<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثيرات موج دوم جنبش زنان بر انيميشن‌هاي ساخته شده توسط زنان در دهههاي هفتاد و هشتاد ميلادي
2
بررسي تاثيرات موقعيت گرمايش و زاويه قرار گيري محفظه مربعي متخلخل بر انتقال حرارت جابجايي طبيعي نانوسيال مس - آب
3
بررسي تاثيرات ميدانهاي الكترومغناطيسي روي سلولهاي بدن انسان
4
بررسي تاثيرات ناخالصي ها و شرايط عمل بر الكتروينينگ روي
5
بررسي تاثيرات ناشي از تعيين حريم شهرهاي ايران برناپايداري كالبدي سكونتگاه هاي شهري - نمونه موردي مشهد
6
بررسي تاثيرات نسبي معيارهاي موثر بر طرح فيلتر در سدهاي خاكي ﴿مطالعه موردي سدهاي كرخه و تنگه كرد باغملك﴾
7
بررسي تاثيرات نظام هاي تصوف و فتوت بر شكل گيري كتيبه هاي سفال نيشابور عصر ساماني
8
بررسي تاثيرات نظريات جوزف كمپيل بر انيميشن دنيا
9
بررسي تاثيرات نظريه پست مدرن ديكانستراكشن در معماري
10
بررسي تاثيرات نقش انگيزه بر افزايش بهروري كاركنان در سازمان منابع طبيعي شهرستان بندرگز
11
بررسي تاثيرات نمايش هاي شرقي بر تئاتر امروز جهان با تكيه بر شيوه كاري استانيه و سكي كارگردان لهستاني
12
بررسي تاثيرات نمايش هاي شرقي بر تئاتر امروز جهان با تكيه بر شيوه كاري استانيه وسكي كارگردان لهستاني
13
بررسي تاثيرات نور و سايه بر روي آثار به جامانده از انسان پيشا تاريخي
14
بررسي تاثيرات نورپردازي بر روايت در محيط انيميشن سه بعدي
15
بررسي تاثيرات نورپردازي بر روايت در محيط انيميشن سه بعدي
16
بررسي تاثيرات نوسانات نرخ ارز، رشد نقدينگي و شكاف توليد بر تورم بر ايران
17
بررسي تاثيرات هم افزايي دو داروي تاموكسيفن وترانيلست بر سلولهاي انساني سرطاني پستان
18
بررسي تاثيرات همه پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) بر جهت‌گيري اين كشور نسبت به منطقه خاورميانه (2018-2016)
19
بررسي تاثيرات هنر تئاتر در زندان هاي ايران﴿زندان هاي عمومي مردان﴾
20
بررسي تاثيرات هنر تئاتر در زندان هاي ايران﴿زندان هاي عمومي مردان﴾
21
بررسي تاثيرات وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده ها بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
22
بررسي تاثيرات يادگيري اكتشافي برروي مهارت شنيداري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي بعنوان يك زبان خارجي
23
بررسي تاثيرات يادگيري و فراموشي بر طول سيكل بهينه توليد در مساله زمانبندي اقتصادي توليد چند محصول روي يك ماشين﴿ ELSP)
24
بررسي تاثيراتوماسيون اداري بربهبودتصميم گيري مديران اتحاديه شركت هاي تعاون روستايي شهرستان گنبدكاووس
25
بررسي تاثيراجراي مديريت ارتباط با مشتري)crm(بر جذب ،حفظ و نگهداري مشتريان (مطالعه موردي:پست بانك ايران )
26
بررسي تاثيرارتباط اولياومربيان درپيشرفت تحصيلي دانش اموزان ابتدايي گنبدكاووس
27
بررسي تاثيرارتباطات سازماني برمديريت بحران شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
28
بررسي تاثيرارتفاع و زاويه انحراف مدار بر مدت زمان دسترسي به ماهواره
29
بررسي تاثيراريگامي درافزايش خلاقيت وذهنيت دانش اموزان مقطعابتدايي ازديدگاه معلمان شهرگنبد
30
بررسي تاثيراستراتژي هاي تنوع محصول برساختارسازماني صنايع لوازم خانگي شهرصنعتي كاوه
31
بررسي تاثيراستقرارسيستم مديريت كيفيت جامع بر رضايت مشتريان
32
بررسي تاثيراشتغال زنان بر خانواده ﴿كارمندان زن شاغل در دانشگاه يزد،1378 ﴾
33
بررسي تاثيراشتغال زنان بررضايت همسراز زندگي
34
بررسي تاثيراصالت درك شده مشتري برقصدانتخاب نام تجاري با استفاده از متغيرميانجي وفاداري
35
بررسي تاثيراعتمادبنفس بررضايت شغلي كاركنان دارايي قم
36
بررسي تاثيرافزودندگزامتازون به بوپيواكايين برطول مدت بيحسي اسپاينال دربيماران كانديدعمل جراحي اندام تحتاني
37
بـررسـي تـاثيـراقدامـات مـديـريـت دانـش
38
بررسي تاثيرالگوي ارتباطي خانواده برخودكارآمدي تحصيلي با شاخصه بهزيستي روان شناختي در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر شيراز
39
بررسي تاثيرانتشار پيام‌هاي ترغيبي در رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتري و وفاداري به برند (مورد مطالعه مشتريان وب سايت نوعروس)
40
بررسي تاثيرانجمن NA بركاهش افسردگي معتادين عضو درشهرقم
41
بررسي تاثيربازاريابي داخلي بردارايي برند
42
بررسي تاثيربازي بر چگوگي رشد شخصيت كودك در سنين كودكي دوم (6-3سال )
43
بررسي تاثيربازي هاي رايانه اي برافسردگي نوجوانان
44
بررسي تاثيربازي هاي رايانه اي بررفتاراجتماعي دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي در شهرگنبد كاووس
45
بررسي تاثيربازيهاي آموزشي تمركزفكربركاهش شدت علائم اختلال كمبودتوجه همراه باپيش فعالي دركودكان دبستاني مبتلابه اين اختلال درشهراصفهان
46
بررسي تاثيربرنامه هاي تلويزيوني بررفتار(آموزشي؛تبليغاتي اوقات فراغت)افرادخانواده درشهردولت آبادبرخوار
47
بررسي تاثيربرون سپاري فرآيند فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان
48
بررسي تاثيربكارگيري بازاريابي الكترونيكي درپيشبردفروش محصولات (موردمطالعه شركت نفت پارس)
49
بررسي تاثيربي والد ياباوالدبودن برسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع دبيرستان درناحيه 4استان قم درسال تحصيلي 89-88
50
بررسي تاثيرپارامترهاي ماشينكاري برمكانيزم هاي سايش ابزار هاب ازجنس فولادتندبر
51
بررسي تاثيرپارامترهاي مدلسازي برتعيين عددي ميدان دماوتغييرشكل حاصله دراتصال جوش لب به لب لوله
52
بررسي تاثيرپارامترهاي موثر بر خواص و ساختار آلياژ LM13 در فرايند ريخته گري كوبشي
53
بررسي تاثيرپايگاه اجتماعي-اقتصادي والدين برموفقيت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي خمين
54
بررسي تاثيرپذيري سينما و انيميشن از تجربيات زيبايي شناسانه نقاشي
55
بررسي تاثيرپذيري فرهنگي زنان معاود از فرهنگ شهر يزد
56
بررسي تاثيرپروبيوتيك، نانوذرات كيتوسان و عسل بر ترميم جراحات ايجاد شده در رت هاي ديابتي شده
57
بررسي تاثيرپروتئين جيره غذايي بر رشد ابزيان
58
بررسي تاثيرپروژه مجتمع صنايع غذائي دستگرد بر توسعه پايدارشهرستان برخوار
59
بررسي تاثيرپساب تصفيه شده برخصوصيات هيدروليكي خروجي هادرسيستم آبياري قطره اي
60
بررسي تاثيرپست مدرنيسم در طراحي پوستر
61
بررسي تاثيرپوشش دهي نانو الياف نايلون/CNT بر برخي خواص مكانيكي و راحتي پوشاك
62
بررسي تاثيرپوشش سنگي ،شيب وشدت بارندگي برميزان رواناب ونفوذ
63
بررسي تاثيرپيش درماني باداروي ماپروتيلين بر عمق بي حسي بلاك عصب آلوئولار تحتاني(كارآزمايي باليني)
64
بررسي تاثيرتبليغات برتقاضاي بيمه عمر در ايران (مورد مطالعه: بيمه ايران)
65
بررسي تاثيرتجارت الكترونيك برتوسعه صادرات فرش دستباف ايران
66
بررسي تاثيرتحصيلات والدين دروضعيت اقتصادي -اجتماعي خانواده وپيشرفت تحصيلي فرزندان آنها
67
بررسي تاثيرتربيت بدني بريادگيري دانش آموزان دخترمقطع ابتدايي شهرستان مينودشت ازديدگاه معلمان
68
بررسي تاثيرتركيب سهامداران برعملكردمالي ازطريق نقش ميانجي حاكميت شركتي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
69
بررسي تاثيرتريبوتيل فسفات (TBP) بر روي استخراج كادميوم از محلولهاي DEHPA و MEHPA
70
بررسي تاثيرتعهد سازماني بر اثربخشي تيم هاي مالي ستاد جمعيت هلال احمر
71
بررسي تاثيرتغذيه برروي يادگيري دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي اصفهان منطقه جرقويه سفلي
72
بررسي تاثيرتغذيه بريادگيري دانش آموزان دخترمقطع ابتدايي شهرستان گاليكش ازديدگاه معلمان
73
بررسي تاثيرتغذيه زودرس بعد از عمل جراحي سزارين بر ميزان ايلئوس در بيماران سزارين شده بيمارستان الزهراء (س ) رشت در سال 82-1381
74
بررسي تاثيرتغييرات(تكانه هاي مثبت و منفي)نرخ ارز بر سطح تورم در كشورطي دوره 1368-1392
75
بررسي تاثيرتكنولوژي اطلاعات برفرايندتصميم گيري ومديريت درسازمان شهرداري منطقه ي 2 استان قم
76
بررسي تاثيرتنش خشكي ونيتروژن برخصوصيات پروتين هاي محلول وبرخي صفات فيزيولوژيكي دردورقم سورگوم علوفه اي
77
بررسي تاثيرتنشهاي پسماند ناشي از جوش بر استحكام كمانش پوسته هاي استوانه اي
78
بررسي تاثيرتهاجم فرهنگي بر روي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شبانكاره
79
بررسي تاثيرتوانمند سازي نيروي انساني بر بهره وري سازماني
80
بررسي تاثيرتوانمنديهاي بازاريابي بربهبود عملكردصادراتي شركتهاي صنايع كوچك استان كردستان
81
بررسي تاثيرتورم برصنايع كوچك
82
بررسي تاثيرتورم و نقدينگي برسودآوري بانك هاي خصوصي درايران طي سال هاي1395-1384( مطالعه موردي : بانك پاسارگاد)
83
بررسي تاثيرجهت بول سوزن بر ميزان موفقيت تكنيك بي حسي داخل ليگامان
84
بررسي تاثيرجو فروشگاه وارزش ادراك شده برنيت رفتاري مشتريان بانقش ميانجي رضايت مشتريان
85
بررسي تاثيرچند نوع مواد آنتي استاتيك بر روي پلي استر
86
بررسي تاثيرحدآستانهاي كسري بودجه وحق الضرب پول بررشداقتصادي (موردكاوي تجربي اقتصادايران )
87
بررسي تاثيرحضور خنك كار Minimum Quantity Lubrication) MQL) در فرايند سنگزني
88
بررسي تاثيرحمايت معلم وگفتمان مشاركتي همسالان براكتساب زمان ونموددرمنطقه همجواررشد: نگرش اجتماعي - فرهنگي , The Effect of Teachers Scaffolding and Peers Collaborative Dialogue on the Acquisition of Tense and Aspect in the Zone of Proximal Development: A Sociocultural Perspective
89
بررسي تاثيرخاك ورزي و عدم خاك ورزي و ميزانهاي مختلف مصرف كود ازته بر خصوصيات كمي و كيفي گندم ديم باران
90
بررسي تاثيرخانواده بربزهكاري نوجوانان
91
بررسي تاثيرخانواده ومدرسه درجامعه پذيري سياسي دانش آموزان دختروپسرمقطع پيش دانشگاهي شهرستان تركمن
92
بررسي تاثيرخطاي تك رخدادي برروي مدارحلقه قفل فازوطراحي ساختار مقاوم دربرابرتابش
93
بررسي تاثيرخلاقيت ونوآوري برعملكردمديران مدارس
94
بررسي تاثيردرس مهارت هاي زندگي در عزت نفس دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان فسا
95
بررسي تاثيردست برتري برمهارت خواندن وسطوح آن دردانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرتهران
96
بررسي تاثيردوستيابي هاي اينترنتي درروابط اجتماعي بين جوانان 18-30سال
97
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي برروي زنان خانه دارشهرباباحيدر
98
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي برسبك زندگي در بين ساكنان 30ـ20در شهرستان گنبد كاووس
99
بررسي تاثيررشته تحصيلي دانشجويان دانشگاهه هاي شهرستان فارسان برميزان دينداري آن ها
100
بررسي تاثيررطوبت زدايي از هواي برگشتي درمصرف انرژي استخرهاي شنا
101
بررسي تاثيررفتار فروشندگان سوپر ماركتي بر ميزان وفاداري مشتريان آنها
102
بررسي تاثيررفتاردرماني گروهي برعلائم هراس اجتماعي دانشجويان دختردانشگاه اصفهان
103
بررسي تاثيررفتاروالدين برعزت نفس يااعتمادبه نفس كودكان درمحيط اجتمايي ودر بزرگسالس
104
بررسي تاثيررهبري اخلاقي برفرسودگي شغلي كاركنان باتوجه به نقش ميانجي وجدان كاري
105
بررسي تاثيررهبري تحول گرابركارايي كاركنان درسازمان تامين اجتماعي استان هرمزگان
106
بررسي تاثيرساختارسرمايه برسودآوري شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار
107
بررسي تاثيرسبك رهبري بررضايت شغلي باميانجيگري ادراك سياست سازماني
108
بررسي تاثيرسبك مديريت مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان املش بررضايت شغلي دبيران
109
بررسي تاثيرسرمايه اجتماعي بررضايت از زندگي درميان جوانان شهرستان گنبدكاووس
110
بررسي تاثيرسرمايه فكري بر فرهنگ تمكين مالياتي موديان مالياتي
111
بررسي تاثيرسياست قيمت‌گذاري محدوده بر تغيير الگوي سفر شهروندان محدوده مركزي شهر اصفهان با استفاده از مدل‌هاي فعاليت‌مبنا
112
بررسي تاثيرسيستم‌هاي كار با كارايي بالا بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شركت كمك‌ فنر سازي ايندامين)
113
بررسي تاثيرسيستم‌هاي كار با كارايي بالا بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شركت كمك‌ فنر سازي ايندامين)
114
بررسي تاثيرسيليسيم بر ريز ساختار و فولادهاي كششي دو فازي
115
بررسي تاثيرشايستگي هاي متمايزبرسطح نوآوري درسازمان (باتاكيدبرسرمايه انساني مورد مطالعه شركت صنايع آذرآب)
116
بررسي تاثيرشبكه و رسانه اجتماعي برقصدخريدمشتريان ديجي كالابرمبناي تحليل مسير
117
بررسي تاثيرشخصيت برسلامت روان دانشجويان پيام نور
118
بررسي تاثيرشعاع هيدروليكي وزبري سطحي سنگدانه هاي اشباع برتحليل غيرخطي-غيرماندگارجريان درمحيط هاي متخلخل
119
بررسي تاثيرشفافيت سازماني بركاهش فساد اداري باميانجيگري اعتمادسازماني(موردمطالعه كاركنان بيمارستان پانزده خردادورامين
120
بررسي تاثيرشيوه ي اجتماعي بر افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس دانش اموزان دختر دوره ي راهنمايي تحصيلي استان بوشهر
121
بررسي تاثيرعزت نفس برعملكردهاي بيروني دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسطه رشته رياضي فيزيك درناحيه2استان اصفهان
122
بررسي تاثيرعصاره گياه (Feralgo Angulata) برروي تكثيرسلول هاي سرطاني والقاي آپوپتوز
123
بررسي تاثيرعصاره گياه گلپرروي فعاليت آنزيم هاي قلبي و پروفايل ليپيدي سرم خون در رتهاي نر مسموم شده با داروي سيكلوفسفاميد
124
بررسي تاثيرعصاره هاي مختلف زعفران براسترس مزمن در موش صحرايي (رت ).
125
بررسي تاثيرعضويت درتعاونيهاي توليدي برميزان سرمايه اجتماعي مطالعه تعاوني هاي بخش طيور شهرستان كرمانشاه
126
بررسي تاثيرعملكرد سازمان تعزيرات حكومتي بر فضاي كسب و كار از نگاه مديران
127
بررسي تاثيرعمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ پايه نيكل IN100
128
بررسي تاثيرعمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و سختي آلياژ 356
129
بررسي تاثيرعناصر آميخته بازاريابي بر رفتار خريد عمده فروشان
130
بررسي تاثيرعواطف والدين بر روي پيشرفت تحصيلي فرزندان
131
بررسي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي خدمات برتصميم وانتخاب مشتريان درشركتهاي بيمه بازرگاني خصوصي در منطقه 6 تهران
132
بررسي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي خدمات برتصميم وانتخاب مشتريان درشركتهاي بيمه بازرگاني خصوصي در منطقه 6 تهران
133
بررسي تاثيرعوامل ادراكي پيام هاي نام تجاري ايرانسل برجلوگيري ازجذب مشتركين اپراتورهمراه اول درشهرهمدان
134
بررسي تاثيرعوامل اقتصادي واجتماعي برميزان تمايل افرادبراي تقاضاي بيمه عمردرشهرستان خواف
135
بررسي تاثيرعوامل جامعه شناختي درشكل گيري ديدگاههاي سوررئاليستي
136
بررسي تاثيرعوامل سازماني وعوامل انگيزش مشتريان بر عملكرد تجاري موسسه اعتباري ثامن
137
بررسي تاثيرعوامل مختلف در ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات پستي در شهرستان گرگان
138
بررسي تاثيرعوامل نهادي وشبكه اي برتمايل فعال به جانشين پروري درشركت سوخت هسته اي ايران
139
بررسي تاثيرغلظت ونوع سولفات موجوددرآب درياوتروخشك شدن متوالي بربتن حاوي ميكروسيليس ،سرباره و پودرسنگ آهك
140
بررسي تاثيرفاكتورهاي محيطي موثر بر افشاي اطلاعات درمحيط تجارت اجتماعي- مورد مطالعه : استفاده كنندگان از شبكه تلگرام در تهران
141
بررسي تاثيرفرقه هاي شيطان پرستي برروي جوانان وروندگسترش آن درايران
142
بررسي تاثيرفرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني در مجموعه شركت هاي داروسازي خوارزمي استان تهران
143
بررسي تاثيرفرهنگ سازماني براجراي استراتژي وارزيابي ريسك فرهنگي استراتژيهادرشركت سهامي ذوب آهن اصفهان
144
بررسي تاثيرفعال سازي مكانيكي مخلوط پودرايلمنايت - گرافيت برتشكيل لايه‌ي كامپوزيتي Fe-TiC‌ روي فولاد ساده‌ي كربني به روش GTAW
145
بررسي تاثيرفعاليت مشاوران راهنمايي برمشكلات تحصيلي - رفتاري دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك آ- پ استان قم
146
بررسي تاثيرفعاليت هاي عمراني ،اقتصادي اداره جهادكشاورزي شهرستان كرج برروندمهاجرت روستائيان بخش اشتهارد
147
بررسي تاثيرفعاليت هاي منابع انساني بركارآفريني مديران مدارس غيردولتي استان گيلان بانقش واسطه اي تعهدسازماني
148
بررسي تاثيرفعاليتهاي هنري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان برافزايش خلاقيت كودكان ونوجوانان محلات
149
بررسي تاثيركارت هوشمند سلامت درارتقاءكيفيت خدمات درماني ازديدگاه كاركنان ومديران بيمارستان
150
بررسي تاثيركاهش ضايعات محصول گندم دراقتصاد كشور
151
بررسي تاثيركمبودآهن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي دخترانه شهرستان مراوه تپه
152
بررسي تاثيركيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان اداره غله گنبدكاووس
153
بررسي تاثيركيفيت زندگي كاري ومسئوليت پذيري بركارآفريني سازماني دراداره مخابرات شهرستان خرم آباد
154
بررسي تاثيرگذارترين متغيرها در وفاداري به نام تجاري در بانك شهر
155
بررسي تاثيرگذاري انعطاف پذيري منابع انساني و منابع مالي بر سيستم عملكرد سازمان ها
156
بررسي تاثيرگذاري انعطاف‏پذيري منابع انساني و منابع مالي بر سيستم عملكرد سازمان ها
157
بررسي تاثيرگذاري معنويت محيط كار بر كيفيت خدمات سازمان با لحاظ نمودن نقش تعهد سازماني در شهرداري تهران
158
بررسي تاثيرگرايش كارافرينانه و قابليت هاي سرمايه انساني بر عملكرد شركتهاي كارافرين مستقر با نقش دوسوتواني نوآوري در شركت هاي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
159
بررسي تاثيرگسترش مفاهيم قرآني برسلامت روان درجامعه معتادين
160
بررسي تاثيرمؤلفه هاي سرمايه اجتماعي برتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي دهستان ونداده)
161
بررسي تاثيرمداخله آموزشي دركاهش عوامل استرسزادردانش آموزان دخترمقطع پيش دانشگاهي ناحيه دوكرج در سال تحصيلي 1384
162
بررسي تاثيرمداخله گروهي مصاحبه انگيزشي بر اهمالكاري دانش آموزان دخترمتوسطه شهر اصفهان در سال 1393
163
بررسي تاثيرمديرت سرمايه انساني برحافظه سازماني درشركت فردوس سازه فارس
164
بررسي تاثيرمديريت استراتژيك منابع انساني برعملكردسازماني بادرنظرداشتن نقش ميانجيج وروابط كاركنان سازمان درشركت ماموت ديزل
165
بررسي تاثيرمديريت استعدادبررفتارشهروندي سازماني كاركنان اداره پست
166
بررسي تاثيرمديريت بازاريابي برافزايش فروش داخلي وجهاني محصول سوهان قم
167
بررسي تاثيرمديريت دانش مشتري برنوآوري سازماني بانقش ميانجي فناوري اطلاعات در سيستم بانكي استان كرمان
168
بررسي تاثيرمديريت كنترلهاي فروش برعملكرد فروش محصولات جديد با نقش ميانجي نوآوري كاركنان فروش در مطالعه شركتهاي تامين كننده تجهيزات آموزشي
169
بررسي تاثيرمديريت كنترلهاي فروش برعملكرد فروش محصولات جديد با نقش ميانجي نوآوري كاركنان فروش در مطالعه شركتهاي تامين كننده تجهيزات آموزشي
170
بررسي تاثيرمشخصات كاتاليست هاي زئوليتي دربازده توليدبيوديزل ازروغن هاي نباتي
171
بررسي تاثيرمشكلات رفتاري كودكان محروم ازپدردرپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي وراهنمايي شهرستان گنبدكاووس
172
بررسي تاثيرمصرف سه پيش دارو(گاباپنتين، سلكوكسيب واستامينوفن) بر شدت دردپس از عمل در بيماران تحت درمان پلاك گذاري شكستگي تايپ c1 وc2 ديستال فمور
173
بررسي تاثيرمصرف مكمل سولفات روي در پيشگيري از اسهال ناشي از مصرف كو اموكسي كلاو در كودكان 6 تا 60 ماهه
174
بررسي تاثيرمكملCoQ10بر نوروپاتي،قند خون،مقاومت به انسولين،پروفايل چربي وبرخي شاخص هاي پيش التهابي وآنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
175
بررسي تاثيرمكملCoQ10بر نوروپاتي،قند خون،مقاومت به انسولين،پروفايل چربي وبرخي شاخص هاي پيش التهابي وآنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
176
بررسي تاثيرموقعيت استراتژيك برعملكردبانك كشاورزي درچهارچوب بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي استان لرستان )
177
بررسي تاثيرموقعيت ژيوپلتيكي خليج فارس برتعديل سياست خارجي انتقادي دولت احمدي نژاددررابطه با كشورهاي عضوشوراي هم كاري خليج فارس
178
بررسي تاثيرمولفه هاي قابليت هاي صادراتي پويا بر مزيت رقابتي وعملكرد سازماني باتاكيد بر متغير شدت رقابت در شركت كاله
179
بررسي تاثيرميزان دينداري برسلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نورگنبدكاووس (سال تحصيلي 91-90 )
180
بررسي تاثيرنانو و ميكرو ذرات سيليسيم دار بر تراكم و استحكام نسوزهاي منوليتيك Al2O3-SiO2-SiC-C
181
بررسي تاثيرنحوه بهره گيري ازاوقات فراغت بركيفيت كاركاركنان
182
بررسي تاثيرنحوه قرارگيري نانو الياف بر استحكام رگ مصنوعي توليدي به روش الكتروريسي
183
بررسي تاثيرنرم افزارهاي آموزشي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان مراوه تپه
184
بررسي تاثيرنسبت ابعادي المان حجمي معرف (RVE) در محاسبه مدول يانگ پليمرتقويت شده با نانولوله كربن
185
بررسي تاثيرنسبت ابعادي المان حجمي معرف (RVE) در محاسبه مدول يانگ پليمرتقويت شده با نانولوله كربن
186
بررسي تاثيرنقش بازي دررشد ذهني و روان كودكان پسراز تولدتا6سالگي شهرستان كلاله ازديدگاه مربيان
187
بررسي تاثيرنقش بازي دررشدذهني ورواني كودكان ازتولدتاشش سالگي شهرگرگان از ديدگاه مربيان مقطع پيش دبستاني
188
بررسي تاثيرنقش تربيتي والدين در مسئوليت پذيري كودكان (4-7) شهر امام حسن سال 90-89
189
بررسي تاثيرنگري دانش آموزان نسبت به معلم بر موفقيت حرفه اي هم در منطقه ده آموزش و پرورش
190
بررسي تاثيرنوآوري خدمات و نوآوري فرآيند برخلق ارزش مشتري با نقش ميانجي كيفيت خدمات ادراك شده درصنعت بيمه
191
بررسي تاثيرنوع ارتباط كاركنان بررضايت مشتريان دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
192
بررسي تاثيرنيروي محوري در اندركنش ديناميك خط و قطار درخطوط بالاستي
193
بررسي تاثيرنيوبيوم بررشد دانه هاي فولادكربن‌دهي شده1/7016
194
بررسي تاثيرهاي پيمانهاي ارزي ب صادرات كالاهاي صنعتي طي سالهاي 1360-1375
195
بررسي تاثيرهدفمندي يارانه ها و پرداخت نقدي آن بر هزينه ها و امنيت غذايي خانوارهاي شهري تهران با تÊكيد بر هزينه خوراك
196
بررسي تاثيرهمزمان دماي پيش گرم ميزان كرنش ونرخ سردشدن برخواص مكانيكي وريزساختارفولادميكروآلياژي 3OMSV6بااستفاده ازروش طراحي آزمايشات )DOE(
197
بررسي تاثيرهوش هيجاني بر تعلق خاطركاري متروي خط 5 تهران
198
بررسي تاثيرهوش هيجاني برروي سازگارياجتماعي دختران مقطعدبيرستان منطقه راميان
199
بررسي تاثيرهوش هيجاني برسلامت روان دانشجويان روانشناسي ورودي 90ـ89دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
200
بررسي تاثيرهوش هيجاني درموفقيت بركارآفريني در ميان صاحبان كارخانجات شركاي صنعتي استان گلستان
201
بررسي تاثيرواحدهاي داخلي (وظيفه اي) سازمان براستراتژي توسعه محصولات جديددرشركت بهداشتي تاژ
202
بررسي تاثيروسايل ارتباط جمعي برنگرش فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر در سال تحصيلي 89-88
203
بررسي تاثيروعملكرد اينترنت درزندگي جوانان ساكن شاهروددرسال88
204
بررسي تاثيرونقش علوم انساني درجنگ نرم
205
بررسي تاثيرويژگي هاي محصول برميزان فروش محصولات شركت شيرين عسل ،ازديدگاه مصرف كننده نهايي
206
بررسي تاثيرويژگي هاي محصول برميزان فروش وكيفيت محصولات (شركت فرآورده هاي گوشتي تهران (سوليكو)ازديدگاه مصرف كننده نهايي وعمده فروشان
207
بررسي تاثيرويژگيهاي شخصيتي (درونگرايي - برونگرايي )براعتمادبنفس جوانان تحصيلكرده فاقدشغل درشهرستان زرنديه درسال 1386
208
بررسي تاثيرويژگيهاي هوش هيجاني برعملكردمالي ازطريق نقش ميانجي بازاريابي رابطه مند، كيفيت خدمات و رضايت مشتري (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)
209
بررسي تاثيريارانه هاي دولت برقيمت كالاهاي وارداتي
210
بررسي تاثيز شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط خانوادگي ﴿با تاكيد بر كاربران كرمانشاهي ﴾
211
بررسي تاثيير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات خرما شهرستان سراوان
212
بررسي تاثيير درگيري محصول و اعتماد بر قصد خريد آنلاين
213
بررسي تاثيير كيفيت ادراكي و آگاهي برند بر وفاداري و ارزش ويژه برند
214
بررسي تاثيير ويژگي هاي نو آورانه مديران زن بر عملكرد كسب و كار مورد مطالعه
215
بررسي تاج حرارتي غلتك در فرآيند نورد و تاثير آن برعيب موج ورق
216
بررسي تاخير ازدواج دختران و پسران 30 سال به بالا
217
بررسي تاخير مداخله مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان طارم
218
بررسي تاخيرات پروازهاي هما و راه هاي كاهش آن
219
بررسي تاريخ تحول آموزش وپرورش در روستاي صيد آباد
220
بررسي تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد از پايان زنديه تا دوره ناصر الدين شاه قاجار﴿1209/1264 ه. ق/ 1794/1848 م﴾
221
بررسي تاريخ تحولات طراحي و توليد قالي مشهد از سال 1250 تا 1350
222
بررسي تاريخ تشيع ايل بختياري
223
بررسي تاريخ روابط سلطان نشين عمان و عربستان سعودي در فاصله سال‌‌هاي 1745م تا1979م.
224
بررسي تاريخ سياسي - اجتماعي سنقر و كليايي از اوايل دوران اسلامي تا دوره پهلوي
225
بررسي تاريخ سياسي ، اجتماعي و فرهنگي همدان در دوره صفويه
226
بررسي تاريخ شفاهي طراحي گرافيك مدرن ايران ﴿از دهه ي ٢0 تا پايان دهه ي ٤0 شمسي﴾
227
بررسي تاريخ شكل‌گيري دانشگاه اصفهان و تأثير سياسي و فرهنگي آن در پهنه حيات شهري اصفهان (1357-1325(
228
بررسي تاريخ عكاسي اهواز
229
بررسي تاريخ عكاسي عثماني بين سال هاي 1923 _ 1850
230
بررسي تاريخ عكاسي معماري ايران تا سال 1357 هجري شمسي
231
بررسي تاريخ كاشت بر شش رقم ذرت شيرين در منطقه كرج
232
بررسي تاريخ كليساهاي اصفهان در عصر صفويه
233
بررسي تاريخ معاصر فرش كرمان ﴿راور﴾
234
بررسي تاريخ نفت مسجد سليمان و تÊثيرات منطقه اي و بين المللي آن [از آغاز تا پايان دوره اول پهلوي 1320 ه.ش .]
235
بررسي تاريخچه تدفين و حرارتي سازندهاي ميادين اهواز ، آزادگان و دارخوين
236
بررسي تاريخچه روشها و فنون تدريس از ابتدا تا كنون
237
بررسي تاريخچه عكاسي در كاشان با تاكيد بر عكس هاي دوره نايبيان
238
بررسي تاريخچه عكاسي يزد
239
بررسي تاريخچه موسيقي در شاهرود
240
بررسي تاريخچه و ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق ايران
241
بررسي تاريخچه و روند توسعه ي راه آهن سريع السير در جهان و ويژگي آن ها
242
بررسي تاريخچه و سير تحول شعر ولايي در گيلان
243
بررسي تاريخچه و قابليت هاي فني نقاشي فرسك
244
بررسي تاريخچه و نحله هاي نقد هنري در ايران با تاكيد بر حوزه نقاشي (دوره تيموريان تا دوره معاصر)
245
بررسي تاريخنگاري محلي كرمان از افضل الدين كرماني تا ملا محمد مؤمن كرماني
246
بررسي تاريخنگاري يعقوبي با تكيه بر جنبه هاي اجتماعي و مردم شناختي
247
بررسي تاريخي ، فن شناسي ، آسيب شناسي و ارائه طرح محافظتي نقاشي هاي پيش از تاريخ اشكفت ، آهوي بستك
248
بررسي تاريخي احزاب و جريان‌هاي سياسي در همدان از مشروطه تا انقلاب اسلامي 1979-1906م /1357-1285ه. ش
249
بررسي تاريخي امكانات سفر و فرهنگ مهمان¬نوازي در دوره تيموريان (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
250
بررسي تاريخي انديشه متفكران مسلمان در شكل گيري مفهوم امت واحده ( تا قرن 7 هجري)
251
بررسي تاريخي تحولات سينماي چين با نگاهي به آثار چن كايگه و ژانگ ييمو
252
بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه هاي معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بويه، در بغداد
253
بررسي تاريخي تمهيد"DEUSŸEX Machina" يا "خداي ماشيني" در درام
254
بررسي تاريخي جايگاه علم التكليس در طب سنتي ايراني اسلامي بعد از اسلام تا قرن 13 هجري
255
بررسي تاريخي حرفه‌ها و مشاغل عصر تيموري(771تا 911ق)
256
بررسي تاريخي دعاوي امارات متحده عربي در خصوص جزاير سه¬گانه ايران (قبل و بعد از انقلاب اسلامي)
257
بررسي تاريخي روابط ايران و غرب با محوريت سلطه ( در دوران قاجار و پهلوي اول )
258
بررسي تاريخي روند گسترش اسلام در قفقازتا پايان دوره ايلخانان
259
بررسي تاريخي رويكرد حقوقي قرآن درباره شيوه برخورد با زنان در اختلافات خانوادگي با تكيه بر آيه 34 سوره نساء
260
بررسي تاريخي زندگاني خواجه عبيدالله احرار (م: 895 ق) و تأثير او بر زمانه اش
261
بررسي تاريخي سبك زندگي ايراني- اسلامي بر اساس انديشه و سيره امام خميني(ره)(1368- 1341ه.ش)
262
بررسي تاريخي سلامت معنوي از ديدگاه روايات معصومين (عليهم السلام)
263
بررسي تاريخي عكسهاي قوم‌شناسانه ي كردستان ايران (ولايت اردلان در دوره‌ي قاجار)
264
بررسي تاريخي عوامل زوال اصناف فراموش شده بازار اصفهان از ابتداي قاجار تا انقلاب اسلامي
265
بررسي تاريخي فريضه خمس در مذاهب اسلامي تا قرن پنجم هجري (با تأكيد بر مذهب شيعه)
266
بررسي تاريخي فعاليت هاي نمايشي زرتشتيان ايران ﴿1357 - 1304 خورشيدي﴾
267
بررسي تاريخي فعاليت هاي نمايشي زرتشتيان ايران﴿1357-1304 خورشيدي﴾
268
بررسي تاريخي فن شناسي آسيب شناسي و ارائه طرح محافظتي نقاشي هاي پيش از تاريخ اشكفت آهوي بستك
269
بررسي تاريخي كتابخانه هاي شاهزادگان و اميران تيموري در قرن نهم ه.ق
270
بررسي تاريخي موسيقي در دوره باروك - زندگينامه ژان فليپ رامو - آناليز هارموني و فرم سوئيت لامينور براي كلاويه - نظرياتي پيرامون نحوه نواختن آثار رامو براي هارپسيكورد روي پيانو
271
بررسي تاريخي نقش اصناف و پيشه وران در تحولات اجتماعي و اقتصادي دوره ي غزنويان
272
بررسي تاريخي نقش جريان اسلام گرا در فرآيند نظام سازي جمهوري اسلامي ايران (1357 تا 1368 هـ.ش/ 1979م-1989م)
273
بررسي تاريخي نقش سياسي-فرهنگي مرجعيت شيعه در دوره صفوي (1135-996ه ق)
274
بررسي تاريخي نهادينه شدن انفاق در ايران )مطالعه موردي: شهر كرمانشاه(
275
بررسي تاريخي و تحليلي، امر به معروف و نهي از منكر ائمه﴿از آغاز امامت امام حسن مجتبي ﴿عليه السلام﴾ تا امام باقر﴿عليه السلام﴾
276
بررسي تاريخي وضعيت پوشاك در دربار خلافت عباسيان (132-656 ه.ق)
277
بررسي تاريخي وضعيت پوشاك در دورۀ تيموريان(771- 912 ه.ق)
278
بررسي تاريخي وضعيت تشيع در تانزانيا ﴿از قرن 19 ميلادي به بعد﴾
279
بررسي تاسيسات معدني
280
بررسي تاسيسات معدني
281
بررسي تاكتيك هاي نظامي پيامبر در جنگ ها
282
بررسي تاكستانهاي انگوردر روستاي سرحوضك شهرستان كاشمر
283
بررسي تاكسونومي خانواده SALICACEAE در ايران
284
بررسي تاكسونومي عنكبوت‌هاي منزوي جنس Loxosceles ، (Araneae: Sicariidae) با استفاده از داده‌هاي ريخت‌شناسي و مولكولي در ايران
285
بررسي تاكسونومي گندميان رويشگاههاي مرطوب و حفاظت شده استان اصفهان
286
بررسي تاكسونومي و بيو اكولوژي سر خرطومي هاي ساقه خوار كلزا در استان مازندران
287
بررسي تاكسونومي و تنوع جنس Sorghum L. در ايران با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناختي و مولكولي
288
بررسي تاكسونومي و روابط بين گونه اي بخش Trifolium از جنس Trifolium در ايران
289
بررسي تاكسونومي و روابط بين گونه اي بخش Trifolium از جنس Trifolium در ايران
290
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي جنس Leucopoa از طايفه Poeae در ايران
291
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي جنس LOLIUM L در ايران
292
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي گونه Cynodon Dactylon ( L.) در ايران
293
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Eremopoa Roshev در ايران
294
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Vulpia C.C. Gmel. از طايفه Poeae در ايران
295
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس هاي Dactylis L.و Cynosurus L. در ايران
296
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنسCatabrosa P.Beauv. در ايران
297
بررسي تاكسونوميك جنس Agroyron Gaertner در ايران
298
بررسي تاكسونوميك گونه Lagochilus macracanthus Fish. et mey. درايران
299
بررسي تاكسونوميك گونه هاي وحشي و كولتيوارهاي زراعي بادام در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
300
بررسي تاكسونوميكي طايفه Senecioeae Cass در ايران
301
بررسي تاكسونوميكي طايفه senecioneae cass در ايران
302
بررسي تاكسونوميكي گونه هاي جنس Plantago (بارهنگ ) در استان اصفهان
303
بررسي تامين نيروي انساني و تعيين ميزان مشاركت ملي در يك پروژه نيروگاه هسته اي
304
بررسي تانير كاربرد سطوح ورمي‌كمپوست، محلول‌پاشي چاي كمپوست و اسيدهيوميك بر رشد و عملكرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
305
بررسي تاهل و تجرد در ميزان افسردگي دانشجويان استان قم
306
بررسي تاويلي نمونه هاي تيپيكال افسانه هاي كودكان
307
بررسي تايپوگرافي در سه دهه ي 1340 تا آخر 1360 خورشيدي
308
بررسي تايپوگرافي در طراحي جلد كتاب هاي با مضامين ادبي - اجتماعي سه دهه ي اخير ايران
309
بررسي تايپوگرافي دو دهه اخير ايران
310
بررسي تاير اشتغال بر ازدواج جوانان
311
بررسي تاييد ابراز وجود بر عزت نفس دختر و پسر 30-20 سال شهر اهواز
312
بررسي تاييد بكارگيري تكنولوژي آموزشي بر فرآيند ياد دهي - يادگيري از ديدگاه آموزگاران ابتدايي منطقه بندرتركمن در سال تحصيلي 94 - 93
313
بررسي تبادل يون راديو نوكلئيدهاي 3+Ce و 4+Th بر روي زئوليت P سنتزشده از كلينوپتيلوليت طبيعي منطقه ميانه و محاسبه پارامترهاي ترموديناميكي مربوطه
314
بررسي تبديل آنزيمي هيدروكربن هاي سبك به محصولات با ارزش افزوده بالا
315
بررسي تبديل صداو اثرات روش هاي مختلف آناليز و سنتز گفتار در آن
316
بررسي تبديل فضاي رنگ ، تبديل ويولت و كوانتيزه كردن در فشرده سازي تصوير با استفاده از 2000 JPEG
317
بررسي تبديل فوريه توابع دو نقطه (كرين ) در كوانتش فضاي كرين
318
بررسي تبديل كاتاليستي خوراك LPG به تركيبات آروماتيكي
319
بررسي تبديل كاتاليستي غير اكسيدي پارافين ها به آرماتيك ها
320
بررسي تبديل كاتاليستي غيراكسيدي پارافين هاي سبك به آروماتيك ها
321
بررسي تبديل كارخانه هاي نساجي قديمي ايران به موزه هاي صنعتي به عنوان كاربري نوين (مطالعه موردي كارخانه هاي نساجي اصفهان و يزد)
322
بررسي تبديل مواد آلي موجود در پساب‌هاي قوي به مواد شيميايي با ارزش افزوده بالا (اسيدهاي چرب فرار) با استفاده از پيل سوختي ميكروبي
323
بررسي تبديل ميكروسكوپ نوري به ميكروسكوپ فلورسانس و مطالعه ماهيت آنتي اكسيداني يك شيفت باز جديد بر پايه اورتو فنيلن دي‌آمين و وانيلين و كاربرد آن در جلوگيري از اكسايش ليپيد غشاء گلبول قرمز
324
بررسي تبديلات رادون و دختران آن برحسب زمان و محاسبه‌ي فعاليت لحظه‌اي گاما رادون با آشكارسازهاي نيمه رسانا
325
بررسي تبعات اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،رواني كارگران ايراني به كشور كويت و علت مهاجرت آنها
326
بررسي تبعيضات جنسيتي و نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي - سياسي در افغانستان
327
بررسي تبلور ثانويه در كوپليمرهاي اتفاقي اتيلن و الفينها
328
بررسي تبليغات (رودررو – محيطي – رسانه اي ) بر جذب مشتريان در موسسه اعتباري ثامن
329
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
330
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
331
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
332
بررسي تبليغات تجاري در شاهين شهر
333
بررسي تبليغات تجاري دررشدفروش بيمه هاي زندگي درشهرستان مينودشت
334
بررسي تبليغات تعاملي در جهان " رويكردي فراتر از كاربرد عناصر بصري در تبليغات "
335
بررسي تبليغات در بازاريابي
336
بررسي تبليغات روزنامه‌هاي سراسري دوره پهلوي اول و تأثير آن در تغييرات اجتماعي(1304-1320ش/1925-1941م)
337
بررسي تبليغات مطبوعاتي ايران از آغاز دههي پنجاه تا امروز
338
بررسي تبليغات و كيفيت آن در مطبوعات امروز ايران
339
بررسي تبيين تاثير رفتار شهروندي سازماني بر رضايت مشتري و ارزش ويژه مارك تجاري (مورد مطالعه:بانك ملت)
340
بررسي تبيين نمايش ايراني بر مبناي آيين ها (تيرگان)و متون ايراني (مقامه ها)
341
بررسي تبيينات روانشناختي كاركنان در ارگانهاي دولتي انتخاب شده شهرستان بهشهر
342
بررسي تتفكرنقادانه در آثار شهيد مطهري
343
بررسي تثاير فرهنگ سازماني بر عملكرد(تعلق سازماني) كاركنان بانك سپه استان كرمانشاه
344
بررسي تثبيت آنزيم آلفا آميلاز در كلسيم آلژينات و استفاده آن در راكتورهاي بستر آكنده
345
بررسي تثبيت خاك با استفاده از باكتري Bacillus sp.HAi4 در شرايط مختلف محيطي
346
بررسي تثبيت طولي الياف پشم
347
بررسي تجارب برند بر وفاداري مشتري با ميانجي گري اغتماد و غشق برند
348
بررسي تجارب خودتعيين گري دانش آموزان داراي اختلالات رفتاري بروني شده و مقايسه تاثير مداخله مبتني برآن با روش آموزش مديريت والدين بر نيازهاي بنيادي روان شناختي و نشانگان اختلالات رفتاري بروني شده در دانش آموزان
349
بررسي تجارب زيسته زنان مطلقه از سرپرست خانوار بودن در شهرستان فارسان
350
بررسي تجارب فارغ التحصيلان دانشگاه ها از كار در سر سال اوليه استخدام در دو موسسه مالي استان اصفهان
351
بررسي تجارب موفق در بكارگيري سيستم هاي دوراني قابل هدايت در حفاري چاه هاي جهت دار و افقي
352
بررسي تجارب موفق در توسعه و ازدياد برداشت از مخازن كربناته شكافدار
353
بررسي تجارب و نظام مديريت و احيائ در كنسرسيوم Rehabimedبا هدف اكان سنجي دستيابي به الگوي متناسب راهبري پروژه در ايران
354
بررسي تجارت الكترونيك در ايران و نمونه سازي يك سايت تجارت الكترونيك
355
بررسي تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات صنعت فولاد در شركت فولاد خوزستان در سال 1395
356
بررسي تجارت خارجي پوشاك ايران در دهه 80
357
بررسي تجارت خليج فارس در دوره‌ي صفويه براساس نظريه‌ي مركانتيليسم)11٣5ـ90٧ ه. ق)
358
بررسي تجارت درون صنعتي و رابطه ان با يكپارچگي هاي تجاري-منطقه اي : ايران با بلوك هاي منتخب
359
بررسي تجربه زايمان طبيعي و عوامل مرتبط با آن درمادران بستري در بخش بعد از زايمان مركز آموزشي –درماني بيمارستان الزهراي شهر رشت در سال 1395
360
بررسي تجربه عكاسي اينستاگرام (مورد پژوهشي: ده عكاس فعال ايراني 5 سال اخير)
361
بررسي تجربه مشخصات مكانيكي بتن خود تحكيم و رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه ساخته شده از SCC
362
بررسي تجربه ي ديني مثنوي مولانا بر اساس نظريه ي ويليام جيمز
363
بررسي تجربه‌ي هنري به عنوان امر معرفت شناسانه برمبناي نظريات هرمنوتيك گادامر
364
بررسي تجربي - عددي برخورد جت هوا با سطح مايع
365
بررسي تجربي ،عددي و تحليلي تاثير بار متحرك بر روي جابجايي ورق مستطيلي
366
بررسي تجربي آبگيري آزاد و اجباري در آبگير افقي در شرايط تقارن و عدم تقارن
367
بررسي تجربي آيروديناميك بر خودروهاي سنگين
368
بررسي تجربي آيروديناميك مجراي ورودي هوا بصورت دوگانه در مجاورت بدنه
369
بررسي تجربي ائتلاف قطره حباب و عوامل تأثيرگذار بر آن
370
بررسي تجربي اثر اغتشاشات جريان آزاد بر انتقال حرارت كسكيد پره هاي توربين گاز
371
بررسي تجربي اثر الكتروهيدروديناميك بر تبخير آب
372
بررسي تجربي اثر الكتروهيدروديناميك روي افزايش انتقال حرارت جابجايي در لوله با استفاده از الكترود مارپيچي
373
بررسي تجربي اثر الياف رشته اي انعطاف پذير طولي بر انتقال گرما و افت فشار در جريان داخل لوله با ديواره دما ثابت
374
بررسي تجربي اثر انباشت ناخالصي روي سطح عايق بر رفتار پرتو ايكس سخت در دستگاه پلاسماي كانوني امير كبير
375
بررسي تجربي اثر بافت سطح بر عملكرد تريبولوژي سطوح در تماس خطي و نقطه‌اي در رژيم روان‌كاري مخلوط
376
بررسي تجربي اثر برخي تركيب هاي بازدارنده شيميايي و روغن هاي گياهي بر كنترل پديده رسوب آسفالتن نفت خام ايران
377
بررسي تجربي اثر برخي عوامل موثر بر كاركرد سيكل نيروگاه بخار آموزشي
378
بررسي تجربي اثر پارامترهاي ماشين كاري بر صافي سطح در فرآيند هونينگ عمودي
379
بررسي تجربي اثر پارامترهاي ماشينكاري بر روي سيگنال آكوسيتك اميشن
380
بررسي تجربي اثر پارامترهاي نوسان روي تغييرات دنباله ايرفويل ريزو تحت نوسان انتقالي
381
بررسي تجربي اثر پوششهاي نانوساختار برانتقال حرارت در جوشش استخري
382
بررسي تجربي اثر تاريخچه شار حرارتي جوشش نانوسيال مغناطيسي بر شار حرارتي بحراني تحت ميدان مغناطيسي
383
بررسي تجربي اثر تغيير زاويه دايهدرال بر مشخصات آيروديناميكي بال با پسگرايي نوآورانه در جريان پايا و ناپايا در يك پرنده بالزن
384
بررسي تجربي اثر جدايش روي خواص ديناميكي در اتصالات چسبي به روشهاي ارتعاشي
385
بررسي تجربي اثر جريان هوا بر روي اتلاف بار واگن هاي باربري
386
بررسي تجربي اثر حضور ميدان مغناطيسي بر روي فرآيند سوراخكاري تخليه الكتروشيميايي سراميك
387
بررسي تجربي اثر خان در جريان دو فازي
388
بررسي تجربي اثر ديواره تونل يا رينولدز بر روي تغييرات عملكرد آيروديناميكي ايرفويل صفحه تخت صدمه¬ديده
389
بررسي تجربي اثر زاويه پس‌گرايي بر نوسانات فركانس پايين پس از واماندگي بالواره ضخيم
390
بررسي تجربي اثر زبري بر روي ايرفويل در حال نوسان پيچشي
391
بررسي تجربي اثر زبري و شيار مربعي بر روي مشخصات لايه مرزي روي صفحه تخت
392
بررسي تجربي اثر شكل دماغه بر رفتار جريان اطراف يك مدل زيرسطحي
393
بررسي تجربي اثر شكل و هندسه الكترود بر نرخ تبخير آب به روش الكتروهيدروديناميكي
394
بررسي تجربي اثر عايق سازي بر ويژگي¬هاي مغناطيسي نانوآلياژ Fe-Al-Si
395
بررسي تجربي اثر عوامل عملياتي بر كاهش ميزان روغن موجود در تركيبات واكسي جدا شده از برش هاي روغني
396
بررسي تجربي اثر فاصله دو مانع مستطيلي مغروق بر روي ساختار هاي جريان تك موج عبوري از روي آن با استفاده از تكنيك PIV
397
بررسي تجربي اثر فرآيند پرسكاري شياري بر روي استحكام اتصال لبه اي ورق آلومينيوم و شبيه سازي فرآيند
398
بررسي تجربي اثر فلاپ و كويتي بر ميدان جريان اطراف ايرفويل ريز و توسط تكنيك PIV
399
بررسي تجربي اثر فويل گذاري بر نحوه سوزش سوخت هاي جامد
400
بررسي تجربي اثر كشش تك محوره حالت جامد بر خواص مكانيكي و حرارتي بايو - نانوكامپوزيت هاي پايه پلي (لاكتيك اسيد)
401
بررسي تجربي اثر گرمانوري در اپوكسي‌رزين با استفاده از ليزر هماهنگ دوم Nd-YAG و امكان سخت‌سازي آن با استفاده از ليزر CO2
402
بررسي تجربي اثر گرمانوري در پلي‌استر غير اشباع با استفاده از ليزر هماهنگ دوم Nd-YAG و امكان سخت‌سازي آن با استفاده از ليزر CO2
403
بررسي تجربي اثر لرزشهاي آلتراسونيك بر نمودار حد شكل دهي ورق فولاد اس تي 14
404
بررسي تجربي اثر مخلوط مبرد-روغن بر عملكرد كندانسور ميكروكانال در سيستم تبريد خودرو
405
بررسي تجربي اثر ملحقات هندسي بر انتقال گرما در جريان داخلي
406
بررسي تجربي اثر موانع مورب در افزايش انتقال حرارت در لوله
407
بررسي تجربي اثر ميدان الكتريكي بر انتقال حرارت در مبدل دو لوله اي با جريان همسو
408
بررسي تجربي اثر ميدان الكتريكي بر روي حركت جريان سيال داخل لوله
409
بررسي تجربي اثر نانو پوشش ها بر نشست گرد و غبار روي صفحات خورشيدي و بازده آن‌ها
410
بررسي تجربي اثر نانو ذرات تقويت‌كننده بر روي استحكام اتصال چسبي تحت بار ضربه‌اي
411
بررسي تجربي اثر نانوالماس بر رفتار شكست نانوكامپوزيت هاي پايه پليمري در معرض بار برشي خارج از صفحه
412
بررسي تجربي اثر نانوذرات سيليكا بر روي ساختار وفرآيند فوم لاستيك طبيعي
413
بررسي تجربي اثر نانومواد در پديده كاويتاسيون شير بشقابي
414
بررسي تجربي اثر نسبت باريك شوندگي بر نوسانات فركانس پايين پس از واماندگي بالواره ضخيم
415
بررسي تجربي اثر نشست گرد و غبار بر ضريب عبور شيشه در كاربردهاي خورشيدي و اثر اصلاحي نانو پوشش بر آن
416
بررسي تجربي اثر هدايت الكتريكي سيال در فرآيند الكترواسپري
417
بررسي تجربي اثر هندسه بستر سيال بر ميزان اختلاط در بستر
418
بررسي تجربي اثر وجود يك‌ لايه سيال برعملكرد پنل فتوولتائيك
419
بررسي تجربي اثر يونهاي موجود در آب تزريقي به منظور بهبود برداشت نفت در فرايند آشام خودبخودي
420
بررسي تجربي اثرات آيروديناميكي پتالينگ در بال صدمه ديده
421
بررسي تجربي اثرات استفاده از جوش¬پذيري فولاد سوپر دابلكس به روش GTAW
422
بررسي تجربي اثرات اغتشاشات ورودي بر عملكرد رديف پره كمپرسور محوري
423
بررسي تجربي اثرات پارامترهاي مختلف بر رفتار زمان گذار سايش تحت روانكاري با روغن آميخته به نانو ذرات
424
بررسي تجربي اثرات ساختاري بر روي يك جداكننده مركب
425
بررسي تجربي اثرات گراديان فشار متغير بر روي رفتار لايه مرزي و پديده گذار به كمك جريان سنجي سيم داغ
426
بررسي تجربي اثرات گرمايي ليزر حالت جامد پر توان نئوديميوم ياگ با دمش ديودي طولي و جبران آن با استفاده از ميله مركب YAG/Nd:YAG/YAG
427
بررسي تجربي اثرات گرمايي ليزر حالت جامد پرتوان نئوديميوم ياك با دمش ديودي طولي و جبران آن با استفاده از ميله مركب ...
428
بررسي تجربي اثرات نانو روانكارها بر مس در فرايند پرس در كانال هاي همسان زاويه دار
429
بررسي تجربي احتراق در محفظه‌هاي ميكرو
430
بررسي تجربي اختلاط در مدل راكتورهاي پليمريزاسيون S-PVC پتروشيمي بندر امام
431
بررسي تجربي ارتعاشات آزاد تيرهاي كامپوزيتي تقويت شده با نانو رس
432
بررسي تجربي ازدياد برداشت نفت در مخازن ايران با استفاده از نانوسيالات
433
بررسي تجربي استحكام ورق ها با خوردگي حفره اي
434
بررسي تجربي استفاده از انواع الياف در مشخصه هاي مكانيكي بتن
435
بررسي تجربي استفاده از نانوذرات در كنترل مودهاي الكتروهيدروديناميكي در فرآيند الكترواسپري
436
بررسي تجربي اصطكاك در موتور پرايد بمنظور كاهش توان اصطكاكي و ارائه راهكارهاي بهبود توان خروجي موتور
437
بررسي تجربي اضمحلال و پراكندگي امواج آنتروپي
438
بررسي تجربي اعوجاج در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير همجنس
439
بررسي تجربي افت فشار در جريان هاي دوفازي در خم برگشتي
440
بررسي تجربي افت فشار و انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در كويل تحت شرط مرزي شار گرمايي ديواره يكنواخت
441
بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت بااستفاده از برخورد جت نانوسيال آب اكسيد - مس برروي يك ديسك دايرهاي افقي تحت شار حرارتي ثابت
442
بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت جابه جايي طبيعي از صفحات به وسيله اثر الكتروهيدروديناميك
443
بررسي تجربي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي در نانوسيالها
444
بررسي تجربي اكسيداسيون كنسانتره موليبدنيت
445
بررسي تجربي الگوهاي پراش در گونه هاي مختلف پروانه ها در استان كرمانشاه با استفاده از ليزر هليوم - نئون
446
بررسي تجربي امكان استفاده از نمك سديم سولفات (Na2 So) در ايجاد گراديان نمكي استخر خورشيدي با گراديان شوري
447
بررسي تجربي امواج آنتروپي در جريان شتابدار
448
بررسي تجربي امواج التراسونيك در انتقال حرارت در نانوسيالات
449
بررسي تجربي انتقال حرارت از صفحه V شكل در اثر برخورد جت هوا با استفاده از روش تداخل سنجي ليزري
450
بررسي تجربي انتقال حرارت ازاستوانه افقي مرتعش باارتعاش محوري بااستفاده ازروش تداخل سنجي ليزري
451
بررسي تجربي انتقال حرارت جا به جايي آزاد بر روي صفحه هاي موجي شكل
452
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجائي اجباري در كانال حلقوي خارج از مركز
453
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از استوانه هاي زاويه دار با شار حرارتي ثابت
454
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از مارپيچها
455
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال مغناطيسي اتيلن گليكول /Fe3O4 در حضور ميدان مغناطيسي
456
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال اتيلن گليگول/Fe3O4 در حضور ميدان الكتريكي
457
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريانهاي آرام و آشفته توسط نانو سيالات با سيالات پايه نيوتني و غير نيوتني در كانال غير مدور
458
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري مگنتوهيدروديناميك (MHD) نانوسيال در لوله تحت ميدان مغناطيسي در جهت هاي مختلف
459
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال در لوله مارپيچ با جريان ضرباني
460
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال درجريان آرام درون كانال با سطح مقطع هاي مختلف در شرايط دماي ثابت ديواره
461
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال ذرات كربني در لوله مارپيچ
462
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال دريك مبدل گرمايي جريان فواره ايي
463
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي ازرويه خارج مخروط توسط جت نانوسيال آب اكسيدمس
464
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي ازرويه خارجي مخروط توسط جت نانوسيال آب -اكسيدآلومينيوم
465
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي در كلكتور هاي لوله خلا خورشيدي با انتهاي باز
466
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي در لوله هاي هم مركز و خارج از مركز عمودي با لوله داخلي گردان
467
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانو سيال Tio2 در لوله با كار گذاري نوار پيچه
468
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله u-شكل موجي
469
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله هاي افقي همراه با القاي امواج اولتراسونيك
470
بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش استخري نانو سيال تحت ميدان الكتريكي
471
بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش فيلمي حول استوانه نقره اي داغ غوطه ور در نانو سيال
472
بررسي تجربي انتقال حرارت چگالش بر روي سطوح قائم
473
بررسي تجربي انتقال حرارت چگالشي جريان R-134a داخل لوله موجدار پيچشي با شيب هاي مختلف
474
بررسي تجربي انتقال حرارت در بتن هاي كامپوزيت
475
بررسي تجربي انتقال حرارت در جريان تكفاز در كويل مارپيچ
476
بررسي تجربي انتقال حرارت در ناحيه جدائي جريان حاصل از مانع داخل مجراي مستطيلي و تاثير تزريق سيال بر آن
477
بررسي تجربي انتقال حرارت درب سوپاپ در يك موتور اشتعال جرقه اي كوچك
478
بررسي تجربي انتقال حرارت سطوح موج دار براي حالت جابجايي آزاد
479
بررسي تجربي انتقال حرارت سيال نانو
480
بررسي تجربي انتقال حرارت نانوسيال اكسيدآلومينيوم (Al2O3)درمبدل حرارتي دولوله اي (Double Pipe)باشرط ثابت بودن دماي لوله داخلي
481
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان نانو سيال در لوله افقي با سيم پيچ در شرايط دماي ديواره ثابت
482
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار نانوسيال در لوله هاي مارپيچ
483
بررسي تجربي انتقال حرارت و جابجايي آزاد نانوسيال مغناطيسي اكسيد آهن و اثر اعمال ميدان مغناطيسي بر آن
484
بررسي تجربي انتقال حرارت و جرم ذرات در خشك كن بستر شناور
485
بررسي تجربي انتقال گرماازيك صفحه ي افقي تخت دايره ايي شارثابت تحت تاثيرجت نانوسيال روبه پائين
486
بررسي تجربي با روش پايش شرايط و تحليل عدم هم محوري زاويه اي دراتصال گيربكس به موتور
487
بررسي تجربي بازده انتقال حرارت جاذب هاي حجمي و مقايسه آن با جاذب هاي سطحي
488
بررسي تجربي بال صدمه ديده
489
بررسي تجربي بررسي تجربي كيفيت پرتو ليزر در انتشار از محيط هاي مايع به همراه پديده لنز گرمايي
490
بررسي تجربي برش بين لايه اي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه بازالت و نايلون
491
بررسي تجربي بهينه سازي عملكرد آبگرمكن خورشيدي به كمك مواد تغيير فاز دهنده، PCM
492
بررسي تجربي بوم هاي مورد استفاده در نگارگري معاصر
493
بررسي تجربي بوم هاي مورد استفاده در نگارگري معاصر
494
بررسي تجربي پارامتر هاي ماشينكاري آلياژ تيتانيوم - آلومينايد
495
بررسي تجربي پارامتر هاي موثر در كلكتور نمونه آزمايشگاهي
496
بـررسي تجـربي پارامتـرهاي مؤثر فرآيند ترموفرمينگ بر توليد قطعات چندلايه
497
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر جدايش ذرات با استفاده از بستر نوساني
498
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد خشك كن تركيبي در حضور جابجايي اجباري
499
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر فرآيند آب زدايي منيزيم كلريد هگزا هيدرات با استفاده از مواد جاذب رطوبت سيليكاژل و كلريد كلسيم
500
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر فلوفرمينگ در آلياژ آلومينيوم 7075 از نظر خواص مكانيكي ، خواص متالورژيكي ، دقت ابعادي و هندسي
501
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر نرم شدگي آكوستيكي فلزات به كمك طراحي آزمايش و شبكه هاي عصبي مصنوعي
502
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر نيروي نرمال و برشي در پرداخت‌كاري به كمك سيال هوشمند مغناطيسي (MRF)
503
بررسي تجربي پارامترهاي موثر در عملكرد محرك هاي پلاسما مورد استفاده در كنترل جريان
504
بررسي تجربي پايداري شعله در محيط متخلخل
505
بررسي تجربي پايداري نانو سيالات پايه آبي و تأثير آن بر بهبود جذب گاز كربن دي‌اكسيد
506
بررسي تجربي پايداري و گذار لايه مرزي بر روي اجسام چرخان در جريان محوري
507
بررسي تجربي پديده انتقال حرارت و جرم در يك لوله عمودي به هنگام شناوري در جريان گاز - جامد
508
بررسي تجربي پديده جابجائي آزاد در حال توسعه و توسعه يافته در كانال حلقوي خارج از مركز قائم با مرزهاي شار ثابت و عايق
509
بررسي تجربي پديده سرمايش با استفاده از نانومبرد در لوله
510
بررسي تجربي پديده شكست اپتيكي در برهمكنش ليزر پالسي نانو ثانيه با هوا و مطالعه چگالي بحراني پلاسما
511
بررسي تجربي پديده گذرش لايه مرزي روي يك ايرفويل در حالت نوساني پيچ در جريان تراكم پذير
512
بررسي تجربي پديده‌ي انفجار فاز در برهمكنش ليزر پالسي نانوثانيه پرتوان با هدف نازك آلومينيومي
513
بررسي تجربي پير سختي آلومينيوم 2024 با استفاده از تست اديكارنت
514
بررسي تجربي تأثير استفاده از نانوسيال مغناطيسي Fe3O4 در فرايند جذب گاز در يك شوينده ونتوري درحضور ميدان مغناطيسي
515
بررسي تجربي تأثير پارامترهاي ماشين‌كاري بر سايش ابزار و كيفيت سطح در تراشكاري فولاد 4142AISI
516
بررسي تجربي تأثير پارامترهاي موج و سازه مبدل پيزوالكتريك روي برداشت انرژي از امواج سطحي آب
517
بررسي تجربي تأثير ذرات نانولوله كربني بر رفتار چسبهاي سازهاي تحت بارگذاري خزشي
518
بررسي تجربي تأثير فاصله ي هوايي بين صفحه ي جاذب انرژ‍ي و شيشه ي محفظه ي آن در آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون
519
بررسي تجربي تأثير ميزان و نوع سيال داخل heat pipe برسرعت انتقال حرارت
520
بررسي تجربي تأثير ميكرو حفره هاي ايجاد شده با استفاده از روش شكل دهي بر ميزان چسبندگي پوشش آلومينيم به روش پاشش شعله اي
521
بررسي تجربي تأثير نصب تعداد مختلفي از پره هاي ساده و زيكزاك بر بازدهي پنل هاي فتوولتائيك
522
بررسي تجربي تابش همدوس فلورسانس القايي ليزري از محلول رنگدانه آلاييده به نانوذرات پراكننده به منظور تشخيص بافتهاي سرطاني
523
بررسي تجربي تاثير استراتژي خنك كاري بر كارآيي ابزار و كيفيت سطح در فرزكاري سريع آلومينيم 5083
524
بررسي تجربي تاثير استراتژي خنك‌كاري بر كارايي ابزار، شكل گيري براده و كيفيت سطح ماشين‌كاري سوپرآلياژ‌‌ها
525
بررسي تجربي تاثير استفاده از ميلگرد هاي با مقاومت بالا بر رفتار ستون هاي بتن آرمه
526
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو تيوپ هاي كربني در بهبود انتقال حرارت رادياتور خودرو
527
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در فرايند جذب از گاز
528
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در فرايند جذب گاز در يك برج آكنده در حضور ميدان مغناطيسي
529
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در مبدل هاي حرارتي با هدف افزايش انتقال حرارت
530
بررسي تجربي تاثير افزودن درصدهاي وزني متفاوت از نانورس، روي رفتار شكست نانوكامپوزيتهاي پايه پليمري قرار گرفته در معرض نيروي برشي خارج از صفحه
531
بررسي تجربي تاثير اكسيد آلومينيوم نانومتري بر ويژگي هاي ابررسانايي BSCCO
532
بررسي تجربي تاثير امواج آلتراسونيك روي پارامترهاي فرآيند سوراخكاري در فولادهاي پرآلياژ
533
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي برشكاري به كمك ليزر فايبر روي پروفيل لبه برش فولاد 316
534
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي جوشكاري رباتيك در GMAW بر نتايج تست غير مخرب ادي كارنت
535
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند جوش اغتشاشي اصطكاكي بر خواص تربيولوژي خط جوش آلياژ آلومينيوم 7075
536
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي هندسي وجرياني بر فرايند خنك كنندگي جت هاي برخوردي نوساني
537
بررسي تجربي تاثير تبديل روتور فن لانه سنجابي از استوانه به مخروط ناقص
538
بررسي تجربي تاثير تغييرات بذرلايه بر ترشوندگي نانو پوشش اكسيد قلع
539
بررسي تجربي تاثير زلويه شيب بر كارايي حرارتي آبگرم كن هاي خورشيدي لوله خلأ
540
بررسي تجربي تاثير سطوح انتقال حرارت بر جوشش استخري نانو سيال آب- اكسيد تيتانيوم
541
بررسي تجربي تاثير طول عمر چوب بركيفيت توليد صدا در سازهاي چوبي از ديدگاه آكوستيكي
542
بررسي تجربي تاثير عوامل مختلف در سنتزسبز اكسيد نانوساختار منيزيم
543
بررسي تجربي تاثير مانع مستهلك كننده انرژي بر آشفتگي جريان در حوضچه آرامش
544
بررسي تجربي تاثير منعكس كننده بر كارايي حرارتي كلكتورهاي خورشيدي لوله خلأ
545
بررسي تجربي تاثير موانع عمود بر جريان ، بر انتقال حرارت در مجاري
546
بررسي تجربي تاثير موانع مورب بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش درون لوله
547
بررسي تجربي تاثير ميدان الكتريكي بر ضريب انتقال جرم فرآيند جذب گاز CO2 در نانو سيال آب/Fe3O4
548
بررسي تجربي تاثير ميدان الكتريكي قوي برانتقال حرارت درون محفظه ها ي پره دار
549
بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي بر تبلور پلي مرف‌هاي CaCo3 در محيط آبي
550
بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي ثابت و متناوب بر ويسكوزيته نانو سيال مغناطيسي اتيل گلايكول/ Fe3O4
551
بررسي تجربي تاثير ميدان هاي خارجي ﴿الكتريكي و مغناطيسي﴾ بر ويسكوزيته نانو سيال مغناطيسي Fe3o4/EG
552
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافن-سيليسيم بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5083 در جوشكاري قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ
553
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافين بور - بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 3805 در روش GMAW
554
بررسي تجربي تاثير نانو ساختار كمپلكس روي اكسيد - گرافين سيلانيزه شده بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي آلياژآلومينيوم 3805 در جوشكاري GMAW
555
بررسي تجربي تاثير هندسه دهانه آبگير قدرت گرداب‌هاي تشكيل شده در مخزن
556
بررسي تجربي تاثير وجود محيط متخلخل در افزايش انتقال حرارت در يك لوله در شرايط دما ثابت
557
بررسي تجربي تاثيرات برخورد آرايه اي از جتهاي مستهلك كننده بر روي جريانهاي بحراني در آبگير افقي
558
بررسي تجربي تاثيرات جريان ثانوي برالگوي رسوب گذاري
559
بررسي تجربي تاثيراستفاده ازنانوسيالات بركارايي حرارتي كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي
560
بررسي تجربي تخليه آب از يك مخزن
561
بررسي تجربي تداخل جامد سيال در پديده شكست سد
562
بررسي تجربي تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
563
بررسي تجربي تشكيل برفك در حالت طبيعي روي يك مبدل با پره هاي صفحه اي
564
بررسي تجربي تشكيل برفك روي استوانه افقي با جابجايي آزاد
565
بررسي تجربي تشكيل يخ در انباره سرما
566
بررسي تجربي تصفيه پساب هاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از فرآيند غشايي اولترافيلتراسيون
567
بررسي تجربي تغيير شكل البسه در ناحيه دوخت به كمك نخ رسانا
568
بررسي تجربي تغييرات زاويه خروجي و پهناي پاساژ پره پمپ گريز از مركز در پمپاژ سيالا ت لزج تيبههخب
569
بررسي تجربي تنظيم ليزرهاي كوك پذير با استفاده از تكنيك اپتوگالوانيك
570
بررسي تجربي تنظيم ليزرهاي كوك پذير با استفاده از تكنيك ايتوگالوانيك
571
بررسي تجربي ته نشيني و نشست ذرات در تونل دو بعدي و اثرات زبري سطح برروي آن
572
بررسي تجربي تورم با نگاهي به ساختاري بودن آن
573
بررسي تجربي توزيع زاويه اي تابش ايكس گسيل شده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بااستفاده ازTLDدرشرايط مختلف گازكاري﴿ و هندسه آند﴾
574
بررسي تجربي توليد آلاينده ها در احتراق هايكات(HiCot)
575
بررسي تجربي توليد متان زيستي توسط انواع پسماندهاي گياهي و حيواني
576
بررسي تجربي توليد مواد نانوساختار با استفاده از روش TECAP
577
بررسي تجربي جابجايي اجباري در جريان داخلي با استفاده از دستگاه آزمايشگاهي GT106
578
بررسي تجربي جت برخوردي پايا و نوساني در فضاهاي باز و محصور
579
بررسي تجربي جداسازي ذرات در بستر سيال
580
بررسي تجربي جريان پايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني و مولد گردابه
581
بررسي تجربي جريان پيرامون دو استوانه دو بعدي با مقطع مربعي در آرايش هاي مختلف
582
بررسي تجربي جريان جابجايي اجباري آرام نانوسيال در لوله مارپيچ دما ثابت
583
بررسي تجربي جريان جابجايي اجباري نانوسيال در كويل حرارتي تحت شرط مرزي شار ثابت
584
بررسي تجربي جريان حول تك سيلندر سه بعدي با مقطع مستطيل تحت زواياي حمله مختلف
585
بررسي تجربي جريان حول تك سيلندر و دو سيلندر سه بعدي با مقطع مربعي در آرايش پشت سر هم
586
بررسي تجربي جريان درون و اطراف يك بادگير دو طرفه با استفاده از تونل باد و تونل دود
587
بررسي تجربي جريان سيال و جداسازي آخال در تانديش ريخته‌گري مداوم فولاد
588
بررسي تجربي جريان عبوري حول يك سيلندر مربعي متصل به ديوار براي نسبت هاي منظري متفاوت
589
بررسي تجربي جريان غير دائم حول يك اير فويل در نوسان انتقالي عمودي
590
بررسي تجربي جريان ناپايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني در نوسان پلانجينگ
591
بررسي تجربي جريان هواي اطراف قطار در حال ورود به تونل
592
بررسي تجربي حذف NOx توسط نانو كاتاليست مركب بر پايه زئوليت طبيعي
593
بررسي تجربي حذف تركيبات گوگردي به روش احياء الكتروشيميايي
594
بررسي تجربي حمل خرده هاي حفاري در چاه و مقايسه متغيرهاي اساسي حاكم با شبيه‌سازي CFD
595
بررسي تجربي خرابي ناشي از ضربه بر روي تير ساندويچي سبك با هسته فوم و پوسته هاي كامپوزيتي
596
بررسي تجربي خصوصيات احتراقي، عملكردي و آلايندگي زيست‌ديزل بر روي موتور ديزل سواري
597
بررسي تجربي خصوصيات كششي بخيه البسه تحت بارهاي سيكلي با استفاده از نخ ريسيده شده‌ي فلزي
598
بررسي تجربي خواص اپتيكي نانو ذرات AL2O3به عنوان يك آشكار ساز حالت جامد
599
بررسي تجربي خواص الياف پلي‌پروپيلن بر خصوصيات مكانيكي بتن سبك سازه‌اي
600
بررسي تجربي خواص رئولوژي نانوسيال حاوي دو نانوذره به صورت همزمان در مخلوط آب و اتيلن گليكول
601
بررسي تجربي خواص كشش و فشار نمونه هاي پليمري تقويت شده با نانورس در درجه حرارت هاي مختلف
602
بررسي تجربي خواص مكانيكي بتن اصلاح شده با گرافن
603
بررسي تجربي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي لايه اي الياف-فلزFML باتوجه به كاربرد آنها در صنايع هوايي وفضايي
604
بررسي تجربي خواص مهندسي بتن غلتكي (RCC)با استفاده از مواد پوزولاني
605
بررسي تجربي خواص و چسبندگي پوشش هاي پلي يورتاني بر زير لايه پلي استري SMC
606
بررسي تجربي خوردگي تحت نقش به كمك سيگنال آكوستيك اميشن در ورق
607
بررسي تجربي خوردگي فولاد در بتن حاوي سرباره و ميكروسيليس
608
بررسي تجربي دماي آمفي تئاتر مركزي و شبيه سازي آن با نرم افزار ايرپك
609
بررسي تجربي دمش اپتيكي روبيديم و راه اندازي دستگاه موجود
610
بررسي تجربي دنباله جريان در يك ايرفويل تحت نوسان پيچشي در جريان تراكم پذير
611
بررسي تجربي دوام شيميايي غشاي نانوكامپوزيتي تبادل پروتون بر پايه ي پلي اتراتركتون
612
بررسي تجربي دوام موتور پرايد انژكتوري در حالت گازسوز و مقايسه عملكرد آن با حالت بنزين سوز
613
بررسي تجربي ديناميك شعله در محفظه احتراق ميكرو
614
بررسي تجربي رابطه اقتصاد سايه و آلودگي هوا، مطالعه موردي : اقتصاد ايران
615
بررسي تجربي رشد ترك روش اكوستيك ايميشن
616
بررسي تجربي رشد لايه برفك بر روي صفحه سرد با جنسها وزيريهاي مختلف
617
بررسي تجربي رشد لايه يخ و مشخصات آن بر روي صفحات سرد در جريان هواي مرطوب
618
بررسي تجربي رفتار آلياژ حافظه دار فرومغناطيس نيكل- منگنز-گاليوم تحت فشار دو محوره
619
بررسي تجربي رفتار اريفيس هاي ساده و صفحه اريفيس مايل و تخت
620
بررسي تجربي رفتار استاتيكي و ضربه اي كامپوزيت هاي لايه اي آلومينيوم و الياف شيشه ( GLARE )
621
بررسي تجربي رفتار استحكامي ورق ها با خوردگي حفره اي تحت فشار درون صفحه اي تك سويه
622
بررسي تجربي رفتار بسترماسه اي تثبيت شده باروش بيولوژيكي
623
بررسي تجربي رفتار خستگي ماده هدفمند
624
بررسي تجربي رفتار دنباله يك مدل زير سطحي در تونل باد
625
بررسي تجربي رفتار ديناميكي مبدل حرارتي لوله پره دار
626
بررسي تجربي رفتار ديوار خاك مسلح در مدل آزمايشگاهي و بهينه سازي تسليح آن
627
بررسي تجربي رفتار ديوار خاكي مسلح در مدل آزمايشگاهي كوچك مقياس
628
بررسي تجربي رفتار ذرات غيرهمدما در يك رايزر حاوي گازهاي داغ
629
بررسي تجربي رفتار شكست محورهاي مورد استفاده در راه آهن
630
بررسي تجربي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي با احتساب خرابي ناشي از خوردگي
631
بررسي تجربي رفتار و اضمحلال امواج آنتروپي در نازل
632
بررسي تجربي رفتار يك استخر خورشيدي نيمه صنعتي با گراديان شوري به همراه مواد تغيير فازدهنده
633
بررسي تجربي رفتارهاي آلياژ حافظه دار فرومغناطيس
634
بررسي تجربي روان شدن و نوسانات آب در مخازن مكعبي در اثرحركت خطي مخزن با وجود بافل وبدون وجود بافل
635
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف دو سيلندر مربعي و مثلثي پشت سر هم
636
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف سيلندر مثلثي دو بعدي در زواياي حمله مختلف
637
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف سيلندر مربعي محدود با استفاده از كاوشگر پنج حفره و شبكه عصبي مصنوعي
638
بررسي تجربي ساختار جريان حلزوني در ناحيه مجاور دهانه فن لانه سنجابي
639
بررسي تجربي ساختار جريان هوا پشت نوعي نگهدارنده شعله
640
بررسي تجربي ساختار ماتريسي بر كاهش نوسانات فشار جريان خروجي فن گريز از مركز
641
بررسي تجربي ساختارهاي جريان عبور تك موج آب از روي يك صفحه نازك مغروق در زواياي مختلف با استفاده از تكنيك PIV
642
بررسي تجربي ساز و كارهاي دخيل در تشكيل جزاير مغناطيسي در توكامك IR-T1
643
بررسي تجربي سامانه رطوبت‌زداي جاذب مايع در مدار جابه جايي طبيعي با استفاده از غشاي الياف توخالي
644
بررسي تجربي سايش ابزار در ماشينكاري فولاد سخت شده توسط ابزار CNB
645
بررسي تجربي سايش ابزار و زبري سطح در نانو كامپوزيت تهيه شده به روش فرآوري اصطكاكي اغتشاشي
646
بررسي تجربي سرد سازي غوطه‌وري كره داغ فولادي در نانوسيال
647
بررسي تجربي سطح فشار صوت روي سيلندر مربعي در زواياي حمله مختلف
648
بررسي تجربي سنگ‌شكن برون اندامي الكتروهيدروليكي كليه
649
بررسي تجربي سوراخكاري پلاستيكهاي تقويت شده و بررسي منطقه آسيب با استفاده از روشهاي غير مخرب
650
بررسي تجربي سوراخكاري مينياتوري به صورت تك پاسه و دو پاسه در فرآيند ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي
651
بررسي تجربي سيستم توليد هيدروژن خورشيدي بوسيله ي آلومينيوم
652
بررسي تجربي سيستم مديريت حرارتي منبع تغذيه با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM)
653
بررسي تجربي شكست اپتيكي با ليزر پرتوان پالسي بلند
654
بررسي تجربي صحت كاربرد قانون ماينر در سايش چسبان نمونه هاي فولادي
655
بررسي تجربي ضرايب پايداري و كنترل يك مدل هواپيما
656
بررسي تجربي ضريب انتقال جرم (حرارت ) در كانالهاي مستطيلي با پره هاي يك در ميان
657
بررسي تجربي ضريب انتقال جرمِ جريان لخته اي حين استخراج مايع-مايع در ميكروكانال ها
658
بررسي تجربي ضريب انتقال جرم فرآيند جذب گاز در نانو سيال Fe3O4/H2O
659
بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت جت صفحه اي نانوسيال اكسيدآلومينيوم -آب
660
بررسي تجربي ضريب عملكرد فيلترهاي الكترواستاتيكي
661
بررسي تجربي عددي رفتار ارتعاشي مستهلك كننده هاي ويسكو الاستيك تحت ارتعاشات پايه
662
بررسي تجربي عمر ابزار و زبري سطح در فرآيند تراشكاري سوپرآلياژ پايه نيكل به كمك جت فشار بالا
663
بررسي تجربي عملكرد آئروديناميكي كمپرسور جانب مركز با تمركز بر ناحيه سرج
664
بررسي تجربي عملكرد استخر خورشيدي
665
بررسي تجربي عملكرد استخر خورشيدي
666
بررسي تجربي عملكرد افشانة خنك كنندة سمبة موتورهاي اشتعال جرقه اي و مقايسة نتايج حاصل از آن با نتايج عددي
667
بررسي تجربي عملكرد چيلر جذبي خورشيدي هوا-خنك در اقليم گرم و مرطوب
668
بررسي تجربي عملكرد حرارتي كلكتور خورشيد
669
بررسي تجربي عملكرد حرارتي هيت سينك هاي آلومينيومي متخلخل
670
بررسي تجربي عملكرد خشك كن خورشيدي بابه كار گيري مواد تغير فاز دهنده
671
بررسي تجربي عملكرد فني سيستم هاي فتوولتاييك شناور در ناحيه آب و هوايي گرم و خشك
672
بررسي تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي به روش جذب مستقيم
673
بررسي تجربي عملكرد مشعل متخلخل در يك ساختار فيبر فلزي
674
بررسي تجربي عملكرد نانوكاتاليست ارزان قيمت بر پايه گرافن نيتروژن دهي شده در پيل سوختي الكتروليت پليمري
675
بررسي تجربي عملكرد و آلاينده هاي موتور ديزل MT4.244 با سوخت بيود يزل توليد شده از روغن كرچك
676
بررسي تجربي عملكرد و تحليل انر‌ژي- اكسرژي يك سامانه آب شيرين¬كن خورشيدي رطوبت‌زني تحت خلاء
677
بررسي تجربي عملكرد يك سيستم فتوولتايي خورشيدي مجهز به ردياب
678
بررسي تجربي عملكرد يك سيستم مديريت حرارتي هيبريد آب-خنك و ماده تغيير‎فاز‎دهنده در يك ماژول باتري‎ ليتيومي ‎مورد استفاده در خودروهاي الكتريكي
679
بررسي تجربي عملكرد يك نمونه مشعل متخلخل و تحقيق در مورد امكان استفاده از آن در محفظه احتراق توربين هاي گاز
680
بررسي تجربي عوارض باليني و پاتولوژيك مصرف طولاني مدت عصاره ي بادر نجبويه و ناخنك در رت
681
بررسي تجربي عوامل فرايندي و فرمولاسيوني موثر بر ساختار و خواص فيزيكي فوم هاي فنوليك
682
بررسي تجربي عوامل موثر بر توليد بيوگاز از انواع زيست توده
683
بررسي تجربي عوامل موثر بر سنتز نانو كريستالهاي مغناطيسي حاوي منيزيم
684
بررسي تجربي عيوب چرخ دنده به كمك آناليز ارتعاشي
685
بررسي تجربي فاصله صفحات در دستگاه ESP براي سيال دو فازي هوا و قطره ي آب
686
بررسي تجربي فرآيند تعمير قطعات فلزي به روش ساخت افزودني رسوب مستقيم فلزات (DMD)
687
بررسي تجربي فرآيند كند و پاش بروش تخليه افروخته با هدفهاي مسي و برنجي
688
بررسي تجربي فرآيند ليزر كوبي مس و آلياژهاي آلومينيوم
689
بررسي تجربي فرايند تقطير به منظور بازيابي سولفون ها از حلال استخراجي
690
بررسي تجربي فرايند توليد سيم به روش اكستروژن اصطكاكي اغتشاشي
691
بررسي تجربي فرايند توليد فوم آلياژي پلي پروپيلن/ترموپلاستيك الاستومر به روش اكستروژن
692
بررسي تجربي فرايند و خواص فيزيكي اسفنج هاي بر پايه نشاسته گرمانرم
693
بررسي تجربي فرزكاري فولاد به كمك اولتراسونيك و افزايش دما
694
بررسي تجربي فروشكست اپتيكي در محلول‌هاي حاوي نانوذرات توسط پرتو گمانه
695
بررسي تجربي فعالسازي و اصلاح خاك جاذب در تصفيه پساب هاي صنعتي
696
بررسي تجربي فوران ذرات هم‌اندازه با استفاده از بسترسيال
697
بررسي تجربي قانون نفوذ در مواد مركب
698
بررسي تجربي كارآيي حرارتي ترموسيفون دوفازي بسته با استفاده از نانوسيالات
699
بررسي تجربي كارآيي حرارتي مبدل هاي حرارتي كويلي با استفاده از نانو ذره مغناطيسي اكسيد آهن (Fe O)
700
بررسي تجربي كارايي همزمان كلكتور خورشيدي صفحه تخت اصلاح شده با نوع معمولي
701
بررسي تجربي كارايي يك سيستم مركب فتوولتائيك - حرارتي با به كارگيري دنبال كن خورشيد شبه دومحوره
702
بررسي تجربي كاربرد فرايند الكترودياليز ناپيوسته در جداسازي سديم سولفات از دوغابه منيزيم استئارات
703
بررسي تجربي كاربرد مواد تغيير فاز دهنده در گلخانه خورشيدي به منظور ذخيره انرژي در دسترس
704
بررسي تجربي كاربردي فرايندهاي غشايي الكترو دياليز والكترودي يونيزاسيون در بازيابي سود از پساب تبديل شده سنتزي برج مراكس
705
بررسي تجربي كاركرد مواد تغييرفازدهنده در ساختمان به منظور كاهش مصرف انرژي
706
بررسي تجربي كامپوزيت هاي پايه منيزيمي و تاثير نورد گرم بر آن
707
بررسي تجربي كاهش كاتاليستي انتخابي NOx توسط نانو كاتاليست جديد بر پايه معدني
708
بررسي تجربي كروناي دي الكتريك براي ليزرهاي با فركانس تكرار بالاي TEA گاز كربنيك
709
بررسي تجربي كشش سطحي نانو سيالات يوني
710
بررسي تجربي كنترل جريان غير فعال حول خودرو استاندارد احمد بادي
711
بررسي تجربي كنترل فركانس شبكه پمپ و توربين با استفاده از شير كروي با عملگر الكتروپنوماتيك
712
بررسي تجربي كيفيت سطح در نانوكامپوزيت توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
713
بررسي تجربي لايه برشي مغشوش
714
بررسي تجربي مبدل جريان متقاطع
715
بررسي تجربي ميدان جريان در مدل آبي تانديش توسط روش هاي آشكار سازي و PIV جهت بررسي پارامتري
716
بررسي تجربي ميدان جريان سيال در خروجي روتور فن گريز از مركز با استفاده از تكنيك PIV
717
بررسي تجربي ميدان جريان و پيش¬بيني نويز آيروديناميكي اطراف مدل ساختمان استاندارد CAARC
718
بررسي تجربي ميرايي بارروي استات سلولزوتفلون
719
بررسي تجربي ميرايي توربولانس جريان آزاد در شبكه هاي تور بولانس ساز به كمك جريان سنج سيم داغ
720
بررسي تجربي ميزان تغيير شكل پلاستيك در فولاد با استفاده از آكوستيك اميشن
721
بررسي تجربي ميزان درگير شدن لوله هاي حفاري در لايه هاي شيلي
722
بررسي تجربي ميكرواختلاط در يك نمونه ميكروكانال
723
بررسي تجربي ناپايداري احتراق در فشارهاي بالاتر از اتمسفريك
724
بررسي تجربي نرخ تبخير قطره سوخت سنگين در محيط‏هاي مختلف
725
بررسي تجربي نشست ذرات جامد بر روي صفحه افقي
726
بررسي تجربي نشست ذرات در يك كانال
727
بررسي تجربي نشست ذرات روغن روي سوپاپ ورودي موتور احتراق داخلي
728
بررسي تجربي نفوذ پرتابه در اهداف چند لايه با جنس هاي متفاوت و چيدمان هاي مختلف
729
بررسي تجربي نفوذپذيري بتن هاي عادي وخودتراكم
730
بررسي تجربي نويز لبه فرار صفحه تخت مجهز به المان هاي پرداخت سطح
731
بررسي تجربي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در تراشكاري اينكونل 657
732
بررسي تجربي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در تراشكاري داغ
733
بررسي تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم جريان تيلور دو فازي گاز – مايع درون ميكروكانال با استفاده از گاز CO2 و سيال آب و نانوسيال سيليكا
734
بررسي تجربي هيدروليك جريان ضرباني گاز و ذره در يك رايزر
735
بررسي تجربي و آماري مدل اصطكاك در ماشينكاري
736
بررسي تجربي و ارزيابي فني و اقتصادي توليد قدرت و حرارت با كمك فنّاوري متمركز كردن نور بر سلولهاي فتوولتاييك
737
بررسي تجربي و ارزيابي مشخصات مخلوط سوخت بنزين با الكل‌ها
738
بررسي تجربي و بهينه سازي اثر پارامترهاي ابزاري بر كيفيت سطح و عرض برش داده شده توسط فرايند وايركات به روش تخليه الكتروشيميايي بر روي شيشه
739
بررسي تجربي و بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري در مواد كامپوزيت
740
بررسي تجربي و بهينه سازي فرآيند سوراخ كاري ميكروني سراميك ها به كمك ماشين كاري تخليه الكتروشيميايي
741
بررسي تجربي و تئوري بر همكنش [ Fe(mel)2Cl(EtOH)]-و نانو Fe(mel)2cl(EtOH)]-BSA ] و مدل سازي مولكولي اثر مهاركنندگي بر برين ها با DNA چهارگانه: شبيه سازي ديناميك مولكولي EGFR-Matuzumab براي طراحي پپتيدهاي تقليدي
742
بررسي تجربي و تئوري برهمكنش هاي لموستين و بنزوفوران ها با DNA و BSA؛ توسعه روش ريزاستخراج فاز مايع با فيبر توخالي براي اندازه گيري تركيبات دارويي با اسپكترومتر تحرك يوني
743
بررسي تجربي و تئوري پديده انتقال حرارت و رطوبت از يك جسم جامد تحت شرايط شار ثابت
744
بررسي تجربي و تئوري تشكيل رسوب سولفات كلسيم درسامانه هاي حرارتي بستر سيال
745
بررسي تجربي و تئوري تشكيل رسوب سولفات كلسيم درسامانه هاي حرارتي بستر سيال
746
بررسي تجربي و تئوري خواص مكانيكي فوم پلي پروپيلن
747
بررسي تجربي و تئوري رفتار استاتيكي پوسته كروي نانو كامپوزيت
748
بررسي تجربي و تئوري رفتار سايشي دوران گذار قطعه هاي نيتراته شده
749
بررسي تجربي و تئوري رفتار شكست نمونه هاي آلومينيومي ترك دار تحت بارگذاري تركيبي مود I و II
750
بررسي تجربي و تئوري لايه عايق در معرض هواي مرطوب
751
بررسي تجربي و تئوري مدل اصطكاكي براي جنسهاي مختلف ابزار
752
بررسي تجربي و تئوري ميزان حلاليت و ضريب نفوذ ملكولي كربن-دي اكسيد، نيتروژن و متان در ان-متيل پيروليدون
753
بررسي تجربي و تحليل عددي پارامترهاي فيزيكي و محيطي كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت روي عملكرد آن
754
بررسي تجربي و تحليلي استمپ هيدروفرمينگ ورق هاي آلياژي تيتانيوم با كمك ديسك شناور
755
بررسي تجربي و تحليلي پايداري ديناميكي سازههاي كامپوزيت پليمري تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
756
بررسي تجربي و تحليلي تراشكاري فولاد AISI 4140 درحضور پلاسما و ارتعاشات آلتراسونيك
757
بررسي تجربي و تحليلي تماس حرارتي بين سوپاپ دود و نشيمنگاه آن در هندسة واقعي موتور
758
بررسي تجربي و تحليلي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري خودترميم
759
بررسي تجربي و تحليلي رفتار توربين جريان شعاعي دو ورودي
760
بررسي تجربي و تحليلي رفتار چوب بالسا در بارهاي فشاري
761
بررسي تجربي و تحليلي عملكرد حرارتي ريزلايه هاي حاوي مواد تغييرفازدهنده توليد شده به روش الكتروريسي
762
بررسي تجربي و تحليلي فرآيند فرزكاري به‌كمك ارتعاش اولتراسونيك
763
بررسي تجربي و تحليلي هيدرو فرمينگ ورق هاي آلومينيومي با كمك ديسك شناور
764
بررسي تجربي و تعيين مشخصات مخلوط سوخت پتروديزل - بيوديزل روغن كرچك - بيوديزل پيه گاو
765
بررسي تجربي و حل عددي انتقال حرارت از ديسك گردان
766
بررسي تجربي و حل عددي جابجايي اجباري اطراف يك ديسك چرخان تحت زاويه‌ي مختلف برخورد جريان هوا
767
بررسي تجربي و شبيه سازي CFD اختلاط در يك راكتور همزن دار مجهز به اسپارجر گاز
768
بررسي تجربي و شبيه سازي اثرات پارامترهاي مختلف فرآيند ترموفرمينگ بر پروفيل نهايي يك قطعه ليوان پلاستيكي
769
بررسي تجربي و شبيه سازي المان محدود اتصال فلز به پليمر به روش پرتودهي ليزر
770
بررسي تجربي و شبيه سازي المان محدود رفتار براده برداري شيشه اپتيكي به وسيله سنگ زني تك لبه
771
بررسي تجربي و شبيه سازي انجماد و توسعه ريزساختار شمش5052 آلومينيم به روش ريخته‌گري نيمه‌جامد روي سطح شيب‌دار
772
بررسي تجربي و شبيه سازي پارگي گرم در كاموزيت ريختگي آلومينيم - مس تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم
773
بررسي تجربي و شبيه سازي سه بعدي عملكرد مشعل اجاق گاز خانگي
774
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي تف جوشي ليزري انتخابي غيرمستقيم ذرات آلوميناي كروي با پوشش پلي استايرن
775
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي جريان در لوله ورتكس
776
بررسي تجربي و شبيه‌سازي تاثير ارتعاشات اولتراسونيك در فرآيند فشرده‌سازي داغ پودر Ti-6Al-4V
777
بررسي تجربي و شبيه‌سازي كامپوزيت هاي سه‌بعدي در آزمون هاي معيار
778
بررسي تجربي و طراحي فرآيند كاهش ويسكوزيته نمونه‌هاي نفتي سنگين با افزودن مواد رقيق‌كننده
779
بررسي تجربي و عددي آسيب هاي ايجاد شده در اثر بارگذاري خمشي در تير كامپوزيتي با استفاده از روش پردازش تصوير ديجيتال
780
بررسي تجربي و عددي اثر تحول فازي بر تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري
781
بررسي تجربي و عددي اثر تغيير هندسه حلزوني پمپ گريز از مركز حامل سيال لزج بر راندمان
782
بررسي تجربي و عددي اثر رطوبت محيط بر رفتار اتصالات چسبي تركيبي
783
بررسي تجربي و عددي اثر زاويه و شكل موج ساز بر ميدان جريان و پروفيل موج پايين دست
784
بررسي تجربي و عددي اثر گيره بندي بر اعوجاج قطعه جوشكاري شده با تيگ پالسي
785
بررسي تجربي و عددي اثر منبع خنك كننده دنباله رو روي خوردگي بين دانه‌اي فولاد زنگ نزن آستنيتي 304
786
بررسي تجربي و عددي اثر ويك روي گذار پره هاي كسكيد كمپرسور محوري
787
بررسي تجربي و عددي اثرات زبري سطح بر پديده گذار در كسكيد پره‎هاي كمپرسور محوري مادون صوت
788
بررسي تجربي و عددي ارتعاشات غير خطي و پديده موضعي شدن مودها در سازه هاي متقارن
789
بررسي تجربي و عددي افزايش دما در فرايند فرزكاري
790
بررسي تجربي و عددي افزايش طول AUV بر ضريب درگ
791
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد روي مخازن دما ثابت ته مخروطي
792
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در لوله مارپيچ با جريان آرام ضرباني
793
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله U -شكل
794
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت در لوله‌هاي هم‌مركز و خارج از مركز شيب‌دار
795
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي لايه‌مرزي در كسكيد كمپرسور محوري
796
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر بار بيشينه در فروريزش محوري لوله هاي فلزي توخالي و پرشده با فوم
797
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر دقت ابعادي و هندسي و استحكام مكانيكي قطعه پلاستيكي محافظ سينه توليدي به روش تزريق پلاستيك
798
بررسي تجربي و عددي پانل هاي ساندويچي تحت بار گذاري شبه استاتيكي
799
بررسي تجربي و عددي پديده استال با تاكيد بر جريان نشتي نوك پرّه در كمپرسورهاي گريز از مركز
800
بررسي تجربي و عددي تأثير روش‌هاي مختلف ايجاد ترك اوليه روي چقرمگي شكست سنگ
801
بررسي تجربي و عددي تأثير ساختار هندسي الياف شيشه در لوله هاي كامپوزيتي تحت نيروي محوري شبه استاتيكي
802
بررسي تجربي و عددي تاثير باد محيطي بر جريان هواي بالارونده از درون دودكش خورشيدي شناور در زواياي انحراف مختلف
803
بررسي تجربي و عددي تاثير حركت انسان بر كارآيي فضاهاي تميز
804
بررسي تجربي و عددي توليد نانوساختار مس با استفاده از روش TECAP
805
بررسي تجربي و عددي جذب انر‍ژي لوله هاي فلزي متداخل با چيدمان هاي مختلف
806
بررسي تجربي و عددي جذب انرژي مواد پليمري در مقابل بار ضربه اي
807
بررسي تجربي و عددي جريان پيرامون دو استوانه با مقطع مربعي در آرايش اريب
808
بررسي تجربي و عددي جريان گذار در كسكيد كمپرسور محوري
809
بررسي تجربي و عددي جريان هواي پيرامون ايرفويل حاوي يك فن چرخان
810
بررسي تجربي و عددي رشد جدايش بين لايه¬اي در چند لايه¬هاي كامپوزيت/فلزي تحت فشار در شرايط پس از كمانش توسط مدل المان¬هاي چسبنده
811
بررسي تجربي و عددي رفتار ارتعاشي هسته سازه‌هاي ساندويچي با خاصيت ويسكو الاستيك
812
بررسي تجربي و عددي رفتار فوم فلزي تحت بارگذاري ايستايي
813
بررسي تجربي و عددي رفتار مكانيكي ورق زنگ نزن 304L تحت بار گذاري خمشي و اندازه گيري زاويه برگشت الاستيك
814
بررسي تجربي و عددي زمان گيره بندي بر روي اعوجاج قطعه ي جوش داده شده
815
بررسي تجربي و عددي سايش در پوشش نانو ساختار تيتانيوم نيترايد TiN بر پايه فولادي
816
بررسي تجربي و عددي سايش درماده نانو ساختار NiAl
817
بررسي تجربي و عددي شكست ماده مرتبهاي داراي شيار U شكل تحت مود دوم بارگذاري
818
بررسي تجربي و عددي شكست نمونه داراي شيار U شكل ساخته شده از ماده مرتبه اي تحت مود اول بارگذاري
819
بررسي تجربي و عددي شكل دهي ورقهاي ترموپلاست
820
بررسي تجربي و عددي ضرايب هيدروديناميك و جريان حول يك شناور سطحي رزمي در حوضچه كشش پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا
821
بررسي تجربي و عددي ضربه سرعت بالا بر روي چندلايه هاي فلز – الياف
822
بررسي تجربي و عددي ضربه مكرر بر روي چند لايه فلز-كامپوزيت
823
بررسي تجربي و عددي عملكرد آيروديناميكي ايرفويل تردميلي به همراه آشكارسازي ميدان جريان در تونل باد
824
بررسي تجربي و عددي عملكرد يك نمونه زير دريايي
825
بررسي تجربي و عددي فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد لوله هاي آلياژ آلومينيوم 7075 و 6063 با استفاده از روش پرس در كانال لوله اي زاويه دار (TCAP)
826
بررسي تجربي و عددي فرايند ECAR براي دستيابي به ساختار نانو در ورق هاي چند لايه
827
بررسي تجربي و عددي فرايند جداسازي دي اكسيد كربن در تماس دهنده غشايي الياف توخالي با استفاده از نانوسيال آلومينا / آب
828
بررسي تجربي و عددي كاربرد افزاينده هوايي به عنوان سامانه پيش رانش آبي
829
بررسي تجربي و عددي كاربرد نانوسيال در آبگرمكن هاي خورشيدي در افزايش كارايي آنها
830
بررسي تجربي و عددي كنترل جريان عبوري از يك سازه سه بعدي به وسيله دمش و مكش
831
بررسي تجربي و عددي ميكرو اكستروژن پين ها بر اساس تئوري پلاستيسيته كريستالي
832
بررسي تجربي و عددي نفوذپذيري هوا در منسوجات حلقوي پودي با استفاده از روش ميكرو پرتونگاري مقطعي رايانه‌اي (µCT) و شبيه سازي ساختار
833
بررسي تجربي و عددي نمونه‌هاي حجمي با ساختار هدفمند (FGM)
834
بررسي تجربي و عددي هيدروفرمينگ لوله هاي دو پله اي مسي با مقطع مربعي در قالب هاي متحرك
835
بررسي تجربي و عددي ورق هاي ساندويچي با اتصال دو طرفه تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه سرعت پائين
836
بررسي تجربي و محاسباتي ساختار انبوهه و سطوح نانوساختار اكسيد آلومينيوم در فاز گاما (AL2O3-Y)
837
بررسي تجربي و محاسباتي كارايي نانوساختارهاي هگزاسيانوفرات برخي فلزات واسطه جهت ذخيره انرژي الكتروشيميايي
838
بررسي تجربي و مدل سازي آماري توليد و عملكرد سوخت هاي امولسيوني گازوئيل/آب
839
بررسي تجربي و مدل سازي استخراج فوق بحراني كروسين و سافرانال از زعفران و بهينه سازي شرايط عملياتي با الگوريتم ژنتيك
840
بررسي تجربي و مدل سازي پيروليز زيست توده با استفاده از بسترهاي سيال فواره اي براي توليد سوخت هاي زيستي
841
بررسي تجربي و مدل سازي توليد اكسيژن از هوا در فرايند جذب تناوبي فشار
842
بررسي تجربي و مدل سازي جذب سطحي دي اكسيد كربن بر روي جاذب هاي كربن فعال و سيلكاژل اصلاح شده با هيدروكسيد ليتيم
843
بررسي تجربي و مدل سازي حركت نانوسيال در مبدل هاي حرارتي به منظور افزايش راندمان و بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي صنعتي
844
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي استخراج فوق بحراني ديوزژنين از ميوه ي گياه تريبيولوس
845
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي پايداري نانوسيالات
846
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي فرآيند استخراج فوق بحراني تاكسيفولين از پوست كاج نيگرا و بهينه سازي شرايط عملياتي با الگوريتم ژنتيك
847
بررسي تجربي و مدل‌سازي پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال جرمي در يك ستون استخراج ديسك چرخان مشبك
848
بررسي تجربي و مدل‌سازي حذف 4-نيتروفنل و 4-نيتروآنيلين از محلول‌آبي با استفاده از نانوگرافن اكسيد مغناطيسي
849
بررسي تجربي و مدلسازي اثر ميدان الكتريكي بر عملكرد فرآيند جداسازي غشائي امولسيون نفت - در - آب
850
بررسي تجربي و مدلسازي اثر ميدان الكتريكي بر عملكرد فرآيند جداسازي غشائي امولسيون نفت-در-آب
851
بر‎رسي تجربي و مدل‎سازي انتقال حرارت از محفظه‎ي گرم به سرد از طريق شيشه‎هاي يك‎جداره و دو‎جداره
852
بررسي تجربي و مدلسازي ترموديناميكي تعادلات فازي مايع-مايع سيستم هاي سه جزيي شامل پليمرهاي پرشاخه Boltorn
853
بررسي تجربي و مدلسازي جداسازي استون از تولوئن در حضور نانوذرات TiO2 در سيستم استخراج مايع-مايع تك قطره
854
بررسي تجربي و مدلسازي جذب سطحي گاز نيتروژن با استفاده از جاذب زئوليتي 4A
855
بررسي تجربي و مدلسازي جريان مغشوش گاز-قطرات مايع در كانالهاي عمودي با سطح مقطعهاي با شكلهاي مختلف
856
بررسي تجربي و مدلسازي رفتار خمشي كامپوزيت سيماني تقويت شده با الياف
857
بررسي تجربي و مدلسازي زمان نقطه شكست در بسترهاي چندلايه نم زدايي از گاز طبيعي
858
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند اسفنجش لاستيك طبيعي
859
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند توليد آمين نوع سوم به روش ناپيوسته
860
بررسي تجربي و مطالعه پارامتري رفتار خزشي اتصالات چسبي حاوي نانو ذرات
861
بررسي تجربي و مقايسه مشخصه هاي جريان حول استوانه هاي صاف سيم پيچي شده
862
بررسي تجربي و مقايسه نتايج تجربي و تئوري كوره ذوب شيشه پيشنهادي عملي براي كاهش مصرف سوخت
863
بررسي تجربي و نظري اثر افزودن نانو ذرات MBC و يا نانو ذرات SAN بر مورفولوژي پراكنشي و تشكيل لايه بين فازي در اپوكسي پخت شده و ارتباط آن با فرسايش محصول
864
بررسي تجربي و نظري اندازه ذرات در پليمريزاسيون پراكنشي استايرن به روش شبكه عصبي مصنوعي و شبيه سازي مونت كارلو
865
بررسي تجربي و نظري پوشش دهي MTCS در كاهش درگ اصطكاكي
866
بررسي تجربي و نظري تاثير فاز آلي پراكنده بر جذب واكنشي كربن دي اكسيد در محلول سود در يك برج پر شده
867
بررسي تجربي و نظري تاثير مشخصه هاي ساختاري لايه هاي تشكيل شده از نانو الياف پلي اكريلو نيتريل بر خواص انتقالي آن ها
868
بررسي تجربي و نظري تعادلات فازي سيستم هاي پليمري مورد استفاده در بيوتكنولوژي
869
بررسي تجربي و نظري توليد نانو الياف در سيستم ريسندگي گريز از مركز الكتريكي
870
بررسي تجربي و نظري خواص انتقال حرارت لايه هاي حجيم تشكيل شده از نانو الياف پلي اكريلونيتريل
871
بررسي تجربي و نظري رفتار فازي مخلوط هيدروكربن، آب‌نمك و سورفكتانت
872
بررسي تجربي و نظري رفتار فنرهاي حافظه دار سوپرالاستيك
873
بررسي تجربي وتحليلي پارامترهاي موثربرطراحي وكاركرد پمپ هاي حبابي (Airlift Pumps)
874
بررسي تجربي وشبيه سازي توزيع دز ناشي ازعبورپرتوهاي گاما ازچشمه كبالت 60 ازكليماتورورقه اي درروش IMRT درمحيط شبه بافت
875
بررسي تجربي وعددي آب شيرين كن هاي خورشيدي چند مرحله اي
876
بررسي تجربي وعددي تاثير نسبت ابعادي لوله ها برعملكرد گرمايي كلكتورهاي خورشيدي لوله خلاء
877
بررسي تجربي وعددي جوشش هسته اي يك مبرد
878
بررسي تجربي ومطالعه عددي افزايش انتقال حرارت از تيوپ اشعه ايكس با استفاده از نانو سيالات
879
بررسي تجربي يك نمونه جداساز جهت كنترل اندازه ي ذرات
880
بررسي تجربي، بهينه سازي شرايط عملياتي و مدل سازي رياضي استخراج فوق بحراني تركيب كوئرستين از گلبرگ هاي گياه گل محمدي
881
بررسي تجربي، تئوري جريان دو فازي گازي - مايع لايه اي در لوله در شرايط آدياباتيك
882
بررسي تجربي، تحليلي و عددي تست بالج ورق هاي چندلايه فلزي
883
بررسي تجربي، مدلسازي و تعيين مشخصات سوختي مخلوط بيواتانول-ديزل-بيوديزل روغن پسماند ماهي
884
بررسي تجربيات ديداري عكاسي خياباني در محيط رسانه هاي نوين
885
بررسي تجربي-عددي افزايش قطر قطرات در مجراي عمودي تهوية محفظة لنگ
886
بررسي تجري از ديدگاه فقه و اصول و انطباق آن با جرم عقيم و محال در حقوق جزا
887
بررسي تجريب شكست اپتيكي با ليزر توان پالسي بلند
888
بررسي تجريي روش هاي شيميايي ساخت گرافن و بر پايه اكسيد گرافيت و مقايسه خواص در استفاده به عنوان افزودني در ساخت غشاي نانو الياف چند سازه ي الكتروريسي شده
889
بررسي تجزيه پذيري كيتوزان در خاك
890
بررسي تجزيه زيستي هيدروكربن هاي آروماتيك آلاينده نفتي (بنزن ، تولوئن ) بوسيله ميكرو ارگانيسم هاي بومي جدا شده از خاك .
891
بررسي تجزيه كمپلكس [Co(NH3)6]2(C2O4)3 به وسيله تابش ميكرويو: سنتز نانو ساختارهاي اكسيد كبالت
892
بررسي تجزيه گرهاي نحوي وابستگي زبان فارسي
893
بررسي تجزيه مشتقات فنلي با استفاده از كشت مختلط ميكروبي
894
بررسي تجزيه ميكربي لاشبرگ گونه هاي درختي بيد،اقاقيا،چناردرنهرهاي مصنوعي
895
بررسي تجزيه و تحليل كيفيت آموزشهاي علمي كاربردي و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي كيفيت
896
بررسي تجزيه و تحليل نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان )
897
بررسي تجزيه و تخريب فوتو كاتاليتيكي مواد آلي ﴿آفت كشها و ...﴾ در آب هاي سطحي و زير زميني
898
بررسي تجزيه يا حذف اتيلن دي كلرايد از محلول هاي آبي با استفاده از نانو اكسيد تيتانيوم تثبيت شده روي زئوليت طبيعي كلينوپتيلولايت
899
بررسي تجلي آئين هاي بدوي، جادوي تقليد و غريزهء بازي در تئاتر ژان ژنه
900
بررسي تجلي آئين هاي بدوي،جادوي تقليد و غريزه بازي در تئاتر ژان ژنه
901
بررسيِ تجليِ آراي فرويد و يونگ در بابِ تداعي در شيوه هاي گروتفسكي و باربا در كار با بازيگر
902
بررسي تجلي اكسپرسيونيسم در دو اثر هنريك ايبسن﴿مرغابي وحشي_روسمرس هولم﴾
903
بررسي تجلي اكسپرسيونيسم در دواثر هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي - روسمرس هولم﴾
904
بررسي تجلي حسرت در شعر شاعران معاصر با تاكيد بر اشعار نيما يوشيج،احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث،فروغ فرخزاد و سهراب سپهري
905
بررسي تجلي عشق خدا به بندگان در آيات قرآن
906
بررسي تجلي عقايد ديني استريندبرگ در نمايشنامه هاي اكسپرسيونيستي به سوي دمشق، نمايش يك رويا و سونات اشباح از ديدگاه هرمنوتيكي
907
بررسي تجلي عقايد ديني استريندبرگ در نمايشنامه هاي اكسپرسيونيستي به سوي دمشق،نمايش يك رويا و سونات اشباح از ديدگاه هرمنوتيكي
908
بررسي تجلي فرهنگ و انديشه ايراني در سينماي ايران پس از انقلاب ﴿دهه 70 و 80 ﴾
909
بررسي تجلي فرهنگ و انديشه ايراني در سينماي ايران پس از انقلاب ﴿دهه 70 و 80 ﴾
910
بررسي تجليات جواني و پيري در شعر سبك هندي با تاكيد بر غزليات صائب تبريزي ، طالب آملي وكليم كاشاني
911
بررسي تجمع سرب در گياه مرزنجوش (Origanum majorana L.)و اثر آن بر ميزان ومحتويات اسانس فرار
912
بررسي تجمع فرامينيفرابزرگ اليگوميوسن به عنوان شاخص محيط رسوبي قديمي سازندآسماري در ناحيه موردك ، شمال شرق كازرون
913
بررسي تجمع كادميم در گياه مرزه ( Satureja hortensis L.) و اثر آن بر محتويات و ميزان اسانس فرار
914
بررسي تجمع مولكولي رنگينه هاي بوني در محلول هاي حاوي مواد فعال كننده سطحي
915
بررسي تجميع داده در شبكه هاي حسگر بي سيم
916
بررسي تجهيزات آموزشي " وسايل ترسيم " ع .ع . طراحي و ساخت بيضي نگار
917
بررسي تجهيزات انتقال مواد فله و ارائه روش و نرم افزار جهت طراحي تسمه نقاله ها
918
بررسي تجهيزات فيلمبرداري در صنعت سينماي ايران
919
بررسي تجهيزات موجود در فرودگاه بين المللي كشور و مقايسه آن با يك نمونه نوين و پيشرفته
920
بررسي تجويد قرآن كريم در كتاب النشر في القراءات العشر ابن جزري از ديدگاه آواشناسي نوين
921
بررسي تجويز حين عمل پاراستامول بر روي تب بعد از عمل در جراحي قلب اطفال
922
بررسي تجويز داخل شكمي ليدوكايين بر روي شكم و درد شانه در مرحله بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش لاپاراسكوپي
923
بررسي تجويز داخل شكمي ليدوكايين بر روي شكم و درد شانه در مرحله بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش لاپاراسكوپي
924
بررسي تجويز كتورولاك در افزايش عمق بي حسي در بيماران با پوليپ حاد
925
بررسي تجويز كتورولاك در افزايش عمق بي حسي در بيماران با پوليت حاد
926
بررسي تجويز هم زمان ويتامين هاي C و K بر اختلال يادگيري و حافظه ناشي از اثر تخريبي ان-متيل-دي-آسپارتات (NMDA) بر هيپوكمپ پشتي موش هاي صــحراييي نر
927
بررسي تحرك الكتروني در چاه و سد كوانتومي نيمه هادي نا متجانس A91)X(Ga9)1-X(N/GaN
928
بررسي تحرك پذيري ﴿الكترونها﴾ در چاه كوآنتومي ساختار Alx Ga1-x As/ GaAs
929
بررسي تحرك پذيري الكترونها در نيمرساناي GaSb در حد ميدانهاي الكتريكي ضعيف ,
930
بررسي تحرك پذيري الكترونها در نيمرساناي GaSb در حد ميدانهاي الكتريكي ضعيف , electron mobility in GaSb at low electric field application
931
بررسي تحرك شغلي كاركنان اداري مرد شهر بهشهر
932
بررسي تحرك يوني هاليدها در آرگون و هليم
933
بررسي تحريف ناپذيري قرآن بر مبناي مفاد آيه 82 سوره نساء
934
بررسي تحريك پذيري بخش هاي مختلف نورون در پاسخ به تحريك الكتريكي خارج سلولي
935
بررسي تحريم هاي اقتصادي بر آلوده سازهاي مهم هوا و متغيرهاي كلان اقتصاد
936
بررسي تحصيلات ،اختلاف سني وطول مدت ازدواج بارضايت زناشويي
937
بررسي تحصيلات والدين در اختلالات ديكته نويسي مقطع اول ابتدايي منطقه 6 تهران
938
بررسي تحقق اهداف اجتماعي طرح آماده سازي كوي خرد
939
بررسي تحقيق در مورد انواع مدولاتورها اشكارسازي ها و مالتي پلكسينگ نوري
940
بررسي تحقيق وامكان سنجي توليد راديوايزوتوپ ايتريوم -90(Y-90) در رآكتور تحقيقاتي تهران
941
بررسي تحقيقات انجام شده روي گياه زعفران در ايران
942
بررسي تحقيقات بازاريابي و نداي مشتري و مقايسه آنها
943
بررسي تحقيقات صورت گرفته در مورد خفاش هاي ايران
944
بررسي تحل نظريه ذهن و رابطه آن با مهارت هاي زباني و مهارت هاي اجتماعي كودكان نارسا خوان
945
بررسي تحليل آراء تربيتي كارل پوپر بر مبناي معرفت شناسي
946
بررسي تحليل اتوماتيك رمزهاي FEAL و ديفي - هلمن توسط الگوريتمهاي ژنيتيكي
947
بررسي تحليل اثر تنش محوري بر گاف نواري نانو لوله هاي كربني تك ديواره
948
بررسي تحليل ارتباط جرايم وطراحي محيطي درروستاهاي بخش انزل( مطالعه موردي روستاي قره باغ )
949
بررسي تحليل ارتباط جرايم وطراحي محيطي درروستاهاي بخش انزل( مطالعه موردي روستاي قره باغ )
950
بررسي تحليل اقتصادي و اجرايي استفاده از پانل هاي سقفي و ديواري در صنعتي سازي ساختمان
951
بررسي تحليل اكولوژيكي از توسعه شهرهاي مياني در منطقه جلگه اي شمال ايران با تأكيد بر روش جاپاي بوم شناختي (مطالعه موردي: شهر ساري)
952
بررسي تحليل اگزرژي و كاهش آلودگي محيط زيست در توربين¬هاي گازي صنعتي
953
بررسي تحليل انتخاب معلم نمونه از ديدگاه دبيران وقوانين اموزش وپرورش در مدارس راهنمايي
954
بررسي تحليل انتقادي ديدگاه شاعران معاصر درباره ي حجاب
955
بررسي تحليل انشعاب هاپف سه گانه و انشعاب هموكلينيك بلياكف در يك مدل زنجيره غذايي سه مرحله اي
956
بررسي تحليل تنش نازل هاي مولدهاي بخار نيروگاه اتمي بوشهر
957
بررسي تحليل جريان در انشعابات بروش CFD
958
بررسي تحليل جهان بيني حلاج و زبان شطح در آثار او
959
بررسي تحليل چگونگي تبديل ساحت هاي مادي به فضاي مثالي در نگارگري مكتب هرات
960
بررسي تحليل ديناميكي ديوار ديافراگمي درگودبرداري‌هاي عميق
961
بررسي تحليل رفتارهاي غيركلامي درآثارداستاني هوشنگ گلشيري
962
بررسي تحليل زمان دستوري، وجه و نمود در زبان فارسي بر اساس زبان‌شناسي شناختي
963
بررسي تحليل سوئيچينگ و سوپروايزري فاز يك ديجيتال و استفاده از برنامه نرم افزاري بانك اطلاعاتي فاكس پرو به جاي ...جهت دريافت گزاري
964
بررسي تحليل شبيه سازي سلول هاي خورشيدي سيليكوني با استفاده از نانوذرات دي الكتريك جهت كوپل بهينه نور
965
بررسي تحليل عنوان (جرم )
966
بررسي تحليل عوامل موثر در رفتار خريداران محصول لوازم خانگي (مطالعه موردي شركت اسنوا)
967
بررسي تحليل كتاب تعليمات ديني پايه سوم راهنمايي از ديدگاه معلمين راهنمايي
968
بررسي تحليل گيرنده تلويزيون
969
بررسي تحليل محتواي برنامه درسي علوم تجربي پايه ششم دوره ابتدايياز نظر ميزان توجه به تفكر انتقادي با استفاده از روش ويليام رومي
970
بررسي تحليل محتواي رمان سووشون
971
بررسي تحليل مسيرهاي بازاريابي خربزه در شهرستان گرمسار
972
بررسي تحليل مقايسه اي هزينه توليد برق با تكنولوژي هاي مختلف(LCOE) در يك دهه اخير
973
بررسي تحليل مميزي و رگرسيون لجستيك و آموزش آنها با نرم افزارهاي اس ژي اس اس
974
بررسي تحليل نقاشي كودكان بي سرپرست وكودكان عادي(10-7ساله)
975
بررسي تحليل نقاط حادثه خيز شبكه راه هاي كشور ﴿ مورد مطالعه استان چهارمحال وبختياري ﴾
976
بررسي تحليل هاي مسئله ي توالي يابي شاتگان دي ان اي
977
بررسي تحليل و عددي در حل مسئله ارتجاعي خميري خزش در كره جدار ضخيم
978
بررسي تحليل واستاندار سازي منطقه اي مراجعات روستاييان به مناطق هدف در كلان شهر تبريز با نرم افزار جي ا اس
979
بررسي تحليل وقف نامه هاي بانوان شيعه ي مشهد در دوره قاجاريه , Analytical review of endowments of shii women from mashhad during qajar dynasty
980
بررسي تحليلي - تجربي مكانيزم قيرزدگي در مخلوط هاي آسفالتي
981
بررسي تحليلي - تطبيقي نيازهاي فردي كاركنان و ثبت روند تغييرات نيازهاي آنها در جهت انتخابهاي بهينه اي به روش AHP در سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان
982
بررسي تحليلي آثار حقوقي عدم قدرت بر تسليم مهريه
983
بررسي تحليلي آثار سفالين دوره سلجوقي موزه آبگينه و سفالينه ايران
984
بررسي تحليلي آشنايي زدايي وهنجارگريزي در شعر معاصر (با تكيه برآثار سيدحسن حسيني، طاهره صفارزاده، حسين منزوي، منوچهرنيستاني ، سلمان هراتي)
985
بررسي تحليلي آموزش دانشگاهي انيميشن در ايران با نگاهي به آموزش انيميشن در پنج مدرسه معتبر ﴿ به منظور ارائه برنامه درسي انيميشن براي مقطع كارشناسي
986
بررسي تحليلي آموزش دانشگاهي انيميشن در ايران با نگاهي به آموزش در پنج مدرسه معتبر دنيا﴿به منظور ارائه برنامه درسي انيميشن براي مقطع كارشناسي ﴾
987
بررسي تحليلي آموزش و انگيزش بر بهرهوري منابع انساني (مطالعه موردي:سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران)
988
بررسي تحليلي آموزشهاي ضمن خدمت دبيران آموزش و پرورش استان تهران در دهه 70-1360
989
بررسي تحليلي آيات قرآن كريم در موضوع آرامش و طمأنينه
990
بررسي تحليلي آيين نامه ها و آراي كميته هاي انضباطي فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا و فدراسيون فوتبال ايران
991
بررسي تحليلي اتصالات نيمه صلب تير به ستون در قاب هاي بتني پيش ساخته
992
بررسي تحليلي اثر پارامترهاي نانو سيال بر كلكتورهاي خورشيدي جذب مستقيم
993
بررسي تحليلي اثر حرارتي ليزر در پوست براي سنين و نواحي مختلف پوست
994
بررسي تحليلي اثر ميدان الكتريكي بر خواص نوري خطي و غير خطي چاه كوانتومي مربعي
995
بررسي تحليلي اثرات سياست پولي و مالي بر سودآوري شركتهاي بورسي از سال 1385 تا سال 1395
996
بررسي تحليلي اختلاص در عمليات بانكي
997
بررسي تحليلي ادبيات منظوم دوره ي بيداري
998
بررسي تحليلي از شخصيت زنان در سينماي ايران
999
بررسي تحليلي اسم‌هاي مشتق هم‌خانواده در قرآن كريم (از حرف همزه تا خاء)
1000
بررسي تحليلي افراط‌گري‌هاي عصر حضرت علي (ع) و مقايسه آن با افراط‌گري‌هاي عصر حاضر با تكيه بر نهج البلاغه
بازگشت