<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير داروي ان استيل سيستئين (N-Acetyl cysteine) بر ميزانhsCRP در بيماران تحت درمان با دياليز صفاقي
2
بررسي تاثير داروي بوپروپيون درون هسته لوكوس سرلئوس روي درد حاد حاصل از فرمالين در پاي عقبي موشهاي بزرگ آزمايشگاهي
3
بررسي تاثير داروي پنتوكسي فيلين بر مورفولوژي، پتانسيل باروري و فراگمانتاسيون DNA در اسپرم هاي انساني منجمد شده به روش انجماد شيشه اي
4
بررسي تاثير داروي دكسمدتوميدين بر ميزان درد بعد از اعمال جراحي شكمي
5
بررسي تاثير داروي دكسمدتوميدين بر ميزان درد بعد از اعمال جراحي شكمي
6
بررسي تاثير داروي سفترياكسون بر خواص گيرشي و رهايش دارو در سيمان كلسيم فسفاتي بر پايه تري كلسيم فسفات
7
بررسي تاثير داروي سيمواستاتين بر سطح سرمي پروتئينهاي شوك حرارتي 60 و 70 در افراد داراي ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي و مغزي , an investigation of simvastatin effect on serum levels of heat shock proteins 06,07 in subjects with coronary and cerebral risk factors
8
بررسي تاثير داروي ضدقارچ نيستاتين با Conditioner Tissue بر ضايعه Candidsis Atrophic در زير پروتز متحرك بالا
9
بررسي تاثير داروي ضدقارچ نيستاتين با Conditioner Tissue بر ضايعه Candidsis Atrophic در زير پروتز متحرك بالا
10
بررسي تاثير داروي كيتوزان ﴿ پودرريوست ميگو﴾ بر ترميم نقايص استخواني در موش هاي آزمايشگاهي
11
بررسي تاثير داروي كيتوزان ﴿پودر پوست ميگو﴾ بر ترميم نقايص استخواني در موش هاي آزمايشگاهي
12
بررسي تاثير داروي گياهي هايپريكوم پرفوراتوم در درمان انزال زودرس
13
بررسي تاثير دانستن قواعد دستوري و مهارت هاي نگارشي بر انشا نويسي دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان كرج
14
بررسي تاثير دانسيته جريان در آندايزيتگ آلومينيوم و مطالعه رفتار خوردگي آن
15
بررسي تاثير دانسيته جريان و زمان آبكاري بر خواص پوشش كرم سخت
16
بررسي تاثير دانش اشتراك شبكه (تسهيم دانش) و كيفيت روابط داخلي با نقش واسطه اي كيفيت ارتباط با مشتري بر روي عملكرد سازمان (مطالعه موردي:شركت هاي صنعتي و تجاري شهر اهواز)
17
بررسي تاثير دانش اشتراك شبكه(تسهيم دانش) و كيفيت روابط داخلي با نقش واسطه اي كيفيت ارتباط با مشتري بر روي عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركت هاي صنعتي و تجاري شهراهواز)
18
بررسي تاثير دانش ضمني كاركنان بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در صنعت بانكداري(مطالعه موردي:بانك تجارت استان گلستان)
19
بررسي تاثير دانش ضمني كاركنان بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در صنعت بانكداري(مطالعه موردي:بانك تجارت استان گلستان)
20
بررسي تاثير دانش كشاورزان در مديريت پايدار علف هاي هرز مزارع گندم و برنج و عوامل موثر بر آن در روستاهاي شهرستان دوره چگني
21
بررسي تاثير دانش و ارتباط مصرف كننده با نام تجاري بر خريد فعلي و اينده محصول شير پگاه
22
بررسي تاثير دانش و ارتباط مصرف كننده با نام تجاري خريد فعلي و آينده محصول
23
بررسي تاثير دانش و نگرش بر رفتار مديريت كسب و كار زراعي در بين صيفي كاران جنوب استان كرمان
24
بررسي تاثير دانشگاه يزد بر توسعه آموزشي و اقتصادي شهرستان يزد
25
بررسي تاثير دانه بندي سنگدانه ها و فيلرها بر روي برخي از خواص رئولوژيكي بتن خود تراكم
26
بررسي تاثير دانه بندي فاز جامد جريان هاي فوق بحراني بر شدت سايش سطوح بتني زيرآب ها
27
بررسي تاثير دانه بندي ميزان سيمان نسوز بر روي خواص مكانيكي و فيزيكي جرمهاي ريختني بوكسيتي
28
بررسي تاثير دانه بندي و ابعاد نمونه بر روي پارامترهاي مقاومت برشي خاكهاي درشت دانه در آزمايش برش مستقيم
29
بررسي تاثير دانه بندي و حد اكثر اندازه درشت دانه بر روي خواص رفتاري مخلوط بتن خود تراكم تازه
30
بررسي تاثير دانه بندي و شكل مصالح سنگي بر مقاومت لغزندگي مخلوط ‌هاي آسفالتي SMA
31
بررسي تاثير دانه بندي و نوع اتصال بر خواص فيزيكي و مكانيكي نسوزهاي سيليسي
32
بررسي تاثير دانه سير پخته و عصاره آبي الكلي دانه خرنوب در روند اسپرماتوژنر موش هاي رت نر
33
بررسي تاثير داوري ال -آسپارژيناز بر فعاليت پروتئين C ،پروتئين S ،آنتي ترومبين III و عملكرد پلاكت در بيماران مبتلا به ALL
34
بررسي تاثير دخالت مديران ارشد بر عملكرد پروژه¬هاي در دست اجراي (شركت: مهاب قدس)
35
بررسي تاثير در صد بور بر خواص مكانيكي و ريز ساختاري متالورژي پودر
36
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر فقر و نابرابري درآمد در كشورهاي نفت خيز (روش پنل ديتا PANEL DATA)
37
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر فقر و نابرابري درآمد در كشورهاي نفت خيز (روش پنل ديتا PANEL DATA)
38
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران﴿ طي دوره 1386-1344﴾
39
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي برشاخصهاي منتخب توسعه دركشور ايران
40
بررسي تاثير درجه حرارت و زمان عمليات حرارتي آنيل پله اي بر ريزساختار ها و خواص مكانيكي فولاد AISI 3115
41
بررسي تاثير درجه حرارت و ميزان فعاليت آلومينيوم بر نحوه تشكيل و ريز ساختار پوشش آلومينايدي به روش آلومينايزينگ بر روي سوپر آلياژ
42
بررسي تاثير درجه نامعيني (اثر تعداد طبقات و دهانه ها) بر ضريب رفتار زلزله
43
بررسي تاثير درجه نامعيني و اضافه مقاومت در ضريب رفتار قابها
44
بررسي تاثير درز در خمش شلوار فاستوني
45
بررسي تاثير درزه ها در ارزيابي تخلخل موثر و تراوايي در يكي از مخازن كربناته جنوب غربي ايران
46
بررسي تاثير درس افزارهاي چندرسانه اي روي ميزان يادگيري واژگان زبان انگليسي ميان دانش آموزان پايه سوم دبيرستان شهرستان سرپل ذهاب
47
بررسي تاثير درس پزوهي بر توسعه حرفه اي معلمان ابتدايي شهرستان مريوان
48
بررسي تاثير درس تربيت بدني بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دخترانه ابتدايي ناحيه يك مشهد
49
بررسي تاثير درسي هنردرافزايش خلاقيت دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي دختران منطقه 1تهران
50
بررسي تاثير درصد آهك بر اتلاف مس در سرباره
51
بررسي تاثير درصد اكسيژن هواي ورودي موتور برتوان ، مصرف سوخت وآلايندگي
52
بررسي تاثير درصد رس روي HdT در كامپوزيت پلي پروپيلن - رس
53
بررسي تاثير درصد زيركونيم و سرعت انجماد بر خواص مكانيكي در ريز ساختار فولاد ميكروآلياژ ريختگي
54
بررسي تاثير درصد سيليسيم بر روي ساختار ميكروسكوپي پوشش آلومينيوم و سيليسيم بر روي فولاد ساده كربني
55
بررسي تاثير درصد شكستگي سنگدان هها در مقاومت مارشال مخلوطهاي آسفالتي
56
بررسي تاثير درصد شكستگي سنگدانه ها در مقاومت مارشال مخلوطهاي آسفالتي
57
بررسي تاثير درصد شوري و رطوبت در خواص مكانيكي خاك هاي شور
58
بررسي تاثير درصد كار سرد و نوع عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي آلياژ 2024 آلومينيوم
59
بررسي تاثير درصد كرلن بر روي استحاله آستنيت به فريت و پرليت در فولاد ساده كربني توسط دستگاه آناليز حرارتي
60
بررسي تاثير درصد مخلوط الياف در نخهاي پنبه / پلي استر بر ربايش نخ در ماشينهاي گردباف حلقوي
61
بررسي تاثير درصد هاي مختلف غلظت دهنده هاي مصنوعي و آلجينات در چاپ راكتيو با استفاده از قوانين ريولوژي
62
بررسي تاثير درصد و اندازه الياف ، نوع رزيق و افزودني ها در مواد مركب قالبگيري شده (BMC)
63
بررسي تاثير درصد وزني منيزيم بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5052
64
بررسي تاثير درصدهاي مختلف غلظت دهنده هاي مصنوعي و آلجينات در چاپ راكتيو با استفاده از قوانين رئولوژي
65
بررسي تاثير درك سازمان از الزامات نوآوري بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي پيكربندي قابليت نوآوري (مورد مطالعه شركت مخابرات منطقه اصفهان ناحيه جنوب)
66
بررسي تاثير درك مسئوليت اجتماعي سازمان بر رضايت شغلي كاركنان دانشگاه خوارزمي
67
بررسي تاثير درگيري ذهني و سبك زندگي مصرف كننده بر تجربه خدمات در رستوران هاي منتخب شهر اصفهان
68
بررسي تاثير درگيري شغلي بر تمايل به تسهيم دانش با نقش واسطه اي رفتار شهروندي سازماني در اداره كل شيلات استان گيلان
69
بررسي تاثير درمان با فروس سولفات در كودكان 15-5 ساله مبتلا به سردرد ميگرني با و بدون فقر آهن طي يك كارآزمايي باليني
70
بررسي تاثير درمان با مت فورمين در سندرم تخمدان پلي كيستيك بر حاملگي موفق زنان مبتلا به سقط مكرر و شكست در باروري آزمايشگاهي
71
بررسي تاثير درمان با مت فورمين در سندرم تخمدان پلي كيستيك بر حاملگي موفق زنان مبتلا به سقط مكرر و شكست در باروري آزمايشگاهي
72
بررسي تاثير درمان با مت فورمين در سندرم تخمدان پلي كيستيك بر حاملگي موفق زنان مبتلا به سقط مكرر و شكست در باروري آزمايشگاهي
73
بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي protein reactive-C، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته
74
بررسي تاثير درمان دهاي پريودنتال بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان و دندان در بيماران مبتلا به پريودونتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
75
بررسي تاثير درمان رفتاري - فرا شناختي بر علائم اختلال پس از سانحه (PTSD) و افسردگي در جانبازان جنگ عراق عليه ايران
76
بررسي تاثير درمان شناختي-رفتاري برافسردگي
77
بررسي تاثير درمان غير جراحي پريودنتال بر ميزان HBA1C در بيماران ديابتي نوع اا
78
بررسي تاثير درمان غير جراحي پريودنتال بر ميزان HBA1C در بيماران ديابتي نوع اا
79
بررسي تاثير درمان فراشناخت بر مشكلات ارتباطي زوجين شهر اصفهان
80
بررسي تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اجتناب تجربه‌اي، اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان
81
بررسي تاثير درمان مبتني بر شفقت بر كاهش علائم استرس ناشي از ضربه رواني ثانويه در كاركنان آنش نشاني شهر اصفهان
82
بررسي تاثير درمان نگهدارنده متادون بر اختلال نعوظي در مردان معتاد مراجعه كننده به مراكزدرمان اعتياد شهر رشت در سال 1389
83
بررسي تاثير درمانهاي پريودنتال بر عودديس پپسي ناشي از هليكو باكتر پيلوري
84
بررسي تاثير درمانهاي پريودنتال بر عودديس پپسي ناشي از هليكو باكتر پيلوري
85
بررسي تاثير درمانهاي پريودنتال بر عودديس پپسي ناشي از هليكوباكتر پيلوري
86
بررسي تاثير درمانهاي غير جراحي پريودنتال و آنتي بيوتيك بر ميزان هموگلوبين Alc در بيماران ديابتي نوع 2
87
بررسي تاثير درمانهاي غير جراحي پريودنتال و آنتي بيوتيك بر ميزان هموگلوبين Alc در بيماران ديابتي نوع II
88
بررسي تاثير درماني Bubble CPAP و مقايسه آن با CPAP Standard در درمان سندرم ديسترس تنفسي نوزادان نارس
89
بررسي تاثير درماني افزودن ايزوسوربايد خوراكي به درمان رايج جهت تسهيل دفع سنگ هاي حالب در مركز آموزشي- درماني بيمارستان رازي رشت در سال 1388-1387
90
بررسي تاثير درماني رزوراترول (بعنوان درمان كمكي ) برروي پارامترهاي كلينيكي وماركرهاي التهابي در بيماران پريودنتيت مزمن
91
بررسي تاثير درماني كرم شيره انجير خوراكي در مقايسه با پودوفيلين در درمان زگيل هاي تناسلي
92
بررسي تاثير درماني و عوارض جانبي لاموتري ژين به عنوان داروي كمكي در كنترل تشنج مقاوم كودكان
93
بررسي تاثير درماني و عوارض جانبي لاموتري ژين به عنوان داروي كمكي در كنترل تشنج مقاوم كودكان
94
بررسي تاثير درماني و عوارض جانبي لاموتري ژين به عنوان داروي كمكي در كنترل تشنج مقاوم كودكان
95
بررسي تاثير درماني و عوارض جانبي لاموتري ژين به عنوان داروي كمكي در كنترل تشنج مقاوم كودكان
96
بررسي تاثير دروغ هاي قبل از ازدواج ﴿دوران نامزدي و عقد﴾ بر رضايت زناشويي
97
بررسي تاثير درون داد بارز شده و برون داد تحريك شده بر درون سازي و يادگيري قيدهاي ربطي زبان انگليسي
98
بررسي تاثير درون گرايي - برون گرايي بر خود كنترلي افكار در بين جوانان شهرستان گرگان در سال تحصيلي 90-89
99
بررسي تاثير دريافت مكمل كوآنزيم Q10 بر ميزان شاخص گليسميك، پروفايل ليپيدي و شاخص التهابي در زنان مبتلا به ديابت بارداري كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي
100
بررسي تاثير دز ناشي از گاز رادون بر روي خواص اپتيكي فيبر نوري به عنوان پيش نشانگر زلزله
101
بررسي تاثير دزهاي مختلف ويتامين D بر سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D دختران دانش آموز مقطع راهنمايي شهر يزد
102
بررسي تاثير دستكش هاي لاتكس ونيتريل برپليمريزاسيون مواد قالب گيري الاستومريك
103
بررسي تاثير دستورالعمل هاي آموزشي كانون توجه بيروني و دروني در مراحل يادگيري مهارت دريبل فوتبال
104
بررسي تاثير دسموپرسين برميزان خونريزي در بيماران جراحي پيوند عروق كرونر تحت پمپ باي پس قلبي ريوي كه داروهاي ضد پلاكتي دريافت كرده اند در بيمارستان حشمت رشت در سال 93
105
بررسي تاثير دشواري پيش بيني وتامين مالي خارجي بر رابطه ي بين محافظه كاري و خطاي پيش بيني سود مديريت
106
بررسي تاثير دشواري فراشناختي بر ارزيابي مصرف‌ كننده از برند
107
بررسي تاثير دعا در كاهش اضطراب
108
بررسي تاثير دفاع غيرنظامي (پدافند غيرعامل) بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در همتافت منطقه‌اي خاورميانه
109
بررسي تاثير دفعات تكرار اوليه در بازخواني واژگان
110
بررسي تاثير دفعات محلول پاشي كود اوره بر فتوسنتز ،رشد و محتواي نيتروژن برگ در پسته رقم كله قوچي
111
بررسي تاثير دگرساني بر چقرمگي شكست سنگ در مقياس عددي با استفاده از روش المان مجزا
112
بررسي تاثير دگرساني بر خواص مقاومتي سنگ‌ها
113
بررسي تاثير دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل رينوپلاستي
114
بررسي تاثير دگزامتازون وريدي بر ميزان قند خون در بيماران ديابتيك و غير ديابتيك تحت عمل جراحي زنان
115
بررسي تاثير دگزامتازون وريدي بر ميزان قند خون در بيماران ديابتيك و غير ديابتيك تحت عمل جراحي زنان
116
بررسي تاثير دلبستگي بر بهداشت دهان و دندان
117
بررسي تاثير دلفينيدين كلرايد بر ميزان آپوپتوز تخمك هاي گوسفندي در محسط كشت
118
بررسي تاثير دما بر ارتعاشات و فركانس طبيعي صفحات دو بعدي
119
بررسي تاثير دما بر بيوليچينگ كانه اكسيدي-سولفيدي مس ميدوك
120
بررسي تاثير دما بر تشكيل تركيبات بين فلزي نيكل - تنگستن از طريق حرارت دهي زوج نفوذي - تنگستن
121
بررسي تاثير دما بر عملكرد غشاء در فرايند تراوش تبخيري در آب‌زدايي از اتانول
122
بررسي تاثير دما بر مدول يانگ يك نوع فولاد ضدزنگ آستنيتي پايدارشده با نايوبيوم
123
بررسي تاثير دما بر مقاومت لغزشي رويه هاي بتني
124
بررسي تاثير دما بر هدايت الكتريكي در شيشه هاي سيستم Li2O-B2O3
125
بررسي تاثير دما در سينتيك انحلال نيكل از فيلتر ليك سرد ليچينگ روي در اسيدسولفوريك
126
بررسي تاثير دما و زمان آستمپر بر مقاومت سايشي چدنهاي نشكن آستمپر شده كاربيدي (CADI)
127
بررسي تاثير دما و زمان آستمپر بر مقاومت سايشي چدنهاي نشكن آستمپر شده كاربيدي ﴿CAdI )
128
بررسي تاثير دما و زمان آستنيته و تمپر بر روي سختي فولاد زنگ نزن 4021.1
129
بررسي تاثير دما و زمان بر براقيت و سختي و چسبندگي و ظاهر رنگي جوهر چاپ شده بر روي فويل آلومينيوم
130
بررسي تاثير دما و زمان بر خواص كامپوزيتهاي زمينه سراميكي CMC آلومينا - آلومينيوم
131
بررسي تاثير دما و زمان پيونددهي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فولاد زنگ نزن 310 به اينكونل 617 ايجاد شده به روش پيونددهي فاز مايع گذرا
132
بررسي تاثير دما و زمان تمپر بر روي فولاد ابزار سردكار D3 براي ساخت تست بلوك
133
بررسي تاثير دما و زمان رشد بر سنتز نانولوله هاي كربني به روش رسوب بخار شيميايي(CVD)
134
بررسي تاثير دما و زمان و تركيب بر تشكيل پوشش كاربي نانوبيوم به روش TRd
135
بررسي تاثير دما و زمان و محيط كوينچ بر نيتراسيون فولاد 8509.1 به روش TF
136
بررسي تاثير دما و سرعت اكستروژن بر خواص مكانيكي و ريز ساختار آلومينيم 6063
137
بررسي تاثير دما و غلظت اسيد در سينتيك انحلال روي از نمونه كانه كم عيار روي انگوران در اسيدسولفوريك
138
بررسي تاثير دما و كار سرد بر ريز ساختار و تبلور مجدد فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن
139
بررسي تاثير دما و نحوه سردشدن برخوردگي بين دانه اي در مقاطع جوش فولاد زنگ نزن آستنيتي 347
140
بررسي تاثير دما، خزش و نور بر الاستومرها و پلاستيك ها
141
بررسي تاثير دما، ميزان بوتادي ان و سازگار كننده بر كشش بين سطحي مذاب پليمري آكريلونيتريل بوتادين استايرن با پلي كربنات با استفاده از روش قطره جرخان
142
بررسي تاثير دماي آستنيته و تمپر بر روي سختي و ريزساختار فولاد
143
بررسي تاثير دماي آستنيته و تمپر كردن فولاد يك1.2080بر سختي آن بعد از نيتراسيون
144
بررسي تاثير دماي استحاله بينيتي و زمان نگهداري بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولادهاي دلتا TRIP
145
بررسي تاثير دماي الكتروليت اسيدي بر نرخ باربرداري در فرآيند سوراخكاري تخليه الكتروشيميايي
146
بررسي تاثير دماي زير لايه و ميدان مغناطيسي بر ويژگي هاي لايه هاي نازك كربن شبه الماسي ساخته شده به روش ليزر پالسي (PLD)
147
بررسي تاثير دماي فرآيند نيتروژن دهي پلاسمايي بر خواص سايشي و سختي فولاد AISI H13
148
بررسي تاثير دماي كلوخه سازي بر خواص بين دانه اي ابررساناي دماي بالاي BSCCO
149
بررسي تاثير دماي همگن سازي بر نورد پذيري آلياژ آلومينيوم 2024
150
بررسي تاثير دماي هموژنيزه بر نورد پذيري سرد آلياژ AA6063
151
بررسي تاثير دندانه‌ها و رنگزاهاي طبيعي در مختصات رنگ و محافظت كالاهاي پشمي در مقابل امواج ماوراءبنفش
152
بررسي تاثير دهان شويه بابونه در پيشگيري از استوماتيت كودكان لوسمي 15-4 ساله تحت مداوا با شيمي درماني در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
153
بررسي تاثير دهانشويه چاي سبز حاوي 1 درصد تانين بر پلاك دنداني، ژنژيويت و رنگ پذيري سطح دندان
154
بررسي تاثير دهانشويه دوكسپين 5/0 درصد در مقايسه با عصاره ي نعنا-بومادران-سالوادورا پرسيكا در كاهش درد موكوزيت دهاني مبتلايان سرطان سر و گردن پس از راديوتراپي
155
بررسي تاثير دهانشويه ها در آزاد سازي يون ها ي موجود در انواع سيم هاي ارتودنسي
156
بررسي تاثير دو دوز متفاوت كتوفول ﴿نسبت 1 به 3 در مقايسه با نسبت 1 به 5﴾ بر ميزان آرام بخشي و بي دردي جهت اعمال lp و IT در كودكان مبتلا به ALL مي باشد
157
بررسي تاثير دو دوز متفاوت كتوفول ﴿نسبت 1 به 3 در مقايسه با نسبت 1 به 5﴾ بر ميزان آرام بخشي و بي دردي جهت اعمال lp و IT در كودكان مبتلا به ALL مي باشد
158
بررسي تاثير دو زبانگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
159
بررسي تاثير دو زبانگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بلوچ شهرستان سيب و سوران
160
بررسي تاثير دو زبانه بودن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوم ابتدايي
161
بررسي تاثير دو زبانه بودن بر هوش دانش آموزان دختر پايه اول مدارس شهرستان قوچان
162
بررسي تاثير دو سبك رهبري رابطه مدار و وظيفه مدار مديران آموزشي در عملكرد دبيران راهنمايي تحصيلي شهرستان گنبد كاووس
163
بررسي تاثير دو كارگاه آموزشي خواب وبيداري و تقويت اراده بر مبناي جهت گيري مذهبي بر سلامت جسمي - رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال ۹۶-۹۵
164
بررسي تاثير دو گانه سوز كردن خودرو بر عملكرد و رفتار ديناميكي عرضي آن
165
بررسي تاثير دو گانه عوامل فعال سطحي بر انتقال تركيبات هيدروكربني نامحلول در فاز آبي به باكتري‌هاي مصرف‌كننده هيدروكربن‌ها
166
بررسي تاثير دو نوع فلپ در پيشگيري از بروز حفره خشك پس از جراحي دندان عقل فك پايين
167
بررسي تاثير دو نوع فلپ در پيشگيري از بروز حفره خشك پس از جراحي دندان عقل فك پايين
168
بررسي تاثير دوپ يونها و اتم هاي ليتيم ، سديم و پتاسيم روي پتانسيل يونيزاسيون ، الكترون خواهي و باند گپ نانوذرات فلورن 20 ، 60 ، 80 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
169
بررسي تاثير دوپانت هاي مختلف بر رفتار فتو آندي پوشش هاي متشكل از نانو ذرات tio2 اعمال شده به روش سل ژل
170
بررسي تاثير دوده بر چگونگي پراكنش سيليكات لايه اي و خواص مكانيكي آميزه لاستيكي مبتني بر مخلوط لاستيك طبيعي/بوتادي ان رابر
171
بررسي تاثير دور آبياري و كود نيتروژن روي صفات كيفي، عملكرد و خصوصيات جوانه زني گياه شويد درشرايط كرمانشاه
172
بررسي تاثير دور موتور و نسبت دنده بر آلايندگي صوتي دو نوع تراكتور جاندير 5533 و نيوهلند 5
173
بررسي تاثير دوره آمادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
174
بررسي تاثير دوره آموزش بهداشت اصناف
175
بررسي تاثير دوره آموزش مهارتهاي حرفه اي بر روي دانش آموزان استثنايي (كم توان ذهني ) استان بوشهر از ديدگاه معلمان مدارس استثنايي استان بوشهر
176
بررسي تاثير دوره پيش دبستاني بر افزايش يادگيري دانش آموزان ابتدايي شهر اردل
177
بررسي تاثير دوره پيش دبستاني بربهبود مهارت هاي زندگي دانش آموزان پايه اول دبستان در مقايسه با دانش آموزان نرفته به پيش دبستاني
178
بررسي تاثير دوره پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ابتدايي.(شهرستان رودسر).
179
بررسي تاثير دوره پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي كودكان در دوره ابتدائي
180
بررسي تاثير دوره تصدي حسابداري ‍ رفتارهاي ناكارآمد و تعهد حرفه اي حسابرس بر كيفيت حسابرسي در ديوان محاسبات كشور ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي تاثير دوره تصدي حسابداري ، رفتارهاي ناكارآمد و تعهد حرفه اي حسابرس بر كيفيت حسابرسي در ديوان محاسبات كشور
181
بررسي تاثير دوره كارشناسي بر نگرش دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان نسبت به اينترنت بر اساس مدل LAS
182
بررسي تاثير دوره هاي آموزش خانواده بر افزايش آگاهيهاي تربيتي همسران از ديدگاه خود آنان در شهرستان بوشهر
183
بررسي تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر افزايش كيفيت تدريس دبيران شهرستان شهريار
184
بررسي تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملكرد مديران آموزشي در منطقه سعدآباد از ديدگاه دبيران و آموزگاران
185
بررسي تاثير دوره هاي آموزش كوتاه مدت﴿ ضمن خدمات ﴾ در اثربخشي و بهره وري نيروي انساني منطقه آموزش و پرورش حميديه رشته علوم اجتماعي﴿ مشاوره و راهنمايي ﴾
186
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي ICDL بر بهره وري شغلي از نظر كاركنان ادارات آموزش و پرورش استان قم
187
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي ICDLبر بهبود عملكرد كاركنان موسسه عالي آموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي
188
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي آي تي برمعلمان
189
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي حين خدمت بر عملكرد كاركنان سازمان انرژيهاي نو ايران
190
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بر اثربخشي تمامي كاركنان بانك ملي ايران
191
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت دبيران مقطع راهنمايي بر بهره وري آنان در شهر سبزوار
192
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي طرح رشد و ارتقاء كارشناسي بر افزايش كارايي كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نيرو در مجتمع سازندگي و آموزش اصفهان
193
بررسي تاثير دوره هاي آموزشي طرح رشد و ارتقاء كارشناسي بر افزايش كارايي كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نيرو در مجتمع سازندگي و آموزش اصفهان
194
بررسي تاثير دوره هاي تربيت معل م بر كارآيي معلمان مقطع ابتدايي شهر راز و جرگلان
195
بررسي تاثير دوره هاي تربيت معلم بر كارايي معلمان كلاس پنجم ابتدايي دبستانهاي دخترانه شهرستان اسفراين
196
بررسي تاثير دوره هاي توانمند سازي معلمان بر ميزان افزايش بهره وري معلمان مقطع ابتدايي پسرانه شهرستان بهشهر در سال تحصيلي ﴿93 - 92﴾
197
بررسي تاثير دوره هاي ضمن خدمت در شيوه كلاسداري و ارائه دروس
198
بررسي تاثير دوره ي پيش دبستاني بر يادگيري زبان فارسي دانش آموزان پايه ي اول ابتدايي شهرستان سروآباد كردستان
199
بررسي تاثير دوز كم كتامين وريدي بر شدت درد و نياز به مسكن در بيماران سزارين شده با بي حسي اسپاينال در زايشگاه الزهرا(س) در طي سال 1390
200
بررسي تاثير دوزبانگي بر افت تحصيلي دانش آموزان روستايي دوره ابتدايي ناحيه يك اهواز در سال تحصيلي 77-1376
201
بررسي تاثير دوزبانگي بر خطاهاي نوشتاري دانش آموزان ترك زبان ﴿مطالعه موردي: مقطع راهنمايي شهر سراب﴾
202
بررسي تاثير دوزبانگي بر عملكردهاي چهارگانه مغز در يادگيري دانش آموزان دوره راهنمايي استان ايلام
203
بررسي تاثير دوزبانگي بر يادگيري آموزشگاهي دانش آموزان ابتدايي
204
بررسي تاثير دوزبانگي برخطاهاي زباني انشاي فارسي دانش آموزان كُردزبان پاية پنجم ابتدايي (مطالعة موردي: شهرستان سرپلذهاب)
205
بررسي تاثير دوزبانه بودن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي
206
بررسي تاثير دوزهاي مختلف ويتامين d خوراكي در دوران بارداري بر سطح ويتامين d و پارامترهاي رشدي نوزادان
207
بررسي تاثير دوزهاي مختلف ويتامين d خوراكي در دوران بارداري بر سطح ويتامين d و پارامترهاي رشدي نوزادان
208
بررسي تاثير دوزهاي مختلف ويتامين d خوراكي در دوران بارداري بر سطح ويتامين d و پارامترهاي رشدي نوزادان
209
بررسي تاثير دوزهاي مختلف ويتامين D3 بر سطح سرمي 25 هيدوركسي ويتامين D دختران دانش آموز مقطع راهنمايي شهر يزد
210
بررسي تاثير دوزهاي مختلف ويتامين D3 بر سطح سرمي 25 هيدوركسي ويتامين D دختران دانش آموز مقطع راهنمايي شهر يزد
211
بررسي تاثير دوستي هاي قبل از ازدواج بر رضايت زناشويي در زندگي مشترك و ارائه رهنمودها و پيشنهادهاي لازم به افراد براي داشتن زندگي بهتر و سالمتر
212
بررسي تاثير دولوكستين خوراكي بر ميزان اضطراب قبل از عمل در بيماران كانديد عمل جراحي لاپاروسكوپي تشخيصي نازايي
213
بررسي تاثير دونپزيل در تغيير سطح هوشياري بيماران مبتلا به سكته مغزي انسداد تنه شريان مغزي مياني بستري شده در بخش نورولوژي بيمارستان پورسينا ي رشت
214
بررسي تاثير دونوع فلپ در پيشگيري ازبروز حفره خشك پس ازجراحي دندان عقل فك پايين
215
بررسي تاثير ديسپرس كننده بر عملكرد رنگزاي ديسپرس در رنگرزي كالاي پلي‌استري
216
بررسي تاثير ديسپرس كننده هاي مختلف بر روي عملكرد روكش هاي شفاف پلي اورتان حاوي نانو ذرات سيليكا
217
بررسي تاثير دين داري بر برهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
218
بررسي تاثير دين و پايبندي به اخلاق اسلامي بر آرامش رواني انسان
219
بررسي تاثير دين و مذهب در بهداشت رواني و مقايسه سطح بهداشت رواني دانشجويان آمل و طلاب حوزه علميه
220
بررسي تاثير دينداري بر اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور
221
بررسي تاثير دينداري بر مصرف خوراك
222
بررسي تاثير ذرات آلومينا در كامپوزيت مس-آلومينا
223
بررسي تاثير ذرات فلزي بر خواص انعكاسي پارچههاي پنبه/ پلياستر در طول موجهاي مرئي و مادون قرمز نزديك
224
بررسي تاثير ذن بر تصويرسازي كشور ژاپن
225
بررسي تاثير ذهنيت مشتريان از كيفيت خدمات الكترونيكي بر رضايت و تمايلات رفتاري آنان (مورد مطالعه : وب سايت اطلاعات ساختمان هاي ماركدار ايران )www.ibbi.ir
226
بررسي تاثير ذوب مجدد پره پايه نيكل rene80 در كوره v18 بر روي تركيب شيميايي و سختي سوپر آلياژ
227
بررسي تاثير رابطه بين ادراك شيوه والدين برخود تعيين گري دانش آموزان پنجم ابتدايي شهرستان كردكوي
228
بررسي تاثير رابطه بين ادراك شيوه والدين برخورد تعيين گري دانش آموزان پنجم ابتدائي شهرستان كردكو
229
بررسي تاثير رابطه بين تحصيلات مادران و پيشرفت تحصيلي دختران دانش آموز پنجم ابتدائي منطقه هفده تهران
230
بررسي تاثير رابطه بين سرسختي روانشناختي با سلامت روان در بين مادران كودكان اوتيسم با مادران كودكان عادي
231
بررسي تاثير رابطه بين سلامت سازماني و روحيه شغلي دبيران زن مدارس دولتي دوره متوسطه شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 94-95
232
بررسي تاثير رابطه بين صميميت زوجين وافزايش سلامت روان
233
بررسي تاثير رابطه تكنولوژي و فناوري اطلاعات در آموزش از ديدگاه دبيران مقطع متوسطه دخترانه شهرستان دامغان 90
234
بررسي تاثير رابطه مدير با كاركنان بر ايجاد احساس انرژي و بروز رفتار خلاقانه در محيط كار با استفاده از مدل رهبر - عضو )LMX(، (مورد كاركنان دانشگاه الزهرا (س ))
235
بررسي تاثير راحتي خدماتبر ارزش خريدمشتريان و پيامدهاي آن در مراكز خريد
236
بررسي تاثير راحتي خريد آنلاين بر اهداف رفتاري مشتري و تبليغات دهان به دهان با نقش ميانجي رضايت مشتري (مورد مطالعه: مشتريان سايت ديجي كالا)
237
بررسي تاثير رانت بر اقتصاد
238
بررسي تاثير راهبرد تصويري بر روي يادگيري و به خاطر سپاري واژگان زبان انگليسي
239
بررسي تاثير راهبردهاي حل مسئله بر كاهش اضطراب رياضي دانش آموزان دختر پايه نهم شهرستان تالش
240
بررسي تاثير راهبردهاي مقابله اي بر رضايت از زندگي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور بوشهر
241
بررسي تاثير راهبردهاي مقابله اي بر رضايت از زندگي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
242
بررسي تاثير راهكارهاي پوشش ريسك در بازار سرمايه و تاثير ان بر تمايل به سرمايه گذاري
243
بررسي تاثير رايانش ابري بر سيستم هاي يادگيري الكترونيكي دانشگاه پيام نور خراسان رضوي
244
بررسي تاثير رايانه بر پيشرفت تحصيلي
245
بررسي تاثير رايحه درماني اسطوخودوس و گل محمدي بر كيفيت خواب بيماران بعد از عمل جراحي قلب باز در بيمارستان حشمت در سال 1396-1397
246
بررسي تاثير رايحه درماني بر ميزان اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بيمارستان افشار يزد در سال 1392
247
بررسي تاثير رخدادهاي اجتماعي بر عكاسان ايراني سال هاي 1٣90 - 1٣٧0
248
بررسي تاثير رديف تولد بر ميزان اضطراب دانش آموزان دختر دوم دبيرستان در سطح شهرستان نوشهر
249
بررسي تاثير رديف تولد بر ميزان اضطراب دانش آموزان دختر دوم دبيرستان در سطح شهرستان نوشهر
250
بررسي تاثير رزين سنتي لاك و تركيب آن با رزين جديد pvb در استحكام بخشي چوبهاي تاريخي
251
بررسي تاثير رزين، زئوليت، پيت و كربن فعال در حالت عادي و مقياس نانو بر شوري زدايي آب آبياري
252
بررسي تاثير رژيم درماني FOL FOX به روي مدت بقاي بدون بيماري بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراحل 2 و 3 مراجعه كننده به مركز درمان سرطان در شهر رشت در سالهاي 1390- 1380
253
بررسي تاثير رژيم غذايي DASH برهورمون هاي جنسي ،ظرفيت آنتي اكسيداني پلاسما وتركيب بدن در زنان چاق و اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك در سال تحصيلي 95-1394
254
بررسي تاثير رژيم كم كالري حاوي كشك برچاقي شكمي،فشار خون،پروفايل قند وليپيد وتركيب بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن وچاقي
255
بررسي تاثير رژيم كم كالري وبدون مكمل ياري ويتامين Dبر پارامتر هاي بيوشيميايي و وضعيت روند بيماري بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي وكمبود ويتامينD
256
بررسي تاثير رژيم هاي عمليات حرارتي بر سختي پذيري آلياژهاي آلومينيوم سري 6000
257
بررسي تاثير رژيم هاي مختلف آبياري با استفاده از سيستم آبياري تحت فشار بابلر بر روي برخي شاخص هاي رشد و عملكرد دو رقم تجاري انار (ملس يزدي،ملس ساوه ) در شرايط اقليمي يزد
258
بررسي تاثير رژيمهاي مختلف عمليات حرارتي بر پير سختي آلياژ 358 آلومينيوم
259
بررسي تاثير رسانه اجتماعي اينستاگرام در ارتقا وفاداري به برند : مطالعه ‏موردي شركت هاي كوچك و متوسط ايراني ‏
260
بررسي تاثير رسانه بر ابعاد اجتماعي خانواده
261
بررسي تاثير رسانه بر زبان و ادبيات كودكان
262
بررسي تاثير رسانه بر سبك زندگي
263
بررسي تاثير رسانه بر سبك زندگي اسلامي ايراني
264
بررسي تاثير رسانه ملي بر مشاركت سياسي دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
265
بررسي تاثير رسانه ها بر سبك زندگي دانشجويان
266
بررسي تاثير رسانه ها در الگوپذيري رفتار كودكان 7تا 12 ساله از جنبه قانون مداري در شهر فارسان
267
بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي بر بازاريابي سنتي با استفاده از نام تجاري
268
بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي در محل كار ( مطالعه موردي : كاركنان بانك ملي مشهد )
269
بررسي تاثير رسانه هاي الكترونيكي بر فرآيند ياد دهي يادگيري دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهرستان گرگان
270
بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي شهر اصفهان)
271
بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي در شهرستان شهركرد
272
بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر روي دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
273
بررسي تاثير رسانه هاي جمعي تلويزيون و ماهواره به مد ومدگرايي در بين دانشجويان پيام نور دامغان
274
بررسي تاثير رسانه هاي گروهي در زندگي اجتماعي
275
بررسي تاثير رسانه هاي گروهي در زندگي اجتماعي وفرهنگي دختران 12-15 سال شهرستان فريمان
276
بررسي تاثير رشد اقتصادي بر آلودگي محيط زيست در استان هاي ايران
277
بررسي تاثير رشد اقتصادي بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
278
بررسي تاثير رشد اقتصادي بر مصرف انرژي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
279
بررسي تاثير رشد اقتصادي و مصرف انرژي بر روي تخريب محيط زيست، مطالعه موردي: جنگل زدايي در ايران
280
بررسي تاثير رشد بخش كشاورزي بر رشد بخش صنعت و خدمات در ايران
281
بررسي تاثير رشد پايدار سود بر واكنش قيمت سهام با ويژگي هاي پيش بيني سود هر سهم شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
282
بررسي تاثير رشد شركت بر حساسيت بازده به اقلام تعهدي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
283
بررسي تاثير رضايت زناشويي بر نقاشي ترسيم خانواده كودكان
284
بررسي تاثير رضايت زناشويي بر نقاشي كودكان
285
بررسي تاثير رضايت شغلي بر اثر بخشي معلمان با ميانجيگري تعهد سازماني
286
بررسي تاثير رضايت شغلي بر تعهد سازماني دبيران دبيرستان هاي شهرستان ابوموسي
287
بررسي تاثير رضايت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان
288
بررسي تاثير رضايت شغلي بر كار معلمان ناحيه 2شهر اصفهان
289
بررسي تاثير رضايت شغلي كتابداران در ايجاد علاقه به مطالعه در دانش آموزان
290
بررسي تاثير رضايت شغلي مديران بر اثر بخشي سازماني مورد مطالعه مدارس شهرستان دشتستان در سال تحصيلي 86-85
291
بررسي تاثير رضايت شغلي معلمان بر ميزان كارايي انان
292
بررسي تاثير رضايت شغلي معلمان در ميزان درصد قبولي
293
بررسي تاثير رضايت شغلي معلمان دروس عربي علوم رياضي و زبان انگليسي پايه سوم راهنمايي بسطام بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان انها
294
بررسي تاثير رضايت كاركنان و عوامل داخلي سازمان بر كارآفريني؛ پژوهشي موردي در مجتمع پتروشيمي شازند
295
بررسي تاثير رضايت مشتري بر حيات سازمان
296
بررسي تاثير رضايت مندي شغلي و افزايش بهروري معلمان ابتدايي ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
297
بررسي تاثير رضايت و وفاداري مشتري در عملكرد مالي با توجه به نقش تعديل كنندگي تبليغات تجاري (مورد مطالعه:صنعت بيمه ايران در شهر بيرجند)
298
بررسي تاثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره وري كاركنان ﴿ مطالعه موردي شركت ورق خودرو چهارمحال ﴾
299
بررسي تاثير رضايتمندي مشتريان و وفاداري در خريد آنلاين از ديدگاه بازاريابي تجربي
300
بررسي تاثير رطوبت خاك و كود دامي بر تراكم پذيري خاك مزرعه لورك
301
بررسي تاثير رطوبت محيط بر مقدار هيدروژن فرار الكترود E11018
302
بررسي تاثير رطوبت و حفره بر توزيع ميدان الكتريكي در كابل هاي فشار قوي با استفاده از روش اجزاء محدود
303
بررسي تاثير رطوبت و حفره بر توزيع ميدان الكتريكي در كابل¬هاي فشارقوي با استفاده از روش اجزاء محدود
304
بررسي تاثير رعايت استاندارهاي بين المللي بر افزايش جذابيت محصول خرما در بازارهاي خارجي
305
بررسي تاثير رعايت اصول اخلاقي ورفتار حرفه اي كاركنان بر وفاداري مشتريان بانكها
306
بررسي تاثير رعايت اصول روابط انساني توسط مديران آموزشي بر روحيه دبيران
307
بررسي تاثير رفاه نيروي كار بر ريسك سقوط قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
308
بررسي تاثير رفتار تربيتي معلم بر يادگيري دانش آموزان
309
بررسي تاثير رفتار تعاملي فروشنده بر رضايت مشتري شركت ايران خودرو
310
بررسي تاثير رفتار درماني شناختي بر افسردگي و اضطراب و علائم قلبي بيماران دچار سكته قلبي
311
بررسي تاثير رفتار رانندگي بر فرسايش مبدل كاتاليستي و اثر آن در عملكرد آلايندگي خودرو سمند با موتور EF7 در طول عمر
312
بررسي تاثير رفتار رهبري اخلاقي ادراك شده بر بدبيني سازماني (مطالعه موردي : پرسنل ادارات تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان گيلان)
313
بررسي تاثير رفتار رهبري بر تعهد سازماني كاركنان در شهرداري رشت
314
بررسي تاثير رفتار شهروندي برند بر تعهد واعتماد برند مصرف كننده مورد مطالعه : شركت اسنوا
315
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر كارگريزي اجتماعي (مطالعه موردي: اداره كل راه و شهرسازي كرج)
316
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر كارگريزي اجتماعي (مطالعه موردي: اداره كل راه و شهرسازي كرج)
317
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي شعب بانك صادرات شهرستان ساري)
318
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر رضايت مشتري﴿مورد مطالعه بانكهاي تجارت شهرستان ساري﴾
319
بررسي تاثير رفتار غيرخطي هسته بردانه و فركانس نوسانات داخل سيم پيچ ترانسفورماتور
320
بررسي تاثير رفتار فروش اخلاقي بر كيفيت ارتباط و وفاداري مشتري
321
بررسي تاثير رفتار فروش اخلاقي بر كيفيت ارتباط و وفاداري مشتري
322
بررسي تاثير رفتار مديران بر كارايي كاركنان آموزش وپرورش در منطقه كلاله
323
بررسي تاثير رفتار مديربا معلمان زن دوره راهنمايي در رفتار معلمان با دانش آموزان شهر بجنورد
324
بررسي تاثير رفتار والدين بر ناهنجاري رفتاري كودكان (10 تا 12) ساله
325
بررسي تاثير رفتار والدين در پيشرفت تحصيلي كودكان مقطع ابتدايي <<پنجم >>شهربجنورد
326
بررسي تاثير رفتار والدين در خانواده بر اعتياد به سيگار نوجوانان سال تحصيلي 78-77
327
بررسي تاثير رفتار والدين در گرايش پسران مقطع پيش دانشگاهي شهرستان بهشهر به سيگار در سال تحصيلي 83-82
328
بررسي تاثير رفتاررهبري ادراك شده مديران بر فرسودگي شغلي معلمان با نقش واسطه اي يادگيري سازماني
329
بررسي تاثير رقابت بازار محصول بر ساختار سرمايه ي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
330
بررسي تاثير رقابت بازار محصول بر نوسانات ويژه و سيستماتيك بازده سهام
331
بررسي تاثير رقابت در بازار محصول بر رابطه ي بين دوره تصدي مدير عامل و كيفيت سود
332
بررسي تاثير رقابت هاي احزاب بر رفتار انتخاباتي گروه هاي قومي خرم آباد در انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلامي
333
بررسي تاثير رقابت‌پذيري بر توانمندسازي شركت‌هاي بيمه كشور با تاكيد بر نقش ميانجي مزيت رقابتي تجاري (مطالعه موردي شركت بيمه ايران يزد)
334
بررسي تاثير رقم و تراكم بر عملكرد، اجزاء عملكرد و خصوصيات رشد گلرنگ
335
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮك ﺑﺮرﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و سختي سنجي آلياژ A356
336
بررسي تاثير رنگ بر استرس، اضطراب و افسردگي دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدايي شهرستان كاشمر
337
بررسي تاثير رنگ پارچه بر ميزان درك بصري پرزدانه
338
بررسي تاثير رنگ خودرو بر ويژگيهاي ادراك شده توسط مشتريان
339
بررسي تاثير رنگ در نقاشي با ويژگي هاي عاطفي كودكان در سنين پيش دبستاني
340
بررسي تاثير رنگ،نقش و بافت فرش بر روي اعصاب ،روان و افسردگي
341
بررسي تاثير رنگرزي پشم در مقايسه با ابريشم با رنگهاي طبيعي
342
بررسي تاثير رنگها بر روي ضريب هوشي و يادگيري كودكان مقطع ابتدايي مدارس شهر حاجي آباد در سال تحصيلي 1393-945
343
بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستاني
344
بررسي تاثير رنگها بر يادگيري دانش آموزان ابتدائي شهر رستم كلا
345
بررسي تاثير رنگها بر يادگيري كودكان پيش دبستاني از نظر مربيان مهد
346
بررسي تاثير رنگها برروي يادگيري و آموزش كودكان
347
بررسي تاثير رنگهاي روشن بر روحيه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور
348
بررسي تاثير رنگهاي گياهي ﴿حنا، گردو و چاي﴾ برپايداري كاغذ در مرمت نسخ خطي
349
بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر آواي كاركنان با نقش ميانجي هويت رابطه اي و سازماني در سازمان شهرداري رشت
350
بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر آواي كاركنان با نقش ميانجي هويت رابطه اي و سازماني در سازمان شهرداري رشت
351
بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر تسهيم دانش با نقش ميانجي اعتماد به مدير در ادارات دولتي حاجي آباد
352
بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي اعتماد به مدير در ادارات اقتصادي شهر سيرجان
353
بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر رفتار نوآورانه خدمات با نقش واسطه استقلال كاري در كانون زبان ايران
354
بررسي تاثير رهبري اخلاقي، جو اخلاقي و رفتار غيرواقعي بر رضايت شغلي در بين كاركنان شهرداري صومعه سرا
355
بررسي تاثير رهبري استراتژيك بر كسب مزيت رقابتي پايدار با نقش ميانجي سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي(مطالعه موردي اداره اموزش و پرورش شهرستان ساري)
356
بررسي تاثير رهبري اشتراكي بر تعهد سازماني با نقش ميانجي سرمايه رواني در كاركنان شركت توزيع برق استان گيلان
357
بررسي تاثير رهبري اشتراكي بر تعهد سازماني با نقش ميانجي سرمايه رواني در كاركنان شركت توزيع برق استان گيلان
358
بررسي تاثير رهبري اصيل با نقش ميانجي توانمندي روانشناختي بر دلبستگي به كار و رفتار شهروندي سازماني كاركنان فولاد آناهيتا گيلان
359
بررسي تاثير رهبري اصيل بر رفتار تسهيم دانش با نقش ميانجي سرمايه رواني در بين كاركنان شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي مپنا توسعه 2
360
بررسي تاثير رهبري اصيل بر رفتارهاي مخرب كاري: مطالعه موردي در بانك سامان
361
بررسي تاثير رهبري انطباقي بر اثربخشي سازماني در شهرداري منطقه 22
362
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر درك كاركنان از شهرت سازماني با نقش ميانجي توانمندسازي روان شناختي
363
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر رفتار كاري نوآورانه با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: شهرداري شهر رشت)
364
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر رفتار كاري نوآورانه با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: شهرداري شهر رشت)
365
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر سرمايه هاي فكري در گمرك جمهورياسلامي ايران
366
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر موفقيت استقرار سيستم هاي اطلاعاتي با در نظر گرفتن نقش تعديل گر نظارت رهبري در اداره ارشاد استان اصفهان
367
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني بر عملكرد نوآورانه با ميانجي گري آمادگي فردي معلمان براي تغيير در اموزش و پرورش شهرستان كازرون در سال95
368
بررسي تاثير رهبري تحول گرا بر توانمندسازي كاركنان با نقش ميانجي تسهيم دانش(مورد مطالعه: سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان)
369
بررسي تاثير رهبري تحول گراي ادراك شده بر تمايل به خلاقيت كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي تعهد عاطفي(مورد مطالعه: كاركنان شهر صنعتي رشت)
370
بررسي تاثير رهبري تحول گراي مديران بر توانمند سازي كاركنان با نقش ميانجي سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان حج و زيارت كشور
371
بررسي تاثير رهبري قابل اعتماد بر آواي كاركنان با نقش ميانجي مبادله رهبر عضو (LMX) (مورد مطالعه: اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان)
372
بررسي تاثير رهبري قابل اعتماد بر آواي كاركنان با نقش ميانجي مبادله ي رهبر عضو ( LMX ) ( مورد مطالعه : اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان )
373
بررسي تاثير رهبري قابل اعتماد درك شده بر سرمايه روانشناختي كاركنان ﴿مورد مطالعه : كاركنان شركت مخابرات استان گيلان﴾
374
بررسي تاثير رهبري قلدر مآبانه در ايجاد جو شرنگ آلود سازمان : با نقش ميانجي گر سكوت سازماني
375
بررسي تاثير رهبري متواضع بر توانمندسازي روانشناختي كاركنان شركت مخابرات شهر رشت
376
بررسي تاثير رهبري متواضع بر توانمندسازي روانشناختي كاركنان شركت مخابرات شهر رشت
377
بررسي تاثير رهبري مخرب بر ترك خدمت با نقش واسطه اي استرس شغلي در مجتمع گاز پارس جنوبي
378
بررسي تاثير رهبري معنوي ادراك شده بر تعهد سازماني مورد مطالعه: كاركنان آموزش و پرورش شهرستان رشت
379
بررسي تاثير رهبري معنوي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش واسطه اي معنويت در محيط كار (مورد مطالعه : بيمارستان هاي دولتي استان گيلان )
380
بررسي تاثير رهبري معنوي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش واسطه اي معنويت در محيط كار(مورد مطالعه: بيمارستان هاي دولتي استان گيلان)
381
بررسي تاثير رهبري نوعدوستانه بر درگيرشدن در كار (مورد مطالعه: كاركنان سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي)
382
بررسي تاثير روابط اقتصادي ايران و چين با تاكيد بر صادرات غيرنفتي
383
بررسي تاثير روابط انساني آموزگاران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پنجم ابتدايي دخترانه شهربجنورد
384
بررسي تاثير روابط انساني در بهبود مديران آموزشگاهها
385
بررسي تاثير روابط عمومي بر فروش شركت
386
بررسي تاثير روابط مديريت و نيروي كار در افزايش بهره وري كاركنان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (رجاء)
387
بررسي تاثير روابط معلم شاگردي مطلوب واراستگي ظاهري معلم در ميزان انگيزش دانش اموزان به علم وتحصيل
388
بررسي تاثير روابط والدين در خانواده بر روابط اجتماعي گروه سني 11-7 سال
389
بررسي تاثير روان بر پيشگيري از جرم جوانان (شهر خورموج )
390
بررسي تاثير روان شناسي رنگ ها بر يادگيري كودكان پنجم و ششم دبستان دخترانه شهيد دماوندي كمالي شهرستان بندرگز
391
بررسي تاثير روانشناسي شناختي بر ارتقاي كيفيت آموزشي معلمان دوره راهنمايي در شهر كاكي
392
بررسي تاثير روانشناسي فروش بر افزايش فروش محصولات بهداشتي و آرايشي
393
بررسي تاثير روانشناسي مديريت بر نوآوري سازمان در شركت دريايي ايران صدرا
394
بررسي تاثير رواني رنگ پوشش ظاهري كاركنان مراكز اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي بر عملكرد شغلي، اشتياق شغلي و سلامت روان ايشان
395
بررسي تاثير رواني رنگ ها در تصوير سازي كتاب كودك
396
بررسي تاثير روايت درماني زوجي بر عملكرد خانوادگي زوجين اصفهان
397
بررسي تاثير روايط انساني مديران بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پايه سوم دبيرستانهاي دخترانه شهر بجنورد در سال تحصيلي 84-83
398
بررسي تاثير رودخانه هاي فصلي بر منظر بوم شناختي شهري (نمونه موردي: رودخانه انار بار گلپايگان)
399
بررسي تاثير روز آمد سازي خدمات نوين بانكي بر افزايش رضامندي مشتريان
400
بررسي تاثير روزآمد كردن تربيت بر رشد و پيشرفت دانش آموزان
401
بررسي تاثير روزه داري اسلامي در ماه مبارك رمضان بر روي فشار خون بيماران داراي پرفشاري خون اساسي تحت درمان داروئي
402
بررسي تاثير روزه داري اسلامي در ماه مبارك رمضان بر روي فشار خون بيماران داراي پرفشاري خون اساسي تحت درمان داروئي
403
بررسي تاثير روزه داري بر روي عوامل خطر ساز بيماري هاي عروق كرونر شامل سطح كلسترول ، تري گليسيريد، HDL,LDL ، قند خون ، وزن بدن، فشار خون سيستميك و تعداد سيگار دود شده در طول يك شبانه روز
404
بررسي تاثير روزه داري بر روي عوامل خطر ساز بيماري هاي عروق كرونر شامل سطح كلسترول ، تري گليسيريد، HDL,LDL ، قند خون ، وزن بدن، فشار خون سيستميك و تعداد سيگار دود شده در طول يك شبانه روز
405
بررسي تاثير روش آرام سازي بنسون بر اضطراب و شاخص هاي هموديناميك بيماران تحت مداخلات الكترو فيزيولوژيك بستري در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت شهر رشت در سال 1392
406
بررسي تاثير روش آزمون ونمره دهنده بر عملكرد دانش آموزان در آزمون عمل گرا:
407
بررسي تاثير روش آموزش " يادگيري در حد تسلط" در هدايت دانشجويان پرستاري به سطوح بالاي يادگيري در سه حيطه شناختي، روان- حركتي و عاطفي در كارآموزيهاي باليني داخلي- جراحي در دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي، سال 1369
408
بررسي تاثير روش آموزش چندحسي اورتون بر اختلال خواندن در دانش آموزان دوم و سوم ابتدائي
409
بررسي تاثير روش آواز آهنگين بر كاهش علائم باليني كودكان در خودمانده ﴿اوتيستيك﴾هفت تا ده ساله پسر فارسي زبان
410
بررسي تاثير روش استخراج بر كيفيت اسانس زيره سبز با تاكيد بر استخراج با سيال فوق بحراني
411
بررسي تاثير روش انحراف فكر بر برخي از شاخصهاي فيزيولوژيك و شدت درد ناشي از جاگذاري كاتتر وريدي در كودكان 6-3 ساله بستري در مركز آموزشي و درماني كودكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1387
412
بررسي تاثير روش بديعه پردازي بر ميزان خلاقيت دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي منطقه ي اورامان
413
بررسي تاثير روش تدريس اساتيد بر موفقيت در امتحانات پاياني از ديدگاه دانشجويان پيام نور شاهرود
414
بررسي تاثير روش تدريس بحث گروهي و خلاقيت دانش آموزان سال دوم راهنمايي ناحيه سه اصفهان در درس علوم اجتماعي
415
بررسي تاثير روش تدريس بديعه پردازي بر افزايش توانايي هاي شناختي دانش اموزان سال پنجم دبستان دخترانه نسيبه
416
بررسي تاثير روش تدريس بديعه پردازي بر خلاقيت و عملكرد خواندن در درس هديه هاي آسمان دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي
417
بررسي تاثير روش تدريس برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ي چهارم ابتدايي
418
بررسي تاثير روش تدريس تركيبي (موبايل و چهره به چهره )بر پيشرفت تحصيلي،انگيزش و علاقه به درس عربي در دانش آموزان پايه سوم دبيرستان (مطالعه موردي هنرستان دخترانه تقوا پيشگان، نسيم شهر استان تهران( 1393-1392)
419
بررسي تاثير روش تدريس فعال بر نظام هاي باوري در درس رياضي دانش اموزان پايه دهم تجربي شهر زرين شه اصفهان در سال تحصيلي 96- 95
420
بررسي تاثير روش تدريس مشاركتي و روش تدريس سخنراني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
421
بررسي تاثير روش تراكم لرزه اي (Vibroflotation) بر بهسازي خاك هاي دستي
422
بررسي تاثير روش ديويس بر عملكرد خواندن و خودپنداره كودكان نارسا خوان
423
بررسي تاثير روش ريسندگي نخ بر روي برخي خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده
424
بررسي تاثير روش سنتز بر خواص شيميايي و ريزساختاري تري كلسيم فسفات
425
بررسي تاثير روش شناخت درماني بك در درمان افسردگي بيماران بيمارستان روزبه شهر تهران در سال 1383
426
بررسي تاثير روش شيارزني به جاي آماده سازي سطحي متعارف در مكانيزم گسيختگي خمشي تيرهاي بتني تقويت شده با FRP
427
بررسي تاثير روش فعال‌سازي مذاب به‌وسيله كرنش بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ برنج Cu-Zn-2%Pb
428
بررسي تاثير روش مديريت بر رضايتمندي شغلي مربيان مهدهاي كودك شهر بجنورد
429
بررسي تاثير روش هاي آموزشي كاركنان بانك ملي شهر تهران در ارائه خدمات بانكداري الكترونيك
430
بررسي تاثير روش هاي تدريس بر يادگيري دانش آموزان
431
بررسي تاثير روش هاي تركيبي طوق، سيستم جت هوا و سيستم مكش بر كاهش آبشستگي موضعي پايه پل
432
بررسي تاثير روش هاي جوشكاري فولاد زنگ نزن آستنيتي بر قابليت عبور امواج التراسونيك
433
بررسي تاثير روش هاي ساخت نانوكاتاليزورهاي بر مبناي تيتانيوم در فرايند گوگردزدايي اكسايشي تركيبات مقاوم گوگردي سوخت هاي هيدروكربني
434
بررسي تاثير روش هاي سنتي و نوين تدريس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
435
بررسي تاثير روش هاي فيزيكي و شيميايي اصلاح سطح ايلمنيت بر فلوتاسيون
436
بررسي تاثير روش هاي مبارزه با فساد اداري ( رشوه) براي پيشگيري از وقوع ان در ناجا
437
بررسي تاثير روش هاي مختلف آموزشي بر خلاقيت دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران
438
بررسي تاثير روش هاي مختلف استريليزاسيون روي يكنواختي الماسه هاي فرزهاي الماسه و تغييرات لبه ي برنده فرزهاي كاربايد دندانپزشكي با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني
439
بررسي تاثير روش هاي مختلف خشك كردن و اسانس گيري بر كميت و كيفيت اسانس چهار گونه اكاليپتوس
440
بررسي تاثير روش هاي مختلف سنجش بر راهبردهاي شناختي يادگيري دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اصفهان در سال تحصيلي﴿89-88﴾
441
بررسي تاثير روش هاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع چهارم
442
بررسي تاثير روش يك دوره حركت درماني بر عملكرد حركتي و كيفيت زندگي بيماران همي پلژي
443
بررسي تاثير روش‌هاي تحريك بصري بر عملكرد سيستم آينه‌اي مغز انسان، مطالعه موردي: يادگيري حركت
444
بررسي تاثير روشنايي نمونه هاي رنگرزي شده با فام هاي مختلف بر رنگ حاصله زير منابع نوري مختلف
445
بررسي تاثير روشهاي اموزشي جديد بر خلاقيت دانش اموزان دختر
446
بررسي تاثير روشهاي تدريس بر يادگيري
447
بررسي تاثير روشهاي تدريس معلم وارتباط با ميزان يادگيري دانش اموزان راهنمايي ناحيه 5 مشهد
448
بررسي تاثير روشهاي تدريس معلمان بر يادگيري دانش اموزان دختر مقطع اول متوسطه ناحيه يك مشهد
449
بررسي تاثير روشهاي جذب منابع انساني متخصص بر انگيزش كاركنان اداره ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختياري
450
بررسي تاثير روشهاي خشك كردن و اسانس گيري بر كميت و كيفيت اسانس دو گونه مرزه Satureja hortensis l., satureja rechingeri jamzad
451
بررسي تاثير روشهاي گروهي تدريس بر خلاقيت دانش آموزان دخترانه حافظ و پسرانه امام علي﴿ع﴾
452
بررسي تاثير روشهاي مختلف آماده سازي كلسيم هيدروكسايد بر روي خاصيت ضد ميكروبي و PH آن
453
بررسي تاثير روشهاي مختلف آماده سازي كلسيم هيدروكسايد بر روي خاصيت ضدميكروبي و PHآن
454
بررسي تاثير روشهاي مختلف آماده سازي كلسيم هيدروكسايد بر روي فعاليت ضد ميكروبي آن با روش Direct exposure
455
بررسي تاثير روشهاي مختلف آماده سازي كلسيم هيدروكسايد بر روي فعاليت ضد ميكروبي آن در توبول هاي عاجي دندان
456
بررسي تاثير روشهاي مختلف آماده سازي كلسيم هيدروكسايد بر روي فعاليت ضدميكروبي آن با روش exposure Direct
457
بررسي تاثير روشهاي مختلف آماده سازي كلسيم هيدروكسايد بر روي فعاليت ضدميكروبي آن در توبولهاي عاجي دندان
458
بررسي تاثير روشهاي مشاوره ﴿ فردي - گروهي ﴿ مقايسه ﴾ ﴾ براي كاهش اضطراب
459
بررسي تاثير روشهاي مطالعه بر تمركز و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سعد آباد
460
بررسي تاثير روشهاي مطالعه بر تمركز وعملكرد تحصيلي دانش آموزان (دختر وپسر)شهر سعد آباد
461
بررسي تاثير روشهاي مطالعه بر موفقيت در كنكور كارشناسي ارشد از ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 87 رشته هاي علوم انساني دانشگاه يزد
462
بررسي تاثير روش‎هاي منتخب تامين مالي در عملكرد پروژه‎ها با رويكرد مديريت ريسك
463
بررسي تاثير روشهاي نوين تدريس دبيران وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان
464
بررسي تاثير روغن كنجد در پيشگيري از فلبيت ناشي از شيمي درماني در كودكان بستري در بخش خون مركز آموزشي درماني 17 شهريور در سال 96-1395
465
بررسي تاثير روغن موتور سوخته بر خصوصيات مخاوطهاي آسفالتي بازيافتي
466
بررسي تاثير روغنكاري نخ هاي پنبه اي بر روي ساختمان سطح نخ خاصيت موئي و خواص مكانيكي آن
467
بررسي تاثير روند كاهش آب درياچه اروميه بر توسعه اقتصادي- اجتماعي روستاهاي اطراف ﴿مطالعه موردي: دهستان بكشلوچاي شهرستان اروميه﴾
468
بررسي تاثير رويت پذيري فضاي كالبدي بر برخي گونه هاي رفتاري عابران پياده در ميدان هاي شهري ( با كمك تحليل هاي مبتني بر آيزويست سه بعدي ). نمونه موردي : سبزه ميدان تهران
469
بررسي تاثير رويدادهاي فرهنگي بر تصوير شناختي و عاطفي مقصد گردشگري (مورد مطالعه: شهر كرج)
470
بررسي تاثير رويدادهاي فرهنگي بر تصوير شناختي و عاطفي مقصد گردشگري (مورد مطالعه: شهر كرج)
471
بررسي تاثير رويكرد سنجش براي ياد گيري بر عملكرد تحصيلي درس رياضي دانش اموزان پايه هشتم ناحيه يك شهر همدان
472
بررسي تاثير رويكرد طراح به مثابه مولف مايكل راك بر آثار طراحي استوديو دو در چهار
473
بررسي تاثير رويكرد مبتني بر دلبستگي بر وابستگي ناسالم در ارتباطات عاطفي ﴿ با جنس مخالف﴾ در دانشجويان مجرد دوره كارشناسي دانشگاه اصفهان
474
بررسي تاثير رويكرد مديريت تعامل بر عملكرد توسعه محصول با در نظر گرفتن نقش ميانجي گري توانمندي هاي بازار
475
بررسي تاثير رويكرد هاي جديد فلسفي مديريت دانش و آموزشو فرآيند توسعه مبتني بر دانايي در سازمانهاي آموزشي (شهر بوشهر)
476
بررسي تاثير رويكردهاي مديريت استعداد و استراتژي‌هاي مرتبط با آن بر قرارداد روانشناختي كاركنان
477
بررسي تاثير ريتم هاي شبانه روزي بر توان بي هوازي مردان نخبه كاراته كا
478
بررسي تاثير ريتم هاي شهري بر روي رفتار استفاده كنندگان از فضاهاي شهري به عنوان ابزاري براي تحليل كيفيت هاي محيطي ﴿نمونه موردي: ميدان شكرچيان و ميدان سه پهلوان در محله چهارسو شهر اصفهان﴾
479
بررسي تاثير ريز ساختار بر تورم پس از داي در نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي كربنات
480
بررسي تاثير ريز ساختار وتركيب درصد نانوclay بر خواص مكانيكي و حرارتي آلياژهاي ABS/PMMA
481
بررسي تاثير ريزبلورهاي سلولز بر خاصيت آب تراوايي غشاي نانوصافش
482
بررسي تاثير ريزساختار بر خواص مكانيكي فولاد دوفازي به روش تجربي و عددي
483
بررسي تاثير ريزساختار بر خواص مكانيكي فولادهاي دو فازي با استفاده از شبكه عصبي
484
بررسي تاثير ريزساختار نانوكامپوزيت NR/نانوخاك رس بر رفتار ويسكوالاستيك، فتيگ و سايش شبكه ولكانيزاسيوني
485
بررسي تاثير ريزساختار و زبري سطح بر زاويه ترشوندگي چدن خاكستري هيپويوتكتيك
486
بررسي تاثير ريزگردها بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و كنترل شيميايي علف هاي هرز ارقام مختلف گندم (triticum aestivum l.)
487
بررسي تاثير ريسك سيستماتيك بر پرتفوليوي تسهيلات اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصادي ايران طي سالهاي 1384تا1392
488
بررسي تاثير ريسك غيرسيستماتيك و اندازه شركت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
489
بررسي تاثير زاويه ، طول و جنس سطح شيبدار بر انجماد مخلوط مذاب - جامد آلياژ آلومينيم A356
490
بررسي تاثير زاويه ،طول و جنس و سطح شيبدار بر انجماد مخلوط مذاب - جامد آلياژ آلومينيوم A356
491
بررسي تاثير زاويه برخورد ذرات ورودي به آشكارسازهاي پيكسلي (CCD)
492
بررسي تاثير زاويه پيچش در عملكرد آيروديناميكي پره دوار
493
بررسي تاثير زاويه سيستم كششي ماشين رينگ در مهاجرت الياف
494
بررسي تاثير زاويه ميل ريزشمع هاي مورد استفاده در پي هاي سطحي در مقابل نيروهاي جانبي
495
بررسي تاثير زاويه و فاصله صفحه جداكننده بر جريان حول استوانه چرخان
496
بررسي تاثير زاويه ي اباتمنت و تركيب مواد به كار رفته در پروتزها بر توزيع تنش هاي وارده بر استخوان اطراف ايمپلنت
497
بررسي تاثير زايكوترم بر حساسيت رطوبتي وتغيير شكل ماندگار مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي نيمه گرم
498
بررسي تاثير زبان فارسي به عنوان زبان مادري در يادگيري ضمير و صفت ملكي در زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي از ديدگاه بررسي مقابلهاي و تحليل خطاها
499
بررسي تاثير زبان قصه هاي عاميانه دوره قاجار بر نثر داستاني جمالزاده
500
بررسي تاثير زبانه لبه بال بر كارائي عملكرد آن
501
بررسي تاثير زبري بر پرش هيدروليكي در كانال هاي با شيب معكوس
502
بررسي تاثير زبري در افت كارايي يك مرحله كامل توربين گاز
503
بررسي تاثير زبري سطح بر توپوگرافي سطح نمونه و انتخاب مناسب ترين مدل جهت توپوگرافي نمونه
504
بررسي تاثير زبري سطح گوه در ورود به آب به كمك شبيه سازي هيدروديناميكي
505
بررسي تاثير زبري سطحي بر پراكنش انرژي در سرريزهاي پلكاني
506
بررسي تاثير زبري موضعي بر ضريب اختلاط عرضي در يك كانال باز مستطيلي
507
بررسي تاثير زبري هاي موضعي در كنترل و كاهش آب شكستگي موضعي تك پل ها
508
بررسي تاثير زبري هاي موضعي در كنترل و كاهش آب شكستگي موضعي تكيه گاه پل
509
بررسي تاثير ززمينه هاي بيروني و جامعه شناختي بر نقاشي ايران در سه دهه اخير
510
بررسي تاثير زست محيطي آسفالت هاي بازيافتي صثصثصث
511
بررسي تاثير زمان از دست رفته سوار شدن مسافران بر روي ظرفيت ايستگاه‌هاي اتوبوس
512
بررسي تاثير زمان اكسيداسيون بر روي مقاومت به خوردگي لايه اكسيدي ايجادشده در حمام هاي اكسيدي دماي بالا بر روي فولاد CK15 نيتروره شده
513
بررسي تاثير زمان جرقه، محل و تعداد شمع بر عملكرد موتور وانكل
514
بررسي تاثير زمان در روابط بين پارامترهاي ترافيكي و ارائه مدل عملكردي ظرفيت آزادراههاي ايران (مطالعه موردي : آزادراه تهران – قم)
515
بررسي تاثير زمان دهي برخواص فيزيكي نخهاي تكسچر شده از سرعت هاي مختلف به روش تاب مجازي
516
بررسي تاثير زمان شمارش بر پارامترهاي ساختاري و انحراف معيار آنها در روش ريتولد
517
بررسي تاثير زمان شمارش بر پارامترهاي ساختاري و انحراف معيار آنها در روش ريتولد
518
بررسي تاثير زمان فرآيند نيتروژن دهي پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد DIN 1.2344
519
بررسي تاثير زمان نيتراسيون بر شرايط كوئنچ در حمام قليايي(AB1) بر فولاد 1.8509 به روش TF
520
بررسي تاثير زمان نيتراسيون دمايي دو مرحله‌اي و شرايط كوئنچ در حمام قليايي AB1 بر فولاد 1.8509 به روش TENOPLUS
521
بررسي تاثير زمان نيتراسيون، شرايط كوئنچ اوليه و كوئنچ قليايي AB1 ثانويه در دماي 400 درجه سانتي‌گراد و زمان 30 دقيقه بر فولاد 1.8509
522
بررسي تاثير زمان نيتراسيون، شرايط كوئنچ اوليه وثانويه دردمايC ˚ 430 وزمان 45 دقيقه برفولاد 8509.1 به روش TF
523
بررسي تاثير زمان و درجه حرارت بر پوشش نفوذي آلومينايدي سوپر آلياژ GTD -111 با روش آلومينايزينگ فاز گازي
524
بررسي تاثير زمان و درجه حرارت بر پوشش نفوذي آلومينايدي سوپر آلياژGTD-111با روش آلومينايزينگ فاز گازي
525
بررسي تاثير زمان و دماي پيرسازي بر سختي آلياژ 6063 آلومينيوم
526
بررسي تاثير زمان وجين و تراكم‌هاي مختلف علف‌هرز تاج‌خروس بر خصوصيات رشدي و كيفيت الياف پنبه در ورامين
527
بررسي تاثير زمان وجين و تراكم‌هاي مختلف علف‌هرز تاج‌خروس بر خصوصيات رشدي و كيفيت الياف پنبه در ورامين
528
بررسي تاثير زمين ساخت فعال بر مورفولوژي حوضه آبريز با استفاده از شاخصهاي ژئومورفيك (مطالعه موردي: حوضه نورآباد ممسني)
529
بررسي تاثير زنجبيل بر شدت تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان رشت 87-1386
530
بررسي تاثير زنجيره بحراني در ساخت ناب
531
بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي
532
بررسي تاثير زواياي قالب و ضريب اصطكاك در فرآيند ecap آلومينيوم 6063 و استفاده از نتايج آن در شبكه عصبي
533
بررسي تاثير زوج درماني رفتاري - شناختي در كاهش گرايش به مواد مخدر و بازگشت به اعتياد در معتادان شهر اصفهان
534
بررسي تاثير زوج درماني رفتاري-ارتباطي برنشتاين بر كيفيت زندگي زوجين جوان شهر اصفهان
535
بررسي تاثير زوج درماني شناختي رفتاري بر كاهش تعارضات زناشويي زنان خانه دار منطقه 5 تهران .
536
بررسي تاثير زوج درماني معنوي بر حال و هواي خانواده و شادي زوجين شهرستان خميني شهر
537
بررسي تاثير زيبايي، انديشه وثروت در گرايش دو جنس مخالف به يكديگر
538
بررسي تاثير زير ساخت هاي استقرار و توسعه مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني ( مورد مطالعه سازمان تامين اجتماعي زاهدان )
539
بررسي تاثير زير كونيا بر خواص كامپوزيت آلومينا - مولايت
540
بررسي تاثير زيرساخت هاي فرهنگ سازماني ساختارسازماني و فناوري اطلاعات بر تحليل رفتگي شغلي در بين كاكنان اداره آموزش و پرورش
541
بررسي تاثير زينتر بر ريزساختار و خواص الكتريكي PYNZT نانوساختار تهيه شده به روش فعال سازي مكانيكي
542
بررسي تاثير زينك بر روي سندروم پاي بي قرار(RLS) در بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مراكز همودياليز شهيد صدوقي يزد و شهيد رهنمون يزد
543
بررسي تاثير ژئوتكستايل بر خواص مكانيكي ماسه كربناته هرمز
544
بررسي تاثير ژئوسل بر افزايش باربري خاكريزهاي راه آهن به روش عددي و آزمايشگاهي
545
بررسي تاثير ژئوگريد بر خواص مكانيكي ماسه كربانته هرمز
546
بررسي تاثير ژانر بر شيوه بازيگري در فيلم هاي سينمايي نمونه موردي : بازي دانيل دي لوئيس در فيلم هاي ( لينكلن ، نه و دار و دسته هاي نيويوركي )
547
بررسي تاثير ژل APF قبل و بعد از ترميم هاي كلاسي V كامپوزيت بر ريز نشست لبه اي
548
بررسي تاثير سابقه كار بر استرس مديران
549
بررسي تاثير ساختار بازار بر بهره وري نيروي كار و دستمزد: مطالعه موردي صنايع كارخانه اي ايران
550
بررسي تاثير ساختار بازار بر عملكرد نظام بانكي ايران
551
بررسي تاثير ساختار پارچه بر روي رفتار لايه¬لايه¬شدگي مواد مركب تقويت شده با پارچه تاري پودي
552
بررسي تاثير ساختار پارچه بر روي ضريب پواسون پارچه تاري پودي
553
بررسي تاثير ساختار جريان در آبشستگي گروه پايه هاي استوانه اي
554
بررسي تاثير ساختار جريان در آبشستگي موضعي تكيه گاه پل ها
555
بررسي تاثير ساختار حاكميت شركتي بر بحران هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
556
بررسي تاثير ساختار خانواده ها بر مشكلات رفتاري دانش آموزان مقطع راهنمايي پسرانه شهر دير
557
بررسي تاثير ساختار سازماني بر انگيزش كاركنان مراكز درماني تامين اجتماعي تهران
558
بررسي تاثير ساختار سازماني بر سطح رفتارهاي شهروندي درميان كاركنان ستاد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
559
بررسي تاثير ساختار سازماني بر كارايي كاركنان دانشگاه پيام نور- اصفهان
560
بررسي تاثير ساختار سازماني و استراتژي بر رويكرد مشتري مداري در سازمان هاي انتفاعي بر اساس مدلهاي نوانكو، دفت و ماركي ( مطالعه موردي شهرداري منطقه 10 تهران )
561
بررسي تاثير ساختار سازماني و سكوت سازماني بر تعهد سازمانيدرشركت مهندسي مهاب قدس
562
بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 1384-1378)
563
بررسي تاثير ساختار سرمايه برهزينه سرمايه قيمت بازاري سهام شركتهاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1378-1372
564
بررسي تاثير ساختار سرمايه و سودآوري بر ارزش شركت ( مطالعه موردي: شركت هاي توليدي در بورس اوراق بهادار تهران )
565
بررسي تاثير ساختار سرمايه و سودآوري بر ارزش شركت ( مطالعه موردي: شركت هاي توليدي در بورس اوراق بهادار تهران )
566
بررسي تاثير ساختار سطحي نخ نانوليفي پلي اكريلونيتريل بر پديده مويينگي
567
بررسي تاثير ساختار فضايي بر فرسودگي بافت هاي شهري ( نمونه موردي:شهر كرج)
568
بررسي تاثير ساختار فيزيكي فرش هاي دستباف ﴿لول،نيم لول،تخت﴾در تعيين برخي خواص فيزيكي آنها
569
بررسي تاثير ساختار فيزيكي فرش هاي دستباف ﴿لول،نيم لول،تخت﴾در تعيين برخي خواص فيزيكي آنها
570
بررسي تاثير ساختار مالكيت ، انداره شركت و حاكميت شركتي بر دستكاري سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
571
بررسي تاثير ساختار مالكيت بر بازدهي و سودآوري سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
572
بررسي تاثير ساختار مالكيت بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
573
بررسي تاثير ساختار مالكيت بر كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
574
بررسي تاثير ساختار مالكيت بر ميزان افشاي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
575
بررسي تاثير ساختار مايعات يوني آلكيل آمونيوم هيدروژن سولفات بر رفتار الكتروشيميايي باترهاي سربي- اسيدي
576
بررسي تاثير ساختار مايعات يوني آلكيل و سيكلو آلكيل آمونيوم هيدروژن سولفات بر رفتار الكتروشيميايي و خوردگي باتري هاي سربي-اسيدي
577
بررسي تاثير ساختار هيبريدي بر خواص مكانيكي بريد در دو حالت نرمال و ماده مركب
578
بررسي تاثير ساختار هيبريدي بريد ها بر روي رفتار كششي آنها
579
بررسي تاثير ساختار و فرهنگ سازماني بر عملكرد كاركنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهرستان گرگان
580
بررسي تاثير ساختار و فرهنگ سازماني بر عملكرد كاركنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهرستان گرگان
581
بررسي تاثير ساختارهاي تكتونيكي برناپايداري توده هاي سنگي منطقه دو نا در استان مازندران
582
بررسي تاثير ساختارهاي مختلف شبكه زمين بر روي اضافه ولتاژ هايي القايي ناشي از پديده صاعقه درون يك نيروگاه بادي
583
بررسي تاثير ساختارهاي مختلف شبكه زمين يك نيروگاه خورشيدي بر روي اضافه ولتاژهاي القايي ناشي از پديده صاعقه
584
بررسي تاثير ساختارهاي هيبريدي (نمره نخ) بر خواص كششي بريد
585
بررسي تاثير ساختمان بافت بر روي خواص فيزيكي پارچه هاي دو رو سيلندر اينترلاك
586
بررسي تاثير ساختمان بافت برانتقال حرارت پارچه‌ تاري پودي پنبه‌اي
587
بررسي تاثير ساختمان بافت برروي خواص فيزيكي پارچه هاي دورو سيلندر ريب
588
بررسي تاثير ساختمان بافت و طول حلقه بر روي قابليت بخارآب پارچه هاي اينترلاك
589
بررسي تاثير ساختمان بريد لوله اي بر روي ضريب پواسون
590
بررسي تاثير ساختمان پارچه تاري پودي در بازده جمع آوري ذرات(فيلتراسيون)
591
بررسي تاثير ساختمان پارچه حلقوي پودي بر روي خواص اصطكاكي آن
592
بررسي تاثير سازگار كننده و تركيب درصد رابر بر خواص فيزيكي مكانيكي آلياژهاي mdpe/pp
593
بررسي تاثير سازگاركننده هاي عامل دارو نانو ذرات سيليكا روي خواص فيزيكي و مكانيكي و حرارتي آلياژABS/PC
594
بررسي تاثير سازمان ياد گيرنده بر موفقيت تحصيلي دانشجويان
595
بررسي تاثير سازند‌هاي زمين‌شناسي بر كيفيت و كميت منابع آب و نشست زمين با كاربرد منطق بولين (مطالعه موردي: دشت مشهد)
596
بررسي تاثير سال ورود به دانشگاه و رشته تحصيلي در ميزان افسردگي دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع )
597
بررسي تاثير سالخوردگي بر رفتار مقاومت برشي پسماندهاي جامد شهري
598
بررسي تاثير ساليسيليك اسيد و كلسيم برمقاومت به سرمازدگي پسته
599
بررسي تاثير سامانه جامع امور گمركي بر يادگيري سازماني كاركنان گمركات استان كرمان
600
بررسي تاثير سامانه ولكانيزاسيون بر مقاومت سايشي، هيسترسيس NR/SBR واستحكام كششي آلياژ دوتائي
601
بررسي تاثير سايكودرام بر اصلاح و بهبود اختلالات ارتباطي و رفتاري كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم
602
بررسي تاثير سايكودراما با تلفيق آموزش مهارت هاي زندگي بر علائم احساس تنهايي، شادكامي، روابط عاطفي و حمايت اجتماعي والدين در نوجوانان وابسته به تلفن همراه
603
بررسي تاثير سبك دلبستگي و مكانيسم هاي دفاعي رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور دولت آباد در سال 92-91
604
بررسي تاثير سبك رهبري ( بر اساس نظريه ليكرت ) بر مديريت دانش در كاركنان بيمارستان شهدا قاين
605
بررسي تاثير سبك رهبري اخلاقي ادراك شده بر فرسودگي شغلي با نقش ميانجي دلبستگي به كار
606
بررسي تاثير سبك رهبري تحول آفرين و مبادله اي بر نوآوري سازماني در دانشگاه هاي شهر سيرجان با تبيين نقش تعديل كننده تسهيم دانش
607
بررسي تاثير سبك رهبري مديران بر رضايت شغلي كاركنان در شركت هاي بافنده مستقر در استان تهران
608
بررسي تاثير سبك رهبري مديران بر ساختار سازماني در ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي
609
بررسي تاثير سبك زندگي الكترونيك بر رفتار خريد وسواسي از طريق متغير ميانجي نگرش به تبليغات اينترنتي
610
بررسي تاثير سبك زندگي بر سازگاري اجتماعي فرزندان
611
بررسي تاثير سبك زندگي و طبقه اجتماعي بر قصد خريد مصرف كننده (مطالعه موردي: مصرف كنندگان لوازم خانگي شهرستان بابل)
612
بررسي تاثير سبك مديريت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان مانه و سملقان
613
بررسي تاثير سبك مديريتي ﴿مشاركتي - آمرانه﴾ بر سطح رضايت شغلي كاركنان
614
بررسي تاثير سبك هاي تربيتي در زنانگي و مردانگي در سنين نوجواني
615
بررسي تاثير سبك هاي رابطه مدار وظيفه مدار مديران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان سواد كوه
616
بررسي تاثير سبك هاي رهبري بر تعهد سازماني آنها با توجه به نقش تيپ شخصيتي كاركنان (مورد مطالعه : سازمان بازنشتگي كشوري )
617
بررسي تاثير سبك هاي رهبري بر كارايي كار كنان
618
بررسي تاثير سبك هاي فرزند پروري خانواده باشادكامي درشهر نيمبلوك
619
بررسي تاثير سبك هاي فرزند پروري والدين بر خلاقيت دانش آموزان
620
بررسي تاثير سبك هاي مديريت بر بروز خلاقيت معلمان مقطع ابتدايي شهر تهران
621
بررسي تاثير سبك هاي مديريت بر عدالت سازماني از منظر هرسي و بلانچارد مورد مطالعه ( شعب بانك ملي در استان چهار محال و بختياري )
622
بررسي تاثير سبك هاي مديريت تعارض بر كيفيت روابط اركان پروژه هاي سه عاملي ساخت ايران
623
بررسي تاثير سبك هاي يادگيري ﴿همگرا / واگرا ﴾ و استراتژي هاي فرا شناخت دانش اموزان بر ارزيابي عملكرد رياضي انان با استفاده از طراحي نقشه مفهومي
624
بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي (ايمن و غيرايمن) بر اعتياد به كار و درگير شدن بر كار در بين معلمان مرد و زن شاغل شهرستان لاهيجان
625
بررسي تاثير سبكهاي رهبري بر رضايت شغلي از طريق ن قش واسطه اي
626
بررسي تاثير سبكهاي رهبري برند بر رفتار شهروندي سازمانيكاركنان آن برند-مورد مطالعه:بانك گردشگري
627
بررسي تاثير سبكهاي رهبري مشاركتي و آمرانه مديران بر ميزان كارايي معلمان مرد مقطع ابتدايي بجنورد
628
بررسي تاثير سبكهاي فرزند پروري بر گرايش به اعتياد نوجوانان دختر و پسر شهر تهران
629
بررسي تاثير سبكهاي فرزند پروري بر ميزان خلاقيت دانش اموزان
630
بررسي تاثير سبكهاي فرزندپروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان
631
بررسي تاثير سبكهاي مختلف مديريت آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر بهشهر
632
بررسي تاثير سبكهاي مديريت ومشاركت كاربر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت درمراحل گوناگون رشد سيستم
633
بررسي تاثير سخت كنندهها بر رفتار خستگي اتصالات جوشي سكوي ثابت شابلوني تحت اثر امواج و جريانهاي دريايي
634
بررسي تاثير سختي و نرمي مشتقات بنزايميدازول برخوردگي فولاد زنگ نزن 304 در محلول يك مولار سولفوريك اسيد
635
بررسي تاثير سرباره اي كوره ي بلند آسياب شده بر روي خواص مكانيكي و دوام بتن غلتكي روسازي
636
بررسي تاثير سرعت اينترنت داخلي بر چابكي سازمان در شركت نفت مناطق مركزي ايران
637
بررسي تاثير سرعت بسته شدن شير در ضربه قوچ
638
بررسي تاثير سرعت بسته شدن شير در ضربه قوچ
639
بررسي تاثير سرعت تختال روي دماي آن در نورد خشن به كمك نرم افزار ANSYS
640
بررسي تاثير سرعت چرخش ابزار و زمان نگهداري در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي AA6061
641
بررسي تاثير سرعت چرخش ابزار و زمان نگهداري در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم 2324
642
بررسي تاثير سرعت ذوب ريسي بر روي خواص الياف پلي پروپلين
643
بررسي تاثير سرعت رام و شكل مقطع نهايي بر اكسترود پذيري الياژهاي AA7075 , AA6063
644
بررسي تاثير سرعت سرد شدن بر رفتار انجمادي آلياژ AI2024 با استفاده از تكنيك آناليز حرارتي
645
بررسي تاثير سرعت سرد شدن بر رفتار انجمادي آلياژ ai-si-cu-mg به كمك آناليز حرارتي
646
بررسي تاثير سرعت سرد شدن و فوق ذوب بر روش شكل و اندازه تركيبات بين فلزي حاوي آهن در آلياژهاي آلومينيوم
647
بررسي تاثير سرعت سرد كردن پس از عمليات حرارتي جزئي بر ريز ساختار ﴿فاز گاما پرايم اوليه ﴾و خواص مكانيكي سوپر آلياژ GTd - 111
648
بررسي تاثير سرعت كاه ها بر پارامترهاي جريان ترافيكي ،مطالعه موردي : شهر اصفهان Investigating the Impact of speed Humps on Traffic Flow Parameters، Case Study : Isfahan
649
بررسي تاثير سرعت ماشين ، استحكام نخ پود و كشش پودگذاري بر ميزان نخ چارگي پودر ماشين بافندگي بي ماكو
650
بررسي تاثير سرعت هاي سرد كردن مختلف پس از عمليات انحلالي بر ريز ساختار سوپر آلياژ IN792 در قبل و بعد از عمليات پير سازي
651
بررسي تاثير سرما و گرما بر پاسخ دندان به پالپ تستر
652
بررسي تاثير سرما و گرما بر پاسخ دندان به پالپ تستر
653
بررسي تاثير سرماي موضعي بر ميزان خونريزي و هماتوم محل دسترسي عروق پس از خروج شيت در بيماران تحت آنژيوپلاستي يا استنت گذاري
654
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي - شبكه روابط - زائران اصفهاني در جامعه ميزبان بر وفاداري آنان به مقصد به مقصد مطالعه موردي( محله سرشور)
655
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي ﴿اعتماد﴾در خانواده ﴿مطالعه موردي مردم شهر بن﴾
656
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر اثر بخشي در چارچوب روش مبتني بر ارزشهاي رقابتي (مطالعه موردي ؛شركتهاي توليدي محصولات سيماني شمال - ساري)
657
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر اجراي استراتژي در صنايع لبنياتي استان مازندران
658
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت شهروندان با تاكيد بر افتراق مكاني-فضايي نواحي شهر بابلسر
659
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر امنيت اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر حاجي آباد
660
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر بهره وري نيروي كار(مورد مطالعه: كاركنان بخش گهواره در بخش دولتي)
661
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تاب آوري اجتماعي روستاييان در مخاطرات محيطي )با تاكيد برخشكسالي( مطالعه موردي: روستاهاي دهستان بدر از بخش مركزي شهرستان روانسر
662
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي در كانون زبان ايران
663
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني در سازمان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
664
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه مديريت دانش سازماني در شركت بيمه استان البرز
665
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر حقوق شهروندي
666
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت از زندگي (مطالعه موردي:دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه پيام نور)
667
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت از زندگي در بين زنان 20- 40 سال شهر تبريز
668
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي معلمان ناحيه 3 قم
669
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفاه اجتماعي در شهر تهران
670
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر سلامت شهروندان اصفهاني
671
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر قابليت هاي پويا در مجتمع فولاد گيلان
672
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر قابليت هاي نوآورانه بنگاه ها در رشد پايدار كارآفريني زنان آرايشگر شهرستان سيمرغ
673
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني (مطالعه موردي شركت مازند نيرو)
674
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني در شهرك صنعتي ميرود بابلسر
675
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني درون سازماني (پژوهش مورديدر صنايع كوچك و متوسط استان مركزي)
676
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني زنان (مطالعه موردي:انجمن زنان مديركارآفرين )
677
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر محيط زيست در اقتصاد ايران
678
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش با نقش ميانجيگري سرمايه ي فكري
679
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر موقعيت شغلي زنان ﴿ مطالعه موردي: زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه﴾
680
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر ميزان مشاركت نوجوانان در فعاليت هاي ورزشي
681
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر يادگيري سازماني ﴿بررسي موردي اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان﴾
682
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بربرندسازي كالا
683
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بربه اشتراك گذاشتن دانش ( مطالعه موردي بانك صادرات استان چهارمحال بختياري )
684
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي برعملكرد مالي بانقش ميانجي فعاليت هاي كارآفريني(توليد كنندگان صنايع لبني شهريار)
685
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در بهبود تسهيم دانش صنايع دارويي-استان گيلان
686
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و تسهيم دانش بر عملكرد شركت داروسازي فارابي
687
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و خودمختاري بر تبليغات دهان به دهان الكترونيكي در شبكه هاي اجتماعي در شركت سوني
688
بررسي تاثير سرمايه ارتباطي بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي گري يكپارچگي كيفيت زنجيره تامين و مزيت رقابتي (مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان
689
بررسي تاثير سرمايه اطلاعاتي بر رفتار و ارزش اطلاعاتي در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - راديو
690
بررسي تاثير سرمايه انساني بر توزيع درآمد: مطالعه موردي منتخبي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
691
بررسي تاثير سرمايه انساني بر قدرت برند، رضايت مشتري و ارزش ويژه مشتري محور با نقش ميانجي سرمايه رابطه اي (مطالعه موردي: شركت پگاه اصفهان)
692
بررسي تاثير سرمايه روان شناختي بر عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور استان قزوين
693
بررسي تاثير سرمايه روان شناختي بر فرسودگي شغلي با نقش ميانجي تعهد سازماني كاركنان
694
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي و هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه:كاركنان شهرداري شهر اسفراين)
695
بررسي تاثير سرمايه رواني بر تعهد سازماني با نقش ميانجي دلبستگي به كار
696
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي بر عدالت اجتماعي
697
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي برتعهد(عِرق) سازماني (مورد مطالعه : كاركنان شركت سايپا )
698
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي والدين بر نگرش فرزندان نسبت به آينده شهر فارسان
699
بررسي تاثير سرمايه فكري با عمليات توليد محصول جديد
700
بررسي تاثير سرمايه فكري بر بهره وري كاركنان (شركت هاي بيمه شهرستان يزد)
701
بررسي تاثير سرمايه فكري بر حساسيت سرمايه گذاري به جريان وجه نقد و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
702
بررسي تاثير سرمايه فكري بر شاخص‌هاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
703
بررسي تاثير سرمايه فكري بر فرهنگ سازماني شهرداري شهر هشتگرد
704
بررسي تاثير سرمايه فكري بر قابليت يادگيري سازماني و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي :شركت سهامي برق مازندران)
705
بررسي تاثير سرمايه فكري بر نو آوري سازماني : پژوهشي در شعب بانك سپه شهر اصفهان
706
بررسي تاثير سرمايه فكري برعملكرد كاركنان در مجتمع صنعتي سايپا شهرستان گلپايگان
707
بررسي تاثير سرمايه فكري و خلاقيت و نوآوري بر عملكرد مالي سازمان مورد مطالعه شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا
708
بررسي تاثير سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
709
بررسي تاثير سرمايه گذاري خارجي بر رشد اقتصادي
710
بررسي تاثير سرمايه گذاري عمومي و خصوصي در ايجاد اشتغال در استانهاي ايران
711
بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تجارت خارجي در ايران
712
بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي ايران
713
بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر فقر در اصفهان
714
بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي سازماني بر روي رفتار شهروندي سازماني كاركنان و عملكرد شغلي آنان (مطالعه موردي:دانشگاه هاي پيام نور شمال استان فارس)
715
بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات بر فروش بيمه نامه هاي اموال ،بيمه ايران ،شعب تهران
716
بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر شبكه هاي اجتماعي
717
بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر عملكرد سازمان هاي غيردولتي زنان از ديد اعضا در شيراز
718
بررسي تاثير سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كارگردانان بر تئاترهاي پرمخاطب در ايران طبق نظريه پيربورديو (مورد مطالعه: اجراهاي سالهاي 96-90 در تئاتر شهر)
719
بررسي تاثير سرمايه هاي انساني بر رضايت مندي خدمت گيرندگان بيمارستان تامين اجتماعي البرز كرج
720
بررسي تاثير سرمايه هاي انساني بر رضايتمندي خدمت گيرندگان بيمارستان تامين اجتماعي البرز كرج
721
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري (سرمايه انساني ،سرمايه ساختاري ،سرمايه مشتري )بر عملكرد سازماني وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
722
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري بر عملكرد سازماني با درنظرگرفتن نقش واسطه اي قابليتهاي يادگيري سازماني (مطالعه موردي در گروه صنايع مهام ).
723
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري برارتقا عملكرد سازماني بادر نظر گرفتن نقش واسطه اي قابليت هاي يادگيري سازماني (مطالعه موردي شعب بانك ملت در سطح استان تهران )
724
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري برتسهيل اقدامات مديريت دانش(مطالعه موردي: شهرداري آمل و نهادهاي تابعه)
725
بررسي تاثير سرمايه هاي ناملموس مدير برند بر قابليت مديريت و عملكرد برند در شركت مپنا
726
بررسي تاثير سرمايه ي اجتماعي درون گروهي و برون گروهي بر توسعه ي اقتصادي در ايران
727
بررسي تاثير سرمايه‌فكري بر جذب و بازديد مجدد گردشگران (مورد مطالعه هتل پارسيان آزادي)
728
بررسي تاثير سرمايهفكري بر عملكرد سازماني مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان دماوند
729
بررسي تاثير سريال هاي ماهواره اي بر رضايت زناشويي
730
بررسي تاثير سريال هاي ماهواره هاي فارسي زبان در سلامت روان دختران 15 تا 18 ساله دبرستاني شهرستان ملارد
731
بررسي تاثير سريم و آدپيك اسيد بر رفتار مقاومت به خوردگي و ساختار پوشش تبديلي واناديوم بر روي زمينه آلياژ 2024 آلومينيوم
732
بررسي تاثير سريهاي ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر اصفهان
733
بررسي تاثير سطح اقتصاد و وضعيت نا بعه سامان خانواده در گرايش به مواد مخدر زندانيان زن شهرستان اهواز
734
بررسي تاثير سطح اقتصاد و وضعيت نا به سامان خانواده در گرايش به مواد مخدر زندانيان زن شهرستان اهواز
735
بررسي تاثير سطح تحصيلات بر پوشش بانوان شهر بجنورد
736
بررسي تاثير سطح تحصيلات بر طلاق
737
بررسي تاثير سطح تحصيلات واموزش ضمن خدمت اموزگاران پايه پنجم ابتدايي ناحيه 5 مشهد واحمداباد ورضويه
738
بررسي تاثير سطح سواد و تجارب معلمان در موفقيت تحصيلي دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي در شهرستان مراوه تپه
739
بررسي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسطه شهر گنبدكاووس
740
بررسي تاثير سطح سواد والدين بر كاهش افت تحصيلي فرزندان
741
بررسي تاثير سطح سواد والدين در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در مقطع ابتدايي پايه پنجم تايباد
742
بررسي تاثير سطح هورمون هاي LH,FSH بر اختلالات قاعدگي و حاملگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك كه تحت درمان سيكل ART قرار مي گيرند , effect of gonadotro pins level on menstrual disor ders verieties andpregnancy outcome after ICSI in polycystic ovarian ayndrom patients
743
بررسي تاثير سطوح كلسيم وفسفر﴿با وبدون آنزيم فيتاز﴾برآنزيمهاي كبدي وفراسنجه هاي خوني درجوجه هاي گوشتي آرين.
744
بررسي تاثير سطوح مختلف بلوغ مديريت ريسك بر تحقق اقتصاد مقاومتي با نقش ميانجي كارآفريني سازماني . مورد مطالعه: شركت هاي بيمه
745
بررسي تاثير سطوح مختلف كلشي سين بر روي گياه داوريي پونه آبي
746
بررسي تاثير سطوح يادگيري سازماني در استقرار و پايداري سازي مديريت كيفيت جامع در شركت ملي حفاري ايران
747
بررسي تاثير سكوت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در اداره كل بيمه سلامت استان گيلان
748
بررسي تاثير سكوت سازماني بررفتار شهروند ي سازماني در اداره كل بيمه سلامت استان گيلان
749
بررسي تاثير سلامت اداري بر رضايت شغلي كاركنان
750
بررسي تاثير سلامت اداري بر رضايت شغلي كاركنان بهپاك بهشهر
751
بررسي تاثير سلامت اداري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان اداره ورزش و جوانان
752
بررسي تاثير سلامت اداري بر رضايت شغلي گمرك بندر امير آباد شهرستان بهشهر
753
بررسي تاثير سمپاتكتومي توراكوسكوپيك T2-T4 بر كيفيت زندگي ناشي از هايپرهيدروزيس اندام فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
754
بررسي تاثير سن بر روي نتيجه بارداري
755
بررسي تاثير سن بيمار بر پيامد هاي نفروليتوتومي از راه پوست در موقعيت خوابيده به پشت در بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار رشت
756
بررسي تاثير سن در پاسخ دندان به پالپ تستر الكتريكي
757
بررسي تاثير سن و رشته تحصيلي بر روي عملكرد متفاوت سوالات زبان عمومي دكتري با استفاده از مدل رش
758
بررسي تاثير سن وسواد والدين بر پيشرفت تحصيلي و ويژگيهاي اخلاقي كودكان 6-12 سال مشهد
759
بررسي تاثير سن، ترتيب ورود به بازار و جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
760
بررسي تاثير سنتز در محل نانوذرات سيليكا روي كالاي جين
761
بررسي تاثير سنتز در مرحله اي بر مورفولوژي ذرات هيدروكسي آپاتيت
762
بررسي تاثير سنگ آهك و متاكائولن بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي سيمان پرتلند سفيد
763
بررسي تاثير سه برنامه مختلف گرم كردن بردقت سرويس چكشي واليبال
764
بررسي تاثير سه روش آموزشي برجسته سازي متني، پردازش متني و فعاليت هاي توليد زباني در يادگيري هم آيي هاي واژگاني
765
بررسي تاثير سه روش مختلف آماده سازي سطح پرسلن بر استحكام اتصال كامپوزيت به پرسلن
766
بررسي تاثير سه عامل تبليغات تلويزيوني، تبليغات محيطي و پروموشن بر ميزان فروش با مطالعه موردي شركت مزمز
767
بررسي تاثير سه عامل ضخامت قالب شكل قالب و سرعت تزريق مذاب بر نحوه حركت مذاب در درون قالب از طريق مدلسازي
768
بررسي تاثير سه ماده تنطيم كننده رشد بر قابليت نگهداري و كيفيت سيب زميني (.solanum tuberosum l)در شرايط انبار معمولي و كنترل شده و فرآيند آن به چيپس
769
بررسي تاثير سه نوع آدامس زايليتول، زايليتول و كلسيم، سوربيتول بر PH پلاك دنداني
770
بررسي تاثير سه نوع پر كننده ﴿سيليس، باريت، كربنات كلسيم ﴾ بر مقاومت شيميايي و خواص مكانيكي روكش هاي كف بر پايه كوپليمر اكريليكي
771
بررسي تاثير سهم كالاهاي قابل صدور بر درآمد عمومي در استان مازندران
772
بررسي تاثير سهولت ادراك شده بر تمايل كاربران به تسهيم اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي (مطالعه موردي :دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور ساري)
773
بررسي تاثير سوء انساني و زيست محيطي و اقتصادي استفاده بي رويه از آفت كش ها مطالعه موردي استان مازندران
774
بررسي تاثير سوءتغذيه بر يادگيري كودكان ابتدايي
775
بررسي تاثير سواد مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندان پسر شهرستان تربت جام
776
بررسي تاثير سواد مالي بر رفتار مالي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
777
بررسي تاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان در مقطع ابتدايي به راهنمايي در شهرستان اسفراين
778
بررسي تاثير سود آوري و رقابت پذيري بر ارتباط بين مالكيت دولتي با ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
779
بررسي تاثير سود زيان سرمايه اي برنقدشوندگي سهامدر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
780
بررسي تاثير سودمندي گونه هاي تريكودرما جداشده از خاك هاي شور-سديمي در كنترل بيماري پژمردگي فوزاريومي خيار
781
بررسي تاثير سودوالدين بر پيشرفت تحصيلي مدرسه راهنمايي پسرانه
782
بررسي تاثير سورفكتانت هاي نانيل فنول اتوكسيليت و سديم دودسيل سولفات بر روي عملكرد افرون هاي كلوئيدي گازي در حضور نانو رس
783
بررسي تاثير سولفات روي بر ميزان عود تشنج تب در مدت يكسال پس از اولين تشنج تب ساده
784
بررسي تاثير سولفات منيزيم روي تغييرات هموديناميك بعد از لوله گذاري تراشه در بيماران جراحي پيوند عروق كرونر كه با پروپوفل بيهوش شده اند
785
بررسي تاثير سولفات منيزيوم داخل وريدي در بيماران با MIكه استرپتو كيناز دريافت كرده اند در مقايسه با گروه شاهد
786
بررسي تاثير سولفات منيزيوم داخل وريدي در بيماران با MIكه استرپتوكيناز دريافت كرده اند در مقايسه با گروه شاهد
787
بررسي تاثير سولفاسالازين در بيماران مبتلا به پسوريازيس ولگاريس
788
بررسي تاثير سياست بكارگيري گرايش به استراتژي بازار بر نوآوري و عملكرد سازمان( مطالعه موردي :شركت لبنياتي سوتچي لر استان آذربايجان شرقي)
789
بررسي تاثير سياست تقسيم سود سهام و ساختار سرمايه بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
790
بررسي تاثير سياست كاهش ارزش پول بر تراز بازرگاني ايران درمقابل كشورهاي طرف عمده تجاري
791
بررسي تاثير سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1390-1352
792
بررسي تاثير سياست هاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران
793
بررسي تاثير سياست هاي پولي و ماهي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران
794
بررسي تاثير سياست هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل با استفاده از مدل هاي پوياي سيستمي، مطالعه موردي: محدوده مركزي شهر اصفهان Study of the impact’s of transportation demand management policies by systems dynamics models ‍, Case study: CBD of Isfahan
795
بررسي تاثير سياست‌هاي ايجاد اشتغال بر تقاضاي نيروي كار در ايران
796
بررسي تاثير سياست‌هاي پولي و ارزي بر ضريب جيني در اقتصاد كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس
797
بررسي تاثير سياستهاي اقتصاد مقاومتي بر تامين منابع مالي شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران
798
بررسي تاثير سياستهاي بخش تعاون بر توزيع عادلانه درآمد در ايران طي سالهاي 1385-1389با استفاده از داده هاي تابلويي
799
بررسي تاثير سياستهاي تشويقي دولت بر توسعه صادرات استان مازندران
800
بررسي تاثير سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر وضعيت مالي شركتهاي خصوصي شده پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386
801
بررسي تاثير سياه كاري آبي بر خوردگي فولاد 14 SL نيتروره شده
802
بررسي تاثير سيتالوپرام بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ
803
بررسي تاثير سيترات بر انحلال روي و كادميوم در سيستم هاي اسيدي و مدلسازي آماري فرآيند
804
بررسي تاثير سيرت نيكوي مديران بر تسهيم دانش با نقش ميانجي اعتماد، جو نوآوري و جو انصاف
805
بررسي تاثير سيستم ABS بر عملكرد ترمزي خودروي سواري در شرايط جاده اي مختلف
806
بررسي تاثير سيستم ERTMS Regional بر ظرفيت ريلي مطالعه موردي محور تهران-مشهد با طراحي بلاك مجازي (Virtual Block)
807
بررسي تاثير سيستم MgO-TiO2-SiO2 بر رفتار مكانيكي، شيميايي و ريزساختاري ماهيچه آلومينايي
808
بررسي تاثير سيستم MgO-TiO2-SiO2 بر رفتار مكانيكي، شيميايي و ريزساختاري ماهيچه آلومينايي
809
بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نكادر سال 1391
810
بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصميم گيري مديران در استانداري شهركرد
811
بررسي تاثير سيستم اطلاعات بر رضايت مشتريان بانك صادرات بروجن
812
بررسي تاثير سيستم اطلاعات مديريت بر اثر بخشي شركتها و كارخانجات صنعتي -معدني توليد كننده فلز روي مستقر در ناحيه صنعتي استان زنجان
813
بررسي تاثير سيستم اطلاعاتي بر بهبود سرمايه هاي فكري در شركت فناپ
814
بررسي تاثير سيستم پاداش سازماني مناسب بر انگيزش كاركنان ﴿مورد مطالعه دانشگاه پيام نور بجنورد سال1393﴾
815
بررسي تاثير سيستم جامع اطلاعات مديريت بر تصميمات مديران
816
بررسي تاثير سيستم كاتاليستي زيگلر - ناتا بر افزايش جرم مولكولي پلي اتيلن در سنتز به روش دوغابي
817
بررسي تاثير سيستم مديريت منابع انساني الكترونيكي (E-HRM) بر روي عملكرد واحد منابع انساني اداره آموزش و پرورش ناحيه يك استان البرز
818
بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي بر توانمند سازي نيروي انساني
819
بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر عملكرد شركت آب و فاضلاب شيراز
820
بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت طرحعاي پژوهشي در تصميم گيري مديران دانشگاه علوم پزشكي تهران
821
بررسي تاثير سيستم هاي توليد انعطاف پذير بر سود آوري بر شركت ها
822
بررسي تاثير سيستم هاي توليد انعطاف پذير برسوداوري در شركت ها
823
بررسي تاثير سيكل رانندگي بر عملكرد موتور احتراق و ميزان مصرف سوخت خودرو
824
بررسي تاثير سيكل عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خوردگي آلياژ AZ91
825
بررسي تاثير سيكل عمليات حرارتي روي رفتار سايشي چدن نشكن
826
بررسي تاثير سيكل عمليات حرارتي و نرخ كرنش بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد 4140
827
بررسي تاثير سيكلهاي عمليات حرارتي بر روي سختي و ساختار ميكروسكوپي فولاد ميكرو آلياژي 38MNVS5
828
بررسي تاثير سيكلهاي مختلف عمليات حرارتي پير سازي روي سختي و ريز ساختار آلياژ منيزيم AZ91D
829
بررسي تاثير سيگار بر پارامترهاي پلي سومنوگرافي در بيماران مبتلا به آپنه انسدادي خواب
830
بررسي تاثير سيليسيم بر روي خواص ساختاري و مكانيكي چدن نشكن
831
بررسي تاثير سيليسيم بر ريز ساختار و خواص كششي فولادهاي دوفازي
832
بررسي تاثير سيليسيم و درجه حرارت آستنيته بر خواص مكانيكي و ريز ساختار چدن نشكن آستمپر شده
833
بررسي تاثير سيليكون و كلريد سديم بر ويژگيهاي آناتوميكي و فيزيولوژيكي گياه فلفل capsicum annuum L
834
بررسي تاثير سيمواستاتين در بهبود علايم سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) القا شده با دي هيدرو اپي اندروسترون (DHEA) در موش صحرايي ماده
835
بررسي تاثير سينامالدهيد بر ترميم آسيب عصب سياتيك موش صحرايي نر
836
بررسي تاثير سينماي آمريكا بر مخاطب ايراني پس از انقلاب ايران
837
بررسي تاثير شاخص دما و رطوبت بر تغييرات دماي بدن و بازده توليد مثل گاوهاي شيرده پر توليد با و بدون پرتكل دوره ي انتظار اختياري در فصل تابستان
838
بررسي تاثير شاخص كل قيمت در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ تورم
839
بررسي تاثير شاخص هاي توسعه بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادي﴿ مطالعه موردي ايران﴾
840
بررسي تاثير شاخص هاي توسعه پايدار شهري بر امنيت اجتماعي شهروندان شهر خرم آباد
841
بررسي تاثير شاخص هاي حاكميت شركتي بر نسبت دهي به حقوق صاحبان سهام در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
842
بررسي تاثير شاخص هاي كيفيت محيط بر افزايش رضايتمندي شهروندان در استفاده از فضاهاي سبز شهري (نمونه موردي بوستان حاشيه رودخانه چشمه كيله تنكابن
843
بررسي تاثير شاخص هاي مالي و اقتصادي كليدي بر سودآوري شركت هاي پخش سيمان در ايران
844
بررسي تاثير شاخص هاي مرتبط با مديريت منابع انساني در زمينه مفهوم يادگيري سازماني درسازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
845
بررسي تاثير شاخص هاي مهم منابع انساني در مديريت كيفيت پروژه هاي ساخت
846
بررسي تاثير شاخصهاي عدالت اداري از ديدگاه مديريت اسلامي بر كارآمدي دانشگاه پيام نور مركز تهران
847
بررسي تاثير شادي كاركنان بر عملكرد آنان در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
848
بررسي تاثير شاغل يا خانه دار بودن مادران بر افسردگي نوجوانان شهرستان جهرم 85-86
849
بررسي تاثير شاهنامه بر مرزبان نامه
850
بررسي تاثير شايستگي هاي دانش بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي نوآوري بازار (مطالعه موردي : بيمه ايران شهرستان شهركرد )
851
بررسي تاثير شايستگي هاي دانش بر عملكردسازمان با نقش ميانجي نوآوري بازار
852
بررسي تاثير شب مصنوعي و وضعيت جنيني بر شاخصهاي فيزيولوژيك (تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني) در نوزادان نارس
853
بررسي تاثير شبكه اجتماعي تلگرام بر رفتار مخاطبان
854
بررسي تاثير شبكه اجتماعي تلگرام بر رفتار مخاطبان
855
بررسي تاثير شبكه اي كردن بر خواص فوم هاي PVC نرم
856
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر روابط خانواده جوانان : مطالعه موردي جوانان 18 تا 30 سال شهر قاين
857
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر سبك زندگي دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
858
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر سبك زندگي مردم استان
859
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر قصد آگاهانه خريد با نقش واسطه رضايتمندي مصرف كننده،مطالعه موردي:شركت تدبير ايده پردازان 5040
860
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد آگاهانه با نقش ميانجي حس تعلق داشتن در شركت سامسونگ
861
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر مسئوليت پذيري و رضايت مشتريان با نقش ميانجي اطلاعات ارتباطي مورد مطالعه:شركت سامسونگ
862
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر هويت دانش آموزان
863
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در ايجاد وفاداري به برند در شركت ديجي كالا
864
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در توسعه نام و نشان تجاري (برند) محصولات صنعتي
865
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در حوزه روابط عمومي بانك مركزي ايران
866
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط زنان خانه دار شهر قائن
867
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر ميزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال شهرستان قاين
868
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و كيفيت ارتباط با مشتري قصد خريد خودرو
869
بررسي تاثير شبكه هاي اجتمايي (تلگرام) بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
870
بررسي تاثير شبكه هاي احتماعي بر اعتبار برند با در نظر گرفتن نقش بازاريابي رابطه مند در صنعت مخابرات
871
بررسي تاثير شبكه هاي ماهواره برروي ميزان انحرافات اجتماعي دختران
872
بررسي تاثير شخصيت آندروژن بر رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار
873
بررسي تاثير شخصيت اندروژن بررضايت كارشناسي زناشويي دانشجويان متاهل
874
بررسي تاثير شخصيت اندروژن بررضايت كارشناسي زناشويي دانشجويان متاهل
875
بررسي تاثير شخصيت بر برنامه نويسي دونفره با استفاده از نقشه شناختي فازي
876
بررسي تاثير شخصيت بر رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي تهران : سال 1931
877
بررسي تاثير شخصيت برند بر اعتماد و تعهد (مورد مطالعه: محصولات ال جي)
878
بررسي تاثير شخصيت برند بر سه پيامد اصلي مرتبط با آن ﴿ اعتماد ، وابستگي و تعهد به برند﴾
879
بررسي تاثير شخصيت برند بر قصد خريد مجدد با توجه به وفاداري نگرشي و رفتاري؛ مورد مطالعه: برند بارز
880
بررسي تاثير شخصيت برند بر وفاداري برند با نقش واسطه اي رضايت مشتري
881
بررسي تاثير شخصيت پدر بر فرزند بر اساس آزمون 5عاملي شخصيت نئو
882
بررسي تاثير شخصيت تيپAوB برانتخاب رنگهاي اصلي وكمكي
883
بررسي تاثير شخصيت مادر بر فرزند دختر براساس آزمون 5 عاملي شخصيت Neo - FFI - 06
884
بررسي تاثير شخصيت و سوگيريهاي رفتاري بر تمايل رفتاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
885
بررسي تاثير شدت بارندگي ، شيب زمين ، بافت خاك و پوشش گياهي بر ميزان نفوذ و رواناب در چند حوضه آبخيز استان چهارمحال و بختياري
886
بررسي تاثير شدت پريودنتيت مزمن بر سلامت دهان مرتبط با كيفيت زندگي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان- واحد پرديس در سال 1398
887
بررسي تاثير شدت فرسايش آبي و بادي بر بيابان زايي دشت ابراهيم آباد- مهريز
888
بررسي تاثير شرايط آماده سازي و فرآوري گياه وسمه در كيفيت رنگرزي نخ خامه قالي
889
بررسي تاثير شرايط اقليمي بر روند تغييرات سطح آب زير زميني دشت قزوين
890
بررسي تاثير شرايط اقليمي بر روند تغييرات سطح آب زيرزميني دشت قزوين
891
بررسي تاثير شرايط اقليمي در انتخاب رنگ،طرح ونقش ومواد اوليه فرش دستباف
892
بررسي تاثير شرايط اكسپوزر و ژئومتري بر مقدار محاسبه شده فراكتال دايمنشن در استخوان منديبل
893
بررسي تاثير شرايط انبار برميزان آلودگي آفلاتوكسين پسته تازه
894
بررسي تاثير شرايط انجماد ﴿ كاربرد ارتعاش ﴾بر روي پديده جدايش در آلياژ كارپذير 2024 آلومينيم
895
بررسي تاثير شرايط پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته بر روي ساختار كو پليمر پيوندي بدست آمده
896
بررسي تاثير شرايط تف جوش بر چگالي و ريز ساختار آلياژهاي سنگين
897
بررسي تاثير شرايط توليد برخواص الياف آلياژي پلي پروپيلن / نايلون 6
898
بررسي تاثير شرايط جوشكاري GTAM و عمليات حرارتي بر تنش هاي پسماند آلياژ مونل400
899
بررسي تاثير شرايط خورنده محيط دريايي بردوام و عمرمفيد صفحات بتن مسلح تحت بارگذاري خمشي ثابت و متغير
900
بررسي تاثير شرايط سنتز شيميايي بر خصوصيات فيزيكي γ-Fe2O3 و فعال سازي سطوح آن جهت اتصال بيومولكول ها
901
بررسي تاثير شرايط شكل‌دهي و تفجوشي دوپله‌اي بر ويژگي‌هاي دي‌الكتريكي سراميك باريوم‌تيتانات
902
بررسي تاثير شرايط عم لآوري بر مهمترين خواص مكانيكي و فيزيكي سربار هي فسفر فعال شده
903
بررسي تاثير شرايط عملياتي بر افزايش وزن مولكولي پلي اتيلن سنگين در سنتز به روش دوغابي
904
بررسي تاثير شرايط عملياتي بر روي فرآيند تبديل متانول به الفين ها
905
بررسي تاثير شرايط عملياتي و كاتاليست جهت كاهش CO2 توليدي در سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز و ارزيابي اقتصادي آن
906
بررسي تاثير شرايط فرآيند شيميايي بر تشكيل فازتري كلسيم فسفات
907
بررسي تاثير شرايط فرآيند، درصد الياف و چسبندگي بين سطح روي خواص كامپوزيت پلي پروپيلن - الياف كوتاه شيشه
908
بررسي تاثير شرايط فرايند ترمو شيميايي بر ساختار، سختي ، تافنس شكست و رفتار سايشي پوشش هاي الكترولس نيكل - فسفر
909
بررسي تاثير شرايط فرايند و فرمولاسيون بر روي ميزان فيوژن و خواص فيزيكي - مكانيكي آميزه هاي پي وي سي سخت
910
بررسي تاثير شرايط فعال سازي مكانيكي پودر كروم فلزي و پر كننده آلومينا روي فرآيند كروم دهي بسته اي فولاد كربني ساده
911
بررسي تاثير شرايط فعال سازي مكانيكي پودر كروم فلزي و پركننده آلومينا روي فرايند كروم دهي
912
بررسي تاثير شرايط لحيم كاري سخت بر اتصالات كاربيدهاي سمانته به فولاد در ابزار هاي حفاري
913
بررسي تاثير شرايط محيطي دما بر پاسخ سيگنال الكتريكي بيوسنسورهاي مدل گلوكز اكسيداز و يافتن روشي جهت حذف تاثير دما و يكسان سازي نتايج
914
بررسي تاثير شرايط نورد بر ريزساختار و خواص فولاد 500 STE
915
بررسي تاثير شرايط هيدروليز پلي وينيل استات بر درصد هيدروليز و وزن مولكولي محصول پلي وينيل الكل
916
بررسي تاثير شربت آلوئه ورا بر پيشگيري از تب و نوتروپني در كودكان 2 تا 14 سال مبتلا به لوسمي لنفوئيدي حاد(ALL) مراجعه كرده ه بخش انكولوژي اطفال بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1396 و 1397
917
بررسي تاثير شروع زودرس مكمل آهن و vitEبر سطح هموگلوبين در نوزادان پره مچور با وزن ۸۰۰-۱۵۰۰گرم بستري در NICUبيمارستان شهيد صدوقي يزد
918
بررسي تاثير شستشو بر خواص فيزيكي پارچه تكميل شده با نانو سيلور
919
بررسي تاثير شستشوي پارچه پنبه اي اينترلاك با روش اولتراسونيك بر خواص ابعادي و استحكامي آن
920
بررسي تاثير شستشوي قبل از عمل واژن با بتادين بر ميزان عفونت پس از سزارين
921
بررسي تاثير شستشوي مكرر بر روي پارچه حوله اي
922
بررسي تاثير شعاع سوراخ در يك ورقهي دو مادهاي تحت كشش و تحت فشار هيدروژن
923
بررسي تاثير شعاع نوك ابزار برروي نيروهاي ماشينكاري، طول عمر ابزار و كيفيت سطح ماشينكاري شده
924
بررسي تاثير شفافيت سود بر هزينه سرمايه
925
بررسي تاثير شفافيت و صراحت رهبران برعملكرد زيردستان و اعتماد آنها در محل كار
926
بررسي تاثير شكل Planform بر روي بال هواپيماي MAV
927
بررسي تاثير شكل پذيري بر خرابي پيشرونده
928
بررسي تاثير شكل پرك بر ويژگي هاي ظاهري پوشش هاي حاوي پرك آلومينيوم
929
بررسي تاثير شكل تپ و ميدان مغناطيسي يكنواخت خارجي بر روي شتاب دهي الكترون در شتاب دهنده هاي ميدان رد پاي ليزر
930
بررسي تاثير شكل فيزيكي استارتر﴿دانه جو﴾ بر عملكرد و معرف خوراك در گوساله هاي شيري
931
بررسي تاثير شكل فيزيكي خوراك و علوفه بر عملكرد و توسعه شكمبه گوساله هاي شيري
932
بررسي تاثير شكل همزن بر ريز ساختار و توزيع در كامپوزيت
933
بررسي تاثير شكل هندسي قطعات ترك دار بر روي مسير رشد ترك، تحت بارگذاري مود I
934
بررسي تاثير شكل هندسي و پوشش گياهي بر آبشستگي حول تكيه گاه ها
935
بررسي تاثير شكل هندسي و موقعيت استقرار آنتن هاي ميكرواستريپ چاپ شده بر بستر منسوج بر پهناي باند و بهره ي آنتني
936
بررسي تاثير شكل و ابعاد دروازه و پارامترهاي فرآيندي روي زمان انجماد دروازه در فرآيند قالب گيري تزريقي ترموپلاستيك ها
937
بررسي تاثير شكل و اندازه زائده ( گاتر ) بر روي پارامترهاي فرايند آهنگري بطريق تحليلي و تجربي
938
بررسي تاثير شكل و موقعيت خط جدايش در فورج روي جريان ماده و انرژي آهنگري
939
بررسي تاثير شمع هاي حفاظتي بر كنترل و كاهش آبشستگي موضعي در گروه پايه پل
940
بررسي تاثير شن بازي درماني بر توجه انتخابي و بازدارندهكودكان پسر11-8 ساله داراي اختلال يادگيري
941
بررسي تاثير شناخت قبل از ازدواج بر تعارضات زنا شويي در دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور ملارد
942
بررسي تاثير شناسايي تئوري محدوديت ها بر افزايش بهره وري در شركت صنعتي بهپاك بهشهر
943
بررسي تاثير شنود موثر بر عملكرد مربيان آموزش فني و حرفه اي استان قم
944
بررسي تاثير شهرت نام تجاري بر وفاداري و رضايتمندي از ديدگاه مشتريان محصولات بهپاك
945
بررسي تاثير شهرت وكيفيت ادراك شده بر ارزش ويژه برند دانشگاه پيام نور مركز كرج
946
بررسي تاثير شهرهاي كوچك در تعادل فضايي كلانشهر ها (مورد مطالعه :شهر جديد پرند و شهر مامونيه)
947
بررسي تاثير شوخ طبعي بر ميزان فرسودگي شغلي و تاب آوري پرستاران استان قزوين
948
بررسي تاثير شور و اشتياق و توانمندسازي كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي، كاركنان بانك صادرات رشت)
949
بررسي تاثير شوري آب بر خصوصيات مهندسي ماسه سنگ‌ها- مطالعه موردي، سد ونيار واقع در شمال شرق تبريز
950
بررسي تاثير شوك هاي پولي و شوك هاي نفتي بر رفتار نرخ ارز حقيقي ايران
951
بررسي تاثير شوك هاي سياست هاي پولي بر شاخص قيمت سهام
952
بررسي تاثير شوكهاي قيمت نفت در بازار سهام تهران
953
بررسي تاثير شيارهاي سطحي بر جدايش سلول هاي چسبيده به ديواره كانال ميكروفلوييديك
954
بررسي تاثير شياف ديكلوفناك بر كاهش درد و بر مصرف پتيدين بعد از سزارين
955
بررسي تاثير شياف ديكلوفناك بر كاهش درد و بر مصرف پتيدين بعد از سزارين
956
بررسي تاثير شيب كف پله در سرريزهاي پلكاني
957
بررسي تاثير شيب معكوس و ورقه هاي مستغرق بر روي مشخصات پرش هيدروليكي
958
بررسي تاثير شيب نماي سرريز پلكاني دراستهلاك انرژي
959
بررسي تاثير شيردهي بر جلوگيري از خونريزي بعد از زايمان در خانمهاي چند زا مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران سال 1373
960
بررسي تاثير شيمي آب بر بيوليچينگ مس، كبالت و نيكل از باطله سولفيدي گل گهر سيرجان
961
بررسي تاثير شيوه آزمون زبان انگليسي از طريق كامپيوتر و مقايسه آن با شيوه آزمون كتبي بر نتيجه آزمون در سيستم آموزش از راه دور در ايران
962
بررسي تاثير شيوه زندگي بر كالبد مجموعه فاميلي بافت قديم شهر يزد
963
بررسي تاثير شيوه هاي آموزش و نحوه اجرا بر توانمندسازي كاركنان تعاوني هاي خدماتي شهر شيراز
964
بررسي تاثير شيوه هاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس شهرستان گرگان از ديدگاه معلمان آنها
965
بررسي تاثير شيوه هاي اجرايي تبليغات تجاري بر افزايش نيازهاي مصرفي جامعه
966
بررسي تاثير شيوه هاي تربيتي بر رشد شخصيت كودك در بين والدين دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 94
967
بررسي تاثير شيوه هاي تربيتي والدين بر اضطراب فرزندان در سالهاي اول و دوم دبيرستانهاي دخترانه
968
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكان
969
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري مادران بر بهداشت رواني فرزندان دختر مقطع سوم دبيرستان شهر تهران
970
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري والدين بر كمرويي دختران
971
بررسي تاثير شيوه هاي قديمي چاپ عكس بر رويكردهاي متاخر عكاسي در ايران
972
بررسي تاثير شيوه هاي گفتگوي موثر و حل نسئله بر تعارض زناشويي زوجين شهر اصفهان
973
بررسي تاثير شيوه هاي مبتني بر آموزش بداهه پردازي بر كاهش استرس نوآموزان موسيقي
974
بررسي تاثير شيوه هاي مختلف مرمت پارگي قالي بر رفتار فشار پذيري آن تحت بار ايسنا
975
بررسي تاثير شيوه هاي مختلف مرمت پارگي قالي بر رفتار فشار پذيري آن تحت بار ايسنا
976
بررسي تاثير شيوه هاي مديريتي مديران به علاقمندي كاركنان به ماندن در مدارس متوسطه شهرستان گناوه
977
بررسي تاثير شيوه هاي همسر گزيني (سنتي ومدرن )با پديده طلايي
978
بررسي تاثير شيوه ي مديريت موفق در عملكرد كاركنان در اداره فرمانداري
979
بررسي تاثير صادرات انرژي بر رشد اقتصادي ايران و كشورهاي شمال آفريقا
980
بررسي تاثير صحبت هاي دهان به دهان مشتريان پيشين شركت هاي خدماتي تجهيزات پزشكي تهران برروي مشتريان بالقوه شركت
981
بررسي تاثير صداي افراد خانواده بر سطح هوشياري بيماران كمايي بستري در بخش مراقبت ويژه
982
بررسي تاثير صفحات لاستيكي زير تراورس (USP) در ارتعاشات ايجاد شده در خطوط ريلي و سازه هاي مجاور آن
983
بررسي تاثير صمغ گوار و بيوامولسيفاير لسيتين بر ويژگيهاي رئولوژيك امولسيونهاي آب و روغن96/12/16
984
بررسي تاثير صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازي زنان روستايي ﴿مطالعه موردي: استان قزوين﴾
985
بررسي تاثير صنعت بر ساختار اقتصادي، اجتماعي شهرستان لنجان
986
بررسي تاثير صنعت توريسم بر روي اشتغال در استان اصفهان
987
بررسي تاثير صنعت گردشگري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها
988
بررسي تاثير ضايعات كارخانه هاي سنگبري (گردسنگ) بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه بادي
989
بررسي تاثير ضخامت بر فشار پذيري پارچه هاي سه بعدي حلقوي تاري
990
بررسي تاثير ضخامت پارچه بر نيروي وارد به سوزن هنگام دوخت
991
بررسي تاثير ضخامت پوسته سراميكي و فوق ذوب بر ريز ساختار خواص مكانيكي قطعات توليد شده به روش ريخته گري دقيق از آلياژ آلومينيم A356
992
بررسي تاثير ضخامت مختلف لايه ها بر ابعاد محصول استريوليتوگرافي
993
بررسي تاثير ضخامت نسبي اسكالپ و جمجمه بر روي اندازه گيري هاي امپدانسي با استفاده از روش كول
994
بررسي تاثير ضخامت نسبي اسكالپ و جمجمه روي اندازه گيري هاي امپدانسي با استفاده از روش PCA
995
بررسي تاثير ضخامت و تعداد رديفهاي دوخت بر ظرفيت نگهداري آب در لايه هاي بي بافت
996
بررسي تاثير ضخامت و دما بر خواص ساختاري، اپتيكي و الكتريكي فيلم هاي نازك Bi2 Te3
997
بررسي تاثير ضخامت و نوع پوشش قالب بر ريز ساختار آلياژ A319
998
بررسي تاثير ضرايب الاستيك مراتب بالا برثابت آكوستوالاستيك فلز تحت بار كششي
999
بررسي تاثير ضربات ناشي از حركت چرخ بر عمر خستگي دراتصالات و ريل هاي راه آهن
1000
بررسي تاثير ضربه بر چند لايه كامپوزيت و آلومينيوم
بازگشت