<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت استعدادهاÝمورد مطالعه ( راديو فرهنگ )
2
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان قم
3
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان عملكرد زنان در محيط كار ﴿مورد مطالعه بيمارستان شهرستان بروجن﴾
4
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان كارايي كاركنان(مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي استان مازندران)
5
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر نوآوري دانشگاه پيام نور مركز تهران
6
بررسي تاثير فرهنگ سازماني برعملكرد كاركنان ادارات دولتي مورد مطالعه ﴿اداره مخابرات شهرستان بروجن﴾
7
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بروظايف مديران ودارس ابتدايي شهر علي آبادكتول
8
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در تمايل به تسهيم دانش در سازمان از ديدگاه ارزشهاي رقابتي
9
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در سلامت سازماني با نقش ميانجي صلاحيت حرفه اي
10
بررسي تاثير فرهنگ سازماني وتعهد سازماني بر مديريت دانش
11
بررسي تاثير فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي بر پايداري در آمدي خانوار
12
بررسي تاثير فرهنگ سياسي نخبگان سياسي برتر توسعه نيافتگي سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي
13
بررسي تاثير فرهنگ عامه ي فارس بر نقوش بافته هاي قشقايي
14
بررسي تاثير فرهنگ عربي - اسلامي بر اشعار پروين اعتصامي
15
بررسي تاثير فرهنگ غربي بر روي دانشجويان علوم اجتماعي سال تحصيلي 84،دانشگاه پيام نور
16
بررسي تاثير فرهنگ كارآفرينانه سازماني بر خلاقيت و نوآوري
17
بررسي تاثير فرهنگ مديريت خطا برعملكرد سازمان
18
بررسي تاثير فرهنگ ملي بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك (مورد مطالعه: شركت ايران خودرو استان مازندران)
19
بررسي تاثير فرهنگ نوآوري بر عملكرد بازار با نقش ميانجيگري نوآوري بازاريابي و نوآوري محصول )مطالعه موردي : سازمانهاي كوچك و متوسط استان فارس(
20
بررسي تاثير فرهنگ و ساختار سازماني بر مديريت دانش در شركت لوله سازي اهواز
21
بررسي تاثير فرهنگ و گرايش به كار كاركنان بر موفقيت برنامه هاي بهبود بهره وري در شركتهاي توليدي
22
بررسي تاثير فرهنگ وقف بر سيماي كالبدي شهرهاي ايران با تاكيد بر بازار ﴿نمونه موردي بازارهاي سنتي يزد﴾
23
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري بر چابكي سازمان با نقش واسطه اي مديريت دانش (مورد مطالعه: مدارس غيرانتفاعي پسرانه در سطح رشت)
24
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري بر چابكي سازمان با نقش واسطه اي مديريت دانش(مورد مطالعه: مدارس غيرانتفاعي پسرانه در سطح رشت)
25
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري سازماني بر خلاقيت كاركنان شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
26
بررسي تاثير فرهنگ‌سازماني بر بهره وري كاركنان دانشگاه ها و سيستم هاي آموزشي (مطالعه موردي: دانشگاه علم و صنعت ايران)
27
بررسي تاثير فرود مديترانه بر بارشهاي دوره سرد سالهاي 2791-1791(ترسالي ) و 3791-2791(خشكسالي ) درغرب زاگرس
28
بررسي تاثير فسفات بر مقاومت دو رقم كلزا﴿Brassica napus) نسبت به سميت آلومينيوم
29
بررسي تاثير فشار ايزواستاتيك گرم (HIP) بر ريزساختار و خواص تنش گسيختگي سوپر‌آلياژ پايه نيكل CMSX4
30
بررسي تاثير فشار شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور فارسان سال تحصيلي 92-93
31
بررسي تاثير فشار و دما بر خواص كششي و رفتار شكست جوش در فرآيند جوشكاري سر به سر ذوبي پلي اتيلن
32
بررسي تاثير فشار ورودي در پديده جذب مخلوط چند جزئي گاز در بسترهاي فشرده
33
بررسي تاثير فشارها و معضلات اخلاقي بر تضاد حسابرسي
34
بررسي تاثير فشارهاي بالا روي جابجايي توزيع شعاعي الكترون اتم هيدروژن در حالت پايه
35
بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملكرد شغلي در بين مديران جهاد سازندگي استان اصفهان
36
بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملكرد كاري در بين مديران اموزش و پرورش منطقه لنجان(زرين شهر)
37
بررسي تاثير فشردن قفسه سينه بر ميزان خروج ترشحات و شاخص هاي تنفسي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي ICU مركز اموزشي درماني منتخب شهر رشت در سال 92-1391
38
بررسي تاثير فشردن قفسه سينه بر ميزان خروج ترشحات و شاخص هاي تنفسي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي مراكز آموزش درماني منتخب شهر رشت در سال 92- 1391
39
بررسي تاثير فضاي اخلاقي سازمان بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان اداره گاز استان اصفهان
40
بررسي تاثير فضاي رقابت بر طرح ريزي استراتژي توانمند سازي واحد بازرگاني شركت ملي نفتكش ايران
41
بررسي تاثير فضاي سبز شهري بر دماي محيط با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
42
بررسي تاثير فضاي شهري بر ميزان اجتماع‌پذيري با مقايسه سه مسير در محله جلفاي اصفهان
43
بررسي تاثير فضاي مجازي بر آداب و رسوم و افكار مردم
44
بررسي تاثير فضاي مجازي بر دينداري دانشجويان
45
بررسي تاثير فضاي مجازي بر شكاف ارزشي در خانواده ها
46
بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروند سازماني با نقش واسطه اي سلامت عاطفي (مورد مطالعه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي دولتي شهرستان رشت)
47
بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروند سازماني با نقش واسطه اي سلامت عاطفي(مورد مطالعه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي دولتي شهرستان رشت)
48
بررسي تاثير فعال سازي با استات مس و استات نيكل بر روي تشكيل پوشش تبديلي فسفاته و مقاومت به خوردگي آن
49
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر احياي كلسيوترميك دي اكسيد تيتانيم
50
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر فرآوري ايلمنايت از طريق فرايند بكر
51
بررسي تاثير فعال‌سازي مكانيكي بر مهمترين خواص مكانيكي و فيزيكي سرباره‌ي فسفر فعال شده
52
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر احياء آلومينوترمي اكسيدواناديم به منظور توليد آميژان آلومينيوم- واناديم
53
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر فرآيند بكر
54
بررسي تاثير فعاليت بدني و محدوديت حركتي بر يادگيري و حافظه ي فضايي رت هاي نر پير و جوان
55
بررسي تاثير فعاليت سياسي دانشجويان بر افت تحصيلي آن ها ازنگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
56
بررسي تاثير فعاليت فيزيكي بر كيفيت زندگي بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب بيمارستان افشار پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر قلب.
57
بررسي تاثير فعاليت منظم ورزشي بر شيوه هاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1389
58
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي بر روي كيفيت ارتباط با مشتري در بين مشتريان نظام بانكي(مطالعه موردي مشتريان بانك ملت شعب شهرستان گنبد كاووس)
59
بررسي تاثير فعاليت هاي فرهنگي مساجد بر روي جوانان 17تا30سال
60
بررسي تاثير فعاليت هاي فرهنگي مساجد برروي جوانان
61
بررسي تاثير فعاليت هاي گروهي وانفرادي برميزان افسردگي ،اضطراب صفتي و پرخاشگري و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي پسران غير ورزشكارمقطع متوسطه شهرايلام
62
بررسي تاثير فعاليت هاي منابع انساني بر كارآفريني مديران مدارس غيردولتي استان گيلان با نقش واسطه اي تعهد سازماني
63
بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي بر پيشرفت تحصيلي
64
بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي نوجوانان بر نگرش نسبت ب بزهكاري
65
بررسي تاثير فعاليتهاي اردويي در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گرگان سال تحصيلي 78-1377
66
بررسي تاثير فعاليتهاي ترفيعي بر قصد پذيرش محصولات غذايي شركت هاي ماكاروني در شهرستان آمل
67
بررسي تاثير فعاليتهاي خلاقيت محور وبازي بر رشد فكري كودكان دبستاني منطقه 4 اموزش و پرورش مشهد
68
بررسي تاثير فعاليتهاي واحد تربيت بدني عمومي يك بر حجمها و ظرفيتهاي ريوي و تغييرات نوار قلبي دانشجويان
69
بررسي تاثير فقدان پدر بر وضعيت تحصيلي دانش اموزان دختر در دبيرستانهاي ناحيه 4 مشهد
70
بررسي تاثير فقر و حاشيه نشيني بر انحرافات اجتماعي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
71
بررسي تاثير فقر والدين بر آسيب پذيري و كج روي فرزندان
72
بررسي تاثير فلزات كادميوم و كبالت بر روي مكانيزم استخراج فلز توسط حلال آلي D2EHPA
73
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر اثربخشي استقرار مديريت دانش در دانشگاه پيام نور
74
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر اثربخشي استقرارمديريت دانش در دانشگاه پيام نور
75
بررسي تاثير فناور ي اطلاعات برمديريت دانش در سازمان مطاله موردي شركت ايران خودرو
76
بررسي تاثير فناوري آموزشي بر كيفيت تدريس اساتيد در دانشكده ،هنر و علوم انساني شهرستان فارسان در سال 92-93
77
بررسي تاثير فناوري آموزشي بر كيفيت تدريس اساتيد در دانشكده هنر شهرستان فارسان در سال 93-92
78
بررسي تاثير فناوري اطلاعات )IT( بر بهره وري سازمان از ديدگاه مديران (بر اساس مدل كايزن ) در شركت سايپا
79
بررسي تاثير فناوري اطلاعات با ميانجي گري فرهنگ سازماني بر مديريت بحران
80
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد كاركنان با توجه به نقش تعديل كننده جو سازماني در كاركنان بانك ملي استان آذربايجان شرقي
81
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود فرآيند تصميم گيري مديران شركت خودروسازي سايپا
82
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري بانكي ، مطالعه موردي بانك تجارت شهر تهرا ن
83
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان بيمه خدمات درماني استان مركزي
84
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازماني واحدهاي ستادي شركت ملي پالابش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
85
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري نيروي كار ودستمزد
86
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري و عملكرد شركت سهامي مخابرات استان مازندران
87
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابك سازي سازمان هاي دولتي (به صورت موردي سازمان ثبت اسناد و املاك)
88
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي سازمانها
89
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني ادارات و موسسات دولتي شهرستان دامغان
90
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد پروژه هاي ساختماني با توجه به نقش واسطه اي مديريت دانش (مطالعه موردي)
91
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارآفريني
92
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كاهش فساد اداري در سازمان هاي عمومي غير دولتي مورد مطالعه شهر داري نجف اباد
93
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كيفيت ادراك شده از خدمات سازمان حج و زيارت
94
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت جامع در اداره آموزش و پرورش بجنورد
95
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي با كمك روش دلفي و ماتريس رتبه اي
96
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بربهره وري سازماني در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان لرستان
97
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري شهرستان كرمان
98
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در فساد اداري:تبيين نقش تعديلگر وجدان كاري
99
بررسي تاثير فناوري اطلاعات درآموزش ازديدگاه دبيران مقطع متوسطه دخترانه دامغان
100
بررسي تاثير فناوري اطلاعات روي بهره وري. نيروي كار و دستمزد
101
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (تجارت الكترونيك ) بر بازاريابي محصولات كشاورزي كشاورزان شهرستان كرمانشاه
102
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر آموزش و يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر
103
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر استراتژي بازيابي در بازار بين المللي خراسان شمالي
104
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه اي معلمان زن آموزش متوسطه شهرستان سوادكوه از ديدگاه خودشان
105
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازمان با استفاده از كارت امتياز متوازن
106
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازماني
107
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان آق قلا
108
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و اعتماد بر حاكميت رابطه اي به منظور بهبود عملكرد زنجيره تامين
109
بررسي تاثير فناوري نانو در عرصه كشاورزي
110
بررسي تاثير فنتانيل ترانس درمال در ميزان بيدردي پس از عمل جراحي لاپاراتومي انتخابي
111
بررسي تاثير فنتانيل ترانس درمال در ميزان بيدردي پس از عمل جراحي لاپاراتومي انتخابي
112
بررسي تاثير فنتانيل وريدي بر كاهش دردناشي ازپونكسيون لومباردر نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
113
بررسي تاثير فواصل زماني اندازه گيري بر دقت تعيين ديماند مصرف
114
بررسي تاثير فيلت بر توزيع تنش در سازه هاي اتصال چسبي تك لبه اي
115
بررسي تاثير فيلم آموزشي بر ميزان آگاهي كارورزان ورودي 91-1390 دانشگاه علوم پزشكي گيلان از نحوه¬ي برخورد با بيماران ترومايي
116
بررسي تاثير فيلمبرداري آثار سينماي اكسپرسيونيستي بر فيلمهاي دهه 60 و 70
117
بررسي تاثير فيوز CSY بر عملكرد لرزه¬اي قاب¬هاي فولادي نامنظم در ارتفاع
118
بررسي تاثير قابليت پلت فرم و حاكميت رابطه اي بر قابليت فرآيند كسب و كار الكترونيكي ؛ مطالعه موردي شركت توسن
119
بررسي تاثير قابليت سازماني و مشتري‌مداري سازمان بر سيستم عملكرد مديريت روابط با مشتري در صندوق توسعه عصر شمال شهرستان بابل
120
بررسي تاثير قابليت كاربردي وب سايت بر انجام تبليغات دهان به دهان توسط مشتريان با در نظر گرفتن متغبر واسطه اي رضايت و وفاداري مشتريان
121
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد بازار شركتهاي كوچك و متوسط در شهركهاي صنعتي استان مازندران
122
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي نوآورانه و يادگيري سازماني بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي: شركت هاي كسب و كار كوچك و متوسط در شهرك صنعتي آمل)
123
بررسي تاثير قابليت هاي توانمندسازي سيستم خبره در بهبود تصميمات راهبردي مديران(مطالعه موردي راه آهن ج اا)
124
بررسي تاثير قابليت هاي فردي بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي بانك سينا شهر اصفهان)
125
بررسي تاثير قابليت هاي فناوري اطلاعات وعملكرد ونو آوري باتوجه به نقش كارآفريني وتعديل گري و مزيت رقابتي درشركتهاي نفت فلات قاره
126
بررسي تاثير قابليت‌هاي بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات از طريق متغيرهاي ميانجي دسترسي اطلاعات صادراتي و روابط شبكه‌هاي تجاري
127
بررسي تاثير قابليت‌هاي پوياي فناوري اطلاعات بر عملكرد رقابتي با تاكيد بر نقش ميانجي چابكي بازاري و نقش ميانجي چابكي عملياتي (مورد مطالعه شهرك صنعتي اشتهارد)
128
بررسي تاثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي صادراتي با توجه به نقش ميانجي گرايانه چابكي زنجيره تامين
129
بررسي تاثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي صادراتي با توجه به نقش ميانجي گرايانه چابكي زنجيره تامين (مطالعه موردي شركتهاي توليدكننده و صادركننده سيمان مستقر در استان تهران و البرز)
130
بررسي تاثير قابليتهاي لجستيك معكوس بر هزينه شركت (مطالعه موردي : شركت بل روزانه )
131
بررسي تاثير قاچاق منسوجات برروي بهره وري در صنعت نساجي ايران (86-1375)
132
بررسي تاثير قارچ ميكوريز اربسكولار برتحريك توليد گليسريزين درگياه دارويي شيرين بيان
133
بررسي تاثير قارچ هاي Lecanicillium muscarium ، Beauveria bassiana و حشره كش ايميدا كلوپرايد روي پوره هاي سنين مختلف سفيد بالك گلخانه، Trialeurodes vaporariorum به صورت جداگانه و تركيبي
134
بررسي تاثير قالب سيماني و ماسه اي بر روي دقت ابعادي و خواص مكاميكي قطعات چدني خاكستري در فرآيند ريخته گري توپر
135
بررسي تاثير قرار دادن كلسيم هيدروكسايد و ميزان رطوبت عاج برچسبندگي يك نوع سيلر بيوسراميك در كانال ريشه دندان هاي ثنايا فك بالا
136
بررسي تاثير قرارداد روانشناختي بر رفتارهاي انحرافي با توجه به نقش تعديلگر خودكنترلي در اداره كل راه و شهرسازي جنوب كرمان
137
بررسي تاثير قرارداد هاي روان شناختي(عوامل فردي-سازماني) برعملكرد مديريت استعداد(مطالعه موردي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران)
138
بررسي تاثير قشربندي اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان
139
بررسي تاثير قصه گويي بر احساس تنهايي كودكان سن مدرسه بستري در مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1396
140
بررسي تاثير قطبيت ميدان مغناطيسي خارجي و جهت اختلاف پتانسيل الكتريكي بر فرآيند الكتروريستي
141
بررسي تاثير قطران و دود سيگار بر روي بافت معده در بيماران مراجعه كننده با علائم سوء هاضمه به بخش آندوسكوپي مراكز آموزشي درماني و تحقيقاتي امام رضا ع تبريز
142
بررسي تاثير قلدري سازماني بر سكوت كاركنان با نقش ميانجي تخطي از قرارداد روانشناختي
143
بررسي تاثير قليا روي پارچه پلي استر با سطح مقطع مختلف
144
بررسي تاثير قوميت بر انتخاب كانديداهاي شوراي سلامي ( قوم ترك ) شهر گلوگاه
145
بررسي تاثير قير طبيعي و زايكوترم بر خواص خودترميمي آسفالت نيم گرم
146
بررسي تاثير قيمت و استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري بر نيت خريد مصرف كنندگان ﴿مورد مطالعه: دسرهاي دنت و رامك﴾
147
بررسي تاثير كاپتوپريل بر كارايي درمات با سلول هاي بنيادي در پيشگيري و يا كاهش اثرات نارسايي قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
148
بررسي تاثير كاتاليست KMnO4 بر روي خواص نوري پوشش هاي زيستي نانومتري
149
بررسي تاثير كاتاليستي فلزات تجيب در تبديل مستقيم گاز طبيعي به اسيد استيك
150
بررسي تاثير كار فلسفي با كودكان سنين 8 تا 11 سال مقطع ابتدايي پسرانه
151
بررسي تاثير كار گروهي در آموزش رياضي برپيشرفت تحصيلي
152
بررسي تاثير كار مكانيكي بر احياء اكسيد مس در حضور آلومينيوم
153
بررسي تاثير كار مكانيكي بر تهيه TIO2 از ايلمنايت
154
بررسي تاثير كار مكانيكي بر روي احياي حرارتي سيستم Tio2\A1
155
بررسي تاثير كار مكانيكي و عمليات حرارتي بر تهيه TIC از ايلمنايت
156
بررسي تاثير كار مكانيكي و عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي تنشي آلياژ 7075 آلومينيوم
157
بررسي تاثير كارآفريني اجتماعي بر توسعه اقتصاد مقاومتي مورد مطالعه كميته امداد امام خميني (ره)استان تهران
158
بررسي تاثير كارآفريني اجتماعي بر عملكرد سازماني
159
بررسي تاثير كارآفريني سازماني بر توليد در كلاس جهاني (مطالعه موردي: شركت ياس نخ )
160
بررسي تاثير كارآفريني سازماني بر توليد در كلاس جهاني .W C M
161
بررسي تاثير كارآفريني و مسئوليت اجتماعي شركت به عنوان كاتاليست نسبت به عملكرد شركت و ارزش نام تجاري برند اسنوا
162
بررسي تاثير كارايي دو ماه برنامه تمريني منتخب در منزل همراه با لوح فشرده و در سالن با حضور مربي برSPPB زنان مبتلا به MS
163
بررسي تاثير كارايي سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
164
بررسي تاثير كاربرد الگوي اكولوژيكي اجتماعي در ارتقاي فعاليت بدني كاركنان زن دانشگاه تبريز درسال 1390
165
بررسي تاثير كاربرد بازاريابي الكترونيكي در رونق بخش گردشگري استان گيلان
166
بررسي تاثير كاربرد راهبردهاي يادگيري شناختي (بسط دهي يا تفسير و گسترش مطالب سازماندهي تكرار و تمرين ) بر سطح درك مطلب درس زبان فارسي سال اول متوسطه دانش آموزان پسر مناطق روستايي شهرستان اقليد
167
بررسي تاثير كاربرد سبك هاي يادگيري در ميزان يادگيري دانش آموزان راهنمايي شهرستان فارسان در سال 92
168
بررسي تاثير كاربرد شيوه هاي رفتاري ، شناختي و تركيبي بر تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژي الكتريكي شمال تهران
169
بررسي تاثير كاربرد فلورايد موضعي بر روي استحكام باند برشي فيشورسيلانت
170
بررسي تاثير كاربرد فناوري اطلاعات بر بهره وري كاركنان جهاد كشاورزي
171
بررسي تاثير كاربرد كامپيوتر بر موفقيت دانش آموزان
172
بررسي تاثير كاربرد مدل خودمراقبتي اورم بر خودكارآمدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز اموزشي - درماني رازي شهر رشت در سال 95-1394
173
بررسي تاثير كاربرد نانو ذرات رنگدانه در فرمولاسيون تونرهاي رنگي بر ويژگي هاي كاربردي چاپ رنگي كاغذ
174
بررسي تاثير كاربردفلورايد موضعي بر روي استحكام باند برشي فيشور سيلانت
175
بررسي تاثير كاربردنيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و برخي صفات رويشي
176
بررسي تاثير كاربري اراضي بر فرآيند هيدرولوژيكي :با تاكيد برخصوصيات سيلاب و روش هاي كنترل سيلاب مطالعه موردي ﴿حوضه آبريز سد جيرفت ﴾
177
بررسي تاثير كاربري اراضي و مواد مادري بر توزيع عمودپذيرفتاري مغناطيسي خاك سطحي شرق اصفهان
178
بررسي تاثير كاربست تجارت الكترونيكي بر عملكرد آژانسهاي خدمات مسافرتي براساس ديدگاه اسكوكا و ديرسون (مورد مطالعه آژانس هاي مسافرتي بر خط ايران)
179
بررسي تاثير كاربست روش آموزش مساله محور در تدريس درس علوم تجربي توسط معلمان پايه ششم شهرستان بهشهر ﴿ مورد مطالعه: دانش آموزان پايه ششم شهرستان بهشهر﴾
180
بررسي تاثير كاربيد يوتكتيك بر مقاومت به سايش چدن سفيد كم آلياژ حاوي مس
181
بررسي تاثير كارت هوشمند سلامت در ارتقائ كيفيت خدمات درماني (مورد مطالعه:سازمان بيمه تامين اجتماعي استان مازندران)
182
بررسي تاثير كاردرماني بر ميزان بهبود باليني در بيماران اسكيزوفرني
183
بررسي تاثير كارراهه هاي شغلي بر درگيري كاركنان در كار بانك كشاورزي شهرستان كاشان و آران و بيدگل
184
بررسي تاثير كارسرد بر خواص كششي و خواص ناهمسانگردي ورق آلومينيوم5052
185
بررسي تاثير كارسرد بر خواص مكانيكي و خواص ناهمسانگردي ورق آلومينيوم 5052
186
بررسي تاثير كارسرد بر فرايند رسوب سختي و خواص كششي آلياژ آلومينيوم 6061
187
بررسي تاثير كاركردهاي مختلف برند بر عكس العمل مصرف كنندگان در بازار خودرو
188
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي اﺣﻴﺎي حرارتي سيستم TiO2/Al
189
بررسي تاثير كاشي‌كاري سلجوقيان و ايلخانيان بر كاشي‌كاري سلاجقه روم﴿آسياي صغير﴾
190
بررسي تاثير كالبد خانه هاي دوره پهلوي اول اصفهان در تعاملات اجتماعي ساكنان
191
بررسي تاثير كانارد بر ضرايب آيروديناميكي موشك
192
بررسي تاثير كانال ها و شبكه هاي ماهواره اي بر روي شيوه زندگي مردم
193
بررسي تاثير كانون اخلاقي بر نيت خريد با توجه به نقش تعديلگر مسئوليت اجتماعي برند و وابستگي عاطفي برند
194
بررسي تاثير كاهش تعرفه بر تجارت محصولات كشاورزي با استفاده از مدل هاي شبيه سازي تجارت كشاورزي ﴿مطالعه موردي : ايران﴾
195
بررسي تاثير كاهش ساعت كار بر تعهد سازماني پرستاران بخش ويژه در بيمارستان وليعصر ﴿عج﴾بيرجند
196
بررسي تاثير كاهش وزن پلي استر روي خصوصيات چاپ پيگمنت روي آن
197
بررسي تاثير كپسول بابونه بر الگوي قاعدگي و علايم سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 97-1396
198
بررسي تاثير كپسول پروبيوتيك بر گلوكز ناشتا و پارامترهاي متابوليكي در مادران باردار مبتلا به ديابت بارداري يا اختلال تحمل گلوكز
199
بررسي تاثير كتاب جديد فارسي اول راهنمايي بر مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان پايه اول راهنمايي شهرستان گرمي در سال تحصيلي 88-87
200
بررسي تاثير كتاب هاي جديد فارسي دوره ابتدايي بر سواد خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران
201
بررسي تاثير كتاب و كتابخواني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
202
بررسي تاثير كتاب و كتابخواني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منطقه كلاله
203
بررسي تاثير كتب غير درسي در پيشرفت دانش آموزان مقطع ابتدايي
204
بررسي تاثير كتوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران در مقايسه با پروپوفول در اعمال جراحي سرپايي زنان
205
بررسي تاثير كتوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران در مقايسه با پروپوفول در اعمال جراحي سرپايي زنان
206
بررسي تاثير كربن فعال آبگريز و ديسپرسيون آن در اپوكسي بر محافظت سطحي بتن
207
بررسي تاثير كرم آلوورا بر شدت عارضه پوستي اشعه درماني در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به مركز آموزشي ـ درماني رازي شهر رشت در سال 87-1386
208
بررسي تاثير كروم(Cr)بر ريزساختار و مشخصات مكانيكي آلياژ دوتاييy-Tial
209
بررسي تاثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي يزد
210
بررسي تاثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي يزد
211
بررسي تاثير كسب و كار الكترونيكي بر مديريت اقتصاد مجازي (مورد كاوي بازي هاي رايانه اي)
212
بررسي تاثير كسب و كارهاي خدمت محور در توسعه نوآوري باز در صنعت فناوري اطلاعات در شهر تهران
213
بررسي تاثير كسب وكار الكترونيكي بر عملكرد زنجيره تامين
214
بررسي تاثير كشت بافت و اسيد جيبركيك (Ga3) بر حذف ويروسهاي سيب زميني
215
بررسي تاثير كشت پاييزه در حذف انبارداري ميزان رشد و عملكرد سيب زميني در منطقه اصفهان
216
بررسي تاثير كشت پنبه بر اقتصاد روستايي بخش مركزي شهرستان داراب در راستاي پايداري
217
بررسي تاثير كشت پياز بر رونق اقتصادروستايي ( مطالعه موردي دهستان بناجوي شرقي ) شهرستان بناب
218
بررسي تاثير كشت خاكپوش زنده شبدر بر سيم بر رشد و عملكرد ذرت و كنترل علف هاي هرز در سيستم هاي مختلف خاكورزي
219
بررسي تاثير كشت ويژه گياهان مناطق خشك بر روند بهسازي يك نمونه خاك شور و قليايي در شرايط گلخانه اي
220
بررسي تاثير كشش ايستا همراه با گرماي عمقي التراسوند، گرم كردن فعال وسرما بر انعطاف پذيري عضلات همسترينگ
221
بررسي تاثير كشش بين قفسه اي بر پارامترهاي نورد سرد تاندوم به كمك شبكه هاي عصبي
222
بررسي تاثير كشش درچله پيچي بر روي بافت هاي تركيبي
223
بررسي تاثير كشف المحجوب هجويري بر تذكره الاولياء عطار
224
بررسي تاثير كلاس هاي آموزش خانواده بر سازگاري خانواده در منطقه سعدآباد
225
بررسي تاثير كلاس هاي پيش دبستاني درموقعيت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي ناحيه 2قم
226
بررسي تاثير كلاسهاي آموزشي مشاوره پيش از ازدواج برميزان آگاهي مراجعين از روشهاي تنظيم خانواده در مركز بهداشتي درماني رشتيان شهرستان رشت در تيرماه 1383
227
بررسي تاثير كلاسهاي ان آ در ترك اعتياد جوانان شهرستان شيروان
228
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني بر ارتقاء تحصيلي و آموزشي دانش آموزان پسر مدارس شهر اصفهان
229
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني بر ارتقاء تحصيلي و آموزشي دانش آموزان پسر مدارس شهر اصفهان
230
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني تابستاني بر كاهش افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه آزادشهر
231
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني تابستاني در كاهش ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان رامسر
232
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر منطقه پنج آموزش و پرورش
233
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني در كاهش ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان رامسر
234
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس بر روش هاي تدريس معلمان مدارس ابتدايي
235
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس بر ميزان يادگيري دانش آموزان مدرسه شاهد پسرانه ابتدايي
236
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس برروش هاي تدريس معلمان مدارس ابتدايي
237
بررسي تاثير كلاه ايمني بر كاهش ضربات وارد به سر بوسيله تحليل اجزاء محدود
238
بررسي تاثير كلاه ايمني كامپوزيتي در كاهش معيار ضربه مغزي
239
بررسي تاثير كلرايد و سختي كلسيم آب خنك كننده برخوردگي فولاد ساده كربني و مس
240
بررسي تاثير كلريد سديم بر راندمان ليچينگ كنسانتره كالكوپيريتي مجتمع مس سرچشمه
241
بررسي تاثير كلسيم بر سياليت آلياژهاي منيزيم ( AZ91)
242
بررسي تاثير كلسيم گلوكونات روي متوسط فشار خون شرياني بعد از القاي بيهوشي با پروپوفولدر بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال هاي 1388 و 1389/
243
بررسي تاثير كلسيم هيدروكسايد بر كاهش ميكروارگانيسم هاي داخل كانال پس از پركردن دندان
244
بررسي تاثير كلسيم هيدروكسايد بر كاهش ميكروارگانيسم هاي داخل كانال پس از پركردن دندان
245
بررسي تاثير كلوئيدين خوراكي با دوز كم بر ميزان درد حاد پس از هيستركتومي شكمي
246
بررسي تاثير كلوئيدين خوراكي با دوز كم بر ميزان درد حاد پس از هيستركتومي شكمي
247
بررسي تاثير كلوكزآمين هيدروكلرايد بر سلولهاي كندروسيت
248
بررسي تاثير كليندامايسين موضعي در ميزان درد پس از توكسيلكتومي در بالغين
249
بررسي تاثير كلينيكي دو خمير دندان parodontax و crest7 برروي بهبود شاخص هاي لثه اي
250
بررسي تاثير كلينيكي دو خمير دندان parodontax و crest7 برروي بهبود شاخص هاي لثه اي
251
بررسي تاثير كم رويي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان تربت جام
252
بررسي تاثير كمال رفتاري بر طرد سازماني با نقش ميانجي خودشيفتگي شخصي در سازمان شبكه بهداشت حوزه غرب گيلان
253
بررسي تاثير كنترل داخلي و تعهد شغلي بر كيفيت زندگي كاري درسازمان امور مالياتي استان البرز
254
بررسي تاثير كنترل كيفيت كالا بر بهره وري سازمان
255
بررسي تاثير كنترل ونظارت والدين بر پيشرفت زبان آموزي در كودكان ناشنواي مدرسه ابتدايي گنبد
256
بررسي تاثير كوئنچ جهت دار بر عمليات برگشت دادن آلياژهاي برنز آلومينيم
257
بررسي تاثير كوئنچ جهت دار بر فرآيند پير سازي، خواص مكانيكي و سينتيك عمليات حرارتي آلياژ 6063
258
بررسي تاثير كوئنچ جهتدار بر فرآيند پير سازي خواص مكانيكي و سينتيك عمليات حرارتي آلياژ 6063
259
بررسي تاثير كوتاه مدت كشش ايستا بر شاخص تعادل روي پا غالب در وزشكاران و غير ورزشكاران مرد وزن
260
بررسي تاثير كود با رهايش كنترل شده ( نانو كامپوزيت اوره-رس) بر عملكرد دانه و عملكرد نيتروژن ذرت (سينگل كراس 704)
261
بررسي تاثير كود تركيبي اوره-پلي فنل (نانوكامپوزيت اوره-پلي فنل-رس) بر جذب عناصر ريز مغذي و عملكرد ذرت(سينگل كراس 704)
262
بررسي تاثير كود تركيبي اوره-پلي فنل (نانوكامپوزيت اوره-پلي فنل-رس) بر جذب عناصر ريز مغذي و عملكرد ذرت(سينگل كراس 704)
263
بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك وشيميايي برعملكرد كمي وكيفي ارقام ارزن دراستان قم
264
بررسي تاثير كودهاي دامي و زيستي بر خصوصيات كمي و كيفي عدس رقم بيله سوار در شرايط ديم منطقه نور آباد
265
بررسي تاثير كودهاي زيستي ورمي‌كمپوست و مايكوريزا بر روي خصوصيات كمي و كيفي ماش رقم پرتو
266
بررسي تاثير كودهاي زيستي ورمي‌كمپوست و مايكوريزا بر روي خصوصيات كمي و كيفي ماش رقم پرتو
267
بررسي تاثير كوركومين خوراكي بر اندازه درد و سوزش ضايعات ليكن پلان دهاني
268
بررسي تاثير كوسورفكتانت (اتيلن دي‌آمين) بر عملكرد عوامل فعال زيستي در ازدياد برداشت ميكروبي نفت
269
بررسي تاثير كيفيت ،رضايت و اعتماد الكترونيكي بر وفاداري مشتريان(مطالعه موردي:خدمات بانكداري اينترنتي شعب ملي شهر ساري)
270
بررسي تاثير كيفيت آب آبياري و نسبت آبشوئي بر كيفيت زه آب و توزيع نمك در نيمرخ خاك
271
بررسي تاثير كيفيت آموزش هاي الكترونيكي بر تعهد سازماني(كاركنان بانك حكمت ايرانيان)
272
بررسي تاثير كيفيت ادراك شده وب سايت بر قصد كاربر براي استفاده مستمر از آن در تجارت الكترونيك
273
بررسي تاثير كيفيت ارتباط كاركنان بر وفاداري مشتريان در بانك كشاورزي استان گلستان
274
بررسي تاثير كيفيت ارتباطات و تفاهم با مشتري در بازاريابي رابطه مند بر روي گفته هاي شفاهي مثبت(مطالعه موردي:محصولات شوينده شركت تاژ)
275
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر تامين مالي از طريق بدهي در شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي بورسي
276
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي و ساختار مالكيت بر تاخير قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
277
بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي با استفاده از مدل سروكوال بر رضايت و وفاداري مشتري و قصد استفاده مجدد مشتريان
278
بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي بر روي پيامدهاي رفتاري و نگرشي (مطالعه موردي بانك ملت شهر تهران )
279
بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكي بر اعتماد و وفاداري مشتريان (مورد مطالعه :بانك سپه شهر تهران )
280
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر ارزش ويژه برند مبتني بر مصرف كننده در حوزه خدمات بانكي ) مطالعه موردي: مشتريان بانك ملي شعب تهران (
281
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر رضايتمندي بيماران در بيمارستان كوثر شيراز
282
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
283
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
284
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
285
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر نگهداري مشتري با نقش ميانجي قصد خريد مشتري
286
بررسي تاثير كيفيت خدمات حسابرسي بر هزينه حقوق صاحبان سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
287
بررسي تاثير كيفيت خدمات درك شده، بر تعهد و وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي شركت MSI
288
بررسي تاثير كيفيت خدمات، اعتماد و سودمندي ادراك شده بر وفاداري مشتري در شعب بانك تجارت شهر تهران
289
بررسي تاثير كيفيت رابطه بر حفظ مشتري با نقش ميانجي هزينه تغيير(مطالعه موردي :صنايع غذايي تلكا شهرستان آمل)
290
بررسي تاثير كيفيت رابطه كاري بر عملكرد فروشنده و رضايت شغلي (مطالعه موردي:فروشندگان فروشگاه هاي اتكا در شهر تهران )
291
بررسي تاثير كيفيت زندگي بر بهزيستي روانشناختي وبهزيستي معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بروجن
292
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني و عملكرد :كاركنان شركت داروسازي داملران بروجرد
293
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر عملكرد كاركنان بانك اقتصاد نوين
294
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر ميزان بهره وري كاركنان كارخانه بهپاك شهرستان بهشهر
295
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان در سازمانهاي دولتي
296
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري كاركنان بهزيستي استان مركزي بر عملكرد انان
297
بررسي تاثير كيفيت زندگي گردشگران بر توسعه روستايي ﴿مطالعه موردي :روستاهاي هدف گردشگري شهرستان هاي هرسين وصحنه استان كرمانشاه ﴾
298
بررسي تاثير كيفيت سطحي و عمليات حرارتي بر ريزساختار و استحكام اتصال حاصل از فرآيند نورد تجمعي (ARB) آلياژ آلومينيوم AA6061
299
بررسي تاثير كيفيت سود بر ميزان وجه نقد نگهداري شده توسط شركتها
300
بررسي تاثير كيفيت سيستم اطلاعاتي )ISQ( بر كيفيت تصميمات كاربران مطالعه موردي: صنعت هوافضا
301
بررسي تاثير كيفيت سيستم حاكميت شركتي بر عملكرد شركت ها
302
بررسي تاثير كيفيت فضاي شهري بر عابرين پياده مطالعه موردي: خيابان كوهسنگي مشهد حد فاصل ميدان تقي آباد تا پارك كوهسنگي
303
بررسي تاثير كيفيت گزارشگري مالي بر جريان نقد آزاد وكارايي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
304
بررسي تاثير كيفيت محيط بر امنيت فضاهاي شهري
305
بررسي تاثير كيفيت مديريت روابط با مشتري (CRM) بر وفاداري مشتري در شركت ايرانسل
306
بررسي تاثير كيفيت نهادي بر رابطه بين نفرين منابع طبيعي و رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1370 تا 1392 با رويكرد ARDL
307
بررسي تاثير كيفيت نهادي بر رابطه بين نفرين منابع طبيعي و رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1370 تا 1392 با رويكرد ARDL
308
بررسي تاثير كيفيت و قيمت در ضايعات نان در تهران در دهه 80 مطالعه موردي منطقه 22
309
بررسي تاثير كيفيت وقيمت در ضايعات نان در تهران در دهه80مطالعه موردي منطقه 22
310
بررسي تاثير گاباپنتين بر اورژنز و هورمون هاي موش سوري ماده بالغ
311
بررسي تاثير گاز هوشبرايزوفلوران بر روي سطح آنزيمهاي كبدي پرسنل در اتاق عمل بيمارستان بعثت
312
بررسي تاثير گذاري تبليغات تجاري شركت بيمه ايران و ارائه راهكارهاي بهينه بر اساس مدل داگمار
313
بررسي تاثير گذاري رسانه هاي تبليغاتي و رتبه بندي آنها از ديد مشتريان براساس مدل اي - آي - دي - اي درشركت توليدي اخوان جم
314
بررسي تاثير گذاري قراردادهاي انتقال دانش فني با شركتهاي آلماني بر تصميم گيري خريد تجهيزات برق و كنترل نيروگاهي در بازار ايران (مطالعه موردي: گروه مپنا)
315
بررسي تاثير گذاري كاركنان در بهبود مديريت كيفيت فراگير در سازمان ها ﴿كارخانجات بر فاب شهرستان شهركرد﴾
316
بررسي تاثير گذاري محتواي داستان هاي كودك بر ارزوي انها
317
بررسي تاثير گذراندن دوره هاي مهد كودك بر خلاقيت كودكان سنين دبستان
318
بررسي تاثير گراديان حرارت بر روي استحكام خمشي تيرهاي كامپوزيتي پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور به صورت هدفمند
319
بررسي تاثير گرافن و نانولوله كربني بر بهبود هدايت حرارتي مواد آلي به عنوان مواد تغيير فاز دهنده
320
بررسي تاثير گرانيسترون بر ميزان كاهش هايپوتانسيون پس از بي حسي اسپاينال در بيماران كانديد عمل جراحي سزارين
321
بررسي تاثير گرانيسترون درجلوگيري از لرز حين و پس از عمل سزارين تحت بيهوشي اسپاينال
322
بررسي تاثير گرانيسترون درجلوگيري از لرز حين و پس از عمل سزارين تحت بيهوشي اسپاينال
323
بررسي تاثير گراورهاي اروپايي بر آثار نگارگري مكتب اصفهان (مطالعه موردي رضا عباسي و برخي شاگردان و معاصرينش)
324
بررسي تاثير گرايش استراتژيك بر هوشياري كارآفرينانه با نقش ميانجي كشف دانش تكنولوژي و كشف دانش بازار
325
بررسي تاثير گرايش اكتشافي بر نوآوري مدل كسب و كار با نقش ميانجيگري تشخيص فرصت و بريكولاژ كارآفرينانه (مطالعه موردي شركت هاي عضو مراكز رشد و پارك علم و فناوري و دانش بنيان استان مازندران)
326
بررسي تاثير گرايش اكتشافي بر نوآوري مدل كسب و كار با نقش ميانجيگري تشخيص فرصت و بريكولاژ كارآفرينانه (مطالعه موردي شركت هاي عضو مراكز رشد و پارك علم و فناوري و دانش بنيان استان مازندران)
327
بررسي تاثير گرايش بازار و كارآفريني بر عملكرد توسعه اي محصولات جديد با نقش ميانجي ظرفيت و توانايي شبكه اي در شركت سوني
328
بررسي تاثير گرايش به بازار كاركنان فروش بر خلاقيت و عملكرد كاركنان فروش
329
بررسي تاثير گرايش به بازار كاركنان فروش بر خلاقيت و عملكرد كاركنان فروش (مطالعه موردي : شعب بانك توسعه در سطح كشور)
330
بررسي تاثير گرايش به بازار و گرايش به تكنولوژي بر نوآوري خدمات (مطالعه موردي :شعب بانك ملي شهرستان بابل )
331
بررسي تاثير گرايش به بازار و گرايش به نوآوري بر وفاداري الكترونيكي
332
بررسي تاثير گرايش به برند بر رفتار برندسازي كاركنان با نقش ميانجي برندسازي داخلي(مورد مطالعه:بانك پارسيان شهر تهران)
333
بررسي تاثير گرايش به برند بر رفتار برندسازي كاركنان با نقش ميانجي برندسازي داخلي(مورد مطالعه:بانك پارسيان شهر تهران)
334
بررسي تاثير گرايش به كارآفريني و گرايش به بازار مديران بر خلق مزيت رقابتي در چهارچوب الگوي هوشمندي رقابتي
335
بررسي تاثير گرايش به كارافريني و گرايش به بازار بر انواع نواوري و عملكرد كسب و كار مطالعه موردي در شركت هاي توليدي استان مازندران
336
بررسي تاثير گرايش كار افرينانه بر جو اخلاقي در صنايع كوچك و متوسط استان مركزي
337
بررسي تاثير گرايش كارآفرينانه بر برند سازي B2B و رشد كسب و كار (مورد مطالعه شركت ايران خودرو)
338
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهركرد
339
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمان دوره ابتدائي شهرستان بهشهر
340
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 93 - 1392
341
بررسي تاثير گرايش¬هاي كارآفرينانه و بازار بر عملكرد شركت با نقش تعديل كننده روابط شبكه هاي اجتماعي و كسب و كار
342
بررسي تاثير گرايشات استراتژيك بر عملكرد و مزيت رقابتي شركتهاي كوچك و متوسط:مطالعه موردي در استان مازندران
343
بررسي تاثير گرايشات عاطفي به جنس مختلف (مخالف ) بر شكست تحصيلي دانش آموزان پايه ي اول دبيرستان هاي دخترانه ناحيه 2 شهر سنندج
344
بررسي تاثير گرايشات فرهنگي برعرق ملي و تاثير آن برقصدو رفتارخريد مشتري
345
بررسي تاثير گرايشپبه خدمات بر عملكرد مالي با نقش ميانجي رضايت شغلي و رضايت مشتري(مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان)
346
بررسي تاثير گرد وغبار برباردهي )وزن زنده ، كلروفيل a ،وكلروفيل فلوئورسنس ( برخي گونه هاي گياهي
347
بررسي تاثير گردش شغلي بر عملكرد كاركنان اداري -پرسنلي بيمارستان امام حسين شاهرود
348
بررسي تاثير گردشگري اقتصاد شهري ﴿شهرستان بهشهر ﴾
349
بررسي تاثير گردشگري بر اشتغال كشورهاي عضو آ.سه.آن
350
بررسي تاثير گردشگري بر افزايش قيمت زمين در شهرستان نور
351
بررسي تاثير گردشگري بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
352
بررسي تاثير گردشگري در توسعه پايدار روستايي شهرستان چالدران
353
بررسي تاثير گردشگري روستايي بر توسعه روستايي در شهرستان نطنز
354
بررسي تاثير گرفتگي عروق كرونر قلب بر حافظه هاي كوتاه مدت ، بلندمدت ، گذشته گرا و آينده گرا و مقايسه با افراد سالم
355
بررسي تاثير گرم نمودن فعال بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر بر ميزان خونريزي و فاكتورها ي انعقادي
356
بررسي تاثير گرم نمودن فعال بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر بر ميزان خونريزي و فاكتورهاي انعقادي
357
بررسي تاثير گرمايش سريع جهت دار بر خواص مكانيكي كامپوزيت SIC آلياژ 7075
358
بررسي تاثير گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل بر بحران هويت نوجوانان شهر قم
359
بررسي تاثير گروه درماني يكپارچه توحيدي و شناختي-رفتاري بر عزت نفس و نگرش هاي زناشويي زندانيان مرد شهر قم
360
بررسي تاثير گروه رشد خصوصيات فردي بر عزت نفس دانشجويان پرستاري دختر دانشكده پرستاري مامايي شهيد بهشتي در نيمسال اول سال تحصيلي 87-86
361
بررسي تاثير گزارشگري تهاجمي بر آگاهي بخشي قيمت سهام و آگاهي بخشي سود سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
362
بررسي تاثير گستردگي ترميم هاي آملگام بر استحكام باند تيوب هاي ارتودنسي
363
بررسي تاثير گسترش آموزش آزاد عكاسي بر ديدگاه فرهنگي هنرجويان عكاسي در جامعه شهري ﴿موردپژوهي:آموزشگاههاي آزاد فني حرفه اي﴾
364
بررسي تاثير گسترش نقش هاي پيشگيري چرخه (دست اندركاران) نجات غريق شهرستان بندرانزلي بر پيامدهاي مراقبتي غرق شدگي (Drowning)
365
بررسي تاثير گسل دهشير - بافت بر كميت و كيفيت آبهاي زيرزميني دشت هرات - مروست با استفاده از روش توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي و مطالعات هيدروژئولويكي
366
بررسي تاثير گشتاور انتقالي و ابعاد برتنش و تغيير شكل كوپلينگ ديسكي فيلتر كارخانه هماتيت
367
بررسي تاثير گشتاور انتقالي و ابعاد برتنش و تغيير شكل كوپلينگ ديسكي فيلتر كارخانه هماتيت
368
بررسي تاثير گفتمان سياسي سالهاي 1376-1384 بر رمان هاي سياسي و اجتماعي اين دوره ﴿ 5 رمان شاخص﴾
369
بررسي تاثير گلايسين بر انحلال نيكل، منگنز و كبالت از باتريهاي مستعمل ليتيم- يون
370
بررسي تاثير گلوكانتيم بر عوامل خوني در مبتلايان به ليشمانيوزيس جلدي
371
بررسي تاثير گلوكانتيم بر عوامل خوني در مبتلايان به ليشمانيوزيس جلدي
372
بررسي تاثير گمرك الكترونيك بر صادرات و واردات
373
بررسي تاثير گونه اي فعال نيتروژن - اكسيژن حاصل از جت پلاسمايي سرد در فشار اتمسفر بر محيط هاي زيستي
374
بررسي تاثير گونه هاي Haloxylon persicum و Atriplex lentiformis بر خصوصيات خاك و گونه هاي بومي در عرصه بياباني شهرستان تبريز
375
بررسي تاثير گياهان دارويي و اسانس تجاري بر عملكرد، تخمير شكمبه اي و رفتارهاي تغذيه اي گوساله هاي شيرخوار
376
بررسي تاثير لايه چيني در تمركز تنش تيرهاي كامپوزيتي ارتوتروپيك شامل سوراخ و ترك
377
بررسي تاثير لايه چيني در رفتار كششي كامپوزيت هاي منسوجي
378
بررسي تاثير لايه سپري بر آب شكستگي پايه پل تحت اثر جريان غير دائمي
379
بررسي تاثير لايه سپري در آب شستگي تكيه گاه ها
380
بررسي تاثير لايه گذاري بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بادگير
381
بررسي تاثير لايه مياني در خواص نانوكامپوزيت هاي خاك رسي به روش آناليزتصادفي
382
بررسي تاثير لايه هاي متفاوت در انواع سلولهاي خورشيدي
383
بررسي تاثير لايه هاي يخ بر عملكرد آيروديناميكي مقطع بال با استفاده از حل عددي جريان
384
بررسي تاثير لغزش عرشه بر روي تكيه گاه الاستومري بر برش پايه و فروافتادگي عرشه پل
385
بررسي تاثير لمس درماني بر ميزان تنيدكي نو پايان بستري در بخشهاي كودكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
386
بررسي تاثير لوزارتان بر كارايي با سلول هاي بنيادي در پيشگيري و يا كاهش اثرات نارسايي قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
387
بررسي تاثير لووتيروكسين بر سطح سرمي ليپيدها در بيماران مبتلا به كم كاري تحت باليني تيروئيد
388
بررسي تاثير ليپواوليگوساكاريد نايسريا گنوره در ويرايش mRNA ژن XBP-1 در موش آزمايشگاهي C57
389
بررسي تاثير ليدوكائين 5/0% داخل بيني در درمان اسپاستيسيتي در بيماران دچار آسيب تروماتيك مغزي
390
بررسي تاثير ليزر كم توان دايود 810 نانومتر بر روي بي‌دردي پالپي دندان دندانهاي پرمولر فك بالا در يك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت در سال 1397
391
بررسي تاثير ليگاندهاي كربوكسيلاتي (استات، تارتارات و سيترات) بر منحني استخراج منگنز توسط D2EHPA
392
بررسي تاثير ماده باند شونده باعاج در پيشگيري از تغيير رنگ دندان توسط CEM cement
393
بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر اضطراب و شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران كانديد آنژيوگرافي بستري در مركز آموزشي درماني پژوهشي دكتر حشمت رشت 95-1394
394
بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر درد و شاخص هاي فيزيو لوژيك بعد از عمل سزارين در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) رشت در سال 1388
395
بررسي تاثير ماساژ پا بر شاخص هاي فيزيولوژيك اضطراب بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان
396
بررسي تاثير ماندابي بر رشد ريشه ونادام هوايي ارقام نخود
397
بررسي تاثير مانع درطبقه بندي حرارتي مخازن دوجداره خورشيدي
398
بررسي تاثير ماهواره بر جوانان
399
بررسي تاثير ماهواره بر دانش آموزان دختر دبيرستان هاي ناحيه 3 اهواز
400
بررسي تاثير ماهواره بر رشد اجتماعي نوجوانان دختر 14 تا 16 سال
401
بررسي تاثير ماهواره بر رواج مدگرايي در استان قم
402
بررسي تاثير ماهواره بر هويت فرهنگي در دانشگاه پيام نور استان قم در سال 90-91
403
بررسي تاثير ماهواره برساختار خانواده هاي شهرستان گلوگاه در سال 1391
404
بررسي تاثير ماهواره بركيفيت زندگي افراد سنين15تا20ساله شهر تهران
405
بررسي تاثير مايع درماني وريدي در كاهش سطح بيلي روبين سرم در نوزادان ترم سالم مبتلا به زردي كه تحت فتوتراپي مي باشند
406
بررسي تاثير مايع درماني وريدي در كاهش سطح بيلي روبين سرم در نوزادان ترم سالم مبتلا به زردي كه تحت فتوتراپي مي باشند
407
بررسي تاثير مبرد گذاري و تغذيه گذاري بر فاصله مذاب رساني در آلياژ منيزيم AZ91
408
بررسي تاثير مبلمان شهري بر رفتار شهروندان ﴿نمونه موردي: پارك بوستان سعدي﴾
409
بررسي تاثير متابوليكي هيپوكسي بر توليد اينترلوكين 10 توسط سلولهاي تك هسته اي خون محيطي القا شده با سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلولهاي بنيادي مغز استخوان
410
بررسي تاثير متابوليكي هيپوكسي برتوليد اينترلوكين 10توسط سلول هاي تك هسته اي خون محيطي القاشده با سكرتوم سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سلول هاي بنيادي مغز استخوان
411
بررسي تاثير متاكائولن و سنگ آهك بر هيدراتاسيون و استحكام سيمان پرتلند سفيد
412
بررسي تاثير متد محاسبه تابع برازندگي بر روي كيفيت جواب مسئله بهينه سازي تركيب وب سرويس ها
413
بررسي تاثير متدهاي تدريس بر روي خلاقيت دانش آموزان.
414
بررسي تاثير مترو در ساماندهي و كاهش ترافيك : مطالعه موردي شهر تهران
415
بررسي تاثير متري بوتيل فسفات (TBP) بر روي استخراج مس از محلول هاي DEHPA و MEAPA
416
بررسي تاثير متغرهاي فرآيند هم زدن مكانيكي در حالت نيمه جامد بر ساختار ميكروسكوپي آلياژ A356
417
بررسي تاثير متغير كلان اقتصادي تورم بر نسبت¬هاي مالي شركت¬هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
418
بررسي تاثير متغير هاي محدوديت منابع وزمان بر سيستم باز سازي توربين گازي GEF9درشركت قطعات توربين
419
بررسي تاثير متغيرهاي Eh و pH بر فلوتاسيون انتخابي كانيهاي مس و موليبدن (مطالعه موردي: مدار فلوتاسيون فاز يك مجتمع مس سونگون)
420
بررسي تاثير متغيرهاي آبكاري پالسي بر خواص پوشش هاي نيكل - فسفر
421
بررسي تاثير متغيرهاي اقتصادي
422
بررسي تاثير متغيرهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر تقاضاي بيمه
423
بررسي تاثير متغيرهاي تكسچرايزينگ تاب مجازي بر جمع شدگي نخ پلي استر ست
424
بررسي تاثير متغيرهاي توليد بر روي خواص فيزيكي نخ ity تابيده شده گير دار
425
بررسي تاثير متغيرهاي ريخته گري بر برد تغذيه قطعه اي از جنس چدن نشكن
426
بررسي تاثير متغيرهاي سنتز بر خواص نوري سيليكا ايروژل خشك‌شده در فشار محيط و بلانكت تهيه شده از آن و بستر ليفي پليمري
427
بررسي تاثير متغيرهاي سيستم كشش ماشين ريسندگي رينگ بر روي پرزينگي نخ
428
بررسي تاثير متغيرهاي شغلي و غيرشغلي بر رضايت از زندگي كتابداران
429
بررسي تاثير متغيرهاي عمليات ترمومكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ اينكونل 939
430
بررسي تاثير متغيرهاي عملياتي بر فرآيند كريستاليزاسيون نشادر
431
بررسي تاثير متغيرهاي كشش گرم چند مرحله اي بر روي خواص و ريز ساختار نخ نايلون 6
432
بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
433
بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص كل قيمت سهام در ايران
434
بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر نااطميناني شاخص قيمت مسكن در ايران، رهيافتي از مدل خود توصيح با وقفه هاي گسترده
435
بررسي تاثير متغيير هاي كلان اقتصادي بر قيمت مسكن (مطالعه موردي شهر تهران)
436
بررسي تاثير متغييرهاي تكسچرايزينگ تاب مجازي بر روي خواص فيزيكي نخخ پلي استر داراي ظرافت متفاوت فيلامنت
437
بررسي تاثير متفاوت بازسازي و وادارسازي بر حوزه‌هاي زباني مختلف (دستور زبان، لغت، و تلفظ)
438
بررسي تاثير متفاوت بازسازي و وادارسازي بر حوزه‌هاي زباني مختلف (دستور زبان، لغت، و تلفظ)
439
بررسي تاثير متقابل ادبيات و نقاشي ايران
440
بررسي تاثير متقابل ارزش ويژه برند برمقدارمنابع مالي با نقش ميانجيگري اهرم مالي وهزينه بدهـي درشركت هاي بـازاراول بـورس اوراق بـهادار تـهران
441
بررسي تاثير متقابل تئاتر خياباني و مخاطب ﴿با ذكر نمونه موردي نمايش در حداقل دو مكان در شهر تهران﴾
442
بررسي تاثير متقابل تئاتر خياباني و مخاطب﴿با ذكر نمونه موردي نمايش در حداقل دو مكان در شهر تهران﴾
443
بررسي تاثير متقابل خانواده و كودك تيزهوش
444
بررسي تاثير متقابل عكاسي، نقاشي، چاپ دستي در شمايل و اندام انساني دوران قاجار
445
بررسي تاثير متقابل كالبدي - اجتماعي ميدان بريانك با توجه به نوسازي بافت فرسوده لبه بزرگراه نواب
446
بررسي تاثير متنوع سازي صادرات غير نفتي بر رشد اقتصادي ايران(سالهاي 1390-1360)
447
بررسي تاثير متوكلوپراميد و پروپوفول در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعداز عمل جراحي هيستركتومي از راه شكم در بيمارستان الزهراء رشت در سال 81 -1380
448
بررسي تاثير متيل فنيديت بر روي اختلال مهارتهاي حركتي در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي همراه با اختلال در رشد هماهنگي مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت1390
449
بررسي تاثير مثبت آموزش ضمن خدمت بر كاهش صدمات ناشي از كار در كارخانه بهپاك
450
بررسي تاثير مجراي ورودي هوا و پهناي حلزوني بر عملكرد فن لانه سنجابي دو كاناله
451
بررسي تاثير مجراي ورودي هوا و پهناي حلزوني بر عملكرد فن لانه سنجابي دو كاناله و طراحي بهينه آن
452
بررسي تاثير محافظت كبدي تركيب عصاره هاي متانولي زنجبيل و دارچين برر روي آسيب كبدي القا شده توسط تتراكلريد كربن در موش صحرايي
453
بررسي تاثير محافظه كاري بر مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي....
454
بررسي تاثير محافظه كاري شرطي و غيرشرطي حسابداري بر كاهش ريسك ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
455
بررسي تاثير محتواي توليد شده توسط كاربر درباره برند در شبكه اجتماعي بر روي رفتار مصرف كننده(مطالعه موردي: صنعت خودرو)
456
بررسي تاثير محتواي توليد شده توسط كاربر درباره برند در شبكه اجتماعي بر روي رفتار مصرف كننده(مطالعه موردي: صنعت خودرو)
457
بررسي تاثير محتواي كتاب دين و زندگي (1) بر رفتارها و عملكرد ديني دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه منطقه (1) آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 86-1385
458
بررسي تاثير محتواي كتب درسي دوره ي راهنمايي در گسترش فرهنگ ايثار و شهادت از منظر معلمان شهرستان نيشابور
459
بررسي تاثير محتواي گرافيت روي خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم - گرافيت تهيه شده از طريق متالورژي پودر
460
بررسي تاثير محتوايي ادبيات كلاسيك فارسي در انيميشن هاي ايراني دهه هفتاد و هشتاد خورشيدي (گوشت و گربه، اتحاد، طوطي و بقال، طوطي و بازرگان، رستم و اسفنديار، گرگ و ميش)
461
بررسي تاثير محدوديتهاي مالي بر ريسك آتي سقوط قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
462
بررسي تاثير محرك هاي حسي بر قصد خريد با توجه به نقش واسطه اي تجربه برند و ارزش ويژه برند
463
بررسي تاثير محرك هاي نوآوري بر عملكرد كسب وكار با ميانجي گري نوآوري سبز
464
بررسي تاثير محرك هاي وفاداري مشتري بر وفاداري و قصد انتخاب مجدد بانك (مورد مطالعه بانك ملي استان مازندران)
465
بررسي تاثير محركهاي پذيرش مشتري بر احتمال پذيرش وي در بازار خرده فروشي مجتمع پلاستيك طبرستان در شهر شيراز
466
بررسي تاثير محركهاي شنيداري پيش از تولد روي ضربان قلب نوزادان 1-10 روزه
467
بررسي تاثير محروميت اجتماعي و اقتصادي خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان
468
بررسي تاثير محروميت بردينداري در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور ساوه
469
بررسي تاثير محصولات كشاورزي بر جذب توريسم به روش SWOT درشهرستان قاينات
470
بررسي تاثير محل خط جدايش در قالبهاي آهنگري بر ميزان دورريز و نيروي آهنگري در قطعات متقارن محوري
471
بررسي تاثير محل خطا بر نوسانات بين ناحيه اي فركانس پايين در سيستم هاي قدرت تحت استرس
472
بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد كمي و كيفي گياه گشنيز(Coriandrum sativum L)
473
بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد كمي و كيفي گياه گشنيز(Coriandrum sativum L.)
474
بررسي تاثير محلول پاشي روي وكلسيم بر تشكيل ميوه پسته رقم احمد آقايي
475
بررسي تاثير محلول پاشي كود ريز مغذي آهن بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم
476
بررسي تاثير محلول پاشي كود ريز مغذي آهن بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام گندم
477
بررسي تاثير محلول ها و روش هاي مختلف حكاري بر روي تصاوير متالوگرافي ساختار فولاد زنگ نزن SANDVIK1RK91
478
بررسي تاثير محلول‌پاشي عصاره سرخس آزولا بر عملكرد و اسانس گياه دارويي سياهدانه در شرايط تنش خشكي
479
بررسي تاثير محيط پذيرايي هواپيما بر ادراك از كيفيت غذاي داخل پرواز (مورد مطالعهشركت هواپيمايي آسمان)
480
بررسي تاثير محيط خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان پايه اول دبيرستان هاي دخترانه
481
بررسي تاثير محيط زيست بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
482
بررسي تاثير محيط سنتز بر مورفولوژي ذرات هيدروكسي آپاتيت
483
بررسي تاثير محيط فروشگاه بر خريد ناگهاني نسل جوان با حضور متغير مداخله گر پاسخهاي احساسي در فروشگاههاي زنجيره ايشهر تهران
484
بررسي تاثير محيط هاي مختلف روان كاري كمينه در عمليات سنگ زني
485
بررسي تاثير محيط هاي مهاجم بر خصوصيات مكانيكي تركيبات سيماني مهندسي شده
486
بررسي تاثير محيط و فضاي واحدهاي پستي و چيدمان تجهيزات اداري بر رضايت كاركنان و رضايت خاطر مشتريان از محيط
487
بررسي تاثير مخارج دولتي و غير دولتي بر رشد بخش كشاورزي در ايران
488
بررسي تاثير مداخلات آموزشي مبتني بر مدل سبك والديني مقتدرانه بر وضعيت تغذيه اي دانش آموزان پايه اول ودوم ابتدايي شهر بجنورد
489
بررسي تاثير مداخلات ارگونومي در سطح ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني در كشاورزان انجيرستان شهرستان استهبان در سال ۱۳۹۶
490
بررسي تاثير مداخلات ارگونوميك بروضعيت بدني كارگران مجموعه كارخانجات قطعه سازي ايران خودرو در سال هاي 1390و 1391
491
بررسي تاثير مداخلات بر كاهش آسيب و حمايت هاي اجتماعي براي خانواده هاي معتادان شهر بندرعباس
492
بررسي تاثير مداخلات عصب روانشناختي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر داراي ناتواني يادگيري رياضي در پايه دوم ابتدايي شهر اصفهان
493
بررسي تاثير مداخلات عصب روانشناختي بر عملكرد زباني كودكان پيش دبستاني داراي اختلال زباني خاص(SLI): پژوهش مورد منفرد
494
بررسي تاثير مداخله آموزش بر كاهش آلودگي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد
495
بررسي تاثير مداخله آموزش بر كاهش آلودگي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد
496
بررسي تاثير مداخله آموزش سبك هاي فرزندپروري مادران بر پرخاشگري كودكان 10-12 ساله شهرستان شفت در سال 95
497
بررسي تاثير مداخله آموزشي بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه سياهكل در سال تحصيلي 96-95
498
بررسي تاثير مداخله آموزشي در زمينه پيشگيري از پوسيدگي زودرس كودكي بر آگاهي و نگرش والدين زير 2 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ذرماني شهر رشت
499
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده ازبيماري آلزايمر در افراد ۶۰تا ۷۰ ساله شهر يزد
500
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي HBM برارتقاء سرمايه اجتماعي دبيران شهر بافت و رابطه آن با كيفيت زندگي آنان
501
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي بهداشتي دهان و دندان زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت، سال 95-94
502
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در رابطين بهداشت مراكز سلامت جامعه شهر رشت در سال 96-1395
503
بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل پرسيد- پروسيد بر مديريت استرس دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه رشت در سال 95-96
504
بررسي تاثير مداخله آموزشي-رواني مهارت هاي زناشويي بر اساس مدل گاتمن بر هوش هيجاني ، ثبات تعاملات و سبك ازدواج در زوجين شهر اصفهان
505
بررسي تاثير مداخله براساس رويكرد فرايند عمل بهداشتي فعاليت فيزيكي در بيماران عروق كرونر قلب پس از بازتواني
506
بررسي تاثير مداخله مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده برار تقاي رفتار خود مراقبتي بيماران پر فشاري خون مراجعه كننده به مراكز بهداشتي، روستايي شهر رشت در سال 1393
507
بررسي تاثير مداخله مبتني بر خودكار آمدي بر ميزان خود مراقبتي نوجوانان مبتلا به ديابت نوع 1مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17شهريور شهر رشت در سال 1390
508
بررسي تاثير مداخله مبتني بر سلامت محور بر آگاهي ،نگرش و عملكرد دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهر مهريز
509
بررسي تاثير مداخله مبتني بر مدل ترانس تئوريتيكال بر رفتار خودمراقبتي زنان مبتلا به ديابت نوع 2 در شهر قزوين در سال 1392
510
بررسي تاثير مداخله ي آموزشي مبتني بر الگوي پرسيد-پروسيد بر ارتقاي رفتارهاي ايمن ترافيكي دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي شهر تبريز در سال 1393
511
بررسي تاثير مدارس هوشمند بر اضطراب رايانه، خود تنظيمي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني و مقايسه آن با مدارس غير هوشمند شهر يزد
512
بررسي تاثير مدارس هوشمند بر توليد دانش با در نظر گرفتن نقش واسطه اي سواد اطلاعاتي (مورد مطالعه :دبيرستان هوشمند شهر تهران )
513
بررسي تاثير مدت زمان نوردهي بر لايه ادهزيو در ميزان استحكام باند برشي كامپوزيت
514
بررسي تاثير مددكاري اجتماعي بر زنان زنداني در شهر اصفهان
515
بررسي تاثير مدرنيته و مدرنيزاسيون بر قرائت هاي جديد از دين اسلام در ايران معاصر
516
بررسي تاثير مدرنيسم بر صنايع دستي ايران: از مشروطه تا پايان پهلوي
517
بررسي تاثير مدل سازي تصادفات تك خودرويي و چند خودرويي بر فواصل اطمينان مدل هاي پواسن- گاما
518
بررسي تاثير مدل(E-Service Quality)در خدمات بانكداري الكترونيك بانك آينده و ميزان رضايت مشتريان از خدمات دريافتي در شعب سطح تهران
519
بررسي تاثير مدلسازي اطلاعات ساختمان BIM بر بهره وري نيروي كار پروژه هاي ساختماني به روش منطق فازي
520
بررسي تاثير مدلهاي اندركنش خاك - سازه بر روي پاسخ لرزه اي قابهاي برشي
521
بررسي تاثير مدهاي Nd:YAG پالسي بر روي خواص فيزيكي-شيميايي بيوگلس در محيط شبيه سازي شده مايع فيزيولو‍ژيكي بدن
522
بررسي تاثير مدول الاستيسيته پارچه هاي حلقوي تاري بر روي مدول - الاستيسيته كامپوزيت هاي تقويت شده با آن ها
523
بررسي تاثير مدول الاستيك و جهت گيري فيبرها و هندسه پلاك در امكان جايگزيني پيچ و پلاكهاي كامپوريتي بجاي پلاكهاي فلزي مرسوم با روش FEM
524
بررسي تاثير مدول قطعه ريختگي و جوانه زايي بر ريزساختار و خواص كششي چدن نشكنNi-resist
525
بررسي تاثير مدول ومقاومت نسبي بتن پلاستيك برعملكرد لرزه اي ديوارآب بند در پي سدهاي خاكي
526
بررسي تاثير مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري بر رضايت مشتري در فروشگاه هاي لوازم خانگي سامسونگ شهر مشهد
527
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري (CRM) برارزش چرخه عمر مشتري (CLV) درشركت مخابرات استان تهران
528
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر تبليغات دهان به دهان الكترونيكي با نقش واسطه رضايت مندي مشتري (بانك پارسيان شعبه‌هاي شهر اراك
529
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر كسب مزيت رقابتي در بانك صادرات
530
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري به روش الكترونيكي بر توسعه كسب و كار فرش دستبافت ايران
531
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري در ايجاد ارزش ويژه مشتري و قصد خريد مبتني بر محركهاي مربوطه در بانك مسكن شهر همدان
532
بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري در وب سايت هاي اجتماعي- مورد مطالعه: بانك مهر
533
بررسي تاثير مديريت ارتباطات استراتژيك بر برند خدماتي (مطالعه موردي نمايندگي هاي شركت سايپا)
534
بررسي تاثير مديريت استراتژيك بر ساختار سازماني
535
بررسي تاثير مديريت استراتژيك بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري سازماني (مورد مطالعه: كاركنان بانك مسكن شعبات شرق تهران)
536
بررسي تاثير مديريت استراتژيك در فرايند كنترل و نظارت سازمان بيمه گر (مطالعه موردي شركت بيمه ايران شهرستان ساري)
537
بررسي تاثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر عملكرد مالي شركت ها در بازار بورس تهران
538
بررسي تاثير مديريت استعداد ادراك شده بر استرس شغلي با نقش واسطه اي عدالت تعاملي در بين كاركنان ادارات بيمه استان تهران
539
بررسي تاثير مديريت استعداد ادراك شده بر اعتماد در شركت توزيع نيروي برق استان گيلان
540
بررسي تاثير مديريت استعداد بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي ظرفيت جذب و توانايي نوآوري در ميان پرستاران بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم
541
بررسي تاثير مديريت استعدادها بر اعتماد سازماني در دانشگاه پيام نور استان اصفهان
542
بررسي تاثير مديريت بازاريابي در افزايش فروش محصولات جي ال ايكس
543
بررسي تاثير مديريت برند داخلي بر ارزش ويژه برند،آگاهي برند و وفاداري برند با نقش تعديل گري ساختار سازماني (مورد مطالعه بانك انصار شهر اصفهان)
544
بررسي تاثير مديريت ثمر بخش بر عملكرد كاركنان (آموزش و پرورش شهرستان قم)
545
بررسي تاثير مديريت جانشين پروري بر تعهد سازماني كاركنان سازمان بيمه سلامت استان تهران
546
بررسي تاثير مديريت خطا در سطوح مختلف سازماني در هنگام بروز نارسايي در خدمات در سازمان هاي خدماتي بر رضايت مشتري
547
بررسي تاثير مديريت خطا در سطوح مختلف سازمانيدر هنگام بروز نارسايي در خدمات در سازمان هاي خدماتي بر رضايت مشتري
548
بررسي تاثير مديريت دانش بر احساس كاركنان از رفاه (مورد مطالعه: مدارس متوسطه شهر رشت)
549
بررسي تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني با توجه به نقش واسطه‌اي تعهد سازماني(مورد مطالعه: يك شركت دانش بنيان دولتي)
550
بررسي تاثير مديريت دانش بر پياده سازي موفق مديريت ارتباط با مشتري در بخش بازرگاني راه آهن ج.ا.ا
551
بررسي تاثير مديريت دانش بر تعالي سازماني( مورد مطالعه در هواپيما سازي ايران )
552
بررسي تاثير مديريت دانش بر خلاقيت سازماني كاركنان مخابرات استان همدان
553
بررسي تاثير مديريت دانش بر روحيه كارآفريني با نقش ميانجي خلاقيت فردي در دانشجويان دانشگاه پيام نور ايلام
554
بررسي تاثير مديريت دانش بر سازمانها
555
بررسي تاثير مديريت دانش بر شادي كاركنان مورد مطالعه كاركنان سازمان ميراث فرهنگي استان چهار محال و بختياري
556
بررسي تاثير مديريت دانش بر عملكرد سازماني مطالعه موردي:سازمان برق استان مازندران
557
بررسي تاثير مديريت دانش بر عملكرد مركز آموزش جهاد كشاورزي استان اصفهان
558
بررسي تاثير مديريت دانش بر عملكرد و محتواي اطلاعات پورتال هاي مراكز واحدهاي دانشگاه پيام نور استان اصفهان
559
بررسي تاثير مديريت دانش بر فرآيند نوآوري در زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي : شركت ايران خودرو ديزل﴾
560
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت ارتباط با مشتري با تاكيد بر عوامل سازماني در صنعت بيمه : بيمه كارآفرين شهر قزوين
561
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري خدامت مسافرتي و هوايي
562
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري(با نقش واسطه اي عوامل سازماني)در بانك شهر
563
بررسي تاثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني در كسب وكارهاي كوچك و متوسط
564
بررسي تاثير مديريت دانش بر همرديف سازي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در شركت مخابرات استان مازندران
565
بررسي تاثير مديريت دانش بررضايت شغلي با نقش ميانجي عملكرد نوآورانه
566
بررسي تاثير مديريت دانش بركار آفريني سازماني ،ايجاد كسب وكار نوآوري درمحصول وخدمات
567
بررسي تاثير مديريت دانش بركارايي دانشگاه پيام نور مركز بهشهراز منظر دانشجويان
568
بررسي تاثير مديريت دانش برنتايج مشتريان سازماني (مورد مطالعه شركت آب منطقه¬اي گيلان)
569
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر ايجاد ارزش ادراكي و وفاداري مشتريان
570
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر مديريت ارتباط با مشتري
571
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر هوش سازماني دانشگاه آزاد تهران مركز
572
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي و دولتي شهر رشت
573
بررسي تاثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي برند با نقش ميانجي تعهد برند و رضايت شغلي (مطالعه موردي : فروشگاههاي زنجيره اي رفاه در شهر تهران )
574
بررسي تاثير مديريت رابطه با مشتري (CRM) بر عملكرد موسسات مالي اصفهان
575
بررسي تاثير مديريت روابط با مشتري بر كسب مزيت رقابتي بانك كشاورزي ( مورد مطالعه : شهرستان اصفهان )
576
بررسي تاثير مديريت زمان بر اثربخشي آموزشي آموزگاران مورد مطالعه مدارس ابتدايي ناحيه 4
577
بررسي تاثير مديريت زمان بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان
578
بررسي تاثير مديريت زمان بر رضايت از زندگي در دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
579
بررسي تاثير مديريت زنجيره تأمين مهمان‌ نوازي پايدار بر رضايت و وفاداري مشتريان در صنعت هتل‌ داري استان يزد
580
بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين بر كيفيت اطلاعات داخلي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
581
بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين و سيستم اطلاعاتي بر كارآيي زنجيره تامين (مطالعه موردي : شركت پارس ميل لنگ)
582
بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش و حاكميت شركتي بر سودآوري (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)
583
بررسي تاثير مديريت سود بر پايداري سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
584
بررسي تاثير مديريت سود بر توانايي پيش بيني جريان نقد عملياتي و اقلام تعهدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
585
بررسي تاثير مديريت سود واقعي بر ارتباط بين بيش اطميناني مديريت و عملكرد مالي آتي در بورس اوراق بهادار تهران
586
بررسي تاثير مديريت شهرسازي از نظر جمعيت و مسكن در شهرستان اهواز
587
بررسي تاثير مديريت كارآمد بر روند تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه ناحيه يك قم
588
بررسي تاثير مديريت كارآمد مدبر و روند تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه ناحيه يك قم
589
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع در شركت هاي قطعه ساز خودرو در ايران
590
بررسي تاثير مديريت كيفيت خدمات بانكي براي دستيابي سازمان به كلاس جهاني در بانك صادرات كرمانشاه
591
بررسي تاثير مديريت كيفيت فراگير بر عملكرد صنعت هتلداري با نقش ميانجي بازارگرايي (مورد مطالعاتي: هتل هاي سه، چهار و پنج ستاره شهر اصفهان)
592
بررسي تاثير مديريت كيفيت فراگير در ايجاد و توسعه رضايت مشتري در واحدهاي صنعتي
593
بررسي تاثير مديريت متخصص ومتعهد درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
594
بررسي تاثير مديريت مشاركت جو بر پايداري منابع آب و خاك طرح حلبه رود (مطالعه موردي - روستاي آرو)
595
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر بهره وري دبيران
596
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر عملكرد مالي ادراك شده شركت با نقش ميانجي شايستگي مديران ( مورد پژوهي: شركت فولاد خوزستان)
597
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر كارايي مديران از ديد گاه دبيران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
598
بررسي تاثير مديريت مشاوره اي بر كارآيي و رضايت شغلي
599
بررسي تاثير مديريت منابع انساني الكترونيك بر اجراي موفق جانشين پروري
600
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر بهره وري اداره پست شهرستان بهشهر
601
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني با توجه به نقش واسطه اي رضايت شغلي (مطالعه موردي :اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي مازندران)
602
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني با توجه به نقش واسطه اي رضايت شغلي (مطالعه موردي:اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران)
603
بررسي تاثير مديريت منابع انساني دانش محور بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه اي سرمايه فكري (مورد مطالعه :صنعت دارو در ايران)
604
بررسي تاثير مديريت موفق بر عملكرد كاركنان كارخانه بهپاك
605
بررسي تاثير مديريت موفق بر عملكرد كاركنان كارخانه بهپاك
606
بررسي تاثير مديريت هزينه بر عملكرد خدمات مخابراتي براساس رويكرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت (مورد مطالعه : شركت مخابرات ايران )
607
بررسي تاثير مديريت هويت برند سازمان بر تعهد كاركنان(مطالعه موردي شعب بانك تجارت استان گلستان)
608
بررسي تاثير مراحل حلاجي و چندلاكني بر ميزان مخلوط شوندگي الياف پنبه و اكريليك
609
بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بر ميزان اضطراب، استرس و افسردگي مادران نوزادان بستري در بخشهاي نوزادان مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 1393-1394
610
بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بر ميزان بر آورده شدن نيازهاي والدين كودكان 1 تا 3 ساله مبتلا به گاستروآنتريت بستري در مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت سال 1389
611
بررسي تاثير مراقبت معنوي بر ميزان رضايتمندي خانواده¬ي بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان پورسينا در سال 1397
612
بررسي تاثير مربوط بودن و قابل اتكا بودن اطلاعات صورتهاي مالي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
613
بررسي تاثير مربي گري مسير شغلي بر تصميم گيري مسير شغلي و سردرگمي مسير شغلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر اصفهان
614
بررسي تاثير مرحله دوم عمليات آنيل بر روي خواص مكانيكي لوله هاي چدن نشكن
615
بررسي تاثير مرسرايزينگ گرم بر برخي از خواص پارچه صددرصد پنبه اي
616
بررسي تاثير مرسرايزينگ گرم بر برخي از خواص پارچه مخلوط پنبه - پلي استر
617
بررسي تاثير مركز دفن زباله كهريزك تهران در ايجاد زمين لرزه هاي القايي
618
بررسي تاثير مروپنم در مقايسه با سفتازيديم در درمان تب و نوتروپني شديد كودكان سرطاني
619
بررسي تاثير مروپنم در مقايسه با سفتازيديم در درمان تب و نوتروپني شديد كودكان سرطاني
620
بررسي تاثير مزاياي تجربي و تحولي بر روابط مصرف كننده نام تجاري (مورد مطالعه شركت ال جي)
621
بررسي تاثير مزاياي رفتارسازماني بر عملكرد شغلي و نقش واسط كاركنان بانك ملت
622
بررسي تاثير مزمن ديازپام در حضور استرس گرسنگي بر صدمات ناشي از اسكمي ري پرفيوژن در قلب مجزا شده رت
623
بررسي تاثير مزمن ديازپام در حضور استرس گرسنگي بر صدمات ناشي از ايسكمي - ري پروفيوژن در قلب ايزوله رت
624
بررسي تاثير مزيت دوگانه - استراتژي هاي رهبري هزينه و تمايز، بر افزايش فروش(مورد مطالعه : شركت توليدي-صنعتي فريدولين )
625
بررسي تاثير مزيت رقابتي بر خلق ارزش در موسسات مالي و اعتباري (مطالعه موردي : موسسه مالي و اعتباري عسگريه)
626
بررسي تاثير مزيت رقابتي بر رفتار خريد مصرف كنندگان مورد مطالعه شركت Apple
627
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر آگاهي و ارزش ويژه برند با نقش ميانجي برندسازي شركت (مطالعه موردي: بيمه پارسيان در شهر اصفهان)
628
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر هويت برند شركت با تعديل گري نقش آگاهي مشتري
629
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر اعتماد مشتريان و شهرت شركت (مطالعه موردي :شعب بانك صادرات شهرستان ساري)
630
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان
631
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر رضايت و ادراك مشتري در صنعت بانكداري (مطالعه موردي :بانكهاي شهر نكا)
632
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر رفتار شهروندي با نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي :سازمان صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ساري)
633
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر كيفيت رابطه با مشتريان مورد مطالعه شركت گوشتيران
634
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر مزيت رقابتي
635
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي و اقتصادي بر عملكرد مالي با نقش ميانجي نوآوري سازماني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
636
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعيCSR بر ترجيح مشتري به برند، با تاكيد بر نقش ميانجي كيفيت برند درك شده
637
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعيCSR بر ترجيح مشتري به برند، با تاكيد بر نقش ميانجي كيفيت برند درك شده
638
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي بر نگه داشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
639
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني بر وفاداري مشتري از طريق هويت مشتري سازمان ،اعتماد ورضايت مشتري (مطالعه موردي: مركز درماني شهيد شوريده)
640
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي و نوآوري خدمات بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي حمايت از مشتري در مورد شركت زمزم خوزستان
641
بررسي تاثير مسئوليتهاي اجتماعي شركتها بر ارزش آفريني شركت
642
بررسي تاثير مسائل اقتصاي برزندگي صوفيان مسلمان تاقرن هفتم هجري
643
بررسي تاثير مسوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مصرف كننده با توجه به نقش متغيرهاي استانداردهاي اخلاقي ، رضايتمندي و اعتماد در شركت كاله آمل
644
بررسي تاثير مسير كرنش در فرايند نورد تجمعي پيوندي﴿ARB﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نوار آلومينيومي
645
بررسي تاثير مسير نوردهي بر ريزنشت دو نوع كامپوزيت
646
بررسي تاثير مسير نوردهي بر ريزنشست دو نوع كامپوزيت
647
بررسي تاثير مشاركت ايجاد شده از خدمات تعاملي مبتني بر فناوري اطلاعات بر نتايج رفتار مشتري و تاثير آن بر نتايج مالي در شركت ايرانسل
648
بررسي تاثير مشاركت ايجاد شده از خدمات تعاملي مبتني بر فناوري اطلاعات بر نتايج رفتار مشتري و تاثير آن بر نتايج مالي در شركت ايرانسل
649
بررسي تاثير مشاركت خانواده در برنامه باز تواني قلبي بر كلاس عملكردي بيماران پس از آنژيوپلاستي عروق كرونر
650
بررسي تاثير مشاركت زنان در توسعه كشور
651
بررسي تاثير مشاركت كاركنان بر تعهد سازماني كاركنان سازمان جهاد كشاورزي قم(براساس مدل بالفور و وكسلر)
652
بررسي تاثير مشاركت كاركنان در تصميم گيري بر توانمند سازي و عملكرد آنها در بانك سپه
653
بررسي تاثير مشاركت كودكان در طراحي داستانسرايانه لباس خود بر پرورش خلاقيت آنها ( مطالعه موردي: دختران 3 تا 6 سال)
654
بررسي تاثير مشاركت مشتريان در شبكه هاي اجتماعي بر ارتباطات برند در مورد برند گوشي سامسونگ
655
بررسي تاثير مشاوره به شيوه ي شناختي - رفتاري، بر اساس رويكرد زير سيستم هاي شناختي متعامل بر افسردگي و اضطراب زوج هاي نابارور
656
بررسي تاثير مشاوره در مدارس شاهد از ديدگاه دانش اموزان دختر شهر مشهد
657
بررسي تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري شغلي ديويس بر افزايش بهره وري و رضايت شغلي كارمندان اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان
658
بررسي تاثير مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري اجتماعي و انتخاب شغل كرامبولنز بر تغيير نگرش و افزايش رفتار كارافرينانه دانشجويان دانشگاه اصفهان
659
بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش كارآفريني بر افزايش رفتار كاريابي زنان بيكار شهركرد
660
بررسي تاثير مشاوره شغلي شناختي - اجتماعي بر افزايش خودكارآمدي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
661
بررسي تاثير مشاوره ﴿فردي - گروهي﴾ بر روي كاهش اضطراب دانشجويان
662
بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شهريار در سال 94-93
663
بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش اموزان دختر مقطع متوسطه
664
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر افزايش مهارتهاي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي
665
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر سازگاري دانش‌آموزان
666
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر كاهش پرخاشگري دانش اموزان دبستاني شهر خورموج
667
بررسي تاثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي بر تغيير نگرش نسبت به تحصيل وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان
668
بررسي تاثير مشاوره مامايي با رويكرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب و دلبستگي مادر- جنين در مادران بارداري با سابقه سقط
669
بررسي تاثير مشاوره مسير شغلي سازه گرا بر قابليت استخدام دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
670
بررسي تاثير مشاوره هاي فردي در كاهش مشكلات خانوادگي مراجعان، از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني، دانشگاه يزد
671
بررسي تاثير مشاوره و راهنمايي بر كاهش ناهنجاريهاي رفتاري نوجوانان (دبيرستان هاي دخترانه ناحيه چهار شيراز)
672
بررسي تاثير مشاوره ي شغلي به شيوه ي پردازش اطلاعات شناختي بر كاهش افكار ناكارامد حرفه اي دانشجويان دانشگاه اصفهان
673
بررسي تاثير مشترك آلومينيوم و مس ير روي چدن هاي نشكن تهيه شده به روش افزودن منيزيم در راهگاه
674
بررسي تاثير مشتري محوري و تعهد رفتاري و ارتباطات بر روي توسعه صادرات و بهبود عملكرد صادرات در صادركنندگان استان آذربايجانشرقي
675
بررسي تاثير مشتري مداري بر عملكرد صادرات با در نظرگرفتن متغيرهاي ميانجي تعهد رفتاري و ارتباطات در شركت هاي صادركننده مواد غذايي استان تهران
676
بررسي تاثير مشتريان بر فرآيند ارزش آفريني اشتراكي برند در شركت بيمه البرز
677
بررسي تاثير مشتقات گلايكول در سيالات حفاري پايه آبي
678
بررسي تاثير مشخصات پروفيل طولي در سرعت سير قطارهاي پر سرعت ( با تاكيد بر ايمني)
679
بررسي تاثير مشخصات حركت ورودي زمين بر پاسخ لرزه اي ديوار حائل وزني به كمك مدلسازي عددي
680
بررسي تاثير مشخصات فيزيكي نمد تغذيه شده به دستگاه سوزن زني مخمل ﴿ولور﴾ بر خواص فيزيكي مكانيكي كفپوش منسوج
681
بررسي تاثير مشخصات كميته حسابرسي بر كيفيت درآمد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
682
بررسي تاثير مشخصات هندسي فين‏هاي مارپيچ بر روي پارامترهاي عملكرد مبدل‏هاي حرارتي دو لوله‏اي
683
بررسي تاثير مشخصات و ضخامت لايه جاذب بر روي كارايي سلول خورشيدي پروسكايتي
684
بررسي تاثير مشخصه هاي كاري تيم هاي اثر بخش بر توسعه مديريت دانش (مطالعه موردي :شركت توزيع برق استان گلستان )
685
بررسي تاثير مشخصه هاي محتوايي و ساختاري وب سايت بر اعتماد و عدم اعتماد مشتريان الكترونيكي
686
بررسي تاثير مشكلات خانوادگي بر گرايش جوانان به اعتياد در شهرستان اردل
687
بررسي تاثير مشكلات دانشجويان بر ميزان مطالعه مطبوعاتي
688
بررسي تاثير مشكلات رفتاري كودكان محروم از پدر در پيشرفت تحصيلي آنان
689
بررسي تاثير مصاحبه انگيزشي و فعال سازي رفتاري بر پايستگي و اشتياق تحصيلي دانشجويان مشروطي
690
بررسي تاثير مصالح ساختماني بر هزينه احداث ساختمان
691
بررسي تاثير مصرف الكل خوراكي بر ميزان آپوپتوز،نقص پروتامين وپارامترهاي اسپرم موش
692
بررسي تاثير مصرف پروبيوتيك ساكارومايسيس بولاردي بر درمان سندرم روده تحريك پذير
693
بررسي تاثير مصرف پودر سماق ﴿Rhus coriarial)بر كنترل قند خون ومقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع 2
694
بررسي تاثير مصرف چاي بابونه بر وضعيت افسردگي، كنترل قند پروفايل ليپيدهاي خون و استرس اكسيداتيو در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
695
بررسي تاثير مصرف خوراكي روغن زيتون و روغن دانه كتان بر اندازه زخم و شاخص هاي التهابي در بيماران سوختگي مراجعه كننده به مركز درماني ولايت رشت در سال 98- 1397
696
بررسي تاثير مصرف دانه خرفه بر سطح قند ناشتا آنزيم هاي كبدي ميزان ليپيدهاي سرم و شواهد سونوگرافي كبد در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
697
بررسي تاثير مصرف دمنوش ميوه عناب بر وضعيت استرس اكسيداتيو، پروفايل ليپيدي قند خون و فشار خون در مبتلايان به ديابت نوع ۲
698
بررسي تاثير مصرف روزانه 40گرم فيبر در سطح هموگلوبين در بيماران ديابتي
699
بررسي تاثير مصرف روي در كاهش هموسيستيئن خون در بيماران دياليزي
700
بررسي تاثير مصرف زعفران بر تغييرات سطح سايتو كاين ها سرم خون در افراد مبتلا به ستدرم متا بوليك
701
بررسي تاثير مصرف سرترالين در رت باردار بر‌‌ روند تكامل ريه نوزادان
702
بررسي تاثير مصرف سيگار بر روي پروتئين تام سرم و منحني الكتروفوز پروتئين سرم افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده مرد﴿20 تا 40 سال﴾به آزمايشگاه مركزي يزد در پاييز 1378
703
بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
704
بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
705
بررسي تاثير مصرف مصرف آب آلبالو بر شاخص هاي آنتي اكسيداني و آسيب عضله پس از ورزش وامانده ساز در مردان ورزشكار و غير ورزشكار
706
بررسي تاثير مصرف مكمل آرژينين بر خستگي عضلاني وپاسخ هاي متابوليكي پس ازيك جلسه تمرين مقاومتي درورزشكاران زن
707
بررسي تاثير مصرف مكمل سبوس جوي دوسر بر پروفايل قندي در مبتلايان به ديابت بارداري
708
بررسي تاثير مصرف موضعي آمپول دگزامتازون در كاهش گلودرد پس از جراحي با استفاده از ماسك حنجره اي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1392
709
بررسي تاثير مصرف ميزان انرژي برق بر روي رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب در حال توسعه)
710
بررسي تاثير مصرف ميزان انرژي برق بر روي رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب در حال توسعه)
711
بررسي تاثير مصرف همزمان آب فاقد دوتريوم و اسانس گياه مرزه بر فعاليت آنزيم هاي متابوليزه كننده داروها در كبد رت هاي تحت تيمار با استامينوفن
712
بررسي تاثير مصرف همزمان آب فاقددوتريوم واسانس گياه مرزه برفعاليت آنزيم هاي متابوليزه كننده داروها در كبد رت ها تحت تيمار بااستامينوفن
713
بررسي تاثير مطالب سمعي –بصري بر فيلم هاي آموزشي و فيلم هاي اوريجينال در جهت فراگيري واژگان انگليسي دانشجويان ايران مقطع متوسط كه در حال يادگيري زبان خارجي هستند
714
بررسي تاثير مطالبات بانكي بر عملكرد بانك پارسيان با استفاده از روش BSC
715
بررسي تاثير مطالعه گروهي در مقابل مطالعه فردي بر بهبود نوشتار زبان آموزان ايراني , Investigating the Effect of Group versus Individual Reading onImprovingWriting Ability of Iranian EFL Learners
716
بررسي تاثير معادلات حالت بر روي حلاليت گاز اتيلن در آب و محلول نيترات نقره
717
بررسي تاثير معاشرت فاميلي بر طلاق
718
بررسي تاثير معكوس شمارها برپارامترهاي جريان ترافيك ( مطالعه موردي: شهر اصفهان)
719
بررسي تاثير معلمان زن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبستان مدارس بخش رودبنه لاهيجان
720
بررسي تاثير معماري منابع انساني بر بهره وري كاركنان اداره امور مالياتي بوشهر
721
بررسي تاثير معنويت سازماني بر خلاقيت كاركنان شهرداري شيراز
722
بررسي تاثير مفاهيم فراواقع نمايي در طراحي گرافيك 1920 تا 1980 ميلادي
723
بررسي تاثير مقابله درمانگري بر افسردگي ، افكار خودكار و بهزيستي رواني دانشجويان دختر خوابگاههاي دانشگاه اروميه
724
بررسي تاثير مقابله درمانگري بركاهش اضطراب وافسردگي زنان نابارور مراجعه كننده به مركز تحقيقات‌درماني ناباروري شهر يزد در سال1390
725
بررسي تاثير مقادير مختلف مكمل ياري ويتامين D بر سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D در شيرخوران شهر يزد
726
بررسي تاثير مقادير مختلف مكمل ياري ويتامين D بر سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D در شيرخوران شهر يزد
727
بررسي تاثير مقاومت كششي بخش الياف بر مقاومت برشي پسماند جامد شهري
728
بررسي تاثير مقدار آلومينيم و سرعت سرد شدن بر رفتار انجمادي آلياژهاي منيزيم Mg-Al-Zn از طريق آناليز حرارتي
729
بررسي تاثير مقدار حجم جوش در ايجاد اعوجاج جوش در اتصال كنجي
730
بررسي تاثير مقدار سوخت بر سنتز احتراق محلولي هگزا فريت استرانسيم
731
بررسي تاثير مقدار ماده كروي كننده (محدوده 4دهم تا 1 درصد وزني مذاب) بر مورفولوژي گرافيت در فرآيند ريختهگري منيزيم در راهگاه توپر
732
بررسي تاثير مقدار ميش متال بر چقر مگي شكست چدن با گرافيت فشرده
733
بررسي تاثير مقدار ميش متال بر چقرمگي شكست چدن با گرافيت فشرده
734
بررسي تاثير مقدار هگزان روي كامپوزيت سيليكا - تيتانيا مزوپروس
735
بررسي تاثير مقدار و شكل بخش خنثي در مقاومت برشي پسماند جامد شهري
736
بررسي تاثير مكاتب روان شناسي ﴿پاوولف، جيمز، ريبوت﴾ برآموزه هاي سيستم ها و متدهاي بازيگري قابل باور
737
بررسي تاثير مكاتب روان شناسي ﴿پاوولف، جيمز، ريبوت﴾ برآموزه هاي سيستم ها و متدهاي بازيگري قابل باور
738
بررسي تاثير مكانهاي مختلف رشد و روشهاي استخراج آگار از جليك گراسيلاريا برميزان عملكرد آگار
739
بررسي تاثير مكانيزم هاي نظام راهبردي شركتي بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
740
بررسي تاثير مكانيزم هاي نظام راهبري بنگاه بر سرمايه گذاران :شواهد تجربي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
741
بررسي تاثير مكانيزم هاي يادگيري هدفمند بر ظرفيت نوآوري استراتژيك از ديدگاه مديران و كارشناسان برنامه ريزي استراتژيك شركت گاز شهرستان يزد
742
بررسي تاثير مكانيكي و عمليات حرارتي بر انحلال ايملنايت
743
بررسي تاثير مكتب اوكيو - ئه برهنر غرب
744
بررسي تاثير مكش بر سرعت موج فشاري در خاك هاي ريزدانه غير اشباع
745
بررسي تاثير مكمل آهن(فروس سولفات) بر علائم بيماري در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش¬فعالي(ADHD) تحت درمان با متيل فنيدات
746
بررسي تاثير مكمل ال- كارنيتين بر علايم باليني، وضعيت ليپيدي و استرس اكسيداتيو در زنان چاق مبتلا به استئوارتري زانو تحت رژيم كاهش وزن
747
بررسي تاثير مكمل ال-كارنيتين بر سطح لپتين، آديپونكتين و ظرفيت تام آنتي اكيسيداني سرم بيماران تحت درمان با همودياليز
748
بررسي تاثير مكمل ال-كارنيتين بر وضعيت پروتئين هاي احشايي بيماران تحت درمان با همودياليز
749
بررسي تاثير مكمل امگا 3 بر ... و ... افراد مبتلا به كبد چرب بيمارستان امام رضا عليه السلام
750
بررسي تاثير مكمل سين بيوتيك بر ازوتمي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه
751
بررسي تاثير مكمل گلوتامين بر متابوليسم كربوهيدراتها، از طريق سنجش سطح سرمي گلوكز، كورتيزول ، ACTH، انسولين C-PePtide، لپتين و هورمون رشد، در ورزش تا حد واماندگي
752
بررسي تاثير مكمل گياه چاي ترش(Hibiscus Subdariffa) بر عملكرد كليوي آلبومين اوري، ظرفيت تام آنتي اكسيداني فشار خون و hs-CRP در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي
753
بررسي تاثير مكمل هاي كراتيني بر عملكرد قدرتي ،استقامتي و تركيب بدني ورزشكاران بدنساز كرمانشاه
754
بررسي تاثير مكمل ياري با اسيدهاي چرب امگا-3بر هموسيستئين،پروفايل لپيدي و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
755
بررسي تاثير ملاتونين برميزان بروز آژيتاسيون ودليريوم دربيماران ترومابه سربستري دربيمارستان پورسينا
756
بررسي تاثير ملاقات هدايت شده خانواده بر ميزان هوشياري بيماران بستري در آي سي يو
757
بررسي تاثير منابع (انساني،سازماني و فيزيكي)و استراتژي هاي موقعيت يابي بر عملكرد شركت هاي كوچك
758
بررسي تاثير منابع انساني در برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي عمراني epc (مورد شركت راه آهن ج .ا.ا)
759
بررسي تاثير منابع تحصيل و جوه نقد بر واكنش بازار سرمايه به ذخاير نقدي شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
760
بررسي تاثير منابع تحصيلي وجوه نقد بر واكنش بازار سرمايه به ذخاير نقدي شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
761
بررسي تاثير منابع توليد پراكنده بر پارامترهاي كيفيت توان در شبكه توزيع و ارائه راهكارهاي بهبود آنها
762
بررسي تاثير منابع توليد پراكنده بر حفاظت هاي موجود در شبكه توزيع انرژي الكتريكي و ارائه راهكار مناسب براي آنها
763
بررسي تاثير منابع مالي سازماني بر ارتباط بين چرخه عمر و مسئوليت اجتماعي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
764
بررسي تاثير منابع مديريت ارتباط با مشتري(CRM) بر فرآيند مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از ديدگاه چرخه عمر مشتري
765
بررسي تاثير منابع نامشهود و استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد صادرات (مطالعه موردي :منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد بهشهر)
766
بررسي تاثير منابع نوآوري بر مزيت رقابتي پايدار در صنعت بانكداري
767
بررسي تاثير منابع نوري با دماي رنگ همبسته كمتر از 5000 درجه كلوين بر رنگ منسوجات
768
بررسي تاثير مناسب سازي كالبدي بر استقلال فردي شخص معلول در استفاده از معابر شهري ﴿مطالعه موردي: خيابان امام جنوبي زرين شهر﴾
769
بررسي تاثير مناسبات اجتماعي بين اشخاص در كارگرداني نمايش مده آ
770
بررسي تاثير مناسبات اجتماعي بين اشخاص در كارگرداني نمايشنامه مده آ
771
بررسي تاثير مناسك مذهبي شيعه ﴿عاشورا﴾ در پيش گيري از انحرافات اجتماعي ﴿اعتياد﴾ در شهرستان مشكين شهر
772
بررسي تاثير منبع فسفر بر خصوصيات ذرات هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش شيميايي
773
بررسي تاثير منظر شهري بر كيفيت زندگي (مطالعه موردي :شهر قائمشهر)
774
بررسي تاثير منگنز بر رفتار خزش فروروندگي آلياژ Mg-Al-Ca
775
بررسي تاثير منگنز و محيط هاي خنك كننده بر خواص كشش و ريز ساختار فولاد هاي دو فازي
776
بررسي تاثير منيزيا و اكسيد نيكل بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار تياليت
777
بررسي تاثير منيزيا و اكسيد نيكل بر روي خواص مكانيكي و ريزساختار تياليت
778
بررسي تاثير منيزيا و سيليس بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي تيالت
779
بررسي تاثير منيزيم بر تشكيل تخلخل و خواص مكانيكي آلياژ MG- CU- SI- AL (A380
780
بررسي تاثير منيزيم بر ريز ساختار حالت نيمه جامد آلياژ A356
781
بررسي تاثير منيزيم بر ريزساختار حالت نيم هجامد آلياژ 356 A
782
بررسي تاثير منيزيم در بهسازي خواص محافظ كامپوزيتي AL/AL2O3
783
بررسي تاثير منيزيم و سيليسيم در تشكيل لكه هاي سياه در آنودايز آلياژهاي آلومينيوم 6063 اكسترو شده
784
بررسي تاثير منيزيم و مدول قطعه ريختگي بر مورفولوژي گرافيت در چدن با گرافيت فشرده
785
بررسي تاثير منيزيم و مدول قطعه ريختگي بر موفولو‍‍ژي گرافيت در چدن با گرافيت فشرده
786
بررسي تاثير مهاجرت بر توسعه پايدار شهر بابل
787
بررسي تاثير مهاجرت معكوس برتويعه روستايي ﴿ مطالعه موردي: منطقه قره چمن واقع در استان آذربايجان شرقي﴾
788
بررسي تاثير مهاجرت هاي روستايي بر شكل گيري حاشيه غير قانوني شهر مراغه نمونه موردي ( منطقه ميكائيل آباد )
789
بررسي تاثير مهار ... بر بيان ژن هاي مختص دوره جنيني در سلول هاي لاين سرطان پستان
790
بررسي تاثير مهاربند هاي ويسكوالاستيك بر تقاضاي نيروهاي داخلي فونداسيون سازه
791
بررسي تاثير مهارت مذاكره مديران بازرگاني برفروش شركت ﴿شركت بازرگاني محسن﴾
792
بررسي تاثير مهارت هاي آموزشي معلمان بر بهبود يادگيري دانش آموزان پايه ششم مقطع ابتدايي ناحيه 2 ري
793
بررسي تاثير مهارت هاي اجتماعي برسازگاري فردي - اجتماعي واعتماد به نفس دانش آموزان
794
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي در پيشرفت تحصيلي دختران پايه ابتدائي شهيد قلندري شهرستان بهشهر
795
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي در پيشرفت تحصيلي دختران پايه ي ابتدايي شهيد قلندري شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1393-1392
796
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي مديران بر بهره وري نيروي انساني سازمان اداره اموزش و پرورش استان همدان
797
بررسي تاثير مهارت هاي سودا اطلاعاتي برخود كارآمدي دانشجويان علوم پزشكي , study the impact of information literacy skills on self-efficacy in medical sciences students
798
بررسي تاثير مهارت هاي سياسي زنان بر باور به سقف شيشه اي با نقش ميانجي خواسته هاي سياسي آنان در ادارات دولتي شهرستان سيرجان
799
بررسي تاثير مهارتهاي اساسي زندگي برافسردگي و خودپنداره دانش آمزان مقطع راهنمايي شهرستان بروجن
800
بررسي تاثير مهارتهاي چهارگانه در پيشرفت تحصيلي
801
بررسي تاثير مهارتهاي زندگي بر سلامت روان افراد
802
بررسي تاثير مهم ترين عوامل فردي ،سازماني و فناوري بر فرآيند تسهيم دانش در ميان اساتيد دانشگاه پيام نور واحد بهشهر
803
بررسي تاثير مهندسي مجدد بركارافريني سازماني (مورد مطالعه تراش ميل لنگ در شركت ايران خودرو)
804
بررسي تاثير مواد اسيد زداي رايج بر روي چند ماده رنگي با نگاهي بر مواد رنگي به كار رفته در هنر كتاب آرايي دوره صفوي
805
بررسي تاثير مواد افزودني و شرايط سنتز بر خواص سيمان هاي آلومينات باريم
806
بررسي تاثير مواد اوليه بر خواص مكانيكي آلياژهاي سنگين پايه تنگستن
807
بررسي تاثير مواد اوليه بر مورفولوژي نانو ذرات اكسيد روي
808
بررسي تاثير مواد اوليه سنتز كامپوزيت زير كنيا - مولايت - اسپينل
809
بررسي تاثير مواد اوليه مختلف بر خواص آجر عايق و رميكوليتي
810
بررسي تاثير مواد پوزولاني مختلف بر روي دوام بتن مسلح شده با الياف شيشه تحت سيكل هاي يخ و ذوب
811
بررسي تاثير مواد ترميمي در ترميم هاي صحيح كلاس 2 بر سلامت لثه در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي در سال 1391
812
بررسي تاثير مواد جوانه زا در تغييرلت منحني سرد شدن چدن خاكستري به وسيله رايانه
813
بررسي تاثير مواد رنگزاي متفاوت در عملكرد آنزيم سلولاز
814
بررسي تاثير مواد شيميايي بر خصوصيات و جريان سيال در شكستگي هاي سنگي به روش آزمايشگاهي و عددي
815
بررسي تاثير مواد شيميايي در كارخانه موليبدن مجتمع مس سرچشمه
816
بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده هيپوكلريت سديم و گلوتارآلدئيد بر ثبات ابعادي آكريل .
817
بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده هيپوكلريت سديم و گلوتارآلدئيد بر ثبات ابعادي آكريل .
818
بررسي تاثير مواد قليايي روي كاغذ مرمت نمونه هاي آسيب ديده و كنترل حالت قليايي
819
بررسي تاثير مواد قليايي روي كاغذ.
820
بررسي تاثير مواد كلسيم بالا بر روي خواص فيزيكي و ريز ساختاري ژئو پليمري بر پايه متاكائولن
821
بررسي تاثير مواد گلوكوژنيك به همراه مصرف ويتامين AD3E در دوره انتقال روي كاهش اختلالات اطراف زايماني وبهبود عملكرد توليد مثلي در گاوهاي شيري تغذيه شده با جيره هاي آنيوني
822
بررسي تاثير مواد مالچي بر نفوذپذيري خاكهاي رسي شور و آبشوئي شده
823
بررسي تاثير مواد هسته زا بر روي ساختار و خواص پلي پروپيلن
824
بررسي تاثير موانع ساختاري بر جذب سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد
825
بررسي تاثير موانع قصد اعتماد بر خريد محصولات بر خط(مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران غرب)
826
بررسي تاثير موبايل بانك بر سودآوري بانك(مطالعه موردي: بانك حكمت ايرانيان)
827
بررسي تاثير مورفولوژي گرافيت در مقاومت به سايش چدن خاكستري
828
بررسي تاثير مورفولوژي مارتنزيت ناشي از كرنش بر تشكيل ساختار نانو/ فوق ريز دانه در فولاد زنگ نزن آستنيتي 201 توسط عمليات ترمومكانيكي مارتنزيت
829
بررسي تاثير موسيقي بر حالات مختلف انسان از طريق تحليل فضاي مغناطيسي پيرامون آن
830
بررسي تاثير موسيقي بر رفتار مشتريان از منظر نوروموزيك
831
بررسي تاثير موسيقي بر كاهش اضطراب دانشجويان روانشناسي دانشگاه پيام نور قاين
832
بررسي تاثير موسيقي برتوجه دانش اموزان داراي اختلال نقص توجه - پيش فعالي
833
بررسي تاثير موسيقي بري كاهش رفتارهاي نابهنجار كودكان عقب مانده ذهني
834
بررسي تاثير موسيقي پس زمينه بر يادگيري و ياد سپاري
835
بررسي تاثير موسيقي در اثر بخشي تبليغات تلويزيوني
836
بررسي تاثير موسيقي در درمان افسردگي در استان مركزي
837
بررسي تاثير موسيقي درماني بر افسردكي سالمند زن ومردشهرشهركرد درسال91
838
بررسي تاثير موسيقي درماني بر روحيه (شادي-نشاط-استرس -آرانش خاطر) دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
839
بررسي تاثير موسيقي درماني بر كاهش علائم ناگويي هيجاني و بهبود روابط با همگنان دانش‌آموزان دختر ششم ابتدايي شهر اصفهان
840
بررسي تاثير موسيقي درماني بركاهش اضطراب قبل از عمل جراحي در خانم ها.
841
بررسي تاثير موسيقي درماني در كاهش اضطراب
842
بررسي تاثير موسيقي درماني و خنده درماني بر كاهش اضطراب قبل از عمل جراحي در خانم ها
843
بررسي تاثير موسيقي نظامي بر موسيقي ملي ايران
844
بررسي تاثير موقعيت اجتماعي عكاس و مخاطب در دوره ي قاجار
845
بررسي تاثير موقعيت و زاويه تلاقي رودخانه فرعي بر الگوي جريان در قوس 081 درجه
846
بررسي تاثير مولرهاي سوم رويش يافته بدون علامت، بر وضعيت پريودنتال و پوسيدگي مولرهاي دوم مجاور در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 97-1396
847
بررسي تاثير مولفه قايم زلزله بر روي پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگرهاي Double Concave Friction Pendulum
848
بررسي تاثير مولفه هاي آموزش كار ت فريني بر نگرش هنر جويان به كسب و كار در هنرستان هاي كار دانش ...
849
بررسي تاثير مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گردشگري بر كار آفريني(مطالعه موردي: منطقه سامان)
850
بررسي تاثير مولفه هاي حكمراني خوب در اثر بخشي نظام بانكي (مطالعه موردي بانك ملي شيراز)
851
بررسي تاثير مولفه هاي رهبري هوشمند مديران دانشگاهي بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي با نقش ميانجي تفكر انتقادي آنان در دانشگاههاي سيستان و بلوچستان و علوم پزشكي زاهدان
852
بررسي تاثير مولفه هاي سرمايه فكري بر عملكرد كلي سازمان با توجه به نقش سرمايه اجتماعي، پيوندهاي كسب و كار و عدم اطمينان محيطي (مورد مطالعه: كارخانجات كاشي در شهرستان ميبد)
853
بررسي تاثير مولفه هاي كارآفريني سازماني بر رضايت مشتريان در شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي (مطالعه موردي شركتهاي بيمه شهر كرمانشاه )
854
بررسي تاثير مولفه هاي كيفيت زندگي كاري بر عملكرد نيروي انساني سازمان
855
بررسي تاثير مولفه هاي محيطي فروشگاه راگا بر تصميم خريد مشتريان
856
بررسي تاثير مولفه هاي مدل تعالي سازماني بر افزايش كارايي ميزهاي بانك بيمه، مطالعه موردي: ميزهاي بانك بيمه بانك ملت و بيمه "ما"
857
بررسي تاثير مولفه هاي هوش هيجاني برعملكرد رفتار گرا و نتيجه گرا،در واحد بازاريابي و فروش شركت پلي سوله
858
بررسي تاثير مولفه هاي هوش هيجاني برعملكرد رفتار گرا و نتيجه گرا،در واحد بازاريابي و فروش شركت پلي سوله
859
بررسي تاثير مولفه هاي يادگيري سازماني در اداره پست استان مازندران
860
بررسي تاثير مولفه‌هاي مديريت مشاركتي در عملكرد آموزشي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات
861
بررسي تاثير موليبدن بر خواص سايشي ديسك ترمز چدن خاكستري
862
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي - نوري خارجي بر عملكرد آشكارساز نوري فرابنفش بر پايه‌ي نانوساختارها
863
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر عملكرد نانوفتوكاتاليستي
864
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر فرآيند احتراق سوخت
865
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر مورفولوژي نانو الياف در فرآيند الكتروريسي
866
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي تپي بر رشد و نمو گياهچه فسكيوي بلند (.Schedonorus arundinaceus Shcreb) حاوي قارچ اندوفايت (Epichloe coenophiala)
867
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي و افزودن نانو ذرات به سيال بر جابجايي آزاد در يك محفظه دو بعدي و محاسبه تغييرات آنتروپي
868
بررسي تاثير ميدان ميزان رس در پتانسيل روانگرايي ماسه ها
869
بررسي تاثير ميدان¬هاي الكترومغناطيسيELF بر پديده دوشاخگي مدل¬هاي كمينه سلولي
870
بررسي تاثير ميدانهاي كششي بر خواص مكانيكي و عبور پذيري نانو كامپوزيتهاي توليد شده از LLDPE/LDPE/PEMA/NanoClay
871
بررسي تاثير ميراث طبي يهود و ايران باستان بر روايات طبي اسلام
872
بررسي تاثير ميراگرها در بهسازي لرزه اي ساختمانهاي فولادي با استفاده از روش طراحي براساس عملكرد
873
بررسي تاثير ميزان آبدوستي عامل شبكه اي كننده بر تورم هيدروژل يوني پلي اكريليك اسيد در يك ميدان الكتريكي
874
بررسي تاثير ميزان اختيار مديران وسطح كنترل استراتژيك بر اثربخشي برنامه ريزي استراتژيك بيمارستان ابان شهر تهران
875
بررسي تاثير ميزان استفاده ا زبازي هاي رايانه اي بر سبك زندگي دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر قاين
876
بررسي تاثير ميزان استفاده از فن اورري هاي اموزشي در مقاطع راهنمايي ابتدايي
877
بررسي تاثير ميزان اضطراب بر روي علائم حياتي ( فشارخون سيستول ، فشارخون دياستول ، ضربان قلب ، تعداد تنفس ، درجه حرارت بدن ) در بيمارن مراجعه كننده جهت درمان ريشه قبل و بعد از درمان
878
بررسي تاثير ميزان اضطراب بر روي علائم حياتي ( فشارخون سيستول ، فشارخون دياستول ، ضربان قلب ، تعداد تنفس ، درجه حرارت بدن ) در بيمارن مراجعه كننده جهت درمان ريشه قبل و بعد از درمان
879
بررسي تاثير ميزان اضطراب رگه اي(خصيصه اي) و اضطراب موقعيتي(حالت) بر روي سلامت رواني معلمان دبيرستانهاي غيرانتفاعي دخترانه مهردخت و پژوهش گنبد كاوس در سال تحصيلي 94
880
بررسي تاثير ميزان اكسيدايزو بر سرعت سوزش احتراق ذرات ريز آلومينيوم
881
بررسي تاثير ميزان اموزش واگاهي بر كودكان استثنايي
882
بررسي تاثير ميزان ايمان در سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور فريمان
883
بررسي تاثير ميزان بازيهاي سنتي بر رشد اجتماعي دانش اموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهرستان مه ولات
884
بررسي تاثير ميزان بلورينگي نانوتيوب هاي TiO2 ساخته شده به روش آندايزينگ بر رفتار سلّولي
885
بررسي تاثير ميزان پودر روي در پوشش هاي غني از روي بر پايه ي اپوكسي
886
بررسي تاثير ميزان تاب بر روي نايكنواختي ها و عيوب نخ چرخانه
887
بررسي تاثير ميزان تالك بر روي خواص مختلف بدنه هاي كورديريت مولايتي
888
بررسي تاثير ميزان تحقيقات صحرايي بر قابليت اطمينان پايداري گودها
889
بررسي تاثير ميزان تراكم و نوع بخيه بر سرخوردگي درز در پارچه هاي كشسان ورزشي
890
بررسي تاثير ميزان جذب مشاركت كاركنان عملياتي در تصميم گيري بندر اميرآباد
891
بررسي تاثير ميزان جريان حجمي و چيدمان فن ها در كاركرد موتورهاي ديزل براي رانش كشتي
892
بررسي تاثير ميزان درامد خانواده در ايجاد گرايش به مشاغل ازاد يا دولتي در بين جوانان 14تا18 ساله
893
بررسي تاثير ميزان دينداري بر بزهكاري در جوانان شهر كلاله
894
بررسي تاثير ميزان دينداري بر رفتارهاي نابهنجار اجتماعي مورد مطالعه دانشجويان پيام نور بوشهر
895
بررسي تاثير ميزان دينداري بر سبكهاي فرزندپروري در شهرستان گنبد كاووس
896
بررسي تاثير ميزان سهام شناور ، سود هر سهم و اندازه شركت بر نقد شوندگي سهام در شركتهاي بورسي
897
بررسي تاثير ميزان سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندانشان در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
898
بررسي تاثير ميزان سيمان بر بتونهاي شاموتي
899
بررسي تاثير ميزان علاقه مندي وعشق قبل از ازدواج وبعد از ازدواج در موفقيت زندگي زناشويي
900
بررسي تاثير ميزان علاقه مندي وعشق قبل از ازدواج وبعد از ازدواج در موفقيت زندگي زناشويي
901
بررسي تاثير ميزان فسفر و قلع بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ برنز قلع ريختگي
902
بررسي تاثير ميزان كار گرم در حين پير سازي بر روند پير سختي آلياژ آلومينيم 2024
903
بررسي تاثير ميزان كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در شعب پست بانك شهر تهران
904
بررسي تاثير ميزان كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در شعب پست بانك شهر تهران
905
بررسي تاثير ميزان گريس قوس ريل بهينه بر روي سايش چرخ وريل
906
بررسي تاثير ميزان مديريت مشاركتي در ايجاد سازمان يادگيرنده در سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي
907
بررسي تاثير ميزان منگنز و زمان غوطه وري AL- MN بر ضخامت و فازهاي تشكيل شده بر روي فولاد ساده كربني
908
بررسي تاثير ميزان نشاط و شادابي بر عزت نفس دانش آموزان پايه نهم مدارس شبانه روزي (‌‌دوره اول دبيرستان ) شهر قاين ( سال تحصيلي 94-95
909
بررسي تاثير ميزان و نوع پرشدگي پشت قطعات پيش ساخته بتني بر باروارد بر آن ها با استفاده از مدل سازي عددي
910
بررسي تاثير ميزان ونوع عوامل جانبي گذافت شده ونانو ذرات سيليس به زنجير اصلي پلي اتيلن بر چسبندگي بين لايه اي پلي اتيلن-آلومينيوم
911
بررسي تاثير ميكروپوزهاي تمريني ضمن خدمت بر درد مزمن كمري وناتواني عملكردي كارمندان
912
بررسي تاثير نا ميزاني بر تنش هاي شفت و كوپلينگ
913
بررسي تاثير نااصميناني بر تصميم استخراج منابع تجديد ناپذير
914
بررسي تاثير نااطميناني سياستهاي پولي و مالي بر بازار سهام در ايران
915
بررسي تاثير نااطميناني متغيرهاي اقتصادي بر تقاضاي پول در اقتصاد ايران طي سالهاي 1350 تا 1390
916
بررسي تاثير نااطميناني نرخ ارز بر سرمايه‌گذاري بخش مسكن
917
بررسي تاثير نااطميناني نرخ ارز بر صادرات در كشورهاي منتخب عضو اوپك
918
بررسي تاثير ناشي از تغيير غناي سوخت در راستاي محوري بر طراحي قلب راكتور.
919
بررسي تاثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر وپسر مقطع ابتدايي
920
بررسي تاثير نام تجاري توسعه يافته در مقايسه با نام تجاري جديد بر ارزيابي مصرف كننده از كالاي جديد (مطالعه موردي در نام تجاري شركت تولي پرس )
921
بررسي تاثير نام تجاري خدمات بر ارزش مشتري﴿مطالعه موردي خدمات بيمه ايران﴾
922
بررسي تاثير نام و نشان تجاري (برند) بروفاداري مصرف كننده (بامورد كاوي برندهاي بهروز /يك ويك /كاله )
923
بررسي تاثير نامنظمي سختي و مقاومت در قاب هاي داراي بادبندهاي كمانش ناپذير
924
بررسي تاثير نانو در فرآيند فيلم دمشي پلي اتيلن
925
بررسي تاثير نانو ذرات بر دوام بتن قليا فعال سرباره‌اي در برابر چرخه‌هاي يخ و ذوب
926
بررسي تاثير نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و كربن مشكي بر خواص انعكاسي پارچه هاي پنبه/ نايلوني در طول موج هاي مرئي و مادون قرمز نزديك
927
بررسي تاثير نانو ذرات زئوليت بر ميزان جذب مخلوط‌هاي آب و الكل در غشا پلي وينيل الكل
928
بررسي تاثير نانو ذرات فلزي معدني بر رنگ پذيري منسوجات نانو كامپوزيتي
929
بررسي تاثير نانو ذرات فلزي و معدني بر رنگ پذيري منسوجات نانو كامپوزيتي نايلون 6
930
بررسي تاثير نانو ذرات كاربيد سيلسيم بر ميكروساختار و خواص مكانيكي اتصال آليا‍ژ آلومينيوم 6061 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي لب به لب
931
بررسي تاثير نانو ذرات ﴿نانوسيليس ﴾ بر روي خمير سيمان و مقايسه آن با خمير سيمان هاي حاوي ميكرو سيليس
932
بررسي تاثير نانو ذرات و تركيبات معدني در باز دارندگي شعله بر روي نمونه هاي سلولزي مانند پارچه پنبه اي و مطالعه اثر همكوشي و پادكوشي آنها , investigation effect of nano particles and inorganic compounds on the flame retardancy imparted onto cellulose samples , such as cotton fabric and the study of synergism and antagonism
933
بررسي تاثير نانو ساختارهاي نقره سنتز شده روي پارچه بر خواص آن
934
بررسي تاثير نانو سيال تركيبي اكسيد مس-اكسيد آلومينيوم بر بازدهي كلكتورهاي خورشيدي تخت
935
بررسي تاثير نانو سيالات بر فرآيند انتقال حرارت و انتقال جرم
936
بررسي تاثير نانو سيليكا بر خواص ريز ساختار جرم هاي ريختني ديرگداز آلومينايي
937
بررسي تاثير نانو سيليكات لايه اي بر خواص استحكامي و حرارتي آلياژ سيليكا / لاستيك سيليكون / MDPE
938
بررسي تاثير نانو صفحات اكسيد گرافن بر كارايي و دوام بتن خودتراكم
939
بررسي تاثير نانو كلي و اجزاء پف كننده بر خواص خوردگي پوشش هاي تاخير اتدلز آتش پف كننده بر پايه اپوكسي
940
بررسي تاثير نانو لوله هاي كربني چندجداره‎(MWCNT) ‏روي خواص فوتوكاتاليستي نانو ميله هاي اكسيد روي‎(ZnO)
941
بررسي تاثير نانو ويسكرهاي SiC بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت SiC/Epoxy و مقايسه تاثير نانو ذرات با ميكرو ذرات SiC
942
بررسي تاثير نانوذرات اكسيد گرافن بر ويژگي حرارتي كامپوزيت هاي سيماني
943
بررسي تاثير نانوذرات اكسيد مس بر مراحل جوانه زني ،ساختار تشريحي و فراساختار گياه دارويي كاسني
944
بررسي تاثير نانوذرات بر تغيير خواص رئولوژيكي، مولكولي سيال پايه و تاثير آنها بر ازدياد برداشت از مخازن نفتي
945
بررسي تاثير نانوذرات برتفكيك بيومولكول هادر سيستم هاي دوفازي آبي
946
بررسي تاثير نانوذرات روي خواص روغن هاي روان كننده و ميزان عملكرد آن در كاهش سايش
947
بررسي تاثير نانوذرات سيليس و آلومينا روي مقاومت و استحكام سيمان هاي تيپ 1 و تيپ 2
948
بررسي تاثير نانوذرات فلزي و معدني بر مقاومت و خواص حفاظتي منسوجات نانو كامپوزيتي در برابر پرتو فرابنفش
949
بررسي تاثير نانوذرات نانوسيليس بر روي خمير سيمان و مقايسه آن با خمير سيمان هاي حاوي ميكرو سيليس
950
بررسي تاثير نانوذرات نقره بر رشد و عملكرد آنزيمي باكتري ها
951
بررسي تاثير نانوذره بر چرخه پخت بهينه رزين پلي استر غير اشباع در قطعات نازك كامپوزيت
952
بررسي تاثير نانورس بر ريزساختار و خواص آميزه پليمري پلي پروپيلن/الاستومر
953
بررسي تاثير نانوسيال بر بارگيري چرخ سنگ در سنگزني سوپرآليا‍‍ژهاي پايه نيكل
954
بررسي تاثير نانوصفحات گرافن بر رفتار خزشي چسب هاي سازه اي مورد استفاده در صنعت هوايي
955
بررسي تاثير نانوكامپوزيت و ميكروكامپوزيت هاي اوره پلي فنل روي ميزان نيتروژن خاك، جذب نيتروژن و عملكرد ذرت (سينگل كراس 704)
956
بررسي تاثير نانوكامپوزيت و ميكروكامپوزيت¬هاي اوره-پلي فنل روي ميزان نيتروژن خاك، جذب نيتروژن و عملكرد ذرت (سينگل كراس 704)
957
بررسي تاثير نانولوله هاي كربني عاملدار شده با آمين بر نفوذپذيري و گزينش پذيري غشاي پلي آميد– 6- b- اتيلن اكسايد (PEBAX) براي جداسازي گازي
958
بررسي تاثير نانولوله هاي كربني و پودر كربن آمورف بر مقاومت يخ زدگي كامپوزيت هاي سيماني
959
بررسي تاثير نانومواد جهت بهبود خواص بيس دنچر (پايه دندان مصنوعي) در پروتزهاي متحرك دنداني
960
بررسي تاثير ناهماهنگي شناختي پس از خريد، ناشي از تمايلات رفتاري پس از خريد
961
بررسي تاثير ناهمسانگردي بر روي برگشت فنري و تنش هاي پسماند در فرآيندهاي خم لوله، كشش عميق و اتساع
962
بررسي تاثير نايتر كاربر ايزينگ بر روي فولادهاي 1141/1- 1191/1- 2080/1 در حمام مذاب سياناتي
963
بررسي تاثير نايقيني فرآيند در مقدار حداقل واريانس سيستم هاي غيرخطي و طراحي كنترل كننده بهينه
964
بررسي تاثير نايوبيم بر روي خواص مكانيكي بر ريز ساختار جوش ترميت
965
بررسي تاثير نايوبيوم بر رفتار سايشي چدنهاي پر كروم
966
بررسي تاثير نبض طب سنتي در عوامل فشار خون با استفاده از محاسبات فازي
967
بررسي تاثير نتايج بازخورد عملكرد بر انگيزش در سطح كاركنان ﴿مورد مطالعاتي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان﴾
968
بررسي تاثير نحوه اجراي تونل صدر- نيايش بر نشست سطحي ساختمانهاي طول مسير
969
بررسي تاثير نحوه سردكردن سرباره كوره شعله اي بر بازيابي مس محتوي آن
970
بررسي تاثير نحوه گذران اوقات فراغت بر بزهكاري نوجوانان ﴿مطالعه موردي دانش آموزان دختر رشته كارودانش شهر ساري ﴾
971
بررسي تاثير نحوه لايه چيني (آرايش لايه) بر روي رفتار لايه لايه شدن كامپوزيت هاي منسوجي چندلايه تحت بار فشاري
972
بررسي تاثير نحوه مدل سازي اتصال SHRINK FIT در رفتار ديناميكي كمپرسور
973
بررسي تاثير نحوه مدل سازي اتصال SHRINK FIT رفتار ديناميكي كمپرسور
974
بررسي تاثير نحوه ورود بخار به سيني غربالي بر عملكرد هيدروليكي آن
975
بررسي تاثير نرخ ارز و نرخ تورم بر ميانگين بازده سهام
976
بررسي تاثير نرخ ارز و نقدينگي بر درآمد حقيقي بخش كشاورزي استان لرستان 1363- 1392
977
بررسي تاثير نرخ بارگذاري بر اتصال چسبي كامپوزيت گرماسخت شيشه/اپوكسي به پلي اتيلن
978
بررسي تاثير نرخ رشد دارايي ها بر بازده كوتاه مدت و بلند مدت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
979
بررسي تاثير نرخ كرنش بر خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين در دماي بدن
980
بررسي تاثير نرخ كرنش در بيوچسبندگي سطح مشترك هيدروژل هاي (اكريليك اسيد و وينيل الكل ) و روده كوچك
981
بررسي تاثير نرخ كرنش فشاري و كششي (سرد و گرم) بر رفتار سيلان و مدول الاستيسيته و ريزساختار آلياژ Ti-6Al-4V
982
بررسي تاثير نسبت Sol-Silica و آب مقطر برثبات ابعادي Casting
983
بررسي تاثير نسبت Sol-Silica و آب مقطر برثبات ابعادي Casting
984
بررسي تاثير نسبت ZRO2/ 203/A بر روي خواص سيمانهاي گلاسي آينومر برپايه اكريليك - ايتاكونيك اسيد
985
بررسي تاثير نسبت تراكم بر روي عملكرد يك موتور Bfuel با استفاده از كد KIVA-3V
986
بررسي تاثير نسبت عرض به ضخامت راه باره بر مورفولوژي حركت مذاب و تشكيل حفرات گازي ﴿مدل آبي﴾
987
بررسي تاثير نسبت مخلوط و سايش بر پرزينگي نخ در پارچه هاي پلي استر/ويسكوز با استفاده از پردازش تصوير
988
بررسي تاثير نسبت منظري گلوله و پارامترهاي هندسي هدف در فرآيند نفوذ گلوله هاي ميله اي بلند
989
بررسي تاثير نسبت مونومرهاي انيدريدي بر پليمريزاسيون، فرايند پخت و خواص مكانيكي رزين پلي استر غيراشباع
990
بررسي تاثير نسبت مونومرهاي انيدريدي بر پليمريزاسيون، فرايند پخت و خواص مكانيكي رزين پلي¬استر غيراشباع
991
بررسي تاثير نسبت نقدينگي ،سود آوري و اهرم مالي بر نسبت پرداخت سود سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
992
بررسي تاثير نسبت هاي مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
993
بررسي تاثير نسبت هاي مالياتي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه
994
بررسي تاثير نسبت هاي مختلف رزين الكيد كوتاه و ملامين فرم آلدييد در رنگ هاي كوره اي
995
بررسي تاثير نسبت هاي مختلف گچ و ماده ي آلي بر روي كاهش نسبت جذب سديم ﴿SAR﴾ خاك
996
بررسي تاثير نشاسته و عوامل موثر بر ساخت قطعات آلومينايي متخلخل به منظور كاربرد ممبران
997
بررسي تاثير نشانه هاي محيطي﴿رايحه مطبوع و رنگ سازگار با محصول﴾بر رفتار خريد در جو فروشگاه : با توجه به نقش ميانجي ارزشيابي كيفيت محصول و نقش تعديلي وضعيت خلقي
998
بررسي تاثير نصب تجهيزات هوشمند درون خودرويي روي ايمني و پارامترهاي طراحي هندسي راه
999
بررسي تاثير نظارت محوري و اهداف محوري كاركنان بر مديريت دانش در ميان كاركنان پذيرش هتل (مطالعه موردي: هتل هاي درجه 3-4-5 شهر تهران)
1000
بررسي تاثير نظام آموزشي بر آمادگي و تسلط معلمان در طراحي درس از ديدگاه معلمان زن ناحيه 2 شهر اصفهان
بازگشت