودن نانو اكسيد آهن بر رفتار سينترينگ و خواص فيزيكي ديرگدازهاي منيزيا-كروميتي
735
بررسي افزودني بر خواص سيليس ذوبي
736
بررسي افزودني هاي پليمري در پوشش هاي تبديلي از نوع فسفاته
737
بررسي افزودني هاي مختلف بر روي پوشش تبديلي پايه واناديوم
738
بررسي افزونگي روش هاي كد گذاري بدون اتلاف بهينه و شبه بهينه منابع بدون حافظه با الفباي بزرگ
739
بررسي افزونگي كدهاي بي وند دودويي بهينه براي منابع بدون حافظه
740
بررسي افسانه ،متل وادبيات عاميانه درحوزه نثردرادبيات كودكان از دهه سي تاشصت
741
بررسي افسردگي بين جانبازان زير 50 و بالاي 50
742
بررسي افسردگي بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور قاين
743
بررسي افسردگي پس از زايمان ورابطه ي ان با نوع زايمان
744
بررسي افسردگي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان در شهر راميان
745
بررسي افسردگي در بيماران مبتلا به IHD بستري در CCU بيمارستان شهيد رهنمون و افشار يزد
746
بررسي افسردگي در بيماران مبتلا به IHD بستري در CCU بيمارستان شهيد رهنمون و افشار يزد
747
بررسي افسردگي در بين زنان نازا و زنان داراي فرزند در شهرستان بهشهر
748
بررسي افسردگي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
749
بررسي افسردگي در ميان نوجوانان دختر 14-18سال شهرستان دهاقان
750
بررسي افسردگي زنان شاغل وغيرشاغل در مدارس راهنمايي پسرانه شهرستان كاشان
751
بررسي افسردگي زوج هاي در آستانه طلاق و زوج هاي عادي شهرستان قائم شهر
752
بررسي افسردگي مادران در سلامت رواني دختران روستاي توران فارس در سال 91-1390
753
بررسي افسردگي ميان زنان متاهل خانه دار و زنان متاهل شاغل در شهرستان كردكوي
754
بررسي افسردگي والدين دانش آموزان كم توان ذهني مقطع راهنمايي با والدين دانش آموزان عادي در سطح شهر گرگان
755
بررسي افعال در هشت كتاب سهراب سپهري
756
بررسي افكار ناكارآمد با تفكر انتقادي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور دامغان
757
بررسي اقبال خلاقيت با نقاشي كودكان پيش دبستاني
758
بررسي اقتباس از متون ادبي براي سينما
759
بررسي اقتباس از متون ادبي براي سينما
760
بررسي اقتباس فيلم نامه از ادبيات كهن به ويژه داستان هاي اسطوره اي در انيميشن ايران ( نمونه موردي آثار علي اكبر صادقي )
761
بررسي اقتباسات داريوش مهرجويي از ادبيات غرب، از منظر اقتباس ادبي ليندا هاچن
762
بررسي اقتباسي سينماي ايران از رمان هاي غربي بر اساس مطالعات ميان رشته اي (مطالعۀ موردي: فيلم هاي پري، خواهران غريب، شب هاي روشن)
763
بررسي اقتصاد صنعت سنگهاي ساختماني(در استان اصفهان)
764
بررسي اقتصاد فرودگاه‌ها و ارائه‌ي راهكار جهت بهبود وضعيت اقتصادي فرودگاه‌هاي كشور
765
بررسي اقتصاد مقاومتي و نقش آن در ايجاد اشتغال با محوريت قرآن و سيره ي معصومين عليهم السلام
766
بررسي اقتصاد نوظهور چين و علل رشد بي سابقه آن در سالهاي اخير
767
بررسي اقتصاد هنر نقاشي پس از انقلاب ايران و تاثير تحولات اجتماعي بر آن ﴿با تاكيد بر دهه 80 ه.ش﴾
768
بررسي اقتصاد و تجارت كرمان در عهد ايلخاني
769
بررسي اقتصاد ي بازار نخ و ابريشم
770
بررسي اقتصادسنجي تاثير عدم كارايي بوروكراسي بر فرآيند تنظيم بودجه در كشور ايران با استفاده از اطلاعات آماري (1368-1354)
771
بررسي اقتصادي آرايش ديواره هاي برشي در قاب هاي بتن آرمه ميان مرتبه
772
بررسي اقتصادي اثر سياست هدفمندسازي يارانه ها بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
773
بررسي اقتصادي افزايش ظرفيت توليدي شركت لعاب ايران
774
بررسي اقتصادي امكان بازيافت (آب ، انرژي، مواد شيميايي و ...) و دوباره مصرف آن در صنايع نساجي
775
بررسي اقتصادي انبارداري سيب شهرستان سميرم
776
بررسي اقتصادي انرژي هاي نو در حاشيه خليج فارس توسط نرم افزار هامر
777
بررسي اقتصادي ايجاد كارگاه رنگرزي در استان خوزستان ، شهر اهواز
778
بررسي اقتصادي بازيافت ضايعات ساختماني و تخريبي در محل دفن ضايعات آبعلي
779
بررسي اقتصادي بودن ريسندگي به روش اپن اند ماشين مدل 200 BD
780
بررسي اقتصادي بودن و بهينه‌سازي بر مبناي شبيه¬سازي يك پروژه بيمارستاني در شرايط عدم اطمينان يا ريسك
781
بررسي اقتصادي پرورش كبك در شهرستان سميرم
782
بررسي اقتصادي تاسيس يك شركت تجاري اندازه كوچك در زمينه ساخت برنامه هاي كاربردي موبايل
783
بررسي اقتصادي توزيع در سيستم بازاريابي زيتون (مطالعه موردي، شهرستان طارم )
784
بررسي اقتصادي توزيع در سيستم بازاريابي زيتون﴿مطالعه موردي:شهرستان طارم﴾
785
بررسي اقتصادي توزيع در سيستم بازاريابي سيب زميني مطالعه موردي: شهرستان خدابنده
786
بررسي اقتصادي توليد گندم در استان سمنان
787
بررسي اقتصادي توليد گندم در استان سمنان
788
بررسي اقتصادي توليد نانو پودر آلومينيوم به روش صنعتي
789
بررسي اقتصادي توليد و بازاريابي محصول انبه در استان هرمزگان مطالعه موردي شهرستان ميناب
790
بررسي اقتصادي توليدات گلخانه اي در استان يزد
791
بررسي اقتصادي توليدات گلخانه اي در استان يزد
792
بررسي اقتصادي جايگزيني ماده رنگي ليتوپون به جاي ماده رنگي دياكسيد تيتانيم در پوشش روغني براق الكيدي
793
بررسي اقتصادي راه اندازي و توليد بستر كشت هيدروپونيك با فراوري ضايعات بخش كشاورزي
794
بررسي اقتصادي روش ساخت افزايشي به عنوان بخشي از انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر بازار هاي جهاني به همراه مطالعات موردي
795
بررسي اقتصادي زنجيره تامين سنگ هاي ساختماني
796
بررسي اقتصادي صندوق بيمه بيكاري در ايران
797
بررسي اقتصادي طرح پرورش بلدرچين در استان اصفهان
798
بررسي اقتصادي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران طي سالهاي 1374-1338
799
بررسي اقتصادي فرايند توسعه توليد برنج در ايران با تاكيد بر اثرات اقتصادي مديريت تلفيقي مبارزه با آفات
800
بررسي اقتصادي فرايند توسعه توليد برنج در ايران با تاكيد بر اثرات اقتصادي مديريت تلفيقي مبارزه با آفات
801
بررسي اقتصادي فرايند رنگزري نخ فرش ماشيني
802
بررسي اقتصادي كانسنگ سرب
803
بررسي اقتصادي گرايش يك آپارتمان مسكوني با دو سيستم مجزا (پمپ حرارتي زمين گرمايي و سيستم موتورخانه)
804
بررسي اقتصادي مالي و تكنيكي شركت هاي هواپيمايي در كشورهاي جهان سوم و راه هاي افزايش درآمد در اين شركت ها
805
بررسي اقتصادي مطالعه امكانپذيري نوسازي ناوگان باري حمل ونقل جاده اي استان گيلان
806
بررسي اقتصادي مواد اوليه مصرفي صنايع نساجي استان يزد
807
بررسي اقتصادي نيروگاه ها و ارزيابي عملكرد توربين هاي گازي و سيكل هاي تركيبي
808
بررسي اقتصادي نيروگاههاي هسته اي در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده
809
بررسي اقتصادي و اكولوژيكي تعاوني هاي روستائي استان مركزي(1382-1381)
810
بررسي اقتصادي و امكان اجراي جاده عبوري از درياچه اروميه ؛ بررسي مقدماتي انتخاب مناسبترين پل
811
بررسي اقتصادي و امكان سنجي طراحي يك سردخانه خورشيدي در مناطق كويري
812
بررسي اقتصادي و انتخاب تكنولوژي مناسب جهت صنعت شالي كوبي در ايران
813
بررسي اقتصادي و پيامدهاي استفاده از اسپرم هاي تعيين جنسيت شده در گله هاي گاوشيري هلشتاين ايران
814
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كردستان
815
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در اقتصاد ايران
816
بررسي اقتصادي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي در استان كرمانشاه
817
بررسي اقتصادي و مقايسه ثبات نوري،شستشويي،مالشي و اسپكتوفتومتري جذبي سه رنگزاي زرد ﴿اسپرك،هليله،گندل﴾
818
بررسي اقتصادي و مقايسه خواص فيزيكي نخهاي مخلوط پلي‌استر ويسكوز تك‌لا و دولا
819
بررسي اقتصادي وتعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان لرستان (براساسكدهاي ISICسه رقمي)
820
بررسي اقتصادي وتكنيكي ارتباطات روستائي
821
بررسي اقتصادي، اجتماعي و فني طرح توسعه خط بازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي در شركت (نتن ) با استفاده از تكنيك AHP
822
بررسي اقدامات اجتماعي و اقتصادي حاج آقا نورالله نجفي اصفهاني
823
بررسي اقدامات اورژانس پيش- بيمارستاني و غيرجراحي بيمارستاني و پيامد باليني در بيماران با آسيب ستون فقرات مراجعه كننده به مركز تروماي بيمارستان پورسينا
824
بررسي اقدامات اوليه ي درماني انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S در بيماران با تروماي متعدد ارجاعي از مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان به مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت، از اول شهريور ماه سال 1392 لغايت پايان شهريور ماه 1393
825
بررسي اقدامات درماني در برخورد با بيماران با تشخيص احتمالي مسموميت ( دارويي و غيردارويي ) توسط اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان رشت از سال 1388 تا پايان 1393
826
بررسي اقدامات فرهنگي و علمي دولت علويان طبرستان
827
بررسي اقسام كرونوتوپ نمايشي
828
بررسي اقسام كرونوتوپ نمايشي
829
بررسي اقلام حروف متن فارسي پس از ورود حروف سربي به ايران
830
بررسي اقليم چهارمحال و بختياري به منظور توسعه ي گردشگري
831
بررسي اقليم شناختي بيماري مالاريا در شهر چابهار
832
بررسي اقليم كشاورزي كبوترآباد با تاكيد بر كشت گندم18- M 73
833
بررسي اقليم كشاورزي كشت خرما در منطقه دشتستان (استان بوشهر)
834
بررسي اقليم كشاورزي كشت سويا در جلگه گرگان
835
بررسي اقليم كشاورزي منطقه جرقويه سفلي با تاكيد بر كشت پسته
836
بررسي اقليم گردشگردي استان كرمانشاه بااستفاده ازشاخص هاي دماي موثراستاندارد ودماي معادل فيزيولوژيك
837
بررسي اقليمي خشك ساليهاي ايران وراهكارهاي مقابله باآن(مطالعه موردي شش حوضه واقع درغرب وشمال غرب ايران)
838
بررسي اقليمي سامانه هاي بندالي نيمكرهِ ي شمالي و ارتباط آن ها با ناهنجاري بارش ايران
839
بررسي اقليمي سيلابهاي سال آبي 1371-72 كارون
840
بررسي اقليمي و پهنه بندي مناطق سيل خيز حوضه زاينده رود
841
بررسي اكتشافات انجام شده در ناحيه كوه پنج كرمان و ارائه راهكارهايي براي ادامه فعاليتهاي معدني
842
بررسي اكتينوباكترهاي توليد كننده آنتي‌بيوتيك در خاك با كمك گروه‌هاي ژني پپتيد سنتتازهاي غيرريبوزومي و پلي¬كتايد سنتازها
843
بررسي اكتيويته دستگاه شتابدهنده خطي پزشكي در انرژي هاي بالا و تاثير آن بر بيمار و كاركنان بيمارستان
844
بررسي اكسالات بازي آهن سه ظرفيتي
845
بررسي اكسايش 1 و4 دي هيدروپيريدينها توسط پتاسيم دي كرومات در حضوراسيدهاي لوئيس
846
بررسي اكسايش 1، 4 - دي هيدروپيريدينها توسط n - بوتيل تري فنيل فسفونيم پراكسودي سولفات
847
بررسي اكسايش الكتروشيميايي ارتوفنيلن دي آمين در محيط آبي در PHهاي مختلف
848
بررسي اكسايش الكتروشيميايي گوانين و آدنين و تك رشته DNA بر سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كبالت هگزاسيانوفرات/نانولوله هاي كربني
849
بررسي اكسايش الكتروشيميايي گوانين، آدنين و DNA تك رشته اي با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با آهن فتالوسيانين و اندازه گيري الكتروشيميايي هيدروژن پراكسيد با استفاده از الكترود طلاي نانو حفره اصلاح شده با آبي پروس
850
بررسي اكسايش الكتروكاتاليستي نورآدرنالين در سطح الكترود كربن شيشه‎اي اصلاح‎شده با صفحات گرافن اكسيد كاهش‎يافته به روش الكتروشيميايي، نانوذرات پالاديم و يك مشتق كتكول
851
بررسي اكسايش الكل ها با استفاده از پتاسيم پرمنگنات در حضور روي اكسيد، زير كونيا و دولوميت
852
بررسي اكسايش انواع الكل ها بر روي الكترو كاتاليست نقره به روش الكتروشيميايي
853
بررسي اكسايش فتوكاتاليتيكي اكسيم ها و سمي كاربازونها با استفاده از فتوكاتاليسيت ناهمگن تيتانيوم دي اكسيد
854
بررسي اكسايش گندله توليدي از سنگ آهن چادرملو در فرايند پخت
855
بررسي اكسايش مشتقات 1، 4- دي هيدروپيريدين ها در مايع يوني اسيد برونستد
856
بررسي اكسايش مشتقات 3،2-دي هيدروكوئينازولين-4(H1)- اون به روش¬هاي مختلف
857
بررسي اكسايش نوري مشتقات 2و3- دي هيدروكينازولين -4 (H1)-اون
858
بررسي اكسيداسيون 1 و 4 - دي هيردرو ديويدين ها .. اكسيد اسيون نوري ، اكسيد اسيون راديكال آزاد و اكسيداسيون توسط معرفهاي اكسيد كننده
859
بررسي اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدروپيريدينها با استفاده از بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي دي سولفات و پتاسيم پراكسي دي سولفات
860
بررسي اكسيداسيون 2-كلروفنل به وسيله ازن / پراكسيد هيدروژن با و بدون استفاده از پرتو فرابنفش
861
بررسي اكسيداسيون الكترو شيميايي داروي استامينوفن در حضور پروپيل آمين و دي اتيل آمين
862
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آريل اترها و سيليل اترها در حضور N-هيدروكسي فتالايميد با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانوذرات نيكل
863
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور سولفيت سديم
864
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور سولفيت سديم
865
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور نيتريت سديم
866
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي آليزارين در حضور نيتريت سديم
867
بررسي اكسيداسيون الكتروشيميايي برخي از داروهاي دي بنز آزپين سه حلقه اي در حضور و غياب برخي از نوكلؤفيل ها
868
بررسي اكسيداسيون بيولوژيكي آهن با سلول تثبيت شده در بيوراكتور ستوني
869
بررسي اكسيداسيون داغ سوپر آلياژها
870
بررسي اكسيداسيون در سيستم آلومينيم-روي به روش ساندويچ اكسيد-فلز-اكسيد
871
بررسي اكسيداسيون در سيستم منيزيم-آلومينيم به روش ساندويچ اكسيد/فلز/اكسيد (افا)
872
بررسي اكسيداسيون زيستي تركيب گوگردي مدل در بيوراكتور ستوني
873
بررسي اكسيداسيون سطوح نيمه رسانا (سيلسيوم ) پوشيده شده توسط يك لايه از فلزات قليايي به روش مونت كارلو
874
بررسي اكسيداسيون فنل به وسيله ازن / پر اكسيد هيدروژن با و بدون استفاده از پرتو فرابنفش
875
بررسي اكسيداسيون مشتقات 1 و 4- دي هيدروپيريدينها توسط نيكوتينيوم دي كرومات و روي دي كرومات سه آبه
876
بررسي اكسيداسيون مشتقات مختلف 3، 5 - دي استيل - 1 ، 4 - در هيدروپيريدين به وسيله 3 - كربوكسي پيريدينيوم كلروكرومات ، 2 ، 2 - ...
877
بررسي اكسيداسيون نوري مشتقات مختلف 1 و 4 - دهيدروپيريدين هاي N- متيل دار شده
878
بررسي اكسيدهاي ديناميكي دفن شده در آلياژ A356 حاوي بريليم
879
بررسي اكسيژن زدايي فولاد با استفاده از سيستم A1/MN/SI
880
بررسي اكو- فيتوسوسيولوژي بخش شرقي منطقه حفاظت شده خان گرمز(استان همدان )
881
بررسي اكواپيدميولوژي لشمانيوز پوستي با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در استان فارس طي سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
882
بررسي اكوتوريسم پيرامون كلانشهر مشهد(مطالعه موردي : دهستان مشهد) , Study of ecotourism in the surrounding areas of mashhad metropolice)case study shandiz villages(
883
بررسي اكوتوريسم كلات، موانع و مشكلات توسعه
884
بررسي اكوسيستماتيك واثرات ضد ميكروبي Allium ampeloprasum I. و Allium iranicum(Wendelbo)
885
بررسي اكوفيزيولوژي و اكومورفولوژي چندگونه گياهي غالب و دائمي معدن سرب و روي انجيره تهران در استان اصفهان
886
بررسي اكوكارديوگرافيك شيوع ضايعات دريچه اي قلب در 1000 بيمار سرپايي (مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت )
887
بررسي اكول نوازندگي استاد علي اكبر شهنازي
888
بررسي اكول و تكنيكهاي نوازندگي كمانچه
889
بررسي اكولوژي ) عادت غذايي ، جهت يابي و تعيين سن ( سمندر خال زرد Neurergus microspilotus و مطالعه تاكسونومي ) دو شكلي جنسي سمندر خال زرد و مقايسه جمجمه جنس ( Salamandar & Neurergus
890
بررسي اكولوژي )حدودپراكنش ،وضعيت حفاظتي ورفتارهاي جفت يابي وشكارگري( دردوگونه جنس Neurergus
891
بررسي اكولوژي پوشش گياهي منطقه كويري حبيب آباد اصفهان
892
بررسي اكولوژي جوانه زني بذر و فنولوژي علف هرز چاوزاغه ( Centaurea iberica )
893
بررسي اكولوژي جوانه زني وسبز شدن بذر علف هرز مياگروم (Myagrum perfoliatum)
894
بررسي اكولوژيكي جوامع پده Populus Euphratica Olive در حاشيه رودخانه كارون
895
بررسي اكولوژيكي رويشگاه هاي Artemisia aucheri Boiss در استان اصفهان
896
بررسي اكولوژيكي گونه هاي جنس در منه در شهرستان كاشان
897
بررسي اكولوژيكي گياهان آبزي و ساحلي رودخانه زاينده رود در استان اصفهان
898
بررسي اكولوژيكي‌ و مورفولوژيكي و ميزان توليد ترنجبين خارشتر در خراسان‌
899
بررسي اكومورفولوژي و اكوفيزيولوژي چند هالوفيت غالب منطقه ورامين
900
بررسي اكومورفولوژي و عناصر بيوژئوشيميايي چندگونه گياهي غالب اطراف معدن نمك و فيروزه منطقه نيشابور
901
بررسي اگاهي و نوع نگرش مردم شاهرود در مسائل سياسي كشورشان در سال 1386
902
بررسي اگزرژي توربين هاي گازي تحت اثر پارامترهاي ترمو ديناميكي
903
بررسي اگزرژي و ترمو-اقتصادي تولييد كننده بخار با بازيابي گرما (HRSg)
904
بررسي الاستوپلاستيك شكست هيدروليكي با استفاده از اجزا محدود توسعه يافته
905
بررسي الاستيك-پلاستيك تحول ترك در فولادهاي هدفمند
906
بررسي الايزا با پروتئين نو تركيب ... توليد شده در باكتري براي تشخيص عفونت حاد توكسوپلاسما گوندي
907
بررسي التهاب
908
بررسي التهاب مزمن كبد بر ميزان بيان وتوزيع گيرنده هاي آلفا 7نيكوتيني استيل كولين در هپاتوسيت هاي موش صحرايي
909
بررسي الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو در راستاي مبارزه با جرايم سازمان يافته از منظ سياست جناييايران
910
بررسي الحاق عملگرهاي تركيبي روي فضاهاي هاردي وزن دار
911
بررسي الحاق ليزر الكترون آزاد پيشنهادي fel - ilsf با بخش ليناك چشمه نور ايران با كاربري در جداسازي ايزوتوپي
912
بررسي الزامات اجراي تفكر سيستمي و اولويت بندي آن در بانك مسكن استان تهران
913
بررسي الزامات استاندارد آزمايشگاهي 17025 ISO\IEC در آزمايشگاه و مركز تحقيقات مقاومت مصالح دانشگاه صنعتي اميركبير
914
بررسي الزامات استاندارد و آزمايشگاهي در آزمايشگاه و مركز تحقيقات مقاومت مصالح دانشگاه صنعتي امير كبير
915
بررسي الزامات استراتژيك در اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي در سازمان خصوصي سازي
916
بررسي الزامات استقرار سيستم هاي توليد در كلاس جهاني در صنعت پوشاك ايران
917
بررسي الزامات استقرار نظام مديريت كيفيت در حوزه پژوهشي دانشگاه اصفهان
918
بررسي الزامات اقتصادي و اجتماعي توسعه ناحيه اي پايدار نمونه موردي: شهرستان يزد
919
بررسي الزامات ايستگاه هوشمند و پايدار
920
بررسي الزامات پياده سازي برنامه مبادلات پيمانكاري فرعي سازمان توسعه صنايع ملل متحد در صنايع كوچك و متوسط اصفهان
921
بررسي الزامات پياده سازي برنامه مبادلات پيمانكاري فرعي سازمان توسعه صنايع ملل متحد در صنايع كوچك و متوسط اصفهان
922
بررسي الزامات پياده سازي طرح دوركاري در سازمان تامين اجتماعي و پذيرش آن از سوي كاركنان
923
بررسي الزامات پياده‌سازي ERP در ستاد شركت آب و فاضلاب استان تهران
924
بررسي الزامات توسعه دريا‌ محور در جمهوري اسلامي ايران
925
بررسي الزامات خصوصي سازي در احداث زير ساخت هاي شبكه ريلي كشور
926
بررسي الزامات زيرساختي و امنيتي پياده‌سازي مراكز داده مجازي در سازمان‌ها مطالعه موردي: ديسپاچينگ ملي برق ايران
927
بررسي الزامات سيستم اطلاعاتي توليد با رويكرد JIT و طراحي يك سيستم اطلاعاتي مناسب به همراه ارزيابي كاربرد
928
بررسي الزامات سيستم مديريت در فرودگاه بين المللي امام خميني
929
بررسي الزامات مهندسي استانداردهاي فضايي اروپا (ECSS)
930
بررسي الزامات هوشمند سازي مدارس با استفاده از تكنيك QFD موردمطالعه دبيرستان‌هاي دخترانه و پسرانه جوادالائمه يزد
931
بررسي الزامات و راههاي توسعه بازار و جذب مشتري در آينده‌ي حمل و نقل دريايي ايران
932
بررسي الزامات يادگيري كارآفرينان در مراحل مختلف راه اندازي كسب و كارمورد مطالعه :شركتهاي فناوري اطلاعات تهران
933
بررسي الزمات توانمندي سازي نيروي انساني در مديريت شعب بانك مسكن استان مركزي
934
بررسي القاي آپ.پتوز در سلول هاي ... كبدي تمركز ژن مركز اي 7 ... در حضور آنتي ژن ويروس هپاتيت بي براي مصارف ژن درماني
935
بررسي القاي آپوپتوز روي سلول سرطاني خون )HL - 06( توسط ICD - 58 (تركيب پيپتيدي مشتق از سم مار و عقرب ) در محيط In Vitro
936
بررسي القاي پلي پلوييدي در توت فرنگي وحشي با استفاده از كلشي سين
937
بررسي القاي فنوتيپ دوپامينرژيك در سلول‌هاي بنيادي تحت اثر عصاره مغز نوزاد رت و دپرنيل
938
بررسي القاي كالوس وباززايي دربرخي ازژنوتيپ هاي يولاف
939
بررسي القاي مرگ برنامه ريزي شده توسط فيتوتوكسين فوزاريك اسيد در راس ريشه زعفران خوراكي (Crocus sativus Linneaus)
940
بررسي القاي مقاومت وپتانسيل آنتاگونيستي جدايه هاي تريكودرما در برابر پوسيدگي سفيد بادمجان
941
بررسي الكالوئيدهاي كوكا و خواص آن
942
بررسي الكترواكسيداسيون اوره بر روي الكترود گرافيت دوپه شده با نانو ذرات نيكل
943
بررسي الكترواكسيداسيون گلوكز بر روي Pt/TiO2 /Ti در محلول 1 مولار NaOH
944
بررسي الكترودهاي شفاف و تهيه ي فيلم شفاف هادي از نانولوله هاي كربن
945
بررسي الكتروريس مذاب پلي لاكتيك اسيد اصلاح شده با سديم اولئات
946
بررسي الكتروريسي نانو الياف پلي‌اكريلونيتريل حاوي اكسيدگرافن و مطالعه خواص آن قبل و بعد از اكتيواسيون
947
بررسي الكتروشيميايي اثر باز بازدارندگي خوردگي تركيبات آلي حاوي حلقه ي هتروكسيل با استخلاف هاي دهنده و گيرنده الكترون در خوردگي آلومينيوم و استيل
948
بررسي الكتروشيميايي اثر بازدارندگي تركيبات تترازول در خوردگي آلومينيوم
949
بررسي الكتروشيميايي اثر رنگهاي آلي بر نانوميله هاي اكسيد روي به عنوان لايه انتقال دهنده الكترون در سلولهاي خورشيدي پليمري
950
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون آلكيل آروماتيك‌ها در حضورN- هيدروكسي فتالايميد و نوآرايي فريز آريل‌استرها با استفاده از الكترود گرافيت حاوي نانو ذرات نيكل
951
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين
952
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين
953
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين در حضور دي اتيل آمين
954
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون داروي الانزاپين در حضور دي اتيل آمين
955
بررسي الكتروشيميايي اكسيداسيون كتكول و مشتقات آن در حضور نيترومتان
956
بررسي الكتروشيميايي خوردگي استيل 316 در محيط اسيدي و اثر بازدارندگي مشتقات تترازول
957
بررسي الكتروشيميايي خوردگي داغ سوپرآلياژ اينكونل 625 در نمك مذاب (NaNO3(60%)_ KNO3(40%
958
بررسي الكتروشيميايي فلوتاسيون كانه كالكوپيريت معدن مزرعه
959
بررسي الكتروشيميايي گونه‌هاي زيستي به وسيله الكترودهاي اصلاح شده با نانومواد و پليمرهاي قالب مولكولي
960
بررسي الكتروشيميايي نانو ساختارهاي حاصل از تثبيت فسفات هاي بيولوژيكي ﴿DNA) و معدني ﴿Po4) توسط يون Zr(IV) و تك لايه هاي خود آرا در سطح طلا
961
بررسي الكتروفورز هموگلوبين در 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1370
962
بررسي الكتروفورز هموگلوبين در 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1370
963
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
964
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
965
بررسي الكتروكارديوگرافي طبيعي در افراد نرمال گروه سني 20 تا 50 سال
966
بررسي الكتروكارديوگرافيك ميزان شيوع انفاركتوس حاد بطن راست قلب (RVMI) و پيامدهاي كلينيكي آن ، در انفاركتوس هاي حاد تحتاني و تحتاني - خلفي قلب (پژوهش آينده نگر بمدت 4 ماه )
967
بررسي الكتروليت پيل سوختي اسيد جامد سزيم دي هيدروژن فسفات
968
بررسي الكتروليز نمك منيزيم در سلول حادي فاز فلزي حياتي
969
بررسي الكوريتم هاي شبكه هاي چند محصولي و Kامين مسيركوتاه و ايجاد يك سيستم پشتيباني تصميم گيري جهت حل آنها
970
بررسي الكوي تصميم گيري مديران از نظر دبيران مدارس راهنمايي ناحيه 4شهر اصفهان در برخورد با مسائل مختلف آموزشي در سال 1390_91
971
بررسي الگو‌هاي مناسب در روش كنترل ساده تطبيقي
972
بررسي الگوپذيري جوانان(دختران) در انتخاب نوع پوشش وحجاب در شهرستان محلات(1395)
973
بررسي الگوريتم DLS در سنسورهاي Horizon
974
بررسي الگوريتم entropy, apriori در قوانين انجمني
975
بررسي الگوريتم ابتكاري جديد براي حل مسÊله كارگاه جرياني جايگشتي و مقايسه آن با روش هاي ابتكاري ديگر
976
بررسي الگوريتم تصوير افاين زيرباندي و ارائه راهكارهايي براي بهبود عملكرد همگرايي آن
977
بررسي الگوريتم جبران سازي جريان ثانويه ترانسهاي جريان
978
بررسي الگوريتم رمزنگاري AES, DES, RSA
979
بررسي الگوريتم رمزنگاري به منظور ايجاد امنيت در شبكه
980
بررسي الگوريتم ژنتيك و پردازش تصوير در فناوري اطلاعات
981
بررسي الگوريتم ژنيتك در رنگ همانندي منسوجات بر پايه تئوري تك ثابتي كيوبلكا - مانك
982
بررسي الگوريتم ها و پروتكل هاي گمنامي و پياده سازي يك كاربرد نمونه
983
بررسي الگوريتم هاي FFT و انتخاب شيوه اي مناسب براي كاربرد در سيستم هاي سونار و پياده سازي يا شبيه سازي آن به صورت سخت افزاري
984
بررسي الگوريتم هاي MSA در بيوانفورماتيك و بهبود آنها با استفاده از تكنيكهاي مختلف موازي سازي
985
بررسي الگوريتم هاي افراز زماني در سيستم هاي نهفته قابل باز پيكربندي پويا
986
بررسي الگوريتم هاي بازيابي تصوير بر اساس محتوي
987
بررسي الگوريتم هاي تشخيص لبه در تصاوير و پياده سازي الگوريتم بهينه در تصاوير نويزي
988
بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و ارائه ي پايگاه داده ي ستاره اي براي شناسايي خودكار صور فلكي
989
بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو و پيشنهاد الگوريتمي براي كاربرد در سيستمهاي تشخيص مزاحمت﴿IDS‏)
990
بررسي الگوريتم هاي تطبيقي براي پياده سازي سيستم حذف كننده فعال نويز صوتي
991
بررسي الگوريتم هاي تقطيع فازي تصاوير با تمركز بر روش هاي Fcm توسعه يافته
992
بررسي الگوريتم هاي تكاملي
993
بررسي الگوريتم هاي تمام جمع كننده و شبيه سازي آنها
994
بررسي الگوريتم هاي رمز نگاري به منظور ايجاد امنيت در شبكه
995
بررسي الگوريتم هاي رمزنگاري
996
بررسي الگوريتم هاي سيگنال در شبكه موبايل
997
بررسي الگوريتم هاي كارآمد در آشكار سازي و رديابي اسپرم ها در تصاوير ويدئويي براي دسته بندي قدرت باروري اسپرم ها
998
بررسي الگوريتم هاي كاربردي در گراف
999
بررسي الگوريتم هاي كنترل تراكم درشبكه
1000
بررسي الگوريتم هاي كوتاهترين مسير فازي
بازگشت