<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ترموديناميكي -سينتيكي اتواكسيداسيون سالسيد آلدئيد در مخلوط تولوئن و بنزن
2
بررسي ترموديناميكي عاري‌سازي مس از ناخالصي سرب به روش تصفيه حرارتي
3
بررسي ترموديناميكي فرآيند جدايش پروتئين ها در سيستم هاي دو فازي آبي
4
بررسي ترموديناميكي فرايند رشد دانه در فلزات نانو ساختار با حضور عناصر افزودني بوسيله شبيه سازي ديناميك مولكولي
5
بررسي ترموديناميكي فرايندهاي احتراق در سامانه زباله سوز و طراحي خط توليد سوخت مشتق از زباله شهري
6
بررسي ترموديناميكي كاركرد مشعل هاي غير اتمسفريك با سوخت گاز طبيعي
7
بررسي ترموديناميكي محلول هاي پليمري حاوي مشتقات سلولز استات با استفاده از مدل محلول هاي منظم تراكم پذير به منظور ساخت غشاهايي بر پايه ي مشتقات سلولزي
8
بررسي ترموديناميكي محلول هاي پليمري حاوي مشتقات سلولز استات و اثر اين عوامل بر ساخت غشاهاي بر پايه مشتقات سلولزي
9
بررسي ترموديناميكي مخازن هواي فشرده در خطوط انتقال آب
10
بررسي ترموديناميكي مكانيزم جذب در ژديده گرفتگي بيولو‍ ژيكي غشا بااستفاده از مدل سه تايي پروتئين، پلي ساكاريد و هيوميك اسيد
11
بررسي ترموديناميكي و تجربي تاثير حضور نمك بر كشش سطح فصل مشترك آب و نفت و پايداري امولسيون
12
بررسي ترموديناميكي و تعادلي سيستم دوفازي آبي شامل پلي پروپلين گلايكول 527 و نمك
13
بررسي ترموديناميكي واكنش برخي تركيبات آهن2و آهن3 با پيريدين در آب
14
بررسي ترموديناميكي واكنشهاي انتقال پروتون و ديمري شدن در فاز گازي به وسيله طيف سنج تحرك يوني (IMS)
15
بررسي ترموستاتها و طراحي يك نمونه ترموستات موتورهاي احتراق داخلي
16
بررسي ترموسينتيكي سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
17
بررسي ترموهيدروليكي حادثه ورود هوا به رآكتور PBMR
18
بررسي ترميم نقص جزئي استخوان پس از پيوند اتولوگ سلولهاي استرومايي مغز استخوان در موش صحرائي
19
بررسي ترمينالهاي زميني و VSAT
20
بررسي تروماهاي چشم در بيماران بستري شده بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهرماه 71 لغايت مهرماه 74
21
بررسي تروماهاي چشم در بيماران بستري شده بخش چشم بيمارستان راه آهن يزد از مهرماه 71 لغايت مهرماه 74
22
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مجروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون طي مدت دو سال از اول فروردين 61 لغايت اول فروردين 1363
23
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مجروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون طي مدت دو سال از اول فروردين 61 لغايت اول فروردين 1363
24
بررسي تروماهاي نافذ بافت نرم در مروحين جنگي بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون از فروردين 61 لغايت فروردين 1363
25
بررسي تروماي Blunt شكم و عوامل همراه آن در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني پورسيناي رشت از مهرماه 1373 لغايت شهريور ماه 1375
26
بررسي تروماي بيني در بيمارستان توتونكاران رشت
27
بررسي تروماي روده در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان شهيد رهنمون و افشار كه مورد عمل جراحي اورژانس قرار گرفته اند(سال 1367 الي 1375)
28
بررسي تروماي روده در بيماران ترومايي بستري در بيمارستان شهيد رهنمون و افشار كه مورد عمل جراحي قرار گرفته اند ﴿سال 1367 الي 1375﴾
29
بررسي تريبولو‍ژيكي چرخدنده هاي سامانه حركتي پرس مكانيكي جهت تعيين علل سايش آنها
30
بررسي تزئينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند
31
بررسي تزئينات پوشش پهلوانان زورخانه: دوره معاصر
32
بررسي تزئينات حرم مطهر حضرت عبدالعظيم (ع )
33
بررسي تزئينات درهاي چوبي چند امامزاده در تهران و ساخت يك جفت در چوبي گره چيني با آلت بندي خاتم
34
بررسي تزئينات ديواري زمان صفوي در اصفهان روش تخمه درآوري وتنگ بري
35
بررسي تزئينات ديواري زمان صفوي دراصفهان روش تخمه درآوري و تنگ بري
36
بررسي تزئينات سر درب جور جير اصفهان
37
بررسي تزئينات سر درب مسجد جورجير اصفهان
38
بررسي تزئينات گچ بري مسجد جامع ورامين به منظور طراحي و ساخت زيورآلات دست ساز
39
بررسي تزئينات مسجد جامع فريومد
40
بررسي تزئينات معماري اسلامي در نگارگري كمال الدين بهزاد
41
بررسي تزئينات مقابر دوره سلجوقي در ايران
42
بررسي تزئينات نقاشي سه بنا از يك مقطع تاريخي "خانه بروجردي، خانه طباطبايي ، خانه عطارها"
43
بررسي تزئينات هندسي ايوان شمالي مسجد جامع اصفهان (صفه درويش) به‌منظور استفاده در طراحي مبلمان داخلي چوبي معاصر
44
بررسي تزئينات وابسته به معماري ( گچبري ) زمان قاجار " منزل قديمي شيخ الاسلام "
45
بررسي تزئينات وابسته به معماري ( گچبري ) زمان قاجار " منزل قديمي شيخ السلام "
46
بررسي تزئينات وابسته به معماري اسلامي (گچبري)در (محراب مسجد جامع ورامين ) قرن هشتم
47
بررسي تزريق اسمولول تزريقي در كاهش درد پس از عمل جراحي ارتوپدي ساق در بيمارستان پورسينا، در سال 1390
48
بررسي تزريق پذيري پي سنگ و طراحي پرده آب بند سد خاكي ارداك
49
بررسي تزريق پذيري توده سنگ و طراحي پرده آب بند ساختگاه سد غدير در استان چهار محال و بختياري
50
بررسي تزريق پذيري توده سنگها در ساختگاه سد گيوي با توجه به ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي
51
بررسي تزريق توام بخار - دي اكسيد كربن در يك مخزن نفت سنگين شكاف دار ايران
52
بررسي تزريق گاز در مخازن تركيبي
53
بررسي تزريق گاز در ميدان نفتي P
54
بررسي تزريق گاز هاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري (N2 , CO2) بر افزايش راندمان در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
55
بررسي تزلزل احساسي زنان و مردان مطلقه در بخش بندپي غربي ، شرقي و بخش لاله آباد بابل
56
بررسي تزيينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند حفاظت و مرمت قسمتي از تزئينات آهكبري در حمام حاج آقا تراب نهاوند
57
بررسي تزيينات عمارت كاخ گلستان به منظور طراحي در فرش
58
بررسي تزيينات گچبري امامزاده عبدالله كودزر به منظور ساخت نورآذين هاي سراميكي
59
بررسي تزيينات وابسته به معماري اسلامي ﴿گچبري﴾ در محراب مسجد جامع ورامين قرن هشتم
60
بررسي تساوي فضاهاي توابع روي نيم گروههاي نيم توپولوژيك و گروههاي توپولوژيك
61
بررسي تست تحمل گلوكز در بيماران تالاسمي
62
بررسي تست هاي پتروگرافي در آناليز مغزه هاي نفتي
63
بررسي تست هاي تائيديه كشتي در صنايع دريايي ايران
64
بررسي تست هاي غير مخرب
65
بررسي تست هاي گذاري فشاري مخازن شكافدار نفتي ايران
66
بررسي تست هاي مخرب و غير مخرب بر روي ملات بتن پيش آكنده
67
بررسي تستهاي بيوشيميايي و تعيين ارتباط آنها در مبتلايان به كم كاري و پركاري تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان كرمان در سال 1387
68
بررسي تستهاي غيرمخرب در سازه هاي جوشي و كاربردي روش راديگرافي
69
بررسي تسلسل و توالي فرهنگي گونسپان تپه ملاير با تاكيد بر دوره گودين III و IV
70
بررسي تسليح ماسه به عنوان خاكريز پشت ديوار حايل توسط لاستيك هاي فرسوده خرد شده
71
بررسي تسهيم راز كوانتومي چند نفره
72
بررسي تشابه سازي جريان مغشوش لايه اختلاط در اعداد رينولدز بالا به روش گردابه ها و روش مونت ـ كارلو
73
بررسي تشبيه در غزليات سيف فرغاني
74
بررسي تشبيهات و استعاره ها در ديوان عمعق بخاري
75
بررسي تشخيصي شش ماهه علل پلورال افيوژن اگزوداتيو بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
76
بررسي تشخيصي شش ماهه علل پلورال افيوژن اگزوداتيو بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
77
بررسي تشديد دوگانه در ميكروحلقه‌ي جفت شده به موجبر متناهي
78
بررسي تشديدميزرسيكلوترون توسط مجموعه اي از معادلات با مقياس بندي جهاني
79
بررسي تشريح و بافت شناسي گونه هاي جنس Hypericum L. در ايران
80
بررسي تشعشع منابع محدود در مجاورت ساختارهاي متناوب با استفاده از روش ASM و روش ممان
81
بررسي تشعيرهاي موجود در مرقع گلشن در كتاب شاهكارهاي نگارگري ايران و الهام از آن جهت اجراي كار عملي
82
بررسي تشكليل كمپلكس موركسيد با يونهاي قليايي خاكي بروش اسپكتروفتومتري در آب- متانول و كمپلكس شده 18- كراون -6 با يونهاي قليايي خاكي به روش پلاروگرافي رقابتي در مخلوط آب- استونيتريل
83
بررسي تشكيل "گروههاي كنترل كيفيت " در محيطهاي صنعتي ايران
84
بررسي تشكيل CNT درجاي (In-Situ) در بدنه‌هاي MgO-C
85
بررسي تشكيل آلومينايد تيتانيم به روش آلومينايزينگ فاز گازي
86
بررسي تشكيل اتحادهاي استراتژيك در صنايع نساجي
87
بررسي تشكيل اسپينل در حضور ذرات نانو هميت در سيستم آلومينا - منيزيا
88
بررسي تشكيل اكسيدها در حين معرفي ذوب به درون قالب و تاثير آن بر كيفيت محصولات نهايي
89
بررسي تشكيل بلور بتا در پلي پروپيلن در اثر نانو افزودني پليمري و اعمال ميدان جريان: تبيين نقش تحول بلور بتا به بلور آلفا در ترآوائي و خواص مكانيكي فيلم
90
بررسي تشكيل تركيب بين فلزي MoSi2 و كامپوزيت MoSi2-10Vol. % Zro2 طي دو فرايند سنتز احتراقي و آلياژ سازي مكانيكي
91
بررسي تشكيل تركيب بين فلزي TiCr2 از طريق احياي همزمان اكسيدهاي تيتانيم و كروم
92
بررسي تشكيل تركيبات بين فلزي مس و آلومينيوم پودري از روش سنتز احتراقي انفجاري
93
بررسي تشكيل خانواده از نظر اقتصادي
94
بررسي تشكيل رسوب آسفالتين در ديواره چاههاي استخراج، خطوط لوله انتقال و تجهيزات فراورش نفت و گاز
95
بررسي تشكيل ساختار بسيار مفيد K-K- pp و ﴿1405) در برخورد پروتون هاي پر انرژي
96
بررسي تشكيل ساختار هاي بزرگ مقياس كيهاني : رهيافت نيوتني و نسبيتي
97
بررسي تشكيل فاز عايق توپولوژيك در نانوساختاري آلياژي Cu*Au1-*Inte2 (x=0.025,0.5,0.75,1)
98
بررسي تشكيل فاز كورديريت در كاستهاي نسوز
99
بررسي تشكيل فاز مايع از فاز بخار از ديدگاه ساختار نانو
100
بررسي تشكيل كامپوزيت درجا Al/Mg2Si به روش نيمه جامد
101
بررسي تشكيل كمپلكس برخي عناصر واسطه و ليگاند 2-( 2و 4- دي نيتروفنيل ) هيدرازون - فنيل -متيل - فنيل آمين
102
بررسي تشكيل كمپلكس دو شيف باز سنتز شده ي جديد با كاتيونهاي مختلف با روش مدل كردن در قالب و خاصيت حسگري آنها براي يونهاي آهن
103
بررسي تشكيل كمپلكس هاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن- آلفا اپوكسي كتون
104
بررسي تشكيل كمپلكس هاي انتقال بار در سيستم تتراسيانواتيلن- آلفااپوكسي كتون
105
بررسي تشكيل لايه ها ي تركيب بين فلزي در فصل مشترك فولاد گرم كارH13 و آلياژ آلومينيوم AS,V3G
106
بررسي تشكيل لايه هاي تركيب بين فلزي در فصل مشترك فولاد گرم كار H13 و آلياز آلومينموم AS9U3G (معادل A380 )
107
بررسي تشكيل لبه انباشته در سوراخكاري ارتعاشي آلومينيوم ...
108
بررسي تشكيل ليزر فيبري بريلوئن-اربيوم چند طول موجي بوسيله تقويت كننده فيبر نوري ،آلاينده به اربيوم بر پايه بيسموت
109
بررسي تشكيل نانولايه كلسيم فسفاتي در روش بايو ميمتيك
110
بررسي تشكيل هيدرات هاي گازي با استفاده از تكنيك شبيه سازي ديناميك مولكولي
111
بررسي تشكيل و پايداري تياليت حاوي افزودني mgo حاصل از روش سل - ژل در دو اتمسفر اكسيدي و احيايي
112
بررسي تشكيل و خواص كاربردي كلسيم آلومينات
113
بررسي تشكيلات اداري حكومت زنديه
114
بررسي تشكيلات نظامي در دوره رضاشاه
115
بررسي تشنج طي ماههاي آذر، دي، بهمن و اسفند 72 و 71 و فروردين 72 و 73
116
بررسي تشويق وترغيب نوجوانان و جوانان به نماز در سيره ي معصومين عليه السلام
117
بررسي تشويه جزئي كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه و اثر آن روي عيار مات
118
بررسي تصاوير HS با استفاده از روش هاي جداسازي كور منابع
119
بررسي تصاوير پزشكي در حوزه چند جمله اي هاي آشوب
120
بررسي تصاوير جام ارجان از ديدگاه نمايش
121
بررسي تصاوير چاپ سنگي در كتاب صدپند
122
بررسي تصاوير دنباله دار ﴿كميك استريپ﴾ در نشريات آمريكا در دو دهه اخير
123
بررسي تصاوير روي جلد كتابهاي درسي
124
بررسي تصاوير روي جلد كتابهاي درسي
125
بررسي تصاوير شاهنامه اي قرن 7و8 ه .ق
126
بررسي تصاوير شاهنامه هاي قرن 7،8 ه.ق
127
بررسي تصاوير عاشقانه خمسه نظامي و هفت اورنگ جامي ﴿مكتب تبريز صفوي﴾
128
بررسي تصاوير عكاسانه جان فال بر اساس زيبايي شناسي نگاه ناظر
129
بررسي تصاوير علمي كتاب الحشايش ﴿مكتب بغداد﴾ دوره عباسي
130
بررسي تصاوير فاز fMRI با استفاده از تكنيك Averaged-BOSS
131
بررسي تصاوير فني در احاديث نبوي با تكيه بر دو كتاب حديثي (رياض الصالحين و نهج الفصاحه )
132
بررسي تصاوير كتاب " حمله حيدري"
133
بررسي تصاوير كتاب مفاتيح الارزاق
134
بررسي تصاوير گلستان سعدي محفوظ در كتابخانه چستربيتي دوبلين با رويكرد آيكونوگرافي
135
بررسي تصحيح ضريب توان و اثرات آن
136
بررسي تصرف شركاء در مال مشاع
137
بررسي تصريف در گويش كردي سنندجي
138
بررسي تصفيه بيولوژيكي پساب به شيوه لجن فعال ) با رويكردي بر حذف فلزات سنگين (
139
بررسي تصفيه پذيري پساب پتروشيمي تندگويان به روش الكتروشيميايي
140
بررسي تصفيه پذيري شيرابه دفنگاه زباله با استفاده از فرآيند لخته سازي الكتريكي
141
بررسي تصفيه پساب حاوي كروم توسط قارچها و بهبود شرايط جذب و مطالعه سينتيك
142
بررسي تصفيه پساب فلزات سنگين با استفاده از سازه بي بافت استبرق و نانوالياف كيتوسان
143
بررسي تصفيه پسابهاي صنعتي
144
بررسي تصفيه زميني شيرابه كمپوست كارخانه ي كود آلي اصفهان و تاثير كاربرد زئوليت
145
بررسي تصفيه شيرابه با روش‌هاي اكسيداسيون پيشرفته
146
بررسي تصميمات مراجع قضايي ايران در خصوص تصرف عدواني كيفري
147
بررسي تصنيف ها و ريتمهاي خانقاهي كردستان
148
بررسي تصور زنان از بدن ﴿ مطالعه موردي: زنان 18 تا 40 سال كياسر﴾
149
بررسي تصورات دانشجويان از مراسم عزاداري امام حسين (ع ) بررسي موردي: مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
150
بررسي تصوير در آثار روزبهان بقلي با تكيه بر عبهرالعاشقين و كشف الاسرار
151
بررسي تصوير ديو در تصوير سازيهاي شاهنامه ﴿ دوران تيموري و صفوي ﴾
152
بررسي تصوير ديو در نگارگري دوره تيموري با رويكرد كهن الگويي
153
بررسي تصوير ذهني مخاطبان كوچه رسوليان
154
بررسي تصوير زن در ديوارنگاره هاي كاخ چهلستون اصفهان
155
بررسي تصوير سازي اسطوره هاي ايراني قبل از اسلام
156
بررسي تصوير سازي اسطوره هاي ايراني قبل از اسلام
157
بررسي تصوير سازي دفترچه هاي راهنما
158
بررسي تصوير سازي كتب پزشكي از صدر مسيحيت تا قرن 18 ميلادي
159
بررسي تصوير سازي كتب ديني گروه سني كودك و نوجوان ﴿آثار ده تن از تصويرگران به نام پس از انقلاب﴾
160
بررسي تصوير سازي كودك
161
بررسي تصوير سازي مجلات كودكان﴿دهه1350تا1380﴾
162
بررسي تصوير سازي مذهبي وقصص قرآني
163
بررسي تصوير سازي معاصر با تاكيد بر هويت ايراني
164
بررسي تصوير سازي ها و نمادهاي فال تاروت﴿اسرار آميز﴾
165
بررسي تصوير سازي هاي عاميانه دوره قاجار با نگاهي به موجودات خيالي ﴿ عجايب المخلوقات ﴾
166
بررسي تصوير سازي هاي كتاب هزار و يك شب صنيع الملك
167
بررسي تصوير سازي هاي مذهبي براي كودكان
168
بررسي تصوير شعر در شعر نزار قباني
169
بررسي تصوير طبيعت در ديوان پروين اعتصامي
170
بررسي تصوير طبيعت در ديوان پروين اعتصامي
171
بررسي تصوير مادرانگي از نظرگاه تحولات اجتماعي در هنر بعد از 1960
172
بررسي تصوير مرگ نامداران در ﴿شاهنامه ي محمد جوكي﴾
173
بررسي تصوير مهاجران افغان در مطبوعات ايران از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
174
بررسي تصوير نام تجاري شركت ايساكو در ذهن مصرف كنندگان با استفاده مدل هويت و تصوير كاپفرر در سطح شهر
175
بررسي تصوير نوازندگان و آلات موسيقي روي آثار سفالي و فلزي دوره سلجوي
176
بررسي تصويرسازي با تاكيد بر تصويرسازي كتاب جهت گروه سني نوجوان
177
بررسي تصويرسازي حشرات در كتاب خواص الحيوان
178
بررسي تصويرسازي سه بعدي و كاربرد آن در تصاوير كتاب كودك
179
بررسي تصويرسازي سياه و سفيد در مطبوعات كودك و نوجوان
180
بررسي تصويرسازي شمايل پيامبران اولوالعزم در كتاب هاي مصور ديني از دوره قاجار تا امروز
181
بررسي تصويرسازي علمي آبزيان در سه دهه اخير كشور آمريكا
182
بررسي تصويرسازي علمي در كتب درسي﴿علوم دوره راهنمايي﴾
183
بررسي تصويرسازي كتابهاي درسي (دوران ابتدائي )
184
بررسي تصويرسازي كتابهاي درسي (دوران ابتدايي )
185
بررسي تصويرسازي متون كهن در كتابهاي درسي و غيردرسي كودكان و نوجوانان
186
بررسي تصويرسازي هاي علي قلي خويي در كتاب چاپ سنگي بختيارنامه
187
بررسي تصويرسازي هاي كتب علمي جا نورشناسي دوره اسلامي در ايران
188
بررسي تصويرگري براي بزرگسالان در ادبيات معاصر ايران ﴿1350 - 1380 ه.ش﴾
189
بررسي تصويرگري قصه هاي حضرت ابراهيم(ع) براي كتاب كودك
190
بررسي تصويرگري هاي ديوان حافظ ﴿دوران صفوي و قاجار﴾
191
بررسي تصويرنگاري در حكمت مشاء و حكمت اشراق
192
بررسي تصويري اثر نگاشتهاي مختلط بر روي صفحه مختلط
193
بررسي تصويري اسطوره هاي آفرينش ايراني
194
بررسي تصويري افسانه ها در ايران با استفاده از فضاي هنري دوره قاجار
195
بررسي تصويري تابلوهاي موسسات ، فروشگاههاي شهر تهران
196
بررسي تصويري چند نگاره از جامع التواريخ محفوظ در كتابخانه دانشگاه ادينبورگ
197
بررسي تصويري روشهاي مخلوط كردن با هدف بهبود كارايي در صنايع سراميك
198
بررسي تصويري سكه هاي دوره ساسانيان
199
بررسي تصويري عناصر چهارگانه ﴿آب، باد، خاك، آتش﴾ در فرهنگ مردم سيستان
200
بررسي تصويري مهاجرت و تاثير آن در آثار نقاشي
201
بررسي تصويري مهاجرت و تاثير آن در آثار نقاشي
202
بررسي تصويري نشريه دانشگاه انقلاب
203
بررسي تصويري نقوش برجسته و ظروف ايران در هفت قرن نخست اسلامي .
204
بررسي تضعيف فوتوني در حفاظ هاي بتن سنگين حاوي سنگ دانه هاي هماتيتي و باريتي به صورت چند لايه و مخلوط Investigation of gamma ray attenuation in multi layered an​d mixture heavyweight concrete shields containing hematite an​d barite aggregate
205
بررسي تطابق آثار تغييرات جريان نقدي پول با ديدگاههاي نظام ارزشي اسلام
206
بررسي تطابق استراتژي اقيانوس آبي و حاكميت باليني در بيمارستان فوق تخصصي هاشمي نژاد تهران
207
بررسي تطابق لبه اي دو ماده پركننده انتهاي ريشه،MTA وسراميك سرد توسط SFM
208
بررسي تطابق نتايج راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مقايسه با پري اپيكال ديجيتال در ارزيابي ميزان تحليل استخوان در قسمت هاي خلفي و قدامي ماگزيلا و منديل
209
بررسي تطبيق پذيري بيماران تحت درمان پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي رشت
210
بررسي تطبيق روشهاي پيش بيني
211
بررسي تطبيق گوشه اي از اساطير يونان و ايران
212
بررسي تطبيق و مقايسه ي سير روح ملكوتي در سيرالعباد سنايي و منطق الطير عطار
213
بررسي تطبيق ويژگي هاي صحاح سته و كتب اربعه از نظر دانشمندان فريقين
214
بررسي تطبيق يا عدم تطبيق شاغل شغل با شرايط احراز شغل و تاثير آن بر انگيزش شغلي كاركنان صنايع فولاد اهواز
215
بررسي تطبيقي - تاريخي موانع نهادي توسعه اقتصادي در ايران
216
بررسي تطبيقي " جبر و اختيار" از منظر امام خميني ﴿ره﴾ و فخر رازي
217
بررسي تطبيقي "انديشه امامت " در تفسيرهاي مفاتيح الغيب ، روح المعاني ، مجمعالبيان و الميزان
218
بررسي تطبيقي "تشخيص" در شعر و در قرآن و روايات
219
بررسي تطبيقي "تشخيص" در شعر و در قرآن و روايات
220
بررسي تطبيقي "فرزندپروري" در روانشناسي و شيوه هاي "تربيت فرزند" در اسلام
221
بررسي تطبيقي «پرده ي نئي» اثربهرام بيضايي با حكايات مشابه آن در متون كهن فارسي
222
بررسي تطبيقي «نامه‌هاي عاشقانه» از جبران خليل جبران با «چهل نامه‌ي كوتاه به همسرم» از نادر ابراهيمي
223
بررسي تطبيقي آثار فارسي محمد غزالي با گلستان و بوستان سعدي
224
بررسي تطبيقي آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و ساير كشورها
225
بررسي تطبيقي آثار گئورگه گروس و لوئي فردينان سلين در سالهاي بين دو جنگ
226
بررسي تطبيقي آثار و احكام غصب در فقه اماميه و فقه حنفيه
227
بررسي تطبيقي آثار و قواعد مجازات هاي تعزيري منصوص و غيرمنصوص شرعي
228
بررسي تطبيقي آثارحقوقي مترتب برموت درمذاهب اسلامي , study effects legal of death in the islamic religion
229
بررسي تطبيقي آثارمحمد سياه قلم و بهمن محصص
230
بررسي تطبيقي آداب و رسوم اجتماعي و فرهنگي در ويس و رامين و ليلي و مجنون
231
بررسي تطبيقي آداب و رسوم شيعي ﴿عزاداري، زيارت، جشن ها و انتظار﴾ مردم كرمان در عصر قاجار با دوره كنوني
232
بررسي تطبيقي آداب و رسوم عاميانه در گلستان سعدي و فيه ما فيه مولوي.
233
بررسي تطبيقي آرا اخلاقي محمدتقي مصباح يزدي و عبدالكريم سروش
234
بررسي تطبيقي آراء ابن‌سينا و ملاصدرا در باره احكام و مصاديق عرض
235
بررسي تطبيقي آراء تربيتي هنري جيرو و محافظه كاران
236
بررسي تطبيقي آراء تفسير نمونه ومن وحي اقرآن نسبت به حضور اجتماعي زن
237
بررسي تطبيقي آراء روسو و پياژه در زمينه رشد اخلاقي
238
بررسي تطبيقي آراء سه متفكر جهان اسلام در خصوص فرهنگ و تمدن غرب (اقبال لاهوري، سيد قطب و فرديد)
239
بررسي تطبيقي آراء سيوطي و آيت الله معرفت پيرامون «نسخ»
240
بررسي تطبيقي آراء شيخ طوسي و ابوحنيفه در مبحث نكاح با تاكيد بر كتاب الخلاف
241
بررسي تطبيقي آراء گوته در كتاب رنگ با انديشه اشراقي شيخ اشراق
242
بررسي تطبيقي آراء ملاصدرا و ابن عربي در مورد ارتباط فضا و قدر الهي با اختيار انسان
243
بررسي تطبيقي آراي پروفسور مصطفي ابراهيم زلمي و علامه خويي در نسخ
244
بررسي تطبيقي آراي تربيتي شهيد مطهري با نظرات ژان پياژه و لارنس كلبرگ در باب تحول اخلاقي
245
بررسي تطبيقي آراي جزايي آيات عظام سيدروح الله الموسوي امام خميني، سيدعلي خامنه اي و سيدمحمود هاشمي شاهرودي با قانون مجازات اسلامي (1392)
246
بررسي تطبيقي آراي كلامي دو مفسر معاصر قرآن، علامه طباطبايي و عبدالحسين طيب (مورد مطالعه: معاد شناسي )
247
بررسي تطبيقي آراي كلامي علامه طباطبايي و عبدالحسين طيب (مورد مطالعه: توحيد)
248
بررسي تطبيقي آرمان شهر افلاطون و يوتوپياي تامس مور
249
بررسي تطبيقي آرمانشهر در شعر جميل صدقي زهاوي وقيصر امين پور
250
بررسي تطبيقي آزمون بسته و سي در ارزيابي توانش هم آيي زبان آموزان ايراني
251
بررسي تطبيقي آسيب شناسي انقلاب اسلامي ايران از منظر علي اكبر هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي
252
بررسي تطبيقي آشنايي زدايي در كليله و دمنه فارسي و متن عربي ابن مقفع
253
بررسي تطبيقي آموزش از دور ايران و ژاپن
254
بررسي تطبيقي آموزش از راه دور ايران و انگلستان
255
بررسي تطبيقي آموزش تئاتر در دانشگاههاي امريكا،انگلستان و ايران﴿با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد﴾
256
بررسي تطبيقي آموزش محيط زيست در برنامه درسي متوسطه دوم ايران و چند كشور منتخب به منظور ارائه برنامه درسي آموزش محيط زيست براي كشور
257
بررسي تطبيقي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران و كشور فرانسه
258
بررسي تطبيقي آموزش وپرورش كشور ايران با آموزش و پرورش كشور انگلستان
259
بررسي تطبيقي آموزشي تئاتر در دانشگاههاي امريكا ، انگلستان و ايران " با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد
260
بررسي تطبيقي آموزشي تئاتر در دانشگاههاي امريكا ، انگلستان و ايران " با نگرش ويژه به برنامه ي كارشناسي ارشد
261
بررسي تطبيقي آموزه هاي اخلاقي درادبيات ايران وكره جنوبي(باتاكيد بر10داستان ازقصه هاي عاميانه ايران وكره جنوبي)
262
بررسي تطبيقي آموزه هاي تربيتي نظريه باز سازي گرايي و نظريه نقادي
263
بررسي تطبيقي آموزه هاي متداكتينگ و سيستم استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ، استلا آدلر، مايزنرو استاتيسلاوسكي
264
بررسي تطبيقي آموزه هاي متداكتينگ و سيستم استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ،استانيسلاوسكي با تاكيد بر آثار لي استراسبرگ،استلا آدلر، مايزنرواستانيسلاوسكي
265
بررسي تطبيقي آموزه هاي همگون و ناهمگون مولانا در مثنوي واشودرآثارش در زمينه عشق و شادي
266
بررسي تطبيقي آواز اصفهان در رديف آقاحسينقلي و رديف دوره عالي استاد علي اكبر شهنازي
267
بررسي تطبيقي آواز سيد علي اصغر كردستاني با رديف موسيقي ايران
268
بررسي تطبيقي آيات الاحكام روزه از ديدگاه اماميه و اهل سنت
269
بررسي تطبيقي آيات تربيتي سوره لقمان از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) و آيت الله مكارم شيرازي
270
بررسي تطبيقي آيات جبر واختيار در تفسير كبير والميزان
271
بررسي تطبيقي آيات ولايت از ديدگاه سيد قطب ﴿تفسير في ظلال القرآن﴾ و علامه طباطبايي ﴿تفسير الميزان﴾
272
بررسي تطبيقي آيين تربيت فرزند در خلال كتب ادبي بوستان ،گلستان و قابوسنامه
273
بررسي تطبيقي آيين تربيت فرزند در خلال كتب ادبي بوستان، گلستان و قابوسنامه
274
بررسي تطبيقي آيين دادرسي جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران و انگليس
275
بررسي تطبيقي آيين دادرسي كيفري در مذاهب زرتشت و اسلام و حقوق موضوعه
276
بررسي تطبيقي آيين دبيري در چهارمقالة نظامي عروضي با نامههاي عبدالحميد كاتب و ابن مقفّع
277
بررسي تطبيقي آيين هاي اساطيري "داوري ايزدي" در ايران و هنر
278
بررسي تطبيقي اباحۀ تصرّف در منابع طبيعي از منظر فقه و حقوق موضوعه
279
بررسي تطبيقي ابعاد تربيت در گلستان سعدي و نهج البلاغه
280
بررسي تطبيقي اثاركمال الدين بهزاد بااشعار سبك خراساني ﴿منوچهري دامغاني وفرخي سيستاني﴾
281
بررسي تطبيقي اثر اندازه دولت بر فساد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه با تاكيد بر نهادها
282
بررسي تطبيقي اثر متن و زمينه اجتماعي بر انديشه سياسي علماي معاصر شيعه﴿ سه مكتب سياسي سامرا، نجف، قم﴾
283
بررسي تطبيقي اثر نيروي انساني آموزش ديده در دو سطح عمومي و عالي بر رشد اقتصادي ايران از سال1355 الي 1391
284
بررسي تطبيقي اثرات استفاده جوانان از فضاهاي مجازي بر زيست پذيري فضاهاي شهري محله اي ( نمونه موردي : فاز 4 شهرك غرب و محله بريانك )
285
بررسي تطبيقي اثرات اقتصادي و اجتماعي تجارت الكترونيكي و ارائه راهكارهايي براي بهره گيري از اين فرصتها در اقتصاد ايران
286
بررسي تطبيقي اثرات بافت كالبدي در امنيت اجتماعي حوزه ها و نواحي شهري (مطالعه موردي: محلات شهر اميركلا)
287
بررسي تطبيقي اثرات بافت كالبدي در امنيت اجتماعي حوزه ها و نواحي شهري (مطالعه موردي: محلات شهر اميركلا)
288
بررسي تطبيقي اثرات صادرات نفتي و غير نفتي بر رشد اقتصاد ايران در دوره زماني 1357-1393
289
بررسي تطبيقي اثرگذاري دولت و جامعه مدني در فرايند نوسازي ايران وژاپن (0231-7421)
290
بررسي تطبيقي اجراي حدود از نظر مذاهب خمسه .
291
بررسي تطبيقي اجراي خط مشي تحول فرهنگي در دانشگاه با فرامين و راهبردهاي ابلاغي مقام معظم رهبري
292
بررسي تطبيقي اجزاي نفقه ي زوجه در فقه اسلامي
293
بررسي تطبيقي احكام اعسار زوج از پرداخت مهريه و نفقه در فقه و قوانين موضوعه
294
بررسي تطبيقي احكام جنين خارج از رحم در فقه اماميه و مذاهب اسلامي
295
بررسي تطبيقي احكام حجر در فقه اسلامي با قوانين جمهوري اسلامي ايران
296
بررسي تطبيقي احكام حضانت در مذاهب پنج گانه
297
بررسي تطبيقي احكام عقد نكاح دائم و موقت از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
298
بررسي تطبيقي احكام فقهي - حقوقي طلاق در ايران - انگليس و آمريكا ( انواع طلاق - حضانت ) , the comparative study of islamic jurisprudence divorce laws in iran, england and america.) different types of divorce-divorce laws-custody(
299
بررسي تطبيقي احكام معادن در فقه اماميه و شافعيه
300
بررسي تطبيقي اختلاط كاربري ها در فضاي شهري خيابان و راهكارهاي افزايش آن (نمونه موردي : بلوار جهاد و بلوار واعظ)
301
بررسي تطبيقي اخلاق از منظر نسبي با مطلق بودن در مثنوي و نهج البلاغه
302
بررسي تطبيقي اخلاق حرفه اي معلمي از ديدگاه شهيد ثاني و امام محمدغزالي
303
بررسي تطبيقي ادبيات فانتزي كودك در زبان فارسي و انگليسي
304
بررسي تطبيقي ادله اثبات كيفري در حقوق ايران و مصر
305
بررسي تطبيقي اذن زوجه از زوج در فقه و حقوق موضوعه
306
بررسي تطبيقي اراء ابن سينا ،ملاصدرا و ديويد هيوم در باب ادراكات
307
بررسي تطبيقي اراده امر والا، امر قدسي و تجربه ديني نزد اتو و شوپنهاور
308
بررسي تطبيقي ارتباط دين با عقل و علم ﴿ از نقطه نظر مطالعه تطبيقي نظريات ايان باربور و جوادي آملي﴾
309
بررسي تطبيقي ارتباط سازگاري اجتماعي با وضعيت فرهنگي اجتماعي خانواده ها در بين زنان شاغل و غير شاغل شهر دزفول (مطالعه موردي: كوي فرهنگ شهر شرقي)
310
بررسي تطبيقي ارتباط غيركلامي در داستان معاصر (مطالعه ) » روز قتل رئيس جمهور « و » شب نشيني باشكوه « مور
311
بررسي تطبيقي ارتداد در فقه مقارن و حقوقه موضوعه
312
بررسي تطبيقي ارث از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
313
بررسي تطبيقي ارث از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
314
بررسي تطبيقي ارزش اثباتي ادلّه در حقوق كيفري ايران و اساسنامة ديوان بين¬المللي كيفري
315
بررسي تطبيقي ارزش ها در فلسفه اسلامي و فلسفه ليبراليسم و دلالت هاي آن در تربيت اخلاقي
316
بررسي تطبيقي ارزش هاي بصري در بازنمايي زنان در آثار نقاشان در شش دهه ي گذشته
317
بررسي تطبيقي ارزش هاي حاكم در حكومت علوي و اموي
318
بررسي تطبيقي ارزشهاي ويژه گره چيني بكار رفته در خانه هاي قاجار تهران و صفويه اصفهان
319
بررسي تطبيقي ارسال رسل از منظر چند متفكر معاصر ﴿بازرگان، حائري يزدي، امام خميني ﴿ره﴾، علامه طباطبايي ﴿ره﴾﴾
320
بررسي تطبيقي ازدواج موقت و ازدواج مسيار
321
بررسي تطبيقي استاندارد پارك ها و فضاي سبز شهر اصفهان با استانداردهاي موجود ( نمونه ي موردي: فضاي سبز حاشيه ي زاينده رود)
322
بررسي تطبيقي استانداردهاي طراحي سازه كشتي ( ABS و DNV )
323
بررسي تطبيقي استاندارهاي DSL
324
بررسي تطبيقي استعاره در غزليات حافظ و مولوي از منظر معني‌شناسي شناختي
325
بررسي تطبيقي استعاره هاي شناختي اشعار تركي و فارسي شهريار
326
بررسي تطبيقي استقلال شرط داوري
327
بررسي تطبيقي استقلال هند و انقلاب اسلامي ايران از منظر سياسي و اجتماعي
328
بررسي تطبيقي اسطوره رستم در روايات شفاهي مردم زابل و متون كهن فارسي
329
بررسي تطبيقي اسطوره رستم در شاهنامه فردوسي و الماس خان كندوله اي
330
بررسي تطبيقي اسطوره مسيح و كاركرد آن در شعر بدر شاكر السيّاب و احمد شاملو
331
بررسي تطبيقي اسطوره هاي آفرينش در خاورميانه بين النهرين ايران و مصر
332
بررسي تطبيقي اسطوره هاي فرشهاي دوران صفوي و قاجار
333
بررسي تطبيقي اسطوره و نماد در سرودههاي خليلحاوي و سهراب سپهري
334
بررسي تطبيقي اسطوره ي پيدايش در شاهنامه نسبت به آيين زرتشتي
335
بررسي تطبيقي اسقاط حق با تأكيد بر مباني فلسفي
336
بررسي تطبيقي اسلام و فمينيسم
337
بررسي تطبيقي اسلوب هاي تبيين لقاءالله با تكيه بر قرآن
338
بررسي تطبيقي اسلوب هاي تبيين لقاءالله با تكيه بر قرآن
339
بررسي تطبيقي اسلوب هاي تبيين لقاءالله با تكيه بر قرآن
340
بررسي تطبيقي اشتغال زنان بر روابط زوجين در خانواده شهرستان گنبد كاووس
341
بررسي تطبيقي اشعار محمود سامي البارودي و ملك الشعراء بهار
342
بررسي تطبيقي اشكال نفي و تداوم در هنر مفهومي غرب و ايران
343
بررسي تطبيقي اصطلاحات حديثي در ميان اماميه و اهل سنت
344
بررسي تطبيقي اصطلاحات حوزه تحليل گفتمان در انگليسي و فارس از ديدگاه معيارسازي زبان
345
بررسي تطبيقي اصطلاحات حوزه دستور انگليسي -فارسي از ديدگاه معيار سازي
346
بررسي تطبيقي اصطلاحات خويشاوندي در زبانهاي فارسي وآلماني
347
بررسي تطبيقي اصطلاحات عرفاني نهج البلاغه باكشف المحجوب ،رساله قشيريه و مصباح الهدايه
348
بررسي تطبيقي اصلاحات عرفاني در كشف المحجوب و مصباح الهدايه
349
بررسي تطبيقي اعتبارات خرددراشتغالزايي زنان باتاكيدبرتوسعه پايدارروستايي (مطالعه موردي .دهستان لكستان )
350
بررسي تطبيقي اعتماد اجتماعي در بين مراكز شهرستانهاي استان ايلام
351
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوسي
352
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوسي
353
بررسي تطبيقي اعجاز قرآن از ديدگاه علامه طبلطبايي و الوسي
354
بررسي تطبيقي اعلاميه جهاني حقوق بشر باحقوق اسلام , universal declaration of human rights comparative islamic law
355
بررسي تطبيقي افعال ساده‏ي كران¬مند و ناكران¬مند در زبان -فارسي و بلوچي
356
بررسي تطبيقي الگوهاي آمدوشد در محورهاي تاريخي - گردشگري شهرهاي اروپاي غربي به منظور ارائه راهكار بهينه براي محور چهارباغ اصفهان
357
بررسي تطبيقي الگوهاي تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته و تدوين الگوي مناسب براي ايران
358
بررسي تطبيقي الگوهاي رهبري امنيت ملي ايالات متحده : جرج دبليو بوش و باراك اوباما
359
بررسي تطبيقي الگوي سفر قهرمان مونث در آثار استوديوي ديزني و جيبلي
360
بررسي تطبيقي الگوي سفر قهرمان مونث در اثار استوديوي ديزني و جيبلي
361
بررسي تطبيقي امام شناسي در فلسفه صدرا و زيارت جامعه كبيره
362
بررسي تطبيقي امامت از منظر شيخيه و اماميه (با تأكيد بر آراء شيخ احمد احسايي وعلامه طباطبايي)
363
بررسي تطبيقي امثال مولد ميداني
364
بررسي تطبيقي انديشه اخلاقي ديويد هيوم با ديدگاه اخلاق اسلامي
365
بررسي تطبيقي انديشه امامت در تفسيرهاي مفاتيح الغيب ، روح المعاني، مجمع البيان و الميزان
366
بررسي تطبيقي انديشه هاي سياسي فارابي و آگوستينوس
367
بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني مولانا و صدرالدين قونوي درباره انسان كامل با تكيه بر مثنوي و فُكوك
368
بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني هرمان هسه و اقبال لاهوري با تكيه برمقوله ابليس
369
بررسي تطبيقي انديشه ي امامت از شيخ صدوق تا خواجه نصيرالدين طوسي , a comparative research on imamat theory from shaykh al-saduq to khwaja nasir al-din tusi
370
بررسي تطبيقي انديشه ي انتظار موعود در شعر محمود درويش و قيصر امين پور
371
بررسي تطبيقي انديشه‌ها، اندرزها و حكمت‌ها در شاهنامه
372
بررسي تطبيقي انديشه‌ي فلسفي اشعار تي. اس. اليوت و نازك الملائكه
373
بررسي تطبيقي انديشه¬هاي مديريتي در قابوس¬نامه ، سياست¬نامه و گلستان سعدي
374
بررسي تطبيقي انسان اقتصادي از ديد اسلام با انسان اقتصادي از ديدگاه غرب
375
بررسي تطبيقي انسان در كويريات شريعتي و انديشه هاي مولانا در مثنوي
376
بررسي تطبيقي انسان شناسي قرآني و اومانيستي و كاربست آن در تحول علوم انساني
377
بررسي تطبيقي انگاره هاي ذهني افعال ساده فارسي و انگليسي و اهميت آن در آموزش زبان انگليسي
378
بررسي تطبيقي انگاره‏هاي ذهني افعال ساده‏ي فارسي و تركي آذري
379
بررسي تطبيقي انواع ادبي و مضامين شعري در ديوان حضرت علي ﴿ع﴾ و غزليات حافظ
380
بررسي تطبيقي اهداف و عملكرد سياست خارجي دولت نبوي و جمهوري اسلامي ايران
381
بررسي تطبيقي اوضاع اجتماعي مازندران وگيلان درگذرازحكومت قاجاربه پهلوي دررمان هاي روياهاي ببرعاشق :اسدالله عمادي وول كنيد اسب مرا:حسن اصغري
382
بررسي تطبيقي ايدئولوژي و حكمت عملي از ديدگاه ملاصدرا، مطهري، شريعتي و سروش
383
بررسي تطبيقي ايده هاي نجات بخش بشري در انقلاب هاي بزرگ مطالعه موردي: انقلاب هاي فرانسه، روسيه و ايران
384
بررسي تطبيقي ايده ي تداعي آزاد﴿اتوماتيسم﴾ در نقاشي و تاثيرات آن در نقاشي معاصر ايران
385
بررسي تطبيقي ايمان و تجربه ديني از ديدگاه مولوي در مثنوي و علامه طباطبايي در الميزان
386
بررسي تطبيقي ايين دادرسي كيفري در مذاهب اسلام و مسيحيت و قوانين موضوعه
387
بررسي تطبيقي باز آفريني اسطوره پرومته در شعر معاصر عربي و فارسي (با تاكيد بر شاعران برجسته )
388
بررسي تطبيقي باز نمود تصويري ومتني "قهرمان"در نسخه اروپايي هزار ويك شب چاپ شده در ايران
389
بررسي تطبيقي بازتاب مولفه هاي مكتب رئاليسم در هنر نقاشي و ادبيات داستاني با تاكيد بر آثار شاخص كوستاو كوريه و رمان مدير مدرسه جلال آل احمد
390
بررسي تطبيقي بازداشت موقت از ديدگاه فقه مذاهب و حقوق موضوعه
391
بررسي تطبيقي بازنمايي خانواده و چالش هاي آن در سينماي روح الله حجازي و رضا ميركريمي با رويكرد جامعه شناختي
392
بررسي تطبيقي بازنمايي خانواده و چالش‌هاي آن در سينماي روح الله حجازي و رضا مير كريمي‌با رويكرد جامعه شناختي
393
بررسي تطبيقي بازنمايي زندگي روزمره طبقه متوسط در آثار دوميه و معين مصور بر اساس معيارهاي تصويرسازي اجتماعي
394
بررسي تطبيقي بازنمايي سبك زندگي در تصاوير كتاب هاي درسي كشور ايران و تركيه
395
بررسي تطبيقي بازنمود تصويري ومتني قهرمان در نسخه هاي اروپايي هزار ويك شب چاپ شده در ايران
396
بررسي تطبيقي بافتار متون در ادبيات تاريخي و داستاني جلال آل احمد ( خسي در ميقات و مدير مدرسه )
397
بررسي تطبيقي باله هاي پتروشكا و ماندارين شگفت انگيز
398
بررسي تطبيقي بديع در شعر فارسي و كردي
399
بررسي تطبيقي برخي از ايات قراني در رساله قشيريه و كشف المحجوب
400
بررسي تطبيقي برخي از مسائل نظام سالي واحدي با نظام نيمسالي واحدي در آموزش متوسطه نظري شهرستانهاي كاشان ، آران و بيد گل
401
بررسي تطبيقي برنامه درسي آموزش علوم ايران و كشورهاي منتخب به منظور ارائه اي الگويي براي برنامه ي درسي آموزش علوم در كشور ايران
402
بررسي تطبيقي برند در محصولات چرمي زنانه و هويت سازي براي توليد كننده كيف هاي زنانه
403
بررسي تطبيقي بزه هاي انتقال مال غير و معامله معارض با معامله فضولي با تكيه بر رويه قضايي
404
بررسي تطبيقي بزه هاي انتقال مال غير و معامله معارض با معامله فضولي با تكيه بر رويه قضايي
405
بررسي تطبيقي بنيان‌هاي اكسپرسيونيستي در نقاشي واقع¬گراي ايران و عراق
406
بررسي تطبيقي بهره وري نيروي انساني راه آهن جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با كشور هاي منتخب
407
بررسي تطبيقي بهشت و ناكجاآباد در فرهنگ تصويري ايران
408
بررسي تطبيقي بيانگري بدن بازيگر در نظريات يوجينيو باربا و ژاك لوكوك
409
بررسي تطبيقي بيانگري بدن بازيگر در نظريات يوجينيو باربا و ژاك لوكوك
410
بررسي تطبيقي بيگانگي و كاركردهاي آن در دو رمان «چه كسي باور مي‌كند، رستم» نوشتۀ روح انگيز شريفيان و «خاطرات تن» نوشتۀ احلام مستغانمي بر اساس رويكرد جامعه‌شناختي ـ روانشناختي ملوين سيمن
411
بررسي تطبيقي بين آموزش و پرورش كشور ايران و سودان
412
بررسي تطبيقي پارسايي زنان در رمان پاملا (پاداش پاكدامني) از ساموئل ريچاردسون و آلاتي يل از بوكاچيو و زن پارسا در الهي نامۀ عطار نيشابوري و خورشيد خانم پارسا از جواهرالاسمار الثغري
413
بررسي تطبيقي پايان عضويت شريك در شركت هاي تجاري (مطالعة موردي: حقوق ايران و انگلستان
414
بررسي تطبيقي پايداري فضايي - كالبدي سكونتگاههاي روستايي مطالعه موردي شهرستان آزادشهر
415
بررسي تطبيقي پايداري فضايي-كالبدي سكونتگاههاي روستايي(مطالعه موردي: شهرستان آزادشهر)
416
بررسي تطبيقي پايداري محيطي معماري سنتي اقليم گرم و خشك به منظور طراحي مجتمع مسكوني پايدار در شهرستان نائين
417
بررسي تطبيقي پرتره زن روي جلد با متن كتاب در دوره پهلوي
418
بررسي تطبيقي پرده نئي از بهرام بيضايي با زن صالحه از الهي نامه عطار و فيلمنامه بلند سينمايي ريتون
419
بررسي تطبيقي پرده ي نئي اثر بهرام بيضايي با حكايات مشابه آن در متون كهن فارسي
420
بررسي تطبيقي پوستر فيلم هاي علمي تخيلي در ايران و هاليوود
421
بررسي تطبيقي پوشاك بانوان دوره صفوي (شاه اسشماعيل اول تا شاه عباس دوم و پوشاك بانوان دوره عثمانيهم عصر بر اساس سفرنامه ها و تصاوير نگارگري
422
بررسي تطبيقي پوشاك بين النهرين و مصر باستان
423
بررسي تطبيقي پيشگيري از جرم با استفاده از ساز و كارهاي مدني در حقوق ايران و آمريكا
424
بررسي تطبيقي پيشگيري از جرم با استفاده از سازوكارهاي مدني در حقوق ايران و آمريكا
425
بررسي تطبيقي تآثير شرايط اقتصادي بر نحوه استفاده زنان از فضاهاي عمومي شهري با تآكيد بر مراكز خريد محله اي و ناحيه اي در شهر كابل ﴿ نمونه موردي : مراكز خريد مهتاب قلعه و مكرويان3 ﴾
426
بررسي تطبيقي تأثير نقاشي سنتي بر عكاسي در ايران و ژاپن از 1850 تا 1917
427
بررسي تطبيقي تأويل در تفسير صافي وتفسير القرآن الكريم
428
بررسي تطبيقي تابلوهاي اصناف با شاخصه هاي مرتبط با مكان و فضاي شهري در منظر شهري اصفهان(نمونه موردي خيابان هاي طالقاني و سپه)
429
بررسي تطبيقي تاثير تاكيد روي ساخت هاي زباني به صورت ضمني و صريح تاخيري ،بر دقت بيان شفاهي زبان آموزان فارسيزبان انگليسي
430
بررسي تطبيقي تاثير عوامل اجتماعي - سياسي بر مشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ( 1382 - 1358 )
431
بررسي تطبيقي تاثير فرهنگ سازماني وسرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني ﴿مطالعه موردي : دانشگاه هاي رازي كرمانشاه وبابل عراق ﴾
432
بررسي تطبيقي تاثير فرهنگ و هنر غرب در فرش ايران و هند ﴿قرن 16 تا 19م﴾
433
بررسي تطبيقي تاثير فوت زوجين بر مهريه , a comparativ study on the impact of husband and wifes death on dower
434
بررسي تطبيقي تاثير كيفيت لبه بر سر زندگي فضاهاي شهري ﴿ نمونه موردي : شهر رشت ﴾
435
بررسي تطبيقي تاثير مالكيت بر سياست هاي خبري در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دانماركس راديو دانمارك
436
بررسي تطبيقي تاثيرات زيست محيطي نقص مقررات دريايي دو حوزه خليج فارس و درياي خزر
437
بررسي تطبيقي تاثيرات مركز آموزش تئاتر تبريزو دانشگاه نبي اكرم (ص) بر تئاتر تبريز
438
بررسي تطبيقي تاثيرپذيري از تئاترشرق در نظريات ميرهولد و برتولت برشت
439
بررسي تطبيقي تاريخ بيهقي و تاريخ بلعمي
440
بررسي تطبيقي تاويل بسم الله الرحمن الرحيم از نظر ملاصدرا، علامه طباطبايي و امام خميني
441
بررسي تطبيقي تحقيقات مقدماتي در حقوق داخلي و اساسنامه ديوان بين المللي كيفري
442
بررسي تطبيقي تحليلي آثار استاد غياث الدين محمد نقاش (استاد محمد سياه قلم) بر اساس كتاب زبده التواريخ
443
بررسي تطبيقي تراژدي هاي شاهنامه فردوسي با تراژدي هاي سوفوكلس
444
بررسي تطبيقي ترانه ها وضرب المثل هاي آذري (استان همدان) با معادل هاي آن درزبان وادبيات فارسي
445
بررسي تطبيقي تربيت اخلاقي از ديدگاه ارسطو وابن مسكويه و كاربرد تربيتي آن براي نظام آموزشي از راه دور
446
بررسي تطبيقي تربيت از ديدگاه اسلام وعلم
447
بررسي تطبيقي ترجمۀ صد آيه از قرآن مجيد بر اساس سه ترجمۀ كهن
448
بررسي تطبيقي ترجيح ژارچه رئمبلي داخلي و خارجي و علل آن، توسط مصرف كنندگان در شهر تهران
449
بررسي تطبيقي تزييات كاشي كاري مساجد دوره صفوي و عثماني مطالعه موردي مسجد امام اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول
450
بررسي تطبيقي تزيينات معماري در مدارس دوره آل مظفر شهر يزد
451
بررسي تطبيقي تشعير در مكتب نگارگري هرات تيموري و تبريز صفوي
452
بررسي تطبيقي تصانيف محلي فارس و تصانيف دوره قاجار
453
بررسي تطبيقي تصاوير با مضامين پهلواني در شاهنامه هاي دوره قاجار و كتب مصور حماسي ژاپن در قرن 19 ميلادي
454
بررسي تطبيقي تصاوير روي جلد با تصوير سازي داخل كتاب هاي دوره ي اسلامي ﴿تيموري و صفوي﴾
455
بررسي تطبيقي تصاوير معراج حضرت رسول ﴿ص﴾ و رستاخيز حضرت مسيح ﴿ع﴾ با رويكرد نمادشناسانه
456
بررسي تطبيقي تصرفات مالي پس از مرگ در مذاهب خمسه
457
بررسي تطبيقي تصوير پيامبران در خمسه نظامي با مثنوي مولوي
458
بررسي تطبيقي تصوير پيامبران در خمسۀ نظامي با مثنوي مولوي
459
بررسي تطبيقي تصوير جامعه در شعر سيد اشرف الدين گيلاني و حافظ ابراهيم
460
بررسي تطبيقي تصوير درخت در نگاره هاي دوره اسلامي ﴿مغول و صفويه﴾
461
بررسي تطبيقي تصوير درخت در نگاره هاي دوره اسلامي﴿دوره تيموري وصفويه﴾
462
بررسي تطبيقي تصوير زن در رمان هاي شوهر آهو خانم علي محمد افغاني و خانه ي ادريسي ها غزاله عليزاده
463
بررسي تطبيقي تصوير سازي علمي نسخه الخشايش كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ونسخه الخشايش آستان قدس رضوي
464
بررسي تطبيقي تصوير طبيعت درشعرنيما يوشيج وخليل مطران
465
بررسي تطبيقي تصويرسازي جنگ افزار در ( سقط الزند و شاهنامه )
466
بررسي تطبيقي تصويرسازي كليله و دمنه 1422 دانشگاه استانبول با نسخه 2198 كاخ گلستان
467
بررسي تطبيقي تعزيه و تئاتر با تاكيد بر تعامل بازيگر/ شبيه، فضا و تماشاگر بر اساس نظريه هاي پيتر بروك و ريچارد شكنر
468
بررسي تطبيقي تعزيه و تئاتر با تاكيد بر تعامل بازيگر/شبيه، فضا و تماشاگر براساس نظريه‌هاي پيتر بروك و ريچارد شكنر
469
بررسي تطبيقي تعقل از نظر ابن سينا و ملاصدرا
470
بررسي تطبيقي تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام و مكاتب فلسفي
471
بررسي تطبيقي تفاسيرعرفاني امام قشيري وعبدالرحمن سلمي
472
بررسي تطبيقي تفكر در دوران رنسانس ومدرن
473
بررسي تطبيقي تقلب در اعتبارات اسنادي از موضع كشورهاي ايران و آمريكا و انگليس
474
بررسي تطبيقي تكنيك هاي اجرايي تار ايراني و تار قفقازي
475
بررسي تطبيقي تكنيكهاي نقاشي ديواري درايران واروپا
476
بررسي تطبيقي تلميحات داستاني در قصايد ناصرخسرو و منطق الطير عطار و ارتباط آن با جهان بيني شاعر
477
بررسي تطبيقي تمكين و نشوز در فقه و حقوق موضوعه
478
بررسي تطبيقي تناسب حجم ومحتواي كتاب فارسي دوم ابتدايي (جديد التاليف ) با جدول ساعات تدريس وتوانايي هاي شناختي دانش آموزان اين پايه در منطقه كلاله
479
بررسي تطبيقي توثيق سهام در فقه مقارن و حقوق موضوعه
480
بررسي تطبيقي توزيع در آمد در ايران و استان اصفهان در سالهاي 56 و 72-70
481
بررسي تطبيقي توصيف طبيعت در انديشه نيما يوشيج و جبران خليل جبران
482
بررسي تطبيقي توكل از ديدگاه مولانا و غزالي
483
بررسي تطبيقي تيتر اوّل و عناوين سرمقاله در دو دوره مشابه قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري يازدهم
484
بررسي تطبيقي ثبت اسناد ،املاك ،ازدواج و طلاق در فقه اماميه و قوانين موضوعه
485
بررسي تطبيقي جاسوسي و مجازات آن از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه
486
بررسي تطبيقي جامعه شناختي فرقه هاي اهل و تصوف در كردستان
487
بررسي تطبيقي جايگاه اسناد طراحي شهري در نظام برنامه ريزي شهري بريتانيا و ايران
488
بررسي تطبيقي جايگاه حيوانات در آيين هاي مهر و مسيحيت
489
بررسي تطبيقي جايگاه خانواده در تعليم و تربيت درمكتب اسلام و مكتب ليبراليسم
490
بررسي تطبيقي جايگاه خسارت معنوي ناشي از جرم در حقوق كيفري ايران و ايالات متحده¬ي امريكا
491
بررسي تطبيقي جايگاه زنان از ديدگاه مردان تحصيلكرده با مردان كم سواد
492
بررسي تطبيقي جايگاه زنان در توسعه بخش كشاورزي نواحي كوهستاني و جلگه اي شهرستان بهشهر (مطالعه موردي: دهستان هاي عشرستاق و پنجهزاره)
493
بررسي تطبيقي جايگاه زنان درتوسعه بخش كشاورزي نواحي كوهستاني وجاگه هاي شهرستان بهشهر(مطالعه موردي:دهستانهاي عشرستاق وپنجهزاره )
494
بررسي تطبيقي جايگاه سياسي -اقتصادي بندرعباس در دوره صفويه﴿1032-1146ه.ق﴾ و قاجاريه ﴿1227-1321 ه.ق﴾
495
بررسي تطبيقي جايگاه طبيعت در اشعار فريدون مشيري و پل الوار
496
بررسي تطبيقي جايگاه عرفان غزليات شمس (مولوي ) يا غزليات عطار( بانگاهي به منطق الطير عطار)
497
بررسي تطبيقي جايگاه قفقاز در سياست خارجي ايران و روسيه در دوره هاي صفوي و قاجار
498
بررسي تطبيقي جايگاه ميادين تهران در حفظ و ارتقاي خاطره جمعي شهروندان نمونه موردي : ميدان تجريش و ميدان بهارستان
499
بررسي تطبيقي جايگاه و احكام مناقشه برانگيز زن در قرآن كريم ،اوستا ،تورات و انجيل
500
بررسي تطبيقي جايگاه و چگونگي كاركرد غريزه بازيگر در متد اكتينگ و شيوه گروتفسكي
501
بررسي تطبيقي جايگاه و چگونگي كاركرد غريزه بازيگر در متد اكتينگ و شيوه گروتفسكي
502
بررسي تطبيقي جرائم جنسي در فقه اسلامي ويهودي
503
بررسي تطبيقي جرايم افترا و نشر اكاذيب در فقه جزايي و حقوق موضوعه
504
بررسي تطبيقي جرم سب النبي در فقه اماميه و اهل سنت
505
بررسي تطبيقي جريان هنر مفهومي غرب و ايران
506
بررسي تطبيقي جعل ملاصدرا و خلق در قرآن از منظر فخر رازي
507
بررسي تطبيقي جلوه هاي ﴿گنبد﴾ در اثارپنج سخن سراي فارسي و اثار هنري
508
بررسي تطبيقي جمله سازي و انشاي دانش آموزان شنوا و ناشنواي پايه ي پنجم دبستان از منظر تحليل گفتمان
509
بررسي تطبيقي جنايت و مكافات داستايفسكي و تهران مخوف مشفق كاظمي بر اساس نظريّۀ لوسين گلدمن و همفكران او
510
بررسي تطبيقي جنايت و مكافات داستايفسكي و تهران مخوف مشفق كاظمي بر اساس نظريّۀ لوسين گلدمن و همفكران او
511
بررسي تطبيقي جنبش هاي ايراني دوره ي اول عباسي﴿232-132ه﴾
512
بررسي تطبيقي جنبه هاي دراماتيك در دو داستان سياوش و سودابه و يوسف و زليخا
513
بررسي تطبيقي جنبه هاي دراماتيك در دو داستان سياوش و سودابه و يوسف و زليخا
514
بررسي تطبيقي جنبه هاي نمايشي داستان رستم و اسفنديار و سرود نيبلونگن
515
بررسي تطبيقي جنبه هاي نمايشي داستان رستم و اسفنديار و سرود نيبلونگن
516
بررسي تطبيقي جنبه‏هاي نمايشي ويس و رامين اسعدگرگاني با دفتر چهارم مثنوي مولوي
517
بررسي تطبيقي جواب ساز به آواز : آواز سيداحمدخان ، تار درويش خان ، آواز تاج اصفهاني ، تار جليل شهناز
518
بررسي تطبيقي چگونگي اخراج وصيت از ديدگاه فقهاي اماميه، شافعيه و حقوق ايران
519
بررسي تطبيقي چگونگي پذيرش دانشجوي دوره ي كارشناسي در رشته موسيقي در 9كشور جهان ﴿آمريكا، انگلستان، برزيل، تركيه، چين، فرانسه، كره، مالزي و هندوستان﴾ و مقايسه ي آن با ايران
520
بررسي تطبيقي چگونگي كاربرد عناصر اجرايي نمايش هاي ايراني در تئاتر معاصر از منظر نقد ساختاري با توجه به آثار پيتر بروك ،مسعود سعيدپور و پري صابري
521
بررسي تطبيقي چهار اثر بداهه نوازي در دستگاه نوا
522
بررسي تطبيقي چهار تكنيك همنام - متفاوت در سازهاي تار و سنتور
523
بررسي تطبيقي چهاراثر ادبي با نگاهي به نقش زن در آنها
524
بررسي تطبيقي چهاراثر ادبي با نگاهي به نقش زن در آنها
525
بررسي تطبيقي حجيت عقل از ديدگاه غزالي و خواجه نصير الدين طوسي
526
بررسي تطبيقي حدود اختيار و قدرت تصميم گيري زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در شهرستان خمين
527
بررسي تطبيقي حدود و اعتبار عقل نزد ملاصدرا و كانت
528
بررسي تطبيقي حريم خصوصي در حقوق جزاي ايران و اسناد بين المللي و حقوق فرانسه
529
بررسي تطبيقي حزن در شعر صلاح عبدالصبور و حسين منزوي
530
بررسي تطبيقي حسن و قبح اخلاقي از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري
531
بررسي تطبيقي حضانت در فقه و آثار آن در حقوق كيفري
532
بررسي تطبيقي حضانت مادر بر فرزند در فقه و حقوق
533
بررسي تطبيقي حق تقاضاي قصاص توسط زوج يا زوجه در مذاهب خمسه
534
بررسي تطبيقي حق حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران و انگليس
535
بررسي تطبيقي حقوق اسلام و حقوق رم و حقوق ايران
536
بررسي تطبيقي حقوق اسير جنگي در اسلام و حقوق بين الملل , Comparative research of prisoner of war rights in Islam and international Law
537
بررسي تطبيقي حقوق بشر از منظر اسلام
538
بررسي تطبيقي حقوق پناهندگي
539
بررسي تطبيقي حقوق حيوانات در فقه و حقوق و تاثير رعايت آن بر محيط زيست
540
بررسي تطبيقي حقوق خانواده در اسلام و فمينيسم با تأكيد بر مسائل مالي و جنسيتي
541
بررسي تطبيقي حقوق صنفي معلمان ايران با توجه به اسناد بين المللي
542
بررسي تطبيقي حقوق غير مسلمانان در قرآن و حقوق غير يهوديان در تورات
543
بررسي تطبيقي حقوق كودك در فرايند دادرسي كيفري در حقوق ايران و اسناد بين المللي
544
بررسي تطبيقي حقوق كودكان نا مشروع در كنوانسيون حقوق بشر و فقه اماميه .
545
بررسي تطبيقي حقوق مبتلايان به مرگ مغزي در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي
546
بررسي تطبيقي حقوق معنوي مولف
547
بررسي تطبيقي حقوق و تكاليف زوجه پس از زوج
548
بررسي تطبيقي حقوق و تكاليف متصدي حمل و نقل دريايي در قانون دريايي ايران و كنوانسيون هاي بين المللي
549
بررسي تطبيقي حكاياتي از گلستان سعدي و مقالاتي از فرانسيس بيكن
550
بررسي تطبيقي حكمت هاي ايرانيان باستان در ادب عربي با آيات قرآن و احاديث
551
بررسي تطبيقي حكمراني و بهره برداري از منابع مشترك در اقتصاد متعارف و اسلام
552
بررسي تطبيقي حكومت در نهج‌البلاغه با سياست‌نامه و مرزبان‌نامه
553
بررسي تطبيقي حماسه ها و اساطير ايران و ارمنستان بر اساس شاهنامه فردوسي و دلاوران ساسون
554
بررسي تطبيقي حمايت از كودكان و نوجوانان بزه ديده در قانون آئين دادرسي كيفري ايران با حقوق فرانسه
555
بررسي تطبيقي حيات انسان قبل از عالم ماده در آراء افلاطون، ملاصدرا و علامه طباطبايي﴿ره﴾
556
بررسي تطبيقي خاتميت از ديدگاه روشنفكران ديني معاصر اقبال لاهوري، شهيد مطهري، دكتر سروش
557
بررسي تطبيقي خسرو و شيرين نظامي با خسرو و شيرين شعله ني ريزي
558
بررسي تطبيقي خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوزه آبخيز گاماسياب
559
بررسي تطبيقي خشونت خانگي عليه زنان متاهل در قوانين كيفري ايران و اسناد بين الملل، بررسي موردي در شهرستان اسفراين
560
بررسي تطبيقي خشونت خانوادگي در بين پدران معتاد و غيرمعتاد شهرستان ازنا
561
بررسي تطبيقي خط محقق در قرآن بزرگ بايسنغرميرزا بر اساس رساله آداب خط عبدالله صيرفي
562
بررسي تطبيقي خطاهاي فراگيران ايراني در كاربرد حروف اضافه انگليسي : تحليل مقابله اي خطاها از طريق بررسي انتقال منفي
563
بررسي تطبيقي خطبه ها و نامه هاي نهج البلاغه از منظر سبك شناسي لايه اي
564
بررسي تطبيقي خلق شخصيت در تكنيك بازي درون‌گرا و برون‌گرا بر اساس نظرية استانيسلاوسكي و ميرهولد
565
بررسي تطبيقي خوانش مخاطبان عكسها در زمينه‌هاي مختلف ارائه ي آن‌ها (با تأكيد بر زمينه‌ي تبليغاتي)
566
بررسي تطبيقي خوف و رجا در مثنوي معنوي و كيمياي سعادت
567
بررسي تطبيقي دادرسي كيفري در شريعت يهود و اسلام و حقوق موضوعه
568
بررسي تطبيقي داده هاي شبكه اي بارشي اسفزاري GPCCو GPCP
569
بررسي تطبيقي داستان حضرت ابراهيم ﴿ع﴾ در متون تفسيري و عرفاني فارسي ﴿تا پايان قرن هفتم هجري﴾
570
بررسي تطبيقي داستان حضرت موسي ﴿ع﴾ در متون تفسيري و عرفاني فارسي ﴿ تا پايان قرن هفتم هجري﴾
571
بررسي تطبيقي داستان هاي اينجه ممد از ياشار كمال و كليدر از محمود دولت آبادي
572
بررسي تطبيقي داستان هاي شهرنوش پارسي پور و آليس مونرو با رويكرد نقد زن محور
573
بررسي تطبيقي داستان هاي كوتاه زويا پيرزاد و آليس مونرو با رويكرد نقذد زن محور
574
بررسي تطبيقي داستان هاي كوتاه غاده السمان و سيمين دانشور با رويكرد نقد زن محور
575
بررسي تطبيقي داستان وحشت براساس مجموعه رمان‌هاي دايره وحشت آر. ال.استاين و خون‌آشام سيامك گلشيري
576
بررسي تطبيقي داستان‌هاي فريبا وفي و مارگارت النور آتوود با رويكرد نقد زن محور
577
بررسي تطبيقي درآميختگي حماسه و غزل در اشعار ابن‌هانيء الاندلسيّ و غزليات حافظ شيرازي
578
بررسي تطبيقي دردها و مشكلات زنان در رمانهاي معاصر ايران و افغانستان
579
بررسي تطبيقي درون مايه هاي رمان "تنگسير" اثر صادق چوبك و "اللص و الكلاب" اثر نجيب محفوظ
580
بررسي تطبيقي درون مايه وساختار شعر فرخي يزدي وابراهيم طوفان
581
بررسي تطبيقي دستگاه نوا در سه رديف ميرزا عبدالله ( به روايت برومند ) ، آقا حسينقلي و منتظم الحكما
582
بررسي تطبيقي دستور زبان فارسي و لري ساختار فعل
583
بررسي تطبيقي دعا از ديدگاه فخررازي و فيض كاشاني
584
بررسي تطبيقي ده گوشه مشابه از آوازهاي اقبال آذر و قربان خان شاهي
585
بررسي تطبيقي دو داستان شاهنامه فردوسي و شاهنامه الماس خان كندوله اي (هفت خوان، رستم و سهراب)
586
بررسي تطبيقي دو رديف آقا حسينقلي و ميرزا عبدالله
587
بررسي تطبيقي دو شيوه بازيگري متداكتينگ و يوجينيوباربا از منظر رفتارشناسي اسكينر
588
بررسي تطبيقي دوازده گوشه ي آواز دشتي اجرا شده با سازهاي ني و سه تار توسط استاد حسن كسايي
589
بررسي تطبيقي دوگفتمان اصلاح طلبي و اصولگرايي با تاكيد بر سياست خارجي﴿ 1376-1388﴾
590
بررسي تطبيقي ديدگاه آيت الله جوادي آملي و دكتر مهدي گلشني در مسأله «علم ديني»
591
بررسي تطبيقي ديدگاه ابن سينا و لايب نيتس درمسئله عليت
592
بررسي تطبيقي ديدگاه ابن سينا و مولوي درباره رابطه ي جسم و روح
593
بررسي تطبيقي ديدگاه ارسطو و ملاصدرا در باب سعادت و فضيلت
594
بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾ بافقهاي مذاهب ديگر در باره تقيه
595
بررسي تطبيقي ديدگاه انسان شناسي مطهري با ديدگاه انسان شناسي ياسپرس
596
بررسي تطبيقي ديدگاه زنان و مردان شاغل نسبت به قرارگرفتن زنان در جايگاه مديريتي با تاكيد بر كاركنان اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي
597
بررسي تطبيقي ديدگاه ملاصدرا و‌هايدگر درباره معناي زندگي، و تبيين ديدگاهي مشترك به منظور تدوين يك الگوي تربيتي
598
بررسي تطبيقي ديدگاه ها و عملكرد سياسي و فرهنگي امام خميني و جمال عبد الناصر در روابط بين الملل
599
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي ابو حامد غزالي و آلبرت باندورا درباره تربيت اخلاقي
600
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تولستوي با متون اسلامي در زمينه هنر
601
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي دكتر شريعتي و استاد مطهري در خصوص حيات پيامبر از بعثت تا هجرت
602
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي غزالي و علامه طباطبايي در باب زبان دين
603
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي هيدجي ،حيدري و معرفت درباره عدم تحريف قرآن
604
بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي موافقان و مخالفان محمد مصدق
605
بررسي تطبيقي ديدگاه¬هاي غزالي و علامه طباطبايي در باب زبان دين
606
بررسي تطبيقي ديدگاههاي ابن سينا و اسپينوزا درمورد صفات خدا
607
بررسي تطبيقي ديدگاههاي جرم شناسي اسلامي با ديدگاههاي جرم شناسي عرفي
608
بررسي تطبيقي ديدگاههاي مديران و كارشناسان ايراني و خارجي در مورد عوامل موثر بر ارتقاء كارائي و بهره وري (مطالعه موردي پروژه مشترك ايران و نروژ در ميادين پارس جنوبي
609
بررسي تطبيقي ديدگاههاي مديران و كارشناسان ايراني و خارجي در مورد عوامل موثر بر ارتقاء كارائي و بهره وري (مطالعه موردي پروژه مشترك ايران و نروژ در ميادين پارس جنوبي )
610
بررسي تطبيقي دين و دنيا در نهج البلاغه و مقايسه آن با نظريه يهود
611
بررسي تطبيقي ديه قتل در فقه اماميه و قانون جزا
612
بررسي تطبيقي ديه مسلمان و غيرمسلمان در مذاهب خمسه
613
بررسي تطبيقي ديوان سالاري سلجوقي و ايلخاني
614
بررسي تطبيقي رئاليسم جادويي "صد سال تنهايي" گابريل گارسيا ماركز و "طوبي و معناي شب" شهرنوش پارسي پور
615
بررسي تطبيقي رئاليسم جادويي «صد سال تنهايي» گابريل گارسيا ماركز و «طوبي و معناي شب» شهرنوش پارسي‌پور
616
بررسي تطبيقي رابطه بين خلاقيت و كارآفريني در بين زنان و مردان ورزشكار و غيرورزشكار در دانشجويان دانشگاه پيام نور رشت
617
بررسي تطبيقي رابطه دين واخلاق درنظرهيروغزالي
618
بررسي تطبيقي رابطه سنت و مدرنيسم از ديدگاه محمد عابدالجابري و سيد حسين نصر
619
بررسي تطبيقي رابطۀ ادبيّات و محيط زيست در ادبيّات داستاني معاصر فارسي، بر پايۀ مباني نقد بوم گرا
620
بررسي تطبيقي رابطۀ ادبيّات و محيط زيست در شعر معاصر فارسي برپايۀ مباني نقد بوم گرا
621
بررسي تطبيقي راهبرد امنيتي خاورميانه‌اي جرج بوش (پسر) و باراك اوباما
622
بررسي تطبيقي رايطه"بايد" و "هست" از نظر ديويد هيوم و علامه طباطبايي
623
بررسي تطبيقي رشوه از ديدگاه فقه شيعه و قوانين موضوعه ايران
624
بررسي تطبيقي رقص سماع و رقص شيوا
625
بررسي تطبيقي رمان السمان و الخريف نجيب المحفوظ و رمان))دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد((شهرام رحيميان
626
بررسي تطبيقي رمان ﴿دل تاريكي﴾ و فيلمنامه ي﴿اينك اخر الزمان﴾
627
بررسي تطبيقي رمان هاي «العصفوريه» غازي القصيبي و «اهل غرق» منيرو رواني پور از منظر رئاليسم جادويي
628
بررسي تطبيقي رنگ همايون از ركن الدين مختاري و درويش خان
629
بررسي تطبيقي رهنمودها و تدابير نهج البلاغه با هدايت هاي قرآني در خصوص فرماندهي نظامي
630
بررسي تطبيقي رهنمودها و تدابير نهج البلاغه با هدايت هاي قرآني در خصوص فرماندهي نظامي
631
بررسي تطبيقي رهيافت تمثيلي شيخ اشراق, كيشلوفسكي و زوياگينتسف در كاركرد رسانه
632
بررسي تطبيقي رهيافت تمثيلي شيخ اشراق، كيشلوفسكي و زويا گينتسف در كاركرد رسانه
633
بررسي تطبيقي روابط اجتماعي در اثار سعدي و نهج ابلاغه
634
بررسي تطبيقي روابط بينامتني در اقتباس از آثار دراماتيك غربي در سينماي ايران با تاكيد بر آراء ژرار ژنت (موارد مطالعاتي: سارا، ترديد، اينجا بدون من)
635
بررسي تطبيقي روانابهاي زير حوضه هاي دينور با توجه به ويژگيهاي ژئومرفولوژي
636
بررسي تطبيقي روش اتخاب شهردار در ايران ئ هفت كشور اروپايي
637
بررسي تطبيقي روش تحقيق و رويكرد پنج تن از برجسته ترين مولوي پژوهان اخير ايران و غرب
638
بررسي تطبيقي روش تربيتي و اجتماعي در تفسير اطيب البيان و احسن الحديث
639
بررسي تطبيقي روش گينات (آزادي محدود) و روش گودرن (پذيرش و تفاهم ) در تربيت كودك
640
بررسي تطبيقي روش ها و معيارهاي نقل حديث در كتب اربعه
641
بررسي تطبيقي روش هاي تفسيري امام باقر ﴿ع﴾ درمنابع فريقين
642
بررسي تطبيقي روش هاي جمع بين احاديث متعارض نزد شيخ طوسي در استبصار و ابن قتيبه دينوري در تاويل مختلف الحديث
643
بررسي تطبيقي روش هاي زمين آماري و ميان يابي در برآورد مكاني بارش ( مطالعه موردي استان كرمانشاه )
644
بررسي تطبيقي روش‏هاي تحليل بتن مسلح مبتني بر مدل ترك مجازي
645
بررسي تطبيقي روشهاي تربيتي در قرآن، احاديث و عهدين
646
بررسي تطبيقي روشهاي حل موجود براي يك مساله واقعي طراحي پارامتر چند پاسخه
647
بررسي تطبيقي روند تغييرات كالبد و كاركرد خانه در دوره انتقال ﴿نمونه موردي: خانه هاي اصفهان﴾
648
بررسي تطبيقي رويكرد آيت الله بروجردي، آيت الله كاشاني و نواب صفوي در قبال تحولات سياسي ايران ﴿شهريورماه 1320 تا دي ماه 1334﴾
649
بررسي تطبيقي رويكرد طبيعي هوسرل و روزمرگي انسان معاصر هايدگر
650
بررسي تطبيقي رويكرد ملاصدرا و مارسل به وجود انسان استاد
651
بررسي تطبيقي رويكرد هاي زنانه در رمان روايه المستحيله غاده السمان و بلندي هاي بادگير اميلي برونته
652
بررسي تطبيقي رويكردهاي هنري نهمين و يازدهمين دو سالانه عكس ايران
653
بررسي تطبيقي ريخت شناسانه ي بافت هاي سنتي و جديد شهرهاي ايراني و اثرات آن بر الگوهاي رفتاري عابرين پياده ﴿نمونه موردي محدوده دروازه كازرون و معالي آبادي شيراز﴾
654
بررسي تطبيقي ريشه‌ها و پيامدهاي ديدگاه اخلاقي علي (عليه السلام) در نهج‌البلاغه و ‌انديشمندان غربي سكولار
655
بررسي تطبيقي ژانر فانتزي در آثار احمد اكبر پور و ميشل انده
656
بررسي تطبيقي ژست ها و حركات جسماني اجراگر در نقالي و پانتوميم با توجه به نظريات اتي ين دكرو و مارسل مارسو
657
بررسي تطبيقي ژستها و حركات جسماني اجراگر در نقالي و پانتوميم با توجه به نظريات اتي ين دكرو و مارسل مارسو
658
بررسي تطبيقي ساخت كالبد محلات قديم و جديد شهر يزد ﴿مطالعه موردي : محله گودال مصلي و محدوده 93 هكتاري كوثر صفائيه﴾
659
بررسي تطبيقي ساخت‌هاي غيرشخصي در زبان تركي آذربايجاني و فارسي
660
بررسي تطبيقي ساختار پيام در متون موازي: بررسي متون ادبي انگليسي و فارسي
661
بررسي تطبيقي ساختار پيام در متون موازي: بررسي متون ادبي انگليسي و فارسي
662
بررسي تطبيقي ساختار رمان عامه پسند ايراني و فيلمفارسي
663
بررسي تطبيقي ساختار زباني چند غزل تركي و فارسي شعرهاي سلطان ولد
664
بررسي تطبيقي ساختار فرهنگي ـ اجتماعي ويس و رامين و تريستان و ايزوت
665
بررسي تطبيقي ساختار فعل در گويش كروني با زبان فارسي معيار
666
بررسي تطبيقي ساختار نظام ارزشي مادران و دختران ، مورد مطالعاتي : دانشجويان دختر دانشگاه تهران و مادرانشان در سال تحصيلي 87-1386
667
بررسي تطبيقي ساختار هنري فرامين و احكام ﴿صفوي تا اواخر قاجار﴾
668
بررسي تطبيقي ساختار هنري فرامين واحكام (صفوي تا اواخر قاجار)
669
بررسي تطبيقي ساختار و محتواي قصايد ملك الشعراي بهار و راشد حسين
670
بررسي تطبيقي ساختار، محتوا و مصالح در نگارگري اسلامي هند و ايران
671
بررسي تطبيقي ساختار،محتواومصالح درنگارگرياسلامي هندوايران
672
بررسي تطبيقي ساز و كارهاي مهار قدرت در قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران
673
بررسي تطبيقي سازمان اداري ايران در دوره افشاريه و زنديه
674
بررسي تطبيقي سازه هاي آبخيزداري با شبكه زهكشي عمر مفيد و ريسك خطر مطالعه موردي : حوزه هاي آبخيز خراسان رضوي
675
بررسي تطبيقي سازه هاي آبخيزداري با نوع سازند، رتبه شبكه زهكشي، عمر مفيد و ريسك شكست (مطالعه موردي: برخي از حوزه‌هاي آبخيز استان چهارمحال وبختياري )
676
بررسي تطبيقي سازه هاي آبخيزداري پيشنهادي در طرح هاي مطالعاتي با روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي : حوزه ماهور ميلاتي استان فارس)
677
بررسي تطبيقي ساقي نامه حافظ با ساقي نامه سيد عبدالحكيم
678
بررسي تطبيقي ساقي نامه حافظ با ساقي نامه سيد عبدالحكيم
679
بررسي تطبيقي ساقي نامه ي حافظ با ساقي نامه ي سيد عبدالحكيم (مهجوري كردستاني)
680
بررسي تطبيقي ساقي‌نامه‌ي سيد محمد امين شيخ‌الاسلام (هيمن) و محمدتقي بهار
681
بررسي تطبيقي سبك رهبري مناسب مديران پروژه ساخت با انواع پروژه هاي ساخت ( نمونه موردي شهر تهران )
682
بررسي تطبيقي سبك گوتيك در آثار كافكا ادگار آلن پو، صادق هدايت و غلامحسين ساعدي
683
بررسي تطبيقي سحر از ديدگاه مذاهب خمسه
684
بررسي تطبيقي سرانه و توزيع فضايي پارك ها و فضاي سبز در محلات شهر ساري
685
بررسي تطبيقي سرفصل دروس دوره كارشناسي طراحي لباس در ايران ومنتخبي از دانشگاههاي جهان
686
بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي و مولفه هاي آن در بين كاركنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و كاركنان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
687
بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه ابن سينا و توماس آكويناس
688
بررسي تطبيقي سعادت و راه رسيدن به آن از ديدگاه فارابي و سهروردي
689
بررسي تطبيقي سفرنامه هاي شهودي با تكيه بركمدي الهي دانته و جاويد نامۀ اقبال لاهوري
690
بررسي تطبيقي سقوط تعهدات در حقوق ايران و فرانسه
691
بررسي تطبيقي سلب حضانت در فقه اسلامي
692
بررسي تطبيقي سنجش كيفيت محيط شهري در مقياس محلي با استفاده از تصوير ذهني كودكان ( مورد پژوهي : مقايسه محله چله خانه و محور بلوار گلسار ، بلوار استاد معين و بلوار توحيد شهر رشت )
693
بررسي تطبيقي سه اثر زال و رودابه، ويس و رامين و پلئاس و مليزاند
694
بررسي تطبيقي سه روئين تن حماسي در يونان ، ايران و آلمان
695
بررسي تطبيقي سه گونه فيلم در مورد ژاندارك
696
بررسي تطبيقي سه مد درآمد اصفهان ، چكاوك و شوشتري
697
بررسي تطبيقي سه مد درآمد اصفهان ، چكاوك و شوشتري
698
بررسي تطبيقي سه نمايشنامه "ترب "
699
بررسي تطبيقي سه نمايشنامه چه كسي از ويرجينيا وولف مي ترسد .بازي استريندبرگ .با خشم به ياداور.با رويكرد روانكاوانه ،بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل .اريك برن
700
بررسي تطبيقي سه نمايشنامه چه كسي از ويرجينيا وولف مي ترسد .بازي استريندبرگ .با خشم به ياداور.با رويكرد روانكاوانه ،بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل .اريك برن
701
بررسي تطبيقي سوگ سرودهاي متنبي و خاقاني
702
بررسي تطبيقي سياست (نقد و اعتراض) در ديوان حافظ وآثار جورج اورول
703
بررسي تطبيقي سياست از ديدگاه ارسطو و خواجه نصير الدين طوسي
704
بررسي تطبيقي سياست خارجي ايران، روسيه و تركيه در قفقازجنوبي با تأكيد بر گرجستان (1991- 2012)
705
بررسي تطبيقي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا در امنيت افغانستان ﴿ 11 سپتامبر 2001-2010﴾
706
بررسي تطبيقي سياست خارجي دولت هاي بوش و اوباما در خاورميانه و پيامدهاي آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
707
بررسي تطبيقي سياست خارجي دولت‌هاي محمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد در قبال كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس بر اساس نظريه واقع‌گرايي
708
بررسي تطبيقي سياست قدرت هاي بزرگ ﴿آمريكاو شوروي ﴿روسيه﴾﴾ درقبال ملي شدن صنعت نفت و برنامه هسته اي ايران
709
بررسي تطبيقي سياست هاي بازتوزيعي بعد انقلاب هاي انگلستان، فرانسه و ايران
710
بررسي تطبيقي سياست هاي تأمين مسكن قابل استطاعت در كشورهاي آسيايي به منظور كاربست آن در ايران ( مورد پژوهي : ژاپن ، سنگاپور ، چين و هند )
711
بررسي تطبيقي سياست هاي رسانه اي در صنعت انيميشن ايران و ژاپن
712
بررسي تطبيقي سياست هاي طرح هاي ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي از منظر عدالت توزيعي ( نمونه موردي : برزيل ، هند ، تانزانيا ، كلمبيا و ايران )
713
بررسي تطبيقي سياست هاي موفق شهرسازي درجهت كاهش آلودگي هوا در كلانشهرهاي جهان با هدف كاربست آن در شهر
714
بررسي تطبيقي سياستهاي انرژي كشورهاي جنوب غربي آسيا: چالش‌ها و راهكارهاي سياست انرژي ايران
715
بررسي تطبيقي سير تحول نوازندگي سنتور در دوره ي معاصر: حبيب سماعي، فرامرز پايور، پرويز مشكاتيان
716
بررسي تطبيقي سير تطور اربعين نويسي در فريقين
717
بررسي تطبيقي سيره نبوي در قرآن و منابع تاريخي
718
بررسي تطبيقي سيماي پيامبر﴿ص﴾ و اهل بيت﴿ع﴾ در شعر دعبل خزاعي و قوامي رازي
719
بررسي تطبيقي سيماي فردي واجتماعي امام سجاد ﴿ع﴾ درشعر عربي وفارسي
720
بررسي تطبيقي سيماي فردي واجتماعي حضرت زينب ﴿س﴾ درشعر معاصر فارسي و عربي
721
بررسي تطبيقي سيماي مرد در اثار زوياپيرزاد و غاده السمان
722
بررسي تطبيقي سينماي سياسي ايران در قبل و بعد از انقلاب اسلامي تا دهه 1380
723
بررسي تطبيقي شاخص هاي اقتصاد مقاومتي در قرآن كريم
724
بررسي تطبيقي شاخص هاي اقتصاد مقاومتي در قرآن كريم
725
بررسي تطبيقي شاخص هاي اقتصادي
726
بررسي تطبيقي شاخص هاي ظرفيت سازي اجتماعي و نهادي به منظور تحقق توسعه شهري پايدار در شهرهاي كرج و قزوين
727
بررسي تطبيقي شاخص هاي كيفيت زندگي در مناطق يك و بيست تهران
728
بررسي تطبيقي شال ترمه و پته در كرمان
729
بررسي تطبيقي شال ترمه و پته در كرمان
730
بررسي تطبيقي شاهنامه ي فردوسي و حماسه رامايانا و تاثير آن ها بر هنر نگارگري ايران و هند
731
بررسي تطبيقي شخص‌وارگي تصوير خداوند در انديشۀ علامه طباطبايي و ونسان برومر
732
بررسي تطبيقي شخصيت پردازي در درام كلاسيك و حماسه با نگاهي به افسانه هاي تباي و حماسه گيلگمش
733
بررسي تطبيقي شخصيت پردازي در درام كلاسيك و حماسه يا نگاهي به افسانه هاي تباي و حماسه گيلگمش
734
بررسي تطبيقي شخصيت هاي اصلي دو رمان تحت شمس الضحي اثر ابراهيم نصرالله و سووشون اثر سيمين دانشور براساس نظريه ي تحليل روانشناختي
735
بررسي تطبيقي شخصيت هاي نمايشنامه هاي اكبر رادي و عليرضا نادري بر اساس نظريه شبكه
736
بررسي تطبيقي شخصيت هاي نمايشنامه هاي اكبر رادي و عليرضا نادري براساس نظريه شبكه
737
بررسي تطبيقي شخصيت‌ها در دوازده نمايش‌نامه از غلامحسين ساعدي، بهرام بيضايي و اكبر رادي با تكيه بر ايدۀ ناظر
738
بررسي تطبيقي شدت صوت در گفتار افراد مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي و افراد عادي
739
بررسي تطبيقي شرايط اجتهاد قاضي در فقه اماميه و اهل سنت
740
بررسي تطبيقي شرايط داوري در فقه و حقوق ايران
741
بررسي تطبيقي شرايط و مصاديق دعوي مستقيم و دعوي غيرمستقيم
742
بررسي تطبيقي شرح ها و ترجمه هاي نهج‌البلاغه پيرامون خطبه 33-34
743
بررسي تطبيقي شرط تنصيف دارايي زوج در طلاق در حقوق مدني ايران و فرانسه
744
بررسي تطبيقي شروح و ترجمه هاي نهج البلاغه (نيمه اول خطبه 83 غراء)
745
بررسي تطبيقي شروط تحديد و معافيت از مسئوليت متصديان حمل و نقل در حقوق داخلي و كنوانسيون هاي بين المللي و استثنائات آن
746
بررسي تطبيقي شعر آييني محسن ابوالحَب و رضا جعفري
747
بررسي تطبيقي شعر روايي نيما يوشيج و خليل مطران
748
بررسي تطبيقي شعر سپيد احمد شاملو (1379-1304) و جبرا ابراهيم جبرا (1994-1920م)
749
بررسي تطبيقي شكل گيري هويت در جوانان تحت پوشش كميته امداد امام خميني﴿ره﴾ با ساير جوانان
750
بررسي تطبيقي شمايل بودا در آيين بوداييان چين و هند
751
بررسي تطبيقي شمايل شكني بيزانس و تحريم تصويري در اسلام ﴿3قرن اول هجري قمري﴾
752
بررسي تطبيقي شيوه رهبري امام خميني (ره) و مهاتما گاندي در مبارزه سياسي با دشمن
753
بررسي تطبيقي شيوه سه تار نوازي صبا و عبادي
754
بررسي تطبيقي شيوه هاي اجراي مجازات سالب حيات
755
بررسي تطبيقي صدقات (صدقه، خمس، زكات) در فقه فريقين
756
بررسي تطبيقي صراحت و صداقت انقلابي در سيره حكومتي حضرت علي (ع) و مقام معظم رهبري
757
بررسي تطبيقي صفات الهي از ديدگاه قاضي عبدالجبار و فخررازي
758
بررسي تطبيقي صور خيال (استعاره و تشبيه) در ديوان فروغ فرخزاد و مستوره كردستاني
759
بررسي تطبيقي صور خيال در ديوان نيما يوشيج و عبدالله گوران
760
بررسي تطبيقي صورت و معنا در نقاشي و موسيقي سنتي ايران
761
بررسي تطبيقي ضرب المثل هاي كرماني با امثال و حكم فارسي
762
بررسي تطبيقي ضمان در اجراي سياست هاي كيفري اسلام و حقوق كيفري ايران
763
بررسي تطبيقي طبيعت در اشعار سهراب سپهري و رابرت فراست
764
بررسي تطبيقي طراحي صحنه دو فيلم براساس مكبث شكسپير به كارگرداني رومن پولانسكي و اورسن ولز
765
بررسي تطبيقي طراحي گرافيك سبك رترو و انشعاب وين
766
بررسي تطبيقي طراحي و صفحه آرايي اسناد مزين دورهء قاجار ﴿ايراني و عثماني﴾
767
بررسي تطبيقي طرح خشتي در فرش هاي چالشتر و بلداجي
768
بررسي تطبيقي طرح و نقش سكه هاي دوره ي صفوي ايران با سكه هاي عثماني معاصر با آن
769
بررسي تطبيقي طرح و نقش و رنگ گبه هاي قشقايي و بختياري
770
بررسي تطبيقي طرح واره هاي تصويري رمان وداع با اسلحه اثر همينگوي و ترجمه فارسي آن، بر گرفته از آراي جورج ليكاف و مارك جانسون
771
بررسي تطبيقي طرق پيشگيري از بزه ديدگي مكرر كودكانبا نگاهي به حقوق موضوعه ايران و كشورهاي كامن‌لو
772
بررسي تطبيقي طلاق حاكم از نظر مذاهب خمسه و نظام حقوقي ايران
773
بررسي تطبيقي طلاق خلع در حقوق موضوعه و فقه اماميه
774
بررسي تطبيقي طلاق در فقه اماميه وحقوق اروپا 1395-1394
775
بررسي تطبيقي طلاق در فقه و حقوق
776
بررسي تطبيقي طلاق معوض در حقوق موضوعه ايران و تركيه
777
بررسي تطبيقي عام و خاص از ديدگاه مرحوم آخوند خراساني و شهيد صدر
778
بررسي تطبيقي عبارات هنجارگريزي به عنوان يك ويژگي سبك شناختي در سه ترجمه از كتاب پيامبر اثر جبران خليل جبران (به زبان فارسي )
779
بررسي تطبيقي عجايب نگاري هاي منسوب به محمد سياه قلم با عجايب نگاري هاي عجايب نامه زكريا محمد قزويني
780
بررسي تطبيقي عرفان هندي و شعر سنايي
781
بررسي تطبيقي عشق از ديدگاه مولوي و امام خميني﴿ره﴾
782
بررسي تطبيقي عشق دراشعار يحيي سماوي واحمد عزيزي
783
بررسي تطبيقي عشق عرفاني از ديدگاه لسان الدين بن الخطيب و فخرالدين عراقي
784
بررسي تطبيقي عشق ومستي درشعر ابن فارض ومولوي
785
بررسي تطبيقي عصمت اهل بيت عليهم السلام و عدالت صحابه
786
بررسي تطبيقي عقل و وحي از نظر ملاصدرا و آگوستين
787
بررسي تطبيقي عقول، حدوث و عليت در حكمت صدرا و نهج البلاغه
788
بررسي تطبيقي عكاسي بناهاي تاريخي اصفهان
789
بررسي تطبيقي علل موجهه جرم در حقوق بين الملل كيفري و نظام حقوقي ايران
790
بررسي تطبيقي علل ناكارآمدي احزاب سياسي دوران محمد مصدق و محمد خاتمي
791
بررسي تطبيقي علل و ريشه هاي بروز پديده ركود تورمي در كشورهاي منتخب (مقايسه كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي درحال توسعه)
792
بررسي تطبيقي علم الهي از ديدگاه غزالي وملاصدرا
793
بررسي تطبيقي عملكرد آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت در قبال پرونده ي هسته اي ايران و كره شمالي
794
بررسي تطبيقي عملكرد خواجه نصيرالدين طوسي و خواجه رشيد الدين فضل اله همداني نسبت به بحران عصر ايلخاني
795
بررسي تطبيقي عملكرد دو رويه هاي حقوقي بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در خصوص سرمايه گذاري خارجي
796
بررسي تطبيقي عملكرد سازمان تامين اجتماعي با اجراي سند برنامه استراتژيك اين سازمان در شعب اجتماعي شهرستانهاي استان تهران
797
بررسي تطبيقي عملكرد و ارزيابي سيستمهاي ديجيتال منصوبه درشبكه ملي ايران
798
بررسي تطبيقي عناصر بومي واقليمي درآثار داستاني صمد بهرنگي وابراهيم گلستان
799
بررسي تطبيقي عناصر تصويري سنگ مزارهاي آرامستان تخت فولاد اصفهان در دوره هاي صفويه، زند، قاجار و پهلوي با رويكرد جامعه شناختي
800
بررسي تطبيقي عناصر داستان در دو رمان ارميا و بيوتن با تاكيد بر شش عنصر(پيرنگ،موضوع،‌درون مايه ،‌لحن ،‌شخصيت پردازي،زاويه ديد)
801
بررسي تطبيقي عناصر داستاني در سه اثر يكليا و تنهايي او،ملكوت،و مرد گرفتار
802
بررسي تطبيقي عناصر داستاني دو العالم « رمان ناقصاً » واحدٌ ميسلون هادي و » غنيمت « صادق كرميار
803
بررسي تطبيقي عناصر روايت در سرزمين بي حاصل
804
بررسي تطبيقي عناصر روايت در سرزمين بي حاصل و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
805
بررسي تطبيقي عناصر سازنده و ماهيت حقوقي قراردادهاي بين‌المللي خدماتي مخاطره‌پذير و مشاركت در توليد در بخشهاي بالادستي صنعت نفت و گاز
806
بررسي تطبيقي عناصر شخصيت پردازي در رمان و فيلم ﴿ بازمانده روز﴾
807
بررسي تطبيقي عناصر شخصيت پردازي در رمان و فيلم ﴿ بازمانده روز﴾
808
بررسي تطبيقي عناصر كالبدي شاه ابوالقاسم يزد با شاخصه هاي رويكرد ﴿ŸCPTED)
809
بررسي تطبيقي عنصر رنگ در اشعار مهدي اخوان ثالث،فروغ فروخزاد،سيدحسن حسيني و قيصر امين پور بر اساس نظريه ماكس لوشر
810
بررسي تطبيقي عنصر رواني قتل عمدي درحقوق كيفري ايران و جنايات مشمول ديوان كيفري بين المللي
811
بررسي تطبيقي عنصر شخصيت درداستان‌هاي كوتاه جلال آل‌احمد وآنتوان چخوف
812
بررسي تطبيقي عنصرشخصيت در سه رمان نوجوان(جنگ كه تمام شد بيدارم كن، بچه‌هاي خاك، لالايي براي دختر مرده) و سه رمان ترجمه( نان و گل سرخ، دشت تشنه، جايي در تاريكي)
813
بررسي تطبيقي عوامل اجتماعي موثر بر مشروعيت نظام سياسي (در بين گروههاي اجتماعي شهر بابل )
814
بررسي تطبيقي عوامل تاثير گذار بر رشته تحصيلي دانش آموزان در مدارس متوسطه دخترانه وپسرانه (روستاي سلطانعلي )
815
بررسي تطبيقي غزل هاي سحابي استرآبادي با غزل هاي حافظ
816
بررسي تطبيقي غزليات سعدي با غزليات شريف رضي
817
بررسي تطبيقي غزليات فارسي شهريار با اشعار هوشنگ ابتهاج
818
بررسي تطبيقي فاصله گذاري در تعزيه وتئاتر مدرن
819
بررسي تطبيقي فاصله گذاري در تعزيه وتئاتر مدرن
820
بررسي تطبيقي فرايند اتراف و سقوط تمدن ها در سخنان امام خميني و در نظريات مفسران اجتماعي قرآن كريم
821
بررسي تطبيقي فرايند خدمات در بنادر تجاري كشور و ارائه الگو مناسب با رويكرد بازاريابي
822
بررسي تطبيقي فرش ايران، هند، تركيه، بر اساس منابع تصويري
823
بررسي تطبيقي فرش چهارمحال وبختياري وبيرجند
824
بررسي تطبيقي فرش ماشيني و دست بافت (الياف، سيستم بافت، طراحي)
825
بررسي تطبيقي فرش هاي ارمني باف دو منطقه فريدون اصفهان وليليان اراك
826
بررسي تطبيقي فرش هاي ايليايي وعشايري بلوچ خراسان و قشقايي فارس
827
بررسي تطبيقي فرشهاي اصيل دوره صفويه و قاجار در اصفهان و كرمان
828
بررسي تطبيقي فرشهاي موزه ملي فرش ايران با فرشهاي بازار
829
بررسي تطبيقي فرم و آثار شيشه اي دوره هخامنشي ، اشكاني و ساساني
830
بررسي تطبيقي فرم و ساختار كمانچه قديم و جديد لرستان و ساخت آن با چوب و سراميك
831
بررسي تطبيقي فرمي پوسترهاي فيلم ايران سالهاي 1380-1360
832
بررسي تطبيقي فرهنگ كار در اديان اسلام، مسيح و يهود بر مبناي قرآن كريم، اناجيل اربعه و اسفار خمسه
833
بررسي تطبيقي فرهنگ مردانگي در اقوام استان گيلان
834
بررسي تطبيقي فرودها و موتيف هاي مشابه در دستگاه ماهور
835
بررسي تطبيقي فضاهاي عمومي و فضاهاي ويژه زنان در ميزان پاسخگويي به نيازهاي بانوان؛ نمونه موردي : پارك آب و آتش و بوستان بهشت مادران تهران
836
بررسي تطبيقي فضاي تصويري نقش سرو بر سنگ قبور مجموعه تاريخي - فرهنگي تخت پولاد، آرامگاه ارامنه، امامزاده ها و كليسا هاي اصفهان
837
بررسي تطبيقي فضايل اخلاقي ايماني در قرآن و عهدين
838
بررسي تطبيقي فضيلت‌ها و رذيلت‌هاي اخلاقي ِ درباريان در تاريخ بيهقي و سياست نامه
839
بررسي تطبيقي فضيلت‌ها و رذيلت‌هاي اخلاقي درباريان در تاريخ بيهقي و سياست نامه
840
بررسي تطبيقي فعل در زبان‌هاي فارسي ميانه و نو از ديدگاه رده‌شناسي شناختي
841
بررسي تطبيقي فعل در زبان‌هاي فارسي ميانه و نو از ديدگاه رده‌شناسي شناختي
842
بررسي تطبيقي فقه و حقوق موضوعه شرايط زوجين در ضمن عقد ازدواج
843
بررسي تطبيقي فقهي و حقوقي ازدواج سفيد(همباشي) در حقوق و فقه ايران و فرانسه
844
بررسي تطبيقي فلزكاري ساساني با فلزكاري صفوي
845
بررسي تطبيقي فلسفه سياسي جان لاك و فارابي
846
بررسي تطبيقي فلسفۀ زندگي از ديدگاه حافظ و سهراب سپهري
847
بررسي تطبيقي قاعده تسبيت از ديدگاه اماميه و حنفيه
848
بررسي تطبيقي قاعده قبح عقاب بلا بيان با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها
849
بررسي تطبيقي قانون حاكم بر قراردادها در حقوق بين الملل خصوصي ايران و انگليس
850
بررسي تطبيقي قرآن ونهج البلاغه درتبيين سيره ي حكومتي رهبران درجامعه
851
بررسي تطبيقي قرائت هاي موجود در رابطه با مقوله ي ادراك پذيري موسيقي سريل
852
بررسي تطبيقي قصاص از ديدگاه اسلام و يهود
853
بررسي تطبيقي قصاص از ديدگاه اسلام و يهود
854
بررسي تطبيقي قصد رفتاري كاربران سيستم هاي بانكداري الكترونيك و سنتي در شعب بانك صادرات بابل
855
بررسي تطبيقي قلمرو دين از ديدگاه غزالي و مجلسي
856
بررسي تطبيقي قواعد جبران خسارت در رويه ايكسيد و ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا
857
بررسي تطبيقي قوانين اجراي ملي كنوانسيون منع توسعه ، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها (1993) دولتهاي آمريكا، پاكستان ، استراليا
858
بررسي تطبيقي قوانين تابعيت ايران ، آمريكا و آلمان
859
بررسي تطبيقي قوانين گمركي ازنظرفقه اماميه و حقوق موضوعه وتأثيرسامانه جامع گمركي درمبارزه باقاچاق كالا و ارز
860
بررسي تطبيقي قيوميت شوهر بر همسر از ديدگاه اماميه و حنفيه
861
بررسي تطبيقي كارايي روشهاي طيف‌سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FTIR) و كروماتوگرافي لايه نازك (TLC) جهت شناسايي رنگينه‌هاي روناس و قرمزدانه
862
بررسي تطبيقي كاربرد رنگ درشعرمحمود درويش و منوچهر آتشي
863
بررسي تطبيقي كاربردهاي تخيل و چگونگي بكارگيري آن در سيستم استانيسلاوسكي، شيوه ي برشت و تئاتر بوآل
864
بررسي تطبيقي كاربردهاي تخيل و چگونگي بكارگيري آن در سيستم استانيسلاوسكي، شيوه ي برشت و تئاتر بوآل
865
بررسي تطبيقي كاركردهاي اصول روانكاوانه زيگموند فرويد و رفتار شناسي بي. اف. اسكينر در شناخت ابعاد شخصيتي كاراكتر براي ارائه نقشهاي قابل باور
866
بررسي تطبيقي كتاب روزها اثر دكتر محمد علي اسلامي ندوشن و كتاب ضد خاطرات اثر آندره مالرو
867
بررسي تطبيقي كليله و دمنه و فرائدالسلوك في فضايل الملوك
868
بررسي تطبيقي كليله و دمنه ي نصراله منشي و داستان هاي بيد پاي
869
بررسي تطبيقي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني و ارتباط آن ها با سازندهاي زمين شناسي و كاربري اراضي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز دشت بجستان)
870
بررسي تطبيقي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني و ارتباط آن¬ها با سازندهاي زمين‌شناسي (مطالعه موردي: حوزه آبريز دشت يزد - اردكان)
871
بررسي تطبيقي كنوانسيون 2003سازمان ملل متحد عليه فساد با حقوق ايران
872
بررسي تطبيقي كهن الگوي سفر قهررمان در درام كلاسيك، مدرن و پست مدرن
873
بررسي تطبيقي كهن الگوي سفر قهرمان در درام كلاسيك،مدرن و پست مدرن
874
بررسي تطبيقي كيفيت زندگي در نواحي روستايي در بين گروههاي شغلي (كشاورز و غير كشاورز ) مطالعه موردي = دهستان كنكور شهرستان كلاله
875
بررسي تطبيقي كيفيت زندگي در نواحي روستايي در بين گروههاي شغلي(كشاورز و غير كشاورز) مطالعه موردي(دهستان كنگور شهرستان كلاله)
876
بررسي تطبيقي كيفيت محيط در محلات شهري با رويكرد توسعه پايدار مورد پژوهي : محله هاي خيابان و ائلگلي تبريز
877
بررسي تطبيقي كيفيت محيطي در تراكم هاي متفاوت جمعيتي / ساختماني ( نمونه موردي : منطقه 22 تهران )
878
بررسي تطبيقي كيفيت و كميت منابع آب زيرزميني و ارتباط آنها با سازندهاي زمين شناسي با كاربرد منطق بولين (مطالعه موردي : حوضه آبريز كازرون)
879
بررسي تطبيقي گرايش مفسران فريقين به روش تفسيري قرآن به قرآن
880
بررسي تطبيقي گشتل در انديشه هايدگر و پارادايم در انديشه كوهن
881
بررسي تطبيقي گفتمان ادبيان فانتزي كودك در زبان فارسي و انگليسي
882
بررسي تطبيقي گفتمان امنيت ملي دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي و آقاي احمدي نژاد
883
بررسي تطبيقي گفتمان خوارج(45تا60قمري)با گفتمان گروه هاي تكفيري عراق و سوريه(2010تا2015ميلادي)
884
بررسي تطبيقي گوشه هاي جامه داران ، مخالف ، عراق ، بيات راجه در 3 روايت ميرزاعبدالله ، ميرزا حسينقلي و دوامي
885
بررسي تطبيقي گوشه هاي دستگاه نوا در پنج روايت از رديف موسيقي سنتي ايران
886
بررسي تطبيقي گياهان مقدس و اسطوره اي در هنر هخامنشي و ساساني
887
بررسي تطبيقي لغزشهاي ترجمه خطاب هاي قرآن كريم در ترجمه هاي آيتي، پاينده و فولادوند
888
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي پايداري در شعر ايران و جهان (با تكيه بر شعر اقبال لاهوري و قيصر امين پور)
889
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي پسا مدرنيسم در رمان هاي آتش كم فروغ اثر ولاديمير ناباكوف و آزاده خانم و نويسنده اش اثر رضا براهني
890
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي پست‌مدرنيسم در آثار هوشنگ ¬ گلشيري و خورخه لوئيس بورخس
891
بررسي تطبيقي مؤلفه هاي پست‌مدرنيسم در آثار هوشنگ ¬ گلشيري و خورخه لوئيس بورخس
892
بررسي تطبيقي مؤلّفه هاي طنز و شيوه هاي آن درآثارجُرج برنارد شاو و محمّد علي جمال زاده
893
بررسي تطبيقي ماهيت قرآن بين معتزله و نو معتزله (با تكيه بر آراء قاضي عبدالجبار و نصر حامد ابوزيد)
894
بررسي تطبيقي ماهيت قراردادهاي الحاقي در حقوق ايران و ايالات متحده ي آمريكا
895
بررسي تطبيقي ماهيت و حكم مد و لباس شهرت از ديدگاه فقه اماميه
896
بررسي تطبيقي ماهيت و مشروعيت قرارددهاي كشاورزي ﴿ مزارعه، مساقات، مغارسه ﴾ در فقه اسلامي
897
بررسي تطبيقي ماهيت و ملاك عيوب جسمي زنان و تاثير آن بر فسخ نكاح
898
بررسي تطبيقي مباحث عدم و احكام مرتبط با آن از منظر ابن سينا و ملاصدرا
899
بررسي تطبيقي مباني آيين اسماعيلي در ديوان هاي شعري ابن‌هاني اندلسي و ناصرخسرو قبادياني
900
بررسي تطبيقي مباني انسان شناختي اخلاق افلاطون و فارابي
901
بررسي تطبيقي مباني انسان شناختي، هستي شناختي و معرفت شناختي اسلام با مباني پست مدرنيسم ﴿با تأكيد بر آراء ميشل فوكو﴾
902
بررسي تطبيقي مباني انسان شناسي از ديدگاه سهروردي و علامه طباطبايي و دلالت هاي تربيتي آن
903
بررسي تطبيقي مباني انسان شناسي مرتضي مطهري و علي شريعتي و تاثير آن بر آراء سياسي آنها
904
بررسي تطبيقي مباني پست مدرنيسم با نظريات هنري جان ديويي
905
بررسي تطبيقي مباني حقوق بشر در نهج البلاغه با اعلاميه جهاني حقوق بشر
906
بررسي تطبيقي مباني فقهي حقوقي شروط اسناد ازدواج در كشورهاي اسلامي
907
بررسي تطبيقي مباني فقهي مجازات تشهير
908
بررسي تطبيقي مباني فقهي مسأله تنظيم خانواده
909
بررسي تطبيقي مباني فكري دو جريان ليبرال مذهبي و مكتبي و تأثير آن بر آراء و مواضع سياسي آنها (1358-1360)
910
بررسي تطبيقي مباني فلسفي آخوند ﴿صاحب كفايه﴾ و امام خميني د رعلم اصول
911
بررسي تطبيقي مباني فلسفي‏تربيتي و شگردهاي جلوه‏گري مقوله‏هاي "اقتدار و آزادي" در داستان‏هاي فارسي و انگليسي كودك
912
بررسي تطبيقي مباني نظري آراء سياسي سهروردي و ملاصدرا
913
بررسي تطبيقي مباني و روش‌هاي علامه مجلسي و فخررازي در مسئله معاد جسماني
914
بررسي تطبيقي مباني و كاربرد عقود در بانكداري ايران و بانك توسعه اسلامي و بانكداري اسلامي مصر
915
بررسي تطبيقي مبحث اعجاز قرآن د ركتابهاي (الاتقان)، (البيان)، (التمهيد) و (مناهل)
916
بررسي تطبيقي مبحث خبر و انشا در نوبه الثانيه و الثالثه جلد اوّل كشف-الأسرار
917
بررسي تطبيقي مجازات اشخاص فاقد سن مسئوليت كيفري در ايران و مصر
918
بررسي تطبيقي مجازات اعدام از ديدگاه فقهي و حقوقي و مقايسه آن با قوانين كيفري بين المللي
919
بررسي تطبيقي مجازات اعدام در فقه و حقوق ايران با فرانسه
920
بررسي تطبيقي مجازات در ايران باستان با دين اسلام
921
بررسي تطبيقي مجموعه رنگ هاي شهرآشوب بر اساس اجراي سه تار حسين عليزاده، روايت نورعلي برومند از رديف ميرزاعبدالله
922
بررسي تطبيقي محاربه در حقوق اسلامي
923
بررسي تطبيقي مد چهارگاه موسيقي ايراني و راگاي بهايراو موسيقي هندوستاني
924
بررسي تطبيقي مدار حركت تربيتي انسان در مكتب اسلام و اگزيستانسياليسم و نقش آن در آموزش عالي
925
بررسي تطبيقي مدايح نبوي در (شعرعلي احمد باكثير و علي بن خلف الحويزي)
926
بررسي تطبيقي مدل¬هاي افقي و عمودي همكاري¬هاي كيفري بين¬المللي
927
بررسي تطبيقي مديريت پيشگيري از جرم در ايران و فرانسه
928
بررسي تطبيقي مديريت طرح با پروژه و تبيين اهميت بهره گيري از مباني آن در صنعت ساخت كشور ( مطالعه موردي مسكن مهر اصفهان )
929
بررسي تطبيقي مدينه فاضله از ديدگاه افلاطون و فارابي
930
بررسي تطبيقي مذهب تشيع و مذهب پروتستان به عنوان دو جنبش اصلاحي ديني
931
بررسي تطبيقي مراحل تكامل جنين انسان از ديدگاه قرآن و حديث و علم جنين شناسي
932
بررسي تطبيقي مراكز محلات بافت تاريخي و جديد شهر يزد با تاكيد بر حس مكان (نمونه مورد مطالعه : مراكز محلات شيخداد و شهرك دانشگاه)
933
بررسي تطبيقي مسأله زبان ديني از ديدگاه فخررازي و استيس
934
بررسي تطبيقي مسئله شر از منظر ملاصدرا و لايب نيتس
935
بررسي تطبيقي مسئله فاعليت خدا مبتني بر قواعد وجود شناسي و خداشناسي حكمت صدرايي
936
بررسي تطبيقي مسئله فاعليت خدا مبتني بر قواعد وجودشناسي و خداشناسي حكمت صدرايي
937
بررسي تطبيقي مسئله فاعليت خدا مبتني بر قواعد وجودشناسي و خداشناسي حكمت صدرايي
938
بررسي تطبيقي مسأله‌ي «تناهي ابعاد اجسام» در منظر علامه حسن ‌زاده آملي و فلاسفه‌ي مسلمان (ملاصدرا، ابن‌سينا و سهروردي)
939
بررسي تطبيقي مسئوليت شركت مادر در برابر اقدامات شركت‌هاي تابعه درحقوق ايران، حقوق اتحاديه اروپا و انگلستان
940
بررسي تطبيقي مسئوليت مدني پرستاران در حقوق ايران و فرانسه
941
بررسي تطبيقي مسئوليت مدني قاضي
942
بررسي تطبيقي مسووليت سازمانهاي بين المللي و دولتها در پيش نويس هاي مواد 2001 و 2011 كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين المللي دولتها و سازمانهاي بين المللي
943
بررسي تطبيقي مسيانيسم بر سياست خارجي روسيه و امريكا
944
بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در اشعار عبدالوهاب البياتي و قيصر امين پور
945
بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در اشعار معين بسيسو و ملك الشعراي بهار
946
بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در اشعارمنتخب فروغ فرخزاد و آدرين-ريچ
947
بررسي تطبيقي مضامين شعري و ويژگي¬هاي فني گلشن راز شبستري و ديوان الدواوين عبد الغني نابلسي
948
بررسي تطبيقي مضامين عاشقانه در اشعار مولانا و جان دان
949
بررسي تطبيقي مضامين عاشقانه ي اشعار فريدون مشيري و نزار قباني
950
بررسي تطبيقي مضامين عرفاني در اشعار حافظ و عفيف الدين تلمساني
951
بررسي تطبيقي مضامين عرفاني در اشهار حضرت امام خميني (ره) و اشعار سيدقطب با تكيه بر تاثيرپذيري از حافظ
952
بررسي تطبيقي مضامين مدح علوي در اشعار شاعران برجستة فارسي و عربي قرن پنجم و ششم هجري
953
بررسي تطبيقي مضامين مشترك حكمي در نهج البلاغه و مثنوي معنوي
954
بررسي تطبيقي مضامين و اصطلات جديد در غزل بهار و شهريار
955
بررسي تطبيقي مضامين و اصطلاحات جديد در غزل بهار و شهريار
956
بررسي تطبيقي مضامين و ساختارشعري رهي معيري و اسماعيل صبري
957
بررسي تطبيقي مضمون مدرن و سبك پست مدرن در سينماي برادران كوئن
958
بررسي تطبيقي مضمون هاي حكمت آميز در شعر متنبي و ناصرخسرو
959
بررسي تطبيقي معاد از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا
960
بررسي تطبيقي معاد جسماني از ديدگاه ملاصدرا و مكتب تفكيك
961
بررسي تطبيقي معاد در آثار ابن سينا و شيخ اشراق
962
بررسي تطبيقي معاد در آثارابن سينا وشيخ اشراق
963
بررسي تطبيقي معراجيه هاي نظامي با معراج نامه ي ابن عباس و قشيري
964
بررسي تطبيقي معرفت شناسي ديني ملاصدرا وابن سينا
965
بررسي تطبيقي معماري چوبي ستاوندهاي مساجد بناب و كاخهاي اصفهان در عصر صفوي. نمونه هاي موردي : كاخ هاي چهل ستون و عالي قاپوي اصفهان و مساجد ميدان و مهرآباد بناب
966
بررسي تطبيقي معيار ها و راهكارهاي تربيت اخلاقي در كليله و دمنه و گلستان سعدي
967
بررسي تطبيقي معيار‌هاي كرامت انساني به عنوان يكي از ويژگي‌هاي شهر مطلوب اسلامي در دو محله‌ي نوساز و قديمي حكيميه و خيابان ايران شهر تهران
968
بررسي تطبيقي مفاهيم پيش‌نمونه كودكان 9-7 ساله تهران و بوشهر
969
بررسي تطبيقي مفهوم "بخشودگي" از منظر روانشناسي با مفهوم"عفو" در اسلام
970
بررسي تطبيقي مفهوم انسان درشعراحمدشاملو و قيصرامين پور
971
بررسي تطبيقي مفهوم تئاتر قدسي نزد پيتر بروك و آنتون آرتو
972
بررسي تطبيقي مفهوم تئاتر قدسي نزد پيتر بروك و آنتونن آرتو
973
بررسي تطبيقي مفهوم توصيف خلاف واقع در حقوق مصرف كننده
974
بررسي تطبيقي مفهوم ذهن آگاهي در روانشناسي با مفهوم ذكر در قرآن كريم
975
بررسي تطبيقي مفهوم عدالت از ديدگاه افلاطون و مطهري
976
بررسي تطبيقي مفهوم عشق در سوانح العشاق احمد غزالي و عطف الالف المالوف علي اللام المعطوف الوالحسن ديلمي
977
بررسي تطبيقي مفهوم كنش جسماني در سيستم استانيسلاوسكي و متد گروتفسكي
978
بررسي تطبيقي مفهوم نمايش در فلسفه جديد و معاصر و نظريه‌ي فيلم
979
بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني
980
بررسي تطبيقي مفهوم و كاركرد تخيل در سه شيوه بازيگري سيستم استانيسلاوسكي ، متد ميخائيل چخوف و متد اكتينگ
981
بررسي تطبيقي مفهوم ولايت مطلقه فقيه و حاكميت مطلقه
982
بررسي تطبيقي مفهوم، ابعاد و قلمرو آزادي از ديدگاه عبدالكريم سروش و مرتضي مطهري
983
بررسي تطبيقي مقام نهاوند در حوزه فرهنگي كردستان با آواز بيات اصفهان در موسيقي دستگاهي ايران
984
بررسي تطبيقي مقامات طرز در موسيقي كردهاي گوران و صحنه
985
بررسي تطبيقي مقررات حاكم بر اركان ازدواج در فقه اماميه و مذاهب اربعه اهل سنت
986
بررسي تطبيقي مكتب اخلاقي لذت گرائي و سود گرائي با مكتب اخلاق اسلامي با رويكرد اخلاق هنجاري
987
بررسي تطبيقي ملاك ها و موارد جرم رسانه ها در فقه و كنوانسيون هاي بين المللي
988
بررسي تطبيقي منازعه هاي ديني ميان پيروان اديان بزرگ جهان(قدس - آيوديا)
989
بررسي تطبيقي منبت فرنگي و منبت سنتي با تاكيد بر نوع كاركرد و ويژگي تصويري
990
بررسي تطبيقي منظومۀ هفت پيكر در دو نسخۀ خمسۀ نظامي (نسخ موجود در كتابخانۀ ملي فرانسه و كتابخانۀ ملي انگلستان)
991
بررسي تطبيقي مواد درسي و شيوه ي آموزش گيتار كلاسيك در مقطع كارشناسي در دانشگاه هنر تهران و سه دانشگاه خارجي
992
بررسي تطبيقي مواد قانوني حجر،قيمومت و اذله اثبات دعوي در فقه اماميه
993
بررسي تطبيقي موارد انحلال شركت هاي سهامي در حقوق ايران و امريكا
994
بررسي تطبيقي موارد ثبوت مهر المثل در فقه اماميه و شافعيه
995
بررسي تطبيقي مواضع ياران امام صادق عليه‌السلام پيرامون مسئلۀ امامت (مطالعۀ موردي هشام‌بن حكم، هشام‌بن سالم، مؤمن‌الطاق)
996
بررسي تطبيقي موانع تقاضاي اجراي قرارداد توسط ذينفع ثالث در حقوق ايران و كامن لو
997
بررسي تطبيقي موانع شناسايي واجراي آراي داوري تجاري خارجي دركنوانسيون 1958 نيويورك و قانون داوري تجاري بين المللي ايران
998
بررسي تطبيقي موانع قصاص در مذاهب خمسه و حقوق ايران
999
بررسي تطبيقي موجودات تلفيقي در هنر ايران و ميان رودان
1000
بررسي تطبيقي موجودات غريب در سه شاهنامه از دورهء تيموري ﴿بايسنقري،ابراهيم سلطان، محمد جوكي﴾
بازگشت