<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثيرات متقابل شعر و نقاشي سهراب سپهري
2
بررسي تاثيرات متقابل نقاشي و جنگ
3
بررسي تاثيرات محافظتي عصاره هيدروالكلي گياه چوير Ferulago angulata بر كوليت اولسراتيو در موش صحرايي
4
بررسي تاثيرات مخاطرات طبيعي ومديريت توزيع شبكه انتقال نيروي برق درشهرستان كرمانشاه
5
بررسي تاثيرات مخرب ملات ماسه و سيمان در مرمت آثار سنگي محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد
6
بررسي تاثيرات مدل رئولوژيكي خون در تحليل ديناميك سيالات محاسباتي جريان خون در آنوريسم هاي مغزي
7
بررسي تاثيرات مديريت استعداد بر عملكرد سازماني كاركنان؛ (مطالعه موردي : بانك صادرات كرمانشاه)
8
بررسي تاثيرات مديريت تحول بر مديريت منابع انساني
9
بررسي تاثيرات مديريت زنجيره تامين بر رضايت مشتريان ( مطالعه موردي : نمايندگي هاي شركت ايران خودرو شهركرد )
10
بررسي تاثيرات مشاركت مشتري بر تناسب برند و وفاداري به برند در برنامه هاي مسئوليت
11
بررسي تاثيرات مكاني / فضايي اسكان غير رسمي در شهرهاي جنوب شرق ايران نمونه موردي شهر چابهار , studying the locational / special effacts of informal settlement in southeastcities of iran case study:the city of chabahar
12
بررسي تاثيرات مكاني /فضايي اسكان غيررسمي در شهرهاي جنوب شرق ايران شهر چابهار
13
بررسي تاثيرات منابع توليد پراكنده بر عملكرد اقتصادي سيستم قدرت با استفاده از شاخصهاي تلفات و آلايندگي
14
بررسي تاثيرات موج دوم جنبش زنان بر انيميشن هاي ساخته شده توسط زنان در دهه هاي هفتادو هشتاد ميلادي
15
بررسي تاثيرات موج دوم جنبش زنان بر انيميشن‌هاي ساخته شده توسط زنان در دهههاي هفتاد و هشتاد ميلادي
16
بررسي تاثيرات موقعيت گرمايش و زاويه قرار گيري محفظه مربعي متخلخل بر انتقال حرارت جابجايي طبيعي نانوسيال مس - آب
17
بررسي تاثيرات مولفه هاي طرح و مضموني هنر غرب بر نقوش سكه و تمبر دوره قاجار
18
بررسي تاثيرات مولفه هاي طرح ومضموني هنر غرب بر نقوش سكه وتمبر دوره قاجار
19
بررسي تاثيرات ميدانهاي الكترومغناطيسي روي سلولهاي بدن انسان
20
بررسي تاثيرات ناخالصي ها و شرايط عمل بر الكتروينينگ روي
21
بررسي تاثيرات ناشي از تعيين حريم شهرهاي ايران برناپايداري كالبدي سكونتگاه هاي شهري - نمونه موردي مشهد
22
بررسي تاثيرات نسبي معيارهاي موثر بر طرح فيلتر در سدهاي خاكي ﴿مطالعه موردي سدهاي كرخه و تنگه كرد باغملك﴾
23
بررسي تاثيرات نظام هاي تصوف و فتوت بر شكل گيري كتيبه هاي سفال نيشابور عصر ساماني
24
بررسي تاثيرات نظريات جوزف كمپيل بر انيميشن دنيا
25
بررسي تاثيرات نظريه پست مدرن ديكانستراكشن در معماري
26
بررسي تاثيرات نقاشي دوران سونگ ويوان بر نگارگري عهد ايلخاني
27
بررسي تاثيرات نقش انگيزه بر افزايش بهروري كاركنان در سازمان منابع طبيعي شهرستان بندرگز
28
بررسي تاثيرات نمايش هاي شرقي بر تئاتر امروز جهان با تكيه بر شيوه كاري استانيه و سكي كارگردان لهستاني
29
بررسي تاثيرات نمايش هاي شرقي بر تئاتر امروز جهان با تكيه بر شيوه كاري استانيه وسكي كارگردان لهستاني
30
بررسي تاثيرات نور و سايه بر روي آثار به جامانده از انسان پيشا تاريخي
31
بررسي تاثيرات نورپردازي بر روايت در محيط انيميشن سه بعدي
32
بررسي تاثيرات نورپردازي بر روايت در محيط انيميشن سه بعدي
33
بررسي تاثيرات نوسانات نرخ ارز، رشد نقدينگي و شكاف توليد بر تورم بر ايران
34
بررسي تاثيرات هم افزايي دو داروي تاموكسيفن وترانيلست بر سلولهاي انساني سرطاني پستان
35
بررسي تاثيرات همه پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) بر جهت‌گيري اين كشور نسبت به منطقه خاورميانه (2018-2016)
36
بررسي تاثيرات هنر تئاتر در زندان هاي ايران﴿زندان هاي عمومي مردان﴾
37
بررسي تاثيرات هنر تئاتر در زندان هاي ايران﴿زندان هاي عمومي مردان﴾
38
بررسي تاثيرات وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده ها بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
39
بررسي تاثيرات يادگيري اكتشافي برروي مهارت شنيداري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي بعنوان يك زبان خارجي
40
بررسي تاثيرات يادگيري و فراموشي بر طول سيكل بهينه توليد در مساله زمانبندي اقتصادي توليد چند محصول روي يك ماشين﴿ ELSP)
41
بررسي تاثيراتوماسيون اداري بربهبودتصميم گيري مديران اتحاديه شركت هاي تعاون روستايي شهرستان گنبدكاووس
42
بررسي تاثيراجراي مديريت ارتباط با مشتري)crm(بر جذب ،حفظ و نگهداري مشتريان (مطالعه موردي:پست بانك ايران )
43
بررسي تاثيرارتباط اولياومربيان درپيشرفت تحصيلي دانش اموزان ابتدايي گنبدكاووس
44
بررسي تاثيرارتباطات سازماني برمديريت بحران شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
45
بررسي تاثيرارتفاع و زاويه انحراف مدار بر مدت زمان دسترسي به ماهواره
46
بررسي تاثيراريگامي درافزايش خلاقيت وذهنيت دانش اموزان مقطعابتدايي ازديدگاه معلمان شهرگنبد
47
بررسي تاثيراستراتژي هاي تنوع محصول برساختارسازماني صنايع لوازم خانگي شهرصنعتي كاوه
48
بررسي تاثيراستقرارسيستم مديريت كيفيت جامع بر رضايت مشتريان
49
بررسي تاثيراشتغال زنان بر خانواده ﴿كارمندان زن شاغل در دانشگاه يزد،1378 ﴾
50
بررسي تاثيراشتغال زنان بررضايت همسراز زندگي
51
بررسي تاثيراصالت درك شده مشتري برقصدانتخاب نام تجاري با استفاده از متغيرميانجي وفاداري
52
بررسي تاثيراعتمادبنفس بررضايت شغلي كاركنان دارايي قم
53
بررسي تاثيرافزودندگزامتازون به بوپيواكايين برطول مدت بيحسي اسپاينال دربيماران كانديدعمل جراحي اندام تحتاني
54
بـررسـي تـاثيـراقدامـات مـديـريـت دانـش
55
بررسي تاثيرالگوي ارتباطي خانواده برخودكارآمدي تحصيلي با شاخصه بهزيستي روان شناختي در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر شيراز
56
بررسي تاثيرانتشار پيام‌هاي ترغيبي در رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتري و وفاداري به برند (مورد مطالعه مشتريان وب سايت نوعروس)
57
بررسي تاثيرانجمن NA بركاهش افسردگي معتادين عضو درشهرقم
58
بررسي تاثيربازاريابي داخلي بردارايي برند
59
بررسي تاثيربازي بر چگوگي رشد شخصيت كودك در سنين كودكي دوم (6-3سال )
60
بررسي تاثيربازي هاي رايانه اي برافسردگي نوجوانان
61
بررسي تاثيربازي هاي رايانه اي بررفتاراجتماعي دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي در شهرگنبد كاووس
62
بررسي تاثيربازيهاي آموزشي تمركزفكربركاهش شدت علائم اختلال كمبودتوجه همراه باپيش فعالي دركودكان دبستاني مبتلابه اين اختلال درشهراصفهان
63
بررسي تاثيربرنامه هاي تلويزيوني بررفتار(آموزشي؛تبليغاتي اوقات فراغت)افرادخانواده درشهردولت آبادبرخوار
64
بررسي تاثيربرون سپاري فرآيند فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان
65
بررسي تاثيربكارگيري بازاريابي الكترونيكي درپيشبردفروش محصولات (موردمطالعه شركت نفت پارس)
66
بررسي تاثيربي والد ياباوالدبودن برسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع دبيرستان درناحيه 4استان قم درسال تحصيلي 89-88
67
بررسي تاثيرپارامترهاي ماشينكاري برمكانيزم هاي سايش ابزار هاب ازجنس فولادتندبر
68
بررسي تاثيرپارامترهاي مدلسازي برتعيين عددي ميدان دماوتغييرشكل حاصله دراتصال جوش لب به لب لوله
69
بررسي تاثيرپارامترهاي موثر بر خواص و ساختار آلياژ LM13 در فرايند ريخته گري كوبشي
70
بررسي تاثيرپايگاه اجتماعي-اقتصادي والدين برموفقيت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي خمين
71
بررسي تاثيرپذيري سينما و انيميشن از تجربيات زيبايي شناسانه نقاشي
72
بررسي تاثيرپذيري فرهنگي زنان معاود از فرهنگ شهر يزد
73
بررسي تاثيرپذيري مباني هندشرقي از گوركاني هند
74
بررسي تاثيرپروبيوتيك، نانوذرات كيتوسان و عسل بر ترميم جراحات ايجاد شده در رت هاي ديابتي شده
75
بررسي تاثيرپروتئين جيره غذايي بر رشد ابزيان
76
بررسي تاثيرپروژه مجتمع صنايع غذائي دستگرد بر توسعه پايدارشهرستان برخوار
77
بررسي تاثيرپساب تصفيه شده برخصوصيات هيدروليكي خروجي هادرسيستم آبياري قطره اي
78
بررسي تاثيرپست مدرنيسم در طراحي پوستر
79
بررسي تاثيرپلاسماي اكسيژن بر خواص ضد ميكروبي وثبات رنگي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگينه طبيعي ريشه زرشك
80
بررسي تاثيرپلاسماي اكسي‍ژن بر خواص ضدميكروبي و ثبات رنگي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگينه طبيعي ريشه زرشك
81
بررسي تاثيرپوشش دهي نانو الياف نايلون/CNT بر برخي خواص مكانيكي و راحتي پوشاك
82
بررسي تاثيرپوشش سنگي ،شيب وشدت بارندگي برميزان رواناب ونفوذ
83
بررسي تاثيرپيش درماني باداروي ماپروتيلين بر عمق بي حسي بلاك عصب آلوئولار تحتاني(كارآزمايي باليني)
84
بررسي تاثيرتبليغات برتقاضاي بيمه عمر در ايران (مورد مطالعه: بيمه ايران)
85
بررسي تاثيرتجارت الكترونيك برتوسعه صادرات فرش دستباف ايران
86
بررسي تاثيرتحصيلات والدين دروضعيت اقتصادي -اجتماعي خانواده وپيشرفت تحصيلي فرزندان آنها
87
بررسي تاثيرتربيت بدني بريادگيري دانش آموزان دخترمقطع ابتدايي شهرستان مينودشت ازديدگاه معلمان
88
بررسي تاثيرتركيب سهامداران برعملكردمالي ازطريق نقش ميانجي حاكميت شركتي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
89
بررسي تاثيرتريبوتيل فسفات (TBP) بر روي استخراج كادميوم از محلولهاي DEHPA و MEHPA
90
بررسي تاثيرتعهد سازماني بر اثربخشي تيم هاي مالي ستاد جمعيت هلال احمر
91
بررسي تاثيرتغذيه برروي يادگيري دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي اصفهان منطقه جرقويه سفلي
92
بررسي تاثيرتغذيه بريادگيري دانش آموزان دخترمقطع ابتدايي شهرستان گاليكش ازديدگاه معلمان
93
بررسي تاثيرتغذيه زودرس بعد از عمل جراحي سزارين بر ميزان ايلئوس در بيماران سزارين شده بيمارستان الزهراء (س ) رشت در سال 82-1381
94
بررسي تاثيرتغييرات(تكانه هاي مثبت و منفي)نرخ ارز بر سطح تورم در كشورطي دوره 1368-1392
95
بررسي تاثيرتكنولوژي اطلاعات برفرايندتصميم گيري ومديريت درسازمان شهرداري منطقه ي 2 استان قم
96
بررسي تاثيرتنش خشكي ونيتروژن برخصوصيات پروتين هاي محلول وبرخي صفات فيزيولوژيكي دردورقم سورگوم علوفه اي
97
بررسي تاثيرتنشهاي پسماند ناشي از جوش بر استحكام كمانش پوسته هاي استوانه اي
98
بررسي تاثيرتهاجم فرهنگي بر روي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شبانكاره
99
بررسي تاثيرتوانمند سازي نيروي انساني بر بهره وري سازماني
100
بررسي تاثيرتوانمنديهاي بازاريابي بربهبود عملكردصادراتي شركتهاي صنايع كوچك استان كردستان
101
بررسي تاثيرتورم برصنايع كوچك
102
بررسي تاثيرتورم و نقدينگي برسودآوري بانك هاي خصوصي درايران طي سال هاي1395-1384( مطالعه موردي : بانك پاسارگاد)
103
بررسي تاثيرجهت بول سوزن بر ميزان موفقيت تكنيك بي حسي داخل ليگامان
104
بررسي تاثيرجو فروشگاه وارزش ادراك شده برنيت رفتاري مشتريان بانقش ميانجي رضايت مشتريان
105
بررسي تاثيرچند نوع مواد آنتي استاتيك بر روي پلي استر
106
بررسي تاثيرحدآستانهاي كسري بودجه وحق الضرب پول بررشداقتصادي (موردكاوي تجربي اقتصادايران )
107
بررسي تاثيرحضور خنك كار Minimum Quantity Lubrication) MQL) در فرايند سنگزني
108
بررسي تاثيرحمايت معلم وگفتمان مشاركتي همسالان براكتساب زمان ونموددرمنطقه همجواررشد: نگرش اجتماعي - فرهنگي , The Effect of Teachers Scaffolding and Peers Collaborative Dialogue on the Acquisition of Tense and Aspect in the Zone of Proximal Development: A Sociocultural Perspective
109
بررسي تاثيرخاك ورزي و عدم خاك ورزي و ميزانهاي مختلف مصرف كود ازته بر خصوصيات كمي و كيفي گندم ديم باران
110
بررسي تاثيرخانواده بربزهكاري نوجوانان
111
بررسي تاثيرخانواده ومدرسه درجامعه پذيري سياسي دانش آموزان دختروپسرمقطع پيش دانشگاهي شهرستان تركمن
112
بررسي تاثيرخطاي تك رخدادي برروي مدارحلقه قفل فازوطراحي ساختار مقاوم دربرابرتابش
113
بررسي تاثيرخلاقيت ونوآوري برعملكردمديران مدارس
114
بررسي تاثيردرس مهارت هاي زندگي در عزت نفس دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان فسا
115
بررسي تاثيردست برتري برمهارت خواندن وسطوح آن دردانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرتهران
116
بررسي تاثيردوستيابي هاي اينترنتي درروابط اجتماعي بين جوانان 18-30سال
117
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي بر مدگرايي در بين دختران 18-15سال شهر اصفهان
118
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي برروي زنان خانه دارشهرباباحيدر
119
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي برسبك زندگي در بين ساكنان 30ـ20در شهرستان گنبد كاووس
120
بررسي تاثيررشته تحصيلي دانشجويان دانشگاهه هاي شهرستان فارسان برميزان دينداري آن ها
121
بررسي تاثيررطوبت زدايي از هواي برگشتي درمصرف انرژي استخرهاي شنا
122
بررسي تاثيررفتار فروشندگان سوپر ماركتي بر ميزان وفاداري مشتريان آنها
123
بررسي تاثيررفتاردرماني گروهي برعلائم هراس اجتماعي دانشجويان دختردانشگاه اصفهان
124
بررسي تاثيررفتاروالدين برعزت نفس يااعتمادبه نفس كودكان درمحيط اجتمايي ودر بزرگسالس
125
بررسي تاثيررهبري اخلاقي برفرسودگي شغلي كاركنان باتوجه به نقش ميانجي وجدان كاري
126
بررسي تاثيررهبري تحول گرابركارايي كاركنان درسازمان تامين اجتماعي استان هرمزگان
127
بررسي تاثيرساختارسرمايه برسودآوري شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار
128
بررسي تاثيرسبك رهبري بررضايت شغلي باميانجيگري ادراك سياست سازماني
129
بررسي تاثيرسبك مديريت مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان املش بررضايت شغلي دبيران
130
بررسي تاثيرسرمايه اجتماعي بررضايت از زندگي درميان جوانان شهرستان گنبدكاووس
131
بررسي تاثيرسرمايه فكري بر فرهنگ تمكين مالياتي موديان مالياتي
132
بررسي تاثيرسياست قيمت‌گذاري محدوده بر تغيير الگوي سفر شهروندان محدوده مركزي شهر اصفهان با استفاده از مدل‌هاي فعاليت‌مبنا
133
بررسي تاثيرسيستم‌هاي كار با كارايي بالا بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شركت كمك‌ فنر سازي ايندامين)
134
بررسي تاثيرسيستم‌هاي كار با كارايي بالا بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شركت كمك‌ فنر سازي ايندامين)
135
بررسي تاثيرسيليسيم بر ريز ساختار و فولادهاي كششي دو فازي
136
بررسي تاثيرشايستگي هاي متمايزبرسطح نوآوري درسازمان (باتاكيدبرسرمايه انساني مورد مطالعه شركت صنايع آذرآب)
137
بررسي تاثيرشبكه و رسانه اجتماعي برقصدخريدمشتريان ديجي كالابرمبناي تحليل مسير
138
بررسي تاثيرشخصيت برسلامت روان دانشجويان پيام نور
139
بررسي تاثيرشعاع هيدروليكي وزبري سطحي سنگدانه هاي اشباع برتحليل غيرخطي-غيرماندگارجريان درمحيط هاي متخلخل
140
بررسي تاثيرشفافيت سازماني بركاهش فساد اداري باميانجيگري اعتمادسازماني(موردمطالعه كاركنان بيمارستان پانزده خردادورامين
141
بررسي تاثيرشيوه ي اجتماعي بر افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس دانش اموزان دختر دوره ي راهنمايي تحصيلي استان بوشهر
142
بررسي تاثيرعزت نفس برعملكردهاي بيروني دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسطه رشته رياضي فيزيك درناحيه2استان اصفهان
143
بررسي تاثيرعصاره گياه (Feralgo Angulata) برروي تكثيرسلول هاي سرطاني والقاي آپوپتوز
144
بررسي تاثيرعصاره گياه گلپرروي فعاليت آنزيم هاي قلبي و پروفايل ليپيدي سرم خون در رتهاي نر مسموم شده با داروي سيكلوفسفاميد
145
بررسي تاثيرعصاره هاي مختلف زعفران براسترس مزمن در موش صحرايي (رت ).
146
بررسي تاثيرعضويت درتعاونيهاي توليدي برميزان سرمايه اجتماعي مطالعه تعاوني هاي بخش طيور شهرستان كرمانشاه
147
بررسي تاثيرعملكرد سازمان تعزيرات حكومتي بر فضاي كسب و كار از نگاه مديران
148
بررسي تاثيرعمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ پايه نيكل IN100
149
بررسي تاثيرعمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و سختي آلياژ 356
150
بررسي تاثيرعناصر آميخته بازاريابي بر رفتار خريد عمده فروشان
151
بررسي تاثيرعواطف والدين بر روي پيشرفت تحصيلي فرزندان
152
بررسي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي خدمات برتصميم وانتخاب مشتريان درشركتهاي بيمه بازرگاني خصوصي در منطقه 6 تهران
153
بررسي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي خدمات برتصميم وانتخاب مشتريان درشركتهاي بيمه بازرگاني خصوصي در منطقه 6 تهران
154
بررسي تاثيرعوامل ادراكي پيام هاي نام تجاري ايرانسل برجلوگيري ازجذب مشتركين اپراتورهمراه اول درشهرهمدان
155
بررسي تاثيرعوامل اقتصادي واجتماعي برميزان تمايل افرادبراي تقاضاي بيمه عمردرشهرستان خواف
156
بررسي تاثيرعوامل جامعه شناختي درشكل گيري ديدگاههاي سوررئاليستي
157
بررسي تاثيرعوامل سازماني وعوامل انگيزش مشتريان بر عملكرد تجاري موسسه اعتباري ثامن
158
بررسي تاثيرعوامل مختلف در ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات پستي در شهرستان گرگان
159
بررسي تاثيرعوامل نهادي وشبكه اي برتمايل فعال به جانشين پروري درشركت سوخت هسته اي ايران
160
بررسي تاثيرغلظت ونوع سولفات موجوددرآب درياوتروخشك شدن متوالي بربتن حاوي ميكروسيليس ،سرباره و پودرسنگ آهك
161
بررسي تاثيرفاكتورهاي محيطي موثر بر افشاي اطلاعات درمحيط تجارت اجتماعي- مورد مطالعه : استفاده كنندگان از شبكه تلگرام در تهران
162
بررسي تاثيرفرقه هاي شيطان پرستي برروي جوانان وروندگسترش آن درايران
163
بررسي تاثيرفرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني در مجموعه شركت هاي داروسازي خوارزمي استان تهران
164
بررسي تاثيرفرهنگ سازماني براجراي استراتژي وارزيابي ريسك فرهنگي استراتژيهادرشركت سهامي ذوب آهن اصفهان
165
بررسي تاثيرفعال سازي مكانيكي مخلوط پودرايلمنايت - گرافيت برتشكيل لايه‌ي كامپوزيتي Fe-TiC‌ روي فولاد ساده‌ي كربني به روش GTAW
166
بررسي تاثيرفعاليت مشاوران راهنمايي برمشكلات تحصيلي - رفتاري دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك آ- پ استان قم
167
بررسي تاثيرفعاليت هاي عمراني ،اقتصادي اداره جهادكشاورزي شهرستان كرج برروندمهاجرت روستائيان بخش اشتهارد
168
بررسي تاثيرفعاليت هاي منابع انساني بركارآفريني مديران مدارس غيردولتي استان گيلان بانقش واسطه اي تعهدسازماني
169
بررسي تاثيرفعاليتهاي هنري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان برافزايش خلاقيت كودكان ونوجوانان محلات
170
بررسي تاثيركارت هوشمند سلامت درارتقاءكيفيت خدمات درماني ازديدگاه كاركنان ومديران بيمارستان
171
بررسي تاثيركاهش ضايعات محصول گندم دراقتصاد كشور
172
بررسي تاثيركمبودآهن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي دخترانه شهرستان مراوه تپه
173
بررسي تاثيركيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان اداره غله گنبدكاووس
174
بررسي تاثيركيفيت زندگي كاري ومسئوليت پذيري بركارآفريني سازماني دراداره مخابرات شهرستان خرم آباد
175
بررسي تاثيرگذارترين متغيرها در وفاداري به نام تجاري در بانك شهر
176
بررسي تاثيرگذاري انعطاف پذيري منابع انساني و منابع مالي بر سيستم عملكرد سازمان ها
177
بررسي تاثيرگذاري انعطاف‏پذيري منابع انساني و منابع مالي بر سيستم عملكرد سازمان ها
178
بررسي تاثيرگذاري معنويت محيط كار بر كيفيت خدمات سازمان با لحاظ نمودن نقش تعهد سازماني در شهرداري تهران
179
بررسي تاثيرگرايش كارافرينانه و قابليت هاي سرمايه انساني بر عملكرد شركتهاي كارافرين مستقر با نقش دوسوتواني نوآوري در شركت هاي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
180
بررسي تاثيرگسترش مفاهيم قرآني برسلامت روان درجامعه معتادين
181
بررسي تاثيرمؤلفه هاي سرمايه اجتماعي برتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي دهستان ونداده)
182
بررسي تاثيرمداخله آموزشي دركاهش عوامل استرسزادردانش آموزان دخترمقطع پيش دانشگاهي ناحيه دوكرج در سال تحصيلي 1384
183
بررسي تاثيرمداخله گروهي مصاحبه انگيزشي بر اهمالكاري دانش آموزان دخترمتوسطه شهر اصفهان در سال 1393
184
بررسي تاثيرمديرت سرمايه انساني برحافظه سازماني درشركت فردوس سازه فارس
185
بررسي تاثيرمديريت استراتژيك منابع انساني برعملكردسازماني بادرنظرداشتن نقش ميانجيج وروابط كاركنان سازمان درشركت ماموت ديزل
186
بررسي تاثيرمديريت استعدادبررفتارشهروندي سازماني كاركنان اداره پست
187
بررسي تاثيرمديريت بازاريابي برافزايش فروش داخلي وجهاني محصول سوهان قم
188
بررسي تاثيرمديريت دانش مشتري برنوآوري سازماني بانقش ميانجي فناوري اطلاعات در سيستم بانكي استان كرمان
189
بررسي تاثيرمديريت كنترلهاي فروش برعملكرد فروش محصولات جديد با نقش ميانجي نوآوري كاركنان فروش در مطالعه شركتهاي تامين كننده تجهيزات آموزشي
190
بررسي تاثيرمديريت كنترلهاي فروش برعملكرد فروش محصولات جديد با نقش ميانجي نوآوري كاركنان فروش در مطالعه شركتهاي تامين كننده تجهيزات آموزشي
191
بررسي تاثيرمشخصات كاتاليست هاي زئوليتي دربازده توليدبيوديزل ازروغن هاي نباتي
192
بررسي تاثيرمشكلات رفتاري كودكان محروم ازپدردرپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي وراهنمايي شهرستان گنبدكاووس
193
بررسي تاثيرمصرف سه پيش دارو(گاباپنتين، سلكوكسيب واستامينوفن) بر شدت دردپس از عمل در بيماران تحت درمان پلاك گذاري شكستگي تايپ c1 وc2 ديستال فمور
194
بررسي تاثيرمصرف مكمل سولفات روي در پيشگيري از اسهال ناشي از مصرف كو اموكسي كلاو در كودكان 6 تا 60 ماهه
195
بررسي تاثيرمكملCoQ10بر نوروپاتي،قند خون،مقاومت به انسولين،پروفايل چربي وبرخي شاخص هاي پيش التهابي وآنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
196
بررسي تاثيرمكملCoQ10بر نوروپاتي،قند خون،مقاومت به انسولين،پروفايل چربي وبرخي شاخص هاي پيش التهابي وآنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
197
بررسي تاثيرمواد تغيير فاز دهنده بر عملكرد حرارتي مخازن ذخيره آب گرم
198
بررسي تاثيرموقعيت استراتژيك برعملكردبانك كشاورزي درچهارچوب بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي استان لرستان )
199
بررسي تاثيرموقعيت ژيوپلتيكي خليج فارس برتعديل سياست خارجي انتقادي دولت احمدي نژاددررابطه با كشورهاي عضوشوراي هم كاري خليج فارس
200
بررسي تاثيرمولفه هاي قابليت هاي صادراتي پويا بر مزيت رقابتي وعملكرد سازماني باتاكيد بر متغير شدت رقابت در شركت كاله
201
بررسي تاثيرميزان دينداري برسلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نورگنبدكاووس (سال تحصيلي 91-90 )
202
بررسي تاثيرنانو و ميكرو ذرات سيليسيم دار بر تراكم و استحكام نسوزهاي منوليتيك Al2O3-SiO2-SiC-C
203
بررسي تاثيرنحوه بهره گيري ازاوقات فراغت بركيفيت كاركاركنان
204
بررسي تاثيرنحوه قرارگيري نانو الياف بر استحكام رگ مصنوعي توليدي به روش الكتروريسي
205
بررسي تاثيرنرم افزارهاي آموزشي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان مراوه تپه
206
بررسي تاثيرنسبت ابعادي المان حجمي معرف (RVE) در محاسبه مدول يانگ پليمرتقويت شده با نانولوله كربن
207
بررسي تاثيرنسبت ابعادي المان حجمي معرف (RVE) در محاسبه مدول يانگ پليمرتقويت شده با نانولوله كربن
208
بررسي تاثيرنقش بازي دررشد ذهني و روان كودكان پسراز تولدتا6سالگي شهرستان كلاله ازديدگاه مربيان
209
بررسي تاثيرنقش بازي دررشدذهني ورواني كودكان ازتولدتاشش سالگي شهرگرگان از ديدگاه مربيان مقطع پيش دبستاني
210
بررسي تاثيرنقش تربيتي والدين در مسئوليت پذيري كودكان (4-7) شهر امام حسن سال 90-89
211
بررسي تاثيرنگري دانش آموزان نسبت به معلم بر موفقيت حرفه اي هم در منطقه ده آموزش و پرورش
212
بررسي تاثيرنوآوري خدمات و نوآوري فرآيند برخلق ارزش مشتري با نقش ميانجي كيفيت خدمات ادراك شده درصنعت بيمه
213
بررسي تاثيرنوع ارتباط كاركنان بررضايت مشتريان دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
214
بررسي تاثيرنيروي محوري در اندركنش ديناميك خط و قطار درخطوط بالاستي
215
بررسي تاثيرنيوبيوم بررشد دانه هاي فولادكربن‌دهي شده۱/۷۰۱۶
216
بررسي تاثيرهاي پيمانهاي ارزي ب صادرات كالاهاي صنعتي طي سالهاي 1360-1375
217
بررسي تاثيرهدفمندي يارانه ها و پرداخت نقدي آن بر هزينه ها و امنيت غذايي خانوارهاي شهري تهران با تÊكيد بر هزينه خوراك
218
بررسي تاثيرهمزمان دماي پيش گرم ميزان كرنش ونرخ سردشدن برخواص مكانيكي وريزساختارفولادميكروآلياژي 3OMSV6بااستفاده ازروش طراحي آزمايشات )DOE(
219
بررسي تاثيرهوش هيجاني بر تعلق خاطركاري متروي خط 5 تهران
220
بررسي تاثيرهوش هيجاني برروي سازگارياجتماعي دختران مقطعدبيرستان منطقه راميان
221
بررسي تاثيرهوش هيجاني برسلامت روان دانشجويان روانشناسي ورودي 90ـ89دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
222
بررسي تاثيرهوش هيجاني درموفقيت بركارآفريني در ميان صاحبان كارخانجات شركاي صنعتي استان گلستان
223
بررسي تاثيرواحدهاي داخلي (وظيفه اي) سازمان براستراتژي توسعه محصولات جديددرشركت بهداشتي تاژ
224
بررسي تاثيروسايل ارتباط جمعي برنگرش فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر در سال تحصيلي 89-88
225
بررسي تاثيروعملكرد اينترنت درزندگي جوانان ساكن شاهروددرسال88
226
بررسي تاثيرونقش علوم انساني درجنگ نرم
227
بررسي تاثيرويژگي هاي محصول برميزان فروش محصولات شركت شيرين عسل ،ازديدگاه مصرف كننده نهايي
228
بررسي تاثيرويژگي هاي محصول برميزان فروش وكيفيت محصولات (شركت فرآورده هاي گوشتي تهران (سوليكو)ازديدگاه مصرف كننده نهايي وعمده فروشان
229
بررسي تاثيرويژگيهاي شخصيتي (درونگرايي - برونگرايي )براعتمادبنفس جوانان تحصيلكرده فاقدشغل درشهرستان زرنديه درسال 1386
230
بررسي تاثيرويژگيهاي هوش هيجاني برعملكردمالي ازطريق نقش ميانجي بازاريابي رابطه مند، كيفيت خدمات و رضايت مشتري (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)
231
بررسي تاثيريارانه هاي دولت برقيمت كالاهاي وارداتي
232
بررسي تاثيز شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط خانوادگي ﴿با تاكيد بر كاربران كرمانشاهي ﴾
233
بررسي تاثيير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات خرما شهرستان سراوان
234
بررسي تاثيير درگيري محصول و اعتماد بر قصد خريد آنلاين
235
بررسي تاثيير كيفيت ادراكي و آگاهي برند بر وفاداري و ارزش ويژه برند
236
بررسي تاثيير ويژگي هاي نو آورانه مديران زن بر عملكرد كسب و كار مورد مطالعه
237
بررسي تاج حرارتي غلتك در فرآيند نورد و تاثير آن برعيب موج ورق
238
بررسي تاخير ازدواج دختران و پسران 30 سال به بالا
239
بررسي تاخير مداخله مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان طارم
240
بررسي تاخيرات پروازهاي هما و راه هاي كاهش آن
241
بررسي تاريخ تحول آموزش وپرورش در روستاي صيد آباد
242
بررسي تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد از پايان زنديه تا دوره ناصر الدين شاه قاجار﴿1209/1264 ه. ق/ 1794/1848 م﴾
243
بررسي تاريخ تحولات طراحي و توليد قالي مشهد از سال 1250 تا 1350
244
بررسي تاريخ تشيع ايل بختياري
245
بررسي تاريخ روابط سلطان نشين عمان و عربستان سعودي در فاصله سال‌‌هاي 1745م تا1979م.
246
بررسي تاريخ سياسي - اجتماعي سنقر و كليايي از اوايل دوران اسلامي تا دوره پهلوي
247
بررسي تاريخ سياسي ، اجتماعي و فرهنگي همدان در دوره صفويه
248
بررسي تاريخ شفاهي طراحي گرافيك مدرن ايران ﴿از دهه ي ٢0 تا پايان دهه ي ٤0 شمسي﴾
249
بررسي تاريخ شكل‌گيري دانشگاه اصفهان و تأثير سياسي و فرهنگي آن در پهنه حيات شهري اصفهان (1357-1325(
250
بررسي تاريخ عكاسي اهواز
251
بررسي تاريخ عكاسي عثماني بين سال هاي 1923 _ 1850
252
بررسي تاريخ عكاسي معماري ايران تا سال 1357 هجري شمسي
253
بررسي تاريخ كاشت بر شش رقم ذرت شيرين در منطقه كرج
254
بررسي تاريخ كليساهاي اصفهان در عصر صفويه
255
بررسي تاريخ معاصر فرش كرمان ﴿راور﴾
256
بررسي تاريخ نفت مسجد سليمان و تÊثيرات منطقه اي و بين المللي آن [از آغاز تا پايان دوره اول پهلوي 1320 ه.ش .]
257
بررسي تاريخچه تدفين و حرارتي سازندهاي ميادين اهواز ، آزادگان و دارخوين
258
بررسي تاريخچه روشها و فنون تدريس از ابتدا تا كنون
259
بررسي تاريخچه عكاسي در كاشان با تاكيد بر عكس هاي دوره نايبيان
260
بررسي تاريخچه عكاسي يزد
261
بررسي تاريخچه موسيقي در شاهرود
262
بررسي تاريخچه و ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق ايران
263
بررسي تاريخچه و روند توسعه ي راه آهن سريع السير در جهان و ويژگي آن ها
264
بررسي تاريخچه و سير تحول شعر ولايي در گيلان
265
بررسي تاريخچه و قابليت هاي فني نقاشي فرسك
266
بررسي تاريخچه و نحله هاي نقد هنري در ايران با تاكيد بر حوزه نقاشي (دوره تيموريان تا دوره معاصر)
267
بررسي تاريخنگاري محلي كرمان از افضل الدين كرماني تا ملا محمد مؤمن كرماني
268
بررسي تاريخنگاري يعقوبي با تكيه بر جنبه هاي اجتماعي و مردم شناختي
269
بررسي تاريخي ، فن شناسي ، آسيب شناسي و ارائه طرح محافظتي نقاشي هاي پيش از تاريخ اشكفت ، آهوي بستك
270
بررسي تاريخي احزاب و جريان‌هاي سياسي در همدان از مشروطه تا انقلاب اسلامي 1979-1906م /1357-1285ه. ش
271
بررسي تاريخي امكانات سفر و فرهنگ مهمان¬نوازي در دوره تيموريان (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
272
بررسي تاريخي انديشه متفكران مسلمان در شكل گيري مفهوم امت واحده ( تا قرن 7 هجري)
273
بررسي تاريخي تحولات سينماي چين با نگاهي به آثار چن كايگه و ژانگ ييمو
274
بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه هاي معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بويه، در بغداد
275
بررسي تاريخي تمهيد"DEUSŸEX Machina" يا "خداي ماشيني" در درام
276
بررسي تاريخي جايگاه علم التكليس در طب سنتي ايراني اسلامي بعد از اسلام تا قرن 13 هجري
277
بررسي تاريخي حرفه‌ها و مشاغل عصر تيموري(771تا 911ق)
278
بررسي تاريخي دعاوي امارات متحده عربي در خصوص جزاير سه¬گانه ايران (قبل و بعد از انقلاب اسلامي)
279
بررسي تاريخي روابط ايران و غرب با محوريت سلطه ( در دوران قاجار و پهلوي اول )
280
بررسي تاريخي روابط ايران و غرب بامحوريت سلطه (در دوران قاجار و پهلوي اول)
281
بررسي تاريخي روند گسترش اسلام در قفقازتا پايان دوره ايلخانان
282
بررسي تاريخي رويكرد حقوقي قرآن درباره شيوه برخورد با زنان در اختلافات خانوادگي با تكيه بر آيه 34 سوره نساء
283
بررسي تاريخي زندگاني خواجه عبيدالله احرار (م: 895 ق) و تأثير او بر زمانه اش
284
بررسي تاريخي سبك زندگي ايراني- اسلامي بر اساس انديشه و سيره امام خميني(ره)(1368- 1341ه.ش)
285
بررسي تاريخي سلامت معنوي از ديدگاه روايات معصومين (عليهم السلام)
286
بررسي تاريخي شكل گيري سبك گل ومرغ در هنر ايران با تاكييد بر دوران زند وقاجار
287
بررسي تاريخي عكسهاي قوم‌شناسانه ي كردستان ايران (ولايت اردلان در دوره‌ي قاجار)
288
بررسي تاريخي عملكرد شركت هاي چند مليتي فرش در توليد فرش ايران
289
بررسي تاريخي عوامل زوال اصناف فراموش شده بازار اصفهان از ابتداي قاجار تا انقلاب اسلامي
290
بررسي تاريخي فريضه خمس در مذاهب اسلامي تا قرن پنجم هجري (با تأكيد بر مذهب شيعه)
291
بررسي تاريخي فعاليت هاي نمايشي زرتشتيان ايران ﴿1357 - 1304 خورشيدي﴾
292
بررسي تاريخي فعاليت هاي نمايشي زرتشتيان ايران﴿1357-1304 خورشيدي﴾
293
بررسي تاريخي فن شناسي آسيب شناسي و ارائه طرح محافظتي نقاشي هاي پيش از تاريخ اشكفت آهوي بستك
294
بررسي تاريخي كتابخانه هاي شاهزادگان و اميران تيموري در قرن نهم ه.ق
295
بررسي تاريخي موسيقي در دوره باروك - زندگينامه ژان فليپ رامو - آناليز هارموني و فرم سوئيت لامينور براي كلاويه - نظرياتي پيرامون نحوه نواختن آثار رامو براي هارپسيكورد روي پيانو
296
بررسي تاريخي نقش اصناف و پيشه وران در تحولات اجتماعي و اقتصادي دوره ي غزنويان
297
بررسي تاريخي نقش جريان اسلام گرا در فرآيند نظام سازي جمهوري اسلامي ايران (1357 تا 1368 هـ.ش/ 1979م-1989م)
298
بررسي تاريخي نقش سياسي-فرهنگي مرجعيت شيعه در دوره صفوي (1135-996ه ق)
299
بررسي تاريخي نهادينه شدن انفاق در ايران )مطالعه موردي: شهر كرمانشاه(
300
بررسي تاريخي و تحليلي، امر به معروف و نهي از منكر ائمه﴿از آغاز امامت امام حسن مجتبي ﴿عليه السلام﴾ تا امام باقر﴿عليه السلام﴾
301
بررسي تاريخي وضعيت پوشاك در دربار خلافت عباسيان (132-656 ه.ق)
302
بررسي تاريخي وضعيت پوشاك در دورۀ تيموريان(771- 912 ه.ق)
303
بررسي تاريخي وضعيت تشيع در تانزانيا ﴿از قرن 19 ميلادي به بعد﴾
304
بررسي تاسيسات معدني
305
بررسي تاسيسات معدني
306
بررسي تاصير ولتاژ بر رله ديستانس در خطوط انتقال
307
بررسي تاكتيك هاي نظامي پيامبر در جنگ ها
308
بررسي تاكستانهاي انگوردر روستاي سرحوضك شهرستان كاشمر
309
بررسي تاكسونومي خانواده SALICACEAE در ايران
310
بررسي تاكسونومي عنكبوت‌هاي منزوي جنس Loxosceles ، (Araneae: Sicariidae) با استفاده از داده‌هاي ريخت‌شناسي و مولكولي در ايران
311
بررسي تاكسونومي گندميان رويشگاههاي مرطوب و حفاظت شده استان اصفهان
312
بررسي تاكسونومي و بيو اكولوژي سر خرطومي هاي ساقه خوار كلزا در استان مازندران
313
بررسي تاكسونومي و تنوع جنس Sorghum L. در ايران با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناختي و مولكولي
314
بررسي تاكسونومي و روابط بين گونه اي بخش Trifolium از جنس Trifolium در ايران
315
بررسي تاكسونومي و روابط بين گونه اي بخش Trifolium از جنس Trifolium در ايران
316
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي جنس Leucopoa از طايفه Poeae در ايران
317
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي جنس LOLIUM L در ايران
318
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي گونه Cynodon Dactylon ( L.) در ايران
319
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Eremopoa Roshev در ايران
320
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Vulpia C.C. Gmel. از طايفه Poeae در ايران
321
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس هاي Dactylis L.و Cynosurus L. در ايران
322
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنسCatabrosa P.Beauv. در ايران
323
بررسي تاكسونوميك جنس Agroyron Gaertner در ايران
324
بررسي تاكسونوميك گونه Lagochilus macracanthus Fish. et mey. درايران
325
بررسي تاكسونوميك گونه هاي وحشي و كولتيوارهاي زراعي بادام در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
326
بررسي تاكسونوميكي طايفه Senecioeae Cass در ايران
327
بررسي تاكسونوميكي طايفه senecioneae cass در ايران
328
بررسي تاكسونوميكي گونه هاي جنس Plantago (بارهنگ ) در استان اصفهان
329
بررسي تامين نيروي انساني و تعيين ميزان مشاركت ملي در يك پروژه نيروگاه هسته اي
330
بررسي تانير كاربرد سطوح ورمي‌كمپوست، محلول‌پاشي چاي كمپوست و اسيدهيوميك بر رشد و عملكرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
331
بررسي تاهل و تجرد در ميزان افسردگي دانشجويان استان قم
332
بررسي تاويلي نمونه هاي تيپيكال افسانه هاي كودكان
333
بررسي تايپوگرافي جلد كتاب در ايران در دو دهه گذشته
334
بررسي تايپوگرافي در سه دهه ي 1340 تا آخر 1360 خورشيدي
335
بررسي تايپوگرافي در طراحي جلد كتاب هاي با مضامين ادبي - اجتماعي سه دهه ي اخير ايران
336
بررسي تايپوگرافي دو دهه اخير ايران
337
بررسي تايپوگرافي سه بعدي در حروف فارسي
338
بررسي تايپوگرافي كتاب كودك
339
بررسي تايپوگرافي و تاثير پذيري از فرم ها و نقوش طبيعت
340
بررسي تاير اشتغال بر ازدواج جوانان
341
بررسي تاييد ابراز وجود بر عزت نفس دختر و پسر 30-20 سال شهر اهواز
342
بررسي تاييد بكارگيري تكنولوژي آموزشي بر فرآيند ياد دهي - يادگيري از ديدگاه آموزگاران ابتدايي منطقه بندرتركمن در سال تحصيلي 94 - 93
343
بررسي تبادل يون راديو نوكلئيدهاي 3+Ce و 4+Th بر روي زئوليت P سنتزشده از كلينوپتيلوليت طبيعي منطقه ميانه و محاسبه پارامترهاي ترموديناميكي مربوطه
344
بررسي تبديل آنزيمي هيدروكربن هاي سبك به محصولات با ارزش افزوده بالا
345
بررسي تبديل صداو اثرات روش هاي مختلف آناليز و سنتز گفتار در آن
346
بررسي تبديل فضاي رنگ ، تبديل ويولت و كوانتيزه كردن در فشرده سازي تصوير با استفاده از 2000 JPEG
347
بررسي تبديل فوريه توابع دو نقطه (كرين ) در كوانتش فضاي كرين
348
بررسي تبديل كاتاليستي خوراك LPG به تركيبات آروماتيكي
349
بررسي تبديل كاتاليستي غير اكسيدي پارافين ها به آرماتيك ها
350
بررسي تبديل كاتاليستي غيراكسيدي پارافين هاي سبك به آروماتيك ها
351
بررسي تبديل كارخانه هاي نساجي قديمي ايران به موزه هاي صنعتي به عنوان كاربري نوين (مطالعه موردي كارخانه هاي نساجي اصفهان و يزد)
352
بررسي تبديل مواد آلي موجود در پساب‌هاي قوي به مواد شيميايي با ارزش افزوده بالا (اسيدهاي چرب فرار) با استفاده از پيل سوختي ميكروبي
353
بررسي تبديل ميكروسكوپ نوري به ميكروسكوپ فلورسانس و مطالعه ماهيت آنتي اكسيداني يك شيفت باز جديد بر پايه اورتو فنيلن دي‌آمين و وانيلين و كاربرد آن در جلوگيري از اكسايش ليپيد غشاء گلبول قرمز
354
بررسي تبديلات رادون و دختران آن برحسب زمان و محاسبه‌ي فعاليت لحظه‌اي گاما رادون با آشكارسازهاي نيمه رسانا
355
بررسي تبعات اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،رواني كارگران ايراني به كشور كويت و علت مهاجرت آنها
356
بررسي تبعيضات جنسيتي و نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي - سياسي در افغانستان
357
بررسي تبلور ثانويه در كوپليمرهاي اتفاقي اتيلن و الفينها
358
بررسي تبليغات (رودررو – محيطي – رسانه اي ) بر جذب مشتريان در موسسه اعتباري ثامن
359
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
360
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
361
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
362
بررسي تبليغات تجاري در شاهين شهر
363
بررسي تبليغات تجاري در مطبوعات
364
بررسي تبليغات تجاري دررشدفروش بيمه هاي زندگي درشهرستان مينودشت
365
بررسي تبليغات تعاملي در جهان " رويكردي فراتر از كاربرد عناصر بصري در تبليغات "
366
بررسي تبليغات حجمي ﴿ بيلبورد ﴾
367
بررسي تبليغات در بازاريابي
368
بررسي تبليغات روزنامه‌هاي سراسري دوره پهلوي اول و تأثير آن در تغييرات اجتماعي(1304-1320ش/1925-1941م)
369
بررسي تبليغات محيطي ايران
370
بررسي تبليغات محيطي شهر ميبد از ساختار بصري تا بيان تصويري
371
بررسي تبليغات مطبوعاتي ايران از آغاز دههي پنجاه تا امروز
372
بررسي تبليغات نوشابه اي غيرالكلي
373
بررسي تبليغات و كيفيت آن در مطبوعات امروز ايران
374
بررسي تبيين تاثير رفتار شهروندي سازماني بر رضايت مشتري و ارزش ويژه مارك تجاري (مورد مطالعه:بانك ملت)
375
بررسي تبيين نمايش ايراني بر مبناي آيين ها (تيرگان)و متون ايراني (مقامه ها)
376
بررسي تبيينات روانشناختي كاركنان در ارگانهاي دولتي انتخاب شده شهرستان بهشهر
377
بررسي تتفكرنقادانه در آثار شهيد مطهري
378
بررسي تثاير فرهنگ سازماني بر عملكرد(تعلق سازماني) كاركنان بانك سپه استان كرمانشاه
379
بررسي تثبيت آنزيم آلفا آميلاز در كلسيم آلژينات و استفاده آن در راكتورهاي بستر آكنده
380
بررسي تثبيت خاك با استفاده از باكتري Bacillus sp.HAi4 در شرايط مختلف محيطي
381
بررسي تثبيت طولي الياف پشم
382
بررسي تجارب برند بر وفاداري مشتري با ميانجي گري اغتماد و غشق برند
383
بررسي تجارب خودتعيين گري دانش آموزان داراي اختلالات رفتاري بروني شده و مقايسه تاثير مداخله مبتني برآن با روش آموزش مديريت والدين بر نيازهاي بنيادي روان شناختي و نشانگان اختلالات رفتاري بروني شده در دانش آموزان
384
بررسي تجارب زيسته زنان مطلقه از سرپرست خانوار بودن در شهرستان فارسان
385
بررسي تجارب فارغ التحصيلان دانشگاه ها از كار در سر سال اوليه استخدام در دو موسسه مالي استان اصفهان
386
بررسي تجارب موفق در بكارگيري سيستم هاي دوراني قابل هدايت در حفاري چاه هاي جهت دار و افقي
387
بررسي تجارب موفق در توسعه و ازدياد برداشت از مخازن كربناته شكافدار
388
بررسي تجارب و نظام مديريت و احيائ در كنسرسيوم Rehabimedبا هدف اكان سنجي دستيابي به الگوي متناسب راهبري پروژه در ايران
389
بررسي تجارت الكترونيك در ايران و نمونه سازي يك سايت تجارت الكترونيك
390
بررسي تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات صنعت فولاد در شركت فولاد خوزستان در سال 1395
391
بررسي تجارت خارجي پوشاك ايران در دهه 80
392
بررسي تجارت خليج فارس در دوره‌ي صفويه براساس نظريه‌ي مركانتيليسم)11٣5ـ90٧ ه. ق)
393
بررسي تجارت درون صنعتي و رابطه ان با يكپارچگي هاي تجاري-منطقه اي : ايران با بلوك هاي منتخب
394
بررسي تجاري سازي محصولات جديد مبتني بر فناوري با رويكرد تحليل شبكه فازي
395
بررسي تجربه زايمان طبيعي و عوامل مرتبط با آن درمادران بستري در بخش بعد از زايمان مركز آموزشي –درماني بيمارستان الزهراي شهر رشت در سال 1395
396
بررسي تجربه عكاسي اينستاگرام (مورد پژوهشي: ده عكاس فعال ايراني 5 سال اخير)
397
بررسي تجربه مشخصات مكانيكي بتن خود تحكيم و رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه ساخته شده از SCC
398
بررسي تجربه ي ديني مثنوي مولانا بر اساس نظريه ي ويليام جيمز
399
بررسي تجربه‌ي هنري به عنوان امر معرفت شناسانه برمبناي نظريات هرمنوتيك گادامر
400
بررسي تجربي - عددي برخورد جت هوا با سطح مايع
401
بررسي تجربي ،عددي و تحليلي تاثير بار متحرك بر روي جابجايي ورق مستطيلي
402
بررسي تجربي آبگيري آزاد و اجباري در آبگير افقي در شرايط تقارن و عدم تقارن
403
بررسي تجربي آيروديناميك بر خودروهاي سنگين
404
بررسي تجربي آيروديناميك مجراي ورودي هوا بصورت دوگانه در مجاورت بدنه
405
بررسي تجربي ائتلاف قطره حباب و عوامل تأثيرگذار بر آن
406
بررسي تجربي اثر اغتشاشات جريان آزاد بر انتقال حرارت كسكيد پره هاي توربين گاز
407
بررسي تجربي اثر الكتروهيدروديناميك بر تبخير آب
408
بررسي تجربي اثر الكتروهيدروديناميك روي افزايش انتقال حرارت جابجايي در لوله با استفاده از الكترود مارپيچي
409
بررسي تجربي اثر الياف رشته اي انعطاف پذير طولي بر انتقال گرما و افت فشار در جريان داخل لوله با ديواره دما ثابت
410
بررسي تجربي اثر انباشت ناخالصي روي سطح عايق بر رفتار پرتو ايكس سخت در دستگاه پلاسماي كانوني امير كبير
411
بررسي تجربي اثر بافت سطح بر عملكرد تريبولوژي سطوح در تماس خطي و نقطه‌اي در رژيم روان‌كاري مخلوط
412
بررسي تجربي اثر برخي تركيب هاي بازدارنده شيميايي و روغن هاي گياهي بر كنترل پديده رسوب آسفالتن نفت خام ايران
413
بررسي تجربي اثر برخي عوامل موثر بر كاركرد سيكل نيروگاه بخار آموزشي
414
بررسي تجربي اثر پارامترهاي عملياتي بر جذب دي اكسيد كربن توسط نانو رس مونتموريلونيت اصلاح شده با گروه هاي آميني
415
بررسي تجربي اثر پارامترهاي ماشين كاري بر صافي سطح در فرآيند هونينگ عمودي
416
بررسي تجربي اثر پارامترهاي ماشينكاري بر روي سيگنال آكوسيتك اميشن
417
بررسي تجربي اثر پارامترهاي نوسان روي تغييرات دنباله ايرفويل ريزو تحت نوسان انتقالي
418
بررسي تجربي اثر پوششهاي نانوساختار برانتقال حرارت در جوشش استخري
419
بررسي تجربي اثر تاريخچه شار حرارتي جوشش نانوسيال مغناطيسي بر شار حرارتي بحراني تحت ميدان مغناطيسي
420
بررسي تجربي اثر تخلخل سطح بر انتقال حرارت در جوشش جرياني مادون سرد آب
421
بررسي تجربي اثر تغيير زاويه دايهدرال بر مشخصات آيروديناميكي بال با پسگرايي نوآورانه در جريان پايا و ناپايا در يك پرنده بالزن
422
بررسي تجربي اثر جدايش روي خواص ديناميكي در اتصالات چسبي به روشهاي ارتعاشي
423
بررسي تجربي اثر جريان هوا بر روي اتلاف بار واگن هاي باربري
424
بررسي تجربي اثر حضور ميدان مغناطيسي بر روي فرآيند سوراخكاري تخليه الكتروشيميايي سراميك
425
بررسي تجربي اثر خان در جريان دو فازي
426
بررسي تجربي اثر ديواره تونل يا رينولدز بر روي تغييرات عملكرد آيروديناميكي ايرفويل صفحه تخت صدمه¬ديده
427
بررسي تجربي اثر زاويه پس‌گرايي بر نوسانات فركانس پايين پس از واماندگي بالواره ضخيم
428
بررسي تجربي اثر زاويه شكست بال روي عملكرد بال‌زن
429
بررسي تجربي اثر زبري بر روي ايرفويل در حال نوسان پيچشي
430
بررسي تجربي اثر زبري و شيار مربعي بر روي مشخصات لايه مرزي روي صفحه تخت
431
بررسي تجربي اثر شكل دماغه بر رفتار جريان اطراف يك مدل زيرسطحي
432
بررسي تجربي اثر شكل و هندسه الكترود بر نرخ تبخير آب به روش الكتروهيدروديناميكي
433
بررسي تجربي اثر عايق سازي بر ويژگي¬هاي مغناطيسي نانوآلياژ Fe-Al-Si
434
بررسي تجربي اثر عوامل عملياتي بر كاهش ميزان روغن موجود در تركيبات واكسي جدا شده از برش هاي روغني
435
بررسي تجربي اثر فاصله دو مانع مستطيلي مغروق بر روي ساختار هاي جريان تك موج عبوري از روي آن با استفاده از تكنيك PIV
436
بررسي تجربي اثر فرآيند پرسكاري شياري بر روي استحكام اتصال لبه اي ورق آلومينيوم و شبيه سازي فرآيند
437
بررسي تجربي اثر فشار و زاويۀ قرارگيري افشانۀ تزريق درگاهي بنزيني بر روي مشخصات خروجي فواره به روش عكسبرداري سريع
438
بررسي تجربي اثر فلاپ و كويتي بر ميدان جريان اطراف ايرفويل ريز و توسط تكنيك PIV
439
بررسي تجربي اثر فويل گذاري بر نحوه سوزش سوخت هاي جامد
440
بررسي تجربي اثر كشش تك محوره حالت جامد بر خواص مكانيكي و حرارتي بايو - نانوكامپوزيت هاي پايه پلي (لاكتيك اسيد)
441
بررسي تجربي اثر گرمانوري در اپوكسي‌رزين با استفاده از ليزر هماهنگ دوم Nd-YAG و امكان سخت‌سازي آن با استفاده از ليزر CO2
442
بررسي تجربي اثر گرمانوري در پلي‌استر غير اشباع با استفاده از ليزر هماهنگ دوم Nd-YAG و امكان سخت‌سازي آن با استفاده از ليزر CO2
443
بررسي تجربي اثر لرزشهاي آلتراسونيك بر نمودار حد شكل دهي ورق فولاد اس تي 14
444
بررسي تجربي اثر مخلوط مبرد-روغن بر عملكرد كندانسور ميكروكانال در سيستم تبريد خودرو
445
بررسي تجربي اثر ملحقات هندسي بر انتقال گرما در جريان داخلي
446
بررسي تجربي اثر موانع مورب در افزايش انتقال حرارت در لوله
447
بررسي تجربي اثر ميدان الكتريكي بر انتقال حرارت در مبدل دو لوله اي با جريان همسو
448
بررسي تجربي اثر ميدان الكتريكي بر روي حركت جريان سيال داخل لوله
449
بررسي تجربي اثر نانو پوشش ها بر نشست گرد و غبار روي صفحات خورشيدي و بازده آن‌ها
450
بررسي تجربي اثر نانو ذرات تقويت‌كننده بر روي استحكام اتصال چسبي تحت بار ضربه‌اي
451
بررسي تجربي اثر نانوالماس بر رفتار شكست نانوكامپوزيت هاي پايه پليمري در معرض بار برشي خارج از صفحه
452
بررسي تجربي اثر نانوذرات سيليكا بر روي ساختار وفرآيند فوم لاستيك طبيعي
453
بررسي تجربي اثر نانومواد در پديده كاويتاسيون شير بشقابي
454
بررسي تجربي اثر نسبت باريك شوندگي بر نوسانات فركانس پايين پس از واماندگي بالواره ضخيم
455
بررسي تجربي اثر نشست گرد و غبار بر ضريب عبور شيشه در كاربردهاي خورشيدي و اثر اصلاحي نانو پوشش بر آن
456
بررسي تجربي اثر هدايت الكتريكي سيال در فرآيند الكترواسپري
457
بررسي تجربي اثر هندسه بستر سيال بر ميزان اختلاط در بستر
458
بررسي تجربي اثر وجود يك‌ لايه سيال برعملكرد پنل فتوولتائيك
459
بررسي تجربي اثر يونهاي موجود در آب تزريقي به منظور بهبود برداشت نفت در فرايند آشام خودبخودي
460
بررسي تجربي اثرات آيروديناميكي پتالينگ در بال صدمه ديده
461
بررسي تجربي اثرات استفاده از جوش¬پذيري فولاد سوپر دابلكس به روش GTAW
462
بررسي تجربي اثرات اغتشاشات ورودي بر عملكرد رديف پره كمپرسور محوري
463
بررسي تجربي اثرات پارامترهاي مختلف بر رفتار زمان گذار سايش تحت روانكاري با روغن آميخته به نانو ذرات
464
بررسي تجربي اثرات ساختاري بر روي يك جداكننده مركب
465
بررسي تجربي اثرات گراديان فشار متغير بر روي رفتار لايه مرزي و پديده گذار به كمك جريان سنجي سيم داغ
466
بررسي تجربي اثرات گرمايي ليزر حالت جامد پر توان نئوديميوم ياگ با دمش ديودي طولي و جبران آن با استفاده از ميله مركب YAG/Nd:YAG/YAG
467
بررسي تجربي اثرات گرمايي ليزر حالت جامد پرتوان نئوديميوم ياك با دمش ديودي طولي و جبران آن با استفاده از ميله مركب ...
468
بررسي تجربي اثرات نانو روانكارها بر مس در فرايند پرس در كانال هاي همسان زاويه دار
469
بررسي تجربي احتراق در محفظه‌هاي ميكرو
470
بررسي تجربي اختلاط در مدل راكتورهاي پليمريزاسيون S-PVC پتروشيمي بندر امام
471
بررسي تجربي ارتعاشات آزاد تيرهاي كامپوزيتي تقويت شده با نانو رس
472
بررسي تجربي ازدياد برداشت نفت در مخازن ايران با استفاده از نانوسيالات
473
بررسي تجربي استحكام ورق ها با خوردگي حفره اي
474
بررسي تجربي استفاده از انواع الياف در مشخصه هاي مكانيكي بتن
475
بررسي تجربي استفاده از نانوذرات در كنترل مودهاي الكتروهيدروديناميكي در فرآيند الكترواسپري
476
بررسي تجربي اصطكاك در موتور پرايد بمنظور كاهش توان اصطكاكي و ارائه راهكارهاي بهبود توان خروجي موتور
477
بررسي تجربي اضمحلال و پراكندگي امواج آنتروپي
478
بررسي تجربي اعوجاج در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير همجنس
479
بررسي تجربي افت فشار در جريان هاي دوفازي در خم برگشتي
480
بررسي تجربي افت فشار و انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در كويل تحت شرط مرزي شار گرمايي ديواره يكنواخت
481
بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت بااستفاده از برخورد جت نانوسيال آب اكسيد - مس برروي يك ديسك دايرهاي افقي تحت شار حرارتي ثابت
482
بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت جابه جايي طبيعي از صفحات به وسيله اثر الكتروهيدروديناميك
483
بررسي تجربي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي در نانوسيالها
484
بررسي تجربي اكسيداسيون كنسانتره موليبدنيت
485
بررسي تجربي الگوهاي پراش در گونه هاي مختلف پروانه ها در استان كرمانشاه با استفاده از ليزر هليوم - نئون
486
بررسي تجربي امكان استفاده از نمك سديم سولفات (Na2 So) در ايجاد گراديان نمكي استخر خورشيدي با گراديان شوري
487
بررسي تجربي امواج آنتروپي در جريان شتابدار
488
بررسي تجربي امواج التراسونيك در انتقال حرارت در نانوسيالات
489
بررسي تجربي انتقال حرارت از صفحه V شكل در اثر برخورد جت هوا با استفاده از روش تداخل سنجي ليزري
490
بررسي تجربي انتقال حرارت ازاستوانه افقي مرتعش باارتعاش محوري بااستفاده ازروش تداخل سنجي ليزري
491
بررسي تجربي انتقال حرارت جا به جايي آزاد بر روي صفحه هاي موجي شكل
492
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجائي اجباري در كانال حلقوي خارج از مركز
493
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از استوانه هاي زاويه دار با شار حرارتي ثابت
494
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از مارپيچها
495
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال مغناطيسي اتيلن گليكول /Fe3O4 در حضور ميدان مغناطيسي
496
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال اتيلن گليگول/Fe3O4 در حضور ميدان الكتريكي
497
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريانهاي آرام و آشفته توسط نانو سيالات با سيالات پايه نيوتني و غير نيوتني در كانال غير مدور
498
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري مگنتوهيدروديناميك (MHD) نانوسيال در لوله تحت ميدان مغناطيسي در جهت هاي مختلف
499
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال در لوله مارپيچ با جريان ضرباني
500
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال درجريان آرام درون كانال با سطح مقطع هاي مختلف در شرايط دماي ثابت ديواره
501
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال ذرات كربني در لوله مارپيچ
502
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال دريك مبدل گرمايي جريان فواره ايي
503
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي ازرويه خارج مخروط توسط جت نانوسيال آب اكسيدمس
504
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي ازرويه خارجي مخروط توسط جت نانوسيال آب -اكسيدآلومينيوم
505
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي در كلكتور هاي لوله خلا خورشيدي با انتهاي باز
506
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي در لوله هاي هم مركز و خارج از مركز عمودي با لوله داخلي گردان
507
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانو سيال Tio2 در لوله با كار گذاري نوار پيچه
508
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله u-شكل موجي
509
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله هاي افقي همراه با القاي امواج اولتراسونيك
510
بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش استخري نانو سيال تحت ميدان الكتريكي
511
بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش فيلمي حول استوانه نقره اي داغ غوطه ور در نانو سيال
512
بررسي تجربي انتقال حرارت چگالش بر روي سطوح قائم
513
بررسي تجربي انتقال حرارت چگالشي جريان R-134a داخل لوله موجدار پيچشي با شيب هاي مختلف
514
بررسي تجربي انتقال حرارت در بتن هاي كامپوزيت
515
بررسي تجربي انتقال حرارت در جريان تكفاز در كويل مارپيچ
516
بررسي تجربي انتقال حرارت در ناحيه جدائي جريان حاصل از مانع داخل مجراي مستطيلي و تاثير تزريق سيال بر آن
517
بررسي تجربي انتقال حرارت درب سوپاپ در يك موتور اشتعال جرقه اي كوچك
518
بررسي تجربي انتقال حرارت سطوح موج دار براي حالت جابجايي آزاد
519
بررسي تجربي انتقال حرارت سيال نانو
520
بررسي تجربي انتقال حرارت نانوسيال اكسيدآلومينيوم (Al2O3)درمبدل حرارتي دولوله اي (Double Pipe)باشرط ثابت بودن دماي لوله داخلي
521
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان نانو سيال در لوله افقي با سيم پيچ در شرايط دماي ديواره ثابت
522
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار نانوسيال در لوله هاي مارپيچ
523
بررسي تجربي انتقال حرارت و جابجايي آزاد نانوسيال مغناطيسي اكسيد آهن و اثر اعمال ميدان مغناطيسي بر آن
524
بررسي تجربي انتقال حرارت و جرم ذرات در خشك كن بستر شناور
525
بررسي تجربي انتقال گرماازيك صفحه ي افقي تخت دايره ايي شارثابت تحت تاثيرجت نانوسيال روبه پائين
526
بررسي تجربي با روش پايش شرايط و تحليل عدم هم محوري زاويه اي دراتصال گيربكس به موتور
527
بررسي تجربي بازده انتقال حرارت جاذب هاي حجمي و مقايسه آن با جاذب هاي سطحي
528
بررسي تجربي بال صدمه ديده
529
بررسي تجربي بررسي تجربي كيفيت پرتو ليزر در انتشار از محيط هاي مايع به همراه پديده لنز گرمايي
530
بررسي تجربي برش بين لايه اي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه بازالت و نايلون
531
بررسي تجربي بهينه سازي عملكرد آبگرمكن خورشيدي به كمك مواد تغيير فاز دهنده، PCM
532
بررسي تجربي بوم هاي مورد استفاده در نگارگري معاصر
533
بررسي تجربي بوم هاي مورد استفاده در نگارگري معاصر
534
بررسي تجربي پارامتر هاي ماشينكاري آلياژ تيتانيوم - آلومينايد
535
بررسي تجربي پارامتر هاي موثر در كلكتور نمونه آزمايشگاهي
536
بـررسي تجـربي پارامتـرهاي مؤثر فرآيند ترموفرمينگ بر توليد قطعات چندلايه
537
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر جدايش ذرات با استفاده از بستر نوساني
538
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد خشك كن تركيبي در حضور جابجايي اجباري
539
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر فرآيند آب زدايي منيزيم كلريد هگزا هيدرات با استفاده از مواد جاذب رطوبت سيليكاژل و كلريد كلسيم
540
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر فلوفرمينگ در آلياژ آلومينيوم 7075 از نظر خواص مكانيكي ، خواص متالورژيكي ، دقت ابعادي و هندسي
541
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر نرم شدگي آكوستيكي فلزات به كمك طراحي آزمايش و شبكه هاي عصبي مصنوعي
542
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر نيروي نرمال و برشي در پرداخت‌كاري به كمك سيال هوشمند مغناطيسي (MRF)
543
بررسي تجربي پارامترهاي موثر در عملكرد محرك هاي پلاسما مورد استفاده در كنترل جريان
544
بررسي تجربي پارامترهاي هندسي رزوناتور هلمهولتز بر روي ساختارهاي جريان آن با استفاده از تكنيك PIV
545
بررسي تجربي پايداري شعله در محيط متخلخل
546
بررسي تجربي پايداري نانو سيالات پايه آبي و تأثير آن بر بهبود جذب گاز كربن دي‌اكسيد
547
بررسي تجربي پايداري و گذار لايه مرزي بر روي اجسام چرخان در جريان محوري
548
بررسي تجربي پديده انتقال حرارت و جرم در يك لوله عمودي به هنگام شناوري در جريان گاز - جامد
549
بررسي تجربي پديده جابجائي آزاد در حال توسعه و توسعه يافته در كانال حلقوي خارج از مركز قائم با مرزهاي شار ثابت و عايق
550
بررسي تجربي پديده سرمايش با استفاده از نانومبرد در لوله
551
بررسي تجربي پديده شكست اپتيكي در برهمكنش ليزر پالسي نانو ثانيه با هوا و مطالعه چگالي بحراني پلاسما
552
بررسي تجربي پديده گذرش لايه مرزي روي يك ايرفويل در حالت نوساني پيچ در جريان تراكم پذير
553
بررسي تجربي پديده‌ي انفجار فاز در برهمكنش ليزر پالسي نانوثانيه پرتوان با هدف نازك آلومينيومي
554
بررسي تجربي پير سختي آلومينيوم 2024 با استفاده از تست اديكارنت
555
بررسي تجربي تأثير استفاده از نانوسيال مغناطيسي Fe3O4 در فرآيند جذب گاز كربن دي اكسيد در شوينده ونتوري در حضور ميدان مغناطيسي يكنواخت حاصل از سيم لوله
556
بررسي تجربي تأثير استفاده از نانوسيال مغناطيسي Fe3O4 در فرايند جذب گاز در يك شوينده ونتوري درحضور ميدان مغناطيسي
557
بررسي تجربي تأثير پارامترهاي ماشين‌كاري بر سايش ابزار و كيفيت سطح در تراشكاري فولاد 4142AISI
558
بررسي تجربي تأثير پارامترهاي موج و سازه مبدل پيزوالكتريك روي برداشت انرژي از امواج سطحي آب
559
بررسي تجربي تأثير ذرات نانولوله كربني بر رفتار چسبهاي سازهاي تحت بارگذاري خزشي
560
بررسي تجربي تأثير فاصله ي هوايي بين صفحه ي جاذب انرژ‍ي و شيشه ي محفظه ي آن در آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون
561
بررسي تجربي تأثير قطر لوله بر فيلم روغن جريان دوفازي گاز-مايع حلقوي در لوله عمودي
562
بررسي تجربي تأثير ميزان و نوع سيال داخل heat pipe برسرعت انتقال حرارت
563
بررسي تجربي تأثير ميكرو حفره هاي ايجاد شده با استفاده از روش شكل دهي بر ميزان چسبندگي پوشش آلومينيم به روش پاشش شعله اي
564
بررسي تجربي تأثير نصب تعداد مختلفي از پره هاي ساده و زيكزاك بر بازدهي پنل هاي فتوولتائيك
565
بررسي تجربي تابش همدوس فلورسانس القايي ليزري از محلول رنگدانه آلاييده به نانوذرات پراكننده به منظور تشخيص بافتهاي سرطاني
566
بررسي تجربي تاثير استراتژي خنك كاري بر كارآيي ابزار و كيفيت سطح در فرزكاري سريع آلومينيم 5083
567
بررسي تجربي تاثير استراتژي خنك‌كاري بر كارايي ابزار، شكل گيري براده و كيفيت سطح ماشين‌كاري سوپرآلياژ‌‌ها
568
بررسي تجربي تاثير استفاده از ميلگرد هاي با مقاومت بالا بر رفتار ستون هاي بتن آرمه
569
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو تيوپ هاي كربني در بهبود انتقال حرارت رادياتور خودرو
570
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در فرايند جذب از گاز
571
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در فرايند جذب گاز در يك برج آكنده در حضور ميدان مغناطيسي
572
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در مبدل هاي حرارتي با هدف افزايش انتقال حرارت
573
بررسي تجربي تاثير افزودن درصدهاي وزني متفاوت از نانورس، روي رفتار شكست نانوكامپوزيتهاي پايه پليمري قرار گرفته در معرض نيروي برشي خارج از صفحه
574
بررسي تجربي تاثير اكسيد آلومينيوم نانومتري بر ويژگي هاي ابررسانايي BSCCO
575
بررسي تجربي تاثير امواج آلتراسونيك روي پارامترهاي فرآيند سوراخكاري در فولادهاي پرآلياژ
576
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي برشكاري به كمك ليزر فايبر روي پروفيل لبه برش فولاد 316
577
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي جوشكاري رباتيك در GMAW بر نتايج تست غير مخرب ادي كارنت
578
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند بر خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري – فلزي ساخته شده به روش ساخت افزايشي FDM
579
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند جوش اغتشاشي اصطكاكي بر خواص تربيولوژي خط جوش آلياژ آلومينيوم 7075
580
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي هندسي وجرياني بر فرايند خنك كنندگي جت هاي برخوردي نوساني
581
بررسي تجربي تاثير تبديل روتور فن لانه سنجابي از استوانه به مخروط ناقص
582
بررسي تجربي تاثير تغييرات بذرلايه بر ترشوندگي نانو پوشش اكسيد قلع
583
بررسي تجربي تاثير زلويه شيب بر كارايي حرارتي آبگرم كن هاي خورشيدي لوله خلأ
584
بررسي تجربي تاثير سطوح انتقال حرارت بر جوشش استخري نانو سيال آب- اكسيد تيتانيوم
585
بررسي تجربي تاثير طول عمر چوب بركيفيت توليد صدا در سازهاي چوبي از ديدگاه آكوستيكي
586
بررسي تجربي تاثير عوامل مختلف در سنتزسبز اكسيد نانوساختار منيزيم
587
بررسي تجربي تاثير مانع مستهلك كننده انرژي بر آشفتگي جريان در حوضچه آرامش
588
بررسي تجربي تاثير منعكس كننده بر كارايي حرارتي كلكتورهاي خورشيدي لوله خلأ
589
بررسي تجربي تاثير موانع عمود بر جريان ، بر انتقال حرارت در مجاري
590
بررسي تجربي تاثير موانع مورب بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش درون لوله
591
بررسي تجربي تاثير ميدان الكتريكي بر ضريب انتقال جرم فرآيند جذب گاز CO2 در نانو سيال آب/Fe3O4
592
بررسي تجربي تاثير ميدان الكتريكي قوي برانتقال حرارت درون محفظه ها ي پره دار
593
بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي بر تبلور پلي مرف‌هاي CaCo3 در محيط آبي
594
بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي ثابت و متناوب بر ويسكوزيته نانو سيال مغناطيسي اتيل گلايكول/ Fe3O4
595
بررسي تجربي تاثير ميدان هاي خارجي ﴿الكتريكي و مغناطيسي﴾ بر ويسكوزيته نانو سيال مغناطيسي Fe3o4/EG
596
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافن-سيليسيم بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5083 در جوشكاري قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ
597
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافين بور - بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 3805 در روش GMAW
598
بررسي تجربي تاثير نانو ساختار كمپلكس روي اكسيد - گرافين سيلانيزه شده بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي آلياژآلومينيوم 3805 در جوشكاري GMAW
599
بررسي تجربي تاثير هندسه دهانه آبگير قدرت گرداب‌هاي تشكيل شده در مخزن
600
بررسي تجربي تاثير وجود محيط متخلخل در افزايش انتقال حرارت در يك لوله در شرايط دما ثابت
601
بررسي تجربي تاثيرات برخورد آرايه اي از جتهاي مستهلك كننده بر روي جريانهاي بحراني در آبگير افقي
602
بررسي تجربي تاثيرات جريان ثانوي برالگوي رسوب گذاري
603
بررسي تجربي تاثيراستفاده ازنانوسيالات بركارايي حرارتي كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي
604
بررسي تجربي تخليه آب از يك مخزن
605
بررسي تجربي تداخل جامد سيال در پديده شكست سد
606
بررسي تجربي تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
607
بررسي تجربي تشكيل برفك در حالت طبيعي روي يك مبدل با پره هاي صفحه اي
608
بررسي تجربي تشكيل برفك روي استوانه افقي با جابجايي آزاد
609
بررسي تجربي تشكيل يخ در انباره سرما
610
بررسي تجربي تصفيه پساب هاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از فرآيند غشايي اولترافيلتراسيون
611
بررسي تجربي تغيير شكل البسه در ناحيه دوخت به كمك نخ رسانا
612
بررسي تجربي تغييرات زاويه خروجي و پهناي پاساژ پره پمپ گريز از مركز در پمپاژ سيالا ت لزج تيبههخب
613
بررسي تجربي تنظيم ليزرهاي كوك پذير با استفاده از تكنيك اپتوگالوانيك
614
بررسي تجربي تنظيم ليزرهاي كوك پذير با استفاده از تكنيك ايتوگالوانيك
615
بررسي تجربي ته نشيني و نشست ذرات در تونل دو بعدي و اثرات زبري سطح برروي آن
616
بررسي تجربي تورم با نگاهي به ساختاري بودن آن
617
بررسي تجربي توزيع زاويه اي تابش ايكس گسيل شده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بااستفاده ازTLDدرشرايط مختلف گازكاري﴿ و هندسه آند﴾
618
بررسي تجربي توليد آلاينده ها در احتراق هايكات(HiCot)
619
بررسي تجربي توليد متان زيستي توسط انواع پسماندهاي گياهي و حيواني
620
بررسي تجربي توليد مواد نانوساختار با استفاده از روش TECAP
621
بررسي تجربي جابجايي اجباري در جريان داخلي با استفاده از دستگاه آزمايشگاهي GT106
622
بررسي تجربي جت برخوردي پايا و نوساني در فضاهاي باز و محصور
623
بررسي تجربي جداسازي ذرات در بستر سيال
624
بررسي تجربي جريان پايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني و مولد گردابه
625
بررسي تجربي جريان پيرامون دو استوانه دو بعدي با مقطع مربعي در آرايش هاي مختلف
626
بررسي تجربي جريان جابجايي اجباري آرام نانوسيال در لوله مارپيچ دما ثابت
627
بررسي تجربي جريان جابجايي اجباري نانوسيال در كويل حرارتي تحت شرط مرزي شار ثابت
628
بررسي تجربي جريان حول تك سيلندر سه بعدي با مقطع مستطيل تحت زواياي حمله مختلف
629
بررسي تجربي جريان حول تك سيلندر و دو سيلندر سه بعدي با مقطع مربعي در آرايش پشت سر هم
630
بررسي تجربي جريان درون و اطراف يك بادگير دو طرفه با استفاده از تونل باد و تونل دود
631
بررسي تجربي جريان سيال و جداسازي آخال در تانديش ريخته‌گري مداوم فولاد
632
بررسي تجربي جريان عبوري حول يك سيلندر مربعي متصل به ديوار براي نسبت هاي منظري متفاوت
633
بررسي تجربي جريان غير دائم حول يك اير فويل در نوسان انتقالي عمودي
634
بررسي تجربي جريان ناپايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني در نوسان پلانجينگ
635
بررسي تجربي جريان هواي اطراف قطار در حال ورود به تونل
636
بررسي تجربي حذف NOx توسط نانو كاتاليست مركب بر پايه زئوليت طبيعي
637
بررسي تجربي حذف تركيبات گوگردي به روش احياء الكتروشيميايي
638
بررسي تجربي حمل خرده هاي حفاري در چاه و مقايسه متغيرهاي اساسي حاكم با شبيه‌سازي CFD
639
بررسي تجربي خرابي ناشي از ضربه بر روي تير ساندويچي سبك با هسته فوم و پوسته هاي كامپوزيتي
640
بررسي تجربي خصوصيات احتراقي، عملكردي و آلايندگي زيست‌ديزل بر روي موتور ديزل سواري
641
بررسي تجربي خصوصيات كششي بخيه البسه تحت بارهاي سيكلي با استفاده از نخ ريسيده شده‌ي فلزي
642
بررسي تجربي خواص اپتيكي نانو ذرات AL2O3به عنوان يك آشكار ساز حالت جامد
643
بررسي تجربي خواص الياف پلي‌پروپيلن بر خصوصيات مكانيكي بتن سبك سازه‌اي
644
بررسي تجربي خواص رئولوژي نانوسيال حاوي دو نانوذره به صورت همزمان در مخلوط آب و اتيلن گليكول
645
بررسي تجربي خواص كشش و فشار نمونه هاي پليمري تقويت شده با نانورس در درجه حرارت هاي مختلف
646
بررسي تجربي خواص مكانيكي بتن اصلاح شده با گرافن
647
بررسي تجربي خواص مكانيكي كامپوزيتهاي لايه اي الياف-فلزFML باتوجه به كاربرد آنها در صنايع هوايي وفضايي
648
بررسي تجربي خواص مهندسي بتن غلتكي (RCC)با استفاده از مواد پوزولاني
649
بررسي تجربي خواص و چسبندگي پوشش هاي پلي يورتاني بر زير لايه پلي استري SMC
650
بررسي تجربي خوردگي تحت نقش به كمك سيگنال آكوستيك اميشن در ورق
651
بررسي تجربي خوردگي فولاد در بتن حاوي سرباره و ميكروسيليس
652
بررسي تجربي دماي آمفي تئاتر مركزي و شبيه سازي آن با نرم افزار ايرپك
653
بررسي تجربي دمش اپتيكي روبيديم و راه اندازي دستگاه موجود
654
بررسي تجربي دنباله جريان در يك ايرفويل تحت نوسان پيچشي در جريان تراكم پذير
655
بررسي تجربي دوام شيميايي غشاي نانوكامپوزيتي تبادل پروتون بر پايه ي پلي اتراتركتون
656
بررسي تجربي دوام موتور پرايد انژكتوري در حالت گازسوز و مقايسه عملكرد آن با حالت بنزين سوز
657
بررسي تجربي ديناميك شعله در محفظه احتراق ميكرو
658
بررسي تجربي رابطه اقتصاد سايه و آلودگي هوا، مطالعه موردي : اقتصاد ايران
659
بررسي تجربي رشد ترك روش اكوستيك ايميشن
660
بررسي تجربي رشد لايه برفك بر روي صفحه سرد با جنسها وزيريهاي مختلف
661
بررسي تجربي رشد لايه يخ و مشخصات آن بر روي صفحات سرد در جريان هواي مرطوب
662
بررسي تجربي رفتار آلياژ حافظه دار فرومغناطيس نيكل- منگنز-گاليوم تحت فشار دو محوره
663
بررسي تجربي رفتار احتراقي و آلايندگي سوخت بيوديزل حاصل از ريزجلبك در يك موتور ديزلي
664
بررسي تجربي رفتار اريفيس هاي ساده و صفحه اريفيس مايل و تخت
665
بررسي تجربي رفتار استاتيكي و ضربه اي كامپوزيت هاي لايه اي آلومينيوم و الياف شيشه ( GLARE )
666
بررسي تجربي رفتار استحكامي ورق ها با خوردگي حفره اي تحت فشار درون صفحه اي تك سويه
667
بررسي تجربي رفتار بسترماسه اي تثبيت شده باروش بيولوژيكي
668
بررسي تجربي رفتار خستگي ماده هدفمند
669
بررسي تجربي رفتار دنباله يك مدل زير سطحي در تونل باد
670
بررسي تجربي رفتار ديناميكي مبدل حرارتي لوله پره دار
671
بررسي تجربي رفتار ديوار خاك مسلح در مدل آزمايشگاهي و بهينه سازي تسليح آن
672
بررسي تجربي رفتار ديوار خاكي مسلح در مدل آزمايشگاهي كوچك مقياس
673
بررسي تجربي رفتار ذرات غيرهمدما در يك رايزر حاوي گازهاي داغ
674
بررسي تجربي رفتار شكست محورهاي مورد استفاده در راه آهن
675
بررسي تجربي رفتار كمانشي و استحكام نهايي اعضاي لوله اي با احتساب خرابي ناشي از خوردگي
676
بررسي تجربي رفتار مكانيكي نانوكامپوزيتهاي اپوكسي- سيليكا در نرخ كرنشهاي بالا و استخراج معادله ساختاري براي آنها
677
بررسي تجربي رفتار مكانيكي نانوكامپوزيت‏هاي اپوكسي- سيليكا در نرخ كرنش‏هاي بالا و استخراجمعادله ساختاري براي آن‏ها
678
بررسي تجربي رفتار و اضمحلال امواج آنتروپي در نازل
679
بررسي تجربي رفتار يك استخر خورشيدي نيمه صنعتي با گراديان شوري به همراه مواد تغيير فازدهنده
680
بررسي تجربي رفتارهاي آلياژ حافظه دار فرومغناطيس
681
بررسي تجربي روان شدن و نوسانات آب در مخازن مكعبي در اثرحركت خطي مخزن با وجود بافل وبدون وجود بافل
682
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف دو سيلندر مربعي و مثلثي پشت سر هم
683
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف سيلندر مثلثي دو بعدي در زواياي حمله مختلف
684
بررسي تجربي ساختار جريان اطراف سيلندر مربعي محدود با استفاده از كاوشگر پنج حفره و شبكه عصبي مصنوعي
685
بررسي تجربي ساختار جريان حلزوني در ناحيه مجاور دهانه فن لانه سنجابي
686
بررسي تجربي ساختار جريان هوا پشت نوعي نگهدارنده شعله
687
بررسي تجربي ساختار ماتريسي بر كاهش نوسانات فشار جريان خروجي فن گريز از مركز
688
بررسي تجربي ساختارهاي جريان عبور تك موج آب از روي يك صفحه نازك مغروق در زواياي مختلف با استفاده از تكنيك PIV
689
بررسي تجربي ساز و كارهاي دخيل در تشكيل جزاير مغناطيسي در توكامك IR-T1
690
بررسي تجربي سامانه رطوبت‌زداي جاذب مايع در مدار جابه جايي طبيعي با استفاده از غشاي الياف توخالي
691
بررسي تجربي سايش ابزار در ماشينكاري فولاد سخت شده توسط ابزار CNB
692
بررسي تجربي سايش ابزار و زبري سطح در نانو كامپوزيت تهيه شده به روش فرآوري اصطكاكي اغتشاشي
693
بررسي تجربي سرد سازي غوطه‌وري كره داغ فولادي در نانوسيال
694
بررسي تجربي سطح فشار صوت روي سيلندر مربعي در زواياي حمله مختلف
695
بررسي تجربي سنگ‌شكن برون اندامي الكتروهيدروليكي كليه
696
بررسي تجربي سوراخكاري پلاستيكهاي تقويت شده و بررسي منطقه آسيب با استفاده از روشهاي غير مخرب
697
بررسي تجربي سوراخكاري مينياتوري به صورت تك پاسه و دو پاسه در فرآيند ماشينكاري تخليه الكتروشيميايي
698
بررسي تجربي سيستم توليد هيدروژن خورشيدي بوسيله ي آلومينيوم
699
بررسي تجربي سيستم مديريت حرارتي منبع تغذيه با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM)
700
بررسي تجربي شكست اپتيكي با ليزر پرتوان پالسي بلند
701
بررسي تجربي صحت كاربرد قانون ماينر در سايش چسبان نمونه هاي فولادي
702
بررسي تجربي ضرايب پايداري و كنترل يك مدل هواپيما
703
بررسي تجربي ضريب انتقال جرم (حرارت ) در كانالهاي مستطيلي با پره هاي يك در ميان
704
بررسي تجربي ضريب انتقال جرمِ جريان لخته اي حين استخراج مايع-مايع در ميكروكانال ها
705
بررسي تجربي ضريب انتقال جرم فرآيند جذب گاز در نانو سيال Fe3O4/H2O
706
بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت جت صفحه اي نانوسيال اكسيدآلومينيوم -آب
707
بررسي تجربي ضريب عملكرد فيلترهاي الكترواستاتيكي
708
بررسي تجربي عددي رفتار ارتعاشي مستهلك كننده هاي ويسكو الاستيك تحت ارتعاشات پايه
709
بررسي تجربي عمر ابزار و زبري سطح در فرآيند تراشكاري سوپرآلياژ پايه نيكل به كمك جت فشار بالا
710
بررسي تجربي عمر خستگي و كيفيت سطح در فرآيند تراشكاري به كمك وايركات و مقايسه با فرآيند تراشكاري خشك
711
بررسي تجربي عملكرد آئروديناميكي كمپرسور جانب مركز با تمركز بر ناحيه سرج
712
بررسي تجربي عملكرد استخر خورشيدي
713
بررسي تجربي عملكرد استخر خورشيدي
714
بررسي تجربي عملكرد افشانة خنك كنندة سمبة موتورهاي اشتعال جرقه اي و مقايسة نتايج حاصل از آن با نتايج عددي
715
بررسي تجربي عملكرد چيلر جذبي خورشيدي هوا-خنك در اقليم گرم و مرطوب
716
بررسي تجربي عملكرد حرارتي كلكتور خورشيد
717
بررسي تجربي عملكرد حرارتي هيت سينك هاي آلومينيومي متخلخل
718
بررسي تجربي عملكرد خشك كن خورشيدي بابه كار گيري مواد تغير فاز دهنده
719
بررسي تجربي عملكرد فني سيستم هاي فتوولتاييك شناور در ناحيه آب و هوايي گرم و خشك
720
بررسي تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي به روش جذب مستقيم
721
بررسي تجربي عملكرد مشعل متخلخل در يك ساختار فيبر فلزي
722
بررسي تجربي عملكرد نانوكاتاليست ارزان قيمت بر پايه گرافن نيتروژن دهي شده در پيل سوختي الكتروليت پليمري
723
بررسي تجربي عملكرد و آلاينده هاي موتور ديزل MT4.244 با سوخت بيود يزل توليد شده از روغن كرچك
724
بررسي تجربي عملكرد و تحليل انر‌ژي- اكسرژي يك سامانه آب شيرين¬كن خورشيدي رطوبت‌زني تحت خلاء
725
بررسي تجربي عملكرد يك سيستم فتوولتايي خورشيدي مجهز به ردياب
726
بررسي تجربي عملكرد يك سيستم مديريت حرارتي هيبريد آب-خنك و ماده تغيير‎فاز‎دهنده در يك ماژول باتري‎ ليتيومي ‎مورد استفاده در خودروهاي الكتريكي
727
بررسي تجربي عملكرد يك نمونه مشعل متخلخل و تحقيق در مورد امكان استفاده از آن در محفظه احتراق توربين هاي گاز
728
بررسي تجربي عوارض باليني و پاتولوژيك مصرف طولاني مدت عصاره ي بادر نجبويه و ناخنك در رت
729
بررسي تجربي عوامل فرايندي و فرمولاسيوني موثر بر ساختار و خواص فيزيكي فوم هاي فنوليك
730
بررسي تجربي عوامل موثر بر توليد بيوگاز از انواع زيست توده
731
بررسي تجربي عوامل موثر بر سنتز نانو كريستالهاي مغناطيسي حاوي منيزيم
732
بررسي تجربي عيوب چرخ دنده به كمك آناليز ارتعاشي
733
بررسي تجربي فاصله صفحات در دستگاه ESP براي سيال دو فازي هوا و قطره ي آب
734
بررسي تجربي فرآيند آبكافت نشاسته با استفاده از آنزيم آميلاز تثبيت شده بر نانوذرات مغناطيسي
735
بررسي تجربي فرآيند پگيليشن اينترفرون بتا 1آ
736
بررسي تجربي فرآيند تعمير قطعات فلزي به روش ساخت افزودني رسوب مستقيم فلزات (DMD)
737
بررسي تجربي فرآيند كند و پاش بروش تخليه افروخته با هدفهاي مسي و برنجي
738
بررسي تجربي فرآيند ليزر كوبي مس و آلياژهاي آلومينيوم
739
بررسي تجربي فرايند تقطير به منظور بازيابي سولفون ها از حلال استخراجي
740
بررسي تجربي فرايند توليد سيم به روش اكستروژن اصطكاكي اغتشاشي
741
بررسي تجربي فرايند توليد فوم آلياژي پلي پروپيلن/ترموپلاستيك الاستومر به روش اكستروژن
742
بررسي تجربي فرايند و خواص فيزيكي اسفنج هاي بر پايه نشاسته گرمانرم
743
بررسي تجربي فرزكاري فولاد به كمك اولتراسونيك و افزايش دما
744
بررسي تجربي فروشكست اپتيكي در محلول‌هاي حاوي نانوذرات توسط پرتو گمانه
745
بررسي تجربي فشار سطحي ناپايا و فركانس ريزش گردابه در جريان اطراف هندسه سه بعدي منشور با سطح مقطع مثلثي
746
بررسي تجربي فعالسازي و اصلاح خاك جاذب در تصفيه پساب هاي صنعتي
747
بررسي تجربي فوران ذرات هم‌اندازه با استفاده از بسترسيال
748
بررسي تجربي قانون نفوذ در مواد مركب
749
بررسي تجربي كارآيي حرارتي ترموسيفون دوفازي بسته با استفاده از نانوسيالات
750
بررسي تجربي كارآيي حرارتي مبدل هاي حرارتي كويلي با استفاده از نانو ذره مغناطيسي اكسيد آهن (Fe O)
751
بررسي تجربي كارايي همزمان كلكتور خورشيدي صفحه تخت اصلاح شده با نوع معمولي
752
بررسي تجربي كارايي يك سيستم مركب فتوولتائيك - حرارتي با به كارگيري دنبال كن خورشيد شبه دومحوره
753
بررسي تجربي كاربرد فرايند الكترودياليز ناپيوسته در جداسازي سديم سولفات از دوغابه منيزيم استئارات
754
بررسي تجربي كاربرد مواد تغيير فاز دهنده در گلخانه خورشيدي به منظور ذخيره انرژي در دسترس
755
بررسي تجربي كاربردي فرايندهاي غشايي الكترو دياليز والكترودي يونيزاسيون در بازيابي سود از پساب تبديل شده سنتزي برج مراكس
756
بررسي تجربي كاركرد مواد تغييرفازدهنده در ساختمان به منظور كاهش مصرف انرژي
757
بررسي تجربي كامپوزيت هاي پايه منيزيمي و تاثير نورد گرم بر آن
758
بررسي تجربي كاهش كاتاليستي انتخابي NOx توسط نانو كاتاليست جديد بر پايه معدني
759
بررسي تجربي كروناي دي الكتريك براي ليزرهاي با فركانس تكرار بالاي TEA گاز كربنيك
760
بررسي تجربي كشش سطحي نانو سيالات يوني
761
بررسي تجربي كنترل جريان غير فعال حول خودرو استاندارد احمد بادي
762
بررسي تجربي كنترل فركانس شبكه پمپ و توربين با استفاده از شير كروي با عملگر الكتروپنوماتيك
763
بررسي تجربي كيفيت سطح در نانوكامپوزيت توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
764
بررسي تجربي لايه برشي مغشوش
765
بررسي تجربي مبدل جريان متقاطع
766
بررسي تجربي ميدان جريان در مدل آبي تانديش توسط روش هاي آشكار سازي و PIV جهت بررسي پارامتري
767
بررسي تجربي ميدان جريان سيال در خروجي روتور فن گريز از مركز با استفاده از تكنيك PIV
768
بررسي تجربي ميدان جريان و پيش¬بيني نويز آيروديناميكي اطراف مدل ساختمان استاندارد CAARC
769
بررسي تجربي ميرايي بارروي استات سلولزوتفلون
770
بررسي تجربي ميرايي توربولانس جريان آزاد در شبكه هاي تور بولانس ساز به كمك جريان سنج سيم داغ
771
بررسي تجربي ميزان تغيير شكل پلاستيك در فولاد با استفاده از آكوستيك اميشن
772
بررسي تجربي ميزان درگير شدن لوله هاي حفاري در لايه هاي شيلي
773
بررسي تجربي ميكرواختلاط در يك نمونه ميكروكانال
774
بررسي تجربي ناپايداري احتراق در فشارهاي بالاتر از اتمسفريك
775
بررسي تجربي نرخ تبخير قطره سوخت سنگين در محيط‏هاي مختلف
776
بررسي تجربي نشست ذرات جامد بر روي صفحه افقي
777
بررسي تجربي نشست ذرات در يك كانال
778
بررسي تجربي نشست ذرات روغن روي سوپاپ ورودي موتور احتراق داخلي
779
بررسي تجربي نفوذ پرتابه در اهداف چند لايه با جنس هاي متفاوت و چيدمان هاي مختلف
780
بررسي تجربي نفوذپذيري بتن هاي عادي وخودتراكم
781
بررسي تجربي نويز لبه فرار صفحه تخت مجهز به المان هاي پرداخت سطح
782
بررسي تجربي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در تراشكاري اينكونل 657
783
بررسي تجربي نيروهاي ماشينكاري و زبري سطح در تراشكاري داغ
784
بررسي تجربي نيروي ثانويه اكوستيكي بين سلول-ذره در يك تراشه ميكروفلويديك
785
بررسي تجربي هيدروديناميك و انتقال جرم جريان تيلور دو فازي گاز – مايع درون ميكروكانال با استفاده از گاز CO2 و سيال آب و نانوسيال سيليكا
786
بررسي تجربي هيدروليك جريان ضرباني گاز و ذره در يك رايزر
787
بررسي تجربي و آماري مدل اصطكاك در ماشينكاري
788
بررسي تجربي و ارزيابي فني و اقتصادي توليد قدرت و حرارت با كمك فنّاوري متمركز كردن نور بر سلولهاي فتوولتاييك
789
بررسي تجربي و ارزيابي مشخصات مخلوط سوخت بنزين با الكل‌ها
790
بررسي تجربي و بهينه سازي اثر پارامترهاي ابزاري بر كيفيت سطح و عرض برش داده شده توسط فرايند وايركات به روش تخليه الكتروشيميايي بر روي شيشه
791
بررسي تجربي و بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري در مواد كامپوزيت
792
بررسي تجربي و بهينه سازي فرآيند سوراخ كاري ميكروني سراميك ها به كمك ماشين كاري تخليه الكتروشيميايي
793
بررسي تجربي و تئوري بر همكنش [ Fe(mel)2Cl(EtOH)]-و نانو Fe(mel)2cl(EtOH)]-BSA ] و مدل سازي مولكولي اثر مهاركنندگي بر برين ها با DNA چهارگانه: شبيه سازي ديناميك مولكولي EGFR-Matuzumab براي طراحي پپتيدهاي تقليدي
794
بررسي تجربي و تئوري برهمكنش هاي لموستين و بنزوفوران ها با DNA و BSA؛ توسعه روش ريزاستخراج فاز مايع با فيبر توخالي براي اندازه گيري تركيبات دارويي با اسپكترومتر تحرك يوني
795
بررسي تجربي و تئوري پديده انتقال حرارت و رطوبت از يك جسم جامد تحت شرايط شار ثابت
796
بررسي تجربي و تئوري تشكيل رسوب سولفات كلسيم درسامانه هاي حرارتي بستر سيال
797
بررسي تجربي و تئوري تشكيل رسوب سولفات كلسيم درسامانه هاي حرارتي بستر سيال
798
بررسي تجربي و تئوري خواص مكانيكي فوم پلي پروپيلن
799
بررسي تجربي و تئوري رفتار استاتيكي پوسته كروي نانو كامپوزيت
800
بررسي تجربي و تئوري رفتار سايشي دوران گذار قطعه هاي نيتراته شده
801
بررسي تجربي و تئوري رفتار شكست نمونه هاي آلومينيومي ترك دار تحت بارگذاري تركيبي مود I و II
802
بررسي تجربي و تئوري لايه عايق در معرض هواي مرطوب
803
بررسي تجربي و تئوري مدل اصطكاكي براي جنسهاي مختلف ابزار
804
بررسي تجربي و تئوري ميزان حلاليت و ضريب نفوذ ملكولي كربن-دي اكسيد، نيتروژن و متان در ان-متيل پيروليدون
805
بررسي تجربي و تحليل عددي پارامترهاي فيزيكي و محيطي كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت روي عملكرد آن
806
بررسي تجربي و تحليل عددي تاثير نيروي ورق گير غيريكنواخت در قالب هاي شكل دهي قطعات ورقي مستطيلي با عمق متفاوت
807
بررسي تجربي و تحليلي استمپ هيدروفرمينگ ورق هاي آلياژي تيتانيوم با كمك ديسك شناور
808
بررسي تجربي و تحليلي پايداري ديناميكي سازههاي كامپوزيت پليمري تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
809
بررسي تجربي و تحليلي تراشكاري فولاد AISI 4140 درحضور پلاسما و ارتعاشات آلتراسونيك
810
بررسي تجربي و تحليلي تماس حرارتي بين سوپاپ دود و نشيمنگاه آن در هندسة واقعي موتور
811
بررسي تجربي و تحليلي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري خودترميم
812
بررسي تجربي و تحليلي رفتار توربين جريان شعاعي دو ورودي
813
بررسي تجربي و تحليلي رفتار چوب بالسا در بارهاي فشاري
814
بررسي تجربي و تحليلي عملكرد حرارتي ريزلايه هاي حاوي مواد تغييرفازدهنده توليد شده به روش الكتروريسي
815
بررسي تجربي و تحليلي فرآيند فرزكاري به‌كمك ارتعاش اولتراسونيك
816
بررسي تجربي و تحليلي هيدرو فرمينگ ورق هاي آلومينيومي با كمك ديسك شناور
817
بررسي تجربي و تعيين مشخصات مخلوط سوخت پتروديزل - بيوديزل روغن كرچك - بيوديزل پيه گاو
818
بررسي تجربي و حل عددي انتقال حرارت از ديسك گردان
819
بررسي تجربي و حل عددي جابجايي اجباري اطراف يك ديسك چرخان تحت زاويه‌ي مختلف برخورد جريان هوا
820
بررسي تجربي و شبيه سازي CFD اختلاط در يك راكتور همزن دار مجهز به اسپارجر گاز
821
بررسي تجربي و شبيه سازي اثرات پارامترهاي مختلف فرآيند ترموفرمينگ بر پروفيل نهايي يك قطعه ليوان پلاستيكي
822
بررسي تجربي و شبيه سازي المان محدود اتصال فلز به پليمر به روش پرتودهي ليزر
823
بررسي تجربي و شبيه سازي المان محدود رفتار براده برداري شيشه اپتيكي به وسيله سنگ زني تك لبه
824
بررسي تجربي و شبيه سازي انجماد و توسعه ريزساختار شمش5052 آلومينيم به روش ريخته‌گري نيمه‌جامد روي سطح شيب‌دار
825
بررسي تجربي و شبيه سازي پارگي گرم در كاموزيت ريختگي آلومينيم - مس تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم
826
بررسي تجربي و شبيه سازي سه بعدي عملكرد مشعل اجاق گاز خانگي
827
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي تف جوشي ليزري انتخابي غيرمستقيم ذرات آلوميناي كروي با پوشش پلي استايرن
828
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي جريان در لوله ورتكس
829
بررسي تجربي و شبيه‌سازي تاثير ارتعاشات اولتراسونيك در فرآيند فشرده‌سازي داغ پودر Ti-6Al-4V
830
بررسي تجربي و شبيه‌سازي كامپوزيت هاي سه‌بعدي در آزمون هاي معيار
831
بررسي تجربي و طراحي فرآيند كاهش ويسكوزيته نمونه‌هاي نفتي سنگين با افزودن مواد رقيق‌كننده
832
بررسي تجربي و عددي آسيب هاي ايجاد شده در اثر بارگذاري خمشي در تير كامپوزيتي با استفاده از روش پردازش تصوير ديجيتال
833
بررسي تجربي و عددي اثر تحول فازي بر تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري
834
بررسي تجربي و عددي اثر تغيير هندسه حلزوني پمپ گريز از مركز حامل سيال لزج بر راندمان
835
بررسي تجربي و عددي اثر رطوبت محيط بر رفتار اتصالات چسبي تركيبي
836
بررسي تجربي و عددي اثر زاويه و شكل موج ساز بر ميدان جريان و پروفيل موج پايين دست
837
بررسي تجربي و عددي اثر گيره بندي بر اعوجاج قطعه جوشكاري شده با تيگ پالسي
838
بررسي تجربي و عددي اثر منبع خنك كننده دنباله رو روي خوردگي بين دانه‌اي فولاد زنگ نزن آستنيتي 304
839
بررسي تجربي و عددي اثر ويك روي گذار پره هاي كسكيد كمپرسور محوري
840
بررسي تجربي و عددي اثرات زبري سطح بر پديده گذار در كسكيد پره‎هاي كمپرسور محوري مادون صوت
841
بررسي تجربي و عددي ارتعاشات غير خطي و پديده موضعي شدن مودها در سازه هاي متقارن
842
بررسي تجربي و عددي افزايش دما در فرايند فرزكاري
843
بررسي تجربي و عددي افزايش طول AUV بر ضريب درگ
844
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد روي مخازن دما ثابت ته مخروطي
845
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در لوله مارپيچ با جريان آرام ضرباني
846
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله U -شكل
847
بررسي تجربي و عددي انتقال حرارت در لوله‌هاي هم‌مركز و خارج از مركز شيب‌دار
848
بررسي تجربي و عددي ايجاد امولسيون نانوذرات بروش هسته پوسته در سامانه هاي ريزسيال جهت كاربرد در داروسازي
849
بررسي تجربي و عددي بازدهي و افت فشار يك جداساز قطرات روغن موجود در سامانه تهويه بخارات محفظه لنگ
850
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي لايه‌مرزي در كسكيد كمپرسور محوري
851
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر بار بيشينه در فروريزش محوري لوله هاي فلزي توخالي و پرشده با فوم
852
بررسي تجربي و عددي پارامترهاي موثر بر دقت ابعادي و هندسي و استحكام مكانيكي قطعه پلاستيكي محافظ سينه توليدي به روش تزريق پلاستيك
853
بررسي تجربي و عددي پانل هاي ساندويچي تحت بار گذاري شبه استاتيكي
854
بررسي تجربي و عددي پديده استال با تاكيد بر جريان نشتي نوك پرّه در كمپرسورهاي گريز از مركز
855
بررسي تجربي و عددي تأثير روش‌هاي مختلف ايجاد ترك اوليه روي چقرمگي شكست سنگ
856
بررسي تجربي و عددي تأثير ساختار هندسي الياف شيشه در لوله هاي كامپوزيتي تحت نيروي محوري شبه استاتيكي
857
بررسي تجربي و عددي تاثير باد محيطي بر جريان هواي بالارونده از درون دودكش خورشيدي شناور در زواياي انحراف مختلف
858
بررسي تجربي و عددي تاثير حركت انسان بر كارآيي فضاهاي تميز
859
بررسي تجربي و عددي توليد نانوساختار مس با استفاده از روش TECAP
860
بررسي تجربي و عددي جذب انر‍ژي لوله هاي فلزي متداخل با چيدمان هاي مختلف
861
بررسي تجربي و عددي جذب انرژي مواد پليمري در مقابل بار ضربه اي
862
بررسي تجربي و عددي جريان پيرامون دو استوانه با مقطع مربعي در آرايش اريب
863
بررسي تجربي و عددي جريان گذار در كسكيد كمپرسور محوري
864
بررسي تجربي و عددي جريان هواي پيرامون ايرفويل حاوي يك فن چرخان
865
بررسي تجربي و عددي خواص شكل‌پذيري ورق فوق ريزدانه شده توسط فرايند نورد زاويه‌اي با كانال يكسان (ECAR)
866
بررسي تجربي و عددي رشد جدايش بين لايه¬اي در چند لايه¬هاي كامپوزيت/فلزي تحت فشار در شرايط پس از كمانش توسط مدل المان¬هاي چسبنده
867
بررسي تجربي و عددي رفتار ارتعاشي هسته سازه‌هاي ساندويچي با خاصيت ويسكو الاستيك
868
بررسي تجربي و عددي رفتار فوم فلزي تحت بارگذاري ايستايي
869
بررسي تجربي و عددي رفتار مكانيكي ورق زنگ نزن 304L تحت بار گذاري خمشي و اندازه گيري زاويه برگشت الاستيك
870
بررسي تجربي و عددي زمان گيره بندي بر روي اعوجاج قطعه ي جوش داده شده
871
بررسي تجربي و عددي سايش در پوشش نانو ساختار تيتانيوم نيترايد TiN بر پايه فولادي
872
بررسي تجربي و عددي سايش درماده نانو ساختار NiAl
873
بررسي تجربي و عددي شكست ماده مرتبهاي داراي شيار U شكل تحت مود دوم بارگذاري
874
بررسي تجربي و عددي شكست نمونه داراي شيار U شكل ساخته شده از ماده مرتبه اي تحت مود اول بارگذاري
875
بررسي تجربي و عددي شكل دهي ورقهاي ترموپلاست
876
بررسي تجربي و عددي ضرايب هيدروديناميك و جريان حول يك شناور سطحي رزمي در حوضچه كشش پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا
877
بررسي تجربي و عددي ضربه سرعت بالا بر روي چندلايه هاي فلز – الياف
878
بررسي تجربي و عددي ضربه مكرر بر روي چند لايه فلز-كامپوزيت
879
بررسي تجربي و عددي عملكرد آيروديناميكي ايرفويل تردميلي به همراه آشكارسازي ميدان جريان در تونل باد
880
بررسي تجربي و عددي عملكرد كلكتور خورشيدي سهموي-خطي با لوله جاذب دوار و استفاده از نانوسيال
881
بررسي تجربي و عددي عملكرد يك نمونه زير دريايي
882
بررسي تجربي و عددي عوامل موثر بر برگشت فنري در چرخكاري قطعات مخروطي
883
بررسي تجربي و عددي فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد لوله هاي آلياژ آلومينيوم 7075 و 6063 با استفاده از روش پرس در كانال لوله اي زاويه دار (TCAP)
884
بررسي تجربي و عددي فرايند ECAR براي دستيابي به ساختار نانو در ورق هاي چند لايه
885
بررسي تجربي و عددي فرايند جداسازي دي اكسيد كربن در تماس دهنده غشايي الياف توخالي با استفاده از نانوسيال آلومينا / آب
886
بررسي تجربي و عددي كاربرد افزاينده هوايي به عنوان سامانه پيش رانش آبي
887
بررسي تجربي و عددي كاربرد نانوسيال در آبگرمكن هاي خورشيدي در افزايش كارايي آنها
888
بررسي تجربي و عددي كنترل جريان عبوري از يك سازه سه بعدي به وسيله دمش و مكش
889
بررسي تجربي و عددي ميكرو اكستروژن پين ها بر اساس تئوري پلاستيسيته كريستالي
890
بررسي تجربي و عددي نفوذپذيري هوا در منسوجات حلقوي پودي با استفاده از روش ميكرو پرتونگاري مقطعي رايانه‌اي (µCT) و شبيه سازي ساختار
891
بررسي تجربي و عددي نمونه‌هاي حجمي با ساختار هدفمند (FGM)
892
بررسي تجربي و عددي هيدروفرمينگ لوله هاي دو پله اي مسي با مقطع مربعي در قالب هاي متحرك
893
بررسي تجربي و عددي ورق هاي ساندويچي با اتصال دو طرفه تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه سرعت پائين
894
بررسي تجربي و محاسباتي اثر آلايش روي و مس در آلياژهاي هويسلر Ni-Mn-Ga وNi-Mn-Sn فرومغناطيس
895
بررسي تجربي و محاسباتي ساختار انبوهه و سطوح نانوساختار اكسيد آلومينيوم در فاز گاما (AL2O3-Y)
896
بررسي تجربي و محاسباتي كارايي نانوساختارهاي هگزاسيانوفرات برخي فلزات واسطه جهت ذخيره انرژي الكتروشيميايي
897
بررسي تجربي و مدل سازي آماري توليد و عملكرد سوخت هاي امولسيوني گازوئيل/آب
898
بررسي تجربي و مدل سازي استخراج فوق بحراني كروسين و سافرانال از زعفران و بهينه سازي شرايط عملياتي با الگوريتم ژنتيك
899
بررسي تجربي و مدل سازي پيروليز زيست توده با استفاده از بسترهاي سيال فواره اي براي توليد سوخت هاي زيستي
900
بررسي تجربي و مدل سازي توليد اكسيژن از هوا در فرايند جذب تناوبي فشار
901
بررسي تجربي و مدل سازي جذب سطحي دي اكسيد كربن بر روي جاذب هاي كربن فعال و سيلكاژل اصلاح شده با هيدروكسيد ليتيم
902
بررسي تجربي و مدل سازي حركت نانوسيال در مبدل هاي حرارتي به منظور افزايش راندمان و بهبود عملكرد مبدل هاي حرارتي صنعتي
903
بررسي تجربي و مدل سازي دودكش هاي خورشيدي در دماهاي افزوده
904
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي استخراج فوق بحراني ديوزژنين از ميوه ي گياه تريبيولوس
905
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي پايداري نانوسيالات
906
بررسي تجربي و مدل سازي رياضي فرآيند استخراج فوق بحراني تاكسيفولين از پوست كاج نيگرا و بهينه سازي شرايط عملياتي با الگوريتم ژنتيك
907
بررسي تجربي و مدل‌سازي پارامترهاي هيدروديناميكي و انتقال جرمي در يك ستون استخراج ديسك چرخان مشبك
908
بررسي تجربي و مدل‌سازي حذف 4-نيتروفنل و 4-نيتروآنيلين از محلول‌آبي با استفاده از نانوگرافن اكسيد مغناطيسي
909
بررسي تجربي و مدلسازي اثر ميدان الكتريكي بر عملكرد فرآيند جداسازي غشائي امولسيون نفت - در - آب
910
بررسي تجربي و مدلسازي اثر ميدان الكتريكي بر عملكرد فرآيند جداسازي غشائي امولسيون نفت-در-آب
911
بر‎رسي تجربي و مدل‎سازي انتقال حرارت از محفظه‎ي گرم به سرد از طريق شيشه‎هاي يك‎جداره و دو‎جداره
912
بررسي تجربي و مدلسازي ترموديناميكي تعادلات فازي مايع-مايع سيستم هاي سه جزيي شامل پليمرهاي پرشاخه Boltorn
913
بررسي تجربي و مدلسازي جداسازي استون از تولوئن در حضور نانوذرات TiO2 در سيستم استخراج مايع-مايع تك قطره
914
بررسي تجربي و مدلسازي جذب سطحي گاز نيتروژن با استفاده از جاذب زئوليتي 4A
915
بررسي تجربي و مدلسازي جريان مغشوش گاز-قطرات مايع در كانالهاي عمودي با سطح مقطعهاي با شكلهاي مختلف
916
بررسي تجربي و مدلسازي رفتار خمشي كامپوزيت سيماني تقويت شده با الياف
917
بررسي تجربي و مدلسازي زمان نقطه شكست در بسترهاي چندلايه نم زدايي از گاز طبيعي
918
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند اسفنجش لاستيك طبيعي
919
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند توليد آمين نوع سوم به روش ناپيوسته
920
بررسي تجربي و مطالعه پارامتري رفتار خزشي اتصالات چسبي حاوي نانو ذرات
921
بررسي تجربي و مقايسه مشخصه هاي جريان حول استوانه هاي صاف سيم پيچي شده
922
بررسي تجربي و مقايسه نتايج تجربي و تئوري كوره ذوب شيشه پيشنهادي عملي براي كاهش مصرف سوخت
923
بررسي تجربي و نظري اثر افزودن نانو ذرات MBC و يا نانو ذرات SAN بر مورفولوژي پراكنشي و تشكيل لايه بين فازي در اپوكسي پخت شده و ارتباط آن با فرسايش محصول
924
بررسي تجربي و نظري اندازه ذرات در پليمريزاسيون پراكنشي استايرن به روش شبكه عصبي مصنوعي و شبيه سازي مونت كارلو
925
بررسي تجربي و نظري پوشش دهي MTCS در كاهش درگ اصطكاكي
926
بررسي تجربي و نظري تاثير فاز آلي پراكنده بر جذب واكنشي كربن دي اكسيد در محلول سود در يك برج پر شده
927
بررسي تجربي و نظري تاثير مشخصه هاي ساختاري لايه هاي تشكيل شده از نانو الياف پلي اكريلو نيتريل بر خواص انتقالي آن ها
928
بررسي تجربي و نظري تعادلات فازي سيستم هاي پليمري مورد استفاده در بيوتكنولوژي
929
بررسي تجربي و نظري تغييرات ريزساختار نانوكامپوزيت¬هاي بر پايه ي رزين اپوكسي و فلوئوروپليمر حاوي نانوذره در حين فرايند شبكه¬اي شدن
930
بررسي تجربي و نظري توليد نانو الياف در سيستم ريسندگي گريز از مركز الكتريكي
931
بررسي تجربي و نظري خواص انتقال حرارت لايه هاي حجيم تشكيل شده از نانو الياف پلي اكريلونيتريل
932
بررسي تجربي و نظري رفتار فازي مخلوط هيدروكربن، آب‌نمك و سورفكتانت
933
بررسي تجربي و نظري رفتار فنرهاي حافظه دار سوپرالاستيك
934
بررسي تجربي وتحليلي پارامترهاي موثربرطراحي وكاركرد پمپ هاي حبابي (Airlift Pumps)
935
بررسي تجربي وشبيه سازي توزيع دز ناشي ازعبورپرتوهاي گاما ازچشمه كبالت 60 ازكليماتورورقه اي درروش IMRT درمحيط شبه بافت
936
بررسي تجربي وعددي آب شيرين كن هاي خورشيدي چند مرحله اي
937
بررسي تجربي وعددي تاثير نسبت ابعادي لوله ها برعملكرد گرمايي كلكتورهاي خورشيدي لوله خلاء
938
بررسي تجربي وعددي جوشش هسته اي يك مبرد
939
بررسي تجربي ومطالعه عددي افزايش انتقال حرارت از تيوپ اشعه ايكس با استفاده از نانو سيالات
940
بررسي تجربي ويژگي‌ هاي سطحي آلياژ آلومينيوم در سوراخكاري به كمك روانكاري كمينه پايه سنتتيك
941
بررسي تجربي يك نمونه جداساز جهت كنترل اندازه ي ذرات
942
بررسي تجربي، بهينه سازي شرايط عملياتي و مدل سازي رياضي استخراج فوق بحراني تركيب كوئرستين از گلبرگ هاي گياه گل محمدي
943
بررسي تجربي، تئوري جريان دو فازي گازي - مايع لايه اي در لوله در شرايط آدياباتيك
944
بررسي تجربي، تحليلي و عددي تست بالج ورق هاي چندلايه فلزي
945
بررسي تجربي، مدلسازي و تعيين مشخصات سوختي مخلوط بيواتانول-ديزل-بيوديزل روغن پسماند ماهي
946
بررسي تجربيات اساتيد وپرسنل دانشكده دندناپزشكي يزد در خصوص رفتارهاي غير محترمانه دانشجويان در كلاس وكلينيك در سال تحصيلي ۹۶_۹۷
947
بررسي تجربيات اساتيد وپرسنل دانشكده دندناپزشكي يزد در خصوص رفتارهاي غير محترمانه دانشجويان در كلاس وكلينيك در سال تحصيلي ۹۶_۹۷
948
بررسي تجربيات ديداري عكاسي خياباني در محيط رسانه هاي نوين
949
بررسي تجربي-عددي افزايش قطر قطرات در مجراي عمودي تهوية محفظة لنگ
950
بررسي تجري از ديدگاه فقه و اصول و انطباق آن با جرم عقيم و محال در حقوق جزا
951
بررسي تجريب شكست اپتيكي با ليزر توان پالسي بلند
952
بررسي تجريي روش هاي شيميايي ساخت گرافن و بر پايه اكسيد گرافيت و مقايسه خواص در استفاده به عنوان افزودني در ساخت غشاي نانو الياف چند سازه ي الكتروريسي شده
953
بررسي تجزيه بيولوژيكي پلي اتيلن با دانسيته پايين توسط ميكرو ارگانيسم هاي بومي جدا شده از محل دفن پسماندهاي شهر يزد
954
بررسي تجزيه پذيري كيتوزان در خاك
955
بررسي تجزيه زيستي هيدروكربن هاي آروماتيك آلاينده نفتي (بنزن ، تولوئن ) بوسيله ميكرو ارگانيسم هاي بومي جدا شده از خاك .
956
بررسي تجزيه كمپلكس [Co(NH3)6]2(C2O4)3 به وسيله تابش ميكرويو: سنتز نانو ساختارهاي اكسيد كبالت
957
بررسي تجزيه گرهاي نحوي وابستگي زبان فارسي
958
بررسي تجزيه مشتقات فنلي با استفاده از كشت مختلط ميكروبي
959
بررسي تجزيه ميكربي لاشبرگ گونه هاي درختي بيد،اقاقيا،چناردرنهرهاي مصنوعي
960
بررسي تجزيه و تحليل كيفيت آموزشهاي علمي كاربردي و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي كيفيت
961
بررسي تجزيه و تحليل نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان )
962
بررسي تجزيه و تخريب فوتو كاتاليتيكي مواد آلي ﴿آفت كشها و ...﴾ در آب هاي سطحي و زير زميني
963
بررسي تجزيه يا حذف اتيلن دي كلرايد از محلول هاي آبي با استفاده از نانو اكسيد تيتانيوم تثبيت شده روي زئوليت طبيعي كلينوپتيلولايت
964
بررسي تجلي آئين هاي بدوي، جادوي تقليد و غريزهء بازي در تئاتر ژان ژنه
965
بررسي تجلي آئين هاي بدوي،جادوي تقليد و غريزه بازي در تئاتر ژان ژنه
966
بررسيِ تجليِ آراي فرويد و يونگ در بابِ تداعي در شيوه هاي گروتفسكي و باربا در كار با بازيگر
967
بررسي تجلي اكسپرسيونيسم در دو اثر هنريك ايبسن﴿مرغابي وحشي_روسمرس هولم﴾
968
بررسي تجلي اكسپرسيونيسم در دواثر هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي - روسمرس هولم﴾
969
بررسي تجلي حسرت در شعر شاعران معاصر با تاكيد بر اشعار نيما يوشيج،احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث،فروغ فرخزاد و سهراب سپهري
970
بررسي تجلي عشق خدا به بندگان در آيات قرآن
971
بررسي تجلي عقايد ديني استريندبرگ در نمايشنامه هاي اكسپرسيونيستي به سوي دمشق، نمايش يك رويا و سونات اشباح از ديدگاه هرمنوتيكي
972
بررسي تجلي عقايد ديني استريندبرگ در نمايشنامه هاي اكسپرسيونيستي به سوي دمشق،نمايش يك رويا و سونات اشباح از ديدگاه هرمنوتيكي
973
بررسي تجلي فرهنگ و انديشه ايراني در سينماي ايران پس از انقلاب ﴿دهه 70 و 80 ﴾
974
بررسي تجلي فرهنگ و انديشه ايراني در سينماي ايران پس از انقلاب ﴿دهه 70 و 80 ﴾
975
بررسي تجليات جواني و پيري در شعر سبك هندي با تاكيد بر غزليات صائب تبريزي ، طالب آملي وكليم كاشاني
976
بررسي تجمع سرب در گياه مرزنجوش (Origanum majorana L.)و اثر آن بر ميزان ومحتويات اسانس فرار
977
بررسي تجمع فرامينيفرابزرگ اليگوميوسن به عنوان شاخص محيط رسوبي قديمي سازندآسماري در ناحيه موردك ، شمال شرق كازرون
978
بررسي تجمع كادميم در گياه مرزه ( Satureja hortensis L.) و اثر آن بر محتويات و ميزان اسانس فرار
979
بررسي تجمع مولكولي رنگينه هاي بوني در محلول هاي حاوي مواد فعال كننده سطحي
980
بررسي تجميع داده در شبكه هاي حسگر بي سيم
981
بررسي تجهيزات آموزشي " وسايل ترسيم " ع .ع . طراحي و ساخت بيضي نگار
982
بررسي تجهيزات انتقال مواد فله و ارائه روش و نرم افزار جهت طراحي تسمه نقاله ها
983
بررسي تجهيزات فيلمبرداري در صنعت سينماي ايران
984
بررسي تجهيزات موجود در فرودگاه بين المللي كشور و مقايسه آن با يك نمونه نوين و پيشرفته
985
بررسي تجويد قرآن كريم در كتاب النشر في القراءات العشر ابن جزري از ديدگاه آواشناسي نوين
986
بررسي تجويز حين عمل پاراستامول بر روي تب بعد از عمل در جراحي قلب اطفال
987
بررسي تجويز داخل شكمي ليدوكايين بر روي شكم و درد شانه در مرحله بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش لاپاراسكوپي
988
بررسي تجويز داخل شكمي ليدوكايين بر روي شكم و درد شانه در مرحله بعد از عمل در بيماران تحت عمل جراحي كله سيستكتومي انتخابي به روش لاپاراسكوپي
989
بررسي تجويز كتورولاك در افزايش عمق بي حسي در بيماران با پوليپ حاد
990
بررسي تجويز كتورولاك در افزايش عمق بي حسي در بيماران با پوليت حاد
991
بررسي تجويز هم زمان ويتامين هاي C و K بر اختلال يادگيري و حافظه ناشي از اثر تخريبي ان-متيل-دي-آسپارتات (NMDA) بر هيپوكمپ پشتي موش هاي صــحراييي نر
992
بررسي تحرك الكتروني در چاه و سد كوانتومي نيمه هادي نا متجانس A91)X(Ga9)1-X(N/GaN
993
بررسي تحرك پذيري ﴿الكترونها﴾ در چاه كوآنتومي ساختار Alx Ga1-x As/ GaAs
994
بررسي تحرك پذيري الكترونها در نيمرساناي GaSb در حد ميدانهاي الكتريكي ضعيف ,
995
بررسي تحرك پذيري الكترونها در نيمرساناي GaSb در حد ميدانهاي الكتريكي ضعيف , electron mobility in GaSb at low electric field application
996
بررسي تحرك شغلي كاركنان اداري مرد شهر بهشهر
997
بررسي تحرك يوني هاليدها در آرگون و هليم
998
بررسي تحريف ناپذيري قرآن بر مبناي مفاد آيه 82 سوره نساء
999
بررسي تحريك پذيري بخش هاي مختلف نورون در پاسخ به تحريك الكتريكي خارج سلولي
1000
بررسي تحريم هاي اقتصادي بر آلوده سازهاي مهم هوا و متغيرهاي كلان اقتصاد
بازگشت