<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تغييرات راكتيويته راكتور MNSR با تغيير لايه بريليوم سقف قلب راكتور با استفاده از كدهاي محاسباتي MCNP و WIMSD و مقايسه با نتايج تجربي
2
بررسي تغييرات راكتيويته ناشي از نفوذ آب در سايتهاي پرتودهي داخلي راكتور MNSR توسط كد محاسباتي MCNP و مقايسه با نتايج تجربي
3
بررسي تغييرات رژيم بارشي برف در شهرستان اروميه
4
بررسي تغييرات رشدي مهارتهاي ادراكي-حركتي ازرتسكي پس از يك دوره تمرينات پيشرونده مقاومتي اينتروال در رابطه با سطوح اديپونكتين ومقاومت انسولين دختران مبتلا به اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي(ADHD)
5
بررسي تغييرات رنگدانه و مواد اصلي تشكيل دهنده ي گوجه فرنگي در هنگام خشك كردن در اتمسفرهاي اصلاح شده
6
بررسي تغييرات روزانه فشار چشم در افراد نرمال جامعه ساكن شهر يزد
7
بررسي تغييرات ريز ساختاري قالب هاي فورج گرم مستعمل و مقايسه آن با قالب هاي فابريك به منظور دستيابي به راهكارهاي آفزايش عمر آنها
8
بررسي تغييرات ريز ساختاري مس خالص تحت عمليات ECAP
9
بررسي تغييرات ريزساختار و رفتار خوردگي فوالد آلياژي فوق ريزدانه 24Ni-Fe توليد شده به روش نورد تجمعي
10
بررسي تغييرات ريزساختار و رفتار خوردگي فولاد آلياژي فوق ريزدانه Fe-24Ni توليد شده به روش نورد تجمعي
11
بررسي تغييرات ريسيدن نايلن 6 در كارخانه الياف
12
بررسي تغييرات زاويه تابش در تعيين دفكت هاي ايجاد شده (مشابه پوسيدگي ) در راديوگرافي بايت در محيط غير زنده
13
بررسي تغييرات زاويه تابش در تعيين دفكت هاي ايجاد شده (مشابه پوسيدگي ) در راديوگرافي بايت در محيط غير زنده
14
بررسي تغييرات زماني كاني شناسي كاني هاي فلوگوپيت و بيوتيت تحت ريز و سفر يونجه
15
بررسي تغييرات زماني مكاني جزيرة حرارتي شهر كرمانشاه و ارتباط آن - با آلودگي هوا با استفاده از تصاوير ماهواره اي
16
بررسي تغييرات زماني و مكاني خشكسالي در غرب ايران
17
بررسي تغييرات زماني و مكاني دبي رودخانه زاينده رود و تاثير آن در مناطق پايين دست
18
بررسي تغييرات زماني و مكاني شار گرمايي در ايران به منظور شناسايي چشمه هاي ريزگرد
19
بررسي تغييرات زماني-مكاني دما و بارش در حوضه ابريز مارون
20
بررسي تغييرات ژنتيكي در پروتئينهاي خانواده سپتين در مردان نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري رويان
21
بررسي تغييرات ژنتيكي نواحي تنظيمي ژن ... و بررسي ميزان بيان اين ژن در بافت بيضه مردان
22
بررسي تغييرات ساختار سرمايه بر سود آوري بانك ملت
23
بررسي تغييرات ساختار موسيقايي قوم لر - مردم خرم آباد از دهه 60 تا كنون
24
بررسي تغييرات ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي آلياژ A380 پس از عمليات حرارتي سريع متناوب
25
بررسي تغييرات ساختار و دياگرام فاز برنج ها و برنج هاي سرب دار در انجماد غير تعادلي
26
بررسي تغييرات ساختاري تركيبات نانوكريستالي پايه Nb-Al در حين آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي
27
بررسي تغييرات ساختاري زئوليت هاي طبيعي در شرايط هيدروترمال
28
بررسي تغييرات ساختاري طرحهاي فرش كرمان﴿با تاكيد بر فرم حاشيه﴾
29
بررسي تغييرات ساختاري و طيفي مواد آلاييده به عناصر خاكي كمياب ناشي از تشكيل مراكز رنگي و گيراندازي الكترون پس از پرتودهي الكتروني
30
بررسي تغييرات ساختمان داخلي پارچه تافته تحت كشش يك محوري
31
بررسي تغييرات سايكوفيزيولوژيك مرتبط با استرس امتحان در ارزشيابي كيفي- توصيفي دانش آموزان ابتدايي شهر تهران
32
بررسي تغييرات سبكي در طراحي پوستر فيلم سينمايي ايران در پيوند با ويژگي هاي حاكم بر سينماي دهه 80
33
بررسي تغييرات سبكي در طراحي پوستر فيلم سينمايي ايران در پيوند با ويژگي هاي حاكم بر سينماي دهه 80
34
بررسي تغييرات سرولوژيك آنتي بادي هاي ضد B.pertussis, M.pneumonia و chlamydia در حجاج شهرستان يزد و ارتباط آنها با بيماري شبه سياه سرفه Pertussis like cough)
35
بررسي تغييرات سرولوژيك آنتي بادي هاي ضد B.pertussis, M.pneumonia و chlamydia در حجاج شهرستان يزد و ارتباط آنها با بيماري شبه سياه سرفه Pertussis like cough)
36
بررسي تغييرات سطح mRNA و پروتئين Sirtuin-3 در بافت ميوكارد موش هاي صحرائي جوان و پير هر دو جنس نر و ماده
37
بررسي تغييرات سطح پوشش برف و رواناب در حوضه آبي كوهرنگ
38
بررسي تغييرات سطح پوشيده از برف و برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS در حوزه آبخيز سد زاينده رود
39
بررسي تغييرات سطح سرمي فاكتور هاي استرس اكسيداتيو به دنبال سفيدكردن دندان با كاربامايدپراكسايد ۱۰٪
40
بررسي تغييرات سطح سرمي فسفات در بيماران سوختگي شديد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ولايت بهمن ماه 1394 لغايت بهمن ماه 1395
41
بررسي تغييرات سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي در زنان مبتلا به سرطان پستان
42
بررسي تغييرات سطح سرمي ويتامين D در طول دوره يدرمان شكستگي تنه ي استخوان هاي فمور و تيبيا در بيماران بستري در بيمارستان پورسينا
43
بررسي تغييرات سطح كلسيم پس از تيروئيدكتومي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
44
بررسي تغييرات سطح كلسيم پس از تيروئيدكتومي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
45
بررسي تغييرات سطح ليپيدهاي پلاسما در موش هاي صحرائي تغذيه شده با مارگارين سخت
46
بررسي تغييرات سطح هورمون هاي تيروئيدي در شيرخواران و كودكان صرعي مصرف كننده فنوباربيتال مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور در نيمه دوم سال 1391
47
بررسي تغييرات سطحي پذيرفتاري مغناطيسي و برخي فلزات سنگين در اجزاء مختلف ذرات خاك در نواحي اطراف منطقه ي صنعتي فولاد مباركه اصفهان
48
بررسي تغييرات سطحي هدف تنگستني داغ در مقياس ميكرو و نانو در برابر برخورد يون هاي دوتريم و هليوم پرانرژي
49
بررسي تغييرات سطحي هدف تنگستني داغ در مقياس ميكرو و نانو در برابر برخورد يون¬هاي دوتريم و هليوم پرانرژي
50
بررسي تغييرات سطوح هورمون هاي تيروئيدي T4، TSH در نوزادان پره ترم تحت درمان با فنوباربيتال با وزن تولد زير 2500 در بيمارستان 17 شهريور
51
بررسي تغييرات سوئيچينگ بسته اي در گذر ازISDN باند باريك به ISDN ان باند پهن
52
بررسي تغييرات شاخص CPITN در طول دوران بارداري در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 92
53
بررسي تغييرات شاخصهاي اسپيرومتريك در طول شيفت كاري در كارگران صنعت نساجي مواجه با الياف طبيعي
54
بررسي تغييرات شاخصهاي اسپيرومتريك در طول شيفت كاري در كارگران صنعت نساجي مواجه با الياف طبيعي
55
بررسي تغييرات شكل پلاسما و تاثير آن بر روي پارامترهاي پلاسما در تو كامك
56
بررسي تغييرات شكلي پارچه هاي چند محوري حلقوي تاري تحت تاثير نيروهاي خارجي
57
بررسي تغييرات شكلي در ايزوتوپهاي فرداربيوم در اسپين هاي بالا , Investigation of shape changes inodd-erbium isotopes at high spins
58
بررسي تغييرات شكلي مدار هيدروليك پوشش داده شده با بريد لوله اي هوشمند
59
بررسي تغييرات شيميايي حاصل از ميكروساختارهاي تناوبي ايجاد شده روي سطح پليمر CR39 توسط ليزر اگزايمر
60
بررسي تغييرات صفات فيزيولوژيك و عملكرد ده رقم گندم نان در دو رژيم آبياري
61
بررسي تغييرات صورت گرفته در خواص رنگ پذيري پشم و نايلون عمل شده با اسيد سولفاميك
62
بررسي تغييرات صورتبندي و تاثير وجود دو اتم نيترو‍‍ژن در سد انرژي و حالت فضا شيميايي صورتبنديهاي درگير حلقه هاي شش عضوي ناجور حلقه هگزا هيدروبيريميدين حين فرايند معكوس شدن حلقه
63
بررسي تغييرات ضخامت پوست پستان به وسيله اولتراسونوگرافي در بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت راديوتراپي بعد از ماستكتومي مراجعه كننده به بخش راديوتراپي بيمارستان رازي رشت در سال 1390
64
بررسي تغييرات ضخامت و اكوپاترن اندومتر در سيكلهاي متوالي درمان با كلوميفن
65
بررسي تغييرات ضريب پواسون در پارچه هاي پلي استر ميكروفايبر تحت عمليات تكميلي شستشو با سود
66
بررسي تغييرات ضريب دبي، دراثر تغييرات ضريب يكنواختي وتخلخل محيط متخلخل سرريزهاي دروني سدهاي سنگريزي با المان آببند دروني
67
بررسي تغييرات ضريب سرعت سيال در نشتي به روش غير مخرب آكوستيك اميشن
68
بررسي تغييرات ضريب شكست محيط در اثر پديده شكست اپتيكي و لايه برداري
69
بررسي تغييرات ضريب عكس العمل خاك با توجه به جهت بار ، ابعاد صفحه و عدد SPT براي خاكهاي دانه اي تهران
70
بررسي تغييرات طبيعي تپه هاي ماسه اي شرق جاسك ( پيمايش تپه هاي ماسه اي به وسيله RS و GIS در بازه زماني (1369-1383))
71
بررسي تغييرات ظاهر رنگي الياف پلي استر در اثر عمل با پرتو ليزر
72
بررسي تغييرات ظرفيت هاي تنفسي كارگران نساجي كارخانه يزد باف استان يزد
73
بررسي تغييرات ظهور شناسي چند گونه ي درختي و درختچه اي با استفاده از روشهاي توصيفي و تحليل كمي رنگ پديده ها
74
بررسي تغييرات عدد ‏BIS‏ و گشاد شدن مردمك پس از برداشتن كلامپ شرياني ‏متعاقب اتمام آناستوموز عروقي حين عمل جراحي پيوند كليه
75
بررسي تغييرات عدد فرود درامتداد جريانهاي طبيعي و ارتباط آن با هندسه مقاطع رودخانه
76
بررسي تغييرات عصب انعطاف پذيري فعاليت بنيان در مغز بازيگران دگرگونه گرا
77
بررسي تغييرات عمقي و سطحي برخي عناصرسنگين و پذيرفتاري مغناطيسي در خاك هاي منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان
78
بررسي تغييرات عملكرد دياستوليك قلب، در بيماران ESRD قبل و سه و شش ماه پس ازپس از پيوند كليه در بيمارستان رازي رشت از 1388- 1387
79
بررسي تغييرات عملكرد ذرت تحت تاثير اقليم در استان كرمانشاه
80
بررسي تغييرات عناصر فعال سوپر آلياژ A286 در طي ذوب مجدد با سرباره الكتريكي ﴿ESR)
81
بررسي تغييرات عوارض ژئومورفيكي پلاياي طبس با استفاده از داده هاي ماهواره اي چند زمانه و چند طيفي لندست وIRS
82
بررسي تغييرات عوامل آمادگي جسماني و پاسخ لاكتات خون به تمرين ايمپالس پس از سه هفته بي تمريني دردختران تكواندوكار نوجوان
83
بررسي تغييرات غبار ريزشي بر سطح شهر يزد در فصول زمستان 1391 و بهار 1392 و تعيين منشا احتمالي آن به روش آناليز تشخيص
84
بررسي تغييرات غلظت برخي فلزات سنگين در خاك حاشيه خيابان هاي شهر اصفهان
85
بررسي تغييرات غلظت نمونه بيولوژيكي درميكروكانال زيگزاگ با تغييرابعاد كانال و المان هاي سيال
86
بررسي تغييرات فاكتور خروجي در ميدان هاي كوچك و بسيار كوچك به منظور بهينه سازي دز در طراحي درمان به روش IMRT
87
بررسي تغييرات فاكتورهاي بيوشيمياي سرم خون در اثر تزريق سم عقرب همي اسكورپيوروس ليتوروس در خرگوش , the effect of scorpion)hemiscorpius lepturus( envenomation at different doses in experimental rabbits: electrocardiogram abnormalities and serum biochemical parameters changes
88
بررسي تغييرات فركانس شبكه ناشي از تغييرات باد
89
بررسي تغييرات فشار خون در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون شرياني ناشي از هيپرتيروئيديسم اوليه ، قبل و بعد از درمان با لووتيروكسين (تحقيق آينده نگر به مدت يك سال )
90
بررسي تغييرات فشار موئينگي مخازن با پديده ترشوندگي
91
بررسي تغييرات فشار و سرعت قطار داخل تونل توسط نرم افزار FLUENT
92
بررسي تغييرات فشارخون در حين القا بيهوشي با فنتانيل در بيماراني كه تحت عمل CABG قرار گرفتند در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1377
93
بررسي تغييرات فصلي كميت و كيفيت اسانس شش گونه اكاليپتوس )E. melliodora, E. kingsmillii, E. dundasii, E. microcarpa, E. Stricklandii, E. largiflorens( در ايران
94
بررسي تغييرات فعاليت آنزيم پر اكسيداز درگياه عدس در خاك آلوده به مواد ارگانيك
95
بررسي تغييرات فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان و برخي صفات فيزيولوژيكي در شش رقم آفتابگردان تحت شرايط تنش خشكي
96
بررسي تغييرات فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانتي كورم هاي زعفران تحت تنش سرب و آلومينيوم
97
بررسي تغييرات فعاليت انزيم پكتيناز جدايه هاي جهش يافته قارچ Trichoderma reesei پرتو تابي شده با اشعه گاما
98
بررسي تغييرات فعاليت گلوتامات دهيدروژناز در موش هاي سوري در معرض دگزامتازون
99
بررسي تغييرات فيزيكوشيميايي فرآورده هاي گوشتي در طي توليد، فرآيند حرارتي و مدت نگهداري در انبار و بسته بنديهاي مختلف
100
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي حاصل از تنش حياتي بين نماتد مولد غده و سه رقم گوجه فرنگي كلرادو،UC-105 و نمادور
101
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي سيستم توليد مثل موش صحرايي (Rat) نر در اثر تجويز نيفوركسيم
102
بررسي تغييرات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي ميوه ارقام سيب لبناني زرد و قرمز در طي رسيدن و مقايسه انبارماني آن ها تحت تاثير تيمار اسيد ساليسيليك
103
بررسي تغييرات قانوني، قانون مجازات اسلامي قديم و جديد در بخش تعزيرات
104
بررسي تغييرات قانوني، قانون مجازات اسلامي قديم و جديد در بخش تعزيرات
105
بررسي تغييرات قند خون قبل ، حين و بعد از پمپ باي پس كارديو پو لمونر، در بيماران پيوند عروق كرونر شده طي سال 1376 در بيمارستان دكتر حشمت رشت
106
بررسي تغييرات قند خون و HbA1Cقبل و بعد از درمان ريشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري در مبتلايان به ديابت شيرين تيپ 2
107
بررسي تغييرات قيمت سهام بر پايه شبكه هاي يادگيري عميق
108
بررسي تغييرات كاربردي اراضي و تاثير آن در رفتار هيدرولوژيك زير حوزه قلعه شاهرخ سد زاينده رود در طول دوره زماني 1381-1354
109
بررسي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از رگرسيون لجستيك
110
بررسي تغييرات كاربري اراضي شهري و عوامل موثر بر آن (نمونه موردي:شهرستان مراوه تپه)
111
بررسي تغييرات كاربري فضاي سبز در شهر كياكلا با استفاده از عكسهاي هوايي
112
بررسي تغييرات كاربيدهاي ريختگي فولاد ابزار ﴿تندبر﴾ در اثر حرارت
113
بررسي تغييرات كتاب رياضي (1)دبيرستان وتاثيرات آن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان ساوه
114
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
115
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
116
بررسي تغييرات كراتومتريك پس از عمل جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون
117
بررسي تغييرات كربوهيدراتهاي محلول و پارامترهاي رشد و نموي گياه سوركوم شيرين در پاسخ به تنش شوري
118
بررسي تغييرات كشش نخهاي تار در حين بافت با توجه به اندازه و موقعيت پل تار
119
بررسي تغييرات كل كربوهيدرات هاي غير ساختاري﴿TNC﴾گونه ﴿Bromus tomentellus﴾در دو مكان چراي سبك و سنگين در شهرستان سميرم
120
بررسي تغييرات كمي اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي از طريق تحليل جداول - داده - ستانده در اقتصاد ايران در دوره زماني 75 - 1348
121
بررسي تغييرات كمي غبار ريزشي شهر زاهدان (دي ماه 1393 تا خرداد 1394)
122
بررسي تغييرات كمي غبار ريزشي و تعيين برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آن از دي ماه 1391 تا خرداد 1392 ﴿مطالعه موردي شهر اصفهان﴾
123
بررسي تغييرات كمي و كيفي منابع آب كارست حوضه قره سو
124
بررسي تغييرات كمي وپروليفراسيون درتخمدان موشهاي بالغ به دنبال مصرف تيوتپا وآگونيست هاي...
125
بررسي تغييرات كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در يك دوره 6 ماهه در شهرستان رشت
126
بررسي تغييرات كيفيت منابع آب زيرزميني مناطق مجاور مجتمع مس سرچشمه با استفاده از تكنيك زمين آمار
127
بررسي تغييرات گاف انرژي در نانو ذرات و آثار آن روي خواص فيزيكي , Investigation of energy gap change nanoparticles and its effects on physical properties
128
بررسي تغييرات گوناگون فردي،اجتماعي،خانوادگي ناشي از بارداري وزايمان
129
بررسي تغييرات لايت موتيف زيگفريد در پرده ي دوم اپراي زيگفريد
130
بررسي تغييرات لايت موتيف زيگفريد درپرده ي دوم اپراي زيگفريد
131
بررسي تغييرات ليتولوژيكي و خصوصيات ديناميكي و استاتيكي سنگ مخزن در ميدان نفتي شادگان با استفاده از نتايج پردازش داده هاي لرزه اي (VSP)
132
بررسي تغييرات مايع مغزي نخاعي در كودكان مبتلا به تشنج ناشي از تب مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور از سال 1382 تا 1383
133
بررسي تغييرات محتوي كتب درسي پايه اول ابتدايي به لحاظ انطباق با برنامه درسي ملي با رويكرد روانشناسي تربيتي .
134
بررسي تغييرات مدول برشي خاكهاي رسي آلوده به نفت خام در محدودةكرنشهاي كوچك
135
بررسي تغييرات مرفولوژيكي و شيميايي خاكهاي منطقه زرين شهر و ارزيابي خصوصيات آنها جهت اضافه نمودن پساب فاضلاب
136
بررسي تغييرات مشخصات رفتاري خاك هاي ريز دانه با توجه به شرايط مختلف خشك كردن
137
بررسي تغييرات معنايي (گسترش ،حذف وكاهش ) نسبت به فارسي معياردر جلد يك تاريخ بيهقي
138
بررسي تغييرات معنايي،‌كاهش معنايي،دگرگوني معنايي و حذف) در تاريخ بلعمي نسبت به فارسي معيار
139
بررسي تغييرات مقاومتي ماسه در اثر تسليح با تراشه لاستيك مطالعه مدل فيزيكي توسط دستگاه سانتريفيوژ
140
بررسي تغييرات مكاني آرسنيك ، سلنيوم و واناديوم در اراضي صنعتي ، كشاورزي و شهري منطقه اصفهان
141
بررسي تغييرات مكاني خصوصيات فيزيكي و شيميايي ريز گردهاي استان كرمان، ايران
142
بررسي تغييرات مكاني روي، سرب، نيكل و كادميم در خاك هاي سطحي استان همدان
143
بررسي تغييرات مكاني عملكرد پتانسيل ذرت دانه اي در استان كرمانشاه با استفاده از مدل AquaCrop
144
بررسي تغييرات مكاني عملكرد محصول آفتابگردان در شرايط كم آبياري با استفاده از مدل AquaCrop-Gis
145
بررسي تغييرات مكاني فلورايد در خاك و آب هاي زيرزميني بخشي از اراضي استان مركزي
146
بررسي تغييرات منيزيم خون در طول مدت بستري در سوختگي هاي وسيع ﴿بيش از 20 درصد سطح بدن﴾
147
بررسي تغييرات منيزيم خون در طول مدت بستري در سوختگي هاي وسيع ﴿بيش از 20 درصد سطح بدن﴾
148
بررسي تغييرات مورفولژيكي گلبولهاي سفيد و قرمز خون در انواعي از لوسمي
149
بررسي تغييرات مورفولوژي و سختي سطح آلياژ استيل 316Lدراثرتابش‌دهي ليزري
150
بررسي تغييرات مورفولوژيكي ... در ارتباط با برخي شرايط اقليمي
151
بررسي تغييرات مورفولوژيكي و ارتباط آن با فرآيند هاي حاكم در رودخانه﴿ مطالعه موردي: رودخانه فيروزه-شاهجوب﴾
152
بررسي تغييرات مورفولوژيكي، بيوشيميايي و تركيبات اسانس گياه دارويي مرزه باغي در اثر آبياري با فاضلاب تصفيه شده
153
بررسي تغييرات موقعيت زبان و استخوان هايوئيد متعاقب درمان با دستگاه فانكشنال فرمند(II Fa)
154
بررسي تغييرات موقعيت زبان و استخوانها پوئيد متعاقب درمان با دستگاه فانكشنال فرمند﴿FA II)
155
بررسي تغييرات ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان طي ده سال گذشته
156
بررسي تغييرات ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان طي ده سال گذشته
157
بررسي تغييرات ميزان آنتي اكسيدانهاي برگ و ارتباط آنها با عملكرد گلرنگ تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي
158
بررسي تغييرات ميزان متابوليت هاي ثانويه وفاكتورهاي فيزيولوژيك دوگياه plantago ovata و plantago psyllium تحت استرس خشكي وشوري
159
بررسي تغييرات ميكرو مورفولوژيكي و جمعيت ميكربي خاك پس از افزودن مواد زائد شهري و كشاورزي
160
بررسي تغييرات ميكرونوكلي سلولهاي جنسي مگس ميوه مديترانه اي در اثر پرتو گاما
161
بررسي تغييرات ميكرونوكلي سلولهاي جنسي مگس ميوه مديترانه اي در اثر پرتو گاما
162
بررسي تغييرات ميل تركيبي آنتي بادي بر عليه گيرنده لپتين بوسيله جهش هاي نقطه اي هدفمند و بررسي مولكولار اپيدميولوژي سويه هاي اسينتوباكترSPP و شيگلا سونه اي با روشهاي PCR-AP و PCR-RAPD و حساسيت ضد ميكروبي آنها
163
بررسي تغييرات نفوذ عمقي در قسمت هاي مختلف كرت هاي شاليزاري
164
بررسي تغييرات نفوذپذيري خاك در اثر مواد معلق موجود در آب در طرحهاي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني
165
بررسي تغييرات نوار ساحلي عمان در كواترنر﴿از تنگه هرمز تا خليج گواتر﴾
166
بررسي تغييرات نوار قلب در بدو ورود و شش ساعت پس از بستري در بيماران دچار تشنج به دنبال مصرف ترامادول، در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال 1397
167
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 3 ژن ميمق در جمعيت بيماران كلسترول بالاي فاميلي ايراني
168
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 4 و 5 ژن KIND1 در دو خانواده ايراني مبتلا به سندرم كيندلر
169
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 9 ازژن LDLRدرجمعيت مبتلايان هايپركلسترولمياي فاميلي مراجعه كننده به مراكز قلب استان يزد
170
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزون 9 ازژن LDLRدرجمعيت مبتلايان هايپركلسترولمياي فاميلي مراجعه كننده به مراكز قلب استان يزد
171
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي اگزوهاي 1 و 2 ژن NKX2.1 و ژن هاي tRNA Lys,Gly ميتوكندريايي در بيماران مبتلا به كم كاري تيروئيد مادرزادي
172
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي در اگزون 1 ژن NKX2.6 در بيماران مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي (CHD)
173
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي در اگزون ۲ ژن NKX2-5 در بيماران مبتلا به نقايص قلبي مادرزادي
174
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژن CITED2 در بيماران ايراني مبتلا به نقصهاي مادرزادي قلبي (CHD)
175
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژن GATA4 در بيماران ايراني مبتلا به نقص هاي مادرزادي قلبي (CHD)
176
بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژنهاي tRNAي آرژنين، ترئونين و پرولين ميتوكندريايي در بيماران مبتلا به ميوتوني غير ديستروفيك
177
بررسي تغييرات نوكلوتيدي اگزون 2 ژن KIND1 در سه خانواده مبتلا به سندرم كيندلر
178
بررسي تغييرات نيتريك اكسايد هواي بازدمي و آزمون هاي عملكرد ريوي قبل و بعد از شيفت ِكاري در كارگران صنعت نساجي
179
بررسي تغييرات نيتريك اكسايد هواي بازدمي و آزمون هاي عملكرد ريوي قبل و بعد از شيفت ِكاري در كارگران صنعت نساجي
180
بررسي تغييرات نيروي كششي در مهارها تحت شرايط استاتيكي با توجه به تغيير شكل سيستم و طراحي و برنامه ريزي ساخت مدل مناسب آزمايشگاهي
181
بررسي تغييرات هماتولوژي و هيستولوژي ناشي از تجويز طولاني مدت كتامين با دوز تحت بيهوشي در رت
182
بررسي تغييرات هموديناميك بعد از اندآرتركتومي كاروتيد در بيماران مبتلا به تنگي شريان كاروتيد در بيمارستان رازي رشت طي سال‌هاي 95-1385
183
بررسي تغييرات هموديناميك درناژ وريدي مغز در بيماران دچار MULTIPLE SCLEROSISدر مقايسه با گروه كنترل
184
بررسي تغييرات هموديناميكي و كلينيكي در اهداءكنندگان خون در هفته اول پس از اهداء خون
185
بررسي تغييرات هموگلوبين در بيماران بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه بيمارستان¬هاي رازي و پورسيناي شهر رشت بين سال¬هاي 1395-1398
186
بررسي تغييرات هورمون TSH وآنزيم هاي كبدي ALP,AST,ALT درمادران باردارمراجعه كننده به مركز جامع سلامت نواب صفوي در سال 1394
187
بررسي تغييرات هورمون لپتين در زنان با درجات مختلف چاقي
188
بررسي تغييرات هورمونهاي تيروئيدي در بيماران با سكته قلبي بستري شده درC.C.U
189
بررسي تغييرات هورمونهاي تيروئيدي در بيماران با سكته قلبي بستري شده درC.C.U
190
بررسي تغييرات هويتي و فرهنگي افرادِ شاغل در بازارچههاي مرزي (مطالعهي موردي: بازارچهي مرزي سومار استان كرمانشاه)
191
بررسي تغييرات هيدروژئومورفولوژي حوضه رودخانه كُنجان چَم با تأكيد بر تغييرات بستر رودخانه
192
بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيك معده در بيماران مبتلا به متاپلازي روده اي (Intestinal Metaplasia) پس از گذشت حداقل يك سال در استان گيلان
193
بررسي تغييرات هيستومورفومتري دوازدهه در رت ها طي بارداري و شيردهي
194
بررسي تغييرات هيستومورفومتري طحال و سلول‌هاي خوني در رت‌ها طي بارداري و شيردهي
195
بررسي تغييرات هيستومورفومتري مغز استخوان و سلول هاي خوني رت هاي باردار و شيرده
196
بررسي تغييرات و پيش بيني آينده توسعه شهري كاشان با استفاده از روش هاي CA - Markov و ژئومد
197
بررسي تغييرات و تحولات حجاب از پيروزي انقلاب تا كنون
198
بررسي تغييرات و روند بارندگي در فصول مختلف در دشت يزد- اردكان
199
بررسي تغييرات و مقايسه الكتروكارديو گرافي ايسكميو انفاركتوس ميو كارد قبل وبعد از عمل جراحي غير قلبي در بيماران بالاي 40 سال
200
بررسي تغييرات و مقايسه الكتروكارديوگرافي ايسكمي و انفار كتوس ميو كارد قبل و بعد از عمل جراحي غير قلبي در بيماران بالاي 40 سال بستري در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون و افشار يزد
201
بررسي تغييرات ولتاژ بر كيفيت لايه سبك حاصل از الكتروريسي
202
بررسي تغييرات ولتاژ شكست و مقاومتهاي سطحي و حجمي پلي اتيلن هاي سبك و سنگين در اثر تابش پرتو الكتروني 10 MeV
203
بررسي تغييرات ولتاژ-جريان در تخليه الكتريكي با مانع دي الكتريك
204
بررسي تغييرات ويژگي¬هاي غيرخطي امواج مغزي در روند درمان نروفيدبك كودكان مبتلا به نقص توجه - بيش فعالي
205
بررسي تغييراتكالبدي -فيزيكي مادرشهر اروميه برسكونتگاه هاي روستاهاي پيرامون
206
بررسي تغييرپذيري آواهاي منظر﴿ Soundscape) و متريك هاي سيماي سرزمين در امتداد گراديان شهري - طبيعي در بخش مركزي استان اصفهان
207
بررسي تغييرپذيري بخار آب جو و ارتباط آن با خشكسالي در استان هاي غربي ايران با تصاوير ماهواره اي
208
بررسي تغييرپذيري پارامترهاي يك مدل EMG-محور در حركت خم و راست كردن آرنج: استفاده از رويكرد هيل-محور در مدل سازي
209
بررسي تغييرپذيري فاصله اي برخي از مشخصات خاك و تعيين درجه همبستگي روشهاي مختلف عصاره گيري
210
بررسي تغييرشكل تير I شكل از جنس آلومينيوم ريخته گري شده به روش المان محدود و مقايسه آن با داده هاي تجربي
211
بررسي تغييرشكل هاي جوشي و روش هاي كاهش آنها در سازه هاي جوشي
212
بررسي تغييرشكل هاي ناشي از جوشكاري ورق هاي فولادي تخت تقويت شده براساس آنتروپي
213
بررسي تغييرشكل هاي ناشي ازجوش ذوبي در ورق هاي استفاده شده دركشتي
214
بررسي تغييرلت اقليمي (دماوبارش )بر دبي رودخانه شهر چاي اروميه طي 30سال اخير
215
بررسي تف جوشي آلياژ نيكل - مس حاصل از آلياژسازي مكانيكي ،در مايكروويو
216
بررسي تفاضلي و غيرتهاجمي عملكرد ريه ها
217
بررسي تفاوت آراي ميرزاي نائيني و امام خميني در زمينه مشروعيت دولت در اسلام
218
بررسي تفاوت آموزش بزرگسالان با دانش آموزان معمولي از نگرش دبيران دبيرستانهاي دخترانه ميبد
219
بررسي تفاوت آموزش سنتي و هوشمند در مدارس ايران
220
بررسي تفاوت اتومبيل هاي سبك با اتومبيلهاي سنگين
221
بررسي تفاوت اثر دو روش آموزش تقويت بر يادگيري مطالب راجع به باز يافت زباله و نظافت شهري در دانش آموزان پسر دبيرستان
222
بررسي تفاوت احساس تنهايي دختران وپسران مقطع تحصيلي راهنمايي شهرستان رامسر درسال تحصيلي 83-82
223
بررسي تفاوت ارزشي خانواده سنتي و خانواده مدرن
224
بررسي تفاوت انتشار دي اكسيد كربن در بخش حمل و نقل استان هاي ايران: رهيافت رگرسيون چندك
225
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي بين دانشجويان خانم متاهل ومجرد دانشگاه.
226
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل 18 تا 30 سال
227
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه تربيت معلم
228
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه علامه طباطبايي در سال 93
229
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متاهل دانشگاه ملارد
230
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجردو متاهل دانشگاه ملارد
231
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان دختر مجرد و متأهل دانشگاه پيام نور طبس
232
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور شهر جعفريه
233
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مرد مجرد و متاهل 18تا30سال دانشگاه پيام نورمركز بوشهر
234
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي دربين دانشجويان خانم مجردو متاهل 18تا30 سال دانشگاه آباد در سال 88-87
235
بررسي تفاوت بين سطح سلنيوم خون در مبتلايان به گواتر ساده و گروه كنترل و ارتباط آن با تست هاي تيروئيدي
236
بررسي تفاوت بين صفات شخصيتي در افراد معتاد به كريستال وعادي
237
بررسي تفاوت بين ناهنجاري هاي پايين تنه در برخي از فاكتورهاي آمادگي جسماني دانش آموزان دخترمقاطع راهنمايي ومتوسطه شهر اسلام آباد غرب
238
بررسي تفاوت بين نسلي در كاربرد گويش بيرجندي
239
بررسي تفاوت بين نسلي در كاربرد واژگان كردي كرمانشاهي در روستاي گرمابسرد دماوند
240
بررسي تفاوت بين‌ نسلي در كاربرد گويش بيرجندي
241
بررسي تفاوت پايداري اجزاي نقدي سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
242
بررسي تفاوت تاثير واگذاري تدريجي و بلوكي سهام در فرآيند خصوصي‌سازي شركت‌هاي فعال در صنايع بيمه و بانك
243
بررسي تفاوت تصوير بدن بين زنان متأهل شاغل و خانه دار
244
بررسي تفاوت جنسيت در بازگشت عملكرد خودبخودي نخاع در موشهاي صحرايي دچار ضايعه نخاعي به روش كرايو
245
بررسي تفاوت خستگي ناشي از تمرينات قدرتي و سرعتي
246
بررسي تفاوت در اختيار، مسئوليت و پاسخگويي مديران پروژه كارفرما، مشاور و پيمانكار با تكيه بر توسعه پايدار
247
بررسي تفاوت در اندازه گيري ميزان GFR بر اساس Creatinine اندازه گيري شده نمونه سرم افراد سالم توسط روش jaffe در آزمايـشــگاههاي مختلف سطح شهر رشت و مقايسه آن با روش كالبيره شده jaffe
248
بررسي تفاوت ديدگاه هاي فيلمنامه نويسان زن و مرد در تقابل با موضوع مشترك زن در سينما
249
بررسي تفاوت ديدگاه هاي معلمان و دانش آموزان در زمينه ي شاخص هاي تدريس اثر بخش علوم تجربي پايه ي ششم ابتدايي شهر اصفهان
250
بررسي تفاوت رفتار زباني معلمان زن در مدارس سقز
251
بررسي تفاوت زندگي زناشويي خانواده هاي زنان شاغل وخانه دار در شهر قم
252
بررسي تفاوت سطح سلامت روان دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور اهواز
253
بررسي تفاوت سلامت روان در زنان شاغل و غير شاغل شهر بجنورد
254
بررسي تفاوت شخصيتي ميان دختران دبيرستاني داراي مادران شاغل و خانه دار
255
بررسي تفاوت شيوع خواب آلودگي روزنامه در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و مقايسه نمره افراد خواب آلوده با اعتقادات آنها در دانشگاه يزد
256
بررسي تفاوت قدرت ، استقامت و انعطاف پذيري عضلات كمربند كمري لگني دانش آموزان 21 تا 41 ساله داراي قوس كمري طبيعي و افزايش يافته
257
بررسي تفاوت كيفيت آموزشي بين مدارس دولتي و مدارس غير انتفاعي مقطع متوسطه شهرستان شهرضا
258
بررسي تفاوت مديريت اسلامي ومديريت غربي
259
بررسي تفاوت مسئوليت كيفري زن و مرد در فقه و حقوق موضوعه ايران
260
بررسي تفاوت ميان ياد آوري كلمات عمومي و كلمات اختصاصي انگليسي در بين داننش آموزان ايراني دوره متوسطه
261
بررسي تفاوت ميزان دينداري ( مطالعه موردي دانشجويان ، غير دانشجويان )
262
بررسي تفاوت نفوذ مويينگي آب در جهت افقي و عمودي پارچه پنبه اي با بافت تاري - پودي
263
بررسي تفاوت نگرش زنان بيسواد و باسواد نسبت به ميزان باروري
264
بررسي تفاوت نگرش زنان و مردان تحصيل كرده و نكرده نسبت به فرآيند مشاوره راهنمايي
265
بررسي تفاوت نگرش مردان معتادوغيرمعتادنسبت به شيوه هاي فرزند پروري والدينشان درشهرستان شاهرود
266
بررسي تفاوت ها و تشابهات بازيگري مونو درام در تئاتر و سينما
267
بررسي تفاوت ها و تشابهات بازيگري مونودرام در تئاتر و سينما
268
بررسي تفاوت هاي بتن خودتراكم و معمولي از نظر برخي پارامترهاي مقاومت و دوام
269
بررسي تفاوت هاي بين اسانس استخراج شده از عرق هاي سه گونه آويشن كاشته شده در استان سمنان
270
بررسي تفاوت هاي جغرافيايي خفاش گوش موشي كوچك ( Myotis blythii) در كوههاي زاگرس بر اساس خصوصيات مورفولوژيك و ماركرهاي مولكولي
271
بررسي تفاوت هاي جنسيتي در سوء مصرف مواد وميزان پاسخگويي به درمان
272
بررسي تفاوت هاي خواص فيزيكي و مكانيكي پشت و روي پارچه پشم / پلي استر
273
بررسي تفاوت هاي سبك نحوي زنانه و مردانه در اثر (( سووشون )) سيمين دانشور و (( سه تار )) جلال آل احمد
274
بررسي تفاوت هاي شخصيتي بين افراد داراي سبك دلبستگي ايمن وناايمن
275
بررسي تفاوت هاي كيفي پوشاك ايراني و غيرايراني از ديدگاه مصرف كنندگان داخلي (مطالعه موردي پيراهن مردانه)
276
بررسي تفاوت هاي گفتار زنان و مردان در جامعه ي زباني كازرون و تفاوت هاي اين گونه ها با گونه ي معيار زبان فارسي (بر اساس نظريه ي ليكاف و لباو)
277
بررسي تفاوت هوش هيجاني شعرا وافراد عادي.
278
بررسي تفاوت هوش هيجاني كودكان مادران دلبسته ايمن وكودكان مادران دلبسته ناايمن در شهرستان كاشان
279
بررسي تفاوت ويژگيهاي شخصيتي معلمان موفق و ناموفق
280
بررسي تفاوت يا مقايسه دختران ورزشكار و غير ورزشكار دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 80-81
281
بررسي تفاوت يا مقايسه دختران ورزشكار و غيرورزشكار دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 1 اهواز در سال تحصيلي 80-81
282
بررسي تفاوتها در پيشبرد و اعتلاي مديريت مبتني بر ارزش با تاكيد بر نقش مديران ارشد مالي
283
بررسي تفاوتهاي جنسي در اضطراب اجتماعي جوانان
284
بررسي تفاوتهاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
285
بررسي تفاوت‏هاي جنسيتي در آموزه‎هاي اسلامي و دلالت‎هاي تربيتي آن
286
بررسي تفاوتهاي جنسيتي سبكهاي هويت و تعهد در دانشجويان دامغان
287
بررسي تفاوتهاي جنسيتي مرتبط با نوع و ميزان مشكلات انضباطي در كلاسهاي زبان انگليسي
288
بررسي تفاوتهاي رفتار پرخاشگرانه در دانشچويان خانم با حداقل پنج سال بعد از تاهل و سن 20 تا 30 سال در مقايسه با دانشجويان دختر مجرد در همان محدوده سني در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 83 - 82
289
بررسي تفاوتهاي رفتاري مردان در قبل و بعد از ازدواج از ديدگاه زنان
290
بررسي تفاوتهاي سوئيچ ثابت به سوئيچ متحرك
291
بررسي تفاوتهاي شخصيتي (درونگرايي - برونگرايي )دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علمي كاربردي ساري
292
بررسي تفاوتهاي شخصيتي بين افراد داراي سبك دلبستگي ايمن و ناايمن بين دانش آموزان دوره متوسطه مركز بلداجي
293
بررسي تفاوتهاي شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد و شرح ابن ميثم در تفسير مواضع تاريخي نهج البلاغه
294
بررسي تفاوتهاي قاعده مند در تلفظ واژه هاي مشترك كردي روانسري و فارسي بر اساس واج شناسي زايشي
295
بررسي تفاوتهاي موجود شرايط كاركرد موتور در زمان تست گرم و در طول كار خودرو
296
بررسي تفجوشي پودرهاي آهني و تاثير فسفر بر آن با استفاده از اندازه گيري مقاومت الكتريكي
297
بررسي تفسير عملكرد تانكر بارج 1000 تني به كرين بارج 350 تني
298
بررسي تفسير نيچه از ميمسيس در هنرهاي آپولوني عصر هلني
299
بررسي تفسيري اسلوب لقد در قرآن با تكيه بر تفسير الميزان
300
بررسي تفصيلي چند نمونه از گياهان دارويي ايران
301
بررسي تفصيلي قرار ترك محاكمه در ايين دادرسي كيفري
302
بررسي تفكر استراتژيك برمديريت جذب توريست با توجه به مديريت تخفيفات هتلداري
303
بررسي تفكر اشراقي درفلسفه ابن سينا
304
بررسي تفكر انتقادي در معلمان ابتدايي مشهد
305
بررسي تفكر انتقادي و دلالتهاي آن براي آموزش و يادگيري
306
بررسي تفكر خلاق و رابطه آن با موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد گرگان در سال تحصيلي نيمسال اول95 - 94
307
بررسي تفكر مذهبي در اشعار مصطفي رحماندوست
308
بررسي تفكر و عقلانيت از ديدگاه پيامبر اكرم ( ص ) و امام علي ( ع )
309
بررسي تفكرات حاكم بر طراحي و نقش پردازي فرش در دوران اسلامي﴿ همراه با بررسي سير تحول و تطور فرمي نقش بته﴾
310
بررسي تفكرات غيرمنطقي وبروز افسردگي در دانشجويان دختر و پسر شهرستان سيرجان در سال تحصيلي 94-95
311
بررسي تفكرات و روشهاي كارآفرينان ايراني(شهر شيراز)
312
بررسي تفكيك تمايلي DNA پلاسميدي در سيستم‌هاي دوفازي آبي
313
بررسي تفكيك خسارات ناشي از عدم النفع از خسارات وارده به منا فع در فقه و حقوق موضوعه
314
بررسي تفوت اراي ميرزاي نائيني و امام خميني در زمينه مشروعيت دولت در اسلام
315
بررسي تقابل آزمندي و قناعت در شاهنامه ي فردوسي
316
بررسي تقابل ساخت توزيع اطلاعات و ساخت هاي نحوي در فارسي و انگليسي و اثرات آن در ترجمه
317
بررسي تقابل سنت و مدرنيسم در معماري مساجد شهر كرمانشاه
318
بررسي تقابل عكاسانه با ارزش¬هاي فرهنگي طبقه¬ي متوسط ايالات متحده در دو دهه ي 50 و 60 در آثار رابرت فرانك و دايان آربوس
319
بررسي تقابل مهرورزي و بي مهري در بخش پهلواني شاهنامه بر اساس نظريه ي استرنبرگ
320
بررسي تقابل مودها در ارتعاشات غير خطي - غير صفحه اي تيرهاي داراي نقص هندسي و بدون كشيدگي صفحه وسط
321
بررسي تقابل هاي دوگانه در اشعار محمدرضا عبدالملكيان
322
بررسي تقابل هاي دوگانه در شعر آييني احمد عزيزي
323
بررسي تقابل هويت هاي ژئوكالچري در منطقه خاورميانه (مطالعه موردي ايران، تركيه و عربستان)
324
بررسي تقارن هاي ريسمان پولياكوف در فرمول بندي هاميلتوني
325
بررسي تقارن هاي لي براي متريك هاي ريماني و برخي از كاربردهاي ان رد فيزيك
326
بررسي تقارن هاي مقدماتي به روش ابرگيموف براي معادلات گرما
327
بررسي تقاضا براي بيمه هاي اختياري در سبد مصرفي خانوار كاركنان نيروهاي مسلح
328
بررسي تقاضاي حمل و نقل كالا در استان گلستان
329
بررسي تقديم و تاخير آيات قرآن كريم در تفسير الميزان
330
بررسي تقريب معادلات تابعي در فضاهاي تعميم‌يافته فازي
331
بررسي تقريب معادلات ديفرانسيل جزئي تصادفي با استفاده از روش هاي تفاضل متناهي
332
بررسي تقش مسئوليت اجتماعي سازمان و تاثير آن در جايگاه يابي رقابتي شركت گلستان
333
بررسي تقليد تاخيري ( ياد آوري دراز مدت ) در كودكان 21 - 14 ماهه
334
بررسي تقويت اثر داروهاي شيمي درماني سيس پلاتين و كارفيلزوميب توسط ليستريوليزين O نوتركيب در رده¬هاي سلولي A2780S و A2780CisR سرطان تخمدان
335
بررسي تقويت اثر داروي شيمي درماني متوتركسات توسط ليستريولايزين Oمهندسي شده براي PHخنثي بر سرطان پستان انساني(رده سلولي MCF-7)
336
بررسي تقويت برشي با استفاده از ميله هاي GFRP در تيرهاي بتني ساخته شده با ميلگرد خمشي GFRP
337
بررسي تقويت برشي تيرهاي بتني با ميلگرد FRP به روش كاشت نزديك به‌ سطح اصلاح‌شده
338
بررسي تقويت خمشي تيرهاي بتن سبك مستطيلي با استفاده از ورقGFRP
339
بررسي تقويت ضريب انتقال گرماي چگالش در حضور ميدان الكتريكي
340
بررسي تقويت كنندگي فيبر حفره دار اربيومي با استفاده از مد اصلي انتشار
341
بررسي تقويت كنندگي فيبر كريستال فوتوني مثلثي آلاييده به ايتربيم و حل معادلات نرخ متناظر
342
بررسي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري استان خوزستان
343
بررسي تقويمهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
344
بررسي تقيه از منظر فقه عامه و خاصه
345
بررسي تقيه و ابعاد آن از ديدگاه عامه و خاصه
346
بررسي تك گويي در سه دفتر اول مثنوي
347
بررسي تك لايه هاي خودسامان 5-آمينو-2-مركاپتو بنزوايميدازول و 6 آمينو-2-مركاپتوبنزوتيازول به عنوان بازدارنده خوردگي مس
348
بررسي تك موجها و كاربردهاي آن در مكانيك سيالات
349
بررسي تكامل خاك ها و تعيين منشا و سن يابي رسوبات سيلتي در لندفرم هاي اطراف مشهد
350
بررسي تكامل ريشه دندان با استفاده از ماتريكس معدني استخوان در دندانهاي نابالغ گربه
351
بررسي تكامل شخصيت قهرمان در منطق الطير
352
بررسي تكامل كودكان 18 ماهه با سابقه زردي نوزادي در مقايسه با كودكان بدون سابقه زردي
353
بررسي تكامل كودكان 18 ماهه با سابقه زردي نوزادي در مقايسه با كودكان بدون سابقه زردي
354
بررسي تكثير سلول هاي پيش ساز عصبي PC12 بر روي داربست هاي نانوليفي الكتروريسي شده مبتني بر PLGA
355
بررسي تكرار جرم در حوزه قضايي شهر كرمانشاه
356
بررسي تكرار جرم در سوابق قانون گذاري كيفري ايران و مقايسه با قانون مجازات اسلامي 92
357
بررسي تكرارپذيري دستگاه Spectral domain Cirrus-HD OCT در اندازه گيري ضخامت لايه ي فيبر عصبي شبكيه در چشم بيماران مبتلا به گلوكوم
358
بررسي تكرارپذيري نتايج حاصل از نمونههاي فيوز شده در دستگاه فيوزينگ مداوم
359
بررسي تكرارپذيري ويژگي هاي راديوميكس استخراج شده تصاوير اسپكت قلبي در فرآيند جمع آوري و بازسازي تصاوير به روش مطالعه فانتومي
360
بررسي تكراركننده در شبكه GSM
361
بررسي تكرّر مقادير ‌ويژه‌ي ماتريس‌هاي وابسته به گراف‌ها
362
بررسي تكريم ارباب رجوع و مشتري مداري در سازمانهاي دولتي قم
363
بررسي تكفير از نظر مذاهب اسلامي , study excommunication in the islamic religion
364
بررسي تكليف شب در يادگيري مطلوب مقطع ابتدايي
365
بررسي تكميل دافع حشرات پارچه پنبه اي توسط مواد طبيعي
366
بررسي تكميل قليايي الياف اكريليك و بهينه كردن شرايط
367
بررسي تكنوازي هاي تار استاد محمد رضا لطفي در آلبوم همنوازان شيدا يادواره استاد برومند
368
بررسي تكنولو‍‍‍زي تبديل گاز به مايع
369
بررسي تكنولوژي MPLS مزايا و قابليت هاي MPLS پيكربندي MPLS VPN
370
بررسي تكنولوژي RFID
371
بررسي تكنولوژي آزمايشگاه بر تراشه
372
بررسي تكنولوژي آموزشي و تاثير آن در نظام آموزش از راه دور پيام نور در منطقه بوشهر
373
بررسي تكنولوژي ارتباطات ميدان نزديك
374
بررسي تكنولوژي بافندگي ابريشم فيلامنتي
375
بررسي تكنولوژي بتن پودري واكنشي ﴿RPC﴾ و اثر توام ميكرو سيليس و نانو سيليس بر آن
376
بررسي تكنولوژي بستهبندي دارو در جهان و مقايسه با وضعيت موجود در ايران
377
بررسي تكنولوژي بكار رفته در كنترل كشش نخ ها در چله پيچي و ساخت يك مدل جهت كنترل كشش
378
بررسي تكنولوژي بلوتوث و شبيه سازي سيستمي فرستنده آن
379
بررسي تكنولوژي توليد حلوا ارده سنتي و صنعتي
380
بررسي تكنولوژي توليد نخ از الياف پشم ايران در ريسندگي اصطكاكي
381
بررسي تكنولوژي چاپ فلكسوگرافي
382
بررسي تكنولوژي چرخه جذبي ليتم برمايد - آب
383
بررسي تكنولوژي ساخت بدنه ، بال و دم هواپيما
384
بررسي تكنولوژي ساخت بيو سراميك ها و كاربرد آن در ساخت مواد دنداني
385
بررسي تكنولوژي ساخت سنسورهاي پيزو سراميك
386
بررسي تكنولوژي ساخت غشا‌ها و كاربرد آن در صنايع مختلف
387
بررسي تكنولوژي ساخت قطعات فلزي صنايع هوافضا به روش براده برداري با تاكيد خاص بر نرم افزار TEC CCS
388
بررسي تكنولوژي ساخت مكانيزم هاي تخريب و محافظت آثار تاريخي سربي
389
بررسي تكنولوژي شبكه هاي بي سيم واي فاي
390
بررسي تكنولوژي فركانس راديويي فناوري RFID
391
بررسي تكنولوژي مديريت فشار حفاري (MPD) و مطالعه موردي آن در مخازن نفت و گاز
392
بررسي تكنولوژي نمونه سازي سريع و دقت و پايداري ابعادي و روش SLA
393
بررسي تكنولوژي هاي استفاده از گاز كربن دي اكسيد جهت توليد مواد پتروشيميايي
394
بررسي تكنولوژي هاي جديد در استحكام بخشي سازه هاي خشتي (نمونه موردي مرمت و احياء خانه خطيبي سمنان)
395
بررسي تكنولوژي هاي شبكه قدرت هوشمند
396
بررسي تكنيك Aerobraking در ورود ماهواره به مدار سياره
397
بررسي تكنيك EMDR بر روي افراد داراي سوء استفاده جنسي در شهرستان گرگان در سال 1391
398
بررسي تكنيك اسلايد روي سازهاي ايراني
399
بررسي تكنيك اسمبلاژدر پوستر هاي ميشل باتوري
400
بررسي تكنيك اكسيد زدائي از سطح ورقهاي آلياژ آلومينيوم به روش Arc cleaning در جوشكاري مقاومتي نقطه جوش
401
بررسي تكنيك ايربراش
402
بررسي تكنيك ايربراش
403
بررسي تكنيك بافت و نقوش شيشه در مه به منظور احياء آن
404
بررسي تكنيك جديد رنگرزي كالاي پشم/ پلي استري با استفاده از ليپوزوم
405
بررسي تكنيك ساخت سفال هاي دوره نوسنگي و دوره مس سنگي(دوره فرهنگي باكون) تپه رحمت آباد فارس بر اساس مطالعات باستان سنجي
406
بررسي تكنيك فرم دادن انفجاري
407
بررسي تكنيك فرم و نقوش سفال دوره سلجوقي
408
بررسي تكنيك فرمي چند كنشي در كارگرداني تئاتر براساس پلي فوني در موسيقي
409
بررسي تكنيك فرمي چندكنشي در كارگرداني تئاتر براساس پلي فوني در موسيقي
410
بررسي تكنيك كولاژ درگرافيك
411
بررسي تكنيك متامورف در آثار ريموند كرومه با تأكيد بر تمهيدات خطي
412
بررسي تكنيك نقاشيهاي جمال الدين بهزاد(طراحي ،رنگ ،قلم گيري،ساخت و ساز)
413
بررسي تكنيك نقاشيهاي ديواري چهلستون و عالي قاپو ( مينياتورهاي بزرگ )
414
بررسي تكنيك نقاشيهاي ديواري چهلستون وعالي قاپو ( مينياتورهاي بزرگ )
415
بررسي تكنيك نقاشيهاي كمال الدين بهزاد(طراحي ،رنگ ،قلم گيري،ساخت و ساز)
416
بررسي تكنيك ها و مفاهيم هنر بدن در آثار نمايشي پست مدرن با تمركز بر آثار پينا باوس
417
بررسي تكنيك ها و مفاهيم هنر بدن در آثار نمايشي پست مدرن با تمركز بر آثار پينا باوس
418
بررسي تكنيك هاي آهنگ سازي بارتوك ،در جهت استفاده از امكانات موسيقي ايران ﴿ مطالعه موردي : موسيقي محلي ﴾
419
بررسي تكنيك هاي اجرايي در ضربي نوازي هاي كيهان كلهر
420
بررسي تكنيك هاي استخراج حداكثرتوان سلولهاي خورشيدي
421
بررسي تكنيك هاي بررسي مدل
422
بررسي تكنيك هاي بنيادي اجرايي رديف دوره ي عالي شهنازي : طراحي تمرين هايي جهت افزايش مهارت اجرايي رديف دوره ي عالي شهنازي
423
بررسي تكنيك هاي پيش از چاپ، چاپ و پس از چاپ، چاپ روتوگراوور
424
بررسي تكنيك هاي تزئين روي فراورده هاي سراميكي ايران درحال حاضر
425
بررسي تكنيك هاي جلدسازي و اجراي چند نمونه بر اساس آنها
426
بررسي تكنيك هاي چاپ دستي در تبليغات
427
بررسي تكنيك هاي دست راست و تاثير آن در توليد صداي گيتار كلاسيك
428
بررسي تكنيك هاي عارضه يابي سيستم هاي لجستيكي
429
بررسي تكنيك هاي عامل گرا در مهندسي نرم افزار
430
بررسي تكنيك هاي فشرده سازي صوت و ساخت كارت صوتي
431
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته پيانو توسط برخي ار آهنگسازان نيمه دوم قرن بيستم
432
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته ترمپت از ( 2000 - 1900 )
433
بررسي تكنيك هاي گسترش يافته ويولن در منتخبي از آثار لوچيانو بريو و گئورگي ليگتي
434
بررسي تكنيك هاي مديريت ريسك و پياده سازي FMEA در شركت ميهن تك
435
بررسي تكنيك هاي معاصر ساز فاگوت ( مطالعه موردي مولتي فونيك ها )
436
بررسي تكنيك هاي موثر در كاهش و افزايش سطح مقطع راداري اهداف و كاربرد آن در جنگ الكترونيك
437
بررسي تكنيك هاي نوين ساكسفون در نيمه ي دوم قرن بيستم
438
بررسي تكنيك هاي هنري درعكاسي ديجيتال وارتباط آن در گرافيك
439
بررسي تكنيك هاي هوش تجمعي و ارائه يك روش بهينه براين اساس در سيستم هاي تشخيص نفوذ.
440
بررسي تكنيك و ساخت لعابهاي احيايي ﴿لاستر﴾
441
بررسي تكنيك‌ها و ابزارهاي فرآيند كاوي و به كارگيري آن در تحليل سابقه‌هاي امنيتي سيستم‌ها
442
بررسي تكنيك‌هاي سنتز پليمرها (امولسيوني، سوسپانسيوني، قالب مولكولي و آنيوني در خلاء بالا)
443
بررسي تكنيكها و امكانات اجرائي تار
444
بررسي تكنيكهاي بازيگري در تئاتر و سينما
445
بررسي تكنيكهاي تزئين روي فراورده هاي سراميكي ايران در حال حاضر
446
بررسي تكنيكهاي تصوير برداري درايمپلنتهاي دنداني و ارائه تصاوير راديوگرافي چند بيمار
447
بررسي تكنيكهاي كاهش نيروي بازدارنده در موتور سنكرون خطي مغناطيسي دائم به روش المان محدود
448
بررسي تكنيكهاي مختلف در روش انتشار پرتو ﴿BPM﴾براي محاسبه تحول مدلهاي الكترو مغناطيسي در موجبرهاي نوري
449
بررسي تكنيكهاي نوين پدال گيريساز پيانو و كاربرد آن در راپسودي شماره 2 اپوس 79 يوهان برامس
450
بررسي تكنيكي تصوير سازي به روش كميك استريپ
451
بررسي تكنيكي تصوير سازي به روش كميك استريپ
452
بررسي تكنيكي تصوير سازي در كتاب هاي كودك ونوجوان
453
بررسي تكنيكي تصوير سازي در كتاب هاي كودك ونوجوان
454
بررسي تكوين ميكروگامتوفيت و مگاگامتوفيت درAgeratum houstonianum Mill
455
بررسي تكويني ميكروگامتوفيت و مگاگامتوفيت درprimula vulgaris
456
بررسي تكيه گاههاي مخازن استوانه اي قائم
457
بررسي تلاش نقاشان معاصر ايران براي پيوند با گذشته تصويري خويش
458
بررسي تلاش هاي محدثان مكتب قم وبغداد درقرن سوم ونقد و بررسي كتاب مدرسه قم وبغداد آندره نيومن
459
بررسي تلثير طول و زاويه سطح شيبدار بر ريز ساختار چدن نشكن
460
بررسي تلرانس ابعادي در ساخت زير دريايي
461
بررسي تلرانس ابعادي در ساخت زيردريايي
462
بررسي تلفات در انواع تارهاي نوري و روشهاي بهينه سازي تلفات
463
بررسي تلفيق آب شور و شيرين در آبياري گياهان زيتون و زرشك
464
بررسي تلفيق آجر و كاشي در تزئين ابنيه اسلامي ايران
465
بررسي تلفيق آجر و كاشي در تزئين ابنيه اسلامي ايران
466
بررسي تلفيق شعر و موسيقي در رديف دستگاهي موسيقي ايراني ، و بررسي ساختار وزني گوشه هاي مشترك بين رديف هاي سازي و آوازي در دستگاه شور از منظر نفوذ بحور و زحافات شعر پارسي
467
بررسي تلفيق شعر و موسيقي در رديف دستگاهي موسيقي ايراني و بررسي ساختار وزني گوشه هاي مشترك بين رديف هاي سازي و آوازي در دستگاه شور از منظر نفوذ بحور و زحافات شعر پارسي
468
بررسي تلفيق شيوه هاي تراش و نقاشي روي شيشه
469
بررسي تلفيق هوش موسيقيايي و كلامي (در آموزش زبان فارسي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان بابل )
470
بررسي تلميح در اشعار شعراي معاصر (محمدحسين شهريار، علي موسوي گرمارودي، محمدعلي معلم دامغاني، قيصر امين پور)
471
بررسي تلميح در ديوان سهراب سپهري فريدون مشيري و سياوش كسرايي
472
بررسي تلميح و تمثيل در قصايد عرفي شيرازي
473
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
474
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
475
بررسي تلميحات در اشعار اوحدي مراغه اي
476
بررسي تلميحات و اشارات در پنجاه قصيده از ديوان اشعار رشيدالدين وطواط (قصيده 1تا50)
477
بررسي تلميحات و تمثيلات در اسكندرنامه ي نظامي
478
بررسي تلميحات، تمثيلات و اعلام در ديوان ميرزاحبيب خراساني
479
بررسي تلميحات، تمثيلات و اعلام در ديوان ميرزاحبيب خراساني
480
بررسي تلويزيون و تاثيرات آن بر زندگي فردي واجتماعي
481
بررسي تم غربت در سينما با نگاهي به فيلم پاريس تگزاس
482
بررسي تمام موارد راديكال كراتوتومي انجام شده در بيمارستان دكتر مجيبيان يزد از فروردين 1373 لغايت شهريور ماه 1375
483
بررسي تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي كندروسيت در داربست نانو كامپوزيتي برپايه ابريشم حاوي نانو ذرات كيتوسان
484
بررسي تمايز سلول‌هاي بنيادي به سلول‌هاي استخواني در داربست‌هاي كلسيم سولفاتي ساخته شده به روش چاپگر سه بعدي
485
بررسي تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيم به سلولهاي كندروسيت با استفاده از تركيب بار فشارهيدروستاتيك و برشي
486
بررسي تمايز سلولهاي بنيادي مشتق از بافت چربي به سلول هاي كندروسيتي در داربست پلي لاكتيك گيلوليك اسيد
487
بررسي تمايزات نسلي باورهاي نقش هاي جنسيتي و ارتباط آن با سازگاري، انتظارات و تعارض زناشويي در زنان شهر كاشان
488
بررسي تمايل به پرداخت بازديد كنندگان جاذبه هاي گردشگري (مطالعه موردي : غار عليصدر همدان)
489
بررسي تمايل به پرداخت براي منطقه تاريخي اشكفت سلمان شهرستان ايذه
490
بررسي تمايل به پرداخت مصرف كنندگان براي گوشت مرغ بدون آنتي بيوتيك در مشهد
491
بررسي تمايل به تجويز داروهاي سيستميك در بيماران پسوريازيس توسط متخصصين پوست در سال 1396
492
بررسي تمايل به ترك خدمت نخبگان و عوامل موثر بر آن در يكي از شركت هاي دانش بنيان شيراز
493
بررسي تمايل به ترك شغل و عوامل مرتبط در پرستاران تازه كار شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 97-96
494
بررسي تمايل پزشكان شهر يزد به تجويز داروهاي گياهي در طول يك سال
495
بررسي تمايل دانش آموزان پسر پايه اول مقطع متوسطه ناحيه يك يزد نسبت به ادامه تحصيل در شاخه كارودانش
496
بررسي تمايل كارمندان به دور كاري دراداره آموزش وپرورش شهرستان برخوار
497
بررسي تمايل كشاورزان به توليد محصولات ارگانيك مطالعه موردي محصول گوجه فرنگي استان البرز
498
بررسي تمايلات خريداران ايراني به خريداري پوشاك از طراحان و توليد كنندگان انبوه
499
بررسي تمايلات فرهنگي دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
500
بررسي تمبرهاي نوروز و كريسمس
501
بررسي تمثيلات و حكايات در آثار منثور مولانا ، بهاءولد شمس تبريزي ، محقق ترمذي و سلطان ولد
502
بررسي تمركز تنش اطراف سوراخ هاي بال هواپيما به روش تقريبي و مقايسه با نتايج روش المان محدود
503
بررسي تمركز تنش به علت ناهمترازي در جوش لب به لب سازه هاي ورقي و لوله اي
504
بررسي تمركز تنش در تك لايه ايزوتروپ و تك لايه مركب اورتوتروپ با حفره هاي مدور ،مربعي و بيضي
505
بررسي تمركز تنش در صفحات تحت كشش دوطرفه با حضور و عدم حضور در پوش
506
بررسي تمركز تنش در كامپوزيتها در اثر CUT OUT
507
بررسي تمركز تنش در لبه هاي آزاد اتصالات چسبي
508
بررسي تمركز تنش در مواد اورتوتروپيك
509
بررسي تمركز تنش در مواد اورتوتروپيك
510
بررسي تمركز تنش هندسي در جامدات
511
بررسي تمركز تنش هندسي در جوش هاي مقاومتي توسط fEM تحت بارهاي تركيبي
512
بررسي تمرين هاي تايپوگرافي با رويكرد پوسترهاي تايپوگرافي ايراني
513
بررسي تمكين زوجين از نگاه فقه و حقوق اسلامي
514
بررسي تمندي زناشويي در زنان معلم وخانه دار شاهرودسبك هاي مقابله با استرس با رضاي
515
بررسي تمهيد" DEUS EX MAChina" يا "خداي ماشيني" در درام
516
بررسي تميزي جرايم امنيتي و سياسي در حقوق ايران
517
بررسي تن و تجسد در ناشي فيگوراتيو معاصر ﴿با محوريت آثار فرانسيس بيكن، لوسين فرويد و جني ساويل، با تاكيد بر روش و آراي، ميشل فوكو﴾
518
بررسي تناسب استراتژيك بين استراتژي و نوآًوري و استراتژي كسب و كار در ارائه عملكرد كسب و كار در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
519
بررسي تناسب زمان اختصاص يافته به كتاب رياضي ششم دبستان با عناصر محتوا روش تدريس و ارزشيابي از منظر شركاي برنامه درسي آموزگاران و فراگيران سال ششم ابتدايي منطقه تبادكان مشهد در سال تحصيلي 1398 - 1397
520
بررسي تناسب سبكهاي مديريتي و دوره عمر سازمان ﴿مطالعه موردي: شركتهاي تابعه سازمان تأمين اجتماعي ايران﴾
521
بررسي تناسب شغلي لكوموتيورانان راه آهن يزد در سال 1390
522
بررسي تناسب شغلي لكوموتيورانان راه آهن يزد در سال 1390
523
بررسي تناسب محتوا با اهداف درسي دين و زندگي (1) از ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستانهاي شهر قزوين در سال تحصيلي 83-82
524
بررسي تناسب محتواي كتابهاي عربي عمومي دبيرستان با معيارهاي انتخاب محتوا در برنامه درسي از ديدگاه دبيران و دانش آموزان شهرستان سبزوار
525
بررسي تناسب مفاهيم كتاب تعليمات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي با تواناييهاي ذهني دانش آموزان دختر منطقه 16 تهران
526
بررسي تناسب نوع شغل و رشته تحصيلي در عملكرد كاركنان اداره مخابرات استان گلستان
527
بررسي تناسب نوع شغل و رشته تحصيلي كاركنان در اداره منابع طبيعي شهرستان گنبد كاووس
528
بررسي تناسبات طلايي در نقوش به كار رفته در تزئينات معماري حسينيه اميني هاي قزوين به منظور طراحي و ساخت وسايل چوبي معاصر
529
بررسي تناسخ از منظر فلسفه اسلامي
530
بررسي تناقضات آراي ابن تيميّه در توحيد و شرك
531
بررسي تناوب مفعولي در زبان فارسي در چارچوب دستور نقش و ارجاع
532
بررسي تنباكو در ضد بيد كردن كالاي پشمي
533
بررسي تنبيه و تشويق در امر آموزش و تربيت افراد از منظر فقه و حقوق اسلامي
534
بررسي تنديس هاي ايران (پيش از اسلام )
535
بررسي تنش ـ تغيير شكل روسازي بتني فرودگاه ها؛ رفتار غير خطي خاك تحت بارگذاري استاتيكي و ديناميكي هواپيما
536
بررسي تنش آبي و بر هم كنش آن با آسكوربات بر برخي واكنش هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه كتان )linum usitatissimum L.(
537
بررسي تنش اخلاقي و عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان 98
538
بررسي تنش اكسيداتيو ناشي از استرس آلودگي كادميوم و ارتباط آن با صفات فيزيولوژيك بر روي دو گونه اهلي و وحشي گلرنگ
539
بررسي تنش برشي اعمالي در ديواره رگهاي پيوندي
540
بررسي تنش بين سطحي نانوكامپوزيت هيبريدي پلي اتيلن/ پلي آميد6 در حضور نانورس به روش قطره معلق
541
بررسي تنش پس ماند ايجاد شده در طي فرآيند كربن دهي در چرخدنده ساده
542
بررسي تنش پسماند حاصل از جوشكاري توسط نرم افزار ANSYS
543
بررسي تنش پسماند در جوشكاري محيطي دو لوله به يكديگر و تاثير ضخامت و انرژي جوش بر آن
544
بررسي تنش پسماند در فرايند خان‎كشي
545
بررسي تنش پسماند در قطعه ريخته گري شده به روش عددي و تجربي
546
بررسي تنش پسماند و تغيير فاز در ماشين كاري تخليه الكتريكي (EDM) با حضور نانو پودر اكسيد روي
547
بررسي تنش پسمانه با روش ادي كارنت
548
بررسي تنش تركيب ترينيتروتولوئن TNT برروي گياه نخود
549
بررسي تنش حرارتي در تير با نرم افزار ASAQUS
550
بررسي تنش خشكي بر خصوصيات زراعي و عملكرد ارقام سويا
551
بررسي تنش خشكي بر رشد، نمو و برخي واكنش هاي بيوشيميايي دو گونه كدو )Cucurbita(
552
بررسي تنش خشكي و شوري بر جوانه زني دو گونه سالسولا در منطقه طبس
553
بررسي تنش در اتصالات چسبي دو لايه ارتوتروب
554
بررسي تنش در پست دندان سانترال بالا با توجه به ميزان سنج باقي مانده
555
بررسي تنش در سر سيلندربا ANSYS
556
بررسي تنش در صفحات دايره اي فلزي غيرهمجنس تحت بارديناميكي
557
بررسي تنش در كامپوزيت هاي پليمري با استفاده از روش غيرمخرب اولتراسونيك
558
بررسي تنش در ناچ هاي تيز حاصل از اتصال دو ماده متفاوت به كمك روش هاي فتو الاستيسيته و اجزاء محدود
559
بررسي تنش شكست در ميله با جنس ماكاروني
560
بررسي تنش هاي الاستيك اطراف ترك به روش فتو الاستيسيته
561
بررسي تنش هاي تماسي در يك كامپوزيت حاوي سيم هاي حافظه دار
562
بررسي تنش هاي حرارتي ايجاد شده در استوانه هاي چند لايه ي كامپوزيتي و كاربرد آنها در مخازن CNG
563
بررسي تنش هاي حرارتي در استوانه و ديسك به روش تحليلي و در اجسام سه بعدي (صفحه ، استوانه ، زانوئي ) به روش .E .F
564
بررسي تنش هاي حرارتي در بتن حجيم
565
بررسي تنش هاي حرارتي در تيرهاي ساخته شده از مواد مدرج تابعي به كمك روش المان محدود
566
بررسي تنش هاي حرارتي در لايه اي از جنس FGM با استفاده از X-FEM
567
بررسي تنش هاي حرارتي و مكانيكي در سيلندر ساخته شده از ماده هدفمند
568
بررسي تنش هاي زير سطحي در چرخ دنده ساده به كمك روش مستقيم بار
569
بررسي تنش هاي مكانيكي ناشي از عمليات وصل مجدد بر واحدهاي ژنراتور نيروگاه سد كارون
570
بررسي تنش هاي موجود در اطراف ناچ V شكل تركدار به روش فتو الاستيسيته
571
بررسي تنش وكرنش صفحه اي به روش اجزاي محدود
572
بررسي تنش‌هاي پسماند جوشي با كمك امواج آلتراسونيك LCR در فولاد زنگ نزن آستنيتي
573
بررسي تنش‌هاي پسماند ناشي از عمليات حرارتي و اثرات آن روي عمر خستگي چرخ‌ها در فرآيند ترمزگيري
574
بررسي تنش¬هاي ناشي از بارگذاري مكانيكي و گراديان حرارتي بر روي كره¬هاي توخالي جدار ضخيم از جنس پليمرهاي ويسكوالاستيك
575
بررسي تنش¬هاي ناشي از بارگذاري مكانيكي و گراديان حرارتي بر روي كره¬هاي توخالي جدار ضخيم از جنس پليمرهاي ويسكوالاستيك
576
بررسي تنشهاي پسماند در پوشش هاي نازك و ضخيم فلزي
577
بررسي تنشهاي پسماند در جوش محوري مخازن تحت فشار آلومينيومي و ارائه يك رابطه براساس پارامترهاي هندسي
578
بررسي تنشهاي تماسي و سايش در مكانيزمها
579
بررسي تنظيمات و سرعت ها در ماشين كارد و تاثير آن در كيفيت محصول توليدي
580
بررسي تنگناها و مشكلات دانش آموزان در انتخاب رشته تحصيلي شهر راميان
581
بررسي تنگناها و موانع موجود در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري در بانكداري بدون ربا و چگونگي ايجاد وحدت رويه در نظام بانكي
582
بررسي تنگناهاي طبيعي توسعه فيزيكي شهر جوانرود با تاكيد بر عوارض ژوژئومورفولوژي با استفاده از مدل AHP
583
بررسي تنگناهاي طبيعي توسعه فيزيكي شهرپاوه با استفاده ازDEM باتكيه برعوارض ژئومورفولوژي
584
بررسي تنگناهاي مديريتي پروژه هاي عمراني استان خراسان در رابطه با تطويل و بالا بردن هزينه
585
بررسي تنگناهاي موجود در سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي استان سمنان
586
بررسي تنگي مه آ در ختنه شدگان زير 5 سال بر حسب سن و روش ختنه
587
بررسي تنوع آگرومورفولوژيكي ارقام زودرس پنبه آپلند تحت شرايط اقليم ورامين
588
بررسي تنوع آللي زير واحدهاي گلوتينين با وزن مولكولي بالا و خصوصيات كيفي گندم نان
589
بررسي تنوع ؤنتيكي در ژنوتيپهاي مختلف ذرت شيرين به طريق روشهاي آماري چند متغيره
590
بررسي تنوع اكوتي÷ي وشيميوتي÷ي گل راعي ديهيمي دراستان هاي چهارمحال وبختياري واصفهان
591
بررسي تنوع اكوتيپي گونه هاي بيش تجمع دهنده نيكل در جنس L. Alyssum با استفاده از ماركر مولكوليIRAP
592
بررسي تنوع اكوتيپي و شيميوتيپي گل راعي ديهيمي ( HYPERICUM SCABRUM L. ) در استان چهار محال و بختياري و اصفهان
593
بررسي تنوع اكوتيپي وشيميوتيپي اويشن دنايي دراستان اصفهان وچهارمحال
594
بررسي تنوع اكوتيپي وشيميوتيپيگل راعي ديهيمي در استان هاي جهارمحال بختياري واصفهان
595
بررسي تنوع باكتريوفاژهاي كد كننده انتروتوكسين ها در ميان جدايه هاي استافيلوكوكوس....
596
بررسي تنوع بين و درون گونه اي جنس آويشن (.Thymus spp) با استفاده از نشانگرهاي SRAP و SCoT
597
بررسي تنوع پروتئيني گياه ناخنك (Astragalus hamosus) در مناطقي از ايران با استفاده از روش SDS-PAGE
598
بررسي تنوع پروتئيني گياه ناخنك ... در مناطقي از ايران با استفاده از روش ...
599
بررسي تنوع جمعيت هاي Sinorhizobium meliotiمناطق غربي ايران در همزيستي با توده هاي بومي يونجه
600
بررسي تنوع جنسيتي جمعيت هاي مختلف جلبك قرمز با استفاده از ماركر مولكولي در سواحل خليج فارس و درياي عمان
601
بررسي تنوع خصوصيات دانه و بيولوژي توليد مثلي در اكوتيپ هاي سه گانه آويشن دنايي و ولگاروكارمانيكوس
602
بررسي تنوع خصوصيات دانه وبيولو‍ي توليدمثلي دراكوتيپ هايسه گانه آويشن دنايي،ولگاروكارمانيكوس
603
بررسي تنوع خصوصيات مورفولوژيك ، فنولوژيك و الگوهاي الكتروفورتيك پروتئين دانه ماش
604
بررسي تنوع در اقوام وپيروان اديان مختلف در ايران
605
بررسي تنوع درون رقمي پسته (ارقام اكبري و احمدآقايي) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي
606
بررسي تنوع درون گونه اي Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهاي فنتيكي و ماركر مولكولي ITS در استان اصفهان
607
بررسي تنوع درون گونه اي Fusarium solani جدا شده از سيب زميني با استفاده از ژن هاي SIX1 و SIX7 در استان اصفهان
608
بررسي تنوع درون گونه اي Hordeum murinum در ايران (تاكسونومي، سيتولوژي، مولكولي)
609
بررسي تنوع درون گونه اي گياه ... با استفاده از روش دي اس اس در استان همدان
610
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس Echinochloa P. Beauv استان اصفهان بر اساس شاخص هاي مورفولوژيكي، اكولوژيكي و نشانگر RAPD
611
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس Typhal در رودخانه زاينده رود بر اساس شاخصه هاي اكولوژيكي، ريخت شناسي و نشانگر مولكولي RAPD
612
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس پوتاموژتون Potamogeton L در رودخانه زاينده رود بر اساس شاخصه هاي اكولوژيكي، ريخت شناختي و نشانگر مولكولي RAPD
613
بررسي تنوع ذوقي موسيقايي در نمونه هايي از طبقات اجتماعي ايران
614
بررسي تنوع ريختي در جمعيت هاي جنس Gammarus در شمال استان ايلام
615
بررسي تنوع زيستگاهي و ژنتيكي حشره مولد گزانگبين (Cyamophila astragalicola; Gegechkori 1977)
616
بررسي تنوع زيستي علف هاي هرز باغات گردو (Juglans regia) ، انگور (Vitis vinifera) و انار (Punica granatum) در شهرستان پاوه
617
بررسي تنوع زيستي ميكروبي سه نوع خمير ترش بومي منطقه اصفهان
618
بررسي تنوع ژنتيكي آلوي ژاپني با استفاده از نشانگرهاي اس اس آر
619
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي مولكولي پيوسته با ژن هاي مقاومت به خشكي
620
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام داخلي و خارجي و هيبريدهاي F1 گندم
621
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام گندم نان بر اساس صفات مورفوفيزيولوژيك وكيفيت دانه درشرايط ديم وفارياب
622
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام مختلف داوودي از نظر صفات مورفولوژيك، كل تركيبات فنوليك و فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط عادي و تنش شوري
623
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و توده هاي بومي برنج در اصفهان
624
بررسي تنوع ژنتيكي از لحاظ محتواي كلروفيل و آنتي اكسيدان در 20 ژنوتيپ گلرنگ
625
بررسي تنوع ‍ژنتيكي ازلحاظ محتواي كلروفيل وانتي اكسيدان در20ژنوتيپ گلرنگ
626
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي ايراني گياه هالوفيت Aeluropus littoralis به روش RAPD-PCR
627
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي ايراني گياه هالوفيت...به روش...
628
بررسي تنوع ژنتيكي الاين هاي اميد بخش جو ديم دو رديفه و شش رديفه با استفاده از نشانگر مولكولي SSR
629
بررسي تنوع ژنتيكي انار بااستفاده از نشانگر ريز ماهواره
630
بررسي تنوع ژنتيكي انارهاي غرب ايران يااستفاده ازنشانگرهاي مولكولي
631
بررسي تنوع ژنتيكي ايزوله هاي قارچ خوراكي دكمه ايسفيد با استفاده از تكنيكCDNA-AFLP
632
بررسي تنوع ژنتيكي بابونه آلماني ﴿Matricaria chamomilla﴾ با استفاده از نشانگرهاي ISSR و مورفولوژيك
633
بررسي تنوع ژنتيكي باكتريهاي گرم منفي شايع جداشده از نمونه هاي محيطي بيمارستان هاي شهر قم به روش...
634
بررسي تنوع ژنتيكي بخشي ار ژرم پلاسم بزرگ از نظر صفات مورفولوژيك فنولوژيك عملكرد و اجزا عملكرد
635
بررسي تنوع ژنتيكي برازمبل (.Perovskia abrotanoides Karel) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ومورفولوژيك
636
بررسي تنوع ژنتيكي براي پروتئين هاي ذخيره اي دانه در گونه هاي آرينويس حامل ژنوم يو ايران
637
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ارقام گوجه فرنگي در برابر گل جاليز
638
بررسي تنوع ژنتيكي برخي از ارقام و ژنوتيپهاي آلو اروپايي ( Prunus domestica ) با استفاده از نشانگر SSR
639
بررسي تنوع ژنتيكي برخي از پايه هاي پاكوتاه گزينش شده محلب )Prunus mahaleb L.( با استفاده از نشانگر ملكولي RAPD
640
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ ها و ارقام بومي گوجه (Prunus cerasifera) با استفاده از نشانگر SSR
641
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ ها و ارقام بومي گوجه (Prunus cerasifera) با استفاده از نشانگر SSR
642
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ‌هاي انار (Punica granatum L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و بيوشيميايي
643
بررسي تنوع ژنتيكي بعضي گونه هاي خانواده ي Myrmele ontidaeجمع اوري شده ازنقاط مختلف استانهاي فارس وكرمانشاه بااستفاده ازنشانگرمولكوليRAPD
644
بررسي تنوع ژنتيكي به روش ماركرهاي ميكروستلايت در گونه هاي كانديداگلابراتا جداشده از بالين
645
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون برخي گونه هاي Carthamus و امكان تلاقي پذيري دو خويشاوند وحشي با گلرنگ زراعي
646
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون جمعيت در ارقام، لاين ها و توده هاي گلرنگ با استفاده از نشانگرهاي مولكولي EST-SSR
647
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون جمعيت هاي لاله واژگون )Fritillaria imperialis L.( منطقه زاگرس با استفاده از نشانگر مولكولي AFLP
648
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون چند گونه درمنه Artemisia با استفاده از نشانگر RAPD و تاثير شوري بر ويژگي هاي جوانه زني آن
649
بررسي تنوع ژنتيكي پايه هاي جنس پرونوس با استفاده از نشانگرهاي اس اس آر
650
بررسي تنوع ژنتيكي پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) با استفاده از ژن سيتوكروم اكسيداز يك
651
بررسي تنوع ژنتيكي تريتيكاله با استفاده از صفات زراعي و نشانگرهاي نيمه تصادفي
652
بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ژنوتيپ هاي نر وماده پسته با استفاده از نشانگر
653
بررسي تنوع ژنتيكي تمشك خزري ﴿.Rubus hyrcanus Juz ﴾ با استفاده از نشانگرهاي ISSR و مورفولوژيك در ايران
654
بررسي تنوع ژنتيكي توتون هاي شرقي ايران با استفاده از نشانگر SSR
655
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي ايراني آويشن دنايي ﴿Thymus daenensis﴾، با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
656
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي فلفل با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي ، سيتوژنيكي
657
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي نخود ايران با استفاده از نشانگر RAPD
658
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي و وحشي اسفرزه با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD و ISJ
659
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي نخود زراعي (Cicer Arietinum) در ايران با استفاده از صفات زراعي )فيزيولوژيك ،مورفولوژيك و فنولوژيك (و نشانگرهاي مولكولي
660
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي ... با نشانگر مولكولي ...در استان گيلان
661
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي Bipolarisoryzae با استفاده از نشانگر ISSR
662
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي وحشي قارچ دكمه اي Agaricus bisporus از برخي مناطق ايران با استفاده از نشانگر مولكولي rep-PCR
663
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي وحشي قارچ دكمه اي Agaricusbbisporus از برخي مناطق ايران با استفاده از نشانگر مولكولي rep- PCR
664
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت گوزن زرد ايراني ﴿Dama mesopotamica﴾ با استفاده از توالي يابي ناحيه D- loop دي.ان.اي ميتوكندري
665
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي آگروپاييرون (Agropyron sp.) با استفاده از نشانگرهاي ملكولي DNA و روشهاي بيو شيميايي
666
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي بلوط ايراني در جنگل هاي كاكاشرف استان لرستان بر اساس نشانگر آي اس اس آر
667
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف گل راعي Hypericum perforatum L بوسيله نشانگرهاي مولكولي AFLP
668
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف گل راعي به وسيله نشانگرهاي مولكولي آ اف ال پي
669
بررسي تنوع ژنتيكي جنس استبرق Calotropis (Apocynaceae) در ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
670
بررسي تنوع ژنتيكي جو با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباط براي صفات وابسته به تحمل به تنش خشكي
671
بررسي تنوع ژنتيكي خزانه وراثتي گندم ديپلوئيد ايران با استفاده از صفات ريخت‌شناختي و برخي ژن‌هاي هسته‌اي
672
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات زراعي در توده هاي بومي گلرنگ و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
673
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات زراعي در ژنوتيپ هاي داخلي و خارجي گلرنگ زراعي ﴿.Carthamus tinctorius L﴾
674
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات مورفولوژيك و بذري گونه هاي مختلف اسپرس (.Onobrychis ssp ) در شرايط عادي و تنش آبي
675
بررسي تنوع ژنتيكي در ارقام زراعي يولاف (.Avena sariva L)
676
بررسي تنوع ژنتيكي در برخي از توده هاي آويشن
677
بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي ايراني بو مادران ﴿Achillea millefolium﴾، با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
678
بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي برنج هاشمي بااستفاده از نشانگرهاي مولكولي ريزماهواره )SSR(
679
بررسي تنوع ژنتيكي در خزانه ژني عدس با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD و صفات مورفولوژيك در منطقه بردسير
680
بررسي تنوع ژنتيكي در رژم پلاسم زيره سبز ﴿Cuminum cyminum﴾ ايران در شرايط عادي و كمبود آب
681
بررسي تنوع ژنتيكي در ژرم صپلاسم برنج با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ريزماهواره
682
بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ با استفاده از صفات مورفولوژيك و نشانگر مولكولي RAPD
683
بررسي تنوع ژنتيكي در شبدر با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيك و مولكولي
684
بررسي تنوع ژنتيكي در صفات مورفولوژيك ژنوتيپ‌هاي گياه بزرك (.Linum usitatissimum L)
685
بررسي تنوع ژنتيكي در گندم و گونه هاي خويشاوند با استفاده از صفات مورفولوژيك ونشانگر مولكولي AFLP
686
بررسي تنوع ژنتيكي در لاين هاي موتانت گزينش شده براي مقاومت به ريزش دانه در كلزا، با استفاده از نشانگرهاي مرفولوژيكي و ملكولي
687
بررسي تنوع ژنتيكي درون گونه اي گياه آنغوزه (Ferula assa-foetida) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SRAP و SCoT و ميزان محتواي فنولي كل
688
بررسي تنوع ژنتيكي درون گونه اي گياه جاشير(Prangos ferulacea (L.) Lindl) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SRAP و SCoT و ميزان محتواي فنول كل
689
بررسي تنوع ژنتيكي درون و بين گونه اي در توده هاي ايراني نعناع با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
690
بررسي تنوع ژنتيكي ريزوبيوم هاي بومي همزيست با شبدر در ايران
691
بررسي تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم گندم تريتيكوم بوئيتيكوم با استفاده از نشانگر ISSR
692
بررسي تنوع ژنتيكي ژن CHRNA3 و ارتباط آن با افزايش ريسك ابتلا به سرطان ريه در بيماران ايراني
693
بررسي تنوع ژنتيكي ژن SERPINA5 و ارتباط آن با افزايش ريسك ابتلا به سرطان پاپيلاري تيروئيد در بيماران ايراني
694
بررسي تنوع ژنتيكي ژن هاي TERT و CLPTM1L و ارتباط آن ها با افزايش ريسك ابتلا به سرطان ريه در بيماران ايراني
695
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيب هاي گندم دو روم با استفاده از صفات زراعي و نشانگرهاي نيمه تصادفي
696
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي آگروپايرون (Agropyron elongatum) بر اساس نشانگرهاي مورفولوژيكي ،سيتوژنتيكي و بيوشيميايي و شاخص هاي شيميايي
697
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي بومي غالب پياز كشور با استفاده از نشانگر. RAPD
698
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي زيتون ايراني در استان كرمانشاه با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
699
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي كلزا با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
700
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي كنجد ايراني با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SSR & iSSR
701
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گل محمدي بومي استان كرمان با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
702
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم (Triticum aestivum vulgare) با استفاده از صفات زراعي ، مورفولوژيك ونشانگرهاي مولكولي
703
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گوجه فرنگي با استفاده از SCoT نشانگر
704
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مختلف گندم دوروم با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و صفات زراعي (مورفولوژيك ، فيزيولوژيك و فنولوژيك )
705
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي آگروپايرون با استفاده از روشهاي ژنتيكي سيتوژنتيكي و تجزيه تركيبات شيميائي
706
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي اسپرس زراعي (Onobrychis sativa) با استفاده از ماركرهاي مورفولوژيكي ، سيتوژنتيكي ، شيميايي و بيوشيميايي
707
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي برنج متحمل به گرما موجود در خوزستان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
708
بررسي تنوع ژنتيكي سه گونه ازآگروپايرون ،A. cristatum ، A. pectinoformو A. Desrtorum بر اساس ماركرهاي پروتئين هاي كل و مورفولوژي.
709
بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي در توده ها ي بومي منجمد و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
710
بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي مختلف لاين هاي گلرنگ در شرايط اصفهان
711
بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي و كيفي توده هاي مختلف و تاثير جهش زايي اتيل متان سولونات (EMS) بر اسپرس
712
بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي و وراثت پذيري اجزاي عملكرد در يك توده بومي بزرك
713
بررسي تنوع ژنتيكي صفات كيفيت دانه در ژنوتيپ هاي بزرك (.Linum usitatissimum L)
714
بررسي تنوع ژنتيكي صفات مورفولوژيك در اكوتيپ هاي ماريتيغال﴿.Silybum marianum L﴾ در شرايط عادي و تنش خشكي
715
بررسي تنوع ژنتيكي كرفس كوهي با استفاده از خصوصيات كروموزومي و صفات جوانه زني بذر
716
بررسي تنوع ژنتيكي گلابي غرب ايران با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي وDNA
717
بررسي تنوع ژنتيكي گلابي هاي غرب ايران با استفاده از نشانگر AFLP
718
بررسي تنوع ژنتيكي گندم دوروم با استفاده از صفات مورفولوژيك ، فيزيولوژيك ، شاخصهاي مقاومت به خشكي و بررسي فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان در شرايط تنش خشكي
719
بررسي تنوع ژنتيكي گونه Bromus danthoniae با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
720
بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي آويشن (Thymus spp) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيك و مولكولي
721
بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي واجد ژنوم D جنس Aegilops با استفاده از ژن هاي Acc-1 و Pgk-1
722
بررسي تنوع ژنتيكي گياه بومادران ازلحاظ محتواي آنتي اكسيدان،كلروفيلوكاروتنوئيد
723
بررسي تنوع ژنتيكي گياه دارويي پنج انگشت بر اساس نشانگر مولكولي ISSR
724
بررسي تنوع ژنتيكي گياه دارويي پنج‌انگشت براساس نشانگرمولكولي ISSR
725
بررسي تنوع ژنتيكي گياه گزنه )URTICA DIOICA(درفلورمازندران بااستفاده ازماركرهاي RAPDو.ISSR
726
بررسي تنوع ژنتيكي گياه گزنه...در فلور مازندران بااستفاده از ماركرهاي...
727
بررسي تنوع ژنتيكي لاله واژگون ( Fritillaria imperialis L.)درمناطق شمالي زاگرس بااستفاده ازمورفولوژي دانه گرده ونشانگرهاي DNA
728
بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي پيشرفته برنج
729
بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي پيشرفته برنج .
730
بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي سويا با استفاده از روش الكتروفورز پروتئين دانه
731
بررسي تنوع ژنتيكي لاينهاي گندم دوروم در منطقه اصفهان و تهيه گندم آمفي پلوئيد
732
بررسي تنوع ژنتيكي ماريتيغال با استفاده از نشانگرهاي مورفولئژيكي و مولكولي
733
بررسي تنوع ژنتيكي مجموعه اي از ژرم پلاسم گلرنگ و تعيين روابط فيلوژني با استفاده از نشانگر iSSR و برخي خصوصيات مورفولوژيك
734
بررسي تنوع ژنتيكي مقاومت به پوسيدگي فوزاريومي در ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي گلرنگ
735
بررسي تنوع ژنتيكي مقاومت به لكه موجي آلترناريا گوجه فرنگي در كلكسيون بانك ژن گياهي ملي ايران
736
بررسي تنوع ژنتيكي موتانت هاي قارچ تريكودرماي جهش يافته ب اشعه گاما با اسفاده از نشانگرهاي مولكولي
737
بررسي تنوع ژنتيكي ميان جمعيت هاي مختلف گونه ي Hordeum marinnm huds. در ايران با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناسي، سيتولوژي و مولكولي
738
بررسي تنوع ژنتيكي نتايج نسل دوم واريته ساختگي در گياه فسكيوي بلند با استفاده از نشانگر EST-SSR
739
بررسي تنوع ژنتيكي نسل هاي F5 و F6 و جمعيت هاي حاصل از انتخابات در تلاقي هاي بين گونه اي گلرنگ اهلي-گلرنگ وحشي
740
بررسي تنوع ژنتيكي هيبريدهاي بين گونه اي جنس پرونوس با استفاده از روش اس اس آر
741
بررسي تنوع ژنتيكي و انجام مايه زني تقاطعي سفيدك هاي پودري ناشي از گونه اي جنس Erysiphe در گياهان يونجه و شبدر در استان اصفهان
742
بررسي تنوع ژنتيكي و انحراف از تفرق در نسل هاي F2 و F6 حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ زراعي و گلرنگ وحشي با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
743
بررسي تنوع ژنتيكي و بيوشيميايي در طي واكشت هاي مكرر كالوس هاي توتون
744
بررسي تنوع ژنتيكي و بيوشيميايي گياه پونه سا گربه اي (Nepeta cataria L.) به منظور شناسايي بهترين شيميوتايپ دارويي
745
بررسي تنوع ژنتيكي و بيوشيميايي گياه پونه سا گربه اي به منظور شناسايي بهترين شيميوتايپ دارويي
746
بررسي تنوع ژنتيكي و تاثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد برخي ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند
747
بررسي تنوع ژنتيكي و تاثير تنش خشكي در گونه هاي جنس براسيكا ﴿Brassica spp﴾
748
بررسي تنوع ژنتيكي و تحمل به شوري در برخي ژنوتيپ هاي ايراني Bromus danthoniae
749
بررسي تنوع ژنتيكي و جغرافيايي نخود در رابطه با اقاليم مختلف ايران
750
بررسي تنوع ژنتيكي و خالص سازي آنزيم پلي گالاكتوروناز در قارچ Fusarium oxysporum
751
بررسي تنوع ژنتيكي و روابط بين و درون گونه اي در جنس براسيكا با استفاده از نشانگر SSR
752
بررسي تنوع ژنتيكي و روابط خويشاوندي برخي گونه هاي شبدر موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
753
بررسي تنوع ژنتيكي و روابط فيلوژنتيكي جمعيت هاي زنبور عسل زير گونه ايراني ...
754
بررسي تنوع ژنتيكي و شاخص هاي انتخاب در لاين هاي اصلاحي حاصل از توده هاي بومي كنجد
755
بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي ارقام هلو در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از نشانگر مولكولي SSR
756
بررسي تنوع ژنتيكي و شيميايي ژرم پلاسم شيرين بيان استان كرمان با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و كروماتوگرافي
757
بررسي تنوع ژنتيكي و غربالگري براي تحمل به تنش خشكي در لاين هاي F3 حاصل از تلاقي بين جو زراعي و جو وحشي اسپانتانئوم
758
بررسي تنوع ژنتيكي و كاريولوژيكي برخي از گونه هاي جنس مليكا )Melica( درايران
759
بررسي تنوع ژنتيكي و كاريولوژيكي برخي گونه هاي جنس Poa در ايران
760
بررسي تنوع ژنتيكي و كاريولوژيكي بعضي از جمعيتهاي جنس اروشيا سراتوئيدز در ايران
761
بررسي تنوع ژنتيكي و محاسبه شاخص هاي انتخاب در ارقام مختلف گندم
762
بررسي تنوع ژنتيكي و مرفولوژيكي ژنوتيپ هاي چغندر قند توسط نشانگرهاي مرفولوژيكي و اس اس آر
763
بررسي تنوع ژنتيكي و مقايسه ژنوتيپ هاي بومي گندم دوروم با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي مولكولي
764
بررسي تنوع ژنتيكي و مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي چغندر قند توسط نشانگرهاي مرفولوژيكي و اس اس آر
765
بررسي تنوع ژنتيكي و موفولوژيك تعدادي از ارقام گندم با سطوح پلوئيدي مختلف تحت شرايط تنش خشكي
766
بررسي تنوع ژنتيكي واريته هاي اروپايي و آمريكايي سيب زميني (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگرهاي SSR
767
بررسي تنوع ژنتيكي واكنش به آب مغناطيسي و كود نيتروژن در گياه زنيان
768
بررسي تنوع ژنتيكي ويروس سپتي سمي هموراژيك(Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV در مزارع پرورش ماهيان قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در ايران
769
بررسي تنوع ژنتيكي ويروس موزاييك خيار (CMV) در سبزيجات برخي از مناطق استان هاي يزد و كرمان
770
بررسي تنوع ژنتيكي ويروس نكروز عفوني مراكز خونساز (IHNV) در مزارع پرورش ماهي قزل‌آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) ايران
771
بررسي تنوع ژنتيكي يولاف با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي
772
بررسي تنوع ژنتيكي، رديابي، انتقال و بيان ژن‌هاي كليدي دخيل در مسير بيوسنتزي آنتوسيانين در ارقام سيب زميني
773
بررسي تنوع ژنتيكي، مقايسه مورفولوژيك و ميزان اسانس توده هاي مورد بومي ايران(.Myrtus communis L) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR و SRAP
774
بررسي تنوع ژنوم H در جنس Hordeum L. در ايران با استفاده از صفات سيتولوژيك و نشانگرهاي مولكولي
775
بررسي تنوع ژنيكي گونه هاي باكتري تجزيه كننده نفت در خاك پالايشگاه هاي نفت
776
بررسي تنوع سرطانهاي تيروئيد در بيماران تيروئيدكتومي شده در استان گيلان طي 14سال (1378-1365)
777
بررسي تنوع سوماكلونال در نسل هاي پنجم و يازدهم و گياه مادري رقم GF هلو و شليل با استفاده از ماركر ISSR
778
بررسي تنوع سوماكلونال در نسل هاي پنجم و يازدهم و گياه مادري رقم GF هلو و شليل با استفاده از ماركر ISSR
779
بررسي تنوع سيتوپلاسمي لاينهاي آلوپلاسم گندم با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره كلروپلاستي
780
بررسي تنوع سيتوژنتيكي جمعيت هاي مختلف گياه گشنيز
781
بررسي تنوع سيتوژنتيكي ومورفولوژيكي اكسشن هاي رازيانه (foeniculum vulgare)
782
بررسي تنوع سيتولوژيكي جنس زعفران در ايران
783
بررسي تنوع سيتو‍نتيكي درجنس هاي Tripleurospermuml.وMatricariaL.،AnthmisL.ازتيره آفتابگردان
784
بررسي تنوع صفات زراعي ،سيتو ژنتيك و فيتوشيميايي در نعناع هاي ايراني
785
بررسي تنوع صفات مورفولوژيك و فيتوشيميايي و رديابي برخي از ژن‌هاي مؤثر در سنتز آنتي اكسيدان ها در برخي از گونه هاي بومي خانواده چتريان (Apiaceae)
786
بررسي تنوع فرهنگي پوشش و اصول قرآني مرتبط با آن
787
بررسي تنوع فيتوشيميايي و آنتي اكسيداني عصاره برگ ارقام و گونه هاي مختلف بادام در استان چهار محال و بختياري
788
بررسي تنوع فيتوشيميايي وانتي اكسيداني عصاره برگ ارقام وگونه هاي مختلف بادام در استان چهار محال
789
بررسي تنوع كاريو تايپي و تحمل شوري در چند گونه جنس مينا
790
بررسي تنوع كاريوتايپي در جمعيت هاي چاودار با استفاده از روش بندينگ c-
791
بررسي تنوع كاريوتيپي وتنوع ژنتيكي اكوتيپ هايي ازآويشن بااستفاده از نشانگرهاي مولكولي
792
بررسي تنوع كنه هاي خاكزي ميان استيگمايان در زمين هايي با كاربرد متفاوت در شهرستان هاي سامان و شهركرد
793
بررسي تنوع گونه اي ،تراكم و وضعيت پراكنش علف هاي هرز در باغ هاي پسته منطقه رفسنجان
794
بررسي تنوع گونه اي Secale cerealel با استفاده از ماركرهاي مولكولي SSR در ايران
795
بررسي تنوع گونه اي جلبك جنس Sarconema Zanardini 1858 (جلبك قرمز) در سواحل جنوب كشور
796
بررسي تنوع گونه اي گياهي منطقه كوهستاني طرغه بوكان - آذربايجان غربي
797
بررسي تنوع گونه اي گياهي منطقه گناباد
798
بررسي تنوع گونه اي گياهي منطقه گناباد
799
بررسي تنوع گونه اي ماهيان حوضه رودخانه سيروان در استان كردستان
800
بررسي تنوع گونه اي و تغييرات آن با كاربرد شاخص هاي مختلف در چهار مكان مرتعي استان اصفهان
801
بررسي تنوع لاين هاي گندم نان تحت شرايط آبياري نرمال وتنش خشكي آخر فصل
802
بررسي تنوع مرفولوژيك جمعيت هاي جغرافيايي پروانه فري در ايران
803
بررسي تنوع مرفولوژيكي 100 رقم انگور در ايران
804
بررسي تنوع مورفولوژيك و كميت و كيفيت روغن گياه نوروزك Salvia Leriifolia
805
بررسي تنوع مورفولوژيك ومولكولي در توده هاي رازيانه﴿Foeniculum vulgare Mill) بومي ايران
806
بررسي تنوع مورفولوژيك، مولكولي، فيتوشيميايي و تأثير تنش خشكي بر متابوليت هاي ثانويه و بيان ژن هاي كليدي مؤثر در بيوسنتز فلاونوئيدها در گياه داوودي (Chrysanthemum morifolium)
807
بررسي تنوع مورفولوژيكي و مولوكولي يك جمعيت از دانهال هاي بنه باغي pistacia eurycarpa *pistacia atlantica desf .subsp .mutica و ارزيابي مقاومت آنها به تنش شوري
808
بررسي تنوع مولكولي جدايه هاي ويروس تريستزاي مركبات
809
بررسي تنوع مولكولي و مورفولوژيك در جوامع اسپرس
810
بررسي تنوع مولكولي و مورفولوژيكي لاين هاي موتانت مقاوم به خشكي برنج با نشانگرهاي همبسته با مقاومت به خشكي
811
بررسي تنوع مولكولي و مورفولوژيكي لاين هاي موتانت مقاوم به خشكي برنج با نشانگرهاي همبسته با مقاومت به خشكي
812
بررسي تنوع ميكروبي محيط اطراف معدن كروميت فرومد در استان سمنان به روش متاژنوميكس
813
بررسي تنوع هاپلوتايي QTLهاي كنترل كننده تحمل به شوري درگندم (Triticum aestivum)
814
بررسي تنوع هاي درون گونه اي وبين گونه اي برخي ازگونه هاي جنس Aspergillus با استفاده ازروش پكتيك زايموگرم
815
بررسي تنوع و تراكم پرندگان در محدوده ي محل انباشت زباله و توليد كود آلي آصفهان
816
بررسي تنوع و روابط ژنتيكي برخي ژنوتيپ‌هاي انتخابي چاي با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژي و ISSR
817
بررسي تنوع و فراواني بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي به مدارس و راههاي كاهش حجم آن از نظر مديران در استان كردستان در سال تحصيلي 84 - 1383
818
بررسي تنوع وراثتي جمعيت‌هاي خودروي گونه Pistacia vera L. در ايران با استفاده از ابزارهاي مولكولي و اسيدهاي چرب
819
بررسي تنوع وراثتي گونه هاي واجد ژنوم H در جنس جو Hordeum با استفاده از ماركرهاي مولكولي
820
بررسي تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس Triticum L. در ايران با استفاده از نشانگر مولكولي REMAP
821
بررسي تنوع‌ ژنتيكي در ژرم پلاسم بزرك مناطق مختلف جغرافيايي از نظر صفات مرفو‌فنولوژيك، عملكرد دانه و اجزا آن
822
بررسي تنوعات آناتوميك سينوس هاي پارانازال در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن در مقايسه با افراد نرمال از تير ماه 90 تا91
823
بررسي تنوعات ژن PNPLA3 در بيماران ايراني مبتلا به كبد چرب غير الكلي
824
بررسي تنوعات ژنتيكي تك نوكلئوتيدي در توپوايزومراز II آلفا و پيشگويي آن در مقاومت دارويي
825
بررسي ته نشيني ذرات بر روي يك صفحه تحت در جريان آرام و در حضور گراديان د ما
826
بررسي ته نشيني ذرات بر روي يك صفحه تخت در جريان تور بولنت و در حضور گراديان دما
827
بررسي تهديدات امنيتي سيستم هاي VOIP و دستيابي به پروتكل بهينه سيستم
828
بررسي تهديدات و چالش هاي امنيت ملي ج.1.1 در قفقاز جنوبي
829
بررسي تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌روي تقاضاي گردشگري در كشورهاي منتخب خاورميانه
830
بررسي تهويه تونل كندوان
831
بررسي تهويه طبيعي در مسكن بومي سيستان به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
832
بررسي تهيه آزمايشگاهي سلولازها و مطالعه تاثيرآن بر روي كالاي پنبه اي
833
بررسي تهيه الياف استات از ضايعات پنبه
834
بررسي تهيه بتاـ نفتل
835
بررسي تهيه بدنه‌هاي نيتريد سيليسيم به روش ريخته‌گري ژلي و ‌سينتر واكنشي
836
بررسي تهيه پيگمان ضد خوردگي با استفاده از سرباره
837
بررسي تهيه پيگمنت فلورست برپايه B Rhodamine
838
بررسي تهيه خميرهاي چاپ پيگمنت سفيد براي چاپ منسوجات
839
بررسي تهيه كربن فعال از زغال سنگهاي ايران
840
بررسي تهيه نانو‌زئوليت از زئوليت طبيعي
841
بررسي تهيه و ساخت شيشه سراميكها
842
بررسيِ تهيه و كاربرد نانو حامل‌هاي دارويي بر پايه نانولوله‌هاي هالوزيتي، به صورت كانژوگه شده به پروتئين‌هاي سنتزي و بيوسنتزي و نانوذرات طلا
843
بررسي تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بيواكتيو سنتز شده به روش سل-ژل
844
بررسي تهيه ي چسب قرنيه بر پايه ي پلي آكريليك اسيد
845
بررسي توابع پايه اي شعاعي براي حل مدل هاي رياضي كسري
846
بررسي توابع درهم بر اساس دنباله هاي آشوبي
847
بررسي توابع زوج سازي و ابر منحني هاي بيضوي
848
بررسي توابع ساختار قطبيدهي هستهاي
849
بررسي توابع ساختار نوكلئون ها
850
بررسي توابع موج استوانه اي و كروي و كاربرد توابع بسل ولژانر در انها
851
بررسي توابع همبند حقيقي
852
بررسي توازن انرژي در آزمايشگاه انتقال حرارت
853
بررسي توازن ديناميكي شاتون
854
بررسي توازن نيروها و گشتاورهاي لرزشي در موتور هاي V شكل توسط نرم افزار ويژوال نسترن
855
بررسي توافق الكترودياگنوزيس، ام آر آي و علائم باليني در تشخيص راديكولوپاتي در بيماران كمردرد ارجاع شده به بخش الكترودياگنوزيس بيمارستان پورسيناي رشت
856
بررسي توافق اندازه گيري ضخامت مركزي قرنيه با ميكروسكوپ اسپكولار غيرتماسي و پاكي متري اولتراسوند
857
بررسي توافق بايت وينگ داخل دهاني ديجيتال و سوپر بايت وينگ در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمالي
858
بررسي توافق بين درصد جابه جايي مهره در اسپونديلوليستزيس تشخيص داده شده در گرافي ساده ي لترال ايستاده ولترال سوپاين و MRI
859
بررسي توافق پريمتري واپتيكال كوهرنس توموگرافي در تشخيص زودرس رتينوپاتي ناشي از هيدروكسي كلروكين
860
بررسي توافق مشاهده گران در تعيين نرمال لندمارك ها در لترال سفالومتري و تصاوير سه بعديCBCT
861
بررسي توالي هاي تكرار ساده در ناحيه 5 ژن cpsH در Streptocococcus agalactiae جداشده از زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر يزد در سال 1391
862
بررسي توان افلانوكسين زدايي در مغز پسته هاي آلوده بومي ايران
863
بررسي توان اكولوژي منطقه 9 شهري مشهد در راستاي بلند مرتبه سازي
864
بررسي توان اكولوژيكي حوزه آبريز واراضي پيرامون تالاب پريشان براي احياي جنگل ها ومراتع بااستفاده از مدل...
865
بررسي توان اكولوژيكي منطقه 9 شهري مشهد در راستاي بلندمرتبه‌سازي
866
بررسي توان الگوهاي التمن و زميسكي براي پيش بيني تداوم فعاليت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
867
بررسي توان بالقوه انگيزشي مشاغل و رابطه آن با تعهد سازماني در كار كنان بيمارستان هاي شهيد صدوقي يزد در سال 93
868
بررسي توان پژوهشي و مسائل تحقيقات در دانشگاه (در بخش فني و مهندسي )
869
بررسي توان ترسيب كربن گونه بنه در باغ شادي هرات
870
بررسي توان ترموالكتريكي P2O5-V2O5-Nio در حالت بي شكل
871
بررسي توان توليد اجزاء پروتئيني مهاركننده آنزيم دي پپتيديل پپتيداز (DPP-IV) توسط لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 از پروتئينهاي آب پنير
872
بررسي توان خروجي مزرعه بادي با روش نظريه تصميم گيري با شكاف اطلاعاتي (IGDT) براي تنظيم عدم قطعيت توان باد
873
بررسي توان رسوبزايي و آستانه توليد رواناب در سازندهاي مختلف زمين شناسي در شدت‌هاي متفاوت بارش با استفاده از شبيه ساز باران (مطالعه موردي : دامنه‌هاي شيركوه يزد)
874
بررسي توان رشد و گياه پالايي دوگونه چمن جهت ايجاد فضاي سبز در خاك آلوده شده به لجن هاي نفتي
875
بررسي توان رقابت هزينه اي صنعت فولاد كشور در نتيجه پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ( مطالعه موردي: شركت ذوب اهن اصفهان )
876
بررسي توان سازگاري كشاورزان گندم كار نسبت به تغييرات اقليمي (مورد مطالعه :شهرستان سرپل ذهاب )
877
بررسي توان طبيعت‌گردي پارك جنگلي سكوتپه با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) و كاربرد تكنيك سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
878
بررسي توان مصرفي كامپيوتر تحت سيستم عامل لينوكس و بررسي تاثير بار شبكه بر توان مصرفي
879
بررسي توان مونتموريلونيت اصلاح شده باTio2 و Mno2 جهت حذف ديازينون از آب
880
بررسي توان هاي اقليمي سواحل جنوبي ايران براي توسعه ورزش هاي ساحلي
881
بررسي توان هاي محيطي در توسعه روستايي استان چهار محال و بختياري ( مطالعه موردي دهستان چغاخور )
882
بررسي توان هيدرو كربوزائي سازند پابده در ميادين لالي و زيلائي
883
بررسي توان و نيازهاي خودمراقبتي سالمندان بازنشسته ي شرق گيلان بر اساس الگوي اورم
884
بررسي توانايي اجزاي جريان وجه نقد عملياتي در پيش بيني سود عملياتي آني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
885
بررسي توانايي انتخاب رنگ دانشجويان دندانپزشكي يزد1383
886
بررسي توانايي انتخاب رنگ در دانشجويان دانشكده ي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
887
بررسي توانايي انتخاب رنگ در دانشجويان دندانپزشكي يزد در سال 1383
888
بررسي توانايي تجزيه تيرامين در پنير به وسيله لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896 با استفاده از تكنيك شناسايي كروماتوگرافي گازي
889
بررسي توانايي تجمع كادميم در گياه سلمك برگ گزنه اي ، جمع اوري شده از مناطق اطراف صنايع فولاد سازي اهواز
890
بررسي توانايي تست هاي غيرمخرب براي تعيين عيوب قطعات ساخته شده از مواد مركب (كامپوزيت ها)
891
بررسي توانايي تشخيصي digital subtraction در تشخيص شكستگي عمودي ريشه دندان
892
بررسي توانايي تطابق رنگ دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه گيلان در سه منبع نوري مختلف
893
بررسي توانايي تعيين رنگ يك دندان توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
894
بررسي توانايي توليد بيوسورفكتانت توسط bacillus sp.obs4 جداسازي شده از پالايشگاه نفت كرمانشاه با استفاده از روغن زيتون ونفت خام
895
بررسي توانايي جريان هاي نقدي واقلام تعهدي ﴿كوتاه مدت و بلند مدت ﴾ در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
896
بررسي توانايي حمل خرده هاي حفاري در سيالات پايه آبي با استفاده از افزودني هاي متفاوت
897
بررسي توانايي كشت مختلط جداسازي شده از پساب چرم سازي در اكسيداسيون زيستي تيوسولفات
898
بررسي توانايي محاسبه دارويي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني پژوهشي رشت درسال 95-1394
899
بررسي توانايي مديران آموزشي در برقراري روابط سالم با كاركنان دبيرستانهاي دولتي شهرستان گنبد كاووس
900
بررسي توانايي معادلات حالت در تعيين خواص ترموفيزيكي مايعات يوني و ارايه چند تابع همبستگي براي تعيين اين خواص
901
بررسي توانايي معادله ي حالت ﴿EOS(III در پيش بيني خواص سيالات چگال و مايعات يوني
902
بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي
903
بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسيوليت پاسخ گويي ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي
904
بررسي توانايي هاي برخي نرم افزارهاي سازه اي جامع
905
بررسي توانايي هاي مديران از ديدگاه معلمين ابتدايي
906
بررسي توانايي هاي نرم افزار Adobe InDesign در كار با زبان XML
907
بررسي توانمدنيها و تنگناهاي اقتصادي روستاها بمنظور توسعه روستايي (مورد: دهستان خرقان از توابع شهرستان شاهرود)
908
بررسي توانمندسازي شغلي و تاثير آن بر كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهركرد
909
بررسي توانمندسازي نيروي انساني در تحول شركت آب منطقه اي استان قم
910
بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب
911
بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب
912
بررسي توانمندهاي فضايي شهرستان نهاوند در توسعه ي گردشگري
913
بررسي توانمندي اكوتوريسم بياباني (مطالعه موردي: شهرستان خور و بيابانك)
914
بررسي توانمندي تشخيص خطاهاي راديوگرافي پانوراميك توسط دانشجويان دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۵-۹۶
915
بررسى توانمندي تشخيصي شاخص حافظه ديداري تست حافظه وكسلرIV با دو تست حافظه وكسلرIII و تست ديداري ري_استريت در بيماران مبتلا به صرع در مقايسه با گروه بهنجار
916
بررسي توانمندي زنان و نقش آن در توسعه اقتصادي روستا مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان سميرم
917
بررسي توانمندي مدل LARS-WG در مقياس‌كاهي دما و بارش در اقليم گرم و خشك (مورد مطالعه: ايستگاه‌ همديدي يزد)
918
بررسي توانمندي مدل SDSM در ريزگرداني دما و بارش در اقليم گرم و خشك (مطالعه موردي: ايستگاه‌هاي همديدي يزد و طبس)
919
بررسي توانمندي نظريه آشوب در آشكارسازي ساختار زماني بارش در ايستگاه همديد شيراز
920
بررسي توانمندي ها و محدوديت هاي اقليم - گردشگري استان يزد
921
بررسي توانمندي هاي سازماني و توسعه نوآوري در تجاري سازي فناوري هاي زيستي( پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاروورزي ايران)
922
بررسي توانمندي هاي سازماني و توسعه نواوري در تجاري سازي فناوري هاي زيستي
923
بررسي توانمندي هاي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان در استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي ،نرم افزارهاي كتابخانه اي و اينترنت , a survey on the librarians capbilities in public libraries isfahan province in using of information databases,library software,and internet
924
بررسي توانمندي هيدروكليماتولوژي حوضه بروجن
925
بررسي توانمندي يادگيري سازماني با هدف نهادينه كردن منابع ارزش آفريني دانش در شركت مهندسِي سپاسد
926
بررسي توانمندي‌ هاي بخش گردشگري در ايجاد اشتغال : مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد
927
بررسي توانمندي‌هاي شهر كلور با رويكرد بهره‌گيري از ظرفيت اكوتوريستي
928
بررسي توانمنديها و تنگناهاي اقتصادي روستاها به منظور توسعه روستايي (نمونه موردي:دهستان خرقان از توابع شهرستان شاهرود)
929
بررسي توانمنديها و راهبردهاي توسعه صنعت توريسم شهرستان يزد
930
بررسي توانمنديهاي صنعت توريسم در شهرستان رودسر.
931
بررسي توانها بالقوه هيدرو كليماتولوژي حوضه رودخانه چالوس
932
بررسي توانهاي جغرافيايي شهرستان جاسك
933
بررسي توانهاي محيط طبيعي و انساني دهستان بناور
934
بررسي توانهاي محيطي شهرستان كلات جهت استقرار فعاليتهاي گردشگري , the study of environmental potentials of kalat city environment for the establishment of tourism activities
935
بررسي توبه با نگاهي به تفسيركشف الاسرار و عدة الابرار
936
بررسي توپولوژي چگالي بار در بلور خالص و آلاييده Fcc- C60
937
بررسي توپولوژي چگالي بار در تركيبات هويسلر-گونه Fe2V1-xNbxAl و دستگاه هاي 4f- الكتروني CeMxIn3-x, CeRhMxIn5-x و CePt2MxIn7-x
938
بررسي توجه به رويكردهاي جنسيتي درتاليف كتاب اجتماعي دوره ابتدايي ازنظر اولياء ومعلمين
939
بررسي توجه مديران به روابط انساني در محيط كار و تاثير آن در ميزان موفقيت آنان (در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 4 اصفهان)
940
بررسي توجه والدين به امر آموزش و نقش آن در پيشرفت تحصيلي فرزندان
941
بررسي توجه والدين به امور آموزش فرزندان و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع تحصيلي دبيرستان
942
بررسي توجيه اقتصادي قطار سبك شهري، مطالعه موردي شهر كرمانشاه
943
بررسي توده هاي گردني در بيمارستان توتونكاران از دي ماه 1372 لغايت 1375
944
بررسي توده هاي لگني در بيماران مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1384
945
بررسي توده هاي لگني در بيماران مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1384
946
بررسي توراث صفات پا كوتاهي و زودرسي در جوامع F2 گلرنگ در شرايط تنش و بدون تنش خشكي
947
بررسي توربوماشين ها و پديده كاويتاسيون در آنها به طور تجربي
948
بررسي توربين گاز نيروگاهي و سيستم هاي مرتبط با آن
949
بررسي توربين هاي جريان آزاد
950
بررسي تورشن تخمدان منجر به جراحي در بيمارستان الزهرا و رسول اكرم رشت از سال 1376 تا پايان سال 1385
951
بررسي تورم -علل وآثار
952
بررسي تورم قيمتها در ايران
953
بررسي تورم و تأثير اقتصادي آن بر جامعه
954
بررسي توريسم بين الملل و شاخص فقر انساني با رويكرد گشتاورهاي تعميم يافته در كشورهاي منتخب
955
بررسي توزيع Na+، K+ و پرولين در سه گونه ي خشكي زي در بيابان هاي شهرستان بافق (استان يزد)
956
بررسي توزيع آلاينده هاي پرتوزاي طبيعي و انسان ساز در منطقه ي انارك - خور
957
بررسي توزيع اجتماعي نگرش هاي سياسي نو گرا و سنت گرا در شهر يزد
958
بررسي توزيع اختلاف روشنايي كهكشانها در سيستم هاي كهكشاني فسيل با استفاده از شبيه سازي ميلنيوم
959
بررسي توزيع استرس در دندان هاي پرمولر درمان ريشه شده با روش هاي مختلف ترميمي با كامپوزيت رزين با استفاده ازآناليز اجزا محدود
960
بررسي توزيع الكترون ها در ترازهاي برانگيخته يون هاي شبه هيدروژني با استفاده از مدل بازتركيب برخوردي-تابشي
961
بررسي توزيع اندازه ذرات پلي اتيلن در راكتور بستر سيال
962
بررسي توزيع انواع بيماري هاي چشمي و خصوصيات دموگرافيك آنها در مراجعه كنندگان به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون در 6 ماه اول سال 1379
963
بررسي توزيع انواع كدورت كپسول خلفي
964
بررسي توزيع انواع كدورت كپسول خلفي
965
بررسي توزيع بار در عيوب كريستالي گاليم نيترايد
966
بررسي توزيع بافتي واكسن اسيدنوكلوئيكي pc DNA3.1+PA و ميزان پايداري آن در باتهاي پس از تزريق داخل ماهيچه اي ، داخل جلدي و زير جلدي در موش , evaluation of tissue distribution of plasmid pc DNA3.1+PA and retention of residual DNA in tissues after administered through intramuscular , intradermal and subcutaeous deliveries in mice
967
بررسي توزيع برق فشارقوي 20KV كارخانه ايران ترانسفو زنجان
968
بررسي توزيع بهينه مدارس راهنمايي شبانه روزي در سطح شهرستان اشنويه با استفاده از تكنيك AHP
969
بررسي توزيع بهينه ميراگرهاي ويسكوز در سازه هاي مرتفع فولادي
970
بررسي توزيع بيماران فوت شده در ICU عمومي بيمارستانهاي پورسينا ورازي رشت بر اساس بستري شدن طي سالهاي 77-1376
971
بررسي توزيع پتانسيل الكترود و الكتروليت در حين الكتروليز نيكل با استفاده از شبيه سازي به روش المان محدود
972
بررسي توزيع پتانسيل و چگالي جريان در كف مخزن نفتي حفاظت كاتدي شده به روش المان محدود
973
بررسي توزيع پذيري داروي كوركومين در سامانه هاي دو فازي آبي بر پايه پليمر نمك
974
بررسي توزيع پروتئين ها در محلول هاي آبي پليمر و الكتروليت
975
بررسي توزيع تظاهرات باليني آسيب الكتريكي و عوارض همراه از سال 1375 تا 1385در بيمارستان پورسينا رشت
976
بررسي توزيع تنش برشي در جريان كانال هاي باز
977
بررسي توزيع تنش بين بافت نرم و بالشتك هوا
978
بررسي توزيع تنش بين لايه اي بكمك المان هاي محدود مختلف در مواد چند لايه اي
979
بررسي توزيع تنش پسماند در يك قطعة آلومينيمي ريخته گري از طريق شبيه سازي عددي
980
بررسي توزيع تنش تحت بار فشاري و كششي محوري ﴿ هم صفحه ﴾ در يك صفجه سوراخ دار
981
بررسي توزيع تنش در اتصالات تحت كشش كامپيوزيتها
982
بررسي توزيع تنش در اتصالات تقويت شده با سيم هاي تقويت كننده و تغيير هندسي سطح اتصال
983
بررسي توزيع تنش در سيم هاي جناقي و بافت هاي استخواني و عضلاني مجاور بعد از انجام عمل قلب باز
984
بررسي توزيع تنش در صفحه شيار دار كامپوزيتي لايه اي
985
بررسي توزيع تنش در يك تثبيت كننده ستون مهره اي به روش اجزاء محدود
986
بررسي توزيع تنشي و تغيير شكل در پل هاي دنداني كانتي لورمتكي بر ايمپلنت و دندان با مواد ترميمي متفاوت به روش اجزا؟ محدود
987
بررسي توزيع جريان بر رفتار هيدروليكي و راندمان تصفيه تالاب مصنوعي
988
بررسي توزيع حدي پواسن در زمان همانند سازي مولكول دي ان آ
989
بررسي توزيع حدي پواسون در زمان همانندسازي مولكول DNA
990
بررسي توزيع درخشندگي كهكشان‌ها در يك كيلوپارسك مركزي
991
بررسي توزيع دز بالون حاوي گاز 133- Xe به منظور جلوگيري از تنگي دوباره عروق به روش شبيه سازي مونت كارلو با استفاده از كد MCNP
992
بررسي توزيع دما در ديسكهاي ترمز
993
بررسي توزيع دما در روش هايپرترميا با نانو سيال مغناطيسي بر روي بافت سرطاني
994
بررسي توزيع دما در سايد وال هاي پالت كارهاي كوره پخت كارخانه گندله سازي شماره 2 مجتمع گل-گهر
995
بررسي توزيع دما در غلتكهاي نورد سرد
996
بررسي توزيع دما در محفظه احتراق راكتهاي جامد سوز
997
بررسي توزيع دما در مواد هدفمند به كمك روش هاي المان محدود و تفاضل محدود
998
بررسي توزيع دمايي جوش اصطكاكي اغتشاشي ناهمجنس آلياژ آلومينيوم 6061 و7075 به روش المان محدود
999
بررسي توزيع ذرات ميله اي سخت محدود شده در جعبه ي نانومتري يك بعدي با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي وابسته به زمان و مستقل از زمان
1000
بررسي توزيع ريشه و ضريب حساسيت به تنش آبي ذرت تحت تأثير دو روش مديريت كم آبياري
بازگشت