<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي پتانسيل تورم رس دشت جنوب تهران تحت آزمايش تحكيم
2
بررسي پتانسيل توليد برق از منابع انرژي تجديد پذير فراساحلي خليج فارس و درياي عمان
3
بررسي پتانسيل توليد بيوگاز و بيو هيدروژن از ضايعات گياه پنبه با پيش فراوري قليايي
4
بررسي پتانسيل توليد رواناب و آبنمود سيل حوضه با استفاده از مدل HEC-GeoHMS ) مطالعه موردي حوزه آبخيز روانسر در استان كرمانشاه (
5
بررسي پتانسيل توليد ميكروتيوبر از گياهچه هاي ارقام مختلف سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي
6
بررسي پتانسيل خودروسازي جهت افزايش سطح اتوماسيون
7
بررسي پتانسيل خوردگي ورسوبگذاري آب شرب شبكه توزيع شهر شهر بابك وعوامل موثر بر آن
8
بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شهرستان هاي املش و رودسر در سال 1396-1395
9
بررسي پتانسيل داده هاي لايدار موج پيوسته ي هوابرد در طبقه بندي گونه -هاي درختي
10
بررسي پتانسيل داده هاي ماهواره اي به منظور برآورد تبخير و تعرق در مناطق نيمه خشك
11
بررسي پتانسيل دگر آسيبي و ضد بيمارگري منداب(Eruca sativa L.)
12
بررسي پتانسيل روانگرايي عدسي هاي ماسه
13
بررسي پتانسيل روانگرايي نواحي ساحلي بوشهر و تهيه نقشه پهنه بندي
14
بررسي پتانسيل سنجي سيل خيزي و پهنه بندي آن در حوضه آبريز ميناب
15
بررسي پتانسيل سيل خيزي زير حوضه هاي آبريز كشكان با استفاده از مدل HEC-HMS
16
بررسي پتانسيل شهر اصفهان براي رونق گردشگري اقليت ها (مورد پژوهي: زنان ارامنه)
17
بررسي پتانسيل صادراتي ايران ايران به عراق براساس مدل tradesim
18
بررسي پتانسيل صادراتي فولاد كارخانه ذوب آهن اصفهان
19
بررسي پتانسيل صرفه جويي انرژي در بخش صنعت اقتصاد ايران
20
بررسي پتانسيل عمل سلول هاي عصبي شبكيه در حضور فيلم حساس به نور پلي 3 هگزيل تيوفن/نيم رساناي اكسيدروي
21
بررسي پتانسيل عملكرد علوفه و تنوع مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي انتخابي گياه علف باغ و بروموس اينرميس
22
بررسي پتانسيل فرونشست زمين در شهر اصفهان
23
بررسي پتانسيل كارآفريني گردشگري فرهنگي در جامعه عشاير قشقايي ايران
24
بررسي پتانسيل گچ طبيعي منطقه سمنان در جداسازي آهن از پسابهاي صنعتي
25
بررسي پتانسيل گردشگري مناطق روستاهاي برخوار و شاهين‌شهر
26
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه هايي از خانواده Asteracea ( آفتاب گردانيان)
27
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه هايي از خانواده poacea
28
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه¬هايي از خانواده poacea
29
بررسي پتانسيل گياهپالايي كلزا) Brassica napus ( و كاملينا) Camelina sativa ( در خاك آلوده به سرب و كادميم
30
بررسي پتانسيل لنارد-جونز در سيستم هاي واقعي
31
بررسي پتانسيل معدني برگه 1:50000 جزين با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط سيستم مختصات جغرافيايي، واقع در شمال فردوس
32
بررسي پتانسيل معدني كانسارهاي مس عباس آباد شاهرود و فعال سازي مجدد آن
33
بررسي پتانسيل مقاومت به تنشهاي چرا، خشكي و شوري در گونه اروشياسراتوايدس (Eurotia Ceratoides)
34
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال استان آذربايجان شرقي با استفاده از داده هاي زمين شناسي و اكتشافي
35
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال با استفاده از روش هاي تلفيق بولتن، منطق فازي و دمپستر - شفر در برگه 1:100000 بستان آباد
36
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال كمربند آتشفشاني اروميه دختر در محدوده استان يزد با استفاده از شواهد زمين شناسي، داده هاي دورسنجي و ژئوفيزيكي
37
بررسي پتانسيل ناپايداري ديواره ها در معدن دردوي سنگان با استفاده از تحليل سلسله مراتبي(AHP) در محيط GIS
38
بررسي پتانسيل نانوفسفر استرانسيوم سولفات فعال¬شده با سامريوم و تربيوم در آشكارسازي تابش¬UV
39
بررسي پتانسيل نفت زائي نهشته هاي دوران سوم ( سازنده پابده ) ناحيه كبير كوه در لرستان
40
بررسي پتانسيل نفت زايي در زون ساختاري قم - اردستان در محيط GIS
41
بررسي پتانسيل نهشته هاي رسي حاوي اسمكتايت و پاليگورسكايت در جلوگيري از ورود كادميوم به داخل كلزا و ذرت
42
بررسي پتانسيل ها
43
بررسي پتانسيل ها، موانع و ارائه راهكارهايي جهت استفاده از مكانيزم توسعه پاك در بخش صنعت
44
بررسي پتانسيل هاي اقليم گردشگري روزانه جزيره لاوان
45
بررسي پتانسيل هاي ذخيره سازي گاز در فضاي زير زميني و تحليل پايداري آنها در فضاي سه بعدي
46
بررسي پتانسيل هاي شهر شيراز براي رونق گردشگري ادبي
47
بررسي پتانسيل هاي صنعت گردشگري و توريسم درماني در شهرستان يزد
48
بررسي پتانسيل هاي گردشگري موسيقي در شهر اصفهان
49
بررسي پتانسيل هاي معدني عناصر پرتوزا با استفاده از اكتشافات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در برگه 1:50000 شيرين كند
50
بررسي پتانسيل هاي موليبدن كشور با نگرشي ويژه به سنج
51
بررسي پتانسيل هاي هيدرواقليمي حوضه آبريزدرياچه سد كرخه
52
بررسي پتانسيل هيدروكربن زائي در نهشته هاي ژوراسيك شمال شرق اصفهان ﴿ناحيه سه﴾
53
بررسي پتانسيل هيدروكربوري در يك مقطع شرقي-غربي با استفاده از مدل‌سازي سيستم‌هاي نفتي ترشيري-كرتاسه ناوه‌ي بينك، شمال غرب خليج فارس
54
بررسي پتانسيل هيدروكربوري مخزن ايلام در ميدان بتا به روش استاتيك وديناميك با استفاده از داده هاي چاه آزمايي ،پتروفيزيكيو PVTبا نرم افزار REPوPETREL
55
بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوضه رودخانه پلاسجان (به منظور برنامه ريزي و توسعه عمران)
56
بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوضه هاي قمصر و قهرود در تامين آب شهري كاشان
57
بررسي پتانسيل هيدروكليمايي حوضه آبريز رودخانه انگهران
58
بررسي پتانسيل و تحليل سنگ افت ( مطالعه موردي: كيلومتر 500+41 تا 000+42 آزادراه تهران- شمال، منطقه 2 )
59
بررسي پتانسيل و طراحي استخراج معدن
60
بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي در ناحيه اي از جنوب شرق تهران با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ مخروطي ﴿CPT)
61
بررسي پتانسيل وقوع زمين لغزش در شهرك كاركنان مجلس شوراي اسلامي
62
بررسي پتانسيل‌ ايجاد شبكه تلويزيوني گردشگري و نقش آن در توسعه گردشگري شهر اصفهان
63
بررسي پتانسيل‌هاي اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي در توسعه گردشگري نسل سوم، مورد پژوهي: اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي استان اصفهان
64
بررسي پتانسيل‌هاي ايجاد كسب‌وكار از طريق ميراث فرهنگي ناملموس (با تكيه بر ميراث فرهنگي ناملموس ثبت شده جهاني در اصفهان)
65
بررسي پتانسيل‌هاي توسعه گردشگري ماجراجويانه مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي
66
بررسي پتانسيل‌هاي شهر تبريز براي رونق هنر گردي با تأكيد بر فرش دستباف
67
بررسي پتانسيل‌هاي گردشگري ورزشي كوهستان و تمايلات گردشگران به آن (مورد پژوهي: استان اصفهان)
68
بررسي پتانسيلهاي بلند مرتبه سازي در كلان شهر مشهد مطالعه موردي منطقه 9 شهر مشهد
69
بررسي پتانسيلهاي لينارد - ويشرت در استخراج ميدانهاي الكترومغناطيسي
70
بررسي پترو لوژي . ژئوشيمي و پتروژنز بازالت هاي پرمين منطقه باغ جلال جنوب شهرستان سيرجان . استان كرمان
71
بررسي پتروگرافي زئوشيمي و پتروزنز سنگهاي ريوليتي بالازرد و انكلاوهاي موجود در انها واقع در 160 كيلومتري شهداد معدن نگين قرمز
72
بررسي پتروگرافي ژئوشيمي مجموعه افيوليتي آباده - طشك با نگرش ويژه بر قسمتهاي پايين توالي افيوليتي
73
بررسي پتروگرافي و ويژگي هاي ژئومكانيكي سنگ لاشه نوجان
74
بررسي پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز گرانيتوئيدهاي منطقه دردسك در جنوب استان كرمان
75
بررسي پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني آلكالن در كوه الوند شمال غرب گلپايگان
76
بررسي پترولوژي و ارزيابي اقتصادي سنگهاي آذرين فلدسپاتوئيدار شمال شهربابك (جوزم )
77
بررسي پترولوژي و ژئو شيمي سنگهاي گرانيتوئيدي و دگركوني ناحيه اي كمپلكس توتك
78
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك جنوب نائين و دامك علي آباد يزد
79
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين منطقه چهار گنبد و شناسايي نواحي دگرسان با استفاده از داده هاي رقمي ماهواره اي
80
بررسي پترولوژي و محيطهاي تكتونيكي افيوليت ها با نگرشي خاص بر مجموعه هاي افيوليتي ناحيه بيرجند
81
بررسي پترولوژيكي توده هاي نفوذي سنوزوئيك در غرب درياچه نمك ( شمال غرب آران )
82
بررسي پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني شمال باتلاق گاوخوني
83
بررسي پترولوژيكي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود
84
بررسي پته كرمان وامكان سنجي كار يردهاي جديد در دكوراسيون
85
بررسي پتوزيس در كلينيك هاي چشم پزشكي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
86
بررسي پتوزيس در كلينيك هاي چشم پزشكي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
87
بررسي پخت الاستومرها از طريق تابش پرتو
88
بررسي پخش آلاينده جوي با استفاده از مدل‌هاي جفت‌شدگي Calpuff وWRF
89
بررسي پخش باد در شرايط اضطراري در سيستمهاي قدرت
90
بررسي پخش بار در شبكه هاي مترو
91
بررسي پخش بار در عرشه هاي دال -تيرودالهاي طره اي و تصحيح ضرايب آيين نامه آشتو با توجه به بارگذاري كاميون استاندارد ايران
92
بررسي پخش ذرات معلق در هوا به روش تحليلي
93
بررسي پديد ه برخورد هليكوپتر تمام كامپوزيتي شاهد 278 توسط نرم افزار LS-DYNA
94
بررسي پديدار شناسانه ارداك شادي در بين مردم مشهد , the phenomenological perception of nappiness among people of mashhad
95
بررسي پديدار شناسانه و هستي شناسانه دنياي ادبيات داستاني ودنياي ادبيات نمايشي
96
بررسي پديدار شناسانه و هستي شناسانه دنياي ادبيات داستاني ودنياي ادبيات نمايشي
97
بررسي پديدار شناسي مكان و نامكان در نمايشنامه هاي اكبر رادي با تمركز بر شب روي سنگفرش خيس و پلكان
98
بررسي پديدار شناسي مكان و نامكان در نمايشنامه هاي اكبر رادي با تمركز بر شب روي سنگفرش خيس و پلكان
99
بررسي پديده ‌برگشت پذيري پيوندهاي نوع دوم در سوپرامولكول‌هاي حاوي برهمكنش يوني
100
بررسي پديده ARCHING در سدهاي خاكي
101
بررسي پديده ASE در ليزر ديسك نازك و تاثير آن بر توان خروجي ليزر ديسك
102
بررسي پديده Awarness, شنوايي و رفتارحافظه در بيهوشي عمومي
103
بررسي پديده FLASHING در هنگام راه اندازي رآكتور آب جوشان
104
بررسي پديده RATCHETTING و تخمين رشد كرنش به روش اجزاء حدود در يك مخزن جدار ضخيم
105
بررسي پديده ribri - acoustic و يك محفظه مكعب شكل شده
106
بررسي پديده scc در اتصالات جوشي از جنس فولادهاي ضد زنگ و اثر كاربرد بر ان
107
بررسي پديده SQUEGGING در مدارهاي مخابراتي
108
بررسي پديده آشوب در تير تيموشنكو داراي تكيه‌گاه غيرايده‌آل بر اثر عبور متوالي جرم
109
بررسي پديده اثر اندازه بر روي كمانش پس از ضربه صفحات كامپوزيتي
110
بررسي پديده احتراق ذغال سنگ
111
بررسي پديده ارتعاش در مبدلهاي حرارتي
112
بررسي پديده استهلاك ارتعاشي در آلياژهاي حافظه دار
113
بررسي پديده اسلينگ در امواج دريا و تحليل سازه اي آن
114
بررسي پديده اشتعال در مشعلهاي چرخشي
115
بررسي پديده اعتيادوعلل گرايش به موادمخدردربين مردان وزنان زندان هاي گنبدوگرگان
116
بررسي پديده اعراب در اختلاف قرائات قرآن كريم
117
بررسي پديده انتشار از طريق DUCT الف : حل معادله انتشار در محيطهاي با ضريب شكست تبخير ب : DUCT و محاسبه تلفات مسير فرموله كردن آن در منطقه خليج فارس و درياي عمان
118
بررسي پديده انتشارترك دراجسام الاستيك خطي
119
بررسي پديده انتقال حرارت در نانو مقياس و چگونگي مدل سازي آن
120
بررسي پديده انتقال حرارت در نانوسيال با استفاده از روش هاي مدل سازي رياضي
121
بررسي پديده انشعاب جريان هاي صفحه اي رينولدز پايين در مجراهاي متقارن با پهن شدگي ناگهاني
122
بررسي پديده انكسار امواج دريا "REFACTION"
123
بررسي پديده بازگشت فنري در خمكاري ورق هاي چند لايه فلز - كامپوزيت
124
بررسي پديده بازگشت و اثرات سينرجستيك و آنتاگونستيك شتاب دهنده هاي مختلف در آميزه ترد تاير بادي
125
بررسي پديده پايپينگ در پي سدهاي بتني و مدلسازي آن با استفاده از نرم افزار Seep/w
126
بررسي پديده پخت در فرايند توليد كاشي
127
بررسي پديده پخش در محل به هم پيوستن دو كانال با سطح آزاد
128
بررسي پديده پراكندگي رامان برانگيخته
129
بررسي پديده پس خميدگي ﴿Backbending)در ايزو توپهاي زوج-زوج ديسپرسيوم﴿ِDY)
130
بررسي پديده پس خميدگي در ايزوتوپ هاي زوج - زوج ايربيم , Back bending phenomena in even - even isotops of erbium
131
بررسي پديده پلاسما در حوزه¬ي ليزر
132
بررسي پديده تاب زندگي در نخ هاي ريسيده شده
133
بررسي پديده تابيدگي در كامپوزيت هاي ترموپلاستيك
134
بررسي پديده تداخل نوري در نسبيت خاص
135
بررسي پديده ترموالكتريك
136
بررسي پديده تشكيل رسوب آسفالتين روي سطح توسط ديناميك مولكولي
137
بررسي پديده تعامل سيال و جامد در اندازه گيري فشار خون بازويي﴿اسفيگومانومتري﴾
138
بررسي پديده تلاطم sloshing طولي و تاثير آن بر كيفيت سواري و عملكرد ترمزي خودرو هاي تانكر دار و بهينه سازي يك تانكر نمونه
139
بررسي پديده تلاطم در مخازن كروي تحت تحريك جانبي
140
بررسي پديده تمركز تنش در اطراف سوراخ هاي بيضوي مناره هاي استوانه اي و مخروطي جدار نازك به روش اجزاء محدود
141
بررسي پديده تورم
142
بررسي پديده جايگزدگي در پتانسيل كاتوره اي
143
بررسي پديده جايگزيدگي سيستم هاي الكتروني يك بعدي در پتانسيل كاتوره اي
144
بررسي پديده جداسازي قطرات با اندازه هاي مختلف در جريان پواسل دو بعدي در غياب نيروي گرانش
145
بررسي پديده جدايش بين لايه اي DELAMINATION در كامپوزيت هاي جند لايه با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه يافته X-FEM
146
بررسي پديده جدايش جريان در نازل هاي سوپر سونيك
147
بررسي پديده جدايش گردابه ها روي بال
148
بررسي پديده جدايش گردابه ها روي بال swept back
149
بررسي پديده جدايش لايه ها در سازه هاي چند لايه كامپوزيتي
150
بررسي پديده جذب بيومولكول ها توسط نانولوله ها به منظور جداسازي و خالص سازي
151
بررسي پديده جذب سطحي در مقياس نانو با استفاده از اصول ترموديناميك آماري و روش هاي شبيه سازي مولكولي
152
بررسي پديده جذب فلزات سنگين نيكل با استفاده از مشتقات زيست توده قارچ زيگوميست
153
بررسي پديده جريان مويينگي در نخ توليدي از نانو الياف الكتروريسي شده پلي اكريلونيتريل
154
بررسي پديده جزيره اي شدن در سيستم هاي قدرت با حضور توليدات پراكنده و بر اساس الگوريتم هوشمند
155
بررسي پديده جفت شدگي در تشديد گر ميكرو حلقه با استفاده از روش انتشار باريكه اجزاي محدود و نگاشت عددي
156
بررسي پديده جهش هادي ﴿گالوپينگ﴾در منطقه مازندران و ارائه روشهايي جهت تعديل آن
157
بررسي پديده جوشش با استفاده از روش شبكه هاي تزويج يافته
158
بررسي پديده جوشش د رنانوسيالات نيوتني و غير نيوتني
159
بررسي پديده جوشش در نانو سيالات به روش عددي
160
بررسي پديده جيغ ترمز و پارامترهاي موثر بر آن
161
بررسي پديده چتر در نورد سرد ورق با تمركز روي شرايط اصطكاكي
162
بررسي پديده چروكيدگي در ورق هاي دولايه فلزي
163
بررسي پديده خاموش شوندگي مواد رنگزاي فلورسنت در مخلوط الياف و پيش بيني رنگ حاصله
164
بررسي پديده خاموشي سراسري با استفاده از مدل دقيق سيستم قدرت و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از اين پديده
165
بررسي پديده خزش در ملاج هاي متقارن محوري خارجي تحت بار محوري
166
بررسي پديده خستگي حرارتي در مس خالص و آليا‍ژي
167
بررسي پديده خستگي در اتصالات سكو دريايي ثابت-با بررسي موردي سكوي FY-B
168
بررسي پديده خستگي در چرخ هاي تركدار تحت تاثير مجموع بارهاي مكانيكي و بارهاي حرارتي ناشي از ترمزگيري
169
بررسي پديده خستگي در خطوط لوله تحت ممان‌هاي خمشي دوره‌اي با نسبت قطر به ضخامت‌هاي متفاوت به صورت عددي
170
بررسي پديده خستگي در سازه هاي دريايي
171
بررسي پديده خستگي در شناور هاي تندرو و آلومينيومي ساخته شده از آلياژ هاي سرس6000
172
بررسي پديده خستگي در مجموعه كفي خودرو پژو 405 با استفاده از روش اجزاء محدود به كمك بسته نرم افزاري NISAII
173
بررسي پديده خستگي و تغييرات تنش با به كارگيري ميلگردهاي داول كامپوزيتي FRP در روسازي هاي بتني به روش شبيه سازي المان محدود
174
بررسي پديده خستگي و شكست در جوشهاي نقطه اي و كاربرد آن در صنعت خودرو
175
بررسي پديده خشك شدن اجسام تحت تاثير جريان افقي و عمودي و طراحي و ساخت دستگاه آزمايش
176
بررسي پديده خشونت عليه زنان در استان بوشهر
177
بررسي پديده خود كانوني در پلاسماي سرد مغناطيده
178
بررسي پديده خوداشتعالي در موتور پرخوران EF7 با كمك الگوي شل
179
بررسي پديده خودكانوني در اندركنش ليزرهاي پرشدت با موجبرهاي پلاسمايي
180
بررسي پديده خودكشي در جوانان
181
بررسي پديده دگر آسيبي اكاليپتوس بر جوانه زني و رشد سه گياهچه زراعي
182
بررسي پديده دگرآسيبي اكاليپتوس )Eucalyptus camaldulensis( بر جوانه زني و رشد سه گياهچه زراعي (گندم ، جو و ذرت )
183
بررسي پديده ذوب اجسام در محيط
184
بررسي پديده راحتي منسوجات نبافته
185
بررسي پديده رزونانس در اتصال آرايه هاي منابع تجديدپذير بر اينورتر به شبكه
186
بررسي پديده رزونانس و نوسانات فشار سيال با توجه به اثرات ورلكس در لوله مكش نيروگاه آبي
187
بررسي پديده رسانايي الكتريكي تماسي در اندازه گيري رسانايي محلول هاي آبي
188
بررسي پديده رشد ترك خستگي در يك ورق
189
بررسي پديده ريورسال در بال آيروالاستيك
190
بررسي پديده سايش در تقاطع سوزن و عوامل موثر بر آن
191
بررسي پديده سايش در چرخهاي راه آهن
192
بررسي پديده سايش ديسك ترمز قطارهاي مترو
193
بررسي پديده سرج در خطوط انتقال مواد نفتي گرم
194
بررسي پديده سرج در كمپرسورهاي گريز از مركز
195
بررسي پديده شكاف نسلي از لحاظ فرهنگي
196
بررسي پديده شكست جت سيال سه بعدي با در نظرگرفتن اثرات چسبندگي و چگالي به روش جبهه پيشرونده با در نظر گرفتن رژيم‌هاي متفاوت شكست
197
بررسي پديده شناسي شكاف نسلي از لحاظ فرهنگي درشهرستان قاين درسال91
198
بررسي پديده شناسي مدل استاندارد تعميم يافته
199
بررسي پديده شناسي هادرون‌ها در فضا-زمان ناجابجايي با تاكيد بر تابع ساختار
200
بررسي پديده ضربه قوچ در سيستم انتقال آب سيروان و دشت قروه دهكلان به وسيله نرم افزار W. H [واتر همر]
201
بررسي پديده ضربه قوچ لوله كشي بارج نفتكش 5000 تني
202
بررسي پديده ضربه قوچ و ارزيابي روش هاي كنترل آن در خطوط انتقال آب به كمك نرم افرارhammer
203
بررسي پديده ضربه قوچ و راهكارهاي كاهش آن در صنعت
204
بررسي پديده طلاق در بين تحصيل كردگان دانشگاهي شهر تهران
205
بررسي پديده عددي نوسان تنش مجازي المانهاي واسط در كاربردهاي الاستيك
206
بررسي پديده عدم يكنواختي در پره هاي توربين و اثر خرابي بر آن
207
بررسي پديده فرسايش آبي ﴿مرحله برداشت رسوب﴾ در دامنه هاي مركب
208
بررسي پديده فلاتر در تيرهاي كامپوزيتي با مقطع قوطي
209
بررسي پديده فلاتر روي بال با نسبت منظري پايين
210
بررسي پديده فلاتر روي بال با نسبت مننظري پايين
211
بررسي پديده قطع تحريك در شبكه هاي چند ماشينه
212
بررسي پديده كاويتاسيون
213
بررسي پديده كاويتاسيون و كاربرد هاي صنعتي آن
214
بررسي پديده كاويتاسيون و مدلسازي عددي جريان اطراف هيدروفيل به كمك FLUENT
215
بررسي پديده كريزنيك در پليمرهاي شيشه اي
216
بررسي پديده كريستاليزاسيون محدود شده در آميخته هاي استايرينك پلي كاپرولاكتام در تركيب درصد هاي مختلف
217
بررسي پديده كمانش در مواد مركب
218
بررسي پديده گالوپينگ در خطوط انتقال نيرو (GALLOPING)
219
بررسي پديده گرداب در آبگيرها
220
بررسي پديده گرمايي القايي ليزري بر اكسيد گرافن و اندازه گيري دماي اكسيد گرافن ناشي از تابش ليزر در ناحيه طيفي IR و RGB
221
بررسي پديده لوتوس روي پارچه پنبه اي اصلاح شده با نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
222
بررسي پديده متامريزم با استفاده از پردازش تصويري
223
بررسي پديده مچاله شوندگي و برآورد بار سنگ وارد بر سگمنت در تونل انتقال آب چم شير
224
بررسي پديده مخرب باد¬قيچي (wind shear) روي هواپيما در ارتفاع پايين با درنظر گرفتن جسم صلب
225
بررسي پديده مخروطي شدن در چاه‌هاي افقي
226
بررسي پديده مخروطي شدن و راههاي جلوگيري از آن براي يكي از مخازن ايران
227
بررسي پديده مزدوج سازي نوري فاز به روش مخلوطسازي چهار موج در كريستال هاي فتورفركتيو
228
بررسي پديده مزودج فاز به روش پراكندگي بريلوئن برانگيخته در بنزن
229
بررسي پديده مقاومت به پخت در حبوبات (لوبياچيتي و عدس ايراني )
230
بررسي پديده مهاجرت از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندي با مطالعه موردي آلمان
231
بررسي پديده مهاجرت در روستاي سراج محله
232
بررسي پديده مهاجرت و زندگي مجردي در بين زنان و پيامدهاي آن در شهر يزد
233
بررسي پديده مهاجرتهاي روستايي وتاثير آن بر اقتصاد روستايي مورد دهستان انزل شمالي بخش انزل شهرستان اروميه
234
بررسي پديده موبايل براستفاده ازتلفن همراه د ربين دانشجويان پيام نوردامغان
235
بررسي پديده ميان شكني در فرايند تزريق گاز امتزاجي
236
بررسي پديده ناپايداري ولتاژ به روش مدلسازي و حساسيت در شبكه هاي قدرت
237
بررسي پديده نفوذ در مخازن گازي
238
بررسي پديده نفوذ مواد رنگزا در الياف با استفاده از تحليل تصاوير
239
بررسي پديده نوسان توان در شبكه انتقال فارس و تنظيم رله هاي ديستانس براي مقابله با اشتباه آنها در هنگام بروز اين پديده
240
بررسي پديده نوفه شيلكي در سيم هاي كوانتومي نيمه هادي با استفاده از رهيافت تابع گرين غيرتعادلي
241
بررسي پديده هانتينگ در بوژي خودروهاي ريلي با چرخهاي صلب و انعطاف پذير
242
بررسي پديده هاي حرارتي در فرايند ريخته گري مداوم
243
بررسي پديده هاي غيرخطي در سامانه هاي اپتومكانيك درون كاواك مبتني بر رهيافت تغيير شكل كوانتومي
244
بررسي پديده هاي كاويتالاسيون در مدارهاي هيدروليك
245
بررسي پديده هاي كندگي پلاسمايي و تخريب نوري به منظور خردسازي سنگ هاي مجاري ادرار و صفرا
246
بررسي پديده هاي كيفيت توان با استفاده از تبديل موجك ﴿wavelet)
247
بررسي پديده هاي گذر و تاثير مقياس مدل بر اين پديده ها در دهانه هاي آبگير افقي
248
بررسي پديده هاي مايسلي شدن فعال كننده هاي سطحي در حضور تعداد ي از افزودني هاي شيميايي و تائيد آنها بر فلورسانس ...
249
بررسي پديده هاي ناپايدار در زواياي حمله بالا و تاثير آنها بر ضرائب پايداري
250
بررسي پديده واكنش قليايي ـ كربناتي سنگدانه هاي سدهاي ايران با استفاده از روش هاي متداول جهاني
251
بررسي پديده واكنش قليايي سنگدانه در بتن سه سد كشور
252
بررسي پديده واگرايي خاكهاي رسي در سازه هاي هيدروليكي
253
بررسي پديده ونداليسم و ارزيابي ميزان تاثير عوامل دخيل در اتخاذ رويكرد هاي حفاظت پيشگيرانه
254
بررسي پديده ويدئو در جامعه
255
بررسي پديده ي آشوب در حركت فضاپيما
256
بررسي پديده ي ازدحام در شبكه هاي پيچيده
257
بررسي پديده ي ال نينو و اثرات پيوند از دور آن برمناطق كره زمين
258
بررسي پديده ي پراكندگي القايي بريلوين و بكارگيري آن در كاواك ليزر Nd:YAG
259
بررسي پديده ي پس خميدگي در ايزوتوپ هاي فرد عنصر يوروپيم (اوروپيم ) , investigation of high spin states in odd europium nuclei
260
بررسي پديده ي تجمع در جريان متلاطم دوبعدي
261
بررسي پديده ي كاويتاسيون در پمپ با نرم افزار انسيس فلوِِِِِِئنت
262
بررسي پديده ي كمانش در صفحات داراي ناچ بيضوي واقع در مختصات مكاني مختلف
263
بررسي پديده ي لغزش به جلو در نورد و تاثير آن در فرآيند نورد ميله ي شركت ذوب آهن اصفهان
264
بررسي پديده يتيمي و شبه يتيمي از ديدگاه جرم شناسي
265
بررسي پديده يخبندان در ارتباط با محصولات كشاورزي استان اصفهان
266
بررسي پديده‌ي برهم‌كنش ضعيف براي يك معادله غيرخطي شرودينگر مرتبه بالا
267
بررسي پديده‌ي فلاتر در بال هواپيما
268
بررسي پديدههاي اسپين بالادرايزوتوپهاي زوج-زوج عنصر
269
بررسي پذيرش اينترنت در شركت هاي تعاوني روستايي با استفاده از مدل پذيرش فناوري اطلاعات
270
بررسي پذيرش كسب و كار الكترونيك توسط بنگاه¬هاي كوچك و متوسط گردشگري در ايران
271
بررسي پر عيار سازي كنستانتره ايلمنيت كهنوج
272
بررسي پراش گسسته و ساليتون هاي فضايي در آرايه يك بعدي از موجبرهاي نوري
273
بررسي پراش نوتروني
274
بررسي پراكندگي ادارات و طرح تمركز اداري
275
بررسي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از ذرات و امكان - سنجي ساخت دستگاه طيف سنج پراكندگي (Nephelometer)
276
بررسي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي توسط موانع فلزي در حالت گذرا
277
بررسي پراكندگي باها باها در فضاي كرين
278
بررسي پراكندگي بريلوئن القايي در برهمكنش ليزر پلاسما
279
بررسي پراكندگي جغرافيايي و روند زماني و خصوصيات اپيدميولوژيك موارد حيوان گزيدگي در استان يزد طي سالهاي 1396-1392
280
بررسي پراكندگي جلبك هاي ميكرو در منطقه انتخابي شهر تهران و تهيه بانك از گونه هاي جداسازي شده
281
بررسي پراكندگي در خوشه بندي تركيبي
282
بررسي پراكندگي رامان در موج بر نيمه انباشته از پلاسما نزديك فركانس سيكلوترون
283
بررسي پراكندگي طبيعي باكتريهاي ريزوبيوم و تاثير بعضي از شاخص هاي اكولوژيكي موثر بر رشد آنها در منطقه اصفهان
284
بررسي پراكندگي عناصر پرتوزا در آب هاي خليج فارس با بهره گيري از يك مدل هيدروديناميكي عمق متوسط دوبعدي و كد كروم
285
بررسي پراكندگي فضايي و كاربري هاي آموزشي شهر سياهكل با استفاده GIS
286
بررسي پراكندگي فضايي و مكانيابي بهينه فضاي سبز شهري با به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (نمونه موردي منطقه يك شهر اهواز (پارك محله)
287
بررسي پراكندگي فضايي و مكانيابي بهينه فضاي سبز شهري با به كارگيري سمانه اطلاعات جغرافيايي
288
بررسي پراكندگي مغناطيسي و هسته اي نوترون , Study of magnetic and nuclear scattering
289
بررسي پراكندگي مغناطيسي وهسته اي نوترون
290
بررسي پراكندگي نور از ريزساختارهاي القايي ليزري سطوح فولاد 316L
291
بررسي پراكندگي نوكلئون ـ پيون
292
بررسي پراكندگي و فراواني ژني در گروهها ي پلي مورفبسم خوني ABO وRH درجمعيت اصفهان
293
بررسي پراكنش آلودگي ايسيومي زرشك و اهميت آن در بيماري زنگ زرد و زنگ سياه گندم در استان لرستان
294
بررسي پراكنش ذرات كلسيم كربنات در ماتريس رزين آكريليك با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
295
بررسي پراكنش رنگدانه دي اكسيد تيتانيم در پيوستار پايه آبي
296
بررسي پراكنش زيستي نانو ذرات مغناطيسي آهن پوشيده شده با پلي اتيلن كلايكول با استفاده از راديو ايزوتو| تشخصيصي مناسب
297
بررسي پراكنش زيستي نانو ذرات مغناطيسي آهن پوشيده شده باپلي اتلين گلايكول بااستفاده ازراديوايزوتوپ تشخيصي مناسب
298
بررسي پراكنش گونه Neurergus microspilotus درايران
299
بررسي پراكنش و رابطه تنوع آنزيمي با بيماريزايي پاتوارهاي قارچ...
300
بررسي پراكنش و فراواني مزوزئوپلانكتون هاي درياچه سد شيان استان كرمانشاه
301
بررسي پراگندگي كامپتون در فضاي كرين
302
بررسي پرامترهاي موثر بر توليد پودر نيترا ت نقره
303
بررسي پرامترهاي موثر در بهينه سازي ايروديناميك خودرو
304
بررسي پرامترهاي موثر در بهينه سازي سيستم روغنكاري موتور دو زمانه
305
بررسي پرتره در عكاسي ايران
306
بررسي پرتره نگاري نوين به مثابه رويكردي اجتماعي به آثاررينكه دايكسترا، كتي گرانان و چارلز فرجر
307
بررسي پرتودهي و محاسبات در تابش در يك تومور سرطاني با شبيه‌سازي مونت كارلو
308
بررسي پرتوگيري پزشكي كاركنان و بيماران مراكز درماني ﴿بخش راديولو‍ژي بيمارستان امام خميني﴾
309
بررسي پرتونگاري مراحل تكامل مولر سوم بر اساس سن تقويمي بيماران 22- 6 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي
310
بررسي پرچم ايران
311
بررسي پرخاشگري در بين جوانان دبيرستاني شهرگنبد كاووس
312
بررسي پرخاشگري در نوجوانان پسر ناحيه 4 شهرستان اهواز
313
بررسي پرخاشگري دردو گروه از دختران
314
بررسي پرخاشگري و افسردگي مادران كودك عادي و مادران عقب مانده ذهني
315
بررسي پرزدانه پارچه مخلوط پلي استر/ ويسكوز و راه هاي كاهش آن
316
بررسي پرزدهي پتوهاي اكريليكي
317
بررسي پرزينگي نخ چرخانه با استفاده از تكنيك شبكه عصبي و مقايسه آن با مدل رگرسيون خطي
318
بررسي پرزينگي نخ‌هاي توليدشده توسط سيستم ريسندگي تجمعي روكواس(RoCoS)
319
بررسي پرسشنامه افسردگي كودكان (CES-DC
320
بررسي پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش سرريزهاي اوجي با شيب كف منفي
321
بررسي پرش هيدروليكي و مدلسازي حوضچه آرامش
322
بررسي پرعيارسازي نمونه هماتيت معدن تنگ زاغ به روش ثقلي
323
بررسي پرفايل ليپيدي پلاسما وارتباط آن با سويه ...هليكو با كتر پيلوري در بيماران سندرم قلبي
324
بررسي پرفورمنس با رويكرد پديدارشناختي با تكيه بر اجراهاي مارينا آبرامويچ
325
بررسي پرفورمنس با رويكرد پديدارشناختي با تكيه بر اجراهاي مارينا آبرامويچ
326
بررسي پرفورمنس و ماهيت پرفورماتيو در فضاها و مكان هاي ايراني
327
بررسي پرفوزيون ميوكارد با استفاده از روش هاي سينتوگرافي و توموگرافي (SPECT) و مقايسه 201TL و MIBI-99mTC
328
بررسي پروانه هاي كامپوزيتي
329
بررسي پروانه‌هاي ثبت اختراع حوزه پزشكي كشورهاي اسلامي در پايگاه بين‌المللي ثبت اختراع آمريكا
330
بررسي پروتئوميكس ومطالعه ايمنو دومينانت هاي آنتي ژن محلول تاكي زوئيت توكسوپلاسما گوندي
331
بررسي پروتئين يوتروفين در بافت عضله 15 بيمار مشكوك به ديستروفينوپاتي خفيف (دستروفي عضلاني بكر) به روش ايمينوهيستوشيمي
332
بررسي پروتئينهاي آب پنير خشك شده در ايران با استفاده از روش الكتروفورز
333
بررسي پروتئينهاي آب پنير خشك شده در ايران با استفاده از روش الكتروفورز
334
بررسي پروتاگونيست و آنتاگونيست در تراژدي ( از يونان تا دوره رئاليست )
335
بررسي پروتكل 4، 15، 802 IEEE براي شبكه هاي حسگر بي سيم
336
بررسي پروتكل BB84 و ارائه گونه اي اصلاح يافته از آن مبتني بردرهم تنيدگي كوانتومي
337
بررسي پروتكل SSL
338
بررسي پروتكل STP و بهبود آن توسط پروتكل RSTP
339
بررسي پروتكل اتصال بي سيم در اينترنت
340
بررسي پروتكل مودم V. 32 BIS براي تحقق M 01 P و پياده سازي نرم افزاري START -UP آن
341
بررسي پروتكل ها و سوئيچينگ MPLS
342
بررسي پروتكل هاي احراز اصالت در شبكه هاي بي سيم نامتجانس
343
بررسي پروتكل هاي ارتباطي بي سيم در حوزه اينترنت اشياء
344
بررسي پروتكل هاي ارتباطي در شبكه هاي ماهواره اي زميني و فضايي
345
بررسي پروتكل هاي امن براي انتقال انتها به انتها در SMS
346
بررسي پروتكل هاي امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم
347
بررسي پروتكل هاي امنيت شبكه هاي بي سيم
348
بررسي پروتكل هاي امنيتي در شبكه حسگر بي سيم
349
بررسي پروتكل هاي مسيريابي چندپخشي ناحيه اي درشبكه هاي اقتضايي بين خودرويي
350
بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
351
بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
352
بررسي پروتكل هايس AAA ( تائيد ، مجوزدهي ، حسابداري)
353
بررسي پروتكل‌هاي سازگاري حافظه نهان در پردازنده‌هاي چندهسته‌اي
354
بررسي پروتكلهاي TCP/IP و IPng
355
بررسي پروتكلهاي ارتباطي بين ... در جي اس ام ( پروتكل دي - لپ )
356
بررسي پروتكلهاي ارسال صوت بر روي اينترنت )VOIP(
357
بررسي پروتكلهاي شبكه هاي با سرعت زياد و چگونگي دسترسي به اينترنت از طريق شبكه هاي سرعت بالا
358
بررسي پروژه هاي ملي مسكن مهر براساس شاخص هاي كليدي توسعه پايدار
359
بررسي پروژه‌هاي EPC براي بهسازي سيستم مديريت پروژه مطالعه موردي:صنايع نفت و گاز(داخلي)
360
بررسي پروسه استفاده در اجاق گاز فردار خانگي
361
بررسي پروسه ساخت مبدلهاي كاتاليستي اگزوز اتومبيل از نوع زيرپايه سراميكي
362
بررسي پروسه نورد و طراحي كنترلر جهت بهبود عملكرد آن
363
بررسي پروسه هاي جداسازي پارازايلين از ناخالصي ها و مقايسه با پروسه موجود در پتروشيمي بندر امام
364
بررسي پروسه هاي جوشكاري در صنعت كشتي سازي و تنش هاي پس مانده و امواج حاصل از آن و ادامه راهكارهاي بهينه سازي در جهت كاهش اثرات مخرب آن
365
بررسي پروسه هاي سنتز متانول و مقايسه آن ها با پروسه واحد متانول چهارم پتروشيمي زاگرس
366
بررسي پروفايل 502 بيمار مبتلا به آفت دهاني
367
بررسي پروفايل اتوآنتي بادي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس با استفاده از كتابخانه پپتيدي نمايش يافته بر روي فاژ جهت شناسايي ماركر زيستي سرمي
368
بررسي پروفايل باكتريايي و الگوي مقاومت آنتــي بيوتيكي زخم هاي سوختگي در بيماران مبتلا به سوختگي بستري شده در بيمارستان ولايت شهرستان رشت طي فروردين 1387 لغايت اسفند 1392
369
بررسي پروفايل بيان ژنهاي NOD1, NOD2 در ردة سلولي گليوماي U87 تيمار شده با ليپوپلي ساكاريد
370
بررسي پروفايل بياني آنزيم سنتزكننده ي اسيد چرب در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد و ارزيابي اثر مشتقات زنجبيل بر آن
371
بررسي پروفايل بياني ژن Smo در سطح mRNA و ارتباط آن با پروفايل بياني miR-326 در لوسمي لنفوبلاستي حاد كودكان
372
بررسي پروفايل بيانيmRNA ژن SALL4دركودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد و ارتباط آن با مقاومت دارويي چند گانه
373
بررسي پروفايل پروتئيني و فعاليت آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma .harzianum بااستفاده ازاشعه گاما به منظورافزايش كنترل بيولوژيك قارچ Rhizoctonia solani
374
بررسي پروفايل درمانهاي انجام شده در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور در سال 1389
375
بررسي پروفايل درمانهاي انجام شده در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور در سال 1389
376
بررسي پروفايل زماني ميزان بيان كانكسين هاي گليايي هيپوكمپ موش صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
377
بررسي پروفايل ژنتيكي و وضعيت توليد ESBL در سويه¬هاي كلبسيلا پنومونيه جداشده از بيماران بستري در بيمارستان رازي در سال 1395
378
بررسي پروفايل سيستم چاقوي گاما در فانتوم واقعي مغز
379
بررسي پروفايل فنولي گياه مريم گلي (جنس salvia) با تكيه بر تفاوت هاي بين گونه اي
380
بررسي پروفايل ليپيدي پلاسما و ارتباط آن با سويه در هليكوباكترپيلوري در بيماران سندرم ايكس قلبي
381
بررسي پروفايل متابولوم ناشي از سوء مصرف استفاده همزمان از بنزوديازپين و ترامادول
382
بررسي پروفايل متابولوم ناشي از سوء مصرف استفاده همزمان از بنزوديازيين و ترامادول
383
بررسي پروفايل متابوليكي كبد در هيپرتيروئيديسم به كمك طيف سنجي ان ام آر و كمومتريكس
384
بررسي پروفايل متابوليكي كبددرهيپرتيروئيديسم به كمك طيف سنجي ...وكمومتريكس
385
بررسي پروفايل مولكولي-دارويي گياه قره قات ribes khorasanicum گونه اندميك شهرستان درگز
386
بررسي پروفيل هاي حرارتي در احياي كربوترمي بسترهاي كامپوزيتي هماتيت - گرافيت و تاثير افزودني هاي آهن و آلومينيوم
387
بررسي پروگنوز و خصوصيات كلينيكوپاتولوژي بيماران مبتلا به مننژيوم دستگاه عصبي مركزي و طناب نخاعي مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد طي سالهاي ۱۳90 لغايت 1395
388
بررسي پرونده هاي بيماران مراجعه كننده به بخش دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان طي نيمه دوم سال 84 تا آخر نيمه اول سال 86.
389
بررسي پرونده هاي جرائم و تخلفات پزشكي در حوزه نظام پزشكي تهران بزرگ
390
بررسي پروندههاي قصور پزشكي ارجاعي به كميسيون پزشكي قانوني استان يزد ازفروردين 91تا شهريور 92
391
بررسي پريتونيت در بيماران دياليز صفاقي در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون
392
بررسي پريتونيت در بيماران دياليز صفاقي در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون
393
بررسي پزشكي تدافعي در ميان پنج رشته تخصصي پر خطر پزشك ي در استان خراسان رضوي شهرستان مشهد در سال 1387 (از منظر جرم شناسي )
394
بررسي پژوهش هاي ادبي اسلامي ندوشن در حوزه ادبيات تطبيقي
395
بررسي پژوهش هاي انجام شده در مركز تحقيقات فرآوري و آشنايي با تجهيزات و دستگاه هاي اين مجتمع
396
بررسي پژوهش هاي مرتبط با چاقي و اضافه وزن در تعامل با فعاليت بدني در كودكان و نوجوانان 5 تا 18 سال به روش مرور ساختاريافته و فراتحليل
397
بررسي پژوهشي كاركرد پارالوئيد به عنوان چسب و ماده استحكام بخش در شرايط اقليمي ايران
398
بررسي پژوهشي كاركرد پارالوئيد به عنوان چسب و ماده استحكام بخش در شرايط اقليمي ايران
399
بررسي پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي به كمك نرم افزار ABAQUS
400
بررسي پس خميدگي در ايزوتوپ هاي زوج عنصر هافنيوم ﴿HF)
401
بررسي پساب حمام هاي رنگرزي و روش تصفيه آنها
402
بررسي پساب رنگرزي كالاي اكريليك با مواد رنگرزي كاتيونيك
403
بررسي پسابهاي واحدهاي پتروشيميايي
404
بررسي پساساختار گرايانه اجراي كلاس مرده اثر كانتور بر اساس نظريات ژاك دريدا
405
بررسي پساساختارگرايانه اجراي كلاس مرده عضر كانتور بر اساس نظريات زاك دريدا
406
بررسي پست 20/63 كيلو ولت و ارائه طرح كوچك كرده آن براي يك پست نمونه
407
بررسي پست مدرنيسم در طراحي صنعتي
408
بررسي پست هاي GIS
409
بررسي پسماند شهري سيرجان
410
بررسي پسماند مغناطيسي در ماهواره و انجام تست با پيچه هلمهولتز
411
بررسي پسماندهاي جامد و روشهاي دفع و بازيافت آن
412
بررسي پسماندهاي حفاري با نگرش HSE در يك ميدان نفتي ايران
413
بررسي پل مدولار شناور
414
بررسي پل يك‌سوساز شش پالسه ديودي با تغذيه نامتعادل
415
بررسي پلاسماي كوارك -گلئون
416
بررسي پلاسماي همجوشي هسته اي در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف توسط سايه نگاري ليزري
417
بررسي پلاسمون هاي سطحي در عايق هاي توپولوژيكي
418
بررسي پلاسمون هاي سطحي و كاربردهايشان
419
بررسي پلان و تزئينات مساجد محله اي دوره صفويه در شهر اصفهان
420
بررسي پلي مرفيسم G197A ژن IL-17A و پلي مرفيسم T7488C ژن IL17F در زنان مبتلا به سقط مكرر
421
بررسي پلي مورفسيم جايگاه هاي 651 و 687 ژن TAP2 در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 1 , association between TAP-2 gene polymorphisms)loci of 156 and 786( and diabetes mellitus )TypeI0
422
بررسي پلي مورفيسم 1049174rs ژن NKG2D در عفونت هپاتيت C مزمن
423
بررسي پلي مورفيسم -964A> G در ژن P28 سايتو كاين IL-27 در بيماران مبتلا به سقط هاي مكرر خود به خودي
424
بررسي پلي مورفيسم CTTT در اينترون 2 ژنCDH1 و ارتباط آن با سرطان پستان در جمعيت اصفهان
425
بررسي پلي مورفيسم rs12979860 درژن IL-28B در افراد مبتلا به هپاتيت C
426
بررسي پلي مورفيسم پروتئين P53 كدون 72 در ليكن پلان دهاني باروش PCR
427
بررسي پلي مورفيسم پروموتر ژن Fas دربيماران مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك و ميلوبلاستيك رابطه آن با پيش آگهي بيماري
428
بررسي پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي در ژن CFTR وارتباط آن با ناباروري
429
بررسي پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي در ژن Jhdm2a در جمعيت مردان نابارور ايران
430
بررسي پلي مورفيسم تكرار CA در ژن Src و ارتباط آن با سرطان پستان
431
بررسي پلي مورفيسم تكرار CAC در ژن HOXA1 و پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آنها با سرطان پستان
432
بررسي پلي مورفيسم تكرار CAدر ژن src و ارتباط آن با سرطان پروستات
433
بررسي پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آنها با سرطان كولوركتال
434
بررسي پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 وارتباط آن با سرطان پروستات
435
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه ...با استفاده از ماركرمولكولي در ايران
436
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه Satureja macrantha و Satureja mutica با استفاده از ماركر مولكولي ISSR در ايران
437
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه Satureja. bachtiarica و Satureja. sahendica با استفاده از ماركر مولكولي ISSRدرايران
438
بررسي پلي مورفيسم در ناحيه ... در ... در كودكان باهوش از نظر فراگيري زبان هاي غير مادري و مقايسه با ساير اقوام ايراني با استفاده از روش مولكولي توالي يابي
439
بررسي پلي مورفيسم ژن 23s RRNAدر ايزوله هاي Helicobacter Pylori و حساس و مقاوم به كلاريترومايسين در نمونه هاي بيوپسي معده مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
440
بررسي پلي مورفيسم ژن cadf در گونه هاي كمپيلوباكتر موجود در لاشه هاي مرغ گوشتي ارضه شده در فروشگاه هاي سطح شهرستان هاي كرمانشاه به روشhigh resolution melt curve)hrm)
441
بررسي پلي مورفيسم ژن CYP2D6*4 در مبتلايان به سرطان پستان , study of the CYP2D6*4 polymorphism in breast cancer patients
442
بررسي پلي مورفيسم ژن LEPR901 در مبتلايان به سرطان , study of the lepr901 ploymorphism in breast cancer patients
443
بررسي پلي مورفيسم ژن mdm2 در جايگاه snp 309 مبتلايان به سرطان پستان
444
بررسي پلي مورفيسم ژن MTHFR در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 و چاقي در ايران
445
بررسي پلي مورفيسم ژن TAP-2 در دو جايگاه 565 و 665 در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 1 در جمعيت خراسان , analysis of TAP-2 gene polymorphisms at positions 565 and 566 in persian individuals withtype 1 diabetes
446
بررسي پلي مورفيسم ژن فاكتور V ليدن ﴿leiden) و پروترومبين G20210A در بيماران با انسداد عروق شبكيه
447
بررسي پلي مورفيسم ژن فاكتور V ليدن ﴿leiden) و پروترومبين G20210A در بيماران با انسداد عروق شبكيه
448
بررسي پلي مورفيسم ژن گيرنده مو )mu( در رابطه با متابوليسم مرفين و هروئين در افراد معتاد و غيرمعتاد
449
بررسي پلي مورفيسم ژن گيرنده و ويتامين D در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس , evaluation of vitamin D receptor gene polymorphisms in patients with diabetes mellitus )typ 1(
450
بررسي پلي مورفيسم ژن هاي ... در بيماران مبتلا به ام اس استان فارس
451
بررسي پلي مورفيسم ژن هاي BMP15 و ALK6 و آناليز جهش هاي آنها در جمعيت زنان بارور و نابارور ايراني
452
بررسي پلي مورفيسم ژن( MTHFR C677T ) در بيماران مبتلا به هپاتوسلولاركارسينوما و كبد چرب و ارتباط آن با سطح سرمي تومور ماركر آلفا فيتو پروتئين در مقايسه با افراد سالم
453
بررسي پلي مورفيسم ژنتيكي بين ارقام شاخص گلرنگ ايران و دو رقم RAPD شاخص خارجي با استفاده از نشانگر
454
بررسي پلي مورفيسم ژنهاي آنزيمي GSTs در مبتلايان به كانسر سلول سنگفرشي مري , evaluation of enzymatic GSTs genes polymorphisms in esophageal squamous cell carcinoma
455
بررسي پلي مورفيسم ميكروستلايت CA در پروموترژن SIX1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
456
بررسي پلي مورفيسم هاي تك نوكلئوتيدي و جهش هاي ژن Tnpl در مردان نابارور واريكوسل
457
بررسي پلي مورفيسمA/G 2548- هورمون لپتين در مردان بارور و نا بارور
458
بررسي پلي‌ مورفيسم ژن ‌هاي MYH7 و MYBPC3 در بيماران ايراني مبتلا به كارديوميوپاتي هايپرتروفيك
459
بررسي پلي‌مورفيسم و روابط فيلوژنتيك بر اساس ناحيه كلروپلاستي accD-psaI در برخي از گونه‌هاي Prunus
460
بررسي پليفوني در شش پرلود و فوگ از مجموعه پرلود و فوگ هاي شوستاكويچ
461
بررسي پليمر شدن تعليقي غير همدماي وينيل كلرايد با هدف كاهش زمان واكنش
462
بررسي پليمر شدن فاز جامد نايلون 6
463
بررسي پليمرفيسم ناحيه بين ژني TRAF/C5مرتبط بابيماري روماتوئيدآرتريت درجمعيت شهرستان كرمانشاه
464
بررسي پليمريزاسيون ATRP دي متيل آمينو اتيل متاكريلات در حضور نانولوله هاي هالويزيت و خواص انتقال دارو
465
بررسي پليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات
466
بررسي پليمريزاسيون پلي استاير با مونت موريلونيت به روش RTCP
467
بررسي پليمريزاسيون وينيل پيروليدون بروش محلول و مطالعه سينتيك آن
468
بررسي پمپ حرارتي گاز سوز
469
بررسي پمپها
470
بررسي پنبه ايران از نظر استانداردهاي بين المللي
471
بررسي پنج آواز از پنج ناحيه ايران
472
بررسي پنج تكنيك از جاجيم هاي ايل قشقايي ﴿اي-رند-ار-بشدن بير-شيش درم﴾
473
بررسي پنج چهره از نقاشان بارك تاپست امپر، سيونيست " رامبراند- دلاكروا- سزان - وان گوگ - گوگن "
474
بررسي پنج چهره از نقاشان بارك تاپست امپرسيونيست (رامبراند-دلاكروا-وان گوگ -گوگن )
475
بررسي پنج خمسه نظامي﴿چاپ سنگي﴾ دوره قاجار
476
بررسي پنج نمونهء تصويري از جامع التواريخ و پنج نمونهء تصويري از شاهنامه بزرگ مغولي به عنوان دو اثر برجستهء دوران ايلخاني
477
بررسي پنجره ي هوشمند براي كاهش بار سرمايش و روشنايي در ساختمان اداري شهر تهران
478
بررسي پهن شدگي قله براگ در پروتون تراپي تومور مغزي با استفاده از كد MCNPX
479
بررسي پهناي نوار گاف در بلور فوتوني مغناطيسي يك بعدي دو لايه با و بدون نقص
480
بررسي پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش هاي آماري ( نمونه موردي : حوضه رودخانه ماريز)
481
بررسي پودر ابر رساناي سراميكي
482
بررسي پوستر جشنواره هاي فيلم در ايران
483
بررسي پوستر در صنعت جهانگردي : درايران و جهان
484
بررسي پوستر هاي بعد از انقلاب
485
بررسي پوستر هاي موسيقي جشنواره فجر
486
بررسي پوسترهاي اين تراكتيو در گرافيك معاصر ايران
487
بررسي پوسترهاي تئاتر در ايران پس از انقلاب اسلامي
488
بررسي پوسترهاي تايپوگرافي مذهبي ايراني،اسلامي
489
بررسي پوسترهاي جشنواره هاي هنري دهه فجر (فيلم ، تئاتر، موسيقي )
490
بررسي پوسترهاي جشنواره هنري دهه فجر(فيلم ،تئاتر،موسيقي )
491
بررسي پوسترهاي حقوق بشر و يا مضامين مربوط به آن
492
بررسي پوسترهاي دو رنگ در جهان و ايران
493
بررسي پوسترهاي سبك آردكو فرانسه
494
بررسي پوسترهاي سينمائي در ايران
495
بررسي پوسترهاي سينماي ايران
496
بررسي پوسترهاي فرهنگي ژاپن در سه دهه ي اخير ( 2016 - 1986 )
497
بررسي پوسترهاي فيلم كوتاه در ايران
498
بررسي پوسترهاي مبتني بر عكس در ايران پس از انقلاب با رويكرد اجتماعي
499
بررسي پوسترهاي محيط زيست ﴿2000 -2007﴾
500
بررسي پوسترهاي مفهومي كشور آمريكا در سه دهه اخير
501
بررسي پوسترهاي موسيقي ايران در دهه هاي 1340 و 1350 ش
502
بررسي پوسترهاي نمايشي در ايران
503
بررسي پوسترهاينوشتاري استاد قباد شيوا با رويكرد مدرن
504
بررسي پوشاك تزئينات وزيور آلات زنان در شاهنامه با تاكيد بر نگاره هاي شاهنامه بايسنقري
505
بررسي پوشاك دوره سلجوقي ونقوش تزئيني وكاربرد آن در دوره هاي
506
بررسي پوشاك،تزئينات وزيور آلات زنان در شاهنامه باتاكيد بر نگاره هاي شاهنامه بايسنقري
507
بررسي پوشش tic بر روي فولاد از طريق جوشكاري SMAW
508
بررسي پوشش الكترود روي جوش ذوبي فولاد كم كربن و استاندارد كيفي ساختار جوش ذوبي
509
بررسي پوشش الكترولس مس بر روي آلومينيوم
510
بررسي پوشش حاوي كلسيم، فسفر، سيلسيم و سديم بر سطح منيزيم به روش اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي و بررسي رفتار خوردگي و زيست فعالي
511
بررسي پوشش خارجي گنبدهاي دوره صفويه در اصفهان
512
بررسي پوشش خارجي گنبدهاي دوره صفويه در اصفهان پروژه مرمت و بازسازي و تعويض كاشي گنبد مسجد امام اصفهان
513
بررسي پوشش دهي آلياژ Ti6Al4V با مرونيت
514
بررسي پوشش دهي پارچه هاي كربني توسط نانو لوله هاي كربني به منظور استفاده در كامپوزيت هاي كربن – كربن
515
بررسي پوشش دهي فلزات جهت استعمال به عنوان كاشتنيهاي ارتوپدي،ستون فقرات و ...
516
بررسي پوشش زنان ومردان قوم بختياري
517
بررسي پوشش شيشه سراميك فلوئور آپاتيتي روي ايمپلنت فولادي
518
بررسي پوشش ضدخوردگي حاوي پيگمنت روي و اكسيد آهن متكائي بر پايه رزين پلي اورتان رطوبت سخت
519
بررسي پوشش غني از روي حاوي رزين معدني و تاثير افزودني
520
بررسي پوشش فلز TI روي نانو لوله هاي كربني
521
بررسي پوشش كاربيدواناديم به روش حمام نمك خنثي بر روي فولاد نقره اي
522
بررسي پوشش كربونيتريد كروم به روش غوطه وري در حمام نمك دماي پايين
523
بررسي پوشش گياهي در دامنه تغييرات محيطي شمال غربي- جنوب شرقي منطقه فريدونشهر اصفهان
524
بررسي پوشش گياهي زير حوضه ي آبخيز سرگان﴿بلوچستان﴾
525
بررسي پوشش گياهي منطقه ابروقطري
526
بررسي پوشش گياهي منطقه امن گلستانك در البرز مركزي (استان مازنداران)
527
بررسي پوشش گياهي منطقه حفاظت شده موته واقع در شمال غرب اصفهان
528
بررسي پوشش گياهي منطقه شمال بادرود
529
بررسي پوشش گياهي منطقه كلهرود با استفاده از داده هاي سنجنده ASTER
530
بررسي پوشش گياهي ناحيه يحيي آباد ﴿نطنز﴾
531
بررسي پوشش مناسب براي روكش كابل در برابر عوامل محيطي
532
بررسي پوشش هاي اكسيدي ايجاد شده به روش پلاسماي الكتروليتي بر روي فولاد
533
بررسي پوشش هاي بورايدي به روش پلاسماي الكتروليتي
534
بررسي پوشش هاي تبديلي نانومتري بر پايه واناديوم بر روي جدايش كاتدي پوشش اپوكسي فولاد نرم
535
بررسي پوشش هاي رسوب الكتريكي نيكل - موليبدن و نيكل - موليبدن - فسفر روي فولاد زنگ نزن به منظور كاربرد در صفحات دوقطبي پيل سوختي غشاء پليمري
536
بررسي پوشش هاي كامپوزيتي كرم - نانو كاربيد تنگستن به روش آبكاري الكتريكي
537
بررسي پوشش هاي نانو كريستال و آمورف كبالت - فسفر توليد شده به روش رسوبدهي ا لكتريكي
538
بررسي پوشش هاي نفوذي روي ايجاد شده با روش نفوذي جامد
539
بررسي پوشش هاي هندسي نيرومند
540
بررسي پوشش و حجاب در دوره صفويه
541
بررسي پوشش واكسيناسيون دندانپزشكان و دستياران مطب عليه هپاتيت B در شهر گرگان 1395
542
بررسي پوشش واكسيناسيون هپاتيت B نزد دندانپزشكان شهرستان رشت و كاركنان مطب آنها
543
بررسي پوشش واكسيناسيون هپاتيت B نزد دندانپزشكان و دستياران آنها در استان گيلان به استثناي شهر رشت
544
بررسي پوشش‌هاي تبديلي بر پايه زيركونيوم بهبود يافته با افزودني‌هاي معدني به همراه پوشش آلي اپوكسي بر روي زمينه گالوانيزه
545
بررسي پوشش¬هاي ضد حريق بر روي سازه¬هاي فولادي و استانداردهاي مرتبط با آن
546
بررسي پوشش‎‏هاي نانو كريستالي با استفاده از فرآيند نيتروكربوراسيون پلاسماي الكتروليتي
547
بررسي پول دروني و پول بيروني در يك الگوي اقتصادي و اثرات آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي
548
بررسي پوليپ هاي كولون در مراجعين به بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد كه طي سالهاي 85-80 تحت عمل كولونوسكوپي قرار گرفته اند
549
بررسي پوليپ هاي كولون در مراجعين به بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد كه طي سالهاي 85-80 تحت عمل كولونوسكوپي قرار گرفته اند
550
بررسي پويايي اعتماد در شبكه هاي مشاركتي توسعه فناوري
551
بررسي پويايي نامنظم ( انتروپي ) در طراحي پوشاك به مثابه رسانه در هنر معاصر ( با تاكيد بر آثار ويكتور و رلف، حسين چالايان و ري كاواكوبو)
552
بررسي پويايي هاي زنجيره تامين
553
بررسي پي هاي صلب سازه هاي دريايي
554
بررسي پيآمدهاي زيست محيطي سقف هاي متداول در ساختمان ها
555
بررسي پياده سازي IMS در شبكه هايIPv6 سيار
556
بررسي پياده سازي برنامه ريزي استراتژيك در شركت گاز استان مازندران
557
بررسي پياده سازي تعدادي از سيستمهاي تعيين يا تاييد هويت بر اساس ارائه هاي مختلف اثر انگشت
558
بررسي پياده سازي سازمان يادگيرنده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
559
بررسي پياده سازي سخت افزاري TCP/IP
560
بررسي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري و تاثير آن بر رضايت و وفاداري مشتريان در بانك هاي صادرات بهشهر
561
بررسي پياده سازي مديريت دانش در بانك سپه (شهر تهران )با رويكرد استفاده موثر از سيستم اطلاعات و ارتباطات
562
بررسي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر منشور سازماني (زير ساخت هاي فرهنگ سازماني، ساختار سازماني و فناوري اطلاعات)
563
بررسي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر منشور سازماني (زير ساخت هاي فرهنگ سازماني، ساختار سازماني و فناوري اطلاعات) (مطالعه موردي: شعب منتخب بانك صنعت ومعدن)
564
بررسي پيام داستان هاي رستم درشاهنامه فردوسي
565
بررسي پيام هاي پنهان در انيميشن هاي مطرح تجاري آمريكايي
566
بررسي پيام هاي پنهان در انيميشن هاي مطرح تجاري آمريكايي
567
بررسي پيامد بيماران بستري شده در واحد مراقبت ويژه عمومي در بيمارستان پورسيناي رشت از ارديبهشت 76 الي ارديبهشت 77
568
بررسي پيامد بيماران مبتلا به خونريزي دستگاه گوارش فوقاني غيرواريسي با استفاده از شاخصAIMS65 در مركز آموزشي درماني رازي رشت 1397-1396
569
بررسي پيامد بيماران متصل به ونتيلاتور بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان رازي رشت در سال 1388
570
بررسي پيامد جراحي هرني ديسكال كمري دربيماران جراحي شده دربيمارستان پورسيناي رشت درسالهاي 78-1376
571
بررسي پيامد جراحي هماتوم حاد ساب دورال تروماتيك مغزي با زمان انجام عمل جراحي در مدت بستري بيماران از سال 1376 تا 1382
572
بررسي پيامد عمل جراحيlateral tarsal strip در بيماران مبتلا به انتروپيون involutional پلك تحتاني مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت
573
بررسي پيامد هاي استفاده از فضاي مجازي ﴿اينترنت﴾دانشجويان دوره ليسانس و فوق ليسانس چادگان در سال تحصيلي 92_1391
574
بررسي پيامد هاي اعتماد بين فردي در سازمانهاي دولتي شهرستان دزفول
575
بررسي پيامد هاي پايس ميكرهاي يك حفره اي يبطني و دو حفره اي در بيماران مبتلا به بلوك قلبي مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سالهاي 77-73
576
بررسي پيامد هاي تبديل احمد سر گوراب به شهر در توسعه ناحيه اي
577
بررسي پيامد هاي تحول خانواده از گسترده به هسته اي
578
بررسي پيامد هاي درمان لاپراسكوپيك كيست كليه در بيماران مراجعه كننده به بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت از آبان ماه 1387 تا ارديبهشت ماه 1389
579
بررسي پيامد هاي مالي شكست عيني كارآفرينان با تعديل گرهاي انتخاب هاي واقعي و اصل ضرر قابل تحمل
580
بررسي پيامد هاي موبايل در فرآيند زندگي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي دختران شهر بجنورد
581
بررسي پيامد هماتوم اپي دورال در بيماران ترومايي بستري شده درICU جراحي اعصاب بيمارستان رشت در سالهاي 1375و1374
582
بررسي پيامدهاي LP در بيماران ارجاع شده به بيمارستان 17 شهريور
583
بررسي پيامدهاي Single Tract Access در نفروليتوتومي از راه پوست در موقعيت كاملاخوابيده به پشت و بدون لوله نفروستومي در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي كامپلكس دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و گلسار شهر رشت از بهمن 1386 تا آبان
584
بررسي پيامدهاي آستئوآرتريت زانو قبل و بعد از عمل جراحي آرتروپلاستي كامل مفصل زانوي بيماران سالمند در بيمارستان رسول اكرم رشت در سال 1396
585
بررسي پيامدهاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي افزايش وروديهاي زنان در آموزش عالي
586
بررسي پيامدهاي ابتكار كمربند – راه چين براي ايران
587
بررسي پيامدهاي ابتكار كمربند – راه چين براي ايران
588
بررسي پيامدهاي اجتماعي - اقتصادي شركت كشت وصنعت روژين تاك بر جوامع روستايي همجوار
589
بررسي پيامدهاي اجتماعي - فرهنگي ماهواره برروي خانواده درشهرگنبد
590
بررسي پيامدهاي اجتماعي اشعارمختوم قلي فراغي ازمنظرساكنان تراكمه شهرستان كنبدكاووس
591
بررسي پيامدهاي اجتماعي تنوع قومي درشهر اهواز بر رشد و توسعه آن
592
بررسي پيامدهاي اجتمايي فرهنگي ماهواره بر روي ساختار خانواده ها درشهركلاله
593
بررسي پيامدهاي اجراي طرح هادي در نواحي روستايي نمونه موردي دهستان ميانكاله شهرستان بهشهر
594
بررسي پيامدهاي احتمالي، شيوه برگزاري و نوع سوالات آزمون نيمه متمركز دكتري از ديدگاه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان
595
بررسي پيامدهاي احياي قلبي-ريوي و عوامل موثر بر آن در بيماران دچار ايست قلبي در مركزدرماني رازي طي سال 95
596
بررسي پيامدهاي ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه دراستان گلستان با تاكيد بر مورد ايران درسال 1386
597
بررسي پيامدهاي ازدواج مجدد در بين روستاي قربان آباد
598
بررسي پيامدهاي اعتياداينترنتي دربين كاربران درشهرستان ساوه (89-88سال )
599
بررسي پيامدهاي افزايش ميزان قبولي دختران دردانشگاهها طي دهه هفتاد(1370-1380)
600
بررسي پيامدهاي اقتصادي اجتماعي وزيست محيطي پساب هاي شهري در مزارع كشاورزي (نمونه موردي پاياب سد طرق شهرك طرق
601
بررسي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي استقرار الگوي روستا-شهري ﴿ مطالعه موردي: استان فارس-ايران﴾
602
بررسي پيامدهاي انجام تعويض كامل مفصل زانو در بيماران با استئوآرتريت زانو در بيمارستان پورسيناي رشت از مهر ماه سال 1386 لغايت مهرماه سال 1389
603
بررسي پيامدهاي انجام تعويض كامل مفصل هيپ به دو روش سيماني و غير سيماني در بيمارستان پورسينا رشت از مهرماه 1386 لغايت مهرماه 1389
604
بررسي پيامدهاي بارداري در نوزادان با توده اكوژن قلبي در دوران جنيني در مقايسه با گروه كنترل
605
بررسي پيامدهاي بازيهاي يارانه اي برروي سلامت روان دانش آموزان دامغان
606
بررسي پيامدهاي برقراري رابطه ج. ا. ايران و آمريكا از ديدگاه موافقان و مخالفان
607
بررسي پيامدهاي به كار گيري متخصص طب اورژانس بر بيماران ترومايي
608
بررسي پيامدهاي بيابان زايي بر شهرهاي مناطق خشك و نيمه خشك(نمونه موردي:شهر فردوس)
609
بررسي پيامدهاي پول شويي بر اقتصاد جامعه
610
بررسي پيامدهاي تبديل احمدسرگوراب به شهر در توسعه ناحيه اي
611
بررسي پيامدهاي تروما در بارداري در مراجعين مركز آموزشي درماني پورسينا از تير ماه سال 1396 تا تير ماه سال 1398
612
بررسي پيامدهاي تغيير كاربري اراضي پيرامون شهري بر سكونت گاه هاي روستايي ﴿مطالعه موردي شهرستان اروميه ﴾ با استفاده از راهبرد مدل سازي سلول هاي خودكار
613
بررسي پيامدهاي توسعه روستايي بر مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ( مطالعه موردي شهرستان كامياران )
614
بررسي پيامدهاي توسعه گردشگري خانه هاي دوم در نواحي روستايي شهرستان سواد كوه شمالي
615
بررسي پيامدهاي حذف درس تربيت بدني در دوره پيش دانشگاهي شهرستانهاي استان تهران
616
بررسي پيامدهاي حين بستريPCI در مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت در SYVTAX Score بالا در مقايسه با SYNTAX Score پايين طي سال 1392
617
بررسي پيامدهاي درمان شكستگي هاي با جابجايي و پايدار ديستال راديوس بدون جابجايي در سطح مفصلي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت، در دو روش: الف- جا اندازي بسته و گچ بلند ساعد ب- جا اندازي بسته و P. C pinning و گچ كوتاه ساعد
618
بررسي پيامدهاي رفتارسياسي مديران از ديدگاه معلمان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اصفهان
619
بررسي پيامدهاي زبان شناختي برخورد زبان پارسي با عربي از ديدگاه واجي
620
بررسي پيامدهاي سوختگي و پيش بيني كننده هاي آن در بيماران مبتلا به سوختگي شديد بستري شده در مركز فوق تخصصي سوانح سوختگي و جراحي پلاستيك ولايت شهرستان رشت طي سال هاي 1387 الي 1391
621
بررسي پيامدهاي سياسي اجتماعي حكومت افغان ها در ايران (1142-1135)
622
بررسي پيامدهاي سياسي- امنيتي اشغال عراق براي اسرائيل
623
بررسي پيامدهاي طرد و تبعيض بيماران ايدزي از سوي جامعه از ديدگاه دانشجويان پيام نور سميرم
624
بررسي پيامدهاي عمل جراحي حفظ پستان در مراحل اوليه سرطان پستان در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهر رشت از ابتداي سال 81 تا پايان سال 86
625
بررسي پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي درگير شدن جوانان به آسيب هاي اجتماعي(اعتياد)
626
بررسي پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت درمان به روش مداخله از طريق پوست (PCI) درمبتلايان به ضايعات محل دو شاخه شدن شريان كرونر در سال 1390- 1392
627
بررسي پيامدهاي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر رشت از ابتداي سال 1385 تا انتهاي سال 1390
628
بررسي پيامدهاي گردشگري بر توسعه روستايي منطقه اورامانات كرمانشاه (مطالعه موردي : روستاهاي هجيج ، شمشير، خانقاه وقوري قلعه )
629
بررسي پيامدهاي مثبت - منفي اشتغال زنان برخانواده
630
بررسي پيامدهاي محروميت اطفال نامشروع از بعضي ازحقوق خود درقوانين مدون ايران و راههاي حمايت از انان
631
بررسي پيامدهاي محروميت اطفال نامشروع از بعضي حقوق خود در قوانين مدون ايران و راههاي حمايت از آنان
632
بررسي پيامدهاي مكانيزاسيون كشاورزي و نقش آن در توسعه نواحي روستايي
633
بررسي پيامدهاي مكانيزاسيون كشاورزي و نقش آن در توسعه نواحي روستايي(مطالعه موردي: دهستان استرآباد جنوبي شهرستان گرگان)
634
بررسي پيامدهاي مهاجرت به اهواز
635
بررسي پيامدهاي ميزان استفاده ازانترنت واعتياد اينترنتي دانشجويان پيام نوروآزاد
636
بررسي پيامدهاي ميزان استفاده ازاينترنت واعتياد اينترنتي دانشجويان پيام نوروآزاد
637
بررسي پيامدهاي نفروليتوتومي از راه پوست بر اساس GFRدر بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار رشت
638
بررسي پيامدهاي نگرش نامطلوب دبيران دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز
639
بررسي پيامدهاي نگرشي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در شركت شيرآلات صنعتي فلواستريم پارس
640
بررسي پيامدهاي همخوني در گاوهاي شيري هلشتاين: يك مطالعه فراتحليلي
641
بررسي پيامدهاي وازووازوستومي با يك برش كوچك در خط وسط اسكروتوم و بدوناستفاده از تيغ جراحي(NSVV) و با آناستوموز دو لايه جهت برگرداندن وازكتومي در مركز تخصصي تنظيم خانواده مركز بهداشت استان گيلان از سال 1379 تا ارديبهشت1390
642
بررسي پيامدهاي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي شهرستان صحنه استان كرمانشاه
643
بررسي پيتيك اولسر عمل شده در بيمارستانهاي آموزشي افشار و شهيد رهنمون يزد از مهرماه 1368 لغايت مهر ماه 1375
644
بررسي پيچش در مقاطع غير دايره اي
645
بررسي پيچيدگي اقتصاد ايران در دهه نود
646
بررسي پيچيدگي هاي زباني درخواندن ودرك مطلب متون نوشتاري قوانين مالياتي ايران
647
بررسي پيچيدگي‌هاي زباني در خواندن و درك مطلب متون نوشتاري قوانين مالياتي ايران
648
بررسي پيداري شيب در كارهاي معدني و تعيين ضريب ايمني به روش بيشاپ و فيلينيوس توسط برنامه كامپيوتري
649
بررسي پيدايش و رشد نمايش Happening در امريكا
650
بررسي پيدايش و رشد نمايش Happening در امريكا
651
بررسي پيدايش وگسترش تشيع درمنطقه خوانسار
652
بررسي پير شدگي قيرهاي اصلاح شده با پليمر و فيلر Investigation into the aging of bitumen modified with polymer an​d filler
653
بررسي پير و مغان در آثار شاعران پيش از حافظ با محوريت سنايي، عطار و خواجو و مقايسه ي آن با حافظ
654
بررسي پيرامون ...
655
بررسي پيرامون آگهي تبليغاتي مطبوعاتي ( روزنامه ، مجله )
656
بررسي پيرامون توانمنديهاي موجود در زمينه ورزش دختران از نظر نيروي انساني وامكانات
657
بررسي پيرامون عوامل جذب سپرده در بانكهاي منطقه بندرگز
658
بررسي پيرامون معيار هاي انتخاب معلمان نمونه مقطع ابتدايي در شهر مراوه تپه
659
بررسي پيرامون ويژگيهاي ديوارنگاري در بزرگراههاي شهري (نمونه موردي: ديوارنگاري معاصر بزرگراههاي تهران )
660
بررسي پيركرنشي استاتيكي در فولاد ST 12
661
بررسي پيرمون درصد موارد استفاده از تنبيه توسط اولياي دانش اموزان راهنمايي مشهد
662
بررسي پيرنگ در آثار داستاني نادر ابراهيمي
663
بررسي پيش آگاهي بيماران مولتيپل تروما بر اساس TRAUMA SCORE از بهمن ماه 1374 لغايت تيرماه 1375
664
بررسي پيش آگهي كوتاه مدت Fragmented QRS Complex در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد در دو گروه درماني تهاجمي و فيبرينوليتيك در بيماران بستري در بيمارستان حشمت رشت، طي سال هاي 1397 تا 1398
665
بررسي پيش اگهي وويژگي هاي اپيدميولوژيكي تومورهاي استرومايي دستگاه گوارش در بيماران مبتلا به اين تومور مراجعه كننده به مراكز پاتولوژي بيمارستانهاي شهيد صدوقي و مرتاض در فاصله ي سالهاي )93-85(
666
بررسي پيش برنده هاي شناورهاي تندرو
667
بررسي پيش بيني افسردگي بر اساس عزت نفس و همرنگي در دانش آموزا ن متو سطه دوم ناحيه سه شيراز
668
بررسي پيش بيني تاب آوري بر اساس مؤلفه هاي هوش هيجاني و منبع‌كنترل در بيماران مبتلا به سرطان
669
بررسي پيش بيني تعديل كننده سبك هاي دلبستگي در رضايت زناشويي
670
بررسي پيش بيني تعديل كننده سبكهاي دلبستگي در رضايت زناشويي وكيفيت زندگي
671
بررسي پيش بيني حوادث آينده در قرآن وتفاسير
672
بررسي پيش بيني كنندگي رعايت وضعيت بدني صحيح مبتني بر سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پرستاران اتاق عمل ايران
673
بررسي پيش بيني كننده هاي اضطراب انتقال در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال ( 95-94 )
674
بررسي پيش بيني كننده هاي رانندگي غير ايمن بر اساس تئوري انگيزش محافظت در شهر يزد
675
بررسي پيش بيني كننده هاي رانندگي غير ايمن بر اساس تئوري انگيزش محافظت درشهر يزد
676
بررسي پيش بيني كننده هاي رفتارهاي تغذيهاي پيشگيري كننده از سرطان بر اساس تئوري انگيزش محافظت در مادران مراجعه كننده بهمراكز بهداشتي درماني شهر يزد
677
بررسي پيش بيني كننده هاي رفتارهاي صرفه جويي در مصرف آب بر اساس الكوي اعتقاد بهداشتي و نظريه عمل منطقي
678
بررسي پيش بيني كننده هاي شكست درمان بعد از الكتروكوتر لاپاراسكوپيك تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك مقاوم به كلوميفن سيترات از فروردين 1383 تا فروردين 1385
679
بررسي پيش بيني كننده هاي موفقيت تلقيح داخل رحمي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهراي در سالهاي 93-92/
680
بررسي پيش زمينه ها و پيامدهاي تصوير ذهني از برند: براساس مدل ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتري CBBEكلر دانشگاه پيام نور
681
بررسي پيش فرض ها و مباني نظري ملاصدرا و كانت در نسبت عقل و ايمان
682
بررسي پيش فرض هاي فلسفي نظريه ي جهان هاي چندگانه در فيزيك معاصر
683
بررسي پيش گويي كننده هاي وضعيت بهداشت دهان و دندان درمادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري يزد بر اساس تئوري رفتار بر نامه ريزي شده
684
بررسي پيش نمونه ها در دريافت دانش آموزان سال چهارم شهر تهران از مقولات و اهميت آن در تعيين مقولات كتب درسي فارسي
685
بررسي پيش نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري بافت ماشيني زربفت
686
بررسي پيش‌بيني ساختار پروتئين با استفاده از سيستم چند عامل هولونيك
687
بررسي پيش‌بيني كنندگي مرگ‌ومير با استفاده از ابزارهاي GAP و MGAP در بيماران ترومايي پذيرش‌شده درمركزآموزشي، پژوهشي و درماني پورسينا، سال 1395
688
بررسي پيشايند هاي موقعيتي رضايت كاربران از سيستمها و فناوري اطلاعات
689
بررسي پيشايندها و پسايندهاي فرسودگي شغلي در كارمندان زن دانشگاه رازي
690
بررسي پيشايندها و پيامدهاي ارزش ويژه برند بر مبناي كارمندان در هتل هاي استان اصفهان
691
بررسي پيشايندها و پيامدهاي شناختي نگراني از تصوير بدني در دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمانشاه
692
بررسي پيشايندها و پيامدهاي كيفيت زندگي كاري به منظور طراحي الگوي كاربردي براي توسعه منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
693
بررسي پيشايندهاي بيتمدني سازماني (مورد مطالعه: شركت پالايش گاز پارسيان استان فارس)
694
بررسي پيشبيني ميزان پيشرفت تحصيلي بر اساس حمايت خانواده و خودكارآمدي تحصيلي دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان فريمان
695
بررسي پيشرفت (progression) بيماري كراتوكونوس در بيماران زير 25 سال بدون انجام جراحي crosslink Collagen (CXL) مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت در طي سال هاي 1392-1394
696
بررسي پيشرفت تحصيلي بين مقطع راهنمايي با مقطع متوسطه دانش آموزان پايه دوم متوسطه(دخترانه)شهرستان لارستان
697
بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه دورۀ پيش دبستاني را گذارنده اندتا دانش آموزاني كه اين دوره را نگذارنده اند در سال تحصيلي1395-1394شهرستان رشت.
698
بررسي پيشرفت فراگيري فراگيران شاخه متوسطه كارودانش رشته كامپيوتر در شهرستان مشهد
699
بررسي پيشرفت هاي اخير در حوزه مواد ابررسانا و ساختارهاي آن
700
بررسي پيشرفت هاي جديد در mwd و موتورهاي درون چاهي
701
بررسي پيشرفت و كاهش افت تحصيلي دانش آموزان و عوامل موثر در آن
702
بررسي پيشرفتهاي اخير در مدل آيزينگ
703
بررسي پيشروي باريكه الكترونيكي در شتاب دهنده ي رودو ترون
704
بررسي پيشگويي انعكاس اختلاط جوهرها در پرينتر با استفاده از هوش مصنوعي
705
بررسي پيشگويي كننده هاي انجام تست پاپ اسمير بر مبناي انگيزش محافظت در زنان مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان شهر كرد سال ۱۳۹۴
706
بررسي پيشگويي كننده هاي مصرف سيگار بر اساس الگوي تصورات _تمايلات ﴿prototype/willingness model)در دانش آموزان دبيرستاني شهر مراغه
707
بررسي پيشگويي كننده هاي مصرف سيگار بر اساس الگوي تصورات- تمايلات (prototype/willingness model) در دانش آموزان دبيرستاني شهر مراغه
708
بررسي پيشگويي كننده هاي مصرف مكمل آهن در دختران دبيرستاني شهر ميبد بر اساس الگوي ارتقاء سلامت در سال ۱۹۶
709
بررسي پيشگير از جرم جعل
710
بررسي پيشگيري از عفونت زخم آپاندكتومي به روش شستشو به اضافه آنتي بيوتيك پروفيلاكسي در مقايسه با تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكسي
711
بررسي پيشنهاد ازدواج از طرف دختران به پسران دانشگاه پيام نور اهواز
712
بررسي پيشنهادهاي مربوط به اصلاحات ساختاري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آينده ي آن
713
بررسي پيشينه تاريخي فرش كرمان ﴿از قرن10تا اواسط قرن 13 هجري﴾
714
بررسي پيشينه تلاش ايران براي دستيابي به فناوري هسته‌اي
715
بررسي پيشينه حضور دانشگاه هنر در پنج دوره بينال مجسمه سازي معاصر تهران
716
بررسي پيشينه رفتار والدين در بزهكاري جوانان 18-25 ساله زندان شهرستان طبس
717
بررسي پيشينه موجودات خيالي در كتاب حمزه نامه
718
بررسي پيشينه نشستن در ايران و طراحي مبل راحتي براي اتاق نشيمن ايران
719
بررسي پيشينه نقش گرفت و گير در هنر ايران و استفاده از آن در طراحي فرش
720
بررسي پيشينه ي تاريخي و اسطوره اي چهار نماد اهريمن، ديو، افراسياب و ضحاك در شاهنامه
721
بررسي پيكتوگرام فرودگاه هاي ژاپن در سه دهه اخير
722
بررسي پيكتوگرام هاي المپيك
723
بررسي پيكربندي هاي مختلف سيستم هاي خنك كن جذبيِ ليتيم برمايد دو اثره خورشيدي و مقايسه آن با سيستم هاي تراكمي
724
بررسي پيكره بنياد فعل مركب بر مبناي كتابهاي دستور زبان فارسي دبيرستانهاي ايران
725
بررسي پيگمنت هاي لومينسنس
726
بررسي پيل الكتروليزي ميكروبي در كاهش آلايندگي پساب سنتزي حاوي فنل
727
بررسي پيل سوختي،طراحي وبهينه سازي دوقطبي آن
728
بررسي پيل هاي سوختي زيستي
729
بررسي پيمايشي باستان‌شناسي دهستان هَرم، استان فارس (پيش از تاريخ تا دوره تاريخي)
730
بررسي پيمايشي تاثير الگوبرداري قابليت هاي بازاريابي و قابليت هاي جذب بر عملكرد نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط استان اصفهان
731
بررسي پيوستگي سيماي سرزمين براي پرندگان منتخب پارك هاي شهر اصفهان
732
بررسي پيوستگي شاخص بهاي مصرف كننده و بازده سهام :شواهد تجربي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿روابط كوتاه مدت و بلند مدت ﴾
733
بررسي پيوستگي معنايي سوره هاي قرآن كريم
734
بررسي پيوستگي نا متعادل ماركرهاي تك نوكلئوتيدي پلي مورف در ناحيه 5 لوكس بتا گلوبين نسبت به ژن بتا گلوبين
735
بررسي پيوستن ايران به WTO و تاثير آن بر روي فرش دستباف
736
بررسي پيوند غزل معاصر و موسيقي ايراني و ساخت دو تصنيف براساس غزل معاصر
737
بررسي پيوند هيدروژني بين فنول و بازهاي آلي به روش مكانيك كوانتوم
738
بررسي پيوند هيدروژني در تعدادي از بازهاي بيولوژيكي و شكل پروتوني شده انها
739
بررسي پيوندزني زنجيرهاي آويزان به شبكه‌هاي پلي‌يورتاني و تأثير پارامترهاي ساختاري و فرآيندي بر ويژگي‌هاي سطحي پوشش
740
بررسي پيوندگاه تك لايه آهن- نيكل و نيم رساناي دو بعدي MoS2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
741
بررسي پيوندهاي اسكنه و قاشي در تكثير پسته
742
بررسي پيوندهاي زبان فارسي بر اساس نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني
743
بررسي پيوندهاي هالوژني و جابجايي آبي و قرمز در آنها با استفاده از روش برهمكنش اتمهاي كوانتومي
744
بررسي پيوندهاي هيدروژني بسيار قوي بر پايه توپولوژي شيمي كوانتومي
745
بررسي پيوندهاي هيدروژني در تركيب فنيل افرين . هيدروكسي ﴿متيل امين ﴾ اتيل فنول با استفاده از محاسبات dFT و تئوري AIM
746
بررسي تÊثير اجراي استاندارد ايزو 1009 بر رضايت مشتري مورد مطالعه : در شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو
747
بررسي تÊثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري شركت هاي بيمه بر واكنش بيمه گزاران (مطالعه موردي: شركت هاي بيمه البرز، پارسيان ، معلم و ملت ).
748
بررسي تÊثير استفاده از اينترنت بر آگاهي از تعهدات شهروندي دانشجويان دانشگاه تهران
749
بررسي تÊثير اعتقادات ملي و مذهبي بر نگاره هاي حماسي مكتب قهوه خانه (مطالعه موردي: آثار منتخب قاجار تا پهلوي)
750
بررسي تÊثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري ميهمانان خارجي در گروه هتل آپارتمان هاي ملل تهران
751
بررسي تÊثير بي ثباتي صادرات بر سرمايه گذاري و رشداقتصادي ايران
752
بررسي تÊثير جو سازماني براستقرار مديريت دانش در بانك تجارت استان ايلام
753
بررسي تÊثير دانش و روابط نام تجاري بر رفتار خريد در صنعت مواد غذايي مورد مطالعه : صنعت ماكاروني
754
بررسي تÊثير روش آوازآهنگين بركاهش علائم باليني كودكان در خودمانده (اوتيستيك ) هفت تاده ساله پسر فارسي زبان
755
بررسي تÊثير سبك هاي دلبستگي بر بخشايشگري و رضايت زناشويي در زوجين شهر ماسال .
756
بررسي تÊثير سبكهاي تفكر بر هوش هيجاني كاركنان جهاد كشاورزي شهرستان تبريز
757
بررسي تÊثير سرمايه اجتماعي خانواده بر ناسازگاري همسران در منطقه 41 شهرداري تهران
758
بررسي تÊثير ضمانت نامه و بيمه نامه هاي صندوق ضمانت صادرات ايران در رشد صادرات غير نفتي
759
بررسي تÊثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در ادارات بهزيستي استان اصفهان
760
بررسي تÊثير عنصر متÊخر در مكالمات پيام هاي بازرگاني راديويي فارسي بر شنوندگان آن .
761
بررسي تÊثير قابليت هاي فناوري اطلاعات ، نوآوري و توانمندي كاركنان برعملكرد سازمان (مطالعه موردي: اداره كل بيمه سلامت استان تهران )
762
بررسي تÊثير كتاب كار تفكر و پژوهش پايه ي ششم ابتدايي بر روحيه ي پژوهشگري دانش آموزان در شهرستان ابهر
763
بررسي تÊثير گزاره هاي ارزش برند كارفرما بر بازاريابي داخلي شركت سهامي بيم آسيا در شهر تهران .
764
بررسي تÊثير مديريت دانش بر اثربخشي دانشگاه پيام نور مركز تهران
765
بررسي تÊثير ميزان سرمايه اجتماعي و حمايت اجتماعي برخشونت عليه زنان در خانواده
766
بررسي تÊثير نانوذرات تيتانيوم اكسيد بر روي گياه برنج
767
بررسي تÊثير نظارت و بازرسي بر تقويت فرهنگ پاسخگويي (مورد مطالعه : مديريت شعب مناطق 6 گانه بانك ملت استان تهران )
768
بررسي تأ ثير محلول خوراكي گلوكز بر بر خي شاخصهاي فيزيو لوژيك و رفتاري درددر نوزادان بستري در مراكز آموزشي در ماني شهر رشت در سال 1384
769
بررسي تئاتر اصفهان در سي سال اخير
770
بررسي تئاتر اوري پيد EURIPIDE
771
بررسي تئاتر غرب آفريقا
772
بررسي تئاتر كارگاهي با توجه به نظريات "گروتوفسكي بارباوبوآل"
773
بررسي تئاتر كارگاهي با توجه به نظريات آثار "گروتوفسكي"، بارباوبوآل"
774
بررسي تئاتر كرني
775
بررسي تئاتر كودكان ونوجوانان
776
بررسي تئاتر مستند با تكيه بر فرم اجرا و امكانات صحنه
777
بررسي تئاتر مستند با تكيه بر فرم اجرا و امكانات صحنه
778
بررسي تئاتر معاصر خراسان
779
بررسي تئاتر معاصر خراسان
780
بررسي تئاتر موج نو انگلستان از 1995 تا 2006 با تاكيد بر چهره هاي شاخص آن ﴿سارا كين، پاتريك ماربر، ويكي فدرستون﴾
781
بررسي تئاتر موج نو انگلستان از 1995 تا 2006 با تاكيد بر چهره هاي شاخص آن﴿ساراكين،پاتريك ماربر،ويكي فدرستون﴾
782
بررسي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮي ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ دﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﺳﻮب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺰﯾﻢ-137 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺮدﮔﺎن
783
بررسي تأثير 10 هفته برنامه ي گرم كردن هارموني بر اجرا و ريسك فاكتور هاي مرتبط با آسيب در بازيكنان زن فوتباليست حرفه اي ايران
784
بررسي تأثير 10 هفته برنامه¬ي جامع گرم كردن +11 فيفا بر اجرا و ريسك فاكتور هاي مرتبط با آسيب در بازيكنان زن فوتباليست حرفه اي ايران
785
بررسي تأثير 6 هفته تمرين HIIT در شرايط هايپوكسي نورموباريك بر سطوح سرمي آنزيم هاي كبدي و حداكثر اكسيداسيون چربي در زنان داراي اضافه وزن
786
بررسي تأثير 8 هفته تمرين هوازي در شرايط هايپوكسي نورموباريك بر آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان داراي اضافه وزن
787
بررسي تأثير Splint advancement Mandibular) MAD) در كاهش علائم بيماران مبتلا به Apnea
788
بررسي تأثير USP ها بر روند تغييرات شاخص‌هاي هندسي مسير راه‌آهن
789
بررسي تأثير آبياري با پساب تصفيه شده شهري كرمانشاه بر خصوصيات گياه و خاك
790
بررسي تأثير آزاد‌سازي تجاري، ‌سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني بر بهره‌وري كل عوامل توليد در ايران و كشور‌هاي گروه G20 (2013-2000)
791
بررسي تأثير آزادسازي جهاني بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو گروه اكو
792
بررسي تأثير آگهي بر حساسيت به قيمت و رمزگشايي آگهي توسط دانشجويان با توجه به سرمايه فرهنگي و گرايش به اسنوبيسم
793
بررسي تأثير آلودگي خشك بر مقاومت جانبي خط راه‌آهن
794
بررسي تأثير آلودگي و رطوبت بر مقاومت جانبي خط راه‌آهن
795
بررسي تأثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر بهبود ظرفيت حافظه فعال، توانايي تصميم گيري و حل مسئله در دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان
796
بررسي تأثير آموزش به روش يادگيري مبتني بر تيم تعديل شده(MTBL) بر ميزان آگاهي وعملكرد امدادگران سازمان هلال احمر در زمينه انتقال مصدومين استان كهگيلويه و بويراحمد در سال1395
797
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي در دوره ابتدايي از ديدگاه معلمين شهر سميرم
798
بررسي تأثير آموزش پيش‏ دبستاني بر يادگيري مهارت‌هاي رواني حركتي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي
799
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بررشدشناختن كودكان
800
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بررشدشناختن كودكان
801
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بررشدشناختن كودكان
802
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بررشدشناختن كودكان
803
بررسي تأثير آموزش خودتحولي بر تحول اخلاقي نوجوانان شهر اصفهان و تعيين رابطه ي تحول اخلاقي با متغيرهاي جمعيت شناختي
804
بررسي تأثير آموزش خودكارآمدي بر انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
805
بررسي تأثير آموزش در رشد اقتصادي (مطالعه موردي:استان لرستان)
806
بررسي تأثير آموزش دو روش دقيق خواني و تجسسي بر ميزان درك مطلب و سرعت يادگيري دانش آموزان كلاسهاي اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان فردوس
807
بررسي تأثير آموزش دو روش مطالعه تجسسي و دقيق خواني بر ميزان درك مطلب دانش آموزان اول دبيرستان دخترانه شهرستان فردوس
808
بررسي تأثير آموزش عوامل مؤثر بر روابط بين فردي سالم از ديدگاه اسلام بر رضايت زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه پيام نور مركز اهواز
809
بررسي تأثير آموزش گروهي به شيوه پذيرش و تعهد (ACT) بر سازگاري اجتماعي و شكاف نسلي دانش آموزان دختر
810
بررسي تأثير آموزش مثبت‌نگري بر تعارض والد ـ نوجوان و سازگاري اجتماعي دختران
811
بررسي تأثير آموزش مثبت‌نگري زوجي بر اسنادهاي زناشويي و باورهاي ارتباطي در زنان متأهل شهر اصفهان
812
بررسي تأثير آموزش معنوي بر بهزيستي روان‌شناختي و تجربه‌هاي معنوي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
813
بررسي تأثير آموزش معنويت با تأكيد برآموزه‌هاي اسلامي بر شكفتگي، شفقت به خود و شادماني زناشويي زنان متأهل شهر اصفهان
814
بررسي تأثير آموزش مهارت زندگي بر سلامت روان دانش آموزان پايه ششم ابتدايي ناحيه 1 شهر يزد
815
بررسي تأثير آموزش مهارت هاي انشا نويسي بر عملكرد انشاي دانش آموزان دخترپايه پنجم ابتدايي شهرستان فردوس سال تحصيلي 93-92
816
بررسي تأثير آموزش مهارت هاي شناختي و فراشناختي بر عملكرد تحصيلي و انگيزش تحصيلي در درس زبان دانش آموزان دختر پايه 8
817
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر ارتباط دانشجويان داروسازي با بيماران
818
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي مثبت‌انديشانه بر هيجان هاي تحصيلي دانش‌آموزان تيزهوش دوره متوسطه اول شهر اصفهان
819
بررسي تأثير آموزش نقاشي بر هوش تجسمي- فضايي كودكان پيش دبستاني
820
بررسي تأثير آموزش هاي ضمن خدمت بر ميزان كارايي و اثر بخشي مديران و فرماندهان نيروي هوايي ارتش
821
بررسي تأثير آموزش هاي مهد كودك بر رشد مفهوم سازي دانش آموزان.
822
بررسي تأثير آموزش هنر بر خلاقيت و افزايش قابليت هاي يادگيري در دانش آموزان
823
بررسي تأثير آموزش هوش هيجاني بر كاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي – اجتماعي در مدارس پسرانه شهر سبزوار
824
بررسي تأثير آموزش هوش هيجاني برتاب آوري تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان
825
بررسي تأثير آموزش و ارائه بازخورد در ارتقاء سطح دانش منظور شناسي فراگيران ايراني زبان انگليسي
826
بررسي تأثير آموزه‌هاي ديني بر مديريت احساسات و رفع پريشاني رواني در بين كارگزاران
827
بررسي تأثير آميخته بازاريابي اجتماعي در كاهش مصرف خانگي گاز و افزايش رعايت اصول ايمني ﴿مطالعه موردي بخش هاي شمالي و شرقي شهر شهركرد﴾
828
بررسي تأثير آهك بر روي شيد رنگي كالاي رنگي شده توسط رنگ روناس
829
بررسي تأثير آهك بر روي شيد رنگي كالاي رنگي شده توسط رنگ روناس
830
بررسي تأثير آهنگري چندمحوري در شرايط¬هم‌دما بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Ti-6Al-4V
831
بررسي تأثير آواي كاركنان بر مشتري مداري
832
بررسي تأثير آيات الاحكام منسوخ در احكام فقهي و حقوقي
833
بررسي تأثير ابتكارات مبتني بر مسؤوليت پذيري اجتماعي شركت¬ها بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي؛ شعب بانك صادرات شهر ساري)
834
بررسي تأثير ابعاد استفاده از ابزارا ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر توسعه و فروش بيمه زندگي و پس انداز بيمه پاسارگاد از ديدگاه بازارياب هاي بيمه زندگي و پس انداز
835
بررسي تأثير ابعاد اعتماد سازماني بر بهره وري و اثربخشي عملكرد كاركنان در سازمان هلال احمر شهر تبريز
836
بررسي تأثير ابعاد اعتماد سازماني بر بهره وري و اثربخشي عملكرد كاركنان در سازمان هلال احمر شهر تبريز
837
بررسي تأثير ابعاد تبليغات بر پاسخهاي هيجاني و گرايشهاي رفتاري مخاطبين صدا و سيماي ايران
838
بررسي تأثير ابعاد ديدگاه رفتاري، اعتماد و تصوير برند سبز بر ارزش ويژه برند سبز (مورد مطالعه: محصولات طبيعي سينره)
839
بررسي تأثير ابعاد سرمايه فكري و هوش سازماني بر عملكرد سازماني با ميانجي گري مزيت رقابتي (مطالعه موردي: شركت هاي تبليغاتي شهر مشهد)
840
بررسي تأثير ابعاد سه گانه، عشق استرنبرگ بر رضايت مندي از زندگي زناشويي در بين زوجين شهرستان شهرضا
841
بررسي تأثير ابعاد شخصيت برند بر تجانس كاركردي و تجانس تصوير از خود درك شده مصرف كننده از نگرش برند هتل (مطالعه موردي : مشتريان هتل گاندي تهران)
842
بررسي تأثير ابعاد مديريت هويت برند بر ارتقاي رفتار شهروندي سازماني كاركنان شركت ايرانسل
843
بررسي تأثير اتصال مزارع بادي مقياس بزرگ بر پايداري گذراي زاويه رتور ژنراتورهاي سنكرون
844
بررسي تأثير اتمهاي سيليسيم، ژرمانيم، آرسنيك و فسفر روي پتانسيل يونيزاسيون، الكترونخواهي و باند گپ نانو ذرات بور نيتريد 06 ،06 ،06با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
845
بررسي تأثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
846
بررسي تأثير اثربخشي مديريت پروژه بر موفقيت پروژه در پروژه هاي ساختماني
847
بررسي تأثير اجتماع برند بر رفتار مصرف‌كننده
848
بررسي تأثير اجتماعي جنگ ايران و عراق.
849
بررسي تأثير اجتناب از پرداخت ماليات بر هزينه بدهي با لحاظ كردن اثر مالكيت نهادي
850
بررسي تآثير اجراي پروژه هاي نوسازي بر پيشگيري و كاهش وقوع جرايم و افزايش امنيت در بافت هاي فرسوده شهري ﴿ نمونه موردي : محله خواجه نظام واقع در ناحيه 2 منطقه 7 شهر تهران - بازه زماني 1385 تا 1391 ﴾
851
بررسي تأثير اجراي زبان گزارشگري تجاري توسعه‌پذير بر روي هزينه هاي سرمايه‌اي و هزينه‌هاي معاملاتي
852
بررسي تأثير اجزاي اختلاط كامپوزيت مهندسي شده بر خصوصيات مكانيكي و دوام در برابر چرخه يخ و ذوب
853
بررسي تأثير احساسات مثبت مشتري بر نيات رفتاري در صنعت گردشگري (مطالعه موردي: رستوران شالي شهر ساري)
854
بررسي تأثير اختلاط پلي پروپيلن داراي توزيع وزن مولكولي متفاوت بر خواص فيزيكي و ريز ساختار نخهاي فيلامنتي ذوب ريسي شده
855
بررسي تأثير اختلالات يادگيري در افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس شهرستان رامسر.
856
بررسي تأثير ادبيات ژورناليستي بر نثر و نظم عهد مشروطه با تكيه‌بر آثار علي‌اكبر دهخدا، فرخي يزدي و ملك‌الشعرا بهار
857
بررسي تأثير ادراك دانشجويان از شيوه هاي بازاريابي سبز برنگرش و مسئوليت زيست محيطي و تمايل و رفتار خريد محصولات سبز(مطالعه موردي: دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور تهران-غرب)
858
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﻳﺴﻜﻮﺍﻻﺳﺘﻴﻚ
859
بررسي تأثير ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر روي نگرش مشتري (مطالعه موردي:شركت ايرانسل همدان)
860
بررسي تأثير ارزش ادراك شده، ارزش ويژه و كيفيت ادراك شده بر رضايت و قصد خريد مجدد مشتريان هاكوپيان با نقش ميانجي متغيرهاي سن و درآمد
861
بررسي تأثير ارزش ادراكي ويژه برند و كيفيت ارتباطي بر ارزش طول عمر مشتري با توجه به نقش واسطه اي وفاداري
862
بررسي تأثير ارزش انعطاف پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت ها و هزينه سرمايه سهام با استفاده از مدل گامبا و تريانتيس
863
بررسي تأثير ارزش ويژه برند، ارزش كسب شده و ارزش ويژه روابط بر بيشينه‌سازي ارزش ويژه مشتري در صنعت رستوران‌هاي زنجيره‌اي
864
بررسي تأثير ارزش ويژه ي برند بر مسئوليت اجتماعي شركتها با نقش ميانجي اعتماد سازماني
865
بررسي تأثير ارزشيابي پوياي تكواژ شناسي بر آگاهي صرفي ، درك مطلب و كارآمدي زبان آموزان در خواندن متون انگليسي
866
بررسي تأثير ارزشيابي توصيفي بر خلاقيت و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه ي پنجم ابتدايي شهر شاهديه
867
بررسي تأثير ارزشيابي مرحله اي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر اول راهنمايي در درس جغرافيا مدرسه دكتر حسابي شهرستان شيراز سال تحصيلي 1388-1387
868
بررسي تأثير ازدواج فاميلي بر پيشرفت تحصيلي و بهره هوشي دانش آموزان كلاس پنجم منطقه سرايان
869
بررسي تأثير ازدواج فرزندان بر همبستگي بين اعضاي خانواده در بين خانواده هاي شهرستان جيرفت
870
بررسي تأثير ازدواج موقت در فساد اجتماعي.
871
بررسي تأثير استراتژي بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي با تأكيد بر عملكرد بازاريابي و مالي
872
بررسي تأثير استراتژي بازاريابي محصول و استراتژي وب سايت فروشنده بر قصد خريد مشتريان(مورد مطالعه: فروشگاه ديجي كالا)
873
بررسي تأثير استراتژي مشتري محور بر توسعه محصول جديد( مطالعه موردي شركتهاي محصولات غذايي شهرستان آمل)
874
بررسي تأثير استراتژي مشتري محور بر توسعه محصول جديد( مطالعه موردي شركتهاي محصولات غذايي شهرستان آمل)
875
بررسي تأثير استراتژي هاي مديريت دانش و يادگيري سازماني برعملكرد سازماني با نقش واسطه اي نوآوري
876
بررسي تأثير استراتژي هاي مديريت دانش و يادگيري سازماني برعملكرد سازماني با نقش واسطه اي نوآوري (مورد مطالعه:سازمان جهادكشاورزي استان فارس)
877
بررسي تأثير استراتژي‌هاي بازاريابي، ريسك درك شده و اعتماد مشتريان در رفتار خريد آنلاين بليط هواپيما
878
بررسي تأثير استراتژي¬هاي بازاريابي، ريسك درك شده و اعتماد مشتريان در رفتار خريد آنلاين بليط هواپيما
879
بررسي تأثير استراتژيهاي حفظ و نگهداري نيروي انساني بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مطالعه موردي؛ شركت فولاد مباركه)
880
بررسي تأثير استراتژيهاي حفظ و نگهداري نيروي انساني بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مطالعه موردي؛ شركت فولاد مباركه)
881
بررسي تأثير استرس شغلي كاركنان بر كيفيت زندگي كاري آنان در ادارات بانك رفاه كارگران
882
بررسي تأثير استفاده از افزودني‌هاي Co و Fe بر خواص مغناطيسي و زيستي نانوذرات هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش شيميايي
883
بررسي تأثير استفاده از انواع ايروژل بر خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پلي استر تقويت شده با الياف بازالت
884
بررسي تأثير استفاده از پيش شكل ها در بهبود اتصالات لوله هاي كامپوزيتي
885
بررسي تأثير استفاده از راهبرد آموزشي نمودار وي بر گرايش به تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان اصفهان
886
بررسي تأثير استفاده از رسانه هاي اجتماعي بر عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه تربيت مدرس
887
بررسي تأثير استفاده از رسانه هاي اجتماعي بر عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه تربيت مدرس
888
بررسي تأثير استفاده از روش‌ هاي حمل و نقل بر هزينه هاي شبكه لجستيك يكپارچه
889
بررسي تأثير استفاده از ساختمان هاي هوشمند بر كاهش تلفات شبكه و بهبود پروفيل ولتاژ با بكارگيري الگوريتم TLBO
890
بررسي تأثير استفاده از سراميك دور ريز و تراشه‌هاي فولاد در بتن تحت اثر دما
891
بررسي تأثير استفاده از سوخت پروپانول بر ميزان آلاينده هاي يك موتور اشتعال جرقه اي
892
بررسي تأثير استفاده از فناوري اطلاعات در عملكرد شركت كاشي پارس
893
بررسي تأثير استفاده از كارپوشه بر خلاقيت و خودنظم دهي در دانش آموزان كلاس ششم ابتدايي شهر يزد
894
بررسي تأثير استفاده از لاستيك فرسوده به عنوان صفحات لاستيكي زير تراورس در زوال بالاست
895
بررسي تأثير استفاده از لايه نانو ليفي حاوي نانو ذرات نقره بر عملكرد حفاظتي گان جراحي سه لايه
896
بررسي تأثير استفاده از مواد زيستي (باكتري) بر خواص مكانيكي بتن سخت شده
897
بررسي تأثير استفاده از نانوسيالات بر روي خنك كاري موتور EF7
898
بررسي تأثير استفاده ازروش تدريس نقشه ي مفهومي بر پيشرفت تحصيلي و خلاقيت در درس علوم تجربي سال سوم متوسطه اول در شهر دهدشت
899
بررسي تأثير استقلال هيئت‌مديره بر عملكرد شركت در زمان تغيير تمركز مالكيت
900
بررسي تأثير اسلام بر فرش از دوره صفويه تا معاصر
901
بررسي تأثير اشتراك دانش بر دوسو تواني با نقش ميانجي توانمندسازي در پرستاران بيمارستان دكتر حشمت رشت
902
بررسي تأثير اشتغال زنان برتربيت فرزندان درشهرستان رامسر
903
بررسي تأثير اشتغال زنان برخانواده
904
بررسي تأثير اشتغال زنان برخانواده.
905
بررسي تأثير اشتغال زنان فرهنگي از جنبه هاي اقتصادي-اجتماعي برروابط خانوادگي درشهرستان چالوس
906
بررسي تأثير اشتغال زنان فرهنگي بر اجتماعي شدن فرزندان در مقطع راهنمايي﴿شهرستان شهرضا﴾
907
بررسي تأثير اشتغال زنان متأهل بر خانواده در شهرستان رامسر.
908
بررسي تأثير اشتغال زنان(متاهل)ازجنبه هاي اقتصادي،اجتماعي بر روابط خانوادگي باتوجه به نظريه فمنيسم درشهرستان صومعه سرا
909
بررسي تأثير اشتغال مادران بر اختلالات رواني- رفتاري كودكان مقطع پيش دبستاني در شهرستان سميرم
910
بررسي تأثير اشتغال مادران بر سازگاري اجتماعي دختران دوره دبستاني شهر سميرم
911
بررسي تأثير اشتغال مادران برسازگاري اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان چالوس.
912
بررسي تأثير اشتغال مادران شاغل آموزگار و مادران شاغل غير آموزكار در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي
913
بررسي تأثير اصطكاك بر فرايند كشش عميق به كمك روش المان محدود
914
بررسي تأثير اصلاح سطح با استفاده از UV/Ozone بر بهبود تكميل كالاي پلي‌استري با آلجينات سديم
915
بررسي تأثير اصلاح سطحي نانوذرات سيليكا بر رفتار ويسكوالاستيك خطي و غيرخطي نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي استايرن
916
بررسي تأثير اصول و قواعد شبيه (تعزيه) در كارگرداني نمايش هاي ايراني با تأكيد بر آثار محمد رحمانيان
917
بررسي تأثير اضطراب بر روي اختلالات پوستي
918
بررسي تأثير اطمينان بيش از حد مديريت بر محافظه كاري مشروط و نامشروط، با توجه به نقش نظارت بيروني
919
بررسي تأثير اعتبارات بانكي بر درآمد و توليد كشاورزان شهرستان مباركه
920
بررسي تأثير اعتماد به منبع تبليغات دهان به دهان الكترونيك بر نگرش و قصد پيروي از تبليغات دهان به دهان الكترونيك (مورد مطالعه: سامانه هوشمند سفارش تاكسي اسنپ در تهران)
921
بررسي تأثير اعتماد بيش از حد مديران بر ميزان نگهداشت وجه نقد و افشاي مسئوليت اجتماعي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
922
بررسي تأثير اعتماد و هويت برند بر بشارت برند (بيمه ايران)
923
بررسي تأثير اعتماد و هويت برند بر بشارت برند(بيمه ايران)
924
بررسي تأثير اعتياد والدين بر اضطراب فرزندان
925
بررسي تأثير اعتياد والدين در رشد اجتماعي فرزندان
926
بررسي تأثير اعتياد والدين در سطح سلامت رواني فرزندان 12 تا 18 سال شهرستان سيرجان
927
بررسي تأثير افزايش بيان ژن Type III (Fndc5) cDNA Domain containing 5 fibronection موشي با استفاده از ذره لنتي ويروس القائي lenti-X advanced در روند تمايز قلبي سلول هاي بنيادي جنيني موشي
928
بررسي تأثير افزايش يان (Peroxisomal protein) cDNA موشي با استفاده از ذره لنتي ويروس القائي Lenti-X advanced بر عصب زايي سلول هاي بنيادي جنيني موشي
929
بررسي تأثير افزودن Sn بر خواص خوردگي پوشش آلياژي Cu-Zn اعمال شده روي فولاد به روش الكتروليتي
930
بررسي تأثير افزودن پليمرهاي شيشه‌اي (پلي(متيل‌متاكريلات)، پلي‌استايرن و Matrimid) بر عملكرد غشاي PEBAX در جداسازي گازي دي‌اكسيدكربن/ نيتروژن
931
بررسي تآثير افزودن عنصر بور بر ريزساختار و رفتار سايشي آلياژ Fe-Cr-C پوشش داده شده بر روي فولاد ساده كربني به روش GTAW
932
بررسي تأثير افزودن كربنات پتاسيم به زباله شهري بر كميت و كيفيت شيرابه توليدي
933
بررسي تأثير افزودن نانو اكسيد آهن بر حساسيت رطوبتي و عمر خستگي مخلوط هاي آسفالتي نيمهگرم
934
بررسي تأثير افزودن نانو ذرات بر مكانيزم تشكيل غشاء در روش وارونگي فاز ناشي از غيرحلال
935
بررسي تأثير افزودن نيتروژن به گاز محافظ بر خواص فلز جوش فولاد زنگ نزن سوپردوفازي UNS S32750 جوشكاري شده با فرايند قوسي تنگستن - گاز
936
بررسي تأثير افزودن نيتريد آلومينيوم بر رفتار خوردگي سايشي پوشش كامپوزيتي نيكل‎-‎فسفر ايجاد شده بر روي اتصالات ايستگاه‎هاي تقليل فشار گاز به روش الكترولس
937
بررسي تأثير افزودني بر خواص عملكردي و مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي (SMA)
938
بررسي تأثير افزودني‌هاي آلومينيوم، كلسيم و منيزيم بر ريزساختار و خواص مكانيكي پرم‌آلوي 49
939
بررسي تأثير افسردگي در ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره تحصيلي راهنمايي دخترانه مدرسه عصمت منطقه 10تهران
940
بررسي تأثير اقتصاد خانواده بر طلاق ( مطالعه موردي شهر مشهد در سالهاي 1396-1395 )
941
بررسي تأثير اقتصاد مقاومتي بر عدالت اقتصادي از ديدگاه نهج البلاغه
942
بررسي تأثير اقدامات مديريت دانش بر توانمندسازي روانشناختي منابع انساني در شركت اپكو (مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل)
943
بررسي تأثير القاي هيجان هاي مثبت و منفي بر حمايت ادراك شده سرپرست، نيت ترك شغل و رفتار شهروندي سازماني
944
بررسي تأثير الگوي ناپيوستگي‌ها بر ميزان آب ورودي به حفريات زيرزميني
945
بررسي تأثير الياف بازيافتي بطري‌هاي پلاستيكي (PET) بر مقاومت روانگرايي با استفاده از دستگاه سه محوري سيكليك
946
بررسي تأثير الياف پليمري بر غلتك‌پذيري و بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي كامپوزيت‌هاي سيماني
947
بررسي تأثير الياف مركب آراميد و پلي اولفين بر عملكرد مخلوط آسفالتي در بازيافت سطحي گرم درجا
948
بررسي تأثير الياف، مواد زمينه و افزودني ها بر خواص مكانيكي كامپوزيت ها
949
بررسي تأثير امنيت اجتماعي بر سلامت زنان(مطالعه موردي زنان منطقه 4 شهر تهران سال 93-92)
950
بررسي تأثير امواج فراصوت در توليد پودر نيكل به روش الكتروليز
951
بررسي تأثير امواج مايكروويو بر قابليت نفوذ بخار آب پارچه هاي تاري-پودي
952
بررسي تأثير اميدواري و شادكامي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر پيام نور شهرستان فردوس
953
بررسي تأثير انتظارات و پاسخ مشتري از مسوليت اجتماعي و اخلاق كسب و كار بر نگرش برند
954
بررسي تأثير انجام فرايند آلومينايزينگ بر رفتار اكسيداسيوني پوشش هاي MCrAlY بر روي سوپرآلياژ پايه نيكل
955
بررسي تأثير انجام فرايند آلومينايزينگ بر رفتاراكسيداسيوني پوششهايMCrAlYبر روي سوپرآلياژپايه نيكل
956
بررسي تأثير انحناي لت‌هاي دريچه‌ي مكانيكي دو لتي بر هموديناميك جريان پس از عبور از دريچه‌ي آئورت به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
957
بررسي تأثير انرژي آلتراسونيك بر پخش شدگي نانو ذرات هالوسيت در محيط سيماني و اثر آن بر دوام كامپوزيت‌هاي سيماني
958
بررسي تأثير انعطاف¬پذيري فناوري‌اطلاعات برعملكرد رقابتي با نقش واسطه گري قابليت هاي پوياي فناوري‌اطلاعات مورد مطالعه مؤسسه اعتباري ثامن الائمه
959
بررسي تأثير انفوزيون دوز كم پروپوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي سزارين با بيهوشي اسپينال
960
بررسي تأثير انقلاب اسلامي ايران (1357 ش) بر جريان هاي اصلي تاريخ نگاري ايراني در دهه شصت شمسي
961
بررسي تأثير انقلاب اسلامي ايران بر تحولات بحرين در چارچوب نظريه پخش با تأكيد بر دوره (2011-2013)
962
بررسي تأثير انگيزش پيشرفت بر سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان فسا
963
بررسي تأثير انگيزش كارگران درافزايش بازده كاري آنها
964
بررسي تأثير انگيزش هاي شغلي بر بالندگي سازماني و تسهيم دانش در معلمان تربيت بدني شهر اراك
965
بررسي تأثير انگيزش و باورهاي مذهبي بر روي رفتار انسان.
966
بررسي تأثير انواع ارتباطات بر تسهيم اطلاعات سفر با رويكرد شبكه هاي اجتماعي مطالعه موردي: گردشگران آژانس‌هاي مسافرتي در شهر تهران
967
بررسي تأثير اهداف و ويژگي‌هاي شركت بر روي قصد استفاده مداوم مصرف‌كننده با توجه به نقش ميانجي اعتماد فردي (مطالعه موردي : اسنپ در شهرضا)
968
بررسي تأثير اوضاع اجتماعي و فكري برديدگاهاي خردگرايانه ناصرخسرو و سنايي
969
بررسي تأثير ايجاد بندر خشك خراسان رضوي روي هزينه مبادله تجاري ايران، افغانستان و تركمنستان
970
بررسي تأثير اينترنت بر گذران اوقات فراغت دانشجويان دختردانشگاه هاي اصفهان (دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامي خوراسگان)
971
بررسي تأثير اينرسي مشتري بر تمايل به روي‌گرداني از برند با نقش ميانجي رضايت مشتريان و انتظارات مشتريان
972
بررسي تأثير اينرسي مشتري و اعتماد اينترنتي بر قصد خريد مجدد مشتريان با توجه به نقش واسطه ي جاذبه جايگزين
973
بررسي تأثير بارگذاري مكانيكي بر طول عمر لايه TBCتحت بار حرارتي
974
بررسي تأثير بارگذاري هيدرواستاتيك بر تمايز كندروژنيك سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي خرگوشي
975
بررسي تأثير بازار گرايي يكپارچه بر خلق ارزش مشترك براي مشتري و فروشنده با حضور متغير مداخله گر پذيرش بازاريابي الكترونيكي (مطالعه موردي شركت‌هاي كامپيوتري شهر تهران(
976
بررسي تأثير بازار محوري بر عملكرد بازرگاني شركت گلديس كاشي
977
بررسي تأثير بازارپردازي بر رفتار خريد مصرف كننده و تحليل آن بر اساس بازاريابي عصبي
978
بررسي تأثير بازارگرايي صادراتي بر عملكرد نوآوري صادراتي از طريق متغير تعديلگر ساختار مالكيت (مطالعه موردي: شركت ماموت)
979
بررسي تأثير بازاريابي الكترونيكي بر ساختار سازماني بانك ملت (مطالعه مورديبانك هاي ملت شمال شرق تهران)
980
بررسي تأثير بازاريابي تجربي بر رضايت و وفاداري مشتريان براساس مدل اشميت 1999 در بانك هاي سطح شهر
981
بررسي تأثير بازاريابي داخلي بر انگيزش دروني كاركنان: مورد مطالعه بانك مهر اقتصاد استان اصفهان
982
بررسي تأثير بازاريابي داخلي بر شجاعت اخلاقي حرفه اي و سكوت سازماني (مورد مطالعه كارمندان دانشگاه يزد)
983
بررسي تأثير بازاريابي شبكه ها و رسانه هاي اجتماعي بر وفاداري به برند با نقش ميانجي آگاهي از برند و ارزش برند
984
بررسي تأثير بازاريابي ورزشي و سرمايه انساني بر بهبود عملكرد باشگاه هاي ورزشي (مطالعه موردي: باشگاه هاي ورزشي شهر كرمانشاه)
985
بررسي تأثير بازاريابي ويروسي آنلاين بر هدف رفتاري مصرف كنندگان (مطالعه موردي: مصرف كنندگان محصولات لوازم الكترونيكي)
986
بررسي تأثير بازتواني قلبي داخل بيمارستاني بر اساس فعاليت بدني بر ميانگين سيگنال هاي الكتروكارديوگرافي بيماران با حادثه حاد قلبي بستري بيمارستان افشار يزد
987
بررسي تأثير بازتواني قلبي داخل بيمارستاني بر اساس فعاليت بدني بر ميانگين سيگنال هاي الكتروكارديوگرافي بيماران با حادثه حاد قلبي بستري بيمارستان افشار يزد
988
بررسي تأثير بازشوها در برش منگنه اي اتصال ستون به دال تخت
989
بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي بر پرخاشگري كودكان در شهرستان جهرم
990
بررسي تأثير بازي‌درماني بر اضطراب جدايي، افسردگي، اعتمادبه‌نفس و مقابله با درد كودكان سرطاني
991
بررسي تأثير بازيهاي رايانه اي برميزان پرخاشگري نوجوانان پسر.
992
بررسي تأثير بازيهاي رايانه اي برميزان پرخاشگري واضطراب نوجوانان پسر در شهرستان رودسر در سال تحصيلي84-85.
993
بررسي تأثير بازيهاي رايانه اي در احساس خشونت كودكان.
994
بررسي تأثير بازيهاي نمايش-اجتماعي بر رشد شناختي و اجتماعي كودكان پيش دبستاني شهر خفر
995
بررسي تأثير باكتري هاي كاهنده گوگرد برخوردگي لوله هاي نفتي در خاك گچساران
996
بررسي تأثير باكتري هاي كاهنده گوگرد برخوردگي لوله هاي نفتي در خاك گچساران
997
بررسي تأثير باورهاي غير منطقي والدين بر باورهاي غيرمنطقي فرزندان دختر كلاس سوم دبيرستانهاي شهر بشرويه سال تحصيلي 86-85
998
بررسي تأثير بد رفتاري والدين بر عزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
999
بررسي تأثير برانگيختگي پلاسمون سطحي در به دام اندازي نور، توسط نانو ساختارهاي فلزي در سلول خورشيدي
1000
بررسي تأثير برانگيختگي پلاسمون سطحي در به دام¬اندازي نور، توسط نانو ساختارهاي فلزي در سلول¬خورشيدي
بازگشت