<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت ارتباط با مشتري با تاكيد بر عوامل سازماني در صنعت بيمه : بيمه كارآفرين شهر قزوين
2
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري خدامت مسافرتي و هوايي
3
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري(با نقش واسطه اي عوامل سازماني)در بانك شهر
4
بررسي تاثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني در كسب وكارهاي كوچك و متوسط
5
بررسي تاثير مديريت دانش بر همرديف سازي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در شركت مخابرات استان مازندران
6
بررسي تاثير مديريت دانش بررضايت شغلي با نقش ميانجي عملكرد نوآورانه
7
بررسي تاثير مديريت دانش بركار آفريني سازماني ،ايجاد كسب وكار نوآوري درمحصول وخدمات
8
بررسي تاثير مديريت دانش بركارايي دانشگاه پيام نور مركز بهشهراز منظر دانشجويان
9
بررسي تاثير مديريت دانش برنتايج مشتريان سازماني (مورد مطالعه شركت آب منطقه¬اي گيلان)
10
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر ايجاد ارزش ادراكي و وفاداري مشتريان
11
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر بهبود روابط با مشتريان صنعتي
12
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر مديريت ارتباط با مشتري
13
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر هوش سازماني دانشگاه آزاد تهران مركز
14
بررسي تاثير مديريت دانش مشتري بر وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي و دولتي شهر رشت
15
بررسي تاثير مديريت دروني برند بر رفتار شهروندي برند با نقش ميانجي تعهد برند و رضايت شغلي (مطالعه موردي : فروشگاههاي زنجيره اي رفاه در شهر تهران )
16
بررسي تاثير مديريت رابطه با مشتري (CRM) بر عملكرد موسسات مالي اصفهان
17
بررسي تاثير مديريت روابط با مشتري بر كسب مزيت رقابتي بانك كشاورزي ( مورد مطالعه : شهرستان اصفهان )
18
بررسي تاثير مديريت زمان بر اثربخشي آموزشي آموزگاران مورد مطالعه مدارس ابتدايي ناحيه 4
19
بررسي تاثير مديريت زمان بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان
20
بررسي تاثير مديريت زمان بر رضايت از زندگي در دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
21
بررسي تاثير مديريت زنجيره تأمين مهمان‌ نوازي پايدار بر رضايت و وفاداري مشتريان در صنعت هتل‌ داري استان يزد
22
بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين بر كيفيت اطلاعات داخلي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
23
بررسي تاثير مديريت زنجيره تامين و سيستم اطلاعاتي بر كارآيي زنجيره تامين (مطالعه موردي : شركت پارس ميل لنگ)
24
بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش و حاكميت شركتي بر سودآوري (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)
25
بررسي تاثير مديريت سود بر پايداري سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
26
بررسي تاثير مديريت سود بر توانايي پيش بيني جريان نقد عملياتي و اقلام تعهدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
27
بررسي تاثير مديريت سود واقعي بر ارتباط بين بيش اطميناني مديريت و عملكرد مالي آتي در بورس اوراق بهادار تهران
28
بررسي تاثير مديريت شهرسازي از نظر جمعيت و مسكن در شهرستان اهواز
29
بررسي تاثير مديريت كارآمد بر روند تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه ناحيه يك قم
30
بررسي تاثير مديريت كارآمد مدبر و روند تحصيلي دانش آموزان در دبيرستانهاي نمونه مردمي دخترانه ناحيه يك قم
31
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع در شركت هاي قطعه ساز خودرو در ايران
32
بررسي تاثير مديريت كيفيت خدمات بانكي براي دستيابي سازمان به كلاس جهاني در بانك صادرات كرمانشاه
33
بررسي تاثير مديريت كيفيت فراگير بر عملكرد صنعت هتلداري با نقش ميانجي بازارگرايي (مورد مطالعاتي: هتل هاي سه، چهار و پنج ستاره شهر اصفهان)
34
بررسي تاثير مديريت كيفيت فراگير در ايجاد و توسعه رضايت مشتري در واحدهاي صنعتي
35
بررسي تاثير مديريت متخصص ومتعهد درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان.
36
بررسي تاثير مديريت مشاركت جو بر پايداري منابع آب و خاك طرح حلبه رود (مطالعه موردي - روستاي آرو)
37
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر بهره وري دبيران
38
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر عملكرد مالي ادراك شده شركت با نقش ميانجي شايستگي مديران ( مورد پژوهي: شركت فولاد خوزستان)
39
بررسي تاثير مديريت مشاركتي بر كارايي مديران از ديد گاه دبيران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
40
بررسي تاثير مديريت مشاوره اي بر كارآيي و رضايت شغلي
41
بررسي تاثير مديريت منابع انساني الكترونيك بر اجراي موفق جانشين پروري
42
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر بهره وري اداره پست شهرستان بهشهر
43
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني با توجه به نقش واسطه اي رضايت شغلي (مطالعه موردي :اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي مازندران)
44
بررسي تاثير مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني با توجه به نقش واسطه اي رضايت شغلي (مطالعه موردي:اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران)
45
بررسي تاثير مديريت منابع انساني دانش محور بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه اي سرمايه فكري (مورد مطالعه :صنعت دارو در ايران)
46
بررسي تاثير مديريت موفق بر عملكرد كاركنان كارخانه بهپاك
47
بررسي تاثير مديريت موفق بر عملكرد كاركنان كارخانه بهپاك
48
بررسي تاثير مديريت هزينه بر عملكرد خدمات مخابراتي براساس رويكرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت (مورد مطالعه : شركت مخابرات ايران )
49
بررسي تاثير مديريت هويت برند سازمان بر تعهد كاركنان(مطالعه موردي شعب بانك تجارت استان گلستان)
50
بررسي تاثير مذهب ﴿ دوره هاي اسلام ﴾ بر طرح و نقش قالي ايران
51
بررسي تاثير مراحل حلاجي و چندلاكني بر ميزان مخلوط شوندگي الياف پنبه و اكريليك
52
بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بر ميزان اضطراب، استرس و افسردگي مادران نوزادان بستري در بخشهاي نوزادان مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 1393-1394
53
بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بر ميزان بر آورده شدن نيازهاي والدين كودكان 1 تا 3 ساله مبتلا به گاستروآنتريت بستري در مركز آموزشي درماني كودكان شهر رشت سال 1389
54
بررسي تاثير مراقبت معنوي بر ميزان رضايتمندي خانواده¬ي بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان پورسينا در سال 1397
55
بررسي تاثير مربوط بودن و قابل اتكا بودن اطلاعات صورتهاي مالي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
56
بررسي تاثير مربي گري مسير شغلي بر تصميم گيري مسير شغلي و سردرگمي مسير شغلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان ناحيه 2 آموزش و پرورش شهر اصفهان
57
بررسي تاثير مرحله دوم عمليات آنيل بر روي خواص مكانيكي لوله هاي چدن نشكن
58
بررسي تاثير مرسرايزينگ گرم بر برخي از خواص پارچه صددرصد پنبه اي
59
بررسي تاثير مرسرايزينگ گرم بر برخي از خواص پارچه مخلوط پنبه - پلي استر
60
بررسي تاثير مركز دفن زباله كهريزك تهران در ايجاد زمين لرزه هاي القايي
61
بررسي تاثير مروپنم در مقايسه با سفتازيديم در درمان تب و نوتروپني شديد كودكان سرطاني
62
بررسي تاثير مروپنم در مقايسه با سفتازيديم در درمان تب و نوتروپني شديد كودكان سرطاني
63
بررسي تاثير مزاياي تجربي و تحولي بر روابط مصرف كننده نام تجاري (مورد مطالعه شركت ال جي)
64
بررسي تاثير مزاياي رفتارسازماني بر عملكرد شغلي و نقش واسط كاركنان بانك ملت
65
بررسي تاثير مزمن ديازپام در حضور استرس گرسنگي بر صدمات ناشي از اسكمي ري پرفيوژن در قلب مجزا شده رت
66
بررسي تاثير مزمن ديازپام در حضور استرس گرسنگي بر صدمات ناشي از ايسكمي - ري پروفيوژن در قلب ايزوله رت
67
بررسي تاثير مزيت دوگانه - استراتژي هاي رهبري هزينه و تمايز، بر افزايش فروش(مورد مطالعه : شركت توليدي-صنعتي فريدولين )
68
بررسي تاثير مزيت رقابتي بر خلق ارزش در موسسات مالي و اعتباري (مطالعه موردي : موسسه مالي و اعتباري عسگريه)
69
بررسي تاثير مزيت رقابتي بر رفتار خريد مصرف كنندگان مورد مطالعه شركت Apple
70
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر آگاهي و ارزش ويژه برند با نقش ميانجي برندسازي شركت (مطالعه موردي: بيمه پارسيان در شهر اصفهان)
71
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر هويت برند شركت با تعديل گري نقش آگاهي مشتري
72
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت ،بر قصد خريد مشتريان با مقايسه قوميت هاي اصلي كشور مورد مطالعه(نمايشگاه فرش دستبافت)
73
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر اعتماد مشتريان و شهرت شركت (مطالعه موردي :شعب بانك صادرات شهرستان ساري)
74
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتريان
75
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر رضايت و ادراك مشتري در صنعت بانكداري (مطالعه موردي :بانكهاي شهر نكا)
76
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر رفتار شهروندي با نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي :سازمان صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ساري)
77
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر كيفيت رابطه با مشتريان مورد مطالعه شركت گوشتيران
78
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر مزيت رقابتي
79
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت،بر قصد خريد مشتريان با مقايسه قوميت هاي اصلي كشور مورد مطالعه(نمايشگاه فرش دستباف)
80
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي و اقتصادي بر عملكرد مالي با نقش ميانجي نوآوري سازماني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
81
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعيCSR بر ترجيح مشتري به برند، با تاكيد بر نقش ميانجي كيفيت برند درك شده
82
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعيCSR بر ترجيح مشتري به برند، با تاكيد بر نقش ميانجي كيفيت برند درك شده
83
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي بر نگه داشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
84
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني بر وفاداري مشتري از طريق هويت مشتري سازمان ،اعتماد ورضايت مشتري (مطالعه موردي: مركز درماني شهيد شوريده)
85
بررسي تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي و نوآوري خدمات بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي حمايت از مشتري در مورد شركت زمزم خوزستان
86
بررسي تاثير مسئوليتهاي اجتماعي شركتها بر ارزش آفريني شركت
87
بررسي تاثير مسائل اقتصاي برزندگي صوفيان مسلمان تاقرن هفتم هجري
88
بررسي تاثير مسوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مصرف كننده با توجه به نقش متغيرهاي استانداردهاي اخلاقي ، رضايتمندي و اعتماد در شركت كاله آمل
89
بررسي تاثير مسير كرنش در فرايند نورد تجمعي پيوندي﴿ARB﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نوار آلومينيومي
90
بررسي تاثير مسير نوردهي بر ريزنشت دو نوع كامپوزيت
91
بررسي تاثير مسير نوردهي بر ريزنشست دو نوع كامپوزيت
92
بررسي تاثير مشاركت ايجاد شده از خدمات تعاملي مبتني بر فناوري اطلاعات بر نتايج رفتار مشتري و تاثير آن بر نتايج مالي در شركت ايرانسل
93
بررسي تاثير مشاركت ايجاد شده از خدمات تعاملي مبتني بر فناوري اطلاعات بر نتايج رفتار مشتري و تاثير آن بر نتايج مالي در شركت ايرانسل
94
بررسي تاثير مشاركت خانواده در برنامه باز تواني قلبي بر كلاس عملكردي بيماران پس از آنژيوپلاستي عروق كرونر
95
بررسي تاثير مشاركت زنان در توسعه كشور
96
بررسي تاثير مشاركت كاركنان بر تعهد سازماني كاركنان سازمان جهاد كشاورزي قم(براساس مدل بالفور و وكسلر)
97
بررسي تاثير مشاركت كاركنان در تصميم گيري بر توانمند سازي و عملكرد آنها در بانك سپه
98
بررسي تاثير مشاركت كودكان در طراحي داستانسرايانه لباس خود بر پرورش خلاقيت آنها ( مطالعه موردي: دختران 3 تا 6 سال)
99
بررسي تاثير مشاركت مشتريان در شبكه هاي اجتماعي بر ارتباطات برند در مورد برند گوشي سامسونگ
100
بررسي تاثير مشاوره به شيوه ي شناختي - رفتاري، بر اساس رويكرد زير سيستم هاي شناختي متعامل بر افسردگي و اضطراب زوج هاي نابارور
101
بررسي تاثير مشاوره در مدارس شاهد از ديدگاه دانش اموزان دختر شهر مشهد
102
بررسي تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري شغلي ديويس بر افزايش بهره وري و رضايت شغلي كارمندان اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان
103
بررسي تاثير مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري اجتماعي و انتخاب شغل كرامبولنز بر تغيير نگرش و افزايش رفتار كارافرينانه دانشجويان دانشگاه اصفهان
104
بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش كارآفريني بر افزايش رفتار كاريابي زنان بيكار شهركرد
105
بررسي تاثير مشاوره شغلي شناختي - اجتماعي بر افزايش خودكارآمدي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
106
بررسي تاثير مشاوره ﴿فردي - گروهي﴾ بر روي كاهش اضطراب دانشجويان
107
بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شهريار در سال 94-93
108
بررسي تاثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش اموزان دختر مقطع متوسطه
109
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر افزايش مهارتهاي تحصيلي و پيشرفت تحصيلي
110
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر سازگاري دانش‌آموزان
111
بررسي تاثير مشاوره گروهي بر كاهش پرخاشگري دانش اموزان دبستاني شهر خورموج
112
بررسي تاثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي بر تغيير نگرش نسبت به تحصيل وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان
113
بررسي تاثير مشاوره گروهي مبتني بر درمان پذيرش و تعهد و تصوير بدني و عزت نفس در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي كيستيك
114
بررسي تاثير مشاوره مامايي با رويكرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب و دلبستگي مادر- جنين در مادران بارداري با سابقه سقط
115
بررسي تاثير مشاوره مسير شغلي سازه گرا بر قابليت استخدام دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
116
بررسي تاثير مشاوره هاي فردي در كاهش مشكلات خانوادگي مراجعان، از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني، دانشگاه يزد
117
بررسي تاثير مشاوره و راهنمايي بر كاهش ناهنجاريهاي رفتاري نوجوانان (دبيرستان هاي دخترانه ناحيه چهار شيراز)
118
بررسي تاثير مشاوره ي شغلي به شيوه ي پردازش اطلاعات شناختي بر كاهش افكار ناكارامد حرفه اي دانشجويان دانشگاه اصفهان
119
بررسي تاثير مشاوره ي مبتني بر رابطه ي دوتايي بر انطباق پذيري مسير شغلي و تامل ورزي دانش آموزان دختر پايه نهم
120
بررسي تاثير مشترك آلومينيوم و مس ير روي چدن هاي نشكن تهيه شده به روش افزودن منيزيم در راهگاه
121
بررسي تاثير مشتري محوري و تعهد رفتاري و ارتباطات بر روي توسعه صادرات و بهبود عملكرد صادرات در صادركنندگان استان آذربايجانشرقي
122
بررسي تاثير مشتري مداري بر عملكرد صادرات با در نظرگرفتن متغيرهاي ميانجي تعهد رفتاري و ارتباطات در شركت هاي صادركننده مواد غذايي استان تهران
123
بررسي تاثير مشتريان بر فرآيند ارزش آفريني اشتراكي برند در شركت بيمه البرز
124
بررسي تاثير مشتقات گلايكول در سيالات حفاري پايه آبي
125
بررسي تاثير مشخصات پروفيل طولي در سرعت سير قطارهاي پر سرعت ( با تاكيد بر ايمني)
126
بررسي تاثير مشخصات حركت ورودي زمين بر پاسخ لرزه اي ديوار حائل وزني به كمك مدلسازي عددي
127
بررسي تاثير مشخصات فيزيكي نمد تغذيه شده به دستگاه سوزن زني مخمل ﴿ولور﴾ بر خواص فيزيكي مكانيكي كفپوش منسوج
128
بررسي تاثير مشخصات كميته حسابرسي بر كيفيت درآمد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
129
بررسي تاثير مشخصات هندسي فين‏هاي مارپيچ بر روي پارامترهاي عملكرد مبدل‏هاي حرارتي دو لوله‏اي
130
بررسي تاثير مشخصات و ضخامت لايه جاذب بر روي كارايي سلول خورشيدي پروسكايتي
131
بررسي تاثير مشخصه هاي كاري تيم هاي اثر بخش بر توسعه مديريت دانش (مطالعه موردي :شركت توزيع برق استان گلستان )
132
بررسي تاثير مشخصه هاي محتوايي و ساختاري وب سايت بر اعتماد و عدم اعتماد مشتريان الكترونيكي
133
بررسي تاثير مشكلات خانوادگي بر گرايش جوانان به اعتياد در شهرستان اردل
134
بررسي تاثير مشكلات دانشجويان بر ميزان مطالعه مطبوعاتي
135
بررسي تاثير مشكلات رفتاري كودكان محروم از پدر در پيشرفت تحصيلي آنان
136
بررسي تاثير مصاحبه انگيزشي و فعال سازي رفتاري بر پايستگي و اشتياق تحصيلي دانشجويان مشروطي
137
بررسي تاثير مصالح ساختماني بر هزينه احداث ساختمان
138
بررسي تاثير مصرف الكل خوراكي بر ميزان آپوپتوز،نقص پروتامين وپارامترهاي اسپرم موش
139
بررسي تاثير مصرف پروبيوتيك ساكارومايسيس بولاردي بر درمان سندرم روده تحريك پذير
140
بررسي تاثير مصرف پودر سماق ﴿Rhus coriarial)بر كنترل قند خون ومقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع 2
141
بررسي تاثير مصرف چاي بابونه بر وضعيت افسردگي، كنترل قند پروفايل ليپيدهاي خون و استرس اكسيداتيو در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
142
بررسي تاثير مصرف خوراكي روغن زيتون و روغن دانه كتان بر اندازه زخم و شاخص هاي التهابي در بيماران سوختگي مراجعه كننده به مركز درماني ولايت رشت در سال 98- 1397
143
بررسي تاثير مصرف دانه خرفه بر سطح قند ناشتا آنزيم هاي كبدي ميزان ليپيدهاي سرم و شواهد سونوگرافي كبد در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي
144
بررسي تاثير مصرف دمنوش ميوه عناب بر وضعيت استرس اكسيداتيو، پروفايل ليپيدي قند خون و فشار خون در مبتلايان به ديابت نوع ۲
145
بررسي تاثير مصرف روزانه 40گرم فيبر در سطح هموگلوبين در بيماران ديابتي
146
بررسي تاثير مصرف روي در كاهش هموسيستيئن خون در بيماران دياليزي
147
بررسي تاثير مصرف زعفران بر تغييرات سطح سايتو كاين ها سرم خون در افراد مبتلا به ستدرم متا بوليك
148
بررسي تاثير مصرف سرترالين در رت باردار بر‌‌ روند تكامل ريه نوزادان
149
بررسي تاثير مصرف سيگار بر روي پروتئين تام سرم و منحني الكتروفوز پروتئين سرم افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده مرد﴿20 تا 40 سال﴾به آزمايشگاه مركزي يزد در پاييز 1378
150
بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
151
بررسي تاثير مصرف گاز طبيعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
152
بررسي تاثير مصرف مصرف آب آلبالو بر شاخص هاي آنتي اكسيداني و آسيب عضله پس از ورزش وامانده ساز در مردان ورزشكار و غير ورزشكار
153
بررسي تاثير مصرف مكمل آرژينين بر خستگي عضلاني وپاسخ هاي متابوليكي پس ازيك جلسه تمرين مقاومتي درورزشكاران زن
154
بررسي تاثير مصرف مكمل سبوس جوي دوسر بر پروفايل قندي در مبتلايان به ديابت بارداري
155
بررسي تاثير مصرف موضعي آمپول دگزامتازون در كاهش گلودرد پس از جراحي با استفاده از ماسك حنجره اي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1392
156
بررسي تاثير مصرف ميزان انرژي برق بر روي رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب در حال توسعه)
157
بررسي تاثير مصرف ميزان انرژي برق بر روي رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب در حال توسعه)
158
بررسي تاثير مصرف همزمان آب فاقد دوتريوم و اسانس گياه مرزه بر فعاليت آنزيم هاي متابوليزه كننده داروها در كبد رت هاي تحت تيمار با استامينوفن
159
بررسي تاثير مصرف همزمان آب فاقددوتريوم واسانس گياه مرزه برفعاليت آنزيم هاي متابوليزه كننده داروها در كبد رت ها تحت تيمار بااستامينوفن
160
بررسي تاثير مطالب سمعي –بصري بر فيلم هاي آموزشي و فيلم هاي اوريجينال در جهت فراگيري واژگان انگليسي دانشجويان ايران مقطع متوسط كه در حال يادگيري زبان خارجي هستند
161
بررسي تاثير مطالبات بانكي بر عملكرد بانك پارسيان با استفاده از روش BSC
162
بررسي تاثير مطالعه گروهي در مقابل مطالعه فردي بر بهبود نوشتار زبان آموزان ايراني , Investigating the Effect of Group versus Individual Reading onImprovingWriting Ability of Iranian EFL Learners
163
بررسي تاثير معادلات حالت بر روي حلاليت گاز اتيلن در آب و محلول نيترات نقره
164
بررسي تاثير معاشرت فاميلي بر طلاق
165
بررسي تاثير معكوس شمارها برپارامترهاي جريان ترافيك ( مطالعه موردي: شهر اصفهان)
166
بررسي تاثير معلمان زن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبستان مدارس بخش رودبنه لاهيجان
167
بررسي تاثير معماري شهري بر ميزان وقوع جرم
168
بررسي تاثير معماري منابع انساني بر بهره وري كاركنان اداره امور مالياتي بوشهر
169
بررسي تاثير معنويت سازماني بر خلاقيت كاركنان شهرداري شيراز
170
بررسي تاثير مفاهيم فراواقع نمايي در طراحي گرافيك 1920 تا 1980 ميلادي
171
بررسي تاثير مقابله درمانگري بر افسردگي ، افكار خودكار و بهزيستي رواني دانشجويان دختر خوابگاههاي دانشگاه اروميه
172
بررسي تاثير مقابله درمانگري بركاهش اضطراب وافسردگي زنان نابارور مراجعه كننده به مركز تحقيقات‌درماني ناباروري شهر يزد در سال1390
173
بررسي تاثير مقادير مختلف مكمل ياري ويتامين D بر سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D در شيرخوران شهر يزد
174
بررسي تاثير مقادير مختلف مكمل ياري ويتامين D بر سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين D در شيرخوران شهر يزد
175
بررسي تاثير مقاومت كششي بخش الياف بر مقاومت برشي پسماند جامد شهري
176
بررسي تاثير مقدار آلومينيم و سرعت سرد شدن بر رفتار انجمادي آلياژهاي منيزيم Mg-Al-Zn از طريق آناليز حرارتي
177
بررسي تاثير مقدار حجم جوش در ايجاد اعوجاج جوش در اتصال كنجي
178
بررسي تاثير مقدار سوخت بر سنتز احتراق محلولي هگزا فريت استرانسيم
179
بررسي تاثير مقدار ماده كروي كننده (محدوده 4دهم تا 1 درصد وزني مذاب) بر مورفولوژي گرافيت در فرآيند ريختهگري منيزيم در راهگاه توپر
180
بررسي تاثير مقدار ميش متال بر چقر مگي شكست چدن با گرافيت فشرده
181
بررسي تاثير مقدار ميش متال بر چقرمگي شكست چدن با گرافيت فشرده
182
بررسي تاثير مقدار هگزان روي كامپوزيت سيليكا - تيتانيا مزوپروس
183
بررسي تاثير مقدار و شكل بخش خنثي در مقاومت برشي پسماند جامد شهري
184
بررسي تاثير مكاتب روان شناسي ﴿پاوولف، جيمز، ريبوت﴾ برآموزه هاي سيستم ها و متدهاي بازيگري قابل باور
185
بررسي تاثير مكاتب روان شناسي ﴿پاوولف، جيمز، ريبوت﴾ برآموزه هاي سيستم ها و متدهاي بازيگري قابل باور
186
بررسي تاثير مكانهاي مختلف رشد و روشهاي استخراج آگار از جليك گراسيلاريا برميزان عملكرد آگار
187
بررسي تاثير مكانيزم هاي نظام راهبردي شركتي بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
188
بررسي تاثير مكانيزم هاي نظام راهبري بنگاه بر سرمايه گذاران :شواهد تجربي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
189
بررسي تاثير مكانيزم هاي يادگيري هدفمند بر ظرفيت نوآوري استراتژيك از ديدگاه مديران و كارشناسان برنامه ريزي استراتژيك شركت گاز شهرستان يزد
190
بررسي تاثير مكانيكي و عمليات حرارتي بر انحلال ايملنايت
191
بررسي تاثير مكتب اوكيو - ئه برهنر غرب
192
بررسي تاثير مكش بر سرعت موج فشاري در خاك هاي ريزدانه غير اشباع
193
بررسي تاثير مكمل آهن(فروس سولفات) بر علائم بيماري در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش¬فعالي(ADHD) تحت درمان با متيل فنيدات
194
بررسي تاثير مكمل ال- كارنيتين بر علايم باليني، وضعيت ليپيدي و استرس اكسيداتيو در زنان چاق مبتلا به استئوارتري زانو تحت رژيم كاهش وزن
195
بررسي تاثير مكمل ال-كارنيتين بر سطح لپتين، آديپونكتين و ظرفيت تام آنتي اكيسيداني سرم بيماران تحت درمان با همودياليز
196
بررسي تاثير مكمل ال-كارنيتين بر وضعيت پروتئين هاي احشايي بيماران تحت درمان با همودياليز
197
بررسي تاثير مكمل امگا 3 بر ... و ... افراد مبتلا به كبد چرب بيمارستان امام رضا عليه السلام
198
بررسي تاثير مكمل سين بيوتيك بر ازوتمي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه
199
بررسي تاثير مكمل گلوتامين بر متابوليسم كربوهيدراتها، از طريق سنجش سطح سرمي گلوكز، كورتيزول ، ACTH، انسولين C-PePtide، لپتين و هورمون رشد، در ورزش تا حد واماندگي
200
بررسي تاثير مكمل گياه چاي ترش(Hibiscus Subdariffa) بر عملكرد كليوي آلبومين اوري، ظرفيت تام آنتي اكسيداني فشار خون و hs-CRP در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي
201
بررسي تاثير مكمل هاي كراتيني بر عملكرد قدرتي ،استقامتي و تركيب بدني ورزشكاران بدنساز كرمانشاه
202
بررسي تاثير مكمل ياري با اسيدهاي چرب امگا-3بر هموسيستئين،پروفايل لپيدي و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
203
بررسي تاثير ملاتونين برميزان بروز آژيتاسيون ودليريوم دربيماران ترومابه سربستري دربيمارستان پورسينا
204
بررسي تاثير ملاقات هدايت شده خانواده بر ميزان هوشياري بيماران بستري در آي سي يو
205
بررسي تاثير منابع (انساني،سازماني و فيزيكي)و استراتژي هاي موقعيت يابي بر عملكرد شركت هاي كوچك
206
بررسي تاثير منابع انساني در برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي عمراني epc (مورد شركت راه آهن ج .ا.ا)
207
بررسي تاثير منابع تحصيل و جوه نقد بر واكنش بازار سرمايه به ذخاير نقدي شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
208
بررسي تاثير منابع تحصيلي وجوه نقد بر واكنش بازار سرمايه به ذخاير نقدي شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
209
بررسي تاثير منابع توليد پراكنده بر پارامترهاي كيفيت توان در شبكه توزيع و ارائه راهكارهاي بهبود آنها
210
بررسي تاثير منابع توليد پراكنده بر حفاظت هاي موجود در شبكه توزيع انرژي الكتريكي و ارائه راهكار مناسب براي آنها
211
بررسي تاثير منابع مالي سازماني بر ارتباط بين چرخه عمر و مسئوليت اجتماعي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
212
بررسي تاثير منابع مختلف نيتروژني در توليد بيواتانول به روش تخمير حالت نيمه جامد
213
بررسي تاثير منابع مديريت ارتباط با مشتري(CRM) بر فرآيند مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از ديدگاه چرخه عمر مشتري
214
بررسي تاثير منابع نامشهود و استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد صادرات (مطالعه موردي :منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد بهشهر)
215
بررسي تاثير منابع نوآوري بر مزيت رقابتي پايدار در صنعت بانكداري
216
بررسي تاثير منابع نوري با دماي رنگ همبسته كمتر از 5000 درجه كلوين بر رنگ منسوجات
217
بررسي تاثير مناسب سازي كالبدي بر استقلال فردي شخص معلول در استفاده از معابر شهري ﴿مطالعه موردي: خيابان امام جنوبي زرين شهر﴾
218
بررسي تاثير مناسبات اجتماعي بين اشخاص در كارگرداني نمايش مده آ
219
بررسي تاثير مناسبات اجتماعي بين اشخاص در كارگرداني نمايشنامه مده آ
220
بررسي تاثير مناسك مذهبي شيعه ﴿عاشورا﴾ در پيش گيري از انحرافات اجتماعي ﴿اعتياد﴾ در شهرستان مشكين شهر
221
بررسي تاثير منبع فسفر بر خصوصيات ذرات هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش شيميايي
222
بررسي تاثير منظر شهري بر كيفيت زندگي (مطالعه موردي :شهر قائمشهر)
223
بررسي تاثير منگنز بر رفتار خزش فروروندگي آلياژ Mg-Al-Ca
224
بررسي تاثير منگنز و محيط هاي خنك كننده بر خواص كشش و ريز ساختار فولاد هاي دو فازي
225
بررسي تاثير منيزيا و اكسيد نيكل بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار تياليت
226
بررسي تاثير منيزيا و اكسيد نيكل بر روي خواص مكانيكي و ريزساختار تياليت
227
بررسي تاثير منيزيا و سيليس بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي تيالت
228
بررسي تاثير منيزيم بر تشكيل تخلخل و خواص مكانيكي آلياژ MG- CU- SI- AL (A380
229
بررسي تاثير منيزيم بر ريز ساختار حالت نيمه جامد آلياژ A356
230
بررسي تاثير منيزيم بر ريزساختار حالت نيم هجامد آلياژ 356 A
231
بررسي تاثير منيزيم در بهسازي خواص محافظ كامپوزيتي AL/AL2O3
232
بررسي تاثير منيزيم و سيليسيم در تشكيل لكه هاي سياه در آنودايز آلياژهاي آلومينيوم 6063 اكسترو شده
233
بررسي تاثير منيزيم و مدول قطعه ريختگي بر مورفولوژي گرافيت در چدن با گرافيت فشرده
234
بررسي تاثير منيزيم و مدول قطعه ريختگي بر موفولو‍‍ژي گرافيت در چدن با گرافيت فشرده
235
بررسي تاثير مهاجرت بر توسعه پايدار شهر بابل
236
بررسي تاثير مهاجرت معكوس برتويعه روستايي ﴿ مطالعه موردي: منطقه قره چمن واقع در استان آذربايجان شرقي﴾
237
بررسي تاثير مهاجرت هاي روستايي بر شكل گيري حاشيه غير قانوني شهر مراغه نمونه موردي ( منطقه ميكائيل آباد )
238
بررسي تاثير مهار ... بر بيان ژن هاي مختص دوره جنيني در سلول هاي لاين سرطان پستان
239
بررسي تاثير مهاربند هاي ويسكوالاستيك بر تقاضاي نيروهاي داخلي فونداسيون سازه
240
بررسي تاثير مهارت مذاكره مديران بازرگاني برفروش شركت ﴿شركت بازرگاني محسن﴾
241
بررسي تاثير مهارت هاي آموزشي معلمان بر بهبود يادگيري دانش آموزان پايه ششم مقطع ابتدايي ناحيه 2 ري
242
بررسي تاثير مهارت هاي اجتماعي برسازگاري فردي - اجتماعي واعتماد به نفس دانش آموزان
243
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي در پيشرفت تحصيلي دختران پايه ابتدائي شهيد قلندري شهرستان بهشهر
244
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي در پيشرفت تحصيلي دختران پايه ي ابتدايي شهيد قلندري شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1393-1392
245
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي مديران بر بهره وري نيروي انساني سازمان اداره اموزش و پرورش استان همدان
246
بررسي تاثير مهارت هاي سودا اطلاعاتي برخود كارآمدي دانشجويان علوم پزشكي , study the impact of information literacy skills on self-efficacy in medical sciences students
247
بررسي تاثير مهارت هاي سياسي زنان بر باور به سقف شيشه اي با نقش ميانجي خواسته هاي سياسي آنان در ادارات دولتي شهرستان سيرجان
248
بررسي تاثير مهارتهاي اساسي زندگي برافسردگي و خودپنداره دانش آمزان مقطع راهنمايي شهرستان بروجن
249
بررسي تاثير مهارتهاي چهارگانه در پيشرفت تحصيلي
250
بررسي تاثير مهارتهاي زندگي بر سلامت روان افراد
251
بررسي تاثير مهم ترين عوامل فردي ،سازماني و فناوري بر فرآيند تسهيم دانش در ميان اساتيد دانشگاه پيام نور واحد بهشهر
252
بررسي تاثير مهندسي مجدد بركارافريني سازماني (مورد مطالعه تراش ميل لنگ در شركت ايران خودرو)
253
بررسي تاثير مواد اسيد زداي رايج بر روي چند ماده رنگي با نگاهي بر مواد رنگي به كار رفته در هنر كتاب آرايي دوره صفوي
254
بررسي تاثير مواد افزودني و شرايط سنتز بر خواص سيمان هاي آلومينات باريم
255
بررسي تاثير مواد اوليه بر خواص مكانيكي آلياژهاي سنگين پايه تنگستن
256
بررسي تاثير مواد اوليه بر مورفولوژي نانو ذرات اكسيد روي
257
بررسي تاثير مواد اوليه سنتز كامپوزيت زير كنيا - مولايت - اسپينل
258
بررسي تاثير مواد اوليه مختلف بر خواص آجر عايق و رميكوليتي
259
بررسي تاثير مواد پوزولاني مختلف بر روي دوام بتن مسلح شده با الياف شيشه تحت سيكل هاي يخ و ذوب
260
بررسي تاثير مواد ترميمي در ترميم هاي صحيح كلاس 2 بر سلامت لثه در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي در سال 1391
261
بررسي تاثير مواد جوانه زا در تغييرلت منحني سرد شدن چدن خاكستري به وسيله رايانه
262
بررسي تاثير مواد رنگزاي متفاوت در عملكرد آنزيم سلولاز
263
بررسي تاثير مواد شيميايي بر خصوصيات و جريان سيال در شكستگي هاي سنگي به روش آزمايشگاهي و عددي
264
بررسي تاثير مواد شيميايي در كارخانه موليبدن مجتمع مس سرچشمه
265
بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده هيپوكلريت سديم و گلوتارآلدئيد بر ثبات ابعادي آكريل .
266
بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده هيپوكلريت سديم و گلوتارآلدئيد بر ثبات ابعادي آكريل .
267
بررسي تاثير مواد قليايي روي كاغذ مرمت نمونه هاي آسيب ديده و كنترل حالت قليايي
268
بررسي تاثير مواد قليايي روي كاغذ.
269
بررسي تاثير مواد كلسيم بالا بر روي خواص فيزيكي و ريز ساختاري ژئو پليمري بر پايه متاكائولن
270
بررسي تاثير مواد گلوكوژنيك به همراه مصرف ويتامين AD3E در دوره انتقال روي كاهش اختلالات اطراف زايماني وبهبود عملكرد توليد مثلي در گاوهاي شيري تغذيه شده با جيره هاي آنيوني
271
بررسي تاثير مواد مالچي بر نفوذپذيري خاكهاي رسي شور و آبشوئي شده
272
بررسي تاثير مواد هسته زا بر روي ساختار و خواص پلي پروپيلن
273
بررسي تاثير موانع ساختاري بر جذب سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد
274
بررسي تاثير موانع قصد اعتماد بر خريد محصولات بر خط(مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران غرب)
275
بررسي تاثير موبايل بانك بر سودآوري بانك(مطالعه موردي: بانك حكمت ايرانيان)
276
بررسي تاثير مورفولوژي گرافيت در مقاومت به سايش چدن خاكستري
277
بررسي تاثير مورفولوژي مارتنزيت ناشي از كرنش بر تشكيل ساختار نانو/ فوق ريز دانه در فولاد زنگ نزن آستنيتي 201 توسط عمليات ترمومكانيكي مارتنزيت
278
بررسي تاثير موسيقي بر حالات مختلف انسان از طريق تحليل فضاي مغناطيسي پيرامون آن
279
بررسي تاثير موسيقي بر رفتار مشتريان از منظر نوروموزيك
280
بررسي تاثير موسيقي بر كاهش اضطراب دانشجويان روانشناسي دانشگاه پيام نور قاين
281
بررسي تاثير موسيقي برتوجه دانش اموزان داراي اختلال نقص توجه - پيش فعالي
282
بررسي تاثير موسيقي بري كاهش رفتارهاي نابهنجار كودكان عقب مانده ذهني
283
بررسي تاثير موسيقي پس زمينه بر يادگيري و ياد سپاري
284
بررسي تاثير موسيقي در اثر بخشي تبليغات تلويزيوني
285
بررسي تاثير موسيقي در درمان افسردگي در استان مركزي
286
بررسي تاثير موسيقي درماني بر افسردكي سالمند زن ومردشهرشهركرد درسال91
287
بررسي تاثير موسيقي درماني بر خلاقيت كودكان معلول جسمي سن مدرسه در مراكز بهزيستي
288
بررسي تاثير موسيقي درماني بر روحيه (شادي-نشاط-استرس -آرانش خاطر) دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
289
بررسي تاثير موسيقي درماني بر كاهش علائم ناگويي هيجاني و بهبود روابط با همگنان دانش‌آموزان دختر ششم ابتدايي شهر اصفهان
290
بررسي تاثير موسيقي درماني برخلاقيت كودكان معلول جسمي سن مدرسه در مراكز بهزيستي كشور در سال 1392
291
بررسي تاثير موسيقي درماني بركاهش اضطراب قبل از عمل جراحي در خانم ها.
292
بررسي تاثير موسيقي درماني در كاهش اضطراب
293
بررسي تاثير موسيقي درماني و خنده درماني بر كاهش اضطراب قبل از عمل جراحي در خانم ها
294
بررسي تاثير موسيقي نظامي بر موسيقي ملي ايران
295
بررسي تاثير موقعيت اجتماعي عكاس و مخاطب در دوره ي قاجار
296
بررسي تاثير موقعيت و زاويه تلاقي رودخانه فرعي بر الگوي جريان در قوس 081 درجه
297
بررسي تاثير مولرهاي سوم رويش يافته بدون علامت، بر وضعيت پريودنتال و پوسيدگي مولرهاي دوم مجاور در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 97-1396
298
بررسي تاثير مولفه قايم زلزله بر روي پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگرهاي Double Concave Friction Pendulum
299
بررسي تاثير مولفه هاي آموزش كار ت فريني بر نگرش هنر جويان به كسب و كار در هنرستان هاي كار دانش ...
300
بررسي تاثير مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گردشگري بر كار آفريني(مطالعه موردي: منطقه سامان)
301
بررسي تاثير مولفه هاي حكمراني خوب در اثر بخشي نظام بانكي (مطالعه موردي بانك ملي شيراز)
302
بررسي تاثير مولفه هاي رهبري هوشمند مديران دانشگاهي بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي با نقش ميانجي تفكر انتقادي آنان در دانشگاههاي سيستان و بلوچستان و علوم پزشكي زاهدان
303
بررسي تاثير مولفه هاي سرمايه فكري بر عملكرد كلي سازمان با توجه به نقش سرمايه اجتماعي، پيوندهاي كسب و كار و عدم اطمينان محيطي (مورد مطالعه: كارخانجات كاشي در شهرستان ميبد)
304
بررسي تاثير مولفه هاي شاخص سهولت كسب و كار بانك جهاني بر بخش صنعت: مطالعه مقايسه اي ايران با ساير كشور هاي منتخب (كشورهاي سند چشم انداز)
305
بررسي تاثير مولفه هاي كارآفريني سازماني بر رضايت مشتريان در شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي (مطالعه موردي شركتهاي بيمه شهر كرمانشاه )
306
بررسي تاثير مولفه هاي كيفيت زندگي كاري بر عملكرد نيروي انساني سازمان
307
بررسي تاثير مولفه هاي محيطي فروشگاه راگا بر تصميم خريد مشتريان
308
بررسي تاثير مولفه هاي مدل تعالي سازماني بر افزايش كارايي ميزهاي بانك بيمه، مطالعه موردي: ميزهاي بانك بيمه بانك ملت و بيمه "ما"
309
بررسي تاثير مولفه هاي هوش هيجاني برعملكرد رفتار گرا و نتيجه گرا،در واحد بازاريابي و فروش شركت پلي سوله
310
بررسي تاثير مولفه هاي هوش هيجاني برعملكرد رفتار گرا و نتيجه گرا،در واحد بازاريابي و فروش شركت پلي سوله
311
بررسي تاثير مولفه هاي يادگيري سازماني در اداره پست استان مازندران
312
بررسي تاثير مولفه‌هاي مديريت مشاركتي در عملكرد آموزشي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات
313
بررسي تاثير موليبدن بر خواص سايشي ديسك ترمز چدن خاكستري
314
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي - نوري خارجي بر عملكرد آشكارساز نوري فرابنفش بر پايه‌ي نانوساختارها
315
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر عملكرد نانوفتوكاتاليستي
316
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر فرآيند احتراق سوخت
317
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي بر مورفولوژي نانو الياف در فرآيند الكتروريسي
318
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي تپي بر رشد و نمو گياهچه فسكيوي بلند (.Schedonorus arundinaceus Shcreb) حاوي قارچ اندوفايت (Epichloe coenophiala)
319
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي و افزودن نانو ذرات به سيال بر جابجايي آزاد در يك محفظه دو بعدي و محاسبه تغييرات آنتروپي
320
بررسي تاثير ميدان ميزان رس در پتانسيل روانگرايي ماسه ها
321
بررسي تاثير ميدان¬هاي الكترومغناطيسيELF بر پديده دوشاخگي مدل¬هاي كمينه سلولي
322
بررسي تاثير ميدانهاي كششي بر خواص مكانيكي و عبور پذيري نانو كامپوزيتهاي توليد شده از LLDPE/LDPE/PEMA/NanoClay
323
بررسي تاثير ميراث طبي يهود و ايران باستان بر روايات طبي اسلام
324
بررسي تاثير ميراگرها در بهسازي لرزه اي ساختمانهاي فولادي با استفاده از روش طراحي براساس عملكرد
325
بررسي تاثير ميزان آبدوستي عامل شبكه اي كننده بر تورم هيدروژل يوني پلي اكريليك اسيد در يك ميدان الكتريكي
326
بررسي تاثير ميزان اختيار مديران وسطح كنترل استراتژيك بر اثربخشي برنامه ريزي استراتژيك بيمارستان ابان شهر تهران
327
بررسي تاثير ميزان استفاده ا زبازي هاي رايانه اي بر سبك زندگي دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر قاين
328
بررسي تاثير ميزان استفاده از فن اورري هاي اموزشي در مقاطع راهنمايي ابتدايي
329
بررسي تاثير ميزان اضطراب بر روي علائم حياتي ( فشارخون سيستول ، فشارخون دياستول ، ضربان قلب ، تعداد تنفس ، درجه حرارت بدن ) در بيمارن مراجعه كننده جهت درمان ريشه قبل و بعد از درمان
330
بررسي تاثير ميزان اضطراب بر روي علائم حياتي ( فشارخون سيستول ، فشارخون دياستول ، ضربان قلب ، تعداد تنفس ، درجه حرارت بدن ) در بيمارن مراجعه كننده جهت درمان ريشه قبل و بعد از درمان
331
بررسي تاثير ميزان اضطراب رگه اي(خصيصه اي) و اضطراب موقعيتي(حالت) بر روي سلامت رواني معلمان دبيرستانهاي غيرانتفاعي دخترانه مهردخت و پژوهش گنبد كاوس در سال تحصيلي 94
332
بررسي تاثير ميزان اكسيدايزو بر سرعت سوزش احتراق ذرات ريز آلومينيوم
333
بررسي تاثير ميزان اموزش واگاهي بر كودكان استثنايي
334
بررسي تاثير ميزان ايمان در سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور فريمان
335
بررسي تاثير ميزان بازيهاي سنتي بر رشد اجتماعي دانش اموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهرستان مه ولات
336
بررسي تاثير ميزان بلورينگي نانوتيوب هاي TiO2 ساخته شده به روش آندايزينگ بر رفتار سلّولي
337
بررسي تاثير ميزان پودر روي در پوشش هاي غني از روي بر پايه ي اپوكسي
338
بررسي تاثير ميزان تاب بر روي نايكنواختي ها و عيوب نخ چرخانه
339
بررسي تاثير ميزان تالك بر روي خواص مختلف بدنه هاي كورديريت مولايتي
340
بررسي تاثير ميزان تحقيقات صحرايي بر قابليت اطمينان پايداري گودها
341
بررسي تاثير ميزان تراكم و نوع بخيه بر سرخوردگي درز در پارچه هاي كشسان ورزشي
342
بررسي تاثير ميزان جذب مشاركت كاركنان عملياتي در تصميم گيري بندر اميرآباد
343
بررسي تاثير ميزان جريان حجمي و چيدمان فن ها در كاركرد موتورهاي ديزل براي رانش كشتي
344
بررسي تاثير ميزان درامد خانواده در ايجاد گرايش به مشاغل ازاد يا دولتي در بين جوانان 14تا18 ساله
345
بررسي تاثير ميزان دينداري بر بزهكاري در جوانان شهر كلاله
346
بررسي تاثير ميزان دينداري بر رفتارهاي نابهنجار اجتماعي مورد مطالعه دانشجويان پيام نور بوشهر
347
بررسي تاثير ميزان دينداري بر سبكهاي فرزندپروري در شهرستان گنبد كاووس
348
بررسي تاثير ميزان سهام شناور ، سود هر سهم و اندازه شركت بر نقد شوندگي سهام در شركتهاي بورسي
349
بررسي تاثير ميزان سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندانشان در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
350
بررسي تاثير ميزان سيمان بر بتونهاي شاموتي
351
بررسي تاثير ميزان علاقه مندي وعشق قبل از ازدواج وبعد از ازدواج در موفقيت زندگي زناشويي
352
بررسي تاثير ميزان علاقه مندي وعشق قبل از ازدواج وبعد از ازدواج در موفقيت زندگي زناشويي
353
بررسي تاثير ميزان فسفر و قلع بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ برنز قلع ريختگي
354
بررسي تاثير ميزان كار گرم در حين پير سازي بر روند پير سختي آلياژ آلومينيم 2024
355
بررسي تاثير ميزان كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در شعب پست بانك شهر تهران
356
بررسي تاثير ميزان كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در شعب پست بانك شهر تهران
357
بررسي تاثير ميزان گريس قوس ريل بهينه بر روي سايش چرخ وريل
358
بررسي تاثير ميزان مديريت مشاركتي در ايجاد سازمان يادگيرنده در سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي
359
بررسي تاثير ميزان منگنز و زمان غوطه وري AL- MN بر ضخامت و فازهاي تشكيل شده بر روي فولاد ساده كربني
360
بررسي تاثير ميزان نشاط و شادابي بر عزت نفس دانش آموزان پايه نهم مدارس شبانه روزي (‌‌دوره اول دبيرستان ) شهر قاين ( سال تحصيلي 94-95
361
بررسي تاثير ميزان و نوع پرشدگي پشت قطعات پيش ساخته بتني بر باروارد بر آن ها با استفاده از مدل سازي عددي
362
بررسي تاثير ميزان ونوع عوامل جانبي گذافت شده ونانو ذرات سيليس به زنجير اصلي پلي اتيلن بر چسبندگي بين لايه اي پلي اتيلن-آلومينيوم
363
بررسي تاثير ميكروپوزهاي تمريني ضمن خدمت بر درد مزمن كمري وناتواني عملكردي كارمندان
364
بررسي تاثير نا ميزاني بر تنش هاي شفت و كوپلينگ
365
بررسي تاثير نااصميناني بر تصميم استخراج منابع تجديد ناپذير
366
بررسي تاثير نااطميناني سياستهاي پولي و مالي بر بازار سهام در ايران
367
بررسي تاثير نااطميناني متغيرهاي اقتصادي بر تقاضاي پول در اقتصاد ايران طي سالهاي 1350 تا 1390
368
بررسي تاثير نااطميناني نرخ ارز بر سرمايه‌گذاري بخش مسكن
369
بررسي تاثير نااطميناني نرخ ارز بر صادرات در كشورهاي منتخب عضو اوپك
370
بررسي تاثير ناشي از تغيير غناي سوخت در راستاي محوري بر طراحي قلب راكتور.
371
بررسي تاثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر وپسر مقطع ابتدايي
372
بررسي تاثير نام تجاري توسعه يافته در مقايسه با نام تجاري جديد بر ارزيابي مصرف كننده از كالاي جديد (مطالعه موردي در نام تجاري شركت تولي پرس )
373
بررسي تاثير نام تجاري خدمات بر ارزش مشتري﴿مطالعه موردي خدمات بيمه ايران﴾
374
بررسي تاثير نام و نشان تجاري (برند) بروفاداري مصرف كننده (بامورد كاوي برندهاي بهروز /يك ويك /كاله )
375
بررسي تاثير نامنظمي سختي و مقاومت در قاب هاي داراي بادبندهاي كمانش ناپذير
376
بررسي تاثير نانو در فرآيند فيلم دمشي پلي اتيلن
377
بررسي تاثير نانو ذرات بر دوام بتن قليا فعال سرباره‌اي در برابر چرخه‌هاي يخ و ذوب
378
بررسي تاثير نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و كربن مشكي بر خواص انعكاسي پارچه هاي پنبه/ نايلوني در طول موج هاي مرئي و مادون قرمز نزديك
379
بررسي تاثير نانو ذرات زئوليت بر ميزان جذب مخلوط‌هاي آب و الكل در غشا پلي وينيل الكل
380
بررسي تاثير نانو ذرات فلزي معدني بر رنگ پذيري منسوجات نانو كامپوزيتي
381
بررسي تاثير نانو ذرات فلزي و معدني بر رنگ پذيري منسوجات نانو كامپوزيتي نايلون 6
382
بررسي تاثير نانو ذرات كاربيد سيلسيم بر ميكروساختار و خواص مكانيكي اتصال آليا‍ژ آلومينيوم 6061 به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي لب به لب
383
بررسي تاثير نانو ذرات ﴿نانوسيليس ﴾ بر روي خمير سيمان و مقايسه آن با خمير سيمان هاي حاوي ميكرو سيليس
384
بررسي تاثير نانو ذرات و تركيبات معدني در باز دارندگي شعله بر روي نمونه هاي سلولزي مانند پارچه پنبه اي و مطالعه اثر همكوشي و پادكوشي آنها , investigation effect of nano particles and inorganic compounds on the flame retardancy imparted onto cellulose samples , such as cotton fabric and the study of synergism and antagonism
385
بررسي تاثير نانو ساختارهاي نقره سنتز شده روي پارچه بر خواص آن
386
بررسي تاثير نانو سيال تركيبي اكسيد مس-اكسيد آلومينيوم بر بازدهي كلكتورهاي خورشيدي تخت
387
بررسي تاثير نانو سيالات بر فرآيند انتقال حرارت و انتقال جرم
388
بررسي تاثير نانو سيليكا بر خواص ريز ساختار جرم هاي ريختني ديرگداز آلومينايي
389
بررسي تاثير نانو سيليكات لايه اي بر خواص استحكامي و حرارتي آلياژ سيليكا / لاستيك سيليكون / MDPE
390
بررسي تاثير نانو صفحات اكسيد گرافن بر كارايي و دوام بتن خودتراكم
391
بررسي تاثير نانو كلي و اجزاء پف كننده بر خواص خوردگي پوشش هاي تاخير اتدلز آتش پف كننده بر پايه اپوكسي
392
بررسي تاثير نانو لوله هاي كربني چندجداره‎(MWCNT) ‏روي خواص فوتوكاتاليستي نانو ميله هاي اكسيد روي‎(ZnO)
393
بررسي تاثير نانو ويسكرهاي SiC بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت SiC/Epoxy و مقايسه تاثير نانو ذرات با ميكرو ذرات SiC
394
بررسي تاثير نانوذرات اكسيد گرافن بر ويژگي حرارتي كامپوزيت هاي سيماني
395
بررسي تاثير نانوذرات اكسيد مس بر مراحل جوانه زني ،ساختار تشريحي و فراساختار گياه دارويي كاسني
396
بررسي تاثير نانوذرات بر تغيير خواص رئولوژيكي، مولكولي سيال پايه و تاثير آنها بر ازدياد برداشت از مخازن نفتي
397
بررسي تاثير نانوذرات برتفكيك بيومولكول هادر سيستم هاي دوفازي آبي
398
بررسي تاثير نانوذرات روي خواص روغن هاي روان كننده و ميزان عملكرد آن در كاهش سايش
399
بررسي تاثير نانوذرات سيليس و آلومينا روي مقاومت و استحكام سيمان هاي تيپ 1 و تيپ 2
400
بررسي تاثير نانوذرات فلزي و معدني بر مقاومت و خواص حفاظتي منسوجات نانو كامپوزيتي در برابر پرتو فرابنفش
401
بررسي تاثير نانوذرات نانوسيليس بر روي خمير سيمان و مقايسه آن با خمير سيمان هاي حاوي ميكرو سيليس
402
بررسي تاثير نانوذرات نقره بر رشد و عملكرد آنزيمي باكتري ها
403
بررسي تاثير نانوذره بر چرخه پخت بهينه رزين پلي استر غير اشباع در قطعات نازك كامپوزيت
404
بررسي تاثير نانورس بر ريزساختار و خواص آميزه پليمري پلي پروپيلن/الاستومر
405
بررسي تاثير نانوسيال بر بارگيري چرخ سنگ در سنگزني سوپرآليا‍‍ژهاي پايه نيكل
406
بررسي تاثير نانوصفحات گرافن بر رفتار خزشي چسب هاي سازه اي مورد استفاده در صنعت هوايي
407
بررسي تاثير نانوكامپوزيت و ميكروكامپوزيت هاي اوره پلي فنل روي ميزان نيتروژن خاك، جذب نيتروژن و عملكرد ذرت (سينگل كراس 704)
408
بررسي تاثير نانوكامپوزيت و ميكروكامپوزيت¬هاي اوره-پلي فنل روي ميزان نيتروژن خاك، جذب نيتروژن و عملكرد ذرت (سينگل كراس 704)
409
بررسي تاثير نانولوله هاي كربني عاملدار شده با آمين بر نفوذپذيري و گزينش پذيري غشاي پلي آميد– 6- b- اتيلن اكسايد (PEBAX) براي جداسازي گازي
410
بررسي تاثير نانولوله هاي كربني و پودر كربن آمورف بر مقاومت يخ زدگي كامپوزيت هاي سيماني
411
بررسي تاثير نانوليپوزوم هاي حاوي مولكول هاي موثر بر بيان ژن ها، كروماتين و پارامتر هاي اسپرم قبل و بعد از فريز در افراد آستنواسپرمي و نورمواسپرمي
412
بررسي تاثير نانومواد جهت بهبود خواص بيس دنچر (پايه دندان مصنوعي) در پروتزهاي متحرك دنداني
413
بررسي تاثير ناهماهنگي شناختي پس از خريد، ناشي از تمايلات رفتاري پس از خريد
414
بررسي تاثير ناهمسانگردي بر روي برگشت فنري و تنش هاي پسماند در فرآيندهاي خم لوله، كشش عميق و اتساع
415
بررسي تاثير نايتر كاربر ايزينگ بر روي فولادهاي 1141/1- 1191/1- 2080/1 در حمام مذاب سياناتي
416
بررسي تاثير نايقيني فرآيند در مقدار حداقل واريانس سيستم هاي غيرخطي و طراحي كنترل كننده بهينه
417
بررسي تاثير نايوبيم بر روي خواص مكانيكي بر ريز ساختار جوش ترميت
418
بررسي تاثير نايوبيوم بر رفتار سايشي چدنهاي پر كروم
419
بررسي تاثير نبض طب سنتي در عوامل فشار خون با استفاده از محاسبات فازي
420
بررسي تاثير نتايج بازخورد عملكرد بر انگيزش در سطح كاركنان ﴿مورد مطالعاتي كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان﴾
421
بررسي تاثير نحوه اجراي تونل صدر- نيايش بر نشست سطحي ساختمانهاي طول مسير
422
بررسي تاثير نحوه سردكردن سرباره كوره شعله اي بر بازيابي مس محتوي آن
423
بررسي تاثير نحوه گذران اوقات فراغت بر بزهكاري نوجوانان ﴿مطالعه موردي دانش آموزان دختر رشته كارودانش شهر ساري ﴾
424
بررسي تاثير نحوه لايه چيني (آرايش لايه) بر روي رفتار لايه لايه شدن كامپوزيت هاي منسوجي چندلايه تحت بار فشاري
425
بررسي تاثير نحوه مدل سازي اتصال SHRINK FIT در رفتار ديناميكي كمپرسور
426
بررسي تاثير نحوه مدل سازي اتصال SHRINK FIT رفتار ديناميكي كمپرسور
427
بررسي تاثير نحوه ورود بخار به سيني غربالي بر عملكرد هيدروليكي آن
428
بررسي تاثير نرخ ارز و نرخ تورم بر ميانگين بازده سهام
429
بررسي تاثير نرخ ارز و نقدينگي بر درآمد حقيقي بخش كشاورزي استان لرستان 1363- 1392
430
بررسي تاثير نرخ بارگذاري بر اتصال چسبي كامپوزيت گرماسخت شيشه/اپوكسي به پلي اتيلن
431
بررسي تاثير نرخ رشد دارايي ها بر بازده كوتاه مدت و بلند مدت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
432
بررسي تاثير نرخ كرنش بر خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين در دماي بدن
433
بررسي تاثير نرخ كرنش در بيوچسبندگي سطح مشترك هيدروژل هاي (اكريليك اسيد و وينيل الكل ) و روده كوچك
434
بررسي تاثير نرخ كرنش فشاري و كششي (سرد و گرم) بر رفتار سيلان و مدول الاستيسيته و ريزساختار آلياژ Ti-6Al-4V
435
بررسي تاثير نسبت Sol-Silica و آب مقطر برثبات ابعادي Casting
436
بررسي تاثير نسبت Sol-Silica و آب مقطر برثبات ابعادي Casting
437
بررسي تاثير نسبت ZRO2/ 203/A بر روي خواص سيمانهاي گلاسي آينومر برپايه اكريليك - ايتاكونيك اسيد
438
بررسي تاثير نسبت تراكم بر روي عملكرد يك موتور Bfuel با استفاده از كد KIVA-3V
439
بررسي تاثير نسبت عرض به ضخامت راه باره بر مورفولوژي حركت مذاب و تشكيل حفرات گازي ﴿مدل آبي﴾
440
بررسي تاثير نسبت مخلوط و سايش بر پرزينگي نخ در پارچه هاي پلي استر/ويسكوز با استفاده از پردازش تصوير
441
بررسي تاثير نسبت منظري گلوله و پارامترهاي هندسي هدف در فرآيند نفوذ گلوله هاي ميله اي بلند
442
بررسي تاثير نسبت مونومرهاي انيدريدي بر پليمريزاسيون، فرايند پخت و خواص مكانيكي رزين پلي استر غيراشباع
443
بررسي تاثير نسبت مونومرهاي انيدريدي بر پليمريزاسيون، فرايند پخت و خواص مكانيكي رزين پلي¬استر غيراشباع
444
بررسي تاثير نسبت نقدينگي ،سود آوري و اهرم مالي بر نسبت پرداخت سود سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
445
بررسي تاثير نسبت هاي مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
446
بررسي تاثير نسبت هاي مالياتي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه
447
بررسي تاثير نسبت هاي مختلف رزين الكيد كوتاه و ملامين فرم آلدييد در رنگ هاي كوره اي
448
بررسي تاثير نسبت هاي مختلف گچ و ماده ي آلي بر روي كاهش نسبت جذب سديم ﴿SAR﴾ خاك
449
بررسي تاثير نشاسته و عوامل موثر بر ساخت قطعات آلومينايي متخلخل به منظور كاربرد ممبران
450
بررسي تاثير نشانه هاي محيطي﴿رايحه مطبوع و رنگ سازگار با محصول﴾بر رفتار خريد در جو فروشگاه : با توجه به نقش ميانجي ارزشيابي كيفيت محصول و نقش تعديلي وضعيت خلقي
451
بررسي تاثير نصب تجهيزات هوشمند درون خودرويي روي ايمني و پارامترهاي طراحي هندسي راه
452
بررسي تاثير نظارت محوري و اهداف محوري كاركنان بر مديريت دانش در ميان كاركنان پذيرش هتل (مطالعه موردي: هتل هاي درجه 3-4-5 شهر تهران)
453
بررسي تاثير نظام آموزشي بر آمادگي و تسلط معلمان در طراحي درس از ديدگاه معلمان زن ناحيه 2 شهر اصفهان
454
بررسي تاثير نظام ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر قوت برند براي بانك تجارت IMC استان البرز
455
بررسي تاثير نظام مديريت عملكرد بر توانمند سازي كاركنان دستگاهاي دولتي استان
456
بررسي تاثير نظام مديريت عملكرد بر توانمندسازي كاركنان دستگاه هاي دولتي استان چهارمحال و بختياري
457
بررسي تاثير نظام مديريت عملكرد در توانمند سازي كاركنان دستگاه هاي مالي _اجرايي استان خوزستان
458
بررسي تاثير نظام مديريت كيفيت )ISO 1009( بر عملكرد كاركنان
459
بررسي تاثير نظام هماهنگ حقوق و دستمزد
460
بررسي تاثير نظريه انگيزشي تغيير ذهنيت دوئيك بر جهت گيري هدف و هوش موفق دانش آموزان تيز هوش دبستان
461
بررسي تاثير نفاق مديريت ارشد سازمان در مقاومت كاركنان در برابر تغيير :تبيين نقش ميانجي اعتماد كاركنان به مديريت ارشد سامان
462
بررسي تاثير نفلين سينيت در كاشي گرانيتي به منظور كاهش دماي پخت
463
بررسي تاثير نقاشي بر افزايش كيفيت پويايي ذهني كودكان مقطع پيش دبستاني
464
بررسي تاثير نقاشي بر رشد ذهني و رفتاري كودكان پيش دبستاني شهرستان گنبد كاووس از ديدگاه مربيان
465
بررسي تاثير نقاشي بر رشد فكري ورفتاري كودكان پيش دبستاني گنبد
466
بررسي تاثير نقاشي بر روحيه ي سالمندان
467
بررسي تاثير نقاشي بر روي خلاقيت و هوش عمومي در گروهي از دختران 9 - 11 ساله شهر فرادنبه
468
بررسي تاثير نقاشي در رشد فكري و رفتاري كودكان پيش دبستاني شهرستان كلاله
469
بررسي تاثير نقاشي در معناي زندگي كودكان
470
بررسي تاثير نقاشي درماني (نقاشي آزاد) بر كاهش اختلال هاي رفتاري كودكان ناشنواي مقطع ابتدايي كرمانشاه
471
بررسي تاثير نقاشي كودكان بر آثار پيكاسو، گله و شاگال
472
بررسي تاثير نقاشي هاي ديواري برانتقال مفاهيم آموزشي در كودكان پيش دبستاني شهر سعداباد
473
بررسي تاثير نقدشوندگي سهام و دوره تصدي مديريت بر كوته بيني مديريت شركت
474
بررسي تاثير نقدينگي دارايي ها روي هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
475
بررسي تاثير نقش اعتبار و ارزش نام و نشان تجاري در وفاداري مشتريان به نام تجاري (مطالعه موردي شركت ايرانسل شهرستان ساري)
476
بررسي تاثير نقش بازي در رشد ذهني و رواني كودكان پسر از تولد تا6سالگي شهرستان گنبد كاووس از ديدگاه مربيان
477
بررسي تاثير نقش بازي در يادگيري كودكان پيش دبستاني شهرستان بجنورد
478
بررسي تاثير نقش تاريخ رياضيات در اموزش و يادگيري مفهوم لگاريتم برپيشرفت تحصيلي و غلاقه دانش اموزان سال دوم دبيرستانهاي پسرانه شهرستان ريگان در سال تحصيلي 93- 92
479
بررسي تاثير نقش تصميم گيري مديران عملياتي (سرپرستاران ) از ديدگاه مينتزبرگ بر فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش اورژانس بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران 1388-1387
480
بررسي تاثير نقش دانش مصرف كننده بر ارزيابي هاي اوز از تعميم نام تجاري
481
بررسي تاثير نقش دينداري بر استرس معلمان بخش ميزدج شهرستان فارسان
482
بررسي تاثير نقش زيورآلات سنتي منطقه كردستان در عصر حاضر پسامدر به منظور كاربرد آموزشي دانشجويان هنر رشته ارتباط تصويري
483
بررسي تاثير نقش فناوري اطلاعات دربهبودبهرهوري ذرسازمان آموزش وپرورش استان چهارمحال و بختياري
484
بررسي تاثير نقش كار آفريني در حل مسايل و بحرانهاي اجتمايي (تورم ،بيكاري و اعتياد ...)
485
بررسي تاثير نقش كتاب قصه در يادگيري ودكان پيش دبستاني شهرستان بجنورد
486
بررسي تاثير نقش مديران ارشد آموزش و پرورش شهر تهران در اجراي موفق مهندسي مجدد فرايندها
487
بررسي تاثير نقش معادن در توسعه اقتصاد محلي(مطالعه موردي معدن سنگ عباس آباد)
488
بررسي تاثير نقش ميانجي ساختار سازماني بر تاثير رهبري تحول آفرين بر خلاقيت كاركنان (مطالعه موردي : سازمان هاي دولتي شهر بندر عباس)
489
بررسي تاثير نقش واسطه اي مديريت دانش در ارتباط بين عناصر بافت سازماني با اثربخشي سازماني
490
بررسي تاثير نقض قرداد روانشناختي ،حمايت سازماني ،عدالت و تعهد سازماني بر قصد ترك خدمت كاركنان
491
بررسي تاثير نقوش زيلو و گبه در طراحي حروف فارسي و تايپو گرافي
492
بررسي تاثير نقوش سفالينه سيستان برروي دستبافته هاي منطقه
493
بررسي تاثير نقوش كاشيكاري مسجد شيخ لطف الله بر طراحي پوستر و جلد كتب بعد از انقلاب ايران
494
بررسي تاثير نقوش هخامنشي و ساساني بر تصويرسازي داستان هاي حماسي چاپ شده براي كودكان و نوجوانان در سال هاي 1395 - 1385
495
بررسي تاثير نقوش هخامنشي و ساساني بر طرح و نقش قالي بختياري
496
بررسي تاثير نگارخانه ها در جهت دهي به تحولات عكاسي ايران ﴿مورد پژوهي 5 نگارخانه تهران بين سال هاي 1380 تا 1390﴾
497
بررسي تاثير نگرش به ازدواج موقت بر كيفيت زندگي زناشويي متاهلين در شهرستان اصفهان در سال 1393
498
بررسي تاثير نگرش به برند بر رفتار مشتريان با نقش ميانجي تصوير برند شركت (مطالعه موردي مشتريان پوشاك شهرستان گرگان)
499
بررسي تاثير نگرش تربيتي والدين بااضطراب نوجوانان
500
بررسي تاثير نگرش تربيتي والدين در عزت نفس دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي پسران در منطقه 7 آموزش و پرورش تهران
501
بررسي تاثير نگرش ديني ( مثبت و منفي ) برتفكر انتقادي دانشجويان
502
بررسي تاثير نگرش ديني بر تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر قاين درسال تحصيلي 1392-93
503
بررسي تاثير نگرش سرمايه¬گذاران، كنترل رفتاري و فشار اجتماعي بر پذيرش سامانه معاملات آنلاين بورس اوراق بهادار تهران
504
بررسي تاثير نگرش شغلي بر رفتار تسهيم دانش با توجه به نقش واسطه اي رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه پيام نور استان مازندران
505
بررسي تاثير نگرش عقلاني دبيران بر شيوه ي مشاركت سياسي آن (مطالعه موردي در شهر تهران )
506
بررسي تاثير نگرش هاي خانواده وطبقات اجتماعي درحجاب دختران شهرستان محلات
507
بررسي تاثير نگرش، هنجارهاي ذهني و كنترل رفتار ادراكي بر قصد كارآفرينانه دانشجويان به واسطه آموزشهاي كارآفريني
508
بررسي تاثير نگهدارنده ها ، نوع بسته بندي و دما در كاهش بارميكروبي و افزايش مدت ماندگاري دو رقم خرماي مضافتي و استعمران
509
بررسي تاثير نگهداري وجه نقد و حاكميت شركتي بر ارزش شركت هاي ژذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
510
بررسي تاثير نمايش انواع گلاس هاي پاپ آپي و درون متني بر دانش لغت و نگرش زبان آموزان نوجوان ايراني: يك مورد مطالعاتي بر بستر يادگيري زبان به كمك موبايل
511
بررسي تاثير نمايش عروسكي بر خلاقيت كودكان
512
بررسي تاثير نمايش عروسكي بر خلاقيت كودكان
513
بررسي تاثير نمرات توصيفي بر ياد دهي - يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان جويبار در سال تحصيلي 95 - 1394
514
بررسي تاثير نمره مطلوب و نامطلوب بر اشتياق دانش آموزان نسبت به درس
515
بررسي تاثير نمره نخ پود بر ميزان برآمدگي نخ از سطح پارچه تافته تاري پودي
516
بررسي تاثير نمره نخ و طرح بافت در پرزدهي پارچه هاي پنبه اي
517
بررسي تاثير نمره نخ و طرح بافت در مقاومت سايشي و چروك پذيري پارچه
518
بررسي تاثير نمك بر روي تعادل فازي سيستم آبي آكريلو نيتريل و استايرن
519
بررسي تاثير نمك محلول در آب بر استحكام بخشي چوب هاي آزاد آسيب ديده از قارچ رنگين كمان در ابنيه تاريخي گيلان
520
بررسي تاثير نوآوري بر رضايت از كار، رضايت از تعادل كار-خانواده و رضايت از زندگي كارآفرينان حاضر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در مقايسه با جهان
521
بررسي تاثير نوآوري بر رضايت از كار، رضايت از تعادل كار-خانواده و رضايت از زندگي كارآفرينان حاضر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در مقايسه با جهان
522
بررسي تاثير نوآوري بر رقابت پذيري سازماني با تاكيد بر نقش ميانجييادگيري و استراتژي زيست محيطي، مطالعه موردي: بيمارستان طالقاني دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در شهر تهران
523
بررسي تاثير نوآوري خدمات بر عملكرد محصول جديد با نقش تعديلگري قابليت بازار و آشفتگي بازار
524
بررسي تاثير نوآوري خدمات بر عملكرد محصول جديد شركت با توجه به نقش ميانجي پيوند قابليت هاي بازاريابي و آشفتگي بازار(مورد مطالعه شركت ايساكو)
525
بررسي تاثير نوآوري در توليد ، بازاريابي و همكاري شركاء تجاري بر صادرات محصولات جديد شركت هاي توليدي صنعت كاشي مستقر در شهر تهران
526
بررسي تاثير نوآوري در توليد ، بازاريابي و همكاري شركاء تجاري بر صادرات محصولات جديد شركت هاي توليدي صنعت كاشي مستقر در شهر تهران
527
بررسي تاثير نوآوري محصول در توفيق برند با تاكيد بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: شركت كاله آمل)
528
بررسي تاثير نوآوري محصول در توفيق برند با تاكيد بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: شركت كاله آمل)
529
بررسي تاثير نوآوري و برآوردن نياز مشتري بر افزايش ارزش برند (مطالعه موردي: شركت سن ايچ)
530
بررسي تاثير نوآوري و خلاقيت برعملكرد سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي رهبري تحول آفرين در شركت ها (مورد تحقيق : شركت تك ماكارون
531
بررسي تاثير نوار عرشه در رفتار پيچشي سازه كشتي
532
بررسي تاثير نواوري بر عملكرد سازمان با رويكرد فرهنگ سازماني(مطالعه موردي اداره كل بيمه سلامت استان مازندران)
533
بررسي تاثير نور بر ويرايش mRNA ژن XBP-1 به دنبال تيمار موش‌هاي C57BL/6 با اندوتوكسينِ باكتري سودوموناس ائروژينوزا
534
بررسي تاثير نور و تنظيم كننده رشد بنزيل آمينو پورين )B.A.P( در تشكيل غددچه در سه رقم مختلف سيب زميني
535
بررسي تاثير نورد بر خواص مقاومت الكتريكي و سختي آلياژ تنگستن - مس
536
بررسي تاثير نورد سرد بر همگن¬سازي ريزساختار و خواص مكانيكي نمونه¬هاي مسي فراوري¬شده توسط اكستروژن زاويه¬اي مقاطع يكسان (ECAP)
537
بررسي تاثير نورد مياني قبل از پير سازي بر خواص فيزيكي آلياژ آلومينيم 6063
538
بررسي تاثير نورد و كوبش فراصوتي بر خواص الكتريكي و فيزيكي كامپوزيت Ag-CdO
539
بررسي تاثير نوسازي بافت فرسوده شهري بر كيفيت زندگي ساكنان (نمونه موردي:محله دروازه مراغه)
540
بررسي تاثير نوسانات اقتصاد كلان بر مديريت ماليات
541
بررسي تاثير نوسانات اقليمي بر روي رژيم هيدرولوژي حوضه آبخيز سد گلستان ﴿گرگانرود﴾
542
بررسي تاثير نوسانات حجم پول بر شاخص كل بورس اوراق بهادارتهران
543
بررسـي تاثير نوسانات فصلي بر بازار بورس اوراق بـهادار تهران
544
بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز اسمي بر تراز اساسي؛ مطالعه موردي؛ كشورهاي منتخب
545
بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر صنعت خودرو، فلزات و دارو در بورس ايران
546
بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر نقدينگي در ايران
547
بررسي تاثير نوع آلومينا : درصد پاداكسيدان و دماي پخت بر رفتار انبساط خطي پايدار ديرگدازهاي آلومينا - منيزيا - گرافيت ﴿ بررسي فاز زمينه ﴾
548
بررسي تاثير نوع آلياژ (سري1XXX و 5XXX آلومينيوم) بر مشخصات پوشش اكسيدي حاصل از آندايزينگ
549
بررسي تاثير نوع آماده سازي فلز فولاد بر مقاومت به خوردگي پوشش هاي اپوكسي/پرك شيشه
550
بررسي تاثير نوع اتصال و ارتفاع تاج دندان در توزيع تنش استخوان اطراف ايمپلنت
551
بررسي تاثير نوع اتصال و موقعيت اتصال بر زاويه ي بازگشت از چروك
552
بررسي تاثير نوع ارتباط متقابل مادر وكودك در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انزلي
553
بررسي تاثير نوع الكترود بر خواص سايشي جوش تعميري فولاد هدفيلد
554
بررسي تاثير نوع الياف در آرايش يافتگي روي سيلندر ماشين كارد
555
بررسي تاثير نوع بافت پارچه﴿جزء تقويت كننده﴾ بر روي وي‍ژگيهاي مكانيكي كامپوزيتهاي منسوجي
556
بررسي تاثير نوع پارچه وپارامترهاي دوخت بر استحكام كششي پارچه هاي فاستوني دوخته شده
557
بررسي تاثير نوع پيت و فيشور سيلانت بر روي اعداد خوانده شده توسط ليزر فلورسانس اينفرارد
558
بررسي تاثير نوع پيت و فيشور سيلانت بر روي اعداد خوانده شده توسط ليزر فلورسانس اينفرارد
559
بررسي تاثير نوع تعاملات افراد خانواده با سلامت رواني و وابستگي به اينترنت دانش آموزان دبيرستان شهرك نفت شهر عسلويه
560
بررسي تاثير نوع جفت كننده بر بهبود خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پلي پروپيلن/ با گاس
561
بررسي تاثير نوع خاك بر روي پايداري سازه كالورت فلزي - خاكي
562
بررسي تاثير نوع داده هاي ترافيكي بر تخمين ماتريس مبدا-مقصد سفر
563
بررسي تاثير نوع درز و تراكم دوخت بر زاويه برگشت پذيري از چروك
564
بررسي تاثير نوع رابطه خانواده در بزهكاري جوانان
565
بررسي تاثير نوع زمينه بر خواص فيزيكي و شيميايي ديرگداز بر پايه منيزيا – زيركونات كلسيم به كار رفته در كوره دوار سيمان
566
بررسي تاثير نوع ژيت و فيشور سيلانت بر روي اعداد خوانده شده توسط ليزر فلورسانس اينفرارد
567
بررسي تاثير نوع سازمان هاي دولتي شهر گناوه بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان آنها
568
بررسي تاثير نوع سوخت آلي بر سنتز احتراق محلولي فريت منيزيم (𝐌𝐠𝐅𝐞𝟐𝐎𝟒)
569
بررسي تاثير نوع سيستم راهگاهي بر ايجاد اكسيدهاي دو لايه و استعداد به پارگي گرم آلياژ A206
570
بررسي تاثير نوع شرايط استخراج رنگ در ميزان جذب رنگزاهاي طبيعي روناس وپوست گردو بر روي كالاهاي پشمي
571
بررسي تاثير نوع شغل (نظامي وفرهنگي)درسطح اضطراب واعتماد به نفس فرزندان دانش آموزان دختر،مقطع دبيرستان شهرستان همدان
572
بررسي تاثير نوع قرارداهاي نيروي كار بر بهره وري نيروي كار در ايران طي سال - هاي 3131 3131
573
بررسي تاثير نوع گره فرش دستبافت در خواص خمشي نخ پرز
574
بررسي تاثير نوع گره وارتفاع پرز در رفتار فشار پذيري فرش دستباف تا خورده
575
بررسي تاثير نوع گره وارتفاع پرز در رفتار فشار پذيري فرش دستباف تاخورده
576
بررسي تاثير نوع ماده قالب گيري و زاويه ايمپلنت بر دقت قالبگيري درتكنيك Closed Tray
577
بررسي تاثير نوع مالكيت نهادي بر رابطه بين تعويض حسابرس ونقد شوندگي سهام
578
بررسي تاثير نوع مونومر بر ساخت ذرات چندلايه پيازي شكل (نانولايه)
579
بررسي تاثير نوع نگرش(مثبت و منفي)بر انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اهواز
580
بررسي تاثير نوع و اندازه ي قلم فارسي و فاصله بين حروف در سرعت تشخيص تكواژها و سرعت خواندن و نوع قلم و آشنايي و ناآشنايي دانش آموزان با متن در سرعت خواندن توسط دانش آموزان مقطع راهنمايي
581
بررسي تاثير نوع و مقدار سوخت بر مشخصات پودري NiS تهيه شده به روش سنتز احتراق محلولي
582
بررسي تاثير نياز سنجي در برنامه ريزي آموزشي و درسي ﴿از ديدگاه معملمان مدارس ابتدايي﴾ شهرستان برخوار
583
بررسي تاثير نيترات نقره و اسيد سيتريك در ويژگي هاي كالاي پنبه اي
584
بررسي تاثير نيتروژن¬دهي پلاسمايي بر رفتار سايشي و مقاومت به خوردگي پوشش¬هاي نيكل- بور- نانولوله¬كربني
585
بررسي تاثير نيرو گاه بادي بر پارامترهاي سيستم در شبكه انتقال انرژي الكتريكي
586
بررسي تاثير نيروهاي الكترومغناطيسي در روش القايي در عمليات حرارتي پير سازي آلياژ آلومينيم 2024
587
بررسي تاثير نيروهاي مختلف بر شكل و فرايند شكل گيري فضاي شهري و كنش آنها در ميدان نقش جهان
588
بررسي تاثير نيروي محوري بر اندركنش ديناميكي دالخط و قطار
589
بررسي تاثير نيكل و كروم در خواص سايشي چدن داكتيل
590
بررسي تاثير هپاتيت ب بر روي ميزان هورمونهاي تيروئيدي
591
بررسي تاثير هجمه دشمن از طريق جنگ ندم در تغيير فرهنگ جامعه
592
بررسي تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر قيمت تمام شده مسكن در شهر تهران
593
بررسي تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر ميزان درآمد و رضايتمندي كشاورزان در شهرستان اردل
594
بررسي تاثير هزينه مبادله بر سرمايه گذاري خصوصي ايران دوره: 1381-1350
595
بررسي تاثير هزينه هاي دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
596
بررسي تاثير هزينه هاي دولت در بخش كشاورزي بر كاهش فقر روستايي در كشور
597
بررسي تاثير هزينه هاي دولت در بخش كشاورزي در كاهش فقر روستايي در اصفهان
598
بررسي تاثير هزينه هاي صرف شده سلامت بر اميد به زندگي در كشور هاي منتخب اسلامي
599
بررسي تاثير هزينه يابي استراتژيك بر بهبود عملكرد شركت (مطالعه موردي شركت نارگان)
600
بررسي تاثير هزينه، پذيرش فناوري و رضايت كاركنان بر اثربخشي سيستم هاي الكترونيكي مديريت ارتباط با مشتري(مورد مطالعه شركت مخابرات استان كهگيلويه و بويراحمد)
601
بررسي تاثير هسته مركزي آند بر روي خواص پوشش كرم سخت
602
بررسي تاثير هشت هفته تمرين پيلاتس برمهارت هاي حركتي درشت دركودكان 10-5 ساله مبتلا به هايپرموبيليتي
603
بررسي تاثير هشت هفته تمرين تركيبي قدرتي- استقامتي بر برخي از ويژگيهاي فيزيولوژيكي و عملكردي پاوزان دختر نخبه دراگون بت
604
بررسي تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر عوامل قلبي -عروقي ،تنفسي و بيو شيميايي جانبازان قطع نخاعي
605
بررسي تاثير هشت هفته تمرينات ايروبيك بربرخي عوامل خطر ساز قلبي عروقي زنان فرهنگي ميانسال 50-35 ساله شهرستان ارسنجان
606
بررسي تاثير هگزاكونازول ، پنكونازول و سيليكات كلسيم بر صفات كمي و كيفي دو رقم سويا در شرايط كم آبياري
607
بررسي تاثير هلالي هاي آبگير بر خاك و پوشش مراتع منطقه نارون خاش
608
بررسي تاثير هم افزايي مخلوط نانوخاك رس و نانو اكسيد تيتانيوم بر رفتار آنتي باكتريال و تراوايي نانوكامپوزيتهاي نور تخريب پذير بر پايه LDPE گونه فيلم
609
بررسي تاثير هم راستايي استراتژي منابع انساني و استراتژي رقابتي بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي: بانك ملت )
610
بررسي تاثير هم زمان روش هاي مختلف عمل آوري و استفاده از مواد پوزولاني مختلف بر مشخصات مكانيكي بتن مسلح شده با الياف شيشه در طول زمانThe Study of Effect of Various Curing Conditions an​d using Different Pozzolanic Materials on mechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Concrete in course of time
611
بررسي تاثير همراهي نانو مواد زيستي توليد شده و طول مدت استفاده از كيسه شن بر شدت درد كمر و عوارض عروقي ناحيه آنژيو گرافي بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني دكتر حشمت رشت در سال 96
612
بررسي تاثير همراهي نانو مواد زيستي توليد شده و طول مدت استفاده از كيسه شن بر شدت درد كمر و عوارض عروقي ناحيه آنژيو گرافي بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني دكتر حشمت رشت در سال 96
613
بررسي تاثير همزمان اصلاح سازي سطح و پوشش فورستريت نانو ساختار بر رفتار خوردگي زير لايه فلزي فولاد زنگ نزن
614
بررسي تاثير همزمان سفيدكردن داخلي دندان و سايز آماده سازي كانال بر سختي عاج ريشه
615
بررسي تاثير همزمان نمره نخ پود و طرح بافت بر خواص پارچه
616
بررسي تاثير همسو سازس سرمايه هاي نامشهود بر تحقق استراتژي بر اساس كارت امتيازي متوازن
617
بررسي تاثير همكاري بين فروش و بازاريابي بر عملكرد تجاري شركت هاي لوازم خانگي بندرعباس
618
بررسي تاثير همكاري بين والدين و مربيان در رفع مشكلات رفتاري كودكان
619
بررسي تاثير همكاري خانواده بر پيشرفت تحصيلي كودكان عقب مانده ذهني اموزش پذير شهرستان مشهد
620
بررسي تاثير همكاري مديران و كاركنان بر خوداثربخشي كاركنان شركت مهركام پارس ايران خودرو
621
بررسي تاثير همكاري مستمر اوليا و مربيان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مدارس پسرانه شهرستان بجنورد
622
بررسي تاثير همكاري والدين با مدرسه در ميزان پيشرفت تحصيلي پايه پنجم ابتدايي
623
بررسي تاثير هموار سازي سود بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام با تاكيد بر مالكيت نهادي
624
بررسي تاثير هموژنايزينگ بر كار پذيري و تبلور مجدد آلياژ هاي مس
625
بررسي تاثير همياري با مشتري براي ايجاد نوآوري ،بر مديريت دانش مشتري و عملكرد آن بانك پارسيان
626
بررسي تاثير همياري با مشتري براي ايجاد نوآوري ،بر مديريت دانش مشتري و عملكرد آن مطالعه موردي :بانك پارسيان
627
بررسي تاثير هنجار ذهني و سودمندي درك شده بر رفتار خريد آنلاين با توجه به نقش قصد خريد (مطالعه موردي: نمايندگي شركت ديجي كالا در مشهد)
628
بررسي تاثير هنجارهاي اخلاقي در بازاريابي بر كيفيت رابطه و تعهد مشتري در حوزه ي خدمات حقوقي
629
بررسي تاثير هندسه ابزار برش بر روي نيروهاي ماشينكاري و شبيه سازي فرآيند برش
630
بررسي تاثير هندسه پلاك و نوساني بودن جريان خون بر هموديناميك شرياني با در نظر گرفتن تعامل ميان جامد و سيال ﴿FSI)
631
بررسي تاثير هندسه دهانه بافندگي بر روي ميزان يكنواختي تراكم پودي با استفاده از پردازش تصوير
632
بررسي تاثير هندسه سطح بر ضرايب كاليبراسيون در اندازهگيري تنش پسماند به روش سوراخكاري
633
بررسي تاثير هندسه گود برداري بر تغيير شكل هاي ديواره گود، با درنظر گرفتن اثر گوشه ونسبت PSR
634
بررسي تاثير هندسه ي هشتي ها بر تهويه طبيعي ساختمان
635
بررسي تاثير هندسي كانال هاي انتقال گازهاي واكنشگر در عملكرد پيل سوختي PEM توسط نرم افزار FLUENT
636
بررسي تاثير هنر بيزانس در بازنمايي پيكره انساني در نگاره هاي مقامات حريري و جامع التواريخ
637
بررسي تاثير هنر تاتر (روش ايفاي نقش )در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه آق قلا 75-74
638
بررسي تاثير هنر درماني بر بهبود مشكلات سلوك كودكان سايكوپات و توليد نوار كاغذ ديواري براساس نقاشي اين كودكان
639
بررسي تاثير هنر دوره قاجار در طراحي پوستر دهه 70 و 80 ايران
640
بررسي تاثير هنر نقاشي در طرح ونقش فرش در دوره معاصر (مورد مطالعه فرش دستباف اصفهان)
641
بررسي تاثير هنردرماني در نوجوانان بزهكار بهزيستي شهر مشهد
642
بررسي تاثير هنردرماني گروهي بر كاهش پرخاشگري و افزايش عزت نفس پسران مقطع دبستان
643
بررسي تاثير هوا و آرگون صنعتي بر مورفولوژي فيلم هاي اكسيدي تشكيل شده در آلياژAZ91
644
بررسي تاثير هوا و گاز آركون صنعتي بر مورفولوژي فيلم هاي اكسيدي تشكيل شده در آلياژ AZ91
645
بررسي تاثير هوا و گاز آرگون صنعتي بر مورفولوژي فيلم هاي اكسيدي تشكيل شده در آلياژ AZ91
646
بررسي تاثير هوا و گاز آرگون صنعتي بر مورفولوژي فيلم هاي اكسيدي تشكيل شده در آلياژAZ91
647
بررسي تاثير هوا و گاز آرگون صنعتي بر مورفولو‍ژي فيلمهاي اكسيدي تشكيل شده در آلياژ 91A-Z
648
بررسي تاثير هوا و گاز آرگون صنعتي بر موفولوژي فيلم هاي اكسيدي تشكيل شده در آلياژ AZ91
649
بررسي تاثير هوازدگي بر ژئوشيمي و كاني شناسي گرانيتوئيدهاي ده نو ﴿شمال شرق اليگودرز﴾
650
بررسي تاثير هوازدگي و حرارت بر خواص فيزيكي و مكانيكي UPVC
651
بررسي تاثير هوش اخلاقي بر سلامت سازماني كاركنان دانشگاه آزاد ساوه
652
بررسي تاثير هوش تجاري و انعطاف پذيري زيرساخت هاي فناوري اطلاعات بر عملكرد كسب وكار از منظر چابكي سازماني در شركت هاي صنعتي و خدماتي
653
بررسي تاثير هوش تجاري و انعطاف پذيري زيرساخت هاي فناوري اطلاعات بر عملكرد كسب وكار از منظر چابكي سازماني در شركت هاي صنعتي و خدماتي
654
بررسي تاثير هوش تجاري و داده كاوي در صنعت بانكداري بر سيستم ضد پول شويي
655
بررسي تاثير هوش رقابتي و سازماني بر نوآوري و بهره وري كاركنان در شركت پتروشيمي خراسان
656
بررسي تاثير هوش سازماني بر تفكر استراتژيك با در نظر گرفتن متغير ميانجي فرهنگ سازماني(مورد مطالعه : مديران دانشگاه شاهد)
657
بررسي تاثير هوش سازماني بر تفكر استراتژيك كاركنان
658
بررسي تاثير هوش سازماني بر عملكرد سازماني با نقش واسط فراموشي سازماني در سازمان آموزش و پرورش
659
بررسي تاثير هوش سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان ادارات قائن
660
بررسي تاثير هوش سازماني بر فرهنگ سازماني با تاكيد بر نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي
661
بررسي تاثير هوش سيال در عملكرد درك مطلب دانشجويان زبان انگليسي دانشگاه ولي عصر(عج)
662
بررسي تاثير هوش شناختي و هوش هيجاني بر شيوه هاي مديريت استرس(مورد مطالعه در مديران شركت نفت منطقه اصفهان
663
بررسي تاثير هوش عاطفي بر عملكرد خدمات رساني كاركنان با نقش ميانجي تطابق پذيري (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه پيام نور گيلان)
664
بررسي تاثير هوش عاطفي بر عملكرد خدمات رساني كاركنان با نقش ميانجي تطابق پذيري (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه پيام نور گيلان)
665
بررسي تاثير هوش عاطفي برعملكرد نيروي انساني
666
بررسي تاثير هوش عاطفي مدير بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان
667
بررسي تاثير هوش عاطفي مديران موسسات مالي و اعتباري شهر اصفهان بر جو سازماني و رفتار شهر وندي سازماني
668
بررسي تاثير هوش عقلي IQ بر رضايت شغلي پرسنل شاغل درشعب تابعه اداره كل تامين اجتماعي استان البرز
669
بررسي تاثير هوش فرهنگي و هوش كسب و كار مديران بر جذب گردشگران خارجي (مطالعه موردي: گردشگران خارجي شهر شيراز)
670
بررسي تاثير هوش معنوي بر التزام شغلي پرستاران شاغل بيمارستان قائم شهر فيروزآباد با نقش ميانجي عزت نفس سازماني
671
بررسي تاثير هوش معنوي بر بهره وري مديران (كاركنان)اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
672
بررسي تاثير هوش معنوي بر درگيري شغلي (مورد مطالعه كاركنان سرپرستي شعب بانك صادرات شرق تهران)
673
بررسي تاثير هوش معنوي بر سلامت روان
674
بررسي تاثير هوش معنوي بر مديريت استرس در سالمندان ( ساكن در خانه سالمندان شهرستان گرگان )
675
بررسي تاثير هوش معنوي بر مسئوليت پذيري اجتماعي
676
بررسي تاثير هوش معنوي بر وجدان كاري (مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان تامين اجتماعي شهر اهواز)
677
بررسي تاثير هوش معنوي برمديريت استرس سالمندان
678
بررسي تاثير هوش منطقي بر يادگيري رياضيات دانش آموزان سال سوم دبيرستان نمونه دولتي شهيد همت شهرستان راور
679
بررسي تاثير هوش هيجاني بر اعتماد به نفس دانش آموزان پيش دبستاني در شهرستان دشتي
680
بررسي تاثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان متوسطه شهر مشهد
681
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي
682
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي زوجين داراي تحصيلات دانشگاهي و زوجين فاقد تحصيلات دانشگاهي در مركز شهر اهواز
683
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت شغلي با نقش ميانجي عدالت و عدم امنيت شغلي در شركت سايپا
684
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار زناشويي
685
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي حمايت اجتماعي
686
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني بادر نظر گرفتن نقش ميانجي حمايت اجتماعي
687
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان شركت ايران رادياتور
688
بررسي تاثير هوش هيجاني بر روابط بين بيماران و پرسنل در بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸
689
بررسي تاثير هوش هيجاني بر شكايت مشتريان با در نظر گرفتن نقش واسطه اي خودكار آمدي در شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
690
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي رضايت شغلي
691
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران و اصفهان
692
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد، بازده و ريسك سبد سرمايه گذاري سهامداران در بورس منطقه اي اوراق بهادار اصفهان
693
بررسي تاثير هوش هيجاني بر فرهنگ سازماني و عملكرد سازماني جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي
694
بررسي تاثير هوش هيجاني بر كارايي كاركنان شركت هاي تعاوني شهرستان سرايان
695
بررسي تاثير هوش هيجاني بر كيفيت زندگي در دانشجويان د انشگاه (پيام نور بوشهر)
696
بررسي تاثير هوش هيجاني بر مهارت هاي سياسي كاركنان در محيط كار . مطالعه موردي : اداره كل راه و شهر سازي استان كرمان
697
بررسي تاثير هوش هيجاني بررفتار كارآفرينانه كاركنان درسازمان تامين اجتماعي استان كرمانشاه
698
بررسي تاثير هوش هيجاني در بهبود روابط سازماني
699
بررسي تاثير هوش هيجاني سازماني بر قصد ترك خدمت كاركنان با درنظر گرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد عاطفي سازماني مطالعه موردي: اداره امور مشتركين ارتباطات سيار خراسان رضوي
700
بررسي تاثير هوش هيجاني سازماني بر قصد ترك خدمت كاركنان با درنظر گرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد عاطفي سازماني مطالعه موردي: اداره امور مشتركين ارتباطات سيار خراسان رضوي
701
بررسي تاثير هوش هيجاني كاركنان بر عملكرد سازمان با نقش واسطه اي ميزان رضايت شغلي كاركنان در شهرداري شهر ني ريز
702
بررسي تاثير هوش هيجاني ونگرش مذهبي دانشجويان دانشگاه هاي كاشان
703
بررسي تاثير هوش وعامل اقتصادي در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان ممتاز
704
بررسي تاثير هوشمند سازي مدارس بر بهبود كيفيت يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمان ابتدايي منطقه چهاردانگه
705
بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس بر تعهد و سلامت سازماني مدارس شهر تهران
706
بررسي تاثير هوشمندي رقابتي بر استراتژي بازاريابي شركت در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
707
بررسي تاثير هوشمندي سازماني بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي شعب بانك پارسيان استان مازندران)
708
بررسي تاثير هويت برند بر ايجاد ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري
709
بررسي تاثير هويت برند بر وفاداري مشتريان
710
بررسي تاثير هويت برند مصرف كننده در رضايت مشتري از برند و تصوير قيمت برند و نقش آنها در وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان
711
بررسي تاثير هويت جويي سالم ورقابت در نوجوانان وجوانان مقطع متوسطه بردخون
712
بررسي تاثير هويت سازماني بر توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان بانك پارسيان شعب استان فارس
713
بررسي تاثير هويت سازماني بر كيفيت زندگي كاري در بين كاركنان دانشگاه پيام نور شيراز
714
بررسي تاثير هويت فرهنگي و نژاد پرستي بر نگرش مشتريان به نام تجاري محصولات آرايشي بهداشتي
715
بررسي تاثير هيدروكسي آپاتيت طبيعي و سنتز شده در كامپوزيت سه جزئي هيدروكسي آپاتيت، نانولوله كربني و ژلاتين به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
716
بررسي تاثير هيدروكسي اوره بر تالاسمي ماژور و اينترمديت
717
بررسي تاثير هيدروكسي اوره بر تالاسمي ماژور و اينترمديت
718
بررسي تاثير هيدروكسيد سديم برروي خواص پارچه هاي پودي ساده پنبه اي و مخلوط پنبه با پلي استر
719
بررسي تاثير هيدروكسيد هاي دوگانه لايه اي بر مقاومت حرارتي ويتامين د
720
بررسي تاثير هيدروكلوئيدهاي مجاز بر راندمان و ويژگيهاي فيزيكوشيميايي پنير سفيد ذوب شده و تخميري ايراني
721
بررسي تاثير هيستركتومي بر روي سلامت عمومي زنان تحت عمل هيستركتومي شكم در مقايسه با زنان سالم در بيمارستانهاي شهر رشت در سال 1384
722
بررسي تاثير و ابعاد ترك بر فركانس طبيعي ارتعاشات تير
723
بررسي تاثير و اهميت نوع و مقدار قالب هاي آلي (Template) در سنتز كاتاليست ساپو-34
724
بررسي تاثير و جايگاه دراماتورژ در فرايند توليد و اجراي تئاتر
725
بررسي تاثير و جايگاه دراماتورژ در فرايند توليد و اجراي تئاتر
726
بررسي تاثير و چگونگي به حداقل رساندن يا حذف مايعات خنك كننده در ماشينكاري فولادها
727
بررسي تاثير و دانه بندي نمونه هاي ليتو ژئوشيميايي در استخراج و تعيين مقدار طلا به روش جذب اتمي
728
بررسي تاثير و رابطه اوضاع اجتماعي و آداب و سنن بر آثار هنري با نگاهي به فرش
729
بررسي تاثير و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت دانش در پتروشيمي رازي ماهشهر
730
بررسي تاثير و عوارض جانبي لواتيراستام به صورت داروي كمكي در درمان صرع مقاوم كودكان
731
بررسي تاثير و كاربرد عكس به عنوان سند در علوم قضايي ايران با تمركز بر پرونده هاي قضايي استان كرمان بين سال هاي 70تا 80
732
بررسي تاثير و محاسبه ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي در اطراف خطوط انتقال
733
بررسي تاثير واحدهاي سنگ شناسي در رسوبدهي حوزه مناطق خشك( مطالعه موردي: حوزه ي آبخيز منشاد )
734
بررسي تاثير واردات گمرك بر رونق بازار گناوه
735
بررسي تاثير وارنيش فلورايد بر ضايعات اوليه ي پوسيدگي سطوح اكلوزالي مولرهاي اول دائمي طي يك دوره ي 8 ماهه بر اساس معيارهاي كلينيكي(Nivad)و پاراكلينيكي(DIAGNOdent)
736
بررسي تاثير واسطه ايي قابليت هاي نواوري محصول و فرايند در ارتباط بين نواوري سازماني و مزيت رقابتي
737
بررسي تاثير واكنش عاطفي و محيطي ناشي از تبليغات بر رفتار خريد مشتريان محصولات لبني(مطالعه موردي: مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي رفاه شهر شيراز)
738
بررسي تاثير والدين بر انتخاب رشته تحصيلي و شغل فرزندان دختر
739
بررسي تاثير والرين خوراكي برميزان اضطراب، متغير هاي هموديناميك ، تهوع واستفراغ بيماران زن كانديد عمل جراحي سيستكتومي به روش لاپاراسكوپي
740
بررسي تاثير واناديوم بر سينتيك جذب و واجذب هيدروژن در پودر آلياژ پايه زير كونيوم
741
بررسي تاثير وجدان كاري با رويكرد اسلامي بر عملكرد كاركنان
742
بررسي تاثير وجه نقد و سرمايه درگردش بر بازده دارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
743
بررسي تاثير ورزش در سلامت جسمي ورواني دانش اموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان
744
بررسي تاثير ورزش در كاهش اضطراب
745
بررسي تاثير ورزش در كاهش ميزان افسردگي زنان ورزشكار و غيرورزشكار
746
بررسي تاثير ورزش صبحگاهي بر كاهش پرخاشگري دانش اموزان پسر پايه چهارم ابتدايي احمداباد مشهد
747
بررسي تاثير ورزش طولاني مدت منظم بر روي ميزان اينترلوكين بافت كليه در موش هاي صحرايي نر ديابتي نوع 1
748
بررسي تاثير ورزش هاي رزمي بر ميزان اعتماد به نفس ورزشكاران شهر قاين
749
بررسي تاثير ورزش هندبال و مكمل روي بر وضعيت سيستم ايمني هندباليستهاي دختر ليگ برتر
750
بررسي تاثير ورزش و خلاقيت در بهبود سيستم ايمني كودكان محروم تحت پوشش جمعيت امام علي ع
751
بررسي تاثير ورزشهاي هوازي بر بهبود كيفيت زندگي فردي زنان و مردان سالمند شهر قزوين
752
بررسي تاثير ورزشهاي هوازي و بي هوازي بر سندرم پيش از قائدگي دختران دبستان پروين اعتصامي نكا
753
بررسي تاثير ورمي كمپوست برگياهان محيط زيست وچگونگي راه اندازي كارگاه توليد ان
754
بررسي تاثير ورود گردشگران بر توسعه اقتصادي اجتماعي شهركرد
755
بررسي تاثير ورودي كليد پيانويي بر هيدروليك جريان در سريزهاي مدور قائم
756
بررسي تاثير ورودي گلبرگي شكل بر هيدروليك جريان آزاد درسرريزهاي مدور قائم
757
بررسي تاثير وزن هنگام تولد بر روي چاقي و افزايش وزن كودكان پيش دبستاني مناطق روستايي شهر رشت -1386
758
بررسي تاثير وسائل كمك آموزشي بر پيشرفت تحصيلي و كارايي تدريس در مدارس ابتدايي دخترانه شيروان
759
بررسي تاثير وسايل ارتباطي جديد ﴿اينترنت، تلفن همراه﴾ بر صله رحم از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي و دبيرستان منطقه 11 تهران سال1388
760
بررسي تاثير وسايل كمك آموزش بر پيشرفت تحصيلي و كارايي تدريس در مقطع ابتدايي منطقه مانه و سملقان
761
بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان پاسداران عفت پردنجان سال تحصيلي 90-91
762
بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدائي شهرستان بهشهر
763
بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهرستان بهشهر در نيمسال اول سال تحصيلي 93 - 92
764
بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي بر يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر
765
بررسي تاثير وسايل كمك اموزشي مدارس بر كيفيت اموزشي
766
بررسي تاثير وسيله گرمايي بر قطر وريدهاي آنته كوبيتال بالغين 20- 40 سال
767
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي در ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان كرج
768
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده بر پيشرفت تحصيلي فرزندان آنها
769
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده برپيشرفت تحصيلي جوانان
770
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي خانواده بر پيشرفت
771
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان.
772
بررسي تاثير وضعيت بدن بر پاسخهاي قلبي عروقي به مانوروالسالوا در داوطلبين سه مركز در ماني و آموزشيي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1373)
773
بررسي تاثير وضعيت جسمي و رواني والدين بر موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي فرزندان در بين مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)
774
بررسي تاثير وضعيت دموگرافيك والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان دخترانه ي شهرستان فلاورجان سال 1387-1388
775
بررسي تاثير وضعيت فرهنگي واقتصادي والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان (دانش آموزان )كلاسهاي پنجم پسرانه درشهرستان گنبد كاووس
776
بررسي تاثير وضعيت محيطي و ويژگي هاي مصرف كنندگان بر خريد آني
777
بررسي تاثير وعملكرد صندوق هاي قرض الحسنه در توسعه منطقه گنبد كاوس
778
بررسي تاثير وفاداري سازماني بر انگيزش كاركنان
779
بررسي تاثير وفاداري سازماني بر انگيزش كاركنان در كانون زبان ايران
780
بررسي تاثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي ﴿1384-1392﴾
781
بررسي تاثير ويتامين E بر ميزان ژن گيرنده گاما ، دخيل در تكثير پروكسيزوم ها (PPAR-y) ،مالون دي آلدهيد و گروه كربونيل پروتئين ها در كودكان مبتلا به صرع ايدوپاتيك تحت درمان با ويتامين D
782
بررسي تاثير ويتامينD بر وضعيت باليني وكيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي
783
بررسي تاثير ويروس اپشتين بار بر متابولوميكس سلول راجي با استفاده از اچ ان ام آر اسپكتروسكوپي
784
بررسي تاثير ويروس هپاتيت C بر پيامدهاي پيوند كليه در بيماران مراجعه كننده به مركزآموزشي درماني پژوهشي رازي
785
بررسي تاثير ويژگي هاي ابزار و ساير پارامتر ها بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير همجنس آلومينيوم به مس
786
بررسي تاثير ويژگي هاي اجتماعي - اقتصادي خانواده بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع متوسطه شهر بابل
787
بررسي تاثير ويژگي هاي بازرگاني اينترنت برپذيرش تجارت الكترونيك توسط مصرف كنندگان مطالعه موردي فروشگاههاي اينترنتي درسطح شهر تهران
788
بررسي تاثير ويژگي هاي تجارت اجتماعي همراه بر اعتماد مصرف كنندگان، با تمركز بر كسب و كارهاي كوچك
789
بررسي تاثير ويژگي هاي تجارت اجتماعي همراه بر اعتماد مصرف كنندگان، با تمركز بر كسب و كارهاي كوچك
790
بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شركت بر رابطه ارزشي معيارهاي عملكرد حسابداري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
791
بررسي تاثير ويژگي هاي روانشناختي بر رفتار تجاري سرمايه گذاران
792
بررسي تاثير ويژگي هاي روساي شعب بانك صادرات استان آذربايجان شرقي بر عملكرد شعب استان
793
بررسي تاثير ويژگي هاي سازماني برفرآيند پذيرش مديريت ارتباط با مشتري لوازم آرايشي و بهداشتي وارداتي
794
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصي كارآفرينان در رشد شركتهاي كوچك و متوسط در اروميه
795
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر عملكرد مديران مورد مطالعه جهاد كشاورزي استان گيلان
796
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بر تعالي سازماني دانشگاه تربيت مدرس
797
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي مشتري در رضايتمندي مشتري از رابطه (مطالعه موردي: بانك‌هاي گردشگري شهر تهران)
798
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي والدين بر كودك ازاري
799
بررسي تاثير ويژگي هاي شركت ها بر عملكرد عملياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
800
بررسي تاثير ويژگي هاي شغلي بر رشد مسير شغلي و قابليت هاي تطبيق با آن
801
بررسي تاثير ويژگي هاي ظاهري بسته بندي بر تصميم خريد محصولات غذايي رضوي
802
بررسي تاثير ويژگي هاي فردي بر استراتژي هاي مديريت تعارض
803
بررسي تاثير ويژگي هاي فردي شغلي و سازماني بر كيفيت زندگي كاري در شركت ايرالكو
804
بررسي تاثير ويژگي هاي فرهنگ سازماني بر اجراي اثربخش نظام مديريت مشاركتي در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهور بر اساس مدل دنيسون
805
بررسي تاثير ويژگي هاي فكري دانشجويان رشته كار آفريني بر قصد كار آفريني آنها در دانشكده كار آفريني دانشگاه تهران
806
بررسي تاثير ويژگي هاي كالبدي حس مكان در گرايش مشتريان به اماكن ورزشي
807
بررسي تاثير ويژگي هاي كالبدي محيط در ازتقاء احساس امنيت فضاهاي عمومي شهري مطالعه موردي بافت هاي علي قلي آقا و هزار جريب در شهر اصفهان
808
بررسي تاثير ويژگي هاي معلمان استثنايي در پرخاشگري دانش آموزان
809
بررسي تاثير ويژگي هاي مكانيكي ناپيوستگي ها بر توزيع تنش اطراف فضاهاي زيرزميني به روش المان مرزي
810
بررسي تاثير ويژگي هاي هندسي ناپيوستگي ها بر توزيع تنش اطراف فضاي زيرزميني به روش المان مرزي و المان محدود
811
بررسي تاثير ويژگي هاي هندسي و عمليات حرارتي نانوسيم هاي ZnO بر رفتار پيزوالكتريك
812
بررسي تاثير ويژگي هاي هيات مديره بر دقت پيش بيني سود مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
813
بررسي تاثير ويژگي هاي وب سايت و نگرش مصرف كننده بر پذيرش مدلSocial-CRM در شركت اپراتور همراه اول
814
بررسي تاثير ويژگي‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي بر اعتماد كاربران مورد مطالعه: شبكه وايبر وتلگرام
815
بررسي تاثير ويژگي‌هاي فناوري مالي بر افزايش رضايت مشتريان در كسب‌و‌كارهاي الكترونيكي (مورد مطالعه: فروشگاه‌‌هاي برخط)
816
بررسي تاثير ويژگي‌هاي مسافر،شركت مسافرتي و برند رسانه اجتماعي بر انتخاب شركت مسافرتي توسط مسافرين خطوط هوايي شهر تهران (مورد مطالعه: شركت مسافرتي ماهان)
817
بررسي تاثير ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر راهنمايي ناحيه 3 اهواز
818
بررسي تاثير ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي
819
بررسي تاثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران گروه بهمن
820
بررسي تاثير ويژگيهاي شخصي مدير بر هوش كسب وكار بانك سرمايه
821
بررسي تاثير ويژگيهاي شخصي مدير بر هوش كسب وكار در بانك سرمايه
822
بررسي تاثير ويژگيهاي شخصيتي بر تمايل به كارآفريني فردي ﴿مطالعه موردي در سازمان فني و حرفه اي استان گيلان﴾
823
بررسي تاثير ويژگيهاي طراحي بر ابزار خدمات پرداخت الكترونيكي مطالعه موردي بانك صادرات شعب تهران
824
بررسي تاثير ويژگيهاي كالبدي فضاهاي شهري بر احساس امنيت اجتماعي ﴿نمونه موردي: محله نارمك و شهرك اكباتان﴾
825
بررسي تاثير ويژه گي هاي ليبل هاي خصوصي بر وفاداري مصرف‌كننده به فروشگاه با نقش ميانجي ويژه‌گي‌هاي فروشگاهي و اقتصادي در فروشگاه هايپراستار
826
بررسي تاثير وينگلت بر روي ضرايب آيروديناميكي كلي بال
827
بررسي تاثير ياد گيري مشاركتي و ياد گيري سنتي بر پيشرفت تحصيلي درس علوم دانش آموزان پايه سوم راهنمائي شهرستان شاهين دژ ومحمود اباد
828
بررسي تاثير يادگيري اكتشافي بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان
829
بررسي تاثير يادگيري تقويتي در بهبود عملكرد حمله در تيم ربات هاي فوتباليست دوبعدي
830
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر تعهد كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهمئي
831
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان تامين اجتماعي منطقه كرج
832
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر كارآفريني سازماني در اداره هاي آموزش وپرورش استان مركزي
833
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر نوآوري ورزشي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان
834
بررسي تاثير يادگيري سازماني و خلاقيت سازماني بر نوآوري سازماني
835
بررسي تاثير يادگيري لغات جديد از طريق لغت نامه هاي تهيه شده توسط يادگيرندگان زبان انگليسي در پيشبرد ميزان استقلال در يادگيري
836
بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت درس رياضي دانش اموزان پسر در منطقه دشتياري در سال تحصيلي 95- 94
837
بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس رشد مهارت هاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شهرستان بهشهر
838
بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بر يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي
839
بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بررشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ساوه
840
بررسي تاثير يادگيري مشاهده ايي بر دانش تداعي واژگان زبان آموزان ايراني
841
بررسي تاثير ياديارها بر تدريس كلمات انگليسي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
842
بررسي تاثير يارانه بر تورم در كشور ايران
843
بررسي تاثير يك برنامه تمرين هوازي ماساژ و تركيبي بر سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر غير ورزشكار
844
بررسي تاثير يك برنامه فعاليت ورزشي كنترل شده و رژيم غذايي مناسب بر عوامل تركيب بدني و بيوشيميايي خون زنان زايمان كرده
845
بررسي تاثير يك برنامه هوازي بر ميزان اضطراب صفتي دانشجويان دختر دانشگاه يزد
846
بررسي تاثير يك پره ضد گرداب در آبگير نيروگاهي
847
بررسي تاثير يك دوره حركت درماني بر تعادل و راه رفتن بيماران پاركينسون
848
بررسي تاثير يك دوره هشت هفته اي تمرين در آب بر ميزان استراحتي هورمون رشد و عامل رشد شبه انسوليني 1 در كودكان 9 تا 11 ساله پسر
849
بررسي تاثير يكپارچگي اقتصادي بر اشتغال در شرايط وجود يا عدم وجود بحران مالي
850
بررسي تاثير يكپارچگي تامين بر عملكرد زنجيره تامين چابك در گروه هتل هاي زنجيره اي ايرانگردي و جهانگردي
851
بررسي تاثير يكپارچگي تامين بر عملكرد زنجيره تامين چابك در گروه هتل هاي زنجيره اي ايرانگردي و جهانگردي
852
بررسي تاثير يوگا ومديتيشن بر سلامت روان بانوان
853
بررسي تاثير يونهاي آب نمك تزريقي (آب هوشمند) در تغيير ترشوندگي به منظور ازدياد برداشت نفت
854
بررسي تاثير، بازرسي اثربخش بر فساد اداري در گمرك جمهوري اسلامي ايران
855
بررسي تاثيرTranscranial direct current stimulation دركاهش علائم بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان
856
بررسي تاثيرآجيل سويا بر وضعيت تغذيه، شمارش سلولهاي خون، بلاست، فاكتورهاي پيش التهابي و عوارض شيمي درماني در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد(ALL)
857
بررسي تاثيرآراء كميته هاي انضباطي بر بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان پيام نوراستان قم طي سالهاي 1392-1382
858
بررسي تاثيرآموزش به دو روش ارايه بروشور و فيلم برمصرف مكمل ويتامينD در دختران درآستانه ازدواج مراجعه كننده به درمانگاه اكبري يزد در سال 1393
859
بررسي تاثيرآموزش پيش دبستاني بر رشد شناختن كودكان
860
بررسي تاثيرآموزش پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختروپسرمقطع ابتدايي آموزش وپرورش
861
بررسي تاثيرآموزش تئاتر بربهبودروابط اجتماعي بيماران معلول ذهني استان چهارمحال وبختياري
862
بررسي تاثيرآموزش تئاتربربهبود روابط اجتماعي بيماران معلول ذهني استان چهارمحال وبختياري
863
بررسي تاثيرآموزش در آگاهي ،نگرش و عملكرد مادران باردارجهت پيشگيري از پوسيدگي زودرس دندان كودكان
864
بررسي تاثيرآموزش ضمن خدمت برعملكرد معلمان ابتدايي بخش داشلي برون گنبدكاووس
865
بررسي تاثيرآموزش ضمن خدمت معلمان كودكان استثنائي دركيفيت تدريس آنها
866
بررسي تاثيرآموزش كارشناسان كشاورزي بربازدهي توليدات بخش كشاورزي(با تكيه برمحصولات اساسي)
867
بررسي تاثيرآموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر پيشگيري از پوكي استخوان در كاركنان اداري زن شاغل دانشگاه علوم پزشكي گيلان، شهر رشت، سال 96-1395
868
بررسي تاثيرآموزش مبتني بر انگيزش محافظت بر ارتقاء رفتارهاي محافظتي در پرسنل آزمايشگاه هاي پزشكي بيمارستان آموزشي و آزمايشگاه مركزي شهر يزد
869
بررسي تاثيرآموزش مهارت فرزند پروري در درمان اختلالات رفتاريكودكان داراي اختلال كمبود توجه / بيش فعالي
870
بررسي تاثيرآموزش مهارت هاي رشد مسير شغلي ﴿خودآگاهي، كشف و طرح ريزي﴾ بر خودپنداره تحصيلي و....
871
بررسي تاثيرآموزش مهارت هاي زندگي برسلامت روان منبع كنترل نوجوان
872
بررسي تاثيرآميخته بازاريابي ونگرش به گواهي حلال برارزش ويژه برند حلال
873
بررسي تاثيرابعاد سرمايه انساني بر شبكه فروش بيمه‌اي ( موردمطالعه : شركت سهامي بيمه ايران)
874
بررسي تاثيرابعادبازاريابي رابطه اي برسهم مشتري درمنابع بانك براساس سامانه محب بانك ملت ومدلB2B.
875
بررسي تاثيرابعادساختارسازماني وفرهنگ سازماني برتحليل رفتگي شغلي كاركنان شركت فردوس سازه فارس
876
بررسي تاثيرابعادعدالت سازماني برهويت سازماني كاركنان شعب بانك ملت استان هرمزگان
877
بررسي تاثيرابعادمسئوليت اجتماعي شركت برقصدمراجعه مجددمشتريان ازطريق نقش ميانجي تصويرذهني مشتريان ازبرند مورد مطالعه: شعب بانك كشاورزي شهر سنندج
878
بررسي تاثيرات ، طرح ، جنس و فن آوري دستگاه سنتي زريبافي در افزايش ميزان توليد پارچه در ايران
879
بررسي تاثيرات PHEVها برمديريت بار و پارامترهاي كيفيت توان
880
بررسي تاثيرات آلودگي هاي تابشي پروتزهاي دنداني در پرتودرماني سرطانهاي ناحيه سر و گردن با استفاده از شبيه سازي هاي مونت كارلو
881
بررسي تاثيرات اپتيكي واهمدوسي در ساختارهاي نانو
882
بررسي تاثيرات اثرات مكاني نامشخص برتعيين اثرات پراكندگي در طرح هاي عاملي بدون تكرار
883
بررسي تاثيرات اجتماعي تحصيلات زنان بر نهاد خانواده
884
بررسي تاثيرات اجزاي پروتئيني آرتميا اروميانا برروي رشد وآپوپتوز سلول هاي سرطان پروستات انساني
885
بررسي تاثيرات اجزاي نقدي سود بر پايداري سود و بازده سهام
886
بررسي تاثيرات احداث شبكه آبياري وزهكشي سدگاوشان برروي منابع آب زيرزميني دشت مياندربند بااستفاده ازمدل مفهومي ،رياضي GMS6.5
887
بررسي تاثيرات ادبيات داستاني در سينماي مستقل ايرانِ بعد از انقلاب اسلامي
888
بررسي تاثيرات اديان پيش از اسلام بر منسوجات از آغاز اسلام تا پايان دوره صفوي
889
بررسي تاثيرات ارائه پرسشنامه در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
890
بررسي تاثيرات ارتباط نادرست والدين و فرزندان (كودكان ) در شهرستان دشتي
891
بررسي تاثيرات اساطير ، باورها و داستان ها در تكوين سازهاي بادي ايران
892
بررسي تاثيرات استفاده ار پساب و لجن فاضلاب شهري بر خصوصيات رشد گياهان مناطق بياباني﴿مطالعه موردي: شرق اصفهان﴾
893
بررسي تاثيرات اعتبارات كشاورزي و سطح زندگي روستاييان (مطالعه موردي شهرستان سلسله )
894
بررسي تاثيرات افزودن پليمر SBS بر تغييرشكل دائم و زدودگي مخلوط هاي آسفالتي
895
بررسي تاثيرات افزودن گل گياه رازك به جيره، بر عملكرد رشد و ريخت شناسي روده كوچك بلدرچين ژاپني
896
بررسي تاثيرات افزودن نانو ذرات بر رفتار خزشي پليمرها
897
بررسي تاثيرات افزودن نانوذرات به غشا پلي يورتان براي جداسازي كربن دي اكسيد از متان
898
بررسي تاثيرات اقتصادي اجتماعي مادرشهرهااروميه بر روستاهاي حوزه نفوذشهر اروميه
899
بررسي تاثيرات اقتصادي پيوستن شركت فولاد مباركه اصفهان به سازمان بورس اوراق بهادار
900
بررسي تاثيرات اقتصادي معادن سنگ آهن بر توسعه و اشتغال شهر خواف
901
بررسي تاثيرات اقتصادي و اجتماعي استقرار سامانه اتوماسيون آزمايشگاهي و مهندسي مجدد فرآيندها در آزمايشگاه مواد مخدر و پيش ازدواجي هاشمي نژاد
902
بررسي تاثيرات امواج الكترومغناطيسي موبايل بر روي سر انسان
903
بررسي تاثيرات اموزش و پاداش بر كيفيت وكميت محصولات توليدي در كارخانه ذوب اهن اصفهان
904
بررسي تاثيرات اندازه نازل و محفظه تراكم بر خواص فيزيكي نخ B.C.F پلي پروپيلن
905
بررسي تاثيرات انعطاف پذيري در رفتار ديناميكي موشك
906
بررسي تاثيرات انقلاب اسلامي بر نقاشي معاصر ايران
907
بررسي تاثيرات بادهاي خورشيدي بر امواج راديويي
908
بررسي تاثيرات بازيهاي رايانه اي برزندگي مردان جوان ونوجوانشاهرود
909
بررسي تاثيرات بكارگيري فناوري اطلاعات بر توازن بين كار-زندگي اساتيد دانشگاه شهيد چمران اهواز(مطالعه موردي)
910
بررسي تاثيرات بكارگيري فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي فردي منابع انساني در يازمان آموزش و پرورش
911
بررسي تاثيرات به كار بستن روش مهندسي ارزش بر كاهش هزينه ها در پروژه هاي تونل سازي
912
بررسي تاثيرات به كارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت )MIS( برتصميم گيري مديران دانشگاه هاوموسسات آموزش عالي شهرستان قم
913
بررسي تاثيرات پاداشهاي مالي بر افزايش توليد سرانه در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
914
بررسي تاثيرات پارامترهاي مختلف توليدي برساختار پوششهاي الكتريكي روي - كبالت
915
بررسي تاثيرات پارامترهاي مقاومتي ماسه در اثر تسليح يا تراشه لاستيك مطالعه مدل فيزيكي توسط دستگاه سانتريفيوژ
916
بررسي تاثيرات پالايشگاه خانگيران بر گونه غالب منطقه
917
بررسي تاثيرات پرتو گاما بر روي ساختمان شيميائي و خواص فيزيكي - مكانيكي پلي پروپيلن
918
بررسي تاثيرات پل رطوبتي بر عملكرد ساختمان و ارائه راهكار مناسب پيشگيري
919
بررسي تاثيرات پلاسماي سرد فشار اتمسفري بر سلول هاي مزانشيمي چربي
920
بررسي تاثيرات پله و تريم تب بر عملكرد شناورهاي پروازي با استفاده از مدلهاي رياضي
921
بررسِي تاثيرات پلي آلومينيوم كلرايد، زمان ماند و فشار مخزن تحت فشار﴿اشباع سازي﴾ بر حذف هيدروكربن ها از پساب هاي نفتي
922
بررسي تاثيرات پويايي و نوع محتواي پيام هاي تجاري بر وفاداري مشتريان در رسانه هاي اجتماعي
923
بررسي تاثيرات پيش بارگذاري پيچشي بر روي تنش كششي نهايي فولاد ساختماني
924
بررسي تاثيرات پيوند لايه ي اومنتوم بر بطن راست دچار كارديو ميوپاتي به منظور بهبود عملكرد آن با استفاده از تعامل سيال و جامد (FSI)
925
بررسي تاثيرات تبليغات چريكي بر رفتار خريد مصرف كننده محصولات لوازم خانگي اسنوا
926
بررسي تاثيرات تدريس پردازش محور و تدريس خروجي محور بر يادگيري زمان گذشته توسط شاگردان ايراني سطح پيش متوسط
927
بررسي تاثيرات تغذيه برگي با كودهاي ارگانيك و شيميايي بر طول عمر سبزينه اي گياه دارويي زعفران
928
بررسي تاثيرات تغييرات ابعاد كشتي بر روي ويژگي هاي آن
929
بررسي تاثيرات تغييرات متغييرهاي رشد نانو ساختارهاي اكسيد روي در خواص حسگري آنها
930
بررسي تاثيرات تكنيك موشن كپچرز در صنعت انيميشن با رويكردي به توليدات ايراني
931
بررسي تاثيرات تكنيك موشن كپچرز در صنعت انيميشن با رويكردي به توليدات ايراني
932
بررسي تاثيرات تله‌كابين ريل رو جايگزين BRT (مطالعه موردي ميدان بزرگمهر تا ميدان احمدآباد اصفهان)
933
بررسي تاثيرات توسعه توريسم وچشم انداز آينده آن ﴿مطالعه موردي: منطقه باغ بهادران﴾
934
بررسي تاثيرات توسعه عمودي (بلند مرتبه سازي) در بافتهاي قديم شهر بابلسر با رويكرد توسعه پايدار
935
بررسي تاثيرات توليدات پراكنده با وسايل ذخيره سازي انرژي بر سيستم هاي انرژي الكتريكي
936
بررسي تاثيرات جايگزيني پودر اكسيد مس به جاي پودر مس در پودرهاي آلياژي آهن - مس اتصال يافته ديفوزيوني و مقايسه آن با پودرهاي مخلوطشده
937
بررسي تاثيرات جنگ نرم بر رفتار ونوع نگرش دانشجويان پيام نور دامغان
938
بررسي تاثيرات چرخه هاي تئوري بيوريتم بر نتايج دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان در شركت توزيع نيروي برق شيراز
939
بررسي تاثيرات حذف پيش دانشگاهي ازمقطع متوسطه ازديد دبيران دبيرستانهاي شهرشاهرود
940
بررسي تاثيرات حرارتي زير دريايي هاي ديزل
941
بررسي تاثيرات حلال هاي 402 ـ AW و 403 ـ AW و زايلن بر روي خواص رنگ هاي روغني براق در PVC ثابت
942
بررسي تاثيرات خاك براي ايمن سازي لوله انتقال گاز در برابر انواع انفجار سطحي
943
بررسي تاثيرات خصوصيات سيستم حمل و نقل در انتخاب محل سكونت خانوارها
944
بررسي تاثيرات دانش حاصل از اينترنت و دانش شخصي كارشناس
945
بررسي تاثيرات درمان همزمان سازي مجدد بطني روي ميزان رگورژيتاسيون دريچه ميترال در بيماران دچار نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت
946
بررسي تاثيرات درمان همزمان سازي مجدد بطني روي ميزان كسر تخليه اي بطن چپ دربيماران دچار نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت
947
بررسي تاثيرات دوره هاي آموزشي بر عملكرد قارغ التحصيلان مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان
948
بررسي تاثيرات ذرات سيليس دار در فرسايش قطعات مكانيكي ماشين آلات راهسازي و راهداري براساس متد آناليز روغن CoNDITION MONITORIN
949
بررسي تاثيرات رابطه رهبر-پيرو و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني(مورد مطالعه دانشگاه هاي پيام نور استان مركزي)
950
بررسي تاثيرات روابط غيررسمي مدير و كارمندان در سازمان ها
951
بررسي تاثيرات زاويه تماس بر روي بالا آمدگي آب در گوه
952
بررسي تاثيرات زغالشويي كارخانه البرز مركزي بر منابع آب زيرزميني و سطحي حوزه آبريز كارمزد (شش رودبار)
953
بررسي تاثيرات زغالشويي كارخانه البرز مركزي بر منابع آب زيرزميني و سطحي حوزه آبريز كارمزد (شش رودبار)
954
بررسي تاثيرات زيست محيطي آسفالت هاي بازيافتي
955
بررسي تاثيرات سازمان پاسخگويي سريع بر وفاداري مشتريان كدهاي USSD
956
بررسي تاثيرات سبكهاي يادگيري و انگيزه بر موفقيت تحصيلي دانشجويان در يادگيري زبان انگليسي در محيطهاي مجازي
957
بررسي تاثيرات سبوس فرآوري شده در محصولات گوشتي
958
بررسي تاثيرات ستاره هاي فيلم و رسانه هاي تصويري بر جلوه هاي رفتاري اجتماعي جوانان موردي دامغان
959
بررسي تاثيرات ستاره هاي فيلم و رسانه هاي تصويري بر جلوه هاي رفتاري و اجتماعي جوانان
960
بررسي تاثيرات سركوب مالي بر فقر در كشورهاي در حال توسعه
961
بررسي تاثيرات سركوب مالي بر فقر در كشورهاي در حال توسعه
962
بررسي تاثيرات سرمازدگي بر وضعيت اقتصادي - اجتماعي باغداران گردو در دوره زماني 1395-1390 مطالعه موردي سلسله استان لرستان
963
بررسي تاثيرات سطح گلوگز خون انسان در پاسخ نوري بافت انگشت انسان
964
بررسي تاثيرات سه روش درماني مختلف بر بازتواني بيماران مبتلا به كمردرد
965
بررسي تاثيرات سود درجه حرارت محيط در كارايي ترانسفورماتورهاي قدرت و راههاي تعديل آن
966
بررسي تاثيرات سيلدينافيل سيترات خوراكي بر پارامترهاي مايع مني: يك مطالعه ي كارآزمايي باليني متقاطع تصادفي دوسوكور
967
بررسي تاثيرات شاخص هاي توسعه در بين محله هاي جفره و بيسيم
968
بررسي تاثيرات شاهنامه فردوسي بر قالي ايران و ارائه طرحي نو بر اساس داستان هفت خان رستم
969
بررسي تاثيرات شديد آب و هوايي بر روي عملكرد حرارتي و دوام ديوارهاي خارجي ساختمان و ارائه راهكارهاي موثر در جهت بهبود رفتار ان ها
970
بررسي تاثيرات شرايط مرزي بر روي انتقال رسوب به داخل مدل يك آبگير ساحلي
971
بررسي تاثيرات شكل رزوه ايمپلنت دنداني بر ماكزيمم تنش قون مايسز در استخوان
972
بررسي تاثيرات شهر بر توسعه سياسي- فرهنگي روستاهاي پيرامون با استفاده از روش هاي ( نمونه موردي : شهر مشكين شهر)
973
بررسي تاثيرات شيوه هاي اجرائي تعزيه در تئاتر معاصر ايران
974
بررسي تاثيرات شيوه هاي اجرائي تعزيه در تئاتر معاصر ايران
975
بررسي تاثيرات شيوه هاي رنگرزي سنتي بر تخريب نوري نخ هاي پشمي رنگ شده با روناس در راستاي حفاظت قالي هاي بختياري
976
بررسي تاثيرات طرح هدفمندسازي يارانه هاي خانوار بر توليد دارو با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها؛ مطالعه موردي منوتروپين هابررسي تاثيرات طرح هدفمندسازي يارانه هاي خانوار بر توليد دارو با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها؛ مطالعه موردي منوتروپين ها
977
بررسي تاثيرات عكاسي در ماندگاري آثار هنرهاي محيطي با تاكيد بر آثار: رابرت اسميتسون، والتر د ماريا، كريستو و ژان كلود
978
بررسي تاثيرات عمليات حرارتي و درصد آلومينيوم بر روي
979
بررسي تاثيرات عمليات وصل مجدد بر گشتاورهاي پيچشي شفت توربين - ژنراتورهاي نيروگاه هاي مسجد سليمان
980
بررسي تاثيرات عوامل اجتماعي - جمعيت شناختي بر تصميمات سفر «نمونه مورد مطالعه شهروندان اصفهاني»
981
بررسي تاثيرات عوامل اجتماعي دوران صفوي بر آثار نقاشي سياوش بيك گرجي
982
بررسي تاثيرات فرهنگي دورهء سلجوقي برروي سفالينه هاي شهرهاي كاشان و ري
983
بررسي تاثيرات فرهنگي و هنري دوره قاجار در ساخت قلمدان هاي موجود در موزه ملي ملك
984
بررسي تاثيرات فرهنگي واجتماعي اينترنت بر جوانان شهرستان كلاله
985
بررسي تاثيرات فرهنگي واجتماعي در روند توليدات هنري ايران﴿باتكيه بر فرشبافي دوران صفويه وقاجار﴾
986
بررسي تاثيرات فرهنگي، اقتصادي و سياسي مداخلات شوروي در افغانستان بين سالهاي 1332ش تا 1367ش
987
بررسي تاثيرات فلدسپار در بدنه هاي مولايت- كورديريتي
988
بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان (مطالعه موردي: شركت راهساز نيك البرز اتحاديه پيمانكاران راهسازي استان البرز )
989
بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان (مطالعه موردي: شركت راهساز نيك البرز اتحاديه پيمانكاران راهسازي استان البرز )
990
بررسي تاثيرات فيزيكي - شيميايي آلاينده محيطي بر رنگدانه هاي سربي و مسي نگارگريهاي ايران
991
بررسي تاثيرات فيلرهاي معدني داخلي بر خواص و فرآيند پلي پروپيلن
992
بررسي تاثيرات كارآفريني بر رشد اقتصادي كشور ايران
993
بررسي تاثيرات كاربري باغات و اراضي كشاورزي به كاربري مسكوني بر بافت هاي روستايي ادغام شده در شهرها با تاكيد بر تراكم (نمونه موردي: روستا شهرهاي ده كره و قصرالدشت در شيراز﴾
994
بررسي تاثيرات كدگذاري كانال در كارايي سيستم هاي راديو شناختگر لايه زيرين
995
بررسي تاثيرات كلانشهر تبريزدر كاربردي و مالكيت اراضيروستا-شهرهاي حوزه نفوذ آن(نمونه موردي:باسنمج)
996
بررسي تاثيرات كمربند وان آلن بر روي پرتوهاي كيهاني در انرژي هاي مختلف
997
بررسي تاثيرات كمي و كيفي طرح بخش سيلاب و تغذيه مصنوعي باغ سرخ شهرضا بر سفره آب زيززميني
998
بررسي تاثيرات گردشگري بر توسعه پايدار شهر قم در سال 1394
999
بررسي تاثيرات گسترش و پيشرفت فن آوري ارتباطات بر شكل گيري معماري
1000
بررسي تاثيرات متقابل بين توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي با تاكيد برنقش بازار سهام
بازگشت