<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي كارايي عصاره ي گياهان سمي دركنترل علف هرز سلمه تره
2
بررسي كارايي فاكتور درجه- روز اصلاح شده در شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كرج﴾
3
بررسي كارايي فتو اكسيداسيون توام با جذب كربن فعال در حذف آرسنيك از محيطهاي آبي
4
بررسي كارايي فرآيند الكتروفتوفنتون در حضور نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم اصلاح ‌شده با نانوذرات آهن (III) و گرافن اكسيد در تصفيه آب‌ حاوي مترونيدازول
5
بررسي كارايي فرآيند فوتوالكتروفنتون در تصفيه فاضلاب صنعتي –مطالعه موردي پتروشيمي كارون
6
بررسي كارايي فرايند ازن زني وپروكسون در حذف سورفاكتانت آنيوني و CODاز فاضلاب كارواش
7
بررسي كارايي فرايند اكسيداسيون فتوشيميايي با استفاده از اكسيد كننده تركيبي دو فلزي آهن- منگنز توام با انعقاد و لخته سازي اصلاح شده در حذف آرسنيك از آب هاي زيرزميني
8
بررسي كارايي فرايند تركيبي احياي فتوكاتاليستي و جذب سطحي با بهره گيري از نانوذرات اكسيد روي و آهن سنتز شده با استفاده از عصاره آويشن در حذف كروم از آ
9
بررسي كارايي فرايند تلفيقي فيلتر بيولوژيكي هوازي اصلاح شده وفيلتراسيون غشايي در تصفيه پيشرفته پساب سيستم هوادهي گسترده با چرخه متناوب
10
بررسي كارايي فرايند فتوشيميايي feo/sio/tio در حذف سموم استامي پرايد، ديازينون و كلروپيريفوس از محلول هاي آبي توام با شناسايي محصولات جانبي و ارزيابي سميت پساب نهايي
11
بررسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم و اشعه ماوراء بنفش (TIO2/UV-C)در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از فاضلاب سنتيك نساجي
12
بررسي كارايي فرايندهاي اكسيداسيون كاتاليتيكي در حضور پرتوهاي پرانرژي الكتريكي جهت حذف هيوميك اسيد از محلول آبي
13
بررسي كارايي فروشگاههاي زنجيره اي شهروند با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)
14
بررسي كارايي فني، تخصيصي و اقتصادي در بخشهاي ICU در بيمارستانهاي منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سالهاي ۱۳۹۱-۱۳۹۲
15
بررسي كارايي فيلتر ژئوتكستايل و تزريق كلر به منظور جلوگيري از انسداد بيولوژيكي قطره چكان ها در كاربرد پساب
16
بررسي كارايي فيلتر هاي تركيبي ژئوتكستايل، شن، زئوليت و زغال آنتراسيت در تصفيه فيزيكي پساب
17
بررسي كارايي فيلترهاي با بستر سنگ آتشفشان در ارتقاء كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
18
بررسي كارايي فيلترهاي بابسترسنگ آتشفشان در ارتقائ كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي
19
بررسي كارايي فيلترهاي توليد شده از لايه هاي نانوليفي در جذب ناخالصي و آلودگي سوخت ديزل
20
بررسي كارايي فيلترهاي نانوليفي هيبريدي نايلون و اكريليك توليدي به روش الكتروريسي براي جداسازي ذرات معلق از محلول هاي آبي
21
بررسي كارايي قارچ‌هاي ميكوريز آربوسكولار و تريكودرماي جدا شده از خاك‌هاي شور و قليايي در كنترل نماتد ريشه‌گرهي پسته (Meloidogyne javanica)
22
بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوكايا در درمان كوليك شيرخواري در مدت پيگيري 6 ماهه
23
بررسي كارايي قطره پروبيوتيك بيوكايا در درمان كوليك شيرخواري در مدت پيگيري 6 ماهه
24
بررسي كارايي كاتاليزور تيتانيوم كلريد نشانده شده بر روي نانو سيليكاژل در پيش برد واكنش هاي آلي هم راه با مطالعات تئوري و بيولوژيكي برخي محصولات و يا فرايندها
25
بررسي كارايي كاتاليزوري تركيب Fe3O4/MIL-101/HPA به عنوان كاتاليزور هتروژن در سنتز تركيبات ايندازولوفتالازين تري اون
26
بررسي كارايي كاشت گندم درشهرستان فلاورجان
27
بررسي كارايي كامپوزيت بر پايه باطله بوكسيت كارخانه آلومينيوم جاجرم براي حذف آلودگي زيست محيطي نيترات
28
بررسي كارايي كربن فعال به دست آمده از چوب درخت كاج در حذف تركيب دارويي تتراسايكلين و ديكلوفناك از محلول هاي آبي
29
بررسي كارايي كربن فعال چوب چنار براي جذب آنتي‌بيوتيك مترونيدازول و سفالكسين از محلول هاي آبي
30
بررسي كارايي كرم خاكي ايزنيا فوتيدا در حذف آفت كش هاي فسفره (ديازينون و كلرپيريفوس)از خاك هاي آلوده
31
بررسي كارايي كفشدوزك شكارگرCryptolaemus montrouzieri (Mulsant) روي شپشك آرد آلودمو ... (Signoret)
32
بررسي كارايي كوپليمر آكريل آميد سولفونه شده با عامل شبكه ساز آلومينيم نيترات نه آبه به منظور كاهش آب از مخازن هيدروكربني
33
بررسي كارايي كيك فيلتر كارخانه فولاد مباركه در جذب فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
34
بررسي كارايي گونه هاي باكتريايي موجود در كمپوست تثبيت شده در حذف بيولوژيكي هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) در خاك آلوده به شيرابه پسماند شهري
35
بررسي كارايي گونه هاي گياهي نخل مرداب و ني در وتلند مصنوعي جهت تصفيه فاضلاب شهر يزد
36
بررسي كارايي گياه آبزي Latifolia Typha در تصفيه فاضلاب در يك سيستم wetland زيرسطحي آزمايشگاهي
37
بررسي كارايي مخمر Saccharomyces Cerevisiae در حذف بيولوژيكي آفت كش ديازينون از محلول آبي
38
بررسي كارايي مدل RHEM در برآورد فرسايش آبي ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگانه-خراسان رضوي﴾
39
بررسي كارايي مدل SWAT جهت پيش بيني تغييرات كيفيت آب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سد كرج)
40
بررسي كارايي مدل SWAT جهت شبيه سازي اثر همزمان تغيير اقليم و تغيير كاربري بر رواناب و رسوب در مناطق خشك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز فخرآباد، يزد)
41
بررسي كارايي مدل WWPP در برآورد رواناب ، فرسايش و رسوب در حوزه هاي آبخيز مناطق نيمه خشك ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سنگانه استان خراسان رضوري﴾
42
بررسي كارايي مدل دوگانه ABCX در سازگاري مادران كودكان با ناتواني هوشي و رشدي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر آن با درمان مبتني بر مهرورزي بر سازگاري مادران، روابط والد فرزند ، مشكلات رفتاري و خودپنداره كودكان با ناتواني هوشي و رشدي
43
بررسي كارايي مدل ماشينهاي بردار پشتيبان در پيش بيني غلظت نيترات در آبهاي زير زميني و مقايسه آن با مدل MODFLOW
44
بررسي كارايي مدل هاي تطبيق رنگي و تلاش جهت بهبود آن ها
45
بررسي كارايي مدل هاي ذوب برف در مناطق نيمه خشك ﴿مطالعه موردي : منطقه ده بالا﴾
46
بررسي كارايي مدل هاي مختلف نانوسيالات با تحليل دو فازي
47
بررسي كارايي مدل هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيكي در برآورد مشخصات هيدروگراف سيلاب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز منشاد﴾
48
بررسي كارايي مراتب بالاتر و شرايط بهينگي مربوط به آن
49
بررسي كارايي مراكز توانبخشي بر روي مهارتهاي رفتاري معلولين تحت پوشش.
50
بررسي كارايي مشاوران از ديدگاه دانش آموزان دختر ناحيه يك اهواز
51
بررسي كارايي مشاوران هدايت تحصيلي از ديدگاه دانش آموزان دختر
52
بررسي كارايي مصرف آب در ماش به روش آبياري فتيلهاي
53
بررسي كارايي مصرف انرژي و رديابي آلودگي نيترات ﴿آب،خاك،غده﴾ در نظام هاي مختلف توليد سيب زميني در شهرستان فريدن
54
بررسي كارايي معيارهاي مختلف در طرح هاي بهينه براي مدل رگرسيون پواسون با اثرات تصادفي
55
بررسي كارايي منابع درآمدي بانكداري اختصاصي در بانك هاي ايراني و ارائه راهكارهاي بهبود
56
بررسي كارايي موج شكن ثابت مجهز به ستون نوسانگر آب به روش عددي
57
بررسي كارايي نانو ذرات آهن اكسيد در حذف نيكل از آب خنك كننده مصنوعي نيروگاه اتمي
58
بررسي كارايي نانو ذرات روي اكسيد در حذف كادميم از محلول آبي با قدرت يوني بالا
59
بررسي كارايي نانو كامپوزيت كربن_تنگستن در حذف ديكلوفناك ازمحلول هاي آبي
60
بررسي كارايي نانو لوله هاي كربني اصلاح شده ونانو ذرات سيليكا در حذف BTEX از محلول هاي آبي
61
بررسي كارايي نانوذرات اكسيد آهن عامل دار شده با آمين ها جهت حذف هيوميك اسيد از محيط آبي
62
بررسي كارايي نظام جديد متوسط در منطقه 2 آموزش و پرورش شهرستان يزد در پايه هاي دوم و سوم پسرانه در رشته هاي رياضي و فيزيك ، علوم تجربي و علوم انساني در سال تحصيلي78-77
63
بررسي كارايي نظريه ادواري تجاري واقعي براي توضيح نوسانات محصول واقعي در اقتصاد ايران، رهيافتي از مسائل كنترل بهينه
64
بررسي كارايي هماتيت اصلاح شده در حذف كادميم و روي از پساب كارخانه‌ي فرآوري معدن انگوران
65
بررسي كارايي هيدروژل بر پايه كيتوسان در بندآوري خون و نشت هوا از فيستول هاي ريوي در مدل هاي حيواني
66
بررسي كارايي و اثر بخشي دوره هاي ضمن خدمت در بهبود وضع آموزشي در رشته آموزش ابتدايي
67
بررسي كارايي و ايمني تحريك الكترومغناطيسي ضرباني در بهبود علائم ادراري زنان مبتلا به بي اختياري ادراري فوريتي، استرسي و مختلط (فوريتي/ استرسي) ارجاع شده به يك كلينيك خصوصي درمان بي اختياري در شهر رشت از تيرماه 96 تا تير ماه 97
68
بررسي كارايي و بهره‌وري سبز در نيروگاه‌هاي حرارتيايران با لحاظ ديدگاه‌هايزيست‌محيطي
69
بررسي كارايي و خصوصيات زئوليت منطقه سمنان در حذف آلودگي زيست محيطي برخي تركيبات گوگرددار
70
بررسي كارايي و روند سرمايه گذاري در راه آهن پيش و پس از خصوصي سازي
71
بررسي كارايي و قابليت هاي نرم افزار گنجينه از نظر فهرستنويسان آرشيوهاي ديداري و شنيداري سازمان صدا و سيما , investigation of efficiency and ability of ganjineh software in catalogeas of audio visual archives of lslamic republic of lranbroadcasts lookout
72
بررسي كارايي و مدل سازي تالاب مصنوعي در تصفيه ي تكميلي فاضلاب شهري
73
بررسي كارايي و مدلسازي پيل سوختي ميكروبي جريان پيوسته با طراحي ماژولار در تصفيه پساب نفتي
74
بررسي كارايي و ميزان آگاهي كاركنان اداره آموزش و پرورش اسفراين از اصول مديريت
75
بررسي كارايي واحدهاي صنعتي پرورش مرغ تخم گذار ﴿ مطالعه ي موردي استان خراسان رضوي﴾
76
بررسي كارايي يك سيستم فوم اسكرابر پايلوت براي حذف اكسيد هاي نيتروژن از فاز گاز
77
بررسي كارايي يك سيستم هشدار سيل به وسيله ي مشاهدات لحظه‌اي GNSS
78
بررسي كاربرد EEG در متمايز ساختن كودكان مبتلا به ADHD خالص از كودكان مبتلا به ADHD همراه با ديسگرافيا
79
بررسي كاربرد EEG در متمايز ساختن كودكان مبتلا به ADHD خالص از مبتلايان به ADHD همراه با ديسكلكوليا
80
بررسي كاربرد آب مجازي بر پايه الگوي مناسب كشت محصولات زراعي مرودشت فارس
81
بررسي كاربرد آرايه ها و هنرهاي صناعي تزئيني در خانه هاي دوران صفويه استان اصفهان
82
بررسي كاربرد ارتعاشات اولتراسونيك در فرايند سوراخكاري
83
بررسي كاربرد استعاري نام حيوانات در ضرب المثلها و داستانهاي گويش لري رايج در باغملك
84
بررسي كاربرد استفاده از هوش مصنوعي در بهينه سازي تميزكاري چاه
85
بررسي كاربرد اعداد در افسانه هاي ايراني (بر اساس افسانه هاي درويشيان و خندان)
86
بررسي كاربرد الكترونيك قدرت در استفاده از پيل سوختي براي تامين مصارف انرژي
87
بررسي كاربرد الياف پلي پروپيلن ماكرو در مخلوط هاي آسفالتي گرم
88
بررسي كاربرد اليوين در جرمهاي قليايي
89
بررسي كاربرد امروزي نقوش سكه ها و دست بافته هاي دوران ساساني
90
بررسي كاربرد انتگرال J در آناليز شكست تك كريستال‌ها با سطوح انرژي‌دار
91
بررسي كاربرد انواع صفت در متون ادبي و فني مهندسي انگليسي ﴿با استفاده از روش تجزيه و تحليل پيكره زباني﴾
92
بررسي كاربرد اولترافيلتراسيون در مقاطع مختلف تصفيه شكر
93
بررسي كاربرد باكتري ها به عنوان عامل خود ترميم در شاتكريت
94
بررسي كاربرد بالانس كننده اتوماتيك توپي در لباسشويي افقي
95
بررسي كاربرد بايندر‌‌هاي پايه آبي (آلي- معدني) در توليد نانو‌كامپوزيت‌هاي مصرفي در فرايند فتوكاتاليستي حذف آلاينده‌هاي آروماتيكي
96
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي پوزولاني در سازه هاي هيدروليكي
97
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در ساخت تراورس هاي راه آهن
98
بررسي كاربرد بتن قليا فعال سرباره اي در سازه هاي هيدروليكي
99
بررسي كاربرد برخي ريزوباكتريهاي فراريشه اي گندم در كنترل زيستي پاخوره غلات
100
بررسي كاربرد برنامه‌نويسي ژنتيك در تخمين ضريب پخش جانبي و مقايسه آن با مدل رگرسيون غيرخطي چند متغيره
101
بررسي كاربرد برندسازي در طراحي گرافيك وب
102
بررسي كاربرد بوكسيت ايراني و مقايسه آن با بوكسيت چيني
103
بررسي كاربرد بيوگاز در بهسازي خاك مستعد روانگرايي با استفاده از آزمايش هاي ميز لرزه
104
بررسي كاربرد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته ي علوم كتابداري و اطلاع رساني در كتابخانه هاي شهر اصفهان
105
بررسي كاربرد پايش و نظارت سندرومي در شناسايي زودهنگام بيماري منن‍ژيت باكتريايي حاد در ايران
106
بررسي كاربرد پذيري در معماري اطلاعات سيستم هاي كتابخانه اي
107
بررسي كاربرد پذيري در معماري اطلاعات سيستم هاي كتابخانه اي
108
بررسي كاربرد پرتو ماوراء بنفش (UV) و تاثير آن بر روي ميكرواركانيسم ها بويژه پاتوژنهاي هوا
109
بررسي كاربرد پسمانده صنعتي فريت به ‌عنوان فيلر بر مشخصات مكانيكي آسفالت
110
بررسي كاربرد پلي اكريليك اسيد در تهيه چسب قرنيه
111
بررسي كاربرد پليمرهاي معدني آلومينيوم ﴿PACL﴾ در حذف كدورت از آب و فاضلاب
112
بررسي كاربرد پودر صدف در كامپوزيت‌هاي پليمري
113
بررسي كاربرد پيكتوگرام در فضاي داخلي
114
بررسي كاربرد تئوري پسخوراند كمي در كنترل سازه هاي با چند درجه آزادي
115
بررسي كاربرد تابع چگالي چند متغيره پيوسته در زمينه هاي مختلف
116
بررسي كاربرد تحقيق در عمليات در حيطه بهداشت ودرمان
117
بررسي كاربرد تركيبات مشتقات هيدرازين گوانيدين به عنوان سوخت ماده گاززا مورد استفاده در كيسه هاي هوا يا تجهيزات گاززا در حضور اكسيدكننده هاي مشتمل بر فلزات واسطه
118
بررسي كاربرد تسحيلات ممنوعه در مخاصمات مسلحانه بين المللي و داخلي از منظر حقوق بشر دوستانه با تاكيد بر جنگ 22روزه غزه و اسرائيل
119
بررسي كاربرد تكنولوژي اطلاعات درطراحي ،مدلسازي و ساخت بهينه سازه هاي فولادي صنعتي ايران
120
بررسي كاربرد تكنيك فتومونتاژ در پوسترهاي معاصر ايران
121
بررسي كاربرد جريانهاي متغير تدريجي در تحليل جريانهاي غير خطي درون مصالح سنگريزه اي
122
بررسي كاربرد جلبك هاي دريايي در صنايع آرايشي، بهداشتي ، دارويي و پروتئيني
123
بررسي كاربرد خاك رس هاي آنيوني ﴿ بنتونيت مهرجان اصفهان و سپيوليت ويكارلو اسپانيا ﴾ و خاك رس كاتيوني ﴿ Mg - Al - LDH - CO3^ - 2 ) در سنتز و تثبيت بعضي نانو ذرات، تثبيت آنزيم هاي a - آميلاز و آلكالين فسفاتاز، تهيه حسگر منگنز و برمه كردن تركيب هاي آروماتيك آلي
124
بررسي كاربرد خط در گرافيك محيطي هتل
125
بررسي كاربرد خط فارسي در ديوانگاره هاي معاصر ايران ﴿قبل وبعد از انقلاب﴾
126
بررسي كاربرد داده كاوي برمديريت پروژه ها
127
بررسي كاربرد داربست زيست تخريب پذير نانوفايبري پلي كاپرولاكتون ساخته شده با روش الكترو ريسي در مهندسي بافت عصب
128
بررسي كاربرد دراس ثانويه‌ي آلومينيوم در جذب سطحي يون سرب (II)
129
بررسي كاربرد دل و مفاهيم آن در اشعار و انديشه هاي دو عالم عارف، مهدي الهي قمشه اي و حضرت امام خميني ﴿ره﴾
130
بررسي كاربرد دودآب بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك و بيوشيميايي بادرنجبويه و ريحان
131
بررسي كاربرد دي متيل اتر( DME ) بعنوان سوخت خودروها،توربين هاي گازي و پيل هاي سوختي
132
بررسي كاربرد ذرات لاستيك در قير بر پارامترهاي ساختاري و رفتار قير
133
بررسي كاربرد رزينهاي اپوكسي در مرمت اشيا: تاريخي و فرهنگي
134
بررسي كاربرد رزينهاي اپوكسي در مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي
135
بررسي كاربرد رسانه هاي ديجيتال در هنرهاي اجرايي بر اساس نظريات استيو ديكسون
136
بررسي كاربرد رنگ در طراحي بسته بندي مواد غذايي
137
بررسي كاربرد رنگ در مدارس ابتدايي شهر يزد
138
بررسي كاربرد روش PSIAC در برآورد فرسايش و رسوب زير حوزه B2 آبخيز سند زاينده رود اصفهان با بهره گيري از روش كيفي ژئومرفولوژي
139
بررسي كاربرد روش هاي فيلترينگ در شناسايي خرابي پل و مقايسه آن‌ها
140
بررسي كاربرد ريزشمع ها در پايدار سازي شيرواني هاي خاكي
141
بررسي كاربرد زائدات كشاورزي برنج در حذف كادميم و نيكل از محلول هاي آبي
142
بررسي كاربرد زائدات معدني صنايع سنگ در حذف نيترات از محلول هاي آبي
143
بررسي كاربرد زبان فارسي در شهرهاي سنندج و بانه
144
بررسي كاربرد زبان كردي در مقايسه با زبان فارسي در شهر كرمانشاه
145
بررسي كاربرد زيبايي شناسي ذهني "كانت" در نمايشنامه "جشن تولد" اثر "هارولد پيتر" به عنوان عين مدعي زيبايي
146
بررسي كاربرد زيبايي شناسي ذهني "كانت" در نمايشنامه "جشن تولد" اثر "هارولد پيتر" به عنوان عين مدعي زيبايي
147
بررسي كاربرد سبك گفتاري زبان فارسي در مكالمات خريد و فروش بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سن و طبقه اجتماعي
148
بررسي كاربرد سبك هاي گفتاري زبان فارسي در مكالمات اداري بر اساس متغيرهاي جنسيت و سن در چارچوب زبانشناسي اجتماعي
149
بررسي كاربرد سبك هاي گفتاري فارسي كاركنان اداري شركت ارتباطات سيار بر اساس متغيرهاي جنسيت ، سن ، تحصيلات در چارچوب جامعه شناسي زبان
150
بررسي كاربرد سرباره آهن در مخلوطهاي آسفالتي گرم
151
بررسي كاربرد سرپانتينيت در جذب كادميوم محلول در آب
152
بررسي كاربرد سنسورهاي سيستم موقعيتيابي جهاني و شتاب سنج در زمينه ورزش و مقايسه عملكرد آنها
153
بررسي كاربرد سنگ ، حفاظت و مرمت آن در معماري بناهاي دوره صفوي اصفهان ( مرمت، نصب و حفاظت بخشي از ازاره هاي سنگي مسجد امام ( شاه ) اصفهان )
154
بررسي كاربرد سنگ ، حفاظت و مرمت آن در معماري بناهاي دوره صفوي اصفهان مرمت نصب و حفاظت بخشي از ازاره هاي سنگي مسجد امام اصفهان
155
بررسي كاربرد سوند فولي در طي يكماه در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت
156
بررسي كاربرد سيستم هاي هوشمند وهايبريد در هوافضا
157
بررسي كاربرد شاتكريت در پايداري سازه هاي زيرزميني، با توجه به داده هاي تونل آبرساني تهران - كرج
158
بررسي كاربرد شناختي برخي اشارات تضمني در تبليغات تجاري فارسي
159
بررسي كاربرد شناختي پيامك هاي زبان فارسي
160
بررسي كاربرد شناختي ضرب المثلها در زبان فارسي
161
بررسي كاربرد شناختي واژه (قل )در قرآن
162
بررسي كاربرد عبارات احتياط آميز در سخنان رؤساي جمهور دولت دهم و يازدهم
163
بررسي كاربرد عكاسي در پوسترهاي يونيسف از 1990 ميلادي تا كنون
164
بررسي كاربرد علوم شناختي در پرورش و هدايت بازيگر
165
بررسي كاربرد غشاءهاي پليمري از ديدگاه ملكولي در جداسازي مخلوط‌ها
166
بررسي كاربرد فعل در مجموعه شعر « آيينه اي براي صداها » محمد رضا شفيعي كد كني
167
بررسي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاي كيفيت حضورپذيري
168
بررسي كاربرد فناوري در نظام آموزشي ايران
169
بررسي كاربرد فناوري نانو در صنعت آب وفاضلاب
170
بررسي كاربرد فناوري هسته اي در علوم زيست محيطي
171
بررسي كاربرد فناوري" دسترسي بي سيم ثابت5G " در بهبود سرگرمي هاي مبتني بر اينترنت اشياء در خانه هاي هوشمند
172
بررسي كاربرد قاعده ي نفي عسر و حرج از ديدگاه امام خميني ﴿ره﴾ و تجلي آن در قانون مدني ايران
173
بررسي كاربرد قوانين ترموديناميك در اقتصاد رشد ﴿با تاكيد بر نقش انرژي﴾
174
بررسي كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي
175
بررسي كاربرد كلينيكي مواد دنداني در دندانپزشكي ترميمي
176
بررسي كاربرد كنترل شيبراهه هاي ورودي بزرگراه جهت بهبود شرايط عملكردي در ساعات اوج ترافيك ﴿مطالعه موردي: بزرگراه شهيد خرازي اصفهان﴾
177
بررسي كاربرد كيتوسان براي حذف مواد رنگي
178
بررسي كاربرد كيتوسان به عنوان استحكام بخش الياف سلولزي در حفاظت و مرمت
179
بررسي كاربرد گرافين بعنوان الكترود شفاف انعطاف پذير در سلول هاي خورشيدي و ديودهاي نورگسيل نانو ساختاري آلي
180
بررسي كاربرد گيميفيكيشن در آموزش مباحث مالي و اقتصادي به كودكان
181
بررسي كاربرد لوله هاي كامپوزيتي در صنايع دريايي و ارائه يك پروسه ساخت در توليد لوله هاي كامپوزيت به روش گريز از مركز
182
بررسي كاربرد ماشين هاي سنكرون در صنايع و بهبود عملكرد آنها
183
بررسي كاربرد مايسل ها در رهايش كنترل شده دارو
184
بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
185
بررسي كاربرد مدل آميخته بازار يابي در جذب توريسم (مطالعه موردي شهر تهران )
186
بررسي كاربرد مدل پنج نيروي رقابتي پورتر بر روي عملكرد صنعت سيمان (مطالعه موردي: شركت سيمان مازندران نكا)
187
بررسي كاربرد مدل پنج نيروي رقابتي پورتر بر روي عملكرد صنعت سيمان مطالعه موردي: شركت سيمان مازندران نكا
188
بررسي كاربرد مدل سامانه برآورد فرسايش بادي در اراضي غيرزراعي (مطالعه موردي : ريگان كرمان)
189
بررسي كاربرد مدل ماركف پنهان در سيستم هاي شناسايي صحبت و بهبود آن توسط شبكه هاي عصبي
190
بررسي كاربرد مدل هاي فناوري اطلاعات وارتباطات در امر يادگيري وياد دهي
191
بررسي كاربرد مديريت ارتباط با مشتري )CRM( و تاثير آن بر زنجيره ارزش سازمان در بانك سامان
192
بررسي كاربرد مديريت دانش در دانشگاه هاي دولتي از ديدگاه اعضاي هيات علمي كتابداري و اطلاع رساني , Applying knowledge management by librarianship,s faculty members in public universities of iran
193
بررسي كاربرد مشعل هاي بازياب در كوره پيش گرم فولاد
194
بررسي كاربرد مصدر مؤوّل به جاي اسم صريح در قرآن كريم
195
بررسي كاربرد مفاهيم فيزيك آماري و پيچيدگي موجودات زنده در نظريه‎ي فرگشت
196
بررسي كاربرد منطق فازي و نظريه احتمالات در ساختار فيلم هاي سينمايي
197
بررسي كاربرد منطق فازي و نظريهء احتمالات در ساختار فيلم هاي سينمايي
198
بررسي كاربرد مواد مدرج در صنايع دريايي
199
بررسي كاربرد مواد ويژه در رفوي قالي و روشهاي بهينه سازي
200
بررسي كاربرد مواد ويژه در رفوي قالي و روشهاي بهينه سازي
201
بررسي كاربرد نانو اكسيد سريوم به عنوان جاذب ماورابنفش در پوششهاي شفاف خودرويي اكريليك ملامين
202
بررسي كاربرد نانو سيليس بر دوام بتن در سازه هاي هيدروليكي
203
بررسي كاربرد نانوذرات پليمري در رهايش دارو با هدف درمان سرطان
204
بررسي كاربرد نانومواد پليمري در سامانه هاي دارورساني
205
بررسي كاربرد نانومواد در سيمان قليا فعال سرباره اي جهت چاه هاي نفت و گاز
206
بررسي كاربرد نجومي بناي كعبه زرتشت
207
بررسي كاربرد نخ محلول در آّب PVA در توليد پارچه هاي جاذب الرطوبه
208
بررسي كاربرد نظريه بازي ها در شبكه هاي راديوشناختي
209
بررسي كاربرد نظريه ي ادراك بصري گشتالت در انيميشن دوبعدي
210
بررسي كاربرد نقش زير گنبد مسجد شيخ لطف الله در فرش با تاكيد بر قالي هاي اصفهان و نائين
211
بررسي كاربرد نقشه‌ هاي هم ‌موضوعي پروانه ‌هاي ثبت اختراع براي آشكارسازي دانش فني حوزه برق زيرسطحي‌ هاي هوشمند(AUV)
212
بررسي كاربرد نقوش برگرفته از طبيعت و نمادهاي كهن جزيره قشم در هنرهاي سنتي به ويژه در صنايع دستي چوبي
213
بررسي كاربرد نقوش سنتي و فرش ايران در تزيينات دكوراسيون
214
بررسي كاربرد نقوش هندسي و گياهي هفت مناره اصفهان
215
بررسي كاربرد نمايش در پرورش هوشهاي چندگانه با تاكيد بر هوش كلامي و هوش بدني
216
بررسي كاربرد نمايش در پرورش هوشهاي چندگانه با تاكيد بر هوش و هوش بدني
217
بررسي كاربرد هاي پردازش زبان طبيعي در تخت هاي بيمارستاني
218
بررسي كاربرد هم‌زمان فرآيندهاي يون‌زدايي خازني (CDI) و اكسيداسيون با UV به منظور نمك‌زدايي و تصفيه پساب شور
219
بررسي كاربرد همزمان طوق و كابل در كاهش آبشستگي موضعي در پايه هاي مستطيلي دماغه گرد
220
بررسي كاربرد هنر در آموزش مفاهيم علوم در كتاب درسي علوم پايه چهارم ابتدايي شهر بوشهر
221
بررسي كاربرد هنر كانسپت در توليدات سرگرمي
222
بررسي كاربرد و اهميت فرايند برنامه ريزي از ديدگاه معلمان منطقه درچه - خميني شهر سال 85-84
223
بررسي كاربرد و تحليل انواع برج خنك كن
224
بررسي كاربرد و تطور مفهوم اقليم در انديشه ي جغرافي دانان تمدن اسلامي
225
بررسي كاربرد و مرور ادبيات آينده پژوهي در صنعت و چشم انداز صنعتي
226
بررسي كاربرد واژه ها و ساختارهاي مربوط به محيط زيست از ديدگاه بوم شناسي زبان در متون مطبوعاتي
227
بررسي كاربرد واقعيت مجازي در توانبخشي
228
بررسي كاربرد وضعيت كاربرد زبان فارسي در شهرهاي زاهدان و سراوان از ديدگاه زبان شناسي اجتماعي
229
بررسي كاربرد ونحوه طراحي درخت خطا جهت تحليل خرابي در سيستم هاي نرم افزاري
230
بررسي كاربرد ويژگي هاي نمايش سنتي ايران در تئاتر كودك ﴿3 تا 6 سال﴾
231
بررسي كاربرد ويژگي هاي نمايش سنتي ايران در تئاتر كودك﴿3 تا 6 سال﴾
232
بررسي كاربردتكنولوژي آموزشي درمديريت مقطع راهنمايي شهرستان گنبدكاووس ازديدگاه معلمان
233
بررسي كاربردشناختي اشاره كلامي در پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد فارسي
234
بررسي كاربردمفهوم تقابل در الگوريتم رقابت استعماري در فضاي پيوسته و گسسته
235
بررسي كاربردها و چگونگي به كارگيري عناصر تئاتري در بخشهاي خبري تلويزيون
236
بررسي كاربردها و چگونگي به كارگيري عناصر تئاتري در بخشهاي خبري تلويزيون
237
بررسي كاربردها و شبيه سازي تكنيك هاي تبديل موجك در تشخيص سرطان با استفاده از تصاوير التراسوند
238
بررسي كاربردها و مفاهيم شمسه هشت در ابنيه دوران صفوي اصفهان به‌منظور به كارگيري در وسايل چوبي معاصر
239
بررسي كاربردهاي آناليتيكي و لومينانس شيمايي لومينول
240
بررسي كاربردهاي اينترنت اشياء در راه آهن
241
بررسي كاربردهاي بازي در نمايش خلاق براي كودكان 4 تا 6 سال در مهد كودك هاي تهران با رويكرد آموزشي
242
بررسي كاربردهاي بازي در نمايش خلاق براي كودكان 4 تا 6 سال در مهد كودك هاي تهران با رويكرد آموزشي
243
بررسي كاربردهاي بيوتكنولوژيكي پاني باسيلوس ها
244
بررسي كاربردهاي پورفيرين و متالوپورفيرين بر بستر نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد دوپه شده با فلوئور(F-TiO2)
245
بررسي كاربردهاي تلفن همراه در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
246
بررسي كاربردهاي حرف «مِن» در قرآن كريم
247
بررسي كاربردهاي حس گرهاي MAP و MAT و ساخت يك نمونه حس گر MAT
248
بررسي كاربردهاي ديناميك سيالات محاسباتي در صنايع غذايي
249
بررسي كاربردهاي سيستم ايمني مصنوعي در امنيت شبكه هاي حسگر بيسيم
250
بررسي كاربردهاي سيستم فتوولتائيك در شبكه ي هوشمند
251
بررسي كاربردهاي كاتاليزوري چارچوب هاي فلز-آلي نانومتخلخل بر پايه مس، كبالت و نيكل در واكنش هاي اكسايشي، تراكمي و جفت شدن
252
بررسي كاربردهاي كاتاليزوري نانوكامپوزيت¬هاي پليمري برپايه گرافن ¬اكسيد در واكنش¬هاي تراكمي، جفت ¬شدن
253
بررسي كاربردهاي گرافيت در مهندسي پزشكي
254
بررسي كاربردهاي ليزر
255
بررسي كاربردهاي محصولات نساجي در پزشكي و جراحي
256
بررسي كاربردهاي معترضۀ عبارات آره و نه در گفتمان روزمرۀ زبان فارسي
257
بررسي كاربردهاي مواد سيليسي در طراحي
258
بررسي كاربردهاي واقعيت افزوده در طراحي گرافيك
259
بررسي كاربردي - اقتصادي رنگزاهاي راكتيو با ساختارهاي مولكولي متفاوت جهت رنگرزي كالاي سلولزي
260
بررسي كاربردي الگوهاي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري روش شبكه عصبي مصنوعي
261
بررسي كاربردي بودن پردازش سيگنال الكتروانسفالوگرام در جداسازي بيماران مبتلا به كم توجهي/ بيش فعالي (ADHD) از بيماران مبتلا به ADHD واختلال در خواندن (dyslexia)
262
بررسي كاربردي عايق هاي حرارتي متداول و نوين
263
بررسي كاربردي مدل هاي مالي پيش بيني ورشكستگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
264
بررسي كاربري حسابداري منابع انساني در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
265
بررسي كاربري شهر خرم آباد با رويكرد توسعه پايدار بعد از انقلاب اسلامي
266
بررسي كاربريهاي اراضي در شهر تهران به منظور شناخت جزاير حراراتي باهدف كاهش آلودگي هوا
267
بررسي كاربست مولفه‌هاي نظام آراستگي (5S ) از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه اصفهان
268
بررسي كارپذيري آلياژ منيزيم AZ31 در فرآيند ECAP
269
بررسي كارخانجات نيتينگ ايران از نظر كيفيت محصول
270
بررسي كاررايي نانو ذرات آهن اكسيد در حذف نيكل از آب خنك كننده مصنوعي نيروگاه اتمي
271
بررسي كارسختي تك كريستال هاي مكعبي با وجوه مركزپر﴿FCC ﴾در تئوري پلاستيسيته ي كريستالي
272
بررسي كارسرد و عمليات پيرسازي بر خواص مكانيكي آلياژ نيكل-تيتانيوم غني از نيكل
273
بررسي كاركرد ادبي عناصر و اصطلاحات موسيقي در غزليات شمس
274
بررسي كاركرد اصطلاحات كتابت و هنر خوشنويسي در غزليات شمس
275
بررسي كاركرد بازار در اقتصاد دوره صفويه .
276
بررسي كاركرد بدن اجراگر در پرفورمنس
277
بررسي كاركرد بدن اجراگرا در پرفورمنس
278
بررسي كاركرد بدن فرا روزمره در بازيگري نقش سياه در نمايش¬هاي شادي آور ايراني با تمركز بر اجراي نمايش¬هاي زنده ياد «سعدي افشار»
279
بررسي كاركرد تمثيل در دو مثنوي تحفة الاحرار و سبحة الابرار جامي
280
بررسي كاركرد خط در طراحي پارچه در ايران
281
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
282
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
283
بررسي كاركرد دراماتيك موسيقي در نمايش بر اساس نظريه موسيقي و زبان با تاكيد بر اجراهايي از رضا ثروتي و علي اصغر دشتي
284
بررسي كاركرد روايت در شعر معاصر بانگاهي به دو شعر " مسافر" سهراب سپهري، " از فرط خنده " علي باباچاهي
285
بررسي كاركرد سياسي-اقتصادي نخبگان نظامي عصر صفوي از شاه صفي تا سقوط صفويه(1135-1038هـ ق/ 1722-1628م)
286
بررسي كاركرد سيستمهاي عامل پبل و اينفرنو در شبكه هاي سنسوري بي سيم
287
بررسي كاركرد شبكه هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي ويروسي (مطالعه موردي (IT
288
بررسي كاركرد شخصيت هاي مسكات در انيميشن هاي تبليغاتي محصولات غذايي
289
بررسي كاركرد شخصيتهاي مسكات در انيميشن‌هاي تبليغاتيِ محصولات غذايي
290
بررسي كاركرد طبقه دبيران از سقوط ساسانيان ﴿3ه.ق﴾ تا پايان عصر اول عباسي ﴿ 232 ه.ق﴾
291
بررسي كاركرد عناصر بصري نگارگري در پوستر دو دهه اخير در ايران
292
بررسي كاركرد عنصر عاطفه در غزل حسين منزوي
293
بررسي كاركرد فانتزي در فيلمنامه بلند انيميشن
294
بررسي كاركرد فانتزي در فيلمنامه بلند انيميشن
295
بررسي كاركرد فرايند ارتباط در پوسترهاي نمايشگاه بين المللي گرافيك حامي )سال 5002 آمريكا(
296
بررسي كاركرد فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمرستان شهيد رهنمون يزد در خرداد 1391
297
بررسي كاركرد فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمرستان شهيد رهنمون يزد در خرداد 1391
298
بررسي كاركرد كيفري شوراي حل اختلاف
299
بررسي كاركرد معنايي و تصويري تلميح درشعرپايداري ﴿مطالعه موردي : سيمين دخت وحيدي ، سپيده كاشاني وطاهره صفارزاده﴾
300
بررسي كاركرد نظرات آپيا بر شيوه ي كارگرداني رابرت ويلسون
301
بررسي كاركرد نظرات آپيا بر شيوه ي كارگرداني رابرت ويلسون
302
بررسي كاركرد نظريه تحليل روابط متقابل اريك برن در بازيگري بداهه
303
بررسي كاركرد نظريه فضاهاي ذهني در تفسير آيات قرآن كريم(جزء 1)
304
بررسي كاركرد هاي اخلاقي در مثنوي هاي بزمي
305
بررسي كاركرد هاي كنش جنسي در روابط متقابل زناشويي همسران
306
بررسي كاركرد هنر كانسپت در توليدات سرگرمي
307
بررسي كاركرد و بازنمايي روايت هاي شاهنامۀ فردوسي در نگارگري هاي استاد فرشچيان
308
بررسي كاركرد و تحولات راه هاي تجاري ايران در دوره صفويه
309
بررسي كاركرد و زيبايي شناسي انيميشن در تئاتر ديجيتال
310
بررسي كاركرد و زيبايي شناسي انيميشن در تئاتر ديجيتالي
311
بررسي كاركرد و محتواي عكس در فروشگاه‌هاي اينترنتي ايران در سال 1390-95 (مطالعه موردي: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
312
بررسي كاركرد ويلنسل در رپورتوار برنامه گلها در دهه 1340
313
بررسي كاركردالگوي روايي نقش قهرمان در آثار نمايشي بهرام بيضايي با استفاده از دستور روايت تزوتان تودورف وبا تمركز بر شش اثرنمايشي بهرام بيضايي
314
بررسي كاركردالگوي روايي نقش قهرمان در آثار نمايشي بهرام بيضايي با استفاده از دستور روايت تزوتان تودورف وبا تمركز بر شش اثرنمايشي بهرام بيضايي
315
بررسي كاركردنظريه تحليل روابط متقابل اريك برن در بازيگري بداهه
316
بررسي كاركردها و چگونگي استفاده از عناصربصري فرهنگ عامه در پوسترهاي معاصر ايران
317
بررسي كاركردها و دلايلِ بازنمايي خشونت در الگوروايت‌هاي شهادت
318
بررسي كاركردهاي اجتماعي- فرهنگي باغ‌هاي اصفهان عصر صفوي (1135-907هـ.ق)
319
بررسي كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي محله هاي ايراني در عهد مغول
320
بررسي كاركردهاي اجتماعي،فرهنگي و سياسي محله هاي ايراني در عهد مغول
321
بررسي كاركردهاي ازدواج از منظر سه نسل و عوامل موثر بر آن
322
بررسي كاركردهاي اصناف در جامعه شهري ايران (از صفويه تا پهلوي اول ) و مقايسه آن با كاركردهاي گيلدهاي اروپاي قرون وسطي
323
بررسي كاركردهاي انواع نشانه در پوسترهاي مينيمال با رويكرد نشانه شناسي ( در بازه زماني سال هاي 2000 تا 2016 ميلادي در آمريكا و اروپا )
324
بررسي كاركردهاي بدن بازيگر به مثابه عنصري از طراحي صحنه با توجه به نظريه پست مدرن
325
بررسي كاركردهاي بدن بازيگر به مثابه عنصري از طراحي صحنه با توجه به نظريه پست مدرن
326
بررسي كاركردهاي تربيتي اندرزنامه هاي كهن فارسي از منظر تئاتر پداگوژيك ( با تاكيد بر ابواب هفتم و هشتم گلستان سعدي )
327
بررسي كاركردهاي خانواده در حضور فرزند استثنايي
328
بررسي كاركردهاي خوراك در سينماي ايران پس از انقلاب
329
بررسي كاركردهاي خوراك در سينماي ايران پس از انقلاب
330
بررسي كاركردهاي رقص سماع در طريقت قادريه
331
بررسي كاركردهاي سياسي و اجتماعي آموزش و پرورش در دوره پهلوي اول
332
بررسي كاركردهاي شعار در قرآن و روايات
333
بررسي كاركردهاي عروسك در آثار عكاسان پست مدرنيسم
334
بررسي كاركردهاي علامت تجاري دربنگاههاي فعال در بازرگاني بين المللي دراستان تهران
335
بررسي كاركردهاي غياب در اجراي تئاتر
336
بررسي كاركردهاي غياب در اجراي تئاتر
337
بررسي كاركردهاي گفتار روي تصوير در فيلمهاي سينمايي دهه ي نود ايران
338
بررسي كاركردهاي متني و ارتباطي تبليغات راديويي
339
بررسي كاركردهاي مختل ارتباطي در زوجين آشفته و غير آشفته و مقايسه تأثير زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر، زوج درماني روايتي و زوج درماني هيجان محور بر كاركردهاي مختل ارتباطي زوجين آشفته
340
بررسي كاركردهاي مديريت منابع انساني استراتژيك بر نوآوري خدمات (مطالعه موردي معاونت توسعه‌ي مديريت و برنامه‌ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي تهران)
341
بررسي كاركردهاي نمادين و زمينه‌هاي بروز نقش‌مايه شانه در دست بافته‌هاي ايران
342
بررسي كاركردهاي نمادين و زمينه‌هاي بروز نقش‌مايه قوچ در دست‌بافته‌هاي ايران
343
بررسي كاركردهاي هنر محيطي و نقش آن در بازنمايي مفهوم هويت (مورد مطالعه: «رويداد هنري بهارستان» سالانه‌ي هنرهاي شهري بهار تهران، 1395)
344
بررسي كاركردهاي هويّت بخشي پوشاك در عصر مغول- تيموري (911-616 ه.ق)
345
بررسي كاركنان تحصيلكرده و فاقد تحصيلات دانشگاهي در كارآيي سازمان
346
بررسي كارگاه هاي سنتي شهر ري
347
بررسي كارگاههاي رنگرزي سنتي شهر اصفهان و كاشان و مقايسه كالاهاي رنگ شده در آن با كالاهاي رنگ شده به شيوه آكادميك
348
بررسي كارگاههاي طراحي صنعتي
349
بررسي كارگاههاي طراحي صنعتي
350
بررسي كارگرداني تئاتر تله ويزيوني
351
بررسي كارگرداني تئاتر تلويزيوني
352
بررسي كارگرداني نمايش كمدي با تاكيد بر شيوه اجرايي داريو فو
353
بررسي كارگرداني نمايش كمدي با تاكيد بر شيوه اجرايي داريوفو
354
بررسي كارنامه اقتصادي و اجتماعي جمشيد جمشيديان
355
بررسي كارنامه سياسي و فرهنگي ملك الشعرا بهار
356
بررسي كارهاي پنج عكاسي اقتباس گر﴿appropriation ﴾﴿سيندي شرمن، باربارا كروكر، ريچارد پرنيس، شري لواين، موري موران﴾
357
بررسي كارهاي گرافيكي ايراني در زمينه مبارزه با اعتياد
358
بررسي كارهاي گرافيكي ايراني در زمينه مبارزه بااعتياد
359
بررسي كاريوتيپ عادي و ريخت شناسي برخي از ارقام زراعي جو در ايران
360
بررسي كاريولوژيكي 8 جمعيت مختلف از گياه Cichorium intybus
361
بررسي كاستي ها و برتري هاي روش متداول تحليل ديناميكي افزايشي(IDA)
362
بررسي كاشت تأخيري و تأثير آن بر برخي صفات زراعي وفنولوژيك وانتقال مجدد مواد ذخيره‌اي در ارقام جديد گندم
363
بررسي كاشت تاخيري و تاثير ان بر برخي صفات زراعي و فنولوژيك و انتقال مجدد مواد ذخيره اي در ارقام جديد گندم
364
بررسي كاشي معرق مشبك در مساجد دوره صفويه و به كارگيري آن در معماري معاصر ايران
365
بررسي كاشيهاي تصويري و نقوش برجسته دوران قاجاريه در تهران
366
بررسي كاشيهاي تصويري و نقوش برجسته دوران قاجاريه در تهران
367
بررسي كاشيهاي نقش برجسته زرين فام قرن هفتم هجري
368
بررسي كافي بودن تعداد گلومرول ها و عوارض بيوپسي كليه در سه روش بيوپسي به صورت Blindو به كمك راهنماي سونوگرافي با دو نوع ســـوزن Single وCoaxial
369
بررسي كافي بودن نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از كورتاژ اندوسرويكس و بيوپسي سرويكس در بيماران سرپايي و مقايسه آن با نمونه هاي مشابه از اتاق عمل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1388-1389
370
بررسي كافي بودن نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از كورتاژ اندوسرويكس و بيوپسي سرويكس در بيماران سرپايي و مقايسه آن با نمونه هاي مشابه از اتاق عمل در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1388-1389
371
بررسي كالبدي - فضايي - بصري محور شهرداري ﴿ حد فاصل ميدان قدس و ميدان تجريش ﴾
372
بررسي كالبدي محله زينبيه اصفهان در راستاي ارتقاء امنيت محيطي با رويكرد C. P. E. D.
373
بررسي كالوس زائي و باززايي از كشت جنين نارس ارقام برنج ايراني با استفاده از محيط كشتهاي مختلف
374
بررسي كامپوزيت كربن نانوتيوب بارور شده توسط آنتي بيوتيك با زمينه پليمر كيتوسان جهت استفاده در رهايش دارويي
375
بررسي كامپوزيت هاي بر مبناي الياف كربن و اصلاح سطحي آن
376
بررسي كامپوزيت هاي ضد ضربه بر پايه پلي اتيلن با جرم مولكولي بالا
377
بررسي كامپوزيت هاي لانه زنبوري، بهينه سازي آن و كاربرد آن در صنايع هوايي
378
بررسي كامپوزيت هاي مقاوم بر مبناي رزين اپوكسي /الياف كولار
379
بررسي كامپيوترهاي ام . پي .سي
380
بررسي كامپيوتري خطاهاي سيستمهاي قدرت در حالت گذرا
381
بررسي كامل توليد بيوگاز و مقايسه آن با ساير منابع انرژي
382
بررسي كامل مبدل كاتاليستي و نقش آن در كاهش آلاينده هاي موتور
383
بررسي كامل مدم ديجيتالي ...
384
بررسي كامل و جامع كليه مطالعات انجام شده در زمينه خوردگي در سازه هاي دريايي
385
بررسي كانال ارتباطي سيستم زمين به هوا و مدلسازي آن
386
بررسي كانال صوتي مخابراتي زيرآب و شبيه سازي متعادل ساز به وسيله نرم افزار متلب
387
بررسي كانال مخابراتي در ارتباط بين دو ايستگاه سيار در سيستم هاي چند ورودي-چند خروجي ﴿MIMO﴾
388
بررسي كانال نازوپالاتين در توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه ي مخروطي در يك جمعيت گيلاني مراجعه كننده به مركز راديولوژي فك و صورت
389
بررسي كانال هاي مختلف فروش و توزيع و مقايسه آنها از لحاظ شاخص هاي ميزان فروش، سودآوري، نسبت سود به فروش و نسبتهاي سوادآوري ديگر
390
بررسي كانالهاي PF,QVبا استفاده از محاسبات كامپيوتري
391
بررسي كانالهاي مخابراتي با حافظه
392
بررسي كانسپت آرت در بازي‌هاي ويديوئي برنده جوايز معتبر بين المللي در 10 سال اخير
393
بررسي كانسرهاي مري و معده در استان گيلان
394
بررسي كانونهاي آلودگي هواي شهر اصفهان
395
بررسي كاني زايي سرب و روي بر روي ورقه 00011111 بهاباد)يزد( بااستفاده از تلفيق لايههاي اطلاعاتي
396
بررسي كاني سازي انديس طلاي زواريان و پتانسيل يابي ذخاير مشابه در مناطق همجوار با استفاده از تلفيق داده هاي ماهواره اي ASTER، زمين شناي و ژئوشيميايي در محيط GIS
397
بررسي كاني شناسي - سنگ شناسي اسكارن كوه اهن منطقه دهشير استان يزد
398
بررسي كاني شناسي زئوليت هاي افتر سمنان
399
بررسي كاني شناسي زئوليت هاي ناحيه رودهن و امكان استفاده از اين زئوليت ها در حذف آلودگي هاي زيست محيطي
400
بررسي كاني شناسي سنگ شناسي اسكارن ها و مرمرهاي مرتبط با افيوليت ني ريز
401
بررسي كاني شناسي فرايند طلاي پلاسري دهلسم، بيرجند
402
بررسي كاني شناسي و خصوصيات ژئوشيميايي زون هاي كانه زائي در سنگ هاي ولكانيكي شمال غرب ده بيد، فارس .
403
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي اسكارن ها و هاله دگرساني گرمابي توده نفوذي وژه (غرب فشارك)،كمربند اروميه- دختر
404
بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار سنگ آهن زاغيا (آنومالي )4 با نگرشي ويژه بر مطالعه مغزه هاي گمانه هاي حفاري ، بافق ، ايران
405
برﺭﺳــﻲ كاني‌شناسي، پترولوژي و زمين‌شيميايي پهنه‌هاي دگرساني توده‌هاي نفوذي ﻣﻨﻄﻘﻪ قمصر و قهرود- جنوب كاشان ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﻥ
406
بررسي كاني‌هاي صنعتي ايران با ديدگاه توزيع و كاربرد در صنعت
407
بررسي كاهش استقبال معلمان از دوره هاي ضمن خدمت در شهرستان بجنورد در دوره راهنمايي در سال تحصيلي 87-86
408
بررسي كاهش اسيد فيتيك درآردگندم به روش تخمير، هيدراتاسيون ، و هيدرونرمال
409
بررسي كاهش انگيزه ادامه تحصيل دانش آموزان متوسطه گلپايگان
410
بررسي كاهش انگيزه تحصيلي دانش آموزان دختر فاقد پدر دوره متوسطه ناحيه3 قم
411
بررسي كاهش انگيزه و جوانان به ازدواج از ديدگاه دانشجويان دختر رشته علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني در سال تحصيي 92-91
412
بررسي كاهش بار توربين هاي بادي ساحلي با استفاده از ميراگر جرمي و سامانه ي كنترل
413
بررسي كاهش زمان سيكل توليد در فرايند تزريق پلاستيك در نرم افزار moldflow
414
بررسي كاهش شدت پرتوگاما در نانو اكسيد سرب
415
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي در مبتلايان به اتيت مدياي مزمن
416
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي در مبتلايان به اتيت مدياي مزمن
417
بررسي كاهش شنوايي حسي عصبي ناگهاني و نتايج درمان در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي يزد
418
بررسي كاهش شنوايي ناشي از سروصداي وسايل جراحي در پرسنل اتاق عمل و پرسنل اداري بيمارستان توتونكاران از سال 74 الي 76
419
بررسي كاهش شنوايي ناشي از صوت در اوديومتري در فركانسهاي معمول و بالا و OAE در كارگران مواجهه يافته با صوت بالا در مقايسه با افراد بدون مواجهه
420
بررسي كاهش شنوايي ناشي از صوت در اوديومتري در فركانسهاي معمول و بالا و OAE در كارگران مواجهه يافته با صوت بالا در مقايسه با افراد بدون مواجهه
421
بررسي كاهش مقاومت اصطكاكي شناورهاي جابجايي با استفاده از تزريق ميكروحباب به دو روش محاسباتي و آزمايشگاهي
422
بررسي كاهش نويز تشديدي در جت هاي فراصوتي بوسيله سرپوش هاي مختلف
423
بررسي كاهش نيروهاي وارد بر سازه هاي نگهبان در اثر ناتر اوا سازي توسط تزريق ﴿ grouting ﴾ و كاربرد آن در ايستگاه متروي ميدان شهداي اصفهان
424
بررسي كاهش نيروي درگ خودرو با استفاده از كنترل غير فعال جريان
425
بررسي كاهش نيروي درگ فشاري برجستگي روي بدنه موشك هاي فراصوت
426
بررسي كاهش واكه اي در گويش گيلكي
427
بررسي كاهش واكه اي در گويش گيلكي
428
بررسي كاويتاسيون پروانه مغروق و عوامل موثر برآن با استفاده از نرم افزار عددي
429
بررسي كاويتاسيون در پمپ سانتريفيوژ به صورت شبيه سازي عددي
430
بررسي كاويتاسيون در دو شير كف فلزي و توپي به دو روش
431
بررسي كاويتاسيون روي AUV تحت زاويه حمله
432
بررسي كاويتاسيون و پيداكردن يك عامل كنترلي براي كنترل و جلوگيري خسارات ناشي از آن در پمپ هاي سانتريفوژ
433
بررسي كپسوله شدن داروهاي ضدسرطان در نانولوله بورنيتريد و كربني و رهاسازي آن با استفاده از شبيهسازي مولكولي
434
بررسي كتاب درسي شيمي سال اول دبيرستان از نظرانتخاب و سازماندهي محتوا ازديدگاه دبيران شيمي استان تهران درسال تحصيلي 82-83
435
بررسي كتاب شيمي (2) دوره متوسطه از نظر اصول گزينش و سازماندهي محتواي كتب درسي از ديدگاه دبيران شهرستان كرج در سال تحصيلي 83-82
436
بررسي كتاب فارسي بخوانيم-بنويسيم كلاس اول از ديدگاه معلمان پايه اول و مديران مدارس
437
بررسي كتاب لباب النقول في اسباب النزول جلال الدين سيوطي
438
بررسي كتاب‌هاي دستورزبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان مركز بين‌المللي زبان فارسي دهخدا در چارچوب نظريه نقش‌گرايي هليدي
439
بررسي كتابهاي آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي
440
بررسي كتابهاي آموزش هنر در دوره راهنمايي تحصيلي
441
بررسي كتب و جزوات آموزشي در شركت پست جمهوري اسلاتي ايران واتحاديه جهاني پست )UPU(
442
بررسي كتواسيدوز ديابتي و ميزان مورتاليتي آن در طي 5 ساله اخير ﴿69-65﴾ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تبريز
443
بررسي كتواسيدوز ديابتي و ميزان مورتاليتي آن در طي 5 ساله اخير ﴿69-65﴾ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تبريز
444
بررسي كتيبه نويسي و سير تحولات آن برروي بدنهء ظروف سفالين در ايران از آغاز دوران اسلامي تا پايان ايلخانيان
445
بررسي كتيبه ها﴿خط نوشته هاي﴾زيلوي ميبد
446
بررسي كتيبه هاي بارگاه حرم عبدالعظيم (ع )
447
بررسي كتيبه هاي بنايي اسما الحسني در مدرسه چهارباغ اصفهان و كاربرد آن در فضاي امروزي نمازخانه ها
448
بررسي كتيبه هاي سفال نيشابور به منظور به كارگيري در وسايل چوبي معاصر
449
بررسي كتيبه هاي مسجد جامع نايين و كاربرد آن در طراحي فونت ﴿رويكرد بينامتني﴾
450
بررسي كد كننده هاي خط
451
بررسي كد گذاري شبكه در شبكه هاي بي سيم تك گامي
452
بررسي كدگذاري و كدگشايي كانولوشن
453
بررسي كدهاي ... باينري و شبيه سازي ...
454
بررسي كدهاي LDPC ساختاري و مقايسه آنها از ديدگاه ذخيره سازي اطلاعات
455
بررسي كدهاي LDPC، لتيس هاي LDPC و الگوريتم هاي ارسال پيام
456
بررسي كدهاي جايگشتي
457
بررسي كدهاي شبه - دوري بر روي حلقه ها
458
بررسي كدهاي كانولوشنال همراه با ذكر برخي كاربردهاي ان و شبيه سازي كد كانولوشنال k-4 ,1/3
459
بررسي كدهاي كانولوشنال و پياده سازي كد كننده و كد گشا براي كدهاي سوراخ شده
460
بررسي كدهاي متعامد و كاربرد آنها در مخابرات سيار
461
بررسي كدينگ در سيستم هاي مخابراتي
462
بررسي كرامت انساني از ديدگاه اسلام و مكتب اخلاقي كانت
463
بررسي كرامت در شرح حال عارفان تذكره الاوليا و تحليل آن براساس مباحث فراروانشناسي
464
بررسي كران بالا و كران پايين عملگرها روي فضاهاي دنباله اي
465
بررسي كران ها براي مقادير ويژه گراف
466
بررسي كران هاي افزونگي كدهافمن
467
بررسي كربونيتراسيون دماي پايين به وسيله حمامهاي سياناتي بر روي فولادهاي ST12 و 1.7131
468
بررسي كرستاليزاسيون كلريد منيزيم از شورابه ؛ طراحي واحد نيمه صنعتي
469
بررسي كرشمه در رديف موسيقي ايران
470
بررسي كرنش حجمي پس از وقوع بار سيكليك، در خاك هاي كربناته اشباع
471
بررسي كرنش و پيچش عضله قلب بيماران با نارسايي‏هاي انقباضي قلبي به كمك روش‏هاي نوين نشان‏گذاري MR
472
بررسي كروم شش ظرفيتي در نسوزهاي منيزيت - كروميتي كوره دوار سيمان با تاكيدبر اثرات زيست محيطيكارشناسي
473
بررسي كرونا از طريق آناليز پالس هاي نوري ناشي از آن در محيط آزمايشگاه فشار قوي
474
بررسي كرونا از طريق آناليز صداي ناشي از آن
475
بررسي كريستاليزاسيون پلي‌پروپيلن وارزيابي مدلها
476
بررسي كريستاليزاسيون شكردر كريستاليزورهاي صنعتي
477
بررسي كريستاليزاسيون كربنات كلسيم
478
بررسي كسب و كارهاي كوچك و چالش ها و موانع آن
479
بررسي كسر جذبي بتا وگاماهاي يد131 در كره ها وبيضي گون ها
480
بررسي كسر دفعي كلسيم در شير خواران دريافت كننده دوزاژ مختلف ويتامين D
481
بررسي كسر دفعي كلسيم در شير خواران دريافت كننده دوزاژ مختلف ويتامين D
482
بررسي كشاورزي دشت قزوين (زراعت سالانه)
483
بررسي كشت اين ويتروي Rhus coriaria
484
بررسي كشت اينويتروي
485
بررسي كشت بافت كالوس دهي و تكثير درون شيشه رزماري
486
بررسي كشت بافت كالوس دهي وتكثير درون شيشه رزماري
487
بررسي كشت بافت گونه Eucalyptus salmonophloia با استفاده از روشهاي مرسوم ونوين و مقايسه تركيبات معطر در شرايط Invitro, Exvitro
488
بررسي كشت بافت گياه دارويي تره ايراني(ALLIUM SP)
489
بررسي كشت بافت و كشت ريشه و تركيبات موثر گزنه با استفاده از اچ پي ال سي
490
بررسي كشت بافت و كشت ريشه و تركيبات موثره گزنه با استفاده از اچ پي ال سي
491
بررسي كشت پنبه در منطقه گرگان و گنبد و تاثير آن بر اقتصاد كشور
492
بررسي كشت درون شيشه اي گياه دارويي، انحصاري و در معرض تهديد گونه پونه ساري البرزي
493
بررسي كشت سلول هاي پوستي جهت تهيه پوست مصنوعي به منظور استفاده در پيوند پوست
494
بررسي كشت غلات در منطقه اصفهان (از جنگ دوم جهاني بدين سو)
495
بررسي كشت مخلوط درهم بزرك و شبدر برسيم بذري تحت تاثير سطوح مختلف نيتروژن و آرايش كاشت در شرايط تداخل با علف هاي هرز
496
بررسي كشت مخلوط نواري ذرت شيرين و سيب زميني در منطقه كرمانشاه
497
بررسي كشت هاي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه ميكروبيولوژي بيمارستان اميرالمومنين يزد از اول خرداد 1367 تا اول خرداد 1369
498
بررسي كشت هاي بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه ميكروبيولوژي بيمارستان اميرالمومنين يزد از اول خرداد 1367 تا اول خرداد 1369
499
بررسي كشتي هاي حمل LNG به منظور صادرات گاز ايران
500
بررسي كشش تك محوري بر گاف نواري گرافين
501
بررسي كشش هاي تقاضاي صادرات فرش دستباف ايران به اتحاديه اروپا با استفاده از روش Panel Data طي سالهاي 1378 - 1338
502
بررسي كشمير از جهات مختلف و توليد پارچه هاي لايي توسط موي كشمير
503
بررسي كفائت يا همشاني زوجين در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
504
بررسي كفايت تعديل قيمت پروژه در مقابل افزايش هزينه هاي ناشي از تورم
505
بررسي كفايت دياليز و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز در مراكز دياليز استان گيلان در سال 1396
506
بررسي كفايت متد HACCP براي شناسايي ريسكهاي كيفيت در صنايع دار وسازي
507
بررسي كل ويژگي هاي جغرافياي روستاي طبر
508
بررسي كلام تصوير و تصوير كلام در آثار محمدابراهيم جعفري
509
بررسي كلامي جايگاه زن در خانواده و جامعه از نظر علامه طباطبايي و سيد قطب
510
بررسي كلانژيوكارسينوما و تعيين شيوع فاسيوليازيس در اين بيماران در استان گيلان طي سال هاي 1388 و 1389
511
بررسي كلستاتوم در بيماراني كه به علت اتيت مدياي مزمن در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1371-1374 تحت عمل جراحي گوش قرار گرفته اند
512
بررسي كلستاز نوزادان در بيمارستان امام خميني در سال 1371
513
بررسي كلسيم و اسيد اوريك ادرار 24 ساعته در 50 مورد بيمار مبتلا به سنگ سيستم ادراري
514
بررسي كلسيم و اسيد اوريك ادرار 24 ساعته در 50 مورد بيمار مبتلا به سنگ سيستم ادراري
515
بررسي كلسيم و فسفر خون و ادرار 24 ساعته در 560 بيمار سنگ ساز از 1367 الي 1371 در استان گيلان
516
بررسي كلكتور خورشيدي سهموي با استفاده از نرم افزار Fluent
517
بررسي كلمات مركب در كتاب‌هاي دوره‌ راهنمايي
518
بررسي كلوفيبرات در كاهش زردي غير همولتيك نوزادان رسيده
519
بررسي كلي تعاوني هاي فرش دستباف روستايي استان فارس و ارزيابي عملكرد شركت تعاوني فرش دستباف روستايي شهرستان مرودشت در راستاي دستيابي به اهداف
520
بررسي كلي جغرافياي روستاس چلو (chalow)
521
بررسي كلي جغرافياي روستاي باباامان babaaman
522
بررسي كلي جغرافياي روستاي بازاره قارناس
523
بررسي كلي جغرافياي روستاي تيتكانلو
524
بررسي كلي جغرافياي روستاي تيتكانلو
525
بررسي كلي جغرافياي روستاي چهار خروار ﴿﴿دهستان باباامان شهرستان بجنورد ﴾﴾
526
بررسي كلي جغرافياي روستاي كچرانلولي از توابع استان خراسان شمالي شهرستان بجنورد
527
بررسي كلي جغرافياي روستاي كشانك keshank
528
بررسي كلي جغرافياي روستاي كوه كمر ﴿﴿دهستان باباامان شهرستان بجنورد ﴾﴾
529
بررسي كلي جغرافيايي روستاي ريزه
530
بررسي كلي جغرافيايي روستاي گلمخاران قوچان
531
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي - احياء - نجات بخشي - حفاظت مرمت (موارد اورژنس ) و نمايش و استفاده هزاران قطعه اشياء و آثار تاريخي كوچك و بزرگ ( خصوصاٌ اشياء و آثار اسلامي ) " موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان "
532
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي ، احيا ؛ نجات بخشي حفاظت و مرمت ( موارد اورژانس) ونمايش و استفاده هزاران قطعه اشيا و آثار تاريخي كوچك و بزرگ خصوصا" اشيا و آثار اسلامي « موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان»
533
بررسي كلي روشهاي علمي و عملي -احياء- نجات بخشي- حفاظت مرمت ﴿موارد اور‍ژانس و نمايش و استفاده هزاران قطعه اشياء و آثار تاريخي كوچك و بزرگ ﴿ خصوصا اشياء و آثار اسلامي﴾ « موزه هاي اسبق چهلستون و هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان»
534
بررسي كلي سرويسهاي ويژه در سيستم سوئيچ ديجيتال از نوع EWSD و تاثير اين سرويس ها بر مكالمات انجام شده در سيستم
535
بررسي كلي سيستم هاي مخابرايت نسل اول - دوم - سوم و ساختار شبكه UMTS با نگرشي بر مخابرات سيار نسل سوم شركت نوكيا
536
بررسي كلي سيستمهاي مخابراتي نسل اول ، دوم ، سوم ، و ساختار شبكه )UMTS( با نگرشي بر مخابرات سيار نسل سوم شركت نوكيا
537
بررسي كلي شركت مجتمع كشاورزي باغ كوثر قزوين (سهامي خاص )
538
بررسي كلي كارايي تقربي در بهينه سازي چند هدفه
539
بررسي كلي موقعيت جغرافيايي آشخانه
540
بررسي كلي وضعيت ابريشم ايران و مقايسه با برخي كشورها
541
بررسي كلي وضعيت صنايع نساجي ايران از نظر توليد و مصرف
542
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافياي روستاي شهر كهنه
543
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافياي روستاي مايوان
544
بررسي كلي ويژگيهاي جغرافيايي روستاي فيروزآباد
545
بررسي كلي ويژگيهاي روستاي طبر با تاكيد به منابع و مسايل آب و حفظ پوشش گياهي
546
بررسي كليد هاي قدرت با باند شكاف انرژي بالا و مقايسه آن ها
547
بررسي كليشه هاي جنسيتي و اثرآن بر انتظار افراد از خودابرازي در موقعيت هاي خانه، كار و ورزش
548
بررسي كليشه هاي جنسيتي و سازگاري زوجين با تاكيد بر نقش تحصيلات ( مطالعه موردي : زوجين 25 تا 40 سال شهر بوشهر )
549
بررسي كلينيك بازاريابي و تبليغات و رفتار مصرف كننده
550
بررسي كلينيك و پاراكلينيك بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بستري شده در بيمارستانهاي شهرستان يزد در سال 1378
551
بررسي كلينيك و پاراكلينيك بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بستري شده در بيمارستانهاي شهرستان يزد در سال 1378
552
بررسي كلينيكو پاتولوژي لنفوم هاي دستگاه گوارش و ميزان بقاء آنها در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر يزد بين سال هاي1389-1394
553
بررسي كلينيكو پاتولوژيك تومورهاي تيروئيد و ضايعات پروكانسر و براساس مدارك موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بين سالهاي 1366 تا 1373
554
بررسي كلينيكوپاتولوژي اندومتريت ها در موارد كورتاژ هاي تشخيصي و هيستركتومي ها در طي سالهاي ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۹5
555
بررسي كلينيكوپاتولوژي انواع تراتوم هاي تخمداني در طي سالهاي ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۹6
556
بررسي كلينيكوپاتولوژي انواع تومورهاي كليه وميزان بقا تومورهاي بدخيم در شهر يزد از فروردين1388 تا اسفند 1393
557
بررسي كلينيكوپاتولوژي پوليپهاي معده و ارتباط آن با عفونت هليكوباكتر پيلوري طي سال هاي 1389 لغايت 1393دربخش پاتولوژي بيمارستان هاي يزد
558
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي آدرنال در بيماراني كه در 10 سال اخير(از سال 1380 تا پايان 1390) به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي وبيمارستان مرتاض ومجيبيان يزد مراجعه كرده اند
559
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي تيروئيد﴿خوش خيم و بد خيم﴾ كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض يزد مراجعه كرده اند.﴿از سال 1385 تا پايان سال 1389﴾
560
بررسي كلينيكوپاتولوژي توده هاي تيروئيد﴿خوش خيم و بد خيم﴾ كه به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي و مرتاض يزد مراجعه كرده اند.﴿از سال 1385 تا پايان سال 1389﴾
561
بررسي كلينيكوپاتولوژي شكستگي هاي پاتولوژيك استخوان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره 10 ساله 1383-1393
562
بررسي كلينيكوپاتولوژي ضايعات حنجره و ميزان بقا در بيماران مبتلا به انواع سرطانهاي حنجره در بيمارستان شهيد صدوقي و مركز پرتودرماني شهيد رمضانزاده طي سالهاي (1386-1391)
563
بررسي كلينيكوپاتولوژي گلومرولونفريتها براساس بيوپسي هاي سوزني كليه ، موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
564
بررسي كلينيكوپاتولوژي گلومرولونفريتها براساس بيوپسي هاي سوزني كليه شهيد رهنمون يزد
565
بررسي كلينيكوپاتولوژي لنف نودهاي شكمي ارسال شده به بخش پاتولوژي در طي سالهاي 1391 تا 1395 در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
566
بررسي كلينيكوپاتولوژي موارد نفركتومي ارجاع داده شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد از سال 1380 تا پايان شش ماهه اول سال 1390
567
بررسي كلينيكوپاتولوژي موارد نفركتومي ارجاع داده شده به مركز پاتولوژي دانشگاه شهيد صدوقي يزد از سال 1380 تا پايان شش ماهه اول سال 1390
568
بررسي كلينيكوپاتولوژي و ميزان بقاء پنج ساله تومورهاي مغزي و نخاعي
569
بررسي كلينيكوپاتولوژي و ميزان بقاء پنج ساله تومورهاي مغزي و نخاعي
570
بررسي كلينيكوپاتولوژيك بيوپسي هاي پريتوئن ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1381-1390
571
بررسي كلينيكوپاتولوژيك بيوپسي هاي پريتوئن ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي سال هاي 1381-1390
572
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي بد خيم سيستم ملانيك پوست از سال 1362 تا پايان سال 1373 بر حسب نمونه هاي موجود در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
573
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي بد خيم سيستم ملانيك پوست از سال 1362 تا پايان سال 1373 بر حسب نمونه هاي موجود در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
574
بررسي كلينيكوپاتولوژيك تومورهاي تيروئيد و ضايعات پروكانسرو بر اساس مدارك موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد بين سالهاي 1366 تا 1373
575
بررسي كلينيكوپاتولوژيك موارد آرتروسكوپي و بيوپسي زانو در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره ده ساله 1390-1380
576
بررسي كلينيكوپاتولوژيك موارد آرتروسكوپي و بيوپسي زانو در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد طي دوره ده ساله 1390-1380
577
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي كبدي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
578
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي كبدي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
579
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي مثانه ي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
580
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال بيوپسي هاي مثانه ي ارجاع داده شده به مراكز بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد طي سالهاي 1380- 1390
581
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال تومورهاي پانكراس از سال 1380-1390 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
582
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال تومورهاي پانكراس از سال 1380-1390 در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
583
بررسي كلينيكوپاتولوژيكال و بقا زير گروه هاي كارسينوم سلول كليوي در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون يزد از۱۳۹۰-۱۳۹۵
584
بررسي كلينيكي اثر تغييرات PH هيدروژن پروكسايد 35% بر توانايي سفيدكنندگي رنگ دندان در روش Office Bleaching
585
بررسي كلينيكي اثر دهان شويه Nanosil در كنترل پلاك دنداني و مقايسه آن با دهان شويه كلرهگزيدين
586
بررسي كلينيكي اثر دهان شويه Nanosil در كنترل پلاك دنداني و مقايسه آن با دهان شويه كلرهگزيدين
587
بررسي كلينيكي پلي نوروپاتي محيطي در 550 بيمار بالاي 50 سال مبتلا به ديابت در يزد
588
بررسي كلينيكي تاثير قرص هاي مكيدني پروبيوتيك روي التهاب لثه، پلاك دنداني و خونريزي لثه
589
بررسي كلينيكي روشهاي مختلف درمان ضايعات تحليلي نسوج نرم مارجينال در دستيابي به پوشش سطح ريشه
590
بررسي كلينيكي علائم پوستي در بيماران هيپرتيروئيد
591
بررسي كلينيكي علائم پوستي در بيماران هيپرتيروئيد
592
بررسي كلينيكي عملكرد بريس ميلواكي بر روي پارامتر Hump قفسه سينه در بيماري اسكوليوز
593
بررسي كلينيكي موقعيت مارجين لثه ، به دنبال جراحي افزايش طول تاج كلينيكي
594
بررسي كلينيكي و انگل شناسي مالاريا و عامل انتقال آن در استان دهم
595
بررسي كلينيكي و پارا كلينيكي ضايعات پوستي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
596
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي ضايعات پوستي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
597
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي ضايعات پوستي در 780 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
598
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي عفونتهاي باكتريال سطحي پوست در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان افشار يزد- بهار- تابستان 1372
599
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي عفونتهاي باكتريال سطحي پوست در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان افشار يزد- بهار- تابستان 1372
600
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي فاويسم در مبتلايان بستري دربيمارستان 17شهريور رشت طي بهار 1380
601
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي موارد لوسمي تشخيص داده شده در آسپيرا سيون مغز استخوانهاي انجام شده در طي سالهاي 1372-1369 در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
602
بررسي كلينيكي و پاراكلينيكي موارد لوسمي تشخيص داده شده در آسپيرا سيون مغز استخوانهاي انجام شده در طي سالهاي 1372-1369 در بخش آسيب شناسي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
603
بررسي كلينيكي، پارا كلينيكي و درماني 76 مورد از بيماران تيفوئيدي در بيمارستان رازي رشت
604
بررسي كليه پارامتر هاي موثر بر مورفولوژي سل و انبساط فوم در فرآيند فوم سازي ميكرو سلولار پلي لاكتايد
605
بررسي كم خوني فقر آهن طي يك دوره 5 ساله در بيمارستان 17 شهريور رشت
606
بررسي كم رويي واحساس تنهايي وسازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رامسر.
607
بررسي كمان هاي كوچك كامل در صفحات آندره مرتبه مربع
608
بررسي كمانش ، رفتار پس از كمانش ، انهدام پلاستيك و رفتار پس از انهدام پلاستيك ورقهاي ممتد تقويت شده در معرض تركيب تنشهاي فشار درون صفحه اي و فشار جانبي
609
بررسي كمانش استوانه هاي جدار نازك FGM تحت بارگذاري محوري و شعاعي در محيط هاي حرارتي
610
بررسي كمانش اعضا با مقاطع و نيروي متغير با نظر گرفتن عدم قطعيت
611
بررسي كمانش الاستيك پوسته هاي استوانه اي داراي شرايط مرزي مختلف و ورق هاي سخت كننده ي طولي به روش نوار محدود
612
بررسي كمانش الاستيك و غير الاستيك ورق هاي قوسي به روش نوار محدود
613
بررسي كمانش الاستيك ورق هاي مستطيلي با نغييرات ضخامت به روش نوار محدود اسپلاين
614
بررسي كمانش پوسته استوانه اي تقويت شده توسط حلقه تقويت كننده تحت بار مكانيكي به روش اجزاء محدود
615
بررسي كمانش پوسته هاي استوانه اي به كمك نرم افزار ANSYS
616
بررسي كمانش پوسته هاي استوانه اي تقويت شده به صورت طولي و عرضي بااستفاده از روش تفاضل محدود
617
بررسي كمانش پوسته هاي استوانه اي و مخروطي كامپوزيتي نسبتاً جدار ضخيم با روش تفاضل مربعات
618
بررسي كمانش پوسته هاي تقويت شده متقارن و حل آن به روش اجزاء محدود
619
بررسي كمانش پوسته هاي دوار كامپوزيتي به روش اجزاء محدود
620
بررسي كمانش پوسته هاي متقارن و حل آن با روش اجزاء محدود
621
بررسي كمانش پيچشي الاستيك ستون‌هاي ساخته شده با بست موازي
622
بررسي كمانش تيرهاي كامپوزيتي حاوي جدايش بين لايه اي
623
بررسي كمانش حرارتي پوسته هاي استوانه اي با استفاده از تئوري برشي مرتبه اول
624
بررسي كمانش در جوش مخازن تحت فشار
625
بررسي كمانش ديناميكي پوسته هاي كامپوزيتي با لايه هاي پيزوالكتريك تحت بارهاي الكترومكانيكال با استفاده از روش نوار محدود
626
بررسي كمانش ديناميكي ستون ها تحت بار ضربه اي
627
بررسي كمانش ديناميكي و استاتيكي ورق‌هاي ساندويچي با استفاده از روش نوار محدود
628
بررسي كمانش ستون هاي فولادي پرشده با بتن (ستون هاي CFST)
629
بررسي كمانش ستونهاي داراي ترك لبه اي تحت بار متمركز محوري و ارائه روشي جهت بازيابي ظرفيت باربري ستون به كمك لايه پيزوالكتريك
630
بررسي كمانش ستوني داراي يك و دو ترك لبه اي تحت بار متمركز عمودي
631
بررسي كمانش صفحات فلزي داراي ناچ مربعي به كمك نرم افزارهاي اجزاي محدود
632
بررسي كمانش صفحات كامپوزيتي تحت بار برشي به كمك نرم افزار ANSYS
633
بررسي كمانش صفحه مستطيلي از جنس FGM با تغييرات سينوسي در ضخامت تحت نيروي محوري ثابت به روش گالركين
634
بررسي كمانش غير الاستيك ستونهاي فلزي
635
بررسي كمانش لايه هاي كامپوزيتي تاري پودي هيبريدي كربن-شيشه
636
بررسي كمانش مقاطع ساخته شده از صفحات كامپوزيت FRP به روش نوار محدود
637
بررسي كمانش مكانيكي و حرارتي و ارتعاش آزاد ورق هاي ناهمسان در ضخامت بر روي بستر ارتجاعي با استفاده از روش نوار محدود
638
بررسي كمانش مواد ويسكوالاستيك وتحليل آن با نرم افزار ANSYS
639
بررسي كمانش موضعي صفحات نازك بر روي انواع تكيه گاه الاستيك به روش نوار محدود اسپلاين
640
بررسي كمانش موضعي و تغيير شكلي الاستيك و غير الاستيك در مقاطع مركب بتن - فولاد با استفاده از روش نوار محدود حبابي
641
بررسي كمانش موضعي ورق هاي كامپوزيت ويسكوالاستيك به روش نوار محدود
642
بررسي كمانش موضعي ورق هاي مستطيلي با خواص نا همسان در ضخامت به روش نا محدود
643
بررسي كمانش نانو ورق‌هاي تابعي بر اثر تابيدن امواج مادون قرمز
644
بررسي كمانش و ارتعاش آزاد ورق‌هاي كامپوزيت پيزوالكتريك به روش نوار محدود
645
بررسي كمانش و ارتعاشات آزاد نانو ورق ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
646
بررسي كمانش و پس از كمانش ستون هاي جدار نازك پالتروژن تقويت شده با آلياژهاي حافظه دار
647
بررسي كمانش و تاثير چيدمان لايه ها در كمانش چند لايه هاي كامپوزيتي
648
بررسي كمانش ورق هاي آسيب ديده و خورده شده
649
بررسي كمانش ورق هاي با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتا" تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي
650
بررسي كمانش ورق هاي تقويت شده روي تكيه گاه هاي الاستيك با استفاده از روش بدون المان گالركين
651
بررسي كمانش ورقهاي نازك مستطيلي ارتوتروپيك
652
بررسي كمبود G6PD در نوزادان ايكتريك در بيمارستان 17 شهريور رشت - سال 1373
653
بررسي كمبود متخصصين امنيت فناوري اطلاعات و راهكارهاي مقابله با آن در كشور
654
بررسي كمبود مربي بهداشت و تاثيرات آن بر بهداشت جسمي و رواني مدارس ابتدايي شهرستان مانه و سملقان و بجنورد
655
بررسي كمبود ويتامين d سرم با ميكروآلبومين يوريا در بيماران مبتلا به ديابت تايپ 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد
656
بررسي كمبود ويتامين d سرم با ميكروآلبومين يوريا در بيماران مبتلا به ديابت تايپ 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد
657
بررسي كمبودها و مشكلات پارك شادي يزد از ديدگاه مراجعين
658
بررسي كمپلگسهاي رنگي قلع- گزيلنول اورانژ در PHهاي مختلف به منظور تعيين مقادير بسيار كم قلع
659
بررسي كمپين هاي تبليغاتي با محتواي محيط زيست
660
بررسي كمدي اجتماعي در آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده
661
بررسي كمدي اجتماعي در آثار ميرزا فتحعلي آخوندزاده
662
بررسي كمدي در آثار چخوف و اجراي آن بر مبناي سيستم استانيسلاوسكي
663
بررسي كمدي در آثار چخوف و اجراي آن بر مبناي سيستم استانيسلاوسكي
664
بررسي كمدي در شكل و محتوا
665
بررسي كمدي در شكل و محتوا
666
بررسي كمرويي و رابطه آن بارشد اجتماعي فرد در دانش آموزان مقطع راهنمايي
667
بررسي كمك فنرهاي اكينو گازي
668
بررسي كمّي و كيفي تأثير طرح بافت بر جلاي پارچه هاي تاري پودي
669
بررسي كمّي و كيفي ريزساختار فولاد 22MnB5 تحت شرايط ترمومكانيكي با استفاده از داده¬هاي ديلاتومتري و پردازش تصوير ديجيتال
670
بررسي كمي . كيفي اسانس توده هاي مختلف گونه توناكتوم پوليسفالوم كشت شده در شرايط آب و هوايي استان البرز
671
بررسي كمي ، كيفي و مديريت پسماندهاي شهرك صنعتي جي اصفهان
672
بررسي كمي الگوهاي ژئومورفولوژي شبكه هاي زهكشي و بعد فراكتال آن در سازندهاي زمين شناسي مناطق خشك (مطالعه موردي، حوضه دشت يزد اردكان)
673
بررسي كمي انتقال جرم و تحرك عنصري در زون هاي دگرساني معدن مس سرچشمه
674
بررسي كمي بيان ژن HER-2 در نمونه هاي سرطان پستان توسط روش Real Time PCR
675
بررسي كمي بيان ژن هاي كانديداي مقاومت به بيماري سپتوريوز برگي در گندم
676
بررسي كمي بيان ژن هاي كانديداي مقاومت به بيماري سپتوريوز برگي در گندم آلوده با قارچ مايكو سفارلا گرامينيكولا
677
بررسي كمي تاثير عوامل مهار كننده تجمع پروتئين بر پارامترهاي كينتيكي تشكيل فيبريلهاي آميلوئيدي , quantitative evaluation of the effects on the kinetic of amyloid fibrils formation
678
بررسي كمي تاثير هيم ﴿هموگلوبين﴾وهپارين بر پارامترهاي بيوشيميايي فيبريل هاي آميلوئيدي
679
بررسي كمي تركيبات فنلي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه چرخه (Launaea acanthodes) و اثر آن بر سطح سرمي گلوكز، انسولين، تستوسترون و تغييرات هيستولوژيك بافت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان
680
بررسي كمي تركيبات فنلي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه چرخه(Launaea Acanthodes) و اثر آن بر سطح سرمي گلوكز، انسولين، تستوسترون و تغييرات هيستولوژيك بافت بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان
681
بررسي كمي خواص مكانيكي سلولهاي مزانشيم در طول تمايز به سلول هاي عضله صاف توسط ميكروسكوپ نيروي اتميAFM
682
بررسي كمي ذرات معلق هوازاد و فلزات سنگين در غبار كف صنايع باطري سازي و مكانيكي در سطح شهر يزد
683
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮاﻓﻴﺖ زاﻳﻲ در ﭼﺪﻧﻬﺎ
684
بررسي كمي قابليت گرافيت زايي در چدنها
685
بررسي كمي مزيت نسبي صادرات توليدات صنعتي ايران
686
بررسي كمي نيروي انساني آموزشي درمقطع آموزش ابتدايي استان اصفهان
687
بررسي كمي و كيفي آبخوان دشت شيرامين (غرب استان آذربايجان شرقي)
688
بررسي كمي و كيفي آموزش و پرورش ابتدايي استان هرمزگان (72-68) و مقايسه آن با شاخصهاي برنامه اول توسعه به منظور ارائه پيشنهادات مناسب جهت بهبود روند برنامه دوم توسعه
689
بررسي كمي و كيفي اسانس اكسشن هاي مختلف گونه Anthemis tinctoria كشت شده در شرايط آب و هوايي استان البرز (كرج )
690
بررسي كمي و كيفي اسانس دو اكسشن مرزه بختياري و سه اكسشن مرزه سفيد طي سه سال پس از كشت در شرايط آب و هوايي تهران
691
بررسي كمي و كيفي استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1393
692
بررسي كمي و كيفي برنامه هاي عمومي تلويزيون در خصوص جوانان
693
بررسي كمي و كيفي بعضي از آلاينده هاي هوا (وسايل نقليه شهري) در شهر يزد و برنامه ريزي شهري براي كنترل آنها
694
بررسي كمي و كيفي پارك هاي شهر ساري با استفاده از مدل AHP فازي
695
بررسي كمي و كيفي پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي شهر شيراز از منظر برآورد پتانسيل ورود كادميوم به شيرابه زباله.
696
بررسي كمي و كيفي تركيب هاي شيميايي و اثرات ضد ميكروبي اسانس اندام هاي مختلف گياه DC. Pimpinella aurea از سه رويشگاه در استان تهران
697
بررسي كمي و كيفي توليد پسماند هاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي ايران
698
بررسي كمي و كيفي سير ورود واژه هاي قرضي اروپايي به زبان فارسي با نگاه به دوره پيش و پس از انقلاب اسلامي
699
بررسي كمي و كيفي غبار صنعتي كارخانه فولاد يزد
700
بررسي كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات روغن نباتي و ارائه راه حل مناسب تصفيه
701
بررسي كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات روغن نباتي-مطالعه موردي: كارخانه روغن نباتي پارس قو
702
بررسي كمي و كيفي و اثرات ضد ميكروبي اسانس و عصاره الكلي سه گونه Artemisia
703
بررسي كمي و كيفي و اثرات ضد ميكروبي اسانس و عصاره الكلي سه گونه Artemisia (A. spicigera , A. santolina , A. sieberi)
704
بررسي كمي و كيفي ويژگي هاي 100 دانش آموز داراي اختلال يادگيري در مدارس استان يزد
705
بررسي كمي وكيفي اسانس اكشن هاي مختلف سه گونه مرزه در شرايط آب وهوايي تهران
706
بررسي كمي، كيفي و مديريت پسماندهاي شهرك صنعتي رازي ﴿رنگسازان﴾ اصفهان
707
بررسي كميت ، كيفيت ، قيمت تمام شده مواد اوليه در صنايع نساجي
708
بررسي كميت و كيفيت اسانس برگ ميوه و صمع بنه در استان سمنان
709
بررسي كميت و كيفيت اسانس برگ ميوه و صمغ بنه در استان سمنان
710
بررسي كميت و كيفيت استفاده از سنن نمايش هاي آئيني و چگونگي كاربرد آنها در نمايش هاي نيمه دوم دهه 70 در ايران
711
بررسي كميت و كيفيت استفاده از سنن نمايش هاي آئيني و چگونگي كاربرد آنها در نمايش هاي نيمه دوم دهه 70 در ايران
712
بررسي كميت و كيفيت پشم گوسفندان بومي ايران و كاربرد آن در صنايع نساجي
713
بررسي كميت و ميزان سميت فلزات سنگين باطله هاي معدني در بخش هاي استخراج و فرآوري سنگ آهن شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان
714
بررسي كميت وسايل كمك اموزشي موجود در مدارس ابتدايي شهرستان فريمان از ديدگاه معلمان
715
بررسي كميت‌هاي فيزيكي مؤثر بر كارايي كاتاليست سنتز متانول
716
بررسي كميك استريپ هاي آمريكا از دهه سي تا هشتاد
717
بررسي كميو كيفي آب زيرزميني دشت سياخ دارنگون (جنوب غرب شيراز)
718
بررسي كنايات موجود در گويش دزفولي
719
بررسي كنايه در نهج البلاغه
720
بررسي كنايه و انواع آن در "امالي شريف مرتضي"
721
بررسي كنترل بوسيله Canard و دم بر روي موشك
722
بررسي كنترل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته (Phytophtora drechsleri) با تحريك سيستم دفاعي گياه توسط برخي محرك‌هاي القايي
723
بررسي كنترل بيولوژيك بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه راز يكتونيايي د ر لوبيا به وسيله عوامل بيوكنترل باكتري سودوموناس
724
بررسي كنترل بيولوژيكي بيماري پوسيدگي خشك بادمجان به وسيله جدايه¬هاي قارچ تريكودرما
725
بررسي كنترل پذيري سيستمها و معادله پارامتري ماتريس پس خورد
726
بررسي كنترل درد بعد از توراكتومي با روش تزريق داخل پلور بوپيوكائين از طريق كاتتر در 20 بيمار توراكتومي شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت سال 1374
727
بررسي كنترل دور موتورهاي القائي به روش برداري
728
بررسي كنترل ضخامت به روش هسته اي
729
بررسي كنترل طولاني مدت قندخون به وسيله شاخص هموگلوبين A1cبيمار بر بهبود بافت به دنبال جراحي ايمپلنت هاي دنداني
730
بررسي كنترل عفونت در لابراتوارهاي پروتز دنداني شهر يزد
731
بررسي كنترل عفونت در لابراتورهاي پروتز دنداني شهر يزد
732
بررسي كنترل فرآيند الكتروريسي با استفاده از ميدان مغناطيسي
733
بررسي كنترل كننده فازي خودسامانده بر اساس FARMA
734
بررسي كنترل كننده هاي كانه زائي در نشانه معدني شرق شجاع آباد، جنوب نطنز
735
بررسي كنترل كننده هاي كاني انديس پلي متال كهندان، استان مركزي
736
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي انديس پلي متال كالچويه در جنوب شرق كوهپايه
737
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي پورفيري در انديس مس كهنگ در استان اصفهان
738
بررسي كنترل كننده هاي كاني سازي در انديس پلي متال آفتاب رو واقع در شمال شرق اراك
739
بررسي كنترل كيفي توليد سويا در كارخانه بهپاك بهشهر
740
بررسي كنترل كيفيت
741
بررسي كنترل كيفيت آماري
742
بررسي كنترل كيفيت آماري در مورد كيفيت كنجاله
743
بررسي كنترل كيفيت آماري در مورد يكي از فرآورده هاي لبني
744
بررسي كنترل كيفيت آماري درشركت آريا مبتكر شرق ﴿پت هان ﴾
745
بررسي كنترل كيفيت آماري سيمان پرتلند نوع << 2 >> شركت سيمان مازندران
746
بررسي كنترل كيفيت در شركت خوش نوش
747
بررسي كنترل كيفيت كارخانه قند چهار محال و بختياري
748
بررسي كنترل كيفيت ماهي تن در كارخانه شنگر (كمان پرتو) بندر اقتصادي اميرآباد
749
بررسي كنترل كيفيت محصول توليدي يك كارخانه ريسندگي در مراحل مختلف توليد
750
بررسي كنترل كيفيت محصولات كارخانه نوشابه بي سي
751
بررسي كنترل نرم بي نهايت سيستم هاي خطي
752
بررسي كنترل واكنش قليايي سنگدانه هاي بتن با استفاده از خاكستر پوسته ي برنج
753
بررسي كنترل، جمع آوري و بهره برداري از گازهاي ارسالي به فلر
754
بررسي كنترل-g-Kقاب هادر فضاهاي هيلبرت
755
بررسي كنترلر AC 800F [اي.سي.] شركت ABB [اي. بي. بي.] و كاربرد آن در واحد تزريق گاز آغاجاري
756
بررسي كندانسورها و برجهاي خنك كن صنعتي
757
بررسي كنسر كبد در استان گيلان﴿1370- 1366﴾
758
بررسي كنسرتوويولون مندلسون ﴿Op. 64 Eminor ﴾ از ديدگاه روش تدريس
759
بررسي كنش جسماني در تئاتر تجربي از ميرهولد تا گرتوفسكي
760
بررسي كنش جسماني در تئاتر تجربي از ميرهولد تا گرتوفسكي
761
بررسي كنش دراماتيك در تصاوير عكاسي ﴿ با نگاهي به آثار رابرت كاپا ﴾
762
بررسي كنش دراماتيك در تصاوير عكاسي ﴿ با نگاهي به آثار رابرت كاپا ﴾
763
بررسي كنش هاي هيجاني و كنش هاي ارتباطي و رابطه آن با عملكرد خانواده
764
بررسي كنش و چاره جويي زنان حيلت ساز در حكايتهاي هزار و يك شب
765
بررسي كنش و چاره جويي زنان حيلت ساز در حكايتهاي هزار و يك شب
766
بررسي كنشهاي ارتباطي تحريف شده بين زن وشوهر تحصيلكرده در مشهد
767
بررسي كننده اتوماتيك گرامر فارسي
768
بررسي كنوانسيون هاي حفاظت از ميراث فرهنگي از منظر حقوق بين الملل
769
بررسي كهادهاي ماتريسهاي تركيبي از ماتريس لاپلاسين
770
بررسي كهن الگوهاي دوازده گانه در داستان پيرچنگي مثنوي براساس نظريه كارل پيرسون
771
بررسي كهن الگوي پير دانا در ديوان حافظ
772
بررسي كهن الگوي سفر قهرمان درقصه هاي عاميانه ايراني
773
بررسي كهن الگوي مادر در آثار نقاشان مدرنيست با تاكيد بر آثار نقاشان آمريكاي لاتين
774
بررسي كهن‌ الگوي پير دانا در ديوان حافظ
775
بررسي كو پيروليز كاتاليستي زيست‌ توده‌ي نيشكر و دور ريز پارافين سنگين
776
بررسي كوانتومكانيكي ساختار الكتروني و خواص شيميايي نانو ساختار پلي اكسي تيتانيوم ستاره¬اي شكل
777
بررسي كوانتومي انتقال اطلاعات در بدن انسان
778
بررسي كوانتومي جند پايداري نوري
779
بررسي كوانتومي خواص مكانيكي و توپولوژي چگالي الكتروني بلور و زنجيره هاي اتمي طلا، نقره و مس
780
بررسي كوپل الاستوهيدروديناميكي ميل بادامك
781
بررسي كوپليمريزاسيون اتيلن با 1- بوتن در حضور اكترون دهنده دي متيل فرم آميد ﴿ DMF ﴾ بر روي خواص مولكولي پلي اتيلن
782
بررسي كوچ انرژي در بلورهاي يوني The Oretical Study of Energy Migration Between Randomly Placed Sites in Jonic Crystals
783
بررسي كودك آزاري در فقه و حقوق كيفري ايران
784
بررسي كودك آزاري در فقه و حقوق كيفري ايران
785
بررسي كودك آزاري و عوامل اجتماعي موثر برآن در شهرستان شهريار
786
بررسي كودك ازاري وراهكارهاي مقابله با ان در كودكان دوره ابتدايي شهرستان تربت جام سال تحصيلي 92-93
787
بررسي كودكان پيش دبستاني ازجنبه هاي مرضي مانند افسردگي ،ترس ،اضطراب و غيره ... در شهر اهرم
788
بررسي كودكي پهلوانان در مشهورترين حماسه هاي ايران با تكيه بر شاهنامه
789
بررسي كوره‌هاي قوس الكتريكي جريان متناوب وكاهش اثرات سوء هارمونيك‌هاي ناشي از آنها برروي شبكه
790
بررسي كوشش هاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي استان زنجان
791
بررسي كوشش هاي مالياتي و برآورد ظرفيت مالياتي استان زنجان
792
بررسي كوك كمانچه ايراني
793
بررسي كولرهاي گازي موجود و ارائه طرح بهينه
794
بررسي كونز - ميانگين پذيري روي جبرهاي باناخ
795
بررسي كونژنكتيويت ورنال در مراجعين به درمانگاه چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون يزد در طول زمستان 80 و بهار 81
796
بررسي كوهن-مكالي بودن ايده آل هاي استنلي-رايزنر با توان هاي مرتبۀ بالا
797
بررسي كوهومولوژيهاي نيم شبكه اي جبرهاي باناخ
798
بررسي كوير چاه افضل اردكان؛ بررسي حوضه آبخيز قوام آباد
799
بررسي كيس خوردگي درز پارچه تاري پودي با استفاده از پردازش تصاوير
800
بررسي كيش مهر و نشانههاي آن در منظومههاي حماسي دورهي ساماني و غزنوي
801
بررسي كيفي آب زيرزميني آبخوان­هاي دشت ساوه و آمل- بابل و مطالعه ميزان آسيب­ پذيري آن­ها
802
بررسي كيفي الگوهاي رايج خشونت خانوادگي (همسر آزاري) در تهران
803
بررسي كيفي ترك خوردگي تنشي در برنج هاي تكفاز و دو فاز
804
بررسي كيفي جواب هاي معادله ي فريدمن
805
بررسي كيفي در مورد نرم افزار آموزشي " مكالمه زبان را بياموزيد" با توجه به ديدگاه هاي ساختارگرايان در يادگيري
806
بررسي كيفي سبز راهها با تاكيد بر رويكرد زيست محيطي
807
بررسي كيفي شرايط سوراخكاري بافندهاي پوشش دار و ارائه فرمولهاي تجربي بهينه براي محاسبه نيروهاي برشي و كوپل در عمليات سوراخكاري
808
بررسي كيفي شيوه هاي استفاده از راهبردهاي انضباطي در مدارس ابتدايي دخترانه ي ناحيه ي دو آموزش و پرورش شهر اصفهان
809
بررسي كيفي عكس هاي مستند اجتماعي چاپ شده در دوره انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي در مجله سروش با رويكرد پي ير بوورديو
810
بررسي كيفي عناصر موجود در نمونه استخواني با استفاده از روش طيف‌سنجي فروشكست القايي ليزري
811
بررسي كيفي عناصر موجود در نمونه چدن با استفاده از روش طيف سنجي فروشكست القايي ليزري
812
بررسي كيفي قالي بافي در شهرستان گلپايگان
813
بررسي كيفي كتيراي زرد و استفاده از آن به‌منظور دارورساني در شرايط آزمايشگاهي
814
بررسي كيفي مشكلات صنعت نساجي و پوشاك از ديدگاه مديران و كارشناسان مربوطه
815
بررسي كيفي مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها و پروژه هاي انتقال آب ايران
816
بررسي كيفي نقاشي كودكان 7-9 ساله جهت تصويرسازي (به منظور ايجاد ارتباط متناسب با ادراك و توان ذهني اين گروه سني )
817
بررسي كيفي و اقتصادي اثرات افزودني هاي بر استخلاف الكلي، اتري و استري به بنزين پالايشگاه اصفهان
818
بررسي كيفي و اقتصادي مخازن تحت فشار CNG
819
بررسي كيفي و كمي پكتين هاي استخراج شده از ضايعات فرايند مركبات
820
بررسي كيفيت DNA هسته اسپرم در نمونه هاي انزالي مردان با آناليز اسپرم طبيعي و غير طبيعي
821
بررسي كيفيت DNA هسته اسپرم در نمونه هاي انزالي مردان با آناليز اسپرم طبيعي و غير طبيعي
822
بررسي كيفيت آب آبخوان دشت آب باريك بم
823
بررسي كيفيت آب شهر يزد از ديدگاه ميكروبيولژي
824
بررسي كيفيت آب شهر يزد از نظر خورندگي و روسو بگذاري
825
بررسي كيفيت آب قنوات شهرستان ميبد از نظر تناسب آنها با استفاده فعلي
826
بررسي كيفيت آب هاي زيرزميني و ارتباط آن با سازندهاي زمين شناسي ﴿مطالعه موردي : دشت تربت جام - فريمان﴾
827
بررسي كيفيت آب و رسوبات نهر (مادي)هاي اصفهان
828
بررسي كيفيت آرد گندم در كارخانه آرد سورك
829
بررسي كيفيت آموزش در مدارس دولتي وغير انتفاعي از ديدگاه دانش آموزان مقطع راهنمائي شهرستان رودسر
830
بررسي كيفيت آموزش در مدارس دولتي وغير انتفاعي از ديدگاه دانش آموزان مقطع راهنمائي شهرستان رودسر
831
بررسي كيفيت آموزش درس ديني و عوامل موثر در افزايش كيفيت آن در دبيرستانهاي شهر نائين
832
بررسي كيفيت آموزشي رشته هاي فني و مهندسي جهت كارآموزي نيروي انساني در مركز آموزش فني و حرفه اي و شاخه كار و دانش شهرستان گرگان
833
بررسي كيفيت ابراز قصد انشاء معتبر عقد نكاح در فقه اماميه و حقوق مدني ايران
834
بررسي كيفيت اختلاط نمك در بخش هاي جذر و مدي رودخانه بهمنشير
835
بررسي كيفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران مراجعه كننده به مراكز ناباروري شهر رشت در سال 1398
836
بررسي كيفيت اخذ رضايت¬نامه آگاهانه در بيماران دريافت¬كننده الكتروشوك در بيمارستان شفا در سال 1398-1397
837
بررسي كيفيت ارائه خدمات مشاوره ايي در زمينه انتخاب رشته در بين دانش آموزان سال اول دبيرستان شهركرد
838
بررسي كيفيت ارائه مراقبت پرستاري در بخشهاي همودياليز بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان گيلان ، سال 77-1376
839
بررسي كيفيت ارائه مراقبت هاي پرستاري پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر به بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان آموزشي منتخب شهر رشت در سال 1381
840
بررسي كيفيت ارتباط با مشتري در سازمان هاي دولتي شيروان
841
بررسي كيفيت الياف پلي پروپيلن تهيه شده با تركيب اوره كندانس
842
بررسي كيفيت اوقات فراغت جوانان ونوجوانان گنبد كاوس
843
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب يونين ها در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
844
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب يونين ها در دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1389
845
بررسـي كيفيت برخي نوشيدني ها با استفاده از طيف سنجي
846
بررسي كيفيت برق و شبيه سازي دستگاههاي بهبود آن در شبكه توزيع
847
بررسي كيفيت برق و شبيه سازي دستگاههاي بهبود آن در شبكه توزيع
848
بررسي كيفيت پارچه با استفاده از بينايي ماشين
849
بررسي كيفيت پارچه هاي فاستوني داخلي در رابطه با فرايند دوخت و دوز
850
بررسي كيفيت پروتين سوياي كارخانه بهپاك بهشهر با استفاده از نرم افزارNfnitab
851
بررسي كيفيت پساب صنعتي شهرك صنعتي شيراز و روشهاي رنگبري به منظور كاهش خطر آن
852
بررسي كيفيت پساب هاي شهرك صنعتي شيراز و حذف بعضي از فلزات سنگين موجود
853
بررسي كيفيت پوشاك جوانان ﴿ دختران 25-15 سال﴾ و رابطه آن با مرحله تكميل پارچه
854
بررسي كيفيت تبليقات درفضاي شهر تهران رويكرد «تحليل محتواي كمي»
855
بررسي كيفيت تجلي مفاهيم اجتماعي در اشعار فريدون مشيري
856
بررسي كيفيت تدريس استادان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه پيام نور بهشهر
857
بررسي كيفيت تدريس استادان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه پيامك نور بهشهر
858
بررسي كيفيت تركيب آلي بيولوژيك شهري (لجن فاضلاب) و اثرات آن بر خاك و گياه
859
بررسي كيفيت تكرار در نقوش تذهيب قرآن
860
بررسي كيفيت تكميل رزيني با توجه به ساختار پارچه
861
بررسي كيفيت تكنيك نمونه گيري پاپ اسمير و گزارش كيفيت نمونه در پاسخهاي پاتولوژي
862
بررسي كيفيت توده سنگ در ساختگاه سد شيرين رود با استفاده از روشهاي لرزه نگاري
863
بررسي كيفيت توده سنگ ساختگاه سد بختياري با استفاده از لرزه نگاري مهندسي
864
بررسي كيفيت توزيع در مخلوط كردن پودر‌ها
865
بررسي كيفيت ثبت رضايت آگاهانه در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان- رشت- زمستان سال 1392
866
بررسي كيفيت جوش ذوبي آلومينيم و آلياژهاي آن مطابق استاندارد و تاثير محيط جوش بر آن
867
بررسي كيفيت جوش محيطي و طولي در لوله از طريق تهيه تصاوير اسكن
868
بررسي كيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه اصفهان و شيراز از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي براساس مدل سروكوال
869
بررسي كيفيت خدمات ادراك شده توسط بيماران و پاسخگويي بيمارستان و ارتباط آن با وفاداري بيماران در بيمارستان هاي دولتي شهر يزد در سال ۱۳۹۴
870
بررسي كيفيت خدمات ارائه شده در فرمانداري شهرستان كرج بر مبناي سنجه هاي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت EFQM
871
بررسي كيفيت خدمات ارايه شده در بانك ملي قشم با استفاده از مدل پنج بعدي سرور كوال ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي كيفيت خدمات ارائه شده در بانك ملي قشم با استفاده از مدل پنج بعدي سرور كوال
872
بررسي كيفيت خدمات از منظر مشتركين همراه اول دانشگاه پيام نور شهريار
873
بررسي كيفيت خدمات بانكي الكترونيكي بر ميزان رضايت مشتري﴿ مطالعه موردي : شعب مختلف بانك مسكن شهرستان بجنورد﴿
874
بررسي كيفيت خدمات بورس منطقه اي فارس با استفاده از مدل
875
بررسي كيفيت خدمات پست بانك بر مبناي مدل SERVQUAL و رتبه بندي آنها با استفاده از بكارگيري منطق TOPSIS
876
بررسي كيفيت خدمات در بانك ملي با استفاده از مدل سروكوال بانك ملي در استان كهگيلويه و بوير احمد
877
بررسي كيفيت خدمات در شبكه هاي مترو واي فاي با پي بستر مترواترنت براي انتقال ترافيك چند رسانه اي
878
بررسي كيفيت خدمات در گمركات استان خوزستان با استفاده از مدل پنج بعدي .Servqual
879
بررسي كيفيت خدمات دربانك سپه (مورد مطالعه استان گيلان ،شهرستان رشت )
880
بررسي كيفيت خدمات دفاتر گردشگري در جذب گردشگر در شهركرد
881
بررسي كيفيت خدمات شهرداري شهر تهران بر افزايش تعاملات اجتماعي شهروندان
882
بررسي كيفيت خدمات فروشگاه هاي زنجيره اي و رابطه آن با وفاداري مشتريان با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي كوثر اصفهان)
883
بررسي كيفيت خدمات فروشگاه¬هاي زنجيره اي و رابطه آن با وفاداري مشتريان با توجه به نقش واسطه اي رضايت مشتري
884
بررسي كيفيت خدمات كتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از ديد كاربران بر اساس مدل لايب كوال
885
بررسي كيفيت خدمات و رابطه آن با رضايتمندي مشتريان در بانك انصار قم
886
بررسي كيفيت خواب به دنبال آسيب تروماتيك مغزي در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت
887
بررسي كيفيت خواب و روش هاي مقابله با اختلالات خواب در سالمندان شهر يزد در سال 1395
888
بررسي كيفيت خواص سطحي در برش وايركات ‏تركيب بين فلزي گاما تيتانيم آلومينايد
889
بررسي كيفيت داده هاي مكاني به روش نمونه برداري
890
بررسي كيفيت دانه و تنوع ژنتيكي ارقام گندم با نشانگرهاي ريز ماهواره
891
بررسي كيفيت دانه و صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش خشكي لاين هاي دابل هاپلوئيد و لاين هاي اصلاحي مطابق آنها در تريتيكاله
892
بررسي كيفيت دانه و صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به تنش شوري در لاين هاي اصلاحي تريتيكاله
893
بررسي كيفيت ديگ هاي بخار
894
بررسي كيفيت رابطه بين غرفه‌داران و برگزاركنندگان نمايشگاه ) مطالعه موردي : نمايشگاه صنعت ايران )
895
بررسي كيفيت رضايت زناشويي در زوجين معتاد به مواد مخدر مراجعه كننده به كلينيك هاي ترك اعتياد شهر رشت در سال 1396
896
بررسي كيفيت رنگ حنابرروي كالاي پشمي
897
بررسي كيفيت روابط بين علائم بيماري در كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه و بيش‌فعالي قبل و پس از شروع درمان دارويي با استفاده از روش تجزيه و تحليل شبكه
898
بررسي كيفيت روش انجام معاينه فيزيكي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
899
بررسي كيفيت زندگي بارويكرد سلامت دهان در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
900
بررسي كيفيت زندگي بارويكرد سلامت دهان در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۹۷
901
بررسي كيفيت زندگي بر اساس سلامت دهان و عوامل مرتبط با آن در سالمندان بازنشسته شهرستان رشت در سال 97-1396
902
بررسي كيفيت زندگي بر اساس شاخص هاي مسكن سالم (نمونه موردي: محله ي شهرك دانشگاه يزد)
903
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به درد دندان قبل و پس از درمان ريشه در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودانتيكس كلينيك تخصصي دانشكده دندانپزشكي گيلان
904
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت عضو انجمن ديابت شهرستان ساوه در سال 1387
905
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن C و B در بيمارستان رازي از پاييز 82 تا تابستان 83
906
بررسي كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم
907
بررسي كيفيت زندگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور فارسان
908
بررسي كيفيت زندگي در بيماران بادنچرمعمولي مراجعه كننده به بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي شهر يزد در سال 1392
909
بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي سال 1384
910
بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريوي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي سال 1384
911
بررسي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار؛ مطالعه كيفي در شهر شيراز
912
بررسي كيفيت زندگي زنان شاغل شهرستان سميرم
913
بررسي كيفيت زندگي سالمندان (مطالعه تطبيقي سالمندان در منزل و آسايشگاه) در شهر همدان
914
بررسي كيفيت زندگي سالمندان در شهر يزد
915
بررسي كيفيت زندگي سالمندان درون سراي سالمندان و بيرون از سراي سالمندان شهرستان بهشهر
916
بررسي كيفيت زندگي شهري به تفكيك محلات شهر ازادشهر
917
بررسي كيفيت زندگي شهري در بافت كهن شهري با تاكيد بر شاخص هاي كالبدي و محيطي نمونه مورد مطالعه :شهر ساري
918
بررسي كيفيت زندگي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
919
بررسي كيفيت زندگي كاري بررضايت شغلي كاركنان شهرداري منطقه 18ناحيه 2 شهرتهران درسال تحصيلي 1390
920
بررسي كيفيت زندگي كاري دبيران وعملكرد دبيران در دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهرستان نكا سال 93-92
921
بررسي كيفيت زندگي كاري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
922
بررسي كيفيت زندگي كاري ماماهاي شاغل وعوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي دولتي و مراكز جامع سلامت شهر رشت درسال 96
923
بررسي كيفيت زندگي كاري و ارتباط ان با مديريت ارتباط با مشتري در سازمانهاي دولتي شهرستان خميني شهر
924
بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به پمفيگوس و مقايسه آن با افراد سالم در استان گيلان
925
بررسي كيفيت زندگي مرتبط باسلامت دهان در بيماران ديابتي با استفاده از پرسشنامههاي OHIP-14،COHAI
926
بررسي كيفيت زندگي مرتبط باسلامت دهان و دندان در بيماران پريودنتال دانشكده دندانپزشكي يزد
927
بررسي كيفيت زندگي همسران مردان مبتلا به PTSD ناشي از جنگ در مقايسه با گروه شاهد در سال 1384
928
بررسي كيفيت زندگي و پرخاشگري در افراد مراقبت كننده از بيماران خاص﴿مبتلا به تالاسمي ما‍ور﴾
929
بررسي كيفيت زندگي و رابطه آن با مهارت هاي ارتباطي در دانشجويان
930
بررسي كيفيت زندگي و سنجش آن در برنامه ريزي شهري مطالعه موردي شهر محمودآباد
931
بررسي كيفيت زندگي و سنجش آن در برنامه ريزي شهري مطالعه موردي: شهر محمودآباد
932
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مؤثر بر آن در مبتلايان به پسوريازيس مراجعه¬كننده به كلينيك بعثت شهر رشت در سال 1396-1395
933
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت همودياليز مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
934
بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در مبتلايان به رتينوپاتي ديابتي مراجعه كننده به مركز اموزشي درماني اميرالمومنين (ع) شهر رشت در سال 1394-1393
935
بررسي كيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن در بيماران تحت پيوند كليه ساكن استان گيلان در سال هاي 1397-1395
936
بررسي كيفيت ساحت تجسمي در پوسترهاي نوشتاري ﴿1980-2012﴾ در غرب
937
بررسي كيفيت سود و بازده شركت هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
938
بررسي كيفيت سويا در كارخانه بهپاك شهرستان بهشهر
939
بررسي كيفيت سويا دركارخانه بهپاك بهشهر
940
بررسي كيفيت سوياي توليد شده با استفاده از دستگاه بولر
941
بررسي كيفيت سيستم آموزشي كارشناسان مؤسسات رده بندي در ايران و ارائه راهكار جهت بهبود سيستم
942
بررسي كيفيت صمغ كتيراي زرد با شرايط رويشگاه در منطقه شرق و شمال شرق استان اصفهان
943
بررسي كيفيت صمغ كتيراي سفيد با شرايط رويشگاه در منطقه غرب استان اصفهان
944
بررسي كيفيت ظاهري پارچه هاي حلقوي پودي بر اساس درجه بندي كيفيت ظاهري انواع نخهاي مصرفي
945
بررسي كيفيت فهرست نويسي و رده بندي كتاب هاي عربي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي 1380- 1386
946
بررسي كيفيت فيزيكي پارچه هاي توليدي توسط ماشين جت بافندگي تك نازله و چند نازله
947
بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب شرب شهرستان خاتم در تعيين مدل آماري
948
بررسي كيفيت كاشي نره در مرمت پوشش گنبدها
949
بررسي كيفيت كالاي مرسريزه شده در سلسله مراحل تكميل مقدماتي
950
بررسي كيفيت كالبدي و كاركردي بافت فرسوده شهري با رويكرد شهر سالم (نمونه مورد مطالعه :شهر قايم شهر ،محله پشت كنسرو)
951
بررسي كيفيت گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه
952
بررسي كيفيت گزارش حسابرسي به موقع در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
953
بررسي كيفيت محصولات كارخانه سيمان سپاهان اصفهان
954
بررسي كيفيت محيط شهري از ديد شهروندان (نمونه مورد مطالعه:شهر بمپور)
955
بررسي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر فضاهاي عابر پياده (مطالعه موردي :بخش مركزي شهر ساري)
956
بررسي كيفيت محيط شهري با تاكيد بر نگرش زنان (نمونه موردي:بخش مركزي ساري)
957
بررسي كيفيت محيطي محله هاي شهري در اثر تغيير كاربري زمين - نمونه موردي: ناحيه 1 منطقه 6 شهرداري شهر تهران
958
بررسي كيفيت مراقبت از زخمهاي جراحي كه توسط پرستاران در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي انتخابي اصفهان ارائه مي شود.
959
بررسي كيفيت مراقبت پرستاري به بيماران داراي لوله تراشه در بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت سال 1377
960
بررسي كيفيت مراقبت هاي ارائه شده در پيشگيري از زخم فشاري در بيماران بستري بخش هاي ارتوپدي يكي از مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1381
961
بررسي كيفيت مراقبت هاي بهداشتي اوليه در مراكز بهداشتي درماني شهري شيراز بر اساس مدل شكاف كيفيت
962
بررسي كيفيت مراقبت هاي پرستاري ارائه شده به بيماران بعد از عمل جراحي در اتاقهاي بهبودي اتاق عمل هاي بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت در سال 1375
963
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري ارائه شده به بيماران ضربه سر در بدو ورود به بخش اورژانس بيمارستان آموزشي منتخب شهر رشت در سال 1375
964
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري از بيماران ضربه مغزي در بدو ورود به اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
965
بررسي كيفيت مراقبتهاي پرستاري كه بيماران در اتاق بهبودي پس از عمل جراحي دريافت مي كنند، در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران
966
بررسي كيفيت مطالب چاپ شده مرتبط با سلامت در3 روزنامه كثير الانتشار كشور
967
بررسي كيفيت منسوجات بي بافت توليد داخل جهت لباس هاي جراحي يكبار مصرف
968
بررسي كيفيت مواد واسطي و نخ توليدي كارخانه برزنت ايران
969
بررسي كيفيت ميكروبيولوژي آب چاههاي كم عمق شهرستان مهريز
970
بررسي كيفيت نخ پنبه اي شانه شده و شانه نشده رينگ و چرخانه
971
بررسي كيفيت نقطه جوش ورقهاي فولادي در صنعت خودروسازي
972
بررسي كيفيت نوشابه هاي گازدار دركارخانه نوشابه خوش نوش ساري
973
بررسي كيفيت نوعي سيم توليد شركتي سيم وكابل آمل
974
بررسي كيفيت و اميد در دانش آموزان متوسطه سميرم
975
بررسي كيفيت و بازدهي لايه نشاني فلزي با استفاده از دستگاه Sputter در فرايندهاي MEMS
976
بررسي كيفيت و ميزان آلودگي داروهاي تركيبي در داروخانه هاي شهر يزد
977
بررسي كيفيتهاي فضاهايي جهت پيشگيري از احساس ترس در فضاهاي عمومي ﴿نمونه موردي محله گودال مصلي يزد﴾
978
بررسي كيمرا بر روي شبكه اي از نورون هاي توصيف شده با نگاشت
979
بررسي كينتيكي مهار شدن آنزيم الكالن فسفاناز
980
بررسي گاز ايده آل ، سيال كره سخت و لنارد-جونز در نسخه چهارم مكانيك آماري تساليس
981
بررسي گاز حفره اي دوبعدي با استفاده از روش آلايش مدوله شده و كاربرد آن در محاسبه مشخصات ترابردي سيليكان - ژرمانيوم
982
بررسي گاز رادن اثرات زيست محيطي آن و تاثير آن در سرطان ريه
983
بررسي گاز سنتز و روش هاي توليد آن
984
بررسي گازها و عناصر خطرناك در معادن و صنايع
985
بررسي گازهاي خون شرياني در بيماران مبتلا به ضربه هاي شديد سر بستري در ICU بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1377 لغايت 1380
986
بررسي گاف نواري باريك و خواص اپتيكي تركيب Ca3AI Sb3 با استفاده از نظريه تابعي چگالي
987
بررسي گانمتالها، آلياژ برنز قرمز سرب دار
988
بررسي گبه بختياري و استفاده از طرح گردان در بافت گبه
989
بررسي گبه هاي شيري فارس
990
بررسي گچبري روي كاهگل در ارگ بم
991
بررسي گچبري روي كاهگل در ارگ بم
992
بررسي گچمه بافي در استان كهكيلويه و بوير احمد
993
بررسي گذار از دوران روستانشيني جديد به آغاز شهرنشيني در دشت مهران بر اساس سفال هاي به دست آمده از بررسي هاي باستان شناسي
994
بررسي گذار از علم سياست به امر سياسي و گذار از پوزيتيويسم به هرمنوتيك
995
بررسي گذار عايق- فلز فسفرين تحت اعمال تنش
996
بررسي گذار فاز ابررساناهاي بيسموت پايه و لانتانيوم پايه به كمك نظريه الياشبرگ
997
بررسي گذار فاز توپولوژيك در GeCH3 تك لايه با استفاده از مدل تنگابست
998
بررسي گذار فاز مايع-جامد با استفاده از تابع همبسته مستقيم تارازونا وتقريب چگالي وزني
999
بررسي گذار فاز مايع-جامد با استفاده از تابع همبسته مستقيم فاز ميدان بلوري(PFC) و پتانسيل كره سخت بر اساس نظريه تابه چگالي
1000
بررسي گذار فاز مايع-جامد با پتانسيل كره ي سخت و چاه مربعي بر اساس نظريه ي تابعي چگالي
بازگشت