<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي عددي روش هاي ارزيابي آسيب پذيري ساختمان هاي بنايي به روش تجويزي و روش عملكردي
2
بررسي عددي روش هاي پيش شرطي براي جريان هاي غير دائم
3
بررسي عددي روش هاي مقاوم سازي اتصالات خارجي تير به ستون بتن مسلح با FRP
4
بررسي عددي روش‌هاي ذخيره‌سازي انرژي در يك نيروگاه دودكش خورشيدي
5
بررسي عددي زمان تاخير اشتعال اسپري سوخت در محفظه احتراق موتور ديزل
6
بررسي عددي ساختار جريان اطراف مدل منشور با ارتفاع محدود
7
بررسي عددي ساختارهاي استحصال انرژي پيزوالكتريك مورد استفاده در جاده ها با در نظر گرفتن آسيب خستگي
8
بررسي عددي سايش ناشي از ذرات جامد در جريان گاز-جامد درون سيكلون به روش اويلر-لاگرانژي
9
بررسي عددي سه بعدي عملكرد زائده ها در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي با جريان همسو و ناهمسو با نانوسيال غيرنيوتني
10
بررسي عددي شكست ورق هاي آلومينيومي جوشكاري شده ي ترك دار تحت بارگذاري تركيبي كششي- برشي
11
بررسي عددي شكل گيري جريان در نتيجه انتقال حرارت جابجائي آزاد در يك مجراي خورشيدي
12
بررسي عددي شمع هاي قائم تحت بارجانبي واستخراج منحني هاي طراحي p-y درحالات خاص
13
بررسي عددي شمعكوبي و مقايسه رفتار شمع در اثر كوبش از نقاط مختلف شمع
14
بررسي عددي صحت نتايج پاسخ گروه شمع در برابر گسترش جانبي حاصل از روانگرايي در آزمايش ميز لرزه بزرگ مقياس
15
بررسي عددي ضربه سر به يك پيلار
16
بررسي عددي ضريب افت انرژي در تبديل‌هاي همگراي لوله‌اي با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX
17
بررسي عددي طول ورودي يك سيال غير نيوتني در لوله
18
بررسي عددي ظرفيت باربري ديناميكي شالودههاي نواري واقع بر شيب مسلح
19
بررسي عددي ظرفيت باربري شالوده هاي مستقر بر خاك ماسه اي مسلح‌شده با لايه ساندويچي خاك درشت دانه
20
بررسي عددي ظرفيت باربري شالوده هاي نواري واقع بر شيب ماسه اي مسلح به ژئوگريد
21
بررسي عددي ظرفيت باربري, مكانيسم شكست و نشست پي هاي سنگي با روش DEM
22
بررسي عددي عملكرد احتراق در موتور هاي درون سوز ديزلي تحت تاثير شرايط مختلف هواي ورودي
23
بررسي عددي عملكرد احتراق در موتورهاي درون¬سوز ديزلي تحت تأثير شرايط مختلف هواي ورودي
24
بررسي عددي عملكرد بهينه يك محفظه احتراق با سوخت گازي
25
بررسي عددي عملكرد حرارتي كالكتور خورشيدي صفحه تخت با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
26
بررسي عددي عملكرد حرارتي كلكتور خورشيدي استوانه اي گازي
27
بررسي عددي عملكرد حرارتي نانو سيالات در كلكتورهاي خورشيدي
28
بررسي عددي عملكرد حرارتي يك مخزن كروي زميني جهت تامين آب سرد كندانسور يك پمپ زمين گرمايي در تابستان
29
بررسي عددي عملكرد لرزه اي سدهاي خاكي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
30
بررسي عددي عملكرد لرزه‌اي ديوارهاي حائل طره‌اي، تحت تحريك‌هاي حوزه نزديك
31
بررسي عددي عملكرد لرزه‌اي كوله‌هاي پل خاك مسلح ژئوسنتتيكي باربر
32
بررسي عددي عملكرد يك دودكش خورشيدي و پارامترهاي مؤثر روي آن در شرايط آب و هواي كويري ﴿يزد﴾
33
بررسي عددي عملكرد يك ديوار ترومبي در شرايط آب و هواي خشك ﴿يزد﴾
34
بررسي عددي عملكردترموديناميكي موتورهاي احتراق داخلي رفت وبرگشتي برچرخه اتكينسون
35
بررسي عددي عوامل مختلف موثر بر نشست گروه شمع در خاك هاي روانگرا
36
بررسي عددي عيوب احتمالي در فرآيند شكل دهي غلتكي سرد مقطع كانال نامتقارن
37
بررسي عددي فرآيند احتراق در محفظه احتراق توربين گازي مدرن(DLE)
38
بررسي عددي فرآيند تهويه يك فضاي نمونه و ارائه راه‌حل‌‌هايي براي غلبه برجريان پايين رونده نزديك پنجره‌‌هاي بزرگ
39
بررسي عددي فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي آلياژهاي منيزيم و مطالعه‌ي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند
40
بررسي عددي كاربرد كامپوزيت هاي سيماني اليافي توانمند در ديوارهاي برشي بتني
41
بررسي عددي كاويتا سيون در زانويي به كمك نرم افزار Ansys Fluent
42
بررسي عددي كلكتور فتوولتائيك - حرارتي
43
بررسي عددي كلكتور هوا گرم كن خورشيدي به كمك نرم افزار فلوئنت به صورت دو بعدي و سه بعدي
44
بررسي عددي كمانش در بالكهد هاي كنگره دار
45
بررسي عددي كنترل جريان اطراف ايرفويل با استفاده از دمش
46
بررسي عددي كنترل جريان با استفاده از عملگر پلاسمايي به منظور بهبود عملكرد آيروديناميكي يك ايرفويل نوساني
47
بررسي عددي كنترل جريان با مبدل پلاسمايي
48
بررسي عددي كنش متقابل ايروديناميكي روتور و بدنه هليكوپتر
49
بررسي عددي كيفيت باريكه ليزر ديسك با تاثير اثرات حرارتي
50
بررسي عددي گردابه هاي پشت يك استوانه گردان با انتقال حرارت
51
بررسي عددي گسيختگي لوله‌هاي پي‌وي‌سي سخت (يو پي‌وي‌سي) و پلي‌اتيلن
52
بررسي عددي لايه ي مرزي هيدروديناميكي و حرارتي سيال غير نيوتني روي صفحه ي تخت افقي
53
بررسي عددي لوله ي گردابي در شرايط و حالات مختلف و بحث درباره حالت بهينه
54
بررسي عددي محيط پيوسته جريان الكترواسموتيك تحت ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي عرضي خارجي در ميكروكانال سه بعدي مستطيلي در نسبت هاي منظري مختلف
55
بررسي عددي مدل معادلات ديفرانسيل تآخيري براي سرطان سينه
56
بررسي عددي مدل هاي لغزشي در ميكرو جريان ها
57
بررسي عددي مدل هاي مختلف (سه مدل) جهت اجراي ناحيه انتقال (مطالعه موردي راه آهن سريع السير تهران - اصفهان)
58
بررسي عددي مدلهاي رياضي نفوذ سيال هاي آلاينده در خاك
59
بررسي عددي مسئله انتقال حرارت جابجايي آزاد در يك كانال همگراي عمودي
60
بررسي عددي مسائل مقدار مرزي اشتورم ليوويل مرتبه 4 و تعيين توابع ويژه آنها
61
بررسي عددي مشخصات جريان در امتداد سرريز جانبي، در كانال مستطيلي همگرا شونده
62
بررسي عددي مشخصات جريان در سازه هاي انحراف واقع در ديوار جانبي كانال باز
63
بررسي عددي مشخصه هاي جريان پيرامون آبشكن هاي سري در كانال مستطيلي
64
بررسي عددي ميدان جريان پيني اصلاح شده در پيل سوختي غشا پليمري
65
بررسي عددي ميدان جريان حول هيدروفويل نمونه و تعين ضرايب هيدروديناميكي آن
66
بررسي عددي ميدان جريان حول هيدروفويل نمونه و تعيين ضرايب هيدروديناميكي آن
67
بررسي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت برخورد جت سيالات
68
بررسي عددي ميدان جريان و انتقال حرارت در كانالهاي U شكل خنك كننده پره هاي توربين همراه با دندانه
69
بررسي عددي ميدان جريان و نويز آيروديناميكي حول سيلندر مربعي با زاويه حمله مختلف
70
بررسي عددي ميكرو مخلوط كن در جريان الكتروكينتيك القايي درون ميكروكانال
71
بررسي عددي ميكرووالو درجريان الكتروكينتيك القايي درون ميكروكانال
72
بررسي عددي ناپايداري موجي سيال در فرآيند پوشش دهي ورق فولادي ﴿گالوانيزه كردن ﴾
73
بررسي عددي نازل يك تونل باد زير صوت (با استفاده از نرم‌افزار Fluent)
74
بررسي عددي نازل يك تونل باد زير صوت﴿ با استفاده از نرم افزار fluent)
75
بررسي عددي ناهمگوني هدايت گرمايي در تكامل گرمايي و حجم توليد نفت و گاز در حوضه رسوبي
76
بررسي عددي نفوذپذيري و الگوي جريان در محيط داراي تخلخل دو گانه
77
بررسي عددي نوسان و حركت قطره داخل سيال ساكن
78
بررسي عددي هيدروديناميك جريان حول يك مدل زيردريايي استاندارد
79
بررسي عددي هيدروديناميك و انتقال حرارت عبور تك حباب هوا از جريان مايع داخل ميكرو كانال
80
بررسي عددي هيدروديناميك و قابليت انتقال جرم جريان Diffusioosmotic در ميكرو كانال ها
81
بررسي عددي هيدروفويلهاي مجهز به ورتكس ژنراتور، مبتني بر بيوممتيك باله نهنگ هامپبك
82
بررسي عددي و آزمايشگاهي اثر بالك بر روي نيروي وارد بر چرخ ها
83
بررسي عددي و آزمايشگاهي برخورد جت آشفته مستغرق به ديواره
84
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير پارامترهاي تسليح بر ظرفيت باربري پي هاي سطحي متكي بر ماسه
85
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير ناهمسانگردي بر چقرمگي شكست مود I و II سنگ
86
بررسي عددي و آزمايشگاهي توزيع غلظت نانوذرات در انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال غيرهمگن
87
بررسي عددي و آزمايشگاهي جريان در سازه تركيبي سرريز- دريچه در كانال مستطيلي
88
بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار ديناميكي سدهاي هسته آسفالتي
89
بررسي عددي و آزمايشگاهي ضربه سرعت پايين در صفحات كامپوزيتي چند لايه
90
بررسي عددي و آزمايشگاهي طول بهينه ستون سنگي در پايدارسازي شيرواني هاي خاكي
91
بررسي عددي و استفاده از نتايج آزمايشگاهي در تحليل جريان كوئت - تيلور همراه با جريان محوري
92
بررسي عددي و انتقال حرارت نانوسيال در ميكرو كانال U شكل چرخان با سطوح آب گريز با شرايط مرزي لغزشي و پرش دمايي
93
بررسي عددي و اندازه‌گيري عملكرد حرارتي سيم‌پيچ‌ها در ترانسفورماتورها
94
بررسي عددي و بهينه سازي چند هدفه مبدل حرارتي پره – لوله، داراي شيار و برآمدگي بر روي ديواره لوله با استفاده از الگوريتم ژنتيك
95
بررسي عددي و بهينه سازي مدل فيزيكي يك دستگاه آب شيرين كن به روش رطوبت زني و رطوبت گيري از هوا
96
بررسي عددي و بهينه¬سازي چندهدفه مبدل حرارتي پوسته و لوله، مجهز به توربولاتور الماسي شكل
97
بررسي عددي و بيومكانيكي تخريب اجزاي اصلي بافت غضروف مفصلي در آرتروز استخواني
98
بررسي عددي و تجربي اثر اغتشاشات جريان آزاد بر پارامتر‌هاي جريان روي كسكيدِ پره‌هاي توربين
99
بررسي عددي و تجربي اثر بافت سطح بر عملكرد تريبولوژي سطوح در تماس
100
بررسي عددي و تجربي اثر تركهاي ماتريسي بر نرخ رهايي انرژي كرنشي بين لايه اي در چند لايه هاي چند جهته
101
بررسي عددي و تجربي اثر توزيع زبري بر زاويه تماس براي سطوح فوق آبگريز
102
بررسي عددي و تجربي اثر جنس الياف و رزين و مشخصات هندسي ميلگردهاي GFRP بر استحكام باند آن ها
103
بررسي عددي و تجربي اثر گازهاي باقي مانده بر سرعت شعله آرام سوخت تركيبي گاز طبيعي و بنزين
104
بررسي عددي و تجربي اثر نيروي ورقگير و اصطكاك بر چين خوردگي ورق در شكل دهي انفجاري
105
بررسي عددي و تجربي انتشار رشد ترك در اتصالات جوش V-شكل تحت مود تركيبي (I+II)
106
بررسي عددي و تجربي انتقال حرارت توسط نانوسيال در مبدل حرارتي پوسته لوله
107
بررسي عددي و تجربي انتقال حرارت جابجايي آزاد در فوم فلزي آلومينيومي تحت شار حرارتي ثابت
108
بررسي عددي و تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري فروفلويد در لوله افقي نيمه پر از محيط متخلخل در حضور ميدان مغناطيسي
109
بررسي عددي و تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در يك ميكروكولر ﴿چاه حرارتي﴾
110
بررسي عددي و تجربي ايرفويل در حال نوسان عمودي و اصلاح اثر ديواره
111
بررسي عددي و تجربي برخورد قطرات با فيبرها
112
بررسي عددي و تجربي برداشت انرژي توسط يك نوسان‌ ساز سيال با استفاده از وصله‌هاي پيزوالكتريك
113
بررسي عددي و تجربي برگشت فنري در فرايند چرخ كاري قطعات با ليه غير دايروي
114
بررسي عددي و تجربي برهمكنش سيال-جامد با در نظرگرفتن اثر سطح آزاد
115
بررسي عددي و تجربي پارامترهاي موثر بركيفيت پروفيل نهايي قطعات توليدي با ورق هاي چندلايه پليمري به روش ترموفرمينگ
116
بررسي عددي و تجربي پارامترهاي موثر در فرآيند ساچمه زني پره هاي كمپرسور توربين هاي گازي
117
بررسي عددي و تجربي پديده احتراق در موتور اشتعال تراكمي همگن با كنترل واكنش شيميايي
118
بررسي عددي و تجربي پديده كوبش به ازاي تركيبات گاز طبيعي
119
بررسي عددي و تجربي پوشش هاي سد حرارتي درجه بندي شده مورد استفاده در محفظه داغ توربين
120
بررسي عددي و تجربي تأثير اغتشاشات ورودي بر عملكرد كمپرسور گريز از مركز
121
بررسي عددي و تجربي تاثير شكل دهنده ميدان در فرآيند شكل دهي الكترومغناطيسي به طرف داخل لوله آلومينيمي
122
بررسي عددي و تجربي تاثير ميزان كاهش ضخامت در فرآيند نورد بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آۀياژ آلومينيوم 6061
123
بررسي عددي و تجربي تشخيص آسيب در ورق هاي نازك با استفاده از روش نشر آوايي
124
بررسي عددي و تجربي تشكيل برفك اطراف يك استوانه ي عمود بر جريان تحت جريان آشفته
125
بررسي عددي و تجربي تلاطم در واگن هاي مخزندار
126
بررسي عددي و تجربي تنش پسماند در عمليات تزريق پلاستيك قطعه درب محفظه شير خودكار(كاروگيت)
127
بررسي عددي و تجربي توليد قطرات ويسكوالاستيك در روش الكترواسپري
128
بررسي عددي و تجربي جداسازي قطره از گاز در داخل چند قطره گير خاص
129
بررسي عددي و تجربي جريان اطراف سازه سه بعدي
130
بررسي عددي و تجربي جريان اطراف سازه سه بعدي مستطيلي با نسبت اضلاع 5/1 , 2
131
بررسي عددي و تجربي جريان حول بادسنج بهمراه كاليبراسيون
132
بررسي عددي و تجربي جريان حول بادگيرهاي يكطرفه
133
بررسي عددي و تجربي جريان داخل استوانه و راهگاه ورودي موتور ديزل به منظور افزايش ميزان چرخش جريان
134
بررسي عددي و تجربي جريان و انتقال حرارت جابجايي در لوله هم مركز و خارج از مركز عمودي با وجود فين پيچشي روي لوله داخلي
135
بررسي عددي و تجربي جريان و پخش آلودگي در يك فرورفتگيU شكل
136
بررسي عددي و تجربي خرابي كامپيك اوزيت هاي شيشه/اپوكسي سوراخكاري شده تحت بارگذاري خستگي خمشي با استفاده از آزمون غيرمخرب اكوستيك اميشن
137
بررسي عددي و تجربي خواص مكانيكي ورقهاي FGM
138
بررسي عددي و تجربي رشد برفك بر روي صفحه تخت با حضور چند مانع
139
بررسي عددي و تجربي رفتار الاستومرها در مقابل بار ضربه اي
140
بررسي عددي و تجربي رفتار محافظ هاي حرارتي در دما و فشار بالا
141
بررسي عددي و تجربي رفتار مكانيكي فوم فلزي سلول¬بسته تحت بارگذاري ضربه
142
بررسي عددي و تجربي سايش در نانوكامپوزيت پلي اتيلن- اكسيد روي
143
بررسي عددي و تجربي سنگ شكن برون اندامي الكتروهيدروليكي كليه
144
بررسي عددي و تجربي شكست پره هاي توربين گاز نيروگاه برق هسا
145
بررسي عددي و تجربي شكل‌دهي ورق آلومينيومي به روش شكل‌دهي افزايشي تك‌ نقطه‌اي با استفاده از ماشين تراش
146
بررسي عددي و تجربي ضريب اصطكاك در تماس تحت رژيم روانكاري مخلوط با نانو ذره
147
بررسي عددي و تجربي ضريب سايش در مكانيزم پيرو و بادامك تحت روانكار
148
بررسي عددي و تجربي عوامل مؤثر بر فرآيند مستقيم سازي شمش هاي سرد
149
بررسي عددي و تجربي عوامل موثر بر ريز ساختار در قطعات ريختگي چدن خاكستري
150
بررسي عددي و تجربي عوامل موثر بر عمق تبريدي و ريز ساختار قطعات چدني در حين انجماد
151
بررسي عددي و تجربي فرآيند انتشار موج لمب در چند لايه‌هاي كامپوزيتي بوسيله آزمون غير مخرب آكوستيك اميشن
152
بررسي عددي و تجربي فرآيند جت شويئ و مشكل اضافه ضخامت پوشش در لبه ورق گالوانيزه به روش غوطه وري پيوسته در مجتمع فولاد مباركه
153
بررسي عددي و تجربي فرآيند شكل دهي تدريجي ورق فلزي (ISMF)
154
بررسي عددي و تجربي فرآيند كله زني ميكرو
155
بررسي عددي و تجربي فرايند برش ورق‌هاي چند لايه
156
بررسي عددي و تجربي فرايند شكل دهي تدريجي در ورق‌هاي دو لايه
157
بررسي عددي و تجربي كسكيد پره هاي پله دار
158
بررسي عددي و تجربي كمانش و پس كمانش صفحات چند لايه كامپوزيتي داراي تورق محصور در صفحه
159
بررسي عددي و تجربي كميت هاي موثر بر نيرو و گشتاور در فرآيند نورد گرم
160
بررسي عددي و تجربي نفوذ بر روي قطعات چوب بالسا
161
بررسي عددي و تجربي نمودار مدل هاي برودتي و موتورهاي مرتبه بالا (upper stages)
162
بررسي عددي و تجربي نورد ورقهاي چند لايه
163
بررسي عددي و تجربي نيرو و گشتاور لازم براي شكل دهي غلتكي سرد مقاطع كماني شكل
164
بررسي عددي و تجربي و بهينه سازي چند هدفي انتقال حرارت در لوله هاي تخت شده حاوي محيط متخلخل
165
بررسي عددي و تجربي و نمايش الگوي جريان حول استوانه با تاكيد برگرفتگي جريان
166
بررسي عددي و تجربي يك مدل دودكش خورشيدي
167
بررسي عددي و تجربي يك نمونه جديد آزمايشگاهي براي تخمين پارامترهاي شكست مواد ترد تحت بارگذاري مركب
168
بررسي عددي و تحليلي اثر اتصالات هيبريد در بهبود رفتار ارتعاشات در ورق هاي كفي ساده سازي شده
169
بررسي عددي و تحليلي تاثير ضريب اصطكاك بر پارامتر هاي نورد سرد
170
بررسي عددي و تحليلي رفتار عايق هاي حرارتي چند لايه
171
بررسي عددي و تحليلي صفحات كامپيوتزيتي تحت بارگذاري ضربه اي سرعت متوسط با پرتابه هاي متفاوت
172
بررسي عددي و تحليلي ناپايداري در ستون پلاسماي غير خنثي مغناطيده
173
بررسي عددي و شبيه¬سازي فرآيند احتراق در مشعل هاي حرارتي با توليد آلاينده كم
174
بررسي عددي و مقايسه رفتار ليزر رامان الماس، باريم¬نيترات و KGW
175
بررسي عددي و مقدماتي تشكيل فوم تر و مطالعه ساختارهاي جريان و رفتارهاي فيزيكي مسئله
176
بررسي عددي و ميداني تاثير پدهاي زير تراورس بر روي ارتعاشات ديناميكي عرشه پل‌ها
177
بررسي عددي و نظري جريان در اكسترودرهاي دوپيچه همسوگرد و ارزيابي اختلاط در آن
178
بررسي عددي واماندگي ديناميكي مقطع تيغه بالگرد همراه با پيچ و پلانج در حركت به سمت جلو
179
بررسي عددي وتجربي ضريب انتقال حرارت جابجايي بيروني در ساختمان
180
بررسي عددي ورود گوه با شكستگي عرضي به اب به صورت دو بعدي
181
بررسي عددي وطراحي فيلتر ازجنس مصالح ژئوتكستايل دربدنه سد خاكي ارداك ومقايسه با فيلتر دانه اي اجرا شده
182
بررسي عددي ويژگي هاي آيروديناميكي بال محدود صدمه ديده با توجه به اثر باريك شوندگي
183
بررسي عددي ويك ايجاد شده در پشت يك توربين بادي
184
بررسي عددي يك مدل ديناميكي كوپل شده از بيماري هاي HIV و HSV 2
185
بررسي عددي يك مدل معادلات انتگرالي تومور
186
بررسي عددي، تجربي جداسازي آب از مواد روغني توسط الكتروفيلتر
187
بررسي عددي-تحليلي خواص مكانيكي پليمرهاي خودترميم بر پايه ميكروكپسول هاي حاوي عامل ترميم كننده
188
بررسي عدسي حرارتي و جبران اين اثر در ميله ليزر Nd:YAG
189
بررسي عدم ارتباط قشر فرنتال و پري فرنتال با قشر بينايي و شنوايي در پردازش تلفيقي اين اطلاعات در كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي/ بيش فعالي
190
بررسي عدم ارضاي نيازهاي اساسي در بروز اختلا لات رفتاري.
191
بررسي عدم استفاده معلمين از روشهاي نوين تدريس در دبيرستانهاي دخترانه شهر بجنورد در سال تحصيلي 84-83
192
بررسي عدم استقبال جوانان شهرستان رامسر از گويش گيلكي وارائه راهكارها براي احياي اين گويش.
193
بررسي عدم استقبال سواد آموزان از كلاسهاي نهضت سواد آموزي در شهرستان باوي
194
بررسي عدم استقبال مصرف كنندگان ازكالاهاي داخلي (لوازم خانگي )
195
بررسي عدم باروري بذور عناب در خراسان جنوبي
196
بررسي عدم تطابق با واقعيت فيزيكي در حل مسائل وابسته به زمان با روش اجزاء محدود
197
بررسي عدم تقارن اسپيني هادرون با تاكيد بر وابستگي تكانه عرضي ذره هدف
198
بررسي عدم تمركز در مديريت سلامت
199
بررسي عدم قبولي پست مديريت توسط معلمان در مقطع راهنمايي دخترانه شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 83-82
200
بررسي عدم قطعيت پيشبيني توان مزارع بادي در بازار برق به منظور بهينه سازي قيمت تعادلي بازار
201
بررسي عدم قطعيت خشك سالي هيدرولوژيك در شرايط تغيير اقليم آتي .( مطالعه موردي حوضه آبريز رود زرد)
202
بررسي عدم قطعيت در عملكرد تجهيزات اندازه گيري دقيق سيالات هيدروكربوري
203
بررسي عدم قطعيت در نقشه¬برداري رقومي خاك (مطالعه موردي: دشت شهركرد)
204
بررسي عدم قطعيت و عدم صراحت در پارامترهاي بهره برداري از مخازن سدها با استفاده از تئوري فازي، تصميم گيري بيزي و تئوري احتمالات
205
بررسي عدم كاربرد وسايل و مواد كمك آموزشي در مدارس ابتدايي
206
بررسي عدم گرايش دانش آموزان به شاخه كار ودانش در مقطع متوسطه در شهرستان رامسر درسال تحصيلي 88-87.
207
بررسي عدم گرايش دانش آموزان به شاخه كار ودانش در مقطع متوسطه در شهرستان رامسر درسال تحصيلي 88-87.
208
بررسي عدم گرايش معلمين سميرم به مطالعه مطبوعات
209
بررسي عدم‌قطعيت روش‌هاي مختلف ريزمقياس‌نمائي جهت پيش بيني اثرات تغيير اقليم در ايستگاه‌هاي اصفهان و كوهرنگ
210
بررسي عرت نفس ميان دانشجويان زن متاهل و مجرد رشته حقوق و علوم تربيتي
211
بررسي عرصه هاي حضور ايدئولوژي بر تعليم و تربيت با تأكيد بر آموزش و پرورش معاصر ايران
212
بررسي عرض ناحيه متاثر از حرارت به روش تحليلي در اتصال جوش لب به لب
213
بررسي عرف و سيره عقلا در فقه اماميه
214
بررسي عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع سوم دبيرستان شهر قم
215
بررسي عزت نفس بر نگرش نسبت به تقلب در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي ناحيه 2 شهرستان يزد
216
بررسي عزت نفس برروي گرايش به مد درجوانان استان قم
217
بررسي عزت نفس بين دانشجويان زن مجرد و متأهل دانشكده هاي شهرستان فردوس
218
بررسي عزت نفس بين زنان مجرد و متاهل
219
بررسي عزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور دامغان
220
بررسي عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دختران 12 تا15سال
221
بررسي عزت نفس در رشته هاي رياضي،تجربي و انساني دانش آموزان دوم دبيرستان منطقه فيض آباد
222
بررسي عزت نفس در زنان بارور و نابارور.
223
بررسي عزت نفس در معتادان شركت كننده در گروه NA
224
بررسي عزت نفس درپيشرفت تحصيلي
225
بررسي عزت نفس مديران واثزبخشي آن درمدارس راهنمائي شهرستان فاضل آباد
226
بررسي عزت نفس ميان دانشجويان زن متاهل و مجرد در رشته هاي حقوق و علوم تربيتي
227
بررسي عزت نفس و تاثير آن بر ميزان مدگرايي دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه يزد
228
بررسي عزت نفس و خلاقيت در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان كاشمر
229
بررسي عزت نفس و رابطه آن با وابستگي به ديگران در دختران مقطع دوم دبيرستان شهرستان فردوس سال 89-88
230
بررسي عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روان شناختي والدين داراي كودكان ايزوله ﴿عقب مانده ذهني شديد﴾
231
بررسي عزت نفس واعتقاد مذهبي درمعتادين.
232
بررسي عزت نفس وسلامت روان افراد مقيد به نماز اول وقت وافراد غير مقيد
233
بررسي عزت نفس وسلامت روان در دانش آموزان ضعيف و قوي تحصيلي شهرستان كلاچاي.
234
بررسي عشق در شعر دكتر محمد رضا شفيعي كدكني
235
بررسي عشق و شناخت همسران قبل از ازدواج وتاثير آن بر رضايت از زندگي زناشويي در سطح شهرستان گيلان
236
بررسي عشق و شناخت همسران قبل از ازدواج وتاثير آن بر رضايت از زندگي زناشويي در سطح شهرستان گيلان
237
بررسي عصاره آبي و عالي گياه دارويي عدس الملك
238
بررسي عصاره جلبك SARGASSUM بر پارامترهاي اسپرم مردان سالم
239
بررسي عصاره فلاونوئيدي گياه زنيان به روي بيان ژن سايتوكنين
240
بررسي عصر فتحعليشاه قاجار
241
بررسي عفونت ادراري بدون علامت در 300 مورد كودك زير 6 سال
242
بررسي عفونت ادراري در نوزادان ترم مبتلا به هايپربيليروبينمي غير مستقيم آسمپتوماتيك در دو هفته اول زندگي در بيمارستان هفده شهريور رشت
243
بررسي عفونت اوليه مايكو باكتريوم توبركلوزيس با استفاده از تست P.P.D در معتادين مركز بازپروري استان يزد
244
بررسي عفونت دستگاه ادراري در بيماران بستري شده دربخش اطفال مركز پزشكي افشاريزد در سالهاي 75-1370
245
بررسي عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي در بيماران ديابتي بستري در بيمارستانهاي دانشگاه شهيد صدوقي يزد در تابستان 1374
246
بررسي عفونت هاي ادراري بر اساس كشت و آنتي بيوگرام و تعيين آنتي بيوتيكهاي انتخابي در بيمار مبتلا به UTI در بخش عفوني بيمارستان رازي شهرستان رشت در سال 78-77
247
بررسي عفونت هاي كاتتروريدي مركزي در بيماران همودياليزي درمركز آموزشي درماني رشت 94-93
248
بررسي عفونت هليكوباكترپيلوري از طريق مقايسه يافته هاي آسيب شناسي و اندوسكوپي و نتايج تست اوره آز در كودكان مراجعه كننده با علايم گوارشي
249
بررسي عفونت هليكوباكترپيلوري از طريق مقايسه يافته هاي آسيب شناسي و اندوسكوپي و نتايج تست اوره آز در كودكان مراجعه كننده با علايم گوارشي
250
بررسي عفونتهاي ادراري در جانبازان قطع نخاعي استان گيلان
251
بررسي عفونتهاي ادراري در مراجعين آزمايشگاه فارابي شهر قم
252
بررسي عفونتهاي بيمارستاني (حاملين استافيلوكوكوس آرئوس)
253
بررسي عفونتهاي تنفسي در كودكان زير 2 سال مراجعه كننده به بخش اطفال بيمارستان افشار كه از شير مادر يا شير خشك تغذيه مي شوند و مقايسه آنها بر حسب نوع تغذيه
254
بررسي عفونتهاي تنفسي در كودكان زير 2 سال مراجعه كننده به بخش اطفال بيمارستان افشار كه از شير مادر يا شير خشك تغذيه مي شوند و مقايسه آنها بر حسب نوع تغذيه
255
بررسي عقايد حروفيه با تكيه بر ديوان عمادالدين نسيمي
256
بررسي عقايد مورد حمايت معلمان ايراني كه زبان انگليسي تدريس مي‌كنند و تئوريهايي كه آنها در عمل به آنها پايبند هستند
257
بررسي عقايد و آداب و رسوم فرقه اهل حق (آتش بگي)
258
بررسي عقد بيع و آثار حقوقي وعده بيع در حقوق مدني ايران
259
بررسي عقد بيمه از لحاظ حقوقي و فقهي
260
بررسي عقد معلق در ايران
261
بررسي عقل گرايي از ديدگاه ملاصدرا و عبدالجبار همداني
262
بررسي عقل و عشق در غزليات جامي
263
بررسي عقل و عشق در غزليات جامي
264
بررسي عقود مبادله‌اي و مشاركتي در نظام بانكداري اسلامي
265
بررسي عكاسي ايران پس از انقلاب اسلامي از نگاه هنرمندان، منتقدان غرب
266
بررسي عكاسي جنگ تحميلي در ايران با رويكرد لحظه قطعي برسون
267
بررسي عكاسي خودنگاره معاصر و تاثير آن بر خود عكاسان﴿ مورد پژوهي عكاسان: جو اسپنس و كريستينا نونز ﴾
268
بررسي عكاسي در دوره قاجار
269
بررسي عكاسي روسيه ﴿شوروي ﴾1917 - 1940
270
بررسي عكاسي كارگرداني شده در آثار گريگوري كرودسون
271
بررسي عكاسي مراسم ازدواج از قاجار تا دوران معاصر
272
بررسي عكاسي معاصر ايران با نگاهي به بي ينال عكاسي ﴿چهارم الي نهم ﴾
273
بررسي عكس العمل بيش از اندازه در صنايع مختلف بورس اوراق بهادار تهران
274
بررسي عكس در پوستر فيلم ايران از ابتدا تا دهه 70
275
بررسي عكس هاي سياسي - اجتماعي تبريز در دوره ي انقلاب اسلامي
276
بررسي عكس هاي معماري و بناهاي تاريخي ايراني در دوره ي قاجار توسط عكاسان ايراني و خارجي و مطالعه ي تطبيقي ديدگاه هاي آنان
277
بررسي عكس و عكاسي از ديدگاه گرافيك
278
بررسي عكس و عكاسي از ديدگاه گرافيك
279
بررسي عكسهاي استفاده شده در تصوير سازي سفرنامه هاي ايران در دوره قاجار
280
بررسي عكسهاي دوره مشروطه
281
بررسي عل اجتماعي گرايش اعتياد به مواد مخدر در بين جوانان ساوه
282
بررسي علائم آزمايشگاهي آپانديست حاد بر اساس يافته هاي پاتولوژي در 150 مورد بيمار در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي يزد
283
بررسي علائم آزمايشگاهي آپانديست حاد بر اساس يافته هاي پاتولوژي در 150 مورد بيمار در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي يزد
284
بررسي علائم آزمايشگاهي عوارض كليوي ديابت﴿نفروپاتي﴾ در 100 مورد بيمار ديابتي با سابقه تشخيصي حداقل 10 ساله
285
بررسي علائم آزمايشگاهي عوارض كليوي ديابت﴿نفروپاتي﴾ در 100 مورد بيمار ديابتي با سابقه تشخيصي حداقل 10 ساله
286
بررسي علائم باليني ، يافته هاي راديولوژيك و برونكوسكوپيك مشكوك به جسم خارجي مراجعه كننده به بيمارستان توتونكاران (اميرالمومنين ) 80-1375
287
بررسي علائم باليني تيرو توكسيكوز در بيماران سالخورده مراجعه كننده به كلينيك تخصصي غدد رشت از سال 1360 تا 1374
288
بررسي علائم باليني گوارشي 300 بيمار مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي شهرستان يزد كه در آزمايش مدفوع ژيارديا داشته اند
289
بررسي علائم باليني گوارشي 300 بيمار مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي شهرستان يزد كه در آزمايش مدفوع ژيارديا داشته اند
290
بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي تب تيفوئيد و الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماران تيفوئيدي بستري در بخش عفوني بيمارستان حضرت اميرالمومنين يزد
291
بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي تب تيفوئيد و الگوي مقاومت داروئي در آنتي بيوگرام انجام شده در بيماران تيفوئيدي بستري در بخش عفوني بيمارستان حضرت اميرالمومنين يزد
292
بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي تب مالت در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان امير المومنين يزد
293
بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي تب مالت در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان امير المومنين يزد
294
بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي سل ريوي در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان امير المومنين در سالهاي 69-1366 و تعيين مدت زماني كه قبل از بستري شدن بيماران علائم باليني وجود داشته است
295
بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي سل ريوي در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان امير المومنين در سالهاي 69-1366 و تعيين مدت زماني كه قبل از بستري شدن بيماران علائم باليني وجود داشته است
296
بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي مالاريا در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان امير المومنين يزد در سالهاي 70-1368
297
بررسي علائم باليني و آزمايشگاهي مالاريا در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان امير المومنين يزد در سالهاي 70-1368
298
بررسي علائم باليني و انديكاسيون عمل جراحي در بيماران با دفرميتي هاي قفسه سينه بستري دربيمارستان رازي و آريا از سال 89- 75
299
بررسي علائم باليني و پاراكلينيكي در بيماران بستري شده با تب روماتيسمي از سال 66 تا 70 در بيمارستانهاي دانشگاه
300
بررسي علائم باليني و پاراكلينيكي در بيماران بستري شده با تب روماتيسمي از سال 66 تا 70 در بيمارستانهاي دانشگاه
301
بررسي علائم باليني و عوارض ديابت در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان ميرزا كوچك خان تهران از سال 1369 لغايت 1370
302
بررسي علائم باليني و عوارض ديابت در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان ميرزا كوچك خان تهران از سال 1369 لغايت 1370
303
بررسي علائم راديولوژيك مسموميت با سرب در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در شش ماه اول سال 1395
304
بررسي علائم سندرم هاي حاد كرونري به تفكيك جنس در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت بهار و تابستان 1382
305
بررسي علائم شهري (تابلوهاي پيام رسان )
306
بررسي علائم شهري(تابلوهاي پيام رسان )
307
بررسي علائم كلينيكي و پاسخ به درمان كودكان آسمي مراجعه كننده به كلينيك افشار ﴿مهر 79 لغايت مهر 80﴾
308
بررسي علائم كلينيكي و پاسخ به درمان كودكان آسمي مراجعه كننده به كلينيك افشار ﴿مهر 79 لغايت مهر 80﴾
309
بررسي علائم موثر يادگيري سازماني در كاركنان اداره كل راه آهن شمال
310
بررسي علائم و عوارض شكستگي قاعده جمجمه و پيگيري شش ماهه آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون يزد در سال 1376
311
بررسي علائم و نشانه ها در رپرتوار ساز تار و ارائه شيوه پيشنهادي
312
بررسي علائم و نشانه هاي دهاني و مفصل گيجگاهي - فكي در بيماران مبتلا به بيماريهاي اتوايميون بافت همبند در بدو بيماري در كلينيك روماتولوژي در سال 1388
313
بررسي علائم و نشانه هاي دهاني و مفصل گيجگاهي - فكي در بيماران مبتلا به بيماريهاي اتوايميون بافت همبند در بدو بيماري در كلينيك روماتولوژي در سال 1388
314
بررسي علائم و نشانه هاي عصبي در 780 مورد بيمار مبتلا به ديابت قندي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
315
بررسي علائم و نشانه هاي عصبي در 780 مورد بيمار مبتلا به ديابت قندي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
316
بررسي علائم و نشانه هاي عصبي در 780 مورد بيمار مبتلا به ديابت قندي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
317
بررسي علائم و نشانه هاي محيطي در ايران
318
بررسي علائم، روش تشخيص و نحوه درمان بيماران مبتلا به فتق مورگاگني ديافراگم در بيمارستانهاي شهر رشت از سال 1375 لغايت 1389
319
بررسي علائم، نحوه تشخيص، درمان و عوارض حاصل از درمان درگواتر رترواسترنال بيماران در بيمارستان رازي و اريا شهر رشت از سال 1386 تا 92
320
بررسي علاقه مندي مردم به هنرهاي سنتي ومعاصر و مشاركت در اين فعاليت ها در فرهنگسراهاي شهر تهران (مورد فرهنگسراهاي ابن سينا، اميركبير، انديشه ، بهمن )
321
بررسي علاقه و انگيزه دانشجويان به رشته تحصيلي شان هنگام ورود به دانشگاه و هنگام فارغ التحصيلي
322
بررسي علايق شغلي نوجوانان دختر 18-15 سال دوره متوسطه شهرستان بجنورد
323
بررسي علايق شغلي نوجوانان دختر و پسر 18-15 سال دبيرستانهاي شهرستان بجنورد در سال 82
324
بررسي علايم ادراري براساس Score symptom AUA دربيماران مبتلا به BPH قبل و بعد ازعمل جراحي پروستات در بيمارستان رازي رشت در سال 1379
325
بررسي علايم باليني و آزمايشگاهي بوتوليسم منتقله از طريق غذا در مراجعه كنندگان به اورژانس بيمارستان رازي از سال 1380 تا 1385
326
بررسي علايم باليني و آزمايشگاهي لوپوس اريتماتوسيستميك
327
بررسي علايم باليني و آزمايشگاهي لوپوس اريتماتوسيستميك
328
بررسي علايم باليني و پيامد هاي تورشن بيضه در بيماران بستري در مركز آموزشي – درماني رازي رشت طي سالهاي 81 تا 91
329
بررسي علايم باليني، راديولوژيكي و پيامد بيماران مبتلا به سل ستون فقرات در شهرستان يزد از سال 1387-1380
330
بررسي علايم باليني، راديولوژيكي و پيامد بيماران مبتلا به سل ستون فقرات در شهرستان يزد از سال 1387-1380
331
بررسي علايم نگارش موسيقي ايراني بر روي قطعات گيتار
332
بررسي علايم و علل خونريزي زير ملتحمه در مراجعين به كلينيك هاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
333
بررسي علايم و علل خونريزي زير ملتحمه در مراجعين به كلينيك هاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
334
بررسي علت اختلاف در برداشتهاي تفسيري مفسران از قرآن مجيد
335
بررسي علت اصلي اضطراب و ميزان تاثير آن بر هوش هيجاني
336
بررسي علت تاخير ازدواج دختران در دهه بعد از انقلاب اسلامي
337
بررسي علت تاخير ازدواج دختران در دهه بعد از انقلاب اسلامي
338
بررسي علت ترس دانش آموزان پايه اول ابتدايي مدارس شهرستان نكا 1386
339
بررسي علت خوردگي آلياژ Al7075 در محلول سود و ميكرو ارگانيسم SBR در حين تراشكاري
340
بررسي علت شكست پيستون و ميل پيستون كلپر سورهاي رفت و برگشتي واحد نيروگاه پتروشيمي رازي
341
بررسي علت شكست و تحليل تنش در يك پروانه كمپرسور گاز
342
بررسي علت شناختي دلايل افزايش بزهكاري اطفال درغرب استان مازندران
343
بررسي علت عدم ازدواج جوانان در استان بوشهر
344
بررسي علت عدم مراجعه دانش آموزان به مشاوره تحصيلي
345
بررسي علت گرايش دانشجويان به فضاي مجازي در شهر بروجن
346
بررسي علت مراجعه،انواع و درمان سرطان كولوركتال مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار طي سالهاي 78-71
347
بررسي علت هاي پريتونيت ثانويه در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در 90 مورد پريتونيت
348
بررسي علت هاي درخواست تعيين سن از پزشكي قانوني استان گيلان در سال هاي 91-1387
349
بررسي علل Death Prinatal Early موارد موجود در بيمارستان هاي 17 شهريور و زايشگاه رشت در زمستان 1373
350
بررسي علل ESR مساوي يابالاي 90 در پيگيري سه ماهه بيماران بستري شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
351
بررسي علل ESR مساوي يابالاي 90 در پيگيري سه ماهه بيماران بستري شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
352
بررسي علل آسيب ديدگيهاي شنوايي در يادگيري كودكان مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن
353
بررسي علل آسيب ديدگيهاي شنوايي در يادگيري كودكان مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن
354
بررسي علل آسيب ديدگيهاي شنوايي در يادگيري كودكان مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن
355
بررسي علل آلودگي هارمونيكي شبكه برق غرب و تاثير پارامترهاي مختلف بر شبكه
356
بررسي علل آمپوتاسيون اندام در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال 79-1373
357
بررسي علل آموزش گريزي مديران و اعضاي شركت هاي تعاوني
358
بررسي علل آموزشي دشواريهاي خواندن فارسي در دانش آموزان پايه ي دوم ابتدايي شهر سنندج
359
بررسي علل اجتماعي - فرهنگي موثر بر بازگشت به اعتياد در مورد معتادان بهبود يافته در زندان برازجان
360
بررسي علل اجتماعي ارتكاب جرايم منافي عفت توسط زنان در مناطق حاشيه شهر همدان
361
بررسي علل اجتماعي ارتكاب سرقت توسط زنان از زندان اصفهان
362
بررسي علل اجتماعي اقتصادي طلاق در شهرستان شهريار
363
بررسي علل اجتماعي بالا رفتن سن ازدواج جوانان از منظر شهرونداان شهرستان گنبد كاووس
364
بررسي علل اجتماعي بزه كاري در ميان زنان زنداني مستقر در زندان شهرستان گنبد كاوس در سال 1384
365
بررسي علل اجتماعي بزهكاري دربين دانش آموزان پسرپايه سوم متوسطه در شهرستان ساوه درسال تحصيلي 89-88
366
بررسي علل اجتماعي بزهكاري درحوزه قضائي شهرستان نوشهر سال 1378
367
بررسي علل اجتماعي بزهكاري درشهرستان نوشهر
368
بررسي علل اجتماعي بزهكاري نوجوانان 18-13ساله شهرستان تنكابن.
369
بررسي علل اجتماعي ترافيك در شهرستان گنبد كاووس
370
بررسي علل اجتماعي شكاف نسلي در بين والدين و فرزندان شهر رستمكلا
371
بررسي علل اجتماعي شكاف نسلي در بين والدين و فرزندان شهر رستمكلا
372
بررسي علل اجتماعي طلاق در بين مراجعه كنندگان به دادگاه مدني خاص شهرستان تنكابن
373
بررسي علل اجتماعي طلاق در شهرستان لنگرود بين سالهاي 30-20ساله.
374
بررسي علل اجتماعي طلاق دربين مراجعين زن به دادگاه مدني خاص شهرستان تنكابن
375
بررسي علل اجتماعي كودك آزاري توسط والدين در شهرستان گنبد كاووس
376
بررسي علل اجتماعي گرايش به جراحي زيبايي دردانشگاه پيام نور شهرستان رامسر.
377
بررسي علل اجتماعي گرايش به جراحي زيبايي.
378
بررسي علل اجتماعي گرايش نوجوانان به قرص هاي روان گردان در شهرستان گنبدكاووس
379
بررسي علل اجتماعي مد در بين نوجوانان
380
بررسي علل اجتماعي موثر بر بزهكاري جوانان
381
بررسي علل اجتماعي موثر بر گرايش جوانان به مواد مخدر مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه پيام نور ديلم
382
بررسي علل اجتماعي و اقتصادي تنزل جايگاه معلم در شهرستان تنگستان
383
بررسي علل اجتماعي ونداليسم در بين نوجوانان و جوانان 14 تا 24 ساله شهر گنبد كاووس
384
بررسي علل اجنماعي فقر در شهرستان گنبد كاووس
385
بررسي علل اجنماعي قانون گريزي جوانان بروجن
386
بررسي علل احتباس ادراري در (Retention Urinary) كودكان
387
بررسي علل احتمالي كوتاهي قد در مراجعه كنندگان به علت كوتاهي قد در محمدوده سني15-7 سال به درمانگاه غدد شهر يزد
388
بررسي علل احتمالي كوتاهي قد در مراجعه كنندگان به علت كوتاهي قد در محمدوده سني15-7 سال به درمانگاه غدد شهر يزد
389
بررسي علل احتمالي كوتاهي قد در مراجعه كنندگان به علت كوتاهي قد در محمدوده سني15-7 سال به درمانگاه غدد شهر يزد
390
بررسي علل اختلاف ترجمه هاي فارسي قرآن كريم
391
بررسي علل اختلافات جنسي در دانش آموزان دختر و پسر سنين (15-12) ساله مدارس راهنمايي شهرستان كنگان
392
بررسي علل اختلافات زن و شوهر و تاثير آن در زندگي آنها
393
بررسي علل اختلافات و اشتباهات ثبتي در حقوق ايران
394
بررسي علل اختلال رفتاري در دانش آموزان مدارس غير انتفاعي و عادي (12-10سال )
395
بررسي علل اختلالات شخصيتي (زنان و دختران مانند پسران و بلعكس ) و جنسي
396
بررسي علل ادم ديسك اپتيك در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه و بخش چشم و جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون يزد
397
بررسي علل ادم ديسك اپتيك در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه و بخش چشم و جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون يزد
398
بررسي علل ارتكاب انحرافات اجتماعي ( جرائم )
399
بررسي علل ارتكاب جرائم خانوادگي و راههاي پيشگيري از ان جرائم با نگرش بر قانون مجازات اسلامي 1392 ايران و قانون مجازات نمونه آمريكا
400
بررسي علل ارجاع بيماران از مراكز درماني شهرستان ها به بيمارستان اطفال هفده شهريور مركز استان در سال 1391
401
بررسي علل ارجاع پرونده هاي مورد بررسي به كميسيون روانپزشكي قانوني استان گيلان طي سال هاي1392 الي 1393
402
بررسي علل ازدواج هاي ناموفق در شهرستان دامغان
403
بررسي علل ازدواجهاي ناموفق دردامغان
404
بررسي علل ازدواجهاي ناموفق درشهرستان دامغان
405
بررسي علل اساسي بروز حادثه در كشتي هاي Costa Concordia،Hyundai fortune,msc napoli
406
بررسي علل اسپلنكتومي در بيماران بيمارستانهاي شهيد صدوقي يزد و شهيد رهنمون از سال 84-75
407
بررسي علل اسپلنكتومي در بيماران بيمارستانهاي شهيد صدوقي يزد و شهيد رهنمون از سال 84-75
408
بررسي علل استرس در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان بوشهر
409
بررسي علل استقبال بي سوادان به كلاسهاي سواداموزي شهرستان تايباد در سال 80
410
بررسي علل اشتغال دوم معلمين مرد ناحيه 2 شهر ساري از ديدگاه دبيران مقطع راهنمائي
411
بررسي علل اشتغال زنان شهر بهشهر
412
بررسي علل اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهر برازجان
413
بررسي علل اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهر برازجان
414
بررسي علل اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر حنا
415
بررسي علل اضطراب بر دانش آموزان دبيرستان در شهرستان گنبد كاووس
416
بررسي علل اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه استان يزد
417
بررسي علل اضطراب در بين سالمندان فرخ شهر
418
بررسي علل اضطراب در ورزشكاران مرد در شهر برازجان
419
بررسي علل اضطراب و تاثير آن بر رفتار نوجوانان
420
بررسي علل اعتماد به نفس و چگونگي شكل گيري آن در شخصيت فرد
421
بررسي علل اعتياد
422
بررسي علل اعتياد به مواد مخدر در جوانان
423
بررسي علل اعتياد به مواد مخدر صنعتي
424
بررسي علل اعتياد جوانان ونوجوانان 13تا 28سال
425
بررسي علل اعتياد در شهرستان اسفراين
426
بررسي علل اعتياد در شهرستان دشتستان
427
بررسي علل اعتياد در شهرستان دشتستان در سال 1377
428
بررسي علل اعتياد در ميان جوانان شهر خورموج
429
بررسي علل اعتياد درمعتادين غرب استان مازندران
430
بررسي علل اعتياد زنان در زندان گرگان و حومه
431
بررسي علل اعتياد نوجوانان شهرستان دير
432
بررسي علل اعزام و عوامل مرتبط با آن در بيماران بستري بيمارستان آموزشي درماني الزهرا (س) شهر رشت طي شش ماهه اول سال 1394
433
بررسي علل افت انگيزه تحصيل دردانش اموزان دوره متوسطه ازديدگاه دانش اموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان كلاله سال تحصيلي 90-1389
434
بررسي علل افت انگيزه تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان تنگستان
435
بررسي علل افت تحصيلي
436
بررسي علل افت تحصيلي
437
بررسي علل افت تحصيلي 5 ساله اخير در مقطع ابتدايي مدارس حميديه
438
بررسي علل افت تحصيلي پايه اول راهنمايي وراههاي پيشگيري ان
439
بررسي علل افت تحصيلي پايه پنجم ابتدايي منطقه آق قلا
440
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان اول دبيرستان در شهر آشخانه در سال تصيلي 85-84
441
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول مقطع راهنمايي تحصيلي دخترانه شهرستان بجنورد
442
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم دبيرستان گوهر شاد
443
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پايه ي اول متوسطه شهرستان سواد كوه
444
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان بندر گز سال تحصيلي 86-85
445
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پسر هنرستانهاي فني و حرفه اي در شهرستان گنبد كاووس
446
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان علي آباد كتول
447
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي منطقه 12 تهران در درس رياضي
448
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خاش
449
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختردر مقطع دبيرستان در شهرستان مهريز
450
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دخترناحيه يك رباط كريم
451
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دختروپسرپايه پنجم ابتدايي شهرستان آق قلاازديدگاه معلمان
452
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي از ديدگاه دبيران ودانش آموزان دخترمقطع راهنمايي درمنطقه 2 استان قم
453
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دردرس رياضي پايه پنجم ابتدايي از ديدگاه آموزگاران اين پايه درناحيه 3 اصفهان
454
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي در درس رياضي
455
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه در درس عربي شهرستان بجنورد در سال تحصيلي 78-77
456
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دهستان دهشير
457
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان نظام جديد متوسطه
458
بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان و راهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه برخوار
459
بررسي علل افت تحصيلي دبستان روستاي بلغان عليا از توابع شيروان 82-81
460
بررسي علل افت تحصيلي دختران روستايي استان اصفهان
461
بررسي علل افت تحصيلي دختران سال متوسطه در درس رياضي شهرستان آزادشهر
462
بررسي علل افت تحصيلي دختران مقطع متوسطه شهرستان سميرم در سال 83
463
بررسي علل افت تحصيلي در بين دانش آموزان كلاس پنجم ابتدايي روستاي ابوحميظه (از توابع شهرستان سوسنگرد
464
بررسي علل افت تحصيلي در دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در بجنورد
465
بررسي علل افت تحصيلي در دانش آموزان سه دوره (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه)
466
بررسي علل افت تحصيلي در دبيرستانهاي دولتي دخترانه منطقه 6 آموزش و پرورش تهران
467
بررسي علل افت تحصيلي در درس رياضي پايه اول مقطع راهنمايي مدارس دخترانه منطقه 4 تهران
468
بررسي علل افت تحصيلي در درس رياضي در مقطع راهنمايي (دخترانه ) و تاثير روش تدريجي معلم رياضي (منطقه دماوند)
469
بررسي علل افت تحصيلي در دوره راهنمائي
470
بررسي علل افت تحصيلي در كلاسهاي سوم راهنمايي آموزشگاه تكتم
471
بررسي علل افت تحصيلي در كلاسهاي سوم راهنمايي اموزشگاه تكتم
472
بررسي علل افت تحصيلي در مقطع ابتدايي منطقه آق قلا
473
بررسي علل افت تحصيلي در مقطع راهنمائي
474
بررسي علل افت تحصيلي در مقطع راهنمائي منطقه آموزش و پرورش خور و بيابانك
475
بررسي علل افت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان دوره پنجم ابتدايي منطقه بذخوار از ديد معلمان در سال 85-84
476
بررسي علل افت تحصيلي درس قرآن
477
بررسي علل افت تحصيلي سوادآموزان
478
بررسي علل افت تحصيلي مقطع ابتدايي در منطقه آق قلا
479
بررسي علل افت تحصيلي مقطع راهنمايي تحصيلي مدارس دخترانه شهرستان كردكوي
480
بررسي علل افت تحصيلي مقطع متوسطه از ديدگاه معلمين
481
بررسي علل افت تحصيلي مقطع متوسطه شهر باخرز
482
بررسي علل افت كمي دانش آموزان از مقطع ابتدايي به راهنمايي در سال 82-81 در شيروان
483
بررسي علل افت كمي و كيفي تحصيلي دانش آموزان ابتدايي در شهرستان شيروان
484
بررسي علل افت و پيشرفت تحصيلي فرزندان شاهد مقطع متوسطه شهرستان شيروان
485
بررسي علل افت و خيز بهره وري در كارخانجات بارش
486
بررسي علل افزايش استفاده از برنامه شبكه هاي ماهواره در بين خانواده ها
487
بررسي علل افزايش دانشجويان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان (80-1376)
488
بررسي علل افزايش دانشجويان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان (80-1376)
489
بررسي علل افزايش زمان (تاخيرات) پروژه هاي تونل سازي با استفاده از مدل ها و شاخص هاي تصميم گيري مناسب مطالعه موردي (پروژه تونل فاضلابروي شرقي تهران )
490
بررسي علل افزايش سن ازدواج
491
بررسي علل افزايش سن ازدواج دانشجويان شهرستان اسفراين
492
بررسي علل افزايش سن ازدواج در بين جوانان شهرستان بجنورد سال 76-75
493
بررسي علل افزايش سن ازدواج در دختران در استان چهارمحال و بختياري
494
بررسي علل افزايش طلاق بين جوانان در شهرستان سميرم از ديدگاه معلمان
495
بررسي علل افزايش طلاق در دوسال اول زندگي در شهرستان بجنورد
496
بررسي علل افزايش علاقه مندي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم در امر ورزش
497
بررسي علل افزايش فساد اخلاقي در شهرستان يزد
498
بررسي علل افزايش كودكان كار و خيابان
499
بررسي علل افزايش مشاركت اجتماعي زنان در شهرستان سميرم
500
بررسي علل افزايش مهاجرين افغاني در شهرستان كاشان
501
بررسي علل افزايش مهريه از ديد جوانان در شهرستان سميرم در سال تحصيلي 85-86
502
بررسي علل افسردگي دانش آموزان دختر وپسر سال دوم دبيرستان شهرستان تنكابن
503
بررسي علل افسردگي دختران در مدرسه راهنمايي دختران سروش شهرستان آزادشهر
504
بررسي علل افسردگي در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و متوسطه بجنورد
505
بررسي علل افسردگي در دختران دانشجو خوابگاههاي دانشگاه يزد
506
بررسي علل افسردگي وافت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهيد دستغيب سياهكلرود
507
بررسي علل افسردگي وافت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهيد دستغيب سياهكلرود
508
بررسي علل افسردگي وافت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان شهيد دستغيب سياهكلرود.
509
بررسي علل افسرگي در ميان دانشجويان خوابگاه 416 نفره دانشگاه يزد
510
بررسي علل افول توليدات فرش در منطقه ساروق
511
بررسي علل افول فرش كرمان و ارائه راهكارهاي كاربردي در مناطق : كرمان ، راور ، رفسنجان ، ماهان و زرند كرمان ﴾
512
بررسي علل اقتصادي -اجتماعي مهاجرت ازروستاي جنوط بخش سعدابد به مناطق همجوار
513
بررسي علل اقتصادي اجتماعي، فرهنگي مهاجرت جوانان روستاهاي شهرستان لردگان به شهر و شهرهاي ديگر
514
بررسي علل انتخاب شغل دوم معلمين شهرستان طبس
515
بررسي علل انتخاب يزد بعنوان محل سكونت از سوي معاودين عراقي
516
بررسي علل انتقال بيماران از مراكز درماني ديگر به پورسينا و بالعكس در سال 96
517
بررسي علل انجاد خشونت در نوجوانان
518
بررسي علل انحراف چال هاي انفجاري و گمانه ها، نحوه كنترل و اثرات ناشي از انحراف آنها در عمليات انفجاري و ارائه مدل
519
بررسي علل انحراف و بزهكاري دختران نوجوان از ديدگاه دبيران زن دبيرستانهاي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 81 - 1380
520
بررسي علل انحرافات اجتماعي در نوجوانان و تاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه
521
بررسي علل انحرافات اجتماعي در نوجوانان و تاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه
522
بررسي علل انحرافات اجتماعي در نوجوانان و تاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه.
523
بررسي علل انحرافات اجتماعي در نوجوانان وتاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه
524
بررسي علل انحرافات اجتماعي نوجوانان وتاثير آن در افت تحصيلي دوران آموزش متوسطه.
525
بررسي علل انسداد روده در بيماراني كه با تشخيص انسداد روده در هر يك از بيمارستان هاي شهرستان يزد تحت عمل جراحي قرار مي گيرند
526
بررسي علل انسداد روده در بيماراني كه با تشخيص انسداد روده در هر يك از بيمارستانهاي شهرستان يزد تحت عمل جراحي قرار ميگيرد
527
بررسي علل انسداد روده در بيماراني كه با تشخيص انسداد روده در هريك از بيمارستانهاي شهرستان يزد تحت عمل جراحي قرار ميگيرند
528
بررسي علل انگيزش تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه معلمين شهرستان فريمان
529
بررسي علل انگيزش تحصيلي دانش اموزان از ديدگاه معلمين شهرستان فريمان
530
بررسي علل انگيزه حضور دختران در دانشگاه ( دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور بهشهر ) در سال تحصيلي 84 - 83
531
بررسي علل انگيزه هاي خشونت خانوادگي بين زوج هاي جوان مطالعه مورد بررسي انگيزه هاي خشونت نزد خانواده هاي جوان شهري در محدوده سني 18تا30سال (رامسر)
532
بررسي علل انواع مختلف سنگهاي كليوي در افراد زير 15 سال در استان يزد
533
بررسي علل انواع مختلف سنگهاي كليوي در افراد زير 15 سال در استان يزد
534
بررسي علل ايجاد آبكندها و عوامل موثر بر گسترش آنها ﴿مطالعه موردي : شهرستان كوهدشت، حوزه شورآباد﴾
535
بررسي علل ايجاد استرس در پرستاران شاغل در بخش اعصاب وروان بيمارستان كاشاني وهاجر
536
بررسي علل ايجاد ترك هاي سطحي در نوردگرم فولادهاي كم آلياژي
537
بررسي علل ايجاد تعارض در سازمانها
538
بررسي علل ايجاد شكاف و فرونشست در دشت گلپايگان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از آن
539
بررسي علل ايجاد فرونشست زمين در دشت دامنه و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از آن
540
بررسي علل ايجاد فرونشست زمين در دشت كاشان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از آن
541
بررسي علل ايجاد كننده اختلال يادگيري در مركز اختلالات يادگيري بهشهر در سال 86 - 85
542
بررسي علل ايجاد كننده ترومبوسيتوز و تغييرات پارامترهاي پلاكتي و اسمپر خون محيطي در ترومبوسيتوز اوليه و ثانويه و مقايسه آنها
543
بررسي علل ايجاد كننده ترومبوسيتوز و تغييرات پارامترهاي پلاكتي و اسمير خون محيطي در ترومبوسيتوز اوليه و ثانويه و مقايسه آنها
544
بررسي علل ايجاد كننده ترومبوسيتوزو تغييرات پارامترهاي پلاكتي و اسمير خون محيطي در ترومبوسيتوز اوليه و ثانويه و مقايسه آنها
545
بررسي علل ايجاد كننده فيبريلاسيون دهليزي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت مرداد تا اسفند 74
546
بررسي علل ايجاد مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك تجارت تهران 1388-1387
547
بررسي علل ايجاد هاله تيره رنگ پيرامون متن سه نسخه متعلق به موزه ملك مورد پژوهي: نسخه هاي مُجمَلُ اللُّغه ﴿پنجم ه.ق﴾، نَفائِسُ الكَلام وَ عَرائِسُ الاَقلام ﴿هفتم ه.ق﴾، اللِّبَاب من عُلوم الكِتاب ﴿نهم ه.ق﴾
548
بررسي علل ايكتر منجر به تعويض خون و عوارض حاد ناشي از تعويض در نوزادان ايكتريك بستري در بخش نوزادان بيمارستان شهريور17شهريوررشت 79-1378
549
بررسي علل ايكتر نوزادي در نوزادان بستري در بخس نوزادان بيمارستان 17شهريور رشت درسال 1379
550
بررسي علل بازگشت مجدد افراد بهبود يافته از اعتياد به مصرف مواد مخدر در مراجعه به مراكز درمان تخصصي ترك اعتياد اميد رهايي اردل
551
بررسي علل بازگشت مجدد افراد بهبود يافته از اعتياد به مصرف مواد مخدر در مراجعين به مركز درمان سرپايي معتادين شهرستان اهواز در سال 81-80
552
بررسي علل بازگشت مجدد دختران بازپروري شده به مراكز بازپروري
553
بررسي علل بازنمايي گزينشي در عكس‌هاي مستند اجتماعي دوره ركود بزرگ(1929-1941) ايالات‌متحده
554
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج از ديدگاه دانشجويان پسر رشته علوم تربيتي
555
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج از ديدگاه دانشجويان پسر رشته علوم تربيتي
556
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج در دانشجويان جوان دانشگاه فردوسي مشهد بين 23-27 سال
557
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج در شهرستان سميرم
558
بررسي علل بالا رفتن سن ازدواج ميان دانشجويان دختر وپسر
559
بررسي علل بالارفتن سن ازدواج در ميان كاركنان مرد ماشين سازي اراك
560
بررسي علل بحران در كابينه هاي ايران از انقلاب مشروطه 1285 ش تا كودتاي سوم اسفند 1299 ش و نقش اين بحران ها در روي كارآمدن رضاخان
561
بررسي علل بدحجابي دختران درجامعه اسلامي ازنگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
562
بررسي علل بدخطي و روشهاي اصلاح خط دانش آموزان كلاس چهارم روستاي ابرجس
563
بررسي علل بدفهمي در هندسه و تاثير استفاده از روش آموزشي ون هيلي در پيشرفت تحصيلي و انگيزه دانش آموزان پايه نهم شهرستان خرمشهر
564
بررسي علل بروز پرخاشگري دانش اموزان مقطع راهنمايي (دخترانه وپسرانه) شهرستان شهر كرد از ديد مربيان پرورشي
565
بررسي علل بروز سوانح هوايي و مطالعه موردي چند سانحه
566
بررسي علل بروز شكاف بين نسلي (والدين و فرزندان)
567
بررسي علل بروز شكاف نسل ها باتاكيدبرمعيارهاي همسرگزيني
568
بررسي علل برون سازماني افت تحصيلي دانش آموزان ( دختر ) راهنمايي شهرستان خان ببين
569
بررسي علل برون سيستمي برافت تحصيلي دانش آموزان كلاسهاي سوم راهنمايي وپنجم ابتدايي در درسهاي زبان انگليسي و رياضي شهرستان نور از ديد گاه معلمان ومديران سال تحصيلي 75-74
570
بررسي علل برون سيستمي برافت تحصيلي دانش آموزان كلاسهاي سوم راهنمايي وپنجم ابتدايي در درسهاي زبان انگليسي و رياضي شهرستان نور از ديد گاه معلمان ومديران سال تحصيلي 75-74
571
بررسي علل برون سيستمي برافت تحصيلي دانش آموزان كلاسهاي سوم راهنمايي وپنجم ابتدايي در درسهاي زبان انگليسي و رياضي شهرستان نور از ديد گاه معلمان ومديران سال تحصيلي 75-74
572
بررسي علل بزهكاري ( فرار ) نوجوانان در تهران
573
بررسي علل بزهكاري اطفال و نوجوانان
574
بررسي علل بزهكاري جوانان دختر و پسر در زندان شهرستان ساري
575
بررسي علل بزهكاري جوانان در شهرستان قم
576
بررسي علل بزهكاري جوانان و نوجوانان و تاثير خانواده برآن درشهر سورشجان
577
بررسي علل بزهكاري در بين جوانان و نوجوانان شهرستان بجنورد در سال 81-1380
578
بررسي علل بزهكاري در بين نوجوانان وجوانان بزهكار
579
بررسي علل بزهكاري در زندانيان زن مستقر در زندان گرگان
580
بررسي علل بزهكاري در شهرستان نوشهر.
581
بررسي علل بزهكاري در نوجوانان پسر كانون اطلاح و تربيت استان گلستان
582
بررسي علل بزهكاري زنان ازديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
583
بررسي علل بزهكاري كودكان ونوجوانان
584
بررسي علل بزهكاري مدد جويان زن زندان ساري
585
بررسي علل بزهكاري مددجويان مرد زندان ساري
586
بررسي علل بزهكاري نوجوانان
587
بررسي علل بزهكاري نوجوانان 12تا19ساله در شاهرود
588
بررسي علل بزهكاري نوجوانان 19 -12 ساله در سطح شهرستان شاهرود
589
بررسي علل بزهكاري نوجوانان از ديدگاه معلمان مدارس راهنمايي تحصيلي دخترانه شهرستان فومن.
590
بررسي علل بزهكاري نوجوانان شهر گاليكش
591
بررسي علل بزهكاري نوجوانان شهرستان يزد در سال 1378
592
بررسي علل بزهكاري نوجوانان گروه سني 15 تا 18 سال در مقطع دبيرستان در شهرستان آزادشهر
593
بررسي علل بزهكاري نوجوانان و جوانان شهرستان برازجان
594
بررسي علل بزهكاري نوجوانان و رابطه آن با ساخت فرهنگي خانواده (در كانون اصلاح و تربيت مركز تهران )
595
بررسي علل بزهكاري نوجونان از ديدگاه مديران مقطع راهنمايي شهرستان آمل
596
بررسي علل بستري سالمندان در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت در سال 1378
597
بررسي علل بستري مجدد بيماران نورولوژيك در اورژانس پورسينا طي سال 93-1392
598
بررسي علل بستري نوزادان در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد و تعيين خصوصيات بيمار ، يافته هاي كلينيكي و پارا كلينيكي و ميزان مرگ و مير آنها از اول مرداد ماه 1373 تا پايان تيرماه 1374
599
بررسي علل بستري نوزادان در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد و تعيين خصوصيات بيمار، يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي و ميزان مرگ و مير آنها از اول مرداد ماه 1373 تا پايان تير ماه 1374
600
بررسي علل بستري نوزادان در بخش نوزادان بيمارستان افشار يزد و تعيين خصوصيات بيمار، يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي و ميزان مرگ و مير آنها از اول مرداد ماه 1373 تا پايان تير ماه 1374
601
بررسي علل بستري و طول اقامت بيماران در بخش هاي ،داخلي اعصاب و روان و زايمان بيمارستان ضيائي و قائم شهرستان اردكان در 6 ماهه دوم سال 1386
602
بررسي علل بستري و نتيجه درمان در نوزادان بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان الزهرا رشت در سال هاي 1390-1395
603
بررسي علل بستري، طول مدت بستري و هزينه هاي درماني بيــــماران ديابتي بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سالهاي 1386 الي 1391
604
بررسي علل بلوغ زودرس رواني و اجتماعي در دانش آموزان 12تا15سال شهر خورموج
605
بررسي علل بهم خوردن تعادل اتومبيل
606
بررسي علل بي انضباطي فراگيران از ديدگاه معلمين مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان قوچان
607
بررسي علل بي انضباطي كلاس در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قوچان
608
بررسي علل بي انگيزگي بزرگسالان بيسواد براي شركت در كلاسهاي سواد اموزي
609
بررسي علل بي انگيزگي معلمان زبان انگليسي دوره ي متوسطه
610
بررسي علل بي توجهي جامعه اسلامي به آموزش و پرورش زنان تا پايان عصر اموي
611
بررسي علل بي توجهي دانشجويان دامغان نسبت به حجاب
612
بررسي علل بي علاقگي دانش آموزان به مطالعه و چگونگي ايجاد انگيزش مطالعه از ديدگاه دبيران و دختران دوره راهنمايي تحصيلي ناحيه 4 آموزش و پرورش استان اصفهان
613
بررسي علل بي ميلي دانش آموزان به دروس ديني وقرآن درسطح دبيرستانهاي پسرانه استان قم
614
بررسي علل بي ميلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 2 استان يزد از مدرسه
615
بررسي علل بيسوادي در شهرگنگان
616
بررسي علل بيكاري
617
بررسي علل بيكاري پسران در شهرستان شوشتر
618
بررسي علل بيكاري در شهرستان رامهرمز
619
بررسي علل بيكاري زنان تحصيل كرده
620
بررسي علل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور شهرستان گنبدكاووس
621
بررسي علل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهها در بوشهر
622
بررسي علل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاههاي بوشهر در منطقه ي دلوار
623
بررسي علل پارستزي دستها در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
624
بررسي علل پارستزي دستها در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد
625
بررسي علل پان سيتوپني از نظر باليني و هيستوپاتولوژي
626
بررسي علل پان سيتوپني از نظر باليني و هيستوپاتولوژي
627
بررسي علل پايين بودن سن ازواج در دختران روستاي بهر
628
بررسي علل پديده مدرسه گريزي در مقطع راهنمايي شهرستان شيروان
629
بررسي علل پذيرش ارزشهاي منفي فرهنگي توسط دانشجويان دانشگاه يزد
630
بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان دختر داراي پدر وفاقد پدر مدارس راهنمايي شهرستان رامسر.
631
بررسي علل پرخاشگري در كودكان و نوجوانان
632
بررسي علل پرخاشگري در نوجوانان
633
بررسي علل پرخاشگري نوجوانان
634
بررسي علل پرخاشگري نوجوانان مقطع راهنمايي تحصيلي در منطقه آزادشهر
635
بررسي علل پرخاشگري و ناسازگاري نوجوان در خانواده
636
بررسي علل پرخاشگري والدين برپيشرفت تحصيلي
637
بررسي علل پريتونيت ثانويه در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در 90 مورد پريتونيت
638
بررسي علل پلورال افيوژن در بيماران مبتلا به پلورال افيوژن اگزوداتيو با ارجحيت لنفوسيت مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي وآريا رشت طي سال هاي 95-94
639
بررسي علل پوسته شدن لايه ي رنگ در 7 مورد نگارگري مربوط به دوره ي صفوي متعلق به موزهي رضا عباسي وارائه ي راهكار مناسب براي تثبيت آنها
640
بررسي علل پيدايش فرصت طلبي و رابطه ي آن با نظام اخلاقي جامعه﴿ مورد مطالعه: شهر اصفهان﴾
641
بررسي علل پيدايش و گسترش تشيع در كشور بحرين
642
بررسي علل پيش فعالي در گروه سني دانش آموزان ابتدايي درشهرقم
643
بررسي علل پيوند قرنيه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1385 الي 1389
644
بررسي علل پيوند قرنيه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1385 الي 1389
645
بررسي علل تاخير ازدواج جوانان شهرستان گنبد كاووس
646
بررسي علل تاخير برخي طرحهاي عمراني در شهرستان اهر
647
بررسي علل تاخير پروژه هاي بزرگ مقياس (مطالعه موردي: ساخت ايستگاه هاي مترو خط 7 تهران)
648
بررسي علل تاخير پروژه هاي عمراني و مطالعه موردي برج مخابراتي ميلاد
649
بررسي علل تاخير در اجراي پروژه هاي CNG
650
بررسي علل تاخير در اجراي پروژه هاي خودروسازي با استفاده از تكنيك تحليل چند معياره .
651
بررسي علل تاخير در برقراري دسترسي عروقي دايمي در بيماران تحت همودياليز در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1393
652
بررسي علل تاخير در سن ازدواج در بين جوانان از ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال 1390
653
بررسي علل تاخير سن ازدواج پسران در گروه سني (40-20) ساله منطقه دشتستان
654
بررسي علل تاخير سن ازدواج دانشجويان دانشگاه يزد
655
بررسي علل تاخير مراجعه بيماران مبتلا به كريپتوركيديسم جهت عمل جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون، افشار ﴿شهيد صدوقي ﴾ و ابن سينا در يزد
656
بررسي علل تبديل نشدن احزاب به نهادهاي سياسي-اجتماعي پايدار در جمهوري اسلامي ايران
657
بررسي علل تبعيض جنسيتي بر ضد زنان جامعه و عوامل موثر بر آن
658
بررسي علل تبعيض و خشونت مردان نسبت به زنان
659
بررسي علل تجويز شير خشك به مادران تحت پوشش منطقه بهداشتي درماني آزاد شهر و بررسي وضعيت رشد شير خوار آنها
660
بررسي علل تجويز شير خشك به مادران تحت پوشش منطقه بهداشتي درماني آزاد شهر و بررسي وضعيت رشد شير خوار آنها
661
بررسي علل تحقق بزه سرقت در ايران با بررسي موردي استان آذربايجانغربي
662
بررسي علل تحول در نوع خانواده ﴿از گسترده به هسته اي﴾از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
663
بررسي علل تخريب پره هاي متحرك آلومينيمي كمپرسور هواي توربينرولز رويس مدل1533 AVON و بازيابي تقريبي خواص آنها
664
بررسي علل تخريب پل ها تحت اثر جريان آب در ايران
665
بررسي علل تخريب توير هاي هواي دم كوره بلند و پيشنهاد راهكاري براي افزايش طول عمر آنها
666
بررسي علل تخريب تيوبهاي كويل راكتور اتواكسيلات و ارائه راهكار صنعتي براي رفع مشكل موجود
667
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮه هاي متحرك آلومينيومي كمپرسور هواي توربين رولز رويس مدل 1533 AVON و بازيابي تقريبي خواص آنها
668
بررسي علل تخريب زنجير تايم موتور و تاثير عمليات حرارتي و پارامترهاي آزمون سايش بر رفتار سايشي قطعات تشكيل دهنده آن
669
بررسي علل تخريب كاشي معرق
670
بررسي علل تخريب كاشي معرق
671
بررسي علل تخريب ناشي از عوامل مكانيكي پره هاي توربو كمپرسو.رهاي پالايشگاه گاز سر خون تخمين عمر باقيمانده اين پره ها و ارائه راهكارهيي جهت افزايش عمر پره ها
672
بررسي علل تخريب و پيشنهاد مرمتي لعاب مشگي در تزئينات قاجاري با تكيه بر نمونه ي مسجد ، مدرسه سپهسالار تهران
673
بررسي علل تخريب و تشكيل شيار بر روي قالب هاي مسي با پوشش الكترولس كوره هاي ذوب آهن و راه هاي مقابله و ترميم آن توسط جوشكاري
674
بررسي علل تخلفات اخلاقي و انحرافات در دانش آموزان پسر مقطع دبيرستانهاي ناحيه 4 اصفهان
675
بررسي علل تخلفات امتحاني دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهر بومهن
676
بررسي علل تخلفات ساختماني در ساخت و ساز شهري ( نمونه موردي شهرداري منطقه ٤ تهران )
677
بررسي علل تخلفات ساختماني در ساخت و ساز شهري( نمونه موردي شهرداري منطقه ٤ تهران )
678
بررسي علل ترجيح برند پوشاك تركيه نسبت به برند ايراني توسط مصرف كننده
679
بررسي علل ترخيص با رضايت شخصي بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان رازي رشت در سال 1395
680
بررسي علل ترخيص با رضايت شخصي بيماران بستري در بخش جنرال بيمارستان رازي رشت در سال¬هاي 1394 و 1395
681
بررسي علل ترس از امتحان در دانش آموزان
682
بررسي علل ترس از امتحان در دانش آموزان
683
بررسي علل ترس كودكان از مدرسه و راههاي درمان آن
684
بررسي علل ترك تحصيل پسران روستاي پس از مقطع راهنمايي
685
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان پسر دوره راهنمايي تحصيلي منطقه گميشان از نظر خود افراد ترك تحصيل كرده
686
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان پسر دوره راهنمايي و متوسطه منطقه برخوار
687
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان پسر دوره سوم راهنمايي منطقه پول كجور در سال تحصيلي89-88 ازديدگاه دانش آموزان.
688
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان دختر متوسطه در شهرستان گنبد از ديدگاه دبيران
689
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 4 اصفهان از ديدگاه دبيران و معلمان
690
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان راهنمايي مدرسه پسرانه شهيد مفتح در ناحيه 2 كرج
691
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان روستايي بعد ازمقطع راهنمايي درروستاي قورچاي
692
بررسي علل ترك تحصيل دانش آموزان نظام جديد آموزشي شاخه كارو دانش دبيرستان شهيد صمد اسودي
693
بررسي علل ترك تحصيل دانشجويان دختر كارداني مدارس عالي تهران از سال 1361 لغايت شهريور 1363
694
بررسي علل ترك تحصيل دختران در روستاي ماندگان
695
بررسي علل ترك تحصيل دختران در مقطع دبيرستان در ناحيه 2 اهواز (دبيرستان غيرانتفاعي بزرگسالان خوارزمي)
696
بررسي علل ترك تحصيل دختران دوره راهنمايي منطقه كجور شهرستان نوشهر.
697
بررسي علل ترك تحصيل دختران روستايي در دوره هاي راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
698
بررسي علل ترك تحصيل دختران روستايي در دوره ي راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
699
بررسي علل ترك تحصيل دختران سال سوم راهنمايي در منطقه شهر گالكش در طي 5 سال اخير
700
بررسي علل ترك تحصيل در بين دانش آموزان دختر در مقطع راهنمايي شهر برازجان
701
بررسي علل ترك تحصيل درمقطع راهنمايي شهرستان مينودشت
702
بررسي علل ترك تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي بندر ريگ
703
بررسي علل ترك خدمت پزشكان متخصص دانشگاه علوم پزشكي استان همدان
704
بررسي علل ترك خدمت كاركنان در اداره آموزش و پرورش سعدآباد
705
بررسي علل ترك خوردگي داكتهاي انتقال دود مجتمع فولاد مباركه
706
بررسي علل ترك خوردگي و جدايش زيرلايه هنگام ساخت كلگي مخازن تحت فشار از ورق لايه دار(Clad)
707
بررسي علل ترك خوردن جوشها درخطوط لوله آمين
708
بررسي علل تركيدن ترانسهاي اندازه گيري
709
بررسي علل تروماي چشمي كودكان و پيامد بينايي آن در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
710
بررسي علل تروماي چشمي كودكان و پيامد بينايي آن در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
711
بررسي علل تشكيل حفره‌هاي ريزشي و روش كنترل آن در كارگاه جبهه كار طولاني (مطالعه موردي - پانل E2 معدن زغالسنگ طبس)
712
بررسي علل تشكيل رسوب آسفالتين و روشهاي پيشگيري يا كاهش آن در ميدان نفتي كوپال بنگستان
713
بررسي علل تصادف در شهرستان تفت
714
بررسي علل تعدد زوجات در مردان از ديدگاه دانشجويان پسر
715
بررسي علل تغييرات ابدهي دشت گناباد طي سالهاي 56-86 وپيامدهاي اقتصادي اجتماعي آن
716
بررسي علل تكدي در قزوين
717
بررسي علل تكرار رادبوگرافيهاي پري اپيكال در بخش راديولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي
718
بررسي علل تكرار رادبوگرافيهاي پري اپيكال در بخش راديولوژي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي
719
بررسي علل تمايل خانوارهاي ايراني به كالاهاي چيني بررسي موردي محصولات الكترونيكي و الكترونيكي - شهرستان اروميه
720
بررسي علل تمايل زوج هاي جوان به استقلال مكاني پس از ازدواج
721
بررسي علل تمايل معلمان ابتدايي به تغيير مقطع از دوره ابتدايي به متوسطه در شهرستان قوچان وحومه
722
بررسي علل تورم در ايران
723
بررسي علل توسعه بي رويه و بدون برنامه شهرستان آمل
724
بررسي علل توسعه نيافتگي ايران از ديدگاه روزنامه اختر
725
بررسي علل توقف ماشين هاي بافندگي بي ماكو (راپيري) و تاثير آنها در راندمان توليد
726
بررسي علل توقف ماشين هاي بافندگي بي ماكو و تاثير آنها در راندمان توليد
727
بررسي علل تيز هوشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر بوشهر
728
بررسي علل جامعه شناختي پديده كودك آزاري
729
بررسي علل جرم شناختي افزايش مواد مخدر در ده سال اخير در شهرستان دلفان
730
بررسي علل جرم و جنايت شهري
731
بررسي علل جنگ نرم آمريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران
732
بررسي علل حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ
733
بررسي علل حاشيه نشيني در ساوه
734
بررسي علل حجاب دربين زنان 25-15ساله شهربيارجمند
735
بررسي علل حوادث در شبكه هاي توزيع و ارائه طريق جهت بر طرف كردن يا كاهش دادن
736
بررسي علل خارج كردن دندانهاي دائمي در افراد مراجعه كننده به درمانگاهها و مطبهاي خصوصي در سال 77 شهر يزد
737
بررسي علل خارج كردن دندانهاي دائمي در افراد مراجعه كننده به مطبهاي خصوصي و درمانگاه هاي شهر يزد در اسفند 77
738
بررسي علل خانواده از گسترده به هسته اي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
739
بررسي علل خرابي موتورهاي بنزيني به روش RCA و ارائه راه حلهاي پيشگيرانه
740
بررسي علل خرابي و نشتي در ولوها و ارائه راهكارهاي عملي براي افزايش كيفيت آنها
741
بررسي علل خشكسالي هاي بخش غربي استان اصفهان و اثرات آن بر كشاورزي ومنابع آب
742
بررسي علل خشم و پرخاشگري در كودكان و نوجوانان
743
بررسي علل خشم وپرخاشگري كودكان
744
بررسي علل خشونت بر زنان در منطقه ي بوشهر
745
بررسي علل خشونت عليه زنان ( بررسي موردي زندان شهرستان گرگان )
746
بررسي علل خشونت عليه زنان شهر سفيددشت
747
بررسي علل خشونت فوتبال در بين تماشاگران مطالعه موردي شهرقم
748
بررسي علل خشونت والدين نسبت به دختران ﴿بررسي موردي دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي منطقه صفائيه يزد﴾
749
بررسي علل خود كشي در استان مازندران
750
بررسي علل خودسوزي در استان ايلام طي سالهاي 79- 1375
751
بررسي علل خودسوزي ذغالسنگ معدن باب نيزوي كرمان و طراحي سيستم تهويه براي جلوگيري از آن
752
بررسي علل خودكشي در جوانان شهرستان ساري 1386
753
بررسي علل خودكشي در شهرستان بهبهان
754
بررسي علل خودكشي درشهرستان رامسر
755
بررسي علل خودكشي زنان در شهرستان بوشهر
756
بررسي علل خودكشي وراه هاي پيشگيري از آن در ايران ازسالهاي پس از جنگ تاكنون
757
بررسي علل خوردگي خط سرباره پلاستر منيزيتي تانديش ريخته گري مداوم فولاد و روشهاي بهبود عملكرد آن
758
بررسي علل خوردگي سطح خارجي خط لوله انتقال گاز واقع در منطقه پازنان گچساران
759
بررسي علل خوردگي لوله¬هاي مبدل حرارتي واحد دوم يك شركت پتروشيمي
760
بررسي علل خونريزي بيني در مراجعين به اورژانس بيمارستان شهيد رهنمون
761
بررسي علل خونريزي دستگاه گوارشي فوقاني در صد بيمار در بيمارستان رازي رشت در سال 1370
762
بررسي علل خونريزي ركتال در بيماران مراجعه كننده به واحدهاي درماني دانشگاه علوم پزشكي يزد
763
بررسي علل خونريزي ركتال در بيماران مراجعه كننده به واحدهاي درماني دانشگاه علوم پزشكي يزد
764
بررسي علل خونريزي گوارشي تحتاني در بيماران كمتر از 40سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1391-1392
765
بررسي علل خونريزي گوارشي تحتاني در بيماران كمتر از 40سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1391-1392
766
بررسي علل خونريزي گوارشي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1374
767
بررسي علل خياباني شدن كودكان ونوجوانان
768
بررسي علل خياباني شدن كودكان ونوجوانان.
769
بررسي علل دارويي و انواع كلينيكي واكنشهاي ناخواسته دارويي در بيماران مبتلا به واكنشهاي دارويي بستري در بخش پوست بيمارستان رازي از فروردين 1391 لغايت فروردين 1392
770
بررسي علل درخواست تغير رشته شغلي مربيان پرورشي شهرستان بابل
771
بررسي علل درخواست سقط جنين در زنان باردار مراجعه كننده به پزشكي قانوني استان گيلان از سال 1391 الي 1396
772
بررسي علل دروغگويي برخي از دانش آموزان و راههاي اصلاح آن از ديدگاه معلمان ناحيه 5 اصفهان
773
بررسي علل درون سازماني افت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي پسرانه شهرستان گنبد وحومه
774
بررسي علل درون سيستمي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان تنكابن
775
بررسي علل درون سيستمي موثر بر افت تحصيلي مدارس ابدايي مناطق كوهستاني منطقه راميان
776
بررسي علل درون وبرون سيستمي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان چالوس
777
بررسي علل درون وبرون سيستمي موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان چالوس.
778
بررسي علل دستيابي سازمان منطقه آزاد كيش به اهداف تعيين شده و طرح جامع در زمينه تروريست
779
بررسي علل دير رسي ازدواج دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور سميرم
780
بررسي علل ديررسي ازدواج مردان شهر بروجن
781
بررسي علل دين گريزي جوانان پسر مجرد شهرستان آمل
782
بررسي علل دين گريزي در بين جوانان و نوجوانان
783
بررسي علل رافع مسئوليت كيفري در حقوق موضوعه
784
بررسي علل راهيابي لغات بيگانه درميان دانشجويان دانشگاه پيام نور مر كز رامسر.
785
بررسي علل رجعت به بيسوادي از نظر نو سوادان استان كردستان
786
بررسي علل رخداد انواع اشتباهات دانش‌آموزان سالدوم دبيرستانهاي طبس درحل مسائل‌كلامي رياضي
787
بررسي علل رسوب مددجويان تحت حمايت بيش از 10 سال كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ميانه
788
بررسي علل رشد آسيب هاي اجتماعي و راهكارهاي جلوگيري از آن در بين جوانان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره ) شهرستان بوشهر
789
بررسي علل رضايت از زندگي زناشويي زوج هاي دانشجوي دانشگاه پيام نور محلات
790
بررسي علل رضايت شخصي در اورژانس 2 بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
791
بررسي علل ركود صنعت زيلو در شهرستان ميبد و نقش شركت تعاوني زيلو بافان در توسعه اين صنعت
792
بررسي علل رنگي شدن ميعانات گازي و ارائه روشهاي پيشگيري يا رنگبري
793
بررسي علل روانشناختي استفاده از اعمال جراحي هاي زيبايي و استفاده از لوازم آرايشي با افسردگي و اضطراب و رضايت زناشويي در شهر اهواز
794
بررسي علل روانشناسي اقدام به خودكشي به روش خودسوزي زنان شهرستان راز و جرگلان در سال 1393
795
بررسي علل رواني افزايش گرايش خشونت خياباني در بين نوجوانان و جوانان
796
بررسي علل روسپيگري زنان
797
بررسي علل روسپيگري زنان در جوامع شهري
798
بررسي علل روغن سوزي موتور CG 1600
799
بررسي علل روغن سوزي و بالا بودن مصرف روغن موتورهاي آونجر1600سي سي ساخت كارخانه ايرانخودرو
800
بررسي علل روي آوردن جوانان به مواد مخدر
801
بررسي علل زايمان با وسيله (فورسپس و وانتور) در طي ليبر بيماران بستري در زايشگاه رشت از مهر 1371 لغايت مهر 1374
802
بررسي علل زرد شدگي كاغذهاي نسخه خطي لباب الاخيار متعلق به قرن 13 هجري قمري و ارائه راهكار حفاظتي
803
بررسي علل زمينه اي عقب ماندگي ذهني در دانش آموزان آموزشگاه استثنايي رودكي شهرستان سميرم
804
بررسي علل زن آزاري و خشونت عليه زنان در منطقه (1) شهرستان شهريار
805
بررسي علل زوال مشاغل سنتي در شهر بروجن
806
بررسي علل سازش زنان به سرپرست منطقه 4 تهران
807
بررسي علل سايش تيغه هاي ديسكي TBM تونل انتقال آب كرج-تهران
808
بررسي علل سپردن سالمندان به آسايشگاه درشهرستان رامسر ورشت.
809
بررسي علل سپردن سالمندان به آسايشگاه سالمندان رشت.
810
بررسي علل سختگيري خنواده براي ازدواج جوانان از ديدگاه خانواده هاي شهر فرادنبه
811
بررسي علل سختگيري والدين در ازدواج فرزندان در شهرستان سميرم
812
بررسي علل سرقت زنان زنداني شهر شيراز
813
بررسي علل سرگيجه در 100 مورد از بيماراني كه با چنين شكاياتي بين سالهاي آبان 1369 لغايت آذر 1370 به بيمارستانهاي دانشگاهي يزد مراجعه كرده اند
814
بررسي علل سرگيجه در 100 مورد از بيماراني كه با چنين شكاياتي بين سالهاي آبان 1369 لغايت آذر 1370 به بيمارستانهاي دانشگاهي يزد مراجعه كرده اند
815
بررسي علل سرگيجه در 100 مورد از بيماراني كه با چنين شكايتي بين سالهاي آبان 69 لغايت آذر 70 به بيمارستانهاي دانشگاهي يزد مراجعه كرده اند
816
بررسي علل سقوط رژيم پهلوي بر اساس خاطرات و يادداشت هاي رجال سياسي ﴿با تاكيد بر يادداشت هاي امير اسدالله علم﴾
817
بررسي علل سوءاستفاده از زنان شاغل
818
بررسي علل سوراخ شدن لوله هاي گرم كن هاي فشار قوي نيروگاه اصفهان
819
بررسي علل سير تحول خانواده از گسترده به هسته اي در شهر سميرم
820
بررسي علل سيروز در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت در طي سال هاي 1386_1381
821
بررسي علل شايع هيستركتومي هاي ابدومينال انجام شده در سال 1371 در بيمارستان وليعصر
822
بررسي علل شايع هيستروكتومي هاي ابدومينال انجام شده در سال 1371 در بيمارستان وليعصر
823
بررسي علل شخصيتي افراد بزهكار در ارتكاب به جرم سرقت در مجرمين مرد زندان شهرستان بهشهر
824
بررسي علل شركت حداكثري مردم شهرستان گچساران در انتخابات
825
بررسي علل شكاف بين نسلهاازديدگاه دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود
826
بررسي علل شكايت از دندانپزشكان به سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني يزد طي سال هاي 80-90
827
بررسي علل شكست پره هاي مرحله آخر توربين بخار كم فشار
828
بررسي علل شكست ترميم هاي كلاس II آمالگام انجام شده در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
829
بررسي علل شكست ترميم هاي كلاس III آمالگام انجام شده در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
830
بررسي علل شكست فولاد ريزدانه API 5L X60 پس از جوشكاري و ارائه راهكار براي جلوگيري از آن
831
بررسي علل شكست محورهاي راه آهن و دلائل اسقاط شدن محورهاي ساخت داخل
832
بررسي علل شكست و ترك تحصيل دانش آموزان دروه ابتدايي مناطق روستاهاي منطقه شهرستان گنبد كاووس
833
بررسي علل شكست وافت تحصيلي دانش اموزان مدارس راهنمايي شهرستان تربت جام
834
بررسي علل شكست يك پروژه توليدي در حال راه اندازي
835
بررسي علل شكل گيري انيميشن بزرگسالانه و تاثيرات آن بر فرمهاي بياني معاصر در انيميشن با تاكيد بر آثار رالف بكشي
836
بررسي علل شكل گيري انيميشن بزرگسالانه و تاثيرات آن بر فرمهاي بياني معاصر در انيميشن با تاكيد بر آثار رالف بكشي
837
بررسي علل شكم حاد در اطفال ( در مركز آموزشي و درماني بيمارستان طالقاني كرمانشاه )
838
بررسي علل شكم حاد در اطفال (در مركز آموزشي و درماني بيمارستان طالقاني كرمانشاه )
839
بررسي علل شكوفايي گل و مرغ سازي در دوره قاجار
840
بررسي علل شيوع اختلافات رفتاري دانش اموزان راهنمايي شهر گاليكش
841
بررسي علل شيوع طلاق در نسل جوان
842
بررسي علل شيوع وپديداري مشكلات رفتاري دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان مدارس شهرستان گنبد
843
بررسي علل ضايعات لوله هاي آزبست- سيمان فارسيت دورود
844
بررسي علل ضايعات و راه كارهاي كاهش آن در شركت شادرو ماشين
845
بررسي علل ضايعات و روشهاي كاهش آن در كارخانه پارت سازان مشهد
846
بررسي علل ضعف اموزش هنر در اموزش وپرورش وتاثير ان بر روحيه وخلاقيت دانش اموزان مقطع دبستان
847
بررسي علل ضعف اموزش هنر در اموزش وپرورش وتاثير ان بر روحيه وخلاقيت دانش اموزان مقطع دبستان
848
بررسي علل ضعف توسعه گردشگري در تالاب چغاخور و سياسرد شهرستان بروجن
849
بررسي علل ضعف مهارت خواندن در دانش آموزان دختر پايه ي پنجم ابتدايي منطقه 16 شهر تهران در سال تحصيلي 89-1388
850
بررسي علل ضعف و كاستي ها در ناشناخته ماندن منطقه حفاظت شده تنگ صياد فرخ شهر
851
بررسي علل ضعف وكاستي در ناشناخته ماندن منطقه حفاظت تنگ صياد فرخ شهر
852
بررسي علل ضعيف بودن مهارت خواندن در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان صومعه سرا
853
بررسي علل طلاق
854
بررسي علل طلاق در بين دختران خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) در شهر سنندج
855
بررسي علل طلاق در بين زنان مطلقه شهرستان فردوس(85-84)
856
بررسي علل طلاق در خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد شهرستان فريمان
857
بررسي علل طلاق در شهر سميرم
858
بررسي علل طلاق در شهرستان شهرضا طي سال 1385
859
بررسي علل طلاق در شهرستان شهركرد طي سالهاي (69-59)
860
بررسي علل طلاق در شهرستان محلات
861
بررسي علل طلاق درشهرستان رودسر(عوامل اقتصادي،اجتماعي،زيستي،فرهنگي واخلاقي).
862
بررسي علل طلاقهاي انجام شده درسالهاي 79-80-81در شهر رشت.
863
بررسي علل عادت مكيدن انگشت در كودكان 6-3ساله مهد كودكهاي شهر تهران درسال 1387
864
بررسي علل عدم ارتقاء شغلي زنان در شهرستان اصفهان
865
بررسي علل عدم استقبال مربيان پرورشي نسبت به حضور و كار در كلاسهاي پرورشي از ديدگاه خود آنان
866
بررسي علل عدم استقبال معلمين زن و مرد از تدريس در مقطع ابتدايي خصوصا بعد از كسب مدرك بالاتر در شهرستان گنبد كاووس
867
بررسي علل عدم اشتغال به تحصيل گروهي از كودكان لازم التعليم در منطقه گنبد
868
بررسي علل عدم اعتماد دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك يزد نسبت به امر مشاوره و مشاور
869
بررسي علل عدم امنيت زنان در شهر اهواز
870
بررسي علل عدم امنيت زنان درجامعه
871
بررسي علل عدم انتخاب وازكتومي در شوهران خانمهايي كه تحت عمل توبكتومي قرار گرفته اند
872
بررسي علل عدم انتخاب وازكتومي در همسران زناني كه از تاريخ 15/7/76 تا 15/10/77 در بيمارستان الزهراي رشت و مركز تنظيم خانواده استان گيلان توبكتومي شده
873
بررسي علل عدم انگيزه اعضاي هيآت علمي دانشگاههاي استان يزد به امر پژوهش
874
بررسي علل عدم انگيزه دانشجويان مجتمع علوم انساني به مطالعه كتب درسي
875
بررسي علل عدم پذيرش بيهوشي اسپينال در عمل سزارين توسط زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در سال 96
876
بررسي علل عدم پذيرش پست مديريت آموزشي بوسيله معلمان از ديدگاه معلمان مقاطع راهنمائي و متوسطه شهر گلوگاه در سال تحصيلي 75-1374
877
بررسي علل عدم پذيرش پست مديريت آموزشي معلمان راهنمايي شهرستان كردكوي
878
بررسي علل عدم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا در ورود به دانشگاه و ادمه تحصيل در آن در كانون ناشنوايان بجنورد
879
بررسي علل عدم تفاهم والدين با پسران نوجوان سنين 15 تا 18 ساله استان بوشهر
880
بررسي علل عدم تمايل اساتيد مشاور به مشاوره در مجتمع علوم انساني
881
بررسي علل عدم تمايل به فروش تيمي در كسب و كار هاي ايراني و ارائه راهكارهاي بهينه
882
بررسي علل عدم تمايل بي سوادان و كم سوادان به سواد آموزي در شهر بستان
883
بررسي علل عدم تمايل جوانان به ازدواج خويشاوندي (مطالعه موردي دانشجويان پيام نور اهواز)
884
بررسي علل عدم تمايل مردم به عبور از پل رو گذر عابر پياده و ارائه راهكارهاي عملي جهت بهبود اين وضعيت در شهرستان چالوس.
885
بررسي علل عدم تمايل معلمان به استفاده از وسائل آموزشي
886
بررسي علل عدم توجه دانشجويان دختر ساكن خوابگاههاي دانشگاه يزد نسبت به مطالعه
887
بررسي علل عدم توجه والدين نسبت به مشكلات تحصيلي فرزندانشان از ديدگاه دبيران زن مقطع راهنمايي شهرستان نكا
888
بررسي علل عدم توفيق انتقال تكنولوژي در صنايع خودرو
889
بررسي علل عدم جاذبه مديريت مقطع ابتدايي در شهرستان بندر تركمن
890
بررسي علل عدم جذب اكوتوريسم در شهرستان فارسان در سال 1388
891
بررسي علل عدم حضور دانش آموزان در مراسم نماز جماعت مدارس از ديدگاه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بابل در سال تحصيلي 77 - 76
892
بررسي علل عدم دستيابي به بازيابي اسمي در واحد پرعيار كني اوليه مدار فلوتاسيون كارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه
893
بررسي علل عدم راهيابي مطلوب دانش آموزان شهر بافق به مراكز آموزش عالي
894
بررسي علل عدم رشد اجتماعي مطلوب در دانش آموزان راهنمايي دختر شهر زارچ از ديدگاه مربيان و والدين
895
بررسي علل عدم رشد اجتماعي مطلوب در دانش آموزان راهنمايي دختر ناحيه يك استان يزد
896
بررسي علل عدم رضايت دانش آموزان مقطع متوسطه استان يزد در درس رياضي
897
بررسي علل عدم رعايت اصول بهداشتي اجتماعي،فرهنگي ، آموزشي در منطقه كوه ذر
898
بررسي علل عدم رعايت حقوق اجتماعي زنان در جامعه شهري اهواز
899
بررسي علل عدم رعايت حقوق كار دختران فروشنده
900
بررسي علل عدم رغبت دانش آموزان ممتاز به دبيري و مراكز تربيت معلم
901
بررسي علل عدم رغبت دانش آموزان ممتاز به دبيري و مراكز تربيت معلم
902
بررسي علل عدم رغبت دانش آموزان ممتاز به دبيري ومراكز تربيت معلم
903
بررسي علل عدم شركت اعضاء و مديران تعاونيها در كلاسهاي آموزشي (بررسي موردي تعاونيهاي شهرستان ابركوه )
904
بررسي علل عدم كارآيي بهينه در امور برق مناطق استان مازندران
905
بررسي علل عدم كارآيي وسايل كمك آموزشي در مدارس ابتدائي روستاهاي منطقه يك شهرستان قم
906
بررسي علل عدم كارايي بورس اوراق بهادار در ايران
907
بررسي علل عدم گرايش آموزگاران در تهيه ي طرح درس در مدارس ابتدايي دخترانه ناحيه يك اهواز
908
بررسي علل عدم گرايش افراد به مطالعه مطبوعات در شهرستان مينودشت
909
بررسي علل عدم گرايش بانوان شاغل درمشاركتهاي سياسي-اجتماعي.
910
بررسي علل عدم گرايش به ازدواج در قشر دانشجو
911
بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان به شغل معلمي در شهرستان بافق
912
بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان شهرستان سميرم به مطالعه پژوهش
913
بررسي علل عدم گرايش دانش آموزان شهرستان سميرم به مطالعه و پژوهش
914
بررسي علل عدم گرايش دانشجويان به شركت درنماز جماعت
915
بررسي علل عدم گرايش معلمان به اقدام پژوهي از ديدگاه معلمان شهرستان رضوانشهر
916
بررسي علل عدم گرايش معلمين مقطع راهنمايي شهرستان شيروان به پژوهش
917
بررسي علل عدم گرايش واجدين شرايط اختصاصي مديريت آموزشي به پست مديريت مدارس
918
بررسي علل عدم مشاركت جوانان شهر سميرم در فعاليت هاي اجتماعي
919
بررسي علل عدم مشاركت دانشجويان در تشكيل شركت تعاوني دانشجويي (بررسي موردي: دانشجويان گرايش تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه يزد)
920
بررسي علل عدم مطالعات تخصصي معلمان راهنمايي شهرستان شيروان قبل از حضور در كلاس درس سال 85-84
921
بررسي علل عدم موفقيت اقتصاد تعاون در بخش كشاورزي در استان لرستان
922
بررسي علل عدم موفقيت تعاونيهاي فرش شهرستان بناب و بخش عجب شير در سال 1378
923
بررسي علل عدم موفقيت شركت تعاوني چند منظوره پيام يزد
924
بررسي علل عدم موفقيت مطلوب درس زبان انگليسي از نظر معلمين زبان و عملكرد دانش آموزان مدارس دخترانه در مقطع متوسطه ناحيه 3 شهرستان كرج
925
بررسي علل عدم موفقيت نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه يزد
926
بررسي علل عدم نكارگيري وسايل كمك اموزشي موجود درمركز اموزش ابتدايي شهرستان خواف(حتي درمواردي كه معلم وسيله راميشناسد وكاربرد ان را ميداند ) وچاره انديشه درباره ان ازديدگاه معلمين ومديران
927
بررسي علل عدم همكاري اولياي دانش آموزان مدارس ابتدايي در منطقه گميشان
928
بررسي علل عذم هوفقيت پروژه هاي تحقيقات دفاعي وارائه استراتژي و راه كارهاي اثربخشي آنها)مطالعه هوردي يك سازهان تحقيقات دفاعي
929
بررسي علل عقب ماندگي در شهرستان بابل
930
بررسي علل عقب ماندگي ذهني دختران عقب مانده آموزش پذير منطقه 2 شهرري
931
بررسي علل عقب ماندگي ذهني كودكان مقطع ابتدائي در منطقه گرگان
932
بررسي علل عقب ماندگي ذهني كودكان منطقه ميانكو و تاثير فعاليتهاي انجام شده در جهت كاهش ان
933
بررسي علل عقب ماندگي ذهني و تاثير ازدواجهاي فاميلي از نظر والدين كودكان عقب مانده در شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 79-1378
934
بررسي علل عقب ماندگي ذهني و جسمي كودكان استثنايي شهر شاهرود
935
بررسي علل عقب ماندگيهاي ذهني پروژه تبليغات
936
بررسي علل علاقه معلمان دوره ابتدايي به تغيير مقطع و راهكارهاي ايجاد انگيزه در آنان در شهرستان تيران و كرون
937
بررسي علل عمده افت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي و راههاي جلوگيري از آن در شبانكاره از ديدگاه آموزگاران پ 1ايه هاي ايتدايي
938
بررسي علل عمده عدم علاقه و گرايش دانشجويان به تحقيق و پژوهش در بين دانشجويان دانشگاه يزد
939
بررسي علل عمده مردودي دانش آموز ان دختر دوره راهنمايي منطقه بندر تركمن
940
بررسي علل عمده مردودي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي منطقه بندر تركمن سال تحصيلي 1380-1379
941
بررسي علل عمده و منشا ادعاهاي مالي پيمانكار(Claim ﴾ در پروژه هاي عمراني و راهكار هاي كنترل آن
942
بررسي علل عوامل بيماريهاي رايج در بين دانش آموزان دوره ابتدايي
943
بررسي علل عود اعتياد در معتادين مراجعه كننده به مركز خودمعرف بهزيستي شهرستان طبس در طول سال 81 و 82
944
بررسي علل غيبت كاركنان شركت فولاد خوزستان در دوره هاي آموزشي
945
بررسي علل غير فعال شدن تعاونيهاي توليدي صنعتي شهر يزد در سال 79
946
بررسي علل فاصله گيري جوانان از هويت فرهنگي و مذهبي (مقطع متوسطه دخترانه شهرستان شوش دانيال (ع))
947
بررسي علل فاصله گيري جوانان ما از اسلام
948
بررسي علل فرار از مدرسه در دانش آموزان راهنمايي منطقه دلوار
949
بررسي علل فرار دانش آموزان از مدرسه در مقطع ابتدايي در شهر گاليكش
950
بررسي علل فرار دانش آموزان از مدرسه در مقطع راهنمايي (شهرستان كنگان )
951
بررسي علل فرار دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ازمدرسه ازديدگاه مديران،دبيران ووالدين درشهرستان علي آباد كتول
952
بررسي علل فرار مغزها از كشور از نگرش اعضاء هيات علمي دانشگاه يزد
953
بررسي علل فرار نوجوانان از منزل در شهرستان كرج
954
بررسي علل فرار نوجوانان دختر و پسر شيرازي از خانه
955
بررسي علل فردي و اجتماعي قتل هاي خانوادگي
956
بررسي علل فردي و خانوادگي بيكاري جوانان شهر چلگرد
957
بررسي علل فرسايش آبكندي در منطقه جوشقان و كامو استان اصفهان
958
بررسي علل فرسايش اجرهاي شاموتي سيستم راهگاهي كارخانه فولاد اسفراين و تاثير ان بر الودگي مذاب
959
بررسي علل فرسايش نسوزهاي سيليسي كوبيدني در كوره هاي ذوب مس و آلياژهاي آن
960
بررسي علل فرسودگي شغلي در بين كارگران كارخانجات لوله تهران،بتون آماده بهلولي، ايران رادياتور در رشت.
961
بررسي علل فساد مالي مصرف كنندگان بودجه و رتبه بندي آنها با ماتريس رتبه اي
962
بررسي علل قتل عمد در شهرهاي خرم آباد، كوهدشت ، سلسله ، نورآباد و پلدختر
963
بررسي علل كاتاراكت (در بيمارستان توتونكاران رشت در سال 1371)
964
بررسي علل كاربرد طرح و نقش فرش عثماني در آثار نقاشان چهره نگار اروپايي
965
بررسي علل كاهش ارتباط اولياي دانش آموزان با مدارس دخترانه در دوره ابتدايي منطقه جي اصفهان
966
بررسي علل كاهش انگيزه به تحصيل در دانش آموزان دوره متوسطه استان قم
967
بررسي علل كاهش انگيزه به تحصيل در دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي شهرقم در سال تحصيلي 89-88
968
بررسي علل كاهش انگيزه تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه در منطقه 2استان قم
969
بررسي علل كاهش انگيزه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي دختران نور دانش حسن آباد
970
بررسي علل كاهش باور دانشجويان نسبت به دانشگاه يزد
971
بررسي علل كاهش صادرات پسته ايران
972
بررسي علل كاهش صادرات غيرنفتي ايران (كاهش صادرات پسته زرنديه )
973
بررسي علل كاهش صنعت زيلو بافي در روستاي شهيديه شهرستان ميبد
974
بررسي علل كاهش علاقه دانش آموزان به امر تحصيل و راههاي افزايش آن از نظر دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان ميبد
975
بررسي علل كاهش قالي بافي عشاير قشقايي در دوره معاصر
976
بررسي علل كاهش كار آيي مديران در بخشهاي دولتي وخصوصي
977
بررسي علل كاهش كار آيي مديران در بخشهاي دولتي وخصوصي.
978
بررسي علل كاهش كارآيي مديران در بخشهاي دولتي وخصوصي
979
بررسي علل كاهش كارآيي مديران در سازمانها.
980
بررسي علل كاهش كيفيت تحصيل در دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
981
بررسي علل كاهش مطالعات و پايين بودن سطح فرهنگ كتابخواني در استان يزد
982
بررسي علل كاهش منزلت اجتماعي سالمندان مطالعه موردي : دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور
983
بررسي علل كژرفتاري دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان اراك (ناحيه 2) در سال تحصيلي 1380
984
بررسي علل كشيدن دندان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد سال 1387-1386
985
بررسي علل كشيدن دندان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد سال 1387-1386
986
بررسي علل كم اهميت شمردن درس انشاء
987
بررسي علل كم بينايي در افراد بالاي 40 سال مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1390
988
بررسي علل كم بينايي در افراد بالاي 40 سال مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1390
989
بررسي علل كم رنگ شدن احكام ديني (نمازهاي يوميه در سطح دبيرستان
990
بررسي علل كم علاقگي دانش آموزان دبيرستان به درس عربي در شهر شيراز
991
بررسي علل كم كاري در سازمان آموزش وپرورش (اداره آموزش وپرورش راميان )
992
بررسي علل كمبود مطالعه كتب غير درسي در بي ن دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان مانه و سملقان
993
بررسي علل كمبود مطالعه كتب غير درسي در بين دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي شهرستان بجنورد
994
بررسي علل كمرنگ شدن گويش محلي در بين جوانان شهرستان رامسر درسال 87-86.
995
بررسي علل كمروئي در دانش آموزان ابتدائي
996
بررسي علل كمروئي در دانش آموزان ابتدايي
997
بررسي علل كندي فرايند ترخيص كالا در گمرك : مطالعه موردي: گمرك غرب تهران
998
بررسي علل كوتاهي قد در كودكان 2 تا 15 ساله مراجعه كننده به درمانگاه غدد بيمارستان 17 شهريور رشت بين سال هاي 91-1387
999
بررسي علل كودك آزاري والدين
1000
بررسي علل گر ايش جوانان به مد گرايي در شهرستان گنبد كاووس
بازگشت