<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تطبيقي منبت فرنگي و منبت سنتي با تاكيد بر نوع كاركرد و ويژگي تصويري
2
بررسي تطبيقي منظومۀ هفت پيكر در دو نسخۀ خمسۀ نظامي (نسخ موجود در كتابخانۀ ملي فرانسه و كتابخانۀ ملي انگلستان)
3
بررسي تطبيقي مواد درسي و شيوه ي آموزش گيتار كلاسيك در مقطع كارشناسي در دانشگاه هنر تهران و سه دانشگاه خارجي
4
بررسي تطبيقي مواد قانوني حجر،قيمومت و اذله اثبات دعوي در فقه اماميه
5
بررسي تطبيقي موارد انحلال شركت هاي سهامي در حقوق ايران و امريكا
6
بررسي تطبيقي موارد ثبوت مهر المثل در فقه اماميه و شافعيه
7
بررسي تطبيقي مواضع ياران امام صادق عليه‌السلام پيرامون مسئلۀ امامت (مطالعۀ موردي هشام‌بن حكم، هشام‌بن سالم، مؤمن‌الطاق)
8
بررسي تطبيقي موانع تقاضاي اجراي قرارداد توسط ذينفع ثالث در حقوق ايران و كامن لو
9
بررسي تطبيقي موانع شناسايي واجراي آراي داوري تجاري خارجي دركنوانسيون 1958 نيويورك و قانون داوري تجاري بين المللي ايران
10
بررسي تطبيقي موانع قصاص در مذاهب خمسه و حقوق ايران
11
بررسي تطبيقي موجودات تلفيقي در هنر ايران و ميان رودان
12
بررسي تطبيقي موجودات غريب در سه شاهنامه از دورهء تيموري ﴿بايسنقري،ابراهيم سلطان، محمد جوكي﴾
13
بررسي تطبيقي موضوع تصوير در داستان هاي مصور و گرافيگ سينمايي تن تن
14
بررسي تطبيقي موضوع محيط زيست در كتابهاي علوم تجربي و علوم اجتماعي پايه ششم دبستان در كشورهاي ايران و عراق
15
بررسي تطبيقي موضوعات اخلاقي ديوان جمال‌الدين محمدبن‌عبدالرزاق اصفهاني و نهج‌البلاغه
16
بررسي تطبيقي موقعيت فرهنگي اسماعيليان ايران قبل و بعد از سقوط الموت ( قرون 5 تا 12 ﻫ )
17
بررسي تطبيقي مولفه هاي رمانتيسم در اشعار نادر نادر پوروويليام وردزورث
18
بررسي تطبيقي مولفه هاي طنز و شيوه هاي آن در آثار جرج برنارد شاو و محمد علي جمال زاده
19
بررسي تطبيقي مولفه هاي ملي مذهبي در آثار سهراب سپهري و قيصر امين پور
20
بررسي تطبيقي ميان آثار آقا رضا اقبال السلطنه اولين عكاس حرفه اي ايران و تني از معاصرين وي در جهان
21
بررسي تطبيقي ميان باغ ايراني و فرش (باغي) ايراني (با رويكرد معناشناسانه و توصيفي)
22
بررسي تطبيقي ميان عناصر اساطيري و حماسي شاهنامه فردوسي و حماسه كجور (حماسه سنگالي)
23
بررسي تطبيقي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي-اجتماعي -فرهنگي با نهج البلاغه
24
بررسي تطبيقي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي و شهري بندر تركمن
25
بررسي تطبيقي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات(ict) در منطق روستايي و شهري (بندرتركمن)
26
بررسي تطبيقي ميزان باور به نگرش هاي روشنفكري در ميان دانشجويان بر اساس شاخه ي تحصيلي (علوم پايه و علوم انساني ) دانشگاه هاي شهرستان سقز
27
بررسي تطبيقي ميزان تأثيرگذاري تنوع عملكردي بر رضايتمندي سكونتي ﴿ موردپژوهي : بافت مسكوني نارمك و تهران پارس ﴾
28
بررسي تطبيقي ميزان تحقق شاخص هاي پايداري اكولوژيكي در بافت تاريخي و نوساز شهر كاشان ﴿ محله دروازه اصفهان و محله ناجي آباد ﴾
29
بررسي تطبيقي ميزان رضايتمندي شهروندان از فضاهاي فراغتي (مورد مطالعه: مناطق 1و2 شهر بابل)
30
بررسي تطبيقي ميزان علاقه و ترجيح كودكان 4 تا 6 سال مناطق 1 تا20 تهران نسبت به گونه هاي مختلف تصويرسازي
31
بررسي تطبيقي ميزانسن در تله تئاتر و تئاتر با نگاهي اجمالي به متن و اجراي چهار حكايت از چندين حكايت رحمان
32
بررسي تطبيقي ميزانسن در تله تئاتر و تئاتر با نگاهي اجمالي به متن و اجراي«چهار حكايت از چندين رحمان»
33
بررسي تطبيقي نام آواهاي زبان فارسي و كردي سوراني
34
بررسي تطبيقي نامه هاي چارلي چاپلين، گاندي، لعل نهرو و كمال الملك
35
بررسي تطبيقي نامه هاي چارلي چاپلين، گاندي،لعل نهرو و كمال الملك
36
بررسي تطبيقي نحوه ارتباطات و توالي گوشه هاي دستگاه همايون در رديف هاي ميرزا عبدالله ، ابوالحسن صبا ( دوره دوم ويلن ) و رديف آوازي عبدالله دوامي ( نت نگاري فرامرز پايور )
37
بررسي تطبيقي نحوه پرداخت در مراكز درماني ايران با نگاه به ساير كشورها
38
بررسي تطبيقي نحوه پوشش انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در روزنامه هاي كيهان،اطلاعات،شرق وايران سال 94
39
بررسي تطبيقي نسبت اينهماني و احكام، لوازم و كاربردهاي آن در منطق ارسطو و منطق جديد
40
بررسي تطبيقي نسبت وجود و ماهيت از نظر توماس آكوئيناس و ملاصدرا
41
بررسي تطبيقي نسخه هاي ارائه شده براي تك فارسي
42
بررسي تطبيقي نظارت و كنترل در مديريت شهري از ديدگاه مديريت اسلامي و مديريت متعارف
43
بررسي تطبيقي نظام آموزشي كشورهاي جمهوري اسلامي ايران و مالزي
44
بررسي تطبيقي نظام آموزشي مدارس نظاميه در دوره سلجوقي و دانشگاه الازهر در دوره فاطمي
45
بررسي تطبيقي نظام جديد آموزش متوسطه و نظام قبلي (غير واحدي) در شهر كرمان
46
بررسي تطبيقي نظام حاكم بر دلايل معنوي كيفري در حقوق ايران و آمريكا
47
بررسي تطبيقي نظام حاكم بر دلايل معنوي كيفري در حقوق ايران و آمريكا
48
بررسي تطبيقي نظام حكم رانيشاه عباس اول با سلطان احمد عثماني از سه منظر عدالت،كار آمديو قانئن مندي بر اساس قوانين شرعي اسلامي
49
بررسي تطبيقي نظام خانواده در اسلام و يهود
50
بررسي تطبيقي نظام دلايل اثبات دعاوي كيفري در ايران در مقايسه با نظام دلايل اثبات دعواي كيفري اقناع وجدان قاضي
51
بررسي تطبيقي نظام شهرسازي ايران و انگلستان ، با تاكيد بر تحولات اخير در فرايند تهيه طرح هاي توسعه شهري
52
بررسي تطبيقي نظام مديريت شهري كنوني با رويكرد حكمروايي خوب شهري ﴿نمونه موردي شهرداري اروميه بلبقفلف
53
بررسي تطبيقي نظرات علامه تستري و اصوليون اهل سنت درباره اجماع
54
بررسي تطبيقي نظرية كليات در منطق ارسطويي با نظرية مجموعه ها در منطق جديد و لوازم هر يك
55
بررسي تطبيقي نظريه امامت و ولايت از ديدگاه علامه طباطبايي و فخر رازي
56
بررسي تطبيقي نظريه جامعه شناسي كنش متقابل نمادين با شيوه بازيگري برشت
57
بررسي تطبيقي نظريه شخصيت آدلر با ديدگاه قرآن و روايات اصول كافي
58
بررسي تطبيقي نظريه ميمسيس در فلسفه افلاطون و ارسطو و تاثير آن در درام
59
بررسي تطبيقي نظريه هاي ساختارگرايي و پساساختارگرايي در نقد عكس ﴿به همراه نقد و تحليل آثار رابرت فرانك و سيدني شرمن﴾
60
بررسي تطبيقي نظريه هاي ناخودآگاه در آثار دودك دو ويت و كنيوكاتو
61
بررسي تطبيقي نظريه هاي ناخودآگاه در آثار دودك دوويت و كنيو كاتو
62
بررسي تطبيقي نظريه ي تئاتر پست‌مدرنيستي جادسون با مؤلفه‌هاي زيبايي‌شناسي طراحي حركت مدرن
63
بررسي تطبيقي نظريه ي عقل فعال در فلسفه ي ابن سينا و توماس آكويناس
64
بررسي تطبيقي نظريه ي قطرت از ديدگاه ملاصدرا، استاد مطهري و دكتر شريعتي
65
بررسي تطبيقي نظريه"عدالت" از نظر ارسطو و خواجه نصيرالدين طوسي
66
بررسي تطبيقي نظريّات فرماليسم روسي در اشعار نيمايي مهدي اخوان ثالث
67
بررسي تطبيقي نفس از ديدگاه اسپينوزا و ملاصدرا
68
بررسي تطبيقي نفس در حكمت اشراقي وحكمت متعاليه ي ملاصدرا
69
بررسي تطبيقي نقاشي دوره ي قاجار در ايران و اروپا ﴿با روش باختين و پسا باختيني ها﴾
70
بررسي تطبيقي نقاشيهاي پشت شيشه دوران قاجار با نمونه هاي مشابه در آلمان و كشورهاي همسايه در قرن نوزدهم
71
بررسي تطبيقي نقش اجتماعي پيامبران در قرآن كريم و عهد عتيق با توجه به تفاسير
72
بررسي تطبيقي نقش اعتبارات خرد در اشتغالزايي زنان با تاكيد بر توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: دهستان لكستان)
73
بررسي تطبيقي نقش اعتبارات خرد در توسعه روستايي نواحي جلگه اي و كوهستاني شهرستان آزادشهر (مطالعه مورد: دهستان هاي خرمارودشمالي و چشمه ساران)
74
بررسي تطبيقي نقش اعتبارات خرد در توسعه روستايي نواحي جلگه اي و كوهستاني شهرستان آزادشهر (مطالعه موردي دهستان هاي خرمارود شمالي و چشمه ساران )
75
بررسي تطبيقي نقش پرندگان در قالي هاي عشايري- روستايي فارس
76
بررسي تطبيقي نقش جنسيت در احكام كيفري اسلام
77
بررسي تطبيقي نقش دولت و جامعه مدني در توسعه ي اقتصادي- اجتماعي كره ي جنوبي و ايران ﴿از سال هاي 1961 تا 1979﴾
78
بررسي تطبيقي نقش روحانيت شيعه و روحانيت كليساي كاتوليك در جنبش هاي سياسي – اجتماعي با تاكيد برجنبش مشروطه و انقلاب فرانسه
79
بررسي تطبيقي نقش زن در اساطير ايران و هند
80
بررسي تطبيقي نقش زن در شاهنامه و گرشاسب نامه
81
بررسي تطبيقي نقش زنان در انقلاب اسلامي ايران و نهضت بيداري اسلامي
82
بررسي تطبيقي نقش طاووس در فرش اصفهان و كرمان
83
بررسي تطبيقي نقش فر كياني در دوره مانوي ومسيحيت
84
بررسي تطبيقي نقش فضاهاي سبز عمومي و نيمه عمومي بر تعلق مكاني ساكنان ﴿ نمونه موردي : تبريز ، پارك منظريه در خيابان منظريه و پارك گلها در خيابان لاله زار جنوبي تبريز ﴾
85
بررسي تطبيقي نقش مايه شير در هنر ايران دوره اسلامي و جايگاه آن در گرافيك معاصر ايران
86
بررسي تطبيقي نقش مايه هاي تصويري سنگ قبرهاي سده اخيرو مفرغ هاي كهن (مطالعه موردي:استان لرستان )
87
بررسي تطبيقي نقش مايه هاي دوره ساساني وسلجوقي
88
بررسي تطبيقي نقش مايه هاي قالي و كاشي ﴿ دوران صفويه ﴾ ،كاربرد نقش مايه هاي قالي در معماري داخلي ﴿ سفال ﴾
89
بررسي تطبيقي نقش محلات در دلبستگي مكاني ساكنان نمونه موردي: محلات چهارسوقيها، ملاصدرا، دردشت و دوطفلان شهر اصفهان
90
بررسي تطبيقي نقش هدفمندسازي يارانه ها بر روند بهبود معيشت روستائيان شهرستانهاي كلات و بينالود(طرقبه ـ شانديز) در استان خراسان رضوي
91
بررسي تطبيقي نقش و جايگاه پيشينه كاراكتر در ايفاي نقش، با تكيه بر آرا و نظرات استانيسلاو سكي، ميخاييل چخوف و نظريه پردازان متد اكتينگ با نگاهي به مفهوم "حافظه كاذب"
92
بررسي تطبيقي نقش و جايگاه پيشينه كاراكتر در ايفاي نقش، با تكيه بر آرا و نظرات استانيسلاوسكي، ميخاييل‎چخوف و نظريه‎پردازان متداكتينگ با نگاهي به مفهوم «حافظه‎كاذب»
93
بررسي تطبيقي نقش و جايگاه زنان در موسيقي دوره ساساني و عباسي
94
بررسي تطبيقي نقش و مفهوم اژدها در هنرهاي سنتي ايران و چين
95
بررسي تطبيقي نقش و مفهوم طاووس در هنرهاي سنتي ايران و هند
96
بررسي تطبيقي نقشمايه هاي طبيعت در مكتب يوآن چين و مكتب اول تبريز
97
بررسي تطبيقي نقشمايه هاي گياهي در منسوجات مكتب اصفهان عصر صفوي و دوران قاجار
98
بررسي تطبيقي نقشمايه هاي نيايشي در ايران و هند باستان
99
بررسي تطبيقي نقوش جانوري در تزئينات كاشيكاري دوره صفويه با دوره قاجاريه در بناهاي تاريخي اصفهان
100
بررسي تطبيقي نقوش جلدهاي لاكي سده 13 هجري در ايران با نقوش جلدهاي عثماني در همان دوره
101
بررسي تطبيقي نقوش حيواني در آثار فلزي لرستان و سكايي در هزاره اول پيش از ميلاد
102
بررسي تطبيقي نقوش سفالينه هاي ايران باستان ﴿سيلك، شوش و گيان﴾
103
بررسي تطبيقي نقوش سفالينه هاي شوش و سيلك با دستبافته هاي عشاير قشقايي﴿فارس﴾
104
بررسي تطبيقي نقوش سفالينه هاي شوش و سيلك با دستبافته هاي عشاير قشقايي﴿فارس﴾
105
بررسي تطبيقي نقوش سنگ مزارهاي استان هاي فارس و هرمزگان با تاكيد بر 4 آرامستان ﴿دارالسلام شيراز، لار، بستك و بندرعباس﴾
106
بررسي تطبيقي نقوش سنگ مزارهاي استان هاي فارس و هرمزگان با تاكيد بر 4 آرامستان ﴿دارالسلام شيراز، لار، بستك و بندرعباس﴾
107
بررسي تطبيقي نقوش قالي هاي صفوي و عثماني
108
بررسي تطبيقي نقوش گليم قشقايي و شاهسون
109
بررسي تطبيقي نقوش و تزئينات هندسي بنا در چند نگاره از كمال الدين بهزاد با ابنيه معماري دوران اسلامي تا دوره تيموري
110
بررسي تطبيقي نكاح موقت و نكاح مسيار در اهل سنت
111
بررسي تطبيقي نگارگري ايران و فرانسه ﴿در سده هاي ميانه﴾
112
بررسي تطبيقي نگارگري مكتب اصفهان وگوركانيان
113
بررسي تطبيقي نگاره هاي تغزلي با توجه به نظريه بازنمايي و نظريه فرم، با تاكيد بر سه نگاره ﴿هماي و همايون، گلنار و اردشير، خسرو و شيرين﴾
114
بررسي تطبيقي نگاره هاي خاوران نامه نسخه ي مكتب شيراز2 و قاجار
115
بررسي تطبيقي نگاره هاي داستان سياوش در شاهنامه ي بايسنقري، طهماسبي و شاه اسماعيل دوم
116
بررسي تطبيقي نگاره هاي فالنامه شاه تهماسبي و اخبار نامه
117
بررسي تطبيقي نگاره هاي موش و گربه نسخه چاپ سنگي و نسخه تصويرسازي محمود جوادي پور
118
بررسي تطبيقي نگرش جنسيتي دختران دانشجو و تاثير آن بر نگرش ايشان نسبت به ازدواج در سه گروه علوم انساني ، فني و مهندسي ، پايه دانشگاه تهران
119
بررسي تطبيقي نماد پردازي حيوانات در كليله و دمنه و مرزبان نامه
120
بررسي تطبيقي نماد پرنده در ارتباط با ايزدبانوي بزرگ قالي هاي يلمه
121
بررسي تطبيقي نمادهاي پايداري در شعر توفيق امين زياد و نصرالله مرداني
122
بررسي تطبيقي نمادهاي پيروزي شاهان در نقوش برجسته در دوران اشكانيان و ساسانيان
123
بررسي تطبيقي نمادهاي فرهمندي در دوره ساساني و صفوي
124
بررسي تطبيقي نمود هاي انيما در اشعار ابراهيم ناجي و محمد حسين شهريار
125
بررسي تطبيقي نهاد تعويق صدور احكام كيفري در حقوق ايران و فرانسه
126
بررسي تطبيقي نوستالژي در دو رمان "هستي" و "كودك ،‌سرباز و دريا"
127
بررسي تطبيقي نيازهاي آموزشي دانش آموزان دختر و پسر عشاير استان چهارمحال و بختياري
128
بررسي تطبيقي هجو درقرآن كريم وشعر جاهلي
129
بررسي تطبيقي هنجارگريزي معنايي در شعر شوقي بزيع و منوچهر آتشي
130
بررسي تطبيقي هندسه فركتال و هندسه نقوش اسلامي
131
بررسي تطبيقي هنر قوم كاسي با هنر لرستان ﴿فلزكاري﴾
132
بررسي تطبيقي هنر مينا كاري ايران و روسيه ﴿عصر قاجار﴾
133
بررسي تطبيقي هنرهاي هفتگانه با آيين هاي سنتي و تاثير آن بر فرهنگ مردم شهر بوشهر
134
بررسي تطبيقي هوشمندي هستي از نگاه مولوي بلخي و ابن عربي
135
بررسي تطبيقي هويت انساني در عكاسي خياباني دوران مدرن و متأخر. مورد پژوهي: براسايي، ليزت مادل، مت استوارت، نيك تورپين
136
بررسي تطبيقي هويت زن از ديدگاه مدرنيسم و پست مدرنيسم و دلالت هاي تربيتي آن
137
بررسي تطبيقي هويت فرهنگي در آثار سه نويسنده معاصر احمد محمود، علي اشرف درويشيان و سيمين دانشور
138
بررسي تطبيقي هويت فرهنگي در رمان "خاطرات تن" از احلام مستغانمي و "اتفاق" از گلي ترقي
139
بررسي تطبيقي هويت ملي در ايران و لبنان و عوامل موثربرآن
140
بررسي تطبيقي و احياء نقوش فرش مناطق زنجان و همدان
141
بررسي تطبيقي و تحليلي تاثير فاعليت خداوند بر فاعليت انسان از ديدگاه ملاصدرا و كيث وارد
142
بررسي تطبيقي و تحليلي ويژگي هاي موسسات آموزش عالي از راه دور در كشورهاي انگلستان ، هند و ايران
143
بررسي تطبيقي و رباتيم در ايران با ساير كشورهاي جهان
144
بررسي تطبيقي و روانكاوانه ي مضامين حسادت و اعتماد در نمايشنامه ي مرگ فروشنده، فيلم فروشنده و رمان بوف كور
145
بررسي تطبيقي و شبيه سازي تغييرات زماني دما در اعماق مختلف خاك در اقاليم عمده ايران ﴿مطالعه موردي : يزد، شهركرد ﴿كوهرنگ﴾، بندر عباس، رشت﴾
146
بررسي تطبيقي و فلسفي چهار اثر تراژيك فردريش دورنمات با تاكيد بر سازوكارهاي اجرا و كارگرداني
147
بررسي تطبيقي و قرابت معنايي امثال و حكم فارسي هزاره ﴿دري﴾ با نهج البلاغه
148
بررسي تطبيقي واژگاني دستوري و عملكرد هاي بلاغي در بخش "اهميت تحقيق" پايان نامه هاي ارشد آموزش زبان انگليسي
149
بررسي تطبيقي واكنش اسلام گرايان سياسي فقاهتي و نوانديشان ديني نسبت به حقوق زنان در ايران پس از انقلاب اسلامي
150
بررسي تطبيقي واگذاري قرارداد در حقوق ايران، انگليس، فرانسه و اسناد بين المللي
151
بررسي تطبيقي وتحليلي البسه محلي كرد نشينان خراسان از منظر طرح ونقش ،مطالعه موردي:لابين،قوچان،سرحد
152
بررسي تطبيقي وحي قرآني از ديدگاه مصطفي ملكيان و عبدالكريم سروش
153
بررسي تطبيقي ورباتيم در ايران با ساير كشورهاي جهان
154
بررسي تطبيقي وزن قافيه در غزليات فخرالدين عراقي و رهي معيري
155
بررسي تطبيقي وصيت عهدي درحقوق ايران و انگليس
156
بررسي تطبيقي وضعيت تشيع در دوران عضدالدوله ديلمي و شاه عباس ( اول ) صفوي , comparative study of shiism in the periods of azdal-dole and shah abas, the first
157
بررسي تطبيقي وضعيت زنان در زمان رضاشاه و آتاتورك
158
بررسي تطبيقي وظايف دادستان در قانون جديد ايران و مقررات انگلستان
159
بررسي تطبيقي وقف در اسلام و نظام هاي حقوقي آلمان و انگليس
160
بررسي تطبيقي وقف در اسلام و نظام هاي حقوقي آلمان وانگليس
161
بررسي تطبيقي ويژگي حاكمان در نهج البلاغه و بوستان و گلستان سعدي
162
بررسي تطبيقي ويژگي حاكمان در نهج البلاغه و بوستان و گلستان سعدي
163
بررسي تطبيقي ويژگي حاكمان در نهج البلاغه و متون ادب پارسي(باتكيه بر قابوسنامه و كليله ودمنه)
164
بررسي تطبيقي ويژگي هاي اجراي ساز قيچك ايراني و ويولن آلتو
165
بررسي تطبيقي ويژگي هاي سبكي شعر و نثر ادبي با تكيه بر صادق هدايت و فروغ فرخزاد
166
بررسي تطبيقي ويژگي هاي شيعيان ازمنظر قرآن و معصومين (ع ) , A comparative analysis of shiate from the viewpoint of the holy quran and imams
167
بررسي تطبيقي ويژگي هاي طراحي گرافيك نقش مايه هاي پارچه دوران سلجوقي و صفوي
168
بررسي تطبيقي ويژگي هاي فني و هنري آثار چوبي مجموعه بناي امامزاده اسماعيل اصفهان
169
بررسي تطبيقي ويژگي هاي فني و هنري جنگ افزارهاي سرد ايران در دوره صفوي و قاجار﴿مورد پژوهي آثار موزه هاي نظامي تهران، شيراز و بنياد مستضعفان﴾
170
بررسي تطبيقي ويژگي هاي هنري بين مبلمان سنتي ﴿با تاكيد بر صفويه﴾ و مبلمان فرنگي ﴿دوران قاجار تا معاصر﴾
171
بررسي تطبيقي ويژگي هاي هنري سنگتراشي هخامنشي و يونان و بكارگيري ويژگي هاي اصيل هنر هخامنشي در آثار هنري چوبي معاصر
172
بررسي تطبيقي ويژگي هاي واژگاني-دستوري و عملكردهاي زباني بخش اهداف تحقيق در پايان نامه هاي رشته آموزش زبان انگليسي
173
بررسي تطبيقي ويژگي‌ هاي دستوري- واژگاني و بلاغي در نامه‌ هاي الكترونيكي فرا‌گيران زبان انگليسي براي بيان گزارش
174
بررسي تطبيقي ويژگي‌ها و صفات كارگزاران حكومتي در زمان امام علي ﴿ع﴾ و خلفاي پيش از او
175
بررسي تطبيقي ويژگي‌هاي هنري منبت‌كاري صفويان در دوران پايتختي قزوين و اصفهان به منظور استفاده در وسايل چوبي معاصر
176
بررسي تطبيقي ويژگيهاي سازمان صنايع هوافضا با ويژگيهاي سازمانهاي يادگيرنده و شناسايي موانع تبديل
177
بررسي تطبيقيبين پايگاه اقتصادي - اجتماعي شهروندان و كيفيت مبلمان و فضاي شهري با تاكيد بر عدالت اجتماعي (نمونه موردي :شهر بابل)
178
بررسي تطيبقي سيماي معشوق در اشعار حافظ ووفايي
179
بررسي تظاهر ماركر P63 در جدار كيست هاي ادنتوژنيك كراتينيزه
180
بررسي تظاهرات باليني بيماري بروسلوز در بيماران بستري شده با تشخيص نهايي بروسلوز در سطح بيمارستانهاي شهر يزد در سالهاي 1388-1381
181
بررسي تظاهرات باليني بيماري بروسلوز در بيماران بستري شده با تشخيص نهايي بروسلوز در سطح بيمارستانهاي شهر يزد در سالهاي 1388-1381
182
بررسي تظاهرات باليني و پيامد بيماران مبتلا به بوتوليسم ارجاع شده به بيمارستان هاي رشت در بهار 1390
183
بررسي تظاهرات پوستي در نارسائي مزمن كليه
184
بررسي تظاهرات پوستي در نارسائي مزمن كليه
185
بررسي تظاهرات پوستي در نارسايي مزمن كليه
186
بررسي تظاهرات دهاني و دنداني موارد ابتلا به سندروم گورلين مراجعه كننده به مراكز درماني خصوصي و دانشكده دندانپزشكي شهر رشت طي سالهاي 1387-1381
187
بررسي تظبيقي اخلاق اقتصادي اديان زرتشت و اسلام
188
بررسي تعادل ايستا در افراد مشكوك به پوكي استخوان
189
بررسي تعادل ايستا و پويا در ورزشكاران دختر واليباليست و بسكتباليست گنبد كاووس
190
بررسي تعادل بازار برق با درنظرگيري تراكم خطوط انتقال
191
بررسي تعادل بخار – مايع در سيستم هاي دوتايي بوتيل آمين با آب، ترشيوبوتيل آمين با آب و بوتيل آمين با ترشيوبوتيل آمين در فشار kPa 2/84
192
بررسي تعادل بخار – مايع در سيستم¬هاي دوتايي بوتيل¬آمين با آب، ترشيوبوتيل¬آمين با آب و بوتيل¬آمين با ترشيوبوتيل¬آمين در فشار kPa 2/84.
193
بررسي تعادل جذب بخارآب بر روي نانو لوله هاي كربني چند ديواره عامل دار شده
194
بررسي تعادل جذب دي اكسيد كربن بر روي جاذب سنتزي اصلاح شده
195
بررسي تعادل حرارتي در موتور ديزل
196
بررسي تعادل در سيستم هاي چند سازنده اي جذب سطحي
197
بررسي تعادل ديناميكي عناصر ضروري پتاسيم ، كلسيم ، منيزيم و آهن به هنگام جوانه زني برخي ارقام گندم
198
بررسي تعادل رنگزاهاي مستقيم با استفاده از مدل هاي گوي - چپمن و دونان
199
بررسي تعادل فازي سيستمهاي دوفازي آبي پلياتيلن گلايكول اصلاح شده و نمك
200
بررسي تعادل فازي مخلوط آب و پارافينهاي سبك در فشارهاي بالا با استفاده از معادلات حالت همبستگي
201
بررسي تعادل و پايداري در توكامك هايي با آرايش هاي گوناگون (دايره شكل ـ كشيده ـ D شكل و لوبيا شكل )
202
بررسي تعادل واكنش شيميائي در كوره هاي احتراق
203
بررسي تعادلات فازي سيستم هاي مايع - مايع داراي نقطه آزئوتروپ در حضور مايعات يوني
204
بررسي تعادلات فازي مايع - مايع سيستم هاي آبي به وسيله شبيه سازي مولكولي مونت كارلو
205
بررسي تعادلات فازي مايع-مايع سيستم هاي سه تايي با همبستگي شيميايي
206
بررسي تعادلات فازي همراه با واكنش شيميايي در سنتز فيشر - تروپش در راكتور دوغابي
207
بررسي تعادلات فيزيكي شيميائي در گاز كروماتوگرافي
208
بررسي تعارض ارزشي والدين و فرزندان در خانواده هاي شهر يزد و عوامل موثر بر آن
209
بررسي تعارض بين انسان و گوشتخواران در شرق استان اصفهان
210
بررسي تعارض بين دو نقش عروس و خواهر شوهر روستاي لاشيدان حكومتي
211
بررسي تعارض سازماني و نقش آن بر بهبود عملكرد كاركنان بانك صادرات
212
بررسي تعارض مفاد سند با قواعد شكلي مربوط به تنظيم سند
213
بررسي تعارض نظريه شرطي انگاري گزاره هاي لابتيه و نظريه وجود ذهني .
214
بررسي تعارضات زناشويي بر روابط متقابل زن و شوهر در شهرستان قائم شهر در سال 1393 - 1394
215
بررسي تعالي سازماني باشگاه هاي شهر تبريز در ليگ آزادگان فوتبال ايران از ديدگاه مديران و كاركنان (بر اساس مدل )EFQM
216
بررسي تعامل اميرالمومنين با خلفا با تكيه ب ر نهج البلاغه
217
بررسي تعامل ايده و تصوير در روند ايده پردازي براي انيميشن
218
بررسي تعامل ايده و تصوير در روند ايده پردازي براي انيميشن
219
بررسي تعامل بازيگر / اجراگر با اشياء در تئاتر / اجرا با نگاهي به آثار يرزي گروتوفسكي و تادئوش كانتور
220
بررسي تعامل بنيان هاي زيبايي شناسي بين كادربندي و تركيب بندي طراحي در تزئينات سقف تالار اصلي كاخ چهلستون
221
بررسي تعامل بين MK801 (ديزوسيلپين) و شدت¬هاي متوسط و پايين تمرينات هوازي حاد بر اضطراب موش هاي صحرائي نر بالغ نژاد ويستار
222
بررسي تعامل بين داستان و روايتگري در فيلمهاي غيرخطي سينماي دهه ي هشتاد و نود ايران
223
بررسي تعامل بين طراح داخلي و كارفرما در ايران
224
بررسي تعامل چندگانگي- تسهيم در كانال رله‌اي لوزي مركب
225
بررسي تعامل خاك و ژئوتكستايل
226
بررسي تعامل خط و تصوير در نگارگري دوره صفويه
227
بررسي تعامل دانش زباني و راهبردي در عملكرد فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در آزمون نوشتن و نوشتن تركيبي
228
بررسي تعامل دانش زباني و راهبردي در عملكرد فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در آزمون نوشتن و نوشتن تركيبي
229
بررسي تعامل دانش زباني و راهبردي درعملكرد فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي درآزمون نوشتن و نوشتن تركيبي , Investigating the Interaction of Language Knowledge and Strategic Competence in the Performance of EFL Learners on Reading-to-Write and Writing-Only Test Tasks
230
بررسي تعامل دانشجويان با بازخورد مكتوب همكلاس و معلم: مطالعه موردي متعددي از دانشجويان تحصيلات تكميلي EFL ايراني
231
بررسي تعامل زيبايي شناسي خط نستعليق و اشياء هنري دوره صفويه، به منظور استفاده در آثار چوبي
232
بررسي تعامل سازمانهاي فضايي و روابط اجتماعي در فضاهاي عمومي
233
بررسي تعامل طراحي صحنه و كارگرداني در شكل گيري تئاتر قرن بيستم
234
بررسي تعامل طراحي صحنه و كارگرداني در شكل گيري تئاتر قرن بيستم
235
بررسي تعامل عكاسي و گفتمان جهاني‌شدن با نگاهي به آثار سباستيائو سالگادو و آندرياس گورسكي
236
بررسي تعامل لباس با هنرها ﴿معماري، نقاشي، مجسمه سازي...﴾ در سده بيستم، غرب
237
بررسي تعامل مركزي گيرنده هاي دو پاميني D2 و آسكوربيك اسيد بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي نر بالغ
238
بررسي تعامل هنر و معماري در ابنيه دوره صفوي مطالعه موردي حمام و بازارچه دردشت اصفهان
239
بررسي تعامل و تقابل علماي شيعي با اهل كتاب در عصر صفوي
240
بررسي تعاملات جمعي بين سلولهاي سرطاني با استفاده از نظريه بازي‌ها
241
بررسي تعاملات دانس آموزان در كلاس درس بر اساس نظريه براون و لوينسون و عوامل موثر برآن
242
بررسي تعاملات فرهنگي بين ايران و هند و تاثير آن بر روي فرش اين دو منطقه
243
بررسي تعاملات متقابل ژانرهاي عكاسي مستند و مفهومي پس از دهه هفتاد ميلادي
244
بررسي تعاملات موزه دار با هنرمند و مخاطب در موزة هنرهاي معاصر تهران
245
بررسي تعاملات نظامي سياسي تركمنان شمال ايران با حكومت ناصرالدين شاه قاجار
246
بررسي تعاوني توليدي نرجس خاتون
247
بررسي تعداد مجموعه هاي استقلال گراف ها
248
بررسي تعداد مراحل چند لا كني و تاثير آن بر روي كيفيت محصول نهايي
249
بررسي تعداد مودهاي ارتعاشي قابل كنترل در ارتعاشات تير با استفاده از المان‌هاي پيزوالكتريك به روش غيرفعال و نيمه فعال
250
بررسي تعداد و تنوع برخي باكتري هاي بيماري زا در كشت هاي نيمه انبوه ريز جلبك اسپيرولينا در دوره هاي زماني مختلف كشت در جزيره قشم
251
بررسي تعداد، شكل، اندازه آخالهايي موجود در مراحل مختلف توليد فولاد كم كربن
252
بررسي تعدادي از پارامترهاي موثر در خوردگي فولاد در بتن
253
بررسي تعدادي از خواص توابع پيوسته با محمل شبه فشرده با استفاده از ايده آل ها
254
بررسي تعدادي از نقاشي هاي ديواري چهار بناي شاخص دوره صفويه اصفهان از طريق تقاطع ميكروسكوپي
255
بررسي تعدادي از نقاشي هاي ديواري چهار بناي شاخص دوره صفويه اصفهان از طريق مقاطع ميكروسكپي
256
بررسي تعديلات گفتماني و واژگاني در راستاي طرحواره هاي ذهني در ترجمه
257
بررسي تعريض مقاطع در نورد
258
بررسيِ تعريف، جايگاه و تأثيرات برونسپاري در صنعت انيميشن در كشورهاي آمريكا و فيليپين و با تمركز روي ايران
259
بررسيِ تعريف، جايگاه و تأثيرات برونسپاري در صنعت انيميشن در كشورهاي آمريكا و فيليپين و با تمركز روي ايران
260
بررسي تعليل هاي حضرت علي ﴿ع﴾ پيرامون توصيه هاي اخلاقي و تربيتي در نهج البلاغه
261
بررسي تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام خميني﴿ره﴾
262
بررسي تعمير و نگهداري ماشين آلات مكانيكي و اثرات آن در بهره برداري بهتر و كاهش هزينه هاي واحدهاي صنعتي
263
بررسي تعميرات و جوشكاري خطوط انتقال گاز GRADE X52 PSL2 به روش SMAW (اناليز لوله طبق استاندارد API-5L GRADE X52 PSL2)
264
بررسي تعميم هاي روش اختلال هموتوپي براي حل معادلات ديفرانسيل و معادلات ديفرانسيل تاخيري
265
بررسي تعميم هاي متناهي از دنباله هاي بسل تعميم يافته به قاب هاي تعميم يافته
266
بررسي تعميم يافتگي تيپ هاي شخصيت در روان شناسي با انواع مزاج در طب سنتي
267
بررسي تعهد از نظر قانون مدني و متون فقه اسلامي
268
بررسي تعهد به نقش در نزد مديران كتابخانه هاي دانشگاهي
269
بررسي تعهد زناشويي و رضايت زناشويي در دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد بجنورد
270
بررسي تعهد زناشويي ورضايت زناشويي در دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد بجنورد
271
بررسي تعهد سازاني و رابطه آن با عملكرد كاركنان سازمان تعاوني روستايي استان مازندران
272
بررسي تعهد سازماني كاركنان تامين اجتماعي مامونيه
273
بررسي تعهد سازماني كاركنان وتاثير ان بر عملكرد شغلي با تاكيد بر اعتماد سازماني بعنوان متغيير ميانجي اداره تعاون
274
بررسي تعهد سازماني و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسي و ساخت بويلرمپنا
275
بررسي تعهدات بين المللي ايران در قبال معاهدات سيزده گانه ي ضد تروريسم
276
بررسي تعهدات پيمانكار و كارفرما در قراردادهاي طراحي ، تهيه و ساخت )EPG(
277
بررسي تعييرات پوشش گياهي و رابطه آن با بارندگي با استفاده از داده هاي ماهواره اي ﴿مطالع موردي: منطقه سميرم، اصفهان﴾
278
بررسي تعيين BMI و نقش استرس و وضعيت بيماران حين وقوع AMI در 350بيمار مبتلا به AMI بستري در بخش CCU بيمارستانهاي شهيد رهنمون و سيدالشهدا﴿ع﴾ يزد
279
بررسي تعيين BMIو نقش استرس و وضعيت بيماران حين وقوع AMTدر 350 بيمار مبتلا به AMTبستري در بخش CCUبيمارستانهاي شهيد رهنمون و سيد الشهداء (ع ) يزد
280
بررسي تعيين BMIو نقش استرس و وضعيت بيماران حين وقوع AMTدر 350 بيمار مبتلا به AMTبستري در بخش CCUبيمارستانهاي شهيد رهنمون و سيد الشهداء (ع ) يزد
281
بررسي تعيين اثر پد زير تراورس بر مقاومت طولي خط ريلي بالاستي
282
بررسي تعيين اثرات مودال بر روي رفتار خستگي و مقايسه آن با روش هاي متداول ارزيابي رفتار خستگي
283
بررسي تعيين اندازه دانه آلومينيم بروش اديكارنت
284
بررسي تعيين برخي پارامترهاي آلودگي آب استخر پرورش ماهي با استفاده از پردازش تصوير به كمك تلفن همراه هوشمند
285
بررسي تعيين تافنس شكست با استفاده از روش آكوستيك اميشن
286
بررسي تعيين رابطه بين خلاقيت و نوآوري و كارآفريني در مديران و كارشناسان فدراسيون هاي موفق و ناموفق
287
بررسي تعيين عمر خستگي يك اتصال جوش گوشه بر اساس چهار روش پيشنهادي انستيتو بين المللي جوش (IIW)
288
بررسي تعيين فراواني كانسر ركتوم از سال 1370 لغايت 1374 در بيمارستان رازي رشت
289
بررسي تعيين كنده هاي مصرف نمك مبتني بر تئوري عمل منطقي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1389
290
بررسي تعيين كننده هاي خود مراقبتي در بيماران استئوآرتريت زانو براساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده در شهر يزد
291
بررسي تعيين كننده هاي رضايتمندي مشتري ( مورد مطالعه : مقايسه بين بانك ملي و پارسيان )
292
بررسي تعيين كننده هاي رفتارهاي بهداشتي در مسافرتهاي هوايي بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در مسافران فرودگاه بين المللي شهيد دستغيب شيراز سال 94-95
293
بررسي تعيين كننده هاي رفتارهاي پيشگيري كنندهاز عود سنگ كليه بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي (HBM)در افراد با سابقه سنگ كليه در شهر يزد
294
بررسي تعيين كننده هاي رفتارهاي محافظت كننده از سرطان ريه بر اساس تئوري انگيزش محافظت در كاركنان ذوب آهنئ اصفهان
295
بررسي تعيين كننده هاي مصرف نمك مبتني بر تئوري عمل منطقي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1389
296
بررسي تعيين موقعيت بهينه يك توربين بادي برروي ساختماني درشهريزد
297
بررسي تعيين ميزان افسردگي،عزت نفس و اضطراب بين خانم هاي مجرد و متأهل دانشجو در دانشگاه پيام نور سميرم
298
بررسي تغذيه موتور القايي با مبدل AC/AC تحت بار خاص
299
بررسي تغليظ آبميوه با استفاده از غشا
300
بررسي تغليظ كروميت و تاثير آن بر ريز ساختار و خواص زمينه دير گدازهاي منيزيا - كروميتي به كار رفته در صنعت مس
301
بررسي تغليظ كروميت و تاثير آن بر ريزساختار و خواص زمينه ديرگدازهاي منيزيا-كروميتي به كار رفته در صنعت مس
302
بررسي تغيرات PH سطحي عاج ريشه با استفاده از كلسيم هيدروكسيد پس از خارج كردن كوتا پر كا از كانال دندان
303
بررسي تغيرات PH سطحي عاج ريشه با استفاده از كلسيم هيدروكسيد پس از خارج كردن كوتا پر كا از كانال دندان
304
بررسي تغيرات پوستي در مصرف كنندگان قرص هاي خوراكي ضد باداري
305
بررسي تغيرات دماي ميانگين جنوب شرق كشور با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
306
بررسي تغيرات رشد،عملكردوپروتئين هاي ذخيره اي چهاررقم نخود زراعي (cicer arietinum L.)تحت شرايط تنش كم آبي وكودنيتروژن
307
بررسي تغيرات رواناب زيرحوضه دو آب مرگ تحت تاثير تغير اقليم
308
بررسي تغيرات زماني گاز رادون درون خاك بعنوان يك پيش نشانگر زلزله , investingation of the temporal variation of radon gas in soil as an earthquake precursor
309
بررسي تغيرات سطح آب زيرزميني دشت قروه و تأثير آن بر روي كيفيت آب منطقه با استفاده از GIS
310
بررسي تغيرات متيلاسيون درناحيه 5UTRژن DBC2دربافت توموروخون محيطي زنان مبتلا به سرطان پستان درمقايسه بازنان سالم
311
بررسي تغيرات مكاني روي، سرب، كادميم و نيكل در خاك هاي سطحي بخشي از استان قم
312
بررسي تغيير الگوي مصرف مواد مخدرازسنتي به مدرن(صنعتي وشيميايي).
313
بررسي تغيير بافت پس از يك پاس ECAP در آلياژ آلومينيوم AA2024
314
بررسي تغيير بيان miRNAs در بيماري ديابت نوع 1
315
بررسي تغيير پذيري برخي خصوصيات كيفي و پدولوژيكي خاك در مقياس لنداسكيپ در اراضي مواج اطراف سميرم
316
بررسي تغيير تجمع قاميني فرهاي كف زي مرز پلئوسن -ائوسن در شمال شوسف (نهبندان )،شرق ايران
317
بررسي تغيير تركيبات هيدروكربوري مخازن تركدار نفت و گاز ايران با عمق
318
بررسي تغيير حجم )نشست( ايجاد شده پس از وقوع بارگذاري
319
بررسي تغيير خصوصيات نخ رينگ و چرخانه اي در اثر عمليات دوباره پيچي (Rewinding and Winding)
320
بررسي تغيير خصوصيات نفت آسفالتيني در حضور نانو ذرات و اثرات آن در فرآيند تزريق گاز دي اكسيد كربن
321
بررسي تغيير خواص خاك در اثر بارگذاري به كمك مسيرهاي تنش (در شيب هاي آبرفتي تهران )
322
بررسي تغيير خواص مكانيكي EPDH بندر امام با تغيير دماي اكسترودر
323
بررسي تغيير در رفتار تريبولوژي و افزايش ميزان ريزسختي سطح آلياژ6Al-4V به كمك نيتروژ ندهي پلاسمائي
324
بررسي تغيير در فرمولاسيون جوهرهاي پايه حلالي به منظور بهبود كيفيت خواص ظاهري، براي چاپ بر روي سطوح پليمري
325
بررسي تغيير ذائقه مصرف كننده فرش سنندج با رويكرد جامعه شناختي
326
بررسي تغيير رژيم پتانسيل در خواص خوردگي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل- آلومينا به روش آبكاري
327
بررسي تغيير رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 304 با اعمال چرخه‌هاي ولتامتري متناوب
328
بررسي تغيير رنگ برگ گياه علف چشمه در اثر جذب فلزات سنگين )سرب، نيكل، كادميوم( با استفاده از پردازش
329
بررسي تغيير رنگ پليمرهاي رساناي دوپ شده با مولكول‌هاي رنگزا و عامل فعال سطحي
330
بررسي تغيير رنگ دو ماده ي CEM Cement , و MTA در تماس با خون و هيپوكلريت سديم
331
بررسي تغيير رنگ و ترنسلوسنسي سه نوع كامپوزيت رزين، در مواجهه با دو نوع ماده بليچينگ در حضور يا عدم حضور لايه پوشاننده سطحي
332
بررسي تغيير رنگي منسوجات با استفاده از دستگاه هاي ديجيتالي
333
بررسي تغيير سوخت نيروگاههاي كشور و راهكارهاي بهينه سازي
334
بررسي تغيير شاخص توده بدني در كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي تحت درمان با ريتالين (متيل فنيديت)
335
بررسي تغيير شرايط و پارامترهاي جوشكاري و اثر آن روي خواص مكانيكي و مقاومت به خوردگي فولاد زنگ نزن آستنيتي 304
336
بررسي تغيير شكل استاتيكي ديوار هاي بنايي و تيرها
337
بررسي تغيير شكل پارچه‌هاي حلقوي تاري تحت كشش تك ‌محوري
338
بررسي تغيير شكل پلاستيك به و سيله سيگنال آلو ستيك ايژن
339
بررسي تغيير شكل حلقه ها در اثر عمليات استراحت پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از روش پردازش تصوير
340
بررسي تغيير شكل دائمي صفحات ، در خلال خمشي سرد (Bending Cold)، در ساخت بدنه كشتي
341
بررسي تغيير شكل قطعه ريختهگري شده نبشي شكل آلومينيومي داراي تيغچه به روش المان محدود و مقايسه آن با دادههاي تجربي
342
بررسي تغيير شكل گرم چدن نشكن ريخته گري شده به روش نيمه جامد
343
بررسي تغيير شكل گلبول قرمز درون رگها و انشعاب ها و پارامترهاي موثر بر آن
344
بررسي تغيير شكل هاي الاستيك ، پلاستيك و خزشي تيرها
345
بررسي تغيير شكل هاي بزرگ در صفحات كامپوزيتي
346
بررسي تغيير شكل هاي دائمي محيط پيوسته مكانيكي ناهمگن به روش اجزاي محدود چند مقياسي
347
بررسي تغيير شكل هاي زاويه اي ناشي از جوشكاري دراتصالات لب به لب صفحات با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
348
بررسي تغيير شكل هاي زاويه اي ناشي از جوشكاريدراتصالات لب به لب صفحات با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
349
بررسي تغيير شكل هاي شيب هاي ميخكوبي شده و تاثير آن بر سازه هاي مجاور
350
بررسي تغيير شكل هندسه ي پره در شرايط كاري كمپرسور
351
بررسي تغيير شكل و تجزيه قطره در جريان برشي ساده و مطالعه عوامل موثر بر اندازه نهايي قطرات حاصل از تجزيه; شبيه سازي به روش ديناميك ذره استهلاكي
352
بررسي تغيير شكلهاي ناشي از جوشكاري در سازه ها و روشهاي پيشگيري و رفع آن
353
بررسي تغيير شكلهاي هسته اي در ايزوتوپهاي فرد عنصر پرومتيوم , Investigation of nuclear shape changes in odd promethium isotopes
354
بررسي تغيير طول كاركرد كانالهاي خميده متعاقب تهيه حفره دسترسي مستقيم الخط و روشهاي مختلف Flaring Coronal در اندودانتيكس
355
بررسي تغيير غلظت كربنات ها و كلريدها در حمام هاي كم سيانيدي سمانتاسيون بر روي فولاد 1.7131
356
بررسي تغيير فاز امواج الكترومغناطيس در عبور از لايه نازك فريت نيكل - روي
357
بررسي تغيير فاز و تشكيل مواد بلوري با ساختار نانو
358
بررسي تغيير فرم الاستيك باله ريتارد به روش اختلاف محدود
359
بررسي تغيير قطر الياف و نخهاي پلي پروپيلن قبل و بعد از تثبيت حرارتي مورد استفاده در فرش ماشيني
360
بررسي تغيير كاربري اراضي رويشگاه هاي جنگلي به معدن و توان سنجي منطقه براي اجراي پروژه جنگلكاري ﴿مطالعه موردي : معدن مس دره زار﴾
361
بررسي تغيير محدوده نفوذ باران هاي موسمي ايران
362
بررسي تغيير مدول الاستيك سلول هاي اندوتليال پس از بارگذاري سيكلي كششي با شكل موج غير متقارن
363
بررسي تغيير مرفولوژي و عوامل موثر در نابساماني رودخانه اقليد با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و روشهاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: بخشي از رودخانه حرا در اقليد فارس)
364
بررسي تغيير مكان شعاعي و قوسي سدهاي بتني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در صورت از كار افتادن پاندول ها
365
بررسي تغيير مكان هاي بزرگ در صفحات دايره اي و حلقوي ساخته شده از مواد مدرج هدفمند تحت بارگذاري ترمومكانيكي
366
بررسي تغيير مكان هدف در روش‌هاي ضرايب تغيير مكان و طيف ظرفيت در ارزيابي لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي با سيستم مهاربندي CBF و BRBF
367
بررسي تغيير مكاني، زماني بارش در اقليم ايران با روش ناپارامتريك من- كندال
368
بررسي تغيير نگرش زنان نسبت به مالكيت خصوصي درشهركلاچاي
369
بررسي تغيير نوكليوتيدي G562Aژن AQPI در بيماران مبتلا به ليشمانيوزجلدي ناشي از Leshmania majorمقاوم به گلوكانتيم در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه هاي رفرنس يزد و اصفهان در سال 1394
370
بررسي تغيير واحد پول ملي و پيامدهاي آن در اقتصاد ايران 1386 - 1338
371
بررسي تغيير وتحولات كوچ وزندگي عشاير
372
بررسي تغييرات cfd
373
بررسي تغييرات D.V (Dimention Vertical) بعد از ريلاين در پروتز كامل
374
بررسي تغييرات D.V (Dimention Vertical) بعد از ريلاين در پروتز كامل
375
بررسي تغييرات EEG در بيماران مبتلا به اختلالات خلقي و اسكيزوفرني قبل و بعد از ECT در بيمارستان شفا رشت-سال1390
376
بررسي تغييرات PML در روند تمايز سلول‌هاي پيش‌ساز نوروني
377
بررسي تغييرات PML در روند تمايز سلول‌هاي پيش‌ساز نوروني
378
بررسي تغييرات RDW در مراحل مختلف آنمي فقر آهن ﴿شامل تشخيص، شدت بيماري، طول درمان و درمان كامل﴾
379
بررسي تغييرات RDW در مراحل مختلف آنمي فقر آهن ﴿شامل تشخيص، شدت بيماري، طول درمان و درمان كامل﴾
380
بررسي تغييرات RDW در مراحل مختلف آنمي فقر آهن ﴿شامل تشخيص، شدت بيماري،طول درمان و درمان كامل﴾
381
بررسي تغييرات Tg بر حسب تغيير تركيب شيشه هاي رنگ تاخيري
382
بررسي تغييرات VEP در فاصله بين حملات سردرد در بيماران مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت 1384
383
بررسي تغييرات آب و هوايي و چرخه ي كربن بر اثر آتش سوزي در جنگل هاي استراليا
384
بررسي تغييرات آبكندها و عوامل موثر بر آنها در حوزه هلوش منطقه پلدختر لرستان
385
بررسي تغييرات آزمايشات كبدي، كليوي و خوني در طي دوره درمان با متوتروكسات به صورت تك دوز، دوز دوگانه و دوز چندگانه در بيماران با حاملگي خارج از رحم بستري در بيمارستان الزهرا (س)
386
بررسي تغييرات آماري در دزسنجي داخلي
387
بررسي تغييرات آنتي اكسيدان ها وبرخي صفات فيزيولوژيكي در هيبريدهاي ذرت در پاسخ به تنش خشكي
388
بررسي تغييرات آنريمهاي كبدي SGPT,SGOT,ALK-P در پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي
389
بررسي تغييرات آنزيم هاي AST and ALT در بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي كه براي كنترل ديابت نوع 2 داروهاي متفورمين،بنگلاميد و ... مصرف مي كنند
390
بررسي تغييرات آنزيمهاي كبدي در بيماران مصرف كننده Atorvastatin مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني و مطب فوق تخصصسي غدد در شهرستان رشت در سالها 1387-1386
391
بررسي تغييرات آنزيمهاي كبدي، بيلي روبين ، زمان پروترومبين و بررسي سرو اپيدميولوژيك ويروس هپاتيت B وC در بيماران هموفيل استان گيلان بهمن 1377 لغايت ارديبهشت 1378
392
بررسي تغييرات آهنگ ماهانه ، فصلي و سالانه بارش در ايران
393
بررسي تغييرات آوايي در پيوستار جغرافيايي ايران از شمال به جنوب (نوار75 تا85 درجه طول جغرافيايي )
394
بررسي تغييرات آوايي و فرآيندهاي واجي وامواژه هاي رايج فارسي در تركي تركيه امروز.
395
بررسي تغييرات ابعاد و اعوجاج در فولاد ابزار AISiL2 در عمليات حرارتي
396
بررسي تغييرات ابعادي بيس دنچر ريلاين شده با 3 نوع رزين Cure Heat ,Cure Light ,Cure Self
397
بررسي تغييرات ابعادي كست هاي گچ تهيه شده با محلول ضدعفوني كننده هيپوكلريت سديم
398
بررسي تغييرات ابعادي و حفرات انقباضي در آلياژ AZ91 منيزيم
399
بررسي تغييرات اپتيكي به ويژه ضريب شكست پليمر PMMA و شيشه در برهم كنش با ليزر پالسي co2
400
بررسي تغييرات اپي ژنتيك ژنهاي خانواده HOX و بيان آنها در بيماري اندومتريوز
401
بررسي تغييرات اُزن جوي در مناطق شهري ايران با استفاده از تصاوير ماهواره اي و داده هاي ايستگاهي (مطالعة موردي: تهران، مشهد، تبريز، كرمانشاه و همدان)
402
بررسي تغييرات استخواني بيماران مبتلا به نارسائي مزمن كليه كه از تاريخ اول آذر ماه 71 لغايت ارديبهشت 1372 در مركز آموزشي - درماني شهيد رهنمون يزد دياليز ميشدند
403
بررسي تغييرات اقليمي دراز مدت جنگلهاي بلوط لرستان با استفاده از گاهشناسي درختي
404
بررسي تغييرات الكتروكارديو گرافيك مسموميت با حشره كش هاي ارگانوفسفات در بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان رازي رشت سالهاي 1389- 1387
405
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرافي ﴿ECG﴾ جراحي پيوند باي پاس شريان كرونري ﴿CABG﴾ در 200 بيما عمل شده در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد از تاريخ 1/7/1380
406
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرافيك قبل و بعد از دياليز در بيماران همودياليز مركز رازي رشت
407
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرافيك و يافته هاي كرونري در آنژيوگرافي در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بدون صعود قطعه ST (NSTEMI) مراجعه¬كننده به بيمارستان حشمت در سال 1397
408
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرام در بيماران مبتلا به قلب ريوي مزمن بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد در سالهاي 70-1368
409
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرام در بيماران مبتلا به قلب ريوي مزمن بستري در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد در سالهاي 70-1368
410
بررسي تغييرات الكتروكارديوگرام قبل و بعد از غواصي در غواصان درياي خليج فارس در پاييز 96
411
بررسي تغييرات المانهاي خوني قند خون تري گليسيريد و كلسترول در اثر ورزش صبحگاهي
412
بررسي تغييرات المانهاي خوني قند خون تري گليسيريد و كلسترول در اثر ورزش صبحگاهي
413
بررسي تغييرات اندازه دانه در مراحل مختلف ساخت كامپوزيت Al-ZrO2
414
بررسي تغييرات انر‍ژي دروني پارچه هاي تاري-پودي ﴿طرح تافته﴾ در اثر تغييرات ابعادي آن در طي فرايند استراحت
415
بررسي تغييرات ايجاد شده در اسمير سرويكال در زناني كه از OCP به مدت بيش از 5 سال استفاده كرده اند
416
بررسي تغييرات ايجاد شده در اسمير سرويكال در زناني كه از OCP به مدت بيش از 5 سال استفاده كرده اند
417
بررسي تغييرات ايجاد شده در ساختار نقص ها در نمونه هاي مسي در اثر دماي باز پخت با استفاده از روش طيف نمايي طول عمر پوزيترون
418
بررسي تغييرات ايمونوگلوبولينهاي G,A,M پروتئين توتال و سرم الكتروفورز در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوسيتيك مزمن
419
بررسي تغييرات بارندگي در ايران به كمك شاخص هاي اقيانوسي-اتمسفري
420
بررسي تغييرات بازده اجزاء توربين گاز بر پارامترهاي نشاندهنده عملكرد موتور
421
بررسي تغييرات بافت شناختي ليگامان زرد در بيماران مبتلا به تنگي كانال نخاعي جراحي شده در دو گروه ديابتي و سالم
422
بررسي تغييرات بافتار پوشش اپوكسي با توجه به اثر ضخامت و نوع پخت آن
423
بررسي تغييرات بافتار پوشش اپوكسي حاوي پيگمنت فسفات روي، با توجه به تغييرات دما و شرايط پخت
424
بررسي تغييرات بالاترين بارشهاي روزانه در ايران
425
بررسي تغييرات برخي آداب و رسوم عشاير عرب خوزستان
426
بررسي تغييرات برخي آنتي اكسيدان ها در ژنوتيپ هاي كنجد و ارتباط آن با صفات فيزيولوژيك تحت شرايط تنش شوري در كشت هيدروپونيك
427
بررسي تغييرات برخي آنتي اكسيدان هاي ژنوتيپهاي كنجد و ارتباط آن با صفات فيزيولوژيك و عملكرد دانه تحت شرايط تنش رطوبتي
428
بررسي تغييرات برخي از آنزيمهاي سرمي و ارتباط آنها با عوامل اپيدميولوژي در معتادين مصرف كننده كريستال
429
بررسي تغييرات برخي خواص فيزيكي پارچه پنبه اي با كاربرد DMDHEU در تكميلهاي خاص
430
بررسي تغييرات برخي رنگدانه ها، اسيد آمينه پرولين و قندهاي محلول در گياه سياه تاغ Haloxylon aphyllum در فصول رويشي
431
بررسي تغييرات برش پايه و تغيير مكان جانبي حداكثر ساختمانهاي بلند با سيستمهاي لوله اي و مهار بازويي روي خاك انعطاف پذير
432
بررسي تغييرات بعضي شاخص هاي مقاومت به خشكي ﴿پرولين، قندهاي محلول، يون هاي پتاسيم و سديم﴾ در كهور درختي، كهور آمريكايي و كهور درختچه اي در طول سال
433
بررسي تغييرات بيان hsa-miR-885-5p و hsa-miR-184 در خون محيطي بيماران پاركينسون جمعيت اصفهان
434
بررسي تغييرات بيان miR- 15a و miR- 223 در سلول هاي خوني بيماران مالتيپل اسكلروزيس عود كننده بهبودپذير(RRMS) جمعيت اصفهان در دو مرحله¬ي عود و بهبودي در مقايسه با افراد سالم
435
بررسي تغييرات بيان miR-141وmiR-200a در سلول¬هاي خوني بيماران مالتيپل اسكلروزيس عود كننده-بهبودپذير(RRMS) جمعيت اصفهان در دو مرحله ي عود و بهبودي در مقايسه با افراد سالم
436
بررسي تغييرات بيان miR-361-5p در سلول¬هاي رده ي SH-SY5Y مدل پاركينسون
437
بررسي تغييرات بيان miR-516b-5p و miR-513a-5p در خون محيطي بيماران پاركينسون جمعيت اصفهان
438
بررسي تغييرات بيان پروتوانكوژن ... ذر حضور ... در بيماران مبتلا به سرطان پروستات طي سال هاي 90-98 در استان تهران
439
بررسي تغييرات بيان ريز RNA ها در رده سلولي روده ديابتيك و تاثير آن بر بيان آنزيم آلفاگلوكوزيداز و تاثير احتمالي آن در درمان ديابت
440
بررسي تغييرات بيان ريز...هاي21-و155ام اي اردر بيماران مبتلا به لوپوس
441
بررسي تغييرات بيان ماركرهاي سطحي سلولهاي بنيادي مزانشيمي موش ... پس از استفاده از نانو ماده اكسيد گرافن به عنوان بستر سلولي
442
بررسي تغييرات بياني RNAs غير كدينگ miR-9، miR-34a، MALAT1 و HOTAIR در سرطان پستان و نقش احتمالي آن¬ها به عنوان بيوماركر مولكولي در تشخيص بيماران سرطان پستان
443
بررسي تغييرات بيومكانيكي در ناحيهي گردني پس از جراحي فيوژن در يك سطح و دو سطح به روش المان محدود
444
بررسي تغييرات پارامترهاي اسپاينوپلويك در دو روش جراحي فيوژن خلفي لترال و فيوژن بين مهره‌اي خلفي در بيماران اسپونديلوليستزيس گريد پائين
445
بررسي تغييرات پارامترهاي خوني و ادرار در انواع مختلف سندرم نفروتيك پس از درمان دارويي
446
بررسي تغييرات پارامترهاي گازومتري خون شرياني ABG در بيماراني كه تحت هيپوترمي عمدي قرار گرفته اند
447
بررسي تغييرات پارامترهاي گازومتري خون شرياني ABG در بيماراني كه تحت هيپوترمي عمدي قرار گرفته اند
448
بررسي تغييرات پارامترهاي مقاومتي ماسه در اثر تسليح با تراشه لاستيك، مطالعه مدل فيزيكي توسط دستگاه سانتريفيوژ
449
بررسي تغييرات پرامترهاي اسپرم و ميزان باروري در PESA-ICSIهاي مكرر در بيماران مبتلا به آزوسپرمي انسدادي
450
بررسي تغييرات پرامترهاي اسپرم و ميزان باروري در PESA-ICSIهاي مكرر در بيماران مبتلا به آزوسپرمي انسدادي
451
بررسي تغييرات پرداخت از جيب، بهره مندي و عدالت در خدمات فيزيوتراپي قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت (سالهاي 92 و 94)
452
بررسي تغييرات پشت پوشي پارچه بر اثر تغيير تراكم و شيد رنگي
453
بررسي تغييرات پوستي در مصرف كنندگان قرصهاي خوراكي ضد بارداري
454
بررسي تغييرات پوشش اراضي حاشيه رودخانه زاينده رود با استفاده از تكنيك هاي آشكار سازي تغييرات ﴿مطالعه موردي: منطقه فلاورجان﴾
455
بررسي تغييرات پوشش گياهي طبيعي و ارتباط آن باخشكسالي اقليمي با استفاده از داده‌هاي چند زمانه سنجش از دور(مطالعه موردي: منطقه سيرجان كرمان)
456
بررسي تغييرات پوشش و كاربري اراضي دشت بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري با استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور
457
بررسي تغييرات پيش گويي كننده ايسكمي در الكتروكارديوگرام طي فارماكولوژيكال استرس تست (ديپيريدامول) در بيماران تحت اسكن پرفيوژن ميوكارد
458
بررسي تغييرات تاب در مقطع عرضي نخ اصطكاكي با استفاده از رديابي الياف
459
بررسي تغييرات تخريبي نورون هاي پير اميدال مغزپس ازالقاءهيپوكسي در نوزاد موش آزمايشگاهي
460
بررسي تغييرات تخريبي نورون هاي پيراميدال مغز پس از القاء هيپوكسي درنوزاد موش آزمايشگاهي
461
بررسي تغييرات ترانس آمينازهاي كبدي در بيماران بتا تالاسمي وابسته به تزريق خون دريافت كننده deferasirox در بيمارستان هفده شهريور و درمانگاه بعثت رشت
462
بررسي تغييرات ترشوندگي با نانوذرات
463
بررسي تغييرات ترشوندگي پوشش هاي نانوكامپوزيتي حاوي نانولوله هاي كربني چند ديواره در اثر قرارگيري در معرض اشعه ماورا بنفش
464
بررسي تغييرات ترشوندگي در نواحي اطراف يك چاه گازي حين فرآيند اسيد كاري
465
بررسي تغييرات تركيب نفت و گاز در مخازن هيدروكربوري
466
بررسي تغييرات ترموديناميكي و ساختاري نشاسته گندم هنگام تهيه پالوده و امكان جايگزيني با ديگر انواع نشاسته
467
بررسي تغييرات تست هاي كاركرد تيروئيد در مبتلايان به سيروز كبدي ناشي از هپاتيتB و C بستري دربخش گوارش بيمارستان رازي رشت از سال 1386 تا سال 1387
468
بررسي تغييرات تصادفي بارش استان اصفهان
469
بررسي تغييرات تعداد نسخه و ميزان بيان ژن BMP8A در بيماران ايراني مبتلا به اسپونديليت آنكيلوزان
470
بررسي تغييرات تمركز تنش خستگي در سيكل هاي مختلف براساس معيار هاي كرنش
471
بررسي تغييرات تنش هاي الاستوـ پلاستيك در مخازن جدار ضخيم تحت بار سيكلي با استفاده از مدل سختي سينماتيكي
472
بررسي تغييرات تنش هاي ثانويه در پوسته سيلندري در اثر پديده خزش جهت طراحي مخازن
473
بررسي تغييرات توزيع فراواني برف در ايران
474
بررسي تغييرات توليد و تنوع زيستي در مراتع استپي استان اصفهان
475
بررسي تغييرات تيغه استخوان آلوئول 12 ماه بعد از جاي گذاري ايمپلنت فوري (بلافاصله بعد ازكشيدن دندان ) در مقايسه با ايمپلنت تاخيري (2ماه بعد از كشيدن دندان )، بصورت Invivo
476
بررسي تغييرات ثابت تصحيح نسبت كشش نخ پلي‏پروپيلن
477
بررسي تغييرات جذب نيكل و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي تحت تيمارهاي مختلف نيكل و بستر رشد در گياه بيش انباشتگر نيكل Alyssum inflatum Nyar.
478
بررسي تغييرات جريان هاي دريايي ناشي از باد و دماي سطح آب درياي عمان
479
بررسي تغييرات جمعيت و آسيب تريپس پياز Thrips tabaci Linndemanروي برخي ازارقام انتخابي پيازدراصفهان
480
بررسي تغييرات جمعيت و ارزيابي خسارت تريپس پياز )LindemanThrips tabaci( بر 01 توده ي بومي جنوب كشور و ارقام تجاري پياز
481
بررسي تغييرات حاصل از بارورسازي ابرها در فرايند طبيعي بارش با استفاده از مدل WRF
482
بررسي تغييرات خصوصيات با يود و غاب ها ﴿Biogrouts﴾ در مقياس آزمايشگاهي
483
بررسي تغييرات خصوصيات بافت در الكتروپوريشن
484
بررسي تغييرات خصوصيات شيميايي خاك ﴿ EC، SAR، PH ﴾ در پاياب چاه و پاياب قنات ﴿مطالعه موردي : ميبد﴾
485
بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي و مكانيكي الياف پلي پروپيلن پس از كشش
486
بررسي تغييرات خواص اپتيكي – گرمايي پليمر PDMS با سنسور PTD حين اصلاح سطح با ليزر آرگون به منظور ارزيابي سازگاري زيستي آن
487
بررسي تغييرات خواص پارچه مخلوط پلي استر / پنبه در اثر عمليات با سود سوزآور
488
بررسي تغييرات خواص دو رقم الياف پنبه ايراني (به صورت نخ يا پارچه ) در اثر زيست پرداخت توسط سلولاز
489
بررسي تغييرات خواص سطحي موثر بر چسبندگي در آميزه‌ پلي‌اتيلن سبك/اتيلن‌وينيل‌استات حين فرآيند شبكه‌اي شدن به روش سيلان
490
بررسي تغييرات خواص فلز جوش حاصله از الكترود هاي پوشش دار اصلاح شده با ذرات نانو
491
بررسي تغييرات خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر با استفاده از جت ليزر ‍CO2
492
بررسي تغييرات خواص گرافين در اثر آلايش با فرومغناطيس
493
بررسي تغييرات خواص مكانيكي مغز استخوان با افزايش سن و رابطه آن با بيماري پوكي استخوان
494
بررسي تغييرات دامنه ي شبانه روزي دما در ايران
495
بررسي تغييرات دانه بندي مواد با تغيير پارامترهاي ميز لرزان
496
بررسي تغييرات در بيان ژن هاي VEGF، Flt-1 و اندوستاتين در بافت قلبي رت هاي ديابتي نوع 2 پس از 8 هفته تمرينات مقاومتي، هوازي و HIIT
497
بررسي تغييرات در ساختار و خواص فيزيكي پلي آميد6 در اثر فرآيند تكسچرايزينگ تاب مجازي
498
بررسي تغييرات در كيفيت و محتوي آنتي‏ اكسيدان‌هاي ميوه ليمو خاركي در پاسخ به كاربرد برگساره‌اي عنصر روي
499
بررسي تغييرات در نرمي كششي Al-356 حاصل از ريختگي نيمه جامد
500
بررسي تغييرات درجه-روزهاي گرمايشي و سرمايشي در ايران بامدل- هاي تغيير اقليم
501
بررسي تغييرات درصد پوشش گياهي درمنه دشتي در گراديان تغييرات محيطي (مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان)
502
بررسي تغييرات درون صفحه اي و برون صفحه اي پارچه هاي تاري-پودي با استفاده از حلقه رنگي
503
بررسي تغييرات دز دريافتي در دزسنجي غده تيروييد به روش مونت كارلو در كودكان
504
بررسي تغييرات دما در جزاير گرمايي شهري نسبت به حاشيه شهر و ارتباط آن با شاخص گياهي
505
بررسي تغييرات دماي بيماران حين عمل پروستاتكتومي ترانس يورترال تحت بي حسي اسپاينال در بيمارستان رازي شهر رشت در سال 98
506
بررسي تغييرات دماي سطح زمين شهر يزد طي سالهاي 2000 تا 2010 با استفاده از تصاوير Aster و ارتباط آن با كاربري اراضي
507
بررسي تغييرات دماي ميانگين جنوب شرق كشور با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
508
بررسي تغييرات دمايي ايمپلنت دنداني بر اثر مصرف آب سرد و گرم
509
بررسي تغييرات دمايي سز انسان در اثر امواج الكترومغناطيسي منتشر شده از گوشي تلفن همراه ﴿موبايل﴾ به عنوان يك منبع حرارتي
510
بررسي تغييرات دمايي سطح دندان سالم و پوسيده به صورت In vivo هنگام نوشيدن مايعات
511
بررسي تغييرات دهاني سالمندان مراجعه كننده به آسايشگاه كهريزك تهران در سال 96
512
بررسي تغييرات دهاني- فكي و صورتي و كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در كودكان و نوجوانان مبتلا به تالاسمي ماژور در شهر رشت
513
بررسي تغييرات دهاني و دنداني در سالمندان ساكن آسايشگاههاي سالمندان شهر رشت
514
بررسي تغييرات ديسك اپتيك،ميزان ديد و IOPدر بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه باز اوليه
515
بررسي تغييرات راكتيويته راكتور MNSR با تغيير لايه بريليوم سقف قلب راكتور با استفاده از كدهاي محاسباتي MCNP و WIMSD و مقايسه با نتايج تجربي
516
بررسي تغييرات راكتيويته ناشي از نفوذ آب در سايتهاي پرتودهي داخلي راكتور MNSR توسط كد محاسباتي MCNP و مقايسه با نتايج تجربي
517
بررسي تغييرات رژيم بارشي برف در شهرستان اروميه
518
بررسي تغييرات رشدي مهارتهاي ادراكي-حركتي ازرتسكي پس از يك دوره تمرينات پيشرونده مقاومتي اينتروال در رابطه با سطوح اديپونكتين ومقاومت انسولين دختران مبتلا به اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي(ADHD)
519
بررسي تغييرات رنگدانه و مواد اصلي تشكيل دهنده ي گوجه فرنگي در هنگام خشك كردن در اتمسفرهاي اصلاح شده
520
بررسي تغييرات روزانه فشار چشم در افراد نرمال جامعه ساكن شهر يزد
521
بررسي تغييرات ريز ساختاري قالب هاي فورج گرم مستعمل و مقايسه آن با قالب هاي فابريك به منظور دستيابي به راهكارهاي آفزايش عمر آنها
522
بررسي تغييرات ريز ساختاري مس خالص تحت عمليات ECAP
523
بررسي تغييرات ريزساختار و رفتار خوردگي فوالد آلياژي فوق ريزدانه 24Ni-Fe توليد شده به روش نورد تجمعي
524
بررسي تغييرات ريزساختار و رفتار خوردگي فولاد آلياژي فوق ريزدانه Fe-24Ni توليد شده به روش نورد تجمعي
525
بررسي تغييرات ريسيدن نايلن 6 در كارخانه الياف
526
بررسي تغييرات زاويه تابش در تعيين دفكت هاي ايجاد شده (مشابه پوسيدگي ) در راديوگرافي بايت در محيط غير زنده
527
بررسي تغييرات زاويه تابش در تعيين دفكت هاي ايجاد شده (مشابه پوسيدگي ) در راديوگرافي بايت در محيط غير زنده
528
بررسي تغييرات زماني كاني شناسي كاني هاي فلوگوپيت و بيوتيت تحت ريز و سفر يونجه
529
بررسي تغييرات زماني مكاني جزيرة حرارتي شهر كرمانشاه و ارتباط آن - با آلودگي هوا با استفاده از تصاوير ماهواره اي
530
بررسي تغييرات زماني و مكاني خشكسالي در غرب ايران
531
بررسي تغييرات زماني و مكاني دبي رودخانه زاينده رود و تاثير آن در مناطق پايين دست
532
بررسي تغييرات زماني و مكاني شار گرمايي در ايران به منظور شناسايي چشمه هاي ريزگرد
533
بررسي تغييرات زماني-مكاني دما و بارش در حوضه ابريز مارون
534
بررسي تغييرات ژنتيكي در پروتئينهاي خانواده سپتين در مردان نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري رويان
535
بررسي تغييرات ژنتيكي نواحي تنظيمي ژن ... و بررسي ميزان بيان اين ژن در بافت بيضه مردان
536
بررسي تغييرات ساختار سرمايه بر سود آوري بانك ملت
537
بررسي تغييرات ساختار موسيقايي قوم لر - مردم خرم آباد از دهه 60 تا كنون
538
بررسي تغييرات ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي آلياژ A380 پس از عمليات حرارتي سريع متناوب
539
بررسي تغييرات ساختار و دياگرام فاز برنج ها و برنج هاي سرب دار در انجماد غير تعادلي
540
بررسي تغييرات ساختاري تركيبات نانوكريستالي پايه Nb-Al در حين آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي
541
بررسي تغييرات ساختاري زئوليت هاي طبيعي در شرايط هيدروترمال
542
بررسي تغييرات ساختاري طرحهاي فرش كرمان﴿با تاكيد بر فرم حاشيه﴾
543
بررسي تغييرات ساختاري و طيفي مواد آلاييده به عناصر خاكي كمياب ناشي از تشكيل مراكز رنگي و گيراندازي الكترون پس از پرتودهي الكتروني
544
بررسي تغييرات ساختمان داخلي پارچه تافته تحت كشش يك محوري
545
بررسي تغييرات سايكوفيزيولوژيك مرتبط با استرس امتحان در ارزشيابي كيفي- توصيفي دانش آموزان ابتدايي شهر تهران
546
بررسي تغييرات سبكي در طراحي پوستر فيلم سينمايي ايران در پيوند با ويژگي هاي حاكم بر سينماي دهه 80
547
بررسي تغييرات سبكي در طراحي پوستر فيلم سينمايي ايران در پيوند با ويژگي هاي حاكم بر سينماي دهه 80
548
بررسي تغييرات سرولوژيك آنتي بادي هاي ضد B.pertussis, M.pneumonia و chlamydia در حجاج شهرستان يزد و ارتباط آنها با بيماري شبه سياه سرفه Pertussis like cough)
549
بررسي تغييرات سرولوژيك آنتي بادي هاي ضد B.pertussis, M.pneumonia و chlamydia در حجاج شهرستان يزد و ارتباط آنها با بيماري شبه سياه سرفه Pertussis like cough)
550
بررسي تغييرات سطح mRNA و پروتئين Sirtuin-3 در بافت ميوكارد موش هاي صحرائي جوان و پير هر دو جنس نر و ماده
551
بررسي تغييرات سطح پوشش برف و رواناب در حوضه آبي كوهرنگ
552
بررسي تغييرات سطح پوشيده از برف و برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS در حوزه آبخيز سد زاينده رود
553
بررسي تغييرات سطح سرمي فاكتور هاي استرس اكسيداتيو به دنبال سفيدكردن دندان با كاربامايدپراكسايد ۱۰٪
554
بررسي تغييرات سطح سرمي فسفات در بيماران سوختگي شديد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ولايت بهمن ماه 1394 لغايت بهمن ماه 1395
555
بررسي تغييرات سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي در زنان مبتلا به سرطان پستان
556
بررسي تغييرات سطح سرمي ويتامين D در طول دوره يدرمان شكستگي تنه ي استخوان هاي فمور و تيبيا در بيماران بستري در بيمارستان پورسينا
557
بررسي تغييرات سطح كلسيم پس از تيروئيدكتومي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
558
بررسي تغييرات سطح كلسيم پس از تيروئيدكتومي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
559
بررسي تغييرات سطح ليپيدهاي پلاسما در موش هاي صحرائي تغذيه شده با مارگارين سخت
560
بررسي تغييرات سطح هورمون هاي تيروئيدي در شيرخواران و كودكان صرعي مصرف كننده فنوباربيتال مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور در نيمه دوم سال 1391
561
بررسي تغييرات سطحي پذيرفتاري مغناطيسي و برخي فلزات سنگين در اجزاء مختلف ذرات خاك در نواحي اطراف منطقه ي صنعتي فولاد مباركه اصفهان
562
بررسي تغييرات سطحي هدف تنگستني داغ در مقياس ميكرو و نانو در برابر برخورد يون هاي دوتريم و هليوم پرانرژي
563
بررسي تغييرات سطحي هدف تنگستني داغ در مقياس ميكرو و نانو در برابر برخورد يون¬هاي دوتريم و هليوم پرانرژي
564
بررسي تغييرات سطوح هورمون هاي تيروئيدي T4، TSH در نوزادان پره ترم تحت درمان با فنوباربيتال با وزن تولد زير 2500 در بيمارستان 17 شهريور
565
بررسي تغييرات سوئيچينگ بسته اي در گذر ازISDN باند باريك به ISDN ان باند پهن
566
بررسي تغييرات شاخص CPITN در طول دوران بارداري در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 92
567
بررسي تغييرات شاخصهاي اسپيرومتريك در طول شيفت كاري در كارگران صنعت نساجي مواجه با الياف طبيعي
568
بررسي تغييرات شاخصهاي اسپيرومتريك در طول شيفت كاري در كارگران صنعت نساجي مواجه با الياف طبيعي
569
بررسي تغييرات شكل پلاسما و تاثير آن بر روي پارامترهاي پلاسما در تو كامك
570
بررسي تغييرات شكلي پارچه هاي چند محوري حلقوي تاري تحت تاثير نيروهاي خارجي
571
بررسي تغييرات شكلي در ايزوتوپهاي فرداربيوم در اسپين هاي بالا , Investigation of shape changes inodd-erbium isotopes at high spins
572
بررسي تغييرات شكلي مدار هيدروليك پوشش داده شده با بريد لوله اي هوشمند
573
بررسي تغييرات شيميايي حاصل از ميكروساختارهاي تناوبي ايجاد شده روي سطح پليمر CR39 توسط ليزر اگزايمر
574
بررسي تغييرات صفات فيزيولوژيك و عملكرد ده رقم گندم نان در دو رژيم آبياري
575
بررسي تغييرات صورت گرفته در خواص رنگ پذيري پشم و نايلون عمل شده با اسيد سولفاميك
576
بررسي تغييرات صورتبندي و تاثير وجود دو اتم نيترو‍‍ژن در سد انرژي و حالت فضا شيميايي صورتبنديهاي درگير حلقه هاي شش عضوي ناجور حلقه هگزا هيدروبيريميدين حين فرايند معكوس شدن حلقه
577
بررسي تغييرات ضخامت پوست پستان به وسيله اولتراسونوگرافي در بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت راديوتراپي بعد از ماستكتومي مراجعه كننده به بخش راديوتراپي بيمارستان رازي رشت در سال 1390
578
بررسي تغييرات ضخامت و اكوپاترن اندومتر در سيكلهاي متوالي درمان با كلوميفن
579
بررسي تغييرات ضريب پواسون در پارچه هاي پلي استر ميكروفايبر تحت عمليات تكميلي شستشو با سود
580
بررسي تغييرات ضريب دبي، دراثر تغييرات ضريب يكنواختي وتخلخل محيط متخلخل سرريزهاي دروني سدهاي سنگريزي با المان آببند دروني
581
بررسي تغييرات ضريب سرعت سيال در نشتي به روش غير مخرب آكوستيك اميشن
582
بررسي تغييرات ضريب شكست محيط در اثر پديده شكست اپتيكي و لايه برداري
583
بررسي تغييرات ضريب عكس العمل خاك با توجه به جهت بار ، ابعاد صفحه و عدد SPT براي خاكهاي دانه اي تهران
584
بررسي تغييرات طبيعي تپه هاي ماسه اي شرق جاسك ( پيمايش تپه هاي ماسه اي به وسيله RS و GIS در بازه زماني (1369-1383))
585
بررسي تغييرات ظاهر رنگي الياف پلي استر در اثر عمل با پرتو ليزر
586
بررسي تغييرات ظرفيت هاي تنفسي كارگران نساجي كارخانه يزد باف استان يزد
587
بررسي تغييرات ظهور شناسي چند گونه ي درختي و درختچه اي با استفاده از روشهاي توصيفي و تحليل كمي رنگ پديده ها
588
بررسي تغييرات عدد ‏BIS‏ و گشاد شدن مردمك پس از برداشتن كلامپ شرياني ‏متعاقب اتمام آناستوموز عروقي حين عمل جراحي پيوند كليه
589
بررسي تغييرات عدد فرود درامتداد جريانهاي طبيعي و ارتباط آن با هندسه مقاطع رودخانه
590
بررسي تغييرات عصب انعطاف پذيري فعاليت بنيان در مغز بازيگران دگرگونه گرا
591
بررسي تغييرات عمقي و سطحي برخي عناصرسنگين و پذيرفتاري مغناطيسي در خاك هاي منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان
592
بررسي تغييرات عملكرد دياستوليك قلب، در بيماران ESRD قبل و سه و شش ماه پس ازپس از پيوند كليه در بيمارستان رازي رشت از 1388- 1387
593
بررسي تغييرات عملكرد ذرت تحت تاثير اقليم در استان كرمانشاه
594
بررسي تغييرات عناصر فعال سوپر آلياژ A286 در طي ذوب مجدد با سرباره الكتريكي ﴿ESR)
595
بررسي تغييرات عوارض ژئومورفيكي پلاياي طبس با استفاده از داده هاي ماهواره اي چند زمانه و چند طيفي لندست وIRS
596
بررسي تغييرات عوامل آمادگي جسماني و پاسخ لاكتات خون به تمرين ايمپالس پس از سه هفته بي تمريني دردختران تكواندوكار نوجوان
597
بررسي تغييرات غبار ريزشي بر سطح شهر يزد در فصول زمستان 1391 و بهار 1392 و تعيين منشا احتمالي آن به روش آناليز تشخيص
598
بررسي تغييرات غلظت برخي فلزات سنگين در خاك حاشيه خيابان هاي شهر اصفهان
599
بررسي تغييرات غلظت نمونه بيولوژيكي درميكروكانال زيگزاگ با تغييرابعاد كانال و المان هاي سيال
600
بررسي تغييرات فاكتور خروجي در ميدان هاي كوچك و بسيار كوچك به منظور بهينه سازي دز در طراحي درمان به روش IMRT
601
بررسي تغييرات فاكتورهاي بيوشيمياي سرم خون در اثر تزريق سم عقرب همي اسكورپيوروس ليتوروس در خرگوش , the effect of scorpion)hemiscorpius lepturus( envenomation at different doses in experimental rabbits: electrocardiogram abnormalities and serum biochemical parameters changes
602
بررسي تغييرات فركانس شبكه ناشي از تغييرات باد
603
بررسي تغييرات فشار خون در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون شرياني ناشي از هيپرتيروئيديسم اوليه ، قبل و بعد از درمان با لووتيروكسين (تحقيق آينده نگر به مدت يك سال )
604
بررسي تغييرات فشار موئينگي مخازن با پديده ترشوندگي
605
بررسي تغييرات فشار و سرعت قطار داخل تونل توسط نرم افزار FLUENT
606
بررسي تغييرات فشارخون در حين القا بيهوشي با فنتانيل در بيماراني كه تحت عمل CABG قرار گرفتند در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1377
607
بررسي تغييرات فصلي كميت و كيفيت اسانس شش گونه اكاليپتوس )E. melliodora, E. kingsmillii, E. dundasii, E. microcarpa, E. Stricklandii, E. largiflorens( در ايران
608
بررسي تغييرات فعاليت آنزيم پر اكسيداز درگياه عدس در خاك آلوده به مواد ارگانيك
609
بررسي تغييرات فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان و برخي صفات فيزيولوژيكي در شش رقم آفتابگردان تحت شرايط تنش خشكي
610
بررسي تغييرات فعاليت انزيم پكتيناز جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma reesei پرتو تابي شده با اشعه گاما
611
بررسي تغييرات فعاليت گلوتامات دهيدروژناز در موش هاي سوري در معرض دگزامتازون
612
بررسي تغييرات فيزيكوشيميايي فرآورده هاي گوشتي در طي توليد، فرآيند حرارتي و مدت نگهداري در انبار و بسته بنديهاي مختلف
613
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي حاصل از تنش حياتي بين نماتد مولد غده و سه رقم گوجه فرنگي كلرادو،UC-105 و نمادور
614
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي سيستم توليد مثل موش صحرايي (Rat) نر در اثر تجويز نيفوركسيم
615
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي ميوه ارقام سيب لبناني زرد و قرمز در طي رسيدن و مقايسه انبارماني آن ها تحت تاثير تيمار اسيد ساليسيليك
616
بررسي تغييرات قانوني، قانون مجازات اسلامي قديم و جديد در بخش تعزيرات
617
بررسي تغييرات قانوني، قانون مجازات اسلامي قديم و جديد در بخش تعزيرات
618
بررسي تغييرات قند خون قبل ، حين و بعد از پمپ باي پس كارديو پو لمونر، در بيماران پيوند عروق كرونر شده طي سال 1376 در بيمارستان دكتر حشمت رشت
619
بررسي تغييرات قند خون و HbA1Cقبل و بعد از درمان ريشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري در مبتلايان به ديابت شيرين تيپ 2
620
بررسي تغييرات قيمت سهام بر پايه شبكه هاي يادگيري عميق
621
بررسي تغييرات كاربردي اراضي و تاثير آن در رفتار هيدرولوژيك زير حوزه قلعه شاهرخ سد زاينده رود در طول دوره زماني 1381-1354
622
بررسي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از رگرسيون لجستيك
623
بررسي تغييرات كاربري اراضي شهري و عوامل موثر بر آن (نمونه موردي:شهرستان مراوه تپه)
624
بررسي تغييرات كاربري فضاي سبز در شهر كياكلا با استفاده از عكسهاي هوايي
625
بررسي تغييرات كاربيدهاي ريختگي فولاد ابزار ﴿تندبر﴾ در اثر حرارت
626
بررسي تغييرات كتاب رياضي (1)دبيرستان وتاثيرات آن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان ساوه
627
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
628
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
629
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
630
بررسي تغييرات كربوهيدراتهاي محلول و پارامترهاي رشد و نموي گياه سوركوم شيرين در پاسخ به تنش شوري
631
بررسي تغييرات كشش نخهاي تار در حين بافت با توجه به اندازه و موقعيت پل تار
632
بررسي تغييرات كل كربوهيدرات هاي غير ساختاري﴿TNC﴾گونه ﴿Bromus tomentellus﴾در دو مكان چراي سبك و سنگين در شهرستان سميرم
633
بررسي تغييرات كمي اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي از طريق تحليل جداول - داده - ستانده در اقتصاد ايران در دوره زماني 75 - 1348
634
بررسي تغييرات كمي غبار ريزشي شهر زاهدان (دي ماه 1393 تا خرداد 1394)
635
بررسي تغييرات كمي غبار ريزشي و تعيين برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آن از دي ماه 1391 تا خرداد 1392 ﴿مطالعه موردي شهر اصفهان﴾
636
بررسي تغييرات كمي و كيفي منابع آب كارست حوضه قره سو
637
بررسي تغييرات كمي وپروليفراسيون درتخمدان موشهاي بالغ به دنبال مصرف تيوتپا وآگونيست هاي...
638
بررسي تغييرات كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در يك دوره 6 ماهه در شهرستان رشت
639
بررسي تغييرات كيفيت منابع آب زيرزميني مناطق مجاور مجتمع مس سرچشمه با استفاده از تكنيك زمين آمار
640
بررسي تغييرات گاف انرژي در نانو ذرات و آثار آن روي خواص فيزيكي , Investigation of energy gap change nanoparticles and its effects on physical properties
641
بررسي تغييرات گوناگون فردي،اجتماعي،خانوادگي ناشي از بارداري وزايمان
642
بررسي تغييرات لايت موتيف زيگفريد در پرده ي دوم اپراي زيگفريد
643
بررسي تغييرات لايت موتيف زيگفريد درپرده ي دوم اپراي زيگفريد
644
بررسي تغييرات ليتولوژيكي و خصوصيات ديناميكي و استاتيكي سنگ مخزن در ميدان نفتي شادگان با استفاده از نتايج پردازش داده هاي لرزه اي (VSP)
645
بررسي تغييرات مايع مغزي نخاعي در كودكان مبتلا به تشنج ناشي از تب مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور از سال 1382 تا 1383
646
بررسي تغييرات محتوي كتب درسي پايه اول ابتدايي به لحاظ انطباق با برنامه درسي ملي با رويكرد روانشناسي تربيتي .
647
بررسي تغييرات مدول برشي خاكهاي رسي آلوده به نفت خام در محدودةكرنشهاي كوچك
648
بررسي تغييرات مرفولوژيكي و شيميايي خاكهاي منطقه زرين شهر و ارزيابي خصوصيات آنها جهت اضافه نمودن پساب فاضلاب
649
بررسي تغييرات مشخصات رفتاري خاك هاي ريز دانه با توجه به شرايط مختلف خشك كردن
650
بررسي تغييرات معنايي (گسترش ،حذف وكاهش ) نسبت به فارسي معياردر جلد يك تاريخ بيهقي
651
بررسي تغييرات معنايي،‌كاهش معنايي،دگرگوني معنايي و حذف) در تاريخ بلعمي نسبت به فارسي معيار
652
بررسي تغييرات مقاومتي ماسه در اثر تسليح با تراشه لاستيك مطالعه مدل فيزيكي توسط دستگاه سانتريفيوژ
653
بررسي تغييرات مكاني آرسنيك ، سلنيوم و واناديوم در اراضي صنعتي ، كشاورزي و شهري منطقه اصفهان
654
بررسي تغييرات مكاني خصوصيات فيزيكي و شيميايي ريز گردهاي استان كرمان، ايران
655
بررسي تغييرات مكاني روي، سرب، نيكل و كادميم در خاك هاي سطحي استان همدان
656
بررسي تغييرات مكاني عملكرد پتانسيل ذرت دانه اي در استان كرمانشاه با استفاده از مدل AquaCrop
657
بررسي تغييرات مكاني عملكرد محصول آفتابگردان در شرايط كم آبياري با استفاده از مدل AquaCrop-Gis
658
بررسي تغييرات مكاني فلورايد در خاك و آب هاي زيرزميني بخشي از اراضي استان مركزي
659
بررسي تغييرات منيزيم خون در طول مدت بستري در سوختگي هاي وسيع ﴿بيش از 20 درصد سطح بدن﴾
660
بررسي تغييرات منيزيم خون در طول مدت بستري در سوختگي هاي وسيع ﴿بيش از 20 درصد سطح بدن﴾
661
بررسي تغييرات مورفولژيكي گلبولهاي سفيد و قرمز خون در انواعي از لوسمي
662
بررسي تغييرات مورفولوژي و سختي سطح آلياژ استيل 316Lدراثرتابش‌دهي ليزري
663
بررسي تغييرات مورفولوژيكي ... در ارتباط با برخي شرايط اقليمي
664
بررسي تغييرات مورفولوژيكي و ارتباط آن با فرآيند هاي حاكم در رودخانه﴿ مطالعه موردي: رودخانه فيروزه-شاهجوب﴾
665
بررسي تغييرات مورفولوژيكي، بيوشيميايي و تركيبات اسانس گياه دارويي مرزه باغي در اثر آبياري با فاضلاب تصفيه شده
666
بررسي تغييرات موقعيت زبان و استخوان هايوئيد متعاقب درمان با دستگاه فانكشنال فرمند(II Fa)
667
بررسي تغييرات موقعيت زبان و استخوانها پوئيد متعاقب درمان با دستگاه فانكشنال فرمند﴿FA II)
668
بررسي تغييرات ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان طي ده سال گذشته
669
بررسي تغييرات ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان طي ده سال گذشته
670
بررسي تغييرات ميزان آنتي اكسيدانهاي برگ و ارتباط آنها با عملكرد گلرنگ تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي
671
بررسي تغييرات ميزان متابوليت هاي ثانويه وفاكتورهاي فيزيولوژيك دوگياه plantago ovata و plantago psyllium تحت استرس خشكي وشوري
672
بررسي تغييرات ميكرو مورفولوژيكي و جمعيت ميكربي خاك پس از افزودن مواد زائد شهري و كشاورزي
673
بررسي تغييرات ميكرونوكلي سلولهاي جنسي مگس ميوه مديترانه اي در اثر پرتو گاما
674
بررسي تغييرات ميكرونوكلي سلولهاي جنسي مگس ميوه مديترانه اي در اثر پرتو گاما
675
بررسي تغييرات ميل تركيبي آنتي بادي بر عليه گيرنده لپتين بوسيله جهش هاي نقطه اي هدفمند و بررسي مولكولار اپيدميولوژي سويه هاي اسينتوباكترSPP و شيگلا سونه اي با روشهاي PCR-AP و PCR-RAPD و حساسيت ضد ميكروبي آنها
676
بررسي تغييرات نفوذ عمقي در قسمت هاي مختلف كرت هاي شاليزاري
677
بررسي تغييرات نفوذپذيري خاك در اثر مواد معلق موجود در آب در طرحهاي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني
678
بررسي تغييرات نوار ساحلي عمان در كواترنر﴿از تنگه هرمز تا خليج گواتر﴾
679
بررسي تغييرات نوار قلب در بدو ورود و شش ساعت پس از بستري در بيماران دچار تشنج به دنبال مصرف ترامادول، در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال 1397
680
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 3 ژن ميمق در جمعيت بيماران كلسترول بالاي فاميلي ايراني
681
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 4 و 5 ژن KIND1 در دو خانواده ايراني مبتلا به سندرم كيندلر
682
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 9 ازژن LDLRدرجمعيت مبتلايان هايپركلسترولمياي فاميلي مراجعه كننده به مراكز قلب استان يزد
683
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 9 ازژن LDLRدرجمعيت مبتلايان هايپركلسترولمياي فاميلي مراجعه كننده به مراكز قلب استان يزد
684
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزوهاي 1 و 2 ژن NKX2.1 و ژن هاي tRNA Lys,Gly ميتوكندريايي در بيماران مبتلا به كم كاري تيروئيد مادرزادي
685
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي در اگزون 1 ژن NKX2.6 در بيماران مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي (CHD)
686
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي در اگزون ۲ ژن NKX2-5 در بيماران مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي
687
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژن CITED2 در بيماران ايراني مبتلا به نقصهاي مادرزادي قلبي (CHD)
688
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژن GATA4 در بيماران ايراني مبتلا به نقص هاي مادرزادي قلبي (CHD)
689
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژنهاي tRNAي آرژنين، ترئونين و پرولين ميتوكندريايي در بيماران مبتلا به ميوتوني غير ديستروفيك
690
بررسي تغييرات نوكلوتيدي اگزون 2 ژن KIND1 در سه خانواده مبتلا به سندرم كيندلر
691
بررسي تغييرات نيتريك اكسايد هواي بازدمي و آزمون هاي عملكرد ريوي قبل و بعد از شيفت ِكاري در كارگران صنعت نساجي
692
بررسي تغييرات نيتريك اكسايد هواي بازدمي و آزمون هاي عملكرد ريوي قبل و بعد از شيفت ِكاري در كارگران صنعت نساجي
693
بررسي تغييرات نيروي كششي در مهارها تحت شرايط استاتيكي با توجه به تغيير شكل سيستم و طراحي و برنامه ريزي ساخت مدل مناسب آزمايشگاهي
694
بررسي تغييرات هماتولوژي و هيستولوژي ناشي از تجويز طولاني مدت كتامين با دوز تحت بيهوشي در رت
695
بررسي تغييرات هموديناميك بعد از اندآرتركتومي كاروتيد در بيماران مبتلا به تنگي شريان كاروتيد در بيمارستان رازي رشت طي سال‌هاي 95-1385
696
بررسي تغييرات هموديناميك درناژ وريدي مغز در بيماران دچار MULTIPLE SCLEROSISدر مقايسه با گروه كنترل
697
بررسي تغييرات هموديناميكي و كلينيكي در اهداءكنندگان خون در هفته اول پس از اهداء خون
698
بررسي تغييرات هموگلوبين در بيماران بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه بيمارستان¬هاي رازي و پورسيناي شهر رشت بين سال¬هاي 1395-1398
699
بررسي تغييرات هورمون TSH وآنزيم هاي كبدي ALP,AST,ALT درمادران باردارمراجعه كننده به مركز جامع سلامت نواب صفوي در سال 1394
700
بررسي تغييرات هورمون لپتين در زنان با درجات مختلف چاقي
701
بررسي تغييرات هورمونهاي تيروئيدي در بيماران با سكته قلبي بستري شده درC.C.U
702
بررسي تغييرات هورمونهاي تيروئيدي در بيماران با سكته قلبي بستري شده درC.C.U
703
بررسي تغييرات هويتي و فرهنگي افرادِ شاغل در بازارچههاي مرزي (مطالعهي موردي: بازارچهي مرزي سومار استان كرمانشاه)
704
بررسي تغييرات هيدروژئومورفولوژي حوضه رودخانه كُنجان چَم با تأكيد بر تغييرات بستر رودخانه
705
بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيك معده در بيماران مبتلا به متاپلازي روده اي (Intestinal Metaplasia) پس از گذشت حداقل يك سال در استان گيلان
706
بررسي تغييرات هيستومورفومتري دوازدهه در رت ها طي بارداري و شيردهي
707
بررسي تغييرات هيستومورفومتري طحال و سلول‌هاي خوني در رت‌ها طي بارداري و شيردهي
708
بررسي تغييرات هيستومورفومتري مغز استخوان و سلول هاي خوني رت هاي باردار و شيرده
709
بررسي تغييرات و پيش بيني آينده توسعه شهري كاشان با استفاده از روش هاي CA - Markov و ژئومد
710
بررسي تغييرات و تحولات حجاب از پيروزي انقلاب تا كنون
711
بررسي تغييرات و روند بارندگي در فصول مختلف در دشت يزد- اردكان
712
بررسي تغييرات و مقايسه الكتروكارديو گرافي ايسكميو انفاركتوس ميو كارد قبل وبعد از عمل جراحي غير قلبي در بيماران بالاي 40 سال
713
بررسي تغييرات و مقايسه الكتروكارديوگرافي ايسكمي و انفار كتوس ميو كارد قبل و بعد از عمل جراحي غير قلبي در بيماران بالاي 40 سال بستري در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون و افشار يزد
714
بررسي تغييرات ولتاژ بر كيفيت لايه سبك حاصل از الكتروريسي
715
بررسي تغييرات ولتاژ شكست و مقاومتهاي سطحي و حجمي پلي اتيلن هاي سبك و سنگين در اثر تابش پرتو الكتروني 10 MeV
716
بررسي تغييرات ولتاژ-جريان در تخليه الكتريكي با مانع دي الكتريك
717
بررسي تغييرات ويژگي¬هاي غيرخطي امواج مغزي در روند درمان نروفيدبك كودكان مبتلا به نقص توجه - بيش فعالي
718
بررسي تغييراتكالبدي -فيزيكي مادرشهر اروميه برسكونتگاه هاي روستاهاي پيرامون
719
بررسي تغييرپذيري آواهاي منظر﴿ Soundscape) و متريك هاي سيماي سرزمين در امتداد گراديان شهري - طبيعي در بخش مركزي استان اصفهان
720
بررسي تغييرپذيري بخار آب جو و ارتباط آن با خشكسالي در استان هاي غربي ايران با تصاوير ماهواره اي
721
بررسي تغييرپذيري پارامترهاي يك مدل EMG-محور در حركت خم و راست كردن آرنج: استفاده از رويكرد هيل-محور در مدل سازي
722
بررسي تغييرپذيري فاصله اي برخي از مشخصات خاك و تعيين درجه همبستگي روشهاي مختلف عصاره گيري
723
بررسي تغييرشكل تير I شكل از جنس آلومينيوم ريخته گري شده به روش المان محدود و مقايسه آن با داده هاي تجربي
724
بررسي تغييرشكل هاي جوشي و روش هاي كاهش آنها در سازه هاي جوشي
725
بررسي تغييرشكل هاي ناشي از جوشكاري ورق هاي فولادي تخت تقويت شده براساس آنتروپي
726
بررسي تغييرشكل هاي ناشي ازجوش ذوبي در ورق هاي استفاده شده دركشتي
727
بررسي تغييرلت اقليمي (دماوبارش )بر دبي رودخانه شهر چاي اروميه طي 30سال اخير
728
بررسي تف جوشي آلياژ نيكل - مس حاصل از آلياژسازي مكانيكي ،در مايكروويو
729
بررسي تفاضلي و غيرتهاجمي عملكرد ريه ها
730
بررسي تفاوت آراي ميرزاي نائيني و امام خميني در زمينه مشروعيت دولت در اسلام
731
بررسي تفاوت آموزش بزرگسالان با دانش آموزان معمولي از نگرش دبيران دبيرستانهاي دخترانه ميبد
732
بررسي تفاوت آموزش سنتي و هوشمند در مدارس ايران
733
بررسي تفاوت اتومبيل هاي سبك با اتومبيلهاي سنگين
734
بررسي تفاوت اثر دو روش آموزش تقويت بر يادگيري مطالب راجع به باز يافت زباله و نظافت شهري در دانش آموزان پسر دبيرستان
735
بررسي تفاوت احساس تنهايي دختران وپسران مقطع تحصيلي راهنمايي شهرستان رامسر درسال تحصيلي 83-82
736
بررسي تفاوت ارزشي خانواده سنتي و خانواده مدرن
737
بررسي تفاوت انتشار دي اكسيد كربن در بخش حمل و نقل استان هاي ايران: رهيافت رگرسيون چندك
738
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي بين دانشجويان خانم متاهل ومجرد دانشگاه.
739
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل 18 تا 30 سال
740
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه تربيت معلم
741
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه علامه طباطبايي در سال 93
742
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه ملارد
743
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجردو متاهل دانشگاه ملارد
744
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان دختر مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور طبس
745
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور شهر جعفريه
746
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مرد مجرد و متاهل 18تا30سال دانشگاه پيام نورمركز بوشهر
747
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي دربين دانشجويان خانم مجردو متاهل 18تا30 سال دانشگاه آباد در سال 88-87
748
بررسي تفاوت بين سطح سلنيوم خون در مبتلايان به گواتر ساده و گروه كنترل و ارتباط آن با تست هاي تيروئيدي
749
بررسي تفاوت بين صفات شخصيتي در افراد معتاد به كريستال وعادي
750
بررسي تفاوت بين ناهنجاري هاي پايين تنه در برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دانش آموزان دخترمقاطع راهنمايي ومتوسطه شهر اسلام آباد غرب
751
بررسي تفاوت بين نسلي در كاربرد گويش بيرجندي
752
بررسي تفاوت بين نسلي در كاربرد واژگان كردي كرمانشاهي در روستاي گرمابسرد دماوند
753
بررسي تفاوت بين‌ نسلي در كاربرد گويش بيرجندي
754
بررسي تفاوت پايداري اجزاي نقدي سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
755
بررسي تفاوت تاثير واگذاري تدريجي و بلوكي سهام در فرآيند خصوصي‌سازي شركت‌هاي فعال در صنايع بيمه و بانك
756
بررسي تفاوت تصوير بدن بين زنان متأهل شاغل و خانه دار
757
بررسي تفاوت جنسيت در بازگشت عملكرد خودبخودي نخاع در موشهاي صحرايي دچار ضايعه نخاعي به روش كرايو
758
بررسي تفاوت خستگي ناشي از تمرينات قدرتي و سرعتي
759
بررسي تفاوت در اختيار، مسئوليت و پاسخگويي مديران پروژه كارفرما، مشاور و پيمانكار با تكيه بر توسعه پايدار
760
بررسي تفاوت در اندازه گيري ميزان GFR بر اساس Creatinine اندازه گيري شده نمونه سرم افراد سالم توسط روش jaffe در آزمايـشــگاههاي مختلف سطح شهر رشت و مقايسه آن با روش كالبيره شده jaffe
761
بررسي تفاوت ديدگاه هاي فيلمنامه نويسان زن و مرد در تقابل با موضوع مشترك زن در سينما
762
بررسي تفاوت ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان در زمينه ي شاخص هاي تدريس اثر بخش علوم تجربي پايه ي ششم ابتدايي شهر اصفهان
763
بررسي تفاوت رفتار زباني معلمان زن در مدارس سقز
764
بررسي تفاوت زندگي زناشويي خانواده هاي زنان شاغل وخانه دار در شهر قم
765
بررسي تفاوت سطح سلامت روان دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور اهواز
766
بررسي تفاوت سلامت روان در زنان شاغل و غير شاغل شهر بجنورد
767
بررسي تفاوت شخصيتي ميان دختران دبيرستاني داراي مادران شاغل و خانه دار
768
بررسي تفاوت شيوع خواب آلودگي روزنامه در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و مقايسه نمره افراد خواب آلوده با اعتقادات آنها در دانشگاه يزد
769
بررسي تفاوت قدرت ، استقامت و انعطاف پذيري عضلات كمربند كمري لگني دانش آموزان 21 تا 41 ساله داراي قوس كمري طبيعي و افزايش يافته
770
بررسي تفاوت كيفيت آموزشي بين مدارس دولتي و مدارس غير انتفاعي مقطع متوسطه شهرستان شهرضا
771
بررسي تفاوت مديريت اسلامي ومديريت غربي
772
بررسي تفاوت مسئوليت كيفري زن و مرد در فقه و حقوق موضوعه ايران
773
بررسي تفاوت ميان ياد آوري كلمات عمومي و كلمات اختصاصي انگليسي در بين داننش آموزان ايراني دوره متوسطه
774
بررسي تفاوت ميزان دينداري ( مطالعه موردي دانشجويان ، غير دانشجويان )
775
بررسي تفاوت نفوذ مويينگي آب در جهت افقي و عمودي پارچه پنبه اي با بافت تاري - پودي
776
بررسي تفاوت نگرش زنان بيسواد و باسواد نسبت به ميزان باروري
777
بررسي تفاوت نگرش زنان و مردان تحصيل كرده و نكرده نسبت به فرآيند مشاوره راهنمايي
778
بررسي تفاوت نگرش مردان معتادوغيرمعتادنسبت به شيوه هاي فرزند پروري والدينشان درشهرستان شاهرود
779
بررسي تفاوت ها و تشابهات بازيگري مونو درام در تئاتر و سينما
780
بررسي تفاوت ها و تشابهات بازيگري مونودرام در تئاتر و سينما
781
بررسي تفاوت هاي بتن خودتراكم و معمولي از نظر برخي پارامترهاي مقاومت و دوام
782
بررسي تفاوت هاي بين اسانس استخراج شده از عرق هاي سه گونه آويشن كاشته شده در استان سمنان
783
بررسي تفاوت هاي جغرافيايي خفاش گوش موشي كوچك ( Myotis blythii) در كوههاي زاگرس بر اساس خصوصيات مورفولوژيك و ماركرهاي مولكولي
784
بررسي تفاوت هاي جنسيتي در سوء مصرف مواد وميزان پاسخگويي به درمان
785
بررسي تفاوت هاي خواص فيزيكي و مكانيكي پشت و روي پارچه پشم / پلي استر
786
بررسي تفاوت هاي سبك نحوي زنانه و مردانه در اثر (( سووشون )) سيمين دانشور و (( سه تار )) جلال آل احمد
787
بررسي تفاوت هاي شخصيتي بين افراد داراي سبك دلبستگي ايمن وناايمن
788
بررسي تفاوت هاي كيفي پوشاك ايراني و غيرايراني از ديدگاه مصرف كنندگان داخلي (مطالعه موردي پيراهن مردانه)
789
بررسي تفاوت هاي گفتار زنان و مردان در جامعه ي زباني كازرون و تفاوت هاي اين گونه ها با گونه ي معيار زبان فارسي (بر اساس نظريه ي ليكاف و لباو)
790
بررسي تفاوت هوش هيجاني شعرا وافراد عادي.
791
بررسي تفاوت هوش هيجاني كودكان مادران دلبسته ايمن وكودكان مادران دلبسته ناايمن در شهرستان كاشان
792
بررسي تفاوت ويژگيهاي شخصيتي معلمان موفق و ناموفق
793
بررسي تفاوت يا مقايسه دختران ورزشكار و غير ورزشكار دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 80-81
794
بررسي تفاوت يا مقايسه دختران ورزشكار و غيرورزشكار دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 80-81
795
بررسي تفاوتها در پيشبرد و اعتلاي مديريت مبتني بر ارزش با تاكيد بر نقش مديران ارشد مالي
796
بررسي تفاوتهاي جنسي در اضطراب اجتماعي جوانان
797
بررسي تفاوتهاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
798
بررسي تفاوت‏هاي جنسيتي در آموزه‎هاي اسلامي و دلالت‎هاي تربيتي آن
799
بررسي تفاوتهاي جنسيتي سبكهاي هويت و تعهد در دانشجويان دامغان
800
بررسي تفاوتهاي جنسيتي مرتبط با نوع و ميزان مشكلات انضباطي در كلاسهاي زبان انگليسي
801
بررسي تفاوتهاي رفتار پرخاشگرانه در دانشچويان خانم با حداقل پنج سال بعد از تاهل و سن 20 تا 30 سال در مقايسه با دانشجويان دختر مجرد در همان محدوده سني در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 83 - 82
802
بررسي تفاوتهاي سوئيچ ثابت به سوئيچ متحرك
803
بررسي تفاوتهاي شخصيتي (درونگرايي - برونگرايي )دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علمي كاربردي ساري
804
بررسي تفاوتهاي شخصيتي بين افراد داراي سبك دلبستگي ايمن و ناايمن بين دانش آموزان دوره متوسطه مركز بلداجي
805
بررسي تفاوتهاي شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد و شرح ابن ميثم در تفسير مواضع تاريخي نهج البلاغه
806
بررسي تفاوتهاي قاعده مند در تلفظ واژه هاي مشترك كردي روانسري و فارسي بر اساس واج شناسي زايشي
807
بررسي تفاوتهاي موجود شرايط كاركرد موتور در زمان تست گرم و در طول كار خودرو
808
بررسي تفجوشي پودرهاي آهني و تاثير فسفر بر آن با استفاده از اندازه گيري مقاومت الكتريكي
809
بررسي تفسير عملكرد تانكر بارج 1000 تني به كرين بارج 350 تني
810
بررسي تفسير نيچه از ميمسيس در هنرهاي آپولوني عصر هلني
811
بررسي تفسيري اسلوب لقد در قرآن با تكيه بر تفسير الميزان
812
بررسي تفصيلي چند نمونه از گياهان دارويي ايران
813
بررسي تفصيلي قرار ترك محاكمه در ايين دادرسي كيفري
814
بررسي تفكر اشراقي درفلسفه ابن سينا
815
بررسي تفكر انتقادي در معلمان ابتدايي مشهد
816
بررسي تفكر انتقادي و دلالتهاي آن براي آموزش و يادگيري
817
بررسي تفكر خلاق و رابطه آن با موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد گرگان در سال تحصيلي نيمسال اول95 - 94
818
بررسي تفكر مذهبي در اشعار مصطفي رحماندوست
819
بررسي تفكر و عقلانيت از ديدگاه پيامبر اكرم ( ص ) و امام علي ( ع )
820
بررسي تفكرات حاكم بر طراحي و نقش پردازي فرش در دوران اسلامي﴿ همراه با بررسي سير تحول و تطور فرمي نقش بته﴾
821
بررسي تفكرات غيرمنطقي وبروز افسردگي در دانشجويان دختر و پسر شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
822
بررسي تفكرات و روشهاي كارآفرينان ايراني(شهر شيراز)
823
بررسي تفكيك تمايلي DNA پلاسميدي در سيستم‌هاي دوفازي آبي
824
بررسي تفكيك خسارات ناشي از عدم النفع از خسارات وارده به منا فع در فقه و حقوق موضوعه
825
بررسي تفوت اراي ميرزاي نائيني و امام خميني در زمينه مشروعيت دولت در اسلام
826
بررسي تقابل آزمندي و قناعت در شاهنامه ي فردوسي
827
بررسي تقابل ساخت توزيع اطلاعات و ساخت هاي نحوي در فارسي و انگليسي و اثرات آن در ترجمه
828
بررسي تقابل عكاسانه با ارزش¬هاي فرهنگي طبقه¬ي متوسط ايالات متحده در دو دهه ي 50 و 60 در آثار رابرت فرانك و دايان آربوس
829
بررسي تقابل مهرورزي و بي مهري در بخش پهلواني شاهنامه بر اساس نظريه ي استرنبرگ
830
بررسي تقابل مودها در ارتعاشات غير خطي - غير صفحه اي تيرهاي داراي نقص هندسي و بدون كشيدگي صفحه وسط
831
بررسي تقابل هاي دوگانه در اشعار محمدرضا عبدالملكيان
832
بررسي تقابل هاي دوگانه در شعر آييني احمد عزيزي
833
بررسي تقابل هويت هاي ژئوكالچري در منطقه خاورميانه (مطالعه موردي ايران، تركيه و عربستان)
834
بررسي تقارن هاي ريسمان پولياكوف در فرمول بندي هاميلتوني
835
بررسي تقارن هاي لي براي متريك هاي ريماني و برخي از كاربردهاي ان رد فيزيك
836
بررسي تقارن هاي مقدماتي به روش ابرگيموف براي معادلات گرما
837
بررسي تقاضا براي بيمه هاي اختياري در سبد مصرفي خانوار كاركنان نيروهاي مسلح
838
بررسي تقاضاي حمل و نقل كالا در استان گلستان
839
بررسي تقديم و تاخير آيات قرآن كريم در تفسير الميزان
840
بررسي تقريب معادلات تابعي در فضاهاي تعميم‌يافته فازي
841
بررسي تقريب معادلات ديفرانسيل جزئي تصادفي با استفاده از روش هاي تفاضل متناهي
842
بررسي تقش مسئوليت اجتماعي سازمان و تاثير آن در جايگاه يابي رقابتي شركت گلستان
843
بررسي تقليد تاخيري ( ياد آوري دراز مدت ) در كودكان 21 - 14 ماهه
844
بررسي تقويت اثر داروهاي شيمي درماني سيس پلاتين و كارفيلزوميب توسط ليستريوليزين O نوتركيب در رده¬هاي سلولي A2780S و A2780CisR سرطان تخمدان
845
بررسي تقويت اثر داروي شيمي درماني متوتركسات توسط ليستريولايزين Oمهندسي شده براي PHخنثي بر سرطان پستان انساني(رده سلولي MCF-7)
846
بررسي تقويت برشي با استفاده از ميله هاي GFRP در تيرهاي بتني ساخته شده با ميلگرد خمشي GFRP
847
بررسي تقويت برشي تيرهاي بتني با ميلگرد FRP به روش كاشت نزديك به‌ سطح اصلاح‌شده
848
بررسي تقويت خمشي تيرهاي بتن سبك مستطيلي با استفاده از ورقGFRP
849
بررسي تقويت ضريب انتقال گرماي چگالش در حضور ميدان الكتريكي
850
بررسي تقويت كنندگي فيبر حفره دار اربيومي با استفاده از مد اصلي انتشار
851
بررسي تقويت كنندگي فيبر كريستال فوتوني مثلثي آلاييده به ايتربيم و حل معادلات نرخ متناظر
852
بررسي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري استان خوزستان
853
بررسي تقويمهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
854
بررسي تقيه و ابعاد آن از ديدگاه عامه و خاصه
855
بررسي تك گويي در سه دفتر اول مثنوي
856
بررسي تك لايه هاي خودسامان 5-آمينو-2-مركاپتو بنزوايميدازول و 6 آمينو-2-مركاپتوبنزوتيازول به عنوان بازدارنده خوردگي مس
857
بررسي تك موجها و كاربردهاي آن در مكانيك سيالات
858
بررسي تكامل خاك ها و تعيين منشا و سن يابي رسوبات سيلتي در لندفرم هاي اطراف مشهد
859
بررسي تكامل ريشه دندان با استفاده از ماتريكس معدني استخوان در دندانهاي نابالغ گربه
860
بررسي تكامل شخصيت قهرمان در منطق الطير
861
بررسي تكامل كودكان 18 ماهه با سابقه زردي نوزادي در مقايسه با كودكان بدون سابقه زردي
862
بررسي تكامل كودكان 18 ماهه با سابقه زردي نوزادي در مقايسه با كودكان بدون سابقه زردي
863
بررسي تكثير سلول هاي پيش ساز عصبي PC12 بر روي داربست هاي نانوليفي الكتروريسي شده مبتني بر PLGA
864
بررسي تكرار جرم در حوزه قضايي شهر كرمانشاه
865
بررسي تكرار جرم در سوابق قانون گذاري كيفري ايران و مقايسه با قانون مجازات اسلامي 92
866
بررسي تكرارپذيري دستگاه Spectral domain Cirrus-HD OCT در اندازه گيري ضخامت لايه ي فيبر عصبي شبكيه در چشم بيماران مبتلا به گلوكوم
867
بررسي تكرارپذيري نتايج حاصل از نمونههاي فيوز شده در دستگاه فيوزينگ مداوم
868
بررسي تكرارپذيري ويژگي هاي راديوميكس استخراج شده تصاوير اسپكت قلبي در فرآيند جمع آوري و بازسازي تصاوير به روش مطالعه فانتومي
869
بررسي تكراركننده در شبكه GSM
870
بررسي تكرّر مقادير ‌ويژه‌ي ماتريس‌هاي وابسته به گراف‌ها
871
بررسي تكريم ارباب رجوع و مشتري مداري در سازمانهاي دولتي قم
872
بررسي تكفير از نظر مذاهب اسلامي , study excommunication in the islamic religion
873
بررسي تكليف شب در يادگيري مطلوب مقطع ابتدايي
874
بررسي تكميل دافع حشرات پارچه پنبه اي توسط مواد طبيعي
875
بررسي تكميل قليايي الياف اكريليك و بهينه كردن شرايط
876
بررسي تكنوازي هاي تار استاد محمد رضا لطفي در آلبوم همنوازان شيدا يادواره استاد برومند
877
بررسي تكنولو‍‍‍زي تبديل گاز به مايع
878
بررسي تكنولوژي MPLS مزايا و قابليت هاي MPLS پيكربندي MPLS VPN
879
بررسي تكنولوژي RFID
880
بررسي تكنولوژي آزمايشگاه بر تراشه
881
بررسي تكنولوژي آموزشي و تاثير آن در نظام آموزش از راه دور پيام نور در منطقه بوشهر
882
بررسي تكنولوژي ارتباطات ميدان نزديك
883
بررسي تكنولوژي بافندگي ابريشم فيلامنتي
884
بررسي تكنولوژي بتن پودري واكنشي ﴿RPC﴾ و اثر توام ميكرو سيليس و نانو سيليس بر آن
885
بررسي تكنولوژي بستهبندي دارو در جهان و مقايسه با وضعيت موجود در ايران
886
بررسي تكنولوژي بكار رفته در كنترل كشش نخ ها در چله پيچي و ساخت يك مدل جهت كنترل كشش
887
بررسي تكنولوژي بلوتوث و شبيه سازي سيستمي فرستنده آن
888
بررسي تكنولوژي توليد حلوا ارده سنتي و صنعتي
889
بررسي تكنولوژي توليد نخ از الياف پشم ايران در ريسندگي اصطكاكي
890
بررسي تكنولوژي چاپ فلكسوگرافي
891
بررسي تكنولوژي چرخه جذبي ليتم برمايد - آب
892
بررسي تكنولوژي ساخت بدنه ، بال و دم هواپيما
893
بررسي تكنولوژي ساخت بيو سراميك ها و كاربرد آن در ساخت مواد دنداني
894
بررسي تكنولوژي ساخت سنسورهاي پيزو سراميك
895
بررسي تكنولوژي ساخت غشا‌ها و كاربرد آن در صنايع مختلف
896
بررسي تكنولوژي ساخت قطعات فلزي صنايع هوافضا به روش براده برداري با تاكيد خاص بر نرم افزار TEC CCS
897
بررسي تكنولوژي ساخت مكانيزم هاي تخريب و محافظت آثار تاريخي سربي
898
بررسي تكنولوژي شبكه هاي بي سيم واي فاي
899
بررسي تكنولوژي فركانس راديويي فناوري RFID
900
بررسي تكنولوژي مديريت فشار حفاري (MPD) و مطالعه موردي آن در مخازن نفت و گاز
901
بررسي تكنولوژي نمونه سازي سريع و دقت و پايداري ابعادي و روش SLA
902
بررسي تكنولوژي هاي استفاده از گاز كربن دي اكسيد جهت توليد مواد پتروشيميايي
903
بررسي تكنولوژي هاي جديد در استحكام بخشي سازه هاي خشتي (نمونه موردي مرمت و احياء خانه خطيبي سمنان)
904
بررسي تكنولوژي هاي شبكه قدرت هوشمند
905
بررسي تكنيك Aerobraking در ورود ماهواره به مدار سياره
906
بررسي تكنيك EMDR بر روي افراد داراي سوء استفاده جنسي در شهرستان گرگان در سال 1391
907
بررسي تكنيك اسلايد روي سازهاي ايراني
908
بررسي تكنيك اسمبلاژدر پوستر هاي ميشل باتوري
909
بررسي تكنيك اكسيد زدائي از سطح ورقهاي آلياژ آلومينيوم به روش Arc cleaning در جوشكاري مقاومتي نقطه جوش
910
بررسي تكنيك ايربراش
911
بررسي تكنيك ايربراش
912
بررسي تكنيك بافت و نقوش شيشه در مه به منظور احياء آن
913
بررسي تكنيك جديد رنگرزي كالاي پشم/ پلي استري با استفاده از ليپوزوم
914
بررسي تكنيك ساخت سفال هاي دوره نوسنگي و دوره مس سنگي(دوره فرهنگي باكون) تپه رحمت آباد فارس بر اساس مطالعات باستان سنجي
915
بررسي تكنيك فرم دادن انفجاري
916
بررسي تكنيك فرم و نقوش سفال دوره سلجوقي
917
بررسي تكنيك فرمي چند كنشي در كارگرداني تئاتر براساس پلي فوني در موسيقي
918
بررسي تكنيك فرمي چندكنشي در كارگرداني تئاتر براساس پلي فوني در موسيقي
919
بررسي تكنيك كولاژ درگرافيك
920
بررسي تكنيك متامورف در آثار ريموند كرومه با تأكيد بر تمهيدات خطي
921
بررسي تكنيك نقاشيهاي جمال الدين بهزاد(طراحي ،رنگ ،قلم گيري،ساخت و ساز)
922
بررسي تكنيك نقاشيهاي ديواري چهلستون و عالي قاپو ( مينياتورهاي بزرگ )
923
بررسي تكنيك نقاشيهاي ديواري چهلستون وعالي قاپو ( مينياتورهاي بزرگ )
924
بررسي تكنيك نقاشيهاي كمال الدين بهزاد(طراحي ،رنگ ،قلم گيري،ساخت و ساز)
925
بررسي تكنيك ها و مفاهيم هنر بدن در آثار نمايشي پست مدرن با تمركز بر آثار پينا باوس
926
بررسي تكنيك ها و مفاهيم هنر بدن در آثار نمايشي پست مدرن با تمركز بر آثار پينا باوس
927
بررسي تكنيك هاي آهنگ سازي بارتوك ،در جهت استفاده از امكانات موسيقي ايران ﴿ مطالعه موردي : موسيقي محلي ﴾
928
بررسي تكنيك هاي اجرايي در ضربي نوازي هاي كيهان كلهر
929
بررسي تكنيك هاي استخراج حداكثرتوان سلولهاي خورشيدي
930
بررسي تكنيك هاي بررسي مدل
931
بررسي تكنيك هاي پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، چاپ روتوگراوور
932
بررسي تكنيك هاي تزئين روي فراورده هاي سراميكي ايران درحال حاضر
933
بررسي تكنيك هاي جلدسازي و اجراي چند نمونه بر اساس آنها
934
بررسي تكنيك هاي چاپ دستي در تبليغات
935
بررسي تكنيك هاي دست راست و تاثير آن در توليد صداي گيتار كلاسيك
936
بررسي تكنيك هاي عارضه يابي سيستم هاي لجستيكي
937
بررسي تكنيك هاي عامل گرا در مهندسي نرم افزار
938
بررسي تكنيك هاي فشرده سازي صوت و ساخت كارت صوتي
939
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته پيانو توسط برخي ار آهنگسازان نيمه دوم قرن بيستم
940
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته ترمپت از ( 2000 - 1900 )
941
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته ويولن در منتخبي از آثار لوچيانو بريو و گئورگي ليگتي
942
بررسي تكنيك هاي مديريت ريسك و پياده سازي FMEA در شركت ميهن تك
943
بررسي تكنيك هاي معاصر ساز فاگوت ( مطالعه موردي مولتي فونيك ها )
944
بررسي تكنيك هاي موثر در كاهش و افزايش سطح مقطع راداري اهداف و كاربرد آن در جنگ الكترونيك
945
بررسي تكنيك هاي نوين ساكسفون در نيمه ي دوم قرن بيستم
946
بررسي تكنيك هاي هنري درعكاسي ديجيتال وارتباط آن در گرافيك
947
بررسي تكنيك هاي هوش تجمعي و ارائه يك روش بهينه براين اساس در سيستم هاي تشخيص نفوذ.
948
بررسي تكنيك و ساخت لعابهاي احيايي ﴿لاستر﴾
949
بررسي تكنيك‌ها و ابزارهاي فرآيند كاوي و به كارگيري آن در تحليل سابقه‌هاي امنيتي سيستم‌ها
950
بررسي تكنيك‌هاي سنتز پليمرها (امولسيوني، سوسپانسيوني، قالب مولكولي و آنيوني در خلاء بالا)
951
بررسي تكنيكها و امكانات اجرائي تار
952
بررسي تكنيكهاي بازيگري در تئاتر و سينما
953
بررسي تكنيكهاي تزئين روي فراورده هاي سراميكي ايران در حال حاضر
954
بررسي تكنيكهاي تصوير برداري درايمپلنتهاي دنداني و ارائه تصاوير راديوگرافي چند بيمار
955
بررسي تكنيكهاي كاهش نيروي بازدارنده در موتور سنكرون خطي مغناطيسي دائم به روش المان محدود
956
بررسي تكنيكهاي مختلف در روش انتشار پرتو ﴿BPM﴾براي محاسبه تحول مدلهاي الكترو مغناطيسي در موجبرهاي نوري
957
بررسي تكنيكهاي نوين پدال گيريساز پيانو و كاربرد آن در راپسودي شماره 2 اپوس 79 يوهان برامس
958
بررسي تكنيكي تصوير سازي به روش كميك استريپ
959
بررسي تكنيكي تصوير سازي به روش كميك استريپ
960
بررسي تكنيكي تصوير سازي در كتاب هاي كودك ونوجوان
961
بررسي تكنيكي تصوير سازي در كتاب هاي كودك ونوجوان
962
بررسي تكوين ميكروگامتوفيت و مگاگامتوفيت درAgeratum houstonianum Mill
963
بررسي تكويني ميكروگامتوفيت و مگاگامتوفيت درprimula vulgaris
964
بررسي تكيه گاههاي مخازن استوانه اي قائم
965
بررسي تلاش نقاشان معاصر ايران براي پيوند با گذشته تصويري خويش
966
بررسي تلاش هاي محدثان مكتب قم وبغداد درقرن سوم ونقد و بررسي كتاب مدرسه قم وبغداد آندره نيومن
967
بررسي تلثير طول و زاويه سطح شيبدار بر ريز ساختار چدن نشكن
968
بررسي تلرانس ابعادي در ساخت زير دريايي
969
بررسي تلرانس ابعادي در ساخت زيردريايي
970
بررسي تلفات در انواع تارهاي نوري و روشهاي بهينه سازي تلفات
971
بررسي تلفيق آب شور و شيرين در آبياري گياهان زيتون و زرشك
972
بررسي تلفيق آجر و كاشي در تزئين ابنيه اسلامي ايران
973
بررسي تلفيق آجر و كاشي در تزئين ابنيه اسلامي ايران
974
بررسي تلفيق شعر و موسيقي در رديف دستگاهي موسيقي ايراني ، و بررسي ساختار وزني گوشه هاي مشترك بين رديف هاي سازي و آوازي در دستگاه شور از منظر نفوذ بحور و زحافات شعر پارسي
975
بررسي تلفيق شعر و موسيقي در رديف دستگاهي موسيقي ايراني و بررسي ساختار وزني گوشه هاي مشترك بين رديف هاي سازي و آوازي در دستگاه شور از منظر نفوذ بحور و زحافات شعر پارسي
976
بررسي تلفيق شيوه هاي تراش و نقاشي روي شيشه
977
بررسي تلفيق هوش موسيقيايي و كلامي (در آموزش زبان فارسي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان بابل )
978
بررسي تلميح در اشعار شعراي معاصر (محمدحسين شهريار، علي موسوي گرمارودي، محمدعلي معلم دامغاني، قيصر امين پور)
979
بررسي تلميح در ديوان سهراب سپهري فريدون مشيري و سياوش كسرايي
980
بررسي تلميح و تمثيل در قصايد عرفي شيرازي
981
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
982
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
983
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
984
بررسي تلميحات و اشارات در پنجاه قصيده از ديوان اشعار رشيدالدين وطواط (قصيده 1تا50)
985
بررسي تلميحات و تمثيلات در اسكندرنامه ي نظامي
986
بررسي تلميحات، تمثيلات و اعلام در ديوان ميرزاحبيب خراساني
987
بررسي تلميحات، تمثيلات و اعلام در ديوان ميرزاحبيب خراساني
988
بررسي تلويزيون و تاثيرات آن بر زندگي فردي واجتماعي
989
بررسي تم غربت در سينما با نگاهي به فيلم پاريس تگزاس
990
بررسي تمام موارد راديكال كراتوتومي انجام شده در بيمارستان دكتر مجيبيان يزد از فروردين 1373 لغايت شهريور ماه 1375
991
بررسي تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي كندروسيت در داربست نانو كامپوزيتي برپايه ابريشم حاوي نانو ذرات كيتوسان
992
بررسي تمايز سلول‌هاي بنيادي به سلول‌هاي استخواني در داربست‌هاي كلسيم سولفاتي ساخته شده به روش چاپگر سه بعدي
993
بررسي تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيم به سلولهاي كندروسيت با استفاده از تركيب بار فشارهيدروستاتيك و برشي
994
بررسي تمايز سلولهاي بنيادي مشتق از بافت چربي به سلول هاي كندروسيتي در داربست پلي لاكتيك گيلوليك اسيد
995
بررسي تمايزات نسلي باورهاي نقش هاي جنسيتي و ارتباط آن با سازگاري، انتظارات و تعارض زناشويي در زنان شهر كاشان
996
بررسي تمايل به پرداخت بازديد كنندگان جاذبه هاي گردشگري (مطالعه موردي : غار عليصدر همدان)
997
بررسي تمايل به پرداخت براي منطقه تاريخي اشكفت سلمان شهرستان ايذه
998
بررسي تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي گوشت مرغ بدون آنتي بيوتيك در مشهد
999
بررسي تمايل به تجويز داروهاي سيستميك در بيماران پسوريازيس توسط متخصصين پوست در سال 1396
1000
بررسي تمايل به ترك خدمت نخبگان و عوامل موثر بر آن در يكي از شركت هاي دانش بنيان شيراز
بازگشت