<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي فلورستيك منطقه حفاظت شده بولا
2
بررسي فلورستيك و اشكال بيولوژي گياهان ميبد - اردكان و نواحي اطراف
3
بررسي فلورستيك وتنوع زيستي گياهي در منطقه قرق وتحت چرا در پلور استان مازندران
4
بررسي فلورستيكي تيره Boraginaceae در استان هرمزگان
5
بررسي فلورستيكي تيره Boraginaceaeدر استان هرمزگان
6
بررسي فلوريستيك پوشش گياهي رشته گوه سپيدار ميمند فارس
7
بررسي فلوريستيك تالاب پريشان در استان فارس
8
بررسي فلوريستيك ذخيره گاه جنگلي پشندگان ﴿شهرستان فريدون شهر﴾
9
بررسي فلوريستيك غرب منطقه لوداب در استان كهگيلويه و بويراحمد
10
بررسي فلوريستيك منطقه جبالبارز (جيرفت، استان كرمان )
11
بررسي فلوريستيك منطقه جبالباز﴿جيرفت،استان كرمان﴾
12
بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده كرائي
13
بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده ي افوس (استان اصفهان)
14
بررسي فلوريستيك منطقه دلفارد كرمان
15
بررسي فلوريستيك منطقه گردنه رخ ( استان چهار محال و بختياري )
16
بررسي فلوريستيك و تنوع گونه هاي گياهي دالانكوه (اصفهان)
17
بررسي فلوريستيك و جامعه شناسي گياهي مراتع شمالي ارتفاعات آزادكوه، استان مازندران
18
بررسي فلوريستيكي ذخيره گاه كوه ﴿شهرستان فريدونشهر﴾
19
بررسي فلوريستيكي كوه چال كبود شهرستان الشتر
20
بررسي فلوريستيكي كوه چال كبود شهرستان الشتر
21
بررسي فليكر و كاھش دادن آن از طريق تعين جبرانساز FACTS براي شبكه شامل كوره القايي
22
بررسي فمينيستي رمان هاي انتخابي رابيندرنات تاگور
23
بررسي فمينيسم در اجراهاي نمايشي
24
بررسي فمينيسم در اجراهاي نمايشي
25
بررسي فن آوري سفالگري هزاره چهارم پ.م با استفاده از رش هاي آزمايشگاهي XRD وXRF در شمال مركزي ايران ﴿ بررسي موردي سفال هاي سيلك III ، اريسمانI و قبرستان II
26
بررسي فن آوري هاي جداسازي هليوم از گاز طبيعي
27
بررسي فن آوريهاي CARS ، LIF و شلييرن براي تعيين پارامترهاي شعله و كاربرد آنها در موتورهاي درونسوز
28
بررسي فن اوري xdsl
29
بررسي فن پرتره بافي و اجراي يك نمونه از آن
30
بررسي فن شناختي نوعي از تزئينات گچي زير گنبد سلطانيه
31
بررسي فن شناسي و آسيب شناسي رنگ در نقاشي ايراني دوره صفوي "ارائه يك روش حفاظتي در مورد رنگ نقاشي روي كاغذ (كاربرد پراكسيد هيدروژن به روي رنگ سفيد آب شيخ )"
32
بررسي فن‏ شناسي و آسيب‏ شناسي نگاره ‏هاي شاهنامه موسوم به مندرس در كاخ موزه سعدآباد تهران
33
بررسي فن شناسي و آسيبشناسي رنگ در نقاشي ايراني دورهصفوي ارائه يك روش حفاظتي در مورد رنگ نقاشي روي كاغذ ﴿كاربرد پراكسيد هيدروژن به روي رنگ سفيد آب شيخ ﴾
34
بررسي فن شناسي و نحوه خوردگي آثار آلياژ مس محوطه تاريخي تپه سفالين و ارائه و انجام عمليات حفاظتي و مرمت
35
بررسي فن شناسي، حفاظت و مرمت يك نمونه گچ بري ايلخاني از بقعه سيد شمس الدين شهر تاريخي يزد
36
بررسي فن شناشانه ي الياف فلزي گلابتون و اهمييت آن در كيفيت الياف در دراز مدت در بافته هاي تاريخي
37
بررسي فناوري RFID، تحليل كاربردها و الزامات غير كاربردي آن
38
بررسي فناوري sharepoint
39
بررسي فناوري توليد در صنايع چوب وروشهاي كاهش ضايعات
40
بررسي فناوري دايكات در توليد جعبه هاي مقوايي
41
بررسي فناوري نمونه سازي و توليد سريع به روش FDM و ارزيابي متغيرها جهت شناسايي ميزان تاثير بر نمونه نهايي
42
بررسي فناوري هاي چاپ ديجيتال در بازار ليبل
43
بررسي فناوري هاي نرم قرآن كريم براي پرورش مهارت پژوهشگري و تعيين ميزان به كارگيري آنها توسط معلمان ابتدايي شهرستان يزد
44
بررسي فناوري‌هاي موتور خودروهاي سواري دنيا در كلاس Aتا Cو ارائه روشي براي انتخاب موتور
45
بررسي فنوتايپي و ژنوتايپي تشكيل بيوفيلم در سويه هاي استافيلوكوكوس كواگولاز منفي
46
بررسي فنوتيپ هاي آلفا يك آنتي تريپسين در پلاسماي جانبازان شيميايي مواجهه يافته با عامل شيميايي خردل در مقايسه با گروه شاهد
47
بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي اشريشياكلي توليد كننده آنزيم بتالاكتاماز نوع AmpC جدا شده از بيمارستان هاي منتخب تهران
48
بررسي فنولوژي ،مورفولوژي واجزاي عملكرد توده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه وطبق
49
بررسي فنولوژي گونه هاي باغ گياه شناسي شمال نوشهر.
50
بررسي فنولوژي و مرفولوژي ارقام زراعي خرما
51
بررسي فنولوژي، مورفولوژي و اجزاي عملكردتوده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه و طبق
52
بررسي فنولوژي، مورفولوژي و اجزاي عملكردتوده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه و طبق
53
بررسي فنون پيشبرد درام ، در فيلم هاي امير نادري و اصغر فرهادي
54
بررسي فنون جابجايي ديوارنگاره ها و ارايه طرحي براي بازنمايي ديوارنگاره استراپو شده منسوب به سرشرلي در ايوان ستون دار كاخ عالي قاپو اصفهان
55
بررسي فنون ديوارنگاره هاي پنج بناي متعلق به دوره ايلخاني در شهر يزد
56
بررسي فنون طنزپردازي در اشعار سعيد سليمانپور سعيد بيابانكي وناصر فيضي
57
بررسي فنون و شكردهاي طنزآوري و ويژگي هاي قصص مجالس تقليد در دوران پهلوي﴿مضحكه معاصر﴾﴿دوران اوج و نزول نمايش هاي شادي آور ايراني﴾
58
بررسي فنون و كاربردهاي علمي عكاسي مادون قرمز
59
بررسي فني - اقتصادي استفاده از سامانه زباله سوز براي دفع زباله جامد شهري ،بازيافت انر‍ژي الكتريكي ، حرارت و كنترل آلودگي زيست محيطي آن
60
بررسي فني - اقتصادي و زيست محيطي سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي
61
بررسي فني - اقتصادي و طراحي توربين هاي بادي در مناطق روستائي و مقايسه آن با ساير شيوه هاي توليد انرژي باد
62
بررسي فني - اقتصادي يك واحد توليد سنگي گرافيت با روش ديسك هاي موازي
63
بررسي فني ، آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظت كتيبه معرق سنگ و كاشي خداي خانه مسجد عتيق
64
بررسي فني ، اقتصادي و زيست محيطي توليد انرژي توسط نيروگاه حرارتي ترموسيفوني خورشيدي
65
بررسي فني ،هنري و سير تحول آن در ايران از آغاز تا اسلام
66
بررسي فني استفاده از توربين آبي به عنوان فشارشكن جهت استحصال انرژي در شبكه هاي توزيع آب
67
بررسي فني اقتصادي احداث بادگير در ساختمانهاي مسكوني و صنعتي
68
بررسي فني اقتصادي بازيافت نسوز در صنايع كشور
69
بررسي فني اقتصادي تجهيز نيروگاهها ي سيكل تركيبي به آب شيرين كن MED
70
بررسي فني‐ اقتصادي سيستم‌هاي جمع‌آوري انرژي برداشتگرهاي بويه‌اي درخليج فارس
71
بررسي فني اقتصادي ماشينهاي بافندگي بدون ماكو
72
بررسي فني اقتصادي، اجتماعي پمپ بادي جهت مصارف كشاورزي
73
بررسي فني تطبيقي كاشي هاي هفت رنگ سه بناي شاخص دوره تيموري خراسان ﴿مدرسه غياثيه خرگرد، مجموعه تربت جام و مزار ابوبكر تايبادي ﴾
74
بررسي فني تكنولو‍ژيطرح توليد سيستم هاي شستشوي التراسونيك
75
بررسي فني چهار نمونه خنجر آهني متعلق به محوطه تاريخي سنگتراشان خرم آباد و ارائه طرح حفظ و مرمت آن ها
76
بررسي فني فيلمبرداري فيلمهاي دلهره آور
77
بررسي فني موتورها و تجهيزات برقي ضدانفجار
78
بررسي فني و آسيب شناسي اشياء نقره اي منسوب به غار كلما كره لرستان
79
بررسي فني و آسيب شناسي اشياء نقره اي منسوب به غار كلما كره لرستان
80
بررسي فني و آسيب شناسي تزئينات چوبي الحاقي كاخ صاحبقرانيه و ارائه طرح حفاظت ﴿مورد مطالعه، تزئينات نقاشي روي چوب در سقف اتاق سوخت
81
بررسي فني و آسيب‌شناسي آثار آهني تاريخي محوطه‌هاي لفورك و پهلوج سوادكوه مازندران
82
بررسي فني و اقتصادي احداث كارخانه سيمان چناره
83
بررسي فني و اقتصادي احداث مجتمع آب شيرين كن
84
بررسي فني و اقتصادي احداث نيروگاه خورشيدي در سيستان و بلوچستان با رويكرد مهندسي مواد
85
بررسي فني و اقتصادي احداث يك واحد تكسچر ازتيگ به روش تاب مجازي
86
بررسي فني و اقتصادي احداث يك واحد تكسچرايزنيگ به روش تاب مجازي
87
بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژي هسته اي به عنوان نيروي محركه كششي
88
بررسي فني و اقتصادي پرده آب‌بند پي سدها با نگرش خاص به سد گلمندره بجنورد
89
بررسي فني و اقتصادي پروژه زير ساختي چابهار سرخس به روش BOT با استفاده از نرم افزار كامفار
90
بررسي فني و اقتصادي تاثير تغيير پارامتر هاي چالزني و آتشباري بر هزينه هاي استخراج در معادن روباز
91
بررسي فني و اقتصادي تبديل ژاكارد مكانيكي به ژاكارد الكترونيكي و ساخت يك مدل آن
92
بررسي فني و اقتصادي تعميرات اساسي موتورهاي ناوگان هما در داخل
93
بررسي فني و اقتصادي تغيير سيستم هاي آبياري زمين هاي كشاورزي از سيستم گازوئيلي به خورشيدي در استان سيستان و بلوچستان
94
بررسي فني و اقتصادي توليد سوله هاي پيش ساخته بتني در كارخانه خانه سازي اهواز
95
بررسي فني و اقتصادي توليد كامپوزيت ماسه پليمر
96
بررسي فني و اقتصادي توليد نخهاي شانه شده چرخانه
97
بررسي فني و اقتصادي جداسازي دي‌اكسيد كربن از جريان هاي گازي با استفاده از فرآيندهاي جذب با آمين و غشايي
98
بررسي فني و اقتصادي جهت ايجاد يا بهينه سازي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق در نيروگاه ها
99
بررسي فني و اقتصادي رانش مصنوعي ﴿فراز آوري با گاز﴾ در يك ميدان دريايي ايران
100
بررسي فني و اقتصادي روش هاي استخراج سنگ هاي ساختماني (معدن حاجي آباد محلات )
101
بررسي فني و اقتصادي سرمايش هواي ورودي به توربوكمپرسور صنعتي 25 مگاواتي با سيستم‌هاي تبخيري(مديا، فاگ) و تبريدي(تراكمي، جذبي)
102
بررسي فني و اقتصادي سيستم انتقال شش فاز
103
بررسي فني و اقتصادي سيستم سرمايش از كف
104
بررسي فني و اقتصادي سيستم گرمايش كفي و مقايسه آن با سيستم گرمايش رادياتوري
105
بررسي فني و اقتصادي طرح ايجاد كارخانه آهك هيدراته
106
بررسي فني و اقتصادي طرح مكانيزاسيون سيستمهاياداري و فني سيمان آبيك
107
بررسي فني و اقتصادي عملكرد ماشين تونل زني (ROADHEADER & TBM) در حفر تونل هاي ايران
108
بررسي فني و اقتصادي ليچينگ كانسنگ آلونيت تايكند
109
بررسي فني و اقتصادي ماشين هاي گردباف
110
بررسي فني و اقتصادي معدن دنبوي دامغان
111
بررسي فني و اقتصادي مقدماتي كانسار طلاي چشمه زرد ارغش
112
بررسي فني و اقتصادي مواد منفجره قابل استفاده در معدن مس ميدوك و ارائه الگوي بهينه انفجار
113
بررسي فني و اقتصادي موتورهاي با بازده بالا
114
بررسي فني و اقتصادي نازل اتوماتيك پمپ بنزين
115
بررسي فني و اقتصادي نگهداري تونل بر اساس دو روش ترزاقي و NATM در محيط هاي سنگي و مطالعه موردي تونل شماره 5 راه آهن ميانه-اردبيل
116
بررسي فني و اقتصادي نيروگاه فتوولتائيك يزد ﴿مطالعه موردي﴾
117
بررسي فني و اقتصادي نيروگاه فتوولتاييك
118
بررسي فني و اقتصادي و انتقال تكنولوژي بازيابي كائوچو از لاستيك هاي فرسوده
119
بررسي فني و اقتصادي و انتقال تكنولوژي برقگير در ايران
120
بررسي فني و اقتصادي و تدوين تكنولوژي توليد كاغذ سفيد تحرير و روزنامه از كاغذ باطله در شركت محصولات كاغذي لطيف
121
بررسي فني و اقتصادي يك نوع توربين بادي معلق
122
بررسي فني و تاريخي پيدايش رنگ در سينما
123
بررسي فني و تكنيكي فيلمبرداري ده فيلم برگزيده سينماي ايران
124
بررسي فني و طراحي مقدماتي يك نيروگاه بادي براي مناطق مختلف ايران
125
بررسي فني و عملي تكنيك لعاب هاي كريستالي
126
بررسي فني و كيفي ساخت ساز ويلن در ايران
127
بررسي فني و مرمت يك خنجر مفرغي متعلق به موزه ملي ايران
128
بررسي فني و مرمت يك ظرف فلزي لوله دار متعلق به موزه ملي ايران
129
بررسي فني، اقتصادي و طراحي ذخيره سازي انرژي سرمايي در سيستم هاي تهويه مطبوع ساختمان هاي دانشگاه اميركبير
130
بررسي فني‎-‏اقتصادي قابليت ليچينگ تراوشي براي كانسنگ كم عيار روي اكسيده مهدي آباد
131
بررسي فهرست عناوين پزشكي بهداشتي در قرآن كريم
132
بررسي فهم دانشجويان رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي از تنوع زيستي و عوامل موثر بر آن
133
بررسي فوايد استفاده از استاندارد PMBOK در اجراي بهينه ي پروژه هاي ساختماني شركت يادمان سازه گستر كرج
134
بررسي فوايد استفاده از استاندارد PMBOK در اجراي بهينه ي پروژه هاي ساختماني شركت يادمان سازه گستر كرج
135
بررسي فوايد اقتصادي آزادسازي قيمت بنزين( مطالعه موردي: كشور ايران)
136
بررسي فوتوكاتاليزورهاي حاوي بيسموت تثبيت شده بر روي بستر كربني
137
بررسي فوق الاستيستيه الياف نيكل تيتانيم حافظه دار و رابطه آن با شكل هندسي مواد مركب تقويت شده با اين نوع آلياژ
138
بررسي فوق حلپذيري يك گروه متناهي با توجه به مقاطع زيرگروههاي ماكسيمال
139
بررسي فولكلور در ادبيات معاصر: مطالعه موردي، رمانهاي"سووشون" اثر سيمين دانشور و "من او" اثر رضا اميرخاني
140
بررسي فوم سازي ميكروسلولار به روش حالت جامد سوپراملكول ها با گروه اتصالي Ureido pyrimidinone
141
بررسي فومولاسيون و طراحي انرژي باد و تهيه كد كامپيوتري
142
بررسي فون زنبودهاي خانواده ... در بخش هاي مركزي استان آذربايجان شرقي
143
بررسي فون زنبورهاي خانواده كريسديدا در بخش هاي مركزي استان اذربايجان شرقي
144
بررسي فون زنبوهاي گالزاي رز و زنبورهاي انگل مرتبط با آن در نواحي شمالي استان آذربايجان غربي
145
بررسي فون سوسك هاي خانواده Carabidae در استان هرمزگان و بازنگري جايگاه تاكسونوميكي گونه Calosoma imbricatum imbricatum Klug, 1832
146
بررسي فون كنه هاي خانواده ي Macrochelidae (Acari: Mesostigmata در شمال استان كرمان
147
بررسي فون كنه هاي ميان استيگماي﴿Acari:Mesostigmate) مرتبط با حشرات راسته ي....
148
بررسي فون كنه‌هاي آبزي (Acari:Hydracarina) منطقه منوجان و كهنوج، استان كرمان
149
بررسي فون كنه‌هاي تارتن خانواده Tetranychidae (Acari: Tetranychidae) در شمال و شرق استان كرمان
150
بررسي فون ميگوهاي آبشيرين در استان كرمانشاه
151
بررسي فون و تنوع گونه اي زنبورهاي پارازيتوييد خانواد براكونيده در استان كرمان
152
بررسي فونستيك بالا خانواده Coccoidea در منطقه كرمان
153
بررسي فونستيك تريپس ها (Thysanoptera)در مناطقي از استان هاي اصفهان و چهار محال بختياري
154
بررسي فونستيك راست بالان استان لرستان
155
بررسي فونستيك راست بالان دشت آزادگان در استان خوزستان
156
بررسي فونستيك راست بالان سيستان
157
بررسي فونستيك شيخك هاي )Hexapoda: Mantodea( دشت مغان و پارس آباد (استان اردبيل )
158
بررسي فونستيك كفشدوزك ها ﴿Coccinellidae﴾ در كرمان
159
بررسي فونستيك كنه هاي باغات پسته ،انار و مزارع پنبه شهرستان فردوس و بشرويه
160
بررسي فونستيك كنه هاي باغات خرما،انار و مركبات شهرستان بم
161
بررسي فونستيك كنه هاي باغات درختان ميوه و مزارع يونجه منطقه رفسنجان
162
بررسي فونستيك مورچه هاي شهرستان لامرد از استان فارس
163
بررسي فونستيك و تاكسونوميك راست بالان )Hexapoda: Orthoptera( استان كردستان
164
بررسي فونستيك و تاكسونوميك راست بالان استان كردستان
165
بررسي فونستيگ مگس هاي گل در شهرستان بم استان كرمان
166
بررسي فيبرهاي با پوشش كربن نانو تيوب جهت ميكرو استخراج با فاز جامد جهت اندازه گيري آلاينده ها نفتي
167
بررسي فيبرهاي برگ تلور فوتوني با تقريب موجبر تخت
168
بررسي فيبرهاي نوري پيشرفته DCSM, DSF, DFF, PMF
169
بررسي فيبروماتوز ارثي لثه در مقالات و معرفي يك مورد جديد
170
بررسي فيتو شيمي عصاره متانولي اندام هاي هوايي و ريشه و تعيين مقدار آلكالوئيد در گياه شابيزك در نمونه پرورشي منطقه خراسان رضوي
171
بررسي فيتو شيميايي اسانس ريحان گونه Ocimum Sanctum L بومي ايران در شرايط خشك كردن معمولي و مايكروويو به روش تقطير با آب
172
بررسي فيتو شيميايي چاي كوهي ﴿.Stachys lavandulifolia Vahl.﴾ و ارتباط آن با شرايط اكولوژيك در منطقه غرب استان اصفهان
173
بررسي فيتو شيميايي ميوه هاي گلپر اكوتيپ زنجان
174
بررسي فيتوشيمي از گياه آرتميزيا كپت داغي در خراسان شمالي , phytochemical studies of artemisia kopetdaghensis plants in northern khorasan
175
بررسي فيتوشيمي گياه آرتميزيا تركمنيكا و جداسازي هگزيتول از آن
176
بررسي فيتوشيمي گياه مريم گلي لبه دار)salvia limbata( در خراسان شمالي , phytochemical studies limbata plants province of northern khorasan
177
بررسي فيتوشيمي و توانايي ساخت نانو ذرات نقره توسط عصاره گياه ...
178
بررسي فيتوشيمي و جداسازي فلاونوئيد از گياه كاكل زري )pseudohandelia umbellifera(
179
بررسي فيتوشيمياي و بيولوژيكي گياه پرسياوش
180
بررسي فيتوشيميايي جنس Zeravschania از تيره Apiaceae در ايران
181
بررسي فيتوشيميايي عصاره متانولي گياه Johreniopsis.stricticaulis
182
بررسي فيتوشيميايي عصاره متانولي گياهEuporbia.petiolata
183
بررسي فيتوشيميايي گياه سياه تلو‌(پاليريوس اسپينا كريستي) بومي منطقه مازندران
184
بررسي فيتوشيميايي گياه سياه تلو‌(پاليريوس اسپينا كريستي) بومي منطقه مازندران
185
بررسي فيزبولوژيك و مولكولي تحمل شوري در گياه سيب زميني در شرايط اين ويترو
186
بررسي فيزيك حركات بدن انسان جهت ساخت شابلون مقياس انساني
187
بررسي فيزيك حركات بدن انسان جهت ساخت شابلون مقياس انساني
188
بررسي فيزيك فرآيند ماشينكاري الكتروشيميايي با تخليه الكتريكي(ECDM) به وسيله تست هاي تجربي
189
بررسي فيزيكي پديده درد و پيش بيني مدل و الگوي انتشار آن در حوزه شناختي
190
بررسي فيزيكي تنش هاي پسماند در قطعات فلزي
191
بررسي فيزيكي شيميايي دمولسيفايرها و اثر آنها در جداسازي نسبي امولسيون هاي آب ـنفت
192
بررسي فيزيكي عايق ها
193
بررسي فيزيكي و شيميائي سنگدانه هاي قابل دسترس جهت طرح بتن بادوام در بوشهر
194
بررسي فيزيولوژيك و آناتوميك مغز و بيماريهاي مبتلا به آن و ارزيابي فيزيكي بيماري آلزايمر
195
بررسي فيزيولوژيك وهيستولوژيك پيدايش سلولهاي سيستم نورواندوكرين منتشر در ديواره لوله گوارش ماهي قزل آلاي رنگين كمان قبل و پس از تفريخ
196
بررسي فيلترهاي الكتروستاتيكي ذرات دوده ديزلي وبهينه سازي طراحي
197
بررسي فيلترينگ و تكنولوژي سانسور
198
بررسي فيلدباس در اتوماسيون صنعتي
199
بررسي فيلم "قلب انجل " Heart Angel
200
بررسي فيلم اقتباسي يك روز از رمان ديويد نيكولز ،با در نظر گرفتن تيوريهاي ليندا هاچن
201
بررسي فيلم تبليغاتي ﴿پروپاگاندا﴾ به مثابه يك ژانر
202
بررسي فيلم تبليغاتي ﴿پروپاگاندا﴾ به مثابه يك ژانر
203
بررسي فيلم كامپوزيتي پلياتيلن تهيه‌شده با استفاده از اكسيد روي
204
بررسي فيلم هاي توليد صوت و مطالعه خواص آن
205
بررسي فيلم هاي منعطف بسته بندي
206
بررسي فيلمنامه نويسي در ايران از نظر 4 فيلمنامه نويس معاصر ﴿مصاحبه - زندگينامه - گفتگو - مقايسه﴾
207
بررسي فيلمهاي منوچهر طياب
208
بررسي فيلوژنتيك
209
بررسي فيلوژنتيك و تكاملي جدايه ايراني ويروس موزاييك چغندرقند براساس توالي‌يابي كامل ژنوم
210
بررسي فيلوژني آسپرژيلوس فلاووس هاي مولد و غير مولد آفلاتوكسين جداشده از خاك مزارع پسته بر اساس گروههاي سازگار رويشي
211
بررسي فيلوژني ژن كلروپلاستي matk از گياه دارويي مورخوش )Zhumeria majdae(
212
بررسي فيلوژني مزره هاي ايران
213
بررسي فيوشيمي عصاره متانولي برگ و ساقه گياه علف مار بادمكي كلئوم كلتئوايدز(بوهسه آتريترويا-دي سي ) , Phytochemical studies was carried out with methanoli extracts of stalk and leaves of the plant of cleome coluteoides )buhsea trinervia. DC(
214
بررسي قاب هاوپايه هاي ريس درفضاهاي باناخ ازديدگاه نيم ضرب داخلي
215
بررسي قاب هاي خمشي فولاد و ارائه طرح بهسازي رفتار آنها در برابر زلزله
216
بررسي قاب هاي هيلبرت-اشميت و تقريب عملگر معكوس و پايداري آن
217
بررسي قابليت استحصال آلومينا و سولفات پتاسيم از آلونيت تايكند به روش ليچينگ هيبريدي اسيدي بازي
218
بررسي قابليت استفاده آهن باقي مانده خاك با استفاده از روش زيستي نوي باور و عصاره گيرهاي شيميايي
219
بررسي قابليت استفاده از شن سبز در حذف آهن، منگنز، كروم(VI) وآمونيوم از آب
220
بررسي قابليت اطمينان اعضاي سكوي دريايي جكت تحت اثر آسيب ناشي از برخورد شناورها
221
بررسي قابليت اطمينان تونل ﴿مطالعه موردي﴾
222
بررسي قابليت اطمينان خستگي رايزرهاي دريايي تحت اثر ارتعاش حاصل از پراكنش گردابه ها
223
بررسي قابليت اطمينان در MEMS
224
بررسي قابليت اطمينان در سيستم هاي سوئيچينگ
225
بررسي قابليت اطمينان سيستم‌هاي بسيار پايا با در نظر گرفتن خودهمبستگي عوامل مؤثر بر خرابي
226
بررسي قابليت اطمينان شبكه هاي هوشمند با لحاظ نمودن خود ترميمي درحضور منابع توليد پراكنده
227
بررسي قابليت اطمينان فرايند جوشكاري در سازه هاي دريايي
228
بررسي قابليت اطمينان لرزه¬اي قاب‌ها با لحاظ نمودن اثرات ميانقاب هاي با مصالح بنايي
229
بررسي قابليت اعتماد خستگي اتصالات سكوهاي دريايي با در نظر گرفتن رفتار ديناميك آنها
230
بررسي قابليت اعتماد سكوهاي دريايي تحت ضربه كشتي
231
بررسي قابليت اعتماد سيتم هاي تعمير پذير
232
بررسي قابليت اعتماد سيستم هاي در معرض شوك و فرسايش
233
بررسي قابليت اقليمي كشت زعفران در استانهاي كرمانشاه و كردستان
234
بررسي قابليت انحلال كانسنگ طلاي سه بندون به روش سيانوراسيون
235
بررسي قابليت بصري مستندنگاري ديجيتال در بازنمايي تعاملي آثار موزه¬اي (مطالعه موردي، موزه فرش ايران)
236
بررسي قابليت بيوليچينگ كانسنگ مس طارم سفلي
237
بررسي قابليت پخت سخت (Hardening Bake) فولادهاي كم كربن 14-St (فولاد بدنه خودرو) بوسيله فرآيند پير كرنش استاتيكي حاصل از كربن محلول
238
بررسي قابليت پخت سختي (Hardening Bake) فولاد كم كربن (ST12) توسط فرآيند پيركرنشي (Aying Strain) حاصل از كرين محلول
239
بررسي قابليت پخت سختي فولادهاي كم كربن 14-ST (فولاد بدنه خودرو) توسط نيتروژن محلول در ساختار در حالت استانيك
240
بررسي قابليت پرزدهي پارچه و مطالعه تاثير متغيرهاي آن بر كاربرد دستگاههاي مختلف سنج پرزهي
241
بررسي قابليت پياده مداري و مولفه هاي تاثير گذار بر آن در شهرك هاي نوساز(مطالعه موردي :شهر سپاهان شهر)
242
بررسي قابليت پيشگويي كنندگي جهت گيري مذهبي-اسلامي در مقايسه با معنويت سازماني در سطح فرد در ارتباط با رفتارهاي شهروندي سازماني
243
بررسي قابليت تخريب سنگ كمر بالا در لايه D4 معدن زغال سنگ همكار
244
بررسي قابليت تخمير ملاس تعدادي از كارخانجات قند ايران براي توليد اسيد سيتريك
245
بررسي قابليت ترشوندگي صفحات آلومينايي توسط آلومينيم مذاب
246
بررسي قابليت تركيب پذيري عمومي، خصوصي صفات مختلف در مقداري از لاين هاي اينبرد آفتابگردان
247
بررسي قابليت تشكيل و رفتار مغناطيسي آلياژهاي آمورف و آمورف - نانوكريستال پايه آهن
248
بررسي قابليت تصاوير ماهواره اي P5 و P6 در تهيه نقشه مناطق بياباني
249
بررسي قابليت تصاوير ماهواره اي در برآورد بيوماس تاغ زارها (بررسي موردي : تاغ زارهاي بيرجند)
250
بررسي قابليت تصاوير ماهواره لندست در پيش بيني برخي مشخصه هاي كمي جنگل هاي منطقه ي باينگان، كرمانشاه
251
بررسي قابليت تصاوير ماهواره‌اي در پيش‌بيني روند تغييرات دماي فصلي عمق خاك در دشت يزد - اردكان
252
بررسي قابليت تصويرگري در پنج افسانه ي آذري
253
بررسي قابليت تكسچرايزينگ نخهاي فيلامنتي تهيه شده از پلي پروپيلنهاي REACTOR GRADE & CRACKED GRADE
254
بررسي قابليت تهيه نانوكلي از بنتونيت رشم-هفت خوان سمنان
255
بررسي قابليت توليد زهاب اسيدي در باطله هاي فرآوري معدن مس پروفيري سرچشمه
256
بررسي قابليت توليد زهاب اسيدي و پتانسيل خنثي سازي در باطله هاي كارخانه زغالشويي البرز شرقي
257
بررسي قابليت توليد كالوس و گياه كامل در گندم
258
بررسي قابليت جاذب¬هاي طبيعي براي حذف فلزات سنگين (روي) از پساب¬هاي صنعتي (محلول¬هاي آبي) حاوي آلودگي¬هاي سرب و روي
259
بررسي قابليت جذب انرژي تركيب مقاطع دايره اي و مستطيلي به صورت تجربي و عددي
260
بررسي قابليت جذب انرژي مدل فريم(قاب) واگن سريع السير تحت برخورد از جلو با استفاده از ورقهاي جوشكاري شده تيلور
261
بررسي قابليت جذب سيانيد توسط آلونيت
262
بررسي قابليت جذب سيانيد توسط زباله هاي ساختماني رسي
263
بررسي قابليت جوشكاري فولاد 4130 به روش TIG
264
بررسي قابليت خنثي سازي زهاب اسيدي در باطله هاي زغالشويي البرز شرقي
265
بررسي قابليت داده هاي سنجش از دور در تهيه نقشه شوري و قليائيت خاك در جنوب شرق اصفهان
266
بررسي قابليت داده هاي ماهواره اي لندست 8 در تخمين درصد پوشش گياهي در مناطق خشك (مطالعه موردي : منطقه هرات – استان يزد)
267
بررسي قابليت روش سينك براي حل پاره اي از معادلات ديفرانسيل با مشتقات نسبي
268
بررسي قابليت روش هاي هوشمند در برآورد تغييرات شوري خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: دشت جرقويه سفلي _ اصفهان)
269
بررسي قابليت ريسندگي پنبه عسلكدار تحت شرايط مختلف آماده سازي الياف
270
بررسي قابليت ريسندگي فيبرينوژن خون و تبديل آن به الياف
271
بررسي قابليت ساخت كامپوزيتي داكت فن يك موتور ملخي
272
بررسي قابليت سازگاري مواد رنگزاي اسيدي در رنگرزي انتگرال كالاي نايلوني با استفاده از رنگزاهاي اسيدي ناسازگار
273
بررسي قابليت سازهاي ايراني جهت همراهي آوازهاي كودكان در مهد كودك ها
274
بررسي قابليت شاخص هاي بيوفيزيكي حاصل از تصاوير ماهواره اي در برآورد رطوبت خاك در استان فارس
275
بررسي قابليت شكل پذيري گلبول قرمز خون و تاثير آن بر فرآيند تجمع سلولي
276
بررسي قابليت طراحي درمان كد مونت كارلو BEAMnrc در پرتودرماني قفسه ي صدري و مقايسه نتايج به دست آمده با نرم افزار تجاري طراحي درمان prowess و داده هاي تجربي
277
بررسي قابليت عرضه ي كالاهاي فرهنگي در بورس كالا
278
بررسي قابليت عملكرد خطوط تركيبي جبرا نسازي شده به منظور افزايش توان انتقالي
279
بررسي قابليت عملكرد خطوط كابلي ناهمگن بلند به منظور بهره‌برداري بهينه
280
بررسي قابليت فتوالكتروكاتاليز واكنش‌هاي شارژ باتري واناديم
281
بررسي قابليت فرآوري تالك خانقاه خوي
282
بررسي قابليت فرآوري خاك نسوز سميرم با هدف حذف آهن
283
بررسي قابليت فرآوري زئوليت حصاربن و سنتز زئوليت نوع A
284
بررسي قابليت فرآوري گيلسونيت هاي منطقه كرمانشاه
285
بررسي قابليت فرآيند در پروفاي لهاي خطي
286
بررسي قابليت فرم پذيري دستي بدنه چيني زجاجي
287
بررسي قابليت فلوتاسيون كانسنگ سرب و روي پرپيريت معدن زير زميني گوشفيل ايران كوه
288
بررسي قابليت قانون مجازات اسلامي 1392 در پيشگيري از جرايم اطفال با تاكيد برجرم سرقت
289
بررسي قابليت قانون مجازت اسلامي 1392 در پيشگيري از جرايم اطفال با تاكيد بر جرم سرقت
290
بررسي قابليت كار پذيري و فورج پذيري فولادهاي تف جوشي شده
291
بررسي قابليت كاركرد مفاهيم اساطيري در طراحي برندينگ مورد پژوهي:نايكي،آمازون،هرمس-پاريس،ونوس،آپولو.
292
بررسي قابليت كنترل و تصحيح خطا در كدگذاري شبكه
293
برﺭﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺘﺪﻟﻮﮊﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ
294
بررسي قابليت مكانيزه كردن لايه d2 معدن بزرگ پابدانا
295
بررسي قابليت منابع آب زير زميني در سازند كارستي كوه خورين كرمانشاه با روش هاي ژئو فيزيكي
296
بررسي قابليت نهشته هاي دشت كرمانشاه جهت تصفيه طبيعي فاضلاب
297
بررسي قابليت ها و توان هاي استان كرمان در توسعه گردشگري
298
بررسي قابليت ها و توانمندي هاي تايپوگرافي فارسي در طراحي عنوان بندي فيلم
299
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي توسعه فيزيكي شهر گيلوان
300
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي ژئومورفولوژيكي در روند توسعه فيزيكي شهرها (نمونه موردي: شهراصفهان )
301
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي قانون بير-لامبرت در تعيين رمق كشي رنگرزي و جايگزيني تخمين آن با داده هاي طيفي
302
بررسي قابليت ها وتوانهاي اكوتوريسم درمديريت وتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: دهستان سولقان)
303
بررسي قابليت هاي بصري در بافت شهر كويري كاشان از منظر فرم و فضا
304
بررسي قابليت هاي تئاتر روايي بر مبناي نظرات برشت براي اجراي نمايش هاي آموزشي كودكان و نوجوانان
305
بررسي قابليت هاي تصويري آثار رمزي سهروردي با رويكرد به داستان آواز جبرئيل
306
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري در دسترس با تأكيد بر كاربران ويلچر و نابينايان در موزهها (مورد مطالعه: موزه تاريخ طبيعي و تكنولوژي شهر شيراز)
307
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري كويري مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان خور بيابانك , the study of desert tourism development capabilies case study :villages of khour and biabank
308
بررسي قابليت هاي خط كوفي تزييني در طراحي و ساخت زيور آلات برنجي
309
بررسي قابليت هاي خيابان قيام شهر يزد در جهت رسدن به الگوهاي پياده مداري
310
بررسي قابليت هاي رنگرزي برگ درخت خرمالو بر روي كالاي پشمي
311
بررسي قابليت هاي رنگرزي گياه بابونه بر كالاي پشمي
312
بررسي قابليت هاي روش اويلر ديكانولوشن در تعيين ويژگي هاي توده هاي مولد آنومالي هاي ميدان پتانسيل
313
بررسي قابليت هاي عناصر روايي هنرهاي نمايشي ايراني در ساخت زبان انيميشني جايگزين و ايراني
314
بررسي قابليت هاي عناصر روايي هنرهاي نمايشي ايراني در ساخت زبان انيميشني جايگزين و ايراني
315
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
316
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
317
بررسي قابليت هاي كشاورزي مناطق خشك جنب حاره اي (مطالعه موردي شهرستان نائين)
318
بررسي قابليت هاي گبه به منظور تطبيق و هماهنگي با دكوراسيون داخلي
319
بررسي قابليت هاي گرافيكي نقشمايه هاي گنبد هاي سرخ و كبود مراغه در طراحي هويت بصري سازماني هتل
320
بررسي قابليت هاي گرافيكي نقوش محراب هاي دوره ي سلجوقي و ايلخاني
321
بررسي قابليت هاي ماشين تخت باف اشتول با استفاده از نرم افزار سينترال
322
بررسي قابليت هاي مجتمع زيستي
323
بررسي قابليت هاي نرم افزار سي اس آي بريدج در مهندسي پل
324
بررسي قابليت هاي نمايشي تاريخ بيهقي , beyhaqi display features
325
بررسي قابليت هاي نمايشي موجودات سحرآميز در كتاب عجايب نامه ﴿عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات﴾
326
بررسي قابليت هاي نمايشي موجودات سحرآميز در كتاب عجايب نامه ﴿عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات﴾
327
بررسي قابليت هاي هنر خوشنويسي ايراني در هويت بخشي فضاي شهري و المان هاي شهري در ايران
328
بررسي قابليت هاي هنر نگارگري ايراني براي دستيابي به بازيگري شيوه مند
329
بررسي قابليت و توليد انواع بافت در ماشين گردباف يك سيلندر مجهز به چهار پايه سوزان
330
بررسي قابليت و سينتيك جذب روي از پساب هاي صنعتي بر جاذب هاي طبيعي و كم بها
331
بررسي قابليت يك منسوج سه‌بعدي به‌عنوان فيلتر غبارگير كولرآبي
332
بررسي قابليت‌هاي رسانه كميك استريپ در انتقال آموزه‌هاي فرهنگي داستان‌هاي كهن فارسي به كودكان10-12 سال با تاكيد بر داستان‌هاي هفت پيكر نظامي
333
بررسي قابليت‌هاي هنر نگارگري ايراني براي دستيابي به بازيگري شيوه‌مند
334
بررسي قابليتهاي اقتباس موثر از فضاي داستانهاي سهروردي براي انيميشن
335
بررسي قابليتهاي تذهيب در قطعات خوشنويسي
336
بررسي قابليتهاي توسعه گردشگري كويري روستاهاي خور وبيابانك
337
بررسي قابليتهاي خط كوفي از جهت طراحي و اجرا در تزئينات وسايل چوبي
338
بررسي قابليتهاي خط كوفي از جهت طراحي و اجرادر تزئينات وسايل چوبي
339
بررسي قابليتهاي خطوط فارسي در طراحي علائم نوشتاري
340
بررسي قابليتهاي داده هاي MODIS در برآورد توليد گياهي در منطقه سميرم -بروجن
341
بررسي قابليّت ها و جنبه هاي نمايشي در كتاب دا
342
بررسي قابهاي موجك روي گروهها و ابرگروهها
343
بررسي قاچاق انسان و اعضاء بدن از نظر فقه،حقوق موضوعه و اسناد بين المللي
344
بررسي قاچاق زنان و كودكان از ديدگاه حقوق بين الملل بشر
345
بررسي قاچاق مواد مخدر از طريق مرز شرقي كشور و تاثيرات آن بر جرايم مرتبط
346
بررسي قارچ اندوميكوريزي واسترس شوري برلوبياچشم بلبلي
347
بررسي قارچهاي جلدي-گوارشي راتوسهاي شهر تهران
348
بررسي قاطعيت در گفتار زنان و مردان كرد زبان در اسلام آباد غرب بر اساس رويكرد تسلّط ليكاف
349
بررسي قاعده بغي در فقه مذاهب پنج گانه
350
بررسي قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع
351
بررسي قاعده مندي ها و خواص ترموديناميكي سيالات تجمعي با استفاده از معادلات حالت مكعبي
352
بررسي قاعده مندي ها و خواص ترموديناميكي سيالات قطبي و غير قطبي با استفاده از معادلات حالت
353
بررسي قالب شعر سپيد با تكيه بر اشعار سپيد منوچهر آتشي
354
بررسي قالب هاي استروژن سرد و طراحي قالب اكستروژن گزپنين
355
بررسي قالب‌هاي معنايي افعال حسي ـ ادراكي در قرآن كريم
356
بررسي قالبهاي برش و تحليل تنش و بهينه سازي پانچ به وسيله نرم افزار ABAQUS
357
بررسي قالبهاي تزريق پلاستيك و نقش انتقال حرارت و فشار در طراحي آنها
358
بررسي قالبهاي دائمي و خواص آلياژهاي آلومينيوم در آن
359
بررسي قالي روستاي بيدگينه از توابع استان زنجان ومرمت يك نمونه از آن
360
بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد
361
بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد
362
بررسي قالي هاي پلونزي و بافت يك نمونه از آن
363
بررسي قالي هاي خشتي منطقه چالشتر جهت طراحي براي فرش هاي امروزي
364
بررسي قاليبافي اصفهان در اواخر قاجار و بافت يك نمونه از آن
365
بررسي قاليچه هاي تصويري با نگاهي ويژه به شاهنامه
366
بررسي قاليچه هاي تصويري قرون 13و14 ه.ق ايران با موضوع تصوير انسان موجود در موزه فرش ايران
367
بررسي قانون اصل44 و آثار آن بر نقد شوندگي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس سهام اوراق بهادار تهران
368
بررسي قانون اول و دوم ترموديناميك در خشك كن بستر شناور
369
بررسي قانون من ملك شيئا ملك الاقرار به با رويكردي بر نظرات حضرت امام
370
بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب (1393) و تطبيق آن با قانون سابق
371
بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب (1393) و تطبيق آن با قانون سابق
372
بررسي قانون نفوذ در مواد مركب و مقايسه آن با نتايج تجربي
373
بررسي قانون هيوم در پرتو واقعگرايي انسان مدار هيلاري پاتنم
374
بررسي قتلهاي ارتكابي توسط شخص صغير ومجنون در نظام قضايي ايران و انگليس
375
بررسي قد و وزن با پرولاپس اعضاي لگني در مراجعين درمانگاه ژنيكولوژي بيمارستان الزهرا در ارديبهشت 1380
376
بررسي قداست آب و ضرورت حفاظت از آن در قرآن و روايات
377
بررسي قدرت آنتي اكسيداني در كالوس ها
378
بررسي قدرت بازاري در زنجيره خريد محصول سيب درختي
379
بررسي قدرت پوشانندگي مواد رنگزا با استفاده از تحليل داده هاي طيفي
380
بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين
381
بررسي قدرت پيشگويي كنندگي الگوي اعتقاد بهداشتي در رفتار خودآزمايي پستان در بهورزان زن استان گيلان در سال 1396
382
بررسي قدرت تخيل و خلاقيت در دختران و پسران دبيرستاني
383
بررسي قدرت چسبندگي پوششهاي آلي بر روي زمينههاي پلي‌اولفيني توسط بهبوددهنده نانوپوشش پلي‌دوپامين
384
بررسي قدرت خريد معلمان و هزينه سرانه دانش آموزان به قيمت هاي ثابت بين سالهاي تحصيلي 62-1361 الي 72-1371
385
بررسي قدرت خريد واقعي درآمدهاي نفتي ايران 65 - 1346
386
بررسي قدرت رنگ دهي برگ درختچه زرشك و اندازه گيري ثبات هاي آن
387
بررسي قدرت رنگزايي با استفاده از داده هاي طيفي
388
بررسي قدرت نفوذ يك پرتابه الكترومغناطيسي با سرعت Supersowc در اهداف تعيين شده به روش عددي
389
بررسي قدرت و مقايسه رنگبري جاذبها در حمام رنگرزي حاوي رنگزاهاي آنيونيك
390
بررسي قدمها و توالي در يك برنامه ريزي و كنترل توليد جامع (شركت ساخت ماشين آلات نساجي غدير يزد)
391
بررسي قرائت كسائي-از قراء سبعه-و جايگاه وي در تاريخ قرائات
392
بررسي قرار بازداشت موقتدرحقوق كيفري ايران وفقه اسلامي
393
بررسي قراردادهاي EPC [اي. پي. سي.] و طرح ساخت
394
بررسي قرينگي ريشه و مورفولوژي كانال ريشه هاي دندان هاي مولار فك بالا و پايين در يك جمعيت ايراني توسط Cone beam computed tomography
395
بررسي قصاص جمعي در فقه و حقوق جزا
396
بررسي قصايد ديوان سنايي غزنوي از منظر بيان و بديع
397
بررسي قصايد ديوان سنايي غزنوي از منظر بيان و بديع
398
بررسي قصّه‌ي حيوانات در شعر احمد‌شوقي و پروين‌اعتصامي
399
بررسي قضاوت اخلاقي كودكان 10-11 ساله ناحيه يك مشهد
400
بررسي قضاوت زن از ديدگاه فقها
401
بررسي قضاوت هاي حضرت علي(ع) بر حسب دلايل
402
بررسي قضاياي با ناخ حاوي نسخه مجانبا طولپا از 1p
403
بررسي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متري مخروطي
404
بررسي قضاياي نقطه ثابت و تقريب نقطه ثابت براي نگاشت هاي واقع در رده T,a) A)
405
بررسي قضاياي وجود و يكتايي جواب معادلات ديفرانسيل فازي مرتبه دوم .
406
بررسي قضايايي در تجزيه حلقه هاي متناوب
407
بررسي قضيه نقطه ثابت و بهترين نقاط تقريب در فضاي متريك مختلط
408
بررسي قطبش الكتريكي با توجه به فاز توپولوژيكي بري
409
بررسي قطبش فروالكتريك در تركيبات مولتي به كمك نظريه تابعي FeTiO و 3 BiFeO فروئيك 3چگالي
410
بررسي قطبش ماكروسكوبيك در نيمه رساناهاي كاليم نيتريد، الومينيم نيتريد و آلومينيوم كاليم نيتريد
411
بررسي قطبش ماكروسكوپيك در نيمه رساناهاي كاليم نيتريد آلومينيوم نيتريد و آلومينيوم كاليم نيتريد
412
بررسي قطع تحريك در ژنراتورهاي سنكرون
413
بررسي قطع و برش در آثار گرافيكي
414
بررسي قطعات كامپوزيتي شيادار تحت بار استاتيك
415
بررسي قطعات كامپيوتري ومقايسه آنها
416
بررسي قطعات نيمه رسانا به منظور آشكارسازي ذرات درفيزيك انر‍ژي بالا و تصويربرداري پزشكي ازگذشته تا به امروز
417
بررسي قطعه پيانو و اركستر اثر مرتن فلدمن
418
بررسي قطعه ساخته شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در مواجه با بار ضربه اي
419
بررسي قطعه ساخته شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در مواجه با بار ضربه¬اي
420
بررسي قطعه هاي اول و آخر مجموعه ي "ون رگرد" اثر اليويه مسيان از دو منظر هارموني و ريتم
421
بررسي قلب نحوي در كردي كلهري بر اساس حاشيه هاي نحوي و خطي شدن چرخه اي
422
بررسي قلمروهاي ژئومورفولوژيكي پلاياي سيرجان با تكنيك GIS ,RS
423
بررسي قواعد تجربه كاربري روي نرم افزار هاي اندرويد
424
بررسي قواعد تراكم پذيري وكشيدگي مشترك، معادله ي تيت-مارناگان و هم حجم هاي فشار-دما در سيالات محدود شده در نانو حفره ي صفحه اي و رابطه اي ويسكوزيته - كشش سطحي در نانو سيالات
425
بررسي قواعد سيال تجربي با استفاده از پتانسيل يوكاوا
426
بررسي قواعد عروضي در قصايد ناصر خسرو
427
بررسي قواعد عمومي ايقاعات
428
بررسي قواعد فقهي حاكم بر جرائم تعزيري در فقه اماميه
429
بررسي قواعد فقهي مربوط به مصارف بيت المال در فقه اماميه
430
بررسي قواعد فلسفي و ادبي در مناط احكام
431
بررسي قوانين انجمني مبتني بر داده كاوي توزيع شده بر پايه سيستم چند عامله
432
بررسي قوانين بين المللي مربوطه به زنان ومقايسه آن با قوانين داخلي ايران.
433
بررسي قوانين تاريخي از منظر قرآن حكيم
434
بررسي قوانين ترموديناميك در تكينگي هاي آينده ي عالم در نظريه ي ﴿ F(R
435
بررسي قوانين رياضي به كار رفته در نقوش فرش هاي ايل يموت به منظور نوآوري در طراحي فرش تركمن
436
بررسي قوانين ريسندگي الياف كوتاه و مقايسه با عملكرد يكي از كارخانجات نساجي
437
بررسي قوانين زندگي مشترك براي داشتن رابطه اي رضايتبخش.
438
بررسي قوانين سازه اي مشترك وضع شده توسط iacaو تاثير آن در طراحي سازه اي تانكر ها
439
بررسي قوانين سازه اي مشترك وضع شده توسط IACS و تاثير آن در طراحي سازه اي فله بر ها
440
بررسي قوانين منابع طبيعي و احياي اراضي موات در فقه و حقوق ايران
441
بررسي قوانين هيوم روتاري به كمك برنامه ريزي كامپيوتري
442
بررسي قوانين و احكام فقهي مربوط به حضانت در مذاهب اسلامي و حقوق مدني ايران
443
بررسي قوانين و مقررات زيست محيطي توسعه شهري در ايران بر مبناي دستور كار 21
444
بررسي قوانين و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادي در معاملات تجاري بين الملل به ويژه قوانين ايران
445
بررسي قوت ها و ضعف هاي فرايند تغيير در اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ﴿كيفي﴾ در آموزش ابتدايي استان اصفهان
446
بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي برنامه ريزي آموزشي مبتني بر رويكرد مدرسه محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان
447
بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها ي فرايند برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان كرمان از ديدگاه مديران، دبيران و كارشناسان
448
بررسي قوت هاف ضعف هاف فرصت ها، و تهديدهاي فراروي فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاههاي غرب ايران ( ايلام، كردستان، كرمانشاه، لرستان و همدان ) از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در سال تحصيلي 1387-87
449
بررسي قوت و ضعف ،فرصت و تهديد ﴿s.w.o.t)اجراي برنامه راهبردي درسي ملي آموزش و پرورش ايران در پايه اول مقطع ابتدايي شهرستان مريوان در افق 1404
450
بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي تحقق هدف‌ها و انتظارهاي رشدي دوره پيش دبستاني در دو شهر اصفهان و نجف‌آباد
451
بررسي ﻗﻮس پيوندي در راه‌آهن‌هاي ﺳﺮيع‌اﻟﺴﻴﺮ و تعيين مدل انتخاب بهترين نوع قوس پيوندي
452
بررسي قوم باستانشناسي روستاهاي تنگ منصوري و نوخان در استان كرمانشاه و اهميت آنها در تفاسير باستان شناختي
453
بررسي قوم نگارانه از مشاجره هاي زن و شوهر در پنج فيلم ايراني
454
بررسي قيامهاي اجتماعي عهد ايلخا نان (مطالعه موردي :محمود تارابي ،سيد شرف الدين ابراهيم شيرازي ،يعقوب باغباني )
455
بررسي قيدهاي پديده شناسي بر روي پارامترهاي مدل نوترينوهاي استريل به عنوان ماده تاريك گرم
456
بررسي قيمت برق بازار نيروگاه هاي انرژي تجديدپذير و علل تفاوت قيمت
457
بررسي قيمت تمام شده خدمات پست بانك
458
بررسي قيمت سهام در عرضه هاي عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران
459
بررسي قيمت معادل خودروي سمند در كشورهاي منتخب با روش PPP
460
بررسي كابربرد پيچ سنگ سولكس در معدن ذغاسنگ طبس
461
بررسي كاتاليتيكي نانوايزوپلي اسيد گينت بال براي استديفيكاسيون الكل ها در غياب حلال , catalytic esterification studies of alcohols by nano iso - poly acid giant ball in the absence of solvent
462
بررسي كاتاليتيكي نانوايزوپلي اسيد گينت بال و هتروپلي اسيد كگين با بستر آلومينا براي اكسايش الكلها
463
بررسي كاتاليزور ارتقاء يافته در فرايند ريفورمينگ بخار پروپان براي توليد هيدروژن
464
بررسي كاتاليزورهاي Ni بر پايه CeO2-ZrO 2 در فرآيند اكسيداسيون جزئي متان
465
بررسي كاتاليزورهاي اگزوز
466
بررسي كاتاليزورهاي مختلف براي اپوكس دار شدن روغن سويا و مطالعه سينتيك پخت
467
بررسي كاتاليزورهاي مختلف براي اپوكسي دار شدن روغن سويا و مطالعه سينيتيك پخت
468
بررسي كاتاليزورهاي مختلف در تكميل ضد چروك بر روي كالاي پنبه اي و نتيج حاصل از آن
469
بررسي كاتاليست هاي سنتر فيشر - تروپش
470
بررسي كاتاليستهاي زئوليتي
471
بررسي كاتاليستي پلي اكسومتالات هاي نوع كپلرات و نانوكامپوزيت هاي آن ها با چيتوسان و گرافن
472
بررسي كار آمدي زبان آموزان سيستم آموزش از راه دور ﴿پيام نور ﴾ درمقايسه با زبان آموزان آموزش حضوري ﴿ دانشگاه ملي ﴾
473
بررسي كار آيي عدسك آبي در حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
474
بررسي كار بر دو تاثير موسيقي درماني بر ارامش روحي ورواني كودكان پيش دبستاني زير 5 سال
475
بررسي كار و بازده‌ي ماشين گرمايي كوانتومي استرلينگ با مواد كاري مختلف
476
بررسي كارآ ئي و اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت در بهبود كار معلمان
477
بررسي كارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 71-66 جهت برآورد روند آينده
478
بررسي كارآئي نمودارهاي كنترل CUSUM در صنعت نساجي و مقايسه آن با نمودارهاي شوهارت
479
بررسي كارآفريني اجتماعي دانشجويان كشاورزي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ( مطالعه موردي : دانشجويان كارشناسي دانشكده كشاورزي)
480
بررسي كارآفريني فرهنگي وموانع آن دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (حوزه ستادي)
481
بررسي كارآمدي ابزار اوراق مشاركت به عنوان يكي از ابزارهاي اعمال سياست پولي در كشور با رويكرد تئوري بازيها
482
بررسي كارآمدي بعد عقلاني – معنوي تربيت ديني در فضاي مجازي
483
بررسي كارآمدي بيوپسي سوزني ترانس توراسيك با هدايت CT وعوارض آن در تشخيص توده هاي ريه،مدياستنو ديواره قفسه سينه در يك مركز راديولوژي در شهرستان رشت
484
بررسي كارآمدي دلبستگي درماني بر سبك هاي دلبستگي، باورهاي ناكارآمد و بهزيستي روان شناختي در دختران (عقدكرده) متقاضي مشاورهازدواج
485
بررسي كارآمدي روش تدريس متمايز زبان ‌آموزان در ايران
486
بررسي كارآمدي سياست عرضه پول بر تورم و توليد در ايران
487
بررسي كارآمدي طراحي و ساخت شهري آمل با توجه به نياز معلولين و سالمندان
488
بررسي كارآمدي فرمهاي توپولوژيك معماري از ديدگاه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان نمونه موردي طراحي ايستگاه راه آهن رشت
489
بررسي كارآمدي فيلم هاي بدست آمده از فيبروئين ابريشم در درمان آسيب هاي چشم
490
بررسي كارآيند فرايند ورمي كمپوست در كاهش آنتي بيوتيك كوتريموكسازول موجود در كود گاوي
491
بررسي كارآيي آسياي خودشكن كارخانه فرآوري معدن چغارت بافق
492
بررسي كارآيي آيين نامه آموزشي موسسه آموزش از راه دور در دوره راهنمايي از ديدگاه كارشناسان و مديران مراكز آموزش از راه دور
493
بررسي كارآيي ازن زني كاتاليستي با استفاده از نانوكامپوزيت اكسيد روي گوش ماهي سنتزي در حذف علف كش بنتازون از محيط هاي آبي: مطالعه سينتيكي و تعيين ميزان سميت پساب به روش زيست آزموني
494
بررسي كارآيي انديسهاي متامريزم در مقايسه با برآوردهاي بعدي
495
بررسي كارآيي بازار سهام تهران
496
بررسي كارآيي پرتوهاي پر انرژي الكترونيكي به صورت مجزا ودر حضور عوامل مداخله جهت حذف هيوميك اسيدازمحلول هاي آبي
497
بررسي كارآيي تركيب كلرال هيدرات- هيدروكسي زين و تركيب كلرال هيدرات- ميدازولام در خواب كردن كودكان جهت انجام MRI
498
بررسي كارآيي تركيب كلرال هيدرات- هيدروكسي زين و تركيب كلرال هيدرات- ميدازولام در خواب كردن كودكان جهت انجام MRI
499
بررسي كارآيي تكنيكهاي شبكه عصبي مصنوعي و شبكه هاي فازي - عصبي در مدلسازي بارش رواناب در حوزه زاينده رود
500
بررسي كارآيي تله هاي فرموني در شكار بيد سيب زميني (Potato tuber moth (PTMء با نام علمي Phthorimaea opercullela (Lepidoptera : Gelechiidae) در انبار و مزرعه
501
بررسي كارآيي جاذب ساقه جو در حذف كادميوم از محلولهاي آبي به روش پيوسته
502
بررسي كارآيي جدا كننده هاي مغناطيسي ترمدار فرآوري سنگ آهن گل گهر
503
بررسي كارآيي جداكننده هاي مغناطيسي خشك در مدار فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر
504
بررسي كارآيي چلاتورسنتتيك آهن ومقايسه آن باداروي دسفرال
505
بررسي كارآيي حذف فلز سنگين كادميوم از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات اكسيد آلومينيوم تجاري: مطالعه تعادلي سينتيكي
506
بررسي كارآيي خاكستر هسته خرما و هسته زيتون در حذف نيترات از محلول آبي
507
بررسي كارآيي داروي دكسمدتوميدين تزريقي در ميزان خونريزي وكيفيت فيلد جراحي در بيماران تحت جراحي آندوسكوپي سينوس در مركز آموزشي و درماني اميرالمومنين (ع) رشت در سال 1396-1397
508
بررسي كارآيي دروني آموزش متوسطه نظري (نظام فعلي) طي سالهاي 74-69 و چگونگي برابري فرصت هاي آموزشي در سال تحصيلي 75-74 در استان چهار محال و بختياري به منظور ايجاد اطلاعات لازم در برنامه ريزي
509
بررسي كارآيي دروني دوره ي آموزش عمومي (آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ) شهرستان بانه در سال هاي تحصيلي 80/79 تا 85/84
510
بررسي كارآيي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان خوزستان در مقايسه با كشور و ارتباط كارآيي دروني با شاخصهاي درونداد
511
بررسي كارآيي دو سالن سنتزي در جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز فلزات از ماتريس هاي مختلف
512
بررسي كارآيي روش ژئوالكتريك در اكتشاف قير طبيعي
513
بررسي كارآيي روش سينك-كانولوشن درواترماركينگ ديجيتالي
514
بررسي كارآيي زئوليت طبيعي منطقه سمنان در رفع آلودگي زيست محيطي مس و كادميم از محلول آبي
515
بررسي كارآيي سياست قيمت گذاري ورود وسايل نقليه شخصي به محدوده مركزي شهر اصفهان
516
بررسي كارآيي سيستم تلفيقي فتوراكتور- بيوفيلتر در حذف آلاينده آن- هگزان از هواي آلوده
517
بررسي كارآيي سيستم هاي DS-UWB با خوشه هاي چند آنتني در كانال هاي محو شدگي
518
بررسي كارآيي شاخص ميانگين متحرك در پيش بيني قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
519
بررسي كارآيي عصاره گياهان سمي در كنترل تاج خروس
520
بررسي كارآيي فرآيند فتوكاتاليزوري تخريب ماده رنگزا توسط نانو ذرات TiO2 تثبيت شده بر روي غشاي نانو ليفي
521
بررسي كارآيي فرمول‌هاي اختلاف رنگ پيشرفته در پيش‌بيني اثر روشنايي پس‌زمينه بر روي اختلاف رنگ درك شده در مقايسه با مدل ظاهر رنگي CIECAM02
522
بررسي كارآيي فروش بيمه هاي عمر توسط نمايندگان بيمه ايران در شهر بوشهر
523
بررسي كارآيي فني شعب بانك صادرات آذربايجان غربي و عوامل تأثيرگذار بر آن
524
بررسي كارآيي فني و اقتصادي مالچ هاي سيماني مسلح و غير مسلح در تثبيت تپه هاي ماسه اي
525
بررسي كارآيي كاتاليزور گرافن اكسيد سولفونه شده براي واكنش هاي استري شدن گليسرول و اتيلن گليكول در محيط استيك اسيد
526
بررسي كارآيي مدار آسيا كني اوليه كارخانه پرعيار كني مجتمع مس ميدوك
527
بررسي كارآيي مدار سيكلون واسطه سنگين كارخانه زغال شويي شركت تكادو طبس
528
بررسي كارآيي مدل پردازش اطلاعات اجتماعي در پيش بيني مشكلات رفتاري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
529
بررسي كارآيي مدل هاي سيستم استنتاج عصبي-فازي تطبيقي و جنگل تصادفي در تهيه نقشه حساسيت زمين‌لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سردارآباد استان لرستان)
530
بررسي كارآيي مشاوران از ديدگاه دانش آموزان دختر ناحيه 1
531
بررسي كارآيي مشاوران نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان حضرت خديجه خليل شهر
532
بررسي كارآيي نانو لوله هاي كربني فعال تك جداره وچند جداره در حذف يون كروم 6 ظرفيتي از محلول هاي آبي
533
بررسي كارآيي نانوذرات آلوميناي اصلاح شده باليگاندشيف باز (SCHIffbase)در حذف كروم شش ظرفيتي از محلول آبي
534
بررسي كارآيي همزيستي با ميكوريز و تريكودرما در تحمل به خشكي دو رقم سويا در مرحله گياهچه اي
535
بررسي كارآيي و رتبه بندي معادن منتخب سنگ استان يزد بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار
536
بررسي كارائي تثبيت ازت باكتري ريزوبيوم مليلوتي (RHiZObium Meliloti) در شرايط شور
537
بررسي كارائي روش تدريس گروه سيار حل مساله در پيشرفت تحصيلي دانش آمومزان پسر راهنمائي غير انتفاعي امير حسين طالب زاده ناحيه سه اهواز در سال تحصيلي 1386-87
538
بررسي كارائي شاخصهاي پوشش گياهي و خاك به منظور تشخيص بيابان زائي در منطقه اردستان اصفهان
539
بررسي كارائي مديران داراي تحصيلات دررشته مديريت آموزشي نسبت به مديران داراي تحصيلات دررشته هاي ديگر،دردبيرستانهاي شهرستان ساوه
540
بررسي كارائي مشبكه هاي صحيح و تنك ساخته شده بر اساس ساختار A
541
بررسي كارائي معادله كيوبلكا-مانك در پيش بيني مقادير انعكاس طيفي رنگ هاي گواش
542
بررسي كارائي و موانع و مشكلات اجرائي نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه مديران در شهرستان اهواز
543
بررسي كاراريي انعقاد و لخته سازي توام با فرايند جذب سطحي در تصفيه فاضلاب صنعتت كاشي ستاره ميبد
544
بررسي كاراريي سلول نمك زدايي ميكروبي ارتقا يافته در حذف شوري و فلزات سنگين از فاضلاب با توليد همزمان بيوالكتريسيته
545
بررسي كارايي آتاماتون هاي يادگير در تعيين توابع تمايز
546
بررسي كارايي آموزشهاي ترويجي جهاد سازندگي استان گلستان
547
بررسي كارايي آموزشهاي ترويجي جهاد سازندگي در زمينه توليدات دامي (گاو- گوسفند) در منطقه گرگان
548
بررسي كارايي آموزشياران نهضت سواد آموزي استخدام شده
549
بررسي كارايي آموزشياران نهضت سواد آموزي استخدام شده در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
550
بررسي كارايي آيروديناميكي دهانه ورودي يك موتور ميكروجت
551
بررسي كارايي ابزار سودوكالر سيستم ديجيتال CMOS در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
552
بررسي كارايي ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال ِDiagora optimeدر ارزيابي طول فايل
553
بررسي كارايي ابزارهاي سياست پولي در بانكداري بدون ربا
554
بررسي كارايي ابزارهاي كنتراست معكوس و فيلتر embossسيستم ديجيتالCMOSدر تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
555
بررسي كارايي استراتژي مسكن مهر و رضايت متقاضيان
556
بررسي كارايي استفاده از نقاط كوانتومي در لايه ي مياني دي اكسيد تيتانيم تهيه شده به روش سل-ژل، جهت كاربرد در سلول هاي خورشيدي
557
بررسي كارايي اطلاعاتي بازار بورس كالاهاي ايراني(مطالعه موردي: كالاهاي مورد معامله در گروه محصولات كشاورزي)
558
بررسي كارايي اقليمي ايوان در ابنيه سنتي اقليم گرم و خشك
559
بررسي كارايي اكسيداسيون فتو شيميايي هيوليك اسيد با فتوكاتاليزور Ag/Zno در حضور نور خورشيد،Uvc,Uva از محلول هاي آبي
560
بررسي كارايي الگوريتم هاي رده بندي بر روي متون كوتاه فارسي
561
بررسي كارايي ايستگاه هاي راه آهن سريع السير به روش آناليز پوششي داده ها
562
بررسي كارايي بازار سرمايه
563
بررسي كارايي بازاريابي محصولات كشاورزي توسط شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي مطالعه موردي شهرستان بويين مياندشت
564
بررسي كارايي باطله بوكسيت براي جذب آلودگي زيست محيطي فسفات
565
بررسي كارايي باطله معدن كروميت فارياب
566
بررسي كارايي باطله هاي معدن آهن به منظور حذف سولفات و مدل‌سازي فرايند جذب
567
بررسي كارايي باطله ي سنگ هاي ساختماني(پايه آهكي) براي رفع آلودگي زيست محيطي رنگدانه متيلن بلو
568
بررسي كارايي بانك ها با كمك تحليل پوششي داده ها و داده‌كاوي
569
بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودو كالر در تكنيك راديوويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگي هاي اوليه بين دنداني
570
بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودوكالر در تكنيك راديو ويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگي هاي اوليه بين دنداني
571
بررسي كارايي بنتونيت اصلاح شده معدن سلفچگان قم با سورفاكتانت هاي كوترنري آمونيوم با خواص آب دوشتي و آب گريزي مختلف
572
بررسي كارايي بنتونيت طبيعي منطقه بويين زهرا در حذف آلودگي سرب ازپساب هاي كارخانه سرب غني آباد
573
بررسي كارايي بنتونيت منطقه فردوس در حذف مس از پساب هاي صنعتي
574
بررسي كارايي بيوامولسيفاير توليدي توسط لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 بر روي ضايعات برنج در سيستم امولسيوني روغن در آب
575
بررسي كارايي پارامتر شدت ﴿5/0 و S﴾ T در IDA براي سازه هاي چند درجه آزادي در محدوده رفتار خطي مصالح
576
بررسي كارايي پارامتر شدت Sa (T1; 5%) در تحليل IDA (آي. دي. ال.) براي سازه هاي چند درجه آزادي در محدوده رفتار غير خطي مصالح
577
بررسي كارايي پرتفوي ( سبد سهام ) بيمهمركزي ايران
578
بررسي كارايي پرسولفات و نانوذرات آهن جهت كاهش بار آلي شيرابه حاصل از دفن زباله
579
بررسي كارايي پنجره هاي معماري مسكوني سنتي اقليم گرم و خشك در تآمين روشنايي داخل
580
بررسي كارايي تجهيزات حمل و نقل و نقش آنها در طراحي چيدمان كارخانه به همراه مطالعه موردي
581
بررسي كارايي تحليلهاي اقتصاد مهندسي در تحقق پذيري طرحهاي شهرسازي﴿نمونه موردي:جابجايي پايانه مسافربري﴾
582
بررسي كارايي تزريق گازهاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري در افزايش برداشت از مخازن نفت يكي از ميادين ايران
583
بررسي كارايي تصفيه پساب مدل با استفاده از فرايندهاي جذب و اكسيداسيون پيشرفته در سامانه جريان جت برخوردي افشانه اي
584
بررسي كارايي تكنيك گشتاورهاي خطي در تجزيه و تحليل منطقه اي فراواني سيل در حوزه هاي اصفهان - سير جان و دشت يزد - اردكان
585
بررسي كارايي توالي هاي تنظيمي رونويسي و پس از رونويسي در وكتور بياني حاولي توالي متصل شونده به ماتركس بر بيان پايدار و فعال كننده پلاسمينوژن بافتي نوتركيب انساني
586
بررسي كارايي توف بازي منطقه كردستان در حذف رقابتي مس و كادميم از پساب هاي صنعتي
587
بررسي كارايي جاذب هاي آلي و معدني اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي براي حذف آلودگي از آب هاي نامتعارف
588
بررسي كارايي جذب كادميوم توسط قارچ فوزاريوم سولاني جدا شده از خاك زراعي منطقه ماهيدشت استان كرمانشاه
589
بررسي كارايي حذف آرسنيك از آب زيرزميني با استفاده از موانع واكنش دهنده نفوذپذير
590
بررسي كارايي حذف آرسنيك توسط توده زيستي ساكارومايسس سرويسيه (مخمر نان)فعال و غير فعال از محلولهاي آبي
591
بررسي كارايي حذف آهن و منگنز از آب زيرزميني با استفاده از موانع واكنش دهنده نفوذپذير (PRB)
592
بررسي كارايي حذف جمعيت هتروتروف (HPC) توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2) در آب
593
بررسي كارايي حذف جمعيت هتروتروف (HPC) توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2) در آب
594
بررسي كارايي حذف فسفات و رنگ راكتيو بلك 5 از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي نانومگنتيت تجاري: مطالعه تعادلي و سينتيكي
595
بررسي كارايي حذف مواد آلي با استفاده از دي اكسيد تيتانيوم ﴿Tio2﴾ در لوله هاي تراوا نسبت به نورخورشيد
596
بررسي كارايي حرارتي گذراي ديوار ترومب مجهز به صفحات مواد تغيير فاز دهنده همراه با سامانه فين هاي داخلي
597
بررسي كارايي حرارتي مبدل حرارتي صفحه اي با استفاده از نانوسيال
598
بررسي كارايي حفاظت تفاضلي توان در خطوط انتقال نيرو
599
بررسي كارايي خاكستر ميوه درخت ﴿Melia azedarach)در حذف كروم شش ظرفيتي از فاضلاب سنتزي صنعت آبكاري
600
بررسي كارايي خوشه بندي سلسله مراتبي تجميعي
601
بررسي كارايي داخلي به بخش آگهي هاي بازرگاني تلويزيون در صدا و سيماي ج. ا. ا. مركز اصفهان
602
بررسي كارايي داده هاي IRS- WIFS در تعيين زمان فصل چراي مراتع شهرستانهاي سميرم و لردگان
603
بررسي كارايي دروني شاخه هاي فني وحرفه اي وكاردانش آموزش متوسطه استان كهكيلويه وبويراحمدطي سالهاي82-1377
604
بررسي كارايي دروني و بيروني شاخه فني و حرفه اي آموزش متوسطه شهرستان شهركرد طي سالهاي 80-75
605
بررسي كارايي دو روش )HA binding assay, Zeta( در جداسازي اسپرمهاي بالغ با مورفولوژي و كروماتين طبيعي
606
بررسي كارايي دو روش Zeta و HA binding ability در جداسازي اسپرم هاي بالغ با ساختار كروماتين سالم
607
بررسي كارايي دو گونه قارچ ميكوريزا بر ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه رزماري (Rosmarinus officinalis) در شرايط تنش شوري
608
بررسي كارايي رآكتورهاي لوله اي و ناپيوسته در حذف رنگ متيلن بلو از نمونه فاضلاب نساجي با استفاده از فرايند فتوكاتاليستي
609
بررسي كارايي رآكتورهاي لوله اي وناپيوسته در حذف رنگ متيلين بلو ازنمونه فاضلاب با استفاده از فرايند فتو كاتاليستي TiO2-UV
610
بررسي كارايي روش LFA براي ارزيابي پايداري و ميزان ماده آلي خاك در برخي از مكان هاي مرتعي
611
بررسي كارايي روش اكسايش كاتاليزور نوري با استفاده از كاتاليزور تيتانيوم دي اكسيد در حذف رنگ هاي نساجي از محلول هاي آبي
612
بررسي كارايي روش الكتروفنتون در كاهش بارهاي كليفرم و آلي پساب تصفيه شده فاضلاب شهري
613
بررسي كارايي روش تركيبي اكسيداسيون شبه فنتون-فرآيند زيستي هوازي در تصفيع فاضلاب حاصل از صنايع توليد مواد شوينده
614
بررسي كارايي روش سيل شاخص در پيش بيني دبي هاي حداكثر سيل در حوزه هاي فاقد آمار ﴿مطالعه موردي : برخي مناطق حوزه مركزي ايران﴾
615
بررسي كارايي روش فنتون جهت كاهش بار آلي شيرابه حاصل از دفن زباله با استفاده از نانو ذرات آهن عنصري
616
بررسي كارايي روش نمونه برداري قطاعي در جنگل هاي ارس ( مطالعه موردي : امين آباد فيروزكوه )
617
بررسي كارايي روش هاي اسپكتروفتومتري و بينايي ماشين در شناسايي رنگدانه ها در آثار هنري
618
بررسي كارايي روش هاي برآورد دبي اوج لحظه اي با اسفاده از داده هاي دبي روزانه
619
بررسي كارايي روش هاي جستجو در يافتن خو شه هاي پايدار
620
بررسي كارايي روش هاي جستجو در يافتن خوش ههاي پايدار
621
بررسي كارايي روش هاي هوش مصنوعي ﴿مدل تطبيقي عصبي - فازي، شبكه عصبي و درخت تصميم گيري﴾به منظور برآورد ميزان رسوبات معلق ﴿مطالعه موردي: ايستگاه سيرا سد كرج﴾
622
بررسي كارايي روش‌هاي داده‌كاوي در پيش‌بيني خشكسالي در مقياس جهاني
623
بررسي كارايي رويكرد توسعه دارايي مبنا با تكيه بر سرمايه اجتماعي در بهبود بافت هاي نابسامان شهري (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن شهر تهران)
624
بررسي كارايي زئوليت طبيعي منطقه سمنان در حذف مس از محلولهاي آبي
625
بررسي كارايي زائدات گياه كلزاوآفتابگردان در حذف كادميوم از محلول هاي آبي
626
بررسي كارايي ژنراتور هايبريدي تروم الكتريك - فتوولتاييك
627
بررسي كارايي سازه هاي فيلتري پوشش داده شده با لايه هاي نانوالياف
628
بررسي كارايي سلول هاي مكانيكي رمق گير اوليه كارخانه پر عيار كني مجتمع مس ميدوك
629
بررسي كارايي سياست هاي پولي و مالي در كشورهاي توسعه نيافته با تاكيد بر مورد ايران
630
بررسي كارايي سيستم بانك با روشتحليل پوششي داده ها
631
بررسي كارايي سيستم بانك با روشتحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي بانك تجارت)
632
بررسي كارايي سيستم تلفيقي فيلتر شني چندلايه با فيلترهاي غشايي MF/UF در تصفيه آب خاكستري دست‌ساز
633
بررسي كارايي سيستم وتلند مصنوعي زير سططحي در تصفيه فاضضلاب خانگي
634
بررسي كارايي سيليكاي مزوپروس سنتز شده در حذف بيزاكوديل از محلول هاي آبي
635
بررسي كارايي شاخص ميانگين متحرك در تحليل فني سهام بورس اوراق بهادار
636
بررسي كارايي شبكه هاي عصبي مصنوعي در تحليل الگوريتم رمز FEAL
637
بررسي كارايي شدت ها و مدت هاي مختلف ميدان مغناطيسي در تاثير عمق كاشت بر جوانه زني بذور دو گونه علف هرز
638
بررسي كارايي شعب بانك صادرات استان گلستان بااستفاده از تحليل پوششي داده ها)DEA(
639
بررسي كارايي شعب بانك قرض الحسنه مهرايران در استان هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها﴿دوره بررسي سال هاي 1390 و1391﴾
640
بررسي كارايي شعب بانك كشاورزي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي پنجره اي مطالعه موردي شهرستان هاي پارس آباد و بيله سوار
641
بررسي كارايي عصاره گياهان دارويي و...
642
بررسي كارايي عصاره هاي گياهي درمهاربيماري زنگ سفيدشاهي درگلخانه وامكان افزايش اين كارايي بااستفاده ازفناوري نانو
643
بررسي كارايي عصاره ي گياهان سمي دركنترل علف هرز سلمه تره
644
بررسي كارايي فاكتور درجه- روز اصلاح شده در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كرج﴾
645
بررسي كارايي فتو اكسيداسيون توام با جذب كربن فعال در حذف آرسنيك از محيطهاي آبي
646
بررسي كارايي فرآيند الكتروفتوفنتون در حضور نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم اصلاح ‌شده با نانوذرات آهن (III) و گرافن اكسيد در تصفيه آب‌ حاوي مترونيدازول
647
بررسي كارايي فرآيند فوتوالكتروفنتون در تصفيه فاضلاب صنعتي –مطالعه موردي پتروشيمي كارون
648
بررسي كارايي فرايند ازن زني وپروكسون در حذف سورفاكتانت آنيوني و CODاز فاضلاب كارواش
649
بررسي كارايي فرايند اكسيداسيون فتوشيميايي با استفاده از اكسيد كننده تركيبي دو فلزي آهن- منگنز توام با انعقاد و لخته سازي اصلاح شده در حذف آرسنيك از آب هاي زيرزميني
650
بررسي كارايي فرايند تركيبي احياي فتوكاتاليستي و جذب سطحي با بهره گيري از نانوذرات اكسيد روي و آهن سنتز شده با استفاده از عصاره آويشن در حذف كروم از آ
651
بررسي كارايي فرايند تلفيقي فيلتر بيولوژيكي هوازي اصلاح شده وفيلتراسيون غشايي در تصفيه پيشرفته پساب سيستم هوادهي گسترده با چرخه متناوب
652
بررسي كارايي فرايند فتوشيميايي feo/sio/tio در حذف سموم استامي پرايد، ديازينون و كلروپيريفوس از محلول هاي آبي توام با شناسايي محصولات جانبي و ارزيابي سميت پساب نهايي
653
بررسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم و اشعه ماوراء بنفش (TIO2/UV-C)در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از فاضلاب سنتيك نساجي
654
بررسي كارايي فرايندهاي اكسيداسيون كاتاليتيكي در حضور پرتوهاي پرانرژي الكتريكي جهت حذف هيوميك اسيد از محلول آبي
655
بررسي كارايي فروشگاههاي زنجيره اي شهروند با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
656
بررسي كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي در بخشهاي ICU در بيمارستانهاي منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سالهاي ۱۳۹۱-۱۳۹۲
657
بررسي كارايي فيلتر ژئوتكستايل و تزريق كلر به منظور جلوگيري از انسداد بيولوژيكي قطره چكان ها در كاربرد پساب
658
بررسي كارايي فيلتر هاي تركيبي ژئوتكستايل، شن، زئوليت و زغال آنتراسيت در تصفيه فيزيكي پساب
659
بررسي كارايي فيلترهاي با بستر سنگ آتشفشان در ارتقاء كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
660
بررسي كارايي فيلترهاي بابسترسنگ آتشفشان در ارتقائ كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
661
بررسي كارايي فيلترهاي توليد شده از لايه هاي نانوليفي در جذب ناخالصي و آلودگي سوخت ديزل
662
بررسي كارايي فيلترهاي نانوليفي هيبريدي نايلون و اكريليك توليدي به روش الكتروريسي براي جداسازي ذرات معلق از محلول هاي آبي
663
بررسي كارايي قارچ‌هاي ميكوريز آربوسكولار و تريكودرماي جدا شده از خاك‌هاي شور و قليايي در كنترل نماتد ريشه‌گرهي پسته (Meloidogyne javanica)
664
بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوكايا در درمان كوليك شيرخواري در مدت پيگيري 6 ماهه
665
بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوكايا در درمان كوليك شيرخواري در مدت پيگيري 6 ماهه
666
بررسي كارايي كاتاليزور تيتانيوم كلريد نشانده شده بر روي نانو سيليكاژل در پيش برد واكنش هاي آلي هم راه با مطالعات تئوري و بيولوژيكي برخي محصولات و يا فرايندها
667
بررسي كارايي كاتاليزوري تركيب Fe3O4/MIL-101/HPA به عنوان كاتاليزور هتروژن در سنتز تركيبات ايندازولوفتالازين تري اون
668
بررسي كارايي كاشت گندم درشهرستان فلاورجان
669
بررسي كارايي كامپوزيت بر پايه باطله بوكسيت كارخانه آلومينيوم جاجرم براي حذف آلودگي زيست محيطي نيترات
670
بررسي كارايي كربن فعال به دست آمده از چوب درخت كاج در حذف تركيب دارويي تتراسايكلين و ديكلوفناك از محلول هاي آبي
671
بررسي كارايي كربن فعال چوب چنار براي جذب آنتي‌بيوتيك مترونيدازول و سفالكسين از محلول هاي آبي
672
بررسي كارايي كرم خاكي ايزنيا فوتيدا در حذف آفت كش هاي فسفره (ديازينون و كلرپيريفوس)از خاك هاي آلوده
673
بررسي كارايي كفشدوزك شكارگرCryptolaemus montrouzieri (Mulsant) روي شپشك آرد آلودمو ... (Signoret)
674
بررسي كارايي كوپليمر آكريل آميد سولفونه شده با عامل شبكه ساز آلومينيم نيترات نه آبه به منظور كاهش آب از مخازن هيدروكربني
675
بررسي كارايي كيك فيلتر كارخانه فولاد مباركه در جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
676
بررسي كارايي گونه هاي باكتريايي موجود در كمپوست تثبيت شده در حذف بيولوژيكي هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) در خاك آلوده به شيرابه پسماند شهري
677
بررسي كارايي گونه هاي گياهي نخل مرداب و ني در وتلند مصنوعي جهت تصفيه فاضلاب شهر يزد
678
بررسي كارايي گياه آبزي Latifolia Typha در تصفيه فاضلاب در يك سيستم wetland زيرسطحي آزمايشگاهي
679
بررسي كارايي مخمر Saccharomyces Cerevisiae در حذف بيولوژيكي آفت كش ديازينون از محلول آبي
680
بررسي كارايي مدل RHEM در برآورد فرسايش آبي ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگانه-خراسان رضوي﴾
681
بررسي كارايي مدل SWAT جهت پيش بيني تغييرات كيفيت آب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد كرج)
682
بررسي كارايي مدل SWAT جهت شبيه سازي اثر همزمان تغيير اقليم و تغيير كاربري بر رواناب و رسوب در مناطق خشك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز فخرآباد، يزد)
683
بررسي كارايي مدل SWAT در برآورد فرسايش آبي و رواناب سطحي در استان فارس (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخيز تنگ شول استان فارس)
684
بررسي كارايي مدل WWPP در برآورد رواناب ، فرسايش و رسوب در حوزه هاي آبخيز مناطق نيمه خشك ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگانه استان خراسان رضوري﴾
685
بررسي كارايي مدل ماشينهاي بردار پشتيبان در پيش بيني غلظت نيترات در آبهاي زير زميني و مقايسه آن با مدل MODFLOW
686
بررسي كارايي مدل هاي ذوب برف در مناطق نيمه خشك ﴿مطالعه موردي : منطقه ده بالا﴾
687
بررسي كارايي مدل هاي مختلف نانوسيالات با تحليل دو فازي
688
بررسي كارايي مدل هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيكي در برآورد مشخصات هيدروگراف سيلاب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز منشاد﴾
689
بررسي كارايي مراتب بالاتر و شرايط بهينگي مربوط به آن
690
بررسي كارايي مراكز توانبخشي بر روي مهارتهاي رفتاري معلولين تحت پوشش.
691
بررسي كارايي مشاوران از ديدگاه دانش آموزان دختر ناحيه يك اهواز
692
بررسي كارايي مشاوران هدايت تحصيلي از ديدگاه دانش آموزان دختر
693
بررسي كارايي مصرف انرژي و رديابي آلودگي نيترات ﴿آب،خاك،غده﴾ در نظام هاي مختلف توليد سيب زميني در شهرستان فريدن
694
بررسي كارايي معيارهاي مختلف در طرح هاي بهينه براي مدل رگرسيون پواسون با اثرات تصادفي
695
بررسي كارايي منابع درآمدي بانكداري اختصاصي در بانك هاي ايراني و ارائه راهكارهاي بهبود
696
بررسي كارايي موج شكن ثابت مجهز به ستون نوسانگر آب به روش عددي
697
بررسي كارايي نانو ذرات آهن اكسيد در حذف نيكل از آب خنك كننده مصنوعي نيروگاه اتمي
698
بررسي كارايي نانو ذرات روي اكسيد در حذف كادميم از محلول آبي با قدرت يوني بالا
699
بررسي كارايي نانو كامپوزيت كربن_تنگستن در حذف ديكلوفناك ازمحلول هاي آبي
700
بررسي كارايي نانو لوله هاي كربني اصلاح شده ونانو ذرات سيليكا در حذف BTEX از محلول هاي آبي
701
بررسي كارايي نانوذرات اكسيد آهن عامل دار شده با آمين ها جهت حذف هيوميك اسيد از محيط آبي
702
بررسي كارايي نظام جديد متوسط در منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان يزد در پايه هاي دوم و سوم پسرانه در رشته هاي رياضي و فيزيك ، علوم تجربي و علوم انساني در سال تحصيلي78-77
703
بررسي كارايي نظريه ادواري تجاري واقعي براي توضيح نوسانات محصول واقعي در اقتصاد ايران، رهيافتي از مسائل كنترل بهينه
704
بررسي كارايي هماتيت اصلاح شده در حذف كادميم و روي از پساب كارخانه‌ي فرآوري معدن انگوران
705
بررسي كارايي هيدروژل بر پايه كيتوسان در بندآوري خون و نشت هوا از فيستول هاي ريوي در مدل هاي حيواني
706
بررسي كارايي و اثر بخشي دوره هاي ضمن خدمت در بهبود وضع آموزشي در رشته آموزش ابتدايي
707
بررسي كارايي و ايمني تحريك الكترومغناطيسي ضرباني در بهبود علائم ادراري زنان مبتلا به بي اختياري ادراري فوريتي، استرسي و مختلط (فوريتي/ استرسي) ارجاع شده به يك كلينيك خصوصي درمان بي اختياري در شهر رشت از تيرماه 96 تا تير ماه 97
708
بررسي كارايي و بهره‌وري سبز در نيروگاه‌هاي حرارتيايران با لحاظ ديدگاه‌هايزيست‌محيطي
709
بررسي كارايي و خصوصيات زئوليت منطقه سمنان در حذف آلودگي زيست محيطي برخي تركيبات گوگرددار
710
بررسي كارايي و روند سرمايه گذاري در راه آهن پيش و پس از خصوصي سازي
711
بررسي كارايي و قابليت هاي نرم افزار گنجينه از نظر فهرستنويسان آرشيوهاي ديداري و شنيداري سازمان صدا و سيما , investigation of efficiency and ability of ganjineh software in catalogeas of audio visual archives of lslamic republic of lranbroadcasts lookout
712
بررسي كارايي و مدل سازي تالاب مصنوعي در تصفيه ي تكميلي فاضلاب شهري
713
بررسي كارايي و مدلسازي پيل سوختي ميكروبي جريان پيوسته با طراحي ماژولار در تصفيه پساب نفتي
714
بررسي كارايي و ميزان آگاهي كاركنان اداره آموزش و پرورش اسفراين از اصول مديريت
715
بررسي كارايي واحدهاي صنعتي پرورش مرغ تخم گذار ﴿ مطالعه ي موردي استان خراسان رضوي﴾
716
بررسي كارايي يك سيستم فوم اسكرابر پايلوت براي حذف اكسيد هاي نيتروژن از فاز گاز
717
بررسي كارايي يك سيستم هشدار سيل به وسيله ي مشاهدات لحظه‌اي GNSS
718
بررسي كاربرد EEG در متمايز ساختن كودكان مبتلا به ADHD خالص از كودكان مبتلا به ADHD همراه با ديسگرافيا
719
بررسي كاربرد EEG در متمايز ساختن كودكان مبتلا به ADHD خالص از مبتلايان به ADHD همراه با ديسكلكوليا
720
بررسي كاربرد آب مجازي بر پايه الگوي مناسب كشت محصولات زراعي مرودشت فارس
721
بررسي كاربرد آرايه ها و هنرهاي صناعي تزئيني در خانه هاي دوران صفويه استان اصفهان
722
بررسي كاربرد ارتعاشات اولتراسونيك در فرايند سوراخكاري
723
بررسي كاربرد استعاري نام حيوانات در ضرب المثلها و داستانهاي گويش لري رايج در باغملك
724
بررسي كاربرد استفاده از هوش مصنوعي در بهينه سازي تميزكاري چاه
725
بررسي كاربرد اعداد در افسانه هاي ايراني (بر اساس افسانه هاي درويشيان و خندان)
726
بررسي كاربرد الكترونيك قدرت در استفاده از پيل سوختي براي تامين مصارف انرژي
727
بررسي كاربرد الياف پلي پروپيلن ماكرو در مخلوط هاي آسفالتي گرم
728
بررسي كاربرد اليوين در جرمهاي قليايي
729
بررسي كاربرد امروزي نقوش سكه ها و دست بافته هاي دوران ساساني
730
بررسي كاربرد انتگرال J در آناليز شكست تك كريستال‌ها با سطوح انرژي‌دار
731
بررسي كاربرد انواع صفت در متون ادبي و فني مهندسي انگليسي ﴿با استفاده از روش تجزيه و تحليل پيكره زباني﴾
732
بررسي كاربرد اولترافيلتراسيون در مقاطع مختلف تصفيه شكر
733
بررسي كاربرد باكتري ها به عنوان عامل خود ترميم در شاتكريت
734
بررسي كاربرد بالانس كننده اتوماتيك توپي در لباسشويي افقي
735
بررسي كاربرد بايندر‌‌هاي پايه آبي (آلي- معدني) در توليد نانو‌كامپوزيت‌هاي مصرفي در فرايند فتوكاتاليستي حذف آلاينده‌هاي آروماتيكي
736
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي پوزولاني در سازه هاي هيدروليكي
737
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در ساخت تراورس هاي راه آهن
738
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در سازه هاي هيدروليكي
739
بررسي كاربرد برخي ريزوباكتريهاي فراريشه اي گندم در كنترل زيستي پاخوره غلات
740
بررسي كاربرد برنامه‌نويسي ژنتيك در تخمين ضريب پخش جانبي و مقايسه آن با مدل رگرسيون غيرخطي چند متغيره
741
بررسي كاربرد برندسازي در طراحي گرافيك وب
742
بررسي كاربرد بوكسيت ايراني و مقايسه آن با بوكسيت چيني
743
بررسي كاربرد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته ي علوم كتابداري و اطلاع رساني در كتابخانه هاي شهر اصفهان
744
بررسي كاربرد پايش و نظارت سندرومي در شناسايي زودهنگام بيماري منن‍ژيت باكتريايي حاد در ايران
745
بررسي كاربرد پذيري در معماري اطلاعات سيستم هاي كتابخانه اي
746
بررسي كاربرد پذيري در معماري اطلاعات سيستم هاي كتابخانه اي
747
بررسي كاربرد پرتو ماوراء بنفش (UV) و تاثير آن بر روي ميكرواركانيسم ها بويژه پاتوژنهاي هوا
748
بررسي كاربرد پسمانده صنعتي فريت به ‌عنوان فيلر بر مشخصات مكانيكي آسفالت
749
بررسي كاربرد پلي اكريليك اسيد در تهيه چسب قرنيه
750
بررسي كاربرد پليمرهاي معدني آلومينيوم ﴿PACL﴾ در حذف كدورت از آب و فاضلاب
751
بررسي كاربرد پودر صدف در كامپوزيت‌هاي پليمري
752
بررسي كاربرد تئوري پسخوراند كمي در كنترل سازه هاي با چند درجه آزادي
753
بررسي كاربرد تابع چگالي چند متغيره پيوسته در زمينه هاي مختلف
754
بررسي كاربرد تحقيق در عمليات در حيطه بهداشت ودرمان
755
بررسي كاربرد تركيبات مشتقات هيدرازين گوانيدين به عنوان سوخت ماده گاززا مورد استفاده در كيسه هاي هوا يا تجهيزات گاززا در حضور اكسيدكننده هاي مشتمل بر فلزات واسطه
756
بررسي كاربرد تسحيلات ممنوعه در مخاصمات مسلحانه بين المللي و داخلي از منظر حقوق بشر دوستانه با تاكيد بر جنگ 22روزه غزه و اسرائيل
757
بررسي كاربرد تكنولوژي اطلاعات درطراحي ،مدلسازي و ساخت بهينه سازه هاي فولادي صنعتي ايران
758
بررسي كاربرد جريانهاي متغير تدريجي در تحليل جريانهاي غير خطي درون مصالح سنگريزه اي
759
بررسي كاربرد جلبك هاي دريايي در صنايع آرايشي، بهداشتي ، دارويي و پروتئيني
760
بررسي كاربرد خاك رس هاي آنيوني ﴿ بنتونيت مهرجان اصفهان و سپيوليت ويكارلو اسپانيا ﴾ و خاك رس كاتيوني ﴿ Mg - Al - LDH - CO3^ - 2 ) در سنتز و تثبيت بعضي نانو ذرات، تثبيت آنزيم هاي a - آميلاز و آلكالين فسفاتاز، تهيه حسگر منگنز و برمه كردن تركيب هاي آروماتيك آلي
761
بررسي كاربرد داده كاوي برمديريت پروژه ها
762
بررسي كاربرد داربست زيست تخريب پذير نانوفايبري پلي كاپرولاكتون ساخته شده با روش الكترو ريسي در مهندسي بافت عصب
763
بررسي كاربرد دل و مفاهيم آن در اشعار و انديشه هاي دو عالم عارف، مهدي الهي قمشه اي و حضرت امام خميني ﴿ره﴾
764
بررسي كاربرد دودآب بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و بيوشيميايي بادرنجبويه و ريحان
765
بررسي كاربرد دي متيل اتر( DME ) بعنوان سوخت خودروها،توربين هاي گازي و پيل هاي سوختي
766
بررسي كاربرد ذرات لاستيك در قير بر پارامترهاي ساختاري و رفتار قير
767
بررسي كاربرد رزينهاي اپوكسي در مرمت اشيا: تاريخي و فرهنگي
768
بررسي كاربرد رزينهاي اپوكسي در مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي
769
بررسي كاربرد رسانه هاي ديجيتال در هنرهاي اجرايي بر اساس نظريات استيو ديكسون
770
بررسي كاربرد روش PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب زير حوزه B2 آبخيز سند زاينده رود اصفهان با بهره گيري از روش كيفي ژئومرفولوژي
771
بررسي كاربرد روش هاي فيلترينگ در شناسايي خرابي پل و مقايسه آن‌ها
772
بررسي كاربرد ريزشمع ها در پايدار سازي شيرواني هاي خاكي
773
بررسي كاربرد زائدات كشاورزي برنج در حذف كادميم و نيكل از محلول هاي آبي
774
بررسي كاربرد زائدات معدني صنايع سنگ در حذف نيترات از محلول هاي آبي
775
بررسي كاربرد زبان فارسي در شهرهاي سنندج و بانه
776
بررسي كاربرد زبان كردي در مقايسه با زبان فارسي در شهر كرمانشاه
777
بررسي كاربرد زيبايي شناسي ذهني "كانت" در نمايشنامه "جشن تولد" اثر "هارولد پيتر" به عنوان عين مدعي زيبايي
778
بررسي كاربرد زيبايي شناسي ذهني "كانت" در نمايشنامه "جشن تولد" اثر "هارولد پيتر" به عنوان عين مدعي زيبايي
779
بررسي كاربرد سبك گفتاري زبان فارسي در مكالمات خريد و فروش بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سن و طبقه اجتماعي
780
بررسي كاربرد سبك هاي گفتاري زبان فارسي در مكالمات اداري بر اساس متغيرهاي جنسيت و سن در چارچوب زبانشناسي اجتماعي
781
بررسي كاربرد سبك هاي گفتاري فارسي كاركنان اداري شركت ارتباطات سيار بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سن ، تحصيلات در چارچوب جامعه شناسي زبان
782
بررسي كاربرد سرباره آهن در مخلوطهاي آسفالتي گرم
783
بررسي كاربرد سرپانتينيت در جذب كادميوم محلول در آب
784
بررسي كاربرد سنسورهاي سيستم موقعيتيابي جهاني و شتاب سنج در زمينه ورزش و مقايسه عملكرد آنها
785
بررسي كاربرد سنگ ، حفاظت و مرمت آن در معماري بناهاي دوره صفوي اصفهان ( مرمت، نصب و حفاظت بخشي از ازاره هاي سنگي مسجد امام ( شاه ) اصفهان )
786
بررسي كاربرد سنگ ، حفاظت و مرمت آن در معماري بناهاي دوره صفوي اصفهان مرمت نصب و حفاظت بخشي از ازاره هاي سنگي مسجد امام اصفهان
787
بررسي كاربرد سوند فولي در طي يكماه در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت
788
بررسي كاربرد سيستم هاي هوشمند وهايبريد در هوافضا
789
بررسي كاربرد شاتكريت در پايداري سازه هاي زيرزميني، با توجه به داده هاي تونل آبرساني تهران - كرج
790
بررسي كاربرد شناختي برخي اشارات تضمني در تبليغات تجاري فارسي
791
بررسي كاربرد شناختي پيامك هاي زبان فارسي
792
بررسي كاربرد شناختي ضرب المثلها در زبان فارسي
793
بررسي كاربرد شناختي واژه (قل )در قرآن
794
بررسي كاربرد عبارات احتياط آميز در سخنان رؤساي جمهور دولت دهم و يازدهم
795
بررسي كاربرد عكاسي در پوسترهاي يونيسف از 1990 ميلادي تا كنون
796
بررسي كاربرد علوم شناختي در پرورش و هدايت بازيگر
797
بررسي كاربرد غشاءهاي پليمري از ديدگاه ملكولي در جداسازي مخلوط‌ها
798
بررسي كاربرد فعل در مجموعه شعر « آيينه اي براي صداها » محمد رضا شفيعي كد كني
799
بررسي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاي كيفيت حضورپذيري
800
بررسي كاربرد فناوري در نظام آموزشي ايران
801
بررسي كاربرد فناوري نانو در صنعت آب وفاضلاب
802
بررسي كاربرد فناوري هسته اي در علوم زيست محيطي
803
بررسي كاربرد فناوري" دسترسي بي سيم ثابت5G " در بهبود سرگرمي هاي مبتني بر اينترنت اشياء در خانه هاي هوشمند
804
بررسي كاربرد قاعده ي نفي عسر و حرج از ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾ و تجلي آن در قانون مدني ايران
805
بررسي كاربرد قوانين ترموديناميك در اقتصاد رشد ﴿با تاكيد بر نقش انرژي﴾
806
بررسي كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي
807
بررسي كاربرد كلينيكي مواد دنداني در دندانپزشكي ترميمي
808
بررسي كاربرد كنترل شيبراهه هاي ورودي بزرگراه جهت بهبود شرايط عملكردي در ساعات اوج ترافيك ﴿مطالعه موردي: بزرگراه شهيد خرازي اصفهان﴾
809
بررسي كاربرد كيتوسان براي حذف مواد رنگي
810
بررسي كاربرد كيتوسان به عنوان استحكام بخش الياف سلولزي در حفاظت و مرمت
811
بررسي كاربرد گرافين بعنوان الكترود شفاف انعطاف پذير در سلول هاي خورشيدي و ديودهاي نورگسيل نانو ساختاري آلي
812
بررسي كاربرد گيميفيكيشن در آموزش مباحث مالي و اقتصادي به كودكان
813
بررسي كاربرد لوله هاي كامپوزيتي در صنايع دريايي و ارائه يك پروسه ساخت در توليد لوله هاي كامپوزيت به روش گريز از مركز
814
بررسي كاربرد ماشين هاي سنكرون در صنايع و بهبود عملكرد آنها
815
بررسي كاربرد مايسل ها در رهايش كنترل شده دارو
816
بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
817
بررسي كاربرد مدل آميخته بازار يابي در جذب توريسم (مطالعه موردي شهر تهران )
818
بررسي كاربرد مدل پنج نيروي رقابتي پورتر بر روي عملكرد صنعت سيمان (مطالعه موردي: شركت سيمان مازندران نكا)
819
بررسي كاربرد مدل پنج نيروي رقابتي پورتر بر روي عملكرد صنعت سيمان مطالعه موردي: شركت سيمان مازندران نكا
820
بررسي كاربرد مدل سامانه برآورد فرسايش بادي در اراضي غيرزراعي (مطالعه موردي : ريگان كرمان)
821
بررسي كاربرد مدل ماركف پنهان در سيستم هاي شناسايي صحبت و بهبود آن توسط شبكه هاي عصبي
822
بررسي كاربرد مدل هاي فناوري اطلاعات وارتباطات در امر يادگيري وياد دهي
823
بررسي كاربرد مديريت ارتباط با مشتري )CRM( و تاثير آن بر زنجيره ارزش سازمان در بانك سامان
824
بررسي كاربرد مديريت دانش در دانشگاه هاي دولتي از ديدگاه اعضاي هيات علمي كتابداري و اطلاع رساني , Applying knowledge management by librarianship,s faculty members in public universities of iran
825
بررسي كاربرد مشعل هاي بازياب در كوره پيش گرم فولاد
826
بررسي كاربرد مصدر مؤوّل به جاي اسم صريح در قرآن كريم
827
بررسي كاربرد مفاهيم فيزيك آماري و پيچيدگي موجودات زنده در نظريه‎ي فرگشت
828
بررسي كاربرد منطق فازي و نظريه احتمالات در ساختار فيلم هاي سينمايي
829
بررسي كاربرد منطق فازي و نظريهء احتمالات در ساختار فيلم هاي سينمايي
830
بررسي كاربرد مواد مدرج در صنايع دريايي
831
بررسي كاربرد مواد ويژه در رفوي قالي و روشهاي بهينه سازي
832
بررسي كاربرد مواد ويژه در رفوي قالي و روشهاي بهينه سازي
833
بررسي كاربرد نانو اكسيد سريوم به عنوان جاذب ماورابنفش در پوششهاي شفاف خودرويي اكريليك ملامين
834
بررسي كاربرد نانو سيليس بر دوام بتن در سازه هاي هيدروليكي
835
بررسي كاربرد نانوذرات پليمري در رهايش دارو با هدف درمان سرطان
836
بررسي كاربرد نانومواد پليمري در سامانه هاي دارورساني
837
بررسي كاربرد نانومواد در سيمان قليا فعال سرباره اي جهت چاه هاي نفت و گاز
838
بررسي كاربرد نجومي بناي كعبه زرتشت
839
بررسي كاربرد نخ محلول در آّب PVA در توليد پارچه هاي جاذب الرطوبه
840
بررسي كاربرد نظريه بازي ها در شبكه هاي راديوشناختي
841
بررسي كاربرد نظريه ي ادراك بصري گشتالت در انيميشن دوبعدي
842
بررسي كاربرد نقشه‌ هاي هم ‌موضوعي پروانه ‌هاي ثبت اختراع براي آشكارسازي دانش فني حوزه برق زيرسطحي‌ هاي هوشمند(AUV)
843
بررسي كاربرد نقوش برگرفته از طبيعت و نمادهاي كهن جزيره قشم در هنرهاي سنتي به ويژه در صنايع دستي چوبي
844
بررسي كاربرد نمايش در پرورش هوشهاي چندگانه با تاكيد بر هوش كلامي و هوش بدني
845
بررسي كاربرد نمايش در پرورش هوشهاي چندگانه با تاكيد بر هوش و هوش بدني
846
بررسي كاربرد هاي پردازش زبان طبيعي در تخت هاي بيمارستاني
847
بررسي كاربرد همزمان طوق و كابل در كاهش آبشستگي موضعي در پايه هاي مستطيلي دماغه گرد
848
بررسي كاربرد هنر در آموزش مفاهيم علوم در كتاب درسي علوم پايه چهارم ابتدايي شهر بوشهر
849
بررسي كاربرد هنر كانسپت در توليدات سرگرمي
850
بررسي كاربرد و اهميت فرايند برنامه ريزي از ديدگاه معلمان منطقه درچه - خميني شهر سال 85-84
851
بررسي كاربرد و تحليل انواع برج خنك كن
852
بررسي كاربرد و تطور مفهوم اقليم در انديشه ي جغرافي دانان تمدن اسلامي
853
بررسي كاربرد و مرور ادبيات آينده پژوهي در صنعت و چشم انداز صنعتي
854
بررسي كاربرد واژه ها و ساختارهاي مربوط به محيط زيست از ديدگاه بوم شناسي زبان در متون مطبوعاتي
855
بررسي كاربرد واقعيت مجازي در توانبخشي
856
بررسي كاربرد وضعيت كاربرد زبان فارسي در شهرهاي زاهدان و سراوان از ديدگاه زبان شناسي اجتماعي
857
بررسي كاربرد ونحوه طراحي درخت خطا جهت تحليل خرابي در سيستم هاي نرم افزاري
858
بررسي كاربرد ويژگي هاي نمايش سنتي ايران در تئاتر كودك ﴿3 تا 6 سال﴾
859
بررسي كاربرد ويژگي هاي نمايش سنتي ايران در تئاتر كودك﴿3 تا 6 سال﴾
860
بررسي كاربردتكنولوژي آموزشي درمديريت مقطع راهنمايي شهرستان گنبدكاووس ازديدگاه معلمان
861
بررسي كاربردشناختي اشاره كلامي در پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد فارسي
862
بررسي كاربردمفهوم تقابل در الگوريتم رقابت استعماري در فضاي پيوسته و گسسته
863
بررسي كاربردها و چگونگي به كارگيري عناصر تئاتري در بخشهاي خبري تلويزيون
864
بررسي كاربردها و چگونگي به كارگيري عناصر تئاتري در بخشهاي خبري تلويزيون
865
بررسي كاربردها و شبيه سازي تكنيك هاي تبديل موجك در تشخيص سرطان با استفاده از تصاوير التراسوند
866
بررسي كاربردها و مفاهيم شمسه هشت در ابنيه دوران صفوي اصفهان به‌منظور به كارگيري در وسايل چوبي معاصر
867
بررسي كاربردهاي آناليتيكي و لومينانس شيمايي لومينول
868
بررسي كاربردهاي اينترنت اشياء در راه آهن
869
بررسي كاربردهاي بازي در نمايش خلاق براي كودكان 4 تا 6 سال در مهد كودك هاي تهران با رويكرد آموزشي
870
بررسي كاربردهاي بازي در نمايش خلاق براي كودكان 4 تا 6 سال در مهد كودك هاي تهران با رويكرد آموزشي
871
بررسي كاربردهاي بيوتكنولوژيكي پاني باسيلوس ها
872
بررسي كاربردهاي پورفيرين و متالوپورفيرين بر بستر نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد دوپه شده با فلوئور(F-TiO2)
873
بررسي كاربردهاي تلفن همراه در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
874
بررسي كاربردهاي حس گرهاي MAP و MAT و ساخت يك نمونه حس گر MAT
875
بررسي كاربردهاي ديناميك سيالات محاسباتي در صنايع غذايي
876
بررسي كاربردهاي سيستم ايمني مصنوعي در امنيت شبكه هاي حسگر بيسيم
877
بررسي كاربردهاي سيستم فتوولتائيك در شبكه ي هوشمند
878
بررسي كاربردهاي كاتاليزوري چارچوب هاي فلز-آلي نانومتخلخل بر پايه مس، كبالت و نيكل در واكنش هاي اكسايشي، تراكمي و جفت شدن
879
بررسي كاربردهاي كاتاليزوري نانوكامپوزيت¬هاي پليمري برپايه گرافن ¬اكسيد در واكنش¬هاي تراكمي، جفت ¬شدن
880
بررسي كاربردهاي گرافيت در مهندسي پزشكي
881
بررسي كاربردهاي ليزر
882
بررسي كاربردهاي محصولات نساجي در پزشكي و جراحي
883
بررسي كاربردهاي معترضۀ عبارات آره و نه در گفتمان روزمرۀ زبان فارسي
884
بررسي كاربردهاي مواد سيليسي در طراحي
885
بررسي كاربردهاي واقعيت افزوده در طراحي گرافيك
886
بررسي كاربردي - اقتصادي رنگزاهاي راكتيو با ساختارهاي مولكولي متفاوت جهت رنگرزي كالاي سلولزي
887
بررسي كاربردي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري روش شبكه عصبي مصنوعي
888
بررسي كاربردي بودن پردازش سيگنال الكتروانسفالوگرام در جداسازي بيماران مبتلا به كم توجهي/ بيش فعالي (ADHD) از بيماران مبتلا به ADHD واختلال در خواندن (dyslexia)
889
بررسي كاربردي عايق هاي حرارتي متداول و نوين
890
بررسي كاربردي مدل هاي مالي پيش بيني ورشكستگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
891
بررسي كاربري حسابداري منابع انساني در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
892
بررسي كاربري شهر خرم آباد با رويكرد توسعه پايدار بعد از انقلاب اسلامي
893
بررسي كاربريهاي اراضي در شهر تهران به منظور شناخت جزاير حراراتي باهدف كاهش آلودگي هوا
894
بررسي كاربست مولفه‌هاي نظام آراستگي (5S ) از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه اصفهان
895
بررسي كارپذيري آلياژ منيزيم AZ31 در فرآيند ECAP
896
بررسي كارخانجات نيتينگ ايران از نظر كيفيت محصول
897
بررسي كاررايي نانو ذرات آهن اكسيد در حذف نيكل از آب خنك كننده مصنوعي نيروگاه اتمي
898
بررسي كارسختي تك كريستال هاي مكعبي با وجوه مركزپر﴿FCC ﴾در تئوري پلاستيسيته ي كريستالي
899
بررسي كارسرد و عمليات پيرسازي بر خواص مكانيكي آلياژ نيكل-تيتانيوم غني از نيكل
900
بررسي كاركرد ادبي عناصر و اصطلاحات موسيقي در غزليات شمس
901
بررسي كاركرد اصطلاحات كتابت و هنر خوشنويسي در غزليات شمس
902
بررسي كاركرد بازار در اقتصاد دوره صفويه .
903
بررسي كاركرد بدن اجراگر در پرفورمنس
904
بررسي كاركرد بدن اجراگرا در پرفورمنس
905
بررسي كاركرد بدن فرا روزمره در بازيگري نقش سياه در نمايش¬هاي شادي آور ايراني با تمركز بر اجراي نمايش¬هاي زنده ياد «سعدي افشار»
906
بررسي كاركرد تمثيل در دو مثنوي تحفة الاحرار و سبحة الابرار جامي
907
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
908
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
909
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
910
بررسي كاركرد روايت در شعر معاصر بانگاهي به دو شعر " مسافر" سهراب سپهري، " از فرط خنده " علي باباچاهي
911
بررسي كاركرد سياسي-اقتصادي نخبگان نظامي عصر صفوي از شاه صفي تا سقوط صفويه(1135-1038هـ ق/ 1722-1628م)
912
بررسي كاركرد سيستمهاي عامل پبل و اينفرنو در شبكه هاي سنسوري بي سيم
913
بررسي كاركرد شبكه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي ويروسي (مطالعه موردي (IT
914
بررسي كاركرد شخصيت هاي مسكات در انيميشن هاي تبليغاتي محصولات غذايي
915
بررسي كاركرد شخصيتهاي مسكات در انيميشن‌هاي تبليغاتيِ محصولات غذايي
916
بررسي كاركرد طبقه دبيران از سقوط ساسانيان ﴿3ه.ق﴾ تا پايان عصر اول عباسي ﴿ 232 ه.ق﴾
917
بررسي كاركرد عناصر بصري نگارگري در پوستر دو دهه اخير در ايران
918
بررسي كاركرد فانتزي در فيلمنامه بلند انيميشن
919
بررسي كاركرد فانتزي در فيلمنامه بلند انيميشن
920
بررسي كاركرد فرايند ارتباط در پوسترهاي نمايشگاه بين المللي گرافيك حامي )سال 5002 آمريكا(
921
بررسي كاركرد فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمرستان شهيد رهنمون يزد در خرداد 1391
922
بررسي كاركرد فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمرستان شهيد رهنمون يزد در خرداد 1391
923
بررسي كاركرد كيفري شوراي حل اختلاف
924
بررسي كاركرد معماري در تنظيم نسبت انسان و محيط در زندگي عشاير قشقايي (مبتني بر تئوري سازماندهي محيط راپاپورت)
925
بررسي كاركرد معنايي و تصويري تلميح درشعرپايداري ﴿مطالعه موردي : سيمين دخت وحيدي ، سپيده كاشاني وطاهره صفارزاده﴾
926
بررسي كاركرد نظرات آپيا بر شيوه ي كارگرداني رابرت ويلسون
927
بررسي كاركرد نظرات آپيا بر شيوه ي كارگرداني رابرت ويلسون
928
بررسي كاركرد نظريه تحليل روابط متقابل اريك برن در بازيگري بداهه
929
بررسي كاركرد نظريه فضاهاي ذهني در تفسير آيات قرآن كريم(جزء 1)
930
بررسي كاركرد هاي اخلاقي در مثنوي هاي بزمي
931
بررسي كاركرد هاي كنش جنسي در روابط متقابل زناشويي همسران
932
بررسي كاركرد هنر كانسپت در توليدات سرگرمي
933
بررسي كاركرد و بازنمايي روايت هاي شاهنامۀ فردوسي در نگارگري هاي استاد فرشچيان
934
بررسي كاركرد و تحولات راه هاي تجاري ايران در دوره صفويه
935
بررسي كاركرد و زيبايي شناسي انيميشن در تئاتر ديجيتال
936
بررسي كاركرد و زيبايي شناسي انيميشن در تئاتر ديجيتالي
937
بررسي كاركرد و محتواي عكس در فروشگاه‌هاي اينترنتي ايران در سال 1390-95 (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
938
بررسي كاركرد ويلنسل در رپورتوار برنامه گلها در دهه 1340
939
بررسي كاركردالگوي روايي نقش قهرمان در آثار نمايشي بهرام بيضايي با استفاده از دستور روايت تزوتان تودورف وبا تمركز بر شش اثرنمايشي بهرام بيضايي
940
بررسي كاركردالگوي روايي نقش قهرمان در آثار نمايشي بهرام بيضايي با استفاده از دستور روايت تزوتان تودورف وبا تمركز بر شش اثرنمايشي بهرام بيضايي
941
بررسي كاركردنظريه تحليل روابط متقابل اريك برن در بازيگري بداهه
942
بررسي كاركردها و چگونگي استفاده از عناصربصري فرهنگ عامه در پوسترهاي معاصر ايران
943
بررسي كاركردها و دلايلِ بازنمايي خشونت در الگوروايت‌هاي شهادت
944
بررسي كاركردهاي اجتماعي- فرهنگي باغ‌هاي اصفهان عصر صفوي (1135-907هـ.ق)
945
بررسي كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي محله هاي ايراني در عهد مغول
946
بررسي كاركردهاي اجتماعي،فرهنگي و سياسي محله هاي ايراني در عهد مغول
947
بررسي كاركردهاي ازدواج از منظر سه نسل و عوامل موثر بر آن
948
بررسي كاركردهاي اصناف در جامعه شهري ايران (از صفويه تا پهلوي اول ) و مقايسه آن با كاركردهاي گيلدهاي اروپاي قرون وسطي
949
بررسي كاركردهاي انواع نشانه در پوسترهاي مينيمال با رويكرد نشانه شناسي ( در بازه زماني سال هاي 2000 تا 2016 ميلادي در آمريكا و اروپا )
950
بررسي كاركردهاي بدن بازيگر به مثابه عنصري از طراحي صحنه با توجه به نظريه پست مدرن
951
بررسي كاركردهاي بدن بازيگر به مثابه عنصري از طراحي صحنه با توجه به نظريه پست مدرن
952
بررسي كاركردهاي تربيتي اندرزنامه هاي كهن فارسي از منظر تئاتر پداگوژيك ( با تاكيد بر ابواب هفتم و هشتم گلستان سعدي )
953
بررسي كاركردهاي خانواده در حضور فرزند استثنايي
954
بررسي كاركردهاي خوراك در سينماي ايران پس از انقلاب
955
بررسي كاركردهاي خوراك در سينماي ايران پس از انقلاب
956
بررسي كاركردهاي رقص سماع در طريقت قادريه
957
بررسي كاركردهاي سياسي و اجتماعي آموزش و پرورش در دوره پهلوي اول
958
بررسي كاركردهاي شعار در قرآن و روايات
959
بررسي كاركردهاي عروسك در آثار عكاسان پست مدرنيسم
960
بررسي كاركردهاي علامت تجاري دربنگاههاي فعال در بازرگاني بين المللي دراستان تهران
961
بررسي كاركردهاي غياب در اجراي تئاتر
962
بررسي كاركردهاي غياب در اجراي تئاتر
963
بررسي كاركردهاي گفتار روي تصوير در فيلمهاي سينمايي دهه ي نود ايران
964
بررسي كاركردهاي متني و ارتباطي تبليغات راديويي
965
بررسي كاركردهاي مختل ارتباطي در زوجين آشفته و غير آشفته و مقايسه تأثير زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر، زوج درماني روايتي و زوج درماني هيجان محور بر كاركردهاي مختل ارتباطي زوجين آشفته
966
بررسي كاركردهاي مديريت منابع انساني استراتژيك بر نوآوري خدمات (مطالعه موردي معاونت توسعه‌ي مديريت و برنامه‌ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي تهران)
967
بررسي كاركردهاي نمادين و زمينه‌هاي بروز نقش‌مايه شانه در دست بافته‌هاي ايران
968
بررسي كاركردهاي نمادين و زمينه‌هاي بروز نقش‌مايه قوچ در دست‌بافته‌هاي ايران
969
بررسي كاركردهاي هنر محيطي و نقش آن در بازنمايي مفهوم هويت (مورد مطالعه: «رويداد هنري بهارستان» سالانه‌ي هنرهاي شهري بهار تهران، 1395)
970
بررسي كاركردهاي هويّت بخشي پوشاك در عصر مغول- تيموري (911-616 ه.ق)
971
بررسي كاركنان تحصيلكرده و فاقد تحصيلات دانشگاهي در كارآيي سازمان
972
بررسي كارگاه هاي سنتي شهر ري
973
بررسي كارگاههاي طراحي صنعتي
974
بررسي كارگاههاي طراحي صنعتي
975
بررسي كارگرداني تئاتر تله ويزيوني
976
بررسي كارگرداني تئاتر تلويزيوني
977
بررسي كارگرداني نمايش كمدي با تاكيد بر شيوه اجرايي داريو فو
978
بررسي كارگرداني نمايش كمدي با تاكيد بر شيوه اجرايي داريوفو
979
بررسي كارنامه اقتصادي و اجتماعي جمشيد جمشيديان
980
بررسي كارنامه سياسي و فرهنگي ملك الشعرا بهار
981
بررسي كارهاي پنج عكاسي اقتباس گر﴿appropriation ﴾﴿سيندي شرمن، باربارا كروكر، ريچارد پرنيس، شري لواين، موري موران﴾
982
بررسي كارهاي گرافيكي ايراني در زمينه مبارزه با اعتياد
983
بررسي كارهاي گرافيكي ايراني در زمينه مبارزه بااعتياد
984
بررسي كاريوتيپ عادي و ريخت شناسي برخي از ارقام زراعي جو در ايران
985
بررسي كاريولوژيكي 8 جمعيت مختلف از گياه Cichorium intybus
986
بررسي كاستي ها و برتري هاي روش متداول تحليل ديناميكي افزايشي(IDA)
987
بررسي كاشت تأخيري و تأثير آن بر برخي صفات زراعي وفنولوژيك وانتقال مجدد مواد ذخيره‌اي در ارقام جديد گندم
988
بررسي كاشت تاخيري و تاثير ان بر برخي صفات زراعي و فنولوژيك و انتقال مجدد مواد ذخيره اي در ارقام جديد گندم
989
بررسي كاشي معرق مشبك در مساجد دوره صفويه و به كارگيري آن در معماري معاصر ايران
990
بررسي كاشيهاي تصويري و نقوش برجسته دوران قاجاريه در تهران
991
بررسي كاشيهاي تصويري و نقوش برجسته دوران قاجاريه در تهران
992
بررسي كاشيهاي نقش برجسته زرين فام قرن هفتم هجري
993
بررسي كافي بودن تعداد گلومرول ها و عوارض بيوپسي كليه در سه روش بيوپسي به صورت Blindو به كمك راهنماي سونوگرافي با دو نوع ســـوزن Single وCoaxial
994
بررسي كافي بودن نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از كورتاژ اندوسرويكس و بيوپسي سرويكس در بيماران سرپايي و مقايسه آن با نمونه هاي مشابه از اتاق عمل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1388-1389
995
بررسي كافي بودن نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از كورتاژ اندوسرويكس و بيوپسي سرويكس در بيماران سرپايي و مقايسه آن با نمونه هاي مشابه از اتاق عمل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1388-1389
996
بررسي كالبدي - فضايي - بصري محور شهرداري ﴿ حد فاصل ميدان قدس و ميدان تجريش ﴾
997
بررسي كالبدي محله زينبيه اصفهان در راستاي ارتقاء امنيت محيطي با رويكرد C. P. E. D.
998
بررسي كالوس زائي و باززايي از كشت جنين نارس ارقام برنج ايراني با استفاده از محيط كشتهاي مختلف
999
بررسي كامپوزيت كربن نانوتيوب بارور شده توسط آنتي بيوتيك با زمينه پليمر كيتوسان جهت استفاده در رهايش دارويي
1000
بررسي كامپوزيت هاي بر مبناي الياف كربن و اصلاح سطحي آن
بازگشت