<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي پارامترهاي دما، ولتاژ و مدت زمان غوطه وري در فرايند الكترود پيوزشين كاتدي در صنايع خودروسازي
2
بررسي پارامترهاي دماي بار ريزي، ارتفاع متالواستاتيكي و اندازه گلوله هاي رسي در توليد فوم فلزي
3
بررسي پارامترهاي ديناميكي زباله هاي جامد شهري تازه
4
بررسي پارامترهاي ديناميكي سيال چوخر السكي
5
بررسي پارامترهاي راحتي در كلاه هاي بافتني
6
بررسي پارامترهاي رشد 16 رقم سيب زميني با استفاده از مدل كامپيوتري
7
بررسي پارامترهاي رفتار چرخه اي مؤثر بر روي عملكرد لرزه اي قاب هاي خمشي بتن مسلح
8
بررسي پارامترهاي ريخته گري ﴿ سياليت ، تغذيه رساني و ترك گرم ﴾آلياژ AZ91 منيزيم
9
بررسي پارامترهاي ريسندگي بر خصوصيات فيزيكي نخ هاي مغزي توليد شده توسط سيستم ريسندگي اصلاح شده 3 رشته اي (TSMM)
10
بررسي پارامترهاي ريوي و هموديناميك در دو روش تهويه مكانيكي حجمي و فشاري در بيماران تحت جراحي لاپاروسكوپي ژنيكولوژِي به روش كارآزمايي باليني
11
بررسي پارامترهاي زمان و دماي نيتروژن دهي پلاسماسس بر تشكيل لايه سفيد عمق نفوذ نيتروژن و ساختار فولاد قالب پلاستيك P2O
12
بررسي پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد كارون2 با تأكيد بر تزريق پذيري آن
13
بررسي پارامترهاي زينتر كردن در پرداخت كاري شيشه اپتيكي به روش پرداخت كاري با ذرات ساينده مغناطيسي
14
بررسي پارامترهاي ژئوتكنيكي توده سنگ با استفاده از RQD اصلاح شده در ساختگاه سد بختياري
15
بررسي پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ چيني اليگودرز و قابليت كوپ دهي آب
16
بررسي پارامترهاي ساختاري بافت حلقوي تاري جهت توليد تسمه‌هاي فوق مستحكم حامل بار
17
بررسي پارامترهاي سازگاري و مقايسه خصوصيات كمي و كيفي ارقام پاييزه كلزا در منطقه شهركرد
18
بررسي پارامترهاي سانتريفيوژ در سنتز گرافن به روش تورق در فاز مايع
19
بررسي پارامترهاي سايش آستنيت باقي مانده در يك نوع چدن سفيد كم آلياژ سخت شونده از حالت ريخته گري
20
بررسي پارامترهاي سنتز گرافن به روش آسياي مكانيكي تر
21
بررسي پارامترهاي سينتيكي مؤثر بر خواص حافظه شكلي در نانوكامپوزيت¬ها بر پايه-ي پلي يورتان
22
بررسي پارامترهاي سينتيكي و مترلوديناميكي در عمليات تكليس كربنات روي
23
بررسي پارامترهاي سينيتيكي آنزيم سوربيتول دهيدروژناز(SDH)تحت شرايط هايپرگلايسمي
24
بررسي پارامترهاي شكست ترد در نمونه هاي آزمايشگاهي سراميكي
25
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
26
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
27
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
28
بررسي پارامترهاي شيمي فيزيكي جذب رنگزارهاي متال كمپلكس 1:2 و ديسپرس روي الياف نايلون و نانو الياف نايلون
29
بررسي پارامترهاي ضخامت، pH و واكنش پذيري بر روي جدايش كاتدي رزين اپوكسي
30
بررسي پارامترهاي طراحي پروتز كف پا
31
بررسي پارامترهاي عمليات ترمو مكانيكي بر ميكرو ساختار و سختي آلياژ آلومينيوم 2024
32
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي بر اصلاح ساختار و خصوصيات ميكروساختاري و سختي آلياژAI-SI-CU-MG
33
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي دو فازي سازي بر ريز ساختار چدن نشكن حاوي %5 آلومينيوم
34
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي موثربر آستمپرينگ سطحي چدن نشكن
35
بررسي پارامترهاي عمليات ساچمه زني بر آلياژ 738-IN
36
بررسي پارامترهاي عملياتي بر كارايي پيل سوختي متانولي )CFMD(
37
بررسي پارامترهاي غير عملياتي در تحليل نرم افزار
38
بررسي پارامترهاي فرآيندي در تشكيل پوشش تبديلي بر پايه تيتانيوم بر روي فولاد سرد نورد
39
بررسي پارامترهاي فرآيندي روي اندازه ذرات حامل‌هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي مواد رنگزاي كارو تنوئيدي
40
بررسي پارامترهاي فرايندي در بستر سيال بر كيفيت گرانول توليد شده
41
بررسي پارامترهاي فرايندي در پوشش دهي كاغذ با پلي الفين ها
42
بررسي پارامترهاي فرايندي موثر بر ساخت نانوكريستال لومينسنت تك فاز SrZn2Si2O7 تلقيح يافته با عناصر يورپيوم و منگنز
43
بررسي پارامترهاي فرايندي موثر در ساخت اپوكسي ـنوالاك ها
44
بررسي پارامترهاي فيزيكي نانوحامل هاي پليمري حاوي دارو به منظور هدف گيري اندامك هاي درون سلولي
45
بررسي پارامترهاي فيزيكي و عملياتي موثر در پايداري كف هاي صنعتي
46
بررسي پارامترهاي قالب سازي به روش دوالعزم
47
بررسي پارامترهاي قطر لوله، انشعاب جانبي و پمپ بر رفتار جريان گذرا در سيستم لوله
48
بررسي پارامترهاي كشش عميق استوانه اي و بهينه كردن پارامترهاي موثر به روش الگوريتم ژنتيك ﴿ژنتيك﴾
49
بررسي پارامترهاي كليدي لايههاي فعال موثر بر عملكرد PEMFC با مجموعه الكترود-غشا پلياتراتركتون سولفونه
50
بررسي پارامترهاي كليدي موثر بر اضافه حفاري در تونل با استفاده از شبكه هاي هوشمند
51
بررسي پارامترهاي كنترل كننده ابعاد ذرات در سنتز شيميايي تركيبات فلزي در فاز گازي
52
بررسي پارامترهاي كنترل كننده در طراحي و ساخت شبكه هاي لانه زنبوري
53
بررسي پارامترهاي كنترل كننده كاني زايي موليبدن در كانسار پورفيري موليبدن مس نوچون
54
بررسي پارامترهاي كنترل كيفي و برآورد دز ناشي از آزمايشات معمول ماموگرافي و سي تي اسكن در شهرستان كاشان
55
بررسي پارامترهاي كيفي خيار با استفاده از تكنيك هاي مختلف بسته بندي
56
بررسي پارامترهاي كيفي درمحيط هاي آب سطحي وزيرزميني
57
بررسي پارامترهاي كيفيت سرويس در سيستم پايش سلامت مبتني بر شبكه هاي بين خودرويي
58
بررسي پارامترهاي لرزه‌اي سازه هاي فولادي با سيستم لرزه‌بر خمشي ويژه با استفاده از تحليل ديناميكي افزايشي
59
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ابعاد در سنتز تيتانيوم دي برايد
60
بررسي پارامترهاي مؤثر بر اتصال سوپرآلياژ IN-738 LC به روش TLP
61
بررسي پارامترهاي مؤثر بر تحليل و طراحي تراورس هاي خطوط بالاستي و ارائه نرم افزار
62
بررسي پارامترهاي مؤثر بر تخلخل ساختاري قالبهاي آلومينايي نانوحفره اي و رسوب الكتريكي نانوسيمهاي كبالت
63
بررسي پارامترهاي مؤثر بر توليد كربنات استرانسيم از سنگ معدن سلستين به روش تشويه احيايي، ليچينگ و رسوب‌دهي
64
بررسي پارامترهاي مؤثر بر جريان و انتقال حرارت سيال بين ديسك دوار و ساكن به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
65
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ساختار پوشش كامپوزيتي Ni-W با ذرات نانو سايز TiO2 توليد شده به روش آبكاري پالسي
66
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ساختار پوشش كامپوزيتي Ni-Wبا ذرات نانو سايز Tio2 توليد شده به روش آبكاري پالسي
67
بررسي پارامترهاي مؤثر بر سنتز نانوساختار هسته¬پوسته سيليكاطلا از لجن آندي مس
68
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بهينه سازه هاي متكي بر سيستم جداساز لرزه اي با در نظر گرفتن ظرفيت روسازه
69
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بيوراكتورهاي نوين رشد تلفيقي (USBF ارتقاء يافته) در تصفيه فاضلاب شهري
70
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بيوراكتورهاي نوين فيلتراسيون دربستر لجن با جريان رو به بالا در بازيافت فاضلاب صنايع قند
71
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد نانوفيلترهاي تجاري در حذف يون هاي نيترات و كروم شش ظرفيتي از آب هاي آلوده
72
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد نانوفيلترهاي تجاري درتصفيه فاضلاب صنايع نساجي به منظور حذف رنگ و بازيافت آب
73
بررسي پارامترهاي مؤثر بر مقاومت اكسيداسيون پوشش آلومينيوم-كروم پس از فرآيند آلومينايزينگ-كرومايزينگ
74
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ميزان انتقال رسوب كرانه اي
75
بررسي پارامترهاي مؤثر برتغيير رنگ ميوه ها و سبزيجات در حين فرآيند خشك كردن
76
بررسي پارامترهاي مؤثر در استخراج پكتين از پوست مركبات ﴿گريپ فروت﴾
77
بررسي پارامترهاي مؤثر در انتخاب تجهيزات فرآيند ميكرو EDM
78
بررسي پارامترهاي مؤثر در تشكيل ريزساختار و خواص ريولوژيكي نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه آلياژ PBT/Epoxy با استفاده از فرايند پيوسته اكسترودر دوپيچه واكنشي
79
بررسي پارامترهاي مؤثر در مدل سازي كرنش بحراني در برخي واحدهاي زمين شناسي ايران
80
بررسي پارامترهاي مؤثر در ناحيه پلاستيك نوك ترك
81
بررسي پارامترهاي ماشينكاري و هندسه ابزار بر پليسه در فرزكاري و تعيين مدل رياضي
82
بررسي پارامترهاي متالورژيكي بر اكسيداسيون و كيفيت فولادهاي آلومينايز شده به روش غوطه وري گرم
83
بررسي پارامترهاي متالوژيكي فرايند برو كرومايزينگ و تاثير آن بر مقاومت سايشي فولادهاي ساده كربني
84
بررسي پارامترهاي متغير در سخت كردن القايي
85
بررسي پارامترهاي مخابراتي لينك مخابراتي متشكل از پرتو DHB
86
بررسي پارامترهاي مختلف رفتار جذب آسفالتن بر روي سطوح مختلف فلزي (چاه و خطوط لوله)
87
بررسي پارامترهاي مختلف سنگ زني بر روي پره توربين
88
بررسي پارامترهاي مختلف مخزن جهت ازدياد برداشت توسط روش احتراق درجا
89
بررسي پارامترهاي مدل BOT در ساخت و توسعه راه آهن در ايران
90
بررسي پارامترهاي مديريتي و تغذيه اي در سطح دامداريهاي شهرستان شهرضا
91
بررسي پارامترهاي مربوط به پوشش كامپوزيتي سيليكا-آلومينا بر روي فولاد به روش سل-ژل
92
بررسي پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهر شيراز
93
بررسي پارامترهاي مقاومتي بتن با افزودن ماسه بادي
94
بررسي پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي و ماسه اي لاي دار مسلح به الياف پلي پروپيلن و تراشه هاي لاستيك فرسوده
95
بررسي پارامترهاي مقاومتي ماسه مسلح به المان هاي بريد
96
بررسي پارامترهاي مقاومتي مخلوط ماسه و پودر لاستيك
97
بررسي پارامترهاي مهندسي و فيزيكوشيميايي موثر بر سنتز نانوليپوزوم حساس به دما
98
بررسي پارامترهاي مواد تركيبي براي حفاظ سازي همزمان تابش هاي نوترون و گاماه وسيله شبيه سازي
99
بررسي پارامترهاي موادي و فرآيندي مؤثر بر فصل مشترك كامپوزيت هاي اپوكسي - كولار
100
بررسي پارامترهاي موثر بر BI و PBC در لاتكس هاي مدرن
101
بررسي پارامترهاي موثر بر آبكاري آلياژي قلع -كبالت به منظور جايگزين پوشش كروم تزئيني
102
بررسي پارامترهاي موثر بر آبكاري زاماك
103
بررسي پارامترهاي موثر بر آندايزينگ رنگي قطعات دايكست آلومينيوم
104
بررسي پارامترهاي موثر بر ابعاد نانو الياف توليد شده به روش الكتروريسي
105
بررسي پارامترهاي موثر بر استخراج حلالي مس با حلال هاي مختلف از محلول ليچينگ معدن نارباغي
106
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروريسي پليمر پلي كربنات ﴿PC﴾
107
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروريسي مذاب پلي پروپيلن
108
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروليچينگ سولفيد روي با روش بستر سيال
109
بررسي پارامترهاي موثر بر انحلال قليايي آنتيموان از كانه استيبنيت
110
بررسي پارامترهاي موثر بر اندازه ذرات ZrB2 در سنتز احتراقي
111
بررسي پارامترهاي موثر بر ايمپلنتهاي ارتودنسي
112
بررسي پارامترهاي موثر بر بازيابي روي از پسماند حامل از مرحله انحلال خنثي در توليد روي توسط ليچ مستقيم
113
بررسي پارامترهاي موثر بر بر احياء مستقيم سنگ آهن گل گهر توسط گرافيت
114
بررسي پارامترهاي موثر بر بلورينگي بين سطحي در ساختارهاي چندلايه ي پلي اتيلن با دانسيته ي بالا و پلي اتيلن شبكه اي حاوي نانوذرات كلسيم كربنات
115
بررسي پارامترهاي موثر بر پديده آشام مخازن در كربناته شكافدار
116
بررسي پارامترهاي موثر بر پديده گوشواره اي شدن در عمليات كشش عميق استوانه اي
117
بررسي پارامترهاي موثر بر تاخير در پروژه هاي طرح و ساخت از منظر عوامل مديريت پروژه (كارفرما، مشاور و پيمانكار) به روش AHP (مطالعه موردي پروژه هاي ريلي و جاده‌اي)
118
بررسي پارامترهاي موثر بر تخريب پلي اتيلن سنگين در حالت مذاب
119
بررسي پارامترهاي موثر بر تشكيل هيدرات در مخلوط گاز طبيعي
120
بررسي پارامترهاي موثر بر تصفيه منيزيم توليدي به روش ريتورت
121
بررسي پارامترهاي موثر بر تهيه آب شيرين بروش الكترودياليز
122
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد بيوپليمر زانتان در محيط كشت شيره انگور و خرما
123
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد پودر روي الكتروليتي و تاثير آن بر عملكرد باتري روي- اكسيد نقره با توجه به منحني هاي دشارژ و آزمون امپدانس الكتروشيميايي
124
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد پودر مس به روش الكترومتالورژي
125
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد كامپوزيت WC- CO به روش سنتز احتراقي
126
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد نانوسيم مس به روش شيمي تر
127
بررسي پارامترهاي موثر بر جدايي اسپار و پوسته بال كامپوزيتي با استفاده از المان چسبنده
128
بررسي پارامترهاي موثر بر جريان غير دائم و غير خطي در محيطهاي متخلخل
129
بررسي پارامترهاي موثر بر جمع آوري آب از مه توسط سازه هاي ليفي
130
بررسي پارامترهاي موثر بر جوشكاري مقامتي نقطه ايي
131
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي بين لايه اي در پوشش هاي چندلايه ي ترابري
132
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي پلي يورتان (PU) به پلي وينيل كلريد نرم شده (PPVC) با استفاده از طراحي آزمايش به روش تاگوچي
133
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي پوشش هاي پلاستيك خودرويي بر زيرايند PP/EPDM
134
بررسي پارامترهاي موثر بر چقرمگي نانو كامپوزيت هاي بر پايه PA6/NANO CLAY
135
بررسي پارامترهاي موثر بر چيدمان بهينه نيدرها براي تهيه پلي پروپيلن شاخه بلند تقويت شده با ذرات نانو رس در اكسترودر دوپيچه واكنشي
136
بررسي پارامترهاي موثر بر حل سازي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط اسيد سولفوريك و سولفات فريك
137
بررسي پارامترهاي موثر بر حل سازي كنسانتره مس سرچشمه توسط اسيد سولفوريك در محيط اكسيدان
138
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص الكتريكي و مكانيكي كامپوزيت ميكرو فيبريلار پلي پروپيلن، پپلي آميد6، دوده ﴿PP/PA6/CB﴾
139
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص روكش هاي الكترو ديپوزيشن كاتدي
140
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص روكشهاي پودري تابش پز حاوي شيكه هاي پليمري در هم نفوذ كرده
141
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص عبور دهي اكسيژن فيلم هاي نانو كامپوزيتي LDPE/LLDPE/Nanoclay
142
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص فوم هاي سخت پي وي سي در فرآيند اكستروژن
143
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي _ مكانيكي آلياژ sba/cp
144
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص كششي نخ هاي هيبريدي با نسبت پواسون منفي
145
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص و مورفولوژي نانوكامپوزيتهاي هيبريدي HDPE/PA6/Nanoclay با ساختار لايه¬اي در فرايند قالبگيري بادي
146
بررسي پارامترهاي موثر بر رسوب دهي الكتروليتي همزمان Zn-Ni روي يك نمونه فولاد
147
بررسي پارامترهاي موثر بر رسوب و خواص پوششهاي كامپوزيتي الكترولكس Ni-P-PTEE
148
بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار تورمي در سنتز هيدروژل هاي برپايه آكريل آميد و AMPS به روش كوپليمريزاسيون امولسيوني وارون
149
بررسي پارامترهاي موثر بر رهايش داروي ديكلوفناك سديم از الياف الكتروريسي شده PLA/PEG به روش مذاب
150
بررسي پارامترهاي موثر بر روي احياء دي اكسيد منگنز به وسيله كربن
151
بررسي پارامترهاي موثر بر روي خواص فيزيكي، شيميايي و الكتروشيميايي پوشش محافظتي اپوكسي - پلي آمين تقويت شده با پيگمنت برگ شيشه در حضور پيگمنت ضد خوردگي اكسيد آهن ميكايي ﴿MIO﴾
152
بررسي پارامترهاي موثر بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت ميكرو فيبريلار PET/PP
153
بررسي پارامترهاي موثر بر روي عمر ابزار به همراه آزمايشات مربوطه
154
بررسي پارامترهاي موثر بر ژل شدن در كوپليمريزاسيون راديكال آزاد ژل هاي بر پايه آكريل آميد و AMPS
155
بررسي پارامترهاي موثر بر ساختار و خواص پوششNiCrAlY بر فولاد AISI-403L به روش EB- PVd
156
بررسي پارامترهاي موثر بر ساختار و خواص پوششNiCrAlY بر فولاد L304AISI-به روش EB-PVD
157
بررسي پارامترهاي موثر بر سرعت تشكيل لايه غبار در كنورتور فلش مس توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
158
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز آلياژهاي نانو ساختار نيكل - مس به روش آلياژسازي مكانيكي
159
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي CO-AI
160
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز احتراقي كامپوزيت NI-TIC از مخلوط پودر نيكل ، تيتانيوم و گرافيت
161
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز الكتروشيميايي پلي تيوفن در سطح الكترودهاي نازك طلا با هدف كاربرد در ماهيچه هاي مصنوعي
162
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز پودر كاربيد تنگستن با گرمايش مايكروويوي
163
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز غشاي آلوميناي نانوحفره به روش طراحي آزمايش تاگوچي
164
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز هم رسوبي ماده كاتدي LiNi0.8Co 0.15Al0.05O2 NCA) (
165
بررسي پارامترهاي موثر بر سينتيك زينترينگ فولادهاي كم آلياژي پودر (Fe-cu-Ni-Mo-C) جهت افزايش خواص مكانيكي PIM در خودرو
166
بررسي پارامترهاي موثر بر سينتيك فرآيند بازيابي واناديوم از سرباره هاي فولاد سازي
167
بررسي پارامترهاي موثر بر ضريب دبي سرريزهاي دروني
168
بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد نانو فيلتراسيون در حذف سولفات و آلودگي ها از پساب هاي صنعتي
169
بررسي پارامترهاي موثر بر عيوب ، در ريخته گري مستقيم ورق آلمينيومي به روش عمودي
170
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند تزريق كربن دي اكسيد در آبده توسط شبيه ساز عددي
171
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند شكافت هيدروليكي به روش عددي
172
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند لحيم كاري سخت اتصال هاي غيرهمجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از كوره مادون قرمز
173
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند ميكروفيلتراسيون آب پنير با جريان متقاطع
174
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند نيتروژن دهي مايع
175
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند نيتروژن دهي مايع با استفاده از تيتركران حمام نمك
176
بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند هيدروفرمينگ مقاطع متقارن
177
بررسي پارامترهاي موثر بر فرايندهاي شكل دهي و خواص كامپوزيت هاي پودرهاي لاستيكي در ماتريس هاي لاستيكي
178
بررسي پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده آب شرب روستايي
179
بررسي پارامترهاي موثر بر كاركرد و مدل سازي بيوفيلترها براي تصفيه آلودگي هوا (با تاكيد بر تصفيه آلاينده هاي آب گريز)
180
بررسي پارامترهاي موثر بر كاهش تصادفات در نقاط حادثه خيز مطالعه موردي استان كهگيلويه و بوير احمد
181
بررسي پارامترهاي موثر بر كمانش حرارتي و پيش بيني و بهينه سازي تورق در صفحات چند لايه كامپوزيتي به روش المان محدود.
182
بررسي پارامترهاي موثر بر كيفيت برش ورق نازك تيتانيوم خالص توسط دستگاه ليزر پيوسته CO2
183
بررسي پارامترهاي موثر بر لخته سازي ريزجلبك ها در سيستم هاي رقيق براي توليد بيوديزل
184
بررسي پارامترهاي موثر بر ميزان رقت در روشهاي مرسوم جوشكاري فولادهاي معمولي
185
بررسي پارامترهاي موثر برخواص فيلم هاي ريز متخلخل برپايه آلياژهاي پلي اتيلن
186
بررسي پارامترهاي موثر برژل شدت در كوپليمريزاسيون راديكال آزاد منومرهاي دي وينيلي
187
بررسي پارامترهاي موثر بركر بونيتراسيون مايع دماي پايين
188
بررسي پارامترهاي موثر پاسخ سازه ها در حوزه نزديك منبع لرزه زا
189
بررسي پارامترهاي موثر در آميزه سازي پوشش هاي پودري هيبريدي
190
بررسي پارامترهاي موثر در آوادرخش تك حبابي با استفاده از مدل هيدروشيميايي
191
بررسي پارامترهاي موثر در ابعادي گلوله توپ و تحقيق پيرامون روشهاي توليد آن
192
بررسي پارامترهاي موثر در اثر به جا مانده از دوخت روي پارچه و بررسي آن در فرايند طراحي و توليد كت و شلوار
193
بررسي پارامترهاي موثر در ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
194
بررسي پارامترهاي موثر در انتخاب مخازن هوا جهت كنترل پديده ضربه قوچ در سيستم هاي لوله
195
بررسي پارامترهاي موثر در انحلال كنسانتره كربناته سرب
196
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد حرارت در پارچه هاي حلقوي بافته شده همراه با ليف ممتد هادي و كاربرد آن در توليد دستكش گرمازا
197
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد و كنترل مورفولوژي لايه اي آلياژهاي 6 - PA/HDPE در فرآيند قالبگيري بادي
198
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد و كنترل مورفولوژي لايه اي آلياژهاي 6 - PA/LDPE در فرآيند فيلم دمشي
199
بررسي پارامترهاي موثر در بالا بردن بازدمي هوا گرمكن خورشيدي
200
بررسي پارامترهاي موثر در بريزينگ آلياژ مس برليم
201
بررسي پارامترهاي موثر در بهبود عملكرد جمع كننده هاي خورشيدي فتوولتائيك- گرمايي
202
بررسي پارامترهاي موثر در بهبود عمليات كشش عميق
203
بررسي پارامترهاي موثر در پايداري جانبي ريل هاي پيوسته جوش شده (CWR)
204
بررسي پارامترهاي موثر در پروسه ي آهنگري مقاطع متقارن به وسيله ي نرم افزار ABAQUS
205
بررسي پارامترهاي موثر در پوشش دهي الكتروليت YSZ بر كامپوزيت NiO-YSZ به روش رسوب دهي الكتروفورتيك (EPD) جهت كاربرد در پيل سوختي اكسيد جامد (SOFCs)
206
بررسي پارامترهاي موثر در تزريق پليمر براي جلوگيري از توليد آب در چاه هاي نفتي
207
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه بدنه هاي كربني به روش ريخته گري ژله اي
208
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه روتيل مصنوعي از كنسانتره ايلمنيت
209
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه و خواص فيلم پلي وينيل بيوتيرال چقرمه براي توليد شيشه هاي ايمني
210
بررسي پارامترهاي موثر در توليد سرسيلندر آلومينومي به روش Pressure Low
211
بررسي پارامترهاي موثر در توليد مواد زيست فعال سطحي و انتقال رسوبات نفتي به محيط آبي
212
بررسي پارامترهاي موثر در جوشكاري تعميراتي گايدهاي معيوب بدنه چدني ماشين هاي تراش
213
بررسي پارامترهاي موثر در چروكيدگي در فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي به كمك شبيه سازي اجزاء محدود
214
بررسي پارامترهاي موثر در حذف آلاينده متان در بيوفيلتر
215
بررسي پارامترهاي موثر در دايالكتروفورسيس
216
بررسي پارامترهاي موثر در دقت چگالي سنجي استخوان به روش جذب فوتوني
217
بررسي پارامترهاي موثر در رنگرزي الياف پلي اكريلو نيتريل در حمام ريسندگي
218
بررسي پارامترهاي موثر در روسازي بتني حاوي خرده لاستيك اصلاح شده
219
بررسي پارامترهاي موثر در روش سوراخ زني بر مقاومت و شكل پذيري ديوارهاي بنايي تقويت شده با نوارهاي GFRP
220
بررسي پارامترهاي موثر در ساخت الكترودهاي پليمري برپايه كامپوزيتهاي هادي پلي اولفيني و فلتها و الياف كربن و دوده جهت كاربرد در سيستمهاي الكتروشيميايي
221
بررسي پارامترهاي موثر در ساخت غشاهاي الياف ميان تهي و تكنولوژي غشايي
222
بررسي پارامترهاي موثر در سايش گلوله هاي آسيا در مقياس آزمايشگاهي
223
بررسي پارامترهاي موثر در سرعت تشكيل هيدرات دي اكسيد كربن در حضور نانوذرات اكسيد فلزي
224
بررسي پارامترهاي موثر در شبيه سازي ازدياد برداشت جهت دستيابي به بهترين تركيب امتزاجي
225
بررسي پارامترهاي موثر در شبيه سازي عددي پديده هاي انتقال در محيط هاي متخلخل فلزي
226
بررسي پارامترهاي موثر در شرايط پرواز و سيستم هاي تعبيه شده در موتور جت
227
بررسي پارامترهاي موثر در شك لدهي ورق به روش بدون قالب پرس
228
بررسي پارامترهاي موثر در شكل دهي قطعات سراميكي به روش الكتروفورز
229
بررسي پارامترهاي موثر در طراحي تزريق آب بند در خاكهاي درشت دانه با نگرشي بر پرده آب بند سد سيوند
230
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند پليمريزاسيون حالت جامد پلي‌لاكتيك‌اسيد
231
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند سنتز احتراقي بر خصوصيات كامپوزيت توليد شده در سيستم Al-V2O5-C
232
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند كله زني با استفاده از روش هاي تحليلي و شبيه سازي
233
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند ميكروفيلتراسيون آب پنير: بازيافت مواد باارزش از آب پنير
234
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند MTO
235
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند سنتز احتراقي و خصوصيات كامپوزيت توليد شده در سيستم A1- V2 O5
236
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند شبكه اي كردن و خواص پلي لاكتيك اسيد
237
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند هيدروفرمينگ
238
بررسي پارامترهاي موثر در كروماتوگرافي تعويض يوني آنزيم آلفا آميلاز
239
بررسي پارامترهاي موثر در گل حفاري
240
بررسي پارامترهاي موثر در مخلوط حلال ها در استخراج ليكوپن از ضايعات كارخانه رب گوجه فرنگي
241
بررسي پارامترهاي موثر در ميزان شكل پذيري و مقاومت برشي ستونهاي متني مقاوم سازي شده با جاكت فلزي
242
بررسي پارامترهاي موثر در واحد بازيابي سولفور گاز طبيعي (SRU)
243
بررسي پارامترهاي موثر روي رئولوژي نفت سنگين
244
بررسي پارامترهاي موثر روي نيروها و هندسه سطح در فرآيند سنگ زني
245
بررسي پارامترهاي موثر ماشينكاري در طول عمر ابزار برش كاربيدي
246
بررسي پارامترهاي موثر ماشينكاري فتو شيميايي براي توليد چرخ دنده در ابعاد كوچك
247
بررسي پارامترهاي موثر مرحله استخراج پكتين از پوست سويا
248
بررسي پارامترهاي موثر و طراحي ديود گان از جنس GaAs به روش MBE
249
بررسي پارامترهاي موثر و مكانيزم فسفات روي به روش سرد
250
بررسي پارامترهاي موثردر بهينه سازي خواص كامپوزيتهاي تنگستن - مس - كبالت
251
بررسي پارامترهاي موثردر سازه هاي داراي ميراگر جاذب انرژي
252
بررسي پارامترهاي موثردر فرآيند نيتراسيون و تاثير محيط خنك كننده بر مورفولوژي فولاد H13
253
بررسي پارامترهاي موثردرساخت پوشش آنتي استاتيك ITO درگستره نورمرئي
254
بررسي پارامترهاي موثرو تعيين جايگاه نانو لوله هاي كربني و تاثير آن بر مورفولوژي سامانه هاي pvdf/pmma/cnt
255
بررسي پارامترهاي ميزان كار سرد دما و محيط بر روي كربن دهي فولاد 5 16MNCR
256
بررسي پارامترهاي ناپايداري چاه هاي نفتي در حين حفاري
257
بررسي پارامترهاي نفوذ در فرآيند آلومينايزينگ حالت جامد فولاد زنگ نزن آستنيتي
258
بررسي پارامترهاي نفوذپذيري و هيدروژئولوژي در سد قره آقاچ سميرم به منظور طراحي پرده آب بند
259
بررسي پارامترهاي نوترونيك سوخت هاي چگال در راكتور تحقيقاتي
260
بررسي پارامترهاي نوك ترك در قطعه اي با ترك لبه اي و تحت بارگذاري پاد متقارن
261
بررسي پارامترهاي هموديناميك و مورفولوژيك در آنوريزم‌هاي مغزي
262
بررسي پارامترهاي هندسي بالانس درام براي كاهش نيروي محوري در پمپ هاي گريز از مركز چند طبقه به روش عددي1396
263
بررسي پارامترهاي هواشناسي ودريايي در پخش آلاينده هاي نفتي ومدل آلودگي نفتي در خليج فارس
264
بررسي پارامترهاي هيدروديناميكي آبخوان در مدل آزمايشگاهي
265
بررسي پارامترهاي هيدروليكي راكتور UASB
266
بررسي پارامترهاي هيدروليكي ميله و مجتمع سوخت يك راكتور تحقيقاتي در يك تجهيز آزمايشي مناسب
267
بررسي پارامترهاي يك سرمايه‌گذاري منفعلانه مبتني بر شاخص بورس تهران TEPIX
268
بررسي پارامترهايS ترانزيستور و طراحي تقويت كننده مايكروويو با استفاده از پارامترهايS
269
بررسي پارامترهايموثر برخواص ژئوتكستايل هاي توليدي از الياف بريده پلي پروپيلن
270
بررسي پارامتري اتصال پيچي داراي صفحه انتهايي گسترش يافته تير به ستون هاي جعبه اي
271
بررسي پارامتري اتصالات مركب نيمه-صلب با صفحه انتهايي با پوشش ناقص شامل دال هاي بتني توخالي پيش ساخته
272
بررسي پارامتري تأثير كونال و كنو بر رفتار سازه‌اي طاق‌هاي آهنگ آجري ايراني
273
بررسي پارامتري حل سازي خاكستر نيروگاه به منظور استحصال واناديم
274
بررسي پارامتري رفتار چرخه‌اي اتصالات مركب نيمه-صلب با صفحه انتهايي با پوشش كامل شامل دال بتني توخالي پيش‌ساخته
275
بررسي پارامتري رفتار چرخه‌اي ميراگر پانل برشي تسليمي سوراخ دار در قاب فولادي با مهاربند جانبي 8
276
بررسي پارامتري رفتار سازه‌اي پل‌هاي قوسي آجري مورب ايراني
277
بررسي پارامتري رفتار سدهاي پاره سنگي با رويه بتني تحت شرايط استاتيكي و ديناميكي
278
بررسي پارامتري رفتار قوس‌هاي آجري ايراني داراي نقص
279
بررسي پارامتري ضرايب تمركز تنش بكمك نرم افزار ANSYS در حالت تنش دو بعدي
280
بررسي پارامتري عملكرد صفحات اتصال در قاب فولادي مهاربندي شده هم‌محور تحت بارگذاري چرخه‌اي
281
بررسي پارامتري قلب راكتور بوشهر با استفاده از كد MCNP
282
بررسي پارامتري قوس شدگي هسته سدهاي خاكي به روش اجزاي محدود
283
بررسي پارامتري و مدل سازي جدايش كاتدي پوشش اپوكسي بر روي سطح فولاد
284
بررسي پارامتريك انتقال حرارت از ذره به سيال در شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
285
بررسي پارامتريك پاسخ سازه هاي غيرخطي متكي بر جداگرهاي غير خطي به حركت زمين
286
بررسي پارامتريك جريان خون ضرباندار در شريان كرونري داراي گرفتگي هاي متوالي
287
بررسي پارامتريك رفتار ترانشه هاي قائم ماسه اي ميخ كوبي شده توسط سانتريفيوژ مكانيك خاك
288
بررسي پارامتريك رفتار لرزه اي تپه هاي دوبعدي نيم سينوسي شكل تحت امواج لرزه اي SV
289
بررسي پارامتريك شبيه سازي انرژي در مراحل اوليه طراحي براي ساختمان هاي مسكوني با ارتفاع متوسط در اقليم گرم و خشك ايران
290
بررسي پارامتريك و عددي اثر ترك و گسترش آن بر رفتار ديوار برشي فولادي
291
بررسي پارچه ترمه از ديدگاه طرح و ساختار بافت آن
292
بررسي پارگي رحم و علل آن در زنان باردار مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان افشار و زايشگاه بهمن طي سالهاي 65 الي 75
293
بررسي پارگي گرم و رفتار انجمادي در فرآيند انجماد نفوذي كنترل شده ي آلياژ 7068 آلومينيم
294
بررسي پارگي ورق آلومينيوم در عمليات كشش عميق به صورت تجربي و تحليل عددي
295
بررسي پارمترهاي غلظت دما چگالي جريان و اسيديته در الكترووينينگ كادميوم
296
بررسي پاره اي گوناگونيهاي اجتماعي و جغرافيايي گويش سيستاني بر پايه ي نظريه ويليام لابو
297
بررسي پاسخ آنتي اكسيداني و توليد هورمونهاي خونساز در بافت ريه موش سوري با لب - سي تحت اثر ماكروسيكل نفوذي آميدي در مجيط
298
بررسي پاسخ ارتعاشي ورق تقويت شده با عيوب اوليه
299
بررسي پاسخ ارتعاشي ورق هاي ضخيم مستطيلي شكل مستقر روي پايه الاستيك تحت تنش هاي اوليه
300
بررسي پاسخ استاتيكي و ديناميكي نانو لوله كربني حاوي سيال متحرك تحت اثر سيال لزج پيراموني و بار ذره متحرك
301
بررسي پاسخ استخوان به يك ماده پيوند استخوان تجربي در استخوان تيبياي خرگوش
302
بررسي پاسخ استخوان به يك ماده پيوند استخوان تجربي در استخوان تيبياي خرگوش
303
بررسي پاسخ ايمني سلولي پس از تزريق داخل ماهيچه اي پلاسميدpcDNA3.1+PA در موش , evaluation of cellular immune responses of plasmid pCDNA3.1+PA after intramuscular
304
بررسي پاسخ بافت زير پوستي Rat به يك زنو گرفت تجربي
305
بررسي پاسخ بافت زير پوستي Rat به يك زنو گرفت تجربي
306
بررسي پاسخ باليني بيماران وسواسي جبري مقاوم به داروهاي مهاركننده باز جذب سرتونين به افزودن لاموتريژن: مطالعه دو سو كور، كنترل شده با دارونما
307
بررسي پاسخ برخي از فرايند هاي چرخه نيتروژن خاك به 3 و 3- دي آمينوبنزيدين
308
بررسي پاسخ به تنش شوري در تريتيكوم بويتيكوم با استفاده از پروتئوميكس
309
بررسي پاسخ به تنش شوري در تريتيكوم بويتيكوم با استفاده از پروتئوميكس
310
بررسي پاسخ به تنش شوري گندم هاي پوشينه‌دار تترا و هگزاپلوئيد در مقايسه با گندم هاي معمولي ازلحاظ برخي صفات فيزيولوژيك
311
بررسي پاسخ به درمان بيماران مبتلا به سل استان چهارمحال و بختياري در سال هاي 1396-1391
312
بررسي پاسخ به درمان سل در شهرستان لاهيجان از سال 1388 الي 1392
313
بررسي پاسخ به شوري ﴿NaCI﴾ ژنوتيپ هاي مختلف برنج متحمل و حساس به كمبود آهن در محلول غذايي
314
بررسي پاسخ پالپ آماسي و سالم بعد از بي حسي توسط پالپ تستر.
315
بررسي پاسخ پالپ آماسي و سالم بعد از بي حسي توسط پالپ تستر.
316
بررسي پاسخ تست PPD و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سال اول ابتدائي شهر يزد
317
بررسي پاسخ توده¬هاي مختلف علف‌هرز علف¬مورچه(Cressa cretica L.) به دز و زمان كاربرد علف¬كش‌هاي توفوردي و رانداپ در شرايط گلخانه¬اي
318
بررسي پاسخ تونل‌هاي كم‌عمق شهري تحت بارگذاري انفجار با رويكرد مدل‌سازي محيط‌ هاي ناپيوسته
319
بررسي پاسخ جانبي شمع هاي مايل باريك شونده با در نظر گرفتن اندر كنش غير خطي خاك- شمع
320
بررسي پاسخ حاد هورمون رشد به تمرين هاي همزمان قدرتي و سرعتي با ترتيب هاي متفاوت در مردان تمرين كرده قدرتي
321
بررسي پاسخ درماني سردرد هاي شديد بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت به استامينوفن و اكسيژن با فشار بالا از ابتداي تيرماه 1395 تا پايان آذر 1396
322
بررسي پاسخ دو گونه‌‌ي ارزن زراعي به تنش كمبود آب و محدوديت نيتروژن در شرايط افزايش غلظت دي‌اكسيدكربن
323
بررسي پاسخ ديناميكي خاك با در نظر گرفتن فشار آب حفره اي ﴿تهيه برنامه كامپيوتري DESRAP1)
324
بررسي پاسخ ديناميكي ساختمانها، با نظام صفحات ساندويچي 3D تحت شتابنگاشت‌هاي مختلف
325
بررسي پاسخ ديناميكي سدهاي بتني قوسي در محدوده زمان
326
بررسي پاسخ ديناميكي ورق ناهمگن FGMضخيم
327
بررسي پاسخ رشد و عملكرد لوبيا قرمز به ميزان كود نيتروژن مصرفي و آب آبياري
328
بررسي پاسخ رفتار توأمان خرابي و پلاستيك سنگ ها
329
بررسي پاسخ روسازي انعطاف پذير تحت عبور بار متحرك با مدل سازي سه بعدي و روش اجزاي محدود
330
بررسي پاسخ ژنوتيپ هاي برنج به افزايش سطح كلريد سديم محلول غذايي در شرايط غلظت معمول و غني شده دي اكسيد كربن هوا
331
بررسي پاسخ ژنوتيپ هاي برنج به سطوح مختلف نيتروژن محلول غذايي در شرايط غلظت معمولي و غني شده دي اكسيد كربن
332
بررسي پاسخ سازه هاي موجود در برابر زلزله با استفاده از شتابنگاشتهاي شديد
333
بررسي پاسخ سازه‌هاي دريايي تحت تاثير امواج تصادفي نا منظم و تئوري موج نو
334
بررسي پاسخ سيستم ايمني و عملكرد توليدي گاوهاي شيري دوره انتقال به تغذيه روغن سوياي كلسيمي شده
335
بررسي پاسخ فشاري لوله هاي پر شده با فوم فلزي مرتبه اي و شبيه سازي عددي آن
336
بررسي پاسخ كمي وكيفي ژنوتيپ هاي جديد گندم نان به محدوديت منبع درشرايط ديم وآبياري تكميلي
337
بررسي پاسخ گاوهاي شيرده اواسط شيردهي به تغيير در اندازه قطعات يونجه خشك با دو منبع نشاسته اي داراي قابليت هضم شكمبه اي متفاوت
338
بررسي پاسخ لرزه اي پلها تحت حركات نيرومند زمين در حوزه نزديك گسل
339
بررسي پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي پيش ساخته بتني با اتصالات هيبريد
340
بررسي پاسخ متابوليكي، آنتي اكسيداني و يوني دو گونه بياباني رمس (Haloxylon salicornica Iljin. ) و سياه تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) تحت شرايط مختلف خاكي
341
بررسي پاسخ مواد ويسكو الاستيك
342
بررسي پاسخ هاي ارائه شده به شبهه ي تحريف قرآن كريم با تاكيد بر پاسخ هاي مبتني بر ادله ي عقلي
343
بررسي پاسخ هاي ايمني هومورال ايجاد شده پس از تزريق داخل ماهيچه اي، داخل جلدي و زير جلدي واكسن اسيد نوكلئيكي pc DNA3.1+PA در موش , evaluation of humoral immune responses of plasmid pc DNA3.1+PA in tissues after administered through intramuscular, intradermal and subcutaneous deliveries in mice
344
بررسي پاسخ هاي حلقه باز و حلقه بسته هواپيما بكمك نرم افزار MATLAB با بهره گيري از روش مكان هندسي ريشه ها
345
بررسي پاسخ هاي سازه اي سه ساختمان مجاور با ارتفاع هاي متفاوت با استفاده از راهبرد اتصال
346
بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيك درختان زيتون به مديريت آبياري در فضاي سبز
347
بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي ارقام گندم تلقيح يافته با قارچ Piriformospora indica و باكتري هاي ريز و سفري محرك رشد گياه به تنش كمبود روي (Zn)
348
بررسي پاسخ هاي قرآني اهل بيت ﴿ع﴾ به شبهات مخالفان درباره ولايت و حكومت
349
بررسي پاسخ هيدروديناميكي يك استوانه در برابر تغييرات زماني سرعت جريان عمود بر آن توسط نرم افزار فلوئنت ( Fluent ﴾
350
بررسي پاسخ يك خودروي بياباني به ناهمواري هاي اتفاقي سطح جاده و بهينه سازي آن
351
بررسي پاسخ‌هاي فيزيولوژيك و رشد شش ژنوتيپ رازيانه ( Foeniculum vulgare Mill) به شوري آب آبياري
352
بررسي پاسخ‌هاي فيزيولوژيكي گونه‌ برازمبل تحت تنش خشكي
353
بررسي پاسخهاي فيزيولوزيكي وبيوشيميايي سه رقم گندم تحت تنشهاي خشكي واشعه ماوراء بنفش
354
بررسي پالئواكولوژي و چينه نگاري سكانسي سازند ايلام در جزيره سيري
355
بررسي پالئواكولوژي و چينه نگاري سكانسي سازند ايلام در جزيره سيري
356
بررسي پالئوژئومورفولوژي پلاياي طشك و بختگان
357
بررسي پالايش آلايندگي كادميوم توسط سه گونه گياهي علفي تحت تأثير عوامل كلات كننده
358
بررسي پايائي و ارزيابي آن در طراحي و ساخت يك محصول صنعتي و ارائه شيوه هايي جهت افزايش آن
359
بررسي پايان نامه ها و مقالات كيفيت تاكنون
360
بررسي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري رشته ادبيات فارسي با موضوع ادبيات داستاني در سطح دانشگاههاي استان گيلان ﴿پيام نور،دانشگاه آزاد و دانشگاه گيلان﴾
361
بررسي پايايي و تكرارپذيري دستگاه Spectral domain cirrus OCT در اندازه گيري ضخامت ماكولا در چشم هاي طبيعي قبل و بعد از ديلاتاسيون مردمك
362
بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه ادراك كودكان 14- 11 ساله از كيفيت زندگي مرتبط با وضعيت بهداشت دهان
363
بررسي پايايي و روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي بي اعتنايي مقابله‌اي (ODBI) و تعيين ميزان شيوع اختلال بي اعتنايي مقابله‌اي در دانش‌آموزان دختر دوره ابتدايي شهر اصفهان
364
بررسي پايدار آرايش هاي مربوط به مولكول C20 H14 BF2 N3 با روش مكانيك كوانتومي
365
بررسي پايدار ي شبكه هاي توزيع هوشمند (مطالعه موردي : شبكه توزيع 20 با سه IEEE]
366
بررسي پايدارسازي شيب ها با ژئوتكستايل
367
بررسي پايدارسازي شيبها با ژئوتكستايل
368
بررسي پايداري (كمانش ) سقفهاي پوسته اي گنبدي بتن مسلح با دهانه بزرگ تحت بارگذاري ثقلي
369
بررسي پايداري ،سميت واثر ضد ميكربي نانو ذرات آليسين ومحلول آليسين
370
بررسي پايداري آرمورهاي آنتي فر در حفاظت از موج شكن ها
371
بررسي پايداري آندوسكوپ در تعامل با بافت سخت و نرم در يك سيستم تله اپراتوري
372
بررسي پايداري اجتماعي در ميان زنان روستايي شهر ستان سنقر
373
بررسي پايداري ارتجاعي و غير ارتجاعي صفحات مايل به روش نوار محدود اسپيلاينElastic and inelastic local buckling analysis of skew plastes by Spline Finite Strip Method
374
بررسي پايداري استوانه هاي جدار نازك حاوي باز شوهاي تقويت شده جانبي تحت نيروي محوري
375
بررسي پايداري اعضاي پيش پيچيده در سيستم بادبندي همگرا(CBF )
376
بررسي پايداري الاستيك صفحات فولادي با ضخامت متغير توسط روش هاي تحليلي و اجزاي محدود
377
بررسي پايداري الاستيك و غير الاستيك ورق هاي سخت شده با تغيير ضخامت در دو راستا به روش نوار محدود اسپلاين
378
بررسي پايداري امواج يون اكوستيكي درون پلاسماي غبارآلود به روش نيمه تحليلي
379
بررسي پايداري برجهاي خنك كن بتني با تاثير سخت كننده هاي جانبي
380
بررسي پايداري پروبيوتيك‌ها در برخي از محصولات تجاري و بهينه كردن ‏زنده‌ماني آن‌ها در شكلات
381
بررسي پايداري پس از كمانش قاب هاي مستطيلي در محدوده الاستيك
382
بررسي پايداري پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي با تقويت هاي متعاهد تحت اثر بادهاي تركيبي
383
بررسي پايداري پوسته هاي كروي ساخته شده از مصالح هدفمند ﴿FGM﴾ تحت فشار خارجي و تغيير درجه حرارت
384
بررسي پايداري پوسته هاي مخروطي تقويت شده تحت فشار محوري
385
بررسي پايداري تايروزيناز در محيط استونيتريل و آب
386
بررسي پايداري ترانشه دهانه ورودي تونل شماره 1 امامزاده هاشم با استفاده از روش تئوري بلوكي
387
بررسي پايداري تورم و عوامل موثر بر ان در اقتصاد ايران
388
بررسي پايداري تونل ايلام و تحليل رفتاري سنگ و حايل در آن
389
بررسي پايداري تونل گرمسيري انتقال آب با استفاده از روش هاي تحليلي تجربي عددي
390
بررسي پايداري تياليت حاوي افزودني سيليس در اتمسفرهاي مختلف
391
بررسي پايداري جهشي توالي ريبونوكلئيك اسيد ريبوزومي S16 و كاربرد آن در طبقه‌بندي تبارزايشي باكتري‌ها
392
بررسي پايداري جوهرهاي گراور پايه¬آبي در برابر Aging
393
بررسي پايداري چاه حين حفاري در يك ميدان هيدرات گازي
394
بررسي پايداري چاه و تعيين پنجره گل حفاري به روش ارزيابي ريسك
395
بررسي پايداري حالت همگام در شبكه اي از سيستم هاي آشوبناك
396
بررسي پايداري حالت همگام نگاشت هاي لجستيك در شبكه هاي پيچيده
397
بررسي پايداري حرارتي - اكسايشي PP توليدي ايران و بهينه سازي سيستم پايدار كنندگي آن
398
بررسي پايداري حرارتي ريزساختار آلياژ IC- 221M
399
بررسي پايداري حرارتي فصل مشترك زمينه تقويت كننده و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيمي تقويت شده با ذرات تركيب بين فلزي NIAI و MOSI2 توليد شده به روش متالورژي پودر
400
بررسي پايداري حرارتي كامپوزيت هاي اكريليك حاوي نانوذرات پايه كربني
401
بررسي پايداري حرارتي نانو كامپوزيت هاي پلي ) متيل متاكريلات ( سنتز شده از طريق پليمريزاسيون
402
بررسي پايداري حرارتي نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت/ تيتانيا
403
بررسي پايداري حرارتي و سينتيكي نيتروسلولز با استفاده از طيف‌سنجي تحرك يون(IMS)
404
بررسي پايداري حركتي و راحتي سفر واگن‌هاي سريع السير مجهز به سيستم تعليق هوايي
405
بررسي پايداري حل هاي پايا در شبكه هايي از نوسانگرهاي فاز
406
بررسي پايداري خاكريز مسلح شده با ژئوسنتتيك در حضور بار قائم هارمونيك به روش عددي
407
بررسي پايداري خودرو با هفت درجه آزادي و اصول طراحي مبل تعادل و پارامترهاي موثر در طراحي آن براي خودرو نيسان
408
بررسي پايداري خودرو در ترمز گيري
409
بررسي پايداري در سيستم هاي ديناميكي غيرخطي
410
بررسي پايداري در مساكن بافت قديم و جديد ﴿محله خواجه خضر و طوبي شرقي يزد﴾
411
بررسي پايداري ديناميكي تركيب ژنراتور سنكرون و خط HVDC
412
بررسي پايداري ديناميكي تير داراي اتصال غير خطي تحت نيروي تعقيب كننده
413
بررسي پايداري ديناميكي ريزشبكه¬ با استفاده از آناليز مقادير ويژه مدل¬ سيگنال كوچك ريزشبكه
414
بررسي پايداري ديناميكي سيستم قدرت و ارائه راهكاري براي بهبود آن
415
بررسي پايداري ديناميكي شبكه هاي برق صنعتي داراي ژنراتورهاي سنكرون و متصل به شبكه در شرايط وقوع حالت هاي اضطراري
416
بررسي پايداري ديناميكي شيرواني ماسه اي اشباع مسلح شده الياف موكت
417
بررسي پايداري ديناميكي غير خطي سيستم دو درجه آزادي در اثر بار ضربه اي
418
بررسي پايداري ديناميكي مهره لغزان بر روي رينگ چرخان با درنظرگرفتن نيروي اصطكاك و گشتاور اينر سي سيستم
419
بررسي پايداري ديناميكي نيروگاههاي بادي توام با ديزل زنراتور
420
بررسي پايداري ديناميكي هليكوپتر با استفاده از روش Domain Time
421
بررسي پايداري ديناميكي هواپيما از روش Domain Time و سعي در تعيين ضرايب پايداري
422
بررسي پايداري ديناميكي هواپيما با استفاده از روش DOMAIN TIME و سعي در تعيين ضرايب ايروديناميكي با استفاده از نرم افزار DATCOM DIGITAL
423
بررسي پايداري ديواره حفاظتي متشكل از شمعهاي مجوف در سواحل خزر
424
بررسي پايداري ذرات گرافن در محيطهاي آبي با استفاده از ديناميك مولكولي
425
بررسي پايداري رسوبات آبرفتي يال چپ مخزن سد مخزني بهشت آباد به روش استاتيكي شبه استاتيكي و ديناميكي
426
بررسي پايداري رنگزاي راكتيو جهت چاپ كالاي پنبه اي به روش چروك
427
بررسي پايداري روش هم محلي توابع پايه اي شعاعي گاوسي
428
بررسي پايداري زير كنيا با استفاده از Y2O3- MGO در درجه حرارت هاي مختلف جهت كاربرد در قالب هاي سراميكي
429
بررسي پايداري ژنراتور سنكرون در زمان خطا و در حضور محدود كننده جريان خطا
430
بررسي پايداري ساختاري و حرارتي نانوذرات هسته- پوسته دو فلزي Pt-Pd به روش ديناميك مولكولي
431
بررسي پايداري سازه هاي چليكي تاشو
432
بررسي پايداري ساليتون هاي گاف سطحي در مرز ساختارهاي نوري متناوب
433
بررسي پايداري ستون ها تحت بارگذاري ديناميكي
434
بررسي پايداري سوسپانسيونهاي نانو ذرات خاك رس در حضور الكتروليت ها
435
بررسي پايداري سيستم تله اپريشن با استفاده از معيار پسيويتي
436
بررسي پايداري سيستم هاي به هم متصل با پارامترهاي نامعين بر اساس خاصيت اتلاف
437
بررسي پايداري سيستم هاي تامين چند طبقه اي به كمك رياضيات كنترل خطي و بهينه سازي احتمالي
438
بررسي پايداري سيستم هاي تله اپراتوري در حضور قيود مجازي
439
بررسي پايداري سيستم هاي ديناميكي غير خطي با استفاده از مدل فازي تاكاگي و سوكنو
440
بررسي پايداري سيستم هاي غير خطي و فازي
441
بررسي پايداري سيستم هاي كنترل خطي به كمك كامپيوتر
442
بررسي پايداري سيستم ياتاقان هاي گازي با استفاده از روش اجزاء محدود
443
بررسي پايداري سيستمهاي امولسيوني
444
بررسي پايداري سيستمهاي تله اپراتوري دوجانبه در حضور تاخير ثابت و شناخته شده
445
بررسي پايداري سيستمهاي قدرت چند ماشيني بروش لياپانوف
446
بررسي پايداري سينتيكي و فعاليت ضد استافيلوكوكي پروتئين نوتركيب lASa توليد شده در E.coli در شرايط in vitro
447
بررسي پايداري سينه كار تونل در زمين هاي نرم به روش تحليلي و عددي با در نظر گرفتن اثر هندسه
448
بررسي پايداري شبكه هاي موازي AC\DC
449
بررسي پايداري شيب هاي خاكي مسلح به ژئوسنتتيك به روش اجزاي محدود
450
بررسي پايداري شيب هاي سنگي در جاده هاي كوهستاني بر مبناي مكانيك شكست
451
بررسي پايداري شيبه اي خاكي مسلح با استفاده از نظريه ي گراف
452
بررسي پايداري شيبهاي خاكي براساس تئوري خاك غير اشباع ومقايسه باوضعيت خشك واشباع
453
بررسي پايداري شيبهاي خاكي نامحدود در مناطق شهري
454
بررسي پايداري شيرواني هاي ساخته شده با خاك كربناته هرمز در حالت غيراشباع با استفاده از سانتريفيوژ ژئوتكنيكي
455
بررسي پايداري شيروانيهاي مسلح شده با ژئوگريدها در برابر زلزله
456
بررسي پايداري صورت بندي هاي دسته اي از پپتيدهاي نانو حلقه با اندازه هاي مختلف با روش تفكيك انرژي ﴿پيوند هيدروژني - اثر فوق مزدوج شدن و همبستگي الكتروني﴾ و مطالعه يونش آن ها جهت مطالعه ساختار الكتروني
457
بررسي پايداري طولي يك شناور اثرسطحي (WIG)
458
بررسي پايداري عملكرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)با استفاده از روشهاي مختلف پارامتري وناپارامتري
459
بررسي پايداري غشاهاي تبادل پروتون پلي اتر اتر كتون سولفونه در پيل هاي سوختي الكتروليت پليمري
460
بررسي پايداري غيرخطي تير خميده ساخته شده از مواد هدفمنددر معرض بار حرارتي
461
بررسي پايداري فازي مخلوطهاي آبي پليمر + الكتروليت
462
بررسي پايداري فازي مخلوطهاي پليمري داراي پيوندهاي ئيدروژني
463
بررسي پايداري فرم ستونهاي بتن مسلح
464
بررسي پايداري فضاهاي زيرزميني با مطالعه موردي طرح كاريز كيش
465
بررسي پايداري فعاليت آنتي اكسيداني عصاره پوست نارنج و اثر آن بر اكسيداسيون ليپيدي گوشت خام و پخته ماهي
466
بررسي پايداري فولرن ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي ...
467
بررسي پايداري قايم خط آهن با نرم افزار ANSYS
468
بررسي پايداري كلوئيدي در سامانه پلي يورتان پايه آبي
469
بررسي پايداري كمپلكس هاي بازهاي اسيدهاي نوكلئيك با تعدادي از فلزات گروه اول و دوم ( در فاز گازي ) با استفاده از روش هاي Ab initio
470
بررسي پايداري كناره هاي رودخانه با توجه به خصوصيات عوامل موثر در آن ﴿مطالعه موردي : رودخانه حنا در استان اصفهان﴾
471
بررسي پايداري كونژوگه هاي نانوذرات طلا و مولكول هاي زيستي بر بسترهاي جامد هيدروفوب
472
بررسي پايداري گذرا در سيستم هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از توابع سياپانف
473
بررسي پايداري گذراي ژنراتور سنكرون
474
بررسي پايداري گذراي سيستمهاي قدرت به روش مستقيم لياپونف جهت تعيين ناحيه پايداري و زمان بحراني سيستم
475
بررسي پايداري گذراي شبكه قدرت براي رله بازبست
476
بررسي پايداري گرمايي فلزات نوبل (گروه پلاتين) روي سطح آلومينا به روش ديناميك مولكولي
477
بررسي پايداري مالي و شوك هاي مالي در ايران
478
بررسي پايداري مچانبي در بينهايت , Asymptotic stability at infinity for differentiable fields of the plane
479
بررسي پايداري مخازن و چاه هاي نفتي از ديدگاه ژئومكانيكي مطالعه ي موردي: مخزن ياران
480
بررسي پايداري مدل اپيدمي كلاميدياي تاخيري با واكسيناسيون پالس
481
بررسي پايداري مدهاي ساكن در يك سيستم آشوبناك غيرخطي
482
بررسي پايداري مشتقات پادان آميد نوع A وB به روش DFT
483
بررسي پايداري معيشتيي در سه بافت رسمي، غير رسمي و فرسوده در سطح شهر مريوان
484
بررسي پايداري مكانيكي ماشين هاي راه رونده
485
بررسي پايداري موتورهاي سنكرون تحريك شونده از شين اصلي تغذيه همراه با SVC
486
بررسي پايداري موضعي و جانبي تيرهاي قاب هاي خمشي با اتصال RBS تحت اثر بارهاي تناوبي
487
بررسي پايداري نانوذرات sic در حمام آبكاري نيكل
488
بررسي پايداري نقطه كوانتومي Si /Ge به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
489
بررسي پايداري هسته هاي ابرسنگين
490
بررسي پايداري هسته هاي ابرسنگين
491
بررسي پايداري همزمان كارگاه زيرزميني و معدن روباز انگوران
492
بررسي پايداري و آروماتيسيته تركيبات هتروسيكلي پنج عضويي C3H3X2 و تاثير استخلاف هاي مختلف
493
بررسي پايداري و انشعابات در يك مدل شكار - شكارچي و يك مدل بيماري هاي همه گير
494
بررسي پايداري و بهره ي L2 در سيستم هاي سوئيچ
495
بررسي پايداري و پايدار سازي سيستم هاي فازي بر پايه تابع لياپائوف مشتق ناپذير
496
بررسي پايداري و پايدارسازي سيستم هاي دوبعدي فازي
497
بررسي پايداري و پايدارسازي شبكه ATM با در نظر گرفتن عدم قطعيت¬هاي مربوط به زمان تأخيرهاي متغير بازمان
498
بررسي پايداري و تشديد كمربند سياركي
499
بررسي پايداري و رفتار گودبرداري‌هاي عميق شهري و ارائه روش‌هاي بهينه طراحي
500
بررسي پايداري و سازگاري عملكرد دانه ژنوتيپ¬هاي گندم در شرايط تنش خشكي در استان كرمان
501
بررسي پايداري و طراحي سيستم هاي غير خطي و فازي
502
بررسي پايداري و طراحي كنترل كننده پايدار ساز براي سيستم سوئيچينگ ضربه
503
بررسي پايداري و طراحي كنترل‌كننده براي سيستم‌هاي تكه‌اي خطي گسسته با زمان
504
بررسي پايداري و طراحي محافظ هاي سنگريزه اي خطوط لوله دريايي تحت بارگذاري امواج با استفاده از مدل هاي درختي
505
بررسي پايداري و كنترل آسنكرون سيستم هاي سوئيچينگ وابسته به زمان
506
بررسي پايداري و مدلسازي يك ماهواره با اجزاء انعطاف پذير
507
بررسي پايداري و ميزان مقاومت به خشكي در لاينهاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد گندم
508
بررسي پايداري و وراثت پذيري ژن مقاومت به قارچ فوزاريوم دانه گندم در گياه ترا ريخته گندم
509
بررسي پايداري ورقهاي ضخيم لايه لايه با استفاده از روشهاي نوار محدود معمولي و مختلط
510
بررسي پايداري ورقهاي لايه لايه با استفاده از روش spline finite strip
511
بررسي پايداري يك پرتاب گر فضايي با استفاده از ضرايب آيروديناميكي لازم
512
بررسي پايداري يك هواپيما جنگنده توسط معيار هارپركوپر
513
بررسي پايداري يون در دام كروي
514
بررسي پايداري، قيمت گذاري و اهميت اقتصادي جزء نقديِ سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
515
بررسي پايدازس چند مدل همه گيري وبا
516
بررسي پايگاه اجتماعي بر روي نگرشها و آگاهي هاي افراد تحصيلكرده شاهرود
517
بررسي پايگاه اجتماعي خانواده ها و تأثير آن بر كيفيت تحصيلي فرزندان در مقاطع متوسطه دختران شهر سميرم
518
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتاثير آن در پذيرش سياست تنظيم خانواده
519
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتاثير آن درپذيرش سياست تنظيم خانواده
520
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتحولات آن در خانواده
521
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتحولات آنان د رخانواده
522
بررسي پايگاه اجتماعي موجود معلمين ابتدايي در جامعه
523
بررسي پايگاه اجتماعي والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان دوره ابتدايي شهر بندر تركمن
524
بررسي پايگاه اقتصادي اجتماعي خانوار بر روي پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه پنجم شهرستان تربت جام
525
بررسي پايگاه داده nosql در شبكه هاي اجتماعي
526
بررسي پايگاه قضا در حكموت اسلامي ﴿﴿در فقه شيعه﴾﴾
527
بررسي پايلوت تأثير پليمورفيسم 3892097 rs در CYP2D6 و rs 3808607 در CYP7A1 برميزان دوز تجويز شده ي داروي آتورواستاتين در بيماران دارايLDL خون بالا در استان گيلان، شهررشت
528
بررسي پايلوت تأثيرپلي مورفيسم هاي ژن SLCO1B1)rs4149056و rs2306283) برميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين دربيماران باLDL بالا در استان گيلان، شهر رشت
529
بررسي پايلوت تاثير پليمورفيسم هاي ژن (ABCB1 (rs2032582 , rs1045642 بر ميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين در بيماران با LDL بالا، در استان گيلان شهر رشت
530
بررسي پايه گذاري چند ماشينه
531
بررسي پايه هاي ريس و دوگان قاب هاي مدولي هيلبرت -C* مدول
532
بررسي پپتيك اولسر در بيماران دياليزي
533
بررسي پپتيك اولسر در بيماران دياليزي
534
بررسي پتاثير تسهيم دانش و روابط كاركنان بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي:جهاد كشاورزي استان گلستان)
535
بررسي پتاسيلهاي هيدروكليمايي حوضه آبريز رودخانه كارون از پل شالوتاگدارلندر به منظور برنامه ريزي توسعه و اسكان زندگي عشاير بختياري (دورگي باب)
536
بررسي پتانسيل ، جذابيت و وي‍گيهاي بازار هدف به منظور انتخاب جذاب ترين بازارها در بانك كشاورزي
537
بررسي پتانسيل ،جذابيت وويژگي هاي بازار هدف به منظور انتخاب جذاب ترين بازارها در بانك كشاورزي
538
بررسي پتانسيل sFLT-1 به عنوان بيوماركري براي سرطان پروستات
539
بررسي پتانسيل آللوپاتيك علف هاي هرزاويارسلام و تاج خروس روي جوانه زني و رشد كلزا
540
بررسي پتانسيل آللوپاتيك علف هرز فرفيون بر روي گياهان زراعي ذرت، گندم، جو و علف هرز تاج خروس ، خرفه و سلمه تره
541
بررسي پتانسيل آللوپاتيك كلزا براي مديريت علف هاي هرز تاج خروس، خرفه، سلمه تره، كاتوس و عروسك پشت پرده
542
بررسي پتانسيل آللوپاتيكي سبوس ارقام برنج ايراني روي خصوصيات جوانه زني علف هرز سوروف
543
بررسي پتانسيل آموزش از راه دور در جهت ترويج گياه شناسي الكترونيك
544
بررسي پتانسيل استخراجي و فرآوري سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي ايران
545
بررسي پتانسيل استفاده از انرژي خورشيدي درمناطق روستايي ايران
546
بررسي پتانسيل اكتشافي و فرآوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي استان همدان
547
بررسي پتانسيل انرژي تابشي خورشيدي در استان اصفهان
548
بررسي پتانسيل ايجاد طبقه ي ضعيف براثر گسيختگي مهاربندهاي قابهاي دوگانه فولادي
549
بررسي پتانسيل پالايش عناصر سرب و روي توسط سه گونه علفي
550
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده در ساختمان ها با لحاظ اثر برخورد
551
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده در ساختمانهاي بتن مسلح تحت اثر برخورد وسيله نقليه
552
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده سازه هاي فولادي با بادبند واگرا تحت اثر برخورد وسيله نقليه
553
بررسي پتانسيل تشديد خاك ساختگاه شهر اردكان با استفاده از روش ژئوفيزيكي امواج نزولي
554
بررسي پتانسيل تشكيل فراورده هاي جانبي گندزدايي در آب خام ورودي به تصفيه خانه كلاته گلزار شهرستان سرخس ومقايسه آن با شبكه توزيع در سال ۱۳۹۰
555
بررسي پتانسيل تصاوير چندطيفي اصلاح شده در كشف ماده هدف به كمك روش بهبود داده شده برمبناي CEM
556
بررسي پتانسيل تفاله ليموترش و پرتقال درحذف رنگ متيلن بلو از پساب
557
بررسي پتانسيل تورم رس دشت جنوب تهران تحت آزمايش تحكيم
558
بررسي پتانسيل توليد بيوگاز و بيو هيدروژن از ضايعات گياه پنبه با پيش فراوري قليايي
559
بررسي پتانسيل توليد رواناب و آبنمود سيل حوضه با استفاده از مدل HEC-GeoHMS ) مطالعه موردي حوزه آبخيز روانسر در استان كرمانشاه (
560
بررسي پتانسيل توليد ميكروتيوبر از گياهچه هاي ارقام مختلف سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي
561
بررسي پتانسيل خودروسازي جهت افزايش سطح اتوماسيون
562
بررسي پتانسيل خوردگي ورسوبگذاري آب شرب شبكه توزيع شهر شهر بابك وعوامل موثر بر آن
563
بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شهرستان هاي املش و رودسر در سال 1396-1395
564
بررسي پتانسيل داده هاي لايدار موج پيوسته ي هوابرد در طبقه بندي گونه -هاي درختي
565
بررسي پتانسيل داده هاي ماهواره اي به منظور برآورد تبخير و تعرق در مناطق نيمه خشك
566
بررسي پتانسيل دگر آسيبي و ضد بيمارگري منداب(Eruca sativa L.)
567
بررسي پتانسيل روانگرايي عدسي هاي ماسه
568
بررسي پتانسيل روانگرايي نواحي ساحلي بوشهر و تهيه نقشه پهنه بندي
569
بررسي پتانسيل سنجي سيل خيزي و پهنه بندي آن در حوضه آبريز ميناب
570
بررسي پتانسيل سيل خيزي زير حوضه هاي آبريز كشكان با استفاده از مدل HEC-HMS
571
بررسي پتانسيل شهر اصفهان براي رونق گردشگري اقليت ها (مورد پژوهي: زنان ارامنه)
572
بررسي پتانسيل صادراتي ايران ايران به عراق براساس مدل tradesim
573
بررسي پتانسيل صادراتي فولاد كارخانه ذوب آهن اصفهان
574
بررسي پتانسيل صرفه جويي انرژي در بخش صنعت اقتصاد ايران
575
بررسي پتانسيل عمل سلول هاي عصبي شبكيه در حضور فيلم حساس به نور پلي 3 هگزيل تيوفن/نيم رساناي اكسيدروي
576
بررسي پتانسيل عملكرد علوفه و تنوع مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي انتخابي گياه علف باغ و بروموس اينرميس
577
بررسي پتانسيل فرونشست زمين در شهر اصفهان
578
بررسي پتانسيل كارآفريني گردشگري فرهنگي در جامعه عشاير قشقايي ايران
579
بررسي پتانسيل گچ طبيعي منطقه سمنان در جداسازي آهن از پسابهاي صنعتي
580
بررسي پتانسيل گردشگري مناطق روستاهاي برخوار و شاهين‌شهر
581
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه هايي از خانواده Asteracea ( آفتاب گردانيان)
582
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه هايي از خانواده poacea
583
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه¬هايي از خانواده poacea
584
بررسي پتانسيل گياهپالايي كلزا) Brassica napus ( و كاملينا) Camelina sativa ( در خاك آلوده به سرب و كادميم
585
بررسي پتانسيل لنارد-جونز در سيستم هاي واقعي
586
بررسي پتانسيل معدني برگه 1:50000 جزين با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط سيستم مختصات جغرافيايي، واقع در شمال فردوس
587
بررسي پتانسيل معدني كانسارهاي مس عباس آباد شاهرود و فعال سازي مجدد آن
588
بررسي پتانسيل مقاومت به تنشهاي چرا، خشكي و شوري در گونه اروشياسراتوايدس (Eurotia Ceratoides)
589
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال استان آذربايجان شرقي با استفاده از داده هاي زمين شناسي و اكتشافي
590
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال با استفاده از روش هاي تلفيق بولتن، منطق فازي و دمپستر - شفر در برگه 1:100000 بستان آباد
591
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال كمربند آتشفشاني اروميه دختر در محدوده استان يزد با استفاده از شواهد زمين شناسي، داده هاي دورسنجي و ژئوفيزيكي
592
بررسي پتانسيل ناپايداري ديواره ها در معدن دردوي سنگان با استفاده از تحليل سلسله مراتبي(AHP) در محيط GIS
593
بررسي پتانسيل نانوفسفر استرانسيوم سولفات فعال¬شده با سامريوم و تربيوم در آشكارسازي تابش¬UV
594
بررسي پتانسيل نفت زائي نهشته هاي دوران سوم ( سازنده پابده ) ناحيه كبير كوه در لرستان
595
بررسي پتانسيل نفت زايي در زون ساختاري قم - اردستان در محيط GIS
596
بررسي پتانسيل نهشته هاي رسي حاوي اسمكتايت و پاليگورسكايت در جلوگيري از ورود كادميوم به داخل كلزا و ذرت
597
بررسي پتانسيل ها
598
بررسي پتانسيل ها، موانع و ارائه راهكارهايي جهت استفاده از مكانيزم توسعه پاك در بخش صنعت
599
بررسي پتانسيل هاي اقليم گردشگري روزانه جزيره لاوان
600
بررسي پتانسيل هاي ذخيره سازي گاز در فضاي زير زميني و تحليل پايداري آنها در فضاي سه بعدي
601
بررسي پتانسيل هاي شهر شيراز براي رونق گردشگري ادبي
602
بررسي پتانسيل هاي صنعت گردشگري و توريسم درماني در شهرستان يزد
603
بررسي پتانسيل هاي گردشگري موسيقي در شهر اصفهان
604
بررسي پتانسيل هاي معدني عناصر پرتوزا با استفاده از اكتشافات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در برگه 1:50000 شيرين كند
605
بررسي پتانسيل هاي موليبدن كشور با نگرشي ويژه به سنج
606
بررسي پتانسيل هاي هيدرواقليمي حوضه آبريزدرياچه سد كرخه
607
بررسي پتانسيل هيدروكربن زائي در نهشته هاي ژوراسيك شمال شرق اصفهان ﴿ناحيه سه﴾
608
بررسي پتانسيل هيدروكربوري در يك مقطع شرقي-غربي با استفاده از مدل‌سازي سيستم‌هاي نفتي ترشيري-كرتاسه ناوه‌ي بينك، شمال غرب خليج فارس
609
بررسي پتانسيل هيدروكربوري مخزن ايلام در ميدان بتا به روش استاتيك وديناميك با استفاده از داده هاي چاه آزمايي ،پتروفيزيكيو PVTبا نرم افزار REPوPETREL
610
بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوضه رودخانه پلاسجان (به منظور برنامه ريزي و توسعه عمران)
611
بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوضه هاي قمصر و قهرود در تامين آب شهري كاشان
612
بررسي پتانسيل هيدروكليمايي حوضه آبريز رودخانه انگهران
613
بررسي پتانسيل و تحليل سنگ افت ( مطالعه موردي: كيلومتر 500+41 تا 000+42 آزادراه تهران- شمال، منطقه 2 )
614
بررسي پتانسيل و طراحي استخراج معدن
615
بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي در ناحيه اي از جنوب شرق تهران با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ مخروطي ﴿CPT)
616
بررسي پتانسيل وقوع زمين لغزش در شهرك كاركنان مجلس شوراي اسلامي
617
بررسي پتانسيل‌ ايجاد شبكه تلويزيوني گردشگري و نقش آن در توسعه گردشگري شهر اصفهان
618
بررسي پتانسيل‌هاي اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي در توسعه گردشگري نسل سوم، مورد پژوهي: اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي استان اصفهان
619
بررسي پتانسيل‌هاي ايجاد كسب‌وكار از طريق ميراث فرهنگي ناملموس (با تكيه بر ميراث فرهنگي ناملموس ثبت شده جهاني در اصفهان)
620
بررسي پتانسيل‌هاي توسعه گردشگري ماجراجويانه مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي
621
بررسي پتانسيل‌هاي شهر تبريز براي رونق هنر گردي با تأكيد بر فرش دستباف
622
بررسي پتانسيلهاي بلند مرتبه سازي در كلان شهر مشهد مطالعه موردي منطقه 9 شهر مشهد
623
بررسي پتانسيلهاي لينارد - ويشرت در استخراج ميدانهاي الكترومغناطيسي
624
بررسي پترو لوژي . ژئوشيمي و پتروژنز بازالت هاي پرمين منطقه باغ جلال جنوب شهرستان سيرجان . استان كرمان
625
بررسي پتروگرافي زئوشيمي و پتروزنز سنگهاي ريوليتي بالازرد و انكلاوهاي موجود در انها واقع در 160 كيلومتري شهداد معدن نگين قرمز
626
بررسي پتروگرافي ژئوشيمي مجموعه افيوليتي آباده - طشك با نگرش ويژه بر قسمتهاي پايين توالي افيوليتي
627
بررسي پتروگرافي و ويژگي هاي ژئومكانيكي سنگ لاشه نوجان
628
بررسي پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز گرانيتوئيدهاي منطقه دردسك در جنوب استان كرمان
629
بررسي پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني آلكالن در كوه الوند شمال غرب گلپايگان
630
بررسي پترولوژي و ارزيابي اقتصادي سنگهاي آذرين فلدسپاتوئيدار شمال شهربابك (جوزم )
631
بررسي پترولوژي و ژئو شيمي سنگهاي گرانيتوئيدي و دگركوني ناحيه اي كمپلكس توتك
632
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك جنوب نائين و دامك علي آباد يزد
633
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين منطقه چهار گنبد و شناسايي نواحي دگرسان با استفاده از داده هاي رقمي ماهواره اي
634
بررسي پترولوژي و محيطهاي تكتونيكي افيوليت ها با نگرشي خاص بر مجموعه هاي افيوليتي ناحيه بيرجند
635
بررسي پترولوژيكي توده هاي نفوذي سنوزوئيك در غرب درياچه نمك ( شمال غرب آران )
636
بررسي پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني شمال باتلاق گاوخوني
637
بررسي پترولوژيكي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود
638
بررسي پتوزيس در كلينيك هاي چشم پزشكي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
639
بررسي پتوزيس در كلينيك هاي چشم پزشكي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
640
بررسي پخت الاستومرها از طريق تابش پرتو
641
بررسي پخش آلاينده جوي با استفاده از مدل‌هاي جفت‌شدگي Calpuff وWRF
642
بررسي پخش باد در شرايط اضطراري در سيستمهاي قدرت
643
بررسي پخش بار در شبكه هاي مترو
644
بررسي پخش بار در عرشه هاي دال -تيرودالهاي طره اي و تصحيح ضرايب آيين نامه آشتو با توجه به بارگذاري كاميون استاندارد ايران
645
بررسي پخش ذرات معلق در هوا به روش تحليلي
646
بررسي پديد ه برخورد هليكوپتر تمام كامپوزيتي شاهد 278 توسط نرم افزار LS-DYNA
647
بررسي پديدار شناسانه ارداك شادي در بين مردم مشهد , the phenomenological perception of nappiness among people of mashhad
648
بررسي پديدار شناسانه و هستي شناسانه دنياي ادبيات داستاني ودنياي ادبيات نمايشي
649
بررسي پديدار شناسانه و هستي شناسانه دنياي ادبيات داستاني ودنياي ادبيات نمايشي
650
بررسي پديدار شناسي مكان و نامكان در نمايشنامه هاي اكبر رادي با تمركز بر شب روي سنگفرش خيس و پلكان
651
بررسي پديدار شناسي مكان و نامكان در نمايشنامه هاي اكبر رادي با تمركز بر شب روي سنگفرش خيس و پلكان
652
بررسي پديده ‌برگشت پذيري پيوندهاي نوع دوم در سوپرامولكول‌هاي حاوي برهمكنش يوني
653
بررسي پديده ARCHING در سدهاي خاكي
654
بررسي پديده ASE در ليزر ديسك نازك و تاثير آن بر توان خروجي ليزر ديسك
655
بررسي پديده Awarness, شنوايي و رفتارحافظه در بيهوشي عمومي
656
بررسي پديده FLASHING در هنگام راه اندازي رآكتور آب جوشان
657
بررسي پديده RATCHETTING و تخمين رشد كرنش به روش اجزاء حدود در يك مخزن جدار ضخيم
658
بررسي پديده ribri - acoustic و يك محفظه مكعب شكل شده
659
بررسي پديده scc در اتصالات جوشي از جنس فولادهاي ضد زنگ و اثر كاربرد بر ان
660
بررسي پديده SQUEGGING در مدارهاي مخابراتي
661
بررسي پديده آشوب در تير تيموشنكو داراي تكيه‌گاه غيرايده‌آل بر اثر عبور متوالي جرم
662
بررسي پديده اثر اندازه بر روي كمانش پس از ضربه صفحات كامپوزيتي
663
بررسي پديده احتراق ذغال سنگ
664
بررسي پديده ارتعاش در مبدلهاي حرارتي
665
بررسي پديده استهلاك ارتعاشي در آلياژهاي حافظه دار
666
بررسي پديده اسلينگ در امواج دريا و تحليل سازه اي آن
667
بررسي پديده اشتعال در مشعلهاي چرخشي
668
بررسي پديده اعتيادوعلل گرايش به موادمخدردربين مردان وزنان زندان هاي گنبدوگرگان
669
بررسي پديده اعراب در اختلاف قرائات قرآن كريم
670
بررسي پديده انتشار از طريق DUCT الف : حل معادله انتشار در محيطهاي با ضريب شكست تبخير ب : DUCT و محاسبه تلفات مسير فرموله كردن آن در منطقه خليج فارس و درياي عمان
671
بررسي پديده انتشارترك دراجسام الاستيك خطي
672
بررسي پديده انتقال حرارت در نانو مقياس و چگونگي مدل سازي آن
673
بررسي پديده انتقال حرارت در نانوسيال با استفاده از روش هاي مدل سازي رياضي
674
بررسي پديده انشعاب جريان هاي صفحه اي رينولدز پايين در مجراهاي متقارن با پهن شدگي ناگهاني
675
بررسي پديده انكسار امواج دريا "REFACTION"
676
بررسي پديده بازگشت فنري در خمكاري ورق هاي چند لايه فلز - كامپوزيت
677
بررسي پديده بازگشت و اثرات سينرجستيك و آنتاگونستيك شتاب دهنده هاي مختلف در آميزه ترد تاير بادي
678
بررسي پديده پايپينگ در پي سدهاي بتني و مدلسازي آن با استفاده از نرم افزار Seep/w
679
بررسي پديده پخت در فرايند توليد كاشي
680
بررسي پديده پخش در محل به هم پيوستن دو كانال با سطح آزاد
681
بررسي پديده پراكندگي رامان برانگيخته
682
بررسي پديده پس خميدگي ﴿Backbending)در ايزو توپهاي زوج-زوج ديسپرسيوم﴿ِDY)
683
بررسي پديده پس خميدگي در ايزوتوپ هاي زوج - زوج ايربيم , Back bending phenomena in even - even isotops of erbium
684
بررسي پديده پلاسما در حوزه¬ي ليزر
685
بررسي پديده تاب زندگي در نخ هاي ريسيده شده
686
بررسي پديده تابيدگي در كامپوزيت هاي ترموپلاستيك
687
بررسي پديده تداخل نوري در نسبيت خاص
688
بررسي پديده ترموالكتريك
689
بررسي پديده تشكيل رسوب آسفالتين روي سطح توسط ديناميك مولكولي
690
بررسي پديده تعامل سيال و جامد در اندازه گيري فشار خون بازويي﴿اسفيگومانومتري﴾
691
بررسي پديده تلاطم sloshing طولي و تاثير آن بر كيفيت سواري و عملكرد ترمزي خودرو هاي تانكر دار و بهينه سازي يك تانكر نمونه
692
بررسي پديده تلاطم در مخازن كروي تحت تحريك جانبي
693
بررسي پديده تمركز تنش در اطراف سوراخ هاي بيضوي مناره هاي استوانه اي و مخروطي جدار نازك به روش اجزاء محدود
694
بررسي پديده تورم
695
بررسي پديده جايگزدگي در پتانسيل كاتوره اي
696
بررسي پديده جايگزيدگي سيستم هاي الكتروني يك بعدي در پتانسيل كاتوره اي
697
بررسي پديده جداسازي قطرات با اندازه هاي مختلف در جريان پواسل دو بعدي در غياب نيروي گرانش
698
بررسي پديده جدايش بين لايه اي DELAMINATION در كامپوزيت هاي جند لايه با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه يافته X-FEM
699
بررسي پديده جدايش جريان در نازل هاي سوپر سونيك
700
بررسي پديده جدايش گردابه ها روي بال swept back
701
بررسي پديده جدايش لايه ها در سازه هاي چند لايه كامپوزيتي
702
بررسي پديده جذب بيومولكول ها توسط نانولوله ها به منظور جداسازي و خالص سازي
703
بررسي پديده جذب سطحي در مقياس نانو با استفاده از اصول ترموديناميك آماري و روش هاي شبيه سازي مولكولي
704
بررسي پديده جذب فلزات سنگين نيكل با استفاده از مشتقات زيست توده قارچ زيگوميست
705
بررسي پديده جريان مويينگي در نخ توليدي از نانو الياف الكتروريسي شده پلي اكريلونيتريل
706
بررسي پديده جزيره اي شدن در سيستم هاي قدرت با حضور توليدات پراكنده و بر اساس الگوريتم هوشمند
707
بررسي پديده جفت شدگي در تشديد گر ميكرو حلقه با استفاده از روش انتشار باريكه اجزاي محدود و نگاشت عددي
708
بررسي پديده جهش هادي ﴿گالوپينگ﴾در منطقه مازندران و ارائه روشهايي جهت تعديل آن
709
بررسي پديده جوشش با استفاده از روش شبكه هاي تزويج يافته
710
بررسي پديده جوشش د رنانوسيالات نيوتني و غير نيوتني
711
بررسي پديده جوشش در نانو سيالات به روش عددي
712
بررسي پديده جيغ ترمز و پارامترهاي موثر بر آن
713
بررسي پديده چتر در نورد سرد ورق با تمركز روي شرايط اصطكاكي
714
بررسي پديده چروكيدگي در ورق هاي دولايه فلزي
715
بررسي پديده خاموش شوندگي مواد رنگزاي فلورسنت در مخلوط الياف و پيش بيني رنگ حاصله
716
بررسي پديده خاموشي سراسري با استفاده از مدل دقيق سيستم قدرت و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از اين پديده
717
بررسي پديده خزش در ملاج هاي متقارن محوري خارجي تحت بار محوري
718
بررسي پديده خستگي حرارتي در مس خالص و آليا‍ژي
719
بررسي پديده خستگي در چرخ هاي تركدار تحت تاثير مجموع بارهاي مكانيكي و بارهاي حرارتي ناشي از ترمزگيري
720
بررسي پديده خستگي در خطوط لوله تحت ممان‌هاي خمشي دوره‌اي با نسبت قطر به ضخامت‌هاي متفاوت به صورت عددي
721
بررسي پديده خستگي در سازه هاي دريايي
722
بررسي پديده خستگي در شناور هاي تندرو و آلومينيومي ساخته شده از آلياژ هاي سرس6000
723
بررسي پديده خستگي در مجموعه كفي خودرو پژو 405 با استفاده از روش اجزاء محدود به كمك بسته نرم افزاري NISAII
724
بررسي پديده خستگي و تغييرات تنش با به كارگيري ميلگردهاي داول كامپوزيتي FRP در روسازي هاي بتني به روش شبيه سازي المان محدود
725
بررسي پديده خستگي و شكست در جوشهاي نقطه اي و كاربرد آن در صنعت خودرو
726
بررسي پديده خشك شدن اجسام تحت تاثير جريان افقي و عمودي و طراحي و ساخت دستگاه آزمايش
727
بررسي پديده خشونت عليه زنان در استان بوشهر
728
بررسي پديده خود كانوني در پلاسماي سرد مغناطيده
729
بررسي پديده خوداشتعالي در موتور پرخوران EF7 با كمك الگوي شل
730
بررسي پديده خودكانوني در اندركنش ليزرهاي پرشدت با موجبرهاي پلاسمايي
731
بررسي پديده خودكشي در جوانان
732
بررسي پديده دگر آسيبي اكاليپتوس بر جوانه زني و رشد سه گياهچه زراعي
733
بررسي پديده دگرآسيبي اكاليپتوس )Eucalyptus camaldulensis( بر جوانه زني و رشد سه گياهچه زراعي (گندم ، جو و ذرت )
734
بررسي پديده ذوب اجسام در محيط
735
بررسي پديده راحتي منسوجات نبافته
736
بررسي پديده رزونانس در اتصال آرايه هاي منابع تجديدپذير بر اينورتر به شبكه
737
بررسي پديده رزونانس و نوسانات فشار سيال با توجه به اثرات ورلكس در لوله مكش نيروگاه آبي
738
بررسي پديده رسانايي الكتريكي تماسي در اندازه گيري رسانايي محلول هاي آبي
739
بررسي پديده رشد ترك خستگي در يك ورق
740
بررسي پديده ريورسال در بال آيروالاستيك
741
بررسي پديده سايش در تقاطع سوزن و عوامل موثر بر آن
742
بررسي پديده سايش در چرخهاي راه آهن
743
بررسي پديده سايش ديسك ترمز قطارهاي مترو
744
بررسي پديده سرج در خطوط انتقال مواد نفتي گرم
745
بررسي پديده سرج در كمپرسورهاي گريز از مركز
746
بررسي پديده شكاف نسلي از لحاظ فرهنگي
747
بررسي پديده شكست جت سيال سه بعدي با در نظرگرفتن اثرات چسبندگي و چگالي به روش جبهه پيشرونده با در نظر گرفتن رژيم‌هاي متفاوت شكست
748
بررسي پديده شناسي شكاف نسلي از لحاظ فرهنگي درشهرستان قاين درسال91
749
بررسي پديده شناسي مدل استاندارد تعميم يافته
750
بررسي پديده شناسي هادرون‌ها در فضا-زمان ناجابجايي با تاكيد بر تابع ساختار
751
بررسي پديده ضربه قوچ در سيستم انتقال آب سيروان و دشت قروه دهكلان به وسيله نرم افزار W. H [واتر همر]
752
بررسي پديده ضربه قوچ لوله كشي بارج نفتكش 5000 تني
753
بررسي پديده ضربه قوچ و ارزيابي روش هاي كنترل آن در خطوط انتقال آب به كمك نرم افرارhammer
754
بررسي پديده ضربه قوچ و راهكارهاي كاهش آن در صنعت
755
بررسي پديده طلاق در بين تحصيل كردگان دانشگاهي شهر تهران
756
بررسي پديده عددي نوسان تنش مجازي المانهاي واسط در كاربردهاي الاستيك
757
بررسي پديده عدم يكنواختي در پره هاي توربين و اثر خرابي بر آن
758
بررسي پديده فرسايش آبي ﴿مرحله برداشت رسوب﴾ در دامنه هاي مركب
759
بررسي پديده فلاتر در تيرهاي كامپوزيتي با مقطع قوطي
760
بررسي پديده فلاتر روي بال با نسبت منظري پايين
761
بررسي پديده فلاتر روي بال با نسبت مننظري پايين
762
بررسي پديده قطع تحريك در شبكه هاي چند ماشينه
763
بررسي پديده كاويتاسيون
764
بررسي پديده كاويتاسيون و كاربرد هاي صنعتي آن
765
بررسي پديده كاويتاسيون و مدلسازي عددي جريان اطراف هيدروفيل به كمك FLUENT
766
بررسي پديده كريزنيك در پليمرهاي شيشه اي
767
بررسي پديده كريستاليزاسيون محدود شده در آميخته هاي استايرينك پلي كاپرولاكتام در تركيب درصد هاي مختلف
768
بررسي پديده كمانش در مواد مركب
769
بررسي پديده گالوپينگ در خطوط انتقال نيرو (GALLOPING)
770
بررسي پديده گرداب در آبگيرها
771
بررسي پديده گرمايي القايي ليزري بر اكسيد گرافن و اندازه گيري دماي اكسيد گرافن ناشي از تابش ليزر در ناحيه طيفي IR و RGB
772
بررسي پديده لوتوس روي پارچه پنبه اي اصلاح شده با نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
773
بررسي پديده متامريزم با استفاده از پردازش تصويري
774
بررسي پديده مچاله شوندگي و برآورد بار سنگ وارد بر سگمنت در تونل انتقال آب چم شير
775
بررسي پديده مخرب باد¬قيچي (wind shear) روي هواپيما در ارتفاع پايين با درنظر گرفتن جسم صلب
776
بررسي پديده مخروطي شدن در چاه‌هاي افقي
777
بررسي پديده مخروطي شدن و راههاي جلوگيري از آن براي يكي از مخازن ايران
778
بررسي پديده مزدوج سازي نوري فاز به روش مخلوطسازي چهار موج در كريستال هاي فتورفركتيو
779
بررسي پديده مزودج فاز به روش پراكندگي بريلوئن برانگيخته در بنزن
780
بررسي پديده مقاومت به پخت در حبوبات (لوبياچيتي و عدس ايراني )
781
بررسي پديده مهاجرت از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندي با مطالعه موردي آلمان
782
بررسي پديده مهاجرت در روستاي سراج محله
783
بررسي پديده مهاجرت و زندگي مجردي در بين زنان و پيامدهاي آن در شهر يزد
784
بررسي پديده مهاجرتهاي روستايي وتاثير آن بر اقتصاد روستايي مورد دهستان انزل شمالي بخش انزل شهرستان اروميه
785
بررسي پديده موبايل براستفاده ازتلفن همراه د ربين دانشجويان پيام نوردامغان
786
بررسي پديده ميان شكني در فرايند تزريق گاز امتزاجي
787
بررسي پديده ناپايداري ولتاژ به روش مدلسازي و حساسيت در شبكه هاي قدرت
788
بررسي پديده نفوذ در مخازن گازي
789
بررسي پديده نفوذ مواد رنگزا در الياف با استفاده از تحليل تصاوير
790
بررسي پديده نوسان توان در شبكه انتقال فارس و تنظيم رله هاي ديستانس براي مقابله با اشتباه آنها در هنگام بروز اين پديده
791
بررسي پديده نوفه شيلكي در سيم هاي كوانتومي نيمه هادي با استفاده از رهيافت تابع گرين غيرتعادلي
792
بررسي پديده هانتينگ در بوژي خودروهاي ريلي با چرخهاي صلب و انعطاف پذير
793
بررسي پديده هاي حرارتي در فرايند ريخته گري مداوم
794
بررسي پديده هاي غيرخطي در سامانه هاي اپتومكانيك درون كاواك مبتني بر رهيافت تغيير شكل كوانتومي
795
بررسي پديده هاي كاويتالاسيون در مدارهاي هيدروليك
796
بررسي پديده هاي كندگي پلاسمايي و تخريب نوري به منظور خردسازي سنگ هاي مجاري ادرار و صفرا
797
بررسي پديده هاي كيفيت توان با استفاده از تبديل موجك ﴿wavelet)
798
بررسي پديده هاي گذر و تاثير مقياس مدل بر اين پديده ها در دهانه هاي آبگير افقي
799
بررسي پديده هاي مايسلي شدن فعال كننده هاي سطحي در حضور تعداد ي از افزودني هاي شيميايي و تائيد آنها بر فلورسانس ...
800
بررسي پديده هاي ناپايدار در زواياي حمله بالا و تاثير آنها بر ضرائب پايداري
801
بررسي پديده واكنش قليايي ـ كربناتي سنگدانه هاي سدهاي ايران با استفاده از روش هاي متداول جهاني
802
بررسي پديده واكنش قليايي سنگدانه در بتن سه سد كشور
803
بررسي پديده واگرايي خاكهاي رسي در سازه هاي هيدروليكي
804
بررسي پديده ونداليسم و ارزيابي ميزان تاثير عوامل دخيل در اتخاذ رويكرد هاي حفاظت پيشگيرانه
805
بررسي پديده ويدئو در جامعه
806
بررسي پديده ي آشوب در حركت فضاپيما
807
بررسي پديده ي ازدحام در شبكه هاي پيچيده
808
بررسي پديده ي ال نينو و اثرات پيوند از دور آن برمناطق كره زمين
809
بررسي پديده ي پراكندگي القايي بريلوين و بكارگيري آن در كاواك ليزر Nd:YAG
810
بررسي پديده ي پس خميدگي در ايزوتوپ هاي فرد عنصر يوروپيم (اوروپيم ) , investigation of high spin states in odd europium nuclei
811
بررسي پديده ي تجمع در جريان متلاطم دوبعدي
812
بررسي پديده ي كمانش در صفحات داراي ناچ بيضوي واقع در مختصات مكاني مختلف
813
بررسي پديده ي لغزش به جلو در نورد و تاثير آن در فرآيند نورد ميله ي شركت ذوب آهن اصفهان
814
بررسي پديده يتيمي و شبه يتيمي از ديدگاه جرم شناسي
815
بررسي پديده يخبندان در ارتباط با محصولات كشاورزي استان اصفهان
816
بررسي پديده‌ي برهم‌كنش ضعيف براي يك معادله غيرخطي شرودينگر مرتبه بالا
817
بررسي پديده‌ي فلاتر در بال هواپيما
818
بررسي پديدههاي اسپين بالادرايزوتوپهاي زوج-زوج عنصر
819
بررسي پذيرش اينترنت در شركت هاي تعاوني روستايي با استفاده از مدل پذيرش فناوري اطلاعات
820
بررسي پذيرش كسب و كار الكترونيك توسط بنگاه¬هاي كوچك و متوسط گردشگري در ايران
821
بررسي پر عيار سازي كنستانتره ايلمنيت كهنوج
822
بررسي پراش گسسته و ساليتون هاي فضايي در آرايه يك بعدي از موجبرهاي نوري
823
بررسي پراش نوتروني
824
بررسي پراكندگي ادارات و طرح تمركز اداري
825
بررسي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از ذرات و امكان - سنجي ساخت دستگاه طيف سنج پراكندگي (Nephelometer)
826
بررسي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي توسط موانع فلزي در حالت گذرا
827
بررسي پراكندگي باها باها در فضاي كرين
828
بررسي پراكندگي بريلوئن القايي در برهمكنش ليزر پلاسما
829
بررسي پراكندگي جلبك هاي ميكرو در منطقه انتخابي شهر تهران و تهيه بانك از گونه هاي جداسازي شده
830
بررسي پراكندگي در خوشه بندي تركيبي
831
بررسي پراكندگي رامان در موج بر نيمه انباشته از پلاسما نزديك فركانس سيكلوترون
832
بررسي پراكندگي طبيعي باكتريهاي ريزوبيوم و تاثير بعضي از شاخص هاي اكولوژيكي موثر بر رشد آنها در منطقه اصفهان
833
بررسي پراكندگي عناصر پرتوزا در آب هاي خليج فارس با بهره گيري از يك مدل هيدروديناميكي عمق متوسط دوبعدي و كد كروم
834
بررسي پراكندگي فضايي و كاربري هاي آموزشي شهر سياهكل با استفاده GIS
835
بررسي پراكندگي فضايي و مكانيابي بهينه فضاي سبز شهري با به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (نمونه موردي منطقه يك شهر اهواز (پارك محله)
836
بررسي پراكندگي فضايي و مكانيابي بهينه فضاي سبز شهري با به كارگيري سمانه اطلاعات جغرافيايي
837
بررسي پراكندگي مغناطيسي و هسته اي نوترون , Study of magnetic and nuclear scattering
838
بررسي پراكندگي مغناطيسي وهسته اي نوترون
839
بررسي پراكندگي نور از ريزساختارهاي القايي ليزري سطوح فولاد 316L
840
بررسي پراكندگي نوكلئون ـ پيون
841
بررسي پراكندگي و فراواني ژني در گروهها ي پلي مورفبسم خوني ABO وRH درجمعيت اصفهان
842
بررسي پراكنش آلودگي ايسيومي زرشك و اهميت آن در بيماري زنگ زرد و زنگ سياه گندم در استان لرستان
843
بررسي پراكنش ذرات كلسيم كربنات در ماتريس رزين آكريليك با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
844
بررسي پراكنش رنگدانه دي اكسيد تيتانيم در پيوستار پايه آبي
845
بررسي پراكنش زيستي نانو ذرات مغناطيسي آهن پوشيده شده با پلي اتيلن كلايكول با استفاده از راديو ايزوتو| تشخصيصي مناسب
846
بررسي پراكنش زيستي نانو ذرات مغناطيسي آهن پوشيده شده باپلي اتلين گلايكول بااستفاده ازراديوايزوتوپ تشخيصي مناسب
847
بررسي پراكنش گونه Neurergus microspilotus درايران
848
بررسي پراكنش و رابطه تنوع آنزيمي با بيماريزايي پاتوارهاي قارچ...
849
بررسي پراكنش و فراواني مزوزئوپلانكتون هاي درياچه سد شيان استان كرمانشاه
850
بررسي پراگندگي كامپتون در فضاي كرين
851
بررسي پرامترهاي موثر بر توليد پودر نيترا ت نقره
852
بررسي پرامترهاي موثر در بهينه سازي ايروديناميك خودرو
853
بررسي پرامترهاي موثر در بهينه سازي سيستم روغنكاري موتور دو زمانه
854
بررسي پرتره در عكاسي ايران
855
بررسي پرتره نگاري نوين به مثابه رويكردي اجتماعي به آثاررينكه دايكسترا، كتي گرانان و چارلز فرجر
856
بررسي پرتودهي و محاسبات در تابش در يك تومور سرطاني با شبيه‌سازي مونت كارلو
857
بررسي پرتوگيري پزشكي كاركنان و بيماران مراكز درماني ﴿بخش راديولو‍ژي بيمارستان امام خميني﴾
858
بررسي پرتونگاري مراحل تكامل مولر سوم بر اساس سن تقويمي بيماران 22- 6 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي
859
بررسي پرخاشگري در بين جوانان دبيرستاني شهرگنبد كاووس
860
بررسي پرخاشگري در نوجوانان پسر ناحيه 4 شهرستان اهواز
861
بررسي پرخاشگري دردو گروه از دختران
862
بررسي پرخاشگري و افسردگي مادران كودك عادي و مادران عقب مانده ذهني
863
بررسي پرزدانه پارچه مخلوط پلي استر/ ويسكوز و راه هاي كاهش آن
864
بررسي پرزدهي پتوهاي اكريليكي
865
بررسي پرزينگي نخ چرخانه با استفاده از تكنيك شبكه عصبي و مقايسه آن با مدل رگرسيون خطي
866
بررسي پرزينگي نخ‌هاي توليدشده توسط سيستم ريسندگي تجمعي روكواس(RoCoS)
867
بررسي پرسشنامه افسردگي كودكان (CES-DC
868
بررسي پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش سرريزهاي اوجي با شيب كف منفي
869
بررسي پرش هيدروليكي و مدلسازي حوضچه آرامش
870
بررسي پرعيارسازي نمونه هماتيت معدن تنگ زاغ به روش ثقلي
871
بررسي پرفايل ليپيدي پلاسما وارتباط آن با سويه ...هليكو با كتر پيلوري در بيماران سندرم قلبي
872
بررسي پرفورمنس با رويكرد پديدارشناختي با تكيه بر اجراهاي مارينا آبرامويچ
873
بررسي پرفورمنس با رويكرد پديدارشناختي با تكيه بر اجراهاي مارينا آبرامويچ
874
بررسي پرفورمنس و ماهيت پرفورماتيو در فضاها و مكان هاي ايراني
875
بررسي پرفوزيون ميوكارد با استفاده از روش هاي سينتوگرافي و توموگرافي (SPECT) و مقايسه 201TL و MIBI-99mTC
876
بررسي پروانه هاي كامپوزيتي
877
بررسي پروانه‌هاي ثبت اختراع حوزه پزشكي كشورهاي اسلامي در پايگاه بين‌المللي ثبت اختراع آمريكا
878
بررسي پروتئوميكس ومطالعه ايمنو دومينانت هاي آنتي ژن محلول تاكي زوئيت توكسوپلاسما گوندي
879
بررسي پروتئين يوتروفين در بافت عضله 15 بيمار مشكوك به ديستروفينوپاتي خفيف (دستروفي عضلاني بكر) به روش ايمينوهيستوشيمي
880
بررسي پروتئينهاي آب پنير خشك شده در ايران با استفاده از روش الكتروفورز
881
بررسي پروتئينهاي آب پنير خشك شده در ايران با استفاده از روش الكتروفورز
882
بررسي پروتاگونيست و آنتاگونيست در تراژدي ( از يونان تا دوره رئاليست )
883
بررسي پروتكل 4، 15، 802 IEEE براي شبكه هاي حسگر بي سيم
884
بررسي پروتكل BB84 و ارائه گونه اي اصلاح يافته از آن مبتني بردرهم تنيدگي كوانتومي
885
بررسي پروتكل SSL
886
بررسي پروتكل STP و بهبود آن توسط پروتكل RSTP
887
بررسي پروتكل اتصال بي سيم در اينترنت
888
بررسي پروتكل مودم V. 32 BIS براي تحقق M 01 P و پياده سازي نرم افزاري START -UP آن
889
بررسي پروتكل ها و سوئيچينگ MPLS
890
بررسي پروتكل هاي احراز اصالت در شبكه هاي بي سيم نامتجانس
891
بررسي پروتكل هاي ارتباطي بي سيم در حوزه اينترنت اشياء
892
بررسي پروتكل هاي ارتباطي در شبكه هاي ماهواره اي زميني و فضايي
893
بررسي پروتكل هاي امن براي انتقال انتها به انتها در SMS
894
بررسي پروتكل هاي امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم
895
بررسي پروتكل هاي امنيت شبكه هاي بي سيم
896
بررسي پروتكل هاي امنيتي در شبكه حسگر بي سيم
897
بررسي پروتكل هاي مسيريابي چندپخشي ناحيه اي درشبكه هاي اقتضايي بين خودرويي
898
بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
899
بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
900
بررسي پروتكل هايس AAA ( تائيد ، مجوزدهي ، حسابداري)
901
بررسي پروتكل‌هاي سازگاري حافظه نهان در پردازنده‌هاي چندهسته‌اي
902
بررسي پروتكلهاي TCP/IP و IPng
903
بررسي پروتكلهاي ارتباطي بين ... در جي اس ام ( پروتكل دي - لپ )
904
بررسي پروتكلهاي ارسال صوت بر روي اينترنت )VOIP(
905
بررسي پروتكلهاي شبكه هاي با سرعت زياد و چگونگي دسترسي به اينترنت از طريق شبكه هاي سرعت بالا
906
بررسي پروژه هاي ملي مسكن مهر براساس شاخص هاي كليدي توسعه پايدار
907
بررسي پروژه‌هاي EPC براي بهسازي سيستم مديريت پروژه مطالعه موردي:صنايع نفت و گاز(داخلي)
908
بررسي پروسه استفاده در اجاق گاز فردار خانگي
909
بررسي پروسه ساخت مبدلهاي كاتاليستي اگزوز اتومبيل از نوع زيرپايه سراميكي
910
بررسي پروسه نورد و طراحي كنترلر جهت بهبود عملكرد آن
911
بررسي پروسه هاي جداسازي پارازايلين از ناخالصي ها و مقايسه با پروسه موجود در پتروشيمي بندر امام
912
بررسي پروسه هاي جوشكاري در صنعت كشتي سازي و تنش هاي پس مانده و امواج حاصل از آن و ادامه راهكارهاي بهينه سازي در جهت كاهش اثرات مخرب آن
913
بررسي پروسه هاي سنتز متانول و مقايسه آن ها با پروسه واحد متانول چهارم پتروشيمي زاگرس
914
بررسي پروفايل 502 بيمار مبتلا به آفت دهاني
915
بررسي پروفايل اتوآنتي بادي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس با استفاده از كتابخانه پپتيدي نمايش يافته بر روي فاژ جهت شناسايي ماركر زيستي سرمي
916
بررسي پروفايل باكتريايي و الگوي مقاومت آنتــي بيوتيكي زخم هاي سوختگي در بيماران مبتلا به سوختگي بستري شده در بيمارستان ولايت شهرستان رشت طي فروردين 1387 لغايت اسفند 1392
917
بررسي پروفايل بيان ژنهاي NOD1, NOD2 در ردة سلولي گليوماي U87 تيمار شده با ليپوپلي ساكاريد
918
بررسي پروفايل بياني آنزيم سنتزكننده ي اسيد چرب در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد و ارزيابي اثر مشتقات زنجبيل بر آن
919
بررسي پروفايل بياني ژن Smo در سطح mRNA و ارتباط آن با پروفايل بياني miR-326 در لوسمي لنفوبلاستي حاد كودكان
920
بررسي پروفايل بيانيmRNA ژن SALL4دركودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد و ارتباط آن با مقاومت دارويي چند گانه
921
بررسي پروفايل پروتئيني و فعاليت آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma .harzianum بااستفاده ازاشعه گاما به منظورافزايش كنترل بيولوژيك قارچ Rhizoctonia solani
922
بررسي پروفايل درمانهاي انجام شده در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور در سال 1389
923
بررسي پروفايل درمانهاي انجام شده در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور در سال 1389
924
بررسي پروفايل ژنتيكي و وضعيت توليد ESBL در سويه¬هاي كلبسيلا پنومونيه جداشده از بيماران بستري در بيمارستان رازي در سال 1395
925
بررسي پروفايل سيستم چاقوي گاما در فانتوم واقعي مغز
926
بررسي پروفايل فنولي گياه مريم گلي (جنس salvia) با تكيه بر تفاوت هاي بين گونه اي
927
بررسي پروفايل ليپيدي پلاسما و ارتباط آن با سويه در هليكوباكترپيلوري در بيماران سندرم ايكس قلبي
928
بررسي پروفايل متابولوم ناشي از سوء مصرف استفاده همزمان از بنزوديازپين و ترامادول
929
بررسي پروفايل متابولوم ناشي از سوء مصرف استفاده همزمان از بنزوديازيين و ترامادول
930
بررسي پروفايل متابوليكي كبد در هيپرتيروئيديسم به كمك طيف سنجي ان ام آر و كمومتريكس
931
بررسي پروفايل متابوليكي كبددرهيپرتيروئيديسم به كمك طيف سنجي ...وكمومتريكس
932
بررسي پروفايل مولكولي-دارويي گياه قره قات ribes khorasanicum گونه اندميك شهرستان درگز
933
بررسي پروفيل هاي حرارتي در احياي كربوترمي بسترهاي كامپوزيتي هماتيت - گرافيت و تاثير افزودني هاي آهن و آلومينيوم
934
بررسي پروگنوز و خصوصيات كلينيكوپاتولوژي بيماران مبتلا به مننژيوم دستگاه عصبي مركزي و طناب نخاعي مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد طي سالهاي ۱۳90 لغايت 1395
935
بررسي پرونده هاي بيماران مراجعه كننده به بخش دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان طي نيمه دوم سال 84 تا آخر نيمه اول سال 86.
936
بررسي پرونده هاي جرائم و تخلفات پزشكي در حوزه نظام پزشكي تهران بزرگ
937
بررسي پروندههاي قصور پزشكي ارجاعي به كميسيون پزشكي قانوني استان يزد ازفروردين 91تا شهريور 92
938
بررسي پريتونيت در بيماران دياليز صفاقي در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون
939
بررسي پريتونيت در بيماران دياليز صفاقي در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون
940
بررسي پزشكي تدافعي در ميان پنج رشته تخصصي پر خطر پزشك ي در استان خراسان رضوي شهرستان مشهد در سال 1387 (از منظر جرم شناسي )
941
بررسي پژوهش هاي ادبي اسلامي ندوشن در حوزه ادبيات تطبيقي
942
بررسي پژوهش هاي انجام شده در مركز تحقيقات فرآوري و آشنايي با تجهيزات و دستگاه هاي اين مجتمع
943
بررسي پژوهش هاي مرتبط با چاقي و اضافه وزن در تعامل با فعاليت بدني در كودكان و نوجوانان 5 تا 18 سال به روش مرور ساختاريافته و فراتحليل
944
بررسي پژوهشي كاركرد پارالوئيد به عنوان چسب و ماده استحكام بخش در شرايط اقليمي ايران
945
بررسي پژوهشي كاركرد پارالوئيد به عنوان چسب و ماده استحكام بخش در شرايط اقليمي ايران
946
بررسي پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي به كمك نرم افزار ABAQUS
947
بررسي پس خميدگي در ايزوتوپ هاي زوج عنصر هافنيوم ﴿HF)
948
بررسي پساب حمام هاي رنگرزي و روش تصفيه آنها
949
بررسي پساب رنگرزي كالاي اكريليك با مواد رنگرزي كاتيونيك
950
بررسي پسابهاي واحدهاي پتروشيميايي
951
بررسي پساساختار گرايانه اجراي كلاس مرده اثر كانتور بر اساس نظريات ژاك دريدا
952
بررسي پساساختارگرايانه اجراي كلاس مرده عضر كانتور بر اساس نظريات زاك دريدا
953
بررسي پست 20/63 كيلو ولت و ارائه طرح كوچك كرده آن براي يك پست نمونه
954
بررسي پست مدرنيسم در طراحي صنعتي
955
بررسي پست هاي GIS
956
بررسي پسماند شهري سيرجان
957
بررسي پسماند مغناطيسي در ماهواره و انجام تست با پيچه هلمهولتز
958
بررسي پسماندهاي جامد و روشهاي دفع و بازيافت آن
959
بررسي پسماندهاي حفاري با نگرش HSE در يك ميدان نفتي ايران
960
بررسي پل مدولار شناور
961
بررسي پل يك‌سوساز شش پالسه ديودي با تغذيه نامتعادل
962
بررسي پلاسماي كوارك -گلئون
963
بررسي پلاسماي همجوشي هسته اي در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف توسط سايه نگاري ليزري
964
بررسي پلاسمون هاي سطحي در عايق هاي توپولوژيكي
965
بررسي پلاسمون هاي سطحي و كاربردهايشان
966
بررسي پلان و تزئينات مساجد محله اي دوره صفويه در شهر اصفهان
967
بررسي پلي مرفيسم G197A ژن IL-17A و پلي مرفيسم T7488C ژن IL17F در زنان مبتلا به سقط مكرر
968
بررسي پلي مورفسيم جايگاه هاي 651 و 687 ژن TAP2 در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 1 , association between TAP-2 gene polymorphisms)loci of 156 and 786( and diabetes mellitus )TypeI0
969
بررسي پلي مورفيسم 1049174rs ژن NKG2D در عفونت هپاتيت C مزمن
970
بررسي پلي مورفيسم -964A> G در ژن P28 سايتو كاين IL-27 در بيماران مبتلا به سقط هاي مكرر خود به خودي
971
بررسي پلي مورفيسم A12308G در tRNALue (CUN) و غربالگري جهش در ژن‌هاي tRNA سيستئين، تيروزين، آسپارژين، آسپارتيك اسيد و سرين ميتوكندريايي در بيماران ايراني مبتلابه ميوتوني غير ديستروفيك
972
بررسي پلي مورفيسم CTTT در اينترون 2 ژنCDH1 و ارتباط آن با سرطان پستان در جمعيت اصفهان
973
بررسي پلي مورفيسم rs12979860 درژن IL-28B در افراد مبتلا به هپاتيت C
974
بررسي پلي مورفيسم پروتئين P53 كدون 72 در ليكن پلان دهاني باروش PCR
975
بررسي پلي مورفيسم پروموتر ژن Fas دربيماران مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك و ميلوبلاستيك رابطه آن با پيش آگهي بيماري
976
بررسي پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي در ژن CFTR وارتباط آن با ناباروري
977
بررسي پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي در ژن Jhdm2a در جمعيت مردان نابارور ايران
978
بررسي پلي مورفيسم تكرار CA در ژن Src و ارتباط آن با سرطان پستان
979
بررسي پلي مورفيسم تكرار CAC در ژن HOXA1 و پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آنها با سرطان پستان
980
بررسي پلي مورفيسم تكرار CAدر ژن src و ارتباط آن با سرطان پروستات
981
بررسي پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آنها با سرطان كولوركتال
982
بررسي پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 وارتباط آن با سرطان پروستات
983
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه ...با استفاده از ماركرمولكولي در ايران
984
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه Satureja macrantha و Satureja mutica با استفاده از ماركر مولكولي ISSR در ايران
985
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه Satureja. bachtiarica و Satureja. sahendica با استفاده از ماركر مولكولي ISSRدرايران
986
بررسي پلي مورفيسم در ناحيه ... در ... در كودكان باهوش از نظر فراگيري زبان هاي غير مادري و مقايسه با ساير اقوام ايراني با استفاده از روش مولكولي توالي يابي
987
بررسي پلي مورفيسم ژن 23s RRNAدر ايزوله هاي Helicobacter Pylori و حساس و مقاوم به كلاريترومايسين در نمونه هاي بيوپسي معده مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
988
بررسي پلي مورفيسم ژن cadf در گونه هاي كمپيلوباكتر موجود در لاشه هاي مرغ گوشتي ارضه شده در فروشگاه هاي سطح شهرستان هاي كرمانشاه به روشhigh resolution melt curve)hrm)
989
بررسي پلي مورفيسم ژن CYP2D6*4 در مبتلايان به سرطان پستان , study of the CYP2D6*4 polymorphism in breast cancer patients
990
بررسي پلي مورفيسم ژن LEPR901 در مبتلايان به سرطان , study of the lepr901 ploymorphism in breast cancer patients
991
بررسي پلي مورفيسم ژن mdm2 در جايگاه snp 309 مبتلايان به سرطان پستان
992
بررسي پلي مورفيسم ژن MTHFR در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 و چاقي در ايران
993
بررسي پلي مورفيسم ژن TAP-2 در دو جايگاه 565 و 665 در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 1 در جمعيت خراسان , analysis of TAP-2 gene polymorphisms at positions 565 and 566 in persian individuals withtype 1 diabetes
994
بررسي پلي مورفيسم ژن فاكتور V ليدن ﴿leiden) و پروترومبين G20210A در بيماران با انسداد عروق شبكيه
995
بررسي پلي مورفيسم ژن فاكتور V ليدن ﴿leiden) و پروترومبين G20210A در بيماران با انسداد عروق شبكيه
996
بررسي پلي مورفيسم ژن گيرنده مو )mu( در رابطه با متابوليسم مرفين و هروئين در افراد معتاد و غيرمعتاد
997
بررسي پلي مورفيسم ژن گيرنده و ويتامين D در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس , evaluation of vitamin D receptor gene polymorphisms in patients with diabetes mellitus )typ 1(
998
بررسي پلي مورفيسم ژن هاي ... در بيماران مبتلا به ام اس استان فارس
999
بررسي پلي مورفيسم ژن هاي BMP15 و ALK6 و آناليز جهش هاي آنها در جمعيت زنان بارور و نابارور ايراني
1000
بررسي پلي مورفيسم ژن( MTHFR C677T ) در بيماران مبتلا به هپاتوسلولاركارسينوما و كبد چرب و ارتباط آن با سطح سرمي تومور ماركر آلفا فيتو پروتئين در مقايسه با افراد سالم
بازگشت