<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تأثيرتصويرشناختي واحساسي بروفاداريبا توجه به نقش ميانجي رضايت گردشگران:مطالعه موردي كليه گردشگران هتل‌هاي شهر ساري
2
بررسي تأثيرتفكر سيستمي بر عملكرد سازماني در دانشگاه هوايي شهيد ستاري
3
بررسي تأثيرتفكيك حوزه وظايف ذيحساب و دستگاه اجرائي بر عملكرد نظارتي ذيحساب(مورد مطالعه: ديوان محاسبات كشور)
4
بررسي تأثيرحذف يارانه ها برفقرو فاصله طبقاتي در ايران (از پاييز 1389تاكنون)
5
بررسي تأثيرخدمات الكترونيك بر رضايت ارباب¬رجوع در سازمان تأمين اجتماعي (غرب مازندران)
6
بررسي تأثيرساختمان ژئوسل توليدشده ازمنسوجات بي بافت برروي باربري خاك مسلح شده با آنها
7
بررسي تأثيرسطوح مختلف شوري و مواد اصلاح كننده خاك (ضايعات ليمو و غوره) بر رشد گياه دارويي به ليمو
8
بررسي تأثيرعدالت بر خلاقيت و نوآوري كاركنان مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك خرم آباد
9
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﻄﺤﻲ TIG ﺑﺮﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺑﺎﻳﻮﻣﺪﻳﻜﺎﻝ Ti-6Al-4V ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ invitro ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺭﻳﻨﮕﺮ
10
بررسي تأثيرعمليات سطحيTIGبرخواص مكانيكي آلياژ بايومديكالTi-6Al-4Vو رفتار خوردگيnvitroدر محلول رينگر
11
بررسي تأثيرعوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي خانوارهاي شهرستان شهرضا برمصرف آب در بخش خانگي
12
بررسي تأثيرعوامل توسعه بازارهاي صادراتي بر بي ثباتي استراتژي آميخته ي بازاريابي (موردمطالعه: شركت تاكزرين كاوه)
13
بررسي تأثيركارآفريني، قابليت بازاريابي و توانمندسازي بر قابليت‌هاي نوآوري و عملكرد صادراتي بنگاه هاي كوچك ومتوسط
14
بررسي تأثيركسر حجمي و اندازه ذرات تقويت كننده شيشه بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت با زمينه پليمر ترموپلاستيك
15
بررسي تأثيركيفيت خدمات درك شده بر رضايت و وفاداري مشتريان در بيمارستان خصوصي فلسفي گرگان
16
بررسي تأثيرگذاري رهبري معتبر بر موفقيت پروژه‌هاي عمراني
17
بررسي تأثيرگذاري سبك ارتباطي مديران پروژه هاي عمراني بر شايستگي هاي مديريتي آنان
18
بررسي تأثيرگرايش به كارآفريني بر عملكردسازمان بانقش ميانجي استراتژي تمايزوعملكردنوآوري
19
بررسي تأثيرمشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود عملكرد خانواده مادران داراي دانش آموز پسر دوره ابتدايي مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي
20
بررسي تأثيرنوآوري سازماني و عملكرد كارمندان بر بازاريابي رابطه‌مند(مورد مطالعه: شركت فناپ)
21
بررسي تأثيرويژگي‌هاي طبقه محصول بر نگرش نسبت به توسعه نام و نشان تجاري (موردمطالعه : گروه صنعتي گلرنگ)
22
بررسي تأمين منابع مالي و هزينه‌هاي دولت اسلامي در حكومت حضرت علي (ع) با تأكيد بر نهج‌البلاغه
23
بررسي تئوري - تحليلي و طراحي ابزار فرجينگ سرد مافوق صوت ﴿UC F﴾ براي توسعه سطوح نانو ساختار
24
بررسي تئوري (نظريه ) ايزنشتين در مورد رابطه سينما و موسيقي
25
بررسي تئوري Percolation در واكنشهاي گاز - جامد
26
بررسي تئوري T-Q-J براي نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي در مد - مختلط با استفاده از آزمايش
27
بررسي تئوري اسپكتروفوتومتري و اسپكتروفلوريمتري تشكيل كمپلكس يك مشتق از پيريدين بابرخي از كاتيونها در مخلوط حلال اتبل استات-دي متيل فرماميد و مطالعه نورتابي شيميايي اين تركيب درسيستم پراكسي اگزالات
28
بررسي تئوري اعدادحقيقي
29
بررسي تئوري انتقال حرارت و رطوبت در خشك كردن با مايكروويو
30
بررسي تئوري بر همكنش ميان تركيبات كلروفيل و نانو فتو كاتاليست گاليم نيتريد
31
بررسي تئوري به منظور تشخيص عيوب بين لايه اي در كامپوزيت هاي زمينه پليمري به استفاده از بارگذاري خمش سه نقطه اي به كمك روش آكوستيك اميشن
32
بررسي تئوري پايداري نسبي ايزومرهاي در ايليد هاي فسفر همراه افزايش ازدحام فضايي
33
بررسي تئوري تاتومري ها مولكولهاي 4,2,1- اكساديازول و 4,2,1- دي اكساديازول -3-تيول و ديمرهاي آنها در فاز گازي و حلال با روش هاي MP2 و DFT
34
بررسي تئوري تاثير غلظت گرافن در ساختار و خواص اپتوالكتروني نانوكامپوزيت گرافن-P3HT به روش نظريه تابعي چگالي
35
بررسي تئوري -تجربي تدوين تكنولوژي ساخت آب بند مكانيكي
36
بررسي تئوري تجربي جريان دوفازي گاز-قطره در كانال ها در شرايط ارتعاش مكانيكي
37
بررسي تئوري تنش هاي اعمال شده در لوله براي جريان هاي دو فاز گاز-مايع
38
بررسي تئوري توان راكتيو لحظه اي، استفاده آن در كنترل بهبوددهنده هاي توان و كارآئي آن در شرايط غير ايده آل
39
بررسي تئوري جذب گاز تابون بر روي سطح نانولواه هاي بور-نيتريد زيگزاگ با قطرهاي مختلف
40
بررسي تئوري جذب گازهاي آلاينده دي اكسيد نيتروژن(NO2)و دي اكسيد گوگرد(SO2) توسط تركيب فرو(II) فولرن (C70) پورفيرين‌دار شده (F2PF)و تركيبفرو (III) فولرن (C70) پورفيرين‌دار شده (F3PF)
41
بررسي تئوري جريان بلوباي (BLoW-By) و ساخت دستگاه اندازه گيري آن براي موتور خودرو پيكان 1600 سي سي
42
بررسي تئوري خطوط لغزش در عمليات اكستروژن
43
بررسي تئوري خواص الكتروني نانو صفحات ستاره اي شكل بورنيتريدي در مقايسه با ساختارهاي متداول آن
44
بررسي تئوري خواص الكتروني وهندسي فولرن‌هاي جايگزين شده توسط اتم‌هاي بور و نيتروژن در مقايسه با فولرن‌هاي كربني
45
بررسي تئوري خواص الكترونيكي و ترابري در نانو لوله هاي كربني با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي
46
بررسي تئوري ساخت تركيبي سلول هاي ترموالكتريك - فتوولتائيك در توليد انرژي الكتريكي
47
بررسي تئوري سرعت بحراني در آلياژهاي منيزيمي ﴿ZK51A ﴾
48
بررسي تئوري طرح و طرز كار ماشين هاي اكسترودر براي مواد ترموپلاستيك
49
بررسي تئوري علائم مايه نما در موسيقي ايراني
50
بررسي تئوري عملكرد سازه اي ديوارهاي بتن آرمه با قالب هاي ماندگار پي وي سي مرسوم به آر بي اس
51
بررسي تئوري گداخت هستهاي دوتريم در سونولومينسانس استوندوتره
52
بررسي تئوري ليدار و مقايسه آن با داده هاي تجربي با روش عددي
53
بررسي تئوري ليزر ايكس نرم به منظور مطالعه آنومالي 1 o=J در Se Like-Ne و ديگر فلزات شبه نئون
54
بررسي تئوري متدهاي مختلف كنترل راكتورهاي هسته اي و روشهاي بكارگيري قوانين كنترلي ، كلاسيك ، مدرن ، ديجيتال ، بهينه و وقفي در آنهاتحت شرايط عملكرد سيستم راكتور
55
بررسي تئوري مدارهاي switched capacitor و طراحي يك فيلتر نمونه
56
بررسي تئوري مدول الاستيسيته ساختارهاي نانوكامپوزيت و مقايسه با نتايج تجربي
57
بررسي تئوري مفاهيم رگرسيوني
58
بررسي تئوري مفاهيم كنترل كيفيت وسري زماني همراه با ارائه مثال عملي در هر مقوله
59
بررسي تئوري نانو ذرات فولرن30-20 و جذب فيزيكي گاز اوزون بر روي فولرن كپسوله شده با فلزات قليايي ليتيم و سديم
60
بررسي تئوري نانوذرات فولرن 20-30 و جذب فيزيكي گاز اوزون بر روي فولرن كپسوله شده با فلزات قليايي ليتيم و سديم
61
بررسي تئوري هاي دبويس و كاربردآن در اثر كشمشي درآفتاب نوشه ي لورين هنزبري: يك مطالعه ي آمريكايي
62
بررسي تئوري هاي رياضي در صنعت پست
63
بررسي تئوري هاي شكست در مواد كامپوزيت و مقايسه نتايج حاصله با داده هاي آزمايشگاهي
64
بررسي تئوري هاي مجازات
65
بررسي تئوري هاي ميكرو مكانيكي مبتني بر تئوري نابهجايي براي رشد ترك و تاثير غلظت آنها
66
بررسي تئوري و آزمايشگاهي پارامترهاي مختلف شكست مود تركيبي I و II در مواد سنگي
67
بررسي تئوري و آزمايشگاهي تعامل غيرخطي مكانيكي سيستم جرم و فنر
68
بررسي تئوري و آزمايشگاهي فرآيند آگلومراسيون آئروسل‌ها به كمك امواج صوتي
69
بررسي تئوري و آزمايشگاهي فيلرهاي سراميكي ، كريستالي و...
70
بررسي تئوري و آزمايشگاهي فيوزها در كاربردهاي صنعتي
71
بررسي تئوري و آزمايشي پديده جذب پروتئين روي لنزهاي نرم چشم
72
بررسي تئوري و ارائه تكنولوژي ساخت باتريهاي حرارتي الكتروليت جامد
73
بررسي تئوري و ارائه مدل رياضي براي شبيه سازي رفتار ديناميكي فيلتراسيون بستر عميق و اثر سوسپانسيون بر روي محيط متخلخل
74
بررسي تئوري و الگوسازي تجربي و ساخت دستگاه خشك كن پاششي
75
بررسي تئوري و تجربي آناليز مودال ورقهاي نازك كامپوزيت مستطيل شكل باشرايط مرزي مختلف
76
بررسي تئوري و تجربي اثر ارتعاشات ابزار بر دقت سوراخكاري در فرآيند فرزكاري مارپيچ
77
بررسي تئوري و تجربي اثر حلال بر ميكرو و نانو ذرات پليمرهاي قالب مولكولي
78
بررسي تئوري و تجربي اثرات پارامترهاي مختلف جت پلاسماي استوانه‌اي هم‌محور در فشار اتمسفر
79
بررسي تئوري و تجربي اجاق و آب شيرين كن خورشيدي
80
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت اجباري در لوله افقي نيمه متخلخل خارج از محيط خارج از مركز
81
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت در جريان آرام سيالات ويسكوالاستيك در لوله هاي مدور
82
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت در يك صفحه متخلخل
83
بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت عمل ذوب در اجسام متخلخل
84
بررسي تئوري و تجربي انرژي واگزرژي در دستگاه خشك كن سيني دار
85
بررسي تئوري و تجربي بار گذاري استاتيكي لوله هاي كامپوزيتي
86
بررسي تئوري و تجربي بهينه سازي راكتور ازناسيون واحد تصفيه آب جهت كاهش تشكيل آلدهيد و كتون و مدلسازي رياضي به كمك CFD
87
بررسي تئوري و تجربي پارامترهاي موثر بر رابطه گشتاور - نيرو در پيچ و مهره ها
88
بررسي تئوري و تجربي پارامترهاي موثر بر زمان تزريق در روش ترزيق به كمك خلا
89
بررسي تئوري و تجربي پديده انتقال حرارت در يك جسم متخلخل تحت شرايط شار ثابت
90
بررسي تئوري و تجربي پديده انتقال حرارت در يك جسم متخلخل تحت شرايط شار ثابت 2
91
بررسي تئوري و تجربي پديده خشك شدن مواد در خشك كن سيني دار درون عبوري
92
بررسي تئوري و تجربي پديده خشك كردن ذرات در يك بستر شناور
93
بررسي تئوري و تجربي تضعيف امواج مافوق صوت در هوا
94
بررسي تئوري و تجربي تعادلات فازي در فرايندهاي جداسازي با استفاده از سيالات فوق بحراني
95
بررسي تئوري و تجربي تنش هاي پسماند در مدار مجتمع كامپوزيتي
96
بررسي تئوري و تجربي تنشهاي صفحه اي با استفاده از روشهاي نوري
97
بررسي تئوري و تجربي جذب سورفكتانت روي سطح جامد
98
بررسي تئوري و تجربي جريان گاز- قطره در كانال¬هاي با هندسه‌ي مختلف در حضور سرمايش
99
بررسي تئوري و تجربي حذف همزمان كاتيون هاي Fe2+ و Mn2+ از آب در راكتور بستر ثابت توسط كاتاليست نانو ساختار MnO2
100
بررسي تئوري و تجربي خرابي چند لايه هاي كامپوزيتي بر اثر بار خمش سه نقطه اي و ارزيابي نتايج حاصله توسط آكوستيك اميشن
101
بررسي تئوري و تجربي خشك كردن مواد دانه اي در بستر فشرده
102
بررسي تئوري و تجربي رشد لايه برفك برروي صفحه سرد
103
بررسي تئوري و تجربي رفتار تيرهاي ساندويچي كامپوزيتي در بارگذاري سه نقطه اي و حالات شكست آنها
104
بررسي تئوري و تجربي رفتار ضربه سرعت پائين ورق هاي ساندويچي با هسته ويسكوالاستيك
105
بررسي تئوري و تجربي رفتار لوله هاي فلزي پرشده از فوم تحت بار شبه استاتيكي
106
بررسي تئوري و تجربي رفتار مكانيكي ساندويچ پانل هاي ساختماني
107
بررسي تئوري و تجربي شكست در نيمه ديسك با ترك لبه اي
108
بررسي تئوري و تجربي شكل پذيري آلياژهاي آلومينيوم
109
بررسي تئوري و تجربي شكل‌دهي انفجاري لوله‌هاي فلزي
110
بررسي تئوري و تجربي كاركرد كلكتور خورشيدي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
111
بررسي تئوري و تجربي كمپلكس هاي دهنده - گيرنده الكترون با استفاده از روشهاي شيميايي و فيزيكي
112
بررسي تئوري و تجربي كنترل شكل تير كامپوريتي با محرك سيم حافظه دار
113
بررسي تئوري و تجربي گذر هواي مرطوب بر روي جسم متخلخل سرد
114
بررسي تئوري و تجربي مصرف انرژي در فرآيند فرزكاري فولادAISI316 با روانكاري كمينه
115
بررسي تئوري و تجربي نيروي متوسط چين خوردگي لوله هاي فلزي با مقاطع مختلف.
116
بررسي تئوري و تحليل المان محدود اثر ارتعاشات اولتراسونيك در فرآيند متالورژي پودر
117
بررسي تئوري و تحليل جريان اسلمينگ و فشار ناشي از آن در كف شناور
118
بررسي تئوري و شبيه سازي اثرات نوين بر روي عملكرد و استخراج پارامترهاي LPC
119
بررسي تئوري و عددي جريانهاي چند فاز درون جداساز سيكلوني جريان محوري با دو محفظه پيچدار I-SEP
120
بررسي تئوري و عملي ... در حوزه زمان و فركانس
121
بررسي تئوري و عملي آبكاري آلياژ روي - كبالت - آهن
122
بررسي تئوري و عملي بيو چسبندگي هيدروژلهاي يوني و غير يوني به سطح روده كوچك و معده در شرايط مشابه فيزيولوژيكي
123
بررسي تئوري و عملي روش هاي افزايش خواص قتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم
124
بررسي تئوري و عملي روش هاي مختلف ساخت قطعات حساس برش براي جراحي
125
بررسي تئوري و عملي عوامل موثر در آتشباري در معادن روباز و ارائه مدلي جهت كنترل و اصلاح ابعاد سنگ هاي منفجر شده ( براساس شرايط موجود در معدن سرب و روي انگوران )
126
بررسي تئوري و عملي فرايند شكل دهي داغ ورق آلياژ آلومينيوم توسط گاز
127
بررسي تئوري و عملي معادلات متشكله در فرايندهاي شكل دهي
128
بررسي تئوري و عملي مقدار پوشانندگي نخ¬هاي مغزي توليد شده توسط سيستم ريسندگي رينگ و سامانه Rocos
129
بررسي تئوري و عملي مكانيسم محبوس شدن گاز در نتيجه هجوم آبده در مقياس حفره
130
بررسي تئوري و كاربردي گروه هايي از مواد رنگزا شامل مواد رنگزاي جوهرهاي چاپ، مواد رنگزاي غذايي و مواد رنگزاي مورد استفاده براي كاغذ و رنگ مو
131
بررسي تئوري وعملي رفتار تغييرشكل كامپوزيتهاي لايه اي حين فرآيند ECAE
132
بررسي تئوري، تجربي و عددي حد نسبت كشش در كشش عميق چند مرحله اي
133
بررسي تئوري، عددي و تجربي خزش در نانوكامپوزيت‌هاي گرافن/اپوكسي
134
بررسي تئوريك اكسپندرها و ساخت يك اكسپندر نمونه
135
بررسي تئوريك حالات مختلف خرابي براي يك تير ساندويچي با رويه كامپوزيتي با هسته هاني كمب
136
بررسي تئوريك ديوار برشي فولادي سخت نشده با ورق نازك جان جزء 1. رفتار تنش هاي اصلي در ميدان كششي . جزء 2. رفتار ديناميكي غير خطي و تقاضاي شكل پذيري
137
بررسي تئوريك فيلتر اكتيو در باند ايكس مايكروويو
138
بررسي تئوريك و عملي در سينگ چرخ سنگ با چرخ الماس
139
بررسي تئوريها، طراحي دستگاه گريز از مركز براي تهيه چرخه سوخت نيروگاه هاي هسته اي طراحي كارخانه (مطالعات اوليه ) ـ ساخت برخي از قطعات مربوط به طرح (قسمت اصلي پروژه )
140
بررسي تئوريهاي جامعه شناسي انقلاب و ميزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه
141
بررسي تئوريهاي مختلف تماس در سازه هاي كامپوزيتي و شبيه سازي آن توسط نرم افزار ANSYS
142
بررسي تئوريهاي مختلف در مورد كره ماه و ساختمان آن
143
بررسي تئوريهاي نوين (رويكردهاي فرانوگرايانه)
144
بررسي تئوريهاي نوين مديريت﴿رويكردهاي فرا نوگرايانه﴾
145
بررسي تا ثير بكارگيري مديريت دانش بر روي كيفيت خدمات كميته امداد آذربايجان شرقي
146
بررسي تا ثير ميدان مغناطيسي و الكترومغناطيسي و الكتريكي بر روي سيال داخل ميكروكانال
147
بررسي تا ثير نوسانات قيمت نفت بر بازده غير عادي شركتهاي پإيرفته شده در بورس اوراق بهادار
148
بررسي تا ثير همخواني شخصيت برند مشتري بر قصد مراجعه مجدد با نقش ميانجي تفاوتهاي فرهنگي
149
بررسي تا"ثير ماندگاري كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي زير خاك
150
بررسي تاءثير متقابل ادبيات و نقاشي ايران
151
بررسي تائيد آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر انجام مامو گرافي در بستگان نزديك بيماران مبتلا به سرطان پستان سيرجان
152
بررسي تائيد تغييرات قيمت تمام شده آب در بهره برداري از مخازن
153
بررسي تاب آوري در بين دانشجويان متاهل ومجرد دانشگاه پيام نور
154
بررسي تاب آوري در بين دانشجويان متاهل ومجرد دانشگاه پيام نور
155
بررسي تابش چرنكوف در حضور دي الكتريك متحرك
156
بررسي تابش چرنكوف ناشي از انتشار پالس ليزري كوتاه در پلاسماي مغناطيده
157
بررسي تابش كانالي ، از ساختارهاي مختلف sic به منظور توليد چشمه گاما با قابليت تنظيم انرژي و شدت چشمه , investigation of channeling radiation from diffrent structures of sic in order to provide ray source with capability of tuning energy and intensity
158
بررسي تابش گرمايي نور از نانو لوله‌هاي كربني تك ديواره شبه فلزي معلق
159
بررسي تابش هاي سنكروتروني در اندركنش باريكه الكتروني با پلاسما
160
بررسي تابع تعادل انسان با استفاده از پاندول معكوس
161
بررسي تابع تقاضاي انواع گوشت مناطق شهري و روستايي استان مازندران با استفاده از سيستم معادلات تقاضاي تقريبا ايده آل
162
بررسي تابع توان آزمون توكي براي مقايسه ميانگين سه جامعه نرمال با حجم نمونه متفاوت
163
بررسي تابع توزيع ذرات در پلاسماي همجوشي و ميرايي امواج برنشتاين در NSTX
164
بررسي تابع توليد چغندر قند در سميرم
165
بررسي تابع توليد سرمايه انساني و تحصيلات در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات در ايران
166
بررسي تابع توليد سرمايه انساني و تحصيلات در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات در ايران
167
بررسي تابع دما بودن ضرائب مواد در ميدان دما و تنش ها
168
بررسي تابع ساختار هسته
169
بررسي تابع ساختارهاي قطبي شده
170
بررسي تابع مطلوبيت دو متغيره و ارتباط آن با تابع احتمال دو متغيره
171
بررسي تابع همبستگي مستقيم (ِDCF) بر اساس ضرايب توسعه يافته ي قانون نظم هم دماي خطي سيالات چگال آرگون ،كريپتون
172
بررسي تابع همبسته مستقيم كره سخت در فضاي حقيقي و فوريه و عامل ساختار، با تقريب هاي مختلف در مقايسه با شبيه سازي
173
بررسي تابعيت احكام از مصالح و نقش آن در استنباط احكام شرعي
174
بررسي تابعيت ثابت هنري از دما و فشار بكمك معادلات حالت
175
بررسي تابعيت ممان انتقال الكتروني به فاصله بين هسته اي براي انتقالات الكتروني K-II مولكول هاي O2 و CO و طيف فوتو الكترون لايه -K مولكول O2
176
بررسي تابلوهاي اداري و تجاري شهر تهران از نظر بصري
177
بررسي تابلوهاي مدرن با رويكرد بر اسماالحسني در دوره معاصر
178
بررسي تاپير افزودنيها بر زينترينگ زير كونيا
179
بررسي تاپير پايگاه اقتصادي_اجتماعي جوانان بر جرائم انان
180
بررسي تاتومري در 2- كتومتيل هتروسيكل ها
181
بررسي تاثبر استراتژي هاي دانش برچرخه نوآوري درشركت گسترش فناوري هاي نوين كشاورز
182
بررسي تاثبر طراحي آموزشي و سبك هاي يادگيري بر نگرش دانشجويان به كسب و كار( مطالعه ي موردي: دانشجويان رشته مديريت كسب و كارهاي كوچك دانشگاه تهران)
183
بررسي تاثبر غلظت هاي متفاوت بر ميزان بيان ژن هاي و برخي خصوصيات بيو شيميايي گياه استويا
184
بررسي تاثي تيتانيوم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن نشكن آستمپر شده ﴿ADI﴾
185
بررسي تاثي فركانس بر ساختار و تركيب پوشش نيكل - تنگستن بر زير لايه فولاد ساده كربني از طريق آبكاري پالسي
186
بررسي تاثي كيفيت خدمات بر ارزش ويژه برند با توجه به نقش ميانجي اعتماد ،رضايت ووفاداري مشتري
187
بررسي تاثي مكمل سين بيوتيك بر ازوتمي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه
188
بررسي تاثير
189
بررسي تاثير متغيرهاي ريخته گري بر برد تغذيه قطعه اي از جنس چدن نشكن
190
بررسي تاثير "نقش ايفا كردن" در بالا بردن ميزان رشد مهارت هاي گفتاري فراگيران زبان انگليسي در رشته هاي دريانوردي
191
بررسي تاثير 03 ساعت بي خوابي بر عملكرد مهارتهاي پايه فوتبال
192
بررسي تاثير 1 و 25 دي هيدروكسي ويتامين D3 و VitaminB9 (فوليك اسيد) بر تمايز سلول هاي TCD4+ انساني به سلول هاي Treg
193
بررسي تاثير 1و25 دي هيدروكسي ويتامين D3 و Vitamin B9 (فوليك اسيد) بر تمايز سلول هاي TCD4+ انساني به سلول هاي Treg
194
بررسي تاثير 2 كارگاه آموزشي خواب و بيداري و تقويت اراده بر مبناي جهت گيري مذهبي بر سلامت جسمي-رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال 95-96
195
بررسي تاثير 4S بر بازاريابي اينترنتي محصولات پگاه شهر تهران
196
بررسي تاثير 4S بر بازاريابي اينترنتي محصولات پگاه شهرتهران
197
بررسي تاثير 8 هفته تمرين هوازي شديد و مصرف امگا3 بر شاخص هاي التهاب و آسيب هاي عضلاني زنان 25 تا35 سال شهرستان سيرجان
198
بررسي تاثير Al بر ميزان ذخيره سازي هيدروژن و پايداري چرخه اي در آلياژ Mg-Ni-Ti
199
بررسي تاثير CRM(مديريت ارتباط با مشتري) بر دانش مشتريان
200
بررسي تاثير ESWL قبلي بر پيامدهاي نفروليتوتومي از راه پوست در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار شهر رشت از فروردين 1388 تا شهريور 1391
201
بررسي تاثير ICT در اشتغال زايي از ديدگاه متخصصان انفورماتيك شهر اصفهان در سال 85-84
202
بررسي تاثير Myricetin بر كاهش شنوايي ناشي از صوت در رتهاي نر
203
بررسي تاثير pH بر پايداري كف در سيستم فلوتاسيون
204
بررسي تاثير PH بر نانو فيلتر اسيون
205
بررسي تاثير pH بر نانوزيست حسگر حاوي نانوذراتFe3O4 به روش الكتروشيميايي به منظور تشخيص قند خون
206
بررسي تاثير PP گرافت شده با GMA بر كشش بين سطحي زوجهاي PP/PA6 و PP/PET با استفاده از روش قطره معلق ﴿PENDANT DROP﴾
207
بررسي تاثير preopeative laparoscopic staging در جلوگيري از انجام لاپاراتومي بي مورد در بيماران آدنوكارسينوم معده
208
بررسي تاثير preopeative laparoscopic staging در جلوگيري از انجام لاپاراتومي بي مورد در بيماران آدنوكارسينوم معده
209
بررسي تاثير TBP بر روي استخراج كبالت از محلول DEHPA , MEHPA
210
بررسي تاثير TBP بر ميزان استخراج يون +FE2 از محلولهاي DEHPA و MEHPA
211
بررسي تاثير TI و B در دو نوع آميژان بر دانه بندي آلياژ ش356
212
بررسي تاثير آب شور مغناطيس شده بر رشد گياه زيتون
213
بررسي تاثير آب و پوست ليمو ترش بر تمايل LDL و LDL اكسيده به رسپتورهاي مربوطه در خرگوش هاي آترواسكلروتيك
214
بررسي تاثير آترواستاتين بر سطح PSA سرم در مردان مبتلا به هيپركلسترولمي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در نيمه دوم سال 1386
215
بررسي تاثير آتش سوزي بر دال هاي تخت بتن مسلح
216
بررسي تاثير آتورواستاتين بر روي آپوپتوز سلول هاي پيراميدال ناحيه CA1 هيپوكامپ در موش صحرايي نر ويستار متعاقب ايسكمي فراگير گذرا
217
بررسي تاثير آتورواستاتين بر وضعيت دليريوم بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
218
بررسي تاثير آتورواستاتين بر وضعيت دليريوم بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
219
بررسي تاثير آثار غزالي بر گلستان و بوستان سعدي
220
بررسي تاثير آثار كمپاني انيميشني يو. پي. اي برگذر انيميشن از كلاسيك به مدرن
221
بررسي تاثير آثار كمپاني انيميشني يو. پي. اي برگذر انيميشن از كلاسيك به مدرن
222
بررسي تاثير آدنوتونسيلكتومي در بهبود علائم اختلال كمبود توجه بيش فعالي(AdHd)
223
بررسي تاثير آدنوتونسيلكتومي در بهبود علائم اختلال كمبود توجه بيش فعالي(AdHd)
224
بررسي تاثير آرايش زبري هاي موضعي در يك پايه استوانه اي بر كنترل و كاهش آبشستگي موضعي
225
بررسي تاثير آرايش لوله هاي گازدركارآيي حرارتي گرمكن هادرايستگاههاي تقليل فشار
226
بررسي تاثير آرايش ميخ دوخت هاي فولادي در بهسازي به روش شاتكريت بر عملكرد لرزه اي ديوار بنايي
227
بررسي تاثير آرايش يافتگي الياف بر نفوذ پذيري هوا و خصوصيات مكانيكي پارچه هاي بي بافت با استفاده از هوش مصنوعي
228
بررسي تاثير آرايش يافتگي در صفحه بر نفوذ پذيري عرضي و در صفحه سازه هاي اليافي لايه اي
229
بررسي تاثير آزادسازي تجاري بررشد اقتصادي باتوجه به تجربه كشورهاي عضوWTO
230
بررسي تاثير آزادي اقتصادي بر توسعه مالي در كشور هاي منتخب در حال توسعه(2008 - 1979)
231
بررسي تاثير آزمونهاي غيرحضوري (سوالاتي كه به خانه برده مي شود) بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدائي پسرانه منطقه رباطكريم
232
بررسي تاثير آسيب هاي اجتماعي بر ايجاد مناطق جرم خيز در شهرستان علي آباد كتول
233
بررسي تاثير آسيب هاي ورزشي و ارائه مدل پيش بيني موفقيت در مسابقات
234
بررسي تاثير آسيب هاي ورزشي و ارائه مدل پيش بيني موفقيت در مسابقات
235
بررسي تاثير آسيب هاي ورزشي يبثيبيق و ارائه مدل پيش بيني موفقيت در مسابقات
236
بررسي تاثير آشنايي پيش از ازدواج در تشكيل زندگي سالم زوجين
237
بررسي تاثير آشنايي پيش از ازدواج در تشكيل زندگي سالم زوجين
238
بررسي تاثير آشنايي قبل از ازدواج بر سازگاري زناشويي
239
بررسي تاثير آشنايي هاي قبل از ازدواج بر رضايت زندگي زناشويي خانم هاي شهر فولاد شهر
240
بررسي تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند و عملكرد بازار
241
بررسي تاثير آگاهي از برند و درك ثيمت بر خريد مجدد محصول مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهر كرمانشاه
242
بررسي تاثير آگاهي برند بر تبليغات دهان به دهان مورد مطالعه : شبكه هاي ورزشي آنلاين شهر تهران
243
بررسي تاثير آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه‌اي در ابتلا به بيماري‌هاي قلبي- عروقي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي سرپايي بيمارستان حشمت رشت در سال 1395
244
بررسي تاثير آلايش كبالت بر ريزساختار و خواص نوري لايه هاي نازك اكسيد روي
245
بررسي تاثير آلايش كبالت بر ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي منگنايتLa0.5 Ca0.5Mn1-xCoxO3
246
بررسي تاثير آلايش كروم روي خواص ساختاري ومغناطيسي فريت منگنز ساخته شده به روش آسياب گلوله اي
247
بررسي تاثير آلپرازولام بر روي وزوز گوش بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت
248
بررسي تاثير آلپرازولام در كاهش قند خون ناشتا در بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين
249
بررسي تاثير آلپرازولام در كاهش قند خون ناشتا در بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين
250
بررسي تاثير آلودگي صوتي و آلودگي اگزوز خودروها در ترافيك شهري بر سلامت انسان
251
بررسي تاثير آلودگي كانال ريشه دندان به بزاق بر مهر و موم اپيكالي
252
بررسي تاثير آلودگي كانال ريشه دندان به بزاق بر مهر و موم اپيكالي
253
بررسي تاثير آلودگي محيط بر عملكرد مقره‌ها در خطوط انتقال فشار‌قوي
254
بررسي تاثير آلودگي هوا بر مورفولوژي، آناتومي ، برخي پاسخهاي فيزيولوژيكي و فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان در دو گياه كاشته شده در خيابانهاي تهران
255
بررسي تاثير آلودگيهاي بصري در طراحي شهري
256
بررسي تاثير آلومينيم بر سينتيك و خواص كششي فولاد هاي آستمپر
257
بررسي تاثير آلومينيوم بر ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي آستينستي منگنزي
258
بررسي تاثير آلومينيوم دهي به روش غوطه وري گرم و اكسيداسيون بر خوردگي فولاد نرم در مذاب آلومينيوم
259
بررسي تاثير آلياژ پايه بر ويژگي هاي پوشش آلومينايدي بر سوپر الياژهاي پايه نيكل
260
بررسي تاثير آمادگي هاي قبل از عمل بر وضعيت بهبود بيمار بعد از اعمال جراحي شكم( برداشتن كيسه صفرا) در بيمارستانهاي منتخب آموزشي شهر تهران
261
بررسي تاثير آماده سازي سطح بر مورفولوژي و بافت در پوشش هاي رسوب الكتريكي روي - كبالت
262
بررسي تاثير آماده سازي سطح فلز و روش ساخت چند لايه اي Glare بر رفتار خستگي و مقاومت به جدايش لايه اي تحت بارهاي استاتيكي و تناوبي
263
بررسي تاثير آماده سازي شيميايي بر روي رفتار خوردگي ، جدايش كاتدي و چسبندگي پوششهاي پودري اپوكسي
264
بررسي تاثير آماده سازي كالاي پنبه/پلي استربا پرتودهي ليزر در برخي خواص كالا
265
بررسي تاثير آمانتادين در درمان خستگي ناشي از سرطان
266
بررسي تاثير آموزش ( مشاوره ) پيش از ازدواج بر انتظارات و نگرشهاي زناشويي در شهر گنبد كاووس
267
بررسي تاثير آموزش TRIZ در ارتقاي خلاقيت و توانمندسازي كاركنان و قابليت مديريت مديران سازمان هاي دولتي (به همراه مطالعه موردي)
268
بررسي تاثير آموزش آرامش پيشرونده عضلاني بر درد بيماران مبتلا به زخمهاي معده و اثني عشر در بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
269
بررسي تاثير آموزش ابراز وجود بر سازگاري دانش آموزان دختر و پسر
270
بررسي تاثير آموزش ارتباط موثر به پرستار بر ميزان اضطراب قبل از عمل و درد پس از عمل در بيماران با ريسك بالاي قلبي تنفسي تحت عمل جراحي در بيمارستان شهداي كارگرشهر يزد
271
بررسي تاثير آموزش از طريق پيام كوتاه مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر وضعيت رفتار هاي مديريت غذا در رابطين بهداشتي شهر يزد
272
بررسي تاثير آموزش از طريق تلفن همراه در زمينه سونداژ ادراري بر انگيزه يادگيري، آگاهي و مهارت دانشجويان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت در سال¬هاي 1397-1396
273
بررسي تاثير آموزش از طريق شبكه هاي مجازي بر كنترل متابوليك بيماران ديابتي نوع ۲
274
بررسي تاثير آموزش استفاده از اسپري كورتيكواستروئيد استنشاقي بر نگرش بيماران آسمي نسبت به درمان خود و كنترل بيماري آنها
275
بررسي تاثير آموزش اقدامات احياي اوليه از طريق تلگرام بر روي ميزان آگاهي دانشجويان پزشكي دوره كارورزي: يك مطالعه نيمه تجربي
276
بررسي تاثير آموزش اكتشافي مدرسه طبيعت بر دانش نگرش و رفتار زيست محيطي دانش آموزان مقطع ابتدائي (مورد مطالعه : مدرسه طبيعت كاوي كنج مشهد)
277
بررسي تاثير آموزش الگوي ارتباط خانواده بر ميزان رضايت زناشويي مادران كوركان مبتلا به اتيسم
278
بررسي تاثير آموزش انتخاب و كنترل گلاسر بر آزار عاطفي زوجين در شهر اصفهان
279
بررسي تاثير آموزش انفرادي در وضعيت تحصيلي
280
بررسي تاثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان
281
بررسي تاثير آموزش بازسازي شناختي ، مسئله گشايي و گفتگوي شخصي هدايت شده بر كاهش افسردگي
282
بررسي تاثير آموزش بازي هاي تطابقي بر رفتارسازشي و رشد حركتي دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير
283
بررسي تاثير آموزش بخشودگي بر سازگاري، رضايتمندي و كاهش تعارضات زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر يزد
284
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي زنان 49-15 ساله پيرامون گواتر و اقدامات پيشگيري و كنترل LODINE DEFICIENCY DISORDERS در روستاي سربندان شهرستان دماوند ، خردادماه 1371
285
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي مادران در امر پيشگيري و نحوه ارائه مراقبت هاي جسمي از كودكان مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به مراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد سال 1373
286
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي مادران در مورد بيماري فاويسم و مراقبتهاي بهداشتي درماني اين بيماري در شهرهاي منتخب استان گيلان
287
بررسي تاثير آموزش بر آگاهي نگرش و قصد رفتاري بستگان بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال نسبت به اين نوع سرطان بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده
288
بررسي تاثير آموزش بر ارتقاي رفتارهاي يشگيري كننده از بيماري هاي قلبي و_ عروقي در سر آشپز رستوران ها و هتل هاي شهر يزد در سال 90
289
بررسي تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي به مادران مراجعه كننده به مراكز سلامت جامعه شهري و روستايي شهرستان رضوانشهر در خصوص رفتارهاي پيشگيري كننده ناشي از تب در كودكان در سال 96-1395
290
بررسي تاثير آموزش بر پيگيري مراجعات و پيروي از دستورات مراقبت از خود بيماران تحت شيمي درماني مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 1380
291
بررسي تاثير آموزش بر رضايت شغلي كاركنان
292
بررسي تاثير آموزش بر رفتار خود مراقبتي بيماران تحت درمان با همو دياليز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
293
بررسي تاثير آموزش بر كيفيت زندگي جانبازان تحت پوشش بيمه آتيه سازان حافظ
294
بررسي تاثير آموزش بر كيفيت مراقبتهاي پرستاري جسمي از بيماران اغمايي ناشي از صدمات مغزي بستري در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي تهران سال 1370
295
بررسي تاثير آموزش بر مبناي نياز سنجي برارتقائ كيفيت زندگي در زنان نخست زا
296
بررسي تاثير آموزش بر مراقبت از خود بيماران ديابتي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1373
297
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران تحت درمان همودياليز در مورد نوع مواد غذايي مصرفي، پخت و جايگزين نمودن مواد غذايي در بخش همودياليز يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
298
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميو كارد بار اول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
299
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميو كارد بار اول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
300
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد باراول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
301
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد باراول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
302
بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد باراول بستري در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهران در مورد چگونگي بيماري و مراقبت از خود
303
بررسي تاثير آموزش برآگاهي نگرش وعملكرد زنان شهر ياسوج در مورد مواد غذايي كپك زده وآلوده به آفلاتوكسين
304
بررسي تاثير آموزش براساس تئوري عمل منطقي بر رفتار مادران داراي كودكدو تاپنج سال دچار سوء تغذيه در شهرستان سپيدان
305
بررسي تاثير آموزش برميزان آگاهي بيماران مبتلا به آب مرواريد و خانواده آنان در مورد مراقبت از خود و پيشگيري از عوارض احتمالي بعد از عمل جراحي در مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت در سال 1376
306
بررسي تاثير آموزش برنامه آمادگي گذار مدرسه به دانشگاه بر انطباق‏پذيري مسيرشغلي و بهزيستي‏تحصيلي دانشجويان جديدالورود دانشگاه اصفهان
307
بررسي تاثير آموزش برنامه اي ارتباط زوجين بر بهبود روابط و سلامت رواني زوجين شهر اصفهان
308
بررسي تاثير آموزش برنامه غني سازي ارتباط بر سازگاري زناشويي و سلامت روان دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور اروميه
309
بررسي تاثير آموزش برنامه ي يادگيري مستقل بر عملكرد تحصيلي و علائم اختلال در دانش آموزان مبتلا به اختلال كم توجهي بيش فعالي
310
بررسي تاثير آموزش به روش تفكر استقرايي بر يادگيري درس دستور زبان فارسي در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه جهار تهران - سال تحصيلي 1383-1382
311
بررسي تاثير آموزش بهداشت بر ارتقاي رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري ها ي قلبي-عروقي در سر آشپز رستوران هاوهتل هاي شهر يزد در سال 1390
312
بررسي تاثير آموزش بهداشت دهان بر آگاهي ، نگرش و عملكرد معلمان منطقه آزادشهر يزد نسبت به رعايت بهداشت دهان و دندان
313
بررسي تاثير آموزش پرستاران باليني بر ميزان مرگ و مير كودكان گاسترو آنتريتي زير 13 سال در بخش اورژانس مركز پزشكي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز
314
بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات و نگرش هاي رناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شيراز
315
بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج در ملاكهاي انتخاب همسر
316
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي
317
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي
318
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع ابتدايي
319
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع ابتدايي منطقه 18 تهران (مدرسه دخترانه طريق القدس )
320
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دبستان
321
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوم مقطع ابتدايي دخترانه
322
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر اردبيل
323
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد شتاختن كودكان
324
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد مهارتهاي شناختي كودكان كلاس اول ابتدايي (استان بوشهر)
325
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر روي پيشرفت تحصيلي دوره ابتدايي از نگرش فرهنگيان دوره ابتدايي ناحيه يك آموزش و پرورش استان يزد
326
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر روي خود پنداره دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن.
327
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر سازگاري اجتماعي كودكان در شهرستان آمل از ديدگاه آموزگاران اول ابتدايي
328
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر سازگاري عاطفي - اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان و والدين دانش آموزان بخش مياندرود ساري
329
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر مهارتهاي رواني - حركتي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي
330
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول
331
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري دانش آموزان مدرسه گلهاي ملارد
332
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري سازگاري اجتماعي دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان بهشهر
333
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري مهارت هاي رواني -حركتي دانش آموزان ابتدايي پايه اول و دوم شهر فيروزاباد
334
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري مهارتهاي حركتي - رواني و سازگاري اجتماعي
335
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني -حركتي ئسازگاري اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي
336
بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان گلوگاه
337
بررسي تاثير آموزش تركيبي حسي-ادراكي-حركتي بر عملكرد خواندن دانش آموزان دختر نارسا خوان ابتدايي شهر اصفهان
338
بررسي تاثير آموزش تفكر خلاق بر عملكرد دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
339
بررسي تاثير آموزش تمرينات بعد از عمل به بيماراني كه تحت عمل جراحي كيسه صفرا قرار مي گيرند در پيشگيري از اختلالات تنفسي در بخش جراحي عمومي يكي از بيمارستانهاي اموزشي تهران سال 1370
340
بررسي تاثير آموزش تنوع پوشش گياهي ايران از طريق Eco-art در كودكان دبستان (مطالعه موردي: دانش آموزان كلاس پنجم شهر تهران
341
بررسي تاثير آموزش چند حسي اورتون بر اختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي
342
بررسي تاثير آموزش چند حسي اورتون بر اختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدايي
343
بررسي تاثير آموزش خانواده بر توانمندي اولياء دانش آموزان راهنمايي شهر برازجان
344
بررسي تاثير آموزش خانواده در نگرش اولياءنوجوانان شهرستان گرگان
345
بررسي تاثير آموزش خانواده درتربيت فرزندان
346
بررسي تاثير آموزش در ارتقاء آگاهي مردم بومي، درباره اهميت زيست محيطي درياچه اروميه (مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي، شهر تبريز)
347
بررسي تاثير آموزش در مركز مهارتهاي باليني بر اگاهي احيا قلبي ريوي پزشكان و پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1383
348
بررسي تاثير آموزش درس تفكر و پژوهش پايه ششم بر فراشناخت آنها
349
بررسي تاثير آموزش دوره پيش دبستاني در سازگاري اجتماعي كودكان دانش آموز دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان اين مقطع
350
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي حافظه در بهبود حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس ( ام. اس)
351
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي حل مساله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش آموزان سال دوم راهنمايي شهرستان علي آباد كتول
352
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي ﴿برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي﴾ بر توانايي حل مساله در درس رياضي دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايي شهر قم
353
بررسي تاثير آموزش راهبردهاي مقابله با باورهاي غير منطقي﴿با رويكرد شناختي﴾بر اضطراب امتحان دانش آموزان
354
بررسي تاثير آموزش رژيم غذايي بر ميزان ازت هاي اوره خون ، پتاسيم سديم و وزن بين دو جلسه دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز در بخش همودياليز بيمارستان رازي رشت در سال 1374
355
بررسي تاثير آموزش رژيم غذايي بر ميزان قند خون بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان رشت در سال 1374
356
بررسي تاثير آموزش رفتاري به والدين بر وضعيت خواب كودكان سن مدرسه مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي در سال 1392
357
بررسي تاثير آموزش رفتاري والدين و دارو درماني بر ميزان علايم پيش فعالي كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه / بيش فعالي
358
بررسي تاثير آموزش رفتاري-ارتباطي بر تعارضات زناشويي زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره نيروي انتظامي استان يزد
359
بررسي تاثير آموزش روشهاي افزايش شادماني (برنامه 14 عاملي مايكل فوردايس ) بر افزايش بهداشت روان زنان شهر اصفهان
360
بررسي تاثير آموزش روشهاي تن آرامي در كنترل درد بر ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1376
361
بررسي تاثير آموزش سبك هاي مقابله بااسترس بركاهش سطح اضطراب و استرس دانش آموزان دختر هنرستان هاي شهرستان نيريز
362
بررسي تاثير آموزش شطرنج بر حافظه ديداري و بهبود توجه
363
بررسي تاثير آموزش شناختي بر منبع كل كنترل ، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه در شاهين شهر
364
بررسي تاثير آموزش شناختي-رفتاري گروهي بر فرسودگي زناشويي زنان و مردان متاهل شهرستان كوهدشت
365
بررسي تاثير آموزش صاحبان صنايع آلاينده شهرستان اسلامشهر در ايجاد انگيزه آنان جهت سبز سازي مشاغل مربوطه
366
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر بهره وري كار كنان ومديران در اداره مخابرات كل استان خوزستان
367
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر حفاظت صنعتي ( مطالعه موردي : شركت سيمان نكا )
368
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر رضايت شغلي دبيران متوسطه شهرستان راميان ،شهر خان به بين
369
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر عملكرد معلمان ابتدايي بخش داشلي برون گنبد كاووس
370
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر كارايي مديران مدارس مقطع متوسطه ناحيه 3 اهواز
371
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر ميزان توانمند سازي كاركنان
372
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت در ارتقا سطح علمي دبيران مقطع متوسطه گاليكش
373
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت كاركنان بر افزايش كارآيي كاركنان در آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه
374
بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت معلمان كودكان استثنائي در كيفيت تدريس آنها
375
بررسي تاثير آموزش عالي بر تقاضاي دخانيات در ايران - دردوره 1393-1371
376
بررسي تاثير آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي در ايران ( 78 - 1345 )
377
بررسي تاثير آموزش علاقه اجتماعي بر سازگاري و رضايت زناشويي زوجين شهرستان نجف آباد
378
بررسي تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي بر افزايش رضايتمندي زوجين شهر اصفهان
379
بررسي تاثير آموزش فلسفه بر فرآيند حل مساله در بين دانش آموزان كلاس پنجم شهرستان قروه
380
بررسي تاثير آموزش فلسفه بر فرايند حل مساله در بين دانش اموزان كلاس پنجم شهرستان قروه
381
بررسي تاثير آموزش فلسفه بر مهارتهاي استدلال و پژوهش در بين دانش اموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهر اسلام اباد غرب
382
بررسي تاثير آموزش فلسفه به روش كندوكاو فلسفي برميزان خلاقيت وآگاهي فراشناختي دانش آموزان سال ششم ابتدايي ناحيه 1 شهر همدان درسال تحصيلي 92-91
383
بررسي تاثير آموزش قبل از عمل سنگ شكني برون اندامي بر ميزان اضطراب بيماران تحت سنگ شكني دستگاه ادراري مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1374
384
بررسي تاثير آموزش كار آفريني دانشگاه بر افزايش روحيه كار آفريني دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي شهرستان بهشهر
385
بررسي تاثير آموزش كار تيمي بر كيفيت كار تيمي و نگرش اعضا به كار تيمي بين كاركنان كارخانه سيمان قاين
386
بررسي تاثير آموزش كارآفريني برخلاقيت و حل مسأله اجتماعي دانش آموزان هنرستان هاي دخترانه شهرستان يزد
387
بررسي تاثير آموزش كاركنان بر كيفيت خدمات با نقش ميانجي تعهد سازماني
388
بررسي تاثير آموزش كاركنان بر كيفيت كالا در شركت نئوپان 22 بهمن بهشهر
389
بررسي تاثير آموزش كلاسهاي جبراني بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي شهر اهواز
390
بررسي تاثير آموزش كلامي برميزان اضطراب بيماران داراي پالپيت برگشت ناپذير
391
بررسي تاثير آموزش كنترل خشم به شيوه ي رفتاري - شناختي بر خشونت زناشويي زوجين شهرستان شهركرد
392
بررسي تاثير آموزش كوتاه مدت در ميزان بهره وري كاركنان بانك تجارت شعبه برق بندرعباس
393
بررسي تاثير آموزش گروهي اصلاح افكار خودكار منفي بر افزايش خود ابرازي فرزندان شاهد تبريز
394
بررسي تاثير آموزش گروهي رويگرد هيجان محور بر تعارضات ارتباطي مادران و نوجوانان دختر شهر اصفهان
395
بررسي تاثير آموزش گروهي عزت نفس به شيوه رفتاري ورفتاري شناختي بر سازگاري اجتماعي دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه اصفهان
396
بررسي تاثير آموزش گروهي قدرداني بر شادي، اميد و بهزيستي روان شناختي زنان مبتلا به ناتواني جسمي- حركتي
397
بررسي تاثير آموزش گروهي مهارت هاي ارتباطي/ حل مسئله و تحليل رفتار متقابل بر تعارض والد-نوجوان دختران دبيرستاني منطقه جرقويه سفلي
398
بررسي تاثير آموزش گروهي واقعيت درماني برتعهد زناشويي زوجين شهرستان خميني شهر
399
بررسي تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي (HBM) بر رفتارهاي پيشگيري كننده ازعفونت گوش مياني كودكان در مادران داراي كودك كمتر از 2 سال
400
بررسي تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي (HBM﴾بر رفتارهاي پيشگيري كننده از عفونت ادراري كودكان در مادران داراي دختر كمتر از 6 سال
401
بررسي تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي ﴿HBM﴾بر رفتارهاي پيشگيري كننده از اعتياد و سوئ مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان بروجن در سال 1390
402
بررسي تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر انجام ماموگرافي در بستگان نزديك بيماران مبتلا به سرطان پستان شهرستان سيرجان
403
بررسي تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر رفتارهاي پيشگيري كننده از ليشمانيوز جلدي در مادران ساكن در منا طق آندميدك شهرستان نطنز
404
بررسي تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر كاهش وزن نوجوانان مبتلا به اضافه وزن وچاقي
405
بررسي تاثير آموزش مبتني بر حل مسئله بر افسردگي و تفكر مثبت دانش آموزان
406
بررسي تاثير آموزش مبتني بر رفتار درماني شناختي مثبت نگر بر شادكامي و دشواري تنظيم هيجاني دختران مقطع متوسطه اول در مدارس ناحيه 4آموزش و پرورش شيراز
407
بررسي تاثير آموزش مبتني بر نرم افزار تلفن همراه بر خودكارآمدي شيردهي مادران مراجعه كننده به مركز جامع سلامت شهر رشت سال 1398
408
بررسي تاثير آموزش مبتني بر نظريه هوش هاي چندگانه گاردنر بر بهبود نارسايي خواندن كودكان داراي اختلال ADHD در مقطع چهارم دبستان شهر اصفهان
409
بررسي تاثير آموزش مبتني برالگوي اعتقاد بهداشتي(HBM)بر رفتارهاي پيشگيري كننده از مواجهه غير ايمني با آفت كش در كارگران سم پاش شهرستان انار
410
بررسي تاثير آموزش مثبت نگري بر انتظارات، نگرش‌هاي زناشويي و ارزش‌هاي ازدواج دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
411
بررسي تاثير آموزش محيط زيست بر بهبود ديدگاه دانش آموزان ابتدايي نسبت به حقوق حيوانات
412
بررسي تاثير آموزش مستمر ضمني بر ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي داخلي و جراحي در مورد اقدامات پرستاري لازم حين وقوع ايست قلبي تنفسي در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي شهر تهران در سال 1370
413
بررسي تاثير آموزش مستمر ضمني بر ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه در مورد اقدامات پرستاري كه در حين وقوع ايست قلبي و تنفسي بايد انجام گيرد در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهران
414
بررسي تاثير آموزش مشاركتي همتا- پرستار بر كيفيت زندگي و خود مراقبتي سالمندان مبتلا به ديابت نوع دو
415
بررسي تاثير آموزش منابع انساني در بهره وري كاركنان
416
بررسي تاثير آموزش مهارت «والدگري ذهن آگاهانه» بر خودكارآمدي والدين داراي كودكان مضطرب و بر علائم اضطراب كودكان آنها
417
بررسي تاثير آموزش مهارت زندگي بر بهداشت رواني دانش آموزان دختر و پسر پايه اول متوسطه شهرستان آزادشهر
418
بررسي تاثير آموزش مهارت فراشناخت پانورا و فيليپو بر عملكرد رياضي،خودپنداره،خودتنظيمي و انگيزش نسبت به درس رياضي دانش آموزان كلاس چهارم ابتدايي شهرستان اصفهان
419
بررسي تاثير آموزش مهارت كنترل خشم بر رضايتمندي زناشويي زنان خانه دار
420
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ارتباط دانشجويان داروسازي با بيماران
421
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي اساسي زندگي بر ميزان پرخاشگري در گروهي از دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه خانميرزا
422
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي تفكر استقرايي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان استثنايي شهر همدان
423
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي حركتي بر پيشرفت تحصيلي كودكان داراي اختلالات يادگيري
424
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري نوجوانان بزهكار شهراراك
425
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي هيجاني بر فضاي هيجاني و كارآمدي خانواده زوجين شهر اصفهان
426
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي دختران تيزهوش مقطع راهنمايي شهركرد
427
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر گرگان
428
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايت زناشويي مادران و مشكلات رفتاري دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي
429
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايتمندي زناشوئي و عزت نفس بين سنين 18 - 24 ساله در شهرستان لردگان
430
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر رضايتمندي زندگي زناشويي
431
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر عزت نفس دانش آموزان مدارس راهنمايي ضهرستان نيشابور
432
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر ميزان استرس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراكز شبه خانواده
433
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي برسازگاري اجتماعي نوجوانان شهر اصفهان در سال 87
434
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي ﴿خلاقيت﴾و عزت نفس در دانش آموزان نوجوان دختر و پسر ﴿15تا18سال ﴾شهرستان گنبد كاوس
435
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي در خانواده و بهداشت رواني
436
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي مواجهه با خلق منفي و مهارت برقراري ارتباط موثربركاهش اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال تحصيلي 8
437
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي يادگيري بر انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دختر پايه دوم متوسطه شهر يزد
438
بررسي تاثير آموزش مهد كودك بر رشد و خلاقيت سازي كودك
439
بررسي تاثير آموزش نرم افزار Scad بر صحت انتخاب رنگ دانشجويان سال پنجم و ششم دانشكده ي دندانپزشكي گيلان در سال 94
440
بررسي تاثير آموزش نگارش بر مكاتبات اداري كارمندان استان همدان
441
بررسي تاثير آموزش نيروي انساني بر بهره وري كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان تهران
442
بررسي تاثير آموزش نيروي انساني برافزايش رضايت شغلي استان اصفهان
443
بررسي تاثير آموزش هاي دانشگاهي بر بازار كار فارغ التحصيلان در(شهر بوشهر)
444
بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر كارايي و رضايت شغلي
445
بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر ويژگيهاي مديران در شركت يونيليور ايران
446
بررسي تاثير آموزش هاي قرآني دوره ي پيش دبستاني بر مهارت خواندن دانش آموزان پسر اول ابتدايي شهر بردسكن
447
بررسي تاثير آموزش هاي مداوم كوتاه مدت معلمين بر كارايي آنها و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي
448
بررسي تاثير آموزش هاي مديريت زمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه مراوه تپه
449
بررسي تاثير آموزش و ارائه اطلاعات بر ميزان اضطراب هنگام ترخيص بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1375
450
بررسي تاثير آموزش و استراتژي تمايز بر عملكرد بنگاه هاي كوچك و متوسط
451
بررسي تاثير آموزش و پرورش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان كاشمر
452
بررسي تاثير آموزش وتوانبخشي برروي كودكان عقب مانده ذهني
453
بررسي تاثير آموزش يهداشت روان بر ارتقاء سلامت روان و كيفيت زندگي معلمان سالمند شهرستان ميبد
454
بررسي تاثير آموزشمبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي (HBM)بر رفتارهاي پيشگيري كننده از اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان بروجن در سال 1390
455
بررسي تاثير آموزشهاي برنامه ريزي عصبي -كلامي در كاهش اضطراب و افسردگي ناشي از سندرم قبل از قاعدگي و افزايش خودكارآمدي در دختران مجرد
456
بررسي تاثير آموزشهاي بهداشت فردي ارائه شده توسط دانشجويان پرستاري بر ميزان آگاهيهاي بهداشتي دانش آموزان
457
بررسي تاثير آموزشهاي پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي و اجتماعي دانش آموزان اول ابتدايي
458
بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر عملكرد معلمان از ديدگاه مديران و معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان دامغان
459
بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت برعملكرد معلمان ازديدگاه معلمان ومديران مدارس متوسطه دامغان
460
بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت و كارآيي و اثربخشي دبيران مقطع راهنمايي
461
بررسي تاثير آموزشهاي فني وحرفهاي درتوسعه منابع انساني
462
بررسي تاثير آموزشهاي كار آفريني (مهارتهاي كار آفريني )برتوانمند سازي كارگران موسسات توليدي زودبازده گنبد كاووس
463
بررسي تاثير آموزشهاي مهد كودك بررشد مفهوم سازي كودكان در شهر شيروان
464
بررسي تاثير آموزشي تربيتي اسلام محور به والدين بر نگرش و رفتار نوجوانان دختر شهر فريدونكنار
465
بررسي تاثير آموزه هاي ديني بر سلامت روان در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور ملارد در رشته علوم تربيتي
466
بررسي تاثير آميخته بازاريابي 4P بر افزايش فروش ابگرمكن هاي توليدي شركت قاينار خزر در شهر تبريز
467
بررسي تاثير آميخته بازاريابي اينترنتي برتمايل به خريد پوشاك در شهر گنبد كاووس
468
بررسي تاثير آميخته بازاريابي بر فروش محصولات شركت كوير تاير
469
بررسي تاثير آميخته بازاريابي خدمات بر رضايتمندي مشتريان در مجتمع هاي توريستي و رفاهي
470
بررسي تاثير آميخته بازاريابي خدمات بر رضايتمندي مشتريان در مجتمع هاي توريستي و رفاهي
471
بررسي تاثير آميخته بازاريابي(4P) بر افزايش فروش آبگرمكن هاي توليدي شركت قاينار خزر در شهر تبريز
472
بررسي تاثير آميخته ترفيع بر افزايش فروش
473
بررسي تاثير آميخته ترفيع بر رتار خريداران lcdtv
474
بررسي تاثير آميخته ترفيع بر رفتار مصرف كننده و تصميم گيري خريدار در شركت حجيم دانه ميهن (پفيلا)
475
بررسي تاثير آميخته مشتري بر قصد خريد الكترونيكي به واسطه‌ي متغير عوامل انگيزشي
476
بررسي تاثير آميخته هاي ترفيع تجاري بر وفاداري مشتريان بانك هاي خصوصي
477
بررسي تاثير آميژانهاي 6.B O- TI5- AI و TI6 - AI بر ساختار آلومينيوم خالص
478
بررسي تاثير آمينوفيلين بربلوكهاي دهليزي بطني در زمينه بيماري ايسكميك قلب در بخش قلب بيمارستان دكتر حشمت رشت (مرداد 71 لغايت مرداد 74 )
479
بررسي تاثير آنتي اكسيداني نانو ذرات سريم اكسايد پوشش داده شده با داروي دفروكسامين بر روي بقاي سلول هاي PC12 در معرض استرس اكسيداتيو ناشي از گلوكز بالا
480
بررسي تاثير آندالوزيت و ميكروسيليس بر خواص فيزيكي و حرارتي جرم هاي خيلي كم سيمان و بدون سيمان
481
بررسي تاثير آنزيم پروتئاز در مجاورت سطح فعالها بر خواص الياف پشم
482
بررسي تاثير آنزيم پروتئاز و ترانس گلوتاميناز روي خصوصيات فيزيكي، مكانيكي و رنگرزي كالاي پشمي
483
بررسي تاثير آنزيم ها روي خواص فيزيكي - مكانيكي نخ هاي پشمي حاوي الياف دباغي مورد مصرف در فرش دستباف
484
بررسي تاثير آهن با دوز نگهدارنده در تغيير درجه گواتر در كودكان با گواتر يوتيروئيد در شهرستان يزد
485
بررسي تاثير آهن بر خواص مكانيكي مس و تاثير كربنات سديم در حذف آهن از مس
486
بررسي تاثير آهن بر روي ريزساختار و سختي در آلومينيوم A356
487
بررسي تاثير آهن خوراكي بر حملات ريسه رفتن كودكان 6 ماهه تا 2 ساله كه در يافته هاي آزمايشگاهي كم خوني فقر آهن يا كمبود ذخاير آهن ندارند
488
بررسي تاثير آهن و فوق ذوب بر ريز ساختار ريختگي آلياژ آلومينيم 8030
489
بررسي تاثير آهن و كار مكانيكي بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور آهك
490
بررسي تاثير آواي قرآن بر ميزان اضطراب بيماران ، قبل از آنژيوگرافي عروق كرونر در يكي از بيمازستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1380
491
بررسي تاثير آينه درماني بر توانايي حركتي بيماران پس از سكته مغزي مراجعه كننده به يكي از مراكز فيزيوتراپي شهرستان رشت در سال 95-1394
492
بررسي تاثير آيين مهر در آثار باستاني فارس . عنوان عملي :
493
بررسي تاثير ابتكارات نوآوري سبز در عملكرد صنايع مواد غذايي
494
بررسي تاثير ابزار و فناوري نوين در مفهوم و فرايند توليد صنايع دستي سفال و سراميك معاصر ايران
495
بررسي تاثير ابعاد اجتماع برند بر اعتماد برند با نقش ميانجي تعهد برند در بانك ملي
496
بررسي تاثير ابعاد اخلاق كسب وكار بر مديريت زنجيره تامين در شركتهاي خدماتي؛ مورد مطالعه صنعت ساختمان
497
بررسي تاثير ابعاد ارزش كالا از ديدگاه مصرف كننده در انتخاب نوع كالا هنگام خريد موتور سيكلت سه نوع موتور سيكلت توليدي نيرو محركه
498
بررسي تاثير ابعاد ارزش ويژه برند بر وفاداري مصرف كنندگان محصولات برند (مطالعه :‌برند محصولات آرايشي )
499
بررسي تاثير ابعاد ارزش ويژه برند در مدل آكر بر ارزش ويژه برند از ديد مصرف كننده "مطالعه موردي برند سامسونگ "
500
بررسي تاثير ابعاد ارزش ويژه برند در مدل آكربر قصد خريدبرند توسط مشتري با تاثير متغيير تعديل كننده تبليغات در فروشگاه هاي زنجيره اي استان كرمان
501
بررسي تاثير ابعاد بصري و اطلاعاتي بسته بندي كالا بر تصميم خريد
502
بررسي تاثير ابعاد تجربه برند بر شهرت برند با نقش ميانجي تكنولوژي(مورد مطالعه بانك پاسارگاد)
503
بررسي تاثير ابعاد تعهد بر اقدامات مديريت با توجه به نقش فرهنگ دانش محور در شهرداري بهشهر
504
بررسي تاثير ابعاد توسعه مديريت بر بهبود عملكرد مديران دانشگاه گيلان
505
بررسي تاثير ابعاد چابكي سازماني بر عملكرد سازماني شركت گاز استان اصفهان
506
بررسي تاثير ابعاد در روش شيار زني بر جدا شدگي ورق FRP از سطح بتن
507
بررسي تاثير ابعاد رضايت شغلي بر ماندگاري پرسنل برنامه پزشك خانواده در مراكز بهداشتي ، درماني شهري و روستايي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
508
بررسي تاثير ابعاد رفتارهاي توانمندسازي مديران بر تعهد عاطفي با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در بين كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي مپنا توسعه 2
509
بررسي تاثير ابعاد رفتارهاي توانمندسازي مديران بر تعهد عاطفي با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي در بين كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي مپنا توسعه 2
510
بررسي تاثير ابعاد رنگدانه هاي لايه توليدكننده حامل هاي بار )CGL( بر روي گيرنده هاي نوري آلي و خواص ترابرد در اين لايه ها
511
بررسي تاثير ابعاد ساختار سازماني بر مديريت دانش
512
بررسي تاثير ابعاد ساختاري سازمان بر هوشمندي رقابتي و هوشمندي رقابتي بر عملكرد سازماني
513
بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر رضايت از زندگي اجتماعي روستائيان (مورد مطالعه : روستاهاي بخش مركزي تنكابن دهستان گليجان)
514
بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر سرمايه فكري از منظر گوشال و ناهاپيت ( مورد مطالعه اداره تعاون استان چهارمحال و بختياري )
515
بررسي تاثير ابعاد سرمايه فكري بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي:دانشگاه علوم پزشكي بابل)
516
بررسي تاثير ابعاد سرمايه فكري بر عملكرد و بازده شركت هاي رشدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
517
بررسي تاثير ابعاد شخصيت در غيبت كاركنان در سازمانها
518
بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني بر هويت سازماني كاركنان شعب بانك ملت استان هرمرگان
519
بررسي تاثير ابعاد عدالت و تعهد سازماني بر بهره وري كاركنان(مورد مطالعه: بيمارستان امام خميني)
520
بررسي تاثير ابعاد عرق ملي بر نگرش نسبت به محصولات داخلي و خارجي با تعديل گري تهديد اقتصادي ادراك شده
521
بررسي تاثير ابعاد فرهنگ سازماني بر پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي هتل‌هاي 5 ستاره اصفهان)
522
بررسي تاثير ابعاد كارافريني بين المللي بر عملكرد صادراتي شركت مهرام
523
بررسي تاثير ابعاد كسب و كار خانوادگي بر ايجاد يك رابطه كاري بلند مدت با نقش تعديلگر ارزشهاي اخلاقي و محيط
524
بررسي تاثير ابعاد كسب و كار خانوادگي بر ايجاد يك رابطه كاري بلند مدت با نقش تعديلگر ارزشهاي اخلاقي و محيط
525
بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات بر رضايت عاطفي ووفاداري مشتري
526
بررسي تاثير ابعاد كيفيت خدمات بر قصد خريد مجدد مشتري، با نقش ميانجي رضايت مشتري و تبليغات شفاهي در صنعت بانكداري (مطالعه موردي: بانك ملي ايران شهرستان ساري)
527
بررسي تاثير ابعاد مختلف اعتماداجتماعي بر تمايل به روحيه كار جمعي ومشاركت اجتماعي
528
بررسي تاثير ابعاد نمونه بر ارزيابي ثبات هاي رنگي ( به جزئيات نوري)
529
بررسي تاثير ابعاد هوش سازماني بر عملكرد كاركنان با توجه به نقش ميانجي يادگيري سازماني در سازمان بنادر و دريانوردي نوشهر
530
بررسي تاثير ابعاد و شكل هندسي راه بار بر مورفولوژي حركت مذاب و تشكيل حفرات گازي ﴿مدل آبي﴾
531
بررسي تاثير ابعادشايستگي بررقابت استراتژيك درشركتهاي صادركننده مركبات درجهر
532
بررسي تاثير ابن سينا بر توماس اكويناس
533
بررسي تاثير اتصال كابل كوتاه بر حالات گذراي ترانسفورماتور
534
بررسي تاثير اتصالات در عملكرد تونل‌هاي قطعه‌اي بتني دوقلو طي زلزله
535
بررسي تاثير اتصالات مفصلي و گيردار در سازه هاي داراي ديوار برشي فولادي با استفاده از تحليل پوش آور
536
بررسي تاثير اتمسفر عمليات در فرآيند نيتروژن دهي پلاسمايي
537
بررسي تاثير اتوماسيون
538
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر ارتقاء برنامه ريزي وبهبود تصميم گيري مديران صنعت تعميرات نيروگاهي
539
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود بهره وري كاركنان فرودگاه بيرجند
540
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان
541
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران
542
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران
543
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ،استانداري و حوزه ستادي
544
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران آموزش و پرورش شهرستان مينودشت
545
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران اتحاديه شركت هاي تعاون روستايي شهرستان گنبد كاوس
546
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ﴿استانداري گيلان و حوزه ستادي﴾
547
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
548
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
549
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي استان چ-ب
550
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي استان چهارمحال و بختياري
551
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ي ستادي استان اصفهان
552
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري وحوزه ستادي
553
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران حوزه ستادي استانداري اصفهان
554
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران حوزه ستادي استانداري گيلان
555
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران حوزه ستادي استانداري مازندران
556
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران شهرداري خميني شمر
557
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران مجتمع آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان
558
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهره وري سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان جنوبي
559
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهره وري سازماني شبكه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كرج
560
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بربهبود تصميم گيري مديران
561
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بربهبود تصميم گيري مديران ادارات وحوزه هاي ستادي
562
بررسي تاثير اتوماسيون اداري در بهبود تصميم گيري مديران در سازمان
563
بررسي تاثير اتوماسيون ادلري بر بهبود تصميم گيري مديران
564
بررسي تاثير اتوماسيون صنعتي و اداري در مديريت و بررسي تاثير استفاده از سيستم اتوماسيون صنعتي و دستگاههاي اتوماتيك در كارخانه لوله ويد سوادكوه
565
بررسي تاثير اتومايسون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران سازمان ها و ادارات
566
بررسي تاثير اثر بخشي بازاريابي شبكه اي با ميانجي گري هوش سازماني بر رضايت مشتري(مورد مطالعه:بازاريابان شركت ايرانيان زمين)
567
بررسي تاثير اثر عمليات حرارتي بر خواص پوشش الكترولس نيكل - بر
568
بررسي تاثير اثر نوع مونومر ساخت نانو ذرات ديسك شكل
569
بررسي تاثير اجتماعي رساه هاي جمعي (با تاكيد براينترنت )برروي دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
570
بررسي تاثير اجتناب از ريسك و جنسيت بر ميزان استفاده از برند (مورد مطالعه: صنعت گوشي تلفن همراه)
571
بررسي تاثير اجراي آرام سازي بنسون بر ميزان درد بعد از عمل تعويض كامل مفصل زانو در سالمندان بستري در بيمارستان هاي منتخب شهر كاشان
572
بررسي تاثير اجراي بانكداري اسلامي بر كاهش مطالبات بانك مهر اقتصاد
573
بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش ضمن خدومت بر ميزان آگاهي پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت پيرامون مراقبت از بيماران دريافت كننده خون در سال 1374
574
بررسي تاثير اجراي برنامه آموزشي تكريم سالمندان در خانواده ها بر ميزان سوء رفتار نسبت به سالمندان شهر يزد در سال ۱۳۹۵
575
بررسي تاثير اجراي برنامه خصوصي سازي بر بهره وري شركت سهامي بيمه دانا
576
بررسي تاثير اجراي پروژه هاي اشتغالزا ويژه زنان روستايي بر توسعه روستايي استان اصفهان در ده سال اخير
577
بررسي تاثير اجراي پروژهاي اشتغالزاويژه زنان روستايي بر توسعه روستايي استان اصفهان در ده سال اخير
578
بررسي تاثير اجراي سيستم مديريت ايمني فرايند در صنايع نفت، مطالعه موردي شركت پليمر آريا ساسول
579
بررسي تاثير اجراي شيوه هاي مختلف تكليف شب بر پيشرفت تحصيلي و اضطراب امتحان نسبت به درس رياضي در دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدايي مدارس شهرستان ملارد
580
بررسي تاثير اجراي طرح پرسشنامه هاي ميان ترم بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته علوم تربيتي
581
بررسي تاثير اجراي طرح سهام عدالت بر عملكرد مالي و عملياتي شركت هاي منتخب
582
بررسي تاثير اجراي طرح كارشناسان ناظر گندم بر سطح ويژگي هاي فني، اقتصادي و اجتماعي كشاورزان گندم كار شهرستان درگز( خراسان رضوي)
583
بررسي تاثير اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر صنعت كاشي و سراميك در ايران
584
بررسي تاثير اجراي قرارداد روانشناختي بر رفتار شهروند سازماني با توجه به نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در بين كاركنان امور اقتصادي و دارايي استان گيلان
585
بررسي تاثير اجراي ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي
586
بررسي تاثير اجراي مدل EFOM بر عملكرد شركت پالايش نفت بندر عباس
587
بررسي تاثير اجراي مدل مراقبت پيگير بر ميزان نشانگان افسردگي در بيماران تحت درمان در بخش همودياليزدر بيمارستان شهيد نوراني تالش در سال 98-1397
588
بررسي تاثير اجراي مديريت نوين بانكداري بر حفظ حقوق مشتريان و برند بانك مسكن(مورد مطالعه شعب بانك مسكن شهر تهران)
589
بررسي تاثير اجراي مديريت وقت بر اساس چند اولويت روزمره دانشجويان پيام نور همدان بر روي استرس
590
بررسي تاثير اجراي مديريت وقت بر اساس چند اولويت روزمره دانشجويان پيام نور همدان بر روي استرس
591
بررسي تاثير اجراي مهندسي ارزش بر بهره وري عوامل توليد با نقش ميانجي تحقيق و توسعه (مورد مطالعه شركت كنترل گاز اكباتان)
592
بررسي تاثير اجراي مهندسي ارزش بر بهره وري عوامل توليد با نقش ميانجي تحقيق و توسعه (مورد مطالعه شركت كنترل گاز اكباتان)
593
بررسي تاثير اجراي مهندسي مجدد مديريت منابع انساني بر رضايت مندي شغلي پرسنل
594
بررسي تاثير اجراي نرم افزار اتوماسيون اداري در كاهش هزينه هاي دانشگاه پيام نور قشم
595
بررسي تاثير اجراي هدفمند كردن يارانه ها در كاهش مصرف انر‍ژي برق در خانوارهاي استان قزوين﴿ خانوارهاي تعاوني مسكن مهر﴾
596
بررسي تاثير اجزاي ترفيع تجاري بر وفاداري مشتريان شعب بانك وحدت شهرستان گرگان و رتبه بندي عوامل
597
بررسي تاثير اجزاي تركيب مالياتي بر رشد اقتصادي؛ مطالعه موردي ايران و كشورهاي توسعه يافته منتخب عضو سازمان OECD
598
بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري بر عملكرد سازماني در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه
599
بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري بر عملكرد سازماني شعب بانك سپه در سطح استان تهران
600
بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري برعملكرد سازماني تامين اجتماعي استان تهران (شعب غرب )
601
بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري برعملكرد سازماني معاونت سيما (صداو سيما جمهوري اسلامي ايران )
602
بررسي تاثير احاديث رضوي بر فقه اماميه
603
بررسي تاثير احداث درياچه شهداي خليج فارس بر اقتصاد منطقه 22 شهرداري تهران
604
بررسي تاثير احداث شبكه مترو بر ساختار توسعه شهري
605
بررسي تاثير احساسات كاربران تاثيرگذار بر شبكه هاي اجتماعي در تغيير رفتارمشتريان الكترونيكي
606
بررسي تاثير احساسات مثبت مشتري بر نيات رفتاري در صنعت گردشگري (مطالعه موردي:رستوران شالي ساري)
607
بررسي تاثير احيا كننده ها بر ساختار شيميايي ليگنين قليايي باگاس ،صنوبر و تركيبات مدل ليگنين
608
بررسي تاثير احياء بر بدنه هاي سراميكي
609
بررسي تاثير احياي ميدان امام علي (ع)اصفهان در ارتقاء كيفيت زندگي در بافت فرسوده مجاور
610
بررسي تاثير اختلاط نانوفيلرهاي معدني با پلي آميد6 بر خواص حفاظتي الياف حاصل از آن در برابر پرتوهاي uv
611
بررسي تاثير اختلال خواب بر پيشرفت تحصيلي، سلامت روان، مهارت حل مسئله و مشكلات رفتاري نوآموزان پيش دبستاني 5سال تمام شهرستان نوشهر
612
بررسي تاثير اختلالات خواندن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر فاروج
613
بررسي تاثير اختلالات رفتاري روي شخصيت افراد در مدارس دخترانه دوره متوسطه شهر كلاچاي
614
بررسي تاثير اختلالات رفتاري روي شخصيت افراد در مدارس دخترانه دوره متوسطه شهر كلاچاي.
615
بررسي تاثير اختلالات يادگيري بر اضطراب دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان ساوه
616
بررسي تاثير اخلاق اجتماعي عصر نوزايي بر آثار شكسپير به ويژه لير شاه
617
بررسي تاثير اخلاق اجتماعي عصر نوزايي بر آثار شكسپير به ويژه ليرشاه
618
بررسي تاثير اخلاق اسلامي كار در بروندادهاي شغلي:كاركنان بيمارستان دكتر گنجويان دزفول
619
بررسي تاثير اخلاق حرفه اي بر بهره وري كاركنان شهرداري قره آغاج
620
بررسي تاثير اخلاق حرفه اي بر بهروري نيروي انساني ( مورد مطالعه : پرستاران بيمارستان و مراكزدرماني شهر قاين )
621
بررسي تاثير اخلاق حرفه اي بر صنعت بيمه كشور
622
بررسي تاثير اخلاق حرفه اي پرسنل بر رضايت مشتري در بيمارستان دادگستري
623
بررسي تاثير اخلاق حرفه‌اي بر انگيزش كاركنان با توجه به نقش ميانجي متغيرهاي عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي شركت بيمه آسيا)
624
بررسي تاثير اخلاق در ميزان پرداخت خسارتهاي بيمه اي ﴿مورد مطالعه: شركت بيمه آسيا در شهر تهران﴾
625
بررسي تاثير اخلاق شهروندي بر مشاركت اجتماعي﴿مورد مطالعه شهر فارسان﴾
626
بررسي تاثير اخلاق كار اسلامي بر تعهد سازماني با نقش واسطه اي عدالت سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
627
بررسي تاثير اخلاق كار اسلامي و هوش معنوي بر فرسودگي شغلي و تمايل به ترك خدمت با نقش ميانجي كارشيفتگي (مطالعه موردي: معلمان مدارس در شهرستان لنگرود)
628
بررسي تاثير اخلاق كاردر جذب منابع بانك ملت شهر قم درسال 1393
629
بررسي تاثير اخلاق مديران بر عملكرد كاركنان در شركت جام شكر ميبد
630
بررسي تاثير اداراك مشتري از ارزش خريد نام تجاري بر قصد خريد خودروي سمند
631
بررسي تاثير ادبيات ژورناليستي بر نثر و نظم عهد مشروطه با تكيه بر آثار علي اكبر دهخدا، فرخي يزدي و ملكي الشعرا بهار
632
بررسي تاثير ادراك رهبري اصيل بر رفتارشهروندي سازماني از طريق سرمايه روان شناختي در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي خرم آباد
633
بررسي تاثير ادراك سودمندي و سهولت بر نگرش و قصد رفتاري مشتريان در پذيرش بانكداري الكترونيكي (مطالعه موردي مشتريان بانك هاي شهر ساري)
634
بررسي تاثير ادراك كاركنان از عدالت سازماني بر رفتار شهر وندي سازماني (در شركت مادر تخصصي وزارت بازرگاني دولتي ايران )
635
بررسي تاثير ادراك مشتريان از وب سايت بر اعتماد و قصد خريد آنلاين ديجي كالا
636
بررسي تاثير ادراكي رنگ در تنوع و يكنواختي فضاهاي شهري (نمونه موردي: خيابان ملاصدرا شهر شيراز)
637
بررسي تاثير ادغام منابع اطلاعاتي ، ايجاد دانش و عملكرد مالي سازمان ، مورد مطالعاتي بيمه آسيا با ساير سازمانهاي بيمه اي
638
بررسي تاثير ادوات FACTS بر بهبود پايداري استاتيكي ولتاژ به دو روش تحليل مقادير تكين و پخش بار پيوسته
639
بررسي تاثير اديان مختلف افراد در خودپنداره آنها
640
بررسي تاثير ارائه خدمات نوين بانكداري بر چابكي سازما﴿بانك كشاورزي﴾
641
بررسي تاثير ارائه خدمات نوين بانكداري بر چابكي سازمان (مطالعه موردي بانك كشاورزي)
642
بررسي تاثير ارائه كيفيت خدمات شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايرانرضايت مشتري
643
بررسي تاثير ارائه‌ ي به موقع اطلاعات حسابداري ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ارزش مربوط بودن آنها
644
بررسي تاثير ارتباط فرآيند اطلاعاتي مديريت ارتباط با متشري بر عملكرد بانك كارآفرين اصفهان
645
بررسي تاثير ارتباط مستمر اوليا و مربيان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
646
بررسي تاثير ارتباط ميان دانش برون سازماني و زنجيره دانش بر كيفيت خدمات بيمه آسيا
647
بررسي تاثير ارتباط همراهيان درجه يك اغماء در روند بهبود
648
بررسي تاثير ارتباطات اثر بخش برتعهد سازماني كاركنان اداري دانشگاه پيام نور نجف اباد
649
بررسي تاثير ارتباطات انساني بر عملكرد فردي كاركنان با توجه به نقش ميانجي تبيين ماموريتهاي شركت و ارزشهاي سازماني (مورد مطالعه : شركت توزيع سراسري داروهاي دامي (اعتدال گستر پاسارگاد))
650
بررسي تاثير ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر كيفيت ادراك شده ، تصوير و وفاداري برند با نقش تعديلگر فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته
651
بررسي تاثير ارتباطات بازاريابي يكپارچه و تكنولوژي هاي پيشرفته بر ايجاد ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري (مطالعه موردي شركت هاي بيمه شهر ساري)
652
بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران
653
بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر مديريت بحران شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه تهران
654
بررسي تاثير ارتباطات سازماني برعملكرد سازمانها
655
بررسي تاثير ارتباطات سياسي بر رابطه بين مالكيت نهادي و حق الزحمه حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
656
بررسي تاثير ارتباطات سياسي بر شيوه‌هاي تامين مالي با تاكيد بر معاملات با اشخاص وابسته
657
بررسي تاثير ارتعاش در حين انجماد بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم A 380
658
بررسي تاثير ارتعاش در حين انجماد بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيومA380
659
بررسي تاثير ارتعاش مكانيكي و فوق ذوب بر ريز ساختار و خواص ميكانيكي آلياژ آلومينيوم A380
660
بررسي تاثير ارتعاشات مكانيكي بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي به سلول هاي كندروسيت
661
بررسي تاثير ارتفاع از سطح دريا بر خصوصيات الكتريكي و مورفولوژيكي و ميزان مواد موثره دارويي عناب در خراسان جنوبي
662
بررسي تاثير ارتفاع پايل بر روي خواص مكانيكي چمن مصنوعي
663
بررسي تاثير ارده و عسل بر غلظت خون و پروفايل ليپيدي LDL و HDL در موش‌هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
664
بررسي تاثير ارزش ادراك شده توريست بر عملكرد بنگاههاي گردشگري (مطالعه موردي :هتل هاي شهرستان ساري)
665
بررسي تاثير ارزش ادراك شده توريست بر عملكرد بنگاههاي گردشگري (مطالعه موردي :هتل هاي شهرستان ساري)
666
بررسي تاثير ارزش برند در بازاريابي بيمارستان
667
بررسي تاثير ارزش رابطه،ارزش نام تجاري و ارزش ويژه بر قصد رفتاري و كيفيت رابطه در حوزه خدمات
668
بررسي تاثير ارزش نوعدوستانه و خودخواهانه بر مصرف محصولات دوستدار محيط زيست در ميان مصرف كنندگان جوان ( مورد مطالعه : ورزشكاران جوان استان البرز )
669
بررسي تاثير ارزش هاي فرهنگي وتجربه شخصي اجتماعي در نو آوري طراحان مد(مورد مطالعه:طراحان مد ولباس ايراني)
670
بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر انتخاب كالا يا خدمات از ديدگاه مصرف كننده
671
بررسي تاثير ارزش وي‍ژه برند برقصد خريد گوشي تلفن همراه در شهر مشهد
672
بررسي تاثير ارزش ويژه برند وترجيح برند برقصد خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي شركت ايران خودرو مازندران)
673
بررسي تاثير ارزش ويژه برند وترجيح برند برقصد خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي شركت ايران خودرو مازندران)
674
بررسي تاثير ارزش ويژه رقابتي برند كاله بر وفاداري مشتريان فروشگاه در سطح شهرستان آمل
675
بررسي تاثير ارزش ويژه رقابتي برند كاله بر وفاداري مشتريان فروشگاه در سطح شهرستان آمل
676
بررسي تاثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري(برند)بر تمايل مصرف كننده به قبول تعميم و توصيه نام و نشان تجاري به ديگران در بازار لوازم خانگي
677
بررسي تاثير ارزش يابي توصيفي بر رشد كيفي اموزش وپرورش ابتدايي
678
بررسي تاثير ارزشهاي اسلامي سفارش شده در مدل مديريت اسلامي بر كاهش تعارضات ميان فردي و بهبود عملكرد كاركنان(مطالعه موردي: ستاد مركزي سازمان بيمه سلامت )
679
بررسي تاثير ارزشهاي مختلف ارزشيابي در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
680
بررسي تاثير ارزشهاي مذهبي بر توسعه
681
بررسي تاثير ارزشهاي مشتري در انتخاب نوع تكنولو‍‍ژي خود خدمتي درشعب بانك كشاورزي استان مركزي
682
بررسي تاثير ارزشيابي بر افزايش كارائي معلمان (ازديدگاه معلمان )آموزش و پرورش استان بوشهر
683
بررسي تاثير ارزشيابي برعملكرد معلمان در شهرستان سياهكل ( مقطع ابتدايي )
684
بررسي تاثير ارزشيابي برعملكرد معلمان در شهرستان سياهكل ( مقطع ابتدايي )
685
بررسي تاثير ارزشيابي تكويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال دوم راهنمائي در درس علوم تجربي در ناحيه 2 شهراصفهان
686
بررسي تاثير ارزشيابي توصيفي در رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان از ديدگاه معلمان پايه اول تا ششم ابتدايي دليجان
687
بررسي تاثير ارزشيابي توصيفي در مقايسه با نظام سنتي بر ميزان عزت نفس دانش اموزان
688
بررسي تاثير ارزشيابي عملكرد كاركنان در بهره وري شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
689
بررسي تاثير ارزشيابي كيفي - توصيفي بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر قاين
690
بررسي تاثير ارزشيابي كيفي بريادگيري درس املاي فارسي دانش آموزان پايه اول ابتدائي شهرقم
691
بررسي تاثير ارزشيابي كيفي وتوصيفي بر ميزان استرس دانش آموزان پايه اول ابتدايي از ديدگاه معلمان اين پايه در شهرستان شهريار
692
بررسي تاثير ارزشيابي كيفيت تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان بر ارتقاي صلاحيت حرفه اي آنان ( از ديدگاه استادان )
693
بررسي تاثير ارزشيابي مديران بر عملكرد آموزشي مدارس ﴿ مطالعه موردي : مدارس مقطع راهنمايي شهرستان قاين سال تحصيلي 1393-92
694
بررسي تاثير ارزشيابي مستمر بر فرايند ياددهي - يادگيري از نظر معلمان دوره راهنمايي منطقه بندر تركمن
695
بررسي تاثير اركان ديني بر مديريت مديران
696
بررسي تاثير اريترومايسين در درمان يبوست كودكان و مقايسه آن با سناگل در مراجعه كنندگان به درمانگاه گوارش اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
697
بررسي تاثير اريترومايسين در درمان يبوست كودكان و مقايسه آن با سناگل در مراجعه كنندگان به درمانگاه گوارش اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
698
بررسي تاثير ازدواج بر اعتياد جوانان شهرستان آمل
699
بررسي تاثير ازدواج بر نگرشها و رفتارهاي دانش آموزان و دانشجويان شهر شيروان
700
بررسي تاثير ازدواج زود هنگام دختران در شهر اردل
701
بررسي تاثير ازون بر رنگبري پسابهاي نساجي حاوي رنگهاي راكتيو و بازيك
702
بررسي تاثير اسانس آويشن شيرازي بر روي متابوليسم گرنوبيوتيك ها در مسموميت حاد ناشي از نانو ذرات آهن
703
بررسي تاثير اسانس آويشن شيرازي بر روي متابوليسم گزنوبيوتيك ها در مسوميت حاد ناشي از نانو ذرات آهن
704
بررسي تاثير اسانس زيره سياه بر روي عدم تعادل استرس اكسيداتيو و آنتي اكسيداني ناشي از نانو ذرات آهن
705
بررسي تاثير اسانس زيره سياه بر روي عدم تعادل سيستم استرس اكسيداتيو و آنتي اكسيداني ناشي از نانو ذرات آهن
706
بررسي تاثير اسانس نعنا بر فاكتورهاي مرتبط با استرس اكسيداتيو و سيستم آنتي اكسيداني در رت هاي تحت تيمار با استامينوفن
707
بررسي تاثير اسانس و عصاره هاي آبي ، اتانول و هگزلي گياه افدراماجور بر رشد و توليد آفلاتوكسين در قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس
708
بررسي تاثير اسپيرولينا بر اسپرماتوژنز و هورمون هاي جنسي در موش نر كوچك آزمايشگاهي
709
بررسي تاثير اسپينل درجا و غير استوكيومتري بر ريز ساختار و رفتار خوردگي ديرگدازهاي منيزيا - كربن
710
بررسي تاثير استازولاميد در كاهش شدت و فركانس حملات Cough Headache دراستان يزد
711
بررسي تاثير استاندارد ISO/TS 16949:2009 بر دستيابي به اهداف استراتژيك در شركت وزين صنعت قطعه
712
بررسي تاثير استبداد والدين بر تكوين شخصيت فرزندان (نوجوانان دختر 15 تا 18 سال شهر تهران منطقه 5)
713
بررسي تاثير استراتژي اقيانوس آبي بر عملكرد سازماني در صنعت بيمه (مورد مطالعه: شركت آتيه¬سازان حافظ)
714
بررسي تاثير استراتژي بازاريابي سبز در عملكرد تجاري با در نظرگرفتن تصوير شركت، كيفيت محصولات و حفاظت از محيط زيست
715
بررسي تاثير استراتژي برون سپاري بر عملكرد پژوهشي موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات
716
بررسي تاثير استراتژي بسط نام تجاري بر قصد پذيرش مصرف كننده در شركت فرآورده هاي غذايي كاله
717
بررسي تاثير استراتژي تعميم نام تجاري بر نگرش مصرف كننده از محصول جديد(مطالعه موردي برند اسنوا).
718
بررسي تاثير استراتژي تمايز پورتر بر عملكرد سازماني از طريق بسته بندي كالاها
719
بررسي تاثير استراتژي مديريت دانش بر عملكرد سازمان ﴿مورد مطالعه:شهرك هاي صنعتي بندر عباس﴾
720
بررسي تاثير استراتژي هاي اصلي سازمان با توجه به مدل پورتر بر دانش دانش سازماني
721
بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي بر قصد خريد آنلاين با توجه به نقش ميانجي ريسك درك شده و اعتماد (مطالعه موردي: ديجي كالا و باميلو
722
بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي مناسب جهت توسعه صادرات صنايع غذايي در ايران
723
بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي هوشمندانه بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در شرايط اقتصاد مقاومتي
724
بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي هوشمندانه بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران اقتصاد مقاومتي
725
بررسي تاثير استراتژي هاي تبليفات و ترويج فروش در ايجاد ارزش ويژه برند محصولات موبايل در شهر ساري
726
بررسي تاثير استراتژي هاي مديريت بر خود در ارتقاي سرمايه اجتماعي كاركنان
727
بررسي تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر استراتژي هاي مديريت دانش
728
بررسي تاثير استراتژيك بازارگرايي در صنايع كوچك و متوسط استان مازندران
729
بررسي تاثير استراتژيهاي سازمانهاي غيردولتي در ايجاد و ارتقاء سرمايه اجتماعي
730
بررسي تاثير استراتژيهاي مديريت دانش بر تعالي سازمان با رويكرد پويايي شناسي سيستم
731
بررسي تاثير استراژي هاي گردشگري سلامت برتوسعه گردشگري شهر همدان
732
بررسي تاثير استرس بر اختلال قلبي - عروقي در شهرستان چالوس
733
بررسي تاثير استرس شغلي بر رضايت شغلي كاركنان شاغل در بيمارستان امام (ع)آمل در سال 1396
734
بررسي تاثير استرس شغلي بر رضايت شغلي كاركنان شاغل در بيمارستان امام (ع)آمل در سال1396
735
بررسي تاثير استرس شغلي بر سلامت عمومي امداد گران مرد جمعيت هلال احمر شهرستان كرج
736
بررسي تاثير استرس شغلي بر سلامت عمومي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر شهرستان كرج
737
بررسي تاثير استرس مادران شاغل براضطراب كودكان
738
بررسي تاثير استرس هاي رواني برزخم معده درشهرستان چالوس.
739
بررسي تاثير استرس هاي صوتي بر قدرت باروري موش صحرايي نر نژاد ويستار
740
بررسي تاثير استريليزاسيون به روش پرتو گاما بر هيدروژل‌هاي پلي(وينيل الكل) شبكه شده به كمك هگزامتيلن دي ايزوسيانات و عمليات فريزر-تاو
741
بررسي تاثير استفاده از tissue patch در ترميم فيستول روده باريك در خرگوش
742
بررسي تاثير استفاده از آب شور در عمل آوري هسته سد-مطالعه موردي، سد كرچاي واقع در شرق تبريز
743
بررسي تاثير استفاده از آب هاي شور بر نسبت جذب سديم خاك هاي منطقه حسين آباد دشت يزد- اردكان
744
بررسي تاثير استفاده از آرامسازي كنترل شده مبتني بر ابزار ريچموند بر پيامد هاي باليني بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي مراقبت ويژه مركز اموزشي درماني حشمت شهر رشت در سال 1396
745
بررسي تاثير استفاده از اسيدهاي آلي بر اكولوژي ميكروبي روده، پاسخ هاي ايمني و قابليت استفاده از فسفر فيتاتي درمرغان تخم گذار
746
بررسي تاثير استفاده از افزودني ها بر اندازه و مورفولوژي ذرات هيدروكسي آپاتيت
747
بررسي تاثير استفاده از الگوريتم مصور عمليات احياء قلبي ريوي بر ميزان استرس و رضايت كاركنان اورژانس 115 شهرستان شيراز
748
بررسي تاثير استفاده از الگوي پرسيد/ پروسيد وفرانظريه اي در كنترل وزن زنان ساكن شهر ياسوج وارائه برنامه پيشنهادي ادغام كنترل وزن در نظام ارائه خدمات سلامت
749
بررسي تاثير استفاده از الياف پلاستيكي بازيافتي (PET) در آسفالت گرم
750
بررسي تاثير استفاده از الياف پلي پروپيلن در بتن
751
بررسي تاثير استفاده از اوره در تكميل كالاي سلولزي
752
بررسي تاثير استفاده از اينترنت بر بيخوابي در ميان دانش آموزان متوسطه شهر رشت 1392
753
بررسي تاثير استفاده از اينترنت بر روي پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان فارسان
754
بررسي تاثير استفاده از بازي كلش بر كيفيت خواب دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
755
بررسي تاثير استفاده از بازي هاي كامپيوتري به روش rol playing در كاهش اضطراب موقعيتي كودكان در درمان دندانپزشكي
756
بررسي تاثير استفاده از بيس پليت تسليم شونده بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي نيمه نگهداري شده در لبه ها
757
بررسي تاثير استفاده از پساب تصفيه شده پالايشگاه گاز ايلام بر رشد چهار گونه گياهي فضاي سبز و پارامترهاي خاك
758
بررسي تاثير استفاده از پماد ويتامين A+D بر عوارض حاد پوستي در طول درمان راديوتراپي دربيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بخش راديوتراپي بيمارستان رازي 1389- 1390
759
بررسي تاثير استفاده از تاكتيك هاي بازاريابي حسي بر تصميم خريد مشتريان Ý مطالعه موردي: فروشگاه شهروند بيهقي در شهر تهران
760
بررسي تاثير استفاده از تجارت الكترونيكي بر عملكرد مالي با نقش ميانجي نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت نيوساد)
761
بررسي تاثير استفاده از تك دوز آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك بر بروز عفونتهاي كشاله ران متعاقب هرنيوپلاستي با مش پرولن در بيماران مبتلا به فتق كشاله ران در بيمارستان پورسينا از سال 1386 تا 1389
762
بررسي تاثير استفاده از تك دوز كورتيكواستروئيد روز قبل از عمل در برابر كورتيكواستروئيد روزانه به مدت 5 روز قبل از عمل در خونريزي حين عمل آندوسكوپي سينوس در بيماران مبتلا به پوليپوز
763
بررسي تاثير استفاده از تك دوز كورتيكواستروئيد روز قبل از عمل در برابر كورتيكواستروئيد روزانه به مدت 5 روز قبل از عمل در خونريزي حين عمل آندوسكوپي سينوس در بيماران مبتلا به پوليپوز
764
بررسي تاثير استفاده از تكنولوژي آموزشي توسط معلمان برخلاقيت دانش آموزان دختر پايه ششم مدارس ابتدايي شهر قاين درسال تحصيلي 92-93
765
بررسي تاثير استفاده از تلفن همراه بر ابعاد هويت جوانان
766
بررسي تاثير استفاده از جوانه زا در سنتز ZRO2 به روش هيدروترمال
767
بررسي تاثير استفاده از چك ليست استاندارد بر وضعيت تحويل باليني پرستاري و رضايت پرستاران در بخش هاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستان افشار يزد
768
بررسي تاثير استفاده از چهارچوب هاي آلي فلزي در ابرخازن ها
769
بررسي تاثير استفاده از دانش پيش زمينه اي و ساماندهي پيشرفته روي توانايي شنيداري دانش آموزان سطح متوسط
770
بررسي تاثير استفاده از دانش پيش زمينه اي و ساماندهي پيشرفته روي توانايي شنيداري دانش آموزان سطح متوسط
771
بررسي تاثير استفاده از دبيران غير متخصص بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بخش سنخواست -مقطع راهنمائي
772
بررسي تاثير استفاده از دستگاه تشخيص رنگ به منظور بهبود حرمت خود، شادكامي و خلاقيت نابينايان
773
بررسي تاثير استفاده از دفترچه ي لغت بر يادگيري و حفظ لغات انگليسي
774
بررسي تاثير استفاده از دهان شويه كلرهگزيدين قبل از جرمگيري دندان بر ميزان استرپتو كوك هاي آلفا هموليتيك و استافيلو كوك اورئوس
775
بررسي تاثير استفاده از دو نوع پروپيلن Cracked - Grade - Reactor - Grade بر ساختار و خواص فيزيكي نخ يكسره توليد شده از آنها
776
بررسي تاثير استفاده از دو نوع سمان زينك فسفات و پاناويا F2 بر رنگ كراوان هاي تمام سراميك سيستم Zirkon zahn ضخامت هاي مختلف كور زيركونيايي با استفاده از دستگاه اسژكتروفوتومتر easy shade vita II
777
بررسي تاثير استفاده از دوده سيليس، پوميس، زئوليت و سرباره كوره آهن گدازي بر خواص مكانيكي و دوام مخلوط هاي دوگانه و سه گانه بتني
778
بررسي تاثير استفاده از روش RUP بر توليد نرم افزار در شركت فراب با رويكرد كارت امتيازي متوازن
779
بررسي تاثير استفاده از روش هاي تدريس مشاركتي در كتاب جديد فارسي بر تقويت مهارت خواندن دانش آموزان كلاس اول راهنمايي شهر نير
780
بررسي تاثير استفاده از روشهاي مقابله اي بر رضايت از زندگي بيماران مبتلا به ايدز
781
بررسي تاثير استفاده از سرباره ي كوره بلند آسياب شده بر خواص مكانيكي بتن فوق توانمند مسلح شده به الياف شيشه در دماهاي معمولي و بالا
782
بررسي تاثير استفاده از سرم GIK ﴿گلوكز-انسولين-پتاسيم﴾ بر حوادث كلي قلبي و عروقي در بيماران با آنژين صدري ناپايدار كلاس II و III در طي مدت بستري در بيمارستان
783
بررسي تاثير استفاده از سرم GIK ﴿گلوكز-انسولين-پتاسيم﴾ بر حوادث كلي قلبي و عروقي در بيماران با آنژين صدري ناپايدار كلاس II و III در طي مدت بستري در بيمارستان
784
بررسي تاثير استفاده از سوخت بيوديزل بر روي برخي آلايندگي هاي تراكتور MF-285
785
بررسي تاثير استفاده از سورگوم جوانهزده در جيره غذايي مرغان تخم گذار پس از پيك توليد، بر خصوصيات عملكردي پرنده و ويژگيهاي كيفي تخم مرغ
786
بررسي تاثير استفاده از شبكه هاي اجتماغي مجازي بر ميزان شادكامي (مورد مطالغه شبكه اجتماغي تلگرام )
787
بررسي تاثير استفاده از صحه گذاري هاي مشهور ورزشي در تبليغات بر نگرش مصرف كنندگان نسبت به تبليغ با ميانجي گري نگرش كلي بر تبليغات
788
بررسي تاثير استفاده از ضايعات پليمر بر قير و مقاومت خستگي مخلوط هاي آسفالتي
789
بررسي تاثير استفاده از فرهنگ لغت بر راهبردهاي يادگيري واژگان فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
790
بررسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر عملكرد سازماني با متغير ميانجي مديريت دانش مطالعه موردي(شركت آلومينيوم آبسكون)
791
بررسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر مسئوليت اجتماعي شركت با نقش ميانجي فرهنگ سازماني
792
بررسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات در كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع برق
793
بررسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات )ICT(بر يادگيري دانش آموزان متوسطه (شهر بوشهر)
794
بررسي تاثير استفاده از كديين خوراكي قبل از عمل در كاهش ميزان سرفه بعد از جراحي آب مرواريد در بيمارستان فارابي اصفهان ، ارديبهشت ماه 1379
795
بررسي تاثير استفاده از كديين خوراكي قبل از عمل در كاهش ميزان سرفه بعد از جراحي آب مرواريد در بيمارستان فارابي اصفهان ، ارديبهشت ماه 1379
796
بررسي تاثير استفاده از كلوبتازول و ليدوكائين در لوله گذاري هنگام بيهوشي در كاهش بروز گلودرد بعد از جراحي الكتيو ارتوپدي در بيمارستان رشت در 6 ماه اول سال 1384
797
بررسي تاثير استفاده از گوش بند بر كيفيت خواب بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه قلبي مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهر رشت در سال 1393
798
بررسي تاثير استفاده از گوشي هاي هوشمند بر رضايت سفر و تجربه گردشگر از مقصد گردشگري شهر خرم آباد
799
بررسي تاثير استفاده از لايه هاي مختلف و تعداد آنها در توليد پوشاك نظامي محافظ بر ميزان راحتي
800
بررسي تاثير استفاده از مجموعه پركننده هاي كروي شكل سبك بر پايداري خودروهاي حمل سيال، در تانكرهاي نيمه پر
801
بررسي تاثير استفاده از محلول دياليز سرد بر وضعيت هموديناميك و كفايت دياليز بيماران نيازمند همودياليز در بيمارستان رازي رشت سال 1398
802
بررسي تاثير استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساختمان (BIM) بر كيفيت ساخت، با تمركز بر كاهش دوباره‌كاري
803
بررسي تاثير استفاده از مصالح سبك ﴿D [دي] 3 پانل﴾ در ساختمان با شاخص هاي عملكرد سازه اي، هزينه، زمان و انرژي
804
بررسي تاثير استفاده از معلمين متخصص بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي بخش جلگه سنخواست
805
بررسي تاثير استفاده از مكمل روي بر نتايج بارداري در مطب هاي تخصصي زنان و زايمان منتخب و واحد مراقبت هاي دوران بارداري در بيمارستان الزهرا(س) در شهر رشت
806
بررسي تاثير استفاده از ملات بستر بر تغييرات ضريب تراوايي و مقاومت برشي درز بين لايه هاي اجرايي در سدهاي بتن غلطكي
807
بررسي تاثير استفاده از منابع تجديد پذير در توليد برق بر رشد اقتصادي و آلايندگي CO2 در ايران
808
بررسي تاثير استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM) در بتن از نقطه نظر خواص مكانيكي و حرارتي
809
بررسي تاثير استفاده از ميانقاب در مقاوم سازي سازه هاي بنايي داراي قاب مياني فولادي
810
بررسي تاثير استفاده از نانوذرات الاستومري بر برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نانوالياف پليمري آكريليكي
811
بررسي تاثير استفاده از نماهاي دوپوسته تغيير فاز دهنده بر مصرف انرژي ساختمان هاي مسكوني بلند مرتبه در افليم تهران ش
812
بررسي تاثير استفاده از وسايل كمك آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان بهشهر
813
بررسي تاثير استفاده از وسايل كمك آموزشي بر پيشرفت تحصيلي و رضايت دانش آموزان ابتدايي از ديدگاه معلمان ناحيه 4 آموزش و پرورش شهرستان اهواز در سال تحصيلي 1382-1381
814
بررسي تاثير استفاده از وسايل كمك آموزشي بر پيشرفت دانش آموزان از ديدگاه معلمان زن مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه يك شهرستان اهواز
815
بررسي تاثير استفاده از وسايل كمك آموزشي در ميزان بهره وري آموزگاران ابتدايي شهرستان مشهد مقدس
816
بررسي تاثير استفاده از وسايل كمك اموزشي در يادگيري درس رياضي پايه سوم ابتدايي
817
بررسي تاثير استفاده ازمنيزيم معدني وكروم آلي درجيره غذايي مرغان تخم گذار بر عملكرد پرنده وصفات كيفي تخم مرغ تحت شرايط تنش گرمايي
818
بررسي تاثير استفاده ازمهاربندهاي كمانش ناپذير برشكل پذيي وتغيير مكان هاي سازه هاي فولادي مهاربندي شده
819
بررسي تاثير استفاده بي رويه از رايانه برروي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان گنبدكاووس
820
بررسي تاثير استفاده موضوعي داروهاي پنتوكسي فيلين،سيمو استاتين و تركيب اين دو دارو و برروي ترميم ضايعات استخواني در فمور خرگوش
821
بررسي تاثير استفاده هم زمان از دو دست در كار كردن با گوشي هاي هوشمند برروي عضلات آن
822
بررسي تاثير استقرار استاندارد ايزو 9001 بر دستيابي به مريت رقابتي در شركت هاي توليدي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري استان گيلان
823
بررسي تاثير استقرار سيستم iso 9001:200 بر بهره وري نيروي انساني شركت آب وفاضلاب كرمان
824
بررسي تاثير استقرار سيستم مديريت كيفيت با استفاده از سري استاندارهاي ايزو برعملكرد گمرگ استان اصفهان
825
بررسي تاثير استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع بر رضايت مشتريان
826
بررسي تاثير استقرار سيستم مديريت يكپارچه بر عملكردپروژه‌هاي عمراني و تطبيق آن با شرايط عمومي پيمان(مطالعه موردي شركت سامان بيس)
827
بررسي تاثير استقرار فناوري اطلاعات بركارايي شركت قطارهاي مسافري رجا
828
بررسي تاثير استقرار مدل ERQM در وضعيت بهره وري شركت گاز استان مازندران
829
بررسي تاثير استقرار مديريت كيفيت جامع در افزايش رضايتمندي و بهبود عملكرد كاركنان غير هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان
830
بررسي تاثير استقرار مراكز آموزش عالي به عنوان پروژه هاي محرك توسعه در بافت هاي شهري
831
بررسي تاثير استماع قرآن كريم بر اضطراب قبل از عمل ودرد پس از عمل بيماران بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1393
832
بررسي تاثير استنشاق اسانس نعناع بر تنش بيماران سكته قلبي در بخش مراقبت ويژه قلب بيمارستان هاي شهر سيرجان در سال ۱۳۹۳
833
بررسي تاثير استنشاق گاز نيتروس اكسايد بعنوان پيش داروي بيهوشي پس از القاء بيهوشي برمصرف پروپوفول
834
بررسي تاثير استيليزاسيون بر شكل گيري تئاتر مينيماليستي
835
بررسي تاثير استيليزاسيون بر شكل گيري تئاتر مينيماليستي
836
بررسي تاثير اسرائيليات بر تفاسير روايي شيعه
837
بررسي تاثير اسلام بر فرش از دوره صفويه تا معاصر
838
بررسي تاثير اسناد مناقصه در پيشگيري دعاوي مالي در قراردادهاي-DB-(مطالعه موردي پل قدس در شهر قزوين)
839
بررسي تاثير اسيد سيتريك به همراه كاتاليزورهاي مختلف روي وي‍‍ژگي هاي كالاي پلي استر/ويسكوز
840
بررسي تاثير اشتراك دانش بر دوسو تواني با نقش ميانجي توانمندسازي در پرستاران بيمارستان دكتر حشمت رشت
841
بررسي تاثير اشتراك گذاري اجتماعي احساسات در شبكه هاي اجتماعي بر سرمايه گذاري و بازبيني هيجاني با نقش واسطه بازخورد شناختي ، مورد مطالعه شركت دوو
842
بررسي تاثير اشتغال بر روند تربيتي فرزندان از تولد تا 15 سالگي در شهرستان محلات
843
بررسي تاثير اشتغال بر وضع اقتصادي و اجتماعي خانواده
844
بررسي تاثير اشتغال زن بر پيشرفت تحصيلي كودكان مقطع ابتدايي شهر تهران
845
بررسي تاثير اشتغال زن در خانواده
846
بررسي تاثير اشتغال زن در خانواده
847
بررسي تاثير اشتغال زنان 18-47 ساله در ابعاد زندگي فردي و خانوادگي شهرستان دامغان
848
بررسي تاثير اشتغال زنان 18-47 ساله در ابعاد زندگي فردي و خانوادگي شهرستان دامغان در سال 1384
849
بررسي تاثير اشتغال زنان بر اجتماعي شدن فرزندان آنان ﴿مطالعه موردي پرستاران زن بيمارستان داراي فرزندان 10سال وبالاتر﴾
850
بررسي تاثير اشتغال زنان بر خانواده در شهر بوشهر
851
بررسي تاثير اشتغال زنان بر خانواده در شهرستان فارسان
852
بررسي تاثير اشتغال زنان بر رضايت زوجين از زندگي مشترك در سطح شهرستان دير
853
بررسي تاثير اشتغال زنان بر روابط خانوادگي در شهرستان بهشهر
854
بررسي تاثير اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشان در شهرستان كاشان
855
بررسي تاثير اشتغال زنان بر كيفيت زندگي آنان
856
بررسي تاثير اشتغال زنان بر كيفيت زندگي آنان
857
بررسي تاثير اشتغال زنان برخانواده در شهرستان گنبد
858
بررسي تاثير اشتغال زنان برسلامت روان همسرانشان
859
بررسي تاثير اشتغال زنان برهرم قدرت خانواده
860
بررسي تاثير اشتغال زنان تحصيلكرده بر خانواده و اجتماع در شهر بجنورد
861
بررسي تاثير اشتغال زنان در وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده
862
بررسي تاثير اشتغال زنان متاهل شهر رشت ازجنبه هاي اقتصادي،اجتماعي بر روابط خانواده درسال 1390.
863
بررسي تاثير اشتغال مادر بر تربيت فرزند
864
بررسي تاثير اشتغال مادر در عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان محلات
865
بررسي تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي
866
بررسي تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع پنجم ابتدايي
867
بررسي تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندان ﴿ مورد مطالعه: معلمان شهر گلوگاه﴾
868
بررسي تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندان منطقه يك، ناحيه سه شهرداري اهواز
869
بررسي تاثير اشتغال مادران بر خودپنداري فرزندان دختر در دبيرستانهاي منطقه 8 آموزش و پرورش تهران
870
بررسي تاثير اشتغال مادران بر روي افسردگي نوجوانان دختر
871
بررسي تاثير اشتغال مادران بر سازگاري اجتماعي و پشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان چالوس.
872
بررسي تاثير اشتغال مادران بر وضعيت تحصيلي فرزندان (مدرسه راهنمايي دخترانه شهر دلند)
873
بررسي تاثير اشتغال مادران در اجتماعي شدن فرزندان پسر
874
بررسي تاثير اشتغال مادران در اجتماعي شدن فرزندان دختر شهرستان ساوه
875
بررسي تاثير اشتغال مادران در پيشرفت تحصيلي دختران بين 10تا 14 ساله
876
بررسي تاثير اشتغال مادران درپيشرفت تحصيلي فرزندان دختر
877
بررسي تاثير اشتغال مادران فرهنگي در پيشرفت تحصيلي
878
بررسي تاثير اشتياق كارآفرينانه بر نوآوري سازمان با نقش تعديلگر ادراك (تمركز قوانين) كارآفرينان
879
بررسي تاثير اشتياق كاري بر سلامت سازماني
880
بررسي تاثير اشعار هايكو بر تصويرسازي ژاپن ( تصويرسازي كودك )
881
بررسي تاثير اشعارحافظ بر رشد هنرهاي اسلامي -ايراني (نگارگري، خوشنويسي ، موسيقي )
882
بررسي تاثير اصطكاك سطحي بر رفتار پرزدهي پارچ هاي تاري پودي
883
بررسي تاثير اصلاح از طريق اشعه الكتروني بر ساختار شبكه اتصالات عرضي و خواص ديناميكي-مكانيكي نانوكامپوزيت بر پايه SBR/BR پخت شده از طريق پخت گوگردي
884
بررسي تاثير اصلاح پروفيل دندانه بر عملكرد ترابيولوژيكي چرخ دنده ي ساده تحت رژيم روان كاري الاستوهيدروديناميك مخلوط
885
بررسي تاثير اصلاح داده هاي بار ساعتي نامناسب در بهبود پيش بيني بار كوتاه مدت به كمك شبكه هاي عصبي
886
بررسي تاثير اصلاح ساختار فضايي بافت تاريخي شهرها بر توسعه يافتگي اين بافت ها با بهره گيري از روش چيدمان فضا ﴿نمونه موردي: بافت تاريخي شهر مشهد﴾
887
بررسي تاثير اصلاح ساختار و فوق ذوب بر سياليت آلياژ A356
888
بررسي تاثير اصلاح سازي سطح نانو ذرات بر خواص پوشش نانو كامپوزيتي پليمر- منيزيم فلوئور هيدروكسي آپاتيت براي كاربرد پزشكي
889
بررسي تاثير اصلاح سطح فرش دستباف پشمي با استفاده از UV/O3برتكميل ضد لك
890
بررسي تاثير اصلاح سطحي ذرات نانو و نوع اختلاط بر خواص كامپوزيت اپوكسي/نانورس
891
بررسي تاثير اصلاح سيستم راهگاهي بر خواص مكانيكي شمش هاي سنگين فولاد آلياژي فورج شده
892
بررسي تاثير اصلاح فرش دستباف پشمي با استفاده ازUV/O3بر تكميل ضد لك
893
بررسي تاثير اصلاح كننده تري بوتل فسفات (TBP) برروي استخراج نيكل توسط محلولهاي MEHPA ,D2EHPA
894
بررسي تاثير اصلاح وبهسازي مسير رودخانه قره سوبرخصوصيات هيدروليكي سيلاب دربازه شهركرمانشاه بااستفاده ازمدل هاي هيدروليكي
895
بررسي تاثير اصول كنترلي استراتژي اقيانوس آبي بر برنامه ريزي تدوين شده به روش كارت امتيازي متوازن
896
بررسي تاثير اضافه كردن ان استيل سيستئين به درمان اختلال پانيك
897
بررسي تاثير اضافه كردن كمك زينتر در حين فرآيند شكل دهي بر ريز ساختار و دانسيته نهايي ايترياي بس بلورين نانو ساختار
898
بررسي تاثير اضطراب بر بروز ام اس
899
بررسي تاثير اضطراب بر شخصيت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس شبانه روزي در شهرستان يزد
900
بررسي تاثير اضطراب بر نتايج آزمون رشته هاي علوم انساني دختران شهرستان رشت.
901
بررسي تاثير اضطراب برنتايج آزمون رشته هاي علوم انساني دختران شهرستان رشت در ورود به دانشگاه
902
بررسي تاثير اضطراب در بيماران قلبي - عروقي و ميگرني
903
بررسي تاثير اضطراب در بيماران قلبي -عروقي وميگرني
904
بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان مدارس راهنمايي پسر شهرستان گنبد
905
بررسي تاثير اضطراب رگه اي ﴿حصيصه اي﴾ و اضطراب موقعيتي﴿حالت﴾ بر روي سلامت رواني معلمان دبيرستانهاي غير انتفاعي دخترانه مهردخت وپژ‍وهش گنبد كاوس در سال 94
906
بررسي تاثير اضطراب واسترس برزايمان هاي طبيعي وسزارين
907
بررسي تاثير اطلاعات ب رفعاليت ها و كاركردهاي بورس اوراق بهادار تهران براساس تجزيه و تحليل روند
908
بررسي تاثير اطلاعات و ارتباطات بر برنامه ريزي و طراحي شهري
909
بررسي تاثير اعتبار كشور مبدا بر تمايل مشتري به خريد محصول خارجي (مطالعه موردي: لوازم برقي خانگي)
910
بررسي تاثير اعتبار كشور مبدا بر تمايل مشتري به خريد محصول خارجي يبب ﴿ مطالعه موردي لوازم برقي خانگي ﴾
911
بررسي تاثير اعتبار نام تجاري بر قصد خريد مصرف كننده با نقش ميانجي گري سهولت تصميم گيري و تعهد عاطفي مصرف كنندگان شهر تهران برند آديداس
912
بررسي تاثير اعتبارات پرداختي بر توسعه كارآفريني و اشتغال در بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿ زود بازده﴾
913
بررسي تاثير اعتقاد بر خرافات بر منبع كنترل افراد
914
بررسي تاثير اعتقاد به خرافات در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
915
بررسي تاثير اعتقادات مذهبي بر سلامت رواني.
916
بررسي تاثير اعتماد اجتماعي بر مشاركت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز ساري
917
بررسي تاثير اعتماد اجتماعي بر مشاركت سياسي (مطالعه موردي:ساكنان منطقه يك ،شش ،پانزده شهرداري شهر تهران )
918
بررسي تاثير اعتماد سازماني بر درگير شدن در كار (شغل) در سازمان شهرداري شهرستان آستانه اشرفيه
919
بررسي تاثير اعتماد سازماني بر درگيرشدن در كار
920
بررسي تاثير اعتماد و نگرش مشتريان به برند خصوصي بر وفاداري آنان به خرده فروشان با لحاظ نمودن ويژگي هاي شخصيتي خرده فروشان (مطالعه موردي: مشتريان و خرده فروشان انواع برندهاي خصوصي در شهرستان بانه)
921
بررسي تاثير اعتماد وريسك ادراك شده بر پذيرش خدمات بانكداري اينتر نتي در بين مشتريان بانك مسكن مطالعه موردي ﴿شهر قاين وسرايان ﴾
922
بررسي تاثير اعتماد، منافع درك شده و كيفيت وب درك شده بر رفتار خريد اينترنتي مشتريان فروشگاه ديجي كالا در مشهد
923
بررسي تاثير اعتياد بر جوانان و آينده آنها در شهر گنبد كاووس
924
بررسي تاثير اعتياد بر رفتار و شخصيت فرد معتاد
925
بررسي تاثير اعتياد والدين بر اضطراب فرزندان
926
بررسي تاثير اعتياد والدين در رشد اجتماعي فرزندان
927
بررسي تاثير اعتياد والدين در رشد اجتماعي فرزندان
928
بررسي تاثير اعداد بي بعد در مهندسي نفت بر رفتار مخزن
929
بررسي تاثير اعلان تجزيه سهام و سود سهمي بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
930
بررسي تاثير اعمال اثرات حوزه نزديك در مقاوم سازي سازه بتني
931
بررسي تاثير اعمال فشار مثبت انتهاي بازدمي بر ميزان خونريزي و مولفه هاي تنفسي در اعمال جراحي ترميمي بيني، در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمونين طي سال 1396
932
بررسي تاثير اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در ايران
933
بررسي تاثير افزايش اغتشاش بر استحكام و سختي جوش لب به لب ورقه هاي آلومينيوم جوش شده توسط فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
934
بررسي تاثير افزايش اكسيد منگنز به پودرهاي قليايي وروتيلي در فرآيند جوشكاري زير پودري برروي فولاد X65 خط لوله هاي گاز
935
بررسي تاثير افزايش حجم بر سود آوري استراتژي مومنتوم (حركت )در بازار سهام ايران
936
بررسي تاثير افزايش حجم بر سودآوري استراتژي مومنتوم ﴿حركت ﴾در بازار سهام ايران
937
بررسي تاثير افزايش دوپامين قشر داخلي پره فرونتال برروي شرطي شدن ناشي از ترس در موش هاي صحرايي
938
بررسي تاثير افزايش ذرات نانو در مقدار انتقال حرارت و افت فشار خنك كننده راكتورهاي هسته اي
939
بررسي تاثير افزايش سهم وسايل سنگين در كاهش سرعت جريان و برآورد ضرايب معادل سواري در شبكه جاده اي كشور
940
بررسي تاثير افزايش صادرات بر كارايي شركت صنايع شير ايران (پگاه)
941
بررسي تاثير افزايش عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع راهنمايي منطقه كلاله سال تحصيلي 75-74
942
بررسي تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي زا بر رفاه خانوارهاي شهري و روستايي با استفاده از مدل سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS)
943
بررسي تاثير افزايش نرخ ارز بر صادرات غير نفتي
944
بررسي تاثير افزايش هزينه هاي زندگي بر سن ازدواج در مشهد (1395-1396)
945
بررسي تاثير افزودن crبر ساختار انجمادي كامپوزيت Al-Mg2Siبهروش Sima
946
بررسي تاثير افزودن crبر ساختار انجمادي كامپوزيت Al-Mg2srبه روش SIMA
947
بررسي تاثير افزودن SiO2 ،TiO2 وAl2O3 در تغييرات خواص FGM نمونه آلومينيوم توليد شده به روش متالورژي پودر
948
بررسي تاثير افزودن SO2 به گاز محافظ در فرآيند جوشكاريGTAW بر عمق نفوذ جوش، خواص مكانيكي و ريز ساختار فلز جوش در فولاد زنگ نزن آستنيتي 304L
949
بررسي تاثير افزودن SO2به گاز محافظ در فرايند جوشكاري GTAWبر عمق نفوذ جوش .خواص مكانيكي و ريز ساختارفلز جوش در فولاد زنگ نزن آستنيتي 304L
950
بررسي تاثير افزودن آگارز بر مكانيزم و سينتيك فرآيند كلسينه كردن فريت كبالت توليد شده توسط روش سل-ژل احتراقي در شرايط غير هم دما
951
بررسي تاثير افزودن آهن به فلز پركنندهAncorBraze 72 در لحيم‌كاري سخت قطعات متالورژي پودر آهن و كربن
952
بررسي تاثير افزودن الياف فولادي به بتن بر روي خواص مقاومتي آن
953
بررسي تاثير افزودن الياف مختلف بر مقاومت بتن در برابر فرسايش ناشي از سايش در سازه هاي هيدروليكي
954
بررسي تاثير افزودن پردنيزولون به كلوميفن سيترات در افزايش ميزان تخمك گذاري در بيماراني كه سه دوره كلوميفن سيترات تنها مصرف نموده اند
955
بررسي تاثير افزودن پردنيزولون به كلوميفن سيترات در افزايش ميزان تخمك گذاري در بيماراني كه سه دوره كلوميفن سيترات تنها مصرف نموده اند
956
بررسي تاثير افزودن پلي¬اتيلن¬گلايكول به لايه فعال غشاي تركيبي پلي‌اترسولفون/پلي‌‌اتربلاك‌آميد براي جداسازي گازي
957
بررسي تاثير افزودن پودر حباب زاي TiH2 بر فوم آلومينيمي
958
بررسي تاثير افزودن تيتانيم بر رفتار خزشي لوله رفورمر ريخته گري شده به روش گريز از مركز از جنس فولاد نسوز HP40
959
بررسي تاثير افزودن خرده لاستيك بر ظرفيت باربري پي منفرد توسط مدل فيزيكي
960
بررسي تاثير افزودن درصدهاي مختلف نانو هيدروكسي آپاتيت بر روي خواص سيمان تجاري هيدروكسايد كلسيم مورد استفاده در دندانپزشكي
961
بررسي تاثير افزودن دگزامتازون به بوپيواكايين بر طول مدت بيحسي اسپاينال در بيماران كانديد عمل جراحي اندام تحتاني
962
بررسي تاثير افزودن رايحه درماني با اسانس لاواندولا به درمان معمول، بر درد، اضطراب و شاخص هاي هموديناميك بيماران پس از عمل عروق كرونر بستري در مركز آموزشي - درماني دكتر حشمت رشت در سال 94-1393
963
بررسي تاثير افزودن سطح كنترلي فلپران بر كنترل هواپيما
964
بررسي تاثير افزودن سطح كنترلي فلپران بر كنترل هواپيما
965
بررسي تاثير افزودن سيلدنافيل به داروي آلفا بلوكر تامسولوسين در رفع زودهنگام احتباس ادراري حاد در هيپرپلازي خوش خيم پروستات
966
بررسي تاثير افزودن سيليكات لايه اي نانومتري در خواص مكانيكي كامپوزيت پروپيلين الياف شيشه اي به منظور استفاده در قطعه فن خنك كننده موتور خودرو
967
بررسي تاثير افزودن عناصر آلياژي روي تشكيل فاز گاما پرايم در سوپرآلياژهاي پايه كبالت حاوي آلومينيوم و تنگستن جهت بهبود خواص مكانيكي
968
بررسي تاثير افزودن كبالت و موليبدن بر خواص پوشش آبكاري نيكل – تنگستن
969
بررسي تاثير افزودن كبالت و موليبدن بر خواص پوشش آبكاري نيكل تنگستن
970
بررسي تاثير افزودن كروميت به دولوميت جهت توليد نسوزهاي دولوميت -كروميتي
971
بررسي تاثير افزودن ليگنين والياف شيشه اي برعملكرد مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي گرم ﴿HMA﴾
972
بررسي تاثير افزودن متاكائولن به بتن سبك خود متراكم حاوي ليكا
973
بررسي تاثير افزودن ملوكسسيكام به تامسولوسين در بهبود علائم دستگاه ادراري تحتاني در مبتلايان به هايپرپلازي خوش خيم پروستات
974
بررسي تاثير افزودن منيزيم بر A390 و اختلاط آن با نيمه جامد A356 بر روي سطح شيب دار
975
بررسي تاثير افزودن مواد پليمري نيكوفلاك و سيمان به ضايعات ساختماني و افزايش كيفيت آنها به منظور استفاده در معابر شهري
976
بررسي تاثير افزودن نانو ذرات TiO2 به حوضچه جوش در اتصال مشابه آلومينيوم AA5083 به روش جوشكاري قوسي تنگستن – گاز و ارزيابي خواص اتصال
977
بررسي تاثير افزودن نانوالياف (PAN و PU) و نانوذرات (Clay و CNT) بر جذب صوت فوم پلي يورتان
978
بررسي تاثير افزودن نانوسيليس بر خواص بتن غلتكي در روسازي راه
979
بررسي تاثير افزودني Mgo بر استحكام و ريز ساختار ديرگداز تيتانات آلومينيم
980
بررسي تاثير افزودني ZnO بر روي خواص مكانيكي و ريزساختاري تياليت
981
بررسي تاثير افزودني آلومينيوم در واكنش هاي سنتز احتراقي سيستم موليبدن سيليسيم
982
بررسي تاثير افزودني حباب زا بر ويژيگي هاي سيمان استخوا فسفات كلسيم آپاتيني
983
بررسي تاثير افزودني كبالت بر خواص مغناطيسي و گرمادرماني فريت منگنز(Mn1-xCoxFe2O4)
984
بررسي تاثير افزودني منيزيا و آلومينيوم در خواص و ريز ساختار آلفا آلومينا
985
بررسي تاثير افزودني ها بر خواص عملكردي مخلوط آسفالتي متخلخل
986
بررسي تاثير افزودني هاي بنتونيت ، دولوميت و آهك بر احيا پذيري هماتيت
987
بررسي تاثير افزودني هاي مختلف بر زيترينگ آلومينا و Sic
988
بررسي تاثير افزودني هاي نانو و ميكروني بر خواص و ريزساختار سيستم TaC-HfC
989
بررسي تاثير افزودني هاي نانوسيليس و متاكائولن بر خواص مكانيكي، شيميايي و ريزساختاري ملات هاي حاوي سيمان پرتلند
990
بررسي تاثير افزودني و دما بر خواص فيزيكي و مكانيكي شيشه هاي اسفنجي سودالايم
991
بررسي تاثير افزودني‌ها بر كارايي و خواص مكانيكي بتن چاپگرهاي سه‌بعدي بتن
992
بررسي تاثير افزودني‌هاي آلي بر پديده aggregation در سل‌هاي كلوييدي معدني
993
بررسي تاثير افزودنيها و فعال سازي مكانيكي بر انحلال كنسانتره سولفيدي مس در محلول سولفات فريك اسيدي
994
بررسي تاثير افزودنيهاي La-Zn بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي هگزافريت كلسيم
995
بررسي تاثير افزوني رئوفالت Rheofalt wkr-2SMAfi به مخلوط آسفالتي با استخوان بندي سنگ دانه اي SMAو مقايسه آن باافزودني هاي ديگر
996
بررسي تاثير افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطه سوم راهنمايي شهرستان گرگان
997
بررسي تاثير افسردگي بر خودكشي نوجوانان وجوانان
998
بررسي تاثير افسردگي در افت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستاني در منطقه گنبد
999
بررسي تاثير افسردگي در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دوره راهنمايي تحصيلي 12-14 دختران وپسران
1000
بررسي تاثير افسردگي در ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي دخترانه مدرسه عصمت منطقه 10 تهران
بازگشت