<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي بورس اوراق بهادار درايران
2
بررسي بورس فلزات دربازار ايران
3
بررسي بورس كالا از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
4
بررسي بورونايزينگ فولاد ساختماني با مخلوط پودر اسيدبوريك و منيزيم و مشخصه يابي آن
5
بررسي بوش هاي اتصال سيستم تعليق لينك پيچشي و تاثير آن بر پايداري جانبي
6
بررسي بوم _ جامعه شناسي گياهي و تركيب رستني هاي ( فلور ) حوضة آبريز مامور _ كلگه
7
بررسي بي ادبي در تعاملات كارمندان و دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ايلام
8
بررسي بي ادبي در نظرات خوانندگان رسانه هاي برخط
9
بررسي بي اشتهايي عصبي با هوش هيجاني
10
بررسي بي تفاوتي در روابط اجتماعي و علل و عوامل موثر بر آن
11
بررسي بي ينال هاي نقاشي در ايران از آغاز
12
بررسي بي‌هنجاري هاي مغناطيسي محدوده شماره سه گل گهر سيرجان
13
بررسي بيابان زدايي در قطعه چهار شهريار با استفاده از كاشت گونه آتريپلكس كانيسنس )Atriplex Canescens(
14
بررسي بيان MIR وارتباط آن با بيان ژن HOXA10در بيماران اندومتريوز
15
بررسي بيان miR-125b و ارتباط آن با بيان ژن P53 در بيماران اندومتريوز
16
بررسي بيان miR-16 وmiR-21 در نمونه هاي خون بيماران سقط مكرر و ارتباط آنها با بيان ژن هاي VEGF_A وPTEN
17
بررسي بيان miR-485-3p و miR-297 در سلول هاي تك هسته ايي خون محيطي بيماران مبتلا به پاركينسون جمعيت اصفهان
18
بررسي بيان RNA ي غير كد كننده ي بلند موثر در لوسمي لنفوبلاستي حاد كودكان و ارتباط آن با پروفايل بياني miR-326
19
بررسي بيان ايزوفرم هاي ژن PPARy }PPARy2 , PPARy1 طي تمايز عصبي سلول هاي بنيادي موش
20
بررسي بيان پروتئين EGFR در مبتلايان به سرطان كولوركتال و ارتباط آن با شاخص هاي كلينيكو پاتولوژيك , expression of membranous epidermal growth factor receptor in colorectal carcinoma and it s correlation with clinicopathological features
21
بررسي بيان پروتئين رشته تار عنكبوت در ريشه گياه توتون
22
بررسي بيان پروتئين‌هاي اختصاصي دوپامينرژيك در سلول‌هاي بنيادي ترانسفكت شده با ژن Nurr1
23
بررسي بيان در سطح mRNA ژن oipA هليــــكوباكتر پايلوري كلون شده در وكتــوربايسيسترونيك واجد ژن IL-18 موشي در سلول يوكاريوتي
24
بررسي بيان ژن ...در بيماران مبتلا به سرطان مري بااستفاده از روش...
25
بررسي بيان ژن CGRP و عملكرد كبد گاوهاي شيري تغذيه شده با مكمل چربي طي دوره انتقال
26
بررسي بيان ژن FOXR2 و ارتباط آن با شاخص‌هاي اپي‌تليالي-مزانشيمي در تخمدان سرطاني انسان
27
بررسي بيان ژن HOXC6 و miR-147 در سرطان تخمدان
28
بررسي بيان ژن NKX2-1 در سرطان تيروئيد در جمعيت اصفهان
29
بررسي بيان ژن OX40 و OX40L در خون محيطي و سطح سرمي OX40L در خانم هاي مبتلا به سقط مكرر خود به خودي در مقايسه با گروه كنترل
30
بررسي بيان ژن PLCzeta و ارتباط آن با ميزان فعاليت آنزيمآكروزين و كمبود پروتامين در بيماران كانديدذاي ICSI
31
بررسي بيان ژن PPARyl در ضايعات نخاعي موش صحرايي
32
بررسي بيان ژن toll-like receptor در بافت هاي سيستم عصبي مركزي و طحال موش هاي نر نژاد balb/c تحت شرايط استرس فيزيولوژيك , the investigation of the gene expression of toll-like receptor 4 in the central nervous system and spleen cells of acute restraint stressed balb/c mica
33
بررسي بيان ژن Tslp بر روي بيماران مبتلا به سرطان معده
34
بررسي بيان ژن اس او اس $در تحمل شوري چهارواريته از گندم هاي زراعي ايران
35
بررسي بيان ژن انزيمPON1(پارااكساناز)در بافت كبد رت هاي ديابتي نوعII القا شده به روش رژيم غذايي پرچرب-استرپتوزايسين قبل و بعد از تيمار با كوركومين
36
بررسي بيان ژن در باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس وحشي و تيمار شده با اشعه يو وي در فرايند بيوليچينگ اورانيوم
37
بررسي بيان ژن دوپامين دكربوكسيلاز تحت تاثير استرس شوري در گياهان لوبيا و نخودفرنگي
38
بررسي بيان ژن سيتوكروم c2 باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس در چگالي پالپ‌هاي مختلف سنگ معدن اورانيوم كم عيار
39
بررسي بيان ژن نوروتروفين 4 در رت هاي نخاعي شده
40
بررسي بيان ژن هاي ...و...در سطوح مختلف تنش شوري و...در دورقم كندم زراعي با استفاده از ...
41
بررسي بيان ژن هاي خودنوزايي OCT4 و SOX2 در بافت سرطان پستان با روش Real-Time PCR
42
بررسي بيان ژنهاي موثر بر مولكول NF - KB در پروسه التهابي بيماري تنفسي انسدادي مزمن در جانبازان شيميايي
43
بررسي بيان ژني ايزوفرم هاي ژن MUC1 در سرطان مري , Experssion of MUC1splice variants in esophageal cancer
44
بررسي بيان ژني نوروتروفين 3﴿NT3) در موش هاي صحرايي ﴿RAT) نخاعي شده
45
بررسي بيان فاكتور آغازكننده ترجمه eIF4E در سلول هاي توموري مغز انسان
46
بررسي بيان گذاري پروتئين رشته تارعنكبوت در الياف پنبه
47
بررسي بيان ماركرهاي معدي و سلولهاي بنيادي در مدل حيواني سرطان معده
48
بررسي بيان موقت ژن ... با انتقال به واسطه آكروباكتريوم تومه قاسينس در گياه مليسا آفيناليس
49
بررسي بيان موقت ژن GFP با انتقال به واسطه آگروباكتريوم تومه فاسينس در گياه Melissa officinalis
50
بررسي بيان و اهميت ژن FoxM1 در بيماران سرطان پستان و ارتباط آن با سطح بيان miR-216b-5p
51
بررسي بيان و بديع در مثنوي گل و نوروز خواجوي كرماني
52
بررسي بيان و متيلاسيون پروموتر ژن 6-IL در بيماران مبتال به آترواسكلروز
53
بررسي بيان و مكان يابي تحت سلولي آنزيم سرين راسماز در بافت كبد و هپاتوسيتهاي ايزوله موش صحرايي
54
بررسي بيان ومكان يابي تحت سلولي آنزيم سرين راسيماز در بافت كبد وهپاتوسيتهاي ايزوله موش صحرايي
55
بررسي بيت ها و كامپيوترهاي كوانتومي و تحقق فيزيكي آنها بر مبناي نانوساختارهاي كوانتومي
56
بررسي بيراهي هاي پايدار كروموزومي القا شده توسط دوزهاي مختلف اشعه گامابااستفاده ازروش رنگ آميزي دورگ گيري فلورسانس درجاي كروموزومي
57
بررسي بيش فعالي كودكان پسرزير8سال شهرمينودشت ازديدگاه معلمان مقطع ابتدايي سال تحصيلي 91-90
58
بررسي بيع معاطاتي از نظر شيخ انصاري و صاحب جواهر(ره)
59
بررسي بيكاري به عنوان مساله ي اجتماعي
60
بررسي بيكاري در شهر آمل
61
بررسي بيكاري و اثرگذاري آن بر جرائم
62
بررسي بيگانگي اجتماعي و عوامل موثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور
63
بررسي بيلان آبهاي سطحي و زيرزميني تحت تاثير پديده تغيير اقليم در مقياس حوضه آبخيز (مطالعه موردي : حوضه آبخيز تويسركان همدان)
64
بررسي بيلان نيترات در سيستم هاي مديريت سطح ايستايي
65
بررسي بيلبورد هاي سه بعدي در گرافيك محيطي شهري
66
بررسي بيلبورد هاي سه بعدي در گرافيك محيطي شهري
67
بررسي بيلبوردهاي شهري 2x2
68
بررسي بيلياردها و موجبرهاي كوانتومي
69
بررسي بيماران AMBIGUOUS GENITALIAكه در بيمارستان نمازي شيراز از سال 65 تا كنون مورد عمل جراحي قرار گرفته اند.
70
بررسي بيماران AMBIGUOUS GENITALIAكه در بيمارستان نمازي شيراز از سال 65 تا كنون مورد عمل جراحي قرار گرفته اند.
71
بررسي بيماران با آدنوكارسينوماي پروستات (در سال 70-69در بيمارستان رازي رشت )
72
بررسي بيماران با انسفالوپاتي كبدي از نظر بيماري زمينه اي، علل مساعد كننده، پيش آگهي در طي يك دوره 5 ساله 1374-79
73
بررسي بيماران با انسفالوپاتي كبدي از نظر بيماري زمينه اي، علل مساعد كننده، پيش آگهي در طي يك دوره 5 ساله 1374-79
74
بررسي بيماران با جداشدگي شبكيه بستري در بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهر 71 تا اسفند 75
75
بررسي بيماران دچار تروماي كبدي بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از فروردين 75تااسفند79
76
بررسي بيماران كاوازاكي بستري شده در بيمارستانهاي شهر يزد در طي 10 سال﴿فروردين 1375 الي فروردين 1385﴾
77
بررسي بيماران كاوازاكي بستري شده در بيمارستانهاي شهر يزد در طي 10 سال﴿فروردين 1375 الي فروردين 1385﴾
78
بررسي بيماران مبتلا به Esophageal Cancer طي سالهاي 1371- 73 در بيمارستان رازيرشت
79
بررسي بيماران مبتلا به بروسلوزيس بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال 1391
80
بررسي بيماران مبتلا به برونشكتازي و درمان آنها در بيمارستان رازي
81
بررسي بيماران مبتلا به تروماي كبد در بيمارستان پورسينا رشت در سالهاي 1373- 1370
82
بررسي بيماران مبتلا به فاسيولا و درمان با تريكلا بندازل
83
بررسي بيماران مبتلا به هپاتيت ويروسي حاد(بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت - در سال 1372)
84
بررسي بيماران مبتلا به وبا و فرم هاي مقاوم به درمان آن نسبت به تتراسايكلين در بين سالهاي 80-75در بخش عفوني بيمارستان لقمان حكيم
85
بررسي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي شهرستان يزد با استفاده ازتكنيك FUZZY AHP
86
بررسي بيماري آترواسكلروزيس در شرريان ران توسط حل روابط چرخش -تابع جريان معادلات حركت سيال
87
بررسي بيماري اسكيزوف رني و عوامل جرم زايي آن پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
88
بررسي بيماري تب تيفوئيد و درمان آن با كويموكسازول در دو گروه دچار كمبود آنزيم گلوكز 6- فسفات دهيدروژناز و بدون كمبود آنزيم
89
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمومنين سمنان از سال 1370لغايت آبان 1374
90
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمومنين سمنان از سال 1370لغايت آبان 1374
91
بررسي بيماري تيفوئيد در 105 بيمار مبتلا به تيفوئيد بستري در بيمارستانهاي فاطميه و اميرالمونين سمنان از سال 1370 لغايت آبان 1374
92
بررسي بيماري زايي و اثر نماتود ريشه گرهي Meloidogyne javanica بر اسانس سه گياه دارويي
93
بررسي بيماري مارجولين اولسر در مراجعين به انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني طي سالهاي 1375-1371
94
بررسي بيماري هاي تروفو بلاستيك از مهر ماه سال72 بمدت سه سال در زايشگاه رشت
95
بررسي بيماري هاي تروفوبلاستيك حاملگي در مركز آموزشي- درماني زايشگاه رشت از فروردين 1370 لغايت شهريور 1372
96
بررسي بيماري هاي عروقي در استان گيلان
97
بررسي بيماريها و عوامل همراه با تاكيكاردي حمله اي فوق بطني PSVT
98
بررسي بيماريهاي آنوركتال در 5 سال گذشته﴿از سال 1368 تا 1372﴾ در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون
99
بررسي بيماريهاي اسكلتي ماهيچه اي بين معلمان مقطع راهنمايي و دبيرستان منطقه 2 و 10 تهران
100
بررسي بيماريهاي اسكلتي ماهيچه اي در بين كارمندان شركت مينو
101
بررسي بيماريهاي اسكلتي-عضلاني و تعيين عوامل ريسك مرتبط با آن در بين آرايشگران تهران
102
بررسي بيماريهاي پريكارد در اطفال در دوره 5 ساله اخير در بيمارستان هفده شهريور رشت
103
بررسي بيماريهاي عصبي كه مي توانند منجر به جنون شود (از ديدگاه جرم شناسي )
104
بررسي بيماريهاي كسيه صفرا و انواع اعمال جراحي انجام شده بر روي مجاري صفراوي مشترك (كلدوك ) در بيمارستانهاي دانشگاهي (افشار و شهيد رهنمون ) در سال تحصيلي 72-66
105
بررسي بيماريهاي كيسه صفرا و انواع اعمال جراحي انجام شده بر روي مجاري صفراوي مشترك ﴿ كلدوك﴾ در بيمارستانهاي دانشگاهي ﴿ افشار و شهيد دكتر رهنمون ﴾
106
بررسي بيماريهاي مرتبط با ESR شديدا بالا﴿بالاي 100 ميليمتر در ساعت اول﴾ در كليه بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ، افشار و راه آهن يزد در ششماهه نخست سال 1376
107
بررسي بيماريهاي ويروسي سيب زميني پشندي (.solanum tuberosum l)و تهيه پايه هاي مادري سالم با استفاده از تكنيك كشت مريستم
108
بررسي بيمه محصولات باغي در سال هاي 83-86 در شهرستان سميرم
109
بررسي بيمه و بازاريابي بيمه در دفاتر بيمه(مورد مطالعه دفاتر بين استان چهارمحال و بختياري)
110
بررسي بين حالات روانشناختي و ويژگي هاي شخصيتي بر انتخاب لباس
111
بررسي بين حالات روانشناختي وويژگي هاي شخصيتي بر انتخاب لباس
112
بررسي بين خود كارآمدي ورضايت شغلي كاركنان اداره بهداشت شهرستان املش.
113
بررسي بين رابطه بين باور به اعتقادات ديني و اعتماد به نفس بر ميزان گرايش به اعتياد در بين جوانان
114
بررسي بين رضايت شغلي وكارايي مديران مدارس در همه مقاطع تحصيلي (شهرستان زرنديه )
115
بررسي بين ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهركرد
116
بررسي بين ساز و كارهاي حاكميت شركتي و ساختار مالكيت با عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
117
بررسي بين سبك هاي دلبستگي و كسب هويت در مقطع راهنمايي شهركرد91-92
118
بررسي بين سواد والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان مينودشت
119
بررسي بين عزت نفس وانگيزه پيشرفت دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ملارد ورودي 91-90نيمسال اول ودوم
120
بررسي بين عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترمقطع دبيرستان شهرستان زرنديه
121
بررسي بين عملكرد شغلي و رضايتمندي شغلي در كاركنان باليني و درماني بيمارستان شهدا قائن
122
بررسي بين فرهنگي چكيده ي انگليسي پايان نامه هاي ارشد در علوم سخت و نرم از منظر مدل تحليلي-گذرايي
123
بررسي بين مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري
124
بررسي بين مهارتهاي ارتباطي و خود شناسي مديران بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان 86-87
125
بررسي بين مهارتهاي ارتباطي وخودشناسي مديران بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان 87-86
126
بررسي بين نحوه ارايه خدمات با رضايت مشتريان در بانك ها پست بانك ايران
127
بررسي بين هوش معنوي و تعهد سازماني كارمندان دانشگاه پيام نور فارسان
128
بررسي بين هوش هيجاني و هوش شناختي دردانشگاه پيام نوردامغان
129
بررسي بين وضعيت اقتصادي خانواده وعزت نفس فرزندان
130
بررسي بينابينيت ميان امر واقع و امر مصنوع در عكس هاي نوئمي گودال
131
بررسي بينامتني تصاوير در غزليات شمس
132
بررسي بينامتني حكايات مشترك تذكره الاوليا و مثنوي هاي عطار بر اساس نظريۀ ژنت
133
بررسي بينامتني حكايات و اقوال مشترك در تذكرة الولياي عطار كشف المحجوب هجويري
134
بررسي بينامتنيت ديوان تركي فضولي بغدادي و غزليات حافظ
135
بررسي بينامتنيت و مكالمه ميان نمايش نامه هاي هملت و رسمرس هلم با نگاهي به مبحث گفتمان
136
بررسي بينامتنيت و مكالمه ميان نمايش هاي هملت و رسمرس هلم با نگاهي به مبحث گفتمان
137
بررسي بينش مديريتي مديران بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران .
138
بررسي بينش و عملكرد مراجعين مراكز بهداشتي درماني يزد در مورد گياهان دارويي
139
بررسي بيو اكتيويته سيمان دنداني در محيط شبيه سازي شده با بدن
140
بررسي بيو سيستماتيكي تعدادي از گونه هاي يكساله silene L در ايران
141
بررسي بيو شيميايي و هيستو پاتولوژيك قلب جوجه هاي كوشتي در سندرم آسيت در مناطق هم سطح دريا و مرتفع
142
بررسي بيواستراتيگرافي پالئوزوئيك بالائي شمال كرمان
143
بررسي بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين بالايي تا پرمين زيرين در شمال اصفهان از ديدگاه ماكروفسيل وپالينولوژي
144
بررسي بيواستراتيگرافي و زمين شناسي رسوبات دونين- كربونيفر در ناحيه انارك
145
بررسي بيواكولوژيك جنگل گز دست كاشت چاه افضل ﴿ اردكان - يزد ﴾
146
بررسي بيوانفورماتيك موتاسيون نقطه اي ژن سي واي سي 1 در باكتري اسيديتيو باسيلوس فرواكسيدانس
147
بررسي بيوانفورماتيكي امكان حضور و تائيد آزمايشگاهي miRNAي جديد واقع در نواحي ژنومي حذف و افزايش يافته ي شايع در سرطان سينه
148
بررسي بيوانفورماتيكي پپتيدها و پروتئين هاي موجود در زهر زنبورعسل و بررسي اثر زهر زنبورعسل به همراه عصاره‌هاي زردچوبه، چاي سبز و زنجبيل بر روي باكتري¬هاي بيماري¬زا و سيستم¬ايمني ماهي
149
بررسي بيوانفورماتيكي پروتئين‌هاي متصل‌شونده به موكوس چند سويه باكتري‎هاي پروبيوتيك و مطالعه اثر‌بخشي آن‎ها بر استرپتوكوكوس‌موتانس
150
بررسي بيوانفورماتيكي پروتئينهاي راستي سياتين و زير واحد ... سيتوكروم اكسيداز ... در باكتري اسيديتيوباسيلوس فرواكسيدانس پس از ايجاد جهش شيميايي با دي اي اس در ژنهاي آر يو اس و سي او ايكس بي در فرايند بيوليچينگ اورانيوم
151
بررسي بيوانفورماتيكي تعدادي از پروتئين هاي آلرژن شير پستانداران )گاوميش، گاو، اسب، بز و گوسفند( از نظر حساسيت زايي و بررسي آزمايشگاهي اين پروتئين ها بر سرطان روده ي بزرگ
152
بررسي بيوانفورماتيكي ژن هاي رمزگذار پروتئين هاي باكتريايي درگير در سرطان و مطالعه ي تأثير پروتئين هاي سطحي چند باكتري بر سلول هاي سرطاني روده و سينه
153
بررسي بيوانفورماتيكي سكرتوم آركي ها و اثر آن بر تكثير سلول هاي تك هسته اي خون محيطي انسان
154
بررسي بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي اثر شير گاو، گوسفند، اسب، الاغ و شتر بر باكتري هاي بيماري زا و سلول هاي تك هسته اي خوني محيطي
155
بررسي بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي برگ، ساقه، ريشه و بذر گياه حرا بر باكتري هاي بيماري زا و سلول هاي لنفوسيت
156
بررسي بيوراكتور ها و معادلات حاكم بر آن ها و كاربرد آن در تصفيه آب و هوا در صنعت
157
بررسي بيوژئوشيميايي عناصر فلزي در گياهان بومي و جانوران اهلي منطقه معدني عشوند استان همدان
158
بررسي بيوسنتز نانو ذره طلا در عصاره و گياه كامل اسطوخودوس
159
بررسي بيوسنتز نانو ذره نقره در عصاره گياه آويشن
160
بررسي بيوسنتز نانوذرات طلا در عصاره و گياه كامل ازمك و تاثير ضدباكتريايي نانوذرات توليد شده
161
بررسي بيوسيتماتيكي گونه Macrobrachium در رودخانه سياه درويشان
162
بررسي بيوسيستماتيك بخشه‌ Acanthoprasonاز جنس‌ Allium بر پايه‌ شواهد ريخت‌شناسي، ياخته‌شناسي و نشانگرهاي مولكولي
163
بررسي بيوسيستماتيك گوشتخيزكهاي استان گيلان
164
بررسي بيوسيستماتيك گونه Bromus Tomentellus Boiss از برخي رويشگاههاي ايران
165
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان حاشيه رودخانه كرج
166
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه جاحرود استان تهران
167
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه در استان خوزستان
168
بررسي بيوسيستماتيك نرم تنان رودخانه رودان استان هرمزگان
169
بررسي بيوسيستماتيك نرمتنان رودخانه دزاستان خوزستان
170
بررسي بيوسيستماتيكي جنس Ononis در استان همدان
171
بررسي بيوشيميايي داروي تري نيتروگليسيرين )TNG( از نظر آزادكنندگي نيتريك اكسيد )NO( و ارزيابي واسطه هاي نيتروژن فعال در موشهاي Balb/c آلوده به L.major
172
بررسي بيوشيميايي مبتلايان به هيپرپاراتيروييديسم اوليه در زمان تشخيص در شهر رشت
173
بررسي بيوشيميايي و مولكولي پروتئين هاي ذخيره اي در دانه هاي الرون پسته هاي دهان بسته و آب خندان در ارقام كله قوچي و احمدآقايي
174
بررسي بيوشيميايي و مولكولي عصاره هاي اتانولي گياهان Carum carvi و Utrica dioica بر روي رت هاي نر نژاد ويستار ديابتي شده با آلوكسان مونوهيدرات و مقايسه اثر اين عصاره هاي گياهي با داروهاي رايج در درمان ديابت مليتوس نوع )NIDDM( II
175
بررسي بيوشيميايي و هيستوپاتولوژيكي ريه و كبد جوجه هاي گوشتي در سندرم آسيت در مناطق مرتفع و هم سطح دريا
176
بررسي بيوفلوكولاسيون سيليس و كائولن با استفاده از باكتري باسيلوس ليچنيفورميس
177
بررسي بيوفولينگ در غشاهاي اسمزمعكوس
178
بررسي بيولوژي پروانه ي برگ خوار كدوئيان
179
بررسي بيولوژي ماهي سفيد درياي خزر
180
بررسي بيولوژي و مبارزه شيميايي با علف هرز كاتوس (Cynanchum acutum) در باغ‌هاي پسته رفسنجان
181
بررسي بيولوژي و نوسانات فصلي جمعيت كنه قهوه اي درختان ميوه ﴿ Bryobiarubruioculus﴾Scheuten﴿ ﴾Acari :Tetranychidae و شناسايي شكارگرهاي آن در منطقه برغان ( كرج‎)
182
بررسي بيولوژي و نوسانات فصلي شته ي انار(Aphis punicae (Hem., Aphididae و شناسايي دشمنان طبيعي آن در اصفهان
183
بررسي بيولوژيكي راديو درايوي Sm-EDTMP153
184
بررسي بيومكانيكي آستئوآرتريت زانو و ارائه مدلي در راستاي درمان
185
بررسي بيومكانيكي اثرات مقدار، جهت و نقطه اثر بار ضربه‌اي بر فك پايين انسان
186
بررسي بيومكانيكي پروتز زانو ساخته شده از مواد مدرج تابعي FGBM
187
بررسي بيومكانيكي تاثير جراحي به روش لاپارسكوپي بر بافت ناحيه عمل
188
بررسي بيومكانيكي خواص رفتاري قرنيه ي قوزدار به‌منظور بهبود نتايج جراحي‌هاي انكساري به كمك شبيه‌سازي اجزاي محدود
189
بررسي بيومكانيكي راه رفتن سالمندان
190
بررسي بيومكانيكي صفحات بازسازي كننده فك از جنس تيتانيوم و الياژ نايتينول؛ مدلسازي شكستگي استخوان فك پايين با استفاده از اناليز المان محدود
191
بررسي بيومكانيكي ضربه هاي مشت مستقيم و دوراني در ورزش بوكس
192
بررسي بيومكانيكي علل استفاده از هيپوتراپي با در نظر گرفتن ديناميك حركت مركز جرم ورزشكار يا معلول
193
بررسي بيومكانيكي گام برداري به منظور حفظ تعادل و مدلسازي آن
194
بررسي بيومكانيكي مشت مستقيم در هنر رزمي "وينگ چون"
195
بررسي بيومكانيكي مصدوميت هاي ستون مهره ها در برخوردهاي از پشت ﴿تصادفات﴾
196
بررسي پ كودكان 6-12 سال دبستان استاد شهريار مشهد
197
بررسي پاتالوژي پروستات و ارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 74-1370
198
بررسي پاتولوژي پروستات وارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 1374-1370
199
بررسي پاتولوژي پروستات وارتباط آن با يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سالهاي 1374-1370
200
بررسي پاتولوژي كانسرهاي پستان در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ﴿71-65﴾
201
بررسي پاتولوژي كانسرهاي پستان در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ﴿71-65﴾
202
بررسي پاتولوژي كانسرهاي مري در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ( 1372-1366 ) مشتمل بر 127 بيمار
203
بررسي پاتولوژي كانسرهاي مري در طول 7 سال در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد ( 1372-1366 ) مشتمل بر 127 بيمار
204
بررسي پاتولوژي نمونه هاي جفت ارسال شده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي در بازه سال هاي 1387-1394
205
بررسي پاتولوژيك تومورهاي تخمدان در استان گيلان به مدت سه سال
206
بررسي پاتولوژيكي زوال درختان بلوط در شهرستانهاي اسلام آبادغرب و گيلانغرب ( استان كرمانشاه)
207
بررسي پاتين بر روي چند اثر تاريخي برنزي و نقش آن در انتخاب شيوه هاي حفاظت و مرمت
208
بررسي پارادوكس حكم ارتداد در اسلام با آزادي عقيده و بيان (با تأكيد بر قرآن و سنت)
209
بررسي پارادوكس مطروحه در رفتارهاي كوانتيكي پديدهها و اشكالات وارده از سوي نظريه آشوب بر اين رفتارها و ايفاي نقش نظريه فازي در رفع پارادوكس
210
بررسي پاراژ نزكانسار مس در معدن چيذه
211
بررسي پارامتر غير خطي بودن B/A) در كنترل اولتراسوند كانوني با شدت بالا
212
بررسي پارامتر لاغري ، درجه عملكرد متقابل وعملكرد لرزه اي دال مركب داراي ورق فولادي تحتاني
213
بررسي پارامتر مقياس در قطعه بندي چند مقياسي تصاوير سنجش‌ازدور با توان تفكيك مكاني بالا
214
بررسي پارامتر موثر بر استحكام پلاستيسول تقويت شده با الياف كوتاه
215
بررسي پارامتر هاي ترموديناميكي واكنشهاي كمپلكس شدن بين كاتيونهاي CO2+ , NI2+ , ZN2+ با ليگاند يدو كينو در سيستمهاي دو حلالي بوسيله تكنيك هدايت سنجي
216
بررسي پارامتر هاي دما و عرض ترك بر كارايي ‍‍‍‍‍ژئوسنتيك ها در كنترل ترك هاي انعكاس
217
بررسي پارامتر هاي طراحي و عملكردي دبي سنج فراصوت
218
بررسي پارامتر هاي فرايند اصلاح شيميايي در بهبود كيفيت سطوح قطعات پليمري ساخته شده به روش FDM
219
بررسي پارامتر هاي فرايند هيدروفرمينگ لوله به روش المان محدود
220
بررسي پارامتر هاي مهندسي ژئو پليمر هاي رسي مسلح به الياف نانو
221
بررسي پارامتر هاي موثر بر برگشت فنري در فرايند كشش عميق ‎‎‎
222
بررسي پارامتر هاي موثر بر خواص فيلم هاي پلي اتيلني ميكرو متخلخل
223
بررسي پارامتر هاي موثر بر خواص مكانيكي و مغناطيسي آهنرباهاي كامپوزيتي پليمري
224
بررسي پارامتر هاي موثر بر ساختار و تركيب پوشش نفوذي Al روي ϒ-TiAl
225
بررسي پارامتر هاي موثر بر شبكه اي كردن EPDL بر روش سيلاني
226
بررسي پارامتر هاي موثر در تهيه تركيبات تيتانيل با هدف دستيابي به اكسيد تيتانيوم (Tio2) در ابعاد نانو
227
بررسي پارامتر هاي موثر در طراحي شبكه سه بعدي لرزه نگاري
228
بررسي پارامتر‌هاي دخيل در سايش بتن اليافي توسط جريان آب حاوي ماسه
229
بررسي پارامترها تاثيرگذار در شبيه سازي ديناميك مولكولي كانال يوني پتاسيم KcsA
230
بررسي پارامترها و اصول مورد نياز براي طراحي قالب هاي آهنگري به كمك كامپيوتر
231
بررسي پارامترها و راهبردهاي توسعه¬ي گردشگري روستايي در روستاي قورتان
232
بررسي پارامترها و طراحي ديود وركتور از جنس GaAs به روش MBE
233
بررسي پارامترهاي DUMP وDefault شبكه هاي مخابرات سيار LTE جهت بهينه سازي شاخص هاي KPI و نمايش با نرم افزارACccess 3002
234
بررسي پارامترهاي ECU تحت مجموعه نرمافزار و سخت افزار DEV AID و ADES
235
بررسي پارامترهاي OMC
236
بررسي پارامترهاي آرشه كشي در آموزش آكادميك ويلن مطالعه ي موردي سرعت آرشه ، نقطه ي آرشه گذاري ، وزن آرشه
237
بررسي پارامترهاي آلفافيتو پروتئين و اينهيبين و پلاسماي مرتبط با بارداري در زنان باردار شهر تهران
238
بررسي پارامترهاي آندايزينگ بر گاف انرژي غشاهاي آلومينيوم آنديك نانو متخلخل
239
بررسي پارامترهاي ابزاري مؤثر بر كيفيت كانال مينياتوري و نرخ باربرداري شيشه با استفاده از روش ماشينكاري تخليه ي الكتروشيميايي
240
بررسي پارامترهاي ابعاد ذرات و pH محيط در انحلال پذيري نمونه مس اكسيدي معدن ميامي
241
بررسي پارامترهاي اتصال دهي در فرآيند پوشش دهي به كمك گاز سرد با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
242
بررسي پارامترهاي اثرگذار بر رفتار مكانيكي اتصالات پيچي كامپوزيتي به روش عددي
243
بررسي پارامترهاي استاتيكي و ديناميكي موثر بر سيستم فرمان خودروهاي نوع كاميونت و تجزيه و تحليل آن به كمك نرم افزار
244
بررسي پارامترهاي استارت سرد در دماهاي پائين بر مبناي سيكل هاي اوليه EFاحتراق براي گاز طبيعي و مخلوط هيدروژن گاز طبيعي در موتور
245
بررسي پارامترهاي الكتروشيميايي موثر بر رسوب نشاني نانوسيم اكسيد روي
246
بررسي پارامترهاي الكتروشيميايي موثر در كيفيت شيار و نرخ برادهبرداري شيشه با استفاده از روش ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي
247
بررسي پارامترهاي الگوي حركات چشم افراد با ضرايب هوشي متفاوت
248
بررسي پارامترهاي برش بر روي زبري سطح و نيروهاي برش در تراشكاري آلياژ Ti-6Al-4v
249
بررسي پارامترهاي تأثيرگذار بر نفوذپذيري بتن قليافعال سرباره‌اي تك جزئي
250
بررسي پارامترهاي تاثير گذار بر تثبيت نانو الياف PAN و مطالعه خواص مكانيكي آنها
251
بررسي پارامترهاي تاثير گذار براي توليد CoS تهيه شده به روش سنتز احتراق محلولي
252
بررسي پارامترهاي تاثير گذار برنفوذ پذيري بتن قليا فعال سرباره اي Investigation of effective parameters on alkali activated slag concrete permeability
253
بررسي پارامترهاي تاثير گذار در جوشكاري فولادهاي زنگ نزن به فلزات واكنش دهنده
254
بررسي پارامترهاي تاثير گذار در عمل ورتبروپلاستي بر روي ستون مهره ها با در نظر گرفتن ديسك سالم و دژنره شده
255
بررسي پارامترهاي تاثيرگذار در پاسخ دز ESR به روش مونت كارلو
256
بررسي پارامترهاي تجزيه اي و سينيتيكي كاهش اكسيژن و اكسايش سيستئين با حس گرهاي اصلاح شده
257
بررسي پارامترهاي تخمك هاي نارس انساني بعد از انجام و بلوغ آزمايشگاهي
258
بررسي پارامترهاي ترك براي قطعه فشرده كششي - فشاري (CTS) تحت بارگذاري مركب
259
بررسي پارامترهاي ترمو مكانيكي و موثر بر كار پذيري تكسچروانيزوتروپي آلياژهاي 3104 و3004 آلومينيوم
260
بررسي پارامترهاي ترموديناميكي موثر بر PDI در پليمريزاسيون اتيلن در حضور كاتاليستهاي هتروژن زيگلرناتا در تكنيك SLURRY
261
بررسي پارامترهاي ترمومكانيكي موثر بر كارپذيري ، تكسچر و انيزوتروپي آلياژهاي 3004 و 3104 آلومينيوم
262
بررسي پارامترهاي ترمومكانيكي موثر بركارپذيري ،تكسچر و انيزوتروپي آلياژهاي 3004و 3104 آلومينيم
263
بررسي پارامترهاي تشعشعي در محيط ذرات ريز جامد
264
بررسي پارامترهاي توپولوژي، هندسه و رفتار اعضاء سازه ها با روش بهينه سازي
265
بررسي پارامترهاي تيگ پالسي بر روي آلياژ آلومينيوم6061
266
بررسي پارامترهاي جوشكاري ATIG با استفاده از شبكه عصبي
267
بررسي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي بر عيوب ايجاد شده در جوشكاري فولاد ST 14 كلاس 111 در صنايع خودرو سازي
268
بررسي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي نقطه اي بر روي خواص جوش ورق فولادي كم كربن
269
بررسي پارامترهاي چرخش طبيعي سيال در دو چينش مختلف سوخت در راكتورهاي آبي تحت فشار نسل جديد
270
بررسي پارامترهاي حضور نانو لوله‌هاي كربني در الكتروپليمريزاسيون
271
بررسي پارامترهاي حفاري و آتشباري در معدن گچ ابراهيم آباد زنجان
272
بررسي پارامترهاي حكاكي به روش الكتروشيميايي
273
بررسي پارامترهاي خوني در BMIمختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
274
بررسي پارامترهاي خوني در BMIمختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
275
بررسي پارامترهاي خوني درBMI مختلف در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد
276
بررسي پارامترهاي دستگاهي و فرآيندي بر ايجاد الكوهاي ميكرو روي شيشه هاي حساس به نور
277
بررسي پارامترهاي دما، ولتاژ و مدت زمان غوطه وري در فرايند الكترود پيوزشين كاتدي در صنايع خودروسازي
278
بررسي پارامترهاي دماي بار ريزي، ارتفاع متالواستاتيكي و اندازه گلوله هاي رسي در توليد فوم فلزي
279
بررسي پارامترهاي ديناميكي زباله هاي جامد شهري تازه
280
بررسي پارامترهاي ديناميكي سيال چوخر السكي
281
بررسي پارامترهاي راحتي در كلاه هاي بافتني
282
بررسي پارامترهاي رشد 16 رقم سيب زميني با استفاده از مدل كامپيوتري
283
بررسي پارامترهاي رفتار چرخه اي مؤثر بر روي عملكرد لرزه اي قاب هاي خمشي بتن مسلح
284
بررسي پارامترهاي رفتار سازه اي طاق هاي كلنبوي آجري ايراني با عرقچين
285
بررسي پارامترهاي ريخته گري ﴿ سياليت ، تغذيه رساني و ترك گرم ﴾آلياژ AZ91 منيزيم
286
بررسي پارامترهاي ريسندگي بر خصوصيات فيزيكي نخ هاي مغزي توليد شده توسط سيستم ريسندگي اصلاح شده 3 رشته اي (TSMM)
287
بررسي پارامترهاي ريوي و هموديناميك در دو روش تهويه مكانيكي حجمي و فشاري در بيماران تحت جراحي لاپاروسكوپي ژنيكولوژِي به روش كارآزمايي باليني
288
بررسي پارامترهاي زمان و دماي نيتروژن دهي پلاسماسس بر تشكيل لايه سفيد عمق نفوذ نيتروژن و ساختار فولاد قالب پلاستيك P2O
289
بررسي پارامترهاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد كارون2 با تأكيد بر تزريق پذيري آن
290
بررسي پارامترهاي زينتر كردن در پرداخت كاري شيشه اپتيكي به روش پرداخت كاري با ذرات ساينده مغناطيسي
291
بررسي پارامترهاي ژئوتكنيكي توده سنگ با استفاده از RQD اصلاح شده در ساختگاه سد بختياري
292
بررسي پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ چيني اليگودرز و قابليت كوپ دهي آب
293
بررسي پارامترهاي ساختاري بافت حلقوي تاري جهت توليد تسمه‌هاي فوق مستحكم حامل بار
294
بررسي پارامترهاي سازگاري و مقايسه خصوصيات كمي و كيفي ارقام پاييزه كلزا در منطقه شهركرد
295
بررسي پارامترهاي سانتريفيوژ در سنتز گرافن به روش تورق در فاز مايع
296
بررسي پارامترهاي سايش آستنيت باقي مانده در يك نوع چدن سفيد كم آلياژ سخت شونده از حالت ريخته گري
297
بررسي پارامترهاي سنتز گرافن به روش آسياي مكانيكي تر
298
بررسي پارامترهاي سينتيكي مؤثر بر خواص حافظه شكلي در نانوكامپوزيت¬ها بر پايه-ي پلي يورتان
299
بررسي پارامترهاي سينتيكي و مترلوديناميكي در عمليات تكليس كربنات روي
300
بررسي پارامترهاي سينيتيكي آنزيم سوربيتول دهيدروژناز(SDH)تحت شرايط هايپرگلايسمي
301
بررسي پارامترهاي شكست ترد در نمونه هاي آزمايشگاهي سراميكي
302
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
303
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
304
بررسي پارامترهاي شوك در بيماران تروماتيك با خونريزي داخل شكمي
305
بررسي پارامترهاي شيمي فيزيكي جذب رنگزارهاي متال كمپلكس 1:2 و ديسپرس روي الياف نايلون و نانو الياف نايلون
306
بررسي پارامترهاي ضخامت، pH و واكنش پذيري بر روي جدايش كاتدي رزين اپوكسي
307
بررسي پارامترهاي طراحي پروتز كف پا
308
بررسي پارامترهاي عددي ونيز جايگاه رنگ سال انتخابي موسسه پنتون طي 5سال گذشته وبررسي امكان پيش بيني رنگ سال بعد به كمك روش ورگرسيون بر اساس آن
309
بررسي پارامترهاي عمليات ترمو مكانيكي بر ميكرو ساختار و سختي آلياژ آلومينيوم 2024
310
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي بر اصلاح ساختار و خصوصيات ميكروساختاري و سختي آلياژAI-SI-CU-MG
311
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي دو فازي سازي بر ريز ساختار چدن نشكن حاوي %5 آلومينيوم
312
بررسي پارامترهاي عمليات حرارتي موثربر آستمپرينگ سطحي چدن نشكن
313
بررسي پارامترهاي عمليات ساچمه زني بر آلياژ 738-IN
314
بررسي پارامترهاي عملياتي بر كارايي پيل سوختي متانولي )CFMD(
315
بررسي پارامترهاي غير عملياتي در تحليل نرم افزار
316
بررسي پارامترهاي فرآيندي در تشكيل پوشش تبديلي بر پايه تيتانيوم بر روي فولاد سرد نورد
317
بررسي پارامترهاي فرآيندي روي اندازه ذرات حامل‌هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي مواد رنگزاي كارو تنوئيدي
318
بررسي پارامترهاي فرايندي در بستر سيال بر كيفيت گرانول توليد شده
319
بررسي پارامترهاي فرايندي در پوشش دهي كاغذ با پلي الفين ها
320
بررسي پارامترهاي فرايندي موثر بر ساخت نانوكريستال لومينسنت تك فاز SrZn2Si2O7 تلقيح يافته با عناصر يورپيوم و منگنز
321
بررسي پارامترهاي فرايندي موثر در ساخت اپوكسي ـنوالاك ها
322
بررسي پارامترهاي فيزيكي نانوحامل هاي پليمري حاوي دارو به منظور هدف گيري اندامك هاي درون سلولي
323
بررسي پارامترهاي فيزيكي و عملياتي موثر در پايداري كف هاي صنعتي
324
بررسي پارامترهاي قالب سازي به روش دوالعزم
325
بررسي پارامترهاي قطر لوله، انشعاب جانبي و پمپ بر رفتار جريان گذرا در سيستم لوله
326
بررسي پارامترهاي كشش عميق استوانه اي و بهينه كردن پارامترهاي موثر به روش الگوريتم ژنتيك ﴿ژنتيك﴾
327
بررسي پارامترهاي كليدي لايههاي فعال موثر بر عملكرد PEMFC با مجموعه الكترود-غشا پلياتراتركتون سولفونه
328
بررسي پارامترهاي كليدي موثر بر اضافه حفاري در تونل با استفاده از شبكه هاي هوشمند
329
بررسي پارامترهاي كنترل كننده ابعاد ذرات در سنتز شيميايي تركيبات فلزي در فاز گازي
330
بررسي پارامترهاي كنترل كننده در طراحي و ساخت شبكه هاي لانه زنبوري
331
بررسي پارامترهاي كنترل كننده كاني زايي موليبدن در كانسار پورفيري موليبدن مس نوچون
332
بررسي پارامترهاي كنترل كيفي فرش دستباف و استانداردهاي مربوطه
333
بررسي پارامترهاي كنترل كيفي و برآورد دز ناشي از آزمايشات معمول ماموگرافي و سي تي اسكن در شهرستان كاشان
334
بررسي پارامترهاي كيفي خيار با استفاده از تكنيك هاي مختلف بسته بندي
335
بررسي پارامترهاي كيفي درمحيط هاي آب سطحي وزيرزميني
336
بررسي پارامترهاي كيفيت سرويس در سيستم پايش سلامت مبتني بر شبكه هاي بين خودرويي
337
بررسي پارامترهاي لرزه‌اي سازه هاي فولادي با سيستم لرزه‌بر خمشي ويژه با استفاده از تحليل ديناميكي افزايشي
338
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ابعاد در سنتز تيتانيوم دي برايد
339
بررسي پارامترهاي مؤثر بر اتصال سوپرآلياژ IN-738 LC به روش TLP
340
بررسي پارامترهاي مؤثر بر تحليل و طراحي تراورس هاي خطوط بالاستي و ارائه نرم افزار
341
بررسي پارامترهاي مؤثر بر تخلخل ساختاري قالبهاي آلومينايي نانوحفره اي و رسوب الكتريكي نانوسيمهاي كبالت
342
بررسي پارامترهاي مؤثر بر توليد كربنات استرانسيم از سنگ معدن سلستين به روش تشويه احيايي، ليچينگ و رسوب‌دهي
343
بررسي پارامترهاي مؤثر بر جريان و انتقال حرارت سيال بين ديسك دوار و ساكن به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
344
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ساختار پوشش كامپوزيتي Ni-W با ذرات نانو سايز TiO2 توليد شده به روش آبكاري پالسي
345
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ساختار پوشش كامپوزيتي Ni-Wبا ذرات نانو سايز Tio2 توليد شده به روش آبكاري پالسي
346
بررسي پارامترهاي مؤثر بر سنتز نانوساختار هسته¬پوسته سيليكاطلا از لجن آندي مس
347
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بهينه سازه هاي متكي بر سيستم جداساز لرزه اي با در نظر گرفتن ظرفيت روسازه
348
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بهينه‌ي تير فولادي پيش‌تنيده
349
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بيوراكتورهاي نوين رشد تلفيقي (USBF ارتقاء يافته) در تصفيه فاضلاب شهري
350
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد بيوراكتورهاي نوين فيلتراسيون دربستر لجن با جريان رو به بالا در بازيافت فاضلاب صنايع قند
351
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد نانوفيلترهاي تجاري در حذف يون هاي نيترات و كروم شش ظرفيتي از آب هاي آلوده
352
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد نانوفيلترهاي تجاري درتصفيه فاضلاب صنايع نساجي به منظور حذف رنگ و بازيافت آب
353
بررسي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند لخته‌سازي ميكروجلبك‌ها در حضور تركيبات پليمري طبيعي
354
بررسي پارامترهاي مؤثر بر مقاومت اكسيداسيون پوشش آلومينيوم-كروم پس از فرآيند آلومينايزينگ-كرومايزينگ
355
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ميزان انتقال رسوب كرانه اي
356
بررسي پارامترهاي مؤثر برتغيير رنگ ميوه ها و سبزيجات در حين فرآيند خشك كردن
357
بررسي پارامترهاي مؤثر در استخراج پكتين از پوست مركبات ﴿گريپ فروت﴾
358
بررسي پارامترهاي مؤثر در انتخاب تجهيزات فرآيند ميكرو EDM
359
بررسي پارامترهاي مؤثر در تشكيل ريزساختار و خواص ريولوژيكي نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه آلياژ PBT/Epoxy با استفاده از فرايند پيوسته اكسترودر دوپيچه واكنشي
360
بررسي پارامترهاي مؤثر در جهت ارتقاء كيفي فرش ايلام
361
بررسي پارامترهاي مؤثر در مدل سازي كرنش بحراني در برخي واحدهاي زمين شناسي ايران
362
بررسي پارامترهاي مؤثر در ناحيه پلاستيك نوك ترك
363
بررسي پارامترهاي ماشينكاري و هندسه ابزار بر پليسه در فرزكاري و تعيين مدل رياضي
364
بررسي پارامترهاي متالورژيكي بر اكسيداسيون و كيفيت فولادهاي آلومينايز شده به روش غوطه وري گرم
365
بررسي پارامترهاي متالوژيكي فرايند برو كرومايزينگ و تاثير آن بر مقاومت سايشي فولادهاي ساده كربني
366
بررسي پارامترهاي متغير در سخت كردن القايي
367
بررسي پارامترهاي مخابراتي لينك مخابراتي متشكل از پرتو DHB
368
بررسي پارامترهاي مختلف رفتار جذب آسفالتن بر روي سطوح مختلف فلزي (چاه و خطوط لوله)
369
بررسي پارامترهاي مختلف سنگ زني بر روي پره توربين
370
بررسي پارامترهاي مختلف مخزن جهت ازدياد برداشت توسط روش احتراق درجا
371
بررسي پارامترهاي مدل BOT در ساخت و توسعه راه آهن در ايران
372
بررسي پارامترهاي مديريتي و تغذيه اي در سطح دامداريهاي شهرستان شهرضا
373
بررسي پارامترهاي مربوط به پوشش كامپوزيتي سيليكا-آلومينا بر روي فولاد به روش سل-ژل
374
بررسي پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهر شيراز
375
بررسي پارامترهاي مقاومتي بتن با افزودن ماسه بادي
376
بررسي پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي و ماسه اي لاي دار مسلح به الياف پلي پروپيلن و تراشه هاي لاستيك فرسوده
377
بررسي پارامترهاي مقاومتي ماسه مسلح به المان هاي بريد
378
بررسي پارامترهاي مقاومتي مخلوط ماسه و پودر لاستيك
379
بررسي پارامترهاي مهندسي و فيزيكوشيميايي موثر بر سنتز نانوليپوزوم حساس به دما
380
بررسي پارامترهاي مواد تركيبي براي حفاظ سازي همزمان تابش هاي نوترون و گاماه وسيله شبيه سازي
381
بررسي پارامترهاي موادي و فرآيندي مؤثر بر فصل مشترك كامپوزيت هاي اپوكسي - كولار
382
بررسي پارامترهاي موثر بر BI و PBC در لاتكس هاي مدرن
383
بررسي پارامترهاي موثر بر آبكاري آلياژي قلع -كبالت به منظور جايگزين پوشش كروم تزئيني
384
بررسي پارامترهاي موثر بر آبكاري زاماك
385
بررسي پارامترهاي موثر بر آندايزينگ رنگي قطعات دايكست آلومينيوم
386
بررسي پارامترهاي موثر بر ابعاد نانو الياف توليد شده به روش الكتروريسي
387
بررسي پارامترهاي موثر بر اتصال كاربيد تنگستن به فولاد با استفاده از واكنش هاي سنتز احتراقي
388
بررسي پارامترهاي موثر بر اختلاط نانوكامپوزيتPP/CNT در اكسترودرهاي نيدردار
389
بررسي پارامترهاي موثر بر استخراج حلالي مس با حلال هاي مختلف از محلول ليچينگ معدن نارباغي
390
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروريسي پليمر پلي كربنات ﴿PC﴾
391
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروريسي مذاب پلي پروپيلن
392
بررسي پارامترهاي موثر بر الكتروليچينگ سولفيد روي با روش بستر سيال
393
بررسي پارامترهاي موثر بر انحلال قليايي آنتيموان از كانه استيبنيت
394
بررسي پارامترهاي موثر بر اندازه ذرات ZrB2 در سنتز احتراقي
395
بررسي پارامترهاي موثر بر ايمپلنتهاي ارتودنسي
396
بررسي پارامترهاي موثر بر بازيابي روي از پسماند حامل از مرحله انحلال خنثي در توليد روي توسط ليچ مستقيم
397
بررسي پارامترهاي موثر بر بر احياء مستقيم سنگ آهن گل گهر توسط گرافيت
398
بررسي پارامترهاي موثر بر بلورينگي بين سطحي در ساختارهاي چندلايه ي پلي اتيلن با دانسيته ي بالا و پلي اتيلن شبكه اي حاوي نانوذرات كلسيم كربنات
399
بررسي پارامترهاي موثر بر پديده آشام مخازن در كربناته شكافدار
400
بررسي پارامترهاي موثر بر پديده گوشواره اي شدن در عمليات كشش عميق استوانه اي
401
بررسي پارامترهاي موثر بر تاخير در پروژه هاي طرح و ساخت از منظر عوامل مديريت پروژه (كارفرما، مشاور و پيمانكار) به روش AHP (مطالعه موردي پروژه هاي ريلي و جاده‌اي)
402
بررسي پارامترهاي موثر بر تخريب پلي اتيلن سنگين در حالت مذاب
403
بررسي پارامترهاي موثر بر تشكيل هيدرات در مخلوط گاز طبيعي
404
بررسي پارامترهاي موثر بر تصفيه منيزيم توليدي به روش ريتورت
405
بررسي پارامترهاي موثر بر تهيه آب شيرين بروش الكترودياليز
406
بررسي پارامترهاي موثر بر توان توربين جريان محوري تحليل دو بعدي جريان در يك مرحله از توربين
407
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد بيوپليمر زانتان در محيط كشت شيره انگور و خرما
408
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد پودر روي الكتروليتي و تاثير آن بر عملكرد باتري روي- اكسيد نقره با توجه به منحني هاي دشارژ و آزمون امپدانس الكتروشيميايي
409
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد پودر مس به روش الكترومتالورژي
410
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد كامپوزيت WC- CO به روش سنتز احتراقي
411
بررسي پارامترهاي موثر بر توليد نانوسيم مس به روش شيمي تر
412
بررسي پارامترهاي موثر بر جدايي اسپار و پوسته بال كامپوزيتي با استفاده از المان چسبنده
413
بررسي پارامترهاي موثر بر جريان غير دائم و غير خطي در محيطهاي متخلخل
414
بررسي پارامترهاي موثر بر جمع آوري آب از مه توسط سازه هاي ليفي
415
بررسي پارامترهاي موثر بر جوشكاري مقامتي نقطه ايي
416
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي بين لايه اي در پوشش هاي چندلايه ي ترابري
417
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي پلي يورتان (PU) به پلي وينيل كلريد نرم شده (PPVC) با استفاده از طراحي آزمايش به روش تاگوچي
418
بررسي پارامترهاي موثر بر چسبندگي پوشش هاي پلاستيك خودرويي بر زيرايند PP/EPDM
419
بررسي پارامترهاي موثر بر چقرمگي نانو كامپوزيت هاي بر پايه PA6/NANO CLAY
420
بررسي پارامترهاي موثر بر چيدمان بهينه نيدرها براي تهيه پلي پروپيلن شاخه بلند تقويت شده با ذرات نانو رس در اكسترودر دوپيچه واكنشي
421
بررسي پارامترهاي موثر بر حل سازي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه توسط اسيد سولفوريك و سولفات فريك
422
بررسي پارامترهاي موثر بر حل سازي كنسانتره مس سرچشمه توسط اسيد سولفوريك در محيط اكسيدان
423
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص الكتريكي و مكانيكي كامپوزيت ميكرو فيبريلار پلي پروپيلن، پپلي آميد6، دوده ﴿PP/PA6/CB﴾
424
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص روكش هاي الكترو ديپوزيشن كاتدي
425
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص روكشهاي پودري تابش پز حاوي شيكه هاي پليمري در هم نفوذ كرده
426
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص عبور دهي اكسيژن فيلم هاي نانو كامپوزيتي LDPE/LLDPE/Nanoclay
427
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص فوم هاي سخت پي وي سي در فرآيند اكستروژن
428
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص فيزيكي _ مكانيكي آلياژ sba/cp
429
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص كششي نخ هاي هيبريدي با نسبت پواسون منفي
430
بررسي پارامترهاي موثر بر خواص و مورفولوژي نانوكامپوزيتهاي هيبريدي HDPE/PA6/Nanoclay با ساختار لايه¬اي در فرايند قالبگيري بادي
431
بررسي پارامترهاي موثر بر رسوب دهي الكتروليتي همزمان Zn-Ni روي يك نمونه فولاد
432
بررسي پارامترهاي موثر بر رسوب و خواص پوششهاي كامپوزيتي الكترولكس Ni-P-PTEE
433
بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار تورمي در سنتز هيدروژل هاي برپايه آكريل آميد و AMPS به روش كوپليمريزاسيون امولسيوني وارون
434
بررسي پارامترهاي موثر بر رهايش داروي ديكلوفناك سديم از الياف الكتروريسي شده PLA/PEG به روش مذاب
435
بررسي پارامترهاي موثر بر روي احياء دي اكسيد منگنز به وسيله كربن
436
بررسي پارامترهاي موثر بر روي خواص فيزيكي، شيميايي و الكتروشيميايي پوشش محافظتي اپوكسي - پلي آمين تقويت شده با پيگمنت برگ شيشه در حضور پيگمنت ضد خوردگي اكسيد آهن ميكايي ﴿MIO﴾
437
بررسي پارامترهاي موثر بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت ميكرو فيبريلار PET/PP
438
بررسي پارامترهاي موثر بر روي عمر ابزار به همراه آزمايشات مربوطه
439
بررسي پارامترهاي موثر بر ژل شدن در كوپليمريزاسيون راديكال آزاد ژل هاي بر پايه آكريل آميد و AMPS
440
بررسي پارامترهاي موثر بر ساختار و خواص پوششNiCrAlY بر فولاد AISI-403L به روش EB- PVd
441
بررسي پارامترهاي موثر بر ساختار و خواص پوششNiCrAlY بر فولاد L304AISI-به روش EB-PVD
442
بررسي پارامترهاي موثر بر سرعت تشكيل لايه غبار در كنورتور فلش مس توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
443
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز آلياژهاي نانو ساختار نيكل - مس به روش آلياژسازي مكانيكي
444
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز احتراقي تركيبات بين فلزي CO-AI
445
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز احتراقي كامپوزيت NI-TIC از مخلوط پودر نيكل ، تيتانيوم و گرافيت
446
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز الكتروشيميايي پلي تيوفن در سطح الكترودهاي نازك طلا با هدف كاربرد در ماهيچه هاي مصنوعي
447
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز پودر كاربيد تنگستن با گرمايش مايكروويوي
448
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز غشاي آلوميناي نانوحفره به روش طراحي آزمايش تاگوچي
449
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز هم رسوبي ماده كاتدي LiNi0.8Co 0.15Al0.05O2 NCA) (
450
بررسي پارامترهاي موثر بر سينتيك زينترينگ فولادهاي كم آلياژي پودر (Fe-cu-Ni-Mo-C) جهت افزايش خواص مكانيكي PIM در خودرو
451
بررسي پارامترهاي موثر بر سينتيك فرآيند بازيابي واناديوم از سرباره هاي فولاد سازي
452
بررسي پارامترهاي موثر بر ضريب دبي سرريزهاي دروني
453
بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد نانو فيلتراسيون در حذف سولفات و آلودگي ها از پساب هاي صنعتي
454
بررسي پارامترهاي موثر بر عيوب ، در ريخته گري مستقيم ورق آلمينيومي به روش عمودي
455
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند تزريق كربن دي اكسيد در آبده توسط شبيه ساز عددي
456
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند شكافت هيدروليكي به روش عددي
457
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند لحيم كاري سخت اتصال هاي غيرهمجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از كوره مادون قرمز
458
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند ميكروفيلتراسيون آب پنير با جريان متقاطع
459
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند نيتروژن دهي مايع
460
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند نيتروژن دهي مايع با استفاده از تيتركران حمام نمك
461
بررسي پارامترهاي موثر بر فرايند هيدروفرمينگ مقاطع متقارن
462
بررسي پارامترهاي موثر بر فرايندهاي شكل دهي و خواص كامپوزيت هاي پودرهاي لاستيكي در ماتريس هاي لاستيكي
463
بررسي پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده آب شرب روستايي
464
بررسي پارامترهاي موثر بر كاركرد و مدل سازي بيوفيلترها براي تصفيه آلودگي هوا (با تاكيد بر تصفيه آلاينده هاي آب گريز)
465
بررسي پارامترهاي موثر بر كاهش تصادفات در نقاط حادثه خيز مطالعه موردي استان كهگيلويه و بوير احمد
466
بررسي پارامترهاي موثر بر كمانش حرارتي و پيش بيني و بهينه سازي تورق در صفحات چند لايه كامپوزيتي به روش المان محدود.
467
بررسي پارامترهاي موثر بر كيفيت برش ورق نازك تيتانيوم خالص توسط دستگاه ليزر پيوسته CO2
468
بررسي پارامترهاي موثر بر لخته سازي ريزجلبك ها در سيستم هاي رقيق براي توليد بيوديزل
469
بررسي پارامترهاي موثر بر ميزان رقت در روشهاي مرسوم جوشكاري فولادهاي معمولي
470
بررسي پارامترهاي موثر برخواص فيلم هاي ريز متخلخل برپايه آلياژهاي پلي اتيلن
471
بررسي پارامترهاي موثر برژل شدت در كوپليمريزاسيون راديكال آزاد منومرهاي دي وينيلي
472
بررسي پارامترهاي موثر بركر بونيتراسيون مايع دماي پايين
473
بررسي پارامترهاي موثر پاسخ سازه ها در حوزه نزديك منبع لرزه زا
474
بررسي پارامترهاي موثر در آميزه سازي پوشش هاي پودري هيبريدي
475
بررسي پارامترهاي موثر در آوادرخش تك حبابي با استفاده از مدل هيدروشيميايي
476
بررسي پارامترهاي موثر در ابعادي گلوله توپ و تحقيق پيرامون روشهاي توليد آن
477
بررسي پارامترهاي موثر در اثر به جا مانده از دوخت روي پارچه و بررسي آن در فرايند طراحي و توليد كت و شلوار
478
بررسي پارامترهاي موثر در ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
479
بررسي پارامترهاي موثر در انتخاب مخازن هوا جهت كنترل پديده ضربه قوچ در سيستم هاي لوله
480
بررسي پارامترهاي موثر در انحلال كنسانتره كربناته سرب
481
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد حرارت در پارچه هاي حلقوي بافته شده همراه با ليف ممتد هادي و كاربرد آن در توليد دستكش گرمازا
482
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد و كنترل مورفولوژي لايه اي آلياژهاي 6 - PA/HDPE در فرآيند قالبگيري بادي
483
بررسي پارامترهاي موثر در ايجاد و كنترل مورفولوژي لايه اي آلياژهاي 6 - PA/LDPE در فرآيند فيلم دمشي
484
بررسي پارامترهاي موثر در بالا بردن بازدمي هوا گرمكن خورشيدي
485
بررسي پارامترهاي موثر در بريزينگ آلياژ مس برليم
486
بررسي پارامترهاي موثر در بهبود عملكرد جمع كننده هاي خورشيدي فتوولتائيك- گرمايي
487
بررسي پارامترهاي موثر در بهبود عمليات كشش عميق
488
بررسي پارامترهاي موثر در پايداري جانبي ريل هاي پيوسته جوش شده (CWR)
489
بررسي پارامترهاي موثر در پروسه ي آهنگري مقاطع متقارن به وسيله ي نرم افزار ABAQUS
490
بررسي پارامترهاي موثر در پوشش دهي الكتروليت YSZ بر كامپوزيت NiO-YSZ به روش رسوب دهي الكتروفورتيك (EPD) جهت كاربرد در پيل سوختي اكسيد جامد (SOFCs)
491
بررسي پارامترهاي موثر در تزريق پليمر براي جلوگيري از توليد آب در چاه هاي نفتي
492
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه بدنه هاي كربني به روش ريخته گري ژله اي
493
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه روتيل مصنوعي از كنسانتره ايلمنيت
494
بررسي پارامترهاي موثر در تهيه و خواص فيلم پلي وينيل بيوتيرال چقرمه براي توليد شيشه هاي ايمني
495
بررسي پارامترهاي موثر در توليد سرسيلندر آلومينومي به روش Pressure Low
496
بررسي پارامترهاي موثر در توليد مواد زيست فعال سطحي و انتقال رسوبات نفتي به محيط آبي
497
بررسي پارامترهاي موثر در جهت ارتقاء كيفي فرش دستباف
498
بررسي پارامترهاي موثر در جوشكاري تعميراتي گايدهاي معيوب بدنه چدني ماشين هاي تراش
499
بررسي پارامترهاي موثر در چروكيدگي در فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي به كمك شبيه سازي اجزاء محدود
500
بررسي پارامترهاي موثر در حذف آلاينده متان در بيوفيلتر
501
بررسي پارامترهاي موثر در دايالكتروفورسيس
502
بررسي پارامترهاي موثر در دقت چگالي سنجي استخوان به روش جذب فوتوني
503
بررسي پارامترهاي موثر در رنگرزي الياف پلي اكريلو نيتريل در حمام ريسندگي
504
بررسي پارامترهاي موثر در روسازي بتني حاوي خرده لاستيك اصلاح شده
505
بررسي پارامترهاي موثر در روش سوراخ زني بر مقاومت و شكل پذيري ديوارهاي بنايي تقويت شده با نوارهاي GFRP
506
بررسي پارامترهاي موثر در ساخت الكترودهاي پليمري برپايه كامپوزيتهاي هادي پلي اولفيني و فلتها و الياف كربن و دوده جهت كاربرد در سيستمهاي الكتروشيميايي
507
بررسي پارامترهاي موثر در ساخت غشاهاي الياف ميان تهي و تكنولوژي غشايي
508
بررسي پارامترهاي موثر در سايش گلوله هاي آسيا در مقياس آزمايشگاهي
509
بررسي پارامترهاي موثر در سرعت تشكيل هيدرات دي اكسيد كربن در حضور نانوذرات اكسيد فلزي
510
بررسي پارامترهاي موثر در شبيه سازي ازدياد برداشت جهت دستيابي به بهترين تركيب امتزاجي
511
بررسي پارامترهاي موثر در شبيه سازي عددي پديده هاي انتقال در محيط هاي متخلخل فلزي
512
بررسي پارامترهاي موثر در شرايط پرواز و سيستم هاي تعبيه شده در موتور جت
513
بررسي پارامترهاي موثر در شك لدهي ورق به روش بدون قالب پرس
514
بررسي پارامترهاي موثر در شكل دهي قطعات سراميكي به روش الكتروفورز
515
بررسي پارامترهاي موثر در طراحي تزريق آب بند در خاكهاي درشت دانه با نگرشي بر پرده آب بند سد سيوند
516
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند پليمريزاسيون حالت جامد پلي‌لاكتيك‌اسيد
517
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند سنتز احتراقي بر خصوصيات كامپوزيت توليد شده در سيستم Al-V2O5-C
518
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند كله زني با استفاده از روش هاي تحليلي و شبيه سازي
519
بررسي پارامترهاي موثر در فرآيند ميكروفيلتراسيون آب پنير: بازيافت مواد باارزش از آب پنير
520
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند MTO
521
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند سنتز احتراقي و خصوصيات كامپوزيت توليد شده در سيستم A1- V2 O5
522
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند شبكه اي كردن و خواص پلي لاكتيك اسيد
523
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند هيدروفرمينگ
524
بررسي پارامترهاي موثر در كروماتوگرافي تعويض يوني آنزيم آلفا آميلاز
525
بررسي پارامترهاي موثر در گل حفاري
526
بررسي پارامترهاي موثر در مخلوط حلال ها در استخراج ليكوپن از ضايعات كارخانه رب گوجه فرنگي
527
بررسي پارامترهاي موثر در ميزان شكل پذيري و مقاومت برشي ستونهاي متني مقاوم سازي شده با جاكت فلزي
528
بررسي پارامترهاي موثر در واحد بازيابي سولفور گاز طبيعي (SRU)
529
بررسي پارامترهاي موثر روي رئولوژي نفت سنگين
530
بررسي پارامترهاي موثر روي نيروها و هندسه سطح در فرآيند سنگ زني
531
بررسي پارامترهاي موثر ماشينكاري در طول عمر ابزار برش كاربيدي
532
بررسي پارامترهاي موثر ماشينكاري فتو شيميايي براي توليد چرخ دنده در ابعاد كوچك
533
بررسي پارامترهاي موثر مرحله استخراج پكتين از پوست سويا
534
بررسي پارامترهاي موثر و طراحي ديود گان از جنس GaAs به روش MBE
535
بررسي پارامترهاي موثر و مكانيزم فسفات روي به روش سرد
536
بررسي پارامترهاي موثردر بهينه سازي خواص كامپوزيتهاي تنگستن - مس - كبالت
537
بررسي پارامترهاي موثردر سازه هاي داراي ميراگر جاذب انرژي
538
بررسي پارامترهاي موثردر فرآيند نيتراسيون و تاثير محيط خنك كننده بر مورفولوژي فولاد H13
539
بررسي پارامترهاي موثردرساخت پوشش آنتي استاتيك ITO درگستره نورمرئي
540
بررسي پارامترهاي موثرو تعيين جايگاه نانو لوله هاي كربني و تاثير آن بر مورفولوژي سامانه هاي pvdf/pmma/cnt
541
بررسي پارامترهاي ميزان كار سرد دما و محيط بر روي كربن دهي فولاد 5 16MNCR
542
بررسي پارامترهاي ناپايداري چاه هاي نفتي در حين حفاري
543
بررسي پارامترهاي نفوذ در فرآيند آلومينايزينگ حالت جامد فولاد زنگ نزن آستنيتي
544
بررسي پارامترهاي نفوذپذيري و هيدروژئولوژي در سد قره آقاچ سميرم به منظور طراحي پرده آب بند
545
بررسي پارامترهاي نوترونيك سوخت هاي چگال در راكتور تحقيقاتي
546
بررسي پارامترهاي نوك ترك در قطعه اي با ترك لبه اي و تحت بارگذاري پاد متقارن
547
بررسي پارامترهاي هموديناميك و مورفولوژيك در آنوريزم‌هاي مغزي
548
بررسي پارامترهاي هندسي بالانس درام براي كاهش نيروي محوري در پمپ هاي گريز از مركز چند طبقه به روش عددي1396
549
بررسي پارامترهاي هواشناسي ودريايي در پخش آلاينده هاي نفتي ومدل آلودگي نفتي در خليج فارس
550
بررسي پارامترهاي هيدروديناميكي آبخوان در مدل آزمايشگاهي
551
بررسي پارامترهاي هيدروليكي راكتور UASB
552
بررسي پارامترهاي هيدروليكي ميله و مجتمع سوخت يك راكتور تحقيقاتي در يك تجهيز آزمايشي مناسب
553
بررسي پارامترهاي يك سرمايه‌گذاري منفعلانه مبتني بر شاخص بورس تهران TEPIX
554
بررسي پارامترهايS ترانزيستور و طراحي تقويت كننده مايكروويو با استفاده از پارامترهايS
555
بررسي پارامترهايموثر برخواص ژئوتكستايل هاي توليدي از الياف بريده پلي پروپيلن
556
بررسي پارامتري اتصال پيچي داراي صفحه انتهايي گسترش يافته تير به ستون هاي جعبه اي
557
بررسي پارامتري اتصالات مركب نيمه-صلب با صفحه انتهايي با پوشش ناقص شامل دال هاي بتني توخالي پيش ساخته
558
بررسي پارامتري تأثير كونال و كنو بر رفتار سازه‌اي طاق‌هاي آهنگ آجري ايراني
559
بررسي پارامتري حل سازي خاكستر نيروگاه به منظور استحصال واناديم
560
بررسي پارامتري رفتار چرخه‌اي اتصالات مركب نيمه-صلب با صفحه انتهايي با پوشش كامل شامل دال بتني توخالي پيش‌ساخته
561
بررسي پارامتري رفتار چرخه‌اي ميراگر پانل برشي تسليمي سوراخ دار در قاب فولادي با مهاربند جانبي 8
562
بررسي پارامتري رفتار سازه‌اي پل‌هاي قوسي آجري مورب ايراني
563
بررسي پارامتري رفتار سازه¬اي زوج منارهاي تاريخي آجري ايراني
564
بررسي پارامتري رفتار سدهاي پاره سنگي با رويه بتني تحت شرايط استاتيكي و ديناميكي
565
بررسي پارامتري رفتار قوس‌هاي آجري ايراني داراي نقص
566
بررسي پارامتري ضرايب تمركز تنش بكمك نرم افزار ANSYS در حالت تنش دو بعدي
567
بررسي پارامتري عملكرد صفحات اتصال در قاب فولادي مهاربندي شده هم‌محور تحت بارگذاري چرخه‌اي
568
بررسي پارامتري قلب راكتور بوشهر با استفاده از كد MCNP
569
بررسي پارامتري قوس شدگي هسته سدهاي خاكي به روش اجزاي محدود
570
بررسي پارامتري و مدل سازي جدايش كاتدي پوشش اپوكسي بر روي سطح فولاد
571
بررسي پارامتريك انتقال حرارت از ذره به سيال در شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
572
بررسي پارامتريك پاسخ سازه هاي غيرخطي متكي بر جداگرهاي غير خطي به حركت زمين
573
بررسي پارامتريك تقويت ديواربرشي فولادي با بازشو تحت آرايش‌هاي مختلف سخت‌كننده وGFRP
574
بررسي پارامتريك جريان خون ضرباندار در شريان كرونري داراي گرفتگي هاي متوالي
575
بررسي پارامتريك رفتار ترانشه هاي قائم ماسه اي ميخ كوبي شده توسط سانتريفيوژ مكانيك خاك
576
بررسي پارامتريك رفتار لرزه اي تپه هاي دوبعدي نيم سينوسي شكل تحت امواج لرزه اي SV
577
بررسي پارامتريك شبيه سازي انرژي در مراحل اوليه طراحي براي ساختمان هاي مسكوني با ارتفاع متوسط در اقليم گرم و خشك ايران
578
بررسي پارامتريك و عددي اثر ترك و گسترش آن بر رفتار ديوار برشي فولادي
579
بررسي پارچه ترمه از ديدگاه طرح و ساختار بافت آن
580
بررسي پارچه هاي آل بويه
581
بررسي پارگي رحم و علل آن در زنان باردار مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان افشار و زايشگاه بهمن طي سالهاي 65 الي 75
582
بررسي پارگي گرم و رفتار انجمادي در فرآيند انجماد نفوذي كنترل شده ي آلياژ 7068 آلومينيم
583
بررسي پارگي ورق آلومينيوم در عمليات كشش عميق به صورت تجربي و تحليل عددي
584
بررسي پارمترهاي غلظت دما چگالي جريان و اسيديته در الكترووينينگ كادميوم
585
بررسي پاره اي گوناگونيهاي اجتماعي و جغرافيايي گويش سيستاني بر پايه ي نظريه ويليام لابو
586
بررسي پاسخ آنتي اكسيداني و توليد هورمونهاي خونساز در بافت ريه موش سوري با لب - سي تحت اثر ماكروسيكل نفوذي آميدي در مجيط
587
بررسي پاسخ ارتعاشي ورق تقويت شده با عيوب اوليه
588
بررسي پاسخ ارتعاشي ورق هاي ضخيم مستطيلي شكل مستقر روي پايه الاستيك تحت تنش هاي اوليه
589
بررسي پاسخ استاتيكي و ديناميكي نانو لوله كربني حاوي سيال متحرك تحت اثر سيال لزج پيراموني و بار ذره متحرك
590
بررسي پاسخ استخوان به يك ماده پيوند استخوان تجربي در استخوان تيبياي خرگوش
591
بررسي پاسخ استخوان به يك ماده پيوند استخوان تجربي در استخوان تيبياي خرگوش
592
بررسي پاسخ ايمني سلولي پس از تزريق داخل ماهيچه اي پلاسميدpcDNA3.1+PA در موش , evaluation of cellular immune responses of plasmid pCDNA3.1+PA after intramuscular
593
بررسي پاسخ بافت زير پوستي Rat به يك زنو گرفت تجربي
594
بررسي پاسخ بافت زير پوستي Rat به يك زنو گرفت تجربي
595
بررسي پاسخ باليني بيماران وسواسي جبري مقاوم به داروهاي مهاركننده باز جذب سرتونين به افزودن لاموتريژن: مطالعه دو سو كور، كنترل شده با دارونما
596
بررسي پاسخ برخي از فرايند هاي چرخه نيتروژن خاك به 3 و 3- دي آمينوبنزيدين
597
بررسي پاسخ به تنش شوري در تريتيكوم بويتيكوم با استفاده از پروتئوميكس
598
بررسي پاسخ به تنش شوري در تريتيكوم بويتيكوم با استفاده از پروتئوميكس
599
بررسي پاسخ به تنش شوري گندم هاي پوشينه‌دار تترا و هگزاپلوئيد در مقايسه با گندم هاي معمولي ازلحاظ برخي صفات فيزيولوژيك
600
بررسي پاسخ به درمان بيماران مبتلا به سل استان چهارمحال و بختياري در سال هاي 1396-1391
601
بررسي پاسخ به درمان سل در شهرستان لاهيجان از سال 1388 الي 1392
602
بررسي پاسخ به شوري ﴿NaCI﴾ ژنوتيپ هاي مختلف برنج متحمل و حساس به كمبود آهن در محلول غذايي
603
بررسي پاسخ پالپ آماسي و سالم بعد از بي حسي توسط پالپ تستر.
604
بررسي پاسخ پالپ آماسي و سالم بعد از بي حسي توسط پالپ تستر.
605
بررسي پاسخ تست PPD و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سال اول ابتدائي شهر يزد
606
بررسي پاسخ توده¬هاي مختلف علف‌هرز علف¬مورچه(Cressa cretica L.) به دز و زمان كاربرد علف¬كش‌هاي توفوردي و رانداپ در شرايط گلخانه¬اي
607
بررسي پاسخ تونل‌هاي كم‌عمق شهري تحت بارگذاري انفجار با رويكرد مدل‌سازي محيط‌ هاي ناپيوسته
608
بررسي پاسخ جانبي شمع هاي مايل باريك شونده با در نظر گرفتن اندر كنش غير خطي خاك- شمع
609
بررسي پاسخ حاد هورمون رشد به تمرين هاي همزمان قدرتي و سرعتي با ترتيب هاي متفاوت در مردان تمرين كرده قدرتي
610
بررسي پاسخ درماني سردرد هاي شديد بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت به استامينوفن و اكسيژن با فشار بالا از ابتداي تيرماه 1395 تا پايان آذر 1396
611
بررسي پاسخ دو گونه‌‌ي ارزن زراعي به تنش كمبود آب و محدوديت نيتروژن در شرايط افزايش غلظت دي‌اكسيدكربن
612
بررسي پاسخ ديناميكي خاك با در نظر گرفتن فشار آب حفره اي ﴿تهيه برنامه كامپيوتري DESRAP1)
613
بررسي پاسخ ديناميكي ساختمانها، با نظام صفحات ساندويچي 3D تحت شتابنگاشت‌هاي مختلف
614
بررسي پاسخ ديناميكي سدهاي بتني قوسي در محدوده زمان
615
بررسي پاسخ ديناميكي ورق ناهمگن FGMضخيم
616
بررسي پاسخ رشد و عملكرد لوبيا قرمز به ميزان كود نيتروژن مصرفي و آب آبياري
617
بررسي پاسخ رفتار توأمان خرابي و پلاستيك سنگ ها
618
بررسي پاسخ روسازي انعطاف پذير تحت عبور بار متحرك با مدل سازي سه بعدي و روش اجزاي محدود
619
بررسي پاسخ ژنوتيپ هاي برنج به افزايش سطح كلريد سديم محلول غذايي در شرايط غلظت معمول و غني شده دي اكسيد كربن هوا
620
بررسي پاسخ ژنوتيپ هاي برنج به سطوح مختلف نيتروژن محلول غذايي در شرايط غلظت معمولي و غني شده دي اكسيد كربن
621
بررسي پاسخ سازه هاي موجود در برابر زلزله با استفاده از شتابنگاشتهاي شديد
622
بررسي پاسخ سازه‌هاي دريايي تحت تاثير امواج تصادفي نا منظم و تئوري موج نو
623
بررسي پاسخ سيستم ايمني و عملكرد توليدي گاوهاي شيري دوره انتقال به تغذيه روغن سوياي كلسيمي شده
624
بررسي پاسخ فشاري لوله هاي پر شده با فوم فلزي مرتبه اي و شبيه سازي عددي آن
625
بررسي پاسخ كمي وكيفي ژنوتيپ هاي جديد گندم نان به محدوديت منبع درشرايط ديم وآبياري تكميلي
626
بررسي پاسخ گاوهاي شيرده اواسط شيردهي به تغيير در اندازه قطعات يونجه خشك با دو منبع نشاسته اي داراي قابليت هضم شكمبه اي متفاوت
627
بررسي پاسخ لرزه اي پلها تحت حركات نيرومند زمين در حوزه نزديك گسل
628
بررسي پاسخ لرزه اي قاب هاي خمشي پيش ساخته بتني با اتصالات هيبريد
629
بررسي پاسخ لرزه اي گروه شمع تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديك
630
بررسي پاسخ متابوليكي، آنتي اكسيداني و يوني دو گونه بياباني رمس (Haloxylon salicornica Iljin. ) و سياه تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin) تحت شرايط مختلف خاكي
631
بررسي پاسخ مواد ويسكو الاستيك
632
بررسي پاسخ هاي ارائه شده به شبهه ي تحريف قرآن كريم با تاكيد بر پاسخ هاي مبتني بر ادله ي عقلي
633
بررسي پاسخ هاي ايمني هومورال ايجاد شده پس از تزريق داخل ماهيچه اي، داخل جلدي و زير جلدي واكسن اسيد نوكلئيكي pc DNA3.1+PA در موش , evaluation of humoral immune responses of plasmid pc DNA3.1+PA in tissues after administered through intramuscular, intradermal and subcutaneous deliveries in mice
634
بررسي پاسخ هاي حلقه باز و حلقه بسته هواپيما بكمك نرم افزار MATLAB با بهره گيري از روش مكان هندسي ريشه ها
635
بررسي پاسخ هاي سازه اي سه ساختمان مجاور با ارتفاع هاي متفاوت با استفاده از راهبرد اتصال
636
بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيك درختان زيتون به مديريت آبياري در فضاي سبز
637
بررسي پاسخ هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي ارقام گندم تلقيح يافته با قارچ Piriformospora indica و باكتري هاي ريز و سفري محرك رشد گياه به تنش كمبود روي (Zn)
638
بررسي پاسخ هاي قرآني اهل بيت ﴿ع﴾ به شبهات مخالفان درباره ولايت و حكومت
639
بررسي پاسخ هيدروديناميكي يك استوانه در برابر تغييرات زماني سرعت جريان عمود بر آن توسط نرم افزار فلوئنت ( Fluent ﴾
640
بررسي پاسخ يك خودروي بياباني به ناهمواري هاي اتفاقي سطح جاده و بهينه سازي آن
641
بررسي پاسخ‌هاي فيزيولوژيك و رشد شش ژنوتيپ رازيانه ( Foeniculum vulgare Mill) به شوري آب آبياري
642
بررسي پاسخ‌هاي فيزيولوژيكي گونه‌ برازمبل تحت تنش خشكي
643
بررسي پاسخهاي فيزيولوزيكي وبيوشيميايي سه رقم گندم تحت تنشهاي خشكي واشعه ماوراء بنفش
644
بررسي پالئواكولوژي و چينه نگاري سكانسي سازند ايلام در جزيره سيري
645
بررسي پالئواكولوژي و چينه نگاري سكانسي سازند ايلام در جزيره سيري
646
بررسي پالئوژئومورفولوژي پلاياي طشك و بختگان
647
بررسي پالايش آلايندگي كادميوم توسط سه گونه گياهي علفي تحت تأثير عوامل كلات كننده
648
بررسي پايائي و ارزيابي آن در طراحي و ساخت يك محصول صنعتي و ارائه شيوه هايي جهت افزايش آن
649
بررسي پايان نامه ها و مقالات كيفيت تاكنون
650
بررسي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري رشته ادبيات فارسي با موضوع ادبيات داستاني در سطح دانشگاههاي استان گيلان ﴿پيام نور،دانشگاه آزاد و دانشگاه گيلان﴾
651
بررسي پايايي و تكرارپذيري دستگاه Spectral domain cirrus OCT در اندازه گيري ضخامت ماكولا در چشم هاي طبيعي قبل و بعد از ديلاتاسيون مردمك
652
بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه ادراك كودكان 14- 11 ساله از كيفيت زندگي مرتبط با وضعيت بهداشت دهان
653
بررسي پايايي و روايي و هنجاريابي سياهه رفتارهاي بي اعتنايي مقابله‌اي (ODBI) و تعيين ميزان شيوع اختلال بي اعتنايي مقابله‌اي در دانش‌آموزان دختر دوره ابتدايي شهر اصفهان
654
بررسي پايدار آرايش هاي مربوط به مولكول C20 H14 BF2 N3 با روش مكانيك كوانتومي
655
بررسي پايدار ي شبكه هاي توزيع هوشمند (مطالعه موردي : شبكه توزيع 20 با سه IEEE]
656
بررسي پايدارسازي شيب ها با ژئوتكستايل
657
بررسي پايدارسازي شيبها با ژئوتكستايل
658
بررسي پايداري (كمانش ) سقفهاي پوسته اي گنبدي بتن مسلح با دهانه بزرگ تحت بارگذاري ثقلي
659
بررسي پايداري ،سميت واثر ضد ميكربي نانو ذرات آليسين ومحلول آليسين
660
بررسي پايداري آرمورهاي آنتي فر در حفاظت از موج شكن ها
661
بررسي پايداري آندوسكوپ در تعامل با بافت سخت و نرم در يك سيستم تله اپراتوري
662
بررسي پايداري اجتماعي در ميان زنان روستايي شهر ستان سنقر
663
بررسي پايداري ارتجاعي و غير ارتجاعي صفحات مايل به روش نوار محدود اسپيلاينElastic and inelastic local buckling analysis of skew plastes by Spline Finite Strip Method
664
بررسي پايداري استوانه هاي جدار نازك حاوي باز شوهاي تقويت شده جانبي تحت نيروي محوري
665
بررسي پايداري اعضاي پيش پيچيده در سيستم بادبندي همگرا(CBF )
666
بررسي پايداري الاستيك صفحات فولادي با ضخامت متغير توسط روش هاي تحليلي و اجزاي محدود
667
بررسي پايداري الاستيك و غير الاستيك ورق هاي سخت شده با تغيير ضخامت در دو راستا به روش نوار محدود اسپلاين
668
بررسي پايداري امواج يون اكوستيكي درون پلاسماي غبارآلود به روش نيمه تحليلي
669
بررسي پايداري برجهاي خنك كن بتني با تاثير سخت كننده هاي جانبي
670
بررسي پايداري پروبيوتيك‌ها در برخي از محصولات تجاري و بهينه كردن ‏زنده‌ماني آن‌ها در شكلات
671
بررسي پايداري پس از كمانش قاب هاي مستطيلي در محدوده الاستيك
672
بررسي پايداري پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي با تقويت هاي متعاهد تحت اثر بادهاي تركيبي
673
بررسي پايداري پوسته هاي كروي ساخته شده از مصالح هدفمند ﴿FGM﴾ تحت فشار خارجي و تغيير درجه حرارت
674
بررسي پايداري پوسته هاي مخروطي تقويت شده تحت فشار محوري
675
بررسي پايداري تايروزيناز در محيط استونيتريل و آب
676
بررسي پايداري ترانشه دهانه ورودي تونل شماره 1 امامزاده هاشم با استفاده از روش تئوري بلوكي
677
بررسي پايداري ترانشه هاي راه آهن محور اصفهان – شيراز
678
بررسي پايداري تورم و عوامل موثر بر ان در اقتصاد ايران
679
بررسي پايداري تونل ايلام و تحليل رفتاري سنگ و حايل در آن
680
بررسي پايداري تونل گرمسيري انتقال آب با استفاده از روش هاي تحليلي تجربي عددي
681
بررسي پايداري تياليت حاوي افزودني سيليس در اتمسفرهاي مختلف
682
بررسي پايداري جهشي توالي ريبونوكلئيك اسيد ريبوزومي S16 و كاربرد آن در طبقه‌بندي تبارزايشي باكتري‌ها
683
بررسي پايداري جوهرهاي گراور پايه¬آبي در برابر Aging
684
بررسي پايداري چاه حين حفاري در يك ميدان هيدرات گازي
685
بررسي پايداري چاه و تعيين پنجره گل حفاري به روش ارزيابي ريسك
686
بررسي پايداري حالت همگام در شبكه اي از سيستم هاي آشوبناك
687
بررسي پايداري حالت همگام نگاشت هاي لجستيك در شبكه هاي پيچيده
688
بررسي پايداري حرارتي - اكسايشي PP توليدي ايران و بهينه سازي سيستم پايدار كنندگي آن
689
بررسي پايداري حرارتي ريزساختار آلياژ IC- 221M
690
بررسي پايداري حرارتي فصل مشترك زمينه تقويت كننده و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي آلومينيمي تقويت شده با ذرات تركيب بين فلزي NIAI و MOSI2 توليد شده به روش متالورژي پودر
691
بررسي پايداري حرارتي كامپوزيت هاي اكريليك حاوي نانوذرات پايه كربني
692
بررسي پايداري حرارتي نانو كامپوزيت هاي پلي ) متيل متاكريلات ( سنتز شده از طريق پليمريزاسيون
693
بررسي پايداري حرارتي نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت/ تيتانيا
694
بررسي پايداري حرارتي و سينتيكي نيتروسلولز با استفاده از طيف‌سنجي تحرك يون(IMS)
695
بررسي پايداري حركتي و راحتي سفر واگن‌هاي سريع السير مجهز به سيستم تعليق هوايي
696
بررسي پايداري حل هاي پايا در شبكه هايي از نوسانگرهاي فاز
697
بررسي پايداري حوضه گاماسياب با استفاده از شاخص هاي پايداري با رويكرد تصميم گيري چند معياره
698
بررسي پايداري خاكريز مسلح شده با ژئوسنتتيك در حضور بار قائم هارمونيك به روش عددي
699
بررسي پايداري خودرو با هفت درجه آزادي و اصول طراحي مبل تعادل و پارامترهاي موثر در طراحي آن براي خودرو نيسان
700
بررسي پايداري خودرو در ترمز گيري
701
بررسي پايداري در سيستم هاي ديناميكي غيرخطي
702
بررسي پايداري در مساكن بافت قديم و جديد ﴿محله خواجه خضر و طوبي شرقي يزد﴾
703
بررسي پايداري ديناميكي تركيب ژنراتور سنكرون و خط HVDC
704
بررسي پايداري ديناميكي تير داراي اتصال غير خطي تحت نيروي تعقيب كننده
705
بررسي پايداري ديناميكي ريزشبكه¬ با استفاده از آناليز مقادير ويژه مدل¬ سيگنال كوچك ريزشبكه
706
بررسي پايداري ديناميكي سيستم قدرت و ارائه راهكاري براي بهبود آن
707
بررسي پايداري ديناميكي شبكه هاي برق صنعتي داراي ژنراتورهاي سنكرون و متصل به شبكه در شرايط وقوع حالت هاي اضطراري
708
بررسي پايداري ديناميكي شيرواني ماسه اي اشباع مسلح شده الياف موكت
709
بررسي پايداري ديناميكي غير خطي سيستم دو درجه آزادي در اثر بار ضربه اي
710
بررسي پايداري ديناميكي مهره لغزان بر روي رينگ چرخان با درنظرگرفتن نيروي اصطكاك و گشتاور اينر سي سيستم
711
بررسي پايداري ديناميكي نيروگاههاي بادي توام با ديزل زنراتور
712
بررسي پايداري ديناميكي هليكوپتر با استفاده از روش Domain Time
713
بررسي پايداري ديناميكي هواپيما از روش Domain Time و سعي در تعيين ضرايب پايداري
714
بررسي پايداري ديناميكي هواپيما با استفاده از روش DOMAIN TIME و سعي در تعيين ضرايب ايروديناميكي با استفاده از نرم افزار DATCOM DIGITAL
715
بررسي پايداري ديواره حفاظتي متشكل از شمعهاي مجوف در سواحل خزر
716
بررسي پايداري ذرات گرافن در محيطهاي آبي با استفاده از ديناميك مولكولي
717
بررسي پايداري رسوبات آبرفتي يال چپ مخزن سد مخزني بهشت آباد به روش استاتيكي شبه استاتيكي و ديناميكي
718
بررسي پايداري رنگ هاي چاپ ديجيتال
719
بررسي پايداري رنگزاي راكتيو جهت چاپ كالاي پنبه اي به روش چروك
720
بررسي پايداري روش هم محلي توابع پايه اي شعاعي گاوسي
721
بررسي پايداري زير كنيا با استفاده از Y2O3- MGO در درجه حرارت هاي مختلف جهت كاربرد در قالب هاي سراميكي
722
بررسي پايداري ژنراتور سنكرون در زمان خطا و در حضور محدود كننده جريان خطا
723
بررسي پايداري ساختاري و حرارتي نانوذرات هسته- پوسته دو فلزي Pt-Pd به روش ديناميك مولكولي
724
بررسي پايداري سازه هاي چليكي تاشو
725
بررسي پايداري ساليتون هاي گاف سطحي در مرز ساختارهاي نوري متناوب
726
بررسي پايداري ستون ها تحت بارگذاري ديناميكي
727
بررسي پايداري سوسپانسيونهاي نانو ذرات خاك رس در حضور الكتروليت ها
728
بررسي پايداري سيستم تله اپريشن با استفاده از معيار پسيويتي
729
بررسي پايداري سيستم هاي به هم متصل با پارامترهاي نامعين بر اساس خاصيت اتلاف
730
بررسي پايداري سيستم هاي تامين چند طبقه اي به كمك رياضيات كنترل خطي و بهينه سازي احتمالي
731
بررسي پايداري سيستم هاي تله اپراتوري در حضور قيود مجازي
732
بررسي پايداري سيستم هاي ديناميكي غير خطي با استفاده از مدل فازي تاكاگي و سوكنو
733
بررسي پايداري سيستم هاي غير خطي و فازي
734
بررسي پايداري سيستم هاي كنترل خطي به كمك كامپيوتر
735
بررسي پايداري سيستم ياتاقان هاي گازي با استفاده از روش اجزاء محدود
736
بررسي پايداري سيستمهاي امولسيوني
737
بررسي پايداري سيستمهاي تله اپراتوري دوجانبه در حضور تاخير ثابت و شناخته شده
738
بررسي پايداري سيستمهاي قدرت چند ماشيني بروش لياپانوف
739
بررسي پايداري سينتيكي و فعاليت ضد استافيلوكوكي پروتئين نوتركيب lASa توليد شده در E.coli در شرايط in vitro
740
بررسي پايداري سينه كار تونل در زمين هاي نرم به روش تحليلي و عددي با در نظر گرفتن اثر هندسه
741
بررسي پايداري شبكه هاي موازي AC\DC
742
بررسي پايداري شيب هاي خاكي مسلح به ژئوسنتتيك به روش اجزاي محدود
743
بررسي پايداري شيب هاي سنگي در جاده هاي كوهستاني بر مبناي مكانيك شكست
744
بررسي پايداري شيبه اي خاكي مسلح با استفاده از نظريه ي گراف
745
بررسي پايداري شيبهاي خاكي براساس تئوري خاك غير اشباع ومقايسه باوضعيت خشك واشباع
746
بررسي پايداري شيبهاي خاكي نامحدود در مناطق شهري
747
بررسي پايداري شيرواني هاي ساخته شده با خاك كربناته هرمز در حالت غيراشباع با استفاده از سانتريفيوژ ژئوتكنيكي
748
بررسي پايداري شيروانيهاي مسلح شده با ژئوگريدها در برابر زلزله
749
بررسي پايداري صورت بندي هاي دسته اي از پپتيدهاي نانو حلقه با اندازه هاي مختلف با روش تفكيك انرژي ﴿پيوند هيدروژني - اثر فوق مزدوج شدن و همبستگي الكتروني﴾ و مطالعه يونش آن ها جهت مطالعه ساختار الكتروني
750
بررسي پايداري طولي يك شناور اثرسطحي (WIG)
751
بررسي پايداري عملكرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)با استفاده از روشهاي مختلف پارامتري وناپارامتري
752
بررسي پايداري غشاهاي تبادل پروتون پلي اتر اتر كتون سولفونه در پيل هاي سوختي الكتروليت پليمري
753
بررسي پايداري غيرخطي تير خميده ساخته شده از مواد هدفمنددر معرض بار حرارتي
754
بررسي پايداري فازي مخلوطهاي آبي پليمر + الكتروليت
755
بررسي پايداري فازي مخلوطهاي پليمري داراي پيوندهاي ئيدروژني
756
بررسي پايداري فرم ستونهاي بتن مسلح
757
بررسي پايداري فضاهاي زيرزميني با مطالعه موردي طرح كاريز كيش
758
بررسي پايداري فعاليت آنتي اكسيداني عصاره پوست نارنج و اثر آن بر اكسيداسيون ليپيدي گوشت خام و پخته ماهي
759
بررسي پايداري فولرن ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي ...
760
بررسي پايداري قايم خط آهن با نرم افزار ANSYS
761
بررسي پايداري كلوئيدي در سامانه پلي يورتان پايه آبي
762
بررسي پايداري كمپلكس هاي بازهاي اسيدهاي نوكلئيك با تعدادي از فلزات گروه اول و دوم ( در فاز گازي ) با استفاده از روش هاي Ab initio
763
بررسي پايداري كناره هاي رودخانه با توجه به خصوصيات عوامل موثر در آن ﴿مطالعه موردي : رودخانه حنا در استان اصفهان﴾
764
بررسي پايداري كونژوگه هاي نانوذرات طلا و مولكول هاي زيستي بر بسترهاي جامد هيدروفوب
765
بررسي پايداري گذرا در سيستم هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از توابع سياپانف
766
بررسي پايداري گذراي ژنراتور سنكرون
767
بررسي پايداري گذراي سيستمهاي قدرت به روش مستقيم لياپونف جهت تعيين ناحيه پايداري و زمان بحراني سيستم
768
بررسي پايداري گذراي شبكه قدرت براي رله بازبست
769
بررسي پايداري گرمايي فلزات نوبل (گروه پلاتين) روي سطح آلومينا به روش ديناميك مولكولي
770
بررسي پايداري مالي و شوك هاي مالي در ايران
771
بررسي پايداري مچانبي در بينهايت , Asymptotic stability at infinity for differentiable fields of the plane
772
بررسي پايداري مخازن و چاه هاي نفتي از ديدگاه ژئومكانيكي مطالعه ي موردي: مخزن ياران
773
بررسي پايداري مدل اپيدمي كلاميدياي تاخيري با واكسيناسيون پالس
774
بررسي پايداري مدهاي ساكن در يك سيستم آشوبناك غيرخطي
775
بررسي پايداري مشتقات پادان آميد نوع A وB به روش DFT
776
بررسي پايداري معيشتيي در سه بافت رسمي، غير رسمي و فرسوده در سطح شهر مريوان
777
بررسي پايداري مكانيكي ماشين هاي راه رونده
778
بررسي پايداري موتورهاي سنكرون تحريك شونده از شين اصلي تغذيه همراه با SVC
779
بررسي پايداري موضعي و جانبي تيرهاي قاب هاي خمشي با اتصال RBS تحت اثر بارهاي تناوبي
780
بررسي پايداري نانوذرات sic در حمام آبكاري نيكل
781
بررسي پايداري نقطه كوانتومي Si /Ge به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
782
بررسي پايداري هسته هاي ابرسنگين
783
بررسي پايداري هسته هاي ابرسنگين
784
بررسي پايداري همزمان كارگاه زيرزميني و معدن روباز انگوران
785
بررسي پايداري و آروماتيسيته تركيبات هتروسيكلي پنج عضويي C3H3X2 و تاثير استخلاف هاي مختلف
786
بررسي پايداري و انشعابات در يك مدل شكار - شكارچي و يك مدل بيماري هاي همه گير
787
بررسي پايداري و بهره ي L2 در سيستم هاي سوئيچ
788
بررسي پايداري و پايدار سازي سيستم هاي فازي بر پايه تابع لياپائوف مشتق ناپذير
789
بررسي پايداري و پايدارسازي سيستم هاي دوبعدي فازي
790
بررسي پايداري و پايدارسازي شبكه ATM با در نظر گرفتن عدم قطعيت¬هاي مربوط به زمان تأخيرهاي متغير بازمان
791
بررسي پايداري و تشديد كمربند سياركي
792
بررسي پايداري و رفتار گودبرداري‌هاي عميق شهري و ارائه روش‌هاي بهينه طراحي
793
بررسي پايداري و سازگاري عملكرد دانه ژنوتيپ¬هاي گندم در شرايط تنش خشكي در استان كرمان
794
بررسي پايداري و طراحي سيستم هاي غير خطي و فازي
795
بررسي پايداري و طراحي كنترل كننده پايدار ساز براي سيستم سوئيچينگ ضربه
796
بررسي پايداري و طراحي كنترل‌كننده براي سيستم‌هاي تكه‌اي خطي گسسته با زمان
797
بررسي پايداري و طراحي محافظ هاي سنگريزه اي خطوط لوله دريايي تحت بارگذاري امواج با استفاده از مدل هاي درختي
798
بررسي پايداري و كنترل آسنكرون سيستم هاي سوئيچينگ وابسته به زمان
799
بررسي پايداري و مدلسازي يك ماهواره با اجزاء انعطاف پذير
800
بررسي پايداري و ميزان مقاومت به خشكي در لاينهاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد گندم
801
بررسي پايداري و وراثت پذيري ژن مقاومت به قارچ فوزاريوم دانه گندم در گياه ترا ريخته گندم
802
بررسي پايداري ورقهاي ضخيم لايه لايه با استفاده از روشهاي نوار محدود معمولي و مختلط
803
بررسي پايداري ورقهاي لايه لايه با استفاده از روش spline finite strip
804
بررسي پايداري يك پرتاب گر فضايي با استفاده از ضرايب آيروديناميكي لازم
805
بررسي پايداري يك هواپيما جنگنده توسط معيار هارپركوپر
806
بررسي پايداري يون در دام كروي
807
بررسي پايداري، قيمت گذاري و اهميت اقتصادي جزء نقديِ سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
808
بررسي پايدازس چند مدل همه گيري وبا
809
بررسي پايگاه اجتماعي بر روي نگرشها و آگاهي هاي افراد تحصيلكرده شاهرود
810
بررسي پايگاه اجتماعي خانواده ها و تأثير آن بر كيفيت تحصيلي فرزندان در مقاطع متوسطه دختران شهر سميرم
811
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتاثير آن در پذيرش سياست تنظيم خانواده
812
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتاثير آن درپذيرش سياست تنظيم خانواده
813
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتحولات آن در خانواده
814
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتحولات آنان د رخانواده
815
بررسي پايگاه اجتماعي موجود معلمين ابتدايي در جامعه
816
بررسي پايگاه اجتماعي والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان دوره ابتدايي شهر بندر تركمن
817
بررسي پايگاه اقتصادي اجتماعي خانوار بر روي پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه پنجم شهرستان تربت جام
818
بررسي پايگاه داده nosql در شبكه هاي اجتماعي
819
بررسي پايگاه قضا در حكموت اسلامي ﴿﴿در فقه شيعه﴾﴾
820
بررسي پايلوت تأثير پليمورفيسم 3892097 rs در CYP2D6 و rs 3808607 در CYP7A1 برميزان دوز تجويز شده ي داروي آتورواستاتين در بيماران دارايLDL خون بالا در استان گيلان، شهررشت
821
بررسي پايلوت تأثيرپلي مورفيسم هاي ژن SLCO1B1)rs4149056و rs2306283) برميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين دربيماران باLDL بالا در استان گيلان، شهر رشت
822
بررسي پايلوت تاثير پليمورفيسم هاي ژن (ABCB1 (rs2032582 , rs1045642 بر ميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين در بيماران با LDL بالا، در استان گيلان شهر رشت
823
بررسي پايه گذاري چند ماشينه
824
بررسي پايه هاي ريس و دوگان قاب هاي مدولي هيلبرت -C* مدول
825
بررسي پپتيك اولسر در بيماران دياليزي
826
بررسي پپتيك اولسر در بيماران دياليزي
827
بررسي پتاثير تسهيم دانش و روابط كاركنان بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي:جهاد كشاورزي استان گلستان)
828
بررسي پتاسيلهاي هيدروكليمايي حوضه آبريز رودخانه كارون از پل شالوتاگدارلندر به منظور برنامه ريزي توسعه و اسكان زندگي عشاير بختياري (دورگي باب)
829
بررسي پتانسل هاي صادراتي صنايع كاشي و سراميك در فرايند يكسان سازي نرخ ارز كارخانه هاي منتخب در ايران
830
بررسي پتانسيل ، جذابيت و وي‍گيهاي بازار هدف به منظور انتخاب جذاب ترين بازارها در بانك كشاورزي
831
بررسي پتانسيل ،جذابيت وويژگي هاي بازار هدف به منظور انتخاب جذاب ترين بازارها در بانك كشاورزي
832
بررسي پتانسيل sFLT-1 به عنوان بيوماركري براي سرطان پروستات
833
بررسي پتانسيل آللوپاتيك علف هاي هرزاويارسلام و تاج خروس روي جوانه زني و رشد كلزا
834
بررسي پتانسيل آللوپاتيك علف هرز فرفيون بر روي گياهان زراعي ذرت، گندم، جو و علف هرز تاج خروس ، خرفه و سلمه تره
835
بررسي پتانسيل آللوپاتيك كلزا براي مديريت علف هاي هرز تاج خروس، خرفه، سلمه تره، كاتوس و عروسك پشت پرده
836
بررسي پتانسيل آللوپاتيكي سبوس ارقام برنج ايراني روي خصوصيات جوانه زني علف هرز سوروف
837
بررسي پتانسيل آموزش از راه دور در جهت ترويج گياه شناسي الكترونيك
838
بررسي پتانسيل استخراجي و فرآوري سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي ايران
839
بررسي پتانسيل استفاده از انرژي خورشيدي درمناطق روستايي ايران
840
بررسي پتانسيل اكتشافي و فرآوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي استان همدان
841
بررسي پتانسيل انرژي تابشي خورشيدي در استان اصفهان
842
بررسي پتانسيل ايجاد طبقه ي ضعيف براثر گسيختگي مهاربندهاي قابهاي دوگانه فولادي
843
بررسي پتانسيل پالايش عناصر سرب و روي توسط سه گونه علفي
844
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده در ساختمان ها با لحاظ اثر برخورد
845
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده در ساختمانهاي بتن مسلح تحت اثر برخورد وسيله نقليه
846
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده سازه هاي فولادي با بادبند واگرا تحت اثر برخورد وسيله نقليه
847
بررسي پتانسيل تشديد خاك ساختگاه شهر اردكان با استفاده از روش ژئوفيزيكي امواج نزولي
848
بررسي پتانسيل تشكيل فراورده هاي جانبي گندزدايي در آب خام ورودي به تصفيه خانه كلاته گلزار شهرستان سرخس ومقايسه آن با شبكه توزيع در سال ۱۳۹۰
849
بررسي پتانسيل تصاوير چندطيفي اصلاح شده در كشف ماده هدف به كمك روش بهبود داده شده برمبناي CEM
850
بررسي پتانسيل تفاله ليموترش و پرتقال درحذف رنگ متيلن بلو از پساب
851
بررسي پتانسيل تورم رس دشت جنوب تهران تحت آزمايش تحكيم
852
بررسي پتانسيل توليد برق از منابع انرژي تجديد پذير فراساحلي خليج فارس و درياي عمان
853
بررسي پتانسيل توليد بيوگاز و بيو هيدروژن از ضايعات گياه پنبه با پيش فراوري قليايي
854
بررسي پتانسيل توليد رواناب و آبنمود سيل حوضه با استفاده از مدل HEC-GeoHMS ) مطالعه موردي حوزه آبخيز روانسر در استان كرمانشاه (
855
بررسي پتانسيل توليد ميكروتيوبر از گياهچه هاي ارقام مختلف سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي
856
بررسي پتانسيل خودروسازي جهت افزايش سطح اتوماسيون
857
بررسي پتانسيل خوردگي ورسوبگذاري آب شرب شبكه توزيع شهر شهر بابك وعوامل موثر بر آن
858
بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شهرستان هاي املش و رودسر در سال 1396-1395
859
بررسي پتانسيل داده هاي لايدار موج پيوسته ي هوابرد در طبقه بندي گونه -هاي درختي
860
بررسي پتانسيل داده هاي ماهواره اي به منظور برآورد تبخير و تعرق در مناطق نيمه خشك
861
بررسي پتانسيل دگر آسيبي و ضد بيمارگري منداب(Eruca sativa L.)
862
بررسي پتانسيل روانگرايي عدسي هاي ماسه
863
بررسي پتانسيل روانگرايي نواحي ساحلي بوشهر و تهيه نقشه پهنه بندي
864
بررسي پتانسيل سنجي سيل خيزي و پهنه بندي آن در حوضه آبريز ميناب
865
بررسي پتانسيل سيل خيزي زير حوضه هاي آبريز كشكان با استفاده از مدل HEC-HMS
866
بررسي پتانسيل شهر اصفهان براي رونق گردشگري اقليت ها (مورد پژوهي: زنان ارامنه)
867
بررسي پتانسيل صادراتي ايران ايران به عراق براساس مدل tradesim
868
بررسي پتانسيل صادراتي فولاد كارخانه ذوب آهن اصفهان
869
بررسي پتانسيل صرفه جويي انرژي در بخش صنعت اقتصاد ايران
870
بررسي پتانسيل عمل سلول هاي عصبي شبكيه در حضور فيلم حساس به نور پلي 3 هگزيل تيوفن/نيم رساناي اكسيدروي
871
بررسي پتانسيل عملكرد علوفه و تنوع مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي انتخابي گياه علف باغ و بروموس اينرميس
872
بررسي پتانسيل فرونشست زمين در شهر اصفهان
873
بررسي پتانسيل كارآفريني گردشگري فرهنگي در جامعه عشاير قشقايي ايران
874
بررسي پتانسيل گچ طبيعي منطقه سمنان در جداسازي آهن از پسابهاي صنعتي
875
بررسي پتانسيل گردشگري مناطق روستاهاي برخوار و شاهين‌شهر
876
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه هايي از خانواده Asteracea ( آفتاب گردانيان)
877
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه هايي از خانواده poacea
878
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه¬هايي از خانواده poacea
879
بررسي پتانسيل گياهپالايي كلزا) Brassica napus ( و كاملينا) Camelina sativa ( در خاك آلوده به سرب و كادميم
880
بررسي پتانسيل لنارد-جونز در سيستم هاي واقعي
881
بررسي پتانسيل معدني برگه 1:50000 جزين با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط سيستم مختصات جغرافيايي، واقع در شمال فردوس
882
بررسي پتانسيل معدني كانسارهاي مس عباس آباد شاهرود و فعال سازي مجدد آن
883
بررسي پتانسيل مقاومت به تنشهاي چرا، خشكي و شوري در گونه اروشياسراتوايدس (Eurotia Ceratoides)
884
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال استان آذربايجان شرقي با استفاده از داده هاي زمين شناسي و اكتشافي
885
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال با استفاده از روش هاي تلفيق بولتن، منطق فازي و دمپستر - شفر در برگه 1:100000 بستان آباد
886
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال كمربند آتشفشاني اروميه دختر در محدوده استان يزد با استفاده از شواهد زمين شناسي، داده هاي دورسنجي و ژئوفيزيكي
887
بررسي پتانسيل ناپايداري ديواره ها در معدن دردوي سنگان با استفاده از تحليل سلسله مراتبي(AHP) در محيط GIS
888
بررسي پتانسيل نانوفسفر استرانسيوم سولفات فعال¬شده با سامريوم و تربيوم در آشكارسازي تابش¬UV
889
بررسي پتانسيل نفت زائي نهشته هاي دوران سوم ( سازنده پابده ) ناحيه كبير كوه در لرستان
890
بررسي پتانسيل نفت زايي در زون ساختاري قم - اردستان در محيط GIS
891
بررسي پتانسيل نهشته هاي رسي حاوي اسمكتايت و پاليگورسكايت در جلوگيري از ورود كادميوم به داخل كلزا و ذرت
892
بررسي پتانسيل ها
893
بررسي پتانسيل ها، موانع و ارائه راهكارهايي جهت استفاده از مكانيزم توسعه پاك در بخش صنعت
894
بررسي پتانسيل هاي اقليم گردشگري روزانه جزيره لاوان
895
بررسي پتانسيل هاي ذخيره سازي گاز در فضاي زير زميني و تحليل پايداري آنها در فضاي سه بعدي
896
بررسي پتانسيل هاي شهر شيراز براي رونق گردشگري ادبي
897
بررسي پتانسيل هاي صنعت گردشگري و توريسم درماني در شهرستان يزد
898
بررسي پتانسيل هاي گردشگري موسيقي در شهر اصفهان
899
بررسي پتانسيل هاي معدني عناصر پرتوزا با استفاده از اكتشافات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در برگه 1:50000 شيرين كند
900
بررسي پتانسيل هاي موليبدن كشور با نگرشي ويژه به سنج
901
بررسي پتانسيل هاي هيدرواقليمي حوضه آبريزدرياچه سد كرخه
902
بررسي پتانسيل هيدروكربن زائي در نهشته هاي ژوراسيك شمال شرق اصفهان ﴿ناحيه سه﴾
903
بررسي پتانسيل هيدروكربوري در يك مقطع شرقي-غربي با استفاده از مدل‌سازي سيستم‌هاي نفتي ترشيري-كرتاسه ناوه‌ي بينك، شمال غرب خليج فارس
904
بررسي پتانسيل هيدروكربوري مخزن ايلام در ميدان بتا به روش استاتيك وديناميك با استفاده از داده هاي چاه آزمايي ،پتروفيزيكيو PVTبا نرم افزار REPوPETREL
905
بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوضه رودخانه پلاسجان (به منظور برنامه ريزي و توسعه عمران)
906
بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوضه هاي قمصر و قهرود در تامين آب شهري كاشان
907
بررسي پتانسيل هيدروكليمايي حوضه آبريز رودخانه انگهران
908
بررسي پتانسيل و تحليل سنگ افت ( مطالعه موردي: كيلومتر 500+41 تا 000+42 آزادراه تهران- شمال، منطقه 2 )
909
بررسي پتانسيل و طراحي استخراج معدن
910
بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي در ناحيه اي از جنوب شرق تهران با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ مخروطي ﴿CPT)
911
بررسي پتانسيل وقوع زمين لغزش در شهرك كاركنان مجلس شوراي اسلامي
912
بررسي پتانسيل‌ ايجاد شبكه تلويزيوني گردشگري و نقش آن در توسعه گردشگري شهر اصفهان
913
بررسي پتانسيل‌هاي اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي در توسعه گردشگري نسل سوم، مورد پژوهي: اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي استان اصفهان
914
بررسي پتانسيل‌هاي ايجاد كسب‌وكار از طريق ميراث فرهنگي ناملموس (با تكيه بر ميراث فرهنگي ناملموس ثبت شده جهاني در اصفهان)
915
بررسي پتانسيل‌هاي توسعه گردشگري ماجراجويانه مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي
916
بررسي پتانسيل‌هاي شهر تبريز براي رونق هنر گردي با تأكيد بر فرش دستباف
917
بررسي پتانسيل‌هاي گردشگري ورزشي كوهستان و تمايلات گردشگران به آن (مورد پژوهي: استان اصفهان)
918
بررسي پتانسيلهاي بلند مرتبه سازي در كلان شهر مشهد مطالعه موردي منطقه 9 شهر مشهد
919
بررسي پتانسيلهاي لينارد - ويشرت در استخراج ميدانهاي الكترومغناطيسي
920
بررسي پترو لوژي . ژئوشيمي و پتروژنز بازالت هاي پرمين منطقه باغ جلال جنوب شهرستان سيرجان . استان كرمان
921
بررسي پتروگرافي زئوشيمي و پتروزنز سنگهاي ريوليتي بالازرد و انكلاوهاي موجود در انها واقع در 160 كيلومتري شهداد معدن نگين قرمز
922
بررسي پتروگرافي ژئوشيمي مجموعه افيوليتي آباده - طشك با نگرش ويژه بر قسمتهاي پايين توالي افيوليتي
923
بررسي پتروگرافي و ويژگي هاي ژئومكانيكي سنگ لاشه نوجان
924
بررسي پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز گرانيتوئيدهاي منطقه دردسك در جنوب استان كرمان
925
بررسي پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني آلكالن در كوه الوند شمال غرب گلپايگان
926
بررسي پترولوژي و ارزيابي اقتصادي سنگهاي آذرين فلدسپاتوئيدار شمال شهربابك (جوزم )
927
بررسي پترولوژي و ژئو شيمي سنگهاي گرانيتوئيدي و دگركوني ناحيه اي كمپلكس توتك
928
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك جنوب نائين و دامك علي آباد يزد
929
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين منطقه چهار گنبد و شناسايي نواحي دگرسان با استفاده از داده هاي رقمي ماهواره اي
930
بررسي پترولوژي و محيطهاي تكتونيكي افيوليت ها با نگرشي خاص بر مجموعه هاي افيوليتي ناحيه بيرجند
931
بررسي پترولوژيكي توده هاي نفوذي سنوزوئيك در غرب درياچه نمك ( شمال غرب آران )
932
بررسي پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني شمال باتلاق گاوخوني
933
بررسي پترولوژيكي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود
934
بررسي پته كرمان وامكان سنجي كار يردهاي جديد در دكوراسيون
935
بررسي پتوزيس در كلينيك هاي چشم پزشكي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
936
بررسي پتوزيس در كلينيك هاي چشم پزشكي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
937
بررسي پخت الاستومرها از طريق تابش پرتو
938
بررسي پخش آلاينده جوي با استفاده از مدل‌هاي جفت‌شدگي Calpuff وWRF
939
بررسي پخش باد در شرايط اضطراري در سيستمهاي قدرت
940
بررسي پخش بار در شبكه هاي مترو
941
بررسي پخش بار در عرشه هاي دال -تيرودالهاي طره اي و تصحيح ضرايب آيين نامه آشتو با توجه به بارگذاري كاميون استاندارد ايران
942
بررسي پخش ذرات معلق در هوا به روش تحليلي
943
بررسي پديد ه برخورد هليكوپتر تمام كامپوزيتي شاهد 278 توسط نرم افزار LS-DYNA
944
بررسي پديدار شناسانه ارداك شادي در بين مردم مشهد , the phenomenological perception of nappiness among people of mashhad
945
بررسي پديدار شناسانه و هستي شناسانه دنياي ادبيات داستاني ودنياي ادبيات نمايشي
946
بررسي پديدار شناسانه و هستي شناسانه دنياي ادبيات داستاني ودنياي ادبيات نمايشي
947
بررسي پديدار شناسي مكان و نامكان در نمايشنامه هاي اكبر رادي با تمركز بر شب روي سنگفرش خيس و پلكان
948
بررسي پديدار شناسي مكان و نامكان در نمايشنامه هاي اكبر رادي با تمركز بر شب روي سنگفرش خيس و پلكان
949
بررسي پديده ‌برگشت پذيري پيوندهاي نوع دوم در سوپرامولكول‌هاي حاوي برهمكنش يوني
950
بررسي پديده ARCHING در سدهاي خاكي
951
بررسي پديده ASE در ليزر ديسك نازك و تاثير آن بر توان خروجي ليزر ديسك
952
بررسي پديده Awarness, شنوايي و رفتارحافظه در بيهوشي عمومي
953
بررسي پديده FLASHING در هنگام راه اندازي رآكتور آب جوشان
954
بررسي پديده RATCHETTING و تخمين رشد كرنش به روش اجزاء حدود در يك مخزن جدار ضخيم
955
بررسي پديده ribri - acoustic و يك محفظه مكعب شكل شده
956
بررسي پديده scc در اتصالات جوشي از جنس فولادهاي ضد زنگ و اثر كاربرد بر ان
957
بررسي پديده SQUEGGING در مدارهاي مخابراتي
958
بررسي پديده آشوب در تير تيموشنكو داراي تكيه‌گاه غيرايده‌آل بر اثر عبور متوالي جرم
959
بررسي پديده اثر اندازه بر روي كمانش پس از ضربه صفحات كامپوزيتي
960
بررسي پديده احتراق ذغال سنگ
961
بررسي پديده ارتعاش در مبدلهاي حرارتي
962
بررسي پديده استهلاك ارتعاشي در آلياژهاي حافظه دار
963
بررسي پديده اسلينگ در امواج دريا و تحليل سازه اي آن
964
بررسي پديده اشتعال در مشعلهاي چرخشي
965
بررسي پديده اعتيادوعلل گرايش به موادمخدردربين مردان وزنان زندان هاي گنبدوگرگان
966
بررسي پديده اعراب در اختلاف قرائات قرآن كريم
967
بررسي پديده انتشار از طريق DUCT الف : حل معادله انتشار در محيطهاي با ضريب شكست تبخير ب : DUCT و محاسبه تلفات مسير فرموله كردن آن در منطقه خليج فارس و درياي عمان
968
بررسي پديده انتشارترك دراجسام الاستيك خطي
969
بررسي پديده انتقال حرارت در نانو مقياس و چگونگي مدل سازي آن
970
بررسي پديده انتقال حرارت در نانوسيال با استفاده از روش هاي مدل سازي رياضي
971
بررسي پديده انشعاب جريان هاي صفحه اي رينولدز پايين در مجراهاي متقارن با پهن شدگي ناگهاني
972
بررسي پديده انكسار امواج دريا "REFACTION"
973
بررسي پديده بازگشت فنري در خمكاري ورق هاي چند لايه فلز - كامپوزيت
974
بررسي پديده بازگشت و اثرات سينرجستيك و آنتاگونستيك شتاب دهنده هاي مختلف در آميزه ترد تاير بادي
975
بررسي پديده پايپينگ در پي سدهاي بتني و مدلسازي آن با استفاده از نرم افزار Seep/w
976
بررسي پديده پخت در فرايند توليد كاشي
977
بررسي پديده پخش در محل به هم پيوستن دو كانال با سطح آزاد
978
بررسي پديده پراكندگي رامان برانگيخته
979
بررسي پديده پس خميدگي ﴿Backbending)در ايزو توپهاي زوج-زوج ديسپرسيوم﴿ِDY)
980
بررسي پديده پس خميدگي در ايزوتوپ هاي زوج - زوج ايربيم , Back bending phenomena in even - even isotops of erbium
981
بررسي پديده پلاسما در حوزه¬ي ليزر
982
بررسي پديده تاب زندگي در نخ هاي ريسيده شده
983
بررسي پديده تابيدگي در كامپوزيت هاي ترموپلاستيك
984
بررسي پديده تداخل نوري در نسبيت خاص
985
بررسي پديده ترموالكتريك
986
بررسي پديده تشكيل رسوب آسفالتين روي سطح توسط ديناميك مولكولي
987
بررسي پديده تعامل سيال و جامد در اندازه گيري فشار خون بازويي﴿اسفيگومانومتري﴾
988
بررسي پديده تلاطم sloshing طولي و تاثير آن بر كيفيت سواري و عملكرد ترمزي خودرو هاي تانكر دار و بهينه سازي يك تانكر نمونه
989
بررسي پديده تلاطم در مخازن كروي تحت تحريك جانبي
990
بررسي پديده تمركز تنش در اطراف سوراخ هاي بيضوي مناره هاي استوانه اي و مخروطي جدار نازك به روش اجزاء محدود
991
بررسي پديده تورم
992
بررسي پديده جايگزدگي در پتانسيل كاتوره اي
993
بررسي پديده جايگزيدگي سيستم هاي الكتروني يك بعدي در پتانسيل كاتوره اي
994
بررسي پديده جداسازي قطرات با اندازه هاي مختلف در جريان پواسل دو بعدي در غياب نيروي گرانش
995
بررسي پديده جدايش بين لايه اي DELAMINATION در كامپوزيت هاي جند لايه با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه يافته X-FEM
996
بررسي پديده جدايش جريان در نازل هاي سوپر سونيك
997
بررسي پديده جدايش گردابه ها روي بال
998
بررسي پديده جدايش گردابه ها روي بال swept back
999
بررسي پديده جدايش لايه ها در سازه هاي چند لايه كامپوزيتي
1000
بررسي پديده جذب بيومولكول ها توسط نانولوله ها به منظور جداسازي و خالص سازي
بازگشت