<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي فراواني اپيدورال هماتوم در اثر تروما به سر در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1380
2
بررسي فراواني احتباس حاد ادراري و عوامل خطر همراه در بيماران مبتلا به هايپرپلازي خوش خيم پروستات بستري شده در مركز آموزشي درماني رازي شهرستان رشت در سال 1382-1387
3
بررسي فراواني اختلال ديد رنگ در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي واحد بين الملل انزلي در سال 1393
4
بررسي فراواني اختلال رواني(اضطراب- افسرگي) در سندرم روده تحريك پذير ر‏( 1388-1377)‏
5
بررسي فراواني اختلال عملكرد جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل مراجعه كننده به كلينيك هاي تخصصي زنان در شهرستان رشت از 15/ 1/ 88 تا 15/ 7 / 88
6
بررسي فراواني اختلال ملال پيش از قاعدگي در دانشجويان دختر دانشگاه يزد
7
بررسي فراواني اختلالات اتولارنگولوژيك در سالمندان مناطق روستائي شهرستان رشت
8
بررسي فراواني اختلالات اسكلتي عضلاني ناشي از كار در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-93
9
بررسي فراواني اختلالات الكتروليتي در بيماران بستري در ICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد
10
بررسي فراواني اختلالات الكتروليتي در بيماران بستري در ICU بيمارستان شهيد صدوقي يزد
11
بررسي فراواني اختلالات اندازه دندانهاي قدامي به وسيله آناليز بولتون درمال اكلوژن هاي كلاس 1،2،3
12
بررسي فراواني اختلالات اندازه دندانهاي قدامي به وسيله آناليز بولتون درمال اكلوژن هاي كلاس I,II,III
13
بررسي فراواني اختلالات تاكي ديس ريتمي بر اساس الكتروكارديوگرام اوليه در بيماران مبتلا به ادم حاد ريوي در اورژانس و سي سي يوي بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان بندر انزلي در سال 1395
14
بررسي فراواني اختلالات تستهاي كبدي خوني كليوي در بيماران پراكلامپسي مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي بندر عباس از اول فروردين ماه 1379 تا پايان اسفند ماه 1379
15
بررسي فراواني اختلالات تستهاي كبدي خوني كليوي در بيماران پراكلامپسي مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي بندر عباس از اول فروردين ماه 1379 تا پايان اسفند ماه 1379
16
بررسي فراواني اختلالات تعادلي و راه رفتن در سالمندان مناطق روستاهاي شهرستان رشت- يك مطالعه پايلوت
17
بررسي فراواني اختلالات تكاملي دندان هاي دائمي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي رشت
18
بررسي فراواني اختلالات دياستوليك و فاصله QTc طولاني در بيماران سيروز غير الكلي بستري در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 89- 88
19
بررسي فراواني اختلالات روان پزشكي ناشي از مصرف شيشه در مراجعه كنندگان به بخش فوريت هاي روان پزشكي بيمارستان شفا از مرداد 1391 تا مرداد 1392
20
بررسي فراواني اختلالات روانپزشكي در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در سال 1397
21
بررسي فراواني اختلالات سديم و پتاسيم پس از عمل جراحي ماژور در 200 بيمار
22
بررسي فراواني اختلالات عضلاني - اسكلتي در اندام فوقاني بيماران مبتلا به ديابت شيرين مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان رازي در سال 1386
23
بررسي فراواني اختلالات گيجگاهي فكي و ارتباط آن با اكلوژن در ميان مراجعه كنندگان به درمانگاه پرديس شهر كرمانشاه در سال 1396-1395
24
بررسي فراواني اختلالات گيجگاهي-فكي و ارتباط آن با اكلوژن در ميان مراجعه كنندگان به درمانگاه پرديس شهر كرمانشاه در سال 1396-1395
25
بررسي فراواني اختلالات مفاصل گيجگاهي-فكي درافراد مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درسال1393
26
بررسي فراواني اختلالات مفصل گيجگاهي - فكي در دانش آموزان 18-14 ساله دبيرستانهاي شهر رشت
27
بررسي فراواني اختلالات مفصل گيجگاهي- فكي در بيماران داراي پروتز كامل مراجعه كننده به بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي در سال 93-92
28
بررسي فراواني ارتشاح Cells Mast و ارتباط آن با Angiogenesis و متاستاز به غده لنفاوي در SCC
29
بررسي فراواني ارتشاح Cells Mast و ارتباط آن با Angiogenesis و متاستاز به غده لنفاوي در SCC
30
بررسي فراواني استئوپورز و عوامل خطر شناخته شده آن در بيماران مبتلا به اسكلروز سيستميك مراجعه كننده به درمانگاه رازي بين سال هاي 1397 تا 1398
31
بررسي فراواني استافيلوكوك اورئوس در بيماران مبتلا به angular cheilitis مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان در سال ۹۵تا۹۶
32
بررسي فراواني استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين بر اساس ديسك اگزاسيلين در زخم پاي ديابتي در بيماران بستري در بيمارستان شهيدصدوقي يزد از فروردين ماه 1394 تا تكميل نمونه
33
بررسي فراواني استرياي حاملگي و عوامل همراه آن در زنان باردار نولي پار مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي درماني الزهرا رشت- 1388
34
بررسي فراواني استفاده از آنتي بيوتيك هاي پروفيلاكتيك در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) در سال 1394
35
بررسي فراواني استفاده از داروهاي ضد انعقادي جديد و عوامل تعيين كننده آن در بيماران با استروك ايسكميك ناشي از فيبريلاسيون دهليزي غيردريچه اي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا در سال هاي 95 و 96
36
بررسي فراواني استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري و برخي عوامل همراه آن در خانمهاي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در طي سال1388
37
بررسي فراواني استفاده از مكمل ها در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيدمراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژ وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1393
38
بررسي فراواني اشتباهات دارويي در طول آماده سازي و تزريق داروهاي داخل وريدي در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيدصدوقي يزد در سال 92
39
بررسي فراواني اضطراب و افسردگي در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بيمارستان شفا رشت سال 1391
40
بررسي فراواني اطلاعات دموگرافيك ، علائم باليني و آزمايشگاهي در مصرف همزمان نالتروكسان و مــواد مخدر در بيــماران مراجعه كننده به بيمــارستـان رازي رشت در سـال 86-1385
41
بررسي فراواني اطلاعات دموگرافيك ، علائم باليني و آزمايشگاهي مسموميت با استامينوفن و نحوه ارائه درمان در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و 17 شهريور رشت در سال 1387
42
بررسي فراواني اطلاعات دموگرافيك ، علايم باليني و آزمايشگاهي در بيماران مسموم با قارچ مراجعه كننده به بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور رشت در سالهاي 85-1383
43
بررسي فراواني افزايش آنزيم هاي كبدي در بيماران ديابتي نوع 2 مصرف كننده و غبر مصرف كننده استاتين
44
بررسي فراواني افزايش فشار خون ريوي و تعيين برخي عوامل همراه در بيماران تالاسمي راجعه به بيمارستان رازي شهرستان رشت در سال 94
45
بررسي فراواني افسردگي در زنان مبتلا به ريزش مو مراجعه كننده به درمانگاه شهيد صدوقي يزد در سال 1393
46
بررسي فراواني افسردگي در زنان يائسه مبتلا به بي اختياري ادرار مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان الزهرا (س) و كلينيك بعثت و مطب خصوصي در سال 1394
47
بررسي فراواني افسردگي در فرزندان شاهد در مقايسه با ساير همسالان ﴿دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه﴾
48
بررسي فراواني افسردگي در فرزندان شاهد در مقايسه با ساير همسالان يزد بهار 75
49
بررسي فراواني افسردگي در فرزندان شاهد در مقايسه با ساير همسالان يزد بهار 75
50
بررسي فراواني افسردگي و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه مراقبت هاي بارداري بيمارستان الزهرا(س) شهر رشت در سال 1392
51
بررسي فراواني انجام پاپ اسمير و نگرش زنان پيرامون آن در زنان پست پارتوم بيمارستان الزهراي رشت در سال 1388‏
52
بررسي فراواني انجام پاپ اسمير وعوامل مرتبط در زنان 20تا65 ساله همسردار روستاهاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شماره ي 3وكوشالشاد شهرستان لنگرود درسال 1392
53
بررسي فراواني انسداد دستگاه گوارش و ميزان مرگ و مير ناشي از آن در نوزادان مراجعه كننده در بيمارستان هفده شهريور رشت در سالهاي 1388-92
54
بررسي فراواني انسداد مجراي اشكي در بيماران كانديداي جراحي كاتاراكت مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اميرالمومنين ﴿ع﴾ رشت
55
بررسي فراواني انگل هاي تك ياخته اي گوارشي درسگ هاي ارجاعي به درمانگاه هاي دامپزشكي شهرستان كرمانشاه
56
بررسي فراواني انواع NAFLD و عوامل همراه با آن در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت طي يك سال (ارديبهشت88- 1387)
57
بررسي فراواني انواع آرتريت ها در بيماران بستري شده در بيمارستان (اطفال 17شهريور رشت ) در سالهاي 80-78
58
بررسي فراواني انواع آسيب شناسي كليه در بيوپسي هاي كليه انجام شده در استان گيلان از سال 80 تا پايان 85
59
بررسي فراواني انواع آفازي در بيماران مبتل به CVA بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از فروردين 1377 الي اسفند 1377
60
بررسي فراواني انواع آلل هاي ژن آپوليپوپروتئين E در بيماران مبتلا به آلزايمر مراجعه كننده به كلينيك درماني امام رضا(ع)در نيمسال اول سال 1394
61
بررسي فراواني انواع اختلالات باليني و آزمايشگاهي در بيماران مسموم با ترامادول بستري در بيمارستان رازي در سالهاي 1385 ـ 1384
62
بررسي فراواني انواع اختلالات شخصيتي در زندانيان شهرستان يزد
63
بررسي فراواني انواع اختلالات شخصيتي در زندانيان شهرستان يزد
64
بررسي فراواني انواع اختلالات شخصيتي در زندانيان شهرستان يزد
65
بررسي فراواني انواع انگل هاي روده اي در نمونه هاي بررسي شده در آزمايشگاه مركزي بروجن در سال هاي 1395-1396
66
بررسي فراواني انواع بيماريهاي گوارش و كبد در بخش گوارش و اورژانس مركز آموزشي و درماني رازي از سال 1385 تا 1389
67
بررسي فراواني انواع تروماهاي ارتوپدي و عوامل همراه آن در بيماران بستري اورژانس در بخش ارتوپدي مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت
68
بررسي فراواني انواع تومورهاي بدخيم مثانه و بعضي از عوامل همراه آن در بيماران بستري با تشخيص سرطان مثانه در بيمارستان رازي رشت از سال 1378 تا 1383
69
بررسي فراواني انواع تومورهاي خوش خيم استخواني و عوامل مرتبط با آن در بازه زماني ده ساله در بيماران مراجـعه كننده به بخش هاي ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت
70
بررسي فراواني انواع خطاهاي پزشكي و عوامل همراه آن در استان گيلان، سال 98-1390
71
بررسي فراواني انواع روش هاي درماني پنوموتوراكس خودبخودي در بيماران بستري در بيمارستان رازي و آريا در رشت در طي سال هاي 1388 لغايت 1393
72
بررسي فراواني انواع سرطان هاي دهانه رحم، روش هاي تشخيصي، شاخص هاي پاتولوژيكو درمان آن در استان گيلان از سال 1385 لغايت 1389
73
بررسي فراواني انواع سقط در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در سال 1397
74
بررسي فراواني انواع سنگهاي ادراري در استان گيلان از1/5/73 تا 1/5/80
75
بررسي فراواني انواع شكستگي هاي اندام وعلل آن
76
بررسي فراواني انواع شكستگي‌هاي تشخيص داده نشده در بيماران ترومايي مراجعه نموده به بيمارستان پورسيناي رشت در طي سال¬هاي 1393- 1391
77
بررسي فراواني انواع شكستگيهاي اندامها و ستون فقرات در مراجعين به اورژانس كلانتري يزد طي تابستان 1373
78
بررسي فراواني انواع شكستگيهاي اندامها و ستون فقرات در مراجعين به اورژانس كلانتري يزد طي تابستان 1373
79
بررسي فراواني انواع صدمات ناشي از تصادفات رانندگي بر سرنشينان موتورسيكلت معرفي شده به پزشكي قانوني شهر رشت در سال 1385
80
بررسي فراواني انواع ضايعات پيش سرطاني روده بزرگ در افراد تحت پوشش كميته امداد استان گيلان در مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد گيلان در سال 1395
81
بررسي فراواني انواع گونه هاي ليشمانيا جدا شده از نمونه هاي رنگ شده بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان هاي ابركوه، اردكان، بافق و خاتم در سال 1393 با تكنيك PCR-RFLP
82
بررسي فراواني انواع مختلف اكلوژن مولرهاي شيري و Spacing در مهد كودكهاي منطقه ي آستانه ي اشرفيه در سال 1388
83
بررسي فراواني اهداف كتاب رياضي پنجم ابتدايي در حيطه شناختي و ميزان تحقق آن از ديدگاه معلمان در منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران
84
بررسي فراواني اورهنگ ترميم ها در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال
85
بررسي فراواني ايجاد و تشديد آكنه ولگاريس در صورت و ناحيه پري اربيت پس از سپتورينوپلاستي در مراجعين به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
86
بررسي فراواني باكتري¬هاي عامل عفونت ادراري و مقاومت ميكروبي آن¬ها در كودكان با سن كمتر از 5 سال بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از سال 1392 تا سال 1398
87
بررسي فراواني بالابودن فشارخون وعوامل همراه در بيماران مبتلا به سرگيجه محيطي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا در نيمه اول 1394
88
بررسي فراواني بتا تالاسمي مينور در مراجعين به آزمايشگاه مركزي يزد، آزمايشگاه بيمارستان افشار ،مركز بهداشتي درماني نيكوپرور
89
بررسي فراواني بتاتالاسمي مينور در مراجعه كنندگان بالاي يك سال به يكي از ازمايشگاههاي خصوصي رشت در سال
90
بررسي فراواني بتالاكتامازهاي وسيع الطيف و متالوبتالاكتامازها در سويه هاي اسينتوباكتربوماني ايزوله شده از بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان الزهرا اصفهان در سال 9
91
بررسي فراواني براكسيسم و عوامل همراه با آن در كودكان ۳تا۶سال شهرستان يزد درسال۱۳۹۶-۱۳۹۷
92
بررسي فراواني برخي از آنومالي هاي دنداني در مال اكلوژن هاي مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي در 5 سال اخير
93
بررسي فراواني برخي از آنومالي هاي دنداني در مال اكلوژن هاي مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي در پنج سال اخير
94
بررسي فراواني برخي از آنومالي هاي دنداني در مال اكلوژنهاي مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي يزد در پنج سال اخير
95
بررسي فراواني برخي از تظاهرات دهاني مرتبط با نارسايي مزمن كليوي در بيماران مراجعه كننده به بخش دياليزي بيمارستان هاي شهر يزد در سال 1392
96
بررسي فراواني بروز انواع سرگيجه پس از رينوپلاستي در بيماران مراجعه كننده به بيمارســتان اميرالمومنين شهرستان رشت استان گيلان سال92-1391
97
بررسي فراواني بروسلوز و عوامل همراه در بيماران بستري بيمارستان رازي و موارد گزارش شده به معاونت بهداشتي استان سالهاي 1381-1375 گيلان - رشت
98
بررسي فراواني بوي بد دهان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 1391-1390
99
بررسي فراواني بي اختياري ادراري پس از زايمان در شهريزد در سال 1394
100
بررسي فراواني بي دنداني هاي پارسيل بر اساس طبقه بندي دكتر كندي در افراد بالاي 30 سال شهر يزد
101
بررسي فراواني بي دندانيهاي پارسيل بر اساس طبقه بندي دكتر كندي در افراد بالاي 30 سال شهر يزد
102
بررسي فراواني بيان پروتئينهاي p35، ki76، cd99 و fli-1 در بلوكهاي پارافيني يووينگ ساركوما , evaluation of frequent expression of p35, ki-76, cd99 and fli-1 in paraffin-embedded material ewing s sarcoma
103
بررسي فراواني بيماران با خونريزي داخل شكمي ولگني مبتلا به شكستگي مفصل هيپ با استفاده از ابزار سونوگرافي متمركز شكمي تروما (FAST) مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا در 6 ماه شهريور الي بهمن سال94
104
بررسي فراواني بيماران بستري ناشي از واكنش دارويي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد ازفروردين 1390 تا مهر 1393
105
بررسي فراواني بيماران سكته مغزي اجد شرايط دريافت ترومبوليتيك وريدي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان شهيدصدوقي يزد
106
بررسي فراواني بيماران سكته مغزي واجد شرايط دريافت ترومبوليتيك وريدي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان شهيدصدوقي يزد
107
بررسي فراواني بيماري سلياك در بيماران هيپوتيروئيد در درمانگاه غدد بيمارستان رازي شهر رشت در سال 89- 87
108
بررسي فراواني بيماريهاي التهابي روده در استان گيلان از سال 80تا91
109
بررسي فراواني بيماريهاي دهان وابسته به هپاتيت C در بيماران آلوده به اين ويروس واهدا كنندگان خون سالم در استان گيلان (1388)
110
بررسي فراواني پارگي رباط صليبي قدامي (ACL)6 در زانوي مقابل و خانواده ي درجه ي يك در بيمار با سابقه ي پارگي ACL مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهر رشت در بازه ي زماني 1385
111
بررسي فراواني پالپيت برگشت ناپذير در بيماران مراجعه كننده به بخش درمان ريشه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد با شكايت درد در سال 1395
112
بررسي فراواني پر فوراسيون روده باريك در اثر تروماي ناشي از تصادف براي رانندگان اتومبيل با شكم حاد،مراجعه كننده به بيمارستانهاي تابعه دانشگاه﴿فيروزگر،فيروزابادي،هفتم تير و حضرت رسول اكرم﴾ طي سالهاي 1373 لغايت 1377
113
بررسي فراواني پرفوراسيون زخم اثني عشر و معده در بيماران مراجعه كننده با علايم شكم حاد به بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 1376-1371
114
بررسي فراواني پرولاپس دريچه ميترال در افراد مبتلا به اختلال پانيك
115
بررسي فراواني پرولاپس دريچه ميترال در افراد مبتلا به اختلال پانيك
116
بررسي فراواني پريودنتيت اپيكالي در دندان هاي اندو شده در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 91- 90
117
بررسي فراواني پلورال افيوژن در راديوگرافي هاي قفسه صدري در بيماران آرتريت روماتوئيد در بيمارستان فيروزگر در سالهاي 82-1380
118
بررسي فراواني پلورال افيوژن در گرافي هاي قفسه بيماران مبتلا به ساركوئيدوزيس بستري شده در بيمارستان رسول اكرم (ص ) طي سالهاي 83-72
119
بررسي فراواني پلي مورفيسم CASP8 D3O2H در بيماران مبتلا به سرطان پستان
120
بررسي فراواني پلي مورفيسم G894T ژن eNOS در بيماران مبتلا به نقص قلبي مادرزادي
121
بررسي فراواني پلي مورفيسم كدون 72 ژن P53 در مبتلايان به سرطان اندومتر
122
بررسي فراواني پلي مورفيسم هاي C85T در ژن MSH5 و C2531T در ژن MLH3 در مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمي يا اليگو اسپرمي شديد بدون علت و مقايسه آن با گروه مردان بارور طبيعي
123
بررسي فراواني پلي مورفيسم هاي RS6133،RS6128وRS3917779دربيماران ديابتي داراي عارضه رتينوپاتي دراستان يزد
124
بررسي فراواني پلي مورفيسم هاي ژن IL-27 و سطح سرمي آن در بيماران مبتلا به پره اكلامپسي
125
بررسي فراواني پلي مورفيسم هاي ژن اينترلوكين-32 (rs9927163,rs4786370) و سطح سرمي آن در زنان مبتلا به پره اكلامپسي در مقايسه با زنان باردار سالم
126
بررسي فراواني پلي مورفيسم هاي ژنتيكيrs1042522))p53 72Arg>proوrs937283))MDM2309T>G در مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمي غير انسدادي يا اليگواسپرمي در مقايسه با گروه كنترل در يك جمعيت ايراني
127
بررسي فراواني پلي مورفيسم هاي عملكردي ژن HLA-G در جمعيت بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص در مقايسه با گروه شاهد
128
بررسي فراواني پلي مورفيسم هتروكروماتين ها در كروموزوم هاي زوجهاي مبتلا به سقط مكرر
129
بررسي فراواني پلي مورفيسم هتروكروماتين ها در كروموزوم هاي زوجهاي مبتلا به سقط مكرر
130
بررسي فراواني پليمورفيسم ژنتيكي رسپتور ويتامين D دربيماران مراجعه كننده با كمردرد به كلينيك هاي نورولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1392-93
131
بررسي فراواني پوسيدگي هاي بين دنداني توسط راديوگرافي بايت وينگ و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي رشت در سال 1390/
132
بررسي فراواني پيامد هاي نوزادي تولد اولين فرزند در 600مورد اولزاي 35 ساله وبيشتر در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت
133
بررسي فراواني پيامدهاي كوتاه مدت آمنيوسنتز سه ماهه دوم مادران باردار مراجعه كننده به كلينيك پريناتولوزي بيمارستان الزهرا رشت در طي سال هاي 93-1391
134
بررسي فراواني پيامدهاي ناشي از دو روش جراحي باز و رزكسيــون پروستات از طريق پيشابراه (TURP) در 100 بيمار مبتلا به هيپرپلازي خوش خيم پروستات مـــراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت طي سالهاي 86-1385
135
بررسي فراواني تÊثير الكليسم و مواد مخدر در بروز جرم از ديدگاه جرم شناسي در ندامتگاه 68 شهيدرجايي كرمانشاه 8
136
بررسي فراواني تجويز آنتي بيوتيك در زخم هاي ساده تروماتيك بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسينا خرداد ماه سال 97 تا خرداد ماه 98
137
بررسي فراواني تروماهاي عروقي اندام ها و عوارض زودرس بازسازي عروقي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني پورسينا از مهر ماه سال 1386 تا مهر ماه 1388
138
بررسي فراواني ترومبوسيتوپني و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به آسيب تروماتيك سر بستري شده دربخش تروماي دپارتمان اورژانس بيمارستان پورسينا رشت طي سال1396
139
بررسي فراواني ترومبوفلبيتهاي سطحي ناشي از بكارگيري وسايل داخل عروقي و مشكلات مولد آن در 1000 مورد بيماري كه در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بستري شده اند
140
بررسي فراواني ترومبوفلبيتهاي سطحي ناشي از بكارگيري وسايل داخل عروقي و مشكلات مولد آن در 1000 مورد بيماري كه در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بستري شده اند
141
بررسي فراواني ترومبوفيليا در زنان نابارور مبتلا به شكست پروسه لانه گزيني
142
بررسي فراواني ترومبوفيليا در زنان نابارور مبتلا به شكست پروسه لانه گزيني
143
بررسي فراواني تزريق ترومبوليتيك داخل وريدي در موارد كد سكته مغزي حاد و عوامل همراه در بيمارستان پورسينا از شهريور سال 1396 تا خرداد سال 1398
144
بررسي فراواني تشخيص افتراقي ايديوپاتيك استئوكلروزيس و نقص استافنه در كليشه هاي پانوراميكبيماران مراجعه كننده در سال 91 به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
145
بررسي فراواني تظاهرات باليني اوليه خونريزي زير عنكبوتيه خودبخودي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص ) از سال 81 لغايت پايان نيمه اول سال 83
146
بررسي فراواني تظاهرات پوستي در سالمندان ساكن آسايشگاه سالمندان رشت (خيريه) در سال 96
147
بررسي فراواني تعريق شبانه در كودكان 18 تا 20 ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني يزد و تاثير رژيم غذايي در كاهش علايم
148
بررسي فراواني تغييرات آنزيم‏هاي كبدي در مسموميت با فسفيد آلومينيوم در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني رازي در سال‏هاي 89-1388
149
بررسي فراواني تغييرات فشار خون و ريتم قلبي بر حسب ناحيه انفاركتوس در 4 ساعت اول بستري در بيمارانيكه با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان حشمت بستري مي شوند
150
بررسي فراواني تغييرات ناخني در مبتلايان به پمفيگوس ولگاريس و ارتباط آن با شدت بيماري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت
151
بررسي فراواني تغييرات يافته هاي نگاره برداري رايانه اي سر بدليل ضربه به سر در كودكان در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سال 1394
152
بررسي فراواني توده هاي شكمي باليني در كودكان زير 14 سال بر اساس نمونه هاي ارسالي به بخش هاي پاتولوژي شهرستان اروميه از آغاز سال 1370 تا پايان سال 1379
153
بررسي فراواني توكسوپلاسماگوندي در شير مادر و شير بز در شهر يزد به روش مولكولي
154
بررسي فراواني توكسوپلاسموز در بيماران رواني بستري در مراكز رواني شهرستان اصفهان
155
بررسي فراواني تومورهاي ادنتوژنيك در شهرستان رشت بين سال هاي 1392-1385
156
بررسي فراواني تومورهاي بدخيم غدد بزاقي در استان گيلان بين سالهاي 1388-1383
157
بررسي فراواني جراحي در اطفال زير سه سال و عوامل همراه با آن در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در سال هاي 97
158
بررسي فراواني جزاير شني پيلوس در تيپ هاي استر پتو كو كوس آگالاكتيه جدا شده از ادرار زنان باردار در استان يزد -1394
159
بررسي فراواني جهش ... در ژن ... انتروكوكوس فاسيوم مقاوم به ونگومايسين
160
بررسي فراواني جهش توپوايزومراز IV و DNA ژيراز در جدايه هاي سودوموناس آئروژينوزا مقاوم و حساس به فلوروكينولون ها در نمونه هاي زخم سوختگي يزد(سال 1394)
161
بررسي فراواني جهش ژن oprD در سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا حساس و مقاوم به كارباپنم ها در بيمارستان هاي آموزشي يزد
162
بررسي فراواني جهش هاي كدون 12 و 13 اگزون 2 ژن ... به روش ... در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراجعه كننده به بيمارستان خميني از تاريخ 15/12/93 تا 31/5/94
163
بررسي فراواني جهش هاي كدون 12 و 13 اگزون 2 ژن ... به روش .... در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراجعه كننده به بيمارستان خميني از تاريخ 15/12/93 تا 31/5/94
164
بررسي فراواني جهش هايdela G 185 وinsC 5382 ژن BRCALدر سرطان پستان با استفاده از روش ARMS-PCR , frequency study of thy 581delAG & 2835 insC mutations of BRCA1 gene in breast cancer by ARMS-PCR technique
165
بررسي فراواني حاملگي هاي پر خطر در مناطق روستايي شهرستان رشت در سال 1385
166
بررسي فراواني حاملين آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B(HBsAg) درداوطلبين سالم اهداكننده خون در سازمان انتقال خون استان گيلان از ابتداي سال 1376
167
بررسي فراواني حذف ژن هاي گلوتاتيون اس ترانسفراز در بيماران مبتلا به لنفوم هوچكين در مقايسه با گروه شاهد
168
بررسي فراواني حوادث جاده¬اي در ماه رمضان و ماه قبل و بعد از آن در مراجعه¬كنندگان به بيمارستان پورسينا رشت در سال 1397
169
بررسي فراواني حوادث شغلي و غير شغلي در شاغلين مبتلا به صرع و مقايسه با گروه كنترل
170
بررسي فراواني خستگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس تحت انجمن ام اس استان گيلان
171
بررسي فراواني خشكي دهان در بيماران با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در سال 1398 در بيمارستان حشمت رشت
172
بررسي فراواني خشكي دهان علامتي و سوزش دهان در بين سالمندان ساكن در آسايشگاههاي استان يزد در سال 1391
173
بررسي فراواني خونريزي گوارشي در بيماران بستري در ICU بيمارستان رازي و پورسيناي رشت بين سال هاي 84 الي 88
174
بررسي فراواني دايلسريشن ريشه با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي در بيماران مراجعه كننده به يك مركز راديولوژي خصوصي در شهر همدان در سال 96-1395
175
بررسي فراواني درجات مختلف اختلالات رواني در دانشجويان پرستاري و مامايي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
176
بررسي فراواني درجات مختلف اختلالات رواني در دانشجويان پرستاري و مامايي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
177
بررسي فراواني دردهاي اسكلتي - عضلاني وابسته به شغل در دندانپزشكان شهر رشت سال 85-1384
178
بررسي فراواني دردهاي ميوفاشيال انتشاري ستون فقرات گردني به دست و همبستگي آن با شدت درد و ميزان ناتواني در بيماران مبتلا به گردن درد مزمن غيراختصاصي مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1396
179
بررسي فراواني درگيري سمت راست كولون در بيماران مبتلا به ulcerative proctitis در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 91الي93
180
بررسي فراواني درماتيت هاي شغلي در مراجعه كنندگان به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
181
بررسي فراواني درماتيت هاي شغلي در مراجعه كنندگان به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
182
بررسي فراواني دفرمينه هاي پا و عوامل خطر ساز زخم پاي ديابتي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت سال 1395 تا 1396
183
بررسي فراواني دلايل تعويض ترميم دندان هاي ترميم شده با آمالگام و كامپوزيت در بيماران مراجعه كننده به بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1396
184
بررسي فراواني دليريوم و عوامل مرتبط با آن بعد از جراحي مفصل لگن در بيماران بالاي 60 سال بستري در بخش¬هاي ارتوپدي بيمارستان¬هاي رشت
185
بررسي فراواني ديابت ناشناخته در بيماران سكته مغزي و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان پورسينا در پاييز سال 1394
186
بررسي فراواني ديسپلازي در ليكن پلان دهاني
187
بررسي فراواني راديكلوپاتي گردني(CR) در بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ(CTS) مراجعه كننده به بخش الكترودياگنوزيس كلينيك امام رضا (ع) شهر رشت از تاريخ 1/8/ 1391 الي 1/ 2/ 1392
188
بررسي فراواني رجوع انواع بيماران رواني نزد درمانگران سنتي در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي درماني شفا در نيمه اول سال 1377
189
بررسي فراواني رستوريش هايي كه پتانسيل ايجاد بيماري پريودنتال را دارند درافراد مراجعه كننده به دانشكده دنداپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال۱۳۸۹
190
بررسي فراواني رستوريشن هايي كه پتانسيل ايجاد بيماري پريودنتال رادارند در افراد مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
191
بررسي فراواني رنگ دندان طبيعي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
192
بررسي فراواني زاويه تقارب در داي هاي تهيه شده مولر فك پايين براي روكش هاي تك كراون در سال 91-1390 در شهر يزد
193
بررسي فراواني زايده استايلوئيد طويل شده (ESP) در راديوگرافي هاي پانوراميك
194
بررسي فراواني زباني وآگاهي از وجود آن درافراد مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد درسال تحصيلي۱۳۹۷-۱۳۹۸
195
بررسي فراواني زخم فشاري و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت تهويه ي مكانيكي بستري در بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال 96-97
196
بررسي فراواني زير گروههاي سندرم روده تحريك پذير در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان رازي طي سالهاي 1387-1386
197
بررسي فراواني ژن مقاومت به موپيروسين (MUPA) در سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از نمونه هاي باليني
198
بررسي فراواني ژن مقاومت به موپيروسين در سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از نمونه هاي باليني
199
بررسي فراواني ژن هاي بتالاكتاماز ampC و مقاومت به اريترومايسين در جدايه هاي باليني نوكارديا
200
بررسي فراواني ژن هاي مقاومت آنتي بيوتيكي erm(F)، tet(Q) و nim در ايزوله هاي باكتري هاي بي هوازي اجباري جدا شده از عفونت هاي دهاني
201
بررسي فراواني ژن هاي مقاومت به كبنولون هاي وابسته به پلاسميد در جدايه هاي اشريشياكلي توليد كننده و غير توليد كننده آنزيم هاي بتالاكتاماز وسيع الطيف جدا شده از نمونه هاي ادرار در بيمارستانهاي شهر يزد
202
بررسي فراواني ژنژيويت و الگوي توزيع آن با استفاده از ايندكس GI در دانش آموزان 12 ساله شهر رشت در سال 1386
203
بررسي فراواني ژن‏هاي بيماريزايي pap،traT ،hly ، aer، fimH و بتالاكتامازهاي وسيع الطيف blaTEM.. ،blaSHV ، blaCTX-M در ايزوله هاي اشريشيا كلي جدا شده از نمونه ادرار بيماران سرپائي مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي گناباد.
204
بررسي فراواني ژنوتيپ پاپيلوماويروس انساني در زگيل هاي تناسلي به ثبت رسيده در مراكز آسيب شناسي استان گيلان در طي سالهاي 1394-1391
205
بررسي فراواني ژنوتيپي و آللي 3 پلي مورفيسم 1793، 1298، 677 ژن MTHFR در سقط مكرر و كاشت ناموفق جنين در لقاح مصنوعي
206
بررسي فراواني ساركوم هاي ناحيه ي سر و گردن در مراكز درماني اصلي شهر يزد در يك دوره ي 20 ساله ﴿1393-1374﴾
207
بررسي فراواني ساركوم هاي ناحيه ي سر و گردن در مراكز درماني اصلي شهر يزد در يك دوره ي بيست ساله﴿1393-1374﴾
208
بررسي فراواني سرطان تخمدان و كولون در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
209
بررسي فراواني سرطان تخمدان و كولون در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
210
بررسي فراواني سرطان دهان در سطح استان گيلان طي سالهاي 83-1375
211
بررسي فراواني سزارين در دو گروه خانمهاي ترم نولي پار با و بدون پارگي كيسه آب در مركز آموزشي درماني الزهراء(س ) رشت بهارو تابستان 1381
212
بررسي فراواني سلولهاي گرد در نمونه انزالي مردان نابارور و رابطه ان با پارامترهاي اسپرم
213
بررسي فراواني سلولهاي گرد در نمونه انزالي مردان نابارور و رابطه ان با پارامترهاي اسپرم
214
بررسي فراواني سندرم سوزش دهان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا شهر رشت در سال 1388
215
بررسي فراواني سندرم متابوليك و عوامل مرتبط با سبك زندگي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در سال 97-96
216
بررسي فراواني سندرم متابوليك و كمبود تستوسترون در مردان مبتلا به اختلال نعوظ
217
بررسي فراواني سنگ باقيمانده مجراي صفراوي مشترك پس از عمل جراحي كلسيستكتومي
218
بررسي فراواني سنگ باقيمانده مجراي صفراوي مشترك پس از عمل جراحي كلسيستكتومي
219
بررسي فراواني سنگ كيسه ي صفرا در بيماران با علائم ديس پپسي مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان رازي رشت در سال 1392
220
بررسي فراواني سني يافته هاي ماموگرافي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا از مهرماه 1381تا اسفند 1381
221
بررسي فراواني سوء تغذيه در بيماران بستري شده در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
222
بررسي فراواني سوء مصرف مواد در معتادان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهرستان سميرم
223
بررسي فراواني سوءتغذيه و برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران قلبي بستري در بيمارستان حشمت شهر رشت در سال 1395
224
بررسي فراواني سوش هاي باكتريايي و قارچي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن بعداز عمل جراحي سينوس مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين شهرستان رشت در سال 1397
225
بررسي فراواني سونوگرافي در حاملگي هاي كم خطر و علل آن در زنان باردار مراجعه كننده جهت زايمان به مركز آموزشي درماني الزهرا
226
بررسي فراواني سويه هاي كلبسيلا پنومونيه توليد كننده بتاكتامازهاي با طيف گسترش يافته، توليدكننده كارباپنماز و مقاوم به كينولون ها به واسطه پلاسميد جدا شده از ادرار به روش هاي فنوتيپي و مولكولي در شهر يزد و كرج(سال 1393)
227
بررسي فراواني سويه هاي كلبسيلا پنومونيه مولد آنزيم هاي كار پاپنماز bla OXA-48 وbla OXA جدا شده از نمونه هاي ادار در شهر يزد در سال 1396
228
بررسي فراواني شاخص هاي آناتوميكي مربوط به كانال منديبولار و منتال فورامن در كليشه هاي راديوگرافي پانوراميك ديجيتال بيماران بي دندان مراجعه كننده به بخش راديولوژي دهان، فك وصورت دانشكده دندانپزشكي يزد درسال هاي 1393-1395
229
بررسي فراواني شب ادراري و عوامل مرتبط با آن در كودكان دبستاني شهر زاهدان در سال 1392
230
بررسي فراواني شپش سر در مدارس ابتدايي و مهد هاي كودك شهر يزد در سال 92
231
بررسي فراواني شپش سر در مدارس ابتدايي و مهد هاي كودك شهر يزد در سال 92
232
بررسي فراواني شكايات اصلي بيماران ژنيتيكي مراجعه كننده به كلينيك مشاوره ژنتيك در مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
233
بررسي فراواني شكايات اصلي بيماران ژنيتيكي مراجعه كننده به كلينيك مشاوره ژنتيك در مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
234
بررسي فراواني شكايات شايع از پستان در بيماران مبتلا به سرطان پستان در مراكز آموزشي درماني تابعه دانشگاه گيلان از شهريور 83 تا شهريور 84
235
بررسي فراواني شكستگي پنيس و عوارض آن در بيماران بستري شده در بيمارستان آموزشي درماني رازي رشت از پايان نيمه دوم 1384 الي پايان نيمه اول 1389
236
بررسي فراواني شكستگي سوپراكونديل هوموروس در افراد 16-1ساله مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 77-1376
237
بررسي فراواني شيوع اختلالات روان نژندي درمحكومين ندامتگاه مركزي كرمانشاه در سال هاي 98 و09
238
بررسي فراواني ضايعات پري اپيكال دندان هاي كشيده شده در شهر رشت و طبقه بندي ميكروسكوپي آن
239
بررسي فراواني ضايعات تومورال ﴿خوش خيم و بد خيم﴾ پوستي در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي مركز آموزشي درماني حضرت علي ابن ابيطالب﴿ع﴾ رفسنجان
240
بررسي فراواني ضايعات دهاني در نوزادان تازه متولد شده در بيمارستان مهديه تهران در سال 1393
241
بررسي فراواني ضايعات ريوي گوسفند در كشتارگاه كرمانشاه : مطالعه پاتولوژيك و پارازيتولوژيك
242
بررسي فراواني ضايعات زباني وآگاهي از وجود آن درافراد مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال تحصيلي۱۳۹۷-۱۳۹۸
243
بررسي فراواني ضايعات ژائنت سل در آزمايشگاه رازي، افراه و بيمارستان پورسينا در رشت از سال 1379 تا 1387
244
بررسي فراواني ضايعات سلول ژانت در ناحيه دهان و فك در نمونه هاي پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي و بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد طي سالهاي ۱۳۸۴تا۱۳۹۴
245
بررسي فراواني ضايعات مخاطي دهان در افراد بالاي 30 سال و عوامل خطر همراه آن در شهر رشت
246
بررسي فراواني عارضه سروما بعد از عمل جراحي هرنيوپلاستي اينگوئينال با مش در بيمارستان پورسينا رشت
247
بررسي فراواني عدم انطباق CENTRIC OCCLUSION بر CENTRIC RELATION در مراجعين به بخش پروتز كامل دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
248
بررسي فراواني عدم انطباق Occlusion Centric بر Relation Centric (O.CبرCR)در مراجعين به بخش پروتز كامل دانشكده دندانپزشكي يزد
249
بررسي فراواني عدم تقارن راموس در راديوگرافي پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشگاه دندانپزشكي يزد درسال98
250
بررسي فراواني عفونت ادراري در كودكان دچار سنگهاي ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 1374 تا 1382
251
بررسي فراواني عفونت ادراري و عوامل همراه آن در كودكان مبتلا به عفونت سيستم ادراري مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور طي سال هاي 94-89
252
بررسي فراواني عفونت استرونژيلوئيدس استركوراليس در بيماران دريافت كننده داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني در بيمارستان هاي شهر رشت در سال 1396
253
بررسي فراواني عفونت با ويروس BKدر بيماران دريافت كننده پيوند كليه
254
بررسي فراواني عفونت دستگاه ادراري تحتاني بدليل استفاده از سوند ادراري و ريسك فاكتورهاي همراه آن در بيماران بستري شده در بخش نورولوژي بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال 1390
255
بررسي فراواني عفونت دستگاه ادراري در نوزادان ترم تب دار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت در سال 1393 تا 1395
256
بررسي فراواني عفونت سيتومگالو در نوزادان با كاهش رشد داخل رحمي متولد شده در بيمارستان الزهرا شهرستان رشت در 1394-1395
257
بررسي فراواني عفونت هليكوباكترپيلوري و عوامل موثر بر آن در كودكان مبتلا به بتاتالاسمي ماژور با درد راجعه شكمي مراجعه كننده به بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1398
258
بررسي فراواني عفونت و عوامل مرتبط با آن پس از بيوپسي ترنس ركتال پروستات با هدايت سونوگرافي در مركز رازي از سال 92 لغايت 94
259
بررسي فراواني عفونتهاي بيمارستاني ناشي از كاربرد سوند اداري در بيماران بستري در بخشهاي جراحي عمومي، يورولوژي و زنان بيمارستان شهيد فقيهي
260
بررسي فراواني علائم باقيمانده پس از تروماي خفيف مغز و همراهي آن با تظاهرات باليني اوليه بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در تابستان سال 1392
261
بررسي فراواني علائم باليني و علائم آزمايشگاهي در بيماري هنوخ شوئن لاين در بيمارستان قائم (عج ) و امام رضا(ع ) از تاريخ 1/1/1377 لغايت 29/12/82
262
بررسي فراواني علائم باليني، يافته هاي آزمايشگاهي و عوارض در كودكان مبتلا به اوريون بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1382
263
بررسي فراواني علائم دهاني صورتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس(MS) بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1395
264
بررسي فراواني علائم كلينيكي و پارا كلينيكي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
265
بررسي فراواني علائم كلينيكي و پارا كلينيكي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
266
بررسي فراواني علائم كلينيكي و پاراكلينيكي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
267
بررسي فراواني علائم و نشانه هاي اختلالات مفصل گيجگاهي- فكي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1389
268
بررسي فراواني علائم، عوارض، انديكاسيون و نحوه تشخيص و نتايج درمان در بيماران مبتلا به بول ريوي مراجعه كننده به بيمارستان رازي و يك كلينيك خصوصي رشت طي سال هاي90-95
269
بررسي فراواني علايم اضطراب و افسردگي پس از سكته مغزي در بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستانهاي رشت
270
بررسي فراواني علايم باليني و مشخصات آزمايشگاهي بيماران مبتلا به آنژيوادم ارثي مراجعه كننده به كلينيك ايمونولوژي-آلرژي در شهر رشت در فاصله سالهاي 1387 تا 1394
271
بررسي فراواني علايم و اختلالات رواني در بيماران مبتلا به سرگيجه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع) و پورسيناي رشت- 1393
272
بررسي فراواني علايم و نشانه هاي اختلالات TMJ در دانشجويان دانشجويان دندانپزشكي گيلان-رشت در سال 95-1394
273
بررسي فراواني علل بروز نكروز آواسكولار سر استخوان ران در بيماران تحت عمل جراحي تعويض كامل مفصل هيپ در بيمارستان¬هاي رشت پيش از سال
274
بررسي فراواني علل خارش منتشر بدون ضايعه اوليه پوستي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رازي(95-94)
275
بررسي فراواني علل سردرد در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستانهاي راه آهن و شهيد صدوقي يزد با شكايت اصلي سردرد
276
بررسي فراواني علل سردرد در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستانهاي راه آهن و شهيد صدوقي يزد با شكايت اصلي سردرد
277
بررسي فراواني علل شناخته شده سردرد در مبتلايان مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت
278
بررسي فراواني علل صدمات چشمي در استان گيلان
279
بررسي فراواني علل غير تروماتيك كاهش سطح هوشياري در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي سال 91-1390
280
بررسي فراواني علل فوت در اجساد ارجاع شده با علت نامعلوم به پزشكي قانوني استان گيلان از سال 1392 الي 1396
281
بررسي فراواني علل كلستاز در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي شهرستان رشت طي سالهاي 1385 و 1386
282
بررسي فراواني علل مرگ در بيماران بستري در بيمارستان فيروزآبادي در تابستان سال 1377
283
بررسي فراواني علل مرگ در بيماران ترومايي فوت شده در 24 ساعت اول بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي سال-هاي 96 و 97
284
بررسي فراواني علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال از سال 1386-1389 در استان يزد
285
بررسي فراواني علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال از سال 1386-1389 در استان يزد
286
بررسي فراواني علل ميرايي نوزادان بستري در بيمارستانهاي شهرستان رشت در بررسي سه ساله از سال 1376 تا 1378
287
بررسي فراواني علل نازايي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نازايي مركز آموزشي درماني الزهرا از خرداد ماه 1389 تا فروردين 1390
288
بررسي فراواني علل و عوارض هيستركتومي هاي پس از زايمان در بيمارستان الزهرا (س) رشتاز سال 1381-91
289
بررسي فراواني علل و عــــوامل خطر تعويض خون در نوزادان بستري ناشي از ايكتر در بخش نوزادان ومراقبت هاي ويژه ي نوزادان بيمارستان هفده شهريور رشت در بين سال هاي 1389 تا1391
290
بررسي فراواني عوارض الكتروشوك در بخش ريكاوري در بيمارستان شفا در سال 1397(درمان با تشنج الكتريكي)
291
بررسي فراواني عوارض انفاركتوس حاد سطح تحتاني در مدت بستري بيماران در بخش CCU بيمارستان دكتر حشمت رشت
292
بررسي فراواني عوارض پوستي – مخاطي كموتراپي و فاكتورهاي همراه در مبتلايان به سرطان غيرمتاستاتيك پستان مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 97-95
293
بررسي فراواني عوارض پوستي لاموتريژين و فاكتورهاي موثر در ايجاد آن در كودكان مبتلا به صرع مراجعه كننده به كلينيك اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
294
بررسي فراواني عوارض پوستي لاموتريژين و فاكتورهاي موثر در ايجاد آن در كودكان مبتلا به صرع مراجعه كننده به كلينيك اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
295
بررسي فراواني عوارض جانبي مصرف داروهاي خط اول ضد سل در مركز آموزشي- درماني رازي رشت(87-82)
296
بررسي فراواني عوارض جراحي در بيماران پيوند كليه شده در مركز آموزشي درماني رازي طي سالهاي 1387-1377
297
بررسي فراواني عوارض دررفتگي قدامي مفصل شانه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال 92-1390/
298
بررسي فراواني عوارض قلبي در بيماران بتا تالاسمي ماژور با طيف سني 20ـ 10 ساله مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني بيمارستان دكتر حشمت در سه ماهة نخست سال 1385
299
بررسي فراواني عوارض مزمن ديابت نوع 2 دربيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت شهريزد در سال 1394
300
بررسي فراواني عوارض ناشي از انواع اعمال جراحي فيستول¬هاي پري آنال در بيماران مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا رشت
301
بررسي فراواني عوارض و مرگ و مير پس از جراحي اندآرتركتومي شريان كاروتيد در بيماران با تنگي كاروتيد مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت از سال 1385 تا پايان سال 1388
302
بررسي فراواني عوامل پيش بيني كننده مرتبط با مرگ و مير در بيماران دچار خونريزي داخل مغزي بستري در بيمارستان پورسينا رشت در سال1391
303
بررسي فراواني عوامل خطر آسم شديد مقاوم به درمان در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك فوق تخصصي ارجاعي ريه در شهر رشت
304
بررسي فراواني عوامل خطر در مردان مبتلا به اختلال عملكرد نعوظي مراجعه كننده به درمانگاه اورولوژي مركز آموزشي درماني رازي و مطبهاي خصوصي اورولوژي شهرستان رشت از 1/4/87 تا 30/7/87
305
بررسي فراواني عوامل خطر قلبي – عروقي در كارخانجات صنعت كاشي استان يزد در سال 1390
306
بررسي فراواني عوامل همراه با بيماري بورگر در بيماران تحت عمل جراحي قرار گرفته در بيمارستان پورسينا و يكي از مراكز خصوصي بين سالهاي 1380-1374
307
بررسي فراواني عوامل همراه با پريتونيت ثانويه در بيمارستان پورسينا رشت (78-73).
308
بررسي فراواني عوامل همراه با كارسينوم سلول كليوي در بيماران مبتلاي بستري شده در بيمارستان رازي شهر رشت 85-1375
309
بررسي فراواني عوامل همراه پرياپيسم در بيماران مبتلابه پرياپيسم كه در بخش ارولوژي بيمارستان رازي شهرستان رشت دردو سال گذشته از سال 1371 الي 1381 بستري بودند
310
بررسي فراواني عود اولين تشنج و ارتباط آن با يافته هاي پاراكلينيك در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان شهيد صدوقي در طي يك سال
311
بررسي فراواني عود اولين تشنج و ارتباط آن با يافته هاي پاراكلينيك در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان شهيد صدوقي در طي يك سال
312
بررسي فراواني فاصله QT طولاني در بيماران تحت درمان با متادون مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي در سال 94
313
بررسي فراواني فرسودگي شغلي در خانم هاي پزشك عمومي و متخصص در شهرستان يزد در سال 1390-1391
314
بررسي فراواني فرسودگي شغلي در خانم هاي پزشك عمومي و متخصص در شهرستان يزد در سال 1390-1391
315
بررسي فراواني فرسودگي شغلي در ميان پرستاران انكولوژي شاغل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1394
316
بررسي فراواني فيبروم رحمي و عوامل همراه در زنان هيستركتومي شده بيمارستان آموزشي درماني الزهرا رشت(آبان 85 الي 86)
317
بررسي فراواني قصور پزشكي در رشته تخصصي اورتوپدي و برخي عوامل همراه آن از ابتداي سال 1391تا انتهاي سال 1396 درپرونده هاي شكايات ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان
318
بررسي فراواني قصور پزشكي در رشته جراحي عمومي و برخي عوامل همراه آن از ابتداي سال 1390 تا انتهاي سال 1396 در پرونده¬هاي شكايات ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان
319
بررسي فراواني كانديديازيس دهاني در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در سال 1395
320
بررسي فراواني كانسرهاي پوست در استان يزد
321
بررسي فراواني كانسرهاي پوست در استان يزد
322
بررسي فراواني كانسرهاي پوست و مقايسه آن با ديگر كانسرها در استان يزد
323
بررسي فراواني كبد چرب غير الكلي در افراد داراي تشخيص سندرم متابوليك، ديابت، ديس ليپيدمي، PCO و چاقي مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد در شهررشت طي آبان 1390 لغايت فروردين 1392
324
بررسي فراواني كريترهاي بين دنداني با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه ي مخروطي در بيماران مراجعه كننده به چند مطب تخصصي در شهر رشت در سال هاي 95 و 96
325
بررسي فراواني كلاميديا تراكوماتيس در زنان نابارور سال 1391
326
بررسي فراواني كلونيزاسيون با استافيلوكوك اورئوس ضايعات پوستي بيماران پسوريازيس ولگاريس بر حسب شدت بيماري بر اساس PASI Scors در درمانگاه پوست مركز آموزشي درماني رازي رشت در سال 1387
327
بررسي فراواني كلونيزاسيون با استافيلوكوك اورئوس وسوشهاي مقاوم متي سيلين در زخمهاي پوستي بيماران بستري در بخش پوست بيمارستان رازي رشت در سال 1388 در بدو بستري
328
بررسي فراواني كم شنوايي در نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه شهر يزد در سال 1393
329
بررسي فراواني كم كاري تيروييد در بيماران ديابتي نوع 1 زير 16 سال مراجعه كننده به درمانگاه غدد بيمارستان هفده شهريور شهر رشت در سال هاي 90-1387
330
بررسي فراواني كمبود ويتامينD در بيماران مبتلا به سيروز مراجعه كننده به درمانگاه فوق تخصصي بيمارستان رازي در سال 1394
331
بررسي فراواني كمر درد در كاركنان بيمارستان شهيد صدوقي و مقايسه نتايج درمان هاي مختلف آن در سال 1394
332
بررسي فراواني كمي و كيفي روش هاي تشخيصي تروماي بلانت شكمي در بيماران مولتيپل تروما مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا رشت در 3 ماه اول سال 1396
333
بررسي فراواني كيست احتباسي موكوسي ﴿ MRC﴾ سينوس ماگزيلا در تصاوير پانوراميك ديجيتال و برخي عوامل مرتبط با آن در شهر رشت ﴿ از مرداد 1392 تا تير 1393﴾
334
بررسي فراواني كيست هيداتيك در اعضاي مختلف بدن در بيماران بستري در بيمارستانهاي فيروزگر و حضرت رسول﴿ص﴾﴿تهران﴾
335
بررسي فراواني گرافي¬هاي قفسه سينه تغيير دهنده¬ي اقدامات درمان و عوامل مربوط به آن در بيماران بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه بيمارستان پورسينا، رازي و حشمت شهر رشت
336
بررسي فراواني گرانولهاي فوردايس و لكوادما در بيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي دندانپزشكي امام علي (ع ) ناجا تهران در سال 1385
337
بررسي فراواني گروه هاي خوني در اقدام به خودكشي در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در شش ماه دوم سال 1394
338
بررسي فراواني گروههاي خوني دربيماران مبتلابه ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركزتحقيقاتي درماني ديابت يزد, درسال 1394
339
بررسي فراواني لكوادم و گرانول هاي فوردايس و عوامل مرتبط به آن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ويژه تخصصي دانشكده دندانپزشكي رشت در سال 1395
340
بررسي فراواني لنفوما و تظاهرات سر و گردن آن در بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر رشت طي سالهاي 1386-1382
341
بررسي فراواني ليوميوسار كوم در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستانهاي فيروزگر و رسول اكرم در سال 1377-1370
342
بررسي فراواني مراجعه بيماران جهت ارزيابي لثه خودپساز درمان جراحي لثه در يكي از مطب هاي تخصصي پريو در شهر يزد در سال 1391
343
بررسي فراواني مرگ و مير بيمارستاني ناشي از تروماي مغزي شديد و عوامل مرتبط با آن در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به مركز پورسيناي رشت در سالهاي 94-95
344
بررسي فراواني مرگ و مير پري ناتال و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي استان يزد در سال هاي91-1390
345
بررسي فراواني مرگ و مير پري ناتال و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي استان يزد در سال هاي91-1390
346
بررسي فراواني مرگ و مير و جراحات در تصادفات واژگوني در استان گيلان بين سال¬هاي 93، 94 و 95
347
بررسي فراواني مرگ و مير و عوارض نوزادي و عوامل مرتبط با آن مبتني بر نوع زايمان در نوزادان بســتري در بخش مراقبت هاي ويــژه نوزادان بيمارستان الـــزهرا رشت بين سـال هاي1392-1390
348
بررسي فراواني مرگ ومير و عوامل زمينه اي مرتبط با آن در بيماران بستري شده بخش ارتوپدي بيمارستان پورسينا طي بازه زماني 1385 تا 1390
349
بررسي فراواني مسموميت و عوامل مرتبط با آن در كودكان زير 6 سال بستري در مركز آموزشي درماني 17 شهريور در سال 94-1393
350
بررسي فراواني مشخصات جمعيت شناسي و علائم باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مونونوكلئوزعفوني بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از ســال 1388 تا 1392
351
بررسي فراواني مشخصات دموگرافيك و باليني بيماران داراي عارضه باز شدگي زخم پس از جراحي با گروه كنترل در بيماران بستري در بيمارستان الزهرا(س) از سال 1380 تا سال 1390
352
بررسي فراواني مشكلات دندانپزشكي و ارتباط آن با اطلاعات بهداشتي در دانشجويان دانشگاههاي اصفهان (سال تحصيلي 74-1373)
353
بررسي فراواني مصرف اپيوم در بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رهنمون درسال۹۷
354
بررسي فراواني مصرف خودسرانه دارو در مراجعين دانشكده دندانپزشكي يزد
355
بررسي فراواني مصرف خودسرانه دارو در مراجعين دانشكده دندانپزشكي يزد
356
بررسي فراواني مصرف سيگار، قليان و شدت همبستگي شان با سطح هموگلوبين خون در بيماران زن بستري در بخش مسموميت مركز آموزشي درماني رازي در سال
357
بررسي فراواني مصرف قرص اسيد فوليك در دوران قبل از لقاح و حاملگي و آگاهي خصوصــي شهر رشت در مـورد درمـان با روشــهاي كمك بـاروري(ART) در ســال 1387- 1386
358
بررسي فراواني مصرف محصولات خوني، عوارض حاد ناشي از آن و عوامل مرتبط با آن در زنان بستري در مركز آموزشي – درماني الزهراي رشت در طــي 5 سال اخير( 1393- 1388)
359
بررسي فراواني مصرف موثر بر سيستم اعصاب مركزي در مصدومين حوادث رانندگي شهرستان يزد
360
بررسي فراواني مصرف موثر بر سيستم اعصاب مركزي در مصدومين حوادث رانندگي شهرستان يزد
361
بررسي فراواني معيارهاي ميگرن در افراد مبتلا به منير مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهر رشت 95-1394
362
بررسي فراواني مقاومت به آسپرين و عوامل مرتبط با آن در مصرف كنندگان پيشگيرانه آسپيرين
363
بررسي فراواني مقاومت به كينولونها به واسطه پلاسميد و كروموزوم در جدايه هاس كلبسيلاپنومونيه اخذ شده از ادرار در شهر يزد(1394سال )
364
بررسي فراواني مكان آناتوميك و انواع آسيب¬هاي مهره¬اي، آسيب¬هاي همراه و سطح نقص عصبي بيماران تروما در مركز تروماي استان گيلان
365
بررسي فراواني مننژيت و انسفاليت در بيماران مراجعه كننده با تابلوي باليني اولين تب و تشنج پيچيده در كودكان بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت سال 1394-1389
366
بررسي فراواني مواجهه با خشونت والدين و رابطه آن با سلامت عمومي در ميان دانش آموزان سوم دبيرستان در شهر يزد و اصفهان در سال1394
367
بررسي فراواني موارد خطاي پزشكي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
368
بررسي فراواني موارد فاميلي ميوپي در افراد مبتلا به ميوپي متوسط و شديد
369
بررسي فراواني موارد فاميلي ميوپي در افراد مبتلا به ميوپي متوسط و شديد
370
بررسي فراواني موارد و نحوه مصرف فراورده¬هاي خوني در بيمارستان¬هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
371
بررسي فراواني مواردمثبتHBsAg ،HCVAb و HIVAbدر بيماران بستري بخش هاي جراحي،ارتوپدي و آي سي يودر بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سالهاي1392_1390
372
بررسي فراواني مورتاليتي و عوارض TURP و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا بهBPH بستري شده در بيمارستان رازي از سال 1385 تا1390
373
بررسي فراواني موقعيت دندان عقل نهفته در شكستگي هاي زاويه ي فك در بيماران مراجعه كننده به دپارتمان جراحي فك وصورت دانشگاه شهيد صدوقي يزد درسال۱۳۹۶
374
بررسي فراواني موكوزيت ناشي از راديوتراپي-كموتراپي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به كارسينوم سر و گردن ارجاع شده به بيمارستان رازي رشت-1391
375
بررسي فراواني ميزان آگاهي بيماران مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد ماهيت بيماري و چگونگي مراقبت از خود در سال
376
بررسي فراواني ميكروب هاي به دست آمده از كشت خون و مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان 17 شهريور رشت در سال هاي 1387-1388
377
بررسي فراواني ناتواني ارتوپديك ناشي از تروماي جاده اي در بيماران 60- 18 سال مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا طي سال هاي 89- 1390
378
بررسي فراواني ناراحتي هاي گلو (SORE THROAT) متعاقب لوله گذاري آندوتراكئال بعد از بيهوشي در 300 بيمار بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
379
بررسي فراواني ناراحتي هاي گلو (SORE THROAT) متعاقب لوله گذاري آندوتراكئال بعد از بيهوشي در 300 بيمار بستري در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
380
بررسي فراواني نارسيسيسم سازگارانه در ميان كارورزان دانشكده ي پزشكي گيلان در سال 1398
381
بررسي فراواني ناقلين استافيلو كوك ارئوس در تمام افرادي كه وارد NICU مي شوند و اثر شستن دست بر روي آن در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
382
بررسي فراواني ناقلين استافيلو كوك ارئوس در تمام افرادي كه وارد NICU مي شوند و اثر شستن دست بر روي آن در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
383
بررسي فراواني ناكچوري و پلي اوري شبانه بعد از پيوند كليه و عوامل همراه با آن در شهرستان رشت
384
بررسي فراواني ناهنجاري¬هاي كــروموزومي در افراد ارجاع شده مشكوك به ناهنجاري هاي ژنتيكي در استان گيلان در سال¬هاي 1388 تا 1391
385
بررسي فراواني نسبي Ag-HBS مثبت و Ab-HCV مثبت در بيماراني كه با تشخيص سيروز در بيمارستانهاي رازي و پورسينا از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/1/1379 بستري شده اند
386
بررسي فراواني نسبي آبسه هاي مغزي در بيماراني كه باضايعات فضاگير داخل جمجمه از سال 1368 تا 1378 در بخش جراحي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت بستري شده اند
387
بررسي فراواني نسبي آستيگماتيسم قرنيه اي قبل از عمل در بيماران كانديد جراحي كاتاراكت بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1390
388
بررسي فراواني نسبي آستيگماتيسم قرنيه اي قبل از عمل در بيماران كانديد جراحي كاتاراكت بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1390
389
بررسي فراواني نسبي آسيب ادراري در تروماي شكم در بيماران بستري در بخش تروماي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1377
390
بررسي فراواني نسبي آسيب به عصب راجعه حنجره اي در بيمارانيكه از سال 78-1373تيروئيد آنها با روشي كه در آن مسير عصب مشخص نمي شود،در بيمارستانهاي رازي و آرياي شهرستان رشت تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
391
بررسي فراواني نسبي آسيب مجراي ادراري در بيماراني كه باشكستگي آلت ازسال 1370تاپايان سال 1379در بيمارستان رازي رشت بستري شده اند
392
بررسي فراواني نسبي آسيب هاي گردني در راكبين موتورسيكلت مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 94
393
بررسي فراواني نسبي آسيبهاي غير نافذ دستگاه ادراري در بيماران دچار تروماي شكم و لگن بستري در بيمارسانهاي پورسيناي و رازي رشت در سالهاي 1381- 1379
394
بررسي فراواني نسبي آسيبهاي ناشي از حوادث موتورسواران و come Out آنها در بيمارستان پورسينا
395
بررسي فراواني نسبي آغاز درمان با داروهاي كاهنده چربي خون (استاتين ها) در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونري قلب (CHD) در زمان ترخيص از بيمارستان ، در بيمارستان دكتر حشمت رشت
396
بررسي فراواني نسبي آلرژي تنفسي در بيماران بيني و سينوس مزمن بستري و عمل شده در مركز پزشكي الزهرا﴿س﴾ طي سالهاي 1380-1385
397
بررسي فراواني نسبي آلودگي دستگاه تناسلي تحتاني به كلاميدياتراكوماتيس در زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت در شهريور و مهرماه91
398
بررسي فراواني نسبي آنمي در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان پورسينا رشت سال 75
399
بررسي فراواني نسبي آنمي در بيماران مبتلا به انواع سرطان غير هماتولوژيك در بدو تشخيص در مركز درماني رازي رشت در سال هاي 83-1382
400
بررسي فراواني نسبي آنومالي هاي كليه و مجاري ادراري تشخيص داده شده در سونوگرافي از زنان باردار مراجعه كننده به مراكز راديولوژي در رشت از مهر ماه 86 لغايت مهر 87
401
بررسي فراواني نسبي آنوماليهاي ماژور مادرزادي وعوامل همراه آن درنوزادان متولد شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت طي سالهاي 77 تا 1381
402
بررسي فراواني نسبي اپي لپسي بعد از CVA در مدت بستري بيماران مبتلا به CAV در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 1377 و 1376
403
بررسي فراواني نسبي اختلال شنوايي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي رشت و مقايسه آن با گروه كنترل از سال 1388 تا 1389
404
بررسي فراواني نسبي اختلال كور رنگي ارثي در دانش آموزان سطح مقطع راهنمائي شهر رشت درسال تحصيلي 80-79
405
بررسي فراواني نسبي اختلالات عملكرد جنسي در مردان مبتلا به اختلالات كاركرد تيروئيد مراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي و غدد شهر رشت از تاريخ 1/ 2/ 88 الي 1/ 2/ 89
406
بررسي فراواني نسبي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 83-1382
407
بررسي فراواني نسبي اسكار Bacillus Calmette Guerin (BCG) و ميانگين قطر آن در بيماران مسلول مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور و بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مقايسه آن با گروه شاهد
408
بررسي فراواني نسبي اطلاعات دموگرافيك ، علائم باليني و آزمايشگاهي در قربانيان مارگزيدگي مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و هفده شهريور رشت در سال هاي 1384 ـ 1380
409
بررسي فراواني نسبي افراد با غلظت سرمي غيرطبيعي ديگوكسين در بيماران مصرف كننده دارو و مراجعه كننده به بخش پزشكي هسته اي بيمارستان حشمت رشت طي سالهاي 78-1374
410
بررسي فراواني نسبي افسردگي بعد از زايمان در زنان زايمان كرده در بيمارستان الزهراي شهر رشت در سال 1383
411
بررسي فراواني نسبي افسردگي دانشجويان دختر ترم اول وآخر دانشگاه آزاد اسلامي رشت
412
بررسي فراواني نسبي افسردگي در زنان نابارور مراجعه كننده به مطبهاي تخصصي زنان ، موسسات و درمانگاههاي نازايي در شهر رشت بر اساس تست بك از دي 1382 تا خرداد1383
413
بررسي فراواني نسبي الگوهاي مختلف درگيري عروق در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد تحتاني آنژيوگرافي شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت از تاريخ 1374- 1377
414
بررسي فراواني نسبي انديكاسيونهاي ارائه شده جهت انجام سزارين از تاريخ 1/ 5/ 73 تا 1/ 5/ 74 در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) (زايشگاه رشت)
415
بررسي فراواني نسبي انواع اختلالات شاخصهاي مني در 200 بيمار مبتلا به واريكوسل كه در بيمارستان رازي مورد عمل جراحي قرار گرفته اند
416
بررسي فراواني نسبي انواع استرابيسموس افقي دربيماران مراجعه كننده به كلينيك تخصصي از تاريخ 1/1/78 الي 30/3/80 باسن كمتر يا مساوي 14سال
417
بررسي فراواني نسبي انواع باكتري هاي ايجادكننده استئوميليت مزمن دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت درسال1391
418
بررسي فراواني نسبي انواع باي پس هاي بكار رفته و تعيين عوامل خطر همراه در نارسايي شرياني اندام ها در بيمارستان پورسينا، رازي در شهر رشت
419
بررسي فراواني نسبي انواع بيماريهاي مادرزادي قلب اطفال در بيماران بستري شده در بخش قلب اطفال بيمارستان دكتر حشمت و شهرستان رشت در طي سالهاي 78-1371
420
بررسي فراواني نسبي انواع پرده بكارت در مراجعين به مركز پزشكي قانوني استان گيلان طي سالهاي 83-81
421
بررسي فراواني نسبي انواع تروماي شريان بر اساس محل آسيب در بين سالهاي 1385-1379 در بيمارستان پورسيناشهرستان رشت
422
بررسي فراواني نسبي انواع تشنج ناشي از تب در بيمارستان 17شهريور رشت از سال 1381-1380
423
بررسي فراواني نسبي انواع تظاهرات پيش بدخيمي در پاپ اسميرهاي انجام شده در بيمارستان الزهرا رشت طي سالهاي 1383-1384
424
بررسي فراواني نسبي انواع تظاهرات راديوگرافيك استخواني و مفصلي در بيماران مبتلا به پسوريازيس جلدي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت درنيمسال اول 1384
425
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي بيضه به ثبت رسيده در مراكز پاتولوژي استان گيلان از1/1/73تا1/1/79
426
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي دستگاه ادراري به ثبت رسيده در مراكز پاتولوژي استان گيلان از تاريخ 1/1/1370تا 1/1/1380
427
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي مغز و نخاع در گزارشهاي پاتولوژي موجود در بيمارستان لقمان حكيم از سال 1385 تا پايان سال 1389
428
بررسي فراواني نسبي انواع تومورهاي مغز و نخاع در گزارشهاي پاتولوژي موجود در بيمارستانهاي پورسينا، گلسار و آريا از سال 1374 تا پايان سال 1384
429
بررسي فراواني نسبي انواع حاد و مزمن اسكيزوفرني دريافت كننده ECT وعوامل همراه آن در بيمارستان بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان شفاي رشت از اول اسفند سال 1380تا اول مرداد سال 1381
430
بررسي فراواني نسبي انواع روشهاي درماني حاملگي رحمي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي - درماني الزهرا(س )رشت از تاريخ 1/1/77 تا تاريخ 1/1/80(بمدت سه سال )
431
بررسي فراواني نسبي انواع ژنوتايپ ايزوله هاي كيست هيداتيك دامهاي بومي ذبح شده در كشتارگاه هاي صنعتي استان گيلان با استفاده از ژنcox1 در سال 96
432
بررسي فراواني نسبي انواع سرطانها در بيماران مبتلا به انسداد راه خروجي معده بستري شده در بيمارستان رازي از ارديبهشت 1370 لغايت مهر 1377
433
بررسي فراواني نسبي انواع سرطانهاي مري از نظر بافت شناسي در بيماران بستري شده در بخش جراحي عمومي بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/4/1378
434
بررسي فراواني نسبي انواع سندرم هاي درد پس از سكته مغزي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان پورسينا در زمستان 1389
435
بررسي فراواني نسبي انواع صرع در كودكان صرعي مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1382
436
بررسي فراواني نسبي انواع عوارض در شكستگي هاي قاعده جمجمه در بيمارستان پورسينا در سال 1377
437
بررسي فراواني نسبي انواع وارياسنوهاي تنه صافن و شاخه هاي محل اتصال صافنوفمورال دربيماران تحت شناسايي جراحي اتصال صافنوفمورال در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت
438
بررسي فراواني نسبي باليني و نحوه درمان در بيماران مبتلا به برونشكتازي درمركز آموزشي درماني رازي از دي ماه 1372 لغايت تير ماه 1376
439
بررسي فراواني نسبي برخي از عوارض نوزادي و عوامل همراه در نوزادان ماكروزوم و غير ماكروزوم ترم متولد شده در بيمارستان آموزش درمان الزهرا(س ) شهر رشت از ابتداي فرورد ن 1381 لغايت پايان اسفند 1385
440
بررسي فراواني نسبي برخي عوارض تيروئيدكتومي در بيماران جراحي شده در بيمارستان رازي رشت به مدت 5 سال (از دي ماه 1378 تا دي ماه 1383 )
441
بررسي فراواني نسبي برخي عوامل همراه با پوليپ بيني در بيماران پوليپكتومي شده در بيمارستان اميرالمومنين رشت از فروردين ماه 1382 تا اسفند ماه 1383
442
بررسي فراواني نسبي برخي عوامل همراه با نارسايي سرويكس در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت از مهر 1383 تا مرداد 1384
443
بررسي فراواني نسبي بعضي ازعوامل همراه بروز تهوع و /يا استفراغ متعاقب استفاده ازN2O در يكصد مورد جراحي الكتيو مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان 77- 1376
444
بررسي فراواني نسبي بي دنداني بر اساس طبقه بندي كندي در مراكز درماني شهر يزد در سال 1389
445
بررسي فراواني نسبي بي دنداني بر اساس طبقه بندي كندي در مراكز درماني شهر يزد در سال 1389
446
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلا به بيضه نزول نكرده (T.UD) در بيماران بستري شده در بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت در سالهاي 82-1377.
447
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير از ميان كل مراجعه كنندگان به يك كلينيك تخصصي گوارش در طي سه سال 1376-1374
448
بررسي فراواني نسبي بيماران مبتلابه كارپال تونل سندروم كه در بيمارستان پورسيناي رشت طي سالهاي 76تا1378تحت عمل جراحي قرار گرفتند
449
بررسي فراواني نسبي بيماراني كه ECT دريافت كرده اند در مركز آموزشي درماني شفا شهرستان رشت از سال 1373 الي 1378
450
بررسي فراواني نسبي بيماري عروق محيطي( توسط شاخص نسبت بالاترين فشار مچ و انگشت پا به فشار شريان بازويي) و برخي عوامل همراه در بيماران ديابتي و بدون علامت عروقي مراجعه كننده به آزمايشگاه غير تهاجمي عروق مركز درماني- آموزشي رازي رشت از سال 87 تا پايان سال88
451
بررسي فراواني نسبي بيماري هاي تيروئيد در مبتلايان به آرتريت روماتوئيد در بيماران مراجعه كننده به كلينيك روماتولوژي مركز آموزشي درماني بيمارستان رازي
452
بررسي فراواني نسبي بيماري هاي قلبي و عروقي، فشار خون بالا و ديابت شيرين در بيماران مبنلا به كاتاراكت مرتبط با سن جراحي شده در بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهر رشت-1390
453
بررسي فراواني نسبي بيماريهاي شرائين كرونري در اتوپسي هاي انجام شده در سالهاي 84-83 مركز پزشكي قانوني رشت
454
بررسي فراواني نسبي پارگي تروماتيك ديافراگم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت از ابتداي سال 78 تا انتهاي سال 82
455
بررسي فراواني نسبي پارگي زودتر از موعد مامبرانهاي جنيني ، عوارض و عوامل همراه آن در بيمارستان الزهراء(س ) از تاريخ 1/7/1380 الي 29/12/1380
456
بررسي فراواني نسبي پاسخ به درمان همزمان سازي قلبي(CRT) در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي با شواهدFragmented QRS در الكترو كارديوگرافي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت
457
بررسي فراواني نسبي پروتئينوري و هماچوري در 1520 كودك 6ـ4 ساله مهد كودك هاي شهر رشت 1383
458
بررسي فراواني نسبي پروستاتيت مزمن هيستولوژيك در بيماران عمل شده به دليل هايپرپلازي خوش خيم پروستات با و بدون احتباس ادراري حاد در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت
459
بررسي فراواني نسبي پل هيدرآمنيوس و اليگو هيدرآمنيوس و برخي عوامل همراه با آنها در زنان باردار مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان الزهرا (س ) رشت از اول فروردين 82 تا اول فروردين 84
460
بررسي فراواني نسبي پنوموني مادرزادي در نوزادان رسيده بيمارستان الزهراء رشت از تاريخ 1/1/84‏
461
بررسي فراواني نسبي پوكي استخوان در بيماران ماسكولار ديستروفي در بيمارستان الزهرا در سال 1387‏
462
بررسي فراواني نسبي پيوري استريل و لكوسيتوز در بيماران دچار دردهاي كوليكي ، سنگهاي ادراري در بيمارستان رازي و كلينيك خصوصي شهر رشت از سال 1381 تا 1379
463
بررسي فراواني نسبي تابلوي باليني بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال جراحي شده به صورت اورژانس و غيراورژانس دربيمارستان پورسينا رشت (1378-1373)
464
بررسي فراواني نسبي تحليل لثه اي وعوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي يزد در سال 90-89
465
بررسي فراواني نسبي تشخيص نهايي بيماران مبتلا به زردي پذيرش شده در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از فروردين 1374 تا شهريور 1377
466
بررسي فراواني نسبي تشنج و عوامل همراه در بيماران مسموم مراجعه كننده به بيمارستان رازي در سال1388 تا پايان 1393
467
بررسي فراواني نسبي تظاهرات باليني آنوريسم آئورت شكم قبل از عمل جراحي در بيماران پذيرفته شده در بيمارستانهاي پورسينا و گلسار رشت ، از سال 1374 تا 1384
468
بررسي فراواني نسبي تغييرات ريوي در بيماران آرتريت روماتوئيد با توجه به يافته هاي شرح حال، معاينه باليني، راديوگرافي قفسه سينه، آزمون عملكرد ريه و HRCT از سال 1390 تا 1391
469
بررسي فراواني نسبي تنوع آناتوميك شبكه بازويي اجساد ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني استان گيلان
470
بررسي فراواني نسبي تومور مننژيوما در بيماران با تشخيص تومورهاي مغزي بستري شده در بخش داخلي -جراحي اعصاب بيمارستان آموزشي درماني پورسيناي رشت طي سالهاي 78-1373
471
بررسي فراواني نسبي تومورهاي بافت نرم (خوش خيم و بدخيم ) و علايم همراه آن در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي شهرستان رشت از سال 1373الي 1382
472
بررسي فراواني نسبي تومورهاي بدخيم پوست به ثبت رسيده در استان گيلان طي 7 سال گذشته ( از تاريخ 1/5/1380 تا تاريخ 1/5/1377 با مراجعه به مركز پاتولوژي استان )
473
بررسي فراواني نسبي تومورهاي سر وگردن و عوامل همراه در مركز آموزشي- درماني اميرالمونين(ع) از سال 1381 تا سال 1391
474
بررسي فراواني نسبي تومورهاي نخاع و ستون فقرات در بيماران بستري شده در بخش جراحي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت از سال 81 تا 86
475
بررسي فراواني نسبي تيپ پتوزيس و برخي عوامل همراه آن در بيماران مراجعه كننده جهت رينوپلاستي به بيمارستان اميرالمومنين(ع)، رشت،91-1390
476
بررسي فراواني نسبي جراحي هاي كاتاراكت در مراجعين به مركز آموزشي درماني توتونكاران رشت در سال 77
477
بررسي فراواني نسبي جرم هاي ميكروبي در كشت هاي ادراري و حساسيت آنها به آنتي بيوتيكها در بيماران مبتلا به سنگهاي كليوي بستري شده در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت در سالهاي 1380-1377
478
بررسي فراواني نسبي جفت سرراهي و برخي عوامل همراه در سزارين هاي انجام شده در بيمارستان الزهراء رشت طي 6سال از1/1/75الي 1/1/81
479
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج از رحمي در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا ﴿س﴾ از تاريخ 1/1/73 تا 29/12/77 در شهر رشت
480
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج رحم و همراهي آن با فصول سال در خانم هاي باردار مراجعه كننده به زايشگاه الزهرا(س ) رشت از فروردين 79 تا اسفند 82
481
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج رحمي و همبستگي آن با فصول سال و سن مادر در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان وزايشگاه الزهرا رشت - تاريخ بررسي هاي آماري از فروردين 1374- تا خرداد 1379
482
بررسي فراواني نسبي درجات ديسفاژي در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول سنگفرشي (C.C.S) مري بستري شده در بخش جراحي عمومي بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/4/1378
483
بررسي فراواني نسبي درجه نهفتگي مولر سوم منديبل و ماگزيلا در انواع مختلف اسكلت صورتي47
484
بررسي فراواني نسبي درد مزمن بعد از عمل جراحي اتيت مياني مزمن(COM) در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت و الزهراء اصفهان از شهريور 1388 تا خرداد1390
485
بررسي فراواني نسبي دكولمان جفت و عوامل همراه مربوطه در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت از 1/6/74-1/6/78
486
بررسي فراواني نسبي دو نوع گلوكوم زاويه باز و بسته و پي آمدهاي در ماني آن در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت از تير 1374 الي دي 1379
487
بررسي فراواني نسبي ديس ليپيدمي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك رازي در شش ماهه نخست سال 1384
488
بررسي فراواني نسبي راديو لوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندانهاي مولر اول و دوم دائمي با استفاده از راديو گرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي شهيد صدوقي در سال هاي 1386-1387
489
بررسي فراواني نسبي رتينوپاتي نوزادان نارس(ROP) و عوامل خطرساز آن در شير خواران نارس ارجاع شده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
490
بررسي فراواني نسبي روش هاي ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان به بيماران در مطب هاي دندانپزشكي شهر يزد
491
بررسي فراواني نسبي ريتم فيبريلاسيون دهليزي(AF) دربيماران دچار حوادث عروقي مغزي(CVA) ايسكيك مراجعه كننده به بخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1378
492
بررسي فراواني نسبي رينوسينوزيت هاي قارچي آلرژيك در بيماران مبتلا به پوليپوز بيني تحت جراحي آندوسكوپيك سينوس در بيمارستان امير المونين (ع) رشت در سال 1392
493
بررسي فراواني نسبي زايمان پيش از موعد و برخي عوامل همراه در مادران زايمان نموده به روش طبيعي در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1378تا 1383
494
بررسي فراواني نسبي زايمان سزارين و برخي عوامل همراه در زنان باردار بستري در مركز آموزشي درماني الزهراء شهر رشت از ابتداي سال 1376 تا انتهاي سال 1382
495
بررسي فراواني نسبي زخم و اروزيونهاي پپتيك در بيماران مبتلا به انواع كلستاز در بيمارستان رازي رشت بين سالهاي 1384- 1383
496
بررسي فراواني نسبي سپتي سمي باكتريال و عوامل همراه در نوزادان بستري در بيمارستان هفده شهريوررشت ازسال 77 لغايت 79
497
بررسي فراواني نسبي سردرد سرويكوژنيك در مبتلايان به سردرد مزمن مراجعه كننده به كلينيك امام رضا (ع) بيمارستان پورسينا و كلينيك تخصصي بعثت رشت از ابتداي سال 1389 تا شهريور 1391
498
بررسي فراواني نسبي سرطان اتفاقي پروستات در بيماران پروستاتكتومي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 1377-1373
499
بررسي فراواني نسبي سرطان تيروئيد در مراجعه كنندگان با ندول تيروئيد به مركز درماني ارجاعي غدد درون ريز در بين سال هاي 1385تا1393درشهر رشت استان گيلان
500
بررسي فراواني نسبي سرطان تيروئيد در مراجعه كنندگان با ندول تيروئيد به مركز درمانيارجاعي غدد درون ريز در بين سال هاي 1385تا1393درشهر رشت استان گيلان
501
بررسي فراواني نسبي سرگيجه مركزي و محيطي در بيماران مراجعه كننده با شكايت از سرگيجه واقعي به بيمارستان هاي اميرالمومنين (ع) و پورسيناي رشت
502
بررسي فراواني نسبي سزارين و انديكاسيونهاي آن در حاملگي هاي پس از موعد تحت القاء زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت 76-1375
503
بررسي فراواني نسبي سلول اگر نازي (ANC) و يافته هاي راديو لوژيك همراه در بيماران كانديداي جراحي داكريوسيستورينوستومي در مركز آموزشي درماني امير المومنين (ع)
504
بررسي فراواني نسبي سلياك در كودكان مبتلا به ديابت تيپ يك مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت از مهر 1389 لغايت مهر 1390
505
بررسي فراواني نسبي سندرم HELLP و برخي از عوامل همراه در بيماران پره اكلامپسي و اكلامپسي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت از سال 1380 تا 1385
506
بررسي فراواني نسبي سندرم شوگرن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي و مطب متخصصين روماتولوژي شهر رشت بر حسب مدت زمان ابتلا طي تابستان و پائيز سال 1382
507
بررسي فراواني نسبي سندرم متابوليك دربيماران غير ديابتي مبتلا به بيماري عروق كرونر در بيمارستان حشمت شهر رشت از مهر سال 1384 تا فروردين سال 1387
508
بررسي فراواني نسبي سندرم هاي واسكو ليت وسير بيماري و درمان در مراجعه كنندگان بيمارستان 17 شهريور رشت طي سه سال (1372الي 1375)
509
بررسي فراواني نسبي شب ادراري در بيماران مبتلا به سنگ هاي ادراري مراجعه كننده به كلينيك خصوصي شهر رشت از ابتداي نيمه اول سال 1382 تا انتهاي نيمه اول سال 1383
510
بررسي فراواني نسبي شكستگي هاي فك وصورت در كليشه هاي سي تي اسكن موجود در اورژانس شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد در سالهاي 89 -86
511
بررسي فراواني نسبي شكستگي هاي فك وصورت در كليشه هاي سي تي اسكن موجود در اورژانس شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد در سالهاي 89 -86
512
بررسي فراواني نسبي ضايعات التهابي ركتوم وسيگموييد وتعيين عوامل همراه دربيماران مبتلا به اسپونديليت انكيلوزان در استان گيلان
513
بررسي فراواني نسبي ضايعات بافت نرم دهاني در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از مهر ماه 86 تا اسفند 89
514
بررسي فراواني نسبي ضايعات پاتولوژيك همراه با دندا هاي نهفته در گزارشات آسيب شناسي دانشكده دندان پزشكي يزد در سال 90-1380
515
بررسي فراواني نسبي ضايعات پاتولوژيك همراه با دندان هاي نهفته در گزارشات آسيب شناسي دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 90-1380
516
بررسي فراواني نسبي عادات دهاني و مال اكلوژن در ناشنوايان زير 18 سال مراكز آموزشي باغچه بان شهرستان رشت در سال 1384
517
بررسي فراواني نسبي عارضه كيلوتوراكس در بيماران توراكوتومي شده در بيمارستان رازي از سال 72 تا 76
518
بررسي فراواني نسبي عدم حذف كامل سيمان نهائي از اطراف لبه هاي كراونهاي دائم در راد يوگرافي بايت وينگ
519
بررسي فراواني نسبي عفونت زخم بعد از عمل جراحي آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت در سال 1377( طي يكسال )
520
بررسي فراواني نسبي عفونت زخم بعد از عمل جراحي عمومي در بيمارستان پورسينا- رشت در سال 1377( طي يكسال )
521
بررسي فراواني نسبي عفونت هاي ويروسي HBV و HCV در بين بيماران تحت جراحي درمركز آموزشي و درماني بيمارستان پورسينا طــي سال هاي 1392 لغايت 1393
522
بررسي فراواني نسبي علائم باليني سنگ هاي شاخ گوزني در بيماران بستري در بخش ارولوژي بيمارستان رازي از ابتداي سال 1371تا انتهاي سال 1381
523
بررسي فراواني نسبي علائم راديولوژيك و آزمايشگاهي (هيپركلسمي ، آنمي ، ازتمي ، ضايعات استخوان ) همراه در بيماران مولتيپل ميلومي بستري در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت (76-1372)
524
بررسي فراواني نسبي علائم گوارشي شايع ديابت قندي اوليه (IDDM) علامتدار دربيماران ديابتي بستري در بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1372 تا انتهاي سال 1376
525
بررسي فراواني نسبي علائم هپاتيت اتوايميون در بيماران بستري شده در بخش گوارش بيمارستان رازي رشت از فروردين 1385 تا اسفند 1387
526
بررسي فراواني نسبي علائم و نشانه هاي باليني و شدت كتواسيدوز ديابتي در بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي بستري شده در بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور رشت از آغاز سال 1378 تا پايان سال 1382
527
بررسي فراواني نسبي علائم و نواحي درگير بيماران مبتلا به هرني ديسكال كمري در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 1376 تا 1378
528
بررسي فراواني نسبي علايم ( Symptoms) نشانه ها (Signs) يافته هاي آزمايشگاهي و تصويربرداري در بيماري فاسيوليازيس انساني
529
بررسي فراواني نسبي علايم باليني بيماران مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس (MS) در بيماران بستري شده دربخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 77-1372
530
بررسي فراواني نسبي علايم همراه در بيماران مبتلا به فلج بلز بستري در اورژانس بيمارستان پورسينا در سال 1391
531
بررسي فراواني نسبي علل ايجاد كننده ESRD در بيماران دياليزي استان گيلان از مهرماه 1381 لغايت مهرماه 1382
532
بررسي فراواني نسبي علل پريتونيت , عوارض و مرگ ومير آن در بيماران پذيرش شده با تشخيص پريتونيت در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1382 تا 1384
533
بررسي فراواني نسبي علل ثبت شده مرگ و مير داخي بيمارستاني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي رازي و پورسيناي شهر رشت طي سالهاي 76-1370
534
بررسي فراواني نسبي علل خروج IUD در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 1384
535
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي از دستگاه گوارش فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت - از فروردين 1385 لغايت شهريور 1386
536
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي قسمت فوقاني دستگاه گوارش در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستانهاي رازي و آرياي رشت از شهريور 82 لغايت شهريور 87 كه منجر به عمل جراحي اورژانس گرديد
537
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي هاي سه ماهه سوم و نحوه مداواي آن در مركز درماني آموزشي الزهرا (س ) رشت در سال (73-75)
538
بررسي فراواني نسبي علل مختلف مرگ و مير در بخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1374 بر حسب سن و جنس و عوامل همراه
539
بررسي فراواني نسبي علل مختلف هماچوري ميكروسكوپي بدون علامت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك اورولوژي در سال 1379
540
بررسي فراواني نسبي علل مراجعه معتادان به مركز خود معرف سازمان بهزيستي استان گيلان رشت براي ترك اعتياد از تير ماه سال 1376 لغايت شهريور ماه 1377
541
بررسي فراواني نسبي علل منجر به فاشيوتومي اندام تحتاني و پيامد حاصل از آن در فاصله زماني 1386 تا 1390 در بيمارستان پورسينا رشت
542
بررسي فراواني نسبي علل نارسايي كليه در بيماران پيوند كليه بيمارستان رازي رشت از سال 1377 تا1381
543
بررسي فراواني نسبي علل هيستركتومي در بيماران پذيرش شده در بيمارستان الزهراي رشت از 1/1/76 تا 29/12/76
544
بررسي فراواني نسبي علل و برخي از عوامل همراه هيستركتومي در بيمارستان الزهراء رشت از سال 1377 تا 1381
545
بررسي فراواني نسبي عوارض اورولوژيك ناشي از اعمال جراحي زنان در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 77 تا 82
546
بررسي فراواني نسبي عوارض بعد از عمل جراحي ترميم پرولاپس ركتوم به روش Sling در بيماران جراحي شده در بيماران جراحي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 1373-1377
547
بررسي فراواني نسبي عوارض حاصل از VT گذاري در بيمار مورد عمل جراحي فوق قرار گرفته در بيمارستان توتونكاران رشت
548
بررسي فراواني نسبي عوارض خطر Factor Risk در بيماران جراحي شده كاتاراكت سنيل در سال 1377 بيمارستان توتونكاران رشت
549
بررسي فراواني نسبي عوارض دئودنال اولسر جراحي شده ( خونريزي، پرفوراسيون و انسداد) در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت سالهاي 1378-1375
550
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس TURP در بيماران مبتلا به BPH مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت بين سالهاي 82- 1377
551
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس آنژيوگرافي عروق كرونر در بيماران بستري در بيمارستان حشمت از بهمن 1390 تا تير 1391
552
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس جراحي شكستگي كالكانئوس در ‏ بيمارستان پورسينا رشت در مراجعين از 1/7/86 تا 1/1/88‏
553
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس مادري و نوزادي در زايمان هاي واژينال و سزارين در بيمارستان الزهراء رشت در فاصله سالهاي 1378 تا 1380
554
بررسي فراواني نسبي عوارض مادري حاملگي چند قلويي در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سالهاي 75-1374
555
بررسي فراواني نسبي عوارض مادري در زنان حامله مبتلا به ديابت بستري شده در بيمارستان الزهرا رشت ( 79 - 1375 )
556
بررسي فراواني نسبي عوارض نوزادي در زايمان هاي پيش از موعد صورت گرفته در بيمارستان الزهراء طي سالهاي 1380 تا 1383
557
بررسي فراواني نسبي عوارض همراه با پريكارديال افيوژن در بيماران مراجعه كننده به دو مركز آموزشي درماني دكتر حشمت و رازي رشت در سال هاي 1370 الي 1375
558
بررسي فراواني نسبي عوارض همراه با نمايش بريچ در بيماران بستري در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1379تا1380
559
بررسي فراواني نسبي عوارض و اختلالات نورولوژيك پس از PCNL (برداشتن سنگ هاي ادراري از طريق پوست) در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت از بهمن سال 1389 تا تير ماه سال1390
560
بررسي فراواني نسبي عوارض و مرگ و مير بيمارستاني عمل ازوفاژكتومي ترانس هياتال براي سرطان مري در بيمارستان رازي رشت از1372 تانيمه اول 1380
561
بررسي فراواني نسبي عوارض و مرگ و مير و درمان جراحي سرطان ثلث مياني مري بروش ازوفاژكتومي ترانس هياتال بدون توراكوتومي
562
بررسي فراواني نسبي عوامل اتيولوژيك ايكتر انسدادي منجر به جراحي در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت از سال 74 لغايت 87
563
بررسي فراواني نسبي عوامل استرس زاي مختلف و بررسي ميانگين اسكور درجه استرس رواني اجتماعي بالاي 200 در بيماران با اولين حمله حاد ايسكميك قلبي در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت رشت در سال 78
564
بررسي فراواني نسبي عوامل ايجادكننده كوما در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از سال 74 لغايت 77
565
بررسي فراواني نسبي عوامل خطر ايجاد انسداد وريدي شبكيه در بيماران ارجاعي به يك كلينيك تخصصي در رشت طي سالهاي 80 ـ1374
566
بررسي فراواني نسبي عوامل خطر همراه بابيماريهاي عروقي مغز در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت به مدت 2 سال (ازشهريور 76الي شهريور 78
567
بررسي فراواني نسبي عوامل قارچي (هيف و مخمر) در نمونه بيوپسي پوليپ هاي بيني جراحي شده در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت 85-1384
568
بررسي فراواني نسبي عوامل مستعدكننده دررفتگي مادرزادي مفصل ران (CDH)در بيماران سونوگرافي شده ارجاعي به مطب خصوصي
569
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه ايجاد كننده تشنج در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا از سال 1376- 1375
570
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با انسداد روده باريك ناشي از باندهاي چسبنده به دنبال اعمال جراحي شكم در بيمارستان پورسينا از سال 1378 تا انتهاي سال 1381
571
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با پره اكلامپسي -اكلامپسي در زنان بارور بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا در سال 1376
572
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با تكرار حملات تشنج در كودكان بستري مبتلا به تب ، تشنج ، مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1377 و 1378
573
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با حاملگي هاي پر خطر در زنان باردار بستري در بيمارستان الزهرا رشت از سال 78 تا سال 83
574
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با مسموميت در بيماران بستري در ICU مركز آموزشي درماني رازي رشت در سالهاي 1378-1381
575
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با نفركتومي در بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت از سال 1377-1370
576
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با ولوولوس كولون سير بيماري در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسينا از فروردين 1376 لغايت فروردين 1381
577
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه تروماي طحال در بيماران تروما به شكم از فروردين 1377تااسفند 1379دربيمارستان پورسيناي رشت
578
بررسي فراواني نسبي عود يكساله بيماري گريوز به دنبال قطع دارو هاي آنتي تيروئيد در بيماران درمان شده در يك مركز خصوصي آندوكرين از سال 75-73
579
بررسي فراواني نسبي فاكتورهاي خطر قلبي – عروقي در بيماران قلبي مراجعه كننده به كلينيك پيشگيري بيمارستان حشمت 94 –93
580
بررسي فراواني نسبي فتق هاي جدار شكم و علائم همراه در بيماران عمل شده در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 1373-1376
581
بررسي فراواني نسبي فتق هاي فمورال و عوامل همراه با ان در بيماران با فتق هاي كشاله ران بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت در طي سال هاي 1382- 1378
582
بررسي فراواني نسبي فلج عضله مايل فوقاني و مقايسه نتايج و عوارض روشهاي جراحي آن با ديگر استرابيسم هاي عمودي
583
بررسي فراواني نسبي فلج عضله مايل فوقاني و مقايسه نتايج و عوارض روشهاي جراحي ان با ديگر استرابيسم هاي عمودي
584
بررسي فراواني نسبي كاهش شنوائي حسي - عصبي و عوامل همراه آندر بيماران تالاسمي ماژور تحت درمان با دفروكسامين در مركز آموزشي درماني 17شهريور رشت در سال 80-1379
585
بررسي فراواني نسبي كلونيزاسيون ركتوواژينال استرپتوكوكوس آگالاكتيه در زنان باردار مراجعه كننده در هفته هاي ٣٧-٣5 بارداري به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي ايزوله هاي استرپتوكوكوس آگالاكتيه در سال 1396
586
بررسي فراواني نسبي كم وزني در كودكان بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1389-1390
587
بررسي فراواني نسبي كم وزني در كودكان بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1389-1390
588
بررسي فراواني نسبي كيست درموئيد تخمدان و روشهاي مختلف جراحي آن در بيماران مبتلا به توده تخمدان مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر رشت 85-1384
589
بررسي فراواني نسبي كيستهاي تخمداني در طي لاپاراتوميهاي انجام شده در بيمارستان الزهراء رشت از 1/1/79 تا1/1/80
590
بررسي فراواني نسبي گلوكز-6-فسفات دهيروژناز در نوزادان ايكتريك بستري شده در بيمارستان هفده شهريور شهرستان رشت از فروردين لغايت اسفند ماه سال 1378
591
بررسي فراواني نسبي گواتر در بيماران بستري در بخشهاي داخلي بيمارستان رازي رشت در سال 1376
592
بررسي فراواني نسبي لغو شدن اعمال جراحي انتخابي زنان و زايمان و ارولوژي در بيمارستان هاي الزهرا ﴿س﴾ و رازي از سال 1382 تا 1387
593
بررسي فراواني نسبي ماركرهاي ايمونوه ستوشيم (, S 100 Cytokeratin, EMA , CEA-) در نمونه هاي مننژيوماي تشخيص داده شده در بخش پاتولوژي بيمارستان پورسيناي رشت بين سالهاي 1385-1381
594
بررسي فراواني نسبي ماكروزومي در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت طي سالهاي(س ) رشت طي سالهاي 83-1382
595
بررسي فراواني نسبي ماكروزومي و عوامل همراه باآن در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
596
بررسي فراواني نسبي محلهاي خونريزي داخل مغزي در بيماران داراي هيپرتانسيون شديد بستري شده در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا بمدت دو سال از مهرماه 1375 تا مهرماه 1377
597
بررسي فراواني نسبي مراحل رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر رشت در سال 74
598
بررسي فراواني نسبي مرگ و توزيع فراواني نسبي عوارض زودرس بازسازي آئورت شكمي در بيماران پذيرفته شده در بيمارستان هاي گلسار و پورسينا در شهر رشت از سال 1373 تا 383
599
بررسي فراواني نسبي مرگ و مير بيماران تحت مراقبت ويژه در بخش سي سي يوي بيمارستان دكتر حشمت در طي سالهاي 77-1376
600
بررسي فراواني نسبي مرگ و مير زودرس پرفوراسيون زخم معده و دوازدهه در بيماران جراحي شده در بيمارستان پور سينا از ابتداي سال 77 تا انتهاي سال 81
601
بررسي فراواني نسبي مشكلات ايجاد شده در خانواده زندانيان وابسته به موادمخدر در زندان رشت
602
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي (فركونسي ، ديزوري)، يبوست و ايمپوتانس مبتلا به MSبستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
603
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي (فركونسي ، ديزوري)، يبوست و ايمپوتانس مبتلا به MSبستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
604
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي ﴿فركونسي، ديزوري﴾، يبوست و ايمپوتانس در بيماران مبتلا به MS بستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
605
بررسي فراواني نسبي مصرف ترياك در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و مقايسه آن با گروه كنترل در يكي از كلينيك هاي خصوصي شهر رشت بين سال هاي 80-75
606
بررسي فراواني نسبي مصرف حشيش در بيماران مراجعه كننده به بخش فوريتهاي بيمارستان شفاي شهر رشت در سالهاي 84-1383
607
بررسي فراواني نسبي مقلدهاي سكته مغزي در بيماران مراجعه كننده با تابلوي باليني سكته مغزي به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1392
608
بررسي فراواني نسبي منشا توده هاي لگني در لاپاراتومي هاي انجام شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت در طي سالهاي 1381 تا پايان 1385
609
بررسي فراواني نسبي موارد استفاده و عوارض حين عمل يورتروسكوپي در بيمارستان رازي رشت از مهر 1381 لغايت مهر 1383
610
بررسي فراواني نسبي موارد نارسايي حاد كليه و و عوامل خطر همراه در توزادان بستري در واحد مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت در فاصله زمان فروردين ماه سال 1385 الي فروردين ماه 1387
611
بررسي فراواني نسبي موفقيت انجام دياليز و عوارض دسترسي عروقي (Access vascular) در بيماران دياليزي تحت پوشش بيمارستان رازي رشت (1385)
612
بررسي فراواني نسبي موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI)بر حسب فصول در مراجعين به مركز درمان ناباروري مهر از سال 1381 تا سال 1383
613
بررسي فراواني نسبي موفقيت عمل داكريوسيستورينوستومي بيروني بدون فلاپ ساك اشكي در مبتلايان به انسداد اكتسابي اوليه مجراي نازولاكريمال مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت 1392-1390
614
بررسي فراواني نسبي مول كامل و عوارض همراه آن طي پنج سال متوالي (1381-1377) درآموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
615
بررسي فراواني نسبي ميزان علاقمندي به تحقيق وعوامل موثر آن دربين دانشجويان پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي گيلان )-1380
616
بررسي فراواني نسبي ميگرن در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به درمانگاه گوش و گلو و بيني بيمارستان امير المومنين(ع) و مقايسه آن با گروه شاهد
617
بررسي فراواني نسبي نا هنجاريهاي مادرزادي ژنيتال خارجي در بيماران بستري شده در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت در طي سالهاي79-1374
618
بررسي فراواني نسبي نتايج پاتولوژي بيوپسي هاي اندومتر بيماران نازايي تحت عمل لاپاراسكوپي در بيمارستان الزهرا رشت از سال 1384 تا شهريور سال 1385
619
بررسي فراواني نسبي هايپراوريسمي در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت ، شهر رشت ، در شش ماهه نخست سال 1384
620
بررسي فراواني نسبي هموراژي لوبار در بيماران مبتلا به خونريزي داخل جمجمعه اي غيرتروماتيك مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا از تاريخ 1/741 تا29/12/78
621
بررسي فراواني نسبي هيپرتانسيون ، استفراغ و لرزبعد از بيهوشي عمومي در بخش ريكاوري در بيمارستان رازي رشت
622
بررسي فراواني نسبي هيپوكلسمي در بيماران مبتلا به پسوريازيس در بيمارستان رازي رشت سال 1382
623
بررسي فراواني نسبي هيدروسفالي حاد در بيماران مبتلا به خونريزي زير عنكبوتيه غير تروماتيك بستري شده در بيمارستان پورسينا از فروردين 1375 تااسفند 1380
624
بررسي فراواني نسبي و الگوي مقاومت هاي داروئي در ميكروبهاي شايع جدا شده در كشت خون در آزمايشگاه بيمارستان رازي ( رشت 78 و 1377)
625
بررسي فراواني نسبي و تعيين الگوي مقاومت هاي داروئي در ميكروبهاي شايع جدا شده در نمونه هاي ادراري آزمايش شده در يك آزمايشگاه خصوصي (رشت - 1378)
626
بررسي فراواني نسبي و شدت اختلالات جنسي در بيمارن مرد دچار فشارخون مراجعه كرده به بيمارستان رازي در طي سال 15/2/79 تا15/2/80
627
بررسي فراواني نسبي و عوامل مؤثر بر اعمال خشونت نسبت به پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان گيلان در سال 97
628
بررسي فراواني نسبي و عوامل موثر در ايجاد حفره خشك dry socket در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي شهرستان يزد ارديبهشت 89 الي خرداد 89
629
بررسي فراواني نسبي و عوامل موثر در ايجاد حفره خشك dry socket در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي شهرستان يزد ارديبهشت 89 الي خرداد 89
630
بررسي فراواني نسبي و عوامل همراه شكستگي استخوان ترقوه در نوزادان متولد در بيمارستان الزهراه رشت بين سالهاي 1376 تا1381
631
بررسي فراواني نسبي و ويژگيهاي اولتراسونوگرافيك ندولهاي اتفاقي تيروييد در بيماران مراجعه كننده به بخش سونوگرافي بيمارستان پورسيناي رشت جهت سونوگرافي گردن از تيرماه 87 تا آذرماه 87
632
بررسي فراواني نسبي وجود سنگ كلدوك بدون علامت در كله سيستكتومي هاي انجام شده در بيمارستان رازي رشت از مهر سال 1384 لغايت دي ماه 1386
633
بررسي فراواني نسبي وجود قارچ در مايع گوش مياني و بافت آدنوئيد بيماران مبتلا به اوتيت مياني سروز در بيمارستان اميرالمومنين
634
بررسي فراواني نسبي وزن پايين هنگام تولد و برخي عوامل همراه در جفت سرراهي در زايمان هاي انجام شده در ب مارستان الزهراء رشت از ابتدا سال 1380 تا پا ان سال 1384
635
بررسي فراواني نسبي وضعيت ژن KRAS در بيماران مبتلا به سرطان كولون و ارتباط آن با بقا و پيش آگهي بيماري
636
بررسي فراواني نسبي وعوامل خطر خونريزي مغزي در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان ومراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان هفده شهريور رشت
637
بررسي فراواني نسبي يافته راديولوژيك Striation Subcallosal در بيماران مبتلا به MS مراجعه كننده به مركز تصويربرداري پورسينا رشت توسط روش Imaging MR Flair Sagital در طي مدت زمان شش ماه (1383-1382)
638
بررسي فراواني نسبي يافته هاي SCan CT مغز در بيماران بستري در بيمارستان 17 شهريور در سال 1376
639
بررسي فراواني نسبي يافته هاي سي تي اسكن مغز در بيماران داراي مننژيوماي مغزي
640
بررسي فراواني نسبي يافته هاي شرح حال ، معاينه باليني و عكس قفسه سينه در كودكان با جسم خارجي مجاري تنفسي بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1372 تا 1384
641
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غير طبيعي آناليز مايع مني در مردان نابارور مراجعه كننده به بيمارستان فاميلي شهرستان رشت از1/1/1381 تا1/1/1382
642
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غيرطبيعي تجزيه مايع مني در زوجيني كه به علت نازايي به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا رشت مراجعه كرده اند از سالهاي 1374 تا1378
643
بررسي فراواني نسبي يافته هاي كولونوسكوپي در بيماران مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان آموزشي درماني رازي شهر رشت طي سالهاي 1385 الي 1387
644
بررسي فراواني نسي انواع فراورده هاي خوني مصرف شده و علل منجر شده به نياز مصرف آنها در بيمارستان رازي رشت درسال 1379
645
بررسي فراواني نسي عوامل خطر در بيماران مبتلا به سرطان پستان ماستكتومي شده بيمارستان پورسنا رشت 1380-1384)
646
بررسي فراواني نشانه هاي افسردگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پايه ششم تا هشتم تحصيلي شهر رشت در سال 93-1392
647
بررسي فراواني نشانه هاي افسردگي وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پايه ششم تا هشتم تحصيلي شهررشت در سال1392-93
648
بررسي فراواني نظرات متخصصين چشم و كارشناسان بينايي سنجي در مورد درمان آمبليوپي در استان گيلان در سال 1397
649
بررسي فراواني نقايص مينا و عوامل همراه در انسيزورها و مولرهاي اول دائمي در كودكان 9-8ساله شهر رشت در سال 1385
650
بررسي فراواني نوع و نحوه پراكندگي سلولهاي هوايي برجستگي مفصلي استخوان تمپورال در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد درسالهاي92-90
651
بررسي فراواني نياز به احياي قلبي ريوي و برخي عوامل همراه در نوزادان متولد شده در بيمارستان الزهرا رشت طي سال 1397 تا 1398
652
بررسي فراواني هپاتيت B در خانواده درجه يك بيماران مبتلا به هپاتيت B در مقايسه با گروه كنترل
653
بررسي فراواني هپاتيت B نهفته در بيماران كانديد كموتراپي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 92-93
654
بررسي فراواني هپاتيت C در خانواده درجه يك بيماران مبتلا به هپاتيت C در مقايسه با گروه كنترل
655
بررسي فراواني هپاتيت D در مبتلايان به هپاتيت B مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد گيلان
656
بررسي فراواني هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه در مبتلايان به ENDSTAGE RENAL DISEASE تحت همودياليز در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
657
بررسي فراواني هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه در مبتلايان به ENDSTAGE RENAL DISEASE تحت همودياليز در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
658
بررسي فراواني هيستركتومي و سزارين هيستركتومي و علل آن در مراجعين به بيمارستان توحيد سنندج طي سالهاي 69-1367
659
بررسي فراواني و ارتباط پلي مورفيسم Xmnlyg با ميزان بيان ژن گاماگلوبين و مقدار هموگلوبين F در افراد بالغ مبتلا به بيماري بتاتالاسمي intermediate در جمعيت اصفهان
660
بررسي فراواني و ارتباط هيپرتروفي آدنوئيد با زواياي مختلف قاعده جمجمه بر اساس راديو گرافي لترال سفالومتريك بيماران ارتودنسي ازسال 1377
661
بررسي فراواني و پيامدهاي آسيب حاد ريوي در بيماران با تروماي سر مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1396
662
بررسي فراواني و تنوع فيتوپلانكتون ها در برخي از منابع آبي استان يزد
663
بررسي فراواني و شناسايي مولكولي انگل Cryptosporidium در نشخواركنندگان (گاو، گوسفند و بز) كشتار شده در يزد در سال 1396
664
بررسي فراواني و شناسايي مولكولي انگل Giardia duodenalis در نشخوار كنندگان (گاو، گوسفند، و بز) كشتار شده در يزد در سال ۱۳۹۶
665
بررسي فراواني و علل اصلي صدور مجوزهاي سقط درماني در متقاضيان سقط جنين مراجعه كننده به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان- شهرستان رشت از تاريخ 1/ 7/ 86 لغايت 1/ 7/ 88
666
بررسي فراواني و علل اضطراب در دانش آموزان مدرسه راهنمايي دخترانه وحدت گرگان
667
بررسي فراواني و علل كاهش ديد در دبستانهاي شهر يزد
668
بررسي فراواني و علل كاهش ديد در دبستانهاي شهر يزد
669
بررسي فراواني و عوامل تعيين كننده اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن مراجعه كننده به كلينيك هاي راديوتراپي و شيمي درماني شهرستان رشت (1397)
670
بررسي فراواني و عوامل خطر افسردگي و اضطراب در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراكز ترك اعتياد شهر رشت
671
بررسي فراواني و عوامل مرتبط با شكستگي فايل هاي اندودنتيك به كمك راديوگرافي پانوراميك
672
بررسي فراواني و عوامل موثر بر مرگ و مير ناشي از مصرف قرص برنج در بيمارسـتان رازي رشت در سال 1391
673
بررسي فراواني و فاكتورهاي احتمالي مرتبط با ترومبوسيتوپني در نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي طي سالهاي 90-91
674
بررسي فراواني و فاكتورهاي احتمالي مرتبط با ترومبوسيتوپني در نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي طي سالهاي 90-91
675
بررسي فراواني و فراواني نسبي انواع اختلالات رواني در بستگان درجه 1و2، 154 نفر از بيماران خلقي بستري و مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در طي سال 1373.
676
بررسي فراواني و مقايسه جهش Nalb در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي مقاوم و حساس به فلوروكينولون ها در نمونه هاي زخم سوختگي در يزد(سال 1391)
677
بررسي فراواني و ميزان حساسيت آنتي بيوتيكي باكتريهاي هوازي جدا شده از ترشحات گوش مياني بيماران كانديداي تعبيه لوله تهويه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت در سال 1384
678
بررسي فراواني و نحوه ي استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارگران صنايع مختلف در شهرستان يزد در سال 1389-90
679
بررسي فراواني و نحوه ي استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارگران صنايع مختلف در شهرستان يزد در سال 1389-90
680
بررسي فراواني وارتباط پلي مورفيسم HBS1L-MYB با ميزان بيان ژن Y- گلوبين و مقدار HbF در افراد بالغ مبتلا به بيماري تالاسمي اينترمديا در جمعيت اصفهان
681
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
682
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
683
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
684
بررسي فراواني واريانت عملكردي E0103 , E0101 در ژن E-HLA در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص در مقايسه با گروه شاهد
685
بررسي فراواني واريانت عملكردي R381Qدرژن رسپتور il-23در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص
686
بررسي فراواني واريانت عملكردي R381Qدرژن رسپتور il-23در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص
687
بررسي فراواني واريكوسل و ارتباط آن با سقط جنين در بيمارستان الزهرا(س ) رشت
688
بررسي فراواني والگوي كلسيفيكاسيون تونسيل كامي و آدنوئيد در تصاويرCBCTبيماران مراجعه كننده كلينيك راديولوژي فك وصورت
689
بررسي فراواني وجود سپتوم سينوس ماگزيلاري در راديوگرافي پانوراميك افراد بي دندان در خلف ماگزيلا
690
بررسي فراواني وجود سپتوم سينوس ماگزيلاري در راديوگرافي پانوراميك افراد بي دندان در خلف ماگزيلا
691
بررسي فراواني وضعيت آسيب هاي شكمي ناشي از تروماي نافذ شكم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 95 تا 97
692
بررسي فراواني وضعيت جمعيت شناختي و عوامل مؤثر بر افزايش ميزان طلاق در شهرستان شهرضا
693
بررسي فراواني وعلل شكايات در بيمارستانهاي آموزشي
694
بررسي فراواني ويروس (HPV) در نمونه هاي پارافين كانسر نازوفارنكس و ارتباط آن با پاتولوژي و عود بيماري
695
بررسي فراواني ويروس (HPV) در نمونه هاي پارافين كانسر نازوفارنكس و ارتباط آن با پاتولوژي و عود بيماري
696
بررسي فراواني ويروس BK (BKV) در بيماران آخرين مرحله كار كليوي(ESRD )و پيوند كليوي در شهر اصفهان
697
بررسي فراواني ويروس DNA نوپديد (TTV) در تعدادي از اهداكنند گان خون در آذربايجان
698
بررسي فراواني ويروس SEN در استان گيلان
699
بررسي فراواني ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) در سرطان سلول سنگفرشي (SCC) حنجره و ارتباط آن با مرحله و پيش آگهي بيماري
700
بررسي فراواني ويژگي هاي باليني و دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده (IBD) در استان گيلان و تهيه بانك اطلاعاتي
701
بررسي فراواني يافته هاي آندوسكوپيك دستگاه گوارش فوقاني (مري و معده) در افراد تحت پوشش كميته امداد در استان گيلان در سال 1395
702
بررسي فراواني يافته هاي اتيولوژيك در بيماران مبتلا به سندرم تونل كوبيتال عمل شده در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1387 تا 1396
703
بررسي فراواني يافته هاي باليني ، آزمايشگاهي و نحوه پاسخ درماني در كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك بستر ي در بيمارستان هفده شهر و رشت از مهرماه 1380 تا مهرماه 1386
704
بررسي فراواني يافته هاي تشخيصي نمونه هاي بدست آمده از برونكوسكوپي در مركزآموزشي درماني رازي رشت طي سال هاي 1382-
705
بررسي فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در780 بيمار ديابتي
706
بررسي فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در780 بيمار ديابتي
707
بررسي فراواني يافته هاي غير طبيعي با دندان نهفته در راديو گرافي پانوراميك
708
بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شركت كننده در باز آموزي هاي انجمن عمومي دندانپزشكان ايران در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسايل نوك تيز در سال 1394
709
بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شهرستان هاي سنندج و همدان در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسايل نوك تيز در سال 1395
710
بررسي فراواني، ژن هاي ويرولانس و تايپينگ مولكولي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از ICU بيمارستان هاي ولايت و پورسيناي شهر رشت در سال 1396
711
بررسي فراواني،علل وكيفيت مشاوره¬هاي روانپزشكي درخواستي از بيمارستان¬هاي آموزشي شهر رشت براي بيمارستان شفا از تيرماه 91 تا پايان 93
712
بررسي فراوانينسبي راديولوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندان هاي مولر اول ودوم دائمي با استفاده از راديوگرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي 1386و1389
713
بررسي فراوانينسبي راديولوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندان هاي مولر اول ودوم دائمي با استفاده از راديوگرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي 1386و1389
714
بررسي فراوني پلي مورفيسم G1733A ژن كد كننده گيرنده آندروژن در زنان با سابفه سقط مكرر با علت نامشخص
715
بررسي فراوني پلي مورفيسم G1733A ژن كد كننده گيرنده آندروژن در زنان با سابفه سقط مكرر با علت نامشخص
716
بررسي فرايند CCS در پارس جنوبي
717
بررسي فرايند SAGD با استفاده از مدلسازي شبكه اي حفره اي
718
بررسي فرايند آشوبي نرخ ارز در ايران و پيش بيني با استفاده از شبكه عصبي و فرايند ARIMA
719
بررسي فرايند آموزش مديران و نقش آن در بهبود مديريت آموزشي
720
بررسي فرايند آموزش مديران ونقش آن در بهبود مديريت آموزشي شهرستان راميان
721
بررسي فرايند آندايزينگ آلياژهاي آلومينيوم
722
بررسي فرايند آندايزينگ در الكتروليت هاي اسيدي و مشخصه يابي پوشش هيبريدي AAO/Ni-P بر روي آلومينيم
723
بررسي فرايند آنزيمي با استفاده از آنزيم پكتيناز براي بهبود خواص فيزيكي ژل گياه آلوئه ورا
724
بررسي فرايند آنزيمي بااستفاده از آنزيم پكتياز براي بهبود خواص فيزيكي ژل گياه آلوئه ورا
725
بررسي فرايند ابهام زدايي جملات پيچيده زبان انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان
726
بررسي فرايند ارتباط كلامي و مباني ان در تعليم و تربيت اسلامي در اداره آموزش و پرورش
727
بررسي فرايند استخراج ،رنگرزي وخواص ثباتي رنگينه هاي حنا وپوست انار به كمك دستگاه آلتراسونيك
728
بررسي فرايند استخراج،رنگرزي وخواص ثباتي رنگينه هاي حنا وپوست انار به كمك دستگاه آلتراسونيك
729
بررسي فرايند اشباع حسگر مقاومتي گاز در حضور بخارهاي الكلي
730
بررسي فرايند اقتباس درچند فيلم كوتاه انيميشن برگرفته از "كليله و دمنه"
731
بررسي فرايند اقتباس درچند فيلم كوتاه انيميشن برگرفته از "كليله و دمنه"
732
بررسي فرايند اقناع و مجاب سازي در مناظرات نامزدهاي دوره دوازدهم انتخابات رياست جمهوري ايران
733
بررسي فرايند اكسيداسيون مرطوب براي حذف آلاينده از پساب هاي صنعتي
734
بررسي فرايند الحاق نقاط روستايي به شهر و نقش آنها در تشديد توسعه افقي شهر(نمونه موردي: روستاشهرهاي منطقه 4 اصفهان)
735
بررسي فرايند الكترو فرمينگ مس و نيكل در ساخت مدل و قالب
736
بررسي فرايند بازيابي نقره از محلول آبي به روش الكتروشيميايي
737
بررسي فرايند برندسازي بصري در تلويزيون با تاكيد بر طراحي گرافيك
738
بررسي فرايند برونايزينگ چدن ها به روش الكتروليز حمام مذاب
739
بررسي فرايند بهداشت و درمان در عشاير ايل سنگسر
740
بررسي فرايند پراكندگي الكترون - پروتون درحدx هاي بزرگ ومتوسط
741
بررسي فرايند پرداختكاري بشكه اي قطعات ريز برنجي
742
بررسي فرايند پيوند زني مونومر استايرن بر سطح ذرات نشاسته جهت تهيه يك بيوپلاستيك
743
بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي
744
بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي
745
بررسي فرايند تبديل گاز طبيعي به ميعانات هيدروكربني و سنتز فيشر- تروپش
746
بررسي فرايند تبديل متانول به الفين ها بر روي كاتاليست زئوليتي 5-MSZ
747
بررسي فرايند تجمع فيبريل هاي اميلوئيدي در پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ در حضور عصاره هاي گياهاني از قبيل چاي سبز، دارچين ، زنجبيل و سياهدانه , induction of aggregation or amyloi fibrillation in hen egg white lysozyme in presence of green tea tru cinnamon, ginger, back cumin extract
748
بررسي فرايند تكوين و تفسير آثار صادق هدايت با تكيه بر بوف كور مبتني بر نظريه زبان شناسي متن و بينامتنيت
749
بررسي فرايند تهييه شكر و بسته بندي و صنايع جانبي و دستگاه هاي مورد استفاده نيشكر در شركت كشت و صنعت امير كبير
750
بررسي فرايند توليد كاربيد كروم با استفاده از روش آلياژ سازي مكانيكي
751
بررسي فرايند توليد لاكتوز به روش آنزيمي
752
بررسي فرايند توليد محاسبه انرژي مصرفي طراحي كارخانه ارزيابي اقتصادي يك واحد
753
بررسي فرايند توليد هم زمان آمونياك و متانول
754
بررسي فرايند توليد و اتصال﴿جوش سرد﴾ بي متال Al-Cu
755
بررسي فرايند توليد وايجاد راهكارهاي نوآوري در سفال وسراميك ميبد
756
بررسي فرايند توليد وايجاد راهكارههاي نوآوري در سفال وسراميك ميبد
757
بررسي فرايند جداسازي گاز با استفاده از غشاء، از ديدگاه مولكولي
758
بررسي فرايند جداسازي لايه اي از قسمت هاي بافت بدن انسان با استفاده از ليزرهاي فرابنفش
759
بررسي فرايند جذب خطي و غير خطي در يك سيستم تركيبي شامل نقاط كوانتومي و نانوذرات
760
بررسي فرايند جذب گاز كربن دي اكسيد ﴿CO2 ﴾ در نانو سيال درون راكتور همزن دار
761
بررسي فرايند جذب و بكارگيري خبرنگاران ورزشي در خبر گزاري هاي ايران
762
بررسي فرايند جوشكاري اصطكاكي و طراحي آن
763
بررسي فرايند حذف فلزات سنگين از محيط آبي با استفاده از پوست ميوه
764
بررسي فرايند حذف كاتيون روي توسط جاذب معدني دولوميت
765
بررسي فرايند حذف نيترات و فسفات به روش جذب سطحي
766
بررسي فرايند حرارتي بر پايداري و خواص پلي ساكاريد زيست فعال بلوط
767
بررسي فرايند خمكاري فشاري لوله و بهينه ساز ي پارامترهاي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
768
بررسي فرايند خودرقيق كني در تيكنرها با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
769
بررسي فرايند رسوب و فاكتورهاي موثر بر خواص پوشش هاي الكترولس كامپوزيتي Ni-P-PTFE به روش غير شناوري
770
بررسي فرايند رنگزدايي با پوميس
771
بررسي فرايند ريخته گري پيوسته به منظور شناسايي منشأ ترك تختال نوردي فولاد
772
بررسي فرايند زاد ومرگ و كاربرد درنظريه صف
773
بررسي فرايند ساخت راك بلت SWELLEX
774
بررسي فرايند ساخت صفحات دوقطبي فلزي پيل سوختي پليمري به كمك فرايند Rubber Pad Forming
775
بررسي فرايند ساخت و توليد فرمها (پلي اوره تان )
776
بررسي فرايند ساختواژي دو گان سازي يا تكرار در زبان تركي آذربايجان
777
بررسي فرايند سايش ساچمه هاي سوخت در پلاسماي همجوشي
778
بررسي فرايند سطح مديريت دانش در بيمارستان امام رضا (ع )مشهد و ارائه الگوي اثر بخش
779
بررسي فرايند سيليس¬زدايي از زئوليت ZSM-5 و تاثير عملكرد آن بر واكنش ايزومريزاسيون مخلوط زايلين /اتيل بنزن
780
بررسي فرايند شكل گيري واژه هاي مركب و معاني آن ها در آثار شاملو
781
بررسي فرايند شكل‌گيري اثر با تاكيد بر آثار پيتر‌دويگ و دكستر‌دالوود
782
بررسي فرايند شيرين سازي گاز طبيعي با آمين
783
بررسي فرايند فاز مايع گذرا(TLP)در اتصال نامتجانس آلياژCo-Cr-Mo به آلياژ Ti-6AL- 4V
784
بررسي فرايند فلزگري در محدوده كُنارصندلِ جيرفت بر پايه مطالعات شيميايي و كاني شناسي
785
بررسي فرايند كپسوله سازي و رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين در نانولوله كربني با استفاده از شبيه سازي مولكولي
786
بررسي فرايند گازسازي زائدات و ضايعات كشاورزي
787
بررسي فرايند گوگردزدايي از نفت به روش ميكروبي در يك جت راكتور
788
بررسي فرايند مبتداسازي گروههاي اسمي در زبان كردي (سوراني ) از ديدگاه ساختار اطلاعاتي
789
بررسي فرايند مديريت ارتباط با مشتري در بانك ملي شعبه بروجن
790
بررسي فرايند مديريت رنگ در پروسه ي توليد محتواي چاپي ديجيتال
791
بررسي فرايند نفوذ "روي در نيمه هادي گاليم ارسانيد نوع "nو شبيه سازي در مدل نفوذ
792
بررسي فرايند نورد به همراهFEA
793
بررسي فرايند نورد سرد برنج﴿cu90 zn10 ) بر روي فولاد كم كربن
794
بررسي فرايند نورد سرد ورق تحت رژيم روانكاري مخلوط با امولسيون آب و روغن
795
بررسي فرايند ها و طراحي كارخانه نيكل
796
بررسي فرايند هيدرو فرمينگ قطعه y- شكل با استفاده از آناليز المان محدود و بهينه سازي فرايند با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و مقايسه با نتايج تجربي
797
بررسي فرايند و تعيين عوامل موثربر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژ 83MnsivS5 فورج شده
798
بررسي فرايند و خواص روكش‌دهي اينكونل 625 برفولاد
799
بررسي فرايند يادگيري آواهاي زباني دنداني انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان به عنوان زبان خارجي
800
بررسي فرايند يادگيري ساختار هجا بندي كلمات انگليسي به عنوان يك زبان خارجي توسط زبان آموزان ايراني عربي زبان و فارسي زبان
801
بررسي فراينداستهلاك درتحليل بقاتحت مخاطره هاي رقابتي
802
بررسي فرايندهاي آبشاري اتم هاي كائوني K^3 He و K^4 He در هدف هاي مايع و گازي
803
بررسي فرايندهاي آوايي و واجي گويش آران و بيدگل
804
بررسي فرايندهاي پاشش مواد
805
بررسي فرايندهاي جوشكاري و تنش زدايي حرارتي در پروسه ساخت مخازن ذخيره نفت
806
بررسي فرايندهاي ساخت پروفيل نيمه سبك (نورد لوله ها و پروفيل در و پنجره )
807
بررسي فرايندهاي ساخت چرخ متحرك و محور توربين آبي فرانسيس
808
بررسي فرايندهاي ضروري تصفيه فاضلاب جهت كاربرد پساب در توليد بتن
809
بررسي فرايندهاي ميدان قوي در الكتروديناميك كوانتومي از ليزرهاي پرتوان تا تابش‌هاي ايكس تپ ‌اخترها و فرانواخترها
810
بررسي فرايندهاي واجي در گونه‌ي پيكانيِ جرقويه در چارچوب واج‌شناسي خودواحد
811
بررسي فرايندهاي واجي كردي سنندجي براساس واج‌شناسي بهينگي
812
بررسي فرايندهاي واژ- واجي زبان فارسي در چارچوب نظريه ي بهينگي لايه اي
813
بررسي فرجام در آيين كواتي با تكيه بر آرا ارسطو
814
بررسي فرجام در آيين گواتي با تكيه بر آرا ارسطو
815
بررسي فرد وجامعه ازديدگاه انديشمندان علوم اجتماعي
816
بررسي فردگرايي - جمع گرايي و آثار و پيامدهاي آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
817
بررسي فرسايش پذيري خاك هاي تكوين يافته از مواد مادري سازند هاي نايبند و سلطانيه (مطالعه موردي يكي از زير حوضه هاي دشت يزد – اردكان)
818
بررسي فرسايش پذيري نسبي خاك برخي از سازندهاي زمين شناسي و رابطه آن با تعدادي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در حوزه آبخيز گل آباد
819
بررسي فرسايش پس رونده براي رسوبشويي مخازن سدها و ارايه مدل رياضي
820
بررسي فرسايش داخلي و تاثير آن بر پارامترهاي مكانيكي خاكها
821
بررسي فرسايش سطحي قالبهاي شكل دهي بدنه خودرو و چگونگي بهبود سختي سطحي اين قالبهابا عمليات حرارتي
822
بررسي فرسايش شيميايي - حرارتي آجرهاي نسوز منيزيت - كروميتي مصرفي در كوره دوار سيمان
823
بررسي فرسايشساحلي در سايت ساحلي دانشگاه علم وصنعت در بهشهر و ارائه راهكار بهينه ( مطالعه موردي﴾
824
بررسي فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخي با ساختار آلي در اقليم هاي ايران
825
بررسي فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخي با ساختار آلي در اقليم هاي ايران
826
بررسي فرسودگي تحصيلي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-1393
827
بررسي فرسودگي شغلي در بين پرستاران بيمارستانهاي وليعصر و كامكار
828
بررسي فرسودگي شغلي در بين معلمان ابتدايي و دبيران متوسطه شهرستان زيركوه
829
بررسي فرسودگي شغلي ميان كاركنان خانم ستادي و اجرايي شركت پست جمهوري اسلامي ايران (استان تهران )
830
بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با بهره وري منابع انساني
831
بررسي فرسودگي شغلي و برخي عوامل مرتبط با آن در پرسنل بهداشتي درماني شهرستان يزد
832
بررسي فرسودگي كامپوزيت هاي پايه پليمري تحت شرايط محيطي آب شور، آب مقطر، اسيد و حرارت
833
بررسي فرش استان تهران
834
بررسي فرش بافي منطقه آباده فارس با تاكيد بر طبقه بندي ايلات
835
بررسي فرش بافي منطقه آباده فارس باتاكيد بر طبقه بندي ايلات
836
بررسي فرش تركمن ﴿آق قلا﴾ و مرمت آن
837
بررسي فرش تركمن با تاكيدي بر نقوش آن
838
بررسي فرش جرگلان ﴿ خراسان شمالي﴾
839
بررسي فرش خراسان رضوي با تاكيد بر سبك شناسي طرح و نقش
840
بررسي فرش خراسان شمالي﴿كرمانج وتركمن﴾
841
بررسي فرش در بازار تهران
842
بررسي فرش در متون تاريخي
843
بررسي فرش در نقاشي ايراني و غير ايراني
844
بررسي فرش در نقاشي هاي دوران رنسانس و باروك
845
بررسي فرش راور ومقايسه آن با فرش كرمان
846
بررسي فرش روستاي هونجان و بازآفريني نمونه اي از آن
847
بررسي فرش شكارگاه دوره صفويه
848
بررسي فرش عرب خراسان
849
بررسي فرش عشاير قشقايي از ديدگاه جامعه شناسي
850
بررسي فرش نائين با تاكيد بر تاثير گذاري استاد فتح الله حبيبيان
851
بررسي فرش هاي تصويري وغيرتصويري دوره قاجاريه
852
بررسي فرش هاي عرب جني به منظور بازتوليد يك نمونه آن
853
بررسي فرش هاي مشهور به زيگلر
854
بررسي فرش يزد در بازارهاي داخلي و ارئه راهكار براي بهبود وضعيت موجود
855
بررسي فرش يزد و اجراي آن در طرحي نو
856
بررسي فرشهاي آدمكي دو قزلو﴿همراه با لوح فشرده﴾قسمت عملي
857
بررسي فرشهاي خشتي استان چهار محال و بختياري
858
بررسي فرشهاي ساروق و فراهان
859
بررسي فرصت اي و چالشهاي استفادهفزاينده از رسانه هاي جمعي براي جوانان
860
بررسي فرصت ها و تهديدها ي فضاي مجازي در استحكام خانواده ايراني
861
بررسي فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي شهري در منطقه آزاد بندر انزلي
862
بررسي فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي شهري در منطقه آزاد بندرانزلي
863
بررسي فرصت ها و تهديدهاي پيش روي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد اصفهان و زنجان در حوزه كارآفريني در ﴿سال تحصيلي 88- 87﴾
864
بررسي فرصت ها و تهديدهاي ناشي از توسعه مخابرات ماهواره اي در حوزه هاي صنعت، تجارت و امنيت
865
بررسي فرصت ها و تهديدهاي ناشي از گسترش فن آوري اطلاعات در تربيت ديني دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه ي شهر اصفهان
866
بررسي فرصت ها و چالش هاي آموزش زبان انگليسي در ايران
867
بررسي فرصت ها و چالش هاي بخش حمل و نقل در اجراي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك
868
بررسي فرصت ها و مانع هاي كارآفريني براي دانشجويان دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي از ديدگاه كارآفرينان و فارغ التحصيلان
869
بررسي فرصت ها و موانع طرح آموزش از راه دور در﴿آموزش و پرورش﴾استان كرمانشاه
870
بررسي فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي در شهرستانهاي بويراحمدودنا درسال 88-89
871
بررسي فرصت هاي موجود در صنعت اسباب بازي در جهت توليد ملي و حمايت از كارو سرمايه ايراني
872
بررسي فرصت‌هاي اقتصادي بومي و نقش شهرداري در توسعه اشتغال شهروندان يزدي
873
بررسي فرصتها و تهديدهاي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه رازي
874
بررسي فرصتها و چالش هاي جنبش هاي اسلامي در عصر جهاني شدن مطالعه موردي : جنبش اخوان المسلمين
875
بررسي فرصتهاوچالشهاي استفاده فزاينده از رسانه هاي جمعي براي جوانان
876
بررسي فرصتهاي كسب و كار و كارآفريني در صنعت پوشاك به كمك مدل لانگ و مك‌مولان
877
بررسي فرصتهاي مديريت انرژي در كارخانه كاشي مسعود ايران
878
بررسي فرضيه افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران در نيمسال هاي ابتدايي
879
بررسي فرضيه بالاسا-ساموئلسون با تاكيد بر فراواني نسبي نيروي كار ماهر و غيرماهر
880
بررسي فرضيه بالاسا-ساموئلسون با تاكيد بر فراواني نسبي نيروي كار ماهر و غيرماهر
881
بررسي فرضيه كسري هاي دوگانه در اقتصاد ايران
882
بررسي فرضيه ي وجود لحن مردانه در آواز خوانندگان زن ايراني
883
بررسي فركانس آللي ( هتروزيگوسيتي ) 4 لكوس STR در جمعيت استان خراسان , allel frequncie, hetrozygosity analysis of 4 STR loci in thepopulation of khorasan province
884
بررسي فركانس برگشتي ترانسديوسر و عمق نفوذ امواج آلتراسونيك
885
بررسي فركانس رزونانس مودهاي TEو TM رزوناتورهاي دي الكتريك كواكسيال COAXIAL DIELECTRIC RESONATORS
886
بررسي فركانس نوسان توان و حفاظت مربوط به آن
887
بررسي فركانس ها و مدهاي طبيعي پانل هاي ماهواره
888
بررسي فركتالي پديده احتراق در سوخت هاي جامد مركب
889
بررسي فرم ، طرح و رنگ در هنر تصويري دوران اسلامي تا پايان صفويه
890
بررسي فرم ،طرح و رنگ در هنر تصويري دوران اسلامي تا پايان صفويه
891
بررسي فرم ارزشيابي معلمان وتاثير آن بر بهبود كيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان
892
بررسي فرم ارزشيابي معلمان وتاثير آن بر بهبود كيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان
893
بررسي فرم اسب در فرهنگ اساطيري ايران
894
بررسي فرم پذيري ورق هاي جوش خورده تركيبي ﴿TWB﴾آليا‍ز هاي الومينيم جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي﴿FSW﴾
895
بررسي فرم پرنده در سفالينه هاي دوران معاصر
896
بررسي فرم پيش درآمد در چهارچوب مقام بيات ترك
897
بررسي فرم دايره وجايگاه آن در عكاسي
898
بررسي فرم در موسيقي ايراني
899
بررسي فرم رنگ و بافت در ساختار زندگي مردم دشتستان
900
بررسي فرم سفالينههاي خاكستري به منظور طراحي و ساخت ظروف سراميكي معاصر
901
بررسي فرم قفل هاي دوره صفوي و ساخت آثار سراميكي معاصر با الهام از آن
902
بررسي فرم هندسي شناور دو بدنه با ضريب لاغري بالا و تخمين توزيع فشار روي آن به كمك شبيه سازي عددي
903
بررسي فرم و تركيب بندي در حجاريهاي طاق بستان
904
بررسي فرم و تكنيك ساخت تزيينات معماري برج هاي آرامگاهي استان مازندران ( مطالعه موردي برج هاي آرامگاهي رسكت ، امام زاده يحيي و امام زاده قاسم )
905
بررسي فرم و رنگ در هنر بلوچ
906
بررسي فرم و رنگ درمينياتور دوره صفوي﴿تبريز و اصفهان﴾
907
بررسي فرم و رنگ درمينياتور دوره صفويه ( تبريزواصفهان )
908
بررسي فرم و رنگ و تركيب بندي در حجاريهاي طاق بستان
909
بررسي فرم و رنگ و فضا در نقاشي ايراني معاصر (مينياتور)
910
بررسي فرم و رنگ و فضا درنقاشي ايراني معاصر( مينياتور)
911
بررسي فرم و ساختار نقوش اسليمي - ختايي و كاربرد آن در توليد ظروف چيني ايران معاصر
912
بررسي فرم و طرح جامه هاي دوره صفوي از طريق مكاتب نقاشي مينياتور (تبريز و اصفهان )
913
بررسي فرم و طرح جامه هاي دوره صفويه از طريق مكاتب نقاشي مينياتور( تبريزواصفهان )
914
بررسي فرم و عملكرد در طراحي صندوق هاي پست
915
بررسي فرم و نقش سفالينه هاي شوش
916
بررسي فرم و نقش سفالينه هاي شوش
917
بررسي فرم،محتوا و تصوير در رباعيات چهار شاعر پس از انقلاب (ايرج زبر دست،بيژن ارژن،جليل صفر بيگي و ميلاد عرفان پور)
918
بررسي فرم،محتوا و تصوير در رباعيات چهار شاعر پس از انقلاب (ايرج زبردست،بيژن ارژن،جليل صفربيگي و ميلاد عرفان پور)
919
بررسي فرماليستي تله تئاتر ايران به عنوان متن تلويزيوني
920
بررسي فرماليستي و تطبيقي نقوش هندسي مكتب دوم تبريز ﴿با نظر به شاهنامه شاه تهماسبي﴾ و مسجد گوهرشاد
921
بررسي فرمان پذيري حامل هاي هوشمند در ميدان آكوستيك
922
بررسي فرمانهاي سيستم 12 در روش مستقيم )DIRECT MODE(
923
بررسي فرمهاي الاستوپلاستيك ورقهاي كشيده شده روي قالب
924
بررسي فرمهاي موسيقي ايراني
925
بررسي فرمهاي موسيقي ايراني و تجزيه و تحليل پيش درآمد ماهور درويش خان
926
بررسي فرمول بازسازي براي قاب هاي باناخ
927
بررسي فرمولاسيون ، شناسايي و طبقه بندي مبردها )TNAREGIRFER (
928
بررسي فرمولاسيون روكش هاي سطح ترافيك بر پايه آب
929
بررسي فرمولاسيون گياهان دارويي
930
بررسي فرمولاسيون مناسب براي بدنه كاشي مونوپروزا
931
بررسي فرمولاسيون مناسب جهت بدست آوردن جوهر فلكسوگرافي پايه آب براي چاپ روي فويل آلومينيوم
932
بررسي فرمولاسيون نانوكپسول‌هاي آلژينات/ ژلاتين استرين‌هاي سودوموناس و باسيلوس بر قابليت بيوكنترلي اين استرين‌ها در كنترل Rhizoctonia solani , Fusarium solani و Phytophthora drechsleri
933
بررسي فرمولاسيون و تعيين محدوده رنگي ممكن ماده رنگزاي آبي بر پايه سيستم آلومينات كبالت
934
بررسي فرمي نقشمايه هاي فرش تركمن با ارائه راهكارهايي براي به كار گيري اين نقشمايه ها به صورت گره دستي در صنايع دستي ايران
935
بررسي فرمي و محتوايي يادگارنوشته ها و يادگارنگاره هاي آرامگاه تخت فولاد اصفهان مطالعه مورد: (از عصر صفوي تا پايان قاجار)
936
بررسي فرمي و مفهومي نقشمايه گل و پرنده در هنر ايران
937
بررسي فرميك جلوه هاي روحي رواني در تصاوير خلق شده
938
بررسي فرهنگ استفاده از وسايل الكترونيكي مدرن ﴿رايانه،اينترنت،تلفن همراه و ماهواره﴾
939
بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي در سال 90
940
بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه كادر درماني در مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1397
941
بررسي فرهنگ ايمني بيمار ازديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي يزد درسال 1390
942
بررسي فرهنگ باروري در بين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول
943
بررسي فرهنگ سازماني با كار آفريني سازماني
944
بررسي فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازمان استانداري شهرستان قم
945
بررسي فرهنگ سازماني بر بهبود عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان قاين
946
بررسي فرهنگ سازماني حاكم درشركت توليدي بهران محورسايپا براساس مدل كوئين وگارث
947
بررسي فرهنگ سازماني در سازمان جهادكشاورزي استان قم(براساس مدل دنيسون)
948
بررسي فرهنگ سازماني سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي بر اساس مدل دنيسون
949
بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن بر مديريت امنيت اطلاعات باتوجه به سطح امادگي كاركنان قوه قضائيه
950
بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن برعملكرد كاركنان اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي
951
بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن با تعهد سازماني كاركنان در شركت برق منطقه اي فارس
952
بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن به الگوي تصميم گيري مديران در جهاد كشاورزي استان فارس
953
بررسي فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران
954
بررسي فرهنگ سياسي مردم و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردي دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر)
955
بررسي فرهنگ شناختي تصوير زن در نقاشي هاي زير لاكي عهد قاجار
956
بررسي فرهنگ شناختي تصوير زن در نقاشي هاي زير لاكي عهد قاجار
957
بررسي فرهنگ عامّه در رمان‌هاي شوهر آهوخانم و جاي خالي سلوچ
958
بررسي فرهنگ عامه در ديوان طالب آملي
959
بررسي فرهنگ عامه در ديوان عاشق اصفهاني
960
بررسي فرهنگ عامه در فيروز شاه نامه محمد بيغمي
961
بررسي فرهنگ عامه عَلامَرودشت در 250 سال اخير
962
بررسي فرهنگ عامه و گويش جاجرم
963
بررسي فرهنگ عامه ي جنوب خراسان
964
بررسي فرهنگ عاميانه بردسكن , studying the popular culture of bardaskan
965
بررسي فرهنگ عاميانه در آثار جلال آل احمد
966
بررسي فرهنگ كار معلمان زن بيرجند وعوامل موثر بر آن
967
بررسي فرهنگ كار و توليد در سيره ائمه معصومين (عليهم السلام) و نقش آن در تمدن سازي
968
بررسي فرهنگ مردم و ادبيات عامه در آثار سيمين دانشور، احمد محمود و منيرو رواني پور
969
بررسي فرهنگ مردمي ، موسيقي مردم پسند و سواد رسانه اي
970
بررسي فرهنگ مطالعه وموانع آن دربين معلمان ومديران منطقه جعفرآباد
971
بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه بهبهان
972
بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه بهبهان
973
بررسي فرهنگي گونه ي تالشي ماسوله با تأكيد بر رنگ‌واژه
974
بررسي فرهنگي و اجتماعي ارامنه جلفاي اصفهان
975
بررسي فرهنگي و ساختاري موسيقي مقامي كردستان عراق
976
بررسي فرو ريزش لوله هاي آلومينيومي جدار نازك تحت بار محوري شبه استاتيك
977
بررسي فرو ريزش لوله هاي آلومينيومي دو جداره
978
بررسي فرو ريزش لوله هاي ضربه گير با اعوجاج اوليه تحت بار محوري
979
بررسي فروافتادگي عرشه پل ها تحت اثر زلزله حوزه نزديك
980
بررسي فرواني ضايعات سفيد دنداني (White spot lesions)در بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت مراجعه كننده به بخش ارتوندنسي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
981
بررسي فرواني و سير انواع توده هاي تيروييد در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1392-1383
982
بررسي فروپاشي ائتلاف كردها و شيعيان عراق و تاثير آن بر سياستهاي امنيتي ايران در عراق
983
بررسي فرورزنانس در مدارهاي RICغير خطي
984
بررسي فروريزش سازه با استفاده از روش تحليل ديناميكي افزايشي IDA
985
بررسي فروش وقف در فقه اماميه و قانون مدني ايران
986
بررسي فساد اداري و تاثير ان بر عملكرد سازمانهاي اداري
987
بررسي فسفر سنگ آهن گل گهر
988
بررسي فشار Permeate در جداسازي اتانول از محلول آبي به روش تراوش تبخيري
989
بررسي فشار آب حفره اي اطراف لوله هاي مدفون در بستر دريا ناشي از گذر موج
990
بررسي فشار خون در اطفال و ارتباط آن با BMI
991
بررسي فشار خون در اطفال و ارتباط آن با BMI
992
بررسي فشار داخل چشمي و گلوكوم در افراد نزديك بين مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
993
بررسي فشار داخل چشمي و گلوكوم در افراد نزديك بين مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
994
بررسي فشار رواني-شغلي معلمين مقطع ابتدايي و شيوه هاي مقابله با آن
995
بررسي فشار صوتي ايجاد شده بوسيله منبع دو قطبي صوت تحت تاثير برخورد غير الاستيك
996
بررسي فشار كاف لوله تراشه در بيماران اينتوبه در ICU هاي بيمارستان هاي شهيد صدوقي و رهنمون
997
بررسي فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در سال 1392
998
بررسي فشار منفذي، تراوش و انتشار آلودگي در سد كرخه با استفاده از داده هاي آبگيري فرازبند
999
بررسي فشار هيدرواستاتيك در استوانه هاي FGM با طول محدود قبل و بعد از خم كاري
1000
بررسي فشارهاي ديناميك روي جام پرتابي به روش هموارسازي هيدروديناميكي ذرات ﴿SPH﴾
بازگشت