<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي مسائل و مشكلات ياددهي و يادگيري
2
بررسي مسائل و مشكلات ياددهي و يادگيري درس زبان انگليسي در پايه اول دبيرستان دخترانه استان بوشهر
3
بررسي مسائل و موضوعات عرفاني در نهج البلاغه و مقايسه آن با متون عرفاني فارسي(كشف المحجوب،رساله قشيريه،مصباح الهدايه،و..)
4
بررسي مسائل وروابط خانوادگي باتاكيد برشناخت منابع قدرت ونفوذ خانواده
5
بررسي مسائل وروابط خانوادگي باتاكيدبرشناخت منابع قدرت ونفوذ خانواده
6
بررسي مسائل ومشكلات آموزشي دانش آموزان ابتدايي
7
بررسي مسائل ومشكلات اجتماعي فرزندان تك والد
8
بررسي مسائل ومشكلات بانوان فرهنگي شهرستان رامسر
9
بررسي مسائل ومشكلات جوانان 29-15ساله شهرستان گنبد
10
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان بومي وغير بومي دانشگاه پيام نور رامسر
11
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان بومي وغير بومي دانشگاه پيام نور رامسر
12
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان غير بومي دانشگاه صنعتي شاهرود
13
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان غير بومي در دانشگاه صنعتي شاهرود
14
بررسي مسائل ومشكلات دختران دانشجوي دامغان ورابطه آن باطبقه اجتماعي والدين آنها
15
بررسي مسائل ومشكلات روحي عاطفي و اجتماعي زنان مطلقه وبيوه
16
بررسي مسائل ومشكلات زنان شاغل بخش دولتي شهرستان رامسر
17
بررسي مسائل ومشكلات زنان و دختران روستانشين
18
بررسي مسائل ومشكلات زنان ودختران روستانشين
19
بررسي مسائل ومشكلات شيوه هاي موجود در ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
20
بررسي مسائل ومشكلات فرهنگيان بازنشسته
21
بررسي مسائل ومشكلات معلمان ابتدايي روستاهاي منطقه كلاله از بعد آموزشي ،اداري وعيني
22
بررسي مسائل ومشكلات موجود ارزشيابي مديران ومعلمان راهنمايي دخترانه شهرستان آزادشهر
23
بررسي مسائل ومشكلات موجود دركلاسهاي چندپايه ومقايسه ان باكلاسهاي تك پايه درمنطقه خواف
24
بررسي مسائل ومعيارهاي ازدواج وعلل تاخير ان در بين دانشجويان
25
بررسي مساحت و ابعاد سينوس هاي فرونتال و ماگزيلا در مال اكلوژن هاي ناشي از اختلال در رشد منديبل در راديوگرافي سفالومتري لترال
26
بررسي مساكن اصفهان و سير تكاملي آن از نظر جغرافيائي
27
بررسي مساكن روستايي روستاي ديوا
28
بررسي مساله اجماع در شبكه ZigBee
29
بررسي مساله اعتياد در ميان خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام (ره ) منطقه چهار تهرانپارس با تاكيد بر عامل فقر
30
بررسي مساله انتشار موج الاستيك در ورق هاي FGM تحت اثر بار ضربه بر اساس تئوري هاي ورق و حل الاستوديناميك
31
بررسي مساله ايمان و كفر در سيره امام علي
32
بررسي مساله بداء از نگاه علامه مجلسي و شيخ مفيد
33
بررسي مساله تحريم ايران در دو روزنامه نيويورك تايمز و تهران تايمز از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
34
بررسي مساله تخليه خاكستر در نيروگاه ذغال سوز
35
بررسي مساله تشخيص گراف هاي ديد
36
بررسي مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها با حضور انرژي تجديد پذير و ذخيره ساز هاي انرژي استاد
37
بررسي مساله زمان بندي گروهي تك ماشين با فرض زوال تكه اي و با تابع هدف كمينه كردن مجموع ديركرد
38
بررسي مساله زمانبدي پروازهاي هواپيما
39
بررسي مساله زمانبندي درسي دانشگاهي با استفاده از تركيب الگوريتم ممتيك بهبود يافته و الگوريتم سردشدن شبيه سازي شده
40
بررسي مساله شفاعت از ديدگاه شيعه ،شافعي و وهابيت
41
بررسي مساله فقر و اندازه گيري خط فقر در استان اصفهان (1378-1382)
42
بررسي مساله گراتز در سيال ويسكوالاستيك مدل Giesekus
43
بررسي مساله مكان يابي هاب حداكثر پوشش در شرايط عدم اطمينان
44
بررسي مساله مكانيابي پوشش سلسله مراتبي مطالعه موردي داروخانه هاي شهر اصفهان
45
بررسي مساله مكانيابي پوشش سلسله مراتبي؛ مطالعه موردي داروخانه هاي شهر اصفهان
46
بررسي مساله ي معكوس مقدار ويژه براي برخي ماتريس هاي خاص
47
بررسي مساله‌ي ضعف اراده از ديدگاه ديويدسن و هولتون
48
بررسي مسايل بازار رساني انار دراستان يزد
49
بررسي مسايل توسعه زراعي روستاهاي ملاير
50
بررسي مسايل حفاظتي و مرمتي تابلوهاي نقاشي دورو ﴿مرمت خاچ - وار﴾
51
بررسي مسايل دانشجويان بين المللي دانشگاه يزد بر اساس نظريه داده بنياد
52
بررسي مسايل فرهنگي اجتماعي اقتصادي گالشهاي روستاي تابستان نشين.
53
بررسي مسايل فيلمبرداري و صدابرداري همزمان
54
بررسي مسايل كنترل بهينه و حل آنها بوسيله چند جمله اي بزنه
55
بررسي مساِِِيل مالي،مديريتي و پرسنلي انتقال واحدهاي نساجي به محل جديد
56
بررسي مسايل مربوط به وجود سولفيد كربنيل دو واحد LPG مجتمع شيميائي خارك
57
بررسي مسايل مكمل خطي و حل دستگاه معادلات قدر مطلق
58
بررسي مسايل نفوذ غيرخطي با ضريب رسانايي مجهول و پيدا كردن يك روش عددي براي حل آن ها
59
بررسي مسايل نفوذ مغناطيس در MRI
60
بررسي مسايل و مشكلات آب و فاضلاب شهر اصفهان با تاكيد بر هيدرواقليم
61
بررسي مسايل و مشكلات پيش دبستاني ازديدگاه مديران مدارس
62
بررسي مسايل و مشكلات دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
63
بررسي مسايل و مشكلات كتابخانه هاي عمومي در استان بوشهر
64
بررسي مسايل و مشكلات مدارس فني و حرفه اي و كاردانش منطقه خفر
65
بررسي مسايل و مشكلات مدارس فني و حرفه اي و كاردانش منطقه ي خفر
66
بررسي مسايل و مشكلات ناشي از سازندهاي شيبي در حفاري چاه هاي نفت و چاه هاي عميق
67
بررسي مسايل ومشكلات دانشجويان دختر غير بومي دانشگاه بجنورد
68
بررسي مسايل ومشكلات هجتماعي_فرهنگي واقتصادي ناشي از اسكان عشاير
69
بررسي مستقيم فلوتاسيون گروناي همدان
70
بررسي مستند سازي پرونده هاي پزشكي بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در نيمه دوم سال 1394
71
بررسي مستندات طبقات وراث در مذاهب خمسه
72
بررسي مستندات فقهي مرجعيت زن در اسلام
73
بررسي مستندات قرآني سيماي اخلاقي مؤمن در صحيفه سجاديه
74
بررسي مستهلك كننده هاي انرژي در بادبند هم محور با نرم افزار انسيس
75
بررسي مسجد آقانور در محله دردشت
76
بررسي مسجد آقانور در محله دردشت
77
بررسي مسكن روستاهاي شمال ايران ( گيلان و مازندران )
78
بررسي مسكن روستاهاي شمال ايران (گيلان و مازندران )
79
بررسي مسموميت با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و سرانجام بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر يزد
80
بررسي مسموميت با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و سرانجام بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر يزد
81
بررسي مسموميت با يون هاي روي و موليبدن بر حافظه و يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر : اثر كيليت درماني
82
بررسي مسموميت هاي اطفال در سالهاي 1369 و 1370 در بيمارستان 17 شهريور رشت
83
بررسي مسموميتهاي اطفال ( 12-0 سال) در بيمارستان لقمان آبان و بهمن 1370 تهران
84
بررسي مسير انتقال پيام فسفاتيديل اينوزيتول 3- كيناز (پي آي 3 كا) درتنظيم فعاليت ماتريكس متالوپروتئازهاي (ام ام پي ها ) در دودمانهاي سلولي
85
بررسي مسير بهينه حركت يك بازوي مكانيكي
86
بررسي مسير بهينه در حين جابجايي جسم
87
بررسي مسير حركت ذرات داخل هيدروسيكلون به منظور پيش بيني جداسازي (مايعـجامد) و محاسبه راندمان جداسازي
88
بررسي مسير دارورساني به مغز از طريق بيني
89
بررسي مسير دريانوردي كشتيها بر اساس حصول كاهش مصرف سوخت و درياماني
90
بررسي مسير سيگنالينگ PI3K تحت اثر آنغوزه بر بيان GLUT4 (انتقال دهنده گلوكز) در سلولهاي رده C2C12
91
بررسي مسير عصب زوج 11 مغزي نسبت به نشانه هاي آناتوميكي در ناحيه گردن
92
بررسي مسير عصب زوج 11 مغزي نسبت به نشانه هاي آناتوميكي در ناحيه گردن
93
بررسي مسير فني سامانه كوچك توليد همزمان توان و گرما بر پايه ي پيل سوختي
94
بررسي مسير كرنش در كشش عميق استوانه اي و اثر پارامترهاي موثر بر آن
95
بررسي مسير گسترش ترك در يك قطعه با ترك داخلي
96
بررسي مسير يابي چند رباته در فضاي گسسته
97
بررسي مسيرها و دورها در خانواده هايي از گراف هاي كيلي
98
بررسي مسيرهاي الكترون در ليزر الكترون آزاد با ويگلر واقعي و كانال يوني راهنما
99
بررسي مسيرهاي طوفان‌ گرد و غبار با استفاده از مدل‌هاي عددي و تصاوير ماهواره‌اي (مورد مطالعه: بهار 1393 منطقۀ يزد)
100
بررسي مسيريابي بر روي روترها
101
بررسي مسيله مشتق براي جبرهاي گروهي
102
بررسي مشابه ديناميكي اسپيني و آثار غير خطي در سامانه هاي اپتومكانيكي
103
بررسي مشاركت اجتماعي در شهرستان بجنورد
104
بررسي مشاركت اجتماعي زنان در جامعه
105
بررسي مشاركت اجتماعي زنان ونقش خانواده درميزان ونوع آن
106
بررسي مشاركت اجتماعي و عوامل موثر بر آن ﴿مطالعه موردي شهرستان خواف﴾
107
بررسي مشاركت جوانان در مسجد با تاكيد بر ساختار خانواده (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه اصفهان)
108
بررسي مشاركت مردم درمساجد شهر قاين
109
بررسي مشاركت مردمي در مديريت جمع آوري و تفكيك از مبدا پسماند خانگي درناحيه چهار منطقه هفت شهرداري تهران
110
بررسي مشاغل كاذب علل و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر كازرون
111
بررسي مشاوره هاي پزشكي درمورد مشكلات دهاني بيماران مبتلا به لوسمي بستري در بخش انكولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزددرسال۹۶
112
بررسي مشتركات اجتماعي فرهنگي جمهوري آذربايجان با آذربايجان جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر روابط دو كشور( با تاكيد بر روابط سياسي)
113
بررسي مشتركات نقوش منسوجات ايراني و هندي و طراحي تپيسري بر اساس يكي از نقوش مشترك ﴿ بته جقه ﴾
114
بررسي مشتركان بينامتني مرصادالعباد نجم الدين رازي ومثنوي معنوي مولانا
115
بررسي مشتري ازخدمات بانكداري الكتر ونيكي در شعبات بانك صادرات كرج
116
بررسي مشتريگرايي در رويكردهاي شركت قطارهاي مسافري رجاء با تاكيد بر رقابتي كردن خدمات مشتري
117
بررسي مشتقات پايداري يك پرتابه به روش جرم مجازي
118
بررسي مشتقات ق - ل - ل در قرآن
119
بررسي مشخصات LED [ال اي دي هاي] سفيد
120
بررسي مشخصات آماري امواج دريا، اندازه گيري، شبيه سازي و پرورش اطلاعات
121
بررسي مشخصات آماري انتشار پرتو همدوس جزئي سرصاف آرايه اي در اتمسفر متلاطم
122
بررسي مشخصات آنژيوگرافيك عروق كرونر در بيماران ديابتي و مقايسه آن با گروه كنترل
123
بررسي مشخصات آنژيوگرافيك عروق كرونر در بيماران ديابتي و مقايسه آن با گروه كنترل
124
بررسي مشخصات اپيدميولوژيك بيماران سوختگي مراجعه كننده به مركز فوق تخصصي سوانح سوختگي و جراحي ترميم ولايت شهر رشت از مهر 86 تا پايان شهريور 87
125
بررسي مشخصات استاتيكي و ديناميكي ديودهاي ليزري دو پايدار با يك ورودي اپتيكي نا تنظيم با در نظر گيري جابجايي فركانس
126
بررسي مشخصات الكتركارديو گرام 600 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي ، درماني نيكو پور در استان يزد
127
بررسي مشخصات انتشار موج در نانو ورق هاي با طول نامتناهي
128
بررسي مشخصات برچسب انرژي براي ساختمان هاي آموزشي در اقليم تهران
129
بررسي مشخصات بيماران مبتلا به ملانوم مراجعه كننده به بيمارستان رازي تهران از فروردين 83 تا فروردين 93
130
بررسي مشخصات پوشش هاي اسپري پلاسمايي تركيبات بين فلزي NiAl با استفاده از پودر توليد شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
131
بررسي مشخصات تحرك وابسته به ميدان گاز الكترون دو بعدي در برهمكنش با فونون هاي اكوستيكي درون دره اي
132
بررسي مشخصات جريان بر روي بستر محدب شني با تكيه بر تئوري لايه مرزي
133
بررسي مشخصات جريان خطا و نياز‌هاي حفاظتي در ريزشبكه‌هاي DC
134
بررسي مشخصات جريان يك سيال رقيق در مقياس نانو ، در يك استوانه چرخان به روش CBA
135
بررسي مشخصات جمعيت شناختي و عوارض عمل جراحي تيروئيدكتومي توتال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 91-95
136
بررسي مشخصات جوشش نانوسيال سيليكا/ آب و تغييرات سطح جوشش در دامنه زمان
137
بررسي مشخصات چسب دار استحكام پوسته هاي سراميكي
138
بررسي مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده﴿IBD﴾مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در طي 6 ماه اول سال 1389
139
بررسي مشخصات دموگرافيك، باليني و پاراكلينيكي بيماران تحت عمل آندوسكوپي سينوس (FESS) در مركز آموزشي و درماني اميرالمومنين (ع) شهرستان رشت در سال1395
140
بررسي مشخصات دموگرافيك، باليني و نتايج حاصل از درمان در بيماران مبتلا به آمپيم پلور دو مركز رازي و آرياي رشت
141
بررسي مشخصات ديناميكي خاك منطقه ميبد با استفاده از نتايج مطالعات ژئوتكنيك لرزه اي
142
بررسي مشخصات ساختاري پليمر-نانو ذره در عملكرد نوري و تبديل انرژي
143
بررسي مشخصات سيال و محاسبه افت فشار در لوله ها براي انواع سيالات (تراكم ناپذير، تراكم پذير، دو فاز)
144
بررسي مشخصات سيكل قاعدگي و اختلات مربوطه در دختران نوجوان مدرسه اي در شهر رشت طي سال 1394
145
بررسي مشخصات طراحي سيستم فرمان برقي و محاسبات مهندسي سيستم فرمان براي پلتفرم ملي و شبيه سازي سيستم فرمان در نرم افزار ادمز
146
بررسي مشخصات عملكردي پره هاي Ÿc.4 حول كسكيد ŸŸ
147
بررسي مشخصات فردي، خانوادگي اجتماعي و اقتصادي بيماران مبتلا به مول هيداتيفورم مراجعه كننده به زايشگاه حمايت مادران شهر رشت
148
بررسي مشخصات فني سيستمهاي dth&dbs
149
بررسي مشخصات فني مصالح مختلف مورد استفاده در لايه بالاست راه آهن و پيشنهاد مصالح مطلوب
150
بررسي مشخصات فني و عملكردهاي ساختماني ساختار پانل گچي روكش دار
151
بررسي مشخصات فيلم هاي اكسيدي نانو ميكروبا و بدون حضور كلسيم در آلياژهاي آلومينيوم - كلسيم
152
بررسي مشخصات كاربردي آنتنهاي مايكروويو در لينكهاي مايكروويو زميني
153
بررسي مشخصات كلينيكي و پيامدهاي باليني بيماران حامله وپس از وضـــع حمل بستري در واحد مراقبت هاي ويژه (ICU) مركز آموزشي و درماني الزهرا-شهررشت كشور ايران طي سالهاي 1388 لغايت 1393
154
بررسي مشخصات كمي و كيفي جنگل‌كاري هاي كاج الدار در پارك شهيد پايدار اردكان
155
بررسي مشخصات متالورژيكي و مكانيكي جوش‌هاي مقاومتي نقطه‌اي فولادهاي زنگ‌نزن
156
بررسي مشخصات موتور CFM56-5B در شرايط طراحي و خارج طراحي
157
بررسي مشخصات مولكولي پلي استايرن در محلول هاي رقيق پليمري با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي (MD)
158
بررسي مشخصات نخ نانوليفي توليدي با جمع كننده مايع در الكتروريسي با چند نازل
159
بررسي مشخصات نوري ليزرهاي نقطه كوانتومي
160
بررسي مشخصات هيدروليكي جريان در شيب‌شكن‌هاي قائم مجهز به مستهلك‌كننده شبكه‌اي و تبديل همگرا در بالادست با جريان زيربحراني
161
بررسي مشخصات و استانداردهاي آزمون كيفيت كف هاي كاذب و پيشنهاد استاندارد مناسب
162
بررسي مشخصات و ساختار كاغذهاي مصرفي و كاغذهاي توليد داخلي براي چاپ افست ورقي و مشكلات رايج ناشي از آن در چاپ
163
بررسي مشخصات و عملكرد مبدل گشتاور ﴿تورك كانورتر﴾
164
بررسي مشخصات و نحوه عملكرد سيستم حفاظت و زمين در شبكه هاي توزيع با حضور منابع پراكنده
165
بررسي مشخصات، الزامات و روشهاي آزمون اجزاء و كيت هاي CNG
166
بررسي مشخصه انتقال ساختار زمين ناقص D6S
167
بررسي مشخصه ها و خواص خوردگي و سايشي لايه هاي الكترواسپارك (ESA) ا الكترود كامپوزيتي استيم 4 و فروكروم و مقايسه با پوشش سخت آبكاري جهت جايگزيني آن
168
بررسي مشخصه هاي اجتماعي و ميزان آگاهي و ارتباط آنها با رفتارهاي بهداشتي مادراني كه كودكان آنان مبتلا به اسهال هاي مكرر مي شود در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
169
بررسي مشخصه هاي اكسايش الكتروكاتاليستي – استيل– L – سيستئين در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو مواد و يك اصلاح گر
170
بررسي مشخصه هاي الكتروشيميايي 3 و 4- دي هيدروكسي فنيل آلانين، هموژنتيسيك اسيد و 3 و 4- دي هيدروكسي فنيل استيك اسيد- مطالعات تجربي و نظري
171
بررسي مشخصه هاي الكتروشيميايي و اثرات الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو لوله كربني چند ديواره حاوي اصلاح گر در اكسايش هيدرازين و هيدروكسيل آمين
172
بررسي مشخصه هاي امواج ناشي ازباد در خليج فارس (منطقه بوشهر)
173
بررسي مشخصه هاي برجسته لفظي ، ساختاري ومحتوايي شعر نصرالله مرداني
174
بررسي مشخصه هاي پوشش هاي نانو كامپوزيتي HA/YSZ توليد شده به روش لايه نشاني الكتروفورتيك
175
بررسي مشخصه هاي تجزيه نوري بتاكاروتن در سيستم هاي كاربردي
176
بررسي مشخصه هاي جريان - ولتاژ نانواسكوئيدهاي DC
177
بررسي مشخصه هاي دوده و پلي اتيلن و اثرات آنها بر راندمان پخش و خواص نانوكامپوزيت نهايي
178
بررسي مشخصه هاي رمانتيسم درشعر احمد عزيزي
179
بررسي مشخصه هاي فكري وزباني شعر شاعران لك زبان متقدم ومتاخر لرستان ﴿ مطالعه موردي ده شاعر برجسته﴾
180
بررسي مشخصه هاي فيزيكي، توزيع قائم سرعت صوت و عمق لايه ي صوتي در درياي خزر
181
بررسي مشخصه هاي فيزيكي، توزيع قائم سرعت صوت و عمق لايه ي صوتي در درياي عمان
182
بررسي مشخصه هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان گنبد كاووس
183
بررسي مشخصه هاي كيفي در انتقال سيگنال ديجيتال ( مفاهيم ، استاندارها و روشهاي اندازه گيري)
184
بررسي مشخصه هاي متالورژيكي روكش هاي سخت فولاد زنگ نزن مارتنزيتي ايجادشده به روش جوشكاري زيرپودري
185
بررسي مشخصه هاي مسكن دربافت كهن شهر قزوين در تطابق با آسايش اقليمي
186
بررسي مشخصه هاي نپ در پارچه و قابليت رنگ پذيري آن
187
بررسي مشخصه هاي هيدروليكي جريان در سرريزهاي گابيوني مورب با مقطع ذوزنقه اي
188
بررسي مشخصه يابي و خالص سازي درهم تنيدگي در اطلاعات كوانتومي , Review characterizing and purification of entanglement in quantum information
189
بررسي مشخصه يابي وخالص سازي درهم تنيدگي در اطلاعات كوانتومي
190
بررسي مشخصه‌هاي اپتيكي نانوكامپوزيت Pt/PANI به‌منظور استفاده در ابزارهاي فتوولتائيك
191
بررسي مشخصه‌هاي باروري در زنان حداقل يكبار ازدواج كردۀ كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در شهر يزد
192
بررسي مشخصيات فردي، عوارض و نتايج درمان در بيماران مبتلا به سنگ كليه و حالب فوقاني تحت عمل CSPCNL مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت از بهمن سال 1386 لغايت اسفند 88
193
بررسي مشددهاي ناپايدار با استفاده از تكنيك تبديل فوريه سريع
194
بررسي مشددهاي ناژايدار با استفاد ه از تكنيك تبديل فوريه سريع
195
بررسي مشروعيت جنگ اقتصادي از ديدگاه حقوق
196
بررسي مشروعيت قتل هدفمند در حقوق بين الملل
197
بررسي مشعلهاي سوخت مايع تميزه كننده با بخار و طراحي يك نمونه
198
بررسي مشق هاي پنهان و حفاظت و مرمت نمونه اي در كاخ عاليقاپو ي اصفهان
199
بررسي مشق هاي پنهان و حفاظت و مرمت نمونه اي در كاخ عاليقاپوي اصفهان
200
بررسي مشكل ترافيك در بافت فرسوده نمونه موردي: منطقه ثامن مشهد
201
بررسي مشكل تطبيق منطقهاي در آموزش بر خط شبكه هاي عصبي
202
بررسي مشكل تغذيه نامناسب كودكان و طراحي وسيله سرگرمي براي اصلاح الگوي تغذيهء گروه سني 9-7 سال
203
بررسي مشكل خشك كردن دست در اماكن عمومي و ارائه راه حل عملي
204
بررسي مشكل مهاجرت گاز در چاههاي خانگيران
205
بررسي مشكلات ( آموزش باليني) كارشناسان مامايي در تهران و استان مركزي در سالهاي تحصيلي 70-69
206
بررسي مشكلات ، معايب و مزاياي كلاس هاي چند پايه اي
207
بررسي مشكلات ، معايب و مزاياي كلاس هاي چند پايه اي
208
بررسي مشكلات آبگير شرق شبكه آبياري دز توسط مدلسازي با نرم افزار SSIMM [اس. اس. آي. ام. ام.] و ارائه راه حل براي آن
209
بررسي مشكلات آبياري تحت فشار و ارزيابي راندمان سيستم هاي آبياري تحت فشاراجرا شده دراستان قم
210
بررسي مشكلات آماده سازي كانال با وسايل چرخشي و دستي نيكل تيتانيوم
211
بررسي مشكلات آماده سازي كانال با وسايل چرخشي و دستي نيكل تيتانيوم
212
بررسي مشكلات آموزش درشاخه فني وحرفه اي در هنرستان دخترانه شهرستان كردكوي
213
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك
214
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه ( تركمن نشين ) استان گلستان از ديدگاه آموزگاران و مديران
215
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه (آق قلا )از ديدگاه مديران و آموزگاران
216
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه شرق مازندران از ديدگاه آموزگاران و مديران در سال تحصيلي 75-76
217
بررسي مشكلات آموزش و پرورش در يكي از مناطق محروم كرج
218
بررسي مشكلات آموزش و پرورش عشاير كوچنده بختياري مقطع ابتدايي
219
بررسي مشكلات آموزشگاههاي غيرانتفاعي و اثرات آن در شهرستان برازجان
220
بررسي مشكلات آموزشي - اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز گرگان
221
بررسي مشكلات آموزشي دانش آموزان دختر مقطع متوسط منطقه مراوه تپه
222
بررسي مشكلات آموزشي دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 يزد
223
بررسي مشكلات آموزشي ودرسي درمنطقه بسطام درسال تحصيلي 84-85
224
بررسي مشكلات اجتماعي ترنس سكسوال ها قبل و بعد از عمل تغيير جنسيت
225
بررسي مشكلات اجتماعي روشندلان تحت پوشش بهزيستي دراستان قم
226
بررسي مشكلات اجتماعي- فرهنگي دانشجويان دختر خوابگاهي ﴿ بررسي موردي خوابگاه شقايق درسال 81-80﴾
227
بررسي مشكلات اجتماعي ناشنوايان درشهراصفهان
228
بررسي مشكلات اجرايي شاغلين به مشاوره در انجام وظايف محوله در مدارس متوسطه نظام جديد اموزش وپرورش مشهد
229
بررسي مشكلات اخلاقي نوجوانان ناحيه دو استان يزد
230
بررسي مشكلات ادامه تحصيل فرهنگيان (مقطع راهنمايي )شهرستان سرخس (طرح طبه بندي مشاغل ،تسهيلات ادامه تحصيل )
231
بررسي مشكلات ارزشيابي توصيفي كيفي از ديدگاه معلمان و والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان سال تحصيلي 89-1388
232
بررسي مشكلات ازدواج درجوامع مدرن و سنتي شهر ساوه
233
بررسي مشكلات استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت در بخش خدمات و توليد و ارائه راهكارهاي لازم ﴿ در شركت هاي خدمات انفورماتيك﴾
234
بررسي مشكلات اسكلتي - عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد در سال 77
235
بررسي مشكلات اشتغال فارغ التحصيلان علوم انساني دانشگاه يزد
236
بررسي مشكلات اعضاي تعاونيهاي عضو اتحاديه تعاون روستايي شهرستان اردكان
237
بررسي مشكلات اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي زنان خودسرپرست تحت پوشش كميته امدادامام خميني (ره )
238
بررسي مشكلات اقتصادي خانواده هاي بي سرپرست نيازمند در سطح برازجان
239
بررسي مشكلات امر ازدواج دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر يزد
240
بررسي مشكلات امر ازدواج دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر يزد
241
بررسي مشكلات اموزشي مقطع ابتدايي تربت جام
242
بررسي مشكلات انتخاب رشته دانش آموزان شهرستان آزاد شهر
243
بررسي مشكلات بازار يابي و فروش در شركت پتروشيمي خراسان و ارائه راهكارهاي ممكن
244
بررسي مشكلات بازاريابي هاي تعاوني هاي توليدي (بررسي موردي تعاونيهاي توليدي شهرستان نطنز)
245
بررسي مشكلات بازنشستگان فرهنگي شهر لاهيجان.
246
بررسي مشكلات بافت نخ پنبه اي در بافندگي پودري و چگونگي رفع آنها
247
بررسي مشكلات بانوان فرهنگي سطح شهرستان قائم شهر سال تحصيلي 81 - 80
248
بررسي مشكلات بعد از تحويل پروتز كامل و علل اصلي ايجاد آنها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از مهر ماه 1375 لغايت بهمن ماه 1377
249
بررسي مشكلات بعد از طلاق
250
بررسي مشكلات بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي بيماران بالغ مبتلا به هموفيلي مراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع درمانگاهي امام خميني
251
بررسي مشكلات پيرامون مد و صنعت پوشاك ايران
252
بررسي مشكلات تاكسيراني در شهرستان اسفراين
253
بررسي مشكلات تحقيق در رشته هاي علوم انساني از ديدگاه اساتيد دانشكده هاي علوم انساني دانشگاه اصفهان
254
بررسي مشكلات ترافيكي با رويكرد رفع آن (نمونه موردي:شهر خاش)
255
بررسي مشكلات تربيتي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از ديگاه مشاوران در شهرستان بندر تركمن و گميشان
256
بررسي مشكلات تربيتي دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي از ديدگاه مديران در شهرستان بندر تركمن و گميشان
257
بررسي مشكلات تربيتي دانش اموزان دختر مقطع متوسظه از ديدگاه مشاوران ومديران
258
بررسي مشكلات ترجمه طنز: يك بررسي تطبيقي در زبانهاي فارسي و آلماني
259
بررسي مشكلات تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه الگوي مناسب
260
بررسي مشكلات تغذيه اي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه ي الگوي مناسب
261
بررسي مشكلات جسمي ، اجتماعي و اقتصادي بيماران بالغ مبتلا به جذام مراجعه كننده به مركز بررسي و تحقيق بيماريهاي پوستي و جذام استان گيلان در سال 75-1374
262
بررسي مشكلات جسمي، رواني و اجتماعي بيماران داراي دستگاه ضربان ساز قلب كه تحت پوشش بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران مي باشند.
263
بررسي مشكلات حاملگي و زايمان در زنان كم سن و سال﴿Teenager﴾- بررسي 100 مورد در زايشگاه رشت
264
بررسي مشكلات حفاري با محوريت هرزروي سيال حفاري در ميادين گازي زاگرس جنوبي
265
بررسي مشكلات حمل و نقل و ترافيكي در بافت فرسوده استان قم
266
بررسي مشكلات حمل و نقل و سيستم مكانيزه پرداخت كرايه به منظوردستيابي به پرداخت سريع و تاثير آن در جلب مشاركت پيمانكاران حمل مواد نفتي در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
267
بررسي مشكلات خانوادگي وميزان افسردگي درمدرسه دخترانه راهنمايي شاهد وعادي ناحيه 2رشت
268
بررسي مشكلات خانوادگي وميزان افسردگي درمدرسه دخترانه راهنمايي شاهد وعادي ناحيه 2رشت
269
بررسي مشكلات خانواده در ارتباط با نوجوانان
270
بررسي مشكلات خانواده كودكان استثنايي كم توان ذهني دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر بوشهر
271
بررسي مشكلات خانواده هاي داراي كودك عقب مانده ذهني تحت پوشش مراكز بهزيستي استان گيلان سال 88-1387
272
بررسي مشكلات خانواده هاي داراي كودكان استثنايي در سه شهر سميرم،حنا و ونك
273
بررسي مشكلات خط فارسي در نوشتن املاء در دانش آموزان دختر فارسي زبان دوره ابتدايي "اول تا پنجم " ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان كرج
274
بررسي مشكلات خوابگاههاي دانشجويي
275
بررسي مشكلات دانجشويان دانشگاه پيام نورمركز بهشهر
276
بررسي مشكلات دانشجويان خارجي دانشگاه هاي دولتي اصفهان
277
بررسي مشكلات دانشجويان مجتمع علوم انساني در رابطه با واحد نقليه و تعيين عوامل موثر بر آن
278
بررسي مشكلات داوران ليگ برتر فوتبال و ارائه راه كارهاي حل مشكل
279
بررسي مشكلات دختران دبيرستاني دوزبانه ارمني- فارسي از منظر توانش ارتباطي
280
بررسي مشكلات دختران دبيرستاني دوزبانه ارمني- فارسي از منظر توانش ارتباطي
281
بررسي مشكلات درس انشا در پايه ي پنجم ابتدايي نواحي شهري شهرستان سنندج
282
بررسي مشكلات درس تربيت بدني مدارس متوسطه و راهنمايي شهرستان اهر از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني
283
بررسي مشكلات درسي قرآن در دستيابي به اهداف آموزشي آن در دبيرستانهاي ناحيه دو يزد
284
بررسي مشكلات دسترسي مسافرين به پايانه هاي مسافري بين شهري و راهكارهاي حل آن ﴿ در شهرهاي بزرگ ايران ﴾
285
بررسي مشكلات دوران نوجواني و جواني از ديدگاه دانش آموزان دختر متوسطه شهر فردوس و ارائه راهكار
286
بررسي مشكلات رانندگان تاكسي و ميني بوس﴿حمل و نقل مسافربري﴾ مسير كاشان - آران بيد گل
287
بررسي مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اتيسم
288
بررسي مشكلات رواني-اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده درشهرستان فردوس
289
بررسي مشكلات زنان جوياي كار فارغ التحصيل دانشگاهي شهر بجنورد
290
بررسي مشكلات زنان كارمند در استان بوشهر
291
بررسي مشكلات زنجيره تأمين صنايع دستي استان ايلام گليم و گليم نقش برجسته
292
بررسي مشكلات زوجي زنان ديابتي نوع دو شهر اصفهان و آموزش مثبت‌نگري بر كيفيت رابطه زناشويي و كيفيت زندگي آنان
293
بررسي مشكلات زوجين در دوران عقد و مقايسه تأثير مشاوره مبتني بر اين مشكلات و مشاوره آماده‌سازي پيش از ازدواج (مدل اولسون) بر اين مشكلات
294
بررسي مشكلات سازشي ناشي از تعارض روشهاي تربيتي خانه و مدرسه در بين دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان ساري ، از ديدگاه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه يك ساري در سال تحصيلي 83 - 1382
295
بررسي مشكلات سراميك سنتي ايران (درارتباط با لعاب و بدنه )،(سراميك نطنز و شهرضا)
296
بررسي مشكلات سقف ميني بوس ايويكو و طراحي اوليه سقف جديد با استفاده از مواد مركب
297
بررسي مشكلات سوپر آلياژها در صنايع توليد نيرو؛ عمليات حرارتي
298
بررسي مشكلات شركت تعاوني فرش دستباف اردكان و ارائه راهكارها
299
بررسي مشكلات شركتهاي تعاوني پرورش ميگو در آبادان
300
بررسي مشـكلات شناخـتي، عاطـفي و رواني _ حركتـي معلمان مقطع ابتدايي در رابطه با اجراي متناسب برنامه ارزشيابي كيفي _ توصيفي
301
بررسي مشكلات شيل در حفاري و راهكارهاي جلوگيري از بروز آنها (در منطقه فلات قاره سازندهاي پابده ، گورپي و لافان )
302
بررسي مشكلات صنايع دستي منطقه پاوه واورامانات
303
بررسي مشكلات صنعتي اسيد فسفريك مورد مصرف در صنايع غذايي
304
بررسي مشكلات طرح رتبه بندي معلمان و عوامل موثر در اجراي آن جهت افزايش انگيزش شغلي، از ديدگاه معلمان شهرستان لردگان
305
بررسي مشكلات عاطفي ، اجتماعي كودكان بي سرپرست
306
بررسي مشكلات عاطفي و تحصيلي دختران دبيرستان هاي ناحيه 5 اصفهان در سال تحصيلي 90-91
307
بررسي مشكلات عبور و مرور (ترافيك) در شهر اصفهان و ارائه راه حلهاي آن
308
بررسي مشكلات عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد در شهريور، مهر و آبان سال 1377
309
بررسي مشكلات عمده تربيتي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهرستان تنكابن از ديدگاه مديران ومشاوران.
310
بررسي مشكلات عمده موجود در فاز شناخت و تحليل در پروژه‌هاي بزرگ نرم‌افزاري
311
بررسي مشكلات غذا خوردن كودكان
312
بررسي مشكلات فراوري سرب و روي ايران
313
بررسي مشكلات فرهنگي ، اجتماعي مردان متاهل شهرستان شاهرود در سال 1387
314
بررسي مشكلات فصل مشترك فازهاي طراحي و اجرا در پروژه هاي طرح و ساخت ساختمان ( EPC ) و ارائه راهكارها
315
بررسي مشكلات كار و مسئوليت هاي زن خانه داردر شهر تهران در گروه سني 21 تا 36 سال
316
بررسي مشكلات كالبدي محله هاي قديم شهر فسا و برنامه ريزي لازم براي رفع آنها
317
بررسي مشكلات كودكان بلوچ زبان در يادگيري مهارت هاي چهارگانه ( نوشتن ، خواندن ، شنيدن ، گفتن ) زبان فارسي در پايه سوم ابتدايي شهر مهرستان
318
بررسي مشكلات كودكان بلوچ زبان در يادگيري مهارتهاي چهارگانه ( نوشتن ، خواندن ، شنيدن ، گفتن )زبان فارسي در پايه سوم ابتدايي شهر مهرستان
319
بررسي مشكلات كودكان طلاق
320
بررسي مشكلات كودكان كرد زبان در يادگيري زبان فارسي
321
بررسي مشكلات گذر از نسل دوم به نسل سوم مخابرات سيار )EDGE, GPRS(
322
بررسي مشكلات مبلمان شهري در پياده روهاي شهر لاهيجان ﴿مطالعه موردي: ميدان چاي تا ميدان گلستان﴾
323
بررسي مشكلات متد و اتودهاي نوشته شده براي ساز عود در ايران و ارائه ده اتود جديد
324
بررسي مشكلات محدوديت و تنگناهاي كودكان عقب مانده ذهني شهرستان گنبد
325
بررسي مشكلات مديران آموزشي دبستانهاي دخترانه غيرانتفاعي منطقه 3
326
بررسي مشكلات مديران آموزشي مقطع ابتدايي منطقه 8 آموزش و پرورش استان تهران
327
بررسي مشكلات مديران مدارس راهنمايي شهرستان بوشهر و تاثير آن بر عملكرد آنان
328
بررسي مشكلات مديران مدارس منطقه كجور ونقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
329
بررسي مشكلات مديران مدارس نمونه مردمي منطقه ده تهران
330
بررسي مشكلات مديريتي اماكن ورزشي خصوصي سازي شده در استان خراسان شمالي و خراسان رضوي
331
بررسي مشكلات مراكزآموزش ازراه دورازديدگاه دبيران دوره متوسطه شهرستان اصفهان درسال تحصيلي90-1389
332
بررسي مشكلات مربوط به صحنه و زمان مديريت بحران در عمليات¬هاي اطفايي سازمان آتش¬نشاني شيراز
333
بررسي مشكلات مربيان پرستاري هنگام ارزشيابي باليني دانشجويان پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران
334
بررسي مشكلات مشاوران خواهر مقاطع متوسطه ناحيه دو يزد در سال تحصيلي 85-84
335
بررسي مشكلات مشتريان در استفاده از بانكداري اينترنتي بانك صادرات ايران
336
بررسي مشكلات معلولين و عوامل موثر بر آن در شهرستان سميرم
337
بررسي مشكلات مناسبات و روابط والدين با دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه دو اهواز در سال تحصيلي 1377-1376
338
بررسي مشكلات موسسان در امر راه اندازي مدارس غيرانتفاعي شهر تهران
339
بررسي مشكلات ناشي از داشتن تك ماده درسي در دوره ابتدايي
340
بررسي مشكلات نظام بانكي
341
بررسي مشكلات نظام جديد متوسطه از نظر دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي شهر شيروان در سال تحصيلي 79-78
342
بررسي مشكلات نگارشي دانش آموزان دوزبانه تركي (آذري) - فارسي ، مقطع ابتدايي
343
بررسي مشكلات نوجوانان پسر شاغل به تحصيل در مقطع راهنمايي تحصيلي منطقه املش
344
بررسي مشكلات نوجوانان پسر شاغل به تحصيل در مقطع راهنمايي تحصيلي منطقه املش
345
بررسي مشكلات نوجوانان دختر در مقطع راهنمايي
346
بررسي مشكلات نوجوانان و جوانان در شهرستان تنگستان
347
بررسي مشكلات نوجوانان و جوانان شهرستان گناوه
348
بررسي مشكلات نيمكت مدارس ابتدايي و تاثير آن برروند آموزش كشور
349
بررسي مشكلات و آسيب هاي شغلي كارمندان شهرداري اصفهان و ارائه الگويي جهت آسيب شناسي شغلي
350
بررسي مشكلات و ارائه پيشنهاداتي جهت تدوين قراردادهاي مشاركت مدني در خصوص ساخت ساختمانهاي مسكوني در تهران
351
بررسي مشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب در تدريس درس علوم تجربي در دوره راهنمايي
352
بررسي مشكلات و توانمندي هاي تعاوني هاي روستايي در خريد تضميني برگ سبز چاي استان گيلان
353
بررسي مشكلات و عوامل موثر بر فرارازخدمت كاركنان وظيفه
354
بررسي مشكلات و مسائل اجتماعي و فرهنگي ازدواج در بين جوانان بروجن
355
بررسي مشكلات و مسائل اجتماعي و فرهنگي ازدواج در بين جوانان شهرستان بروجن
356
بررسي مشكلات و معضلات نوجوانان و جوانان در زمينه افت تحصيلي مدارس دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان بهشهر
357
بررسي مشكلات و موانع نظام ارزشيابي توصيفي در آموزش و پرورش شهرستان اسفراين در سال 86-85
358
بررسي مشكلات و موانع نظام ارزشيابي در آموزش و پرورش شهرستان اسفراين در سال 86-85
359
بررسي مشكلات و موانع يادگيري دانس آموزان در درس رياضي
360
بررسي مشكلات و نارسايي هاي مبلمان شهري با تاكيد بر مسيرهاي عابر پياده در شهر رشت ﴿مطالعه موردي چهارراه پست-سه راه شيخ مولانا و ميدان قدس- ميدان صلاح الدين﴾
361
بررسي مشكلات و نارساييهاي مبلمان شهري با تاكيد بر مسير عابر پياده ( مطالعه موردي خيابان مطهري ملك شهر اصفهان)
362
بررسي مشكلات و نگرانيهاي شغلي در جوانان در سال تحصيلي 89.
363
بررسي مشكلات و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي شهرضا
364
بررسي مشكلات و نيازهاي دانشجويان و عوامل مؤثر بر آن دانشگاه پيام نور سميرم
365
بررسي مشكلات واجتماعي زنان بي سرپرست
366
بررسي مشكلات واحد بازيابي كاغذ باطله (C.C.O) و ارائه راه حلهاي در صنايع كاغذسازي چوكا
367
بررسي مشكلات ورزشي خواهران از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهرستان شيروان در سال 1383
368
بررسي مشكلات ومسائل اموزشي وتاثير راه حلها وروشهاي موجود در كاهش ان در دانش اموزان دختر شهرستان فريمان از ديدگاه معلمان
369
بررسي مشكلات وموانع ازدواج دختران مقطع متوسط ناحيه 3
370
بررسي مشكلات ويژه دانش آموزان دختر دبيرستانهاي و اولويت بندي آنها
371
بررسي مشكلات يادگيري و آموزش زبان فارسي در مناطق دو زبانه
372
بررسي مصاديق زبان بدن(ارتباط غير كلامي) در قرآن كريم
373
بررسي مصاديق و ويژگي‌هاي شخصيتي گمراهان در قرآن كريم
374
بررسي مصاديق و ويژگيهاي شخصيتي گمراهان در قرآن كريم
375
بررسي مصالح ساختماني بر مبناي شاخص هاي توسعه پايدار
376
بررسي مصرف انرژي خانگي در استان تهران و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن
377
بررسي مصرف انرژي در عمليات واحد معدنكاري روباز با تكيه بر اثر انفجار بر مصرف انرژي خردايش
378
بررسي مصرف انرژي كوره 101 پالايشگاه اصفهان
379
بررسي مصرف سوخت جامد در واحد گندله سازي شركت فولاد مباركه
380
بررسي مصرف گاز خانگي در منطقه ‎9 ‏گازرساني شهر تهران
381
بررسي مصرف گرايي زندگي مدرن در دو نمايشنامه گلن گري گلن راس اثر ديويد ممت، والپارايزواثر دان دليلو براساس نظريات ژان بودريار
382
بررسي مصرف مكمل بزه موم زنبور عسل ﴿پروپوليس﴾ بر كنترل قند خون،پروفايل ليپيدي ومقاومت انسوليني در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
383
بررسي مصرف مكمل هاي غذايي در ورزشكاران زن و مرد باشگاههاي بدنسازي شهرستان قاين
384
بررسي مصرف موسيقي و ذائقه شنيداري : مطالعه موردي جوانان شهر نور
385
بررسي مضامين آييني در ديوان عمان ساماني
386
بررسي مضامين اجتماعي در شعر ابراهيم طوقان
387
بررسي مضامين اجتماعي در شعر ابوالقاسم لاهوتي
388
بررسي مضامين اساطيري و آئيني در آثار سلطان محمد
389
بررسي مضامين پايداري در شعر حسن عبدالله القريشي
390
بررسي مضامين تربيتي ، ديني و اجتماعي از ديدگاه پروين اعتصامي در اشعارش
391
بررسي مضامين جهان شمول در ادب تعليمي منثور فارسي از آغاز تا قرن هفتم
392
بررسي مضامين حكمي مشترك در زبا سعدي و ابن وردي
393
بررسي مضامين حكمي نهج البلاغه در شاهنامه فردوسي
394
بررسي مضامين حماسي در علي‌نامه
395
بررسي مضامين در اشعار سهراب سپهري
396
بررسي مضامين در اشعار كليم كاشاني
397
بررسي مضامين ديوان منسوب به امام علي (ع ) با نهج البلاغه
398
بررسي مضامين شعر شيعي در صدر اسلام تا پايان دوره اموي
399
بررسي مضامين شعر شيعي در عصر مملوكي
400
بررسي مضامين شعر مذهبي در ديوان فواد كرماني
401
بررسي مضامين شعري ضياء الدين عباس
402
بررسي مضامين شيعي در نگاره هاي دوره قاجار با تاكيد بر دو نسخه مصور طوفان البكاء و روضه المجاهدين (مختارنامه)
403
بررسي مضامين طنز درشعر شاعران برجسته ي عصر مملوكي
404
بررسي مضامين طنز و ساز و كارهاي ايجاد آن در اشعار ناصر فيض
405
بررسي مضامين عاشقانه در فلك‌نازنامه و مقايسه آن با داستان خسرو و شيرين
406
بررسي مضامين عرفاني و تعليمي ديوان شهريار
407
بررسي مضامين عرفاني و تعليمي ديوان شهريار
408
بررسي مضامين فرهنگي - اجتمايي در ديوان ابن يمين فريومدي
409
بررسي مضامين قرآني در دعاي ابوحمزه ثمالي ، دعاي كميل و مناجات شعبانيه
410
بررسي مضامين مشترك صحيفه سجاديه و مناجات هاي منثور فارسي تا پايان قرن هفتم هجري
411
بررسي مضامين و اساليب رثاي اهل بيت (ع ) در عصر عباسي
412
بررسي مضامين و درون مايه هاي اشعار حكمي ناصيف اليازجي
413
بررسي مضامين و هويّت ديني در قصايد ناصرخسرو
414
بررسي مضامين و هويّت ديني در قصايد ناصرخسرو
415
بررسي مضامين وطن و آزادي در شعر محمود درويش
416
بررسي مضامين وعناصر ديني در كتابهاي شعر نوجوان انتشارات كانون دهه ي هشتاد
417
بررسي مضامين ومفاهيم نقش خورشيد در نقاشي كودكان
418
بررسي مضمون خير و شر در طرح و نقش فرش ايران
419
بررسي مضمون سفر در سينماي معنوي
420
بررسي مضمون عشق در سوانح العشاق و عبهرالعاشقين
421
بررسي مضمون كودكان اسطوره اي در شاهنامه شاه طهماسبي (با رويكرد بينا متنيت)
422
بررسي مضمون و محتوايي گونه‌هاي مختلف ترانه‌هاي عاميانه غرب ايران (استان‌هاي ايلام و كرمانشاه)
423
بررسي مضمون‌هاي دروغ - راستي و ريا - يك ‌رنگي در قرن‌هاي چهارم تا هفتم هجري ( پژوهش موردي: تاريخ‌هاي بلعمي٬ گرديزي٬ بيهقي و جهانگشا)
424
بررسي مطابقت گزارشات سونوگرافي و ماموگرافي با گزارش پاتولوژي به روش core needle biopsy تحت گايد سونوگرافي در تشخيص توده هاي پستان در بيماران مراجعه كننده به مركز core needle biopsy سهند شهر رشت طي سال 1394
425
بررسي مطالبات غير جاري قرض الحسنه بر صورت هاي مالي بانك
426
بررسي مطالبات غير جاري قرض الحسنه بر صورت هاي مالي بانك
427
بررسي مطالعات اكتشافي و برآورد ذخيره معدن بوكسيت جاجرم
428
بررسي مطالعات انجام شده در زمينه زيست چينه نگاري و محيط رسوبي سازند قم
429
بررسي مطالعات انجام شده در مورد اثرات تداخلي ديواره هاي تونل باد
430
بررسي مطالعات انجام شده روي رس ها براي رفع آلودگي زيست محيطي نيكل از پساب هاي صنعتي
431
بررسي مطالعات صورت گرفته در كشور برروي انتشار گاز رادون و بررسي فوائد و مضرات آن
432
بررسي مطالعات كاريوتيپي در جمعيت هاي مختلف گياه ماريتيغال )Silybum marianum L.(
433
بررسي مطالعات موج نسبيتي براي ذرات اسپين دار در فضاي غير جابجايي و نگاشت آنها به مسئله لاندائو
434
بررسي مطالعات هيدروژئولوژيك دشت ميمه و مورچه خورت
435
بررسي مطالعاتي استفاده از مش و درمان فتق در بيمارستان رازي، پورسينا و كلينيك پاستور
436
بررسي مطالعاتي پليمريزاسيون در ميكرو راكتور ها
437
بررسي مطالعاتي پوشش هاي مناسب برروي فوم هاي با كاربردهاي مختلف
438
بررسي مطالعاتي روشهاي تصفيه آب با به كارگيري فناوري نانو
439
بررسي مطالعاتي و عملي توان و زمان فراصوت برروي پخش نانولوله هاي كربني در محلول پليمري جهت ساخت غشا
440
بررسي مطالعه آزاد دانش آموزان شهر اراك
441
بررسي مطالعه تطبيقي بين دو آسايشگاه سالمندان تفت و مهريز در: علل حضورسالمندان درآسايشگاههاي سالمندي
442
بررسي مطالعه جامعه شناختي گرايش دانشجويان به فناوري اطلاعات از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بروجن
443
بررسي مطالعه حمل و نقل بين المللي كالا در ايران
444
بررسي مطالعه زمين شناسي و ژئوشيميايي مخازن نبگستان و ميدان نفتي اهواز
445
بررسي مطالعه سفال هاي منقوش زير لعابي آرشيو موزه چهلستون
446
بررسي مطالعه عزت نفس ومسائل پيرامون ان
447
بررسي مطالعه عوامل موثر بر توسعه كار آفريني در گردشگري روستايي
448
بررسي مطالعه عوامل و تنوع وتعدد نابهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي دانش آموزان متوسطه
449
بررسي مطالعه فرهنگ سازماني و جهت گيري استراتژيك بر نوآوري سازماني مورد مطالعه: شركت ايران خودرو
450
بررسي مطالعه كتاب هاي غيردرسي درميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي گنبدكاووس
451
بررسي مطالعه كتب غير درسي در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
452
بررسي مطالعه نظردانشجويان دخترپيام نور ردرابطه با اخلاق معلم كلاس اول
453
بررسي مطالعه و عملكرد سلول هاي خورشيدي
454
بررسي مطالعه و معرفي ليزر و ميزر ( ساخت يك نمونه آزمايشگاهي )
455
بررسي مطبوعات زنان و لوگو تايپ مطبوعات زنان در ايران
456
بررسي مطبوعات علمي در مورد تاثير گرمايش جهاني بر زيستگاه هاي آب شيرين
457
بررسي مطلوب ترين روش اكتشاف كروميت تيپ آلپي
458
بررسي مطلوبيت , نماد فرهنگي و احساسات بر ارزش خريد نام تجاري (با موردكاوي شركت پوشاك البسكو)
459
بررسي مطلوبيت زيستگاه كاراكال (Felis caracal) در استان يزد
460
بررسي مطلوبيت شرايط رويشگاهي گونه چويل در سه منطقه از شهرستان دنا
461
بررسي مطلوبيت فضاهاي عمومي محلات مسكوني از ديدگاه كودكان فضاي نمونه: محله مسكوني بريانك تهران
462
بررسي معادلات DGLAP با استفاده از تكنيك لاپلاس
463
بررسي معادلات تركش به روش لاگر
464
بررسي معادلات تفاضلي در فضاهاي باناخ
465
بررسي معادلات حاكم بر ايرفويل ها و تحليل سيالاتي ايرفويل ها به كمك نرم افزار فلوئنت
466
بررسي معادلات حاكم در محيط الياف متخلخل و بررسي پارامترهاي آن
467
بررسي معادلات حالات مناسب براي توصيف رفتار ترموديناميكي محلول هاي الكتروليت
468
بررسي معادلات حالت كرات سخت براي محلولهاي الكتروليت 1:1 برپايه (مدل تقريب متوسط كروي كلوين (MSA))
469
بررسي معادلات حالت و ارائه چند معادله حالت كاربردي
470
بررسي معادلات حرارت غيرخطي دو بعدي به روش لي
471
بررسي معادلات حركت و مشتقات پايداري براي حركت شش درجه آزادي ﴿مدل پارامتري﴾
472
بررسي معادلات ديفرانسيل معمولي مرتبه دوم بي نهايت بعدي با استفاده از T2M
473
بررسي معادلات رابط فازي با تركيبهاي مختلف و حل آنها
474
بررسي معادلات شرودينگر غير خطي يك بعدي به روش عددي تفاضلات متناهي اسپليت-استپ
475
بررسي معادلات شرودينگر غيرخطي يك بعدي به روش عددي تفاضلات متناهي اسپليت-استپ
476
بررسي معادلات عملگري با عملگرهاي خطي كراندار روي فضاهاي هيلبرت
477
بررسي معادلات فريدمن تعميم يافته بر اساس آنتروپي رني و گرانش در حضور تاب با رهيافت دستگاه هاي ديناميكي
478
بررسي معادلات مانور پذيري شناور SES
479
بررسي معادلات مانورهاي مختلف زيردريايي
480
بررسي معادله بلك شولز و كاربرد آن در رياضيات مالي
481
بررسي معادله ديراك
482
بررسي معادله رينولدز براي ياتاقان هاي گازي غير مدور با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
483
بررسي معادله ساختاري يك پارچه وابسته به دما براي ماده همگن
484
بررسي معادله شرودينگر زمان كسري
485
بررسي معادله ي هميلتون-ژاكوبي-بلمن و پارامتري سازي حالت براي حل عددي مسايل كنترل بهينه و كاربردهاي آن در رياضيات مالي
486
بررسي معادله ي ولاسوف با استفاده از روش تبديلات فوريه و به دست آوردن تابع توزيع
487
بررسي معادله‌ي شرودينگر زمان كسري
488
بررسي معادلهاي فارسي الفاظ قرآني ( جزء سوم )
489
بررسي معادن منطقه اصفهان
490
بررسي معاذير توسل به زور در حقوق بين الملل معاصر
491
بررسي معاصر سازي بنيان هاي اسطوره اي در نمايشنامه نويسي معاصر ايران
492
بررسي معاصر سازي بنيان هاي اسطوره اي در نمايشنامه نويسي معاصر ايران
493
بررسي معاني ثانوي در غزليات فخرالديني عراقي
494
بررسي معاني و مفاهيم انتظار در ديوان¬هاي سعدي، مولوي وحافظ
495
بررسي معاني و مفاهيم انتظار در ديوان¬هاي سعدي، مولوي وحافظ
496
بررسي معاهدات مرزي در پرتو دكترين نوين كميسيون حقوق بين الملل با تاكيد بر معاهده 975 الجزاير
497
بررسي معاهدات و امتيازات بين ايران و انگليس از دوره قاجار تا مشروطه 1324-1210ق / 1906-1795 م
498
بررسي معاهدات و امتيازات بين ايران و روسيه از دوره قاجار تا مشروطه 1324-1210 / 1906-1795م
499
بررسي معاوضه تسهيم و چندگانگي در شبكه‌هاي رله‌ لوزي
500
بررسي معايب و مزاياي نرم افزارهاي موجود در پست بانك ( بررسي موضوعي : نرم افزار حواله جات ، وام و تسهيلات )
501
بررسي معجزات انبياء در عهدين با تأكيد بر قرآن كريم
502
بررسي معدن زرنيخ زره شوران تكاب و پژوهشي در مورد طلا
503
بررسي معدن زرنيخ زره شوران تكاب و پژوهشي در مورد طلا
504
بررسي معدن سرب و روي تكنار استان خراسان (سبزوار) از نظر زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي ذخائر معدني
505
بررسي معدن سنگ تزئيني تراورتن آذرشهر و ارائه الگوي اكتشافي براي آن
506
بررسي معرفت و نورانيت اهل بيت عليهم السلام در حوزه قرآن و حديث
507
بررسي معرق هنر مندان معاصر اصفهان
508
بررسي معضلات تعميرات شناورها و تاثير آن بر حمل و نقل و اقتصاد ايران
509
بررسي معضلات تعميرات شناورها و تاثير آنها بر حمل و نقل و اقتصاد ايران
510
بررسي معضلات مديريتي در واحد هاي صنعتي نيمه تمام و تعطيلي در شهرك هاي صنغتي استان
511
بررسي معظلات شبكه موبايل كشور
512
بررسي معماري ( فضاي ظاهري ) مدرسه در فرايند يادگيري دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه از ديدگاه معلمان ناحيه 5
513
بررسي معماري اسپانيا با نگاهي به فضاهاي نمايشي آثار لوركا
514
بررسي معماري استان بوشهر از ابتداي افشار تا انتهاي قاجار و تاثير استعارگران بر بافت اين شهر
515
بررسي معماري ايران ( مقبره پير بكران )
516
بررسي معماري ايران : مقبره پيربكران﴿تحقيق كلاسي﴾
517
بررسي معماري پارامتريك از منظر بهينه يابي در بهره برداري از انرژي و نور در روز نمونه موردي ساختمان اداري يزد
518
بررسي معماري پردازنده هاي گرافيكي (GPU) [جي. پي. يو.] و مقايسه آنها با پردازنده هاي عمومي
519
بررسي معماري پردازنده هاي گرافيكي جديد نظير Nvidia Fermi [ان. ويديا فرمي]
520
بررسي معماري خط لوله در ساختار مسيرياب در محيط شبيه ساز بوكسيم
521
بررسي معماري داخلي سنتي مسكوني ايران ( دزفول )
522
بررسي معماري داخلي سنتي مسكوني ايران ( دزفول )
523
بررسي معماري دوره تحول ﴿ فاصله سالهاي 1300 - 1320 ﴾
524
بررسي معماري سازماني مناسب جهت پياده سازي استراتژي هاي توسعه سيستم هاي يكپارچه در صنعت توليد قطعات خودرو كشور
525
بررسي معماري سرويس - گرا
526
بررسي معماري سنتي سواحل جنوبي درياي مازندران و تحليل و صحنه آرائي نمايشنامه صيادان اثر اكبررادي
527
بررسي معماري سيستمهاي پي بي ايكس مدون و بكارگيري آنها در شبكه هاي هوشمند
528
بررسي معماري كارتهاي گرافيك شركت ATI
529
بررسي معماري مولكولي پلي ال و نوع نانوذره بر جدايي فازي و خواص ديناميكي مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني
530
بررسي معماري هاي وب معنايي
531
بررسي معماري و ساختار شبكه هاي نسل آينده ﴿NGN﴾
532
بررسي معماري و عملكرد عمارت خورشيد
533
بررسي معناشناختي فضاهاي شهري با تاكيد بر مولفه سازگاري نمونه موردي: ميدان هفت حوض تهران
534
بررسي معناشناختي مفهوم مشيت از ديدگاه قرآن كريم
535
بررسي معناي ايده آليسم در فلسفه كانت
536
بررسي معناي صرفي اوزان فعلي در قرائات هفت‌گانه‌ قـرآن كريم (مورد مطالعه: افعال باب ظاء تا ياء)
537
بررسي معناي مركزي و حاشيه اي در سوره الرّحمن
538
بررسي معناي نور و رنگ در پنج گنج نظامي
539
بررسي معنايي ، ساختاري و زيبايي شناسي ضرب المثل هاي شرق گيلان
540
بررسي معنايي مفهوم "جان " درمثنوي معنوي با رويكرد متني
541
بررسي معيار انتخاب رشته دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان تايباد
542
بررسي معيار صلبيت ديافراگم ها تعريف شده در آئين نامه 2800
543
بررسي معيار هاي ازدواج موفق
544
بررسي معيار هاي انتخاب شركاء جهت افزايش عملكرد
545
بررسي معيار هاي انتخاب همسر قبل از ازدواج وبعداز ازدواج در ميان دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور بجنورد
546
بررسي معيار هاي شايستگي مديريت و ويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام
547
بررسي معيار هاي موثر بر مكان يابي شهر هاي ساساني (دوره نخستين از 224 ميلادي تا 309 ميلادي ) نمونه مورد مطالعه : شهر تاريخي بيشاپور
548
بررسي معيار هاي همسر گزيني در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شيروان
549
بررسي معيارها و پتاسيل كاني سازي تيپ طلاي چاه زرد در محدوده ورقه 1:100000 نير
550
بررسي معيارها و ملاكهاي همسر گزيني در بين دانشجويان مجرد 29 - 18 ساله دانشگاه پيام نور ساري
551
بررسي معيارها وعوامل موثر بر ازدواج از ديدگاه دانشجويان صنعتي اميركبير
552
بررسي معيارها وعوامل موثر بر ازدواج از ديدگاه دانشحويان دانشگاه صنعتي شاهرود
553
بررسي معيارهاي ازدواج دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
554
بررسي معيارهاي ازدواج دانشجويان دانشگاه پيام نور گناباد قبل و بعد ازدواج و رابطه ي آن با ميزان رضايتمندي زناشويي
555
بررسي معيارهاي ازدواج دانشجويان رشته علوم اجتماعي در دانشگاه پيام نور رامسر.
556
بررسي معيارهاي ازدواج دانشجويان رشته علوم اجتماعي دردانشگاه پيام نور رامسر
557
بررسي معيارهاي ازدواج در بين دانشجويان دختر پيام نور محلات
558
بررسي معيارهاي ازدواج موفق ورابطه آن با رضايت زناشويي.
559
بررسي معيارهاي استاد اثربخش از ديدگاه دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان
560
بررسي معيارهاي اقتصادي و زيست محيطي در توليد شناورهاي فايبر گلاس در استان هرمزگان
561
بررسي معيارهاي انتخاب رشته دانش اموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه يك مشهد از ديدگاه دانش اموزان
562
بررسي معيارهاي انتخاب سهم در بورس منطقه اي اصفهان ( با تاكيد بر تحليل بنيادي )
563
بررسي معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان پيام نور شاهرود
564
بررسي معيارهاي انتخاب همسر در بين جوانان 18-29 سال روستاي دشتك
565
بررسي معيارهاي انتخاب همسر و موانع ازدواج در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بروجن
566
بررسي معيارهاي انتخاب همسر وعوامل موثر برازدواج دختران
567
بررسي معيارهاي انتخاي همسر در بين دختر و پسر دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
568
بررسي معيارهاي باليني در تحليل فشار كف پا
569
بررسي معيارهاي بستري و ترخيص در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان بيمارستان 17 شهريور رشت در طي يالهاي 1389- 1388
570
بررسي معيارهاي به كار رفته در ارزشيابي اقتصادي سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني يك مرور سيستماتيك
571
بررسي معيارهاي به كار رفته در ارزشيابي اقتصادي سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني يك مرور سيستماتيك
572
بررسي معيارهاي به كار رفته در ارزيابي سازماني سيستمهاي اطلاعات سلامت: يك مرور نظام مند
573
بررسي معيارهاي پايداري سالم در كشتي هاي كانتينربر
574
بررسي معيارهاي پيچيدگي در محيط هاي چند پروژه اي
575
بررسي معيارهاي تاليف و تدوين كتاب هاي درسي مطلوب رشته هاي دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي از نظر صاحبنظران برنامه درسي، مولفان برتر و دانشجويان سال آخر كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان
576
بررسي معيارهاي تدوين دروس و دوره هاي مجازي در دانشگاه هاي ايران از ديدگاه متخصصان و فراگيران
577
بررسي معيارهاي تعادل در دستگاه استاتيك پوسچروگراف
578
بررسي معيارهاي ساختاري فرهنگ‌هاي زبان‌آموز و نقد و بررسي فرهنگ زبان‌آموز فارسي
579
بررسي معيارهاي ساختاري فرهنگ‌هاي زبان‌آموز و نقد و بررسي فرهنگ زبان‌آموز فارسي
580
بررسي معيارهاي شايستگي مديريت موفق از ديدگاه اسلام
581
بررسي معيارهاي شايستگي مديريت و ويژگي هاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام(مديران شعب بانك هاي خمين)
582
بررسي معيارهاي شايستگي مديريت و ويژگيهاي يك مدير موفق
583
بررسي معيارهاي شايستگي مديريت و ويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاهاسلام(مطالعه موردي:مديران شعب بانكها
584
بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگي هاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام
585
بررسي معيارهاي صحت شروط از منظر فقه و قوانين موضوعه
586
بررسي معيارهاي طراحي مخازن كامپيوزيتي و ساخت نمونه هاي آزمايشگاهي
587
بررسي معيارهاي عملكرد يك سيستم هوشمند مديريت زنجيره تأمين در سيستم هاي كتابخانه اي
588
بررسي معيارهاي كنترل تراكم پوسته سدهاي مخزني و انتخاب معيار مناسب (مطالعه موردي:سد هرات)
589
بررسي معيارهاي كند شدن بحراني جهت پيش بيني وقوع بايفوركيشن در انواع تغيير پارامتر
590
بررسي معيارهاي لبخند زيبا در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
591
بررسي معيارهاي معلم موفق از ديدگاه دانشآموزان دختر متوسطه دوم شهرستان شهرضا
592
بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل ...
593
بررسي معيارهاي مورد نظر دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه ايلام در انتخاب استاد راهنما و موضوع پايان نامه
594
بررسي معيارهاي ميكروسكوپي جديد به‌عنوان مبنا براي استاندارد ‏‏گذاري حفاظت تشعشعي
595
بررسي معيارهاي همسر گزيني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد املش.
596
بررسي معيارهاي همسر گزيني دختران و پسران دانشجوي دانشگاه پيام نور بهبهان
597
بررسي معيارهاي همسر گزيني در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي در دانشگاه پيام نور گنبد
598
بررسي معيارهاي همسر گزيني در جوانان
599
بررسي معيارهاي همسرگزيني دختران وپسران دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي نوشهروچالوس
600
بررسي معيارهاي همسرگزيني،نزد جوانان شهر رحيم آباد.
601
بررسي معياري مديريت و ويژگيهاي يك مدير از ديدگاه اسلام
602
بررسي مغناطوتنگش در بس بلورهاي فريت نيكل - روي
603
بررسي مغناطوتنگش مواد مغناطيسي و غيرمغناطيسي با استفاده از تداخل سنج ليزري مايكلسون
604
بررسي مفاد ،براهين و نتايج قاعده ﴿﴿كل حادث مسبوق بقوه ماده تحملها ﴾﴾
605
بررسي مفاصل زانوي مصنوعي موجود و بهينه سازي آنها
606
بررسي مفاهيم آناهيتا و ارتباط آن با باروري در آثار سراميكي معاصر
607
بررسي مفاهيم اخلاقي در ديوان پروين اعتصامي
608
بررسي مفاهيم اخلاقي در كتاب هاي درسي دوره راهنمايي
609
بررسي مفاهيم اساسي روان شناسي در دفتر پنجم مثنوي
610
بررسي مفاهيم اساسي مكانيك آماري غير تعادلي
611
بررسي مفاهيم اساسي مكانيك آماري غير تعادلي
612
بررسي مفاهيم انسان شناسي ،هستي شناسي، شناخت شناسي و ارزش شناسي از ديدگاه شهيد مطهري
613
بررسي مفاهيم ايمان و عقل ازنظر كركگور و ملاصدرا
614
بررسي مفاهيم بنيادي شبكه هاي نسل جديد (NGN) و چگونگي پياده سازي آن در شبكه مخابرات كشور
615
بررسي مفاهيم بنيادين فلسفه ي موسيقي
616
بررسي مفاهيم پايداري و شهادت در اشعار نصرالله مرداني و حميد سبزواري
617
بررسي مفاهيم پايداري و شهادت در اشعار نصرالله مرداني و حميد سبزواري
618
بررسي مفاهيم پايداري وشهادت در اشعار نصرالله مرداني و حميد سبزواري
619
بررسي مفاهيم تصويري اشعار سهراب سپهري در دفتر پنجم
620
بررسي مفاهيم تعليمي ، عرفاني ، اسطوره اي ، مذهبي و تاريخي در ديوان ماذون ( شاعر قشقايي )
621
بررسي مفاهيم﴿﴿ تكامل تدريجي﴾﴾ و ﴿﴿اراده﴾﴾در نمايشنامه ي انسان و ابر انسان شاواز ديدگاه شوپنهاورولامارك
622
بررسي مفاهيم جانوري در فرهنگ عامه و نمود تصويري آن در داستان ها
623
بررسي مفاهيم رنگ در آيات قرآن
624
بررسي مفاهيم روشهاي شبيه سازي مونت كارلويي زنجيره هاي ماركوف
625
بررسي مفاهيم سيستمهاي همسايگي تعميم يافته قوي و مجموعه هاي SG- باز
626
بررسي مفاهيم قلمرو و محرميت در فضاي شهري به منظور ارائه راه حلهايي جهت تعميم آنها در طراحي شهري خودي
627
بررسي مفاهيم كارايي سره از مراتب مختلف و روش هاي اسكالرسازي مربوطه
628
بررسي مفاهيم كتب دينو زندگي دوره متوسط
629
بررسي مفاهيم ماورايي در هنر ايران باستان و بكارگيري آن در گرافيك محيطي
630
بررسي مفاهيم متافيزيكي از اتوپيا تا سايبرگ
631
بررسي مفاهيم محاسبه پذيري فضاهاي باناخ و اندازه از ديدگاه نظريه دامنه
632
بررسي مفاهيم معناي زندگي،مرگ وحيات جاودان دررمان هاي بوف كور ،يكليلا وتنهايي او،ملكوت،شازده احتجاب ومشي ومشيانه
633
بررسي مفاهيم نقاشي كودكان در مقطع ابتدايي از ديدگاه اموزگاران به عنوان ابزاري براي شناخت كودكان اين مقطع
634
بررسي مفاهيم نقوش اسليمي ماري- ابري جلدهاي دوره صفوي ايران به منظور طراحي زيورآلات
635
بررسي مفاهيم نقوش و فرم زيورآلات زنان تركمن
636
بررسي مفاهيم نمادهاي مهر و ماه نقش بسته بر روي سفالينه هاي پيش از تاريخ ايران
637
بررسي مفاهيم نمادهاي مهروماهنقش بسته برروي سفالينه هايپيش ازتاريخ ايران
638
بررسي مفاهيم نمادين آب در باورها و اعتقادات مردم ايران و طراحي و ساخت آثار سراميكي با الهام از اين مفاهيم
639
بررسي مفاهيم نمادين شخصيت زن در هفت پيكر نظامي (با تاكيد بر نگاره بهرام در هفت پيكر در گلچين اسكندر سلطان)
640
بررسي مفاهيم نمادين محراب و عناصر مشابه آن در معماري و فرش ﴿ 2 جلد ﴾
641
بررسي مفاهيم نمادين نقوش در قالي تركمن
642
بررسي مفاهيم و اصطلاحات حقوق جزا و جرم شناسي در قرآن و سنت و معصومين (عليهم السلام ).
643
بررسي مفاهيم و فرايند تصميم گيريها در توسعه تكنولوژي
644
بررسي مفاهيم و فضايل اصلي اخلاق از منظر رساله حقوق امام سجاد (ع )
645
بررسي مفاهيم و موضوعات تربيتي و روانشناسي در قرآن مجيد
646
بررسي مفاهيم و مولفه هاي سماع مولويان در پوئم سمفونيك مولوي ، اثر هوشنگ كامكار
647
بررسي مفايسه اي عياري و شيوه هاي آن در شاهنامه و فيروزشاه نامه
648
بررسي مفردات قرآني گناه و توبه
649
بررسي مفردات،سبك شناسي وداستان پردازي سوره مريم
650
بررسي مفعول مطلق و موارد كاربرد آن در قرآن كريم
651
بررسي مفهوم "آيين" و "مراسم آييني" از منظر گروتوفسكي در تئاتر
652
بررسي مفهوم « مهاجرت » در آثار آنتون چخوف با تاكيد بر نمايشنامه هاي « سه خواهر_باغ آلبالو دايي وانيا_ مرغ دريايي »
653
بررسي مفهوم آبستره- انتزاع
654
بررسي مفهوم آز و خرد در جهان‌بيني ايراني و نقش آن در شكل‌گيري انديشه‌ هاي سياسي ايران و اسلام
655
بررسي مفهوم آشنايي زدايي در نقاشي معاصر ايران
656
بررسي مفهوم آيروني در انديشه كيركگارد
657
بررسي مفهوم آيين و مراسم آييني از منظر گروتوفسكي در تئاتر
658
بررسي مفهوم اصالت در صنايع دستي با تكيه بر آراء تئودور آدورنو
659
بررسي مفهوم اعتراض در آثار ساعدي،رادي وبيضايي در دهه چهل
660
بررسي مفهوم اقتباس در عكاسي
661
بررسي مفهوم اميدواري و نوميدي در شعر معاصر فارسي با تكيه بر اشعار توللي ، كسرايي ، رحماني و ابتهاج
662
بررسي مفهوم بازنمايي مفهوم دموكراسي در رمان فارسي معاصر در سالهلاي 1340تا 1357 خورشيدي
663
بررسي مفهوم بدن مندي در پديدارشناسي مرلوپونتي و هنر اجرا با مطالعه ي موردي والي اكسپورت
664
بررسي مفهوم تئاتر تجربي و تطابق آن با جريان هاي مشابه درايران دهه ي هشتاد
665
بررسي مفهوم تئاتر تجربي و تطابق آن با جريان‌هاي مشابه در ايران دهه‌ي هشتاد
666
بررسي مفهوم تحجر وقشري گري درقرآن ونهج البلاغه
667
بررسي مفهوم تراژدي در شاهنامه با نگاهي به اسطوره‌شناسي هندواروپايي
668
بررسي مفهوم تسامح و تساهل در عرفان اسلامي از آغاز تا پايان سده ي نهم هجري
669
بررسي مفهوم تسامح و تساهل در عرفان اسلامي از آغاز تا پايان سده ي نهم هجري
670
بررسي مفهوم تصوير در ويدئو آرت
671
بررسي مفهوم تكثرگرايي در هنر آمريكا از دهه 1980 ميلادي
672
بررسي مفهوم تناسخ در عرفان بودايي با نگاهي به فيلم بوداييي كوچك
673
بررسي مفهوم جذبه در عرفان اسلامي تا قرن هفتم هجري (با تكيه بر مهم ترين متون عرفاني و ادبي)
674
بررسي مفهوم جوهر در فلسفه ارسطو و ابن سينا
675
بررسي مفهوم حركت در نقاشيهاي قرن بيستم
676
بررسي مفهوم خوانايي در پروژهاي انبوه سازي ﴿بررسي موردي: محله B7 شهر فولاد شهر﴾
677
بررسي مفهوم خود در كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و مقايسه آن با كودكان عادي 13-10 ساله شهر تهران و طبس
678
بررسي مفهوم خويشتن پنداري در بين مردان معتاد و غيرمعتاد شهر اهواز
679
بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوسترهاي مكتب لهستان
680
بررسي مفهوم رنج در دفتر اوّل و دوم مثنوي معنوي مولانا
681
بررسي مفهوم رنگ سياه و سبز در اسلام و ارائه طرحهاي كاشي بر اساس مطالعات فوق
682
بررسي مفهوم رنگ سياه و سبز در اسلام و ارائه طرحهاي كاشي بر اساس مطالعات فوق
683
بررسي مفهوم رنگ سياه وسيز دراسلام وارائه طرحهاي كاشي براساس مطالعات فوق
684
بررسي مفهوم زمان در زمان ورود عدم قطعيت انرژي زمان
685
بررسي مفهوم زمان در عكاسي
686
بررسي مفهوم شادي و مصاديق آن در جامعه عصر صفوي
687
بررسي مفهوم شادي و مصاديق آن در جامعه عصر صفوي
688
بررسي مفهوم شير در قاليچه هاي شيري فارس به منظور طراحي و ساخت اشياء سفالين
689
بررسي مفهوم صورت در هنر سنتي و كاربرد آن در تذهيب
690
بررسي مفهوم طراحي در مهندسي با نظر به رويكرد طرح‌كاربرد از ورماس و هوكس
691
بررسي مفهوم عدالت اجتماعي در آثار فني تني چند از متفكران اسلامي و غربي
692
بررسي مفهوم عنصر اعتراض در آثار ساعدي،رادي وبيضايي در دهه چهل
693
بررسي مفهوم غم و شادي در غزليات حافظ
694
بررسي مفهوم فرم در هنرهاي بصري قرن بيستم، به ويژه در قلمرو مدرنيسم هنري
695
بررسي مفهوم فضا در معماري خانه هاي تاريخي اصفهان دوره صفويه و قاجار
696
بررسي مفهوم فقر النفس در آيات و روايات و ارتباط آن با روانشناسي اعتياد
697
بررسي مفهوم فقر و درويشي در مثنوي معنوي
698
بررسي مفهوم فناي فرد در هنر سنتي و بقاي فرد در هنر مدرن
699
بررسي مفهوم قرآني شاكله و نقش آن در رفتار فرد از ديدگاه اسلام
700
بررسي مفهوم قوانين طبيعت در زيست شناسي
701
بررسي مفهوم كيفيت و موانع و عوامل تسهيل كننده در ارائه خدمات درماني با كيفيت از ديدگاه ذينفعان در اورژانس بيمارستان شهيد مطهري اروميه
702
بررسي مفهوم گواهان بر اعمال (شهدا در روز قيامت از ديدگاه قرآن و تفاسير)
703
بررسي مفهوم گوتيك در آثار نويسندگان و نمايشنامه نويسان قرن نوزدهم
704
بررسي مفهوم گوتيك درآثار نويسندگان و نمايشنامه نويسان قرن نوزدهم
705
بررسي مفهوم مدرنيته و استعمار درآثار غلامحسين ساعدي با رويكرد پسا استعماري
706
بررسي مفهوم مدرنيته و استعماردر آثار غلامحسين ساعدي با رويكرد پسا استعمار
707
بررسي مفهوم مديريت ارتباط با مشتري و پياده سازي يك سيستم نرم افزاري تحت آن
708
بررسي مفهوم مرگ در آثار ادوارد مونك با رويكرد روانشناسي
709
بررسي مفهوم مرگ در قصه هاي عاميانه
710
بررسي مفهوم مهاجرت در آثار آنتوان چخوف با تاكيد بر نمايشنامه هاي سه خواهر-باغ آلبالو-دايي وانيا-مرغ دريايي
711
بررسي مفهوم موجودات هيبريد در آثار تجسمي معاصر، با رويكردي بر بدن انسان
712
بررسي مفهوم نظارت از ديدگاه اسلام و كاربردهاي مديريتي آن
713
بررسي مفهوم نظربازي در شعر حافظ و مقايسه¬ي آن با سلمان ساوجي، خواجو كرماني، شاه نعمت الله ولي و كمال خجندي
714
بررسي مفهوم نقاب در عكسهاي اينگه موراث، رالف يوجين ميتيارد و گيليان ورينگ
715
بررسي مفهوم نقش دانش دررشداقتصادي درعصراقتصاددانش محوروتاثيرآن براقتصادايران
716
بررسي مفهوم نماد گاو نر در صنايع دستي ايران در دوران هخامنشي
717
بررسي مفهوم نمادين سواستيكادر فرش ﴿ ايران - هند - چين - تبت و نپال ﴾
718
بررسي مفهوم نور و رنگ ﴿طلايي﴾ در خاوران نامه
719
بررسي مفهوم هويت در پوسترهاي جشنواره فيلم فجر
720
بررسي مفهوم و تصوير شير و خورشيد در ايران باستان
721
بررسي مفهوم و جايگاه ادب از نگاه قرآن و احاديث
722
بررسي مفهوم و جايگاه لباس ﴿انواع و خصوصيات آن﴾ در قرآن و حديث
723
بررسي مفهوم و مؤلفه هاي "آينده‏ نگري" از ديدگاه امام علي (ع) و دلالت هاي آن در تربيت اسلامي
724
بررسي مفهوم و مصاديق اميد در غزليات شمس تبريزي
725
بررسي مفهوم وانمودگي و فراواقعيت در عكاسي پست مدرن براساس انديشه هاي ژان بودريار (مطالعه موردي: شري لواين، ريچارد پرينس و باربارا كروگر )
726
بررسي مفهوم، روش شناسي و موضوعِ تاريخ محلي؛ با نگاهِ فلسفه انتقادي و تكيه بر تاريخنگاري محلي ايراني-اسلامي
727
بررسي مفهومي تكنولوژي و عوارض آن براي نهادينه كردن بهينه تكنولوژي در صنعت
728
بررسي مفهومي دستگاه ماموگرافي نوري و مقايسه كاركرد دستگاه با نوع مبتني بر x-ray آن
729
بررسي مفهومي فيزيك ميانفازهاي بلورمايع و رفتار غير خطي نوري هر ميانفاز
730
بررسي مفهومي نقش توسعه انساني درتحقق اقتصاد دانش محور درايران
731
بررسي مقا سه اي ميكروسكوپيك قابليت حفظ مسير اصلي كانال ريشه ء دندان توسط فايلهاي چرخشي جديد استينلس استيل FKG ، فايلهاي چرخشي نيكل تيتانيوم 04taper.ProFile وفا لها دست Flexofile-K
732
بررسي مقابسه اي رابطه هوش هيجاني با افسردگي دانشجويان دختر وژسر دانشگاه پيام نور فارسان
733
بررسي مقابله اي استعاره در زبانهاي فارسي و انگليسي بر اساس نظريه استعاره هاي مفهومي
734
بررسي مقابله اي اسمي سازي در بخش مقدمه ي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد زبانشناسي كاربردي توسط دانشجويان ايراني و غير ايراني
735
بررسي مقابله اي المان هاي رمانتيك در شعرهاي ويليام وردزورث و حسين منزوي
736
بررسي مقابله اي تاثيرمدل هاي ارزشيابي پويا و تكويني بر مهارتهاي درك مطلب زبان آموزان ايران
737
بررسي مقابله اي ترجمه جملات بلند انگليسي به فارسي
738
بررسي مقابله اي دستگاه آواي فارسي و انگليسي
739
بررسي مقابله اي ساخت هاي مجهول انگليسي و فارسي و كاربرد آن در ترجمه
740
بررسي مقابله اي ساختار پانر بخش مقدمه مقالات تحقيقي پزشكي انگليسي و فارسي
741
بررسي مقابله اي سطوح مختلف زباني بين گويش كرمانجي و فارسي معيار
742
بررسي مقابله اي ظرفيت نحوي و معنايي افعال پر بسامد فارسي و انگليسي
743
بررسي مقابله اي فرا كلام و اسمي شدن در قسمت هاي مقدمه و نتيجه گيري مقاله هاي علمي كمي و كيفي زبانشناسي كاربردي
744
بررسي مقابله اي فرايندهاي فراكلامي و اسمي شدن در علوم سخت و علوم نرم
745
بررسي مقابله اي فرايندهاي واژه سازي اشتقاقي در زبان هاي فارسي و عربي بر اساس مدل اسكلت ـ بدنه معنايي
746
بررسي مقابله اي گفتاركنش امتناع: تحليل رشد توانش كاربردي در بين زبان آموزان ايراني
747
بررسي مقابله اي مقالات فارسي و انگليسي دانشجويان بر اساس مدل تولمين : بررسي اثر روش ژانر
748
بررسي مقابله اي مقالات فارسي و انگليسي دانشجويان بر اساس مدل تولمين : بررسي اثر روش ژانر , The Effect of Genre-based Approach: A Comparative Analysis of Students' English and Persian Argumentative Essays based on Toulmins Argumentation Framework
749
بررسي مقابله‌اي القاب در زبان فارسي و كردي
750
بررسي مقابله‌اي حروف اضافه عربي و فارسي در كتاب الأيّام طه حسين و ترجمه فارسي آن
751
بررسي مقابله‌اي گفتار زبانمندان فارسي‌زبان ايراني و افغاني در چارچوب كاربردشناسي بينافرهنگي با تأكيد بر جنبه‌هاي آموزشي
752
بررسي مقابله‌اي نقش‌نماهاي گفتماني در زبان فارسي و زبان ارمني اصفهان
753
بررسي مقادير آديپونكتين و لپتين در سرم زنان چاق و غير چاق مبتلا به سرطان پستان
754
بررسي مقادير بهينه ي مواد قليايي در ژئوپليمر سازي وليچينگ الياف به منظور ساخت بدنه ي ممبران
755
بررسي مقادير ركورد نسبت متغيرهاي تصادفي توزيع ريلي , Record valuse of the ratio of rayleigh random variables
756
بررسي مقادير سرب و كادميوم در شير خام گاو مناطق مختلف سيستان- ايران
757
بررسي مقادير نرمال Latency Absolute امواج V.III.Iو latency Wave Interامواج III-I, V-III, V-I در پاسخ فراخوانده شنوايي ساقه مغز در مراجعين با شنوايي طبيعي 20 سال و بيشتر
758
بررسي مقادير نرمال اسپرومتري ﴿VC,FVC,FEV1﴾در بالغين شهر يزد
759
بررسي مقادير ويژه گراف هاي تناوبي
760
بررسي مقاديرمنفردماتريس هاي A+BوA +iB
761
بررسي مقارني آراء امام خميني و شيخ انصاري در شرايط متعاقدين در عقد بيع
762
بررسي مقاطع بتن آرمه تحت اثر توام نيروي محوري و خمش در محوره
763
بررسي مقاطع جداره نازك
764
بررسي مقالات شمس از چشم انداز زبان شعر
765
بررسي مقام (توكل ) و تاثير شگرف آن در زندگي
766
بررسي مقام توكل در تفسير كشف‌الاسرار ميبدي
767
بررسي مقام راست در حوزه موسيقي ايراني ، عربي و تركي
768
بررسي مقامات و مراتب عرفاني حضرت مريم (س) در ادبيات عرفاني فارسي (از قرن سوم تا نهم)
769
بررسي مقاوم سازي دال هاي دوطرفه بتن مسلح با الياف FRP به كمك تحليل اجزا محدود
770
بررسي مقاوم‌سازي قاب‌هاي فلزي با استفاده از سيستم HYDE
771
بررسي مقاومت CBR لايه ي بستر ماسه بادي تثبيت شده با الياف سلولزي ضايعاتي داراي رزين پلي وينل الكل
772
بررسي مقاومت CPT، بررسي مدل سازي نصب شمع مارپيچي و ظرفيت فشاري شمع مارپيچي به روش اجزاء محدود
773
بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سروتيپ هاي مختلف استرپتوكوكوس آكالاكتيه جداش ده از زنان مراجعه كننده به مراكز درماني يزد
774
بررسي مقاومت آنتي‌بيوتيكي و تايپينگ مولكولي سويه‌هاي اسينتوباكتر بوماني جدا شده از ونتيلاتور، خون و زخم سوختگي بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌هاي ولايت، رازي و پورسيناي رشت در سال 1397
775
بررسي مقاومت آويشن دنايي Thymus daenensis clerk. به سرب و اثر آن بر تغييرات اسانس هاي فرار
776
بررسي مقاومت اتصالات خورجيني در برابر fatigue cycle-Low
777
بررسي مقاومت اتصالي بين پوشش هاي با پايه سيماني و سطح داخلي لوله هاي بزرگ فولادي
778
بررسي مقاومت الكتريكي داخل كانال ريشه
779
بررسي مقاومت الكتريكي داخل كانال ريشه
780
بررسي مقاومت الكتريكي و خوردگي بتن حاوي افزودني معدني
781
بررسي مقاومت الكتريكي و خوردگي فولاد در بتن و ملات حاوي باكتري
782
بررسي مقاومت اوليه مسلولين استان اصفهان به داروهاي پاس- ايزونيازيد- استرتپومايسين
783
بررسي مقاومت باكتري ها در برابر برخي از مواد محافظ بيولوژيكي و شيميايي در مواد غذايي
784
بررسي مقاومت باكتري هاي پيگمان دار به برخي از عوامل فيزيكو- شيميايي ضد باكتريايي
785
بررسي مقاومت باكتريايي عفونت هاي ادراري خانواده انتروباكترياسه در بيماران بستري بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز
786
بررسي مقاومت بالستيكي نمونه‌هاي كامپوزيتي ساندويچي با رويه‌هاي چندلايه‌ فلز-الياف
787
بررسي مقاومت بتن در برابر اسيد نيتريك
788
بررسي مقاومت برخي اكوتيپ‌هاي گاودانه به تنش خشكي
789
بررسي مقاومت برخي ژنوتيپ هاي بزرگ به بيماري پژمردگي فوزاريومي
790
بررسي مقاومت برخي ژنوتيپ هاي چغندر قند به نماتد سيستي در گلخانه و آزمايشگاه
791
بررسي مقاومت برشي تيرهاي بتن آرمه با الياف كامپوزيتي FRP با در نظر گرفتن پديده جدا شدن ورقه هاي تقويتي
792
بررسي مقاومت برشي خاك كربناته بوشهر آلوده شده به مواد نفتي با استفاده از دستگاه سه محوري
793
بررسي مقاومت برشي خاك كربناته بوشهر آلوده شده به مواد نفتي با استفاده از دستگاه سه محوري
794
بررسي مقاومت برشي خاك ماسهاي فيروزكوه در اثر تسليح با خرده هاي پت (PET) تحت آزمايش سه محوري زهكشي نشده (CU)
795
بررسي مقاومت برشي ماسه كربناته در شرايط غيراشباع
796
بررسي مقاومت برشي ماسه مسلح با آنزيم اوره‌آز و مقايسه با تاثير اختلاط سيمان با ماسه
797
بررسي مقاومت برشي ماسه مسلح با آنزيم اورهآز و زئوليت
798
بررسي مقاومت برشي مخلوط ماسه و خرده هاي PET
799
بررسي مقاومت به آرسنيك وحذف آن توسط باكتري هاي جداشده ازشيرابه زباله هاي شهر كرمانشاه
800
بررسي مقاومت به اكسيداسيون دماي بالاي پوشش آلومينايدي اصلاح شده با زيركونيوم روي سوپرآلياژ پايه نيكل
801
بررسي مقاومت به اكسيداسيون دماي بالاي پوشش هاي پاشش حرارتي نيكل-آلومينيوم روي زيرلايه فولاد ساده كربني
802
بررسي مقاومت به ترك سرد الكترود8018 شركت آما به روش تست LB-TRC
803
بررسي مقاومت به ترك سردالكترود 8018 نوع (1) و (2) به روش LB-TRC
804
بررسي مقاومت به خستگي بتن حاوي الياف مصنوعي در بارگذاري تصادفي
805
بررسي مقاومت به خستگي حرارتي در كامپوزيت مس-تيتانيم دي برايد و اثر پوشان نسوز بر آن
806
بررسي مقاومت به خشكي ارقام گندم
807
بررسي مقاومت به خشكي چهار رقم چمن فصل سرد و گرم
808
بررسي مقاومت به خشكي در لاين هاي پيشرفته جو بر اساس صفات مورفوفيزيولوژيك ،شاخصهاي مقاومت به خشكي و واكنش هاي بيوشميايي
809
بررسي مقاومت به خشكي ژنوتيپ هاي گندم دوروم شرايط اين ويترو
810
بررسي مقاومت به خوردگي آلياژ منيزيم Az31 آندايز شده
811
بررسي مقاومت به خوردگي پرايمرهاي بر پايه قير نفتي و ذغال سنگي
812
بررسي مقاومت به خوردگي پليمر هاي معدني در محيط اسيدي با توجه به پارامترهاي زمان و غلظت اسيد
813
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش اپوكسي در حضور نانو ذرات كِلي اصلاح شده توسط بازدارنده
814
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه عنصر سريم بر روي زيرآيند فولاد نورد سرد
815
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه عنصر سريم و افزودني نيكل سولفات بر روي زيرآيند فولاد نورد سرد
816
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه لانتانيوم
817
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزا فلوئورزيركونيك اسيد بر روي زمينه CRSواستيل37
818
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي فسفاته روي بر روي زمينه فولاد نورد سرد
819
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش سه تايي نيتروكاربيدي/نانوكامپوزيت Ni-Crnp/نيتريدي، ايجاد شده به روش نيتروژن‌‌-كربندهي پلاسمايي، آب‌كاري الكتريكي ونيتروژندهي پلاسمايي
820
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي زمينه نيكل با نانو ذرات گرافيت و ‎SIC
821
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش نانوكامپوزيتي Ni-Cu/ Cr2O3 به روش رسوب دهي الكتروشيميايي
822
بررسي مقاومت به خوردگي پوشش هاي تبديل فسفاته آلياژهاي آلومينيم 2024 ، 5456 ، 7075
823
بررسي مقاومت به خوردگي داغ پوشش Al-Si اعمالي روي IN-738 به روش غوطه وري داغ
824
بررسي مقاومت به خوردگي فولاد ساده كربني نيتروژن دهي پلاسمايي شده به دو روش متداول و توري فعال
825
بررسي مقاومت به خوردگي لايه اكسيدي ايجاد شده در حمام هاي دماي بالا بر روي فولاد CK 45 نيتروره شده
826
بررسي مقاومت به خوردگي لايه اكسيدي در حمامهاي دماي پايين بر روي فولاد CK45 نيتروژن دهي شده
827
بررسي مقاومت به خوردگي و مواد شيميايي پوشش هاي اپوكسي بيس فنول a با استفاده از پيگمنت اكسيد آهن و گلاس فليك
828
بررسي مقاومت به خوردگي و مورفولوژي پوشش تبديلي سريم در حضور يون‌هاي نيكل، مس و تنگستن بر روي آلياژ آلومينيومAA2024-T3
829
بررسي مقاومت به خوردگي و مورفولوژي پوشش نيكل در حضور نانوذره بر روي آلياژ برنج
830
بررسي مقاومت به خوردگي و مورفولوژي پوشش نيكل- فسفر در حضور نانوذره بر زمينه آلياژ منيزيم
831
بررسي مقاومت به سايش چدنهاي سفيد پركروم ﴿20 تا 30 درصد كرم ﴾
832
بررسي مقاومت به سايش در پوشش شيشه اي نانو روي فلز
833
بررسي مقاومت به سايش نانوكامپوزيت Al5754/SiC توليد شده توسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي‎
834
بررسي مقاومت به سايه و خشكي گونه بومي چمن علف گندمي ﴿Agropyron deseturum﴾
835
بررسي مقاومت به سرما در گونه هاي اكاليپتوس
836
بررسي مقاومت به سولفيداسيون فولاد پوشش داده شده با آلوميناي اصلاح شده با موليبدن در گوگرد مذاب
837
بررسي مقاومت به شوري القايي توسط اندوفايت در گياه فسكيوي بلند
838
بررسي مقاومت به شوري دو گونه درختچه اي شاه پسند (Lantana camara) و خرزهره (Nerium oleander) جهت كاشت در فضاي سبز شهري
839
بررسي مقاومت به شوري رقم هاي مختلف چمن آبي ﴿Poa pratensis L.)
840
بررسي مقاومت به ضربه كامپوزيتهاي لايه اي آلومينيوم آلوميناي پلاسما اسپري شده
841
بررسي مقاومت به فرورفتگي (Indentation) نانو كريستال هاي مس و نيكل توسط آزمايش نانو ايندنتيشن
842
بررسي مقاومت به كينولون ها و فلوروكينولون ها و جهش در كدون هاي شماره 83 و/ يا 106 ژن gyrA در ايزوله¬هاي اشريشياكلاي جدا شده از نمونه هاي ادراري بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي به روش PCR-RFLP در سال 1395
843
بررسي مقاومت بيولوژيكي پوشش هاي تعميري خودرويي پلي يورتان
844
بررسي مقاومت بيولوژيكي پوشش هاي شركت خودروسازي بهمن موتور
845
بررسي مقاومت پسماند خمشي - پيچشي پس از اعمال بار ضربه اي در تيرهاي كامپوزيتي توليد شده به روش لايه چيني دستي
846
بررسي مقاومت پسماند خمشي پس از ضربه در صفحه هاي كامپوزيتي ساخته شده به روش لايه چيني دستي
847
بررسي مقاومت پسماند محوري-كمانشي تيرهاي كامپوزيتي پالترود پس از اعمال بار ضربه اي محوري
848
بررسي مقاومت پسماند ورق هاي كامپوزيت در اثر آتش سوزي
849
بررسي مقاومت پنج رقم مختلف نخوددربرابرسوسك چهارنقطه اي حبوبات﴿callosobruchus maculatus(coleoptera:chrysomelidaeبااستفاده از روش هاي آماري والكتروفورزپروتئين هاي بذر
850
بررسي مقاومت تا حد تركيدگي پارچه‌هاي حلقوي پودي
851
بررسي مقاومت تيرهاي كامپيوزيتي پس از قرار گرفتن در معرض آتش
852
بررسي مقاومت جريان در كانال هايي با پوششي گياهي در ديواره ها و قلوه سنگ در كف
853
بررسي مقاومت جريان ناشي از شكل هاي بستر در رودخانه هاي كوهستاني در استان ايلام
854
بررسي مقاومت حرارتي منسوجات چند لايه
855
بررسي مقاومت خستگي كامپوزيت آلياژ آلومينيوم تقويت شده با ذرات SiC
856
بررسي مقاومت خستگي كامپوزيت هاي دنداي هيبريدي و نانو تحت سيكل حرارتي
857
بررسي مقاومت خمشي تيرهاي كامپوزيتي چند لايه از جنس شيشه-پلي استر در مقابل بارهاي ضربه اي
858
بررسي مقاومت خوردگي اينكونل 738 نيتروژن‌دهي پلاسمايي شده
859
بررسي مقاومت خوردگي بتن پوزولاني در مقابل آب دريا در حوزه خليج فارس
860
بررسي مقاومت خوردگي فولاد كم آلياژ 1.7225 DINنيترو‍ن دهي ژلاسمايي شده به وش متداول و توي فعال
861
بررسي مقاومت دارويي باكتري E.COLi در آزمايشگاه بيمارستانهاي شهيد رهنمون يزد،افشار يزد ، ضيايي اردكان و مركزي ميبد در سال 1380
862
بررسي مقاومت در برابر اشتغال كامپوزيت هاي رزين اپوكسي /الياف شيشه/نانو لوله كربن
863
بررسي مقاومت در برابر خوردگي داغ فولاد ضدزنگ 304پوشش داده شده با پوشش نفوذي آلومينايدي
864
بررسي مقاومت در برابر خوردگي و چسبندگي لاك اپركسي و اكريليك به آلومينيوم حضور لايه وينيل سيلان ايجاد شده به روش سل - ژل
865
بررسي مقاومت در برابر شرايط جوي روكش هاي سطح Dasecoat / Clearcoat بوسيله خوص الكتروشيميايي
866
بررسي مقاومت در برابر ضربه سطحي سرعت بالا در كامپوزيت هاي هيبريد درون لايه اي تقويت شده با مقادير مختلف الياف بازالت و نايلون
867
بررسي مقاومت در برابر ضربه و ارزيابي خصوصيات سطح مقطع شكست بوسيله ضربه سقوط وزنه بر روي كامپوزيت FML بصورت تجربي و اجزاء محدود
868
بررسي مقاومت در برابر ضربۀ سطحي سرعت بالاي كامپوزيت‌هاي تقويت‌شده با پارچۀ شيشه‌اي دوخته‌شده
869
بررسي مقاومت در برابر فشار هيدرواستاتيكي اتصالات كامپوزيتي تقويت شده با پيش شكل‌هاي منسوجي
870
بررسي مقاومت رفع آلودگي فلزات و پليمرها در برابر آلودگيهاي هسته اي
871
بررسي مقاومت ژنوتيپ هاي نخود نسبت به Fusarium solani عامل پوسيدگي سياه ريشه
872
بررسي مقاومت سايشي آلياژ 7075 آلومينيوم نيتروژن دهي پلاسمايي شده
873
بررسي مقاومت سايشي آلياژ اينكونل 738 نيتر‍‍ژو‍ن دهي پلاسمايي شده
874
بررسي مقاومت سايشي بتن هاي اليافي براي سرريزهاي بلند
875
بررسي مقاومت سايشي پارچه هاي جين پنبه اي با وزن هاي مختلف
876
بررسي مقاومت سايشي پوشش الكترولس نيكل- فسفر روي آلومينيوم 7075 كارشده
877
بررسي مقاومت سايشي پوشش هاي الكترولس نيكل - بور نيترو‍ژن دهي پلاسمايي شده به روش متداول و توري فعال
878
بررسي مقاومت سايشي پوشش‌هاي تانتالوم ايجاد شده به روش كندوپاش مغناطيسي فعال
879
بررسي مقاومت سايشي پوشش‌هاي تك لايه و چندلايه TiN، TiCN و TiC ايجاد شده به روش PACVD روي فولاد ابزار D2 AISI
880
بررسي مقاومت سايشي قطعات توليدي با پرينتر سه بعدي
881
بررسي مقاومت سايشي نخ هاي هيبريدي اينترمينگل با ساختار مختلف با استفاده از هوش مصنوعي
882
بررسي مقاومت سايشي و فرسايشي پوشش مناسب بر روي سوپاپ هاي دود در موتور درون سوزگاري
883
بررسي مقاومت شكست مخلوط‌هاي آسفالتي اصلاح‌شده تحت اثر مدهاي تركيبي كشش- برش
884
بررسي مقاومت شناورهاي تريماران
885
بررسي مقاومت شوك پذيري آجرهاي نسوز سيليسي سيليكون كاوبايدي
886
بررسي مقاومت شيميايي دير گدازهاي آلومينايي در صنعت گندله سازي
887
بررسي مقاومت فشاري، سايشي و زيست سازگاري كامپوزيت پلي وينيل الكل گرافت شده با وينيل پيروليدون
888
بررسي مقاومت قاب هاي بتني در برابر انهدام پيش رونده با در نظر گرفتن نرخ كرنش
889
بررسي مقاومت كشتي و پارامترهاي هيدروديناميكي پروانه نفتكش 200 هزار تني
890
بررسي مقاومت لايه بندي بتن غلتكي تحت اعمال تغييرات فشار نرمال
891
بررسي مقاومت لايه پوشش داده شده با ماده ساينده در مقابل اشياء تيز
892
بررسي مقاومت مغناطيسي تونل زني در ترانزيستورهاي تونل زني تك الكتروني مبتني بر اتصالات نانوساختاري فرومغناطيس ابر رسانا
893
بررسي مقاومت مكانيكي مخلوط فيلم هاي سيليكون اكريلات و يورتان اكريلات پخت شونده با UV حاوي نانو ذرات آمايش شده با وينيل سيلان
894
بررسي مقاومت مهارهاي چسبي در سازهاي بتني
895
بررسي مقاومت نفوذ در تيرهاي ساندويچي
896
بررسي مقاومت نوري كيلركوت‌هاي آسان‌تميزشونده اكريليك/ملامين در حضور جاذب‌هاي ماوراءبنفش آلي و معدني نانو ساختار
897
بررسي مقاومت و مدول الاستيسيته ماسه مخلوط شده با ريز ضايعات ﴿الياف، خرده لاستيك و پودر لاستيك﴾ كارخانه لاستيك سازي
898
بررسي مقاومت وحذف زيستي فلز سنگين مس توسط باكتريهاي جداسازي شده ازشيرابه زباله شهر كرمانشاه
899
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو تتاا
900
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو در مقابل
901
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو در مقابل فرورفتگي با روش شبيه سازي اجزاء محدود
902
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو در مقابل فرورفتگي با روش شبيه سازي اجزاء محدودژژ
903
بررسي مقاومت ورق هاي بدنه خودرو در مقابل فرورفتگي با روششبيه سازي اجزاء محدود
904
بررسي مقاومت يخ زدگي بتن خود تراكم در سنين اوليه
905
بررسي مقاومت يه خوردگي پوشش هيدروكسيد لايه اي دوگانه آلومينيوم-منيزيم بر آلياژ AZ31
906
بررسي مقاومت، جذب و تجمع آرسنات در دو رقم گندم
907
بررسي مقاومت، جذب و تجمع كادميوم در گياه(Matthiola chenopodiifolia Ficsh.& C.A. Mey (Brassicaceae
908
بررسي مقاومت، جذب و تجمع كبالت در گياه Alyssum bracteatum Bioss & Bohse. ( Brassicaceae)
909
بررسي مقايسه ﺍﯼ اثربخشي پرومتازين عضلاني با ديازپام وريدي در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه حاد محيطي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان پورسينا سال 1396-1397
910
بررسي مقايسه ا ي رويكرد الهيات طبيعي ابن سينا و كانت درباب اثبات وجود خدا
911
بررسي مقايسه اثر Colpermin با Dimethicon بر روي نفخ بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
912
بررسي مقايسه اثر Colpermin با Dimethicon بر روي نفخ بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
913
بررسي مقايسه اثر تزريق اپي نفرين موضعي بر هموديناميك حين عمل در بيماران بدون هايپرتنشن و با هايپرتنشن كنترل¬شده تحت عمل جراحي اندوسكوپيك سينوس در بيمارستان اميرالمومنين رشت
914
بررسي مقايسه اثر درماني كرم مايكونازول 1% با كرم كلوتريمازول 1% در درمان اتومايكوزيس در مراجعين به درمانگاه گوش، حلق و بيني مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت
915
بررسي مقايسه اثرات درماني دو روش تمرين درماني فلكسوري و اكستنسوري بر روي كمر درد
916
بررسي مقايسه اثرات ليدوكائين و بوپيواكائين در بيحسي نخاعي
917
بررسي مقايسه استرس دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي گرگان
918
بررسي مقايسه افسردگي بين دختراني كه مادران شاغل دارند با دختراني كه مادران خانه دار دارند در دبيرستانهاي شهرستان شاهرود
919
بررسي مقايسه افسردگي بين معلمين شهري و روستايي زن و مرد شهرستان رودسر
920
بررسي مقايسه افسردگي بين معلمين شهري و روستايي زن ومرد شهرستان رودسر
921
بررسي مقايسه افسردگي دانش آموزان پسر تحت پوشش كميته امداد ساكن در شبانه روزي با دانش آموزان تحت پوشش غير ساكن در شبانه روزي در مقطع متوسطه رامهرمز در سال 1385-1384
922
بررسي مقايسه افسردگي دانش آموزان پسر تحت پوشش كميته امداد ساكن در شبانه روزي با دانش آموزان تحت پوشش غير ساكن در شبانه روزي متوسطه شهرستان رامهرمز در سال 84-85
923
بررسي مقايسه افسردگي دانشجويان رشته علوم تربيتي حضوري﴿دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس﴾ونيمه حضوري﴿دانشگاه پيام نور واحد واحد ملارد﴾در سال تحصيلي92-91
924
بررسي مقايسه انار با ساير محصولات باغي در رشد اقتصادي شهرستان فردوس
925
بررسي مقايسه انسجام اجتماعي درشهرنشينان و روستا نشينان
926
بررسي مقايسه انگيزه مشاركت زنان و مردان شهرستان سيرجان به ورزش همگاني
927
بررسي مقايسه انگيزه يادگيري در دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه هاي نيمه حضوري ﴿پيام نور واحد ملارد﴾وحضوري﴿آزاد واحد آشتيان﴾
928
بررسي مقايسه اي (تطبيقي ) آراء تربيتي دانشمندان اسلامي
929
بررسي مقايسه اي Celexib وCelebrexدركنترل دردهاي با منشأ پالپي دربيماران مراجعه كننده به بخش اندودنتيكس دانشكدة دندانپزشكي گيلان درسال تحصيلي 84-83
930
بررسي مقايسه اي Celocoxib (مهاركننده X2 CO)و Ibuprofen در كنترل درد ناشي از پريودونيت حاد اپيكال
931
بررسي مقايسه اي Seal Apical سيلر جديدTopseal با سيلرهاي ZOE ,AH26 با استفاده از روش Penetration Dye
932
بررسي مقايسه اي آثار داستاني جلال آل احمد و ميثاق امير فجر از منظر جامعه شناسي ادبيات
933
بررسي مقايسه اي آراء فلسفي ابن مسكويه و ژان ژاك روسو در مسائل اخلاقي
934
بررسي مقايسه اي آزمون گودايناف بر دانش آموزان كلاس اول كه آمادگي را گذرانده اند با آنهايي كه اين دوره را نگذرانده اند و روابط آن با پيشرفت تحصيلي
935
بررسي مقايسه اي آسفالتن نفت هاي خام ميادين شمال غرب خليج فارس
936
بررسي مقايسه ‏اي آشكارسازهاي ردپاي هسته ‏اي ماكروفل((makrofol با آشكارسازهاي ردپاي هسته‏اي حالت جامد در آشكارسازي و دزسنجي نوترون
937
بررسي مقايسه اي آموزش مهارت نوشتخلاق در برنامه درسي زبان ملي كشورهاي ايران ،آمريكا ،و انگليس در دوره ابتدايي
938
بررسي مقايسه اي آهنگ در گونه ي فارسي اصفهاني و گونه ي فارسي محاوره اي تهراني در چارچوب مدل خيزان، افتان و پيوستگي
939
بررسي مقايسه اي ابعاد آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان طبقات اجتماعي و شاخه هاي مختلف تحصيلي دوره متوسطه دوم شهرستان شهرضا و ارايه پيشنهاداتي در حوزه برنامه درسي
940
بررسي مقايسه اي ابعاد عرضي ماگزيلا در بيماران با و بدون دندان كانين نهفته بااستفاده از تصاوير توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي(CBCT) در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1397-1398
941
بررسي مقايسه اي اتصال تيتانيوم خالص تجاري به روش تيگ و تيگ پالسي
942
بررسي مقايسه اي اثر Adenosine preconditioning با Ischemic preconditioning بر عملكرد قلب بعد ار جراحي باي پس عروق كرونر بدون استفاده از پمپ قلبي ريوي
943
بررسي مقايسه اي اثر Adenosine preconditioning با Ischemic preconditioning بر عملكرد قلب بعد ار جراحي باي پس عروق كرونر بدون استفاده از پمپ قلبي ريوي
944
بررسي مقايسه اي اثر افزايش 20و 30و 40 درصد آلومينيوم در روي
945
بررسي مقايسه اي اثر باد و زلزله در دودكش هاي بتن مسلح
946
بررسي مقايسه اي اثر باند نواري كينزيولوژيكبا تزريق موضعي متيل پردنيزولون و فيزيوتراپي در درمان التهاب تاندون عضله دوسر بازويي
947
بررسي مقايسه اي اثر بخشي روش هاي سنتي آموزش با آموزش الكترونيكي در ارتقاي مهرت مديران
948
بررسي مقايسه اي اثر حمام آب و نمك غليظ و حمام آب سرد و سركه رقيق در درمان واژينت تريكومونيايي خانم هاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي منتخب شهرستان ساري سال 1373
949
بررسي مقايسه اي اثر دانترولن و 2-آمينو اتيل دي فنيل بورينات بر پيرايش mRNA ژنXbp-1 در موش هاي C57 تيمار شده با اندوتوكسين سودوموناس آئروژينوزا
950
بررسي مقايسه اي اثر دو روش آماده سازي سطحي مختلف بر استحكام اتصال برشي لايه جديد كامپوزيت نوري به لايه cureشده قديمي
951
بررسي مقايسه اي اثر ساخت بر روي رفتار استاتيكي نمونه هاي كامپوزيتي
952
بررسي مقايسه اي اثر سفيدكنندگي دو ماده ي سفيد كننده در مطب Whiteness HP Maxx و Snow plus o با يكديگر در محيط آزمايشگاهي
953
بررسي مقايسه اي اثر شاخص هاي اقتصاد دانايي محور بر رشد اقتصادي برخي كشورهاي نفتي و غيرنفتي
954
بررسي مقايسه اي اثر ضد التهابي عصاره الكلي سماق با داروهاي ضد التهابي استروئيدي وغير استروئيدي بوسيله بيان ژن سايتوكين هاي پيش التهابي
955
بررسي مقايسه اي اثر ضد درد استامينوفن تزريقي و پمپ فنتانيل در درمان درد پس از عمل جراحي اندام تحتاني در بيماران مبتلا به مشكلات ارتوپديك مراجعه كننده به بيمارستان پورسيناي رشت طي 1391
956
بررسي مقايسه اي اثر ضد درد ملوكسيكام، استامينوفن و ژلوفن بعد از خارج كردن دندان عقل به روش جراحي
957
بررسي مقايسه اي اثر ضد دردي اسپري نوروژنيك با كرم املا در جاگذاري كاتتر وريدي (آنژيوكت)در بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي قبل از عمل جراحي الكتيو
958
بررسي مقايسه اي اثر ضد دردي دنتافورت با پلاسبو در تعبيه كاتتر وريدي (آنژيوكت) دربيماران بالغ بستري در بيمارستان شهيد صدوقي قبل از عمل جراحي الكتيو
959
بررسي مقايسه اي اثر ضد كانديدايي پروبيوتيك ها و سركه با فلوكونازول
960
بررسي مقايسه اي اثر عصاره آبي ودانه خوراكي رازيانه بر سطوح پلاسمايي هورمون هاي محور هيپوفيز-تيروئيد وشاخص هاي خوني درسرم موش صحرايي ماده
961
بررسي مقايسه اي اثر عوامل اسمزي بر شاخص هاي فيزيولوژيكي گياهچه هاي آويشن در شرايط كشت درون شيشه اي
962
بررسي مقايسه اي اثر مصرف خوراكي پودر فلفل قرمز وفلفل سياه بر مقادير سرمي هورمون هاي محورهيپوفيز - گناد وشاخص هاي خوني درموش سوري نر
963
بررسي مقايسه اي اثر ممانتين و دارونما بر پيامد و نتايج عملكردي بيماران مبتلا به سكته هاي خونريزي دهنده ي داخل مغزي
964
بررسي مقايسه اي اثر هوش هيجاني در پرورش خلاقيت دانش آموزان دبيرستان دخترانه تكتم علي آباد و ملاصدرا گرگان در سال تحصيلي 91-90
965
بررسي مقايسه اي اثر وضعيت جنيني با دست پرستار و دست شبيه سازي شده بر شاخص هاي فيزيولوژيك درد در حين رگ گيري در نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان
966
بررسي مقايسه اي اثرات افزودن خرده لاستيك و الياف پلي پروپيلن بر خواص مكانيكي مخلوط خاك سيمان
967
بررسي مقايسه اي اثرات دوباره معدني سازي پوسيدگي اوليه مصنوعي مينا توسط خميرCPP-ACP وماست با وبدون فلورايد
968
بررسي مقايسه اي اثرات ضد التهابي اسانس برگ شمعداني عطري با داروهاي ضد التهابي استروئيدي و غير استروئيدي و پياسكليدين بوسيله بيان ژن سايتوكين هاي پيش التهابي
969
بررسي مقايسه اي اثرات كلينيكي كاربرد OSS-BIO بهمراه فلپ كرونالي و Pack -Combio در درمان ضايعات فوركيشن كلاس II مولرهاي منديل
970
بررسي مقايسه اي اثرات مجازات حبس با مجازات جريمه در شهرستان كرج
971
بررسي مقايسه اي اثرات مس بر ميزان كربنيل و تغييرات ساختماني در هموگلوبين و پروتئين هاي پلاسماي انسان
972
بررسي مقايسه اي اثرادهزيوها و پرايمر فلزي بر استحكام باند برشي كامپوزيت به آلياژ نيكل- كروم
973
بررسي مقايسه اي اثربخشي سيستم آسيكودا در گمرك بندر امام و اصفهان از ديدگاه كاركنان
974
بررسي مقايسه اي اثربخشي نوروفيدبك بر عملكرد شناختي،خلقي و حركتي بيماران پاركينسون دريافت كننده ي پرامي پكسول و تري هگزي فنيديل در شهر اصفهان
975
بررسي مقايسه اي احساس توانمندي كاركنان دانشگاه پيام نور همدان و دانشگاه بوعلي سينا
976
بررسي مقايسه اي احسان و ايثار در اخلاق اسلامي و مسيحي
977
بررسي مقايسه اي اختلالات خواب در معتادان قبل و بعد از مداخله دو شيوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان اجتماع مدار
978
بررسي مقايسه اي ارتباط بين ابعاد سرمايه اجتماعي و فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان و دانشگاه كابل
979
بررسي مقايسه اي ارتباط تمركزمالكيت بانقدشوندگي سهام درشركت هاي بورس اوراق بهادارتهران .
980
بررسي مقايسه اي ارتباط دود سيگارديگران باسكته قلبي درافراد غيرسيگاري و گروه شاهد دراستان گيلان
981
بررسي مقايسه اي ارتباط هوش معنوي ، انگيزش تحصيلي بر اعتياد به اينترنت و پيامك در بين دانش آموزان ايراني و هندي
982
بررسي مقايسه اي ارزشيابي شخصيت در بين دبيران ومعلمان زن و مرد شهرستان بهشهر
983
بررسي مقايسه اي اسانس گل اسطوخودوس از سه منطقه رويشگاهي با روش هاي مختلف تقطير
984
بررسي مقايسه اي استانداردهاي موجود در زمينه ارتعاشات زميني ناشي از خطوط آهن
985
بررسي مقايسه اي استحكام اتصال برشي عاجي ترميم هاي كامپوزيتي سلف كيور و لايت كيور با استفاده از يك سيستم اتصال دهنده ي يونيورسال
986
بررسي مقايسه اي استحكام عرضي رزين هاي گرما پخت آكروپاس ورزين هاي ترميم شده با نوع گرما پخت
987
بررسي مقايسه اي استراتژيهاي جذب سرمايه خارجي در صنايع دريايي: مطالعه موردي، كشور ايران و امارات متحده عربي
988
بررسي مقايسه اي استرس شغلي معلمين زن مدارس عادي و معلمي زن مدارس استثنايي ناحيه 3 شهرستان اهواز
989
بررسي مقايسه اي استفاده ا رسانه هاي اجتماعي- تعاملي وب، 4 در به اشتراك گذاري دانش بين كتابداران دانشگاه ليمريك- ايرلند و دانشگاه اصفهان
990
بررسي مقايسه اي اسنادهاي علي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي بر اساس رشته تحصيلي شهر طبس
991
بررسي مقايسه اي اشعار احمد شاملو و سهراب سپهري بر اساس نظريه نقش گرايي هليدي و متيسن (2004)
992
بررسي مقايسه اي اشعار احمد شاملو و سهراب سپهري بر اساس نظريه ي نقش گرايي هليدي و متيسن (2004)
993
بررسي مقايسه اي اضطراب بين نوجوانان پسر ودختر
994
بررسي مقايسه اي اضطراب بين نوجوانان پسر ودختر
995
بررسي مقايسه اي اضطراب در دانش آموزان دختر وپسر مقطع دبيرستان شهرستان تنكابن
996
بررسي مقايسه اي اضطراب مرگ دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فارسان
997
بررسي مقايسه اي اعتماد اجتماعي بين دانشجويان دانشكده هاي مختلف دانشگاه كردستان
998
بررسي مقايسه اي اعتماداجتماعي بين دبيران مردوزن مقطع راهنمايي شهر ايلام
999
بررسي مقايسه اي افسردگي بين دو گروه از زنان معلم و پرستار
1000
بررسي مقايسه اي افسردگي بين زنان شاغل و خانه دار
بازگشت