<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير سينامالدهيد بر ترميم آسيب عصب سياتيك موش صحرايي نر
2
بررسي تاثير سينماي آمريكا بر مخاطب ايراني پس از انقلاب ايران
3
بررسي تاثير شاخص دما و رطوبت بر تغييرات دماي بدن و بازده توليد مثل گاوهاي شيرده پر توليد با و بدون پرتكل دوره ي انتظار اختياري در فصل تابستان
4
بررسي تاثير شاخص كل قيمت در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ تورم
5
بررسي تاثير شاخص هاي توسعه بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادي﴿ مطالعه موردي ايران﴾
6
بررسي تاثير شاخص هاي توسعه پايدار شهري بر امنيت اجتماعي شهروندان شهر خرم آباد
7
بررسي تاثير شاخص هاي حاكميت شركتي بر نسبت دهي به حقوق صاحبان سهام در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
8
بررسي تاثير شاخص هاي كيفيت محيط بر افزايش رضايتمندي شهروندان در استفاده از فضاهاي سبز شهري (نمونه موردي بوستان حاشيه رودخانه چشمه كيله تنكابن
9
بررسي تاثير شاخص هاي مالي و اقتصادي كليدي بر سودآوري شركت هاي پخش سيمان در ايران
10
بررسي تاثير شاخص هاي مرتبط با مديريت منابع انساني در زمينه مفهوم يادگيري سازماني درسازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
11
بررسي تاثير شاخص هاي مهم منابع انساني در مديريت كيفيت پروژه هاي ساخت
12
بررسي تاثير شاخصهاي عدالت اداري از ديدگاه مديريت اسلامي بر كارآمدي دانشگاه پيام نور مركز تهران
13
بررسي تاثير شادي كاركنان بر عملكرد آنان در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
14
بررسي تاثير شاغل يا خانه دار بودن مادران بر افسردگي نوجوانان شهرستان جهرم 85-86
15
بررسي تاثير شاهنامه بر مرزبان نامه
16
بررسي تاثير شايستگي هاي دانش بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي نوآوري بازار (مطالعه موردي : بيمه ايران شهرستان شهركرد )
17
بررسي تاثير شايستگي هاي دانش بر عملكردسازمان با نقش ميانجي نوآوري بازار
18
بررسي تاثير شب مصنوعي و وضعيت جنيني بر شاخصهاي فيزيولوژيك (تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني) در نوزادان نارس
19
بررسي تاثير شبكه اجتماعي تلگرام بر رفتار مخاطبان
20
بررسي تاثير شبكه اجتماعي تلگرام بر رفتار مخاطبان
21
بررسي تاثير شبكه اي كردن بر خواص فوم هاي PVC نرم
22
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر روابط خانواده جوانان : مطالعه موردي جوانان 18 تا 30 سال شهر قاين
23
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر سبك زندگي دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
24
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر سبك زندگي مردم استان
25
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر قصد آگاهانه خريد با نقش واسطه رضايتمندي مصرف كننده،مطالعه موردي:شركت تدبير ايده پردازان 5040
26
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد آگاهانه با نقش ميانجي حس تعلق داشتن در شركت سامسونگ
27
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر مسئوليت پذيري و رضايت مشتريان با نقش ميانجي اطلاعات ارتباطي مورد مطالعه:شركت سامسونگ
28
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر هويت دانش آموزان
29
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در ايجاد وفاداري به برند در شركت ديجي كالا
30
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در توسعه نام و نشان تجاري (برند) محصولات صنعتي
31
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در حوزه روابط عمومي بانك مركزي ايران
32
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط زنان خانه دار شهر قائن
33
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر ميزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال شهرستان قاين
34
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و كيفيت ارتباط با مشتري قصد خريد خودرو
35
بررسي تاثير شبكه هاي اجتمايي (تلگرام) بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
36
بررسي تاثير شبكه هاي احتماعي بر اعتبار برند با در نظر گرفتن نقش بازاريابي رابطه مند در صنعت مخابرات
37
بررسي تاثير شبكه هاي ماهواره برروي ميزان انحرافات اجتماعي دختران
38
بررسي تاثير شخصيت آندروژن بر رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار
39
بررسي تاثير شخصيت اندروژن بررضايت كارشناسي زناشويي دانشجويان متاهل
40
بررسي تاثير شخصيت اندروژن بررضايت كارشناسي زناشويي دانشجويان متاهل
41
بررسي تاثير شخصيت بر برنامه نويسي دونفره با استفاده از نقشه شناختي فازي
42
بررسي تاثير شخصيت بر رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي تهران : سال 1931
43
بررسي تاثير شخصيت برند بر اعتماد و تعهد (مورد مطالعه: محصولات ال جي)
44
بررسي تاثير شخصيت برند بر سه پيامد اصلي مرتبط با آن ﴿ اعتماد ، وابستگي و تعهد به برند﴾
45
بررسي تاثير شخصيت برند بر قصد خريد مجدد با توجه به وفاداري نگرشي و رفتاري؛ مورد مطالعه: برند بارز
46
بررسي تاثير شخصيت برند بر وفاداري برند با نقش واسطه اي رضايت مشتري
47
بررسي تاثير شخصيت پدر بر فرزند بر اساس آزمون 5عاملي شخصيت نئو
48
بررسي تاثير شخصيت تيپAوB برانتخاب رنگهاي اصلي وكمكي
49
بررسي تاثير شخصيت مادر بر فرزند دختر براساس آزمون 5 عاملي شخصيت Neo - FFI - 06
50
بررسي تاثير شخصيت و سوگيريهاي رفتاري بر تمايل رفتاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
51
بررسي تاثير شدت بارندگي ، شيب زمين ، بافت خاك و پوشش گياهي بر ميزان نفوذ و رواناب در چند حوضه آبخيز استان چهارمحال و بختياري
52
بررسي تاثير شدت پريودنتيت مزمن بر سلامت دهان مرتبط با كيفيت زندگي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان- واحد پرديس در سال 1398
53
بررسي تاثير شدت فرسايش آبي و بادي بر بيابان زايي دشت ابراهيم آباد- مهريز
54
بررسي تاثير شرايط آماده سازي و فرآوري گياه وسمه در كيفيت رنگرزي نخ خامه قالي
55
بررسي تاثير شرايط اقليمي بر روند تغييرات سطح آب زير زميني دشت قزوين
56
بررسي تاثير شرايط اقليمي بر روند تغييرات سطح آب زيرزميني دشت قزوين
57
بررسي تاثير شرايط اقليمي در انتخاب رنگ،طرح ونقش ومواد اوليه فرش دستباف
58
بررسي تاثير شرايط اكسپوزر و ژئومتري بر مقدار محاسبه شده فراكتال دايمنشن در استخوان منديبل
59
بررسي تاثير شرايط انبار برميزان آلودگي آفلاتوكسين پسته تازه
60
بررسي تاثير شرايط انجماد ﴿ كاربرد ارتعاش ﴾بر روي پديده جدايش در آلياژ كارپذير 2024 آلومينيم
61
بررسي تاثير شرايط پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته بر روي ساختار كو پليمر پيوندي بدست آمده
62
بررسي تاثير شرايط تف جوش بر چگالي و ريز ساختار آلياژهاي سنگين
63
بررسي تاثير شرايط توليد برخواص الياف آلياژي پلي پروپيلن / نايلون 6
64
بررسي تاثير شرايط جوشكاري GTAM و عمليات حرارتي بر تنش هاي پسماند آلياژ مونل400
65
بررسي تاثير شرايط خورنده محيط دريايي بردوام و عمرمفيد صفحات بتن مسلح تحت بارگذاري خمشي ثابت و متغير
66
بررسي تاثير شرايط سنتز شيميايي بر خصوصيات فيزيكي γ-Fe2O3 و فعال سازي سطوح آن جهت اتصال بيومولكول ها
67
بررسي تاثير شرايط شكل‌دهي و تفجوشي دوپله‌اي بر ويژگي‌هاي دي‌الكتريكي سراميك باريوم‌تيتانات
68
بررسي تاثير شرايط عم لآوري بر مهمترين خواص مكانيكي و فيزيكي سربار هي فسفر فعال شده
69
بررسي تاثير شرايط عملياتي بر افزايش وزن مولكولي پلي اتيلن سنگين در سنتز به روش دوغابي
70
بررسي تاثير شرايط عملياتي بر روي فرآيند تبديل متانول به الفين ها
71
بررسي تاثير شرايط عملياتي و كاتاليست جهت كاهش CO2 توليدي در سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز و ارزيابي اقتصادي آن
72
بررسي تاثير شرايط فرآيند شيميايي بر تشكيل فازتري كلسيم فسفات
73
بررسي تاثير شرايط فرآيند، درصد الياف و چسبندگي بين سطح روي خواص كامپوزيت پلي پروپيلن - الياف كوتاه شيشه
74
بررسي تاثير شرايط فرايند ترمو شيميايي بر ساختار، سختي ، تافنس شكست و رفتار سايشي پوشش هاي الكترولس نيكل - فسفر
75
بررسي تاثير شرايط فرايند و فرمولاسيون بر روي ميزان فيوژن و خواص فيزيكي - مكانيكي آميزه هاي پي وي سي سخت
76
بررسي تاثير شرايط فعال سازي مكانيكي پودر كروم فلزي و پر كننده آلومينا روي فرآيند كروم دهي بسته اي فولاد كربني ساده
77
بررسي تاثير شرايط فعال سازي مكانيكي پودر كروم فلزي و پركننده آلومينا روي فرايند كروم دهي
78
بررسي تاثير شرايط لحيم كاري سخت بر اتصالات كاربيدهاي سمانته به فولاد در ابزار هاي حفاري
79
بررسي تاثير شرايط محيطي دما بر پاسخ سيگنال الكتريكي بيوسنسورهاي مدل گلوكز اكسيداز و يافتن روشي جهت حذف تاثير دما و يكسان سازي نتايج
80
بررسي تاثير شرايط نورد بر ريزساختار و خواص فولاد 500 STE
81
بررسي تاثير شرايط هيدروليز پلي وينيل استات بر درصد هيدروليز و وزن مولكولي محصول پلي وينيل الكل
82
بررسي تاثير شربت آلوئه ورا بر پيشگيري از تب و نوتروپني در كودكان 2 تا 14 سال مبتلا به لوسمي لنفوئيدي حاد(ALL) مراجعه كرده ه بخش انكولوژي اطفال بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1396 و 1397
83
بررسي تاثير شروع زودرس مكمل آهن و vitEبر سطح هموگلوبين در نوزادان پره مچور با وزن ۸۰۰-۱۵۰۰گرم بستري در NICUبيمارستان شهيد صدوقي يزد
84
بررسي تاثير شستشو بر خواص فيزيكي پارچه تكميل شده با نانو سيلور
85
بررسي تاثير شستشوي پارچه پنبه اي اينترلاك با روش اولتراسونيك بر خواص ابعادي و استحكامي آن
86
بررسي تاثير شستشوي قبل از عمل واژن با بتادين بر ميزان عفونت پس از سزارين
87
بررسي تاثير شستشوي مكرر بر روي پارچه حوله اي
88
بررسي تاثير شعاع انحناي ديوارههاي شيرواني هاي سنگي بر پايداري لرزه اي آن ها با استفاده از روش تفاضل محدود در سه بعد (نرم افزار FLAC 3D )
89
بررسي تاثير شعاع سوراخ در يك ورقهي دو مادهاي تحت كشش و تحت فشار هيدروژن
90
بررسي تاثير شعاع نوك ابزار برروي نيروهاي ماشينكاري، طول عمر ابزار و كيفيت سطح ماشينكاري شده
91
بررسي تاثير شفافيت سود بر هزينه سرمايه
92
بررسي تاثير شفافيت و صراحت رهبران برعملكرد زيردستان و اعتماد آنها در محل كار
93
بررسي تاثير شكل Planform بر روي بال هواپيماي MAV
94
بررسي تاثير شكل پذيري بر خرابي پيشرونده
95
بررسي تاثير شكل پرك بر ويژگي هاي ظاهري پوشش هاي حاوي پرك آلومينيوم
96
بررسي تاثير شكل تپ و ميدان مغناطيسي يكنواخت خارجي بر روي شتاب دهي الكترون در شتاب دهنده هاي ميدان رد پاي ليزر
97
بررسي تاثير شكل فيزيكي استارتر﴿دانه جو﴾ بر عملكرد و معرف خوراك در گوساله هاي شيري
98
بررسي تاثير شكل فيزيكي خوراك و علوفه بر عملكرد و توسعه شكمبه گوساله هاي شيري
99
بررسي تاثير شكل همزن بر ريز ساختار و توزيع در كامپوزيت
100
بررسي تاثير شكل هندسي قطعات ترك دار بر روي مسير رشد ترك، تحت بارگذاري مود I
101
بررسي تاثير شكل هندسي و پوشش گياهي بر آبشستگي حول تكيه گاه ها
102
بررسي تاثير شكل هندسي و موقعيت استقرار آنتن هاي ميكرواستريپ چاپ شده بر بستر منسوج بر پهناي باند و بهره ي آنتني
103
بررسي تاثير شكل و ابعاد دروازه و پارامترهاي فرآيندي روي زمان انجماد دروازه در فرآيند قالب گيري تزريقي ترموپلاستيك ها
104
بررسي تاثير شكل و اندازه زائده ( گاتر ) بر روي پارامترهاي فرايند آهنگري بطريق تحليلي و تجربي
105
بررسي تاثير شكل و موقعيت خط جدايش در فورج روي جريان ماده و انرژي آهنگري
106
بررسي تاثير شمع هاي حفاظتي بر كنترل و كاهش آبشستگي موضعي در گروه پايه پل
107
بررسي تاثير شن بازي درماني بر توجه انتخابي و بازدارندهكودكان پسر11-8 ساله داراي اختلال يادگيري
108
بررسي تاثير شناخت قبل از ازدواج بر تعارضات زنا شويي در دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور ملارد
109
بررسي تاثير شناسايي تئوري محدوديت ها بر افزايش بهره وري در شركت صنعتي بهپاك بهشهر
110
بررسي تاثير شنود موثر بر عملكرد مربيان آموزش فني و حرفه اي استان قم
111
بررسي تاثير شهرت نام تجاري بر وفاداري و رضايتمندي از ديدگاه مشتريان محصولات بهپاك
112
بررسي تاثير شهرت وكيفيت ادراك شده بر ارزش ويژه برند دانشگاه پيام نور مركز كرج
113
بررسي تاثير شهرهاي كوچك در تعادل فضايي كلانشهر ها (مورد مطالعه :شهر جديد پرند و شهر مامونيه)
114
بررسي تاثير شوخ طبعي بر ميزان فرسودگي شغلي و تاب آوري پرستاران استان قزوين
115
بررسي تاثير شور و اشتياق و توانمندسازي كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي، كاركنان بانك صادرات رشت)
116
بررسي تاثير شوري آب بر خصوصيات مهندسي ماسه سنگ‌ها- مطالعه موردي، سد ونيار واقع در شمال شرق تبريز
117
بررسي تاثير شوك هاي پولي و شوك هاي نفتي بر رفتار نرخ ارز حقيقي ايران
118
بررسي تاثير شوك هاي سياست هاي پولي بر شاخص قيمت سهام
119
بررسي تاثير شوكهاي قيمت نفت در بازار سهام تهران
120
بررسي تاثير شيارهاي سطحي بر جدايش سلول هاي چسبيده به ديواره كانال ميكروفلوييديك
121
بررسي تاثير شياف ديكلوفناك بر كاهش درد و بر مصرف پتيدين بعد از سزارين
122
بررسي تاثير شياف ديكلوفناك بر كاهش درد و بر مصرف پتيدين بعد از سزارين
123
بررسي تاثير شيب كف پله در سرريزهاي پلكاني
124
بررسي تاثير شيب معكوس و ورقه هاي مستغرق بر روي مشخصات پرش هيدروليكي
125
بررسي تاثير شيب نماي سرريز پلكاني دراستهلاك انرژي
126
بررسي تاثير شيردهي بر جلوگيري از خونريزي بعد از زايمان در خانمهاي چند زا مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران سال 1373
127
بررسي تاثير شيمي آب بر بيوليچينگ مس، كبالت و نيكل از باطله سولفيدي گل گهر سيرجان
128
بررسي تاثير شيوه آزمون زبان انگليسي از طريق كامپيوتر و مقايسه آن با شيوه آزمون كتبي بر نتيجه آزمون در سيستم آموزش از راه دور در ايران
129
بررسي تاثير شيوه زندگي بر كالبد مجموعه فاميلي بافت قديم شهر يزد
130
بررسي تاثير شيوه هاي آموزش و نحوه اجرا بر توانمندسازي كاركنان تعاوني هاي خدماتي شهر شيراز
131
بررسي تاثير شيوه هاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس شهرستان گرگان از ديدگاه معلمان آنها
132
بررسي تاثير شيوه هاي اجرايي تبليغات تجاري بر افزايش نيازهاي مصرفي جامعه
133
بررسي تاثير شيوه هاي تربيتي بر رشد شخصيت كودك در بين والدين دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 94
134
بررسي تاثير شيوه هاي تربيتي والدين بر اضطراب فرزندان در سالهاي اول و دوم دبيرستانهاي دخترانه
135
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكان
136
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري مادران بر بهداشت رواني فرزندان دختر مقطع سوم دبيرستان شهر تهران
137
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري والدين بر كمرويي دختران
138
بررسي تاثير شيوه هاي قديمي چاپ عكس بر رويكردهاي متاخر عكاسي در ايران
139
بررسي تاثير شيوه هاي گفتگوي موثر و حل نسئله بر تعارض زناشويي زوجين شهر اصفهان
140
بررسي تاثير شيوه هاي مبتني بر آموزش بداهه پردازي بر كاهش استرس نوآموزان موسيقي
141
بررسي تاثير شيوه هاي مختلف مرمت پارگي قالي بر رفتار فشار پذيري آن تحت بار ايسنا
142
بررسي تاثير شيوه هاي مختلف مرمت پارگي قالي بر رفتار فشار پذيري آن تحت بار ايسنا
143
بررسي تاثير شيوه هاي مديريتي مديران به علاقمندي كاركنان به ماندن در مدارس متوسطه شهرستان گناوه
144
بررسي تاثير شيوه هاي همسر گزيني (سنتي ومدرن )با پديده طلايي
145
بررسي تاثير شيوه ي مديريت موفق در عملكرد كاركنان در اداره فرمانداري
146
بررسي تاثير صادرات انرژي بر رشد اقتصادي ايران و كشورهاي شمال آفريقا
147
بررسي تاثير صحبت هاي دهان به دهان مشتريان پيشين شركت هاي خدماتي تجهيزات پزشكي تهران برروي مشتريان بالقوه شركت
148
بررسي تاثير صداي افراد خانواده بر سطح هوشياري بيماران كمايي بستري در بخش مراقبت ويژه
149
بررسي تاثير صفحات لاستيكي زير تراورس (USP) در ارتعاشات ايجاد شده در خطوط ريلي و سازه هاي مجاور آن
150
بررسي تاثير صمغ گوار و بيوامولسيفاير لسيتين بر ويژگيهاي رئولوژيك امولسيونهاي آب و روغن96/12/16
151
بررسي تاثير صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازي زنان روستايي ﴿مطالعه موردي: استان قزوين﴾
152
بررسي تاثير صنعت بر ساختار اقتصادي، اجتماعي شهرستان لنجان
153
بررسي تاثير صنعت توريسم بر روي اشتغال در استان اصفهان
154
بررسي تاثير صنعت گردشگري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها
155
بررسي تاثير ضايعات صنعتي و الياف مصنوعي بر رفتار مقاومتي خاك تثبيت شده با سيمان
156
بررسي تاثير ضايعات كارخانه هاي سنگبري (گردسنگ) بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه بادي
157
بررسي تاثير ضخامت بر فشار پذيري پارچه هاي سه بعدي حلقوي تاري
158
بررسي تاثير ضخامت پارچه بر نيروي وارد به سوزن هنگام دوخت
159
بررسي تاثير ضخامت پوسته سراميكي و فوق ذوب بر ريز ساختار خواص مكانيكي قطعات توليد شده به روش ريخته گري دقيق از آلياژ آلومينيم A356
160
بررسي تاثير ضخامت مختلف لايه ها بر ابعاد محصول استريوليتوگرافي
161
بررسي تاثير ضخامت نسبي اسكالپ و جمجمه بر روي اندازه گيري هاي امپدانسي با استفاده از روش كول
162
بررسي تاثير ضخامت نسبي اسكالپ و جمجمه روي اندازه گيري هاي امپدانسي با استفاده از روش PCA
163
بررسي تاثير ضخامت و تعداد رديفهاي دوخت بر ظرفيت نگهداري آب در لايه هاي بي بافت
164
بررسي تاثير ضخامت و دما بر خواص ساختاري، اپتيكي و الكتريكي فيلم هاي نازك Bi2 Te3
165
بررسي تاثير ضخامت و نوع پوشش قالب بر ريز ساختار آلياژ A319
166
بررسي تاثير ضرايب الاستيك مراتب بالا برثابت آكوستوالاستيك فلز تحت بار كششي
167
بررسي تاثير ضربات ناشي از حركت چرخ بر عمر خستگي دراتصالات و ريل هاي راه آهن
168
بررسي تاثير ضربه بر چند لايه كامپوزيت و آلومينيوم
169
بررسي تاثير ضربه قوچ بر طراحي بهينه ي سيستم آبياري تحت فشار
170
بررسي تاثير ضربه و اصطكاك بر تخليه سيلوي آزمايشگاهي با هدف اثر نوع رطوبت مواد همراه با بي بعد سازي پارمترها
171
بررسي تاثير ضريب انبساط حرارتي بر تغيير ساختار ترك ها در لعاب كراكوله
172
بررسي تاثير ضريب زبري بر فرآيند فرسايش آبي در دامنه‌ هاي مركب
173
بررسي تاثير طب سوزني الكتريكي بدن همراه با رژيم كم كالري بر كاهش وزن و سطح پلاسمايي پورمون لپتين در افراد چاق ايراني , serum levels ofleption hormone after bady electro acupuncture combine low calery diet for weight reduction in patients and control groups
174
بررسي تاثير طب سوزني بر شدت وزوزگوش غير ضربان دار مزمن، يك كارآزمايي باليني تصادفي شده
175
بررسي تاثير طب سوزني بر كاهش وزن و اندازه گيري ميزان تغييرات بالانس اكسيدانت پرو كسيدانت )PAB( در افراد چاق , study of the effect of acupuncture and measuring PAB inobese patients
176
بررسي تاثير طب سوزني گوش همراه با رژيم كم كالري بر كاهش وزن و سطح پلاسمايي هورمون لپتين در افراد چاق ايراني , serum levels of leptin hormone after auricular acupuncture combine with low calorydiet for weight reduction in patiens and control groups
177
بررسي تاثير طب فشاري بر تهوع و استفراغ حين و پس از عمل بيماران سزاريني تحت بيحسي نخاعي در يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1381
178
بررسي تاثير طب فشاري بر كيفيت خواب بيماران همودياليز مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 86-1385
179
بررسي تاثير طب فشاري بر ميزان خستگي بيماران سرطاني تحت شيمي درماني مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-93
180
بررسي تاثير طب فشاري بر ميزان درد بعد از عمل جراحي لوزه برداري در كودكان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني امير المومنين شهر رشت در سال 97-1396
181
بررسي تاثير طب فشاري برميزان خستگي بيماران سرطاني تحت شيمي درماني مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 93-94
182
بررسي تاثير طبقات اجتماعي اقتصادي خانواده بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان
183
بررسي تاثير طبقات اجتماعي اقتصادي خانوار بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر باخرز
184
بررسي تاثير طبقات اجتماعي در نظام آموزش در منطقه كلاله
185
بررسي تاثير طبقه اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه آزادشهر سال تحصيلي 77-76
186
بررسي تاثير طبقه اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي چهارم رياضي ، علوم و پنجم رياضي ، علوم منطقه آموزش و پرورش راميان در سال تحصيلي 74-73
187
بررسي تاثير طبقه اجتماعي خانواده وعوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
188
بررسي تاثير طبقه اجتماعي خانواده وعوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
189
بررسي تاثير طبقه اجتماعي در انتخاب دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان راميان
190
بررسي تاثير طبقه بندي بر رفتار بيماري در بيماران ارتريت روماتوئيد
191
بررسي تاثير طراحي بر مبناي ψ و φ غيرتكراري و مطالعه آن بر عملكرد موتور
192
بررسي تاثير طراحي بسته بندي برهويت برند در صنايع غذايي (مطالعه موردي برند تك ماكارون )
193
بررسي تاثير طراحي روي خواص تخريب پذيري داربست هاي استخواني پلي كاپرولاكتون- هيدروكسي آپاتيت
194
بررسي تاثير طراحي شهري بر روند رشد و توسعه اقتصادي شهرهاي جديد
195
بررسي تاثير طراحي فضاي پيراموني موزه بر كيفيت بازديد
196
بررسي تاثير طرح آج تاير بر عملكرد گيرايي تاير و توزيع تنش و كرنش در خاك بوسيله مدل سازي المان محدود
197
بررسي تاثير طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در Care Health Frimery (C.H.P) از طريق مقايسه ميزان آگاهي و عملكرد زنان باردار تحت پوشش و غير تحت پوشش اين طرح از بهداشت دهان ودندان .
198
بررسي تاثير طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در Care Health Frimery (C.H.P) از طريق مقايسه ميزان آگاهي و عملكرد زنان باردار تحت پوشش و غير تحت پوشش اين طرح از بهداشت دهان ودندان .
199
بررسي تاثير طرح اسكان عشاير بر فرهنگ و زندگي اجتماعي ايل قشقايي مطالعه موردي (طايفه عمله ، تيره آدر كپان )
200
بررسي تاثير طرح بافت و تراكم پارچه هاي تاري- پودي بر روي خاصيت زاويه برگشت از چروك انها
201
بررسي تاثير طرح بافت و جنس نخ پود بر روي خاصيت سرعت پخش و ميزان نفوذپذيري آب در پارچه هاي تاري - پودي در راستاي قائم با استفاده از پردازش تصوير
202
بررسي تاثير طرح بافت و نوع رزين بر خصوصيات مكانيكي كامپوزيتهاي تقويت شده با پارچه هاي تاري پودي
203
بررسي تاثير طرح هاي توسعه شهري بر پايداري اكولوژيكي شهر كرج با تاكيد بر فضاي سبز طي يك دوره سي ساله
204
بررسي تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها در صنعت داروسازي
205
بررسي تاثير طرح هندسي مسير و كاربري هاي اطراف جاده بر ايمني راه، مطالعه موردي: كمربندي شرقي ايلام
206
بررسي تاثير طرحهاي اشتغال زايي جهاد سازندگي بر توسعه اقتصادي دهستان نصر آباد ( شهرستان تفت )
207
بررسي تاثير طرحهاي توسعه شهري بر ساختار كالبدي - فضايي شهرها با تاكيد بر هم پيوندي محله ها شهري نمونه مورد مطالعه شهر قم
208
بررسي تاثير طرحواره ها بر نگارش دانش آموزان دختر پايه ي پنجم شهرستان مشهد به لحاظ وسعت واژگاني
209
بررسي تاثير طرحواره هاي جنسي بر اساس رضايت مندي واحساس مثبت نسبت به همسر در مراجعه كنندگان به كلينيك
210
بررسي تاثير طرحواره هاي ناكارامد ذهني بر ويژگيهاي شخصيتي
211
بررسي تاثير طلاق بر شخصيت كودكان
212
بررسي تاثير طلاق عاطفي بر روي سلامت رواني فرزندان
213
بررسي تاثير طلاق و پيامدهاي آن در فرزندان شهرستان گنبدكاووس
214
بررسي تاثير طلاق والدين بر وضعيت رفتاري فرزندان در زرين شهر در سال 85
215
بررسي تاثير طول Impression coping وزاويه ايمپلنت بر دقت قالبگيري در دو تكنيك قالبگيري Closed tray و Open tray
216
بررسي تاثير طول Impression coping وزاويه ايمپلنت بر دقت قالبگيري در دو تكنيك قالبگيري Open trayوClosed tray
217
بررسي تاثير طول آمار هيدرولوژيكي دردقت پيش بيني سيلاب
218
بررسي تاثير طول حلقه بر خاصيت عبور بخار آب پارچه هاي پنبه اي حلقوي پودي با بافت اينترلاك
219
بررسي تاثير طول حلقه بر روي سرعت انتقال آب پارچه پنبه اي حلقوي پودي
220
بررسي تاثير طول حلقه و كشش نخ تغذيه شده بر روي ميزان نفوذ پذيري هوا در پارچه هاي حلقوي پودي
221
بررسي تاثير طول مدت استراحت مطلق بر ميزان بروز عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي در بيماران بستري در بخشهاي پست آنژيوگرافي مراكز درماني شهر رشت در سال 1386- 1385
222
بررسي تاثير طول مدت استراحت مطلق و حفظ كيسه شن بر ميزان خونريزي و هماتوم پس از آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان افشار يزد
223
بررسي تاثير طول مدت زمان تزريق زير جلدي انو كساپارين سديم بر شدت درد و كبودي محل تزريق در بيماران سندرم حاد كرونري بستري در سي سي يو بيمارستان افشار يزد در سال 1390
224
بررسي تاثير طول مدت هيپراكسيژناسيون قبل از ساكشن لوله تراشه بر ضربان قلب و ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني بيماران بستري رد بخش مراقبت ويژه
225
بررسي تاثير طول نفوذ و سختي نسبي ديوار آببند در اندركنش ديناميكي ديوار و هسته رسي سدهاي خاكي
226
بررسي تاثير طول و پارامترهاي خطوط ارتباطي بر عملكرد ديناميكي مايكروگريدهاي جزيره اي مبتني بر مبدل هاي استاتيكي
227
بررسي تاثير ظاهر معلم بر دانش آموزان دوره ابتدائي شهرستان گنبدكاووس
228
بررسي تاثير ظرافت الياف بر خواص نخ توليدشده در دو سيستم ريسندگي رينگ و چرخانه
229
بررسي تاثير ظرافت نانو الياف بر ميزان آب گريزي نانو لايه پلي اكريلونيتريل تكميل شده با تركيبات فلوئورو كربني
230
بررسي تاثير ظرافت و تجعد الياف و تخلخل لايه بر ميزان باردار شدن و عملكرد فيلترهاي بي بافت پلي پروپيلني الكترواستاتيك
231
بررسي تاثير ظرفيت يادگيري سازماني بر تفكر استراتژيك مديران شهرداري شيراز
232
بررسي تاثير عابرين پياده بر ظرفيت ميدان در ايران
233
بررسي تاثير عامل " قيمت " (از مجموعه عوامل آميخته بازاريابي ) بر مديريت عملكرد بيمارستانهاي دولتي در قالب طرح تحول نظام سلامت (مطالعه موردي : بيمارستانهاي دانشگاهيشهر اهواز)
234
بررسي تاثير عامل حلاليت بر خواص مكانيكي چدن داكتيل، به روش منيزيم در قالب
235
بررسي تاثير عامل دار كردن (نانو-ميكرو) كربنات كلسيم توسط استر گليسيريد فسفريك اسيد بر خواص ريولوژيكي كامپوزيت PVC/CaCO3 مورد استفاده در لوله هاي PVC
236
بررسي تاثير عامل دار نمودن سطح پلي اتيلن سنگين توسط پلاسما بر تشكيل هيدروكسي آپاتيت
237
بررسي تاثير عامل فراشناختي كنترل ﴿خود نظمي ﴾ بر عملكرد حل مساله رياضي در دانش اموزان پسر سال چهارم متوسطه رشته رياضي فيزيك شهرستان چابهاردر سال تحصيلي 94 - 93
238
بررسي تاثير عامل مديريتي فناوري در بهره وري كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد
239
بررسي تاثير عدالت ادراك شده بر بهروزي كاركنان
240
بررسي تاثير عدالت اطلاعاتي و عدالت بين شخصي بر رفتار غيرمولد با نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده مورد مطالعه(كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي بناب)
241
بررسي تاثير عدالت اطلاعاتي و مراوده اي بر رفتار شهروندي سازماني و فردي با نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در ميان پرستاران بيمارستان شهرستان رفسنجان
242
بررسي تاثير عدالت سازماني ادراك شده و رفتار شهروندي سازماني روي قصد جابجايي كاركنان دادگستري استان گيلان
243
بررسي تاثير عدالت سازماني بر اعتماد كاركنان مورد مطالعه اداره امور مالياتي استان ايلام
244
بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني ﴿مورد مطالعه: موسسات مالي و اعتباري نور و آرمان و انصار خراسان شمالي﴾
245
بررسي تاثير عدالت سازماني بر خشنودي شغلي و رفتار شهروندي كاركنان سازمان در صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
246
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل
247
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور استان مازندران
248
بررسي تاثير عدالت سازماني بر سلامت سازماني و رفتارهاي انحرافي كاركنان درشهرداري آمل
249
بررسي تاثير عدالت سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان
250
بررسي تاثير عدالت سازماني بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر رشت
251
بررسي تاثير عدالت سازماني بر وجدان كاري مورد مطالعه كاركنان شعب بانك قوامين شهر اصفهان
252
بررسي تاثير عدالت سازماني هشت محوري بر پاسخگويي كاركنان مورد مطالعه بيمارستان شهيد محمد منتظري
253
بررسي تاثير عدالت سازماني و ويژگي هاي شغلي بر دلبستگي شغلي در سازمان مركزي گمرگ ج .ا.ا
254
بررسي تاثير عدم اطمينان در معادله انرژي
255
بررسي تاثير عدم ترميم پريتوئن در كاهش درد پس ا زعمل آپاندكتومي
256
بررسي تاثير عدم ترميم پريتوئن در كاهش درد پس ا زعمل آپاندكتومي
257
بررسي تاثير عدم تفاهم والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر كلاسهاي دوم راهنمائي شهرستان تويسركان در سال تحصيلي 75-74
258
بررسي تاثير عدم تقارن بخيه ها بر شعاع انحناء در پيوند قرنيه
259
بررسي تاثير عدم سلامت سازماني بر قصد ترك خدمت كاركنان در شركت جام جم
260
بررسي تاثير عدم قطعيت هاي بازار و سيستم هاي بازخورد استراتشيك بر استراتژي هاي بازاريابي فوري.عملكرد بازار وشركت
261
بررسي تاثير عدم قطعيت هاي موجود در روسازي بر مقدار بار بحراني خط (كمانش)
262
بررسي تاثير عربستان در روند مناسبات ايران و ايالات متحده بعد از يازده سپتامبر 2001
263
بررسي تاثير عزت نفس مديران در رضايت شغلي كاركنان در بين مديران و كاركنان بخش دولتي شهرستان كارون
264
بررسي تاثير عسل در بهبود زخم هاي سوختگي و خواص آنتي باكتريال آن
265
بررسي تاثير عشق ورزي در رضايتمندي زندگي زناشويي دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي ، علوم اجتماعي ، حقوق و حسابداري
266
بررسي تاثير عصاره MANNA ﴿ترنجبين﴾ در بهبود سلامت عمومي (WEEL-BEING) اطفال شير خشك خوار يك ماه تا يك سال
267
بررسي تاثير عصاره آبي الكلي گياه خرفه بر فاكتورهاي بيوشيميايي مرتبط با ديابت در موش هاي صحرايي نر
268
بررسي تاثير عصاره آبي- الكلي ميوه گياه بادمجان بر روي درد حاد و مزمن در موش سوري
269
بررسي تاثير عصاره آبي- الكلي ميوه گياه بادمجان بر روي درد حاد و مزمن در موش سوري
270
بررسي تاثير عصاره آبي الكلي و هگزاني شنبليله بر ميزان سايتوكاين هاي التهابي پس از اوريكتومي در موش صحرايي
271
بررسي تاثير عصاره آبي دم گيلاس Corasus avium L. بر مدل تجربي بيماري پاركينسوني در موش صحرايي نر
272
بررسي تاثير عصاره آبي سنجد بر روي اكسيدان ها وآنتي اكسيدانهادر سرم بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو.
273
بررسي تاثير عصاره آبي ميوه گياه زرشك بر مدل تجربي بيماري پاركينسون در موش صحرايي نر
274
بررسي تاثير عصاره گونه Salvia perspolitana Boiss بر باكتري هاي بيماري زاي استافيلوكوكوس اورئوس، اشرشياكولي و سئودوموناس آئروجينوزا
275
بررسي تاثير عصاره گياهان رازيانه ،انغوزه و جينسينگ بر ميزان رشد و تكثير لاين سلولي سرطان پستان موش(4T1)
276
بررسي تاثير عصاره مانا ﴿ترنجبين﴾ بر فلوراي روده كودكان شير خشك خوار
277
بررسي تاثير عصاره مانا ﴿ترنجبين﴾ بر فلوراي روده كودكان شير خشك خوار
278
بررسي تاثير عصاره هاي آبي ، هيدروالكلي و متانولي دانه زيره سبز بر روي ويروس هر پس سيمپلكس تيپ 1
279
بررسي تاثير عصاره هاي هوئه چوئه و پنيرك بر روند ترميم سوختگي در رت
280
بررسي تاثير عصــاره هيدرو الكلي گزنه سفيد(lamium album) و گزنه تند(urtica dioica) برفعاليت انقباضي عضله صاف ناي در موش صحرايي نر در شرايط آزمايشگاهي in vitro/
281
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي آنغوزه و زنيان بر ميزان بيان ژن هاي مرتبط با كروم سنسينگ در استافيلوكوك حساس و مقاوم به متي سيلين
282
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي بخشهاي هوايي گياه آويشن كرماني Thymus Carmanicus بر درد و التهاب در موش سوري نر
283
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي خارخاسك بر هورمونهاي جنسي و بافت شناسي تخمدان در موش آزمايشگاهي ماده
284
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي ريشه گياه زرشك Berberis Vulgaris بر درد و التهاب در موش سوري نر
285
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي صمغ ريشه آنغوزه بر عملكرد توليد مثلي ومحور هورموني هيپوفيز-گناد درموشهاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
286
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي گياه بادآورده centaureabraguierana)dc(Hand-mztssp.belangeriana در زمان گل كامل و در زمان ميوه دهي بر درد و التهاب در موش سوري نر
287
بررسي تاثير عصاره و اسانس گياه آنيسون بر دو نوع باكتري پاتوژن و فرآيند تخمير شكمبه در ...
288
بررسي تاثير عضويت ايران درسازمان جهاني تجارت برعملكرد صنعت بانكداري الكترونيكي كشور ويژه به بانك ملي ايران
289
بررسي تاثير عضويت در شبكه هاي اجتماعي فيس بوك بر هويت ملي ﴿ مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشر﴾
290
بررسي تاثير عضويت در شبكه هاي مجازي بر هويت ديني در بين دانش آموزان متوسطه دوم شهر هنديجان
291
بررسي تاثير عضويت و ميزان حضور در شبكه هاي اجتماعي مجازي بر سرمايه اجتماعي كاربران آن (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه كردستان)
292
بررسي تاثير عكاسي در بيلبورد
293
بررسي تاثير عكس‌درماني بر كاهش اضطراب، افسردگي و ترس كودكان مبتلا به سرطان
294
بررسي تاثير علاقه دانش آمزان پسرمقطع دبيرستان شهرستان كلاله به كانون هاي آموزشي و تاثير در پيشرفت آنها
295
بررسي تاثير علف كش هاي پيريديت و ايمازاتاپيز بر گياه زراعي نخود در شرايط همزيستي باكتري ريزوبيوم
296
بررسي تاثير علم النفس ابن سينا برعلم النفس توماس آگويناس
297
بررسي تاثير عمق پاياب بر مشخصه هاي جريان در شيب شكن هاي قائم مجهز به مستهلك كننده ي شبكه اي
298
بررسي تاثير عمق حفاري بر رفتار سازه بتني مجاورگود با لحاظ كردن سختي سازه
299
بررسي تاثير عمق كاشت وبرخي روش هاي جلوگيري از اتلاف رطوبت خاك در نخود ديم
300
بررسي تاثير عمق و ابعاد سازه هاي زيرزميني بر رفتار آن ها در برابر امواج ناشي از انفجار در زمين هاي خاكي
301
بررسي تاثير عملكرد اجتماعي سازمان بر تمايل كاركنان به ادامه كار (مورد مطالعه در اداره كل نوسازي مدارس استان تهران)
302
بررسي تاثير عملكرد استفاده از ديكتوكلاس (بازسازي متون ) بر فراگيري جملات شرطي توسط فراگيران زبان انگليسي , The effect of using Dictogloss tasks on the acquisition of conditional sentences by Iranian EFL learners
303
بررسي تاثير عملكرد پرستار رابط بر ميزان بروز عوارض ناشي از سكته مغزي در بيماران بستري در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) شيراز
304
بررسي تاثير عملكرد تامين كنندگان بر ارزش درك شده مشتري
305
بررسي تاثير عملكرد تامين كنندگان بر ارزش درك شده مشتري (مطالعه موردي: شركت مازي نور)
306
بررسي تاثير عملكرد تكميل هاي دوگانه فلوئورو كربني بر روي پارچه هاي پيراهني
307
بررسي تاثير عملكرد تيمي بر بهره وري منابع انساني (موردمطالعه : مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان)
308
بررسي تاثير عملكرد ژنراتور القايي دو تغذيه بر پارامترهاي كيفيت توان شبكه
309
بررسي تاثير عملكرد سودبر رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركت و ميزان اجتناب از پرداخت ماليات
310
بررسي تاثير عملكرد شبكه استراتژيك بر بهره وري سازمانهاي الكترونيك ( مورد مطالعه بانك سپه)
311
بررسي تاثير عملكرد شركتهاي تعاوني فرش در توسعه صادرات فرش )مطالعه موردي شركتهاي تعاوني فرش دستباف استان يزد)
312
بررسي تاثير عملكرد شغلي بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه اي ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينانه كاركنان ستادي دانشگاه هاي شهرستان جهرم
313
بررسي تاثير عملكرد گرم كن هواي ژانگستروم برروي بازده بويلر
314
بررسي تاثير عملكرد مدارس خاص بر مدارس عادي (مدارس راهنمايي پسرانه و دخترانه "خاص و عادي" ناحيه 2 شهرستان يزد)
315
بررسي تاثير عملكرد منابع انساني بر كارآفريني سازماني با نقش كنترلي رفتار شهروند سازماني و عدالت رويه اي در دانشگاههاي دولتي استان مازندران
316
بررسي تاثير عملكرد ناوگان اتوبوسهاي BRT بر ترافيك شهري مطالعه موردي شهر تبريز
317
بررسي تاثير عملكرد نسبي توقف نماد معاملاتي و حد نوسان قيمت سهام بر كيفيت بازار (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
318
بررسي تاثير عملكرد نظارت وراهنمائي آموزشي مديران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان فسا در سال 85-86
319
بررسي تاثير عملكرد والدين تحصيلكرده در كمك به پيشرفت تحصيلي فرزندان
320
بررسي تاثير عملگر پلاسمايي بر كنترل جدايش جريان و نويز آكوستيكي
321
بررسي تاثير عمليات آسيا كاري و عمليات حرارتي بر روي خواص مغناطيسي شيشه سراميك مگنتيت
322
بررسي تاثير عمليات آلتراسونيك بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ منيزيم AZ91
323
بررسي تاثير عمليات استراحت بر روي وضعيت حلقه و خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي با روش پردازش تصوير
324
بررسي تاثير عمليات اصلاحي بر پوشش گياهي و خاك مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي شهرستان اشكذر)
325
بررسي تاثير عمليات بهسازي بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار
326
بررسي تاثير عمليات پير سازي القايي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ rene80
327
بررسي تاثير عمليات پيرسازي ترمومكانيكي ﴿ TMA) بر خواص كششي آلياژ 2024 آلومينيم
328
بررسي تاثير عمليات ترمومكانيكال بر روي خواص مكانيكي آلياژ cu- cr- b
329
بررسي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ 5083
330
بررسي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Mg-3Zn-1Ca
331
بررسي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر سينتيك رسوب گذاري در ريزساختار سوپرآلياژ 901
332
بررسي تاثير عمليات چكش كاري فراصوتي بر خواص جوش آلياژ آلومينيوم 6061
333
بررسي تاثير عمليات حرارتي - مكانيكي بر خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ ريختگي مس - برليم
334
بررسي تاثير عمليات حرارتي آنيل انحلالي و عمليات اولتراسونيك پينينگ بر خواص ريزساختاري، مكانيكي و خوردگي داغ جوش آلياژ اينكونل 617
335
بررسي تاثير عمليات حرارتي آنيل بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آلياژ CO- 2V49- FE
336
بررسي تاثير عمليات حرارتي استحاله بينيتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد مورد استفاده در ريل هاي راه آهن
337
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر جوشكاري آلياژ آلومينيوم 6061
338
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر چقرمگي شكست فولاد هادفيلد به روش انتگرال جي تك نمونه اي
339
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص الياف پلي بونيلن ترفتالات ﴿PBT﴾
340
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص پوشش الكترولس نيكل ـفسفر
341
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص حافظه داري و ريز ساختار آلياژ Ni-Ti-Hf
342
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد ميكرو آلياژي مورد استفاده در گلوله هاي آسيا
343
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ريز ساختار و درشت ساختار قطعات ريخته شده چدن نشكن بر روي سطح شيب دار
344
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار خوردگي منطقه جوش آلياژ آلومينيوم 6061
345
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ AZ91 توليد شده به روش نيمه جامد
346
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ساختار و خواص سايشي چدن پر كروم توليد شده به روش نيمه جامد
347
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي منيزيمي ريختگي AZ91 AZ
348
بررسي تاثير عمليات حرارتي تشكيل مارتنزيت و سپس بينيت بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار يك فئلاد فوق مستحكم
349
بررسي تاثير عمليات حرارتي رسوب سختي بر سختي زمينه كامپوزيت
350
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع بر خواص سايشي آلياژ آلومينيم 390
351
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و خواص مكانيكي ﴿سختي﴾ آلياژ آلومينيوم 2024
352
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و سختي آلياژ 7075 آلومينيوم
353
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061
354
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع و بهسازي شيميايي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 390
355
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع و بهسازي شيميايي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 390
356
بررسي تاثير عمليات حرارتي و حرارتي - مكانيكي روي رفتار خوردگي تنشي آلياژ 7075 آلومينيم
357
بررسي تاثير عمليات حرارتي و ريز ساختار بر چقرمگي شكست فولاد GS20Mn5 در دماي پايين
358
بررسي تاثير عمليات حرارتي و كارسختي اوليه بر خواص مكانيكي و رفتار شكل¬پذيري ورق آلياژ آلومينيوم 7075
359
بررسي تاثير عمليات حزارتي و جوانه زا بر خواص منطقه جوش آلياژ آلومينيوم A356
360
بررسي تاثير عمليات حل سازي (T4) در خواص مكانيكي آلياژ ريختگي AZ91
361
بررسي تاثير عمليات خاك ورزي بر پايداري خاكدانه ها در اراضي كشاورزي منطقه صدوق يزد
362
بررسي تاثير عمليات رسوب سختي بر سختي و ريز ساختار آلياژ ريختگي و نورد شده مس- برليم
363
بررسي تاثير عمليات سولفورايزينگ بر خواص تريبولوژيكي فولاد
364
بررسي تاثير عمليات ضربه فراصوتي بر رفتار خستگي خوردگي و ريزساختار فولادهاي دما بالا
365
بررسي تاثير عمليات فعالسازي مكانيكي بر توليد كامپوزيت Al2O3-TiC روي سيستم Tio2-Al-C
366
بررسي تاثير عمليات هموژن سازي در نورد گرم آلياژ آلومينيم 2024
367
بررسي تاثير عمليلت حرارتي رسوب سختي بر ريز ساختار و مقاومت به ضربه آلياژ A356
368
بررسي تاثير عناصر V, SI, MN, MO, CR بر فولادهاي فنر
369
بررسي تاثير عناصر آب و هوابب بر بيماري مالاريا در شهرستان رودان
370
بررسي تاثير عناصر آلياژي بر روي آلومينايزينگ فولاد
371
بررسي تاثير عناصر آلياژي برخواص الكتروشيميايي آندهاي فداشونده آلومينيومي
372
بررسي تاثير عناصر آلياژي روي الكترود گان مقاومتي
373
بررسي تاثير عناصر آلياژي مس قلع و منگنز بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي نشكن و مشاهده ريز ساختار آنها
374
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي 4p بر رفتار خريد عمده فروشان﴿توزيع كنندگان﴾ در شركت لبني دوكاساحل
375
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي سبز بر عملكرد سازماني و سهم بازار شركت محصولات دريايي طعم آفرين صبا (تن ماهي ساحل)
376
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي منتخب بر روي ارزش ويژه برند در صنعت (لوازم يدكي) خودرو
377
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي موثر (4p) برصادرات برنج مازندران(مورد مطالعه : مركز بين المللي تجارت و پايانه صادرات برنج ايران)
378
بررسي تاثير عناصر آميخته ترويجي بر ارزش ويژه برند در صنايع شكلات سازي تبريز
379
بررسي تاثير عناصر آهن، منگنز و استرانسيم بر رفتار سايشي آلياژ آلومينيم LM13
380
بررسي تاثير عناصر استرانسيوم و منگنز بر مورفولوژي تركيبات بين فلزي حاوي آهن در آلياژ آلومينيوم 380
381
بررسي تاثير عناصر اقليمي در معماري شهري (مطالعه موردي : شهر جويبار)
382
بررسي تاثير عناصر بازاريابي بر ارزش برند با توجه به نقش واسطه‌اي شخصيت برند (مورد مطالعه: فروشگاه پوشاك هايلند بابل)
383
بررسي تاثير عناصر بازاريابي رابطه مند بر رضايت مندي و وفاداري مشتريان مرد باشگاههاي واليبال شهرستان خرم آباد
384
بررسي تاثير عناصر بسته بندي بر تصميم خريد مصرف كننده صنايع غذايي شهر يزد
385
بررسي تاثير عناصر ترفيعات تجاري بر ابعاد بازاريابي رابطه مند (مطالعه موردي شركت فراورده هاي لبني دوكا ساحل محموداباد)
386
بررسي تاثير عناصر تزئيني معماري سنتي يزد بر نقش برجسته ها و معماري معاصر
387
بررسي تاثير عناصر زيركونيم و مس بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيم - منيزيم
388
بررسي تاثير عناصر سبك خراساني بر قصيده هاي سروش اصفهاني
389
بررسي تاثير عناصر فعال كننده سطحي بر عمق جوش در جوشكاري GTA
390
بررسي تاثيـر عناصر مختلف حاكميت شركتي بر توانايي پيش بيني سود در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
391
بررسي تاثير عناصر مس و زيركونيم بر انجماد آلياژهاي آلومينيوم - منيزيم با استفاده از تكنيك آناليز حراتي
392
بررسي تاثير عناصر منگنز منيزيم و عمليات كيفي مذاب بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژAl-Si-Mn-Mg
393
بررسي تاثير عناصر مهم اقليمي در پراكنش تيپهاي گياهي استان چهار محال و بختياري با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره وGIS
394
بررسي تاثير عناصر نادر خاكي بر بهسازي سيلسيم يوتكتيك و فازهاي ثانويه در آلياژ A356
395
بررسي تاثير عناصر نادر خاكي بر مورفولوژي گرافيت چدن نشكن
396
بررسي تاثير عناصر نادر خاكي و مدول قطعه ريختگي بر مورفولوژي گرافيت در چدن با گرافيت فشرده
397
بررسي تاثير عنصر پيشبرد فروش درارائه خدمات رقابتي به مشتريان در صنعت مبل ايران ( مطالعه موردي بازار مبل ايران )
398
بررسي تاثير عنصر توزيع بر نگرش مصرفي مشتريان محصولات شركت صنايع غذايي رعنا در سطح شهر گرگان
399
بررسي تاثير عنصر سيليسيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن نشكن آستمپر شده
400
بررسي تاثير عنصر قلع بر ريزساختار و رفتار انجمادي آلياژ AZ91 از طريق آناليز حرارتي
401
بررسي تاثير عنصر كروم بر خواص سايشي چدن خاكستري بكاررفته در كاسه چرخهاي ترمز
402
بررسي تاثير عنصر محصول آميخته بازاريابي برافزايش فروش شركتهاي خودروسازي (شركت پارس خودرو)
403
بررسي تاثير عنصر مس و شرايط انجماد بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي AI- SI- CU- MG
404
بررسي تاثير عنصر نيكل بر خواص شيميايي و مكانيكي چدن نيكل سخت نوع چهار
405
بررسي تاثير عنصر نيوبيم بر روي خواص متالورژيكي و مكانيكي جوش ترميت ريل آهن
406
بررسي تاثير عنصر و اناديم و عناصر ميكرو آلياژي بر روي خواص مكانيكي فولاد ماريجينگ رده 300
407
بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر جذب مخاطبين در مراحل مختلف چرخه عمر موسسات فرهنگي قرآني (مطالعه موردي :موسسه فرهنگي هنري قرآن پژوهان )
408
بررسي تاثير عوامل اجتماعي (تحصيلات والدين )بر عملكرد تحصيلي (معدل كل )
409
بررسي تاثير عوامل اجتماعي ،اقتصادي موثر بر شرايط زندگي امروزي عشاير شهرستان كوهرنگ
410
بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر عدم گرايش مجدد به اعتياد در بين معتادين بهبود يافته مراكز NA در شهر كرمان , Study realationship social factors effective on reconversion to addiction among addicts centers n.a in city kerman 1931
411
بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر مديريت بدن ﴿ مطالعه موردي: دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ﴾
412
بررسي تاثير عوامل اجتماعي در سرپيچي از قوانين و مقررات راهنمايي ورانندگي در شهرستان بهشهر
413
بررسي تاثير عوامل اجتماعي ﴾رسانه هاي جمعي زبان مادري مدگرايي﴾ بر روي هويت از ديدگاه دانشجويان
414
بررسي تاثير عوامل اجتماعي فرهنگي اقتصادي بر تغييرنگرش سن ازدواج جوانان شهرتهران منطقه 4 ناحيه 2 و 3 سال 91 - 90
415
بررسي تاثير عوامل اجتماعي و اعتقادي در سازمان دهي فضايي خانه هاي صفوي اصفهان
416
بررسي تاثير عوامل اجتماعي و شناختي بر درمان بيماري ديابت نوع 2 در شهر يزد
417
بررسي تاثير عوامل اجتماعي و مذهبي عصر صفويه بر آثار محمد قاسم نقاش با رويكرد شمايل شناسانه
418
بررسي تاثير عوامل ادراكي از دولت الكترونيك بر اعتماد به دولت الكترونيك با توجه به نقش تعديلگري سطح سواد كامپيوتر(بين شهروندان رشت)
419
بررسي تاثير عوامل ارزش ويژه برند بر ارزش ويژه برند طبق مدل آكر
420
بررسي تاثير عوامل استراتژيك ، سازماني و محيطي موثر بر نوآوري صادرات (مطالعه موردي :شركتهاي كوچك و متوسط )
421
بررسي تاثير عوامل استراتژيك و رهبري بر عملكرد شركتهاي تابعه با توجه به حاكميت هلدينگ سايپا
422
بررسي تاثير عوامل استرس زا -نقش فرسودگي شغلي و غناي شغلي بر بهبود عملكرد كاركنان (مطالعه موردي :شعب بانك صادرات شيراز)
423
بررسي تاثير عوامل استرس زاي شغلي بر عملكرد مديران آموزشي مدارس شهرستان ساري
424
بررسي تاثير عوامل اقتصادي - اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي زنان در شهر بوشهر
425
بررسي تاثير عوامل اقتصادي -اجتماعي دوره ي شاه عباس اول بر روند توليد قالي
426
بررسي تاثير عوامل اقتصادي بر صادرات فولاد مباركه اصفهان
427
بررسي تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي بر ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره تعاون استان ايلام
428
بررسي تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبيرستاني منطقه 7
429
بررسي تاثير عوامل اقليمي بر توليدات محصولات زراعي در استان چهار محال و بختياري
430
بررسي تاثير عوامل اقليمي بر درخت بادام در شهرستان نجف آباد
431
بررسي تاثير عوامل اقليمي در ارتقاي كيفيت محيطي و طراحي فضاهاي عمومي
432
بررسي تاثير عوامل اكولوژيكي بر خصوصيات رويشي و تركيبات اسانس گياه دارويي مريم نخودي شرقي
433
بررسي تاثير عوامل اكولوژيكي برخصوصيات رويشي وتركيبات اسانس گياه دارويي گلپر ايراني
434
بررسي تاثير عوامل انجمادي بر مشخصات ريزساختاري در انجماد جهت دار آلياژ Al-Ni
435
بررسي تاثير عوامل انساني بر عملكرد پروژه‌هاي ساخت در ايران
436
بررسي تاثير عوامل انسجامي در كتاب انگليسي پيش دانشگاهي 1 و 2 در درك مطلب دانش آموزان
437
بررسي تاثير عوامل انگيزاننده برروي ميزان مشاركت افراد در طرحهاي نوآورانه شغلي
438
بررسي تاثير عوامل انگيزشي بهداشتي بر رضايت شغلي (مطالعه موردي كاركنان اداره كل راه آهن ناحيه شمال )
439
بررسي تاثير عوامل انگيزشي دروني و بيروني به صورت تفكيكي در هر يك از عوامل شكل دهنده اشتراك دانش شامل تمايل، قصد و رفتار مطالعه موردي واحد پخش اخبار سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
440
بررسي تاثير عوامل انگيزشي رسانه هاي اجتماعي بر يادگيري الكترونيك، مورد مطالعه : موسسه سيميا
441
بررسي تاثير عوامل انگيزشي كاركنان بر اثربخشي مديريت دانش در شركت ملي نفتكش ايران
442
بررسي تاثير عوامل بازار بر تصميم گيري خريد مصرف كننده
443
بررسي تاثير عوامل بازدارنده مشاركت كاركنان در فرآيند تصميم گيري شركت مخابرات ايران
444
بررسي تاثير عوامل برند شهر بر نيت رفتاري شهروندان از طريق متغير نگرش (مطالعه موردي: كلانشهر كرج)
445
بررسي تاثير عوامل برند شهر بر نيت رفتاري شهروندان از طريق متغير نگرش (مطالعه موردي: كلانشهر كرج)
446
بررسي تاثير عوامل بهداشتي هرزبرگ بر عملكرد پرسنل دانشگاه پيام نور و آزاد الشتر
447
بررسي تاثير عوامل تحقيق بر ماندگاري افراد در سازمان موسسه خيريه اميد
448
بررسي تاثير عوامل تراتوژني در ايجاد ناهنجاريهاي مادرزادي كودكان زير يكسال شهر تهران
449
بررسي تاثير عوامل جامعه شناختي در شكل گيري ديدگاههاي سوررئاليستي از ديدگاه نقد روانكاوانه ژاك لكان
450
بررسي تاثير عوامل جمعيت شناختي بر هويت ملي دانشجويان
451
بررسي تاثير عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش بر نوآوري سازماني در شركت هاي دانش بنيان
452
بررسي تاثير عوامل خاص منطقه اي بر روند تحصيلي دانش آموزان ابتدايي منطقه كلاله
453
بررسي تاثير عوامل خاكسازي و تحولات كاني شناسي رس در ايجاد شق و نشست زمين در دشت آبرفتي ابركوه
454
بررسي تاثير عوامل خاكسازي و تحولات كاني شناسي رس در ايجاد شق و نشست زمين در دشت شهركرد
455
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان گرمه
456
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر رفتار بزهكارانه خفيف دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر سعد آباد در سال تحصيلي 85-84
457
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نكاء در سال 91 - 1390
458
بررسي تاثير عوامل خانوادگي و اجتماعي مرتبط با ارزشهاي ديني دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه 1 شهر يزد در سال تحصيلي 1390
459
بررسي تاثير عوامل خانوادگي و اقتصادي در افت تحصيلي دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي دولتي منطقه 7 آموزش و پرورش
460
بررسي تاثير عوامل داخلي و خارجي همسو با محيط زيست در سازمان توليدي و تعاملات اعضاي زنجيره تامين بر عملكرد سازمان .
461
بررسي تاثير عوامل دروني و بيروني به اشتراك گذاري دانش بر همبستگي تيمي (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگيان نسيبه تهران)
462
بررسي تاثير عوامل دموگرافيك گروه هاي هدف در انتخاب مناسب ترين رسانه تبليغاتي در شهر تهران
463
بررسي تاثير عوامل دموگرافيك گروه هاي هدف در انتخاب مناسب ترين رسانه تبليغاتي در شهر تهران
464
بررسي تاثير عوامل زمينه اي بر خلاقيت و نو اوري كاركنان با نقش واسطه اي انگيزش در آموزش و پرورش شهرستان خرم بيد
465
بررسي تاثير عوامل زمينه اي كار ﴿پيچيدگي شغل - روابط كاري﴾ و تنش نقش بر خلاقيت كاركنان
466
بررسي تاثير عوامل زمينه اي وفاداري به برند و تغيير دادن برند روي تصميم مشتري
467
بررسي تاثير عوامل زيربنايي فرآوري و بسته بندي خرمان استان بوشهر بر ميزان صادرات آن
468
بررسي تاثير عوامل ژئومكانيكي بر آتشباري كنترل شده در معدن چغارت
469
بررسي تاثير عوامل ژنتيكي و محيطي در شخصيت پردازي نمايش نامه هاي اكبر رادي ( پايين گذر سقاخانه ، شب بخير ، جناب كنت ) و اسماعيل خلج ( پاتوغ ، گلدونه خانم )
470
بررسي تاثير عوامل ساختاري و زير ساختاري استراتژي توليد بر رقابت پذيري در صنعت كاشي و سراميك استان اصفهان
471
بررسي تاثير عوامل سازماني بر موفقيت گردشگري سلامت (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
472
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزش مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه (مطالعه موردي:شركتهاي بيمه شهرستان ساري)
473
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزش مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه (مطالعه موردي:شركتهاي بيمه شهرستان ساري)
474
بررسي تاثير عوامل سطحي نانو دندريمر پلي آميدوآمين (G5 (PAMAM بر توانايي جذب داروي مركاپتوپورين به روش محاسباتي
475
بررسي تاثير عوامل شيميائي موجود درآب دريا(سولفات وكلرور) بربتن حاوي ميكروسيليس و پودرسنگ آهن
476
بررسي تاثير عوامل طبيعي بر مهاجرت روستائيان مطالعه موردي: دهستان كوهپايه از بخش نوبران
477
بررسي تاثير عوامل عمده تربيتي والدين بر رفتار كودكان
478
بررسي تاثير عوامل عملكردي و رواني در استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام
479
بررسي تاثير عوامل عملكردي و رواني در استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام
480
بررسي تاثير عوامل فرآيند بر خواص فيزيكي حفرات در سنتز نانو ذرات مزوپور ZrO2 به روش قالبگيري نرم
481
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات (PSD) در پليمريزاسيون مينيل كلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
482
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان- خاك رس
483
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي مقدار K ئ توزيع وزن ملكولي (MWD) در بسپارش امولسيوني وينيل كلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
484
بررسي تاثير عوامل فردي بر خلاقيت مديران مدارس ناحيه 2 شهرستان شهركرد
485
بررسي تاثير عوامل فرهنگ سازماني بر استقرار فرآيندهاي مديريت دانش در شركت گلديران
486
بررسي تاثير عوامل فرهنگي و اجتماعي بر روابط همسايگي در محله كن تهران
487
بررسي تاثير عوامل كاردينگ بر استحكام موكت نمدي
488
بررسي تاثير عوامل كشش نخ و برداشت پارچه در ساختمان ظاهري تورهاي راشل
489
بررسي تاثير عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش بر قابليتهاي چابكي سازماني در سازمان شهرداري مشهد
490
بررسي تاثير عوامل كيفيت ،اعتماد،رضايت وارزش نام تجاري در وفاداري مشتري به علايم تجاري
491
بررسي تاثير عوامل ماشين دوخت بر روي كيفيت درز پارچه هاي تهيه شده از نخ لايكرا
492
بررسي تاثير عوامل متالورژيكي بر خوردگي و خسارات هيدروژني فولاد از نوع APIدر محيطهاي شامل گاز H2S
493
بررسي تاثير عوامل محيطي (رطوبت، دما و غلظت دي اكسيد كربن) بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيك دو گونه ي مرتعي Bromus tomentellus Boiss و Agropyron trichophorum(Link)Richt
494
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اعمال بازيگر
495
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اعمال بازيگر
496
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اقدامات كارآفرينانه(مطالعه موردي شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي بابل)
497
بررسي تاثير عوامل محيطي بر تصادفات برون شهري مطالعه موردي محور سنندج-همدان قطعه(سنندج-گردنه داشبلاغ)
498
بررسي تاثير عوامل مختلف بر روي خواص رئولوژيكي خون انسان
499
بررسي تاثير عوامل مختلف بر روي مقاومت بدنه شناورها
500
بررسي تاثير عوامل مختلف در ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات پستي در شهر گرگان
501
بررسي تاثير عوامل مهم اتصال حرارتي در فرايند توليد منسوج بي باف برروي نقاط اتصال
502
بررسي تاثير عوامل موثر بر ارزش تبليغات و آگاهي برند بر قصد خريد(مورد مطالعه: سايت ديجي كالا)
503
بررسي تاثير عوامل موثر بر انگيزش نيروهاي متخصص در صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا)
504
بررسي تاثير عوامل موثر بر ايجاد تبليغات دهان به دهان در شركتهاي بيمه استان البرز بيمه ايران
505
بررسي تاثير عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار بر تصميم به استفاده از آن توسط فراگيران در دانشگاه اصفهان
506
بررسي تاثير عوامل موثر بر توسعه سهم بازار شركت شير كامه
507
بررسي تاثير عوامل موثر بر طنين برند ( مورد مطالعه : شركت نفت پارس )
508
بررسي تاثير عوامل موثر بر طنين برند ( مورد مطالعه : شركت نفت پارس )
509
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد تكرار خريد آنلاين
510
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد تكرار خريد آنلاين
511
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد خريد محصول سبز(مطالعه موردي بر روي روغن كنجد ارگانيك ) در بين مصرف كنندگان روغن كنجد در شهر اصفهان
512
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
513
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
514
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
515
بررسي تاثير عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در شركت سايپا
516
بررسي تاثير عوامل موثر برعملكرد منابع انساني در كميته امام خميني منطقه برخوار
517
بررسي تاثير عوامل موثر خدمات پس از فروش بر توسعه سهم بازار سايپا
518
بررسي تاثير عوامل موثر در بازدهي دوره هاي آموش ضمن خدمت در يگان فرودگاهي اصفهان
519
بررسي تاثير عوامل موثر در شبكه هاي اجتماعي بر پشيماني از تجربه آنلاين در ديجي كالا
520
بررسي تاثير عوامل موثر در مرحله فيوزينگ بر استحكام اتصال بين لايي و پارچه در پارچه فاستوني
521
بررسي تاثير عوامل ناپايداري بر سكونتگاههاي روستايي شهرستان سروآباد دهستان ژريژه
522
بررسي تاثير عيوب پرپوديك نخ پود در پارچه با استفاده از روش آناليز تصوير
523
بررسي تاثير غزل هاي حافظ بر غزل سرايي وصال شيرازي و قاآني شيرازي
524
بررسي تاثير غلتك شياردار سولواسپان بر روي خواص فيزيكي نخ از جمله خاصيت پرزدهي نخ هاي پشم/پلي استر در سيستم ريسندگي فاستوني
525
بررسي تاثير غلظت اجزاء سازنده مواد زيست فعال معدني در روند فعاليت و مكانيزم اين مواد با استفاده از تكنيك هاي اسپكتروسكوپي مادون قرمز و رامان
526
بررسي تاثير غلظت اسيدسولفوريك بر روي الكتروليچينگ كاني سولفيدي روي
527
بررسي تاثير غلظت اسيدسولفوريك در سينتيك انحلال نيكل از فيلتر كيك سرد ليچينگ روي
528
بررسي تاثير غلظت افزودني بهبود دهنده چسبندگي بر روي خواص جدايش كاتدي رزين اپوكسي
529
بررسي تاثير غلظت چربي گير، پيش گرم كردن و فاصله زماني كوئينچ كردن بر روي پوسته شدن پوشش در فرآيند گالوانيزه گرم ﴿Hot dip zinc - coating﴾
530
بررسي تاثير غلظت فوق روان كننده ها بر روي كارايي و مقاومت فشاري
531
بررسي تاثير غلظت مواد اوليه بر اندازه و شكل دانه هاي هيدروكسي آپاتيت نانومتري تهيه شده به روش رسوب گيري
532
بررسي تاثير غلظت نانو ذرات اكسيد آهن (10 نانومتر)بر بافت هاي تيروئيد و كبد و ميزان غلظت هورمن هاي تيروئيدي و آنزيم هاي كبدي در خون موش صحرايي
533
بررسي تاثير غلظت هاي متفاوت KH2PO4 بر ميزان بيان ژن هاي UGT85C2 و KO و برخي خصوصيات بيوشيميايي گياه استويا
534
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف عصاره گياه مورت در درمان زخم هاي آفتي مخاط دهان
535
بررسي تاثير غني سازي يك موتور گازسوز به وسيله هيدروژن بر عملكرد و آلاينده هاي موتور با در نظر گرفتن سينتيك واكنش ها
536
بررسي تاثير غيبت پدر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان علي آباد كتول
537
بررسي تاثير فاز ثانويه بر سنتز و خواص مكانيكي تركيب بين فلزي نانو ساختار Ti5Si3
538
بررسي تاثير فاصله بين شكافها بروي ريزش ثقلي نفت و گاز در مخازن شكافدار
539
بررسي تاثير فاصله بين مراكز لوله ها و شكل هندسي آنها در آب گرمكن هاي خورشيدي لوله خلا
540
بررسي تاثير فاصله سني و جنسيت مخاطب بر كاربرد زبان مودبانه در روابط خويشاوندي تهراني ها
541
بررسي تاثير فاصله محل سكونت از منابع شناخته شده آلودگي هوا بر بروز حوادث قلبي منجر به بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در شهر يزد
542
بررسي تاثير فاصله ي ارائه ي تحريكات بر پتانسيل وابسته به خطا در سيگنال الكتروانسفالوگرام
543
بررسي تاثير فاكتور پوشش پارچه بر احساس راحتي حرارتي و رطوبتي پوشاك با استفاده از مدل رياضي
544
بررسي تاثير فاكتورهاي ايمني بر كاهش هزينه و زمان پروژه هاي ساختماني
545
بررسي تاثير فاكتورهاي پوشش بر خواص اكسيداسيون دماي بالاي فولاد آلومينه شده
546
بررسي تاثير فاكتورهاي داخلي و خارجي موثر بر عملكرد خريد با نقش ميانجي سازماندهي تكامل يافته خريددر شركت دارساوين پارس
547
بررسي تاثير فاكتورهاي ريسندگي بر روي پرز آلودگي نخ چرخانه اي
548
بررسي تاثير فاكتورهاي فيزيكي هتل بر ادراك مشتريان از كيفيت خدمات و وفاداري
549
بررسي تاثير فاكتورهاي متالورژيكي بر حل شدن مس در روش حل كردن در حوضچه VatLeaching
550
بررسي تاثير فاكتورهاي محيطي بر بيوليچينگ ميكروبي فلز طلا از سنگ معدن با استفاده از باكتريهاي بومي
551
بررسي تاثير فاكتورهاي هندسي بر روي رفتار غيرخطي اتصالات K شكل لوله اي
552
بررسي تاثير فرآورده طبيعي گياه مورد بر بيماران دچار رينوسينوزيت مزمن در كلينيك ويژه گوش و حلق و بيني بيمارستان مسيح دانشوري تهران در سال۱۳۹۴
553
بررسي تاثير فرآيند ARB بر روي خواص متالورژيكي مس خالص تجاري
554
بررسي تاثير فرآيند DCAR بر خواص متالورژيكي ورق آلومينيوم AA 1050 جهت دستيابي به ساختار فوق ريز
555
بررسي تاثير فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ الومينيم 5052 جوشكاري شده به روش قوس تنگستني گاز خنثي
556
بررسي تاثير فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش آلياژ ريختگي منيزيمAZ91C
557
بررسي تاثير فرآيند برون سپاري در شركت برق منطقه اي آذربايجان
558
بررسي تاثير فرآيند ريخته گري بر روي سطح شيبدار بر تغييرات مورفولوژي فازهاي بين فلزي حاوي آهن در آلياژ آلومينيم 380
559
بررسي تاثير فرآيند عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي پر كربن كرم دار
560
بررسي تاثير فرآيند عمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و خواص مكانيكي برنز آلومينيوم حاوي نيكل و آهن
561
بررسي تاثير فرآيند فشار ايزواستاتيك گرم بر خواص مكانيكي و ريزساختار سوپرآلياژ cmsx4
562
بررسي تاثير فرآيند مديريت دانش بر فرآيند كارآفريني سازماني
563
بررسي تاثير فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي و ريزساختار كامپوزيت آلياژ AZ31 و Al 1050
564
بررسي تاثير فرآيند نيمه جامد SIMA بر ريز ساختار و سختي آلياژ منيزيم AZ91
565
بررسي تاثير فرآيندهاي اطلاعاتي مرتبط با مديريت روابط مشتري بر عملكرد مشتريان
566
بررسي تاثير فرآيندهاي انتقال حرارت در پارامترهاي طراحي لوله هاي در ديگهاي بخار
567
بررسي تاثير فرآيندهاي خالص سازي مونت موريلونيت بر اصلاح آن توسط مواد آلي در فرآيند توليد نانو رس آلي
568
بررسي تاثير فرآيندهاي شيميايي-هيدرو-مكانيكي در پايداري سازه هاي هيپ ليچينگ به روش عددي
569
بررسي تاثير فرآيندهاي عمليات حرارتي كوئنچ و پارتيشنبندي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ سيليسيم بالا DIN 1.5025
570
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر امكان عملياتي كردن سيستم مديريت ارتباط با مشتري crm با ميانجيگري نقش كيفيت زندگي كاري در شركت مخابرات شهرستان بندر عباس
571
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر عملكرد عملياتي از طريق متغير ميانجي نوآوري محصول و نوآوري فرآيند (مورد مطالعه : گروه سايپا)
572
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر عملكرد عملياتي از طريق متغير ميانجي نوآوري محصول و نوآوري فرآيند (مورد مطالعه: گروه سايپا)
573
بررسي تاثير فراصوت بر ويژگي هاي پارچه پلي استري
574
بررسي تاثير فرانس ليست بر نوازندگي نوين پيانو
575
بررسي تاثير فرايند DCAR بر خواص مكانيكي ورق آلومينيوم 1050 AA
576
بررسي تاثير فرايند تغيير شكل شديد ECAP بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 2024
577
بررسي تاثير فرايند ساخت بر ريز ساختار و خواص سراميكهاي پيزوالكتريك PZT
578
بررسي تاثير فرايند سينتر دومرحله اي بر خواص مكانيكي مرونيت زيست فعال نانوساختار
579
بررسي تاثير فرايند شهر نشيني بر ساختار قبيله عربي
580
بررسي تاثير فرايند عصاره كشي از گياه گزنه در ميزان جذب رنگ و كيفيترنگي حاصل برروي الياف پشم
581
بررسي تاثير فرايند مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد مديريت استراتژيك سازمان :مطالعه موردي صنعت كنسرو سازي در مازندران
582
بررسي تاثير فرايند مديريت دانش بر توليد ايده هاي نوآورانه در شركت برق منطقه اي مازندران
583
بررسي تاثير فرايند هوشمندي رقابتي بر جلب رضايت مشتريان
584
بررسي تاثير فرزند پروري والدين برتحصيلات فرزندان
585
بررسي تاثير فرزند معلول بر تعاملات اجتماعي و رضايتمندي از زندگي والدين آنها
586
بررسي تاثير فرزندداري بر ارتقاء عزت نفس مادران
587
بررسي تاثير فرسايش خاك بر توليد بخش كشاورزي (مطالعه موردي استان گلستان)
588
بررسي تاثير فركانس پالس بر ساختار و خواص خوردگي پوشش NI- CU ايجاد شده به روش آبكاري پالسي
589
بررسي تاثير فركانس و دامنه فشار صوتي در ديناميك ريز‌حباب‌ها تحت تابش امواج اولتراسوند
590
بررسي تاثير فرم محله هاي شهري بر آسايش با تاكيد بر جريان باد. نمونه موردي بافت مركزي شهر سنندج
591
بررسي تاثير فرهنگ ايثار و شهادت بر نوجوانان شهرستان اسد آباد
592
بررسي تاثير فرهنگ بر تعهد سازماني
593
بررسي تاثير فرهنگ پهلواني در وضعيت سياسي ـ فرهنگي عصر مغول ـ تيموري ( 616 ـ 912 ق )
594
بررسي تاثير فرهنگ حمايت نوآوري و رفتار شهروندي سازماني در امنيت سيستم اطلاعات الكترونيكي در سازمان هاي دولتي ( مطالعه موردي: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران )
595
بررسي تاثير فرهنگ ديني در شكل گيري و ساخت شهرهاي اسلامي(مطالعه موردي:شهر گرگان)
596
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون بر ميزان استقرار تجارت الكترونيك در شركت سايپا
597
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر استراتژي سازمان ﴿براساس مدل مايلز و اسنو﴾
598
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر افزايش بهره وري دبيران
599
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي استراتژي بازاريابي رابطه مند در بانك مهر اقتصاد (شعب شهرستان ساري)
600
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد شغلي كاركنان در اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي
601
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر توانمدسازي كاركنان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
602
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر جلب مشاركت كاركنان اداري و عملياتي در بندر اميرآباد
603
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي در ادارات كل استان چهارمحال و بختياري
604
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر سكوت سازماني با نقش واسطه اي تعهد سازماني مورد مطالعه: بانك صادرات سرپرستي شرق گيلان
605
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد در كسب و كار با نقش ميانجي نوآوري مطالعه موردي شركت توليدي ايران خودرو
606
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد سازمان در موسسه اعتباري ثامن شهر تهران
607
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد(تعلق سازماني) كاركنان بانك سپه استان كرمانشاه
608
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني در مجموعه شركت هاي داروسازي خوارزمي استان گيلان
609
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت استعدادهاÝمورد مطالعه ( راديو فرهنگ )
610
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان قم
611
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان عملكرد زنان در محيط كار ﴿مورد مطالعه بيمارستان شهرستان بروجن﴾
612
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان كارايي كاركنان(مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي استان مازندران)
613
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر نوآوري دانشگاه پيام نور مركز تهران
614
بررسي تاثير فرهنگ سازماني برعملكرد كاركنان ادارات دولتي مورد مطالعه ﴿اداره مخابرات شهرستان بروجن﴾
615
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بروظايف مديران ودارس ابتدايي شهر علي آبادكتول
616
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در تمايل به تسهيم دانش در سازمان از ديدگاه ارزشهاي رقابتي
617
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در سلامت سازماني با نقش ميانجي صلاحيت حرفه اي
618
بررسي تاثير فرهنگ سازماني وتعهد سازماني بر مديريت دانش
619
بررسي تاثير فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي بر پايداري در آمدي خانوار
620
بررسي تاثير فرهنگ سياسي نخبگان سياسي برتر توسعه نيافتگي سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي
621
بررسي تاثير فرهنگ عامه ي فارس بر نقوش بافته هاي قشقايي
622
بررسي تاثير فرهنگ عربي - اسلامي بر اشعار پروين اعتصامي
623
بررسي تاثير فرهنگ غربي بر روي دانشجويان علوم اجتماعي سال تحصيلي 84،دانشگاه پيام نور
624
بررسي تاثير فرهنگ كارآفرينانه سازماني بر خلاقيت و نوآوري
625
بررسي تاثير فرهنگ مديريت خطا برعملكرد سازمان
626
بررسي تاثير فرهنگ ملي بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك (مورد مطالعه: شركت ايران خودرو استان مازندران)
627
بررسي تاثير فرهنگ نوآوري بر عملكرد بازار با نقش ميانجيگري نوآوري بازاريابي و نوآوري محصول )مطالعه موردي : سازمانهاي كوچك و متوسط استان فارس(
628
بررسي تاثير فرهنگ و ساختار سازماني بر مديريت دانش در شركت لوله سازي اهواز
629
بررسي تاثير فرهنگ و گرايش به كار كاركنان بر موفقيت برنامه هاي بهبود بهره وري در شركتهاي توليدي
630
بررسي تاثير فرهنگ وقف بر سيماي كالبدي شهرهاي ايران با تاكيد بر بازار ﴿نمونه موردي بازارهاي سنتي يزد﴾
631
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري بر چابكي سازمان با نقش واسطه اي مديريت دانش (مورد مطالعه: مدارس غيرانتفاعي پسرانه در سطح رشت)
632
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري بر چابكي سازمان با نقش واسطه اي مديريت دانش(مورد مطالعه: مدارس غيرانتفاعي پسرانه در سطح رشت)
633
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري سازماني بر خلاقيت كاركنان شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
634
بررسي تاثير فرهنگ‌سازماني بر بهره وري كاركنان دانشگاه ها و سيستم هاي آموزشي (مطالعه موردي: دانشگاه علم و صنعت ايران)
635
بررسي تاثير فرود مديترانه بر بارشهاي دوره سرد سالهاي 2791-1791(ترسالي ) و 3791-2791(خشكسالي ) درغرب زاگرس
636
بررسي تاثير فسفات بر مقاومت دو رقم كلزا﴿Brassica napus) نسبت به سميت آلومينيوم
637
بررسي تاثير فشار ايزواستاتيك گرم (HIP) بر ريزساختار و خواص تنش گسيختگي سوپر‌آلياژ پايه نيكل CMSX4
638
بررسي تاثير فشار شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور فارسان سال تحصيلي 92-93
639
بررسي تاثير فشار و دما بر خواص كششي و رفتار شكست جوش در فرآيند جوشكاري سر به سر ذوبي پلي اتيلن
640
بررسي تاثير فشار ورودي در پديده جذب مخلوط چند جزئي گاز در بسترهاي فشرده
641
بررسي تاثير فشارها و معضلات اخلاقي بر تضاد حسابرسي
642
بررسي تاثير فشارهاي بالا روي جابجايي توزيع شعاعي الكترون اتم هيدروژن در حالت پايه
643
بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملكرد شغلي در بين مديران جهاد سازندگي استان اصفهان
644
بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملكرد كاري در بين مديران اموزش و پرورش منطقه لنجان(زرين شهر)
645
بررسي تاثير فشردن قفسه سينه بر ميزان خروج ترشحات و شاخص هاي تنفسي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي ICU مركز اموزشي درماني منتخب شهر رشت در سال 92-1391
646
بررسي تاثير فشردن قفسه سينه بر ميزان خروج ترشحات و شاخص هاي تنفسي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي مراكز آموزش درماني منتخب شهر رشت در سال 92- 1391
647
بررسي تاثير فضاي اخلاقي سازمان بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان اداره گاز استان اصفهان
648
بررسي تاثير فضاي رقابت بر طرح ريزي استراتژي توانمند سازي واحد بازرگاني شركت ملي نفتكش ايران
649
بررسي تاثير فضاي سبز شهري بر دماي محيط با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
650
بررسي تاثير فضاي شهري بر ميزان اجتماع‌پذيري با مقايسه سه مسير در محله جلفاي اصفهان
651
بررسي تاثير فضاي مجازي بر آداب و رسوم و افكار مردم
652
بررسي تاثير فضاي مجازي بر دينداري دانشجويان
653
بررسي تاثير فضاي مجازي بر شكاف ارزشي در خانواده ها
654
بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروند سازماني با نقش واسطه اي سلامت عاطفي (مورد مطالعه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي دولتي شهرستان رشت)
655
بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروند سازماني با نقش واسطه اي سلامت عاطفي(مورد مطالعه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي دولتي شهرستان رشت)
656
بررسي تاثير فعال سازي با استات مس و استات نيكل بر روي تشكيل پوشش تبديلي فسفاته و مقاومت به خوردگي آن
657
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر احياي كلسيوترميك دي اكسيد تيتانيم
658
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر فرآوري ايلمنايت از طريق فرايند بكر
659
بررسي تاثير فعال‌سازي مكانيكي بر مهمترين خواص مكانيكي و فيزيكي سرباره‌ي فسفر فعال شده
660
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر احياء آلومينوترمي اكسيدواناديم به منظور توليد آميژان آلومينيوم- واناديم
661
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر فرآيند بكر
662
بررسي تاثير فعاليت بدني و محدوديت حركتي بر يادگيري و حافظه ي فضايي رت هاي نر پير و جوان
663
بررسي تاثير فعاليت سياسي دانشجويان بر افت تحصيلي آن ها ازنگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
664
بررسي تاثير فعاليت فيزيكي بر كيفيت زندگي بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب بيمارستان افشار پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر قلب.
665
بررسي تاثير فعاليت منظم ورزشي بر شيوه هاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1389
666
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي بر روي كيفيت ارتباط با مشتري در بين مشتريان نظام بانكي(مطالعه موردي مشتريان بانك ملت شعب شهرستان گنبد كاووس)
667
بررسي تاثير فعاليت هاي فرهنگي مساجد بر روي جوانان 17تا30سال
668
بررسي تاثير فعاليت هاي فرهنگي مساجد برروي جوانان
669
بررسي تاثير فعاليت هاي گروهي وانفرادي برميزان افسردگي ،اضطراب صفتي و پرخاشگري و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي پسران غير ورزشكارمقطع متوسطه شهرايلام
670
بررسي تاثير فعاليت هاي منابع انساني بر كارآفريني مديران مدارس غيردولتي استان گيلان با نقش واسطه اي تعهد سازماني
671
بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي بر پيشرفت تحصيلي
672
بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي نوجوانان بر نگرش نسبت ب بزهكاري
673
بررسي تاثير فعاليتهاي اردويي در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گرگان سال تحصيلي 78-1377
674
بررسي تاثير فعاليتهاي ترفيعي بر قصد پذيرش محصولات غذايي شركت هاي ماكاروني در شهرستان آمل
675
بررسي تاثير فعاليتهاي خلاقيت محور وبازي بر رشد فكري كودكان دبستاني منطقه 4 اموزش و پرورش مشهد
676
بررسي تاثير فعاليتهاي واحد تربيت بدني عمومي يك بر حجمها و ظرفيتهاي ريوي و تغييرات نوار قلبي دانشجويان
677
بررسي تاثير فقدان پدر بر وضعيت تحصيلي دانش اموزان دختر در دبيرستانهاي ناحيه 4 مشهد
678
بررسي تاثير فقر و حاشيه نشيني بر انحرافات اجتماعي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
679
بررسي تاثير فقر والدين بر آسيب پذيري و كج روي فرزندان
680
بررسي تاثير فلزات كادميوم و كبالت بر روي مكانيزم استخراج فلز توسط حلال آلي D2EHPA
681
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر اثربخشي استقرار مديريت دانش در دانشگاه پيام نور
682
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر اثربخشي استقرارمديريت دانش در دانشگاه پيام نور
683
بررسي تاثير فناور ي اطلاعات برمديريت دانش در سازمان مطاله موردي شركت ايران خودرو
684
بررسي تاثير فناوري آموزشي بر كيفيت تدريس اساتيد در دانشكده ،هنر و علوم انساني شهرستان فارسان در سال 92-93
685
بررسي تاثير فناوري آموزشي بر كيفيت تدريس اساتيد در دانشكده هنر شهرستان فارسان در سال 93-92
686
بررسي تاثير فناوري اطلاعات )IT( بر بهره وري سازمان از ديدگاه مديران (بر اساس مدل كايزن ) در شركت سايپا
687
بررسي تاثير فناوري اطلاعات با ميانجي گري فرهنگ سازماني بر مديريت بحران
688
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد كاركنان با توجه به نقش تعديل كننده جو سازماني در كاركنان بانك ملي استان آذربايجان شرقي
689
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود فرآيند تصميم گيري مديران شركت خودروسازي سايپا
690
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري بانكي ، مطالعه موردي بانك تجارت شهر تهرا ن
691
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان بيمه خدمات درماني استان مركزي
692
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازماني واحدهاي ستادي شركت ملي پالابش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
693
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري نيروي كار ودستمزد
694
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري و عملكرد شركت سهامي مخابرات استان مازندران
695
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابك سازي سازمان هاي دولتي (به صورت موردي سازمان ثبت اسناد و املاك)
696
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي سازمانها
697
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني ادارات و موسسات دولتي شهرستان دامغان
698
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد پروژه هاي ساختماني با توجه به نقش واسطه اي مديريت دانش (مطالعه موردي)
699
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارآفريني
700
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كاهش فساد اداري در سازمان هاي عمومي غير دولتي مورد مطالعه شهر داري نجف اباد
701
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كيفيت ادراك شده از خدمات سازمان حج و زيارت
702
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت جامع در اداره آموزش و پرورش بجنورد
703
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي با كمك روش دلفي و ماتريس رتبه اي
704
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بربهره وري سازماني در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان لرستان
705
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري شهرستان كرمان
706
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در فساد اداري:تبيين نقش تعديلگر وجدان كاري
707
بررسي تاثير فناوري اطلاعات درآموزش ازديدگاه دبيران مقطع متوسطه دخترانه دامغان
708
بررسي تاثير فناوري اطلاعات روي بهره وري. نيروي كار و دستمزد
709
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (تجارت الكترونيك ) بر بازاريابي محصولات كشاورزي كشاورزان شهرستان كرمانشاه
710
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر آموزش و يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر
711
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر استراتژي بازيابي در بازار بين المللي خراسان شمالي
712
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه اي معلمان زن آموزش متوسطه شهرستان سوادكوه از ديدگاه خودشان
713
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازمان با استفاده از كارت امتياز متوازن
714
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازماني
715
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان آق قلا
716
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و اعتماد بر حاكميت رابطه اي به منظور بهبود عملكرد زنجيره تامين
717
بررسي تاثير فناوري نانو در عرصه كشاورزي
718
بررسي تاثير فنتانيل ترانس درمال در ميزان بيدردي پس از عمل جراحي لاپاراتومي انتخابي
719
بررسي تاثير فنتانيل ترانس درمال در ميزان بيدردي پس از عمل جراحي لاپاراتومي انتخابي
720
بررسي تاثير فنتانيل وريدي بر كاهش دردناشي ازپونكسيون لومباردر نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
721
بررسي تاثير فواصل زماني اندازه گيري بر دقت تعيين ديماند مصرف
722
بررسي تاثير فيلت بر توزيع تنش در سازه هاي اتصال چسبي تك لبه اي
723
بررسي تاثير فيلم آموزشي بر ميزان آگاهي كارورزان ورودي 91-1390 دانشگاه علوم پزشكي گيلان از نحوه¬ي برخورد با بيماران ترومايي
724
بررسي تاثير فيلم هاي هاليوودي بر فرهنگ پست مدرنيسم در دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر
725
بررسي تاثير فيلمبرداري آثار سينماي اكسپرسيونيستي بر فيلمهاي دهه 60 و 70
726
بررسي تاثير فيوز CSY بر عملكرد لرزه¬اي قاب¬هاي فولادي نامنظم در ارتفاع
727
بررسي تاثير قابليت استفاده وشهرت ادراك شده بر وفاداري به وب سايت با تاكيد بر ميزان آشنايي افراد﴿مورد مطالعه:سايت شهر فرش﴾
728
بررسي تاثير قابليت استفاده وشهرت ادراك شده بر وفاداري به وب سايت باتاكيد بر ميزان آشنايي افراد﴿مورد مطالعه :سايت شهر فرش﴾
729
بررسي تاثير قابليت پلت فرم و حاكميت رابطه اي بر قابليت فرآيند كسب و كار الكترونيكي ؛ مطالعه موردي شركت توسن
730
بررسي تاثير قابليت سازماني و مشتري‌مداري سازمان بر سيستم عملكرد مديريت روابط با مشتري در صندوق توسعه عصر شمال شهرستان بابل
731
بررسي تاثير قابليت كاربردي وب سايت بر انجام تبليغات دهان به دهان توسط مشتريان با در نظر گرفتن متغبر واسطه اي رضايت و وفاداري مشتريان
732
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد بازار شركتهاي كوچك و متوسط در شهركهاي صنعتي استان مازندران
733
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي نوآورانه و يادگيري سازماني بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي: شركت هاي كسب و كار كوچك و متوسط در شهرك صنعتي آمل)
734
بررسي تاثير قابليت هاي توانمندسازي سيستم خبره در بهبود تصميمات راهبردي مديران(مطالعه موردي راه آهن ج اا)
735
بررسي تاثير قابليت هاي فردي بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي بانك سينا شهر اصفهان)
736
بررسي تاثير قابليت هاي فناوري اطلاعات وعملكرد ونو آوري باتوجه به نقش كارآفريني وتعديل گري و مزيت رقابتي درشركتهاي نفت فلات قاره
737
بررسي تاثير قابليت‌هاي بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات از طريق متغيرهاي ميانجي دسترسي اطلاعات صادراتي و روابط شبكه‌هاي تجاري
738
بررسي تاثير قابليت‌هاي پوياي فناوري اطلاعات بر عملكرد رقابتي با تاكيد بر نقش ميانجي چابكي بازاري و نقش ميانجي چابكي عملياتي (مورد مطالعه شهرك صنعتي اشتهارد)
739
بررسي تاثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي صادراتي با توجه به نقش ميانجي گرايانه چابكي زنجيره تامين
740
بررسي تاثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي صادراتي با توجه به نقش ميانجي گرايانه چابكي زنجيره تامين (مطالعه موردي شركتهاي توليدكننده و صادركننده سيمان مستقر در استان تهران و البرز)
741
بررسي تاثير قابليتهاي لجستيك معكوس بر هزينه شركت (مطالعه موردي : شركت بل روزانه )
742
بررسي تاثير قاچاق منسوجات برروي بهره وري در صنعت نساجي ايران (86-1375)
743
بررسي تاثير قارچ ميكوريز اربسكولار برتحريك توليد گليسريزين درگياه دارويي شيرين بيان
744
بررسي تاثير قارچ هاي Lecanicillium muscarium ، Beauveria bassiana و حشره كش ايميدا كلوپرايد روي پوره هاي سنين مختلف سفيد بالك گلخانه، Trialeurodes vaporariorum به صورت جداگانه و تركيبي
745
بررسي تاثير قالب سيماني و ماسه اي بر روي دقت ابعادي و خواص مكاميكي قطعات چدني خاكستري در فرآيند ريخته گري توپر
746
بررسي تاثير قرار دادن كلسيم هيدروكسايد و ميزان رطوبت عاج برچسبندگي يك نوع سيلر بيوسراميك در كانال ريشه دندان هاي ثنايا فك بالا
747
بررسي تاثير قرارداد روانشناختي بر رفتارهاي انحرافي با توجه به نقش تعديلگر خودكنترلي در اداره كل راه و شهرسازي جنوب كرمان
748
بررسي تاثير قرارداد هاي روان شناختي(عوامل فردي-سازماني) برعملكرد مديريت استعداد(مطالعه موردي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران)
749
بررسي تاثير قرارداد هاي هوشمند مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي بر مهندسي سازماني در سازمان هاي پروژه محور
750
بررسي تاثير قشربندي اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان
751
بررسي تاثير قصه گويي بر احساس تنهايي كودكان سن مدرسه بستري در مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1396
752
بررسي تاثير قطبيت ميدان مغناطيسي خارجي و جهت اختلاف پتانسيل الكتريكي بر فرآيند الكتروريستي
753
بررسي تاثير قطران و دود سيگار بر روي بافت معده در بيماران مراجعه كننده با علائم سوء هاضمه به بخش آندوسكوپي مراكز آموزشي درماني و تحقيقاتي امام رضا ع تبريز
754
بررسي تاثير قلدري سازماني بر سكوت كاركنان با نقش ميانجي تخطي از قرارداد روانشناختي
755
بررسي تاثير قليا روي پارچه پلي استر با سطح مقطع مختلف
756
بررسي تاثير قوميت بر انتخاب كانديداهاي شوراي سلامي ( قوم ترك ) شهر گلوگاه
757
بررسي تاثير قير طبيعي و زايكوترم بر خواص خودترميمي آسفالت نيم گرم
758
بررسي تاثير قيمت نفت بر شاخص سهام در كشورهاي صادر كننده و واردكننده نفت مورد ايران و تركيه
759
بررسي تاثير قيمت و استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري بر نيت خريد مصرف كنندگان ﴿مورد مطالعه: دسرهاي دنت و رامك﴾
760
بررسي تاثير كاپتوپريل بر كارايي درمات با سلول هاي بنيادي در پيشگيري و يا كاهش اثرات نارسايي قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
761
بررسي تاثير كاتاليست KMnO4 بر روي خواص نوري پوشش هاي زيستي نانومتري
762
بررسي تاثير كاتاليستي فلزات تجيب در تبديل مستقيم گاز طبيعي به اسيد استيك
763
بررسي تاثير كار فلسفي با كودكان سنين 8 تا 11 سال مقطع ابتدايي پسرانه
764
بررسي تاثير كار گروهي در آموزش رياضي برپيشرفت تحصيلي
765
بررسي تاثير كار مكانيكي بر احياء اكسيد مس در حضور آلومينيوم
766
بررسي تاثير كار مكانيكي بر تهيه TIO2 از ايلمنايت
767
بررسي تاثير كار مكانيكي بر روي احياي حرارتي سيستم Tio2\A1
768
بررسي تاثير كار مكانيكي و عمليات حرارتي بر تهيه TIC از ايلمنايت
769
بررسي تاثير كار مكانيكي و عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي تنشي آلياژ 7075 آلومينيوم
770
بررسي تاثير كارآفريني اجتماعي بر توسعه اقتصاد مقاومتي مورد مطالعه كميته امداد امام خميني (ره)استان تهران
771
بررسي تاثير كارآفريني اجتماعي بر عملكرد سازماني
772
بررسي تاثير كارآفريني سازماني بر توليد در كلاس جهاني (مطالعه موردي: شركت ياس نخ )
773
بررسي تاثير كارآفريني سازماني بر توليد در كلاس جهاني .W C M
774
بررسي تاثير كارآفريني و مسئوليت اجتماعي شركت به عنوان كاتاليست نسبت به عملكرد شركت و ارزش نام تجاري برند اسنوا
775
بررسي تاثير كارايي دو ماه برنامه تمريني منتخب در منزل همراه با لوح فشرده و در سالن با حضور مربي برSPPB زنان مبتلا به MS
776
بررسي تاثير كارايي سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
777
بررسي تاثير كاربرد الگوي اكولوژيكي اجتماعي در ارتقاي فعاليت بدني كاركنان زن دانشگاه تبريز درسال 1390
778
بررسي تاثير كاربرد بازاريابي الكترونيكي در رونق بخش گردشگري استان گيلان
779
بررسي تاثير كاربرد راهبردهاي يادگيري شناختي (بسط دهي يا تفسير و گسترش مطالب سازماندهي تكرار و تمرين ) بر سطح درك مطلب درس زبان فارسي سال اول متوسطه دانش آموزان پسر مناطق روستايي شهرستان اقليد
780
بررسي تاثير كاربرد سبك هاي يادگيري در ميزان يادگيري دانش آموزان راهنمايي شهرستان فارسان در سال 92
781
بررسي تاثير كاربرد شيوه هاي رفتاري ، شناختي و تركيبي بر تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژي الكتريكي شمال تهران
782
بررسي تاثير كاربرد فلورايد موضعي بر روي استحكام باند برشي فيشورسيلانت
783
بررسي تاثير كاربرد فناوري اطلاعات بر بهره وري كاركنان جهاد كشاورزي
784
بررسي تاثير كاربرد كامپيوتر بر موفقيت دانش آموزان
785
بررسي تاثير كاربرد مدل خودمراقبتي اورم بر خودكارآمدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز اموزشي - درماني رازي شهر رشت در سال 95-1394
786
بررسي تاثير كاربرد نانو ذرات رنگدانه در فرمولاسيون تونرهاي رنگي بر ويژگي هاي كاربردي چاپ رنگي كاغذ
787
بررسي تاثير كاربردفلورايد موضعي بر روي استحكام باند برشي فيشور سيلانت
788
بررسي تاثير كاربردنيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و برخي صفات رويشي
789
بررسي تاثير كاربري اراضي بر فرآيند هيدرولوژيكي :با تاكيد برخصوصيات سيلاب و روش هاي كنترل سيلاب مطالعه موردي ﴿حوضه آبريز سد جيرفت ﴾
790
بررسي تاثير كاربري اراضي و مواد مادري بر توزيع عمودپذيرفتاري مغناطيسي خاك سطحي شرق اصفهان
791
بررسي تاثير كاربست تجارت الكترونيكي بر عملكرد آژانسهاي خدمات مسافرتي براساس ديدگاه اسكوكا و ديرسون (مورد مطالعه آژانس هاي مسافرتي بر خط ايران)
792
بررسي تاثير كاربست روش آموزش مساله محور در تدريس درس علوم تجربي توسط معلمان پايه ششم شهرستان بهشهر ﴿ مورد مطالعه: دانش آموزان پايه ششم شهرستان بهشهر﴾
793
بررسي تاثير كاربيد يوتكتيك بر مقاومت به سايش چدن سفيد كم آلياژ حاوي مس
794
بررسي تاثير كارت هوشمند سلامت در ارتقائ كيفيت خدمات درماني (مورد مطالعه:سازمان بيمه تامين اجتماعي استان مازندران)
795
بررسي تاثير كاردرماني بر ميزان بهبود باليني در بيماران اسكيزوفرني
796
بررسي تاثير كارراهه هاي شغلي بر درگيري كاركنان در كار بانك كشاورزي شهرستان كاشان و آران و بيدگل
797
بررسي تاثير كارسرد بر خواص كششي و خواص ناهمسانگردي ورق آلومينيوم5052
798
بررسي تاثير كارسرد بر خواص مكانيكي و خواص ناهمسانگردي ورق آلومينيوم 5052
799
بررسي تاثير كارسرد بر فرايند رسوب سختي و خواص كششي آلياژ آلومينيوم 6061
800
بررسي تاثير كاركردهاي مختلف برند بر عكس العمل مصرف كنندگان در بازار خودرو
801
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي اﺣﻴﺎي حرارتي سيستم TiO2/Al
802
بررسي تاثير كاشي‌كاري سلجوقيان و ايلخانيان بر كاشي‌كاري سلاجقه روم﴿آسياي صغير﴾
803
بررسي تاثير كالبد خانه هاي دوره پهلوي اول اصفهان در تعاملات اجتماعي ساكنان
804
بررسي تاثير كانارد بر ضرايب آيروديناميكي موشك
805
بررسي تاثير كانال ها و شبكه هاي ماهواره اي بر روي شيوه زندگي مردم
806
بررسي تاثير كانون اخلاقي بر نيت خريد با توجه به نقش تعديلگر مسئوليت اجتماعي برند و وابستگي عاطفي برند
807
بررسي تاثير كاهش تعرفه بر تجارت محصولات كشاورزي با استفاده از مدل هاي شبيه سازي تجارت كشاورزي ﴿مطالعه موردي : ايران﴾
808
بررسي تاثير كاهش ساعت كار بر تعهد سازماني پرستاران بخش ويژه در بيمارستان وليعصر ﴿عج﴾بيرجند
809
بررسي تاثير كاهش وزن پلي استر روي خصوصيات چاپ پيگمنت روي آن
810
بررسي تاثير كپسول بابونه بر الگوي قاعدگي و علايم سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 97-1396
811
بررسي تاثير كپسول پروبيوتيك بر گلوكز ناشتا و پارامترهاي متابوليكي در مادران باردار مبتلا به ديابت بارداري يا اختلال تحمل گلوكز
812
بررسي تاثير كتاب جديد فارسي اول راهنمايي بر مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان پايه اول راهنمايي شهرستان گرمي در سال تحصيلي 88-87
813
بررسي تاثير كتاب هاي جديد فارسي دوره ابتدايي بر سواد خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران
814
بررسي تاثير كتاب و كتابخواني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
815
بررسي تاثير كتاب و كتابخواني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منطقه كلاله
816
بررسي تاثير كتب غير درسي در پيشرفت دانش آموزان مقطع ابتدايي
817
بررسي تاثير كتوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران در مقايسه با پروپوفول در اعمال جراحي سرپايي زنان
818
بررسي تاثير كتوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران در مقايسه با پروپوفول در اعمال جراحي سرپايي زنان
819
بررسي تاثير كربن فعال آبگريز و ديسپرسيون آن در اپوكسي بر محافظت سطحي بتن
820
بررسي تاثير كرم آلوورا بر شدت عارضه پوستي اشعه درماني در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به مركز آموزشي ـ درماني رازي شهر رشت در سال 87-1386
821
بررسي تاثير كروم(Cr)بر ريزساختار و مشخصات مكانيكي آلياژ دوتاييy-Tial
822
بررسي تاثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي يزد
823
بررسي تاثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي يزد
824
بررسي تاثير كسب و كار الكترونيكي بر مديريت اقتصاد مجازي (مورد كاوي بازي هاي رايانه اي)
825
بررسي تاثير كسب و كارهاي خدمت محور در توسعه نوآوري باز در صنعت فناوري اطلاعات در شهر تهران
826
بررسي تاثير كسب وكار الكترونيك بر استقرار زنجيره تأمين در ذوب آهن اصفهان
827
بررسي تاثير كسب وكار الكترونيكي بر عملكرد زنجيره تامين
828
بررسي تاثير كشت بافت و اسيد جيبركيك (Ga3) بر حذف ويروسهاي سيب زميني
829
بررسي تاثير كشت پاييزه در حذف انبارداري ميزان رشد و عملكرد سيب زميني در منطقه اصفهان
830
بررسي تاثير كشت پنبه بر اقتصاد روستايي بخش مركزي شهرستان داراب در راستاي پايداري
831
بررسي تاثير كشت پياز بر رونق اقتصادروستايي ( مطالعه موردي دهستان بناجوي شرقي ) شهرستان بناب
832
بررسي تاثير كشت خاكپوش زنده شبدر بر سيم بر رشد و عملكرد ذرت و كنترل علف هاي هرز در سيستم هاي مختلف خاكورزي
833
بررسي تاثير كشت ويژه گياهان مناطق خشك بر روند بهسازي يك نمونه خاك شور و قليايي در شرايط گلخانه اي
834
بررسي تاثير كشش ايستا همراه با گرماي عمقي التراسوند، گرم كردن فعال وسرما بر انعطاف پذيري عضلات همسترينگ
835
بررسي تاثير كشش بين قفسه اي بر پارامترهاي نورد سرد تاندوم به كمك شبكه هاي عصبي
836
بررسي تاثير كشش درچله پيچي بر روي بافت هاي تركيبي
837
بررسي تاثير كشف المحجوب هجويري بر تذكره الاولياء عطار
838
بررسي تاثير كلاس هاي آموزش خانواده بر سازگاري خانواده در منطقه سعدآباد
839
بررسي تاثير كلاس هاي پيش دبستاني درموقعيت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي ناحيه 2قم
840
بررسي تاثير كلاسهاي آموزشي مشاوره پيش از ازدواج برميزان آگاهي مراجعين از روشهاي تنظيم خانواده در مركز بهداشتي درماني رشتيان شهرستان رشت در تيرماه 1383
841
بررسي تاثير كلاسهاي ان آ در ترك اعتياد جوانان شهرستان شيروان
842
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني بر ارتقاء تحصيلي و آموزشي دانش آموزان پسر مدارس شهر اصفهان
843
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني بر ارتقاء تحصيلي و آموزشي دانش آموزان پسر مدارس شهر اصفهان
844
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني تابستاني بر كاهش افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه آزادشهر
845
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني تابستاني در كاهش ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان رامسر
846
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر منطقه پنج آموزش و پرورش
847
بررسي تاثير كلاسهاي جبراني در كاهش ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان رامسر
848
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس بر روش هاي تدريس معلمان مدارس ابتدايي
849
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس بر ميزان يادگيري دانش آموزان مدرسه شاهد پسرانه ابتدايي
850
بررسي تاثير كلاسهاي هوشمند در مدارس برروش هاي تدريس معلمان مدارس ابتدايي
851
بررسي تاثير كلاه ايمني بر كاهش ضربات وارد به سر بوسيله تحليل اجزاء محدود
852
بررسي تاثير كلاه ايمني كامپوزيتي در كاهش معيار ضربه مغزي
853
بررسي تاثير كلرايد و سختي كلسيم آب خنك كننده برخوردگي فولاد ساده كربني و مس
854
بررسي تاثير كلريد سديم بر راندمان ليچينگ كنسانتره كالكوپيريتي مجتمع مس سرچشمه
855
بررسي تاثير كلسيم بر سياليت آلياژهاي منيزيم ( AZ91)
856
بررسي تاثير كلسيم گلوكونات روي متوسط فشار خون شرياني بعد از القاي بيهوشي با پروپوفولدر بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال هاي 1388 و 1389/
857
بررسي تاثير كلسيم هيدروكسايد بر كاهش ميكروارگانيسم هاي داخل كانال پس از پركردن دندان
858
بررسي تاثير كلسيم هيدروكسايد بر كاهش ميكروارگانيسم هاي داخل كانال پس از پركردن دندان
859
بررسي تاثير كلوئيدين خوراكي با دوز كم بر ميزان درد حاد پس از هيستركتومي شكمي
860
بررسي تاثير كلوئيدين خوراكي با دوز كم بر ميزان درد حاد پس از هيستركتومي شكمي
861
بررسي تاثير كلوكزآمين هيدروكلرايد بر سلولهاي كندروسيت
862
بررسي تاثير كليندامايسين موضعي در ميزان درد پس از توكسيلكتومي در بالغين
863
بررسي تاثير كلينيكي دو خمير دندان parodontax و crest7 برروي بهبود شاخص هاي لثه اي
864
بررسي تاثير كلينيكي دو خمير دندان parodontax و crest7 برروي بهبود شاخص هاي لثه اي
865
بررسي تاثير كم رويي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان تربت جام
866
بررسي تاثير كمال رفتاري بر طرد سازماني با نقش ميانجي خودشيفتگي شخصي در سازمان شبكه بهداشت حوزه غرب گيلان
867
بررسي تاثير كنترل داخلي و تعهد شغلي بر كيفيت زندگي كاري درسازمان امور مالياتي استان البرز
868
بررسي تاثير كنترل كيفيت كالا بر بهره وري سازمان
869
بررسي تاثير كنترل ونظارت والدين بر پيشرفت زبان آموزي در كودكان ناشنواي مدرسه ابتدايي گنبد
870
بررسي تاثير كوئنچ جهت دار بر عمليات برگشت دادن آلياژهاي برنز آلومينيم
871
بررسي تاثير كوئنچ جهت دار بر فرآيند پير سازي، خواص مكانيكي و سينتيك عمليات حرارتي آلياژ 6063
872
بررسي تاثير كوئنچ جهتدار بر فرآيند پير سازي خواص مكانيكي و سينتيك عمليات حرارتي آلياژ 6063
873
بررسي تاثير كوتاه مدت كشش ايستا بر شاخص تعادل روي پا غالب در وزشكاران و غير ورزشكاران مرد وزن
874
بررسي تاثير كود با رهايش كنترل شده ( نانو كامپوزيت اوره-رس) بر عملكرد دانه و عملكرد نيتروژن ذرت (سينگل كراس 704)
875
بررسي تاثير كود تركيبي اوره-پلي فنل (نانوكامپوزيت اوره-پلي فنل-رس) بر جذب عناصر ريز مغذي و عملكرد ذرت(سينگل كراس 704)
876
بررسي تاثير كود تركيبي اوره-پلي فنل (نانوكامپوزيت اوره-پلي فنل-رس) بر جذب عناصر ريز مغذي و عملكرد ذرت(سينگل كراس 704)
877
بررسي تاثير كودهاي بيولوژيك وشيميايي برعملكرد كمي وكيفي ارقام ارزن دراستان قم
878
بررسي تاثير كودهاي دامي و زيستي بر خصوصيات كمي و كيفي عدس رقم بيله سوار در شرايط ديم منطقه نور آباد
879
بررسي تاثير كودهاي زيستي ورمي‌كمپوست و مايكوريزا بر روي خصوصيات كمي و كيفي ماش رقم پرتو
880
بررسي تاثير كودهاي زيستي ورمي‌كمپوست و مايكوريزا بر روي خصوصيات كمي و كيفي ماش رقم پرتو
881
بررسي تاثير كوركومين خوراكي بر اندازه درد و سوزش ضايعات ليكن پلان دهاني
882
بررسي تاثير كوسورفكتانت (اتيلن دي‌آمين) بر عملكرد عوامل فعال زيستي در ازدياد برداشت ميكروبي نفت
883
بررسي تاثير كيف آب گرم بر شدت سندرم پاي بي قرار و كيفيت خواب سالمندان مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سلامت منتخب شهر يزد در سال 1397
884
بررسي تاثير كيفيت ،رضايت و اعتماد الكترونيكي بر وفاداري مشتريان(مطالعه موردي:خدمات بانكداري اينترنتي شعب ملي شهر ساري)
885
بررسي تاثير كيفيت آب آبياري و نسبت آبشوئي بر كيفيت زه آب و توزيع نمك در نيمرخ خاك
886
بررسي تاثير كيفيت آموزش هاي الكترونيكي بر تعهد سازماني(كاركنان بانك حكمت ايرانيان)
887
بررسي تاثير كيفيت ادراك شده وب سايت بر قصد كاربر براي استفاده مستمر از آن در تجارت الكترونيك
888
بررسي تاثير كيفيت ارتباط كاركنان بر وفاداري مشتريان در بانك كشاورزي استان گلستان
889
بررسي تاثير كيفيت ارتباطات و تفاهم با مشتري در بازاريابي رابطه مند بر روي گفته هاي شفاهي مثبت(مطالعه موردي:محصولات شوينده شركت تاژ)
890
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر تامين مالي از طريق بدهي در شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي بورسي
891
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي و ساختار مالكيت بر تاخير قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
892
بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيكي با استفاده از مدل سروكوال بر رضايت و وفاداري مشتري و قصد استفاده مجدد مشتريان
893
بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي بر روي پيامدهاي رفتاري و نگرشي (مطالعه موردي بانك ملت شهر تهران )
894
بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكي بر اعتماد و وفاداري مشتريان (مورد مطالعه :بانك سپه شهر تهران )
895
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر ارزش ويژه برند مبتني بر مصرف كننده در حوزه خدمات بانكي ) مطالعه موردي: مشتريان بانك ملي شعب تهران (
896
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر رضايتمندي بيماران در بيمارستان كوثر شيراز
897
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
898
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
899
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر رضايت، حفظ و ماندگاري مشتري (مطالعه موردي: شركتهاي ارايه دهنده خدمات پهناي باند اختصاصي)
900
بررسي تاثير كيفيت خدمات پس از فروش بر نگهداري مشتري با نقش ميانجي قصد خريد مشتري
901
بررسي تاثير كيفيت خدمات حسابرسي بر هزينه حقوق صاحبان سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
902
بررسي تاثير كيفيت خدمات درك شده، بر تعهد و وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي شركت MSI
903
بررسي تاثير كيفيت خدمات، اعتماد و سودمندي ادراك شده بر وفاداري مشتري در شعب بانك تجارت شهر تهران
904
بررسي تاثير كيفيت رابطه بر حفظ مشتري با نقش ميانجي هزينه تغيير(مطالعه موردي :صنايع غذايي تلكا شهرستان آمل)
905
بررسي تاثير كيفيت رابطه كاري بر عملكرد فروشنده و رضايت شغلي (مطالعه موردي:فروشندگان فروشگاه هاي اتكا در شهر تهران )
906
بررسي تاثير كيفيت زندگي بر بهزيستي روانشناختي وبهزيستي معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بروجن
907
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني و عملكرد :كاركنان شركت داروسازي داملران بروجرد
908
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر عملكرد كاركنان بانك اقتصاد نوين
909
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر ميزان بهره وري كاركنان كارخانه بهپاك شهرستان بهشهر
910
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان در سازمانهاي دولتي
911
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري كاركنان بهزيستي استان مركزي بر عملكرد انان
912
بررسي تاثير كيفيت زندگي گردشگران بر توسعه روستايي ﴿مطالعه موردي :روستاهاي هدف گردشگري شهرستان هاي هرسين وصحنه استان كرمانشاه ﴾
913
بررسي تاثير كيفيت سطحي و عمليات حرارتي بر ريزساختار و استحكام اتصال حاصل از فرآيند نورد تجمعي (ARB) آلياژ آلومينيوم AA6061
914
بررسي تاثير كيفيت سود بر ميزان وجه نقد نگهداري شده توسط شركتها
915
بررسي تاثير كيفيت سيستم اطلاعاتي )ISQ( بر كيفيت تصميمات كاربران مطالعه موردي: صنعت هوافضا
916
بررسي تاثير كيفيت سيستم حاكميت شركتي بر عملكرد شركت ها
917
بررسي تاثير كيفيت فضاي شهري بر عابرين پياده مطالعه موردي: خيابان كوهسنگي مشهد حد فاصل ميدان تقي آباد تا پارك كوهسنگي
918
بررسي تاثير كيفيت گزارشگري مالي بر جريان نقد آزاد وكارايي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
919
بررسي تاثير كيفيت محيط بر امنيت فضاهاي شهري
920
بررسي تاثير كيفيت مديريت روابط با مشتري (CRM) بر وفاداري مشتري در شركت ايرانسل
921
بررسي تاثير كيفيت نهادي بر رابطه بين نفرين منابع طبيعي و رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1370 تا 1392 با رويكرد ARDL
922
بررسي تاثير كيفيت نهادي بر رابطه بين نفرين منابع طبيعي و رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1370 تا 1392 با رويكرد ARDL
923
بررسي تاثير كيفيت و قيمت در ضايعات نان در تهران در دهه 80 مطالعه موردي منطقه 22
924
بررسي تاثير كيفيت وقيمت در ضايعات نان در تهران در دهه80مطالعه موردي منطقه 22
925
بررسي تاثير گاباپنتين بر اورژنز و هورمون هاي موش سوري ماده بالغ
926
بررسي تاثير گاز هوشبرايزوفلوران بر روي سطح آنزيمهاي كبدي پرسنل در اتاق عمل بيمارستان بعثت
927
بررسي تاثير گذاري تبليغات تجاري شركت بيمه ايران و ارائه راهكارهاي بهينه بر اساس مدل داگمار
928
بررسي تاثير گذاري رسانه هاي تبليغاتي و رتبه بندي آنها از ديد مشتريان براساس مدل اي - آي - دي - اي درشركت توليدي اخوان جم
929
بررسي تاثير گذاري قراردادهاي انتقال دانش فني با شركتهاي آلماني بر تصميم گيري خريد تجهيزات برق و كنترل نيروگاهي در بازار ايران (مطالعه موردي: گروه مپنا)
930
بررسي تاثير گذاري كاركنان در بهبود مديريت كيفيت فراگير در سازمان ها ﴿كارخانجات بر فاب شهرستان شهركرد﴾
931
بررسي تاثير گذاري محتواي داستان هاي كودك بر ارزوي انها
932
بررسي تاثير گذراندن دوره هاي مهد كودك بر خلاقيت كودكان سنين دبستان
933
بررسي تاثير گراديان حرارت بر روي استحكام خمشي تيرهاي كامپوزيتي پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور به صورت هدفمند
934
بررسي تاثير گرافن و نانولوله كربني بر بهبود هدايت حرارتي مواد آلي به عنوان مواد تغيير فاز دهنده
935
بررسي تاثير گرافيك در طراحي واسط كاربرگرافيكي در نرم افزارها
936
بررسي تاثير گرانيسترون بر ميزان كاهش هايپوتانسيون پس از بي حسي اسپاينال در بيماران كانديد عمل جراحي سزارين
937
بررسي تاثير گرانيسترون درجلوگيري از لرز حين و پس از عمل سزارين تحت بيهوشي اسپاينال
938
بررسي تاثير گرانيسترون درجلوگيري از لرز حين و پس از عمل سزارين تحت بيهوشي اسپاينال
939
بررسي تاثير گراورهاي اروپايي بر آثار نگارگري مكتب اصفهان (مطالعه موردي رضا عباسي و برخي شاگردان و معاصرينش)
940
بررسي تاثير گرايش استراتژيك بر هوشياري كارآفرينانه با نقش ميانجي كشف دانش تكنولوژي و كشف دانش بازار
941
بررسي تاثير گرايش اكتشافي بر نوآوري مدل كسب و كار با نقش ميانجيگري تشخيص فرصت و بريكولاژ كارآفرينانه (مطالعه موردي شركت هاي عضو مراكز رشد و پارك علم و فناوري و دانش بنيان استان مازندران)
942
بررسي تاثير گرايش اكتشافي بر نوآوري مدل كسب و كار با نقش ميانجيگري تشخيص فرصت و بريكولاژ كارآفرينانه (مطالعه موردي شركت هاي عضو مراكز رشد و پارك علم و فناوري و دانش بنيان استان مازندران)
943
بررسي تاثير گرايش بازار و كارآفريني بر عملكرد توسعه اي محصولات جديد با نقش ميانجي ظرفيت و توانايي شبكه اي در شركت سوني
944
بررسي تاثير گرايش به بازار كاركنان فروش بر خلاقيت و عملكرد كاركنان فروش
945
بررسي تاثير گرايش به بازار كاركنان فروش بر خلاقيت و عملكرد كاركنان فروش (مطالعه موردي : شعب بانك توسعه در سطح كشور)
946
بررسي تاثير گرايش به بازار و گرايش به تكنولوژي بر نوآوري خدمات (مطالعه موردي :شعب بانك ملي شهرستان بابل )
947
بررسي تاثير گرايش به بازار و گرايش به نوآوري بر وفاداري الكترونيكي
948
بررسي تاثير گرايش به برند بر رفتار برندسازي كاركنان با نقش ميانجي برندسازي داخلي(مورد مطالعه:بانك پارسيان شهر تهران)
949
بررسي تاثير گرايش به برند بر رفتار برندسازي كاركنان با نقش ميانجي برندسازي داخلي(مورد مطالعه:بانك پارسيان شهر تهران)
950
بررسي تاثير گرايش به كارآفريني و گرايش به بازار مديران بر خلق مزيت رقابتي در چهارچوب الگوي هوشمندي رقابتي
951
بررسي تاثير گرايش به كارافريني و گرايش به بازار بر انواع نواوري و عملكرد كسب و كار مطالعه موردي در شركت هاي توليدي استان مازندران
952
بررسي تاثير گرايش كار افرينانه بر جو اخلاقي در صنايع كوچك و متوسط استان مركزي
953
بررسي تاثير گرايش كارآفرينانه بر برند سازي B2B و رشد كسب و كار (مورد مطالعه شركت ايران خودرو)
954
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهركرد
955
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمان دوره ابتدائي شهرستان بهشهر
956
بررسي تاثير گرايش هاي مذهبي والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 93 - 1392
957
بررسي تاثير گرايش¬هاي كارآفرينانه و بازار بر عملكرد شركت با نقش تعديل كننده روابط شبكه هاي اجتماعي و كسب و كار
958
بررسي تاثير گرايشات استراتژيك بر عملكرد و مزيت رقابتي شركتهاي كوچك و متوسط:مطالعه موردي در استان مازندران
959
بررسي تاثير گرايشات عاطفي به جنس مختلف (مخالف ) بر شكست تحصيلي دانش آموزان پايه ي اول دبيرستان هاي دخترانه ناحيه 2 شهر سنندج
960
بررسي تاثير گرايشات فرهنگي برعرق ملي و تاثير آن برقصدو رفتارخريد مشتري
961
بررسي تاثير گرايشپبه خدمات بر عملكرد مالي با نقش ميانجي رضايت شغلي و رضايت مشتري(مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان)
962
بررسي تاثير گرد وغبار برباردهي )وزن زنده ، كلروفيل a ،وكلروفيل فلوئورسنس ( برخي گونه هاي گياهي
963
بررسي تاثير گردش شغلي بر عملكرد كاركنان اداري -پرسنلي بيمارستان امام حسين شاهرود
964
بررسي تاثير گردشگري اقتصاد شهري ﴿شهرستان بهشهر ﴾
965
بررسي تاثير گردشگري بر اشتغال كشورهاي عضو آ.سه.آن
966
بررسي تاثير گردشگري بر افزايش قيمت زمين در شهرستان نور
967
بررسي تاثير گردشگري بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
968
بررسي تاثير گردشگري در توسعه پايدار روستايي شهرستان چالدران
969
بررسي تاثير گردشگري روستايي بر توسعه روستايي در شهرستان نطنز
970
بررسي تاثير گرفتگي عروق كرونر قلب بر حافظه هاي كوتاه مدت ، بلندمدت ، گذشته گرا و آينده گرا و مقايسه با افراد سالم
971
بررسي تاثير گرم نمودن فعال بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر بر ميزان خونريزي و فاكتورها ي انعقادي
972
بررسي تاثير گرم نمودن فعال بيمار بعد از جراحي پيوند عروق كرونر بر ميزان خونريزي و فاكتورهاي انعقادي
973
بررسي تاثير گرمايش سريع جهت دار بر خواص مكانيكي كامپوزيت SIC آلياژ 7075
974
بررسي تاثير گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل بر بحران هويت نوجوانان شهر قم
975
بررسي تاثير گروه درماني يكپارچه توحيدي و شناختي-رفتاري بر عزت نفس و نگرش هاي زناشويي زندانيان مرد شهر قم
976
بررسي تاثير گروه رشد خصوصيات فردي بر عزت نفس دانشجويان پرستاري دختر دانشكده پرستاري مامايي شهيد بهشتي در نيمسال اول سال تحصيلي 87-86
977
بررسي تاثير گزارشگري تهاجمي بر آگاهي بخشي قيمت سهام و آگاهي بخشي سود سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
978
بررسي تاثير گستردگي ترميم هاي آملگام بر استحكام باند تيوب هاي ارتودنسي
979
بررسي تاثير گسترش آموزش آزاد عكاسي بر ديدگاه فرهنگي هنرجويان عكاسي در جامعه شهري ﴿موردپژوهي:آموزشگاههاي آزاد فني حرفه اي﴾
980
بررسي تاثير گسترش نقش هاي پيشگيري چرخه (دست اندركاران) نجات غريق شهرستان بندرانزلي بر پيامدهاي مراقبتي غرق شدگي (Drowning)
981
بررسي تاثير گسل دهشير - بافت بر كميت و كيفيت آبهاي زيرزميني دشت هرات - مروست با استفاده از روش توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي و مطالعات هيدروژئولويكي
982
بررسي تاثير گشتاور انتقالي و ابعاد برتنش و تغيير شكل كوپلينگ ديسكي فيلتر كارخانه هماتيت
983
بررسي تاثير گشتاور انتقالي و ابعاد برتنش و تغيير شكل كوپلينگ ديسكي فيلتر كارخانه هماتيت
984
بررسي تاثير گفتمان سياسي سالهاي 1376-1384 بر رمان هاي سياسي و اجتماعي اين دوره ﴿ 5 رمان شاخص﴾
985
بررسي تاثير گلايسين بر انحلال نيكل، منگنز و كبالت از باتريهاي مستعمل ليتيم- يون
986
بررسي تاثير گلوكانتيم بر عوامل خوني در مبتلايان به ليشمانيوزيس جلدي
987
بررسي تاثير گلوكانتيم بر عوامل خوني در مبتلايان به ليشمانيوزيس جلدي
988
بررسي تاثير گمرك الكترونيك بر صادرات و واردات
989
بررسي تاثير گونه اي فعال نيتروژن - اكسيژن حاصل از جت پلاسمايي سرد در فشار اتمسفر بر محيط هاي زيستي
990
بررسي تاثير گونه هاي Haloxylon persicum و Atriplex lentiformis بر خصوصيات خاك و گونه هاي بومي در عرصه بياباني شهرستان تبريز
991
بررسي تاثير گياهان دارويي و اسانس تجاري بر عملكرد، تخمير شكمبه اي و رفتارهاي تغذيه اي گوساله هاي شيرخوار
992
بررسي تاثير لايه چيني در تمركز تنش تيرهاي كامپوزيتي ارتوتروپيك شامل سوراخ و ترك
993
بررسي تاثير لايه چيني در رفتار كششي كامپوزيت هاي منسوجي
994
بررسي تاثير لايه سپري بر آب شكستگي پايه پل تحت اثر جريان غير دائمي
995
بررسي تاثير لايه سپري در آب شستگي تكيه گاه ها
996
بررسي تاثير لايه گذاري بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي بادگير
997
بررسي تاثير لايه مياني در خواص نانوكامپوزيت هاي خاك رسي به روش آناليزتصادفي
998
بررسي تاثير لايه هاي متفاوت در انواع سلولهاي خورشيدي
999
بررسي تاثير لايه هاي يخ بر عملكرد آيروديناميكي مقطع بال با استفاده از حل عددي جريان
1000
بررسي تاثير لغزش عرشه بر روي تكيه گاه الاستومري بر برش پايه و فروافتادگي عرشه پل
بازگشت