<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي فشارهاي رواني و عوامل ايجاد كننده آن در مديران سازمان هاي دولتي شهر گرگان
2
بررسي فشارهاي رواني وارده بر پرسنل نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
3
بررسي فشرده سازي فراكتابي تصاوير و ارائه راه حلي جهت كاهش زمان فشرده سازي آن
4
بررسي فصل مشترك دو فلزي AI/ CU با و بدون پوشش قلع
5
بررسي فصل مشترك دوفلزي Al/Cu با و بدون پوشش قلع
6
بررسي فصل مشترك دوفلزي آلومينيم/برنج توليد شده به روش ريخته¬گري گريز از مركز عمودي
7
بررسي فصل مشترك دوفلزي آلومينيم/برنج توليد شده به روش ريخته¬گري گريز از مركز عمودي
8
بررسي فصل مشترك سيمهاي مسي و فولادي بر آلياژ آلومينيم A413
9
بررسي فضا در تصويرسازي سنتي ايران
10
بررسي فضا در تصويرسازي سنتي ايران
11
بررسي فضاهاي باناخ حاوي نسخه مجانبا طولپا )1>P>&(lp , Asymptotically isaometric copies of lp )1>p>&(in banach spaces
12
بررسي فضاهاي تصوير سازي شده در ادبيات اساطيري ايران
13
بررسي فضاهاي تهي در مسجد شيخ لطف الله
14
بررسي فضاهاي كارگاهي و آزمايشگاهي هنرستانهاي 4 ناحيه آموزش هاي شهرستان اهواز و مقايسه آن با استاندارهاي مطلوب
15
بررسي فضاهاي مفهومي در شعر مهدي اخوان ثالث با رويكرد شعر شناسي شناختي
16
بررسي فضاهاي منفي در تصوير سازي كتاب كودك
17
بررسي فضاهاي نرمدار و ضرب داخلي احتمالي
18
بررسي فضاي "آناكارنينا" جهت طراحي صحنه براي سينما
19
بررسي فضاي انتخاب همسر در شهر گرگان (مطالعه موردي )
20
بررسي فضاي تصويري آستانه مقدسه حضرت معصومه عليه السلام قم
21
بررسي فضاي تصويري آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاسلام قم
22
بررسي فضاي رنگي در آثار نقاشان رمانتيك قرن 19 اروپا
23
بررسي فضاي سبز در شهر توريستي رامسر.
24
بررسي فضاي سبز شهر تفت
25
بررسي فضاي سبز شهرستان سيرجان
26
بررسي فضاي كاري و طراحي بهينه كنترل كننده تنا سبي - مشتقي - انتگرالي فازي براي يك ربات كابلي صفحه اي سه درجه آزادي به كمك الگوريتم بهينه سازي دسته ميگو
27
بررسي فضاي كسب و كار استان ايلام و راهكارهاي بهبود آن
28
بررسي فضاي معماري در سه اثر از كمال الدين بهزاد
29
بررسي فضاي مفهومي عشق در رمان هاي ايراني عامه پسند و ادبي دهه80
30
بررسي فضايل و رذايل اخلاقي در شاهنامه و مقايسه ي آن با متون برگزيده پهلوي
31
بررسي فضايي - كالبدي فعاليتهاي شهري در توسعه پايدار نواحي شهر قائم شهر
32
بررسي فضايي اثرات اماكن ورزشي بر محيط شهري اصفهان
33
بررسي فضايي حباب قيمت مسكن در ايران با استفاده از مدل وقفه فضايي (1393-1379)
34
بررسي فعال سازي نوتروني در حفاظ هاي راكتورايتر
35
بررسي فعال شدن آنكوژن ها و نقش دستگاه ايمني (لنفوسيت هاي T و ماكروفاژها) در سرطان با استفاده از نظريه بازي ها
36
بررسي فعال شدن مسيرAMPKدر حضوركوركومين و مقايسه با متفورمين در رده سلولي C2C12
37
بررسي فعال كردن شوراها در مدارس وميزان اثربخشي انها
38
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني اجزاي پروتئيني آرتميااورميانا در سيستم استرس اكسيداتيو نوتروفيل هاي خون محيطي انسان
39
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني راديكالهاي آزاد فركشنهاي مختلف عصاره انار ملس اصفهان در چندين سيستم اكسيداتيو
40
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني مشتقات صناعي اسيدهاي هيدروكسي سيناميك , evaluation of the antioxidant activity of synthetic derivatives of hydroxycinnamic acids
41
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و پتانسيل جذب تانيك اسيد چاي سبز در نانو كامپوزيتهاي پلي آنيلين
42
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و تحمل استرس هاي مختلف در باكتري-هاي مقاوم به اشعه
43
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و ضد سرطاني عصاره اتيل استاني گياه Consolida orientalis و استخراج و خالص سازي بتاسيتوسترول از آن
44
بررسي فعاليت آنتي‌اكسيداني آب زرشك بي‌دانه بر مهار توليد راديكال‌هاي آزاد و مهار شكست DNA
45
بررسي فعاليت آنزيم آدنوزين دآميتاز و ايزوآنزيمهايش در افراد مبتلا به لوسمي حاد
46
بررسي فعاليت آنزيم آمينوپپتيدازN در بيماران مبتلا به بروسلوز
47
بررسي فعاليت آنزيم آمينوپيتيداز در بيماران مبتلا به بروسلوز
48
بررسي فعاليت آنزيم پراكسيداز در گياه تربچه با كاربرد برخي اسانس هاي گياهي
49
بررسي فعاليت آنزيم پكتين لياز و پلي مورفيسم DNA در ايزوله هاي قارچ ASCOCHYTA RABIEI
50
بررسي فعاليت آنزيم فيتاز و تيمار هاي موثر بر آن در سبوس، آرد و خمير سه رقم گندم
51
بررسي فعاليت آنزيم كاتالاز در افراد آلوده به ويروس HTLV-1
52
بررسي فعاليت آنزيم كاتالازاريتروسيت و توتال آنتي اكسيدان در بيماران همودياليز قبل از دياليز در حين دياليز و پس از دياليز
53
بررسي فعاليت آنزيم گلوتاتيون ردوكتاز در گياهان بيش انباشتگر نيكل جنس Alyssum
54
بررسي فعاليت آنزيم گلوتامات دهيدروژناز و سطح سرمي گلوكز در موش هاي صحرايي در معرض پاراتيون
55
بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان در واحد هاي خون اهداكنندگان سيگاري و تاثير آن بر ذخيره سازي خون , Studyof aotivity of antioxidant enzymes smoking blood donots and their impact on bloob units during storage
56
بررسي فعاليت اداره ي جهاد كشاورزي در ارتباط با طرح هاي عمراني
57
بررسي فعاليت الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو مواد و مشتقي از دي هيدروكسي بنزن
58
بررسي فعاليت برخي از مشتقات 1،3-دي انول ها با آمين ها
59
بررسي فعاليت برنامه ريزي و كنترل توليد در سيستم هولونيك در رابطه با پارامترهاي تصميم با استفاده از شبيه سازي
60
بررسي فعاليت بيولوزيك يونهاي كروم با ليگاندهاي يا 1و 2 متيل 3 هيدروكسي پيريد-4-ان
61
بررسي فعاليت بيولوژيكي اسانس هاي گياهان دارويي بر روي ميكرو ارگانيسم هاي بيماريزا
62
بررسي فعاليت سينتيكي و پايداري آنزيم گلوكز اكسيداز تثبيت شده روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
63
بررسي فعاليت سينتيكي و پايداري كانفورماسيوني آنزيم ليپاز تثبيت شده روي اسكلت‌هاي فلز-آلي (MOF) نانوحفره عاملدار شده واصلاح سطح غشا پليمري توسط اين تركيب
64
بررسي فعاليت سينيتيكي و پايداري كانفور ماسيوني ليپاز تثبيت شده بر روي نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده
65
بررسي فعاليت ضد قارچي باكتري هاي آغازگر بومي لبني بر عليه قارچ هاي فساد مواد غذايي در سطح آزمايشگاهي
66
بررسي فعاليت ضد ميكروبي مخلوط تازه تهيه شده سه نوع سيار مورد استفاده در درمان ريشه با تاثير آنها پس از گذشت يك هفته به صورت Invitro
67
بررسي فعاليت ضد ميكروبي مخلوط تازه تهيه شده سه نوع سيار مورد استفاده در درمان ريشه با تاثير آنها پس از گذشت يك هفته به صورت Invitro
68
بررسي فعاليت ضد ميكروبي و آنتي اكسيدان عصاره گياهي گياهAstroudaucus(تيره چتريان)
69
بررسي فعاليت ضدليشمانيايي نانو ذرات بربرين كلرايد بر روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور در محيط كشت
70
بررسي فعاليت ضدليشمانيايي نانوذرات كوركومين بر روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور در محيط كشت
71
بررسي فعاليت فاگوسيتيك گرانولوسيت هاي ماهي قزل آلاي رنگين كمان ( oncorthynchus My kiss )
72
بررسي فعاليت كاتاليزگري نوري نانوكامپوزيت TiO2 آلائيده شده با گوگرد_سيليسيم دي اكسيد و بهبود آن در ناحيه‌ي مرئي با پورفيرين
73
بررسي فعاليت كاتاليزگري و پايداري ساختاري آنزيم ليپاز تثبيت‌شده بر روي نانو‌صفحات گرافن اكسيد عامل‌دارشده و اصلاح سطح غشاي بسپاري با اين تركيب
74
بررسي فعاليت كاتاليزوري كمپلكس شيف باز منگنز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي CuFe2O4 براي سنتز تترازولهاي استخلاف‌دار
75
بررسي فعاليت كاتاليستي اينديم كلرايد و كربن سولفونه شده در واكنش سنتز دي هيدروپيريميدينون ها تحت شرايط بدون حلال
76
بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هيدريدي روتنيم به صورت همگن، تثبيت شده بر روي نانولوله هاي كربني چندديواره و روتنيم سالوفن تريفلات در واكنش هاي آلي
77
بررسي فعاليت كاتاليستي﴿NH4)8{cew10o36} .20H2o در سنتز دي هيدروپيريميدينون ها كوينازولينون ها و زانتن ها
78
بررسي فعاليت كميته بيمارستاني مطابق با استاندارد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي وعوامل موثر بربهبود كيفيت عملكرد آنها از ديدگاه مديران بيمارستانهاي شهر يزد در سال 1385
79
بررسي فعاليت كميته هاي بيمارستاني مطابق با استاندارد وزارت بهداشت، درمانوآموزش پزشكيوعوامل موثر بر بهبود كيفيت عملكرد آنها از ديدگاه مديرانبيمارستانهاي شهر يزد در سال 1385
80
بررسي فعاليت ليشمانيسيدال فركشن هاي گياه زانتيوم استروماريوم بر روي فاز پروماستيكوت ليشمانيا ماژور
81
بررسي فعاليت نانو ذره نيكل تقويت شده بر روي پايه زئوليتي ZSM-5 در واكنش رفرمينگ خشك متان
82
بررسي فعاليت هاي آنتي اكسيداني برخي ارقام انگور روسي در شرايط تنش شوري
83
بررسي فعاليت هاي آنتي اكسيداني برخي ارقام انگور روسي در شرايط تنش شوري
84
بررسي فعاليت هاي تئاتري تالار بيست و پنج شهريور از ديدگاه جامعه شناسي تئاتر
85
بررسي فعاليت هاي زيستي نانوذرات سنتز سبز شده به وسيله عصاره گياه Artemisia haussknechtii و گلسنگProtoparmeliopsis muralis
86
بررسي فعاليت هاي فوق برنامه : تاثير فعاليت هاي فوق برنامه در اجتماعي شدن فراگيران
87
بررسي فعاليت هاي مشاوران در دبيرستان هاي دخترانه آموزش و پرورش ناحيه 3 شهرستان اهواز
88
بررسي فعاليت هاي نانو كاتاليزور هاي كمپلكس هاي شيف باز بر روي بستر سيليكا براي اكسايش الكلها , activiy invesigation of nanoocatalyst schiff base complexes on the silice bed for the oxidation of alcohols
89
بررسي فعاليت‌ها و عملكرد مربوط به مديريت كيفيت جامع در مجموعه‌هاي داراي گواهي ايزو 9001 (مطالعه موردي: شركت‌هاي تأمين‌كننده‌ي قطعات خودرو)
90
بررسي فعاليتها و روشهاي آموزشي دوره آمادگي و مهدهاي كودك برخي مناطق شهر تهران در سالهاي تحصيلي 78-1377
91
بررسي فعاليتها و عملكرد شركتهاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان تهران
92
بررسي فعاليتهاي بعد از مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان فاروج
93
بررسي فعاليتهاي جامعه باربد
94
بررسي فعاليتهاي خورشيدي, پرتوهاي كيهاني وتأثير آن بر ضريب بازتاب يون سپهر بر امواج راديويي
95
بررسي فعاليتهاي فوق برنامه بر روحيه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان بجنورد
96
بررسي فعاليتهاي مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني از ديدگاه اسلامي
97
بررسي فعل مجهول و موارد كاربرد آن در قرآن كريم
98
بررسي فقدان واقعيت در خودنگاره ي عكاسانه معاصر ﴿ موردپژوهي: لوكاس ساماراس و ياسوماسا موريمورا ﴾
99
بررسي فقر از ديدگاه جامعه شناسي و راهبردهاي مقابله با آن
100
بررسي فقر اقتصادي ونغز فرهنگي در منطقه حاشيه نشين علي آباد سعدگان واقع در منطقه2استان قم در سال90
101
بررسي فقر نگرش دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مورد تاثير روند توسعه اقتصادي بر فقر اقتصادي در جامعه فعلي ايران
102
بررسي فقر و اندازه گيري خط فقر در استان كردستان
103
بررسي فقر و تاثير آن بر خانواده (بر اساس شاخص جمعيت)
104
بررسي فقه الحديث خطبه شقشقيه نهج البلاغه همراه اسناد و مدارك آن
105
بررسي فقه الحديثي نهج البلاغه
106
بررسي فقه و مباني حقوق اسلامي
107
بررسي فقه ي، حقوقي خريد و فروش و اهداء، اعضاء بدن انسان از ديدگاه مذاهب خمسه
108
بررسي فقهي - حقوقي ايتام در مذاهب خمسه
109
بررسي- فقهي - حقوقي تاثير گذشت شاكي برسقوط مجازاتها در سوابق قانونگذاري ايران و قانون سال 92
110
بررسي فقهي - حقوقي تنظيم جمعيت ؛ با تأكيد بر مسائل روز
111
بررسي فقهي – حقوقي جرم اهانت به مقدسات اسلام با نگرش بر قانون 1392
112
بررسي فقهي - حقوقي حق حيات جنين
113
بررسي فقهي ـ حقوقي سقوط قصاص نفس
114
بررسي فقهي - حقوقي قتل مرتد
115
بررسي فقهي – حقوقي گرانفروشي و راههاي مقابله با آن
116
بررسي فقهي – حقوقي مباني حضانت در فقه شيعه و قوانين موضوعه ايران
117
بررسي فقهي – حقوقي معادن و مقايسه تطبيقي با قانون فرانسه با نگاهي به قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
118
بررسي فقهي – حقوقي معادن و مقايسه تطبيقي با قانون فرانسه با نگاهي به قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
119
بررسي فقهي - حقوقي يافته هاي پزشكي ژنتيك
120
بررسي فقهي _حقوقي اكراه در جرايم منافي عفت
121
بررسي فقهي ، حقوق ديه در بيمه
122
بررسي فقهي ، حقوقي حق فسخ در نكاح ناشي از اشتراط
123
بررسي فقهي ، حقوقي محاربه در اسلام در مقايسه با تروريسم در نظام بين المللي و سيستم حقوق انگلستان
124
بررسي فقهي ، حقوقي معامله با حقو استرداد با رويكردي به مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد املاك
125
بررسي فقهي ،حقوقي ماده 1130قانون مدني لز منظر فقهاي معاصر
126
بررسي فقهي آيات نكاح در تفاسير منتخب شيعه و اهل سنت
127
بررسي فقهي آيين نامه ها و مقررات بنگاه هاي معاملات از نظر مذاهب خمسه
128
بررسي فقهي احكام اعتكاف و تاثير روحي و رواني آن
129
بررسي فقهي احكام قاعدگي زنان در فقه اماميه
130
بررسي فقهي ادله تحريم كهانت و مقايسه آن با فال گيري و رمالي
131
بررسي فقهي استفاده از اعضاي بيماران مبتلا به مرگ مغزي
132
بررسي فقهي اضرار به نفس و مباني آن
133
بررسي فقهي افعال صبي مميز بر اساس آراي شيخ طوسي ﴿ره﴾ و امام خميني ﴿ره﴾
134
بررسي فقهي پيشگيري از جرم
135
بررسي فقهي تاثير حيثيت بر تغيير روند دادرسي كيفري
136
بررسي فقهي تبديل و تغيير كاربري موقوفات
137
بررسي فقهي تغليظ ديه در ماه هاي حرام و مسئوليت بيت المال
138
بررسي فقهي تقليد در مسايل اعتقادي، اجتماعي و سياسي
139
بررسي فقهي توبه از منظر مذاهب خمسه
140
بررسي فقهي توليت در وقف و فروش و تبديل به احسن وقف از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران
141
بررسي فقهي جرم قتل و ادله اثبات آن
142
بررسي فقهي حق تأليف و حقوق مالكيتهاي فكري در مذاهب خمسه و تطبيق آن با قوانين موضوعه
143
بررسي فقهي حقوق زنان شوهردار در روابط زناشويي
144
بررسي فقهي حقوقي
145
بررسي فقهي حقوقي آزادي دين در حقوق بشر
146
بررسي فقهي حقوقي احكام حضانت
147
بررسي فقهي حقوقي احكام نسب در باروري مصنوعي
148
بررسي فقهي حقوقي ادله حرمت ربا
149
بررسي فقهي حقوقي بخشش مهريه
150
بررسي فقهي حقوقي بهره وري دولت از انفال
151
بررسي فقهي -حقوقي پيوند اعضا پس از قصاص , the research in organ donation after restitution in islamic jurisprudence and law
152
بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود
153
بررسي فقهي حقوقي قاعده العقود تابعه للقصود
154
بررسي فقهي حقوقي قاعده لعان و آثار آن بر زوجين و اولاد
155
بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي ضمان جمعي در طوايف جنوب كشور
156
بررسي فقهي حقوقي مشكلات ناشي از بيماري هاي جنسي زوجين
157
بررسي فقهي حقوقي معاطات
158
بررسي فقهي حقوقي ملاك عمد در قتل عمد با تاكيد قانون مجازات اسلامي 1392
159
بررسي فقهي حقوقي ميراث زوجه از عقار و تطبيق آن با ساير مكاتب اهل سنت
160
بررسي فقهي حقوقي هكرهاي سايبري در حوزه پول و معاملات اقتصادي
161
بررسي فقهي حقوقي و پزشكي ارش البكاره
162
بررسي فقهي حقوقي وام هاي سرمايه گذاري و تأثير آن در بانكداري بدون ربا
163
بررسي فقهي حكم جاهل و عالم در معاملات از ديدگاه اماميه
164
بررسي فقهي حيل در اجاره
165
بررسي فقهي داوري در دعاوي خانوادگي، قوانين موضوعه و رويه قضايي آن
166
بررسي فقهي سپرده هاي بانكي
167
بررسي فقهي سيستمهاي مختلف شركت هاي مدني
168
بررسي فقهي طلاق غيابي و اجراي آن از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق ايران
169
بررسي فقهي عده زنان بدون رحم و مسدود رحم از نظر مذاهب خمسه
170
بررسي فقهي عقد بودن شركت و طرح نظرات نوين
171
بررسي فقهي عقد جعاله و كاربرد آن در بانكداري اسلامي
172
بررسي فقهي عقد مضاربه در بانكها و شركتها
173
بررسي فقهي عمليات استشهادي
174
بررسي فقهي غايب و حقوق مدني او
175
بررسي فقهي قاعده ي الزعيم غارم و كاربرد آن در قانون مدني و كيفري
176
بررسي فقهي قاعدهي السعيم غارم و كاربرد آن در قاوون مدوي و كيفري
177
بررسي فقهي قراردادهاي ساخت ،بهره برداري ،انتقال BOT
178
بررسي فقهي قرباني در حج و ساير مكانها
179
بررسي فقهي كيفر رجم با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392
180
بررسي فقهي كيفر رجم با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392
181
بررسي فقهي ماهيت نكاح از حيث عبادي يا معاملي بودن
182
بررسي فقهي مواردعرضي و آبرويي حق الناس از ديدگاه مذاهب خمسه
183
بررسي فقهي نفقه اقارب از ديدگاه مذاهب خمسه
184
بررسي فقهي نماز پشت مقام ابراهيم عليه السلام﴿الصلاه خلف المقام﴾
185
بررسي فقهي و جزايي سقط جنين
186
بررسي فقهي و حقوق اجر‍ ة المثل در محيط خانواده
187
بررسي فقهي و حقوق مصاديق نقض حيوانات
188
بررسي فقهي و حقوق نسل زدايي با رويكردي به اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي
189
بررسي فقهي و حقوقي آثار مالي انحلال نكاح
190
بررسي فقهي و حقوقي ابراء و بخشش دين
191
بررسي فقهي و حقوقي اجاره رحم
192
بررسي فقهي و حقوقي اجير شدن مسلمان نزد كافر
193
بررسي فقهي و حقوقي اجير شدن مسلمان نزد كافر
194
بررسي فقهي و حقوقي اختيارات دولت در قيمت گذاري و كنترل قيمت
195
بررسي فقهي و حقوقي ادله حرمت تدليس
196
بررسي فقهي و حقوقي ادله غذاهاي حلال در فقه اماميه و اهل سنت
197
بررسي فقهي و حقوقي ازدواج سفيد
198
بررسي فقهي و حقوقي استعمال مواد مخدر
199
بررسي فقهي و حقوقي اعمال و جراحي هاي زيبايي
200
بررسي فقهي و حقوقي اقليت هاي ديني
201
بررسي فقهي و حقوقي انتحار و ترور در حقوق كيفري ايران
202
بررسي فقهي و حقوقي انتقال اموال انتقال ناپذير
203
بررسي فقهي و حقوقي انكار بعد از اقرار در امور مدني
204
بررسي فقهي و حقوقي اهدا گامت و جنين با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه
205
بررسي فقهي و حقوقي اولوالارحام و اولي العصبات در ارث
206
بررسي فقهي و حقوقي بهداشت محيط زيست
207
بررسي فقهي و حقوقي بيع كالي به كالي
208
بررسي فقهي و حقوقي بيع كالي به كالي و قراردادهاي آتي
209
بررسي فقهي و حقوقي پوشاك و زيور آلات
210
بررسي فقهي و حقوقي پول در معاملات ربوي
211
بررسي فقهي و حقوقي پيوند اعضاء محكومين به مرگ به افراد نيازمند
212
بررسي فقهي و حقوقي پيوند بافت انسان
213
بررسي فقهي و حقوقي تجديد نظر خواهي و نقص آراي قضايي
214
بررسي فقهي و حقوقي تعارضات احتمالي اشتغال زنان با تكاليف زوجيت در ايران
215
بررسي فقهي و حقوقي تغليظ ديه از ديدگاه مذاهب پنجگانه
216
بررسي فقهي و حقوقي توهين و مجازات آن
217
بررسي فقهي و حقوقي جايگاه عاقله در گذشته وعصر حاضر
218
بررسي فقهي و حقوقي جايگاه و نقش عرف در تبيين مسائل نكاح
219
بررسي فقهي و حقوقي جبران خسارت بزه ديده در جرائم منافي عفت
220
بررسي فقهي و حقوقي جبران خسارت معنوي
221
بررسي فقهي و حقوقي جرائم اينترنتي
222
بررسي فقهي و حقوقي جرم انگاري بي حجابي
223
بررسي فقهي و حقوقي جريمه تاخير بانكي
224
بررسي فقهي و حقوقي جهاد ابتدايي
225
بررسي فقهي و حقوقي جهل در جرائم و مجازات آن
226
بررسي فقهي و حقوقي حجيت علم قاضي به عنوان ادله اثبات دعوا در فقه اماميه و اهل سنت
227
بررسي فقهي و حقوقي حدود متابعت زوجه از زوج
228
بررسي فقهي و حقوقي حريم خصوصي و ورود به آن
229
بررسي فقهي و حقوقي حضانت كودكان
230
بررسي فقهي و حقوقي حضانت كودكان
231
بررسي فقهي و حقوقي حق تملك و حق تصرف زوجه
232
بررسي فقهي و حقوقي ديه غير مسلمان
233
بررسي فقهي و حقوقي رابطه حقوق انسان بر اعضاي بدن
234
بررسي فقهي و حقوقي رشد در معاملات
235
بررسي فقهي و حقوقي روش هاي نوين باروري
236
بررسي فقهي و حقوقي سقط جنين ناشي از زناي به عنف
237
بررسي فقهي و حقوقي سوگند در اثبات دعوا و رد آن
238
بررسي فقهي و حقوقي شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نكاح
239
بررسي فقهي و حقوقي شرط عندالاستطاعه در مهريه
240
بررسي فقهي و حقوقي شرط متاخر
241
بررسي فقهي و حقوقي شرط واگذاري حق طلاق به زوجه
242
بررسي فقهي و حقوقي شرط وجه التزام در قراردادها
243
بررسي فقهي و حقوقي شركتهاي تجاري از ديدگاه مذاهب خمسه
244
بررسي فقهي و حقوقي شروط ابتدايي و ضمانت اجراي آن
245
بررسي فقهي و حقوقي شروط رايج در مبايعه نامه هاي املاك
246
بررسي فقهي و حقوقي ضروريات دين و احكام آن
247
بررسي فقهي و حقوقي عقد بيمه و انواع آن
248
بررسي فقهي و حقوقي عقد نكاح و طلاق در فضاي سايبري
249
بررسي فقهي و حقوقي عوامل فسخ نكاح در مذاهب فقهي اسلامي با تاكيد بر نظرات امام خميني (ره )
250
بررسي فقهي و حقوقي فاضل ديه
251
بررسي فقهي و حقوقي قاعده علي اليدومنافع يد
252
بررسي فقهي و حقوقي قانون پيوند اعضاء در ايران و تطبيق آن با قانون ايالات متحده آمريكا
253
بررسي فقهي و حقوقي قتل عمدي طفل متولد از زنا توسط والدين طبيعي در فقه شيعه و عامه
254
بررسي فقهي و حقوقي قدرت بر تسليم و قبض و اقباض در قراردادها
255
بررسي فقهي و حقوقي قراردادهاي نفت و گاز
256
بررسي فقهي و حقوقي كنترل مواليد
257
بررسي فقهي و حقوقي مباني محدوديت شهادت زنان در اثبات دعاوي
258
بررسي فقهي و حقوقي مبناي اعمال خيار.
259
بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام
260
بررسي فقهي و حقوقي مرور زمان
261
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت دولت در پرداخت ديه
262
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني قيم
263
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني ناشي از صدمات ورزشي
264
بررسي فقهي و حقوقي مطبوعات و جرايد
265
بررسي فقهي و حقوقي مفاسد فرهنگي
266
بررسي فقهي و حقوقي ممنوعيت محاكمه مجدد در فقه اماميه با رويكرد اسناد بين المللي
267
بررسي فقهي و حقوقي موازين بين المللي حقوق كار
268
بررسي فقهي و حقوقي موضوع سرقت در فقه اسلامي
269
بررسي فقهي و حقوقي موضوع مصرف والگوهاي اصلاح آن در جامعه
270
بررسي فقهي و حقوقي نكاح متعه و آسيب شناسي آن
271
بررسي فقهي و حقوقي نكاح متعه و آسيب شناسي آن
272
بررسي فقهي و حقوقي وظايف متقابل والدين و فرزندان
273
بررسي فقهي و حقوقي وقف اموال فكري
274
بررسي فقهي و حقوقي وكالت در طلاق و تطبيق آن با فقه حنفي
275
بررسي فقهي و روانشناختي اضرار به غير در فضاي مجازيو شبكه هاي اجتماعي
276
بررسي فقهي وحقوقي ازدواج مسلمان با غيرمسلمان , in the marriage between muslims and non-muslims
277
بررسي فقهي وحقوقي تايم شرينگ در اسلام
278
بررسي فقهي وحقوقي حكم غيابي با رويكردي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
279
بررسي فقهي وحقوقي لوث و تغيير آن پس از اجراي قسامه
280
بررسي فقهي وظايف متقابل مردم و حكومت در مسايل اقتصادي با تاكيد بر ديدگاه امام خميني
281
بررسي فقهي وقف پول از ديدگاه اماميه و مذاهب چهارگانه اهل سنت
282
بررسي فقهي وقفنامه هاي استان كهگيلويه و بوير احمد
283
بررسي فقهي، حقوقي سودهاي علي الحساب سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت
284
بررسي فقهي، حقوقي هك
285
بررسي فقهي-حقوقي تصرفات در مال متعلق تكاليف شرعي با تكيه بر خمس و زكات
286
بررسي فقهي-حقوقي ميراث زوجه از عقار و تطبيق آن با ساير مكاتب اهل سنت
287
بررسي فلاتر يك پره تحت نيروهاي آيروديناميكي و اثر پيزو الكتريك در ميرايي آن
288
بررسي فلاونوئيدها وروغنهاي فرار گونه Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات كوه دنا
289
بررسي فلزات سنگين در بافت ماكول انواع ميگوها در سواحل استان بوشهر
290
بررسي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي وآب هاي زيرزميني باغات ميوه شهرستان املش
291
بررسي فلسفه تربيتي مديران ودبيران مدارس شهرستان تبريز
292
بررسي فلسفه جسماني ليكاف و جانسون در حوزه اخلاق
293
بررسي فلسفه دعا در سيره معصومين (ع) و دلالت هاي آن در تعليم و تربيت
294
بررسي فلسفه قانوني حجاب شرعي
295
بررسي فلسفه و جايگاه دعا و نيايش و تاثير آن بر روح و روان دانش آموزان پسر سوم راهنمايي شهرستان جاجرم سال تحصيلي 88-1387
296
بررسي فلسفه و حكمت وجود آيات تكراري در قرآن
297
بررسي فلسفه(چيستي، چرايي، چگونگي) خانواده از ديدگاه اسلام و قرآن و دلالت هاي آن در تعليم و تربيت
298
بررسي فلسفي تربيتي نقش خانواده بر خودگرداني فرزندان
299
بررسي فلسفي عينيت و ضرورت در تاريخ
300
بررسي فلوتاسيون پيرولوزيت توسط كلكتورهاي كاتيونيك و آنيونيك
301
بررسي فلور جلبك هاي دريايي(seaweeds) نواحي بين جزر و مدي جزاير ابوموسي و هنگام
302
بررسي فلور جلبكي رودخانه زاينده رود
303
بررسي فلور گلسنگي پارك ملي كلاه قاضي﴿اصفهان﴾
304
بررسي فلور و برخي خصوصيات فيتوشيميايي لگوم هاي اطراف نيروگاه حرارتي شازند
305
بررسي فلور و پوشش گياهي تالاب بين المللي فريدونكنار در استان مازندران
306
بررسي فلور و پوشش گياهي حوضه آبخيز لومير (تالش) با تاكيد بر مناطق استپي
307
بررسي فلور و پوشش گياهي فريدونشهر در استان اصفهان
308
بررسي فلور و پوشش گياهي فريدونشهر در استان اصفهان
309
بررسي فلور وژوشش گياهي چادگان دراستان اصفهان
310
بررسي فلوراي عمده ميكروبي حلق و تغييرات آن در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
311
بررسي فلوراي عمده ميكروبي حلق و تغييرات آن در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
312
بررسي فلورستيك ، اكولوژي و وضعيت زادآوري پوشش گياهي بخشي از جنگل امام زاده عبدالله آمل در استان مازندران
313
بررسي فلورستيك منطقه حفاظت شده بولا
314
بررسي فلورستيك و اشكال بيولوژي گياهان ميبد - اردكان و نواحي اطراف
315
بررسي فلورستيك وتنوع زيستي گياهي در منطقه قرق وتحت چرا در پلور استان مازندران
316
بررسي فلورستيكي تيره Boraginaceae در استان هرمزگان
317
بررسي فلورستيكي تيره Boraginaceaeدر استان هرمزگان
318
بررسي فلوريستيك پوشش گياهي رشته گوه سپيدار ميمند فارس
319
بررسي فلوريستيك تالاب پريشان در استان فارس
320
بررسي فلوريستيك ذخيره گاه جنگلي پشندگان ﴿شهرستان فريدون شهر﴾
321
بررسي فلوريستيك غرب منطقه لوداب در استان كهگيلويه و بويراحمد
322
بررسي فلوريستيك منطقه جبالبارز (جيرفت، استان كرمان )
323
بررسي فلوريستيك منطقه جبالباز﴿جيرفت،استان كرمان﴾
324
بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده كرائي
325
بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده ي افوس (استان اصفهان)
326
بررسي فلوريستيك منطقه دلفارد كرمان
327
بررسي فلوريستيك منطقه گردنه رخ ( استان چهار محال و بختياري )
328
بررسي فلوريستيك و تنوع گونه هاي گياهي دالانكوه (اصفهان)
329
بررسي فلوريستيك و جامعه شناسي گياهي مراتع شمالي ارتفاعات آزادكوه، استان مازندران
330
بررسي فلوريستيكي ذخيره گاه كوه ﴿شهرستان فريدونشهر﴾
331
بررسي فلوريستيكي كوه چال كبود شهرستان الشتر
332
بررسي فلوريستيكي كوه چال كبود شهرستان الشتر
333
بررسي فليكر و كاھش دادن آن از طريق تعين جبرانساز FACTS براي شبكه شامل كوره القايي
334
بررسي فمينيستي رمان هاي انتخابي رابيندرنات تاگور
335
بررسي فمينيسم در اجراهاي نمايشي
336
بررسي فمينيسم در اجراهاي نمايشي
337
بررسي فن آوري سفالگري هزاره چهارم پ.م با استفاده از رش هاي آزمايشگاهي XRD وXRF در شمال مركزي ايران ﴿ بررسي موردي سفال هاي سيلك III ، اريسمانI و قبرستان II
338
بررسي فن آوري هاي جداسازي هليوم از گاز طبيعي
339
بررسي فن آوريهاي CARS ، LIF و شلييرن براي تعيين پارامترهاي شعله و كاربرد آنها در موتورهاي درونسوز
340
بررسي فن اوري xdsl
341
بررسي فن پرتره بافي و اجراي يك نمونه از آن
342
بررسي فن شناختي نوعي از تزئينات گچي زير گنبد سلطانيه
343
بررسي فن شناسي و آسيب شناسي رنگ در نقاشي ايراني دوره صفوي "ارائه يك روش حفاظتي در مورد رنگ نقاشي روي كاغذ (كاربرد پراكسيد هيدروژن به روي رنگ سفيد آب شيخ )"
344
بررسي فن‏ شناسي و آسيب‏ شناسي نگاره ‏هاي شاهنامه موسوم به مندرس در كاخ موزه سعدآباد تهران
345
بررسي فن شناسي و آسيبشناسي رنگ در نقاشي ايراني دورهصفوي ارائه يك روش حفاظتي در مورد رنگ نقاشي روي كاغذ ﴿كاربرد پراكسيد هيدروژن به روي رنگ سفيد آب شيخ ﴾
346
بررسي فن شناسي و نحوه خوردگي آثار آلياژ مس محوطه تاريخي تپه سفالين و ارائه و انجام عمليات حفاظتي و مرمت
347
بررسي فن شناسي، حفاظت و مرمت يك نمونه گچ بري ايلخاني از بقعه سيد شمس الدين شهر تاريخي يزد
348
بررسي فن شناشانه ي الياف فلزي گلابتون و اهمييت آن در كيفيت الياف در دراز مدت در بافته هاي تاريخي
349
بررسي فناوري RFID، تحليل كاربردها و الزامات غير كاربردي آن
350
بررسي فناوري sharepoint
351
بررسي فناوري توليد در صنايع چوب وروشهاي كاهش ضايعات
352
بررسي فناوري دايكات در توليد جعبه هاي مقوايي
353
بررسي فناوري نمونه سازي و توليد سريع به روش FDM و ارزيابي متغيرها جهت شناسايي ميزان تاثير بر نمونه نهايي
354
بررسي فناوري هاي چاپ ديجيتال در بازار ليبل
355
بررسي فناوري هاي نرم قرآن كريم براي پرورش مهارت پژوهشگري و تعيين ميزان به كارگيري آنها توسط معلمان ابتدايي شهرستان يزد
356
بررسي فناوري‌هاي موتور خودروهاي سواري دنيا در كلاس Aتا Cو ارائه روشي براي انتخاب موتور
357
بررسي فنوتايپي و ژنوتايپي تشكيل بيوفيلم در سويه هاي استافيلوكوكوس كواگولاز منفي
358
بررسي فنوتيپ هاي آلفا يك آنتي تريپسين در پلاسماي جانبازان شيميايي مواجهه يافته با عامل شيميايي خردل در مقايسه با گروه شاهد
359
بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي اشريشياكلي توليد كننده آنزيم بتالاكتاماز نوع AmpC جدا شده از بيمارستان هاي منتخب تهران
360
بررسي فنولوژي ،مورفولوژي واجزاي عملكرد توده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه وطبق
361
بررسي فنولوژي گونه هاي باغ گياه شناسي شمال نوشهر.
362
بررسي فنولوژي و مرفولوژي ارقام زراعي خرما
363
بررسي فنولوژي، مورفولوژي و اجزاي عملكردتوده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه و طبق
364
بررسي فنولوژي، مورفولوژي و اجزاي عملكردتوده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه و طبق
365
بررسي فنون پيشبرد درام ، در فيلم هاي امير نادري و اصغر فرهادي
366
بررسي فنون جابجايي ديوارنگاره ها و ارايه طرحي براي بازنمايي ديوارنگاره استراپو شده منسوب به سرشرلي در ايوان ستون دار كاخ عالي قاپو اصفهان
367
بررسي فنون ديوارنگاره هاي پنج بناي متعلق به دوره ايلخاني در شهر يزد
368
بررسي فنون طنزپردازي در اشعار سعيد سليمانپور سعيد بيابانكي وناصر فيضي
369
بررسي فنون و شكردهاي طنزآوري و ويژگي هاي قصص مجالس تقليد در دوران پهلوي﴿مضحكه معاصر﴾﴿دوران اوج و نزول نمايش هاي شادي آور ايراني﴾
370
بررسي فنون و كاربردهاي علمي عكاسي مادون قرمز
371
بررسي فني - اقتصادي استفاده از سامانه زباله سوز براي دفع زباله جامد شهري ،بازيافت انر‍ژي الكتريكي ، حرارت و كنترل آلودگي زيست محيطي آن
372
بررسي فني - اقتصادي و زيست محيطي سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي
373
بررسي فني - اقتصادي و طراحي توربين هاي بادي در مناطق روستائي و مقايسه آن با ساير شيوه هاي توليد انرژي باد
374
بررسي فني - اقتصادي يك واحد توليد سنگي گرافيت با روش ديسك هاي موازي
375
بررسي فني ، آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظت كتيبه معرق سنگ و كاشي خداي خانه مسجد عتيق
376
بررسي فني ، اقتصادي و زيست محيطي توليد انرژي توسط نيروگاه حرارتي ترموسيفوني خورشيدي
377
بررسي فني ،هنري و سير تحول آن در ايران از آغاز تا اسلام
378
بررسي فني استفاده از توربين آبي به عنوان فشارشكن جهت استحصال انرژي در شبكه هاي توزيع آب
379
بررسي فني اقتصادي احداث بادگير در ساختمانهاي مسكوني و صنعتي
380
بررسي فني اقتصادي بازيافت نسوز در صنايع كشور
381
بررسي فني اقتصادي تجهيز نيروگاهها ي سيكل تركيبي به آب شيرين كن MED
382
بررسي فني‐ اقتصادي سيستم‌هاي جمع‌آوري انرژي برداشتگرهاي بويه‌اي درخليج فارس
383
بررسي فني اقتصادي ماشينهاي بافندگي بدون ماكو
384
بررسي فني اقتصادي، اجتماعي پمپ بادي جهت مصارف كشاورزي
385
بررسي فني تطبيقي كاشي هاي هفت رنگ سه بناي شاخص دوره تيموري خراسان ﴿مدرسه غياثيه خرگرد، مجموعه تربت جام و مزار ابوبكر تايبادي ﴾
386
بررسي فني تكنولو‍ژيطرح توليد سيستم هاي شستشوي التراسونيك
387
بررسي فني چهار نمونه خنجر آهني متعلق به محوطه تاريخي سنگتراشان خرم آباد و ارائه طرح حفظ و مرمت آن ها
388
بررسي فني فيلمبرداري فيلمهاي دلهره آور
389
بررسي فني موتورها و تجهيزات برقي ضدانفجار
390
بررسي فني و آسيب شناسي اشياء نقره اي منسوب به غار كلما كره لرستان
391
بررسي فني و آسيب شناسي اشياء نقره اي منسوب به غار كلما كره لرستان
392
بررسي فني و آسيب شناسي تزئينات چوبي الحاقي كاخ صاحبقرانيه و ارائه طرح حفاظت ﴿مورد مطالعه، تزئينات نقاشي روي چوب در سقف اتاق سوخت
393
بررسي فني و آسيب‌شناسي آثار آهني تاريخي محوطه‌هاي لفورك و پهلوج سوادكوه مازندران
394
بررسي فني و اقتصادي احداث كارخانه سيمان چناره
395
بررسي فني و اقتصادي احداث مجتمع آب شيرين كن
396
بررسي فني و اقتصادي احداث نيروگاه خورشيدي در سيستان و بلوچستان با رويكرد مهندسي مواد
397
بررسي فني و اقتصادي احداث يك واحد تكسچر ازتيگ به روش تاب مجازي
398
بررسي فني و اقتصادي احداث يك واحد تكسچرايزنيگ به روش تاب مجازي
399
بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژي هسته اي به عنوان نيروي محركه كششي
400
بررسي فني و اقتصادي پرده آب‌بند پي سدها با نگرش خاص به سد گلمندره بجنورد
401
بررسي فني و اقتصادي پروژه زير ساختي چابهار سرخس به روش BOT با استفاده از نرم افزار كامفار
402
بررسي فني و اقتصادي تاثير تغيير پارامتر هاي چالزني و آتشباري بر هزينه هاي استخراج در معادن روباز
403
بررسي فني و اقتصادي تبديل ژاكارد مكانيكي به ژاكارد الكترونيكي و ساخت يك مدل آن
404
بررسي فني و اقتصادي تعميرات اساسي موتورهاي ناوگان هما در داخل
405
بررسي فني و اقتصادي تغيير سيستم هاي آبياري زمين هاي كشاورزي از سيستم گازوئيلي به خورشيدي در استان سيستان و بلوچستان
406
بررسي فني و اقتصادي توليد سوله هاي پيش ساخته بتني در كارخانه خانه سازي اهواز
407
بررسي فني و اقتصادي توليد كامپوزيت ماسه پليمر
408
بررسي فني و اقتصادي توليد نخهاي شانه شده چرخانه
409
بررسي فني و اقتصادي جداسازي دي‌اكسيد كربن از جريان هاي گازي با استفاده از فرآيندهاي جذب با آمين و غشايي
410
بررسي فني و اقتصادي جهت ايجاد يا بهينه سازي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق در نيروگاه ها
411
بررسي فني و اقتصادي رانش مصنوعي ﴿فراز آوري با گاز﴾ در يك ميدان دريايي ايران
412
بررسي فني و اقتصادي روش هاي استخراج سنگ هاي ساختماني (معدن حاجي آباد محلات )
413
بررسي فني و اقتصادي سرمايش هواي ورودي به توربوكمپرسور صنعتي 25 مگاواتي با سيستم‌هاي تبخيري(مديا، فاگ) و تبريدي(تراكمي، جذبي)
414
بررسي فني و اقتصادي سيستم انتقال شش فاز
415
بررسي فني و اقتصادي سيستم سرمايش از كف
416
بررسي فني و اقتصادي سيستم گرمايش كفي و مقايسه آن با سيستم گرمايش رادياتوري
417
بررسي فني و اقتصادي طرح ايجاد كارخانه آهك هيدراته
418
بررسي فني و اقتصادي طرح مكانيزاسيون سيستمهاياداري و فني سيمان آبيك
419
بررسي فني و اقتصادي عملكرد ماشين تونل زني (ROADHEADER & TBM) در حفر تونل هاي ايران
420
بررسي فني و اقتصادي ليچينگ كانسنگ آلونيت تايكند
421
بررسي فني و اقتصادي ماشين هاي گردباف
422
بررسي فني و اقتصادي معدن دنبوي دامغان
423
بررسي فني و اقتصادي مقدماتي كانسار طلاي چشمه زرد ارغش
424
بررسي فني و اقتصادي مواد منفجره قابل استفاده در معدن مس ميدوك و ارائه الگوي بهينه انفجار
425
بررسي فني و اقتصادي موتورهاي با بازده بالا
426
بررسي فني و اقتصادي نازل اتوماتيك پمپ بنزين
427
بررسي فني و اقتصادي نگهداري تونل بر اساس دو روش ترزاقي و NATM در محيط هاي سنگي و مطالعه موردي تونل شماره 5 راه آهن ميانه-اردبيل
428
بررسي فني و اقتصادي نيروگاه فتوولتائيك يزد ﴿مطالعه موردي﴾
429
بررسي فني و اقتصادي نيروگاه فتوولتاييك
430
بررسي فني و اقتصادي و انتقال تكنولوژي بازيابي كائوچو از لاستيك هاي فرسوده
431
بررسي فني و اقتصادي و انتقال تكنولوژي برقگير در ايران
432
بررسي فني و اقتصادي و تدوين تكنولوژي توليد كاغذ سفيد تحرير و روزنامه از كاغذ باطله در شركت محصولات كاغذي لطيف
433
بررسي فني و اقتصادي يك نوع توربين بادي معلق
434
بررسي فني و تاريخي پيدايش رنگ در سينما
435
بررسي فني و تكنيكي فيلمبرداري ده فيلم برگزيده سينماي ايران
436
بررسي فني و طراحي مقدماتي يك نيروگاه بادي براي مناطق مختلف ايران
437
بررسي فني و عملي تكنيك لعاب هاي كريستالي
438
بررسي فني و كيفي ساخت ساز ويلن در ايران
439
بررسي فني و مرمت يك خنجر مفرغي متعلق به موزه ملي ايران
440
بررسي فني و مرمت يك ظرف فلزي لوله دار متعلق به موزه ملي ايران
441
بررسي فني، اقتصادي و طراحي ذخيره سازي انرژي سرمايي در سيستم هاي تهويه مطبوع ساختمان هاي دانشگاه اميركبير
442
بررسي فني‎-‏اقتصادي قابليت ليچينگ تراوشي براي كانسنگ كم عيار روي اكسيده مهدي آباد
443
بررسي فهرست عناوين پزشكي بهداشتي در قرآن كريم
444
بررسي فهم دانشجويان رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي از تنوع زيستي و عوامل موثر بر آن
445
بررسي فوايد استفاده از استاندارد PMBOK در اجراي بهينه ي پروژه هاي ساختماني شركت يادمان سازه گستر كرج
446
بررسي فوايد استفاده از استاندارد PMBOK در اجراي بهينه ي پروژه هاي ساختماني شركت يادمان سازه گستر كرج
447
بررسي فوايد اقتصادي آزادسازي قيمت بنزين( مطالعه موردي: كشور ايران)
448
بررسي فوتوكاتاليزورهاي حاوي بيسموت تثبيت شده بر روي بستر كربني
449
بررسي فوق الاستيستيه الياف نيكل تيتانيم حافظه دار و رابطه آن با شكل هندسي مواد مركب تقويت شده با اين نوع آلياژ
450
بررسي فوق حلپذيري يك گروه متناهي با توجه به مقاطع زيرگروههاي ماكسيمال
451
بررسي فولكلور در ادبيات معاصر: مطالعه موردي، رمانهاي"سووشون" اثر سيمين دانشور و "من او" اثر رضا اميرخاني
452
بررسي فوم سازي ميكروسلولار به روش حالت جامد سوپراملكول ها با گروه اتصالي Ureido pyrimidinone
453
بررسي فومولاسيون و طراحي انرژي باد و تهيه كد كامپيوتري
454
بررسي فون زنبودهاي خانواده ... در بخش هاي مركزي استان آذربايجان شرقي
455
بررسي فون زنبورهاي خانواده كريسديدا در بخش هاي مركزي استان اذربايجان شرقي
456
بررسي فون زنبوهاي گالزاي رز و زنبورهاي انگل مرتبط با آن در نواحي شمالي استان آذربايجان غربي
457
بررسي فون سوسك هاي خانواده Carabidae در استان هرمزگان و بازنگري جايگاه تاكسونوميكي گونه Calosoma imbricatum imbricatum Klug, 1832
458
بررسي فون كنه هاي خانواده ي Macrochelidae (Acari: Mesostigmata در شمال استان كرمان
459
بررسي فون كنه هاي ميان استيگماي﴿Acari:Mesostigmate) مرتبط با حشرات راسته ي....
460
بررسي فون كنه‌هاي آبزي (Acari:Hydracarina) منطقه منوجان و كهنوج، استان كرمان
461
بررسي فون كنه‌هاي تارتن خانواده Tetranychidae (Acari: Tetranychidae) در شمال و شرق استان كرمان
462
بررسي فون ميگوهاي آبشيرين در استان كرمانشاه
463
بررسي فون و تنوع گونه اي زنبورهاي پارازيتوييد خانواد براكونيده در استان كرمان
464
بررسي فونستيك بالا خانواده Coccoidea در منطقه كرمان
465
بررسي فونستيك تريپس ها (Thysanoptera)در مناطقي از استان هاي اصفهان و چهار محال بختياري
466
بررسي فونستيك راست بالان استان لرستان
467
بررسي فونستيك راست بالان دشت آزادگان در استان خوزستان
468
بررسي فونستيك راست بالان سيستان
469
بررسي فونستيك شيخك هاي )Hexapoda: Mantodea( دشت مغان و پارس آباد (استان اردبيل )
470
بررسي فونستيك كفشدوزك ها ﴿Coccinellidae﴾ در كرمان
471
بررسي فونستيك كنه هاي باغات پسته ،انار و مزارع پنبه شهرستان فردوس و بشرويه
472
بررسي فونستيك كنه هاي باغات خرما،انار و مركبات شهرستان بم
473
بررسي فونستيك كنه هاي باغات درختان ميوه و مزارع يونجه منطقه رفسنجان
474
بررسي فونستيك مورچه هاي شهرستان لامرد از استان فارس
475
بررسي فونستيك و تاكسونوميك راست بالان )Hexapoda: Orthoptera( استان كردستان
476
بررسي فونستيك و تاكسونوميك راست بالان استان كردستان
477
بررسي فونستيگ مگس هاي گل در شهرستان بم استان كرمان
478
بررسي فيبرهاي با پوشش كربن نانو تيوب جهت ميكرو استخراج با فاز جامد جهت اندازه گيري آلاينده ها نفتي
479
بررسي فيبرهاي برگ تلور فوتوني با تقريب موجبر تخت
480
بررسي فيبرهاي نوري پيشرفته DCSM, DSF, DFF, PMF
481
بررسي فيبروماتوز ارثي لثه در مقالات و معرفي يك مورد جديد
482
بررسي فيتو شيمي عصاره متانولي اندام هاي هوايي و ريشه و تعيين مقدار آلكالوئيد در گياه شابيزك در نمونه پرورشي منطقه خراسان رضوي
483
بررسي فيتو شيميايي اسانس ريحان گونه Ocimum Sanctum L بومي ايران در شرايط خشك كردن معمولي و مايكروويو به روش تقطير با آب
484
بررسي فيتو شيميايي چاي كوهي ﴿.Stachys lavandulifolia Vahl.﴾ و ارتباط آن با شرايط اكولوژيك در منطقه غرب استان اصفهان
485
بررسي فيتو شيميايي ميوه هاي گلپر اكوتيپ زنجان
486
بررسي فيتوشيمي از گياه آرتميزيا كپت داغي در خراسان شمالي , phytochemical studies of artemisia kopetdaghensis plants in northern khorasan
487
بررسي فيتوشيمي گياه آرتميزيا تركمنيكا و جداسازي هگزيتول از آن
488
بررسي فيتوشيمي گياه مريم گلي لبه دار)salvia limbata( در خراسان شمالي , phytochemical studies limbata plants province of northern khorasan
489
بررسي فيتوشيمي و توانايي ساخت نانو ذرات نقره توسط عصاره گياه ...
490
بررسي فيتوشيمي و جداسازي فلاونوئيد از گياه كاكل زري )pseudohandelia umbellifera(
491
بررسي فيتوشيمياي و بيولوژيكي گياه پرسياوش
492
بررسي فيتوشيميايي جنس Zeravschania از تيره Apiaceae در ايران
493
بررسي فيتوشيميايي عصاره متانولي گياه Johreniopsis.stricticaulis
494
بررسي فيتوشيميايي عصاره متانولي گياهEuporbia.petiolata
495
بررسي فيتوشيميايي گياه سياه تلو‌(پاليريوس اسپينا كريستي) بومي منطقه مازندران
496
بررسي فيتوشيميايي گياه سياه تلو‌(پاليريوس اسپينا كريستي) بومي منطقه مازندران
497
بررسي فيزبولوژيك و مولكولي تحمل شوري در گياه سيب زميني در شرايط اين ويترو
498
بررسي فيزيك حركات بدن انسان جهت ساخت شابلون مقياس انساني
499
بررسي فيزيك حركات بدن انسان جهت ساخت شابلون مقياس انساني
500
بررسي فيزيك فرآيند ماشينكاري الكتروشيميايي با تخليه الكتريكي(ECDM) به وسيله تست هاي تجربي
501
بررسي فيزيكي پديده درد و پيش بيني مدل و الگوي انتشار آن در حوزه شناختي
502
بررسي فيزيكي تنش هاي پسماند در قطعات فلزي
503
بررسي فيزيكي شيميايي دمولسيفايرها و اثر آنها در جداسازي نسبي امولسيون هاي آب ـنفت
504
بررسي فيزيكي عايق ها
505
بررسي فيزيكي و شيميائي سنگدانه هاي قابل دسترس جهت طرح بتن بادوام در بوشهر
506
بررسي فيزيولوژيك و آناتوميك مغز و بيماريهاي مبتلا به آن و ارزيابي فيزيكي بيماري آلزايمر
507
بررسي فيزيولوژيك وهيستولوژيك پيدايش سلولهاي سيستم نورواندوكرين منتشر در ديواره لوله گوارش ماهي قزل آلاي رنگين كمان قبل و پس از تفريخ
508
بررسي فيلترهاي الكتروستاتيكي ذرات دوده ديزلي وبهينه سازي طراحي
509
بررسي فيلترينگ و تكنولوژي سانسور
510
بررسي فيلدباس در اتوماسيون صنعتي
511
بررسي فيلم "قلب انجل " Heart Angel
512
بررسي فيلم اقتباسي يك روز از رمان ديويد نيكولز ،با در نظر گرفتن تيوريهاي ليندا هاچن
513
بررسي فيلم تبليغاتي ﴿پروپاگاندا﴾ به مثابه يك ژانر
514
بررسي فيلم تبليغاتي ﴿پروپاگاندا﴾ به مثابه يك ژانر
515
بررسي فيلم كامپوزيتي پلياتيلن تهيه‌شده با استفاده از اكسيد روي
516
بررسي فيلم هاي توليد صوت و مطالعه خواص آن
517
بررسي فيلم هاي منعطف بسته بندي
518
بررسي فيلمنامه نويسي در ايران از نظر 4 فيلمنامه نويس معاصر ﴿مصاحبه - زندگينامه - گفتگو - مقايسه﴾
519
بررسي فيلمهاي منوچهر طياب
520
بررسي فيلوژنتيك
521
بررسي فيلوژنتيك و تكاملي جدايه ايراني ويروس موزاييك چغندرقند براساس توالي‌يابي كامل ژنوم
522
بررسي فيلوژني آسپرژيلوس فلاووس هاي مولد و غير مولد آفلاتوكسين جداشده از خاك مزارع پسته بر اساس گروههاي سازگار رويشي
523
بررسي فيلوژني ايزوله هاي Leishmania major با الگوي عدم پاسخ به درمان
524
بررسي فيلوژني ژن كلروپلاستي matk از گياه دارويي مورخوش )Zhumeria majdae(
525
بررسي فيلوژني مزره هاي ايران
526
بررسي فيوشيمي عصاره متانولي برگ و ساقه گياه علف مار بادمكي كلئوم كلتئوايدز(بوهسه آتريترويا-دي سي ) , Phytochemical studies was carried out with methanoli extracts of stalk and leaves of the plant of cleome coluteoides )buhsea trinervia. DC(
527
بررسي قاب هاوپايه هاي ريس درفضاهاي باناخ ازديدگاه نيم ضرب داخلي
528
بررسي قاب هاي خمشي فولاد و ارائه طرح بهسازي رفتار آنها در برابر زلزله
529
بررسي قاب هاي هيلبرت-اشميت و تقريب عملگر معكوس و پايداري آن
530
بررسي قابليت استحصال آلومينا و سولفات پتاسيم از آلونيت تايكند به روش ليچينگ هيبريدي اسيدي بازي
531
بررسي قابليت استفاده آهن باقي مانده خاك با استفاده از روش زيستي نوي باور و عصاره گيرهاي شيميايي
532
بررسي قابليت استفاده از شن سبز در حذف آهن، منگنز، كروم(VI) وآمونيوم از آب
533
بررسي قابليت اطمينان اعضاي سكوي دريايي جكت تحت اثر آسيب ناشي از برخورد شناورها
534
بررسي قابليت اطمينان تونل ﴿مطالعه موردي﴾
535
بررسي قابليت اطمينان خستگي رايزرهاي دريايي تحت اثر ارتعاش حاصل از پراكنش گردابه ها
536
بررسي قابليت اطمينان در MEMS
537
بررسي قابليت اطمينان در سيستم هاي سوئيچينگ
538
بررسي قابليت اطمينان سيستم‌هاي بسيار پايا با در نظر گرفتن خودهمبستگي عوامل مؤثر بر خرابي
539
بررسي قابليت اطمينان شبكه هاي هوشمند با لحاظ نمودن خود ترميمي درحضور منابع توليد پراكنده
540
بررسي قابليت اطمينان فرايند جوشكاري در سازه هاي دريايي
541
بررسي قابليت اطمينان لرزه¬اي قاب‌ها با لحاظ نمودن اثرات ميانقاب هاي با مصالح بنايي
542
بررسي قابليت اعتماد خستگي اتصالات سكوهاي دريايي با در نظر گرفتن رفتار ديناميك آنها
543
بررسي قابليت اعتماد سكوهاي دريايي تحت ضربه كشتي
544
بررسي قابليت اعتماد سيتم هاي تعمير پذير
545
بررسي قابليت اعتماد سيستم هاي در معرض شوك و فرسايش
546
بررسي قابليت اقليمي كشت زعفران در استانهاي كرمانشاه و كردستان
547
بررسي قابليت انحلال كانسنگ طلاي سه بندون به روش سيانوراسيون
548
بررسي قابليت انطباق اصول حاكم بر طراحي فرش دستباف با قواعد دكوراسيون داخلي در دوران قاجار
549
بررسي قابليت بصري مستندنگاري ديجيتال در بازنمايي تعاملي آثار موزه¬اي (مطالعه موردي، موزه فرش ايران)
550
بررسي قابليت بيوليچينگ كانسنگ مس طارم سفلي
551
بررسي قابليت پخت سخت (Hardening Bake) فولادهاي كم كربن 14-St (فولاد بدنه خودرو) بوسيله فرآيند پير كرنش استاتيكي حاصل از كربن محلول
552
بررسي قابليت پخت سختي (Hardening Bake) فولاد كم كربن (ST12) توسط فرآيند پيركرنشي (Aying Strain) حاصل از كرين محلول
553
بررسي قابليت پخت سختي فولادهاي كم كربن 14-ST (فولاد بدنه خودرو) توسط نيتروژن محلول در ساختار در حالت استانيك
554
بررسي قابليت پرزدهي پارچه و مطالعه تاثير متغيرهاي آن بر كاربرد دستگاههاي مختلف سنج پرزهي
555
بررسي قابليت پياده مداري و مولفه هاي تاثير گذار بر آن در شهرك هاي نوساز(مطالعه موردي :شهر سپاهان شهر)
556
بررسي قابليت پيشگويي كنندگي جهت گيري مذهبي-اسلامي در مقايسه با معنويت سازماني در سطح فرد در ارتباط با رفتارهاي شهروندي سازماني
557
بررسي قابليت تخريب سنگ كمر بالا در لايه D4 معدن زغال سنگ همكار
558
بررسي قابليت تخمير ملاس تعدادي از كارخانجات قند ايران براي توليد اسيد سيتريك
559
بررسي قابليت ترشوندگي صفحات آلومينايي توسط آلومينيم مذاب
560
بررسي قابليت تركيب پذيري عمومي، خصوصي صفات مختلف در مقداري از لاين هاي اينبرد آفتابگردان
561
بررسي قابليت تشكيل و رفتار مغناطيسي آلياژهاي آمورف و آمورف - نانوكريستال پايه آهن
562
بررسي قابليت تصاوير ماهواره اي P5 و P6 در تهيه نقشه مناطق بياباني
563
بررسي قابليت تصاوير ماهواره اي در برآورد بيوماس تاغ زارها (بررسي موردي : تاغ زارهاي بيرجند)
564
بررسي قابليت تصاوير ماهواره لندست در پيش بيني برخي مشخصه هاي كمي جنگل هاي منطقه ي باينگان، كرمانشاه
565
بررسي قابليت تصاوير ماهواره‌اي در پيش‌بيني روند تغييرات دماي فصلي عمق خاك در دشت يزد - اردكان
566
بررسي قابليت تصويرگري در پنج افسانه ي آذري
567
بررسي قابليت تكسچرايزينگ نخهاي فيلامنتي تهيه شده از پلي پروپيلنهاي REACTOR GRADE & CRACKED GRADE
568
بررسي قابليت تهيه نانوكلي از بنتونيت رشم-هفت خوان سمنان
569
بررسي قابليت توليد زهاب اسيدي در باطله هاي فرآوري معدن مس پروفيري سرچشمه
570
بررسي قابليت توليد زهاب اسيدي و پتانسيل خنثي سازي در باطله هاي كارخانه زغالشويي البرز شرقي
571
بررسي قابليت توليد كالوس و گياه كامل در گندم
572
بررسي قابليت جاذب¬هاي طبيعي براي حذف فلزات سنگين (روي) از پساب¬هاي صنعتي (محلول¬هاي آبي) حاوي آلودگي¬هاي سرب و روي
573
بررسي قابليت جذب انرژي تركيب مقاطع دايره اي و مستطيلي به صورت تجربي و عددي
574
بررسي قابليت جذب انرژي مدل فريم(قاب) واگن سريع السير تحت برخورد از جلو با استفاده از ورقهاي جوشكاري شده تيلور
575
بررسي قابليت جذب سيانيد توسط آلونيت
576
بررسي قابليت جذب سيانيد توسط زباله هاي ساختماني رسي
577
بررسي قابليت جوشكاري فولاد 4130 به روش TIG
578
بررسي قابليت خنثي سازي زهاب اسيدي در باطله هاي زغالشويي البرز شرقي
579
بررسي قابليت داده هاي سنجش از دور در تهيه نقشه شوري و قليائيت خاك در جنوب شرق اصفهان
580
بررسي قابليت داده هاي ماهواره اي لندست 8 در تخمين درصد پوشش گياهي در مناطق خشك (مطالعه موردي : منطقه هرات – استان يزد)
581
بررسي قابليت رنگزايي گل شقايق بر روي كالاي پشمي
582
بررسي قابليت روش سينك براي حل پاره اي از معادلات ديفرانسيل با مشتقات نسبي
583
بررسي قابليت روش هاي هوشمند در برآورد تغييرات شوري خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: دشت جرقويه سفلي _ اصفهان)
584
بررسي قابليت ريسندگي پنبه عسلكدار تحت شرايط مختلف آماده سازي الياف
585
بررسي قابليت ريسندگي فيبرينوژن خون و تبديل آن به الياف
586
بررسي قابليت ساخت كامپوزيتي داكت فن يك موتور ملخي
587
بررسي قابليت سازگاري مواد رنگزاي اسيدي در رنگرزي انتگرال كالاي نايلوني با استفاده از رنگزاهاي اسيدي ناسازگار
588
بررسي قابليت سازهاي ايراني جهت همراهي آوازهاي كودكان در مهد كودك ها
589
بررسي قابليت شاخص هاي بيوفيزيكي حاصل از تصاوير ماهواره اي در برآورد رطوبت خاك در استان فارس
590
بررسي قابليت شكل پذيري گلبول قرمز خون و تاثير آن بر فرآيند تجمع سلولي
591
بررسي قابليت طراحي درمان كد مونت كارلو BEAMnrc در پرتودرماني قفسه ي صدري و مقايسه نتايج به دست آمده با نرم افزار تجاري طراحي درمان prowess و داده هاي تجربي
592
بررسي قابليت عرضه ي كالاهاي فرهنگي در بورس كالا
593
بررسي قابليت عملكرد خطوط تركيبي جبرا نسازي شده به منظور افزايش توان انتقالي
594
بررسي قابليت عملكرد خطوط كابلي ناهمگن بلند به منظور بهره‌برداري بهينه
595
بررسي قابليت فتوالكتروكاتاليز واكنش‌هاي شارژ باتري واناديم
596
بررسي قابليت فرآوري تالك خانقاه خوي
597
بررسي قابليت فرآوري خاك نسوز سميرم با هدف حذف آهن
598
بررسي قابليت فرآوري زئوليت حصاربن و سنتز زئوليت نوع A
599
بررسي قابليت فرآوري گيلسونيت هاي منطقه كرمانشاه
600
بررسي قابليت فرآيند در پروفاي لهاي خطي
601
بررسي قابليت فرم پذيري دستي بدنه چيني زجاجي
602
بررسي قابليت فلوتاسيون كانسنگ سرب و روي پرپيريت معدن زير زميني گوشفيل ايران كوه
603
بررسي قابليت قانون مجازات اسلامي 1392 در پيشگيري از جرايم اطفال با تاكيد برجرم سرقت
604
بررسي قابليت قانون مجازت اسلامي 1392 در پيشگيري از جرايم اطفال با تاكيد بر جرم سرقت
605
بررسي قابليت كار پذيري و فورج پذيري فولادهاي تف جوشي شده
606
بررسي قابليت كاركرد مفاهيم اساطيري در طراحي برندينگ مورد پژوهي:نايكي،آمازون،هرمس-پاريس،ونوس،آپولو.
607
بررسي قابليت كنترل و تصحيح خطا در كدگذاري شبكه
608
برﺭﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺘﺪﻟﻮﮊﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ
609
بررسي قابليت مكانيزه كردن لايه d2 معدن بزرگ پابدانا
610
بررسي قابليت منابع آب زير زميني در سازند كارستي كوه خورين كرمانشاه با روش هاي ژئو فيزيكي
611
بررسي قابليت نهشته هاي دشت كرمانشاه جهت تصفيه طبيعي فاضلاب
612
بررسي قابليت ها و توان هاي استان كرمان در توسعه گردشگري
613
بررسي قابليت ها و توانمندي هاي تايپوگرافي فارسي در طراحي عنوان بندي فيلم
614
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي توسعه فيزيكي شهر گيلوان
615
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي ژئومورفولوژيكي در روند توسعه فيزيكي شهرها (نمونه موردي: شهراصفهان )
616
بررسي قابليت ها و محدوديت هاي قانون بير-لامبرت در تعيين رمق كشي رنگرزي و جايگزيني تخمين آن با داده هاي طيفي
617
بررسي قابليت ها وتوانهاي اكوتوريسم درمديريت وتوسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: دهستان سولقان)
618
بررسي قابليت ها وظرفيت هاي نمد مالي در استان چهار محال بختياري و ارائه ي راهكارههاي جديد براي احياءاين محصول
619
بررسي قابليت هاي بصري در بافت شهر كويري كاشان از منظر فرم و فضا
620
بررسي قابليت هاي تئاتر روايي بر مبناي نظرات برشت براي اجراي نمايش هاي آموزشي كودكان و نوجوانان
621
بررسي قابليت هاي تصويري آثار رمزي سهروردي با رويكرد به داستان آواز جبرئيل
622
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري در دسترس با تأكيد بر كاربران ويلچر و نابينايان در موزهها (مورد مطالعه: موزه تاريخ طبيعي و تكنولوژي شهر شيراز)
623
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري كويري مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان خور بيابانك , the study of desert tourism development capabilies case study :villages of khour and biabank
624
بررسي قابليت هاي خط كوفي تزييني در طراحي و ساخت زيور آلات برنجي
625
بررسي قابليت هاي خيابان قيام شهر يزد در جهت رسدن به الگوهاي پياده مداري
626
بررسي قابليت هاي رنگرزي برگ درخت خرمالو بر روي كالاي پشمي
627
بررسي قابليت هاي رنگرزي گياه بابونه بر كالاي پشمي
628
بررسي قابليت هاي روش اويلر ديكانولوشن در تعيين ويژگي هاي توده هاي مولد آنومالي هاي ميدان پتانسيل
629
بررسي قابليت هاي طرح هاي فرش ايران براي طراحي لباس
630
بررسي قابليت هاي طرح هاي فرش دستبافت ايران براي استفاده آنها در نقش برجسته هاي سفالين
631
بررسي قابليت هاي طرحهاي فرش ايران براي طراحي لباس
632
بررسي قابليت هاي عناصر روايي هنرهاي نمايشي ايراني در ساخت زبان انيميشني جايگزين و ايراني
633
بررسي قابليت هاي عناصر روايي هنرهاي نمايشي ايراني در ساخت زبان انيميشني جايگزين و ايراني
634
بررسي قابليت هاي فرمي نقوش ﴿قابي وخشتي﴾
635
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
636
بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
637
بررسي قابليت هاي كشاورزي مناطق خشك جنب حاره اي (مطالعه موردي شهرستان نائين)
638
بررسي قابليت هاي گبه به منظور تطبيق و هماهنگي با دكوراسيون داخلي
639
بررسي قابليت هاي گرافيكي نقشمايه هاي گنبد هاي سرخ و كبود مراغه در طراحي هويت بصري سازماني هتل
640
بررسي قابليت هاي گرافيكي نقوش محراب هاي دوره ي سلجوقي و ايلخاني
641
بررسي قابليت هاي ماشين تخت باف اشتول با استفاده از نرم افزار سينترال
642
بررسي قابليت هاي مجتمع زيستي
643
بررسي قابليت هاي نرم افزار سي اس آي بريدج در مهندسي پل
644
بررسي قابليت هاي نقوش گچبري خانه بروجردي ها در گرافيك محيطي
645
بررسي قابليت هاي نمايشي تاريخ بيهقي , beyhaqi display features
646
بررسي قابليت هاي نمايشي موجودات سحرآميز در كتاب عجايب نامه ﴿عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات﴾
647
بررسي قابليت هاي نمايشي موجودات سحرآميز در كتاب عجايب نامه ﴿عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات﴾
648
بررسي قابليت هاي هنر خوشنويسي ايراني در هويت بخشي فضاي شهري و المان هاي شهري در ايران
649
بررسي قابليت هاي هنر نگارگري ايراني براي دستيابي به بازيگري شيوه مند
650
بررسي قابليت و توليد انواع بافت در ماشين گردباف يك سيلندر مجهز به چهار پايه سوزان
651
بررسي قابليت و سينتيك جذب روي از پساب هاي صنعتي بر جاذب هاي طبيعي و كم بها
652
بررسي قابليت يك منسوج سه‌بعدي به‌عنوان فيلتر غبارگير كولرآبي
653
بررسي قابليت‌هاي رسانه كميك استريپ در انتقال آموزه‌هاي فرهنگي داستان‌هاي كهن فارسي به كودكان10-12 سال با تاكيد بر داستان‌هاي هفت پيكر نظامي
654
بررسي قابليت‌هاي هنر نگارگري ايراني براي دستيابي به بازيگري شيوه‌مند
655
بررسي قابليتهاي اقتباس موثر از فضاي داستانهاي سهروردي براي انيميشن
656
بررسي قابليتهاي تذهيب در قطعات خوشنويسي
657
بررسي قابليتهاي توسعه گردشگري كويري روستاهاي خور وبيابانك
658
بررسي قابليتهاي خط كوفي از جهت طراحي و اجرا در تزئينات وسايل چوبي
659
بررسي قابليتهاي خط كوفي از جهت طراحي و اجرادر تزئينات وسايل چوبي
660
بررسي قابليتهاي خطوط فارسي در طراحي علائم نوشتاري
661
بررسي قابليتهاي داده هاي MODIS در برآورد توليد گياهي در منطقه سميرم -بروجن
662
بررسي قابليتهاي روش فيتيله اي
663
بررسي قابليّت ها و جنبه هاي نمايشي در كتاب دا
664
بررسي قابهاي موجك روي گروهها و ابرگروهها
665
بررسي قاچاق انسان و اعضاء بدن از نظر فقه،حقوق موضوعه و اسناد بين المللي
666
بررسي قاچاق زنان و كودكان از ديدگاه حقوق بين الملل بشر
667
بررسي قاچاق مواد مخدر از طريق مرز شرقي كشور و تاثيرات آن بر جرايم مرتبط
668
بررسي قارچ اندوميكوريزي واسترس شوري برلوبياچشم بلبلي
669
بررسي قارچهاي جلدي-گوارشي راتوسهاي شهر تهران
670
بررسي قاطعيت در گفتار زنان و مردان كرد زبان در اسلام آباد غرب بر اساس رويكرد تسلّط ليكاف
671
بررسي قاعده بغي در فقه مذاهب پنج گانه
672
بررسي قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادي
673
بررسي قاعده لاضرر
674
بررسي قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع
675
بررسي قاعده مندي ها و خواص ترموديناميكي سيالات تجمعي با استفاده از معادلات حالت مكعبي
676
بررسي قاعده مندي ها و خواص ترموديناميكي سيالات قطبي و غير قطبي با استفاده از معادلات حالت
677
بررسي قالب شعر سپيد با تكيه بر اشعار سپيد منوچهر آتشي
678
بررسي قالب هاي استروژن سرد و طراحي قالب اكستروژن گزپنين
679
بررسي قالب‌هاي معنايي افعال حسي ـ ادراكي در قرآن كريم
680
بررسي قالبهاي برش و تحليل تنش و بهينه سازي پانچ به وسيله نرم افزار ABAQUS
681
بررسي قالبهاي تزريق پلاستيك و نقش انتقال حرارت و فشار در طراحي آنها
682
بررسي قالبهاي دائمي و خواص آلياژهاي آلومينيوم در آن
683
بررسي قالي استان خراسان جنوبي
684
بررسي قالي اسدآباد با تاكيد بر سبك شناسي و طرح و نقش
685
بررسي قالي تك پود ، تپ كوب شهر چالشتر ﴿ قالي هاي بي بي باف ﴾
686
بررسي قالي جوشقان
687
بررسي قالي روستاي بيدگينه از توابع استان زنجان ومرمت يك نمونه از آن
688
بررسي قالي كرمان با تاكيد بر سبك شناسي
689
بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد
690
بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد
691
بررسي قالي ملاير
692
بررسي قالي مود و درخش
693
بررسي قالي نائين ودلايل ركورد آن در دوره ي اخير
694
بررسي قالي هاي پلونزي و بافت يك نمونه از آن
695
بررسي قالي هاي تركمني با تاكيد بر دست بافته ها و صنايع دستي آن
696
بررسي قالي هاي تركمني با تاكيد بر دست بافته ها و صنايع دستي آن
697
بررسي قالي هاي خشتي منطقه چالشتر جهت طراحي براي فرش هاي امروزي
698
بررسي قالي هاي موزه ملي ملك
699
بررسي قالي همدان ﴿ شهر بافت و روستايي بافت ﴾
700
بررسي قاليبافي اصفهان در اواخر قاجار و بافت يك نمونه از آن
701
بررسي قاليچه هاي تصويري با نگاهي ويژه به شاهنامه
702
بررسي قاليچه هاي تصويري قرون 13و14 ه.ق ايران با موضوع تصوير انسان موجود در موزه فرش ايران
703
بررسي قاليهاي معاصر تبريز
704
بررسي قانون اصل44 و آثار آن بر نقد شوندگي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس سهام اوراق بهادار تهران
705
بررسي قانون اول و دوم ترموديناميك در خشك كن بستر شناور
706
بررسي قانون سرقت
707
بررسي قانون من ملك شيئا ملك الاقرار به با رويكردي بر نظرات حضرت امام
708
بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب (1393) و تطبيق آن با قانون سابق
709
بررسي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب (1393) و تطبيق آن با قانون سابق
710
بررسي قانون نفوذ در مواد مركب و مقايسه آن با نتايج تجربي
711
بررسي قانون هيوم در پرتو واقعگرايي انسان مدار هيلاري پاتنم
712
بررسي قتل از موانع ارث
713
بررسي قتل غير اهل كتاب درفقه و حقوق موضوعه
714
بررسي قتلهاي ارتكابي توسط شخص صغير ومجنون در نظام قضايي ايران و انگليس
715
بررسي قد و وزن با پرولاپس اعضاي لگني در مراجعين درمانگاه ژنيكولوژي بيمارستان الزهرا در ارديبهشت 1380
716
بررسي قداست آب و ضرورت حفاظت از آن در قرآن و روايات
717
بررسي قدرت آنتي اكسيداني در كالوس ها
718
بررسي قدرت بازاري در زنجيره خريد محصول سيب درختي
719
بررسي قدرت پوشانندگي مواد رنگزا با استفاده از تحليل داده هاي طيفي
720
بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين
721
بررسي قدرت پيشگويي كنندگي الگوي اعتقاد بهداشتي در رفتار خودآزمايي پستان در بهورزان زن استان گيلان در سال 1396
722
بررسي قدرت تخيل و خلاقيت در دختران و پسران دبيرستاني
723
بررسي قدرت چسبندگي پوششهاي آلي بر روي زمينههاي پلي‌اولفيني توسط بهبوددهنده نانوپوشش پلي‌دوپامين
724
بررسي قدرت خريد معلمان و هزينه سرانه دانش آموزان به قيمت هاي ثابت بين سالهاي تحصيلي 62-1361 الي 72-1371
725
بررسي قدرت خريد واقعي درآمدهاي نفتي ايران 65 - 1346
726
بررسي قدرت رنگ دهي برگ درختچه زرشك و اندازه گيري ثبات هاي آن
727
بررسي قدرت رنگزايي با استفاده از داده هاي طيفي
728
بررسي قدرت نفوذ يك پرتابه الكترومغناطيسي با سرعت Supersowc در اهداف تعيين شده به روش عددي
729
بررسي قدرت و مقايسه رنگبري جاذبها در حمام رنگرزي حاوي رنگزاهاي آنيونيك
730
بررسي قدمها و توالي در يك برنامه ريزي و كنترل توليد جامع (شركت ساخت ماشين آلات نساجي غدير يزد)
731
بررسي قرائت كسائي-از قراء سبعه-و جايگاه وي در تاريخ قرائات
732
بررسي قرار بازداشت موقتدرحقوق كيفري ايران وفقه اسلامي
733
بررسي قراردادهاي EPC [اي. پي. سي.] و طرح ساخت
734
بررسي قراردادهاي آتي در فقه اماميه و مباني حقوقي ايران
735
بررسي قراردادهاي اماني در حقوق ايران
736
بررسي قراردادهاي نفتي ميان دولت ها و شركت هاي خارجي از ديدگاه حقوق بين الملل توسعه
737
بررسي قرارهاي قابل اعتراض و غير قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه
738
بررسي قرينگي ريشه و مورفولوژي كانال ريشه هاي دندان هاي مولار فك بالا و پايين در يك جمعيت ايراني توسط Cone beam computed tomography
739
بررسي قصاص جمعي در فقه و حقوق جزا
740
بررسي قصايد ديوان سنايي غزنوي از منظر بيان و بديع
741
بررسي قصايد ديوان سنايي غزنوي از منظر بيان و بديع
742
بررسي قصّه‌ي حيوانات در شعر احمد‌شوقي و پروين‌اعتصامي
743
بررسي قضاوت اخلاقي كودكان 10-11 ساله ناحيه يك مشهد
744
بررسي قضاوت زن از ديدگاه فقها
745
بررسي قضاوت هاي حضرت علي(ع) بر حسب دلايل
746
بررسي قضاياي با ناخ حاوي نسخه مجانبا طولپا از 1p
747
بررسي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متري مخروطي
748
بررسي قضاياي نقطه ثابت و تقريب نقطه ثابت براي نگاشت هاي واقع در رده T,a) A)
749
بررسي قضاياي وجود و يكتايي جواب معادلات ديفرانسيل فازي مرتبه دوم .
750
بررسي قضايايي در تجزيه حلقه هاي متناوب
751
بررسي قضيه نقطه ثابت و بهترين نقاط تقريب در فضاي متريك مختلط
752
بررسي قطبش الكتريكي با توجه به فاز توپولوژيكي بري
753
بررسي قطبش فروالكتريك در تركيبات مولتي به كمك نظريه تابعي FeTiO و 3 BiFeO فروئيك 3چگالي
754
بررسي قطبش ماكروسكوبيك در نيمه رساناهاي كاليم نيتريد، الومينيم نيتريد و آلومينيوم كاليم نيتريد
755
بررسي قطبش ماكروسكوپيك در نيمه رساناهاي كاليم نيتريد آلومينيوم نيتريد و آلومينيوم كاليم نيتريد
756
بررسي قطع تحريك در ژنراتورهاي سنكرون
757
بررسي قطع و برش در آثار گرافيكي
758
بررسي قطعات كامپوزيتي شيادار تحت بار استاتيك
759
بررسي قطعات كامپيوتري ومقايسه آنها
760
بررسي قطعات نيمه رسانا به منظور آشكارسازي ذرات درفيزيك انر‍ژي بالا و تصويربرداري پزشكي ازگذشته تا به امروز
761
بررسي قطعه پيانو و اركستر اثر مرتن فلدمن
762
بررسي قطعه ساخته شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در مواجه با بار ضربه اي
763
بررسي قطعه ساخته شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي در مواجه با بار ضربه¬اي
764
بررسي قطعه هاي اول و آخر مجموعه ي "ون رگرد" اثر اليويه مسيان از دو منظر هارموني و ريتم
765
بررسي قلب نحوي در كردي كلهري بر اساس حاشيه هاي نحوي و خطي شدن چرخه اي
766
بررسي قلمروهاي ژئومورفولوژيكي پلاياي سيرجان با تكنيك GIS ,RS
767
بررسي قواعد تايپ Zar و تايپ Times New Roman
768
بررسي قواعد تجربه كاربري روي نرم افزار هاي اندرويد
769
بررسي قواعد تراكم پذيري وكشيدگي مشترك، معادله ي تيت-مارناگان و هم حجم هاي فشار-دما در سيالات محدود شده در نانو حفره ي صفحه اي و رابطه اي ويسكوزيته - كشش سطحي در نانو سيالات
770
بررسي قواعد سيال تجربي با استفاده از پتانسيل يوكاوا
771
بررسي قواعد عروضي در قصايد ناصر خسرو
772
بررسي قواعد عمومي ايقاعات
773
بررسي قواعد فقهي حاكم بر جرائم تعزيري در فقه اماميه
774
بررسي قواعد فقهي مربوط به مصارف بيت المال در فقه اماميه
775
بررسي قواعد فلسفي و ادبي در مناط احكام
776
بررسي قوانين انجمني مبتني بر داده كاوي توزيع شده بر پايه سيستم چند عامله
777
بررسي قوانين ايران در خصوص اقامتگاه
778
بررسي قوانين بين المللي مربوطه به زنان ومقايسه آن با قوانين داخلي ايران.
779
بررسي قوانين تابعيت در حقوق ايران
780
بررسي قوانين تاريخي از منظر قرآن حكيم
781
بررسي قوانين ترموديناميك در تكينگي هاي آينده ي عالم در نظريه ي ﴿ F(R
782
بررسي قوانين رياضي به كار رفته در نقوش فرش هاي ايل يموت به منظور نوآوري در طراحي فرش تركمن
783
بررسي قوانين ريسندگي الياف كوتاه و مقايسه با عملكرد يكي از كارخانجات نساجي
784
بررسي قوانين زندگي مشترك براي داشتن رابطه اي رضايتبخش.
785
بررسي قوانين سازه اي مشترك وضع شده توسط iacaو تاثير آن در طراحي سازه اي تانكر ها
786
بررسي قوانين سازه اي مشترك وضع شده توسط IACS و تاثير آن در طراحي سازه اي فله بر ها
787
بررسي قوانين طلاق، حضانت و ولايت قهري در حقوق ايران و فرانسه
788
بررسي قوانين منابع طبيعي و احياي اراضي موات در فقه و حقوق ايران
789
بررسي قوانين هيوم روتاري به كمك برنامه ريزي كامپيوتري
790
بررسي قوانين و احكام فقهي مربوط به حضانت در مذاهب اسلامي و حقوق مدني ايران
791
بررسي قوانين و مقررات زيست محيطي توسعه شهري در ايران بر مبناي دستور كار 21
792
بررسي قوانين و مقررات مربوط به اعتبارات اسنادي در معاملات تجاري بين الملل به ويژه قوانين ايران
793
بررسي قوت ها و ضعف هاي فرايند تغيير در اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ﴿كيفي﴾ در آموزش ابتدايي استان اصفهان
794
بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي برنامه ريزي آموزشي مبتني بر رويكرد مدرسه محوري در آموزش متوسطه استان اصفهان
795
بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها ي فرايند برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش استان كرمان از ديدگاه مديران، دبيران و كارشناسان
796
بررسي قوت هاف ضعف هاف فرصت ها، و تهديدهاي فراروي فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاههاي غرب ايران ( ايلام، كردستان، كرمانشاه، لرستان و همدان ) از ديد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در سال تحصيلي 1387-87
797
بررسي قوت و ضعف ،فرصت و تهديد ﴿s.w.o.t)اجراي برنامه راهبردي درسي ملي آموزش و پرورش ايران در پايه اول مقطع ابتدايي شهرستان مريوان در افق 1404
798
بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي تحقق هدف‌ها و انتظارهاي رشدي دوره پيش دبستاني در دو شهر اصفهان و نجف‌آباد
799
بررسي ﻗﻮس پيوندي در راه‌آهن‌هاي ﺳﺮيع‌اﻟﺴﻴﺮ و تعيين مدل انتخاب بهترين نوع قوس پيوندي
800
بررسي قوم باستانشناسي روستاهاي تنگ منصوري و نوخان در استان كرمانشاه و اهميت آنها در تفاسير باستان شناختي
801
بررسي قوم نگارانه از مشاجره هاي زن و شوهر در پنج فيلم ايراني
802
بررسي قيامهاي اجتماعي عهد ايلخا نان (مطالعه موردي :محمود تارابي ،سيد شرف الدين ابراهيم شيرازي ،يعقوب باغباني )
803
بررسي قيدهاي پديده شناسي بر روي پارامترهاي مدل نوترينوهاي استريل به عنوان ماده تاريك گرم
804
بررسي قيمت برق بازار نيروگاه هاي انرژي تجديدپذير و علل تفاوت قيمت
805
بررسي قيمت تمام شده خدمات پست بانك
806
بررسي قيمت سهام در عرضه هاي عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران
807
بررسي قيمت معادل خودروي سمند در كشورهاي منتخب با روش PPP
808
بررسي كابربرد پيچ سنگ سولكس در معدن ذغاسنگ طبس
809
بررسي كاتاليتيكي نانوايزوپلي اسيد گينت بال براي استديفيكاسيون الكل ها در غياب حلال , catalytic esterification studies of alcohols by nano iso - poly acid giant ball in the absence of solvent
810
بررسي كاتاليتيكي نانوايزوپلي اسيد گينت بال و هتروپلي اسيد كگين با بستر آلومينا براي اكسايش الكلها
811
بررسي كاتاليزور ارتقاء يافته در فرايند ريفورمينگ بخار پروپان براي توليد هيدروژن
812
بررسي كاتاليزورهاي Ni بر پايه CeO2-ZrO 2 در فرآيند اكسيداسيون جزئي متان
813
بررسي كاتاليزورهاي اگزوز
814
بررسي كاتاليزورهاي مختلف براي اپوكس دار شدن روغن سويا و مطالعه سينتيك پخت
815
بررسي كاتاليزورهاي مختلف براي اپوكسي دار شدن روغن سويا و مطالعه سينيتيك پخت
816
بررسي كاتاليزورهاي مختلف در تكميل ضد چروك بر روي كالاي پنبه اي و نتيج حاصل از آن
817
بررسي كاتاليست هاي سنتر فيشر - تروپش
818
بررسي كاتاليستهاي زئوليتي
819
بررسي كاتاليستي پلي اكسومتالات هاي نوع كپلرات و نانوكامپوزيت هاي آن ها با چيتوسان و گرافن
820
بررسي كار آمدي زبان آموزان سيستم آموزش از راه دور ﴿پيام نور ﴾ درمقايسه با زبان آموزان آموزش حضوري ﴿ دانشگاه ملي ﴾
821
بررسي كار آيي عدسك آبي در حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
822
بررسي كار بر دو تاثير موسيقي درماني بر ارامش روحي ورواني كودكان پيش دبستاني زير 5 سال
823
بررسي كار و بازده‌ي ماشين گرمايي كوانتومي استرلينگ با مواد كاري مختلف
824
بررسي كارآ ئي و اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت در بهبود كار معلمان
825
بررسي كارآئي ظاهري و واقعي آموزش ابتدائي استان اصفهان در طي دوره 71-66 جهت برآورد روند آينده
826
بررسي كارآئي نمودارهاي كنترل CUSUM در صنعت نساجي و مقايسه آن با نمودارهاي شوهارت
827
بررسي كارآفريني اجتماعي دانشجويان كشاورزي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي ( مطالعه موردي : دانشجويان كارشناسي دانشكده كشاورزي)
828
بررسي كارآفريني فرهنگي وموانع آن دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (حوزه ستادي)
829
بررسي كارآمدي ابزار اوراق مشاركت به عنوان يكي از ابزارهاي اعمال سياست پولي در كشور با رويكرد تئوري بازيها
830
بررسي كارآمدي بعد عقلاني – معنوي تربيت ديني در فضاي مجازي
831
بررسي كارآمدي بيوپسي سوزني ترانس توراسيك با هدايت CT وعوارض آن در تشخيص توده هاي ريه،مدياستنو ديواره قفسه سينه در يك مركز راديولوژي در شهرستان رشت
832
بررسي كارآمدي دلبستگي درماني بر سبك هاي دلبستگي، باورهاي ناكارآمد و بهزيستي روان شناختي در دختران (عقدكرده) متقاضي مشاورهازدواج
833
بررسي كارآمدي روش تدريس متمايز زبان ‌آموزان در ايران
834
بررسي كارآمدي سياست عرضه پول بر تورم و توليد در ايران
835
بررسي كارآمدي طراحي و ساخت شهري آمل با توجه به نياز معلولين و سالمندان
836
بررسي كارآمدي فرمهاي توپولوژيك معماري از ديدگاه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان نمونه موردي طراحي ايستگاه راه آهن رشت
837
بررسي كارآمدي فيلم هاي بدست آمده از فيبروئين ابريشم در درمان آسيب هاي چشم
838
بررسي كارآيند فرايند ورمي كمپوست در كاهش آنتي بيوتيك كوتريموكسازول موجود در كود گاوي
839
بررسي كارآيي آسياي خودشكن كارخانه فرآوري معدن چغارت بافق
840
بررسي كارآيي آيين نامه آموزشي موسسه آموزش از راه دور در دوره راهنمايي از ديدگاه كارشناسان و مديران مراكز آموزش از راه دور
841
بررسي كارآيي ازن زني كاتاليستي با استفاده از نانوكامپوزيت اكسيد روي گوش ماهي سنتزي در حذف علف كش بنتازون از محيط هاي آبي: مطالعه سينتيكي و تعيين ميزان سميت پساب به روش زيست آزموني
842
بررسي كارآيي انديسهاي متامريزم در مقايسه با برآوردهاي بعدي
843
بررسي كارآيي بازار سهام تهران
844
بررسي كارآيي پرتوهاي پر انرژي الكترونيكي به صورت مجزا ودر حضور عوامل مداخله جهت حذف هيوميك اسيدازمحلول هاي آبي
845
بررسي كارآيي تركيب كلرال هيدرات- هيدروكسي زين و تركيب كلرال هيدرات- ميدازولام در خواب كردن كودكان جهت انجام MRI
846
بررسي كارآيي تركيب كلرال هيدرات- هيدروكسي زين و تركيب كلرال هيدرات- ميدازولام در خواب كردن كودكان جهت انجام MRI
847
بررسي كارآيي تكنيكهاي شبكه عصبي مصنوعي و شبكه هاي فازي - عصبي در مدلسازي بارش رواناب در حوزه زاينده رود
848
بررسي كارآيي تله هاي فرموني در شكار بيد سيب زميني (Potato tuber moth (PTMء با نام علمي Phthorimaea opercullela (Lepidoptera : Gelechiidae) در انبار و مزرعه
849
بررسي كارآيي جاذب ساقه جو در حذف كادميوم از محلولهاي آبي به روش پيوسته
850
بررسي كارآيي جدا كننده هاي مغناطيسي ترمدار فرآوري سنگ آهن گل گهر
851
بررسي كارآيي جداكننده هاي مغناطيسي خشك در مدار فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر
852
بررسي كارآيي چلاتورسنتتيك آهن ومقايسه آن باداروي دسفرال
853
بررسي كارآيي حذف فلز سنگين كادميوم از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات اكسيد آلومينيوم تجاري: مطالعه تعادلي سينتيكي
854
بررسي كارآيي خاكستر هسته خرما و هسته زيتون در حذف نيترات از محلول آبي
855
بررسي كارآيي داروي دكسمدتوميدين تزريقي در ميزان خونريزي وكيفيت فيلد جراحي در بيماران تحت جراحي آندوسكوپي سينوس در مركز آموزشي و درماني اميرالمومنين (ع) رشت در سال 1396-1397
856
بررسي كارآيي دروني آموزش متوسطه نظري (نظام فعلي) طي سالهاي 74-69 و چگونگي برابري فرصت هاي آموزشي در سال تحصيلي 75-74 در استان چهار محال و بختياري به منظور ايجاد اطلاعات لازم در برنامه ريزي
857
بررسي كارآيي دروني دوره ي آموزش عمومي (آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ) شهرستان بانه در سال هاي تحصيلي 80/79 تا 85/84
858
بررسي كارآيي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان خوزستان در مقايسه با كشور و ارتباط كارآيي دروني با شاخصهاي درونداد
859
بررسي كارآيي دو سالن سنتزي در جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز فلزات از ماتريس هاي مختلف
860
بررسي كارآيي روش ژئوالكتريك در اكتشاف قير طبيعي
861
بررسي كارآيي روش سينك-كانولوشن درواترماركينگ ديجيتالي
862
بررسي كارآيي زئوليت طبيعي منطقه سمنان در رفع آلودگي زيست محيطي مس و كادميم از محلول آبي
863
بررسي كارآيي سياست قيمت گذاري ورود وسايل نقليه شخصي به محدوده مركزي شهر اصفهان
864
بررسي كارآيي سيستم تلفيقي فتوراكتور- بيوفيلتر در حذف آلاينده آن- هگزان از هواي آلوده
865
بررسي كارآيي سيستم هاي DS-UWB با خوشه هاي چند آنتني در كانال هاي محو شدگي
866
بررسي كارآيي شاخص ميانگين متحرك در پيش بيني قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
867
بررسي كارآيي عصاره گياهان سمي در كنترل تاج خروس
868
بررسي كارآيي فرآيند فتوكاتاليزوري تخريب ماده رنگزا توسط نانو ذرات TiO2 تثبيت شده بر روي غشاي نانو ليفي
869
بررسي كارآيي فرمول‌هاي اختلاف رنگ پيشرفته در پيش‌بيني اثر روشنايي پس‌زمينه بر روي اختلاف رنگ درك شده در مقايسه با مدل ظاهر رنگي CIECAM02
870
بررسي كارآيي فروش بيمه هاي عمر توسط نمايندگان بيمه ايران در شهر بوشهر
871
بررسي كارآيي فني شعب بانك صادرات آذربايجان غربي و عوامل تأثيرگذار بر آن
872
بررسي كارآيي فني و اقتصادي مالچ هاي سيماني مسلح و غير مسلح در تثبيت تپه هاي ماسه اي
873
بررسي كارآيي كاتاليزور گرافن اكسيد سولفونه شده براي واكنش هاي استري شدن گليسرول و اتيلن گليكول در محيط استيك اسيد
874
بررسي كارآيي مدار آسيا كني اوليه كارخانه پرعيار كني مجتمع مس ميدوك
875
بررسي كارآيي مدار سيكلون واسطه سنگين كارخانه زغال شويي شركت تكادو طبس
876
بررسي كارآيي مدل پردازش اطلاعات اجتماعي در پيش بيني مشكلات رفتاري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
877
بررسي كارآيي مدل هاي سيستم استنتاج عصبي-فازي تطبيقي و جنگل تصادفي در تهيه نقشه حساسيت زمين‌لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سردارآباد استان لرستان)
878
بررسي كارآيي مشاوران از ديدگاه دانش آموزان دختر ناحيه 1
879
بررسي كارآيي مشاوران نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه دانش آموزان دختر دبيرستان حضرت خديجه خليل شهر
880
بررسي كارآيي نانو لوله هاي كربني فعال تك جداره وچند جداره در حذف يون كروم 6 ظرفيتي از محلول هاي آبي
881
بررسي كارآيي نانوذرات آلوميناي اصلاح شده باليگاندشيف باز (SCHIffbase)در حذف كروم شش ظرفيتي از محلول آبي
882
بررسي كارآيي همزيستي با ميكوريز و تريكودرما در تحمل به خشكي دو رقم سويا در مرحله گياهچه اي
883
بررسي كارآيي و رتبه بندي معادن منتخب سنگ استان يزد بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار
884
بررسي كارائي تثبيت ازت باكتري ريزوبيوم مليلوتي (RHiZObium Meliloti) در شرايط شور
885
بررسي كارائي روش تدريس گروه سيار حل مساله در پيشرفت تحصيلي دانش آمومزان پسر راهنمائي غير انتفاعي امير حسين طالب زاده ناحيه سه اهواز در سال تحصيلي 1386-87
886
بررسي كارائي شاخصهاي پوشش گياهي و خاك به منظور تشخيص بيابان زائي در منطقه اردستان اصفهان
887
بررسي كارائي مديران داراي تحصيلات دررشته مديريت آموزشي نسبت به مديران داراي تحصيلات دررشته هاي ديگر،دردبيرستانهاي شهرستان ساوه
888
بررسي كارائي مشبكه هاي صحيح و تنك ساخته شده بر اساس ساختار A
889
بررسي كارائي معادله كيوبلكا-مانك در پيش بيني مقادير انعكاس طيفي رنگ هاي گواش
890
بررسي كارائي و موانع و مشكلات اجرائي نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه مديران در شهرستان اهواز
891
بررسي كاراريي انعقاد و لخته سازي توام با فرايند جذب سطحي در تصفيه فاضلاب صنعتت كاشي ستاره ميبد
892
بررسي كاراريي سلول نمك زدايي ميكروبي ارتقا يافته در حذف شوري و فلزات سنگين از فاضلاب با توليد همزمان بيوالكتريسيته
893
بررسي كارايي آتاماتون هاي يادگير در تعيين توابع تمايز
894
بررسي كارايي آموزشهاي ترويجي جهاد سازندگي استان گلستان
895
بررسي كارايي آموزشهاي ترويجي جهاد سازندگي در زمينه توليدات دامي (گاو- گوسفند) در منطقه گرگان
896
بررسي كارايي آموزشياران نهضت سواد آموزي استخدام شده
897
بررسي كارايي آموزشياران نهضت سواد آموزي استخدام شده در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
898
بررسي كارايي آيروديناميكي دهانه ورودي يك موتور ميكروجت
899
بررسي كارايي ابزار سودوكالر سيستم ديجيتال CMOS در تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
900
بررسي كارايي ابزار كاليبراسيون سيستم ديجيتال ِDiagora optimeدر ارزيابي طول فايل
901
بررسي كارايي ابزارهاي سياست پولي در بانكداري بدون ربا
902
بررسي كارايي ابزارهاي كنتراست معكوس و فيلتر embossسيستم ديجيتالCMOSدر تشخيص پوسيدگي هاي پروگزيمال
903
بررسي كارايي استراتژي مسكن مهر و رضايت متقاضيان
904
بررسي كارايي استفاده از نقاط كوانتومي در لايه ي مياني دي اكسيد تيتانيم تهيه شده به روش سل-ژل، جهت كاربرد در سلول هاي خورشيدي
905
بررسي كارايي اطلاعاتي بازار بورس كالاهاي ايراني(مطالعه موردي: كالاهاي مورد معامله در گروه محصولات كشاورزي)
906
بررسي كارايي اقليمي ايوان در ابنيه سنتي اقليم گرم و خشك
907
بررسي كارايي اكسيداسيون فتو شيميايي هيوليك اسيد با فتوكاتاليزور Ag/Zno در حضور نور خورشيد،Uvc,Uva از محلول هاي آبي
908
بررسي كارايي الگوريتم هاي رده بندي بر روي متون كوتاه فارسي
909
بررسي كارايي ايستگاه هاي راه آهن سريع السير به روش آناليز پوششي داده ها
910
بررسي كارايي بازار سرمايه
911
بررسي كارايي بازاريابي محصولات كشاورزي توسط شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي مطالعه موردي شهرستان بويين مياندشت
912
بررسي كارايي باطله بوكسيت براي جذب آلودگي زيست محيطي فسفات
913
بررسي كارايي باطله معدن كروميت فارياب
914
بررسي كارايي باطله هاي معدن آهن به منظور حذف سولفات و مدل‌سازي فرايند جذب
915
بررسي كارايي باطله ي سنگ هاي ساختماني(پايه آهكي) براي رفع آلودگي زيست محيطي رنگدانه متيلن بلو
916
بررسي كارايي بانك ها با كمك تحليل پوششي داده ها و داده‌كاوي
917
بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودو كالر در تكنيك راديوويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگي هاي اوليه بين دنداني
918
بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودوكالر در تكنيك راديو ويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگي هاي اوليه بين دنداني
919
بررسي كارايي بلاكچين براي فرآيند KYC
920
بررسي كارايي بنتونيت اصلاح شده معدن سلفچگان قم با سورفاكتانت هاي كوترنري آمونيوم با خواص آب دوشتي و آب گريزي مختلف
921
بررسي كارايي بنتونيت طبيعي منطقه بويين زهرا در حذف آلودگي سرب ازپساب هاي كارخانه سرب غني آباد
922
بررسي كارايي بنتونيت منطقه فردوس در حذف مس از پساب هاي صنعتي
923
بررسي كارايي بيوامولسيفاير توليدي توسط لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 بر روي ضايعات برنج در سيستم امولسيوني روغن در آب
924
بررسي كارايي پارامتر شدت ﴿5/0 و S﴾ T در IDA براي سازه هاي چند درجه آزادي در محدوده رفتار خطي مصالح
925
بررسي كارايي پارامتر شدت Sa (T1; 5%) در تحليل IDA (آي. دي. ال.) براي سازه هاي چند درجه آزادي در محدوده رفتار غير خطي مصالح
926
بررسي كارايي پرتفوي ( سبد سهام ) بيمهمركزي ايران
927
بررسي كارايي پرسولفات و نانوذرات آهن جهت كاهش بار آلي شيرابه حاصل از دفن زباله
928
بررسي كارايي پنجره هاي معماري مسكوني سنتي اقليم گرم و خشك در تآمين روشنايي داخل
929
بررسي كارايي تجهيزات حمل و نقل و نقش آنها در طراحي چيدمان كارخانه به همراه مطالعه موردي
930
بررسي كارايي تحليلهاي اقتصاد مهندسي در تحقق پذيري طرحهاي شهرسازي﴿نمونه موردي:جابجايي پايانه مسافربري﴾
931
بررسي كارايي تزريق گازهاي هيدروكربوري و غير هيدروكربوري در افزايش برداشت از مخازن نفت يكي از ميادين ايران
932
بررسي كارايي تصفيه پساب مدل با استفاده از فرايندهاي جذب و اكسيداسيون پيشرفته در سامانه جريان جت برخوردي افشانه اي
933
بررسي كارايي تكنيك گشتاورهاي خطي در تجزيه و تحليل منطقه اي فراواني سيل در حوزه هاي اصفهان - سير جان و دشت يزد - اردكان
934
بررسي كارايي توالي هاي تنظيمي رونويسي و پس از رونويسي در وكتور بياني حاولي توالي متصل شونده به ماتركس بر بيان پايدار و فعال كننده پلاسمينوژن بافتي نوتركيب انساني
935
بررسي كارايي توف بازي منطقه كردستان در حذف رقابتي مس و كادميم از پساب هاي صنعتي
936
بررسي كارايي جاذب هاي آلي و معدني اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي براي حذف آلودگي از آب هاي نامتعارف
937
بررسي كارايي جذب كادميوم توسط قارچ فوزاريوم سولاني جدا شده از خاك زراعي منطقه ماهيدشت استان كرمانشاه
938
بررسي كارايي حذف آرسنيك از آب زيرزميني با استفاده از موانع واكنش دهنده نفوذپذير
939
بررسي كارايي حذف آرسنيك توسط توده زيستي ساكارومايسس سرويسيه (مخمر نان)فعال و غير فعال از محلولهاي آبي
940
بررسي كارايي حذف آهن و منگنز از آب زيرزميني با استفاده از موانع واكنش دهنده نفوذپذير (PRB)
941
بررسي كارايي حذف جمعيت هتروتروف (HPC) توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2) در آب
942
بررسي كارايي حذف جمعيت هتروتروف (HPC) توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2) در آب
943
بررسي كارايي حذف فسفات و رنگ راكتيو بلك 5 از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي نانومگنتيت تجاري: مطالعه تعادلي و سينتيكي
944
بررسي كارايي حذف مواد آلي با استفاده از دي اكسيد تيتانيوم ﴿Tio2﴾ در لوله هاي تراوا نسبت به نورخورشيد
945
بررسي كارايي حرارتي گذراي ديوار ترومب مجهز به صفحات مواد تغيير فاز دهنده همراه با سامانه فين هاي داخلي
946
بررسي كارايي حرارتي مبدل حرارتي صفحه اي با استفاده از نانوسيال
947
بررسي كارايي حفاظت تفاضلي توان در خطوط انتقال نيرو
948
بررسي كارايي خاكستر ميوه درخت ﴿Melia azedarach)در حذف كروم شش ظرفيتي از فاضلاب سنتزي صنعت آبكاري
949
بررسي كارايي خوشه بندي سلسله مراتبي تجميعي
950
بررسي كارايي داخلي به بخش آگهي هاي بازرگاني تلويزيون در صدا و سيماي ج. ا. ا. مركز اصفهان
951
بررسي كارايي داده هاي IRS- WIFS در تعيين زمان فصل چراي مراتع شهرستانهاي سميرم و لردگان
952
بررسي كارايي دروني شاخه هاي فني وحرفه اي وكاردانش آموزش متوسطه استان كهكيلويه وبويراحمدطي سالهاي82-1377
953
بررسي كارايي دروني و بيروني شاخه فني و حرفه اي آموزش متوسطه شهرستان شهركرد طي سالهاي 80-75
954
بررسي كارايي دو روش )HA binding assay, Zeta( در جداسازي اسپرمهاي بالغ با مورفولوژي و كروماتين طبيعي
955
بررسي كارايي دو روش Zeta و HA binding ability در جداسازي اسپرم هاي بالغ با ساختار كروماتين سالم
956
بررسي كارايي دو گونه قارچ ميكوريزا بر ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه رزماري (Rosmarinus officinalis) در شرايط تنش شوري
957
بررسي كارايي رآكتورهاي لوله اي و ناپيوسته در حذف رنگ متيلن بلو از نمونه فاضلاب نساجي با استفاده از فرايند فتوكاتاليستي
958
بررسي كارايي رآكتورهاي لوله اي وناپيوسته در حذف رنگ متيلين بلو ازنمونه فاضلاب با استفاده از فرايند فتو كاتاليستي TiO2-UV
959
بررسي كارايي روش LFA براي ارزيابي پايداري و ميزان ماده آلي خاك در برخي از مكان هاي مرتعي
960
بررسي كارايي روش اكسايش كاتاليزور نوري با استفاده از كاتاليزور تيتانيوم دي اكسيد در حذف رنگ هاي نساجي از محلول هاي آبي
961
بررسي كارايي روش الكتروفنتون در كاهش بارهاي كليفرم و آلي پساب تصفيه شده فاضلاب شهري
962
بررسي كارايي روش تركيبي اكسيداسيون شبه فنتون-فرآيند زيستي هوازي در تصفيع فاضلاب حاصل از صنايع توليد مواد شوينده
963
بررسي كارايي روش سيل شاخص در پيش بيني دبي هاي حداكثر سيل در حوزه هاي فاقد آمار ﴿مطالعه موردي : برخي مناطق حوزه مركزي ايران﴾
964
بررسي كارايي روش فنتون جهت كاهش بار آلي شيرابه حاصل از دفن زباله با استفاده از نانو ذرات آهن عنصري
965
بررسي كارايي روش نمونه برداري قطاعي در جنگل هاي ارس ( مطالعه موردي : امين آباد فيروزكوه )
966
بررسي كارايي روش هاي اسپكتروفتومتري و بينايي ماشين در شناسايي رنگدانه ها در آثار هنري
967
بررسي كارايي روش هاي برآورد دبي اوج لحظه اي با اسفاده از داده هاي دبي روزانه
968
بررسي كارايي روش هاي جستجو در يافتن خو شه هاي پايدار
969
بررسي كارايي روش هاي جستجو در يافتن خوش ههاي پايدار
970
بررسي كارايي روش هاي هوش مصنوعي ﴿مدل تطبيقي عصبي - فازي، شبكه عصبي و درخت تصميم گيري﴾به منظور برآورد ميزان رسوبات معلق ﴿مطالعه موردي: ايستگاه سيرا سد كرج﴾
971
بررسي كارايي روش‌هاي داده‌كاوي در پيش‌بيني خشكسالي در مقياس جهاني
972
بررسي كارايي رويكرد توسعه دارايي مبنا با تكيه بر سرمايه اجتماعي در بهبود بافت هاي نابسامان شهري (مطالعه موردي: محله امامزاده حسن شهر تهران)
973
بررسي كارايي زئوليت طبيعي منطقه سمنان در حذف مس از محلولهاي آبي
974
بررسي كارايي زائدات گياه كلزاوآفتابگردان در حذف كادميوم از محلول هاي آبي
975
بررسي كارايي ژنراتور هايبريدي تروم الكتريك - فتوولتاييك
976
بررسي كارايي سازه هاي فيلتري پوشش داده شده با لايه هاي نانوالياف
977
بررسي كارايي سطح ضعيف بازار سرمايه با استفاده از استراتژي‌هاي تحليل تكنيكال -مورد مطالعه صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
978
بررسي كارايي سلول هاي مكانيكي رمق گير اوليه كارخانه پر عيار كني مجتمع مس ميدوك
979
بررسي كارايي سياست هاي پولي و مالي در كشورهاي توسعه نيافته با تاكيد بر مورد ايران
980
بررسي كارايي سيستم بانك با روشتحليل پوششي داده ها
981
بررسي كارايي سيستم بانك با روشتحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي بانك تجارت)
982
بررسي كارايي سيستم تلفيقي فيلتر شني چندلايه با فيلترهاي غشايي MF/UF در تصفيه آب خاكستري دست‌ساز
983
بررسي كارايي سيستم وتلند مصنوعي زير سططحي در تصفيه فاضضلاب خانگي
984
بررسي كارايي سيليكاي مزوپروس سنتز شده در حذف بيزاكوديل از محلول هاي آبي
985
بررسي كارايي شاخص ميانگين متحرك در تحليل فني سهام بورس اوراق بهادار
986
بررسي كارايي شبكه هاي عصبي مصنوعي در تحليل الگوريتم رمز FEAL
987
بررسي كارايي شدت ها و مدت هاي مختلف ميدان مغناطيسي در تاثير عمق كاشت بر جوانه زني بذور دو گونه علف هرز
988
بررسي كارايي شعب بانك صادرات استان گلستان بااستفاده از تحليل پوششي داده ها)DEA(
989
بررسي كارايي شعب بانك قرض الحسنه مهرايران در استان هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها﴿دوره بررسي سال هاي 1390 و1391﴾
990
بررسي كارايي شعب بانك كشاورزي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي پنجره اي مطالعه موردي شهرستان هاي پارس آباد و بيله سوار
991
بررسي كارايي عصاره گياهان دارويي و...
992
بررسي كارايي عصاره هاي گياهي درمهاربيماري زنگ سفيدشاهي درگلخانه وامكان افزايش اين كارايي بااستفاده ازفناوري نانو
993
بررسي كارايي عصاره ي گياهان سمي دركنترل علف هرز سلمه تره
994
بررسي كارايي فاكتور درجه- روز اصلاح شده در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كرج﴾
995
بررسي كارايي فتو اكسيداسيون توام با جذب كربن فعال در حذف آرسنيك از محيطهاي آبي
996
بررسي كارايي فرآيند الكتروفتوفنتون در حضور نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم اصلاح ‌شده با نانوذرات آهن (III) و گرافن اكسيد در تصفيه آب‌ حاوي مترونيدازول
997
بررسي كارايي فرآيند فوتوالكتروفنتون در تصفيه فاضلاب صنعتي –مطالعه موردي پتروشيمي كارون
998
بررسي كارايي فرايند ازن زني وپروكسون در حذف سورفاكتانت آنيوني و CODاز فاضلاب كارواش
999
بررسي كارايي فرايند اكسيداسيون فتوشيميايي با استفاده از اكسيد كننده تركيبي دو فلزي آهن- منگنز توام با انعقاد و لخته سازي اصلاح شده در حذف آرسنيك از آب هاي زيرزميني
1000
بررسي كارايي فرايند تركيبي احياي فتوكاتاليستي و جذب سطحي با بهره گيري از نانوذرات اكسيد روي و آهن سنتز شده با استفاده از عصاره آويشن در حذف كروم از آ
بازگشت