<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي رفتار ستونهاي فولادي دوجداره پرشده از بتن با اعمال محصورشدگي خارجي
2
بررسي رفتار سدهاي بتني قوسي به هنگام وقوع زلزله
3
بررسي رفتار سدهاي خاك ، سنگريزه اي با هسته هاي آسفالتي با تاكيد بر ارزيابي اثر پارامترهاي هسته بر روي رفتار سدها (مطالعه موردي سد مخزني ميجران )
4
بررسي رفتار سدهاي خاكي در پايان مرحله ساخت با مدل هاي الاستيك خطي و غيرخطي والاستوپلاستيك
5
بررسي رفتار سطح بين GCL و خاك با استفاده از مدل آزمايشگاهي
6
بررسي رفتار سطح تماس خاك-فولاد با رويكرد شمع تحت بار سيكلي
7
بررسي رفتار سكوي پايه كششي تحت موج، باد و جريان به طور همزمان
8
بررسي رفتار سلول هاي بنيادي مزانشيمال در تمايز به غضروف بر روي كوپليمر PVA و PU
9
بررسي رفتار سلول هاي غضروفي در داربست حاوي دارو تحت فشار هيدرواستاتيك
10
بررسي رفتار سلولهاي شبكيه چشم در مجاورت داربست كيتوسان
11
بررسي رفتار سلولي تحت ميدان الكتريكي در حالت كشت 2بعدي و 3بعدي
12
بررسي رفتار سلولي در برابر باكتريال سلولز
13
بررسي رفتار سه محوري بتن تحت تنش¬ جانبي و مقايسه با رفتار تك محوري
14
بررسي رفتار سه نوع فونداسيون ويسكوتلاستيك بر ارتعاشات دوبل نانو صفحه
15
بررسي رفتار سوخت استوانه اي در حين حوادث هسته اي
16
بررسي رفتار سورفكتان ها تحت جريان برشي با روش DPD
17
بررسي رفتار سوزشي مواد محافظ گرمايي (TPS)كربني و كامپوزيتي در جريان هاي مافوق صوت
18
بررسي رفتار سيالات لزج در پروانه پمپ سانتريفوژ
19
بررسي رفتار سيالات نيوتني و غير نيوتني در يك محفظه اختلاط
20
بررسي رفتار سيستم خرپاي كمربندي در ساختمانهاي بلند فولادي
21
بررسي رفتار سيكلي اتصالات خمشي دو طرفه با صفحات كناري و ستون دوبل
22
بررسي رفتار سيكلي اتصالات خورجيني اصلاح شده
23
بررسي رفتار سيكلي تير بر اساس مدل چابوشه
24
بررسي رفتار سيلندر موتور احتراق داخلي ساخته شده از مواد هدفمند تحت بار گذاري ترمومكانيكي و تعيين فركانسهاي طبيعي توسط نرم افزار
25
بررسي رفتار سيم حافظه دار در بارگذاري هاي چرخه اي
26
بررسي رفتار سيماني شده خاك كربناته بوشهر با گچ تحت شرايط سه محوري زهكشي نشده
27
بررسي رفتار سينتيكي جذب برخي از عناصر شيميايي آب هاي نا متعارف توسط تراشه هاي لاستيك در محيط متخلخل
28
بررسي رفتار شبكه بر روي تراشه در برابر بروز اشكال و ارائه روشي براي تحمل پذيري اشكال
29
بررسي رفتار شكست اتصالات چسبي تقويت شده با نانوصفحات اكسيد گرافن جهت دهي شده
30
بررسي رفتار شكست استوانه‏هاي جدارنازك تركدار ببب تحت بارگذاري مركب كششي- برشي و در حضور تنش‏هاي پسماند حاصل از جوشكاري
31
بررسي رفتار شكست توامان مكانيكي- شيميايي سنگ تحت تخريب اسيدي
32
بررسي رفتار شكست جوش هاي مقاومتي نقطه اي در تست كشش متقاطع
33
بررسي رفتار شكست در تيرهاي كامپوزيتي و محاسبه مقاومت پس ماند آنها تحت بار استاتيكي و خستگي
34
بررسي رفتار شكست در شيشه هاي زيست فعال كامپوزيتي به وسيله روش المان محدود توسعه يافته
35
بررسي رفتار شكست سيمان استخواني در حضور شيار U شكل تحت بارگذاري مود I خالص
36
بررسي رفتار شكست قطعات چوبي با در نظر گرفتن ناحيه آسيب شكست
37
بررسي رفتار شكست كامپوزيت هاي تقويت شده با پارچه هاي تاري-پودي شيشه و انطباق آن با معيارهاي شكست
38
بررسي رفتار شكست مواد آسفالتي در دماهاي پايين تحت بارگذاري تركيبي كششي - برشي
39
بررسي رفتار شكست نانو كامپوزيت هاي پايه پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
40
بررسي رفتار شكستگي ايجاد شده در پشت ديواره شمالي پيت معدن انگوران و ارائه راهكاري جهت رفع مشكل
41
بررسي رفتار شكل پذيري داغ فولاد بينيتي استحكام بالا
42
بررسي رفتار شكل پذيري منسوج بي بافت سوزن زني شده تحت تأثير تغيير شكل هاي سه بعدي
43
بررسي رفتار شكل پذيري ورق هاي فولادي كم كربن
44
بررسي رفتار شكل پذيري ورق هاي مورد استفاده از بدنه خودروهاي داخلي و راهكارهاي بهينه سازي ورق هاي توليد داخل
45
بررسي رفتار شكل پذيري ورقهاي فولادي كم كربن
46
بررسي رفتار شمع با مقطع متغير تحت اثر بار هارمونيكي قائم
47
بررسي رفتار شمع ها تحت بارگذاري كشش كج
48
بررسي رفتار شمعها تحت بارگذاري زلزله
49
بررسي رفتار شمعهاي بتني كوبشي با مقطعه متغير تحت بارگذاري استاتيكي محوري در محل
50
بررسي رفتار شهروند سازماني
51
بررسي رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاجر
52
بررسي رفتار شهروندي و هوش هيجاني و تاثير ان بر استرس شغلي در سازمانهاي صنعتي
53
بررسي رفتار صفحه اي لانه زنبوري پرشده با فوم در پنل ديواره واگن
54
بررسي رفتار ضد باكتري پوشش فوق ريزدانه نقره آلماني ايجاد شده به روش پاشش حرارتي قوس الكتريكي
55
بررسي رفتار ضد خوردگي پوششهاي نانو كامپوزيتي پايه اپوكسي بر روي فولاد اصلاح شده با تركيبات زيركونيوم
56
بررسي رفتار ضربه ي بالستيك پانل هاي پارچه اي
57
بررسي رفتار عابران پياده در عبور از تقاطع و شناسايي عوامل موثر در فاصله قابل قبول عابران پياده
58
بررسي رفتار عناصر كاربيد ساز كروم و واناديم در حمام نمك مذاب بوراكس بر تشكيل پوشش هاي كامپوزيتي كاربيدي به روش نفوذ فعال حرارتي
59
بررسي رفتار غير خطي اتصال گيردار تير به ستون جعبه اي در سازه هاي فولادي
60
بررسي رفتار غير خطي اتصالات پيچي با صفحه انتهايي
61
بررسي رفتار غير خطي برجهاي خنك كننده بتني تحت اثر باد
62
بررسي رفتار غير خطي پلاسماي سرد مغناطيسي در حضور پالس كوتا ليزر فمتو ثانيه اي
63
بررسي رفتار غير خطي جداره هاي مهارشده تحت شرايط بارگذاري هاي مختلف و ساخت مدل آزمايشگاهي مناسب
64
بررسي رفتار غير خطي ديناميكي سازه هاي فلزي با ساختگاه شيبدار در شمال تهران
65
بررسي رفتار غير خطي ستون هاي فولادي تقويت شده تحت بارگذاري چرخه اي
66
بررسي رفتار غير خطي صفحات نازك
67
بررسي رفتار غير خطي قاب بتني با بادبند فلزي براي تحمل بارهاي جانبي
68
بررسي رفتار غير خطي قاب فلزي و ديوار برشي بتني
69
بررسي رفتار غير خطي قاب فولادي با اتصالات نيمه صلب
70
بررسي رفتار غير خطي قابهاي خمشي بتن آرمه در ساختمانهاي بلند در برابر زلزله ،بروش اجزاء محدود و ارزيابي ضوابط طراحي آبا
71
بررسي رفتار غير خطي قابهاي فضايي تحت اثر بارهاي استاتيكي و ديناميكي با استفاده از تئوري توسعه يافته تيرستون
72
بررسي رفتار غير خطي نيمه گير دار با نبشي فوقاني و اتصال جوش
73
بررسي رفتار غيرخطي خاكريزهاي خطوط راه‌آهن سريع‌السير
74
بررسي رفتار غيرخطي ديناميكي اتصالات پيچي در مقابل زلزله
75
بررسي رفتار غيرخطي ديناميكي يك روتور انعطاف پذير متكي بر دمپر فيلم فشار مگنتورئولوژيك
76
بررسي رفتار غيرخطي سازه هاي بتني با در نظر گرفتن تغييرات ضريب پواسون
77
بررسي رفتار غيرخطي قسمت تير رابط در سازه هاي با بادبندي خارج از مركز
78
بررسي رفتار غيرخطي نوري نانوساختار دوبعدي گرافن و نانوذرات با تركيبات غيرفلزي
79
بررسي رفتار غيرخطي هندسي سازه ها به روش اجزاء محدود
80
بررسي رفتار فازي استات سلولز اصلاح شده بوسيله‌ي پيوند زني با پليمر درخت‌سان
81
بررسي رفتار فازي سيالات با استفاده از مدلهاي ترموديناميك آماري
82
بررسي رفتار فازي سيستم دوفازي آبي پلي پروپيلن گلايكول - نمك
83
بررسي رفتار فازي سيستم هاي حاوي آب، هيدروكربن، سورفكتانت و نمك هاي واناديم
84
بررسي رفتار فازي مخلوط ها در ناحيه بحراني توسط معادلات حالت اشتراك گروهي
85
بررسي رفتار فازي مخلوطها از ديدگاه ترموديناميك آماري
86
بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسها trans-[co(N4)(N)(Amid)]nبا حد واسط انعطاف پذير در ناحيه ميدان ليگاند
87
بررسي رفتار فتوشيميايي كمپلكسهاي ]co)acacen()n3()Amide([در ناحيه ميدان ليگاند
88
بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي نانو كاتاليست ﴿Pin Cone Activated Carbon/Cds/Cu ﴾II در حذف رنگ اسيد اورانژ ﴿II ﴾ و استفاده از كاتاليست FeCl3/Hydroxyapatite در سنتز بنزوفنون
89
بررسي رفتار فتوكاتاليتيكي و فتوالكتروشيميايي فيلم هاي لايه نازك نانوكريستالين نيمه هادي تيتانيم دي اكسيدو اينديم قلع اكسيد تهيه شده به روش تبخير از طريق پرتو الكتروني به منظور تخريب نوري برخي مركاپتان ها و رنگينه ها
90
بررسي رفتار فرآيند هوازي با تغيير در رشد بيولوژيكي در حذف مواد آلي فاضلاب صنعتي بر پايه كربن، نيتروژن و فسفر
91
بررسي رفتار فرسايشي چدن داكتيل آستمپرشده كاربيدي
92
بررسي رفتار فرش لاستيك بازيافتي به‌عنوان لايه جذب ارتعاش در خطوط ريلي درون‌شهري
93
بررسي رفتار فشار پذيري قالي با شيوه هاي پود گذاري مختلف
94
بررسي رفتار فشار پذيري قالي باشيوه هاي پود گذاري مختلف
95
بررسي رفتار فشردهپذيري كامپوزيت كاربيد سيليسيوم در زمينه آلومنيوم توليدي با روش متالوژي پودر
96
بررسي رفتار فولاد 15 CK تحت عمليات نيتروژن دهي و نيتروژن - اكسيژن دهي پلاسمايي
97
بررسي رفتار فونداسيونِ مونوپايل توربين‌هاي بادي فراساحلي تحت بارگذاري جانبي چندجهته چرخه‌اي
98
بررسي رفتار فيزيكي فعال هاي سطحي برروي سطح و عمق مايعات
99
بررسي رفتار فيزيكي و الكتروشيميايي نانو كامپوزيت پلي ( ان و ان دي متيل اتيلنن گرافن نانوذرات اكسيد آهن
100
بررسي رفتار فيزيكي و مكانيكي منسوجات بي بافت چند لايه در مقايسه با منسوجات بي بافت تك لايه در گروه هاي وزني مختلف
101
بررسي رفتار قاب خمشي فولادي با شكل پذيري متوسط تحت زلزله پس از آتش
102
بررسي رفتار قاب هاي فولادي مهاربندي شده داراي سيستم مركزگرا
103
بررسي رفتار قابهاي بتني با مهاربندهاي فولادي و ميراگرهاي ﴿ADAS﴾ با استفاده از روش تحليلي فشار افزون
104
بررسي رفتار قابهاي خمشي با استفاده از اتصالات RBS
105
بررسي رفتار قابهاي فولادي در بر گيرنده ديوارهاي بنايي تحت تاثير بارهاي جانبي در تراز سقف
106
بررسي رفتار قلب راكتور با تغيير جنس غلاف از FeCrAl وSiC به Zircaloy
107
بررسي رفتار كار گرم سوپرآلياژ پايه نيكل Haynes230 و تأثير آن بر ريزساختار و خواص مكانيكي
108
بررسي رفتار كاردينگ الياف استبرق
109
بررسي رفتار كارگرم آلياژ پيستون در حضور درصدهاي مختلف نيكل
110
بررسي رفتار كامپوزيت تك جهته تحت بار فشاري در جهت الياف
111
بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيس در تحليل استاتيكي غير خطي سازه هاي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط براي سيستم دوگانه يا تركيبي با ديوار برشي زبربلبلل
112
بررسي رفتار كاهنده چرخه هيسترزيسي در تحليل استاتيكي غيرخطي ساختمانهاي بتني با ديوار برشي
113
بررسي رفتار كشش پذيري و پارامتر نا همسانگردي ورق برنج 30-70 و تعيين تاثير ضخامت و جهت نورد بر روي برگشت الاستيك آن
114
بررسي رفتار كششي الياژ آلومينيم سيليسيم توليدي به روش ريخته گري توامان فرسابي _ چرخشي
115
بررسي رفتار كششي و برگشت پذيري پارچه هاي يك شانه حلقوي تاري
116
بررسي رفتار كليد زني در مولكول نوري PNQN متصل به دو الكترود نانولوله كربني
117
بررسي رفتار كمانش پيچشي تيرچه ها در ورق تقويت شده با استفاده از روش انرژي
118
بررسي رفتار كمانش شبه استاتيك قوطي هاي پر شده با فوم آلومينيمي
119
بررسي رفتار كمانش صفحات كامپوزيتي با لايه هاي پيزوالكتريك با استفاده از روش نوارمحدود تحت كوتاه شدگي انتهايي و بارالكتريكي
120
بررسي رفتار كمانش و پس از كمانش صفحات FGM با استفاده از روش نوار محدود تحت كوتاه شدگي انتهايي و بارهاي حرارتي
121
بررسي رفتار كمانش و پس از كمانش ورق هاي ترك دار از نوع مواد هدفمند (FGM) تحت بارگذاري هاي مكانيكي
122
بررسي رفتار كمانشي و پس كمانشي پانل هاي برشي خميده در افق
123
بررسي رفتار كمانشي و پس كمانشي صفحات كامپوزيتي متورق با استفاده از تئوري مرتبه بالاي برشي
124
بررسي رفتار كمانشي و فراكمانشي پانل¬هاي ساندويچي با هسته پي وي سي و بالسا ساخته شده با روش¬هاي دستي و وي آي پي
125
بررسي رفتار كمانشي ورق (پوسته ) كامپوزيتي تقويت شده
126
بررسي رفتار كمانشي ورق كامپوزيت بدنه شناور به روش تحليلي و عددي
127
بررسي رفتار كمانشي ورق كامپوزيتي تقويت شده
128
بررسي رفتار كمانشي ورق ها تحت نيرو هاي برشي با نرم افزار ANSYS
129
بررسي رفتار كمانشي ورقها تحت نيروهاي برشي با نرم افزار انسيس
130
بررسي رفتار كنتيكي آنزيم گلوكز ايزومراز در محيط " آبي ـالكلي " در راكتور ناپيوسته
131
بررسي رفتار كوپليمرهاي اكريلونيتريل و متااكريليك اسيد سنتزشده به منظور توليد الياف
132
بررسي رفتار كوتاه مدت و دراز مدت خاكهاي كچ دار در زير سازي راهها
133
بررسي رفتار كيفي مدارات دستگاه لينارد
134
بررسي رفتار گچ جهت استفاده از تكنولوژي جديد به منظور انجام سفيد كاري با ماشين
135
بررسي رفتار گذاري منابع پراكنده در ريز شبكه هاي جزيره اي شامل منابع استاتيكي و ديزل ژنراتور
136
بررسي رفتار گذراي مرزكاواك
137
بررسي رفتار گذراي يك مبدل لوله - پوسته اي
138
بررسي رفتار گرم فولاد ٤130
139
بررسي رفتار گلبول هاي قرمز درون مسيرهاي مختلف
140
بررسي رفتار گلوله توپ از لحظه خروج از لوله تا قبل از برخورد
141
بررسي رفتار گونه‌هاي مختلف كاني‌شناسي كانه كم‌ عيار مس ميدوك در بيوليچينگ
142
بررسي رفتار گيرشي و مقاومت مكانيكي مخلوط سيمان هاي پرتلند و سرباره فسفر فعال شده با قليا
143
بررسي رفتار لانه سازي در عقرب هاي حفار استان خوزستان
144
بررسي رفتار لبه‌دار شدن اتساعي ورق‌هاي فولادي فريتي-بينيتي و مقايسه‌ي آن با رفتار ورق‌هاي فولادي دوفازي، پراستحكام كم‌آلياژ و ساده‌ي كربني
145
بررسي رفتار لرزه اي ﴿ خطي و غير خطي ﴾ سازه هاي CBF با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه و پديده بلند شدگيUPLIFT OFF
146
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات خمشي فولادي داراي ميراگرهاي جاري شونده
147
بررسي رفتار لرزه اي اسكله هاي كيسوني با مهاربند پشت با استفاده از روش عددي
148
بررسي رفتار لرزه اي اندركنش خاك و شالوده و سازه در ساختمان هاي بلند
149
بررسي رفتار لرزه اي بادبندهاي زانويي
150
بررسي رفتار لرزه اي برجهاي مخابراتي خود ايستاء به همراه مقايسه آن با بارگذاري باد
151
بررسي رفتار لرزه اي پايه پل بتن مسلح تقويت شده با الياف پليمري (FRP)
152
بررسي رفتار لرزه اي پل هاي دهانه ممتد بتن مسلح تحت زلزله با مدت دوام بالا
153
بررسي رفتار لرزه اي جداگرهاي اصطكاكي پاندولي با انحناي متغير
154
بررسي رفتار لرزه اي خرپاهاي سه بعدي ساخته شده از مقاطع فولادي سرد نورد شده
155
بررسي رفتار لرزه اي دودكش هاي صنعتي
156
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي نيمه مقيد تقويت شده با صفحات كامپوزيتي پليمري
157
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي مركب ساندويچي تحت بار گذاري ديناميكي
158
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي هم بسته
159
بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي فولادي دوگانه با ستون هاي كامپوزيت بتن پر (CFT)و ديوارهاي برشي فولادي
160
بررسي رفتار لرزه اي سازه ايستگاههاي مترو با توجه به پارامترهاي لرزه خيزي تهران
161
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي بادبندي 8و7 بوسيله تحليل ديناميكي افزايشي
162
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار تاشو و محاسبه ضريب رفتار آنها
163
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي فولادي و توسعه مدل هاي عددي جهت شبيه سازي رفتار اين اعضا
164
بررسي رفتار لرزه اي ستون هاي مركب فولاد-بتن CFT-SRC تقويت شده با دوبل IPE
165
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي جدا ساز لرزه اي داراي آلياژهاي حافظه دار شكلي (جداساز لرزه اي هوشمند)
166
بررسي رفتار لرزه اي سيستم هاي مهار بندي واگرا
167
بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتني با دال كوبياكس و يوبوت
168
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي پيش ساخته بتني همراه با ديوار برشي پيش ساخته
169
بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي سرد نورد شده با پوشش صفحه سيمان اليافي با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
170
بررسي رفتار لرزه اي قاب‌هاي سرد نورد شده فولادي با مهاربند تسمه قطري با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده
171
بررسي رفتار لرزه اي قابهاي بتن آرمه مهار بندي شده
172
بررسي رفتار لرزه اي مجموعه سازه و تجهيزات فرآيندي مجتمع پتروشيمي به منظور شناسايي ميزان آسيب پذيري آن
173
بررسي رفتار لرزه اي مخازن انعطاف پذير سيال با پلان مستطيلي و جداسازي شده از پايه تحت اثر حركت قوي زلزله
174
بررسي رفتار لرزه اي مهاربند كمانش ناپذير سبك وزن، و مقايسه ي عملكرد آن در چيدمان هاي مختلف
175
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
176
بررسي رفتار لرزه اي و پتانسيل تقويت تپه هاي دو بعدي نيم بيضوي در برابر امواج مهاجم قائم برشي
177
بررسي رفتار لرزه اي و شكل پذيري سيستم ديوار برشي فولادي بابازشو ،تقويت شده باورق هاي كامپوزيتيgfrp تحت بارگذاري چرخه اي
178
بررسي رفتار لرزه اي و مقاومت سازه بتن مسلح تحت اثر تغييرات در طراحي مقاطع اعضا
179
بررسي رفتار لرزه ايي اتصالات فولادي خودمركز پس كشيده به همراه صفحات استخواني شكل
180
بررسي رفتار لرزه‌اي برج‌هاي خنك‌كننده بتني
181
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد
182
بررسي رفتار لرزه‌اي ديوارهاي ميخكوبي شده ساخته‌شده از ميله‌هاي فلزي با استفاده از دستگاه ميزلرزه 1g
183
بررسي رفتار لرزه‌اي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با استفاده از مدل پلاستيك- خرابي و در نظرگرفتن اثرات تراكم پذيري آب
184
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي بتني و فولادي مقاوم سازي شده با ميراگرهاي ساخته شده از كامپوزيت‌هاي سيماني مهندسي شده
185
بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي مهاربندي شده‌ي زيپي با اتصالات نيمه‌صلب
186
بررسي رفتار لرزه‌اي مبتني بر كنترل آسيب قاب‌هاي خرپايي خمشي ويژه مجهز به مهاربندهاي كمانش‌ناپذير و ميراگرهاي ويسكوز و ميراگرهاي اصطكاكي
187
بررسي رفتار لرزه¬اي سازه مخازن ذخيره سيالات تحت سيستم جداسازي پايه
188
بررسي رفتار لرزهاي ديوارهاي پانلي پيش ساختهي سبك سه بعدي
189
بررسي رفتار لوله ها در برابر بار ضربه اي (ضربه گيرها)
190
بررسي رفتار لوله هاي پلي اتلين با دانسيته ي بالا تحت جابجايي گسل و انتشار امواج زلزله
191
بررسي رفتار لوله هاي مدفون فولادي تحت اثر روانگرايي با استفاده از روش اجزا محدود
192
بررسي رفتار ماسه كربناته قشم سيماني شده با گچ تحت شرايط سه محوري زهكشي نشده
193
بررسي رفتار ماسه ها تحت اثر برش
194
بررسي رفتار ماسه‌ي فيروزكوه تحت مسيرهاي تنش مختلف با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
195
بررسي رفتار ماشين سنكرون
196
بررسي رفتار متالورژيكي آلياژ Ti-6Al-4V در دما و تنش زياد تحت ارتعاشات اولتراسونيك
197
بررسي رفتار متقابل بين روش هاي زمان بندي و جريان هاي ترافيكي هجومي
198
بررسي رفتار متقابل خاك و سازه ، حل در حوزه زمان و در حوزه فركانس
199
بررسي رفتار متقابل صداي فن و جريان در فن لانه سنجابي
200
بررسي رفتار متقاضيان مسكن به منظور ارائه مسكن مناسب در شهر يزد
201
بررسي رفتار مجانبي آماره هاي ترتيبي و چندك هاي نمونه اي
202
بررسي رفتار مجانبي معادلات تفاضلي غير خطي
203
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت بتن اليافي با عملكرد فوق العاده بالا (UHPFRC)
204
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با ژاكت كامپوزيت سيماني مهندسي شده ECC
205
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتن آرمه ي مربعي گرد گوشه بااستفاده ازنوارهاي افقي و قائم CFRP در وجوه
206
بررسي رفتار محوري ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
207
بررسي رفتار محوري و خمشي ستون هاي بتني چهارگوش تقويت شده با نوارهاي قائم FRP در گوشه ها و بست هاي FRP در وجوه
208
بررسي رفتار مخازن گاز ميعاني شكافدار
209
بررسي رفتار مخلوطهاي آسفالتي اصلاح شده با پودر لاستيك
210
بررسي رفتار مدل ها بارديوني كلاسيك در دماي غير صفر به روش مونت كارلو
211
بررسي رفتار مدلسازي جداسازي گاز هاي تصفيه فاضلاب به وسيله غشاء الياف تو خالي
212
بررسي رفتار مديران آموزشي دبيرستانهاي شهرستان آمل بر اساس مفاهيم تئوري X,Y
213
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارآيي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نور
214
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارائي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
215
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
216
بررسي رفتار مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
217
بررسي رفتار مشخصه پلاريزاسيوني نور بازتابيده از نانو و ميكروساختار هاي سطح فلزي استيل 316L
218
بررسي رفتار مشخصه ي دي الكتريك بر روي خروجي ليزر TEA نيتروژن با پيش يونش دي الكتريك كرونا
219
بررسي رفتار مصرف كننده
220
بررسي رفتار مصرف كننده ايراني درانتخاب شكلاتهاي پذيرايي با نگاه ويژه بر تفاوت هاي كيفتي بسته بندي
221
بررسي رفتار مصرف كننده در بازاريابي
222
بررسي رفتار مصرف كننده نسبت به حصولات داخلي وخارجي
223
بررسي رفتار مطالعه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در محيط ديجيتال بر اساس ديدگاه ليودر سال 1388-1387
224
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني در حضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
225
بررسي رفتار مغناطيسي نانو حلقه سيليكوني درحضور ناخالصي مغناطيسي به كمك نظريه تابعي چگالي
226
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي آبكاري كامپوزيت نيكل با استفاده از نانوذرات اكسيد آلومينيوم
227
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم در حضور افزودني ها بر روي زمينه آلياژ AZ31 منيزيم
228
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه زيركونيوم در حضور يون سريم روي زمينه فولاد
229
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزافلوئوروزيركونيك اسيد در حضور بازدارنده 8- هيدروكسي كوئينولين سولفات بر روي گالوانيزه
230
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي تيتانيوم/زيركونيوم در حضور افزودني هاي آلي و معدني بر روي زمينه آلياژ آلومينيوم
231
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي سديم بر روي سطح فولاد گالوانيزه
232
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي واناديم بر روي آلياژ منيزيمAZ31
233
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي واناديوم در حضور افزودني‌هاي معدني بر روي زمينه‌ي گالوانيزه
234
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش فسفاته روي در حضور نمك نيكل كلرايد
235
بررسي رفتار مقاومت به خوردگي پوشش نانوكامپوزيت آلي بر روي آلياژ آلومينيوم 2024-T3 اصلاح شده به روش پوشش تبديلي زيست سازگار پايه سريم
236
بررسي رفتار مقاومت حرارتي پارچه هاي چند لايه محافظ در برابر تابش حرارتي پايين
237
بررسي رفتار مقاومت لغزندگي آسفالت گرم حاوي خرده شيشه
238
بررسي رفتار مكانيكي - حرارتي فولاد HSLA مجتمع فولاد مباركه
239
بررسي رفتار مكانيكي آلياژهاي آلومينيم- مس از طريق شبيه سازي مولك
240
بررسي رفتار مكانيكي اتصال چسبي تك لبه اي تقويت شده با سيم هاي آلياژ حافظه دار
241
بررسي رفتار مكانيكي اتصالات چسبي تقويت شده با نانو صفحات اكسيد گرافن به روش دندانه گذاري
242
بررسي رفتار مكانيكي الياف پلي استر در تماس با سطوح داغ
243
بررسي رفتار مكانيكي بافت لوله اي شكل بريدينگ و تاري-پودي با استفاده از مدل استوانه اي جدار نازك در كرنش هاي كوچك
244
بررسي رفتار مكانيكي پارچه هاي حلقوي تاري تحت بارگذاري كششي يك محوري
245
بررسي رفتار مكانيكي پانل هاي لايه كامپوزيت ماسه پليمري روي ورق آهن
246
بررسي رفتار مكانيكي توده سنگ درزه دار تقويت شده به وسيله تزريق تحت بارگذازي استاتيكي و ديناميكي
247
بررسي رفتار مكانيكي چند لايه هاي شبه همسانگرد كامپوزيتي تقويت شده با پارچه هاي مركب بازالت و نايلون تحت ضربه سرعت پايين
248
بررسي رفتار مكانيكي چندلايه هاي شيشه و فلز با زمينه ي ترموپلاستيك
249
بررسي رفتار مكانيكي درزه سنگهاي تزريق شده
250
بررسي رفتار مكانيكي دريچه مصنوعي قلب واستنت هاي رگ فمورال از جنس آلياژ حافظه دار بر اساس تئوري ميكرو صفحه
251
بررسي رفتار مكانيكي روسازي هاي بتن غلتكي مسلح شده با الياف فلزي و پلي پروپيلين
252
بررسي رفتار مكانيكي سنگها تحت فشار سه محوري و تعيين پارامترهاي رفتاري با تكيه بر مدلهاي مناسب
253
بررسي رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي پايه پليمري ذره اي ﴿سيليسي﴾ مرتبه اي
254
بررسي رفتار مكانيكي كامپوزيتهاي دنداني
255
بررسي رفتار مكانيكي مخلوط ماسه كربناته كيش و ژئوفوم (EPS) تحت بار گذاري استاتيكي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
256
بررسي رفتار مكانيكي مخلوط هاي آسفالتي با روش اجزاي محدود
257
بررسي رفتار مكانيكي مواد مركب زمينه فلزي تقويت شده با ذرات سخت
258
بررسي رفتار مكانيكي نانو تيرهاي تركدار اويلر - برنولي و تيموشنكو با در نظر گرفتن اثرات صطحي
259
بررسي رفتار مكانيكي و چسبندگي پوشش هاي ايجاد شده به روش چرخشي
260
بررسي رفتار مكانيكي و ريز ساختار آلياژ Ti-6Al- 4V آهنگري شده
261
بررسي رفتار مكانيكي و ريزساختار ورق هاي كامپوزيتي چند لايه آلومينيم (2024 AA ، 7075AA) توليد شده با استفاده از روش اتصال نورد تجمعي
262
بررسي رفتار مكانيكي و ساختاري قطعات تف جوشي آهنگري فولادي
263
بررسي رفتار مكانيكي و شكل پذيري ورق هاي نازك تركيبي جوشكاري شده به روش اغتشاشي
264
بررسي رفتار مكانيكي و مقاومت در برابر تشعشع غلاف ميله هاي سوخت در راكتورهاي هسته اي قدرت
265
بررسي رفتار مكانيكي و هيدروليكي سدهاي سنگريزه اي با هسته رسي نرم ﴿مطالعه موردي سد مسجدسليمان﴾
266
بررسي رفتار مكانيكي وابسته به نرخ كرنش اتصالات مكانيكي كامپوزيتي تقويت شده با نانوذرات
267
بررسي رفتار مكانيكي ياتاقان هاي لاستيكي براي زلزله و ارتعاشات
268
بررسي رفتار مكانيكي، شكست و رشد ترك صفحات نانو گرافن با استفاده از المان محدود مرزي مقياس شده
269
بررسي رفتار مكانيكي، ميكروساختاري و ارتعاشاتي يك نمونه فوم تركيبي ساخته شده
270
بررسي رفتار مگنتو هيدروديناميك پلاسما در همجوشي هسته اي به روش اشتعال سريع
271
بررسي رفتار مگنتو هيدروديناميكي پلاسما در ساچمه هاي ICF به روش اشتعال سريع در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
272
بررسي رفتار ممانعت از خوردگي مس توسط 2- مركاپتوبنزوتيازول در محلول نزديك به خنثي
273
بررسي رفتار منابع توليد پراكنده در هنگام وقوع اتصال كوتاه و شبيه سازي با استفاده از نرم افزار Dig SILENT Power Factory
274
بررسي رفتار مهار مكانيكي مكانيزمي
275
بررسي رفتار مهندسي و ژئو تكنيكي خاكهاي رسي مسئله دار در پروژه چند منظوره صوفي چاي
276
بررسي رفتار موج¬شكن¬هاي مستغرق در كاهش بالاروي موج سونامي
277
بررسي رفتار مويينگي نخ مغزي - غلاف پلي استر - نانوالياف پلي اكريلونيتريل حاوي دي متيل سديم سولفوايزوفتالات
278
بررسي رفتار ميراگر پيشنهادي جاري شونده با مكانيزم ايجاد پيچش خالص
279
بررسي رفتار ميزالوژيكي ء شيميايي و فيزيكي كائون زنوز فرآوري شده
280
بررسي رفتار ميله سوخت راكتورهاي آب سبك در شرايط حوادث سنگين
281
بررسي رفتار نامتقارن هزينه در شركت‌ هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
282
بررسي رفتار نانو حامل هار دارويي با استفاده از روش شبيه سازي مولكولي
283
بررسي رفتار نانوكامپوزيت كربن/ اپوكسي تحت شرايط خوردگي تنشي
284
بررسي رفتار نانولوله هاي كربني در حضور ميدان الكتريكي خارجي
285
بررسي رفتار نخ پلي آميد 6 نوريس اصلاح شده توسط يك افزودني چند منظوره در فرايند تكسچرايزينگ
286
بررسي رفتار نخهاي چرخانه تهيه شده از الياف كوتاه در بافندگي حلقوي تاري
287
بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي دلار/ريال طي دوره 92-1360 تحليل غيرخطي و حافظه بلندمدت
288
بررسي رفتار نرخ ارزحقيقي دلار/ريال طي دوره 92-1360 تحليل غيرخطي و حافظه بلندمدت
289
بررسي رفتار نفوذ هيدروژن در پوشش پاشش حرارتي HVOF فولاد زنگ‌نزن316L
290
بررسي رفتار نورون‌ها به صورت انفرادي و دسته‌جمعي بر اساس مدل دوبعدي هيندمارش- رز
291
بررسي رفتار نوري TiO2 در حضور پركننده CaCO3 با اندازه هاي نانو و ميكرو
292
بررسي رفتار نوري تركيبات آلي مزدوج فلورسانس بر پايه¬ي استيلبن
293
بررسي رفتار نوري نانوالياف بر پايه پلي متيل متاكريلات پرشده با كوانتوم دات كادميم سلنايد بر اثر تغيير قطر ليف
294
بررسي رفتار نيروگاه تركيبي بادي- ديزلي
295
بررسي رفتار نيمه‌هادي و مقاومت به خوردگي فيلم پسيو فولاد زنگ‌نزن L316 در محلول سديم كلريد در pH و دماهاي مختلف
296
بررسي رفتار هاي خودكشي درشهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد (استان خراسان رضوي به جز گناباد و سبزوار)در سال هاي 1389 و 1390
297
بررسي رفتار هاي غيرخطي بر روي اثرات توپوگرافي تپه و دره
298
بررسي رفتار هايپرالاستيك بافت سينه از طريق مدلسازي دو بعدي اجزا محدود و مقايسه نتايج با مدل الاستيك
299
بررسي رفتار هيدرودينامكي گازها تحت جريان بالاي پروتون ها و طراحي هدف گازي توليد راديو ايزوتوپ يد - 123
300
بررسي رفتار هيسترتيك انواع اعضاي مهاري و اتصالات مربوطه جهت كاربرد در سيستم هاي مهاربندي واگرا
301
بررسي رفتار و انتقال آلاينده ها در رودخانه ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود﴾
302
بررسي رفتار و بهسازي لرزي اي سيستم هاي لوله كشي صنعتي
303
بررسي رفتار و پارامترهاي توليدمثلي سن سبز يكدست پسته Acrosternum arabicum روي رژيم غذايي طبيعي
304
بررسي رفتار و تعيين تراز بهينه قطع ديوار برشي در ساختمانهاي بلند تحت اثر نيروي زلزله
305
بررسي رفتار و خواص رئولوژيك خاك در كاربري هاي اراضي گوناگون با احتمال وقوع فرسايش خميري شكل
306
بررسي رفتار و ظرفيت تير بتني مقاوم سازي شده با ميلگرد (NSM) FRP
307
بررسي رفتار و عملكرد غشاي 6FDA جهت جداسازي
308
بررسي رفتار و مدل سيستم غشايي (UF-CSTR)
309
بررسي رفتار و مدلسازي رياضي سنتز فيشر تروپش در راكتور حبابي دوغابي با كاتاليست آهن
310
بررسي رفتار و مدلسازي سيستم هاي با جريان برخوردكننده
311
بررسي رفتار و مكانيزم تربيوخوردگي پوشش هاي الكترولس نانو ساختار نيكل - فسفر
312
بررسي رفتار و نحوه انتشار سيانور و فلزات سنگين در آب هاي زيرزميني
313
بررسي رفتار و نوع غلظت دهنده و متورم كننده در عمق رنگي در پارچه اكريليك پرزدار
314
بررسي رفتار وابسته به زمان خاك ماسه اس آلوده به نفت
315
بررسي رفتار وابسته به زمان خاك ماسه اي آلوده به نفت
316
بررسي رفتار وابسته به زمان سنگ شيلي تونل امامزاده هاشم
317
بررسي رفتار واناديم در خاكستر سوخت و امكان بازيابي اكسيد واناديوم از خاكستر
318
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده آلومينيومي تحت تركيب تنش هاي درون صفحه اي دومحوري و فشار جانبي
319
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده تحت اثر بار گذاري ضربه اي ناشي از پديده كوبش كف
320
بررسي رفتار ورق هاي تقويت شده در معرض تركيب نيروهاي برشي و تك محوري درون صفحه اي طولي
321
بررسي رفتار ورق هاي ساندويچي با لايه واسط تحت بار ضربه سرعت پايين
322
بررسي رفتار ورقه اي شدن تالك هاي مسعود آباد ، تفتان و فريمان
323
بررسي رفتار ورقه هاي اتصال فلزي در خرپاهاي سنگين مورد استفاده در پلهاي فلزي تحت بار نوساني
324
بررسي رفتار ورقهاي ساندويچي با پوسته هاي كامپوزيتي تحت تاثير بارهاي استاتيكي
325
بررسي رفتار ورقهاي ممتد با احتساب تغيير شكلهاي اوليه واقع در معرض تركيب فشار هاي درون صفحه اي دو محوري و فشار جانبي
326
بررسي رفتار ولگشت بر روي شبكه هاي پيچيده
327
بررسي رفتار ويسكوالاستيك- پلاستيك مواد پليمري والاستومري در تغيير شكل هاي بزرگ به روش اجزاء محدود
328
بررسي رفتار ويسكوالاستيك پي ام ام اي با كمك مدل شپري و صحت سنجي آن براي يك صفحه سوراخ دار مركزي
329
بررسي رفتار ويسكوالاستيك شريان سينه‌ايي و راديال و وريد صافن
330
بررسي رفتار ويسكوالاستيك مينيسك زانو
331
بررسي رفتار يك استخر خورشيدي كوچك با گراديان شوري به همراه مواد تغيير فاز دهنده
332
بررسي رفتار يك سيكل تركيبي با مشعل كمكي
333
بررسي رفتار يك قطره¬ي مايع تحت اثر ميدان الكتريكي و استخراج روابط حاكم براين پديده
334
بررسي رفتار يك قطعه ي تداخل كوانتومي داراي دو نانوسيم و دو پايه ي مزوسكوپيك ابررسانا
335
بررسي رفتار يك ماسه كربناته سيماني شده با گچ در مقايسه با ماسه ي غير سيماني در شرايط آزمايش برش سه محوري
336
بررسي رفتارstatcom چند سطحيدر هنگام برئز خطا در يكي از طبقات اينورتر
337
بررسي رفتارارتعاشي سيستم روتور و پره بال گردان
338
بررسي رفتارالاستيك پلاستيك صفحه سوراخدار تحت كشش به روش اجزاء محدود
339
بررسي رفتاربلورينگي آلياژهايPLLA/PDLA
340
بررسي رفتارپخت وخواص حرارتي ومكانيكي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي /آلوموكسان هاي نوين (Sal-A and PHB-A)باتوجه به اثرات حلال وسورفكتانت
341
بررسي رفتارپرخاشگرانه دختران كه والدين آنهامتاركه كرده اندمقطع راهنمايي منطقه 5 تهران درسال تحصيلي 84-1383
342
بررسي رفتارپلهاي مقاوم دربرابر زلزله تحت تاثير بارگذاري انفجاري
343
بررسي رفتارترموديناميكي مكانيكي نانوكامپوزيتهاي هيبريدي اپوكسي /نانولوله كربني /بوهميت واپوكسي /نانولوله كربني آلوموكسان هاي P AB
344
ﺑﺮرﺳﻰ رفتارﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎميكي و اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ نيتراميد تيازولي ﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻰ فولاد 70X خطوط ﻟﻮﻟﻪ گاز در محيط اسيدي
345
بررسي رفتارترموديناميكي وتحولات ريزساختاري فولادعاري ازعناصربين نشين تيتانيم دار
346
بررسي رفتارخوردگي كامپوزيت سطحي Ti/SiC توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي بر روي سطح تيتانيوم خالص تجاري
347
بررسي رفتاردماوبارش حوضه آبريز درياچه اروميه در ارتباط با شاخص هاي انسو
348
بررسي رفتارديناميكي پنل ، تحت جريان مافوق صوت و با در نظر گيري اثرات حرارتي
349
بررسي رفتارديناميكي غيرخطي سيستم تركيبي قاب خمشي فولادي وديوار برشي بتني تحت زلزله هاي گسل نزديك
350
بررسي رفتارسيلاني ومشخصات رئولو‍‍ژيكي فولاد ابزاردر حالت نيمه جامد
351
بررسي رفتارشناسي فضا در اجراي نمايش هاي محيطي با تاكيد بر ميدان نقش جهان اصفهان
352
بررسي رفتاركارسختي فولاد كم آلياژ AISI 5120 در حالت دوفازي فريتي - مارتنزيتي
353
بررسي رفتاركمانش و پس از كمانش صفحات چند لايه كامپوزيتي تحت بارهاي مكانيكي-حرارتي با استفاده از روش نوار محدود نيمه تحليلي مرتبه بالا
354
بررسي رفتارلرزه اي سازه هاي جداسازي شده نامتقارن باتوزيع مختلف جداكننده ها تحت زلزله هاي حوزه نزديك
355
بررسي رفتارمكانيكي خاك هاي دانه اي مسلح شده با ژئوگريده هاي پليمري گسسته
356
بررسي رفتارهاي اجتماعي افراد در محيط شهري مدرن (مطالعه موردي بلوار گلسار رشت )
357
بررسي رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي تاكسيراني شهرستان شيروان
358
بررسي رفتارهاي احساسي ، اجتماعي كودك ونوجوان دردومقطع دبستان وراهنمايي
359
بررسي رفتارهاي امام علي ﴿ع﴾ با كارگزاران حكومتي و تاثير آن بر امام خميني ﴿ره﴾
360
بررسي رفتارهاي بهداشتي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر لاهيجان
361
بررسي رفتارهاي پر خطر دختران در زمان غيبت از مدرسه در مقطع ابتدايي
362
بررسي رفتارهاي پر خطر دختران در زمان غيبت از مدرسه در مقطع متوسطه در شهرستان فارسان
363
بررسي رفتارهاي تغذيه اي دانـش آمـوزان پايه پنجم دبستان هاي دولتي مراكز شهرستان هاي استان گيلان بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در سال تحصيلي 96- 1395
364
بررسي رفتارهاي جستجوي مراقبت بهداشتي و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتلا پرفشاري خون در شهر تفت
365
بررسي رفتارهاي جوانه زني و استقرار گونه Artemisia sieberi در درمنه زارهاي كلاه قاضي اصفهان
366
بررسي رفتارهاي درمان طلبي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1392
367
بررسي رفتارهاي ديوار كوپله به روش اجزاء محدود غير خطي
368
بررسي رفتارهاي غيرخطي شيرهاي تناسبي هيدروليكي
369
بررسي رفتارهاي غيركلامي ايرانيان در ارتباط رو در رو
370
بررسي رفتارهاي فراكتالي در برخوردهاي موج هاي سوليتوني
371
بررسي رفتارهاي لرزه اي مهاربندهاي BDSP Braced ductile shear panel
372
بررسي رفتارهاي مجانبي جواب هاي معادلات ديفرانسيل غيرخطي مرتبه دوم
373
بررسي رفتارهاي مكانيكي و شكست قطعات فولادي متالورژي پودر پس از آهنگري
374
بررسي رفتارهاي ناهنجار نوجوانان
375
بررسي رفتاري توده هاي سنگي عارضه دار با مجموعه درزموازي
376
بررسي رفتاري دانشجويان فرش و ارائه راهكارههاي انگيزشي
377
بررسي رفتاري و رفتارهاي سازماني مديران و تاثير آن بر عملكرد و كارايي معلمان دوره دبيرستان منطقه آق قلا
378
بررسي رفع آلودگي هوا به روش هاي كلاسيك و طراحي سيستم هاي موجود آن
379
بررسي رفع آلودگي هوا به روش هاي نوين( با كاربرد در بيوتكنولوژي) و بررسي روش هاي طراحي سيستم هاي موجود
380
بررسي رقابت بين توليدكنندگان و مراكز توزيع در مديريت خود گردان سمت تقاضا با استفاده از نظريه بازي
381
بررسي رقابت بين سامانه حمل و نقل همگاني و خودروي شخصي براي سفر به مركز شهر با استفاده از رويكرد نظريه بازي
382
بررسي رقابت سالم بين آموزشگاههاي ابتدايي شهرستان آزادشهر از ديدگاه معلمان و دانش آموزان
383
بررسي رقابت‌پذيري صنعتي ايران و روند تغييرات آن در دوره 1394 - 1384
384
بررسي ركن معنوي جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي
385
بررسي رگ مصنوعي ساخته شده از مواد هدفمند (FGBM)
386
بررسي رگرسوني گياه توتون
387
بررسي رگرسيون چندگانه
388
بررسي رگرسيون درخت
389
بررسي رگرسيون رابطه بين مصرف مواد مخدر و وجود بيماري خوني خاص در افراد
390
بررسي رگرسيون عوامل موثر بر ميزان پرداخت قبوض گاز در شهرستان بندرگز با استفاده از نرم افزارSAS
391
بررسي رگرسيون عوامل موثر در توليد روغن كلزا
392
بررسي رگرسيون مخاطره متناسب كاكس براي بيماران مبتلا به بيماري سرطان مري
393
بررسي رگرسيوني عملكرد دانه گندم
394
بررسي رگرسيوني ميزان مصرف برق خانوار در كنتورهاي سه زمانه
395
بررسي رگوسيون (چند متغييره ) ارتباط بين ميزان پايداري پلاسماي گلوكزوگلوكزخون در نرم افزار SAS
396
بررسي رلبطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش مديران دبيران در دبيرستان هاي شهرستان اهر
397
بررسي رمان مرد تاريخ اثر مالكاوم بردبري براساس نظريات فرويد
398
بررسي رمان هاي برگزيده ي جايزه ادبي واو در دهه ي 90
399
بررسي رمان وقتي كه همه چيز فرو مي پاشداز ديدگاه يونگ:اكنكو،شكست در فرايند فرديت
400
بررسي رمانتيسم در اشعار حسين منزوي
401
بررسي رمز و نماد در جلد اول از مجموعه ي اشعار صلاح عبدالصبور
402
بررسي رمزگان هاي روايي در تذكره الاوليا عطار
403
بررسي رنال اوستئوديستروفي در بيماران دياليزي مركز آموزشي - درماني شهيد دكتر رهنمون يزد
404
بررسي رنگ پذيري و خواص فيزيكي ضايعات ابريشم طبيعي صمغگيريشده و مقايسه آن با ابريشم طبيعي آماده سازي شده
405
بررسي رنگ پذيري و شعله پذيري منسوجات تكميل شده با مخلوط نانوذرات و نانولايه ها
406
بررسي رنگ در بسته بندي لوازم نوزاد
407
بررسي رنگ در دستبافته هاي قشقايي
408
بررسي رنگ در طبيعت از اكسپرسيونيسم تا آبستراكسيون
409
بررسي رنگ در نگارگري دوره ي تيموري ( 911 - 771 )
410
بررسي رنگ در نگاره هاي معراج نامه مير حيدر بر اساس جايگاه رنگ در قرآن
411
بررسي رنگ همانندي پلي الفين ها توده رنگ شده
412
بررسي رنگ همانندي كالاي زيپ چسبان متشكل از پلي آميد 6 و پلي آميد 66
413
بررسي رنگ همانندي نخ اكريليك با مواد رنگزاي بازيك توسط نرم افزار OSRIS
414
بررسي رنگ و فرم در طبيعت
415
بررسي رنگ و فرم در فضاي سالخورده
416
بررسي رنگ وا‍ژه ها و اصطلاحات رنگي در ديوان منوچهري دامغاني
417
بررسي رنگ‌زدائي فوتوكاتاليستي رنگ‌هاي آلي توسط نانو كامپوزيت مس فتالوسيانين قرار گرفته بر روي ZnO/ZnAl2O4
418
بررسي رنگپذيري ليف تهيه شده از بازيافت بطري PET
419
بررسي رنگدانه ها و فنون ديوارنگاره هاي تيموري : مسجد شاهو مدرسه دودر مشهد و مدرسه غياثيه خر كرد ﴿ با تاكيد بر منابع مكتوب كهن و يافته هاي آزمايشگاهي 9
420
بررسي رنگرزي آلومينيم
421
بررسي رنگرزي آلومينيم با مواد رنگزاي آلي
422
بررسي رنگرزي آلومينيم با مواد رنگزاي عالي
423
بررسي رنگرزي الياف پلي پروپيلن پيوند داده شده با مونومرهاي آبدوست از طريق پرتوهاي الكتروني
424
بررسي رنگرزي انتگرالي با استفاده از داده هاي طيفي
425
بررسي رنگرزي خامه پشمي با مواد رنگرزي طبيعي از نظر فني ، هنري، و اقتصادي و مقايسه با رنگ هاي شيميايي
426
بررسي رنگرزي سنتي در يزد و آناليز فرش احمد محمد آبادي
427
بررسي رنگرزي كالاي ‎#لي استر آماده سازي شده با نانو اكسيد روي
428
بررسي رنگرزي گره در پارچه هاي پنبه اي با رنگهاي راكتيو ( نوع سرد )
429
بررسي رنگرزي گره در پارچه هاي پنبه اي با رنگهاي راكتيو (نوع سرد)
430
بررسي رنگرزي مخلوط پنبه ، اكريليك
431
بررسي رنگزاهاي ديسپرس در محيطهاي قليايي ، احيايي ، قليايي - احيايي و اسسيدي در رنگرزي و چاپ كالاهاي پلي استر
432
بررسي رنگزاهاي گياهي و به كارگيري گياه پلم جهت رنگرزي الياف پشم
433
بررسي رنگزايي در نانو ساختارهاي بر پايه WO3-Pd و مايع يوني
434
بررسي رنگزايي گياه ريوند چيني و ثبات شستشويي آن
435
بررسي رنگهاي هلن دون
436
بررسي رنگينه هاي معدني و بدست آوردن فامهاي رنگي با استفاده از انواع دندانه و جايگزين كردن آن به عنوان يك ماده رنگزا ﴿ يا دندانه ﴾ براي خامه فرش
437
بررسي رهايش پيوسته داروي سلكوكسيب از نانو الياف الكتروريسي شده پلي وينيل الكل و پلي لاكتيك اسيد
438
بررسي رهايش دارو به روش مخاط‌چسبي و ارزيابي پليمرهاي بهينه
439
بررسي رهايش دارو و خصوصيات نانو الياف پوسته-مغزي حاصل از الكتروريسي پليكاپرولاكتان – ژلاتين
440
بررســي رهايش دارو¬هاي هيدروكورتيزون و سولفـاسالازين از هيدروژل¬هاي تركيبي آلژينات و كيتوسان با رابط¬هاي عرضي پپتيدي
441
بررسي رهايش داروي DPH از بسترهاي فوق آب‌دوست پايه پلي كاپرولاكتون
442
بررسي رهايش داروي آتنولول با استفاده از نانو كامپوزيت /كيتوسان/سلولز(ZrO-2TiO2)ميكس اكسايد
443
بررسي رهايش داروي جنتامايسين سولفات از پوشش پليمري پلي اتيلن گلايكول (PEG) و اتيلن وينيل استات (EVA ) ايجاد شده بر روي سوند هاي مجاري ادراري
444
بررسي رهايش داروي درمان كننده گلوكوم از ميكرو/نانو ذرات آلجينات
445
بررسي رهايش داروي دونپزيل با استفاده از نانوكامپوزيت كيتوسان/ هيدروكسي آپاتيت/تيتانيم دي اكسيد
446
بررسي رهايش داروي كوركومين از داربست نانو الياف كيتوسان - ژلاتين براي مهندسي بافت عصب
447
بررسي رهايش دوپامين در نانوساختارهاي پليمري PLGA جهت درمان بيماري پاركينسون
448
بررسي رهايش دي ان اي از نانوذرات كيتوسان با الكتروفورز
449
بررسي رهايش ژن با استفاده از حامل كربن نانوتيوب به منظور كاربرد در مهندسي بافت
450
بررسي رهايش كپسول‌هاي هوشمند حاوي بازدارنده‌هاي ضد خوردگي و مطالعه رفتار مقاومت به خوردگي پوشش اپوكسي در حضور كپسول‌ها
451
بررسي رهايش كوركومين از ذرات پلي لاكتيك اسيد موجود در فيبرهاي پلي كاپرولاكتون-ژلاتين به منظور كاربرد هاي پوستي
452
بررسي رهبري معنوي و تأثير آن بر ظرفيت نوآوري كاركنان با نقش ميانجيگري توانمندسازي كاركنان (مورد مطالعه : دانشگاه شهيد بهشتي)
453
بررسي رهگيري واگن هاي باري در راه آهن ايران
454
بررسي روابط آبي گونه Fortuynia bungei در شرايط اقليمي خشك
455
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي دو گونه آويشن قره باغي Thymus) fedtschenkoi ) و مرزه (Satureja hortensis) تحت تيمارهاي مختلف رطوبتي
456
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي گونه كاسني (Cichorium intybus) تحت رژيم هاي مختلف رطوبتي
457
بررسي روابط آبي و مقاومت به خشكي گياه گوار (Cyamopsis tetrogonoloba) تحت تيمارهاي مختلف رطوبتي
458
بررسي روابط آلومتريك براي تعيين حجم و زي ‌توده درختان شاخه زاد كيكم (مطالعه موردي : جنگل باغ شادي، هرات)
459
بررسي روابط ابعاد ارزش ويژه برند مقصد مبتني بر مشتري وتاثير آن بر وفاداري گردشگران به منطقه گردشگري موردمطالعه:كلانشهر شيراز
460
بررسي روابط استرس و جامعه پذيري در بين كاركنان آموزش و پرورش شهركرد
461
بررسي روابط انساني در مديريت آموزشي
462
بررسي روابط انسجامي در دو سوره مباركه مريم و لقمان از قرآن كريم
463
بررسي روابط انگلستان با وهابيت در منطقه خليج فارس﴿1850-1750 م﴾
464
بررسي روابط ايران و مصر در دوره شاهنشاهي هخامنشي
465
بررسي روابط ايران وتركيه اززمان پيروزي انقلاب اسلامي تاحاكميت اسلام گرايان وحزب عدالت وتوسعه
466
بررسي روابط با كفار از نظر فقه و حقوق
467
بررسي روابط برخي شاخص هاي رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي مختلف ذرت در دو رژيم آبياري در منطقه اصفهان
468
بررسي روابط بين ابعاد عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني در بانك ملت
469
بررسي روابط بين بازارهاي مالي با استفاده از رويكرد توابع مفصل
470
بررسي روابط بين پارامترهاي ژئوتكنيكي جهت تعيين نوع زمين منطقه جنوب غرب يزد
471
بررسي روابط بين پارامترهاي عمل آوري خاك و پارامترهاي عملكرد TBM - مطالعهي موردي پروژه توسعهي جنوبي خط 6 مترو تهران
472
بررسي روابط بين حلقه هاي شبه جابجايي و خواص آنها
473
بررسي روابط بين خشكسالي اقليمي و متغيرهاي خورشيدي ﴿تابش و ساعات آفتابي) در اقاليم مختلف ايران
474
بررسي روابط بين دانش آموزان دوره متوسطه با والدين از ديدگاه دانش اموزان
475
بررسي روابط بين رابطه رهبر - عضو ، عدالت سازماني و قصد ترك خدمت كاركنان (مطالعه موردي : كاركنان كميته امداد استان تهران
476
بررسي روابط بين رفتارهاي كنترل گرايانه وسبكهاي دلبستگي به همسران
477
بررسي روابط بين ساختار پوشش گياهي با حضور خرس سياه آسيايي ( Ursus thibetanus gedrosianus) (مطالعه موردي، زيستگاه هاي استان كرمان)
478
بررسي روابط بين سرمايه فكري و گرايش به نوآوري در بندر امير آباد
479
بررسي روابط بين صفات زراعي و شاخص هاي انتخاب براي عملكرد دانه در گلرنگ
480
بررسي روابط بين صفات و شاخص هاي تحمل به تنش نيتروژن در جو
481
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين با استفاده از معادلات رگرسيوني در نرم افزار SAS
482
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين با استفاده از معادلات رگرسيوني در نرم افزارSPSS
483
بررسي روابط بين عوامل مستقل موثر بر عملكرد محصول توتون
484
بررسي روابط بين عوامل موثر بر چربي خون و چربي دور قلب با استفاده از نرم افزار SAS
485
بررسي روابط بين عوامل مورفومتري حوضه و دبي هاي سيلابي در حوزه آبخيز مركزي ايران
486
بررسي روابط بين فرهنگ سازماني بركارآيي كاركنان مديريت جهاد كشاورزي گنبد كاووس
487
بررسي روابط بين گونه اي در جنس بروموس با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي، سيتوژنتيكي و مولكولي
488
بررسي روابط بين گونه اي گروه Allium akaka و برخي گونه هاي مرتبط درجنس پياز براساس شواهد مولكولي
489
بررسي روابط بين گونه اي گروه Allium derderianum و گونه هاي مرتبط با اين گروه در جنسAllium بر اساس شواهد مولكولي
490
بررسي روابط بين مولفه هاي مديريت دانش،نوآوري ،يادگيري وعملكردسازماني بااستفاده از SEM
491
بررسي روابط بين نانو ساختارهاي سطحي بذر چغندر قند و مقاومت به بيماري رايزومانيا
492
بررسي روابط بينامتني دوران گشتاسپ به روايت شاهنامه فردوسي
493
بررسي روابط بينامتني دوران گشتاسپ به روايت شاهنامه فردوسي
494
بررسي روابط بينامتني نقوش فرش كرمان و ادبيات روايي ﴿با تاكيد بر نقوش دست بافته هاي دوره قاجار﴾
495
بررسي روابط پويا بين استراتژي تنوع، ساختار سرمايه و سوددهي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با رويكرد پنل‌ور)
496
بررسي روابط پيش بيني بالا آمدگي سطح آب رودخانه ها تحت تاثير پايه هاي پل
497
بررسي روابط تاكسونوميك تيره‌هاي كَوَر (Capparaceae)و شب‌بو (Brassicaceae) با استفاده از صفات ريخت‌شناختي و تشريحي
498
بررسي روابط تجاري ايران و گرجستان
499
بررسي روابط تجربي شار حرارتي بحراني (CHF)
500
بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند ‍ كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملت شهر كرمان ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند ، كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملت شهر كرمان
501
بررسي روابط تعاملات مدير-كارمند,كارمند-كارمند و كارمند-مشتري با رفتار شهروندي سازماني در شغب بانك ملت شهر كرمان
502
بررسي روابط جمعيت هاي .... ايران با استفاده از خصوصيات سيتوژنتيكي
503
بررسي روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در دوران محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد
504
بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين كاركنان ذوب آهن اصفهان
505
بررسي روابط جوانان و نوجوانان با والدين و ميزان رضايت جوانان از شيوه هاي برخورد والدين با آنها
506
بررسي روابط چندگانه بين سبك هاي عشق ورزي و سبك هاي دلبستگي با گرايش افراد متاهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر ساري به روابط زناشويي
507
بررسي روابط چندگانه راهبردهاي رهبري مثبت‌گرا و راهبردهاي خودرهبري با ميزان كاربست مؤلفه‌هاي سازمان كوانتومي در دانشگاه اصفهان
508
بررسي روابط چندگانه ميان يادگيري سازماني، توانمندسازهاي تعالي سازماني و قابليتهاي چابكي سازماني از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
509
بررسي روابط خويشاوندي بين جنس هاي Festuca L. و Lolium L. (Poaceae) در ايران با استفاده از برخي داده هاي ريخت شناسي، فلاونوئيد و ترادف هاي بين ژني كلروپلاست
510
بررسي روابط دختر و پسر و عوامل موثر بر آن در شهرستان فارسان
511
بررسي روابط دختروپسر در قرآن
512
بررسي روابط دوستي درامرازدواج جوانان شهرستان گرگان
513
بررسي روابط رضايت زناشويي و سلامت روان زوجين
514
بررسي روابط رگرسيوني و همبستگي بين برخي صفات زراعي مرتبط با عملكرد دانه در هيبريدهاي سينگل كراس ذرت با استفاده از تجزيه هاي آماري چند متغيره
515
بررسي روابط روسيه و اتحاديه اروپا بر اساس نظريه بازي‌ها در سال‌هاي (2016 - 2000)
516
بررسي روابط رياضي ميدان الكتريكي دستگاه¬هاي ميكروفلويديك
517
بررسي روابط ريسندگي (هندسه نخ تابدار)
518
بررسي روابط ژنتيكي ژن ACC در گياهان با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
519
بررسي روابط ساختاري بين رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني و تعيين ميزان آنها در كادر پرستاري بيمارستانهاي بوعلي سينا، شهيد رجايي و قدس قزوين
520
بررسي روابط ساختاري حاكم برمواد FGM به همراه تحليل يك مسئله ترموالاستيك FGM و تحليل آن با نرم افزار ANSYS
521
بررسي روابط ساده و چندگانه استعدادهاي صنعتي فلانگان با كارآفريني در كارآموزان صنعت نفت ايران
522
بررسي روابط ساده و چندگانه بين الگوي پنج عاملي شخصيت، دلبستگي شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شركت هاي صنعتي مستقر در مركز رشد پارك علم و فناوري خراسان
523
بررسي روابط ساده و چندگانه متغيرهاي مهم سازماني مرتبط با انگيزش شغلي به منظور طراحي و ارائه مدل كاربردي در جهت بهبود عملكرد كاركنان شركت گاز اصفهان
524
بررسي روابط شاخص خشكي دمارتن ﴿I﴾ و تبخير و تعرق گياه مرجع ﴿ETo﴾ در مناطق خشك و بياباني ايران
525
بررسي روابط شاعران فارسي زبان با يكديگر تا پايان قرن هشتم هجري
526
بررسي روابط شدت - مدت - فراواني بارندگي در استان گيلان
527
بررسي روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش روستاييان شاغل در شهر در توسعه روستايي (مورد مطالعه بخش مركزي گنبد كاووس
528
بررسي روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش روستاييان شاغل در شهر در توسعه روستايي (مورد مطالعه: بخش مركزي گنبدكاووس)
529
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستان هاي كوچك شهرستان خليل اباد
530
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستانهاي كوچك (شهرستان خليل اباد)
531
بررسي روابط شهر وروستا در شهرستانهاي كوچك (شهرستان خليل اباد)
532
بررسي روابط عرفي زن و شوهر با سنجش اخلاقي در شهر كرمان
533
بررسي روابط عوامل فردي و موقعيتي با خودكارآمدي و انطباق پذيري مسير شغلي در بين دانشجويان سراسري شهر اصفهان
534
بررسي روابط غيررسمي در سازمانها و تبيين چگونگي بوجود آمدن گروههاي غيررسمي در سازمانهاي رسمي
535
بررسي روابط فرهنگي و آداب ديپلماسي در شاهنامه فردوسي
536
بررسي روابط فضايي شهر و روستا با تاكيد بر توسعه ناحيه اي (نمونه موردي دهستان سودلانه شهرستان قوچان ) , the survey of rural and urban spatial relatioms with emphasis on areal development )case study village sodlaneh of quchan city(
537
بررسي روابط فضايي شهر وروستا با تاكيد بر توسعه ناحيه اي دهستان سودلانه قوچان
538
بررسي روابط فيلو ژنتيكي و وضعيت آرايه شناختي جمعيت هاي لوس مار ( Pseudopus apodus, Anguidae ) در ايران
539
بررسي روابط فيلوژنتيكي ژن ACC درگياهان با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
540
بررسي روابط قدرت در آثار اجرايي هاينر مولر با اتكا به آراء ميشل فوكو
541
بررسي روابط ما در شهر مشهد با پيرامون
542
بررسي روابط متقابل بين آزوپسيزيلوم برازيلس و سلولهاي ريشه گندم در مراحل اوليه آلوده سازي ريشه
543
بررسي روابط متقابل بين شكوفايي كسب و كار و كارايي بازار كالا در فضاي رقابت پذيري جهاني
544
بررسي روابط متقابل سينما و ادبيات معاصر ايران
545
بررسي روابط متقابل سينما و ادبيات معاصر ايران
546
بررسي روابط متقابل ميان اجراي سرمايه هاي فكري (سرمايه انساني ، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري) و روابط آنها با عملكرد سازماني بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران
547
بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه فكري و اثرات آن بر كسب مزيت رقابتي در بانكهاي دولتي و خصوصي استان سيستان و بلوچستان ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي روابط متقابل ميان اجزائ سرمايه فكري و اثرات آن بر كسب مزيت رقابتي در بانكهاي دولتي و خصوصي استان سيستان و بلوچستان
548
بررسي روابط متن و تصوير: مطالعة موردي تصاوير كتاب‌هايدرسي علوم تجربي مقطع تحصيلي ابتدايي
549
بررسي روابط معنايي در واژگان يزدي
550
بررسي روابط معنايي ميان موضوعات حوزه طب سنتي در پايگاه پاب مد
551
بررسي روابط معنايي ميان موضوعات مطرح در مدارك علمي فارسي در حوزه گرمايش جهاني
552
بررسي روابط مفهومي در واژگان فارسي از منظر زبان شناسي شناختي در گفتار نوجوانان 12 تا 14 ساله ي زنجاني
553
بررسي روابط مفهومي در واژگان قرآن كريم
554
بررسي روابط منبع- مخزن و انتقال مجدد مواد ذخيره اي ساقه در برخي از ژنوتيپ هاي جو آبي
555
بررسي روابط منبع و مخزن بر عملكرد دانه و اجزاء ان در آفتابگردان
556
بررسي روابط مهندسي بين سيستم هاي حسابداري و مهندسي صنايع و بررسي در شركت ناورود
557
بررسي روابط ميان توانهاي بي هوازي بدست امده از 6 آزمون منتخب با يكديگر و توان هوازي
558
بررسي روابط ميان حاكميت شركتي، روابط سياسي و سياست هاي جسورانه مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
559
بررسي روابط ميان شيعيان غالي با شيعيان امامي در دوره ي امامت امام محمدباقر ﴿ع﴾ و امام جعفر صادق﴿ع﴾﴿94-148هـ﴾
560
بررسي روابط ميان محافظه كاري حسابداري،سرمايه گذاران نهادي و مديريت سود با استفاده از قانون بن فورد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
561
بررسي روابط ميان محافظه¬كاري حسابداري، سرمايه-گذاران نهادي و مديريت سود با استفاده از قانون بن¬فورد درشركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
562
بررسي روابط ميان هزينه هاي تحقيق و توسعه )R&D( و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: شركت صنايع شوينده پاكنام ).
563
بررسي روابط هوش هيجاني بارضايت زناشويي دربين دانشجويان مراكزدانشگاهي شهرستان بهشهر
564
بررسي روابط و اثرات فضايي- مكاني ما در شهر تهران بر مناطق پيراموني مورد بخش مركزي شهرستان ورامين
565
بررسي روابط واژگاني در كويش لكي نورآبادي
566
بررسي روان شناختي شخصيت هاي رمان شوهر آهو خانم
567
بررسي روان شناسي شخصيت در آثار بزرگ علوي ،بر اساس نظريه ي اريك فروم
568
بررسي روان نژندي و روان پريشي در سينماي سوررئاليسيتي با تكيه بر آثار سينمايي ديويد لينچ
569
بررسي روانشناختي شخصيت ها در داستان هاي كليله و دمنه
570
بررسي روانشناختي شخصيتها در آثار يوجين اونيل ﴿ با نگرشي بر خداوندگار براون و مرد يخين مي آيد ﴾
571
بررسي روانشناختي شخصيتها در آثار يوجين اونيل ﴿ با نگرشي بر خداوندگار براون و مرد يخين مي آيد ﴾
572
بررسي روانشناسي رنگ در سروده هاي محمدرضا شفيعي كدكني
573
بررسي روانشناسي ساختار رنگي فرش هاي قشقايي
574
بررسي روانشناسي عشق مثلثي اشترنبرگ در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
575
بررسي روانشناسي محيط زيست با رويكرد ارتباطات انساني در محيط شهري
576
بررسي روانكاري بين ريل و چرخ قطار
577
بررسي روانكاوانه بازنمايي خشونت در تئاتر پست دراماتيك با تاكيد بر آثار ساراكين و پتر هاندكه
578
بررسي روانكاوانه بازنمايي خشونت در تئاتر پست دراماتيك با تاكيد بر آثار ساراكين و پترهاندكه
579
بررسي روانكاوانه شخصيت ها درتترالوژي مايكل آنجلو آنتوينوني ( ماجرا شب ، كسوف ، صحراي سرخ
580
بررسي روانكاوانه شخصيت ها درتترالوژي مايكل آنجلو آنتوينوني ( ماجرا شب ، كسوف ، صحراي سرخ
581
بررسي روايات اسباب نزول در پنج جزء آخر تفسير طبري
582
بررسي روايات مذهبي در نقاشي قهوه خانه اي با تكيه بر نقاشي قاجار
583
بررسي روايت در سينماي مدرن
584
بررسي روايت در قصص قرآن
585
بررسي روايت در هاليوود جديد،
586
بررسي روايت در هاليوود جديد،
587
بررسي روايت شبكه اي در سينماي امروز جهان
588
بررسي روايت شناختي داستان اميرارسلان نامدار
589
بررسي روايت شناسي آثار قهوه خانه با رويكرد ژنت
590
بررسي روايت شناسي آثار نقاشي قهوه خانه با رويكرد زنت
591
بررسي روايت شناسي در آثار پائولو كوئليو بر اساس نظريه ژرار ژنت
592
بررسي روايت عزل و نصب شخصيتها در تاريخ بيهقي
593
بررسي روايت غير خطي در سينماي ايران با نظري به فيلم هاي ماهي و گربه ، عصر يخبندان و رخ ديوانه با تاكيد بر نظريه ديويد بوردول
594
بررسي روايت گري در عكاسي خودنگاره هاي دو دهه اخير ، با تكيه بر نظريه رولان بارت
595
بررسي روايت هاي زندگي از طريق آلبوم هاي عكس خانوادگي ﴿ موردپژوهي: آلبوم هاي عكس شش خانواده ي طبقه متوسط شهري ﴾
596
بررسي روايت هاي فقهي امام علي عليه السلام در صحاح سته
597
بررسي روايت و مدل شخصيتي دغلباز با تمركز بر انيميشن¬هاي سينمايي تيم برتون
598
بررسي روايت وساختار آن در عكس﴿ بانگاهي به عكاسي معاصر ايران﴾
599
بررسي روايت‌گري بصري در طراحي وب‌سايت‌هاي پيمايشي متحرك
600
بررسي روايتگري، ميزانسن و تركيب بندي در نگارگري ايراني با تاكيد بر هزارو يك شب صنيع الملك
601
بررسي روايتگري، ميزانسن و تركيب‌بندي در نگارگري ايراني با تأكيد بر هزار و يك شب صنيع‌الملك
602
بررسي روايي آزمون دكتري آموزش زبان انگليسي ايران ، بر اساس مدل استدلال كاربرد آزمون
603
بررسي روايي تشخيصي آزمون رورشاخ درگروههاي بيماران افسرده،مضطرب(فراگير)،وسواسي-جبري وگروه عادي
604
بررسي روايي هم عرض برخي از مدل هاي بدون تمرين جهت برآورد حداكثر اكسيژن مصرفي
605
بررسي روايي هم عرض روشهاي ميداني تخمين چربي بدن براي زنان ورزشكار ايراني
606
بررسي روايي و پايايي بسته توانايي شغلي شبكه اطلاعاتي بر خط مشاغل در دانشجويان دانشگاه اصفهان
607
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه افسردگي پس از سكته مغزي در بيماران سرپايي در شهر رشت
608
بررسي روايي و پايايي پرسشنامه صفات بي احساسي، بي رحمي، بي تفاوتي و رابطه اين صفات با اختلالات بروني سازي شده در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان
609
بررسي روايي و پايايي مقياس رفتاري درد در بيماران با كاهش سطح هوشياري ناشي از ضربه به سر ، بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
610
بررسي روايي و پايايي مقياس رفتاري درد در بيماران با كاهش سطح هوشياري ناشي از ضربه به سر ، بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
611
بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي زنان پس از يائسگي (UQOL) و عوامل مرتبط با كيفيت زندگي در زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1398
612
بررسي روتينگ پروتكل ها درشبكه هاي كامپيوتر
613
بررسي روتينگ پروتكلها در شبكه هاي كامپيوتري
614
بررسي روحيه كاركنان بانك صادرات استان اصفهان حوضه5در ميزان بهره وري و كارايي
615
بررسي روزنه هاي گره چيني با شيشه رنگي در دوره قاجاريه
616
بررسي روزنه هاي گره چيني با شيشه رنگي دردوره قاجاريه مرمت كتيبه ارسي، گره چيني با شيشه رنگي در خانه حقيقي
617
بررسي روسازي بتني مختلط فرودگاهي با استفاده از بتن‌هاي فوق توانمند
618
بررسي روسازي مترو تهران
619
بررسي روسازيهاي بتن غلتكي و امكان سنجي كاربرد در ايران
620
بررسي روش ... در طرح فيلترهاي تطبيقي و شبيه سازي آن براي تطبيق دامنه و فاز موج سينوسي
621
بررسي روش 1PAC بوسيله آشكار ساز HPGE و راديو نو كلوييد 181HF
622
بررسي روش cryogenic pulverizing در بهينه¬سازي بازيافت آلاينده هاي پليمري
623
بررسي روش dro‎p Out و استفاده از آن در بازشناسي الگو
624
بررسي روش VVVF در كنترل ماشين اسكنرون
625
بررسي روش آناليز هوموتوپي براي حل معدلات تابعي غير خطي
626
بررسي روش اتاق و پايه با توجه به شرايط خاص معدن زغال سنگ طبس
627
بررسي روش استحصال انرژي پاك از دريا به كمك ارتعاشات ناشي از گردابه
628
بررسي روش استحصال انرژي پاك از دريا به كمك ارتعاشات ناشي از گردابه‌ها
629
بررسي روش استخراج معدن سرب و روي عمارت و ارائه يك روش استخراج مناسب
630
بررسي روش اشمرتمن با توجه به اندركنش ژئوتكستايل وخاك در شيرواني هاي خاك مسلح
631
بررسي روش اصلاح مدل با استفاده از FRF در فضاي سه بعدي
632
بررسي روش اطريشي در تونل با استفاده از مدلهاي غير خطي
633
بررسي روش اعمال و اثر حفاظت از خوردگي پوشش هاي معدني و آلي غني از روي بر روي سازه هاي دريايي
634
بررسي روش اقتضائي براي درك عملكرد صادرات در صنعت نساجي
635
بررسي روش اكسيژن زدايي بر مشخصه هاي آخال و خواص مكانيكي فولاد 9335:AISI
636
بررسي روش التراسونيك غوطه وري روي لوله ها
637
بررسي روش انرژي براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله و ارزيابي نتايج حاصل از آن براي سيستم EBFبه عنوتن يك حالت خاص
638
بررسي روش اويلر تركيبي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي
639
بررسي روش با پتيستا در رمزگذاري با استفاده از نگاشت لجستيك
640
بررسي روش باپتيستا در رمزگذاري با استفاده از نگاشت لجستيك
641
بررسي روش بازرسي خطوط لوله گاز با استفاده از توپك هوشمند
642
بررسي روش بحث و ويژگي هاي معلم در كلاس درس و تاثير آن بر دانش آموزان دبستاني در (آبپخش )
643
بررسي روش بدون المان محدود ﴿MLPG5 )و اعمال آن در حل مساله انتقال حرارت
644
بررسي روش به كارگيري ممريستور براي استفاده در واحدهاي حافظه
645
بررسي روش بهينه خالص سازي و اصلاح مونت موريلونيت با استفاده از تكنيك هاي فرآوري جهت بهبود مشخصات جذب بيومولكول ها
646
بررسي روش پالتروژن در توليد كامپوزيت ها
647
بررسي روش پايداري چرخشي و پايداري چرخشي با چرخش ثانوي در ماهواره
648
بررسي روش پردازش سيگنال ديجيتال جهت اندازه گيري ناهمواري سطح وب نانو الياف
649
بررسي روش پيشنهادي جديد جهت بازسازي ضايعات استخواني فك
650
بررسي روش تحليل ادوات مغناطيسي به كمك نرم افزارهاي ANSYS و شبيه سازي يك موتور DC خاص
651
بررسي روش تدريس اعضاء هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه يزد در سال 84-83
652
بررسي روش تدريس سنتي و نوين در مدارس ابتدايي
653
بررسي روش تدريس فعال بر كارآمدي آموزشي مدارس متوسطه دخترانه بهشهر
654
بررسي روش تدريس معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
655
بررسي روش تربيت اخلاقي مراقبه و محاسبه در تعاليم اسلامي
656
بررسي روش تركيبي شبكه بولتزمن و حجم محدود براي حل جريان و تمركز LDL در خون
657
بررسي روش تركيبي نصب سطحي ورق در داخل شيار جهت تقويت برشي تير بتني مسلح با ورق هايFRP
658
بررسي روش تزريق جريان دو فركانسي در تنظيم سيم پيچ پترسن
659
بررسي روش تزييني تراسيگيلاتا و تلفيق آن با روش‌هاي دوددهي در كوره راكو
660
بررسي روش تعيين ميزان مواد كتوني در خون (مطابق با BLOOM )( امكان كاربرد روش مذكور مواد در اندازه گيريهاي خون نشخواركنندگان )
661
بررسي روش تغيير نگرش در فرهنگ كار از ديدگاه دانشجويان يزد
662
بررسي روش تفسير قران به قران
663
بررسي روش تفسيري آيت الله جوادي آملي در تفسير تسنيم
664
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
665
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
666
بررسي روش تفصيلي ارزيابي آسيب پذيري در ً دستور العمل تحليل آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنايي غير مسطح موجودً به روش اجزاء محدود
667
بررسي روش تفكيك بسامد گيت زني نوري براي اندازه گيري پهناي زماني تپ هاي ليزري فوق كوتاه
668
بررسي روش توابع پايه اي شعاعي در حل برخي مدل هاي اقتصادي پويا
669
بررسي روش توليد اهرم ترمز دستي اتومبيل پرايد
670
بررسي روش توليد سينك ظرفشويي دوتايي طراحي يكي از قالبهاي آن
671
بررسي روش توليد لاستيك هاي اكسترودي
672
بررسي روش توليد نانو هيبريدهاي پليمري به منظور جذب فلزات سنگين از پساب ها
673
بررسي روش توليد و تحقيق سنگهاي مصنوعي با پايه هاي شيميايي و سيماني
674
بررسي روش توليد و خواص چدنهاي آلومينيم دار ﴿20 تا 25 درصد ﴾با گرافيت رشته اي و كروي
675
بررسي روش جديد پخش بار در شبكه هاي شعاعي سه فازه ﴿رادفلو﴾
676
بررسي روش جهت يابي MUSIC CYCLIC
677
بررسي روش جوشكاري و رفتار خستگي سيم هاي فولاد پر كربن جوش شده تحت بارگذاري محوري
678
بررسي روش چاپ DI ، فرصت ها و محدوديت ها
679
بررسي روش چبيشف- ديويدسون و گونه‌هاي آن براي مسائل مقدار ويژه متقارن بزرگ
680
بررسي روش چند حسي فرنالد در اختلال خواندن در دانش آموزان نارسا خوان دوره ابتدايي
681
بررسي روش حذف آلاينده ي بيولوژيكي تتراسايكلين توسط نانورس مونت - موريلونيت
682
بررسي روش حذف نيترات از طريق تبادل گرهاي يوني براي توليد آب آشاميدني
683
بررسي روش خودسازگار در مسائل مقدار ويژه غير خطي
684
بررسي روش راهبردي قرآن كريم در انگيزش انسان ها براي تخلق به فضائل اخلاقي
685
بررسي روش رشته جريان درتوكامك و تعيين شار مغناطيسي درتو كامك دماوند
686
بررسي روش ريخته گري دقيق در قالبهاي سراميكي
687
بررسي روش ساخت بالا به پائين در گودبرداري‌هاي عميق
688
بررسي روش ساخت درخت افراز بهينه
689
بررسي روش ساخت زخمپوشهاي نانواليافي پلي كاپرولاكتون و كوركومين و اصلاح سطحي آن توسط سريسين
690
بررسي روش ساخت لايه اي در ماشين هاي استيريوليتوگرافي
691
بررسي روش ساخت و خواص مكانيكي كامپوزيت پارچه‌اي با بافت حلقوي شيشه/پلي‌پروپيلن
692
بررسي روش ساده سازي مدل تحليلي سيستم سازه هاي صنعتي
693
بررسي روش سنتز برروي كارايي كاتاليست K-W-Mn/SiO2 در فرايند جفت شدن اكسايشي متان
694
بررسي روش سوراخكاري افزايشي براي پيدا كردن پروفيل تنش پسماند در صفحات جدار نازك
695
بررسي روش طراحي بر اساس عملكرد در پلها با توجه به سطوح عملكرد مختلف و تطبيق نتايج با شاخص‌هاي خرابي و روش‌هاي متعارف طراحي
696
بررسي روش طراحي بر اساس عملكرد در سازه هاي جداسازي شده فولادي
697
بررسي روش طراحي كاواك براي ليزر حالت جامد ND: YAG
698
بررسي روش طراحي هيترباز
699
بررسي روش عددي غير استاندارد براي مدل آلودگي HIV
700
بررسي روش فازي جديد انتخاب معادلات پيش بيني حركت زمين در تحليل احتمالاتي خطر زلزله و استقلال آن از روابط كاهندگي مختلف
701
بررسي روش فرا تحليل و مقايسه ي آن با مدل هاي خطي در تحليل هاي آماري
702
بررسي روش فقه الحديثي ملاصدرادركتاب شرح اصول كافي
703
بررسي روش قيمت گذاري انرژي با تاكيد بر شبكه توليد و انتقال انرژي الكتريكي كشور و محدوديت هاي حاكم بر آن
704
بررسي روش كنترل ولتاژ با استفاده از تغييرات امپدانس
705
بررسي روش كندوپاش مگنتروني در طراحي و ساخت پالاينده¬ي شكاف با يك باند بازتاب
706
بررسي روش گالركين ناپيوسته موضعي در حل معادله KdV
707
بررسي روش لايه نشاني ليزري پالسي و شبيه سازي رشد لايه هادر مراحل اوليه با استفاده از روش مونت كارلو
708
بررسي روش مدل‌پايه‌ي بوت‌استرپ با داده‌هاي پاسخ دودويي گم‌شده
709
بررسي روش مدولاسيون كد شده TRELLS CODED MOULATION
710
بررسي روش مستقيم اجزاي محدود پايداري شيب ها و ضرايب اطمينان به دست آمده از آن با كاربرد آن در سد حنا
711
بررسي روش مغناطيس زميني بر روي بي‌هنجاري‌هاي ژئوشيميايي مرتبط با ميادين نفتي با مطالعه موردي دشت مغان
712
بررسي روش مقاوم سازي اتصالات خمشي فولادي در مقابل تخريب ناشي از انفجار
713
بررسي روش ممان ‌هاي جدا شده با استفاده از چندجمله‌اي ‌هاي برنشتين جهت محاسبه تابع ساختار نوكلئوني
714
بررسي روش ممان درالكترومغناطيس
715
بررسي روش مناسب كنترل شبكه سراسري برق تحت پوشش شركت برق منطقه اي فارس
716
بررسي روش ميكرو استخراج مستقيم ريز قطره هاي معلق جفت شده با گروماتوگرافي گاز ي بر روي هالومتان ها وتري هالومتان ها در محيط هاي آبي
717
بررسي روش ميكروامولسيون در فرايند استخراج با حلال؛ مطالعه موردي : بازيابي گاليم از محلول آلومينات سديم
718
بررسي روش نوترون تراپي بابور
719
بررسي روش نوين بهبود رنگرزي سنتي منسوجات پشمي ﴿ساير وفلش﴾
720
بررسي روش نوين بهبود رنگرزي سنتي منسوجات پشمي ﴿ساير وفلش﴾
721
بررسي روش نوين سنتز گليسرول كربنات بوسيله واكنش اوره با گليسرول دربرج تقطير واكنشي و مقايسه آن با روشهاي متداول موجود
722
بررسي روش ها ترويج محصولات لبني به كمك رابطه هاي علي رفتار مصرف كنندگان و اتخاذ استراتژي مناسب در حوزه بازاريابي ﴿﴿ مطالعه موردي بستني كاله در شهر تهران
723
بررسي روش ها و طراحي معماري و الگوريتم براي مديريت تغييرات آنتالوژي هاي توزيع شده وب معنايي، با كاربرد در سيستم كتابخانه رقمي
724
بررسي روش ها و ويژگي هاي بازي هاي كامپيوتري يادگير با اجراي نمونه هاي عملي
725
بررسي روش هاي آب بندي مخازن تركيبي كامپوزيتي فلزي تحت فشار
726
بررسي روش هاي آبياري قطره اي ﴿Tape ‏- T‏‏﴾ و شياري از لحاظ عملكرد و كارآيي مصرف آب در زراعت سيب زميني
727
بررسي روش هاي آشكارسازي خرابي در سيستم هاي مخابراتي فيبر نوري
728
بررسي روش هاي آگلومراسيون غبار ذوب مس خاتون آباد ﴿غبار سياه﴾ و امكان پذيري حذف مگنتيت
729
بررسي روش هاي آموزش رياضي
730
بررسي روش هاي آموزش كودكان بيش فعال در خصوص عدم ابتلاء به مواد مخدر
731
بررسي روش هاي آناليز سيگنال هاي eeg
732
بررسي روش هاي آناليز عملكرد فرايند سيلابزني با آب
733
بررسي روش هاي آنژيوگرافي با سيستم MRI
734
بررسي روش هاي اجرا و تحليل نتايج پيش تراكم تحكيم ديناميكي خاك محل احداث ساختمان جديد پخش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
735
بررسي روش هاي اجرايي و ساختار سازه اي خطوط راه آهن در مناطق با ارزش تملك بالا - مطالعه موردي خط آهن رشت - آستارا
736
بررسي روش هاي احيا كربن فعال مورد استفاده در شركت ملي گاز ايران
737
بررسي روش هاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان در شركت فولاد مازندران
738
بررسي روش هاي ارزيابي نمايه سطح در سطوح غيركروي تلسكوپ هاي بازتابي
739
بررسي روش هاي ارزيابي و تعيين يك شاخص كمي با هدف قيمت گذاري كيفيت توان در بازار رقابتي برق به روش هوشمند
740
بررسي روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و بررسي مخازن نفتي ايران
741
بررسي روش هاي استخراج رنگينه روناس واصلاح گراف رنگرزي
742
بررسي روش هاي استخراج سطحي و زيرزميني زغالسنگ با نگاهي گذرا به معادن زغالي ايران
743
بررسي روش هاي استخراج فاصله در رادارهاي FM/CW و ارتقاء دقت آن در شرايط سيگنال به نويز كوچك
744
بررسي روش هاي استخراج وخالص سازي كوركومين از زردچوبه وامكان فرمولاسيون آن به روش نانو
745
بررسي روش هاي استراتژي كنترل ولتاژ شين ريزشبكه DC با استفاده از مبدل هاي AC/DC
746
بررسي روش هاي استفاده از سيستم هاي آب شيرين كن خورشيدي در ايران و جهان
747
بررسي روش هاي اصلاح خاصيت عريان شدگي سنگدانه ها با مقاومت لغزندگي مناسب
748
بررسي روش هاي اصلاح سطح بيومتريال ها به وسيله پلاسما
749
بررسي روش هاي اصلاح كامپوزيت هاي اپوكسي / كولار
750
بررسي روش هاي افزايش سپرده در بانك
751
بررسي روش هاي افزايش مقياس تراوايي و ساخت مدل زمين شناسي
752
بررسي روش هاي الكتروشيميائي در تصفيه پساب هاي نساجي
753
بررسي روش هاي انتخاب مشاوران راهسازي و ارائه مدلي مناسب با كمك روش هاي تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس فازي
754
بررسي روش هاي اندازه گيري ثابت دي الكتريك مايعات قطبي
755
بررسي روش هاي اندازه گيري غير تهاجمي قند خون
756
بررسي روش هاي اندازه گيري كشش نخ بر روي ماشين هاي بافندگي راشل
757
بررسي روش هاي اندازه گيري ممان دوقطبي مايعات دو قطبي
758
بررسي روش هاي اندازه گيري نشست در پي ها
759
بررسي روش هاي اوراق كشتي هاي فرسوده در ايران و جهان و مطالعه موردي آن در ايران
760
بررسي روش هاي ايجاد اشتغال جانبازان
761
بررسي روش هاي ايجاد بافت و رنگ در بدنه هاي سراميكي
762
بررسي روش هاي ايجاد تمايز در ديدگاه مصرف كننده نسبت به توليدات فرش ماشيني و دست بافت (مورد مطالعه شهر اصفهان)
763
بررسي روش هاي بازاريابي ديجيتال و طراحي برنامه مناسب بازاريابي با رويكرد برنامه ريزي راهبردي (مطالعه موردي الوپيك)
764
بررسي روش هاي بازسازي سيگنال
765
بررسي روش هاي بازيابي كلاك در گيرنده و طراحي و ساخت يك نمونه
766
بررسي روش هاي بافت گليم هاي ايران
767
بررسي روش هاي بدست آوردن حدود برش و ارائه روشي نوين در ارزيابي زون هاي توليدي مخازن هيدروكربوري
768
بررسي روش هاي برآورد پارامتر شكل در توزيع نرمال چاوله تك پارامتري ومقايسه آنها
769
بررسي روش هاي برآورد ناپارامتري نقصان مورد انتظار
770
بررسي روش هاي برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با شبكه عصبي و مدل هيدرولوژكي HEC-HMS در حوزه آبخيزكن واقع در استان تهران
771
بررسي روش هاي برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارائه مدلي در سازمانهاي بشر دوستانه با مطالعه موردي در كميته امداد امام خميني (ره )
772
بررسي روش هاي بهبود الگوريتم خودسازمانده براي جايابي طراحي فيزيكي VLSI
773
بررسي روش هاي بهبود تماس بين سطح مشترك پركن ها و پليمر در غشاهاي ماتريس آميخته
774
بررسي روش هاي بهبود چسبندگي كامپوزيت اپوكسي به زيرلايه هاي فولادي
775
بررسي روش هاي بهبود رونق بازار، شناخت و تعيين تاثير آميخته بازاريابي و نقش رضايت مشتري در سطح شهرستان قاين
776
بررسي روش هاي بهبود عملكرد كنسرسيوم ميكروبي نمك دوست بومي در تصفيه پساب ميادين نفتي جنوب ايران؛ اثر اضافه كردن محلول هاي سازگاري
777
بررسي روش هاي بهبود كارآيي نيروگاه هاي گازي و سيكل تركيبي
778
بررسي روش هاي بهبود كيفيت نفت در صنايع نفت
779
بررسي روش هاي بهينه سازي مبدل هاي جاذب نقطه اي جهت استحصال انرژي امواج
780
بررسي روش هاي پاكسازي لكه هاي نفتي
781
بررسي روش هاي پايدارسازي نانوذرات نقره در محلول هاي كلوئيدي
782
بررسي روش هاي پايشگري ضخامت لايه هاي نانومتري اپتيكي و بهينه سازي پايشگري در دستگاه لايه نشاني موجود
783
بررسي روش هاي پرتاب ماهواره از هوا و ارائه مشخصات اجزاء با سيستم مناسب
784
بررسي روش هاي پساب
785
بررسي روش هاي پيش بيني زاويه شكست در بارگذاري كششي-برشي
786
بررسي روش هاي پيش ساخته مراكز درماني
787
بررسي روش هاي پيشرفته MPPT [ام. پي. پي. تي.] براي سلول هاي فتوولتاييك
788
بررسي روش هاي پيشگو-اصلاح گر از نوع رانگ-كوتا براي معادلات ديفرانسيل تصادفي
789
بررسي روش هاي پيشگيري از شيوع مواد مخدر وداروهاي روانگردان دربين نوجوانان ازديدگاه معلمان.
790
بررسي روش هاي تأمين مالي پروژه ها و طرح هاي نفت و گاز
791
بررسي روش هاي تاسيس چابك استوديو طراحي صنعتي براساس مدل كارخانه نوآوري
792
بررسي روش هاي تامين مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
793
بررسي روش هاي تامين مالي برروي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
794
بررسي روش هاي تامين مالي پروژه ها و طرح هاي نفت و گاز
795
بررسي روش هاي تامين مالي در سيستم اسلامي با تاكيد بر صكوك
796
بررسي روش هاي تامين منابع مالي و مصارف بانك مسكن
797
بررسي روش هاي تامين منابع مالي ومصارف بانك مسكن
798
بررسي روش هاي تثبيت (حرارت خشك و بخار اشباع ) دسته رنگزاهاي راكيتو جهت چاپ كالاي سلولزي
799
بررسي روش هاي تحريك و پردازش سيگنال در طيف سنج هاي تشديد مغناطيسي هسته اي (NMR)
800
بررسي روش هاي تحليل شبكه هاي آبرساني براي تحليل شبكه هاي بزرگ و كوچك
801
بررسي روش هاي تحليل هزينه در پروژه هايي با زمان بندي بازه اي و قطعي
802
بررسي روش هاي تحليلي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
803
بررسي روش هاي تخريب حرارتي ضايعات پليمري
804
بررسي روش هاي تخليه تونل هاي شهري با استفاده از دودكش ها
805
بررسي روش هاي تخمين محل خطا در سيستم هاي توزيع
806
بررسي روش هاي تخمين مشخصات انواع نويز در حوزه زمان و پياده سازي الگوريتمي براي بهبود آشكارسازي در يك سيستم آرايه اي سونار غيرفعال
807
بررسي روش هاي تدريس سنتي وجديد وتاثير آن روي يادگيري دانش آموزان
808
بررسي روش هاي تدريس فعال در مبحث احتمالات بر پيشرفت تحصيلي و علاقه مندي دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه ي دوم شهرستان جوانرود در سال 97-96
809
بررسي روش هاي تدريس نوين با روشهاي سنتي ازديدگاه دبيران دوره متوسطه دخترانه شهرستان مينودشت
810
بررسي روش هاي تربيتي والدين و نقش آن در شكل گيري باور هاي غير منطقي فرزندان
811
بررسي روش هاي تركيب عكس هاي ديجيتال با تصاوير واقع گرايانه مجازي كامپيوتري
812
بررسي روش هاي تست رله هاي حفاظتي
813
بررسي روش هاي تشخيص نشت گاز (روش اپتيكي)
814
بررسي روش هاي تشخيص نفوذ در ترافيك رمز شده
815
بررسي روش هاي تصحيح مؤثر توپوگرافي در تخمين رطوبت خاك با سنجنده هاي حرارتي و نوري سنجش از دور
816
بررسي روش هاي تصفيه آب آشاميدني به منظور حذف آلاينده رادون به همراه مدلسازي سيستم نمونه
817
بررسي روش هاي تصفيه آب ترش توليدي در پالايشگاه هاي گاز
818
بررسي روش هاي تصفيه آلودگي هاي ناشي از جيوه از ضايعات صنايع شيميايي
819
بررسي روش هاي تصفيه پسآب كارخانجات استخراج و توليد روغن نباتي
820
بررسي روش هاي تصفيه پساب هاي صنعتي حاوي دي نيتروتولوئن
821
بررسي روش هاي تصفيه فاضلابهاي صنعتي و حذف فلزات سنگين
822
بررسي روش هاي تصفيه و پالايش گازهاي طبيعي
823
بررسي روش هاي تصميم گيري چند معياره و كاربرد آن در راه آهن
824
بررسي روش هاي تصويربرداري مايكروويو براي تشخيص سرطان سينه
825
بررسي روش هاي تعاملي مبتني بر نقطه مرجع و نقاط مرجع معادل در بهينه سازي چندهدفه
826
بررسي روش هاي تعمير و به آب انداختن كشتي
827
بررسي روش هاي تعيين توزيع اندازه ي حفره ي جاذب هاي متخلخل
828
بررسي روش هاي تعيين توزيع تخلخل جاذب ها
829
بررسي روش هاي تعيين جدول عمر
830
بررسي روش هاي تعيين حد برش در مخازن هيدروكربني و ارائه الگوريتم مناسب
831
بررسي روش هاي تعيين سختي در مواد
832
بررسي روش هاي تعيين ضريب تراوايي توده هاي سنگي با تكيه بر شرايط موجود در معدن مس سرچشمه
833
بررسي روش هاي تعيين مقاومت شناور هاي نيمه جابجايي بر اساس داده هاي تست مقاومت
834
بررسي روش هاي تعيين مقاومت شناورهاي نيمه جابجايي بر اساس داده هاي تست مقاومت
835
بررسي روش هاي تفاضلات متناهي غير استاندارد براي حل مدل هاي مسري
836
بررسي روش هاي تقويت ايده در دانشگاه كارآفرين
837
بررسي روش هاي تكثير كلاسيك و نوين در سرخداردTaxus baccata l.
838
بررسي روش هاي تكراري از مرتبه بهينه براي حل معادلات غير خطي
839
بررسي روش هاي تكراري وردشي اصلاح شده براي حل معادلات ديفرانسيل و معادلات انتگرال
840
بررسي روش هاي تلفيق داده هاي هيدروژئولوژيكي و ژئوالكتريك در محيط GIS ﴿با مقايسه چند مطالعه موردي﴾
841
بررسي روش هاي تنظيم خانواده متداول در مراجعين سرپائي زايشگاه رشت(پائيز 72)
842
بررسي روش هاي تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ايران با تاكيد بر عوامل موثر بر نرخ ارز حقيقي( 1388-1344)
843
بررسي روش هاي تهيه آيرو‍‍ژل پايه سيليكاتي
844
بررسي روش هاي تهيه پانل هاي ساختماني مقاوم به آتش بر پايه پلي يورتان
845
بررسي روش هاي تهيه و خواص متالورژي پودر آهن و مس
846
بررسي روش هاي تهيه ي پليمر هاي خود ترميم
847
بررسي روش هاي توليد اليافت پزشكي
848
بررسي روش هاي توليد اولئوكميكال هاي پايه ي زيست تجديد پذير
849
بررسي روش هاي توليد بيوديزل از ضايعات دام وطيور
850
بررسي روش هاي توليد پارازايلين
851
بررسي روش هاي توليد درهم‌تنيدگي كوانتومي و شبيه سازي گيت هادامارد
852
بررسي روش هاي توليد ذرات نانوساختارنيم رسانا گروه II -VI و توليد نانوذرات Cds آلاييده بامس
853
بررسي روش هاي توليد عصاره مخمر از ضايعات صنعت الكل سازي و خمير مايه
854
بررسي روش هاي توليد فولاد هاي نانو ساختار و فوق ريز دانه
855
بررسي روش هاي توليد گاز سنتز و شبيه سازي فرآيند ريفرمينگ بخار
856
بررسي روش هاي توليد نانو الياف تشكيل دهنده ي باكتريال سلولز و ساخت داربست از آن
857
بررسي روش هاي توليد نانو ذرات اسيد بوريك
858
بررسي روش هاي توليد هيدروژن از زيست توده
859
بررسي روش هاي توليدسوخت از منابع تحديدپذير
860
بررسي روش هاي جابجايي واكسن نمونه در حد نانومتري
861
بررسي روش هاي جاي گزين آماده سازي سطحي براي اتصال الياف FRP به سطح ديوار بنايي
862
بررسي روش هاي جداسازي سيگنال الكتروكارديوگرام (ECG) جنين از سيگنال ECG مادر
863
بررسي روش هاي جداسازي فلز رنيوم
864
بررسي روش هاي جداسازي كور منابع در پردازش سيگنال هاي پزشكي و كاربرد آن در حذف نويز سيگنال EEG
865
بررسي روش هاي جداسازي هليوم از مخلوط هيدروكربني
866
بررسي روش هاي جداسازي و تخليص توكسوئيد كزاز
867
بررسي روش هاي جداسازي و خالص سازي نيتروژن از هوا
868
بررسي روش هاي جداسازي و ذخيره سازي دي اكسيد كربن از گازهاي حاصل از احتراق
869
بررسي روش هاي جدايش كلسيت از ماسه سيليسي شهر بابك
870
بررسي روش هاي جدايش مغناطيسي مواد
871
بررسي روش هاي جديد مناسب بهبود مقاومت خوردگي همبندي هاي توليد شده به روش جوشكاري
872
بررسي روش هاي جلوگيري از توليد گاز اضافي در چاه هاي نفتي
873
بررسي روش هاي جمع آوري انرژي انساني و طراحي يك ساز و كار مناسب
874
بررسي روش هاي جمع آوري و ذخيره يا بهره برداري از دي اكسيد كربن، مقايسه و تاثيرات آن ها بر محيط زيست
875
بررسي روش هاي چاپ و توليد ليبل شرح روش ها چاپ و تجهيزات موجود در ايران
876
بررسي روش هاي حذف آرسنيك از آب آشاميدني
877
بررسي روش هاي حذف اكوهاي ناخواسته و چند مسيري در سيستم هاي مخابراتي پسيو
878
بررسي روش هاي حذف بنزن موجود در بنزين و كارايي آن ها
879
بررسي روش هاي حذف تركيبات پلي آروماتيك هيدروكربن
880
بررسي روش هاي حذف رنگ از پساب نساجي به روش فتوكاتاليستي
881
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از پساب ها به كمك فناوري نانو
882
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنعتي و نفت خام
883
بررسي روش هاي حذف كربن دي اكسيد و تركيبات گوگردي از گاز طبيعي
884
بررسي روش هاي حذف كروم از پساب آبكاري
885
بررسي روش هاي حذف مولفه DC جريان خطا و شبيه سازي روش LMS
886
بررسي روش هاي حذف نويز با استفاده از فيلتر وفقي فازي
887
بررسي روش هاي حذف هيدروژن سولفيد از نفت خام هاي غرب كشور درمقياس آزمايشگاهي وپتانسيل هاي اقتصادي هريك از روش ها
888
بررسي روش هاي حفاظت از موتور توسط اينورتر
889
بررسي روش هاي حفر و نگهداري تونل هاي مترو در رسوبات آبرفتي شهر اصفهان
890
بررسي روش هاي حفظ امنيت برق شبكه باختر
891
بررسي روش هاي حل عددي دستگاه معادلات غيرخطي
892
بررسي روش هاي حل عددي مسائل نقطه زيني منفرد
893
بررسي روش هاي حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري و مقايسه آن ها
894
بررسي روش هاي حل مسايل تقطير چندجزيي
895
بررسي روش هاي خطي كلي براي معادلات ديفرانسيل سخت
896
بررسي روش هاي دستيابي به استاندارد يورو6 براي موتورهاي ديزل سواري و ارائه راهكار مناسب براي موتور EFD
897
بررسي روش هاي دعوت و هدايت از ديدگاه قرآن و حديث
898
بررسي روش هاي دقيق حل مسائل جداسازي چندجزئي
899
بررسي روش هاي ذخيره سازي انرژي خورشيدي از طريق تبديل ان به هيدروژن
900
بررسي روش هاي رانگ -كوتاي تصادفي دو مرحله اي براي معادلات ديفرانسيل تصادفي استراتونويچ
901
بررسي روش هاي رتبه بندي براي واحدهاي تصميم گيري درتحليل پوششي داده ها
902
بررسي روش هاي رفع عيوب و رفو در اصفهان
903
بررسي روش هاي ري گيري طلا و دستگاه هاي عيارسنجي
904
بررسي روش هاي زيستي حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنعتي و نفت خام
905
بررسي روش هاي زيستي حذف نيتروژن و فسفر از فاضلاب شهري و صنعتي
906
بررسي روش هاي زيستي حذف نيترو‍ن و فسفر از فاضلاب هاي صنعتي و شهري
907
بررسي روش هاي ژئوشيميايي نمك زدايي از پساب سيالات حفاري
908
بررسي روش هاي ساخت چرخدنده و ارائه روش طراحي معكوس هندسي چرخدنده ها و تهيه جي كدها براي چرخدنده مورد آزمايش
909
بررسي روش هاي ساخت داربست با پليمر طبيعي كيتوسان جهت مهندسي بافت شبكيه چشم
910
بررسي روش هاي ساخت داربست رسانا با هدف ترميم نخاع
911
بررسي روش هاي ساخت راديو ايزوتوپ ها
912
بررسي روش هاي ساخت غشاهاي پليمري مورد استفاده در پيل هاي سوختي
913
بررسي روش هاي ساخت غشاي pvdf براي تقطير غشايي
914
بررسي روش هاي ساخت و امكان سنجي ساخت داخل پره هاي توربين از جنس Ti-6Al-4V
915
بررسي روش هاي ساخت و تصحيح غشا در فرايند تقطير غشايي براي كاربرد در محلول هاي نمكي حاوي تركيبات روغني
916
بررسي روش هاي ساخت و تهيه مخروط هاي رنگي معمولي
917
بررسي روش هاي ساخت و توليد كامپوزيت هاي حاوي صفحات با كي پيپر و مدل سازي مكانيكي آن ها
918
بررسي روش هاي سالويج كشتي هاي آسيب ديده در جهان و مطالعه موردي اين روش ها در ايران
919
بررسي روش هاي سبز براي توليد پلي كربنات
920
بررسي روش هاي سناريونويسي علم وفناوري :با رويكرد ايران
921
بررسي روش هاي سنتز N-متيل پيروليدون
922
بررسي روش هاي سنتي حل منازعات قومي ناشي از قتل در بين عشاير شهرستان ايذه : رسم خون بري يا خون بس
923
بررسي روش هاي شناسايي ساختار هاي زمين شناسي در مخازن نفت
924
بررسي روش هاي شناسايي و رفع آلودگي هاي شيميايي در آب هاي شور ) دريا - اقيانوس ها ( شامل منابع آلودگي - امكانات رفع آن به صورت طبيعي و غير طبيعي
925
بررسي روش هاي شيرين سازي آب دريا
926
بررسي روش هاي صادرات فرش دستباف ايران
927
بررسي روش هاي صمغگيري و سفيدگري كالاي ابريشم و ارائه بهترين روش
928
بررسي روش هاي صنعتي توليد نانوذرات
929
بررسي روش هاي طراحي اسكله هاي شناور و رفتارسنجي آنها تحت اثر عوامل محيطي
930
بررسي روش هاي طراحي پاركينگ ها و دپوهاي زيرزميني خطوط مترو (مطالعه موردي يكي از خطوط متروي تهران)
931
بررسي روش هاي طراحي سامانه هاي اظتيكي روم كاتاديوپتريك و طراحي يك نمونه از آن براي ناحيه ي مرئي
932
بررسي روش هاي طراحي مبدل هاي داراي پره
933
بررسي روش هاي طيف سنجي همكارانه مبتني بر ادغام اطلاعات - تصميم در راديوي شناختگر
934
بررسي روش هاي عددي غيراستاندارد براي دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل معمولي
935
بررسي روش هاي عقل گرايي و نص گرايي و تاثير آن در شناخت صفات خداوند﴿در 5 قرن نخست كلام اسلامي﴾
936
بررسي روش هاي غير تهاجمي تخمين قند خون مبتني برمادون قرمز
937
بررسي روش هاي غير مخرب اندازه گيري تنش‌ پسماند با دقت لازم
938
بررسي روش هاي فتوكاتاليست با تاكيد بر حذف پي ان پي و كاربرد آن درصنايع غذايي
939
بررسي روش هاي فرازآوري مصنوعي در مخازن نفت سنگين
940
بررسي روش هاي فولي فشن بافي و توليد آن در ماشين تخت باف
941
بررسي روش هاي كاهش آلودگي خودرو در جايگاه هاي سوخت
942
بررسي روش هاي كاهش آلودگي گل جاليز درسيب زميني
943
بررسي روش هاي كاهش ارتعاشات در سيستم هاي مكانيكي
944
بررسي روش هاي كاهش ارتعاشات وارده از روتور به بدنه (هليكوپتر)
945
بررسي روش هاي كاهش پرزدهي الياف پلي استر
946
بررسي روش هاي كاهش گازهاي ارسالي به فلر
947
بررسي روش هاي كاهش مصرف سوخت در مبدل انتقال حرارت آب به گاز غيرمستقيم در ايستگاه هاي گاز شهري
948
بررسي روش هاي كاهش هشدار هاي نادرست در تشخيص نادرست
949
بررسي روش هاي كد كردن منابع اطلاعاتي براي سرويس هاي جديد مخابراتي
950
بررسي روش هاي كدينگ كانولوشن و طراحي نرم افزار مودم چندحالته ديتا
951
بررسي روش هاي كمي سازي ميزان درهم تنيدگي در محاسبات كوانتومي , Areview of the methods of quantification of entanglement in quantum information
952
بررسي روش هاي كنترل اينورتر در ميكروگريد هاي AC
953
بررسي روش هاي كنترل پيش بين جريان هيسترزيس براي موتور هاي ناهمسان، OEW-PMSM ،PMSM
954
بررسي روش هاي كنترل كيفي مواد معدني استخراج شده از معادن سطحي
955
بررسي روش هاي كنترل گرفتگي در غشاءهاي اولترافيلتراسيون
956
بررسي روش هاي كنترلي APF سه ساق و شبيه سازي يك روش نمونه
957
بررسي روش هاي كنترلي و تخصيص منابع در شبكه هاي نوري مبتني بر نرم افزار (SDON)
958
بررسي روش هاي كوانتش ميدان الكترومغناطيسي و كاربردهاي آن در ساختار هاي نانو
959
بررسي روش هاي كوچك سازي موتورهاي احتراق داخلي
960
بررسي روش هاي گرافيكي در آزمون فرضيه , studying graphical meyhods in hypothesis
961
بررسي روش هاي گزينش رله در مخابرات همكارانه بي سيم
962
بررسي روش هاي گوگردزدايي از محصولات نفتي
963
بررسي روش هاي لوله گذاري در بستر دريا
964
بررسي روش هاي متداول استخراج فلز نيكل از كاتاليست هاي مستعمل
965
بررسي روش هاي متداول پايداري گود برداري ها در مناطق شهري
966
بررسي روش هاي متفاوت قرارگيري ورق هاي FRP در اطراف بازشوها در ديوار برشي بتن آرمه
967
بررسي روش هاي محاسبه مدول يانگ در پليمرها
968
بررسي روش هاي مختلف انتخاب پارامتر شكل در درونيابي توابع پايه اي شعاعي
969
بررسي روش هاي مختلف برآورد رسوب رودخانه در حوضه هاي آبريز استان مازندران
970
بررسي روش هاي مختلف براي جدا كردن غشاي آلومينايي آندايز شده از زير لايه
971
بررسي روش هاي مختلف براي فيلتر كردن نويزهاي ضربه اي در تصاوير
972
بررسي روش هاي مختلف براي كند سوز كردن پليمرها )پلي الفين ها( و استفاده از نانو فيلتر ها در اين زمينه
973
بررسي روش هاي مختلف تبادل يون در عملكرد زئوليت ها در جذب گزينشي ايزومرهاي زايلن
974
بررسي روش هاي مختلف تشخيص چهره
975
بررسي روش هاي مختلف تهيه آب شرب از آب شور
976
بررسي روش هاي مختلف جبران سازي تقويت كننده هاي سه طبقه
977
بررسي روش هاي مختلف جمع آوري و ذخيره سازي كربن دي اكسيد در يك مجموعه صنعتي
978
بررسي روش هاي مختلف حذف نويز از سيگنال الكتروكارديوگرافي
979
بررسي روش هاي مختلف سنگشويي كالاي جين
980
بررسي روش هاي مختلف قراردادي بين المللي در پروژه هاي بالا دستي نفت و گاز(با تاكيد بر ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران )
981
بررسي روش هاي مختلف كراس لينك كردن كلاژن
982
بررسي روش هاي مختلف كنترلي به منظور بازيابي هواپيما در مواجهه با مايكروبرست در فاز فرود
983
بررسي روش هاي مختلف گروه بندي اطلاعات و انتخاب بهترين روش براي گروهبندي مشكلات پيمانكاران نفتي ايران
984
بررسي روش هاي مختلف نمونه برداري در برآورد مشخصه هاي كمي گونه قره قاج و شناسايي گونه هاي گياهي همراه آن درجنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: جنگل كاسه كران گيلانغرب)
985
بررسي روش هاي مختلف نهان نگاري برروي سيگنال هاي صوتي و پياده سازي يك نمونه
986
بررسي روش هاي مدل سازي يادگيرنده در سيستمهاي آموزش هوشمند و پياده سازي يك نمونه با استفاده از عامل هاي هوشمند
987
بررسي روش هاي مذاكرات در موفقيت پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي
988
بررسي روش هاي مسير يابي با قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگر بي سيم
989
بررسي روش هاي مشاركت كودكان در فرايند تهيه و اجراي طرح هاي توسعه محله اي ، مورد پژوهي : محله سرشور مشهد
990
بررسي روش هاي مشتق دوم با پايداري رانگ-كوتا
991
بررسي روش هاي معرفي و ارائه ي پوشاك ﴿مردانه﴾
992
بررسي روش هاي مقابله با استرس در زنان متاهل شهر تهران
993
بررسي روش هاي مقابله با استرس درزنان متاهل شهرتهران
994
بررسي روش هاي مقابله با استرس و عزت نفس در فرزندان اول وآخر.
995
بررسي روش هاي مقابله با استرس وعزت نفس در فرزندان اول وآخر
996
بررسي روش هاي مقاوم سازي ساختمان هاي قاب خمشي بتني بر مبناي ارزيابي سطح آمادگي فناوري
997
بررسي روش هاي مقاوم سازي سازه هاي خشتي و گلي در مقابل زلزله
998
بررسي روش هاي مكان يابي خطا در نقاط حساس شبكه هاي بزرگ
999
بررسي روش هاي مكان يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
1000
بررسي روش هاي مناسب تامين مالي بدون ربا، براي اقتصاد ايران
بازگشت