<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي انتقال قيمت سيبل زميني و پياز و پيش بيني قيمت ها
2
بررسي انتقال قيمت گوجه فرنگي
3
بررسي انتقال مالكيت در عقد بيع
4
بررسي انتقال همزمان حرارت و رطوبت در منسوج متخلخل
5
بررسي انتقال ويروس آنفولانزا A (H1N1( در بين اعضاي خانواده موارد قطعي اين بيماري در پاندمي آنفولانزا A (H1N1( 2009 در شهرستان يزد در سال 1388
6
بررسي انتگرال J براي مواد مرتبه اي((FGS با شيار U شكل با در نظر گرفتن اثرات پلاستيك
7
بررسي انتنهاي باند دوگانه
8
بررسي انجام انتقال ديمر كربن از يك وسيله ي مولكولي به ساختارهاي مختلف در سنتز مكانيكي با استفاده از روش دي اف تي و محاسبه طيف هاي جذبي روزنانسي رامان و برشهاي بر انگيختگي مولكول با استفاده از نظريه ي همبسته كننده زماني وروش دي اف تي
9
بررسي انجام برخي از واكنش هاي استريفيكاسيون با نانو كاتاليزورهاي TiO2
10
بررسي انجام تنبيه بدني در مدارس راهنمايي تحصيلي پسرانه در اداره آموزش و پرورش ناحيه يك شهرستان يزد
11
بررسي انجام واكنش ريفرمينگ متان در راكتور بستز ثابت حاوي كاتاليست شكل دهي شده پرووسكايت نيكل در مقياس بنج
12
بررسي انجمن معتادان گمنام و تاثير آن در ترك مواد مخدر
13
بررسي انحرافات اجتماعي زندانيان شهرستان جويبار و عوامل موثر بر آن در سال 89
14
بررسي انحرافات جنسي نوجوانان و تاثيرآن بر روي پيشرفت تحصيلي و سازگاري
15
بررسي انحرافات عزاداري ماه محرم
16
بررسي انحلال الكتروشيميايي كالكوپيريت دركنسانتره مجتمع مس سرچشمه با اعمال پتانسيل خارجي (برق)
17
بررسي انحلال غبار تشويه موليبدنيت
18
بررسي انحلال فاز y1اوليه در سوپر آلياژ پايه نيكل IN738LC و تاثير آن بر ساختار نهايي، خواص فيزيكي و سختي
19
بررسي انحلال فاز گاما پرايم در عمليات پيرسختي سوپر آلياژ INCONEL 738 LCŸ
20
بررسي انحلال فازgاوليهدر سوپرآلياژ پايه نيكل IN738LCتأثير آن بر ساختارنهايي ، خواص فيزيكي و سختي
21
بررسي انحلال قليليي روي از كانه كم عيار اكسيدي روي
22
بررسي انحناء و ساختارهاي مسطح تصويري در فضاهاي فينسلري
23
بررسي انحناي ترموديناميك مدل آيزينگ دو بعدي، معرفي نظريه اتلاف موضعي در سيستم هاي دور از تعادل و محاسبه نماهاي بحراني گاز ناآبلي
24
بررسي انحناي كانالهاي مزيال مولر هاي منديبل با استفاده از چهار تكنيك مختلف تعيين انحناي ريشه در اندودانتيكس
25
بررسي انحناي كلي منيفلدهاي ريماني
26
بررسي اندازه حركت عرضي در فرآيند تركش
27
بررسي اندازه دندانهاي قدامي بالا در دانشجويان و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
28
بررسي اندازه دولت ورشد اقتصادي در ايران
29
بررسي اندازه گيري احساسات مثبت نسبت به همسر و معنادار بودن آن با سازگاري زناشويي در زوجين جوان
30
بررسي اندازه گيري اختلاف رنگ به كمك دوربين ديجيتال با رزولوشن هاي متفاوت و روشهاي پردازش تصوير
31
بررسي اندازه گيري تنش هاي پسماند جوش در اتصالات داراي تنش پسماند نزديك تنش تسليم جوش
32
بررسي اندازه گيري درصد مخلوط الياف به كمك روشهاي پردازش تصوير
33
بررسي اندازه گيري سطح سرمي استروژن ، پروژسترون ،FSH وLH در بيمارن مبتلا به اپي لپسي تا يك ساعت پس از حمله
34
بررسي اندازه گيري سطح سرمي مس و روي به دو روش كالريمتريك و جذب اتمي
35
بررسي اندازه گيري قطر سيم با استفاده از روش KNIFE - EDGE
36
بررسي اندازه گيري و محاسبه تنش هاي پسماند در سازه هاي جوشكاري شده با استفاده از تكنيك كرنش سنجي سوراخ و روش المان محدود
37
بررسي اندازه متوسط تخلخل شبككه هاي آلجيناتي ( به منظور استفاده در سيستم هاي دارورساني خوراكي)
38
بررسي اندازه متوسط تخلخل شبكه هاي آلجيناتي ﴿ به منظور استفاده در سيستم هاي دارورساني خوراكي﴾
39
بررسي اندازه هاي لندمارك هاي آناتوميكي پالپ تاجي در دندان هاي مولر اول دائمي انساني بر روي راديوگرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبيا
40
بررسي اندر كنش اجراي سه تونل مجاور هم و كم عمق ايستگاه 1uخط يك متروي تهران
41
بررسي اندر كنش جريان سطح آزاد با جسم جامد لاستيك به روش SPH
42
بررسي اندر كنش خاك - سازه براي سازه هاي با ارتفاع متوسط
43
بررسي اندر كنش خاك و لوله هاي مدفون بر اثر بارهاي ديناميكي
44
بررسي اندر كنش كيفي آب هاي سطحي و زير زميني با استفاده از روش هاي آناليز آماري ﴿ مطالعه موردي : آبخوان شازند ﴾
45
بررسي اندركنش استاتيكي ديوار آب بند بتن پلاستيك با محيط اطراف در سدهاي خاكي با پي هاي همگن مطالعه موردي سد ماملو ككككك
46
بررسي اندركنش استاتيكي ديوار آب بند بتن پلاستيك با محيط اطراف در سدهاي خاكي با پي هاي همگن، مطالعه موردي سد ماملو
47
بررسي اندركنش اكسايتون - فونون در نقاط كوانتومي نيمر سانا
48
بررسي اندركنش اكسايتون - فونون در نقاط كوانتومي نيمرسانا
49
بررسي اندركنش بين گودبرداري با سيستم تحكيم مهاري و ساختمان مجاور در شرايط دوبعدي و سه بعدي
50
بررسي اندركنش تونل و ساختمان هاي مجاور تحت تاثير زلزله (مطالعه موردي كرمانشاه)
51
بررسي اندركنش تونل‌هاي خطوط 2، 3 و 4 متروي شهر مشهد در محل تقاطع آن‌ها
52
بررسي اندركنش خاك و لوله هاي مدفون در شيب هاي ناپايدار در هنگام وقوع زلزله
53
بررسي اندركنش خمش و برش در تيرورقهاي فولادي تحت شرايط آتش سوزي
54
بررسي اندركنش دال خط‌ها با تونل و محيط پيرامون با در نظر گرفتن اثر بارهاي متحرك
55
بررسي اندركنش ديناميكي چرخ و ريل با استفاده از مدل ضربه- تماس
56
بررسي اندركنش ديناميكي خاك - سازه در ساختگاه هاي داراي عوارض توپو گرافي دو بعدي
57
بررسي اندركنش ديوار برشي فولادي و قاب‌هاي خمشي دهانه‌هاي كناري
58
بررسي اندركنش سيال –سازه در سرريز سيفوني تحت رژيم‌هاي مختلف جريان
59
بررسي اندركنش طولي خط و پل راه‌آهن با استفاده از رويكرد احتمالاتي
60
بررسي اندركنش عوامل مؤثر بر شيارشدگي مخلوط‌هاي آسفالتي گرم
61
بررسي اندركنش قاب بتني با ميانقاب از جنس سازه بنايي گرايش سازه
62
بررسي اندركنش گالوانيكي در آسيا و تأثير آن در شناورسازي سولفيدها ﴿گالن﴾
63
بررسي اندركنش مدهاي مختلف كمانش الاستيك در ورق هاي تقويت شده به روش انرژي
64
بررسي اندركنش موج شكن هاي قائم و امواج ايستا با استفاده از روش SPH
65
بررسي اندركنش موج و رايزرهاي دريايي
66
بررسي اندركنش موج و رايزرهاي دريايي در آرايش هاي مختلف رايزر
67
بررسي اندركنش موج و رايزرهاي دريايي و آناليز مودال رايزر
68
بررسي اندركنش هيدرومكانيكي سازه سد قوسي -پي با در نظر گرفتن پديده تراوشي و آبشكست در پي سدهاي قوسي ، مطالعه موردي سد قوسي كارون سه
69
بررسي اندكسهاي خوني بيماران مبتلا به آنمي هيپروكروم ميكروستيك در تمايز تالاسمي مينور با آنمي فقر آهن
70
بررسي اندكسهاي خوني بيماران مبتلا به آنمي هيپروكروم ميكروستيك در تمايز تالاسمي مينور با آنمي فقر آهن
71
بررسي اندكسهاي خوني در بيماران COPD در طي تشديد حملات و دوره پايدار بيماري
72
بررسي اندوسكوپيك وارياسيونهاي آناتوميك سينوس اسفنوئيد، ناحيه سلا و هيپوفيز در اجساد بالغ پزشكي قانوني رشت 90- 1389
73
بررسي اندوكتانس سيستم پلاسما كانوني براي بهينه سازي جريان پينچ پلاسماي چگال و بهره ي نوترون با استفاده از كد لي
74
بررسي اندوهيادهاي شاعران معاصر در سوگ شاعران ديگر
75
بررسي انديسهاي پايداري رنگ و ارائه مدل ارتباطي با انديس متاماريزم
76
بررسي انديشه اتحاد اسلامي و بازتاب آن در شعر مشروطه و معاصر
77
بررسي انديشه سياسي ابن خلدون بر اساس الگوي توماس اسپريگنز
78
بررسي انديشه سياسي و اقتصادي ميرزا ملكم خان در روزنامه قانون
79
بررسي انديشه فلسفي ژان پل سارتر پيرامون آزادي سياسي به عنوان راهي براي برون رفت از بن بست هيچ انگاري ( نيهيليسم )
80
بررسي انديشه ها و تاثيرات ولفگانگ وينگارت بر طراحي ساختار شكن
81
بررسي انديشه هاي دكتر شريعتي و كاربرد آن در آموزش و پرورش
82
بررسي انديشه هاي ژان فرانسوا ليوتار در حوزه ي هنرهاي تجسمي
83
بررسي انديشه هاي سهراب سپهري در آثار نقاشي او
84
بررسي انديشه هاي شيعي در ديوان ابن يمين فريومدي
85
بررسي انديشه هاي عرفاني در ديوان اوحدي مراغه اي
86
بررسي انديشه هاي عرفاني درآثارواقوال ابوسعيد ابوالخير وبايزيد بسطامي
87
بررسي انديشه هاي كارل پوپر و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقي
88
بررسي انديشه هاي كلامي امام موسي صدر
89
بررسي انديشه هاي كلامي در آثار سنايي غزنوي
90
بررسي انديشه هاي كلامي در ديوان جامي
91
بررسي انديشه هاي كلامي فياض لاهيجي
92
بررسي انديشه هاي گروتسك و جايگاه آن در فانتزي فيلمهاي تيم برتون
93
بررسي انديشه هاي ماكياوليسي در بخش تاريخي شاهنامه فردوسي
94
بررسي انديشه هاي مديريتي مولوي در مثنوي با تاكيد بر يافته هاي جيم كالينز
95
بررسي انديشه هاي هرمنوتيكي مارتين هيدگر و پيامدهاي تربيتي آن
96
بررسي انديشه‌ها و افكار عرفاني در اشعار عبدالرّحمن جامي
97
بررسي انديشه‌ها و افكار عرفاني در اشعار عبدالرّحمن جامي
98
بررسي انديشه‌ي سياسي سيدمحمدخاتمي
99
بررسي انديشه¬هاي بنيادين صادق هدايت و كارو (كاراپت دردريان)
100
بررسي انديشهء آرمانشهر/ يوتوپيا در آثار هنريك ايبسن ﴿دشمن مردم، مرغابي وحشي، روسمرسهلم﴾
101
بررسي انديشهء آرمانشهر/ يوتوپيا در آثار هنريك ايبسن ﴿دشمن مردم، مرغابي وحشي، روسمرسهلم﴾
102
بررسي انديكاسيون عمل جراحي سزارين و مقايسه آن در يكسال قبل و بعد از استفاده از مونيتورينگ جنيني در زناني كه جهت زايمان به زايشگاه بهمن يزد مراجعه كرده اند
103
بررسي انديكاسيون ها، نتايج و عوارض درماني آرتروسكوپي آرنج در 18 بيمار
104
بررسي انديكاسيون هاي اعمال جراحي در بيماران با اختلالات تيروئيدي در دو بيمارستان‌ رازي و آريا شهر رشت در طي سال¬هاي 1386 – 95
105
بررسي انديكاسيون، عوارض و نتايج عمل ترابكولكتومي در بيماران گلوكومي
106
بررسي انديكاسيون، عوارض و نتايج عمل ترابكولكتومي در بيماران گلوكومي
107
بررسي انديكاسيون¬ها و مقايسه معيارهاي انجام سي¬تي اسكن سر در بيماران مبتلا به آسيب خفيف سر مراجعه¬كننده به اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون يزد
108
بررسي انديكاسيونها و نتيجه عمل ويتركتومي عميق در بخش چشم بيمارستان شهيد صدوقي يزد
109
بررسي انديكاسيونها و نتيجه عمل ويتركتومي عميق در بخش چشم بيمارستان شهيد صدوقي يزد
110
بررسي انديكاسيونهاي ارائه شده جهت انجام سزارين بار اول از تاريخ 1/1/78تا1/1/79
111
بررسي انديكاسيونهاي كشيدن دندان مولر سوم فك پائين در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380.
112
بررسي انديكاسيونهاي كشيدن دندان مولر سوم فك پائين در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380.
113
بررسي انرژي پتانسيل بين مولكولي سيستم NF3 -NF3
114
بررسي انرژي پذيري اتصالات بادبندها
115
بررسي انرژي ترازهاي مختلف كبن و اكسيژن و ازت
116
بررسي انرژي جذب گاز سومان روي فولرن
117
بررسي انرژي حالت پايه مولكول دواكسايتوني درگرافين با استفاده از مونت كارلو كوانتومي پخشي
118
بررسي انر‎‍‍‏ژي زمين گرمايي و موارد استفاده آن
119
بررسي انرژي سطح وابسته به اندازه نانوصفحات فلزي با روش هاي ديناميك مولكولي و مكانيك محيط هاي پيوسته
120
بررسي انرژي ضربه شارپي، چقرمگي شكست و دماي گذار تردي-نرمي فولادهاي استحكام بالاي دوفازي
121
بررسي انرژي ضربه و چقرمگي شكست تحت فشار و نرخ كرنش هاي مختلف فولادهاي مرتبه اي
122
بررسي انرژي هاي تجديد پذير - فتوولتاييك
123
بررسي انژكتورهاي مناسب اتميزاسيون مايعات لزج (سوخت هاي نفتي سنگين)
124
بررسي انسان شناختي رقص هاي فولكلور بختياري
125
بررسي انسان شناختي زيورآلات سنتي سنندج
126
بررسي انسان شناختي سبك چليپا در زيلوهاي ميبد
127
بررسي انسان شناختي سقانفار روستاي شياده بابل ﴿معناي فرهنگي نقش مايه هاي تركيبي﴾
128
بررسي انسان شناختي قالي «جوشقان»
129
بررسي انسان شناختي نقوش سفال هاي كلپورگان
130
بررسي انسان شناختي هنرهاي تزييني در مناسك نخل گرداني روستاي ابيانه
131
بررسي انسان شناسانه فرهنگي انگاره خوراك از ديدگاه قرآن كريم
132
بررسي انسجام اجتماعي در شهرستان ياسوج
133
بررسي انسجام گفتمان و تحليل ضمير در عبارات ارجاعي زبان فارسي
134
بررسي انسجام گفتمان و تحليل ضمير در عبارات ارجاعي زبان فارسي
135
بررسي انسجام معنايي در گلستان سعدي
136
بررسي انسجام نسبي حلقه ها
137
بررسي انسجام نسبي حلقه ها و مدول ها و بعضي رابطه هاي آنها با بعد هاي همولوژيكي
138
بررسي انسجام واژگاني در اشعار برگزيده جعفر ابراهيمي و عرفان نظر آهاري
139
بررسي انسيدانس و انواع تومورهاي حفره خلفي جمجمه در بچه ها و شيرخواران در بيمارستان پورسينا از سال 1371 لغايت سال 1374
140
بررسي انشعاب سيكل حدي در يك دستگاه هميلتوني مختل شده اطراف يك حلقه گوشه دار
141
بررسي انشعاب هاپف در مدل شيوع آلودگي ويروسي در شبكه هاي كامپيوتر با تاخير زماني
142
بررسي انشعاب و آشوب در شبكه هاي عصبي زمان گسسته
143
بررسي انشعاب، آشوب و منيفلدهاي پاياي بعضي مدل هاي گويا شامل جملات درجه دو در صفحه
144
بررسي انشعابات سيكل هاي حدي از يك حلقه ي هموكلينيك گوشه دار
145
بررسي انشعابات و رفتارهاي آشوبناك در سيستم هاي زمان گسسته شكار- شكارچي
146
بررسي انطباق سيتولوژي، پاتولوژي و راديولوژي تودهاي تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1394-1383
147
بررسي انعطاف پذيري ساختار سازماني كتابخانه هاي عمومي در مواجهه با فناوري اطلاعات IT , study of flexibility of public libraries organizational structure in en encounter with information technology )IT(
148
بررسي انعكاس امواج الكترو مغناطيسي از سطح رسانا و اندازه گيري ضريب شكست رسانا با استفاده از پرتو ليزر
149
بررسي انعكاس جنگ در آثار نمايشي كلاسيك يونان
150
بررسي انعكاس جنگ در آثار نمايشي كلاسيك يونان
151
بررسي انعكاس ماورا:الطبيعه در سينما در حيطه علم جديد روحي
152
بررسي انعكاس واژگان زيورآلات دوره ساساني در متون خسو و شيرين و هفت پيكر نظامي گنجوي
153
بررسي انفاركتوس ميوكارد در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
154
بررسي انفاركتوس ميوكارد در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
155
بررسي انقباض ﴿SHRINKAGE﴾ قطعات تزريق پلاستيك با استفاده از روش المان محدود
156
بررسي انقباض ناشي از جوش لب به لب در اعضاي ساختمان كشتي و معرفي روش هاي موثر جهت به حداقل رساندن اين انقباض
157
بررسي انقباض نمونه هاي كشش آلومينيومي توسط راديوگرافي با اشعه ايكس
158
بررسي انقلاب اسلامي ايران و فلسفه هگل
159
بررسي انقلاب وعلل وعوامل آن
160
بررسي انكان توليد گياهچه هاي گل محمدي )Rosa domascena mill.( از طريق كشت بافت
161
بررسي انكپسولاسيون سلول هاي بنيادي مزانشيمي با استفاده از هيدروژل آلجينات و تمايز آن ها به سلول هاي انسولين ساز و اندازه گيري ميزان ترشح انسولين
162
بررسي انگاره هاي بازاريابي محصولات كشاورزي در بين كشاورزان عضو شركت هاي تعاوني روستايي در شهرستان سبزوار
163
بررسي انگاره هاي جوانان نسبت به "بانوان" و "نگرش هاي رايج اجتماعي در خصوص نقش بانوان در حيات اجتماعي"
164
بررسي انگوب (گلابه هاي سفيد و رنگين ) در تاريخ سفالگري ايران از ابتدا تا پايان دوره سامانيان (قرن 4ه .ق )ع .ع : اجراي نقش برجسته سفالي و اعمال انگوب برروي آن با الهام از نقوش دوره ساماني در ايران
165
بررسي انگيزش به مطالعه ،تحقيق و پژوهش در ميان دانش آموزان ديبرستاني شهر خورموج
166
بررسي انگيزش بهرورزان شهرستان ساوه در رابطه با حقوق ، ساعات كاري و عملكرد در سال 1391
167
بررسي انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم مدارس راهنمايي نمونه شهرساوه
168
بررسي انگيزش دانشجويان در رشته هاي محض دانشگاه يزد در ميزان اميدواري آنها نسبت به آينده شغلي و تاثير آن بر ادامه تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد
169
بررسي انگيزش شركت دانش آموزان دختر ورزشكار استان يزد در ورزشهاي انفرادي و گروهي و رابطه آن با ويژگيهاي شخصيتي آنان
170
بررسي انگيزش و آموزش بر بهره وري كاركنان شعب منطقه 4 باتك ملت تهران
171
بررسي انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شيروان
172
بررسي انگيزش و علايق دانش آموزان مدارس راهنمايي غير انتفايي شهرستان علي آباد نسبت با تحصيل وارتباط آن با پيشرفت تحصيلي
173
بررسي انگيزش و كاربرد آن در مديريت از منظر حضرت علي ( ع ) با رويكردي تطبيقي به برخي تئوريهاي انگيزش ( با تاكيد بر نهج البلاغه )
174
بررسي انگيزش و نگرش دانشجويان دندانپزشكي نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي
175
بررسي انگيزه ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
176
بررسي انگيزه پيشرفت بين جوامع سميرم و شهرضا
177
بررسي انگيزه پيشرفت دانشجويان دختر وپسر ترم اول وترم آخر دانشگاه پيام نور مركز رامسر
178
بررسي انگيزه پيشرفت دانشجويان ورودي و فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پايه و علوم انساني سال 85 دانشگاه پيام نور شهرستان جهرم
179
بررسي انگيزه پيشرفت در دانش آموزان سه سطح عالي-متوسط-ضعيف.
180
بررسي انگيزه پيشرفت دربين مدارس عادي و نمونه شهرقاين درسال تحصيلي 1392-1393
181
بررسي انگيزه پيشرفت دركودكان پسر عادي و پرورشگاهي 11سال شهر لاهيجان
182
بررسي انگيزه تحصيلي دانش اموزان دوره متوسطه پسرانه در شهرستان گنبد كاووس
183
بررسي انگيزه ترك مواد و موفقيت پس از آن
184
بررسي انگيزه خريد ناگهاني مصرف كنندگان از فروشگاه ها
185
بررسي انگيزه داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در شهرستان بابل
186
بررسي انگيزه شغلي و عوامل مرتبط با آن در بين معلمان شهر شيراز
187
بررسي انگيزه مطالعه وكتابخواني ورابطه آن باالگوي انگيزشي مزلو
188
بررسي انگيزه ها و پيامد هاي مهاجرت فرستي شهرستان فارسان
189
بررسي انگيزه هاي اشتغال زنان در دانشگاه مازندران
190
بررسي انگيزه هاي پيشرفت و موفقيت تحصيلي در دانشجويان موفق دانشگاه اصفهان به منظور بهبود برنامه هاي آموزش عالي
191
بررسي انگيزه هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
192
بررسي انگيزه هاي دختران براي ورود به دانشگاه
193
بررسي انگيزه هاي سوادآموزان دوره مقدماتي و پنجم آموزش بزرگسال
194
بررسي انگيزه هاي مهاجرت روستاييان به شهرها مطالعه موردي شهرستان چاراويماق
195
بررسي انگيزه و رابطه آن با وضعيت اقتصادي و اجتماعي شركت كنندگان در ورزش هاي صبحگاهي شهر تبريز
196
بررسي انگيزه و علاقه دانش آموزان و ارتباط انها با پيشرفت تحصيلي در مقطع راهنمايي
197
بررسي انگيزه و معيارهاي ازدواج در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور بجنورد
198
بررسي انگيزه و ميزان رضايت مراجعه كنندگان جهت انجام حجامت در شهر يزد-1393
199
بررسي انگيزه والدين و فرزندان به روشQ جهت درمان ارتودنسي در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۶
200
بررسي انگيزه وعلاقه دانش آموزان وارتباط آنها با پيشرفت تحصيلي مقطع اول دبيرستان شهر املش درسال تحصيلي89-88.
201
بررسي انگيزه وعلاقه دانش اموزان مقطع دبيرستان در درس رياضي وارتباط ان با شيوه هاي تدريس وپيشرفت تحصيلي انها
202
بررسي انگيزههاي ترك شكار توسط شكارچيان و ارائه بسته آموزشي مناسب براي تثبيت رفتار مثبت آنها (مطالعه موردي استانهاي كرمان و يزد)
203
بررسي انواع «ي» در‌ گلستان سعدي
204
بررسي انواع PLC هاي زيمنس ﴿Siemense﴾ و طراحي سيستم كنترل سطح مخازن
205
بررسي انواع آريتمي قلبي در بيماران مسموم با قرص برنج (فسفيد الومينيوم ) مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت از بهمن 1383 لغايت شهريور 1384
206
بررسي انواع آسياب وتحليل آسياب گلوله اي
207
بررسي انواع آسيب ديدگي طحال در اثر تروما، معيارهاي انتخاب بيماران جهت عمل جراحي، نوع عمل انجام شده و پيش آگهي بعدي در بيمارستان پورسينا رشت از سال 70 تا 73
208
بررسي انواع آنتن هايHF ANTENNA HF
209
بررسي انواع ابرخازن ها جهت كاربرد در تصفيه آب
210
بررسي انواع اتصالات جوش
211
بررسي انواع اتصالات رايج صفحات كامپوزيتي به فلزي
212
بررسي انواع اختلالات اسكلتي -عضلاني بافندگان فرش دستباف و ارائه راهكار هايي براي كاهش اين اختلالات
213
بررسي انواع اختلالات تيغه مياني و ديواره طرفي بيني در افراد كانديداي سپتورينوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت 95-1394
214
بررسي انواع اختلالات حوزه تفكر و درك 52 بيمار اسكيزوفرن بستري شده در بيمارستان شفاي رشت از 1/10/73 لغايت 31/3/74
215
بررسي انواع اختلالات رواني در زنان بستري شده در بيمارستان موسي بن جعفر﴿ع﴾
216
بررسي انواع اختلالات رواني در زنان بستري شده در بيمارستان موسي بن جعفر﴿ع﴾
217
بررسي انواع اختلالات رواني موارد خودسوزي در يزد
218
بررسي انواع اختلالات رواني موارد خودسوزي در يزد
219
بررسي انواع ارتباط فاميلي در 50 بيمار اسكيزوفرني و 50 بيمار مانيك بستري در بيمارستان شفا رشت (گيلان ) طي يكسال (74-73)
220
بررسي انواع استاندارد هاي امنيتي شبكه هاي بي سيم
221
بررسي انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسي
222
بررسي انواع استعاره در غزليات اوحدي مراغه اي
223
بررسي انواع اسم و ضمير در مرزبان نامه
224
بررسي انواع اضافه و رابطه ي معنايي و بلاغي مضاف با مضاف اليه
225
بررسي انواع اعمال جراحي انجام شده در بيمارستانهاي افشار و رهنمون در سال 1378
226
بررسي انواع اعمال جراحي انجام شده در بيمارستانهاي افشار و رهنمون در سال 1378
227
بررسي انواع اقدامات درماني در بيماران مبتلا به اختلالات رواني قبل از مراجعه به روانپزشك
228
بررسي انواع اقدامات درماني در بيماران مبتلا به اختلالات رواني قبل از مراجعه به روانپزشك
229
بررسي انواع اكسل در خودروهاي سبك و سنگين و طراحي مقدماتي اكسل يك خودرو نمونه
230
بررسي انواع اگزوتروپي و نتايج جراحي آن در بيمارستانهاي شهيد صدوقي و سيد الشهداء يزد
231
بررسي انواع اگزوتروپي و نتايج جراحي آن در بيمارستانهاي شهيد صدوقي و سيد الشهداء يزد
232
بررسي انواع انرژي هاي تجديد پذير دريايي در جهان و انتخاب نمونه هايي براي استفاده در خليج فارس و درياي خزر
233
بررسي انواع انسدادهاي حاد عروقي در اندام و احشا شكمي و نتايج درمانهاي انجام شده طي سالهاي 1371-1367 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
234
بررسي انواع انسدادهاي حاد عروقي در اندام و احشا شكمي و نتايج درمانهاي انجام شده طي سالهاي 1371-1367 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
235
بررسي انواع اوتيت اكسترن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ENT بيمارستان شهيد رهنمون در طي مدت يكسال ﴿بهار 79 تا پايان زمستان 79﴾
236
بررسي انواع اوتيت اكسترن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ENT بيمارستان شهيد رهنمون در طي مدت يكسال ﴿بهار 79 تا پايان زمستان 79﴾
237
بررسي انواع بافت با كارگاه دستي 2،4،6،...وردي
238
بررسي انواع بافت كناره در ماشين هاي بافندگي بي ماكو
239
بررسي انواع بافت ماشين هاي تخت باف STOLL با استفاده از نرم افزار SIRIX
240
بررسي انواع بافته هاي ديوارآميز
241
بررسي انواع بالشتك براي بوژي 18100
242
بررسي انواع باليني سل پوستي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سالهاي 75-70
243
بررسي انواع بته جقه در آثار هنري ايران
244
بررسي انواع بته چقه در آثار هنري ايران
245
بررسي انواع برج هاي خنك كننده و عملكرد آن ها
246
بررسي انواع بيماريهاي پوستي در بيماران بستري شده در بخش پوست بيمارستان شهيد صدوقي يزد ﴿از بهمن 1375 لغايت اسفند 1377 ﴾
247
بررسي انواع پرنده هاي بدون سرنشين موجود در دنيا
248
بررسي انواع پمپ ها در صنايع پتروشيمي
249
بررسي انواع پمپ ها و تحليل فركانسي آن ها به روش المان محدود
250
بررسي انواع پمپ ها و طراحي پمپ سانتريفوژي
251
بررسي انواع پمپ و طراحي پمپ سانتريفوژ
252
بررسي انواع پي ال سي هاي مورد استفاده در صنايع
253
بررسي انواع پيش برنده هاي دريايي
254
بررسي انواع پيش گرمكن ها در خودرو و طراحي يك نمونه پيش گرمكن موتور مناسب ايران
255
بررسي انواع پيشرانه هاي بالابرنده
256
بررسي انواع پيكربندي هاي باتري در خودروهاي هيبريد الكتريكي و مقايسه فني و اقتصادي آنها
257
بررسي انواع پيگمانتاسيون مخاط دهان در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي رشت
258
بررسي انواع ترمز به همراه تحليل رتاردر هيدر وديناميكي در Solidworksand Cosmos
259
بررسي انواع تشبيه در اشعار پژمان بختياري
260
بررسي انواع تشبيه در قصايد انوري
261
بررسي انواع تشبيه در قصايد انوري
262
بررسي انواع تشبيه درقصايد انوري
263
بررسي انواع تصوير در شعرك ها
264
بررسي انواع تعاملات دانش آموزان در ارتباط با برنامه درسي در فضاي مجازي
265
بررسي انواع تقلبات بانكي و تحليل و شناسايي تقلب در تراكنش هاي بانكي مطالعه موردي شناسايي تقلب در تراكنش هاي بانكي
266
بررسي انواع تكنولوژي ساخت و طراحي مبدل هاي حرارتي در صنايع غذايي
267
بررسي انواع تكنيك هاي بافت گليم هاي شاهسون شمال غرب
268
بررسي انواع تومورهاي مغزي در بيماران جراحي شده در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1376 تا 1378
269
بررسي انواع تيغ اره از نظر كاربرد، جنس ، استاندارد، روش ساخت ، و عمليات حرارتي
270
بررسي انواع جوشكاري زير آب ، نمونه هاي انجام شده و استانداردهاي مربوطه
271
بررسي انواع چاپ به منظور كاربرد در منسوجات اتاق خواب كودك
272
بررسي انواع چاپ به منظور كاربرد در منسوجات اتاق خواب كودك
273
بررسي انواع چرخدنده وعوامل تخريب آن
274
بررسي انواع چسب‌هاي آنژيوگرافي
275
بررسي انواع حاشيه ها از لحاظ طرح و رنگ در دستبافته هاي عشايري فارس
276
بررسي انواع خرابي هاي كامپوزيتها با الياف بافته شده
277
بررسي انواع خشونت درلوياتان هابز: براساس چهارچوب نظري ژيژك
278
بررسي انواع دكل هاي حفاري در صنعت نفت
279
بررسي انواع راكتورهاي آب سبك و توليد ثوابت گروهي راكتور بوشهر
280
بررسي انواع راكتورهاي با جريان برخوردي و نحوه مدل سازي آنها به روش زنجيره اي ماركوف
281
بررسي انواع رسيك فاكتورهاي آرتريت روماتوئيد قبل از تشخيص بيماري در گروه شناخته شده آرتريت روماتوئيد و گروه كنترل
282
بررسي انواع رفتار كوپلينگ در يك شبكه نوروني شامل مدل نوروني زندي
283
بررسي انواع روش ها ودستگاه هاي جدا كننده آلاينده هاي هوا
284
بررسي انواع روش هاي WLL در دسترسي مشتركين به مراكز تلفني
285
بررسي انواع روش هاي انجماد و طراحي يك نمونه فريزر صفحه اي
286
بررسي انواع روش هاي تصفيه آب هاي نفتي ) retaW yliO (
287
بررسي انواع روش هاي خلاصه سازي متن و روش هاي ارزيابي سيستم هاي خلاصه ساز
288
بررسي انواع روش هاي خمكاري در كشتي سازي و تحليل يكي از اين روش ها با ANSYS
289
بررسي انواع روش هاي شيرين سازي آب
290
بررسي انواع روش هاي كدينگ در پردازنده هاي كاشت حلزون ، به همراه شبيه سازي نرم افزاري يك روش معمولي
291
بررسي انواع روش هاي نم زدايي از گاز طبيعي
292
بررسي انواع روشهاي انتشار
293
بررسي انواع روشهاي تحليل رفتار غير خطي سازه ها (روشهاي اجراء محدود)
294
بررسي انواع روشهاي تصفيه آب دريا به منظور مصرف آشاميدني
295
بررسي انواع روشهاي تصفيه پساب صنعتي حاوي فنل
296
بررسي انواع روشهاي تطبيق پروب حلقه با استفاده از استاب و ساخت مدار بهينه
297
بررسي انواع روشهاي جوشكاري ومدلسازي جوش نقطهاي ANSYS
298
بررسي انواع روشهاي غني سازي مولكولي
299
بررسي انواع روشهاي فرازآوري مصنوعي در چاههاي نفتي بنگستان ميدان اهواز و انتخاب مناسبترين روش
300
بررسي انواع روشهاي كاهش درگ
301
بررسي انواع روشهاي مدلسازي سطوح به كمك نور و آزمايش تجربي روش structured lignt
302
بررسي انواع روشهاي مميزي انرژي در ساختمانهاي مسكوني اداري و تجاري و مدلسازي مميزي انرژي براي يك ساختمان نمونه
303
بررسي انواع زبري ها و بلوك ها بر مشخصات پرش هيدروليكي در...
304
بررسي انواع زيردريايي هاي مختلف و چگونگي سيستم رانش آنها
305
بررسي انواع ژئوتكستايلها و ژئو ممبرين ها و ساخت يك نمونه ژئو ممبرين
306
بررسي انواع ژنراتورهاي نيروگاههاي بادي و كاربرد آنها
307
بررسي انواع ژيروسكوپ و كاربرد هاي آن در صنعت هوافضا
308
بررسي انواع ساختار زماني نو در نمايشنامه هاي برگزيده معاصر، برپايه آراي ديويد بوردول
309
بررسي انواع ساختار زماني نو در نمايشنامه هاي برگزيده معاصر، برپايه آراي ديويد بوردول
310
بررسي انواع سرطانهاي پستان وچگونگي ابتلاء زنان به آنها و راههاي تشخيص و درمان آن
311
بررسي انواع سكانهاي مورد استفاده در كشتيها و طراحي سكان براي يك كشتي
312
بررسي انواع سندرمهاي كروموزومي در بيماران مراجعه كننده به بخش ژنتيك بيمارستان امام خميني ﴿ ره﴾ در طول يكسال ﴿ 71-70﴾
313
بررسي انواع سندرمهاي كروموزومي در بيماران مراجعه كننده به بخش ژنتيك بيمارستان امام خميني ﴿ ره﴾ در طول يكسال ﴿ 71-70﴾
314
بررسي انواع سنسور ها از نظر عملكرد و ساختار
315
بررسي انواع سيستم هاي آب شيرين كن خورشيدي و نحوه ساخت آنها
316
بررسي انواع سيستم هاي ترمز به همراه مدل سازي و تحليل ترمز كاسه اي به كمك نرم افزارهاي CATIA&ANSYS WORKBENCH
317
بررسي انواع سيستم هاي توزيع شده
318
بررسي انواع سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت براي مصارف خانگي و آپارتماني (Micro CHP) و تحليل مدل ميكروتوربين
319
بررسي انواع سيستم هاي رده بندي مهندسي توده سنگ و قابليت كاربرد آنها در سنگ هاي ايران
320
بررسي انواع سيستم هاي مهاربند جانبي در ساختمانهاي فولادي و مزايا و معايب هركدام و مقايسه بين آنها
321
بررسي انواع سيستمهاي جلوبرنده و رانش و موتورهاي دريايي براي شناورهاي تندرو و تجاري و نظامي
322
بررسي انواع سيكل هاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آليا‍ژ آلومينيوم 319
323
بررسي انواع سيكل هاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
324
بررسي انواع سيكلهاي عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
325
بررسي انواع شبكه هاي محاسباتي
326
بررسي انواع شناساگرهاي گاز و آتش
327
بررسي انواع ضايعات چشمي همراه تروماي سر در بيماران بستري شده در بخش ICU و جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
328
بررسي انواع ضايعات چشمي همراه تروماي سر در بيماران بستري شده در بخش ICU و جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
329
بررسي انواع ضايعات ناشي از تروماهاي مختلف شكم با اقدامات انجام شده و ميزان موربيديتي و مورتاليتي در بيمارستان پورسينا رشت از سال71 تا 74
330
بررسي انواع طراحي هاي سيستم راهگاهي بر الگوي جريان مذاب در ريخته گري قطعات استوانه توخالي چدن خاكستري
331
بررسي انواع طرح هاي قالي ساروق
332
بررسي انواع طرح هاي واگيره اي در قالي ايران با تاكييد بر طرح هاي روستايي آذر بايجان غربي ،زنجان ،همدان
333
بررسي انواع طرح ونقش وتكنيكهاي بافت گليم در منطقه سيرجان
334
بررسي انواع عمل كننده ها و محاسبه و طراحي و ساخت سرو موتور DC
335
بررسي انواع غشاها وكاربرد آنها در صنايع مختلف
336
بررسي انواع غشاها ونحوه ي ساخت آنها
337
بررسي انواع فرآيندهاي جوشكاري فولادهاي جوش پذير (نرمال ، آلياژي و كم آلياژ) و الكترودهاي استاند مورد استفاده در آن صنايع دريائي و كشتي سازي
338
بررسي انواع فرمان و طراحي مجموعه هيدروليك براي پيكان
339
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿III-IV-VI) در بيماران ترومابه سر
340
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿III-IV-VI) در بيماران ترومابه سر
341
بررسي انواع فلج اعصاب چشمي ﴿VI،IV،III﴾ در بيماران ديابتي
342
بررسي انواع فلزياب ها و ساخت فلزياب به روش القاء پالس
343
بررسي انواع فنر كاربرد جنس واستانداردهاي مربوطه به همراه طراحي يك نمونه فنر صنعتي
344
بررسي انواع فيدترو و طراحي و ساخت نمونه با شرايط جريان بالا و ولتاژ بالا
345
بررسي انواع فيوزهاي انفجاري و طراحي نوع خاصي از آن
346
بررسي انواع قيد در شاهنامه جلد: اول و دوم
347
بررسي انواع كاربراتورهاي رايج و طراحي و ساخت آدابتور به منظور تطبيق كاربراتور دودهانه مدرن موتور پيكان 1600
348
بررسي انواع كارت هاي هوشمند
349
بررسي انواع كارت هاي هوشمند
350
بررسي انواع كارتهاي همشمند
351
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
352
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
353
بررسي انواع كارتهاي هوشمند
354
بررسي انواع كانتينرهاي مخزني وكاربرد آنها در صنعت حمل و نقل
355
بررسي انواع كميك استريپ در تصويرسازي معاصر
356
بررسي انواع كود بيولوژيكي و برآورد امكان سنجي توليد آن
357
بررسي انواع كوره هاي سراميك ، طراحي حرارتي قسمت پخت كوره غلتكي كاشي
358
بررسي انواع كوره هاي صنعتي و تحليل تنش حرارتي پاتيل استوانه اي قائم با نرم افزار ANSYS
359
بررسي انواع گروه در شبكه هاي اجتماعي و روش كشف آن
360
بررسي انواع گريز گويي در بخش پهلواني شاهنامه فردوسي
361
بررسي انواع گونه هاي ليشمانيا در بيماران ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي در استان گلستان با روش ITS1-PCR-RFLP سال 1394
362
بررسي انواع لاگينگ در چاه هاي نفتي
363
بررسي انواع لچك وترنج گردان در سه استان اصفهان ،كرمان و مركزي
364
بررسي انواع ماهواره به همراه زير سيستم هاي آن
365
بررسي انواع مجازات در خصوص پزشكان محكوم به قصور و تخلف
366
بررسي انواع مخلوطكن هاي صنعتي و طراحي يك نمونه Mixer Ribbon
367
بررسي انواع مداخله هاي بافت قديم (نمونه موردي: طرح از سرزندگي محله پير برج)
368
بررسي انواع مدل كوره قوس الكتريك
369
بررسي انواع مدلهاي آيروديناميكي براي كاليبراسيون تونل باد زير صوت
370
بررسي انواع مرزهاي جاذب ABCS و مقايسه آنها در محاسبات تقاضلات محدود Finite Difference براي يك ساختار مشخص در فركانس 1.5GHz
371
بررسي انواع مسموميت هاي مسمومين بستري شده در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت از فروردين 1379 تا اسفند1382
372
بررسي انواع مقاطع عرضي در باد بندهاي مقاوم در برابر كمانش (BRB)
373
بررسي انواع مكانيزم هاي طراحي بر روي ماشين هاي گردباف و نحوه كاركرد با آنها
374
بررسي انواع مواجهه كارگردان با متن با تكيه بر آراي رولان بارت
375
بررسي انواع مواجهه كارگردان با متن با تكيه بر آراي رولان بارت
376
بررسي انواع مورفولو‍ژي كام نرم در راديوگرافي سفالومتري در دانشكده دندانپزشكي يزد
377
بررسي انواع مورفولوژيك كاتاراكت سني (SENILE)
378
بررسي انواع مورفولوژيك كاتاراكت سني (SENILE)
379
بررسي انواع ميكروسكوپ هاي الكتروني و ارائه روشي تجربي براي توليد نوك هاي STM
380
بررسي انواع ناسازگاري در كودكان 12-7سال شهرستان دير
381
بررسي انواع نانو ذرات بيوپليمر به كار گرفته‌شده در داروسازي و عوامل مؤثر برجذب و رهايش دارو
382
بررسي انواع نرمكن هاي متداول بر روي منسوجات پنبه اي بر برخي خواص موثر در راحتي
383
بررسي انواع نمايش هاي دوره تيموري و بازتاب آن در نگاره ها
384
بررسي انواع هيدروژل¬هاي تزريقي در ترميم استخوان و غضروف و تحليل مهندسي نتايج به منظور پيدا كردن بهترين حلال براي ترميم
385
بررسي انواع و كاربردهاي تله هاي بخار
386
بررسي انواع و كاربردهاي جملات شرطي در شعر
387
بررسي انواع و كاربردهاي ميكروپمپ ها در ساختارهاي ريز سيالي
388
بررسي انواع و مشخصات پرش هيدروليكي مدور در مقايسه با پرش هيدروليكي كلاسيك
389
بررسي انواعحملات عليه برنامه هاي كاربردي
390
بررسي انيمه هاي بلند علمي تخيلي
391
بررسي انيمه هاي بلند علمي تخيلي
392
بررسي انيميشن در آگهي هاي تلويزيون
393
بررسي انيميشن در آگهي هاي تلويزيون
394
بررسي انيميشن در موزيك ويدئو
395
بررسي انيميشن در موزيك ويدئو
396
بررسي انيميشن سيستمهاي ارتعاشي با استفاده از نرم افزار Mathematical
397
بررسي انيميشن هاي انتزاعي جوانا پريسلي از سال 1990 - 2015 ميلادي
398
بررسي اهداف ، مباني ، اصول و روشهاي تربيت سياسي از ديدگاه افلاطون
399
بررسي اهداف اخلاقي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران براساس آموزه هاي قرآني و روايي
400
بررسي اهداف اصول و روشهاي تربيت اسلامي
401
بررسي اهداف بنگاه هاي توليدي ؛ از ديدگاه مديران صنايع توليدي شهرستان يزد
402
بررسي اهداف پيشرفت ، باورهاي معرفت شناختي و كيفيت تجارب يادگيري با اهمال‌كاري تحصيلي در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
403
بررسي اهداف توليد عكس جنگ در طول دوران دفاع مقدس ( جنگ عراق عليه ايران 1359 - 1367 ) و كاركردهاي متفاوت و موثر آن پس از جنگ
404
بررسي اهداف جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها در حوزه سياست خارجي در قبال خاورميانه بعد از 11 سپتامبر (مطالعه موردي دولت‌هاي جورج دبليو بوش و باراك اوباما)
405
بررسي اهداي گامت جنين و اجاره رحم در فقه و حقوق بادر نظر گرفتن اخلاق پزشكي
406
بررسي اهرم بندي ترمز لكوموتيو ها و واگن ها
407
بررسي اهليت وصي از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق مدني
408
بررسي اهمال كاري در بين دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
409
بررسي اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - سال 1382
410
بررسي اهميت ابعاد كيفيت خدمات در بانكداري سنتي و الكترونيك
411
بررسي اهميت ابن رشد و ابن سينا در گسترش فلسفه اسلامي و دلايل عدم توجه به آراء ابن رشد در شرق
412
بررسي اهميت ارث در فقه اسلامي و سهم الارث زنان در يهوديت و مسيحيت
413
بررسي اهميت ايسكمي در انفاركتوس حاد قدامي
414
بررسي اهميت بازاريابي از طريق افراد تاثيرگذار بر توسعه كسب‌ و كارها
415
بررسي اهميت بازي هاي بومي و محلي در ورزش مدارس ابتدايي استان گلستان
416
بررسي اهميت بازيهاي بومي و محلي در ورزش مدارس ابتدايي استان گلستان
417
بررسي اهميت باليني CRP قبل از مداخله درماني در ميزان بقاي 1 و 3 ساله بيماران مبتلا به سرطان معده بستري در بخش گوارش بيمارستان رازي رشت از آبان سال 92 تا آبان سال 93
418
بررسي اهميت پارامترهاي سنگ شناسي توالي رسوبي يكي از ميادين نفتي ايران در انتخاب مته حفاري چاههاي نفت و گاز
419
بررسي اهميت پاكسازي روغن در سيستمهاي سرو هيدروليك
420
بررسي اهميت پلي مورفيسم ژني 310441RS و 9273363RS و 2854275RS در ناحيه MHC جهت شناسايي افراد داراي هاپلوتايپ هاي HLA-DRB1-DQB1 مستعد كننده بيماري ديابت نوع يك
421
بررسي اهميت تأثير نفت بر اقتصاد ايران
422
بررسي اهميت تنظيمات دستگاه هاي ريسندگي بر ميزان پرزينگي نخ پلي استر ويسكوز
423
بررسي اهميت حفاظت پيشگيرانه در موزه با تمركز بر موزه هاي ايران
424
بررسي اهميت دانش لغت آكادميك و خودانگاره آكادميك در مهارت گوش دادن آكادميك دانشجويان مهندسي در دانشگاه علم و صنعت
425
بررسي اهميت ژئوشيمي در مطالعات زيست محيطي
426
بررسي اهميت سرمايه اجتماعي در دانشگاه پيام نور با رويكرد رضايت مشتريان (استاد-كارمند-دانشجو)
427
بررسي اهميت سكانس افتتاحيه و اختتاميه
428
بررسي اهميت سلامت انسان ازجنبه هاي (جسمي ،رواني ،عاطفي ،اجتماعي ،اخلاقي )ازنظر ،سنت ،علم وقرآن
429
بررسي اهميت شركتها و موسسات تعاوني در جامعه از نظر دبيران و معلمين رياضي و جامعه شناسي آ.پ شهرستان شيروان
430
بررسي اهميت طرح اجراي طرح آموزش ويژه خانواده تحت پوشش كميته امداد در منطقه ميامي
431
بررسي اهميت عبرت آموزي از تاريخ اقوام كهن و روزگار از ديدگاه نهج البلاغه
432
بررسي اهميت فاز در مقاوم سازي بازشناسي گفتار
433
بررسي اهميت كاربردي Softswitch در مخابرات نسل جديد
434
بررسي اهميت كنترل موجودي در شركت
435
بررسي اهميت ماليات بر ارزش زمين در اقتصاد ايران ﴿با رويكرد پويايي سيستم﴾
436
بررسي اهميت مديريت ارتباط با مشتري در حفظ و نگهداري و توسعه ارتباط با مشتريان درواحدهاي صنعتي
437
بررسي اهميت مديريت منابع انساني در توانمند سازي و بكارگيري موثر نيروي انساني در سازمانها
438
بررسي اهميت مطالعه فرامينيفرا بزرگ سازند آسماري در ناحيه موردك شمال شرق كازرون
439
بررسي اهميت نسل Z و تاثير آن بر توسعه دانشگاه هاي كشور به منظور تبديل شدن به دانشگاه نسل آينده: مورد كاوي دانشگاه اميركبير
440
بررسي اهميت هوش هيجاني در گزينش منابع انساني
441
بررسي اهميت هويت نام تجاري در مديريت كسب و كار
442
بررسي اهميت و جايگاه آموزش مداوم در آموزه هاي اسلامي
443
بررسي اهميت و جايگاه گيميفيكيشن در برنامه ريزي و تدوين استراتژي در محيط هاي پيچيده با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP)
444
بررسي اهميت و جايگاه ولي و ولايت در آثار سنائي
445
بررسي اهميت و رفتار خواص پارچه هاي فاستوني طي مراحل دوخت و دوز
446
بررسي اهميت و محاسبه ارزش افزوده پنبه مصرفي در مراحل مختلف توليد تا پوشاك براي نوزادان
447
بررسي اهميت و نقش ارتباطات در سازمان و مديريت
448
بررسي اهميت و نقش فناوري اطلاعات در سازمان دولتي
449
بررسي اهميت وابعاد تربيت جسماني دراسلام
450
بررسي اهميت وتاثير خانواده وجايگاه حساس آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر خمين در91-90
451
بررسي اهميت ورزش در رشد جسماني و رواني بانوان
452
بررسي اوراق نقدي
453
بررسي اورژانس هاي اورولوژي در بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي ﴿72-1369﴾
454
بررسي اورژانسهاي اورولوژي از بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي (1372-1369)
455
بررسي اورژانسهاي اورولوژي از بيماران بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي (1372-1369)
456
بررسي اوزان دوري در شعر فارسي تا پايان قرن ششم
457
بررسي اوصاف بشارت داده شدگان در قرآن
458
بررسي اوصاف و رفتار معشوق و نقش آن در انسجام ساختاري غزليات خواجوي كرماني
459
بررسي اوضاع آب و هواي استان يزد
460
بررسي اوضاع اجتماعي دررمان هاي احتمالاگم شده ام وهست ونيست ازسارا سالار ورمان هاي خط تيره آيلين ومهربانم سلام از ماه منير كهباسي
461
بررسي اوضاع اجتماعي عصر صفوي با تكيه بر رمانهاي ده نفر قزلباش و نديمه
462
بررسي اوضاع اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي‏گيلان دردوره صفوية (تا پايان دوره شاه عباس اول )
463
بررسي اوضاع اقتصادي نجف آباد
464
بررسي اوضاع بنادر و جزاير خليج فارس در دوره ايلخاني
465
بررسي اوضاع بهداشتي اصفهان از عصر ناصري تا دوره پهلوي
466
بررسي اوضاع پزشكي و پزشكان همدان در دوره پهلوي دوم (1320-1357)
467
بررسي اوضاع پزشكي و پزشكان همدان در دوره ي پهلوي دوم (1320-1357)
468
بررسي اوضاع جغرافيايي صنايع مس سرچشمه كرمان
469
بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي ايران در دوران نخست وزيري امير عباس هويدا
470
بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي شيعيان افغانستان از فرمانروايي دراني ها تا كودتاي سرخ( 1126 - 1357 ش / 1747 - 1978 م )
471
بررسي اوضاع سياسي ـ اجتماعي گيلان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهاني اول
472
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان از فتح اصفهان تا سال 322 ه . ق
473
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي ،قتصادي، فرهنگي همدان از جنگ جهاني اول تا كودتاي 1299 هجري شمسي
474
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿ از سده پنجم تا سده نهم هجري ﴾
475
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿از سده پنجم تا سده نهم هجري﴾
476
بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي، مذهبي و فرهنگي شيعيان عربستان سعودي در قرن چهاردهم هجري ( بيستم ميلادي)
477
بررسي اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ﴿ از سده پنجم تا سده نهم هجري﴾
478
بررسي اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي حله و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامي ( از سده پنجم تا سده نهم هجري)
479
بررسي اوضاع سياسي آسياي صغير همزمان با حكومت اردشير هخامنشي ﴿358-404 ق. م﴾
480
بررسي اوضاع سياسي اجتماعي آلمان و آثار برتولت برشت
481
بررسي اوضاع سياسي اقتصادي شهرهاي شمالي حوزه خليج فارس در طول سه قرن اول هجري
482
بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي استرآباد از دوره مشروطه تا پايان پهلوي اول
483
بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي شيعه اماميه اثني عشري از شهادت امام رضا ﴿ع﴾ تا شروع غيبت صغري ﴿203-260 ق﴾
484
بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي جيرفت از ورود اسلام تا پايان قرن نهم هجري ﴿900-23 ه.ق﴾
485
بررسي اوضاع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري در دوره تيموريان
486
بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي آل بويه شاخه ي جبال
487
بررسي اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي عصر امام باقر ﴿ع﴾ و اقدامات آن حضرت
488
بررسي اوضاع طبيعي حوضه آبي رودخانه گلپايگان با تاكيد بر هيدروكليما
489
بررسي اوضاع فرهنگي - اجتماعي اصفهان و تاثير آن در تحولات هنري ﴿1389 - 1318 ه. ش﴾
490
بررسي اوضاع فرهنگي سواحل شمالي خليج فارس از قرن 10 تا 12 هجري قمري
491
بررسي اوضاع فرهنگي شيراز در عهد زنديه
492
بررسي اوضاع فرهنگي و اجتماعي شيعه در دوره سلجوقيان شرق , the scrutiny social and cultural situation of the shiite in the east seljuks period
493
بررسي اوضاع مذهبي كرمان با تكيه بر سه فرقه ي مذهبي نعمت اللهي، شيخيه و آقاخانيه﴿1285-800 ه.ق﴾
494
بررسي اوضاع نقد ادبي ايران در دهه چهل
495
بررسي اوضاع و احوال اجتماعي دوران امام هادي (ع)
496
بررسي اوغات فراغت دانشجويان دختر ساكن در خوابگاه هاي دانشجويي
497
بررسي اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه در شهرستان اردل و شهركرد در سال تحصيلي 91-92
498
بررسي اوقات فراغت در تهران.
499
بررسي اوقات فراغت زنان 20تا35سال شهر خواف
500
بررسي اولتراسونيك 500مورد بيماري كه با شكايت درد فلانك جهت سونوگرافي به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه كرده اند و مطابقت يافته هاي سونوگرافي با علائم باليني
501
بررسي اولتراسونيك 500مورد بيماري كه با شكايت درد فلانك جهت سونوگرافي به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد مراجعه كرده اند و مطابقت يافته هاي سونوگرافي با علائم باليني
502
بررسي اولتراسونيك فاز حاد عفونت ادراري در كودكان تا سن 10 سالگي و مقايسه آن با علائم باليني دربيماران مراجعه كننده به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر ماه سال 1370 لغايت مهر ماه 1371
503
بررسي اولتراسونيك فاز حاد عفونت ادراري در كودكان تا سن 10 سالگي و مقايسه آن با علائم باليني دربيماران مراجعه كننده به مركز سونوگرافي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر ماه سال 1370 لغايت مهر ماه 1371
504
بررسي اولتراسونيك كليه بيماران مبتلا به اورمي مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون يزد از مهر ماه 75 لغايت خرداد 76
505
بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقيقي با رويكرد تاپسيس و مدلسازي آن با شبكه عصبي
506
بررسي اولويت خدمات دندانپزشكي براي پوشش بيمه بر اساس كشش قيمتي تقاضا (Price elasticity of demand)، محاسبه شده از داده هاي مركز آمار ايران در سال هاي 1388-1395
507
بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري بر روي صنايع فرودست و فرادست ذوب آهن اصفهان
508
بررسي اولويت‌بندي انتخاب اطلاعات حسي در طرح حركت: مبتني بر نظريه تاو
509
بررسي اولين ظهور كاراكترها
510
بررسي اولين ظهور كاراكترها
511
بررسي اوليه آثار پاشش آب درون موتور پيشرانه جامد
512
بررسي اوليه آكواپورين ها در جلبك Dunaliella با استفاده از كلرورجيوه و نيترات نقره تحت شوك اسمزي
513
بررسي اوليه عفونت مايكوباكتريوم توبر كلوزيس در كارگران معدن سنگ آهن بافق
514
بررسي اوليه مشخصات هيدروديناميكي يك AUV
515
بررسي ايجاب و قبول در وصيت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
516
بررسي ايجاد انگيزه استقرار سامانه HSE-MS در واحدهاي صنعتي از طريق آموزش زيست محيطي به مديران ارشد
517
بررسي ايجاد اولين روستاي گردشگري ويژه سالمندان در استان چهارمحال و بختياري
518
بررسي ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر زير لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري APS
519
بررسي ايجاد پوشش آلومينايد آهن بر زير لايه فولادي به روش پلاسما اسپري اتمسفري APS بلل
520
بررسي ايجاد پوشش پودري نانو كامپوزيت PP/O-MMT برسطح فولاد ساده كربني و ارزيابي خواص مكانيكي و مقاومت شيميايي آن
521
بررسي ايجاد پوشش كاربيدكروم بر روي فولاد 102210 در حمام نمك خنثي
522
بررسي ايجاد پوشش نانو نيتريد آهن به روش نيتروژن‌دهي پلاسمايي با استفاده از توري فعال روي فولاد St52
523
بررسي ايجاد تردي هيدروژني در فولادهاي استحكام بالاي بوردار (38B10) در فرايند آبكاري گالوانيزه الكتريكي روي
524
بررسي ايجاد تركيبات بين‌فلزي Ni-Al به روش رسوب‌دهي الكترولس Ni وسمانتاسيون بسته‌اي Al
525
بررسي ايجاد تغييرات مورفولوژي و شيميايي روي پليمر)PES ) در برهمكنش با ليزر در شاريدگي زير آستانه كندگي
526
بررسي ايجاد گلوله صوتي در هوا و آب توسط بلورهاي دانه اي
527
بررسي ايجاد نانو كريستاليت هاي سطحي در لايه هاي نيتريدي ايجاد شده از طريق فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي الكتروليتي
528
بررسي ايجاد و رشد ريزتركها در محيط خورنده لوله هاي نفت و گاز و شبيه سازي اثر وجودترك دربدنه لوله هاي اسپيرال به منظورتعيين عمرلوله
529
بررسي ايجاد وفاداري مشتري در موسسات بيمه ايران
530
بررسي ايجاد وفاداري مشتري در موسسات بينه دانا
531
بررسي ايجاد يك شركت چند مليتي در ايران و ارائه مدل مناسب تصميم گيري: مطالعه صنايع خودروسازي در ايران
532
بررسي ايجاد يك واحد كشت زعفران و انتخاب روش مناسب كشت
533
بررسي ايجادحس بويايي مجازي بر اساس تحريك مغناطيسي
534
بررسي ايد آل هاي جمعوند در حلقه كاهشي تعويض پذير r
535
بررسي ايدئولوژي هاي موجود در كتاب هاي Spectrum وTrue to Life و نگرش دانش آموزان نسبت به زبان انگليسي
536
بررسي ايدميولوژيك تروماي سقوط در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1390 تا 1393
537
بررسي ايده آلهاي B)H( و برد عملگر * - اشتثقاق جردن , On the range of a jordan *-derivation and survey on B)H( ideal
538
بررسي ايده آلهاي حلقه هاي منظم
539
بررسي ايرادات فايل پي دي اف در چاپ
540
بررسي ايرادات مطروحه در قتلِ در فراش
541
بررسي ايرادهاي پايه سرم هاي بيمارستاني از نظر عملكرد و زيبايي
542
بررسي ايرفويل در حال نوسان پيچشي در جريان تراكم ناپذير ناپايا
543
بررسي ايرفويل هاي فوق‌بحراني براي كاربرد در هواپيماهاي جت مسافربري
544
بررسي ايزدان گياهي و آيين هاي باروري در شاهنامه فردوسي
545
بررسي ايزدان گياهي و آيين‌هاي باروري در شاهنامۀ فردوسي
546
بررسي ايزو 9000 و ايزو تي اس در فروش و صادرات محصولات ورق خودرو
547
بررسي ايزوترم جذب نانو اكسيد روي بر روي پارچه پلي استر به روش رمق كشي
548
بررسي ايزوترم هاي جذب مواد رنگزاي اسيدي و ديسپرس بر روي الياف نايلون با استفاده از اطلاعات انعكاسي
549
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب PET آميزه شده با پليمر شاخه اي با ماده رنگزاي ديسپرس
550
بررسي ايزوتوپ هاي زوج تئوديميوم در اسپين بالا , Investigation of high spin states in positive neodymium
551
بررسي ايزوتوپهاي زوج -زوج تنگستن در اسپين هاي بالا , study of even-even tungsten )W( isotopes at high spine
552
بررسي ايزوتوپهاي فرد ايريديوم در اسپين بالا , Investigation of high spin sttesin in odd iridum isotopes
553
بررسي ايزوتوپهاي فرد تنگستن )W( در اسپين هاي بالا , study odd a of tungsten isotopes at high spine
554
بررسي ايزوتوپهاي فرد تنگستن ﴿W)در اسپين هاي بالا
555
بررسي ايزوتوپهاي فرد طلا در مدل نيلسون , the investigation of odd-a gold isotopes
556
بررسي ايزوتوپهاي فرد عنصر نئوديميوم و مقايسه آن با مدل نيلسون , study of neodymium isotopes and comparison of them with nilsson model
557
بررسي ايزوزايم هاي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در گياهان بيش انباشتگر نيكل جنس Alyssum
558
بررسي ايزومريزاسيون گلوكز به فروكتوز در جت راكتور با جريان پايين رونده
559
بررسي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
560
بررسي ايكترهاي انسدادي و روشهاي درماني ، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از تاريخ 1372 تا نيمه اول 1374
561
بررسي ايكترهاي انسدادي و روشهاي درماني، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از تاريخ 1372 تا نيمه اول 1374
562
بررسي ايماژهاي عشق و عقل در مثنوي مولانا، منطق الطير و الهي نامه عطار
563
بررسي ايمپلنت هاي دنداني از ديدگاه هندسي در راستاي بهينه سازي آن
564
بررسي ايمن زايي پروتئين ... كيلو دالتوني غشاء خارجي و تعيين برخي خواص بيو شيميايي آن
565
بررسي ايمنوهيستو شيميايي بيان ماركر cd34 در موكواپيدرموئيد كارسينوما و آدنوئيدسيستيك كارسينوماي غدد بزاقي
566
بررسي ايمنوهيسو شيميايي بيان نشانگر CYCLYnDI در كيست هاي ادنتوژنيك مهاجم وغير مهاجم
567
بررسي ايمني در ايستگاههاي تهيه شن و ماسه و آسفالت و بتن
568
بررسي ايمني دكلهاي حفاري دريايي
569
بررسي ايمني راكتورهاي PWR و پيامدهاي سانحه LOCA
570
بررسي ايمني راكتورهاي PWR و پيامدهاي سانحه LOCA , study of PWR safety and LOCA consequences
571
بررسي ايمني راكتورهاي pWRوپيامدهاي سانحه LOcA
572
بررسي ايمني زائي و مصونيت بخشي يك سوش جديد از ليشمانيا ماژور در موش هاي BALB/c در مقايسه با سوش استاندارد
573
بررسي ايمني زايي پروتئين هاي نوتركيب PilQ و فلاژلين تيپ b سودوموناس آئروژينوزا در مدل موشي عفونت زخم سوختگي
574
بررسي ايمني زايي و مصونيت بخشي يك سوش جديد از ليشمانيا ماژور در موش هاي ... در مقايسه با سوش استاندارد
575
بررسي ايمني كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشگاه هنر(پرديس وليعصر و باغ ملي)
576
بررسي ايمني مسافران در خطوط ترامواي شهر اصفهان (مورد مطالعه خط ترامواي محور امام خميني)
577
بررسي ايمونو هيستو شيميايي بيان گيرنده استروژن در آدنوئيدسيستيك كارسينوما و موكواپيدرموليد كارسينوماي بزاقي
578
بررسي ايمونو هيستو شيميايي بيان ماركر BCL-2 در ليكن پلان دهاني
579
بررسي ايمونوبيوشيمي واكسن كشته ي ليشمانيا)KLV( با ادجوان IMIQUIMOD ممانعت از احشايي شدن انگل ليشمانيا ماژور در موشهاي BaIb/c
580
بررسي ايمونوهسيتوشيميايي بيان نشانگر MDM2درادنتوژنيك كراتوسيست وكيست دنتي ژروس
581
بررسي ايمونوهيستو شيميايي بروز گيرنده هاي استرو‍ژن و پروژسترون در ژانت سل گرانولوماي محيطي
582
بررسي ايمونوهيستو شيميايي ماركر فاسين در كارسينوم سلول سنگفرشي دهان
583
بررسي ايمونوهيستوشيمي حضور سلول هاي بنيادي سرطان در انواع درجات ميكروسكوپي كارسينوماي سلول سنگفرشي ناحيه سرو گردن با استفاده از نشانگرهاي CD44وCD24
584
بررسي ايمونوهيستوشيميايي Expression آنتي ژن 67-Ki و پروتئينهاي P27 و MCM3 در آملوبلاستوما
585
بررسي ايمونوهيستوشيميايي آنتي ژن 67-Ki و پروتيئين هاي Mcm3 و P27در ادنتوژنيك كراتوسيست
586
بررسي ايمونوهيستوشيميايي ظهور پروتئين Ki67 در ليكن پلان دهاني
587
بررسي اينترنت و دسترسي به آن بر روي ژيشرفت تحصيلي دانش اموزان دوره متوسطه استان بوشهر
588
بررسي اينترنت و فوايد و معايب آن بر كاربران
589
بررسي ايندكس سفاليك در گيلاني ها
590
بررسي ايندكس سفاليك در نوزادان گيلاني در بيمارستانهاي الزهرا و 17شهريوررشت در نيمه اول سال 1381
591
بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال (GI,GI,BOP,PPD,AL) در خانمهاي 35-17 ساله مصرف كننده ضد بارداري خوراكي (OCP) در مقايسه با گروه شاهد
592
بررسي ايندكس هاي بيماريهاي پريودنتال (GI,GI,BOP,PPD,AL) در خانمهاي 35-17 ساله مصرف كننده ضد بارداري خوراكي (OCP) در مقايسه با گروه شاهد
593
بررسي اينسترومنت هاي مورد استفاده در ستون فقرات و طراحي و ساخت يك نمونه نوين
594
بررسي اينكه چرا دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه گاريزات در درس زبان ضعيف تر از ساير دروس هستند
595
بررسي اينورتر فلاي بك متصل به شبكه در كاربرد ماژول ac فوتوولتائيك و ارائه ي يك راهكار جداسازي توان در اين ساختار
596
بررسي اينورترهاي چندسطحي و كاربرد آنها در سيستم هاي فتوولتائيك
597
بررسي ايهام بر اساس غزليات حافظ
598
بررسي ايهام در ديوان صائب تبريزي
599
بررسي ايين سور و شادي در شاهنامه فروسي
600
بررسي با گاس توليد شده در صنايع نيشكر و موارد مصرف صنعتي آن
601
بررسي با هم آيي واژه ها (هم نشيني و متداعي ) در جزء سي ام قرآن كريم
602
بررسي باب تشريح عضلات كتاب ذخيره خوارزمشاهي
603
بررسي باتري ليتيوم يون و مدلسازي حرارتي اين باتري با استفاده از سيال خنك كننده آب
604
بررسي بار اقتصادي يكساله بيماران مبتلا به RA مراجعه كننده به كلينيك و بخش روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي
605
بررسي بار اقتصادي يكساله بيماران مبتلا به RA مراجعه كننده به كلينيك و بخش روماتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي
606
بررسي بار گرمايشي و سرمايشي خانه باكوچي كاشان و ارائه تاسيسات به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در طرح احياي آن
607
بررسي بار محوري روي پيچ به وسيله امواج التراسونيك
608
بررسي بار ميكربي آب قنات حسن آباد مهريز
609
بررسي باراژنز كانسارهاي سرب و روي ايران مطالعه موردي معدن الم كندي
610
بررسي باربري ستونهاي لوله اي پر شده با بتن
611
بررسي بارتاب چالش هاي ضهر نشيني در شعر معاصر كودك﴿باتكيه بر آثار شعر نشر شهر :1385تا1391﴾
612
بررسي بارشهاي سنگين استان فارس به روش سينوپتيكي
613
بررسي بارگذاري تريلرهاي كشاورزي بر جاده روستايي و ارتباط آن با خرابي روسازي (مطالعه موردي: جاده روستايي شهرستان شهربابك)
614
بررسي بارگذاري دارو در نخ هاي بخيه و امكان سنجي ساخت نوعي نخ با قابليت رهايش دارو
615
بررسي بارگذاري و رهايش داروي ايبوپروفن از پودر مزو متخلخل با پايه سيليكا
616
بررسي بارهاي ديناميكي ناشي از جرثقيل هاي سقفي در سازه هاي صنعتي ﴿سوله﴾ توسط نرم افزار ASAMS [آدامز]
617
بررسي بارهاي مالياتي بر بازار مسكن در ايران(1385 - 1368)
618
بررسي بارهاي وارده از موتور كشتي بر كف و ارتعاشات ناشي از آن
619
بررسي باروري ناخواسته و عوامل موثر بر آن در زنان شهر گرگان
620
بررسي بازار بالقوه بيمه هاي مستمري در ايران در افق 1404
621
بررسي بازار تي شرت طرح دار
622
بررسي بازار جهاني الياف مصنوعي و تعيين جايگاه ايران در بازار جهاني الياف مصنوعي
623
بررسي بازار جهاني الياف مصنوعي و سهم ايران در آن با تاكيد وي‍ژه بر الياف اكريليك
624
بررسي بازار جهاني پنبه، صادركنندگان و وارد كنندگان عمده، نحوه فروش و بازار بورس پنبه، علل كاهش توليد پنبه در ايران
625
بررسي بازار رقابتي، مديريت درآمد و سودآوري در بورس اوراق بهادار تهران
626
بررسي بازار سرمايه در ايران
627
بررسي بازار صادراتي پسته ايران در بازار جهاني
628
بررسي بازار فولاد آلياژي
629
بررسي بازار گاز در چارچوب كارتل دوپارچه
630
بررسي بازار گرفت مصنوعي استخوان در ايران با تكنيك‌هاي نيازسنجي
631
بررسي بازار نيروي كار مطالعه موردي كارگاههاي بزرگ صنعتي در استان اصفهان
632
بررسي بازار و صنعت كادويي با هدف طراحي محصول در اين زمينه
633
بررسي بازار يابي دروني وتاثيرآنبررضايت شغلي درسازمان جهاد كشاورزي
634
بررسي بازارپذيري ميگوي پرورشي از ديدگاه مصرف كنندگان با استفاده از عناصر قيمت و توزيع محصول
635
بررسي بازارهاي گرم و سرد عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
636
بررسي بازارهاي هفتگي در شهرهاي اردستان ، زواره و مهاباد
637
بررسي بازاريابي انگور و فرآورده هاي آن در شهرستان ملاير.
638
بررسي بازاريابي داخلي و تاثير ان با مسئوليت پذيري اجتماعي
639
بررسي بازاريابي در صنعت گردشگري استان چهارمحال وبختياري
640
بررسي بازاريابي رابطه مند در سازمانهاي خدماتي مورد كاوي در صنعت هتلداري مجموعه هتلهاي پارسيان شهر تهران
641
بررسي بازاريابي رابطه مند در سازمانهاي خدماتي مورد كاوي در صنعت هتلداري مجموعه هتلهاي پارسيان شهر تهران
642
بررسي بازاريابي فرش دستباف ايران
643
بررسي بازاريابي فرهنگي ،فرصت ها و چالش ها
644
بررسي بازاريابي گردشگري در ايران
645
بررسي بازاريابي و بازاررساني گوشت بوقلمون در استان اصفهان
646
بررسي بازاريابي و تاثير ان بر عملكرد سازماني
647
بررسي بازاريابي و مزيت نسبي پسته در استان تهران
648
بررسي بازاريابي وبازاررساني انار وتعيين بهترين روش عرضه آن در استان لرستان
649
بررسي بازاريابي ومزيت نسبي پسته در استان تهران
650
بررسي بازتاب آيين ها اساطير و موجودات تخيلي در هنر ساساني و تاكيد بر بافته ها منسوجات و آثار شاخص موجود در موزه ملي ايران باستان
651
بررسي بازتاب اسطوره و آيين در تئاتر آرتو، بروك و گرتوفسكي
652
بررسي بازتاب اسطوره و آيين در تئاتر آرتو،بروك و گرتوفسكي
653
بررسي بازتاب اطلاعات و آثار ادبي در تاريخ حبيب السير
654
بررسي بازتاب انديشه هاي پست مدرنيستي در اجراهاي دهه ي هشتاد ( با تاكيد بر آثار امير رضا كوهستاني )
655
بررسي بازتاب انديشه هاي پست مدرنيستي در اجراهاي دهه ي هشتاد ﴿با تاكيد بر آثاراميررضا كوهستاني﴾
656
بررسي بازتاب اوضاع اجتماعي درشعرچندشاعربرجسته گيلان(هوشنگ ابتهاج،شيون فومني،عباس مهري آتيه،علي پورحسين)
657
بررسي بازتاب جنگ برشخصيتهاي آثار گونترگراس
658
بررسي بازتاب جنگ برشخصيتهاي آثار گونترگراس
659
بررسي بازتاب حاكميت نازسيم بر آثار برتولت برشت
660
بررسي بازتاب حاكميت نازيسم برآثار برتولت برشت
661
بررسي بازتاب رئاليسم جادويي در ادبيات نمايشي معاصر ايران
662
بررسي بازتاب رئاليسم جادويي در ادبيات نمايشي معاصر ايران
663
بررسي بازتاب رنگ در اشعار منوچهري دامغاني
664
بررسي بازتاب روانشناسي مدرن بر ادبيات دراماتيك با نگاهي به سه نمايش نامه از هارولد پينتز
665
بررسي بازتاب روانشناسي مدرن بر ادبيات دراماتيك با نگاهي به سه نمايش نامه از هارولد پينتز
666
بررسي بازتاب شرايط اجتماعي و سياسي ايران بر تئاتر دهه بيست
667
بررسي بازتاب شرايط اجتماعي و سياسي ايران بر تاتر دهه بيست
668
بررسي بازتاب عوامل موسيقيايي در تفوق هويت فردي بر هويت جمعي در اجراي نوازندگان موسيقي سنتي ايران
669
بررسي بازتاب كاركردهاي قومي و زيست محيطي بر حيات اجتماعي - فرهنگي زنان رودبار
670
بررسي بازتاب لرزه اي سازه ها با استفاده از روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA) و زلزله هاي سازگار با شرايط لرزه خيزي منطقه
671
بررسي بازتاب مفاهيم مقالات شمس در مثنوي مولوي
672
بررسي بازتاب نظريه هاي انتقادي در كارگرداني تئاتر دهه هفتاد ايران با تاكيد بر آثار پري صابري،علي رفيعي،قطب الدين صادقي،داوود دانشور
673
بررسي بازتاب نظريه هاي انتقادي در كارگرداني تاتر دهه هفتاد ايران با تاكيد بر آثار پري صابري، علي رفيعي، قطب الذين صادقي، داود دانش ور
674
بررسي بازتاب هم فاز و حذف امواج سطحي در ساختارهاي تناوبي مسطح
675
بررسي بازتوليد جنسيت‌زدگي زباني در منتخبي از نمايشنامه‌هاي دهه 1380 ايران
676
بررسي بازتوليد هژموني دولت ا زطريق گفتمان مدرسه در دبيرستان هاي دخترانه خمين
677
بررسي بازتوليدنابرابري هاي جنسيتي وجامعه پذيري دختران دانش آموزدر پايه سوم دوره متوسطه آموزش وپرورش شهر تهران
678
بررسي بازدارندگي خوردگي 2 پيريدين كربونيتريل و مشتقات آن - روي فلز استيل نرم به روش محاسباتي
679
بررسي بازدارندگي خوردگي مشتقات ايميد آزول به عنوان جايگزين تركيبات كرومات
680
بررسي بازدارنده خوردگي سبز بر روي آلومينيوم در محيط قليايي
681
بررسي بازداشت موقت در لايحه قانون ائين دادرسي كيفري و مقايسه آن با قانون دادرسي كيفري 1378 در پرتو تعهدات بين المللي
682
بررسي بازده آشكار سازهاي مورد استفاده در سيستم تصوير برداريPET با روش شبيه سازي منت كارلو
683
بررسي بازده انرژي در سيستم هاي مخابرات بي سيم مبتني بر رله
684
بررسي بازده انرژي در سيستم هاي مخابراتي رله در حضور خطاي تخمين كانال
685
بررسي بازده پرتفوي سهام ايجاد شده بر مبناي تحليل بنيادي با بكارگيري استراتژي معاملاتي تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
686
بررسي بازده تبديل انرژي در پروب ميلهاي التراسونيك با الگوي جريان پيوسته سيال
687
بررسي بازده سرمايه گذاري در تحقيقات كشاورزي كشور ﴿ مطالعه موردي:گندم پيشتازوشيراز﴾
688
بررسي بازده غير عادي سهام نازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي 77-1374
689
بررسي بازده كوتاه‌ مدت و بلندمدت سهام عرضه اوليه رشدي در مقايسه با ارزشي (بر مبناي مدل كارهارت) در بورس اوراق بهادار تهران
690
بررسي بازدهي پاكسازي خاك آلوده به مواد هيدروكربني و فلزات سنگين به روش شستشو با سورفكتانت
691
بررسي بازدهي روش شستشوي خاك جهت پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي (TPH)
692
بررسي بازدهي مبلمان شهري در سطح شهر تهران
693
بررسي بازدهي و بهينه سازي سيستم تعليق خودرو
694
بررسي بازدهي و پيش‌بيني پذيري بازدهي استراتژي مومنتوم با استفاده از نوسان پذيري بازده شاخص بازار و متغيرهاي كلان اقتصادي شامل بازدهي قيمت‌هاي نفت، طلا و ارز
695
بررسي بازدهي واكنشگر فنتون به‎¬‏همراه نانوذرات آهن جهت پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي
696
بررسي بازديدكنندگان موزه دفاع مقدس براساس مدل انگيزه هاي هويت محور جان فالك
697
بررسي بازرگاني ايران بعد از مشروطيت تا سال 2536
698
بررسي باززائي وخاصيت ضد سرطاني گوجه فرنگي در رقم چري، كشت شده در ايران
699
بررسي باززايي گياه Satureja avromanic Marrofi در شرايط درون شيشه اي (in vitro)
700
بررسي باززايي گياهان هاپلوئيد در كلزا از طريق جنين زايي ميكروسپور
701
بررسي باززايي مستقيم و جنين زايي سوماتيكي در نخود رقم بيونيچ
702
بررسي بازگشت شعله در يك موتور گازسوز افشانه اي
703
بررسي بازنمايي امر آلوده در خودنگاره‌هاي عكاسان معاصر
704
بررسي بازنمايي امر خصوصي در عكاسي معاصر (مورد پژوهي: گريگوري كرودسن، مارتين پار، سوفي كل)
705
بررسي بازنمايي انسان در پيكرسازي معاصر
706
بررسي بازنمايي پوشش بانوان در سريال هاي رسانه ملي با محوريت چادر از ابتداي سال 1390 تاپايان سال 1392
707
بررسي بازنمايي پيكره زن در نقاشي واقع گرايانه معاصر ايران در سه دهه ي اخير
708
بررسي بازنمايي جنسيت زنان در عكاسي دهه 1360 با رويكرد نظري جوديت باتلر (مطالعه موردي عكاسي جنگ در آثار سعيد صادقي و مريم كاظم زاده)
709
بررسي بازنمايي خاطرات در نقاشي معاصر ايران
710
بررسي بازنمايي خود در عكاسي سلفي( خودنگاره موبايلي) در ايران
711
بررسي بازنمايي زن در نقاشي معاصر ايران با تكيه بر نظريه نگاه خيره
712
بررسي بازنمايي سيماي جامعة ژاپن در آثار عكاسان مستند اجتماعي ژاپني پس از جنگ جهاني دوم تا پايان قرن بيستم
713
بررسي بازنمايي كهن‌الگوي كودك در فرآيند فردانيت در روايت‌هاي انيميشني با تمركز بر آثار استوديو ديزني و جيبلي
714
بررسي بازنمايي مسائل اجتماعي ،فرهنگي وسياسي برروي جلد مجلات چلچراغ
715
بررسي بازنمايي مفهوم تروما در عكاسي
716
بررسي بازنمايي هويت‌هاي چندگانه در كتب /آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي‌زبانان
717
بررسي بازنمايي هويت‌هاي چندگانه در كتب /آموزش زبان و فرهنگ ايران به غيرفارسي‌زبانان
718
بررسي بازنمايي واقعيت در عكاسي با نگاهي به آثار كنت جوزفسون
719
بررسي بازنمود زباني تجربه‌ي جسمي‌شده در مقوله‌بندي دانشجويان بينا و نابيناي 20 تا 30 ساله
720
بررسي بازي كودكان ونقش آن برسازگاري عاطفي اجتماعي كودكان 11-9 ساله در مدارس عادي منطقه كتالم
721
بررسي بازي كودكان ونقش آن برسازگاري عاطفي اجتماعي كودكان 11-9 ساله در مدارس عادي منطقه كتالم.
722
بررسي بازي نمايش رايانه اي به عنوان يك تئاتر آييني
723
بررسي بازي نمايش رايانه اي به عنوان يك تئاترآييني
724
بررسي بازيابي آب خاكستري براي استفاده مجدد در ساختمان هاي بلند
725
بررسي بازيابي انرژي حرارتي در يك فضاي محدود
726
بررسي بازيابي روي به روش مايعات سنگين از باطله هاي معدن انگوران
727
بررسي بازيافت روي از تايرهاي فرسوده و نانو ذرات خاكستر آن توسط محلولهاي شيميايي و يك خاك آهكي
728
بررسي بازيافت مواد گل حفاري از كنده هاي حفاري و جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيست در زمان حفاري
729
بررسي بازيافت نفت توسط مكانيزم ريزش ثقلي و اثر پارامتر هاي مختلف بر ميزان آن
730
بررسي بازيگري زنان با محوريت بدن در تأتر ايران بر اساس رويكرد زبان زنانه ژوليا كريستوا
731
بررسي بازيهاي بومي محلي استان سيستان و بلوچستان
732
بررسي باستان شناختي برج‌مقبره‌هاي روستاي توران‌پشت، شهرستان تفت، استان يزد
733
بررسي باستان شناختي تپه نرگسي شهرستان لالي،خوزستان
734
بررسي باستان شناختي چهار طاقي هاي دوره ساساني استان اصفهان
735
بررسي باستان شناختي دهكرد (شهركرد) از دوره اتابكان تا دوره پهلوي اول
736
بررسي باستان شناختي روستاهاو استقرار گاههاي متروك و محوطه هاي باستاني منطقه هرات و مروست ﴿ شهرستان خاتم - يزد ﴾ از دوره افشاريه تا پايان دوره قاجار
737
بررسي باستان شناختي محوطه و مجموعه سنگ بست در شهرستان فريمان ، استان خراسان رضوي
738
بررسي باستان شناختي نقوش حيواني در مهرهاي ساساني مجموعه نيري ﴿ موزه ملي ايران ﴾
739
بررسي باغ بام ها و نقش آن در توسعه فضاي سبز شهري (نمونه موردي شهر مشهد)
740
بررسي بافت در آثار ونگوگ ، براك و پولاك
741
بررسي بافت فرسوده شهري جهت كاهش آسيب پذيري بافت كالبدي شهر با استفاده از GIS
742
بررسي بافت گليم عشاير و استفاده از آن در تزئينات داخلي
743
بررسي بافت هاي پريكارد تثبيت شده شيميايي جهت ساخت دريچه هاي استنت دار بيولوژيكي : تحليل هاي بيومكانيكي و مدلسازي
744
بررسي بافت هاي مرمتي وروشهاي تشخيص آن در فرش كرمان﴿با ارايه كار مرمت﴾
745
بررسي بافت و نقوش فرش هاي لري و رابطه ي آنها با نقوش مفرغ هاي لرستان
746
بررسي بافت‌ تومور سرطان لنف با بافت سالم توسط طيف سنجي LIBS/LIF همراه پاسخ آكوستيكي متناظر
747
بررسي بافت، ريز ساختار و خواص عملكري گوشت شتر
748
بررسي بافته هاي باليني و سرولوژي روماتولوژيك در بيماران جراحي دريچه قلب در بيمارستان افشار يزد
749
بررسي بافته هاي محله حيدر آباد(اطراف تبريز)
750
بررسي بافته هاي محله حيدرآباد "اطراف تبريز"
751
بررسي بافته هاي محله حيدرآباد (اطراف تبريز)
752
بررسي باقيمانده ژل هايB) cry1A) و P35 در خون رت هاي تغذيه شده با برنج تراريخته
753
بررسي باكتري شناسي و قارچ شناسي نمونه هاي حاصل از بيماران جراحي شده ي مبتلا به انسداد مزمن اكتسابي مجراي اشكي در بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
754
بررسي باكتريهاي موثر در خوردگي سيستمهاي صنعتي و پسابها و روشهاي كنترل آنها
755
بررسي باكتريوري بدون علامت Asymptomatic Bacteriuria در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
756
بررسي باكتريوري بدون علامت Asymptomatic Bacteriuria در زنان باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
757
بررسي باكتريولوژيك منابع آب آشاميدني شهركهاي اطراف باختران =كرمانشاه
758
بررسي باكتريولوژيك مننژيت در بيماران بستري در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد در طي سالهاي 1374-1369
759
بررسي بال پيچها و نحوه انتخاب آنها
760
بررسي بالابرها و طراحي بالا بر اتومبيل به ظرفيت 4 تن و طراحي مدار هيدروليكي و نيوماتيكي آن
761
بررسي بالاروي موج در جلوي يك سيلندر استوانه اي
762
بررسي بالاروي موجبر روي موج‌شكن‌هاي توده‌سنگي
763
بررسي بالازدگي سطح آب در فلوم پايين دست سد زياران (elevation Super)
764
بررسي بالانس اكسيدان -آنتي اكسيدان ، ايزوپروستان وcrp كمي در مبتلايان به ليشمانيز جلدي , evaluation of the oxidant-antioxidant balance,isoprostane and quantitative crp in patients with cutaneous leishmaniasis
765
بررسي بالانس اكسيدانت- آنتي اكسيدانت كيسه هاي خون در هفته هاي متوالي
766
بررسي بالستيك داخلي گلوله توپ به كمك روش اجزاء محدود
767
بررسي باليني بيماران مبتلا به بروسلوز و درمان آن با ريفامپين و داكسي سيكلين
768
بررسي باليني بيماران مبتلا به پمفيگوس از سال 1373-1370 در بخش پوست بيمارستان بوعلي
769
بررسي باليني بيماران مبتلا به پمفيگوس از سال 1373-1370 در بخش پوست بيمارستان بوعلي
770
بررسي باليني شيوع عارضه قارچي حفره دهاني ناشي از استروئيدهاي استنشاقي در بيماران مبتلا به آسم در كلينيك خصوصي بيماري هاي آسم و آلرژيك (در شهر رشت )
771
بررسي باليني علائم چشمي بيماران مبتلا به گريوز
772
بررسي باليني ميزان اثر بخشي دهانشويه ضد پلاك فاقد الكل ستيل پريدينيوم كلرايد %5 ددصد حاوي سديم فلورايد در پيشگيري از تجمع پلاك ميكروبي دندان
773
بررسي باليني و آزمايشگاهي 100 بيمار مبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد بستري در بخش C.C.U و قلب بيمارستان لقمان حكيم ساري از تاريخ 1/11/70 لغايت 15/5/71 در مقايسه با گروه شاهد
774
بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبت هاي قلبي بيمارستانهاي شهرستان يزد
775
بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار بستري شده در بخش مراقبت هاي قلبي بيمارستانهاي شهرستان يزد
776
بررسي باليني و آزمايشگاهي و ميزان شيوع آرتريت روماتوئيد در اطفال 6 ماهه تا 12 ساله در بخش اطفال بيمارستان قائم و امام رضا﴿ع﴾ از سال 1377 تا سال 1380
777
بررسي باليني و پاتولوژيك تومورهاي پوست در گيلان
778
بررسي باور پرستاران در مورد ملاقات با بيمار و عوامل مرتبط با آن در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان، رشت94- 1393
779
بررسي باور خودكارآمدي و ارتباط آن با درك از بيماري در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 95
780
بررسي باور دانش آموزان درباره كار گروهي حل مساله ي رياضي
781
بررسي باور عمومي در باره ارتباط مواد غذايي با آكنه
782
بررسي باور كارخانجات شهرستان رشت در مورد تاثير سيگار روي سلامت فردي در سال 1375
783
بررسي باور كارگران نسبت به مفهوم سلامت و بيماري و ارتباط آن با رفتارهاي بهداشتي آنان در پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي دستگاه تنفسي در كارخانه هاي كاشي سازي شهرستان ميبد در سال 77-1376
784
بررسي باور و رفتارهاي بهداشتي كاركنان تيم بهداشت درباره اقدامات پيشگيري كننده از ابتلا به بيماريهاي مزمن در بيمارستانهاي دانشگاه
785
بررسي باورداشت ها وافسانه هاي گالشي روستاي برسه دوهزارتنكابن.
786
بررسي باورها و عقايد مردم در بدعت گذاري دين
787
بررسي باورها وآيين هاي مذهبي مردم شهرستان آران وبيدگل وتحولات آن در يك صد ساله اخير
788
بررسي باورهاي تغذيه اي زنان باردار شهر يزد
789
بررسي باورهاي جامعه كارگري (كارخانجات نساجي و سراميك ) شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر (زمستان 83)
790
بررسي باورهاي جامعه كارگري﴿كارخانجات نساجي و سراميك﴾ شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر ﴿زمستان 83﴾
791
بررسي باورهاي جامعه كارگري﴿كارخانجات نساجي و سراميك﴾ شهرستان اردكان نسبت به اثرات مواد مخدر ﴿زمستان 83﴾
792
بررسي باورهاي ديني با اميد به زندگي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان قاين
793
بررسي باورهاي عاميانه در هشتبهشت اميرخسرو دهلوي
794
بررسي باورهاي غير منطقي با سلامت روان در زوجين شهرستان نكاء
795
بررسي باورهاي فراشناختي.باور هاي غير منطقي و شادكامي بر سلامت روان
796
بررسي باورهاي نادرست نسبت به بيماري هاي رواني در خانواده هاي گرگاني
797
بررسي باي پس در رگ همراه با گرفتگي
798
بررسي بايفوركيشن در يك ربات غير فعال زانودار به منظور به دست آوردن خصوصيات ديناميكي حركت و پايداري در شيب هاي گوناگون
799
بررسي بتادوميكروگلوبولين ادرار و عوامل همراه با آن در مبتلايان به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1387- 1386
800
بررسي بحث كامل بودن در آماره هاي رياضي (خانواده كامل )
801
بررسي بحران جانشيني در دوره خوارزمشاهيان ﴿628-491ه.ق﴾
802
بررسي بحران داخلي سوريه و تاثير آن بر همبستگي محور مقاومت اسلامي(2015-2011)
803
بررسي بحران هاي پنج گانه توسعه سياسي دررابطه باجمهوري اسلامي ايران
804
بررسي بحران هاي جانشيني از مرگ اباقاخان تا جلوس غازان خان ﴿680-695ه .ق﴾
805
بررسي بحران هاي سياسي - داخلي ايالات متحده طي سال هاي 2006 - 1990
806
بررسي بحران هويت جوانان و ارتباط آن با برخي متغيرهاي اجتماعي (نمونه دانش آموزان شهر اصفهان)
807
بررسي بخش توليد نيروگاه هاي برق ايران
808
بررسي بخش راديولوژي در بيمارستان
809
بررسي بخش سبك هاي رهبري مديران بر اثر بخشي سازمانها
810
بررسي بخش فضائي ماهواره
811
بررسي بخش كاربردي تلفن سيار
812
بررسي بخش گردشگري و تاثيرگذاري آن در تحول عملكردهاي شهري با رويكرد استراتژي توسعه شهري (CDS) مطالعه موردي: شهر چابكسر
813
بررسي بدبيني آقايان نسبت به خانم ها در دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور ساري
814
بررسي بدفهمي هاي دانش اموزان سال سوم تجربي و رياضي در توابع مثلثاتي و لگاريتمي در مدارس دخترانه ناحيه 2 بندر عباس
815
بررسي بدفهمي‌ها دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در رابطه با محتواي رياضي در شهرستان قلعه گنج در سال تحصيلي98-1397
816
بررسي بدنه هاي چيني استخواني
817
بررسي بدنه هاي شيشه سراميكي كورديريتي متراكم به روش رخنه دهي
818
بررسي بديع در خسرو و شيرين نظامي
819
بررسي بديع در خسرو و شيرين نظامي
820
بررسي بر روي اگزوز بخصوص كاتاليزور كانورتورها
821
بررسي بر روي يك نوع پوشش فنليك ـ روغن هوا خشك در محيطهاي مرطوب
822
بررسي بر هم كنش DNA با كمپلكس هاي آنيوني و كاتيوني شيف بيس محلول در آب و تعيين شيوه پيوند شدن آن ها
823
بررسي بر هم كنش آنتي ژن gp36انگل ليشمانيا در ساختمان فسفوليپيد DPPC,POPC متشكل ليپوزوم , intraction analysis of gp36 antigen of lishmania parasite in popc and dppg phosholipids structure
824
بررسي بر هم كنش برخي از پورفيرين ها با هيستون H2B
825
بررسي بر هم كنش دي اكسي ريبوز نو كلئيك اسيديDNA با مشتقات 2و4و6-تري امينو -1و3و5تري آذين
826
بررسي بر هم كنش كمپلكس هاي ماكروسيكل مس با ماكرو مولكولهاي زيستي DNA و BSA به روش هاي اسپكتروسكوپي
827
بررسي بر هم كنش منيزيم و كلسيم با آدنين
828
بررسي بر هم كنش ميان سازه و محرك الكترومغناطيسي در آزمون مودال
829
بررسي بر همكنش هاي تركيبات نفتي با نانوذرات آهن به كمك نظريه تابعي چگالي
830
بررسي برآوردهاي پارامتر n در توزيع دو جمله اي
831
بررسي برآيندهاي اجتماعي - رواني و پزشكي سبك هاي مختلف رابطه ي پزشك - بيمار در شهر اصفهان
832
بررسي برابر نهادهاي دراماتيك "استعاره و مجاز" با توجه به نظريه هاي زبانشناسي و نشانه شناسي
833
بررسي برابر نهادهاي دراماتيك "استعاره و مجاز" با توجه به نظريه هاي زبانشناسي و نشانه شناسي
834
بررسي برازندگي آزمون آمادگي تحصيلي طرح مشترك سنجش سلامت جسماني و رواني كودكان بدو ورود به دبستان﴿سال تحصيلي 79-78﴾
835
بررسي برانگيختگي اكسيتوني در نقطه‌هاي كوانتومي گنبدي شكل InN/GaN
836
بررسي براهين اثبات ذات و مراتب توحيد خداوند از ديدگاه خواجه نصير طوسي، قاضي عضدالدين ايجي و علامه طباطبايي
837
بررسي براهين اثبات وجود خدا در فلسفه اسپينوزا و ملاصدرا
838
بررسي براي كاهش اثرات ظاهري عرق روي منسوجات
839
بررسي برجستگي هجايي در گونه ي فارسي اصفهاني
840
بررسي برجسته سازي در زبان طنز از ديدگاه هنجار گريزي ليچ نگاهي به كاريكلماتور هاي پرويز شاپور
841
بررسي برجسته سازي در مناجات هاي خواجه عبدالله انصاري
842
بررسي برخورد حكومت هاي ايران با فردوسي و شاهنامه
843
بررسي برخورد در لوله هاي جاذب انرژي با سطح مقطع مربعي
844
بررسي برخورد كهكشان ها با استفاده از روش هاي هوشمند
845
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در خوردگي آرماتورهاي بتن ميكروسيليسي
846
بررسي برخي از پارامترهاي موثر در كشش عميق با استفاده از نرم افزار ABAQUS
847
بررسي برخي از تقارن ها در معادلات ديفرانسيل
848
بررسي برخي از جنبه هاي اكولوژيك و تعيين مواد موثر موجود در گياه دارويي اروانه البرزي در استان مازندران مطالعه موردي بلده نور و اوروست چهاردونگه ساري
849
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژي چهار گونه اسكنبيل در استان يزد
850
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گونه پونه‌ ساي كرك‌ ستاره اي (Nepeta asterotricha Rech.f) در استان يزد
851
بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيكي گونه در معرض خطر انقراض گل اروانه يزدي (Hymenocrater yazdianus)
852
بررسي برخي از خصوصيات پوشش گياهي و خاك بمنظور تعيين شاخصهاي ارزيابي بيابانزايي در دو منطقه از استان سمنان
853
بررسي برخي از خصوصيات جريان در دريچه جانبي كشويي مستطيلي
854
بررسي برخي از خصوصيات خاك با استفاده از داده هاي سنجنده ASTER درمنطقه شمال و شمال شرق اصفهان
855
بررسي برخي از خصوصيات فيزيكوشيميايي دو سيستم آميلوئيدي به دست آمده از آلفاكريستالين , bioliogical and physicochemical characterization of amyloid structures produced by alpha-crystalline and alpha chymotrypsin proteins
856
بررسي برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي نهال هاي بنه در سطوح مختلف نور و آبياري
857
بررسي برخي از خواص آلياژهاي گروه 2000 آلومينيوم
858
بررسي برخي از خواص پوشش آندايزينگ روي آلياژ آلومينيوم ٢0٢٤
859
بررسي برخي از خواص شيميايي و فيزيكي پوشش آلياژ روي - نيكل از محلولهاي اسيدي
860
بررسي برخي از خواص فيزيكو شيميايي كربوكسي پپتيدازB استخراج شده از سلولهاي كشت داده شده روده مياني كنه ماده بالغ هيالوما آناتوليكوم آناتوليكوم
861
بررسي برخي از خواص فيزيكي و شيميايي آلياژي روي - نيكل در حمامهاي اسيدي
862
بررسي برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي الياف كشمير در جداسازي آن
863
بررسي برخي از دلايل افت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه اول راهنمايي تربت جام وبخش صالح اباد از ديدگاه معلمانشان
864
بررسي برخي از روش هاي تحليلي - عددي براي حل مسائل كنترل بهينه كسري LQ
865
بررسي برخي از شرايط كشت در توليد نيمه صنعتي L- ليزين با استفاده از فرمانتاسيون ميكروبي
866
بررسي برخي از شرايط مرزي در روش شبكه بولتزمن
867
بررسي برخي از عناصر كمياب و آگاهي به ميزان تجمع آنهادر تعدادي از خاكهاي اصفهان
868
بررسي برخي از عوامل خطر فيبروم رحمي در افراد هيستركتومي شده به دليل فيبروم در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1376تا 1380
869
بررسي برخي از عوامل گسترش بي رويه آموزش عالي از ديد افراد تحصيل كرده و دانشجويان
870
بررسي برخي از عوامل مرتبط با پانكراتيت حاد در بيماران بستري شده در بيمارستا هاي شهر رشت از سال 1384 الي 1389
871
بررسي برخي از عوامل موثر بر پيدايش وگسترش افراد به مشاغل كاذب دستفروشي درشاهرود
872
بررسي برخي از عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان علي آباد كتول
873
بررسي برخي از عوامل موثر در آفت زدگي بادام كوهي در منطقه باغ شادي خاتم - يزد
874
بررسي برخي از عوامل موثر در بروز مفاسد و تخلفات اداري كارمندان سازمانهاي دولتي از ديد ارباب رجوع
875
بررسي برخي از گرده هاي آلرژي زاي استان لرستان وكرمانشاه
876
بررسي برخي از ناهجنجاري هاي اندام فوقاني و تحتاني دردانش آموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه در شهرستان اسلام اباد غرب در سال تحصيلي 88-87
877
بررسي برخي از واژگان هنرهاي تجسمي
878
بررسي برخي از وضيعت هاي نگهبان در گالري هنري
879
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي درختچه Tamarix ramosissimaدر استان اصفهان
880
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي درختچه پرند ﴿ Pteropyrum aucheri﴾ و قابليت آن در احياي مناطق خشك در استان اصفهان
881
بررسي برخي از ويژگي هاي اكولوژيكي گونه قيچ ﴿Zygophyllum atriplicoides﴾ در برخي مناطق نيمه خشك استان اصفهان
882
بررسي برخي از ويژگي هاي رويشگاهي درخچه. Daphne mucronata L. ﴿مطالعه موردي در فريدونشهر استان اصفهان﴾
883
بررسي برخي از ويژگي هاي شكافت خودبه خودي عناصر فوق سنگين
884
بررسي برخي از ويژگي هاي واحدهاي زمين شناسي و خاك بر پوشش گياهي در مناطق خشك - مطالعه موردي منطقه مهريز يزد
885
بررسي برخي از ويژگيهاي اكولوژيك جنس اسكنبيل در ايران
886
بررسي برخي از ويژگيهاي بيولوژيكي و مولكولي ويروس موزاييك خيار﴿‍‍CMV﴾ جداشده از اسفناج در استان كرمان
887
بررسي برخي از ويژگيهاي فيزيولوژيكي مرتبط با عملكرد دانه ومقاومت به خشكي در ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان
888
بررسي برخي اشارات آيات قرآن از منظر معني شناسي شناختي
889
بررسي برخي اشعار روايي اخوان ثالث بر مبناي مولفه هاي تحليل گفتمان
890
بررسي برخي الگوريتمهاي حل مسئله زمانبندي كلاسهاي دانشگاهي
891
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر پليمريزاسيون و ذوب ريسي پلي آميد 6
892
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي - شيميايي پوشش الكترود يپوزيشن كاتدي (CED) روي زيرآيندهاي گالوانيزه و الكتروزينك
893
بررسي برخي پارامترهاي موثر بر گرفتينگ پليمرهاي بلور مايع فروالكتريك
894
بررسي برخي پارامترهاي موثر در فرآيند تنش زدايي شيشه خم
895
بررسي برخي تغييرات رشدي و فيزيولوژيكي گونه هاي تاغ (Haloxylon aphyllum)، اسكنبيل (Calligonum comosum) و قلم (Fortuynia bungei Boiss) تحت تاثير ماسه بادي
896
بررسي برخي تغييرات رشدي و فيزيولوژيكي گونه ي رمس و قره داغ تحت تاثير ماسه بادي
897
بررسي برخي تفاوتهاي زباني در نمايشنامه هاي راديو و تلويزيون
898
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز تاج خروس ريشه قرمز
899
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز خرفه
900
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز سلمه تره
901
بررسي برخي جنبه هاي بيولوژيكي و مديريتي دو جمعيت علف هرز طوق
902
بررسي برخي جنبه هاي طراحي شبكه هاي خصوصي سازگار با شبكه هاي نسل آينده NGN
903
بررسي برخي جنبه‌هاي بيولوژيكي و مديريتي دو گونه خردل (Sinapis arvensis an​d S. alba)
904
بررسي برخي چالش هاي اخلاقي پيش روي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي در شهريزد درسال۱۳۹۵
905
بررسي برخي خصوصيات آت اكولوژي گونه انار شيطان ﴿مطالعه موردي : استان هاي هرمزگان و بوشهر﴾
906
بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي رويشگاه هاي گونه اسپرسي همداني (.Hedysarum criniferum Boiss) در ايران
907
بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي گونه Hedysarum criniferum Boiss
908
بررسي برخي خصوصيات بيو شيميايي و تعيين پارامترهاي ترموديناميكي آنزيم پلي فنل اكسيداز انجير , Study of some biochemical properties and kinetic parameters of polyphenol oxidase from ficus carica
909
بررسي برخي خصوصيات فتوسنتزي و فيزيولوژيك چهار توده كدو تخم كاغذي ﴿Cucurbita pepoL﴾ تحت تنش كمبود آب
910
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي پارچه پلي استر در اثر برخي سطح فعال ها در كاهش وزن به وسيله سود و آب آهك
911
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي شيميائي خاك در عرصه پخش سيلاب منطقه ماهان (كرمان )
912
بررسي برخي خواص آرتيني و ايده آلهاي اول چسبيده در مدول هاي كوهمولوژي موضعي صوري
913
بررسي برخي خواص آرتيني و ايده آلهاي اول چسبيده در مدول هاي كوهمولوژي موضعي صوري
914
بررسي برخي خواص آنزيمولوژيكي و تخليص آنزيم سيترات ليازاز باكتري كليسيلا پنومونيه( Klebsiella Pneumoniae)
915
بررسي برخي خواص الكتروني و مغناطيسي پايروكلر Tb2Ti2O7
916
بررسي برخي خواص پارچه چادر مشكي توليد ايران و مقايسه با نمونه هاي مشابه خارجي
917
بررسي برخي خواص پروتئين موجود در هواشش ماهي و امكان تبديل آن به ليف
918
بررسي برخي خواص پيروالكتريك ها وپيزوالكتريك ها
919
بررسي برخي خواص فيزيكي پارچه هاي حلقوي پودي تهيه شده از نخهاي مخلوط الياف پنبه و پلي پروپيلن
920
بررسي برخي خواص فيزيكي پشم خرگوش (آنغوره ) و مقايسه آن با كرك رائين
921
بررسي برخي خواص فيزيكي مكانيكي سه نوع پليمر بصورت آرايش يافته و آرايش نيافته در محيط شيميايي با 8 > PH > 4 و oc 50 > T > oc 5
922
بررسي برخي خواص فيزيكي منسوجات كامپوزيتي نانو نقره PET
923
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ابريشم هاي ريسيده شده در شرايط نوري و رطوبتي مختلف
924
بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نسوزهاي منيزيا - گرانيتي
925
بررسي برخي خواص فيزيكي-مكانيكي پارچه هاي پنبه اي تحت تأثير پلاسما
926
بررسي برخي خواص مكانيكيپارچه هاي تاري-پودي مورد استفاده در تقويت كامپوزيت هاي پليمري
927
بررسي برخي روش هاي آناليزعددي و جبرخطي-عددي در رمزنگاري
928
بررسي برخي روش هاي رمزنگاري و رمزگشائي به همراه شبيه سازي روش RSA
929
بررسي برخي ريسك فاكتورهاي همراه با فيبروم رحمي در زنان قبل از سن يائسگي
930
بررسي برخي سيستم هاي لرزه بر در ساختمانهاي فولادي
931
بررسي برخي سيستمهاي فيزيكي - شيميائي با استفاده از ترموديناميك غير تعادلي
932
بررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي تحمل به شوري در پايه هاي بذري پسته
933
بررسي برخي شاخص هاي مورفولوژيكي ، فيزيولوژيكي وبيوشيميايي تحت تنش سلنيوم ، دردوگونه گياه Astragalus adscendenes وastragalus
934
بررسي برخي صفات رشدي و فيزيولوژيك دو رقم نخود زراعي تحت تيمار شوري
935
بررسي برخي صفات عملكردي وفاكتورهاي ايمني در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده باسطوح مختلف مكمل - L ترئونين به همراه سطوح پايين پروتئين جيره
936
بررسي برخي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل سرما درمراحل رويشي گندم نان
937
بررسي برخي علل گرايش نوجوانان به مسائل غيراخلاقي در منطقه 18 آموزش و پرورش از ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني و دبيران
938
بررسي برخي عوامل تاثير گذار بر آثار نقاشي كودكان 4 تا 6 ساله مهد كودك تخصصي هنر سبز اصفهان
939
بررسي برخي عوامل تاثيرگذار بر نفوذپذيري خاكهاي درشت دانه
940
بررسي برخي عوامل تركيبي گروههاي متناهي كه مجموعة مرتبههاي اعضاي آن با مجموعة مرتبههاي اعضاي﴿ U3 (q گروه برابر است.
941
بررسي برخي عوامل جامعهشناختيِ مؤثر بر بيتفاوتي اجتماعي (نمونه موردي: جوانان شهر بوشهر)
942
بررسي برخي عوامل خطر همراه با پارگي لوله ناشي از حاملگيهاي نابجا در مراجعين به بيمارستان الزهرا رشت بين سالهاي 85-80
943
بررسي برخي عوامل خطرزا در مادران و عوارض در نوزادان رسيده در دو گروه داراي مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم و مايع آمنيوتيك شفاف در بيمارستان الزهراء رشت در سال هاي 1389-1390
944
بررسي برخي عوامل فرآيندي موثر در توليد پلي ﴿آميد - ايمير﴾ برگ دستيابي به ويسكوزيته ذاتي مناسب
945
بررسي برخي عوامل مؤثر بر جامعه پذيري جنسيتي دانشجويان با تأكيد بر باورهاي قالبي جنسيتي
946
بررسي برخي عوامل مؤثر بر رضايتمندي از زندگي زناشويي )مطالعه موردي معلمان منطقه كاكي(
947
بررسي برخي عوامل موثر بر تشكيل آلكالوئيدها دركشت بافت بذر البنج
948
بررسي برخي عوامل موثر بر سنتز احتراقي تركيب Mg2Si از مخلوط پودري عناصر اوليه
949
بررسي برخي عوامل موثر بر طول زمان رخداد اولين حادثه رانندگي در رانندگان وسايل نقليه بين شهري يزد با استفاده از آناليز بقائ
950
بررسي برخي عوامل موثر بر نيروي دفتين زدن و تاثير آن در فرايند توليد
951
بررسي برخي عوامل موثر در استقرار فرآيند مديريت استراتژيك در شهرداري منطقه 20 تهران
952
بررسي برخي عوامل همراه در بيماران بستري شده در بخش مرافبت هاي ويژه (ICU) بيمارستان پورسيناي رشت در شش ماهه اول سال 1382
953
بررسي برخي عوامل و موانع موثر بر بهره وري نيروي انساني (در موسسه مالي و اعتباري انصار)
954
بررسي برخي عومل موثر بر طول زمان رخداد اولين حادثه رانندگي در رانندگان وسايل نقليه بين شهري يزد با استفاده از آناليز بقا
955
بررسي برخي فاكتورهاي ايمنوفيزيولوژيك و مقاومت به استرس در ماهي قزا آلاي رنگين كمان﴿Oncorhynchus mykiss ﴾ تغذيه شده با روغن ماهي و روغن هاي گياهي
956
بررسي برخي قواعد مشاهده شده در سامانه هاي ماكروسكوپي براي سيالات محدود شده در فضاي نانو ﴿قاعده قطرهاي محدود به خط راست، نماي بحراني و محاسبه تابع همبستگي مستقيم﴾
957
بررسي برخي ماتريس هاي مهم
958
بررسي برخي متون چشم پزشكي در اسلام و بلاد اسلامي
959
بررسي برخي متون چشم پزشكي در اسلام و بلاد اسلامي
960
بررسي برخي مسائل بهينه سازي چندهدفه غيرخطي
961
بررسي برخي نامساوي‌هاي نگاشت‌هاي خطي مثبت روي *C-جبرها
962
بررسي برخي نواقص تقريب هاي رايج در نظريه تابعي چگالي و راه حل آنها
963
بررسي برخي واكنشهاي 2- كتومتيل كينولينها
964
بررسي برخي ويژگي هاي اكولوژيك كرته استان هرمزگان
965
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي سياه ماهي ريزفلس ﴿Capoeta damascina ﴾در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري
966
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾ در رودخانه بهشت آباد چهارمحال بختياري
967
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي ماهي بليزم ﴿Barbus lacerta Heckel، 1843﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم
968
بررسي برخي ويژگي هاي زيستي ماهي نازك ﴿Chondrostoma regium﴾ در رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال بختياري
969
بررسي برخي ويژگي هاي غير كلاسيكي سيستم هاي كوانتومي حل پذيز و ساليتون هاي كوانتومي در محيط هاي غير خطي
970
بررسي برخي ويژگي هاي مورفولوژي - آناتومي - فيزيولوژي و بيوشيميايي در گياه گوجه فرنگي تحت تنش خشكي
971
بررسي برخي ويژگي‌هاي زيستي ماهي بياه (Liza abu) در رودخانه كارون
972
بررسي برخي ويژگي‌هاي زيستي و پارامترهاي جدول زندگي زنبور پارازيتوئيد تخم(Hymenoptera: Platygastridae) Psix saccharicola پرورش ‏يافته روي تخم سن سبز پستهAcrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايشگاهي
973
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك كرته (Desmostachya bipinnata (L)stapf :poacca) در استان هرمزگان
974
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك كرته در استان هرمزگان
975
بررسي برخي ويژگيهاي اكولوژيك گونه Capparis spinosa در استان بوشهر
976
بررسي برد و گستره تفرق يون هاي كاشته شده در محيط شبه بافت
977
بررسي برد و گستره تفرق يون هايO 15 كاشته شده در محيط شبه بافت
978
بررسي برش اجسام ترد توسط جت آب به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار
979
بررسي برش پانچ در دال هاي تخت پس كشيده تحت بارهاي قائم و جانبي زلزله با منظور كردن انتقال لنگر در رفتار قاب خمشي
980
بررسي برش در تيرهاي بتن آرمه تحت بارگذاري مورب
981
بررسي برش منگنه اي در اتصال ستون به دال با انواع تقويت هاي فولادي تحت شرايط مختلف بارگذاري
982
بررسي برش هيدروليكي در حوضچه آرامش سر ريز اوجي شكل يا مانع شيب دار
983
بررسي برش‌ پلاسما و هواگاز و جوشكاري رباتيك
984
بررسي برق رساني و تغذيه واحد پتروشيمي تهران
985
بررسي برقراري روابط دوستانه دربين پسران ودختران دانشجودانشگاه آزاددامغان
986
بررسي برگردان مفعول هم ريشه ي (مطلق) تأكيدي و نوعي در ترجمه هاي انگليسي قرآن كريم
987
بررسي برگرسيون چندگانه
988
بررسي برگشت پذيري فرش ماشيني بافته شده از انواع نخ خاب پلي استري
989
بررسي برگشت فنري در فرايند كشش سنبه نيمكروي
990
بررسي برگشت فنري ورقهاي فلزي با سوراخ روي خم كناره
991
بررسي برگشت‌ پذيري فرش تحت بار ديناميكي و استاتيكي و اثر پارامترهاي مشخصه ‌ي فرش بر روي آن
992
بررسي برنامه درسي اجرا شده و كسب شده در رشته كودكياري هنرستان هاي دخترانه شهر يزد
993
بررسي برنامه درسي دوره ابتدايي بر مهارت هاي زندگي دانش آموزان
994
بررسي برنامه درسي رشته تخصصي طب كار از نظر دستياران ، فارغ التحصيلان و اعضا هيات علمي طب كار
995
بررسي برنامه درسي( اهداف، محتوا، راهبردهاي ياددهي-يادگيري و ارزشيابي) نظام يادگيري الكترونيكي بر پايه ديدگاه سازا گرايي و ارائه الگوي مناسب در دانشگاه پيام نور
996
بررسي برنامه ريزي بخش فرهنگ و هنر در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
997
بررسي برنامه ريزي بخش فرهنگ و هنر: در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ﴿تحقيق كلاسي﴾
998
بررسي برنامه ريزي جامع در توليدات كارگاهي و پيوسته
999
بررسي برنامه ريزي ساماندهي عشاير در كانون هاي توسعه به منظور ارايه مدل مناسب
1000
بررسي برنامه ريزي شيفت كاري ژرستاران در بيمارستان
بازگشت