<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي برنامه ريزي ساماندهي عشاير در كانون هاي توسعه به منظور ارايه مدل مناسب
2
بررسي برنامه ريزي شيفت كاري ژرستاران در بيمارستان
3
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط در شهر كرمانشاه
4
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني در مجموعه هاي متوسط و بزرگ مورد مطالعه ﴿شركت سهمي ذوب آهن اصفهان﴾
5
بررسي برنامه ريزي ها و سياستهاي توريسم جمهوري اسلامي ايران ( تحليل چهار برنامه پنج ساله توسعه )
6
بررسي برنامه هاي آموزش زبان انگليسي در دانشگاههاي پيام نور و علوم پزشكي اردبيل
7
بررسي برنامه هاي آموزشي مهندسي هوافضا در كشورهاي مختلف
8
بررسي برنامه هاي استراتژيك منابع انساني و نقش آن بر خلاقيت و نو اوري سازماني درشهرداري منطقه 20تهران
9
بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي حقوق شهروندي در دولت‌هاي محمود احمدي نژاد و حسن روحاني
10
بررسي برنامه‫ريزي منابع سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط در شهر كرمانشاه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
11
بررسي برهم كنش الكترون- فونون در ترابردبار گرافين با استفاده از روش چگالي تابعي اختلالي
12
بررسي برهم كنش الكترون ها با آشكارسازهاي نيمه هادي سيليسيومي
13
بررسي برهم كنش داروهاي كاهنده فشار خون با غشاهاي بيولوژيكي در مقياس نانو با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
14
بررسي برهم كنش دريافت روغن هاي خوراكي كنجد، كانولا و كنجد- كانولا با پلي مورفيسم ژن هاي CETP,ApoA1 و ApoE بر سطوح پروفايل ليپيدي، شاخص هاي گلايسميك و مقاومت انسوليني در بين بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و همسرانشان
15
بررسي برهم كنش دريافت روغن هاي خوراكي كنجد، كانولا و كنجد- كانولا با پلي مورفيسم ژن هاي CETP,ApoA1 و ApoE بر سطوح پروفايل ليپيدي، شاخص هاي گلايسميك و مقاومت انسوليني در بين بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و همسرانشان
16
بررسي برهم كنش رزانه با لايه فعال غشاي اسمز مستقيم در تصفيه مستقيم پساب رنگرزي
17
بررسي برهم كنش سازه – سيال در كمپرسورهاي با جريان محوري در كوادكوپترهاي بالا رونده
18
بررسي برهم كنش شكل هاي بستر شني با تاج مسطح و پوشش گياهي ديوار بر مولفه هاي جريان آشفته
19
بررسي برهم كنش فوتون باهسته دربرهم كنش هاي ناكشسان
20
بررسي برهم كنش كازيمير در دماي محدود بين يك صفحه ي ناهموار رسانا و يك صفحه ي ناهموار با تراوايي كامل
21
بررسي برهم كنش نور با محيط با فضاهاي پارامتري خميده
22
بررسي برهم كنش نوكلئون -نوكلئون بااستفاده ازتغييرات جابه جايي فاز
23
بررسي برهم كنش هاي كادميوم و جيوه با آدنين
24
بررسي برهم كنش ويروس آنفلونزاي A با سيستم ايمني بدن
25
بررسي برهم‌كنش اسپين-مدار در يك نقطه¬ي كوانتومي سه ترازي مدل‌هاي Λ و V در حضور ميدان مغناطيسي در پديده شفافيت القايي الكترومغناطيسي
26
بررسي برهم‌كنش دارو با نانوحامل‌ها، با استفاده از روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
27
بررسي برهمكنش MK-801 در اثرات ضداضطرابي عصارهي هيدروالكلي دانهي شويد در موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار
28
بررسي برهمكنش بين ct-dNA با داروي تيوريدازين ونيز hsa با داروي سرترالين بااستفاده از تكنيك هاي مختلف طيف سنجي وشبيه سازي مولكولي
29
بررسي برهمكنش بين DNA چهارگانه و يك نوع كمپلكس پالاديم با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي و رهايش آن كمپلكس از نانوذرات آلبومين سرم گاوي و نانوسلولز جلبك كارا در محيط آزمايشگاهي و مطالعه اثر ضد سرطاني آن بر روي رده سلولي MCF-7
30
بررسي برهمكنش بين هسته دوستهاي الكلي و عامل اعصاب سارينبا استفاده ازمحاسبات تئوري تابع چگالي
31
بررسي برهمكنش تك لايه هاي خود سامان 5 - آمينو - 2 - مركاپتوبنزايميدازول با برخي يون هاي فلزات سنگين
32
بررسي برهمكنش داروي Procarbazine با نانوسوئيچ زيستي ... AMPB- PEPTIDES
33
بررسي برهمكنش داروي پروپيل تيواوراسيل بايديد واندازه گيري داروي آمانتادين با استفاده ازالكترود خمير كربن اصلاح شده بابتا سيكلودكسترين به روش ولتامتري ...
34
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان آيداروبيسين با دي ان اي تيموس گوساله و تشخيص الكتروشيميايي ناهمجوري هاي تك بازي مختلف با استفاده از مورين به عنوان مولكول ردياب
35
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان جمسيتابين با فولرن هاي 60C و 70C استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
36
بررسي برهمكنش داروي ضد سرطان جمسيتابين با فولرن¬هاي 60C و70Cاستفاده از نظريه¬ي تابعي چگالي
37
بررسي برهمكنش ذرات بنيادي در حضور ميدان هاي زمينه
38
بررسي برهمكنش كليكس آرنها و يونهاي فلزي با استفاده از تئوري تابعي دانسيته
39
بررسي برهمكنش گالن - پيريت در محيط فلوتاسيون
40
بررسي برهمكنش ليزر ArF با غشاء پلي اترسولفون و اثر آن روي زيست سازگاري و خون سازگاري غشاء
41
بررسي برهمكنش ليزر XeCl با غشاء پلي اترسولفون
42
بررسي برهمكنش ليزر با بافت ﴿چربي﴾
43
بررسي برهمكنش منابع مختلف نيتروژن وبي كربنات سديم بر دو ژنوتيپ سير در سيستم هيدروپونيك
44
بررسي برهمكنش مولكول هاي , NH3 , H2O , HCN HF O(CH3)2 , با مولكول 1و2-دي فسفا دكا بوران (10)
45
بررسي برهمكنش مونومر ماده فعال سطحي با نانو لوله كربني چند ديواره
46
بررسي برهمكنش نانوحامل دارو و يك عامل زيست فعال با شبيه سازي ديناميك مولكولي
47
بررسي برهمكنش ها و محاسبه ثابت هاي شيميايي چند تركيب بيولوژيك يا واكنش هاي آنها با استفاده از روش هاي كمومتريكس
48
بررسي برهمكنش هاي FCNC از طريق توليد كوارك تاپ - بوزون Z- جت در برخورد دهنده FCC-ee
49
بررسي برهمكنش هاي الكترومغناطيسي سلول
50
بررسي برهمكنش هاي بيولوژيك بر روي ميكروفلوئيدهاي بدون كانال ايجاد شده با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
51
بررسي برهمكنش هاي فلوئور-فلوئور، آيا برهمكنش دافع مي تواند منجر به تشكيل پيوند شيميايي شود؟
52
بررسي برهمكنش هاي فوق ريز مغناطيسي در لايه هاي نازك U/W ﴾110﴿با استفاده از نظريه هاي تابعي چگالي
53
بررسي برهم‎كنش هاي مولكولي بايومولكول ها و غشاء هاي زيستي در مقياس نانو در محيط آبي
54
بررسي برهمكنش هندسه تلماسه بر ساختار جريان و طول ناحيه جدايي
55
بررسي برهمكنش وان در والس يك اتم خنثي با سطوح رسانا يا دي الكتريك در ابعاد نانو
56
بررسي بروز 5 ساله رتينوپاتي و عوامل موثر بر آن در ديابت نوع ii ﴿دو﴾ مراجعه كنندگان به مركز ديابت يزد ﴿از سال 1379 تا سال 1384﴾
57
بررسي بروز اطراف ايمپلنت در مراجعين به كلينيك دندانپزشكي كتابچي كاشان در سال 1397
58
بررسي بروز ايده خير در كار هنري از منظر سنت گرايان ﴿سيد حسين نصر﴾
59
بررسي بروز سردرد پس از بي حسي نخاعي و عوامل مرتبط با آن در بيماران كانديد سزارين در بيمارستان الزهرا رشت در سال 98
60
بررسي بروز سرگيجه حقيقي(دوراني) و سرگيجه كاذب(احساس گيجي) در ريكاوري بعد از عمل جراحي الكتيو با بيهوشي عمومي و برخي عوامل پيشگويي كننده در بيماران 60-15 ساله مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت(سال 1390-1391)
61
بررسـي بروز عوارض عمل برداشتن سنگ هاي كليه از طريـق پوست در مركـز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت در سال 1387-1384
62
بررسي بروز هيپوناترمي در كودكان مبتلا به گاستروانتريت درمان شده با مايعات وريدي هيپوتونيك در بيمارستان 17 شهريور شهر رشت از تاريخ 1/7/87 تا 1/11/89
63
بررسي برون تني اثر حفاظت پرتوي نانونيوزوم حاوي اسانس آويشن بر روي لنفوسيتهاي خون محيطي انسان تحت تابش پرتوهاي يونيزان
64
بررسي برون تني خواص زيستي هيدروكسي آپاتيت فلوئوردار سنتز شده به روش شيمي تر
65
بررسي برون سپاري برخي فرايندها جهت توليد در كلاس جهاني شركت هاي سازنده سازه هاي فلزي استان تهران
66
بررسي برون سپاري خدمات سلامتي در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ارائه الگوي راهبردي برون سپاري خدمات
67
بررسي بزرگي ، گستره وفراواني سيل در حوضه رودخانه تجريش
68
بررسي بزرگي و توزيع تنش‌هاي پسماند در جوش محيطي يك مخزن تحت فشار آلومينيوم استحكام بالا و استخراج روابط براساس پارامترهاي هندسي
69
بررسي بزه زيست محيطي صيد غيرمجاز در حقوق كيفري ايران
70
بررسي بزهكاران وارتباط با فقر وعوامل اقتصادي
71
بررسي بزهكاري جوانان درشهر قم
72
بررسي بزهكاري نوجوانان 10-14 ساله شهر شهركرد
73
بررسي بزهكاري نوجوانان10-14ساله
74
بررسي بسامدي و معنايي واژگان و تركيبات عربي در شعر رودكي
75
بررسي بسترهاي اجتماعي و فرهنگي شهرهاي خلاق و نوآور﴿مورد مطالعه:استان هاي ايران﴾
76
بررسي بسترهاي اقتصادي كارآفريني در توسعه پايدار روستايي
77
بررسي بسترهاي فكري و نظري تئاتر استانيه فسكي
78
بررسي بسترهاي فكري و نظري تئاتر استانيوسكي (با اتكا بر نظريات باختين و گروتفسكي)
79
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت ايجاد مديريت مشاركتي در بافت قديم
80
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت پياده سازي مديريت دانش
81
بررسي بستگي بين سبك رهبري مديران مدارس منطقه 14 تهران با رضايت شغلي كاركنان آموزشي
82
بررسي بسته بندي زعفران
83
بررسي بسته بندي زعفران به عنوان يك محصول صادراتي
84
بررسي بسته بندي فرش دستباف ايراني
85
بررسي بسته بندي مقوايي و بازار آن در ايران
86
بررسي بصري آرايش و تناسبات در طومارهاي خطي موجود در موزه ي آستان قدس
87
بررسي بصري آرم شركت هاي هواپيمايي جهان
88
بررسي بصري آرم هاي پوشاك ورزشي جهان تا سال 2016
89
بررسي بصري آرم هاي دانشگاه هاي ايران ( دولتي و غير دولتي )
90
بررسي بصري آرم هاي هتل هاي زنجيره اي پنج ستاره جهان
91
بررسي بصري آگهي هاي چاپي در مجلات دهه ي چهل ايران
92
بررسي بصري بسته بندي دارو در دو دهه ي اخير كشور آلمان
93
بررسي بصري بيلبوردهاي سه بعدي تجاري دو دهه ي اخير در اروپا
94
بررسي بصري پورتال هاي شهري پايتخت كشورهاي توسعه‌يافته
95
بررسي بصري پوسترهاي اسماء الحسني ﴿1٣91 -1٣8٤﴾
96
بررسي بصري پوسترهاي جشنواره فيلم در اروپا ( مورد پژوهي جشنواره هاي كن ، برلين و ونيز ) در سه دهه اخير
97
بررسي بصري پوسترهاي دو دهه ي اخير"2010-1990" سينماي هاليوود
98
بررسي بصري پوسترهاي سينماي موج نوي فرانسه در دهه ي 1960 ميلادي
99
بررسي بصري پوسترهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از آغاز تاكنون
100
بررسي بصري پوسترهاي نمايش نامه هاي شكسپير
101
بررسي بصري تبليغات مبارزه با اعتياد به مواد مخدر و دخانيات در رسانه هاي چاپي دنيا
102
بررسي بصري تصاوير نسخه چاپ سنگي تحفه‌الذاكرين بيدل كرمانشاهي اثر بهرام كرمانشاهي
103
بررسي بصري تصوير زن در شاهنامه تهماسبي و داوري
104
بررسي بصري تصويرسازي براي علم نجوم در جهان اسلام
105
بررسي بصري تمبرهاي گنجينه ي موزه ملك
106
بررسي بصري خط عنوان تيترا‍‍‍‍‍‍‍ژ‍ فيلم هاي سينماي ايران از آغاز تاكنون
107
بررسي بصري روي جلد‏هاي تصويرسازي‌شده تحليل روي جلدهاي راه يافته به مسابقه‌ي ‏50 كتاب 50 جلد
108
بررسي بصري ريشه هاي تصويري و معنايي نقش مايه هاي سنتي هنر بلوچ و مطالعه تطبيقي آن با نقاشي انتزاعي
109
بررسي بصري سرلوحه مجلات دهه هشتاد ايران
110
بررسي بصري سيستم هاي راهنماي شهري كشور آمريكا
111
بررسي بصري طرح جلد كتاب هاي ادبيات داستاني ايران پس از انقلاب اسلامي (1395-1357)
112
بررسي بصري عنوان بندي سينماي وحشت در كشور آمريكا در دهه اخير ) 2008 تا 20
113
بررسي بصري فونت و پيكتوگرام در گرافيك محيطي باغ وحش ﴿5 مورد مطرح در جهان﴾
114
بررسي بصري كتيبه هاي ابنيه ي تاريخي شهر تبريز
115
بررسي بصري مسكات هاي به كار برده شده در تبليغات كشورهاي اروپايي
116
بررسي بصري نسخ خطي مصور علوم در گنجينه‌ي مخطوطات آستان قدس رضوي(قرن11و12ه.ق)
117
بررسي بصري نسخه خطي سمك عيار
118
بررسي بصري نشانه نوشته هاي روزنامه هاي رايج ايران از سال 1360 تا 1390
119
بررسي بصري نظام تناسبات در باله هاي ازدواج ﴿گنجينه ي آستان قدس رضوي﴾
120
بررسي بصري نقش مايه هاي حرم مطهر حضرت احمد بن موسي شاهچراغ(ع)
121
بررسي بصري نقش مايه هاي معماري در دوره تيموري (مورد پژوهي:2مدرسه و 1 مدرسه در مشهد)
122
بررسي بصري نقش مايه هاي مهر انگشترهاي اسلامي در ايران﴿مجموعه ي ناصرخليلي﴾
123
بررسي بصري نقشه هاي راهنما در جهان اسلام﴿قرن پنچم تا يازدهم هجري قمري
124
بررسي بصري نقوش دستبافته هاي قشقايي فارس
125
بررسي بصري نقوش سفالينه هاي تل باكون
126
بررسي بصري نقوش سفالينه هاي شادياخ نيشابور
127
بررسي بصري نقوش سنگ قبرهاي آرامگاه ارامنه اصفهان﴿ سده 19،18،17 ميلادي ﴾
128
بررسي بصري نقوش نسخه خطي اندرزنامه (نسخه سين سيناتي)
129
بررسي بصري نقوش و كتيبه هاي كاروانسراي شرف در خراسان رضوي ( رباط شرف در خراسان رضوي )
130
بررسي بصري نگاره هاي اطلاع رسان آب و هوا در شبكه هاي خبري شناخته شده ي جهاني
131
بررسي بصري نگاره هاي اطلاع رسان آموزشي براي طراحي نگاره هاي آموزشي كودكان دبستاني
132
بررسي بصري وب‌سايت‌هاي فروشگاه‌هاي اينترنتي: مقايسه‌ي دو وب‌سايت ديجيكالا و آمازون
133
بررسي بعضي از خواص پوشش هاي معدني روي (Zn) برپايه رزين اتيل سيليكات در مقابل عوامل جوي
134
بررسي بعضي از گنجايش هاي همتافته روي خمينه هاي همتافته
135
بررسي بعضي از نقاط همرسي در سيالات چگال با استفاده از معادلات حالت
136
بررسي بعضي پارامترهاي محيط زيستي منطقه صفاييه يزد : بخش آلودگي هاي محيط زيست
137
بررسي بعضي خواص پوشش كرم سخت روي آلياژ آلومينيم سري 2000
138
بررسي بعضي خواص روكش هاي رزيني بر روي كاغذ
139
بررسي بقا 3، 5، 10 ساله دندان هاي تحت درمان هاي مشترك اندودنتيك، جراحي افزايش طول تاج و روكش هاي كامل
140
بررسي بقا در بيماران مبتلا به سرطان معده تحت شيمي درماني با رژيم Mayo Clinic در شهر رشت
141
بررسي بقاء كاتتر دياليز صفاقي و طول عمر بيماران دياليز صفاقي بالاي 18 سال از سال 1380 تا پايان سال 1385 در بيمارستان شهيد رهنمون
142
بررسي بقاء كاتتر دياليز صفاقي و طول عمر بيماران دياليز صفاقي بالاي 18 سال از سال 1380 تا پايان سال 1385 در بيمارستان شهيد رهنمون
143
بررسي بقاي 5 ساله در مبتلايان به كانسر اپي تليال تخمدان در طي سالهاي 1387- 1379 در رشت
144
بررسي بقاي 5ساله بيماران مبتلابه سرطان پروستات
145
بررسي بقاي بدون عود پنج ساله در بيماران بزرگسال مبتلا به هوچكين لنفوما تحت رژيم درماني ABVD در استان گيلان (1386-1379)
146
بررسي بقاي تخمك هاي نابالغ انساني بعد از انجماد و انجام بلوغ آزمايشگاهي
147
بررسي بقاياي سموم تيومتون وريدوميل در خيار با استفاده از روش كروماتوگرافي
148
بررسي بكارگيري افزودني‌هاي سيمان براي توليد دوغاب پرمقاومت و امكان‌سنجي استفاده از آب درياي خزر
149
بررسي بكارگيري الياف نامتعارف در فرش دستبافت
150
بررسي بكارگيري روش كمپكلس سازي با اوره در جداسازي اسيدهاي چرب
151
بررسي بكارگيري روشهاي ترميمي در تعمير و بازسازي قطعات دوار موتور لوكوموتيو GTZt
152
بررسي بكارگيري سيستم توربين گاز با توربين آزاد روي يك وسيله نقليه
153
بررسي بكارگيري متد Predictive Maintenanceدر
154
بررسي بكارگيري متدPredictive Maintenanceدر تجهيزات پتروشيمي
155
بررسي بلاغت تصوير در شعر دفاع مقدّس استان كرمانشاه
156
بررسي بلاغي و محتوتيي نيايش هاي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي
157
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
158
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
159
بررسي بلفاريت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي چشم دانشگاه علوم پزشكي يزد
160
بررسي بلورهاي فوتوني دو بعدي ساخته شده از دو استوانه ي هم مركز دي الكتريك با ضريب شكست منفي
161
بررسي بلورهاي نوري
162
بررسي بلورينگي استريوكمپلكس و خواص الكتريكي سامانه تهيه شده از مخلوط PLLA/PDLA/CNT به روش الكتروريسي
163
بررسي بلورينگي در پلي (بوتيلن سوكسينات) و تاثير آن بر خواص، كاربرد و شكل‌دهي
164
بررسي بلورينگي در همو كامپوزيت هاي پلي پروپيلن حاوي نانو ذره كلي و اثر فوم سازي ميكرو سلولار بر بلورينگي آن
165
بررسي بلوغ آزمايشگاهي تخمك شتر يك كوهانه به وسيله ميكروسكوپ نوري و الكتروني
166
بررسي بلوغ حرارتي نفت خام با استفاده از آناليزهاي طيف سنجي و پيروليز آسفالتين
167
بررسي بلوغ عاطفي در دانشجويان پسر مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور قاين
168
بررسي بلوغ مديريت پروژه در شركت هاي پيمانكاري مترو
169
بررسي بلوك هاي شاخه اي در 500 مورد انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
170
بررسي بلوكهاي شاخه اي در 500 مورد آنفاركتوس حاد ميو كارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
171
بررسي بلوكهاي شاخه اي در 500 مورد آنفاركتوس حاد ميو كارد در بيمارستان دكتر حشمت رشت
172
بررسي بلوكي و استاندارهاي سيستم هاي فرستنده و گيرنده 226MBIT/S
173
بررسي بن مايه هاي اجتماعي غزل پس از انقلاب
174
بررسي بن مايه هاي عشق،جنگ و مرگ در چهار اثر همينگوي:خورشيد همچنان مي درخشد،وداع با اسلحه،زنگ ها براي كه به صدا در مي آيد و پيرمرد و دريا
175
بررسي بن‌مايه‌هاي اسطوره‌اي و افسانه‌اي در «رژه برخاك پوك» و «مهره‌ي مار»
176
بررسي بن‌مايه‌هاي اسطوره‌اي و افسانه‌اي در «رژه برخاك پوك» و «مهره‌ي مار»
177
بررسي بند‌هاي موصولي در زبان فارسي بر اساس دستور كلام
178
بررسيِ بنيادي بودن در سلول هايِ كشت داده شده از تخمدان انسان، با استفاده از ارزيابي پروفايل بيان ژن
179
بررسي به كارگيري الگوريتم هاي هوشمند در مسيريابي در شبكه و پياده سازي يك نمونه
180
بررسي به كارگيري گرمكن هاي تماس مستقيم در ساختمان ها
181
بررسي بهاي تمام شده انواع سپرده هاي بانكي در شعب منتخب بانك پارسيان با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)
182
بررسي بهبود آزمون رشد آهسته ترك لوله‌هاي پلي‌اتيلن با استفاده از مواد پلي‌اتيلن خودرنگ مشكي
183
بررسي بهبود الكتروريسي نانو الياف كربوكسي متيل كيتوكسان
184
بررسي بهبود انتقال حرارت در رژيم جريان لخته اي در ميكرولوله هاي سينوسي
185
بررسي بهبود انتقال گرما درون نانو سيال به كمك روش شبكه بولتزمن
186
بررسي بهبود بهره وري بر اساس سيستم هاي اطلاعات مديريت در شركت برق منطقه اي فارس
187
بررسي بهبود پويش طيف پهن باند در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از نمونه برداري فشرده
188
بررسي بهبود ثبات خامه فرش رنگرزي شده با اسپرك در مقابل نور
189
بررسي بهبود چقرمگي پوشش نانوكامپوزيتي اپوكسي_گرافن اكسايد اصلاح شده با پليمر ابرشاخهاي سيلان دار شده
190
بررسي بهبود خواص خودترميمي قير توسط پلي‌يورتان‌هاي ترموپلاستيك
191
بررسي بهبود خواص سايشي آلياژ 28LM توليد شده به روش تيكسوفرمينگ
192
بررسي بهبود رنگرزي پلي پروپيلن با استفاده از پليمرهاي درختي نانوساختار
193
بررسي بهبود روش زمانبندي بر مبناي بازبيني و ارزيابي برنامه (pert) با استفاده از منطق فازي
194
بررسي بهبود ظرفيت باربري و خواص مكانيكي خاك هاي ريزدانه با روش تثبيت با آهك و سيمان مطالعه موردي قطعه آ2 ب راه اهن قزوين رشت
195
بررسي بهبود عملكرد آب شيرين كن خورشيدي با شيب يكطرفه با استفاده از ترموالكتريك و نانوسيال آب اكسيد مس
196
بررسي بهبود عملكرد رآكتور هوازي/بي اكسيژن با استفاده از فرآيند الكتروفنتون در كاهش بار آلي و حذف نيتروژن فاضلاب شهري
197
بررسي بهبود عملكرد منعقد كننده ها بر روي آبهاي صنعتي اصفهان
198
بررسي بهبود فرآيندهاي سرويس فناوري اطلاعات با امكان سنجي پياده سازي cobits
199
بررسي بهبود قابليت فلوتاسيون ايلمنيت توسط مايكروويو
200
بررسي بهبود كارآيي روش شبكه بولتزمن-مرز شناور
201
بررسي بهبود كنترل پروژه بر مبناي سيستم آخرين برنامه ريز مطالعه موردي
202
بررسي بهبود كيفيت خدمات با بكارگيري QFD براي رقابتي شدن سازمانها(مطالعه موردي و ارزيابي نظر سنجي نمايندگان سايپا يدك در صورت اجراي)QFD(
203
بررسي بهبود نفوذپذيري بسترهاي تغذيه مصنوعي با استفاده از مالچ هاي مختلف
204
بررسي بهترين تقريب در كلاسي از فضاهاي نرمدار با مخروط ستاره گون
205
بررسي بهترين رهيافت آبخيزداري با هدف افزايش اشتغال با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ مطالعه موردي حوزه آبخيز خانه زنيان
206
بررسي بهترين روش رنگ آميزي براي انواع اسپرم انسان و حيوان براي تهيه لامهاي ثابت
207
بررسي بهترين كاشت بذر كاج سوزني PINEICEAE وتعيين تاثير آن برزنده ماني نهال در خزانه سدروس دئورا
208
بررسي بهترين نقطه تقريب در فضاي متريك احتمالي با فاصله سوزوكي
209
بررسي بهترين و اقتصادي ترين روشهاي تصفيه فاضلاب صنايع آبكاري به روش AHP
210
بررسي بهداشت تغذيه از منظر قرآن و روايات
211
بررسي بهداشت دهان در افراد مسن
212
بررسي بهداشت دهان و دندان در اسلام و ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي
213
بررسي بهداشت دهان و دندان در اسلام و ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي .
214
بررسي بهداشت روان دانشجويان پيام نور قوچان
215
بررسي بهداشت روان در خانواده پرجمعيت وكم جمعيت در استان قم
216
بررسي بهداشت رواني بچه هاي طلاق ومقايسه آنها با بچه هاي خانواده هاي عادي
217
بررسي بهداشت رواني دانشجويان و عوامل اجتماعي موثر برآن در دانشگاه پيام نو ر شهرضا
218
بررسي بهداشت رواني سالمنداني كه در خانه فرزند دارند و سالمندان آشيانه خالي در شهرستان فردوس
219
بررسي بهداشت رواني وسلامت عمومي در بين افراد معتاد وعادي شهر مشهد
220
بررسي بهداشت رواني وقضاوت اخلاقي سربازان ساوه
221
بررسي بهره اشعه ايكس در آرايش هاي مختلف كاتدي دستگاه پلاسماي كانوني
222
بررسي بهره انرژي همجوشي هسته اي دريك پلاسماي تبهگن
223
بررسي بهره بري در شركت بارون سازنده كمپرسور سازي
224
بررسي بهره وري بانك ها از نظر نيروي كار، سرمايه و مديريت به روش DEA مطالعه موردي بانك رفاه استان چهار محال و بختياري طي دوره (1382-1380)
225
بررسي بهره وري فناوري هاي مختلف ساخت و ساز انبوه مسكن در ايران و ارائه راهكارهاي عملي مناسب براي ارتقاي آن
226
بررسي بهره وري كاركنان و تاثير رضايتمندي شغلي در كميته امداد امام خميني‍ره‍ قشم ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي بهره وري كاركنان و تاثير رضايتمندي شغلي در كميته امداد امام خميني(ره) قشم
227
بررسي بهره وري كارگران ساختماني تحت تاثير اعتياد
228
بررسي بهره وري نظام دامداري مبتني بر كوچ عشاير شهرستان ري
229
بررسي بهره وري نيروي كار و عوامل موثر بر آن در صنايع تجهيزات گازرساني
230
بررسي بهره وري و روش هاي بهبود آن در معادن بررسي موردي شركت زغال سنگ البرز مركزي (زيرآب )
231
بررسي بهره‌وري نهاده‌هاي توليد محصولات گلخانه‌اي (مطالعه موردي خيار گلخانه‌اي شهرستان اشكذر)
232
بررسي بهزيستي شخصي واضطراب ميان ورزشكاران فوتباليست وواليباليست ورزشگاه جوادالائمه قم
233
بررسي بهسازي سريشم حيواني و كاربرد آن در مرمت سازه هاي موسيقي با ساختار چوبي ﴿ مرمت ويولن ﴾
234
بررسي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي بتني با استفاده از قاب‌هاي مهاربندي واگرا با پيوند قائم جفت
235
بررسي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري از منظر پدافند غيرعامل ( مطالعه موردي شهرك اميريه شهرستان شهريار(
236
بررسي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري محله امامزاده قاسم تهران
237
بررسي بهسازي واكنشهاي تشكيل تركيبات بين فلزي در آلياژ الومينيوم AS5U36 از طريق آناليز حرارتي
238
بررسي بهمن نوروني با استفاده از مدل غير خطي جمع‌آوري و شليك درشبكه عصبي
239
بررسي بهمن هاي نوروني با استفاده از مدل گردآوري و شليك در شبكه عصبي
240
بررسي بهينگي طرح هاي بلوكي ناقص براي كليه ي ساختارهاي همبستگي
241
بررسي بهينگي كدهاي منبع بر اساس اطلاعات پيشين محدود و مشاهدات معدود
242
بررسي بهينه بودن رنگزاي سماق نسبت به گل گاوزبان و بقيه رنگزاها
243
بررسي بهينه سازي جاذب ها براي حذف يون كادميوم از محلول هاي آبي
244
بررسي بهينه سازي در سيستم حمل و نقل معدن كارمزد در تونل هشت
245
بررسي بهينه سازي طراحي محصول ( طراحي شكل ) با استفاده از يك روش فازي-ژنتيك
246
بررسي بهينه سازي فرآيند سنتز فيشر تروپشن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
247
بررسي بهينه سازي فرايند توليد نفت به كمك فرازآوري طبيعي با گاز
248
بررسي بهينه سازي مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر شبكه اجتماعي
249
بررسي بهينه سازي مصرف سوخت در مدارس
250
بررسي بهينه سازي نانوذرات كوانتوم دات ﴿CdSe/ZnS(core-shell براي ساخت نانو بيوسنسور سرطان
251
بررسي بورس اوراق بهادار درايران
252
بررسي بورس فلزات دربازار ايران
253
بررسي بورس كالا از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
254
بررسي بورونايزينگ فولاد ساختماني با مخلوط پودر اسيدبوريك و منيزيم و مشخصه يابي آن
255
بررسي بوش هاي اتصال سيستم تعليق لينك پيچشي و تاثير آن بر پايداري جانبي
256
بررسي بوم _ جامعه شناسي گياهي و تركيب رستني هاي ( فلور ) حوضة آبريز مامور _ كلگه
257
بررسي بي ادبي در تعاملات كارمندان و دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ايلام
258
بررسي بي ادبي در نظرات خوانندگان رسانه هاي برخط
259
بررسي بي اشتهايي عصبي با هوش هيجاني
260
بررسي بي تفاوتي در روابط اجتماعي و علل و عوامل موثر بر آن
261
بررسي بي ينال هاي نقاشي در ايران از آغاز
262
بررسي بي‌هنجاري هاي مغناطيسي محدوده شماره سه گل گهر سيرجان
263
بررسي بيابان زدايي در قطعه چهار شهريار با استفاده از كاشت گونه آتريپلكس كانيسنس )Atriplex Canescens(
264
بررسي بيان MIR وارتباط آن با بيان ژن HOXA10در بيماران اندومتريوز
265
بررسي بيان miR-125b و ارتباط آن با بيان ژن P53 در بيماران اندومتريوز
266
بررسي بيان miR-16 وmiR-21 در نمونه هاي خون بيماران سقط مكرر و ارتباط آنها با بيان ژن هاي VEGF_A وPTEN
267
بررسي بيان miR-485-3p و miR-297 در سلول هاي تك هسته ايي خون محيطي بيماران مبتلا به پاركينسون جمعيت اصفهان
268
بررسي بيان RNA ي غير كد كننده ي بلند موثر در لوسمي لنفوبلاستي حاد كودكان و ارتباط آن با پروفايل بياني miR-326
269
بررسي بيان ايزوفرم هاي ژن PPARy }PPARy2 , PPARy1 طي تمايز عصبي سلول هاي بنيادي موش
270
بررسي بيان پروتئين EGFR در مبتلايان به سرطان كولوركتال و ارتباط آن با شاخص هاي كلينيكو پاتولوژيك , expression of membranous epidermal growth factor receptor in colorectal carcinoma and it s correlation with clinicopathological features
271
بررسي بيان پروتئين رشته تار عنكبوت در ريشه گياه توتون
272
بررسي بيان پروتئين‌هاي اختصاصي دوپامينرژيك در سلول‌هاي بنيادي ترانسفكت شده با ژن Nurr1
273
بررسي بيان در سطح mRNA ژن oipA هليــــكوباكتر پايلوري كلون شده در وكتــوربايسيسترونيك واجد ژن IL-18 موشي در سلول يوكاريوتي
274
بررسي بيان ژن ...در بيماران مبتلا به سرطان مري بااستفاده از روش...
275
بررسي بيان ژن CGRP و عملكرد كبد گاوهاي شيري تغذيه شده با مكمل چربي طي دوره انتقال
276
بررسي بيان ژن FOXR2 و ارتباط آن با شاخص‌هاي اپي‌تليالي-مزانشيمي در تخمدان سرطاني انسان
277
بررسي بيان ژن HOXC6 و miR-147 در سرطان تخمدان
278
بررسي بيان ژن NKX2-1 در سرطان تيروئيد در جمعيت اصفهان
279
بررسي بيان ژن OX40 و OX40L در خون محيطي و سطح سرمي OX40L در خانم هاي مبتلا به سقط مكرر خود به خودي در مقايسه با گروه كنترل
280
بررسي بيان ژن PLCzeta و ارتباط آن با ميزان فعاليت آنزيمآكروزين و كمبود پروتامين در بيماران كانديدذاي ICSI
281
بررسي بيان ژن PPARyl در ضايعات نخاعي موش صحرايي
282
بررسي بيان ژن toll-like receptor در بافت هاي سيستم عصبي مركزي و طحال موش هاي نر نژاد balb/c تحت شرايط استرس فيزيولوژيك , the investigation of the gene expression of toll-like receptor 4 in the central nervous system and spleen cells of acute restraint stressed balb/c mica
283
بررسي بيان ژن Tslp بر روي بيماران مبتلا به سرطان معده
284
بررسي بيان ژن اس او اس $در تحمل شوري چهارواريته از گندم هاي زراعي ايران
285
بررسي بيان ژن انزيمPON1(پارااكساناز)در بافت كبد رت هاي ديابتي نوعII القا شده به روش رژيم غذايي پرچرب-استرپتوزايسين قبل و بعد از تيمار با كوركومين
286
بررسي بيان ژن در باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس وحشي و تيمار شده با اشعه يو وي در فرايند بيوليچينگ اورانيوم
287
بررسي بيان ژن دوپامين دكربوكسيلاز تحت تاثير استرس شوري در گياهان لوبيا و نخودفرنگي
288
بررسي بيان ژن سيتوكروم c2 باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس در چگالي پالپ‌هاي مختلف سنگ معدن اورانيوم كم عيار
289
بررسي بيان ژن نوروتروفين 4 در رت هاي نخاعي شده
290
بررسي بيان ژن هاي ...و...در سطوح مختلف تنش شوري و...در دورقم كندم زراعي با استفاده از ...
291
بررسي بيان ژن هاي خودنوزايي OCT4 و SOX2 در بافت سرطان پستان با روش Real-Time PCR
292
بررسي بيان ژنهاي موثر بر مولكول NF - KB در پروسه التهابي بيماري تنفسي انسدادي مزمن در جانبازان شيميايي
293
بررسي بيان ژني ايزوفرم هاي ژن MUC1 در سرطان مري , Experssion of MUC1splice variants in esophageal cancer
294
بررسي بيان ژني نوروتروفين 3﴿NT3) در موش هاي صحرايي ﴿RAT) نخاعي شده
295
بررسي بيان فاكتور آغازكننده ترجمه eIF4E در سلول هاي توموري مغز انسان
296
بررسي بيان گذاري پروتئين رشته تارعنكبوت در الياف پنبه
297
بررسي بيان ماركرهاي معدي و سلولهاي بنيادي در مدل حيواني سرطان معده
298
بررسي بيان موقت ژن ... با انتقال به واسطه آكروباكتريوم تومه قاسينس در گياه مليسا آفيناليس
299
بررسي بيان موقت ژن GFP با انتقال به واسطه آگروباكتريوم تومه فاسينس در گياه Melissa officinalis
300
بررسي بيان و اهميت ژن FoxM1 در بيماران سرطان پستان و ارتباط آن با سطح بيان miR-216b-5p
301
بررسي بيان و بديع در مثنوي گل و نوروز خواجوي كرماني
302
بررسي بيان و متيلاسيون پروموتر ژن 6-IL در بيماران مبتال به آترواسكلروز
303
بررسي بيان و مكان يابي تحت سلولي آنزيم سرين راسماز در بافت كبد و هپاتوسيتهاي ايزوله موش صحرايي
304
بررسي بيان ومكان يابي تحت سلولي آنزيم سرين راسيماز در بافت كبد وهپاتوسيتهاي ايزوله موش صحرايي
305
بررسي بيت ها و كامپيوترهاي كوانتومي و تحقق فيزيكي آنها بر مبناي نانوساختارهاي كوانتومي
306
بررسي بيراهي هاي پايدار كروموزومي القا شده توسط دوزهاي مختلف اشعه گامابااستفاده ازروش رنگ آميزي دورگ گيري فلورسانس درجاي كروموزومي
307
بررسي بيش فعالي كودكان پسرزير8سال شهرمينودشت ازديدگاه معلمان مقطع ابتدايي سال تحصيلي 91-90
308
بررسي بيع معاطاتي از نظر شيخ انصاري و صاحب جواهر(ره)
309
بررسي بيكاري به عنوان مساله ي اجتماعي
310
بررسي بيكاري در شهر آمل
311
بررسي بيكاري و اثرگذاري آن بر جرائم
312
بررسي بيگانگي اجتماعي و عوامل موثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور
313
بررسي بيلان آبهاي سطحي و زيرزميني تحت تاثير پديده تغيير اقليم در مقياس حوضه آبخيز (مطالعه موردي : حوضه آبخيز تويسركان همدان)
314
بررسي بيلان نيترات در سيستم هاي مديريت سطح ايستايي
315
بررسي بيلبورد هاي سه بعدي در گرافيك محيطي شهري
316
بررسي بيلبورد هاي سه بعدي در گرافيك محيطي شهري
317
بررسي بيلبوردهاي شهري 2x2
318
بررسي بيلياردها و موجبرهاي كوانتومي
319
بررسي بيماران AMBIGUOUS GENITALIAكه در بيمارستان نمازي شيراز از سال 65 تا كنون مورد عمل جراحي قرار گرفته اند.
320
بررسي بيماران AMBIGUOUS GENITALIAكه در بيمارستان نمازي شيراز از سال 65 تا كنون مورد عمل جراحي قرار گرفته اند.
321
بررسي بيماران با آدنوكارسينوماي پروستات (در سال 70-69در بيمارستان رازي رشت )
322
بررسي بيماران با انسفالوپاتي كبدي از نظر بيماري زمينه اي، علل مساعد كننده، پيش آگهي در طي يك دوره 5 ساله 1374-79
323
بررسي بيماران با انسفالوپاتي كبدي از نظر بيماري زمينه اي، علل مساعد كننده، پيش آگهي در طي يك دوره 5 ساله 1374-79
324
بررسي بيماران با جداشدگي شبكيه بستري در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهر 71 تا اسفند 75
325
بررسي بيماران دچار تروماي كبدي بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از فروردين 75تااسفند79
326
بررسي بيماران كاوازاكي بستري شده در بيمارستانهاي شهر يزد در طي 10 سال﴿فروردين 1375 الي فروردين 1385﴾
327
بررسي بيماران كاوازاكي بستري شده در بيمارستانهاي شهر يزد در طي 10 سال﴿فروردين 1375 الي فروردين 1385﴾
328
بررسي بيماران مبتلا به Esophageal Cancer طي سالهاي 1371- 73 در بيمارستان رازيرشت
329
بررسي بيماران مبتلا به بروسلوزيس بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال 1391
330
بررسي بيماران مبتلا به برونشكتازي و درمان آنها در بيمارستان رازي
331
بررسي بيماران مبتلا به تروماي كبد در بيمارستان پورسينا رشت در سالهاي 1373- 1370
332
بررسي بيماران مبتلا به فاسيولا و درمان با تريكلا بندازل
333
بررسي بيماران مبتلا به هپاتيت ويروسي حاد(بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت - در سال 1372)
334
بررسي بيماران مبتلا به وبا و فرم هاي مقاوم به درمان آن نسبت به تتراسايكلين در بين سالهاي 80-75در بخش عفوني بيمارستان لقمان حكيم
335
بررسي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي شهرستان يزد با استفاده ازتكنيك FUZZY AHP
336
بررسي بيماري آترواسكلروزيس در شرريان ران توسط حل روابط چرخش -تابع جريان معادلات حركت سيال
337
بررسي بيماري اسكيزوف رني و عوامل جرم زايي آن پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
338
بررسي بيماري تب تيفوئيد و درمان آن با كويموكسازول در دو گروه دچار كمبود آنزيم گلوكز 6- فسفات دهيدروژناز و بدون كمبود آنزيم
339
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمومنين سمنان از سال 1370لغايت آبان 1374
340
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمومنين سمنان از سال 1370لغايت آبان 1374
341
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمونين سمنان از سال 1370 لغايت آبان 1374
342
بررسي بيماري زايي و اثر نماتود ريشه گرهي Meloidogyne javanica بر اسانس سه گياه دارويي
343
بررسي بيماري مارجولين اولسر در مراجعين به انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني طي سالهاي 1375-1371
344
بررسي بيماري هاي تروفو بلاستيك از مهر ماه سال72 بمدت سه سال در زايشگاه رشت
345
بررسي بيماري هاي تروفوبلاستيك حاملگي در مركز آموزشي- درماني زايشگاه رشت از فروردين 1370 لغايت شهريور 1372
346
بررسي بيماري هاي عروقي در استان گيلان
347
بررسي بيماريها و عوامل همراه با تاكيكاردي حمله اي فوق بطني PSVT
348
بررسي بيماريهاي آنوركتال در 5 سال گذشته﴿از سال 1368 تا 1372﴾ در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون
349
بررسي بيماريهاي اسكلتي ماهيچه اي بين معلمان مقطع راهنمايي و دبيرستان منطقه 2 و 10 تهران
350
بررسي بيماريهاي اسكلتي ماهيچه اي در بين كارمندان شركت مينو
351
بررسي بيماريهاي اسكلتي-عضلاني و تعيين عوامل ريسك مرتبط با آن در بين آرايشگران تهران
352
بررسي بيماريهاي پريكارد در اطفال در دوره 5 ساله اخير در بيمارستان هفده شهريور رشت
353
بررسي بيماريهاي عصبي كه مي توانند منجر به جنون شود (از ديدگاه جرم شناسي )
354
بررسي بيماريهاي كسيه صفرا و انواع اعمال جراحي انجام شده بر روي مجاري صفراوي مشترك (كلدوك ) در بيمارستانهاي دانشگاهي (افشار و شهيد رهنمون ) در سال تحصيلي 72-66
355
بررسي بيماريهاي كيسه صفرا و انواع اعمال جراحي انجام شده بر روي مجاري صفراوي مشترك ﴿ كلدوك﴾ در بيمارستانهاي دانشگاهي ﴿ افشار و شهيد دكتر رهنمون ﴾
356
بررسي بيماريهاي مرتبط با ESR شديدا بالا﴿بالاي 100 ميليمتر در ساعت اول﴾ در كليه بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، افشار و راه آهن يزد در ششماهه نخست سال 1376
357
بررسي بيماريهاي ويروسي سيب زميني پشندي (.solanum tuberosum l)و تهيه پايه هاي مادري سالم با استفاده از تكنيك كشت مريستم
358
بررسي بيمه محصولات باغي در سال هاي 83-86 در شهرستان سميرم
359
بررسي بيمه و بازاريابي بيمه در دفاتر بيمه(مورد مطالعه دفاتر بين استان چهارمحال و بختياري)
360
بررسي بين حالات روانشناختي و ويژگي هاي شخصيتي بر انتخاب لباس
361
بررسي بين حالات روانشناختي وويژگي هاي شخصيتي بر انتخاب لباس
362
بررسي بين خود كارآمدي ورضايت شغلي كاركنان اداره بهداشت شهرستان املش.
363
بررسي بين رابطه بين باور به اعتقادات ديني و اعتماد به نفس بر ميزان گرايش به اعتياد در بين جوانان
364
بررسي بين رضايت شغلي وكارايي مديران مدارس در همه مقاطع تحصيلي (شهرستان زرنديه )
365
بررسي بين زباني گزارش غير مستقيم در زبان فارسي و انگليسي : نزاكت و بي نزاكتي در بين زنان و مردان
366
بررسي بين ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهركرد
367
بررسي بين ساز و كارهاي حاكميت شركتي و ساختار مالكيت با عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
368
بررسي بين سبك هاي دلبستگي و كسب هويت در مقطع راهنمايي شهركرد91-92
369
بررسي بين سواد والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان مينودشت
370
بررسي بين عزت نفس وانگيزه پيشرفت دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ملارد ورودي 91-90نيمسال اول ودوم
371
بررسي بين عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترمقطع دبيرستان شهرستان زرنديه
372
بررسي بين عملكرد شغلي و رضايتمندي شغلي در كاركنان باليني و درماني بيمارستان شهدا قائن
373
بررسي بين فرهنگي چكيده ي انگليسي پايان نامه هاي ارشد در علوم سخت و نرم از منظر مدل تحليلي-گذرايي
374
بررسي بين مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري
375
بررسي بين مهارتهاي ارتباطي و خود شناسي مديران بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان 86-87
376
بررسي بين مهارتهاي ارتباطي وخودشناسي مديران بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان 87-86
377
بررسي بين نحوه ارايه خدمات با رضايت مشتريان در بانك ها پست بانك ايران
378
بررسي بين هوش معنوي و تعهد سازماني كارمندان دانشگاه پيام نور فارسان
379
بررسي بين هوش هيجاني و هوش شناختي دردانشگاه پيام نوردامغان
380
بررسي بين وضعيت اقتصادي خانواده وعزت نفس فرزندان
381
بررسي بينابينيت ميان امر واقع و امر مصنوع در عكس هاي نوئمي گودال
382
بررسي بينامتني تصاوير در غزليات شمس
383
بررسي بينامتني حكايات مشترك تذكره الاوليا و مثنوي هاي عطار بر اساس نظريۀ ژنت
384
بررسي بينامتني حكايات و اقوال مشترك در تذكرة الولياي عطار كشف المحجوب هجويري
385
بررسي بينامتنيت ديوان تركي فضولي بغدادي و غزليات حافظ
386
بررسي بينامتنيت و مكالمه ميان نمايش نامه هاي هملت و رسمرس هلم با نگاهي به مبحث گفتمان
387
بررسي بينامتنيت و مكالمه ميان نمايش هاي هملت و رسمرس هلم با نگاهي به مبحث گفتمان
388
بررسي بينش مديريتي مديران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران .
389
بررسي بينش و عملكرد مراجعين مراكز بهداشتي درماني يزد در مورد گياهان دارويي
390
بررسي بيو اكتيويته سيمان دنداني در محيط شبيه سازي شده با بدن
391
بررسي بيو سيستماتيكي تعدادي از گونه هاي يكساله silene L در ايران
392
بررسي بيو شيميايي و هيستو پاتولوژيك قلب جوجه هاي كوشتي در سندرم آسيت در مناطق هم سطح دريا و مرتفع
393
بررسي بيوآئروسل هاي باكتريايي و قارچي در هواي داخل و فضاي آزاد بيمارستان شهداي محراب يزد و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي آن ها
394
بررسي بيواستراتيگرافي پالئوزوئيك بالائي شمال كرمان
395
بررسي بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين بالايي تا پرمين زيرين در شمال اصفهان از ديدگاه ماكروفسيل وپالينولوژي
396
بررسي بيواستراتيگرافي و زمين شناسي رسوبات دونين- كربونيفر در ناحيه انارك
397
بررسي بيواكولوژيك جنگل گز دست كاشت چاه افضل ﴿ اردكان - يزد ﴾
398
بررسي بيوانفورماتيك موتاسيون نقطه اي ژن سي واي سي 1 در باكتري اسيديتيو باسيلوس فرواكسيدانس
399
بررسي بيوانفورماتيكي امكان حضور و تائيد آزمايشگاهي miRNAي جديد واقع در نواحي ژنومي حذف و افزايش يافته ي شايع در سرطان سينه
400
بررسي بيوانفورماتيكي پپتيدها و پروتئين هاي موجود در زهر زنبورعسل و بررسي اثر زهر زنبورعسل به همراه عصاره‌هاي زردچوبه، چاي سبز و زنجبيل بر روي باكتري¬هاي بيماري¬زا و سيستم¬ايمني ماهي
401
بررسي بيوانفورماتيكي پروتئين‌هاي متصل‌شونده به موكوس چند سويه باكتري‎هاي پروبيوتيك و مطالعه اثر‌بخشي آن‎ها بر استرپتوكوكوس‌موتانس
402
بررسي بيوانفورماتيكي پروتئينهاي راستي سياتين و زير واحد ... سيتوكروم اكسيداز ... در باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس پس از ايجاد جهش شيميايي با دي اي اس در ژنهاي آر يو اس و سي او ايكس بي در فرايند بيوليچينگ اورانيوم
403
بررسي بيوانفورماتيكي تعدادي از پروتئين هاي آلرژن شير پستانداران )گاوميش، گاو، اسب، بز و گوسفند( از نظر حساسيت زايي و بررسي آزمايشگاهي اين پروتئين ها بر سرطان روده ي بزرگ
404
بررسي بيوانفورماتيكي ژن هاي رمزگذار پروتئين هاي باكتريايي درگير در سرطان و مطالعه ي تأثير پروتئين هاي سطحي چند باكتري بر سلول هاي سرطاني روده و سينه
405
بررسي بيوانفورماتيكي سكرتوم آركي ها و اثر آن بر تكثير سلول هاي تك هسته اي خون محيطي انسان
406
بررسي بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي اثر شير گاو، گوسفند، اسب، الاغ و شتر بر باكتري هاي بيماري زا و سلول هاي تك هسته اي خوني محيطي
407
بررسي بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي برگ، ساقه، ريشه و بذر گياه حرا بر باكتري هاي بيماري زا و سلول هاي لنفوسيت
408
بررسي بيوراكتور ها و معادلات حاكم بر آن ها و كاربرد آن در تصفيه آب و هوا در صنعت
409
بررسي بيوژئوشيميايي عناصر فلزي در گياهان بومي و جانوران اهلي منطقه معدني عشوند استان همدان
410
بررسي بيوسنتز نانو ذره طلا در عصاره و گياه كامل اسطوخودوس
411
بررسي بيوسنتز نانو ذره نقره در عصاره گياه آويشن
412
بررسي بيوسنتز نانوذرات طلا در عصاره و گياه كامل ازمك و تاثير ضدباكتريايي نانوذرات توليد شده
413
بررسي بيوسيتماتيكي گونه Macrobrachium در رودخانه سياه درويشان
414
بررسي بيوسيستماتيك بخشه‌ Acanthoprasonاز جنس‌ Allium بر پايه‌ شواهد ريخت‌شناسي، ياخته‌شناسي و نشانگرهاي مولكولي
415
بررسي بيوسيستماتيك گوشتخيزكهاي استان گيلان
416
بررسي بيوسيستماتيك گونه Bromus Tomentellus Boiss از برخي رويشگاههاي ايران
417
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان حاشيه رودخانه كرج
418
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه جاحرود استان تهران
419
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه در استان خوزستان
420
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه رودان استان هرمزگان
421
بررسي بيوسيستماتيك نرمتنان رودخانه دزاستان خوزستان
422
بررسي بيوسيستماتيكي جنس Ononis در استان همدان
423
بررسي بيوشيميايي داروي تري نيتروگليسيرين )TNG( از نظر آزادكنندگي نيتريك اكسيد )NO( و ارزيابي واسطه هاي نيتروژن فعال در موشهاي Balb/c آلوده به L.major
424
بررسي بيوشيميايي مبتلايان به هيپرپاراتيروييديسم اوليه در زمان تشخيص در شهر رشت
425
بررسي بيوشيميايي و مولكولي پروتئين هاي ذخيره اي در دانه هاي الرون پسته هاي دهان بسته و آب خندان در ارقام كله قوچي و احمدآقايي
426
بررسي بيوشيميايي و مولكولي عصاره هاي اتانولي گياهان Carum carvi و Utrica dioica بر روي رت هاي نر نژاد ويستار ديابتي شده با آلوكسان مونوهيدرات و مقايسه اثر اين عصاره هاي گياهي با داروهاي رايج در درمان ديابت مليتوس نوع )NIDDM( II
427
بررسي بيوشيميايي و هيستوپاتولوژيكي ريه و كبد جوجه هاي گوشتي در سندرم آسيت در مناطق مرتفع و هم سطح دريا
428
بررسي بيوفلوكولاسيون سيليس و كائولن با استفاده از باكتري باسيلوس ليچنيفورميس
429
بررسي بيوفولينگ در غشاهاي اسمزمعكوس
430
بررسي بيولوژي پروانه ي برگ خوار كدوئيان
431
بررسي بيولوژي ماهي سفيد درياي خزر
432
بررسي بيولوژي و مبارزه شيميايي با علف هرز كاتوس (Cynanchum acutum) در باغ‌هاي پسته رفسنجان
433
بررسي بيولوژي و نوسانات فصلي جمعيت كنه قهوه اي درختان ميوه ﴿ Bryobiarubruioculus﴾Scheuten﴿ ﴾Acari :Tetranychidae و شناسايي شكارگرهاي آن در منطقه برغان ( كرج‎)
434
بررسي بيولوژي و نوسانات فصلي شته ي انار(Aphis punicae (Hem., Aphididae و شناسايي دشمنان طبيعي آن در اصفهان
435
بررسي بيولوژيكي راديو درايوي Sm-EDTMP153
436
بررسي بيومكانيكي آستئوآرتريت زانو و ارائه مدلي در راستاي درمان
437
بررسي بيومكانيكي اثرات مقدار، جهت و نقطه اثر بار ضربه‌اي بر فك پايين انسان
438
بررسي بيومكانيكي پروتز زانو ساخته شده از مواد مدرج تابعي FGBM
439
بررسي بيومكانيكي تاثير جراحي به روش لاپارسكوپي بر بافت ناحيه عمل
440
بررسي بيومكانيكي خواص رفتاري قرنيه ي قوزدار به‌منظور بهبود نتايج جراحي‌هاي انكساري به كمك شبيه‌سازي اجزاي محدود
441
بررسي بيومكانيكي راه رفتن سالمندان
442
بررسي بيومكانيكي صفحات بازسازي كننده فك از جنس تيتانيوم و الياژ نايتينول؛ مدلسازي شكستگي استخوان فك پايين با استفاده از اناليز المان محدود
443
بررسي بيومكانيكي ضربه هاي مشت مستقيم و دوراني در ورزش بوكس
444
بررسي بيومكانيكي علل استفاده از هيپوتراپي با در نظر گرفتن ديناميك حركت مركز جرم ورزشكار يا معلول
445
بررسي بيومكانيكي گام برداري به منظور حفظ تعادل و مدلسازي آن
446
بررسي بيومكانيكي مشت مستقيم در هنر رزمي "وينگ چون"
447
بررسي بيومكانيكي مصدوميت هاي ستون مهره ها در برخوردهاي از پشت ﴿تصادفات﴾
448
بررسي پ كودكان 6-12 سال دبستان استاد شهريار مشهد
449
بررسي پاتالوژي پروستات و ارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 74-1370
450
بررسي پاتولوژي پروستات وارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 1374-1370
451
بررسي پاتولوژي پروستات وارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 1374-1370
452
بررسي پاتولوژي كانسرهاي پستان در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ﴿71-65﴾
453
بررسي پاتولوژي كانسرهاي پستان در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ﴿71-65﴾
454
بررسي پاتولوژي كانسرهاي مري در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ( 1372-1366 ) مشتمل بر 127 بيمار
455
بررسي پاتولوژي كانسرهاي مري در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ( 1372-1366 ) مشتمل بر 127 بيمار
456
بررسي پاتولوژي نمونه هاي جفت ارسال شده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي در بازه سال هاي 1387-1394
457
بررسي پاتولوژيك تومورهاي تخمدان در استان گيلان به مدت سه سال
458
بررسي پاتولوژيكي زوال درختان بلوط در شهرستانهاي اسلام آبادغرب و گيلانغرب ( استان كرمانشاه)
459
بررسي پاتين بر روي چند اثر تاريخي برنزي و نقش آن در انتخاب شيوه هاي حفاظت و مرمت
460
بررسي پارادوكس حكم ارتداد در اسلام با آزادي عقيده و بيان (با تأكيد بر قرآن و سنت)
461
بررسي پارادوكس مطروحه در رفتارهاي كوانتيكي پديدهها و اشكالات وارده از سوي نظريه آشوب بر اين رفتارها و ايفاي نقش نظريه فازي در رفع پارادوكس
462
بررسي پاراژ نزكانسار مس در معدن چيذه
463
بررسي پارامتر غير خطي بودن B/A) در كنترل اولتراسوند كانوني با شدت بالا
464
بررسي پارامتر لاغري ، درجه عملكرد متقابل وعملكرد لرزه اي دال مركب داراي ورق فولادي تحتاني
465
بررسي پارامتر مقياس در قطعه بندي چند مقياسي تصاوير سنجش‌ازدور با توان تفكيك مكاني بالا
466
بررسي پارامتر موثر بر استحكام پلاستيسول تقويت شده با الياف كوتاه
467
بررسي پارامتر هاي ترموديناميكي واكنشهاي كمپلكس شدن بين كاتيونهاي CO2+ , NI2+ , ZN2+ با ليگاند يدو كينو در سيستمهاي دو حلالي بوسيله تكنيك هدايت سنجي
468
بررسي پارامتر هاي دما و عرض ترك بر كارايي ‍‍‍‍‍ژئوسنتيك ها در كنترل ترك هاي انعكاس
469
بررسي پارامتر هاي طراحي و عملكردي دبي سنج فراصوت
470
بررسي پارامتر هاي فرايند اصلاح شيميايي در بهبود كيفيت سطوح قطعات پليمري ساخته شده به روش FDM
471
بررسي پارامتر هاي فرايند هيدروفرمينگ لوله به روش المان محدود
472
بررسي پارامتر هاي مهندسي ژئو پليمر هاي رسي مسلح به الياف نانو
473
بررسي پارامتر هاي موثر بر برگشت فنري در فرايند كشش عميق ‎‎‎
474
بررسي پارامتر هاي موثر بر خواص فيلم هاي پلي اتيلني ميكرو متخلخل
475
بررسي پارامتر هاي موثر بر خواص مكانيكي و مغناطيسي آهنرباهاي كامپوزيتي پليمري
476
بررسي پارامتر هاي موثر بر ساختار و تركيب پوشش نفوذي Al روي ϒ-TiAl
477
بررسي پارامتر هاي موثر بر شبكه اي كردن EPDL بر روش سيلاني
478
بررسي پارامتر هاي موثر در تهيه تركيبات تيتانيل با هدف دستيابي به اكسيد تيتانيوم (Tio2) در ابعاد نانو
479
بررسي پارامتر هاي موثر در طراحي شبكه سه بعدي لرزه نگاري
480
بررسي پارامتر‌هاي دخيل در سايش بتن اليافي توسط جريان آب حاوي ماسه
481
بررسي پارامترها تاثيرگذار در شبيه سازي ديناميك مولكولي كانال يوني پتاسيم KcsA
482
بررسي پارامترها و اصول مورد نياز براي طراحي قالب هاي آهنگري به كمك كامپيوتر
483
بررسي پارامترها و راهبردهاي توسعه¬ي گردشگري روستايي در روستاي قورتان
484
بررسي پارامترها و طراحي ديود وركتور از جنس GaAs به روش MBE
485
بررسي پارامترهاي DUMP وDefault شبكه هاي مخابرات سيار LTE جهت بهينه سازي شاخص هاي KPI و نمايش با نرم افزارACccess 3002
486
بررسي پارامترهاي ECU تحت مجموعه نرمافزار و سخت افزار DEV AID و ADES
487
بررسي پارامترهاي OMC
488
بررسي پارامترهاي آرشه كشي در آموزش آكادميك ويلن مطالعه ي موردي سرعت آرشه ، نقطه ي آرشه گذاري ، وزن آرشه
489
بررسي پارامترهاي آلفافيتو پروتئين و اينهيبين و پلاسماي مرتبط با بارداري در زنان باردار شهر تهران
490
بررسي پارامترهاي آندايزينگ بر گاف انرژي غشاهاي آلومينيوم آنديك نانو متخلخل
491
بررسي پارامترهاي ابزاري مؤثر بر كيفيت كانال مينياتوري و نرخ باربرداري شيشه با استفاده از روش ماشينكاري تخليه ي الكتروشيميايي
492
بررسي پارامترهاي ابعاد ذرات و pH محيط در انحلال پذيري نمونه مس اكسيدي معدن ميامي
493
بررسي پارامترهاي اتصال دهي در فرآيند پوشش دهي به كمك گاز سرد با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
494
بررسي پارامترهاي اثرگذار بر رفتار مكانيكي اتصالات پيچي كامپوزيتي به روش عددي
495
بررسي پارامترهاي استاتيكي و ديناميكي موثر بر سيستم فرمان خودروهاي نوع كاميونت و تجزيه و تحليل آن به كمك نرم افزار
496
بررسي پارامترهاي استارت سرد در دماهاي پائين بر مبناي سيكل هاي اوليه EFاحتراق براي گاز طبيعي و مخلوط هيدروژن گاز طبيعي در موتور
497
بررسي پارامترهاي الكتروشيميايي موثر بر رسوب نشاني نانوسيم اكسيد روي
498
بررسي پارامترهاي الكتروشيميايي موثر در كيفيت شيار و نرخ برادهبرداري شيشه با استفاده از روش ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي
499
بررسي پارامترهاي الگوي حركات چشم افراد با ضرايب هوشي متفاوت
500
بررسي پارامترهاي برش بر روي زبري سطح و نيروهاي برش در تراشكاري آلياژ Ti-6Al-4v
501
بررسي پارامترهاي تأثيرگذار بر نفوذپذيري بتن قليافعال سرباره‌اي تك جزئي
502
بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر تثبيت نانو الياف PAN و مطالعه خواص مكانيكي آنها
503
بررسي پارامترهاي تاثير گذار براي توليد CoS تهيه شده به روش سنتز احتراق محلولي
504
بررسي پارامترهاي تاثير گذار برنفوذ پذيري بتن قليا فعال سرباره اي Investigation of effective parameters on alkali activated slag concrete permeability
505
بررسي پارامترهاي تاثير گذار در جوشكاري فولادهاي زنگ نزن به فلزات واكنش دهنده
506
بررسي پارامترهاي تاثير گذار در عمل ورتبروپلاستي بر روي ستون مهره ها با در نظر گرفتن ديسك سالم و دژنره شده
507
بررسي پارامترهاي تاثيرگذار در پاسخ دز ESR به روش مونت كارلو
508
بررسي پارامترهاي تجزيه اي و سينيتيكي كاهش اكسيژن و اكسايش سيستئين با حس گرهاي اصلاح شده
509
بررسي پارامترهاي تخمك هاي نارس انساني بعد از انجام و بلوغ آزمايشگاهي
510
بررسي پارامترهاي ترك براي قطعه فشرده كششي - فشاري (CTS) تحت بارگذاري مركب
511
بررسي پارامترهاي ترمو مكانيكي و موثر بر كار پذيري تكسچروانيزوتروپي آلياژهاي 3104 و3004 آلومينيوم
512
بررسي پارامترهاي ترموديناميكي موثر بر PDI در پليمريزاسيون اتيلن در حضور كاتاليستهاي هتروژن زيگلرناتا در تكنيك SLURRY
513
بررسي پارامترهاي ترمومكانيكي موثر بر كارپذيري ، تكسچر و انيزوتروپي آلياژهاي 3004 و 3104 آلومينيوم
514
بررسي پارامترهاي ترمومكانيكي موثر بركارپذيري ،تكسچر و انيزوتروپي آلياژهاي 3004و 3104 آلومينيم
515
بررسي پارامترهاي تشعشعي در محيط ذرات ريز جامد
516
بررسي پارامترهاي توپولوژي، هندسه و رفتار اعضاء سازه ها با روش بهينه سازي
517
بررسي پارامترهاي تيگ پالسي بر روي آلياژ آلومينيوم6061
518
بررسي پارامترهاي جوشكاري ATIG با استفاده از شبكه عصبي
519
بررسي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي بر عيوب ايجاد شده در جوشكاري فولاد ST 14 كلاس 111 در صنايع خودرو سازي
520
بررسي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي نقطه اي بر روي خواص جوش ورق فولادي كم كربن
521
بررسي پارامترهاي چرخش طبيعي سيال در دو چينش مختلف سوخت در راكتورهاي آبي تحت فشار نسل جديد
522
بررسي پارامترهاي حضور نانو لوله‌هاي كربني در الكتروپليمريزاسيون
523
بررسي پارامترهاي حفاري و آتشباري در معدن گچ ابراهيم آباد زنجان
524
بررسي پارامترهاي حكاكي به روش الكتروشيميايي
525
بررسي پارامترهاي خوني در BMIمختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
526
بررسي پارامترهاي خوني در BMIمختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
527
بررسي پارامترهاي خوني درBMI مختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
528
بررسي پارامترهاي دستگاهي و فرآيندي بر ايجاد الكوهاي ميكرو روي شيشه هاي حساس به نور
529
بررسي پارامترهاي دما، ولتاژ و مدت زمان غوطه وري در فرايند الكترود پيوزشين كاتدي در صنايع خودروسازي
530
بررسي پارامترهاي دماي بار ريزي، ارتفاع متالواستاتيكي و اندازه گلوله هاي رسي در توليد فوم فلزي
531
بررسي پارامترهاي ديناميكي زباله هاي جامد شهري تازه
532
بررسي پارامترهاي ديناميكي سيال چوخر السكي
533
بررسي پارامترهاي راحتي در كلاه هاي بافتني
534
بررسي پارامترهاي رشد 16 رقم سيب زميني با استفاده از مدل كامپيوتري
535
بررسي پارامترهاي رفتار چرخه اي مؤثر بر روي عملكرد لرزه اي قاب هاي خمشي بتن مسلح
536
بررسي پارامترهاي رفتار سازه اي طاق هاي كلنبوي آجري ايراني با عرقچين
537
بررسي پارامترهاي ريخته گري ﴿ سياليت ، تغذيه رساني و ترك گرم ﴾آلياژ AZ91 منيزيم
538
بررسي پارامترهاي ريسندگي بر خصوصيات فيزيكي نخ هاي مغزي توليد شده توسط سيستم ريسندگي اصلاح شده 3 رشته اي (TSMM)
539
بررسي پارامترهاي ريوي و هموديناميك در دو روش تهويه مكانيكي حجمي و فشاري در بيماران تحت جراحي لاپاروسكوپي ژنيكولوژِي به روش كارآزمايي باليني
540
بررسي پارامترهاي زمان و دماي نيتروژن دهي پلاسماسس بر تشكيل لايه سفيد عمق نفوذ نيتروژن و ساختار فولاد قالب پلاستيك P2O
541
بررسي پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد كارون2 با تأكيد بر تزريق پذيري آن
542
بررسي پارامترهاي زينتر كردن در پرداخت كاري شيشه اپتيكي به روش پرداخت كاري با ذرات ساينده مغناطيسي
543
بررسي پارامترهاي ژئوتكنيكي توده سنگ با استفاده از RQD اصلاح شده در ساختگاه سد بختياري
544
بررسي پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ چيني اليگودرز و قابليت كوپ دهي آب
545
بررسي پارامترهاي ساختاري بافت حلقوي تاري جهت توليد تسمه‌هاي فوق مستحكم حامل بار
546
بررسي پارامترهاي سازگاري و مقايسه خصوصيات كمي و كيفي ارقام پاييزه كلزا در منطقه شهركرد
547
بررسي پارامترهاي سانتريفيوژ در سنتز گرافن به روش تورق در فاز مايع
548
بررسي پارامترهاي سايش آستنيت باقي مانده در يك نوع چدن سفيد كم آلياژ سخت شونده از حالت ريخته گري
549
بررسي پارامترهاي سنتز گرافن به روش آسياي مكانيكي تر
550
بررسي پارامترهاي سينتيكي مؤثر بر خواص حافظه شكلي در نانوكامپوزيت¬ها بر پايه-ي پلي يورتان
551
بررسي پارامترهاي سينتيكي و مترلوديناميكي در عمليات تكليس كربنات روي
552
بررسي پارامترهاي سينيتيكي آنزيم سوربيتول دهيدروژناز(SDH)تحت شرايط هايپرگلايسمي
553
بررسي پارامترهاي شكست ترد در نمونه هاي آزمايشگاهي سراميكي
554
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
555
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
556
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
557
بررسي پارامترهاي شيمي فيزيكي جذب رنگزارهاي متال كمپلكس 1:2 و ديسپرس روي الياف نايلون و نانو الياف نايلون
558
بررسي پارامترهاي ضخامت، pH و واكنش پذيري بر روي جدايش كاتدي رزين اپوكسي
559
بررسي پارامترهاي طراحي پروتز كف پا
560
بررسي پارامترهاي عددي ونيز جايگاه رنگ سال انتخابي موسسه پنتون طي 5سال گذشته وبررسي امكان پيش بيني رنگ سال بعد به كمك روش ورگرسيون بر اساس آن
561
بررسي پارامترهاي عمليات ترمو مكانيكي بر ميكرو ساختار و سختي آلياژ آلومينيوم 2024
562
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي بر اصلاح ساختار و خصوصيات ميكروساختاري و سختي آلياژAI-SI-CU-MG
563
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي دو فازي سازي بر ريز ساختار چدن نشكن حاوي %5 آلومينيوم
564
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي موثربر آستمپرينگ سطحي چدن نشكن
565
بررسي پارامترهاي عمليات ساچمه زني بر آلياژ 738-IN
566
بررسي پارامترهاي عملياتي بر كارايي پيل سوختي متانولي )CFMD(
567
بررسي پارامترهاي غير عملياتي در تحليل نرم افزار
568
بررسي پارامترهاي فرآيند فيلتراسيون غشاء نانوليفي بر راندمان جذب آلاينده هاي آنيوني
569
بررسي پارامترهاي فرآيندي توليد كامپوزيت‌هاي بر پايه پلي‌اتيلن ميكروسلولار حاوي نانوذرات CNT
570
بررسي پارامترهاي فرآيندي در تشكيل پوشش تبديلي بر پايه تيتانيوم بر روي فولاد سرد نورد
571
بررسي پارامترهاي فرآيندي روي اندازه ذرات حامل‌هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي مواد رنگزاي كارو تنوئيدي
572
بررسي پارامترهاي فرايندي در بستر سيال بر كيفيت گرانول توليد شده
573
بررسي پارامترهاي فرايندي در پوشش دهي كاغذ با پلي الفين ها
574
بررسي پارامترهاي فرايندي موثر بر ساخت نانوكريستال لومينسنت تك فاز SrZn2Si2O7 تلقيح يافته با عناصر يورپيوم و منگنز
575
بررسي پارامترهاي فرايندي موثر در ساخت اپوكسي ـنوالاك ها
576
بررسي پارامترهاي فيزيكي نانوحامل هاي پليمري حاوي دارو به منظور هدف گيري اندامك هاي درون سلولي
577
بررسي پارامترهاي فيزيكي و عملياتي موثر در پايداري كف هاي صنعتي
578
بررسي پارامترهاي قالب سازي به روش دوالعزم
579
بررسي پارامترهاي قطر لوله، انشعاب جانبي و پمپ بر رفتار جريان گذرا در سيستم لوله
580
بررسي پارامترهاي كشش عميق استوانه اي و بهينه كردن پارامترهاي موثر به روش الگوريتم ژنتيك ﴿ژنتيك﴾
581
بررسي پارامترهاي كليدي عملياتي مؤثر بر انرژي ويژه حفاري با تكميل دستگاه مربوطه و انجام تستهاي كاليبراسيون
582
بررسي پارامترهاي كليدي لايههاي فعال موثر بر عملكرد PEMFC با مجموعه الكترود-غشا پلياتراتركتون سولفونه
583
بررسي پارامترهاي كليدي موثر بر اضافه حفاري در تونل با استفاده از شبكه هاي هوشمند
584
بررسي پارامترهاي كنترل كننده ابعاد ذرات در سنتز شيميايي تركيبات فلزي در فاز گازي
585
بررسي پارامترهاي كنترل كننده در طراحي و ساخت شبكه هاي لانه زنبوري
586
بررسي پارامترهاي كنترل كننده كاني زايي موليبدن در كانسار پورفيري موليبدن مس نوچون
587
بررسي پارامترهاي كنترل كيفي فرش دستباف و استانداردهاي مربوطه
588
بررسي پارامترهاي كنترل كيفي و برآورد دز ناشي از آزمايشات معمول ماموگرافي و سي تي اسكن در شهرستان كاشان
589
بررسي پارامترهاي كيفي خيار با استفاده از تكنيك هاي مختلف بسته بندي
590
بررسي پارامترهاي كيفي درمحيط هاي آب سطحي وزيرزميني
591
بررسي پارامترهاي كيفيت سرويس در سيستم پايش سلامت مبتني بر شبكه هاي بين خودرويي
592
بررسي پارامترهاي لرزه‌اي سازه هاي فولادي با سيستم لرزه‌بر خمشي ويژه با استفاده از تحليل ديناميكي افزايشي
593
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ابعاد در سنتز تيتانيوم دي برايد
594
بررسي پارامترهاي مؤثر بر اتصال سوپرآلياژ IN-738 LC به روش TLP
595
بررسي پارامترهاي مؤثر بر تحليل و طراحي تراورس هاي خطوط بالاستي و ارائه نرم افزار
596
بررسي پارامترهاي مؤثر بر تخلخل ساختاري قالبهاي آلومينايي نانوحفره اي و رسوب الكتريكي نانوسيمهاي كبالت
597
بررسي پارامترهاي مؤثر بر توليد كربنات استرانسيم از سنگ معدن سلستين به روش تشويه احيايي، ليچينگ و رسوب‌دهي
598
بررسي پارامترهاي مؤثر بر جريان و انتقال حرارت سيال بين ديسك دوار و ساكن به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
599
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ساختار پوشش كامپوزيتي Ni-W با ذرات نانو سايز TiO2 توليد شده به روش آبكاري پالسي
600
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ساختار پوشش كامپوزيتي Ni-Wبا ذرات نانو سايز Tio2 توليد شده به روش آبكاري پالسي
601
بررسي پارامترهاي مؤثر بر سنتز نانوساختار هسته¬پوسته سيليكاطلا از لجن آندي مس
602
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بهينه سازه هاي متكي بر سيستم جداساز لرزه اي با در نظر گرفتن ظرفيت روسازه
603
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بهينه‌ي تير فولادي پيش‌تنيده
604
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بيوراكتورهاي نوين رشد تلفيقي (USBF ارتقاء يافته) در تصفيه فاضلاب شهري
605
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بيوراكتورهاي نوين فيلتراسيون دربستر لجن با جريان رو به بالا در بازيافت فاضلاب صنايع قند
606
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد نانوفيلترهاي تجاري در حذف يون هاي نيترات و كروم شش ظرفيتي از آب هاي آلوده
607
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد نانوفيلترهاي تجاري درتصفيه فاضلاب صنايع نساجي به منظور حذف رنگ و بازيافت آب
608
بررسي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند لخته‌سازي ميكروجلبك‌ها در حضور تركيبات پليمري طبيعي
609
بررسي پارامترهاي مؤثر بر مقاومت اكسيداسيون پوشش آلومينيوم-كروم پس از فرآيند آلومينايزينگ-كرومايزينگ
610
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ميزان انتقال رسوب كرانه اي
611
بررسي پارامترهاي مؤثر برتغيير رنگ ميوه ها و سبزيجات در حين فرآيند خشك كردن
612
بررسي پارامترهاي مؤثر در استخراج پكتين از پوست مركبات ﴿گريپ فروت﴾
613
بررسي پارامترهاي مؤثر در انتخاب تجهيزات فرآيند ميكرو EDM
614
بررسي پارامترهاي مؤثر در تشكيل ريزساختار و خواص ريولوژيكي نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه آلياژ PBT/Epoxy با استفاده از فرايند پيوسته اكسترودر دوپيچه واكنشي
615
بررسي پارامترهاي مؤثر در جهت ارتقاء كيفي فرش ايلام
616
بررسي پارامترهاي مؤثر در مدل سازي كرنش بحراني در برخي واحدهاي زمين شناسي ايران
617
بررسي پارامترهاي مؤثر در ناحيه پلاستيك نوك ترك
618
بررسي پارامترهاي ماشينكاري و هندسه ابزار بر پليسه در فرزكاري و تعيين مدل رياضي
619
بررسي پارامترهاي متالورژيكي بر اكسيداسيون و كيفيت فولادهاي آلومينايز شده به روش غوطه وري گرم
620
بررسي پارامترهاي متالوژيكي فرايند برو كرومايزينگ و تاثير آن بر مقاومت سايشي فولادهاي ساده كربني
621
بررسي پارامترهاي متغير در سخت كردن القايي
622
بررسي پارامترهاي مخابراتي لينك مخابراتي متشكل از پرتو DHB
623
بررسي پارامترهاي مختلف رفتار جذب آسفالتن بر روي سطوح مختلف فلزي (چاه و خطوط لوله)
624
بررسي پارامترهاي مختلف سنگ زني بر روي پره توربين
625
بررسي پارامترهاي مختلف مخزن جهت ازدياد برداشت توسط روش احتراق درجا
626
بررسي پارامترهاي مدل BOT در ساخت و توسعه راه آهن در ايران
627
بررسي پارامترهاي مديريتي و تغذيه اي در سطح دامداريهاي شهرستان شهرضا
628
بررسي پارامترهاي مربوط به پوشش كامپوزيتي سيليكا-آلومينا بر روي فولاد به روش سل-ژل
629
بررسي پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهر شيراز
630
بررسي پارامترهاي مقاومتي بتن با افزودن ماسه بادي
631
بررسي پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي و ماسه اي لاي دار مسلح به الياف پلي پروپيلن و تراشه هاي لاستيك فرسوده
632
بررسي پارامترهاي مقاومتي ماسه مسلح به المان هاي بريد
633
بررسي پارامترهاي مقاومتي مخلوط ماسه و پودر لاستيك
634
بررسي پارامترهاي مهندسي و فيزيكوشيميايي موثر بر سنتز نانوليپوزوم حساس به دما
635
بررسي پارامترهاي مواد تركيبي براي حفاظ سازي همزمان تابش هاي نوترون و گاماه وسيله شبيه سازي
636
بررسي پارامترهاي موادي و فرآيندي مؤثر بر فصل مشترك كامپوزيت هاي اپوكسي - كولار
637
بررسي پارامترهاي موثر بر BI و PBC در لاتكس هاي مدرن
638
بررسي پارامترهاي موثر بر آبكاري آلياژي قلع -كبالت به منظور جايگزين پوشش كروم تزئيني
639
بررسي پارامترهاي موثر بر آبكاري زاماك
640
بررسي پارامترهاي موثر بر آندايزينگ رنگي قطعات دايكست آلومينيوم
641
بررسي پارامترهاي موثر بر ابعاد نانو الياف توليد شده به روش الكتروريسي
642
بررسي پارامترهاي موثر بر اتصال كاربيد تنگستن به فولاد با استفاده از واكنش هاي سنتز احتراقي
643
بررسي پارامترهاي موثر بر اختلاط نانوكامپوزيتPP/CNT در اكسترودرهاي نيدردار
644
بررسي پارامترهاي موثر بر استخراج حلالي مس با حلال هاي مختلف از محلول ليچينگ معدن نارباغي
645
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروريسي پليمر پلي كربنات ﴿PC﴾
646
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروريسي مذاب پلي پروپيلن
647
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروليچينگ سولفيد روي با روش بستر سيال
648
بررسي پارامترهاي موثر بر انحلال قليايي آنتيموان از كانه استيبنيت
649
بررسي پارامترهاي موثر بر اندازه ذرات ZrB2 در سنتز احتراقي
650
بررسي پارامترهاي موثر بر ايمپلنتهاي ارتودنسي
651
بررسي پارامترهاي موثر بر بازيابي روي از پسماند حامل از مرحله انحلال خنثي در توليد روي توسط ليچ مستقيم
652
بررسي پارامترهاي موثر بر بر احياء مستقيم سنگ آهن گل گهر توسط گرافيت
653
بررسي پارامترهاي موثر بر بلورينگي بين سطحي در ساختارهاي چندلايه ي پلي اتيلن با دانسيته ي بالا و پلي اتيلن شبكه اي حاوي نانوذرات كلسيم كربنات
654
بررسي پارامترهاي موثر بر پديده آشام مخازن در كربناته شكافدار
655
بررسي پارامترهاي موثر بر پديده گوشواره اي شدن در عمليات كشش عميق استوانه اي
656
بررسي پارامترهاي موثر بر تاخير در پروژه هاي طرح و ساخت از منظر عوامل مديريت پروژه (كارفرما، مشاور و پيمانكار) به روش AHP (مطالعه موردي پروژه هاي ريلي و جاده‌اي)
657
بررسي پارامترهاي موثر بر تخريب پلي اتيلن سنگين در حالت مذاب
658
بررسي پارامترهاي موثر بر تشكيل هيدرات در مخلوط گاز طبيعي
659
بررسي پارامترهاي موثر بر تصفيه منيزيم توليدي به روش ريتورت
660
بررسي پارامترهاي موثر بر تهيه آب شيرين بروش الكترودياليز
661
بررسي پارامترهاي موثر بر توان توربين جريان محوري تحليل دو بعدي جريان در يك مرحله از توربين
662
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد بيوپليمر زانتان در محيط كشت شيره انگور و خرما
663
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد پودر روي الكتروليتي و تاثير آن بر عملكرد باتري روي- اكسيد نقره با توجه به منحني هاي دشارژ و آزمون امپدانس الكتروشيميايي
664
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد پودر مس به روش الكترومتالورژي
665
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد كامپوزيت WC- CO به روش سنتز احتراقي
666
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد نانوسيم مس به روش شيمي تر
667
بررسي پارامترهاي موثر بر جدايي اسپار و پوسته بال كامپوزيتي با استفاده از المان چسبنده
668
بررسي پارامترهاي موثر بر جريان غير دائم و غير خطي در محيطهاي متخلخل
669
بررسي پارامترهاي موثر بر جمع آوري آب از مه توسط سازه هاي ليفي
670
بررسي پارامترهاي موثر بر جوشكاري مقامتي نقطه ايي
671
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي بين لايه اي در پوشش هاي چندلايه ي ترابري
672
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي پلي يورتان (PU) به پلي وينيل كلريد نرم شده (PPVC) با استفاده از طراحي آزمايش به روش تاگوچي
673
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي پوشش هاي پلاستيك خودرويي بر زيرايند PP/EPDM
674
بررسي پارامترهاي موثر بر چقرمگي نانو كامپوزيت هاي بر پايه PA6/NANO CLAY
675
بررسي پارامترهاي موثر بر چيدمان بهينه نيدرها براي تهيه پلي پروپيلن شاخه بلند تقويت شده با ذرات نانو رس در اكسترودر دوپيچه واكنشي
676
بررسي پارامترهاي موثر بر حل سازي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط اسيد سولفوريك و سولفات فريك
677
بررسي پارامترهاي موثر بر حل سازي كنسانتره مس سرچشمه توسط اسيد سولفوريك در محيط اكسيدان
678
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص الكتريكي و مكانيكي كامپوزيت ميكرو فيبريلار پلي پروپيلن، پپلي آميد6، دوده ﴿PP/PA6/CB﴾
679
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص روكش هاي الكترو ديپوزيشن كاتدي
680
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص روكشهاي پودري تابش پز حاوي شيكه هاي پليمري در هم نفوذ كرده
681
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص عبور دهي اكسيژن فيلم هاي نانو كامپوزيتي LDPE/LLDPE/Nanoclay
682
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص فوم هاي سخت پي وي سي در فرآيند اكستروژن
683
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي _ مكانيكي آلياژ sba/cp
684
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص كششي نخ هاي هيبريدي با نسبت پواسون منفي
685
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص و مورفولوژي نانوكامپوزيتهاي هيبريدي HDPE/PA6/Nanoclay با ساختار لايه¬اي در فرايند قالبگيري بادي
686
بررسي پارامترهاي موثر بر رسوب دهي الكتروليتي همزمان Zn-Ni روي يك نمونه فولاد
687
بررسي پارامترهاي موثر بر رسوب و خواص پوششهاي كامپوزيتي الكترولكس Ni-P-PTEE
688
بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار تورمي در سنتز هيدروژل هاي برپايه آكريل آميد و AMPS به روش كوپليمريزاسيون امولسيوني وارون
689
بررسي پارامترهاي موثر بر رهايش داروي ديكلوفناك سديم از الياف الكتروريسي شده PLA/PEG به روش مذاب
690
بررسي پارامترهاي موثر بر روي احياء دي اكسيد منگنز به وسيله كربن
691
بررسي پارامترهاي موثر بر روي خواص فيزيكي، شيميايي و الكتروشيميايي پوشش محافظتي اپوكسي - پلي آمين تقويت شده با پيگمنت برگ شيشه در حضور پيگمنت ضد خوردگي اكسيد آهن ميكايي ﴿MIO﴾
692
بررسي پارامترهاي موثر بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت ميكرو فيبريلار PET/PP
693
بررسي پارامترهاي موثر بر روي عمر ابزار به همراه آزمايشات مربوطه
694
بررسي پارامترهاي موثر بر ژل شدن در كوپليمريزاسيون راديكال آزاد ژل هاي بر پايه آكريل آميد و AMPS
695
بررسي پارامترهاي موثر بر ساختار و خواص پوششNiCrAlY بر فولاد AISI-403L به روش EB- PVd
696
بررسي پارامترهاي موثر بر ساختار و خواص پوششNiCrAlY بر فولاد L304AISI-به روش EB-PVD
697
بررسي پارامترهاي موثر بر سرعت تشكيل لايه غبار در كنورتور فلش مس توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
698
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز آلياژهاي نانو ساختار نيكل - مس به روش آلياژسازي مكانيكي
699
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي CO-AI
700
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز احتراقي كامپوزيت NI-TIC از مخلوط پودر نيكل ، تيتانيوم و گرافيت
701
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز الكتروشيميايي پلي تيوفن در سطح الكترودهاي نازك طلا با هدف كاربرد در ماهيچه هاي مصنوعي
702
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز پودر كاربيد تنگستن با گرمايش مايكروويوي
703
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز غشاي آلوميناي نانوحفره به روش طراحي آزمايش تاگوچي
704
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز هم رسوبي ماده كاتدي LiNi0.8Co 0.15Al0.05O2 NCA) (
705
بررسي پارامترهاي موثر بر سينتيك زينترينگ فولادهاي كم آلياژي پودر (Fe-cu-Ni-Mo-C) جهت افزايش خواص مكانيكي PIM در خودرو
706
بررسي پارامترهاي موثر بر سينتيك فرآيند بازيابي واناديوم از سرباره هاي فولاد سازي
707
بررسي پارامترهاي موثر بر ضريب دبي سرريزهاي دروني
708
بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد نانو فيلتراسيون در حذف سولفات و آلودگي ها از پساب هاي صنعتي
709
بررسي پارامترهاي موثر بر عيوب ، در ريخته گري مستقيم ورق آلمينيومي به روش عمودي
710
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند تزريق كربن دي اكسيد در آبده توسط شبيه ساز عددي
711
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند شكافت هيدروليكي به روش عددي
712
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند لحيم كاري سخت اتصال هاي غيرهمجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از كوره مادون قرمز
713
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند ميكروفيلتراسيون آب پنير با جريان متقاطع
714
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند نيتروژن دهي مايع
715
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند نيتروژن دهي مايع با استفاده از تيتركران حمام نمك
716
بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند هيدروفرمينگ مقاطع متقارن
717
بررسي پارامترهاي موثر بر فرايندهاي شكل دهي و خواص كامپوزيت هاي پودرهاي لاستيكي در ماتريس هاي لاستيكي
718
بررسي پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده آب شرب روستايي
719
بررسي پارامترهاي موثر بر كاركرد و مدل سازي بيوفيلترها براي تصفيه آلودگي هوا (با تاكيد بر تصفيه آلاينده هاي آب گريز)
720
بررسي پارامترهاي موثر بر كاهش تصادفات در نقاط حادثه خيز مطالعه موردي استان كهگيلويه و بوير احمد
721
بررسي پارامترهاي موثر بر كمانش حرارتي و پيش بيني و بهينه سازي تورق در صفحات چند لايه كامپوزيتي به روش المان محدود.
722
بررسي پارامترهاي موثر بر كيفيت برش ورق نازك تيتانيوم خالص توسط دستگاه ليزر پيوسته CO2
723
بررسي پارامترهاي موثر بر لخته سازي ريزجلبك ها در سيستم هاي رقيق براي توليد بيوديزل
724
بررسي پارامترهاي موثر بر ميزان رقت در روشهاي مرسوم جوشكاري فولادهاي معمولي
725
بررسي پارامترهاي موثر برخواص فيلم هاي ريز متخلخل برپايه آلياژهاي پلي اتيلن
726
بررسي پارامترهاي موثر برژل شدت در كوپليمريزاسيون راديكال آزاد منومرهاي دي وينيلي
727
بررسي پارامترهاي موثر بركر بونيتراسيون مايع دماي پايين
728
بررسي پارامترهاي موثر پاسخ سازه ها در حوزه نزديك منبع لرزه زا
729
بررسي پارامترهاي موثر در آميزه سازي پوشش هاي پودري هيبريدي
730
بررسي پارامترهاي موثر در آوادرخش تك حبابي با استفاده از مدل هيدروشيميايي
731
بررسي پارامترهاي موثر در ابعادي گلوله توپ و تحقيق پيرامون روشهاي توليد آن
732
بررسي پارامترهاي موثر در اثر به جا مانده از دوخت روي پارچه و بررسي آن در فرايند طراحي و توليد كت و شلوار
733
بررسي پارامترهاي موثر در ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
734
بررسي پارامترهاي موثر در انتخاب مخازن هوا جهت كنترل پديده ضربه قوچ در سيستم هاي لوله
735
بررسي پارامترهاي موثر در انحلال كنسانتره كربناته سرب
736
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد حرارت در پارچه هاي حلقوي بافته شده همراه با ليف ممتد هادي و كاربرد آن در توليد دستكش گرمازا
737
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد و كنترل مورفولوژي لايه اي آلياژهاي 6 - PA/HDPE در فرآيند قالبگيري بادي
738
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد و كنترل مورفولوژي لايه اي آلياژهاي 6 - PA/LDPE در فرآيند فيلم دمشي
739
بررسي پارامترهاي موثر در بالا بردن بازدمي هوا گرمكن خورشيدي
740
بررسي پارامترهاي موثر در بريزينگ آلياژ مس برليم
741
بررسي پارامترهاي موثر در بهبود عملكرد جمع كننده هاي خورشيدي فتوولتائيك- گرمايي
742
بررسي پارامترهاي موثر در بهبود عمليات كشش عميق
743
بررسي پارامترهاي موثر در پايداري جانبي ريل هاي پيوسته جوش شده (CWR)
744
بررسي پارامترهاي موثر در پروسه ي آهنگري مقاطع متقارن به وسيله ي نرم افزار ABAQUS
745
بررسي پارامترهاي موثر در پوشش دهي الكتروليت YSZ بر كامپوزيت NiO-YSZ به روش رسوب دهي الكتروفورتيك (EPD) جهت كاربرد در پيل سوختي اكسيد جامد (SOFCs)
746
بررسي پارامترهاي موثر در تزريق پليمر براي جلوگيري از توليد آب در چاه هاي نفتي
747
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه بدنه هاي كربني به روش ريخته گري ژله اي
748
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه روتيل مصنوعي از كنسانتره ايلمنيت
749
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه و خواص فيلم پلي وينيل بيوتيرال چقرمه براي توليد شيشه هاي ايمني
750
بررسي پارامترهاي موثر در توليد سرسيلندر آلومينومي به روش Pressure Low
751
بررسي پارامترهاي موثر در توليد مواد زيست فعال سطحي و انتقال رسوبات نفتي به محيط آبي
752
بررسي پارامترهاي موثر در جهت ارتقاء كيفي فرش دستباف
753
بررسي پارامترهاي موثر در جوشكاري تعميراتي گايدهاي معيوب بدنه چدني ماشين هاي تراش
754
بررسي پارامترهاي موثر در چروكيدگي در فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي به كمك شبيه سازي اجزاء محدود
755
بررسي پارامترهاي موثر در حذف آلاينده متان در بيوفيلتر
756
بررسي پارامترهاي موثر در دايالكتروفورسيس
757
بررسي پارامترهاي موثر در دقت چگالي سنجي استخوان به روش جذب فوتوني
758
بررسي پارامترهاي موثر در رنگرزي الياف پلي اكريلو نيتريل در حمام ريسندگي
759
بررسي پارامترهاي موثر در روسازي بتني حاوي خرده لاستيك اصلاح شده
760
بررسي پارامترهاي موثر در روش سوراخ زني بر مقاومت و شكل پذيري ديوارهاي بنايي تقويت شده با نوارهاي GFRP
761
بررسي پارامترهاي موثر در ساخت الكترودهاي پليمري برپايه كامپوزيتهاي هادي پلي اولفيني و فلتها و الياف كربن و دوده جهت كاربرد در سيستمهاي الكتروشيميايي
762
بررسي پارامترهاي موثر در ساخت غشاهاي الياف ميان تهي و تكنولوژي غشايي
763
بررسي پارامترهاي موثر در سايش گلوله هاي آسيا در مقياس آزمايشگاهي
764
بررسي پارامترهاي موثر در سرعت تشكيل هيدرات دي اكسيد كربن در حضور نانوذرات اكسيد فلزي
765
بررسي پارامترهاي موثر در شبيه سازي ازدياد برداشت جهت دستيابي به بهترين تركيب امتزاجي
766
بررسي پارامترهاي موثر در شبيه سازي عددي پديده هاي انتقال در محيط هاي متخلخل فلزي
767
بررسي پارامترهاي موثر در شرايط پرواز و سيستم هاي تعبيه شده در موتور جت
768
بررسي پارامترهاي موثر در شك لدهي ورق به روش بدون قالب پرس
769
بررسي پارامترهاي موثر در شكل دهي قطعات سراميكي به روش الكتروفورز
770
بررسي پارامترهاي موثر در طراحي تزريق آب بند در خاكهاي درشت دانه با نگرشي بر پرده آب بند سد سيوند
771
بررسي پارامترهاي موثر در طراحي ميكروكانال جهت استفاده در جداسازي به روش الكتروفورز جريان آزاد
772
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند پليمريزاسيون حالت جامد پلي‌لاكتيك‌اسيد
773
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند سنتز احتراقي بر خصوصيات كامپوزيت توليد شده در سيستم Al-V2O5-C
774
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند كله زني با استفاده از روش هاي تحليلي و شبيه سازي
775
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند ميكروفيلتراسيون آب پنير: بازيافت مواد باارزش از آب پنير
776
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند MTO
777
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند سنتز احتراقي و خصوصيات كامپوزيت توليد شده در سيستم A1- V2 O5
778
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند شبكه اي كردن و خواص پلي لاكتيك اسيد
779
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند هيدروفرمينگ
780
بررسي پارامترهاي موثر در كروماتوگرافي تعويض يوني آنزيم آلفا آميلاز
781
بررسي پارامترهاي موثر در گل حفاري
782
بررسي پارامترهاي موثر در مخلوط حلال ها در استخراج ليكوپن از ضايعات كارخانه رب گوجه فرنگي
783
بررسي پارامترهاي موثر در ميزان شكل پذيري و مقاومت برشي ستونهاي متني مقاوم سازي شده با جاكت فلزي
784
بررسي پارامترهاي موثر در واحد بازيابي سولفور گاز طبيعي (SRU)
785
بررسي پارامترهاي موثر روي رئولوژي نفت سنگين
786
بررسي پارامترهاي موثر روي نيروها و هندسه سطح در فرآيند سنگ زني
787
بررسي پارامترهاي موثر ماشينكاري در طول عمر ابزار برش كاربيدي
788
بررسي پارامترهاي موثر ماشينكاري فتو شيميايي براي توليد چرخ دنده در ابعاد كوچك
789
بررسي پارامترهاي موثر مرحله استخراج پكتين از پوست سويا
790
بررسي پارامترهاي موثر و طراحي ديود گان از جنس GaAs به روش MBE
791
بررسي پارامترهاي موثر و مكانيزم فسفات روي به روش سرد
792
بررسي پارامترهاي موثردر بهينه سازي خواص كامپوزيتهاي تنگستن - مس - كبالت
793
بررسي پارامترهاي موثردر سازه هاي داراي ميراگر جاذب انرژي
794
بررسي پارامترهاي موثردر فرآيند نيتراسيون و تاثير محيط خنك كننده بر مورفولوژي فولاد H13
795
بررسي پارامترهاي موثردرساخت پوشش آنتي استاتيك ITO درگستره نورمرئي
796
بررسي پارامترهاي موثرو تعيين جايگاه نانو لوله هاي كربني و تاثير آن بر مورفولوژي سامانه هاي pvdf/pmma/cnt
797
بررسي پارامترهاي ميزان كار سرد دما و محيط بر روي كربن دهي فولاد 5 16MNCR
798
بررسي پارامترهاي ناپايداري چاه هاي نفتي در حين حفاري
799
بررسي پارامترهاي نفوذ در فرآيند آلومينايزينگ حالت جامد فولاد زنگ نزن آستنيتي
800
بررسي پارامترهاي نفوذپذيري و هيدروژئولوژي در سد قره آقاچ سميرم به منظور طراحي پرده آب بند
801
بررسي پارامترهاي نوترونيك سوخت هاي چگال در راكتور تحقيقاتي
802
بررسي پارامترهاي نوك ترك در قطعه اي با ترك لبه اي و تحت بارگذاري پاد متقارن
803
بررسي پارامترهاي هموديناميك و مورفولوژيك در آنوريزم‌هاي مغزي
804
بررسي پارامترهاي هندسي بالانس درام براي كاهش نيروي محوري در پمپ هاي گريز از مركز چند طبقه به روش عددي1396
805
بررسي پارامترهاي هندسي كانولا بر ايجاد لخته خون (با رفتار غيرنيوتني خون)
806
بررسي پارامترهاي هواشناسي ودريايي در پخش آلاينده هاي نفتي ومدل آلودگي نفتي در خليج فارس
807
بررسي پارامترهاي هيدروديناميكي آبخوان در مدل آزمايشگاهي
808
بررسي پارامترهاي هيدروليكي راكتور UASB
809
بررسي پارامترهاي هيدروليكي ميله و مجتمع سوخت يك راكتور تحقيقاتي در يك تجهيز آزمايشي مناسب
810
بررسي پارامترهاي يك سرمايه‌گذاري منفعلانه مبتني بر شاخص بورس تهران TEPIX
811
بررسي پارامترهايS ترانزيستور و طراحي تقويت كننده مايكروويو با استفاده از پارامترهايS
812
بررسي پارامترهايموثر برخواص ژئوتكستايل هاي توليدي از الياف بريده پلي پروپيلن
813
بررسي پارامتري اتصال پيچي داراي صفحه انتهايي گسترش يافته تير به ستون هاي جعبه اي
814
بررسي پارامتري اتصالات مركب نيمه-صلب با صفحه انتهايي با پوشش ناقص شامل دال هاي بتني توخالي پيش ساخته
815
بررسي پارامتري تأثير كونال و كنو بر رفتار سازه‌اي طاق‌هاي آهنگ آجري ايراني
816
بررسي پارامتري حل سازي خاكستر نيروگاه به منظور استحصال واناديم
817
بررسي پارامتري رفتار چرخه‌اي اتصالات مركب نيمه-صلب با صفحه انتهايي با پوشش كامل شامل دال بتني توخالي پيش‌ساخته
818
بررسي پارامتري رفتار چرخه‌اي ميراگر پانل برشي تسليمي سوراخ دار در قاب فولادي با مهاربند جانبي 8
819
بررسي پارامتري رفتار سازه‌اي پل‌هاي قوسي آجري مورب ايراني
820
بررسي پارامتري رفتار سازه¬اي زوج منارهاي تاريخي آجري ايراني
821
بررسي پارامتري رفتار سدهاي پاره سنگي با رويه بتني تحت شرايط استاتيكي و ديناميكي
822
بررسي پارامتري رفتار قوس‌هاي آجري ايراني داراي نقص
823
بررسي پارامتري ضرايب تمركز تنش بكمك نرم افزار ANSYS در حالت تنش دو بعدي
824
بررسي پارامتري عملكرد صفحات اتصال در قاب فولادي مهاربندي شده هم‌محور تحت بارگذاري چرخه‌اي
825
بررسي پارامتري قلب راكتور بوشهر با استفاده از كد MCNP
826
بررسي پارامتري قوس شدگي هسته سدهاي خاكي به روش اجزاي محدود
827
بررسي پارامتري و مدل سازي جدايش كاتدي پوشش اپوكسي بر روي سطح فولاد
828
بررسي پارامتريك انتقال حرارت از ذره به سيال در شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
829
بررسي پارامتريك پاسخ سازه هاي غيرخطي متكي بر جداگرهاي غير خطي به حركت زمين
830
بررسي پارامتريك تقويت ديواربرشي فولادي با بازشو تحت آرايش‌هاي مختلف سخت‌كننده وGFRP
831
بررسي پارامتريك جريان خون ضرباندار در شريان كرونري داراي گرفتگي هاي متوالي
832
بررسي پارامتريك رفتار استاتيكي و سختي ديناميكي قائم شمع‌هاي پيچي باريك‌شونده
833
بررسي پارامتريك رفتار ترانشه هاي قائم ماسه اي ميخ كوبي شده توسط سانتريفيوژ مكانيك خاك
834
بررسي پارامتريك رفتار لرزه اي تپه هاي دوبعدي نيم سينوسي شكل تحت امواج لرزه اي SV
835
بررسي پارامتريك شبيه سازي انرژي در مراحل اوليه طراحي براي ساختمان هاي مسكوني با ارتفاع متوسط در اقليم گرم و خشك ايران
836
بررسي پارامتريك و عددي اثر ترك و گسترش آن بر رفتار ديوار برشي فولادي
837
بررسي پارچه ترمه از ديدگاه طرح و ساختار بافت آن
838
بررسي پارچه هاي آل بويه
839
بررسي پارگي رحم و علل آن در زنان باردار مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان افشار و زايشگاه بهمن طي سالهاي 65 الي 75
840
بررسي پارگي گرم و رفتار انجمادي در فرآيند انجماد نفوذي كنترل شده ي آلياژ 7068 آلومينيم
841
بررسي پارگي ورق آلومينيوم در عمليات كشش عميق به صورت تجربي و تحليل عددي
842
بررسي پارمترهاي غلظت دما چگالي جريان و اسيديته در الكترووينينگ كادميوم
843
بررسي پاره اي گوناگونيهاي اجتماعي و جغرافيايي گويش سيستاني بر پايه ي نظريه ويليام لابو
844
بررسي پاسخ آنتي اكسيداني و توليد هورمونهاي خونساز در بافت ريه موش سوري با لب - سي تحت اثر ماكروسيكل نفوذي آميدي در مجيط
845
بررسي پاسخ ارتعاشي ورق تقويت شده با عيوب اوليه
846
بررسي پاسخ ارتعاشي ورق هاي ضخيم مستطيلي شكل مستقر روي پايه الاستيك تحت تنش هاي اوليه
847
بررسي پاسخ استاتيكي و ديناميكي نانو لوله كربني حاوي سيال متحرك تحت اثر سيال لزج پيراموني و بار ذره متحرك
848
بررسي پاسخ استخوان به يك ماده پيوند استخوان تجربي در استخوان تيبياي خرگوش
849
بررسي پاسخ استخوان به يك ماده پيوند استخوان تجربي در استخوان تيبياي خرگوش
850
بررسي پاسخ ايمني سلولي پس از تزريق داخل ماهيچه اي پلاسميدpcDNA3.1+PA در موش , evaluation of cellular immune responses of plasmid pCDNA3.1+PA after intramuscular
851
بررسي پاسخ بافت زير پوستي Rat به يك زنو گرفت تجربي
852
بررسي پاسخ بافت زير پوستي Rat به يك زنو گرفت تجربي
853
بررسي پاسخ باليني بيماران وسواسي جبري مقاوم به داروهاي مهاركننده باز جذب سرتونين به افزودن لاموتريژن: مطالعه دو سو كور، كنترل شده با دارونما
854
بررسي پاسخ برخي از فرايند هاي چرخه نيتروژن خاك به 3 و 3- دي آمينوبنزيدين
855
بررسي پاسخ به تنش شوري در تريتيكوم بويتيكوم با استفاده از پروتئوميكس
856
بررسي پاسخ به تنش شوري در تريتيكوم بويتيكوم با استفاده از پروتئوميكس
857
بررسي پاسخ به تنش شوري گندم هاي پوشينه‌دار تترا و هگزاپلوئيد در مقايسه با گندم هاي معمولي ازلحاظ برخي صفات فيزيولوژيك
858
بررسي پاسخ به درمان بيماران مبتلا به سل استان چهارمحال و بختياري در سال هاي 1396-1391
859
بررسي پاسخ به درمان سل در شهرستان لاهيجان از سال 1388 الي 1392
860
بررسي پاسخ به شوري ﴿NaCI﴾ ژنوتيپ هاي مختلف برنج متحمل و حساس به كمبود آهن در محلول غذايي
861
بررسي پاسخ پالپ آماسي و سالم بعد از بي حسي توسط پالپ تستر.
862
بررسي پاسخ پالپ آماسي و سالم بعد از بي حسي توسط پالپ تستر.
863
بررسي پاسخ تست PPD و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سال اول ابتدائي شهر يزد
864
بررسي پاسخ توده¬هاي مختلف علف‌هرز علف¬مورچه(Cressa cretica L.) به دز و زمان كاربرد علف¬كش‌هاي توفوردي و رانداپ در شرايط گلخانه¬اي
865
بررسي پاسخ تونل‌هاي كم‌عمق شهري تحت بارگذاري انفجار با رويكرد مدل‌سازي محيط‌ هاي ناپيوسته
866
بررسي پاسخ جانبي شمع هاي مايل باريك شونده با در نظر گرفتن اندر كنش غير خطي خاك- شمع
867
بررسي پاسخ حاد هورمون رشد به تمرين هاي همزمان قدرتي و سرعتي با ترتيب هاي متفاوت در مردان تمرين كرده قدرتي
868
بررسي پاسخ درماني سردرد هاي شديد بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت به استامينوفن و اكسيژن با فشار بالا از ابتداي تيرماه 1395 تا پايان آذر 1396
869
بررسي پاسخ دو گونه‌‌ي ارزن زراعي به تنش كمبود آب و محدوديت نيتروژن در شرايط افزايش غلظت دي‌اكسيدكربن
870
بررسي پاسخ ديناميكي خاك با در نظر گرفتن فشار آب حفره اي ﴿تهيه برنامه كامپيوتري DESRAP1)
871
بررسي پاسخ ديناميكي ساختمانها، با نظام صفحات ساندويچي 3D تحت شتابنگاشت‌هاي مختلف
872
بررسي پاسخ ديناميكي سازه‌هاي چند طبقه تحت تحريك پايه به روش باقي‌مانده وزني زماني
873
بررسي پاسخ ديناميكي سدهاي بتني قوسي در محدوده زمان
874
بررسي پاسخ ديناميكي ورق ناهمگن FGMضخيم
875
بررسي پاسخ رشد و عملكرد لوبيا قرمز به ميزان كود نيتروژن مصرفي و آب آبياري
876
بررسي پاسخ رفتار توأمان خرابي و پلاستيك سنگ ها
877
بررسي پاسخ روسازي انعطاف پذير تحت عبور بار متحرك با مدل سازي سه بعدي و روش اجزاي محدود
878
بررسي پاسخ ژنوتيپ هاي برنج به افزايش سطح كلريد سديم محلول غذايي در شرايط غلظت معمول و غني شده دي اكسيد كربن هوا
879
بررسي پاسخ ژنوتيپ هاي برنج به سطوح مختلف نيتروژن محلول غذايي در شرايط غلظت معمولي و غني شده دي اكسيد كربن
880
بررسي پاسخ سازه هاي موجود در برابر زلزله با استفاده از شتابنگاشتهاي شديد
881
بررسي پاسخ سازه‌هاي دريايي تحت تاثير امواج تصادفي نا منظم و تئوري موج نو
882
بررسي پاسخ سيستم ايمني و عملكرد توليدي گاوهاي شيري دوره انتقال به تغذيه روغن سوياي كلسيمي شده
883
بررسي پاسخ فشاري لوله هاي پر شده با فوم فلزي مرتبه اي و شبيه سازي عددي آن
884
بررسي پاسخ كمي وكيفي ژنوتيپ هاي جديد گندم نان به محدوديت منبع درشرايط ديم وآبياري تكميلي
885
بررسي پاسخ گاوهاي شيرده اواسط شيردهي به تغيير در اندازه قطعات يونجه خشك با دو منبع نشاسته اي داراي قابليت هضم شكمبه اي متفاوت
886
بررسي پاسخ لرزه اي پلها تحت حركات نيرومند زمين در حوزه نزديك گسل
887
بررسي پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي پيش ساخته بتني با اتصالات هيبريد
888
بررسي پاسخ لرزه اي گروه شمع تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديك
889
بررسي پاسخ متابوليكي، آنتي اكسيداني و يوني دو گونه بياباني رمس (Haloxylon salicornica Iljin. ) و سياه تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) تحت شرايط مختلف خاكي
890
بررسي پاسخ مواد ويسكو الاستيك
891
بررسي پاسخ هاي ارائه شده به شبهه ي تحريف قرآن كريم با تاكيد بر پاسخ هاي مبتني بر ادله ي عقلي
892
بررسي پاسخ هاي ايمني هومورال ايجاد شده پس از تزريق داخل ماهيچه اي، داخل جلدي و زير جلدي واكسن اسيد نوكلئيكي pc DNA3.1+PA در موش , evaluation of humoral immune responses of plasmid pc DNA3.1+PA in tissues after administered through intramuscular, intradermal and subcutaneous deliveries in mice
893
بررسي پاسخ هاي حلقه باز و حلقه بسته هواپيما بكمك نرم افزار MATLAB با بهره گيري از روش مكان هندسي ريشه ها
894
بررسي پاسخ هاي سازه اي سه ساختمان مجاور با ارتفاع هاي متفاوت با استفاده از راهبرد اتصال
895
بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيك درختان زيتون به مديريت آبياري در فضاي سبز
896
بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي ارقام گندم تلقيح يافته با قارچ Piriformospora indica و باكتري هاي ريز و سفري محرك رشد گياه به تنش كمبود روي (Zn)
897
بررسي پاسخ هاي قرآني اهل بيت ﴿ع﴾ به شبهات مخالفان درباره ولايت و حكومت
898
بررسي پاسخ هيدروديناميكي يك استوانه در برابر تغييرات زماني سرعت جريان عمود بر آن توسط نرم افزار فلوئنت ( Fluent ﴾
899
بررسي پاسخ يك خودروي بياباني به ناهمواري هاي اتفاقي سطح جاده و بهينه سازي آن
900
بررسي پاسخ‌هاي فيزيولوژيك و رشد شش ژنوتيپ رازيانه ( Foeniculum vulgare Mill) به شوري آب آبياري
901
بررسي پاسخ‌هاي فيزيولوژيكي گونه‌ برازمبل تحت تنش خشكي
902
بررسي پاسخهاي فيزيولوزيكي وبيوشيميايي سه رقم گندم تحت تنشهاي خشكي واشعه ماوراء بنفش
903
بررسي پالئواكولوژي و چينه نگاري سكانسي سازند ايلام در جزيره سيري
904
بررسي پالئواكولوژي و چينه نگاري سكانسي سازند ايلام در جزيره سيري
905
بررسي پالئوژئومورفولوژي پلاياي طشك و بختگان
906
بررسي پالايش آلايندگي كادميوم توسط سه گونه گياهي علفي تحت تأثير عوامل كلات كننده
907
بررسي پايائي و ارزيابي آن در طراحي و ساخت يك محصول صنعتي و ارائه شيوه هايي جهت افزايش آن
908
بررسي پايان نامه ها و مقالات كيفيت تاكنون
909
بررسي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري رشته ادبيات فارسي با موضوع ادبيات داستاني در سطح دانشگاههاي استان گيلان ﴿پيام نور،دانشگاه آزاد و دانشگاه گيلان﴾
910
بررسي پايايي و تكرارپذيري دستگاه Spectral domain cirrus OCT در اندازه گيري ضخامت ماكولا در چشم هاي طبيعي قبل و بعد از ديلاتاسيون مردمك
911
بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه ادراك كودكان 14- 11 ساله از كيفيت زندگي مرتبط با وضعيت بهداشت دهان
912
بررسي پايايي و روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي بي اعتنايي مقابله‌اي (ODBI) و تعيين ميزان شيوع اختلال بي اعتنايي مقابله‌اي در دانش‌آموزان دختر دوره ابتدايي شهر اصفهان
913
بررسي پايدار آرايش هاي مربوط به مولكول C20 H14 BF2 N3 با روش مكانيك كوانتومي
914
بررسي پايدار ي شبكه هاي توزيع هوشمند (مطالعه موردي : شبكه توزيع 20 با سه IEEE]
915
بررسي پايدارسازي شيب ها با ژئوتكستايل
916
بررسي پايدارسازي شيبها با ژئوتكستايل
917
بررسي پايداري (كمانش ) سقفهاي پوسته اي گنبدي بتن مسلح با دهانه بزرگ تحت بارگذاري ثقلي
918
بررسي پايداري ،سميت واثر ضد ميكربي نانو ذرات آليسين ومحلول آليسين
919
بررسي پايداري آرمورهاي آنتي فر در حفاظت از موج شكن ها
920
بررسي پايداري آندوسكوپ در تعامل با بافت سخت و نرم در يك سيستم تله اپراتوري
921
بررسي پايداري اجتماعي در ميان زنان روستايي شهر ستان سنقر
922
بررسي پايداري ارتجاعي و غير ارتجاعي صفحات مايل به روش نوار محدود اسپيلاينElastic and inelastic local buckling analysis of skew plastes by Spline Finite Strip Method
923
بررسي پايداري استوانه هاي جدار نازك حاوي باز شوهاي تقويت شده جانبي تحت نيروي محوري
924
بررسي پايداري اعضاي پيش پيچيده در سيستم بادبندي همگرا(CBF )
925
بررسي پايداري الاستيك صفحات فولادي با ضخامت متغير توسط روش هاي تحليلي و اجزاي محدود
926
بررسي پايداري الاستيك و غير الاستيك ورق هاي سخت شده با تغيير ضخامت در دو راستا به روش نوار محدود اسپلاين
927
بررسي پايداري امواج يون اكوستيكي درون پلاسماي غبارآلود به روش نيمه تحليلي
928
بررسي پايداري برجهاي خنك كن بتني با تاثير سخت كننده هاي جانبي
929
بررسي پايداري برخي معادلات تابعي در فضاي n-باناخ
930
بررسي پايداري پروبيوتيك‌ها در برخي از محصولات تجاري و بهينه كردن ‏زنده‌ماني آن‌ها در شكلات
931
بررسي پايداري پس از كمانش قاب هاي مستطيلي در محدوده الاستيك
932
بررسي پايداري پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي با تقويت هاي متعاهد تحت اثر بادهاي تركيبي
933
بررسي پايداري پوسته هاي كروي ساخته شده از مصالح هدفمند ﴿FGM﴾ تحت فشار خارجي و تغيير درجه حرارت
934
بررسي پايداري پوسته هاي مخروطي تقويت شده تحت فشار محوري
935
بررسي پايداري تايروزيناز در محيط استونيتريل و آب
936
بررسي پايداري ترانشه دهانه ورودي تونل شماره 1 امامزاده هاشم با استفاده از روش تئوري بلوكي
937
بررسي پايداري ترانشه هاي راه آهن محور اصفهان – شيراز
938
بررسي پايداري تورم و عوامل موثر بر ان در اقتصاد ايران
939
بررسي پايداري تونل ايلام و تحليل رفتاري سنگ و حايل در آن
940
بررسي پايداري تونل گرمسيري انتقال آب با استفاده از روش هاي تحليلي تجربي عددي
941
بررسي پايداري تياليت حاوي افزودني سيليس در اتمسفرهاي مختلف
942
بررسي پايداري جهشي توالي ريبونوكلئيك اسيد ريبوزومي S16 و كاربرد آن در طبقه‌بندي تبارزايشي باكتري‌ها
943
بررسي پايداري جوهرهاي گراور پايه¬آبي در برابر Aging
944
بررسي پايداري چاه حين حفاري در يك ميدان هيدرات گازي
945
بررسي پايداري چاه و تعيين پنجره گل حفاري به روش ارزيابي ريسك
946
بررسي پايداري حالت همگام در شبكه اي از سيستم هاي آشوبناك
947
بررسي پايداري حالت همگام نگاشت هاي لجستيك در شبكه هاي پيچيده
948
بررسي پايداري حرارتي - اكسايشي PP توليدي ايران و بهينه سازي سيستم پايدار كنندگي آن
949
بررسي پايداري حرارتي ريزساختار آلياژ IC- 221M
950
بررسي پايداري حرارتي فصل مشترك زمينه تقويت كننده و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيمي تقويت شده با ذرات تركيب بين فلزي NIAI و MOSI2 توليد شده به روش متالورژي پودر
951
بررسي پايداري حرارتي كامپوزيت هاي اكريليك حاوي نانوذرات پايه كربني
952
بررسي پايداري حرارتي نانو كامپوزيت هاي پلي ) متيل متاكريلات ( سنتز شده از طريق پليمريزاسيون
953
بررسي پايداري حرارتي نانوسيم هاي InAs با پوسته GaAs به روش ديناميك مولكولي
954
بررسي پايداري حرارتي نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت/ تيتانيا
955
بررسي پايداري حرارتي و سينتيكي نيتروسلولز با استفاده از طيف‌سنجي تحرك يون(IMS)
956
بررسي پايداري حركتي و راحتي سفر واگن‌هاي سريع السير مجهز به سيستم تعليق هوايي
957
بررسي پايداري حل هاي پايا در شبكه هايي از نوسانگرهاي فاز
958
بررسي پايداري حوضه گاماسياب با استفاده از شاخص هاي پايداري با رويكرد تصميم گيري چند معياره
959
بررسي پايداري خاكريز مسلح شده با ژئوسنتتيك در حضور بار قائم هارمونيك به روش عددي
960
بررسي پايداري خودرو با هفت درجه آزادي و اصول طراحي مبل تعادل و پارامترهاي موثر در طراحي آن براي خودرو نيسان
961
بررسي پايداري خودرو در ترمز گيري
962
بررسي پايداري در سيستم هاي ديناميكي غيرخطي
963
بررسي پايداري در مساكن بافت قديم و جديد ﴿محله خواجه خضر و طوبي شرقي يزد﴾
964
بررسي پايداري ديناميكي تركيب ژنراتور سنكرون و خط HVDC
965
بررسي پايداري ديناميكي تير داراي اتصال غير خطي تحت نيروي تعقيب كننده
966
بررسي پايداري ديناميكي ريزشبكه¬ با استفاده از آناليز مقادير ويژه مدل¬ سيگنال كوچك ريزشبكه
967
بررسي پايداري ديناميكي سيستم قدرت و ارائه راهكاري براي بهبود آن
968
بررسي پايداري ديناميكي شبكه هاي برق صنعتي داراي ژنراتورهاي سنكرون و متصل به شبكه در شرايط وقوع حالت هاي اضطراري
969
بررسي پايداري ديناميكي شيرواني ماسه اي اشباع مسلح شده الياف موكت
970
بررسي پايداري ديناميكي غير خطي سيستم دو درجه آزادي در اثر بار ضربه اي
971
بررسي پايداري ديناميكي مهره لغزان بر روي رينگ چرخان با درنظرگرفتن نيروي اصطكاك و گشتاور اينر سي سيستم
972
بررسي پايداري ديناميكي نيروگاههاي بادي توام با ديزل زنراتور
973
بررسي پايداري ديناميكي هليكوپتر با استفاده از روش Domain Time
974
بررسي پايداري ديناميكي هواپيما از روش Domain Time و سعي در تعيين ضرايب پايداري
975
بررسي پايداري ديناميكي هواپيما با استفاده از روش DOMAIN TIME و سعي در تعيين ضرايب ايروديناميكي با استفاده از نرم افزار DATCOM DIGITAL
976
بررسي پايداري ديواره چاه تحت شرايط عدم قطعيت ژئومكانيك با روش‌هاي احتمالي و هوشمند
977
بررسي پايداري ديواره حفاظتي متشكل از شمعهاي مجوف در سواحل خزر
978
بررسي پايداري ذرات گرافن در محيطهاي آبي با استفاده از ديناميك مولكولي
979
بررسي پايداري رسوبات آبرفتي يال چپ مخزن سد مخزني بهشت آباد به روش استاتيكي شبه استاتيكي و ديناميكي
980
بررسي پايداري رنگ هاي چاپ ديجيتال
981
بررسي پايداري رنگزاي راكتيو جهت چاپ كالاي پنبه اي به روش چروك
982
بررسي پايداري روش هم محلي توابع پايه اي شعاعي گاوسي
983
بررسي پايداري زير كنيا با استفاده از Y2O3- MGO در درجه حرارت هاي مختلف جهت كاربرد در قالب هاي سراميكي
984
بررسي پايداري ژنراتور سنكرون در زمان خطا و در حضور محدود كننده جريان خطا
985
بررسي پايداري ساختاري و حرارتي نانوذرات هسته- پوسته دو فلزي Pt-Pd به روش ديناميك مولكولي
986
بررسي پايداري سازه هاي چليكي تاشو
987
بررسي پايداري ساليتون هاي گاف سطحي در مرز ساختارهاي نوري متناوب
988
بررسي پايداري ستون ها تحت بارگذاري ديناميكي
989
بررسي پايداري سوسپانسيونهاي نانو ذرات خاك رس در حضور الكتروليت ها
990
بررسي پايداري سيستم تله اپريشن با استفاده از معيار پسيويتي
991
بررسي پايداري سيستم هاي به هم متصل با پارامترهاي نامعين بر اساس خاصيت اتلاف
992
بررسي پايداري سيستم هاي تامين چند طبقه اي به كمك رياضيات كنترل خطي و بهينه سازي احتمالي
993
بررسي پايداري سيستم هاي تله اپراتوري در حضور قيود مجازي
994
بررسي پايداري سيستم هاي ديناميكي غير خطي با استفاده از مدل فازي تاكاگي و سوكنو
995
بررسي پايداري سيستم هاي غير خطي و فازي
996
بررسي پايداري سيستم هاي كنترل خطي به كمك كامپيوتر
997
بررسي پايداري سيستم ياتاقان هاي گازي با استفاده از روش اجزاء محدود
998
بررسي پايداري سيستمهاي امولسيوني
999
بررسي پايداري سيستمهاي تله اپراتوري دوجانبه در حضور تاخير ثابت و شناخته شده
1000
بررسي پايداري سيستمهاي قدرت چند ماشيني بروش لياپانوف
بازگشت