<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در بهبود تسهيم دانش صنايع دارويي-استان گيلان
2
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و تسهيم دانش بر عملكرد شركت داروسازي فارابي
3
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و خودمختاري بر تبليغات دهان به دهان الكترونيكي در شبكه هاي اجتماعي در شركت سوني
4
بررسي تاثير سرمايه ارتباطي بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي گري يكپارچگي كيفيت زنجيره تامين و مزيت رقابتي (مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان
5
بررسي تاثير سرمايه اطلاعاتي بر رفتار و ارزش اطلاعاتي در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - راديو
6
بررسي تاثير سرمايه انساني بر توزيع درآمد: مطالعه موردي منتخبي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
7
بررسي تاثير سرمايه انساني بر قدرت برند، رضايت مشتري و ارزش ويژه مشتري محور با نقش ميانجي سرمايه رابطه اي (مطالعه موردي: شركت پگاه اصفهان)
8
بررسي تاثير سرمايه روان شناختي بر عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور استان قزوين
9
بررسي تاثير سرمايه روان شناختي بر فرسودگي شغلي با نقش ميانجي تعهد سازماني كاركنان
10
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي و ادراك تحول آفريني رهبر بر پيامدهاي رفتاري و عملكردي با توجه به نقش تعلق خاطر شغلي و هويت يابي سازماني
11
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي و هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه:كاركنان شهرداري شهر اسفراين)
12
بررسي تاثير سرمايه رواني بر تعهد سازماني با نقش ميانجي دلبستگي به كار
13
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي بر عدالت اجتماعي
14
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي برتعهد(عِرق) سازماني (مورد مطالعه : كاركنان شركت سايپا )
15
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي والدين بر نگرش فرزندان نسبت به آينده شهر فارسان
16
بررسي تاثير سرمايه فكري با عمليات توليد محصول جديد
17
بررسي تاثير سرمايه فكري بر بهره وري كاركنان (شركت هاي بيمه شهرستان يزد)
18
بررسي تاثير سرمايه فكري بر حساسيت سرمايه گذاري به جريان وجه نقد و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
19
بررسي تاثير سرمايه فكري بر شاخص‌هاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
20
بررسي تاثير سرمايه فكري بر فرهنگ سازماني شهرداري شهر هشتگرد
21
بررسي تاثير سرمايه فكري بر قابليت يادگيري سازماني و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي :شركت سهامي برق مازندران)
22
بررسي تاثير سرمايه فكري بر نو آوري سازماني : پژوهشي در شعب بانك سپه شهر اصفهان
23
بررسي تاثير سرمايه فكري برعملكرد كاركنان در مجتمع صنعتي سايپا شهرستان گلپايگان
24
بررسي تاثير سرمايه فكري و خلاقيت و نوآوري بر عملكرد مالي سازمان مورد مطالعه شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا
25
بررسي تاثير سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
26
بررسي تاثير سرمايه گذاري خارجي بر رشد اقتصادي
27
بررسي تاثير سرمايه گذاري عمومي و خصوصي در ايجاد اشتغال در استانهاي ايران
28
بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تجارت خارجي در ايران
29
بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي ايران
30
بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر فقر در اصفهان
31
بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي سازماني بر روي رفتار شهروندي سازماني كاركنان و عملكرد شغلي آنان (مطالعه موردي:دانشگاه هاي پيام نور شمال استان فارس)
32
بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات بر فروش بيمه نامه هاي اموال ،بيمه ايران ،شعب تهران
33
بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر شبكه هاي اجتماعي
34
بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر عملكرد سازمان هاي غيردولتي زنان از ديد اعضا در شيراز
35
بررسي تاثير سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كارگردانان بر تئاترهاي پرمخاطب در ايران طبق نظريه پيربورديو (مورد مطالعه: اجراهاي سالهاي 96-90 در تئاتر شهر)
36
بررسي تاثير سرمايه هاي انساني بر رضايت مندي خدمت گيرندگان بيمارستان تامين اجتماعي البرز كرج
37
بررسي تاثير سرمايه هاي انساني بر رضايتمندي خدمت گيرندگان بيمارستان تامين اجتماعي البرز كرج
38
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري (سرمايه انساني ،سرمايه ساختاري ،سرمايه مشتري )بر عملكرد سازماني وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
39
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري بر عملكرد سازماني با درنظرگرفتن نقش واسطه اي قابليتهاي يادگيري سازماني (مطالعه موردي در گروه صنايع مهام ).
40
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري برارتقا عملكرد سازماني بادر نظر گرفتن نقش واسطه اي قابليت هاي يادگيري سازماني (مطالعه موردي شعب بانك ملت در سطح استان تهران )
41
بررسي تاثير سرمايه هاي فكري برتسهيل اقدامات مديريت دانش(مطالعه موردي: شهرداري آمل و نهادهاي تابعه)
42
بررسي تاثير سرمايه هاي ناملموس مدير برند بر قابليت مديريت و عملكرد برند در شركت مپنا
43
بررسي تاثير سرمايه ي اجتماعي درون گروهي و برون گروهي بر توسعه ي اقتصادي در ايران
44
بررسي تاثير سرمايه‌فكري بر جذب و بازديد مجدد گردشگران (مورد مطالعه هتل پارسيان آزادي)
45
بررسي تاثير سرمايهفكري بر عملكرد سازماني مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان دماوند
46
بررسي تاثير سريال هاي ماهواره اي بر رضايت زناشويي
47
بررسي تاثير سريال هاي ماهواره هاي فارسي زبان در سلامت روان دختران 15 تا 18 ساله دبرستاني شهرستان ملارد
48
بررسي تاثير سريم و آدپيك اسيد بر رفتار مقاومت به خوردگي و ساختار پوشش تبديلي واناديوم بر روي زمينه آلياژ 2024 آلومينيوم
49
بررسي تاثير سريهاي ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر اصفهان
50
بررسي تاثير سطح اقتصاد و وضعيت نا بعه سامان خانواده در گرايش به مواد مخدر زندانيان زن شهرستان اهواز
51
بررسي تاثير سطح اقتصاد و وضعيت نا به سامان خانواده در گرايش به مواد مخدر زندانيان زن شهرستان اهواز
52
بررسي تاثير سطح تحصيلات بر پوشش بانوان شهر بجنورد
53
بررسي تاثير سطح تحصيلات بر طلاق
54
بررسي تاثير سطح تحصيلات واموزش ضمن خدمت اموزگاران پايه پنجم ابتدايي ناحيه 5 مشهد واحمداباد ورضويه
55
بررسي تاثير سطح سواد و تجارب معلمان در موفقيت تحصيلي دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي در شهرستان مراوه تپه
56
بررسي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسطه شهر گنبدكاووس
57
بررسي تاثير سطح سواد والدين بر كاهش افت تحصيلي فرزندان
58
بررسي تاثير سطح سواد والدين در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در مقطع ابتدايي پايه پنجم تايباد
59
بررسي تاثير سطح هورمون هاي LH,FSH بر اختلالات قاعدگي و حاملگي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك كه تحت درمان سيكل ART قرار مي گيرند , effect of gonadotro pins level on menstrual disor ders verieties andpregnancy outcome after ICSI in polycystic ovarian ayndrom patients
60
بررسي تاثير سطوح كلسيم وفسفر﴿با وبدون آنزيم فيتاز﴾برآنزيمهاي كبدي وفراسنجه هاي خوني درجوجه هاي گوشتي آرين.
61
بررسي تاثير سطوح مختلف بلوغ مديريت ريسك بر تحقق اقتصاد مقاومتي با نقش ميانجي كارآفريني سازماني . مورد مطالعه: شركت هاي بيمه
62
بررسي تاثير سطوح مختلف كلشي سين بر روي گياه داوريي پونه آبي
63
بررسي تاثير سطوح يادگيري سازماني در استقرار و پايداري سازي مديريت كيفيت جامع در شركت ملي حفاري ايران
64
بررسي تاثير سكوت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در اداره كل بيمه سلامت استان گيلان
65
بررسي تاثير سكوت سازماني بررفتار شهروند ي سازماني در اداره كل بيمه سلامت استان گيلان
66
بررسي تاثير سلامت اداري بر رضايت شغلي كاركنان
67
بررسي تاثير سلامت اداري بر رضايت شغلي كاركنان بهپاك بهشهر
68
بررسي تاثير سلامت اداري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان اداره ورزش و جوانان
69
بررسي تاثير سلامت اداري بر رضايت شغلي گمرك بندر امير آباد شهرستان بهشهر
70
بررسي تاثير سلولزاترها بر خواص بتن
71
بررسي تاثير سمپاتكتومي توراكوسكوپيك T2-T4 بر كيفيت زندگي ناشي از هايپرهيدروزيس اندام فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
72
بررسي تاثير سن بر روي نتيجه بارداري
73
بررسي تاثير سن بيمار بر پيامد هاي نفروليتوتومي از راه پوست در موقعيت خوابيده به پشت در بيماران مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي رازي و بيمارستان گلسار رشت
74
بررسي تاثير سن در پاسخ دندان به پالپ تستر الكتريكي
75
بررسي تاثير سن و رشته تحصيلي بر روي عملكرد متفاوت سوالات زبان عمومي دكتري با استفاده از مدل رش
76
بررسي تاثير سن وسواد والدين بر پيشرفت تحصيلي و ويژگيهاي اخلاقي كودكان 6-12 سال مشهد
77
بررسي تاثير سن، ترتيب ورود به بازار و جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
78
بررسي تاثير سنتز در محل نانوذرات سيليكا روي كالاي جين
79
بررسي تاثير سنتز در مرحله اي بر مورفولوژي ذرات هيدروكسي آپاتيت
80
بررسي تاثير سنگ آهك و متاكائولن بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي سيمان پرتلند سفيد
81
بررسي تاثير سه برنامه مختلف گرم كردن بردقت سرويس چكشي واليبال
82
بررسي تاثير سه روش آموزشي برجسته سازي متني، پردازش متني و فعاليت هاي توليد زباني در يادگيري هم آيي هاي واژگاني
83
بررسي تاثير سه روش مختلف آماده سازي سطح پرسلن بر استحكام اتصال كامپوزيت به پرسلن
84
بررسي تاثير سه عامل تبليغات تلويزيوني، تبليغات محيطي و پروموشن بر ميزان فروش با مطالعه موردي شركت مزمز
85
بررسي تاثير سه عامل ضخامت قالب شكل قالب و سرعت تزريق مذاب بر نحوه حركت مذاب در درون قالب از طريق مدلسازي
86
بررسي تاثير سه ماده تنطيم كننده رشد بر قابليت نگهداري و كيفيت سيب زميني (.solanum tuberosum l)در شرايط انبار معمولي و كنترل شده و فرآيند آن به چيپس
87
بررسي تاثير سه نوع آدامس زايليتول، زايليتول و كلسيم، سوربيتول بر PH پلاك دنداني
88
بررسي تاثير سه نوع پر كننده ﴿سيليس، باريت، كربنات كلسيم ﴾ بر مقاومت شيميايي و خواص مكانيكي روكش هاي كف بر پايه كوپليمر اكريليكي
89
بررسي تاثير سهم كالاهاي قابل صدور بر درآمد عمومي در استان مازندران
90
بررسي تاثير سهولت ادراك شده بر تمايل كاربران به تسهيم اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي (مطالعه موردي :دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور ساري)
91
بررسي تاثير سوء انساني و زيست محيطي و اقتصادي استفاده بي رويه از آفت كش ها مطالعه موردي استان مازندران
92
بررسي تاثير سوءتغذيه بر يادگيري كودكان ابتدايي
93
بررسي تاثير سواد مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندان پسر شهرستان تربت جام
94
بررسي تاثير سواد مالي بر رفتار مالي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
95
بررسي تاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان در مقطع ابتدايي به راهنمايي در شهرستان اسفراين
96
بررسي تاثير سوپر جاذب پليمري بر روي خواص بتن
97
بررسي تاثير سود آوري و رقابت پذيري بر ارتباط بين مالكيت دولتي با ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
98
بررسي تاثير سود زيان سرمايه اي برنقدشوندگي سهامدر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
99
بررسي تاثير سودمندي گونه هاي تريكودرما جداشده از خاك هاي شور-سديمي در كنترل بيماري پژمردگي فوزاريومي خيار
100
بررسي تاثير سودوالدين بر پيشرفت تحصيلي مدرسه راهنمايي پسرانه
101
بررسي تاثير سورفكتانت هاي نانيل فنول اتوكسيليت و سديم دودسيل سولفات بر روي عملكرد افرون هاي كلوئيدي گازي در حضور نانو رس
102
بررسي تاثير سولفات روي بر ميزان عود تشنج تب در مدت يكسال پس از اولين تشنج تب ساده
103
بررسي تاثير سولفات منيزيم روي تغييرات هموديناميك بعد از لوله گذاري تراشه در بيماران جراحي پيوند عروق كرونر كه با پروپوفل بيهوش شده اند
104
بررسي تاثير سولفات منيزيوم داخل وريدي در بيماران با MIكه استرپتو كيناز دريافت كرده اند در مقايسه با گروه شاهد
105
بررسي تاثير سولفات منيزيوم داخل وريدي در بيماران با MIكه استرپتوكيناز دريافت كرده اند در مقايسه با گروه شاهد
106
بررسي تاثير سولفاسالازين در بيماران مبتلا به پسوريازيس ولگاريس
107
بررسي تاثير سياست بكارگيري گرايش به استراتژي بازار بر نوآوري و عملكرد سازمان( مطالعه موردي :شركت لبنياتي سوتچي لر استان آذربايجان شرقي)
108
بررسي تاثير سياست تقسيم سود سهام و ساختار سرمايه بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
109
بررسي تاثير سياست كاهش ارزش پول بر تراز بازرگاني ايران درمقابل كشورهاي طرف عمده تجاري
110
بررسي تاثير سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر صنعت حمل و نقل ريلي
111
بررسي تاثير سياست هاي پولي بر رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1390-1352
112
بررسي تاثير سياست هاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران
113
بررسي تاثير سياست هاي پولي و ماهي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران
114
بررسي تاثير سياست هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل با استفاده از مدل هاي پوياي سيستمي، مطالعه موردي: محدوده مركزي شهر اصفهان Study of the impact’s of transportation demand management policies by systems dynamics models ‍, Case study: CBD of Isfahan
115
بررسي تاثير سياست‌هاي ايجاد اشتغال بر تقاضاي نيروي كار در ايران
116
بررسي تاثير سياست‌هاي پولي و ارزي بر ضريب جيني در اقتصاد كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس
117
بررسي تاثير سياستهاي اقتصاد مقاومتي بر تامين منابع مالي شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران
118
بررسي تاثير سياستهاي بخش تعاون بر توزيع عادلانه درآمد در ايران طي سالهاي 1385-1389با استفاده از داده هاي تابلويي
119
بررسي تاثير سياستهاي تشويقي دولت بر توسعه صادرات استان مازندران
120
بررسي تاثير سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر وضعيت مالي شركتهاي خصوصي شده پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386
121
بررسي تاثير سيال سخت شونده برشي بر رفتار پارچه ها كولار تحت ضربه سرعت بالا
122
بررسي تاثير سياه كاري آبي بر خوردگي فولاد 14 SL نيتروره شده
123
بررسي تاثير سيتالوپرام بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرايي نر بالغ
124
بررسي تاثير سيترات بر انحلال روي و كادميوم در سيستم هاي اسيدي و مدلسازي آماري فرآيند
125
بررسي تاثير سيرت نيكوي مديران بر تسهيم دانش با نقش ميانجي اعتماد، جو نوآوري و جو انصاف
126
بررسي تاثير سيريش روي پارچه پنبه‌اي به روش تكميلي و مطالعه اثر ضد ميكروبي آن
127
بررسي تاثير سيستم ABS بر عملكرد ترمزي خودروي سواري در شرايط جاده اي مختلف
128
بررسي تاثير سيستم ERTMS Regional بر ظرفيت ريلي مطالعه موردي محور تهران-مشهد با طراحي بلاك مجازي (Virtual Block)
129
بررسي تاثير سيستم MgO-TiO2-SiO2 بر رفتار مكانيكي، شيميايي و ريزساختاري ماهيچه آلومينايي
130
بررسي تاثير سيستم MgO-TiO2-SiO2 بر رفتار مكانيكي، شيميايي و ريزساختاري ماهيچه آلومينايي
131
بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نكادر سال 1391
132
بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصميم گيري مديران در استانداري شهركرد
133
بررسي تاثير سيستم اطلاعات بر رضايت مشتريان بانك صادرات بروجن
134
بررسي تاثير سيستم اطلاعات مديريت بر اثر بخشي شركتها و كارخانجات صنعتي -معدني توليد كننده فلز روي مستقر در ناحيه صنعتي استان زنجان
135
بررسي تاثير سيستم اطلاعاتي بر بهبود سرمايه هاي فكري در شركت فناپ
136
بررسي تاثير سيستم پاداش سازماني مناسب بر انگيزش كاركنان ﴿مورد مطالعه دانشگاه پيام نور بجنورد سال1393﴾
137
بررسي تاثير سيستم جامع اطلاعات مديريت بر تصميمات مديران
138
بررسي تاثير سيستم كاتاليستي زيگلر - ناتا بر افزايش جرم مولكولي پلي اتيلن در سنتز به روش دوغابي
139
بررسي تاثير سيستم مديريت منابع انساني الكترونيكي (E-HRM) بر روي عملكرد واحد منابع انساني اداره آموزش و پرورش ناحيه يك استان البرز
140
بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي بر توانمند سازي نيروي انساني
141
بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر عملكرد شركت آب و فاضلاب شيراز
142
بررسي تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت طرحعاي پژوهشي در تصميم گيري مديران دانشگاه علوم پزشكي تهران
143
بررسي تاثير سيستم هاي توليد انعطاف پذير بر سود آوري بر شركت ها
144
بررسي تاثير سيستم هاي توليد انعطاف پذير برسوداوري در شركت ها
145
بررسي تاثير سيكل رانندگي بر عملكرد موتور احتراق و ميزان مصرف سوخت خودرو
146
بررسي تاثير سيكل عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خوردگي آلياژ AZ91
147
بررسي تاثير سيكل عمليات حرارتي روي رفتار سايشي چدن نشكن
148
بررسي تاثير سيكل عمليات حرارتي و نرخ كرنش بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد 4140
149
بررسي تاثير سيكلهاي عمليات حرارتي بر روي سختي و ساختار ميكروسكوپي فولاد ميكرو آلياژي 38MNVS5
150
بررسي تاثير سيكلهاي مختلف عمليات حرارتي پير سازي روي سختي و ريز ساختار آلياژ منيزيم AZ91D
151
بررسي تاثير سيگار بر پارامترهاي پلي سومنوگرافي در بيماران مبتلا به آپنه انسدادي خواب
152
بررسي تاثير سيليسيم بر روي خواص ساختاري و مكانيكي چدن نشكن
153
بررسي تاثير سيليسيم بر ريز ساختار و خواص كششي فولادهاي دوفازي
154
بررسي تاثير سيليسيم و درجه حرارت آستنيته بر خواص مكانيكي و ريز ساختار چدن نشكن آستمپر شده
155
بررسي تاثير سيليكون و كلريد سديم بر ويژگيهاي آناتوميكي و فيزيولوژيكي گياه فلفل capsicum annuum L
156
بررسي تاثير سيمواستاتين در بهبود علايم سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) القا شده با دي هيدرو اپي اندروسترون (DHEA) در موش صحرايي ماده
157
بررسي تاثير سينامالدهيد بر ترميم آسيب عصب سياتيك موش صحرايي نر
158
بررسي تاثير سينماي آمريكا بر مخاطب ايراني پس از انقلاب ايران
159
بررسي تاثير شاخص دما و رطوبت بر تغييرات دماي بدن و بازده توليد مثل گاوهاي شيرده پر توليد با و بدون پرتكل دوره ي انتظار اختياري در فصل تابستان
160
بررسي تاثير شاخص كل قيمت در بورس اوراق بهادار تهران بر نرخ تورم
161
بررسي تاثير شاخص هاي توسعه بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادي﴿ مطالعه موردي ايران﴾
162
بررسي تاثير شاخص هاي توسعه پايدار شهري بر امنيت اجتماعي شهروندان شهر خرم آباد
163
بررسي تاثير شاخص هاي حاكميت شركتي بر نسبت دهي به حقوق صاحبان سهام در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
164
بررسي تاثير شاخص هاي كيفيت محيط بر افزايش رضايتمندي شهروندان در استفاده از فضاهاي سبز شهري (نمونه موردي بوستان حاشيه رودخانه چشمه كيله تنكابن
165
بررسي تاثير شاخص هاي مالي و اقتصادي كليدي بر سودآوري شركت هاي پخش سيمان در ايران
166
بررسي تاثير شاخص هاي مرتبط با مديريت منابع انساني در زمينه مفهوم يادگيري سازماني درسازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
167
بررسي تاثير شاخص هاي مهم منابع انساني در مديريت كيفيت پروژه هاي ساخت
168
بررسي تاثير شاخصهاي عدالت اداري از ديدگاه مديريت اسلامي بر كارآمدي دانشگاه پيام نور مركز تهران
169
بررسي تاثير شادي كاركنان بر عملكرد آنان در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
170
بررسي تاثير شاغل يا خانه دار بودن مادران بر افسردگي نوجوانان شهرستان جهرم 85-86
171
بررسي تاثير شاهنامه بر مرزبان نامه
172
بررسي تاثير شايستگي هاي دانش بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي نوآوري بازار (مطالعه موردي : بيمه ايران شهرستان شهركرد )
173
بررسي تاثير شايستگي هاي دانش بر عملكردسازمان با نقش ميانجي نوآوري بازار
174
بررسي تاثير شب مصنوعي و وضعيت جنيني بر شاخصهاي فيزيولوژيك (تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني) در نوزادان نارس
175
بررسي تاثير شبكه اجتماعي تلگرام بر رفتار مخاطبان
176
بررسي تاثير شبكه اجتماعي تلگرام بر رفتار مخاطبان
177
بررسي تاثير شبكه اي كردن بر خواص فوم هاي PVC نرم
178
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر روابط خانواده جوانان : مطالعه موردي جوانان 18 تا 30 سال شهر قاين
179
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر سبك زندگي دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
180
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر سبك زندگي مردم استان
181
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر قصد آگاهانه خريد با نقش واسطه رضايتمندي مصرف كننده،مطالعه موردي:شركت تدبير ايده پردازان 5040
182
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد آگاهانه با نقش ميانجي حس تعلق داشتن در شركت سامسونگ
183
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر مسئوليت پذيري و رضايت مشتريان با نقش ميانجي اطلاعات ارتباطي مورد مطالعه:شركت سامسونگ
184
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر هويت دانش آموزان
185
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در ايجاد وفاداري به برند در شركت ديجي كالا
186
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در توسعه نام و نشان تجاري (برند) محصولات صنعتي
187
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در حوزه روابط عمومي بانك مركزي ايران
188
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط زنان خانه دار شهر قائن
189
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر ميزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال شهرستان قاين
190
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و كيفيت ارتباط با مشتري قصد خريد خودرو
191
بررسي تاثير شبكه هاي اجتمايي (تلگرام) بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
192
بررسي تاثير شبكه هاي احتماعي بر اعتبار برند با در نظر گرفتن نقش بازاريابي رابطه مند در صنعت مخابرات
193
بررسي تاثير شبكه هاي ماهواره برروي ميزان انحرافات اجتماعي دختران
194
بررسي تاثير شخصيت آندروژن بر رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار
195
بررسي تاثير شخصيت اندروژن بررضايت كارشناسي زناشويي دانشجويان متاهل
196
بررسي تاثير شخصيت اندروژن بررضايت كارشناسي زناشويي دانشجويان متاهل
197
بررسي تاثير شخصيت بر برنامه نويسي دونفره با استفاده از نقشه شناختي فازي
198
بررسي تاثير شخصيت بر رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي تهران : سال 1931
199
بررسي تاثير شخصيت برند بر اعتماد و تعهد (مورد مطالعه: محصولات ال جي)
200
بررسي تاثير شخصيت برند بر سه پيامد اصلي مرتبط با آن ﴿ اعتماد ، وابستگي و تعهد به برند﴾
201
بررسي تاثير شخصيت برند بر قصد خريد مجدد با توجه به وفاداري نگرشي و رفتاري؛ مورد مطالعه: برند بارز
202
بررسي تاثير شخصيت برند بر وفاداري برند با نقش واسطه اي رضايت مشتري
203
بررسي تاثير شخصيت پدر بر فرزند بر اساس آزمون 5عاملي شخصيت نئو
204
بررسي تاثير شخصيت تيپAوB برانتخاب رنگهاي اصلي وكمكي
205
بررسي تاثير شخصيت مادر بر فرزند دختر براساس آزمون 5 عاملي شخصيت Neo - FFI - 06
206
بررسي تاثير شخصيت و سوگيريهاي رفتاري بر تمايل رفتاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
207
بررسي تاثير شدت بارندگي ، شيب زمين ، بافت خاك و پوشش گياهي بر ميزان نفوذ و رواناب در چند حوضه آبخيز استان چهارمحال و بختياري
208
بررسي تاثير شدت پريودنتيت مزمن بر سلامت دهان مرتبط با كيفيت زندگي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان- واحد پرديس در سال 1398
209
بررسي تاثير شدت فرسايش آبي و بادي بر بيابان زايي دشت ابراهيم آباد- مهريز
210
بررسي تاثير شرايط آماده سازي و فرآوري گياه وسمه در كيفيت رنگرزي نخ خامه قالي
211
بررسي تاثير شرايط اقليمي بر روند تغييرات سطح آب زير زميني دشت قزوين
212
بررسي تاثير شرايط اقليمي بر روند تغييرات سطح آب زيرزميني دشت قزوين
213
بررسي تاثير شرايط اقليمي در انتخاب رنگ،طرح ونقش ومواد اوليه فرش دستباف
214
بررسي تاثير شرايط اكسپوزر و ژئومتري بر مقدار محاسبه شده فراكتال دايمنشن در استخوان منديبل
215
بررسي تاثير شرايط انبار برميزان آلودگي آفلاتوكسين پسته تازه
216
بررسي تاثير شرايط انجماد ﴿ كاربرد ارتعاش ﴾بر روي پديده جدايش در آلياژ كارپذير 2024 آلومينيم
217
بررسي تاثير شرايط پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته بر روي ساختار كو پليمر پيوندي بدست آمده
218
بررسي تاثير شرايط تف جوش بر چگالي و ريز ساختار آلياژهاي سنگين
219
بررسي تاثير شرايط توليد برخواص الياف آلياژي پلي پروپيلن / نايلون 6
220
بررسي تاثير شرايط جوشكاري GTAM و عمليات حرارتي بر تنش هاي پسماند آلياژ مونل400
221
بررسي تاثير شرايط خورنده محيط دريايي بردوام و عمرمفيد صفحات بتن مسلح تحت بارگذاري خمشي ثابت و متغير
222
بررسي تاثير شرايط سنتز شيميايي بر خصوصيات فيزيكي γ-Fe2O3 و فعال سازي سطوح آن جهت اتصال بيومولكول ها
223
بررسي تاثير شرايط شكل‌دهي و تفجوشي دوپله‌اي بر ويژگي‌هاي دي‌الكتريكي سراميك باريوم‌تيتانات
224
بررسي تاثير شرايط عم لآوري بر مهمترين خواص مكانيكي و فيزيكي سربار هي فسفر فعال شده
225
بررسي تاثير شرايط عملياتي بر افزايش وزن مولكولي پلي اتيلن سنگين در سنتز به روش دوغابي
226
بررسي تاثير شرايط عملياتي بر روي فرآيند تبديل متانول به الفين ها
227
بررسي تاثير شرايط عملياتي و كاتاليست جهت كاهش CO2 توليدي در سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز و ارزيابي اقتصادي آن
228
بررسي تاثير شرايط فرآيند شيميايي بر تشكيل فازتري كلسيم فسفات
229
بررسي تاثير شرايط فرآيند، درصد الياف و چسبندگي بين سطح روي خواص كامپوزيت پلي پروپيلن - الياف كوتاه شيشه
230
بررسي تاثير شرايط فرايند ترمو شيميايي بر ساختار، سختي ، تافنس شكست و رفتار سايشي پوشش هاي الكترولس نيكل - فسفر
231
بررسي تاثير شرايط فرايند و فرمولاسيون بر روي ميزان فيوژن و خواص فيزيكي - مكانيكي آميزه هاي پي وي سي سخت
232
بررسي تاثير شرايط فعال سازي مكانيكي پودر كروم فلزي و پر كننده آلومينا روي فرآيند كروم دهي بسته اي فولاد كربني ساده
233
بررسي تاثير شرايط فعال سازي مكانيكي پودر كروم فلزي و پركننده آلومينا روي فرايند كروم دهي
234
بررسي تاثير شرايط لحيم كاري سخت بر اتصالات كاربيدهاي سمانته به فولاد در ابزار هاي حفاري
235
بررسي تاثير شرايط محيطي دما بر پاسخ سيگنال الكتريكي بيوسنسورهاي مدل گلوكز اكسيداز و يافتن روشي جهت حذف تاثير دما و يكسان سازي نتايج
236
بررسي تاثير شرايط نورد بر ريزساختار و خواص فولاد 500 STE
237
بررسي تاثير شرايط هيدروليز پلي وينيل استات بر درصد هيدروليز و وزن مولكولي محصول پلي وينيل الكل
238
بررسي تاثير شربت آلوئه ورا بر پيشگيري از تب و نوتروپني در كودكان 2 تا 14 سال مبتلا به لوسمي لنفوئيدي حاد(ALL) مراجعه كرده ه بخش انكولوژي اطفال بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1396 و 1397
239
بررسي تاثير شروع زودرس مكمل آهن و vitEبر سطح هموگلوبين در نوزادان پره مچور با وزن ۸۰۰-۱۵۰۰گرم بستري در NICUبيمارستان شهيد صدوقي يزد
240
بررسي تاثير شستشو بر خواص فيزيكي پارچه تكميل شده با نانو سيلور
241
بررسي تاثير شستشوي پارچه پنبه اي اينترلاك با روش اولتراسونيك بر خواص ابعادي و استحكامي آن
242
بررسي تاثير شستشوي قبل از عمل واژن با بتادين بر ميزان عفونت پس از سزارين
243
بررسي تاثير شستشوي مكرر بر روي پارچه حوله اي
244
بررسي تاثير شعاع انحناي ديوارههاي شيرواني هاي سنگي بر پايداري لرزه اي آن ها با استفاده از روش تفاضل محدود در سه بعد (نرم افزار FLAC 3D )
245
بررسي تاثير شعاع سوراخ در يك ورقهي دو مادهاي تحت كشش و تحت فشار هيدروژن
246
بررسي تاثير شعاع نوك ابزار برروي نيروهاي ماشينكاري، طول عمر ابزار و كيفيت سطح ماشينكاري شده
247
بررسي تاثير شفافيت سود بر هزينه سرمايه
248
بررسي تاثير شفافيت و صراحت رهبران برعملكرد زيردستان و اعتماد آنها در محل كار
249
بررسي تاثير شكل Planform بر روي بال هواپيماي MAV
250
بررسي تاثير شكل پذيري بر خرابي پيشرونده
251
بررسي تاثير شكل پرك بر ويژگي هاي ظاهري پوشش هاي حاوي پرك آلومينيوم
252
بررسي تاثير شكل تپ و ميدان مغناطيسي يكنواخت خارجي بر روي شتاب دهي الكترون در شتاب دهنده هاي ميدان رد پاي ليزر
253
بررسي تاثير شكل فيزيكي استارتر﴿دانه جو﴾ بر عملكرد و معرف خوراك در گوساله هاي شيري
254
بررسي تاثير شكل فيزيكي خوراك و علوفه بر عملكرد و توسعه شكمبه گوساله هاي شيري
255
بررسي تاثير شكل همزن بر ريز ساختار و توزيع در كامپوزيت
256
بررسي تاثير شكل هندسي قطعات ترك دار بر روي مسير رشد ترك، تحت بارگذاري مود I
257
بررسي تاثير شكل هندسي و پوشش گياهي بر آبشستگي حول تكيه گاه ها
258
بررسي تاثير شكل هندسي و موقعيت استقرار آنتن هاي ميكرواستريپ چاپ شده بر بستر منسوج بر پهناي باند و بهره ي آنتني
259
بررسي تاثير شكل و ابعاد دروازه و پارامترهاي فرآيندي روي زمان انجماد دروازه در فرآيند قالب گيري تزريقي ترموپلاستيك ها
260
بررسي تاثير شكل و اندازه زائده ( گاتر ) بر روي پارامترهاي فرايند آهنگري بطريق تحليلي و تجربي
261
بررسي تاثير شكل و موقعيت خط جدايش در فورج روي جريان ماده و انرژي آهنگري
262
بررسي تاثير شمع هاي حفاظتي بر كنترل و كاهش آبشستگي موضعي در گروه پايه پل
263
بررسي تاثير شن بازي درماني بر توجه انتخابي و بازدارندهكودكان پسر11-8 ساله داراي اختلال يادگيري
264
بررسي تاثير شناخت قبل از ازدواج بر تعارضات زنا شويي در دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور ملارد
265
بررسي تاثير شناسايي تئوري محدوديت ها بر افزايش بهره وري در شركت صنعتي بهپاك بهشهر
266
بررسي تاثير شنود موثر بر عملكرد مربيان آموزش فني و حرفه اي استان قم
267
بررسي تاثير شهرت نام تجاري بر وفاداري و رضايتمندي از ديدگاه مشتريان محصولات بهپاك
268
بررسي تاثير شهرت وكيفيت ادراك شده بر ارزش ويژه برند دانشگاه پيام نور مركز كرج
269
بررسي تاثير شهرهاي كوچك در تعادل فضايي كلانشهر ها (مورد مطالعه :شهر جديد پرند و شهر مامونيه)
270
بررسي تاثير شوخ طبعي بر ميزان فرسودگي شغلي و تاب آوري پرستاران استان قزوين
271
بررسي تاثير شور و اشتياق و توانمندسازي كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي، كاركنان بانك صادرات رشت)
272
بررسي تاثير شوري آب بر خصوصيات مهندسي ماسه سنگ‌ها- مطالعه موردي، سد ونيار واقع در شمال شرق تبريز
273
بررسي تاثير شوك هاي پولي و شوك هاي نفتي بر رفتار نرخ ارز حقيقي ايران
274
بررسي تاثير شوك هاي سياست هاي پولي بر شاخص قيمت سهام
275
بررسي تاثير شوكهاي قيمت نفت در بازار سهام تهران
276
بررسي تاثير شيارهاي سطحي بر جدايش سلول هاي چسبيده به ديواره كانال ميكروفلوييديك
277
بررسي تاثير شياف ديكلوفناك بر كاهش درد و بر مصرف پتيدين بعد از سزارين
278
بررسي تاثير شياف ديكلوفناك بر كاهش درد و بر مصرف پتيدين بعد از سزارين
279
بررسي تاثير شيب كف پله در سرريزهاي پلكاني
280
بررسي تاثير شيب معكوس و ورقه هاي مستغرق بر روي مشخصات پرش هيدروليكي
281
بررسي تاثير شيب نماي سرريز پلكاني دراستهلاك انرژي
282
بررسي تاثير شيردهي بر جلوگيري از خونريزي بعد از زايمان در خانمهاي چند زا مراجعه كننده به يكي از بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران سال 1373
283
بررسي تاثير شيمي آب بر بيوليچينگ مس، كبالت و نيكل از باطله سولفيدي گل گهر سيرجان
284
بررسي تاثير شيوه آزمون زبان انگليسي از طريق كامپيوتر و مقايسه آن با شيوه آزمون كتبي بر نتيجه آزمون در سيستم آموزش از راه دور در ايران
285
بررسي تاثير شيوه زندگي بر كالبد مجموعه فاميلي بافت قديم شهر يزد
286
بررسي تاثير شيوه هاي آموزش و نحوه اجرا بر توانمندسازي كاركنان تعاوني هاي خدماتي شهر شيراز
287
بررسي تاثير شيوه هاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس شهرستان گرگان از ديدگاه معلمان آنها
288
بررسي تاثير شيوه هاي اجرايي تبليغات تجاري بر افزايش نيازهاي مصرفي جامعه
289
بررسي تاثير شيوه هاي تربيتي بر رشد شخصيت كودك در بين والدين دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 94
290
بررسي تاثير شيوه هاي تربيتي والدين بر اضطراب فرزندان در سالهاي اول و دوم دبيرستانهاي دخترانه
291
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكان
292
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري مادران بر بهداشت رواني فرزندان دختر مقطع سوم دبيرستان شهر تهران
293
بررسي تاثير شيوه هاي فرزندپروري والدين بر كمرويي دختران
294
بررسي تاثير شيوه هاي قديمي چاپ عكس بر رويكردهاي متاخر عكاسي در ايران
295
بررسي تاثير شيوه هاي گفتگوي موثر و حل نسئله بر تعارض زناشويي زوجين شهر اصفهان
296
بررسي تاثير شيوه هاي مبتني بر آموزش بداهه پردازي بر كاهش استرس نوآموزان موسيقي
297
بررسي تاثير شيوه هاي مختلف مرمت پارگي قالي بر رفتار فشار پذيري آن تحت بار ايسنا
298
بررسي تاثير شيوه هاي مختلف مرمت پارگي قالي بر رفتار فشار پذيري آن تحت بار ايسنا
299
بررسي تاثير شيوه هاي مديريتي مديران به علاقمندي كاركنان به ماندن در مدارس متوسطه شهرستان گناوه
300
بررسي تاثير شيوه هاي همسر گزيني (سنتي ومدرن )با پديده طلايي
301
بررسي تاثير شيوه ي مديريت موفق در عملكرد كاركنان در اداره فرمانداري
302
بررسي تاثير صادرات انرژي بر رشد اقتصادي ايران و كشورهاي شمال آفريقا
303
بررسي تاثير صحبت هاي دهان به دهان مشتريان پيشين شركت هاي خدماتي تجهيزات پزشكي تهران برروي مشتريان بالقوه شركت
304
بررسي تاثير صداي افراد خانواده بر سطح هوشياري بيماران كمايي بستري در بخش مراقبت ويژه
305
بررسي تاثير صفحات لاستيكي زير تراورس (USP) در ارتعاشات ايجاد شده در خطوط ريلي و سازه هاي مجاور آن
306
بررسي تاثير صمغ گوار و بيوامولسيفاير لسيتين بر ويژگيهاي رئولوژيك امولسيونهاي آب و روغن96/12/16
307
بررسي تاثير صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازي زنان روستايي ﴿مطالعه موردي: استان قزوين﴾
308
بررسي تاثير صنعت بر ساختار اقتصادي، اجتماعي شهرستان لنجان
309
بررسي تاثير صنعت توريسم بر روي اشتغال در استان اصفهان
310
بررسي تاثير صنعت گردشگري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها
311
بررسي تاثير ضايعات صنعتي و الياف مصنوعي بر رفتار مقاومتي خاك تثبيت شده با سيمان
312
بررسي تاثير ضايعات كارخانه هاي سنگبري (گردسنگ) بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه بادي
313
بررسي تاثير ضخامت بر فشار پذيري پارچه هاي سه بعدي حلقوي تاري
314
بررسي تاثير ضخامت پارچه بر نيروي وارد به سوزن هنگام دوخت
315
بررسي تاثير ضخامت پوسته سراميكي و فوق ذوب بر ريز ساختار خواص مكانيكي قطعات توليد شده به روش ريخته گري دقيق از آلياژ آلومينيم A356
316
بررسي تاثير ضخامت مختلف لايه ها بر ابعاد محصول استريوليتوگرافي
317
بررسي تاثير ضخامت نسبي اسكالپ و جمجمه بر روي اندازه گيري هاي امپدانسي با استفاده از روش كول
318
بررسي تاثير ضخامت نسبي اسكالپ و جمجمه روي اندازه گيري هاي امپدانسي با استفاده از روش PCA
319
بررسي تاثير ضخامت و تعداد رديفهاي دوخت بر ظرفيت نگهداري آب در لايه هاي بي بافت
320
بررسي تاثير ضخامت و دما بر خواص ساختاري، اپتيكي و الكتريكي فيلم هاي نازك Bi2 Te3
321
بررسي تاثير ضخامت و نوع پوشش قالب بر ريز ساختار آلياژ A319
322
بررسي تاثير ضرايب الاستيك مراتب بالا برثابت آكوستوالاستيك فلز تحت بار كششي
323
بررسي تاثير ضربات جوش بر ارتعاشات سازه اي چرخ
324
بررسي تاثير ضربات ناشي از حركت چرخ بر عمر خستگي دراتصالات و ريل هاي راه آهن
325
بررسي تاثير ضربه بر چند لايه كامپوزيت و آلومينيوم
326
بررسي تاثير ضربه قوچ بر طراحي بهينه ي سيستم آبياري تحت فشار
327
بررسي تاثير ضربه و اصطكاك بر تخليه سيلوي آزمايشگاهي با هدف اثر نوع رطوبت مواد همراه با بي بعد سازي پارمترها
328
بررسي تاثير ضريب انبساط حرارتي بر تغيير ساختار ترك ها در لعاب كراكوله
329
بررسي تاثير ضريب زبري بر فرآيند فرسايش آبي در دامنه‌ هاي مركب
330
بررسي تاثير طب سوزني الكتريكي بدن همراه با رژيم كم كالري بر كاهش وزن و سطح پلاسمايي پورمون لپتين در افراد چاق ايراني , serum levels ofleption hormone after bady electro acupuncture combine low calery diet for weight reduction in patients and control groups
331
بررسي تاثير طب سوزني بر شدت وزوزگوش غير ضربان دار مزمن، يك كارآزمايي باليني تصادفي شده
332
بررسي تاثير طب سوزني بر كاهش وزن و اندازه گيري ميزان تغييرات بالانس اكسيدانت پرو كسيدانت )PAB( در افراد چاق , study of the effect of acupuncture and measuring PAB inobese patients
333
بررسي تاثير طب سوزني گوش همراه با رژيم كم كالري بر كاهش وزن و سطح پلاسمايي هورمون لپتين در افراد چاق ايراني , serum levels of leptin hormone after auricular acupuncture combine with low calorydiet for weight reduction in patiens and control groups
334
بررسي تاثير طب فشاري بر تهوع و استفراغ حين و پس از عمل بيماران سزاريني تحت بيحسي نخاعي در يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1381
335
بررسي تاثير طب فشاري بر كيفيت خواب بيماران همودياليز مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 86-1385
336
بررسي تاثير طب فشاري بر ميزان خستگي بيماران سرطاني تحت شيمي درماني مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-93
337
بررسي تاثير طب فشاري بر ميزان درد بعد از عمل جراحي لوزه برداري در كودكان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني امير المومنين شهر رشت در سال 97-1396
338
بررسي تاثير طب فشاري برميزان خستگي بيماران سرطاني تحت شيمي درماني مراجعه كننده به يكي از مراكز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 93-94
339
بررسي تاثير طبقات اجتماعي اقتصادي خانواده بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان
340
بررسي تاثير طبقات اجتماعي اقتصادي خانوار بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر باخرز
341
بررسي تاثير طبقات اجتماعي در نظام آموزش در منطقه كلاله
342
بررسي تاثير طبقه اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه آزادشهر سال تحصيلي 77-76
343
بررسي تاثير طبقه اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي چهارم رياضي ، علوم و پنجم رياضي ، علوم منطقه آموزش و پرورش راميان در سال تحصيلي 74-73
344
بررسي تاثير طبقه اجتماعي خانواده وعوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
345
بررسي تاثير طبقه اجتماعي خانواده وعوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
346
بررسي تاثير طبقه اجتماعي در انتخاب دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان راميان
347
بررسي تاثير طبقه بندي بر رفتار بيماري در بيماران ارتريت روماتوئيد
348
بررسي تاثير طراحي بر مبناي ψ و φ غيرتكراري و مطالعه آن بر عملكرد موتور
349
بررسي تاثير طراحي بسته بندي برهويت برند در صنايع غذايي (مطالعه موردي برند تك ماكارون )
350
بررسي تاثير طراحي روي خواص تخريب پذيري داربست هاي استخواني پلي كاپرولاكتون- هيدروكسي آپاتيت
351
بررسي تاثير طراحي شهري بر روند رشد و توسعه اقتصادي شهرهاي جديد
352
بررسي تاثير طراحي فضاي پيراموني موزه بر كيفيت بازديد
353
بررسي تاثير طرح آج تاير بر عملكرد گيرايي تاير و توزيع تنش و كرنش در خاك بوسيله مدل سازي المان محدود
354
بررسي تاثير طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در Care Health Frimery (C.H.P) از طريق مقايسه ميزان آگاهي و عملكرد زنان باردار تحت پوشش و غير تحت پوشش اين طرح از بهداشت دهان ودندان .
355
بررسي تاثير طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در Care Health Frimery (C.H.P) از طريق مقايسه ميزان آگاهي و عملكرد زنان باردار تحت پوشش و غير تحت پوشش اين طرح از بهداشت دهان ودندان .
356
بررسي تاثير طرح اسكان عشاير بر فرهنگ و زندگي اجتماعي ايل قشقايي مطالعه موردي (طايفه عمله ، تيره آدر كپان )
357
بررسي تاثير طرح بافت و تراكم پارچه هاي تاري- پودي بر روي خاصيت زاويه برگشت از چروك انها
358
بررسي تاثير طرح بافت و جنس نخ پود بر روي خاصيت سرعت پخش و ميزان نفوذپذيري آب در پارچه هاي تاري - پودي در راستاي قائم با استفاده از پردازش تصوير
359
بررسي تاثير طرح بافت و نوع رزين بر خصوصيات مكانيكي كامپوزيتهاي تقويت شده با پارچه هاي تاري پودي
360
بررسي تاثير طرح هاي توسعه شهري بر پايداري اكولوژيكي شهر كرج با تاكيد بر فضاي سبز طي يك دوره سي ساله
361
بررسي تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها در صنعت داروسازي
362
بررسي تاثير طرح هندسي مسير و كاربري هاي اطراف جاده بر ايمني راه، مطالعه موردي: كمربندي شرقي ايلام
363
بررسي تاثير طرحهاي اشتغال زايي جهاد سازندگي بر توسعه اقتصادي دهستان نصر آباد ( شهرستان تفت )
364
بررسي تاثير طرحهاي توسعه شهري بر ساختار كالبدي - فضايي شهرها با تاكيد بر هم پيوندي محله ها شهري نمونه مورد مطالعه شهر قم
365
بررسي تاثير طرحواره ها بر نگارش دانش آموزان دختر پايه ي پنجم شهرستان مشهد به لحاظ وسعت واژگاني
366
بررسي تاثير طرحواره هاي جنسي بر اساس رضايت مندي واحساس مثبت نسبت به همسر در مراجعه كنندگان به كلينيك
367
بررسي تاثير طرحواره هاي ناكارامد ذهني بر ويژگيهاي شخصيتي
368
بررسي تاثير طلاق بر شخصيت كودكان
369
بررسي تاثير طلاق عاطفي بر روي سلامت رواني فرزندان
370
بررسي تاثير طلاق و پيامدهاي آن در فرزندان شهرستان گنبدكاووس
371
بررسي تاثير طلاق والدين بر وضعيت رفتاري فرزندان در زرين شهر در سال 85
372
بررسي تاثير طول Impression coping وزاويه ايمپلنت بر دقت قالبگيري در دو تكنيك قالبگيري Closed tray و Open tray
373
بررسي تاثير طول Impression coping وزاويه ايمپلنت بر دقت قالبگيري در دو تكنيك قالبگيري Open trayوClosed tray
374
بررسي تاثير طول آمار هيدرولوژيكي دردقت پيش بيني سيلاب
375
بررسي تاثير طول حلقه بر خاصيت عبور بخار آب پارچه هاي پنبه اي حلقوي پودي با بافت اينترلاك
376
بررسي تاثير طول حلقه بر روي سرعت انتقال آب پارچه پنبه اي حلقوي پودي
377
بررسي تاثير طول حلقه و كشش نخ تغذيه شده بر روي ميزان نفوذ پذيري هوا در پارچه هاي حلقوي پودي
378
بررسي تاثير طول مدت استراحت مطلق بر ميزان بروز عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي در بيماران بستري در بخشهاي پست آنژيوگرافي مراكز درماني شهر رشت در سال 1386- 1385
379
بررسي تاثير طول مدت استراحت مطلق و حفظ كيسه شن بر ميزان خونريزي و هماتوم پس از آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان افشار يزد
380
بررسي تاثير طول مدت زمان تزريق زير جلدي انو كساپارين سديم بر شدت درد و كبودي محل تزريق در بيماران سندرم حاد كرونري بستري در سي سي يو بيمارستان افشار يزد در سال 1390
381
بررسي تاثير طول مدت هيپراكسيژناسيون قبل از ساكشن لوله تراشه بر ضربان قلب و ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني بيماران بستري رد بخش مراقبت ويژه
382
بررسي تاثير طول نفوذ و سختي نسبي ديوار آببند در اندركنش ديناميكي ديوار و هسته رسي سدهاي خاكي
383
بررسي تاثير طول و پارامترهاي خطوط ارتباطي بر عملكرد ديناميكي مايكروگريدهاي جزيره اي مبتني بر مبدل هاي استاتيكي
384
بررسي تاثير ظاهر معلم بر دانش آموزان دوره ابتدائي شهرستان گنبدكاووس
385
بررسي تاثير ظرافت الياف بر خواص نخ توليدشده در دو سيستم ريسندگي رينگ و چرخانه
386
بررسي تاثير ظرافت نانو الياف بر ميزان آب گريزي نانو لايه پلي اكريلونيتريل تكميل شده با تركيبات فلوئورو كربني
387
بررسي تاثير ظرافت و تجعد الياف و تخلخل لايه بر ميزان باردار شدن و عملكرد فيلترهاي بي بافت پلي پروپيلني الكترواستاتيك
388
بررسي تاثير ظرفيت يادگيري سازماني بر تفكر استراتژيك مديران شهرداري شيراز
389
بررسي تاثير عابرين پياده بر ظرفيت ميدان در ايران
390
بررسي تاثير عامل " قيمت " (از مجموعه عوامل آميخته بازاريابي ) بر مديريت عملكرد بيمارستانهاي دولتي در قالب طرح تحول نظام سلامت (مطالعه موردي : بيمارستانهاي دانشگاهيشهر اهواز)
391
بررسي تاثير عامل حلاليت بر خواص مكانيكي چدن داكتيل، به روش منيزيم در قالب
392
بررسي تاثير عامل دار كردن (نانو-ميكرو) كربنات كلسيم توسط استر گليسيريد فسفريك اسيد بر خواص ريولوژيكي كامپوزيت PVC/CaCO3 مورد استفاده در لوله هاي PVC
393
بررسي تاثير عامل دار نمودن سطح پلي اتيلن سنگين توسط پلاسما بر تشكيل هيدروكسي آپاتيت
394
بررسي تاثير عامل فراشناختي كنترل ﴿خود نظمي ﴾ بر عملكرد حل مساله رياضي در دانش اموزان پسر سال چهارم متوسطه رشته رياضي فيزيك شهرستان چابهاردر سال تحصيلي 94 - 93
395
بررسي تاثير عامل مديريتي فناوري در بهره وري كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد
396
بررسي تاثير عدالت ادراك شده بر بهروزي كاركنان
397
بررسي تاثير عدالت اطلاعاتي و عدالت بين شخصي بر رفتار غيرمولد با نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده مورد مطالعه(كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي بناب)
398
بررسي تاثير عدالت اطلاعاتي و مراوده اي بر رفتار شهروندي سازماني و فردي با نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در ميان پرستاران بيمارستان شهرستان رفسنجان
399
بررسي تاثير عدالت سازماني ادراك شده و رفتار شهروندي سازماني روي قصد جابجايي كاركنان دادگستري استان گيلان
400
بررسي تاثير عدالت سازماني بر اعتماد كاركنان مورد مطالعه اداره امور مالياتي استان ايلام
401
بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني ﴿مورد مطالعه: موسسات مالي و اعتباري نور و آرمان و انصار خراسان شمالي﴾
402
بررسي تاثير عدالت سازماني بر خشنودي شغلي و رفتار شهروندي كاركنان سازمان در صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
403
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل
404
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور استان مازندران
405
بررسي تاثير عدالت سازماني بر سلامت سازماني و رفتارهاي انحرافي كاركنان درشهرداري آمل
406
بررسي تاثير عدالت سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان
407
بررسي تاثير عدالت سازماني بر فرسودگي شغلي با توجه به نقش ميانجي استرس شغلي كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر رشت
408
بررسي تاثير عدالت سازماني بر وجدان كاري مورد مطالعه كاركنان شعب بانك قوامين شهر اصفهان
409
بررسي تاثير عدالت سازماني هشت محوري بر پاسخگويي كاركنان مورد مطالعه بيمارستان شهيد محمد منتظري
410
بررسي تاثير عدالت سازماني و ويژگي هاي شغلي بر دلبستگي شغلي در سازمان مركزي گمرگ ج .ا.ا
411
بررسي تاثير عدم اطمينان در معادله انرژي
412
بررسي تاثير عدم ترميم پريتوئن در كاهش درد پس ا زعمل آپاندكتومي
413
بررسي تاثير عدم ترميم پريتوئن در كاهش درد پس ا زعمل آپاندكتومي
414
بررسي تاثير عدم تفاهم والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر كلاسهاي دوم راهنمائي شهرستان تويسركان در سال تحصيلي 75-74
415
بررسي تاثير عدم تقارن بخيه ها بر شعاع انحناء در پيوند قرنيه
416
بررسي تاثير عدم سلامت سازماني بر قصد ترك خدمت كاركنان در شركت جام جم
417
بررسي تاثير عدم قطعيت هاي بازار و سيستم هاي بازخورد استراتشيك بر استراتژي هاي بازاريابي فوري.عملكرد بازار وشركت
418
بررسي تاثير عدم قطعيت هاي موجود در روسازي بر مقدار بار بحراني خط (كمانش)
419
بررسي تاثير عربستان در روند مناسبات ايران و ايالات متحده بعد از يازده سپتامبر 2001
420
بررسي تاثير عزت نفس مديران در رضايت شغلي كاركنان در بين مديران و كاركنان بخش دولتي شهرستان كارون
421
بررسي تاثير عسل در بهبود زخم هاي سوختگي و خواص آنتي باكتريال آن
422
بررسي تاثير عشق ورزي در رضايتمندي زندگي زناشويي دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي ، علوم اجتماعي ، حقوق و حسابداري
423
بررسي تاثير عصاره MANNA ﴿ترنجبين﴾ در بهبود سلامت عمومي (WEEL-BEING) اطفال شير خشك خوار يك ماه تا يك سال
424
بررسي تاثير عصاره آبي الكلي گياه خرفه بر فاكتورهاي بيوشيميايي مرتبط با ديابت در موش هاي صحرايي نر
425
بررسي تاثير عصاره آبي- الكلي ميوه گياه بادمجان بر روي درد حاد و مزمن در موش سوري
426
بررسي تاثير عصاره آبي- الكلي ميوه گياه بادمجان بر روي درد حاد و مزمن در موش سوري
427
بررسي تاثير عصاره آبي الكلي و هگزاني شنبليله بر ميزان سايتوكاين هاي التهابي پس از اوريكتومي در موش صحرايي
428
بررسي تاثير عصاره آبي دم گيلاس Corasus avium L. بر مدل تجربي بيماري پاركينسوني در موش صحرايي نر
429
بررسي تاثير عصاره آبي سنجد بر روي اكسيدان ها وآنتي اكسيدانهادر سرم بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو.
430
بررسي تاثير عصاره آبي ميوه گياه زرشك بر مدل تجربي بيماري پاركينسون در موش صحرايي نر
431
بررسي تاثير عصاره گونه Salvia perspolitana Boiss بر باكتري هاي بيماري زاي استافيلوكوكوس اورئوس، اشرشياكولي و سئودوموناس آئروجينوزا
432
بررسي تاثير عصاره گياهان رازيانه ،انغوزه و جينسينگ بر ميزان رشد و تكثير لاين سلولي سرطان پستان موش(4T1)
433
بررسي تاثير عصاره مانا ﴿ترنجبين﴾ بر فلوراي روده كودكان شير خشك خوار
434
بررسي تاثير عصاره مانا ﴿ترنجبين﴾ بر فلوراي روده كودكان شير خشك خوار
435
بررسي تاثير عصاره هاي آبي ، هيدروالكلي و متانولي دانه زيره سبز بر روي ويروس هر پس سيمپلكس تيپ 1
436
بررسي تاثير عصاره هاي هوئه چوئه و پنيرك بر روند ترميم سوختگي در رت
437
بررسي تاثير عصــاره هيدرو الكلي گزنه سفيد(lamium album) و گزنه تند(urtica dioica) برفعاليت انقباضي عضله صاف ناي در موش صحرايي نر در شرايط آزمايشگاهي in vitro/
438
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي آنغوزه و زنيان بر ميزان بيان ژن هاي مرتبط با كروم سنسينگ در استافيلوكوك حساس و مقاوم به متي سيلين
439
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي بخشهاي هوايي گياه آويشن كرماني Thymus Carmanicus بر درد و التهاب در موش سوري نر
440
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي خارخاسك بر هورمونهاي جنسي و بافت شناسي تخمدان در موش آزمايشگاهي ماده
441
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي ريشه گياه زرشك Berberis Vulgaris بر درد و التهاب در موش سوري نر
442
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي صمغ ريشه آنغوزه بر عملكرد توليد مثلي ومحور هورموني هيپوفيز-گناد درموشهاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
443
بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي گياه بادآورده centaureabraguierana)dc(Hand-mztssp.belangeriana در زمان گل كامل و در زمان ميوه دهي بر درد و التهاب در موش سوري نر
444
بررسي تاثير عصاره و اسانس گياه آنيسون بر دو نوع باكتري پاتوژن و فرآيند تخمير شكمبه در ...
445
بررسي تاثير عضويت ايران درسازمان جهاني تجارت برعملكرد صنعت بانكداري الكترونيكي كشور ويژه به بانك ملي ايران
446
بررسي تاثير عضويت در شبكه هاي اجتماعي فيس بوك بر هويت ملي ﴿ مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشر﴾
447
بررسي تاثير عضويت در شبكه هاي مجازي بر هويت ديني در بين دانش آموزان متوسطه دوم شهر هنديجان
448
بررسي تاثير عضويت و ميزان حضور در شبكه هاي اجتماعي مجازي بر سرمايه اجتماعي كاربران آن (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه كردستان)
449
بررسي تاثير عكاسي در بيلبورد
450
بررسي تاثير عكس‌درماني بر كاهش اضطراب، افسردگي و ترس كودكان مبتلا به سرطان
451
بررسي تاثير علاقه دانش آمزان پسرمقطع دبيرستان شهرستان كلاله به كانون هاي آموزشي و تاثير در پيشرفت آنها
452
بررسي تاثير علف كش هاي پيريديت و ايمازاتاپيز بر گياه زراعي نخود در شرايط همزيستي باكتري ريزوبيوم
453
بررسي تاثير علم النفس ابن سينا برعلم النفس توماس آگويناس
454
بررسي تاثير عمق پاياب بر مشخصه هاي جريان در شيب شكن هاي قائم مجهز به مستهلك كننده ي شبكه اي
455
بررسي تاثير عمق حفاري بر رفتار سازه بتني مجاورگود با لحاظ كردن سختي سازه
456
بررسي تاثير عمق كاشت وبرخي روش هاي جلوگيري از اتلاف رطوبت خاك در نخود ديم
457
بررسي تاثير عمق و ابعاد سازه هاي زيرزميني بر رفتار آن ها در برابر امواج ناشي از انفجار در زمين هاي خاكي
458
بررسي تاثير عملكرد اجتماعي سازمان بر تمايل كاركنان به ادامه كار (مورد مطالعه در اداره كل نوسازي مدارس استان تهران)
459
بررسي تاثير عملكرد استفاده از ديكتوكلاس (بازسازي متون ) بر فراگيري جملات شرطي توسط فراگيران زبان انگليسي , The effect of using Dictogloss tasks on the acquisition of conditional sentences by Iranian EFL learners
460
بررسي تاثير عملكرد پرستار رابط بر ميزان بروز عوارض ناشي از سكته مغزي در بيماران بستري در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) شيراز
461
بررسي تاثير عملكرد تامين كنندگان بر ارزش درك شده مشتري
462
بررسي تاثير عملكرد تامين كنندگان بر ارزش درك شده مشتري (مطالعه موردي: شركت مازي نور)
463
بررسي تاثير عملكرد تكميل هاي دوگانه فلوئورو كربني بر روي پارچه هاي پيراهني
464
بررسي تاثير عملكرد تيمي بر بهره وري منابع انساني (موردمطالعه : مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان)
465
بررسي تاثير عملكرد ژنراتور القايي دو تغذيه بر پارامترهاي كيفيت توان شبكه
466
بررسي تاثير عملكرد سودبر رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركت و ميزان اجتناب از پرداخت ماليات
467
بررسي تاثير عملكرد شبكه استراتژيك بر بهره وري سازمانهاي الكترونيك ( مورد مطالعه بانك سپه)
468
بررسي تاثير عملكرد شركتهاي تعاوني فرش در توسعه صادرات فرش )مطالعه موردي شركتهاي تعاوني فرش دستباف استان يزد)
469
بررسي تاثير عملكرد شغلي بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه اي ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينانه كاركنان ستادي دانشگاه هاي شهرستان جهرم
470
بررسي تاثير عملكرد گرم كن هواي ژانگستروم برروي بازده بويلر
471
بررسي تاثير عملكرد مدارس خاص بر مدارس عادي (مدارس راهنمايي پسرانه و دخترانه "خاص و عادي" ناحيه 2 شهرستان يزد)
472
بررسي تاثير عملكرد منابع انساني بر كارآفريني سازماني با نقش كنترلي رفتار شهروند سازماني و عدالت رويه اي در دانشگاههاي دولتي استان مازندران
473
بررسي تاثير عملكرد ناوگان اتوبوسهاي BRT بر ترافيك شهري مطالعه موردي شهر تبريز
474
بررسي تاثير عملكرد نسبي توقف نماد معاملاتي و حد نوسان قيمت سهام بر كيفيت بازار (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
475
بررسي تاثير عملكرد نظارت وراهنمائي آموزشي مديران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان فسا در سال 85-86
476
بررسي تاثير عملكرد والدين تحصيلكرده در كمك به پيشرفت تحصيلي فرزندان
477
بررسي تاثير عملگر پلاسمايي بر كنترل جدايش جريان و نويز آكوستيكي
478
بررسي تاثير عمليات آسيا كاري و عمليات حرارتي بر روي خواص مغناطيسي شيشه سراميك مگنتيت
479
بررسي تاثير عمليات آلتراسونيك بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ منيزيم AZ91
480
بررسي تاثير عمليات استراحت بر روي وضعيت حلقه و خواص ابعادي پارچه هاي حلقوي پودي با روش پردازش تصوير
481
بررسي تاثير عمليات اصلاحي بر پوشش گياهي و خاك مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي شهرستان اشكذر)
482
بررسي تاثير عمليات بهسازي بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار
483
بررسي تاثير عمليات پير سازي القايي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ rene80
484
بررسي تاثير عمليات پيرسازي ترمومكانيكي ﴿ TMA) بر خواص كششي آلياژ 2024 آلومينيم
485
بررسي تاثير عمليات ترمومكانيكال بر روي خواص مكانيكي آلياژ cu- cr- b
486
بررسي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ 5083
487
بررسي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Mg-3Zn-1Ca
488
بررسي تاثير عمليات ترمومكانيكي بر سينتيك رسوب گذاري در ريزساختار سوپرآلياژ 901
489
بررسي تاثير عمليات چكش كاري فراصوتي بر خواص جوش آلياژ آلومينيوم 6061
490
بررسي تاثير عمليات حرارتي - مكانيكي بر خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ ريختگي مس - برليم
491
بررسي تاثير عمليات حرارتي آنيل انحلالي و عمليات اولتراسونيك پينينگ بر خواص ريزساختاري، مكانيكي و خوردگي داغ جوش آلياژ اينكونل 617
492
بررسي تاثير عمليات حرارتي آنيل بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آلياژ CO- 2V49- FE
493
بررسي تاثير عمليات حرارتي استحاله بينيتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد مورد استفاده در ريل هاي راه آهن
494
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر جوشكاري آلياژ آلومينيوم 6061
495
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر چقرمگي شكست فولاد هادفيلد به روش انتگرال جي تك نمونه اي
496
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص الياف پلي بونيلن ترفتالات ﴿PBT﴾
497
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص پوشش الكترولس نيكل ـفسفر
498
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص حافظه داري و ريز ساختار آلياژ Ni-Ti-Hf
499
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد ميكرو آلياژي مورد استفاده در گلوله هاي آسيا
500
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خوردگي حفره اي در آلومينيوم 2024
501
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر روي ريزساختار و مقاومت به سايش آلياژ Ti6Al4V
502
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ريز ساختار و درشت ساختار قطعات ريخته شده چدن نشكن بر روي سطح شيب دار
503
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ريز ساختار، خواص مكانيكي و رفتار خوردگي منطقه جوش آلياژ آلومينيوم 6061
504
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ AZ91 توليد شده به روش نيمه جامد
505
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ساختار و خواص سايشي چدن پر كروم توليد شده به روش نيمه جامد
506
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي منيزيمي ريختگي AZ91 AZ
507
بررسي تاثير عمليات حرارتي تشكيل مارتنزيت و سپس بينيت بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار يك فئلاد فوق مستحكم
508
بررسي تاثير عمليات حرارتي رسوب سختي بر سختي زمينه كامپوزيت
509
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع بر خواص سايشي آلياژ آلومينيم 390
510
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و خواص مكانيكي ﴿سختي﴾ آلياژ آلومينيوم 2024
511
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و سختي آلياژ 7075 آلومينيوم
512
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061
513
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع و بهسازي شيميايي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 390
514
بررسي تاثير عمليات حرارتي سريع و بهسازي شيميايي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 390
515
بررسي تاثير عمليات حرارتي و حرارتي - مكانيكي روي رفتار خوردگي تنشي آلياژ 7075 آلومينيم
516
بررسي تاثير عمليات حرارتي و ريز ساختار بر چقرمگي شكست فولاد GS20Mn5 در دماي پايين
517
بررسي تاثير عمليات حرارتي و كارسختي اوليه بر خواص مكانيكي و رفتار شكل¬پذيري ورق آلياژ آلومينيوم 7075
518
بررسي تاثير عمليات حزارتي و جوانه زا بر خواص منطقه جوش آلياژ آلومينيوم A356
519
بررسي تاثير عمليات حل سازي (T4) در خواص مكانيكي آلياژ ريختگي AZ91
520
بررسي تاثير عمليات خاك ورزي بر پايداري خاكدانه ها در اراضي كشاورزي منطقه صدوق يزد
521
بررسي تاثير عمليات رسوب سختي بر سختي و ريز ساختار آلياژ ريختگي و نورد شده مس- برليم
522
بررسي تاثير عمليات سولفورايزينگ بر خواص تريبولوژيكي فولاد
523
بررسي تاثير عمليات ضربه فراصوتي بر رفتار خستگي خوردگي و ريزساختار فولادهاي دما بالا
524
بررسي تاثير عمليات فعالسازي مكانيكي بر توليد كامپوزيت Al2O3-TiC روي سيستم Tio2-Al-C
525
بررسي تاثير عمليات هموژن سازي در نورد گرم آلياژ آلومينيم 2024
526
بررسي تاثير عمليلت حرارتي رسوب سختي بر ريز ساختار و مقاومت به ضربه آلياژ A356
527
بررسي تاثير عناصر V, SI, MN, MO, CR بر فولادهاي فنر
528
بررسي تاثير عناصر آب و هوابب بر بيماري مالاريا در شهرستان رودان
529
بررسي تاثير عناصر آلياژي بر روي آلومينايزينگ فولاد
530
بررسي تاثير عناصر آلياژي برخواص الكتروشيميايي آندهاي فداشونده آلومينيومي
531
بررسي تاثير عناصر آلياژي روي الكترود گان مقاومتي
532
بررسي تاثير عناصر آلياژي مس قلع و منگنز بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي نشكن و مشاهده ريز ساختار آنها
533
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي 4p بر رفتار خريد عمده فروشان﴿توزيع كنندگان﴾ در شركت لبني دوكاساحل
534
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي سبز بر عملكرد سازماني و سهم بازار شركت محصولات دريايي طعم آفرين صبا (تن ماهي ساحل)
535
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي منتخب بر روي ارزش ويژه برند در صنعت (لوازم يدكي) خودرو
536
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي موثر (4p) برصادرات برنج مازندران(مورد مطالعه : مركز بين المللي تجارت و پايانه صادرات برنج ايران)
537
بررسي تاثير عناصر آميخته ترويجي بر ارزش ويژه برند در صنايع شكلات سازي تبريز
538
بررسي تاثير عناصر آهن، منگنز و استرانسيم بر رفتار سايشي آلياژ آلومينيم LM13
539
بررسي تاثير عناصر استرانسيوم و منگنز بر مورفولوژي تركيبات بين فلزي حاوي آهن در آلياژ آلومينيوم 380
540
بررسي تاثير عناصر اقليمي در معماري شهري (مطالعه موردي : شهر جويبار)
541
بررسي تاثير عناصر بازاريابي بر ارزش برند با توجه به نقش واسطه‌اي شخصيت برند (مورد مطالعه: فروشگاه پوشاك هايلند بابل)
542
بررسي تاثير عناصر بازاريابي رابطه مند بر رضايت مندي و وفاداري مشتريان مرد باشگاههاي واليبال شهرستان خرم آباد
543
بررسي تاثير عناصر بسته بندي بر تصميم خريد مصرف كننده صنايع غذايي شهر يزد
544
بررسي تاثير عناصر ترفيعات تجاري بر ابعاد بازاريابي رابطه مند (مطالعه موردي شركت فراورده هاي لبني دوكا ساحل محموداباد)
545
بررسي تاثير عناصر تزئيني معماري سنتي يزد بر نقش برجسته ها و معماري معاصر
546
بررسي تاثير عناصر زيركونيم و مس بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيم - منيزيم
547
بررسي تاثير عناصر سبك خراساني بر قصيده هاي سروش اصفهاني
548
بررسي تاثير عناصر فعال كننده سطحي بر عمق جوش در جوشكاري GTA
549
بررسي تاثيـر عناصر مختلف حاكميت شركتي بر توانايي پيش بيني سود در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
550
بررسي تاثير عناصر مس و زيركونيم بر انجماد آلياژهاي آلومينيوم - منيزيم با استفاده از تكنيك آناليز حراتي
551
بررسي تاثير عناصر منگنز منيزيم و عمليات كيفي مذاب بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژAl-Si-Mn-Mg
552
بررسي تاثير عناصر مهم اقليمي در پراكنش تيپهاي گياهي استان چهار محال و بختياري با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره وGIS
553
بررسي تاثير عناصر نادر خاكي بر بهسازي سيلسيم يوتكتيك و فازهاي ثانويه در آلياژ A356
554
بررسي تاثير عناصر نادر خاكي بر مورفولوژي گرافيت چدن نشكن
555
بررسي تاثير عناصر نادر خاكي و مدول قطعه ريختگي بر مورفولوژي گرافيت در چدن با گرافيت فشرده
556
بررسي تاثير عنصر پيشبرد فروش درارائه خدمات رقابتي به مشتريان در صنعت مبل ايران ( مطالعه موردي بازار مبل ايران )
557
بررسي تاثير عنصر توزيع بر نگرش مصرفي مشتريان محصولات شركت صنايع غذايي رعنا در سطح شهر گرگان
558
بررسي تاثير عنصر سيليسيم بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن نشكن آستمپر شده
559
بررسي تاثير عنصر قلع بر ريزساختار و رفتار انجمادي آلياژ AZ91 از طريق آناليز حرارتي
560
بررسي تاثير عنصر كروم بر خواص سايشي چدن خاكستري بكاررفته در كاسه چرخهاي ترمز
561
بررسي تاثير عنصر محصول آميخته بازاريابي برافزايش فروش شركتهاي خودروسازي (شركت پارس خودرو)
562
بررسي تاثير عنصر مس و شرايط انجماد بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژهاي AI- SI- CU- MG
563
بررسي تاثير عنصر نيكل بر خواص شيميايي و مكانيكي چدن نيكل سخت نوع چهار
564
بررسي تاثير عنصر نيوبيم بر روي خواص متالورژيكي و مكانيكي جوش ترميت ريل آهن
565
بررسي تاثير عنصر و اناديم و عناصر ميكرو آلياژي بر روي خواص مكانيكي فولاد ماريجينگ رده 300
566
بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر جذب مخاطبين در مراحل مختلف چرخه عمر موسسات فرهنگي قرآني (مطالعه موردي :موسسه فرهنگي هنري قرآن پژوهان )
567
بررسي تاثير عوامل اجتماعي (تحصيلات والدين )بر عملكرد تحصيلي (معدل كل )
568
بررسي تاثير عوامل اجتماعي ،اقتصادي موثر بر شرايط زندگي امروزي عشاير شهرستان كوهرنگ
569
بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر عدم گرايش مجدد به اعتياد در بين معتادين بهبود يافته مراكز NA در شهر كرمان , Study realationship social factors effective on reconversion to addiction among addicts centers n.a in city kerman 1931
570
بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر مديريت بدن ﴿ مطالعه موردي: دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ﴾
571
بررسي تاثير عوامل اجتماعي در سرپيچي از قوانين و مقررات راهنمايي ورانندگي در شهرستان بهشهر
572
بررسي تاثير عوامل اجتماعي ﴾رسانه هاي جمعي زبان مادري مدگرايي﴾ بر روي هويت از ديدگاه دانشجويان
573
بررسي تاثير عوامل اجتماعي فرهنگي اقتصادي بر تغييرنگرش سن ازدواج جوانان شهرتهران منطقه 4 ناحيه 2 و 3 سال 91 - 90
574
بررسي تاثير عوامل اجتماعي و اعتقادي در سازمان دهي فضايي خانه هاي صفوي اصفهان
575
بررسي تاثير عوامل اجتماعي و شناختي بر درمان بيماري ديابت نوع 2 در شهر يزد
576
بررسي تاثير عوامل اجتماعي و مذهبي عصر صفويه بر آثار محمد قاسم نقاش با رويكرد شمايل شناسانه
577
بررسي تاثير عوامل ادراكي از دولت الكترونيك بر اعتماد به دولت الكترونيك با توجه به نقش تعديلگري سطح سواد كامپيوتر(بين شهروندان رشت)
578
بررسي تاثير عوامل ارزش ويژه برند بر ارزش ويژه برند طبق مدل آكر
579
بررسي تاثير عوامل استراتژيك ، سازماني و محيطي موثر بر نوآوري صادرات (مطالعه موردي :شركتهاي كوچك و متوسط )
580
بررسي تاثير عوامل استراتژيك و رهبري بر عملكرد شركتهاي تابعه با توجه به حاكميت هلدينگ سايپا
581
بررسي تاثير عوامل استرس زا -نقش فرسودگي شغلي و غناي شغلي بر بهبود عملكرد كاركنان (مطالعه موردي :شعب بانك صادرات شيراز)
582
بررسي تاثير عوامل استرس زاي شغلي بر عملكرد مديران آموزشي مدارس شهرستان ساري
583
بررسي تاثير عوامل اقتصادي - اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي زنان در شهر بوشهر
584
بررسي تاثير عوامل اقتصادي -اجتماعي دوره ي شاه عباس اول بر روند توليد قالي
585
بررسي تاثير عوامل اقتصادي بر صادرات فولاد مباركه اصفهان
586
بررسي تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي بر ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره تعاون استان ايلام
587
بررسي تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبيرستاني منطقه 7
588
بررسي تاثير عوامل اقليمي بر توليدات محصولات زراعي در استان چهار محال و بختياري
589
بررسي تاثير عوامل اقليمي بر درخت بادام در شهرستان نجف آباد
590
بررسي تاثير عوامل اقليمي در ارتقاي كيفيت محيطي و طراحي فضاهاي عمومي
591
بررسي تاثير عوامل اكولوژيكي بر خصوصيات رويشي و تركيبات اسانس گياه دارويي مريم نخودي شرقي
592
بررسي تاثير عوامل اكولوژيكي برخصوصيات رويشي وتركيبات اسانس گياه دارويي گلپر ايراني
593
بررسي تاثير عوامل انجمادي بر مشخصات ريزساختاري در انجماد جهت دار آلياژ Al-Ni
594
بررسي تاثير عوامل انساني بر عملكرد پروژه‌هاي ساخت در ايران
595
بررسي تاثير عوامل انسجامي در كتاب انگليسي پيش دانشگاهي 1 و 2 در درك مطلب دانش آموزان
596
بررسي تاثير عوامل انگيزاننده برروي ميزان مشاركت افراد در طرحهاي نوآورانه شغلي
597
بررسي تاثير عوامل انگيزشي بهداشتي بر رضايت شغلي (مطالعه موردي كاركنان اداره كل راه آهن ناحيه شمال )
598
بررسي تاثير عوامل انگيزشي دروني و بيروني به صورت تفكيكي در هر يك از عوامل شكل دهنده اشتراك دانش شامل تمايل، قصد و رفتار مطالعه موردي واحد پخش اخبار سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران
599
بررسي تاثير عوامل انگيزشي رسانه هاي اجتماعي بر يادگيري الكترونيك، مورد مطالعه : موسسه سيميا
600
بررسي تاثير عوامل انگيزشي كاركنان بر اثربخشي مديريت دانش در شركت ملي نفتكش ايران
601
بررسي تاثير عوامل بازار بر تصميم گيري خريد مصرف كننده
602
بررسي تاثير عوامل بازدارنده مشاركت كاركنان در فرآيند تصميم گيري شركت مخابرات ايران
603
بررسي تاثير عوامل برند شهر بر نيت رفتاري شهروندان از طريق متغير نگرش (مطالعه موردي: كلانشهر كرج)
604
بررسي تاثير عوامل برند شهر بر نيت رفتاري شهروندان از طريق متغير نگرش (مطالعه موردي: كلانشهر كرج)
605
بررسي تاثير عوامل بهداشتي هرزبرگ بر عملكرد پرسنل دانشگاه پيام نور و آزاد الشتر
606
بررسي تاثير عوامل تحقيق بر ماندگاري افراد در سازمان موسسه خيريه اميد
607
بررسي تاثير عوامل تراتوژني در ايجاد ناهنجاريهاي مادرزادي كودكان زير يكسال شهر تهران
608
بررسي تاثير عوامل جامعه شناختي در شكل گيري ديدگاههاي سوررئاليستي از ديدگاه نقد روانكاوانه ژاك لكان
609
بررسي تاثير عوامل جمعيت شناختي بر هويت ملي دانشجويان
610
بررسي تاثير عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش بر نوآوري سازماني در شركت هاي دانش بنيان
611
بررسي تاثير عوامل خاص منطقه اي بر روند تحصيلي دانش آموزان ابتدايي منطقه كلاله
612
بررسي تاثير عوامل خاكسازي و تحولات كاني شناسي رس در ايجاد شق و نشست زمين در دشت آبرفتي ابركوه
613
بررسي تاثير عوامل خاكسازي و تحولات كاني شناسي رس در ايجاد شق و نشست زمين در دشت شهركرد
614
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان گرمه
615
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر رفتار بزهكارانه خفيف دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر سعد آباد در سال تحصيلي 85-84
616
بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نكاء در سال 91 - 1390
617
بررسي تاثير عوامل خانوادگي و اجتماعي مرتبط با ارزشهاي ديني دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه 1 شهر يزد در سال تحصيلي 1390
618
بررسي تاثير عوامل خانوادگي و اقتصادي در افت تحصيلي دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي دولتي منطقه 7 آموزش و پرورش
619
بررسي تاثير عوامل داخلي و خارجي همسو با محيط زيست در سازمان توليدي و تعاملات اعضاي زنجيره تامين بر عملكرد سازمان .
620
بررسي تاثير عوامل دروني و بيروني به اشتراك گذاري دانش بر همبستگي تيمي (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگيان نسيبه تهران)
621
بررسي تاثير عوامل دموگرافيك گروه هاي هدف در انتخاب مناسب ترين رسانه تبليغاتي در شهر تهران
622
بررسي تاثير عوامل دموگرافيك گروه هاي هدف در انتخاب مناسب ترين رسانه تبليغاتي در شهر تهران
623
بررسي تاثير عوامل زمينه اي بر خلاقيت و نو اوري كاركنان با نقش واسطه اي انگيزش در آموزش و پرورش شهرستان خرم بيد
624
بررسي تاثير عوامل زمينه اي كار ﴿پيچيدگي شغل - روابط كاري﴾ و تنش نقش بر خلاقيت كاركنان
625
بررسي تاثير عوامل زمينه اي وفاداري به برند و تغيير دادن برند روي تصميم مشتري
626
بررسي تاثير عوامل زيربنايي فرآوري و بسته بندي خرمان استان بوشهر بر ميزان صادرات آن
627
بررسي تاثير عوامل ژئومكانيكي بر آتشباري كنترل شده در معدن چغارت
628
بررسي تاثير عوامل ژنتيكي و محيطي در شخصيت پردازي نمايش نامه هاي اكبر رادي ( پايين گذر سقاخانه ، شب بخير ، جناب كنت ) و اسماعيل خلج ( پاتوغ ، گلدونه خانم )
629
بررسي تاثير عوامل ساختاري و زير ساختاري استراتژي توليد بر رقابت پذيري در صنعت كاشي و سراميك استان اصفهان
630
بررسي تاثير عوامل سازماني بر موفقيت گردشگري سلامت (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
631
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزش مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه (مطالعه موردي:شركتهاي بيمه شهرستان ساري)
632
بررسي تاثير عوامل سازماني و انگيزش مشتريان بر عملكرد شركتهاي بيمه (مطالعه موردي:شركتهاي بيمه شهرستان ساري)
633
بررسي تاثير عوامل سطحي نانو دندريمر پلي آميدوآمين (G5 (PAMAM بر توانايي جذب داروي مركاپتوپورين به روش محاسباتي
634
بررسي تاثير عوامل شيميائي موجود درآب دريا(سولفات وكلرور) بربتن حاوي ميكروسيليس و پودرسنگ آهن
635
بررسي تاثير عوامل طبيعي بر مهاجرت روستائيان مطالعه موردي: دهستان كوهپايه از بخش نوبران
636
بررسي تاثير عوامل عمده تربيتي والدين بر رفتار كودكان
637
بررسي تاثير عوامل عملكردي و رواني در استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام
638
بررسي تاثير عوامل عملكردي و رواني در استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام
639
بررسي تاثير عوامل فرآيند بر خواص فيزيكي حفرات در سنتز نانو ذرات مزوپور ZrO2 به روش قالبگيري نرم
640
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي اندازه متوسط و توزيع اندازه ذرات (PSD) در پليمريزاسيون مينيل كلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
641
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان- خاك رس
642
بررسي تاثير عوامل فرايندي بر روي مقدار K ئ توزيع وزن ملكولي (MWD) در بسپارش امولسيوني وينيل كلرايد در واكنشگاه ناپيوسته
643
بررسي تاثير عوامل فردي بر خلاقيت مديران مدارس ناحيه 2 شهرستان شهركرد
644
بررسي تاثير عوامل فرهنگ سازماني بر استقرار فرآيندهاي مديريت دانش در شركت گلديران
645
بررسي تاثير عوامل فرهنگي و اجتماعي بر روابط همسايگي در محله كن تهران
646
بررسي تاثير عوامل كاردينگ بر استحكام موكت نمدي
647
بررسي تاثير عوامل كشش نخ و برداشت پارچه در ساختمان ظاهري تورهاي راشل
648
بررسي تاثير عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش بر قابليتهاي چابكي سازماني در سازمان شهرداري مشهد
649
بررسي تاثير عوامل كيفيت ،اعتماد،رضايت وارزش نام تجاري در وفاداري مشتري به علايم تجاري
650
بررسي تاثير عوامل ماشين دوخت بر روي كيفيت درز پارچه هاي تهيه شده از نخ لايكرا
651
بررسي تاثير عوامل متالورژيكي بر خوردگي و خسارات هيدروژني فولاد از نوع APIدر محيطهاي شامل گاز H2S
652
بررسي تاثير عوامل محيطي (رطوبت، دما و غلظت دي اكسيد كربن) بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيك دو گونه ي مرتعي Bromus tomentellus Boiss و Agropyron trichophorum(Link)Richt
653
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اعمال بازيگر
654
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اعمال بازيگر
655
بررسي تاثير عوامل محيطي بر اقدامات كارآفرينانه(مطالعه موردي شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي بابل)
656
بررسي تاثير عوامل محيطي بر تصادفات برون شهري مطالعه موردي محور سنندج-همدان قطعه(سنندج-گردنه داشبلاغ)
657
بررسي تاثير عوامل مختلف بر روي خواص رئولوژيكي خون انسان
658
بررسي تاثير عوامل مختلف بر روي مقاومت بدنه شناورها
659
بررسي تاثير عوامل مختلف در ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات پستي در شهر گرگان
660
بررسي تاثير عوامل مهم اتصال حرارتي در فرايند توليد منسوج بي باف برروي نقاط اتصال
661
بررسي تاثير عوامل موثر بر ارزش تبليغات و آگاهي برند بر قصد خريد(مورد مطالعه: سايت ديجي كالا)
662
بررسي تاثير عوامل موثر بر انگيزش نيروهاي متخصص در صنايع چوب و كاغذ ايران (چوكا)
663
بررسي تاثير عوامل موثر بر ايجاد تبليغات دهان به دهان در شركتهاي بيمه استان البرز بيمه ايران
664
بررسي تاثير عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار بر تصميم به استفاده از آن توسط فراگيران در دانشگاه اصفهان
665
بررسي تاثير عوامل موثر بر توسعه سهم بازار شركت شير كامه
666
بررسي تاثير عوامل موثر بر طنين برند ( مورد مطالعه : شركت نفت پارس )
667
بررسي تاثير عوامل موثر بر طنين برند ( مورد مطالعه : شركت نفت پارس )
668
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد تكرار خريد آنلاين
669
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد تكرار خريد آنلاين
670
بررسي تاثير عوامل موثر بر قصد خريد محصول سبز(مطالعه موردي بر روي روغن كنجد ارگانيك ) در بين مصرف كنندگان روغن كنجد در شهر اصفهان
671
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
672
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
673
بررسي تاثير عوامل موثر بر هيدروليك جريان آب ناشي از شكست سد باشبيه سازي عددي
674
بررسي تاثير عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در شركت سايپا
675
بررسي تاثير عوامل موثر برعملكرد منابع انساني در كميته امام خميني منطقه برخوار
676
بررسي تاثير عوامل موثر خدمات پس از فروش بر توسعه سهم بازار سايپا
677
بررسي تاثير عوامل موثر در بازدهي دوره هاي آموش ضمن خدمت در يگان فرودگاهي اصفهان
678
بررسي تاثير عوامل موثر در شبكه هاي اجتماعي بر پشيماني از تجربه آنلاين در ديجي كالا
679
بررسي تاثير عوامل موثر در مرحله فيوزينگ بر استحكام اتصال بين لايي و پارچه در پارچه فاستوني
680
بررسي تاثير عوامل ناپايداري بر سكونتگاههاي روستايي شهرستان سروآباد دهستان ژريژه
681
بررسي تاثير عيوب پرپوديك نخ پود در پارچه با استفاده از روش آناليز تصوير
682
بررسي تاثير غزل هاي حافظ بر غزل سرايي وصال شيرازي و قاآني شيرازي
683
بررسي تاثير غلتك شياردار سولواسپان بر روي خواص فيزيكي نخ از جمله خاصيت پرزدهي نخ هاي پشم/پلي استر در سيستم ريسندگي فاستوني
684
بررسي تاثير غلظت اجزاء سازنده مواد زيست فعال معدني در روند فعاليت و مكانيزم اين مواد با استفاده از تكنيك هاي اسپكتروسكوپي مادون قرمز و رامان
685
بررسي تاثير غلظت اسيدسولفوريك بر روي الكتروليچينگ كاني سولفيدي روي
686
بررسي تاثير غلظت اسيدسولفوريك در سينتيك انحلال نيكل از فيلتر كيك سرد ليچينگ روي
687
بررسي تاثير غلظت افزودني بهبود دهنده چسبندگي بر روي خواص جدايش كاتدي رزين اپوكسي
688
بررسي تاثير غلظت چربي گير، پيش گرم كردن و فاصله زماني كوئينچ كردن بر روي پوسته شدن پوشش در فرآيند گالوانيزه گرم ﴿Hot dip zinc - coating﴾
689
بررسي تاثير غلظت فوق روان كننده ها بر روي كارايي و مقاومت فشاري
690
بررسي تاثير غلظت مواد اوليه بر اندازه و شكل دانه هاي هيدروكسي آپاتيت نانومتري تهيه شده به روش رسوب گيري
691
بررسي تاثير غلظت نانو ذرات اكسيد آهن (10 نانومتر)بر بافت هاي تيروئيد و كبد و ميزان غلظت هورمن هاي تيروئيدي و آنزيم هاي كبدي در خون موش صحرايي
692
بررسي تاثير غلظت هاي متفاوت KH2PO4 بر ميزان بيان ژن هاي UGT85C2 و KO و برخي خصوصيات بيوشيميايي گياه استويا
693
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف عصاره گياه مورت در درمان زخم هاي آفتي مخاط دهان
694
بررسي تاثير غني سازي يك موتور گازسوز به وسيله هيدروژن بر عملكرد و آلاينده هاي موتور با در نظر گرفتن سينتيك واكنش ها
695
بررسي تاثير غيبت پدر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان علي آباد كتول
696
بررسي تاثير فاز ثانويه بر سنتز و خواص مكانيكي تركيب بين فلزي نانو ساختار Ti5Si3
697
بررسي تاثير فاصله بين شكافها بروي ريزش ثقلي نفت و گاز در مخازن شكافدار
698
بررسي تاثير فاصله بين مراكز لوله ها و شكل هندسي آنها در آب گرمكن هاي خورشيدي لوله خلا
699
بررسي تاثير فاصله سني و جنسيت مخاطب بر كاربرد زبان مودبانه در روابط خويشاوندي تهراني ها
700
بررسي تاثير فاصله محل سكونت از منابع شناخته شده آلودگي هوا بر بروز حوادث قلبي منجر به بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در شهر يزد
701
بررسي تاثير فاصله ي ارائه ي تحريكات بر پتانسيل وابسته به خطا در سيگنال الكتروانسفالوگرام
702
بررسي تاثير فاكتور پوشش پارچه بر احساس راحتي حرارتي و رطوبتي پوشاك با استفاده از مدل رياضي
703
بررسي تاثير فاكتورهاي ايمني بر كاهش هزينه و زمان پروژه هاي ساختماني
704
بررسي تاثير فاكتورهاي پوشش بر خواص اكسيداسيون دماي بالاي فولاد آلومينه شده
705
بررسي تاثير فاكتورهاي داخلي و خارجي موثر بر عملكرد خريد با نقش ميانجي سازماندهي تكامل يافته خريددر شركت دارساوين پارس
706
بررسي تاثير فاكتورهاي ريسندگي بر روي پرز آلودگي نخ چرخانه اي
707
بررسي تاثير فاكتورهاي فيزيكي هتل بر ادراك مشتريان از كيفيت خدمات و وفاداري
708
بررسي تاثير فاكتورهاي متالورژيكي بر حل شدن مس در روش حل كردن در حوضچه VatLeaching
709
بررسي تاثير فاكتورهاي محيطي بر بيوليچينگ ميكروبي فلز طلا از سنگ معدن با استفاده از باكتريهاي بومي
710
بررسي تاثير فاكتورهاي هندسي بر روي رفتار غيرخطي اتصالات K شكل لوله اي
711
بررسي تاثير فرآورده طبيعي گياه مورد بر بيماران دچار رينوسينوزيت مزمن در كلينيك ويژه گوش و حلق و بيني بيمارستان مسيح دانشوري تهران در سال۱۳۹۴
712
بررسي تاثير فرآيند ARB بر روي خواص متالورژيكي مس خالص تجاري
713
بررسي تاثير فرآيند DCAR بر خواص متالورژيكي ورق آلومينيوم AA 1050 جهت دستيابي به ساختار فوق ريز
714
بررسي تاثير فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ الومينيم 5052 جوشكاري شده به روش قوس تنگستني گاز خنثي
715
بررسي تاثير فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش آلياژ ريختگي منيزيمAZ91C
716
بررسي تاثير فرآيند برون سپاري در شركت برق منطقه اي آذربايجان
717
بررسي تاثير فرآيند ريخته گري بر روي سطح شيبدار بر تغييرات مورفولوژي فازهاي بين فلزي حاوي آهن در آلياژ آلومينيم 380
718
بررسي تاثير فرآيند عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و ريز ساختار فولادهاي پر كربن كرم دار
719
بررسي تاثير فرآيند عمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و خواص مكانيكي برنز آلومينيوم حاوي نيكل و آهن
720
بررسي تاثير فرآيند فشار ايزواستاتيك گرم بر خواص مكانيكي و ريزساختار سوپرآلياژ cmsx4
721
بررسي تاثير فرآيند مديريت دانش بر فرآيند كارآفريني سازماني
722
بررسي تاثير فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي و ريزساختار كامپوزيت آلياژ AZ31 و Al 1050
723
بررسي تاثير فرآيند نيمه جامد SIMA بر ريز ساختار و سختي آلياژ منيزيم AZ91
724
بررسي تاثير فرآيندهاي اطلاعاتي مرتبط با مديريت روابط مشتري بر عملكرد مشتريان
725
بررسي تاثير فرآيندهاي انتقال حرارت در پارامترهاي طراحي لوله هاي در ديگهاي بخار
726
بررسي تاثير فرآيندهاي خالص سازي مونت موريلونيت بر اصلاح آن توسط مواد آلي در فرآيند توليد نانو رس آلي
727
بررسي تاثير فرآيندهاي شيميايي-هيدرو-مكانيكي در پايداري سازه هاي هيپ ليچينگ به روش عددي
728
بررسي تاثير فرآيندهاي عمليات حرارتي كوئنچ و پارتيشنبندي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد كم آلياژ سيليسيم بالا DIN 1.5025
729
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر امكان عملياتي كردن سيستم مديريت ارتباط با مشتري crm با ميانجيگري نقش كيفيت زندگي كاري در شركت مخابرات شهرستان بندر عباس
730
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر عملكرد عملياتي از طريق متغير ميانجي نوآوري محصول و نوآوري فرآيند (مورد مطالعه : گروه سايپا)
731
بررسي تاثير فرآيندهاي مديريت دانش بر عملكرد عملياتي از طريق متغير ميانجي نوآوري محصول و نوآوري فرآيند (مورد مطالعه: گروه سايپا)
732
بررسي تاثير فراصوت بر ويژگي هاي پارچه پلي استري
733
بررسي تاثير فرانس ليست بر نوازندگي نوين پيانو
734
بررسي تاثير فرايند DCAR بر خواص مكانيكي ورق آلومينيوم 1050 AA
735
بررسي تاثير فرايند تغيير شكل شديد ECAP بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم 2024
736
بررسي تاثير فرايند ساخت بر ريز ساختار و خواص سراميكهاي پيزوالكتريك PZT
737
بررسي تاثير فرايند سينتر دومرحله اي بر خواص مكانيكي مرونيت زيست فعال نانوساختار
738
بررسي تاثير فرايند شهر نشيني بر ساختار قبيله عربي
739
بررسي تاثير فرايند عصاره كشي از گياه گزنه در ميزان جذب رنگ و كيفيترنگي حاصل برروي الياف پشم
740
بررسي تاثير فرايند مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد مديريت استراتژيك سازمان :مطالعه موردي صنعت كنسرو سازي در مازندران
741
بررسي تاثير فرايند مديريت دانش بر توليد ايده هاي نوآورانه در شركت برق منطقه اي مازندران
742
بررسي تاثير فرايند هوشمندي رقابتي بر جلب رضايت مشتريان
743
بررسي تاثير فرزند پروري والدين برتحصيلات فرزندان
744
بررسي تاثير فرزند معلول بر تعاملات اجتماعي و رضايتمندي از زندگي والدين آنها
745
بررسي تاثير فرزندداري بر ارتقاء عزت نفس مادران
746
بررسي تاثير فرسايش خاك بر توليد بخش كشاورزي (مطالعه موردي استان گلستان)
747
بررسي تاثير فركانس پالس بر ساختار و خواص خوردگي پوشش NI- CU ايجاد شده به روش آبكاري پالسي
748
بررسي تاثير فركانس و دامنه فشار صوتي در ديناميك ريز‌حباب‌ها تحت تابش امواج اولتراسوند
749
بررسي تاثير فرم محله هاي شهري بر آسايش با تاكيد بر جريان باد. نمونه موردي بافت مركزي شهر سنندج
750
بررسي تاثير فرهنگ ايثار و شهادت بر نوجوانان شهرستان اسد آباد
751
بررسي تاثير فرهنگ بر تعهد سازماني
752
بررسي تاثير فرهنگ پهلواني در وضعيت سياسي ـ فرهنگي عصر مغول ـ تيموري ( 616 ـ 912 ق )
753
بررسي تاثير فرهنگ حمايت نوآوري و رفتار شهروندي سازماني در امنيت سيستم اطلاعات الكترونيكي در سازمان هاي دولتي ( مطالعه موردي: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران )
754
بررسي تاثير فرهنگ ديني در شكل گيري و ساخت شهرهاي اسلامي(مطالعه موردي:شهر گرگان)
755
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون بر ميزان استقرار تجارت الكترونيك در شركت سايپا
756
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر استراتژي سازمان ﴿براساس مدل مايلز و اسنو﴾
757
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر افزايش بهره وري دبيران
758
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي استراتژي بازاريابي رابطه مند در بانك مهر اقتصاد (شعب شهرستان ساري)
759
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد شغلي كاركنان در اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان شمالي
760
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر توانمدسازي كاركنان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
761
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر جلب مشاركت كاركنان اداري و عملياتي در بندر اميرآباد
762
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي در ادارات كل استان چهارمحال و بختياري
763
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر سكوت سازماني با نقش واسطه اي تعهد سازماني مورد مطالعه: بانك صادرات سرپرستي شرق گيلان
764
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد در كسب و كار با نقش ميانجي نوآوري مطالعه موردي شركت توليدي ايران خودرو
765
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد سازمان در موسسه اعتباري ثامن شهر تهران
766
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد(تعلق سازماني) كاركنان بانك سپه استان كرمانشاه
767
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني در مجموعه شركت هاي داروسازي خوارزمي استان گيلان
768
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت استعدادهاÝمورد مطالعه ( راديو فرهنگ )
769
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان قم
770
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان عملكرد زنان در محيط كار ﴿مورد مطالعه بيمارستان شهرستان بروجن﴾
771
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان كارايي كاركنان(مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي استان مازندران)
772
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر نوآوري دانشگاه پيام نور مركز تهران
773
بررسي تاثير فرهنگ سازماني برعملكرد كاركنان ادارات دولتي مورد مطالعه ﴿اداره مخابرات شهرستان بروجن﴾
774
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بروظايف مديران ودارس ابتدايي شهر علي آبادكتول
775
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در تمايل به تسهيم دانش در سازمان از ديدگاه ارزشهاي رقابتي
776
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در سلامت سازماني با نقش ميانجي صلاحيت حرفه اي
777
بررسي تاثير فرهنگ سازماني وتعهد سازماني بر مديريت دانش
778
بررسي تاثير فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي بر پايداري در آمدي خانوار
779
بررسي تاثير فرهنگ سياسي نخبگان سياسي برتر توسعه نيافتگي سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي
780
بررسي تاثير فرهنگ عامه ي فارس بر نقوش بافته هاي قشقايي
781
بررسي تاثير فرهنگ عربي - اسلامي بر اشعار پروين اعتصامي
782
بررسي تاثير فرهنگ غربي بر روي دانشجويان علوم اجتماعي سال تحصيلي 84،دانشگاه پيام نور
783
بررسي تاثير فرهنگ كارآفرينانه سازماني بر خلاقيت و نوآوري
784
بررسي تاثير فرهنگ مديريت خطا برعملكرد سازمان
785
بررسي تاثير فرهنگ ملي بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك (مورد مطالعه: شركت ايران خودرو استان مازندران)
786
بررسي تاثير فرهنگ نوآوري بر عملكرد بازار با نقش ميانجيگري نوآوري بازاريابي و نوآوري محصول )مطالعه موردي : سازمانهاي كوچك و متوسط استان فارس(
787
بررسي تاثير فرهنگ و ساختار سازماني بر مديريت دانش در شركت لوله سازي اهواز
788
بررسي تاثير فرهنگ و گرايش به كار كاركنان بر موفقيت برنامه هاي بهبود بهره وري در شركتهاي توليدي
789
بررسي تاثير فرهنگ وقف بر سيماي كالبدي شهرهاي ايران با تاكيد بر بازار ﴿نمونه موردي بازارهاي سنتي يزد﴾
790
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري بر چابكي سازمان با نقش واسطه اي مديريت دانش (مورد مطالعه: مدارس غيرانتفاعي پسرانه در سطح رشت)
791
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري بر چابكي سازمان با نقش واسطه اي مديريت دانش(مورد مطالعه: مدارس غيرانتفاعي پسرانه در سطح رشت)
792
بررسي تاثير فرهنگ يادگيري سازماني بر خلاقيت كاركنان شركت سهامي برق منطقه اي گيلان
793
بررسي تاثير فرهنگ‌سازماني بر بهره وري كاركنان دانشگاه ها و سيستم هاي آموزشي (مطالعه موردي: دانشگاه علم و صنعت ايران)
794
بررسي تاثير فرود مديترانه بر بارشهاي دوره سرد سالهاي 2791-1791(ترسالي ) و 3791-2791(خشكسالي ) درغرب زاگرس
795
بررسي تاثير فسفات بر مقاومت دو رقم كلزا﴿Brassica napus) نسبت به سميت آلومينيوم
796
بررسي تاثير فشار ايزواستاتيك گرم (HIP) بر ريزساختار و خواص تنش گسيختگي سوپر‌آلياژ پايه نيكل CMSX4
797
بررسي تاثير فشار شغلي كاركنان دانشگاه پيام نور فارسان سال تحصيلي 92-93
798
بررسي تاثير فشار و دما بر خواص كششي و رفتار شكست جوش در فرآيند جوشكاري سر به سر ذوبي پلي اتيلن
799
بررسي تاثير فشار ورودي در پديده جذب مخلوط چند جزئي گاز در بسترهاي فشرده
800
بررسي تاثير فشارها و معضلات اخلاقي بر تضاد حسابرسي
801
بررسي تاثير فشارهاي بالا روي جابجايي توزيع شعاعي الكترون اتم هيدروژن در حالت پايه
802
بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملكرد شغلي در بين مديران جهاد سازندگي استان اصفهان
803
بررسي تاثير فشارهاي شغلي بر رضايت شغلي و عملكرد كاري در بين مديران اموزش و پرورش منطقه لنجان(زرين شهر)
804
بررسي تاثير فشردن قفسه سينه بر ميزان خروج ترشحات و شاخص هاي تنفسي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي ICU مركز اموزشي درماني منتخب شهر رشت در سال 92-1391
805
بررسي تاثير فشردن قفسه سينه بر ميزان خروج ترشحات و شاخص هاي تنفسي در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي مراكز آموزش درماني منتخب شهر رشت در سال 92- 1391
806
بررسي تاثير فضاي اخلاقي سازمان بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان اداره گاز استان اصفهان
807
بررسي تاثير فضاي رقابت بر طرح ريزي استراتژي توانمند سازي واحد بازرگاني شركت ملي نفتكش ايران
808
بررسي تاثير فضاي سبز شهري بر دماي محيط با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
809
بررسي تاثير فضاي شهري بر ميزان اجتماع‌پذيري با مقايسه سه مسير در محله جلفاي اصفهان
810
بررسي تاثير فضاي مجازي بر آداب و رسوم و افكار مردم
811
بررسي تاثير فضاي مجازي بر دينداري دانشجويان
812
بررسي تاثير فضاي مجازي بر شكاف ارزشي در خانواده ها
813
بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروند سازماني با نقش واسطه اي سلامت عاطفي (مورد مطالعه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي دولتي شهرستان رشت)
814
بررسي تاثير فضيلت سازماني بر رفتار شهروند سازماني با نقش واسطه اي سلامت عاطفي(مورد مطالعه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي دولتي شهرستان رشت)
815
بررسي تاثير فعال سازي با استات مس و استات نيكل بر روي تشكيل پوشش تبديلي فسفاته و مقاومت به خوردگي آن
816
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر احياي كلسيوترميك دي اكسيد تيتانيم
817
بررسي تاثير فعال سازي مكانيكي بر فرآوري ايلمنايت از طريق فرايند بكر
818
بررسي تاثير فعال‌سازي مكانيكي بر مهمترين خواص مكانيكي و فيزيكي سرباره‌ي فسفر فعال شده
819
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر احياء آلومينوترمي اكسيدواناديم به منظور توليد آميژان آلومينيوم- واناديم
820
بررسي تاثير فعالسازي مكانيكي بر فرآيند بكر
821
بررسي تاثير فعاليت بدني و محدوديت حركتي بر يادگيري و حافظه ي فضايي رت هاي نر پير و جوان
822
بررسي تاثير فعاليت سياسي دانشجويان بر افت تحصيلي آن ها ازنگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
823
بررسي تاثير فعاليت فيزيكي بر كيفيت زندگي بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب بيمارستان افشار پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر قلب.
824
بررسي تاثير فعاليت منظم ورزشي بر شيوه هاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1389
825
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي بر روي كيفيت ارتباط با مشتري در بين مشتريان نظام بانكي(مطالعه موردي مشتريان بانك ملت شعب شهرستان گنبد كاووس)
826
بررسي تاثير فعاليت هاي فرهنگي مساجد بر روي جوانان 17تا30سال
827
بررسي تاثير فعاليت هاي فرهنگي مساجد برروي جوانان
828
بررسي تاثير فعاليت هاي گروهي وانفرادي برميزان افسردگي ،اضطراب صفتي و پرخاشگري و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي پسران غير ورزشكارمقطع متوسطه شهرايلام
829
بررسي تاثير فعاليت هاي منابع انساني بر كارآفريني مديران مدارس غيردولتي استان گيلان با نقش واسطه اي تعهد سازماني
830
بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي بر پيشرفت تحصيلي
831
بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي نوجوانان بر نگرش نسبت ب بزهكاري
832
بررسي تاثير فعاليتهاي اردويي در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گرگان سال تحصيلي 78-1377
833
بررسي تاثير فعاليتهاي ترفيعي بر قصد پذيرش محصولات غذايي شركت هاي ماكاروني در شهرستان آمل
834
بررسي تاثير فعاليتهاي خلاقيت محور وبازي بر رشد فكري كودكان دبستاني منطقه 4 اموزش و پرورش مشهد
835
بررسي تاثير فعاليتهاي واحد تربيت بدني عمومي يك بر حجمها و ظرفيتهاي ريوي و تغييرات نوار قلبي دانشجويان
836
بررسي تاثير فقدان پدر بر وضعيت تحصيلي دانش اموزان دختر در دبيرستانهاي ناحيه 4 مشهد
837
بررسي تاثير فقر و حاشيه نشيني بر انحرافات اجتماعي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
838
بررسي تاثير فقر والدين بر آسيب پذيري و كج روي فرزندان
839
بررسي تاثير فلزات كادميوم و كبالت بر روي مكانيزم استخراج فلز توسط حلال آلي D2EHPA
840
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر اثربخشي استقرار مديريت دانش در دانشگاه پيام نور
841
بررسي تاثير فن‌آوري اطلاعات بر اثربخشي استقرارمديريت دانش در دانشگاه پيام نور
842
بررسي تاثير فناور ي اطلاعات برمديريت دانش در سازمان مطاله موردي شركت ايران خودرو
843
بررسي تاثير فناوري آموزشي بر كيفيت تدريس اساتيد در دانشكده ،هنر و علوم انساني شهرستان فارسان در سال 92-93
844
بررسي تاثير فناوري آموزشي بر كيفيت تدريس اساتيد در دانشكده هنر شهرستان فارسان در سال 93-92
845
بررسي تاثير فناوري اطلاعات )IT( بر بهره وري سازمان از ديدگاه مديران (بر اساس مدل كايزن ) در شركت سايپا
846
بررسي تاثير فناوري اطلاعات با ميانجي گري فرهنگ سازماني بر مديريت بحران
847
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد كاركنان با توجه به نقش تعديل كننده جو سازماني در كاركنان بانك ملي استان آذربايجان شرقي
848
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود فرآيند تصميم گيري مديران شركت خودروسازي سايپا
849
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري بانكي ، مطالعه موردي بانك تجارت شهر تهرا ن
850
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان بيمه خدمات درماني استان مركزي
851
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازماني واحدهاي ستادي شركت ملي پالابش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
852
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري نيروي كار ودستمزد
853
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهره وري و عملكرد شركت سهامي مخابرات استان مازندران
854
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابك سازي سازمان هاي دولتي (به صورت موردي سازمان ثبت اسناد و املاك)
855
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي سازمانها
856
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني ادارات و موسسات دولتي شهرستان دامغان
857
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد پروژه هاي ساختماني با توجه به نقش واسطه اي مديريت دانش (مطالعه موردي)
858
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارآفريني
859
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كاهش فساد اداري در سازمان هاي عمومي غير دولتي مورد مطالعه شهر داري نجف اباد
860
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كيفيت ادراك شده از خدمات سازمان حج و زيارت
861
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت جامع در اداره آموزش و پرورش بجنورد
862
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي با كمك روش دلفي و ماتريس رتبه اي
863
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بربهره وري سازماني در سازمان آموزش فني و حرفه اي استان لرستان
864
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در توسعه صنعت گردشگري شهرستان كرمان
865
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در فساد اداري:تبيين نقش تعديلگر وجدان كاري
866
بررسي تاثير فناوري اطلاعات درآموزش ازديدگاه دبيران مقطع متوسطه دخترانه دامغان
867
بررسي تاثير فناوري اطلاعات روي بهره وري. نيروي كار و دستمزد
868
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (تجارت الكترونيك ) بر بازاريابي محصولات كشاورزي كشاورزان شهرستان كرمانشاه
869
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر آموزش و يادگيري دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر
870
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر استراتژي بازيابي در بازار بين المللي خراسان شمالي
871
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه اي معلمان زن آموزش متوسطه شهرستان سوادكوه از ديدگاه خودشان
872
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازمان با استفاده از كارت امتياز متوازن
873
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد سازماني
874
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان آق قلا
875
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و اعتماد بر حاكميت رابطه اي به منظور بهبود عملكرد زنجيره تامين
876
بررسي تاثير فناوري نانو در عرصه كشاورزي
877
بررسي تاثير فنتانيل ترانس درمال در ميزان بيدردي پس از عمل جراحي لاپاراتومي انتخابي
878
بررسي تاثير فنتانيل ترانس درمال در ميزان بيدردي پس از عمل جراحي لاپاراتومي انتخابي
879
بررسي تاثير فنتانيل وريدي بر كاهش دردناشي ازپونكسيون لومباردر نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
880
بررسي تاثير فواصل زماني اندازه گيري بر دقت تعيين ديماند مصرف
881
بررسي تاثير فيلت بر توزيع تنش در سازه هاي اتصال چسبي تك لبه اي
882
بررسي تاثير فيلم آموزشي بر ميزان آگاهي كارورزان ورودي 91-1390 دانشگاه علوم پزشكي گيلان از نحوه¬ي برخورد با بيماران ترومايي
883
بررسي تاثير فيلم هاي هاليوودي بر فرهنگ پست مدرنيسم در دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر
884
بررسي تاثير فيلمبرداري آثار سينماي اكسپرسيونيستي بر فيلمهاي دهه 60 و 70
885
بررسي تاثير فيوز CSY بر عملكرد لرزه¬اي قاب¬هاي فولادي نامنظم در ارتفاع
886
بررسي تاثير قابليت استفاده وشهرت ادراك شده بر وفاداري به وب سايت با تاكيد بر ميزان آشنايي افراد﴿مورد مطالعه:سايت شهر فرش﴾
887
بررسي تاثير قابليت استفاده وشهرت ادراك شده بر وفاداري به وب سايت باتاكيد بر ميزان آشنايي افراد﴿مورد مطالعه :سايت شهر فرش﴾
888
بررسي تاثير قابليت پلت فرم و حاكميت رابطه اي بر قابليت فرآيند كسب و كار الكترونيكي ؛ مطالعه موردي شركت توسن
889
بررسي تاثير قابليت سازماني و مشتري‌مداري سازمان بر سيستم عملكرد مديريت روابط با مشتري در صندوق توسعه عصر شمال شهرستان بابل
890
بررسي تاثير قابليت كاربردي وب سايت بر انجام تبليغات دهان به دهان توسط مشتريان با در نظر گرفتن متغبر واسطه اي رضايت و وفاداري مشتريان
891
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد بازار شركتهاي كوچك و متوسط در شهركهاي صنعتي استان مازندران
892
بررسي تاثير قابليت هاي بازاريابي نوآورانه و يادگيري سازماني بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي: شركت هاي كسب و كار كوچك و متوسط در شهرك صنعتي آمل)
893
بررسي تاثير قابليت هاي توانمندسازي سيستم خبره در بهبود تصميمات راهبردي مديران(مطالعه موردي راه آهن ج اا)
894
بررسي تاثير قابليت هاي فردي بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي بانك سينا شهر اصفهان)
895
بررسي تاثير قابليت هاي فناوري اطلاعات وعملكرد ونو آوري باتوجه به نقش كارآفريني وتعديل گري و مزيت رقابتي درشركتهاي نفت فلات قاره
896
بررسي تاثير قابليت‌هاي بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات از طريق متغيرهاي ميانجي دسترسي اطلاعات صادراتي و روابط شبكه‌هاي تجاري
897
بررسي تاثير قابليت‌هاي پوياي فناوري اطلاعات بر عملكرد رقابتي با تاكيد بر نقش ميانجي چابكي بازاري و نقش ميانجي چابكي عملياتي (مورد مطالعه شهرك صنعتي اشتهارد)
898
بررسي تاثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي صادراتي با توجه به نقش ميانجي گرايانه چابكي زنجيره تامين
899
بررسي تاثير قابليتهاي فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي صادراتي با توجه به نقش ميانجي گرايانه چابكي زنجيره تامين (مطالعه موردي شركتهاي توليدكننده و صادركننده سيمان مستقر در استان تهران و البرز)
900
بررسي تاثير قابليتهاي لجستيك معكوس بر هزينه شركت (مطالعه موردي : شركت بل روزانه )
901
بررسي تاثير قاچاق منسوجات برروي بهره وري در صنعت نساجي ايران (86-1375)
902
بررسي تاثير قارچ ميكوريز اربسكولار برتحريك توليد گليسريزين درگياه دارويي شيرين بيان
903
بررسي تاثير قارچ هاي Lecanicillium muscarium ، Beauveria bassiana و حشره كش ايميدا كلوپرايد روي پوره هاي سنين مختلف سفيد بالك گلخانه، Trialeurodes vaporariorum به صورت جداگانه و تركيبي
904
بررسي تاثير قالب سيماني و ماسه اي بر روي دقت ابعادي و خواص مكاميكي قطعات چدني خاكستري در فرآيند ريخته گري توپر
905
بررسي تاثير قرار دادن كلسيم هيدروكسايد و ميزان رطوبت عاج برچسبندگي يك نوع سيلر بيوسراميك در كانال ريشه دندان هاي ثنايا فك بالا
906
بررسي تاثير قرارداد روانشناختي بر رفتارهاي انحرافي با توجه به نقش تعديلگر خودكنترلي در اداره كل راه و شهرسازي جنوب كرمان
907
بررسي تاثير قرارداد هاي روان شناختي(عوامل فردي-سازماني) برعملكرد مديريت استعداد(مطالعه موردي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران)
908
بررسي تاثير قرارداد هاي هوشمند مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي بر مهندسي سازماني در سازمان هاي پروژه محور
909
بررسي تاثير قشربندي اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان
910
بررسي تاثير قصه گويي بر احساس تنهايي كودكان سن مدرسه بستري در مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت در سال 1396
911
بررسي تاثير قطبيت ميدان مغناطيسي خارجي و جهت اختلاف پتانسيل الكتريكي بر فرآيند الكتروريستي
912
بررسي تاثير قطران و دود سيگار بر روي بافت معده در بيماران مراجعه كننده با علائم سوء هاضمه به بخش آندوسكوپي مراكز آموزشي درماني و تحقيقاتي امام رضا ع تبريز
913
بررسي تاثير قلدري سازماني بر سكوت كاركنان با نقش ميانجي تخطي از قرارداد روانشناختي
914
بررسي تاثير قليا روي پارچه پلي استر با سطح مقطع مختلف
915
بررسي تاثير قوميت بر انتخاب كانديداهاي شوراي سلامي ( قوم ترك ) شهر گلوگاه
916
بررسي تاثير قير طبيعي و زايكوترم بر خواص خودترميمي آسفالت نيم گرم
917
بررسي تاثير قيمت نفت بر شاخص سهام در كشورهاي صادر كننده و واردكننده نفت مورد ايران و تركيه
918
بررسي تاثير قيمت و استراتژي اهرم قرار دادن نام تجاري بر نيت خريد مصرف كنندگان ﴿مورد مطالعه: دسرهاي دنت و رامك﴾
919
بررسي تاثير كاپتوپريل بر كارايي درمات با سلول هاي بنيادي در پيشگيري و يا كاهش اثرات نارسايي قلبي ناشي از دوكسوروبيسين در مدل حيواني رت
920
بررسي تاثير كاتاليست KMnO4 بر روي خواص نوري پوشش هاي زيستي نانومتري
921
بررسي تاثير كاتاليستي فلزات تجيب در تبديل مستقيم گاز طبيعي به اسيد استيك
922
بررسي تاثير كار فلسفي با كودكان سنين 8 تا 11 سال مقطع ابتدايي پسرانه
923
بررسي تاثير كار گروهي در آموزش رياضي برپيشرفت تحصيلي
924
بررسي تاثير كار مكانيكي بر احياء اكسيد مس در حضور آلومينيوم
925
بررسي تاثير كار مكانيكي بر تهيه TIO2 از ايلمنايت
926
بررسي تاثير كار مكانيكي بر روي احياي حرارتي سيستم Tio2\A1
927
بررسي تاثير كار مكانيكي و عمليات حرارتي بر تهيه TIC از ايلمنايت
928
بررسي تاثير كار مكانيكي و عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي تنشي آلياژ 7075 آلومينيوم
929
بررسي تاثير كارآفريني اجتماعي بر توسعه اقتصاد مقاومتي مورد مطالعه كميته امداد امام خميني (ره)استان تهران
930
بررسي تاثير كارآفريني اجتماعي بر عملكرد سازماني
931
بررسي تاثير كارآفريني سازماني بر توليد در كلاس جهاني (مطالعه موردي: شركت ياس نخ )
932
بررسي تاثير كارآفريني سازماني بر توليد در كلاس جهاني .W C M
933
بررسي تاثير كارآفريني و مسئوليت اجتماعي شركت به عنوان كاتاليست نسبت به عملكرد شركت و ارزش نام تجاري برند اسنوا
934
بررسي تاثير كارايي دو ماه برنامه تمريني منتخب در منزل همراه با لوح فشرده و در سالن با حضور مربي برSPPB زنان مبتلا به MS
935
بررسي تاثير كارايي سرمايه فكري بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
936
بررسي تاثير كاربرد الگوي اكولوژيكي اجتماعي در ارتقاي فعاليت بدني كاركنان زن دانشگاه تبريز درسال 1390
937
بررسي تاثير كاربرد بازاريابي الكترونيكي در رونق بخش گردشگري استان گيلان
938
بررسي تاثير كاربرد راهبردهاي يادگيري شناختي (بسط دهي يا تفسير و گسترش مطالب سازماندهي تكرار و تمرين ) بر سطح درك مطلب درس زبان فارسي سال اول متوسطه دانش آموزان پسر مناطق روستايي شهرستان اقليد
939
بررسي تاثير كاربرد سبك هاي يادگيري در ميزان يادگيري دانش آموزان راهنمايي شهرستان فارسان در سال 92
940
بررسي تاثير كاربرد شيوه هاي رفتاري ، شناختي و تركيبي بر تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژي الكتريكي شمال تهران
941
بررسي تاثير كاربرد فلورايد موضعي بر روي استحكام باند برشي فيشورسيلانت
942
بررسي تاثير كاربرد فناوري اطلاعات بر بهره وري كاركنان جهاد كشاورزي
943
بررسي تاثير كاربرد كامپيوتر بر موفقيت دانش آموزان
944
بررسي تاثير كاربرد مدل خودمراقبتي اورم بر خودكارآمدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز اموزشي - درماني رازي شهر رشت در سال 95-1394
945
بررسي تاثير كاربرد نانو ذرات رنگدانه در فرمولاسيون تونرهاي رنگي بر ويژگي هاي كاربردي چاپ رنگي كاغذ
946
بررسي تاثير كاربردفلورايد موضعي بر روي استحكام باند برشي فيشور سيلانت
947
بررسي تاثير كاربردنيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و برخي صفات رويشي
948
بررسي تاثير كاربري اراضي بر فرآيند هيدرولوژيكي :با تاكيد برخصوصيات سيلاب و روش هاي كنترل سيلاب مطالعه موردي ﴿حوضه آبريز سد جيرفت ﴾
949
بررسي تاثير كاربري اراضي و مواد مادري بر توزيع عمودپذيرفتاري مغناطيسي خاك سطحي شرق اصفهان
950
بررسي تاثير كاربست تجارت الكترونيكي بر عملكرد آژانسهاي خدمات مسافرتي براساس ديدگاه اسكوكا و ديرسون (مورد مطالعه آژانس هاي مسافرتي بر خط ايران)
951
بررسي تاثير كاربست روش آموزش مساله محور در تدريس درس علوم تجربي توسط معلمان پايه ششم شهرستان بهشهر ﴿ مورد مطالعه: دانش آموزان پايه ششم شهرستان بهشهر﴾
952
بررسي تاثير كاربيد يوتكتيك بر مقاومت به سايش چدن سفيد كم آلياژ حاوي مس
953
بررسي تاثير كارت هوشمند سلامت در ارتقائ كيفيت خدمات درماني (مورد مطالعه:سازمان بيمه تامين اجتماعي استان مازندران)
954
بررسي تاثير كاردرماني بر ميزان بهبود باليني در بيماران اسكيزوفرني
955
بررسي تاثير كارراهه هاي شغلي بر درگيري كاركنان در كار بانك كشاورزي شهرستان كاشان و آران و بيدگل
956
بررسي تاثير كارسرد بر خواص كششي و خواص ناهمسانگردي ورق آلومينيوم5052
957
بررسي تاثير كارسرد بر خواص مكانيكي و خواص ناهمسانگردي ورق آلومينيوم 5052
958
بررسي تاثير كارسرد بر فرايند رسوب سختي و خواص كششي آلياژ آلومينيوم 6061
959
بررسي تاثير كاركردهاي مختلف برند بر عكس العمل مصرف كنندگان در بازار خودرو
960
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي اﺣﻴﺎي حرارتي سيستم TiO2/Al
961
بررسي تاثير كاشي‌كاري سلجوقيان و ايلخانيان بر كاشي‌كاري سلاجقه روم﴿آسياي صغير﴾
962
بررسي تاثير كالبد خانه هاي دوره پهلوي اول اصفهان در تعاملات اجتماعي ساكنان
963
بررسي تاثير كانارد بر ضرايب آيروديناميكي موشك
964
بررسي تاثير كانال ها و شبكه هاي ماهواره اي بر روي شيوه زندگي مردم
965
بررسي تاثير كانون اخلاقي بر نيت خريد با توجه به نقش تعديلگر مسئوليت اجتماعي برند و وابستگي عاطفي برند
966
بررسي تاثير كاهش تعرفه بر تجارت محصولات كشاورزي با استفاده از مدل هاي شبيه سازي تجارت كشاورزي ﴿مطالعه موردي : ايران﴾
967
بررسي تاثير كاهش ساعت كار بر تعهد سازماني پرستاران بخش ويژه در بيمارستان وليعصر ﴿عج﴾بيرجند
968
بررسي تاثير كاهش وزن پلي استر روي خصوصيات چاپ پيگمنت روي آن
969
بررسي تاثير كپسول بابونه بر الگوي قاعدگي و علايم سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 97-1396
970
بررسي تاثير كپسول پروبيوتيك بر گلوكز ناشتا و پارامترهاي متابوليكي در مادران باردار مبتلا به ديابت بارداري يا اختلال تحمل گلوكز
971
بررسي تاثير كتاب جديد فارسي اول راهنمايي بر مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان پايه اول راهنمايي شهرستان گرمي در سال تحصيلي 88-87
972
بررسي تاثير كتاب هاي جديد فارسي دوره ابتدايي بر سواد خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران
973
بررسي تاثير كتاب و كتابخواني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
974
بررسي تاثير كتاب و كتابخواني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منطقه كلاله
975
بررسي تاثير كتب غير درسي در پيشرفت دانش آموزان مقطع ابتدايي
976
بررسي تاثير كتوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران در مقايسه با پروپوفول در اعمال جراحي سرپايي زنان
977
بررسي تاثير كتوفول بر وضعيت هموديناميك بيماران در مقايسه با پروپوفول در اعمال جراحي سرپايي زنان
978
بررسي تاثير كربن فعال آبگريز و ديسپرسيون آن در اپوكسي بر محافظت سطحي بتن
979
بررسي تاثير كرم آلوورا بر شدت عارضه پوستي اشعه درماني در بيماران مبتلا به سرطان مراجعه كننده به مركز آموزشي ـ درماني رازي شهر رشت در سال 87-1386
980
بررسي تاثير كروم(Cr)بر ريزساختار و مشخصات مكانيكي آلياژ دوتاييy-Tial
981
بررسي تاثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي يزد
982
بررسي تاثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي يزد
983
بررسي تاثير كسب و كار الكترونيكي بر مديريت اقتصاد مجازي (مورد كاوي بازي هاي رايانه اي)
984
بررسي تاثير كسب و كارهاي خدمت محور در توسعه نوآوري باز در صنعت فناوري اطلاعات در شهر تهران
985
بررسي تاثير كسب وكار الكترونيك بر استقرار زنجيره تأمين در ذوب آهن اصفهان
986
بررسي تاثير كسب وكار الكترونيكي بر عملكرد زنجيره تامين
987
بررسي تاثير كشت بافت و اسيد جيبركيك (Ga3) بر حذف ويروسهاي سيب زميني
988
بررسي تاثير كشت پاييزه در حذف انبارداري ميزان رشد و عملكرد سيب زميني در منطقه اصفهان
989
بررسي تاثير كشت پنبه بر اقتصاد روستايي بخش مركزي شهرستان داراب در راستاي پايداري
990
بررسي تاثير كشت پياز بر رونق اقتصادروستايي ( مطالعه موردي دهستان بناجوي شرقي ) شهرستان بناب
991
بررسي تاثير كشت خاكپوش زنده شبدر بر سيم بر رشد و عملكرد ذرت و كنترل علف هاي هرز در سيستم هاي مختلف خاكورزي
992
بررسي تاثير كشت ويژه گياهان مناطق خشك بر روند بهسازي يك نمونه خاك شور و قليايي در شرايط گلخانه اي
993
بررسي تاثير كشش ايستا همراه با گرماي عمقي التراسوند، گرم كردن فعال وسرما بر انعطاف پذيري عضلات همسترينگ
994
بررسي تاثير كشش بين قفسه اي بر پارامترهاي نورد سرد تاندوم به كمك شبكه هاي عصبي
995
بررسي تاثير كشش درچله پيچي بر روي بافت هاي تركيبي
996
بررسي تاثير كشف المحجوب هجويري بر تذكره الاولياء عطار
997
بررسي تاثير كلاس هاي آموزش خانواده بر سازگاري خانواده در منطقه سعدآباد
998
بررسي تاثير كلاس هاي پيش دبستاني درموقعيت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي ناحيه 2قم
999
بررسي تاثير كلاسهاي آموزشي مشاوره پيش از ازدواج برميزان آگاهي مراجعين از روشهاي تنظيم خانواده در مركز بهداشتي درماني رشتيان شهرستان رشت در تيرماه 1383
1000
بررسي تاثير كلاسهاي ان آ در ترك اعتياد جوانان شهرستان شيروان
بازگشت