<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي جايگاه بداهه سازي در آموزش بازيگر براي نمايش مواجهه در شيوه اجرايي آگوستو بوآل
2
بررسي جايگاه پست مدرنيسم در سي و يكمين جشنواره بين اللملي تئاتر فجر
3
بررسي جايگاه پست مدرنيسم در سي و يكمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر
4
بررسي جايگاه تحقيق وتوسعه در ميان عوامل موثر بربهره وري براساس مدل پركوپنو مطالعه موردي صنايع كوچك ومتوسط عضو اتاق آردي وزارت صنايع و معادن
5
بررسي جايگاه تحليل پوششي دادهها در روشهاي تصميم گيري
6
بررسي جايگاه تراژدي در دوره ي رمانتيسم
7
بررسي جايگاه تراژدي در دوره ي رمانتيسم
8
بررسي جايگاه تربيت مدني در كتابهاي درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي در سال 1389-1388
9
بررسي جايگاه ترويج در توسعه كشاورزي
10
بررسي جايگاه تفكر انتقادي در كتاب هاي علوم تجربي و تعليمات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي
11
بررسي جايگاه تفكر انتقادي در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دوره متوسطه
12
بررسي جايگاه تكنيك ساختار شكست فعاليت هاي توليدي در صنعت كشتي سازي
13
بررسي جايگاه تمدن غرب در سه حوزه فرهنگ، سياست و علم در انديشه رهبران جمهوري اسلامي
14
بررسي جايگاه توانمندسازي نيروي كار در تحول سازمان با رويكرد تفكر استراتژيك ، در گروه كارخانجات كشتي سازي كشور
15
بررسي جايگاه حفاظتي چند گونه انحصاري از جنس مرزه در ايران
16
بررسي جايگاه حفاظتي چند گونه انحصاري از جنس مرزه درايران
17
بررسي جايگاه حقوق شهروندي درشهر قاين
18
بررسي جايگاه خانواده از ديدگاه قرآن و ائمه
19
بررسي جايگاه خانواده در كتاب هاي دوره پنج ساله ابتدايي ( تعليمات اجتماعي - فارسي - تعليمات ديني )
20
بررسي جايگاه خانواده در كتاب هاي دوره پنج ساله ابتدايي ( تعليمات اجتماعي - فارسي - تعليمات ديني ).
21
بررسي جايگاه خاورميانه در ديپلماسي انرژي چين (2016-1980)
22
بررسي جايگاه خدا در ايدئاليسم باركلي
23
بررسي جايگاه خليج فارس در سياستهاي منطقه اي ايالات متحدهي آمريكا با تكيه بر دكترين نيكسون _1969-1979م/1348-1357ش﴾
24
بررسي جايگاه دروس معارف اسلامي در دانشگاه ها ازديدگاه فقه و حقوق موضوعه
25
بررسي جايگاه ذوق در زيبا شناسي روشنگري با محوريت كتاب نقد قوة حكم
26
بررسي جايگاه رئاليزم در تئاتر دفاع مقدس ﴿باتاكيد بر دو اثر جدا شده از عليرضا نادري و محمد يعقوبي﴾﴿پچپچه هاي پشت خط نبرد، زمستان 66﴾
27
بررسي جايگاه رئاليزم در تئاتر دفاع مقدس﴿با تاكيد بر دو اثر اجرا شده از عليرضا نادري و محمد يعقوبي﴾﴿پچپچه هاي پشت خط نبرد،زمستان 66﴾
28
بررسي جايگاه راوي و خواننده در داستانهاي پست مدرن فارسي
29
بررسي جايگاه رايانه و نرم افزارهاي طراحي گرافيك در تصوير سازي معاصر ايران
30
بررسي جايگاه رسانه‌ي چاپ دستي در مدرنيسم ايراني
31
بررسي جايگاه رشته علوم ورزشي )تربيت بدني( به عنوان محصول در ميان دانش آموزان متوسطه دوم شهر صفاشهر
32
بررسي جايگاه زن از ديدگاه اسلام در جمهوري اسلامي
33
بررسي جايگاه زن در آثار محمّد باقر ميرزا خسروي، مهشيد اميرشاهي، علي اشرف درويشيان و منصور ياقوتي
34
بررسي جايگاه زن در ادبيات مشروطه، با تأكيد بر آثار منثور ميرزا فتحعلي آخوندزاده، ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي و زين العابدين مراغه اي
35
بررسي جايگاه زن در فرهنگ عاميانه كردي (با تكيه بر ضرب المثل ها و مثل نماهاي كردي)
36
بررسي جايگاه زنان در توسعه اجتماعي
37
بررسي جايگاه سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني
38
بررسي جايگاه سالمندان در خانواده
39
بررسي جايگاه سپهسالاري در عصر سامانيان (نقش و جايگاه سپهسالاران در تاريخ سامانيان)
40
بررسي جايگاه سرمايه انساني در ادارات استان خراسان شمالي
41
بررسي جايگاه سنت در آثار تئوريك و نظري شفيعي كدكني
42
بررسي جايگاه سياسي و تجاري بوشهر در دوره افشاريه و زنديه﴿1209-1148ه.ق/1794-1736م﴾
43
بررسي جايگاه شوراي حل اختلاف در نظام فقهي و حقوقي اسلام
44
بررسي جايگاه صنايع دستي در توسعه گردشگري فرهنگي شهر تهران
45
بررسي جايگاه صنايع هوافضا در منطقه: مطالعه تطبيقي
46
بررسي جايگاه صنعت حمل و نقل دريايي ايران در اقتصاد جهاني با استفاده از ماتريس SWOT
47
بررسي جايگاه طنز در نمايش تلويزيوني ، در سالهاي 1365 الي 1375 سيماي جمهوري اسلامي ايران "نمايشنامه تلويزيوني (تلخ اما شيرين )"
48
بررسي جايگاه طنز در نمايش تلويزيوني ، در سالهاي 1365 الي 1375 سيماي جمهوري اسلامي ايران "نمايشنامه تلويزيوني (تلخ اما شيرين )"
49
بررسي جايگاه عقل در توحيد و نبوت شناسي از منظر علامه مجلسي و فياض لاهيجي
50
بررسي جايگاه عكس و عكاسي در تدوين تاريخ شفاهي در دفاع مقدس﴿موردپژوهي: عكس رزمندگان يزدي﴾
51
بررسي جايگاه علامه ميرحامد حسين هندي در تاريخ تشيع
52
بررسي جايگاه علم و عالم در نهج البلاغه
53
بررسي جايگاه عناصر درام ارسطويي و چگونگي به كارگيري آن ها در بازي هاي برتر رايانه اي (سال 2017)
54
بررسي جايگاه عوامل اقتصادي در ميان معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بردسكن
55
بررسي جايگاه فرش در گفتمانهاي هويت ملي ايراني (از قاجار تا آخر پهلوي)
56
بررسي جايگاه فضاهاي فرهنگي هنري در برنامه ريزي شهري تهران ﴿ناحيه 3 منطقه 5 تهران﴾
57
بررسي جايگاه فقهي مبحث ولايت فقيه در كتب فقه
58
بررسي جايگاه فناوري در تئاتر پست مدرن
59
بررسي جايگاه فناوري در تئاتر پست مدرن
60
بررسي جايگاه قبايل كرد از شكل گيري حكومت قراقويونلوها و آقويونلوها تا جنگ چالدران
61
بررسي جايگاه قدرت در ده رمان نوجوان برتر دهه ي هشتاد بر مبناي نظريه ي ميشل غوكو
62
بررسي جايگاه قدرت در نگاره هاي شاهنامه دموت و هماي و همايون با تاكيد بر عناصر طبيعت و معماري
63
بررسي جايگاه قصاص در جامعه از منظر فقه و حقوق شيعه
64
بررسي جايگاه قصاص در جامعه از منظر فقه و حقوق شيعه
65
بررسي جايگاه كاداستر در سيستم اطلاعات مديريت زمين در ايران با نگرش تطبيقي .
66
بررسي جايگاه كارگردان به مثابه دراماتورژ [با تاكيد بر داستان محمود و اياز﴿مثنوي معنوي﴾]
67
بررسي جايگاه كارگردان به مثابه دراماتورژ ﴿با تاكيد بر داستان محمود و اياز﴿مثنوي معنوي﴾
68
بررسي جايگاه كاروانسرا در فرهنگ ايران و ارائه روشهاي مناسب احياء: بخش عملي طرح مطالعه، مرمت و احياء كاروانسراي ينگي امام
69
بررسي جايگاه كمدي موقعيت در انيميشن
70
بررسي جايگاه كمدي موقعيت در انيميشن
71
بررسي جايگاه كنترل كيفيت در صنايع غذايي استان يزد
72
بررسي جايگاه كنترل كيفيت در كارخانجات صنايع فلزي استان اصفهان
73
بررسي جايگاه كودك در منظومه هاي فارسي تا اواخر سده هفتم هجري
74
بررسي جايگاه لباس در پيشبرد كنش دراماتيك با نگرشي بر آثار نمايشي علي رفيعي
75
بررسي جايگاه لوله هاي نسل جديد در صنعت تاسيسات ساختماني
76
بررسي جايگاه مادر از ديدگاه مفسرين معاصر (علامه طباطبايي، آيت‌اله جوادي آملي، آيت‌اله مكارم شيرازي، حاجيه‌خانم امين)
77
بررسي جايگاه محدثان و راويان شيعه اصفهان تاپايان قرن نهم هجري
78
بررسي جايگاه مخازن هيدروكربني نامتعارف در تامين انرژي
79
بررسي جايگاه مديحه‌سرايي و آيين بار در فرهنگ ايراني- اسلامي‌ و بازنمود آن در نگارگري
80
بررسي جايگاه مديران درشركت هاواتحاديه هاي تعاوني
81
بررسي جايگاه مديريت دانش درعملكرد مديران ناجا در شهرستان زاهدان .
82
بررسي جايگاه مديريت ريسك اعتباري در بانك اقتصاد نوين با توجه به اصول نظارتي كميته بال
83
بررسي جايگاه مديريت مشاركتي در ميزان كارايي مديران متوسطه شهر فاروج و حومه در سال 82-81
84
بررسي جايگاه مديريت مطلوب آموزشي در آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهرستان بندرگز در سال تحصيلي 81-80
85
بررسي جايگاه مسيحيت در شبه جزيره عربستان از آغاز اسلام تا سال چهلم هجري
86
بررسي جايگاه مطالعه و ورزش درپركردن اوقات فراغت دانش آموزان دوره دبيرستان
87
بررسي جايگاه مفهوم بيداري اسلامي در انديشه سياسي امام خميني ﴿ره ﴾ و مولفه هاي آن
88
بررسي جايگاه موسيقي در پيشبرد كنش دراماتيك
89
بررسي جايگاه موسيقي در پيشبرد كنش دراماتيك
90
بررسي جايگاه مي زياده در ادبيات معاصر عرب
91
بررسي جايگاه ميل و رغبت در تبديل معرفت اخلاقي به عمل اخلاقي با تاكيد بر آراء غزالي و كلبرگ
92
بررسي جايگاه نانوتكنولوژي در ايران
93
بررسي جايگاه نقش مايه هاي سنتي در بستر نقاشي معاصر ايران﴿1٣00 ه ش تا به امروز﴾
94
بررسي جايگاه نقوش فرش درآثار نگارگري دوره تيموري و كاربرد آن در طراحي فرش معاصر
95
بررسي جايگاه نقوش گل و مرغ دوره قاجار در سنگ مزارات آْرامستان تخت فولاد اصفهان
96
بررسي جايگاه نگارگري به مثابه هنري فاخر و جدا افتاده از زيبايي شناسي زندگي روزمره، بر اساس آراء جان ديويي
97
بررسي جايگاه نهاد اجاره رحم در فقه و حقوق ايران
98
بررسي جايگاه هاي ژني مرتبط با صفات زراعي و مرفولوژيكي مهم در جوبه روش نقشه يابي ارتباط
99
بررسي جايگاه هنر در آموزش هوشمند
100
بررسي جايگاه و اهميت دراماتورژي تماشاگر در فرايند اجرا ﴿ از توليد تا دريافت ﴾ با تاكيد بر دو گروه نمايشي دن كيشوت و پاپتي ها
101
بررسي جايگاه و اهميت دراماتورژي تماشاگر در فرايند اجرا ﴿ از توليد تا دريافت ﴾ با تاكيد بر دو گروه نمايشي دن كيشوت و پاپتي ها
102
بررسي جايگاه و تاريخ طب النفوس در تمدن اسلامي از رازي تا ابن سينا
103
بررسي جايگاه و قدرت سياسي رستم در شاهنامه و مقايسه آن با گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي
104
بررسي جايگاه و كابرد زبان هاي فارسي و بلوچي در شهرستان هاي چابهار و كنارك
105
بررسي جايگاه و كاربرد خط كوفي در آثار فلزي دوره سلجوقي ايران
106
بررسي جايگاه و كاربرد زبان فارسي در موقعيت هاي اجتماعي درشهرايلام
107
بررسي جايگاه و كاربرد زبان فارسي و گويش رايج در شهر تنكابن با توجه به بافت و موقعيت و متغيرات سن ، جنس ، شغل ، تحصيلات و زبان مادري همسر
108
بررسي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و بلوچي در موقعيت هاي اجتماعي در شهرهاي كلاله ، مينودشت و گاليكش
109
بررسي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و كردي در اورامانات (شهرستان هاي پاوه ، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجاني )
110
بررسي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و كردي در شهرستان شيروان چرداول
111
بررسي جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و گيلكي در شهرستان لاهيجان با توجه به متغيرهاي سن ، شغل ، جنسيت ، موقعيت هاي اجتماعي و تحصيلات
112
بررسي جايگاه و كاربرد زبانهاي فارسي و لري در ممسني
113
بررسي جايگاه و نقش تشكلهاي دانشجويي در بين دانشجويان دانشگاه يزد
114
بررسي جايگاه و نقش خاندان قراگوزلو در تحولات سياسي، اجتماعي همدان از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطه
115
بررسي جايگاه و نقش داستان هاي فانتزي در كتاب هاي فارسي مقطع ابتدايي
116
بررسي جايگاه يقظه و انتباه در تحوّل روحي عارفان تذكرة الاولياء با توجه به متون منثور عرفاني فارسي تا عصر عطّار
117
بررسي جايگاه، نقش و آثار كلامي «محبت خدا به انسان» در اسلام و مسيحيت با محوريت قرآن (تفسير الميزان) و كتاب مقدس (التفسيرالتطبيقي للعهدالجديد)
118
بررسي جايگزين خوراك دهنده ي كفشكي ﴿Apron feeder﴾ با نوع تسمه اي ﴿Belt feeder﴾
119
بررسي جايگزيني Mg بر خواص مغناطيسي الكتريكي و ساختاري تركيب La0 75 Sr025 Mgx Mno3
120
بررسي جايگزيني Nd در جايگاه Y در تركيبات 123Y-
121
بررسي جايگزيني آندالوزيت ايراني در ساخت ساگارهاي مولايت - كورديريني
122
بررسي جايگزيني بخشي از دوده با نانورس اصلاح شده بر مقاومت سايشي نانو كامپوزيت بر پايه لاستيك طبيعي / لاستيك استايرن بونادين
123
بررسي جايگزيني پركننده هاي ضد آتش رايج در توليد سيم و كابل با نانورس
124
بررسي جايگزيني سيستم زمان سنجي پيشرفته Minimost با 1 - MTM
125
بررسي جايگزيني معيارهاي FEV1/FEV6, FEV1/FEV3 و FEV6,FEV3 به جاي معيارهاي معمول در اسپيرومتري غربالگري شغلي
126
بررسي جايگزيني معيارهاي FEV1/FEV6, FEV1/FEV3 و FEV6,FEV3 به جاي معيارهاي معمول در اسپيرومتري غربالگري شغلي
127
بررسي جايگزيني و تثبيت سطحي آنيون جنتامايسين سولفات در ساختار هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي
128
بررسي جايگزيني و تلفيق سيستمهاي نوين تهويه مطبوع با سيستمهاي كلاسيك در فضاهاي بزرگ
129
بررسي جايگشت وجهي هاي مهتري و ماتريس هاي ﴿1و.﴾
130
بررسي جبر با ناخ برروي توابع پيوسته
131
بررسي جبران خسارت غاصب نسبت به اتلاف و تفويت منافع در فقه و قوانين موضوعه
132
بررسي جبران سازي حركت در تصاوير رادارهاي روزنه مصنوعي
133
بررسي جت هاي هادروني در مدل هاي تركشي با استفاده از داده هاي تجربي و مونت كارلو
134
بررسي جدا سازي مس از محلول هاي آبي محتوي نمك هاي مس ، آهن ، روي و منگنز به روش استخراج با حلال
135
بررسي جدا شدن استاتيكي دو لايه از هم در فرايند سوراخكاري مواد مركب با استفاده از آزمون فراصوتي آكوستيك اميشن
136
بررسي جداسازي co2 از گازهاي حاصل از احتراق
137
بررسي جداسازي آب و روغن با استفاده از جداكننده‌هاي حاوي پركن و روش انعقادسازي الكتريكي
138
بررسي جداسازي آمونياك از پساب با روش دياليز نفوذي با استفاده از غشاهاي نانو كامپوزيت پلي اتر سولفون اصلاح شده
139
بررسي جداسازي آمونياك ازپساب به روش تراوش تبخيري با استفاده ازغشاهاي نانوكامپوزيت پلي اترسولفون اصلاح شده
140
بررسي جداسازي اولفين از پارافين با كمك غشا ﴿مدلسازي سيستم انتقال تسهيل يافته﴾
141
بررسي جداسازي پارازايلن توسط غشاء زئوليتي MFI
142
بررسي جداسازي دارو از محيط مايع با استفاده از غشاء مايع
143
بررسي جداسازي سيلكوني پوزولان سهند
144
بررسي جداسازي غشائي اتيلن از مخلوط گاز خروجي از واحد OCM
145
بررسي جداسازي فلزات سنگين با روش نانو فيلتراسيون
146
بررسي جداسازي گازها توسط غشاهاي پليمري با استفاده از ديناميك مولكولي
147
بررسي جداسازي مس از از محلول هاي آبي محتوي نمك هاي مس ، آهن ، روي و منكنز به روش استخراج با حلال
148
بررسي جداسازي مس از محلول هاي آبي محتوي نمك هاي مس ، آهن روي و منگنز به روش استخراج با حلال
149
بررسي جداسازي نيكل از محلول هاي آبي حاوي يون هاي نيكل ،روي ،مس و كادميم
150
بررسي جداسازي و خالص سازي ليزوزيم با استفاده از نانو زيستجاذب جديد مغناطيسي Isinglass@Fe3O4
151
بررسي جداسازي و شناسائي باكتريها و پروتوزوئرهاي پاتوژن انساني در قسمتي از رودخانه زاينده رود اصفهان
152
بررسي جداول زمانبندي ورزشي بر مبناي مدل هاي برنامه ريزي اعداد صحيح
153
بررسي جدايش بين لايه اي در جند لايه هاي فلز-كامپوزيت و ارزيابي آن با روش آكوستيك اميشن
154
بررسي جدايش بين لايه اي در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با الياف تحت بارگذاري نوساني با روش آكوستيك اميشن
155
بررسي جدايش ثقلي تركيبات بين فلزي پيچيده در آلياژ دايكاست AS9U3
156
بررسي جدايش در شمش ذوب مجدد شده فولاد AISI056
157
بررسي جدايش در محل تداخل سيمان استخواني و پروتز در آرتروپلاستي مفصل هيپ
158
بررسي جدايش مس و سيليسيم و آلياژهاي آلومينيوم-مس-سيليسيم
159
بررسي جدايش مود اول در نمونه تير يك سر گيردار دو لبه با استفاده از مدل ناحيه چسبناك
160
بررسي جدايش يونهاي نيكل و كبالت تحت ميدان الكتريكي با استفاده از غشاء مايع در محيطهاي آبي
161
بررسي جدايي فازي انواع رزانه هاي اسيدي در حضور پلي آلومينيوم كلرايد
162
بررسي جدايي فازي در سطح فيلم پليمري به منظور افزايش حساسيت در حسگرهاي شيميايي
163
بررسي جدايي فازي محلول هاي آبي پلي وينيل متيل اتر (PVME) و تاثير شكل ذرات نانو به وسيله مطالعات رئولوژيكي
164
بررسي جديد حمل و نقل كالاهاي خطرناك در هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
165
بررسي جذب +2Cu توسط پودر برگ درخت چنار
166
بررسي جذب آب بر روي نانو خوشه هاي (ZnmOn (m‎+‎n=2- 4 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
167
بررسي جذب آفت كش ديازينون توسط نانو الياف كربن فعال حاوي نانو ذرات اكسيد آلومينيوم و اكسيد منيزيم
168
بررسي جذب آلاينده هاي سيانيدي با گل قرمز و مدل سازي سيستم
169
بررسي جذب آلاينده هاي كرومات ، بنزن و تولوئن توسط زئوليتهاي اصلاح شده با سورفاكتانت
170
بررسي جذب آلاينده هاي هوا به وسيله الياف آكريليك
171
بررسي جذب آمونيوم در گياه تراريخته شده تنباكو (Nicotiana plumbaginifolia) با ژن ناقل نيترات AtNRT2.1
172
بررسي جذب امواج الكترومغناطيسي در فريت BaEe12-x(Mg0.5Ti0.5)xO19 در باندهاي X و GHz 8-18 Ku
173
بررسي جذب امواج الكترومغناطيسي در منسوجات پوشش داده شده با ذرات كربن بلك، نانو لوله كربن و پودر فلزي
174
بررسي جذب انرژي لوله هاي كامپوزيتي توخالي و توپر
175
بررسي جذب انرژي و بهينه سازي تير جدار نازك هيبريدي مياني درِ خودرو تحت تأثير ضربه
176
بررسي جذب پروتئين ورسوبات بيولوژيكي برروي غشاء پليمري پلي اترسولفون اصلاح شده با نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
177
بررسي جذب پيگمان زردGX از محلول آبي توسط نانو ذرات لايه دوگانه هيدروكسيدي Fe-Zn,Fe-Mg
178
بررسي جذب تركيبات گوگردي گازوئيل توسط زئوليت هاي طبيعي اصلاح شده
179
بررسي جذب تشديدي در برهمكنش ليزر پلاسما
180
بررسي جذب جيوه از سپاب هاي آلوده توسط كربن فعال
181
بررسي جذب خطي و غير خطي نقاط كوانتومي استوانه اي گاليم آرسنيد با در نظر گرفتن برهم كنش اسپين -مدار
182
بررسي جذب دي اكسيد كربن بر روي لايه‌هاي گرافيني عامل‌دار شده به روش DFT
183
بررسي جذب دي اكسيد گوگرد توسط نانو اكسيدهاي فلزي بر پايه نانو دي اكسيد تيتانيوم ﴿TiO2﴾
184
بررسي جذب رنگ كينين و كيتوسان با استفاده از رنگ هاي اسيدي و مستقيم بروش اسپكتروفتومري
185
بررسي جذب رنگزاي متيلن بلو با استفده از مزو متخلخل كربني سنتز شده
186
بررسي جذب سطحي گازها بر روي زئوليت ها با استفاده از تئوري هاي مختلف
187
بررسي جذب سلنيم مولكولي بر روي سطح خارجي نانو تيوب هاي كربني تك ديواره
188
بررسي جذب شيميايي دي اكسيدكربن بوسيله مايعات يوني (RTIL)
189
بررسي جذب عناصر سنگين (سرب ) و مكانيسمهاي مقاومت دو رقم كلزا )Brassica napus L. cv. Hyola 104, cv. pf 5407.19(
190
بررسي جذب فلزات سنگين توسط جاذب ها
191
بررسي جذب فلزات سنگين توسط مخلوطي از جاذب هاي زيستي
192
بررسي جذب فلزات سنگين سرب و نيكل در محيط هاي آبي توسط قارچ موكور اينديكوس زنده و توليد همزمان اتانول
193
بررسي جذب فيزيكي و شيميايي هيدروژن بر روي هتروفولرن سيليكون كربيد با استفاده از روش DFT
194
بررسي جذب فيزيكي و شيميايي هيدروژن بر روي هتروفولرن سيليكون كربيد با استفاده از روش DFT
195
بررسي جذب كربن دي اكسيد به كمك لايه هاي گرافن اكسيد با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
196
بررسي جذب كربن دي اكسيد به كمك لايه هاي گرافن اكسيد با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
197
بررسي جذب گاز خردل بر روي سطح نانو لوله هاي آلومينيوم - نيتريد
198
بررسي جذب گاز هيدروژن روي MOF-505 به روش شبيه سازي و محاسباتي
199
بررسي جذب منابع و ايجاد تعادل در ساختار سپرده ها
200
بررسي جذب مولكولهاي NH2CHO بر روي زئوليت هاي (M=H, Li, Na, K) M-ZSM-5 : يك مطالعه نظري
201
بررسي جذب ميكروبي پساب صنايع آبكاري
202
بررسي جذب نانو خوشه هاي اكيد منيزيم بر روي نانولوله هاي كربني عامل دار شده با استفاده از محاسبات نظري تابع چگالي
203
بررسي جذب نيترات از طريق ناقل نيترات ( HATS) در گياه تراريخته ( Transgenic) تنباكو ( Nicotiana plumbaginifolia Viv.) ، لاين B-11
204
بررسي جذب و تاثير بازداشت كننده هاي رايج در فلوتاسيون معكوس آنيوني هماتيت- فلوروآپاتيت- كوارتز
205
بررسي جذب و تجمع آرسنيك در گياهان روئيده بر خاك هاي آلوده اطراف معدن زرشوارن، شمال غرب ايران
206
بررسي جذب و تجمع آنتيموان در گياهان روئيده در مناطق معدني پتيار استان اصفهان و مغانلو استان زنجان
207
بررسي جذب و تجمع سرب، روي و نقره در گياهان روئيده در منطقه معدني كوشك بافق يزد و تاثير اين عناصر بر مقاومت گياه شاخص اسپند (Peganum harmala L.)
208
بررسي جذب و تجمع نيكل در بخش هاي مختلف گياه بيش انباشتگر نيكل Alyssum Bracteatum
209
بررسي جذب و جداسازي گاز CO2 و N2 بر روي لايه هاي گرافيني(گرافترين) با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
210
بررسي جذب و رهايش كنترل شده داروهاي بيهوشي و آرام بخش با استفاده از بستر نانو هيدروكسي آپاتيت
211
بررسي جذب و رهايش كنترل شده ي داروهاي پروپرانولول، مدتوميدين و كتامين هيدروكلرايد توسط نانو ذرات كيتوسان و محلول حساس به دمايكيتوسان
212
بررسي جذب و مقاومت نيكل و روي در گياه ريحان (Ocimum basilicum L.) و اثر آن بر ميزان و محتويات اسانس فرار
213
بررسي جذب و مكانيسم واكنش گازهايNOx بر روي سطح نانو لايه هاي بور نيتريدي آلاييده شده، به روش محاسبه مكانيك كوانتومي
214
بررسي جذب ومقاومت به آرسنيك در حضور فسفر بر روي ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)
215
بررسي جذب يون هاي آمونيوم با استفاده از ذرات ليكاي طبيعي و اصلاح شده با اسيد
216
بررسي جذبSO2 توسط چارچوب هاي فلزي- آلي MOF
217
بررسي جرائم راهنمايي و رانندگي از منظر فقه و حقوق
218
بررسي جرائم و علل و عوامل آن در منطقه كرمانشاه
219
بررسي جراحي استرابيسموس بر تغييرات شكاف پلكي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) در سال 1394
220
بررسي جراحي موارد كنسر پانكراس در بيمارستان رازي رشت از سال 1370 الي شهريور ماه 1373
221
بررسي جراحي، عوارض و پيامدهاي باليني مصدومين با تروماي ستون مهره¬ها در مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در سال¬هاي 1397-1394
222
بررسي جرايم ارتكابي افراد دو جنسي در حقوق
223
بررسي جرايم ارتكابي عليه امنيت پرواز و هواپيما در نظام داخلي ايران و نظام بين الملل
224
بررسي جرايم اطفال در حوزه قضايي استان آذربايجان شرقي (علل ،راهكارها و راهبردها)
225
بررسي جرايم بورس اوراق بهادار
226
بررسي جرايم مالي كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در قوانين موضوعه
227
بررسي جرايم مجرمين يقه سفيد از ديدگاه جرم شناسي با توجه به نظريه ساترلند
228
بررسي جرايم نوجوانان پانزده تا هيجده ساله در حوزه استان اصفهان طي سالهاي 1376 الي 1386
229
بررسي جرايم و تخلفات مرتبط به سازمان هاي امداد رسان و پيشگيري از آن
230
بررسي جرم اخذ پورسانت در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي
231
بررسي جرم جعل رايانه اي در حقوق كيفري ايران
232
بررسي جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول حين خدمت سربازي
233
بررسي جرم جعل مادي در اسناد و مصاديق آن
234
بررسي جرم خودداري از كمك به مصدومين و افراد در معرض خطر در حقوق ايران و فرانسه
235
بررسي جرم سازمان يافته سايبري با رويكردي حقوق كيفري ايران و اسناد خارجي و بين المللي
236
بررسي جرم سرقت الكترونيك در فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
237
بررسي جرم سرقت و رابطه آن با اعتياد
238
بررسي جرم شناختي تاثير جنسيت در ارتكاب جرايم در شهرستان پيرانشهر از 1383 الي 1387
239
بررسي جرم شناختي علل ارتكاب جرم زنا در ( استان كهگيلويه و بويراحمد در سالهاي 1390 الي 1397)
240
بررسي جرم شناسي حبس مديون ممتنع
241
بررسي جرم شناسي و فقهي سرقت شريك
242
بررسي جرم كلاهبرداري ازطريق خودپرداز در شهر يزد از سال 1380 الي 1392
243
بررسي جرم مطلق و مقيد
244
بررسي جرم هاي شايع و ميزان مقاومت به آنتي بيوتيكهاي رايج در بيماران با رينوسينوزيت مزمن كه تحت عمل جراحي آندوسكوپي بيني و سينوس قرار گرفته اند۱۳۹۳-۱۳۹۴
245
بررسي جرم هتك حريم خصوصي
246
بررسي جرم ويژه خواري (رانت خواري) كاركنان دولت و مجازات آن با توجه به قوانين موضوعه و سيره علوي
247
بررسي جرم ويژه خواري (رانت خواري) كاركنان دولت و مجازات آن با توجه به قوانين موضوعه و سيره علوي
248
بررسي جريال ناپايدار حول ايرفويل 0012 NACA در حال نوسان
249
بررسي جريان آب درون نانو كانال هاي مختلف باردار و بدون بار و صاف و زبر به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
250
بررسي جريان آرام و ناآرام سيالات ويسكوالاستيك (محلول پلي اكريل آميد در آب - گليسرين )
251
بررسي جريان آشوبناك و انتقال حرارت در مجراي با خم هاي متوالي در حالات پايا و ناپايا
252
بررسي جريان آشوبناك و انتقال حرارت در مجراي پيچدار با سطح مقطع‌هاي مختلف در حالات پايا و ناپايا و بدست آوردن سطح مقطع بهينه براي اختلاط
253
بررسي جريان آيزنتروپيك دو بعدي در سيال تراكم پذير به روش مشخصه ها
254
بررسي جريان اسلاري و جمع آوري روابط هيدروليكي آن
255
بررسي جريان الكترواسمتيك در ميكرو كانال
256
بررسي جريان الكترواسموتيك در ميكروكانال
257
بررسي جريان انتقال حرارت در دود كش هايي داراي موانع مختلف به صورت آرام و آشفته
258
بررسي جريان انرژي از ريشه به اندام هاي هوايي در گياه مدل آرابيدوپسين تاليانا
259
بررسي جريان ايزنتروپيك دو بعدي داخل شيپوره موشك بصورت عددي
260
بررسي جريان باد اطراف سقف هاي گنبدي شكل Fluent به كمك نرم افزار
261
بررسي جريان به روش انحناء خط جريان Curvature Streamline
262
بررسي جريان پذيري سيالات بيولوژيكي در تماس با سطوح پليمري پوشش داده شده بوسيله هيدروژن پلي اكريليك اسيد
263
بررسي جريان پريوديك خون در رگ با در نظر گرفتن خون به عنوان يك سيال مرتبه دو ببللال
264
بررسي جريان تئاتر تجربي ايران از دهه 40 تا پيروزي انقلاب اسلامي
265
بررسي جريان تاتر تجربي ايران از دهه 40 تا پيروزي انقلاب اسلامي
266
بررسي جريان ترموهالاين ناشي از تبادل در تنگه هرمز
267
بررسي جريان توربولنت در لوله هاي انحنادار
268
بررسي جريان توربولنت همراه با انتقال حرارت ، انتقال جرم و يك واكنش شيميايي در راكتور لوله اي
269
بررسي جريان توسعه يافته تناوبي در كانالهاي موجدار
270
بررسي جريان ثانويه
271
بررسي جريان حول ايرفويل مجهز به فلپ گارني در جريان پايا و ناپايا
272
بررسي جريان حول يك بال دوراني داخل يك محفظه ثابت
273
بررسي جريان خون در انوريسمهاي شريانهاي مغزي
274
بررسي جريان خون در رگهاي پليمري به روش اجزاء محدود
275
بررسي جريان خون در شريان كاروتيد همراه با گرفتگي متقارن با استفاده از مدل نيوتني و شش مدل غير نيوتني
276
بررسي جريان خون در يك رگ گرفته شده با فرض ديواره صلب با استفاده از نرم افزارFluent
277
بررسي جريان دائم، آرام و تراكم ناپذير رويAirfoil با در نظر گرفتن كاويتاسيون به كمك نرم افزارFluent
278
بررسي جريان داكت سيستم رانش واترجت و اثر آن بر راندمان داكت
279
بررسي جريان در اطراف يك شناور wigly hull
280
بررسي جريان در دهانه هاي آبگير متقارن
281
بررسي جريان در راكتور تخليه ي سد دي الكتريك وتاثير زبري بر روي زمان ماندگاري
282
بررسي جريان در ميراگرتلاطمي تنظيمي با استفاده از روش هيبريدي SPH-FEM
283
بررسي جريان در نازل تونل باد دانشگاه يزد و مطالعه تجربي جريان اطراف سه مدل
284
بررسي جريان در نازل دو گلوگاهي با استفاده از نرم افزار FLUENT
285
بررسي جريان درون چند راهه ورودي هوا
286
بررسي جريان دو فازي تداخل خون و اكسيژن در كسيه هوايي به كمك روشهاي عددي
287
بررسي جريان دو فازي تداخل خون و اكسيژن در كيسه هوايي به كمك روشهاي عددي
288
بررسي جريان دو فازي گاز - ذره در زانويي باريك
289
بررسي جريان دو فازي گاز-مايع در كانال با هندسه هاي مختلف در شرايط ارام
290
بررسي جريان دو فازي ﴿گاز-مايع﴾ در لوله افقي در شرايط آرام، لايه اي دو بعدي آدياباتيك
291
بررسي جريان سه بعدي وگذاري خون در شريان كاروتيد با گرفتگي هاي نامتقارن در نواحي مختلف با استفادهاز نرم اافزار Ansys Flent
292
بررسي جريان سيال چرخشي در يك استوانه در حالت تراكم پذير
293
بررسي جريان سيال حول مانع مكعب شكل در كانال بسته
294
بررسي جريان سيال حول يك پرتابه با استفاده از نرم افزارFluent
295
بررسي جريان سيال داخل حلزوني فن لانه سنجابي با روتور نيمه مخروطي
296
بررسي جريان سيال در لوله خميده با محيط متخلخل
297
بررسي جريان سيال در محيط متخلخل
298
بررسي جريان سيال درون حلزوني فن لانه سنجابي با روتور نيمه مخروطي
299
بررسي جريان سيال نيوتني در شريان كرونر با گرفتگي مختلف در موقعيت انحنا
300
بررسي جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر مربعي با آرايش اريب با استفاده از شبيه سازي ادي هاي بزرگ
301
بررسي جريان سيال و انتقال حرارت در كانال با محيط متخلخل سوراخ دار
302
بررسي جريان سيال و انتقال حرارت در منطقه ورودي لوله حلقوي فين دار به روش اختلاف محدود با شرايط مرزي شار ثابت
303
بررسي جريان سيال و پروفيل دماي سيال غير نيوتني در جريان كوت - پويسله ) elliuesiop - etteuoc (
304
بررسي جريان ضرباني دو بعدي در محيط متخلخل
305
بررسي جريان ضرباني گاز- جامد در لوله استوانه عمودي(بسترسيلان)
306
بررسي جريان طبيعي غير دائم حول يك كره داغ
307
بررسي جريان عبوري از يك ترانزيستور اثر ميدان بر پايه نانو لوله ي كربني
308
بررسي جريان عبوري از يك ترانزيستور اثر ميدان بر پايه نانو لوله ي كربني
309
بررسي جريان عبوري عدد رينولدز پايين از روي يك مانع كروي نفوذپذير
310
بررسي جريان عبوري عدد رينولدز پايين از روي يك مانع كروي نفوذناپذير
311
بررسي جريان عكاسي هنري ايران طي دهه 1380 در همسويي با بازارها و حراج‌هاي بين‌المللي(با تمركز بر حراج هاي خاورميانه)
312
بررسي جريان فوق بحراني بر روي شيب قائم مستطيلي
313
بررسي جريان قصيده سرايي در آغاز پيدايش سبك هندي
314
بررسي جريان گاز در ميكروكانال ها با شرايط مرزي مختلف
315
بررسي جريان لايه ي مرزي بر روي صفحه ي تخت داخل محيط متخلخل
316
بررسي جريان لخته اي در ميكروكانال
317
بررسي جريان لزج بر روي دو استوانه با آرايش موازي
318
بررسي جريان لغزشي و پرش دمايي در ميكروكانال هايي با مقاطع مختلف
319
بررسي جريان مافوق صوت بر روي اجسام با تقارن محوري همراه با بالك
320
بررسي جريان مافوق صوت به وسيله روشهاي عددي
321
بررسي جريان مانا در نانو حلقه هاي كوانتومي در حضور ناخالصي مغناطيسي
322
بررسي جريان متحرك شتابي و خزش گرمايي در نانو كانال هاي همگرا - واگرا به وسيله روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
323
بررسي جريان مذاب ويسكوالاستيك تحت تنش براي ماده پليمري اكريلونيتريل بوتادين استايرن (ABS) در داخل سيلندر تزريق و تحليل و بدست آوردن پروفيل هاي سرعت و فشار جريان مذاب و تحليل عيوب متداول در قطعه نهائي
324
بررسي جريان مغشوش بر روي مدلي از ساختمان با اعمال زبري سطح
325
بررسي جريان مغشوش در سيالات به روش سيالات با مرتبه بالا
326
بررسي جريان نانو سيال در نانو كانال با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
327
بررسي جريان نشتي ﴿ BLOW - BY ﴾ در موتورهاي درونسوز و تاثير آن بر اصطكاك رينگهاي بيستون
328
بررسي جريان هاي احياگرايانه و اصالت گرايانه در موسيقي مردمي نواحي ايران
329
بررسي جريان هاي جمع صفر گراف ها
330
بررسي جريان هاي غير دائمي در سيستم هاي جمعآوري آب هاي سطحي تحت اثر جزر و مد
331
بررسي جريان هاي ناپايدار در حوضچه هاي آرامش و مطالعات آزمايشگاهي بر روي سد قيزقلعه سيFLUENT با نرم افزار
332
بررسي جريان همزمان از زير يك دريچه كشويي و روي يك سرريز ذوزنقه اي در يك كانال دايره اي
333
بررسي جريان هوا اطراف دو مدل خودروي سواري به كمك Solid work
334
بررسي جريان هوا در كابين محصول اصلي پلتفرم ملي به كمك نرم افزار انسيس فلوئنت
335
بررسي جريان هواي تراكم پذير لزج در داخل نازل همگرا - واگرا
336
بررسي جريان هيدروديناميك مغناطيسي جفري هامل در كانال هاي همگرا و واگرا به روش نيمه تحليلي
337
بررسي جريان و انتقال حرارت اطراف ملحقه انعطاف پذير توسط آناليز اندركنش سيال - سازه به صورت دوبعدي
338
بررسي جريان و انتقال حرارت در فضاي حلقوي لوله انحنادار
339
بررسي جريان و انتقال حرارت در محفظه U شكل با استفاده از نرم افزار Fluent
340
بررسي جريان و انتقال گرماي يك نانوسيال در اطراف يك صفحه به كمك روش هاي نيمه تحليلي
341
بررسي جريان و گشتاور در شيرهاي پروانهاي
342
بررسي جريان و نيرو هاي ولرد بر پايه پل در رودخانه
343
بررسي جريان ويسكو الاستيك
344
بررسي جريان ويسكوز و ناپايداري آكوستيك احتراق در محفظه احتراق موشكهاي سوخت جامد
345
بررسي جريانات مالي و ابعاد اجتماعي طرح هاي آبخيزداري حوضه شهريستن پيرانشهر از ديدگاه آبخيزنشينان
346
بررسي جريانهاي غيرلزج سه بعدي بااستفاده ازسيستم شبكه هاي برهم نهاده و بدون سازمان
347
بررسي جريانهاي ناشي از تحريك گرمايي در نيمرساناهاي بلوري و كاربرد آن در Cds
348
بررسي جزئيات آناتوميك Bone Temporal در سي تي اسكن هاي انجام شده در مركز سي تي اسكن امام رضا (ع ) مشهد و مزيت آن نسبت به نماهاي مختلف راديوگرافي از تاريخ فروردين 73 تا شهريور 77
349
بررسي جزئيات روش هاي درماني معمول اندودانتيكس در بين دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال 1392
350
بررسي جشن هاي ايران باستان و انعكاس آن در هنر با تاكيد بر دوره باستان
351
بررسي جشنواره هاي تجسمي برگزار شده در تهران از سال 1370 تا 1386
352
بررسي جشنواره هاي تصويرگري كتاب كودك در 15 دوره جشنواره نوما در ژاپن
353
بررسي جغرافيائي پايتخت هاي ايران
354
بررسي جغرافيائي كوير نمك و حواشي آن
355
بررسي جغرافيائي نقش توريسم فرهنگي در طرح جامع اصفهان
356
بررسي جغرافياي اقتصادي شهر ميبد
357
بررسي جغرافياي بافت فرش نايين و مرمت يك نمونه از آن
358
بررسي جغرافياي روستاي زرد
359
بررسي جغرافياي ساختار اقتصادي روستاي اسلام آباد (از توابع شهرستان آمل )
360
بررسي جغرافياي شهر شيروان ا تاكيد بر روند و رشد توسعه شهري
361
بررسي جغرافياي شهرستان همدان
362
بررسي جغرافيايئي منطقه ايل هفت لنگ بختياري (طبعي- انساني- اقتصادي)
363
بررسي جغرافيايي پاركها و فضاي سبز اصفهان
364
بررسي جغرافيايي تحولات جمعيتي شهرستان بروجرد
365
بررسي جغرافيايي روستاي ركاوند ( دهستان پنجهزاره )
366
بررسي جغرافيايي روستايي عقدا
367
بررسي جغرافيايي ساختار فضايي روستاي عبداله آباد ( ازتوابع شهرستان آمل )
368
بررسي جغرافيايي سد لار در تامين آب تهران
369
بررسي جغرافيايي سير تحولات جمعيتي شهرستان اليگودرز و آينده نگري آن (1295-1335)
370
بررسي جغرافيايي سيلاب
371
بررسي جگونگي بسته بندي ژاپن ( حجم ، طرح و مواد ) در سه دهه اخير
372
بررسي جلد اول كتاب وفيات الأعيان اثر ابن خلكان از منظر داده هاي ايران‌شناسي
373
بررسي جلوگيري از تخريب فتوشيميايي روكش هاي سطح حاوي دي اكسيد تيتانيوم
374
بررسي جلوه هاي اخلاقي ديوان صائب تبريزي﴿جلدهاي سوم و چهارم﴾
375
بررسي جلوه هاي ادبيات پايداري در اشعار بهجتي اردكاني (شفق)
376
بررسي جلوه هاي پايداري در اشعار احمد عزيزي
377
بررسي جلوه هاي تصويري (فرم - محتوي) در شاهنامه رشيدا
378
بررسي جلوه هاي تصويري﴿فرم-محتوي﴾در شاهنامه رشيدا
379
بررسي جلوه هاي حضورزنان درادبيات دفاع مقدس دهه ي هشتاد (1389-1380)
380
بررسي جلوه هاي خيال در آثار هزارويك شب عليقلي خويي و مارك شاگال
381
بررسي جلوه هاي رمانتيسم در شعر پايداري با تكيه براثار قيصر امين پور . سلمان هراتي و سيد حسن حسيني
382
بررسي جلوه هاي رمانتيسم در شعر پايداري باتكيه بر اثار قيصر امين پور . سلمان هراتي و سيد حسن حسيني
383
بررسي جلوه هاي روشنفكري درشعر معاصر
384
بررسي جلوه هاي زيباشناختي عنصر ارتباط در قرآن كريم
385
بررسي جلوه هاي طبيعت (با تاكيد بر صور خيال )در اشعار نادر نادرپور
386
بررسي جلوه هاي طبيعت در اشعار مهدي اخوان ثالث
387
بررسي جلوه هاي طبيعت درشعر كودك
388
بررسي جلوه هاي عرفان و تصوف در ديوان فيض كاشاني
389
بررسي جلوه هاي عشق در شعر سعاد الصباح
390
بررسي جلوه هاي فرهنگ عامه در رمان ﴿﴿روز گار سپري شده ي مردم سالخورده ﴾﴾ اثر محمود دولت آبادي
391
بررسي جلوه هاي مهارت هاي شفاهي زبان درآثار ادبي فارسي
392
بررسي جلوه هاي موسيقي در سه گانه ي فاضل نظري
393
بررسي جلوه هاي هنري جنبش هاي اعتراضي دهه 1960 آمريكا در موسيقي ، هنر سايكدليك و مدلباس
394
بررسي جلوه‌هاي سبك زندگي اسلامي در مثنوي مولانا
395
بررسي جلوه¬هاي پايداري در سيره انبياء از منظر قرآن كريم (مطالعه موردي حضرت ابراهيم، موسي، يوسف، نوح)
396
بررسي جلوههاي معماري تاريخي حمام هاي سنتي در توسعه گردشگري شهر اصفهان
397
بررسي جم خارجي داخل قلب و يك مورد همراه با بيماري روژه
398
بررسي جمع شدگي بتن خودتراكم وكاربرد شبكه عصبي در پيش بيني آن
399
بررسي جمع شدگي نخ هاي BCF مورد استفاده در فرش ماشيني در كشيدگي هاي مختلف
400
بررسي جمع و جمع مستقيم دنباله هاي قاب
401
بررسي جمع‌شدگي و خزش در بتن قليا فعال سرباره‌اي
402
بررسي جمع‌كننده‌ها و سيستم‌هاي مختلف تهيه‌ي نانوالياف به روش الكتروريسي
403
بررسي جمعيت باكتري هاي اتوتروف و هتروتروف زهاب اسيدي معدن مس سرچشمه
404
بررسي جمعيت شناختي و پيامد بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان مركز آموزشي درماني 17 شهريور طي سال هاي 1381- 1389
405
بررسي جمعيت و كنترل مواليد با تاكيدي بر برنامه هاي آموزشي تنظيم خانواده در شهرستان گرگان
406
بررسي جناح بندي ديوان سالاري تيموريان در دوره سلطان حسين بايقرا و پيامدهاي فرهنگي آن﴿ 911- 873 ه.ق/ 1506- 1468م﴾
407
بررسي جنبش اكوفمنيسم در هنر معاصر ( از دهه 1980 تا كنون )
408
بررسي جنبش ترانس - آوان گارد: ﴿سندروكيا - فرانچسكو كلمنته - انزو كوچي - ميمو پالادينو ﴾
409
بررسي جنبش دهقانان گيلان در عصر مشروطه
410
بررسي جنبش هنرها و پيشه ها (Arts and Crafts Movement) در قرن نوزدهم در انگلستان وامكان كاربرد آن در شرايط اجتماعي كنوني ايران
411
بررسي جنبشي برهمكنش باريكه الكتروني و پلاسما
412
بررسي جنبه آموزشي در شركت تعاوني صنايع دستي نرجس خاتون
413
بررسي جنبه ها مختلف بازنمايي زنان در آثار فيلم سازان زن ايران
414
بررسي جنبه ها و جلوه هاي ادبي و اجتماعي رمان كليـدر
415
بررسي جنبه ها و جلوه هاي ادبي و اجتماعي رمان كليدر
416
بررسي جنبه هائي از موانع و مشكلات نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان سال آخر نظام جديد در استان بوشهر
417
بررسي جنبه هاي آموزشي و پرورشي مساجد در ايران
418
بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيك و باليني برونشكتازي در بيماران بستري شده در مركز آموزشي درماني رازي رشت طي سال هاي 96-1391
419
بررسي جنبه هاي اجتماعي طنز در سينماي ايران پس از انقلاب
420
بررسي جنبه هاي استراتژيك انتقال تكنولوژي سراميك هاي صنعتي
421
بررسي جنبه هاي اقتصادي پهن باند
422
بررسي جنبه هاي اقتصادي و كيفي كالاي سلولزي چاپ شده با گروه رنگزاي راكتيو تثبيت شده به روش هاي مختلف
423
بررسي جنبه هاي انتزاعي در كارگرداني قرن بيستم ﴿باتاكيد ويژه بر آثار سه كارگردان: ميرهولد، رابرت ويلسون و پيتراشتاين﴾
424
بررسي جنبه هاي انتزاعي در كارگرداني قرن بيستم﴿با تاكيد ويژه بر آثار سه كارگردان:ميرهولد،ويلسون و پيتر اشتاين
425
بررسي جنبه هاي بياني خط در آثار آليس نيل با تاكيد بر طراحي معاصر
426
بررسي جنبه هاي بياني مرصاد العباد ( تشبيه و استعاره )
427
بررسي جنبه هاي بياني مرصاد العباد ( تشبيه و استعاره )
428
بررسي جنبه هاي تربيتي و عرفاني و اجتماعي كيمياي سعادت
429
بررسي جنبه هاي تروماتيك در آثار (نقاشي) فرانسيس بيكن
430
بررسي جنبه هاي تصويري تئاتر مدرن
431
بررسي جنبه هاي تصويري نقش گنبد سلطانيه
432
بررسي جنبه هاي تصويري نقوش گنبد سلطانيه
433
بررسي جنبه هاي جرم شناختي اجراي علني مجازات ها
434
بررسي جنبه هاي دراماتيك آيين هاي سور و سوگ لرستان با رويكرد نشانه شناسي
435
بررسي جنبه هاي دراماتيك آيين هاي سور و سوگ لرستان با رويكرد نشانه شناسي
436
بررسي جنبه هاي دراماتيك داستان هاي پهلواني شاهنامه فردوسي
437
بررسي جنبه هاي دراماتيك در ادبيات معاصر افغانستان ﴿با تكيه برآثار محمدحسين محمدي، خالد نويسا، خالد حسيني، محمدآصف سلطان زاده﴾
438
بررسي جنبه هاي دراماتيك در ادبيات معاصر افغانستان﴿با تكيه بر آثار محمد حسين محمدي،خالد نويسا،خالد حسيني،محمد آصف سلطان زاده﴾
439
بررسي جنبه هاي دراماتيك قصص قرآن متجلي در شاهنامه﴿ با تكيه بر قصه حضرت يوسف﴿ص﴾ در قرآن كريم و داستان سياوش در شاهنامه فردوسي﴾
440
بررسي جنبه هاي دستوري و كاربرد شناختي پديده ي اشاره در زبان فارسي
441
بررسي جنبه هاي دياري در موفقيت آثار كارگردانان دهه هفتاد ايران
442
بررسي جنبه هاي ديداري در موفقيت آثار كارگردانان دهه هفتاد ايران
443
بررسي جنبه هاي رئاليستي و ناتوراليستي رمان كليدر
444
بررسي جنبه هاي روانشناختي ديوان خاقاني
445
بررسي جنبه هاي رواني ومعضلات اجتماعي جوانان ونوجوانان
446
بررسي جنبه هاي زيبا شناختي برداشت بلند در سينماي مدرن
447
بررسي جنبه هاي زيبا شناختي شعر احمد عزيزي بر اساس كفش هاي مكاشفه
448
بررسي جنبه هاي زيباشناختي برداشت بلند در سينماي مدرن
449
بررسي جنبه هاي زيباشناسي اشعار نادر نادرپور
450
بررسي جنبه هاي زيباشناسي شعر كودك و نوجوان (با تاكيد بر آثار محمود كيانوش و ناصر كشاورز)
451
بررسي جنبه هاي زيبايي شناختي هنجار گريزي نحوي در شعرهاي آزاد نيما يوشيج
452
بررسي جنبه هاي ژنتيك و فيزيولوژيك كوكسي هاي اسيد لاكتيك توليد كننده باكتريوسين
453
بررسي جنبه هاي ژنتيكي و اقتصادي تداوم شير دهي گاوهاي هلشتاين ايران
454
بررسي جنبه هاي شخصيتي جرم و جنايت
455
بررسي جنبه هاي فلسفي تراژدي هاي يونان باستان
456
بررسي جنبه هاي فلسفي سيستم هاي پيچيده
457
بررسي جنبه هاي كيفري مقررات راجع به اصل 49 قانون اساسي با تاكيد بر مقررات ستاد اجرائي فرمان خصرت امام ره
458
بررسي جنبه هاي گرافيكي نقوش آثار قلم زني ده هنرمند شاخص اصفهان
459
بررسي جنبه هاي گراقيكي نقش مايه هاي موجود دردست بافته هاي عشاير بلوچ استان خراسان
460
بررسي جنبه هاي مختلف استفاده دو منظوره از يولاف و ارقام جو
461
بررسي جنبه هاي مختلف خودپنداره در دختران مادران شاغل و خانه دار
462
بررسي جنبه هاي مختلف رعايت ادب، تفاهم بين فرهنگي و انتقال اطلاعات در ارتباطات اينترنتي بين سخنگويان انگليسي و فارسي زبان ساسان شرفي
463
بررسي جنبه هاي مختلف شخصيت در ساختمان فيلمنامه
464
بررسي جنبه هاي ميني مال قطعه آينه در آينه اثر آروو پرت
465
بررسي جنبه هاي نا مانوس زبان فارسي در فيلمهاي دوپله شده سيماي جمهوري اسلامي ايران
466
بررسي جنبه هاي نمايشي "آئين گوات " در بلوچستان
467
بررسي جنبه هاي نمايشي آيين ها و رسوم نمايشي جنوب خراسان
468
بررسي جنبه هاي نمايشي آيينها و رسوم نمايشي جنوب خراسان
469
بررسي جنبه هاي نمايشي ادبيات عاميانه ﴿باتاكيد برداستان اميرارسلان نامدار﴾
470
بررسي جنبه هاي نمايشي ادبيات عاميانه ﴿باتاكيد برداستان اميرارسلان نامدار﴾
471
بررسي جنبه هاي نمايشي بازيهاي محلي خوزستان
472
بررسي جنبه هاي نمايشي در طومار جامع نقالان معروف به ﴿هفت لشكر﴾
473
بررسي جنبه هاي نمايشي در قصه گويي مدرن
474
بررسي جنبه هاي نمايشي در قصه گويي مدرن
475
بررسي جنبه هاي نمايشي در گزيده داستانهاي مثنوي معنوي
476
بررسي جنبه هاي نمايشي در گزيده داستانهاي مثنوي معنوي
477
بررسي جنبه هاي نمايشي شيخ عطار نيشابوري
478
بررسي جنبه هاي نمايشي قصص قرآن كريم
479
بررسي جنبه هاي نمايشي قصص قرآن كريم :نمايشنامه آتش بدون صدا"
480
بررسي جنبه هاي نمايشي مراسم زنانه دوره قاجار
481
بررسي جنبه هاي نمايشي مراسم زنانه دوره قاجار
482
بررسي جنبه هاي نمايشي منظومه هاي نيما يوشيج
483
بررسي جنبه هاي نمايشي منظومه هاي نيما يوشيج
484
بررسي جنبه هاي نو آوري در شعر حسين منزوي
485
بررسي جنبه هايي از پديده باهم آيي در زبان فارسي
486
بررسي جنبه هايي از زيست شناسي دو گونه سرخرطومي چغندر قند و اثر عوامل محيطي ( دما ، رطوبت و نور ) بر روي تغذيه حشره كامل
487
بررسي جنبه هايي از عملكرد مشاورين نظام جديد آموزش متوسطه
488
بررسي جنبه ھايي از توزيع ليندلي چندمتغيره
489
بررسي جنبه‌هاي اخلاقي شبيه‌سازي انساني
490
بررسي جنبه‌هاي مختلف بازنمايي زنان در آثار فيلم‌سازان زن ايران
491
بررسي جنبه‌هاي مديريتي و اقتصادي مرتبط با بار ميكروبي تانك شير در گله‌هاي هلشتاين ايران
492
بررسي جنس Ceratophyllum L. بر اساس شاخصه‌هاي آناتومي و سيستماتيكي و نشانگر مولكولي SRAP در ايران
493
بررسي جنس و جنسيت در آثار هنرمندان تجسمي زن ايران معاصر ﴿بعد از انقلاب﴾
494
بررسي جنس و ضخامت حفاظ ديواره هاي اطراف شتابدهنده هاي الكتروني و چشمه هاي گاما با استفاده از روش مونت كارلو
495
بررسي جنسيت در گزيده اي از آثار پنج نمايشنامه نويس سه دهه اخير ايران : بهرام بيضايي, نغمه ثميني, محمد چرم شير, اكبر رادي , محمد رحمانيان
496
بررسي جنسيت در گزيده اي از آثار پنج نمايشنامه نويس سه دهه اخير ايران بهرام بيضايي، نغمه ثميني، اكبر رادي، محمد رحمانيان، محمد چرم شير
497
بررسي جنسيت معلمان زن و مرد در مقطع ابتدايي پايه اول تا سوم
498
بررسي جنسيت و بازتاب آن در حالت هاي فاعلي و مفعولي در گويش سمناني
499
بررسي جنسيت وسازگاري نوجوان با مسائل اجتماعي
500
بررسي جنين زايي رويشي گياه آنغوزه از طريق كشت سوسپانسيون سلولي
501
بررسي جنين زايي رويشي گياه انغوزه ازطريق كشت سوسژانسيون سلولي
502
بررسي جنين زايي رويشي گياه زيره سياه بااستفاده از تكنيك كشت سوسپانسيون سلولي
503
بررسي جهات حقوقي ارجاع پرونده ي هسته اي ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت
504
بررسي جهات حقوقي ضمانت نامه بانكي به عنوان تضمين تسهيلات اعطايي و صدور ضمانت نامه
505
بررسي جهان اوليه به كمك نظريه جهش در گرانش تعميم يافته
506
بررسي جهان بيني بيضائي بويژه در نمايشنامه هاي راه طوفاني ، فرمان پسر، فرمان از ميان تاريكي ، دنياي مطبوعاتي آقاي اسراري و گمشدگان
507
بررسي جهان بيني شاعرانه درشعرسيمين بهبهاني وفروغ فرخ زاد
508
بررسي جهان رازها و رمزها در سينماي آندري تاركوفسكي
509
بررسي جهان رازها و رمزها در سينماي آندري تاركوفسكي
510
بررسي جهاني توليدات علمي پژوهشگران حوزه فقه و حقوق در پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي دربازه زماني 1980-2016 و مقايسه آن با ميزان حضور آنها در رسانه اجتماعي ريسرچ گيت
511
بررسي جهاني توليدات علمي گرايش هاي منتخب رشته جغرافيا در پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي در بازه زماني 1980-2016 و تحليل جايگاه پژوهشگران ايراني اين رشته در بين آنها
512
بررسي جهاني شدن نظام اسلامي در چگونگي همگامي فقه و سياست
513
بررسي جهت اخذ مدرك كارشناسي روانشناسي برسي ناسازگاريزوجين تاثير آن بررضايت زناشويي
514
بررسي جهت تاب نخ هاي تاروپودپنبه اي روي خواص فيزيكي ومكانيكي پارچه هاي تاري پودي
515
بررسي جهت گيري اينده بازار اجاق خانگي تا سال 2020
516
بررسي جهت گيري پيوندهاي فلز- ليگاند در برهمكنش هاي ميان فلزات گروه 11 و آمونياك
517
بررسي جهت گيري ديني و تاثير آن در استرس شغلي دبيران زن متوسطه ناحيه 2قم در سال تحصيلي 87
518
بررسي جهت گيري ديني و سلامت روان ساكنين شهرك محلاتي و شهرك قائم در منطقه يك شهر تهران
519
بررسي جهت گيري مذهبي و شادكامي بين دانشجويان پيام نور محلات
520
بررسي جهت گيري هاي دروني وبيروني مذهبي دردانشجويان دانشگاه پيام نورقم
521
بررسي جهت نمايان ساختن تفكر غالب مكاتب مديريتي از مديريت اموزشي در مناطق مشهد
522
بررسي جهش M235T در ژن AGT در زنان با سقط هاي مكرر با علت نامشخص
523
بررسي جهش جايگزيني گوانين به آدنين ژن MTHFD1 در بيماران قلبي مادرزادي
524
بررسي جهش در ژن AGTR1 در بيماران ايراني مبتلا به سقط خود به خودي مكرر
525
بررسي جهش در ژن هاي MTCO2 و MTCYB بيماران مبتلا به پوليپوزيس آدنوماتوز خانوادگي (FAP)
526
بررسي جهش ها در اگزون 22 ‍ژن SCN4A در بيماران ايراني با سندرم ميوتوني
527
بررسي جهش هاي ND4L ميتوكندريايي در بيماران نابارور ايراني مبتلا به واريكوسل
528
بررسي جهش هاي اگزون 24 ژن SCN4A در بيماران ايراني مبتلا به سندرم ميوتوني غير ديستروفيك
529
بررسي جهش هاي اگزون5 ژن TBX5 در بيماران مبتلا به نقص قلبي مادرزادي
530
بررسي جهش هاي ژن LDLRدر بيماران با كلسترول بالاي فاميلي در استان چهارمحال و بختياري
531
بررسي جهش هاي ژن NIPBL در يك خانواده داراي يك فرزند با سندرم كورنليادلانژ
532
بررسي جهش هاي ژن NKX2.5 در بيماران مبتلا به نقص قلبي مادرزادي
533
بررسي جهش هاي ژن P35 به روش DHPLC در مبتلايان به سرطان روده بزرگ
534
بررسي جهش هاي ژن P35 به روش PCR.SSCP در بيماران مبتلا به سرطان معده در استان چهارمحال و بختياري
535
بررسي جهش هاي ژن PTEN در سرطان پستان
536
بررسي جهش هاي ژن PTEN در كليوبلاستوما
537
بررسي جهش هاي ژن پژواكين )DFNB95( در ارتباط با ناشنوايي در استان چهارمحال و بختياري
538
بررسي جهش هاي ژن فسفا تيديل اينوزيتول 3-كيناز در سرطان كلوركتال
539
بررسي جهش هاي ژن فسفاتيديل اينوزيتول 3- كيناز در سرطان پستان
540
بررسي جهش هاي ژن فسفاتيديل اينوزيتول 3-كيناز در سرطان رحم
541
بررسي جهش هاي شناخته شده ي ژن Bid در سقط هاي مكرر ايديوپاتيك
542
بررسي جهش هاي موجود در ژن ATPase8 ميتوكندريايي در بيماران مبتلا به آترواسكلروز
543
بررسي جهش هاي ناحيه ي UTR`-3 ژن ترومبومودولين در زنان داراي سقط مكرر با علت ناشناخته
544
بررسي جهش هاي ناحيه ي كدكننده ي ژن ترومبومودولين در زنان داراي سقط هاي مكرر با علت هاي ناشناخته
545
بررسي جهش هاي نتقطه اي اگزون 7ژن P53 در بيماران مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوما در استان كرمانشاه و بررسي جهش در نمونه هاي كبدي موش هاي تيمار شده با افلاتوكسين b1
546
بررسي جهش‌هاي اگزون‌هاي 6 و 7 ژن TBX5 در بيماران مبتلا به نقص مادرزادي قلبي
547
بررسي جهش‌هاي ژن CHRNA3 در بيماران ايراني مبتلا به سرطان ريه
548
بررسي جو ايمني بخشهاي مراقبت ويژه از ديدگاه پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 1397-1396
549
بررسي جو سازمان مدارس در رضايت معلمان مدارس شهرستان تربت جام
550
بررسي جو سازماني اداره بهزيستي استان چهارمحال و بختياري
551
بررسي جو سازماني مدارس متوسطه شهرستان كيار سال تحصيلي 1391-1392
552
بررسي جو عاطفي خانواده و تاثير آن بر خلاقيت دانش آموزان
553
بررسي جواب آواز در اجراي سه استاد تار ( مورد مطالعاتي : جليل شهناز ، هوشنگ ظريف ، داريوش پير نياكان )
554
بررسي جواب آواز در اجراي سه استاد تار ( مورد مطالعاتي : فرهنگ شريف ، محمد رضا لطفي ، حسين عليزاده )
555
بررسي جواب آواز در موسيقي ايراني
556
بررسي جواب منظم شده مسئله مكمل خطي و كاربردهاي آن
557
بررسي جواب هاي كراندار معادلات تفاضلي جزيي
558
بررسي جوابهاي موثر ضعيف براي مسايل بهينه سازي برداري
559
بررسي جوامع گياهي حاشيه جنوب شرقي درياچه اروميه
560
بررسي جوامع گياهي حاشيه غربي درياچه اروميه
561
بررسي جوامع گياهي درياچه حوض سلطان قم
562
بررسي جوامع گياهي شوره زار اشتهارد كرج استان البرز
563
بررسي جوامع گياهي شوره زارهاي شرق استان كردستان شهرستان هاي قروه و بيجار
564
بررسي جوامع گياهي شوره زارهاي كال شور سبزوار
565
بررسي جوانب حقوقي مداخلات بشردوستانه ناتو
566
بررسي جوانه زايي و شرايط انجماد آلياژ آلومينيوم AS5U3 از طريق آناليز حرارتي
567
بررسي جوانه زني گرافيت در چدن خاكستري
568
بررسي جوانه زني و كشت بافت گياه دارويي سياه كينه )Dendrostellera lessertii(
569
بررسي جوانه زني وآزمون هاي تخمين بنيه بذرجمعيت هاي علف چاي
570
بررسي جوانه زني وآزمونهاي تخمين بنيه بذر( ويگور ) در پنج جمعيت بذري گونه Stipa barbata Desf
571
بررسي جوانه‎زني، شكست خواب و اثر تنش كمبود آب بر رشد و برخي صفات فيزيولوژيك و عملكرد موسيلاژ توده‎هاي ختمي (.Altheae Spp)
572
بررسي جوايز كيفيتي (EQA -MBNQA -DP)
573
بررسي جوش پذيري آلياژ Al7075 با استفاده از تركيب گاز محافظ و جريان پالسي به روش GTAW
574
بررسي جوش پذيري چدن خاكستري
575
بررسي جوش پذيري فولاد استحكام بالاي پيشرفته مارتنزيتي به روش مقاومتي نقطه¬اي
576
بررسي جوش پذيري فولاد هاي سگدست خودرو
577
بررسي جوش پذيري فولادهاي زنگ نزن آستنيتي با آليا‍‍‍ژهاي پايه نيكل
578
بررسي جوش پذيري فولادهاي زنگ نزن آستيني 316 به روش S MAW
579
بررسي جوش پذيري لوله هاي فولادي API 5LX گاز به روش فرآيند جوشكاري دستي در صنعت گاز
580
بررسي جوش پذيري نقطه اي فولاد زنگ نزن آستنيتي به فولاد ساده ي كربني
581
بررسي جوش پذيري و اثر پارامترهاي جوشكاري بر روي ريزساختار‌ها و خواص مكانيكي در فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه بين فولاد زنگ نزن آستنيتي 321 و فولاد ساده كربني
582
بررسي جوش پذيري و جوشكاري آلياژ منيزيم AZ31 به روش فرآيند TIG
583
بررسي جوش پذيري و خوردگي فولادهاي زنگ نزن آستيني 316 و 302 به روش تيگ در صنايع داروسازي
584
بررسي جوش پذيري ورق هاي سوپر آلياژ پايه نيكل HASTELLOY X به روش GTAW و بررسي ساختار و خواص مكانيكي جوش
585
بررسي جوش پذيري ورقهاي مس / آلومينيوم
586
بررسي جوشش استخري نانو سيال آب / Al2O3 روي صفحه تخت
587
بررسي جوشش استخري نانو سيال آب/ Sio2 روي سطح گرم شيب دار
588
بررسي جوشكاري clips بر روي مخازن تحت فشار و اثرات آنها بر روي جداره مخزن
589
بررسي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي (FSW)در اتصال لبه روي هم ورق¬ها
590
بررسي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي ورق هاي دولايه مس-آلومينيوم
591
بررسي جوشكاري باك سوخت از جنس آلياژ آلومينيوم 5083 به روش جوشكاري مقاومتي درزي
592
بررسي جوشكاري زير آب و مطالعه تاثيرات متالژيكي آن روي قطعات جوش داده شده
593
بررسي جوشكاري شكاف باريك جهت سازه هاي جوشي ضخيم
594
بررسي جوشكاري فولاد زنگ نزن 321 و فريت سنجي جوش حاصله
595
بررسي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن و راه هاي اصلاح آنها
596
بررسي جوشكاري فولادهاي ضدزنگ و بهينه سازي برخي پارامترهاي موثر در آن
597
بررسي جوشكاري مقاومتي آلياژهاي آلومينيوم به روش المان محدود و تجربي
598
بررسي جوشكاري مقاومتي نقطه اي آلياژ ريختگي آلومينيم ﴿380﴾ به آلياژ نوردي ﴿1050﴾
599
بررسي جوشكاري نازل اصلي راكتور نيروگاه
600
بررسي جوشكاري نفوذي آلومينم به مس
601
بررسي جي- قابها با عملگرهاي خطي كراندار
602
بررسي چاپ پذيري منسوجات تكميل شده با نانو ساختارها
603
بررسي چاپ پذيري، شفافيت نوري و ويژگي هاي ممانعتي فيلم پلي اتيلن اصلاح شده با نشاسته ترموپلاستيك و نانو ذرات رس
604
بررسي چاپ راكتيوروي كنف
605
بررسي چاپ روتاري
606
بررسي چاپ روتاري
607
بررسي چاپ روتوگراوور و متريال مصرفي
608
بررسي چاپ قلمكار به منظور به روز كردن توليد آن
609
بررسي چاپ قلمكار به منظور به روزكردن توليدآن
610
بررسي چارت رنگ پوست پنتون و دادههاي رنگ پوست ايرانيان در فضارنگ CIEL*a*b* و دستهيابي آنها با استفاده از روش FCM
611
بررسي چارچوب (ساخت كلان ) حكايات بوستان سعدي بر اساس رويكرد زبان شناسي صورت گرا
612
بررسي چارچوب دستورالعمل موجود جهت پايش پلهاي راه آهن
613
بررسي چارچوب هاي عملي محاسبات چندطرفه ي امن با تمركز بر ارزيابي عملكرد كاربردهاي ملزم به حفظ حريم خصوصي
614
بررسي چارچوب هاي فلز - آلي و كاربردهاي آن
615
بررسي چارچوب هاي مفهومي طراحي زنجيره تأمين جهاني
616
بررسي چالش ها و چشم اندازهاي طرح ارزشيابي توصيفي از ديدگاه مديران، معلمان و كارشناسان مجري در مدارس ابتدايي استان چهارمحال و بختياري
617
بررسي چالش ها و چشم اندازهاي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشكده فني و حرفه اي سروش اصفهان
618
بررسي چالش ها و چشم اندازهاي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري در دانشگاه اصفهان و صنعتي
619
بررسي چالش ها و راهكارهاي بازار يابي توليدات عشايري شهرستان كرمانشاه (طايفه ي مراپاشايي از ايل زنگنه )
620
بررسي چالش ها و محدوديت هاي استقرار بودجه ريزي عملياتي در مديريت درماني سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان شرقي
621
بررسي چالش ها و مشكلات شبكه برق كنوني همراه با معرفي شبكه هوشمند
622
بررسي چالش ها و موانع اجراي بودجه ريزي عملياتي در شهرداري رشت
623
بررسي چالش هاي استفاده از دوچرخه به عنوان روش حمل ونقل در محدوده مركز سيرجان ( خيابان امام و شريعتي )
624
بررسي چالش هاي امنيتي افغانستان طي سالهاي 2001 تا 2010 بر اساس مكتب امنيتي كپنهاگ ﴿ با تاكيد بر پشتونيسم و طالبا نيسم﴾
625
بررسي چالش هاي ايمني در راه آهن شمال كشور
626
بررسي چالش هاي بازاريابي سبز در ايران
627
بررسي چالش هاي به كارگيري فناوري مديريت تلفيقي آفات با رويكرد مدرسه در مزرعه در بين باغداران ( مورد مطالعه شهرستان پاوه )
628
بررسي چالش هاي پياده سازي تجارت الكترونيك
629
بررسي چالش هاي پياده سازي تجارت الكترونيك
630
بررسي چالش هاي پياده سازي تجارت الكترونيك در ايران
631
بررسي چالش هاي پياده سازي موفق مديريت دانش و استراتزي پياده سازي آن در سازمان هاي پروژه محور
632
بررسي چالش هاي پيش روي بانك صادرات جهت پياده سازي سيستم مديريت دانش (شهرستان بندر عباس )
633
بررسي چالش هاي پيش روي برنامه درسي معنوي بر اساس مدل تايلر و امكان سنجي اجراي آن در دوره ابتدايي
634
بررسي چالش هاي توسعه حرفه اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه غزني : يك پژوهش نظريه مبنايي
635
بررسي چالش هاي صادرات خدمات فني و مهندسي ج. ا. ايران به كشور عراق
636
بررسي چالش هاي فرآيند برنامه ريزي درسي براي توسعه فرصت هاي يادگيري دانشگاه با رويكرد جامعه يادگيري
637
بررسي چالش هاي فراروي اجراي سيستم يكپارچه سازي منابع بنگاه در كارخانه ي نئوپان شهرستان بهشهر
638
بررسي چالش هاي فراروي بيمارستان هاي شهرستان يزد در دستيابي به استانداردهاي بيمارستان هاي سبز ﴿Green hospital - ISO 14000﴾ و ارائه راهبردهاي مديريتي مناسب با استفاده از روش Swot با تاكيد بر مديريت آب و مواد زائد
639
بررسي چالش هاي فراروي توسعه فن آوري اطلاعات در آموزش عالي ايران: با تاكير بر چالش هاي فرهنگي- اجتماعي و نيروي انساني
640
بررسي چالش هاي فرهنگي اجتماعي فراروي توسعه پايدار صنعت گردشگري استان فارس
641
بررسي چالش هاي گردشگران داخلي مذهبي داراي ناتواني جسمي در شهر مشهد (باتاكيد بركاربران ويلچر و نابينايان)
642
بررسي چالش هاي موجود در صنعت گردشگري شهر شيراز در ارتباط با محدوديت هاي مراكز اقامتي
643
بررسي چالش‌ها و ارائه راهكارهاي تقويت تحقيق و توسعه، نوآوري و كارآفريني در بخش صنعت به روش الگوبرداري از كشور تركيه
644
بررسي چالش‌هاي ارائه كارت هوشمند ملي به شهروندان از منظر اقبال عمومي و ارائه چارچوب مناسب
645
بررسي چالش‌هاي پياده سازي مدل‌هاي برندسازي در بنگاه‌هاي كسب و كار ايراني و ارائه راهكارهايي براي رفع چالش‌ها
646
بررسي چالش‌هاي پيش‌روي توسعه ي اشتغال پايدار روستايي استان كردستان در سال 97
647
بررسي چالش‌هاي سري‌كردن كليدهاي قدرت و ايجاد تعادل ولتاژ به روش كنترل اكتيو ولتاژ
648
بررسي چالش‌هاي فراروي آموزش و پرورش
649
بررسي چالش¬هاي اجراي سيستم¬ اطلاعات باليني در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
650
بررسي چالش¬هاي موجود در انجام و تفسير تست¬هاي فشار سازندي و ارائه راه حل براي رفع آن
651
بررسي چالشها وموانع اجراي موثر قانون رقابت در ايران واهميت آن درتحقق سند چشم انداز ايران 1404
652
بررسي چالشها وموانع پيش روي ديوان محاسبات در اجراي حسابرسي عملكرد دستگاههاي دولتي
653
بررسي چالشهاي اجراي سيستم اطلاعات باليني در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
654
بررسي چالشهاي بازاريابي در توليد صنعت پوشاك
655
بررسي چالشهاي پياده سازي تجارت الكترونيك درشركت سايپا
656
بررسي چالشهاي پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات با استفاده از روش MEHARI و بررسي ميزان آمادگي پژوهشگاه خواجه نصير الدين طوسي در پياده‌سازي اين سيستم
657
بررسي چالشهاي پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات با استفاده از روش MEHARI و بررسي ميزان آمادگي پژوهشگاه خواجه نصير الدين طوسي در پياده‌سازي اين سيستم
658
بررسي چالشهاي پياده سازي فرايند مهندسي مجدد كسب و كار در سازمان تامين اجتماعي استان البرز
659
بررسي چالشهاي دستيابي به سازمان هاي تندآموز براساس رويكرد تصميم گيري گروهي در شركت ملي حفاري ايران
660
بررسي چالشهاي صنعت چاپ ايران در راستاي افزايش بهره وري
661
بررسي چالشهاي صنعت فرش دستبافت در نواحي روستايي و ارائه راهكارهاي مؤثر ( مطالعه موردي: شهرستان اراك- دهستان ساروق)
662
بررسي چالشهاي مديريت استراتژيك و مستندسازي وضعيت دروني موجود شركت ريسندگي نخ آفتاب يزد
663
بررسي چالشهاي موجود در ارائه خدمات پس از فروش خودرو
664
بررسي چالشهاي موجود در پروژه هاي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و ارائه راهكار
665
بررسي چالشهاي موجود در پروژه هاي شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران وارائه راهكار
666
بررسي چذب و مقاومت آنتيموان و اثر آن بر كميت و كيفيت اسانس فرار در دو جمعيت معدني و غير معدني Salvia Spinosa L.
667
بررسي چرايي افزايش نرخ جرم سرقت و مواد مخدر در ميان زنان ﴿زندانيان و دستگير شدگان نيروي انتظامي در استان اصفهان﴾
668
بررسي چرخش راستاي اندام راستاي تحتاني در آسيب هاي شايع زانوي ورزشكاران
669
بررسي چرخش طبيعي سيال در يك مدار بسته و تاثير پارامترهاي مدار بر آن
670
بررسي چرخش فاراده در لايه هاي نازك گارنت هاي ايتريوم آهن جا نشاني شده با سريوم
671
بررسي چرخه تبريد تراكمي در شرايط ناپايدار با استفاده از بسته نرم افزاري EES
672
بررسي چرخه تصميم گيري خريدهاي كلان در شركت مخابرات استان قزوين با نگاه به مدل آليسون
673
بررسي چرخه حيات شايستگي در مديران و تأثير آن بركيفيت ارائه خدمات به مراجعين سازمان¬ها (مورد مطالعه: مؤسسه عسكريه)
674
بررسي چرخه حيات و پيش‌بيني فناوري در حوزه تجهيزات پزشكي با استفاده از مدل مخفي ماركوف
675
بررسي چرخه ريفرمينگ شيميايي جهت توليد گاز سنتز
676
بررسي چروك پذيري پارچه هاي تاري-پودي با دو روش تعيين زاويه بازگشت از چروك و سنجش چروك پذيري
677
بررسي چروك خوردگي قطعات كشش عميق استوانه اي با روش DR
678
بررسي چروكيدگي ورقهاي آلومينيومي در فرآيند كشش عميق
679
بررسي چسب هاي بافتي مبتني بر الهام از طبيعت
680
بررسي چسب هاي حساس به فشار محلولي و بهينه سازي تركيب درصد چسب پايه SBR
681
بررسي چسب هاي فيبريني به عنوان مكملي برگرفته از طبيعت براي ترميم زخم ها در ادامه روند جراحي
682
بررسي چسب و پوشش هاي مورد استفاده در ريخته گري دقيق
683
بررسي چسبندگي پوشش هاي اپوكسي روي زمينه هاي بتني
684
بررسي چسبندگي پوشش هاي اپوكسي روي زيرايند بتني
685
بررسي چسبندگي روكش اپوكسي به آلومينيوم در حضور لايه آمينوسيلان ايجادشده به روش سل - ژل
686
بررسي چسبندگي سلولهاي بنيادي بافت چربي بر روي زمينه فولاد
687
بررسي چسبندگي و خوردگي داغ پوشش بر روي IN738LC ترميم شده به روش TLPو مقايسه آن با پره هايTLP نشده
688
بررسي چسبندگي و رشد سلول هاي مزانشيمي بر روي پوشش كلسيم فسفاتي تهيه شده به روش بيوميمتيك بر روي آليا‎‍‏ژ ‎Ti6Al4v
689
بررسي چسبندگي و مورفولوژي پوشش‌هاي يورتان اكريلاتي تابش پَز حاوي نانوذرات سيليكا روي فولاد فسفاته
690
بررسي چسبهاي بافتي با امكان رهايش دارو
691
بررسي چسبهاي نانوكامپوزيتي براكت ارتودنسي و تاثير آن بر خواص مكانيكي ميناي دندان با استفاده از روش دندانه گذاري نانو و خراش نانو
692
بررسي چشم انداز روابط استراتژيك افغانستان و ايالات متحده ﴿2015-2001﴾
693
بررسي چشم انداز گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي كرمانشاه با بهره گيري از مدل SWOT و تكنيك دلفي
694
بررسي چشم‌انداز سيستم مديريت دانش، يادگيري سازماني و نوآوري سازماني در كسب وكارهاي دانش محور
695
بررسي چشمه اتم هاي µt و همجوشي كاتاليزور ميوني در محيط هاي چند لايه اي جامد
696
بررسي چغرمه سازي كامپوزيت شيشه اپوكسي با ميان لايه نخ نانوليفي تو پر و تو خالي نايلون 66
697
بررسي چقرمگي پلي لاكتيك اسيد با استفاده از نانو سلولز اصلاح شده با پلي اتيلن گليكول
698
بررسي چقرمگي شكست بين‌لايه‌اي در مود I چندلايه‌هاي كامپوزيتي پليمري تحت شرايط محيطي اسيدي و حرارتي
699
بررسي چقرمگي شكست پوشش با ضخامت نازك بر روي فولادهاي آلياژي صنعت نفت به‌صورت تجربي و حل اجزاي محدود
700
بررسي چقرمگي شكست فولادهاي ميكرو آلياژي با استفاده از شبكه عصبي
701
بررسي چقرمگي شكست كامپوزيتهاي ژئوپليمري تقويت شده با الياف PP
702
بررسي چقرمگي نايلون 6 با استفاده از SBES و SBES اصلاح شده
703
بررسي چگالش فوتوني از منظر نظريه BCS
704
بررسي چگالش و خواص مكانيكي سراميك پايه زيركنيا - ايتريايي/نانوتيوب‌ كربني
705
بررسي چگالي حالت تركيبي ازصفحات گرافين وبورون نيترايد ومقايسه بايكديگر
706
بررسي چگالي حالت ها و ظرفيت گرمايي نانو نوارهاي زيگزاگ در مدل تنگ بست
707
بررسي چگالي حالت هاوظرفيت گرمايي نانونوارهاي آرمچير گرافيني ، بورون نيترايد، سيليكون كربن واكسيد بريليوم با استفاده ازرهيافت تابع گرين
708
بررسي چگالي حالت هاي نانو نوارهاي چند لايه ي گرافيني دررهيافت تابع گرين درمدل تنگ بست
709
بررسي چگالي قطعات متخلخل آهن از طريق راديوگرافي
710
بررسي چگونكي اقتباس از رمان جنايي براي نمايشنامه خوش ساخت
711
بررسي چگونگي آشنايي دختر و پسر قبل از ازدواج
712
بررسي چگونگي اتصال انعطاف پذير منابع توليد پراكنده به شبكه توزيع AC و مقايسه توپولوژي اتصال
713
بررسي چگونگي اجراي استراتژي با رويكرد اقيانوس آبي مطالعه موردي شركت توليدي پوشاك مقدم
714
بررسي چگونگي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي وشهيد صدوقي يزد در سال 1387
715
بررسي چگونگي اجراي مديريت كيفيت در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
716
بررسي چگونگي احراي سياست كشف حجاب در دوره ي پهلوي اول ﴿1299- 1320ش/1921- 1941م﴾ در كرانه ها و جزاير شمالي خليج فارس و پيامدهاي آن
717
بررسي چگونگي احياي سنن جاهلي در جامعه اسلامي و تاثير آن بر فرايند عربي سازي در عهد بني اميه
718
بررسي چگونگي احياي سنن جاهلي عرب در اسلام با تكيه بر قبيله گرايي و عصبيت عربي ( از رحلت پيامبر اكرم تا تأسيس دولت بني اميه )
719
بررسي چگونگي ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران تحت درمان با همودياليز در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد
720
بررسي چگونگي ارتقا فرهنگ بازار يابي و مشتري مداري توسط كارمندان شعب بانك كشاورزي استان فارس
721
بررسي چگونگي ارتقا كيفيت خدمات رساني به مشتريان حفاظت بهره برداري از منابع آب شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان از طريق خصوصي سازي با تمركز و اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي
722
بررسي چگونگي ارتقاء كيفيت محله نارمك با تاكيد بر بهبود نفوذپذيري
723
بررسي چگونگي ارتقاي وضعيت بهره وري در سه حوزه منابع انساني مالي و عملكرد مديريت در بانكهاي دولتي نيمه خصوصي و خصوصي استان مازندران با استفاده از تكنيك AHPفازي
724
بررسي چگونگي ارزشيابي شايستگي كاركنان
725
بررسي چگونگي استفاده از اصول فني معماري در طراحي نماهاي بلند و فيلمهاي پلان سكانس
726
بررسي چگونگي استفاده از اصول فني معماري در طراحي نماهاي بلند و فيلمهاي پلان سكانس
727
بررسي چگونگي استفاده از انرژي امواج دريا و ارائه طرحي بهينه بر مبناي 100KW
728
بررسي چگونگي استفاده از پول ديجيتالي (بيت كوين) در معاملات تجاري ايران
729
بررسي چگونگي اِعمال قدرت زباني از سوي بازپرس در چارچوب تحليل گفتمان
730
بررسي چگونگي اعمال مديريت در مدارس شهرستان علي آباد و تاثير بر عملكرد كاركنان
731
بررسي چگونگي افزايش انتقال حرارت در محفظه هاي بسته
732
بررسي چگونگي افزايش دقت سيستم هاي جمع آوري اطلاعات آشكارسازهاي تابش هسته اي با تصحيح خطاي تجمع پالس با روش الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
733
بررسي چگونگي اقتباس از افسانه براي نمايش
734
بررسي چگونگي اقتباس از افسانه براي نمايش
735
بررسي چگونگي اقتباس از رمان جنايي براي نمايشنامه خوش ساخت
736
بررسي چگونگي اقتباس از متن ادبي به فيلمنامه
737
بررسي چگونگي اقتباس از متن ادبي به فيلمنامه
738
بررسي چگونگي انتخاب مداليته و تناليته در موسيقي
739
بررسي چگونگي انتقال يك پالس اپتيكي ليزر در موجبرفيبر نوري
740
بررسي چگونگي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در شهر بهشهر ( مطالعه موردي فراش محله )
741
بررسي چگونگي ايجاد خلاقيت در دانش آموزان مقطع ابتدايي مدارس دخترانه رامسر.
742
بررسي چگونگي ايجاد نظام مديريت كيفيت جامع در شركت توانا
743
بررسي چگونگي ايجاد و گسترش بخش كارآفريني در سازمانهاي صنعتي شهرستان گنبد كاوس
744
بررسي چگونگي ايجادهمزمان ويژگي هاي خودتميز شوندگي، ضدچروك و تاخير شعله روي كالاي پنبه اي با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و كراس لينك كننده
745
بررسي چگونگي ايفاي نقش فروشندگان سموم در منطقه مركزي استان اصفهان و ارزيابي عوامل موثر بر آن
746
بررسي چگونگي باز توليد زمان در اجراي چهار اثر نمايشي با تاكيد بر نظريات دلوز
747
بررسي چگونگي بازتركيب مشخصه هاي شكل يافته در حافظه و پياده سازي مدلي از آن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
748
بررسي چگونگي بازتوليد زمان در اجراي چهار اثر نمايشي با تأكيد بر نظريات دلوز
749
بررسي چگونگي بازخواني متون داستاني براي اجراي صحنه با نگاهي به دو نمايش دل سگ و ماچيسمو اثر محمد يعقوبي
750
بررسي چگونگي بازخواني منون داستاني براي اجراي صحنه با نگاهي به دو نمايش" دل سگ" و"ماچيسمو" اثر محمد يعقوبي
751
بررسي چگونگي بازنمايي فرهنگ ايراني در طراحي گرافيك دهه‌ها‌ي 40 و 50 شمسي
752
بررسي چگونگي بازنمايي مفهوم مردم در نقاشي هاي اجتماعي ـ سياسي ايران در فاصله‌ي سال هاي 1350 تا 1370
753
بررسي چگونگي بازنويسي يك نمايش نامه براي تئاتر اينتراكتيو با نگاهي به سه اثر از پيتر هاندكه
754
بررسي چگونگي بازنويسي يك نمايش نامه براي تئاتر اينتراكتيو با نگاهي به سه اثر از پيتر هاندكه
755
بررسي چگونگي بازنويسي يك نمايش نامه براي تئاتر اينتراكتيو با نگاهي به سه اثر از پيتر هاندكه
756
بررسي چگونگي برقراري ارتباط پرستاران با بيماران بستري در بخش هاي داخلي قلب در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
757
بررسي چگونگي به حداقل رساندن مايعات خنك كننده در ماشين كاري آلياژهاي آلومينيم
758
بررسي چگونگي به كارگيري بيان مفهومي برند در گستره ي ارتباطات
759
بررسي چگونگي به كارگيري سيستم اطلاعات مديريت براي ارتقاي مديريت دانش براي مدل هيسك درواحدهاي دانشگاه آزاداسلامي شهر تهران
760
بررسي چگونگي به كارگيري نظريه شبكه در مواجهه خلاق كارگردان با متن نمايشي با تكيه بر نمايشنامه مرگ فروشنده
761
بررسي چگونگي بهره وري از اصول سينمايي و مديوم نصوير در ضبط تصويري از اجراهاي نمايشي زنده جهت ماندگاري آنها ، با تاكيد بر آثار ضبط شده رابرت ويلسون
762
بررسي چگونگي پايداري تشكل هاي آب بران در پاياب سد آيدو غموش واحد عمراني اكرم آباد
763
بررسي چگونگي پخت سفال و سراميك در ايران عصر حاضر
764
بررسي چگونگي پرداخت كليشه هاي جنسيتي در نمايشنامه هاي "خاله اديسه" اثر نغمه ثميني و "شهر قصه" اثر بيژن مفيد
765
بررسي چگونگي پرداخت كليشه هاي جنسيتي در نمايشنامه هاي «خاله اديسه» اثر نغمه ثميني و «شهرقصه» اثر بيژن مفيد
766
بررسي چگونگي پياده سازي نظام مديريت دانش و انتخاب مناسبترين مدل به همراه تدوين استراتژي KM در شركت پالايش نفت تهران
767
بررسي چگونگي پيدايش باس هاي تكرار شونده در موسيقي غرب از جهت عملكرد ساختاري در دوره هاي رنسانس و باروك
768
بررسي چگونگي پيدايش تركيب نوشته وتصوير وخاستگاه آن درنقاشي خيالي نگاري
769
بررسي چگونگي تأثير پذيري رفتار آويزش پارچه از خواص خمشي و برشي
770
بررسي چگونگي تأثير تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي وشكل گيري رفتارهاي مطلوب دانش آموزان دختردرمقطع راهنمايي يكي ازمدرسه هاي شهرستان تنكابن
771
بررسي چگونگي تأثير تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي وشكل گيري رفتارهاي مطلوب دانش آموزان دختردرمقطع راهنمايي يكي ازمدرسه هاي شهرستان تنكابن
772
بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره وري كاركنان شركت زرين پخش
773
بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره وري كاركنان شركت زرين پخش
774
بررسي چگونگي تاثير انديشه هاي پراگماتيستي در برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي
775
بررسي چگونگي تاثير اوليه¬ها بر پايداري رنگي نسخه رنگي حاصل
776
بررسي چگونگي تاثير توسعه فناوري اطلاعات بر ترافيك پستي
777
بررسي چگونگي تاثير رابطه عاشقي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منطقه 13 تهران
778
بررسي چگونگي تاثير رضايت شغلي در افزايش بهره وري كاركنان كميته امداد امام خميني ﴿ره﴾ شهرستان شهركرد
779
بررسي چگونگي تاثير عوامل خانوادگي در مشكلات رفتاري نوجوانان پسر پايه سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقه پاپي
780
بررسي چگونگي تاثير فرهنگ سياسي نخبگان برسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
781
بررسي چگونگي تاثير گذاري طبقه اجتماعي بر فرايند تصميم گيري خريد فردي در شهرستان انديمشك
782
بررسي چگونگي تاثير گذاري مديريت منابع انساني مبتني بر برندبر رفتار شهروندي مشتريان با تمركز برفرآيند جعبه سياه نمايندگي بيمه خراسان جنوبي
783
بررسي چگونگي تاثيرگذاري صنيع الملك بر شكل گيري گرافيك ايران
784
بررسي چگونگي تبديل ساختار ريختگي آلياژ آلومينيم 7075 به ساختار كار شده با استفاده از عمليات ترموديناميكي
785
بررسي چگونگي تخريب و جهت حركت ساختمان با حذف ستون هاي معين
786
بررسي چگونگي تشكيل هيدرات گازي و نقش آن در كاهش گازهاي گلخانه اي
787
بررسي چگونگي تصوير خدا در ذهن دانش آموزان دختر پايه اول،دوم و سوم دبستانهاي شهر آيسك
788
بررسي چگونگي تصويرسازي كتاب هاي مصور كودكان ﴿گروه سني الف﴾
789
بررسي چگونگي تعامل بين آرايه هاي ادبي و تبليغات فرهنگي و تجاري
790
بررسي چگونگي تعامل و همكاري تركيه و غرب در قالب طرح گسترش ناتو به شرق در منطقه اي قفقاز جنوبي
791
بررسي چگونگي تكنيك تراش شيشه در ايران از هخامنشي تا معاصر حفاظت و مرمت يك كاسه تراش دار شيشه اي مربوط به عصر ساساني
792
بررسي چگونگي تكنيك تراش شيشه در ايران ازهخامنشي تا معاصر
793
بررسي چگونگي تكوين و تكامل خاكهاي حاشيه رودخانه سفيدرود در گيلان مركزي
794
بررسي چگونگي تلفيق تصوير با حروف لاتين در آرم
795
بررسي چگونگي تلفيق فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارزشيابي دانش آموزان و رابطه آن با دانش فناورانه معلمان دوره دوم ابتدايي شهرستان جهرم
796
بررسي چگونگي تلفيق هنر و تكنولوژي در صنعت پارچه ژاپن با تكيه بر سنت هاي ديرين
797
بررسي چگونگي توزيع خدمات شهري و تعيين الگوي بهينه براي آن در محلات قديم شهر اصفهان
798
بررسي چگونگي توسعه فلدشيت پايلوت در كارخانه هاي فرآوري مواد معدني
799
بررسي چگونگي جدايي گزيني سكونتي و رابطه آن با پايگاه اجتماعي در شهر ساري
800
بررسي چگونگي جمعآوري، انتقال ، تصفيه فافضلاب ، و مسائل طراحي و اجرايي شبكه فاضلاب با استفاده از پروژه شبكه فاضلاب شهر زابل
801
بررسي چگونگي چاپ پارچه استات سلولز قليايي شده با رنگزاي راكتيو
802
بررسي چگونگي حفظ مزيت رقابتي پسته ايران در بازار جهاني براساس مدل الماس پورتر
803
بررسي چگونگي خوردگي انواع جداري و مغزي چاه هاي نفت و گاز و انتخاب نوع فولاد مناسب براي انواع چاه هاي ترش
804
بررسي چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري مادران از مراكز بهداشتي - درماني شهر رشت و عوامل موثر بر آن از ديدگاه آنان در سال 1387
805
بررسي چگونگي رسيدن بازيگر به لحظات عاطفي نقش از منظر استانيسلاوسكي، لي استراسبرگ و استلا آدلر بر اساس نظريه مكانيزم هاي دفاعي آنا فرويد
806
بررسي چگونگي رسيدن بازيگر به لحظات عاطفي نقش از منظر استانيسلاوسكي، لي استراسبرگ و استلا آدلر براساس نظريه مكانيزم¬هاي دفاعيِ آنا فرويد
807
بررسي چگونگي رشد سلفيزم در عراق پس از سقوط صدام
808
بررسي چگونگي رفتار مصرف كننده نسبت به توليدات و محصولات ارائه شده
809
بررسي چگونگي رفتار و ميزان نشست ذرات آلاينده در داخل مبدل كاتاليزوري
810
بررسي چگونگي روابط اجتماعي دختر و پسر در شهرستان بهشهر
811
بررسي چگونگي ساختاري شدن مفهوم فضا در زبان فارسي بر اساس زبان شناسي شناختي
812
بررسي چگونگي شكل گيري گردابه هاي طبيعي در پديده هاي جوي و اقيانوسي
813
بررسي چگونگي شناخت هويت و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي ايراني - اسلامي براي كودكان با استفاده از انيميشن
814
بررسي چگونگي شناخت هويت و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي ايراني - اسلامي براي كودكان با استفاده از انيميشن
815
بررسي چگونگي طرح روي جلد كتب درسي تاريخ
816
بررسي چگونگي طرح روي جلد كتب درسي تاريخ
817
بررسي چگونگي طرح روي جلدهاي كتب فارسي دبستان
818
بررسي چگونگي طرح روي جلدهاي كتب فارسي دبستان
819
بررسي چگونگي عملكرد الياف پلي‌پروپيلن و شيشه در تغيير خواص فشاري و خمشي پانل‌هاي سيماني توليدشده با استفاده از ضايعات سنگ‌بري
820
بررسي چگونگي عملكرد انجمن معتادين گمنام در ترك مداوم اعتياد
821
بررسي چگونگي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
822
بررسي چگونگي كاربرد ابزارهاي ارزشيابي كيفي توصيفي توسط معلمان مجري در دبستان‌هاي شهرستان بندر انزلي در سال تحصيلي 90-89
823
بررسي چگونگي كاربست يافته هاي پژوهشي درآموزش وپرورش از نظر مديران ودبيران اصفهان
824
بررسي چگونگي كاهش چروك پذيري لباسهاي پنبه اي
825
بررسي چگونگي كنترل عفونت در اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران
826
بررسي چگونگي گذارن زندگي وامرار معاش باز نشستگان فرهنگي شهرستان ساري
827
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان ابتدايي در شهرستان علي آباد كتول
828
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي آموزش و پرورش منطقه يك شهرستان قم
829
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني تحت پوشش كميته امداد امام خميني در طي ايام تعطيلات تابستاني در شهرستانهاي شهركرد و بروجن
830
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر پايگاه هوايي در مقايسه با دانش آموزان دختر شهر بوشهر
831
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران
832
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان سالهاي دوم و سوم متوسطه شهر دماوند
833
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي با تاكيد بر روي فعاليتهاي ورزشي و تربيت بدني
834
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دختر دانشگاه رازي با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي و تربيت بدني
835
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان علوم انساني دانشگاه پيام نور مركز تهران
836
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دختران پايه اول دبيرستان منطقه 2 آموزش و پرورش تهران
837
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دختران پايه اول دبيرستاني منطقه 2 آموزش و پرورش تهران
838
بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان آموزش و پرورش شهر سبزوار و راههاي بهره وري مطلوب تر از آن
839
بررسي چگونگي گذران وقت مشاوران در مدارس نظام جديد شهرستان مسجدسليمان
840
بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت جوانان 12-18 سال شهر تايباد
841
بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان لامرد
842
بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان آزادشهر
843
بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دوره راهنمايي منطقه پاكدشت
844
بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان سال آخر نظام جديد منطقه دلوار
845
بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان سوم راهنمايي شهريار
846
بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانشجويان غير بومي دانشگاه آزاد واحد شاهرود
847
بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت واثر آن در بالا بردن رشد ذهني عاطفي اجتماعي دردوران متوسطه
848
بررسي چگونگي گرايش هاي عرفاني در نقاشان مدرنيست غرب و تاثير متقابل آن در تصويرسازي قرن بيستم
849
بررسي چگونگي لحظه ي اكنون در ديوان حافظ و آثار اكهارت تله
850
بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان شهرستان ساري
851
بررسي چگونگي مديريت و تاثيرآن برعملكردكاركنان
852
بررسي چگونگي مديريت وتاثير آن بر بهره وري كاركنان دانشگاه قم
853
بررسي چگونگي مديريت وتاثير آن بر عملكرد كاركنان
854
بررسي چگونگي مديريت وتاثير آن بر عملكرد كاركنان مورد مطالعه اداره مخابرات و ارتباطات ﴿شهرستان سميرم﴾
855
بررسي چگونگي نمود ابژه ها در عكس با توجه به رويكرد عكاسان دربكارگيري دوربين مورد مطالعاتي: بررسي عملكرد عكاسان مكتب نيويورك(New York School)
856
بررسي چگونگي نمود صنايع دستي در سفرنامه ناصر خسرو و حدود العالم من المشرق الي المغرب
857
بررسي چگونگي نمود طنز در طراحي گرافيك معاصر ايران
858
بررسي چگونگي هدايت بازيگر براي ارائه كاراكترهاي روان نژند و روان پريش با تكيه بر سه اثر چخوف ﴿ مرغ دريايي، جشن سالگرد، خواستگاري ﴾
859
بررسي چگونگي هدايت بازيگر براي ارائه كاراكترهاي روان نژند و روان پريش با تكيه بر سه اثر چخوف ﴿ مرغ دريايي، جشن سالگرد، خواستگاري ﴾
860
بررسي چگونگي و معيارهاي پرداخت پاداش اداره آموزش و پرورش شهرستان ماهشهر
861
بررسي چگونگي و ميزان تاثير شوري زايي گنبد نمكي جنوبي بر كيفيت آب سد شميل و نيان
862
بررسي چگونگي ورود صنايع سنگين به ايران در دوره پهلوي﴿1357-1304 ه.ش﴾
863
بررسي چند آزمون ناپارامتري بر پايه داده هاي فازي
864
بررسي چند تئوري و انتخاب مدلي مناسب براي مطالعه گازها در دماي بالا
865
بررسي چند توپولوژي بر روي حلقه توابع پيوسته
866
بررسي چند توپولوژي بر روي حلقه توابع پيوسته
867
بررسي چند توزيع آلفا _ چوله نرمال و تعميم آن ها : نظريه و كاربرد
868
بررسي چند جمله اي هاي غالب و استقلال گراف ها در برخي نقاط خاص
869
بررسي چند روش راه‌گزيني نوعي در شبكه¬ روي تراشه توري مبتني بر FPGA و بهبود يكي از آنها
870
بررسي چند ريختي تك نوكلئوتيدي C912A واقع درژن ABCC4 در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد
871
بررسي چند شكلي در ژن IGF-I و روابط آن با عملكرد در گاو هلشتاين
872
بررسي چند شكلي ژن گيرنده IGF-I و ارتباط آن باصفات توليدي و عملكردي در گاوهاي هلشتاين و نجدي
873
بررسي چند شكلي هاي ژن IL 2 و تغييرات سطح پلاسمايي IL 2 و اسيد اوريك در بيماران ايراني مبتلا به مولتي پل اسكلروز و افراد شاهد.
874
بررسي چند صدايي ﴿ پولي فوني ﴾ در نمايشنامه گزارش خواب اثر محمد رضايي راد بر اساس نظريه باختين
875
بررسي چند صدايي ﴿ پولي فوني ﴾ در نمايشنامه گزارش خواب اثر محمد رضايي راد بر اساس نظريه باختين
876
بررسي چند صنعت ظاهري، تاثير كلشيسين ، و كشت مريستم در اسپرس
877
بررسي چند ضابطه در طراحي بدنه اتومبيل
878
بررسي چند طرح تسهيم راز تصديق پذير
879
بررسي چند طرح تفاضل متناهي براي فرايندهاي واكنش - انتشار مختلط خطي/ غير خطي
880
بررسي چند فرمولاسيون سودوموناس فلوروسنت حل‌كننده فسفات‌هاي معدني و تاثير كاربرد آن‌ها بر رشد و جذب فسفر در ذرت
881
بررسي چند فيلم آغازگر سينماي هنري ايران
882
بررسي چند قفل نرم افزاري و پياده سازي يك نمونه از آن
883
بررسي چند مدل سيستم قلب با اسيلاتورهاي غيرخطي و طراحي سيگنال مناسب جهت كنترل آشوب درآن ها
884
بررسي چند معنايي افعال سبك "خوردن" و "كشيدن" از ديدگاه شناختي
885
بررسي چند نمونه از ايرفويل هاي فوق بحراني
886
بررسي چند نوع از مواد فتورسپتوري آلي و مقايسه ي منحني هاي دشارژ تاريكي و روشنايي آنها
887
بررسي چند نوع از مواد فتورسيپتوري آلي و مقايسه منحني هاي دشارژ تاريكي و روشنايي آنها
888
بررسي چندجمله اي هاي غالب و كلاس هاي D- هم ارزي برخي خانواده گراف ها
889
بررسي چندجنبه فيزيولوژيكي دو رقم سيب پس از برداشت
890
بررسي چندريختي تك نوكلئوتيديG424T واقع در ژن BAALC در كودكان مبتلا به لوسمي حاد
891
بررسي چندشكلي ژنتيكي آنزيم پارااكسوناز 1 در يك جمعيت سالم در خرم آباد
892
بررسي چندگانگي ، پايداري و كنترل راكتور لوله اي توام با جريان برگشتي
893
بررسي چهار اثر هنريك ايبسن با رويكرد تحليل گفتمان دراماتيك﴿خانه عروسك، اشباح، بانوي دريايي و هداگابلر
894
بررسي چهار اثر هنريك ايبسن با رويكرد تحليل گفتمان دراماتيك﴿خانه عروسك، اشباح، بانوي دريايي و هداگابلر
895
بررسي چهار ساله توده هاي كبدي بوسيله سونوگرافي در مراجعين به بيمارستان شهيد رهنمون يزد از تاريخ 1/1/1368 لغايت 1/1/1372 و پيگيري نتايج حاصله
896
بررسي چهار ساله توده هاي كبدي بوسيله سونوگرافي در مراجعين به بيمارستان شهيد رهنمون يزد از تاريخ 1/1/1368 لغايت 1/1/1372 و پيگيري نتايج حاصله
897
بررسي چهار ساله شيوع لوسمي حادلنفو بلاستيك و علائم باليني آن در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1373- 1370
898
بررسي چهار مضراب هاي ابوالحسن صبا در چهارگاه و ماهور براي سه تار
899
بررسي چهار نمايشنامه از ويليام شكسپير " هملت. شاه لير. رام كردن زن سركش" با رويكرد فمينيستي
900
بررسي چهار نمايشنامه از ويليام شكسپير " هملت. شاه لير. رام كردن زن سركش" با رويكرد فمينيستي
901
بررسي چهار واريته توتون با استفاده از طرح بلوك هاي كامل تصادفي
902
بررسي چهار‌ذرّه‌اي تشكيل پوزيترونيوم از مولكول ‌هيدروژن
903
بررسي چهره اسطوره اي زال در شاهنامه
904
بررسي چيدمان خط توليد تي شرت و زمان سنجي با هدف بهبود راندمان توليد و استاندارد سازي
905
بررسي چيدمان مختلف سوخت بر راندمان ترموهيدروليكي آن
906
بررسي چيستي تكنولوژي به منظور دستيابي به سازمان موفق
907
بررسي چيستي نقش «بُتِّه» در هنر اسلامي
908
بررسي چين خوردگي ورق هاي چندلايه در عمليات كشش عميق استوانه اي
909
بررسي چينش نوين چندگانه عملگرهاي پلاسمايي
910
بررسي چينه شناسي رسوبات ترياسيك بالائي در منطقه جنوب طبس
911
بررسي حادثه از دست دادن خنك كننده در راكتور PBMR-400 با توجه به ايمني ذاتي آن
912
بررسي حادثه از دست رفتن خنك كننده ﴿LOCA﴾ در قلب راكتور تحقيقاتي تهران
913
بررسي حادثه از دست رفتن خنك كننده و طراحي سيستم يكي از الكترو پمپ هاي مربوطه
914
بررسي حاشيخ نشيني و بهسازي محله مفت آباد
915
بررسي حاشيه بازاريابي شير و عوامل موثر بر آن در استان مازندران
916
بررسي حاشيه بازاريابي محصول ذرت در استان كرمانشاه ﴿مطالعه موردي:دهستان ديره﴾
917
بررسي حاشيه نشيني درتنكابن
918
بررسي حافظه بلند مدت در نوسانات پويا : رابطه بين بازده سهام و نرخ ارز
919
بررسي حافظه ديداري و توجه بينايي در مبتلايان به سايكوز ناشي از مت آمفتامين و مقايسه آن با اسكيزوفرنيا و گروه كنترل
920
بررسي حافظه رويدادي و معنايي در دانش اموزان با اختلال يادگيري و عادي
921
بررسي حافظه فعال دانش آموزان داراي اختلال خواندن
922
بررسي حافظه و يادگيري
923
بررسي حالات افسردگي ، اضطراب و خصومت دانش آموزان دبيرستاني شاهد و غير شاهد
924
بررسي حالات افسردگي اضطراب وخصومت دانش آموزان دبيرستاني شاهد وغير شاهد
925
بررسي حالات كنترلي كنورتورهاي استاتيكي dc/ac و مطالعه اعوجاجات آنها با روش اندازه گيري
926
بررسي حالات گذاري موتورهاي آسنكروني مجتمع فولاد اهواز
927
بررسي حالات گذراي الكترومغناطيسي در شبكه هاي قدرت توسط EMTP و طراحي و ساخت رله هاي ديجيتالي دژنكتورهاي فشار قوي
928
بررسي حالات گذراي ترانسفورماتور
929
بررسي حالت بهينه بتن اليافي هيبريدي
930
بررسي حالت پايه اتم هاي هيدروژن و هليم محصور با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتومي پخشي
931
بررسي حالت پايه اتم هاي هيدروژن و هليوم محصور با استفاده از روش مونت كارلوي كوانتومي پخشي
932
بررسي حالت پايه وردشي RVB در شبكه هاي دو بعدي مربعي و لانه زنبوري به روش شبيه سازي مونت كارلوي كوانتمي
933
بررسي حالت گذاري امواج در مواد پاشنده و كاربردهاي آن
934
بررسي حالت گذرا در عملكرد يك موتور توربوجت
935
بررسي حالت گذراي برخورد صاعقه به شبكه قدرت قطار برقي و انتخاب برقگيرهاي مناسب
936
بررسي حالت گذراي خطوط انتقال انرژي قدرت در اثر سويچينگ
937
بررسي حالت گذراي صاعقه در شبكه راه آهن برقي 25 كيلوولت با به كارگيري بهترين مدل برقگير و بهينه سازي پارامترهاي مهم شبكه
938
بررسي حالت گذراي ماشينهاي تكفاز، موتورهاي DC، ژنراتورهاي DC و موتورهاي AC تكفاز
939
بررسي حالت گذراي موتورهاي الكتريك AC توسط نرم افزار EMTP
940
بررسي حالت گذراي ناشي از رعد و برق در خطوط و پستهاي 230 و 400 كيلوولت ايران
941
بررسي حالت گذراي ناشي از كليدزني در خطوط و پستهاي 230 و 400 كيلوولت ايران
942
بررسي حالت گذراي ناشي از وصل بانك‌هاي خازني موازي در پالايشگاه گاز ايلام
943
بررسي حالت هاي آشوبي در مدل دو بعدي شكافت هسته اي
944
بررسي حالت هاي اسپين بالا ايزوتوپ هاي فرد عنصر تانتاليوم , Study of high spin states in odd tantalum isotopes
945
بررسي حالت هاي جريان هجومي، فوق تحريك و خطاي داخل در ترانسفور ماتور
946
بررسي حالت هاي عملكرد ميكروسكوپ نيروي اتمي و روش هاي ساخت كانتي ليور ميكروسكوپ نيروي اتمي
947
بررسي حالت هاي گذرا ماشين سنكرون در فضاي ABC
948
بررسي حالت هاي گذرا ناشي از سوئيچينگ روي راكتورهاي قدرت
949
بررسي حالت هاي مقيد در اتم ها و هسته هاي كائوني
950
بررسي حالت هاي مقيد مايورانا در نانوسيم نيم رساناي نوع p به روش اختلال شبه تبهگن
951
بررسي حالت‌هاي مختلف توجه بينايي با استفاده از كوپلينگ‌ بين باندهاي فركانسي
952
بررسي حالتهاي اسپين بالا ايزوتوپهاي فرد عنصر لانتانيوم , investigation of high spin statesin odd iantanium isotopes
953
بررسي حالتهاي اسپين بالا در ايزوتوپهاي فرد توليوم )Tm( , investigaion of high spin states in odd thulium nuclie
954
بررسي حالتهاي اسپين بالا در ايزوتوپهاي فرد كادولينيوم , Investingtion high spin statesin odd gadolinium isotopes
955
بررسي حالتهاي شبه تعادلي در پلاسما
956
بررسي حالتهاي همدوس
957
بررسي حامل هاي دارورساني در رهايش هدفمند
958
بررسي حامل‌هاي مختلف و انتخاب حامل مناسب براي رهايش دگزامتازون به عنوان داروي ضدسرطان
959
بررسي حباب در بازار بورس اوراق بهادار تهران كاربرد مدل فضاي-حالت با مدل چرخشي ماركوف
960
بررسي حبس زدايي در نظام كيفري ايران از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه
961
بررسي حبس زدايي در نظام كيفري ايران از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه .
962
بررسي حبسيات ملك الشعراي بهار و مقايسه آن با حبسيات مسعود سعد سلمان
963
بررسي حجاب از ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر.
964
بررسي حجاب در فقه اسلامي
965
بررسي حجم كيسه صفرا با سونوگرافي و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك در مراجعين به كوهورت گيلان در سال 96-95
966
بررسي حجم هاي تنفسي در ورزش هاي هوازي براي تعيين ميزان شيوع آسم ورزشي در بين دانشجويان دختر رشته تربيت بدني شهر كرمان
967
بررسي حجم و ابعاد سينوس ماگزيلا در تصاوير توموگرافي كامپيوتري (CT)افراد با الگوهاي افقي اسكلتي مختلف
968
بررسي حجم/مجسمه هاي پاپ آرت ايراني با تأكيد بر زيبايي شناسي زندگي روزمره و بررسي موردي آثار جشنواره استقبال از بهار 1392 مشهد
969
بررسي حجيت قاعده سوق المسلمين و بررسي ارتباط ان با عدم تزكيه
970
بررسي حد شكل پذيري در ورق هاي فوق ريزدانه توليد شده به روش نورد تجمعي
971
بررسي حد شكل‌پذيري ورق‌هاي آلومينيومي ساخته‌شده به روش نورد تجمعي در دماهاي بالا
972
بررسي حداقل NPSH لازم پمپ سانتريفيوژ بصورت شبيه سازي عددي
973
بررسي حداقل غلظت مهاري (MIC)داروهاي ضدقارچي مختلف برگونه هاي كانديداي جداشده از دهان بيماران تحت شيمي درماني در بيمارستان هاي يزد درسال۱۳۹۷
974
بررسي حدس رنگ آميزي ليستي روي چند خانواده از گراف ها
975
بررسي حدهاي بالا و پايين براي مقياس هاي در هم تنيدگي رني و تساليس
976
بررسي حدود تفسير از منظر اكو
977
بررسي حدود شكل دهي در هيدروفرمينگ ورق هاي6 Al6061-Tو Ti-6Al-4V با كمك ديسك شناور
978
بررسي حدي اردوش-شش روي چند خانواده از گراف ها
979
بررسي حديث شريف ثقلين و تبيين ابعاد تفكيك ناپذيري قرآن و عترت
980
بررسي حديث، افتراق و چيستي و كيستي"فرقه ناجيه" از ديدگاه قرآن و كلام اسلامي
981
بررسي حذف 2و4-دي كلروفنوكسي استيك اسيد از آب هاي آلوده با بكارگيري نانوفتوكاتاليست Fe0/TiO2 بر پايه كربن فعال
982
بررسي حذف آلاينده هاي رنگي از پساب هاي صنعتي
983
بررسي حذف آلاينده هاي هوا توسط نانو تيتانيا، آلياژ هاي آن و ديگر نانو كاتاليست ها
984
بررسي حذف آلاينده‌هاي آلي و فلزات سنگين از آب‌ها و جذب گازهاي CO2 و CH4 توسط نانوكامپوزيت مگنتيت/كربن فعال تهيه شده از زيست‌توده
985
بررسي حذف آلودگي هاي نفتي از خاك هاي آلوده به روش زيستي
986
بررسي حذف آموكسي سيلين و ديكلوفناك از محيط آبي به كمك نانوذرات مغناطيسي هسته-پوسته و زئوليت اصلاح شده با سورفكتانت
987
بررسي حذف آنيون هاي مهم با استفاده از روش انعقاد الكتريكي
988
بررسي حذف استايرن از محلول آبي پساب سنتزي با استفاده از روش انعقادسازي الكتريكي
989
بررسي حذف استايرن به روش فتوكاتاليستي در محيط آبي توسط نانو ذرات OnZ/4O3eF
990
بررسي حذف اينديگوكارمين از پساب هاي صنعتي با استفاده از جاذب نانوذره مغناطيسي آهن به روش استخراج فاز جامد
991
بررسي حذف بيولوژيكي فلزات سنگين در پسابهاي صنعتي
992
بررسي حذف بيولوژيكي فنل در بيوراكتور هواگرد
993
بررسي حذف تركيبات گوگردي از نفت خام به روش تزريق مستقيم گاز ازن و استفاده از نانو جاذب‌هاي آلي و معدني
994
بررسي حذف دورنگ آزوي ريمازول بلك B - و ريمازول ردB - توسط باكتري Halomonas SP.PTCC1714 جداشده ازدرياچه اروميه
995
بررسي حذف رسوبات بازدارنده در فرآيند سولفورزدايي زغال‌سنگ طبس به روش هيپ بيوليچينگ
996
بررسي حذف رنگ بريليانت قرمز از پساب نساجي با استفاده از مونتموريلونيت اصلاح شده
997
بررسي حذف رنگزاي كاتيوني با استفاده از ساقه گياه آقطي اصلاح شيميايي شده با پلي آنلين
998
بررسي حذف روغن و گريس در سيستم بيوراكتور غشايي دو مرحله اي انوكسيك /هوازي
999
بررسي حذف زيستي برخي داروها و توسعه يك روش استخراجي جديد همراه با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا براي اندازه گيري تركيبات دارويي در نمونه هاي آبي
1000
بررسي حذف سولفيد هيدروژن از گازهاي ارسالي به فلر با بكارگيري گاز ازن جهت كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي
بازگشت