<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي سينوپتيك انرژي باد در منطقه سيستان
2
بررسي سيني هاي جديد در برج هاي سيني دار
3
بررسي سينيتكي تشكيل سرب (II) استئارات در فاز نيم جامد و اثر كاتاليزور استيك اسيد بر آن
4
بررسي ش خصيت و فلسفه موريس مترلينگ
5
بررسي شاخص CPITN در دانش آموزان 12 ساله رشت در سال 1383
6
بررسي شاخص D.M.F در بين دانش آموزان 41-21 ساله مدارس راهنمائي منطقه شهري شميران
7
بررسي شاخص DMFT دانش آموزان 12ساله شهر لنگرود در سال 1382
8
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان ( عقب مانده ذهني ) 12 - 8 ساله مدارس استثنايي شهر يزد.
9
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان ( عقب مانده ذهني ) 12 - 8 ساله مدارس استثنايي شهر يزد.
10
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 12 ساله مدارس شهر يزد در سال 1387
11
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله پسر شهر رشت در سال 1391
12
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله مدارس راهنمايي شهر يزد در سال 1387
13
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 15 ساله مدارس راهنمايي شهر يزد در سال 1387
14
بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان هاديشهر ( استان آذربايجان شرقي ) در سال 1379.
15
بررسي شاخص DMFT در شهر شاهديه يزد براساس پروفايل روحي ورواني درسال۱۳۹۵
16
بررسي شاخص dmft در كودكان 6-3 سال مهد كودك هاي شهر و بخش بهنمير در سال1390
17
بررسي شاخص DMFT دندان مولر اول در دانش آموزان 12ساله مدارس راهنمايي شهرستان بهشهرورستمكلا
18
بررسي شاخص DMFT دندانهاي دائمي كودكان 12 ساله شهر لاهيجان در سال 1383
19
بررسي شاخص DMFT دندانهاي مولر اول دائمي در كودكان 12 سالهشهرستان سياهكل در سال 1382
20
بررسي شاخص SIC و DMFT در دانش آموزان 12 ساله ي شهرستان لنگرود در سال 1389
21
بررسي شاخص t.f.m.d دركودكان زير 6 ساله مهد كودك هاي خصوصي شهر رشت
22
بررسي شاخص برداشت ازت در ارقام مختلف گندم
23
بررسي شاخص پوسيدگي دنداني، ژنژويت و ارزيابي رفتار كودكان 12-6 ساله مبتلا به طيف اختلالات اوتيسم و مقايسه آن با كودكان سالم در شهر رشت در سال 1397
24
بررسي شاخص تحمل به آلودگي هوا (APTI) و ميزان تجمع زيستي سرب و كادميوم در برخي از گونه هاي گياهي شهر يزد
25
بررسي شاخص دمايي-رطوبتي (THI) و تاثير آن بر عملكرد گاوهاي شيري در استان اصفهان
26
بررسي شاخص سلامت دهان(DMFT،O-leary)در معتادان مراجعه كننده به مراكز منتخب دولتي ترك اعتياد شهرستان يزد در سال ۹۸
27
بررسي شاخص قابليت اعتماد و ضريب مقاومتِ طراحي به روش ضريب بار و مقاومت در اعضاي خمشي سازه¬هاي فولادي سرد نورد¬شده
28
بررسي شاخص قدرت نسبي (RSI) تاثير آن در پيش بيني قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
29
بررسي شاخص كارايي﴿Performance Index﴾ چند لاين تراريخته تنباكو Nicotiana Plumboginifolia تراريخته شده با ژن AtNRT2.1 با استفاده از OJIP-test
30
بررسي شاخص كشتي نفت كش كثيف به كمك شبكه هاي عصبي موجك
31
بررسي شاخص كشتي نفت كش كثيف به كمك شبكه هاي عصبي موجك
32
بررسي شاخص مديريت كيفيت فراگير در بيمارستان سيد الشهدا شهرستان فارسان
33
بررسي شاخص مصرف سوخت هسته اي و اثرات افزايش آن بر تغييرات قلب يك رآكتور آب تحت فشار
34
بررسي شاخص نياز به درمان پريودنتال،DMFT وdmft در بيماران مراجعه كننده به بخش معلولين دانشكده دندانپزشكي شهر يزد در سال 1390
35
بررسي شاخص ها و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از فضاي عمومي شهر
36
بررسي شاخص ها و نوسانات خشكسالي در ايران به كمك شاخص هاي نوسانات اقيانوسي
37
بررسي شاخص هاي CPITN و BMI درمبتلايان به ديابت نوع 2 كنترل نشده
38
بررسي شاخص هاي آزمون عملكرد ريوي (اسپيرومتري) كارگران كارخانه روغن نباتي در استان كرمانشاه
39
بررسي شاخص هاي آسايش دام در تعدادي از گاوداري هاي بزرگ استان كرمانشاه با سيستم فري ا ستال
40
بررسي شاخص هاي آمادگي جسماني در دانش آموزان كم توان ذهني و مقايسه آن با افراد سالم
41
بررسي شاخص هاي آناليز مايع مني در مردان مراجعه كننده به مركز مشاوره پزشكي - ژنتيك بهزيستي رشت در سال 1379-1378
42
بررسي شاخص هاي اثرگذار بر سودآوري صنعت سرب و روي مطالعه موردي: شركت كالسيمين
43
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد در شركت آب و فاضلاب
44
بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و كاربرد آن در انتخاب بهترين تامين كننده
45
بررسي شاخص هاي استراتژي توانمندسازي منابع انساني در سازمان تÊمين اجتماعي استان البرز و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت
46
بررسي شاخص هاي امادگي جسماني در دانش اموزان كم توان ذهني ومقايسه ان باافراد سالم
47
بررسي شاخص هاي انتقال خون در بخش جراحي بيمارستان رازي (رشت- سال1388)
48
بررسي شاخص هاي انسو در ارتباط با تغييرات عناصر اقليمي حوضه آبريز زاب طي 30 سال اخير
49
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروس HTLV-1 در ناقلين سالم ويروس در مشهد در سال 1389 , investigation of host immune marker and virusactivity in asymptomatic HTLV-1 carriers in mashhad in 1102
50
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان وفعاليت ويروس در ناقلين سالم ويروس در مشهد در سال 1389
51
بررسي شاخص هاي بافتي و سلولي اندومتريت در گاوهاي شيري
52
بررسي شاخص هاي بهره وري انرژي در صنايع
53
بررسي شاخص هاي بيانگر نام تجاري كارفرما در بستر شبكه اجتماعي داوطلبان استخدام
54
بررسي شاخص هاي پاتولوژيك در بدخيمي هاي پروستات در نمونه هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي شهيد صدوقي يزد از سال 1380-90 و مقايسه با شاخصهاي پاتولوژي استاندارد
55
بررسي شاخص هاي پاتولوژيك در بدخيمي هاي پروستات در نمونه هاي بيوپسي ثبت شده در بخش پاتولوژي شهيد صدوقي يزد از سال 1380-90 و مقايسه با شاخصهاي پاتولوژي استاندارد
56
بررسي شاخص هاي تاثير گذار در تبديل تقاطع هاي همسطح به غير مسطح
57
بررسي شاخص هاي تنفسي دركارگران كارخانه سيمان شهركرمانشاه
58
بررسي شاخص هاي توسعه اجتماعي و سطح بندي آن در شهرستانهاي استان اصفهان
59
بررسي شاخص هاي توسعه انساني در روستاهاي استان فارس
60
بررسي شاخص هاي توسعه انساني در روستاهاي استان فارس (مورد مطالعه شهرستان مرودشت ) , human development indexes survey in rurals of fars province- ase study- marvdasht township)5731-5831(
61
بررسي شاخص هاي توسعه انساني روستاهاي شهرستان كوار
62
بررسي شاخص هاي توسعه پايدار و نقش آن در طراحي معادن روباز ﴿مطالعه موردي: معدن مس سونگون﴾
63
بررسي شاخص هاي توسعه كارآفريني گردشگري روستايي با تاكيد بر گردشگري پايدار: در تعاونيهاي گردشگري استان كرمانشاه
64
بررسي شاخص هاي تيمپانومتري با تجمع مايع در گوش مياني و كاهش شنوايي هدايتي در بيمارستان اميرالمومنين (س ) رشت از 1/10/1380لغايت 31/6/1381
65
بررسي شاخص هاي داستان نو در تذكره الاولياء
66
بررسي شاخص هاي دسترسي به سرويس هاي حمل و نقل عمومي جهت توسعه شبكه تغذيه كننده
67
بررسي شاخص هاي راديومورفومتريك منديبل در راديوگرافي هاي پانوراميك جهت زنان مراجعه كننده به دو مركز تخصصي راديولوژي فك و صورت
68
بررسي شاخص هاي رشدي درخت نارون ﴿.Ulmus carpinifolia Borkh﴾ در شرايط آبياري كامل و كم آبياري در حضور قارچ هاي مايكوريزا
69
بررسي شاخص هاي رضايت ارباب رجوع و رتبه بندي آنها در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران (موردمطالعه بيمارستان امام خميني )
70
بررسي شاخص هاي رضايت ارباب رجوع و رتبه بندي آنها در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران
71
بررسي شاخص هاي رضايت شغلي در موسسات آموزشي با مطالعه كاربردي موسسه كانون زبان ايران
72
بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي )DSQ-06(
73
بررسي شاخص هاي سلامت پريودنتال در بيماران داراي پلاك متحرك ارتودنسي مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده يزد در سال 1385
74
بررسي شاخص هاي سنجش بهره وري و انتخاب شاخص كارا براي سنجش بهره وري يك بيمارستان با استفاده از تكنيك هاي اولويت بندي و مديريت دانش
75
بررسي شاخص هاي سنجش رضايت و انتظارات مشتريان بانك ملت استان مازندران با تكنيك فازي
76
بررسي شاخص هاي سنجش ساختار سازماني (پيچيدگي ، رسمي بودن و تمركز) جهت ارزيابي سازمان در دانشگاه علوم پزشكي قزوين
77
بررسي شاخص هاي شايستگي باليني و اولويت بندي آن از نظر پرستاران شاغل در بخشهاي اورزانس مراكز آموزشي و درماني استان گيلان
78
بررسي شاخص هاي طرحهاي پژوهشي جهت تجاري سازي مطالعه موردي طرح هاي سال 1388 پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي
79
بررسي شاخص هاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام
80
بررسي شاخص هاي عرضي لبخند دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
81
بررسي شاخص هاي عرضي لبخند دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
82
بررسي شاخص هاي عملكردي بيمارستا هاي استان يزد به تفكيك دانشگاهي و غير دانشگاهي در سال هاي 84و85
83
بررسي شاخص هاي عوامل موثر بر اجراي استرات‍‍‍‍‍زي انتقال فناوري نانو در صنعت نساجي
84
بررسي شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع يزد
85
بررسي شاخص هاي قابليت فرايند در حالت چند متغيره و يك مطالعه موردي
86
بررسي شاخص هاي كالبدي شهري تاثيرگذار بر دريافت انرژي خورشيدي در پوسته ساختمان (مورد‌كاوي: شهر تهران)
87
بررسي شاخص هاي كسب و كار در ايران و چگونگي تقويت ان در بخش تعاون استان گلستان
88
بررسي شاخص هاي كليدي در برندسازي مقاصد شهري (موردپژوهي شهر خرمآباد)
89
بررسي شاخص هاي كمي و كيفي از آموزشهاي متوسطه فني ، حرفه اي استان اصفهان در سالهاي 62 تا 67 و برآورد منطقه اي آموزشگيران
90
بررسي شاخص هاي كيفي شوري و نيترات آب زيرزميني دشت شيراز
91
بررسي شاخص هاي كيفيت آب رودخانه بابلرود
92
بررسي شاخص هاي كيفيت آب و غلظت برخي از فلزات سنگين در رسوبات زاينده رود
93
بررسي شاخص هاي كيفيت خاك و رسوب در كاربريهاي متفاوت درمنطقه چشمه علي حوزه آبخيز كارون شمالي
94
بررسي شاخص هاي كيفيت خدمات مديريت پروژه در ايران از ديدگاه مشتريان
95
بررسي شاخص هاي كيفيت در فضاي سبز شهري سيرجان
96
بررسي شاخص هاي كيفيت در معماري بناهاي مسكوني در دوره معاصر تهران
97
بررسي شاخص هاي كيفيت مراقبت از بيماران ديابتي ساكن مناطق روستايي، بر اساس برنامه ي كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت در استان گيلان، از سال 1388 تا 1392
98
بررسي شاخص هاي مختلف فيزيولوژي رشد در گياه كنجد رقم ناز تك شاخه (sesamum indicum)تحت تنش شوري
99
بررسي شاخص هاي مديريت از ديدگاه اسلام و سنجش آن در بانك رفاه استان هرمزگان
100
بررسي شاخص هاي مديريت از ديدگاه اسلام و سنجش آن در بانك رفاه استان هرمزگان
101
بررسي شاخص هاي منظر در پارك آب و آتش تهران
102
بررسي شاخص هاي مهم راديوگرافي سفالومتري لترال در بيماران Class III اسكلتي
103
بررسي شاخص هاي موثر در طراحي باغ مدرسه ابتدايي با تاكيد بر ارتقاء مشاركت پذيري كودكان
104
بررسي شاخص هاي موفولوژي زائده هامولوس تريگوييد با استفاده از CBCT
105
بررسي شاخص هاي نرمال آزمون عملكردريوي (اسپيرومتري)مردان استان كرمانشاه
106
بررسي شاخص هاي نسخه نويسي در نسخه هاي پزشكان عمومي طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعي شهرستان رشت در سال 1376
107
بررسي شاخص هوسويا و چند جمله اي هوسوياي نانو ساختارها
108
بررسي شاخص‌ هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قوانين انجمني
109
بررسي شاخص‌هاي آموزش منابع انساني درشركت‌هاي متعالي: مطالعه موردي شركت انتقال گاز استان اصفهان
110
بررسي شاخص‌هاي انسو در ارتباط با تغييرات عناصر اقليمي حوضه آبريز ارس طي سي سال اخير
111
بررسي شاخص‌هاي حق توسعه در پرتو دكترين امنيت انساني
112
بررسي شاخص‌هاي روان‌سنجي پرسش‌نامه اعتياد غذايي كودكان
113
بررسي شاخص‌هاي سازه‌اي و مديريتي در طراحي و ساخت سازه‌هاي بتني بيمارستاني
114
بررسي شاخص‌هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي تحمل به خشكي در گياهچه‌هاي حاصل از ريزازديادي سيب (Malus domestica Borkh.) پايه هاي MM.106، MM.111، به و رقم گلاب
115
بررسي شاخص‌هاي محله پايدار در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري (نمونه موردي : محله باغ شاطر تهران)
116
بررسي شاخص‌هاي مديريت كيفيت جامع در انجمن‌هاي ورزشي
117
بررسي شاخصه هاومولفه هاي شعر گفتارگرا
118
بررسي شاخصه هاي تربيت آرماني ازنظرگاه اميرالمومنين﴿عليه السلام﴾
119
بررسي شاخصه هاي تصويري هويت ملي در عكاسي هنري معاصر ايران ﴿ دهه هفتاد شمسي تا كنون ﴾
120
بررسي شاخصه هاي جامعه مهدوي در قرآن و روايات
121
بررسي شاخصه هاي جمعيت شناختي بارضايت زناشويي زوجين شهر نجف اباد در سال 1390
122
بررسي شاخصه هاي شعر نمايشي معاصر ايران
123
بررسي شاخصها و مدلهاي رياضي انتشار آلودگي آب و تحليل اقتصادي هزينه هاي
124
بررسي شاخصهاي DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهر يزد در سال 1378.
125
بررسي شاخصهاي آموزشي مقطع ابتدايي عشاير سيار فارس با تاكيد بر ايل قشقايي در پنج سال گذشته (1372-1368) و پيش بيني عوامل آموزشي در پنج سال آينده به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي
126
بررسي شاخصهاي استراتژيك در شركتهاي مختلف خارجي و تغييرات آن در شرايط بحران اقتصادي جهت تطبيق در شركتهاي ايراني
127
بررسي شاخصهاي برنامه ريزي نيروي انساني در شركت توزيع برق استان ايلام
128
بررسي شاخصهاي تن سنجي كودكان مهد كودك هاي شهر رشت -1381
129
بررسي شاخصهاي حجم در مغرلهاي لرستان
130
بررسي شاخصهاي حكمراني خوب و رابطه آنها با فساد اداري در بانك پارسيان شهر تهران
131
بررسي شاخصهاي دموگرافيك ، سوروايوال، عود و درمان بيماريهاي ژرم سل تومور در بيماران زير 21 سال بستري شده در بيمارستانهاي الزهرا، سيد الشهداء و مركز ثبت سرطان
132
بررسي شاخصهاي دموگرافيك ، سوروايوال، عود و درمان بيماريهاي ژرم سل تومور در بيماران زير 21 سال بستري شده در بيمارستانهاي الزهرا، سيد الشهداء و مركز ثبت سرطان
133
بررسي شاخصهاي رشد ارقام گندم در اصفهان
134
بررسي شاخصهاي عدالت اقتصادي از منظر اسلام
135
بررسي شاخصهاي عملكرد بخش اورژانس2 قبل و بعد از استقرار طب اورژانس در بيمارستان پورسيناي رشت
136
بررسي شاخصهاي عملكرد بيمارستانهاي شهيد صدوقي يزد و ميلاد تهران در سال 1387
137
بررسي شاخصهاي عملكردي بيمارستان شهيد صدوقي يزد وميلاد تهران در سال 1387
138
بررسي شاخصهاي فرهنگي در استان يزد
139
بررسي شاخصهاي كلان علم تكنولو‍ژي كشور با تاكيد بر مقالات
140
بررسي شاخصهاي كمي و كيفي مسكن در شهر يزد و برنامه ريزي آتي آن
141
بررسي شاخصهاي گزينش داوطلبان در اداره كل دادگستري استان كرمانشاه وارائه يك الگوي مناسب
142
بررسي شاخصهاي مهم راديوگرافي سفالومتري لترال در بيماران class 3 اسكلتي
143
بررسي شاخصهاي موثر برارزيابي نظام سلامت با رويكرد عدالت محوري
144
بررسي شاخصهاي موثر برارزيابي نظام سلامت بارويكرد عدالت محوري
145
بررسي شادكامي بر شخصيت دانش آموزان دختر دبيرستاني خرمشهر ناحيه 3
146
بررسي شادكامي بين خانواده هاي باسرپرست وبي سرپرست تحت پوشش كميته امداد(1389)
147
بررسي شادكامي دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد و علل مؤثر بر آن از نظر خودشان
148
بررسي شادكامي وسندرم آشيانه خالي در زوجين شهركرد
149
بررسي شارژينگ و استفاده از اطلاعات آن در طراحي مراكز مخابراتي
150
بررسي شاعرانگي در نمايشنامه هاي فدريكو گارسيا لوركا
151
بررسي شاعرانگي در نمايشنامه هاي فدريكو گارسيا لوركا
152
بررسي شاغل بودن پدر و مادر بر رفتار اجتماعي ( اجتماعي شدن ) فرزندان
153
بررسي شاغل يا غير شاغل بودن زن بر قدرت تصميم گيري در خانواده
154
بررسي شالوده شكني پاد گفتمانهاي پهلوي دوم
155
بررسي شاهكارهاي شعر نو عاشورايي با تكيه بر آثار ﴿ علي موسوي گرمارودي،سلمان هراتي،سيدحسن حسيني،قيصرامين ژور،طاهره صفارزاده
156
بررسي شاهنامه چاپ سنگي﴿متعلق به دوران قاجاريه﴾ ومقايسه تصويري شاهنامه هاي اين دوره
157
بررسي شاهنامه حاشيه ظفرنامه و مقايسه آن با شاهنامه ويرايش جلال خالقي مطلق. (از سر كشته شدن سيمرغ تا بخواستن ايرانيان بهرام گور به پادشاهي)
158
بررسي شاهنامه حاشيه ظفرنامه و مقايسه آن با شاهنامه ويرايش جلال خالقي مطلق. (ازسر بخواستن ايرانيان بهرام گور را به پادشاهي تا رفتن بهرام به شكار گور
159
بررسي شاهنامه فردوسي از ديدگاه دانش معاني با تأكيد بر داستان رستم و اسفنديار
160
بررسي شاهنامه هاي چاپ سنگي رنگي در دوره ي قاجار
161
بررسي شاهنامهي حاشيهي ظفرنامه و مقايسهي آن با شاهنامه- ي ويرايش جلال خالقي مطلق (از سر خوان پنجم و كشته شدن سيمرغ به دست اسفنديار(ص ) 888تا آگاهي يافتن بهرام گور از مرگ پدر(ص ()160
162
بررسي شاهنامهي حاشيهي ظفرنامه و مقايسهي آن با شاهنامهي ويرايش جلال خالقي مطلق (از سر كشته شدن شيده بر دست كيخسرو تا خوان چهارم و حال اسفنديار با زن جادو
163
بررسي شاهنامۀ حاشيۀ ظفرنامه و مقايسۀ آن با شاهنامۀ ويرايش جلال خالقي مطلق )از نامه خاقان به نزد نوشيروان و فرستادن دختر خود را تا رسيدن بهرام و خسرو به همديگر و مناظره ايشان
164
بررسي شاهنامۀ حاشيۀ ظفرنامه و مقايسۀ آن با شاهنامۀ ويرايش جلال خالقي مطلق (از رفتن بهرام گور به شكار تا نامه خاقان به نزد نوشيروان و فرستادن دختر خود را)
165
بررسي شايستگي باليني دانش آموختگان رشته پزشكي در مقطع كارآموزي ورودي 1386 ازشروع تير ماه تا پايان شهريور ماه 1390
166
بررسي شايستگي نسبي خردل وحشي( Sinapis arvensis ) مقاوم به علفكشهاي بازدارنده ) ALS ( و هورموني
167
بررسي شايستگي هاي كاركنان شركتهاي صنايع نفت و گاز و تاثير ان بر عملكرد انها :شركتهاي فعال در پروژه خط لوله انتقال نفت آبادان/ري
168
بررسي شايستگي هاي مديريتي موجود و مطلوب در ميان مديران بانك صادرات استان مازندران
169
بررسي شايستگي هاي مديريتي و تاثير آن بر سبك هاي رهبري مديران پروژه ي عمراني
170
بررسي شايستگي هاي مورد انتظار دانش آموختگان دكتري برنامه درسي و تعيين ميزان برخورداري آنان از شايستگي ها به منظور ارائه ي مدل بهبود برنامه درسي
171
بررسي شايسته سالاري در نظام اداري ايران و تاثير آن در حقوق اداري
172
بررسي شايع ترين ريسك فاكتورهاي كودكتن مبتلا به سندرم دوان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان كرمان
173
بررسي شايع ترين ريسك فاكتورهاي كودكتن مبتلا به سندرم دوان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان كرمان
174
بررسي شايع ترين محل گرفتاري عضله قلب در بيماران با AMI در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
175
بررسي شايع ترين محل گرفتاري عضله قلب در بيماران با AMI در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
176
بررسي شايعترين ريسك فاكتورهاي سقط مكرر در مراجعين به مراكز ناباروري يزد
177
بررسي شايعترين ريسك فاكتورهاي كودكان مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزيستي استان يزد
178
بررسي شايعترين ريسك فاگتورهاي كودكان مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزيستي استان يزد
179
بررسي شايعترين علل تشنج نوزادان در up fallow نوزادان بستري از تاريخ 15/7/73 تا 15/7/74 در بيمارستان 17 شهريور رشت
180
بررسي شباهت‌ها و تفاوت‌هاي فيگور و حالت انساني در عكاسي خياباني و عكاسي مُد
181
بررسي شبكه WIMAX از استاندارد IEEE 802.16
182
بررسي شبكه آب آتش نشاني پالايشگاه تهران و راه هاي بهينه سازي آن توسط نرم افزار كامپيوتري
183
بررسي شبكه اتصالات عرضي و خواص فيزيكي-مكانيكي آلياژها بر پايه‌ي(اكريلونيتريل-كو-بوتادين) رابر(NBR) / (استايرن-كو-بوتادين) رابر((SBR پخت شده با روش گوگردي : اثر حلاليت و ترتيب خوراك دهي شتاب دهنده و تركيب درصد آلياژ
184
بررسي شبكه ادهاك موبايل
185
بررسي شبكه ادهاك و امنيت آن
186
بررسي شبكه ارتباط موضوعي تبعيت در قرآن
187
بررسي شبكه ارتباط موضوعي در قرآن با محوريت معرفت بشري
188
بررسي شبكه اي شدن آزمايشات شاخص بهره دهي PI TEST
189
بررسي شبكه برق منطقه اي فارس به لحاظ تغيير سطح ايزولاسيون ناشي از آلودگيهاي محيط و ارائه راه حل مناسب
190
بررسي شبكه تجاري ديپلماتيك
191
بررسي شبكه تجاري ديپلماتيك جهان با استفاده از رويكرد تحليل شبكه اجتماعي مطالعه موردي
192
بررسي شبكه سلولي GSM
193
بررسي شبكه قدرت در حضور منابع توليد پراكنده
194
بررسي شبكه گرمكن هاي آب تغذيه نيروگاه بخار با استفاده از تكنولوژي پينچ
195
بررسي شبكه هاي MPLS
196
بررسي شبكه هاي MPLS [ام. پي. ال. اس.] شبيه سازي و تحليل الگوريتم مسيريابي چندگانه
197
بررسي شبكه هاي آميختگي مفهومي در نهج البلاغه
198
بررسي شبكه هاي بي سيم
199
بررسي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
200
بررسي شبكه هاي حس گر بي سيم
201
بررسي شبكه هاي حسگر بي سيم با تمركز برچند نمونه موردي
202
بررسي شبكه هاي حسگر بي سيم زير آب
203
بررسي شبكه هاي حسگر بيسيم
204
بررسي شبكه هاي حسگر بيسيم زير آب
205
بررسي شبكه هاي عصبي با استفاده از تئوري اطلاعات
206
بررسي شبكه هاي كامپيوتري ،voip نرم افزار شبيه ساز شبكه
207
بررسي شبكه هاي كانولوشنال و واحد ماكس اوت براي بازشناسي الگو
208
بررسي شبكه هاي ماهواره اي خارج از ايران
209
بررسي شبكه هاي مبدل حرارتي با روش پينچ
210
بررسي شبكه هاي محلي بي سيم
211
بررسي شبكه هاي ميكروگريد
212
بررسي شبكه هاي ميكروگريد Dc با در نظرگرفتن سيستم هاي ذخيره ساز انرژي
213
بررسي شبكه هاي وايمكس
214
بررسي شبكه و شبكه سازي در يونيكس
215
بررسي شبكه ي مخابرات سيار LTE
216
بررسي شبكه‌هاي ارتومدولار و جبر بولي جزئي به مثابه پايه‌هايي براي منطق كوانتوم
217
بررسي شبه سه بعدي جريان در مجاري بين پره هاي يك توربو ماشين به روش انحناي خط جريان
218
بررسي شبه‌سنجه‌هاي لرزه اي ديوارهاي برشي مركب
219
بررسي شبهات مغايرت نهجالبلاغه با اعتقادات شيعه
220
بررسي شبيه سازي انساني در فقه و حقوق
221
بررسي شبيه سازي در مدل هاي صف چند سرويس دهنده M/M/S درسيستم بانكي
222
بررسي شبيه سازي ديناميك مولكولي
223
بررسي شبيه سازي رايانه اي مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني با رويكرد توسعه پايدار
224
بررسي شبيه سازي متعادل ساز DFE
225
بررسي شبيه سازي مولكولي اصلاح دندريمرها براي كاربرد در دارورساني
226
بررسي شبيه سازي و كاهش نسبت توان ماكزيمم به توان متوسط در سيستم هاي OFDM
227
بررسي شبيه‌سازي ديناميك مولكولي رهايش دارو از نانوسامانه‌هاي پليمري
228
بررسي شبيه‌سازي مراحل اوليه پليمريزاسيون پروپيلن در حضور كاتاليزور زيگلر-ناتا
229
بررسي شپشكهاي درختان غيرمثمركرمانشاه
230
بررسي شتاب دهنده هاي هيدروژن پراكسيد و سديم نيتريت بر پوشش فسفات روي و بررسي پوشش اپوكسي پلي آميد اعمال شده بر آن روي زيرآيند گالوانيزه
231
بررسي شتاب دهي پروتون در برهمكنش ليزر پر توان با هدف جامد (پلاسما)
232
بررسي شتاب وارد بر سرنشين خودرو در اثر برخورد خودرو به مانع
233
بررسي شتابدهندههاي خطي و كاربرد آنها در پزشكي
234
بررسي شتابنگاشتهاي زلزله هاي ايران جهت تعيين طيف طراحي
235
بررسي شجره نامه معلولين ذهني مراجعه كننده به مركز ژنتيك بهزيستي استان يزد
236
بررسي شجره نامه معلولين ذهني مراجعه كننده به مركز ژنتيك بهزيستي استان يزد
237
بررسي شخصيت افراد معتاد وافراد عادي شهرستان تنكابن.
238
بررسي شخصيت ايبسن و چخوف و تحليل يك اثر از چخوف و ايبسن
239
بررسي شخصيت با استفاده از پرسشنامه مايرز
240
بررسي شخصيت پردازي انسان ـ حيوان در آثار تصويرسازي آنتوني براون
241
بررسي شخصيت پردازي در رمان نوجوان انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
242
بررسي شخصيت پردازي در رمان نوجوان انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
243
بررسي شخصيت پردازي در رمان هاي برگزيده ي پائولوكوئليو
244
بررسي شخصيت پردازي در نگاره هاي شاهنامه ي بزرگ ايلخاني
245
بررسي شخصيت پردازي دراكولا
246
بررسي شخصيت پردازي زنان در شاهنامه
247
بررسي شخصيت پردازي زنان در شاهنامه
248
بررسي شخصيت پيامبر اسلام(ص) در گفتمان ائمه شيعه (ع)
249
بررسي شخصيت حروف و طرح روي جلد كتاب
250
بررسي شخصيت حضرت ابوالفضل در اشعار ده شاعر معاصر
251
بررسي شخصيت در تئاتر اپيك (حماسي )
252
بررسي شخصيت در تئاتر اپيك﴿حماسي﴾
253
بررسي شخصيت در رمان سال‌هاي ابري بر اساس نظريه روان‌شناختي آلفرد آدلر
254
بررسي شخصيت در رمان هاي پست مدرن معاصر ايران
255
بررسي شخصيت در فيلم نامه هاي برادران كوئن ﴿فارگو، قاتلين پيرزن، اي برادر كجايي؟﴾
256
بررسي شخصيت در فيلم نامه هاي برادران كوئن ﴿فارگو، قاتلين پيرزن، اي برادر كجايي؟﴾
257
بررسي شخصيت زن در آثار داستاني منير و رواني پور
258
بررسي شخصيت زن در آثار ويليامز: 1- باغ وحش شيشه اي 2- اتوبوسي بنام هوس 3- گربه روي شيرواني داغ
259
بررسي شخصيت زن در سينماي ايران
260
بررسي شخصيت زن در نمايشنامه هاي "خانه عروسك ، اشباح ، هداگابلر" و مروري بر زندگي و آثار ايبس
261
بررسي شخصيت زن و مسئله عشق در تراژديهاي يونان
262
بررسي شخصيت سالمندان در آثار غلامحسين ساعدي
263
بررسي شخصيت سالمندان در آثار غلامحسين ساعدي
264
بررسي شخصيت سياسي، مذهبي و نظامي آقامحمدخان قاجار
265
بررسي شخصيت سيف الدوله در اشعار متنبي و مقايسه آن با شخصيت رستم در اشعار فردوسي
266
بررسي شخصيت عكاسان معاصر ايران
267
بررسي شخصيت عكاسان معاصر ايران
268
بررسي شخصيت علمي ،فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري
269
بررسي شخصيت مادر بر پرورش فرزندان خانواده هاي بي سرپرست تحت پوشش كميته امداد شهرستان مانه و سملقان در سال83-84
270
بررسي شخصيت مستكبران در نهج البلاغه
271
بررسي شخصيت منصور نمري و جمع آوري اشعار وي
272
بررسي شخصيت هاي حماسي در ديوان شاعران برجسته ي سبك عراقي
273
بررسي شخصيت هاي خيالي در تصويرسازي معاصر ايران ( از سال 1354 به بعد )
274
بررسي شخصيت هاي داستان سمك عيار
275
بررسي شخصيت هاي دو نمايشنامه " آگوست در اُسيج كانتي" و " دونات فرد اعلا" نوشته "تريسي لتس" بر اساس نظريه روانكاوي كارن هورناي
276
بررسي شخصيت هاي دو نمايشنامه "آگوست در آسيج كانتي" و "دونات فرد اعلا" نوشته "تريسي لتس" بر اساس نظريه كارن هورناي
277
بررسي شخصيت هاي زن شاهنامه با توجه به الگوي قهرمان سيد فيلد به منظور اقتباس در فيلمنامه بلند انيميشن
278
بررسي شخصيت هاي سه نمايش نامه تنسي ويليامز بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل اريك برن
279
بررسي شخصيت هاي سه نمايش نامه تنسي ويليامز براساس نظريه تحلل رفتار متقابل اريك برن
280
بررسي شخصيت هاي سه نمايشنامه تنسي ويليامز بر اساس نظريه تحليل رفتار متقابل اريك برن
281
بررسي شخصيت هاي طبيعي و ماوراء طبيعي در هزار و يكشب
282
بررسي شخصيت هاي فانتزي ادبيات كودك و نوجوان و قابليت به كارگيري آنها در نمايشنامه عروسكي ﴿با تاكيد بر آثار سي. اس. لوئيس، ميشل انده، جي. كي. رولينگ، اميلي رودا و دارن شان﴾
283
بررسي شخصيت هاي فانتزي ادبيات كودك و نوجوان و قابليت به كارگيري آنها در نمايشنامه عروسكي﴿با تاكيد بر آثار سي.اس.لوئيس،ميشل انده،جي.كي.رولينگ،اميلي روداو دارن شان﴾
284
بررسي شخصيت هاي ماندگار در انيميشن جهان و ايران
285
بررسي شخصيت هاي ماندگار در انيميشن جهان و ايران
286
بررسي شخصيت هاي محوري در روايات شبكه اي
287
بررسي شخصيت هنري احمد سرخسي يكي از نخستين موسيقي شناسان دوران اسلامي ايران
288
بررسي شخصيت و آثار ابوالحسن صبا
289
بررسي شخصيت و تكنيك هاي شخصيت پردازي در داستان‌هاي
290
بررسي شخصيت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
291
بررسي شخصيت و شخصيت پردازي در داستانهاي كوتاه گلي ترقي
292
بررسي شخصيت و شخصيت‌پردازي در داستان‌هاي محمد علي آقاميرزايي (قله فرياد و لطيف عشق)
293
بررسي شخصيت و فلسفه موريس مترلينگ
294
بررسي شخصيت و مولفه هاي بهزيستي رواني و معنا در كار و سرم چربي خون به عنوان همبسته هاي مدل تقاضا، كنترل در بين كاركنان يك سازمان خدماتي و يك شركت صنعتي در اصفهان
295
بررسي شخصيت و نقش تاريخي غازان در دوره ايلخاني
296
بررسي شخصيت وشخصيت پردازي در چند داستان كوتاه
297
بررسي شخصيت وشخصيت پردازي در چند داستان كوتاه معاصر فارسي
298
بررسي شخصيت¬هاي حقير (له¬شده) در آثار مصطفي مستور
299
بررسي شخصيتهاي اول دهگانه كريستف كيسلوفسكي از منظر فلسفه هاي اگزيستانسياليسم تهران
300
بررسي شخصيّت و شخصيّت‌پردازي در رمان حين تَرَكنا الجسر (پل ناتمام) عبدالرحمن منيف
301
بررسي شخصيّت و شخصيّت‌پردازي در رمان‌هاي مصطفي مستور
302
بررسي شدت اشعه و عملكرد دستگاههاي لايت كيور موجود در مطب هاي خصوصي دندانپزشكي شهرهاي لاهيجان، سياهكل، لنگرود و آستانه اشرفيه
303
بررسي شدت التهابات دستگاه گوارشي ناشي از H. pylori و ارتباط آن با ژن هاي CagA و VacA به كمك PCR
304
بررسي شدت بيابان زايي در اراضي آبياري شده با پساب تصفيه شده شهر يزد و مقايسه آن با اراضي طبيعي با بهره گيري از معيار خاك در مدل
305
بررسي شدت بيابانزايي با معيار كشاورزي در مدل IMDPA
306
بررسي شدت بيماري كراتوكونوس بر اساس Elevation ناشي از دو سطح رفرانس معمولي و Enhanced
307
بررسي شدت بيماري كراتوكونوس بر اساس اندكس هاي پيشرفت پاكيمتريك (PPI) اندازه گيري شده توسط پنتاكم در سال 1393 در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين شهر رشت
308
بررسي شدت تصادفات عابرين پياده به كمك مدل آماري لوجيت و شبكه عصبي مصنوعي ،(مطالعه موردي شهر كرمانشاه )
309
بررسي شدت تعرق، مقدار كلروفيل، رشد، محصول دانه و فعاليت نيتروژناز در تلقيح منفرد و توام آزو سپيريلوم برازيلنس و ريزوبيوم مليلوتي در گندم
310
بررسي شدت تنيدگي آور در پرستاران در طي مدت مراقبت از بيماران بد حال و مشرف به مرگ در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي واقع در تهران
311
بررسي شدت توربولانس و نرخ انتقال حرارت با هدف بهبود هندسه محفظه احتراق در يك موتور گاز سوز
312
بررسي شدت توربولانس و نرخ انتقال حرارت با هدف بهبود هندسه محفظه احتراق در يك موتور گازسوز
313
بررسي شدت دبي صفحه انژكتور موتور موشك سوخت مايع قبل از احتراق در دو طرف نازل و مقايسه آنها
314
بررسي شدت درد و اضطراب گزارش شده توسط بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي سزد در طي درمان غير جراحي پريودنتال در سال تحصيلي 1398
315
بررسي شدت دردو عوامل پيش بيمارستاني مرتبط با آن در بيماران ترومايي مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1395
316
بررسي شدت دردواضطراب گزارش شده توسط بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتولوژي دانشكده دندانپزشكي يز در طي درمان غير جراحي پريودنتال در سال تحصيلي 1398
317
بررسي شدت رقابت در صنعت بانكداري ايران وعوامل موثر بران
318
بررسي شدت فيبروز كبدي در بيماران دريافت كننده متوتروكسات به روشFibroScan ®)
319
بررسي شدت نور دستگاههاي لايت كيور موجود در مراكز درماني و مطب هاي خصوصي دندانپزشكي شهر يزد
320
بررسي شدت نور دستگاههاي لايت كيور موجود در مراكز درماني و مطب هاي خصوصي دندانپزشكي شهر يزد
321
بررسي شدت نيتريفيكاسيون در يك خاك آهكي تيمارشده با كودهاي آلي مختلف
322
بررسي شرائط تشكيل محصول فرعي در سنتز د يبنز)CR( 4،1 (اكسازپين )f( ،b
323
بررسي شرايط آب وهوايي استان خوزستان درارتباط با گزش عقرب ومار
324
بررسي شرايط آب وهوايي استان خوزستان درارتباط با گزش عقرب ومار
325
بررسي شرايط آگروكليمايي گسترش و توسعه كشت زيتون در استان فارس
326
بررسي شرايط آنيل بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6063 فوق ريز دانه شده
327
بررسي شرايط اپتيمم جهت ماشينكاري (گرد تراش - مته كاري) پلاستيك ها
328
بررسي شرايط اتصال TLP آلياژ آلومينيوم 5707 با استفاده ازلايه واسط پوشش داده شده به روش الكتروشيميايي
329
بررسي شرايط احياي جزئي هماتيت به مگنتيت و تأثير آن بازده جدايش مغناطيسي
330
بررسي شرايط ارگونومي در شركت صنايع ريخته گري اصفهان
331
بررسي شرايط ازدواج با اهل كتاب
332
بررسي شرايط اصطكاك مرتبط با پوشش هاي فلزي روان كننده در توليد جداره هاي با مقطع چهارگوش اكسترود شده
333
بررسي شرايط اقتصادي به كارگيري اتوماسيون و رباتيك در معادن روباز
334
بررسي شرايط اقتصادي قبل از انتخابات بر سهم آراء كانديداي منتخب در انتخابات رياست جمهوري ( با تاكيد بر دو دوره رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد)
335
بررسي شرايط اقليمي فرهنگي حاكم بر ايستگاههاي شهرسازي و طراحي ايستگاهي با كاربري تبليغاتي وبا نگرشي به سبك كمينه گرا براي شهر ساري
336
بررسي شرايط اكولوژيك توده ي جنگلي كلخونگ ﴿Pistacia khinjuk﴾ و عوامل موثر بر نابودي تدريجي آن در منطقه ي غديرگه شهرستان ني ريز در استان فارس
337
بررسي شرايط الكتروشيميايي و خوردگي در زير پوشش هاي جدا شده فولادهاي خط لوله تحت حفاظت كاتدي
338
بررسي شرايط الكتروليز سولفات منگنز و توليد دي اكسيد منگنز
339
بررسي شرايط انتخاب مديران اموزشي ومقايسه نظرات دبيران معاونان ومديران اموزشي
340
بررسي شرايط انتخاب مديران مدارس از ديدگاه مديران و دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه
341
بررسي شرايط انجماد ، جوانه زايي ، اصلاح و بهسازي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
342
بررسي شرايط انجماد وجوانه زايي در آلياژ Al 2024 از طريق آناليز حرارتي
343
بررسي شرايط انجمادي در توليد آلياژهاي آلومينيم با گراديان خواص كاربردي متفاوت (Functionally Graded Al Alloys
344
بررسي شرايط انجمادي در توليد پيستون با گراديان خواص كاربردي در روش هاي ريخته گري گريز از مركز و ريخته گري - خالي كردن - ريخته گري
345
بررسي شرايط انحلال سرب توسط فلوروبوريك اسيد در حضور پراكسيد هيدروژن
346
بررسي شرايط بافت رفتگي نخ هاي تار در بافت تركيبي
347
بررسي شرايط بكارگيري مديريت پروژه با توجه به عوامل تاثير گذار بر آن عوامل اجتماعي و بومي مناطق و مديريت هزينه و ... منطقه مورد مطالعه شهرستان سنندج
348
بررسي شرايط بهينگي ودوگانگي براي مسايل كسري
349
بررسي شرايط بهينه استخراج حلالي موليبدن با استفاده از LIX984N
350
بررسي شرايط بهينه استخراج ژلاتين خوراكي از استخوان به دو روش اسيدي و آنزيمي
351
بررسي شرايط بهينه اكسيداسيون و احياي كربوترمي كنسانتره ايلمنيت كهنوج
352
بررسي شرايط بهينه الكتروليز محلول تيواوره
353
بررسي شرايط بهينه انحلال فيلتر ايجاد شده در مرحله ليچينگ قليايي در بازيابي واناديم از غبار كارخانه هاي سوخت مازوت
354
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ كادميم از فيلتر كيك تصفيه الكتروليت روي
355
بررسي شرايط بهينه پايدارسازي هيدرات در شرايط فشاري بسيار ملايم
356
بررسي شرايط بهينه تكثير ريته ارنبيا اكروما و توليد رنگدانه توسط آن
357
بررسي شرايط بهينه تكثير ريشه آرنبيا اكروما و توليد رنگدانه توسط آن
358
بررسي شرايط بهينه توليد راديو ايزوتوپ تكنسيوم99 توسط شتابگر خطي الكترون با استفاده از كد MCNPX
359
بررسي شرايط بهينه جذب و مدل جذبي بنتونيت بيرجند در رفع آلودگي زيست محيطي نيكل ازپساب‌هاي صنعتي
360
بررسي شرايط بهينه جذب و مدل جذبي بنتونيت منطقه بيرجند براي رفع آلودگي زيست محيطي كادميم محلول
361
بررسي شرايط بهينه جذب و مدل جذبي كامپوزيت معدني بر پايه نفلين سينيت منطقه كليبر براي حذف برخي فلزات سنگين
362
بررسي شرايط بهينه جهت القاء كالوس در كشت درون شيشه اي گياه قره داغ
363
بررسي شرايط بهينه فلوتاسيون آپاتيت و هماتيت در معدن سنگ آهن چادرملو جهت كاهش فسفر
364
بررسي شرايط بهينه ي جذب و مدل جذبي باطله‌هاي سنگ‌هاي آهكي
365
بررسي شرايط بهينه ي نابرابري هاي تعميم يافته كي فن و كاربرد آن ها
366
بررسي شرايط بهينه¬ي رشد ريزجلبك نانوكلروپسيس در حضور
367
بررسي شرايط پايدار سازي حرارتي نانو الياف پلي اكريلو نيتريل﴿PAN﴾
368
بررسي شرايط پوشش‌دهي كروم روي پلي‌اورتان با و بدون زيرلايه مس(جهت توليد فوم فلزي)
369
بررسي شرايط پياده سازي برنامه مهندسي ارزش در شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور و ارائه الگوي مديريت مهندسي ارزش در آن
370
بررسي شرايط تشكيل و ساخت كامپوزيت هاي TiB 2C B4
371
بررسي شرايط تهيه و خواص يكسري از رزين هاي پلي استر غيراشباع اصلاح شده با استفاده از دي آليل فتالات و بررسي نقش برخي از آغازگرها، پيش برنده ها و كمك پيش برنده ها بر اصلاح واكنش پخت رزين هاي پلي استر غيراشباع تجاري
372
بررسي شرايط توليد فوم فلزي با پوسته جامد به ضخامت هاي 10 و 15 ميليمتر
373
بررسي شرايط توليد فوم فلزي به روش رسوب دهي الكتريكي مس بر روي فوم پليمري
374
بررسي شرايط توليد فوم فلزي سلول باز به روش لايه نشاني الكترولس نيكل بر روي فوم پلي اوراتان
375
بررسي شرايط ثبت شهرهاي تاريخي در ميراث جهاني و تدوين راهنماي طراحي بريا شهر تاريخي ماسوله در جهت ثبت اين شهر در ميراث جهاني
376
بررسي شرايط جريان در مجاري باز شني در حضور قلوه سنگ هاي موضعي و توده اي
377
بررسي شرايط جزيره اي شدن و تأثيرات منابع توليد پراكنده بر شبكه توزيع به همراه شبيه سازي
378
بررسي شرايط جلوگيري و حذف پوسته سرد تشكيل شده روي سطح پاتيل محتوي مات در واحد ذوب مجتمع مس سرچشمه
379
بررسي شرايط جوشكاري نوردي آلومينيوم به آلومينيوم وآلومينيوم به مس
380
بررسي شرايط چاپ روي كالاي نايلوني با دو رنگزاي اسپرك و پوست گردو
381
بررسي شرايط حلاليت ماده كروي كننده در مذاب و تاثير آن بر ساختار و خواص قطعات چدن نشكن توليد شده به روش در قالب - توپر In- Mold- Lost Foain
382
بررسي شرايط حلاليت ماده كروي كننده در مذاب و تاثير آن بر ساختار و خواص قطعات چدن نشكن توليد شده به روش در قالب- توپرIn mold - lost foam
383
بررسي شرايط رفع عيب حفره انتهايي خط جوش اصطكاكي اختلاطي آلياژ آلومينيومAA5456 با استفاده از پين فدا شونده
384
بررسي شرايط رويشگاهي و علل استقرار بيشه زار انجير وحشي در كوهستان شيركوه يزد
385
بررسي شرايط رويشگاهي وجوانه زني گونه ليمونيوم ايرانيكوم در منطقه سجزي اصفهان
386
بررسي شرايط زينترينگ بر ريز ساختار يا نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت سنتز شده به روش شيميايي
387
بررسي شرايط ساخت و خواص جرم هاي ريختني فوق العاده كم سيمان آلومينا اسپينلي ﴿ULCC﴾
388
بررسي شرايط سينو پتيكي حاكم بر دوره هاي آلودگي هوا در شهر كرمانشاه
389
بررسي شرايط شكل گيري ،خصوصيات زماني وفضايي ونحوه انتشار ساليتون هادرفيبرهاي غيرخطي
390
بررسي شرايط عملياتي بر روي بازيابي مواد آلي از فاضلاب در يك راكتور ناپيوسته متوالي راه اندازي شده به صورت فرآيند لجن فعال با نرخ بالا
391
بررسي شرايط عملياتي توليد زيستي اسيد لاكتيك از ضايعات ليگنوسلولزي
392
بررسي شرايط عملياتي سيستم فيلتراسيون براي شفاف سازي آب گوجه فرنگي
393
بررسي شرايط فرآيند كامپوزيت هاي هادي جريان برق برپايه پلي اولفين ها
394
بررسي شرايط فيزيكي براي هسته سازي درجهان اوليه
395
بررسي شرايط كاربردي روابط تجربي برآورد زمان تمركز حوضه
396
بررسي شرايط كارخانه كافي كولا به منظور پياده سازي استاندارد HACCP
397
بررسي شرايط كشت فتواتوتروف، فتوهتروتروف و ميكسوتروف ريزجلبك Chlorella sorokiniana به منظور افزايش توليد بيوهيدروژن، چربي و زيست توده
398
بررسي شرايط گردشگري منطقه باباحيدر به كمك swot
399
بررسي شرايط لازم الاجرا جهت بالابردن درصد كاربري ماشين آلات حمل و نقل در راستاي افزايش توليد معدن مس سرچشمه
400
بررسي شرايط ليچينگ آلونيت در محيط قليايي و اسيدي
401
بررسي شرايط محيطي سرمايه گذاري بازار سهام در مقايسه با بازار املاك و مستغلات
402
بررسي شرايط مناسب براي پخت گندله كنسانتره سنگ آهن بافق
403
بررسي شرايط مناسب رخداد سيلابهاي واريزه اي در كشور
404
بررسي شرايط موجود توليد و تهيه مواد اوليه مورد استفاده در فرش دستباف (مطالعه موردي استان كردستان و استان مركزي)
405
بررسي شرايط نرم كردن و فرمولاسيون عايق سوخت هاي دو پايه بر اساس مشتقات سلولز
406
بررسي شرايط همديد همراه با رخداد آتش سوزي در جنگل ها
407
بررسي شرايط هيدروژئومورفولوژي رودخانه‌هاي كارستي با تاكيد بر پتانسيل مئاندر شدگي (مطالعه موردي رودخانه بشار)
408
بررسي شرايط و امكانات توسعه صنايع در منطقه شيراز- مرودشت
409
بررسي شرايط و مطالعات فني اقتصادي فرآوري تالك معادن لرستان جهت دست¬يابي به استانداردهاي آرايشي
410
بررسي شرايط وجوب حج از ديدگاه فقه شيعه و مذاهب اهل‌سنت
411
بررسي شرايط وجود كدهاي دوتايي بر گروه هاي سوزوكي و دو وجهي
412
بررسي شرح وظايف همراه با فلوچارتهاي سازماني برخي از مشاغل مرتبط با سير و حركت قطارها
413
بررسي شرط انطباق فاز در فرايند غير خطي...
414
بررسي شرط حفظ مالكيت درعقد بيع
415
بررسي شركت هاي تعاوني و راهكارهاي توانمندسازي آن ها
416
بررسي شروط باطل و اقسام آن در عقد
417
بررسي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
418
بررسي شروع تغيير فرم پلاستيك با استفاده از روش آكوستيك اميشن
419
بررسي شروع رشد ترك در يك نمونه خمش سه نقطه اي (3PB) به روش شكست موضعي و مقايسه با روش انتگرال J
420
بررسي شروع فيلم از ميانه داستان
421
بررسي شروع فيلم از ميانه داستان
422
بررسي شستشوپذيري خوراك كارخانه زغالشويي طبس
423
بررسي شش سيگما
424
بررسي شش سيگما
425
بررسي شش ماهه بيماران TRAUMATIC BRAIN INJURY بستري در ICU بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه دوم سال 1389
426
بررسي شش ماهه بيماران TRAUMATIC BRAIN INJURY بستري در ICU بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه دوم سال 1389
427
بررسي شصت مورد كودك با دندان قروچه از نظر فاكتورهاي همراه و پيگيري يك ساله آنها
428
بررسي شصت مورد كودك با دندان قروچه از نظر فاكتورهاي همراه و پيگيري يك ساله آنها
429
بررسي شعاع تاثير بهينه در حل مسايل الاستيك با استفاده از روش حداقل مربعات مختلط
430
بررسي شعاع طيفي چند خانواده از گراف هاي دو بخشي
431
بررسي شعر آييني در آثار شاعران كرد ( محوي،مولوي، ملامحمود بيخود، ملاي جزيري)
432
بررسي شعر به‌مثابه اثر هنري از دريچة «شعر ديگر» بر پاية آراي سمبوليست‌هاي فرانسوي
433
بررسي شعر پايداري از كودتاي رضا خان تا پيروزي انقلاب
434
بررسي شعر ديگر با نگاهي ويژه به اشعار بيژن الهي
435
بررسي شعر سپيد در دهه ي هفتاد
436
بررسي شعر سپيد در دهه ي هفتاد
437
بررسي شعر و انديشه فخر الدين مزارعي
438
بررسي شعر و شاعري از منظر قرآن و روايات
439
بررسي شعله ديفيوژن گازمتان در هواي با درجه حرارت بالا
440
بررسي شعله نفوذي در حالت دو بعدي، دائم و مغشوش به كمك نرم افزار Fluent
441
بررسي شعله هاي نفوذي ناشي از احتراق سوخت گاز
442
بررسي شفافيت القايي الكترومغناطيسي با سه پنجره در يك نقطه كوانتمي استوانه اي چهار ترازي مدل C
443
بررسي شفافيت القايي الكترومغناطيسي در نقطهي كوانتومي كروي 3 ترازي مدل نردباني در مجاورت نانوذرهي كروي فلزي با استفاده از نظريه ماي
444
بررسي شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك سيستم چهارترازه مدلM در مجاورت نانو ذره كروي فلزي با استفاده از نظريه ماي
445
بررسي شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك سيستم چهارترازه مدلM در مجاورت نانو ذره كروي فلزي با استفاده از نظريه ماي
446
بررسي شفافيت القايي الكترومغناطيسي و اثر كر در نقطهي كوانتومي كروي 3 ترازي L در مجاورت نانوذره كروي فلزي
447
بررسي شفافيت القايي الكترومغناطيسي و برخي خواص غيركلاسيكي در سامانه‌هاي اپتومكانيكي با حضور اتم‌هاي سه و چهار ترازي
448
بررسي شفافيت اهداف سازماني بر عملكرد سرپرستان مجتمع فولاد مباركه اصفهان
449
بررسي شفافيت پلاسما در برهمكنش پالس ليزري نسبيتي با شبيهسازي ماكسول-ولاسوف
450
بررسي شفافيت و پايداري يك سيستم تله اپراتوري غير خطي با ربات اسليو با بازوي انعطاف پذير
451
بررسي شفعه در حقوق ايران
452
بررسي شكاف بين عرضه و تقاضاي نيازهاي فناورانه ﴿مطالعه موردي قلمرو فناوري منتخب صنعت كاشي و سراميك﴾
453
بررسي شكاف درون نسلي در ميان دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
454
بررسي شكاف ديجيتالي جغرافيايي بين روستاهاي بخش احمدآباد شهرستان مشهد ,
455
بررسي شكاف ديجيتالي جغرافيايي بين روستاهاي بخش احمدآباد شهرستان مشهد ,
456
بررسي شكاف ديجيتالي جغرافيايي بين روستاهاي بخش احمدآباد شهرستان مشهد , geographical digital divide in ahmad abad district of mashhad townsgip
457
بررسي شكاف كيفيت خدمات در شركت بيمه ايران با استفاده از مدل سروكوال
458
بررسي شكاف ميان نظرات مديران و مشتريان در خصوص عوامل آميخته بازاريابي
459
بررسي شكاف نسلي ارزشي بين مادران و دختران و عوامل اجتماعي موثر برآن در شهر مشهد با تاكيد بر ارزش هاي ديني
460
بررسي شكاف نسلي بين مادران و دختران با تأكيد بر عامل تحصيلات در شهر تهران دختران بالاي 14 سال
461
بررسي شكاف نسلي بين والدين وفرزندان
462
بررسي شكافت هسته هاي بيسموت و طلا با پروتون هاي MeV 30
463
بررسي شكايت اصلي بيماران مبتلا به پريودنتيت مراجعه كننده به بخش پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
464
بررسي شكايت مرتبط با تلفن همراه از ديدگاه استفاده كنندگان
465
بررسي شكايتهاي اصلي ، نيازهاي درماني و درمانهاي انجام شده بر اساس شكايت اصلي در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان و تشخيص
466
بررسي شكايتهاي اصلي ، نيازهاي درماني و درمانهاي انجام شده بر اساس شكايت اصلي در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان و تشخيص
467
بررسي شكست DNAدر لنفوسيت هاي خون محيطي به روش كامت اسي در كارگران كارخانه فولاد غدير
468
بررسي شكست آزمايشگاهي چقر مگي شكست يك نوع سنگ مرمر با استفاده از قطعه نيم ديسك تركدار
469
بررسي شكست اجسام داراي شيار V شكل با سوراخ انتهايي تحت بارگذاري برشي- فشاري
470
بررسي شكست اجسام داراي شيار V شكل تحت بارگذاري برشي- فشاري
471
بررسي شكست اجسام داراي شيار كليدي شكل تحت بارگذاري برشي فشاري
472
بررسي شكست استوانه تحت بارهاي ديناميكي
473
بررسي شكست اوليه لايه سيال خروجي از اتمايزر جريان چرخشي به كمك تحليل ناپايداري
474
بررسي شكست بدنه شناور از جنس كامپوزيت ساندويچ تحت بار خمشي
475
بررسي شكست برشي در فولادهاي استحكام بالاي پيشرفته
476
بررسي شكست پيش رونده صفحات كامپوزيتي شيشه/اپوكسي با اثر بازشو تحت بار كششي
477
بررسي شكست ترد در بارگذاري مود تركيبي II/I II
478
بررسي شكست ترد در فلزات تحت بارگذاري كششي
479
بررسي شكست ترد در قطعات ترك دار برشي
480
بررسي شكست تقارن (2)SU در X هاي كم درياي نوكلئون
481
بررسي شكست چرخدنده هاي گيربكس واگن جرثقيل در واحد ذوب مجتمع مس سرچشمه
482
بررسي شكست در روكشهاي لاستيكي پينچ رول
483
بررسي شكست در شكل‌دهي تدريجي تك نقطه‌اي ورق‌هاي دو لايه با اصلاح مدل آسيب زو-ويرزبيكي
484
بررسي شكست زودرس پره هاي توربين گاز بر اثر خستگي
485
بررسي شكست سدها به روشا متدادهاي مشخصه ﴿ مشخصه معكوس﴾
486
بررسي شكست سنگ تحت مود II خالص با استفاده از قطعه ديسك برزيلي
487
بررسي شكست غشاي خارجي استخوان دنده¬ي انسان با روش بدون المان گالركين و مقايسه آن با روش اجزاء محدود با لحاظ كردن اثرات نرخ كرنش
488
بررسي شكست غلطك هاي نورد تيرآهن گروه ملي صنعتي فولاد ايران
489
بررسي شكست فولاد مدرج تابعي با شكاف U شكل تحت بارگذاري مركب
490
بررسي شكست كامپوزيت‌هاي لايه‌اي با استفاده از منحني R
491
بررسي شكست مركب در سنگ گرانيت با استفاده از قطعه آزمايشي FPB
492
بررسي شكست مواد پليمري ترد تضعيف شده با شيار كليدي شكل تحت بارگذاري تركيبي كشش- برش خارج صفحه ‌اي
493
بررسي شكست مواد سنگي به كمك ديسك برزيلي استاندارد
494
بررسي شكست مود تركيبي در يك نمونه سنگ با استفاده از ديسك ترك دار با سوراخ مركزي
495
بررسي شكست نانوكامپوزيت هاي پايه پليمري شياردار با رفتار غيرخطي بر اساس مفهوم ماده معادل
496
بررسي شكست نرم در فولاد دوفازي
497
بررسي شكست نرم شيارهاي كليدي شكل تحت بارگذاري مركب كششي و برشي خارج از صفحه
498
بررسي شكست نوري توليد شده توسط پالس ليزر نانوثانيه در پلكسي گلس با استفاده از روش پرتو گمانه
499
بررسي شكستگي الياف و در صد تميزشدگي الياف در دوخط حلاجي مختلف (رتير و ترو چلر)
500
بررسي شكستگي كالكانئوس در بيماران مراجعه كننده در بيمارستان اختراز سال 78-1373 و مقايسه نتايج درماني دو روش جراحي در شكستگي پاشنه در گرافت استخواني ، Lopresti-Essex
501
بررسي شكستگيهاي اينتر تروكانتريك در سطح بيمارستان پورسيناي رشت
502
بررسي شكستگيهاي ساق پاي بالغين در مراجعه كنندگان به بيمارستان افشار در طي يك سال
503
بررسي شكستگيهاي هر دو استخوان ساعد در كودكان
504
بررسي شكل ، رنگ ، و بافت در نقاشي قرن بيستم
505
بررسي شكل الياف در تار عنكبوتي و نهايتا رونيك يك و دوبار كار شده و اثر كشش (هشت لا) بر آن
506
بررسي شكل پذيري آلياژ Al6061 در حالت T6 و جوش كاري شده
507
بررسي شكل پذيري اتصال T و L شكل ديوار به ديوار در سيستم با نظام صفحات ساندويچي 3D تحت بارگذاري سيكلي
508
بررسي شكل پذيري سازه ها در برابر زلزله با توجه به آيين نامه هاي زلزله ايران و نيوزلند و آمريكا
509
بررسي شكل پذيري سيستم هاي مركب قاب بتني و ديوار پيش ساخته تحت بار سيكلي
510
بررسي شكل پذيري فولاد IF مورد استفاده در صنعت خودرو
511
بررسي شكل پذيري فولاد ST-14 مورد استفاده در صنعت خودرو
512
بررسي شكل پذيري و بدست آوري منحني FLD ورق فولادي BH
513
بررسي شكل پذيري و برآورد ضريب رفتار ديوارهاي ساندويچي شاتكريتي تحت نيروهاي برشي
514
بررسي شكل پذيري و تحليل شكل دهي محفظه توربين از ورق هاي ضخيم آلياژ اينكونل 617
515
بررسي شكل پذيري و رفتار قاب هاي شورن زانويي
516
بررسي شكل پذيري ورق هاي فلزي به روش تئوري گراديان كرنش
517
بررسي شكل پذيري ورق هاي گالوانيزه
518
بررسي شكل پذيري ورقهاي فولادي ضد زنگ و اثر استحاله مارتزيت حاصل از تغيير شكل پلاستيك
519
بررسي شكل پذيري ورقهاي مس و فولاد 12 ST
520
بررسي شكل پذيري وضريب رفتاردرسازه هاي بتن مسلح تونلي (ديوار-دال )
521
بررسي شكل ضعيف كارايي بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
522
بررسي شكل ضعيف كارايي بورس اوراق بهادار تهران
523
بررسي شكل ضعيف كارايي در بازار سهام با رويكرد جديد
524
بررسي شكل گيري استعاره در قصايد منوچهري بر پايه رويكرد شناختي
525
بررسي شكل گيري انتظارات تورمي: رويكرد آزمايشگاهي
526
بررسي شكل گيري انديشه هاي صوفيانه در جوامع شرق اسلامي تا پايان قرن سوم هجري
527
بررسي شكل گيري روايت داستاني در ذهن كودكان پيش دبستاني بر مبناي تصوير سازي كتاب
528
بررسي شكل گيري روايت داستاني در ذهن كودكان پيش دبستاني بر مبناي تصوير سازي كتاب
529
بررسي شكل گيري سفالينه هاي ايران در پيش از اسلام ﴿در جوامع پيشرفته ي فرهنگي، در گذر به مرحله تاريخي ﴾
530
بررسي شكل گيري سفالينه هايايران در پيش از اسلام (در جوامع پيشرفته ي فرهنگي ،در گذر به مرحله يتاريخي )
531
بررسي شكل گيري شخصيت هاي كارتوني تام وجري از ابتدا تا كنون
532
بررسي شكل گيري و تحولات تپه هاي ماسه اي ريگ زرين
533
بررسي شكل هاي روايي در نثر فارسي قرن چهارم تا ششم هجري قمري
534
بررسي شكل و فرم ماهي در سفال ايران (دوره اسلامي )
535
بررسي شكل‌پذيري مهاربندهاي واگرا و مقايسه آن با مهاربندهاي همگراي ويژه
536
بررسي شكل‌گيري و توسعه‌ي بازيگري مجازي در فيلم
537
بررسي شكنندگي پل هاي بتني بهسازي شده با الياف FRP
538
بررسي شگرد هاي بلاغي علم معاني درجلددوم وسوم شاهنامه فردوسي
539
بررسي شگرد هاي هنري و زيبايي شناسي التفاصيل فريدن توللي
540
بررسي شگردهاي آفرينش داستان هاي علمي -تخيلي ژول ورن
541
بررسي شگردهاي جانمندانگاري در آثار چوبك
542
بررسي شگردهاي زباني طنزپردازي در آثار عمران صلاحي
543
بررسي شگردهاي زباني و ادبي در پنج اثر محمد علي جمالزاده
544
بررسي شماري از اصطلاحات و ضرب المثل هاي بيرجندي بر اساس طرح واره هاي تصوري در چارچوب معني شناسي شناختي
545
بررسي شمايل انساني وحيواني در طلسم هاي ايراني
546
بررسي شمايل شناسانه نقوش انسان - جانور نيايشگاه قلايچي و قلعه ربط (هزاره نخست پ.م)
547
بررسي شمايل نگاري پيامبران
548
بررسي شمسه در تذهيب دوره صفوي
549
بررسي شمع تحت بار جانبي در خاكهاي لايه اي با عملكرد غير خطي بروش اجزاء محدود
550
بررسي شمع هاي مايل در خاك غير همگن تحت اثر بار استاتيكي
551
بررسي شناخت اختلاف و شكاف نسلي بين والدين و فرزندان و عوامل موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بوشهر
552
بررسي شناخت ايرانيان از اوضاع كشورهاي اروپايي ﴿1264-1240 ه. ق.﴾
553
بررسي شناخت تاثيراشتغال در استحكام خانواده در شهر مينودشت سال 1390
554
بررسي شناخت زنان از همسر،قبل از ازدواج وتاثيرآن بررضايت اززندگي زناشويي آنان.
555
بررسي شناخت صنعت گردشگري با نگرش بر هتلداري
556
بررسي شناخت علل و عوامل بزهكاري در ميان جوانان بزهكار شهرستان بابل
557
بررسي شناخت عناصر سنت و مدرنيته در آثار جلال آل احمد
558
بررسي شناخت عوامل برون سازماني موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسرانه دبيرستانهاي علي آباد كتول از ديدگاه مديران و معلمان
559
بررسي شناخت عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان متوسطه و نقش مشاور در كاهش آن
560
بررسي شناخت عوامل موثر بر گرايش دانشجويان پسر به فرهنگ غرب در دانشگاههاي رامسر.
561
بررسي شناخت عوامل موثر بر مدگراي در بين جوانان دختر دانشگاه پيام نور اهواز
562
بررسي شناخت مشكلات اجتماعي زنان شاغل
563
بررسي شناختي استعاره هاي مفهومي در اشعار خليل مطران و گلچين گيلاني )رويكردي پيكره بنياد(
564
بررسي شناختي افعال سبك در زبان فارسي
565
بررسي شناختي كاربرد استعاره هاي مفهومي "معلم" توسط دانش آموزان دبيرستاني
566
بررسي شناختي مجاز در اشعار رهي معيري
567
بررسي شناسايي شيوه هاي جذب دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي به نماز جماعت در شهرستان درگز
568
بررسي شناسايي و تبيين ويژگي هاي منابع انساني مستعد و طراحي مدل معماري مديريت نيروي انساني و تعيين تاثيرآن بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه: گروه صنايع غذايي سوليكو تهران)
569
بررسي شناسايي و تشخيص نقش تشويق بر يادگيري دانش آموزان در درس رياضي پايه ششم ابتدايي شهرستان بهشهر
570
بررسي شناسايي و تنظيم ضرائب كنترل كننده سطح درام بويلر در نيروگاه مشهد
571
بررسي شناسايي و محل خزابي با استفاده از تابع پاسخ فركانس به روش CM-CF
572
بررسي شناور تونل دار واثر تونل روي نيروهاي درگ و ليفت شناورهاي M-Ship
573
بررسي شناورسازي (مستقيم و غيرمستقيم) كانسنگ هماتيتي معدن تنگ زاغ
574
بررسي شناورسازي بدون كلكتور كالكوپيريت با كنترل پتانسيل پالپ
575
بررسي شناورسازي نمونه مس سرچشمه در مقياس آزمايشگاهي و پايه
576
بررسي شناورهاي تندرو و تهيه بانك اطلاعاتي
577
بررسي شناورهاي غرق شده در آبهاي ايران و بررسي انتخاب بهترين روش جهت خارج سازي يك مغروق
578
بررسي شناوري زبان بر سير تاريخ نگاري فارسي (از آغاز تا عهد ايلخاني)
579
بررسي شهرداري مركزي اهواز و تشكيلات آن ( معاونت مالي، اداري)
580
بررسي شهرهاي غرب كشورجهت توليد هيدروژن تجديد پذير
581
بررسي شهود اخلاقي از ديدگاه راس
582
بررسي شواهد قرآني نهج البلاغه
583
بررسي شواهدي از ابرحوضه‌ها و آب‌هاي ژرف در استان يزد با استفاده از تكنيك‌هاي دورسنجي ؛ مطالعه موردي دشت ابركوه
584
بررسي شورش پشتكوه در دوران رضاشاه با محوريت ايل ملكشاهي
585
بررسي شورهاي سنتي به منظور كاربردي نمودن قطعات فرش هاي كهنه
586
بررسي شوك پذيري يك نوع بدنه سفالي پخت و پز سنتي و علل آن
587
بررسي شوك درآمدهاي نفتي بر رفتار مخارچ دولتي ايران
588
بررسي شوك هاي مالي گذرا در ايران با استفاده از توابع عكس العمل آني
589
بررسي شوكهاي حرارتي و مكانيكي بر روي ورق هاي چند لايه
590
بررسي شيارشدگي در مخلوط آسفالتي ماستيك درشت‌دانه اصلاح شده با پليمر SBR
591
بررسي شيارشدگي و خصوصيات مكانيكي مخلوطهاي آسفالتي نيمه گرم حاوي نانو مواد زايكوترم، اصلاح شده با پودر لاستيك
592
بررسي شيد رنگي حاصل از روناس بر روي الياف پشم
593
بررسي شيرابه حاصل از زباله هاي شهري وروش هاي تصفيه آن
594
بررسي شيرين سازي آب به روش Capacitive deionization
595
بررسي شيشه سراميك هاي كورديريتي
596
بررسي شيشه هاي تاريخي شهراستخر با استفاده از تحليل آناليزهاي حرارتي و ريزساختاري
597
بررسي شيموتاكسونومي چند گونه ورونيكا با استفاده از متابوليتهاي ثانويه
598
بررسي شيمي اتمسفر شهر اصفهان از نظر فلزات سنگين و آنيون ها به كمك روشهاي طيف سنجي اتمي و كروماتوگرافي يوني
599
بررسي شيمي تركيبات آزلاكتون ﴿ سنتز و واكنشها﴾ با استفاده از كاتاليست هاي پلي اكسومتالات تحت شرايط متفاوت
600
بررسي شيمي فيزيكي پايداري افرون هاي كلوئيدي گازي
601
بررسي شيمي فيزيكي جذب رنگزاهاي اسيدي و مستقيم روي الياف معمولي پلي آميد ﴿قبل و بعد از تثبيت﴾ و نانو الياف آن
602
بررسي شيمي فيزيكي جذب رنگزاهاي ديسپرس روي نانو الياف و الياف پلي استر تثبيت شده به روشهاي مختلف
603
بررسي شيميايي تركيبات فرار گياهان داروئي
604
بررسى شيميايى شاخص كيفيت آب رودخانه ها براي كاربردهاي متعدد
605
بررسي شيميايي علل رنگ پريدگي و تخريب لعاب آبي در سراميك هاي سنتي مسجد امام اصفهان
606
بررسي شيميايي منابع تامين آب شرب شهرستان ميبد ومقايسه با استاندارد
607
بررسي شيوع ،مصرف ،سوءمصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور
608
بررسي شيوع Caries Nursing و عوامل خطرزا در كودكان 4-2 ساله شهر رشت
609
بررسي شيوع ECTOPIC PREGNANCY و علل احتمالي آن در زنان باردار شهر يزد در سال 1378
610
بررسي شيوع ECTOPIC PREGNANCY و علل احتمالي آن در زنان باردار شهر يزد در سال 1378
611
بررسي شيوع HLA-B5 در بيماران مبتلا به سرطان مثانه در مقايسه با شيوع آن در افراد سالم
612
بررسي شيوع LBWو ارتباط آن با سن مادر، رتبه حاملگي و فاصله گذاري حاملگي ها در سطح زايشگاههاي شهر يزد
613
بررسي شيوع LBWو ارتباط آن با سن مادر، رتبه حاملگي و فاصله گذاري حاملگي ها در سطح زايشگاههاي شهر يزد
614
بررسي شيوع LBWو ارتباط آن باسن مادر، رتبه حاملگي و فاصله گذاري حاملگي ها در سطح زايشگاههاي شهر يزد
615
بررسي شيوع آسم بر اساس استانداردهاي WHOدر مدارس راهنمايي شهر يزد در زمستان 1375
616
بررسي شيوع آسم در كودكان دبستاني شهرستان اهواز سال 1384
617
بررسي شيوع آسيب هاي اسكلتي - عضلاني سنگنوردي ذر استان هاي غرب كشور
618
بررسي شيوع آسيب هاي سيستم ادراري بر اساس يافته هاي سي تي اسكن در بيماران بالغ تروماي بلانت و هماچوري گروس مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون يزد از مهر 93 لغايت شهريور 94
619
بررسي شيوع آسيب هاي مغزي و گردني در بيماران با شكستگي هاى ناحيه فك و صورت در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان رشت در سال 1٣95
620
بررسي شيوع آسيب هاي وارده به سر و صورت در فوت شدگان تصادفات موتور سيكلت در استان يزد در سالهاي 1386 و 1390
621
بررسي شيوع آسيب هاي وارده به سر و صورت درمجروحان تصادفات موتور سيكلت در شهرستان يزد 93-1390
622
بررسي شيوع آفت دهاني در دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه و پيش دانشگاهي شهر يزد قبل و بعد از امتحانات در نيمسال اول سال تحصيلي 91-912
623
بررسي شيوع آكنه در دبيرستانهاي شهر يزد
624
بررسي شيوع آكنه در دبيرستانهاي شهر يزد
625
بررسي شيوع آكنه وولگاريس و اثرات آن بر كيفيت زندگي دانش آموزان دبيرستانهاي شهر يزد در سال 1390
626
بررسي شيوع آكنه وولگاريس و اثرات آن بر كيفيت زندگي دانش آموزان دبيرستانهاي شهر يزد در سال 1390
627
بررسي شيوع آلودگي انگل هاي كرمي درماهيان رودخانه اي استان كرمانشاه
628
بررسي شيوع آلودگي با انگل بابزيا درسگ هاي ارجاعي به كلينيك هاي دامپزشكي شهرستان كرمانشاه و تعيين تغييرات مورفولوژيك گلبول هاي قرمز در سگهاي آلوده
629
بررسي شيوع آنزيم بتالاكتاماز وسيع الطيف به روش ديسك تركيبي در سويه هاي كلبسيلا واشرشياكلي ايزوله شده از بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي يزد بين سالهاي 91-90
630
بررسي شيوع آنزيم بتالاكتاماز وسيع الطيف به روش ديسك تركيبي در سويه هاي كلبسيلا واشرشياكلي ايزوله شده از بيماران بستري در بيمارستانهاي آموزشي يزد بين سالهاي 91-90
631
بررسي شيوع آنمي در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه دوم سال 1374
632
بررسي شيوع آنمي در بيماران بستري دربخش داخلي بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه دوم سال 1374
633
بررسي شيوع آنمي در بيماران بستري دربخش داخلي بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه دوم سال 1374
634
بررسي شيوع آنمي در خانمهاي حامله مراجعه كننده به كلينيكهاي مجيبيان ، زايشگاه بهمن و شهداي كارگر در 6 ماهه دوم 1374 و 6ماهه اول 1375
635
بررسي شيوع آنمي فقرآهن در دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهرساري در سال تحصيلي 82-81
636
بررسي شيوع آنوريسم آئورت شكمي در بيماران بالاي 50 سال كانديد اكوكارديوگرافي ترانس توراسيك مراجعه كننده به بيمارستان حشمت شهر رشت
637
بررسي شيوع آنومالي هاي تكاملي و اكتسابي دنداني در راديوگرافي پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي رشت طي سال هاي 1391- 1389
638
بررسي شيوع آنومالي هاي زبان در كودكان مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهر رشت(95-94)
639
بررسي شيوع آنوماليهاي تاج دنداني در مقطع راهنمايي تمام دانش آموزان شهرستان رضوانشهر در سال تحصيلي 86-1385
640
بررسي شيوع آنوماليهاي مادرزادي در نوزادان متولد شده در زايشگاه هاي شهر يزد
641
بررسي شيوع آنوماليهاي مرفولوژيكي رشدي تكاملي در كليشه هاي پانوراميك در شهر يزد.
642
بررسي شيوع آنوماليهاي مرفولوژيكي رشدي تكاملي در كليشه هاي پانوراميك در شهر يزد.
643
بررسي شيوع ابتلاي CNS در بيماران لوسمي حاد بستري شده در بخش اطفال بيمارستان دكتر شيخ از سال 1377 الي 1381
644
بررسي شيوع ابعاد مختلف فرسودگي شغلي و رابطه آن با ميزان سلامتي رواني در پرسنل و پرستاران مركز درماني امام خميني
645
بررسي شيوع اختلال افسردگي اساسي كج خلقي اضطراب منتشر در كودكان تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني هفده شهريور سال 78-1377
646
بررسي شيوع اختلال بدريختي بدني بين دانشجويان رشته تربيت بدني وغيرتربيت بدني دانشگاه رازي
647
بررسي شيوع اختلال بيش فعالي-كم توجهي (ADHD) و ارزيابي وضعيت سلامت عمومي (General Health) در كليه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 98-1397
648
بررسي شيوع اختلال شناختي (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بيماران تحت همودياليز مراجعه¬كننده به بيمارستان رازي رشت (1394)
649
بررسي شيوع اختلال شناختيCognitive Impairment) ) و عوامل همراه در بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت(1394)/
650
بررسي شيوع اختلال عملكرد دياستوليك بطن چپ و برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويزيت قبل از عمل در مركز آموزشي درماني پورسينا شهر رشت در سال 1393
651
بررسي شيوع اختلال نوشتن در بين دانش آموزان دوره ابتدايي محلات
652
بررسي شيوع اختلال نوشتن درمقطع ابتدايي شهرستان رودسر
653
بررسي شيوع اختلال يادگيري در درس رياضي دانش آموزان مقطع ابتدايي كامياران
654
بررسي شيوع اختلالات اسكلتي -عضلاني مرتبط با شغل در پژشكان متخصص آندوسكوپي دستگاه گوارش
655
بررسي شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني و ارزيابي وضعيت بدني كارگران خط توليد كارخانه الكترود يزد در سال ۱۳۹۳
656
بررسي شيوع اختلالات تعداد و سايز در دندانهاي شيري در كودكان 5-3 ساله مهدكودكهاي شهر رشت
657
بررسي شيوع اختلالات رفتاري ايذايي و كمبود توجه در دانش آموزان مدارس استثنايي شهر رشت در سال 1380
658
بررسي شيوع اختلالات رفتاري دانش آموزان11-9ساله شهرستان رودسر.
659
بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران opioid addict مراجعه كننده به كلينيك هاي ترك اعتياد شهرستان يزد در سال91-1390 در مقايسه با افراد غيرمعتاد
660
بررسي شيوع اختلالات شناختي و عملكرد سالمندان ساكن استان گيلان
661
بررسي شيوع اختلالات فشار خون در بيماران با ديابت بارداري مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت در بين سال هاي 91- 1390
662
بررسي شيوع اختلالات يادگيري براساس آزمون وكسلروكي مت دردانش آموزان پايه هاي دوم تاپنجم مدارس ابتدايي شهرستان دامغان
663
بررسي شيوع اختلالالت اسكلتي-عضلاني ناشي از كار در اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1394
664
بررسي شيوع استئوپروز در ميان بيماران ديابتي تحت پوشش مركز ديابت بيمارستان توحيد سنندج در سال 85
665
بررسي شيوع استرپ پتومونيه و آنتي بيوگرام آن در بچه هاي مهد كودكهاي شهرستان يزد
666
بررسي شيوع اضطراب و ترس از زايمان و عوامل مرتبط در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در سال 1395
667
بررسي شيوع افتالموپاتي ديابتي در 100 بيمار مراجعه كننده به درمانگاه نيكو پور يزد كه بيش از 5 سال ديابت تشخيص داده شده دارند
668
بررسي شيوع افتالموپاتي ديابتي در 100 بيمار مراجعه كننده به درمانگاه نيكو پور يزد كه بيش از 5 سال ديابت تشخيص داده شده دارند
669
بررسي شيوع افسردگي در 1750 نفر از ساكنين روستاهاي تابعه شهرستان مهريز
670
بررسي شيوع افسردگي در 1750 نفر از ساكنين روستاهاي تابعه شهرستان مهريز
671
بررسي شيوع افسردگي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقات -درماني ديابت يزد در تابستان 1379
672
بررسي شيوع افسردگي در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مراكز دياليز بيمارستانهاي شهيد رهنمون و سيدالشهدائ شهرستان يزد و بيمارستان ضيائي شهرستان اردكان در تابستان 78
673
بررسي شيوع افسردگي در بيماران مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي يزد در سال تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۶
674
بررسي شيوع افسردگي در پرسنل بخشهاي بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
675
بررسي شيوع افسردگي در دانش آموزان دبيرستانها و مدارس پيش دانشگاهي شهرستان رشت در بهار سال 1382
676
بررسي شيوع افسردگي در زندانيان نوجوان ندامتگاه تاديبي شهرستان يزد﴿در نيمه اول سال 1377﴾
677
بررسي شيوع افسردگي در كاركنان پرستاري بيمارستانهاي شفا و حشمت رشت سال 78-1377
678
بررسي شيوع افسردگي در كارمندان ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
679
بررسي شيوع افسردگي در مبتلايان به سكته قلبي در بيمارستان حشمت رشت از اسفند79
680
بررسي شيوع افسردگي در مبتلايان به سكته مغزي مراجعه كننده به مركز آموزشي در ماني پورسينا سال 77-1376
681
بررسي شيوع انفاركتوس ميوكارد خاموش در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي - درماني شماره يك رشت در طي بهمن ماه 72 لغايت فروردين 73
682
بررسي شيوع انكيلوز مولرهاي شيري مدارس ابتدائي شهر رشت
683
بررسي شيوع انگل بابزيا(Babesia ) در گوسفند و بز كوچرو وانسان در استان اصفهان
684
بررسي شيوع انگل جنس ساركونسيست وتعيين گونه آن در گوشت گاوهاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي يزد به روش مولكولي در سال 1392
685
بررسي شيوع انگل ساركوسيست وتعيين گونه هاي آن در همبرگر هاي عرضه شده در شهر يزد به روش مولكولي در سال 1392
686
بررسي شيوع انواع N.I.C در پاپ اسمير 1000 بيمار مراجعه كننده به مراكز آموزشي و درماني زايشگاه رشت
687
بررسي شيوع انواع آنمي و تاثير درمان آنمي فقر آهن در بهبود بيماران مبتلا به نارسائي قلب
688
بررسي شيوع انواع آنمي و تاثير درمان آنمي فقر آهن در بهبود بيماران مبتلا به نارسائي قلب
689
بررسي شيوع انواع اختلالات تاكي ديس ريتمي در نوار قلب اوليه بيماران مبتلا به ادم حاد حاد ريوي كارديوژنيك بستري در مــركز آموزشــي درماني دكتــر حشمت شـــهرستان رشت از15/4/93 لغايت 15/4/94
690
بررسي شيوع انواع اختلالات رواني در بيماران ترومايي مقصر ناشي از حوادث رانندگي مراجعه كننده به اورژانسهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و شهداي كارگر﴿نيمسال 83-82﴾
691
بررسي شيوع انواع اختلالات رواني در بيماران ترومايي مقصر ناشي از حوادث رانندگي مراجعه كننده به اورژانسهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و شهداي كارگر﴿نيمسال 83-82﴾
692
بررسي شيوع انواع اختلالات رواني در بيماراني كه با دارو اقدام به خودكشي مي كنند شهر يزد نيمسال 83-82
693
بررسي شيوع انواع اختلالات رواني در بيماراني كه با دارو اقدام به خودكشي مي كنند شهر يزد نيمسال 83-82
694
بررسي شيوع انواع اختلالات رواني در مراجعين به پزشكي قانوني شهر يزد در تابستان 1383
695
بررسي شيوع انواع اختلالات رواني در مراجعين به پزشكي قانوني شهر يزد در تابستان 1383
696
بررسي شيوع انواع اسيب هاي تروماتيك وارده بر دندان هاي قدامي شيري كودكان 5-2 ساله مهد كودك هاي شهر رشت سال 1390
697
بررسي شيوع انواع بيماريهاي تيروئيدي بين 153 نفر از كاركنان رسمي بيمارستان رازي رشت سال 1375
698
بررسي شيوع انواع تظاهرات ضايعات اوليه ناشي از آسيب سر در بيماران مراجعه كننده به بخش سي تي اسكن بيمارستان پورسيناي رشت در نيمه دوم سال 1373
699
بررسي شيوع انواع خدمات ارائه شده در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان طي سالهاي80-1379
700
بررسي شيوع انواع رابطه مولرهاي شيري در كودكان سه تا پنج ساله در مهد كودكهاي شهرستان رشت در سال 1383
701
بررسي شيوع انواع سايش هاي دنداني در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1398
702
بررسي شيوع انواع شكايات چشمي در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
703
بررسي شيوع انواع شكايات چشمي در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
704
بررسي شيوع انواع صدمات شناخته شده به حالب و مثانه حين اعمال جراحي ژنيكولوژي ومامايي در مركز آموزشي - درماني الزهرا از 1/7/71 تا 1/7/76
705
بررسي شيوع انواع عفونت در سالمندان بستري شده در بيمارستان رازي طي سال 1392
706
بررسي شيوع انواع مال اكلوژن در دانش آموزان 14-12 ساله شهر رشت درسال 1384
707
بررسي شيوع انواع مال اكلوژن در كودكان 6-3ساله مهد كودك هاي خصوصي شهر رشت در سال 1383
708
بررسي شيوع انواع مال اكلوژن و پوسيدگي دندان در كودكان 14تا 11 سال شهرستان رودسر در سال 1394
709
بررسي شيوع انواع مختلف تروماهاي قفسه صدري در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت از ابتداي سال 1371 تا پايان شهريور ماه 1372
710
بررسي شيوع باكتريمي پس از اينترونشن عروق كرونري در بيماران مراجعه كننده به مركز افشار يزد در سال 1391
711
بررسي شيوع باكتريمي پس از اينترونشن عروق كرونري در بيماران مراجعه كننده به مركز افشار يزد در سال 1391
712
بررسي شيوع باكتريوري بدون علامت در بيماران ديابتيك كنترل نشده بستري در بخشهاي داخلي و قلب بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه در مقايسه با گروه شاهد
713
بررسي شيوع بي اختياري مقعدي و مدفوعي در مراجعين به درمانگاههاي مختلف بيمارستان هاي حضرت رسول اكرم (ص ) و بقيه الله اعظم در سالهاي 81و 82و بررسي عوامل خطر موثر در بروز بي اختياري در مبتلايان
714
بررسي شيوع بي دنداني در جمعيت بالاي 35 سال شهر يزد در شهريور ماه 1377
715
بررسي شيوع بي دنداني در جمعيت بالاي 35 سال شهر يزد در شهريورماه 77
716
بررسي شيوع بي دنداني در جمعيت شهري بالاي 20 سال استان يزددر فروردين ماه سال 1382
717
بررسي شيوع بي دنداني در جمعيت شهري بالاي 20 سال استان يزددر فروردين ماه سال 1382
718
بررسي شيوع بيش فعالي در مدارس ابتدايي دولتي منطقه 18شهر تهران
719
بررسي شيوع بيش فعالي ونقص اختلال توجه
720
بررسي شيوع بيش فعالي ونقص اختلال توجه در دانش اموزان پسر مقطع اول دبستان فريمان
721
بررسي شيوع بيماري افسردگي در معلمين شهرستان قزوين
722
بررسي شيوع بيماري ديابت در 150 بيمار با سكته حاد قلبي بستري در بيمارستانهاي دكتر رهنمون و سيدالشهداء يزد
723
بررسي شيوع بيماري زخم فشاري در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي- درماني پورسينا رشت در سال 96-98
724
بررسي شيوع بيماري گال در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان صومعه سرا درسال تحصيلي 80-1379
725
بررسي شيوع بيماري گال و تاثير ميزان موفقيت آموزش در آگاهي نسبت به اين بيماري در بين سربازان پادگان آموزشي ولي عصر اردكان
726
بررسي شيوع بيماري گال و تاثير ميزان موفقيت آموزش در آگاهي نسبت به اين بيماري در بين سربازان پادگان آموزشي ولي عصر اردكان
727
بررسي شيوع بيماريهاي پريودنتال در افراد ديابتيك و مقايسه با بيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي
728
بررسي شيوع بيماريهاي پريودنتال در افراد ديابتيك وابسته به انسولين و غير وابسته به انسولين و مقايسه آن با بيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي با استفاده از ايندكس CPITNاز ديماه 1377 تا خرداد 1378
729
بررسي شيوع بيماريهاي پوستي واگيردار در زندانيان زندان لاكان شهر رشت رشت در نيمه دوم سال 1380
730
بررسي شيوع بيماريهاي سيستميك در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي در سال هاي 1378 تا 1383
731
بررسي شيوع بيماريهاي سيستميك در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد در سالهاي 1378 تا 1383
732
بررسي شيوع بيماريهاي مادرزادي قلب در بيمارستان كودكان رشت )17 شهريور( طي سالهاي 71-1370
733
بررسي شيوع پاتولوژيك بيوپسي هاي آمپول و اتر و ارتباط آن با شيوع سني ، جنسي و يافته هاي كلينيكي در پنج ساله ﴿71-67 ﴾ اخير بيمارستان طالقاني
734
بررسي شيوع پاتولوژيك بيوپسي هاي آمپول و اتر و ارتباط آن با شيوع سني ، جنسي و يافته هاي كلينيكي در پنج ساله ﴿71-67 ﴾ اخير بيمارستان طالقاني
735
بررسي شيوع پديكلوز سر در دانش آموزان دبستانهاي شهر لاهيجان در سال 1379
736
بررسي شيوع پديكلوز كاپيتيس بين دانش آموزان دختر دبستانهاي شهر مشهد
737
بررسي شيوع پديكولوز سر دانش آموزان پسر دبستانهاي شهر رشت در سال 1379
738
بررسي شيوع پرتونيت سلي در بيماران مبتلا به آسيت مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي درماني و خصوصي شهرستان رشت از سال 1380 لغايت 1387
739
بررسي شيوع پرمولرهاي اول دوكاناله فك پايين كشيده شده در شهر يزد
740
بررسي شيوع پرمولرهاي اول دوكاناله فك پايين كشيده شده در شهر يزد
741
بررسي شيوع پرمولرهاي اول سه كاناله فك بالا كشيده شده در سال 1389 در شهر يزد
742
بررسي شيوع پروتئينوري در زنان باردار شهرستان سمنان
743
بررسي شيوع پرولاپس دريچه ميترال در بين دانش آموزان مدارس ابتدائي و راهنمايي پسرانه شهر يزد
744
بررسي شيوع پريفرال نوروپاتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه¬كننده به كلينيك¬هاي روماتولوژي استان گيلان
745
بررسي شيوع پريودنتيت مهاجم موضعي در دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر يزد
746
بررسي شيوع پريودنتيت مهاجم موضعي در دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر يزد
747
بررسي شيوع پريودنتيت مهاجم موضعي در دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر يزد
748
بررسي شيوع پسوريازيس در طي يكسال در درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت ﴿از مهر 73 تا مهر 74﴾
749
بررسي شيوع پلي سيتمي در بيماران پيوند كليه و اثر داروي انالاپريل روي آن
750
بررسي شيوع پلي فارماسي و مصرف نامناسب دارو در افراد بالاي 60سال مراجعه كننده به مركز ديابت يزد
751
بررسي شيوع پوسيدگي در دانشجويان دندانپزشكي دوره باليني دانشكده دندانپزشكي رشت بوسيله راديوگرافي بايت وينگ
752
بررسي شيوع پوسيدگي وجرم دنداني وارتباط بين آنها در دانش آموزان پسر11-12ساله شهرستان رشت
753
بررسي شيوع تب متعاقب انفاركتوس حاد ميوكارد و رابطه آن با پارامترهاي مختلف
754
بررسي شيوع تب متعاقب انفاركتوس حاد ميوكارد و رابطه آن با پارامترهاي مختلف
755
بررسي شيوع تظاهرات پوستي و فراواني نسبي انواع آنها در بيماران همودياليزي بيمارستان رازي رشت - سال 1378
756
بررسي شيوع تظاهرات جلدي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان رازي رشت (80-1379)
757
بررسي شيوع تمايلات بيمار گونه در دانش آموزان دختر وپسر پايه سوم راهنمايي شهرستان لنگرود.
758
بررسي شيوع تومورهاي مدياستن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت طي سال هاي 1385- 1390
759
بررسي شيوع جراحات ناشي از فرو رفتن سوزن در دست اينترنهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيمه دوم سال 88
760
بررسي شيوع چاقي در كودكان سنين دبستان شهرستان يزد
761
بررسي شيوع چاقي در كودكان سنين دبستاني شهرستان يزد
762
بررسي شيوع چاقي در كودكان سنين دبستاني شهرستان يزد
763
بررسي شيوع چاقي و لاغري در كودكان 2 تا 6 سال شهر يزد
764
بررسي شيوع چاقي و لاغري در كودكان 2 تا 6 سال شهر يزد
765
بررسي شيوع حاملگي نا خواسته در زنان حامله مراجعه كننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان الزهرا رشت
766
بررسي شيوع حفره خشك متعاقب كشيدن دندان باجراحي دندان نهفته در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي فك و صورت دانشكده دندانپزشكي گيلان از مهر 1381تا خرداد 1382
767
بررسي شيوع حوادث ترومبو آمبوليك در بين بيماران پمفيگوس بستري در بيمارستان رازي در بين سال هاي 80 تا 90
768
بررسي شيوع خالهاي عروقي﴿TELANGECTASIS NAEVI ﴾روي 2000 نوزاد ﴿متولد شده دربيمارستان حمايت مادران رشت- بمدت 6 ماه﴾
769
بررسي شيوع خونريزي شديد زودرس پس ازسزارين وارتباط آن با برخي عوامل موثر در سزارين هاي انجام شده در سال 1379در بيمارستان الزهراي رشت
770
بررسي شيوع خونريزي غير طبيعي رحمي و يافته هاي پاتولوژيك همراه در بيماران هيستركتومي شده در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت در طي سال 1383
771
بررسي شيوع درجات مختلف افسردگي و ريسك فاكتورهاي شناخته شده آن در بيماران ديابتي
772
بررسي شيوع درجات مختلف افسردگي و ريسك فاكتورهاي شناخته شده آن در بيماران ديابتي
773
بررسي شيوع درد به عنئان عامل مراجعه بيماران به بخش اندو دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و اندازه گيري شدت آن .
774
بررسي شيوع درد به عنوان عامل مراجعه بيماران به بخش اندو دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد و اندازه گيري شدت آن .
775
بررسي شيوع درگيري ريوي ( بر اساس يافته هاي شرح حال ، معاينه باليني ، راديوگرافي قفسه صدري و آزمون عملكرد ريه ) در مراحل اوليه بيماري آرتريت روماتوئيد
776
بررسي شيوع دندان هاي كانين نهفته در دانش آموزان 14ساله پسر شهر يزد در سال 1390
777
بررسي شيوع دندانهاي نهفته توسط راديوگرافي پانوراميك و ضايعات كلنيكي در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي و و كلنيك راديولوژي حضرت سجاد (ع ) شهر يزد.
778
بررسي شيوع دندانهاي نهفته توسط راديوگرافي پانوراميك و ضايعات كلنيكي در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي و و كلنيك راديولوژي حضرت سجاد (ع ) شهر يزد.
779
بررسي شيوع ديابت بارداري و عوامل مرتبط با آن در شهرستان ميبد- 1392
780
بررسي شيوع ديابت در بيماران مبتلا به اختلالات عروقي مغز (CVA) بستري در بخش داخلي اعصاب مركز پزشكي راه آهن يزد
781
بررسي شيوع ديكرازيهاي پلاسماسل طي 6 سال اخير (72-67) در استان يزد
782
بررسي شيوع ديكرازيهاي پلاسماسل طي 6 سال اخير (72-67) در استان يزد
783
بررسي شيوع رتينوپاتي هيپرتانسيو در بيماران فشار خوني مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
784
بررسي شيوع ريسك فاكتورهاي اصلي كاتاراكت در بيماران كاتاراكتي SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون
785
بررسي شيوع ريسك فاكتورهاي انفاركتوس ميوكارد در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد بستري شده در بخش CCU بيمارستان شهداء تجريش از سال 68 تا نيمه اول سال 1371
786
بررسي شيوع ريسك فاكتورهاي انفاركتوس ميوكارد در بيماران با انفاركتوس حاد ميوكارد بستري شده در بخش CCU بيمارستان شهداء تجريش از سال 68 تا نيمه اول سال 1371
787
بررسي شيوع ريسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونريCAD در پرسنل ارتش
788
بررسي شيوع ريشه هاي باقيمانده در راديوگرافي پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي شهر يزد.
789
بررسي شيوع ريشه هاي باقيمانده در راديوگرافي پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي شهر يزد.
790
بررسي شيوع زايمان زودرس و عوامل خطر همراه با آن در بيمارستان الزهراء رشت در سال 1375
791
بررسي شيوع زبان جغرافيايي و زبان شياردار در بين دانش آموزان دختر شهر يزد در سال 1391
792
بررسي شيوع زبان جغرافيايي وزبان شياردار در بين دانش آموزان پسر مقاطع سه گانه شهريزد درسال 1389
793
بررسي شيوع زگيل در دانش آموزان پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي شهر يزد در سال تحصيلي 84-83
794
بررسي شيوع زگيل در دانش آموزان پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي شهر يزد در سال تحصيلي 84-83
795
بررسي شيوع ﴿زگيل﴾ در درمانگاه پوست بيمارستان رازي رشت از تاريخ 25/ 12/ 70 الي 25/ 6/ 72
796
بررسي شيوع زگيل دست و پا و صورت دركودكان و نوجوانان 17-6 ساله مدارس رشت در سال تحصيلي 79-78
797
بررسي شيوع ژن ... در استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از پرسنل درماني نمونه هاي باليني و حاملين سالم در شهرستان مراغه
798
بررسي شيوع ژن ها ant(2) و aac(6) و اينتگرون هاي كلاس يك و دو وسه پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه هاي باليني
799
بررسي شيوع ژن هاي باكتري كلاميديا تراكوماتيس در ناباروري شهر تهران
800
بررسي شيوع ژن...در بيماران مبتلا به عفونت مجاري ادراري ناشي از سويه هاي باكتري ...دردوگروه بيماران سرپائي وبستري شهر اصفهان
801
بررسي شيوع ژيارد يازيس در كودكان مهد كودكهاي شهرستان يزد با استفاده از تست الايزا در سال 1388
802
بررسي شيوع ژيارد يازيس در كودكان مهد كودكهاي شهرستان يزد با استفاده از تست الايزا در سال 1388
803
بررسي شيوع ژيارديا در بين دانش آموزان كلاس اول دبستانهاي يزد
804
بررسي شيوع سردرد ميگرن و تنشي و عوامل مرتبط با آنها در دانش آموزان راهنمايي شهر يزد در سال 1386
805
بررسي شيوع سردرد ميگرن و تنشي و عوامل مرتبط با آنها در دانش آموزان راهنمايي شهر يزد در سال 1386
806
بررسي شيوع سرطان پروستات دربيماران جراحي شده باتشخيص هيپرپلازي خوش خيم پروستات در بيمارستانهاي رازي، گلسار و آرياي رشت
807
بررسي شيوع سرمي بيماري سلياك در بيماران مراجعه كننده با علايم سندرم روده تحريك پذير به كلينيك بيمارستان رازي رشت در سال 1396
808
بررسي شيوع سلولهاي اتموئيد اينفرا اوربيتال ﴿ سلولهاي هالرز﴾ در راديو گرافي پانوراميك
809
بررسي شيوع سلولهاي اتموئيد اينفرا اوربيتال ﴿ سلولهاي هالرز﴾ در راديو گرافي پانوراميك
810
بررسي شيوع سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان دختر پزشكي مشغول به تحصيل در دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد در فاصله زماني ابتداي آبان تا انتهاي اسفند ماه 1380
811
بررسي شيوع سندرم پيش از قاعدگي در دانشجويان دختر پزشكي مشغول به تحصيل در دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد در فاصله زماني ابتداي آبان تا انتهاي اسفند ماه 1380
812
بررسي شيوع سندرم دليريوم در بيماران تحت عمل جراحي در بخش جراحي عمومي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 81
813
بررسي شيوع سندرم دليريوم در بيماران تحت عمل جراحي در بخش جراحي عمومي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 81
814
بررسي شيوع سندرم سودواكسفولياسيون﴿PEX﴾ در بيماران ديابتي بالاتر از 50 سال سن ،مراجعه كننده به مركز ديابت يزد
815
بررسي شيوع سنگ Duct Bile ,Cholangiography Tube.T انجام شده در بيماران كله سيستكتومي شده در مركز آموزشي و درماني پورسينا و رازي از آذر ماه 74 لغايت آبان ماه 75
816
بررسي شيوع سنگ صفراوي در بيماران مبتلا به سيروز و ارتباط آن با جنس و طبقه بندي Turcott-Pugh-Child
817
بررسي شيوع سنگ كلدوك در بيماران كله سيستيت بستري شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد و ارتباط آن با افزايش تستهاي كبدي
818
بررسي شيوع سنگ كلدوك در بيماران كله سيستيت بستري شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد و ارتباط آن با افزايش تستهاي كبدي
819
بررسي شيوع سنگ كيسه صفرا در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت
820
بررسي شيوع سنگ هاي كليه و مجاري ادراري در كودكان 2 ماهه الي 12 ساله در 148 مورد در بيمارستان شفيعيه زنجان در مدت 10 سال از سال 1361 الي 1370
821
بررسي شيوع سه ساله انواژيناسيون در بيمارستان هفده شهريور استان گيلان
822
بررسي شيوع سوء تغذيه در اطفال زير 5 سال استان يزد
823
بررسي شيوع سوء تغذيه در اطفال زير 5 سال استان يزد
824
بررسي شيوع سوختگي صورت در بيماران بستري شده در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد
825
بررسي شيوع سيگاركشيدن و آگاهي از عوامل خطر مهم عروق كرونر در كاركنان توشيبا در سال 1377
826
بررسي شيوع شب ادراري وعوامل مرتبط در دانش آموزان مقطع ابتدائي رشت در سال 1393
827
بررسي شيوع شپش سر در دانش آموزان مقطع ابتدايي وتعيين كننده هاي رفتارهاي پيشگيري كننده از آن براساس الگوي اعتقاد بهداشتي(HBM)
828
بررسي شيوع شپش سر دردانش آموزان ابتدايي شهر تنكابن در سال 1378
829
بررسي شيوع شش ماهه انفاكتوس بطن راست بر اساس الكتروكارديوگرام در بيماران دچار انفاكتوس حاد ميو كارد بستري در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
830
بررسي شيوع شكست اوليه ايمپلنتهاي دنداني EI طي سال هاي 1389 -1385 در مركز خصوصي شهر يزد
831
بررسي شيوع شكست اوليه ايمپلنتهاي دنداني EI طي سال هاي 1389 -1385 در مركز خصوصي شهر يزد
832
بررسي شيوع شكستگي هاي قسمت مياني و تحتاني صورت در بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان ولايت رشت 1394
833
بررسي شيوع شكستگيهاي قسمت مياني صورت و منديبل در بيماران ترومايي پذيرش شده در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1388
834
بررسي شيوع شيگلوزيس در بخش گاستروانتريت بيمارستان 17 شهريور رشت در طي سال 72
835
بررسي شيوع صداهاي مفصل گيجگاهي در دانشجويان .
836
بررسي شيوع صداهاي مفصلي در دانش آموزان پسر پيش دانشگاهي شهر يزد
837
بررسي شيوع صداهاي مفصلي در دانش آموزان پسر پيش دانشگاهي شهر يزد
838
بررسي شيوع ضايعات اگزوفيتيك(برجسته) بافت نرم حفره دهان در دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1391-1390
839
بررسي شيوع ضايعات دهاني بيماران مبتلا بهHIV/ AIDS شهر رشت
840
بررسي شيوع ضايعات فضاگير كبدي براساس يافته هاي سونوگرافيك در مراجعين به مركز كوهورت گيلان در سال 96-95
841
بررسي شيوع عادات دهاني و رابطه آن با مشكلات مفصل كيجگاهي -فكي در دختران 17-15 ساله دبيرستاني شهر يزد
842
بررسي شيوع عادات دهاني و رابطه آن با مشكلات مفصل گيجگاهي -فكي در دختران 17-15 ساله دبيرستاني شهر يزد
843
بررسي شيوع عادات دهاني و و اعمال پارافانكشنال در كودكان 11-7 ساله متعلق به خانواده هاي ايثارگران
844
بررسي شيوع عادات دهاني و و اعمال پارافانكشنال در كودكان 11-7 ساله متعلق به خانواده هاي ايثارگران
845
بررسي شيوع عفونت ادراري در زنان باردار وعوامل خطر مرتبط با آن در شهر كرد سال 1393
846
بررسي شيوع عفونت در زخمهاي تروماتيك بر حسب نوع ماده ضد عفوني كننده (آب ،نرمال سالين و بتادين )
847
بررسي شيوع عفونت سلي درپرسنل بهداشتي درماني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد توسط تست PPD
848
بررسي شيوع عفونت هاي انگلي روده اي در بيماران دچار ضعف سيستم ايمني در مقايسه با افراد سالم مراجعه كننده به مراكز درماني شهر يزد
849
بررسي شيوع عفونت هاي انگلي روده اي در جمعيت هاي روستايي شهرستان ماسال و شاندرمن در سال 97-96
850
بررسي شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري ، يافته هاي اندوسكوپي و آسيب شناسي بيماران مبتلا به مرحله نهايي نارسايي مزمن كليه (ESRD) مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت از سال 1377 تا 1386
851
بررسي شيوع علائم اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در بيماران مراجعه كننده به بخش دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1383-1382
852
بررسي شيوع علائم باليني سندرم تخمدان پلي كيستيك در دختران دانش آموز سال سوم دبيرستانهاي رشت
853
بررسي شيوع علائم بيماري آسم در كودكان 7-6 ساله و 14-13 در مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر رشت در سال تحصيلي 81-1380 ومقايسه نتايج بدست آمده با آمارهاي حاصل از مطالعه مشابه قبلي در آبان 1374
854
بررسي شيوع علايم افسردگي بعد از زايمان و فاكتورهاي مرتبط در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهر رشت در سال 1397
855
بررسي شيوع علايم و نشانه هاي باليني و پيامد درمان در بيماران مبتلا به كيست هيداتيد ريوي عارضه دار بستري شده در بيمارستان هاي رشت از سال 1372 الي سال 1384
856
بررسي شيوع علل تب در 24 ساعت اول بعد از اعمال جراحي شكم در 400 بيمار بستري در بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
857
بررسي شيوع علل تب در 24 ساعت اول بعد از اعمال جراحي شكم در 400 بيمار بستري در بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
858
بررسي شيوع علل و عوامل زمينه اي سوفل ها و صداهاي اضافي قلب در دانش آموزان كلاس اول دبستانها شهر رشت در سال تحصيل 86-1385
859
بررسي شيوع عوارض داخل دهاني ناشي از شيمي درماني در بيماران سرطاني تحت درمان در بخش انكلوژي و هماتولوژي بيمارستان رازي رشت در سال 84-1383
860
بررسي شيوع عوارض در بيماران توراكوتومي شده در بيمارستان رازي رشت از تاريخ دي ماه سال 1372 لغايت اسفند 1373
861
بررسي شيوع عوارض عفوني در 200 مورد سزارين انجام شده بدون آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك و مقايسه آن با 100 مورد سزارين انجام شده با آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك در زايشگاه بهمن يزد
862
بررسي شيوع عوارض عفوني در 200 مورد سزارين انجام شده بدون آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك و مقايسه آن با 100 مورد سزارين انجام شده با آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك در زايشگاه بهمن يزد
863
بررسي شيوع عوارض منجر به قطع دارو در بيماران مبتلا به MS تحت درمان با اينترفرون
864
بررسي شيوع عوارض و مشكلات حين بارداري اخير , نحوه انجام مراقبت آن و پيامد بارداري زنان زايمان كرده شهر رشت در سال 1386
865
بررسي شيوع عوارض و ميزان مورتاليتي در درمان جراحي تروماي نافذ شكمي سالهاي 1374-1369 در مركز آموزشي و درماني شهداي هفتم تير
866
بررسي شيوع عوارض و ميزان مورتاليتي در درمان جراحي تروماي نافذ شكمي سالهاي 1374-1369 در مركز آموزشي و درماني شهداي هفتم تير
867
بررسي شيوع عوارض و ميزان مورتاليتي در درمان جراحي تروماي نافذ شكمي سالهاي 74-1369 در مركز آموزشي و درماني شهداي هفتم تير
868
بررسي شيوع عوامل اتيولوژيك مساعد كننده و ويژگيهاي اپيدميولوژيك كراتيت هاي باكتريال در مراجعين بيمارستان راه آهن يزد مهر 78 لغايت خرداد 80
869
بررسي شيوع عوامل اتيولوژيك مساعد كننده و ويژگيهاي اپيدميولوژيك كراتيت هاي باكتريال در مراجعين بيمارستان راه آهن يزد مهر 78 لغايت خرداد 80
870
بررسي شيوع عوامل موثر در بروز سكته خاموش در يكي از كلينيكهاي سرپائي قلب و عروق ﴿رشت: از 1367 تا 1373﴾
871
بررسي شيوع فرسودگي شغلي و عوامل موثر بر آن در دندانپزشكان استان سمنان در سال 1393
872
بررسي شيوع فرسودگي شغلي و عوامل موثر بر آن در دندانپزشكان شهر رشت در سال 1393
873
بررسي شيوع فرسودگي شغلي و عوامل موثر برآن در دندانپزشكان شهرستان رشت در سال 1393
874
بررسي شيوع فلبيت سطحي بدنبال تزريق داخل وريدي در 288 مورد بيمار بستري شده در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
875
بررسي شيوع فلبيت سطحي بدنبال تزريق داخل وريدي در 288 مورد بيمار بستري شده در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
876
بررسي شيوع فلبيت سطحي بدنبال تزريق داخل وريدي در 288 مورد بيمار بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
877
بررسي شيوع فلوئوروزيس در دانش آموزان 15-12 ساله بخش بهاباد شهرستان بافق در سال 1381
878
بررسي شيوع فلوئوروزيس در دانش آموزان 15-12 ساله بخش بهاباد شهرستان بافق در سال 1381
879
بررسي شيوع فيبريلاسيون دهليزي در بيماريهاي روماتيسمال دريچه اي قلب در يك كلينيك سرپايي شهرستان رشت
880
بررسي شيوع قارچ كانديدا در دهان نوزادان متولد شده به دو روش طبيعي و سزارين
881
بررسي شيوع قارچ كانديدا در دهان نوزادان متولد شده به دو روش طبيعي و سزارين
882
بررسي شيوع كاتاراكت مادرزادي در زايشگاه رشت در سال1374
883
بررسي شيوع كاستريت هليكوباكترپيلوري در بيماران سيروتيك و غير سيروتيك در بيمارستان آيت ا...طالقاني و بقيه ا... تهران طي سالهاي 1374-1365
884
بررسي شيوع كاستريت هليكوباكترپيلوري در بيماران سيروتيك و غير سيروتيك در بيمارستان آيت ا...طالقاني و بقيه ا... تهران طي سالهاي 1374-1365
885
بررسي شيوع كانال C-shaped با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه ي مخروطي (CBCT) در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي راديولوژي در شهر همدان در سال 96_95
886
بررسي شيوع كانال دوم ريشه مزيوباكال دندان مولار اول فك بالا در مراجعين به مراكز دندانپزشكي شهر يزد
887
بررسي شيوع كانال دوم ريشه مزيوباكال دندان مولار اول فك بالا در مراجعين به مراكز دندانپزشكي شهر يزد.
888
بررسي شيوع كانال دوم ريشه مزيوياكال دندان مولار اول فك بالا در مراجعين به مراكز دندانپزشكي شهر يزد
889
بررسي شيوع كانالهاي C-SHAPED در دندانهاي مولر دوم فك پايين در شهر يزد
890
بررسي شيوع كانالهاي C-Shaped در دندانهاي مولر دوم فك پايين در شهر يزد
891
بررسي شيوع كانسر كولون و ركتوم در جوانان﴿در دو مركز بيمارستاني پورسينا و رازي رشت- سالهاي 72- 70﴾
892
بررسي شيوع كانسر مري در 145 مورد از بيماراني كه از تاريخ 5/1/73 تا 3/8/75 با ديسفاژي به بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد مراجعه كرده اند
893
بررسي شيوع كاهش تسزبيني و علل آن در بين دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر برازجان
894
بررسي شيوع كتواسيدوز ديابتي در اولين تظاهر بيماري در كودكان مبتلا به ديابت نوع يك دررشت در سال 1390- 1391
895
بررسي شيوع كراس بايت قدامي در دانش آموزان 10-7 سال شهر يزد در سال 1392
896
بررسي شيوع كرايو گلوبولينمي در بيماران مبتلا به هپاتيت C مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي از خردادماه 83 تا آذر 84
897
بررسي شيوع كرايو گلوبولينمي در بيماران مبتلا به هپاتيت C مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي از خردادماه 83 تا آذر 84
898
بررسي شيوع كلستئاتوم در اوتيت مدياي مزمن و مقايسه نتايج بعد از عمل در دو گروه با و بدون كلستئاتوم
899
بررسي شيوع كلستئاتوم در اوتيت مدياي مزمن و مقايسه نتايج بعد از عمل در دو گروه با و بدون كلستئاتوم
900
بررسي شيوع كلسيفيكاسيونها در راديوگرافي پانوراميك در دانشكده دندانپزشكي يزددر سال 1391
901
بررسي شيوع كلونيزاسيون استرپتوكوك در حلق بيماران پسوريازيسي در مدت 6 ماه در بيمارستان رازي رشت
902
بررسي شيوع كم كاري تيروئيد متعاقب تجويز يد راديواكتيو به بيماران دچار تيروتوكسيكوز در يك كلينيك خصوصي غدد از سال 1374 تا پايان نيمه اول سال 1378
903
بررسي شيوع كمبود آنزيم گلوكز-6 فسفات دهيدروژناز (G6PD) در متولدين زنده بيمارستان الزهراء شهرستان رشت ، بهار 1380
904
بررسي شيوع كمبود ويتامين D در دانش آموزان دختر 17-11 ساله شهرستان رفسنجان در زمستان 1388 , the prevalence of vitamin D deficiency among girl students aged 11-71 years in rafsanjan during of winter of 9002
905
بررسي شيوع كمبود ويتامين d در مادران و نوزادان شهر يزد در تابستان 1387
906
بررسي شيوع كمبود ويتامين D3 در جمعي از افراد 20 تا 69 سال شهرستان رامهرمز و ارتباط آن با برخي عوامل مرتبط
907
بررسي شيوع كمبود ويتامين D3 در جمعي از افراد 20 تا 69 سال شهرستان رامهرمز و ارتباط آن با برخي عوامل مرتبط
908
بررسي شيوع كمردرد و عوامل همراه در كاركنان پرستاري بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
909
بررسي شيوع كودك آزاري و غفلت در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر يزد در سال 1392
910
بررسي شيوع كودك آزاري و غفلت در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر يزد در سال 1392
911
بررسي شيوع كوليت لنفوسيتي در نمونه هاي بيوپسي بيماران مبتلا به كوليت مراجعه كننده به آزمايشگاههاي دولتي شهرستان رشت از سال 84-86
912
بررسي شيوع كوليك شيرخواري و ارتباط آن با شكايت گوارشي و پوستي و ادراري تناسلي در مادران آنها
913
بررسي شيوع كوليك شيرخواري و ارتباط آن با شكايت گوارشي و پوستي و ادراري تناسلي در مادران آنها
914
بررسي شيوع كيست احتسابي موكوسي﴿MRC﴾ سينوس ماگزيلاري در راديوگرافي هاي پانوراميك ديجيتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت طي سالهاي 92- 1391
915
بررسي شيوع كيست در سينوسهاي پارانازال و گزارش دو مورد موكوسل سينوس ماگزيلا در بين بيماران مراجعه نموده به بيمارستان توتو نكاران رشت طي سالهاي 73- 1371
916
بررسي شيوع كيست ساده كليه توسط سونوگرافي در بيماران بالاي 50 سال مراجعه كننده به بخش سونوگرافي بيمارستانهاي رازي و پورسينا
917
بررسي شيوع كيست هاي ادنتوژنيك در مراجعين به آزمايشگاههاي پاتولوژي شهرستان رشت در طي سالهاي
918
بررسي شيوع گاستروآنتريت هاي سالمونلايي در بخش گاستروآنتريت بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1373
919
بررسي شيوع گروههاي خوني ABO در مدارس راهنمايي شهر يزد
920
بررسي شيوع گروههاي خوني ABO در مدارس راهنمايي شهر يزد
921
بررسي شيوع گروههاي خوني Rh در مدارس راهنمايي شهر يزد
922
بررسي شيوع لنفوماهاي سر و گردن در استان گيلان از سال 1388- 1383
923
بررسي شيوع ماستالژي سيكليك و عوامل همراه با آن در شهر رشت در سال 1377
924
بررسي شيوع مال اكلوژن دندانهاي دائمي در دانش آموزان پسر سال دوم راهنمايي و دوم دبيرستان مناطق شهري استان يزد
925
بررسي شيوع مال اكلوژن و ارتباط آن با عادات دهاني در كودكان 5-3 ساله مهد كودك هاي شهر رامسر در سال 1394
926
بررسي شيوع مايع آمنيوتيك آلوده به مكونيوم و اثر آن بر نوزاد در زايمانهاي انجام شده در بيمارستانهاي افشار، مادر و زايشگاه بهمن
927
بررسي شيوع مجراي سينوسي داخل دهاني در بيماران مراجعه كننده جهت درمان ريشه به بخش اندودانتيكس دانشكده دندانپزشكي شهر رشت طي سالهاي 1387-1386
928
بررسي شيوع محدوديت باز شدن دهان بعد از جراحي مولار سوم فك پايين در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي در سال92-1391
929
بررسي شيوع مشكلات رواني ورفتاري دانش آموزان دوره متوسطه جاجرم
930
بررسي شيوع مشكلات نوشتن (هجي كردن ) در پايه اول ابتدايي مناطق 5 و 12 و 16 تهران در سال 86-1385
931
بررسي شيوع مصرف ترامادول در بيماران با اولين حمله ي صرع مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1390
932
بررسي شيوع مصرف سيگار در دانشجويان پسر ساكن در خوابگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1381
933
بررسي شيوع مصرف سيگار، مواد مخدر و روانگردان در افراد زير 18 سال بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي شهرستان رشت در طي سال 1398
934
بررسي شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان گيلان ، سال تحصيلي 85-1384
935
بررسي شيوع مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1385-1384
936
بررسي شيوع مصرف مواد و عوامل همراه آن در بين دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه گيلان در سال 98
937
بررسي شيوع مقاومت ميكروبي نسبت به داروهاي ايمي پنم،مروپنم،سفترياكسون،و ونكومايسين در بيماران سپتي سمي بستري در اورژانس بيمارستان شهيد صدوقي سال1395
938
بررسي شيوع مگس هاي واجد اهميت دامپزشكي و پزشكي در شهرستان كرمانشاه و تعيين آلودگي انگلي خارجي و داخلي آنها
939
بررسي شيوع مننژيت در كودكان 2 ماهه تا 6 سال كه با تب و اولين تشنج مراجعه مي نمايند.( 200 مورد در سال 1372 در بيمارستان مفيد)
940
بررسي شيوع مننژيت در كودكان 2 ماهه تا 6 سال كه با تب و اولين تشنج مراجعه مي نمايند.( 200 مورد در سال 1372 در بيمارستان مفيد)
941
بررسي شيوع مننژيت در كودكان 2 ماهه تا 6 سال كه با تب و اولين تشنج مراجعه مي نمايند.( 200 مورد در سال 1372 در بيمارستان مفيد)
942
بررسي شيوع موارد سرولوژي مثبت تب مالت در شهرستان يزد در سال 1392
943
بررسي شيوع موارد كم خوني در خانم هاي حامله مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان هاي بهمن و افشار يزد در نيمه اول سال 1377
944
بررسي شيوع ميكرو ارگانيسمهاي كشت زخم بيماران بستري در مركز امام موسي كاظم بر حسب سن، جنس، مدت بستري و درصد سوختگي در سالهاي 74-1373
945
بررسي شيوع ميگرن و عوامل همراه در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت
946
بررسي شيوع ميوپي در بينافراد 18-15 مراجعه كننده به كلينيك بينايي سنجي وبيمارستان تخصصي چشم در مشهد
947
بررسي شيوع نارسايي قلب در بيماران مبتلا به سكته مغزي در بيمارستان پورسينا، سال 1394
948
بررسي شيوع ناهنجاري مادرزادي ظاهري در نوزادان متولد شده در بيمارستان رازي اهواز
949
بررسي شيوع ناهنجاريهاي اسكلتي ويژگيهاي آنتروپومتريكي و تناسب ميز و صندلي دانش آموزان دبستاني
950
بررسي شيوع ناهنجاريهاي وضعيتي ستون فقرات و ارتباط آن با عادات استراحتي با لحاظ ويژگي هاي آنتروپومتريكي و آرگونوميكي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير استان كردستان
951
بررسي شيوع ندولهاي تيروئيد در منطقه گيلان در پنچ سال اخير
952
بررسي شيوع نزديك بيني در بين دانش آموزان 18-16ساله دبيرستانها شهر يزد
953
بررسي شيوع نسبي ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي در سطح شهر رشت
954
بررسي شيوع نسبي ريسك فاكتورهاي ماژور بيماري هاي قلبي عروقي در كاركنان كارخانجات شهر صنعتي رشت در سال 1373
955
بررسي شيوع نسبي كمبود تقارب چشم ها و تاثير آن در وضعيت تحصيلي دانش آموزان شهر بوشهر 87-88
956
بررسي شيوع نقايص تكاملي مينا در كودكان (5- 3) ساله مهدكودكهاي شهر رشت
957
بررسي شيوع نقايص نكاملي مينا در دانش آموزان 13-11ساله ساكن رشت
958
بررسي شيوع نقص آنزيم G6PD در افراد اهدا كننده خون مراكز انتقال خون شهر رشت
959
بررسي شيوع نماي پوست پرتغالي (Stippling) در كودكان 5-3 ساله مهدكودكهاي شهر رشت در سال 1385
960
بررسى شيوع هايپوگلايسمى و عوامل مرتبط با آن در كودكان زير 14 سال با مسموميت با متادون مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت(از فروردين 1395 تا اسفند 1397)
961
بررسي شيوع هپاتيت B و C در بيماران همودياليز استان گيلان
962
بررسي شيوع هپاتيت B و C و ميزان آگاهي و نگرش پرستاران و گروه مقايسه در شهر رشت در خصوص هپاتيت هاي ويروسي B و C
963
بررسي شيوع هپاتيت C در بيماران همودياليزي استان گيلان در سال 1379
964
بررسي شيوع هليكو باكترپيلوري در بيماراني با اولسر پپتيك
965
بررسي شيوع هيپرليپيدمي در بيماران كاتاراكتي
966
بررسي شيوع هيپرليپيدمي در بيماران كاتاراكتي
967
بررسي شيوع هيپرليپيدمي در بيمارانNIDDM مراجعه كننده به مركز ديابت يزد
968
بررسي شيوع هيپرليپيدمي در بيمارانNIDDM مراجعه كننده به مركز ديابت يزد
969
بررسي شيوع هيپريوريسمي و ارتباط آن با ميكروآلبومينوري در بيماران ديابتي نوع 2
970
بررسي شيوع هيپريوريسمي و ارتباط آن با ميكروآلبومينوري در بيماران ديابتي نوع 2
971
بررسي شيوع هيپوتيروئيدي در ايكترهاي طول كشيده نوزادان بستري در سه مركز (لقمان حكيم ، امام حسين ، طالقاني ) از فروردين 1378تا1379
972
بررسي شيوع هيرسوتيسم در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 1380
973
بررسي شيوع هيرسوتيسم در دختران پيش دانشگاهي شهر يزد
974
بررسي شيوع هيرسوتيسم در دختران پيش دانشگاهي شهر يزد
975
بررسي شيوع و out come ترومبوسيتوپني در بيماران بستري در بخش ICU بيمارستان شهيد صدوقي شهر يزد
976
بررسي شيوع و out come ترومبوسيتوپني در بيماران بستري در بخش ICU بيمارستان شهيد صدوقي شهر يزد
977
بررسي شيوع و بروز كوليت اولسروز و كرون در شهر يزد طي سالهاي 1385 لغايت 1393
978
بررسي شيوع و تعيين درجه اهميت عوامل استرس زا در دانشجويان پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيم سال دوم تحصيلي 82-81
979
بررسي شيوع و تعيين درجه اهميت عوامل استرس زا در دانشجويان پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيم سال دوم تحصيلي 82-81
980
بررسي شيوع و تنوع ژنتيكي گونه هاي تريكوسترونژيلوس در دامهاي بومي ذبح شده در كشتارگاه صنعتي شهرستان تالش در سال 1397
981
بررسي شيوع و درجه اهميت عوامل استرس زا در دانشجويان باليني پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمسال اول تحصيلي 78-79
982
بررسي شيوع و درجه اهميت عوامل استرس زا در دانشجويان باليني پزشكي شهيد صدوقي يزد در نيمسال اول تحصيلي 78-79
983
بررسي شيوع و ريسك فاكتورهاي دردهاي گردني در پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر رشت در سال 97
984
بررسي شيوع و شدت Overload Iron در بيماران همودياليزي در بيمارستان رازي رشت
985
بررسي شيوع و ضايعات پاتولوژيك ناشي از هيپودرما در بزهاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي كرمانشاه
986
بررسي شيوع و علل Caries Nursin در كودكان 4-2 ساله شهرستان تالش
987
بررسي شيوع و علل آسيب ديدگي دو و ميداني كاران زن نخبه ايران
988
بررسي شيوع و علل بوي بد دهان مراجعين به بخشهاي بيماريهاي دهان و پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1377﴿خرداد-آذر﴾
989
بررسي شيوع و علل بوي بد دهان مراجعين به بخشهاي تشخيص و پريو در سال 77
990
بررسي شيوع و علل شكستگي تاج دندانهاي دائمي قدامي در كودكان مقطع دوم تا پنجم ابتدايي شهر رشت
991
بررسي شيوع و علل شكستگي تاج دندانهاي قدامي دائمي در مقطع دوم تا پنجم ابتدايي شهر رودسر در سال 83-1382
992
بررسي شيوع و عوامل پيش بيني كننده هيپومينراليزاسيون دندان هاي مولر و انسيزور در بين كودكان شش تا سيزده ساله درمناطق روستايي شهرستان ماسال و شاندرمن گيلان در سال 1391
993
بررسي شيوع و عوامل پيش بيني كننده ي هيپومينراليزاسيون دندان هاي مولر و انسيزور در بين كودكان 12-6 ساله شهر رشت در سال 1391
994
بررسي شيوع و مقايسه ژنوواروم در افراد فوتباليست و غير فوتباليست 10 تا 18 ساله شهرستان رشت
995
بررسي شيوع و مكانيزم آسيب هاي زانو در تكواندوكاران مرد حرفه اي ايران
996
بررسي شيوع و ميزان اضطراب دندانژزشكي در كودكان و نوجوانان مدارس شهر يزد در سال تحصيلي 90-91
997
بررسي شيوع و ميزان ترومبوز شريانها مغزي در بيماران با سابقه هيپر تانسيون طي شش ماهه دوم 1373 در بيمارستان پورسيناي رشت
998
بررسي شيوع و نوع آريتمي در بيماران با AMI در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
999
بررسي شيوع و نوع آريتمي در بيماران با AMI در بخش CCU بيمارستان شهيد رهنمون
1000
بررسي شيوع وپديداري مشكلات رفتاري دانش آموزان راهنمايي پسرانه مدارس روستاهاي شهرستان بندر تركمن
بازگشت