<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي فراواني نسبي جرم هاي ميكروبي در كشت هاي ادراري و حساسيت آنها به آنتي بيوتيكها در بيماران مبتلا به سنگهاي كليوي بستري شده در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت در سالهاي 1380-1377
2
بررسي فراواني نسبي جفت سرراهي و برخي عوامل همراه در سزارين هاي انجام شده در بيمارستان الزهراء رشت طي 6سال از1/1/75الي 1/1/81
3
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج از رحمي در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا ﴿س﴾ از تاريخ 1/1/73 تا 29/12/77 در شهر رشت
4
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج رحم و همراهي آن با فصول سال در خانم هاي باردار مراجعه كننده به زايشگاه الزهرا(س ) رشت از فروردين 79 تا اسفند 82
5
بررسي فراواني نسبي حاملگي خارج رحمي و همبستگي آن با فصول سال و سن مادر در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان وزايشگاه الزهرا رشت - تاريخ بررسي هاي آماري از فروردين 1374- تا خرداد 1379
6
بررسي فراواني نسبي درجات ديسفاژي در بيماران مبتلا به كارسينوم سلول سنگفرشي (C.C.S) مري بستري شده در بخش جراحي عمومي بيمارستان رازي رشت از تاريخ 1/1/1374 لغايت 1/4/1378
7
بررسي فراواني نسبي درجه نهفتگي مولر سوم منديبل و ماگزيلا در انواع مختلف اسكلت صورتي47
8
بررسي فراواني نسبي درد مزمن بعد از عمل جراحي اتيت مياني مزمن(COM) در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت و الزهراء اصفهان از شهريور 1388 تا خرداد1390
9
بررسي فراواني نسبي دكولمان جفت و عوامل همراه مربوطه در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا رشت از 1/6/74-1/6/78
10
بررسي فراواني نسبي دو نوع گلوكوم زاويه باز و بسته و پي آمدهاي در ماني آن در يك كلينيك خصوصي در شهر رشت از تير 1374 الي دي 1379
11
بررسي فراواني نسبي ديس ليپيدمي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك رازي در شش ماهه نخست سال 1384
12
بررسي فراواني نسبي راديو لوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندانهاي مولر اول و دوم دائمي با استفاده از راديو گرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي شهيد صدوقي در سال هاي 1386-1387
13
بررسي فراواني نسبي رتينوپاتي نوزادان نارس(ROP) و عوامل خطرساز آن در شير خواران نارس ارجاع شده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) رشت
14
بررسي فراواني نسبي روش هاي ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان به بيماران در مطب هاي دندانپزشكي شهر يزد
15
بررسي فراواني نسبي ريتم فيبريلاسيون دهليزي(AF) دربيماران دچار حوادث عروقي مغزي(CVA) ايسكيك مراجعه كننده به بخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1378
16
بررسي فراواني نسبي رينوسينوزيت هاي قارچي آلرژيك در بيماران مبتلا به پوليپوز بيني تحت جراحي آندوسكوپيك سينوس در بيمارستان امير المونين (ع) رشت در سال 1392
17
بررسي فراواني نسبي زايمان پيش از موعد و برخي عوامل همراه در مادران زايمان نموده به روش طبيعي در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1378تا 1383
18
بررسي فراواني نسبي زايمان سزارين و برخي عوامل همراه در زنان باردار بستري در مركز آموزشي درماني الزهراء شهر رشت از ابتداي سال 1376 تا انتهاي سال 1382
19
بررسي فراواني نسبي زخم و اروزيونهاي پپتيك در بيماران مبتلا به انواع كلستاز در بيمارستان رازي رشت بين سالهاي 1384- 1383
20
بررسي فراواني نسبي سپتي سمي باكتريال و عوامل همراه در نوزادان بستري در بيمارستان هفده شهريوررشت ازسال 77 لغايت 79
21
بررسي فراواني نسبي سردرد سرويكوژنيك در مبتلايان به سردرد مزمن مراجعه كننده به كلينيك امام رضا (ع) بيمارستان پورسينا و كلينيك تخصصي بعثت رشت از ابتداي سال 1389 تا شهريور 1391
22
بررسي فراواني نسبي سرطان اتفاقي پروستات در بيماران پروستاتكتومي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 1377-1373
23
بررسي فراواني نسبي سرطان تيروئيد در مراجعه كنندگان با ندول تيروئيد به مركز درماني ارجاعي غدد درون ريز در بين سال هاي 1385تا1393درشهر رشت استان گيلان
24
بررسي فراواني نسبي سرطان تيروئيد در مراجعه كنندگان با ندول تيروئيد به مركز درمانيارجاعي غدد درون ريز در بين سال هاي 1385تا1393درشهر رشت استان گيلان
25
بررسي فراواني نسبي سرگيجه مركزي و محيطي در بيماران مراجعه كننده با شكايت از سرگيجه واقعي به بيمارستان هاي اميرالمومنين (ع) و پورسيناي رشت
26
بررسي فراواني نسبي سزارين و انديكاسيونهاي آن در حاملگي هاي پس از موعد تحت القاء زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت 76-1375
27
بررسي فراواني نسبي سلول اگر نازي (ANC) و يافته هاي راديو لوژيك همراه در بيماران كانديداي جراحي داكريوسيستورينوستومي در مركز آموزشي درماني امير المومنين (ع)
28
بررسي فراواني نسبي سلياك در كودكان مبتلا به ديابت تيپ يك مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت از مهر 1389 لغايت مهر 1390
29
بررسي فراواني نسبي سندرم HELLP و برخي از عوامل همراه در بيماران پره اكلامپسي و اكلامپسي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رشت از سال 1380 تا 1385
30
بررسي فراواني نسبي سندرم شوگرن در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان رازي و مطب متخصصين روماتولوژي شهر رشت بر حسب مدت زمان ابتلا طي تابستان و پائيز سال 1382
31
بررسي فراواني نسبي سندرم متابوليك دربيماران غير ديابتي مبتلا به بيماري عروق كرونر در بيمارستان حشمت شهر رشت از مهر سال 1384 تا فروردين سال 1387
32
بررسي فراواني نسبي سندرم هاي واسكو ليت وسير بيماري و درمان در مراجعه كنندگان بيمارستان 17 شهريور رشت طي سه سال (1372الي 1375)
33
بررسي فراواني نسبي شب ادراري در بيماران مبتلا به سنگ هاي ادراري مراجعه كننده به كلينيك خصوصي شهر رشت از ابتداي نيمه اول سال 1382 تا انتهاي نيمه اول سال 1383
34
بررسي فراواني نسبي شكستگي هاي فك وصورت در كليشه هاي سي تي اسكن موجود در اورژانس شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد در سالهاي 89 -86
35
بررسي فراواني نسبي شكستگي هاي فك وصورت در كليشه هاي سي تي اسكن موجود در اورژانس شهيد صدوقي و شهيد رهنمون يزد در سالهاي 89 -86
36
بررسي فراواني نسبي ضايعات التهابي ركتوم وسيگموييد وتعيين عوامل همراه دربيماران مبتلا به اسپونديليت انكيلوزان در استان گيلان
37
بررسي فراواني نسبي ضايعات بافت نرم دهاني در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از مهر ماه 86 تا اسفند 89
38
بررسي فراواني نسبي ضايعات پاتولوژيك همراه با دندا هاي نهفته در گزارشات آسيب شناسي دانشكده دندان پزشكي يزد در سال 90-1380
39
بررسي فراواني نسبي ضايعات پاتولوژيك همراه با دندان هاي نهفته در گزارشات آسيب شناسي دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 90-1380
40
بررسي فراواني نسبي عادات دهاني و مال اكلوژن در ناشنوايان زير 18 سال مراكز آموزشي باغچه بان شهرستان رشت در سال 1384
41
بررسي فراواني نسبي عارضه كيلوتوراكس در بيماران توراكوتومي شده در بيمارستان رازي از سال 72 تا 76
42
بررسي فراواني نسبي عدم حذف كامل سيمان نهائي از اطراف لبه هاي كراونهاي دائم در راد يوگرافي بايت وينگ
43
بررسي فراواني نسبي عفونت زخم بعد از عمل جراحي آپانديسيت حاد در بيمارستان پورسينا رشت در سال 1377( طي يكسال )
44
بررسي فراواني نسبي عفونت زخم بعد از عمل جراحي عمومي در بيمارستان پورسينا- رشت در سال 1377( طي يكسال )
45
بررسي فراواني نسبي عفونت هاي ويروسي HBV و HCV در بين بيماران تحت جراحي درمركز آموزشي و درماني بيمارستان پورسينا طــي سال هاي 1392 لغايت 1393
46
بررسي فراواني نسبي علائم باليني سنگ هاي شاخ گوزني در بيماران بستري در بخش ارولوژي بيمارستان رازي از ابتداي سال 1371تا انتهاي سال 1381
47
بررسي فراواني نسبي علائم راديولوژيك و آزمايشگاهي (هيپركلسمي ، آنمي ، ازتمي ، ضايعات استخوان ) همراه در بيماران مولتيپل ميلومي بستري در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت (76-1372)
48
بررسي فراواني نسبي علائم گوارشي شايع ديابت قندي اوليه (IDDM) علامتدار دربيماران ديابتي بستري در بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1372 تا انتهاي سال 1376
49
بررسي فراواني نسبي علائم هپاتيت اتوايميون در بيماران بستري شده در بخش گوارش بيمارستان رازي رشت از فروردين 1385 تا اسفند 1387
50
بررسي فراواني نسبي علائم و نشانه هاي باليني و شدت كتواسيدوز ديابتي در بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي بستري شده در بيمارستانهاي رازي و 17 شهريور رشت از آغاز سال 1378 تا پايان سال 1382
51
بررسي فراواني نسبي علائم و نواحي درگير بيماران مبتلا به هرني ديسكال كمري در بيمارستان پورسيناي رشت طي سال هاي 1376 تا 1378
52
بررسي فراواني نسبي علايم ( Symptoms) نشانه ها (Signs) يافته هاي آزمايشگاهي و تصويربرداري در بيماري فاسيوليازيس انساني
53
بررسي فراواني نسبي علايم باليني بيماران مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس (MS) در بيماران بستري شده دربخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سالهاي 77-1372
54
بررسي فراواني نسبي علايم همراه در بيماران مبتلا به فلج بلز بستري در اورژانس بيمارستان پورسينا در سال 1391
55
بررسي فراواني نسبي علل ايجاد كننده ESRD در بيماران دياليزي استان گيلان از مهرماه 1381 لغايت مهرماه 1382
56
بررسي فراواني نسبي علل پريتونيت , عوارض و مرگ ومير آن در بيماران پذيرش شده با تشخيص پريتونيت در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1382 تا 1384
57
بررسي فراواني نسبي علل ثبت شده مرگ و مير داخي بيمارستاني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي رازي و پورسيناي شهر رشت طي سالهاي 76-1370
58
بررسي فراواني نسبي علل خروج IUD در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت در سال 1384
59
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي از دستگاه گوارش فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت - از فروردين 1385 لغايت شهريور 1386
60
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي قسمت فوقاني دستگاه گوارش در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستانهاي رازي و آرياي رشت از شهريور 82 لغايت شهريور 87 كه منجر به عمل جراحي اورژانس گرديد
61
بررسي فراواني نسبي علل خونريزي هاي سه ماهه سوم و نحوه مداواي آن در مركز درماني آموزشي الزهرا (س ) رشت در سال (73-75)
62
بررسي فراواني نسبي علل مختلف مرگ و مير در بخش نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1374 بر حسب سن و جنس و عوامل همراه
63
بررسي فراواني نسبي علل مختلف هماچوري ميكروسكوپي بدون علامت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك اورولوژي در سال 1379
64
بررسي فراواني نسبي علل مراجعه معتادان به مركز خود معرف سازمان بهزيستي استان گيلان رشت براي ترك اعتياد از تير ماه سال 1376 لغايت شهريور ماه 1377
65
بررسي فراواني نسبي علل منجر به فاشيوتومي اندام تحتاني و پيامد حاصل از آن در فاصله زماني 1386 تا 1390 در بيمارستان پورسينا رشت
66
بررسي فراواني نسبي علل نارسايي كليه در بيماران پيوند كليه بيمارستان رازي رشت از سال 1377 تا1381
67
بررسي فراواني نسبي علل هيستركتومي در بيماران پذيرش شده در بيمارستان الزهراي رشت از 1/1/76 تا 29/12/76
68
بررسي فراواني نسبي علل و برخي از عوامل همراه هيستركتومي در بيمارستان الزهراء رشت از سال 1377 تا 1381
69
بررسي فراواني نسبي عوارض اورولوژيك ناشي از اعمال جراحي زنان در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 77 تا 82
70
بررسي فراواني نسبي عوارض بعد از عمل جراحي ترميم پرولاپس ركتوم به روش Sling در بيماران جراحي شده در بيماران جراحي شده در بيمارستان رازي رشت از سال 1373-1377
71
بررسي فراواني نسبي عوارض حاصل از VT گذاري در بيمار مورد عمل جراحي فوق قرار گرفته در بيمارستان توتونكاران رشت
72
بررسي فراواني نسبي عوارض خطر Factor Risk در بيماران جراحي شده كاتاراكت سنيل در سال 1377 بيمارستان توتونكاران رشت
73
بررسي فراواني نسبي عوارض دئودنال اولسر جراحي شده ( خونريزي، پرفوراسيون و انسداد) در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت سالهاي 1378-1375
74
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس TURP در بيماران مبتلا به BPH مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت بين سالهاي 82- 1377
75
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس آنژيوگرافي عروق كرونر در بيماران بستري در بيمارستان حشمت از بهمن 1390 تا تير 1391
76
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس جراحي شكستگي كالكانئوس در ‏ بيمارستان پورسينا رشت در مراجعين از 1/7/86 تا 1/1/88‏
77
بررسي فراواني نسبي عوارض زودرس مادري و نوزادي در زايمان هاي واژينال و سزارين در بيمارستان الزهراء رشت در فاصله سالهاي 1378 تا 1380
78
بررسي فراواني نسبي عوارض مادري حاملگي چند قلويي در زنان بستري در بيمارستان الزهرا رشت در سالهاي 75-1374
79
بررسي فراواني نسبي عوارض مادري در زنان حامله مبتلا به ديابت بستري شده در بيمارستان الزهرا رشت ( 79 - 1375 )
80
بررسي فراواني نسبي عوارض نوزادي در زايمان هاي پيش از موعد صورت گرفته در بيمارستان الزهراء طي سالهاي 1380 تا 1383
81
بررسي فراواني نسبي عوارض همراه با پريكارديال افيوژن در بيماران مراجعه كننده به دو مركز آموزشي درماني دكتر حشمت و رازي رشت در سال هاي 1370 الي 1375
82
بررسي فراواني نسبي عوارض همراه با نمايش بريچ در بيماران بستري در بيمارستان الزهراي رشت در سالهاي 1379تا1380
83
بررسي فراواني نسبي عوارض و اختلالات نورولوژيك پس از PCNL (برداشتن سنگ هاي ادراري از طريق پوست) در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت از بهمن سال 1389 تا تير ماه سال1390
84
بررسي فراواني نسبي عوارض و مرگ و مير بيمارستاني عمل ازوفاژكتومي ترانس هياتال براي سرطان مري در بيمارستان رازي رشت از1372 تانيمه اول 1380
85
بررسي فراواني نسبي عوارض و مرگ و مير و درمان جراحي سرطان ثلث مياني مري بروش ازوفاژكتومي ترانس هياتال بدون توراكوتومي
86
بررسي فراواني نسبي عوامل اتيولوژيك ايكتر انسدادي منجر به جراحي در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت از سال 74 لغايت 87
87
بررسي فراواني نسبي عوامل استرس زاي مختلف و بررسي ميانگين اسكور درجه استرس رواني اجتماعي بالاي 200 در بيماران با اولين حمله حاد ايسكميك قلبي در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت رشت در سال 78
88
بررسي فراواني نسبي عوامل ايجادكننده كوما در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از سال 74 لغايت 77
89
بررسي فراواني نسبي عوامل خطر ايجاد انسداد وريدي شبكيه در بيماران ارجاعي به يك كلينيك تخصصي در رشت طي سالهاي 80 ـ1374
90
بررسي فراواني نسبي عوامل خطر همراه بابيماريهاي عروقي مغز در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسيناي رشت به مدت 2 سال (ازشهريور 76الي شهريور 78
91
بررسي فراواني نسبي عوامل قارچي (هيف و مخمر) در نمونه بيوپسي پوليپ هاي بيني جراحي شده در بيمارستان اميرالمومنين (ع ) رشت 85-1384
92
بررسي فراواني نسبي عوامل مستعدكننده دررفتگي مادرزادي مفصل ران (CDH)در بيماران سونوگرافي شده ارجاعي به مطب خصوصي
93
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه ايجاد كننده تشنج در بيماران بستري در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا از سال 1376- 1375
94
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با انسداد روده باريك ناشي از باندهاي چسبنده به دنبال اعمال جراحي شكم در بيمارستان پورسينا از سال 1378 تا انتهاي سال 1381
95
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با پره اكلامپسي -اكلامپسي در زنان بارور بستري در مركز آموزشي درماني الزهرا در سال 1376
96
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با تكرار حملات تشنج در كودكان بستري مبتلا به تب ، تشنج ، مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال 1377 و 1378
97
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با حاملگي هاي پر خطر در زنان باردار بستري در بيمارستان الزهرا رشت از سال 78 تا سال 83
98
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با مسموميت در بيماران بستري در ICU مركز آموزشي درماني رازي رشت در سالهاي 1378-1381
99
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با نفركتومي در بخش اورولوژي بيمارستان رازي رشت از سال 1377-1370
100
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه با ولوولوس كولون سير بيماري در بيماران بستري شده در بيمارستان پورسينا از فروردين 1376 لغايت فروردين 1381
101
بررسي فراواني نسبي عوامل همراه تروماي طحال در بيماران تروما به شكم از فروردين 1377تااسفند 1379دربيمارستان پورسيناي رشت
102
بررسي فراواني نسبي عود يكساله بيماري گريوز به دنبال قطع دارو هاي آنتي تيروئيد در بيماران درمان شده در يك مركز خصوصي آندوكرين از سال 75-73
103
بررسي فراواني نسبي فاكتورهاي خطر قلبي – عروقي در بيماران قلبي مراجعه كننده به كلينيك پيشگيري بيمارستان حشمت 94 –93
104
بررسي فراواني نسبي فتق هاي جدار شكم و علائم همراه در بيماران عمل شده در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 1373-1376
105
بررسي فراواني نسبي فتق هاي فمورال و عوامل همراه با ان در بيماران با فتق هاي كشاله ران بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت در طي سال هاي 1382- 1378
106
بررسي فراواني نسبي فلج عضله مايل فوقاني و مقايسه نتايج و عوارض روشهاي جراحي آن با ديگر استرابيسم هاي عمودي
107
بررسي فراواني نسبي فلج عضله مايل فوقاني و مقايسه نتايج و عوارض روشهاي جراحي ان با ديگر استرابيسم هاي عمودي
108
بررسي فراواني نسبي كاهش شنوائي حسي - عصبي و عوامل همراه آندر بيماران تالاسمي ماژور تحت درمان با دفروكسامين در مركز آموزشي درماني 17شهريور رشت در سال 80-1379
109
بررسي فراواني نسبي كلونيزاسيون ركتوواژينال استرپتوكوكوس آگالاكتيه در زنان باردار مراجعه كننده در هفته هاي ٣٧-٣5 بارداري به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي ايزوله هاي استرپتوكوكوس آگالاكتيه در سال 1396
110
بررسي فراواني نسبي كم وزني در كودكان بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1389-1390
111
بررسي فراواني نسبي كم وزني در كودكان بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1389-1390
112
بررسي فراواني نسبي كيست درموئيد تخمدان و روشهاي مختلف جراحي آن در بيماران مبتلا به توده تخمدان مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر رشت 85-1384
113
بررسي فراواني نسبي كيستهاي تخمداني در طي لاپاراتوميهاي انجام شده در بيمارستان الزهراء رشت از 1/1/79 تا1/1/80
114
بررسي فراواني نسبي گلوكز-6-فسفات دهيروژناز در نوزادان ايكتريك بستري شده در بيمارستان هفده شهريور شهرستان رشت از فروردين لغايت اسفند ماه سال 1378
115
بررسي فراواني نسبي گواتر در بيماران بستري در بخشهاي داخلي بيمارستان رازي رشت در سال 1376
116
بررسي فراواني نسبي لغو شدن اعمال جراحي انتخابي زنان و زايمان و ارولوژي در بيمارستان هاي الزهرا ﴿س﴾ و رازي از سال 1382 تا 1387
117
بررسي فراواني نسبي ماركرهاي ايمونوه ستوشيم (, S 100 Cytokeratin, EMA , CEA-) در نمونه هاي مننژيوماي تشخيص داده شده در بخش پاتولوژي بيمارستان پورسيناي رشت بين سالهاي 1385-1381
118
بررسي فراواني نسبي ماكروزومي در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت طي سالهاي(س ) رشت طي سالهاي 83-1382
119
بررسي فراواني نسبي ماكروزومي و عوامل همراه باآن در مركز آموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
120
بررسي فراواني نسبي محلهاي خونريزي داخل مغزي در بيماران داراي هيپرتانسيون شديد بستري شده در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا بمدت دو سال از مهرماه 1375 تا مهرماه 1377
121
بررسي فراواني نسبي مراحل رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر رشت در سال 74
122
بررسي فراواني نسبي مرگ و توزيع فراواني نسبي عوارض زودرس بازسازي آئورت شكمي در بيماران پذيرفته شده در بيمارستان هاي گلسار و پورسينا در شهر رشت از سال 1373 تا 383
123
بررسي فراواني نسبي مرگ و مير بيماران تحت مراقبت ويژه در بخش سي سي يوي بيمارستان دكتر حشمت در طي سالهاي 77-1376
124
بررسي فراواني نسبي مرگ و مير زودرس پرفوراسيون زخم معده و دوازدهه در بيماران جراحي شده در بيمارستان پور سينا از ابتداي سال 77 تا انتهاي سال 81
125
بررسي فراواني نسبي مشكلات ايجاد شده در خانواده زندانيان وابسته به موادمخدر در زندان رشت
126
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي (فركونسي ، ديزوري)، يبوست و ايمپوتانس مبتلا به MSبستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
127
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي (فركونسي ، ديزوري)، يبوست و ايمپوتانس مبتلا به MSبستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
128
بررسي فراواني نسبي مشكلات مثانه اي ﴿فركونسي، ديزوري﴾، يبوست و ايمپوتانس در بيماران مبتلا به MS بستري در مركز پزشكي خورشيد طي سالهاي 1367 الي 1374
129
بررسي فراواني نسبي مصرف ترياك در بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و مقايسه آن با گروه كنترل در يكي از كلينيك هاي خصوصي شهر رشت بين سال هاي 80-75
130
بررسي فراواني نسبي مصرف حشيش در بيماران مراجعه كننده به بخش فوريتهاي بيمارستان شفاي شهر رشت در سالهاي 84-1383
131
بررسي فراواني نسبي مقلدهاي سكته مغزي در بيماران مراجعه كننده با تابلوي باليني سكته مغزي به بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1392
132
بررسي فراواني نسبي منشا توده هاي لگني در لاپاراتومي هاي انجام شده در بيمارستان الزهرا (س ) رشت در طي سالهاي 1381 تا پايان 1385
133
بررسي فراواني نسبي موارد استفاده و عوارض حين عمل يورتروسكوپي در بيمارستان رازي رشت از مهر 1381 لغايت مهر 1383
134
بررسي فراواني نسبي موارد نارسايي حاد كليه و و عوامل خطر همراه در توزادان بستري در واحد مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت در فاصله زمان فروردين ماه سال 1385 الي فروردين ماه 1387
135
بررسي فراواني نسبي موفقيت انجام دياليز و عوارض دسترسي عروقي (Access vascular) در بيماران دياليزي تحت پوشش بيمارستان رازي رشت (1385)
136
بررسي فراواني نسبي موفقيت تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI)بر حسب فصول در مراجعين به مركز درمان ناباروري مهر از سال 1381 تا سال 1383
137
بررسي فراواني نسبي موفقيت عمل داكريوسيستورينوستومي بيروني بدون فلاپ ساك اشكي در مبتلايان به انسداد اكتسابي اوليه مجراي نازولاكريمال مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت 1392-1390
138
بررسي فراواني نسبي مول كامل و عوارض همراه آن طي پنج سال متوالي (1381-1377) درآموزشي درماني الزهرا(س ) رشت
139
بررسي فراواني نسبي ميزان علاقمندي به تحقيق وعوامل موثر آن دربين دانشجويان پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي گيلان )-1380
140
بررسي فراواني نسبي ميگرن در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به درمانگاه گوش و گلو و بيني بيمارستان امير المومنين(ع) و مقايسه آن با گروه شاهد
141
بررسي فراواني نسبي نا هنجاريهاي مادرزادي ژنيتال خارجي در بيماران بستري شده در بخش ارولوژي بيمارستان رازي رشت در طي سالهاي79-1374
142
بررسي فراواني نسبي نتايج پاتولوژي بيوپسي هاي اندومتر بيماران نازايي تحت عمل لاپاراسكوپي در بيمارستان الزهرا رشت از سال 1384 تا شهريور سال 1385
143
بررسي فراواني نسبي هايپراوريسمي در بيماران بستري شده در بيمارستان حشمت ، شهر رشت ، در شش ماهه نخست سال 1384
144
بررسي فراواني نسبي هموراژي لوبار در بيماران مبتلا به خونريزي داخل جمجمعه اي غيرتروماتيك مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا از تاريخ 1/741 تا29/12/78
145
بررسي فراواني نسبي هيپرتانسيون ، استفراغ و لرزبعد از بيهوشي عمومي در بخش ريكاوري در بيمارستان رازي رشت
146
بررسي فراواني نسبي هيپوكلسمي در بيماران مبتلا به پسوريازيس در بيمارستان رازي رشت سال 1382
147
بررسي فراواني نسبي هيدروسفالي حاد در بيماران مبتلا به خونريزي زير عنكبوتيه غير تروماتيك بستري شده در بيمارستان پورسينا از فروردين 1375 تااسفند 1380
148
بررسي فراواني نسبي و الگوي مقاومت هاي داروئي در ميكروبهاي شايع جدا شده در كشت خون در آزمايشگاه بيمارستان رازي ( رشت 78 و 1377)
149
بررسي فراواني نسبي و تعيين الگوي مقاومت هاي داروئي در ميكروبهاي شايع جدا شده در نمونه هاي ادراري آزمايش شده در يك آزمايشگاه خصوصي (رشت - 1378)
150
بررسي فراواني نسبي و شدت اختلالات جنسي در بيمارن مرد دچار فشارخون مراجعه كرده به بيمارستان رازي در طي سال 15/2/79 تا15/2/80
151
بررسي فراواني نسبي و عوامل مؤثر بر اعمال خشونت نسبت به پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان گيلان در سال 97
152
بررسي فراواني نسبي و عوامل موثر در ايجاد حفره خشك dry socket در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي شهرستان يزد ارديبهشت 89 الي خرداد 89
153
بررسي فراواني نسبي و عوامل موثر در ايجاد حفره خشك dry socket در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي شهرستان يزد ارديبهشت 89 الي خرداد 89
154
بررسي فراواني نسبي و عوامل همراه شكستگي استخوان ترقوه در نوزادان متولد در بيمارستان الزهراه رشت بين سالهاي 1376 تا1381
155
بررسي فراواني نسبي و ويژگيهاي اولتراسونوگرافيك ندولهاي اتفاقي تيروييد در بيماران مراجعه كننده به بخش سونوگرافي بيمارستان پورسيناي رشت جهت سونوگرافي گردن از تيرماه 87 تا آذرماه 87
156
بررسي فراواني نسبي وجود سنگ كلدوك بدون علامت در كله سيستكتومي هاي انجام شده در بيمارستان رازي رشت از مهر سال 1384 لغايت دي ماه 1386
157
بررسي فراواني نسبي وجود قارچ در مايع گوش مياني و بافت آدنوئيد بيماران مبتلا به اوتيت مياني سروز در بيمارستان اميرالمومنين
158
بررسي فراواني نسبي وزن پايين هنگام تولد و برخي عوامل همراه در جفت سرراهي در زايمان هاي انجام شده در ب مارستان الزهراء رشت از ابتدا سال 1380 تا پا ان سال 1384
159
بررسي فراواني نسبي وضعيت ژن KRAS در بيماران مبتلا به سرطان كولون و ارتباط آن با بقا و پيش آگهي بيماري
160
بررسي فراواني نسبي وعوامل خطر خونريزي مغزي در نوزادان بستري شده در بخش نوزادان ومراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان هفده شهريور رشت
161
بررسي فراواني نسبي يافته راديولوژيك Striation Subcallosal در بيماران مبتلا به MS مراجعه كننده به مركز تصويربرداري پورسينا رشت توسط روش Imaging MR Flair Sagital در طي مدت زمان شش ماه (1383-1382)
162
بررسي فراواني نسبي يافته هاي SCan CT مغز در بيماران بستري در بيمارستان 17 شهريور در سال 1376
163
بررسي فراواني نسبي يافته هاي سي تي اسكن مغز در بيماران داراي مننژيوماي مغزي
164
بررسي فراواني نسبي يافته هاي شرح حال ، معاينه باليني و عكس قفسه سينه در كودكان با جسم خارجي مجاري تنفسي بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت از سال 1372 تا 1384
165
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غير طبيعي آناليز مايع مني در مردان نابارور مراجعه كننده به بيمارستان فاميلي شهرستان رشت از1/1/1381 تا1/1/1382
166
بررسي فراواني نسبي يافته هاي غيرطبيعي تجزيه مايع مني در زوجيني كه به علت نازايي به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا رشت مراجعه كرده اند از سالهاي 1374 تا1378
167
بررسي فراواني نسبي يافته هاي كولونوسكوپي در بيماران مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان آموزشي درماني رازي شهر رشت طي سالهاي 1385 الي 1387
168
بررسي فراواني نسي انواع فراورده هاي خوني مصرف شده و علل منجر شده به نياز مصرف آنها در بيمارستان رازي رشت درسال 1379
169
بررسي فراواني نسي عوامل خطر در بيماران مبتلا به سرطان پستان ماستكتومي شده بيمارستان پورسنا رشت 1380-1384)
170
بررسي فراواني نشانه هاي افسردگي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پايه ششم تا هشتم تحصيلي شهر رشت در سال 93-1392
171
بررسي فراواني نشانه هاي افسردگي وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پايه ششم تا هشتم تحصيلي شهررشت در سال1392-93
172
بررسي فراواني نظرات متخصصين چشم و كارشناسان بينايي سنجي در مورد درمان آمبليوپي در استان گيلان در سال 1397
173
بررسي فراواني نقايص مينا و عوامل همراه در انسيزورها و مولرهاي اول دائمي در كودكان 9-8ساله شهر رشت در سال 1385
174
بررسي فراواني نوع و نحوه پراكندگي سلولهاي هوايي برجستگي مفصلي استخوان تمپورال در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد درسالهاي92-90
175
بررسي فراواني نياز به احياي قلبي ريوي و برخي عوامل همراه در نوزادان متولد شده در بيمارستان الزهرا رشت طي سال 1397 تا 1398
176
بررسي فراواني هپاتيت B در خانواده درجه يك بيماران مبتلا به هپاتيت B در مقايسه با گروه كنترل
177
بررسي فراواني هپاتيت B نهفته در بيماران كانديد كموتراپي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سالهاي 92-93
178
بررسي فراواني هپاتيت C در خانواده درجه يك بيماران مبتلا به هپاتيت C در مقايسه با گروه كنترل
179
بررسي فراواني هپاتيت D در مبتلايان به هپاتيت B مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد گيلان
180
بررسي فراواني هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه در مبتلايان به ENDSTAGE RENAL DISEASE تحت همودياليز در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
181
بررسي فراواني هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه در مبتلايان به ENDSTAGE RENAL DISEASE تحت همودياليز در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
182
بررسي فراواني هيستركتومي و سزارين هيستركتومي و علل آن در مراجعين به بيمارستان توحيد سنندج طي سالهاي 69-1367
183
بررسي فراواني و ارتباط پلي مورفيسم Xmnlyg با ميزان بيان ژن گاماگلوبين و مقدار هموگلوبين F در افراد بالغ مبتلا به بيماري بتاتالاسمي intermediate در جمعيت اصفهان
184
بررسي فراواني و ارتباط هيپرتروفي آدنوئيد با زواياي مختلف قاعده جمجمه بر اساس راديو گرافي لترال سفالومتريك بيماران ارتودنسي ازسال 1377
185
بررسي فراواني و پيامدهاي آسيب حاد ريوي در بيماران با تروماي سر مراجعه¬كننده به بيمارستان پورسينا در سال 1396
186
بررسي فراواني و تنوع فيتوپلانكتون ها در برخي از منابع آبي استان يزد
187
بررسي فراواني و شناسايي مولكولي انگل Cryptosporidium در نشخواركنندگان (گاو، گوسفند و بز) كشتار شده در يزد در سال 1396
188
بررسي فراواني و شناسايي مولكولي انگل Giardia duodenalis در نشخوار كنندگان (گاو، گوسفند، و بز) كشتار شده در يزد در سال ۱۳۹۶
189
بررسي فراواني و علل اصلي صدور مجوزهاي سقط درماني در متقاضيان سقط جنين مراجعه كننده به اداره كل پزشكي قانوني استان گيلان- شهرستان رشت از تاريخ 1/ 7/ 86 لغايت 1/ 7/ 88
190
بررسي فراواني و علل اضطراب در دانش آموزان مدرسه راهنمايي دخترانه وحدت گرگان
191
بررسي فراواني و علل كاهش ديد در دبستانهاي شهر يزد
192
بررسي فراواني و علل كاهش ديد در دبستانهاي شهر يزد
193
بررسي فراواني و عوامل تعيين كننده اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن مراجعه كننده به كلينيك هاي راديوتراپي و شيمي درماني شهرستان رشت (1397)
194
بررسي فراواني و عوامل خطر افسردگي و اضطراب در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراكز ترك اعتياد شهر رشت
195
بررسي فراواني و عوامل مرتبط با شكستگي فايل هاي اندودنتيك به كمك راديوگرافي پانوراميك
196
بررسي فراواني و عوامل موثر بر مرگ و مير ناشي از مصرف قرص برنج در بيمارسـتان رازي رشت در سال 1391
197
بررسي فراواني و فاكتورهاي احتمالي مرتبط با ترومبوسيتوپني در نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي طي سالهاي 90-91
198
بررسي فراواني و فاكتورهاي احتمالي مرتبط با ترومبوسيتوپني در نوزادان بستري در NICU بيمارستان شهيد صدوقي طي سالهاي 90-91
199
بررسي فراواني و فراواني نسبي انواع اختلالات رواني در بستگان درجه 1و2، 154 نفر از بيماران خلقي بستري و مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در طي سال 1373.
200
بررسي فراواني و مقايسه جهش Nalb در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي مقاوم و حساس به فلوروكينولون ها در نمونه هاي زخم سوختگي در يزد(سال 1391)
201
بررسي فراواني و ميزان حساسيت آنتي بيوتيكي باكتريهاي هوازي جدا شده از ترشحات گوش مياني بيماران كانديداي تعبيه لوله تهويه مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت در سال 1384
202
بررسي فراواني و نحوه ي استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارگران صنايع مختلف در شهرستان يزد در سال 1389-90
203
بررسي فراواني و نحوه ي استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارگران صنايع مختلف در شهرستان يزد در سال 1389-90
204
بررسي فراواني وارتباط پلي مورفيسم HBS1L-MYB با ميزان بيان ژن Y- گلوبين و مقدار HbF در افراد بالغ مبتلا به بيماري تالاسمي اينترمديا در جمعيت اصفهان
205
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
206
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
207
بررسي فراواني وارونگي كرموزوم 9 در زوج هاي مبتلا به سقط مكرر
208
بررسي فراواني واريانت عملكردي E0103 , E0101 در ژن E-HLA در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص در مقايسه با گروه شاهد
209
بررسي فراواني واريانت عملكردي R381Qدرژن رسپتور il-23در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص
210
بررسي فراواني واريانت عملكردي R381Qدرژن رسپتور il-23در بيماران مبتلا به سقط مكرر با علت نامشخص
211
بررسي فراواني واريكوسل و ارتباط آن با سقط جنين در بيمارستان الزهرا(س ) رشت
212
بررسي فراواني والگوي كلسيفيكاسيون تونسيل كامي و آدنوئيد در تصاويرCBCTبيماران مراجعه كننده كلينيك راديولوژي فك وصورت
213
بررسي فراواني وجود سپتوم سينوس ماگزيلاري در راديوگرافي پانوراميك افراد بي دندان در خلف ماگزيلا
214
بررسي فراواني وجود سپتوم سينوس ماگزيلاري در راديوگرافي پانوراميك افراد بي دندان در خلف ماگزيلا
215
بررسي فراواني وضعيت آسيب هاي شكمي ناشي از تروماي نافذ شكم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 95 تا 97
216
بررسي فراواني وضعيت جمعيت شناختي و عوامل مؤثر بر افزايش ميزان طلاق در شهرستان شهرضا
217
بررسي فراواني وعلل شكايات در بيمارستانهاي آموزشي
218
بررسي فراواني ويروس (HPV) در نمونه هاي پارافين كانسر نازوفارنكس و ارتباط آن با پاتولوژي و عود بيماري
219
بررسي فراواني ويروس (HPV) در نمونه هاي پارافين كانسر نازوفارنكس و ارتباط آن با پاتولوژي و عود بيماري
220
بررسي فراواني ويروس BK (BKV) در بيماران آخرين مرحله كار كليوي(ESRD )و پيوند كليوي در شهر اصفهان
221
بررسي فراواني ويروس DNA نوپديد (TTV) در تعدادي از اهداكنند گان خون در آذربايجان
222
بررسي فراواني ويروس SEN در استان گيلان
223
بررسي فراواني ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) در سرطان سلول سنگفرشي (SCC) حنجره و ارتباط آن با مرحله و پيش آگهي بيماري
224
بررسي فراواني ويژگي هاي باليني و دموگرافيك بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده (IBD) در استان گيلان و تهيه بانك اطلاعاتي
225
بررسي فراواني يافته هاي آندوسكوپيك دستگاه گوارش فوقاني (مري و معده) در افراد تحت پوشش كميته امداد در استان گيلان در سال 1395
226
بررسي فراواني يافته هاي اتيولوژيك در بيماران مبتلا به سندرم تونل كوبيتال عمل شده در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1387 تا 1396
227
بررسي فراواني يافته هاي باليني ، آزمايشگاهي و نحوه پاسخ درماني در كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك بستر ي در بيمارستان هفده شهر و رشت از مهرماه 1380 تا مهرماه 1386
228
بررسي فراواني يافته هاي تشخيصي نمونه هاي بدست آمده از برونكوسكوپي در مركزآموزشي درماني رازي رشت طي سال هاي 1382-
229
بررسي فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در780 بيمار ديابتي
230
بررسي فراواني يافته هاي راديوگرافي قفسه صدري در780 بيمار ديابتي
231
بررسي فراواني يافته هاي غير طبيعي با دندان نهفته در راديو گرافي پانوراميك
232
بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شركت كننده در باز آموزي هاي انجمن عمومي دندانپزشكان ايران در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسايل نوك تيز در سال 1394
233
بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شهرستان هاي سنندج و همدان در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسايل نوك تيز در سال 1395
234
بررسي فراواني، ژن هاي ويرولانس و تايپينگ مولكولي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از ICU بيمارستان هاي ولايت و پورسيناي شهر رشت در سال 1396
235
بررسي فراواني،علل وكيفيت مشاوره¬هاي روانپزشكي درخواستي از بيمارستان¬هاي آموزشي شهر رشت براي بيمارستان شفا از تيرماه 91 تا پايان 93
236
بررسي فراوانينسبي راديولوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندان هاي مولر اول ودوم دائمي با استفاده از راديوگرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي 1386و1389
237
بررسي فراوانينسبي راديولوسنسي هاي مثلثي شكل شبه پوسيدگي در دندان هاي مولر اول ودوم دائمي با استفاده از راديوگرافي بايت وينگ در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال هاي 1386و1389
238
بررسي فراوني پلي مورفيسم G1733A ژن كد كننده گيرنده آندروژن در زنان با سابفه سقط مكرر با علت نامشخص
239
بررسي فراوني پلي مورفيسم G1733A ژن كد كننده گيرنده آندروژن در زنان با سابفه سقط مكرر با علت نامشخص
240
بررسي فرايند CCS در پارس جنوبي
241
بررسي فرايند SAGD با استفاده از مدلسازي شبكه اي حفره اي
242
بررسي فرايند آشوبي نرخ ارز در ايران و پيش بيني با استفاده از شبكه عصبي و فرايند ARIMA
243
بررسي فرايند آموزش مديران و نقش آن در بهبود مديريت آموزشي
244
بررسي فرايند آموزش مديران ونقش آن در بهبود مديريت آموزشي شهرستان راميان
245
بررسي فرايند آندايزينگ آلياژهاي آلومينيوم
246
بررسي فرايند آندايزينگ در الكتروليت هاي اسيدي و مشخصه يابي پوشش هيبريدي AAO/Ni-P بر روي آلومينيم
247
بررسي فرايند آنزيمي با استفاده از آنزيم پكتيناز براي بهبود خواص فيزيكي ژل گياه آلوئه ورا
248
بررسي فرايند آنزيمي بااستفاده از آنزيم پكتياز براي بهبود خواص فيزيكي ژل گياه آلوئه ورا
249
بررسي فرايند ابهام زدايي جملات پيچيده زبان انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان
250
بررسي فرايند ارتباط كلامي و مباني ان در تعليم و تربيت اسلامي در اداره آموزش و پرورش
251
بررسي فرايند استخراج ،رنگرزي وخواص ثباتي رنگينه هاي حنا وپوست انار به كمك دستگاه آلتراسونيك
252
بررسي فرايند استخراج،رنگرزي وخواص ثباتي رنگينه هاي حنا وپوست انار به كمك دستگاه آلتراسونيك
253
بررسي فرايند اشباع حسگر مقاومتي گاز در حضور بخارهاي الكلي
254
بررسي فرايند اقتباس درچند فيلم كوتاه انيميشن برگرفته از "كليله و دمنه"
255
بررسي فرايند اقتباس درچند فيلم كوتاه انيميشن برگرفته از "كليله و دمنه"
256
بررسي فرايند اقناع و مجاب سازي در مناظرات نامزدهاي دوره دوازدهم انتخابات رياست جمهوري ايران
257
بررسي فرايند اكسيداسيون مرطوب براي حذف آلاينده از پساب هاي صنعتي
258
بررسي فرايند الحاق نقاط روستايي به شهر و نقش آنها در تشديد توسعه افقي شهر(نمونه موردي: روستاشهرهاي منطقه 4 اصفهان)
259
بررسي فرايند الكترو فرمينگ مس و نيكل در ساخت مدل و قالب
260
بررسي فرايند بازيابي نقره از محلول آبي به روش الكتروشيميايي
261
بررسي فرايند برندسازي بصري در تلويزيون با تاكيد بر طراحي گرافيك
262
بررسي فرايند برونايزينگ چدن ها به روش الكتروليز حمام مذاب
263
بررسي فرايند بهداشت و درمان در عشاير ايل سنگسر
264
بررسي فرايند پراكندگي الكترون - پروتون درحدx هاي بزرگ ومتوسط
265
بررسي فرايند پرداختكاري بشكه اي قطعات ريز برنجي
266
بررسي فرايند پيوند زني مونومر استايرن بر سطح ذرات نشاسته جهت تهيه يك بيوپلاستيك
267
بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي
268
بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي
269
بررسي فرايند تبديل گاز طبيعي به ميعانات هيدروكربني و سنتز فيشر- تروپش
270
بررسي فرايند تبديل متانول به الفين ها بر روي كاتاليست زئوليتي 5-MSZ
271
بررسي فرايند تجمع فيبريل هاي اميلوئيدي در پروتئين ليزوزيم سفيده تخم مرغ در حضور عصاره هاي گياهاني از قبيل چاي سبز، دارچين ، زنجبيل و سياهدانه , induction of aggregation or amyloi fibrillation in hen egg white lysozyme in presence of green tea tru cinnamon, ginger, back cumin extract
272
بررسي فرايند تكوين و تفسير آثار صادق هدايت با تكيه بر بوف كور مبتني بر نظريه زبان شناسي متن و بينامتنيت
273
بررسي فرايند تهييه شكر و بسته بندي و صنايع جانبي و دستگاه هاي مورد استفاده نيشكر در شركت كشت و صنعت امير كبير
274
بررسي فرايند توليد كاربيد كروم با استفاده از روش آلياژ سازي مكانيكي
275
بررسي فرايند توليد لاكتوز به روش آنزيمي
276
بررسي فرايند توليد محاسبه انرژي مصرفي طراحي كارخانه ارزيابي اقتصادي يك واحد
277
بررسي فرايند توليد هم زمان آمونياك و متانول
278
بررسي فرايند توليد و اتصال﴿جوش سرد﴾ بي متال Al-Cu
279
بررسي فرايند توليد وايجاد راهكارهاي نوآوري در سفال وسراميك ميبد
280
بررسي فرايند توليد وايجاد راهكارههاي نوآوري در سفال وسراميك ميبد
281
بررسي فرايند جداسازي گاز با استفاده از غشاء، از ديدگاه مولكولي
282
بررسي فرايند جداسازي لايه اي از قسمت هاي بافت بدن انسان با استفاده از ليزرهاي فرابنفش
283
بررسي فرايند جذب خطي و غير خطي در يك سيستم تركيبي شامل نقاط كوانتومي و نانوذرات
284
بررسي فرايند جذب گاز كربن دي اكسيد ﴿CO2 ﴾ در نانو سيال درون راكتور همزن دار
285
بررسي فرايند جذب و بكارگيري خبرنگاران ورزشي در خبر گزاري هاي ايران
286
بررسي فرايند جوشكاري اصطكاكي و طراحي آن
287
بررسي فرايند حذف فلزات سنگين از محيط آبي با استفاده از پوست ميوه
288
بررسي فرايند حذف كاتيون روي توسط جاذب معدني دولوميت
289
بررسي فرايند حذف نيترات و فسفات به روش جذب سطحي
290
بررسي فرايند حرارتي بر پايداري و خواص پلي ساكاريد زيست فعال بلوط
291
بررسي فرايند خمكاري فشاري لوله و بهينه ساز ي پارامترهاي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
292
بررسي فرايند خودرقيق كني در تيكنرها با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
293
بررسي فرايند رسوب و فاكتورهاي موثر بر خواص پوشش هاي الكترولس كامپوزيتي Ni-P-PTFE به روش غير شناوري
294
بررسي فرايند رنگزدايي با پوميس
295
بررسي فرايند ريخته گري پيوسته به منظور شناسايي منشأ ترك تختال نوردي فولاد
296
بررسي فرايند زاد ومرگ و كاربرد درنظريه صف
297
بررسي فرايند ساخت راك بلت SWELLEX
298
بررسي فرايند ساخت صفحات دوقطبي فلزي پيل سوختي پليمري به كمك فرايند Rubber Pad Forming
299
بررسي فرايند ساخت و توليد فرمها (پلي اوره تان )
300
بررسي فرايند ساختواژي دو گان سازي يا تكرار در زبان تركي آذربايجان
301
بررسي فرايند سايش ساچمه هاي سوخت در پلاسماي همجوشي
302
بررسي فرايند سطح مديريت دانش در بيمارستان امام رضا (ع )مشهد و ارائه الگوي اثر بخش
303
بررسي فرايند سيليس¬زدايي از زئوليت ZSM-5 و تاثير عملكرد آن بر واكنش ايزومريزاسيون مخلوط زايلين /اتيل بنزن
304
بررسي فرايند شكل گيري واژه هاي مركب و معاني آن ها در آثار شاملو
305
بررسي فرايند شكل‌گيري اثر با تاكيد بر آثار پيتر‌دويگ و دكستر‌دالوود
306
بررسي فرايند شيرين سازي گاز طبيعي با آمين
307
بررسي فرايند فاز مايع گذرا(TLP)در اتصال نامتجانس آلياژCo-Cr-Mo به آلياژ Ti-6AL- 4V
308
بررسي فرايند فلزگري در محدوده كُنارصندلِ جيرفت بر پايه مطالعات شيميايي و كاني شناسي
309
بررسي فرايند كپسوله سازي و رهايش داروي ضد سرطان جمسيتابين در نانولوله كربني با استفاده از شبيه سازي مولكولي
310
بررسي فرايند گازسازي زائدات و ضايعات كشاورزي
311
بررسي فرايند گوگردزدايي از نفت به روش ميكروبي در يك جت راكتور
312
بررسي فرايند مبتداسازي گروههاي اسمي در زبان كردي (سوراني ) از ديدگاه ساختار اطلاعاتي
313
بررسي فرايند مديريت ارتباط با مشتري در بانك ملي شعبه بروجن
314
بررسي فرايند مديريت رنگ در پروسه ي توليد محتواي چاپي ديجيتال
315
بررسي فرايند نفوذ "روي در نيمه هادي گاليم ارسانيد نوع "nو شبيه سازي در مدل نفوذ
316
بررسي فرايند نورد به همراهFEA
317
بررسي فرايند نورد سرد برنج﴿cu90 zn10 ) بر روي فولاد كم كربن
318
بررسي فرايند نورد سرد ورق تحت رژيم روانكاري مخلوط با امولسيون آب و روغن
319
بررسي فرايند ها و طراحي كارخانه نيكل
320
بررسي فرايند هيدرو فرمينگ قطعه y- شكل با استفاده از آناليز المان محدود و بهينه سازي فرايند با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و مقايسه با نتايج تجربي
321
بررسي فرايند و تعيين عوامل موثربر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژ 83MnsivS5 فورج شده
322
بررسي فرايند و خواص روكش‌دهي اينكونل 625 برفولاد
323
بررسي فرايند يادگيري آواهاي زباني دنداني انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان به عنوان زبان خارجي
324
بررسي فرايند يادگيري ساختار هجا بندي كلمات انگليسي به عنوان يك زبان خارجي توسط زبان آموزان ايراني عربي زبان و فارسي زبان
325
بررسي فراينداستهلاك درتحليل بقاتحت مخاطره هاي رقابتي
326
بررسي فرايندهاي آبشاري اتم هاي كائوني K^3 He و K^4 He در هدف هاي مايع و گازي
327
بررسي فرايندهاي آوايي و واجي گويش آران و بيدگل
328
بررسي فرايندهاي پاشش مواد
329
بررسي فرايندهاي جوشكاري و تنش زدايي حرارتي در پروسه ساخت مخازن ذخيره نفت
330
بررسي فرايندهاي ساخت پروفيل نيمه سبك (نورد لوله ها و پروفيل در و پنجره )
331
بررسي فرايندهاي ساخت چرخ متحرك و محور توربين آبي فرانسيس
332
بررسي فرايندهاي ضروري تصفيه فاضلاب جهت كاربرد پساب در توليد بتن
333
بررسي فرايندهاي ميدان قوي در الكتروديناميك كوانتومي از ليزرهاي پرتوان تا تابش‌هاي ايكس تپ ‌اخترها و فرانواخترها
334
بررسي فرايندهاي واجي در گونه‌ي پيكانيِ جرقويه در چارچوب واج‌شناسي خودواحد
335
بررسي فرايندهاي واجي كردي سنندجي براساس واج‌شناسي بهينگي
336
بررسي فرايندهاي واژ- واجي زبان فارسي در چارچوب نظريه ي بهينگي لايه اي
337
بررسي فرجام در آيين كواتي با تكيه بر آرا ارسطو
338
بررسي فرجام در آيين گواتي با تكيه بر آرا ارسطو
339
بررسي فرد وجامعه ازديدگاه انديشمندان علوم اجتماعي
340
بررسي فردگرايي - جمع گرايي و آثار و پيامدهاي آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران
341
بررسي فرسايش پذيري خاك هاي تكوين يافته از مواد مادري سازند هاي نايبند و سلطانيه (مطالعه موردي يكي از زير حوضه هاي دشت يزد – اردكان)
342
بررسي فرسايش پذيري نسبي خاك برخي از سازندهاي زمين شناسي و رابطه آن با تعدادي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در حوزه آبخيز گل آباد
343
بررسي فرسايش پس رونده براي رسوبشويي مخازن سدها و ارايه مدل رياضي
344
بررسي فرسايش داخلي و تاثير آن بر پارامترهاي مكانيكي خاكها
345
بررسي فرسايش سطحي قالبهاي شكل دهي بدنه خودرو و چگونگي بهبود سختي سطحي اين قالبهابا عمليات حرارتي
346
بررسي فرسايش شيميايي - حرارتي آجرهاي نسوز منيزيت - كروميتي مصرفي در كوره دوار سيمان
347
بررسي فرسايشساحلي در سايت ساحلي دانشگاه علم وصنعت در بهشهر و ارائه راهكار بهينه ( مطالعه موردي﴾
348
بررسي فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخي با ساختار آلي در اقليم هاي ايران
349
بررسي فرسودگي بيولوژيكي آثار تاريخي با ساختار آلي در اقليم هاي ايران
350
بررسي فرسودگي تحصيلي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 94-1393
351
بررسي فرسودگي شغلي در بين پرستاران بيمارستانهاي وليعصر و كامكار
352
بررسي فرسودگي شغلي در بين معلمان ابتدايي و دبيران متوسطه شهرستان زيركوه
353
بررسي فرسودگي شغلي ميان كاركنان خانم ستادي و اجرايي شركت پست جمهوري اسلامي ايران (استان تهران )
354
بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با بهره وري منابع انساني
355
بررسي فرسودگي شغلي و برخي عوامل مرتبط با آن در پرسنل بهداشتي درماني شهرستان يزد
356
بررسي فرسودگي كامپوزيت هاي پايه پليمري تحت شرايط محيطي آب شور، آب مقطر، اسيد و حرارت
357
بررسي فرش استان تهران
358
بررسي فرش بافي منطقه آباده فارس با تاكيد بر طبقه بندي ايلات
359
بررسي فرش بافي منطقه آباده فارس باتاكيد بر طبقه بندي ايلات
360
بررسي فرش تركمن ﴿آق قلا﴾ و مرمت آن
361
بررسي فرش تركمن با تاكيدي بر نقوش آن
362
بررسي فرش جرگلان ﴿ خراسان شمالي﴾
363
بررسي فرش خراسان رضوي با تاكيد بر سبك شناسي طرح و نقش
364
بررسي فرش خراسان شمالي﴿كرمانج وتركمن﴾
365
بررسي فرش در بازار تهران
366
بررسي فرش در متون تاريخي
367
بررسي فرش در نقاشي ايراني و غير ايراني
368
بررسي فرش در نقاشي هاي دوران رنسانس و باروك
369
بررسي فرش راور ومقايسه آن با فرش كرمان
370
بررسي فرش روستاي هونجان و بازآفريني نمونه اي از آن
371
بررسي فرش شكارگاه دوره صفويه
372
بررسي فرش عرب خراسان
373
بررسي فرش عشاير قشقايي از ديدگاه جامعه شناسي
374
بررسي فرش نائين با تاكيد بر تاثير گذاري استاد فتح الله حبيبيان
375
بررسي فرش هاي تصويري وغيرتصويري دوره قاجاريه
376
بررسي فرش هاي عرب جني به منظور بازتوليد يك نمونه آن
377
بررسي فرش هاي مشهور به زيگلر
378
بررسي فرش يزد در بازارهاي داخلي و ارئه راهكار براي بهبود وضعيت موجود
379
بررسي فرش يزد و اجراي آن در طرحي نو
380
بررسي فرشهاي آدمكي دو قزلو﴿همراه با لوح فشرده﴾قسمت عملي
381
بررسي فرشهاي خشتي استان چهار محال و بختياري
382
بررسي فرشهاي ساروق و فراهان
383
بررسي فرصت اي و چالشهاي استفادهفزاينده از رسانه هاي جمعي براي جوانان
384
بررسي فرصت ها و تهديدها ي فضاي مجازي در استحكام خانواده ايراني
385
بررسي فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي شهري در منطقه آزاد بندر انزلي
386
بررسي فرصت ها و تهديدهاي برنامه ريزي شهري در منطقه آزاد بندرانزلي
387
بررسي فرصت ها و تهديدهاي پيش روي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد اصفهان و زنجان در حوزه كارآفريني در ﴿سال تحصيلي 88- 87﴾
388
بررسي فرصت ها و تهديدهاي ناشي از توسعه مخابرات ماهواره اي در حوزه هاي صنعت، تجارت و امنيت
389
بررسي فرصت ها و تهديدهاي ناشي از گسترش فن آوري اطلاعات در تربيت ديني دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه ي شهر اصفهان
390
بررسي فرصت ها و چالش هاي آموزش زبان انگليسي در ايران
391
بررسي فرصت ها و چالش هاي بخش حمل و نقل در اجراي پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك
392
بررسي فرصت ها و مانع هاي كارآفريني براي دانشجويان دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي از ديدگاه كارآفرينان و فارغ التحصيلان
393
بررسي فرصت ها و موانع طرح آموزش از راه دور در﴿آموزش و پرورش﴾استان كرمانشاه
394
بررسي فرصت هاي بازاريابي محتوا در رسانه هاي ارتباط جمعي ايران
395
بررسي فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي در شهرستانهاي بويراحمدودنا درسال 88-89
396
بررسي فرصت هاي موجود در صنعت اسباب بازي در جهت توليد ملي و حمايت از كارو سرمايه ايراني
397
بررسي فرصت‌هاي اقتصادي بومي و نقش شهرداري در توسعه اشتغال شهروندان يزدي
398
بررسي فرصتها و تهديدهاي يادگيري الكترونيكي در دانشگاه رازي
399
بررسي فرصتها و چالش هاي جنبش هاي اسلامي در عصر جهاني شدن مطالعه موردي : جنبش اخوان المسلمين
400
بررسي فرصتهاوچالشهاي استفاده فزاينده از رسانه هاي جمعي براي جوانان
401
بررسي فرصتهاي كسب و كار و كارآفريني در صنعت پوشاك به كمك مدل لانگ و مك‌مولان
402
بررسي فرصتهاي مديريت انرژي در كارخانه كاشي مسعود ايران
403
بررسي فرضيه افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران در نيمسال هاي ابتدايي
404
بررسي فرضيه بالاسا-ساموئلسون با تاكيد بر فراواني نسبي نيروي كار ماهر و غيرماهر
405
بررسي فرضيه بالاسا-ساموئلسون با تاكيد بر فراواني نسبي نيروي كار ماهر و غيرماهر
406
بررسي فرضيه كسري هاي دوگانه در اقتصاد ايران
407
بررسي فرضيه ي وجود لحن مردانه در آواز خوانندگان زن ايراني
408
بررسي فركانس آللي ( هتروزيگوسيتي ) 4 لكوس STR در جمعيت استان خراسان , allel frequncie, hetrozygosity analysis of 4 STR loci in thepopulation of khorasan province
409
بررسي فركانس برگشتي ترانسديوسر و عمق نفوذ امواج آلتراسونيك
410
بررسي فركانس رزونانس مودهاي TEو TM رزوناتورهاي دي الكتريك كواكسيال COAXIAL DIELECTRIC RESONATORS
411
بررسي فركانس نوسان توان و حفاظت مربوط به آن
412
بررسي فركانس ها و مدهاي طبيعي پانل هاي ماهواره
413
بررسي فركتالي پديده احتراق در سوخت هاي جامد مركب
414
بررسي فرم ، طرح و رنگ در هنر تصويري دوران اسلامي تا پايان صفويه
415
بررسي فرم ،طرح و رنگ در هنر تصويري دوران اسلامي تا پايان صفويه
416
بررسي فرم ارزشيابي معلمان وتاثير آن بر بهبود كيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان
417
بررسي فرم ارزشيابي معلمان وتاثير آن بر بهبود كيفيت آموزشي از ديدگاه معلمان
418
بررسي فرم اسب در فرهنگ اساطيري ايران
419
بررسي فرم پذيري ورق هاي جوش خورده تركيبي ﴿TWB﴾آليا‍ز هاي الومينيم جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي﴿FSW﴾
420
بررسي فرم پرنده در سفالينه هاي دوران معاصر
421
بررسي فرم پيش درآمد در چهارچوب مقام بيات ترك
422
بررسي فرم دايره وجايگاه آن در عكاسي
423
بررسي فرم در موسيقي ايراني
424
بررسي فرم رنگ و بافت در ساختار زندگي مردم دشتستان
425
بررسي فرم سفالينههاي خاكستري به منظور طراحي و ساخت ظروف سراميكي معاصر
426
بررسي فرم قفل هاي دوره صفوي و ساخت آثار سراميكي معاصر با الهام از آن
427
بررسي فرم هندسي شناور دو بدنه با ضريب لاغري بالا و تخمين توزيع فشار روي آن به كمك شبيه سازي عددي
428
بررسي فرم و تركيب بندي در حجاريهاي طاق بستان
429
بررسي فرم و تكنيك ساخت تزيينات معماري برج هاي آرامگاهي استان مازندران ( مطالعه موردي برج هاي آرامگاهي رسكت ، امام زاده يحيي و امام زاده قاسم )
430
بررسي فرم و رنگ در هنر بلوچ
431
بررسي فرم و رنگ درمينياتور دوره صفوي﴿تبريز و اصفهان﴾
432
بررسي فرم و رنگ درمينياتور دوره صفويه ( تبريزواصفهان )
433
بررسي فرم و رنگ و تركيب بندي در حجاريهاي طاق بستان
434
بررسي فرم و رنگ و فضا در نقاشي ايراني معاصر (مينياتور)
435
بررسي فرم و رنگ و فضا درنقاشي ايراني معاصر( مينياتور)
436
بررسي فرم و ساختار نقوش اسليمي - ختايي و كاربرد آن در توليد ظروف چيني ايران معاصر
437
بررسي فرم و طرح جامه هاي دوره صفوي از طريق مكاتب نقاشي مينياتور (تبريز و اصفهان )
438
بررسي فرم و طرح جامه هاي دوره صفويه از طريق مكاتب نقاشي مينياتور( تبريزواصفهان )
439
بررسي فرم و عملكرد در طراحي صندوق هاي پست
440
بررسي فرم و نقش سفالينه هاي شوش
441
بررسي فرم و نقش سفالينه هاي شوش
442
بررسي فرم،محتوا و تصوير در رباعيات چهار شاعر پس از انقلاب (ايرج زبر دست،بيژن ارژن،جليل صفر بيگي و ميلاد عرفان پور)
443
بررسي فرم،محتوا و تصوير در رباعيات چهار شاعر پس از انقلاب (ايرج زبردست،بيژن ارژن،جليل صفربيگي و ميلاد عرفان پور)
444
بررسي فرماليستي تله تئاتر ايران به عنوان متن تلويزيوني
445
بررسي فرماليستي و تطبيقي نقوش هندسي مكتب دوم تبريز ﴿با نظر به شاهنامه شاه تهماسبي﴾ و مسجد گوهرشاد
446
بررسي فرمان پذيري حامل هاي هوشمند در ميدان آكوستيك
447
بررسي فرمانهاي سيستم 12 در روش مستقيم )DIRECT MODE(
448
بررسي فرمهاي الاستوپلاستيك ورقهاي كشيده شده روي قالب
449
بررسي فرمهاي موسيقي ايراني
450
بررسي فرمهاي موسيقي ايراني و تجزيه و تحليل پيش درآمد ماهور درويش خان
451
بررسي فرمول بازسازي براي قاب هاي باناخ
452
بررسي فرمولاسيون ، شناسايي و طبقه بندي مبردها )TNAREGIRFER (
453
بررسي فرمولاسيون روكش هاي سطح ترافيك بر پايه آب
454
بررسي فرمولاسيون گياهان دارويي
455
بررسي فرمولاسيون مناسب براي بدنه كاشي مونوپروزا
456
بررسي فرمولاسيون مناسب جهت بدست آوردن جوهر فلكسوگرافي پايه آب براي چاپ روي فويل آلومينيوم
457
بررسي فرمولاسيون نانوكپسول‌هاي آلژينات/ ژلاتين استرين‌هاي سودوموناس و باسيلوس بر قابليت بيوكنترلي اين استرين‌ها در كنترل Rhizoctonia solani , Fusarium solani و Phytophthora drechsleri
458
بررسي فرمولاسيون و تعيين محدوده رنگي ممكن ماده رنگزاي آبي بر پايه سيستم آلومينات كبالت
459
بررسي فرمي نقشمايه هاي فرش تركمن با ارائه راهكارهايي براي به كار گيري اين نقشمايه ها به صورت گره دستي در صنايع دستي ايران
460
بررسي فرمي و محتوايي يادگارنوشته ها و يادگارنگاره هاي آرامگاه تخت فولاد اصفهان مطالعه مورد: (از عصر صفوي تا پايان قاجار)
461
بررسي فرمي و مفهومي نقشمايه گل و پرنده در هنر ايران
462
بررسي فرميك جلوه هاي روحي رواني در تصاوير خلق شده
463
بررسي فرهنگ استفاده از وسايل الكترونيكي مدرن ﴿رايانه،اينترنت،تلفن همراه و ماهواره﴾
464
بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي در سال 90
465
بررسي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه كادر درماني در مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1397
466
بررسي فرهنگ ايمني بيمار ازديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي يزد درسال 1390
467
بررسي فرهنگ باروري در بين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول
468
بررسي فرهنگ سازماني با كار آفريني سازماني
469
بررسي فرهنگ سازماني بر اثربخشي سازمان استانداري شهرستان قم
470
بررسي فرهنگ سازماني بر بهبود عملكرد كاركنان آموزش و پرورش شهرستان قاين
471
بررسي فرهنگ سازماني حاكم درشركت توليدي بهران محورسايپا براساس مدل كوئين وگارث
472
بررسي فرهنگ سازماني در سازمان جهادكشاورزي استان قم(براساس مدل دنيسون)
473
بررسي فرهنگ سازماني سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي بر اساس مدل دنيسون
474
بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن بر مديريت امنيت اطلاعات باتوجه به سطح امادگي كاركنان قوه قضائيه
475
بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن برعملكرد كاركنان اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي
476
بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن با تعهد سازماني كاركنان در شركت برق منطقه اي فارس
477
بررسي فرهنگ سازماني و رابطه آن به الگوي تصميم گيري مديران در جهاد كشاورزي استان فارس
478
بررسي فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران
479
بررسي فرهنگ سياسي مردم و عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردي دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور مركز بهشهر)
480
بررسي فرهنگ شناختي تصوير زن در نقاشي هاي زير لاكي عهد قاجار
481
بررسي فرهنگ شناختي تصوير زن در نقاشي هاي زير لاكي عهد قاجار
482
بررسي فرهنگ عامّه در رمان‌هاي شوهر آهوخانم و جاي خالي سلوچ
483
بررسي فرهنگ عامه در ديوان طالب آملي
484
بررسي فرهنگ عامه در ديوان عاشق اصفهاني
485
بررسي فرهنگ عامه در فيروز شاه نامه محمد بيغمي
486
بررسي فرهنگ عامه عَلامَرودشت در 250 سال اخير
487
بررسي فرهنگ عامه و گويش جاجرم
488
بررسي فرهنگ عامه ي جنوب خراسان
489
بررسي فرهنگ عاميانه بردسكن , studying the popular culture of bardaskan
490
بررسي فرهنگ عاميانه در آثار جلال آل احمد
491
بررسي فرهنگ كار معلمان زن بيرجند وعوامل موثر بر آن
492
بررسي فرهنگ كار و توليد در سيره ائمه معصومين (عليهم السلام) و نقش آن در تمدن سازي
493
بررسي فرهنگ مردم و ادبيات عامه در آثار سيمين دانشور، احمد محمود و منيرو رواني پور
494
بررسي فرهنگ مردمي ، موسيقي مردم پسند و سواد رسانه اي
495
بررسي فرهنگ مطالعه وموانع آن دربين معلمان ومديران منطقه جعفرآباد
496
بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه بهبهان
497
بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه بهبهان
498
بررسي فرهنگي گونه ي تالشي ماسوله با تأكيد بر رنگ‌واژه
499
بررسي فرهنگي و اجتماعي ارامنه جلفاي اصفهان
500
بررسي فرهنگي و ساختاري موسيقي مقامي كردستان عراق
501
بررسي فرو ريزش لوله هاي آلومينيومي جدار نازك تحت بار محوري شبه استاتيك
502
بررسي فرو ريزش لوله هاي آلومينيومي دو جداره
503
بررسي فرو ريزش لوله هاي ضربه گير با اعوجاج اوليه تحت بار محوري
504
بررسي فروافتادگي عرشه پل ها تحت اثر زلزله حوزه نزديك
505
بررسي فرواني ضايعات سفيد دنداني (White spot lesions)در بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت مراجعه كننده به بخش ارتوندنسي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
506
بررسي فرواني و سير انواع توده هاي تيروييد در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1392-1383
507
بررسي فروپاشي ائتلاف كردها و شيعيان عراق و تاثير آن بر سياستهاي امنيتي ايران در عراق
508
بررسي فرورزنانس در مدارهاي RICغير خطي
509
بررسي فروريزش سازه با استفاده از روش تحليل ديناميكي افزايشي IDA
510
بررسي فروش وقف در فقه اماميه و قانون مدني ايران
511
بررسي فساد اداري و تاثير ان بر عملكرد سازمانهاي اداري
512
بررسي فسفر سنگ آهن گل گهر
513
بررسي فشار Permeate در جداسازي اتانول از محلول آبي به روش تراوش تبخيري
514
بررسي فشار آب حفره اي اطراف لوله هاي مدفون در بستر دريا ناشي از گذر موج
515
بررسي فشار جانبي از توده سنگ درزدار بر سازه نگهبان
516
بررسي فشار خون در اطفال و ارتباط آن با BMI
517
بررسي فشار خون در اطفال و ارتباط آن با BMI
518
بررسي فشار داخل چشمي و گلوكوم در افراد نزديك بين مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
519
بررسي فشار داخل چشمي و گلوكوم در افراد نزديك بين مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
520
بررسي فشار رواني-شغلي معلمين مقطع ابتدايي و شيوه هاي مقابله با آن
521
بررسي فشار صوتي ايجاد شده بوسيله منبع دو قطبي صوت تحت تاثير برخورد غير الاستيك
522
بررسي فشار كاف لوله تراشه در بيماران اينتوبه در ICU هاي بيمارستان هاي شهيد صدوقي و رهنمون
523
بررسي فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در سال 1392
524
بررسي فشار منفذي، تراوش و انتشار آلودگي در سد كرخه با استفاده از داده هاي آبگيري فرازبند
525
بررسي فشار هيدرواستاتيك در استوانه هاي FGM با طول محدود قبل و بعد از خم كاري
526
بررسي فشارهاي ديناميك روي جام پرتابي به روش هموارسازي هيدروديناميكي ذرات ﴿SPH﴾
527
بررسي فشارهاي رواني و عوامل ايجاد كننده آن در مديران سازمان هاي دولتي شهر گرگان
528
بررسي فشارهاي رواني وارده بر پرسنل نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
529
بررسي فشرده سازي فراكتابي تصاوير و ارائه راه حلي جهت كاهش زمان فشرده سازي آن
530
بررسي فصل مشترك دو فلزي AI/ CU با و بدون پوشش قلع
531
بررسي فصل مشترك دوفلزي Al/Cu با و بدون پوشش قلع
532
بررسي فصل مشترك دوفلزي آلومينيم/برنج توليد شده به روش ريخته¬گري گريز از مركز عمودي
533
بررسي فصل مشترك دوفلزي آلومينيم/برنج توليد شده به روش ريخته¬گري گريز از مركز عمودي
534
بررسي فصل مشترك سيمهاي مسي و فولادي بر آلياژ آلومينيم A413
535
بررسي فضا در تصويرسازي سنتي ايران
536
بررسي فضا در تصويرسازي سنتي ايران
537
بررسي فضاهاي باناخ حاوي نسخه مجانبا طولپا )1>P>&(lp , Asymptotically isaometric copies of lp )1>p>&(in banach spaces
538
بررسي فضاهاي تصوير سازي شده در ادبيات اساطيري ايران
539
بررسي فضاهاي تهي در مسجد شيخ لطف الله
540
بررسي فضاهاي كارگاهي و آزمايشگاهي هنرستانهاي 4 ناحيه آموزش هاي شهرستان اهواز و مقايسه آن با استاندارهاي مطلوب
541
بررسي فضاهاي مفهومي در شعر مهدي اخوان ثالث با رويكرد شعر شناسي شناختي
542
بررسي فضاهاي منفي در تصوير سازي كتاب كودك
543
بررسي فضاهاي نرمدار و ضرب داخلي احتمالي
544
بررسي فضاي "آناكارنينا" جهت طراحي صحنه براي سينما
545
بررسي فضاي انتخاب همسر در شهر گرگان (مطالعه موردي )
546
بررسي فضاي تصويري آستانه مقدسه حضرت معصومه عليه السلام قم
547
بررسي فضاي تصويري آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاسلام قم
548
بررسي فضاي رنگي در آثار نقاشان رمانتيك قرن 19 اروپا
549
بررسي فضاي سبز در شهر توريستي رامسر.
550
بررسي فضاي سبز شهر تفت
551
بررسي فضاي سبز شهرستان سيرجان
552
بررسي فضاي كاري و طراحي بهينه كنترل كننده تنا سبي - مشتقي - انتگرالي فازي براي يك ربات كابلي صفحه اي سه درجه آزادي به كمك الگوريتم بهينه سازي دسته ميگو
553
بررسي فضاي كسب و كار استان ايلام و راهكارهاي بهبود آن
554
بررسي فضاي معماري در سه اثر از كمال الدين بهزاد
555
بررسي فضاي مفهومي عشق در رمان هاي ايراني عامه پسند و ادبي دهه80
556
بررسي فضايل و رذايل اخلاقي در شاهنامه و مقايسه ي آن با متون برگزيده پهلوي
557
بررسي فضايي - كالبدي فعاليتهاي شهري در توسعه پايدار نواحي شهر قائم شهر
558
بررسي فضايي اثرات اماكن ورزشي بر محيط شهري اصفهان
559
بررسي فضايي حباب قيمت مسكن در ايران با استفاده از مدل وقفه فضايي (1393-1379)
560
بررسي فعال سازي نوتروني در حفاظ هاي راكتورايتر
561
بررسي فعال شدن آنكوژن ها و نقش دستگاه ايمني (لنفوسيت هاي T و ماكروفاژها) در سرطان با استفاده از نظريه بازي ها
562
بررسي فعال شدن مسيرAMPKدر حضوركوركومين و مقايسه با متفورمين در رده سلولي C2C12
563
بررسي فعال كردن شوراها در مدارس وميزان اثربخشي انها
564
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني اجزاي پروتئيني آرتميااورميانا در سيستم استرس اكسيداتيو نوتروفيل هاي خون محيطي انسان
565
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني راديكالهاي آزاد فركشنهاي مختلف عصاره انار ملس اصفهان در چندين سيستم اكسيداتيو
566
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني مشتقات صناعي اسيدهاي هيدروكسي سيناميك , evaluation of the antioxidant activity of synthetic derivatives of hydroxycinnamic acids
567
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و پتانسيل جذب تانيك اسيد چاي سبز در نانو كامپوزيتهاي پلي آنيلين
568
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و تحمل استرس هاي مختلف در باكتري-هاي مقاوم به اشعه
569
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و ضد سرطاني عصاره اتيل استاني گياه Consolida orientalis و استخراج و خالص سازي بتاسيتوسترول از آن
570
بررسي فعاليت آنتي‌اكسيداني آب زرشك بي‌دانه بر مهار توليد راديكال‌هاي آزاد و مهار شكست DNA
571
بررسي فعاليت آنزيم آدنوزين دآميتاز و ايزوآنزيمهايش در افراد مبتلا به لوسمي حاد
572
بررسي فعاليت آنزيم آمينوپپتيدازN در بيماران مبتلا به بروسلوز
573
بررسي فعاليت آنزيم آمينوپيتيداز در بيماران مبتلا به بروسلوز
574
بررسي فعاليت آنزيم پراكسيداز در گياه تربچه با كاربرد برخي اسانس هاي گياهي
575
بررسي فعاليت آنزيم پكتين لياز و پلي مورفيسم DNA در ايزوله هاي قارچ ASCOCHYTA RABIEI
576
بررسي فعاليت آنزيم فيتاز و تيمار هاي موثر بر آن در سبوس، آرد و خمير سه رقم گندم
577
بررسي فعاليت آنزيم كاتالاز در افراد آلوده به ويروس HTLV-1
578
بررسي فعاليت آنزيم كاتالازاريتروسيت و توتال آنتي اكسيدان در بيماران همودياليز قبل از دياليز در حين دياليز و پس از دياليز
579
بررسي فعاليت آنزيم گلوتاتيون ردوكتاز در گياهان بيش انباشتگر نيكل جنس Alyssum
580
بررسي فعاليت آنزيم گلوتامات دهيدروژناز و سطح سرمي گلوكز در موش هاي صحرايي در معرض پاراتيون
581
بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان در واحد هاي خون اهداكنندگان سيگاري و تاثير آن بر ذخيره سازي خون , Studyof aotivity of antioxidant enzymes smoking blood donots and their impact on bloob units during storage
582
بررسي فعاليت اداره ي جهاد كشاورزي در ارتباط با طرح هاي عمراني
583
بررسي فعاليت الكتروشيميايي و الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو مواد و مشتقي از دي هيدروكسي بنزن
584
بررسي فعاليت برخي از مشتقات 1،3-دي انول ها با آمين ها
585
بررسي فعاليت برنامه ريزي و كنترل توليد در سيستم هولونيك در رابطه با پارامترهاي تصميم با استفاده از شبيه سازي
586
بررسي فعاليت بيولوزيك يونهاي كروم با ليگاندهاي يا 1و 2 متيل 3 هيدروكسي پيريد-4-ان
587
بررسي فعاليت بيولوژيكي اسانس هاي گياهان دارويي بر روي ميكرو ارگانيسم هاي بيماريزا
588
بررسي فعاليت سينتيكي و پايداري آنزيم گلوكز اكسيداز تثبيت شده روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
589
بررسي فعاليت سينتيكي و پايداري كانفورماسيوني آنزيم ليپاز تثبيت شده روي اسكلت‌هاي فلز-آلي (MOF) نانوحفره عاملدار شده واصلاح سطح غشا پليمري توسط اين تركيب
590
بررسي فعاليت سينيتيكي و پايداري كانفور ماسيوني ليپاز تثبيت شده بر روي نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده
591
بررسي فعاليت ضد قارچي باكتري هاي آغازگر بومي لبني بر عليه قارچ هاي فساد مواد غذايي در سطح آزمايشگاهي
592
بررسي فعاليت ضد ميكروبي مخلوط تازه تهيه شده سه نوع سيار مورد استفاده در درمان ريشه با تاثير آنها پس از گذشت يك هفته به صورت Invitro
593
بررسي فعاليت ضد ميكروبي مخلوط تازه تهيه شده سه نوع سيار مورد استفاده در درمان ريشه با تاثير آنها پس از گذشت يك هفته به صورت Invitro
594
بررسي فعاليت ضد ميكروبي و آنتي اكسيدان عصاره گياهي گياهAstroudaucus(تيره چتريان)
595
بررسي فعاليت ضدليشمانيايي نانو ذرات بربرين كلرايد بر روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور در محيط كشت
596
بررسي فعاليت ضدليشمانيايي نانوذرات كوركومين بر روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور در محيط كشت
597
بررسي فعاليت فاگوسيتيك گرانولوسيت هاي ماهي قزل آلاي رنگين كمان ( oncorthynchus My kiss )
598
بررسي فعاليت كاتاليزگري نوري نانوكامپوزيت TiO2 آلائيده شده با گوگرد_سيليسيم دي اكسيد و بهبود آن در ناحيه‌ي مرئي با پورفيرين
599
بررسي فعاليت كاتاليزگري و پايداري ساختاري آنزيم ليپاز تثبيت‌شده بر روي نانو‌صفحات گرافن اكسيد عامل‌دارشده و اصلاح سطح غشاي بسپاري با اين تركيب
600
بررسي فعاليت كاتاليزوري كمپلكس شيف باز منگنز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي CuFe2O4 براي سنتز تترازولهاي استخلاف‌دار
601
بررسي فعاليت كاتاليستي اينديم كلرايد و كربن سولفونه شده در واكنش سنتز دي هيدروپيريميدينون ها تحت شرايط بدون حلال
602
بررسي فعاليت كاتاليستي كمپلكس هيدريدي روتنيم به صورت همگن، تثبيت شده بر روي نانولوله هاي كربني چندديواره و روتنيم سالوفن تريفلات در واكنش هاي آلي
603
بررسي فعاليت كاتاليستي منگنز پورفيرين در اكسايش هيدروكربن ها
604
بررسي فعاليت كاتاليستي﴿NH4)8{cew10o36} .20H2o در سنتز دي هيدروپيريميدينون ها كوينازولينون ها و زانتن ها
605
بررسي فعاليت كميته بيمارستاني مطابق با استاندارد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي وعوامل موثر بربهبود كيفيت عملكرد آنها از ديدگاه مديران بيمارستانهاي شهر يزد در سال 1385
606
بررسي فعاليت كميته هاي بيمارستاني مطابق با استاندارد وزارت بهداشت، درمانوآموزش پزشكيوعوامل موثر بر بهبود كيفيت عملكرد آنها از ديدگاه مديرانبيمارستانهاي شهر يزد در سال 1385
607
بررسي فعاليت ليشمانيسيدال فركشن هاي گياه زانتيوم استروماريوم بر روي فاز پروماستيكوت ليشمانيا ماژور
608
بررسي فعاليت نانو ذره نيكل تقويت شده بر روي پايه زئوليتي ZSM-5 در واكنش رفرمينگ خشك متان
609
بررسي فعاليت هاي آنتي اكسيداني برخي ارقام انگور روسي در شرايط تنش شوري
610
بررسي فعاليت هاي آنتي اكسيداني برخي ارقام انگور روسي در شرايط تنش شوري
611
بررسي فعاليت هاي تئاتري تالار بيست و پنج شهريور از ديدگاه جامعه شناسي تئاتر
612
بررسي فعاليت هاي زيستي نانوذرات سنتز سبز شده به وسيله عصاره گياه Artemisia haussknechtii و گلسنگProtoparmeliopsis muralis
613
بررسي فعاليت هاي فوق برنامه : تاثير فعاليت هاي فوق برنامه در اجتماعي شدن فراگيران
614
بررسي فعاليت هاي مشاوران در دبيرستان هاي دخترانه آموزش و پرورش ناحيه 3 شهرستان اهواز
615
بررسي فعاليت هاي نانو كاتاليزور هاي كمپلكس هاي شيف باز بر روي بستر سيليكا براي اكسايش الكلها , activiy invesigation of nanoocatalyst schiff base complexes on the silice bed for the oxidation of alcohols
616
بررسي فعاليت‌ها و عملكرد مربوط به مديريت كيفيت جامع در مجموعه‌هاي داراي گواهي ايزو 9001 (مطالعه موردي: شركت‌هاي تأمين‌كننده‌ي قطعات خودرو)
617
بررسي فعاليتها و روشهاي آموزشي دوره آمادگي و مهدهاي كودك برخي مناطق شهر تهران در سالهاي تحصيلي 78-1377
618
بررسي فعاليتها و عملكرد شركتهاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان تهران
619
بررسي فعاليتهاي بعد از مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان فاروج
620
بررسي فعاليتهاي جامعه باربد
621
بررسي فعاليتهاي خورشيدي, پرتوهاي كيهاني وتأثير آن بر ضريب بازتاب يون سپهر بر امواج راديويي
622
بررسي فعاليتهاي فوق برنامه بر روحيه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان بجنورد
623
بررسي فعاليتهاي مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني از ديدگاه اسلامي
624
بررسي فعل مجهول و موارد كاربرد آن در قرآن كريم
625
بررسي فقدان واقعيت در خودنگاره ي عكاسانه معاصر ﴿ موردپژوهي: لوكاس ساماراس و ياسوماسا موريمورا ﴾
626
بررسي فقر از ديدگاه جامعه شناسي و راهبردهاي مقابله با آن
627
بررسي فقر اقتصادي ونغز فرهنگي در منطقه حاشيه نشين علي آباد سعدگان واقع در منطقه2استان قم در سال90
628
بررسي فقر نگرش دانشجويان رشته علوم اجتماعي در مورد تاثير روند توسعه اقتصادي بر فقر اقتصادي در جامعه فعلي ايران
629
بررسي فقر و اندازه گيري خط فقر در استان كردستان
630
بررسي فقر و تاثير آن بر خانواده (بر اساس شاخص جمعيت)
631
بررسي فقه الحديث خطبه شقشقيه نهج البلاغه همراه اسناد و مدارك آن
632
بررسي فقه الحديثي نهج البلاغه
633
بررسي فقه و مباني حقوق اسلامي
634
بررسي فقه ي، حقوقي خريد و فروش و اهداء، اعضاء بدن انسان از ديدگاه مذاهب خمسه
635
بررسي فقهي - حقوقي ايتام در مذاهب خمسه
636
بررسي- فقهي - حقوقي تاثير گذشت شاكي برسقوط مجازاتها در سوابق قانونگذاري ايران و قانون سال 92
637
بررسي فقهي - حقوقي تنظيم جمعيت ؛ با تأكيد بر مسائل روز
638
بررسي فقهي – حقوقي جرم اهانت به مقدسات اسلام با نگرش بر قانون 1392
639
بررسي فقهي - حقوقي حق حيات جنين
640
بررسي فقهي ـ حقوقي سقوط قصاص نفس
641
بررسي فقهي - حقوقي قتل مرتد
642
بررسي فقهي – حقوقي گرانفروشي و راههاي مقابله با آن
643
بررسي فقهي – حقوقي مباني حضانت در فقه شيعه و قوانين موضوعه ايران
644
بررسي فقهي – حقوقي معادن و مقايسه تطبيقي با قانون فرانسه با نگاهي به قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
645
بررسي فقهي – حقوقي معادن و مقايسه تطبيقي با قانون فرانسه با نگاهي به قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي
646
بررسي فقهي - حقوقي يافته هاي پزشكي ژنتيك
647
بررسي فقهي _حقوقي اكراه در جرايم منافي عفت
648
بررسي فقهي ، حقوق ديه در بيمه
649
بررسي فقهي ، حقوقي حق فسخ در نكاح ناشي از اشتراط
650
بررسي فقهي ، حقوقي محاربه در اسلام در مقايسه با تروريسم در نظام بين المللي و سيستم حقوق انگلستان
651
بررسي فقهي ، حقوقي معامله با حقو استرداد با رويكردي به مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد املاك
652
بررسي فقهي ،حقوقي ماده 1130قانون مدني لز منظر فقهاي معاصر
653
بررسي فقهي آيات نكاح در تفاسير منتخب شيعه و اهل سنت
654
بررسي فقهي آيين نامه ها و مقررات بنگاه هاي معاملات از نظر مذاهب خمسه
655
بررسي فقهي احكام اعتكاف و تاثير روحي و رواني آن
656
بررسي فقهي احكام قاعدگي زنان در فقه اماميه
657
بررسي فقهي ادله تحريم كهانت و مقايسه آن با فال گيري و رمالي
658
بررسي فقهي استفاده از اعضاي بيماران مبتلا به مرگ مغزي
659
بررسي فقهي اضرار به نفس و مباني آن
660
بررسي فقهي افعال صبي مميز بر اساس آراي شيخ طوسي ﴿ره﴾ و امام خميني ﴿ره﴾
661
بررسي فقهي پيشگيري از جرم
662
بررسي فقهي تاثير حيثيت بر تغيير روند دادرسي كيفري
663
بررسي فقهي تبديل و تغيير كاربري موقوفات
664
بررسي فقهي تغليظ ديه در ماه هاي حرام و مسئوليت بيت المال
665
بررسي فقهي تقليد در مسايل اعتقادي، اجتماعي و سياسي
666
بررسي فقهي توبه از منظر مذاهب خمسه
667
بررسي فقهي توليت در وقف و فروش و تبديل به احسن وقف از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران
668
بررسي فقهي جرم قتل و ادله اثبات آن
669
بررسي فقهي حق تأليف و حقوق مالكيتهاي فكري در مذاهب خمسه و تطبيق آن با قوانين موضوعه
670
بررسي فقهي حقوق زنان شوهردار در روابط زناشويي
671
بررسي فقهي حقوقي
672
بررسي فقهي حقوقي آزادي دين در حقوق بشر
673
بررسي فقهي حقوقي احكام حضانت
674
بررسي فقهي حقوقي احكام نسب در باروري مصنوعي
675
بررسي فقهي حقوقي ادله حرمت ربا
676
بررسي فقهي حقوقي اذن ولي در نكاح دختر باكره رشيده با تكيه‌ بر قاعدهي عسر و حرج
677
بررسي فقهي حقوقي بخشش مهريه
678
بررسي فقهي حقوقي بهره وري دولت از انفال
679
بررسي فقهي -حقوقي پيوند اعضا پس از قصاص , the research in organ donation after restitution in islamic jurisprudence and law
680
بررسي فقهي حقوقي حكم اجراي حدود
681
بررسي فقهي حقوقي قاعده العقود تابعه للقصود
682
بررسي فقهي حقوقي قاعده لعان و آثار آن بر زوجين و اولاد
683
بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي ضمان جمعي در طوايف جنوب كشور
684
بررسي فقهي حقوقي مشكلات ناشي از بيماري هاي جنسي زوجين
685
بررسي فقهي حقوقي معاطات
686
بررسي فقهي حقوقي ملاك عمد در قتل عمد با تاكيد قانون مجازات اسلامي 1392
687
بررسي فقهي حقوقي ميراث زوجه از عقار و تطبيق آن با ساير مكاتب اهل سنت
688
بررسي فقهي حقوقي هكرهاي سايبري در حوزه پول و معاملات اقتصادي
689
بررسي فقهي حقوقي و پزشكي ارش البكاره
690
بررسي فقهي حقوقي وام هاي سرمايه گذاري و تأثير آن در بانكداري بدون ربا
691
بررسي فقهي حكم جاهل و عالم در معاملات از ديدگاه اماميه
692
بررسي فقهي حيل در اجاره
693
بررسي فقهي داوري در دعاوي خانوادگي، قوانين موضوعه و رويه قضايي آن
694
بررسي فقهي سپرده هاي بانكي
695
بررسي فقهي سيستمهاي مختلف شركت هاي مدني
696
بررسي فقهي طلاق غيابي و اجراي آن از ديدگاه مذاهب خمسه و حقوق ايران
697
بررسي فقهي عده زنان بدون رحم و مسدود رحم از نظر مذاهب خمسه
698
بررسي فقهي عقد بودن شركت و طرح نظرات نوين
699
بررسي فقهي عقد جعاله و كاربرد آن در بانكداري اسلامي
700
بررسي فقهي عقد مضاربه در بانكها و شركتها
701
بررسي فقهي عمليات استشهادي
702
بررسي فقهي غايب و حقوق مدني او
703
بررسي فقهي قاعده ي الزعيم غارم و كاربرد آن در قانون مدني و كيفري
704
بررسي فقهي قاعدهي السعيم غارم و كاربرد آن در قاوون مدوي و كيفري
705
بررسي فقهي قراردادهاي ساخت ،بهره برداري ،انتقال BOT
706
بررسي فقهي قرباني در حج و ساير مكانها
707
بررسي فقهي كيفر رجم با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392
708
بررسي فقهي كيفر رجم با توجه به قانون مجازات اسلامي 1392
709
بررسي فقهي ماهيت نكاح از حيث عبادي يا معاملي بودن
710
بررسي فقهي مواردعرضي و آبرويي حق الناس از ديدگاه مذاهب خمسه
711
بررسي فقهي نفقه اقارب از ديدگاه مذاهب خمسه
712
بررسي فقهي نماز پشت مقام ابراهيم عليه السلام﴿الصلاه خلف المقام﴾
713
بررسي فقهي و جزايي سقط جنين
714
بررسي فقهي و حقوق اجر‍ ة المثل در محيط خانواده
715
بررسي فقهي و حقوق مصاديق نقض حيوانات
716
بررسي فقهي و حقوق نسل زدايي با رويكردي به اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي
717
بررسي فقهي و حقوقي آثار مالي انحلال نكاح
718
بررسي فقهي و حقوقي ابراء و بخشش دين
719
بررسي فقهي و حقوقي اجاره رحم
720
بررسي فقهي و حقوقي اجير شدن مسلمان نزد كافر
721
بررسي فقهي و حقوقي اجير شدن مسلمان نزد كافر
722
بررسي فقهي و حقوقي اختيارات دولت در قيمت گذاري و كنترل قيمت
723
بررسي فقهي و حقوقي ادله حرمت تدليس
724
بررسي فقهي و حقوقي ادله غذاهاي حلال در فقه اماميه و اهل سنت
725
بررسي فقهي و حقوقي ازدواج سفيد
726
بررسي فقهي و حقوقي استعمال مواد مخدر
727
بررسي فقهي و حقوقي اعمال و جراحي هاي زيبايي
728
بررسي فقهي و حقوقي اقليت هاي ديني
729
بررسي فقهي و حقوقي انتحار و ترور در حقوق كيفري ايران
730
بررسي فقهي و حقوقي انتقال اموال انتقال ناپذير
731
بررسي فقهي و حقوقي انكار بعد از اقرار در امور مدني
732
بررسي فقهي و حقوقي اهدا گامت و جنين با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه
733
بررسي فقهي و حقوقي اولوالارحام و اولي العصبات در ارث
734
بررسي فقهي و حقوقي بهداشت محيط زيست
735
بررسي فقهي و حقوقي بيع كالي به كالي
736
بررسي فقهي و حقوقي بيع كالي به كالي و قراردادهاي آتي
737
بررسي فقهي و حقوقي پوشاك و زيور آلات
738
بررسي فقهي و حقوقي پول در معاملات ربوي
739
بررسي فقهي و حقوقي پيوند اعضاء محكومين به مرگ به افراد نيازمند
740
بررسي فقهي و حقوقي پيوند بافت انسان
741
بررسي فقهي و حقوقي تأثير اعتياد در خانواده به‌طور موردي طلاق، نفقه و حضانت
742
بررسي فقهي و حقوقي تجديد نظر خواهي و نقص آراي قضايي
743
بررسي فقهي و حقوقي تعارضات احتمالي اشتغال زنان با تكاليف زوجيت در ايران
744
بررسي فقهي و حقوقي تغليظ ديه از ديدگاه مذاهب پنجگانه
745
بررسي فقهي و حقوقي توهين و مجازات آن
746
بررسي فقهي و حقوقي جايگاه عاقله در گذشته وعصر حاضر
747
بررسي فقهي و حقوقي جايگاه و نقش عرف در تبيين مسائل نكاح
748
بررسي فقهي و حقوقي جبران خسارت بزه ديده در جرائم منافي عفت
749
بررسي فقهي و حقوقي جبران خسارت معنوي
750
بررسي فقهي و حقوقي جرائم اينترنتي
751
بررسي فقهي و حقوقي جرم انگاري بي حجابي
752
بررسي فقهي و حقوقي جريمه تاخير بانكي
753
بررسي فقهي و حقوقي جهاد ابتدايي
754
بررسي فقهي و حقوقي جهل در جرائم و مجازات آن
755
بررسي فقهي و حقوقي حجيت علم قاضي به عنوان ادله اثبات دعوا در فقه اماميه و اهل سنت
756
بررسي فقهي و حقوقي حدود متابعت زوجه از زوج
757
بررسي فقهي و حقوقي حريم خصوصي و ورود به آن
758
بررسي فقهي و حقوقي حضانت كودكان
759
بررسي فقهي و حقوقي حضانت كودكان
760
بررسي فقهي و حقوقي حق تملك و حق تصرف زوجه
761
بررسي فقهي و حقوقي ديه غير مسلمان
762
بررسي فقهي و حقوقي رابطه حقوق انسان بر اعضاي بدن
763
بررسي فقهي و حقوقي رشد در معاملات
764
بررسي فقهي و حقوقي روش هاي نوين باروري
765
بررسي فقهي و حقوقي سقط جنين ناشي از زناي به عنف
766
بررسي فقهي و حقوقي سوگند در اثبات دعوا و رد آن
767
بررسي فقهي و حقوقي شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نكاح
768
بررسي فقهي و حقوقي شرط عندالاستطاعه در مهريه
769
بررسي فقهي و حقوقي شرط متاخر
770
بررسي فقهي و حقوقي شرط واگذاري حق طلاق به زوجه
771
بررسي فقهي و حقوقي شرط وجه التزام در قراردادها
772
بررسي فقهي و حقوقي شركتهاي تجاري از ديدگاه مذاهب خمسه
773
بررسي فقهي و حقوقي شروط ابتدايي و ضمانت اجراي آن
774
بررسي فقهي و حقوقي شروط رايج در مبايعه نامه هاي املاك
775
بررسي فقهي و حقوقي ضروريات دين و احكام آن
776
بررسي فقهي و حقوقي عقد بيمه و انواع آن
777
بررسي فقهي و حقوقي عقد نكاح و طلاق در فضاي سايبري
778
بررسي فقهي و حقوقي عوامل فسخ نكاح در مذاهب فقهي اسلامي با تاكيد بر نظرات امام خميني (ره )
779
بررسي فقهي و حقوقي فاضل ديه
780
بررسي فقهي و حقوقي قاعده علي اليدومنافع يد
781
بررسي فقهي و حقوقي قانون پيوند اعضاء در ايران و تطبيق آن با قانون ايالات متحده آمريكا
782
بررسي فقهي و حقوقي قتل عمدي طفل متولد از زنا توسط والدين طبيعي در فقه شيعه و عامه
783
بررسي فقهي و حقوقي قدرت بر تسليم و قبض و اقباض در قراردادها
784
بررسي فقهي و حقوقي قراردادهاي نفت و گاز
785
بررسي فقهي و حقوقي كنترل مواليد
786
بررسي فقهي و حقوقي مباني محدوديت شهادت زنان در اثبات دعاوي
787
بررسي فقهي و حقوقي مبناي اعمال خيار.
788
بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام
789
بررسي فقهي و حقوقي مرور زمان
790
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت دولت در پرداخت ديه
791
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني قيم
792
بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني ناشي از صدمات ورزشي
793
بررسي فقهي و حقوقي مطبوعات و جرايد
794
بررسي فقهي و حقوقي مفاسد فرهنگي
795
بررسي فقهي و حقوقي ممنوعيت محاكمه مجدد در فقه اماميه با رويكرد اسناد بين المللي
796
بررسي فقهي و حقوقي موازين بين المللي حقوق كار
797
بررسي فقهي و حقوقي موضوع سرقت در فقه اسلامي
798
بررسي فقهي و حقوقي موضوع مصرف والگوهاي اصلاح آن در جامعه
799
بررسي فقهي و حقوقي نكاح متعه و آسيب شناسي آن
800
بررسي فقهي و حقوقي نكاح متعه و آسيب شناسي آن
801
بررسي فقهي و حقوقي نهاد عفو در فقه اماميه و قوانين كيفري ايران (قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)
802
بررسي فقهي و حقوقي وظايف متقابل والدين و فرزندان
803
بررسي فقهي و حقوقي وقف اموال فكري
804
بررسي فقهي و حقوقي وكالت در طلاق و تطبيق آن با فقه حنفي
805
بررسي فقهي و روانشناختي اضرار به غير در فضاي مجازيو شبكه هاي اجتماعي
806
بررسي فقهي وحقوقي ازدواج مسلمان با غيرمسلمان , in the marriage between muslims and non-muslims
807
بررسي فقهي وحقوقي تايم شرينگ در اسلام
808
بررسي فقهي وحقوقي حكم غيابي با رويكردي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
809
بررسي فقهي وحقوقي لوث و تغيير آن پس از اجراي قسامه
810
بررسي فقهي وظايف متقابل مردم و حكومت در مسايل اقتصادي با تاكيد بر ديدگاه امام خميني
811
بررسي فقهي وقف پول از ديدگاه اماميه و مذاهب چهارگانه اهل سنت
812
بررسي فقهي وقفنامه هاي استان كهگيلويه و بوير احمد
813
بررسي فقهي، حقوقي سودهاي علي الحساب سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت
814
بررسي فقهي، حقوقي هك
815
بررسي فقهي-حقوقي تصرفات در مال متعلق تكاليف شرعي با تكيه بر خمس و زكات
816
بررسي فقهي-حقوقي ميراث زوجه از عقار و تطبيق آن با ساير مكاتب اهل سنت
817
بررسي فلاتر يك پره تحت نيروهاي آيروديناميكي و اثر پيزو الكتريك در ميرايي آن
818
بررسي فلاونوئيدها وروغنهاي فرار گونه Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات كوه دنا
819
بررسي فلزات سنگين در بافت ماكول انواع ميگوها در سواحل استان بوشهر
820
بررسي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي وآب هاي زيرزميني باغات ميوه شهرستان املش
821
بررسي فلسفه تربيتي مديران ودبيران مدارس شهرستان تبريز
822
بررسي فلسفه جسماني ليكاف و جانسون در حوزه اخلاق
823
بررسي فلسفه دعا در سيره معصومين (ع) و دلالت هاي آن در تعليم و تربيت
824
بررسي فلسفه قانوني حجاب شرعي
825
بررسي فلسفه و جايگاه دعا و نيايش و تاثير آن بر روح و روان دانش آموزان پسر سوم راهنمايي شهرستان جاجرم سال تحصيلي 88-1387
826
بررسي فلسفه و حكمت وجود آيات تكراري در قرآن
827
بررسي فلسفه(چيستي، چرايي، چگونگي) خانواده از ديدگاه اسلام و قرآن و دلالت هاي آن در تعليم و تربيت
828
بررسي فلسفي تربيتي نقش خانواده بر خودگرداني فرزندان
829
بررسي فلسفي عينيت و ضرورت در تاريخ
830
بررسي فلوتاسيون پيرولوزيت توسط كلكتورهاي كاتيونيك و آنيونيك
831
بررسي فلور جلبك هاي دريايي(seaweeds) نواحي بين جزر و مدي جزاير ابوموسي و هنگام
832
بررسي فلور جلبكي رودخانه زاينده رود
833
بررسي فلور گلسنگي پارك ملي كلاه قاضي﴿اصفهان﴾
834
بررسي فلور و برخي خصوصيات فيتوشيميايي لگوم هاي اطراف نيروگاه حرارتي شازند
835
بررسي فلور و پوشش گياهي تالاب بين المللي فريدونكنار در استان مازندران
836
بررسي فلور و پوشش گياهي حوضه آبخيز لومير (تالش) با تاكيد بر مناطق استپي
837
بررسي فلور و پوشش گياهي فريدونشهر در استان اصفهان
838
بررسي فلور و پوشش گياهي فريدونشهر در استان اصفهان
839
بررسي فلور وژوشش گياهي چادگان دراستان اصفهان
840
بررسي فلوراي عمده ميكروبي حلق و تغييرات آن در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
841
بررسي فلوراي عمده ميكروبي حلق و تغييرات آن در بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
842
بررسي فلورستيك ، اكولوژي و وضعيت زادآوري پوشش گياهي بخشي از جنگل امام زاده عبدالله آمل در استان مازندران
843
بررسي فلورستيك منطقه حفاظت شده بولا
844
بررسي فلورستيك و اشكال بيولوژي گياهان ميبد - اردكان و نواحي اطراف
845
بررسي فلورستيك وتنوع زيستي گياهي در منطقه قرق وتحت چرا در پلور استان مازندران
846
بررسي فلورستيكي تيره Boraginaceae در استان هرمزگان
847
بررسي فلورستيكي تيره Boraginaceaeدر استان هرمزگان
848
بررسي فلوريستيك پوشش گياهي رشته گوه سپيدار ميمند فارس
849
بررسي فلوريستيك تالاب پريشان در استان فارس
850
بررسي فلوريستيك ذخيره گاه جنگلي پشندگان ﴿شهرستان فريدون شهر﴾
851
بررسي فلوريستيك غرب منطقه لوداب در استان كهگيلويه و بويراحمد
852
بررسي فلوريستيك منطقه جبالبارز (جيرفت، استان كرمان )
853
بررسي فلوريستيك منطقه جبالباز﴿جيرفت،استان كرمان﴾
854
بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده كرائي
855
بررسي فلوريستيك منطقه حفاظت شده ي افوس (استان اصفهان)
856
بررسي فلوريستيك منطقه دلفارد كرمان
857
بررسي فلوريستيك منطقه گردنه رخ ( استان چهار محال و بختياري )
858
بررسي فلوريستيك و تنوع گونه هاي گياهي دالانكوه (اصفهان)
859
بررسي فلوريستيك و جامعه شناسي گياهي مراتع شمالي ارتفاعات آزادكوه، استان مازندران
860
بررسي فلوريستيكي ذخيره گاه كوه ﴿شهرستان فريدونشهر﴾
861
بررسي فلوريستيكي كوه چال كبود شهرستان الشتر
862
بررسي فلوريستيكي كوه چال كبود شهرستان الشتر
863
بررسي فليكر و كاھش دادن آن از طريق تعين جبرانساز FACTS براي شبكه شامل كوره القايي
864
بررسي فمينيستي رمان هاي انتخابي رابيندرنات تاگور
865
بررسي فمينيسم در اجراهاي نمايشي
866
بررسي فمينيسم در اجراهاي نمايشي
867
بررسي فن آوري سفالگري هزاره چهارم پ.م با استفاده از رش هاي آزمايشگاهي XRD وXRF در شمال مركزي ايران ﴿ بررسي موردي سفال هاي سيلك III ، اريسمانI و قبرستان II
868
بررسي فن آوري هاي جداسازي هليوم از گاز طبيعي
869
بررسي فن آوريهاي CARS ، LIF و شلييرن براي تعيين پارامترهاي شعله و كاربرد آنها در موتورهاي درونسوز
870
بررسي فن اوري xdsl
871
بررسي فن پرتره بافي و اجراي يك نمونه از آن
872
بررسي فن شناختي نوعي از تزئينات گچي زير گنبد سلطانيه
873
بررسي فن شناسي و آسيب شناسي رنگ در نقاشي ايراني دوره صفوي "ارائه يك روش حفاظتي در مورد رنگ نقاشي روي كاغذ (كاربرد پراكسيد هيدروژن به روي رنگ سفيد آب شيخ )"
874
بررسي فن‏ شناسي و آسيب‏ شناسي نگاره ‏هاي شاهنامه موسوم به مندرس در كاخ موزه سعدآباد تهران
875
بررسي فن شناسي و آسيبشناسي رنگ در نقاشي ايراني دورهصفوي ارائه يك روش حفاظتي در مورد رنگ نقاشي روي كاغذ ﴿كاربرد پراكسيد هيدروژن به روي رنگ سفيد آب شيخ ﴾
876
بررسي فن شناسي و نحوه خوردگي آثار آلياژ مس محوطه تاريخي تپه سفالين و ارائه و انجام عمليات حفاظتي و مرمت
877
بررسي فن شناسي، حفاظت و مرمت يك نمونه گچ بري ايلخاني از بقعه سيد شمس الدين شهر تاريخي يزد
878
بررسي فن شناشانه ي الياف فلزي گلابتون و اهمييت آن در كيفيت الياف در دراز مدت در بافته هاي تاريخي
879
بررسي فناوري RFID، تحليل كاربردها و الزامات غير كاربردي آن
880
بررسي فناوري sharepoint
881
بررسي فناوري توليد در صنايع چوب وروشهاي كاهش ضايعات
882
بررسي فناوري دايكات در توليد جعبه هاي مقوايي
883
بررسي فناوري نمونه سازي و توليد سريع به روش FDM و ارزيابي متغيرها جهت شناسايي ميزان تاثير بر نمونه نهايي
884
بررسي فناوري هاي چاپ ديجيتال در بازار ليبل
885
بررسي فناوري هاي نرم قرآن كريم براي پرورش مهارت پژوهشگري و تعيين ميزان به كارگيري آنها توسط معلمان ابتدايي شهرستان يزد
886
بررسي فناوري‌هاي موتور خودروهاي سواري دنيا در كلاس Aتا Cو ارائه روشي براي انتخاب موتور
887
بررسي فنوتايپي و ژنوتايپي تشكيل بيوفيلم در سويه هاي استافيلوكوكوس كواگولاز منفي
888
بررسي فنوتيپ هاي آلفا يك آنتي تريپسين در پلاسماي جانبازان شيميايي مواجهه يافته با عامل شيميايي خردل در مقايسه با گروه شاهد
889
بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي اشريشياكلي توليد كننده آنزيم بتالاكتاماز نوع AmpC جدا شده از بيمارستان هاي منتخب تهران
890
بررسي فنولوژي ،مورفولوژي واجزاي عملكرد توده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه وطبق
891
بررسي فنولوژي گونه هاي باغ گياه شناسي شمال نوشهر.
892
بررسي فنولوژي و مرفولوژي ارقام زراعي خرما
893
بررسي فنولوژي، مورفولوژي و اجزاي عملكردتوده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه و طبق
894
بررسي فنولوژي، مورفولوژي و اجزاي عملكردتوده هاي بومي پياز بذري مقاوم وحساس به پوسيدگي ريشه و طبق
895
بررسي فنون پيشبرد درام ، در فيلم هاي امير نادري و اصغر فرهادي
896
بررسي فنون جابجايي ديوارنگاره ها و ارايه طرحي براي بازنمايي ديوارنگاره استراپو شده منسوب به سرشرلي در ايوان ستون دار كاخ عالي قاپو اصفهان
897
بررسي فنون ديوارنگاره هاي پنج بناي متعلق به دوره ايلخاني در شهر يزد
898
بررسي فنون طنزپردازي در اشعار سعيد سليمانپور سعيد بيابانكي وناصر فيضي
899
بررسي فنون و شكردهاي طنزآوري و ويژگي هاي قصص مجالس تقليد در دوران پهلوي﴿مضحكه معاصر﴾﴿دوران اوج و نزول نمايش هاي شادي آور ايراني﴾
900
بررسي فنون و كاربردهاي علمي عكاسي مادون قرمز
901
بررسي فني - اقتصادي استفاده از سامانه زباله سوز براي دفع زباله جامد شهري ،بازيافت انر‍ژي الكتريكي ، حرارت و كنترل آلودگي زيست محيطي آن
902
بررسي فني - اقتصادي و زيست محيطي سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي
903
بررسي فني - اقتصادي و طراحي توربين هاي بادي در مناطق روستائي و مقايسه آن با ساير شيوه هاي توليد انرژي باد
904
بررسي فني - اقتصادي يك واحد توليد سنگي گرافيت با روش ديسك هاي موازي
905
بررسي فني ، آسيب شناسي و ارائه طرح حفاظت كتيبه معرق سنگ و كاشي خداي خانه مسجد عتيق
906
بررسي فني ، اقتصادي و زيست محيطي توليد انرژي توسط نيروگاه حرارتي ترموسيفوني خورشيدي
907
بررسي فني ،هنري و سير تحول آن در ايران از آغاز تا اسلام
908
بررسي فني استفاده از توربين آبي به عنوان فشارشكن جهت استحصال انرژي در شبكه هاي توزيع آب
909
بررسي فني اقتصادي احداث بادگير در ساختمانهاي مسكوني و صنعتي
910
بررسي فني اقتصادي بازيافت نسوز در صنايع كشور
911
بررسي فني اقتصادي تجهيز نيروگاهها ي سيكل تركيبي به آب شيرين كن MED
912
بررسي فني‐ اقتصادي سيستم‌هاي جمع‌آوري انرژي برداشتگرهاي بويه‌اي درخليج فارس
913
بررسي فني اقتصادي ماشينهاي بافندگي بدون ماكو
914
بررسي فني اقتصادي، اجتماعي پمپ بادي جهت مصارف كشاورزي
915
بررسي فني تطبيقي كاشي هاي هفت رنگ سه بناي شاخص دوره تيموري خراسان ﴿مدرسه غياثيه خرگرد، مجموعه تربت جام و مزار ابوبكر تايبادي ﴾
916
بررسي فني تكنولو‍ژيطرح توليد سيستم هاي شستشوي التراسونيك
917
بررسي فني چهار نمونه خنجر آهني متعلق به محوطه تاريخي سنگتراشان خرم آباد و ارائه طرح حفظ و مرمت آن ها
918
بررسي فني فيلمبرداري فيلمهاي دلهره آور
919
بررسي فني موتورها و تجهيزات برقي ضدانفجار
920
بررسي فني و آسيب شناسي اشياء نقره اي منسوب به غار كلما كره لرستان
921
بررسي فني و آسيب شناسي اشياء نقره اي منسوب به غار كلما كره لرستان
922
بررسي فني و آسيب شناسي تزئينات چوبي الحاقي كاخ صاحبقرانيه و ارائه طرح حفاظت ﴿مورد مطالعه، تزئينات نقاشي روي چوب در سقف اتاق سوخت
923
بررسي فني و آسيب‌شناسي آثار آهني تاريخي محوطه‌هاي لفورك و پهلوج سوادكوه مازندران
924
بررسي فني و اقتصادي احداث كارخانه سيمان چناره
925
بررسي فني و اقتصادي احداث مجتمع آب شيرين كن
926
بررسي فني و اقتصادي احداث نيروگاه خورشيدي در سيستان و بلوچستان با رويكرد مهندسي مواد
927
بررسي فني و اقتصادي احداث يك واحد تكسچر ازتيگ به روش تاب مجازي
928
بررسي فني و اقتصادي احداث يك واحد تكسچرايزنيگ به روش تاب مجازي
929
بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژي هسته اي به عنوان نيروي محركه كششي
930
بررسي فني و اقتصادي استفاده از پمپ‌هاي الكتريكي درون‌چاهي براي يكي از چاه‌هاي يكي از ميدان‌ها نفتي خليج‌فارس
931
بررسي فني و اقتصادي پرده آب‌بند پي سدها با نگرش خاص به سد گلمندره بجنورد
932
بررسي فني و اقتصادي پروژه زير ساختي چابهار سرخس به روش BOT با استفاده از نرم افزار كامفار
933
بررسي فني و اقتصادي تاثير تغيير پارامتر هاي چالزني و آتشباري بر هزينه هاي استخراج در معادن روباز
934
بررسي فني و اقتصادي تبديل ژاكارد مكانيكي به ژاكارد الكترونيكي و ساخت يك مدل آن
935
بررسي فني و اقتصادي تعميرات اساسي موتورهاي ناوگان هما در داخل
936
بررسي فني و اقتصادي تغيير سيستم هاي آبياري زمين هاي كشاورزي از سيستم گازوئيلي به خورشيدي در استان سيستان و بلوچستان
937
بررسي فني و اقتصادي توليد سوله هاي پيش ساخته بتني در كارخانه خانه سازي اهواز
938
بررسي فني و اقتصادي توليد كامپوزيت ماسه پليمر
939
بررسي فني و اقتصادي توليد نخهاي شانه شده چرخانه
940
بررسي فني و اقتصادي جداسازي دي‌اكسيد كربن از جريان هاي گازي با استفاده از فرآيندهاي جذب با آمين و غشايي
941
بررسي فني و اقتصادي جهت ايجاد يا بهينه سازي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق در نيروگاه ها
942
بررسي فني و اقتصادي رانش مصنوعي ﴿فراز آوري با گاز﴾ در يك ميدان دريايي ايران
943
بررسي فني و اقتصادي روش هاي استخراج سنگ هاي ساختماني (معدن حاجي آباد محلات )
944
بررسي فني و اقتصادي سرمايش هواي ورودي به توربوكمپرسور صنعتي 25 مگاواتي با سيستم‌هاي تبخيري(مديا، فاگ) و تبريدي(تراكمي، جذبي)
945
بررسي فني و اقتصادي سيستم انتقال شش فاز
946
بررسي فني و اقتصادي سيستم سرمايش از كف
947
بررسي فني و اقتصادي سيستم گرمايش كفي و مقايسه آن با سيستم گرمايش رادياتوري
948
بررسي فني و اقتصادي طرح ايجاد كارخانه آهك هيدراته
949
بررسي فني و اقتصادي طرح مكانيزاسيون سيستمهاياداري و فني سيمان آبيك
950
بررسي فني و اقتصادي عملكرد ماشين تونل زني (ROADHEADER & TBM) در حفر تونل هاي ايران
951
بررسي فني و اقتصادي ليچينگ كانسنگ آلونيت تايكند
952
بررسي فني و اقتصادي ماشين هاي گردباف
953
بررسي فني و اقتصادي معدن دنبوي دامغان
954
بررسي فني و اقتصادي مقدماتي كانسار طلاي چشمه زرد ارغش
955
بررسي فني و اقتصادي مواد منفجره قابل استفاده در معدن مس ميدوك و ارائه الگوي بهينه انفجار
956
بررسي فني و اقتصادي موتورهاي با بازده بالا
957
بررسي فني و اقتصادي نازل اتوماتيك پمپ بنزين
958
بررسي فني و اقتصادي نگهداري تونل بر اساس دو روش ترزاقي و NATM در محيط هاي سنگي و مطالعه موردي تونل شماره 5 راه آهن ميانه-اردبيل
959
بررسي فني و اقتصادي نيروگاه فتوولتائيك يزد ﴿مطالعه موردي﴾
960
بررسي فني و اقتصادي نيروگاه فتوولتاييك
961
بررسي فني و اقتصادي و انتقال تكنولوژي بازيابي كائوچو از لاستيك هاي فرسوده
962
بررسي فني و اقتصادي و انتقال تكنولوژي برقگير در ايران
963
بررسي فني و اقتصادي و تدوين تكنولوژي توليد كاغذ سفيد تحرير و روزنامه از كاغذ باطله در شركت محصولات كاغذي لطيف
964
بررسي فني و اقتصادي يك نوع توربين بادي معلق
965
بررسي فني و تاريخي پيدايش رنگ در سينما
966
بررسي فني و تكنيكي فيلمبرداري ده فيلم برگزيده سينماي ايران
967
بررسي فني و طراحي مقدماتي يك نيروگاه بادي براي مناطق مختلف ايران
968
بررسي فني و عملي تكنيك لعاب هاي كريستالي
969
بررسي فني و كيفي ساخت ساز ويلن در ايران
970
بررسي فني و مرمت يك خنجر مفرغي متعلق به موزه ملي ايران
971
بررسي فني و مرمت يك ظرف فلزي لوله دار متعلق به موزه ملي ايران
972
بررسي فني، اقتصادي و طراحي ذخيره سازي انرژي سرمايي در سيستم هاي تهويه مطبوع ساختمان هاي دانشگاه اميركبير
973
بررسي فني‎-‏اقتصادي قابليت ليچينگ تراوشي براي كانسنگ كم عيار روي اكسيده مهدي آباد
974
بررسي فهرست عناوين پزشكي بهداشتي در قرآن كريم
975
بررسي فهم دانشجويان رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي از تنوع زيستي و عوامل موثر بر آن
976
بررسي فوايد استفاده از استاندارد PMBOK در اجراي بهينه ي پروژه هاي ساختماني شركت يادمان سازه گستر كرج
977
بررسي فوايد استفاده از استاندارد PMBOK در اجراي بهينه ي پروژه هاي ساختماني شركت يادمان سازه گستر كرج
978
بررسي فوايد اقتصادي آزادسازي قيمت بنزين( مطالعه موردي: كشور ايران)
979
بررسي فوتوكاتاليزورهاي حاوي بيسموت تثبيت شده بر روي بستر كربني
980
بررسي فوق الاستيستيه الياف نيكل تيتانيم حافظه دار و رابطه آن با شكل هندسي مواد مركب تقويت شده با اين نوع آلياژ
981
بررسي فوق حلپذيري يك گروه متناهي با توجه به مقاطع زيرگروههاي ماكسيمال
982
بررسي فولكلور در ادبيات معاصر: مطالعه موردي، رمانهاي"سووشون" اثر سيمين دانشور و "من او" اثر رضا اميرخاني
983
بررسي فوم سازي ميكروسلولار به روش حالت جامد سوپراملكول ها با گروه اتصالي Ureido pyrimidinone
984
بررسي فومولاسيون و طراحي انرژي باد و تهيه كد كامپيوتري
985
بررسي فون زنبودهاي خانواده ... در بخش هاي مركزي استان آذربايجان شرقي
986
بررسي فون زنبورهاي خانواده كريسديدا در بخش هاي مركزي استان اذربايجان شرقي
987
بررسي فون زنبوهاي گالزاي رز و زنبورهاي انگل مرتبط با آن در نواحي شمالي استان آذربايجان غربي
988
بررسي فون سوسك هاي خانواده Carabidae در استان هرمزگان و بازنگري جايگاه تاكسونوميكي گونه Calosoma imbricatum imbricatum Klug, 1832
989
بررسي فون كنه هاي خانواده ي Macrochelidae (Acari: Mesostigmata در شمال استان كرمان
990
بررسي فون كنه هاي ميان استيگماي﴿Acari:Mesostigmate) مرتبط با حشرات راسته ي....
991
بررسي فون كنه‌هاي آبزي (Acari:Hydracarina) منطقه منوجان و كهنوج، استان كرمان
992
بررسي فون كنه‌هاي تارتن خانواده Tetranychidae (Acari: Tetranychidae) در شمال و شرق استان كرمان
993
بررسي فون ميگوهاي آبشيرين در استان كرمانشاه
994
بررسي فون و تنوع گونه اي زنبورهاي پارازيتوييد خانواد براكونيده در استان كرمان
995
بررسي فونستيك بالا خانواده Coccoidea در منطقه كرمان
996
بررسي فونستيك تريپس ها (Thysanoptera)در مناطقي از استان هاي اصفهان و چهار محال بختياري
997
بررسي فونستيك راست بالان استان لرستان
998
بررسي فونستيك راست بالان دشت آزادگان در استان خوزستان
999
بررسي فونستيك راست بالان سيستان
1000
بررسي فونستيك شيخك هاي )Hexapoda: Mantodea( دشت مغان و پارس آباد (استان اردبيل )
بازگشت