<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي پايداري سينتيكي و فعاليت ضد استافيلوكوكي پروتئين نوتركيب lASa توليد شده در E.coli در شرايط in vitro
2
بررسي پايداري سينه كار تونل در زمين هاي نرم به روش تحليلي و عددي با در نظر گرفتن اثر هندسه
3
بررسي پايداري شبكه هاي موازي AC\DC
4
بررسي پايداري شيب هاي خاكي مسلح به ژئوسنتتيك به روش اجزاي محدود
5
بررسي پايداري شيب هاي سنگي در جاده هاي كوهستاني بر مبناي مكانيك شكست
6
بررسي پايداري شيبه اي خاكي مسلح با استفاده از نظريه ي گراف
7
بررسي پايداري شيبهاي خاكي براساس تئوري خاك غير اشباع ومقايسه باوضعيت خشك واشباع
8
بررسي پايداري شيبهاي خاكي نامحدود در مناطق شهري
9
بررسي پايداري شيرواني هاي ساخته شده با خاك كربناته هرمز در حالت غيراشباع با استفاده از سانتريفيوژ ژئوتكنيكي
10
بررسي پايداري شيروانيهاي مسلح شده با ژئوگريدها در برابر زلزله
11
بررسي پايداري صورت بندي هاي دسته اي از پپتيدهاي نانو حلقه با اندازه هاي مختلف با روش تفكيك انرژي ﴿پيوند هيدروژني - اثر فوق مزدوج شدن و همبستگي الكتروني﴾ و مطالعه يونش آن ها جهت مطالعه ساختار الكتروني
12
بررسي پايداري طولي يك شناور اثرسطحي (WIG)
13
بررسي پايداري عملكرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)با استفاده از روشهاي مختلف پارامتري وناپارامتري
14
بررسي پايداري غشاهاي تبادل پروتون پلي اتر اتر كتون سولفونه در پيل هاي سوختي الكتروليت پليمري
15
بررسي پايداري غيرخطي تير خميده ساخته شده از مواد هدفمنددر معرض بار حرارتي
16
بررسي پايداري فازي مخلوطهاي آبي پليمر + الكتروليت
17
بررسي پايداري فازي مخلوطهاي پليمري داراي پيوندهاي ئيدروژني
18
بررسي پايداري فرم ستونهاي بتن مسلح
19
بررسي پايداري فضاهاي زيرزميني با مطالعه موردي طرح كاريز كيش
20
بررسي پايداري فعاليت آنتي اكسيداني عصاره پوست نارنج و اثر آن بر اكسيداسيون ليپيدي گوشت خام و پخته ماهي
21
بررسي پايداري فولرن ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي ...
22
بررسي پايداري قايم خط آهن با نرم افزار ANSYS
23
بررسي پايداري كلوئيدي در سامانه پلي يورتان پايه آبي
24
بررسي پايداري كمپلكس هاي بازهاي اسيدهاي نوكلئيك با تعدادي از فلزات گروه اول و دوم ( در فاز گازي ) با استفاده از روش هاي Ab initio
25
بررسي پايداري كناره هاي رودخانه با توجه به خصوصيات عوامل موثر در آن ﴿مطالعه موردي : رودخانه حنا در استان اصفهان﴾
26
بررسي پايداري كونژوگه هاي نانوذرات طلا و مولكول هاي زيستي بر بسترهاي جامد هيدروفوب
27
بررسي پايداري گذرا در سيستم هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از توابع سياپانف
28
بررسي پايداري گذراي ژنراتور سنكرون
29
بررسي پايداري گذراي سيستمهاي قدرت به روش مستقيم لياپونف جهت تعيين ناحيه پايداري و زمان بحراني سيستم
30
بررسي پايداري گذراي شبكه قدرت براي رله بازبست
31
بررسي پايداري گرمايي فلزات نوبل (گروه پلاتين) روي سطح آلومينا به روش ديناميك مولكولي
32
بررسي پايداري مالي و شوك هاي مالي در ايران
33
بررسي پايداري مچانبي در بينهايت , Asymptotic stability at infinity for differentiable fields of the plane
34
بررسي پايداري مخازن و چاه هاي نفتي از ديدگاه ژئومكانيكي مطالعه ي موردي: مخزن ياران
35
بررسي پايداري مدل اپيدمي كلاميدياي تاخيري با واكسيناسيون پالس
36
بررسي پايداري مدهاي ساكن در يك سيستم آشوبناك غيرخطي
37
بررسي پايداري مشتقات پادان آميد نوع A وB به روش DFT
38
بررسي پايداري معيشتيي در سه بافت رسمي، غير رسمي و فرسوده در سطح شهر مريوان
39
بررسي پايداري مكانيكي ماشين هاي راه رونده
40
بررسي پايداري موتورهاي سنكرون تحريك شونده از شين اصلي تغذيه همراه با SVC
41
بررسي پايداري موضعي و جانبي تيرهاي قاب هاي خمشي با اتصال RBS تحت اثر بارهاي تناوبي
42
بررسي پايداري نانوذرات sic در حمام آبكاري نيكل
43
بررسي پايداري نقطه كوانتومي Si /Ge به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
44
بررسي پايداري هسته هاي ابرسنگين
45
بررسي پايداري هسته هاي ابرسنگين
46
بررسي پايداري همزمان كارگاه زيرزميني و معدن روباز انگوران
47
بررسي پايداري و آروماتيسيته تركيبات هتروسيكلي پنج عضويي C3H3X2 و تاثير استخلاف هاي مختلف
48
بررسي پايداري و انشعابات در يك مدل شكار - شكارچي و يك مدل بيماري هاي همه گير
49
بررسي پايداري و بهره ي L2 در سيستم هاي سوئيچ
50
بررسي پايداري و پايدار سازي سيستم هاي فازي بر پايه تابع لياپائوف مشتق ناپذير
51
بررسي پايداري و پايدارسازي سيستم هاي دوبعدي فازي
52
بررسي پايداري و پايدارسازي شبكه ATM با در نظر گرفتن عدم قطعيت¬هاي مربوط به زمان تأخيرهاي متغير بازمان
53
بررسي پايداري و تشديد كمربند سياركي
54
بررسي پايداري و رفتار گودبرداري‌هاي عميق شهري و ارائه روش‌هاي بهينه طراحي
55
بررسي پايداري و سازگاري عملكرد دانه ژنوتيپ¬هاي گندم در شرايط تنش خشكي در استان كرمان
56
بررسي پايداري و طراحي سيستم هاي غير خطي و فازي
57
بررسي پايداري و طراحي كنترل كننده پايدار ساز براي سيستم سوئيچينگ ضربه
58
بررسي پايداري و طراحي كنترل‌كننده براي سيستم‌هاي تكه‌اي خطي گسسته با زمان
59
بررسي پايداري و طراحي محافظ هاي سنگريزه اي خطوط لوله دريايي تحت بارگذاري امواج با استفاده از مدل هاي درختي
60
بررسي پايداري و كنترل آسنكرون سيستم هاي سوئيچينگ وابسته به زمان
61
بررسي پايداري و مدلسازي يك ماهواره با اجزاء انعطاف پذير
62
بررسي پايداري و ميزان مقاومت به خشكي در لاينهاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد گندم
63
بررسي پايداري و وراثت پذيري ژن مقاومت به قارچ فوزاريوم دانه گندم در گياه ترا ريخته گندم
64
بررسي پايداري ورقهاي ضخيم لايه لايه با استفاده از روشهاي نوار محدود معمولي و مختلط
65
بررسي پايداري ورقهاي لايه لايه با استفاده از روش spline finite strip
66
بررسي پايداري يك پرتاب گر فضايي با استفاده از ضرايب آيروديناميكي لازم
67
بررسي پايداري يك هواپيما جنگنده توسط معيار هارپركوپر
68
بررسي پايداري يون در دام كروي
69
بررسي پايداري، قيمت گذاري و اهميت اقتصادي جزء نقديِ سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
70
بررسي پايدازس چند مدل همه گيري وبا
71
بررسي پايگاه اجتماعي بر روي نگرشها و آگاهي هاي افراد تحصيلكرده شاهرود
72
بررسي پايگاه اجتماعي خانواده ها و تأثير آن بر كيفيت تحصيلي فرزندان در مقاطع متوسطه دختران شهر سميرم
73
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتاثير آن در پذيرش سياست تنظيم خانواده
74
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتاثير آن درپذيرش سياست تنظيم خانواده
75
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتحولات آن در خانواده
76
بررسي پايگاه اجتماعي زنان وتحولات آنان د رخانواده
77
بررسي پايگاه اجتماعي موجود معلمين ابتدايي در جامعه
78
بررسي پايگاه اجتماعي والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان دوره ابتدايي شهر بندر تركمن
79
بررسي پايگاه اقتصادي اجتماعي خانوار بر روي پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه پنجم شهرستان تربت جام
80
بررسي پايگاه داده nosql در شبكه هاي اجتماعي
81
بررسي پايگاه قضا در حكموت اسلامي ﴿﴿در فقه شيعه﴾﴾
82
بررسي پايلوت تأثير پليمورفيسم 3892097 rs در CYP2D6 و rs 3808607 در CYP7A1 برميزان دوز تجويز شده ي داروي آتورواستاتين در بيماران دارايLDL خون بالا در استان گيلان، شهررشت
83
بررسي پايلوت تأثيرپلي مورفيسم هاي ژن SLCO1B1)rs4149056و rs2306283) برميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين دربيماران باLDL بالا در استان گيلان، شهر رشت
84
بررسي پايلوت تاثير پليمورفيسم هاي ژن (ABCB1 (rs2032582 , rs1045642 بر ميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين در بيماران با LDL بالا، در استان گيلان شهر رشت
85
بررسي پايه گذاري چند ماشينه
86
بررسي پايه هاي ريس و دوگان قاب هاي مدولي هيلبرت -C* مدول
87
بررسي پپتيك اولسر در بيماران دياليزي
88
بررسي پپتيك اولسر در بيماران دياليزي
89
بررسي پتاثير تسهيم دانش و روابط كاركنان بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي:جهاد كشاورزي استان گلستان)
90
بررسي پتاسيلهاي هيدروكليمايي حوضه آبريز رودخانه كارون از پل شالوتاگدارلندر به منظور برنامه ريزي توسعه و اسكان زندگي عشاير بختياري (دورگي باب)
91
بررسي پتانسل هاي صادراتي صنايع كاشي و سراميك در فرايند يكسان سازي نرخ ارز كارخانه هاي منتخب در ايران
92
بررسي پتانسيل ، جذابيت و وي‍گيهاي بازار هدف به منظور انتخاب جذاب ترين بازارها در بانك كشاورزي
93
بررسي پتانسيل ،جذابيت وويژگي هاي بازار هدف به منظور انتخاب جذاب ترين بازارها در بانك كشاورزي
94
بررسي پتانسيل sFLT-1 به عنوان بيوماركري براي سرطان پروستات
95
بررسي پتانسيل آللوپاتيك علف هاي هرزاويارسلام و تاج خروس روي جوانه زني و رشد كلزا
96
بررسي پتانسيل آللوپاتيك علف هرز فرفيون بر روي گياهان زراعي ذرت، گندم، جو و علف هرز تاج خروس ، خرفه و سلمه تره
97
بررسي پتانسيل آللوپاتيك كلزا براي مديريت علف هاي هرز تاج خروس، خرفه، سلمه تره، كاتوس و عروسك پشت پرده
98
بررسي پتانسيل آللوپاتيكي سبوس ارقام برنج ايراني روي خصوصيات جوانه زني علف هرز سوروف
99
بررسي پتانسيل آموزش از راه دور در جهت ترويج گياه شناسي الكترونيك
100
بررسي پتانسيل استخراجي و فرآوري سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي ايران
101
بررسي پتانسيل استفاده از انرژي خورشيدي درمناطق روستايي ايران
102
بررسي پتانسيل اكتشافي و فرآوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي استان همدان
103
بررسي پتانسيل انرژي تابشي خورشيدي در استان اصفهان
104
بررسي پتانسيل ايجاد طبقه ي ضعيف براثر گسيختگي مهاربندهاي قابهاي دوگانه فولادي
105
بررسي پتانسيل پالايش عناصر سرب و روي توسط سه گونه علفي
106
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده بر سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه تحت اثر برخورد وسيله نقليه
107
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده در ساختمان ها با لحاظ اثر برخورد
108
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده در ساختمانهاي بتن مسلح تحت اثر برخورد وسيله نقليه
109
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده سازه هاي فولادي با بادبند واگرا تحت اثر برخورد وسيله نقليه
110
بررسي پتانسيل تشديد خاك ساختگاه شهر اردكان با استفاده از روش ژئوفيزيكي امواج نزولي
111
بررسي پتانسيل تشكيل فراورده هاي جانبي گندزدايي در آب خام ورودي به تصفيه خانه كلاته گلزار شهرستان سرخس ومقايسه آن با شبكه توزيع در سال ۱۳۹۰
112
بررسي پتانسيل تصاوير چندطيفي اصلاح شده در كشف ماده هدف به كمك روش بهبود داده شده برمبناي CEM
113
بررسي پتانسيل تفاله ليموترش و پرتقال درحذف رنگ متيلن بلو از پساب
114
بررسي پتانسيل تورم رس دشت جنوب تهران تحت آزمايش تحكيم
115
بررسي پتانسيل توليد برق از منابع انرژي تجديد پذير فراساحلي خليج فارس و درياي عمان
116
بررسي پتانسيل توليد بيوگاز و بيو هيدروژن از ضايعات گياه پنبه با پيش فراوري قليايي
117
بررسي پتانسيل توليد رواناب و آبنمود سيل حوضه با استفاده از مدل HEC-GeoHMS ) مطالعه موردي حوزه آبخيز روانسر در استان كرمانشاه (
118
بررسي پتانسيل توليد سوخت زيستي در پالايشگاه زيستي با استفاده از ريزجلبك كلرلا سوروكينيانا
119
بررسي پتانسيل توليد ميكروتيوبر از گياهچه هاي ارقام مختلف سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي
120
بررسي پتانسيل خودروسازي جهت افزايش سطح اتوماسيون
121
بررسي پتانسيل خوردگي ورسوبگذاري آب شرب شبكه توزيع شهر شهر بابك وعوامل موثر بر آن
122
بررسي پتانسيل خورندگي آب و خاك در اقليم هاي مختلف استان كرمانشاه
123
بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب آشاميدني شهرستان هاي املش و رودسر در سال 1396-1395
124
بررسي پتانسيل داده هاي لايدار موج پيوسته ي هوابرد در طبقه بندي گونه -هاي درختي
125
بررسي پتانسيل داده هاي ماهواره اي به منظور برآورد تبخير و تعرق در مناطق نيمه خشك
126
بررسي پتانسيل دگر آسيبي و ضد بيمارگري منداب(Eruca sativa L.)
127
بررسي پتانسيل روانگرايي عدسي هاي ماسه
128
بررسي پتانسيل روانگرايي نواحي ساحلي بوشهر و تهيه نقشه پهنه بندي
129
بررسي پتانسيل سنجي سيل خيزي و پهنه بندي آن در حوضه آبريز ميناب
130
بررسي پتانسيل سيل خيزي زير حوضه هاي آبريز كشكان با استفاده از مدل HEC-HMS
131
بررسي پتانسيل شهر اصفهان براي رونق گردشگري اقليت ها (مورد پژوهي: زنان ارامنه)
132
بررسي پتانسيل صادراتي ايران ايران به عراق براساس مدل tradesim
133
بررسي پتانسيل صادراتي فولاد كارخانه ذوب آهن اصفهان
134
بررسي پتانسيل صرفه جويي انرژي در بخش صنعت اقتصاد ايران
135
بررسي پتانسيل عمل سلول هاي عصبي شبكيه در حضور فيلم حساس به نور پلي 3 هگزيل تيوفن/نيم رساناي اكسيدروي
136
بررسي پتانسيل عملكرد علوفه و تنوع مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي انتخابي گياه علف باغ و بروموس اينرميس
137
بررسي پتانسيل فرونشست زمين در شهر اصفهان
138
بررسي پتانسيل كارآفريني گردشگري فرهنگي در جامعه عشاير قشقايي ايران
139
بررسي پتانسيل كاني‎هاي سنگين رسوبات رودخانه‌ي قزل‌اوزن
140
بررسي پتانسيل گچ طبيعي منطقه سمنان در جداسازي آهن از پسابهاي صنعتي
141
بررسي پتانسيل گردشگري مناطق روستاهاي برخوار و شاهين‌شهر
142
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه هايي از خانواده Asteracea ( آفتاب گردانيان)
143
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه هايي از خانواده poacea
144
بررسي پتانسيل گياه پالايي تركيبات نفتي در گونه¬هايي از خانواده poacea
145
بررسي پتانسيل گياهپالايي كلزا) Brassica napus ( و كاملينا) Camelina sativa ( در خاك آلوده به سرب و كادميم
146
بررسي پتانسيل لنارد-جونز در سيستم هاي واقعي
147
بررسي پتانسيل معدني برگه 1:50000 جزين با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط سيستم مختصات جغرافيايي، واقع در شمال فردوس
148
بررسي پتانسيل معدني كانسارهاي مس عباس آباد شاهرود و فعال سازي مجدد آن
149
بررسي پتانسيل مقاومت به تنشهاي چرا، خشكي و شوري در گونه اروشياسراتوايدس (Eurotia Ceratoides)
150
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال استان آذربايجان شرقي با استفاده از داده هاي زمين شناسي و اكتشافي
151
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال با استفاده از روش هاي تلفيق بولتن، منطق فازي و دمپستر - شفر در برگه 1:100000 بستان آباد
152
بررسي پتانسيل منابع ژئوترمال كمربند آتشفشاني اروميه دختر در محدوده استان يزد با استفاده از شواهد زمين شناسي، داده هاي دورسنجي و ژئوفيزيكي
153
بررسي پتانسيل ناپايداري ديواره ها در معدن دردوي سنگان با استفاده از تحليل سلسله مراتبي(AHP) در محيط GIS
154
بررسي پتانسيل نانوفسفر استرانسيوم سولفات فعال¬شده با سامريوم و تربيوم در آشكارسازي تابش¬UV
155
بررسي پتانسيل نفت زائي نهشته هاي دوران سوم ( سازنده پابده ) ناحيه كبير كوه در لرستان
156
بررسي پتانسيل نفت زايي در زون ساختاري قم - اردستان در محيط GIS
157
بررسي پتانسيل نهشته هاي رسي حاوي اسمكتايت و پاليگورسكايت در جلوگيري از ورود كادميوم به داخل كلزا و ذرت
158
بررسي پتانسيل ها
159
بررسي پتانسيل ها، موانع و ارائه راهكارهايي جهت استفاده از مكانيزم توسعه پاك در بخش صنعت
160
بررسي پتانسيل هاي اقليم گردشگري روزانه جزيره لاوان
161
بررسي پتانسيل هاي ذخيره سازي گاز در فضاي زير زميني و تحليل پايداري آنها در فضاي سه بعدي
162
بررسي پتانسيل هاي شهر شيراز براي رونق گردشگري ادبي
163
بررسي پتانسيل هاي صنعت گردشگري و توريسم درماني در شهرستان يزد
164
بررسي پتانسيل هاي گردشگري موسيقي در شهر اصفهان
165
بررسي پتانسيل هاي معدني عناصر پرتوزا با استفاده از اكتشافات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در برگه 1:50000 شيرين كند
166
بررسي پتانسيل هاي موليبدن كشور با نگرشي ويژه به سنج
167
بررسي پتانسيل هاي هيدرواقليمي حوضه آبريزدرياچه سد كرخه
168
بررسي پتانسيل هيدروكربن زائي در نهشته هاي ژوراسيك شمال شرق اصفهان ﴿ناحيه سه﴾
169
بررسي پتانسيل هيدروكربوري در يك مقطع شرقي-غربي با استفاده از مدل‌سازي سيستم‌هاي نفتي ترشيري-كرتاسه ناوه‌ي بينك، شمال غرب خليج فارس
170
بررسي پتانسيل هيدروكربوري مخزن ايلام در ميدان بتا به روش استاتيك وديناميك با استفاده از داده هاي چاه آزمايي ،پتروفيزيكيو PVTبا نرم افزار REPوPETREL
171
بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوضه رودخانه پلاسجان (به منظور برنامه ريزي و توسعه عمران)
172
بررسي پتانسيل هيدروكليمائي حوضه هاي قمصر و قهرود در تامين آب شهري كاشان
173
بررسي پتانسيل هيدروكليمايي حوضه آبريز رودخانه انگهران
174
بررسي پتانسيل و تحليل سنگ افت ( مطالعه موردي: كيلومتر 500+41 تا 000+42 آزادراه تهران- شمال، منطقه 2 )
175
بررسي پتانسيل و طراحي استخراج معدن
176
بررسي پتانسيل وقوع روانگرايي در ناحيه اي از جنوب شرق تهران با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ مخروطي ﴿CPT)
177
بررسي پتانسيل وقوع زمين لغزش در شهرك كاركنان مجلس شوراي اسلامي
178
بررسي پتانسيل‌ ايجاد شبكه تلويزيوني گردشگري و نقش آن در توسعه گردشگري شهر اصفهان
179
بررسي پتانسيل‌هاي اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي در توسعه گردشگري نسل سوم، مورد پژوهي: اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي استان اصفهان
180
بررسي پتانسيل‌هاي ايجاد كسب‌وكار از طريق ميراث فرهنگي ناملموس (با تكيه بر ميراث فرهنگي ناملموس ثبت شده جهاني در اصفهان)
181
بررسي پتانسيل‌هاي توسعه گردشگري ماجراجويانه مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي
182
بررسي پتانسيل‌هاي شهر تبريز براي رونق هنر گردي با تأكيد بر فرش دستباف
183
بررسي پتانسيل‌هاي گردشگري ورزشي كوهستان و تمايلات گردشگران به آن (مورد پژوهي: استان اصفهان)
184
بررسي پتانسيل‌هاي موجود از محل بازيافت هواپيماهاي فرسوده‌ي شركت‌هاي هوايي تجاري
185
بررسي پتانسيلهاي بلند مرتبه سازي در كلان شهر مشهد مطالعه موردي منطقه 9 شهر مشهد
186
بررسي پتانسيلهاي لينارد - ويشرت در استخراج ميدانهاي الكترومغناطيسي
187
بررسي پترو لوژي . ژئوشيمي و پتروژنز بازالت هاي پرمين منطقه باغ جلال جنوب شهرستان سيرجان . استان كرمان
188
بررسي پتروگرافي زئوشيمي و پتروزنز سنگهاي ريوليتي بالازرد و انكلاوهاي موجود در انها واقع در 160 كيلومتري شهداد معدن نگين قرمز
189
بررسي پتروگرافي ژئوشيمي مجموعه افيوليتي آباده - طشك با نگرش ويژه بر قسمتهاي پايين توالي افيوليتي
190
بررسي پتروگرافي و ويژگي هاي ژئومكانيكي سنگ لاشه نوجان
191
بررسي پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز گرانيتوئيدهاي منطقه دردسك در جنوب استان كرمان
192
بررسي پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني آلكالن در كوه الوند شمال غرب گلپايگان
193
بررسي پترولوژي و ارزيابي اقتصادي سنگهاي آذرين فلدسپاتوئيدار شمال شهربابك (جوزم )
194
بررسي پترولوژي و ژئو شيمي سنگهاي گرانيتوئيدي و دگركوني ناحيه اي كمپلكس توتك
195
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك جنوب نائين و دامك علي آباد يزد
196
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين منطقه چهار گنبد و شناسايي نواحي دگرسان با استفاده از داده هاي رقمي ماهواره اي
197
بررسي پترولوژي و محيطهاي تكتونيكي افيوليت ها با نگرشي خاص بر مجموعه هاي افيوليتي ناحيه بيرجند
198
بررسي پترولوژيكي توده هاي نفوذي سنوزوئيك در غرب درياچه نمك ( شمال غرب آران )
199
بررسي پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني شمال باتلاق گاوخوني
200
بررسي پترولوژيكي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود
201
بررسي پته كرمان وامكان سنجي كار يردهاي جديد در دكوراسيون
202
بررسي پتوزيس در كلينيك هاي چشم پزشكي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
203
بررسي پتوزيس در كلينيك هاي چشم پزشكي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
204
بررسي پخت الاستومرها از طريق تابش پرتو
205
بررسي پخش آلاينده جوي با استفاده از مدل‌هاي جفت‌شدگي Calpuff وWRF
206
بررسي پخش باد در شرايط اضطراري در سيستمهاي قدرت
207
بررسي پخش بار در شبكه هاي مترو
208
بررسي پخش بار در عرشه هاي دال -تيرودالهاي طره اي و تصحيح ضرايب آيين نامه آشتو با توجه به بارگذاري كاميون استاندارد ايران
209
بررسي پخش ذرات معلق در هوا به روش تحليلي
210
بررسي پديد ه برخورد هليكوپتر تمام كامپوزيتي شاهد 278 توسط نرم افزار LS-DYNA
211
بررسي پديدار شناسانه ارداك شادي در بين مردم مشهد , the phenomenological perception of nappiness among people of mashhad
212
بررسي پديدار شناسانه و هستي شناسانه دنياي ادبيات داستاني ودنياي ادبيات نمايشي
213
بررسي پديدار شناسانه و هستي شناسانه دنياي ادبيات داستاني ودنياي ادبيات نمايشي
214
بررسي پديدار شناسي مكان و نامكان در نمايشنامه هاي اكبر رادي با تمركز بر شب روي سنگفرش خيس و پلكان
215
بررسي پديدار شناسي مكان و نامكان در نمايشنامه هاي اكبر رادي با تمركز بر شب روي سنگفرش خيس و پلكان
216
بررسي پديده ‌برگشت پذيري پيوندهاي نوع دوم در سوپرامولكول‌هاي حاوي برهمكنش يوني
217
بررسي پديده ARCHING در سدهاي خاكي
218
بررسي پديده ASE در ليزر ديسك نازك و تاثير آن بر توان خروجي ليزر ديسك
219
بررسي پديده Awarness, شنوايي و رفتارحافظه در بيهوشي عمومي
220
بررسي پديده FLASHING در هنگام راه اندازي رآكتور آب جوشان
221
بررسي پديده RATCHETTING و تخمين رشد كرنش به روش اجزاء حدود در يك مخزن جدار ضخيم
222
بررسي پديده ribri - acoustic و يك محفظه مكعب شكل شده
223
بررسي پديده scc در اتصالات جوشي از جنس فولادهاي ضد زنگ و اثر كاربرد بر ان
224
بررسي پديده SQUEGGING در مدارهاي مخابراتي
225
بررسي پديده آشوب در تير تيموشنكو داراي تكيه‌گاه غيرايده‌آل بر اثر عبور متوالي جرم
226
بررسي پديده اثر اندازه بر روي كمانش پس از ضربه صفحات كامپوزيتي
227
بررسي پديده احتراق ذغال سنگ
228
بررسي پديده ارتعاش در مبدلهاي حرارتي
229
بررسي پديده استهلاك ارتعاشي در آلياژهاي حافظه دار
230
بررسي پديده اسلينگ در امواج دريا و تحليل سازه اي آن
231
بررسي پديده اشتعال در مشعلهاي چرخشي
232
بررسي پديده اعتيادوعلل گرايش به موادمخدردربين مردان وزنان زندان هاي گنبدوگرگان
233
بررسي پديده اعراب در اختلاف قرائات قرآن كريم
234
بررسي پديده انتشار از طريق DUCT الف : حل معادله انتشار در محيطهاي با ضريب شكست تبخير ب : DUCT و محاسبه تلفات مسير فرموله كردن آن در منطقه خليج فارس و درياي عمان
235
بررسي پديده انتشارترك دراجسام الاستيك خطي
236
بررسي پديده انتقال حرارت در نانو مقياس و چگونگي مدل سازي آن
237
بررسي پديده انتقال حرارت در نانوسيال با استفاده از روش هاي مدل سازي رياضي
238
بررسي پديده انشعاب جريان هاي صفحه اي رينولدز پايين در مجراهاي متقارن با پهن شدگي ناگهاني
239
بررسي پديده انكسار امواج دريا "REFACTION"
240
بررسي پديده بازگشت فنري در خمكاري ورق هاي چند لايه فلز - كامپوزيت
241
بررسي پديده بازگشت و اثرات سينرجستيك و آنتاگونستيك شتاب دهنده هاي مختلف در آميزه ترد تاير بادي
242
بررسي پديده پايپينگ در پي سدهاي بتني و مدلسازي آن با استفاده از نرم افزار Seep/w
243
بررسي پديده پخت در فرايند توليد كاشي
244
بررسي پديده پخش در محل به هم پيوستن دو كانال با سطح آزاد
245
بررسي پديده پراكندگي رامان برانگيخته
246
بررسي پديده پس خميدگي ﴿Backbending)در ايزو توپهاي زوج-زوج ديسپرسيوم﴿ِDY)
247
بررسي پديده پس خميدگي در ايزوتوپ هاي زوج - زوج ايربيم , Back bending phenomena in even - even isotops of erbium
248
بررسي پديده پلاسما در حوزه¬ي ليزر
249
بررسي پديده تاب زندگي در نخ هاي ريسيده شده
250
بررسي پديده تابيدگي در كامپوزيت هاي ترموپلاستيك
251
بررسي پديده تداخل نوري در نسبيت خاص
252
بررسي پديده ترموالكتريك
253
بررسي پديده تشكيل رسوب آسفالتين روي سطح توسط ديناميك مولكولي
254
بررسي پديده تعامل سيال و جامد در اندازه گيري فشار خون بازويي﴿اسفيگومانومتري﴾
255
بررسي پديده تلاطم sloshing طولي و تاثير آن بر كيفيت سواري و عملكرد ترمزي خودرو هاي تانكر دار و بهينه سازي يك تانكر نمونه
256
بررسي پديده تلاطم در مخازن كروي تحت تحريك جانبي
257
بررسي پديده تمركز تنش در اطراف سوراخ هاي بيضوي مناره هاي استوانه اي و مخروطي جدار نازك به روش اجزاء محدود
258
بررسي پديده تورم
259
بررسي پديده جايگزدگي در پتانسيل كاتوره اي
260
بررسي پديده جايگزيدگي سيستم هاي الكتروني يك بعدي در پتانسيل كاتوره اي
261
بررسي پديده جداسازي قطرات با اندازه هاي مختلف در جريان پواسل دو بعدي در غياب نيروي گرانش
262
بررسي پديده جدايش بين لايه اي DELAMINATION در كامپوزيت هاي جند لايه با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه يافته X-FEM
263
بررسي پديده جدايش جريان در نازل هاي سوپر سونيك
264
بررسي پديده جدايش گردابه ها روي بال
265
بررسي پديده جدايش گردابه ها روي بال swept back
266
بررسي پديده جدايش لايه ها در سازه هاي چند لايه كامپوزيتي
267
بررسي پديده جذب بيومولكول ها توسط نانولوله ها به منظور جداسازي و خالص سازي
268
بررسي پديده جذب سطحي در مقياس نانو با استفاده از اصول ترموديناميك آماري و روش هاي شبيه سازي مولكولي
269
بررسي پديده جذب فلزات سنگين نيكل با استفاده از مشتقات زيست توده قارچ زيگوميست
270
بررسي پديده جريان مويينگي در نخ توليدي از نانو الياف الكتروريسي شده پلي اكريلونيتريل
271
بررسي پديده جزيره اي شدن در سيستم هاي قدرت با حضور توليدات پراكنده و بر اساس الگوريتم هوشمند
272
بررسي پديده جفت شدگي در تشديد گر ميكرو حلقه با استفاده از روش انتشار باريكه اجزاي محدود و نگاشت عددي
273
بررسي پديده جهش هادي ﴿گالوپينگ﴾در منطقه مازندران و ارائه روشهايي جهت تعديل آن
274
بررسي پديده جوشش با استفاده از روش شبكه هاي تزويج يافته
275
بررسي پديده جوشش د رنانوسيالات نيوتني و غير نيوتني
276
بررسي پديده جوشش در نانو سيالات به روش عددي
277
بررسي پديده جيغ ترمز و پارامترهاي موثر بر آن
278
بررسي پديده چتر در نورد سرد ورق با تمركز روي شرايط اصطكاكي
279
بررسي پديده چروكيدگي در ورق هاي دولايه فلزي
280
بررسي پديده خاموش شوندگي مواد رنگزاي فلورسنت در مخلوط الياف و پيش بيني رنگ حاصله
281
بررسي پديده خاموشي سراسري با استفاده از مدل دقيق سيستم قدرت و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از اين پديده
282
بررسي پديده خزش در ملاج هاي متقارن محوري خارجي تحت بار محوري
283
بررسي پديده خستگي حرارتي در مس خالص و آليا‍ژي
284
بررسي پديده خستگي در اتصالات سكو دريايي ثابت-با بررسي موردي سكوي FY-B
285
بررسي پديده خستگي در چرخ هاي تركدار تحت تاثير مجموع بارهاي مكانيكي و بارهاي حرارتي ناشي از ترمزگيري
286
بررسي پديده خستگي در خطوط لوله تحت ممان‌هاي خمشي دوره‌اي با نسبت قطر به ضخامت‌هاي متفاوت به صورت عددي
287
بررسي پديده خستگي در سازه هاي دريايي
288
بررسي پديده خستگي در شناور هاي تندرو و آلومينيومي ساخته شده از آلياژ هاي سرس6000
289
بررسي پديده خستگي در مجموعه كفي خودرو پژو 405 با استفاده از روش اجزاء محدود به كمك بسته نرم افزاري NISAII
290
بررسي پديده خستگي و تغييرات تنش با به كارگيري ميلگردهاي داول كامپوزيتي FRP در روسازي هاي بتني به روش شبيه سازي المان محدود
291
بررسي پديده خستگي و شكست در جوشهاي نقطه اي و كاربرد آن در صنعت خودرو
292
بررسي پديده خشك شدن اجسام تحت تاثير جريان افقي و عمودي و طراحي و ساخت دستگاه آزمايش
293
بررسي پديده خشونت عليه زنان در استان بوشهر
294
بررسي پديده خود كانوني در پلاسماي سرد مغناطيده
295
بررسي پديده خوداشتعالي در موتور پرخوران EF7 با كمك الگوي شل
296
بررسي پديده خودكانوني در اندركنش ليزرهاي پرشدت با موجبرهاي پلاسمايي
297
بررسي پديده خودكشي در جوانان
298
بررسي پديده دگر آسيبي اكاليپتوس بر جوانه زني و رشد سه گياهچه زراعي
299
بررسي پديده دگرآسيبي اكاليپتوس )Eucalyptus camaldulensis( بر جوانه زني و رشد سه گياهچه زراعي (گندم ، جو و ذرت )
300
بررسي پديده ذوب اجسام در محيط
301
بررسي پديده راحتي منسوجات نبافته
302
بررسي پديده رزونانس در اتصال آرايه هاي منابع تجديدپذير بر اينورتر به شبكه
303
بررسي پديده رزونانس و نوسانات فشار سيال با توجه به اثرات ورلكس در لوله مكش نيروگاه آبي
304
بررسي پديده رسانايي الكتريكي تماسي در اندازه گيري رسانايي محلول هاي آبي
305
بررسي پديده رشد ترك خستگي در يك ورق
306
بررسي پديده ريورسال در بال آيروالاستيك
307
بررسي پديده سايش در تقاطع سوزن و عوامل موثر بر آن
308
بررسي پديده سايش در چرخهاي راه آهن
309
بررسي پديده سايش ديسك ترمز قطارهاي مترو
310
بررسي پديده سرج در خطوط انتقال مواد نفتي گرم
311
بررسي پديده سرج در كمپرسورهاي گريز از مركز
312
بررسي پديده شكاف نسلي از لحاظ فرهنگي
313
بررسي پديده شكست جت سيال سه بعدي با در نظرگرفتن اثرات چسبندگي و چگالي به روش جبهه پيشرونده با در نظر گرفتن رژيم‌هاي متفاوت شكست
314
بررسي پديده شناسي شكاف نسلي از لحاظ فرهنگي درشهرستان قاين درسال91
315
بررسي پديده شناسي مدل استاندارد تعميم يافته
316
بررسي پديده شناسي هادرون‌ها در فضا-زمان ناجابجايي با تاكيد بر تابع ساختار
317
بررسي پديده ضربه قوچ در سيستم انتقال آب سيروان و دشت قروه دهكلان به وسيله نرم افزار W. H [واتر همر]
318
بررسي پديده ضربه قوچ لوله كشي بارج نفتكش 5000 تني
319
بررسي پديده ضربه قوچ و ارزيابي روش هاي كنترل آن در خطوط انتقال آب به كمك نرم افرارhammer
320
بررسي پديده ضربه قوچ و راهكارهاي كاهش آن در صنعت
321
بررسي پديده طلاق در بين تحصيل كردگان دانشگاهي شهر تهران
322
بررسي پديده عددي نوسان تنش مجازي المانهاي واسط در كاربردهاي الاستيك
323
بررسي پديده عدم يكنواختي در پره هاي توربين و اثر خرابي بر آن
324
بررسي پديده فرسايش آبي ﴿مرحله برداشت رسوب﴾ در دامنه هاي مركب
325
بررسي پديده فلاتر در تيرهاي كامپوزيتي با مقطع قوطي
326
بررسي پديده فلاتر روي بال با نسبت منظري پايين
327
بررسي پديده فلاتر روي بال با نسبت مننظري پايين
328
بررسي پديده قطع تحريك در شبكه هاي چند ماشينه
329
بررسي پديده كاويتاسيون
330
بررسي پديده كاويتاسيون و كاربرد هاي صنعتي آن
331
بررسي پديده كاويتاسيون و مدلسازي عددي جريان اطراف هيدروفيل به كمك FLUENT
332
بررسي پديده كريزنيك در پليمرهاي شيشه اي
333
بررسي پديده كريستاليزاسيون محدود شده در آميخته هاي استايرينك پلي كاپرولاكتام در تركيب درصد هاي مختلف
334
بررسي پديده كمانش در مواد مركب
335
بررسي پديده گالوپينگ در خطوط انتقال نيرو (GALLOPING)
336
بررسي پديده گرداب در آبگيرها
337
بررسي پديده گرمايي القايي ليزري بر اكسيد گرافن و اندازه گيري دماي اكسيد گرافن ناشي از تابش ليزر در ناحيه طيفي IR و RGB
338
بررسي پديده لوتوس روي پارچه پنبه اي اصلاح شده با نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
339
بررسي پديده متامريزم با استفاده از پردازش تصويري
340
بررسي پديده مچاله شوندگي و برآورد بار سنگ وارد بر سگمنت در تونل انتقال آب چم شير
341
بررسي پديده مخرب باد¬قيچي (wind shear) روي هواپيما در ارتفاع پايين با درنظر گرفتن جسم صلب
342
بررسي پديده مخروطي شدن در چاه‌هاي افقي
343
بررسي پديده مخروطي شدن و راههاي جلوگيري از آن براي يكي از مخازن ايران
344
بررسي پديده مزدوج سازي نوري فاز به روش مخلوطسازي چهار موج در كريستال هاي فتورفركتيو
345
بررسي پديده مزودج فاز به روش پراكندگي بريلوئن برانگيخته در بنزن
346
بررسي پديده مقاومت به پخت در حبوبات (لوبياچيتي و عدس ايراني )
347
بررسي پديده مهاجرت از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندي با مطالعه موردي آلمان
348
بررسي پديده مهاجرت در روستاي سراج محله
349
بررسي پديده مهاجرت و زندگي مجردي در بين زنان و پيامدهاي آن در شهر يزد
350
بررسي پديده مهاجرتهاي روستايي وتاثير آن بر اقتصاد روستايي مورد دهستان انزل شمالي بخش انزل شهرستان اروميه
351
بررسي پديده موبايل براستفاده ازتلفن همراه د ربين دانشجويان پيام نوردامغان
352
بررسي پديده ميان شكني در فرايند تزريق گاز امتزاجي
353
بررسي پديده ناپايداري ولتاژ به روش مدلسازي و حساسيت در شبكه هاي قدرت
354
بررسي پديده نفوذ در مخازن گازي
355
بررسي پديده نفوذ مواد رنگزا در الياف با استفاده از تحليل تصاوير
356
بررسي پديده نوسان توان در شبكه انتقال فارس و تنظيم رله هاي ديستانس براي مقابله با اشتباه آنها در هنگام بروز اين پديده
357
بررسي پديده نوفه شيلكي در سيم هاي كوانتومي نيمه هادي با استفاده از رهيافت تابع گرين غيرتعادلي
358
بررسي پديده هانتينگ در بوژي خودروهاي ريلي با چرخهاي صلب و انعطاف پذير
359
بررسي پديده هاي حرارتي در فرايند ريخته گري مداوم
360
بررسي پديده هاي غيرخطي در سامانه هاي اپتومكانيك درون كاواك مبتني بر رهيافت تغيير شكل كوانتومي
361
بررسي پديده هاي كاويتالاسيون در مدارهاي هيدروليك
362
بررسي پديده هاي كندگي پلاسمايي و تخريب نوري به منظور خردسازي سنگ هاي مجاري ادرار و صفرا
363
بررسي پديده هاي كيفيت توان با استفاده از تبديل موجك ﴿wavelet)
364
بررسي پديده هاي گذر و تاثير مقياس مدل بر اين پديده ها در دهانه هاي آبگير افقي
365
بررسي پديده هاي مايسلي شدن فعال كننده هاي سطحي در حضور تعداد ي از افزودني هاي شيميايي و تائيد آنها بر فلورسانس ...
366
بررسي پديده هاي ناپايدار در زواياي حمله بالا و تاثير آنها بر ضرائب پايداري
367
بررسي پديده واكنش قليايي ـ كربناتي سنگدانه هاي سدهاي ايران با استفاده از روش هاي متداول جهاني
368
بررسي پديده واكنش قليايي سنگدانه در بتن سه سد كشور
369
بررسي پديده واگرايي خاكهاي رسي در سازه هاي هيدروليكي
370
بررسي پديده ونداليسم و ارزيابي ميزان تاثير عوامل دخيل در اتخاذ رويكرد هاي حفاظت پيشگيرانه
371
بررسي پديده ويدئو در جامعه
372
بررسي پديده ي آشوب در حركت فضاپيما
373
بررسي پديده ي ازدحام در شبكه هاي پيچيده
374
بررسي پديده ي ال نينو و اثرات پيوند از دور آن برمناطق كره زمين
375
بررسي پديده ي پراكندگي القايي بريلوين و بكارگيري آن در كاواك ليزر Nd:YAG
376
بررسي پديده ي پس خميدگي در ايزوتوپ هاي فرد عنصر يوروپيم (اوروپيم ) , investigation of high spin states in odd europium nuclei
377
بررسي پديده ي تجمع در جريان متلاطم دوبعدي
378
بررسي پديده ي كاويتاسيون در پمپ با نرم افزار انسيس فلوِِِِِِئنت
379
بررسي پديده ي كمانش در صفحات داراي ناچ بيضوي واقع در مختصات مكاني مختلف
380
بررسي پديده ي لغزش به جلو در نورد و تاثير آن در فرآيند نورد ميله ي شركت ذوب آهن اصفهان
381
بررسي پديده يتيمي و شبه يتيمي از ديدگاه جرم شناسي
382
بررسي پديده يخبندان در ارتباط با محصولات كشاورزي استان اصفهان
383
بررسي پديده‌ي برهم‌كنش ضعيف براي يك معادله غيرخطي شرودينگر مرتبه بالا
384
بررسي پديده‌ي فلاتر در بال هواپيما
385
بررسي پديدههاي اسپين بالادرايزوتوپهاي زوج-زوج عنصر
386
بررسي پذيرش اينترنت در شركت هاي تعاوني روستايي با استفاده از مدل پذيرش فناوري اطلاعات
387
بررسي پذيرش كسب و كار الكترونيك توسط بنگاه¬هاي كوچك و متوسط گردشگري در ايران
388
بررسي پر عيار سازي كنستانتره ايلمنيت كهنوج
389
بررسي پراش گسسته و ساليتون هاي فضايي در آرايه يك بعدي از موجبرهاي نوري
390
بررسي پراش نوتروني
391
بررسي پراكندگي ادارات و طرح تمركز اداري
392
بررسي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از ذرات و امكان - سنجي ساخت دستگاه طيف سنج پراكندگي (Nephelometer)
393
بررسي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي توسط موانع فلزي در حالت گذرا
394
بررسي پراكندگي باها باها در فضاي كرين
395
بررسي پراكندگي بريلوئن القايي در برهمكنش ليزر پلاسما
396
بررسي پراكندگي جغرافيايي و روند زماني و خصوصيات اپيدميولوژيك موارد حيوان گزيدگي در استان يزد طي سالهاي 1396-1392
397
بررسي پراكندگي جلبك هاي ميكرو در منطقه انتخابي شهر تهران و تهيه بانك از گونه هاي جداسازي شده
398
بررسي پراكندگي در خوشه بندي تركيبي
399
بررسي پراكندگي رامان در موج بر نيمه انباشته از پلاسما نزديك فركانس سيكلوترون
400
بررسي پراكندگي طبيعي باكتريهاي ريزوبيوم و تاثير بعضي از شاخص هاي اكولوژيكي موثر بر رشد آنها در منطقه اصفهان
401
بررسي پراكندگي عناصر پرتوزا در آب هاي خليج فارس با بهره گيري از يك مدل هيدروديناميكي عمق متوسط دوبعدي و كد كروم
402
بررسي پراكندگي فضايي و كاربري هاي آموزشي شهر سياهكل با استفاده GIS
403
بررسي پراكندگي فضايي و مكانيابي بهينه فضاي سبز شهري با به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (نمونه موردي منطقه يك شهر اهواز (پارك محله)
404
بررسي پراكندگي فضايي و مكانيابي بهينه فضاي سبز شهري با به كارگيري سمانه اطلاعات جغرافيايي
405
بررسي پراكندگي مغناطيسي و هسته اي نوترون , Study of magnetic and nuclear scattering
406
بررسي پراكندگي مغناطيسي وهسته اي نوترون
407
بررسي پراكندگي نور از ريزساختارهاي القايي ليزري سطوح فولاد 316L
408
بررسي پراكندگي نوكلئون ـ پيون
409
بررسي پراكندگي و فراواني ژني در گروهها ي پلي مورفبسم خوني ABO وRH درجمعيت اصفهان
410
بررسي پراكنش آلودگي ايسيومي زرشك و اهميت آن در بيماري زنگ زرد و زنگ سياه گندم در استان لرستان
411
بررسي پراكنش ذرات كلسيم كربنات در ماتريس رزين آكريليك با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
412
بررسي پراكنش رنگدانه دي اكسيد تيتانيم در پيوستار پايه آبي
413
بررسي پراكنش زيستي نانو ذرات مغناطيسي آهن پوشيده شده با پلي اتيلن كلايكول با استفاده از راديو ايزوتو| تشخصيصي مناسب
414
بررسي پراكنش زيستي نانو ذرات مغناطيسي آهن پوشيده شده باپلي اتلين گلايكول بااستفاده ازراديوايزوتوپ تشخيصي مناسب
415
بررسي پراكنش گونه Neurergus microspilotus درايران
416
بررسي پراكنش و رابطه تنوع آنزيمي با بيماريزايي پاتوارهاي قارچ...
417
بررسي پراكنش و فراواني مزوزئوپلانكتون هاي درياچه سد شيان استان كرمانشاه
418
بررسي پراگندگي كامپتون در فضاي كرين
419
بررسي پرامترهاي موثر بر توليد پودر نيترا ت نقره
420
بررسي پرامترهاي موثر در بهينه سازي ايروديناميك خودرو
421
بررسي پرامترهاي موثر در بهينه سازي سيستم روغنكاري موتور دو زمانه
422
بررسي پرتره در عكاسي ايران
423
بررسي پرتره نگاري نوين به مثابه رويكردي اجتماعي به آثاررينكه دايكسترا، كتي گرانان و چارلز فرجر
424
بررسي پرتودهي و محاسبات در تابش در يك تومور سرطاني با شبيه‌سازي مونت كارلو
425
بررسي پرتوگيري پزشكي كاركنان و بيماران مراكز درماني ﴿بخش راديولو‍ژي بيمارستان امام خميني﴾
426
بررسي پرتونگاري مراحل تكامل مولر سوم بر اساس سن تقويمي بيماران 22- 6 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي
427
بررسي پرچم ايران
428
بررسي پرخاشگري در بين جوانان دبيرستاني شهرگنبد كاووس
429
بررسي پرخاشگري در نوجوانان پسر ناحيه 4 شهرستان اهواز
430
بررسي پرخاشگري دردو گروه از دختران
431
بررسي پرخاشگري و افسردگي مادران كودك عادي و مادران عقب مانده ذهني
432
بررسي پرزدانه پارچه مخلوط پلي استر/ ويسكوز و راه هاي كاهش آن
433
بررسي پرزدهي پتوهاي اكريليكي
434
بررسي پرزينگي نخ چرخانه با استفاده از تكنيك شبكه عصبي و مقايسه آن با مدل رگرسيون خطي
435
بررسي پرزينگي نخ‌هاي توليدشده توسط سيستم ريسندگي تجمعي روكواس(RoCoS)
436
بررسي پرسشنامه افسردگي كودكان (CES-DC
437
بررسي پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش سرريزهاي اوجي با شيب كف منفي
438
بررسي پرش هيدروليكي و مدلسازي حوضچه آرامش
439
بررسي پرعيارسازي نمونه هماتيت معدن تنگ زاغ به روش ثقلي
440
بررسي پرفايل ليپيدي پلاسما وارتباط آن با سويه ...هليكو با كتر پيلوري در بيماران سندرم قلبي
441
بررسي پرفورمنس با رويكرد پديدارشناختي با تكيه بر اجراهاي مارينا آبرامويچ
442
بررسي پرفورمنس با رويكرد پديدارشناختي با تكيه بر اجراهاي مارينا آبرامويچ
443
بررسي پرفورمنس و ماهيت پرفورماتيو در فضاها و مكان هاي ايراني
444
بررسي پرفوزيون ميوكارد با استفاده از روش هاي سينتوگرافي و توموگرافي (SPECT) و مقايسه 201TL و MIBI-99mTC
445
بررسي پروانه هاي كامپوزيتي
446
بررسي پروانه‌هاي ثبت اختراع حوزه پزشكي كشورهاي اسلامي در پايگاه بين‌المللي ثبت اختراع آمريكا
447
بررسي پروتئوميكس ومطالعه ايمنو دومينانت هاي آنتي ژن محلول تاكي زوئيت توكسوپلاسما گوندي
448
بررسي پروتئين يوتروفين در بافت عضله 15 بيمار مشكوك به ديستروفينوپاتي خفيف (دستروفي عضلاني بكر) به روش ايمينوهيستوشيمي
449
بررسي پروتئينهاي آب پنير خشك شده در ايران با استفاده از روش الكتروفورز
450
بررسي پروتئينهاي آب پنير خشك شده در ايران با استفاده از روش الكتروفورز
451
بررسي پروتاگونيست و آنتاگونيست در تراژدي ( از يونان تا دوره رئاليست )
452
بررسي پروتكل 4، 15، 802 IEEE براي شبكه هاي حسگر بي سيم
453
بررسي پروتكل BB84 و ارائه گونه اي اصلاح يافته از آن مبتني بردرهم تنيدگي كوانتومي
454
بررسي پروتكل SSL
455
بررسي پروتكل STP و بهبود آن توسط پروتكل RSTP
456
بررسي پروتكل اتصال بي سيم در اينترنت
457
بررسي پروتكل مودم V. 32 BIS براي تحقق M 01 P و پياده سازي نرم افزاري START -UP آن
458
بررسي پروتكل ها و سوئيچينگ MPLS
459
بررسي پروتكل هاي احراز اصالت در شبكه هاي بي سيم نامتجانس
460
بررسي پروتكل هاي ارتباطي بي سيم در حوزه اينترنت اشياء
461
بررسي پروتكل هاي ارتباطي در شبكه هاي ماهواره اي زميني و فضايي
462
بررسي پروتكل هاي امن براي انتقال انتها به انتها در SMS
463
بررسي پروتكل هاي امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم
464
بررسي پروتكل هاي امنيت شبكه هاي بي سيم
465
بررسي پروتكل هاي امنيتي در شبكه حسگر بي سيم
466
بررسي پروتكل هاي مسيريابي چندپخشي ناحيه اي درشبكه هاي اقتضايي بين خودرويي
467
بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
468
بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي كامپيوتري
469
بررسي پروتكل هايس AAA ( تائيد ، مجوزدهي ، حسابداري)
470
بررسي پروتكل‌هاي سازگاري حافظه نهان در پردازنده‌هاي چندهسته‌اي
471
بررسي پروتكلهاي TCP/IP و IPng
472
بررسي پروتكلهاي ارتباطي بين ... در جي اس ام ( پروتكل دي - لپ )
473
بررسي پروتكلهاي ارسال صوت بر روي اينترنت )VOIP(
474
بررسي پروتكلهاي شبكه هاي با سرعت زياد و چگونگي دسترسي به اينترنت از طريق شبكه هاي سرعت بالا
475
بررسي پروژه هاي ملي مسكن مهر براساس شاخص هاي كليدي توسعه پايدار
476
بررسي پروژه‌هاي EPC براي بهسازي سيستم مديريت پروژه مطالعه موردي:صنايع نفت و گاز(داخلي)
477
بررسي پروسه استفاده در اجاق گاز فردار خانگي
478
بررسي پروسه ساخت مبدلهاي كاتاليستي اگزوز اتومبيل از نوع زيرپايه سراميكي
479
بررسي پروسه نورد و طراحي كنترلر جهت بهبود عملكرد آن
480
بررسي پروسه هاي جداسازي پارازايلين از ناخالصي ها و مقايسه با پروسه موجود در پتروشيمي بندر امام
481
بررسي پروسه هاي جوشكاري در صنعت كشتي سازي و تنش هاي پس مانده و امواج حاصل از آن و ادامه راهكارهاي بهينه سازي در جهت كاهش اثرات مخرب آن
482
بررسي پروسه هاي سنتز متانول و مقايسه آن ها با پروسه واحد متانول چهارم پتروشيمي زاگرس
483
بررسي پروفايل 502 بيمار مبتلا به آفت دهاني
484
بررسي پروفايل اتوآنتي بادي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس با استفاده از كتابخانه پپتيدي نمايش يافته بر روي فاژ جهت شناسايي ماركر زيستي سرمي
485
بررسي پروفايل باكتريايي و الگوي مقاومت آنتــي بيوتيكي زخم هاي سوختگي در بيماران مبتلا به سوختگي بستري شده در بيمارستان ولايت شهرستان رشت طي فروردين 1387 لغايت اسفند 1392
486
بررسي پروفايل بيان ژنهاي NOD1, NOD2 در ردة سلولي گليوماي U87 تيمار شده با ليپوپلي ساكاريد
487
بررسي پروفايل بياني آنزيم سنتزكننده ي اسيد چرب در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد و ارزيابي اثر مشتقات زنجبيل بر آن
488
بررسي پروفايل بياني ژن Smo در سطح mRNA و ارتباط آن با پروفايل بياني miR-326 در لوسمي لنفوبلاستي حاد كودكان
489
بررسي پروفايل بيانيmRNA ژن SALL4دركودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد و ارتباط آن با مقاومت دارويي چند گانه
490
بررسي پروفايل پروتئيني و فعاليت آنزيم هاي كيتيناز و گلوكاناز در جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma .harzianum بااستفاده ازاشعه گاما به منظورافزايش كنترل بيولوژيك قارچ Rhizoctonia solani
491
بررسي پروفايل درمانهاي انجام شده در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور در سال 1389
492
بررسي پروفايل درمانهاي انجام شده در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور در سال 1389
493
بررسي پروفايل زماني ميزان بيان كانكسين هاي گليايي هيپوكمپ موش صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
494
بررسي پروفايل ژنتيكي و وضعيت توليد ESBL در سويه¬هاي كلبسيلا پنومونيه جداشده از بيماران بستري در بيمارستان رازي در سال 1395
495
بررسي پروفايل سيستم چاقوي گاما در فانتوم واقعي مغز
496
بررسي پروفايل فنولي گياه مريم گلي (جنس salvia) با تكيه بر تفاوت هاي بين گونه اي
497
بررسي پروفايل ليپيدي پلاسما و ارتباط آن با سويه در هليكوباكترپيلوري در بيماران سندرم ايكس قلبي
498
بررسي پروفايل متابولوم ناشي از سوء مصرف استفاده همزمان از بنزوديازپين و ترامادول
499
بررسي پروفايل متابولوم ناشي از سوء مصرف استفاده همزمان از بنزوديازيين و ترامادول
500
بررسي پروفايل متابوليكي كبد در هيپرتيروئيديسم به كمك طيف سنجي ان ام آر و كمومتريكس
501
بررسي پروفايل متابوليكي كبددرهيپرتيروئيديسم به كمك طيف سنجي ...وكمومتريكس
502
بررسي پروفايل مولكولي-دارويي گياه قره قات ribes khorasanicum گونه اندميك شهرستان درگز
503
بررسي پروفيل هاي حرارتي در احياي كربوترمي بسترهاي كامپوزيتي هماتيت - گرافيت و تاثير افزودني هاي آهن و آلومينيوم
504
بررسي پروگنوز و خصوصيات كلينيكوپاتولوژي بيماران مبتلا به مننژيوم دستگاه عصبي مركزي و طناب نخاعي مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد طي سالهاي ۱۳90 لغايت 1395
505
بررسي پرونده هاي بيماران مراجعه كننده به بخش دندانپزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان طي نيمه دوم سال 84 تا آخر نيمه اول سال 86.
506
بررسي پرونده هاي جرائم و تخلفات پزشكي در حوزه نظام پزشكي تهران بزرگ
507
بررسي پروندههاي قصور پزشكي ارجاعي به كميسيون پزشكي قانوني استان يزد ازفروردين 91تا شهريور 92
508
بررسي پريتونيت در بيماران دياليز صفاقي در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون
509
بررسي پريتونيت در بيماران دياليز صفاقي در مركز دياليز بيمارستان شهيد رهنمون
510
بررسي پزشكي تدافعي در ميان پنج رشته تخصصي پر خطر پزشك ي در استان خراسان رضوي شهرستان مشهد در سال 1387 (از منظر جرم شناسي )
511
بررسي پژوهش هاي ادبي اسلامي ندوشن در حوزه ادبيات تطبيقي
512
بررسي پژوهش هاي انجام شده در مركز تحقيقات فرآوري و آشنايي با تجهيزات و دستگاه هاي اين مجتمع
513
بررسي پژوهش هاي مرتبط با چاقي و اضافه وزن در تعامل با فعاليت بدني در كودكان و نوجوانان 5 تا 18 سال به روش مرور ساختاريافته و فراتحليل
514
بررسي پژوهشي كاركرد پارالوئيد به عنوان چسب و ماده استحكام بخش در شرايط اقليمي ايران
515
بررسي پژوهشي كاركرد پارالوئيد به عنوان چسب و ماده استحكام بخش در شرايط اقليمي ايران
516
بررسي پس از كمانش پوسته هاي استوانه اي به كمك نرم افزار ABAQUS
517
بررسي پس خميدگي در ايزوتوپ هاي زوج عنصر هافنيوم ﴿HF)
518
بررسي پساب حمام هاي رنگرزي و روش تصفيه آنها
519
بررسي پساب رنگرزي كالاي اكريليك با مواد رنگرزي كاتيونيك
520
بررسي پسابهاي واحدهاي پتروشيميايي
521
بررسي پساساختار گرايانه اجراي كلاس مرده اثر كانتور بر اساس نظريات ژاك دريدا
522
بررسي پساساختارگرايانه اجراي كلاس مرده عضر كانتور بر اساس نظريات زاك دريدا
523
بررسي پست 20/63 كيلو ولت و ارائه طرح كوچك كرده آن براي يك پست نمونه
524
بررسي پست مدرنيسم در طراحي صنعتي
525
بررسي پست هاي GIS
526
بررسي پسماند شهري سيرجان
527
بررسي پسماند مغناطيسي در ماهواره و انجام تست با پيچه هلمهولتز
528
بررسي پسماندهاي جامد و روشهاي دفع و بازيافت آن
529
بررسي پسماندهاي حفاري با نگرش HSE در يك ميدان نفتي ايران
530
بررسي پل مدولار شناور
531
بررسي پل يك‌سوساز شش پالسه ديودي با تغذيه نامتعادل
532
بررسي پلاسماي كوارك -گلئون
533
بررسي پلاسماي همجوشي هسته اي در دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف توسط سايه نگاري ليزري
534
بررسي پلاسمون هاي سطحي در عايق هاي توپولوژيكي
535
بررسي پلاسمون هاي سطحي و كاربردهايشان
536
بررسي پلان و تزئينات مساجد محله اي دوره صفويه در شهر اصفهان
537
بررسي پلي مرفيسم G197A ژن IL-17A و پلي مرفيسم T7488C ژن IL17F در زنان مبتلا به سقط مكرر
538
بررسي پلي مورفسيم جايگاه هاي 651 و 687 ژن TAP2 در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 1 , association between TAP-2 gene polymorphisms)loci of 156 and 786( and diabetes mellitus )TypeI0
539
بررسي پلي مورفيسم 1049174rs ژن NKG2D در عفونت هپاتيت C مزمن
540
بررسي پلي مورفيسم -964A> G در ژن P28 سايتو كاين IL-27 در بيماران مبتلا به سقط هاي مكرر خود به خودي
541
بررسي پلي مورفيسم CTTT در اينترون 2 ژنCDH1 و ارتباط آن با سرطان پستان در جمعيت اصفهان
542
بررسي پلي مورفيسم rs12979860 درژن IL-28B در افراد مبتلا به هپاتيت C
543
بررسي پلي مورفيسم پروتئين P53 كدون 72 در ليكن پلان دهاني باروش PCR
544
بررسي پلي مورفيسم پروموتر ژن Fas دربيماران مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك و ميلوبلاستيك رابطه آن با پيش آگهي بيماري
545
بررسي پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي در ژن CFTR وارتباط آن با ناباروري
546
بررسي پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي در ژن Jhdm2a در جمعيت مردان نابارور ايران
547
بررسي پلي مورفيسم تكرار CA در ژن Src و ارتباط آن با سرطان پستان
548
بررسي پلي مورفيسم تكرار CAC در ژن HOXA1 و پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آنها با سرطان پستان
549
بررسي پلي مورفيسم تكرار CAدر ژن src و ارتباط آن با سرطان پروستات
550
بررسي پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آنها با سرطان كولوركتال
551
بررسي پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 وارتباط آن با سرطان پروستات
552
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه ...با استفاده از ماركرمولكولي در ايران
553
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه Satureja macrantha و Satureja mutica با استفاده از ماركر مولكولي ISSR در ايران
554
بررسي پلي مورفيسم جمعيت هاي مختلف دو گونه Satureja. bachtiarica و Satureja. sahendica با استفاده از ماركر مولكولي ISSRدرايران
555
بررسي پلي مورفيسم در ناحيه ... در ... در كودكان باهوش از نظر فراگيري زبان هاي غير مادري و مقايسه با ساير اقوام ايراني با استفاده از روش مولكولي توالي يابي
556
بررسي پلي مورفيسم ژن 23s RRNAدر ايزوله هاي Helicobacter Pylori و حساس و مقاوم به كلاريترومايسين در نمونه هاي بيوپسي معده مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
557
بررسي پلي مورفيسم ژن cadf در گونه هاي كمپيلوباكتر موجود در لاشه هاي مرغ گوشتي ارضه شده در فروشگاه هاي سطح شهرستان هاي كرمانشاه به روشhigh resolution melt curve)hrm)
558
بررسي پلي مورفيسم ژن CYP2D6*4 در مبتلايان به سرطان پستان , study of the CYP2D6*4 polymorphism in breast cancer patients
559
بررسي پلي مورفيسم ژن LEPR901 در مبتلايان به سرطان , study of the lepr901 ploymorphism in breast cancer patients
560
بررسي پلي مورفيسم ژن mdm2 در جايگاه snp 309 مبتلايان به سرطان پستان
561
بررسي پلي مورفيسم ژن MTHFR در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 و چاقي در ايران
562
بررسي پلي مورفيسم ژن TAP-2 در دو جايگاه 565 و 665 در بيماران مبتلا به ديابت تيپ 1 در جمعيت خراسان , analysis of TAP-2 gene polymorphisms at positions 565 and 566 in persian individuals withtype 1 diabetes
563
بررسي پلي مورفيسم ژن فاكتور V ليدن ﴿leiden) و پروترومبين G20210A در بيماران با انسداد عروق شبكيه
564
بررسي پلي مورفيسم ژن فاكتور V ليدن ﴿leiden) و پروترومبين G20210A در بيماران با انسداد عروق شبكيه
565
بررسي پلي مورفيسم ژن گيرنده مو )mu( در رابطه با متابوليسم مرفين و هروئين در افراد معتاد و غيرمعتاد
566
بررسي پلي مورفيسم ژن گيرنده و ويتامين D در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس , evaluation of vitamin D receptor gene polymorphisms in patients with diabetes mellitus )typ 1(
567
بررسي پلي مورفيسم ژن هاي ... در بيماران مبتلا به ام اس استان فارس
568
بررسي پلي مورفيسم ژن هاي BMP15 و ALK6 و آناليز جهش هاي آنها در جمعيت زنان بارور و نابارور ايراني
569
بررسي پلي مورفيسم ژن( MTHFR C677T ) در بيماران مبتلا به هپاتوسلولاركارسينوما و كبد چرب و ارتباط آن با سطح سرمي تومور ماركر آلفا فيتو پروتئين در مقايسه با افراد سالم
570
بررسي پلي مورفيسم ژنتيكي بين ارقام شاخص گلرنگ ايران و دو رقم RAPD شاخص خارجي با استفاده از نشانگر
571
بررسي پلي مورفيسم ژنهاي آنزيمي GSTs در مبتلايان به كانسر سلول سنگفرشي مري , evaluation of enzymatic GSTs genes polymorphisms in esophageal squamous cell carcinoma
572
بررسي پلي مورفيسم ميكروستلايت CA در پروموترژن SIX1 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
573
بررسي پلي مورفيسم هاي تك نوكلئوتيدي و جهش هاي ژن Tnpl در مردان نابارور واريكوسل
574
بررسي پلي مورفيسمA/G 2548- هورمون لپتين در مردان بارور و نا بارور
575
بررسي پلي‌ مورفيسم ژن ‌هاي MYH7 و MYBPC3 در بيماران ايراني مبتلا به كارديوميوپاتي هايپرتروفيك
576
بررسي پلي‌مورفيسم و روابط فيلوژنتيك بر اساس ناحيه كلروپلاستي accD-psaI در برخي از گونه‌هاي Prunus
577
بررسي پليفوني در شش پرلود و فوگ از مجموعه پرلود و فوگ هاي شوستاكويچ
578
بررسي پليمر شدن تعليقي غير همدماي وينيل كلرايد با هدف كاهش زمان واكنش
579
بررسي پليمر شدن فاز جامد نايلون 6
580
بررسي پليمرفيسم ناحيه بين ژني TRAF/C5مرتبط بابيماري روماتوئيدآرتريت درجمعيت شهرستان كرمانشاه
581
بررسي پليمريزاسيون ATRP دي متيل آمينو اتيل متاكريلات در حضور نانولوله هاي هالويزيت و خواص انتقال دارو
582
بررسي پليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات
583
بررسي پليمريزاسيون پلي استاير با مونت موريلونيت به روش RTCP
584
بررسي پليمريزاسيون وينيل پيروليدون بروش محلول و مطالعه سينتيك آن
585
بررسي پمپ حرارتي گاز سوز
586
بررسي پمپها
587
بررسي پنبه ايران از نظر استانداردهاي بين المللي
588
بررسي پنج آواز از پنج ناحيه ايران
589
بررسي پنج تكنيك از جاجيم هاي ايل قشقايي ﴿اي-رند-ار-بشدن بير-شيش درم﴾
590
بررسي پنج چهره از نقاشان بارك تاپست امپر، سيونيست " رامبراند- دلاكروا- سزان - وان گوگ - گوگن "
591
بررسي پنج چهره از نقاشان بارك تاپست امپرسيونيست (رامبراند-دلاكروا-وان گوگ -گوگن )
592
بررسي پنج خمسه نظامي﴿چاپ سنگي﴾ دوره قاجار
593
بررسي پنج نمونهء تصويري از جامع التواريخ و پنج نمونهء تصويري از شاهنامه بزرگ مغولي به عنوان دو اثر برجستهء دوران ايلخاني
594
بررسي پنجره پخت و خواص پوشش هاي پلي يورتان
595
بررسي پنجره ي هوشمند براي كاهش بار سرمايش و روشنايي در ساختمان اداري شهر تهران
596
بررسي پهن شدگي قله براگ در پروتون تراپي تومور مغزي با استفاده از كد MCNPX
597
بررسي پهناي نوار گاف در بلور فوتوني مغناطيسي يك بعدي دو لايه با و بدون نقص
598
بررسي پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش هاي آماري ( نمونه موردي : حوضه رودخانه ماريز)
599
بررسي پودر ابر رساناي سراميكي
600
بررسي پوستر جشنواره هاي فيلم در ايران
601
بررسي پوستر در صنعت جهانگردي : درايران و جهان
602
بررسي پوستر هاي بعد از انقلاب
603
بررسي پوستر هاي موسيقي جشنواره فجر
604
بررسي پوسترهاي اين تراكتيو در گرافيك معاصر ايران
605
بررسي پوسترهاي تئاتر در ايران پس از انقلاب اسلامي
606
بررسي پوسترهاي تايپوگرافي مذهبي ايراني،اسلامي
607
بررسي پوسترهاي جشنواره هاي هنري دهه فجر (فيلم ، تئاتر، موسيقي )
608
بررسي پوسترهاي جشنواره هنري دهه فجر(فيلم ،تئاتر،موسيقي )
609
بررسي پوسترهاي حقوق بشر و يا مضامين مربوط به آن
610
بررسي پوسترهاي دو رنگ در جهان و ايران
611
بررسي پوسترهاي سبك آردكو فرانسه
612
بررسي پوسترهاي سينمائي در ايران
613
بررسي پوسترهاي سينماي ايران
614
بررسي پوسترهاي فرهنگي ژاپن در سه دهه ي اخير ( 2016 - 1986 )
615
بررسي پوسترهاي فيلم كوتاه در ايران
616
بررسي پوسترهاي مبتني بر عكس در ايران پس از انقلاب با رويكرد اجتماعي
617
بررسي پوسترهاي محيط زيست ﴿2000 -2007﴾
618
بررسي پوسترهاي مفهومي كشور آمريكا در سه دهه اخير
619
بررسي پوسترهاي موسيقي ايران در دهه هاي 1340 و 1350 ش
620
بررسي پوسترهاي نمايشي در ايران
621
بررسي پوسترهاينوشتاري استاد قباد شيوا با رويكرد مدرن
622
بررسي پوشاك تزئينات وزيور آلات زنان در شاهنامه با تاكيد بر نگاره هاي شاهنامه بايسنقري
623
بررسي پوشاك دوره سلجوقي ونقوش تزئيني وكاربرد آن در دوره هاي
624
بررسي پوشاك،تزئينات وزيور آلات زنان در شاهنامه باتاكيد بر نگاره هاي شاهنامه بايسنقري
625
بررسي پوشش tic بر روي فولاد از طريق جوشكاري SMAW
626
بررسي پوشش الكترود روي جوش ذوبي فولاد كم كربن و استاندارد كيفي ساختار جوش ذوبي
627
بررسي پوشش الكترولس مس بر روي آلومينيوم
628
بررسي پوشش حاوي كلسيم، فسفر، سيلسيم و سديم بر سطح منيزيم به روش اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي و بررسي رفتار خوردگي و زيست فعالي
629
بررسي پوشش خارجي گنبدهاي دوره صفويه در اصفهان
630
بررسي پوشش خارجي گنبدهاي دوره صفويه در اصفهان پروژه مرمت و بازسازي و تعويض كاشي گنبد مسجد امام اصفهان
631
بررسي پوشش دهي آلياژ Ti6Al4V با مرونيت
632
بررسي پوشش دهي پارچه هاي كربني توسط نانو لوله هاي كربني به منظور استفاده در كامپوزيت هاي كربن – كربن
633
بررسي پوشش دهي فلزات جهت استعمال به عنوان كاشتنيهاي ارتوپدي،ستون فقرات و ...
634
بررسي پوشش زنان ومردان قوم بختياري
635
بررسي پوشش شيشه سراميك فلوئور آپاتيتي روي ايمپلنت فولادي
636
بررسي پوشش ضدخوردگي حاوي پيگمنت روي و اكسيد آهن متكائي بر پايه رزين پلي اورتان رطوبت سخت
637
بررسي پوشش غني از روي حاوي رزين معدني و تاثير افزودني
638
بررسي پوشش فلز TI روي نانو لوله هاي كربني
639
بررسي پوشش كاربيدواناديم به روش حمام نمك خنثي بر روي فولاد نقره اي
640
بررسي پوشش كربونيتريد كروم به روش غوطه وري در حمام نمك دماي پايين
641
بررسي پوشش گياهي در دامنه تغييرات محيطي شمال غربي- جنوب شرقي منطقه فريدونشهر اصفهان
642
بررسي پوشش گياهي زير حوضه ي آبخيز سرگان﴿بلوچستان﴾
643
بررسي پوشش گياهي منطقه ابروقطري
644
بررسي پوشش گياهي منطقه امن گلستانك در البرز مركزي (استان مازنداران)
645
بررسي پوشش گياهي منطقه حفاظت شده موته واقع در شمال غرب اصفهان
646
بررسي پوشش گياهي منطقه شمال بادرود
647
بررسي پوشش گياهي منطقه كلهرود با استفاده از داده هاي سنجنده ASTER
648
بررسي پوشش گياهي ناحيه يحيي آباد ﴿نطنز﴾
649
بررسي پوشش مناسب براي روكش كابل در برابر عوامل محيطي
650
بررسي پوشش هاي اكسيدي ايجاد شده به روش پلاسماي الكتروليتي بر روي فولاد
651
بررسي پوشش هاي بورايدي به روش پلاسماي الكتروليتي
652
بررسي پوشش هاي تبديلي نانومتري بر پايه واناديوم بر روي جدايش كاتدي پوشش اپوكسي فولاد نرم
653
بررسي پوشش هاي رسوب الكتريكي نيكل - موليبدن و نيكل - موليبدن - فسفر روي فولاد زنگ نزن به منظور كاربرد در صفحات دوقطبي پيل سوختي غشاء پليمري
654
بررسي پوشش هاي كامپوزيتي كرم - نانو كاربيد تنگستن به روش آبكاري الكتريكي
655
بررسي پوشش هاي نانو كريستال و آمورف كبالت - فسفر توليد شده به روش رسوبدهي ا لكتريكي
656
بررسي پوشش هاي نفوذي روي ايجاد شده با روش نفوذي جامد
657
بررسي پوشش هاي هندسي نيرومند
658
بررسي پوشش و حجاب در دوره صفويه
659
بررسي پوشش واكسيناسيون دندانپزشكان و دستياران مطب عليه هپاتيت B در شهر گرگان 1395
660
بررسي پوشش واكسيناسيون هپاتيت B نزد دندانپزشكان شهرستان رشت و كاركنان مطب آنها
661
بررسي پوشش واكسيناسيون هپاتيت B نزد دندانپزشكان و دستياران آنها در استان گيلان به استثناي شهر رشت
662
بررسي پوشش‌هاي تبديلي بر پايه زيركونيوم بهبود يافته با افزودني‌هاي معدني به همراه پوشش آلي اپوكسي بر روي زمينه گالوانيزه
663
بررسي پوشش¬هاي ضد حريق بر روي سازه¬هاي فولادي و استانداردهاي مرتبط با آن
664
بررسي پوشش‎‏هاي نانو كريستالي با استفاده از فرآيند نيتروكربوراسيون پلاسماي الكتروليتي
665
بررسي پول دروني و پول بيروني در يك الگوي اقتصادي و اثرات آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي
666
بررسي پوليپ هاي كولون در مراجعين به بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد كه طي سالهاي 85-80 تحت عمل كولونوسكوپي قرار گرفته اند
667
بررسي پوليپ هاي كولون در مراجعين به بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد كه طي سالهاي 85-80 تحت عمل كولونوسكوپي قرار گرفته اند
668
بررسي پويايي اعتماد در شبكه هاي مشاركتي توسعه فناوري
669
بررسي پويايي نامنظم ( انتروپي ) در طراحي پوشاك به مثابه رسانه در هنر معاصر ( با تاكيد بر آثار ويكتور و رلف، حسين چالايان و ري كاواكوبو)
670
بررسي پويايي هاي زنجيره تامين
671
بررسي پي هاي صلب سازه هاي دريايي
672
بررسي پيآمدهاي زيست محيطي سقف هاي متداول در ساختمان ها
673
بررسي پياده سازي IMS در شبكه هايIPv6 سيار
674
بررسي پياده سازي برنامه ريزي استراتژيك در شركت گاز استان مازندران
675
بررسي پياده سازي تعدادي از سيستمهاي تعيين يا تاييد هويت بر اساس ارائه هاي مختلف اثر انگشت
676
بررسي پياده سازي سازمان يادگيرنده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
677
بررسي پياده سازي سخت افزاري TCP/IP
678
بررسي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري و تاثير آن بر رضايت و وفاداري مشتريان در بانك هاي صادرات بهشهر
679
بررسي پياده سازي مديريت دانش در بانك سپه (شهر تهران )با رويكرد استفاده موثر از سيستم اطلاعات و ارتباطات
680
بررسي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر منشور سازماني (زير ساخت هاي فرهنگ سازماني، ساختار سازماني و فناوري اطلاعات)
681
بررسي پياده سازي مديريت دانش مبتني بر منشور سازماني (زير ساخت هاي فرهنگ سازماني، ساختار سازماني و فناوري اطلاعات) (مطالعه موردي: شعب منتخب بانك صنعت ومعدن)
682
بررسي پيام داستان هاي رستم درشاهنامه فردوسي
683
بررسي پيام هاي پنهان در انيميشن هاي مطرح تجاري آمريكايي
684
بررسي پيام هاي پنهان در انيميشن هاي مطرح تجاري آمريكايي
685
بررسي پيامد بيماران بستري شده در واحد مراقبت ويژه عمومي در بيمارستان پورسيناي رشت از ارديبهشت 76 الي ارديبهشت 77
686
بررسي پيامد بيماران مبتلا به خونريزي دستگاه گوارش فوقاني غيرواريسي با استفاده از شاخصAIMS65 در مركز آموزشي درماني رازي رشت 1397-1396
687
بررسي پيامد بيماران متصل به ونتيلاتور بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان رازي رشت در سال 1388
688
بررسي پيامد جراحي هرني ديسكال كمري دربيماران جراحي شده دربيمارستان پورسيناي رشت درسالهاي 78-1376
689
بررسي پيامد جراحي هماتوم حاد ساب دورال تروماتيك مغزي با زمان انجام عمل جراحي در مدت بستري بيماران از سال 1376 تا 1382
690
بررسي پيامد عمل جراحيlateral tarsal strip در بيماران مبتلا به انتروپيون involutional پلك تحتاني مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت
691
بررسي پيامد هاي استفاده از فضاي مجازي ﴿اينترنت﴾دانشجويان دوره ليسانس و فوق ليسانس چادگان در سال تحصيلي 92_1391
692
بررسي پيامد هاي اعتماد بين فردي در سازمانهاي دولتي شهرستان دزفول
693
بررسي پيامد هاي پايس ميكرهاي يك حفره اي يبطني و دو حفره اي در بيماران مبتلا به بلوك قلبي مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سالهاي 77-73
694
بررسي پيامد هاي تبديل احمد سر گوراب به شهر در توسعه ناحيه اي
695
بررسي پيامد هاي تحول خانواده از گسترده به هسته اي
696
بررسي پيامد هاي درمان لاپراسكوپيك كيست كليه در بيماران مراجعه كننده به بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت از آبان ماه 1387 تا ارديبهشت ماه 1389
697
بررسي پيامد هاي مالي شكست عيني كارآفرينان با تعديل گرهاي انتخاب هاي واقعي و اصل ضرر قابل تحمل
698
بررسي پيامد هاي موبايل در فرآيند زندگي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي دختران شهر بجنورد
699
بررسي پيامد هماتوم اپي دورال در بيماران ترومايي بستري شده درICU جراحي اعصاب بيمارستان رشت در سالهاي 1375و1374
700
بررسي پيامدهاي LP در بيماران ارجاع شده به بيمارستان 17 شهريور
701
بررسي پيامدهاي Single Tract Access در نفروليتوتومي از راه پوست در موقعيت كاملاخوابيده به پشت و بدون لوله نفروستومي در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي كامپلكس دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و گلسار شهر رشت از بهمن 1386 تا آبان
702
بررسي پيامدهاي آستئوآرتريت زانو قبل و بعد از عمل جراحي آرتروپلاستي كامل مفصل زانوي بيماران سالمند در بيمارستان رسول اكرم رشت در سال 1396
703
بررسي پيامدهاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي افزايش وروديهاي زنان در آموزش عالي
704
بررسي پيامدهاي ابتكار كمربند – راه چين براي ايران
705
بررسي پيامدهاي ابتكار كمربند – راه چين براي ايران
706
بررسي پيامدهاي اجتماعي - اقتصادي شركت كشت وصنعت روژين تاك بر جوامع روستايي همجوار
707
بررسي پيامدهاي اجتماعي - فرهنگي ماهواره برروي خانواده درشهرگنبد
708
بررسي پيامدهاي اجتماعي اشعارمختوم قلي فراغي ازمنظرساكنان تراكمه شهرستان كنبدكاووس
709
بررسي پيامدهاي اجتماعي تنوع قومي درشهر اهواز بر رشد و توسعه آن
710
بررسي پيامدهاي اجتمايي فرهنگي ماهواره بر روي ساختار خانواده ها درشهركلاله
711
بررسي پيامدهاي اجراي طرح هادي در نواحي روستايي نمونه موردي دهستان ميانكاله شهرستان بهشهر
712
بررسي پيامدهاي احتمالي، شيوه برگزاري و نوع سوالات آزمون نيمه متمركز دكتري از ديدگاه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان
713
بررسي پيامدهاي احياي قلبي-ريوي و عوامل موثر بر آن در بيماران دچار ايست قلبي در مركزدرماني رازي طي سال 95
714
بررسي پيامدهاي ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه دراستان گلستان با تاكيد بر مورد ايران درسال 1386
715
بررسي پيامدهاي ازدواج مجدد در بين روستاي قربان آباد
716
بررسي پيامدهاي اعتياداينترنتي دربين كاربران درشهرستان ساوه (89-88سال )
717
بررسي پيامدهاي افزايش ميزان قبولي دختران دردانشگاهها طي دهه هفتاد(1370-1380)
718
بررسي پيامدهاي اقتصادي اجتماعي وزيست محيطي پساب هاي شهري در مزارع كشاورزي (نمونه موردي پاياب سد طرق شهرك طرق
719
بررسي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي استقرار الگوي روستا-شهري ﴿ مطالعه موردي: استان فارس-ايران﴾
720
بررسي پيامدهاي انجام تعويض كامل مفصل زانو در بيماران با استئوآرتريت زانو در بيمارستان پورسيناي رشت از مهر ماه سال 1386 لغايت مهرماه سال 1389
721
بررسي پيامدهاي انجام تعويض كامل مفصل هيپ به دو روش سيماني و غير سيماني در بيمارستان پورسينا رشت از مهرماه 1386 لغايت مهرماه 1389
722
بررسي پيامدهاي بارداري در نوزادان با توده اكوژن قلبي در دوران جنيني در مقايسه با گروه كنترل
723
بررسي پيامدهاي بازيهاي يارانه اي برروي سلامت روان دانش آموزان دامغان
724
بررسي پيامدهاي برقراري رابطه ج. ا. ايران و آمريكا از ديدگاه موافقان و مخالفان
725
بررسي پيامدهاي به كار گيري متخصص طب اورژانس بر بيماران ترومايي
726
بررسي پيامدهاي بيابان زايي بر شهرهاي مناطق خشك و نيمه خشك(نمونه موردي:شهر فردوس)
727
بررسي پيامدهاي پول شويي بر اقتصاد جامعه
728
بررسي پيامدهاي تبديل احمدسرگوراب به شهر در توسعه ناحيه اي
729
بررسي پيامدهاي تروما در بارداري در مراجعين مركز آموزشي درماني پورسينا از تير ماه سال 1396 تا تير ماه سال 1398
730
بررسي پيامدهاي تغيير كاربري اراضي پيرامون شهري بر سكونت گاه هاي روستايي ﴿مطالعه موردي شهرستان اروميه ﴾ با استفاده از راهبرد مدل سازي سلول هاي خودكار
731
بررسي پيامدهاي توسعه روستايي بر مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ( مطالعه موردي شهرستان كامياران )
732
بررسي پيامدهاي توسعه گردشگري خانه هاي دوم در نواحي روستايي شهرستان سواد كوه شمالي
733
بررسي پيامدهاي حذف درس تربيت بدني در دوره پيش دانشگاهي شهرستانهاي استان تهران
734
بررسي پيامدهاي حين بستريPCI در مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت در SYVTAX Score بالا در مقايسه با SYNTAX Score پايين طي سال 1392
735
بررسي پيامدهاي درمان شكستگي هاي با جابجايي و پايدار ديستال راديوس بدون جابجايي در سطح مفصلي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي شهر رشت، در دو روش: الف- جا اندازي بسته و گچ بلند ساعد ب- جا اندازي بسته و P. C pinning و گچ كوتاه ساعد
736
بررسي پيامدهاي رفتارسياسي مديران از ديدگاه معلمان مدارس متوسطه دوره دوم شهر اصفهان
737
بررسي پيامدهاي زبان شناختي برخورد زبان پارسي با عربي از ديدگاه واجي
738
بررسي پيامدهاي سوختگي و پيش بيني كننده هاي آن در بيماران مبتلا به سوختگي شديد بستري شده در مركز فوق تخصصي سوانح سوختگي و جراحي پلاستيك ولايت شهرستان رشت طي سال هاي 1387 الي 1391
739
بررسي پيامدهاي سياسي اجتماعي حكومت افغان ها در ايران (1142-1135)
740
بررسي پيامدهاي سياسي- امنيتي اشغال عراق براي اسرائيل
741
بررسي پيامدهاي طرد و تبعيض بيماران ايدزي از سوي جامعه از ديدگاه دانشجويان پيام نور سميرم
742
بررسي پيامدهاي عمل جراحي حفظ پستان در مراحل اوليه سرطان پستان در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي شهر رشت از ابتداي سال 81 تا پايان سال 86
743
بررسي پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي درگير شدن جوانان به آسيب هاي اجتماعي(اعتياد)
744
بررسي پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت درمان به روش مداخله از طريق پوست (PCI) درمبتلايان به ضايعات محل دو شاخه شدن شريان كرونر در سال 1390- 1392
745
بررسي پيامدهاي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر رشت از ابتداي سال 1385 تا انتهاي سال 1390
746
بررسي پيامدهاي گردشگري بر توسعه روستايي منطقه اورامانات كرمانشاه (مطالعه موردي : روستاهاي هجيج ، شمشير، خانقاه وقوري قلعه )
747
بررسي پيامدهاي مثبت - منفي اشتغال زنان برخانواده
748
بررسي پيامدهاي محروميت اطفال نامشروع از بعضي ازحقوق خود درقوانين مدون ايران و راههاي حمايت از انان
749
بررسي پيامدهاي محروميت اطفال نامشروع از بعضي حقوق خود در قوانين مدون ايران و راههاي حمايت از آنان
750
بررسي پيامدهاي مكانيزاسيون كشاورزي و نقش آن در توسعه نواحي روستايي
751
بررسي پيامدهاي مكانيزاسيون كشاورزي و نقش آن در توسعه نواحي روستايي(مطالعه موردي: دهستان استرآباد جنوبي شهرستان گرگان)
752
بررسي پيامدهاي مهاجرت به اهواز
753
بررسي پيامدهاي ميزان استفاده ازانترنت واعتياد اينترنتي دانشجويان پيام نوروآزاد
754
بررسي پيامدهاي ميزان استفاده ازاينترنت واعتياد اينترنتي دانشجويان پيام نوروآزاد
755
بررسي پيامدهاي نفروليتوتومي از راه پوست بر اساس GFRدر بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار رشت
756
بررسي پيامدهاي نگرش نامطلوب دبيران دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز
757
بررسي پيامدهاي نگرشي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در شركت شيرآلات صنعتي فلواستريم پارس
758
بررسي پيامدهاي همخوني در گاوهاي شيري هلشتاين: يك مطالعه فراتحليلي
759
بررسي پيامدهاي وازووازوستومي با يك برش كوچك در خط وسط اسكروتوم و بدوناستفاده از تيغ جراحي(NSVV) و با آناستوموز دو لايه جهت برگرداندن وازكتومي در مركز تخصصي تنظيم خانواده مركز بهداشت استان گيلان از سال 1379 تا ارديبهشت1390
760
بررسي پيامدهاي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي شهرستان صحنه استان كرمانشاه
761
بررسي پيتيك اولسر عمل شده در بيمارستانهاي آموزشي افشار و شهيد رهنمون يزد از مهرماه 1368 لغايت مهر ماه 1375
762
بررسي پيچش در مقاطع غير دايره اي
763
بررسي پيچيدگي اقتصاد ايران در دهه نود
764
بررسي پيچيدگي هاي زباني درخواندن ودرك مطلب متون نوشتاري قوانين مالياتي ايران
765
بررسي پيچيدگي‌هاي زباني در خواندن و درك مطلب متون نوشتاري قوانين مالياتي ايران
766
بررسي پيداري شيب در كارهاي معدني و تعيين ضريب ايمني به روش بيشاپ و فيلينيوس توسط برنامه كامپيوتري
767
بررسي پيدايش و رشد نمايش Happening در امريكا
768
بررسي پيدايش و رشد نمايش Happening در امريكا
769
بررسي پيدايش وگسترش تشيع درمنطقه خوانسار
770
بررسي پير شدگي قيرهاي اصلاح شده با پليمر و فيلر Investigation into the aging of bitumen modified with polymer an​d filler
771
بررسي پير و مغان در آثار شاعران پيش از حافظ با محوريت سنايي، عطار و خواجو و مقايسه ي آن با حافظ
772
بررسي پيرامون ...
773
بررسي پيرامون آگهي تبليغاتي مطبوعاتي ( روزنامه ، مجله )
774
بررسي پيرامون توانمنديهاي موجود در زمينه ورزش دختران از نظر نيروي انساني وامكانات
775
بررسي پيرامون عوامل جذب سپرده در بانكهاي منطقه بندرگز
776
بررسي پيرامون معيار هاي انتخاب معلمان نمونه مقطع ابتدايي در شهر مراوه تپه
777
بررسي پيرامون ويژگيهاي ديوارنگاري در بزرگراههاي شهري (نمونه موردي: ديوارنگاري معاصر بزرگراههاي تهران )
778
بررسي پيركرنشي استاتيكي در فولاد ST 12
779
بررسي پيرمون درصد موارد استفاده از تنبيه توسط اولياي دانش اموزان راهنمايي مشهد
780
بررسي پيرنگ در آثار داستاني نادر ابراهيمي
781
بررسي پيش آگاهي بيماران مولتيپل تروما بر اساس TRAUMA SCORE از بهمن ماه 1374 لغايت تيرماه 1375
782
بررسي پيش آگهي كوتاه مدت Fragmented QRS Complex در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد در دو گروه درماني تهاجمي و فيبرينوليتيك در بيماران بستري در بيمارستان حشمت رشت، طي سال هاي 1397 تا 1398
783
بررسي پيش اگهي وويژگي هاي اپيدميولوژيكي تومورهاي استرومايي دستگاه گوارش در بيماران مبتلا به اين تومور مراجعه كننده به مراكز پاتولوژي بيمارستانهاي شهيد صدوقي و مرتاض در فاصله ي سالهاي )93-85(
784
بررسي پيش برنده هاي شناورهاي تندرو
785
بررسي پيش بيني افسردگي بر اساس عزت نفس و همرنگي در دانش آموزا ن متو سطه دوم ناحيه سه شيراز
786
بررسي پيش بيني تاب آوري بر اساس مؤلفه هاي هوش هيجاني و منبع‌كنترل در بيماران مبتلا به سرطان
787
بررسي پيش بيني تعديل كننده سبك هاي دلبستگي در رضايت زناشويي
788
بررسي پيش بيني تعديل كننده سبكهاي دلبستگي در رضايت زناشويي وكيفيت زندگي
789
بررسي پيش بيني جنسيت براساس موقعيت آناتوميك اينفرااوربيتال فورامن در تصاوير توموگرافي كامپيوتري در شهريزد
790
بررسي پيش بيني حوادث آينده در قرآن وتفاسير
791
بررسي پيش بيني كنندگي رعايت وضعيت بدني صحيح مبتني بر سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پرستاران اتاق عمل ايران
792
بررسي پيش بيني كننده هاي اضطراب انتقال در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال ( 95-94 )
793
بررسي پيش بيني كننده هاي رانندگي غير ايمن بر اساس تئوري انگيزش محافظت در شهر يزد
794
بررسي پيش بيني كننده هاي رانندگي غير ايمن بر اساس تئوري انگيزش محافظت درشهر يزد
795
بررسي پيش بيني كننده هاي رفتارهاي تغذيهاي پيشگيري كننده از سرطان بر اساس تئوري انگيزش محافظت در مادران مراجعه كننده بهمراكز بهداشتي درماني شهر يزد
796
بررسي پيش بيني كننده هاي رفتارهاي صرفه جويي در مصرف آب بر اساس الكوي اعتقاد بهداشتي و نظريه عمل منطقي
797
بررسي پيش بيني كننده هاي شكست درمان بعد از الكتروكوتر لاپاراسكوپيك تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك مقاوم به كلوميفن سيترات از فروردين 1383 تا فروردين 1385
798
بررسي پيش بيني كننده هاي موفقيت تلقيح داخل رحمي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهراي در سالهاي 93-92/
799
بررسي پيش زمينه ها و پيامدهاي تصوير ذهني از برند: براساس مدل ارزش ويژه برند از ديدگاه مشتري CBBEكلر دانشگاه پيام نور
800
بررسي پيش فرض ها و مباني نظري ملاصدرا و كانت در نسبت عقل و ايمان
801
بررسي پيش فرض هاي فلسفي نظريه ي جهان هاي چندگانه در فيزيك معاصر
802
بررسي پيش گويي كننده هاي وضعيت بهداشت دهان و دندان درمادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري يزد بر اساس تئوري رفتار بر نامه ريزي شده
803
بررسي پيش نمونه ها در دريافت دانش آموزان سال چهارم شهر تهران از مقولات و اهميت آن در تعيين مقولات كتب درسي فارسي
804
بررسي پيش نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري بافت ماشيني زربفت
805
بررسي پيش‌بيني ساختار پروتئين با استفاده از سيستم چند عامل هولونيك
806
بررسي پيش‌بيني كنندگي مرگ‌ومير با استفاده از ابزارهاي GAP و MGAP در بيماران ترومايي پذيرش‌شده درمركزآموزشي، پژوهشي و درماني پورسينا، سال 1395
807
بررسي پيشايند هاي موقعيتي رضايت كاربران از سيستمها و فناوري اطلاعات
808
بررسي پيشايندها و پسايندهاي فرسودگي شغلي در كارمندان زن دانشگاه رازي
809
بررسي پيشايندها و پيامدهاي ارزش ويژه برند بر مبناي كارمندان در هتل هاي استان اصفهان
810
بررسي پيشايندها و پيامدهاي شناختي نگراني از تصوير بدني در دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمانشاه
811
بررسي پيشايندها و پيامدهاي كيفيت زندگي كاري به منظور طراحي الگوي كاربردي براي توسعه منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
812
بررسي پيشايندهاي بيتمدني سازماني (مورد مطالعه: شركت پالايش گاز پارسيان استان فارس)
813
بررسي پيشبيني ميزان پيشرفت تحصيلي بر اساس حمايت خانواده و خودكارآمدي تحصيلي دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان فريمان
814
بررسي پيشرفت (progression) بيماري كراتوكونوس در بيماران زير 25 سال بدون انجام جراحي crosslink Collagen (CXL) مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت در طي سال هاي 1392-1394
815
بررسي پيشرفت تحصيلي بين مقطع راهنمايي با مقطع متوسطه دانش آموزان پايه دوم متوسطه(دخترانه)شهرستان لارستان
816
بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه دورۀ پيش دبستاني را گذارنده اندتا دانش آموزاني كه اين دوره را نگذارنده اند در سال تحصيلي1395-1394شهرستان رشت.
817
بررسي پيشرفت فراگيري فراگيران شاخه متوسطه كارودانش رشته كامپيوتر در شهرستان مشهد
818
بررسي پيشرفت هاي اخير در حوزه مواد ابررسانا و ساختارهاي آن
819
بررسي پيشرفت هاي جديد در mwd و موتورهاي درون چاهي
820
بررسي پيشرفت و كاهش افت تحصيلي دانش آموزان و عوامل موثر در آن
821
بررسي پيشرفتهاي اخير در مدل آيزينگ
822
بررسي پيشروي باريكه الكترونيكي در شتاب دهنده ي رودو ترون
823
بررسي پيشگويي انعكاس اختلاط جوهرها در پرينتر با استفاده از هوش مصنوعي
824
بررسي پيشگويي كننده هاي انجام تست پاپ اسمير بر مبناي انگيزش محافظت در زنان مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان شهر كرد سال ۱۳۹۴
825
بررسي پيشگويي كننده هاي مصرف سيگار بر اساس الگوي تصورات _تمايلات ﴿prototype/willingness model)در دانش آموزان دبيرستاني شهر مراغه
826
بررسي پيشگويي كننده هاي مصرف سيگار بر اساس الگوي تصورات- تمايلات (prototype/willingness model) در دانش آموزان دبيرستاني شهر مراغه
827
بررسي پيشگويي كننده هاي مصرف مكمل آهن در دختران دبيرستاني شهر ميبد بر اساس الگوي ارتقاء سلامت در سال ۱۹۶
828
بررسي پيشگير از جرم جعل
829
بررسي پيشگيري از عفونت زخم آپاندكتومي به روش شستشو به اضافه آنتي بيوتيك پروفيلاكسي در مقايسه با تجويز آنتي بيوتيك پروفيلاكسي
830
بررسي پيشنهاد ازدواج از طرف دختران به پسران دانشگاه پيام نور اهواز
831
بررسي پيشنهادهاي مربوط به اصلاحات ساختاري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آينده ي آن
832
بررسي پيشينه تاريخي فرش كرمان ﴿از قرن10تا اواسط قرن 13 هجري﴾
833
بررسي پيشينه تلاش ايران براي دستيابي به فناوري هسته‌اي
834
بررسي پيشينه حضور دانشگاه هنر در پنج دوره بينال مجسمه سازي معاصر تهران
835
بررسي پيشينه رفتار والدين در بزهكاري جوانان 18-25 ساله زندان شهرستان طبس
836
بررسي پيشينه موجودات خيالي در كتاب حمزه نامه
837
بررسي پيشينه نشستن در ايران و طراحي مبل راحتي براي اتاق نشيمن ايران
838
بررسي پيشينه نقش گرفت و گير در هنر ايران و استفاده از آن در طراحي فرش
839
بررسي پيشينه ي تاريخي و اسطوره اي چهار نماد اهريمن، ديو، افراسياب و ضحاك در شاهنامه
840
بررسي پيكتوگرام فرودگاه هاي ژاپن در سه دهه اخير
841
بررسي پيكتوگرام هاي المپيك
842
بررسي پيكربندي هاي مختلف سيستم هاي خنك كن جذبيِ ليتيم برمايد دو اثره خورشيدي و مقايسه آن با سيستم هاي تراكمي
843
بررسي پيكره بنياد فعل مركب بر مبناي كتابهاي دستور زبان فارسي دبيرستانهاي ايران
844
بررسي پيگمنت هاي لومينسنس
845
بررسي پيل الكتروليزي ميكروبي در كاهش آلايندگي پساب سنتزي حاوي فنل
846
بررسي پيل سوختي،طراحي وبهينه سازي دوقطبي آن
847
بررسي پيل هاي سوختي زيستي
848
بررسي پيمايشي باستان‌شناسي دهستان هَرم، استان فارس (پيش از تاريخ تا دوره تاريخي)
849
بررسي پيمايشي تاثير الگوبرداري قابليت هاي بازاريابي و قابليت هاي جذب بر عملكرد نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط استان اصفهان
850
بررسي پيوستگي سيماي سرزمين براي پرندگان منتخب پارك هاي شهر اصفهان
851
بررسي پيوستگي شاخص بهاي مصرف كننده و بازده سهام :شواهد تجربي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿روابط كوتاه مدت و بلند مدت ﴾
852
بررسي پيوستگي معنايي سوره هاي قرآن كريم
853
بررسي پيوستگي نا متعادل ماركرهاي تك نوكلئوتيدي پلي مورف در ناحيه 5 لوكس بتا گلوبين نسبت به ژن بتا گلوبين
854
بررسي پيوستن ايران به WTO و تاثير آن بر روي فرش دستباف
855
بررسي پيوند غزل معاصر و موسيقي ايراني و ساخت دو تصنيف براساس غزل معاصر
856
بررسي پيوند هيدروژني بين فنول و بازهاي آلي به روش مكانيك كوانتوم
857
بررسي پيوند هيدروژني در تعدادي از بازهاي بيولوژيكي و شكل پروتوني شده انها
858
بررسي پيوندزني زنجيرهاي آويزان به شبكه‌هاي پلي‌يورتاني و تأثير پارامترهاي ساختاري و فرآيندي بر ويژگي‌هاي سطحي پوشش
859
بررسي پيوندگاه تك لايه آهن- نيكل و نيم رساناي دو بعدي MoS2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
860
بررسي پيوندهاي اسكنه و قاشي در تكثير پسته
861
بررسي پيوندهاي زبان فارسي بر اساس نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني
862
بررسي پيوندهاي هالوژني و جابجايي آبي و قرمز در آنها با استفاده از روش برهمكنش اتمهاي كوانتومي
863
بررسي پيوندهاي هيدروژني بسيار قوي بر پايه توپولوژي شيمي كوانتومي
864
بررسي پيوندهاي هيدروژني در تركيب فنيل افرين . هيدروكسي ﴿متيل امين ﴾ اتيل فنول با استفاده از محاسبات dFT و تئوري AIM
865
بررسي تÊثير اجراي استاندارد ايزو 1009 بر رضايت مشتري مورد مطالعه : در شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو
866
بررسي تÊثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري شركت هاي بيمه بر واكنش بيمه گزاران (مطالعه موردي: شركت هاي بيمه البرز، پارسيان ، معلم و ملت ).
867
بررسي تÊثير استفاده از اينترنت بر آگاهي از تعهدات شهروندي دانشجويان دانشگاه تهران
868
بررسي تÊثير اعتقادات ملي و مذهبي بر نگاره هاي حماسي مكتب قهوه خانه (مطالعه موردي: آثار منتخب قاجار تا پهلوي)
869
بررسي تÊثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري ميهمانان خارجي در گروه هتل آپارتمان هاي ملل تهران
870
بررسي تÊثير بي ثباتي صادرات بر سرمايه گذاري و رشداقتصادي ايران
871
بررسي تÊثير جو سازماني براستقرار مديريت دانش در بانك تجارت استان ايلام
872
بررسي تÊثير دانش و روابط نام تجاري بر رفتار خريد در صنعت مواد غذايي مورد مطالعه : صنعت ماكاروني
873
بررسي تÊثير روش آوازآهنگين بركاهش علائم باليني كودكان در خودمانده (اوتيستيك ) هفت تاده ساله پسر فارسي زبان
874
بررسي تÊثير سبك هاي دلبستگي بر بخشايشگري و رضايت زناشويي در زوجين شهر ماسال .
875
بررسي تÊثير سبكهاي تفكر بر هوش هيجاني كاركنان جهاد كشاورزي شهرستان تبريز
876
بررسي تÊثير سرمايه اجتماعي خانواده بر ناسازگاري همسران در منطقه 41 شهرداري تهران
877
بررسي تÊثير ضمانت نامه و بيمه نامه هاي صندوق ضمانت صادرات ايران در رشد صادرات غير نفتي
878
بررسي تÊثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در ادارات بهزيستي استان اصفهان
879
بررسي تÊثير عنصر متÊخر در مكالمات پيام هاي بازرگاني راديويي فارسي بر شنوندگان آن .
880
بررسي تÊثير قابليت هاي فناوري اطلاعات ، نوآوري و توانمندي كاركنان برعملكرد سازمان (مطالعه موردي: اداره كل بيمه سلامت استان تهران )
881
بررسي تÊثير كتاب كار تفكر و پژوهش پايه ي ششم ابتدايي بر روحيه ي پژوهشگري دانش آموزان در شهرستان ابهر
882
بررسي تÊثير گزاره هاي ارزش برند كارفرما بر بازاريابي داخلي شركت سهامي بيم آسيا در شهر تهران .
883
بررسي تÊثير مديريت دانش بر اثربخشي دانشگاه پيام نور مركز تهران
884
بررسي تÊثير ميزان سرمايه اجتماعي و حمايت اجتماعي برخشونت عليه زنان در خانواده
885
بررسي تÊثير نانوذرات تيتانيوم اكسيد بر روي گياه برنج
886
بررسي تÊثير نظارت و بازرسي بر تقويت فرهنگ پاسخگويي (مورد مطالعه : مديريت شعب مناطق 6 گانه بانك ملت استان تهران )
887
بررسي تأ ثير محلول خوراكي گلوكز بر بر خي شاخصهاي فيزيو لوژيك و رفتاري درددر نوزادان بستري در مراكز آموزشي در ماني شهر رشت در سال 1384
888
بررسي تئاتر اصفهان در سي سال اخير
889
بررسي تئاتر اوري پيد EURIPIDE
890
بررسي تئاتر غرب آفريقا
891
بررسي تئاتر كارگاهي با توجه به نظريات "گروتوفسكي بارباوبوآل"
892
بررسي تئاتر كارگاهي با توجه به نظريات آثار "گروتوفسكي"، بارباوبوآل"
893
بررسي تئاتر كرني
894
بررسي تئاتر كودكان ونوجوانان
895
بررسي تئاتر مستند با تكيه بر فرم اجرا و امكانات صحنه
896
بررسي تئاتر مستند با تكيه بر فرم اجرا و امكانات صحنه
897
بررسي تئاتر معاصر خراسان
898
بررسي تئاتر معاصر خراسان
899
بررسي تئاتر موج نو انگلستان از 1995 تا 2006 با تاكيد بر چهره هاي شاخص آن ﴿سارا كين، پاتريك ماربر، ويكي فدرستون﴾
900
بررسي تئاتر موج نو انگلستان از 1995 تا 2006 با تاكيد بر چهره هاي شاخص آن﴿ساراكين،پاتريك ماربر،ويكي فدرستون﴾
901
بررسي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮي ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ دﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﺳﻮب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺰﯾﻢ-137 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺮدﮔﺎن
902
بررسي تأثير 10 هفته برنامه ي گرم كردن هارموني بر اجرا و ريسك فاكتور هاي مرتبط با آسيب در بازيكنان زن فوتباليست حرفه اي ايران
903
بررسي تأثير 10 هفته برنامه¬ي جامع گرم كردن +11 فيفا بر اجرا و ريسك فاكتور هاي مرتبط با آسيب در بازيكنان زن فوتباليست حرفه اي ايران
904
بررسي تأثير 6 هفته تمرين HIIT در شرايط هايپوكسي نورموباريك بر سطوح سرمي آنزيم هاي كبدي و حداكثر اكسيداسيون چربي در زنان داراي اضافه وزن
905
بررسي تأثير 8 هفته تمرين هوازي در شرايط هايپوكسي نورموباريك بر آپلين پلاسما و مقاومت به انسولين در مردان داراي اضافه وزن
906
بررسي تأثير Splint advancement Mandibular) MAD) در كاهش علائم بيماران مبتلا به Apnea
907
بررسي تأثير USP ها بر روند تغييرات شاخص‌هاي هندسي مسير راه‌آهن
908
بررسي تأثير آبياري با پساب تصفيه شده شهري كرمانشاه بر خصوصيات گياه و خاك
909
بررسي تأثير آزاد‌سازي تجاري، ‌سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني بر بهره‌وري كل عوامل توليد در ايران و كشور‌هاي گروه G20 (2013-2000)
910
بررسي تأثير آزادسازي جهاني بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو گروه اكو
911
بررسي تأثير آگهي بر حساسيت به قيمت و رمزگشايي آگهي توسط دانشجويان با توجه به سرمايه فرهنگي و گرايش به اسنوبيسم
912
بررسي تأثير آلودگي خشك بر مقاومت جانبي خط راه‌آهن
913
بررسي تأثير آلودگي و رطوبت بر مقاومت جانبي خط راه‌آهن
914
بررسي تأثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر بهبود ظرفيت حافظه فعال، توانايي تصميم گيري و حل مسئله در دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان
915
بررسي تأثير آموزش به روش يادگيري مبتني بر تيم تعديل شده(MTBL) بر ميزان آگاهي وعملكرد امدادگران سازمان هلال احمر در زمينه انتقال مصدومين استان كهگيلويه و بويراحمد در سال1395
916
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي در دوره ابتدايي از ديدگاه معلمين شهر سميرم
917
بررسي تأثير آموزش پيش‏ دبستاني بر يادگيري مهارت‌هاي رواني حركتي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي
918
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بررشدشناختن كودكان
919
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بررشدشناختن كودكان
920
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بررشدشناختن كودكان
921
بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بررشدشناختن كودكان
922
بررسي تأثير آموزش خودتحولي بر تحول اخلاقي نوجوانان شهر اصفهان و تعيين رابطه ي تحول اخلاقي با متغيرهاي جمعيت شناختي
923
بررسي تأثير آموزش خودكارآمدي بر انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
924
بررسي تأثير آموزش در رشد اقتصادي (مطالعه موردي:استان لرستان)
925
بررسي تأثير آموزش دو روش دقيق خواني و تجسسي بر ميزان درك مطلب و سرعت يادگيري دانش آموزان كلاسهاي اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان فردوس
926
بررسي تأثير آموزش دو روش مطالعه تجسسي و دقيق خواني بر ميزان درك مطلب دانش آموزان اول دبيرستان دخترانه شهرستان فردوس
927
بررسي تأثير آموزش عوامل مؤثر بر روابط بين فردي سالم از ديدگاه اسلام بر رضايت زناشويي دانشجويان متأهل دانشگاه پيام نور مركز اهواز
928
بررسي تأثير آموزش گروهي به شيوه پذيرش و تعهد (ACT) بر سازگاري اجتماعي و شكاف نسلي دانش آموزان دختر
929
بررسي تأثير آموزش مثبت‌نگري بر تعارض والد ـ نوجوان و سازگاري اجتماعي دختران
930
بررسي تأثير آموزش مثبت‌نگري زوجي بر اسنادهاي زناشويي و باورهاي ارتباطي در زنان متأهل شهر اصفهان
931
بررسي تأثير آموزش معنوي بر بهزيستي روان‌شناختي و تجربه‌هاي معنوي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
932
بررسي تأثير آموزش معنويت با تأكيد برآموزه‌هاي اسلامي بر شكفتگي، شفقت به خود و شادماني زناشويي زنان متأهل شهر اصفهان
933
بررسي تأثير آموزش مهارت زندگي بر سلامت روان دانش آموزان پايه ششم ابتدايي ناحيه 1 شهر يزد
934
بررسي تأثير آموزش مهارت هاي انشا نويسي بر عملكرد انشاي دانش آموزان دخترپايه پنجم ابتدايي شهرستان فردوس سال تحصيلي 93-92
935
بررسي تأثير آموزش مهارت هاي شناختي و فراشناختي بر عملكرد تحصيلي و انگيزش تحصيلي در درس زبان دانش آموزان دختر پايه 8
936
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر ارتباط دانشجويان داروسازي با بيماران
937
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي مثبت‌انديشانه بر هيجان هاي تحصيلي دانش‌آموزان تيزهوش دوره متوسطه اول شهر اصفهان
938
بررسي تأثير آموزش نقاشي بر هوش تجسمي- فضايي كودكان پيش دبستاني
939
بررسي تأثير آموزش هاي ضمن خدمت بر ميزان كارايي و اثر بخشي مديران و فرماندهان نيروي هوايي ارتش
940
بررسي تأثير آموزش هاي مهد كودك بر رشد مفهوم سازي دانش آموزان.
941
بررسي تأثير آموزش هنر بر خلاقيت و افزايش قابليت هاي يادگيري در دانش آموزان
942
بررسي تأثير آموزش هوش هيجاني بر كاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي – اجتماعي در مدارس پسرانه شهر سبزوار
943
بررسي تأثير آموزش هوش هيجاني برتاب آوري تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان
944
بررسي تأثير آموزش و ارائه بازخورد در ارتقاء سطح دانش منظور شناسي فراگيران ايراني زبان انگليسي
945
بررسي تأثير آموزه‌هاي ديني بر مديريت احساسات و رفع پريشاني رواني در بين كارگزاران
946
بررسي تأثير آميخته بازاريابي اجتماعي در كاهش مصرف خانگي گاز و افزايش رعايت اصول ايمني ﴿مطالعه موردي بخش هاي شمالي و شرقي شهر شهركرد﴾
947
بررسي تأثير آهك بر روي شيد رنگي كالاي رنگي شده توسط رنگ روناس
948
بررسي تأثير آهك بر روي شيد رنگي كالاي رنگي شده توسط رنگ روناس
949
بررسي تأثير آهنگري چندمحوري در شرايط¬هم‌دما بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Ti-6Al-4V
950
بررسي تأثير آواي كاركنان بر مشتري مداري
951
بررسي تأثير آيات الاحكام منسوخ در احكام فقهي و حقوقي
952
بررسي تأثير ابتكارات مبتني بر مسؤوليت پذيري اجتماعي شركت¬ها بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي؛ شعب بانك صادرات شهر ساري)
953
بررسي تأثير ابعاد استفاده از ابزارا ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر توسعه و فروش بيمه زندگي و پس انداز بيمه پاسارگاد از ديدگاه بازارياب هاي بيمه زندگي و پس انداز
954
بررسي تأثير ابعاد اعتماد سازماني بر بهره وري و اثربخشي عملكرد كاركنان در سازمان هلال احمر شهر تبريز
955
بررسي تأثير ابعاد اعتماد سازماني بر بهره وري و اثربخشي عملكرد كاركنان در سازمان هلال احمر شهر تبريز
956
بررسي تأثير ابعاد تبليغات بر پاسخهاي هيجاني و گرايشهاي رفتاري مخاطبين صدا و سيماي ايران
957
بررسي تأثير ابعاد ديدگاه رفتاري، اعتماد و تصوير برند سبز بر ارزش ويژه برند سبز (مورد مطالعه: محصولات طبيعي سينره)
958
بررسي تأثير ابعاد سرمايه فكري و هوش سازماني بر عملكرد سازماني با ميانجي گري مزيت رقابتي (مطالعه موردي: شركت هاي تبليغاتي شهر مشهد)
959
بررسي تأثير ابعاد سه گانه، عشق استرنبرگ بر رضايت مندي از زندگي زناشويي در بين زوجين شهرستان شهرضا
960
بررسي تأثير ابعاد شخصيت برند بر تجانس كاركردي و تجانس تصوير از خود درك شده مصرف كننده از نگرش برند هتل (مطالعه موردي : مشتريان هتل گاندي تهران)
961
بررسي تأثير ابعاد مديريت هويت برند بر ارتقاي رفتار شهروندي سازماني كاركنان شركت ايرانسل
962
بررسي تأثير اتصال مزارع بادي مقياس بزرگ بر پايداري گذراي زاويه رتور ژنراتورهاي سنكرون
963
بررسي تأثير اتمهاي سيليسيم، ژرمانيم، آرسنيك و فسفر روي پتانسيل يونيزاسيون، الكترونخواهي و باند گپ نانو ذرات بور نيتريد 06 ،06 ،06با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
964
بررسي تأثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
965
بررسي تأثير اثربخشي مديريت پروژه بر موفقيت پروژه در پروژه هاي ساختماني
966
بررسي تأثير اجتماع برند بر رفتار مصرف‌كننده
967
بررسي تأثير اجتماعي جنگ ايران و عراق.
968
بررسي تأثير اجتناب از پرداخت ماليات بر هزينه بدهي با لحاظ كردن اثر مالكيت نهادي
969
بررسي تآثير اجراي پروژه هاي نوسازي بر پيشگيري و كاهش وقوع جرايم و افزايش امنيت در بافت هاي فرسوده شهري ﴿ نمونه موردي : محله خواجه نظام واقع در ناحيه 2 منطقه 7 شهر تهران - بازه زماني 1385 تا 1391 ﴾
970
بررسي تأثير اجراي زبان گزارشگري تجاري توسعه‌پذير بر روي هزينه هاي سرمايه‌اي و هزينه‌هاي معاملاتي
971
بررسي تأثير اجزاي اختلاط كامپوزيت مهندسي شده بر خصوصيات مكانيكي و دوام در برابر چرخه يخ و ذوب
972
بررسي تأثير احساسات تصميم گيران بر روي تاب‌آوري سيستم‌هاي توليدي بر اساس مدل‌سازي عامل بنيان در چارچوب اقتصاد رفتاري
973
بررسي تأثير احساسات مثبت مشتري بر نيات رفتاري در صنعت گردشگري (مطالعه موردي: رستوران شالي شهر ساري)
974
بررسي تأثير اختلاط پلي پروپيلن داراي توزيع وزن مولكولي متفاوت بر خواص فيزيكي و ريز ساختار نخهاي فيلامنتي ذوب ريسي شده
975
بررسي تأثير اختلالات يادگيري در افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس شهرستان رامسر.
976
بررسي تأثير ادبيات ژورناليستي بر نثر و نظم عهد مشروطه با تكيه‌بر آثار علي‌اكبر دهخدا، فرخي يزدي و ملك‌الشعرا بهار
977
بررسي تأثير ادراك دانشجويان از شيوه هاي بازاريابي سبز برنگرش و مسئوليت زيست محيطي و تمايل و رفتار خريد محصولات سبز(مطالعه موردي: دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور تهران-غرب)
978
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﻳﺴﻜﻮﺍﻻﺳﺘﻴﻚ
979
بررسي تأثير ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر روي نگرش مشتري (مطالعه موردي:شركت ايرانسل همدان)
980
بررسي تأثير ارزش ادراك شده، ارزش ويژه و كيفيت ادراك شده بر رضايت و قصد خريد مجدد مشتريان هاكوپيان با نقش ميانجي متغيرهاي سن و درآمد
981
بررسي تأثير ارزش ادراكي ويژه برند و كيفيت ارتباطي بر ارزش طول عمر مشتري با توجه به نقش واسطه اي وفاداري
982
بررسي تأثير ارزش انعطاف پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت ها و هزينه سرمايه سهام با استفاده از مدل گامبا و تريانتيس
983
بررسي تأثير ارزش ويژه برند، ارزش كسب شده و ارزش ويژه روابط بر بيشينه‌سازي ارزش ويژه مشتري در صنعت رستوران‌هاي زنجيره‌اي
984
بررسي تأثير ارزش ويژه ي برند بر مسئوليت اجتماعي شركتها با نقش ميانجي اعتماد سازماني
985
بررسي تأثير ارزشيابي پوياي تكواژ شناسي بر آگاهي صرفي ، درك مطلب و كارآمدي زبان آموزان در خواندن متون انگليسي
986
بررسي تأثير ارزشيابي توصيفي بر خلاقيت و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه ي پنجم ابتدايي شهر شاهديه
987
بررسي تأثير ارزشيابي مرحله اي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر اول راهنمايي در درس جغرافيا مدرسه دكتر حسابي شهرستان شيراز سال تحصيلي 1388-1387
988
بررسي تأثير ازدواج فاميلي بر پيشرفت تحصيلي و بهره هوشي دانش آموزان كلاس پنجم منطقه سرايان
989
بررسي تأثير ازدواج فرزندان بر همبستگي بين اعضاي خانواده در بين خانواده هاي شهرستان جيرفت
990
بررسي تأثير ازدواج موقت در فساد اجتماعي.
991
بررسي تأثير استراتژي بازاريابي سبز بر مزيت رقابتي با تأكيد بر عملكرد بازاريابي و مالي
992
بررسي تأثير استراتژي بازاريابي محصول و استراتژي وب سايت فروشنده بر قصد خريد مشتريان(مورد مطالعه: فروشگاه ديجي كالا)
993
بررسي تأثير استراتژي مشتري محور بر توسعه محصول جديد( مطالعه موردي شركتهاي محصولات غذايي شهرستان آمل)
994
بررسي تأثير استراتژي مشتري محور بر توسعه محصول جديد( مطالعه موردي شركتهاي محصولات غذايي شهرستان آمل)
995
بررسي تأثير استراتژي هاي مديريت دانش و يادگيري سازماني برعملكرد سازماني با نقش واسطه اي نوآوري
996
بررسي تأثير استراتژي هاي مديريت دانش و يادگيري سازماني برعملكرد سازماني با نقش واسطه اي نوآوري (مورد مطالعه:سازمان جهادكشاورزي استان فارس)
997
بررسي تأثير استراتژي‌هاي بازاريابي، ريسك درك شده و اعتماد مشتريان در رفتار خريد آنلاين بليط هواپيما
998
بررسي تأثير استراتژي¬هاي بازاريابي، ريسك درك شده و اعتماد مشتريان در رفتار خريد آنلاين بليط هواپيما
999
بررسي تأثير استراتژيهاي حفظ و نگهداري نيروي انساني بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مطالعه موردي؛ شركت فولاد مباركه)
1000
بررسي تأثير استراتژيهاي حفظ و نگهداري نيروي انساني بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مطالعه موردي؛ شركت فولاد مباركه)
بازگشت