<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تاثير هوا و گاز آرگون صنعتي بر مورفولو‍ژي فيلمهاي اكسيدي تشكيل شده در آلياژ 91A-Z
2
بررسي تاثير هوا و گاز آرگون صنعتي بر موفولوژي فيلم هاي اكسيدي تشكيل شده در آلياژ AZ91
3
بررسي تاثير هوازدگي بر ژئوشيمي و كاني شناسي گرانيتوئيدهاي ده نو ﴿شمال شرق اليگودرز﴾
4
بررسي تاثير هوازدگي و حرارت بر خواص فيزيكي و مكانيكي UPVC
5
بررسي تاثير هوش اخلاقي بر سلامت سازماني كاركنان دانشگاه آزاد ساوه
6
بررسي تاثير هوش تجاري و انعطاف پذيري زيرساخت هاي فناوري اطلاعات بر عملكرد كسب وكار از منظر چابكي سازماني در شركت هاي صنعتي و خدماتي
7
بررسي تاثير هوش تجاري و انعطاف پذيري زيرساخت هاي فناوري اطلاعات بر عملكرد كسب وكار از منظر چابكي سازماني در شركت هاي صنعتي و خدماتي
8
بررسي تاثير هوش تجاري و داده كاوي در صنعت بانكداري بر سيستم ضد پول شويي
9
بررسي تاثير هوش رقابتي و سازماني بر نوآوري و بهره وري كاركنان در شركت پتروشيمي خراسان
10
بررسي تاثير هوش سازماني بر تفكر استراتژيك با در نظر گرفتن متغير ميانجي فرهنگ سازماني(مورد مطالعه : مديران دانشگاه شاهد)
11
بررسي تاثير هوش سازماني بر تفكر استراتژيك كاركنان
12
بررسي تاثير هوش سازماني بر عملكرد سازماني با نقش واسط فراموشي سازماني در سازمان آموزش و پرورش
13
بررسي تاثير هوش سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان ادارات قائن
14
بررسي تاثير هوش سازماني بر فرهنگ سازماني با تاكيد بر نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي
15
بررسي تاثير هوش سيال در عملكرد درك مطلب دانشجويان زبان انگليسي دانشگاه ولي عصر(عج)
16
بررسي تاثير هوش شناختي و هوش هيجاني بر شيوه هاي مديريت استرس(مورد مطالعه در مديران شركت نفت منطقه اصفهان
17
بررسي تاثير هوش عاطفي بر عملكرد خدمات رساني كاركنان با نقش ميانجي تطابق پذيري (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه پيام نور گيلان)
18
بررسي تاثير هوش عاطفي بر عملكرد خدمات رساني كاركنان با نقش ميانجي تطابق پذيري (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه پيام نور گيلان)
19
بررسي تاثير هوش عاطفي برعملكرد نيروي انساني
20
بررسي تاثير هوش عاطفي مدير بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان
21
بررسي تاثير هوش عاطفي مديران موسسات مالي و اعتباري شهر اصفهان بر جو سازماني و رفتار شهر وندي سازماني
22
بررسي تاثير هوش عقلي IQ بر رضايت شغلي پرسنل شاغل درشعب تابعه اداره كل تامين اجتماعي استان البرز
23
بررسي تاثير هوش فرهنگي و هوش كسب و كار مديران بر جذب گردشگران خارجي (مطالعه موردي: گردشگران خارجي شهر شيراز)
24
بررسي تاثير هوش معنوي بر التزام شغلي پرستاران شاغل بيمارستان قائم شهر فيروزآباد با نقش ميانجي عزت نفس سازماني
25
بررسي تاثير هوش معنوي بر بهره وري مديران (كاركنان)اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
26
بررسي تاثير هوش معنوي بر درگيري شغلي (مورد مطالعه كاركنان سرپرستي شعب بانك صادرات شرق تهران)
27
بررسي تاثير هوش معنوي بر سلامت روان
28
بررسي تاثير هوش معنوي بر مديريت استرس در سالمندان ( ساكن در خانه سالمندان شهرستان گرگان )
29
بررسي تاثير هوش معنوي بر مسئوليت پذيري اجتماعي
30
بررسي تاثير هوش معنوي بر وجدان كاري (مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان تامين اجتماعي شهر اهواز)
31
بررسي تاثير هوش معنوي برمديريت استرس سالمندان
32
بررسي تاثير هوش منطقي بر يادگيري رياضيات دانش آموزان سال سوم دبيرستان نمونه دولتي شهيد همت شهرستان راور
33
بررسي تاثير هوش هيجاني بر اعتماد به نفس دانش آموزان پيش دبستاني در شهرستان دشتي
34
بررسي تاثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان متوسطه شهر مشهد
35
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي
36
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي زوجين داراي تحصيلات دانشگاهي و زوجين فاقد تحصيلات دانشگاهي در مركز شهر اهواز
37
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت شغلي با نقش ميانجي عدالت و عدم امنيت شغلي در شركت سايپا
38
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار زناشويي
39
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي حمايت اجتماعي
40
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني بادر نظر گرفتن نقش ميانجي حمايت اجتماعي
41
بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان شركت ايران رادياتور
42
بررسي تاثير هوش هيجاني بر روابط بين بيماران و پرسنل در بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸
43
بررسي تاثير هوش هيجاني بر شكايت مشتريان با در نظر گرفتن نقش واسطه اي خودكار آمدي در شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
44
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي رضايت شغلي
45
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تهران و اصفهان
46
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد، بازده و ريسك سبد سرمايه گذاري سهامداران در بورس منطقه اي اوراق بهادار اصفهان
47
بررسي تاثير هوش هيجاني بر فرهنگ سازماني و عملكرد سازماني جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي
48
بررسي تاثير هوش هيجاني بر كارايي كاركنان شركت هاي تعاوني شهرستان سرايان
49
بررسي تاثير هوش هيجاني بر كيفيت زندگي در دانشجويان د انشگاه (پيام نور بوشهر)
50
بررسي تاثير هوش هيجاني بر مهارت هاي سياسي كاركنان در محيط كار . مطالعه موردي : اداره كل راه و شهر سازي استان كرمان
51
بررسي تاثير هوش هيجاني بررفتار كارآفرينانه كاركنان درسازمان تامين اجتماعي استان كرمانشاه
52
بررسي تاثير هوش هيجاني در بهبود روابط سازماني
53
بررسي تاثير هوش هيجاني سازماني بر قصد ترك خدمت كاركنان با درنظر گرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد عاطفي سازماني مطالعه موردي: اداره امور مشتركين ارتباطات سيار خراسان رضوي
54
بررسي تاثير هوش هيجاني سازماني بر قصد ترك خدمت كاركنان با درنظر گرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد عاطفي سازماني مطالعه موردي: اداره امور مشتركين ارتباطات سيار خراسان رضوي
55
بررسي تاثير هوش هيجاني كاركنان بر عملكرد سازمان با نقش واسطه اي ميزان رضايت شغلي كاركنان در شهرداري شهر ني ريز
56
بررسي تاثير هوش هيجاني ونگرش مذهبي دانشجويان دانشگاه هاي كاشان
57
بررسي تاثير هوش وعامل اقتصادي در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان ممتاز
58
بررسي تاثير هوشمند سازي مدارس بر بهبود كيفيت يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمان ابتدايي منطقه چهاردانگه
59
بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس بر تعهد و سلامت سازماني مدارس شهر تهران
60
بررسي تاثير هوشمندي رقابتي بر استراتژي بازاريابي شركت در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
61
بررسي تاثير هوشمندي سازماني بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي شعب بانك پارسيان استان مازندران)
62
بررسي تاثير هويت برند بر ايجاد ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري
63
بررسي تاثير هويت برند بر وفاداري مشتريان
64
بررسي تاثير هويت برند مصرف كننده در رضايت مشتري از برند و تصوير قيمت برند و نقش آنها در وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان
65
بررسي تاثير هويت جويي سالم ورقابت در نوجوانان وجوانان مقطع متوسطه بردخون
66
بررسي تاثير هويت سازماني بر توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان بانك پارسيان شعب استان فارس
67
بررسي تاثير هويت سازماني بر كيفيت زندگي كاري در بين كاركنان دانشگاه پيام نور شيراز
68
بررسي تاثير هويت فرهنگي و نژاد پرستي بر نگرش مشتريان به نام تجاري محصولات آرايشي بهداشتي
69
بررسي تاثير هيدروكسي آپاتيت طبيعي و سنتز شده در كامپوزيت سه جزئي هيدروكسي آپاتيت، نانولوله كربني و ژلاتين به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
70
بررسي تاثير هيدروكسي اوره بر تالاسمي ماژور و اينترمديت
71
بررسي تاثير هيدروكسي اوره بر تالاسمي ماژور و اينترمديت
72
بررسي تاثير هيدروكسيد سديم برروي خواص پارچه هاي پودي ساده پنبه اي و مخلوط پنبه با پلي استر
73
بررسي تاثير هيدروكسيد هاي دوگانه لايه اي بر مقاومت حرارتي ويتامين د
74
بررسي تاثير هيدروكلوئيدهاي مجاز بر راندمان و ويژگيهاي فيزيكوشيميايي پنير سفيد ذوب شده و تخميري ايراني
75
بررسي تاثير هيستركتومي بر روي سلامت عمومي زنان تحت عمل هيستركتومي شكم در مقايسه با زنان سالم در بيمارستانهاي شهر رشت در سال 1384
76
بررسي تاثير و ابعاد ترك بر فركانس طبيعي ارتعاشات تير
77
بررسي تاثير و اهميت نوع و مقدار قالب هاي آلي (Template) در سنتز كاتاليست ساپو-34
78
بررسي تاثير و جايگاه دراماتورژ در فرايند توليد و اجراي تئاتر
79
بررسي تاثير و جايگاه دراماتورژ در فرايند توليد و اجراي تئاتر
80
بررسي تاثير و چگونگي به حداقل رساندن يا حذف مايعات خنك كننده در ماشينكاري فولادها
81
بررسي تاثير و دانه بندي نمونه هاي ليتو ژئوشيميايي در استخراج و تعيين مقدار طلا به روش جذب اتمي
82
بررسي تاثير و رابطه اوضاع اجتماعي و آداب و سنن بر آثار هنري با نگاهي به فرش
83
بررسي تاثير و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت دانش در پتروشيمي رازي ماهشهر
84
بررسي تاثير و عوارض جانبي لواتيراستام به صورت داروي كمكي در درمان صرع مقاوم كودكان
85
بررسي تاثير و كاربرد عكس به عنوان سند در علوم قضايي ايران با تمركز بر پرونده هاي قضايي استان كرمان بين سال هاي 70تا 80
86
بررسي تاثير و محاسبه ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي در اطراف خطوط انتقال
87
بررسي تاثير واحدهاي سنگ شناسي در رسوبدهي حوزه مناطق خشك( مطالعه موردي: حوزه ي آبخيز منشاد )
88
بررسي تاثير واردات گمرك بر رونق بازار گناوه
89
بررسي تاثير وارنيش فلورايد بر ضايعات اوليه ي پوسيدگي سطوح اكلوزالي مولرهاي اول دائمي طي يك دوره ي 8 ماهه بر اساس معيارهاي كلينيكي(Nivad)و پاراكلينيكي(DIAGNOdent)
90
بررسي تاثير واسطه ايي قابليت هاي نواوري محصول و فرايند در ارتباط بين نواوري سازماني و مزيت رقابتي
91
بررسي تاثير واكنش عاطفي و محيطي ناشي از تبليغات بر رفتار خريد مشتريان محصولات لبني(مطالعه موردي: مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي رفاه شهر شيراز)
92
بررسي تاثير والدين بر انتخاب رشته تحصيلي و شغل فرزندان دختر
93
بررسي تاثير والرين خوراكي برميزان اضطراب، متغير هاي هموديناميك ، تهوع واستفراغ بيماران زن كانديد عمل جراحي سيستكتومي به روش لاپاراسكوپي
94
بررسي تاثير واناديوم بر سينتيك جذب و واجذب هيدروژن در پودر آلياژ پايه زير كونيوم
95
بررسي تاثير وجدان كاري با رويكرد اسلامي بر عملكرد كاركنان
96
بررسي تاثير وجه نقد و سرمايه درگردش بر بازده دارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
97
بررسي تاثير ورزش در سلامت جسمي ورواني دانش اموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان
98
بررسي تاثير ورزش در كاهش اضطراب
99
بررسي تاثير ورزش در كاهش ميزان افسردگي زنان ورزشكار و غيرورزشكار
100
بررسي تاثير ورزش صبحگاهي بر كاهش پرخاشگري دانش اموزان پسر پايه چهارم ابتدايي احمداباد مشهد
101
بررسي تاثير ورزش طولاني مدت منظم بر روي ميزان اينترلوكين بافت كليه در موش هاي صحرايي نر ديابتي نوع 1
102
بررسي تاثير ورزش هاي رزمي بر ميزان اعتماد به نفس ورزشكاران شهر قاين
103
بررسي تاثير ورزش هندبال و مكمل روي بر وضعيت سيستم ايمني هندباليستهاي دختر ليگ برتر
104
بررسي تاثير ورزش و خلاقيت در بهبود سيستم ايمني كودكان محروم تحت پوشش جمعيت امام علي ع
105
بررسي تاثير ورزشهاي هوازي بر بهبود كيفيت زندگي فردي زنان و مردان سالمند شهر قزوين
106
بررسي تاثير ورزشهاي هوازي و بي هوازي بر سندرم پيش از قائدگي دختران دبستان پروين اعتصامي نكا
107
بررسي تاثير ورمي كمپوست برگياهان محيط زيست وچگونگي راه اندازي كارگاه توليد ان
108
بررسي تاثير ورود گردشگران بر توسعه اقتصادي اجتماعي شهركرد
109
بررسي تاثير ورودي كليد پيانويي بر هيدروليك جريان در سريزهاي مدور قائم
110
بررسي تاثير ورودي گلبرگي شكل بر هيدروليك جريان آزاد درسرريزهاي مدور قائم
111
بررسي تاثير وزن هنگام تولد بر روي چاقي و افزايش وزن كودكان پيش دبستاني مناطق روستايي شهر رشت -1386
112
بررسي تاثير وسائل كمك آموزشي بر پيشرفت تحصيلي و كارايي تدريس در مدارس ابتدايي دخترانه شيروان
113
بررسي تاثير وسايل ارتباطي جديد ﴿اينترنت، تلفن همراه﴾ بر صله رحم از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي و دبيرستان منطقه 11 تهران سال1388
114
بررسي تاثير وسايل كمك آموزش بر پيشرفت تحصيلي و كارايي تدريس در مقطع ابتدايي منطقه مانه و سملقان
115
بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان پاسداران عفت پردنجان سال تحصيلي 90-91
116
بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدائي شهرستان بهشهر
117
بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهرستان بهشهر در نيمسال اول سال تحصيلي 93 - 92
118
بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي بر يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر
119
بررسي تاثير وسايل كمك اموزشي مدارس بر كيفيت اموزشي
120
بررسي تاثير وسيله گرمايي بر قطر وريدهاي آنته كوبيتال بالغين 20- 40 سال
121
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايي در ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان كرج
122
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده بر پيشرفت تحصيلي فرزندان آنها
123
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده برپيشرفت تحصيلي جوانان
124
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي خانواده بر پيشرفت
125
بررسي تاثير وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان.
126
بررسي تاثير وضعيت بدن بر پاسخهاي قلبي عروقي به مانوروالسالوا در داوطلبين سه مركز در ماني و آموزشيي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (1373)
127
بررسي تاثير وضعيت جسمي و رواني والدين بر موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي فرزندان در بين مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)
128
بررسي تاثير وضعيت دموگرافيك والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان دخترانه ي شهرستان فلاورجان سال 1387-1388
129
بررسي تاثير وضعيت فرهنگي واقتصادي والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان (دانش آموزان )كلاسهاي پنجم پسرانه درشهرستان گنبد كاووس
130
بررسي تاثير وضعيت محيطي و ويژگي هاي مصرف كنندگان بر خريد آني
131
بررسي تاثير وعملكرد صندوق هاي قرض الحسنه در توسعه منطقه گنبد كاوس
132
بررسي تاثير وفاداري سازماني بر انگيزش كاركنان
133
بررسي تاثير وفاداري سازماني بر انگيزش كاركنان در كانون زبان ايران
134
بررسي تاثير وقف بر رشد اقتصادي در منطقه خراسان جنوبي ﴿1384-1392﴾
135
بررسي تاثير ويتامين E بر ميزان ژن گيرنده گاما ، دخيل در تكثير پروكسيزوم ها (PPAR-y) ،مالون دي آلدهيد و گروه كربونيل پروتئين ها در كودكان مبتلا به صرع ايدوپاتيك تحت درمان با ويتامين D
136
بررسي تاثير ويتامينD بر وضعيت باليني وكيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي
137
بررسي تاثير ويروس اپشتين بار بر متابولوميكس سلول راجي با استفاده از اچ ان ام آر اسپكتروسكوپي
138
بررسي تاثير ويروس هپاتيت C بر پيامدهاي پيوند كليه در بيماران مراجعه كننده به مركزآموزشي درماني پژوهشي رازي
139
بررسي تاثير ويژگي هاي ابزار و ساير پارامتر ها بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير همجنس آلومينيوم به مس
140
بررسي تاثير ويژگي هاي اجتماعي - اقتصادي خانواده بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقطع متوسطه شهر بابل
141
بررسي تاثير ويژگي هاي بازرگاني اينترنت برپذيرش تجارت الكترونيك توسط مصرف كنندگان مطالعه موردي فروشگاههاي اينترنتي درسطح شهر تهران
142
بررسي تاثير ويژگي هاي تجارت اجتماعي همراه بر اعتماد مصرف كنندگان، با تمركز بر كسب و كارهاي كوچك
143
بررسي تاثير ويژگي هاي تجارت اجتماعي همراه بر اعتماد مصرف كنندگان، با تمركز بر كسب و كارهاي كوچك
144
بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شركت بر رابطه ارزشي معيارهاي عملكرد حسابداري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
145
بررسي تاثير ويژگي هاي روانشناختي بر رفتار تجاري سرمايه گذاران
146
بررسي تاثير ويژگي هاي روساي شعب بانك صادرات استان آذربايجان شرقي بر عملكرد شعب استان
147
بررسي تاثير ويژگي هاي سازماني برفرآيند پذيرش مديريت ارتباط با مشتري لوازم آرايشي و بهداشتي وارداتي
148
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصي كارآفرينان در رشد شركتهاي كوچك و متوسط در اروميه
149
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر عملكرد مديران مورد مطالعه جهاد كشاورزي استان گيلان
150
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بر تعالي سازماني دانشگاه تربيت مدرس
151
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي مشتري در رضايتمندي مشتري از رابطه (مطالعه موردي: بانك‌هاي گردشگري شهر تهران)
152
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي والدين بر كودك ازاري
153
بررسي تاثير ويژگي هاي شركت ها بر عملكرد عملياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
154
بررسي تاثير ويژگي هاي شغلي بر رشد مسير شغلي و قابليت هاي تطبيق با آن
155
بررسي تاثير ويژگي هاي ظاهري بسته بندي بر تصميم خريد محصولات غذايي رضوي
156
بررسي تاثير ويژگي هاي فردي بر استراتژي هاي مديريت تعارض
157
بررسي تاثير ويژگي هاي فردي شغلي و سازماني بر كيفيت زندگي كاري در شركت ايرالكو
158
بررسي تاثير ويژگي هاي فرهنگ سازماني بر اجراي اثربخش نظام مديريت مشاركتي در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهور بر اساس مدل دنيسون
159
بررسي تاثير ويژگي هاي فكري دانشجويان رشته كار آفريني بر قصد كار آفريني آنها در دانشكده كار آفريني دانشگاه تهران
160
بررسي تاثير ويژگي هاي كالبدي حس مكان در گرايش مشتريان به اماكن ورزشي
161
بررسي تاثير ويژگي هاي كالبدي محيط در ازتقاء احساس امنيت فضاهاي عمومي شهري مطالعه موردي بافت هاي علي قلي آقا و هزار جريب در شهر اصفهان
162
بررسي تاثير ويژگي هاي معلمان استثنايي در پرخاشگري دانش آموزان
163
بررسي تاثير ويژگي هاي مكانيكي ناپيوستگي ها بر توزيع تنش اطراف فضاهاي زيرزميني به روش المان مرزي
164
بررسي تاثير ويژگي هاي هندسي ناپيوستگي ها بر توزيع تنش اطراف فضاي زيرزميني به روش المان مرزي و المان محدود
165
بررسي تاثير ويژگي هاي هندسي و عمليات حرارتي نانوسيم هاي ZnO بر رفتار پيزوالكتريك
166
بررسي تاثير ويژگي هاي هيات مديره بر دقت پيش بيني سود مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
167
بررسي تاثير ويژگي هاي وب سايت و نگرش مصرف كننده بر پذيرش مدلSocial-CRM در شركت اپراتور همراه اول
168
بررسي تاثير ويژگي‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي بر اعتماد كاربران مورد مطالعه: شبكه وايبر وتلگرام
169
بررسي تاثير ويژگي‌هاي فناوري مالي بر افزايش رضايت مشتريان در كسب‌و‌كارهاي الكترونيكي (مورد مطالعه: فروشگاه‌‌هاي برخط)
170
بررسي تاثير ويژگي‌هاي مسافر،شركت مسافرتي و برند رسانه اجتماعي بر انتخاب شركت مسافرتي توسط مسافرين خطوط هوايي شهر تهران (مورد مطالعه: شركت مسافرتي ماهان)
171
بررسي تاثير ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر راهنمايي ناحيه 3 اهواز
172
بررسي تاثير ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي
173
بررسي تاثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران گروه بهمن
174
بررسي تاثير ويژگيهاي شخصي مدير بر هوش كسب وكار بانك سرمايه
175
بررسي تاثير ويژگيهاي شخصي مدير بر هوش كسب وكار در بانك سرمايه
176
بررسي تاثير ويژگيهاي شخصيتي بر تمايل به كارآفريني فردي ﴿مطالعه موردي در سازمان فني و حرفه اي استان گيلان﴾
177
بررسي تاثير ويژگيهاي طراحي بر ابزار خدمات پرداخت الكترونيكي مطالعه موردي بانك صادرات شعب تهران
178
بررسي تاثير ويژگيهاي كالبدي فضاهاي شهري بر احساس امنيت اجتماعي ﴿نمونه موردي: محله نارمك و شهرك اكباتان﴾
179
بررسي تاثير ويژه گي هاي ليبل هاي خصوصي بر وفاداري مصرف‌كننده به فروشگاه با نقش ميانجي ويژه‌گي‌هاي فروشگاهي و اقتصادي در فروشگاه هايپراستار
180
بررسي تاثير وينگلت بر روي ضرايب آيروديناميكي كلي بال
181
بررسي تاثير ياد گيري مشاركتي و ياد گيري سنتي بر پيشرفت تحصيلي درس علوم دانش آموزان پايه سوم راهنمائي شهرستان شاهين دژ ومحمود اباد
182
بررسي تاثير يادگيري اكتشافي بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان
183
بررسي تاثير يادگيري تقويتي در بهبود عملكرد حمله در تيم ربات هاي فوتباليست دوبعدي
184
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر تعهد كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهمئي
185
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان تامين اجتماعي منطقه كرج
186
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر كارآفريني سازماني در اداره هاي آموزش وپرورش استان مركزي
187
بررسي تاثير يادگيري سازماني بر نوآوري ورزشي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان
188
بررسي تاثير يادگيري سازماني و خلاقيت سازماني بر نوآوري سازماني
189
بررسي تاثير يادگيري لغات جديد از طريق لغت نامه هاي تهيه شده توسط يادگيرندگان زبان انگليسي در پيشبرد ميزان استقلال در يادگيري
190
بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بر پيشرفت درس رياضي دانش اموزان پسر در منطقه دشتياري در سال تحصيلي 95- 94
191
بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس رشد مهارت هاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شهرستان بهشهر
192
بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بر يادگيري دانشجويان رشته علوم تربيتي
193
بررسي تاثير يادگيري مشاركتي بررشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ساوه
194
بررسي تاثير يادگيري مشاهده ايي بر دانش تداعي واژگان زبان آموزان ايراني
195
بررسي تاثير ياديارها بر تدريس كلمات انگليسي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
196
بررسي تاثير يارانه بر تورم در كشور ايران
197
بررسي تاثير يك برنامه تمرين هوازي ماساژ و تركيبي بر سندرم پيش از قاعدگي دانشجويان دختر غير ورزشكار
198
بررسي تاثير يك برنامه فعاليت ورزشي كنترل شده و رژيم غذايي مناسب بر عوامل تركيب بدني و بيوشيميايي خون زنان زايمان كرده
199
بررسي تاثير يك برنامه هوازي بر ميزان اضطراب صفتي دانشجويان دختر دانشگاه يزد
200
بررسي تاثير يك پره ضد گرداب در آبگير نيروگاهي
201
بررسي تاثير يك دوره حركت درماني بر تعادل و راه رفتن بيماران پاركينسون
202
بررسي تاثير يك دوره هشت هفته اي تمرين در آب بر ميزان استراحتي هورمون رشد و عامل رشد شبه انسوليني 1 در كودكان 9 تا 11 ساله پسر
203
بررسي تاثير يكپارچگي اقتصادي بر اشتغال در شرايط وجود يا عدم وجود بحران مالي
204
بررسي تاثير يكپارچگي تامين بر عملكرد زنجيره تامين چابك در گروه هتل هاي زنجيره اي ايرانگردي و جهانگردي
205
بررسي تاثير يكپارچگي تامين بر عملكرد زنجيره تامين چابك در گروه هتل هاي زنجيره اي ايرانگردي و جهانگردي
206
بررسي تاثير يوگا ومديتيشن بر سلامت روان بانوان
207
بررسي تاثير يونهاي آب نمك تزريقي (آب هوشمند) در تغيير ترشوندگي به منظور ازدياد برداشت نفت
208
بررسي تاثير، بازرسي اثربخش بر فساد اداري در گمرك جمهوري اسلامي ايران
209
بررسي تاثيرTranscranial direct current stimulation دركاهش علائم بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان
210
بررسي تاثيرآجيل سويا بر وضعيت تغذيه، شمارش سلولهاي خون، بلاست، فاكتورهاي پيش التهابي و عوارض شيمي درماني در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد(ALL)
211
بررسي تاثيرآراء كميته هاي انضباطي بر بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان پيام نوراستان قم طي سالهاي 1392-1382
212
بررسي تاثيرآموزش به دو روش ارايه بروشور و فيلم برمصرف مكمل ويتامينD در دختران درآستانه ازدواج مراجعه كننده به درمانگاه اكبري يزد در سال 1393
213
بررسي تاثيرآموزش پيش دبستاني بر رشد شناختن كودكان
214
بررسي تاثيرآموزش پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختروپسرمقطع ابتدايي آموزش وپرورش
215
بررسي تاثيرآموزش تئاتر بربهبودروابط اجتماعي بيماران معلول ذهني استان چهارمحال وبختياري
216
بررسي تاثيرآموزش تئاتربربهبود روابط اجتماعي بيماران معلول ذهني استان چهارمحال وبختياري
217
بررسي تاثيرآموزش در آگاهي ،نگرش و عملكرد مادران باردارجهت پيشگيري از پوسيدگي زودرس دندان كودكان
218
بررسي تاثيرآموزش ضمن خدمت برعملكرد معلمان ابتدايي بخش داشلي برون گنبدكاووس
219
بررسي تاثيرآموزش ضمن خدمت معلمان كودكان استثنائي دركيفيت تدريس آنها
220
بررسي تاثيرآموزش كارشناسان كشاورزي بربازدهي توليدات بخش كشاورزي(با تكيه برمحصولات اساسي)
221
بررسي تاثيرآموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر پيشگيري از پوكي استخوان در كاركنان اداري زن شاغل دانشگاه علوم پزشكي گيلان، شهر رشت، سال 96-1395
222
بررسي تاثيرآموزش مبتني بر انگيزش محافظت بر ارتقاء رفتارهاي محافظتي در پرسنل آزمايشگاه هاي پزشكي بيمارستان آموزشي و آزمايشگاه مركزي شهر يزد
223
بررسي تاثيرآموزش مهارت فرزند پروري در درمان اختلالات رفتاريكودكان داراي اختلال كمبود توجه / بيش فعالي
224
بررسي تاثيرآموزش مهارت هاي رشد مسير شغلي ﴿خودآگاهي، كشف و طرح ريزي﴾ بر خودپنداره تحصيلي و....
225
بررسي تاثيرآموزش مهارت هاي زندگي برسلامت روان منبع كنترل نوجوان
226
بررسي تاثيرآميخته بازاريابي ونگرش به گواهي حلال برارزش ويژه برند حلال
227
بررسي تاثيرابعاد سرمايه انساني بر شبكه فروش بيمه‌اي ( موردمطالعه : شركت سهامي بيمه ايران)
228
بررسي تاثيرابعادبازاريابي رابطه اي برسهم مشتري درمنابع بانك براساس سامانه محب بانك ملت ومدلB2B.
229
بررسي تاثيرابعادساختارسازماني وفرهنگ سازماني برتحليل رفتگي شغلي كاركنان شركت فردوس سازه فارس
230
بررسي تاثيرابعادعدالت سازماني برهويت سازماني كاركنان شعب بانك ملت استان هرمزگان
231
بررسي تاثيرابعادمسئوليت اجتماعي شركت برقصدمراجعه مجددمشتريان ازطريق نقش ميانجي تصويرذهني مشتريان ازبرند مورد مطالعه: شعب بانك كشاورزي شهر سنندج
232
بررسي تاثيرات ، طرح ، جنس و فن آوري دستگاه سنتي زريبافي در افزايش ميزان توليد پارچه در ايران
233
بررسي تاثيرات PHEVها برمديريت بار و پارامترهاي كيفيت توان
234
بررسي تاثيرات آلودگي هاي تابشي پروتزهاي دنداني در پرتودرماني سرطانهاي ناحيه سر و گردن با استفاده از شبيه سازي هاي مونت كارلو
235
بررسي تاثيرات اپتيكي واهمدوسي در ساختارهاي نانو
236
بررسي تاثيرات اثرات مكاني نامشخص برتعيين اثرات پراكندگي در طرح هاي عاملي بدون تكرار
237
بررسي تاثيرات اجتماعي تحصيلات زنان بر نهاد خانواده
238
بررسي تاثيرات اجزاي پروتئيني آرتميا اروميانا برروي رشد وآپوپتوز سلول هاي سرطان پروستات انساني
239
بررسي تاثيرات اجزاي نقدي سود بر پايداري سود و بازده سهام
240
بررسي تاثيرات احداث شبكه آبياري وزهكشي سدگاوشان برروي منابع آب زيرزميني دشت مياندربند بااستفاده ازمدل مفهومي ،رياضي GMS6.5
241
بررسي تاثيرات ادبيات داستاني در سينماي مستقل ايرانِ بعد از انقلاب اسلامي
242
بررسي تاثيرات اديان پيش از اسلام بر منسوجات از آغاز اسلام تا پايان دوره صفوي
243
بررسي تاثيرات ارائه پرسشنامه در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور
244
بررسي تاثيرات ارتباط نادرست والدين و فرزندان (كودكان ) در شهرستان دشتي
245
بررسي تاثيرات اساطير ، باورها و داستان ها در تكوين سازهاي بادي ايران
246
بررسي تاثيرات استفاده ار پساب و لجن فاضلاب شهري بر خصوصيات رشد گياهان مناطق بياباني﴿مطالعه موردي: شرق اصفهان﴾
247
بررسي تاثيرات اعتبارات كشاورزي و سطح زندگي روستاييان (مطالعه موردي شهرستان سلسله )
248
بررسي تاثيرات افزودن پليمر SBS بر تغييرشكل دائم و زدودگي مخلوط هاي آسفالتي
249
بررسي تاثيرات افزودن گل گياه رازك به جيره، بر عملكرد رشد و ريخت شناسي روده كوچك بلدرچين ژاپني
250
بررسي تاثيرات افزودن نانو ذرات بر رفتار خزشي پليمرها
251
بررسي تاثيرات افزودن نانوذرات به غشا پلي يورتان براي جداسازي كربن دي اكسيد از متان
252
بررسي تاثيرات اقتصادي اجتماعي مادرشهرهااروميه بر روستاهاي حوزه نفوذشهر اروميه
253
بررسي تاثيرات اقتصادي پيوستن شركت فولاد مباركه اصفهان به سازمان بورس اوراق بهادار
254
بررسي تاثيرات اقتصادي معادن سنگ آهن بر توسعه و اشتغال شهر خواف
255
بررسي تاثيرات اقتصادي و اجتماعي استقرار سامانه اتوماسيون آزمايشگاهي و مهندسي مجدد فرآيندها در آزمايشگاه مواد مخدر و پيش ازدواجي هاشمي نژاد
256
بررسي تاثيرات امواج الكترومغناطيسي موبايل بر روي سر انسان
257
بررسي تاثيرات اموزش و پاداش بر كيفيت وكميت محصولات توليدي در كارخانه ذوب اهن اصفهان
258
بررسي تاثيرات اندازه نازل و محفظه تراكم بر خواص فيزيكي نخ B.C.F پلي پروپيلن
259
بررسي تاثيرات انعطاف پذيري در رفتار ديناميكي موشك
260
بررسي تاثيرات انقلاب اسلامي بر نقاشي معاصر ايران
261
بررسي تاثيرات بادهاي خورشيدي بر امواج راديويي
262
بررسي تاثيرات بازيهاي رايانه اي برزندگي مردان جوان ونوجوانشاهرود
263
بررسي تاثيرات بكارگيري فناوري اطلاعات بر توازن بين كار-زندگي اساتيد دانشگاه شهيد چمران اهواز(مطالعه موردي)
264
بررسي تاثيرات بكارگيري فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي فردي منابع انساني در يازمان آموزش و پرورش
265
بررسي تاثيرات به كار بستن روش مهندسي ارزش بر كاهش هزينه ها در پروژه هاي تونل سازي
266
بررسي تاثيرات به كارگيري سيستم هاي اطلاعات مديريت )MIS( برتصميم گيري مديران دانشگاه هاوموسسات آموزش عالي شهرستان قم
267
بررسي تاثيرات پاداشهاي مالي بر افزايش توليد سرانه در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
268
بررسي تاثيرات پارامترهاي مختلف توليدي برساختار پوششهاي الكتريكي روي - كبالت
269
بررسي تاثيرات پارامترهاي مقاومتي ماسه در اثر تسليح يا تراشه لاستيك مطالعه مدل فيزيكي توسط دستگاه سانتريفيوژ
270
بررسي تاثيرات پالايشگاه خانگيران بر گونه غالب منطقه
271
بررسي تاثيرات پرتو گاما بر روي ساختمان شيميائي و خواص فيزيكي - مكانيكي پلي پروپيلن
272
بررسي تاثيرات پل رطوبتي بر عملكرد ساختمان و ارائه راهكار مناسب پيشگيري
273
بررسي تاثيرات پلاسماي سرد فشار اتمسفري بر سلول هاي مزانشيمي چربي
274
بررسي تاثيرات پله و تريم تب بر عملكرد شناورهاي پروازي با استفاده از مدلهاي رياضي
275
بررسِي تاثيرات پلي آلومينيوم كلرايد، زمان ماند و فشار مخزن تحت فشار﴿اشباع سازي﴾ بر حذف هيدروكربن ها از پساب هاي نفتي
276
بررسي تاثيرات پويايي و نوع محتواي پيام هاي تجاري بر وفاداري مشتريان در رسانه هاي اجتماعي
277
بررسي تاثيرات پيش بارگذاري پيچشي بر روي تنش كششي نهايي فولاد ساختماني
278
بررسي تاثيرات پيوند لايه ي اومنتوم بر بطن راست دچار كارديو ميوپاتي به منظور بهبود عملكرد آن با استفاده از تعامل سيال و جامد (FSI)
279
بررسي تاثيرات تبليغات چريكي بر رفتار خريد مصرف كننده محصولات لوازم خانگي اسنوا
280
بررسي تاثيرات تدريس پردازش محور و تدريس خروجي محور بر يادگيري زمان گذشته توسط شاگردان ايراني سطح پيش متوسط
281
بررسي تاثيرات تغذيه برگي با كودهاي ارگانيك و شيميايي بر طول عمر سبزينه اي گياه دارويي زعفران
282
بررسي تاثيرات تغييرات ابعاد كشتي بر روي ويژگي هاي آن
283
بررسي تاثيرات تغييرات متغييرهاي رشد نانو ساختارهاي اكسيد روي در خواص حسگري آنها
284
بررسي تاثيرات تكنيك موشن كپچرز در صنعت انيميشن با رويكردي به توليدات ايراني
285
بررسي تاثيرات تكنيك موشن كپچرز در صنعت انيميشن با رويكردي به توليدات ايراني
286
بررسي تاثيرات تله‌كابين ريل رو جايگزين BRT (مطالعه موردي ميدان بزرگمهر تا ميدان احمدآباد اصفهان)
287
بررسي تاثيرات توسعه توريسم وچشم انداز آينده آن ﴿مطالعه موردي: منطقه باغ بهادران﴾
288
بررسي تاثيرات توسعه عمودي (بلند مرتبه سازي) در بافتهاي قديم شهر بابلسر با رويكرد توسعه پايدار
289
بررسي تاثيرات توليدات پراكنده با وسايل ذخيره سازي انرژي بر سيستم هاي انرژي الكتريكي
290
بررسي تاثيرات جايگزيني پودر اكسيد مس به جاي پودر مس در پودرهاي آلياژي آهن - مس اتصال يافته ديفوزيوني و مقايسه آن با پودرهاي مخلوطشده
291
بررسي تاثيرات جنگ نرم بر رفتار ونوع نگرش دانشجويان پيام نور دامغان
292
بررسي تاثيرات چرخه هاي تئوري بيوريتم بر نتايج دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان در شركت توزيع نيروي برق شيراز
293
بررسي تاثيرات حذف پيش دانشگاهي ازمقطع متوسطه ازديد دبيران دبيرستانهاي شهرشاهرود
294
بررسي تاثيرات حرارتي زير دريايي هاي ديزل
295
بررسي تاثيرات حلال هاي 402 ـ AW و 403 ـ AW و زايلن بر روي خواص رنگ هاي روغني براق در PVC ثابت
296
بررسي تاثيرات خاك براي ايمن سازي لوله انتقال گاز در برابر انواع انفجار سطحي
297
بررسي تاثيرات خصوصيات سيستم حمل و نقل در انتخاب محل سكونت خانوارها
298
بررسي تاثيرات دانش حاصل از اينترنت و دانش شخصي كارشناس
299
بررسي تاثيرات درمان همزمان سازي مجدد بطني روي ميزان رگورژيتاسيون دريچه ميترال در بيماران دچار نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت
300
بررسي تاثيرات درمان همزمان سازي مجدد بطني روي ميزان كسر تخليه اي بطن چپ دربيماران دچار نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت
301
بررسي تاثيرات دوره هاي آموزشي بر عملكرد قارغ التحصيلان مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان
302
بررسي تاثيرات ذرات سيليس دار در فرسايش قطعات مكانيكي ماشين آلات راهسازي و راهداري براساس متد آناليز روغن CoNDITION MONITORIN
303
بررسي تاثيرات رابطه رهبر-پيرو و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني(مورد مطالعه دانشگاه هاي پيام نور استان مركزي)
304
بررسي تاثيرات روابط غيررسمي مدير و كارمندان در سازمان ها
305
بررسي تاثيرات زاويه تماس بر روي بالا آمدگي آب در گوه
306
بررسي تاثيرات زغالشويي كارخانه البرز مركزي بر منابع آب زيرزميني و سطحي حوزه آبريز كارمزد (شش رودبار)
307
بررسي تاثيرات زغالشويي كارخانه البرز مركزي بر منابع آب زيرزميني و سطحي حوزه آبريز كارمزد (شش رودبار)
308
بررسي تاثيرات زيست محيطي آسفالت هاي بازيافتي
309
بررسي تاثيرات سازمان پاسخگويي سريع بر وفاداري مشتريان كدهاي USSD
310
بررسي تاثيرات سبكهاي يادگيري و انگيزه بر موفقيت تحصيلي دانشجويان در يادگيري زبان انگليسي در محيطهاي مجازي
311
بررسي تاثيرات سبوس فرآوري شده در محصولات گوشتي
312
بررسي تاثيرات ستاره هاي فيلم و رسانه هاي تصويري بر جلوه هاي رفتاري اجتماعي جوانان موردي دامغان
313
بررسي تاثيرات ستاره هاي فيلم و رسانه هاي تصويري بر جلوه هاي رفتاري و اجتماعي جوانان
314
بررسي تاثيرات سركوب مالي بر فقر در كشورهاي در حال توسعه
315
بررسي تاثيرات سركوب مالي بر فقر در كشورهاي در حال توسعه
316
بررسي تاثيرات سرمازدگي بر وضعيت اقتصادي - اجتماعي باغداران گردو در دوره زماني 1395-1390 مطالعه موردي سلسله استان لرستان
317
بررسي تاثيرات سطح گلوگز خون انسان در پاسخ نوري بافت انگشت انسان
318
بررسي تاثيرات سه روش درماني مختلف بر بازتواني بيماران مبتلا به كمردرد
319
بررسي تاثيرات سود درجه حرارت محيط در كارايي ترانسفورماتورهاي قدرت و راههاي تعديل آن
320
بررسي تاثيرات سيلدينافيل سيترات خوراكي بر پارامترهاي مايع مني: يك مطالعه ي كارآزمايي باليني متقاطع تصادفي دوسوكور
321
بررسي تاثيرات شاخص هاي توسعه در بين محله هاي جفره و بيسيم
322
بررسي تاثيرات شاهنامه فردوسي بر قالي ايران و ارائه طرحي نو بر اساس داستان هفت خان رستم
323
بررسي تاثيرات شديد آب و هوايي بر روي عملكرد حرارتي و دوام ديوارهاي خارجي ساختمان و ارائه راهكارهاي موثر در جهت بهبود رفتار ان ها
324
بررسي تاثيرات شرايط مرزي بر روي انتقال رسوب به داخل مدل يك آبگير ساحلي
325
بررسي تاثيرات شكل رزوه ايمپلنت دنداني بر ماكزيمم تنش قون مايسز در استخوان
326
بررسي تاثيرات شهر بر توسعه سياسي- فرهنگي روستاهاي پيرامون با استفاده از روش هاي ( نمونه موردي : شهر مشكين شهر)
327
بررسي تاثيرات شيوه هاي اجرائي تعزيه در تئاتر معاصر ايران
328
بررسي تاثيرات شيوه هاي اجرائي تعزيه در تئاتر معاصر ايران
329
بررسي تاثيرات شيوه هاي رنگرزي سنتي بر تخريب نوري نخ هاي پشمي رنگ شده با روناس در راستاي حفاظت قالي هاي بختياري
330
بررسي تاثيرات طرح هدفمندسازي يارانه هاي خانوار بر توليد دارو با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها؛ مطالعه موردي منوتروپين هابررسي تاثيرات طرح هدفمندسازي يارانه هاي خانوار بر توليد دارو با رويكرد پويايي شناسي سيستم ها؛ مطالعه موردي منوتروپين ها
331
بررسي تاثيرات عكاسي در ماندگاري آثار هنرهاي محيطي با تاكيد بر آثار: رابرت اسميتسون، والتر د ماريا، كريستو و ژان كلود
332
بررسي تاثيرات عمليات حرارتي و درصد آلومينيوم بر روي
333
بررسي تاثيرات عمليات وصل مجدد بر گشتاورهاي پيچشي شفت توربين - ژنراتورهاي نيروگاه هاي مسجد سليمان
334
بررسي تاثيرات عوامل اجتماعي - جمعيت شناختي بر تصميمات سفر «نمونه مورد مطالعه شهروندان اصفهاني»
335
بررسي تاثيرات عوامل اجتماعي دوران صفوي بر آثار نقاشي سياوش بيك گرجي
336
بررسي تاثيرات فرهنگي دورهء سلجوقي برروي سفالينه هاي شهرهاي كاشان و ري
337
بررسي تاثيرات فرهنگي و هنري دوره قاجار در ساخت قلمدان هاي موجود در موزه ملي ملك
338
بررسي تاثيرات فرهنگي واجتماعي اينترنت بر جوانان شهرستان كلاله
339
بررسي تاثيرات فرهنگي واجتماعي در روند توليدات هنري ايران﴿باتكيه بر فرشبافي دوران صفويه وقاجار﴾
340
بررسي تاثيرات فرهنگي، اقتصادي و سياسي مداخلات شوروي در افغانستان بين سالهاي 1332ش تا 1367ش
341
بررسي تاثيرات فلدسپار در بدنه هاي مولايت- كورديريتي
342
بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان (مطالعه موردي: شركت راهساز نيك البرز اتحاديه پيمانكاران راهسازي استان البرز )
343
بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان (مطالعه موردي: شركت راهساز نيك البرز اتحاديه پيمانكاران راهسازي استان البرز )
344
بررسي تاثيرات فيزيكي - شيميايي آلاينده محيطي بر رنگدانه هاي سربي و مسي نگارگريهاي ايران
345
بررسي تاثيرات فيزيكي پارامترهاي زاويه انحراف شفت، Tip Clearance و نوع غلاف در سامانه رانش جت خطي با روش عددي
346
بررسي تاثيرات فيلرهاي معدني داخلي بر خواص و فرآيند پلي پروپيلن
347
بررسي تاثيرات كارآفريني بر رشد اقتصادي كشور ايران
348
بررسي تاثيرات كاربري باغات و اراضي كشاورزي به كاربري مسكوني بر بافت هاي روستايي ادغام شده در شهرها با تاكيد بر تراكم (نمونه موردي: روستا شهرهاي ده كره و قصرالدشت در شيراز﴾
349
بررسي تاثيرات كدگذاري كانال در كارايي سيستم هاي راديو شناختگر لايه زيرين
350
بررسي تاثيرات كلانشهر تبريزدر كاربردي و مالكيت اراضيروستا-شهرهاي حوزه نفوذ آن(نمونه موردي:باسنمج)
351
بررسي تاثيرات كمربند وان آلن بر روي پرتوهاي كيهاني در انرژي هاي مختلف
352
بررسي تاثيرات كمي و كيفي طرح بخش سيلاب و تغذيه مصنوعي باغ سرخ شهرضا بر سفره آب زيززميني
353
بررسي تاثيرات گردشگري بر توسعه پايدار شهر قم در سال 1394
354
بررسي تاثيرات گسترش و پيشرفت فن آوري ارتباطات بر شكل گيري معماري
355
بررسي تاثيرات متقابل بين توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي با تاكيد برنقش بازار سهام
356
بررسي تاثيرات متقابل زبان وفرهنگ درچهار چوب گفتار مودبانه فارسي
357
بررسي تاثيرات متقابل سينما و نقاشي (نمونه ي موردي: ادوارد هاپر و سينما)
358
بررسي تاثيرات متقابل شاخصهاي نظام بانكي ايران ومتغيرهاي كلان اقتصادي
359
بررسي تاثيرات متقابل شرايط سياسي و اجتماعي دوران فردوسي و بيضائي در شكل گيري ديباچه نوين شاهنامه
360
بررسي تاثيرات متقابل شعر و نقاشي سهراب سپهري
361
بررسي تاثيرات متقابل نقاشي و جنگ
362
بررسي تاثيرات محافظتي عصاره هيدروالكلي گياه چوير Ferulago angulata بر كوليت اولسراتيو در موش صحرايي
363
بررسي تاثيرات مخاطرات طبيعي ومديريت توزيع شبكه انتقال نيروي برق درشهرستان كرمانشاه
364
بررسي تاثيرات مخرب ملات ماسه و سيمان در مرمت آثار سنگي محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد
365
بررسي تاثيرات مدل رئولوژيكي خون در تحليل ديناميك سيالات محاسباتي جريان خون در آنوريسم هاي مغزي
366
بررسي تاثيرات مديريت استعداد بر عملكرد سازماني كاركنان؛ (مطالعه موردي : بانك صادرات كرمانشاه)
367
بررسي تاثيرات مديريت تحول بر مديريت منابع انساني
368
بررسي تاثيرات مديريت زنجيره تامين بر رضايت مشتريان ( مطالعه موردي : نمايندگي هاي شركت ايران خودرو شهركرد )
369
بررسي تاثيرات مشاركت مشتري بر تناسب برند و وفاداري به برند در برنامه هاي مسئوليت
370
بررسي تاثيرات مكاني / فضايي اسكان غير رسمي در شهرهاي جنوب شرق ايران نمونه موردي شهر چابهار , studying the locational / special effacts of informal settlement in southeastcities of iran case study:the city of chabahar
371
بررسي تاثيرات مكاني /فضايي اسكان غيررسمي در شهرهاي جنوب شرق ايران شهر چابهار
372
بررسي تاثيرات منابع توليد پراكنده بر عملكرد اقتصادي سيستم قدرت با استفاده از شاخصهاي تلفات و آلايندگي
373
بررسي تاثيرات موج دوم جنبش زنان بر انيميشن هاي ساخته شده توسط زنان در دهه هاي هفتادو هشتاد ميلادي
374
بررسي تاثيرات موج دوم جنبش زنان بر انيميشن‌هاي ساخته شده توسط زنان در دهههاي هفتاد و هشتاد ميلادي
375
بررسي تاثيرات موقعيت گرمايش و زاويه قرار گيري محفظه مربعي متخلخل بر انتقال حرارت جابجايي طبيعي نانوسيال مس - آب
376
بررسي تاثيرات مولفه هاي طرح و مضموني هنر غرب بر نقوش سكه و تمبر دوره قاجار
377
بررسي تاثيرات مولفه هاي طرح ومضموني هنر غرب بر نقوش سكه وتمبر دوره قاجار
378
بررسي تاثيرات ميدانهاي الكترومغناطيسي روي سلولهاي بدن انسان
379
بررسي تاثيرات ناخالصي ها و شرايط عمل بر الكتروينينگ روي
380
بررسي تاثيرات ناشي از تعيين حريم شهرهاي ايران برناپايداري كالبدي سكونتگاه هاي شهري - نمونه موردي مشهد
381
بررسي تاثيرات نسبي معيارهاي موثر بر طرح فيلتر در سدهاي خاكي ﴿مطالعه موردي سدهاي كرخه و تنگه كرد باغملك﴾
382
بررسي تاثيرات نظام هاي تصوف و فتوت بر شكل گيري كتيبه هاي سفال نيشابور عصر ساماني
383
بررسي تاثيرات نظريات جوزف كمپيل بر انيميشن دنيا
384
بررسي تاثيرات نظريه پست مدرن ديكانستراكشن در معماري
385
بررسي تاثيرات نقاشي دوران سونگ ويوان بر نگارگري عهد ايلخاني
386
بررسي تاثيرات نقش انگيزه بر افزايش بهروري كاركنان در سازمان منابع طبيعي شهرستان بندرگز
387
بررسي تاثيرات نمايش هاي شرقي بر تئاتر امروز جهان با تكيه بر شيوه كاري استانيه و سكي كارگردان لهستاني
388
بررسي تاثيرات نمايش هاي شرقي بر تئاتر امروز جهان با تكيه بر شيوه كاري استانيه وسكي كارگردان لهستاني
389
بررسي تاثيرات نور و سايه بر روي آثار به جامانده از انسان پيشا تاريخي
390
بررسي تاثيرات نورپردازي بر روايت در محيط انيميشن سه بعدي
391
بررسي تاثيرات نورپردازي بر روايت در محيط انيميشن سه بعدي
392
بررسي تاثيرات نوسانات نرخ ارز، رشد نقدينگي و شكاف توليد بر تورم بر ايران
393
بررسي تاثيرات هم افزايي دو داروي تاموكسيفن وترانيلست بر سلولهاي انساني سرطاني پستان
394
بررسي تاثيرات همه پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) بر جهت‌گيري اين كشور نسبت به منطقه خاورميانه (2018-2016)
395
بررسي تاثيرات هنر تئاتر در زندان هاي ايران﴿زندان هاي عمومي مردان﴾
396
بررسي تاثيرات هنر تئاتر در زندان هاي ايران﴿زندان هاي عمومي مردان﴾
397
بررسي تاثيرات وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده ها بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
398
بررسي تاثيرات يادگيري اكتشافي برروي مهارت شنيداري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي بعنوان يك زبان خارجي
399
بررسي تاثيرات يادگيري و فراموشي بر طول سيكل بهينه توليد در مساله زمانبندي اقتصادي توليد چند محصول روي يك ماشين﴿ ELSP)
400
بررسي تاثيراتوماسيون اداري بربهبودتصميم گيري مديران اتحاديه شركت هاي تعاون روستايي شهرستان گنبدكاووس
401
بررسي تاثيراجراي مديريت ارتباط با مشتري)crm(بر جذب ،حفظ و نگهداري مشتريان (مطالعه موردي:پست بانك ايران )
402
بررسي تاثيرارتباط اولياومربيان درپيشرفت تحصيلي دانش اموزان ابتدايي گنبدكاووس
403
بررسي تاثيرارتباطات سازماني برمديريت بحران شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
404
بررسي تاثيرارتفاع و زاويه انحراف مدار بر مدت زمان دسترسي به ماهواره
405
بررسي تاثيراريگامي درافزايش خلاقيت وذهنيت دانش اموزان مقطعابتدايي ازديدگاه معلمان شهرگنبد
406
بررسي تاثيراستراتژي هاي تنوع محصول برساختارسازماني صنايع لوازم خانگي شهرصنعتي كاوه
407
بررسي تاثيراستقرارسيستم مديريت كيفيت جامع بر رضايت مشتريان
408
بررسي تاثيراشتغال زنان بر خانواده ﴿كارمندان زن شاغل در دانشگاه يزد،1378 ﴾
409
بررسي تاثيراشتغال زنان بررضايت همسراز زندگي
410
بررسي تاثيراصالت درك شده مشتري برقصدانتخاب نام تجاري با استفاده از متغيرميانجي وفاداري
411
بررسي تاثيراعتمادبنفس بررضايت شغلي كاركنان دارايي قم
412
بررسي تاثيرافزودندگزامتازون به بوپيواكايين برطول مدت بيحسي اسپاينال دربيماران كانديدعمل جراحي اندام تحتاني
413
بـررسـي تـاثيـراقدامـات مـديـريـت دانـش
414
بررسي تاثيرالگوي ارتباطي خانواده برخودكارآمدي تحصيلي با شاخصه بهزيستي روان شناختي در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر شيراز
415
بررسي تاثيرانتشار پيام‌هاي ترغيبي در رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتري و وفاداري به برند (مورد مطالعه مشتريان وب سايت نوعروس)
416
بررسي تاثيرانجمن NA بركاهش افسردگي معتادين عضو درشهرقم
417
بررسي تاثيربازاريابي داخلي بردارايي برند
418
بررسي تاثيربازي بر چگوگي رشد شخصيت كودك در سنين كودكي دوم (6-3سال )
419
بررسي تاثيربازي هاي رايانه اي برافسردگي نوجوانان
420
بررسي تاثيربازي هاي رايانه اي بررفتاراجتماعي دانش اموزان پسر مقطع راهنمايي در شهرگنبد كاووس
421
بررسي تاثيربازيهاي آموزشي تمركزفكربركاهش شدت علائم اختلال كمبودتوجه همراه باپيش فعالي دركودكان دبستاني مبتلابه اين اختلال درشهراصفهان
422
بررسي تاثيربرنامه هاي تلويزيوني بررفتار(آموزشي؛تبليغاتي اوقات فراغت)افرادخانواده درشهردولت آبادبرخوار
423
بررسي تاثيربرون سپاري فرآيند فناوري اطلاعات بر بهره وري سازمان
424
بررسي تاثيربكارگيري بازاريابي الكترونيكي درپيشبردفروش محصولات (موردمطالعه شركت نفت پارس)
425
بررسي تاثيربي والد ياباوالدبودن برسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع دبيرستان درناحيه 4استان قم درسال تحصيلي 89-88
426
بررسي تاثيرپارامترهاي ماشينكاري برمكانيزم هاي سايش ابزار هاب ازجنس فولادتندبر
427
بررسي تاثيرپارامترهاي مدلسازي برتعيين عددي ميدان دماوتغييرشكل حاصله دراتصال جوش لب به لب لوله
428
بررسي تاثيرپارامترهاي موثر بر خواص و ساختار آلياژ LM13 در فرايند ريخته گري كوبشي
429
بررسي تاثيرپايگاه اجتماعي-اقتصادي والدين برموفقيت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي خمين
430
بررسي تاثيرپذيري سينما و انيميشن از تجربيات زيبايي شناسانه نقاشي
431
بررسي تاثيرپذيري فرهنگي زنان معاود از فرهنگ شهر يزد
432
بررسي تاثيرپذيري مباني هندشرقي از گوركاني هند
433
بررسي تاثيرپروبيوتيك، نانوذرات كيتوسان و عسل بر ترميم جراحات ايجاد شده در رت هاي ديابتي شده
434
بررسي تاثيرپروتئين جيره غذايي بر رشد ابزيان
435
بررسي تاثيرپروژه مجتمع صنايع غذائي دستگرد بر توسعه پايدارشهرستان برخوار
436
بررسي تاثيرپساب تصفيه شده برخصوصيات هيدروليكي خروجي هادرسيستم آبياري قطره اي
437
بررسي تاثيرپست مدرنيسم در طراحي پوستر
438
بررسي تاثيرپلاسماي اكسيژن بر خواص ضد ميكروبي وثبات رنگي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگينه طبيعي ريشه زرشك
439
بررسي تاثيرپلاسماي اكسي‍ژن بر خواص ضدميكروبي و ثبات رنگي كالاي پشمي رنگرزي شده با رنگينه طبيعي ريشه زرشك
440
بررسي تاثيرپوشش دهي نانو الياف نايلون/CNT بر برخي خواص مكانيكي و راحتي پوشاك
441
بررسي تاثيرپوشش سنگي ،شيب وشدت بارندگي برميزان رواناب ونفوذ
442
بررسي تاثيرپيش درماني باداروي ماپروتيلين بر عمق بي حسي بلاك عصب آلوئولار تحتاني(كارآزمايي باليني)
443
بررسي تاثيرتبليغات برتقاضاي بيمه عمر در ايران (مورد مطالعه: بيمه ايران)
444
بررسي تاثيرتجارت الكترونيك برتوسعه صادرات فرش دستباف ايران
445
بررسي تاثيرتحصيلات والدين دروضعيت اقتصادي -اجتماعي خانواده وپيشرفت تحصيلي فرزندان آنها
446
بررسي تاثيرتربيت بدني بريادگيري دانش آموزان دخترمقطع ابتدايي شهرستان مينودشت ازديدگاه معلمان
447
بررسي تاثيرتركيب سهامداران برعملكردمالي ازطريق نقش ميانجي حاكميت شركتي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
448
بررسي تاثيرتريبوتيل فسفات (TBP) بر روي استخراج كادميوم از محلولهاي DEHPA و MEHPA
449
بررسي تاثيرتعهد سازماني بر اثربخشي تيم هاي مالي ستاد جمعيت هلال احمر
450
بررسي تاثيرتغذيه برروي يادگيري دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي اصفهان منطقه جرقويه سفلي
451
بررسي تاثيرتغذيه بريادگيري دانش آموزان دخترمقطع ابتدايي شهرستان گاليكش ازديدگاه معلمان
452
بررسي تاثيرتغذيه زودرس بعد از عمل جراحي سزارين بر ميزان ايلئوس در بيماران سزارين شده بيمارستان الزهراء (س ) رشت در سال 82-1381
453
بررسي تاثيرتغييرات(تكانه هاي مثبت و منفي)نرخ ارز بر سطح تورم در كشورطي دوره 1368-1392
454
بررسي تاثيرتكنولوژي اطلاعات برفرايندتصميم گيري ومديريت درسازمان شهرداري منطقه ي 2 استان قم
455
بررسي تاثيرتنش خشكي ونيتروژن برخصوصيات پروتين هاي محلول وبرخي صفات فيزيولوژيكي دردورقم سورگوم علوفه اي
456
بررسي تاثيرتنشهاي پسماند ناشي از جوش بر استحكام كمانش پوسته هاي استوانه اي
457
بررسي تاثيرتهاجم فرهنگي بر روي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شبانكاره
458
بررسي تاثيرتوانمند سازي نيروي انساني بر بهره وري سازماني
459
بررسي تاثيرتوانمنديهاي بازاريابي بربهبود عملكردصادراتي شركتهاي صنايع كوچك استان كردستان
460
بررسي تاثيرتورم برصنايع كوچك
461
بررسي تاثيرتورم و نقدينگي برسودآوري بانك هاي خصوصي درايران طي سال هاي1395-1384( مطالعه موردي : بانك پاسارگاد)
462
بررسي تاثيرجهت بول سوزن بر ميزان موفقيت تكنيك بي حسي داخل ليگامان
463
بررسي تاثيرجو فروشگاه وارزش ادراك شده برنيت رفتاري مشتريان بانقش ميانجي رضايت مشتريان
464
بررسي تاثيرچند نوع مواد آنتي استاتيك بر روي پلي استر
465
بررسي تاثيرحدآستانهاي كسري بودجه وحق الضرب پول بررشداقتصادي (موردكاوي تجربي اقتصادايران )
466
بررسي تاثيرحضور خنك كار Minimum Quantity Lubrication) MQL) در فرايند سنگزني
467
بررسي تاثيرحمايت معلم وگفتمان مشاركتي همسالان براكتساب زمان ونموددرمنطقه همجواررشد: نگرش اجتماعي - فرهنگي , The Effect of Teachers Scaffolding and Peers Collaborative Dialogue on the Acquisition of Tense and Aspect in the Zone of Proximal Development: A Sociocultural Perspective
468
بررسي تاثيرخاك ورزي و عدم خاك ورزي و ميزانهاي مختلف مصرف كود ازته بر خصوصيات كمي و كيفي گندم ديم باران
469
بررسي تاثيرخانواده بربزهكاري نوجوانان
470
بررسي تاثيرخانواده ومدرسه درجامعه پذيري سياسي دانش آموزان دختروپسرمقطع پيش دانشگاهي شهرستان تركمن
471
بررسي تاثيرخطاي تك رخدادي برروي مدارحلقه قفل فازوطراحي ساختار مقاوم دربرابرتابش
472
بررسي تاثيرخلاقيت ونوآوري برعملكردمديران مدارس
473
بررسي تاثيردرس مهارت هاي زندگي در عزت نفس دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان فسا
474
بررسي تاثيردست برتري برمهارت خواندن وسطوح آن دردانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرتهران
475
بررسي تاثيردوستيابي هاي اينترنتي درروابط اجتماعي بين جوانان 18-30سال
476
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي بر مدگرايي در بين دختران 18-15سال شهر اصفهان
477
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي برروي زنان خانه دارشهرباباحيدر
478
بررسي تاثيررسانه هاي جمعي برسبك زندگي در بين ساكنان 30ـ20در شهرستان گنبد كاووس
479
بررسي تاثيررشته تحصيلي دانشجويان دانشگاهه هاي شهرستان فارسان برميزان دينداري آن ها
480
بررسي تاثيررطوبت زدايي از هواي برگشتي درمصرف انرژي استخرهاي شنا
481
بررسي تاثيررفتار فروشندگان سوپر ماركتي بر ميزان وفاداري مشتريان آنها
482
بررسي تاثيررفتاردرماني گروهي برعلائم هراس اجتماعي دانشجويان دختردانشگاه اصفهان
483
بررسي تاثيررفتاروالدين برعزت نفس يااعتمادبه نفس كودكان درمحيط اجتمايي ودر بزرگسالس
484
بررسي تاثيررهبري اخلاقي برفرسودگي شغلي كاركنان باتوجه به نقش ميانجي وجدان كاري
485
بررسي تاثيررهبري تحول گرابركارايي كاركنان درسازمان تامين اجتماعي استان هرمزگان
486
بررسي تاثيرساختارسرمايه برسودآوري شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار
487
بررسي تاثيرسبك رهبري بررضايت شغلي باميانجيگري ادراك سياست سازماني
488
بررسي تاثيرسبك مديريت مديران دبيرستانهاي دخترانه شهرستان املش بررضايت شغلي دبيران
489
بررسي تاثيرسرمايه اجتماعي بررضايت از زندگي درميان جوانان شهرستان گنبدكاووس
490
بررسي تاثيرسرمايه فكري بر فرهنگ تمكين مالياتي موديان مالياتي
491
بررسي تاثيرسياست قيمت‌گذاري محدوده بر تغيير الگوي سفر شهروندان محدوده مركزي شهر اصفهان با استفاده از مدل‌هاي فعاليت‌مبنا
492
بررسي تاثيرسيستم‌هاي كار با كارايي بالا بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شركت كمك‌ فنر سازي ايندامين)
493
بررسي تاثيرسيستم‌هاي كار با كارايي بالا بر اثربخشي سازماني با نقش واسطه سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شركت كمك‌ فنر سازي ايندامين)
494
بررسي تاثيرسيليسيم بر ريز ساختار و فولادهاي كششي دو فازي
495
بررسي تاثيرشايستگي هاي متمايزبرسطح نوآوري درسازمان (باتاكيدبرسرمايه انساني مورد مطالعه شركت صنايع آذرآب)
496
بررسي تاثيرشبكه و رسانه اجتماعي برقصدخريدمشتريان ديجي كالابرمبناي تحليل مسير
497
بررسي تاثيرشخصيت برسلامت روان دانشجويان پيام نور
498
بررسي تاثيرشعاع هيدروليكي وزبري سطحي سنگدانه هاي اشباع برتحليل غيرخطي-غيرماندگارجريان درمحيط هاي متخلخل
499
بررسي تاثيرشفافيت سازماني بركاهش فساد اداري باميانجيگري اعتمادسازماني(موردمطالعه كاركنان بيمارستان پانزده خردادورامين
500
بررسي تاثيرشيوه ي اجتماعي بر افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس دانش اموزان دختر دوره ي راهنمايي تحصيلي استان بوشهر
501
بررسي تاثيرعزت نفس برعملكردهاي بيروني دانش آموزان پايه سوم مقطع متوسطه رشته رياضي فيزيك درناحيه2استان اصفهان
502
بررسي تاثيرعصاره گياه (Feralgo Angulata) برروي تكثيرسلول هاي سرطاني والقاي آپوپتوز
503
بررسي تاثيرعصاره گياه گلپرروي فعاليت آنزيم هاي قلبي و پروفايل ليپيدي سرم خون در رتهاي نر مسموم شده با داروي سيكلوفسفاميد
504
بررسي تاثيرعصاره هاي مختلف زعفران براسترس مزمن در موش صحرايي (رت ).
505
بررسي تاثيرعضويت درتعاونيهاي توليدي برميزان سرمايه اجتماعي مطالعه تعاوني هاي بخش طيور شهرستان كرمانشاه
506
بررسي تاثيرعملكرد سازمان تعزيرات حكومتي بر فضاي كسب و كار از نگاه مديران
507
بررسي تاثيرعمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي سوپرآلياژ پايه نيكل IN100
508
بررسي تاثيرعمليات حرارتي سريع بر ريز ساختار و سختي آلياژ 356
509
بررسي تاثيرعناصر آميخته بازاريابي بر رفتار خريد عمده فروشان
510
بررسي تاثيرعواطف والدين بر روي پيشرفت تحصيلي فرزندان
511
بررسي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي خدمات برتصميم وانتخاب مشتريان درشركتهاي بيمه بازرگاني خصوصي در منطقه 6 تهران
512
بررسي تاثيرعوامل آميخته بازاريابي خدمات برتصميم وانتخاب مشتريان درشركتهاي بيمه بازرگاني خصوصي در منطقه 6 تهران
513
بررسي تاثيرعوامل ادراكي پيام هاي نام تجاري ايرانسل برجلوگيري ازجذب مشتركين اپراتورهمراه اول درشهرهمدان
514
بررسي تاثيرعوامل اقتصادي واجتماعي برميزان تمايل افرادبراي تقاضاي بيمه عمردرشهرستان خواف
515
بررسي تاثيرعوامل جامعه شناختي درشكل گيري ديدگاههاي سوررئاليستي
516
بررسي تاثيرعوامل سازماني وعوامل انگيزش مشتريان بر عملكرد تجاري موسسه اعتباري ثامن
517
بررسي تاثيرعوامل مختلف در ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات پستي در شهرستان گرگان
518
بررسي تاثيرعوامل نهادي وشبكه اي برتمايل فعال به جانشين پروري درشركت سوخت هسته اي ايران
519
بررسي تاثيرغلظت ونوع سولفات موجوددرآب درياوتروخشك شدن متوالي بربتن حاوي ميكروسيليس ،سرباره و پودرسنگ آهك
520
بررسي تاثيرفاكتورهاي محيطي موثر بر افشاي اطلاعات درمحيط تجارت اجتماعي- مورد مطالعه : استفاده كنندگان از شبكه تلگرام در تهران
521
بررسي تاثيرفرقه هاي شيطان پرستي برروي جوانان وروندگسترش آن درايران
522
بررسي تاثيرفرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني در مجموعه شركت هاي داروسازي خوارزمي استان تهران
523
بررسي تاثيرفرهنگ سازماني براجراي استراتژي وارزيابي ريسك فرهنگي استراتژيهادرشركت سهامي ذوب آهن اصفهان
524
بررسي تاثيرفعال سازي مكانيكي مخلوط پودرايلمنايت - گرافيت برتشكيل لايه‌ي كامپوزيتي Fe-TiC‌ روي فولاد ساده‌ي كربني به روش GTAW
525
بررسي تاثيرفعاليت مشاوران راهنمايي برمشكلات تحصيلي - رفتاري دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك آ- پ استان قم
526
بررسي تاثيرفعاليت هاي عمراني ،اقتصادي اداره جهادكشاورزي شهرستان كرج برروندمهاجرت روستائيان بخش اشتهارد
527
بررسي تاثيرفعاليت هاي منابع انساني بركارآفريني مديران مدارس غيردولتي استان گيلان بانقش واسطه اي تعهدسازماني
528
بررسي تاثيرفعاليتهاي هنري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان برافزايش خلاقيت كودكان ونوجوانان محلات
529
بررسي تاثيركارت هوشمند سلامت درارتقاءكيفيت خدمات درماني ازديدگاه كاركنان ومديران بيمارستان
530
بررسي تاثيركاهش ضايعات محصول گندم دراقتصاد كشور
531
بررسي تاثيركمبودآهن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي دخترانه شهرستان مراوه تپه
532
بررسي تاثيركيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان اداره غله گنبدكاووس
533
بررسي تاثيركيفيت زندگي كاري ومسئوليت پذيري بركارآفريني سازماني دراداره مخابرات شهرستان خرم آباد
534
بررسي تاثيرگذارترين متغيرها در وفاداري به نام تجاري در بانك شهر
535
بررسي تاثيرگذاري انعطاف پذيري منابع انساني و منابع مالي بر سيستم عملكرد سازمان ها
536
بررسي تاثيرگذاري انعطاف‏پذيري منابع انساني و منابع مالي بر سيستم عملكرد سازمان ها
537
بررسي تاثيرگذاري معنويت محيط كار بر كيفيت خدمات سازمان با لحاظ نمودن نقش تعهد سازماني در شهرداري تهران
538
بررسي تاثيرگرايش كارافرينانه و قابليت هاي سرمايه انساني بر عملكرد شركتهاي كارافرين مستقر با نقش دوسوتواني نوآوري در شركت هاي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
539
بررسي تاثيرگسترش مفاهيم قرآني برسلامت روان درجامعه معتادين
540
بررسي تاثيرمؤلفه هاي سرمايه اجتماعي برتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي دهستان ونداده)
541
بررسي تاثيرمداخله آموزشي دركاهش عوامل استرسزادردانش آموزان دخترمقطع پيش دانشگاهي ناحيه دوكرج در سال تحصيلي 1384
542
بررسي تاثيرمداخله گروهي مصاحبه انگيزشي بر اهمالكاري دانش آموزان دخترمتوسطه شهر اصفهان در سال 1393
543
بررسي تاثيرمديرت سرمايه انساني برحافظه سازماني درشركت فردوس سازه فارس
544
بررسي تاثيرمديريت استراتژيك منابع انساني برعملكردسازماني بادرنظرداشتن نقش ميانجيج وروابط كاركنان سازمان درشركت ماموت ديزل
545
بررسي تاثيرمديريت استعدادبررفتارشهروندي سازماني كاركنان اداره پست
546
بررسي تاثيرمديريت بازاريابي برافزايش فروش داخلي وجهاني محصول سوهان قم
547
بررسي تاثيرمديريت دانش مشتري برنوآوري سازماني بانقش ميانجي فناوري اطلاعات در سيستم بانكي استان كرمان
548
بررسي تاثيرمديريت كنترلهاي فروش برعملكرد فروش محصولات جديد با نقش ميانجي نوآوري كاركنان فروش در مطالعه شركتهاي تامين كننده تجهيزات آموزشي
549
بررسي تاثيرمديريت كنترلهاي فروش برعملكرد فروش محصولات جديد با نقش ميانجي نوآوري كاركنان فروش در مطالعه شركتهاي تامين كننده تجهيزات آموزشي
550
بررسي تاثيرمشخصات كاتاليست هاي زئوليتي دربازده توليدبيوديزل ازروغن هاي نباتي
551
بررسي تاثيرمشكلات رفتاري كودكان محروم ازپدردرپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي وراهنمايي شهرستان گنبدكاووس
552
بررسي تاثيرمصرف سه پيش دارو(گاباپنتين، سلكوكسيب واستامينوفن) بر شدت دردپس از عمل در بيماران تحت درمان پلاك گذاري شكستگي تايپ c1 وc2 ديستال فمور
553
بررسي تاثيرمصرف مكمل سولفات روي در پيشگيري از اسهال ناشي از مصرف كو اموكسي كلاو در كودكان 6 تا 60 ماهه
554
بررسي تاثيرمكملCoQ10بر نوروپاتي،قند خون،مقاومت به انسولين،پروفايل چربي وبرخي شاخص هاي پيش التهابي وآنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
555
بررسي تاثيرمكملCoQ10بر نوروپاتي،قند خون،مقاومت به انسولين،پروفايل چربي وبرخي شاخص هاي پيش التهابي وآنتي اكسيداني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
556
بررسي تاثيرمواد تغيير فاز دهنده بر عملكرد حرارتي مخازن ذخيره آب گرم
557
بررسي تاثيرموقعيت استراتژيك برعملكردبانك كشاورزي درچهارچوب بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي استان لرستان )
558
بررسي تاثيرموقعيت ژيوپلتيكي خليج فارس برتعديل سياست خارجي انتقادي دولت احمدي نژاددررابطه با كشورهاي عضوشوراي هم كاري خليج فارس
559
بررسي تاثيرمولفه هاي قابليت هاي صادراتي پويا بر مزيت رقابتي وعملكرد سازماني باتاكيد بر متغير شدت رقابت در شركت كاله
560
بررسي تاثيرميزان دينداري برسلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نورگنبدكاووس (سال تحصيلي 91-90 )
561
بررسي تاثيرنانو و ميكرو ذرات سيليسيم دار بر تراكم و استحكام نسوزهاي منوليتيك Al2O3-SiO2-SiC-C
562
بررسي تاثيرنحوه بهره گيري ازاوقات فراغت بركيفيت كاركاركنان
563
بررسي تاثيرنحوه قرارگيري نانو الياف بر استحكام رگ مصنوعي توليدي به روش الكتروريسي
564
بررسي تاثيرنرم افزارهاي آموزشي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان مراوه تپه
565
بررسي تاثيرنسبت ابعادي المان حجمي معرف (RVE) در محاسبه مدول يانگ پليمرتقويت شده با نانولوله كربن
566
بررسي تاثيرنسبت ابعادي المان حجمي معرف (RVE) در محاسبه مدول يانگ پليمرتقويت شده با نانولوله كربن
567
بررسي تاثيرنقش بازي دررشد ذهني و روان كودكان پسراز تولدتا6سالگي شهرستان كلاله ازديدگاه مربيان
568
بررسي تاثيرنقش بازي دررشدذهني ورواني كودكان ازتولدتاشش سالگي شهرگرگان از ديدگاه مربيان مقطع پيش دبستاني
569
بررسي تاثيرنقش تربيتي والدين در مسئوليت پذيري كودكان (4-7) شهر امام حسن سال 90-89
570
بررسي تاثيرنگري دانش آموزان نسبت به معلم بر موفقيت حرفه اي هم در منطقه ده آموزش و پرورش
571
بررسي تاثيرنوآوري خدمات و نوآوري فرآيند برخلق ارزش مشتري با نقش ميانجي كيفيت خدمات ادراك شده درصنعت بيمه
572
بررسي تاثيرنوع ارتباط كاركنان بررضايت مشتريان دربيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
573
بررسي تاثيرنيروي محوري در اندركنش ديناميك خط و قطار درخطوط بالاستي
574
بررسي تاثيرنيوبيوم بررشد دانه هاي فولادكربن‌دهي شده۱/۷۰۱۶
575
بررسي تاثيرهاي پيمانهاي ارزي ب صادرات كالاهاي صنعتي طي سالهاي 1360-1375
576
بررسي تاثيرهدفمندي يارانه ها و پرداخت نقدي آن بر هزينه ها و امنيت غذايي خانوارهاي شهري تهران با تÊكيد بر هزينه خوراك
577
بررسي تاثيرهمزمان دماي پيش گرم ميزان كرنش ونرخ سردشدن برخواص مكانيكي وريزساختارفولادميكروآلياژي 3OMSV6بااستفاده ازروش طراحي آزمايشات )DOE(
578
بررسي تاثيرهوش هيجاني بر تعلق خاطركاري متروي خط 5 تهران
579
بررسي تاثيرهوش هيجاني برروي سازگارياجتماعي دختران مقطعدبيرستان منطقه راميان
580
بررسي تاثيرهوش هيجاني برسلامت روان دانشجويان روانشناسي ورودي 90ـ89دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
581
بررسي تاثيرهوش هيجاني درموفقيت بركارآفريني در ميان صاحبان كارخانجات شركاي صنعتي استان گلستان
582
بررسي تاثيرواحدهاي داخلي (وظيفه اي) سازمان براستراتژي توسعه محصولات جديددرشركت بهداشتي تاژ
583
بررسي تاثيروسايل ارتباط جمعي برنگرش فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بوشهر در سال تحصيلي 89-88
584
بررسي تاثيروعملكرد اينترنت درزندگي جوانان ساكن شاهروددرسال88
585
بررسي تاثيرونقش علوم انساني درجنگ نرم
586
بررسي تاثيرويژگي هاي محصول برميزان فروش محصولات شركت شيرين عسل ،ازديدگاه مصرف كننده نهايي
587
بررسي تاثيرويژگي هاي محصول برميزان فروش وكيفيت محصولات (شركت فرآورده هاي گوشتي تهران (سوليكو)ازديدگاه مصرف كننده نهايي وعمده فروشان
588
بررسي تاثيرويژگيهاي شخصيتي (درونگرايي - برونگرايي )براعتمادبنفس جوانان تحصيلكرده فاقدشغل درشهرستان زرنديه درسال 1386
589
بررسي تاثيرويژگيهاي هوش هيجاني برعملكردمالي ازطريق نقش ميانجي بازاريابي رابطه مند، كيفيت خدمات و رضايت مشتري (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)
590
بررسي تاثيريارانه هاي دولت برقيمت كالاهاي وارداتي
591
بررسي تاثيز شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط خانوادگي ﴿با تاكيد بر كاربران كرمانشاهي ﴾
592
بررسي تاثيير تجارت الكترونيك بر توسعه صادرات خرما شهرستان سراوان
593
بررسي تاثيير درگيري محصول و اعتماد بر قصد خريد آنلاين
594
بررسي تاثيير كيفيت ادراكي و آگاهي برند بر وفاداري و ارزش ويژه برند
595
بررسي تاثيير ويژگي هاي نو آورانه مديران زن بر عملكرد كسب و كار مورد مطالعه
596
بررسي تاج حرارتي غلتك در فرآيند نورد و تاثير آن برعيب موج ورق
597
بررسي تاخير ازدواج دختران و پسران 30 سال به بالا
598
بررسي تاخير مداخله مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان طارم
599
بررسي تاخيرات پروازهاي هما و راه هاي كاهش آن
600
بررسي تاريخ تحول آموزش وپرورش در روستاي صيد آباد
601
بررسي تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد از پايان زنديه تا دوره ناصر الدين شاه قاجار﴿1209/1264 ه. ق/ 1794/1848 م﴾
602
بررسي تاريخ تحولات طراحي و توليد قالي مشهد از سال 1250 تا 1350
603
بررسي تاريخ تشيع ايل بختياري
604
بررسي تاريخ روابط سلطان نشين عمان و عربستان سعودي در فاصله سال‌‌هاي 1745م تا1979م.
605
بررسي تاريخ سياسي - اجتماعي سنقر و كليايي از اوايل دوران اسلامي تا دوره پهلوي
606
بررسي تاريخ سياسي ، اجتماعي و فرهنگي همدان در دوره صفويه
607
بررسي تاريخ شفاهي طراحي گرافيك مدرن ايران ﴿از دهه ي ٢0 تا پايان دهه ي ٤0 شمسي﴾
608
بررسي تاريخ شكل‌گيري دانشگاه اصفهان و تأثير سياسي و فرهنگي آن در پهنه حيات شهري اصفهان (1357-1325(
609
بررسي تاريخ عكاسي اهواز
610
بررسي تاريخ عكاسي عثماني بين سال هاي 1923 _ 1850
611
بررسي تاريخ عكاسي معماري ايران تا سال 1357 هجري شمسي
612
بررسي تاريخ كاشت بر شش رقم ذرت شيرين در منطقه كرج
613
بررسي تاريخ كليساهاي اصفهان در عصر صفويه
614
بررسي تاريخ معاصر فرش كرمان ﴿راور﴾
615
بررسي تاريخ موغام در آذربايجان ايران و تغييرات در شيوه تبريز
616
بررسي تاريخ نفت مسجد سليمان و تÊثيرات منطقه اي و بين المللي آن [از آغاز تا پايان دوره اول پهلوي 1320 ه.ش .]
617
بررسي تاريخچه تدفين و حرارتي سازندهاي ميادين اهواز ، آزادگان و دارخوين
618
بررسي تاريخچه روشها و فنون تدريس از ابتدا تا كنون
619
بررسي تاريخچه عكاسي در كاشان با تاكيد بر عكس هاي دوره نايبيان
620
بررسي تاريخچه عكاسي يزد
621
بررسي تاريخچه موسيقي در شاهرود
622
بررسي تاريخچه و ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق ايران
623
بررسي تاريخچه و روند توسعه ي راه آهن سريع السير در جهان و ويژگي آن ها
624
بررسي تاريخچه و سير تحول شعر ولايي در گيلان
625
بررسي تاريخچه و قابليت هاي فني نقاشي فرسك
626
بررسي تاريخچه و نحله هاي نقد هنري در ايران با تاكيد بر حوزه نقاشي (دوره تيموريان تا دوره معاصر)
627
بررسي تاريخنگاري محلي كرمان از افضل الدين كرماني تا ملا محمد مؤمن كرماني
628
بررسي تاريخنگاري يعقوبي با تكيه بر جنبه هاي اجتماعي و مردم شناختي
629
بررسي تاريخي ، فن شناسي ، آسيب شناسي و ارائه طرح محافظتي نقاشي هاي پيش از تاريخ اشكفت ، آهوي بستك
630
بررسي تاريخي احزاب و جريان‌هاي سياسي در همدان از مشروطه تا انقلاب اسلامي 1979-1906م /1357-1285ه. ش
631
بررسي تاريخي امكانات سفر و فرهنگ مهمان¬نوازي در دوره تيموريان (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
632
بررسي تاريخي انديشه متفكران مسلمان در شكل گيري مفهوم امت واحده ( تا قرن 7 هجري)
633
بررسي تاريخي تحولات سينماي چين با نگاهي به آثار چن كايگه و ژانگ ييمو
634
بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه هاي معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بويه، در بغداد
635
بررسي تاريخي تمهيد"DEUSŸEX Machina" يا "خداي ماشيني" در درام
636
بررسي تاريخي جايگاه علم التكليس در طب سنتي ايراني اسلامي بعد از اسلام تا قرن 13 هجري
637
بررسي تاريخي حرفه‌ها و مشاغل عصر تيموري(771تا 911ق)
638
بررسي تاريخي دعاوي امارات متحده عربي در خصوص جزاير سه¬گانه ايران (قبل و بعد از انقلاب اسلامي)
639
بررسي تاريخي روابط ايران و غرب با محوريت سلطه ( در دوران قاجار و پهلوي اول )
640
بررسي تاريخي روابط ايران و غرب بامحوريت سلطه (در دوران قاجار و پهلوي اول)
641
بررسي تاريخي روند گسترش اسلام در قفقازتا پايان دوره ايلخانان
642
بررسي تاريخي رويكرد حقوقي قرآن درباره شيوه برخورد با زنان در اختلافات خانوادگي با تكيه بر آيه 34 سوره نساء
643
بررسي تاريخي زندگاني خواجه عبيدالله احرار (م: 895 ق) و تأثير او بر زمانه اش
644
بررسي تاريخي سبك زندگي ايراني- اسلامي بر اساس انديشه و سيره امام خميني(ره)(1368- 1341ه.ش)
645
بررسي تاريخي سلامت معنوي از ديدگاه روايات معصومين (عليهم السلام)
646
بررسي تاريخي شكل گيري سبك گل ومرغ در هنر ايران با تاكييد بر دوران زند وقاجار
647
بررسي تاريخي عكسهاي قوم‌شناسانه ي كردستان ايران (ولايت اردلان در دوره‌ي قاجار)
648
بررسي تاريخي عملكرد شركت هاي چند مليتي فرش در توليد فرش ايران
649
بررسي تاريخي عوامل زوال اصناف فراموش شده بازار اصفهان از ابتداي قاجار تا انقلاب اسلامي
650
بررسي تاريخي فريضه خمس در مذاهب اسلامي تا قرن پنجم هجري (با تأكيد بر مذهب شيعه)
651
بررسي تاريخي فعاليت هاي نمايشي زرتشتيان ايران ﴿1357 - 1304 خورشيدي﴾
652
بررسي تاريخي فعاليت هاي نمايشي زرتشتيان ايران﴿1357-1304 خورشيدي﴾
653
بررسي تاريخي فن شناسي آسيب شناسي و ارائه طرح محافظتي نقاشي هاي پيش از تاريخ اشكفت آهوي بستك
654
بررسي تاريخي كتابخانه هاي شاهزادگان و اميران تيموري در قرن نهم ه.ق
655
بررسي تاريخي موسيقي در دوره باروك - زندگينامه ژان فليپ رامو - آناليز هارموني و فرم سوئيت لامينور براي كلاويه - نظرياتي پيرامون نحوه نواختن آثار رامو براي هارپسيكورد روي پيانو
656
بررسي تاريخي نقش اصناف و پيشه وران در تحولات اجتماعي و اقتصادي دوره ي غزنويان
657
بررسي تاريخي نقش جريان اسلام گرا در فرآيند نظام سازي جمهوري اسلامي ايران (1357 تا 1368 هـ.ش/ 1979م-1989م)
658
بررسي تاريخي نقش سياسي-فرهنگي مرجعيت شيعه در دوره صفوي (1135-996ه ق)
659
بررسي تاريخي نهادينه شدن انفاق در ايران )مطالعه موردي: شهر كرمانشاه(
660
بررسي تاريخي و تحليلي، امر به معروف و نهي از منكر ائمه﴿از آغاز امامت امام حسن مجتبي ﴿عليه السلام﴾ تا امام باقر﴿عليه السلام﴾
661
بررسي تاريخي وضعيت پوشاك در دربار خلافت عباسيان (132-656 ه.ق)
662
بررسي تاريخي وضعيت پوشاك در دورۀ تيموريان(771- 912 ه.ق)
663
بررسي تاريخي وضعيت تشيع در تانزانيا ﴿از قرن 19 ميلادي به بعد﴾
664
بررسي تاسيسات معدني
665
بررسي تاسيسات معدني
666
بررسي تاصير ولتاژ بر رله ديستانس در خطوط انتقال
667
بررسي تاكتيك هاي نظامي پيامبر در جنگ ها
668
بررسي تاكستانهاي انگوردر روستاي سرحوضك شهرستان كاشمر
669
بررسي تاكسونومي خانواده SALICACEAE در ايران
670
بررسي تاكسونومي عنكبوت‌هاي منزوي جنس Loxosceles ، (Araneae: Sicariidae) با استفاده از داده‌هاي ريخت‌شناسي و مولكولي در ايران
671
بررسي تاكسونومي گندميان رويشگاههاي مرطوب و حفاظت شده استان اصفهان
672
بررسي تاكسونومي و بيو اكولوژي سر خرطومي هاي ساقه خوار كلزا در استان مازندران
673
بررسي تاكسونومي و تنوع جنس Sorghum L. در ايران با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناختي و مولكولي
674
بررسي تاكسونومي و روابط بين گونه اي بخش Trifolium از جنس Trifolium در ايران
675
بررسي تاكسونومي و روابط بين گونه اي بخش Trifolium از جنس Trifolium در ايران
676
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي جنس Leucopoa از طايفه Poeae در ايران
677
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي جنس LOLIUM L در ايران
678
بررسي تاكسونومي و سيتو تاكسونومي گونه Cynodon Dactylon ( L.) در ايران
679
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Eremopoa Roshev در ايران
680
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس Vulpia C.C. Gmel. از طايفه Poeae در ايران
681
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنس هاي Dactylis L.و Cynosurus L. در ايران
682
بررسي تاكسونومي و سيتوتاكسونومي جنسCatabrosa P.Beauv. در ايران
683
بررسي تاكسونوميك جنس Agroyron Gaertner در ايران
684
بررسي تاكسونوميك گونه Lagochilus macracanthus Fish. et mey. درايران
685
بررسي تاكسونوميك گونه هاي وحشي و كولتيوارهاي زراعي بادام در استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
686
بررسي تاكسونوميكي طايفه Senecioeae Cass در ايران
687
بررسي تاكسونوميكي طايفه senecioneae cass در ايران
688
بررسي تاكسونوميكي گونه هاي جنس Plantago (بارهنگ ) در استان اصفهان
689
بررسي تامين مالي در رويكرد ارجاع كار از روش BOT به همراه مطالعه موردي
690
بررسي تامين نيروي انساني و تعيين ميزان مشاركت ملي در يك پروژه نيروگاه هسته اي
691
بررسي تانير كاربرد سطوح ورمي‌كمپوست، محلول‌پاشي چاي كمپوست و اسيدهيوميك بر رشد و عملكرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
692
بررسي تاهل و تجرد در ميزان افسردگي دانشجويان استان قم
693
بررسي تاويلي نمونه هاي تيپيكال افسانه هاي كودكان
694
بررسي تايپوگرافي جلد كتاب در ايران در دو دهه گذشته
695
بررسي تايپوگرافي در سه دهه ي 1340 تا آخر 1360 خورشيدي
696
بررسي تايپوگرافي در طراحي جلد كتاب هاي با مضامين ادبي - اجتماعي سه دهه ي اخير ايران
697
بررسي تايپوگرافي دو دهه اخير ايران
698
بررسي تايپوگرافي سه بعدي در حروف فارسي
699
بررسي تايپوگرافي كتاب كودك
700
بررسي تايپوگرافي و تاثير پذيري از فرم ها و نقوش طبيعت
701
بررسي تاير اشتغال بر ازدواج جوانان
702
بررسي تايرهاي بدون باد با تمركز بر مواد مورد استفاده و هندسه‌ي ساخت آن‌ها
703
بررسي تاييد ابراز وجود بر عزت نفس دختر و پسر 30-20 سال شهر اهواز
704
بررسي تاييد بكارگيري تكنولوژي آموزشي بر فرآيند ياد دهي - يادگيري از ديدگاه آموزگاران ابتدايي منطقه بندرتركمن در سال تحصيلي 94 - 93
705
بررسي تبادل يون راديو نوكلئيدهاي 3+Ce و 4+Th بر روي زئوليت P سنتزشده از كلينوپتيلوليت طبيعي منطقه ميانه و محاسبه پارامترهاي ترموديناميكي مربوطه
706
بررسي تبديل آنزيمي هيدروكربن هاي سبك به محصولات با ارزش افزوده بالا
707
بررسي تبديل صداو اثرات روش هاي مختلف آناليز و سنتز گفتار در آن
708
بررسي تبديل فضاي رنگ ، تبديل ويولت و كوانتيزه كردن در فشرده سازي تصوير با استفاده از 2000 JPEG
709
بررسي تبديل فوريه توابع دو نقطه (كرين ) در كوانتش فضاي كرين
710
بررسي تبديل كاتاليستي خوراك LPG به تركيبات آروماتيكي
711
بررسي تبديل كاتاليستي غير اكسيدي پارافين ها به آرماتيك ها
712
بررسي تبديل كاتاليستي غيراكسيدي پارافين هاي سبك به آروماتيك ها
713
بررسي تبديل كارخانه هاي نساجي قديمي ايران به موزه هاي صنعتي به عنوان كاربري نوين (مطالعه موردي كارخانه هاي نساجي اصفهان و يزد)
714
بررسي تبديل مواد آلي موجود در پساب‌هاي قوي به مواد شيميايي با ارزش افزوده بالا (اسيدهاي چرب فرار) با استفاده از پيل سوختي ميكروبي
715
بررسي تبديل ميكروسكوپ نوري به ميكروسكوپ فلورسانس و مطالعه ماهيت آنتي اكسيداني يك شيفت باز جديد بر پايه اورتو فنيلن دي‌آمين و وانيلين و كاربرد آن در جلوگيري از اكسايش ليپيد غشاء گلبول قرمز
716
بررسي تبديلات رادون و دختران آن برحسب زمان و محاسبه‌ي فعاليت لحظه‌اي گاما رادون با آشكارسازهاي نيمه رسانا
717
بررسي تبعات اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،رواني كارگران ايراني به كشور كويت و علت مهاجرت آنها
718
بررسي تبعيضات جنسيتي و نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي - سياسي در افغانستان
719
بررسي تبلور ثانويه در كوپليمرهاي اتفاقي اتيلن و الفينها
720
بررسي تبليغات (رودررو – محيطي – رسانه اي ) بر جذب مشتريان در موسسه اعتباري ثامن
721
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
722
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
723
بررسي تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران
724
بررسي تبليغات تجاري در شاهين شهر
725
بررسي تبليغات تجاري در مطبوعات
726
بررسي تبليغات تجاري دررشدفروش بيمه هاي زندگي درشهرستان مينودشت
727
بررسي تبليغات تعاملي در جهان " رويكردي فراتر از كاربرد عناصر بصري در تبليغات "
728
بررسي تبليغات حجمي ﴿ بيلبورد ﴾
729
بررسي تبليغات در بازاريابي
730
بررسي تبليغات روزنامه‌هاي سراسري دوره پهلوي اول و تأثير آن در تغييرات اجتماعي(1304-1320ش/1925-1941م)
731
بررسي تبليغات محيطي ايران
732
بررسي تبليغات محيطي شهر ميبد از ساختار بصري تا بيان تصويري
733
بررسي تبليغات مطبوعاتي ايران از آغاز دههي پنجاه تا امروز
734
بررسي تبليغات نوشابه اي غيرالكلي
735
بررسي تبليغات و كيفيت آن در مطبوعات امروز ايران
736
بررسي تبيين تاثير رفتار شهروندي سازماني بر رضايت مشتري و ارزش ويژه مارك تجاري (مورد مطالعه:بانك ملت)
737
بررسي تبيين نمايش ايراني بر مبناي آيين ها (تيرگان)و متون ايراني (مقامه ها)
738
بررسي تبيينات روانشناختي كاركنان در ارگانهاي دولتي انتخاب شده شهرستان بهشهر
739
بررسي تتفكرنقادانه در آثار شهيد مطهري
740
بررسي تثاير فرهنگ سازماني بر عملكرد(تعلق سازماني) كاركنان بانك سپه استان كرمانشاه
741
بررسي تثبيت آنزيم آلفا آميلاز در كلسيم آلژينات و استفاده آن در راكتورهاي بستر آكنده
742
بررسي تثبيت خاك با استفاده از باكتري Bacillus sp.HAi4 در شرايط مختلف محيطي
743
بررسي تثبيت خاك با زئوليت ، سيمان و لاستيك فرسوده
744
بررسي تثبيت طولي الياف پشم
745
بررسي تجارب برند بر وفاداري مشتري با ميانجي گري اغتماد و غشق برند
746
بررسي تجارب خودتعيين گري دانش آموزان داراي اختلالات رفتاري بروني شده و مقايسه تاثير مداخله مبتني برآن با روش آموزش مديريت والدين بر نيازهاي بنيادي روان شناختي و نشانگان اختلالات رفتاري بروني شده در دانش آموزان
747
بررسي تجارب زيسته زنان مطلقه از سرپرست خانوار بودن در شهرستان فارسان
748
بررسي تجارب فارغ التحصيلان دانشگاه ها از كار در سر سال اوليه استخدام در دو موسسه مالي استان اصفهان
749
بررسي تجارب موفق در بكارگيري سيستم هاي دوراني قابل هدايت در حفاري چاه هاي جهت دار و افقي
750
بررسي تجارب موفق در توسعه و ازدياد برداشت از مخازن كربناته شكافدار
751
بررسي تجارب و نظام مديريت و احيائ در كنسرسيوم Rehabimedبا هدف اكان سنجي دستيابي به الگوي متناسب راهبري پروژه در ايران
752
بررسي تجارت الكترونيك در ايران و نمونه سازي يك سايت تجارت الكترونيك
753
بررسي تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات صنعت فولاد در شركت فولاد خوزستان در سال 1395
754
بررسي تجارت خارجي پوشاك ايران در دهه 80
755
بررسي تجارت خليج فارس در دوره‌ي صفويه براساس نظريه‌ي مركانتيليسم)11٣5ـ90٧ ه. ق)
756
بررسي تجارت درون صنعتي و رابطه ان با يكپارچگي هاي تجاري-منطقه اي : ايران با بلوك هاي منتخب
757
بررسي تجاري سازي محصولات جديد مبتني بر فناوري با رويكرد تحليل شبكه فازي
758
بررسي تجربه دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در زمينه برنامه درسي پنهان :مطالعه كيفي
759
بررسي تجربه زايمان طبيعي و عوامل مرتبط با آن درمادران بستري در بخش بعد از زايمان مركز آموزشي –درماني بيمارستان الزهراي شهر رشت در سال 1395
760
بررسي تجربه عكاسي اينستاگرام (مورد پژوهشي: ده عكاس فعال ايراني 5 سال اخير)
761
بررسي تجربه مشخصات مكانيكي بتن خود تحكيم و رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه ساخته شده از SCC
762
بررسي تجربه ي ديني مثنوي مولانا بر اساس نظريه ي ويليام جيمز
763
بررسي تجربه‌ي هنري به عنوان امر معرفت شناسانه برمبناي نظريات هرمنوتيك گادامر
764
بررسي تجربي - عددي برخورد جت هوا با سطح مايع
765
بررسي تجربي ،عددي و تحليلي تاثير بار متحرك بر روي جابجايي ورق مستطيلي
766
بررسي تجربي آبگيري آزاد و اجباري در آبگير افقي در شرايط تقارن و عدم تقارن
767
بررسي تجربي آيروديناميك بر خودروهاي سنگين
768
بررسي تجربي آيروديناميك مجراي ورودي هوا بصورت دوگانه در مجاورت بدنه
769
بررسي تجربي ائتلاف قطره حباب و عوامل تأثيرگذار بر آن
770
بررسي تجربي اثر اغتشاشات جريان آزاد بر انتقال حرارت كسكيد پره هاي توربين گاز
771
بررسي تجربي اثر الكتروهيدروديناميك بر تبخير آب
772
بررسي تجربي اثر الكتروهيدروديناميك روي افزايش انتقال حرارت جابجايي در لوله با استفاده از الكترود مارپيچي
773
بررسي تجربي اثر الياف رشته اي انعطاف پذير طولي بر انتقال گرما و افت فشار در جريان داخل لوله با ديواره دما ثابت
774
بررسي تجربي اثر انباشت ناخالصي روي سطح عايق بر رفتار پرتو ايكس سخت در دستگاه پلاسماي كانوني امير كبير
775
بررسي تجربي اثر بافت سطح بر عملكرد تريبولوژي سطوح در تماس خطي و نقطه‌اي در رژيم روان‌كاري مخلوط
776
بررسي تجربي اثر برخي تركيب هاي بازدارنده شيميايي و روغن هاي گياهي بر كنترل پديده رسوب آسفالتن نفت خام ايران
777
بررسي تجربي اثر برخي عوامل موثر بر كاركرد سيكل نيروگاه بخار آموزشي
778
بررسي تجربي اثر پارامترهاي عملياتي بر جذب دي اكسيد كربن توسط نانو رس مونتموريلونيت اصلاح شده با گروه هاي آميني
779
بررسي تجربي اثر پارامترهاي ماشين كاري بر صافي سطح در فرآيند هونينگ عمودي
780
بررسي تجربي اثر پارامترهاي ماشينكاري بر روي سيگنال آكوسيتك اميشن
781
بررسي تجربي اثر پارامترهاي نوسان روي تغييرات دنباله ايرفويل ريزو تحت نوسان انتقالي
782
بررسي تجربي اثر پوششهاي نانوساختار برانتقال حرارت در جوشش استخري
783
بررسي تجربي اثر تاريخچه شار حرارتي جوشش نانوسيال مغناطيسي بر شار حرارتي بحراني تحت ميدان مغناطيسي
784
بررسي تجربي اثر تخلخل سطح بر انتقال حرارت در جوشش جرياني مادون سرد آب
785
بررسي تجربي اثر تغيير زاويه دايهدرال بر مشخصات آيروديناميكي بال با پسگرايي نوآورانه در جريان پايا و ناپايا در يك پرنده بالزن
786
بررسي تجربي اثر جدايش روي خواص ديناميكي در اتصالات چسبي به روشهاي ارتعاشي
787
بررسي تجربي اثر جريان هوا بر روي اتلاف بار واگن هاي باربري
788
بررسي تجربي اثر حضور ميدان مغناطيسي بر روي فرآيند سوراخكاري تخليه الكتروشيميايي سراميك
789
بررسي تجربي اثر خان در جريان دو فازي
790
بررسي تجربي اثر ديواره تونل يا رينولدز بر روي تغييرات عملكرد آيروديناميكي ايرفويل صفحه تخت صدمه¬ديده
791
بررسي تجربي اثر زاويه پس‌گرايي بر نوسانات فركانس پايين پس از واماندگي بالواره ضخيم
792
بررسي تجربي اثر زاويه شكست بال روي عملكرد بال‌زن
793
بررسي تجربي اثر زبري بر روي ايرفويل در حال نوسان پيچشي
794
بررسي تجربي اثر زبري و شيار مربعي بر روي مشخصات لايه مرزي روي صفحه تخت
795
بررسي تجربي اثر شكل دماغه بر رفتار جريان اطراف يك مدل زيرسطحي
796
بررسي تجربي اثر شكل و هندسه الكترود بر نرخ تبخير آب به روش الكتروهيدروديناميكي
797
بررسي تجربي اثر عايق سازي بر ويژگي¬هاي مغناطيسي نانوآلياژ Fe-Al-Si
798
بررسي تجربي اثر عوامل عملياتي بر كاهش ميزان روغن موجود در تركيبات واكسي جدا شده از برش هاي روغني
799
بررسي تجربي اثر فاصله دو مانع مستطيلي مغروق بر روي ساختار هاي جريان تك موج عبوري از روي آن با استفاده از تكنيك PIV
800
بررسي تجربي اثر فرآيند پرسكاري شياري بر روي استحكام اتصال لبه اي ورق آلومينيوم و شبيه سازي فرآيند
801
بررسي تجربي اثر فشار و زاويۀ قرارگيري افشانۀ تزريق درگاهي بنزيني بر روي مشخصات خروجي فواره به روش عكسبرداري سريع
802
بررسي تجربي اثر فلاپ و كويتي بر ميدان جريان اطراف ايرفويل ريز و توسط تكنيك PIV
803
بررسي تجربي اثر فويل گذاري بر نحوه سوزش سوخت هاي جامد
804
بررسي تجربي اثر كشش تك محوره حالت جامد بر خواص مكانيكي و حرارتي بايو - نانوكامپوزيت هاي پايه پلي (لاكتيك اسيد)
805
بررسي تجربي اثر گرمانوري در اپوكسي‌رزين با استفاده از ليزر هماهنگ دوم Nd-YAG و امكان سخت‌سازي آن با استفاده از ليزر CO2
806
بررسي تجربي اثر گرمانوري در پلي‌استر غير اشباع با استفاده از ليزر هماهنگ دوم Nd-YAG و امكان سخت‌سازي آن با استفاده از ليزر CO2
807
بررسي تجربي اثر لرزشهاي آلتراسونيك بر نمودار حد شكل دهي ورق فولاد اس تي 14
808
بررسي تجربي اثر مخلوط مبرد-روغن بر عملكرد كندانسور ميكروكانال در سيستم تبريد خودرو
809
بررسي تجربي اثر ملحقات هندسي بر انتقال گرما در جريان داخلي
810
بررسي تجربي اثر موانع مورب در افزايش انتقال حرارت در لوله
811
بررسي تجربي اثر ميدان الكتريكي بر انتقال حرارت در مبدل دو لوله اي با جريان همسو
812
بررسي تجربي اثر ميدان الكتريكي بر روي حركت جريان سيال داخل لوله
813
بررسي تجربي اثر نانو پوشش ها بر نشست گرد و غبار روي صفحات خورشيدي و بازده آن‌ها
814
بررسي تجربي اثر نانو ذرات تقويت‌كننده بر روي استحكام اتصال چسبي تحت بار ضربه‌اي
815
بررسي تجربي اثر نانوالماس بر رفتار شكست نانوكامپوزيت هاي پايه پليمري در معرض بار برشي خارج از صفحه
816
بررسي تجربي اثر نانوذرات سيليكا بر روي ساختار وفرآيند فوم لاستيك طبيعي
817
بررسي تجربي اثر نانومواد در پديده كاويتاسيون شير بشقابي
818
بررسي تجربي اثر نسبت باريك شوندگي بر نوسانات فركانس پايين پس از واماندگي بالواره ضخيم
819
بررسي تجربي اثر نشست گرد و غبار بر ضريب عبور شيشه در كاربردهاي خورشيدي و اثر اصلاحي نانو پوشش بر آن
820
بررسي تجربي اثر هدايت الكتريكي سيال در فرآيند الكترواسپري
821
بررسي تجربي اثر هندسه بستر سيال بر ميزان اختلاط در بستر
822
بررسي تجربي اثر وجود يك‌ لايه سيال برعملكرد پنل فتوولتائيك
823
بررسي تجربي اثر يونهاي موجود در آب تزريقي به منظور بهبود برداشت نفت در فرايند آشام خودبخودي
824
بررسي تجربي اثرات آيروديناميكي پتالينگ در بال صدمه ديده
825
بررسي تجربي اثرات استفاده از جوش¬پذيري فولاد سوپر دابلكس به روش GTAW
826
بررسي تجربي اثرات اغتشاشات ورودي بر عملكرد رديف پره كمپرسور محوري
827
بررسي تجربي اثرات پارامترهاي مختلف بر رفتار زمان گذار سايش تحت روانكاري با روغن آميخته به نانو ذرات
828
بررسي تجربي اثرات ساختاري بر روي يك جداكننده مركب
829
بررسي تجربي اثرات گراديان فشار متغير بر روي رفتار لايه مرزي و پديده گذار به كمك جريان سنجي سيم داغ
830
بررسي تجربي اثرات گرمايي ليزر حالت جامد پر توان نئوديميوم ياگ با دمش ديودي طولي و جبران آن با استفاده از ميله مركب YAG/Nd:YAG/YAG
831
بررسي تجربي اثرات گرمايي ليزر حالت جامد پرتوان نئوديميوم ياك با دمش ديودي طولي و جبران آن با استفاده از ميله مركب ...
832
بررسي تجربي اثرات نانو روانكارها بر مس در فرايند پرس در كانال هاي همسان زاويه دار
833
بررسي تجربي احتراق در محفظه‌هاي ميكرو
834
بررسي تجربي اختلاط در مدل راكتورهاي پليمريزاسيون S-PVC پتروشيمي بندر امام
835
بررسي تجربي ارتعاشات آزاد تيرهاي كامپوزيتي تقويت شده با نانو رس
836
بررسي تجربي ازدياد برداشت نفت در مخازن ايران با استفاده از نانوسيالات
837
بررسي تجربي استحكام ورق ها با خوردگي حفره اي
838
بررسي تجربي استفاده از انواع الياف در مشخصه هاي مكانيكي بتن
839
بررسي تجربي استفاده از نانوذرات در كنترل مودهاي الكتروهيدروديناميكي در فرآيند الكترواسپري
840
بررسي تجربي اصطكاك در موتور پرايد بمنظور كاهش توان اصطكاكي و ارائه راهكارهاي بهبود توان خروجي موتور
841
بررسي تجربي اضمحلال و پراكندگي امواج آنتروپي
842
بررسي تجربي اعوجاج در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير همجنس
843
بررسي تجربي افت فشار در جريان هاي دوفازي در خم برگشتي
844
بررسي تجربي افت فشار و انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در كويل تحت شرط مرزي شار گرمايي ديواره يكنواخت
845
بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت بااستفاده از برخورد جت نانوسيال آب اكسيد - مس برروي يك ديسك دايرهاي افقي تحت شار حرارتي ثابت
846
بررسي تجربي افزايش انتقال حرارت جابه جايي طبيعي از صفحات به وسيله اثر الكتروهيدروديناميك
847
بررسي تجربي افزايش ضريب انتقال حرارت جابجايي در نانوسيالها
848
بررسي تجربي اكسيداسيون كنسانتره موليبدنيت
849
بررسي تجربي الگوهاي پراش در گونه هاي مختلف پروانه ها در استان كرمانشاه با استفاده از ليزر هليوم - نئون
850
بررسي تجربي امكان استفاده از نمك سديم سولفات (Na2 So) در ايجاد گراديان نمكي استخر خورشيدي با گراديان شوري
851
بررسي تجربي امواج آنتروپي در جريان شتابدار
852
بررسي تجربي امواج التراسونيك در انتقال حرارت در نانوسيالات
853
بررسي تجربي انتقال حرارت از صفحه V شكل در اثر برخورد جت هوا با استفاده از روش تداخل سنجي ليزري
854
بررسي تجربي انتقال حرارت ازاستوانه افقي مرتعش باارتعاش محوري بااستفاده ازروش تداخل سنجي ليزري
855
بررسي تجربي انتقال حرارت جا به جايي آزاد بر روي صفحه هاي موجي شكل
856
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجائي اجباري در كانال حلقوي خارج از مركز
857
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از استوانه هاي زاويه دار با شار حرارتي ثابت
858
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد از مارپيچها
859
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانو سيال مغناطيسي اتيلن گليكول /Fe3O4 در حضور ميدان مغناطيسي
860
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال اتيلن گليگول/Fe3O4 در حضور ميدان الكتريكي
861
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريانهاي آرام و آشفته توسط نانو سيالات با سيالات پايه نيوتني و غير نيوتني در كانال غير مدور
862
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري مگنتوهيدروديناميك (MHD) نانوسيال در لوله تحت ميدان مغناطيسي در جهت هاي مختلف
863
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال در لوله مارپيچ با جريان ضرباني
864
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال درجريان آرام درون كانال با سطح مقطع هاي مختلف در شرايط دماي ثابت ديواره
865
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال ذرات كربني در لوله مارپيچ
866
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال دريك مبدل گرمايي جريان فواره ايي
867
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي ازرويه خارج مخروط توسط جت نانوسيال آب اكسيدمس
868
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي ازرويه خارجي مخروط توسط جت نانوسيال آب -اكسيدآلومينيوم
869
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي در كلكتور هاي لوله خلا خورشيدي با انتهاي باز
870
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي در لوله هاي هم مركز و خارج از مركز عمودي با لوله داخلي گردان
871
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانو سيال Tio2 در لوله با كار گذاري نوار پيچه
872
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله u-شكل موجي
873
بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله هاي افقي همراه با القاي امواج اولتراسونيك
874
بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش استخري نانو سيال تحت ميدان الكتريكي
875
بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش فيلمي حول استوانه نقره اي داغ غوطه ور در نانو سيال
876
بررسي تجربي انتقال حرارت چگالش بر روي سطوح قائم
877
بررسي تجربي انتقال حرارت چگالشي جريان R-134a داخل لوله موجدار پيچشي با شيب هاي مختلف
878
بررسي تجربي انتقال حرارت در بتن هاي كامپوزيت
879
بررسي تجربي انتقال حرارت در جريان تكفاز در كويل مارپيچ
880
بررسي تجربي انتقال حرارت در ناحيه جدائي جريان حاصل از مانع داخل مجراي مستطيلي و تاثير تزريق سيال بر آن
881
بررسي تجربي انتقال حرارت درب سوپاپ در يك موتور اشتعال جرقه اي كوچك
882
بررسي تجربي انتقال حرارت سطوح موج دار براي حالت جابجايي آزاد
883
بررسي تجربي انتقال حرارت سيال نانو
884
بررسي تجربي انتقال حرارت نانوسيال اكسيدآلومينيوم (Al2O3)درمبدل حرارتي دولوله اي (Double Pipe)باشرط ثابت بودن دماي لوله داخلي
885
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار جريان نانو سيال در لوله افقي با سيم پيچ در شرايط دماي ديواره ثابت
886
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار نانوسيال در لوله هاي مارپيچ
887
بررسي تجربي انتقال حرارت و جابجايي آزاد نانوسيال مغناطيسي اكسيد آهن و اثر اعمال ميدان مغناطيسي بر آن
888
بررسي تجربي انتقال حرارت و جرم ذرات در خشك كن بستر شناور
889
بررسي تجربي انتقال گرماازيك صفحه ي افقي تخت دايره ايي شارثابت تحت تاثيرجت نانوسيال روبه پائين
890
بررسي تجربي با روش پايش شرايط و تحليل عدم هم محوري زاويه اي دراتصال گيربكس به موتور
891
بررسي تجربي بازده انتقال حرارت جاذب هاي حجمي و مقايسه آن با جاذب هاي سطحي
892
بررسي تجربي بال صدمه ديده
893
بررسي تجربي بررسي تجربي كيفيت پرتو ليزر در انتشار از محيط هاي مايع به همراه پديده لنز گرمايي
894
بررسي تجربي برش بين لايه اي كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه بازالت و نايلون
895
بررسي تجربي بهينه سازي عملكرد آبگرمكن خورشيدي به كمك مواد تغيير فاز دهنده، PCM
896
بررسي تجربي بوم هاي مورد استفاده در نگارگري معاصر
897
بررسي تجربي بوم هاي مورد استفاده در نگارگري معاصر
898
بررسي تجربي پارامتر هاي ماشينكاري آلياژ تيتانيوم - آلومينايد
899
بررسي تجربي پارامتر هاي موثر در كلكتور نمونه آزمايشگاهي
900
بـررسي تجـربي پارامتـرهاي مؤثر فرآيند ترموفرمينگ بر توليد قطعات چندلايه
901
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر جدايش ذرات با استفاده از بستر نوساني
902
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر عملكرد خشك كن تركيبي در حضور جابجايي اجباري
903
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر فرآيند آب زدايي منيزيم كلريد هگزا هيدرات با استفاده از مواد جاذب رطوبت سيليكاژل و كلريد كلسيم
904
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر فلوفرمينگ در آلياژ آلومينيوم 7075 از نظر خواص مكانيكي ، خواص متالورژيكي ، دقت ابعادي و هندسي
905
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر نرم شدگي آكوستيكي فلزات به كمك طراحي آزمايش و شبكه هاي عصبي مصنوعي
906
بررسي تجربي پارامترهاي موثر بر نيروي نرمال و برشي در پرداخت‌كاري به كمك سيال هوشمند مغناطيسي (MRF)
907
بررسي تجربي پارامترهاي موثر در عملكرد محرك هاي پلاسما مورد استفاده در كنترل جريان
908
بررسي تجربي پارامترهاي هندسي رزوناتور هلمهولتز بر روي ساختارهاي جريان آن با استفاده از تكنيك PIV
909
بررسي تجربي پايداري شعله در محيط متخلخل
910
بررسي تجربي پايداري نانو سيالات پايه آبي و تأثير آن بر بهبود جذب گاز كربن دي‌اكسيد
911
بررسي تجربي پايداري و گذار لايه مرزي بر روي اجسام چرخان در جريان محوري
912
بررسي تجربي پديده انتقال حرارت و جرم در يك لوله عمودي به هنگام شناوري در جريان گاز - جامد
913
بررسي تجربي پديده جابجائي آزاد در حال توسعه و توسعه يافته در كانال حلقوي خارج از مركز قائم با مرزهاي شار ثابت و عايق
914
بررسي تجربي پديده سرمايش با استفاده از نانومبرد در لوله
915
بررسي تجربي پديده شكست اپتيكي در برهمكنش ليزر پالسي نانو ثانيه با هوا و مطالعه چگالي بحراني پلاسما
916
بررسي تجربي پديده گذرش لايه مرزي روي يك ايرفويل در حالت نوساني پيچ در جريان تراكم پذير
917
بررسي تجربي پديده‌ي انفجار فاز در برهمكنش ليزر پالسي نانوثانيه پرتوان با هدف نازك آلومينيومي
918
بررسي تجربي پير سختي آلومينيوم 2024 با استفاده از تست اديكارنت
919
بررسي تجربي تأثير آرايش و شرايط عملكردي عملگرهاي پلاسمايي تخليه¬ي سد دي¬الكتريك در كنترل جريان تراكم¬پذير روي يك ايرفويل فوق بحراني
920
بررسي تجربي تأثير استفاده از نانوسيال مغناطيسي Fe3O4 در فرآيند جذب گاز كربن دي اكسيد در شوينده ونتوري در حضور ميدان مغناطيسي يكنواخت حاصل از سيم لوله
921
بررسي تجربي تأثير استفاده از نانوسيال مغناطيسي Fe3O4 در فرايند جذب گاز در يك شوينده ونتوري درحضور ميدان مغناطيسي
922
بررسي تجربي تأثير پارامترهاي ماشين‌كاري بر سايش ابزار و كيفيت سطح در تراشكاري فولاد 4142AISI
923
بررسي تجربي تأثير پارامترهاي موج و سازه مبدل پيزوالكتريك روي برداشت انرژي از امواج سطحي آب
924
بررسي تجربي تأثير ذرات نانولوله كربني بر رفتار چسبهاي سازهاي تحت بارگذاري خزشي
925
بررسي تجربي تأثير فاصله ي هوايي بين صفحه ي جاذب انرژ‍ي و شيشه ي محفظه ي آن در آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون
926
بررسي تجربي تأثير قطر لوله بر فيلم روغن جريان دوفازي گاز-مايع حلقوي در لوله عمودي
927
بررسي تجربي تأثير ميزان و نوع سيال داخل heat pipe برسرعت انتقال حرارت
928
بررسي تجربي تأثير ميكرو حفره هاي ايجاد شده با استفاده از روش شكل دهي بر ميزان چسبندگي پوشش آلومينيم به روش پاشش شعله اي
929
بررسي تجربي تأثير نصب تعداد مختلفي از پره هاي ساده و زيكزاك بر بازدهي پنل هاي فتوولتائيك
930
بررسي تجربي تابش همدوس فلورسانس القايي ليزري از محلول رنگدانه آلاييده به نانوذرات پراكننده به منظور تشخيص بافتهاي سرطاني
931
بررسي تجربي تاثير استراتژي خنك كاري بر كارآيي ابزار و كيفيت سطح در فرزكاري سريع آلومينيم 5083
932
بررسي تجربي تاثير استراتژي خنك‌كاري بر كارايي ابزار، شكل گيري براده و كيفيت سطح ماشين‌كاري سوپرآلياژ‌‌ها
933
بررسي تجربي تاثير استفاده از ميلگرد هاي با مقاومت بالا بر رفتار ستون هاي بتن آرمه
934
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو تيوپ هاي كربني در بهبود انتقال حرارت رادياتور خودرو
935
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در فرايند جذب از گاز
936
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در فرايند جذب گاز در يك برج آكنده در حضور ميدان مغناطيسي
937
بررسي تجربي تاثير استفاده از نانو سيالات در مبدل هاي حرارتي با هدف افزايش انتقال حرارت
938
بررسي تجربي تاثير افزودن درصدهاي وزني متفاوت از نانورس، روي رفتار شكست نانوكامپوزيتهاي پايه پليمري قرار گرفته در معرض نيروي برشي خارج از صفحه
939
بررسي تجربي تاثير اكسيد آلومينيوم نانومتري بر ويژگي هاي ابررسانايي BSCCO
940
بررسي تجربي تاثير امواج آلتراسونيك روي پارامترهاي فرآيند سوراخكاري در فولادهاي پرآلياژ
941
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي برشكاري به كمك ليزر فايبر روي پروفيل لبه برش فولاد 316
942
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي جوشكاري رباتيك در GMAW بر نتايج تست غير مخرب ادي كارنت
943
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند بر خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پليمري – فلزي ساخته شده به روش ساخت افزايشي FDM
944
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند جوش اغتشاشي اصطكاكي بر خواص تربيولوژي خط جوش آلياژ آلومينيوم 7075
945
بررسي تجربي تاثير پارامترهاي هندسي وجرياني بر فرايند خنك كنندگي جت هاي برخوردي نوساني
946
بررسي تجربي تاثير تبديل روتور فن لانه سنجابي از استوانه به مخروط ناقص
947
بررسي تجربي تاثير تغييرات بذرلايه بر ترشوندگي نانو پوشش اكسيد قلع
948
بررسي تجربي تاثير زاويه حمله بر ساختار جريان اطراف و بين دو سيلندر مربعي و مثلثي پشت سر هم
949
بررسي تجربي تاثير زلويه شيب بر كارايي حرارتي آبگرم كن هاي خورشيدي لوله خلأ
950
بررسي تجربي تاثير سطوح انتقال حرارت بر جوشش استخري نانو سيال آب- اكسيد تيتانيوم
951
بررسي تجربي تاثير طول عمر چوب بركيفيت توليد صدا در سازهاي چوبي از ديدگاه آكوستيكي
952
بررسي تجربي تاثير عوامل مختلف در سنتزسبز اكسيد نانوساختار منيزيم
953
بررسي تجربي تاثير مانع مستهلك كننده انرژي بر آشفتگي جريان در حوضچه آرامش
954
بررسي تجربي تاثير منعكس كننده بر كارايي حرارتي كلكتورهاي خورشيدي لوله خلأ
955
بررسي تجربي تاثير موانع عمود بر جريان ، بر انتقال حرارت در مجاري
956
بررسي تجربي تاثير موانع مورب بر افزايش انتقال حرارت در جريان مغشوش درون لوله
957
بررسي تجربي تاثير مولدهاي گردابه ايرفويلي بر روي خودرو
958
بررسي تجربي تاثير ميدان الكتريكي بر ضريب انتقال جرم فرآيند جذب گاز CO2 در نانو سيال آب/Fe3O4
959
بررسي تجربي تاثير ميدان الكتريكي قوي برانتقال حرارت درون محفظه ها ي پره دار
960
بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي بر تبلور پلي مرف‌هاي CaCo3 در محيط آبي
961
بررسي تجربي تاثير ميدان مغناطيسي ثابت و متناوب بر ويسكوزيته نانو سيال مغناطيسي اتيل گلايكول/ Fe3O4
962
بررسي تجربي تاثير ميدان هاي خارجي ﴿الكتريكي و مغناطيسي﴾ بر ويسكوزيته نانو سيال مغناطيسي Fe3o4/EG
963
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافن اكسيد - تيتانيم بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 3805 در جوشكاري قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ
964
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافن-سيليسيم بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5083 در جوشكاري قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ
965
بررسي تجربي تاثير نانو ذرات تركيبي اكسيد گرافين بور - بر ميكروساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 3805 در روش GMAW
966
بررسي تجربي تاثير نانو ساختار كمپلكس روي اكسيد - گرافين سيلانيزه شده بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي آلياژآلومينيوم 3805 در جوشكاري GMAW
967
بررسي تجربي تاثير هندسه دهانه آبگير قدرت گرداب‌هاي تشكيل شده در مخزن
968
بررسي تجربي تاثير وجود محيط متخلخل در افزايش انتقال حرارت در يك لوله در شرايط دما ثابت
969
بررسي تجربي تاثيرات برخورد آرايه اي از جتهاي مستهلك كننده بر روي جريانهاي بحراني در آبگير افقي
970
بررسي تجربي تاثيرات جريان ثانوي برالگوي رسوب گذاري
971
بررسي تجربي تاثيراستفاده ازنانوسيالات بركارايي حرارتي كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي
972
بررسي تجربي تخليه آب از يك مخزن
973
بررسي تجربي تداخل جامد سيال در پديده شكست سد
974
بررسي تجربي تراشكاري به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
975
بررسي تجربي تشكيل برفك در حالت طبيعي روي يك مبدل با پره هاي صفحه اي
976
بررسي تجربي تشكيل برفك روي استوانه افقي با جابجايي آزاد
977
بررسي تجربي تشكيل يخ در انباره سرما
978
بررسي تجربي تصفيه پساب هاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از فرآيند غشايي اولترافيلتراسيون
979
بررسي تجربي تغيير شكل البسه در ناحيه دوخت به كمك نخ رسانا
980
بررسي تجربي تغييرات زاويه خروجي و پهناي پاساژ پره پمپ گريز از مركز در پمپاژ سيالا ت لزج تيبههخب
981
بررسي تجربي تنظيم ليزرهاي كوك پذير با استفاده از تكنيك اپتوگالوانيك
982
بررسي تجربي تنظيم ليزرهاي كوك پذير با استفاده از تكنيك ايتوگالوانيك
983
بررسي تجربي ته نشيني و نشست ذرات در تونل دو بعدي و اثرات زبري سطح برروي آن
984
بررسي تجربي تورم با نگاهي به ساختاري بودن آن
985
بررسي تجربي توزيع زاويه اي تابش ايكس گسيل شده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بااستفاده ازTLDدرشرايط مختلف گازكاري﴿ و هندسه آند﴾
986
بررسي تجربي توليد آلاينده ها در احتراق هايكات(HiCot)
987
بررسي تجربي توليد متان زيستي توسط انواع پسماندهاي گياهي و حيواني
988
بررسي تجربي توليد مواد نانوساختار با استفاده از روش TECAP
989
بررسي تجربي توليد نانوالياف توخالي به روش الكتروريسي هم‌محور حبابي
990
بررسي تجربي جابجايي اجباري در جريان داخلي با استفاده از دستگاه آزمايشگاهي GT106
991
بررسي تجربي جت برخوردي پايا و نوساني در فضاهاي باز و محصور
992
بررسي تجربي جداسازي ذرات در بستر سيال
993
بررسي تجربي جريان پايا حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني و مولد گردابه
994
بررسي تجربي جريان پيرامون دو استوانه دو بعدي با مقطع مربعي در آرايش هاي مختلف
995
بررسي تجربي جريان جابجايي اجباري آرام نانوسيال در لوله مارپيچ دما ثابت
996
بررسي تجربي جريان جابجايي اجباري نانوسيال در كويل حرارتي تحت شرط مرزي شار ثابت
997
بررسي تجربي جريان حول تك سيلندر سه بعدي با مقطع مستطيل تحت زواياي حمله مختلف
998
بررسي تجربي جريان حول تك سيلندر و دو سيلندر سه بعدي با مقطع مربعي در آرايش پشت سر هم
999
بررسي تجربي جريان درون و اطراف يك بادگير دو طرفه با استفاده از تونل باد و تونل دود
1000
بررسي تجربي جريان سيال و جداسازي آخال در تانديش ريخته‌گري مداوم فولاد
بازگشت