<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي رفتار ديناميكي ايزولاتورهاي فيبر مسلح و سازه هاي جداسازي شده توسط آنها
2
بررسي رفتار ديناميكي بالن تحقيقاتي با استفاده از GPS
3
بررسي رفتار ديناميكي بتن پليمري تحت بار ضربه اي
4
بررسي رفتار ديناميكي بويلر نيروگاه حرارتي
5
بررسي رفتار ديناميكي پنل‌هاي ساندويچي با هسته‌ي لانه‌زنبوري و لمينيت‌هاي كامپوزيتي
6
بررسي رفتار ديناميكي پي هاي سطحي تحت اثر بارهاي سيكلي خارج از مركز
7
بررسي رفتار ديناميكي تسمهفلزيCVT
8
بررسي رفتار ديناميكي تك شمع ها تحت بارگذاري چرخه اي
9
بررسي رفتار ديناميكي جاذب ارتعاش در خطوط انتقال نيرو
10
بررسي رفتار ديناميكي خطوط نردباني شناور
11
بررسي رفتار ديناميكي خطي و ديناميكي غير خطي بادبندهاي Y شكل
12
بررسي رفتار ديناميكي خودروهاي زرهي با سيزده درجه آزادي و پيدا كردن پاسخهاي گذرا و فركانسي آنها و بهينه كردن سيستم تعليق اين خودروها
13
بررسي رفتار ديناميكي درون صفحه اي، صفحات چند كريستالي نانو در حضور اثرات اضافي سطح و مرز دانه ها.
14
بررسي رفتار ديناميكي روتورهاي داراي ترك اريب
15
بررسي رفتار ديناميكي ساختمانهاي متكي بر سيستمهاي جداسازي پايه
16
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
17
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي متقارن و نامتقارن متكي بر جدايشگرهاي R-FBI
18
بررسي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي با هسته آسفالتي
19
بررسي رفتار ديناميكي سنگهاي ترد و توسعه مدلي براي شكست آنها با استفاده از آزمايش ميله فشاري هاپكينسون
20
بررسي رفتار ديناميكي شبكه توزيع مجهز به مولدهاي بادي دو سو تغذيه در حضور DSTATCOM
21
بررسي رفتار ديناميكي شمع ها تحت اثر بارهاي جانبي هارمونيكي
22
بررسي رفتار ديناميكي صفحات مستطيل شكل و دايره اي شكل تحت اثر نيروهاي جانبي و دورن صفحه
23
بررسي رفتار ديناميكي صفحه چهار گوش كامپوزيتي با انواع شرايط مرزي
24
بررسي رفتار ديناميكي غير خطي سدهاي بتني قوسي
25
بررسي رفتار ديناميكي غير خطي قاب هاي فولادي باذتير مركب (بتن ،فولاد)و اتصالات نيمه صلب تحت شتابنگاشت زلزله
26
بررسي رفتار ديناميكي غيرخطي اتصال صلب ،با مقطع كاهش يافته تير (RBS) با روش اجزاء محدود
27
بررسي رفتار ديناميكي غيرخطي داخل صفحه‌اي ديوارهاي آجري غيرمسلح حاوي بازشو تقويت شده با پوشش‌هاي پليمري FRP
28
بررسي رفتار ديناميكي قاب سرد نورد شده فولادي با مهاربند K شكل از طريق تحليل ديناميكي فزاينده
29
بررسي رفتار ديناميكي قابهاي فولادي خمشي با پلان نامتقارن داراي جداساز لرزه اي و ميراگر
30
بررسي رفتار ديناميكي كيا روبات دو پاي غير فعال بر روي يك سطح ناصاف
31
بررسي رفتار ديناميكي گروه شمع در كنار يك شيب در خاك روان گرا
32
بررسي رفتار ديناميكي مخازن هوايي بتني آب تحت اثر اندركنش خاك و سازه با درنظرگرفتن تغييرات تراز آب موجود دربستر شالوده
33
بررسي رفتار ديناميكي مدل هاي رياضي ماشين سنكرون و كنترل كننده هاي آن به كمك نرم افزار EMTP
34
بررسي رفتار ديناميكي مصالح بالاست در آزمايش جعبه بالاست به روش اجزاء مجزا
35
بررسي رفتار ديناميكي ميكرو شمع ها تحت اثر بار جانبي
36
بررسي رفتار ديناميكي نواحي انتقال در خطوط ريلي
37
بررسي رفتار ديناميكي و آينده‌ي مدل‌هاي گرانش تعميم يافته
38
بررسي رفتار ديناميكي و ارتعاشي سامانه دوار در اثر عيب هاي مختلف و تركيب آن ها
39
بررسي رفتار ديناميكي و شناسايي واحد بويلر بازياب و طراحي و اعمال كنترلر مناسب
40
بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه اي مصرف كننده هاي جانبي موتور
41
بررسي رفتار ديناميكي و طراحي سامانه محرك تسمه اي مصرف كننده هاي جانبي موتور Dynamical analysis & design of front Engine Accessory drive system
42
بررسي رفتار ديناميكي ورق تحت اثر بار انفجاري زير آب به روش عددي
43
بررسي رفتار ديناميكي ورق هاي مركب دو پايداره با لايه هاي پيزوالكتريك
44
بررسي رفتار ديناميكي يون در دام يون مكعبي
45
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ Cascade
46
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي تقويت شده و تقويت نشده
47
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي در سازه هاي بلند و كوتاه و مقايسه با ضوابط طراحي
48
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي و استفاده از آن در مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي
49
بررسي رفتار ديوار برشي همراه با بازشو به روش طراحي براساس عملكرد
50
بررسي رفتار ديوار حائل انعطاف پذير تحت بار ديناميكي با حضور خاك ناهمگن در پشت ديوار
51
بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي
52
بررسي رفتار ديوارهاي برشي كوپله سخت شده به روش اجزاء محدود غير خطي
53
بررسي رفتار ديوارهاي برشي همبسته بتن مسلح داراي بازشو با استفاده از تحليل IDA
54
بررسي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسينتتيكي تحت اثر سرباربا مدل‎سازي سانتريفيوژي
55
بررسي رفتار ديوارهاي مسلح شده ژئو سنتتيك توسط سانتر يفيوژ ژئوتكنيكي
56
بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله
57
بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله اپتو الكترونيكي
58
بررسي رفتار ذرات مغناطيسي در محيط سيال
59
بررسي رفتار رئولو‍زيكي هيدروزل ها و خواص آنها
60
بررسي رفتار رئولوژي آلياژ آلومينيوم A356 در فاز نيمه جامد
61
بررسي رفتار رئولوژي سيالات و انواع ويسكومترها
62
بررسي رفتار رئولوژي مخلوط پلي اتيلن ) با درصد وزني و جرم هاي مولكولي مختلف (
63
بررسي رفتار رئولوژيك دوغاب مخلوط
64
بررسي رفتار رئولوژيكي ، مرفولوژي و خواص مكانيكي آلياژهاي پلي كربنات با پليمرهاي بلور مايع
65
بررسي رفتار رئولوژيكي نانو كامپوزيت اصلاح شده پلي وينيل الكل/ نانو اكسيد روي/ اوره كندانس جهت توليد نانو الياف
66
بررسي رفتار رئولوژيكي و اصلاح فرآيند پذيري پلي اتلين سبك خطي در فرآيند توليد فيلم
67
بررسي رفتار رئولوژيكي و قدرت پوششي مواد رنگي سفيد در رنگ پلاستيك درپي وي سي هاي مختلف
68
بررسي رفتار رشد ترك اتصال جوش شده به روش اصطكاكي اغتشاشي تحت مود تركيبي شكست
69
بررسي رفتار رشد ترك در حوزه تنش پسماند جوشي
70
بررسي رفتار رمه وار در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ﴿1380- 1387﴾
71
بررسي رفتار رنگ پذيري الياف آلياژي پلي پروپيلن/ پلي آميد 6 با رنگزارهاي اسيدي
72
بررسي رفتار رنگپذيري الياف آلياژي PP/PA6 با رنگزارهاي بازيك و مخلوط
73
بررسي رفتار رنگپذيري الياف پلي پروپلين اصلاح شده به روش پرتودهي با پرتو الكتروني
74
بررسي رفتار رنگرزي آلياژ پلي پروپيلن- پلي آميد6 با رنگزارهاي ديسپرس
75
بررسي رفتار رهايشي هيدروژل بر پايه فسفات بر اساس ساختارهاي نانوهيبريدي شبكه هاي درهم نفوذ كننده
76
بررسي رفتار روانگرايي ماسه مسلح شده با الياف بازيافتي بطري هاي پلاستيكي با استفاده از ميزلرزه 1g
77
بررسي رفتار روانگرايي ماسه هاي لاي دار با ساختار لايه لايه با استفاده از آزمايشات سه محوري استاتيكي
78
بررسي رفتار روسازي راه شني با توجه به تغيير عمق جاگذاري ژئوسنتتيك
79
بررسي رفتار ريختگي تركيب بين فلزي Ni3Al وتاثير عنصر بوربر آن
80
بررسي رفتار زمانمند يك ورق كامپوزيت
81
بررسي رفتار زماني پاسخ دستگاه طيف سنج تحرك يوني
82
بررسي رفتار زماني سيگنالهاي اپتوگالوانيك نئون در ناحيه 630-600 نانومتر
83
بررسي رفتار زمين پيرامون حفريات زيرزميني در توده سنگهاي با كيفيت مختلف به منظور پهنه بندي ارتفاع بارسنگ
84
بررسي رفتار زيست تخريب پذيري آلياژهاي پلي آميد 6/ نشاسته با روش آناليز رويه سطح
85
بررسي رفتار زيست تخريب پذيري آلياژهاي پلي اتيلن ترفتالات/ نشاسته با روش آناليز رويه سطح
86
بررسي رفتار زيست‏تخريب‏پذيري پلي(اتر-اوره-يورتان) بر پايه سيكلوپپتيد L - لوسين در حضور سويه‏هاي باكتري‏هاي كوكوسي شكل
87
بررسي رفتار زينترينگ شيشع اي سراميكهاي ماشين كاري شونده فلوروفلوگوپيت با استفاده از مايكروويو
88
بررسي رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي شيشه سراميك هاي ليتيم سيليكاتي
89
بررسي رفتار ژئوتكنيكي-سازهاي سيستم راديه مركب با استفاده از شمع هاي منفصل
90
بررسي رفتار ژئوسل اصلاح‌شده در ماسه به كمك دستگاه بيرون‌كشش
91
بررسي رفتار ژئوشيميائي طلا در پتانسيل معدني شانق
92
بررسي رفتار ژئوشيميائي و زمين شناسي اقتصادي اورانيوم در سيستم متاسوماتيسم ساغند يزد
93
بررسي رفتار ‍ژئوشيميايي اورانيم و كانيزائي آن در پتانسيل معدني ناريگان يزد
94
بررسي رفتار ژئوشيميايي سيانور در سد باطلة معدن طلاي آقدره
95
بررسي رفتار ژئوشيميايي سيانيد در سد باطله معدن طلاي آقدره
96
بررسي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در معدن فسفات اسفوردي
97
بررسي رفتار ژئوشيميايي مس در پتانسيل معدني سرنو - شمال غرب شهر بابك
98
بررسي رفتار ژئوشيميايي موليبدن در معدن مس- موليبدن نوچون
99
بررسي رفتار ژئومكانيكي گسلها در مخازن در اثر تزريق سيال
100
بررسي رفتار ساختمان ها در برابر زلزله
101
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند بتني با ديوارهاي برشي ناهم راستا با در نظر گرفتن اثر صلبيت ديافراگم كف
102
بررسي رفتار ساختمانهاي جداسازي شده در پايه در اثر برخورد با موانع مجاور
103
بررسي رفتار ساختمانهتي قاب خمشي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط و زياد توسط تحليل ديناميكي IDA
104
بررسي رفتار سازگاري كشاورزان گندمكار نورآباد ممسني در برابر نوسانات اقليمي
105
بررسي رفتار سازه اي تراورس متاثر از شرايط آلودگي بالاست
106
بررسي رفتار سازه اي ستونهاي كامپوزيت مدفون در بتن تحت بار خارج از محور
107
بررسي رفتار سازه بتني مجهز به سيستم ديوار برشي فولادي تحت خرابي پيش رونده نگارش
108
بررسي رفتار سازه فولادي مجهز به مهاربند CMDB دربرابر خرابي پيش رونده
109
بررسي رفتار سازه هاي فضاكار گنبدي و محاسبه ضرب رفتار آن
110
بررسي رفتار سازه هاي فولادي با ستون هاي فولادي بتن پر و سيستم ديوار برشي فولادي در برابر خرابي پيشرونده
111
بررسي رفتار سازه هاي قابي فولادي در نزديك گسل جهت تعيين تغييرات ضوابط طراحي
112
بررسي رفتار سازه هاي قابي فولادي در نزديك گسل جهت تعيين تغييرات ضوابط طراحي ثبيبلب
113
بررسي رفتار سازه هاي مصالح بنائي تحت بار جانبي و طراحي و ساخت دستگاه آزمايشگاهي تست نمونه
114
بررسي رفتار سازه هاي مصالح بنايي
115
بررسي رفتار سازه‌اي اتصالات دال حبابي به ستون
116
بررسي رفتار سازه‌ايي پوسته‌هاي ساندويچ كامپوزيت SCS تحت بارگذاري وصله‌ايي
117
بررسي رفتار سازه‌هاي فلزي توربين بادي زير بار باد و زلزله
118
بررسي رفتار سايشي پوشش آبكاري شده نيكل تقويت شده با ذرات نيتريد سيليكون
119
بررسي رفتار سايشي پوشش كامپوزيتي نيكل-نانو كاربيد سيليسيم ايجاد شده به روش آبكاري الكتريكي با استفاده از جريان مستقيم و پالسي بر روي زيرلايه آلومينيومي
120
بررسي رفتار سايشي پوشش مرتبه اي كامپوزيتي نيكل - نانو كاربيد سيليسيم ايجاد شده به روش آيكاري الكتريكي
121
بررسي رفتار سايشي پوشش نانو كربن شبه الماس﴿dlc﴾ تهيه شده به روش نشست شيميايي از بخار به كمك پلاسماي پالسي جريان مستقيم ﴿dc pacvd)
122
بررسي رفتار سايشي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل- نيتريدسيليكون
123
بررسي رفتار سايشي پوششهاي AL- CR بر روي فولاد ساده كربني به روش PVd و شناسايي تركيبات بين فلزي آن
124
بررسي رفتار سايشي چدن هاي داكتيل آستمپر شده با محتواي 2/2 درصد سيليسيم
125
بررسي رفتار سايشي خراشان سه جسمي فولاد يوتكتوئيدي كم آلياژ
126
بررسي رفتار سايشي فولاد PH 4-17 AISI نيتروژن¬دهي پلاسمايي شده
127
بررسي رفتار سايشي نمونه هاي آزمايشگاهي چرخ وريل با استفاده از انواع گريس هاي قوسي ريل با و بدون مواد افزودني
128
بررسي رفتار سايشي و اكسيداسيون دماي بالاي پوشش كامپوزيتي ﴿TiB2 - Co﴾ اعمال شده بوسيله ي پاشش حرارتي بر روي زيرلايه فولاد زنگ نزن آستنيتي 304
129
بررسي رفتار سايشي و خوردگي پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي اكسيد كروم-اكسيد زيركونيوم-كاربيد سيليسيوم ايجاد شده به روش پاشش پلاسمايي
130
بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه و تقويت شده با كامپوزيت هاي FRP تحت اثر بار محوري چرخه اي با خروج از مركزيت دو طرفه
131
بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه ي مربعي تقويت شده با ورق هاي FRP طولي و عرضي تحت اثر بار جانبي سيكلي و بار محوري فشاري سيكلي
132
بررسي رفتار ستون هاي بتن مسلح مستطيلي محصور شده با FRP nv h[chd lpn,n
133
بررسي رفتار ستون هاي بتني در معرض آتش
134
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي پرشده با بتن تحت بارگذاري جانبي
135
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي پرشده با بتن تحت بارگذاري جانبي زرزز
136
بررسي رفتار ستون هاي دوجداره فولادي دايروي پر شده با بتن تحت بارگذاري جانبي
137
بررسي رفتار ستون هاي قطار شهري كرمانشاه تحت بار گذاري انفجاري
138
بررسي رفتار ستونهاي بتن مسلح محصور شده باFRPتحت بارگذاري يكنوا با استفاده از تحليل غيرخطيبه روش المان محدود
139
بررسي رفتار ستونهاي فولادي دوجداره پرشده از بتن با اعمال محصورشدگي خارجي
140
بررسي رفتار سدهاي بتني قوسي به هنگام وقوع زلزله
141
بررسي رفتار سدهاي خاك ، سنگريزه اي با هسته هاي آسفالتي با تاكيد بر ارزيابي اثر پارامترهاي هسته بر روي رفتار سدها (مطالعه موردي سد مخزني ميجران )
142
بررسي رفتار سدهاي خاكي در پايان مرحله ساخت با مدل هاي الاستيك خطي و غيرخطي والاستوپلاستيك
143
بررسي رفتار سطح بين GCL و خاك با استفاده از مدل آزمايشگاهي
144
بررسي رفتار سطح تماس خاك-فولاد با رويكرد شمع تحت بار سيكلي
145
بررسي رفتار سكوي پايه كششي تحت موج، باد و جريان به طور همزمان
146
بررسي رفتار سلول هاي بنيادي مزانشيمال در تمايز به غضروف بر روي كوپليمر PVA و PU
147
بررسي رفتار سلول هاي غضروفي در داربست حاوي دارو تحت فشار هيدرواستاتيك
148
بررسي رفتار سلولهاي شبكيه چشم در مجاورت داربست كيتوسان
149
بررسي رفتار سلولي تحت ميدان الكتريكي در حالت كشت 2بعدي و 3بعدي
150
بررسي رفتار سلولي در برابر باكتريال سلولز
151
بررسي رفتار سه محوري بتن تحت تنش¬ جانبي و مقايسه با رفتار تك محوري
152
بررسي رفتار سه نوع فونداسيون ويسكوتلاستيك بر ارتعاشات دوبل نانو صفحه
153
بررسي رفتار سوخت استوانه اي در حين حوادث هسته اي
154
بررسي رفتار سورفكتان ها تحت جريان برشي با روش DPD
155
بررسي رفتار سوزشي مواد محافظ گرمايي (TPS)كربني و كامپوزيتي در جريان هاي مافوق صوت
156
بررسي رفتار سيالات لزج در پروانه پمپ سانتريفوژ
157
بررسي رفتار سيالات نيوتني و غير نيوتني در يك محفظه اختلاط
158
بررسي رفتار سيستم خرپاي كمربندي در ساختمانهاي بلند فولادي
159
بررسي رفتار سيكلي اتصالات خمشي دو طرفه با صفحات كناري و ستون دوبل
160
بررسي رفتار سيكلي اتصالات خورجيني اصلاح شده
161
بررسي رفتار سيكلي تير بر اساس مدل چابوشه
162
بررسي رفتار سيلندر موتور احتراق داخلي ساخته شده از مواد هدفمند تحت بار گذاري ترمومكانيكي و تعيين فركانسهاي طبيعي توسط نرم افزار
163
بررسي رفتار سيم حافظه دار در بارگذاري هاي چرخه اي
164
بررسي رفتار سيماني شده خاك كربناته بوشهر با گچ تحت شرايط سه محوري زهكشي نشده
165
بررسي رفتار سينتيكي جذب برخي از عناصر شيميايي آب هاي نا متعارف توسط تراشه هاي لاستيك در محيط متخلخل
166
بررسي رفتار شبكه بر روي تراشه در برابر بروز اشكال و ارائه روشي براي تحمل پذيري اشكال
167
بررسي رفتار شكست اتصالات چسبي تقويت شده با نانوصفحات اكسيد گرافن جهت دهي شده
168
بررسي رفتار شكست استوانه‏هاي جدارنازك تركدار ببب تحت بارگذاري مركب كششي- برشي و در حضور تنش‏هاي پسماند حاصل از جوشكاري
169
بررسي رفتار شكست توامان مكانيكي- شيميايي سنگ تحت تخريب اسيدي
170
بررسي رفتار شكست جوش هاي مقاومتي نقطه اي در تست كشش متقاطع
171
بررسي رفتار شكست در تيرهاي كامپوزيتي و محاسبه مقاومت پس ماند آنها تحت بار استاتيكي و خستگي
172
بررسي رفتار شكست در شيشه هاي زيست فعال كامپوزيتي به وسيله روش المان محدود توسعه يافته
173
بررسي رفتار شكست سيمان استخواني در حضور شيار U شكل تحت بارگذاري مود I خالص
174
بررسي رفتار شكست قطعات چوبي با در نظر گرفتن ناحيه آسيب شكست
175
بررسي رفتار شكست كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي تاري-پودي شيشه و انطباق آن با معيارهاي شكست
176
بررسي رفتار شكست مواد آسفالتي در دماهاي پايين تحت بارگذاري تركيبي كششي - برشي
177
بررسي رفتار شكست نانو كامپوزيت هاي پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
178
بررسي رفتار شكستگي ايجاد شده در پشت ديواره شمالي پيت معدن انگوران و ارائه راهكاري جهت رفع مشكل
179
بررسي رفتار شكل پذيري منسوج بي بافت سوزن زني شده تحت تأثير تغيير شكل هاي سه بعدي
180
بررسي رفتار شكل پذيري ورق هاي فولادي كم كربن
181
بررسي رفتار شكل پذيري ورق هاي مورد استفاده از بدنه خودروهاي داخلي و راهكارهاي بهينه سازي ورق هاي توليد داخل
182
بررسي رفتار شكل پذيري ورقهاي فولادي كم كربن
183
بررسي رفتار شمع با مقطع متغير تحت اثر بار هارمونيكي قائم
184
بررسي رفتار شمع ها تحت بارگذاري كشش كج
185
بررسي رفتار شمعها تحت بارگذاري زلزله
186
بررسي رفتار شمعهاي بتني كوبشي با مقطعه متغير تحت بارگذاري استاتيكي محوري در محل
187
بررسي رفتار شهروند سازماني
188
بررسي رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاجر
189
بررسي رفتار شهروندي و هوش هيجاني و تاثير ان بر استرس شغلي در سازمانهاي صنعتي
190
بررسي رفتار صفحه اي لانه زنبوري پرشده با فوم در پنل ديواره واگن
191
بررسي رفتار ضد باكتري پوشش فوق ريزدانه نقره آلماني ايجاد شده به روش پاشش حرارتي قوس الكتريكي
192
بررسي رفتار ضد خوردگي پوششهاي نانو كامپوزيتي پايه اپوكسي بر روي فولاد اصلاح شده با تركيبات زيركونيوم
193
بررسي رفتار ضربه ي بالستيك پانل هاي پارچه اي
194
بررسي رفتار عابران پياده در عبور از تقاطع و شناسايي عوامل موثر در فاصله قابل قبول عابران پياده
195
بررسي رفتار عناصر كاربيد ساز كروم و واناديم در حمام نمك مذاب بوراكس بر تشكيل پوشش هاي كامپوزيتي كاربيدي به روش نفوذ فعال حرارتي
196
بررسي رفتار غير خطي اتصال گيردار تير به ستون جعبه اي در سازه هاي فولادي
197
بررسي رفتار غير خطي اتصالات پيچي با صفحه انتهايي
198
بررسي رفتار غير خطي برجهاي خنك كننده بتني تحت اثر باد
199
بررسي رفتار غير خطي پلاسماي سرد مغناطيسي در حضور پالس كوتا ليزر فمتو ثانيه اي
200
بررسي رفتار غير خطي جداره هاي مهارشده تحت شرايط بارگذاري هاي مختلف و ساخت مدل آزمايشگاهي مناسب
201
بررسي رفتار غير خطي ديناميكي سازه هاي فلزي با ساختگاه شيبدار در شمال تهران
202
بررسي رفتار غير خطي ستون هاي فولادي تقويت شده تحت بارگذاري چرخه اي
203
بررسي رفتار غير خطي صفحات نازك
204
بررسي رفتار غير خطي قاب بتني با بادبند فلزي براي تحمل بارهاي جانبي
205
بررسي رفتار غير خطي قاب فلزي و ديوار برشي بتني
206
بررسي رفتار غير خطي قاب فولادي با اتصالات نيمه صلب
207
بررسي رفتار غير خطي قابهاي خمشي بتن آرمه در ساختمانهاي بلند در برابر زلزله ،بروش اجزاء محدود و ارزيابي ضوابط طراحي آبا
208
بررسي رفتار غير خطي قابهاي فضايي تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي با استفاده از تئوري توسعه يافته تيرستون
209
بررسي رفتار غير خطي نيمه گير دار با نبشي فوقاني و اتصال جوش
210
بررسي رفتار غيرخطي خاكريزهاي خطوط راه‌آهن سريع‌السير
211
بررسي رفتار غيرخطي ديناميكي اتصالات پيچي در مقابل زلزله
212
بررسي رفتار غيرخطي ديناميكي يك روتور انعطاف پذير متكي بر دمپر فيلم فشار مگنتورئولوژيك
213
بررسي رفتار غيرخطي قسمت تير رابط در سازه هاي با بادبندي خارج از مركز
214
بررسي رفتار غيرخطي نوري نانوساختار دوبعدي گرافن و نانوذرات با تركيبات غيرفلزي
215
بررسي رفتار غيرخطي هندسي سازه ها به روش اجزاء محدود
216
بررسي رفتار فازي استات سلولز اصلاح شده بوسيله‌ي پيوند زني با پليمر درخت‌سان
217
بررسي رفتار فازي سيالات با استفاده از مدلهاي ترموديناميك آماري
218
بررسي رفتار فازي سيستم دوفازي آبي پلي پروپيلن گلايكول - نمك
219
بررسي رفتار فازي سيستم هاي حاوي آب، هيدروكربن، سورفكتانت و نمك هاي واناديم
220
بررسي رفتار فازي مخلوط ها در ناحيه بحراني توسط معادلات حالت اشتراك گروهي
221
بررسي رفتار فازي مخلوطها از ديدگاه ترموديناميك آماري
222
بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسها trans-[co(N4)(N)(Amid)]nبا حد واسط انعطاف پذير در ناحيه ميدان ليگاند
223
بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسهاي ]co)acacen()n3()Amide([در ناحيه ميدان ليگاند
224
بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليست ﴿Pin Cone Activated Carbon/Cds/Cu ﴾II در حذف رنگ اسيد اورانژ ﴿II ﴾ و استفاده از كاتاليست FeCl3/Hydroxyapatite در سنتز بنزوفنون
225
بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي و فتوالكتروشيميايي فيلم هاي لايه نازك نانوكريستالين نيمه هادي تيتانيم دي اكسيدو اينديم قلع اكسيد تهيه شده به روش تبخير از طريق پرتو الكتروني به منظور تخريب نوري برخي مركاپتان ها و رنگينه ها
226
بررسي رفتار فرآيند هوازي با تغيير در رشد بيولوژيكي در حذف مواد آلي فاضلاب صنعتي بر پايه كربن، نيتروژن و فسفر
227
بررسي رفتار فرسايشي چدن داكتيل آستمپرشده كاربيدي
228
بررسي رفتار فرش لاستيك بازيافتي به‌عنوان لايه جذب ارتعاش در خطوط ريلي درون‌شهري
229
بررسي رفتار فشار پذيري قالي با شيوه هاي پود گذاري مختلف
230
بررسي رفتار فشار پذيري قالي باشيوه هاي پود گذاري مختلف
231
بررسي رفتار فشردهپذيري كامپوزيت كاربيد سيليسيوم در زمينه آلومنيوم توليدي با روش متالوژي پودر
232
بررسي رفتار فولاد 15 CK تحت عمليات نيتروژن دهي و نيتروژن - اكسيژن دهي پلاسمايي
233
بررسي رفتار فونداسيونِ مونوپايل توربين‌هاي بادي فراساحلي تحت بارگذاري جانبي چندجهته چرخه‌اي
234
بررسي رفتار فيزيكي فعال هاي سطحي برروي سطح و عمق مايعات
235
بررسي رفتار فيزيكي و الكتروشيميايي نانو كامپوزيت پلي ( ان و ان دي متيل اتيلنن گرافن نانوذرات اكسيد آهن
236
بررسي رفتار فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت چند لايه در مقايسه با منسوجات بي بافت تك لايه در گروه هاي وزني مختلف
237
بررسي رفتار قاب خمشي فولادي با شكل پذيري متوسط تحت زلزله پس از آتش
238
بررسي رفتار قاب هاي فولادي مهاربندي شده داراي سيستم مركزگرا
239
بررسي رفتار قابهاي بتني با مهاربندهاي فولادي و ميراگرهاي ﴿ADAS﴾ با استفاده از روش تحليلي فشار افزون
240
بررسي رفتار قابهاي خمشي با استفاده از اتصالات RBS
241
بررسي رفتار قابهاي فولادي در بر گيرنده ديوارهاي بنايي تحت تاثير بارهاي جانبي در تراز سقف
242
بررسي رفتار كار گرم سوپرآلياژ پايه نيكل Haynes230 و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي
243
بررسي رفتار كاردينگ الياف استبرق
244
بررسي رفتار كارگرم آلياژ پيستون در حضور درصدهاي مختلف نيكل
245
بررسي رفتار كامپوزيت تك جهته تحت بار فشاري در جهت الياف
246
بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيس در تحليل استاتيكي غير خطي سازه هاي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط براي سيستم دوگانه يا تركيبي با ديوار برشي زبربلبلل
247
بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيسي در تحليل استاتيكي غيرخطي ساختمانهاي بتني با ديوار برشي
248
بررسي رفتار كشش پذيري و پارامتر نا همسانگردي ورق برنج 30-70 و تعيين تاثير ضخامت و جهت نورد بر روي برگشت الاستيك آن
249
بررسي رفتار كششي الياژ آلومينيم سيليسيم توليدي به روش ريخته گري توامان فرسابي _ چرخشي
250
بررسي رفتار كششي و برگشت پذيري پارچه هاي يك شانه حلقوي تاري
251
بررسي رفتار كليد زني در مولكول نوري PNQN متصل به دو الكترود نانولوله كربني
252
بررسي رفتار كمانش پيچشي تيرچه ها در ورق تقويت شده با استفاده از روش انرژي
253
بررسي رفتار كمانش شبه استاتيك قوطي هاي پر شده با فوم آلومينيمي
254
بررسي رفتار كمانش صفحات كامپوزيتي با لايه هاي پيزوالكتريك با استفاده از روش نوارمحدود تحت كوتاه شدگي انتهايي و بارالكتريكي
255
بررسي رفتار كمانش و پس از كمانش صفحات FGM با استفاده از روش نوار محدود تحت كوتاه شدگي انتهايي و بارهاي حرارتي
256
بررسي رفتار كمانش و پس از كمانش ورق هاي ترك دار از نوع مواد هدفمند (FGM) تحت بارگذاري هاي مكانيكي
257
بررسي رفتار كمانشي و پس كمانشي پانل هاي برشي خميده در افق
258
بررسي رفتار كمانشي و پس كمانشي صفحات كامپوزيتي متورق با استفاده از تئوري مرتبه بالاي برشي
259
بررسي رفتار كمانشي و فراكمانشي پانل¬هاي ساندويچي با هسته پي وي سي و بالسا ساخته شده با روش¬هاي دستي و وي آي پي
260
بررسي رفتار كمانشي ورق (پوسته ) كامپوزيتي تقويت شده
261
بررسي رفتار كمانشي ورق كامپوزيت بدنه شناور به روش تحليلي و عددي
262
بررسي رفتار كمانشي ورق كامپوزيتي تقويت شده
263
بررسي رفتار كمانشي ورق ها تحت نيرو هاي برشي با نرم افزار ANSYS
264
بررسي رفتار كمانشي ورقها تحت نيروهاي برشي با نرم افزار انسيس
265
بررسي رفتار كنتيكي آنزيم گلوكز ايزومراز در محيط " آبي ـالكلي " در راكتور ناپيوسته
266
بررسي رفتار كوپليمرهاي اكريلونيتريل و متااكريليك اسيد سنتزشده به منظور توليد الياف
267
بررسي رفتار كوتاه مدت و دراز مدت خاكهاي كچ دار در زير سازي راهها
268
بررسي رفتار كيفي مدارات دستگاه لينارد
269
بررسي رفتار گچ جهت استفاده از تكنولوژي جديد به منظور انجام سفيد كاري با ماشين
270
بررسي رفتار گذاري منابع پراكنده در ريز شبكه هاي جزيره اي شامل منابع استاتيكي و ديزل ژنراتور
271
بررسي رفتار گذراي مرزكاواك
272
بررسي رفتار گذراي يك مبدل لوله - پوسته اي
273
بررسي رفتار گرم فولاد ٤130
274
بررسي رفتار گلبول هاي قرمز درون مسيرهاي مختلف
275
بررسي رفتار گلوله توپ از لحظه خروج از لوله تا قبل از برخورد
276
بررسي رفتار گونه‌هاي مختلف كاني‌شناسي كانه كم‌ عيار مس ميدوك در بيوليچينگ
277
بررسي رفتار گيرشي و مقاومت مكانيكي مخلوط سيمان هاي پرتلند و سرباره فسفر فعال شده با قليا
278
بررسي رفتار لانه سازي در عقرب هاي حفار استان خوزستان
279
بررسي رفتار لبه‌دار شدن اتساعي ورق‌هاي فولادي فريتي-بينيتي و مقايسه‌ي آن با رفتار ورق‌هاي فولادي دوفازي، پراستحكام كم‌آلياژ و ساده‌ي كربني
280
بررسي رفتار لرزه اي ﴿ خطي و غير خطي ﴾ سازه هاي CBF با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه و پديده بلند شدگيUPLIFT OFF
281
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات خمشي فولادي داراي ميراگرهاي جاري شونده
282
بررسي رفتار لرزه اي اسكله هاي كيسوني با مهاربند پشت با استفاده از روش عددي
283
بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك و شالوده و سازه در ساختمان هاي بلند
284
بررسي رفتار لرزه اي بادبندهاي زانويي
285
بررسي رفتار لرزه اي برجهاي مخابراتي خود ايستاء به همراه مقايسه آن با بارگذاري باد
286
بررسي رفتار لرزه اي پايه پل بتن مسلح تقويت شده با الياف پليمري (FRP)
287
بررسي رفتار لرزه اي پل هاي دهانه ممتد بتن مسلح تحت زلزله با مدت دوام بالا
288
بررسي رفتار لرزه اي جداگرهاي اصطكاكي پاندولي با انحناي متغير
289
بررسي رفتار لرزه اي خرپاهاي سه بعدي ساخته شده از مقاطع فولادي سرد نورد شده
290
بررسي رفتار لرزه اي دودكش هاي صنعتي
291
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي نيمه مقيد تقويت شده با صفحات كامپوزيتي پليمري
292
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي مركب ساندويچي تحت بار گذاري ديناميكي
293
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي هم بسته
294
بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي فولادي دوگانه با ستون هاي كامپوزيت بتن پر (CFT)و ديوارهاي برشي فولادي
295
بررسي رفتار لرزه اي سازه ايستگاههاي مترو با توجه به پارامترهاي لرزه خيزي تهران
296
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي بادبندي 8و7 بوسيله تحليل ديناميكي افزايشي
297
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار تاشو و محاسبه ضريب رفتار آنها
298
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي فولادي و توسعه مدل هاي عددي جهت شبيه سازي رفتار اين اعضا
299
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي مركب فولاد-بتن CFT-SRC تقويت شده با دوبل IPE
300
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي جدا ساز لرزه اي داراي آلياژهاي حافظه دار شكلي (جداساز لرزه اي هوشمند)
301
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي مهار بندي واگرا
302
بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتني با دال كوبياكس و يوبوت
303
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي پيش ساخته بتني همراه با ديوار برشي پيش ساخته
304
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي سرد نورد شده با پوشش صفحه سيمان اليافي با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
305
بررسي رفتار لرزه اي قاب‌هاي سرد نورد شده فولادي با مهاربند تسمه قطري با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
306
بررسي رفتار لرزه اي قابهاي بتن آرمه مهار بندي شده
307
بررسي رفتار لرزه اي مجموعه سازه و تجهيزات فرآيندي مجتمع پتروشيمي به منظور شناسايي ميزان آسيب پذيري آن
308
بررسي رفتار لرزه اي مخازن انعطاف پذير سيال با پلان مستطيلي و جداسازي شده از پايه تحت اثر حركت قوي زلزله
309
بررسي رفتار لرزه اي مهاربند كمانش ناپذير سبك وزن، و مقايسه ي عملكرد آن در چيدمان هاي مختلف
310
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
311
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
312
بررسي رفتار لرزه اي و شكل پذيري سيستم ديوار برشي فولادي بابازشو ،تقويت شده باورق هاي كامپوزيتيgfrp تحت بارگذاري چرخه اي
313
بررسي رفتار لرزه اي و مقاومت سازه بتن مسلح تحت اثر تغييرات در طراحي مقاطع اعضا
314
بررسي رفتار لرزه ايي اتصالات فولادي خودمركز پس كشيده به همراه صفحات استخواني شكل
315
بررسي رفتار لرزه‌اي برج‌هاي خنك‌كننده بتني
316
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد
317
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي ميخكوبي شده ساخته‌شده از ميله‌هاي فلزي با استفاده از دستگاه ميزلرزه 1g
318
بررسي رفتار لرزه‌اي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با استفاده از مدل پلاستيك- خرابي و در نظرگرفتن اثرات تراكم پذيري آب
319
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي بتني و فولادي مقاوم سازي شده با ميراگرهاي ساخته شده از كامپوزيت‌هاي سيماني مهندسي شده
320
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي مهاربندي شده‌ي زيپي با اتصالات نيمه‌صلب
321
بررسي رفتار لرزه‌اي مبتني بر كنترل آسيب قاب‌هاي خرپايي خمشي ويژه مجهز به مهاربندهاي كمانش‌ناپذير و ميراگرهاي ويسكوز و ميراگرهاي اصطكاكي
322
بررسي رفتار لرزه¬اي سازه مخازن ذخيره سيالات تحت سيستم جداسازي پايه
323
بررسي رفتار لرزهاي ديوارهاي پانلي پيش ساختهي سبك سه بعدي
324
بررسي رفتار لوله ها در برابر بار ضربه اي (ضربه گيرها)
325
بررسي رفتار لوله هاي پلي اتلين با دانسيته ي بالا تحت جابجايي گسل و انتشار امواج زلزله
326
بررسي رفتار لوله هاي مدفون فولادي تحت اثر روانگرايي با استفاده از روش اجزا محدود
327
بررسي رفتار ماسه كربناته قشم سيماني شده با گچ تحت شرايط سه محوري زهكشي نشده
328
بررسي رفتار ماسه ها تحت اثر برش
329
بررسي رفتار ماسه‌ي فيروزكوه تحت مسيرهاي تنش مختلف با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
330
بررسي رفتار ماشين سنكرون
331
بررسي رفتار متالورژيكي آلياژ Ti-6Al-4V در دما و تنش زياد تحت ارتعاشات اولتراسونيك
332
بررسي رفتار متقابل بين روش هاي زمان بندي و جريان هاي ترافيكي هجومي
333
بررسي رفتار متقابل خاك و سازه ، حل در حوزه زمان و در حوزه فركانس
334
بررسي رفتار متقابل صداي فن و جريان در فن لانه سنجابي
335
بررسي رفتار متقاضيان مسكن به منظور ارائه مسكن مناسب در شهر يزد
336
بررسي رفتار مجانبي آماره هاي ترتيبي و چندك هاي نمونه اي
337
بررسي رفتار مجانبي معادلات تفاضلي غير خطي
338
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت بتن اليافي با عملكرد فوق العاده بالا (UHPFRC)
339
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت كامپوزيت سيماني مهندسي شده ECC
340
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي مربعي گرد گوشه بااستفاده ازنوارهاي افقي و قائم CFRP در وجوه
341
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
342
بررسي رفتار محوري و خمشي ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي قائم FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
343
بررسي رفتار مخازن گاز ميعاني شكافدار
344
بررسي رفتار مخلوطهاي آسفالتي اصلاح شده با پودر لاستيك
345
بررسي رفتار مدل ها بارديوني كلاسيك در دماي غير صفر به روش مونت كارلو
346
بررسي رفتار مدلسازي جداسازي گاز هاي تصفيه فاضلاب به وسيله غشاء الياف تو خالي
347
بررسي رفتار مديران آموزشي دبيرستانهاي شهرستان آمل بر اساس مفاهيم تئوري X,Y
348
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارآيي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نور
349
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارائي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
350
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
351
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
352
بررسي رفتار مشخصه پلاريزاسيوني نور بازتابيده از نانو و ميكروساختار هاي سطح فلزي استيل 316L
353
بررسي رفتار مشخصه ي دي الكتريك بر روي خروجي ليزر TEA نيتروژن با پيش يونش دي الكتريك كرونا
354
بررسي رفتار مصرف كننده
355
بررسي رفتار مصرف كننده ايراني درانتخاب شكلاتهاي پذيرايي با نگاه ويژه بر تفاوت هاي كيفتي بسته بندي
356
بررسي رفتار مصرف كننده در بازاريابي
357
بررسي رفتار مصرف كننده نسبت به حصولات داخلي وخارجي
358
بررسي رفتار مطالعه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در محيط ديجيتال بر اساس ديدگاه ليودر سال 1388-1387
359
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني در حضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
360
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني درحضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
361
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي آبكاري كامپوزيت نيكل با استفاده از نانوذرات اكسيد آلومينيوم
362
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم در حضور افزودني ها بر روي زمينه آلياژ AZ31 منيزيم
363
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم در حضور يون سريم روي زمينه فولاد
364
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزافلوئوروزيركونيك اسيد در حضور بازدارنده 8- هيدروكسي كوئينولين سولفات بر روي گالوانيزه
365
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي تيتانيوم/زيركونيوم در حضور افزودني هاي آلي و معدني بر روي زمينه آلياژ آلومينيوم
366
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي سديم بر روي سطح فولاد گالوانيزه
367
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي واناديم بر روي آلياژ منيزيمAZ31
368
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي واناديوم در حضور افزودني‌هاي معدني بر روي زمينه‌ي گالوانيزه
369
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش فسفاته روي در حضور نمك نيكل كلرايد
370
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش نانوكامپوزيت آلي بر روي آلياژ آلومينيوم 2024-T3 اصلاح شده به روش پوشش تبديلي زيست سازگار پايه سريم
371
بررسي رفتار مقاومت حرارتي پارچه هاي چند لايه محافظ در برابر تابش حرارتي پايين
372
بررسي رفتار مقاومت لغزندگي آسفالت گرم حاوي خرده شيشه
373
بررسي رفتار مكانيكي - حرارتي فولاد HSLA مجتمع فولاد مباركه
374
بررسي رفتار مكانيكي آلياژهاي آلومينيم- مس از طريق شبيه سازي مولك
375
بررسي رفتار مكانيكي اتصال چسبي تك لبه اي تقويت شده با سيم هاي آلياژ حافظه دار
376
بررسي رفتار مكانيكي اتصالات چسبي تقويت شده با نانو صفحات اكسيد گرافن به روش دندانه گذاري
377
بررسي رفتار مكانيكي الياف پلي استر در تماس با سطوح داغ
378
بررسي رفتار مكانيكي بافت لوله اي شكل بريدينگ و تاري-پودي با استفاده از مدل استوانه اي جدار نازك در كرنش هاي كوچك
379
بررسي رفتار مكانيكي پارچه هاي حلقوي تاري تحت بارگذاري كششي يك محوري
380
بررسي رفتار مكانيكي پانل هاي لايه كامپوزيت ماسه پليمري روي ورق آهن
381
بررسي رفتار مكانيكي توده سنگ درزه دار تقويت شده به وسيله تزريق تحت بارگذازي استاتيكي و ديناميكي
382
بررسي رفتار مكانيكي چند لايه هاي شبه همسانگرد كامپوزيتي تقويت شده با پارچه هاي مركب بازالت و نايلون تحت ضربه سرعت پايين
383
بررسي رفتار مكانيكي چندلايه هاي شيشه و فلز با زمينه ي ترموپلاستيك
384
بررسي رفتار مكانيكي درزه سنگهاي تزريق شده
385
بررسي رفتار مكانيكي دريچه مصنوعي قلب واستنت هاي رگ فمورال از جنس آلياژ حافظه دار بر اساس تئوري ميكرو صفحه
386
بررسي رفتار مكانيكي روسازي هاي بتن غلتكي مسلح شده با الياف فلزي و پلي پروپيلين
387
بررسي رفتار مكانيكي سنگها تحت فشار سه محوري و تعيين پارامترهاي رفتاري با تكيه بر مدلهاي مناسب
388
بررسي رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي پايه پليمري ذره اي ﴿سيليسي﴾ مرتبه اي
389
بررسي رفتار مكانيكي كامپوزيتهاي دنداني
390
بررسي رفتار مكانيكي مخلوط ماسه كربناته كيش و ژئوفوم (EPS) تحت بار گذاري استاتيكي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
391
بررسي رفتار مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي با روش اجزاي محدود
392
بررسي رفتار مكانيكي مواد مركب زمينه فلزي تقويت شده با ذرات سخت
393
بررسي رفتار مكانيكي نانو تيرهاي تركدار اويلر - برنولي و تيموشنكو با در نظر گرفتن اثرات صطحي
394
بررسي رفتار مكانيكي و چسبندگي پوشش هاي ايجاد شده به روش چرخشي
395
بررسي رفتار مكانيكي و ريز ساختار آلياژ Ti-6Al- 4V آهنگري شده
396
بررسي رفتار مكانيكي و ريزساختار ورق هاي كامپوزيتي چند لايه آلومينيم (2024 AA ، 7075AA) توليد شده با استفاده از روش اتصال نورد تجمعي
397
بررسي رفتار مكانيكي و ساختاري قطعات تف جوشي آهنگري فولادي
398
بررسي رفتار مكانيكي و شكل پذيري ورق هاي نازك تركيبي جوشكاري شده به روش اغتشاشي
399
بررسي رفتار مكانيكي و مقاومت در برابر تشعشع غلاف ميله هاي سوخت در راكتورهاي هسته اي قدرت
400
بررسي رفتار مكانيكي و هيدروليكي سدهاي سنگريزه اي با هسته رسي نرم ﴿مطالعه موردي سد مسجدسليمان﴾
401
بررسي رفتار مكانيكي ياتاقان هاي لاستيكي براي زلزله و ارتعاشات
402
بررسي رفتار مكانيكي، شكست و رشد ترك صفحات نانو گرافن با استفاده از المان محدود مرزي مقياس شده
403
بررسي رفتار مكانيكي، ميكروساختاري و ارتعاشاتي يك نمونه فوم تركيبي ساخته شده
404
بررسي رفتار مگنتو هيدروديناميك پلاسما در همجوشي هسته اي به روش اشتعال سريع
405
بررسي رفتار مگنتو هيدروديناميكي پلاسما در ساچمه هاي ICF به روش اشتعال سريع در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
406
بررسي رفتار ممانعت از خوردگي مس توسط 2- مركاپتوبنزوتيازول در محلول نزديك به خنثي
407
بررسي رفتار منابع توليد پراكنده در هنگام وقوع اتصال كوتاه و شبيه سازي با استفاده از نرم افزار Dig SILENT Power Factory
408
بررسي رفتار مهندسي و ژئو تكنيكي خاكهاي رسي مسئله دار در پروژه چند منظوره صوفي چاي
409
بررسي رفتار موج¬شكن¬هاي مستغرق در كاهش بالاروي موج سونامي
410
بررسي رفتار مويينگي نخ مغزي - غلاف پلي استر - نانوالياف پلي اكريلونيتريل حاوي دي متيل سديم سولفوايزوفتالات
411
بررسي رفتار ميراگر پيشنهادي جاري شونده با مكانيزم ايجاد پيچش خالص
412
بررسي رفتار ميزالوژيكي ء شيميايي و فيزيكي كائون زنوز فرآوري شده
413
بررسي رفتار ميله سوخت راكتورهاي آب سبك در شرايط حوادث سنگين
414
بررسي رفتار نامتقارن هزينه در شركت‌ هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
415
بررسي رفتار نانو حامل هار دارويي با استفاده از روش شبيه سازي مولكولي
416
بررسي رفتار نانوكامپوزيت كربن/ اپوكسي تحت شرايط خوردگي تنشي
417
بررسي رفتار نانولوله هاي كربني در حضور ميدان الكتريكي خارجي
418
بررسي رفتار نخ پلي آميد 6 نوريس اصلاح شده توسط يك افزودني چند منظوره در فرايند تكسچرايزينگ
419
بررسي رفتار نخهاي چرخانه تهيه شده از الياف كوتاه در بافندگي حلقوي تاري
420
بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي دلار/ريال طي دوره 92-1360 تحليل غيرخطي و حافظه بلندمدت
421
بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي دلار/ريال طي دوره 92-1360 تحليل غيرخطي و حافظه بلندمدت
422
بررسي رفتار نفوذ هيدروژن در پوشش پاشش حرارتي HVOF فولاد زنگ‌نزن316L
423
بررسي رفتار نورون‌ها به صورت انفرادي و دسته‌جمعي بر اساس مدل دوبعدي هيندمارش- رز
424
بررسي رفتار نوري TiO2 در حضور پركننده CaCO3 با اندازه هاي نانو و ميكرو
425
بررسي رفتار نوري تركيبات آلي مزدوج فلورسانس بر پايه¬ي استيلبن
426
بررسي رفتار نوري نانوالياف بر پايه پلي متيل متاكريلات پرشده با كوانتوم دات كادميم سلنايد بر اثر تغيير قطر ليف
427
بررسي رفتار نيروگاه تركيبي بادي- ديزلي
428
بررسي رفتار نيمه‌هادي و مقاومت به خوردگي فيلم پسيو فولاد زنگ‌نزن L316 در محلول سديم كلريد در pH و دماهاي مختلف
429
بررسي رفتار هاي خودكشي درشهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد (استان خراسان رضوي به جز گناباد و سبزوار)در سال هاي 1389 و 1390
430
بررسي رفتار هاي غيرخطي بر روي اثرات توپوگرافي تپه و دره
431
بررسي رفتار هايپرالاستيك بافت سينه از طريق مدلسازي دو بعدي اجزا محدود و مقايسه نتايج با مدل الاستيك
432
بررسي رفتار هيدرودينامكي گازها تحت جريان بالاي پروتون ها و طراحي هدف گازي توليد راديو ايزوتوپ يد - 123
433
بررسي رفتار هيسترتيك انواع اعضاي مهاري و اتصالات مربوطه جهت كاربرد در سيستم هاي مهاربندي واگرا
434
بررسي رفتار و انتقال آلاينده ها در رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود﴾
435
بررسي رفتار و بهسازي لرزي اي سيستم هاي لوله كشي صنعتي
436
بررسي رفتار و پارامترهاي توليدمثلي سن سبز يكدست پسته Acrosternum arabicum روي رژيم غذايي طبيعي
437
بررسي رفتار و تعيين تراز بهينه قطع ديوار برشي در ساختمانهاي بلند تحت اثر نيروي زلزله
438
بررسي رفتار و خواص رئولوژيك خاك در كاربري هاي اراضي گوناگون با احتمال وقوع فرسايش خميري شكل
439
بررسي رفتار و ظرفيت تير بتني مقاوم سازي شده با ميلگرد (NSM) FRP
440
بررسي رفتار و عملكرد غشاي 6FDA جهت جداسازي
441
بررسي رفتار و مدل سيستم غشايي (UF-CSTR)
442
بررسي رفتار و مدلسازي رياضي سنتز فيشر تروپش در راكتور حبابي دوغابي با كاتاليست آهن
443
بررسي رفتار و مدلسازي سيستم هاي با جريان برخوردكننده
444
بررسي رفتار و مكانيزم تربيوخوردگي پوشش هاي الكترولس نانو ساختار نيكل - فسفر
445
بررسي رفتار و نحوه انتشار سيانور و فلزات سنگين در آب هاي زيرزميني
446
بررسي رفتار و نوع غلظت دهنده و متورم كننده در عمق رنگي در پارچه اكريليك پرزدار
447
بررسي رفتار وابسته به زمان خاك ماسه اس آلوده به نفت
448
بررسي رفتار وابسته به زمان خاك ماسه اي آلوده به نفت
449
بررسي رفتار وابسته به زمان سنگ شيلي تونل امامزاده هاشم
450
بررسي رفتار واناديم در خاكستر سوخت و امكان بازيابي اكسيد واناديوم از خاكستر
451
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده آلومينيومي تحت تركيب تنش هاي درون صفحه اي دومحوري و فشار جانبي
452
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده تحت اثر بار گذاري ضربه اي ناشي از پديده كوبش كف
453
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده در معرض تركيب نيروهاي برشي و تك محوري درون صفحه اي طولي
454
بررسي رفتار ورق هاي ساندويچي با لايه واسط تحت بار ضربه سرعت پايين
455
بررسي رفتار ورقه اي شدن تالك هاي مسعود آباد ، تفتان و فريمان
456
بررسي رفتار ورقه هاي اتصال فلزي در خرپاهاي سنگين مورد استفاده در پلهاي فلزي تحت بار نوساني
457
بررسي رفتار ورقهاي ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي تحت تاثير بارهاي استاتيكي
458
بررسي رفتار ورقهاي ممتد با احتساب تغيير شكلهاي اوليه واقع در معرض تركيب فشار هاي درون صفحه اي دو محوري و فشار جانبي
459
بررسي رفتار ولگشت بر روي شبكه هاي پيچيده
460
بررسي رفتار ويسكوالاستيك- پلاستيك مواد پليمري والاستومري در تغيير شكل هاي بزرگ به روش اجزاء محدود
461
بررسي رفتار ويسكوالاستيك پي ام ام اي با كمك مدل شپري و صحت سنجي آن براي يك صفحه سوراخ دار مركزي
462
بررسي رفتار ويسكوالاستيك شريان سينه‌ايي و راديال و وريد صافن
463
بررسي رفتار ويسكوالاستيك مينيسك زانو
464
بررسي رفتار يك استخر خورشيدي كوچك با گراديان شوري به همراه مواد تغيير فاز دهنده
465
بررسي رفتار يك سيكل تركيبي با مشعل كمكي
466
بررسي رفتار يك قطره¬ي مايع تحت اثر ميدان الكتريكي و استخراج روابط حاكم براين پديده
467
بررسي رفتار يك قطعه ي تداخل كوانتومي داراي دو نانوسيم و دو پايه ي مزوسكوپيك ابررسانا
468
بررسي رفتار يك ماسه كربناته سيماني شده با گچ در مقايسه با ماسه ي غير سيماني در شرايط آزمايش برش سه محوري
469
بررسي رفتارstatcom چند سطحيدر هنگام برئز خطا در يكي از طبقات اينورتر
470
بررسي رفتارارتعاشي سيستم روتور و پره بال گردان
471
بررسي رفتارالاستيك پلاستيك صفحه سوراخدار تحت كشش به روش اجزاء محدود
472
بررسي رفتاربلورينگي آلياژهايPLLA/PDLA
473
بررسي رفتارپخت وخواص حرارتي ومكانيكي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي /آلوموكسان هاي نوين (Sal-A and PHB-A)باتوجه به اثرات حلال وسورفكتانت
474
بررسي رفتارپرخاشگرانه دختران كه والدين آنهامتاركه كرده اندمقطع راهنمايي منطقه 5 تهران درسال تحصيلي 84-1383
475
بررسي رفتارپلهاي مقاوم دربرابر زلزله تحت تاثير بارگذاري انفجاري
476
بررسي رفتارترموديناميكي مكانيكي نانوكامپوزيتهاي هيبريدي اپوكسي /نانولوله كربني /بوهميت واپوكسي /نانولوله كربني آلوموكسان هاي P AB
477
ﺑﺮرﺳﻰ رفتارﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎميكي و اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ نيتراميد تيازولي ﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻰ فولاد 70X خطوط ﻟﻮﻟﻪ گاز در محيط اسيدي
478
بررسي رفتارترموديناميكي وتحولات ريزساختاري فولادعاري ازعناصربين نشين تيتانيم دار
479
بررسي رفتارخوردگي كامپوزيت سطحي Ti/SiC توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي بر روي سطح تيتانيوم خالص تجاري
480
بررسي رفتاردماوبارش حوضه آبريز درياچه اروميه در ارتباط با شاخص هاي انسو
481
بررسي رفتارديناميكي پنل ، تحت جريان مافوق صوت و با در نظر گيري اثرات حرارتي
482
بررسي رفتارديناميكي غيرخطي سيستم تركيبي قاب خمشي فولادي وديوار برشي بتني تحت زلزله هاي گسل نزديك
483
بررسي رفتارسيلاني ومشخصات رئولو‍‍ژيكي فولاد ابزاردر حالت نيمه جامد
484
بررسي رفتارشناسي فضا در اجراي نمايش هاي محيطي با تاكيد بر ميدان نقش جهان اصفهان
485
بررسي رفتاركارسختي فولاد كم آلياژ AISI 5120 در حالت دوفازي فريتي - مارتنزيتي
486
بررسي رفتاركمانش و پس از كمانش صفحات چند لايه كامپوزيتي تحت بارهاي مكانيكي-حرارتي با استفاده از روش نوار محدود نيمه تحليلي مرتبه بالا
487
بررسي رفتارلرزه اي سازه هاي جداسازي شده نامتقارن باتوزيع مختلف جداكننده ها تحت زلزله هاي حوزه نزديك
488
بررسي رفتارمكانيكي خاك هاي دانه اي مسلح شده با ژئوگريده هاي پليمري گسسته
489
بررسي رفتارهاي اجتماعي افراد در محيط شهري مدرن (مطالعه موردي بلوار گلسار رشت )
490
بررسي رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي تاكسيراني شهرستان شيروان
491
بررسي رفتارهاي احساسي ، اجتماعي كودك ونوجوان دردومقطع دبستان وراهنمايي
492
بررسي رفتارهاي امام علي ﴿ع﴾ با كارگزاران حكومتي و تاثير آن بر امام خميني ﴿ره﴾
493
بررسي رفتارهاي بهداشتي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر لاهيجان
494
بررسي رفتارهاي پر خطر دختران در زمان غيبت از مدرسه در مقطع ابتدايي
495
بررسي رفتارهاي پر خطر دختران در زمان غيبت از مدرسه در مقطع متوسطه در شهرستان فارسان
496
بررسي رفتارهاي تغذيه اي دانـش آمـوزان پايه پنجم دبستان هاي دولتي مراكز شهرستان هاي استان گيلان بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در سال تحصيلي 96- 1395
497
بررسي رفتارهاي جستجوي مراقبت بهداشتي و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا پرفشاري خون در شهر تفت
498
بررسي رفتارهاي جوانه زني و استقرار گونه Artemisia sieberi در درمنه زارهاي كلاه قاضي اصفهان
499
بررسي رفتارهاي درمان طلبي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1392
500
بررسي رفتارهاي ديوار كوپله به روش اجزاء محدود غير خطي
501
بررسي رفتارهاي غيرخطي شيرهاي تناسبي هيدروليكي
502
بررسي رفتارهاي غيركلامي ايرانيان در ارتباط رو در رو
503
بررسي رفتارهاي فراكتالي در برخوردهاي موج هاي سوليتوني
504
بررسي رفتارهاي لرزه اي مهاربندهاي BDSP Braced ductile shear panel
505
بررسي رفتارهاي مجانبي جواب هاي معادلات ديفرانسيل غيرخطي مرتبه دوم
506
بررسي رفتارهاي مكانيكي و شكست قطعات فولادي متالورژي پودر پس از آهنگري
507
بررسي رفتارهاي ناهنجار نوجوانان
508
بررسي رفتاري توده هاي سنگي عارضه دار با مجموعه درزموازي
509
بررسي رفتاري دانشجويان فرش و ارائه راهكارههاي انگيزشي
510
بررسي رفتاري و رفتارهاي سازماني مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان دوره دبيرستان منطقه آق قلا
511
بررسي رفع آلودگي هوا به روش هاي كلاسيك و طراحي سيستم هاي موجود آن
512
بررسي رفع آلودگي هوا به روش هاي نوين( با كاربرد در بيوتكنولوژي) و بررسي روش هاي طراحي سيستم هاي موجود
513
بررسي رقابت بين توليدكنندگان و مراكز توزيع در مديريت خود گردان سمت تقاضا با استفاده از نظريه بازي
514
بررسي رقابت بين سامانه حمل و نقل همگاني و خودروي شخصي براي سفر به مركز شهر با استفاده از رويكرد نظريه بازي
515
بررسي رقابت سالم بين آموزشگاههاي ابتدايي شهرستان آزادشهر از ديدگاه معلمان و دانش آموزان
516
بررسي رقابت‌پذيري صنعتي ايران و روند تغييرات آن در دوره 1394 - 1384
517
بررسي ركن معنوي جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي
518
بررسي رگ مصنوعي ساخته شده از مواد هدفمند (FGBM)
519
بررسي رگرسوني گياه توتون
520
بررسي رگرسيون چندگانه
521
بررسي رگرسيون درخت
522
بررسي رگرسيون رابطه بين مصرف مواد مخدر و وجود بيماري خوني خاص در افراد
523
بررسي رگرسيون عوامل موثر بر ميزان پرداخت قبوض گاز در شهرستان بندرگز با استفاده از نرم افزارSAS
524
بررسي رگرسيون عوامل موثر در توليد روغن كلزا
525
بررسي رگرسيون مخاطره متناسب كاكس براي بيماران مبتلا به بيماري سرطان مري
526
بررسي رگرسيوني عملكرد دانه گندم
527
بررسي رگرسيوني ميزان مصرف برق خانوار در كنتورهاي سه زمانه
528
بررسي رگوسيون (چند متغييره ) ارتباط بين ميزان پايداري پلاسماي گلوكزوگلوكزخون در نرم افزار SAS
529
بررسي رلبطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش مديران دبيران در دبيرستان هاي شهرستان اهر
530
بررسي رمان مرد تاريخ اثر مالكاوم بردبري براساس نظريات فرويد
531
بررسي رمان هاي برگزيده ي جايزه ادبي واو در دهه ي 90
532
بررسي رمان وقتي كه همه چيز فرو مي پاشداز ديدگاه يونگ:اكنكو،شكست در فرايند فرديت
533
بررسي رمانتيسم در اشعار حسين منزوي
534
بررسي رمز و نماد در جلد اول از مجموعه ي اشعار صلاح عبدالصبور
535
بررسي رمزگان هاي روايي در تذكره الاوليا عطار
536
بررسي رنال اوستئوديستروفي در بيماران دياليزي مركز آموزشي - درماني شهيد دكتر رهنمون يزد
537
بررسي رنگ پذيري و خواص فيزيكي ضايعات ابريشم طبيعي صمغگيريشده و مقايسه آن با ابريشم طبيعي آماده سازي شده
538
بررسي رنگ پذيري و شعله پذيري منسوجات تكميل شده با مخلوط نانوذرات و نانولايه ها
539
بررسي رنگ در بسته بندي لوازم نوزاد
540
بررسي رنگ در دستبافته هاي قشقايي
541
بررسي رنگ در طبيعت از اكسپرسيونيسم تا آبستراكسيون
542
بررسي رنگ در نگارگري دوره ي تيموري ( 911 - 771 )
543
بررسي رنگ در نگاره هاي معراج نامه مير حيدر بر اساس جايگاه رنگ در قرآن
544
بررسي رنگ همانندي پلي الفين ها توده رنگ شده
545
بررسي رنگ همانندي كالاي زيپ چسبان متشكل از پلي آميد 6 و پلي آميد 66
546
بررسي رنگ همانندي نخ اكريليك با مواد رنگزاي بازيك توسط نرم افزار OSRIS
547
بررسي رنگ و فرم در طبيعت
548
بررسي رنگ و فرم در فضاي سالخورده
549
بررسي رنگ وا‍ژه ها و اصطلاحات رنگي در ديوان منوچهري دامغاني
550
بررسي رنگ‌زدائي فوتوكاتاليستي رنگ‌هاي آلي توسط نانو كامپوزيت مس فتالوسيانين قرار گرفته بر روي ZnO/ZnAl2O4
551
بررسي رنگپذيري ليف تهيه شده از بازيافت بطري PET
552
بررسي رنگدانه ها و فنون ديوارنگاره هاي تيموري : مسجد شاهو مدرسه دودر مشهد و مدرسه غياثيه خر كرد ﴿ با تاكيد بر منابع مكتوب كهن و يافته هاي آزمايشگاهي 9
553
بررسي رنگرزي آلومينيم
554
بررسي رنگرزي آلومينيم با مواد رنگزاي آلي
555
بررسي رنگرزي آلومينيم با مواد رنگزاي عالي
556
بررسي رنگرزي الياف پلي پروپيلن پيوند داده شده با مونومرهاي آبدوست از طريق پرتوهاي الكتروني
557
بررسي رنگرزي انتگرالي با استفاده از داده هاي طيفي
558
بررسي رنگرزي خامه پشمي با مواد رنگرزي طبيعي از نظر فني ، هنري، و اقتصادي و مقايسه با رنگ هاي شيميايي
559
بررسي رنگرزي سنتي در يزد و آناليز فرش احمد محمد آبادي
560
بررسي رنگرزي كالاي ‎#لي استر آماده سازي شده با نانو اكسيد روي
561
بررسي رنگرزي گره در پارچه هاي پنبه اي با رنگهاي راكتيو ( نوع سرد )
562
بررسي رنگرزي گره در پارچه هاي پنبه اي با رنگهاي راكتيو (نوع سرد)
563
بررسي رنگرزي مخلوط پنبه ، اكريليك
564
بررسي رنگزاهاي ديسپرس در محيطهاي قليايي ، احيايي ، قليايي - احيايي و اسسيدي در رنگرزي و چاپ كالاهاي پلي استر
565
بررسي رنگزاهاي گياهي و به كارگيري گياه پلم جهت رنگرزي الياف پشم
566
بررسي رنگزايي در نانو ساختارهاي بر پايه WO3-Pd و مايع يوني
567
بررسي رنگزايي گياه ريوند چيني و ثبات شستشويي آن
568
بررسي رنگهاي هلن دون
569
بررسي رنگينه هاي معدني و بدست آوردن فامهاي رنگي با استفاده از انواع دندانه و جايگزين كردن آن به عنوان يك ماده رنگزا ﴿ يا دندانه ﴾ براي خامه فرش
570
بررسي رهايش پيوسته داروي سلكوكسيب از نانو الياف الكتروريسي شده پلي وينيل الكل و پلي لاكتيك اسيد
571
بررسي رهايش دارو به روش مخاط‌چسبي و ارزيابي پليمرهاي بهينه
572
بررسي رهايش دارو و خصوصيات نانو الياف پوسته-مغزي حاصل از الكتروريسي پليكاپرولاكتان – ژلاتين
573
بررســي رهايش دارو¬هاي هيدروكورتيزون و سولفـاسالازين از هيدروژل¬هاي تركيبي آلژينات و كيتوسان با رابط¬هاي عرضي پپتيدي
574
بررسي رهايش داروي DPH از بسترهاي فوق آب‌دوست پايه پلي كاپرولاكتون
575
بررسي رهايش داروي آتنولول با استفاده از نانو كامپوزيت /كيتوسان/سلولز(ZrO-2TiO2)ميكس اكسايد
576
بررسي رهايش داروي جنتامايسين سولفات از پوشش پليمري پلي اتيلن گلايكول (PEG) و اتيلن وينيل استات (EVA ) ايجاد شده بر روي سوند هاي مجاري ادراري
577
بررسي رهايش داروي درمان كننده گلوكوم از ميكرو/نانو ذرات آلجينات
578
بررسي رهايش داروي دونپزيل با استفاده از نانوكامپوزيت كيتوسان/ هيدروكسي آپاتيت/تيتانيم دي اكسيد
579
بررسي رهايش داروي كوركومين از داربست نانو الياف كيتوسان - ژلاتين براي مهندسي بافت عصب
580
بررسي رهايش دوپامين در نانوساختارهاي پليمري PLGA جهت درمان بيماري پاركينسون
581
بررسي رهايش دي ان اي از نانوذرات كيتوسان با الكتروفورز
582
بررسي رهايش ژن با استفاده از حامل كربن نانوتيوب به منظور كاربرد در مهندسي بافت
583
بررسي رهايش كپسول‌هاي هوشمند حاوي بازدارنده‌هاي ضد خوردگي و مطالعه رفتار مقاومت به خوردگي پوشش اپوكسي در حضور كپسول‌ها
584
بررسي رهايش كوركومين از ذرات پلي لاكتيك اسيد موجود در فيبرهاي پلي كاپرولاكتون-ژلاتين به منظور كاربرد هاي پوستي
585
بررسي رهبري معنوي و تأثير آن بر ظرفيت نوآوري كاركنان با نقش ميانجيگري توانمندسازي كاركنان (مورد مطالعه : دانشگاه شهيد بهشتي)
586
بررسي رهگيري واگن هاي باري در راه آهن ايران
587
بررسي روابط آبي گونه Fortuynia bungei در شرايط اقليمي خشك
588
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي دو گونه آويشن قره باغي Thymus) fedtschenkoi ) و مرزه (Satureja hortensis) تحت تيمارهاي مختلف رطوبتي
589
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي گونه كاسني (Cichorium intybus) تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي
590
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي گياه گوار (Cyamopsis tetrogonoloba) تحت تيمارهاي مختلف رطوبتي
591
بررسي روابط آلومتريك براي تعيين حجم و زي ‌توده درختان شاخه زاد كيكم (مطالعه موردي : جنگل باغ شادي، هرات)
592
بررسي روابط ابعاد ارزش ويژه برند مقصد مبتني بر مشتري وتاثير آن بر وفاداري گردشگران به منطقه گردشگري موردمطالعه:كلانشهر شيراز
593
بررسي روابط استرس و جامعه پذيري در بين كاركنان آموزش و پرورش شهركرد
594
بررسي روابط انساني در مديريت آموزشي
595
بررسي روابط انسجامي در دو سوره مباركه مريم و لقمان از قرآن كريم
596
بررسي روابط انگلستان با وهابيت در منطقه خليج فارس﴿1850-1750 م﴾
597
بررسي روابط ايران و مصر در دوره شاهنشاهي هخامنشي
598
بررسي روابط ايران وتركيه اززمان پيروزي انقلاب اسلامي تاحاكميت اسلام گرايان وحزب عدالت وتوسعه
599
بررسي روابط با كفار از نظر فقه و حقوق
600
بررسي روابط برخي شاخص هاي رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي مختلف ذرت در دو رژيم آبياري در منطقه اصفهان
601
بررسي روابط بين ابعاد عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني در بانك ملت
602
بررسي روابط بين بازارهاي مالي با استفاده از رويكرد توابع مفصل
603
بررسي روابط بين پارامترهاي ژئوتكنيكي جهت تعيين نوع زمين منطقه جنوب غرب يزد
604
بررسي روابط بين پارامترهاي عمل آوري خاك و پارامترهاي عملكرد TBM - مطالعهي موردي پروژه توسعهي جنوبي خط 6 مترو تهران
605
بررسي روابط بين حلقه هاي شبه جابجايي و خواص آنها
606
بررسي روابط بين خشكسالي اقليمي و متغيرهاي خورشيدي ﴿تابش و ساعات آفتابي) در اقاليم مختلف ايران
607
بررسي روابط بين رابطه رهبر - عضو ، عدالت سازماني و قصد ترك خدمت كاركنان (مطالعه موردي : كاركنان كميته امداد استان تهران
608
بررسي روابط بين رفتارهاي كنترل گرايانه وسبكهاي دلبستگي به همسران
609
بررسي روابط بين ساختار پوشش گياهي با حضور خرس سياه آسيايي ( Ursus thibetanus gedrosianus) (مطالعه موردي، زيستگاه هاي استان كرمان)
610
بررسي روابط بين سرمايه فكري و گرايش به نوآوري در بندر امير آباد
611
بررسي روابط بين صفات زراعي و شاخص هاي انتخاب براي عملكرد دانه در گلرنگ
612
بررسي روابط بين صفات و شاخص هاي تحمل به تنش نيتروژن در جو
613
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين با استفاده از معادلات رگرسيوني در نرم افزار SAS
614
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين با استفاده از معادلات رگرسيوني در نرم افزارSPSS
615
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد محصول توتون
616
بررسي روابط بين عوامل موثر بر چربي خون و چربي دور قلب با استفاده از نرم افزار SAS
617
بررسي روابط بين عوامل مورفومتري حوضه و دبي هاي سيلابي در حوزه آبخيز مركزي ايران
618
بررسي روابط بين فرهنگ سازماني بركارآيي كاركنان مديريت جهاد كشاورزي گنبد كاووس
619
بررسي روابط بين گونه اي در جنس بروموس با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي، سيتوژنتيكي و مولكولي
620
بررسي روابط بين گونه اي گروه Allium akaka و برخي گونه هاي مرتبط درجنس پياز براساس شواهد مولكولي
621
بررسي روابط بين گونه اي گروه Allium derderianum و گونه هاي مرتبط با اين گروه در جنسAllium بر اساس شواهد مولكولي
622
بررسي روابط بين مولفه هاي مديريت دانش،نوآوري ،يادگيري وعملكردسازماني بااستفاده از SEM
623
بررسي روابط بين نانو ساختارهاي سطحي بذر چغندر قند و مقاومت به بيماري رايزومانيا
624
بررسي روابط بينامتني دوران گشتاسپ به روايت شاهنامه فردوسي
625
بررسي روابط بينامتني دوران گشتاسپ به روايت شاهنامه فردوسي
626
بررسي روابط بينامتني نقوش فرش كرمان و ادبيات روايي ﴿با تاكيد بر نقوش دست بافته هاي دوره قاجار﴾
627
بررسي روابط پويا بين استراتژي تنوع، ساختار سرمايه و سوددهي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با رويكرد پنل‌ور)
628
بررسي روابط پيش بيني بالا آمدگي سطح آب رودخانه ها تحت تاثير پايه هاي پل
629
بررسي روابط تاكسونوميك تيره‌هاي كَوَر (Capparaceae)و شب‌بو (Brassicaceae) با استفاده از صفات ريخت‌شناختي و تشريحي
630
بررسي روابط تجاري ايران و گرجستان
631
بررسي روابط تجربي شار حرارتي بحراني (CHF)
632
بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند ‍ كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملت شهر كرمان ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند ، كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملت شهر كرمان
633
بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند,كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شغب بانك ملت شهر كرمان
634
بررسي روابط جمعيت هاي .... ايران با استفاده از خصوصيات سيتوژنتيكي
635
بررسي روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در دوران محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
636
بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين كاركنان ذوب آهن اصفهان
637
بررسي روابط جوانان و نوجوانان با والدين و ميزان رضايت جوانان از شيوه هاي برخورد والدين با آنها
638
بررسي روابط چندگانه بين سبك هاي عشق ورزي و سبك هاي دلبستگي با گرايش افراد متاهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر ساري به روابط زناشويي
639
بررسي روابط چندگانه راهبردهاي رهبري مثبت‌گرا و راهبردهاي خودرهبري با ميزان كاربست مؤلفه‌هاي سازمان كوانتومي در دانشگاه اصفهان
640
بررسي روابط چندگانه ميان يادگيري سازماني، توانمندسازهاي تعالي سازماني و قابليتهاي چابكي سازماني از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
641
بررسي روابط خويشاوندي بين جنس هاي Festuca L. و Lolium L. (Poaceae) در ايران با استفاده از برخي داده هاي ريخت شناسي، فلاونوئيد و ترادف هاي بين ژني كلروپلاست
642
بررسي روابط دختر و پسر و عوامل موثر بر آن در شهرستان فارسان
643
بررسي روابط دختروپسر در قرآن
644
بررسي روابط دوستي درامرازدواج جوانان شهرستان گرگان
645
بررسي روابط رضايت زناشويي و سلامت روان زوجين
646
بررسي روابط رگرسيوني و همبستگي بين برخي صفات زراعي مرتبط با عملكرد دانه در هيبريدهاي سينگل كراس ذرت با استفاده از تجزيه هاي آماري چند متغيره
647
بررسي روابط روسيه و اتحاديه اروپا بر اساس نظريه بازي‌ها در سال‌هاي (2016 - 2000)
648
بررسي روابط رياضي ميدان الكتريكي دستگاه¬هاي ميكروفلويديك
649
بررسي روابط ريسندگي (هندسه نخ تابدار)
650
بررسي روابط ژنتيكي ژن ACC در گياهان با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
651
بررسي روابط ساختاري بين رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني و تعيين ميزان آنها در كادر پرستاري بيمارستانهاي بوعلي سينا، شهيد رجايي و قدس قزوين
652
بررسي روابط ساختاري حاكم برمواد FGM به همراه تحليل يك مسئله ترموالاستيك FGM و تحليل آن با نرم افزار ANSYS
653
بررسي روابط ساده و چندگانه استعدادهاي صنعتي فلانگان با كارآفريني در كارآموزان صنعت نفت ايران
654
بررسي روابط ساده و چندگانه بين الگوي پنج عاملي شخصيت، دلبستگي شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شركت هاي صنعتي مستقر در مركز رشد پارك علم و فناوري خراسان
655
بررسي روابط ساده و چندگانه متغيرهاي مهم سازماني مرتبط با انگيزش شغلي به منظور طراحي و ارائه مدل كاربردي در جهت بهبود عملكرد كاركنان شركت گاز اصفهان
656
بررسي روابط شاخص خشكي دمارتن ﴿I﴾ و تبخير و تعرق گياه مرجع ﴿ETo﴾ در مناطق خشك و بياباني ايران
657
بررسي روابط شاعران فارسي زبان با يكديگر تا پايان قرن هشتم هجري
658
بررسي روابط شدت - مدت - فراواني بارندگي در استان گيلان
659
بررسي روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش روستاييان شاغل در شهر در توسعه روستايي (مورد مطالعه بخش مركزي گنبد كاووس
660
بررسي روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش روستاييان شاغل در شهر در توسعه روستايي (مورد مطالعه: بخش مركزي گنبدكاووس)
661
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستان هاي كوچك شهرستان خليل اباد
662
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستانهاي كوچك (شهرستان خليل اباد)
663
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستانهاي كوچك (شهرستان خليل اباد)
664
بررسي روابط عرفي زن و شوهر با سنجش اخلاقي در شهر كرمان
665
بررسي روابط عوامل فردي و موقعيتي با خودكارآمدي و انطباق پذيري مسير شغلي در بين دانشجويان سراسري شهر اصفهان
666
بررسي روابط غيررسمي در سازمانها و تبيين چگونگي بوجود آمدن گروههاي غيررسمي در سازمانهاي رسمي
667
بررسي روابط فرهنگي و آداب ديپلماسي در شاهنامه فردوسي
668
بررسي روابط فضايي شهر و روستا با تاكيد بر توسعه ناحيه اي (نمونه موردي دهستان سودلانه شهرستان قوچان ) , the survey of rural and urban spatial relatioms with emphasis on areal development )case study village sodlaneh of quchan city(
669
بررسي روابط فضايي شهر وروستا با تاكيد بر توسعه ناحيه اي دهستان سودلانه قوچان
670
بررسي روابط فيلو ژنتيكي و وضعيت آرايه شناختي جمعيت هاي لوس مار ( Pseudopus apodus, Anguidae ) در ايران
671
بررسي روابط فيلوژنتيكي ژن ACC درگياهان با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
672
بررسي روابط قدرت در آثار اجرايي هاينر مولر با اتكا به آراء ميشل فوكو
673
بررسي روابط ما در شهر مشهد با پيرامون
674
بررسي روابط متقابل بين آزوپسيزيلوم برازيلس و سلولهاي ريشه گندم در مراحل اوليه آلوده سازي ريشه
675
بررسي روابط متقابل بين شكوفايي كسب و كار و كارايي بازار كالا در فضاي رقابت پذيري جهاني
676
بررسي روابط متقابل سينما و ادبيات معاصر ايران
677
بررسي روابط متقابل سينما و ادبيات معاصر ايران
678
بررسي روابط متقابل ميان اجراي سرمايه هاي فكري (سرمايه انساني ، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري) و روابط آنها با عملكرد سازماني بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران
679
بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه فكري و اثرات آن بر كسب مزيت رقابتي در بانكهاي دولتي و خصوصي استان سيستان و بلوچستان ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي روابط متقابل ميان اجزائ سرمايه فكري و اثرات آن بر كسب مزيت رقابتي در بانكهاي دولتي و خصوصي استان سيستان و بلوچستان
680
بررسي روابط متن و تصوير: مطالعة موردي تصاوير كتاب‌هايدرسي علوم تجربي مقطع تحصيلي ابتدايي
681
بررسي روابط معنايي در واژگان يزدي
682
بررسي روابط معنايي ميان موضوعات حوزه طب سنتي در پايگاه پاب مد
683
بررسي روابط معنايي ميان موضوعات مطرح در مدارك علمي فارسي در حوزه گرمايش جهاني
684
بررسي روابط مفهومي در واژگان فارسي از منظر زبان شناسي شناختي در گفتار نوجوانان 12 تا 14 ساله ي زنجاني
685
بررسي روابط مفهومي در واژگان قرآن كريم
686
بررسي روابط منبع- مخزن و انتقال مجدد مواد ذخيره اي ساقه در برخي از ژنوتيپ هاي جو آبي
687
بررسي روابط منبع و مخزن بر عملكرد دانه و اجزاء ان در آفتابگردان
688
بررسي روابط مهندسي بين سيستم هاي حسابداري و مهندسي صنايع و بررسي در شركت ناورود
689
بررسي روابط ميان توانهاي بي هوازي بدست امده از 6 آزمون منتخب با يكديگر و توان هوازي
690
بررسي روابط ميان حاكميت شركتي، روابط سياسي و سياست هاي جسورانه مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
691
بررسي روابط ميان شيعيان غالي با شيعيان امامي در دوره ي امامت امام محمدباقر ﴿ع﴾ و امام جعفر صادق﴿ع﴾﴿94-148هـ﴾
692
بررسي روابط ميان محافظه كاري حسابداري،سرمايه گذاران نهادي و مديريت سود با استفاده از قانون بن فورد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
693
بررسي روابط ميان محافظه¬كاري حسابداري، سرمايه-گذاران نهادي و مديريت سود با استفاده از قانون بن¬فورد درشركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
694
بررسي روابط ميان هزينه هاي تحقيق و توسعه )R&D( و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: شركت صنايع شوينده پاكنام ).
695
بررسي روابط هوش هيجاني بارضايت زناشويي دربين دانشجويان مراكزدانشگاهي شهرستان بهشهر
696
بررسي روابط و اثرات فضايي- مكاني ما در شهر تهران بر مناطق پيراموني مورد بخش مركزي شهرستان ورامين
697
بررسي روابط واژگاني در كويش لكي نورآبادي
698
بررسي روان شناختي شخصيت هاي رمان شوهر آهو خانم
699
بررسي روان شناسي شخصيت در آثار بزرگ علوي ،بر اساس نظريه ي اريك فروم
700
بررسي روان نژندي و روان پريشي در سينماي سوررئاليسيتي با تكيه بر آثار سينمايي ديويد لينچ
701
بررسي روانشناختي شخصيت ها در داستان هاي كليله و دمنه
702
بررسي روانشناختي شخصيتها در آثار يوجين اونيل ﴿ با نگرشي بر خداوندگار براون و مرد يخين مي آيد ﴾
703
بررسي روانشناختي شخصيتها در آثار يوجين اونيل ﴿ با نگرشي بر خداوندگار براون و مرد يخين مي آيد ﴾
704
بررسي روانشناسي رنگ در سروده هاي محمدرضا شفيعي كدكني
705
بررسي روانشناسي ساختار رنگي فرش هاي قشقايي
706
بررسي روانشناسي عشق مثلثي اشترنبرگ در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
707
بررسي روانشناسي محيط زيست با رويكرد ارتباطات انساني در محيط شهري
708
بررسي روانكاري بين ريل و چرخ قطار
709
بررسي روانكاوانه بازنمايي خشونت در تئاتر پست دراماتيك با تاكيد بر آثار ساراكين و پتر هاندكه
710
بررسي روانكاوانه بازنمايي خشونت در تئاتر پست دراماتيك با تاكيد بر آثار ساراكين و پترهاندكه
711
بررسي روانكاوانه شخصيت ها درتترالوژي مايكل آنجلو آنتوينوني ( ماجرا شب ، كسوف ، صحراي سرخ
712
بررسي روانكاوانه شخصيت ها درتترالوژي مايكل آنجلو آنتوينوني ( ماجرا شب ، كسوف ، صحراي سرخ
713
بررسي روايات اسباب نزول در پنج جزء آخر تفسير طبري
714
بررسي روايات مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي با تكيه بر نقاشي قاجار
715
بررسي روايت در سينماي مدرن
716
بررسي روايت در قصص قرآن
717
بررسي روايت در هاليوود جديد،
718
بررسي روايت در هاليوود جديد،
719
بررسي روايت شبكه اي در سينماي امروز جهان
720
بررسي روايت شناختي داستان اميرارسلان نامدار
721
بررسي روايت شناسي آثار قهوه خانه با رويكرد ژنت
722
بررسي روايت شناسي آثار نقاشي قهوه خانه با رويكرد زنت
723
بررسي روايت شناسي در آثار پائولو كوئليو بر اساس نظريه ژرار ژنت
724
بررسي روايت عزل و نصب شخصيتها در تاريخ بيهقي
725
بررسي روايت غير خطي در سينماي ايران با نظري به فيلم هاي ماهي و گربه ، عصر يخبندان و رخ ديوانه با تاكيد بر نظريه ديويد بوردول
726
بررسي روايت گري در عكاسي خودنگاره هاي دو دهه اخير ، با تكيه بر نظريه رولان بارت
727
بررسي روايت هاي زندگي از طريق آلبوم هاي عكس خانوادگي ﴿ موردپژوهي: آلبوم هاي عكس شش خانواده ي طبقه متوسط شهري ﴾
728
بررسي روايت هاي فقهي امام علي عليه السلام در صحاح سته
729
بررسي روايت و مدل شخصيتي دغلباز با تمركز بر انيميشن¬هاي سينمايي تيم برتون
730
بررسي روايت وساختار آن در عكس﴿ بانگاهي به عكاسي معاصر ايران﴾
731
بررسي روايت‌گري بصري در طراحي وب‌سايت‌هاي پيمايشي متحرك
732
بررسي روايتگري، ميزانسن و تركيب بندي در نگارگري ايراني با تاكيد بر هزارو يك شب صنيع الملك
733
بررسي روايتگري، ميزانسن و تركيب‌بندي در نگارگري ايراني با تأكيد بر هزار و يك شب صنيع‌الملك
734
بررسي روايي آزمون دكتري آموزش زبان انگليسي ايران ، بر اساس مدل استدلال كاربرد آزمون
735
بررسي روايي تشخيصي آزمون رورشاخ درگروههاي بيماران افسرده،مضطرب(فراگير)،وسواسي-جبري وگروه عادي
736
بررسي روايي هم عرض برخي از مدل هاي بدون تمرين جهت برآورد حداكثر اكسيژن مصرفي
737
بررسي روايي هم عرض روشهاي ميداني تخمين چربي بدن براي زنان ورزشكار ايراني
738
بررسي روايي و پايايي بسته توانايي شغلي شبكه اطلاعاتي بر خط مشاغل در دانشجويان دانشگاه اصفهان
739
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه افسردگي پس از سكته مغزي در بيماران سرپايي در شهر رشت
740
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه صفات بي احساسي، بي رحمي، بي تفاوتي و رابطه اين صفات با اختلالات بروني سازي شده در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان
741
بررسي روايي و پايايي مقياس رفتاري درد در بيماران با كاهش سطح هوشياري ناشي از ضربه به سر ، بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
742
بررسي روايي و پايايي مقياس رفتاري درد در بيماران با كاهش سطح هوشياري ناشي از ضربه به سر ، بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
743
بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي زنان پس از يائسگي (UQOL) و عوامل مرتبط با كيفيت زندگي در زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1398
744
بررسي روتينگ پروتكل ها درشبكه هاي كامپيوتر
745
بررسي روتينگ پروتكلها در شبكه هاي كامپيوتري
746
بررسي روحيه كاركنان بانك صادرات استان اصفهان حوضه5در ميزان بهره وري و كارايي
747
بررسي روزنه هاي گره چيني با شيشه رنگي در دوره قاجاريه
748
بررسي روزنه هاي گره چيني با شيشه رنگي دردوره قاجاريه مرمت كتيبه ارسي، گره چيني با شيشه رنگي در خانه حقيقي
749
بررسي روسازي بتني مختلط فرودگاهي با استفاده از بتن‌هاي فوق توانمند
750
بررسي روسازي مترو تهران
751
بررسي روسازيهاي بتن غلتكي و امكان سنجي كاربرد در ايران
752
بررسي روش ... در طرح فيلترهاي تطبيقي و شبيه سازي آن براي تطبيق دامنه و فاز موج سينوسي
753
بررسي روش 1PAC بوسيله آشكار ساز HPGE و راديو نو كلوييد 181HF
754
بررسي روش cryogenic pulverizing در بهينه¬سازي بازيافت آلاينده هاي پليمري
755
بررسي روش dro‎p Out و استفاده از آن در بازشناسي الگو
756
بررسي روش VVVF در كنترل ماشين اسكنرون
757
بررسي روش آناليز هوموتوپي براي حل معدلات تابعي غير خطي
758
بررسي روش اتاق و پايه با توجه به شرايط خاص معدن زغال سنگ طبس
759
بررسي روش استحصال انرژي پاك از دريا به كمك ارتعاشات ناشي از گردابه
760
بررسي روش استحصال انرژي پاك از دريا به كمك ارتعاشات ناشي از گردابه‌ها
761
بررسي روش استخراج معدن سرب و روي عمارت و ارائه يك روش استخراج مناسب
762
بررسي روش اشمرتمن با توجه به اندركنش ژئوتكستايل وخاك در شيرواني هاي خاك مسلح
763
بررسي روش اصلاح مدل با استفاده از FRF در فضاي سه بعدي
764
بررسي روش اطريشي در تونل با استفاده از مدلهاي غير خطي
765
بررسي روش اعمال و اثر حفاظت از خوردگي پوشش هاي معدني و آلي غني از روي بر روي سازه هاي دريايي
766
بررسي روش اقتضائي براي درك عملكرد صادرات در صنعت نساجي
767
بررسي روش اكسيژن زدايي بر مشخصه هاي آخال و خواص مكانيكي فولاد 9335:AISI
768
بررسي روش التراسونيك غوطه وري روي لوله ها
769
بررسي روش انرژي براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله و ارزيابي نتايج حاصل از آن براي سيستم EBFبه عنوتن يك حالت خاص
770
بررسي روش اويلر تركيبي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي
771
بررسي روش با پتيستا در رمزگذاري با استفاده از نگاشت لجستيك
772
بررسي روش باپتيستا در رمزگذاري با استفاده از نگاشت لجستيك
773
بررسي روش بازرسي خطوط لوله گاز با استفاده از توپك هوشمند
774
بررسي روش بحث و ويژگي هاي معلم در كلاس درس و تاثير آن بر دانش آموزان دبستاني در (آبپخش )
775
بررسي روش بدون المان محدود ﴿MLPG5 )و اعمال آن در حل مساله انتقال حرارت
776
بررسي روش به كارگيري ممريستور براي استفاده در واحدهاي حافظه
777
بررسي روش بهينه خالص سازي و اصلاح مونت موريلونيت با استفاده از تكنيك هاي فرآوري جهت بهبود مشخصات جذب بيومولكول ها
778
بررسي روش پالتروژن در توليد كامپوزيت ها
779
بررسي روش پايداري چرخشي و پايداري چرخشي با چرخش ثانوي در ماهواره
780
بررسي روش پردازش سيگنال ديجيتال جهت اندازه گيري ناهمواري سطح وب نانو الياف
781
بررسي روش پيشنهادي جديد جهت بازسازي ضايعات استخواني فك
782
بررسي روش تحليل ادوات مغناطيسي به كمك نرم افزارهاي ANSYS و شبيه سازي يك موتور DC خاص
783
بررسي روش تدريس اعضاء هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه يزد در سال 84-83
784
بررسي روش تدريس سنتي و نوين در مدارس ابتدايي
785
بررسي روش تدريس فعال بر كارآمدي آموزشي مدارس متوسطه دخترانه بهشهر
786
بررسي روش تدريس معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
787
بررسي روش تربيت اخلاقي مراقبه و محاسبه در تعاليم اسلامي
788
بررسي روش تركيبي شبكه بولتزمن و حجم محدود براي حل جريان و تمركز LDL در خون
789
بررسي روش تركيبي نصب سطحي ورق در داخل شيار جهت تقويت برشي تير بتني مسلح با ورق هايFRP
790
بررسي روش تزريق جريان دو فركانسي در تنظيم سيم پيچ پترسن
791
بررسي روش تزييني تراسيگيلاتا و تلفيق آن با روش‌هاي دوددهي در كوره راكو
792
بررسي روش تعيين ميزان مواد كتوني در خون (مطابق با BLOOM )( امكان كاربرد روش مذكور مواد در اندازه گيريهاي خون نشخواركنندگان )
793
بررسي روش تغيير نگرش در فرهنگ كار از ديدگاه دانشجويان يزد
794
بررسي روش تفسير قران به قران
795
بررسي روش تفسيري آيت الله جوادي آملي در تفسير تسنيم
796
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
797
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
798
بررسي روش تفصيلي ارزيابي آسيب پذيري در ً دستور العمل تحليل آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنايي غير مسطح موجودً به روش اجزاء محدود
799
بررسي روش تفكيك بسامد گيت زني نوري براي اندازه گيري پهناي زماني تپ هاي ليزري فوق كوتاه
800
بررسي روش توابع پايه اي شعاعي در حل برخي مدل هاي اقتصادي پويا
801
بررسي روش توليد اهرم ترمز دستي اتومبيل پرايد
802
بررسي روش توليد سينك ظرفشويي دوتايي طراحي يكي از قالبهاي آن
803
بررسي روش توليد لاستيك هاي اكسترودي
804
بررسي روش توليد نانو هيبريدهاي پليمري به منظور جذب فلزات سنگين از پساب ها
805
بررسي روش توليد و تحقيق سنگهاي مصنوعي با پايه هاي شيميايي و سيماني
806
بررسي روش توليد و خواص چدنهاي آلومينيم دار ﴿20 تا 25 درصد ﴾با گرافيت رشته اي و كروي
807
بررسي روش جديد پخش بار در شبكه هاي شعاعي سه فازه ﴿رادفلو﴾
808
بررسي روش جهت يابي MUSIC CYCLIC
809
بررسي روش جوشكاري و رفتار خستگي سيم هاي فولاد پر كربن جوش شده تحت بارگذاري محوري
810
بررسي روش چاپ DI ، فرصت ها و محدوديت ها
811
بررسي روش چبيشف- ديويدسون و گونه‌هاي آن براي مسائل مقدار ويژه متقارن بزرگ
812
بررسي روش چند حسي فرنالد در اختلال خواندن در دانش آموزان نارسا خوان دوره ابتدايي
813
بررسي روش حذف آلاينده ي بيولوژيكي تتراسايكلين توسط نانورس مونت - موريلونيت
814
بررسي روش حذف نيترات از طريق تبادل گرهاي يوني براي توليد آب آشاميدني
815
بررسي روش خودسازگار در مسائل مقدار ويژه غير خطي
816
بررسي روش راهبردي قرآن كريم در انگيزش انسان ها براي تخلق به فضائل اخلاقي
817
بررسي روش رشته جريان درتوكامك و تعيين شار مغناطيسي درتو كامك دماوند
818
بررسي روش ريخته گري دقيق در قالبهاي سراميكي
819
بررسي روش ساخت بالا به پائين در گودبرداري‌هاي عميق
820
بررسي روش ساخت درخت افراز بهينه
821
بررسي روش ساخت زخمپوشهاي نانواليافي پلي كاپرولاكتون و كوركومين و اصلاح سطحي آن توسط سريسين
822
بررسي روش ساخت لايه اي در ماشين هاي استيريوليتوگرافي
823
بررسي روش ساخت و خواص مكانيكي كامپوزيت پارچه‌اي با بافت حلقوي شيشه/پلي‌پروپيلن
824
بررسي روش ساده سازي مدل تحليلي سيستم سازه هاي صنعتي
825
بررسي روش سنتز برروي كارايي كاتاليست K-W-Mn/SiO2 در فرايند جفت شدن اكسايشي متان
826
بررسي روش سوراخكاري افزايشي براي پيدا كردن پروفيل تنش پسماند در صفحات جدار نازك
827
بررسي روش طراحي بر اساس عملكرد در پلها با توجه به سطوح عملكرد مختلف و تطبيق نتايج با شاخص‌هاي خرابي و روش‌هاي متعارف طراحي
828
بررسي روش طراحي بر اساس عملكرد در سازه هاي جداسازي شده فولادي
829
بررسي روش طراحي كاواك براي ليزر حالت جامد ND: YAG
830
بررسي روش طراحي هيترباز
831
بررسي روش عددي غير استاندارد براي مدل آلودگي HIV
832
بررسي روش فازي جديد انتخاب معادلات پيش بيني حركت زمين در تحليل احتمالاتي خطر زلزله و استقلال آن از روابط كاهندگي مختلف
833
بررسي روش فرا تحليل و مقايسه ي آن با مدل هاي خطي در تحليل هاي آماري
834
بررسي روش فقه الحديثي ملاصدرادركتاب شرح اصول كافي
835
بررسي روش قيمت گذاري انرژي با تاكيد بر شبكه توليد و انتقال انرژي الكتريكي كشور و محدوديت هاي حاكم بر آن
836
بررسي روش كندوپاش مگنتروني در طراحي و ساخت پالاينده¬ي شكاف با يك باند بازتاب
837
بررسي روش گالركين ناپيوسته موضعي در حل معادله KdV
838
بررسي روش لايه نشاني ليزري پالسي و شبيه سازي رشد لايه هادر مراحل اوليه با استفاده از روش مونت كارلو
839
بررسي روش مدل‌پايه‌ي بوت‌استرپ با داده‌هاي پاسخ دودويي گم‌شده
840
بررسي روش مدولاسيون كد شده TRELLS CODED MOULATION
841
بررسي روش مستقيم اجزاي محدود پايداري شيب ها و ضرايب اطمينان به دست آمده از آن با كاربرد آن در سد حنا
842
بررسي روش مغناطيس زميني بر روي بي‌هنجاري‌هاي ژئوشيميايي مرتبط با ميادين نفتي با مطالعه موردي دشت مغان
843
بررسي روش مقاوم سازي اتصالات خمشي فولادي در مقابل تخريب ناشي از انفجار
844
بررسي روش ممان ‌هاي جدا شده با استفاده از چندجمله‌اي ‌هاي برنشتين جهت محاسبه تابع ساختار نوكلئوني
845
بررسي روش ممان درالكترومغناطيس
846
بررسي روش مناسب كنترل شبكه سراسري برق تحت پوشش شركت برق منطقه اي فارس
847
بررسي روش ميكرو استخراج مستقيم ريز قطره هاي معلق جفت شده با گروماتوگرافي گاز ي بر روي هالومتان ها وتري هالومتان ها در محيط هاي آبي
848
بررسي روش ميكروامولسيون در فرايند استخراج با حلال؛ مطالعه موردي : بازيابي گاليم از محلول آلومينات سديم
849
بررسي روش نوترون تراپي بابور
850
بررسي روش نوين بهبود رنگرزي سنتي منسوجات پشمي ﴿ساير وفلش﴾
851
بررسي روش نوين بهبود رنگرزي سنتي منسوجات پشمي ﴿ساير وفلش﴾
852
بررسي روش نوين سنتز گليسرول كربنات بوسيله واكنش اوره با گليسرول دربرج تقطير واكنشي و مقايسه آن با روشهاي متداول موجود
853
بررسي روش ها ترويج محصولات لبني به كمك رابطه هاي علي رفتار مصرف كنندگان و اتخاذ استراتژي مناسب در حوزه بازاريابي ﴿﴿ مطالعه موردي بستني كاله در شهر تهران
854
بررسي روش ها و طراحي معماري و الگوريتم براي مديريت تغييرات آنتالوژي هاي توزيع شده وب معنايي، با كاربرد در سيستم كتابخانه رقمي
855
بررسي روش ها و ويژگي هاي بازي هاي كامپيوتري يادگير با اجراي نمونه هاي عملي
856
بررسي روش هاي آب بندي مخازن تركيبي كامپوزيتي فلزي تحت فشار
857
بررسي روش هاي آبياري قطره اي ﴿Tape ‏- T‏‏﴾ و شياري از لحاظ عملكرد و كارآيي مصرف آب در زراعت سيب زميني
858
بررسي روش هاي آشكارسازي خرابي در سيستم هاي مخابراتي فيبر نوري
859
بررسي روش هاي آگلومراسيون غبار ذوب مس خاتون آباد ﴿غبار سياه﴾ و امكان پذيري حذف مگنتيت
860
بررسي روش هاي آموزش رياضي
861
بررسي روش هاي آموزش كودكان بيش فعال در خصوص عدم ابتلاء به مواد مخدر
862
بررسي روش هاي آناليز سيگنال هاي eeg
863
بررسي روش هاي آناليز عملكرد فرايند سيلابزني با آب
864
بررسي روش هاي آنژيوگرافي با سيستم MRI
865
بررسي روش هاي اجرا و تحليل نتايج پيش تراكم تحكيم ديناميكي خاك محل احداث ساختمان جديد پخش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
866
بررسي روش هاي اجرايي و ساختار سازه اي خطوط راه آهن در مناطق با ارزش تملك بالا - مطالعه موردي خط آهن رشت - آستارا
867
بررسي روش هاي احيا كربن فعال مورد استفاده در شركت ملي گاز ايران
868
بررسي روش هاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان در شركت فولاد مازندران
869
بررسي روش هاي ارزيابي نمايه سطح در سطوح غيركروي تلسكوپ هاي بازتابي
870
بررسي روش هاي ارزيابي و تعيين يك شاخص كمي با هدف قيمت گذاري كيفيت توان در بازار رقابتي برق به روش هوشمند
871
بررسي روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و بررسي مخازن نفتي ايران
872
بررسي روش هاي استخراج رنگينه روناس واصلاح گراف رنگرزي
873
بررسي روش هاي استخراج سطحي و زيرزميني زغالسنگ با نگاهي گذرا به معادن زغالي ايران
874
بررسي روش هاي استخراج فاصله در رادارهاي FM/CW و ارتقاء دقت آن در شرايط سيگنال به نويز كوچك
875
بررسي روش هاي استخراج وخالص سازي كوركومين از زردچوبه وامكان فرمولاسيون آن به روش نانو
876
بررسي روش هاي استراتژي كنترل ولتاژ شين ريزشبكه DC با استفاده از مبدل هاي AC/DC
877
بررسي روش هاي استفاده از سيستم هاي آب شيرين كن خورشيدي در ايران و جهان
878
بررسي روش هاي اصلاح خاصيت عريان شدگي سنگدانه ها با مقاومت لغزندگي مناسب
879
بررسي روش هاي اصلاح سطح بيومتريال ها به وسيله پلاسما
880
بررسي روش هاي اصلاح كامپوزيت هاي اپوكسي / كولار
881
بررسي روش هاي افزايش سپرده در بانك
882
بررسي روش هاي افزايش مقياس تراوايي و ساخت مدل زمين شناسي
883
بررسي روش هاي الكتروشيميائي در تصفيه پساب هاي نساجي
884
بررسي روش هاي انتخاب مشاوران راهسازي و ارائه مدلي مناسب با كمك روش هاي تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي
885
بررسي روش هاي اندازه گيري ثابت دي الكتريك مايعات قطبي
886
بررسي روش هاي اندازه گيري غير تهاجمي قند خون
887
بررسي روش هاي اندازه گيري كشش نخ بر روي ماشين هاي بافندگي راشل
888
بررسي روش هاي اندازه گيري ممان دوقطبي مايعات دو قطبي
889
بررسي روش هاي اندازه گيري نشست در پي ها
890
بررسي روش هاي اوراق كشتي هاي فرسوده در ايران و جهان و مطالعه موردي آن در ايران
891
بررسي روش هاي ايجاد اشتغال جانبازان
892
بررسي روش هاي ايجاد بافت و رنگ در بدنه هاي سراميكي
893
بررسي روش هاي ايجاد تمايز در ديدگاه مصرف كننده نسبت به توليدات فرش ماشيني و دست بافت (مورد مطالعه شهر اصفهان)
894
بررسي روش هاي بازاريابي ديجيتال و طراحي برنامه مناسب بازاريابي با رويكرد برنامه ريزي راهبردي (مطالعه موردي الوپيك)
895
بررسي روش هاي بازسازي سيگنال
896
بررسي روش هاي بازيابي كلاك در گيرنده و طراحي و ساخت يك نمونه
897
بررسي روش هاي بافت گليم هاي ايران
898
بررسي روش هاي بدست آوردن حدود برش و ارائه روشي نوين در ارزيابي زون هاي توليدي مخازن هيدروكربوري
899
بررسي روش هاي برآورد پارامتر شكل در توزيع نرمال چاوله تك پارامتري ومقايسه آنها
900
بررسي روش هاي برآورد ناپارامتري نقصان مورد انتظار
901
بررسي روش هاي برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با شبكه عصبي و مدل هيدرولوژكي HEC-HMS در حوزه آبخيزكن واقع در استان تهران
902
بررسي روش هاي برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارائه مدلي در سازمانهاي بشر دوستانه با مطالعه موردي در كميته امداد امام خميني (ره )
903
بررسي روش هاي بهبود الگوريتم خودسازمانده براي جايابي طراحي فيزيكي VLSI
904
بررسي روش هاي بهبود تماس بين سطح مشترك پركن ها و پليمر در غشاهاي ماتريس آميخته
905
بررسي روش هاي بهبود چسبندگي كامپوزيت اپوكسي به زيرلايه هاي فولادي
906
بررسي روش هاي بهبود رونق بازار، شناخت و تعيين تاثير آميخته بازاريابي و نقش رضايت مشتري در سطح شهرستان قاين
907
بررسي روش هاي بهبود عملكرد كنسرسيوم ميكروبي نمك دوست بومي در تصفيه پساب ميادين نفتي جنوب ايران؛ اثر اضافه كردن محلول هاي سازگاري
908
بررسي روش هاي بهبود كارآيي نيروگاه هاي گازي و سيكل تركيبي
909
بررسي روش هاي بهبود كيفيت نفت در صنايع نفت
910
بررسي روش هاي بهينه سازي مبدل هاي جاذب نقطه اي جهت استحصال انرژي امواج
911
بررسي روش هاي پاكسازي لكه هاي نفتي
912
بررسي روش هاي پايدارسازي نانوذرات نقره در محلول هاي كلوئيدي
913
بررسي روش هاي پايشگري ضخامت لايه هاي نانومتري اپتيكي و بهينه سازي پايشگري در دستگاه لايه نشاني موجود
914
بررسي روش هاي پرتاب ماهواره از هوا و ارائه مشخصات اجزاء با سيستم مناسب
915
بررسي روش هاي پساب
916
بررسي روش هاي پيش بيني زاويه شكست در بارگذاري كششي-برشي
917
بررسي روش هاي پيش ساخته مراكز درماني
918
بررسي روش هاي پيشرفته MPPT [ام. پي. پي. تي.] براي سلول هاي فتوولتاييك
919
بررسي روش هاي پيشگو-اصلاح گر از نوع رانگ-كوتا براي معادلات ديفرانسيل تصادفي
920
بررسي روش هاي پيشگيري از شيوع مواد مخدر وداروهاي روانگردان دربين نوجوانان ازديدگاه معلمان.
921
بررسي روش هاي تأمين مالي پروژه ها و طرح هاي نفت و گاز
922
بررسي روش هاي تامين مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
923
بررسي روش هاي تامين مالي برروي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
924
بررسي روش هاي تامين مالي در سيستم اسلامي با تاكيد بر صكوك
925
بررسي روش هاي تامين منابع مالي و مصارف بانك مسكن
926
بررسي روش هاي تامين منابع مالي ومصارف بانك مسكن
927
بررسي روش هاي تثبيت (حرارت خشك و بخار اشباع ) دسته رنگزاهاي راكيتو جهت چاپ كالاي سلولزي
928
بررسي روش هاي تحريك و پردازش سيگنال در طيف سنج هاي تشديد مغناطيسي هسته اي (NMR)
929
بررسي روش هاي تحليل شبكه هاي آبرساني براي تحليل شبكه هاي بزرگ و كوچك
930
بررسي روش هاي تحليلي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
931
بررسي روش هاي تخريب حرارتي ضايعات پليمري
932
بررسي روش هاي تخليه تونل هاي شهري با استفاده از دودكش ها
933
بررسي روش هاي تخمين محل خطا در سيستم هاي توزيع
934
بررسي روش هاي تخمين مشخصات انواع نويز در حوزه زمان و پياده سازي الگوريتمي براي بهبود آشكارسازي در يك سيستم آرايه اي سونار غيرفعال
935
بررسي روش هاي تدريس سنتي وجديد وتاثير آن روي يادگيري دانش آموزان
936
بررسي روش هاي تدريس فعال در مبحث احتمالات بر پيشرفت تحصيلي و علاقه مندي دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه ي دوم شهرستان جوانرود در سال 97-96
937
بررسي روش هاي تدريس نوين با روشهاي سنتي ازديدگاه دبيران دوره متوسطه دخترانه شهرستان مينودشت
938
بررسي روش هاي تربيتي والدين و نقش آن در شكل گيري باور هاي غير منطقي فرزندان
939
بررسي روش هاي تركيب عكس هاي ديجيتال با تصاوير واقع گرايانه مجازي كامپيوتري
940
بررسي روش هاي تست رله هاي حفاظتي
941
بررسي روش هاي تشخيص نشت گاز (روش اپتيكي)
942
بررسي روش هاي تشخيص نفوذ در ترافيك رمز شده
943
بررسي روش هاي تصحيح مؤثر توپوگرافي در تخمين رطوبت خاك با سنجنده هاي حرارتي و نوري سنجش از دور
944
بررسي روش هاي تصفيه آب آشاميدني به منظور حذف آلاينده رادون به همراه مدلسازي سيستم نمونه
945
بررسي روش هاي تصفيه آلودگي هاي ناشي از جيوه از ضايعات صنايع شيميايي
946
بررسي روش هاي تصفيه پسآب كارخانجات استخراج و توليد روغن نباتي
947
بررسي روش هاي تصفيه پساب هاي صنعتي حاوي دي نيتروتولوئن
948
بررسي روش هاي تصفيه فاضلابهاي صنعتي و حذف فلزات سنگين
949
بررسي روش هاي تصفيه و پالايش گازهاي طبيعي
950
بررسي روش هاي تصميم گيري چند معياره و كاربرد آن در راه آهن
951
بررسي روش هاي تصويربرداري مايكروويو براي تشخيص سرطان سينه
952
بررسي روش هاي تعاملي مبتني بر نقطه مرجع و نقاط مرجع معادل در بهينه سازي چندهدفه
953
بررسي روش هاي تعمير و به آب انداختن كشتي
954
بررسي روش هاي تعيين توزيع اندازه ي حفره ي جاذب هاي متخلخل
955
بررسي روش هاي تعيين توزيع تخلخل جاذب ها
956
بررسي روش هاي تعيين جدول عمر
957
بررسي روش هاي تعيين حد برش در مخازن هيدروكربني و ارائه الگوريتم مناسب
958
بررسي روش هاي تعيين سختي در مواد
959
بررسي روش هاي تعيين ضريب تراوايي توده هاي سنگي با تكيه بر شرايط موجود در معدن مس سرچشمه
960
بررسي روش هاي تعيين مقاومت شناور هاي نيمه جابجايي بر اساس داده هاي تست مقاومت
961
بررسي روش هاي تعيين مقاومت شناورهاي نيمه جابجايي بر اساس داده هاي تست مقاومت
962
بررسي روش هاي تفاضلات متناهي غير استاندارد براي حل مدل هاي مسري
963
بررسي روش هاي تقويت ايده در دانشگاه كارآفرين
964
بررسي روش هاي تكثير كلاسيك و نوين در سرخداردTaxus baccata l.
965
بررسي روش هاي تكراري از مرتبه بهينه براي حل معادلات غير خطي
966
بررسي روش هاي تكراري وردشي اصلاح شده براي حل معادلات ديفرانسيل و معادلات انتگرال
967
بررسي روش هاي تلفيق داده هاي هيدروژئولوژيكي و ژئوالكتريك در محيط GIS ﴿با مقايسه چند مطالعه موردي﴾
968
بررسي روش هاي تنظيم خانواده متداول در مراجعين سرپائي زايشگاه رشت(پائيز 72)
969
بررسي روش هاي تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ايران با تاكيد بر عوامل موثر بر نرخ ارز حقيقي( 1388-1344)
970
بررسي روش هاي تهيه آيرو‍‍ژل پايه سيليكاتي
971
بررسي روش هاي تهيه پانل هاي ساختماني مقاوم به آتش بر پايه پلي يورتان
972
بررسي روش هاي تهيه و خواص متالورژي پودر آهن و مس
973
بررسي روش هاي تهيه ي پليمر هاي خود ترميم
974
بررسي روش هاي توليد اليافت پزشكي
975
بررسي روش هاي توليد اولئوكميكال هاي پايه ي زيست تجديد پذير
976
بررسي روش هاي توليد پارازايلين
977
بررسي روش هاي توليد درهم‌تنيدگي كوانتومي و شبيه سازي گيت هادامارد
978
بررسي روش هاي توليد ذرات نانوساختارنيم رسانا گروه II -VI و توليد نانوذرات Cds آلاييده بامس
979
بررسي روش هاي توليد عصاره مخمر از ضايعات صنعت الكل سازي و خمير مايه
980
بررسي روش هاي توليد فولاد هاي نانو ساختار و فوق ريز دانه
981
بررسي روش هاي توليد گاز سنتز و شبيه سازي فرآيند ريفرمينگ بخار
982
بررسي روش هاي توليد نانو الياف تشكيل دهنده ي باكتريال سلولز و ساخت داربست از آن
983
بررسي روش هاي توليد نانو ذرات اسيد بوريك
984
بررسي روش هاي توليد هيدروژن از زيست توده
985
بررسي روش هاي توليدسوخت از منابع تحديدپذير
986
بررسي روش هاي جابجايي واكسن نمونه در حد نانومتري
987
بررسي روش هاي جاي گزين آماده سازي سطحي براي اتصال الياف FRP به سطح ديوار بنايي
988
بررسي روش هاي جداسازي سيگنال الكتروكارديوگرام (ECG) جنين از سيگنال ECG مادر
989
بررسي روش هاي جداسازي فلز رنيوم
990
بررسي روش هاي جداسازي كور منابع در پردازش سيگنال هاي پزشكي و كاربرد آن در حذف نويز سيگنال EEG
991
بررسي روش هاي جداسازي هليوم از مخلوط هيدروكربني
992
بررسي روش هاي جداسازي و تخليص توكسوئيد كزاز
993
بررسي روش هاي جداسازي و خالص سازي نيتروژن از هوا
994
بررسي روش هاي جداسازي و ذخيره سازي دي اكسيد كربن از گازهاي حاصل از احتراق
995
بررسي روش هاي جدايش كلسيت از ماسه سيليسي شهر بابك
996
بررسي روش هاي جدايش مغناطيسي مواد
997
بررسي روش هاي جديد مناسب بهبود مقاومت خوردگي همبندي هاي توليد شده به روش جوشكاري
998
بررسي روش هاي جلوگيري از توليد گاز اضافي در چاه هاي نفتي
999
بررسي روش هاي جمع آوري انرژي انساني و طراحي يك ساز و كار مناسب
1000
بررسي روش هاي جمع آوري و ذخيره يا بهره برداري از دي اكسيد كربن، مقايسه و تاثيرات آن ها بر محيط زيست
بازگشت