<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي مخلوط هاي بتن خودتراكم با تغليظ پذيري هاي متفاوت بر مبناي كاربردهاي ساخت
2
بررسي مخلوطهاي پليمر – حلال و پليمر – پليمر از نظر شرايط فازي از ديدگاه ترموديناميك آماري
3
بررسي مد انتشار امواج آكوستيك در ورق و تأثير آن بر اندازهگيري تنش پسماند
4
بررسي مد خرابي جدايش لايه اي در نمونه هاي كامپوزيتي شيشه / پلي استر با استفاده از روش پخش آوايي﴿آكوستيك اميشن﴾
5
بررسي مد ومدگرايي در بين دبيرستان هاي دخترانه منطقه يك شهرستان قم
6
بررسي مداخله‌هاي خانواده‌محور اختلال كمبود توجه/بيش‌فعالي (ADHD) و طراحي يك الگوي بومي براي ارتقاي كيفيت زندگي فردي و خانوادۀ اين كودكان
7
بررسي مدارا و سخت‌گيري در برابر دشمن از منظر آيات و سيره‌ي نبوي صلي الله عليه و آله و سلم.
8
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
9
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
10
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
11
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
12
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
13
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
14
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
15
بررسي مداراي ديني اهل تشيع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن
16
بررسي مداليته در آثار اركسترال تاكميتسو
17
بررسي مدت استفاده از شير مادر در كودكان 30-24 ماهه در شهر يزد و علل قطع شير مادر در قبل از دو سالگي
18
بررسي مدت استفاده از شير مادر در كودكان 30-24 ماهه در شهر يزد و علل قطع شير مادر در قبل از دو سالگي
19
بررسي مدت استفاده از شير مادر در كودكان 30-24 ماهه در شهر يزد و علل قطع شير مادر قبل از دو سالگي
20
بررسي مدت بقاء اوليه و ثانويه روش هاي مختلف دستيابي عروقي در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي
21
بررسي مدت زمان CROSS CLAMP و CPB و ارتباط آن با مدت INTUBATION و مدت بستري در ICU در بيمارستان با عمل CABG در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار
22
بررسي مدت زمان CROSS CLAMP و CPB و ارتباط آن با مدت INTUBATION و مدت بستري در ICU در بيمارستان با عمل CABG در بخش جراحي قلب بيمارستان افشار
23
بررسي مدت زمان Scram راكتور و كاهش آن با تعديل در زمان عملكرد سوييچ هاي مدارات منطقي و سيستم هاي الكترومغناطيسي مناسب
24
بررسي مدت زمان بستري و عوارض پس از عمل آمپيم پلوربادو روش توراكوسكوپي و توراكوتومي در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1373 لغايت نيمه اول سال 1378
25
بررسي مدت زمان مكانيكال و نتيلاسيون در بيماران بخش I.C.U بيمارستان شهيد رهنمون
26
بررسي مدت زمان و عوامل موثر در بازگشت به كار در بيماران شكستگي دنده مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در طي سالهاي 97 - 1396
27
بررسي مدگرايي بر موفقيت تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
28
بررسي مدگرايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر گميشان
29
بررسي مدگرايي دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه پيام نوردولت آباد
30
بررسي مدگرايي دردانش آموزان دختر شاهرود
31
بررسي مدل EFQM در شركت فولادين ذوب آمل
32
بررسي مدل NBT كشف جرم درپزشكي قانوني اينترنت اشياء
33
بررسي مدل RFM به منظور تدوين استراتژي بازاريابي و پيشبرد فروش كود گرانوله (مطالعه موردي: كارخانه توليد كود گرانوله مشهد)
34
بررسي مدل اپتيكي هسته ها بر اساس روش مكانيك كوانتومي ابرتقارني
35
بررسي مدل اثرات كيفيت خدمات الكترو نيكي در سازمانهاي اطلاع رساني الكترو نيكي . مطالعه موردي :مركز فرآوردي اطلاعات پارس نماد ديتا
36
بررسي مدل ارتباطات در اثربخشي اتوماسيون اداري با تاكيد بر مدل ديويد برلو مطالعه موردي : دانشگاه علوم پزشكي تهران
37
بررسي مدل ارتباطي بين سطوح مختلف سازماني و تاثير آن در بهره وري سازماني در اداره آموزش و پرورش استان خراسان شمالي شهرستان شيروان
38
بررسي مدل ارزندگي به منظور تقسيم بندي مشتريان بانك مورد كاوي بانك تجارت
39
بررسي مدل ارزيابي ويژگي هاي سازمان كار آفريني گنبد كاووس
40
بررسي مدل استوانه اي كوره دوار جهت تحليل تنش كوره دوار سيمان
41
بررسي مدل اقتصاد چرخه اي و ارتباط آن با اهداف توسعه پايدار
42
بررسي مدل انتقال حرارت پيچه هاي مسي در كوره تابكاري
43
بررسي مدل ايروديناميك و طراحي كنترلر پرنده بدون سرنشين با كانال فن
44
بررسي مدل بهينه پروري نيروي انساني با رويكرد شايسته گزيني در شركت فولاد آلياژي ايران
45
بررسي مدل بومي عوامل مؤثر بر فرآيند كارآفريني شركت هاي تعاوني و صنعتي شهرستان سرايان و فردوس
46
بررسي مدل پاتس و آيزينگ در شبكه هاي مربعي محدود
47
بررسي مدل تئوري بازي هاي چند نفره و تشكيل ائتلاف به منظور حضور در بازار رقابتي برتر
48
بررسي مدل تئوري دستگاه آب شيرين كن خورشيدي كلكتوري
49
بررسي مدل تاثير بازار يابي حسي بر روي برند مقصد گردشگري وافزايش گردشگران.مورد مطالعه: شهر اصفهان
50
بررسي مدل تحليلي و المان مرزي (BE) انتقال صوت از پوسته انباره خودرو
51
بررسي مدل تشكيل حفرات انقباضي در پديده اتصال I شكل
52
بررسي مدل تصميم گيري برون سپاري فعاليت هاي توليدي در شرايط عدم قطعيت
53
بررسي مدل تصميم گيري برون سپاري فعاليت هاي توليدي در شرايط عدم قطعيت
54
بررسي مدل تعالي سازمان(EFQM)وتاثير آن در ارتقا عملكردهاي مالي وشاخصهاي سودآوري در شركت صنايع پلاستيك اقبال قم
55
بررسي مدل توزيع قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران (مدل نخبه گرايانه ، كثرت گرايانه و پوپوليستي)
56
بررسي مدل توسعه يافته بازاريابي رابطه مندي در حوزه خدمات مطالعه موردي در شعبات بانك مسكن
57
بررسي مدل جذب، ترموديناميك و اثر بازدارندگي تارين بر روي خوردگي فولاد به روش الكتروشيميايي در محيط اسيدي
58
بررسي مدل جذب، ترموديناميك و اثر بازدارندگي تارين بر روي خوردگي فولاد به روش الكتروشيميايي در محيط اسيدي
59
بررسي مدل جذبي باطله هاي معدن كروميت فارياب براي رفع آلودگي زيست محيطي متيلن بلو
60
بررسي مدل جريان فلز در مراحل نهايي آهنگري با قالب بسته براي قطعات دوار
61
بررسي مدل حالت حد و كاربرد آن در تونلسازي
62
بررسي مدل خريدار- فروشنده با در نظر گرفتن هزينه كمبود در يك زنجيره تامين با تقاضاي وابسته به قيمت خريد
63
بررسي مدل خريدار-فروشنده چند محصولي در يك زنجيره تأمين دو رده اي با همكاري و بدون همكاري
64
بررسي مدل دو بعدي آيزينگ در غياب و حضور ميدان مغناطيسي
65
بررسي مدل دو بعدي المان محدود ﴿FE﴾و المان مرزي﴿BE﴾ محفظه آكوستيك در خودرو
66
بررسي مدل دوقطبي رنگي
67
بررسي مدل ديناميكي شيرهاي تناسبي ﴿Proportional valves﴾
68
بررسي مدل رفتاري تغييرخط در ميدان هاي داراي چراغ راهنمايي و فاقد آن
69
بررسي مدل رگرسيون خطي با خطاي اندازه گيري و فرض همبستگي خطاها
70
بررسي مدل رگرسيون ساده و چندگانه
71
بررسي مدل رياضي تجربي و بهينه سازي سيستم سوخت رساني خودرو پيكان با هدف كاهش مصرف سوخت و آلودگي
72
بررسي مدل زايشي ذخاير كروميت ايران ؛ مطالعه موردي منطقه آبدشت
73
بررسي مدل زومرفلد در نظريه ميدان كوانتومي كراندار
74
بررسي مدل ساختاري رابطة اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني با سرمايه فكري در دانشگاه هاي دولتي غرب ايران
75
بررسي مدل ساختاري فرايند خودنظم دهي و ارزيابي تأثير بسته‌ي درماني مبتني بر آن، بر تنظيم پيامدهاي مخرب استرس در خانواده‌هاي كودكان مبتلا به بيماري‌هاي مزمن جسماني
76
بررسي مدل سازي آلياژهاي حافظه دار تحت بار گذاريهاي چند محوره به روش ميكروصفحه در دماهاي مختلف
77
بررسي مدل سازي پيل سوختي هيدروژني و تاثير پارامترهاي عملياتي روي كارايي پيل
78
بررسي مدل سازي توزيع اندازه ذرات پراكنده در جريان دو فازي
79
بررسي مدل سازي جوي و پيش بيني عددي هوا در هواشناسي
80
بررسي مدل سنيتيكي حذف يون هاي روي و نيكل از محيط سنتزي با فلوتاسيون
81
بررسي مدل سيستم هاي گردش كار با استفاده از ابزار باگر
82
بررسي مدل سينتيكي ليچينگ كنسانتره موليبدنيت
83
بررسي مدل شي گراء رابطه اي پايگاه هاي داده با استفاده از ابزار ORM [ا. آر. ام]
84
بررسي مدل علي عصب روانشناختي اختلال خواندن و مقايسه¬ي تأثير مداخله¬ي آموزشي مبتني بر مدل علي عصب روانشناختي با روش ديويس بر عملكرد خواندن¬، خودپنداره تحصيلي و كاركردهاي اجرايي دانش¬آموزان نارسا¬خوان دوره اول و دوم ابتدايي
85
بررسي مدل كاربردي- اجرايي BPR در صنعت نساجي (مطالعه موردي)
86
بررسي مدل كسب و كار
87
بررسي مدل كوراموتو بر روي شبكه منظم و جهان كوچك در حضور نوفه
88
بررسي مدل كيسه اي اصلاح شده MIT
89
بررسي مدل ماده تاريك اسكالر
90
بررسي مدل مديريت منابع انساني در سطح زنجيره تأمين
91
بررسي مدل مرجع osi
92
بررسي مدل موجودي پايدار با درنظرگرفتن ارگونومي محيطي و آلودگي هاي زيست محيطي (مطالعه موردي: كارخانه خمير و كاغذ)
93
بررسي مدل موفقيت تحصيلي و مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي راه‌حل‌محور، حكايتي و انگيزشي بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
94
بررسي مدل هاي آماري مورد استفاده درنجوم
95
بررسي مدل هاي آميخته , survey in mixture models
96
بررسي مدل هاي ارائه شده براي پديده ي داكت درخليج فارس
97
بررسي مدل هاي ارزيابي عملكرد با تمركز بر ارزيابي عملكرد مؤسسات آموزشي
98
بررسي مدل هاي اسپيني پادفرومغناطيس به روش خودسازگار گاوسي در شبكه هاي مكعبي مركز سطحي، كاگومه و پايروكلر
99
بررسي مدل هاي بازاريابي الكترونيكي و تعيين الگوي مناسب صادرات الكترونيكي محصولات پايين دستي پتروشيمي
100
بررسي مدل هاي پخش و پراكنش آلودگي هوا، اجراي يك مدل پخش آلاينده ها در محدوده شهر تهران به همراه ارايه راهكارهايي جهت حل معضل آلودگي هواي اين كلان شهر
101
بررسي مدل هاي پياده سازي احراز هويت و كنترل اختيارات در سيستم هاي مبتني بر WCF
102
بررسي مدل هاي تركيبي ريسك رشد ، پراكندگي و سود آوري ، جهت تعيين اجزاء اصلي ريسك
103
بررسي مدل هاي ترموديناميكي مواد فعال سطحي
104
بررسي مدل هاي تصميم گيري و حل مشكل در پروژه هاي ساخت
105
بررسي مدل هاي تعالي سازماني و ارزيابي واحدهاي بانك پارسيان (شهر تهران ) در حوزه منابع انساني با استفاده از مدل تعالي سازماني EFQM
106
بررسي مدل هاي جذب ﴿Adsorption﴾ بر روي كربن فعال در فاز مايع ﴿جذب كادميم بر روي جاذبه هاي كربني﴾
107
بررسي مدل هاي ديناميكي موجود براي سوپرامولكول ها
108
بررسي مدل هاي رئولوژي حركت پليمرهاي مذاب در لوله
109
بررسي مدل هاي روايتي بر اساس ژانرهاي سينمايي
110
بررسي مدل هاي رياضي تومور هاي استخواني و طراحي كنترل كننده مناسب براي رشد آن
111
بررسي مدل هاي رياضي مورد استفاده در فرآيند برنامه ريزي حمل و نقل
112
بررسي مدل هاي سطحي به روش طيف سنجي ATR در چاه كوانتمي چندتايي InxGa1-xN/GaN آلائيده در ناحيه فروسرخ دور
113
بررسي مدل هاي شار رانش در جريان هاي دوفازي
114
بررسي مدل هاي كنترل دسترسي در سيستم هاي گردشكار و ارائه يك مدل جديد
115
بررسي مدل هاي متفاوت قيمت گذاري نرخ ارزوتدوين مدل مناسب تعيين نرخ ارزبراي ايران
116
بررسي مدل هاي محاسباتي كوانتومي و ماشين تورينگ تعميم يافته
117
بررسي مدل هاي مديريت ريسك پروژه با تأكيد بر روي مدل كرزنر
118
بررسي مدل هاي مربوطه طراحي شبكه هاي يكپارچه و شبكه هاي سلسله مراتبي
119
بررسي مدل هاي مصرف انرژي عضله و مدلسازي يك حركت بوسيله نرم افزارOpensim
120
بررسي مدل هاي معادلات ساختاري وسنجش روايي وپايايي نسخه فارسي پرسشنامه كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع دو در يزد
121
بررسي مدل هاي موجك و سرسي زماني در پيش بيني تغييرات سطح آب زيرزميني ﴿مطالعه موردي : دشت نمدان﴾
122
بررسي مدل هاي موجود ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري‍brand‍ و ارايه يك مدل كمي ارزيابي ارزش ويزه ب ر مبناي روش كارت امتيازي متوازن‍bsc‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي مدل هاي موجود ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري(brand) و ارائه يك مدل كمي ارزيابي ارزش ويزه ب ر مبناي روش كارت امتيازي متوازن)bsc)
123
بررسي مدل هاي نانو سيال در انتقال حرارت در واحدهاي صنايع غذايي
124
بررسي مدل هاي نظريه كدگذاري بر روي توالي هاي زيستي
125
بررسي مدل هاي نفوذ يون كلريد در بتن و پيش بيني عمر مفيد سازه هاي بتني در محيط دريايي
126
بررسي مدل هاي هميخته
127
بررسي مدل ولون درمرتبه ي NLO
128
بررسي مدل‌هاي توربولانسي مختلف براي پيشبيني عملكرد ‏كمپرسورهاي محوري
129
بررسي مدل‌هاي زيرشبكه‌اي (SGS) بر روي جريان خروجي از روتور فن لانه سنجابي با استفاده از داده‌هاي تجربي به‌دست‌آمده از آزمايش SPIV
130
بررسي مدل‌هاي مختلف ارائه سرويس‌هاي آموزش مجازي
131
بررسي مدل¬سازي توزيع دما در مغز و نحوه¬ي تغييرات آن با افزايش سن
132
بررسي مدلسازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين
133
بررسي مدلسازي توليد همزمان گرما و توان (CHP) در سيستم هاي قدرت
134
بررسي مدلسازي جريان دو فازي در ميكرو كانال
135
بررسي مدلسازي رياضي دوفازي انتقال حرارت در نانوسيال آب - مس
136
بررسي مدلسازي رياضي رهايش دارو از سامانه هيدروكسيد دوگانه لايه اي
137
بررسي مدلسازي سيستم ذخيره انرژي هواي فشرده در سيستم‌هاي قدرت
138
بررسي مدلسازي سينوسفير حاصل از احتراق قطره سوخت سنگين
139
بررسي مدلسازي عددي غضروف مفصلي
140
بررسي مدلسازي و آناليز مشخصه هاي فيزيكي يك قطعه كوانتومي مجتمع اپتوالكترونيك
141
بررسي مدلها ،مقايسه و انتخاب تكنيكهاي ارزيابي عملكرد سازمانهاي پروژه محور: مطالعه موردي – شركت كاني مس
142
بررسي مدلها قالبها و قطعات ريخته گري دقيق فولاد ضد زنگ
143
بررسي مدلها و آناليز تنش آلياژ هاي زيست سازگار در ساخت سفارشي پروتز مفصل ران
144
بررسي مدلهاي انتقال جرم درفرايند تراوش تبخيري
145
بررسي مدلهاي تحليل بقا
146
بررسي مدل‏هاي حركت ديناميكي خودرو در هنگام مانورپذيري و شبيه سازي حركتي آن
147
بررسي مدلهاي خود پالايي رودخانه با كاربرد روي رودخانه زادينده رود
148
بررسي مدلهاي داده محور با هدف ارائه ي راهكار براي بهينه سازي شبكه ي توزيع و زنجيره تأمين بنزين جايگاه هاي سوخت
149
بررسي مدلهاي رئولوژي گلهاي حفاري بهبود يافته با تركيبات نانو
150
بررسي مدل‎هاي رفتاري بتن مسلح مبتني بر رويكرد ترك پخشي و ارزيابي آن بوسيله روش عناصرمحدود
151
بررسي مدلهاي رفتاري چسب اپوكسي ، بعنوان عنصر واسطه بين اعضاي RC و فابريكهاي FRP
152
بررسي مدلهاي رفتاري ميلگرد در تحليل انهدام
153
بررسي مدلهاي كنترل موجودي در زنجيره عرضه در محيط غير قطعي
154
بررسي مدلهاي گرانش تعميم يافته
155
بررسي مدلهاي لجستيك امداد
156
بررسي مدلهاي لجستيك امداد
157
بررسي مدلهاي مختلف به منظور ارائه يك مدل بومي - ملي متناسب با شرايط فرهنگي -اجتماعي اقتصادي جهت مقابله (پيشگيري) از اعتياد در مدارس استان بوشهر
158
بررسي مدلهاي مورد استفاده براي مدلسازي هيدروديناميك و انتقال حرارت جريانهاي چندفازي
159
بررسي مدهاي الكترومغناطيسي و تأثير آن بر آشفتگي ويسكوزيته در همجوشي لختي (ICF)
160
بررسي مدهاي مغناطيسي در پلاسماي غباري در هندسه هاي غيرتخت
161
بررسي مدول بالك
162
بررسي مدول بانگ در نانو لوله ها
163
بررسي مدول بر شي و ميرايي ماسه حاوي ذرات كربناته تحت اثر بارهاي سيكلي
164
بررسي مدول ديناميكي در شرايط گوناگون بين آزمايش هاي كشش غير مستقيم و تك محوري و استخراج رابطه ميان آنها
165
بررسي مدول ها با ويژگي ناكاياما
166
بررسي مدول هاي ZPI و ددكيند
167
بررسي مدول هاي شبه نيم- پروژكتيو
168
بررسي مدول هاي قويا يكدست روي حوزه هاي ماتليس
169
بررسي مدول هاي هم ضربي
170
بررسي مدول يانگ در نانو لوله ها
171
بررسي مدول‌هايFP-انژكتيو گرنشتاين و بعد‌هاي همولوژيكي مربوطه
172
بررسي مدولاتور سيگمادلتا براي سيگنال هاي آشوبي
173
بررسي مدولاسيون الكترواپتيكي در كريستال KDP
174
بررسي مدولهاي انژكتيو تقريبا نسبي
175
بررسي‎ مدول‏هاي كوهمولوژي موضعي ‎تعريف شده توسط جفت ايده‏‌‏آل‌ها‏ و زيررسته‌هاي سِر
176
بررسي مديريت CRM در بانك ملت
177
بررسي مديريت آموزشي در ايران از دارالفنون تا انقلاب اسلامي
178
بررسي مديريت آموزشي و برنامه ريزي درسي در حاضر
179
بررسي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
180
بررسي مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي و موسسات مالي استان خراسان شمالي
181
بررسي مديريت ارتباط با مشتري و تعيين عوامل موثر بر موفقيت اجراي آن در يك كارخانه نساجي ﴿مطالعه موردي شركت فرش مشهد﴾
182
بررسي مديريت ارتباطات در موفقيت پروژه هاي ساخت
183
بررسي مديريت اسلامي از ديدگاه قرآن و روايات
184
بررسي مديريت بازار يابي ورزشي و نقش آن درتوسعه ورزش در شهر قاين
185
بررسي مديريت بحران در شبكه حملونقل جادهاي
186
بررسي مديريت بحران ناشي ز زلزله در بافت قديم يزد
187
بررسي مديريت بحران و پدافند غيرعامل در بيمارستان ها و توانايي آنها در مقابله با فجايع و بلايا
188
بررسي مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان
189
بررسي مديريت بر فرهنگ كار و توليد (مشاغل خانگي )
190
بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني ﴿مورد مطالعه : بيمارستان شهداي تجريش شهر تهران﴾
191
بررسي مديريت پسماندهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار شهري
192
بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در مزارع نخود ديم
193
بررسي مديريت چرا و كنترل پروانه اي چرا در شهرستان كبودراهنگ با نگرشي به قوانين و مقررات
194
بررسي مديريت چراي دام در مراتع حريم، و تعيين سهم اين مراتع در تغذيه دام روستايي (مطالعه موردي : مناطق روستايي، حاجي آبادگزآباد، كنارستان كنارسبز، ميثم آباد، هيشين، و چاه تلخ)
195
بررسي مديريت حمل و نقل بين المللي كانتينر
196
بررسي مديريت دارايي ها و بدهي ها در شركت فولاد مباركه اصفهان با بكارگيري روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه
197
بررسي مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان كرج و رابطه آن با تصميم گيري مديران
198
بررسي مديريت دانش در آموزش و پرورش شهرستان ورامين و رابطه آن با اثربخشي مديران
199
بررسي مديريت در مراكز آموزشي
200
بررسي مديريت رابطه مدار و وظيفه مدار در مدارس ابتدائي بخش داشلي برون و تاثير ان بر عملكرد و كارايي آموزگاران
201
بررسي مديريت ريسك توليد نيروگاه هاي بادي در بازار برق
202
بررسي مديريت ريسك در مركز آموزشي درماني الزهراء شهرستان رشت
203
بررسي مديريت سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي (محلي )و طرح الگوي مناسب براي بهبود آن در جهت هدايت خانوار(ناحيه 7 ، شهرداري منطقه 2)
204
بررسي مديريت سرمايه فكري در معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
205
بررسي مديريت سود در عرضه ثانويه سهام به عموم در شركت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
206
بررسي مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت واقعي سود در دوره هاي قبل و بعد از تصويب قانون بازار اوراق بهادار
207
بررسي مديريت شغلي كاركنان و رابطه آن بر اثر بخشي اجراي استراتژي (بيمارستان شهيد محمدي بندر عباس)
208
بررسي مديريت عملكرد سازماني در بهبود مستمر سازمان در شركت سايپا آذين
209
بررسي مديريت عملكردورضايت شغلي كاركنان مخابرات شهرستان علي آبادواحدشهيدقندي
210
بررسي مديريت كيفيت جامع بررضايت مندي مشتريان در بخش خدمات
211
بررسي مديريت كيفيت در صنايع شيميايي فارس
212
بررسي مديريت مدرسه محور بركارايي مدارس.
213
بررسي مديريت مشاركت مردمي در اجراي طرح هاي هادي روستايي در چارچوب مديريت دانش
214
بررسي مديريت مشاركتي در شركتهاي صنعتي و توليدي شهرستان يزد
215
بررسي مديريت مشاركتي واثر بخشي سازماني اداره كل ورزش وجوانان استان گلستان
216
بررسي مديريت مطلوب آموزشي از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهرستان بهشهر
217
بررسي مديريت مطلوب آموزشي از ديدگاه مديراه مقطع راهنمائي شهرستان قائمشهر سال تحصيلي 1376-1375
218
بررسي مديريت مطلوب آموزشي ازنگاه مديران مدارس راهنمايي شهرستان گنبد كاووس
219
بررسي مديريت منابع انساني بر اساس الگويEFQMدر بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد
220
بررسي مديريت منابع انساني براساس الگوي EFQMدربيمارستانهاي آموزشي شهر يزد
221
بررسي مديريت منابع انساني در سازمانهاي دولتي
222
بررسي مديريت نظام اقتصادي از نظر تئوري اقتصاد و كاربرد نتايج حاصله در ارزيابي نظام اقتصادي كشور
223
بررسي مديريت و برنامه ريزي توان در نانوگريدها
224
بررسي مراجع مكتوب آموزش سه تار
225
بررسي مراجعه كنندگان به كافي نت ها (براي استفاده از اينترنت )
226
بررسي مراجعه كنندگان مولتيپل تروما به بيمارستان امام حسين بمدت سه ماه از تاريخ 20/3/76 الي 20/6/76
227
بررسي مراجعين كودك و نوجوان به مركز مشاوره فولاد مباركه
228
بررسي مراحل پس از مرگ از نظر ملاصدرا و فخر رازي
229
بررسي مراحل تشكيل پوشش نفوذي آلومينايد اصلاح شده برروي فولاد زنگ نزن آستنيتي
230
بررسي مراحل تكوين بساك و ميكروسپورزايي در گياه گل هميشه بهار(calendula officinalis)
231
بررسي مراحل توليد انيميشن انبوه در ايران
232
بررسي مراحل توليد انيميشن انبوه در ايران
233
بررسي مراحل خواب باتوجه به سيگنال هاي eeg
234
بررسي مراحل خواب باتوجه به سيگنال هايeeg
235
بررسي مراحل رشد و نمو جنين خرما درمحيط مصنوعي (in vitro) تا توليد اولين برگ سبز و ايجاد جنين رويشي خرما از طريق كشت بافت
236
بررسي مراحل سنتز رانيتيدين
237
بررسي مراحل شكل گيري يك كاراكتر از متن تا تصوير
238
بررسي مراحل شكل گيري يك كاراكتر از متن تا تصوير
239
بررسي مراحل طراحي ، ساخت و تست يك توربوجت مدل
240
بررسي مراحل طراحي ساخت و استاندارد فيوزهاي صنعتي
241
بررسي مراحل طراحي و ساخت دكور
242
بررسي مراحل كشف و تعقيب جرايم در دادسراي عمومي و انقلاب
243
بررسي مراحل مختلف تهيه نخ ابريشم از پيله تا ابريشم صمغگيري شده و خواص فيزيكي نخ ابريشم
244
بررسي مراحل نشر روميزي براي چاپ هاي اصلي
245
بررسي مراحل و ساخت قطعه فولادي به روش ريخته گري دقيق
246
بررسي مراسم ازدواج حضرت فاطمه
247
بررسي مراسم دسته روي عاشورا و تاسوعا در روستاي ميلك ، الموت غربي
248
بررسي مراسم و نقوش آييني زرتشتيان يزد
249
بررسي مراقبت هاي درماني كودكان مبتلا به اسهال حاد بستري شده در بيمارستان 17شهريور رشت در سال 1383
250
بررسي مراكز پژوهش فرهنگي در ايران : "به منظور ارائه طرحي در زمينه ي ايجاد يك سازمان پژوهشي فرهنگي "
251
بررسي مراكز پژوهش فرهنگي در ايران به منظور ارائه طرحي در زمينه ايجاد يك سارمان پژوهش فرهنگي
252
بررسي مراكز شيعه پژوهي در بريتانيا بين سالهاي ﴿2010- 1950﴾
253
بررسي مرثيه و مرثيه سرايي در ادبيات فارسي از پايان عصر صفويه تا آغاز مشروطه
254
بررسي مرحله تحقيق ، مسائل و مشكلات آن در دادسراي عمومي و انقلاب
255
بررسي مرحله ي اقناع در تبليغات مطبوعاتي تجاري به كارگيري اقناع در تبليغات مطبوعاتي
256
بررسي مرحله ي بازيابي محموله هاي بازگشت پذير فضايي
257
بررسي مردم شناختي (بررسي موردي: روستاي حسن آباد رستاق )
258
بررسي مردم شناختي آداب و رسوم نظام خويشاوندي روستاي رودبال (واقع در شهرستان سپيدان )
259
بررسي مردم شناختي ازدواج و خانواده در درگز
260
بررسي مردم شناختي پرده هاي دست دوز زنان در شهرستان بيرجند
261
بررسي مردم شناختي پوشاك ، زيورآلات و آرايش در ايل بزرگ قشقايي
262
بررسي مردم شناختي پوشاك سنتي ايل بختياري مطالعه موردي شهرهاي مسجد سليمان وايذه
263
بررسي مردم شناختي پوشاك سنتي ايل بختياري مطالعه موردي شهرهاي مسجدسليمان و ايذه
264
بررسي مردم شناختي روستاي شواز
265
بررسي مردم شناختي شهر زارچ
266
بررسي مردم شناختي صنايع دستي شهر محلات
267
بررسي مردم شناختي طايفه مير در شهرستان دره شهر
268
بررسي مردم شناختي فرهنگ عامه قوم لك "مطالعه موردي شهرستان كوهدشت "
269
بررسي مردم شناختي موسيقي يارسان كرمانشاه
270
بررسي مردم شناختي مينياتور در اصفهان
271
بررسي مردم شناختي نظام خويشاوندي و ازدواج در عشاير لرستان (مطالعه موردي ايل بيرانوند)
272
بررسي مردم شناختي هنر قلمكاري در اصفهان
273
بررسي مردم شناسي فرهنگي انگاره ي جهاد در قرآن كريم
274
بررسي مردم گرايي و نوع دوستي در متون منثور عرفاني قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجري
275
بررسي مردم نگارانه خرده فرهنگ مصرف ترياك در شهر كرمان : كاربرد روش شناسي نظريه زمينه اي , ethnographic study of opium abuse subculture in city kerman : application of grounded theory methodology
276
بررسي مرز ناپايداري ورق دوار يك سرگيردار در معرض جريان آيروديناميك
277
بررسي مرزهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از نظر منشأ پيدايش و تطابق با سيماي انساني
278
بررسي مرفولوژي تخمكهاي بالغ آسپيره شده در ICSI و IVF
279
بررسي مرفولوژي تخمكهاي بالغ آسپيره شده در ICSI و IVF
280
بررسي مرقع هاي خط (و تهيه نمونه اي از آن )
281
بررسي مرقعات خطي موجود در كتابخانه سپهسالار تهران ( استاد شهيد مطهري)
282
بررسي مرقعات دوره صفوي با تاكيدبر تك نگاره هاي مكتب اصفهان
283
بررسي مرقعهاي خط و تهيه نمونه اي از آن
284
بررسي مركب در روشهاي چاپي مختلف
285
بررسي مركز توپولوژيك دوگان دوم جبرهاي باناخ
286
بررسي مرگ داخل بيمارستاني ناشي از موارد شديد سكته مغزي ايسكميك و هموراژيك و ارتباط آن با وضعيت اجتماعي و اقتصادي بيماران شهري و روستايي پذيرش شده در بخش داخلي اعصاب بيمارستان پورسينا رشت 98-1397
287
بررسي مرگ طبيعت و احياي آن در طراحي پارچه
288
بررسي مرگ مغزي در فقه جزايي و حقوق
289
بررسي مرگ هاي ناشي از مسموميت در بخش مسموميت بيمارستان رازي در سال هاي 1390 تا 1394
290
بررسي مرگ و حيات در آثار نادر نادرپور
291
بررسي مرگ و مير پري ناتال در هزار مورد تولد، در بخش زايمان بيمارستان هاي دانشگاهي يزد
292
بررسي مرگ و مير پري ناتال در هزار مورد تولد، در بخش زايمان بيمارستان هاي دانشگاهي يزد
293
بررسي مرگ و مير پري ناتال در هزار مورد تولد، در بخش زايمان بيمارستانهاي دانشگاهي يزد
294
بررسي مرمت آناستيلوز در تخت جمشيد و مرمت سر ستون گاو از كاخ صد ستون
295
بررسي مرمت آناسيتلوزدر تخت جمشيدومرمت سرستون گاوازكاخ صدستون
296
بررسي مزايا و مشكلات اركستر سازهاي ايراني
297
بررسي مزايا و معايب آزمون‌هاي سنجش پايداري اوليه ايمپلنت‌هاي دنداني و اعتبارسنجي تحليل المان محدود
298
بررسي مزايا و معايب به كارگيري روشهاي مشاركت مالي در پروژه هاي مرمتي شهر تهران
299
بررسي مزايا و معايب خشك كن هاي موجود پسته و طراحي نوع ساده آن
300
بررسي مزايا و معايب سازه هاي ساندويچي لانه زنبوري در ماهواره ها
301
بررسي مزايا و معايب سوآپ فراورده هاي نفتي ايران
302
بررسي مزايا و معايب سوآپ فراورده هاي نفتي ايران
303
بررسي مزاياي استفاده از غشا در فرآيندهاي صنعتي از نظر مصرف انرژي
304
بررسي مزاياي استفاده از يك ميكروفوربين در تامين برق و حرارت به شكل غيرمتمركز و طراحي يك نمونه
305
بررسي مزاياي تفجوشي با استفاده از مايكروويو
306
بررسي مزاياي حاصل از كشايش اعتبارات اسننادي ريالي بر اجراي طرحها و پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي در واحدهاي دولتي ايران (مطالعه موردي استان فارس )
307
بررسي مزاياي حاصل ازگشايش اعتبارات اسنادي ريالي بر اجراي طرحها و پروژه ها ي تملك داراييهاي سرمايه اي در واحدهاي دولتي ايران ﴿مطالعه موردي استان فارس﴾
308
بررسي مزايده و مناقصه از ديدگاه فقه اسلامي
309
بررسي مزد و نوع قرارداد در روابط كارگري و كارفرمايي در شركت آرتان دانه گلستان
310
بررسي مزيت رقابتي صنايع ريسندگي پنبه اي با استفاده از مدل پورلژ
311
بررسي مزيت رقابتي صنعت فولاد ايران با تكيه بر مدل الماس پورتر
312
بررسي مزيت رقابتي لوله هاي پنج لايه دژياب نسبت به ديگر لوله هاي پلي اتيلن صنعتي
313
بررسي مزيت رقابتي محصولات اكولوژيك و رابطه آن با فرهنگ مصرف كنندگان فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تهران
314
بررسي مزيت رقابتي معدن و صنايع معدني ايران در بازارهاي جهاني
315
بررسي مزيت رقابتي همراه اول نسبت به ايرانسل از ديدگاه مصرف كنندگان شهر آبپخش
316
بررسي مزيت مبني صنعت سيمان در استان اصفهان
317
بررسي مزيت نسبي برنج ديلم در ايران
318
بررسي مزيت نسبي پوشاك چرمي در ايران و ارائه راهگار جهت ارتقا آن
319
بررسي مزيت نسبي تقابل ارزش افزوده در توليد فرش اصيل و غير اصيل( مطالعه موردي:نائين)
320
بررسي مزيت نسبي توليد گياه زعفران در ايران(از ديد توليد)
321
بررسي مزيت نسبي توليد و صادرات برخي از گياهان دارويي طي سال هاي 1387 - 1380
322
بررسي مزيت نسبي توليد و صادرات فرش دستبافت ايران
323
بررسي مزيت نسبي در بخش صنايع ايران
324
بررسي مزيت نسبي در توليد وصادرات فرش دستباف ايران
325
بررسي مزيت نسبي صنايع منتخب استان خوزستان با استفاده از معيار DRC و كدهاي ISIC بر مبناي داده هاي 1385- 1380
326
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي در استان اصفهان به روش ماتذيس تحليل سياسي
327
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي در استان اصفهان به روش ماتريس تحليل سياستي
328
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي در استان ايلام
329
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي منتخب در استان مركزي
330
بررسي مزيت نسبي محصولات زراعي منتخب در استان مركزي
331
بررسي مزيت نسبي محصولات كشاورزي در استان كرمان ، مطالعه موردي بخش ماهان
332
بررسي مزيت نسبي محصولات كشاورزي در استان كرمان ، مطالعه موردي بخش ماهان
333
بررسي مزيت نسبي محصولات منتخب باغي استان كرمانشاه
334
بررسي مزيت نسبي و اولويت بندي بازارهاي هدف صادرات زعفران ايران
335
بررسي مزيت هاي استراتژيك صادرات گياهان دارويي ايران بر اساس مدل الماس ملي پورتر
336
بررسي مزيت هاي رقابتي بازار تابلو برق ايران شركت پارس تابلو
337
بررسي مزيت هاي رقابتي حاصل از اجراي سيستم ERP شركت هاي توليدي
338
بررسي مسئله k- مسير با حداقل يال اشتراكي
339
بررسي مسئله آگاهي در موجودات مصنوعي- طبيعي از منظر اطلاعات عملگرا
340
بررسي مسئله انفجار حرارتي و جواب به صورت موج احتراق براي آن
341
بررسي مسئله بالانس خطوط دوطرفه مونتاژ با در نظرگرفتن فعاليت هاي موازي در روابط پيش نيازي اما وابسته بهم
342
بررسي مسئله برنامه ريزي توليد زمان پيوسته و ارائه مدل هاي مناسب
343
بررسي مسئله بهينه سازي برش ها و ارائه يك الگوريتم تقريبي
344
بررسي مسئله پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم
345
بررسي مسئله تحقيقي يا تقليدي بودن اصول دين
346
بررسي مسئله تراوش سد آبشينه و روشهاي كنترل آن
347
بررسي مسئله ترموالاستيسيته كوپله دو بعدي از روش اجزا محدود
348
بررسي مسئله تغيير سوخت مازوت به گاز طبيعي در بويلرهاي نيروگاهي
349
بررسي مسئله تك ماشين با تابع هدف كمينه كردن بيشينه كردن تاخير و فروض زوال تكه اي و ورود غير هم زمان كارها
350
بررسي مسئله جانشيني در دوره زوال ايلخانان ﴿756- 736ه.ق.﴾
351
بررسي مسئله حجاب از ديدگاه آيات قرآن و روايات
352
بررسي مسئله حداكثر جريان و يافتن يك راه حل بهينه
353
بررسي مسئله حساسيت در سيستمهاي كنترل
354
بررسي مسئله خمش ،كمانش و ارتعاش تير اويلر - برنولي غير محلي با استفاده از روش ريتز
355
بررسي مسئله زمان بندي خدمه در سيستم ريلي (مطالعه موردي: شبكه راه آهن ايران)
356
بررسي مسئله سه جسم در ميدان گرانشي نيوتني در حالت مقيد صفحه اي و شبيه سازي آن
357
بررسي مسئله سه جسمي براي باريونها
358
بررسي مسئله صدق پذيري فرمول دودويي ﴿SA Tisfiabilit klhdkni نماينده كلاس پيچيدگي NP-Complet﴾ و پياده سازي يك راه حل براي آن
359
بررسي مسئله طلاق و تاثير ان روي فرزندان
360
بررسي مسئله عليت در مكانيك كوانتوم
361
بررسي مسئله فقر و اندازه گيري خط فقر در ايران
362
بررسي مسئله محور مياني در فضاي نااقليدسي
363
بررسي مسأله مفاهيم در اصول فقه شيعه
364
بررسي مسئله مقدار ويژه معكوس براي ماتريس هاي ژاكوبي با بعد مضاعف
365
بررسي مسئله مكان يابي تسهيلات با امكان تغيير در شبكه به همراه در نظر گرفتن ترافيك كمان هاي شبكه
366
بررسي مسئله ناپايداري بال هواپيما كامپوزيتي فجر 3
367
بررسي مسئله ي اصالت اثر، اقتباس و كپي برداري در هنرهاي تجسمي غرب در دوران معاصر
368
بررسي مسأله ي نجات و حقانيت از ديدگاه ابوحامد غزالي و علّامه طباطبايي
369
بررسي مسأله‎ي شر در تفكر قديس آگوستين و شهيد مرتضي مطهري(ره)
370
بررسي مسؤليت كيفري سردفتران و دفترياران
371
بررسي مسئلۀ فهم پذيري قرآن كريم و نقد ادلّۀ مخالفان
372
بررسي مسئلۀ فهم پذيري قرآن كريم و نقد ادلّۀ مخالفان
373
بررسي مسئلۀ وحدت و كثرت و مباني آن در رساله «سريان الوجود» و مقايسۀ آن با ديدگاه دواني
374
بررسي مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان سيرجان
375
بررسي مسئوليت پرداخت ديه از بيت‌المال بر مبناي قاعده فقهي الخراج بالضمان
376
بررسي مسئوليت كيفري آسيبب هاي جسمي و رواني ناشي از روابط جنسي
377
بررسي مسئوليت كيفري پزشك در فقه و حقوق موضوعه , the physicians criminal hiability in islamic jurisprudence and statute law
378
بررسي مسئوليت كيفري تعدد مشاغل در حقوق ايران
379
بررسي مسئوليت كيفري در قوانين خاص راه‌آهن ايران
380
بررسي مسئوليت كيفري در قوانين خاص راه‌آهن ايران
381
بررسي مسئوليت كيفري مديران اشخاص حقوقي
382
بررسي مسئوليت كيفري ناشي از اقدامات مجرمانه مشترك در حقوق كيفري بين الملل
383
بررسي مسئوليت مدني پزشك و پيراپزشك و راهكارهاي جبران خسارت
384
بررسي مسئوليت مدني پزشكان در خطاهاي پزشكي
385
بررسي مسئوليت مدني سازمان تأمين اجتماعي در برابر بازماندگان بيمه شدگان
386
بررسي مسئوليت مدني موسسات درمان ناباروري در نظام حقوقي ايران
387
بررسي مسئوليت مدني ناشي از انتقال فرآورده هاي خوني آلوده در نظام قضايي ايران .
388
بررسي مسئوليت مدني وكيفري كودك درفقه وحقوق موضوعه , research in civil responsibility and criminal of child in jurisprudence and law
389
بررسي مسئوليت هاي زيست محيطي دخيل در سازمان هاي ورزشي
390
بررسي مسئوليت و آثار تنبيه بدني كودكان در فقه و حقوق
391
بررسي مسائا كارگران بجنورد
392
بررسي مسائل اجتماعي درآثارداستاني اميرحسين چهل تن
393
بررسي مسائل اجتماعي زنان شاغل در بخش هاي دولتي
394
بررسي مسائل اجتماعي وسايل حمل و نقل عمومي
395
بررسي مسائل احداث سازه برروي شيب همراه با آناليز عددي اندركنشي خاك و سازه برروي شيب
396
بررسي مسائل اخلاقي در جهاني شدن
397
بررسي مسائل اخلاقي روشهاي نوين درمان ناباروي از ديدگاه اسلام
398
بررسي مسائل اشتغال جوانان پس از فارغ التحصيلي
399
بررسي مسائل اشتغال جوانان پس ازفارغ التحصيلي
400
بررسي مسائل اشتغال دانشگاهيان شاغل در محيط توليدي خدماتي شهرستان شاهرود
401
بررسي مسائل اشتغال و بيكاري در ايران
402
بررسي مسائل اشتغال وخودكفايي خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني ميمه سال 89
403
بررسي مسائل اشتغالزايي كارآفريني و زمينه هاي پياده سازي در سازمان ها
404
بررسي مسائل اقتصادي درشاهنامه فردوسي
405
بررسي مسائل انتخاب و مرتب‌سازي در مدل مقايسه‌ي نادقيق
406
بررسي مسائل انتقال حرارت در ابعاد نانو
407
بررسي مسائل انگيزشي كاركنان تئاتر و روشهاي اعتلاي كار آنها
408
بررسي مسائل انگيزشي كاركنان تئاتر و روشهاي اعتلاي كارآنها
409
بررسي مسائل بازاريابي و بازاررساني محصول سيب در استان آذربايجان شرقي مطالعه موردي شهرستان اهر
410
بررسي مسائل بازاريابي و بازاررساني محصول سيب در استان آذربايجان شرقي مطالعه موردي شهرستان اهر
411
بررسي مسائل بازاريابي وصادرات محصولات كشاورزي مطالعه موردي انار
412
بررسي مسائل برنامه ريزي چند هدفه با استفاده از اعداد فازي
413
بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه
414
بررسي مسائل تاريخي رقعه نويسي (مكتوبات) و تصحيح نسخه خطي رقعات ميرزا امان الله حسيني
415
بررسي مسائل تزريق آب نمك توليدي از ميادين نفتي به زير زمين
416
بررسي مسائل تغذيه دانش اموزان در دوره راهنمايي دخترانه ناحيه 5 مشهد
417
بررسي مسائل توسعه روستائي خلخال
418
بررسي مسائل توسعه روستائي شهرستان اردستان
419
بررسي مسائل جانمايي رقابتي تسهيلات
420
بررسي مسائل حاشيه نشيني با تاكيد بر جنبه هاي اجتماعي - فرهنگي
421
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي تابلوهاي نقاشي دورو...(مرمت خاچ -وار)
422
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي ديوار نگاريهاي تصويري بقاع منطقه لاهيجان
423
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي ديوارنگاريهاي تصويري بقاع منطقه لاهيجان
424
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي كاغذهاي قديمي و ارائه يك نمونه عملي
425
بررسي مسائل حفاظتي و مرمتي كاغذهاي قديمي و ارائه يك نمونه عملي
426
بررسي مسائل خمش و ارتعاش آزاد ورق هاي ضخيم كامپوزيت با استفاده از توابع پايه نمايي
427
بررسي مسائل خمشي ورق هاي كامپوزيت با استفاده از توابع پايه هموار به شكل بدون شبكه محلي
428
بررسي مسائل رسانه هاي صوتي وتصويري درجامعه باتاكيدبركاركردهاي تلويزيون
429
بررسي مسائل روانشناختي كودكان و نوجوانان بزهكار
430
بررسي مسائل زمان بندي تك ماشين با محدوديت دسترسي انعطاف پذير دوره اي دو حالته
431
بررسي مسائل زمان بندي عمليات با زود كرد و ديركرد تكه به تكه خطي و پنجره هاي زماني تحويل
432
بررسي مسائل زمين شناسي مهندسي سلمان فارسي با تاكيد بر كارست آن
433
بررسي مسائل زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي محل سد كارون 2، محور A-3(خوزستان ايذه)
434
بررسي مسائل زنان آسيب ديده اجتماعي با تاكيد بر روسپيگري ، اعتياد و طلاق و مطالعه موردي زنان زنداني استان سمنان
435
بررسي مسائل زنان آسيب ديده اجتماعي با تاكيد بر روسپيگري اعتياد و طلاق و مطالعه موردي زنداني استان سمنان
436
بررسي مسائل زنان حاشيه‌نشين با تأكيد بر آسيب‌هاي رواني اجتماعي
437
بررسي مسائل زيست محيطي تالاب اترلي
438
بررسي مسائل سياسي در سووشون
439
بررسي مسائل سياسي و اجتماعي در آثار احمد محمود
440
بررسي مسائل سياسي و اجتماعي در داستان هاي بزرگ علوي
441
بررسي مسائل شيفت شب و راه حل آنها
442
بررسي مسائل صنعت سفالگري ايران "نمونه مورد بررسي : مسائل صنعت سفالگري لالجين همدان "
443
بررسي مسائل صنعت سفالگري در ايران نمونه مورد بررسي صنعت سفالگري لالجين همدان
444
بررسي مسائل علمي ،فرهنگ و اقتصادي آموزش وپرورش تاثير آنان برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان گرگان
445
بررسي مسائل علوم قرآني در تفسير كشف الأسرار
446
بررسي مسائل عملي اجراي احكام كيفري در لايح جديد قانون آوين دادرسي كيفري و مقايسه آن با قانون قديم
447
بررسي مسائل عمليات‎هاي ساحلي در ترمينال‎هاي كانتينري با رويكرد شبيه‎سازي
448
بررسي مسائل فلسفي تفسير بانوامين ﴿مخزن العرفان﴾
449
بررسي مسائل كيفي پليت در فرآيند چاپ افست
450
بررسي مسائل مربوط به ازدواج و تشكيل خانواده از منابع گوناگون
451
بررسي مسائل مربوط به چرم ﴿ نرم كردن ﴾
452
بررسي مسائل مربوط به چرم (نرم كردن )
453
بررسي مسائل مربوط به حسابداري ملي ايران و تجديدنظر در برخي از سريهاي زماني آن
454
بررسي مسائل مربوط به علم بيان درشعر صائب تبريزي
455
بررسي مسائل مربوط مهدورالدم از نگاه فقه و حقوق اسلامي , Survey of Question relevat to deserving death viewpoint of Islamic jurisprudence and Law
456
بررسي مسائل مشكلات روستاهاي بخش بهمئي ( شهرستان كهگيلويه )
457
بررسي مسائل معكوس در الكترومغناطيس
458
بررسي مسائل ممنوعيت جريان در شبكه از ديدگاه نظريه بازي ها
459
بررسي مسائل نفوذ مغناطيس در MRI
460
بررسي مسائل نوجوانان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان آستانه اشرفيه
461
بررسي مسائل نوجوانان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان آستانه اشرفيه
462
بررسي مسائل و آسيب هاي اجتماعي شهر سيرجان در ارتباط با كودكان خياباني بزهكار
463
بررسي مسائل و تحليل فضايي ساختمان‌هاي بلندمرتبه (مطالعه موردي: مناطق جنوب رودخانه زاينده رود در شهر اصفهان)
464
بررسي مسائل و مشكلات آموزشي و اجتماعي نابينايان آموزشگاه شهيد محبي
465
بررسي مسائل و مشكلات آموزشي و رفاهي معلمان زن دوره ابتدايي شهرستان جهرم
466
بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي جوانان شهرستان گنبد كاووس در سنين 24-15 ساله
467
بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي فرزندان تك والد
468
بررسي مسائل و مشكلات اجرايي ديواره آب بند بتن پلاستيك با تاكيد بر بررسي علل تشكيل درزهاي بنتونيتي (مطالعه موردي: سد كرخه )
469
بررسي مسائل و مشكلات ازدواج جوانان در شهر شيراز
470
بررسي مسائل و مشكلات اقتصادي زنان در جامعه
471
بررسي مسائل و مشكلات اينام در شهر بجنورد
472
بررسي مسائل و مشكلات تحصيلي - آموزشي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز
473
بررسي مسائل و مشكلات تحصيلي جانبازان
474
بررسي مسائل و مشكلات جوانان 15-24ساله شهر گنبد كاووس
475
بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل اتوبوس شهري در شبكه شهري ياسوج
476
بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي نوجوانان 15 تا 17 ساله پسر دبيرستانهاي شهر برازجان و تاثير آن بر شخصيت آنان
477
بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي، تحصيلي عاطفي و آموزشگاهي دانش آموزان دختر پايه دوم و سوم راهنمايي مدارس دولتي ناحيه ﴿2﴾ شهرستان يزد
478
بررسي مسائل و مشكلات دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
479
بررسي مسائل و مشكلات دوران بلوغ و نوجواني
480
بررسي مسائل و مشكلات دوران نوجواني دختران دوره ي متوسطه ارائه ي راهكارهايي براي آن در منطقه بشرويه
481
بررسي مسائل و مشكلات دوران نوجواني نوجوانان دختر سال اول متوسطه شهرستان فردوس
482
بررسي مسائل و مشكلات رواني -اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
483
بررسي مسائل و مشكلات زنان (فرهنگي ،اجتماعي )
484
بررسي مسائل و مشكلات زنان جوياي كار فارغ التحصيل دانشگاهي شهر بجنورد
485
بررسي مسائل و مشكلات زنان شاغل و تاثير آن در خانواده در بجنورد
486
بررسي مسائل و مشكلات زنان و دختران روستا نشين
487
بررسي مسائل و مشكلات سالمندان زن و مرد 55سال به بالا شهر دامغان با تاكيدي بر مسائل بازنشستگان
488
بررسي مسائل و مشكلات شاخه كاردانش شهرستان بهشهر
489
بررسي مسائل و مشكلات شغلي مشاوران متوسطه دخترانه شهر گنبد از ديدگاه مشاوران
490
بررسي مسائل و مشكلات شيوههاي موجود در ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
491
بررسي مسائل و مشكلات مدارس فني و حرفا اي و كار دانش منطقه خفر
492
بررسي مسائل و مشكلات مديران در مدارس متوسطه
493
بررسي مسائل و مشكلات مراكز ضمن خدمت فرهنگيان استان قم
494
بررسي مسائل و مشكلات مربوط به آب در دستيابي به توسعه پايدار در صنعت سيمان
495
بررسي مسائل و مشكلات مردان روستايي
496
بررسي مسائل و مشكلات معلمين زن شهرستان سوادكوه از ديدگاه خودشان
497
بررسي مسائل و مشكلات معلمين زن مدارس راهنمايي منطقه 7 تهران
498
بررسي مسائل و مشكلات موجود در كادر مديريت آموزشي مدارس راهنمائي شهرستان شهريار و حومه
499
بررسي مسائل و مشكلات نظام نيمسالي (واحدي) در شاخه نظري نظام جديد از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اراك
500
بررسي مسائل و مشكلات و مقايسه بين زنان شاغل و غير شاغل در شهر بوشهر سال 1384
501
بررسي مسائل و مشكلات ياددهي - يادگيري درس زبان انگليسي در دوره راهنمايي ناحيه 1 و 2 شهر سنندج (از ديدگاه دبيران )
502
بررسي مسائل و مشكلات ياددهي و يادگيري
503
بررسي مسائل و مشكلات ياددهي و يادگيري درس زبان انگليسي در پايه اول دبيرستان دخترانه استان بوشهر
504
بررسي مسائل و موضوعات عرفاني در نهج البلاغه و مقايسه آن با متون عرفاني فارسي(كشف المحجوب،رساله قشيريه،مصباح الهدايه،و..)
505
بررسي مسائل وروابط خانوادگي باتاكيد برشناخت منابع قدرت ونفوذ خانواده
506
بررسي مسائل وروابط خانوادگي باتاكيدبرشناخت منابع قدرت ونفوذ خانواده
507
بررسي مسائل ومشكلات آموزشي دانش آموزان ابتدايي
508
بررسي مسائل ومشكلات اجتماعي فرزندان تك والد
509
بررسي مسائل ومشكلات بانوان فرهنگي شهرستان رامسر
510
بررسي مسائل ومشكلات جوانان 29-15ساله شهرستان گنبد
511
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان بومي وغير بومي دانشگاه پيام نور رامسر
512
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان بومي وغير بومي دانشگاه پيام نور رامسر
513
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان غير بومي دانشگاه صنعتي شاهرود
514
بررسي مسائل ومشكلات دانشجويان غير بومي در دانشگاه صنعتي شاهرود
515
بررسي مسائل ومشكلات دختران دانشجوي دامغان ورابطه آن باطبقه اجتماعي والدين آنها
516
بررسي مسائل ومشكلات روحي عاطفي و اجتماعي زنان مطلقه وبيوه
517
بررسي مسائل ومشكلات زنان شاغل بخش دولتي شهرستان رامسر
518
بررسي مسائل ومشكلات زنان و دختران روستانشين
519
بررسي مسائل ومشكلات زنان ودختران روستانشين
520
بررسي مسائل ومشكلات شيوه هاي موجود در ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
521
بررسي مسائل ومشكلات فرهنگيان بازنشسته
522
بررسي مسائل ومشكلات معلمان ابتدايي روستاهاي منطقه كلاله از بعد آموزشي ،اداري وعيني
523
بررسي مسائل ومشكلات موجود ارزشيابي مديران ومعلمان راهنمايي دخترانه شهرستان آزادشهر
524
بررسي مسائل ومشكلات موجود دركلاسهاي چندپايه ومقايسه ان باكلاسهاي تك پايه درمنطقه خواف
525
بررسي مسائل ومعيارهاي ازدواج وعلل تاخير ان در بين دانشجويان
526
بررسي مساحت و ابعاد سينوس هاي فرونتال و ماگزيلا در مال اكلوژن هاي ناشي از اختلال در رشد منديبل در راديوگرافي سفالومتري لترال
527
بررسي مساكن اصفهان و سير تكاملي آن از نظر جغرافيائي
528
بررسي مساكن روستايي روستاي ديوا
529
بررسي مساله اجماع در شبكه ZigBee
530
بررسي مساله اعتياد در ميان خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام (ره ) منطقه چهار تهرانپارس با تاكيد بر عامل فقر
531
بررسي مساله انتشار موج الاستيك در ورق هاي FGM تحت اثر بار ضربه بر اساس تئوري هاي ورق و حل الاستوديناميك
532
بررسي مساله ايمان و كفر در سيره امام علي
533
بررسي مساله بداء از نگاه علامه مجلسي و شيخ مفيد
534
بررسي مساله تحريم ايران در دو روزنامه نيويورك تايمز و تهران تايمز از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي
535
بررسي مساله تخليه خاكستر در نيروگاه ذغال سوز
536
بررسي مساله تشخيص گراف هاي ديد
537
بررسي مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها با حضور انرژي تجديد پذير و ذخيره ساز هاي انرژي استاد
538
بررسي مساله زمان بندي گروهي تك ماشين با فرض زوال تكه اي و با تابع هدف كمينه كردن مجموع ديركرد
539
بررسي مساله زمانبدي پروازهاي هواپيما
540
بررسي مساله زمانبندي درسي دانشگاهي با استفاده از تركيب الگوريتم ممتيك بهبود يافته و الگوريتم سردشدن شبيه سازي شده
541
بررسي مساله شفاعت از ديدگاه شيعه ،شافعي و وهابيت
542
بررسي مساله فقر و اندازه گيري خط فقر در استان اصفهان (1378-1382)
543
بررسي مساله گراتز در سيال ويسكوالاستيك مدل Giesekus
544
بررسي مساله مكان يابي هاب حداكثر پوشش در شرايط عدم اطمينان
545
بررسي مساله مكانيابي پوشش سلسله مراتبي مطالعه موردي داروخانه هاي شهر اصفهان
546
بررسي مساله مكانيابي پوشش سلسله مراتبي؛ مطالعه موردي داروخانه هاي شهر اصفهان
547
بررسي مساله ي معكوس مقدار ويژه براي برخي ماتريس هاي خاص
548
بررسي مساله‌ي ضعف اراده از ديدگاه ديويدسن و هولتون
549
بررسي مسايل بازار رساني انار دراستان يزد
550
بررسي مسايل توسعه زراعي روستاهاي ملاير
551
بررسي مسايل حفاظتي و مرمتي تابلوهاي نقاشي دورو ﴿مرمت خاچ - وار﴾
552
بررسي مسايل دانشجويان بين المللي دانشگاه يزد بر اساس نظريه داده بنياد
553
بررسي مسايل فرهنگي اجتماعي اقتصادي گالشهاي روستاي تابستان نشين.
554
بررسي مسايل فيلمبرداري و صدابرداري همزمان
555
بررسي مسايل كنترل بهينه و حل آنها بوسيله چند جمله اي بزنه
556
بررسي مساِِِيل مالي،مديريتي و پرسنلي انتقال واحدهاي نساجي به محل جديد
557
بررسي مسايل مربوط به وجود سولفيد كربنيل دو واحد LPG مجتمع شيميائي خارك
558
بررسي مسايل مكمل خطي و حل دستگاه معادلات قدر مطلق
559
بررسي مسايل نفوذ غيرخطي با ضريب رسانايي مجهول و پيدا كردن يك روش عددي براي حل آن ها
560
بررسي مسايل نفوذ مغناطيس در MRI
561
بررسي مسايل و مشكلات آب و فاضلاب شهر اصفهان با تاكيد بر هيدرواقليم
562
بررسي مسايل و مشكلات پيش دبستاني ازديدگاه مديران مدارس
563
بررسي مسايل و مشكلات دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
564
بررسي مسايل و مشكلات كتابخانه هاي عمومي در استان بوشهر
565
بررسي مسايل و مشكلات مدارس فني و حرفه اي و كاردانش منطقه خفر
566
بررسي مسايل و مشكلات مدارس فني و حرفه اي و كاردانش منطقه ي خفر
567
بررسي مسايل و مشكلات معلمان حق التدريس زن
568
بررسي مسايل و مشكلات ناشي از سازندهاي شيبي در حفاري چاه هاي نفت و چاه هاي عميق
569
بررسي مسايل ومشكلات دانشجويان دختر غير بومي دانشگاه بجنورد
570
بررسي مسايل ومشكلات هجتماعي_فرهنگي واقتصادي ناشي از اسكان عشاير
571
بررسي مستقيم فلوتاسيون گروناي همدان
572
بررسي مستند سازي پرونده هاي پزشكي بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در نيمه دوم سال 1394
573
بررسي مستندات طبقات وراث در مذاهب خمسه
574
بررسي مستندات فقهي مرجعيت زن در اسلام
575
بررسي مستندات قرآني سيماي اخلاقي مؤمن در صحيفه سجاديه
576
بررسي مستهلك كننده هاي انرژي در بادبند هم محور با نرم افزار انسيس
577
بررسي مسجد آقانور در محله دردشت
578
بررسي مسجد آقانور در محله دردشت
579
بررسي مسكن روستاهاي شمال ايران ( گيلان و مازندران )
580
بررسي مسكن روستاهاي شمال ايران (گيلان و مازندران )
581
بررسي مسموميت با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و سرانجام بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر يزد
582
بررسي مسموميت با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و سرانجام بيماران بستري شده در مراكز درماني شهر يزد
583
بررسي مسموميت با يون هاي روي و موليبدن بر حافظه و يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر : اثر كيليت درماني
584
بررسي مسموميت هاي اطفال در سالهاي 1369 و 1370 در بيمارستان 17 شهريور رشت
585
بررسي مسموميتهاي اطفال ( 12-0 سال) در بيمارستان لقمان آبان و بهمن 1370 تهران
586
بررسي مسير انتقال پيام فسفاتيديل اينوزيتول 3- كيناز (پي آي 3 كا) درتنظيم فعاليت ماتريكس متالوپروتئازهاي (ام ام پي ها ) در دودمانهاي سلولي
587
بررسي مسير بهينه حركت يك بازوي مكانيكي
588
بررسي مسير بهينه در حين جابجايي جسم
589
بررسي مسير حركت ذرات داخل هيدروسيكلون به منظور پيش بيني جداسازي (مايعـجامد) و محاسبه راندمان جداسازي
590
بررسي مسير دارورساني به مغز از طريق بيني
591
بررسي مسير دريانوردي كشتيها بر اساس حصول كاهش مصرف سوخت و درياماني
592
بررسي مسير سيگنالينگ PI3K تحت اثر آنغوزه بر بيان GLUT4 (انتقال دهنده گلوكز) در سلولهاي رده C2C12
593
بررسي مسير عصب زوج 11 مغزي نسبت به نشانه هاي آناتوميكي در ناحيه گردن
594
بررسي مسير عصب زوج 11 مغزي نسبت به نشانه هاي آناتوميكي در ناحيه گردن
595
بررسي مسير فني سامانه كوچك توليد همزمان توان و گرما بر پايه ي پيل سوختي
596
بررسي مسير كرنش در كشش عميق استوانه اي و اثر پارامترهاي موثر بر آن
597
بررسي مسير گسترش ترك در يك قطعه با ترك داخلي
598
بررسي مسير يابي چند رباته در فضاي گسسته
599
بررسي مسيرها و دورها در خانواده هايي از گراف هاي كيلي
600
بررسي مسيرهاي الكترون در ليزر الكترون آزاد با ويگلر واقعي و كانال يوني راهنما
601
بررسي مسيرهاي طوفان‌ گرد و غبار با استفاده از مدل‌هاي عددي و تصاوير ماهواره‌اي (مورد مطالعه: بهار 1393 منطقۀ يزد)
602
بررسي مسيريابي بر روي روترها
603
بررسي مسيله مشتق براي جبرهاي گروهي
604
بررسي مشابه ديناميكي اسپيني و آثار غير خطي در سامانه هاي اپتومكانيكي
605
بررسي مشاركت اتحاديه هاي ابري در برنامه هاي تشويقي و قيمت گذاري پوياي شبكه هوشمند برق
606
بررسي مشاركت اجتماعي در شهرستان بجنورد
607
بررسي مشاركت اجتماعي زنان در جامعه
608
بررسي مشاركت اجتماعي زنان ونقش خانواده درميزان ونوع آن
609
بررسي مشاركت اجتماعي و عوامل موثر بر آن ﴿مطالعه موردي شهرستان خواف﴾
610
بررسي مشاركت جوانان در مسجد با تاكيد بر ساختار خانواده (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه اصفهان)
611
بررسي مشاركت مردم درمساجد شهر قاين
612
بررسي مشاركت مردمي در مديريت جمع آوري و تفكيك از مبدا پسماند خانگي درناحيه چهار منطقه هفت شهرداري تهران
613
بررسي مشاغل كاذب علل و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر كازرون
614
بررسي مشاوره هاي پزشكي درمورد مشكلات دهاني بيماران مبتلا به لوسمي بستري در بخش انكولوژي بيمارستان شهيد صدوقي يزددرسال۹۶
615
بررسي مشتركات اجتماعي فرهنگي جمهوري آذربايجان با آذربايجان جمهوري اسلامي ايران و تاثير آن بر روابط دو كشور( با تاكيد بر روابط سياسي)
616
بررسي مشتركات نقوش منسوجات ايراني و هندي و طراحي تپيسري بر اساس يكي از نقوش مشترك ﴿ بته جقه ﴾
617
بررسي مشتركان بينامتني مرصادالعباد نجم الدين رازي ومثنوي معنوي مولانا
618
بررسي مشتري ازخدمات بانكداري الكتر ونيكي در شعبات بانك صادرات كرج
619
بررسي مشتريگرايي در رويكردهاي شركت قطارهاي مسافري رجاء با تاكيد بر رقابتي كردن خدمات مشتري
620
بررسي مشتقات پايداري يك پرتابه به روش جرم مجازي
621
بررسي مشتقات ق - ل - ل در قرآن
622
بررسي مشخصات LED [ال اي دي هاي] سفيد
623
بررسي مشخصات آماري امواج دريا، اندازه گيري، شبيه سازي و پرورش اطلاعات
624
بررسي مشخصات آماري انتشار پرتو همدوس جزئي سرصاف آرايه اي در اتمسفر متلاطم
625
بررسي مشخصات آنژيوگرافيك عروق كرونر در بيماران ديابتي و مقايسه آن با گروه كنترل
626
بررسي مشخصات آنژيوگرافيك عروق كرونر در بيماران ديابتي و مقايسه آن با گروه كنترل
627
بررسي مشخصات اپيدميولوژيك بيماران سوختگي مراجعه كننده به مركز فوق تخصصي سوانح سوختگي و جراحي ترميم ولايت شهر رشت از مهر 86 تا پايان شهريور 87
628
بررسي مشخصات استاتيكي و ديناميكي ديودهاي ليزري دو پايدار با يك ورودي اپتيكي نا تنظيم با در نظر گيري جابجايي فركانس
629
بررسي مشخصات الكتركارديو گرام 600 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي ، درماني نيكو پور در استان يزد
630
بررسي مشخصات انتشار موج در نانو ورق هاي با طول نامتناهي
631
بررسي مشخصات برچسب انرژي براي ساختمان هاي آموزشي در اقليم تهران
632
بررسي مشخصات بيماران مبتلا به ملانوم مراجعه كننده به بيمارستان رازي تهران از فروردين 83 تا فروردين 93
633
بررسي مشخصات پوشش هاي اسپري پلاسمايي تركيبات بين فلزي NiAl با استفاده از پودر توليد شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
634
بررسي مشخصات تحرك وابسته به ميدان گاز الكترون دو بعدي در برهمكنش با فونون هاي اكوستيكي درون دره اي
635
بررسي مشخصات جريان بر روي بستر محدب شني با تكيه بر تئوري لايه مرزي
636
بررسي مشخصات جريان خطا و نياز‌هاي حفاظتي در ريزشبكه‌هاي DC
637
بررسي مشخصات جريان يك سيال رقيق در مقياس نانو ، در يك استوانه چرخان به روش CBA
638
بررسي مشخصات جمعيت شناختي و عوارض عمل جراحي تيروئيدكتومي توتال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين رشت طي سال هاي 91-95
639
بررسي مشخصات جوشش نانوسيال سيليكا/ آب و تغييرات سطح جوشش در دامنه زمان
640
بررسي مشخصات چسب دار استحكام پوسته هاي سراميكي
641
بررسي مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده﴿IBD﴾مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت در طي 6 ماه اول سال 1389
642
بررسي مشخصات دموگرافيك، باليني و پاراكلينيكي بيماران تحت عمل آندوسكوپي سينوس (FESS) در مركز آموزشي و درماني اميرالمومنين (ع) شهرستان رشت در سال1395
643
بررسي مشخصات دموگرافيك، باليني و نتايج حاصل از درمان در بيماران مبتلا به آمپيم پلور دو مركز رازي و آرياي رشت
644
بررسي مشخصات ديناميكي خاك منطقه ميبد با استفاده از نتايج مطالعات ژئوتكنيك لرزه اي
645
بررسي مشخصات ساختاري پليمر-نانو ذره در عملكرد نوري و تبديل انرژي
646
بررسي مشخصات سيال و محاسبه افت فشار در لوله ها براي انواع سيالات (تراكم ناپذير، تراكم پذير، دو فاز)
647
بررسي مشخصات سيكل قاعدگي و اختلات مربوطه در دختران نوجوان مدرسه اي در شهر رشت طي سال 1394
648
بررسي مشخصات طراحي سيستم فرمان برقي و محاسبات مهندسي سيستم فرمان براي پلتفرم ملي و شبيه سازي سيستم فرمان در نرم افزار ادمز
649
بررسي مشخصات عملكردي پره هاي Ÿc.4 حول كسكيد ŸŸ
650
بررسي مشخصات فردي، خانوادگي اجتماعي و اقتصادي بيماران مبتلا به مول هيداتيفورم مراجعه كننده به زايشگاه حمايت مادران شهر رشت
651
بررسي مشخصات فني سيستمهاي dth&dbs
652
بررسي مشخصات فني مصالح مختلف مورد استفاده در لايه بالاست راه آهن و پيشنهاد مصالح مطلوب
653
بررسي مشخصات فني و عملكردهاي ساختماني ساختار پانل گچي روكش دار
654
بررسي مشخصات فيلم هاي اكسيدي نانو ميكروبا و بدون حضور كلسيم در آلياژهاي آلومينيوم - كلسيم
655
بررسي مشخصات كاربردي آنتنهاي مايكروويو در لينكهاي مايكروويو زميني
656
بررسي مشخصات كلينيكي و پيامدهاي باليني بيماران حامله وپس از وضـــع حمل بستري در واحد مراقبت هاي ويژه (ICU) مركز آموزشي و درماني الزهرا-شهررشت كشور ايران طي سالهاي 1388 لغايت 1393
657
بررسي مشخصات كمي و كيفي جنگل‌كاري هاي كاج الدار در پارك شهيد پايدار اردكان
658
بررسي مشخصات متالورژيكي و مكانيكي جوش‌هاي مقاومتي نقطه‌اي فولادهاي زنگ‌نزن
659
بررسي مشخصات موتور CFM56-5B در شرايط طراحي و خارج طراحي
660
بررسي مشخصات مولكولي پلي استايرن در محلول هاي رقيق پليمري با استفاده از روش شبيه سازي ديناميك مولكولي (MD)
661
بررسي مشخصات نخ نانوليفي توليدي با جمع كننده مايع در الكتروريسي با چند نازل
662
بررسي مشخصات نوري ليزرهاي نقطه كوانتومي
663
بررسي مشخصات هيدروليكي جريان در شيب‌شكن‌هاي قائم مجهز به مستهلك‌كننده شبكه‌اي و تبديل همگرا در بالادست با جريان زيربحراني
664
بررسي مشخصات و استانداردهاي آزمون كيفيت كف هاي كاذب و پيشنهاد استاندارد مناسب
665
بررسي مشخصات و ساختار كاغذهاي مصرفي و كاغذهاي توليد داخلي براي چاپ افست ورقي و مشكلات رايج ناشي از آن در چاپ
666
بررسي مشخصات و عملكرد مبدل گشتاور ﴿تورك كانورتر﴾
667
بررسي مشخصات و نحوه عملكرد سيستم حفاظت و زمين در شبكه هاي توزيع با حضور منابع پراكنده
668
بررسي مشخصات، الزامات و روشهاي آزمون اجزاء و كيت هاي CNG
669
بررسي مشخصه انتقال ساختار زمين ناقص D6S
670
بررسي مشخصه ها و خواص خوردگي و سايشي لايه هاي الكترواسپارك (ESA) ا الكترود كامپوزيتي استيم 4 و فروكروم و مقايسه با پوشش سخت آبكاري جهت جايگزيني آن
671
بررسي مشخصه هاي اجتماعي و ميزان آگاهي و ارتباط آنها با رفتارهاي بهداشتي مادراني كه كودكان آنان مبتلا به اسهال هاي مكرر مي شود در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
672
بررسي مشخصه هاي اكسايش الكتروكاتاليستي – استيل– L – سيستئين در سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو مواد و يك اصلاح گر
673
بررسي مشخصه هاي الكتروشيميايي 3 و 4- دي هيدروكسي فنيل آلانين، هموژنتيسيك اسيد و 3 و 4- دي هيدروكسي فنيل استيك اسيد- مطالعات تجربي و نظري
674
بررسي مشخصه هاي الكتروشيميايي و اثرات الكتروكاتاليستي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو لوله كربني چند ديواره حاوي اصلاح گر در اكسايش هيدرازين و هيدروكسيل آمين
675
بررسي مشخصه هاي امواج ناشي ازباد در خليج فارس (منطقه بوشهر)
676
بررسي مشخصه هاي برجسته لفظي ، ساختاري ومحتوايي شعر نصرالله مرداني
677
بررسي مشخصه هاي پوشش هاي نانو كامپوزيتي HA/YSZ توليد شده به روش لايه نشاني الكتروفورتيك
678
بررسي مشخصه هاي تجزيه نوري بتاكاروتن در سيستم هاي كاربردي
679
بررسي مشخصه هاي جريان - ولتاژ نانواسكوئيدهاي DC
680
بررسي مشخصه هاي دوده و پلي اتيلن و اثرات آنها بر راندمان پخش و خواص نانوكامپوزيت نهايي
681
بررسي مشخصه هاي رمانتيسم درشعر احمد عزيزي
682
بررسي مشخصه هاي فكري وزباني شعر شاعران لك زبان متقدم ومتاخر لرستان ﴿ مطالعه موردي ده شاعر برجسته﴾
683
بررسي مشخصه هاي فيزيكي، توزيع قائم سرعت صوت و عمق لايه ي صوتي در درياي خزر
684
بررسي مشخصه هاي فيزيكي، توزيع قائم سرعت صوت و عمق لايه ي صوتي در درياي عمان
685
بررسي مشخصه هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان گنبد كاووس
686
بررسي مشخصه هاي كيفي در انتقال سيگنال ديجيتال ( مفاهيم ، استاندارها و روشهاي اندازه گيري)
687
بررسي مشخصه هاي متالورژيكي روكش هاي سخت فولاد زنگ نزن مارتنزيتي ايجادشده به روش جوشكاري زيرپودري
688
بررسي مشخصه هاي مسكن دربافت كهن شهر قزوين در تطابق با آسايش اقليمي
689
بررسي مشخصه هاي نپ در پارچه و قابليت رنگ پذيري آن
690
بررسي مشخصه هاي هيدروليكي جريان در سرريزهاي گابيوني مورب با مقطع ذوزنقه اي
691
بررسي مشخصه يابي و خالص سازي درهم تنيدگي در اطلاعات كوانتومي , Review characterizing and purification of entanglement in quantum information
692
بررسي مشخصه يابي وخالص سازي درهم تنيدگي در اطلاعات كوانتومي
693
بررسي مشخصه‌هاي اپتيكي نانوكامپوزيت Pt/PANI به‌منظور استفاده در ابزارهاي فتوولتائيك
694
بررسي مشخصه‌هاي باروري در زنان حداقل يكبار ازدواج كردۀ كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در شهر يزد
695
بررسي مشخصيات فردي، عوارض و نتايج درمان در بيماران مبتلا به سنگ كليه و حالب فوقاني تحت عمل CSPCNL مراجعه كننده به بيمارستان هاي رازي و گلسار رشت از بهمن سال 1386 لغايت اسفند 88
696
بررسي مشددهاي ناپايدار با استفاده از تكنيك تبديل فوريه سريع
697
بررسي مشددهاي ناژايدار با استفاد ه از تكنيك تبديل فوريه سريع
698
بررسي مشروعيت جنگ اقتصادي از ديدگاه حقوق
699
بررسي مشروعيت قتل هدفمند در حقوق بين الملل
700
بررسي مشعلهاي سوخت مايع تميزه كننده با بخار و طراحي يك نمونه
701
بررسي مشق هاي پنهان و حفاظت و مرمت نمونه اي در كاخ عاليقاپو ي اصفهان
702
بررسي مشق هاي پنهان و حفاظت و مرمت نمونه اي در كاخ عاليقاپوي اصفهان
703
بررسي مشكل ترافيك در بافت فرسوده نمونه موردي: منطقه ثامن مشهد
704
بررسي مشكل تطبيق منطقهاي در آموزش بر خط شبكه هاي عصبي
705
بررسي مشكل تغذيه نامناسب كودكان و طراحي وسيله سرگرمي براي اصلاح الگوي تغذيهء گروه سني 9-7 سال
706
بررسي مشكل خشك كردن دست در اماكن عمومي و ارائه راه حل عملي
707
بررسي مشكل مهاجرت گاز در چاههاي خانگيران
708
بررسي مشكلات ( آموزش باليني) كارشناسان مامايي در تهران و استان مركزي در سالهاي تحصيلي 70-69
709
بررسي مشكلات ، معايب و مزاياي كلاس هاي چند پايه اي
710
بررسي مشكلات ، معايب و مزاياي كلاس هاي چند پايه اي
711
بررسي مشكلات آبگير شرق شبكه آبياري دز توسط مدلسازي با نرم افزار SSIMM [اس. اس. آي. ام. ام.] و ارائه راه حل براي آن
712
بررسي مشكلات آبياري تحت فشار و ارزيابي راندمان سيستم هاي آبياري تحت فشاراجرا شده دراستان قم
713
بررسي مشكلات آماده سازي كانال با وسايل چرخشي و دستي نيكل تيتانيوم
714
بررسي مشكلات آماده سازي كانال با وسايل چرخشي و دستي نيكل تيتانيوم
715
بررسي مشكلات آموزش درشاخه فني وحرفه اي در هنرستان دخترانه شهرستان كردكوي
716
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك
717
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه ( تركمن نشين ) استان گلستان از ديدگاه آموزگاران و مديران
718
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه (آق قلا )از ديدگاه مديران و آموزگاران
719
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدايي در مناطق دو زبانه شرق مازندران از ديدگاه آموزگاران و مديران در سال تحصيلي 75-76
720
بررسي مشكلات آموزش و پرورش در يكي از مناطق محروم كرج
721
بررسي مشكلات آموزش و پرورش عشاير كوچنده بختياري مقطع ابتدايي
722
بررسي مشكلات آموزشگاههاي غيرانتفاعي و اثرات آن در شهرستان برازجان
723
بررسي مشكلات آموزشي - اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز گرگان
724
بررسي مشكلات آموزشي دانش آموزان دختر مقطع متوسط منطقه مراوه تپه
725
بررسي مشكلات آموزشي دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 يزد
726
بررسي مشكلات آموزشي ودرسي درمنطقه بسطام درسال تحصيلي 84-85
727
بررسي مشكلات اجتماعي ترنس سكسوال ها قبل و بعد از عمل تغيير جنسيت
728
بررسي مشكلات اجتماعي روشندلان تحت پوشش بهزيستي دراستان قم
729
بررسي مشكلات اجتماعي- فرهنگي دانشجويان دختر خوابگاهي ﴿ بررسي موردي خوابگاه شقايق درسال 81-80﴾
730
بررسي مشكلات اجتماعي ناشنوايان درشهراصفهان
731
بررسي مشكلات اجرايي شاغلين به مشاوره در انجام وظايف محوله در مدارس متوسطه نظام جديد اموزش وپرورش مشهد
732
بررسي مشكلات اخلاقي نوجوانان ناحيه دو استان يزد
733
بررسي مشكلات ادامه تحصيل فرهنگيان (مقطع راهنمايي )شهرستان سرخس (طرح طبه بندي مشاغل ،تسهيلات ادامه تحصيل )
734
بررسي مشكلات ارزشيابي توصيفي كيفي از ديدگاه معلمان و والدين دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان سال تحصيلي 89-1388
735
بررسي مشكلات ازدواج درجوامع مدرن و سنتي شهر ساوه
736
بررسي مشكلات استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت در بخش خدمات و توليد و ارائه راهكارهاي لازم ﴿ در شركت هاي خدمات انفورماتيك﴾
737
بررسي مشكلات اسكلتي - عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد در سال 77
738
بررسي مشكلات اشتغال فارغ التحصيلان علوم انساني دانشگاه يزد
739
بررسي مشكلات اعضاي تعاونيهاي عضو اتحاديه تعاون روستايي شهرستان اردكان
740
بررسي مشكلات اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي زنان خودسرپرست تحت پوشش كميته امدادامام خميني (ره )
741
بررسي مشكلات اقتصادي خانواده هاي بي سرپرست نيازمند در سطح برازجان
742
بررسي مشكلات امر ازدواج دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر يزد
743
بررسي مشكلات امر ازدواج دانشجويان مراكز آموزش عالي شهر يزد
744
بررسي مشكلات اموزشي مقطع ابتدايي تربت جام
745
بررسي مشكلات انتخاب رشته دانش آموزان شهرستان آزاد شهر
746
بررسي مشكلات بازار يابي و فروش در شركت پتروشيمي خراسان و ارائه راهكارهاي ممكن
747
بررسي مشكلات بازاريابي هاي تعاوني هاي توليدي (بررسي موردي تعاونيهاي توليدي شهرستان نطنز)
748
بررسي مشكلات بازنشستگان فرهنگي شهر لاهيجان.
749
بررسي مشكلات بافت نخ پنبه اي در بافندگي پودري و چگونگي رفع آنها
750
بررسي مشكلات بانوان فرهنگي سطح شهرستان قائم شهر سال تحصيلي 81 - 80
751
بررسي مشكلات بعد از تحويل پروتز كامل و علل اصلي ايجاد آنها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از مهر ماه 1375 لغايت بهمن ماه 1377
752
بررسي مشكلات بعد از طلاق
753
بررسي مشكلات بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي بيماران بالغ مبتلا به هموفيلي مراجعه كننده به درمانگاه خون مجتمع درمانگاهي امام خميني
754
بررسي مشكلات پيرامون مد و صنعت پوشاك ايران
755
بررسي مشكلات تاكسيراني در شهرستان اسفراين
756
بررسي مشكلات تحقيق در رشته هاي علوم انساني از ديدگاه اساتيد دانشكده هاي علوم انساني دانشگاه اصفهان
757
بررسي مشكلات ترافيكي با رويكرد رفع آن (نمونه موردي:شهر خاش)
758
بررسي مشكلات تربيتي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از ديگاه مشاوران در شهرستان بندر تركمن و گميشان
759
بررسي مشكلات تربيتي دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي از ديدگاه مديران در شهرستان بندر تركمن و گميشان
760
بررسي مشكلات تربيتي دانش اموزان دختر مقطع متوسظه از ديدگاه مشاوران ومديران
761
بررسي مشكلات ترجمه طنز: يك بررسي تطبيقي در زبانهاي فارسي و آلماني
762
بررسي مشكلات تغذيه اي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه الگوي مناسب
763
بررسي مشكلات تغذيه اي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان به منظور ارائه ي الگوي مناسب
764
بررسي مشكلات جسمي ، اجتماعي و اقتصادي بيماران بالغ مبتلا به جذام مراجعه كننده به مركز بررسي و تحقيق بيماريهاي پوستي و جذام استان گيلان در سال 75-1374
765
بررسي مشكلات جسمي، رواني و اجتماعي بيماران داراي دستگاه ضربان ساز قلب كه تحت پوشش بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران مي باشند.
766
بررسي مشكلات حاملگي و زايمان در زنان كم سن و سال﴿Teenager﴾- بررسي 100 مورد در زايشگاه رشت
767
بررسي مشكلات حفاري با محوريت هرزروي سيال حفاري در ميادين گازي زاگرس جنوبي
768
بررسي مشكلات حمل و نقل و ترافيكي در بافت فرسوده استان قم
769
بررسي مشكلات حمل و نقل و سيستم مكانيزه پرداخت كرايه به منظوردستيابي به پرداخت سريع و تاثير آن در جلب مشاركت پيمانكاران حمل مواد نفتي در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
770
بررسي مشكلات خانوادگي وميزان افسردگي درمدرسه دخترانه راهنمايي شاهد وعادي ناحيه 2رشت
771
بررسي مشكلات خانوادگي وميزان افسردگي درمدرسه دخترانه راهنمايي شاهد وعادي ناحيه 2رشت
772
بررسي مشكلات خانواده در ارتباط با نوجوانان
773
بررسي مشكلات خانواده كودكان استثنايي كم توان ذهني دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر بوشهر
774
بررسي مشكلات خانواده هاي داراي كودك عقب مانده ذهني تحت پوشش مراكز بهزيستي استان گيلان سال 88-1387
775
بررسي مشكلات خانواده هاي داراي كودكان استثنايي در سه شهر سميرم،حنا و ونك
776
بررسي مشكلات خط فارسي در نوشتن املاء در دانش آموزان دختر فارسي زبان دوره ابتدايي "اول تا پنجم " ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان كرج
777
بررسي مشكلات خوابگاههاي دانشجويي
778
بررسي مشكلات دانجشويان دانشگاه پيام نورمركز بهشهر
779
بررسي مشكلات دانشجويان خارجي دانشگاه هاي دولتي اصفهان
780
بررسي مشكلات دانشجويان مجتمع علوم انساني در رابطه با واحد نقليه و تعيين عوامل موثر بر آن
781
بررسي مشكلات داوران ليگ برتر فوتبال و ارائه راه كارهاي حل مشكل
782
بررسي مشكلات دختران دبيرستاني دوزبانه ارمني- فارسي از منظر توانش ارتباطي
783
بررسي مشكلات دختران دبيرستاني دوزبانه ارمني- فارسي از منظر توانش ارتباطي
784
بررسي مشكلات درس انشا در پايه ي پنجم ابتدايي نواحي شهري شهرستان سنندج
785
بررسي مشكلات درس تربيت بدني مدارس متوسطه و راهنمايي شهرستان اهر از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني
786
بررسي مشكلات درسي قرآن در دستيابي به اهداف آموزشي آن در دبيرستانهاي ناحيه دو يزد
787
بررسي مشكلات دسترسي مسافرين به پايانه هاي مسافري بين شهري و راهكارهاي حل آن ﴿ در شهرهاي بزرگ ايران ﴾
788
بررسي مشكلات دوران نوجواني و جواني از ديدگاه دانش آموزان دختر متوسطه شهر فردوس و ارائه راهكار
789
بررسي مشكلات رانندگان تاكسي و ميني بوس﴿حمل و نقل مسافربري﴾ مسير كاشان - آران بيد گل
790
بررسي مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اتيسم
791
بررسي مشكلات رواني-اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده درشهرستان فردوس
792
بررسي مشكلات زنان جوياي كار فارغ التحصيل دانشگاهي شهر بجنورد
793
بررسي مشكلات زنان كارمند در استان بوشهر
794
بررسي مشكلات زنجيره تأمين صنايع دستي استان ايلام گليم و گليم نقش برجسته
795
بررسي مشكلات زوجي زنان ديابتي نوع دو شهر اصفهان و آموزش مثبت‌نگري بر كيفيت رابطه زناشويي و كيفيت زندگي آنان
796
بررسي مشكلات زوجين در دوران عقد و مقايسه تأثير مشاوره مبتني بر اين مشكلات و مشاوره آماده‌سازي پيش از ازدواج (مدل اولسون) بر اين مشكلات
797
بررسي مشكلات سازشي ناشي از تعارض روشهاي تربيتي خانه و مدرسه در بين دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه يك شهرستان ساري ، از ديدگاه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه يك ساري در سال تحصيلي 83 - 1382
798
بررسي مشكلات سراميك سنتي ايران (درارتباط با لعاب و بدنه )،(سراميك نطنز و شهرضا)
799
بررسي مشكلات سقف ميني بوس ايويكو و طراحي اوليه سقف جديد با استفاده از مواد مركب
800
بررسي مشكلات سوپر آلياژها در صنايع توليد نيرو؛ عمليات حرارتي
801
بررسي مشكلات شركت تعاوني فرش دستباف اردكان و ارائه راهكارها
802
بررسي مشكلات شركتهاي تعاوني پرورش ميگو در آبادان
803
بررسي مشـكلات شناخـتي، عاطـفي و رواني _ حركتـي معلمان مقطع ابتدايي در رابطه با اجراي متناسب برنامه ارزشيابي كيفي _ توصيفي
804
بررسي مشكلات شيل در حفاري و راهكارهاي جلوگيري از بروز آنها (در منطقه فلات قاره سازندهاي پابده ، گورپي و لافان )
805
بررسي مشكلات صنايع دستي منطقه پاوه واورامانات
806
بررسي مشكلات صنعتي اسيد فسفريك مورد مصرف در صنايع غذايي
807
بررسي مشكلات طرح رتبه بندي معلمان و عوامل موثر در اجراي آن جهت افزايش انگيزش شغلي، از ديدگاه معلمان شهرستان لردگان
808
بررسي مشكلات عاطفي ، اجتماعي كودكان بي سرپرست
809
بررسي مشكلات عاطفي و تحصيلي دختران دبيرستان هاي ناحيه 5 اصفهان در سال تحصيلي 90-91
810
بررسي مشكلات عبور و مرور (ترافيك) در شهر اصفهان و ارائه راه حلهاي آن
811
بررسي مشكلات عضلاني در دندانپزشكان شهر يزد در شهريور، مهر و آبان سال 1377
812
بررسي مشكلات عمده تربيتي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهرستان تنكابن از ديدگاه مديران ومشاوران.
813
بررسي مشكلات عمده موجود در فاز شناخت و تحليل در پروژه‌هاي بزرگ نرم‌افزاري
814
بررسي مشكلات غذا خوردن كودكان
815
بررسي مشكلات فراوري سرب و روي ايران
816
بررسي مشكلات فرهنگي ، اجتماعي مردان متاهل شهرستان شاهرود در سال 1387
817
بررسي مشكلات فصل مشترك فازهاي طراحي و اجرا در پروژه هاي طرح و ساخت ساختمان ( EPC ) و ارائه راهكارها
818
بررسي مشكلات كار و مسئوليت هاي زن خانه داردر شهر تهران در گروه سني 21 تا 36 سال
819
بررسي مشكلات كالبدي محله هاي قديم شهر فسا و برنامه ريزي لازم براي رفع آنها
820
بررسي مشكلات كودكان بلوچ زبان در يادگيري مهارت هاي چهارگانه ( نوشتن ، خواندن ، شنيدن ، گفتن ) زبان فارسي در پايه سوم ابتدايي شهر مهرستان
821
بررسي مشكلات كودكان بلوچ زبان در يادگيري مهارتهاي چهارگانه ( نوشتن ، خواندن ، شنيدن ، گفتن )زبان فارسي در پايه سوم ابتدايي شهر مهرستان
822
بررسي مشكلات كودكان طلاق
823
بررسي مشكلات كودكان كرد زبان در يادگيري زبان فارسي
824
بررسي مشكلات گذر از نسل دوم به نسل سوم مخابرات سيار )EDGE, GPRS(
825
بررسي مشكلات مبلمان شهري در پياده روهاي شهر لاهيجان ﴿مطالعه موردي: ميدان چاي تا ميدان گلستان﴾
826
بررسي مشكلات متد و اتودهاي نوشته شده براي ساز عود در ايران و ارائه ده اتود جديد
827
بررسي مشكلات محدوديت و تنگناهاي كودكان عقب مانده ذهني شهرستان گنبد
828
بررسي مشكلات مديران آموزشي دبستانهاي دخترانه غيرانتفاعي منطقه 3
829
بررسي مشكلات مديران آموزشي مقطع ابتدايي منطقه 8 آموزش و پرورش استان تهران
830
بررسي مشكلات مديران مدارس راهنمايي شهرستان بوشهر و تاثير آن بر عملكرد آنان
831
بررسي مشكلات مديران مدارس منطقه كجور ونقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
832
بررسي مشكلات مديران مدارس نمونه مردمي منطقه ده تهران
833
بررسي مشكلات مديريتي اماكن ورزشي خصوصي سازي شده در استان خراسان شمالي و خراسان رضوي
834
بررسي مشكلات مراكزآموزش ازراه دورازديدگاه دبيران دوره متوسطه شهرستان اصفهان درسال تحصيلي90-1389
835
بررسي مشكلات مربوط به صحنه و زمان مديريت بحران در عمليات¬هاي اطفايي سازمان آتش¬نشاني شيراز
836
بررسي مشكلات مربيان پرستاري هنگام ارزشيابي باليني دانشجويان پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران
837
بررسي مشكلات مشاوران خواهر مقاطع متوسطه ناحيه دو يزد در سال تحصيلي 85-84
838
بررسي مشكلات مشتريان در استفاده از بانكداري اينترنتي بانك صادرات ايران
839
بررسي مشكلات معلولين و عوامل موثر بر آن در شهرستان سميرم
840
بررسي مشكلات مناسبات و روابط والدين با دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه دو اهواز در سال تحصيلي 1377-1376
841
بررسي مشكلات موسسان در امر راه اندازي مدارس غيرانتفاعي شهر تهران
842
بررسي مشكلات ناشي از داشتن تك ماده درسي در دوره ابتدايي
843
بررسي مشكلات نظام بانكي
844
بررسي مشكلات نظام جديد متوسطه از نظر دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي شهر شيروان در سال تحصيلي 79-78
845
بررسي مشكلات نگارشي دانش آموزان دوزبانه تركي (آذري) - فارسي ، مقطع ابتدايي
846
بررسي مشكلات نوجوانان پسر شاغل به تحصيل در مقطع راهنمايي تحصيلي منطقه املش
847
بررسي مشكلات نوجوانان پسر شاغل به تحصيل در مقطع راهنمايي تحصيلي منطقه املش
848
بررسي مشكلات نوجوانان دختر در مقطع راهنمايي
849
بررسي مشكلات نوجوانان و جوانان در شهرستان تنگستان
850
بررسي مشكلات نوجوانان و جوانان شهرستان گناوه
851
بررسي مشكلات نيمكت مدارس ابتدايي و تاثير آن برروند آموزش كشور
852
بررسي مشكلات و آسيب هاي شغلي كارمندان شهرداري اصفهان و ارائه الگويي جهت آسيب شناسي شغلي
853
بررسي مشكلات و ارائه پيشنهاداتي جهت تدوين قراردادهاي مشاركت مدني در خصوص ساخت ساختمانهاي مسكوني در تهران
854
بررسي مشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب در تدريس درس علوم تجربي در دوره راهنمايي
855
بررسي مشكلات و توانمندي هاي تعاوني هاي روستايي در خريد تضميني برگ سبز چاي استان گيلان
856
بررسي مشكلات و عوامل موثر بر فرارازخدمت كاركنان وظيفه
857
بررسي مشكلات و مسائل اجتماعي و فرهنگي ازدواج در بين جوانان بروجن
858
بررسي مشكلات و مسائل اجتماعي و فرهنگي ازدواج در بين جوانان شهرستان بروجن
859
بررسي مشكلات و معضلات نوجوانان و جوانان در زمينه افت تحصيلي مدارس دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان بهشهر
860
بررسي مشكلات و موانع نظام ارزشيابي توصيفي در آموزش و پرورش شهرستان اسفراين در سال 86-85
861
بررسي مشكلات و موانع نظام ارزشيابي در آموزش و پرورش شهرستان اسفراين در سال 86-85
862
بررسي مشكلات و موانع يادگيري دانس آموزان در درس رياضي
863
بررسي مشكلات و نارسايي هاي مبلمان شهري با تاكيد بر مسيرهاي عابر پياده در شهر رشت ﴿مطالعه موردي چهارراه پست-سه راه شيخ مولانا و ميدان قدس- ميدان صلاح الدين﴾
864
بررسي مشكلات و نارساييهاي مبلمان شهري با تاكيد بر مسير عابر پياده ( مطالعه موردي خيابان مطهري ملك شهر اصفهان)
865
بررسي مشكلات و نگرانيهاي شغلي در جوانان در سال تحصيلي 89.
866
بررسي مشكلات و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي شهرضا
867
بررسي مشكلات و نيازهاي دانشجويان و عوامل مؤثر بر آن دانشگاه پيام نور سميرم
868
بررسي مشكلات واجتماعي زنان بي سرپرست
869
بررسي مشكلات واحد بازيابي كاغذ باطله (C.C.O) و ارائه راه حلهاي در صنايع كاغذسازي چوكا
870
بررسي مشكلات ورزشي خواهران از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهرستان شيروان در سال 1383
871
بررسي مشكلات ومسائل اموزشي وتاثير راه حلها وروشهاي موجود در كاهش ان در دانش اموزان دختر شهرستان فريمان از ديدگاه معلمان
872
بررسي مشكلات وموانع ازدواج دختران مقطع متوسط ناحيه 3
873
بررسي مشكلات ويژه دانش آموزان دختر دبيرستانهاي و اولويت بندي آنها
874
بررسي مشكلات يادگيري و آموزش زبان فارسي در مناطق دو زبانه
875
بررسي مصاديق زبان بدن(ارتباط غير كلامي) در قرآن كريم
876
بررسي مصاديق و ويژگي‌هاي شخصيتي گمراهان در قرآن كريم
877
بررسي مصاديق و ويژگيهاي شخصيتي گمراهان در قرآن كريم
878
بررسي مصالح ساختماني بر مبناي شاخص هاي توسعه پايدار
879
بررسي مصرف انرژي خانگي در استان تهران و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن
880
بررسي مصرف انرژي در عمليات واحد معدنكاري روباز با تكيه بر اثر انفجار بر مصرف انرژي خردايش
881
بررسي مصرف انرژي كوره 101 پالايشگاه اصفهان
882
بررسي مصرف سوخت جامد در واحد گندله سازي شركت فولاد مباركه
883
بررسي مصرف گاز خانگي در منطقه ‎9 ‏گازرساني شهر تهران
884
بررسي مصرف گرايي زندگي مدرن در دو نمايشنامه گلن گري گلن راس اثر ديويد ممت، والپارايزواثر دان دليلو براساس نظريات ژان بودريار
885
بررسي مصرف مكمل بزه موم زنبور عسل ﴿پروپوليس﴾ بر كنترل قند خون،پروفايل ليپيدي ومقاومت انسوليني در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
886
بررسي مصرف مكمل هاي غذايي در ورزشكاران زن و مرد باشگاههاي بدنسازي شهرستان قاين
887
بررسي مصرف موسيقي و ذائقه شنيداري : مطالعه موردي جوانان شهر نور
888
بررسي مضامين آييني در ديوان عمان ساماني
889
بررسي مضامين اجتماعي در شعر ابراهيم طوقان
890
بررسي مضامين اجتماعي در شعر ابوالقاسم لاهوتي
891
بررسي مضامين اساطيري و آئيني در آثار سلطان محمد
892
بررسي مضامين پايداري در شعر حسن عبدالله القريشي
893
بررسي مضامين تربيتي ، ديني و اجتماعي از ديدگاه پروين اعتصامي در اشعارش
894
بررسي مضامين جهان شمول در ادب تعليمي منثور فارسي از آغاز تا قرن هفتم
895
بررسي مضامين حكمي مشترك در زبا سعدي و ابن وردي
896
بررسي مضامين حكمي نهج البلاغه در شاهنامه فردوسي
897
بررسي مضامين حماسي در علي‌نامه
898
بررسي مضامين در اشعار سهراب سپهري
899
بررسي مضامين در اشعار كليم كاشاني
900
بررسي مضامين ديوان منسوب به امام علي (ع ) با نهج البلاغه
901
بررسي مضامين شعر شيعي در صدر اسلام تا پايان دوره اموي
902
بررسي مضامين شعر شيعي در عصر مملوكي
903
بررسي مضامين شعر مذهبي در ديوان فواد كرماني
904
بررسي مضامين شعري ضياء الدين عباس
905
بررسي مضامين شيعي در نگاره هاي دوره قاجار با تاكيد بر دو نسخه مصور طوفان البكاء و روضه المجاهدين (مختارنامه)
906
بررسي مضامين طنز درشعر شاعران برجسته ي عصر مملوكي
907
بررسي مضامين طنز و ساز و كارهاي ايجاد آن در اشعار ناصر فيض
908
بررسي مضامين عاشقانه در فلك‌نازنامه و مقايسه آن با داستان خسرو و شيرين
909
بررسي مضامين عرفاني و تعليمي ديوان شهريار
910
بررسي مضامين عرفاني و تعليمي ديوان شهريار
911
بررسي مضامين فرهنگي - اجتمايي در ديوان ابن يمين فريومدي
912
بررسي مضامين قرآني در دعاي ابوحمزه ثمالي ، دعاي كميل و مناجات شعبانيه
913
بررسي مضامين مشترك صحيفه سجاديه و مناجات هاي منثور فارسي تا پايان قرن هفتم هجري
914
بررسي مضامين و اساليب رثاي اهل بيت (ع ) در عصر عباسي
915
بررسي مضامين و درون مايه هاي اشعار حكمي ناصيف اليازجي
916
بررسي مضامين و هويّت ديني در قصايد ناصرخسرو
917
بررسي مضامين و هويّت ديني در قصايد ناصرخسرو
918
بررسي مضامين وطن و آزادي در شعر محمود درويش
919
بررسي مضامين وعناصر ديني در كتابهاي شعر نوجوان انتشارات كانون دهه ي هشتاد
920
بررسي مضامين ومفاهيم نقش خورشيد در نقاشي كودكان
921
بررسي مضمون خير و شر در طرح و نقش فرش ايران
922
بررسي مضمون سفر در سينماي معنوي
923
بررسي مضمون عشق در سوانح العشاق و عبهرالعاشقين
924
بررسي مضمون كودكان اسطوره اي در شاهنامه شاه طهماسبي (با رويكرد بينا متنيت)
925
بررسي مضمون و محتوايي گونه‌هاي مختلف ترانه‌هاي عاميانه غرب ايران (استان‌هاي ايلام و كرمانشاه)
926
بررسي مضمون‌هاي دروغ - راستي و ريا - يك ‌رنگي در قرن‌هاي چهارم تا هفتم هجري ( پژوهش موردي: تاريخ‌هاي بلعمي٬ گرديزي٬ بيهقي و جهانگشا)
927
بررسي مطابقت گزارشات سونوگرافي و ماموگرافي با گزارش پاتولوژي به روش core needle biopsy تحت گايد سونوگرافي در تشخيص توده هاي پستان در بيماران مراجعه كننده به مركز core needle biopsy سهند شهر رشت طي سال 1394
928
بررسي مطالبات غير جاري قرض الحسنه بر صورت هاي مالي بانك
929
بررسي مطالبات غير جاري قرض الحسنه بر صورت هاي مالي بانك
930
بررسي مطالعات اكتشافي و برآورد ذخيره معدن بوكسيت جاجرم
931
بررسي مطالعات انجام شده در زمينه زيست چينه نگاري و محيط رسوبي سازند قم
932
بررسي مطالعات انجام شده در مورد اثرات تداخلي ديواره هاي تونل باد
933
بررسي مطالعات انجام شده روي رس ها براي رفع آلودگي زيست محيطي نيكل از پساب هاي صنعتي
934
بررسي مطالعات صورت گرفته در كشور برروي انتشار گاز رادون و بررسي فوائد و مضرات آن
935
بررسي مطالعات كاريوتيپي در جمعيت هاي مختلف گياه ماريتيغال )Silybum marianum L.(
936
بررسي مطالعات موج نسبيتي براي ذرات اسپين دار در فضاي غير جابجايي و نگاشت آنها به مسئله لاندائو
937
بررسي مطالعات هيدروژئولوژيك دشت ميمه و مورچه خورت
938
بررسي مطالعاتي استفاده از مش و درمان فتق در بيمارستان رازي، پورسينا و كلينيك پاستور
939
بررسي مطالعاتي پليمريزاسيون در ميكرو راكتور ها
940
بررسي مطالعاتي پوشش هاي مناسب برروي فوم هاي با كاربردهاي مختلف
941
بررسي مطالعاتي روشهاي تصفيه آب با به كارگيري فناوري نانو
942
بررسي مطالعاتي و عملي توان و زمان فراصوت برروي پخش نانولوله هاي كربني در محلول پليمري جهت ساخت غشا
943
بررسي مطالعه آزاد دانش آموزان شهر اراك
944
بررسي مطالعه تطبيقي بين دو آسايشگاه سالمندان تفت و مهريز در: علل حضورسالمندان درآسايشگاههاي سالمندي
945
بررسي مطالعه جامعه شناختي گرايش دانشجويان به فناوري اطلاعات از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بروجن
946
بررسي مطالعه حمل و نقل بين المللي كالا در ايران
947
بررسي مطالعه زمين شناسي و ژئوشيميايي مخازن نبگستان و ميدان نفتي اهواز
948
بررسي مطالعه سفال هاي منقوش زير لعابي آرشيو موزه چهلستون
949
بررسي مطالعه عزت نفس ومسائل پيرامون ان
950
بررسي مطالعه عوامل موثر بر توسعه كار آفريني در گردشگري روستايي
951
بررسي مطالعه عوامل و تنوع وتعدد نابهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي دانش آموزان متوسطه
952
بررسي مطالعه فرهنگ سازماني و جهت گيري استراتژيك بر نوآوري سازماني مورد مطالعه: شركت ايران خودرو
953
بررسي مطالعه كتاب هاي غيردرسي درميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي گنبدكاووس
954
بررسي مطالعه كتب غير درسي در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
955
بررسي مطالعه نظردانشجويان دخترپيام نور ردرابطه با اخلاق معلم كلاس اول
956
بررسي مطالعه و عملكرد سلول هاي خورشيدي
957
بررسي مطالعه و معرفي ليزر و ميزر ( ساخت يك نمونه آزمايشگاهي )
958
بررسي مطبوعات زنان و لوگو تايپ مطبوعات زنان در ايران
959
بررسي مطبوعات علمي در مورد تاثير گرمايش جهاني بر زيستگاه هاي آب شيرين
960
بررسي مطلوب ترين روش اكتشاف كروميت تيپ آلپي
961
بررسي مطلوبيت , نماد فرهنگي و احساسات بر ارزش خريد نام تجاري (با موردكاوي شركت پوشاك البسكو)
962
بررسي مطلوبيت زيستگاه كاراكال (Felis caracal) در استان يزد
963
بررسي مطلوبيت شرايط رويشگاهي گونه Anchusa strigosa در شهرستان دزفول
964
بررسي مطلوبيت شرايط رويشگاهي گونه چويل در سه منطقه از شهرستان دنا
965
بررسي مطلوبيت فضاهاي عمومي محلات مسكوني از ديدگاه كودكان فضاي نمونه: محله مسكوني بريانك تهران
966
بررسي مطلوبيت محل دفن مواد زائد جامد شهري شهرستان بردسكن با استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره
967
بررسي معادلات DGLAP با استفاده از تكنيك لاپلاس
968
بررسي معادلات تركش به روش لاگر
969
بررسي معادلات تفاضلي در فضاهاي باناخ
970
بررسي معادلات حاكم بر ايرفويل ها و تحليل سيالاتي ايرفويل ها به كمك نرم افزار فلوئنت
971
بررسي معادلات حاكم در محيط الياف متخلخل و بررسي پارامترهاي آن
972
بررسي معادلات حالات مناسب براي توصيف رفتار ترموديناميكي محلول هاي الكتروليت
973
بررسي معادلات حالت كرات سخت براي محلولهاي الكتروليت 1:1 برپايه (مدل تقريب متوسط كروي كلوين (MSA))
974
بررسي معادلات حالت و ارائه چند معادله حالت كاربردي
975
بررسي معادلات حرارت غيرخطي دو بعدي به روش لي
976
بررسي معادلات حركت و مشتقات پايداري براي حركت شش درجه آزادي ﴿مدل پارامتري﴾
977
بررسي معادلات ديفرانسيل معمولي مرتبه دوم بي نهايت بعدي با استفاده از T2M
978
بررسي معادلات رابط فازي با تركيبهاي مختلف و حل آنها
979
بررسي معادلات شرودينگر غير خطي يك بعدي به روش عددي تفاضلات متناهي اسپليت-استپ
980
بررسي معادلات شرودينگر غيرخطي يك بعدي به روش عددي تفاضلات متناهي اسپليت-استپ
981
بررسي معادلات عملگري با عملگرهاي خطي كراندار روي فضاهاي هيلبرت
982
بررسي معادلات فريدمن تعميم يافته بر اساس آنتروپي رني و گرانش در حضور تاب با رهيافت دستگاه هاي ديناميكي
983
بررسي معادلات مانور پذيري شناور SES
984
بررسي معادلات مانورهاي مختلف زيردريايي
985
بررسي معادله بلك شولز و كاربرد آن در رياضيات مالي
986
بررسي معادله خطي و غير خطي تحول پارتوني و بكارگيري تصحيح اثر سايه روي تابع ساختار يكتاي نوكلئوني
987
بررسي معادله ديراك
988
بررسي معادله رينولدز براي ياتاقان هاي گازي غير مدور با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
989
بررسي معادله ساختاري يك پارچه وابسته به دما براي ماده همگن
990
بررسي معادله شرودينگر زمان كسري
991
بررسي معادله ي هميلتون-ژاكوبي-بلمن و پارامتري سازي حالت براي حل عددي مسايل كنترل بهينه و كاربردهاي آن در رياضيات مالي
992
بررسي معادله ي ولاسوف با استفاده از روش تبديلات فوريه و به دست آوردن تابع توزيع
993
بررسي معادله‌ي شرودينگر زمان كسري
994
بررسي معادلهاي فارسي الفاظ قرآني ( جزء سوم )
995
بررسي معادن منطقه اصفهان
996
بررسي معاذير توسل به زور در حقوق بين الملل معاصر
997
بررسي معاصر سازي بنيان هاي اسطوره اي در نمايشنامه نويسي معاصر ايران
998
بررسي معاصر سازي بنيان هاي اسطوره اي در نمايشنامه نويسي معاصر ايران
999
بررسي معاني ثانوي در غزليات فخرالديني عراقي
1000
بررسي معاني و مفاهيم انتظار در ديوان¬هاي سعدي، مولوي وحافظ
بازگشت