<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي تنوع اكوتيپي و شيميوتيپي گل راعي ديهيمي ( HYPERICUM SCABRUM L. ) در استان چهار محال و بختياري و اصفهان
2
بررسي تنوع اكوتيپي وشيميوتيپي اويشن دنايي دراستان اصفهان وچهارمحال
3
بررسي تنوع اكوتيپي وشيميوتيپيگل راعي ديهيمي در استان هاي جهارمحال بختياري واصفهان
4
بررسي تنوع باكتريوفاژهاي كد كننده انتروتوكسين ها در ميان جدايه هاي استافيلوكوكوس....
5
بررسي تنوع بين و درون گونه اي جنس آويشن (.Thymus spp) با استفاده از نشانگرهاي SRAP و SCoT
6
بررسي تنوع پروتئيني گياه ناخنك (Astragalus hamosus) در مناطقي از ايران با استفاده از روش SDS-PAGE
7
بررسي تنوع پروتئيني گياه ناخنك ... در مناطقي از ايران با استفاده از روش ...
8
بررسي تنوع جمعيت هاي Sinorhizobium meliotiمناطق غربي ايران در همزيستي با توده هاي بومي يونجه
9
بررسي تنوع جنسيتي جمعيت هاي مختلف جلبك قرمز با استفاده از ماركر مولكولي در سواحل خليج فارس و درياي عمان
10
بررسي تنوع خصوصيات دانه و بيولوژي توليد مثلي در اكوتيپ هاي سه گانه آويشن دنايي و ولگاروكارمانيكوس
11
بررسي تنوع خصوصيات دانه وبيولو‍ي توليدمثلي دراكوتيپ هايسه گانه آويشن دنايي،ولگاروكارمانيكوس
12
بررسي تنوع خصوصيات مورفولوژيك ، فنولوژيك و الگوهاي الكتروفورتيك پروتئين دانه ماش
13
بررسي تنوع در اقوام وپيروان اديان مختلف در ايران
14
بررسي تنوع درون رقمي پسته (ارقام اكبري و احمدآقايي) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي
15
بررسي تنوع درون گونه اي Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهاي فنتيكي و ماركر مولكولي ITS در استان اصفهان
16
بررسي تنوع درون گونه اي Fusarium solani جدا شده از سيب زميني با استفاده از ژن هاي SIX1 و SIX7 در استان اصفهان
17
بررسي تنوع درون گونه اي Hordeum murinum در ايران (تاكسونومي، سيتولوژي، مولكولي)
18
بررسي تنوع درون گونه اي گياه ... با استفاده از روش دي اس اس در استان همدان
19
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس Echinochloa P. Beauv استان اصفهان بر اساس شاخص هاي مورفولوژيكي، اكولوژيكي و نشانگر RAPD
20
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس Typhal در رودخانه زاينده رود بر اساس شاخصه هاي اكولوژيكي، ريخت شناسي و نشانگر مولكولي RAPD
21
بررسي تنوع درون گونه اي و بين گونه اي جنس پوتاموژتون Potamogeton L در رودخانه زاينده رود بر اساس شاخصه هاي اكولوژيكي، ريخت شناختي و نشانگر مولكولي RAPD
22
بررسي تنوع ذوقي موسيقايي در نمونه هايي از طبقات اجتماعي ايران
23
بررسي تنوع ريختي در جمعيت هاي جنس Gammarus در شمال استان ايلام
24
بررسي تنوع زيستگاهي و ژنتيكي حشره مولد گزانگبين (Cyamophila astragalicola; Gegechkori 1977)
25
بررسي تنوع زيستي علف هاي هرز باغات گردو (Juglans regia) ، انگور (Vitis vinifera) و انار (Punica granatum) در شهرستان پاوه
26
بررسي تنوع زيستي ميكروبي سه نوع خمير ترش بومي منطقه اصفهان
27
بررسي تنوع ژنتيكي آلوي ژاپني با استفاده از نشانگرهاي اس اس آر
28
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي مولكولي پيوسته با ژن هاي مقاومت به خشكي
29
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام داخلي و خارجي و هيبريدهاي F1 گندم
30
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام گندم نان بر اساس صفات مورفوفيزيولوژيك وكيفيت دانه درشرايط ديم وفارياب
31
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام مختلف داوودي از نظر صفات مورفولوژيك، كل تركيبات فنوليك و فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط عادي و تنش شوري
32
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و توده هاي بومي برنج در اصفهان
33
بررسي تنوع ژنتيكي از لحاظ محتواي كلروفيل و آنتي اكسيدان در 20 ژنوتيپ گلرنگ
34
بررسي تنوع ‍ژنتيكي ازلحاظ محتواي كلروفيل وانتي اكسيدان در20ژنوتيپ گلرنگ
35
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي ايراني گياه هالوفيت Aeluropus littoralis به روش RAPD-PCR
36
بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي ايراني گياه هالوفيت...به روش...
37
بررسي تنوع ژنتيكي الاين هاي اميد بخش جو ديم دو رديفه و شش رديفه با استفاده از نشانگر مولكولي SSR
38
بررسي تنوع ژنتيكي انار بااستفاده از نشانگر ريز ماهواره
39
بررسي تنوع ژنتيكي انارهاي غرب ايران يااستفاده ازنشانگرهاي مولكولي
40
بررسي تنوع ژنتيكي ايزوله هاي قارچ خوراكي دكمه ايسفيد با استفاده از تكنيكCDNA-AFLP
41
بررسي تنوع ژنتيكي بابونه آلماني ﴿Matricaria chamomilla﴾ با استفاده از نشانگرهاي ISSR و مورفولوژيك
42
بررسي تنوع ژنتيكي باكتريهاي گرم منفي شايع جداشده از نمونه هاي محيطي بيمارستان هاي شهر قم به روش...
43
بررسي تنوع ژنتيكي بخشي ار ژرم پلاسم بزرگ از نظر صفات مورفولوژيك فنولوژيك عملكرد و اجزا عملكرد
44
بررسي تنوع ژنتيكي برازمبل (.Perovskia abrotanoides Karel) با استفاده از نشانگرهاي ISSR ومورفولوژيك
45
بررسي تنوع ژنتيكي براي پروتئين هاي ذخيره اي دانه در گونه هاي آرينويس حامل ژنوم يو ايران
46
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ارقام گوجه فرنگي در برابر گل جاليز
47
بررسي تنوع ژنتيكي برخي از ارقام و ژنوتيپهاي آلو اروپايي ( Prunus domestica ) با استفاده از نشانگر SSR
48
بررسي تنوع ژنتيكي برخي از پايه هاي پاكوتاه گزينش شده محلب )Prunus mahaleb L.( با استفاده از نشانگر ملكولي RAPD
49
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ ها و ارقام بومي گوجه (Prunus cerasifera) با استفاده از نشانگر SSR
50
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ ها و ارقام بومي گوجه (Prunus cerasifera) با استفاده از نشانگر SSR
51
بررسي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ‌هاي انار (Punica granatum L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و بيوشيميايي
52
بررسي تنوع ژنتيكي بعضي گونه هاي خانواده ي Myrmele ontidaeجمع اوري شده ازنقاط مختلف استانهاي فارس وكرمانشاه بااستفاده ازنشانگرمولكوليRAPD
53
بررسي تنوع ژنتيكي به روش ماركرهاي ميكروستلايت در گونه هاي كانديداگلابراتا جداشده از بالين
54
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون برخي گونه هاي Carthamus و امكان تلاقي پذيري دو خويشاوند وحشي با گلرنگ زراعي
55
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون جمعيت در ارقام، لاين ها و توده هاي گلرنگ با استفاده از نشانگرهاي مولكولي EST-SSR
56
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون جمعيت هاي لاله واژگون )Fritillaria imperialis L.( منطقه زاگرس با استفاده از نشانگر مولكولي AFLP
57
بررسي تنوع ژنتيكي بين و درون چند گونه درمنه Artemisia با استفاده از نشانگر RAPD و تاثير شوري بر ويژگي هاي جوانه زني آن
58
بررسي تنوع ژنتيكي پايه هاي جنس پرونوس با استفاده از نشانگرهاي اس اس آر
59
بررسي تنوع ژنتيكي پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) با استفاده از ژن سيتوكروم اكسيداز يك
60
بررسي تنوع ژنتيكي تريتيكاله با استفاده از صفات زراعي و نشانگرهاي نيمه تصادفي
61
بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ژنوتيپ هاي نر وماده پسته با استفاده از نشانگر
62
بررسي تنوع ژنتيكي تمشك خزري ﴿.Rubus hyrcanus Juz ﴾ با استفاده از نشانگرهاي ISSR و مورفولوژيك در ايران
63
بررسي تنوع ژنتيكي توتون هاي شرقي ايران با استفاده از نشانگر SSR
64
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي ايراني آويشن دنايي ﴿Thymus daenensis﴾، با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
65
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي فلفل با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي ، سيتوژنيكي
66
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي نخود ايران با استفاده از نشانگر RAPD
67
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي بومي و وحشي اسفرزه با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD و ISJ
68
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي نخود زراعي (Cicer Arietinum) در ايران با استفاده از صفات زراعي )فيزيولوژيك ،مورفولوژيك و فنولوژيك (و نشانگرهاي مولكولي
69
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي ... با نشانگر مولكولي ...در استان گيلان
70
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي Bipolarisoryzae با استفاده از نشانگر ISSR
71
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي وحشي قارچ دكمه اي Agaricus bisporus از برخي مناطق ايران با استفاده از نشانگر مولكولي rep-PCR
72
بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي وحشي قارچ دكمه اي Agaricusbbisporus از برخي مناطق ايران با استفاده از نشانگر مولكولي rep- PCR
73
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت گوزن زرد ايراني ﴿Dama mesopotamica﴾ با استفاده از توالي يابي ناحيه D- loop دي.ان.اي ميتوكندري
74
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي آگروپاييرون (Agropyron sp.) با استفاده از نشانگرهاي ملكولي DNA و روشهاي بيو شيميايي
75
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي بلوط ايراني در جنگل هاي كاكاشرف استان لرستان بر اساس نشانگر آي اس اس آر
76
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف گل راعي Hypericum perforatum L بوسيله نشانگرهاي مولكولي AFLP
77
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف گل راعي به وسيله نشانگرهاي مولكولي آ اف ال پي
78
بررسي تنوع ژنتيكي جنس استبرق Calotropis (Apocynaceae) در ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
79
بررسي تنوع ژنتيكي جو با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباط براي صفات وابسته به تحمل به تنش خشكي
80
بررسي تنوع ژنتيكي خزانه وراثتي گندم ديپلوئيد ايران با استفاده از صفات ريخت‌شناختي و برخي ژن‌هاي هسته‌اي
81
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات زراعي در توده هاي بومي گلرنگ و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
82
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات زراعي در ژنوتيپ هاي داخلي و خارجي گلرنگ زراعي ﴿.Carthamus tinctorius L﴾
83
بررسي تنوع ژنتيكي خصوصيات مورفولوژيك و بذري گونه هاي مختلف اسپرس (.Onobrychis ssp ) در شرايط عادي و تنش آبي
84
بررسي تنوع ژنتيكي در ارقام زراعي يولاف (.Avena sariva L)
85
بررسي تنوع ژنتيكي در برخي از توده هاي آويشن
86
بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي ايراني بو مادران ﴿Achillea millefolium﴾، با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
87
بررسي تنوع ژنتيكي در توده هاي برنج هاشمي بااستفاده از نشانگرهاي مولكولي ريزماهواره )SSR(
88
بررسي تنوع ژنتيكي در خزانه ژني عدس با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD و صفات مورفولوژيك در منطقه بردسير
89
بررسي تنوع ژنتيكي در رژم پلاسم زيره سبز ﴿Cuminum cyminum﴾ ايران در شرايط عادي و كمبود آب
90
بررسي تنوع ژنتيكي در ژرم صپلاسم برنج با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ريزماهواره
91
بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ با استفاده از صفات مورفولوژيك و نشانگر مولكولي RAPD
92
بررسي تنوع ژنتيكي در شبدر با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيك و مولكولي
93
بررسي تنوع ژنتيكي در صفات مورفولوژيك ژنوتيپ‌هاي گياه بزرك (.Linum usitatissimum L)
94
بررسي تنوع ژنتيكي در گندم و گونه هاي خويشاوند با استفاده از صفات مورفولوژيك ونشانگر مولكولي AFLP
95
بررسي تنوع ژنتيكي در لاين هاي موتانت گزينش شده براي مقاومت به ريزش دانه در كلزا، با استفاده از نشانگرهاي مرفولوژيكي و ملكولي
96
بررسي تنوع ژنتيكي درون گونه اي گياه آنغوزه (Ferula assa-foetida) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SRAP و SCoT و ميزان محتواي فنولي كل
97
بررسي تنوع ژنتيكي درون گونه اي گياه جاشير(Prangos ferulacea (L.) Lindl) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SRAP و SCoT و ميزان محتواي فنول كل
98
بررسي تنوع ژنتيكي درون و بين گونه اي در توده هاي ايراني نعناع با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
99
بررسي تنوع ژنتيكي ريزوبيوم هاي بومي همزيست با شبدر در ايران
100
بررسي تنوع ژنتيكي ژرم پلاسم گندم تريتيكوم بوئيتيكوم با استفاده از نشانگر ISSR
101
بررسي تنوع ژنتيكي ژن CHRNA3 و ارتباط آن با افزايش ريسك ابتلا به سرطان ريه در بيماران ايراني
102
بررسي تنوع ژنتيكي ژن SERPINA5 و ارتباط آن با افزايش ريسك ابتلا به سرطان پاپيلاري تيروئيد در بيماران ايراني
103
بررسي تنوع ژنتيكي ژن هاي TERT و CLPTM1L و ارتباط آن ها با افزايش ريسك ابتلا به سرطان ريه در بيماران ايراني
104
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيب هاي گندم دو روم با استفاده از صفات زراعي و نشانگرهاي نيمه تصادفي
105
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي آگروپايرون (Agropyron elongatum) بر اساس نشانگرهاي مورفولوژيكي ،سيتوژنتيكي و بيوشيميايي و شاخص هاي شيميايي
106
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي بومي غالب پياز كشور با استفاده از نشانگر. RAPD
107
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي زيتون ايراني در استان كرمانشاه با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
108
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي كلزا با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
109
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي كنجد ايراني با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SSR & iSSR
110
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گل محمدي بومي استان كرمان با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
111
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي گندم (Triticum aestivum vulgare) با استفاده از صفات زراعي ، مورفولوژيك ونشانگرهاي مولكولي
112
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مختلف گندم دوروم با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و صفات زراعي (مورفولوژيك ، فيزيولوژيك و فنولوژيك )
113
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي آگروپايرون با استفاده از روشهاي ژنتيكي سيتوژنتيكي و تجزيه تركيبات شيميائي
114
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي اسپرس زراعي (Onobrychis sativa) با استفاده از ماركرهاي مورفولوژيكي ، سيتوژنتيكي ، شيميايي و بيوشيميايي
115
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي برنج متحمل به گرما موجود در خوزستان با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
116
بررسي تنوع ژنتيكي سه گونه ازآگروپايرون ،A. cristatum ، A. pectinoformو A. Desrtorum بر اساس ماركرهاي پروتئين هاي كل و مورفولوژي.
117
بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي در توده ها ي بومي منجمد و انتخاب تك بوته جهت تهيه لاين
118
بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي مختلف لاين هاي گلرنگ در شرايط اصفهان
119
بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي و كيفي توده هاي مختلف و تاثير جهش زايي اتيل متان سولونات (EMS) بر اسپرس
120
بررسي تنوع ژنتيكي صفات زراعي و وراثت پذيري اجزاي عملكرد در يك توده بومي بزرك
121
بررسي تنوع ژنتيكي صفات كيفيت دانه در ژنوتيپ هاي بزرك (.Linum usitatissimum L)
122
بررسي تنوع ژنتيكي صفات مورفولوژيك در اكوتيپ هاي ماريتيغال﴿.Silybum marianum L﴾ در شرايط عادي و تنش خشكي
123
بررسي تنوع ژنتيكي كرفس كوهي با استفاده از خصوصيات كروموزومي و صفات جوانه زني بذر
124
بررسي تنوع ژنتيكي گلابي غرب ايران با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي وDNA
125
بررسي تنوع ژنتيكي گلابي هاي غرب ايران با استفاده از نشانگر AFLP
126
بررسي تنوع ژنتيكي گندم دوروم با استفاده از صفات مورفولوژيك ، فيزيولوژيك ، شاخصهاي مقاومت به خشكي و بررسي فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان در شرايط تنش خشكي
127
بررسي تنوع ژنتيكي گونه Bromus danthoniae با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
128
بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي آويشن (Thymus spp) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيك و مولكولي
129
بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي واجد ژنوم D جنس Aegilops با استفاده از ژن هاي Acc-1 و Pgk-1
130
بررسي تنوع ژنتيكي گياه بومادران ازلحاظ محتواي آنتي اكسيدان،كلروفيلوكاروتنوئيد
131
بررسي تنوع ژنتيكي گياه دارويي پنج انگشت بر اساس نشانگر مولكولي ISSR
132
بررسي تنوع ژنتيكي گياه دارويي پنج‌انگشت براساس نشانگرمولكولي ISSR
133
بررسي تنوع ژنتيكي گياه گزنه )URTICA DIOICA(درفلورمازندران بااستفاده ازماركرهاي RAPDو.ISSR
134
بررسي تنوع ژنتيكي گياه گزنه...در فلور مازندران بااستفاده از ماركرهاي...
135
بررسي تنوع ژنتيكي لاله واژگون ( Fritillaria imperialis L.)درمناطق شمالي زاگرس بااستفاده ازمورفولوژي دانه گرده ونشانگرهاي DNA
136
بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي پيشرفته برنج
137
بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي پيشرفته برنج .
138
بررسي تنوع ژنتيكي لاين هاي سويا با استفاده از روش الكتروفورز پروتئين دانه
139
بررسي تنوع ژنتيكي لاينهاي گندم دوروم در منطقه اصفهان و تهيه گندم آمفي پلوئيد
140
بررسي تنوع ژنتيكي ماريتيغال با استفاده از نشانگرهاي مورفولئژيكي و مولكولي
141
بررسي تنوع ژنتيكي مجموعه اي از ژرم پلاسم گلرنگ و تعيين روابط فيلوژني با استفاده از نشانگر iSSR و برخي خصوصيات مورفولوژيك
142
بررسي تنوع ژنتيكي مقاومت به پوسيدگي فوزاريومي در ژنوتيپ هاي اهلي و وحشي گلرنگ
143
بررسي تنوع ژنتيكي مقاومت به لكه موجي آلترناريا گوجه فرنگي در كلكسيون بانك ژن گياهي ملي ايران
144
بررسي تنوع ژنتيكي موتانت هاي قارچ تريكودرماي جهش يافته ب اشعه گاما با اسفاده از نشانگرهاي مولكولي
145
بررسي تنوع ژنتيكي ميان جمعيت هاي مختلف گونه ي Hordeum marinnm huds. در ايران با استفاده از نشانگرهاي ريخت شناسي، سيتولوژي و مولكولي
146
بررسي تنوع ژنتيكي نتايج نسل دوم واريته ساختگي در گياه فسكيوي بلند با استفاده از نشانگر EST-SSR
147
بررسي تنوع ژنتيكي نسل هاي F5 و F6 و جمعيت هاي حاصل از انتخابات در تلاقي هاي بين گونه اي گلرنگ اهلي-گلرنگ وحشي
148
بررسي تنوع ژنتيكي هيبريدهاي بين گونه اي جنس پرونوس با استفاده از روش اس اس آر
149
بررسي تنوع ژنتيكي و انجام مايه زني تقاطعي سفيدك هاي پودري ناشي از گونه اي جنس Erysiphe در گياهان يونجه و شبدر در استان اصفهان
150
بررسي تنوع ژنتيكي و انحراف از تفرق در نسل هاي F2 و F6 حاصل از تلاقي بين گونه اي گلرنگ زراعي و گلرنگ وحشي با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR
151
بررسي تنوع ژنتيكي و بيوشيميايي در طي واكشت هاي مكرر كالوس هاي توتون
152
بررسي تنوع ژنتيكي و بيوشيميايي گياه پونه سا گربه اي (Nepeta cataria L.) به منظور شناسايي بهترين شيميوتايپ دارويي
153
بررسي تنوع ژنتيكي و بيوشيميايي گياه پونه سا گربه اي به منظور شناسايي بهترين شيميوتايپ دارويي
154
بررسي تنوع ژنتيكي و تاثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد برخي ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند
155
بررسي تنوع ژنتيكي و تاثير تنش خشكي در گونه هاي جنس براسيكا ﴿Brassica spp﴾
156
بررسي تنوع ژنتيكي و تحمل به شوري در برخي ژنوتيپ هاي ايراني Bromus danthoniae
157
بررسي تنوع ژنتيكي و جغرافيايي نخود در رابطه با اقاليم مختلف ايران
158
بررسي تنوع ژنتيكي و خالص سازي آنزيم پلي گالاكتوروناز در قارچ Fusarium oxysporum
159
بررسي تنوع ژنتيكي و روابط بين و درون گونه اي در جنس براسيكا با استفاده از نشانگر SSR
160
بررسي تنوع ژنتيكي و روابط خويشاوندي برخي گونه هاي شبدر موجود در بانك ژن گياهي ملي ايران
161
بررسي تنوع ژنتيكي و روابط فيلوژنتيكي جمعيت هاي زنبور عسل زير گونه ايراني ...
162
بررسي تنوع ژنتيكي و شاخص هاي انتخاب در لاين هاي اصلاحي حاصل از توده هاي بومي كنجد
163
بررسي تنوع ژنتيكي و شناسايي ارقام هلو در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از نشانگر مولكولي SSR
164
بررسي تنوع ژنتيكي و شيميايي ژرم پلاسم شيرين بيان استان كرمان با استفاده از نشانگرهاي مولكولي و كروماتوگرافي
165
بررسي تنوع ژنتيكي و غربالگري براي تحمل به تنش خشكي در لاين هاي F3 حاصل از تلاقي بين جو زراعي و جو وحشي اسپانتانئوم
166
بررسي تنوع ژنتيكي و كاريولوژيكي برخي از گونه هاي جنس مليكا )Melica( درايران
167
بررسي تنوع ژنتيكي و كاريولوژيكي برخي گونه هاي جنس Poa در ايران
168
بررسي تنوع ژنتيكي و كاريولوژيكي بعضي از جمعيتهاي جنس اروشيا سراتوئيدز در ايران
169
بررسي تنوع ژنتيكي و محاسبه شاخص هاي انتخاب در ارقام مختلف گندم
170
بررسي تنوع ژنتيكي و مرفولوژيكي ژنوتيپ هاي چغندر قند توسط نشانگرهاي مرفولوژيكي و اس اس آر
171
بررسي تنوع ژنتيكي و مقايسه ژنوتيپ هاي بومي گندم دوروم با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي مولكولي
172
بررسي تنوع ژنتيكي و مورفولوژيكي ژنوتيپ هاي چغندر قند توسط نشانگرهاي مرفولوژيكي و اس اس آر
173
بررسي تنوع ژنتيكي و موفولوژيك تعدادي از ارقام گندم با سطوح پلوئيدي مختلف تحت شرايط تنش خشكي
174
بررسي تنوع ژنتيكي واريته هاي اروپايي و آمريكايي سيب زميني (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگرهاي SSR
175
بررسي تنوع ژنتيكي واكنش به آب مغناطيسي و كود نيتروژن در گياه زنيان
176
بررسي تنوع ژنتيكي ويروس سپتي سمي هموراژيك(Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV در مزارع پرورش ماهيان قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) در ايران
177
بررسي تنوع ژنتيكي ويروس موزاييك خيار (CMV) در سبزيجات برخي از مناطق استان هاي يزد و كرمان
178
بررسي تنوع ژنتيكي ويروس نكروز عفوني مراكز خونساز (IHNV) در مزارع پرورش ماهي قزل‌آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) ايران
179
بررسي تنوع ژنتيكي يولاف با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و مولكولي
180
بررسي تنوع ژنتيكي، رديابي، انتقال و بيان ژن‌هاي كليدي دخيل در مسير بيوسنتزي آنتوسيانين در ارقام سيب زميني
181
بررسي تنوع ژنتيكي، مقايسه مورفولوژيك و ميزان اسانس توده هاي مورد بومي ايران(.Myrtus communis L) با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR و SRAP
182
بررسي تنوع ژنوم H در جنس Hordeum L. در ايران با استفاده از صفات سيتولوژيك و نشانگرهاي مولكولي
183
بررسي تنوع ژنيكي گونه هاي باكتري تجزيه كننده نفت در خاك پالايشگاه هاي نفت
184
بررسي تنوع سرطانهاي تيروئيد در بيماران تيروئيدكتومي شده در استان گيلان طي 14سال (1378-1365)
185
بررسي تنوع سوماكلونال در نسل هاي پنجم و يازدهم و گياه مادري رقم GF هلو و شليل با استفاده از ماركر ISSR
186
بررسي تنوع سوماكلونال در نسل هاي پنجم و يازدهم و گياه مادري رقم GF هلو و شليل با استفاده از ماركر ISSR
187
بررسي تنوع سيتوپلاسمي لاينهاي آلوپلاسم گندم با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره كلروپلاستي
188
بررسي تنوع سيتوژنتيكي جمعيت هاي مختلف گياه گشنيز
189
بررسي تنوع سيتوژنتيكي ومورفولوژيكي اكسشن هاي رازيانه (foeniculum vulgare)
190
بررسي تنوع سيتولوژيكي جنس زعفران در ايران
191
بررسي تنوع سيتو‍نتيكي درجنس هاي Tripleurospermuml.وMatricariaL.،AnthmisL.ازتيره آفتابگردان
192
بررسي تنوع صفات زراعي ،سيتو ژنتيك و فيتوشيميايي در نعناع هاي ايراني
193
بررسي تنوع صفات مورفولوژيك و فيتوشيميايي و رديابي برخي از ژن‌هاي مؤثر در سنتز آنتي اكسيدان ها در برخي از گونه هاي بومي خانواده چتريان (Apiaceae)
194
بررسي تنوع فرهنگي پوشش و اصول قرآني مرتبط با آن
195
بررسي تنوع فيتوشيميايي و آنتي اكسيداني عصاره برگ ارقام و گونه هاي مختلف بادام در استان چهار محال و بختياري
196
بررسي تنوع فيتوشيميايي وانتي اكسيداني عصاره برگ ارقام وگونه هاي مختلف بادام در استان چهار محال
197
بررسي تنوع كاريو تايپي و تحمل شوري در چند گونه جنس مينا
198
بررسي تنوع كاريوتايپي در جمعيت هاي چاودار با استفاده از روش بندينگ c-
199
بررسي تنوع كاريوتيپي وتنوع ژنتيكي اكوتيپ هايي ازآويشن بااستفاده از نشانگرهاي مولكولي
200
بررسي تنوع كنه هاي خاكزي ميان استيگمايان در زمين هايي با كاربرد متفاوت در شهرستان هاي سامان و شهركرد
201
بررسي تنوع گونه اي ،تراكم و وضعيت پراكنش علف هاي هرز در باغ هاي پسته منطقه رفسنجان
202
بررسي تنوع گونه اي Secale cerealel با استفاده از ماركرهاي مولكولي SSR در ايران
203
بررسي تنوع گونه اي جلبك جنس Sarconema Zanardini 1858 (جلبك قرمز) در سواحل جنوب كشور
204
بررسي تنوع گونه اي گياهي منطقه كوهستاني طرغه بوكان - آذربايجان غربي
205
بررسي تنوع گونه اي گياهي منطقه گناباد
206
بررسي تنوع گونه اي گياهي منطقه گناباد
207
بررسي تنوع گونه اي ماهيان حوضه رودخانه سيروان در استان كردستان
208
بررسي تنوع گونه اي و تغييرات آن با كاربرد شاخص هاي مختلف در چهار مكان مرتعي استان اصفهان
209
بررسي تنوع لاين هاي گندم نان تحت شرايط آبياري نرمال وتنش خشكي آخر فصل
210
بررسي تنوع مرفولوژيك جمعيت هاي جغرافيايي پروانه فري در ايران
211
بررسي تنوع مرفولوژيكي 100 رقم انگور در ايران
212
بررسي تنوع مورفولوژيك و كميت و كيفيت روغن گياه نوروزك Salvia Leriifolia
213
بررسي تنوع مورفولوژيك ومولكولي در توده هاي رازيانه﴿Foeniculum vulgare Mill) بومي ايران
214
بررسي تنوع مورفولوژيك، مولكولي، فيتوشيميايي و تأثير تنش خشكي بر متابوليت هاي ثانويه و بيان ژن هاي كليدي مؤثر در بيوسنتز فلاونوئيدها در گياه داوودي (Chrysanthemum morifolium)
215
بررسي تنوع مورفولوژيكي و مولوكولي يك جمعيت از دانهال هاي بنه باغي pistacia eurycarpa *pistacia atlantica desf .subsp .mutica و ارزيابي مقاومت آنها به تنش شوري
216
بررسي تنوع مولكولي جدايه هاي ويروس تريستزاي مركبات
217
بررسي تنوع مولكولي و مورفولوژيك در جوامع اسپرس
218
بررسي تنوع مولكولي و مورفولوژيكي لاين هاي موتانت مقاوم به خشكي برنج با نشانگرهاي همبسته با مقاومت به خشكي
219
بررسي تنوع مولكولي و مورفولوژيكي لاين هاي موتانت مقاوم به خشكي برنج با نشانگرهاي همبسته با مقاومت به خشكي
220
بررسي تنوع ميكروبي محيط اطراف معدن كروميت فرومد در استان سمنان به روش متاژنوميكس
221
بررسي تنوع هاپلوتايي QTLهاي كنترل كننده تحمل به شوري درگندم (Triticum aestivum)
222
بررسي تنوع هاي درون گونه اي وبين گونه اي برخي ازگونه هاي جنس Aspergillus با استفاده ازروش پكتيك زايموگرم
223
بررسي تنوع و تراكم پرندگان در محدوده ي محل انباشت زباله و توليد كود آلي آصفهان
224
بررسي تنوع و روابط ژنتيكي برخي ژنوتيپ‌هاي انتخابي چاي با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژي و ISSR
225
بررسي تنوع و فراواني بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي به مدارس و راههاي كاهش حجم آن از نظر مديران در استان كردستان در سال تحصيلي 84 - 1383
226
بررسي تنوع وراثتي جمعيت‌هاي خودروي گونه Pistacia vera L. در ايران با استفاده از ابزارهاي مولكولي و اسيدهاي چرب
227
بررسي تنوع وراثتي گونه هاي واجد ژنوم H در جنس جو Hordeum با استفاده از ماركرهاي مولكولي
228
بررسي تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس Triticum L. در ايران با استفاده از نشانگر مولكولي REMAP
229
بررسي تنوع‌ ژنتيكي در ژرم پلاسم بزرك مناطق مختلف جغرافيايي از نظر صفات مرفو‌فنولوژيك، عملكرد دانه و اجزا آن
230
بررسي تنوعات آناتوميك سينوس هاي پارانازال در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن در مقايسه با افراد نرمال از تير ماه 90 تا91
231
بررسي تنوعات ژن PNPLA3 در بيماران ايراني مبتلا به كبد چرب غير الكلي
232
بررسي تنوعات ژنتيكي تك نوكلئوتيدي در توپوايزومراز II آلفا و پيشگويي آن در مقاومت دارويي
233
بررسي ته نشيني ذرات بر روي يك صفحه تحت در جريان آرام و در حضور گراديان د ما
234
بررسي ته نشيني ذرات بر روي يك صفحه تخت در جريان تور بولنت و در حضور گراديان دما
235
بررسي تهديدات امنيتي سيستم هاي VOIP و دستيابي به پروتكل بهينه سيستم
236
بررسي تهديدات و چالش هاي امنيت ملي ج.1.1 در قفقاز جنوبي
237
بررسي تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌روي تقاضاي گردشگري در كشورهاي منتخب خاورميانه
238
بررسي تهويه تونل كندوان
239
بررسي تهويه طبيعي در مسكن بومي سيستان به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
240
بررسي تهيه آزمايشگاهي سلولازها و مطالعه تاثيرآن بر روي كالاي پنبه اي
241
بررسي تهيه الياف استات از ضايعات پنبه
242
بررسي تهيه بتاـ نفتل
243
بررسي تهيه بدنه‌هاي نيتريد سيليسيم به روش ريخته‌گري ژلي و ‌سينتر واكنشي
244
بررسي تهيه پيگمان ضد خوردگي با استفاده از سرباره
245
بررسي تهيه پيگمنت فلورست برپايه B Rhodamine
246
بررسي تهيه خميرهاي چاپ پيگمنت سفيد براي چاپ منسوجات
247
بررسي تهيه كربن فعال از زغال سنگهاي ايران
248
بررسي تهيه نانو‌زئوليت از زئوليت طبيعي
249
بررسي تهيه و ساخت شيشه سراميكها
250
بررسي تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بيواكتيو سنتز شده به روش سل-ژل
251
بررسي تهيه ي چسب قرنيه بر پايه ي پلي آكريليك اسيد
252
بررسي توابع پايه اي شعاعي براي حل مدل هاي رياضي كسري
253
بررسي توابع درهم بر اساس دنباله هاي آشوبي
254
بررسي توابع زوج سازي و ابر منحني هاي بيضوي
255
بررسي توابع ساختار قطبيدهي هستهاي
256
بررسي توابع ساختار نوكلئون ها
257
بررسي توابع موج استوانه اي و كروي و كاربرد توابع بسل ولژانر در انها
258
بررسي توابع همبند حقيقي
259
بررسي توازن انرژي در آزمايشگاه انتقال حرارت
260
بررسي توازن ديناميكي شاتون
261
بررسي توازن نيروها و گشتاورهاي لرزشي در موتور هاي V شكل توسط نرم افزار ويژوال نسترن
262
بررسي توافق الكترودياگنوزيس، ام آر آي و علائم باليني در تشخيص راديكولوپاتي در بيماران كمردرد ارجاع شده به بخش الكترودياگنوزيس بيمارستان پورسيناي رشت
263
بررسي توافق اندازه گيري ضخامت مركزي قرنيه با ميكروسكوپ اسپكولار غيرتماسي و پاكي متري اولتراسوند
264
بررسي توافق بايت وينگ داخل دهاني ديجيتال و سوپر بايت وينگ در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمالي
265
بررسي توافق بين درصد جابه جايي مهره در اسپونديلوليستزيس تشخيص داده شده در گرافي ساده ي لترال ايستاده ولترال سوپاين و MRI
266
بررسي توافق پريمتري واپتيكال كوهرنس توموگرافي در تشخيص زودرس رتينوپاتي ناشي از هيدروكسي كلروكين
267
بررسي توافق مشاهده گران در تعيين نرمال لندمارك ها در لترال سفالومتري و تصاوير سه بعديCBCT
268
بررسي توالي هاي تكرار ساده در ناحيه 5 ژن cpsH در Streptocococcus agalactiae جداشده از زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر يزد در سال 1391
269
بررسي توان افلانوكسين زدايي در مغز پسته هاي آلوده بومي ايران
270
بررسي توان اكولوژي منطقه 9 شهري مشهد در راستاي بلند مرتبه سازي
271
بررسي توان اكولوژيكي حوزه آبريز واراضي پيرامون تالاب پريشان براي احياي جنگل ها ومراتع بااستفاده از مدل...
272
بررسي توان اكولوژيكي منطقه 9 شهري مشهد در راستاي بلندمرتبه‌سازي
273
بررسي توان الگوهاي التمن و زميسكي براي پيش بيني تداوم فعاليت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
274
بررسي توان بالقوه انگيزشي مشاغل و رابطه آن با تعهد سازماني در كار كنان بيمارستان هاي شهيد صدوقي يزد در سال 93
275
بررسي توان پژوهشي و مسائل تحقيقات در دانشگاه (در بخش فني و مهندسي )
276
بررسي توان ترسيب كربن گونه بنه در باغ شادي هرات
277
بررسي توان ترموالكتريكي P2O5-V2O5-Nio در حالت بي شكل
278
بررسي توان توليد اجزاء پروتئيني مهاركننده آنزيم دي پپتيديل پپتيداز (DPP-IV) توسط لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 از پروتئينهاي آب پنير
279
بررسي توان خروجي مزرعه بادي با روش نظريه تصميم گيري با شكاف اطلاعاتي (IGDT) براي تنظيم عدم قطعيت توان باد
280
بررسي توان رسوبزايي و آستانه توليد رواناب در سازندهاي مختلف زمين شناسي در شدت‌هاي متفاوت بارش با استفاده از شبيه ساز باران (مطالعه موردي : دامنه‌هاي شيركوه يزد)
281
بررسي توان رشد و گياه پالايي دوگونه چمن جهت ايجاد فضاي سبز در خاك آلوده شده به لجن هاي نفتي
282
بررسي توان رقابت هزينه اي صنعت فولاد كشور در نتيجه پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ( مطالعه موردي: شركت ذوب اهن اصفهان )
283
بررسي توان سازگاري كشاورزان گندم كار نسبت به تغييرات اقليمي (مورد مطالعه :شهرستان سرپل ذهاب )
284
بررسي توان طبيعت‌گردي پارك جنگلي سكوتپه با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) و كاربرد تكنيك سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
285
بررسي توان مصرفي كامپيوتر تحت سيستم عامل لينوكس و بررسي تاثير بار شبكه بر توان مصرفي
286
بررسي توان مونتموريلونيت اصلاح شده باTio2 و Mno2 جهت حذف ديازينون از آب
287
بررسي توان هاي اقليمي سواحل جنوبي ايران براي توسعه ورزش هاي ساحلي
288
بررسي توان هاي محيطي در توسعه روستايي استان چهار محال و بختياري ( مطالعه موردي دهستان چغاخور )
289
بررسي توان هيدرو كربوزائي سازند پابده در ميادين لالي و زيلائي
290
بررسي توان و نيازهاي خودمراقبتي سالمندان بازنشسته ي شرق گيلان بر اساس الگوي اورم
291
بررسي توانايي اجزاي جريان وجه نقد عملياتي در پيش بيني سود عملياتي آني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
292
بررسي توانايي انتخاب رنگ دانشجويان دندانپزشكي يزد1383
293
بررسي توانايي انتخاب رنگ در دانشجويان دانشكده ي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
294
بررسي توانايي انتخاب رنگ در دانشجويان دندانپزشكي يزد در سال 1383
295
بررسي توانايي تجزيه تيرامين در پنير به وسيله لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896 با استفاده از تكنيك شناسايي كروماتوگرافي گازي
296
بررسي توانايي تجمع كادميم در گياه سلمك برگ گزنه اي ، جمع اوري شده از مناطق اطراف صنايع فولاد سازي اهواز
297
بررسي توانايي تست هاي غيرمخرب براي تعيين عيوب قطعات ساخته شده از مواد مركب (كامپوزيت ها)
298
بررسي توانايي تشخيصي digital subtraction در تشخيص شكستگي عمودي ريشه دندان
299
بررسي توانايي تطابق رنگ دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه گيلان در سه منبع نوري مختلف
300
بررسي توانايي تعيين رنگ يك دندان توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
301
بررسي توانايي توليد بيوسورفكتانت توسط bacillus sp.obs4 جداسازي شده از پالايشگاه نفت كرمانشاه با استفاده از روغن زيتون ونفت خام
302
بررسي توانايي جريان هاي نقدي واقلام تعهدي ﴿كوتاه مدت و بلند مدت ﴾ در پيش بيني جريان هاي نقدي آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
303
بررسي توانايي حمل خرده هاي حفاري در سيالات پايه آبي با استفاده از افزودني هاي متفاوت
304
بررسي توانايي كشت مختلط جداسازي شده از پساب چرم سازي در اكسيداسيون زيستي تيوسولفات
305
بررسي توانايي محاسبه دارويي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني پژوهشي رشت درسال 95-1394
306
بررسي توانايي مديران آموزشي در برقراري روابط سالم با كاركنان دبيرستانهاي دولتي شهرستان گنبد كاووس
307
بررسي توانايي معادلات حالت در تعيين خواص ترموفيزيكي مايعات يوني و ارايه چند تابع همبستگي براي تعيين اين خواص
308
بررسي توانايي معادله ي حالت ﴿EOS(III در پيش بيني خواص سيالات چگال و مايعات يوني
309
بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي
310
بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسيوليت پاسخ گويي ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي توانايي نظام حسابداري دولتي ايران در كمك به استفاده كنندگان و شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي
311
بررسي توانايي هاي برخي نرم افزارهاي سازه اي جامع
312
بررسي توانايي هاي مديران از ديدگاه معلمين ابتدايي
313
بررسي توانايي هاي نرم افزار Adobe InDesign در كار با زبان XML
314
بررسي توانمدنيها و تنگناهاي اقتصادي روستاها بمنظور توسعه روستايي (مورد: دهستان خرقان از توابع شهرستان شاهرود)
315
بررسي توانمندسازي شغلي و تاثير آن بر كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهركرد
316
بررسي توانمندسازي نيروي انساني در تحول شركت آب منطقه اي استان قم
317
بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب
318
بررسي توانمندسازي و كارآفريني بر بهره‌وري كاركنان موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب
319
بررسي توانمندهاي فضايي شهرستان نهاوند در توسعه ي گردشگري
320
بررسي توانمندي اكوتوريسم بياباني (مطالعه موردي: شهرستان خور و بيابانك)
321
بررسي توانمندي تشخيص خطاهاي راديوگرافي پانوراميك توسط دانشجويان دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۵-۹۶
322
بررسى توانمندي تشخيصي شاخص حافظه ديداري تست حافظه وكسلرIV با دو تست حافظه وكسلرIII و تست ديداري ري_استريت در بيماران مبتلا به صرع در مقايسه با گروه بهنجار
323
بررسي توانمندي زنان و نقش آن در توسعه اقتصادي روستا مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان سميرم
324
بررسي توانمندي مدل LARS-WG در مقياس‌كاهي دما و بارش در اقليم گرم و خشك (مورد مطالعه: ايستگاه‌ همديدي يزد)
325
بررسي توانمندي مدل SDSM در ريزگرداني دما و بارش در اقليم گرم و خشك (مطالعه موردي: ايستگاه‌هاي همديدي يزد و طبس)
326
بررسي توانمندي نظريه آشوب در آشكارسازي ساختار زماني بارش در ايستگاه همديد شيراز
327
بررسي توانمندي ها و محدوديت هاي اقليم - گردشگري استان يزد
328
بررسي توانمندي هاي سازماني و توسعه نوآوري در تجاري سازي فناوري هاي زيستي( پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاروورزي ايران)
329
بررسي توانمندي هاي سازماني و توسعه نواوري در تجاري سازي فناوري هاي زيستي
330
بررسي توانمندي هاي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان در استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي ،نرم افزارهاي كتابخانه اي و اينترنت , a survey on the librarians capbilities in public libraries isfahan province in using of information databases,library software,and internet
331
بررسي توانمندي هيدروكليماتولوژي حوضه بروجن
332
بررسي توانمندي يادگيري سازماني با هدف نهادينه كردن منابع ارزش آفريني دانش در شركت مهندسِي سپاسد
333
بررسي توانمندي‌ هاي بخش گردشگري در ايجاد اشتغال : مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد
334
بررسي توانمنديها و تنگناهاي اقتصادي روستاها به منظور توسعه روستايي (نمونه موردي:دهستان خرقان از توابع شهرستان شاهرود)
335
بررسي توانمنديها و راهبردهاي توسعه صنعت توريسم شهرستان يزد
336
بررسي توانمنديهاي صنعت توريسم در شهرستان رودسر.
337
بررسي توانها بالقوه هيدرو كليماتولوژي حوضه رودخانه چالوس
338
بررسي توانهاي جغرافيايي شهرستان جاسك
339
بررسي توانهاي محيط طبيعي و انساني دهستان بناور
340
بررسي توانهاي محيطي شهرستان كلات جهت استقرار فعاليتهاي گردشگري , the study of environmental potentials of kalat city environment for the establishment of tourism activities
341
بررسي توبه با نگاهي به تفسيركشف الاسرار و عدة الابرار
342
بررسي توپولوژي چگالي بار در بلور خالص و آلاييده Fcc- C60
343
بررسي توپولوژي چگالي بار در تركيبات هويسلر-گونه Fe2V1-xNbxAl و دستگاه هاي 4f- الكتروني CeMxIn3-x, CeRhMxIn5-x و CePt2MxIn7-x
344
بررسي توجه به رويكردهاي جنسيتي درتاليف كتاب اجتماعي دوره ابتدايي ازنظر اولياء ومعلمين
345
بررسي توجه مديران به روابط انساني در محيط كار و تاثير آن در ميزان موفقيت آنان (در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 4 اصفهان)
346
بررسي توجه والدين به امر آموزش و نقش آن در پيشرفت تحصيلي فرزندان
347
بررسي توجه والدين به امور آموزش فرزندان و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع تحصيلي دبيرستان
348
بررسي توجيه اقتصادي قطار سبك شهري، مطالعه موردي شهر كرمانشاه
349
بررسي توده هاي گردني در بيمارستان توتونكاران از دي ماه 1372 لغايت 1375
350
بررسي توده هاي لگني در بيماران مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1384
351
بررسي توده هاي لگني در بيماران مراجعه كننده به بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1384
352
بررسي توراث صفات پا كوتاهي و زودرسي در جوامع F2 گلرنگ در شرايط تنش و بدون تنش خشكي
353
بررسي توربوماشين ها و پديده كاويتاسيون در آنها به طور تجربي
354
بررسي توربين گاز نيروگاهي و سيستم هاي مرتبط با آن
355
بررسي توربين هاي جريان آزاد
356
بررسي تورشن تخمدان منجر به جراحي در بيمارستان الزهرا و رسول اكرم رشت از سال 1376 تا پايان سال 1385
357
بررسي تورم -علل وآثار
358
بررسي تورم قيمتها در ايران
359
بررسي تورم و تأثير اقتصادي آن بر جامعه
360
بررسي توريسم بين الملل و شاخص فقر انساني با رويكرد گشتاورهاي تعميم يافته در كشورهاي منتخب
361
بررسي توزيع Na+، K+ و پرولين در سه گونه ي خشكي زي در بيابان هاي شهرستان بافق (استان يزد)
362
بررسي توزيع آلاينده هاي پرتوزاي طبيعي و انسان ساز در منطقه ي انارك - خور
363
بررسي توزيع اجتماعي نگرش هاي سياسي نو گرا و سنت گرا در شهر يزد
364
بررسي توزيع اختلاف روشنايي كهكشانها در سيستم هاي كهكشاني فسيل با استفاده از شبيه سازي ميلنيوم
365
بررسي توزيع استرس در دندان هاي پرمولر درمان ريشه شده با روش هاي مختلف ترميمي با كامپوزيت رزين با استفاده ازآناليز اجزا محدود
366
بررسي توزيع الكترون ها در ترازهاي برانگيخته يون هاي شبه هيدروژني با استفاده از مدل بازتركيب برخوردي-تابشي
367
بررسي توزيع اندازه ذرات پلي اتيلن در راكتور بستر سيال
368
بررسي توزيع انواع بيماري هاي چشمي و خصوصيات دموگرافيك آنها در مراجعه كنندگان به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون در 6 ماه اول سال 1379
369
بررسي توزيع انواع كدورت كپسول خلفي
370
بررسي توزيع انواع كدورت كپسول خلفي
371
بررسي توزيع بار در عيوب كريستالي گاليم نيترايد
372
بررسي توزيع بافتي واكسن اسيدنوكلوئيكي pc DNA3.1+PA و ميزان پايداري آن در باتهاي پس از تزريق داخل ماهيچه اي ، داخل جلدي و زير جلدي در موش , evaluation of tissue distribution of plasmid pc DNA3.1+PA and retention of residual DNA in tissues after administered through intramuscular , intradermal and subcutaeous deliveries in mice
373
بررسي توزيع برق فشارقوي 20KV كارخانه ايران ترانسفو زنجان
374
بررسي توزيع بهينه مدارس راهنمايي شبانه روزي در سطح شهرستان اشنويه با استفاده از تكنيك AHP
375
بررسي توزيع بهينه ميراگرهاي ويسكوز در سازه هاي مرتفع فولادي
376
بررسي توزيع بيماران فوت شده در ICU عمومي بيمارستانهاي پورسينا ورازي رشت بر اساس بستري شدن طي سالهاي 77-1376
377
بررسي توزيع پتانسيل الكترود و الكتروليت در حين الكتروليز نيكل با استفاده از شبيه سازي به روش المان محدود
378
بررسي توزيع پتانسيل و چگالي جريان در كف مخزن نفتي حفاظت كاتدي شده به روش المان محدود
379
بررسي توزيع پذيري داروي كوركومين در سامانه هاي دو فازي آبي بر پايه پليمر نمك
380
بررسي توزيع پروتئين ها در محلول هاي آبي پليمر و الكتروليت
381
بررسي توزيع تظاهرات باليني آسيب الكتريكي و عوارض همراه از سال 1375 تا 1385در بيمارستان پورسينا رشت
382
بررسي توزيع تنش برشي در جريان كانال هاي باز
383
بررسي توزيع تنش بين لايه اي بكمك المان هاي محدود مختلف در مواد چند لايه اي
384
بررسي توزيع تنش پسماند در يك قطعة آلومينيمي ريخته گري از طريق شبيه سازي عددي
385
بررسي توزيع تنش تحت بار فشاري و كششي محوري ﴿ هم صفحه ﴾ در يك صفجه سوراخ دار
386
بررسي توزيع تنش در اتصالات تحت كشش كامپيوزيتها
387
بررسي توزيع تنش در اتصالات تقويت شده با سيم هاي تقويت كننده و تغيير هندسي سطح اتصال
388
بررسي توزيع تنش در سيم هاي جناقي و بافت هاي استخواني و عضلاني مجاور بعد از انجام عمل قلب باز
389
بررسي توزيع تنش در صفحه شيار دار كامپوزيتي لايه اي
390
بررسي توزيع تنش در يك تثبيت كننده ستون مهره اي به روش اجزاء محدود
391
بررسي توزيع تنشي و تغيير شكل در پل هاي دنداني كانتي لورمتكي بر ايمپلنت و دندان با مواد ترميمي متفاوت به روش اجزا؟ محدود
392
بررسي توزيع جريان بر رفتار هيدروليكي و راندمان تصفيه تالاب مصنوعي
393
بررسي توزيع حدي پواسن در زمان همانند سازي مولكول دي ان آ
394
بررسي توزيع حدي پواسون در زمان همانندسازي مولكول DNA
395
بررسي توزيع درخشندگي كهكشان‌ها در يك كيلوپارسك مركزي
396
بررسي توزيع دز بالون حاوي گاز 133- Xe به منظور جلوگيري از تنگي دوباره عروق به روش شبيه سازي مونت كارلو با استفاده از كد MCNP
397
بررسي توزيع دما در ديسكهاي ترمز
398
بررسي توزيع دما در روش هايپرترميا با نانو سيال مغناطيسي بر روي بافت سرطاني
399
بررسي توزيع دما در سايد وال هاي پالت كارهاي كوره پخت كارخانه گندله سازي شماره 2 مجتمع گل-گهر
400
بررسي توزيع دما در غلتكهاي نورد سرد
401
بررسي توزيع دما در محفظه احتراق راكتهاي جامد سوز
402
بررسي توزيع دما در مواد هدفمند به كمك روش هاي المان محدود و تفاضل محدود
403
بررسي توزيع دمايي جوش اصطكاكي اغتشاشي ناهمجنس آلياژ آلومينيوم 6061 و7075 به روش المان محدود
404
بررسي توزيع ذرات ميله اي سخت محدود شده در جعبه ي نانومتري يك بعدي با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي وابسته به زمان و مستقل از زمان
405
بررسي توزيع ريشه و ضريب حساسيت به تنش آبي ذرت تحت تأثير دو روش مديريت كم آبياري
406
بررسي توزيع زاويه اي پاره هاي شكافت در شكافت القابي با استفاده از مدل هاي آماري با يون هاي سبك و سنگين
407
بررسي توزيع زماني، مكاني آسايش اقليمي سالمندان در استان آذربايجان غربي
408
بررسي توزيع ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن متاسوماتيك سه‌چاهون با استفاده از انواع روش‌هاي بازشناخت الگو
409
بررسي توزيع سرعت حول يك ايرفويل در جريان لزج
410
بررسي توزيع سرعت در كانال هاي روباز با استفاده از مفهوم آنتروپي
411
بررسي توزيع سني بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد كه در سال هاي 1368 و 1378 در مركز آموزشي و درماني و تحقيقات قلب دكتر حشمت رشت بستري بودند
412
بررسي توزيع سه بعدي صوت در فضاي شهري به منظور مكان يابي بهينه كارگاه هاي صنعتي با استفاده از GIS ( نمونه موردي ، ناحيه سه ، منطقه 12 ، شهر تهران )
413
بررسي توزيع شار حرارتي و تنش حرارتي ناشي از اين شار روي لوله هاي آب ديگ بخار نيروگاه شهيد منتظري اصفهان
414
بررسي توزيع شكل ذرات سيليس بعد از آسياب ميله اي و گلوله اي
415
بررسي توزيع شيوع تيروئيديت تحت حاد در مفل هاي مختلف سال و مقايسه آن با تيروئيديت پس از زايمان در استان گيلان
416
بررسي توزيع ظرافت در طول ليف پشم
417
بررسي توزيع علل فراورده خوني FFP در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در زمستان 1379 و فروردين 1380
418
بررسي توزيع علل فراورده خوني FFP در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در زمستان 1379 و فروردين 1380
419
بررسي توزيع عناصر پرتوزاي u238,th232,k40,rn222در معدن فيروزه نشابور و آثار زيست محيطي آن
420
بررسي توزيع عوايد حاصل از قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بين شهرداري‌هاي استان اصفهان
421
بررسي توزيع غلظت گازهاي آلاينده ي خروجي كارخانجات بزرگ در شهر اصفهان
422
بررسي توزيع فراراني نسبي زبان جغرافيايي ، زبان شياردار،Lateral Missing،Peglateral در بچه هاي دبستاني شهر لاهيجان
423
بررسي توزيع فراواني آزمايشات در خواستي و نتايج مربوطه در مراجعين دهان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال تحصيلي 95-1394
424
بررسي توزيع فراواني آفت دهاني در بيماران مبتلا به بهجت تحت درمان دريك كلينيك خصوصي شهر يزد سال ۱۳۹۷
425
بررسي توزيع فراواني آنومالي هاي تكاملي دنداني در كليشه هاي راديوگرافي پانوراميك درافراد ۳-۱۵ساله مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي يزد از سال ۱۳۹۰تا سال ۱۳۹۷
426
بررسي توزيع فراواني ائوزينوفيلي و بازوفيلي در بيماران مبتلا به بيماري ميلوپر و ليفراتيو مزمن مراجعه كننده به پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون و شهيد صدوقي از سال 1384-1374
427
بررسي توزيع فراواني ائوزينوفيلي و بازوفيلي در بيماران مبتلا به بيماري ميلوپر و ليفراتيو مزمن مراجعه كننده به پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون و شهيد صدوقي از سال 1384-1374
428
بررسي توزيع فراواني اختلالات خواب در كودكان 4-15 ساله مبتلا به درد شكمي فانكشنال و مقايسه آن با گروه كنترل در شهر يزد در سال 1395
429
بررسي توزيع فراواني استئو اسكلروزيس ايديوپاتيك در تصاوير Con Beam Computed Tomography (CBCT بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي راديولوژي دهان و فك و صورت در يزد در سالهاي 95-94
430
بررسي توزيع فراواني افزليش فشار داخل چشم در بيماران ديابت قندي مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي رشت از مهر سال 1375 تا مهر 1377
431
بررسي توزيع فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران بتاتالاسمي ماژور و هموفيلي مراجعه كننده به مركز بيماريهاي خاص استان يزد
432
بررسي توزيع فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران بتالاسمي ماژور و هموفيلي مراجعه كننده به مركز بيماريهاي خاص استان يزد
433
بررسي توزيع فراواني افسردگي و اضطراب در بيماران بتالاسمي ماژور و هموفيلي مراجعه كننده به مركز بيماريهاي خاص استان يزد
434
بررسي توزيع فراواني انواع آنومالي هاي دنداني در بيماران داراي شكاف لب و كام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندان پزشكي يزد و تهران در 5 سال اخير
435
بررسي توزيع فراواني انواع اختلالات خواب درنوجوانان دبيرستاني
436
بررسي توزيع فراواني انواع استرابيسم كودكان و نتايج درمان جراحي آنان
437
بررسي توزيع فراواني انواع بيمارستانهاي مادرزادي قلب در افراد مبتلا به بيماري مادرزادي قلب از سال 1377 تا نيمه سال 1380 به درمانگاه بيمارستان افشار مراجعه كرده اند
438
بررسي توزيع فراواني انواع بيمارستانهاي مادرزادي قلب در افراد مبتلا به بيماري مادرزادي قلب از سال 1377 تا نيمه سال 1380 به درمانگاه بيمارستان افشار مراجعه كرده اند
439
بررسي توزيع فراواني انواع بيماري هاي دريچه اي قلب در مراكز بيمارستاني تابعه دانشگاه شهيد صدوقي يزد ۸۹-۹۴
440
بررسي توزيع فراواني انواع بيماريها در افراد بستري در بخش اطفال و نوزادان بيمارستان افشار يزد در طي سال 1371
441
بررسي توزيع فراواني انواع بيماريها در افراد بستري در بخش اطفال و نوزادان بيمارستان افشار يزد در طي سال 1371
442
بررسي توزيع فراواني انواع بيماريهاي روماتولوژيك شناخته شده در كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
443
بررسي توزيع فراواني انواع بيماريهاي روماتولوژيك شناخته شده در كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
444
بررسي توزيع فراواني انواع پوليپ هاي كولون در بيماران پوليپكتومي شده مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت از مهر 83 تا مهر 85
445
بررسي توزيع فراواني انواع تومورهاي خوش خيم بافت نرم دهان در بيمارستان پورسينا آزمايشگاه رازي و افرا در شهرستان رشت از سال 1379 تا 1387
446
بررسي توزيع فراواني انواع تومورهاي مغزي در كودكان مبتلا به تومورمغز جراحي شده در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1375تا 1381
447
بررسي توزيع فراواني انواع داروها و مواد مورد استفاده در مسموميت هاي بستري شده در بيمارستان رازي رشت از فروردين 1379 تا اسفند 1381
448
بررسي توزيع فراواني انواع مسيرهاي كانال آلوئولار تحتاني برروي تصاوير پانوراميك ديجيتال ماجعين بخش راديولوژي فك وصورت دانشكده دندانپزشكي يزد|
449
بررسي توزيع فراواني اينداكشن و انديكاسيون هاي آن در حاملگي هاي ترم در مركزآموزشي درماني الزهرا در سال 1386
450
بررسي توزيع فراواني باروري در زنان مبتلا به اختلالات رواني بستري شده در مركز روانپزشكي شفاي رشت در بهار 1383
451
بررسي توزيع فراواني بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي كه تحت عمل جراحي ويتركتومي و اندوليزر قرار گرفته اند ، بر حسب سن ، جنس، نوع داروي مصرفي، مدت ديابت و علت ويتركتومي ، در مركز پزشكي فيض اصفهان از سال1370 تا مهرماه 1375
452
بررسي توزيع فراواني بيماري هاي ايسكمي قلب در بيماران سكته مغزي بستري در بيمارستان راه اهن يزد
453
بررسي توزيع فراواني بيماري هاي بيماري پريودنتال در مبتلايان به لوسمي بستري شده در بيمارستان هاي شهر يزد در سال تحصيلي 95-1394
454
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي آپانديس در بيماراني كه با تشخيص آپانديسيت حاد آپاندكتومي شده اند
455
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي آپانديس در بيماراني كه با تشخيص آپانديسيت حاد آپاندكتومي شده اند
456
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي بدخيم در كودكان كمتر از 10 سال در مراكز پاتولوژي استان يزد از سال 1375 تا پايان سال 1382
457
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي بدخيم در كودكان كمتر از 10 سال در مراكز پاتولوژي استان يزد از سال 1375 تا پايان سال 1382
458
بررسي توزيع فراواني بيماريهاي پوستي در بيماران بستري از سال 81تا85 و ميانگين هزينه مستقيم بيمارستاني به تفكيك انواع بيماري در بيماران بستري در سال 84 در بخش پوست بيمارستان رازي
459
بررسي توزيع فراواني تظاهرات چشمي در بيماران MSمراجعه كننده به كلينيك شهيد صدوقي يزد
460
بررسي توزيع فراواني توده هاي تخمداني در بيمارستان مادر شهيد صدوقي يزد از سال 1379 تا پايان سال 1383
461
بررسي توزيع فراواني توده هاي تخمداني در بيمارستان مادر و شهيد صدوقي يزد از سال 79 تا پايان سال 83
462
بررسي توزيع فراواني تومورهاي قلب در بيماران بستري در بخش جراحي قلب بيمارستان شهيد چمران اصفهان از فروردين 1367 لغايت مرداد 1374
463
بررسي توزيع فراواني تومورهاي قلب در بيماران بستري در بخش جراحي قلب بيمارستان شهيد چمران اصفهان، از فروردين 1367 لغايت مرداد 1374
464
بررسي توزيع فراواني جدايه هاي مختلف كانديدا از نمونه هاي دهاني دربيماران تحت شيمي درماني بستري در بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد درسال ۱۳۹۶
465
بررسي توزيع فراواني حذف ژن هاي گلوتاتيون اس ترانسفر از تي 1 و ام 1 در مردان داراي واريكوسل و ارتباط آن با پارامترهاي اسپرم
466
بررسي توزيع فراواني حوادث كرونري در بيماران باتست ورزش مثبت با ريسك پايين مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي در رشت از سال 1376 تا 1379
467
بررسي توزيع فراواني خصوصيات اپيدميولوژيك و باليني لپتوسپيروز در استان گيلان طي ارديبهشت 1382 الي مهر 1384
468
بررسي توزيع فراواني درد رشد در كودكان پايه اول ابتدايي و تعيين مقايسه اي اضطراب در كودكان با درد رشد با كودكان فاقد درد
469
بررسي توزيع فراواني درد رشد در كودكان پايه اول ابتدايي و تعيين مقايسه اي اضطراب در كودكان با درد رشد با كودكان فاقد درد
470
بررسي توزيع فراواني دومدل سبك يادگيري در دانشجويان دندانپزشكي يزد درسال ۱۳۹۶
471
بررسي توزيع فراواني راديكولوپاتي در بيماران مراجعه كننده باكمردرد به كلينيك خصوصي از اول فروردين 1379 تا پايان اسفند 1381
472
بررسي توزيع فراواني ريج خلفي منديبل بدون دندان با استفاده از cone beam computed tomography دريك جمعيت ايراني
473
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شايع در حوادث عروقي مغز (CVA) در 400 مورد بيمار بستري در بخش ترولوژي بيمارستان پور سيناي رشت در سال 1372
474
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شايع در حوادث عروقي مغز (CVA) در 400 مورد بيمار بستري در بخش ترولوژي بيمارستان پور سيناي رشت در سال 1372
475
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شايع در حوادث عروقي مغز (CVA) در 400 مورد بيمار بستري در بخش ترولوژي بيمارستان پور سيناي رشت در سال 1372
476
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شايع در حوادث عروقي مغز(CVA) در 400 مورد بيمار بستري در بخش نرولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1372
477
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده زخم پاي ديابتي و آمپوتاسيون ناشي از آن در بيماران شهر يزد
478
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده زخم پاي ديابتي و آمپوتاسيون ناشي از آن در بيماران شهر يزد
479
بررسي توزيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده كانسر BREASTدر بيماران مبتلا به كانسر BREAST عمل شده در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه از سال 64-74
480
بررسي توزيع فراواني زگيل تناسلي و عوامل همراه آن در كلينيك پوست بيمارستان رازي در سال1393
481
بررسي توزيع فراواني سرطان هاي سر وگردن در مركز ثبت سرطان استان گيلان از سال 1378 تا 1387‏
482
بررسي توزيع فراواني سزارين و علل انجام آن در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه يزد بيمارستان افشار و بهمن طي 5 سال 74-70
483
بررسي توزيع فراواني سزارين و علل انجام آن در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه يزد، بيمارسيتان افشار و بهمن طي 5 سال 74-70
484
بررسي توزيع فراواني سندرم تخمدان پلي كيستيك در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگي
485
بررسي توزيع فراواني سندرم تخمدان پلي كيستيك در زنان مبتلا به سرطان پستان قبل از يائسگي
486
بررسي توزيع فراواني شاخه ثنايايي عصب دنداني تحتاني و ارزيابي ميانگين قطر آن با استفاده از CBCTقبل از جايگذاري ايمپلنت
487
بررسي توزيع فراواني شيوه هاي خودكشي در اقدام كنندگان به خودكشي بر اساس يافته هاي بيمارستانهاي دانشگاهي در سال 1389
488
بررسي توزيع فراواني شيوه هاي خودكشي در اقدام كنندگان به خودكشي بر اساس يافته هاي بيمارستانهاي دانشگاهي در سال 1389
489
بررسي توزيع فراواني ضايعات بافت نرم دهاني در افراد با سابقه سوء مصرف مواد و داروهاي مخدر در مراكز ترك اعتياد يزد در سال 1395
490
بررسي توزيع فراواني ضايعات تروماتيك اعصاب محيطي دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پور سينا از سال 1377 تا 1381
491
بررسي توزيع فراواني ضايعات فيبرو اسئوس در بيوپسي هاي ارسالي به بخش پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي و بيمارستان هاي دانشگاهي شهريزد ازسال 1384تا1394
492
بررسي توزيع فراواني ضايعات گردن ، در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه آسيب شناسي رازي شهر رشت ،سال 1379
493
بررسي توزيع فراواني عفونت هاي ادونتوژنيك با درگيري فضاهاي صورتي و گردني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون ازسال۱۳۹۳تا۱۳۹۷
494
بررسي توزيع فراواني علائم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي آغازين سرطان لوسمي لنفوبلاستيك حاد در اطفال
495
بررسي توزيع فراواني علائم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي آغازين سرطان لوسمي لنفوبلاستيك حاد در اطفال
496
بررسي توزيع فراواني علايم باليني بيماران جهت تشخيص سلياك
497
بررسي توزيع فراواني علايم باليني و آزمايشگاهي و عوارض در كودكان مبتلا به آبله مرغان بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال هاي 86-1377
498
بررسي توزيع فراواني علايم مسموميت با اپيوئيدها در بيماران بستري در بيمارستانهاي يزد
499
بررسي توزيع فراواني علايم مسموميت با اپيوئيدها در بيماران بستري در بيمارستانهاي يزد
500
بررسي توزيع فراواني علل درد پستان (ماستالژي) در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه شهيد صدوقي يزد در سال 1392-1391
501
بررسي توزيع فراواني علل سردرد در افراد مسن مراجعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان شهيد صدوقي يزد
502
بررسي توزيع فراواني علل سردرد در افراد مسن مراجعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان شهيد صدوقي يزد
503
بررسي توزيع فراواني علل شكم حاد جراحي در فاصله زماني پاييز 94 الي 95 در اورژانس شهيد صدوقي يزد
504
بررسي توزيع فراواني علل كلينيكو پاتولوژيكال هيستركتومي دربيمارستان شهيدصدوقي يزد ازسال 1390-1394
505
بررسي توزيع فراواني علل مرتبط با استروك در افراد 60-45 سال
506
بررسي توزيع فراواني علل مرتبط با استروك در افراد 60-45 سال
507
بررسي توزيع فراواني عوارض گوارشي بيماران مبتلا به سرطان مري پس از عمل بازسازي مري و ترخيص از بيمارستان هاي آريا، گيل و رازي شهر رشت از شهريور 1380تا شهريور 1384
508
بررسي توزيع فراواني عوامل زمينه ساز ابتلا به هپاتيت C براي زندانيان تزريقي مواد مخدر در ندامتگاه مركزي اصفهان در بهار 79
509
بررسي توزيع فراواني عوامل زمينه ساز و خصوصيات دموگرافيك كودكان مبتلا به بيماري مادرزادي قلب مراجعه كننده به كلينيك قلب اطفال مركز آموزشي درماني حشمت در فاصله فروردين 1387 لغايت آذر 1387
510
بررسي توزيع فراواني عوامل همراه با سل در بيماران مبتلا به سل بستري در بيمارستان رازي رشت در سال 1386
511
بررسي توزيع فراواني كارسينوماي سلول سنگفرشي دهان و لب در آزمايشگاههاي آسيب شناسي شهر رشت طي سالهاي 80-1376
512
بررسي توزيع فراواني كيست بيكر در بيماراني كه به علت توده پوپليته به بخش سونوگرافي بيمارستان پورسينا-رشت در سال 1387 مراجعه كرده اند‏
513
بررسي توزيع فراواني لنفوم هاي نان هوچكين اكسترانودال در بيماران مراجعه كننده به مركز آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون از سال 81-1370
514
بررسي توزيع فراواني لنفوم هاي نان هوچكين اكسترانودال در بيماران مراجعه كننده به مركز آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون از سال 81-1370
515
بررسي توزيع فراواني محل آمپوتاسيون اندام تحتاني در مبتلايان به نارسايي عروقي ديابت تحت عمل Revascularization در بيمارستانهاي پورسينا و گيل رشت بين سالهاي 1374تا 1381
516
بررسي توزيع فراواني محل سوراخ پوست در موقعيت Proneو موقعيت Supine در نفروليتوتومي از راه پوست در بيماران بستري مبتلا به سنگ هاي دستگاه ادراري فوقاني در مركزآموزشي درماني تحقيقاتي رازي شهر رشت از مهر 1387 تا شهريور 1390
517
بررسي توزيع فراواني مشاوره قبل از بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان الزهرا( س)
518
بررسي توزيع فراواني مصرف داروهاي گياهي سنتي كاهنده خون در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد
519
بررسي توزيع فراواني مصرف داروهاي گياهي سنتي كاهنده خون در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد
520
بررسي توزيع فراواني مصرف مواد مخدر در مراجعه كنندگان به مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
521
بررسي توزيع فراواني مقاومت آنتي بيوتيكي در ميكروبهاي به دست آمده ازكشت خون بيماران بستري در بيمارستان رازي رشت طي نيمه نخست سال 1386
522
بررسي توزيع فراواني موكوزيت كف سينوس ماگزيلا در بيماران با تحليل استخوان در راديوگرافي ديجيتال پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد در سالتحصيلي 94-1393
523
بررسي توزيع فراواني نتايج كشت مايع مغزي نخاعي دركودكان مبتلا به مننژيت حاد باكتريايي بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از سال 1373تا1385
524
بررسي توزيع فراواني نسبي آنورماليتي هاي دهاني دنداني در دانش آموزان مقاطع سه گانه شهر رشت
525
بررسي توزيع فراواني نسبي اختلالات يون كلسيم در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه (ICU) بيمارستان پورسيناي رشت در نيمسال اول 1382
526
بررسي توزيع فراواني نسبي انواع ضايعات پري آپيكال التهابي دهان در نمونه هاي اخذشده آسيب شناسي د هان دندانپزشكي يزد از سال ۱۳۸۰تا۱۳۹۵
527
بررسي توزيع فراواني نسبي پاي ديابتي و عوامل موضعي همراه در بيماران ديابتي مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي رشت در سال 1383 تا 1384
528
بررسي توزيع فراواني نسبي ژن OipA در هليكوباكتر پايلوري هاي جداشده از بيوپسي معده بيماران مبتلا به مشكلات گوارشي فوقاني در شهرستان رشت از سال 93-91
529
بررسي توزيع فراواني نسبي عوامل خطرساز همراه در بيماران جراحي شده به علت نارسايي مزكن شرياني در بيمارستان پورسيناي رشت از سال 74 الي 80
530
بررسي توزيع فراواني نمونه برداري هاي انجام شده از ناحيه دهان از سال 1389-1398
531
بررسي توزيع فراواني نمونه هاي كشت مثبت و الگوي آنتي بيوگرام آنها در بيمارستان شهيد صدوقي يزد درسال 1396
532
بررسي توزيع فراواني نوع درمان و عوارض دموگرافيك بيماران بستري شده در بخش گوش ، گلو، بيني ، جراحي سرو گردن بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت در سال 1381
533
بررسي توزيع فراواني هايپرپلازي و سرطان اندومتر از نظر سن بيمار مبتلا در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سال هاي 1391-1381
534
بررسي توزيع فراواني هليكو باكترپيلوري در لنفوم اوليه معده در شهر يزد تا سال 81
535
بررسي توزيع فراواني هليكو باكترپيلوري در لنفوم اوليه معده در شهر يزد تا سال 81
536
بررسي توزيع فراواني و الگوي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت (مهر 1384 لغا ت مهر 1386)
537
بررسي توزيع فراواني و درصد اعمال جراحي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد- تابستان 82
538
بررسي توزيع فراواني و درصد اعمال در780 بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد﴿ تابستان 72﴾
539
بررسي توزيع فراواني وارياسيون هاي آناتوميك وريدهاي سطحي چين آرنج و ساعد در بيماران كانديد فيستول شرياني- وريدي دياليز در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت از تاريخ بهمن 85 تا خرداد 89
540
بررسي توزيع فراواني ودرصد اعمال جراحي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد (تابستان 72)
541
بررسي توزيع فراواني وسواس فكري در بيماران ارتودنسي مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1396
542
بررسي توزيع فراواني يافته هاي آسيب شناسي پوليپ هاي diminutive روده بزرگ در مراجعين به بخش پاتولوژي بيمارستانهاي شهيد صدوقي، شهداي كارگر و دكتر مرتاض كه طي سالهاي 1386 تا 1388 تحت عمل كولونوسكوپي قرار گرفته اند
543
بررسي توزيع فراواني يافته هاي قلبي عروقي در 780 مورد بيمار مبتلا به ديابت قندي
544
بررسي توزيع فراواني يافته هاي كلينيكو پاتولوژيك ضايعات غدد بزاقي دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در بين سالهاي 1385 تا1391
545
بررسي توزيع فراواني يافته هاي كلينيكوپاتولوژيك ضايعات اسكالپ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزدبين سالهاي 1390-1387
546
بررسي توزيع فراواني يافته هاي كلينيكوپاتولوژيك ضايعات لب در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزددر بين سالهاي 1391-1387
547
بررسي توزيع فراواني يافته هاي هيستوپاتولوژي ضايعات پا و مچ پا در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
548
بررسي توزيع فراواني يافته هاي هيستوپاتولوژي ضايعات دست و مچ در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سالهاي1390 تا 1394
549
بررسي توزيع فراواني، علل و نتيجه حكم صادره ي پرونده هاي شكايت از متخصصين بيهوشي در سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني شهرستان رشت از سال 1390 تا 1394
550
بررسي توزيع فشار بر روي مقطع گوه اي همراه با چاين به هنگام ورود به آب به روش تست مدل و روش عددي
551
بررسي توزيع فشار در شناور هاي تندرو
552
بررسي توزيع فشار در شناورهاي تندرو
553
بررسي توزيع فشار و تعريض به منظور تخميني از سايش غلطكها در نورد
554
بررسي توزيع فضاي سبز شهري و كيفيت دسترسي شهروندان به پارك ها در شهرهاي شمال ايران در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي شهر آمل)
555
بررسي توزيع فضايي خدمات و امكانات شهري با تاكيد بر عدالت اجتماعي (محلات صد دستگاه ،خورشيد كلا و موزيرج)
556
بررسي توزيع فضايي كاربردي آموزشي (دبستان) در سطح شهر و سنجش ميزان برخورداري نواحي مختلف شهر از اين كاربري نمونه موردي: شهر حميديا
557
بررسي توزيع فضايي كاربري آموزشي منطقه 3 شهر اهواز با استفاده ازGIS « مطالعه موردي دبيرستان »
558
بررسي توزيع قائم سرعت صوت در تنگه هرمز با استفاده از داده هاي CTD
559
بررسي توزيع قدرت در نظام جهاني بر اساس رئاليسم تهاجمي با تأكيد بر سياست‌هاي چين در قبال هژموني ايالات متحده آمريكا
560
بررسي توزيع كرنش در مواد نانو ساختار شده به كمك روش ECFE
561
بررسي توزيع كيست هاي اكتسابي در بيماران مبتلا به بيماري نارسايي انتهايي كليه تحت درمان با هموديايز مراجعه كننده به مركز آموزشي -درماني رازي شهر رشت 1386
562
بررسي توزيع متغيرهاي زباني فارسي، تعيين مرزهاي همگويي و تهيه اطلس زباني در شهرستانهاي زهك و هيرمند
563
بررسي توزيع مجدد خاك در اراضي تپه ماهوري بارفت در دو كاربري به كمك تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي
564
بررسي توزيع مكاني شدت مدت فراواني خشكسالي مطالعه موردي استان خوزستان
565
بررسي توزيع نيترات ، نيتروژن آلي محلول، معدني شدن خالص نيتروژن و پتانسيل نيتريفيكاسيون در پروفيل يك خاك آهكي تيمار شده با كودهاي گاوي و شيميايي
566
بررسي توزيع نيروي انساني شاغل در آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي براي دوره تحصيلي متوسطه در سال تحصيلي 74-1373 (تاثير عوامل اجتماعي- اقتصادي بر توزيع نيروي انساني)
567
بررسي توزيع هسته هاي پرتوزا در ساحل درياچه ي اروميه
568
بررسي توزيع هسته هاي پرتوزا در كناره هاي رودخانه دز- استان خوزستان
569
بررسي توزيع هيپرگليسمي وعوارض قلبي آن در400مورد بيماران انفاركتوس حادميوكاردبستري شده درمركزآموزشي درماني دكترحشمت رشت در سال 1378
570
بررسي توزيع و اندازه ي ذرات ZrO2 در ساخت كامپوزيت Al-ZrO2 به روش اصطكاكي اغتشاشي
571
بررسي توزيع و منشا فلزات سنگين در رسوبات ماسه¬اي رودخانه¬ شور، واقع در حوالي معدن طلاي داشكسن، شمال شرق شهرستان قروه
572
بررسي توزيع وايبل تعديل يافته
573
بررسي توزيع ولتاژ حالت گذرا در سيم پيچي اوليه ترانسفورماتور
574
بررسي توزيع ولتاژ و شار حرارتي در قرمهاي Zno در برقگيري هاي فشارقوي با كمك روش عناصر محدود
575
بررسي توزيع يافته هاي آسيب شناسي بيوپسي گره هاي لنفاوي و مقايسه آن با علايم باليني بيماران
576
بررسي توزيع يافته هاي آسيب شناسي بيوپسي گره هاي لنفاوي و مقايسه آن با علايم باليني بيماران
577
بررسي توسعه اقتصادكشاورزي شهرستان دورودباايجادمجتمعهاي كشت ، دام وصنعت طي دوره 1397-1392
578
بررسي توسعه بازارهاي مالي بر اشتغال زايي
579
بررسي توسعه بازاريابي الكترونيكي با رويكرد آموزشي در استان مازندران
580
بررسي توسعه بانكداري الكترونيك و رضايت مندي مشتريان در صنعت بانكداري
581
بررسي توسعه پايدار در معادن كوچك مقياس-مطالعه موردي بر روي معادن متروكه ايران
582
بررسي توسعه پايدار گردشگري روستايي (نمونه موردي: دهستان سپيددشت)
583
بررسي توسعه دروني شهر با تاكيد بر مسكن ﴿مورد مطالعه : شهر سنندج﴾
584
بررسي توسعه روش رنگ سنجي جهت اندازه گيري كمي يد در نمونه چوب درختان
585
بررسي توسعه روش رنگ سنجي جهت اندازه گيري كمي يد در نمونه موي سر انسان
586
بررسي توسعه ساختمانهاي بلند در نواحي شهري ( نمونه موردي شهر تهران)
587
بررسي توسعه سياسي در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد
588
بررسي توسعه شهري شهركرد با رويكرد مديريت بحران مبتني بر سيل و زلزله
589
بررسي توسعه صنعتي و اقتصادي بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿ مطالعه موردي در صنايع نساجي استان يزد با رويكرد SWOT ﴾
590
بررسي توسعه فيزيكي شهر اردل
591
بررسي توسعه فيزيكي شهر شوش دانيال (ع)
592
بررسي توسعه كارآفريني اجتماعي از طريق توسعه خوشه كسب و كار
593
بررسي توسعه كالبدي -فضايي شهر زنجان جهت ساماندهي بهينه آن با استفاده از تكنيك GIS
594
بررسي توسعه گردشگري ﴿طبيعي ﴾ در شهرستان كيار
595
بررسي توسعه مديريت مشاركتي ، راهكارها و موانع از ديدگاه مديران و كارشناسان در دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آزاد شهر
596
بررسي توسعه ناحيه يك در ناحيه نزديك چاه مخازن گاز ميعاني در اثر پارامترهاي توليد و سنگ و سيال
597
بررسي توسعه و گسترش تشيع در منطقه يزد
598
بررسي توسعه ورزش در بين دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر گاليكش
599
بررسي توسعه‌ي فيزيكي- كالبدي شهر كنارك بر اساس راهبرد رشد هوشمند
600
بررسي توصيف در خاطره نوشته هاي دفاع مقدس
601
بررسي توصيف در داستان هاي عاميانه شهرستان سيريك
602
بررسي توصيف وجايگاه آن در رمان هاي محمد علي علومي
603
بررسي توصيفات بزمي در ديوان خاقاني
604
بررسي توصيفي انواع ضايعات استخواني فكي بيوپسي شده در پرونده هاي بيماران مراجعه كننده به كليه مراكز درماني و آسيب شناسي استان گيلان در فاصله سال هاي 1395-1380
605
بررسي توصيفي جايگاه هاي نگهداري و آنتي بيوتيك ها و ضد انگل هاي مورد استفاده در گله هاي نشخوار كنندگان كوچك در بعضي از نقاط استان كرمانشاه
606
بررسي توصيفي ساختار نحوي گويش ناييني از ديدگاه رده‌شناسي‌
607
بررسي توصيفي ساختواره گويش قاين
608
بررسي توصيفي ساختواژه سنيبي
609
بررسي توصيفي ساختواژه گويش قاين
610
بررسي توصيفي علل و عوامل اعتياد نوجوانان پسر كانون اصلاح و تربيت مركز اهواز از ابعاد فرهنگي-سياسي و اقتصادي-اجتماعي از ديدگاه نوجوانان مورد آزمون اين مركز در سال 1382
611
بررسي توصيفي عوامل ركود و پويايي در سازمانها (از بعد منابع انساني )
612
بررسي توصيفي فعل در گويش بادرودي ﴿بادي﴾
613
بررسي توصيفي كليساي وانك (اصفهان ) از ديدگاه تاريخي ، هنري و فرهنگي
614
بررسي توصيفي كودكان عقب مانده ذهني با تمركز بر ارتباط ازدواجهاي خويشاوندي والدين با تولد كودكان عقب مانده ذهني
615
بررسي توصيفي و آماري اختلالات اسكلتي و ماهيچه اي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر قم با نرم افزارSPPS
616
بررسي توصيفي و طبقه بندي نقوش كاشي كاري دوره قاجار در شيراز
617
بررسي توصيفي-تطبيقي درون مايه ي طنز در اشعار اكبر اكسير و عمران صلاحي
618
بررسي توضيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده موثر بر لكنت در بين مبتلايان مراجعه كننده به مركز آموزشي -توانبخشي آفرينش يزد
619
بررسي توضيع فراواني ريسك فاكتورهاي شناخته شده موثر بر لكنت در بين مبتلايان مراجعه كننده به مركز آموزشي -توانبخشي آفرينش يزد
620
بررسي توضيع فضايي كاربري آموزشي منطقه 3 شهر اهواز با استفاده ازGIS
621
بررسي توقيعات امام زمان (عج )
622
بررسي توكسوپلاسموزيس در استان گيلان ﴿در 80 بيمار﴾
623
بررسي توليد آزمايشگاهي پارافين كلره و تعيين بهترين شرايط واكنش براي رسيدن به يك درجه خاص كلراسيون
624
بررسي توليد آزمايشگاهي كربنات سرب از كنسانتره سرب و طراحي پايلوت
625
بررسي توليد آنزيم پروتئاز با محيط كشت تهيه شده از ضايعات كشتارگاهي توسط گونه سالينيويبرو پروتئوليتيك در بيوراكتور يك بار مصرف
626
بررسي توليد آنزيم سلولاز به روش تخمير حالت جامد
627
بررسي توليد آنزيم سلولاز به روش تخمير حالت جامد
628
بررسي توليد آنزيم سلولاز و كاربرد آن در تكميل كالاي نساجي
629
بررسي توليد آنزيم ليپاز و اسيد سيتريك در مخمر يارووياليپوليتيكا و بهينه سازي توليد با استفاده از روش هاي مهندسي متابوليك
630
بررسي توليد اسانس و تركيبات فنوليك در سه ژنوتيپ از گونه نعناع سبز از طريق تحريك با قارچ ميكوريز آربسكولار
631
بررسي توليد اسانس و تركيبات فنوليك در سه ژنوتيپ از گونه نعناع سبز)Menthaspicata( از طريق تحريك با قارچ ميكوريزآربسكولار
632
بررسي توليد اسكوالن در سويه هاي ترائوستوكيتريد بومي ايران
633
بررسي توليد اكسين در باكتري هاي سودوموناس فلورسنت و تاثير آن ها بر رشد و تركيب شيميايي ذرت
634
بررسي توليد الكل هاي سنگين ايزوپروپانول و بوتانول از باگاس و جداسازي در حين توليد جهت افزايش راندمان عملياتي
635
بررسي توليد الياف الكتروريسي شده با قابليت شناسايي با پرتو ايكس در پدهاي پزشكي
636
بررسي توليد الياف كيتين بروشهاي ريسندگي تر و خشك - تر
637
بررسي توليد امواج صوتي در آب از طريق برهمكنش ليزر و آب
638
بررسي توليد امواج صوتي در آب از طريق برهمكنش ليزر و آب
639
بررسي توليد انتروپي در فرآيند احتراق يك سوخت گازي با در نظرگرفتن اثر انتقال حرارت تشعشي
640
بررسي توليد بيوسورفكتانت در بيوراكتور تخمير حالت جامد
641
بررسي توليد بيوسورفكتانت ميكروبي از هيدرو كربن هاي نفتي و روغن زيتون به عنوان منبع كربن
642
بررسي توليد بيوگاز و بيوهيدروژن از زائدات گياه آفتابگردان
643
بررسي توليد پارچه ابرجاذب سلولزي با استفاده از تركيبات طبيعي
644
بررسي توليد پتاسيم كرومات از سنگ معدن كروميت با استفاده از پتاسيم- هيدروكسيد و تزريق اكسيژن
645
بررسي توليد پروتئاز به وسيله باكتري سالينيويبروپروتئوليتيك با كشت بر روي ضايعات بافت حيواني
646
بررسي توليد پروتاز هاي غليايي توسط باسيولوسها
647
بررسي توليد پليمرهاي رنگي و امكان سنجي استفاده از carbon black توليدي داخل كشور جهت ساخت master batch مشكي(گريد لوله)
648
بررسي توليد پودرهاي ميكرونيزه با استفاده از روش هاي مكانيكي و فيزيكي و شيميايي ﴿ مطالعه موردي: توليد پودر زير كونيوم ﴾
649
بررسي توليد تركيب جديدي از جرمهاي پلاستر تانديش ريخته گري پيوسته جهت كاهش بلوكه شدن و خوردگي داغ در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
650
بررسي توليد توليوم-167 از طريق واكنش167Er(p,n) 167Tm با استفاده از سيكلوترون جهت استفاده در راديوتراپي
651
بررسي توليد جمع فركانسي در نقطه ي كوانتومي كروي كاليوم آرسنيد با پتانسيل سهموي و در نظر گرفتن بر هم كنش اسپين -مدار
652
بررسي توليد چاي در ايران - نگرشي بر روند خشك كردن
653
بررسي توليد چدن هاي نشكن پر آلومينيوم و تاثير مس و موليبدن در ساختار آن
654
بررسي توليد چيپس فرموله شده سيب زميني از ارقام اگريا و مارفونا
655
بررسي توليد داروي نوتركيب اينترفرون وانسولين
656
بررسي توليد درون شيشه اي لاين هاي سوماكلونال و مطالعه مولكولي لاين هاي توليد شده در گياه دارويي ازگيل ژاپني ( eriobtrya japonica )
657
بررسي توليد راديوايزوتوپها توسط راكتور (مانند نانو طلاي 198) با استفاده از كد مونت كارلو و روش تجربي
658
بررسي توليد رنگ خوراكي قرمز از چغندر لبوئي و پايداري آن در خلال فرايندهاي غذايي
659
بررسي توليد روغن ميكروبي از كاه گندم هيدروليز شده با استفاده از Mortirella alpina CBS 754.68
660
بررسي توليد سوخت زيستي از زيست توده
661
بررسي توليد سوسپاسيون سلولي در چند گونه خودروي جنس يونجه و انتخاب سلولهاي متحمل به شوري
662
بررسي توليد عطر و ادكلن
663
بررسي توليد فرايند جمع فركانسي در نقطه كوانتومي كروي با پتانسيل سهموي
664
بررسي توليد فرش ورامين به روش متمركز
665
بررسي توليد فولاد API5L-X70 و ارتباط ريز ساختار و خواص مكانيكي آن
666
بررسي توليد فولاد و علل ضعف در صادرات
667
بررسي توليد فوم فلزي مسي به روش دو مرحله اي غير الكتريكي به اضافه الكتريكي پالسي
668
بررسي توليد قطعات ريختگي از طريق قالبهاي گچي با مدلهاي پلي استيرني
669
بررسي توليد قطعه صنعتي با استفاده از فرآيند متالورژي پودر، حاصل از آسياب كاري ضايعات تراشكاري آلياژ Ti-6Al-47
670
بررسي توليد كامپوزيتهاي فنليك با روش فراورش چند گانه و خواص آن ها
671
بررسي توليد كربن فعال از لجن توليدي در تصفيه خانه هاي فاضلاب
672
بررسي توليد كنسرو سوسيس ، زمان اتوكلاوكردن ويژگيهاي كيفي
673
بررسي توليد كوارك چهارم درپراكندگي كاملا غير كشسان لپتون - هادون
674
بررسي توليد گاز سنتز با تاكيد بر روش پلاسما
675
بررسي توليد لاكتون توسط مخمر و بهينه سازي شرايط محيطي براي افزايش توليد
676
بررسي توليد نانو پودر سريسين به روش الكترواسپري
677
بررسي توليد نانوالياف صمغ بادام به روش الكتروريسي به عنوان سيستم انتقال دهنده تركيبات طعمي
678
بررسي توليد نوترون و پرتوي گاما از باريكه ي الكترون هاي 10 MeV حاصل از شتاب دهنده ي رودوترون-TT200
679
بررسي توليد نيتريك اكسايد و تاثير L-NAME بر آن در خلال تمايز سلولهاي بنيادي مغز استخوان موش صحرايي به سلولهاي استخوان ساز
680
بررسي توليد هزينه هاي كربن در شبكه هاي مختلف
681
بررسي توليد هماهنگ دوم ليزر تشديدي از پلاسماي فروچگال و ارائه اي مدل بلور فوتوني
682
بررسي توليد هورمون اكسين (اندول- 3- استيك اسيد) در باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن
683
بررسي توليد هيدروژن به كمك فوتوكاتاليست اصلاح شده TiO2
684
بررسي توليد و بازاريابي خرما در ايران
685
بررسي توليد و پايداري نكتار و شربت آلبالو و پرتقال كم كالري با استفاده از شيرين كننده استويوزيد
686
بررسي توليد و پرورش قارچ خوراكي
687
بررسي توليد و خواص كاربرد سيليكات پتاسيم و ژل سيليسي
688
بررسي توليد و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي لايه اي آلومينيم - منيزيمي تقويت شده با ريز ذرات سراميكي به روش اصطحكاكي اغتشاشي
689
بررسي توليد و مصرف پايدار و ارائه الگوي مناسب )PCS( براي ساختمان هاي متداول در ايران
690
بررسي توليد و مصرف سيليس در استان تهران
691
بررسي توليد و مقاومت خستگي كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده با ريزذرات سراميكي
692
بررسي توليد وكنترل كيفي زيركونيوم-89 و تركيبات نشاندار آن با آنتيبادي مونوكلونال عليه آنتي‌ژن MUC1 براي تصويربرداري PET
693
بررسي توليد وكنترل كيفي زيركونيوم-89 و تركيبات نشاندار آن با آنتيبادي مونوكلونال عليه آنتي‌ژن MUC1 براي تصويربرداري PET
694
بررسي توليد، كارايي ، بازاريابي و بازار هدف زعفران ايران
695
بررسي توليدات چرمي سنتي ايران و تكنيك تزئين آن
696
بررسي توليدات چرمي سنتي ايران و تكنيك تزئين آن
697
بررسي توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و ترسيم نقشه تاريخ نگاري آن در وبگاه علوم , A survey on scientific production of kermanshahs university of medical science and drawing of histography maps in web of scienc database
698
بررسي توليدتابش اشعه ايكس توسط ذرات باردارنسبيتي به هنگام حركت در نانوساختارها
699
بررسي تومورهاي C.P.A در بيمارستان پورسينا
700
بررسي تومورهاي بدخيم مثانه در استان گيلان از سال 1370- 1366
701
بررسي تونلهاي باد، وسائل اندازهگيري مورد استفاده در آنها و مروري بر روند طراحي مقدماتي يك فشارسنج الكترونيكي براي تونل باد دانشگاه يزد
702
بررسي تيپ شخصيت معتادين درمراكز ترك اعتياد شهرستان فارسان
703
بررسي تيپ شخصيتي BوA در روابط بامديران موفق وناموفق.
704
بررسي تيپ شخصيتي BوA و عملكرد تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر.
705
بررسي تيپ شخصيتي BوAورابطه آن باگرايش به اعتياد
706
بررسي تيپ شخصيتي بر سبك هاي تصميم گيري مديران مدارس ابتدايي ناحيه 5 استان اصفهان
707
بررسي تيپ هاي شخصيتي A،Bباوسواس.
708
بررسي تيپ هاي شخصيتي B,A وتاثير ان بر بيماري ديابت در زنان
709
بررسي تيپ هاي شخصيتي B,Aبرشيوه هاي مديريت مديران
710
بررسي تيپ هاي شخصيتي با منبع كنترل در دانشجويان رشته هاي فني مهندسي وعلوم انساني دانشگاه پيام نور مسجدسليمان
711
بررسي تيپ هاي شخصيتي درون گرا وبرون گرا وميزان گرايش آنها به بزهكاري.
712
بررسي تيپ‌هاي داسـتاني در رمان‌هاي محمد‌علي جمال‌زاده (قلتشـن ديوان، راه آب‌نامه، سر و ته يه كرباس)
713
بررسي تيپهاي شخصيتي B،A و ميزان رضايتمندي زناشوئي.
714
بررسي تيپهاي شخصيتي درونگرا وبرونگرا وميزان گرايش به اعتياد
715
بررسي تيتر آنتي استرپتوليزين (O-(O.S.A در تب روماتيسمي حاد در 100 بيمار بستري در بيمارستانهاي شهيد رجايي و حضرت رسول اكرم (ص ) طي سالهاي 1373-1371
716
بررسي تيتر آنتي بادي هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1396
717
بررسي تيتراژ آنتي بادي ضد ويروس اپشتاين در بيماران مبتلا به لنفوم هوچكين و مقايسه آن با افراد غير مبتلا
718
بررسي تيتراژ آنتي بادي ضد ويروس اپشتاين در بيماران مبتلا به لنفوم هوچكين و مقايسه آن با افراد غير مبتلا
719
بررسي تيتراژ دانشجويان دانشكده سينما
720
بررسي تيتراژ دانشجويان سينما
721
بررسي تير با ضخامت متغير روي تكيه گاه الاستيك
722
بررسي تيروتوكسيكوز در مراجعين به بيمارستان فاطميه و كلينيك داخلي در شهرستان سمنان در سالهاي 1369 تا1372
723
بررسي تيروتوكسيكوز در مراجعين به بيمارستان فاطميه و كلينيك داخلي در شهرستان سمنان در سالهاي 1369 تا1372
724
بررسي تيز رهاي تبليغاتي دهه ژنجاه به بعد
725
بررسي تيمار حرارتي در طي فرآيند توليد بر ويژگي‌هاي عملكردي شير‌خشك بدون چربي
726
بررسي تيمار نانو موادنقره برروي برخي صفات رشديوفيزيولوژيكي گياه دارويي نعناع
727
بررسي تيمارهاي شكستن خواب بذر گياه بومادران ( Achillea Millefolium ) به منظور دستيابي به حداكثر قوه ناميه و ارزيابي بنيه بذر ( ويگور ) اين گياه
728
بررسي تيمچه‌هاي تاريخي بازار بزرگ شهر اصفهان در گستره ي معماري و تزيينات وابسته به آن (مورد پژوهي: بازار نيم آورد و بازار گلشن)
729
بررسي ثابت هاي مولكولي سيكلوآلكان ها (سيكلوپنتان،سيكلو هگزان،متيل سيكلو پنتانفمتيل سيكلوهگزان)بر اساس فشار دروني
730
بررسي ثابت هاي نيروي درون مولكولي در هيدروكربن خطي با كمك يادگيري ماشين
731
بررسي ثاثير بازي درماني گروهي بر مهارت اجتماعي كودكان 10-6سال مبتلابه اختلات اوتيسم با عماكرد بالا شهر كرج
732
بررسي ثاثير برنامه مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته برنحوه استفاده از كلاه ايمني در كارمندان متور سوار شهر يز 01385﴾
733
بررسي ثاثير يارانه هاي دولتي بر قيمت كالا هاي وارداتي
734
بررسي ثبات تغييرات زبان و استخوان هايوييد دو سال پس از درمان فعال فانكشنال
735
بررسي ثبات تغييرات زبان و استخوان هايوييد دو سال پس از درمان فعال فانكشنال
736
بررسي ثبات ذهني كودكان هنجار روستايي وشهري 7تا 11 سال در مورد كميتهاي مداوم
737
بررسي ثبات ساختار عاملي سوالات عمومي كنكور دكتري زبان انگليسي در دو سطح مختلف دانش زبان عمومي : با استفاده از مدلسازي معادله ساختاري
738
بررسي ثبات شست و شويي و نوري رنگهاي بازيك ، راكتيو و متال كمپلكس بر روي ابريشم با استفاده از سينتان و تركيبات كمپلكس دهنده
739
بررسي ثبات شستشوئي و نوري رنگ هاي مستقيم و اسيدي روي نخ هاي ابريشمي و پشمي با استفاده از تانيك اسيد / آنزيم اسيد/ آنزيم فول بكتان سنتي و جديد
740
بررسي ثبات شستشويي و نوري كالاي رنگرزي شده با گياه گندل همراه با دندانه زاج سفيد
741
بررسي ثبات شستشويي ونوري كالاي رنگرزي شده با رنگدانه ماز وهمراه با دندانه زاج سياه
742
بررسي ثبات نوري ،شستشويي و ﴿فام،خلوص،روشنايي﴾
743
بررسي ثبات نوري و شستشوي كالاي رنگرزي شده با رنگدانه هليله
744
بررسي ثبات و انتقال پذيري قارچ هاي همزيست اندوفايت در گياه فسكيوي بلند
745
بررسي ثبات واحدهاي حرارتي در شرايط محدوديت رطوبت در مراحل مختلف رشد رويشي و زايشي ارقام رشد محدود و نامحدود سويا
746
بررسي ثوابت بيوسينتيك واحد USBF مجتمع پتروشيمي كرمانشاه در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب بهداشتي
747
بررسي جا به جايي ديواره هاي معدن ۳ گل گهر به روش تحليل ترسيمي بلوك ها
748
بررسي جابجائي عرضي ساختمانهاي بتني در برابر زلزله با استفاده از مدلهاي غير خطي و محاسبه عرض درزساختمانها
749
بررسي جابجائي فركانس ليزر نيمرسا نا در اثر تغييرات جريان
750
بررسي جابجايي جمعيت هاي ايلي در دوره افشاريه
751
بررسي جابجايي زمين اطراف تونل در روش حفاري مرحله اي با تأكيد بر مدل¬هاي رفتاري خاك
752
بررسي جابجايي طبيعي گاز رقيق شده در ميكرو محفظه با روش شبيه سازي مستقيم مونت كارلو(DSMC)
753
بررسي جابجايي طيفي فلورسانس القايي ليزري محلول رنگدانه كومارين با افزودني نانو ذره¬ دي اكسيدتيتانيوم با برانگيزش ليزر فرابنفش
754
بررسي جابجايي عرضي غير خطي سازه هاي بتني معمولي و ارزيابي روابط آيين نامه ها و بررسي طبقه نرم
755
بررسي جابجايي فصول دمايي در ايران
756
بررسي جابجايي قطعات سنگين با يك مدل رياضي و ارائه يك مدل شبيه سازي و مقايسه نتايج با كاربرد آن در يك كارخانه ايرانيت
757
بررسي جابجايي معلمان و رابطه آن باافت تحصيلي
758
بررسي جابجايي معنايي در گفتار روز فارسي
759
بررسي جابجايي و تغيير شكل بال هواپيما با در نظر گرفتن فرض هاي آيروالاستيسيتة استاتيك به كمك نرم افزار انسيس
760
بررسي جابجايي و تغيير شكل سيم پيچي ترانس قدرت بوسيله امواج الكترومغناطيسي
761
بررسي جابه جايي طيفي(LIF) رودامين 6G آلاييده به نانوالماس
762
بررسي جاجيم قشقايي و مرمت يك نمونه از آن
763
بررسي جاذب هاي كاربردي براي جداسازي آنيلين از پساب
764
بررسي جاذبه ها و برنامه ريزي گردشگري منطقه خروطبس
765
بررسي جاذبه هاي توريستي شهرستان اقليد، برنامه ريزي و توسعه آن با تاكيد بر منطقه سده
766
بررسي جاذبه هاي ژئوتوريستي منطقه اردل و ارتفاعات پيرامون و تاثير آن بر توسعه صنعت گردشگري منطقه
767
بررسي جاذبه هاي گردشگري شهرستان نكا وانتخاب چند روستا به عنوان هدف گردشگري
768
بررسي جاذبه هاي گردشگري منطقه اورامانات و نقش آن در تحولات منطقه
769
بررسي جاذبه هاي گردشگري منطقه ي اورامانات
770
بررسي جاذبه ودافعه هاي نان ازديد مهاجران
771
بررسي جاذبهاي طبيعي و بكارگيري پوسته تخم مرغ در رنگبري پسابهاي رنگين
772
بررسي جامع آب بندها و طراحي و ساخت شير هيدروليك فشار قوي 600 بار
773
بررسي جامع انواع خطا در شبكه قدرت
774
بررسي جامع انواع معمولي چشمي وطراحي و ساخت چشمي كلندري 16x
775
بررسي جامع روش هاي تفسير داده هاي فشار گذرا در مخازن شكاف‌دار
776
بررسي جامع روش هاي مختلف تخصيص مقادير ويژه در پس خورد حالت
777
بررسي جامع روندهاي تخصيص مقادير ويژه در پس خورد خروجي
778
بررسي جامع زمين‌شناسي ساختارهاي نمكي براي ذخيره‌سازي گاز
779
بررسي جامع سازندهاي جنگلي وابسته به خاك دراستان يزد
780
بررسي جامع سيستم نگهداري و تعميرات در كارخانجات و سازمانهاي صنعتي و تاثير آن بر راندمان توليد
781
بررسي جامع سيستمهاي خلاصه ساز فارسي و توليد يك نمونه عملي براي محطهاي محدود
782
بررسي جامع شبكه تلفن تهران و طرح بهبود نارسائي هاي آن
783
بررسي جامع شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در بعضي سيستم هاي حرارتي
784
بررسي جامع عملكردروشهاي بازيافت تنش براي برآوردخطادرحل مسائل سه بعدي به روش اجزاءمحدود
785
بررسي جامع مصرف گاز استان قزوين
786
بررسي جامعه شناختي آثار شاخص نمايشي اجرا شده در دهه 70 و 80 ايران
787
بررسي جامعه شناختي آراي روشنفكران ديني به وقوع انقلاب اسلامي باتاكيد بردكتر علي شريعتي
788
بررسي جامعه شناختي اثر بخشي سازماني آموزش و پرورش در ايران ( مورد: دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه دولتي شهر اصفهان 1383-1382 )
789
بررسي جامعه شناختي ارتباط ميان انواع منابع معرفت و جهت گيري هاي فرهنگ سياسي با تكيه بر نظريه ماكس شلر
790
بررسي جامعه شناختي القابي خطابي توسط فارسي زبانان افغانستان
791
بررسي جامعه شناختي الگوي پيشرفت بر اساس آموزه هاي قرآن﴿ با تاكيد ب موانع تفكر در پيشرفت اجتماعي و رويكرد داده بنياد﴾
792
بررسي جامعه شناختي اينترنت و كاربران رايانه وتاثير بر سنين 20تا39ساله دامغان
793
بررسي جامعه شناختي اينترنت وكاربران رايانه وتاثيرآن برسنين 20تا39ساله دامغان
794
بررسي جامعه شناختي بد حجابي در بين دختران 15 تا 25 سال شهرستان قاين
795
بررسي جامعه شناختي بد حجابي در بين دختران 15 تا 25 سال شهرستان قاين
796
بررسي جامعه شناختي برخي از عوامل موثر بر تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه اصفهان
797
بررسي جامعه شناختي پايگاه اجتماعي واقتصادي دانشجويان دانشگاه ها در مصرف كالاها واماكن فرهنگي در شهرستان تنكابن در سال 1389.
798
بررسي جامعه شناختي پديده خشونت خانگي عليه مردان و برخي عوامل مرتبط با آن از ديدگاه مردان و زنان متÊهل اراك درنيمه اول سال 19
799
بررسي جامعه شناختي پيامد هاي استفاده از تلفن همراه در بين جوانان ﴿مطالعه موردي: جوانان شهرستان سبزوار﴾
800
بررسي جامعه شناختي تئاتر ايران سال هاي1304-1285
801
بررسي جامعه شناختي تئاتر خياباني در ايران با تاكيد بر نقش مخاطب
802
بررسي جامعه شناختي تأثير نحوه طراحي ﴿معماري﴾ مجتمع هاي آپارتماني اردبيل بر سرمايه اجتماعي بين ساكنين و ارائه الگوهايي منطبق با فرهنگ اسلامي ايراني
803
بررسي جامعه شناختي تأثيرات اجتماعي-فرهنگي گردشگري برمنطقه كلاردشت.
804
بررسي جامعه شناختي تاثير پايگاه اقتصادي-اجتماعي بر مصرف كالاهاي فرهنگي
805
بررسي جامعه شناختي تاثير رسانه هاي جمعي بر اعتماد سياسي و اجتماعي ﴿ مطالعه موردي شهر يزد ﴾
806
بررسي جامعه شناختي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي بر روابط اجتماعي دانشجويان
807
بررسي جامعه شناختي تاثير نابرابري فرصت هاي آموزشي بر انزواي اجتماعي دانش آموزان
808
بررسي جامعه شناختي تاثيرحمايت اجتماعي برسلامت رواني دانش آموزان دبيرستانهاي شهرجعفريه - قم
809
بررسي جامعه شناختي تجربيات ، انتظارات و ديدگاه هاي بيماران در خصوص بيمار محوري در شهر تبريز
810
بررسي جامعه شناختي تحولات چندمعنايي واژگاني در دوره قاجار نسبت به فارسي امروز
811
بررسي جامعه شناختي ترس از جرم دربين زنان شهر قاين
812
بررسي جامعه شناختي تصوير كلان شهر تهران در تاريخ سينماي ايران
813
بررسي جامعه شناختي حادثه كوي دانشگاه تهران
814
بررسي جامعه شناختي حجاب بين دانش اموزان متوسطه شهر قهدريجان
815
بررسي جامعه شناختي درام ايران در سال هاي 1320-1300
816
بررسي جامعه شناختي دينداري و جنسيت ، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور , sociological study of religion and gender, case study payame noor university
817
بررسي جامعه شناختي رابطه ابعاد و نگرش هاي دينداري با مسئوليت پذيري اجتماعي در شهرستان جوين
818
بررسي جامعه شناختي رابطه بين حمايت اجتماعي و كيفيت زندگي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه هاي شهر خرم آباد
819
بررسي جامعه شناختي رابطه متقابل پزشك و بيمار( مطالعه كيفي در شهر اهواز).
820
بررسي جامعه شناختي رابطه ي سبك زندگي و شادكامي ( مطالعه موردي: كاركنان مرد شركت سهامي ذوب آهن اصفهان )
821
بررسي جامعه شناختي رفتار انتخاباتي مردم شهر اردل در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران
822
بررسي جامعه شناختي رفتار بيماري زنان نابارور (مراجعه كنندگان به مراكز درمان ناباروري دولتي استان مازندران ).
823
بررسي جامعه شناختي رمان هاي سيمين دانشور
824
بررسي جامعه شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري در شهر سازي
825
بررسي جامعه شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري كاشان
826
بررسي جامعه شناختي روابط پيش از ازدواج دختر وپسر از ديدگاه دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
827
بررسي جامعه شناختي زبان گيلكي با تاكيد بر آواشناسي
828
بررسي جامعه شناختي سازماندهي علم در اصفهان دوره صفويه و نقش آن در توسعه تشيع
829
بررسي جامعه شناختي سبك زندگي بر دينداري جوانان19_25 ساله شهرستان خميني شهر
830
بررسي جامعه شناختي سرمايه اجتماعي از منظر صحيفه سجاديه
831
بررسي جامعه شناختي سيره اخلاقي،سياسي امام خميني(ره).
832
بررسي جامعه شناختي شعر طنز در ادبيات مشروطه (با تاكيد بر اشعار سيد اشرف الدين گيلاني وايرج ميرزا)
833
بررسي جامعه شناختي شكاف بين نسلي مادران و دختران شهر قاين
834
بررسي جامعه شناختي شكل گيري كودكان خياباني در شهرستان بجنورد
835
بررسي جامعه شناختي شيوع خشونت در كاشان
836
بررسي جامعه شناختي شيوع خشونت وپرخاشگري وعلل بروز آن در جامعه عليه زنان در كاشان
837
بررسي جامعه شناختي طايفه بابادي و فرهنگ و آداب و رسوم
838
بررسي جامعه شناختي علل افزايش گرايش دختران به تحصيلات دانشگاهي ( مورد ، دانشجويان دانشكده مديريت و علوم اجتماعي )
839
بررسي جامعه شناختي علل گرايش جوانان به شيطان پرستي در ايران(مطالعه موردي در شهر قم)
840
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي - فرهنگي موثر بر مساله نزاع جمعي ( مطالعه موردي استان ايلام )
841
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت رواني در ميان كارمندان شاغل در سازمان مديريت بحران شهر اصفهان
842
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي موثر بر مد گرايي در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
843
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر احساس بي عدالتي بين كارگران، مطالعه موردي: ﴿ كارگران شركت ريسندگي فرش فلاح اصفهان﴾
844
بررسي جامعه شناختي عوامل اقتصادي ،اجتماعي موثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابري جنسيتي
845
بررسي جامعه شناختي عوامل تاثيرگذار بر گرايش به مواد مخدر در بين زندانيان)مطالعه موردي شهر دهدشت(
846
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده هاي فلاورجان
847
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعي زنان بندر ديلم( مطالعه نمونه اي)
848
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور تهران در ارتباط با مصرف مواد آرايشي
849
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور تهران در ارتباط با مصرف مواد آرايشي
850
بررسي جامعه شناختي عوامل مرتبط با سلامت اجتماعي زنان شاغل در بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد
851
بررسي جامعه شناختي عوامل مرتبط بر رضايتمندي شغلي زنان كارگر (بررسي موردي شهرك صنعتي پرند)
852
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر احساس بي عدالتي در بين معلمان شهر زنجان
853
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر اهداي خون توسط اهداكنندگان مستمر خون در شهر مشهد
854
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت خانگي عليه زنان متاهل شهرستان نجف آباد در سال 1389
855
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي گردشگري ( مطالعه موردي گردشگران خارجي شهر شيراز)
856
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر سبك زندگي جوانان ( مطالعه موردي شهر شيراز )
857
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاههاي شهر قاين
858
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر فرهنگ آپارتمان نشيني
859
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر كيفيت زندگي سالمندان ساكن در مراكز نگهداري از سالمندان شهرستان مشهد
860
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مديريت بدن در زنان ( مطالعه موردي زنان شهر شيراز )
861
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مصرف گرايي
862
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر وجدان كاري در بين كاركنان بانكهاي شهرستان بابل
863
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر ونداليسم و اوباشيگري در ورزش فوتبال
864
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر برپيشرفت تحصيلي در ميان دانش آموزان مقطع راهنمايي قم
865
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر در ميزان پايبندي مردم كاشان وارزشهاي اجتماعي
866
بررسي جامعه شناختي فرهنگ سياسي احزاب و سازمانهاي اصلاح طلب ( در طول يك دهه، از خرداد 76)
867
بررسي جامعه شناختي فقدان تنوع ژانر سينماي ايران پس از انقلاب
868
بررسي جامعه شناختي فقدان تنوع ژانر سينماي ايران پس از انقلاب
869
بررسي جامعه شناختي قصه هاي قرآني
870
بررسي جامعه شناختي كاربران اينترنت
871
بررسي جامعه شناختي كجرويهاي كوچك و پنهان موجود در رابطه بين افراد در سال 1386 شهرستان شاهرود
872
بررسي جامعه شناختي كيفيت زندگي سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392
873
بررسي جامعه شناختي گردشگري درشهرستانهاي نوشهر وچالوس
874
بررسي جامعه شناختي گوناگوني گويش مشهدي بر اساس متغيرهاي سن ، طبقه اجتماعي و جنسيت
875
بررسي جامعه شناختي مجازات زندان وعدم ارتكاب جرم در بين زندانيان كاشان سال88
876
بررسي جامعه شناختي محروميت اجتماعي دختران روستايي شهرستان زابل و عوامل مرتبط با آن
877
بررسي جامعه شناختي مدگرايي دانش آموزلن پايه هاي دوم و سوم دبيرستان دخترانه خورموج
878
بررسي جامعه شناختي مديريت بدن با تكيه بر مصرف لوازم آرايشي در بين كاركنان زن شركت راه آهن تهران
879
بررسي جامعه شناختي مشاركت اجتماعي شهروندان قاين و عوامل موثر بر آن
880
بررسي جامعه شناختي معماري ايران
881
بررسي جامعه شناختي مناسبات نسلي
882
بررسي جامعه شناختي موانع توسعه علمي درايران
883
بررسي جامعه شناختي ميزان اعتماد بين شخصي و عوامل موثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
884
بررسي جامعه شناختي ميزان پايبندي جوانان به هنجارهاي اجتماعي
885
بررسي جامعه شناختي ميزان عرفي شدن دين در رسانه ديني با تاكيد بر تلويزيون از ديدگاه دانشجويان دانشگاه اصفهان
886
بررسي جامعه شناختي نقش اجتماعي و سياسي روشنفكران ايران در فاصله زماني انقلاب مشروطيت تا پايان دوره پهلوي اول
887
بررسي جامعه شناختي نقش بدوي گرايي و اسطوره در هنر مدرن ﴿براساس آراء اميل دوركيم و جوزف كمبل﴾
888
بررسي جامعه شناختي نقش رسانه هاي جمعي در ايجاد هيجانات فوتبال ايران 92-91
889
بررسي جامعه شناختي نگرش به ازدواج در بين دختران نوجوان 20سال به بالادر شهرستان سميرم
890
بررسي جامعه شناختي نگرش دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين نسبت به جمعيت و تنظيم خانواده
891
بررسي جامعه شناختي نگرش دانشجويان زن نسبت به حجاب
892
بررسي جامعه شناختي نگرش متفاوت نسلي به رفتارهاي فراغتي جوانان﴿ مطالعه ي موردي : كافي شاپ هاي شهر مشهد﴾
893
بررسي جامعه شناختي نگرش ها و ارزش هاي اجتماعي دو نسل (والدين - جوانان ) در شهر هشتگرد
894
بررسي جامعه شناختي نمايشنامه هاي آرتور ميلر از منظر آراي جورج لوكاچ، با تأكيد بر دو اثر مرگ فروشنده و همه ي پسران من
895
بررسي جامعه شناختي نمايشنامه هاي آرتور ميلر از منظر آراي جورج لوكاچ، با تاكيد بر دو اثر مرگ فروشنده و همه ي پسران من
896
بررسي جامعه شناختي هماهنگي واكه اي در لهجه هاي فارسي تهراني،گيلكي ،‌تركي و كردي
897
بررسي جامعه شناختي همگرايي دانشگاه تهران با شاخص هاي دانشگاه در جامعه دانش محور ....
898
بررسي جامعه شناختي هويت ملي نوجوانان شهر همدان (مطالعه موردي: دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه 2 شهرستان همدان سال تحصيلي 93-92)
899
بررسي جامعه شناختي ورزش در ايران
900
بررسي جامعه شناختي وضعيت تحصيل دانش آموزان دبيرستان دخترانه امين معين ناحيه 4 اصفهان
901
بررسي جامعه شناختي وضعيت سبك زندگي سالم در ميان بيماران عروق قلبي
902
بررسي جامعه شناسانه چرند و پرند دهخدا با دو كلمه حرف حساب صابري
903
بررسي جامعه شناسانه نمايشنامه هاي جنگ ايران و عراق سال هاي 1376 - 1368
904
بررسي جامعه شناسانه نمايشنامه هاي جنگ ايران و عراق سال هاي 1376-1368
905
بررسي جامعه شناسانه و ساختاري نمايش هاي نوجوانان ويژه آسيب‌هاي نو پديد اجتماعي( با تاكيد بر آثار منتخب)
906
بررسي جامعه شناسي احساسات در ادبيات منظوم معاصر ايران , sociology of emotion in contemporary poetry of iran
907
بررسي جامعه شناسي ازدواج دختران مجرد در شهرستان سميرم
908
بررسي جامعه شناسي شكاف بين نسلي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي جوانان35-18 سال شهر فراشبند)
909
بررسي جامعه شناسي عوامل موثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده : بررسي موردي: شهر خمين در سال 1388
910
بررسي جامعه شناسي عوامل موثر برميزان وچگونگي استفاده از اينترنت در محلات درسال 87
911
بررسي جامعه شناسي موانع پيشرفت توريست در شهرستان بابلسر و فريدونكنار از نظرگردشگران
912
بررسي جامعه شناسي ميزان آگاهي دانشجويان با حقوق شهروندي در دانشگاه پيام نور بوشهر
913
بررسي جامعه‌شناختي اثر توسعه سياسي و آزادي‌هاي اقتصادي بر فساد مالي
914
بررسي جامعه‌شناختي تاثير رسانه هاي جديد بر نظام ارزشي جوانان (دانشجويان دانشگاه يزد)
915
بررسي جامعه‌شناختي تاثير رسانه هاي جديد بر نظام ارزشي جوانان (دانشجويان دانشگاه يزد)
916
بررسي جامعه‌شناختي تصوير كلان‌شهر تهران در تاريخ سينماي ايران
917
بررسي جامعه‌شناختي ريشه‌ها و بنيان‌هاي تئاتر مستند و نقش آن در آگاهي‌بخشي اجتماعي با تكيه بر آثار مستند مرتبط باجنگ جهاني دوم.
918
بررسي جامعه‌شناختي موانع رونق گردشگري مذهبي مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان سميرم
919
بررسي جامعه‌شناختي نقش ورزش در توليد سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: شهرستان يزد)
920
بررسي جامعه‌شناسانه اقتباس‌هاي واروژ كريم‌مسيحي، آكيرا كوروساوا و ويشال بهاردواج از هملت شكسپير از منظر آراء گئورگ لوكاچ
921
بررسي جامعه‌شناسانه‌ي زمينه‌هاي شكل‌گيري جريان «تئاتر سوم» يوجنيو باربا
922
بررسي جامعيت قرآن كريم
923
بررسي جامعيت قرآن كريم
924
بررسي جامه شناختي خشونت عليه زنان در شهركاشان
925
بررسي جامه شناختي نگرش نسبت به موانع تصدي مشاغل مديريتي توسط زنان :مطالعه موردي زنان شاغل شهر قاين
926
بررسي جانشين هاي مراجع قضائي كيفري سنتي و نقش آنها در اجراي عدالت ترميمي
927
بررسي جايابي وتعيين اندازه و بهينه DG در سيستم هاي قدرت
928
بررسي جايگاه ﴿ نقش و عملكرد ﴾ خيابان حضرت وليعصر « عجل الله تعالي فرجه الشريف » در مناطق يك و 11 تهران
929
بررسي جايگاه "وطن" در شعر دفاع مقدس
930
بررسي جايگاه «نظر» از ديدگاه قاضي عبدالجبار
931
بررسي جايگاه 5Sدر ارتقاي كيفيت و بهره وري نظام ارائه خدمات بيمارستان شهيد صدوقي يزد- اسفند 87
932
بررسي جايگاه آزاديدر انديشه آيت الله محمود طالقاني و آيت الله محمد باقر صدر
933
بررسي جايگاه ابعاد چهارگانه قدرت (نهادي، اجباري، ساختاري و گفتماني) در تثبيت هژموني ايالات متحده امريكا ( 1993 - 2013)
934
بررسي جايگاه اجتماعي زنان در اسلام
935
بررسي جايگاه اجتماعي زنان در طول يك صد سال اخير در ايران
936
بررسي جايگاه اجتماعي زنان در قبل وبعد از انقلاب در استان قم
937
بررسي جايگاه اجتماعي شيلات در شهرستان بندر تركمن
938
بررسي جايگاه احساس عامليت در پيش بيني كيفيت زندگي افراد با آسيب بينايي
939
بررسي جايگاه اداري، اجتماعي و فرهنگي قضات در دوره ايلخاني
940
بررسي جايگاه اداري،اجتماعي و فرهنگي قضات در دوره ايلخاني
941
بررسي جايگاه ادبي ميرزا جهانگير شيرازي و روزنامه صوراسرافيل
942
بررسي جايگاه ادبي ميرزا جهانگير شيرازي و روزنامه صوراسرافيل
943
بررسي جايگاه ازدواج هاي دانشجويي در دانشگاه ها
944
بررسي جايگاه استان هرمزگان در تجارت خارجي ايران با استفاده از
945
بررسي جايگاه استانداردهاي 9000 ISO در ايران
946
بررسي جايگاه استدلال در عرفان ابن عربي و مولوي
947
بررسي جايگاه استناد به قاعده «البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" در دعاوي جزايي
948
بررسي جايگاه استندها در فضاي شهري
949
بررسي جايگاه اشتغال ومديريت زنان در ايران وجهان
950
بررسي جايگاه اموزش اخلاق حرفه اي در ايران معاصر از ديدگاه استادان دانشگاه ﴿پيام نور ،آزاد اسلامي وسنتي﴾در شهر نيشابور
951
بررسي جايگاه انجمن پيروان قرآن در تاريخ معاصر مشهد با تاكيد بر شخصيت و اقدامات علي اصغر عابدزاده
952
بررسي جايگاه انديشه هاي مدرن در مراحل تصميم گيري و اجرايي پروژه ي نواب
953
بررسي جايگاه اهل بيت ﴿ع﴾ در تفسير تبيان شيخ طوسي
954
بررسي جايگاه اهميت وتاثيرات شادماني در تعليم وتربيت
955
بررسي جايگاه ايران در كنفرانس صلح ورساي ﴿1298ه.ش﴾
956
بررسي جايگاه بازاريابي الكترونيك در جهان و چرايي ضرورت رشد آن در ايران
957
بررسي جايگاه بازاريابي رابطه‌مند و شناسايي موانع اجراي آن در شركت سهامي بيمه ايران شهر كرمان
958
بررسي جايگاه بازاريابي رابطه‌مند و شناسايي موانع اجراي آن در شركت سهامي بيمه ايران شهر كرمان
959
بررسي جايگاه بايه اينكلان در تئاتر اسپانيا در دهه اول قرن بيستم و ترجمه نمايشنامه روشنايي هاي بوهمي
960
بررسي جايگاه بداهه پردازي در تئاتر معاصر غرب
961
بررسي جايگاه بداهه پردازي درتئاتر معاصر غرب
962
بررسي جايگاه بداهه سازي در آموزش بازيگر براي نمايش مواجهه در شيوه اجرايي آگوستو بوآل
963
بررسي جايگاه بداهه سازي در آموزش بازيگر براي نمايش مواجهه در شيوه اجرايي آگوستو بوآل
964
بررسي جايگاه پست مدرنيسم در سي و يكمين جشنواره بين اللملي تئاتر فجر
965
بررسي جايگاه پست مدرنيسم در سي و يكمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر
966
بررسي جايگاه تايپوگرافي در فرش
967
بررسي جايگاه تايپوگرافي در هنر گرافيك ايران از آغاز تا دوران معاصر
968
بررسي جايگاه تبليغات در مبلمان شهري
969
بررسي جايگاه تحقيق وتوسعه در ميان عوامل موثر بربهره وري براساس مدل پركوپنو مطالعه موردي صنايع كوچك ومتوسط عضو اتاق آردي وزارت صنايع و معادن
970
بررسي جايگاه تحليل پوششي دادهها در روشهاي تصميم گيري
971
بررسي جايگاه تراژدي در دوره ي رمانتيسم
972
بررسي جايگاه تراژدي در دوره ي رمانتيسم
973
بررسي جايگاه تربيت مدني در كتابهاي درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي در سال 1389-1388
974
بررسي جايگاه ترويج در توسعه كشاورزي
975
بررسي جايگاه تفكر انتقادي در كتاب هاي علوم تجربي و تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي
976
بررسي جايگاه تفكر انتقادي در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه
977
بررسي جايگاه تكنيك ساختار شكست فعاليت هاي توليدي در صنعت كشتي سازي
978
بررسي جايگاه تمدن غرب در سه حوزه فرهنگ، سياست و علم در انديشه رهبران جمهوري اسلامي
979
بررسي جايگاه توانمندسازي نيروي كار در تحول سازمان با رويكرد تفكر استراتژيك ، در گروه كارخانجات كشتي سازي كشور
980
بررسي جايگاه جرائم ناقص در حقوق كيفري ايران
981
بررسي جايگاه جريانات اجتماعي بر شكل گيري اصناف وبيشه هاي مرتبط باهنر ايران اسلامي بر اساس منابع مكتوب
982
بررسي جايگاه جريانات اجتماعي بر شكل گيري اصناف وپيشه هاي مرتبط باهنر ايران اسلامي بر اساس منابع مكتوب
983
بررسي جايگاه حفاظتي چند گونه انحصاري از جنس مرزه در ايران
984
بررسي جايگاه حفاظتي چند گونه انحصاري از جنس مرزه درايران
985
بررسي جايگاه حقوق شهروندي درشهر قاين
986
بررسي جايگاه خانواده از ديدگاه قرآن و ائمه
987
بررسي جايگاه خانواده در كتاب هاي دوره پنج ساله ابتدايي ( تعليمات اجتماعي - فارسي - تعليمات ديني )
988
بررسي جايگاه خانواده در كتاب هاي دوره پنج ساله ابتدايي ( تعليمات اجتماعي - فارسي - تعليمات ديني ).
989
بررسي جايگاه خاورميانه در ديپلماسي انرژي چين (۲۰۱۶-۱۹۸۰)
990
بررسي جايگاه خدا در ايدئاليسم باركلي
991
بررسي جايگاه خليج فارس در سياستهاي منطقه اي ايالات متحدهي آمريكا با تكيه بر دكترين نيكسون _1969-1979م/1348-1357ش﴾
992
بررسي جايگاه دروس معارف اسلامي در دانشگاه ها ازديدگاه فقه و حقوق موضوعه
993
بررسي جايگاه ذوق در زيبا شناسي روشنگري با محوريت كتاب نقد قوة حكم
994
بررسي جايگاه رئاليزم در تئاتر دفاع مقدس ﴿باتاكيد بر دو اثر جدا شده از عليرضا نادري و محمد يعقوبي﴾﴿پچپچه هاي پشت خط نبرد، زمستان 66﴾
995
بررسي جايگاه رئاليزم در تئاتر دفاع مقدس﴿با تاكيد بر دو اثر اجرا شده از عليرضا نادري و محمد يعقوبي﴾﴿پچپچه هاي پشت خط نبرد،زمستان 66﴾
996
بررسي جايگاه رؤيا، پيشگويان و خواب‌گزاران در ايران و يونان باستان(قرن6تا4 پ.م)
997
بررسي جايگاه راوي و خواننده در داستانهاي پست مدرن فارسي
998
بررسي جايگاه رايانه و نرم افزارهاي طراحي گرافيك در تصوير سازي معاصر ايران
999
بررسي جايگاه رسانه‌ي چاپ دستي در مدرنيسم ايراني
1000
بررسي جايگاه رشته علوم ورزشي )تربيت بدني( به عنوان محصول در ميان دانش آموزان متوسطه دوم شهر صفاشهر
بازگشت