<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ميزان به كارگيري نظام فايو اس در كتابخانه بزرگ آيت الله العظمي مرعشي نجفي استان قم
2
بررسي ميزان بهبود كيفيت و رضايت از زندگي در بيماران تحت درمان با اعمال جراحي زيبايي كوچك در صورت
3
بررسي ميزان بهبودي شنوائي بعد از عمل استاپدوتومي در بيماران مبتلا به اتواسكلروز در استان يزد طي سالهاي 1376-81
4
بررسي ميزان بهبودي شنوائي بعد از عمل استاپدوتومي در بيماران مبتلا به اتواسكلروز در استان يزد طي سالهاي 1376-81
5
بررسي ميزان بهبودي و رضايتمندي بيماران از عمل جراحي سپتوپلاستي
6
بررسي ميزان بهبودي و رضايتمندي بيماران از عمل جراحي سيتوپلاستي
7
بررسي ميزان بهره برداري از تاسيسات و اماكن ورزشي استان آذربايجان شرقي
8
بررسي ميزان بهره حرارتي پوشاك فاستوني داراي دوخت هاي فلزي گرم كننده
9
بررسي ميزان بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههاي گسترش آن
10
بررسي ميزان بهره گيري از كتابهاي لاتين بخش امانت كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1382 تا 1387
11
بررسي ميزان بهره مندي سالمندان از وسايل ارتباط جمعي و عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه شهر يزد)
12
بررسي ميزان بيان miR-26a در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي بيماران مولتيپل اسكلروزيس عودكننده بهبودپذير (RRR-MS)
13
بررسي ميزان بيان mir-27a و mir-214 درسلول هاي خون محيطي بيماران مولتيپل اسكلروزيس عود كننده - بهبود پذير (RR-MS) جمعيت اصفهان دردومرحله ي عود وبيماري درمقايسه با افراد سالم
14
بررسي ميزان بيان mRNA نوروتروفين ها در سلول هاي بنيادي پالپ دندان انسان
15
بررسي ميزان بيان پروتئين هاي LRBA و CTLA4 در بيماران مبتلا به CVID با تظاهرات خودايمني و بدون تظاهرات خودايمني در مقايسه با افراد سالم
16
بررسي ميزان بيان پروتئينهاي خانواده سپتين در مردان ناباور مراجعه كننده به مركز ناباروري رويان
17
بررسي ميزان بيان تعدادي از ژن هاي دخيل در سرطان در چند رده سلول سرطاني مختلف به روش ...
18
بررسي ميزان بيان تعدادي ازژن هاي دخيل درسرطان درچندرده سلول سرطاني مختلف به روش RT-PCR
19
بررسي ميزان بيان ژن ...طي تكثير وتمايز اوستئوژنيك سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان
20
بررسي ميزان بيان ژن ABCG2/BCRP در كودكان مبتلا به سرطان خون لنفوبلاستي حاد
21
بررسي ميزان بيان ژن BAALC در سلول‌هاي بنيادي لنفوئيدي سرطاني و ارتباط آن با سلول‌هاي عصبي
22
بررسي ميزان بيان ژن HBZ و TAX به همراه پرووايرال ويروس HTLV 1 در بيماران مبتلا به HAM/TSP ( ميلوپاتي وابسته به HTLV - 1 / پاراپارزي اسپاستيك گرمسيري) و ناقلين سالم
23
بررسي ميزان بيان ژن HBZوTAX به همراه پرووايرال ويروس HTLV-1دربيماران مبتلا به HAM/TSP (ميلوپاتي وابسته به HTLV_1 / پاراپارزي اسپاستيك گرمسيري) و ناقلين سالم
24
بررسي ميزان بيان ژن HMGB1و اندازه گيري سطح سرمي HMGB1وRAGEدر بيماران مبتلا به HAM/TSPو ناقلين بدون علامت HTLV-1و گروه كنترل سالم
25
بررسي ميزان بيان ژن HOTAIR درسرطان معده
26
بررسي ميزان بيان ژن MDR1 در كودكان مبتلا به سرطان خون لفنوبلاستي حاد
27
بررسي ميزان بيان ژن TNFR_1 و ارتباط آن با نرخ تخمك ريزي در 4 نژاد گوسفند با عملكرد توليد مثلي متفاوت
28
بررسي ميزان بيان ژن در لوله هاي فالوپ زنان و تغييرات پراكندگي آن تحت تاثير حاملگي لوله اي
29
بررسي ميزان بيان ژن سورسين (Sorcin) در سطح mRNA در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
30
بررسي ميزان بيان ژن گرلين و گيرنده‌هاي آن در ناحيه هيپوكمپ موش صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
31
بررسي ميزان بيان ژن هاي J-BINDING PROTEIN 1 t RNAPOLYMERASE و j-binding protein2 در leishmaniam major (MRHO/IR75/ER) در حضور آنتي موان ، آمفوتريسين B و پارامومايسين در شرايط برون تني
32
بررسي ميزان بيان ژن هاي كورتاكتين و ژلسولين در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران
33
بررسي ميزان بيان ژن هاي كوفيلين وسيندرين در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران
34
بررسي ميزان بيان گيرنده هاي شبه تول 2 و 7 (toll like receptors 2 ,7) خون محيطي افراد مبتلا به هپاتيت c
35
بررسي ميزان بيان نسبي miR-204 در سلول هاي عصبي سازنده دوپامين تمايز يافته از رده سلولي PC12 تحت تيمار MPP+
36
بررسي ميزان بيان نسبي miR-34a در نورون هاي سازنده ي دوپامين تمايز يافته از رده ي سلولي PC12 تحت تيمار MPP+ به عنوان مدل بيماري پاركينسون
37
بررسي ميزان بيان و نحوه توزيع ژن TLR3,TLR4 TLR2,در بيماران با سابقه ابتلا به اندومتريوز
38
بررسي ميزان بيان و نحوه توزيع ژن VEGF و رسپتورهاي آن در بيماران با سابقه ابتلا به اندومتريوز
39
بررسي ميزان بيانmRNA گيرنده هاي نوروتروفين ها در سلول هاي بنيادي پالپ دندان انسان و سلول هاي عصبي حاصل از تمايز سلول هاي بنيادي پالپ
40
بررسي ميزان بيگانگي اجتماعي در بين فرزندان ﴿18 سال به بالا﴾ حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان افغان و عوامل موثر بر آن
41
بررسي ميزان پاسخ ايمني تاخيري توسط تست پوستي توبركولين در 320 كودك 3 ماهه كه در بدو تولد عليه سل واكسينه شده اند
42
بررسي ميزان پاسخ ايمني تاخيري توسط تست پوستي توبركولين در 320 كودك 3 ماهه كه در بدو تولد عليه سل واكسينه شده اند
43
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوتر و درمان با كراتوليتيك
44
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوترو و درمان با كراتوليتيك
45
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوترو و درمان با كراتوليتيك
46
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي-الكتروكوتر و درمان باكراتوليتيك
47
بررسي ميزان پاسخ دهي شريانهاي بهشتي در هنگام بحران
48
بررسي ميزان پايبندي به حجاب در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
49
بررسي ميزان پايبندي به قوانين اداري و مقررات اجتماعي در بين كارمندان دولت (شهرستان ميبد)
50
بررسي ميزان پايبندي داروسازان كشور به كدهاي اخلاقي مصوب كشور
51
بررسي ميزان پايبندي دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي و مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور رامسر نسبت به مسئله ججاب.و
52
بررسي ميزان پايبندي و پذيرش مصرف داروهاي تعديل كننده ي سير بيماري در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس عضو انجمن مالتيپل اسكلروزيس استان گيلان
53
بررسي ميزان پايبندي ورزشكاران به هنجارهاي اجتماعي.
54
بررسي ميزان پايداري تبليغات بر روي فروش در واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي
55
بررسي ميزان پايداري در تصميم گيري بين مردان و زنان
56
بررسي ميزان پخش تيتانيوم دي اكسايد در آب توسط عوامل پخش كننده
57
بررسي ميزان پذيرش آبياري نوبتي در نقاط مختلف شبكه آبياري سپيدرود از ديدگاه كشاورزان و كارشناسان
58
بررسي ميزان پذيرش بانكداري الكترونيكي در بين مشتريان بانكهاي شهر شيراز با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي
59
بررسي ميزان پذيرش درمان و فاكتورهاي مرتبط با آن در كودكان 1 تا 15 ساله مبتلا به يبوست فانكشنال
60
بررسي ميزان پذيرش و روزهاي بستري غير مقتضي در بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 88
61
بررسي ميزان پذيرش وروزهاي بستري غير مقتضي در بخش هاي مختلف بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1388
62
بررسي ميزان پراكسيداسيون ليپيدي و آنتي اكسيدان ها در بزاق افراد سيگاري و غير سيگاري مبتلا به پريودنتيت مزمن
63
بررسي ميزان پراكندگي افسردگي بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار
64
بررسي ميزان پرتوزايي سبزيجات پهن برگ شهر تهران به روش طيف سنجي گاما
65
بررسي ميزان پرخاشگري بين دوگروه كودكان واجد وفاقد پدر براساس تست ترسيم خانواده
66
بررسي ميزان پرخاشگري در انواع سبكهاي دلبستگي در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال 1392
67
بررسي ميزان پرخاشگري درپسران و دختران14-12ساله مدارس راهنمايي شهر رشت.
68
بررسي ميزان پرخاشگري و خودباوري بين افراد داراي نقض عضو وافراد عادي.
69
بررسي ميزان پرخاشگري و عوامل مرتبط با آن در كودكان پيش دبستاني شهر رشت در سال 1392
70
بررسي ميزان پرخاشگري والدين كودكان كم توان ذهني و والدين كودكان ناشنوا در شهرستان بروجن
71
بررسي ميزان پرداخت از جيب و عدالت در مصرف خدمات آزمايشگاهي در ايران در سال 1395
72
بررسي ميزان پرفوراسيون دو نوع دستكش لاتكس استريل سوپا و گامكس توسط تكنيك Conductance Electrical.
73
بررسي ميزان پرفوراسيون دو نوع دستكش لاتكس استريل سوپا و گامكس توسط تكنيك Conductance Electrical.
74
بررسي ميزان پيش بيني كنندگي ابعاد حمايت اجتماعي بر احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1392
75
بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي فرزندان مادران شاغل و غير شاغل(مدارس راهنمايي آستانه اشرفيه).
76
بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي كودكان با مادران شاغل و غير شاغل در شهرستان سمنان
77
بررسي ميزان تÊثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر كاهش ضايعات و افزايش كيفيت نان (مطالعه موردي: شهرستان سيرجان )
78
بررسي ميزان تÊثير فناوري نوين در بهبود تصميم گيري مديران آموزش و پرورش منطقه 13
79
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي دخترانه شهرستان رامسر.
80
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري
81
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري فرزندان(كودكان)شهرستان رامسر
82
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري فرزندان(كودكان)شهرستان رامسر
83
بررسي ميزان تأثير استرس بر روي بيماران كرونر قلب وعروق و افراد سالم.
84
بررسي ميزان تأثير استقرار سيستم مديريت آموزش بر مبناي استاندارد ISO10015 بر اثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از ديدگاه كاركنان شركت گاز استان اصفهان
85
بررسي ميزان تأثير پذيري جوانان از الگوهاي شخصيت از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
86
بررسي ميزان تأثير تجربه مدير در نظم مدرسه در مقطع راهنمايي دخترانه وديدگاه دانش آموزان در شهر اسلاميه
87
بررسي ميزان تأثير تعطيلي پنج شنبه هاي مدارس بر عملكرد دانش آموزان سال چهارم دبيرستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-1391
88
بررسي ميزان تأثير تفكر استراتژيك برمديريت بحران بانك صادرات استان تهران
89
بررسي ميزان تأثير تلويزيون بر روابط افراد خانواده دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهرستان سميرم
90
بررسي ميزان تأثير تلويزيون در پيشرفت تحصيل دانش آموزان دختر وپسر
91
بررسي ميزان تأثير خودپنداري بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي ناحيه يك استان يزد
92
بررسي ميزان تأثير درس مهارت هاي زندگي بر عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان جهرم
93
بررسي ميزان تأثير دوره هاي دانش افزايي بر بهره‌وري شغلي كاركنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان
94
بررسي ميزان تأثير دوره هاي دانش افزايي بر بهره‌وري شغلي كاركنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان
95
بررسي ميزان تأثير روش سنتز سيليكاي مزومتخلخل برخواص جذب آن در حذف آلايندههاي رنگي
96
بررسي ميزان تأثير زبان مازندراني بر زبان گداري
97
بررسي ميزان تأثير عوامل مؤثر بر باردهي درختان سيب
98
بررسي ميزان تأثير فشار رواني برروي بيماران قلب وعروق و افراد سالم در كارمندان كلينيك شهيد كلانتري تهران.
99
بررسي ميزان تأثير فعاليت هاي منظم ورزشي بر عزت نفس سالمندان ساكن در خانه سالمندان شهر رشت در سال 1387
100
بررسي ميزان تأثير فقر اقتصادي بر جرم از نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
101
بررسي ميزان تأثير محبوبيت معلم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم و سوم راهنمايي مدارس عادي- دولتي ناحيه﴿2﴾ شهرستان يزد
102
بررسي ميزان تأثير مداخلات آموزشي بر اساس "باز انديشي" و "يادگيري مبتني بر مورد" بر مهارت استدلال اخلاقي دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
103
بررسي ميزان تأثير مدرك كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني از ابعاد مختلف بر فارغ التحصيلان داخل كشور
104
بررسي ميزان تأثير مشاركت مصرف كنندگان شهر تهران بر نوآوري ،كيفيت محصولات و عملكرد شركت. مطالعه موردي شركت شيرين عسل
105
بررسي ميزان تأثير مطالعه كتابهاي غير درسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال دوم راهنمائي شهرستان استهبان
106
بررسي ميزان تأثير نوآوري مصرف كننده و عوامل اجتماعي بر پذيرش محصول جديد گوشي هاي تلفن همراه در سطح شهرستان شيراز
107
بررسي ميزان تأثير نوآوري مصرف كننده و عوامل اجتماعي بر پذيرش محصول جديد گوشي هاي تلفن همراه در سطح شهرستان شيراز
108
بررسي ميزان تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر تركيب بدني، عملكرد جسماني و كيفيت زندگي دو فرد مبتلا به سوختگي شديد
109
بررسي ميزان تأثير وسايل ارتباط جمعي ﴿تلويزيون﴾بر جوانان شهر سميرم از نظر دانشجويان پيام نور سميرم
110
بررسي ميزان تأثيرپذيري خانواده هاي محترم شهدا از مددكاران در شهرستان طبس
111
بررسي ميزان تأثيرپذيري شاعران شيراز از حافظ و سعدي
112
بررسي ميزان تأثيرپذيري عبدالرحمن خالص از مولوي در اخلاق عرفاني
113
بررسي ميزان تأثيركاركردهاي فعاليت‌هاي گروهي در فرايند ياددهي‌‌يادگيري از ديدگاه دبيران متوسطه اول شهر اصفهان
114
بررسي ميزان تأثيرمشكلات دانشجويان غيربومي دانشگاه يزد برافت تحصيلي آنان
115
بررسي ميزان تأكيد كتاب رياضي پايه ششم ابتدليي بر مهارت هاي فلسفي دانش آموزان بر اساس ديدگاه معلمان شهرستان دهگلان
116
بررسي ميزان تأكيد كتابهاي ادبيات رشته علوم انساني دوره متوسطه بر تربيت هنري دانش آموزان
117
بررسي ميزان تاب آوري و اميد به زندگي در بين دانش آموزان مدارس استثنايي شهرستان سيرجان
118
بررسي ميزان تاثي پرورش خلاقيت در رشد خلاقيت دانش آموزان دختر
119
بررسي ميزان تاثير آب آلبالو )sour cherry( بر توتال آنتي اكسيدانت )TAC( و هورمون تستوسترون در مردان سيگاري
120
بررسي ميزان تاثير آزمونهاي پيشرفت تحصيلي بر نتايج دروس پايه پنجم ابتدايي شهر بندرتركمن در سال تحصيلي 85 - 84
121
بررسي ميزان تاثير آموزش اصول ارگونومي بر وضعيت هاي بدني و ناراحتي هاي اسكلتي-عضلاني قاليبافان روستايي شهرستان بشرويه
122
بررسي ميزان تاثير آموزش بر خود پايشي فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
123
بررسي ميزان تاثير آموزش بر خودپايشي فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
124
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رضايت شغلي و ايجاد انگيزه در كاركنان شركت برق اهواز
125
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتار خود مراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب شهيد رجايي تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي،
126
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتار خودمراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب شهيد رجايي تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
127
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتارهاي پيشگيري كننده سرطان پروستات در مردان بالاي 40سال شهر يزد برمبناي مدل اعتقاد بهداشتي
128
بررسي ميزان تاثير آموزش بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
129
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي ، نگرش و عملكرد معلمان زن مدارس راهنمايي شهر يزد در مورد سرطان پستان﴿سال1381﴾
130
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و رفتارهاي خود مديريتي بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به مراكز منتخب درماني شهر كاشان
131
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت برآگاهي،نگرشو رفتارهاي خود مديريتي بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به مراكزمنتخب درماني شهر كاشان
132
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت در خصوص پيشگيري از بيماري سالك بر آگاهي و رفتار دانش آموزان مقطع راهنمايي محله كوشك نو﴿اردكان﴾
133
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت مبتني بر نياز،بر آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر اردكان در مورد بيماري تب مالت ﴿1382﴾
134
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت مبتني بر نياز،بر آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر اردكان در مورد بيماري تب مالت ﴿1382﴾
135
بررسي ميزان تاثير آموزش تكنيك الكساندر برمبناي الگوي تركيبي رفتاري بر مديريت كمر درد معلمان زن جنوب شهر تهران در سال 1393
136
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر افزايش آگاهي والدين نسبت به تربيت فرزندان پسر مقطع ابتدايي جعفرآباد
137
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره پيش دبستاني و ابتدايي شهرستان اق قلا
138
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد امام خميني ﴿ره﴾منطقه ميامي
139
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده برتغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي دخترانه شهرستان رامسر
140
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان (كودكان) شهرستان رامسر
141
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان شهرستان رامسر
142
بررسي ميزان تاثير آموزش دربهره سلامت دوره يائسگي به همسران زنان55-45ساله بر رضايت زناشويي ،كيفيت زندگي وحمايت اجتماعي درك شده زنان
143
بررسي ميزان تاثير آموزش شغلي بر روحيه اعتماد به نفس كاركنان بيمارستان فاطمه الزهراءشهرستان يزد
144
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريهاي بر مراحل رفتار تمييز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانش گاهي شهر يزد
145
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرانظريه اي بر مراحل رفتار تميز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد
146
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پدران درخصوص پيشگيري ازگرايش فرزندان به سمت سيگار،مواد مخدر وداروهاي روانگردان
147
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني برالگوي اعتقاد بهداشتي (HBM)برمصرف قند وچربي در زنان شهرستان يزد
148
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني برالگوي فرا نظريه اي بر مراحل رفتار تميز كردن بين دندانها در دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر يزد
149
بررسي ميزان تاثير آموزش مديريت استرس بر روي وضعيت استرس و كيفيت زندگي بيماران قلبي عروق كرونر در شهر يزد
150
بررسي ميزان تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابستهبه دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1392
151
بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دانشگاهي درافزايش فعاليت هاي كار آفريني دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور استان مازندران
152
بررسي ميزان تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توانمندسازي شغلي كاركنان بيمارستان روئين تن آرش
153
بررسي ميزان تاثير آموزش والدين بر مبناي نظريه شناختي اجتماعي بر كاهش مصرف ميان وعده هاي نا سالم در دانش آموزان دختر اول و دوم ابتدايي شهر اقليد
154
بررسي ميزان تاثير آموزش ورزش در بازتواني جسمي بيماران پس از عمل ماستكتومي در بيمارستانهاي خصوصي تهران در سال 71-70
155
بررسي ميزان تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان اداره آموزش وپرورش شهرستان محلات
156
بررسي ميزان تاثير اتوماسيون اداري بربهبود عملكرد مديران دبيرستانهاي دخترانه
157
بررسي ميزان تاثير اجراي برنامه ريزي عملياتي در اهداف استراتژيك شركت سايپا
158
بررسي ميزان تاثير ارايه لغت با استفاده از ايميل به دو شيوه مختلف بر ميزان يادگيري و به خاطر آوري لغت در زبان آموزان ايراني
159
بررسي ميزان تاثير ارزش هاي اسلامي بر نوع مديرت ادارات استان خراسان شمالي
160
بررسي ميزان تاثير ارزش هاي اسلامي بر نوع مديريت ادارات استان خراسان شمالي
161
بررسي ميزان تاثير ازدواج در پيشرفت تحصيلي از نظر دانشجويان متاهل دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
162
بررسي ميزان تاثير استفاده از تكنولو‍ي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش اموزان پايه هفتم شهر كرمان
163
بررسي ميزان تاثير استفاده از تلفن همراه بر رشد آموزشي ،پرورشي و سلامت دختران و پسران دبيرستانهاي شهر اردل از نظر معلمان و مسئولين مدرسه
164
بررسي ميزان تاثير استفاده از نرم افزار هاي آموزشي در تقويت مهارت نوشتاري دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 09 - 19
165
بررسي ميزان تاثير استفاده كارمندان بنياد شهيد شهر تهران از اتوماسيون اداري بر نحوه ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف
166
بررسي ميزان تاثير استقرار طرح دوست دار ايمني بر بهبود فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغلدربيمارستان هاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون:يك مطالعه قبل و بعد
167
بررسي ميزان تاثير استقرار طرح دوست دار ايمني بيمار بربهبود فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهيد صدوقي وشهيد رهنمون :يكمطالعه قبل وبعد
168
بررسي ميزان تاثير اسيد آسكوربيك وريدي در اصلاح آنمي بيماران همودياليزي
169
بررسي ميزان تاثير اسيد آسكوربيك وريدي در اصلاح آنمي بيماران همودياليزي
170
بررسي ميزان تاثير اصلاح حرارتي و شيميايي بر روي حداكثر ظرفيت جذب پرليت و بنتونيت
171
بررسي ميزان تاثير اعتماد به برند بر وفاداري مشتريان
172
بررسي ميزان تاثير اعتماد به برند بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه مشتريان بانك ملت استان مازندران)
173
بررسي ميزان تاثير اعتماد بين فردي بر تمايل به تسهيم دانش كاركنان با نقش ميانجي تمايل به همكاري كاركنان (مورد مطالعه كاركنان سرپرستي شعب بانك صادرات شرق تهران)
174
بررسي ميزان تاثير اقامه نماز جماعت بر بهداشت رواني دانش آموزان دختر پايه ي پنجم و ششم ابتدايي شهرستان بهشهر
175
بررسي ميزان تاثير اموزش پيش دبستاني بر مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان پسر شهر مشهد
176
بررسي ميزان تاثير بازنشستگي بر افسردگي مردان و زنان بازنشسته شاهرود
177
بررسي ميزان تاثير برداشت آب زير زميني در فرونشست قزوين و پهنه بندي مناطق پر خطر اين دش با اسفاده از GIS
178
بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي بر تحرك بدني خانم هاي خانه دار متاهل 45-20 ساله شهر نور
179
بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي تغذيه و قلب سالم به رابطينمراكز بهداشتي و درماني شهرستان يزد بر وضعيت آگاهي ،نگرش وعملكرد مادران
180
بررسي ميزان تاثير برنامه مداخله مبتني بر جامعه بر مصرف تنباكوي بدون دود در اصناف شهرستان چابهار بر اساس الگوي فرا نظريه اي
181
بررسي ميزان تاثير برنامه هاي اصلاح الگوي مصرف بر كاهش هزينه اي آموزش و پرورش فارس
182
بررسي ميزان تاثير برنامه هاي ترك اعتياد انجمنNA بر روي جوانان استان قم در سال 1390
183
بررسي ميزان تاثير بسته آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده ازبيماري هاي قلبي عروقي در افراد در معرض خطر
184
بررسي ميزان تاثير بسيج رسانه هاي جمعي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در مادران ساكن شهر يزد
185
بررسي ميزان تاثير بكارگيري رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر ارتقاي مهارت فرزند پروري مادران
186
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي افرادبر ميزان آگاهي از دموكراسي (مطالعه موردي بر روي مردم شهر ساري
187
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي در افت تحصيلي
188
بررسي ميزان تاثير پذيرش اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور اسفراين
189
بررسي ميزان تاثير پذيري افراد از تبليغات محيطي با تاكيد بر عوامل ساختاري جمعيت شناختي شهر كرج
190
بررسي ميزان تاثير پذيري ساختار و عملكرد غشاي پليمري از ذرات دانه ريحان
191
بررسي ميزان تاثير پرخاشگري بر شخصيت كودكان مدارس ابتدايي در نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
192
بررسي ميزان تاثير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر رعايت مقررات مدرسه
193
بررسي ميزان تاثير پيگيري درسي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 اصفهان سال تحصيلي 96 - 95
194
بررسي ميزان تاثير تئاتر در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد
195
بررسي ميزان تاثير تئاتر در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد
196
بررسي ميزان تاثير تئاتر روي آگاهي ،نگرش وعملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در خصوص مصرف روغن و چربي
197
بررسي ميزان تاثير تئاتر روي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در خصوص مصرف روغن و چربي
198
بررسي ميزان تاثير تبليغات در بازاريابي گردشگري
199
بررسي ميزان تاثير تبليغات در موفقيت اقتصادي تعاونيها (بررسي موردي تعاونيهاي فعال شهرستان اردكان )
200
بررسي ميزان تاثير تبليغات ناشي ازوسايل ارتباط جمعي برنگرش خانواده ها
201
بررسي ميزان تاثير تحريم ها عليه ايران بر ورود گردشگر به شهر اصفهان
202
بررسي ميزان تاثير تشهيم دانش بر قابليت نوآوري در سازمان هاي دولتي
203
بررسي ميزان تاثير تشهيم دانش بر قابليت نوآوري درسازمان هاي دولتي
204
بررسي ميزان تاثير تصميم گيري هاي مديران از فرهنگ سازماني حاكم بر استانداري خراسان شمالي
205
بررسي ميزان تاثير تصوف بر گسترش تشيع در سبزوار در سده 800-700 هجري، قمري , EXAMINIG RATE OF SUFISM INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SHIISM IN SABZEVAR
206
بررسي ميزان تاثير تعداد فرزندان خانواده در وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي كلاسهاي چهارم و پنجم مدارس پسرانه بجنورد
207
بررسي ميزان تاثير تعطيلات نوروزي بر مطالب آموخته شده قبلي دانش آموزان
208
بررسي ميزان تاثير تغيير شكل هاي چهارقطبي و مراتب بالاتر بروي ويژگي هاي مختلف واكنش هاي همجوشي
209
بررسي ميزان تاثير تغيير شكلهاي چهارقطبي ومراتب بالاتر
210
بررسي ميزان تاثير تكليف بر يادگيري دانش اموزان مدارس ابتدايي ناحيه 4 مشهد
211
بررسي ميزان تاثير تكليف شب بر پيشرفت دانش آموزان تحصيلي دختر مقطع ابتدايي شهرستان درگز82-81
212
بررسي ميزان تاثير تلفيق راهبرد عملي نمودن قصد با مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر ارتقاي سطح فعاليت بدني در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
213
بررسي ميزان تاثير تلويزيون در اجتماعي شدن كودكان 3 تا 8 ساله از ديدگاه دبيران زن شهر بهشهر
214
بررسي ميزان تاثير تماس با رطوبت بر روي محل و مساحت حباب ها يا فضاهاي خالي در سيلر هنگام پر كردن كانال با روش تراكم جانبي
215
بررسي ميزان تاثير تمايل به تسهيم دانش بر عملكرد كاركنان با نقش واسطه اي سرمايه فكري ﴿مطالعه موردي: كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
216
بررسي ميزان تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش واسطه اي تعهد سازماني در دانشگاه آزاد بندرعباس و توابع
217
بررسي ميزان تاثير توجه والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر كلاس پنجم شهرستان گلوگاه در سال تحصيلي 85 - 84
218
بررسي ميزان تاثير توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كارافريني مستقل مرتبط با اين فناوري در استان گلستان
219
بررسي ميزان تاثير جشنواره الگوهاي تدريس برتر در افزايش مهارت هاي حرفه اي معلمان مشاهده گر وشركت كننده در دوره ابتدايي شهرستان آق قلا
220
بررسي ميزان تاثير جنسيت دبيران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ميبد
221
بررسي ميزان تاثير جويدن آدامس بدون قند بر PH بزاق كامل در حالت ناشتا و پس از مصرف قند خوراكي
222
بررسي ميزان تاثير حضور افاغنه بر ساختار اقتصادي شهر مهريز
223
بررسي ميزان تاثير خانواده بر پيشرفت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه شهر اصفهان از ديدگاه مديران آنان در سال 83-82
224
بررسي ميزان تاثير خشونت رسانه اي بر روي نوجوانان
225
بررسي ميزان تاثير درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي در هدايت و انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر گرگان
226
بررسي ميزان تاثير درس تعليمات ديني مقطع دوم راهنمايي بر گرايش نوجوانان به مسجد
227
بررسي ميزان تاثير درس تعليمات ديني مقطع دوم راهنمايي بر گرايش نوجوانان به مسجد
228
بررسي ميزان تاثير دو زبانه بودن و وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي فرزندان
229
بررسي ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت بر روي كيفيت روش تدريس نعلمان اداره آموزش و پرورش
230
بررسي ميزان تاثير دوزبانه بودن بر مهارت خواندن (فارسي ) كودكان دوزبانه ترك در مقايسه با كودكان دوزبانه كرد پايه سوم ابتدايي شهرستان مهاباد در سال تحصيلي 85 - 86
231
بررسي ميزان تاثير دين و معنويت در زندگي از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
232
بررسي ميزان تاثير دينداري در كاهش بزهكاري و انحرافات نوجوانان و جوانان در شهرستان مهريز
233
بررسي ميزان تاثير راهنمايان تعليماتي بر پيشرفت آموزشي از نظر آموزگاران شهرستان مانه و سملقان
234
بررسي ميزان تاثير رسانه بر اعتماد به رسانه ها
235
بررسي ميزان تاثير رفتار كاركنان بر رضايت مشتري ﴿مطالعه موردي بانك ملي﴾
236
بررسي ميزان تاثير رفتار كاركنان بر رضايت مشتري(مطالعه موردي بانك ملي)
237
بررسي ميزان تاثير روابط انساني مطلوب در مديريت آموزشي و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اردل
238
بررسي ميزان تاثير روابط انساني مطلوب در مديزيت آموزشي و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اردل
239
بررسي ميزان تاثير روابط معلم و دانش آموز در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي
240
بررسي ميزان تاثير روش آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن ، بر بهبود درك مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم
241
بررسي ميزان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه ي اول متوسطه ي شهرستان بها باد در درس رياضي ﴿1﴾ در سال تحصيلي 993
242
بررسي ميزان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر يادگيري درس فارسي دانش آموزان دختر وپسر منطقه برخوار
243
بررسي ميزان تاثير ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بهبود NON ULCER DYSPEPSIA
244
بررسي ميزان تاثير ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بهبود NON ULCER DYSPEPSIA
245
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
246
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
247
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
248
بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيد هاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)
249
بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيد هاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)
250
بررسي ميزان تاثير سيكلوفم بر پيشگيري از بارداري در زنان شهر يزد
251
بررسي ميزان تاثير سيكلوفم بر پيشگيري از بارداري در زنان شهر يزد
252
بررسي ميزان تاثير شخصيت معلم در يادگيري دانش آموزان
253
بررسي ميزان تاثير شهر نشيني بر روي فرهنگ عشاير قشقايي ساكن در دو گنبدان مطالعه موردي: طايفه كشكولي بزرگ ( تيره ديزجاني )
254
بررسي ميزان تاثير شوخ طبعي بر كاهش افسردگي
255
بررسي ميزان تاثير شوخ طبعي بر كاهش افسردگي
256
بررسي ميزان تاثير شوخ طبي بر فرسودگي كار كارمندان بانك صادرات سرپرستي شعب شرق تهران
257
بررسي ميزان تاثير شيوه هاي تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه(پايه دوم و سوم)شهرستان مسجدسليمان
258
بررسي ميزان تاثير طراحي بر اساس شاخص هاي اقليمي و زيست بومي در شهرك هاي مسكوني نمونه موردي شهرك تندگويان پارس جنوبي
259
بررسي ميزان تاثير طرح سنجش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر گنبد از ديدگاه مديران ومعلمان پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي 86-1385
260
بررسي ميزان تاثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
261
بررسي ميزان تاثير عملكرد راهنمايان آموزشي بر كيفيت تدريس معلمين مقطع راهنمايي شهرستان شهر بابك
262
بررسي ميزان تاثير عناصر آميخته بازاريابي )4P( بر افزايش فروش و اندازه سهم بازار شركت مپنا
263
بررسي ميزان تاثير عنصر محصول آميخته بازاريابي در توسعه ي صادرات پودرهاي شوينده شركت سرمايه گذاري مهد تابان به كشور عراق
264
بررسي ميزان تاثير عوامل اجتماعي-اقتصادي در بحران هويت نوجوانان﴿دانش اموزان دختر مقطع دبيرستان ناحيه 4اصفهان
265
بررسي ميزان تاثير عوامل جرم زا بر قاچاق زنان
266
بررسي ميزان تاثير عوامل خاص منطقه اي شهرستان مينودشت بر روند تحصيلي دانش آموزان دبيرستان پسرانه
267
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف بر نيازهاي اطلاعاتي جامعه دانش آموز استفاده كننده نهايي كتابخانه هاي عمومي....
268
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رفتار كودكان خياباني و كار دامغان
269
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رفتار كودكان خياباني و كار دامغان
270
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رنگ همانندي كالاي پلي استري با رنگزاي ديسپرس
271
بررسي ميزان تاثير فشارهاي عصبي بر عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور
272
بررسي ميزان تاثير فشارهاي عصبي بر عملكرد مربيان تربيت بدني آموزش و پرورش مناطق 1 و 2 و 3 شهر تهران
273
بررسي ميزان تاثير فضاي سبز در آسايش حرارتي داخلي ساختمان در اقليم گرم و خشك مطالعه موردي شهر يزد
274
بررسي ميزان تاثير فعاليت هاي پيشبرد فروش دارو در بازار داروهاي انساني كشور
275
بررسي ميزان تاثير فقدان پدر در وضع رواني نوجوانان شاهد
276
بررسي ميزان تاثير فناوري اطلاعات بر هوش تجاري در سازمانهاي شهر تهران
277
بررسي ميزان تاثير قابليت هاي توانمند ساز سيستم هاي خبره جهت ارتقاي تصميمات استراتژيك مديران ارشد سازمان هاي شهرداري تهران
278
بررسي ميزان تاثير كلاسهاي جبراني تابستان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
279
بررسي ميزان تاثير كم رويي بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول متوسط شهر بجنورد
280
بررسي ميزان تاثير كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي و ميزان كارآفريني آنان در دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
281
بررسي ميزان تاثير گذار كلاسهاي آمادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول در مناطق دو زبانه شهرستان بندر تركمن سال تحصيلي 1377- 1378
282
بررسي ميزان تاثير گذاري آرم ،علايم ،نشان و درفش نظامي بر روحيه و اعتماد به نفس نظاميان
283
بررسي ميزان تاثير گذاري تشكل هاي دانش آموزي در رشد اجتماعي و سياسي آنان
284
بررسي ميزان تاثير گذاري ساعات اضافه تدريس معلمان در روند تحصيل دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان علي آباد كتول
285
بررسي ميزان تاثير گذاري شيوه هاي تدريس معلمان بر خلاقيت دانش آموزان ابتدايي دخترانه شهرستان آق قلا
286
بررسي ميزان تاثير لالايي ها وترانه هاي سنتي تركمني بر شخصيت كودكان شهرستان كلاله
287
بررسي ميزان تاثير ليزرIPLوDIODبه تنهايي در مقايسه با تركيب ليزر IPLوDIODدر درمان هيرسوتيسم از مهر 90تامهر91در شهر يزد
288
بررسي ميزان تاثير ليزرIPLوDIODبه تنهايي در مقايسه با تركيب ليزر IPLوDIODدر درمان هيرسوتيسم از مهر 90تامهر91در شهر يزد
289
بررسي ميزان تاثير متغيرها در مونتاژ مجموعه هاي مكانيكي بوسيله روش هاي تحليل تلرانسي
290
بررسي ميزان تاثير متغيرها در مونتاژ مجموعه هاي مكانيكي بوسيله روشهاي تحليل تلرانسي
291
بررسي ميزان تاثير مداخلات آموزشي مبتني بر مدل بازار يابي اجتماعي، بر روي تعيين كننده هاي شروع مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستاني شيراز
292
بررسي ميزان تاثير مداخلات آموزشي مبتني بر مدل بازاريابي اجتماعي بر روي تعيين كننده هاي شروع مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستاني
293
بررسي ميزان تاثير مداخلات مهندسي بر سطح ريسك ارگونومي در ايستگاههاي كاري سنگبري پارس رضوانشهر
294
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي جامعه محور با استفاده از تئوري انگيزش محافظت بر پيشگيري از استعمال قليان در جوانان و نوجوانان ۱۲-۲۴ ساله شهر سيران
295
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل پرسيد بر رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت زنان سنين باروري
296
بررسي ميزان تاثير مداخله آموزشي مراقبت كانگورويي توسط مادر بر سرانجام نوزادان نارس بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي توسعه يافته
297
بررسي ميزان تاثير مداخله مبتني بر رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر مهارت هاي ارتباطي پرستاران و كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران
298
بررسي ميزان تاثير مديريت آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
299
بررسي ميزان تاثير مديريت دانش، بازارگرايي و مديريت ارتباط با مشتري بر ارزش آفريني مشتري
300
بررسي ميزان تاثير مراحل فروش حضوري درصنعت خدمات تبليغات بر روي مشتري
301
بررسي ميزان تاثير مشاوران در انتخاب رشته تحصيلي دانش اموزان دختر
302
بررسي ميزان تاثير مشاوره تحصيلي گروهي بر افزايش مهارتها وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان
303
بررسي ميزان تاثير مشكلات رفاهي معلمان ابتدايي در عملكرد آنان در شهرستان بجنورد
304
بررسي ميزان تاثير مهارت هاي آموزش زبان انگليسي بر افزايش مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان در عصر فن آوري اطلاعات
305
بررسي ميزان تاثير مهارتهاي مديريتي بر بهره وري سازمان
306
بررسي ميزان تاثير مولفه هاي عدالت سازماني بر بهره وري منابع انساني شركت مخابرات شهر اصفهان در سال 93-92
307
بررسي ميزان تاثير مولفه هاي عدالت فضايي بر رضايتمندي سكونتي در مراكز شهري ( مطالعه موردي : محله يوسف آباد تهران )
308
بررسي ميزان تاثير نام فرد در شخصيت وي در نظرسنجي از دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
309
بررسي ميزان تاثير نحوه رفتار كاركنان آموزش و پرورش در رضايت مندي مديران و معاونان آموزشگاههاي شهرستان سامان
310
بررسي ميزان تاثير نظارت در موفقيت اقتصادي تعاونيهاي شهرستان اردكان
311
بررسي ميزان تاثير نقش خانواده برروي پيشرفت تحصيلي پسران مقطع راهنمايي مدارس دولتي 12-15ساله شهرستان رامسر.
312
بررسي ميزان تاثير نوع برنانه هاي تلويريوني بر كودكان مهدكودك هاي شهرستان نكا از ديدگاه والدين در سال تحصيلي 89-88
313
بررسي ميزان تاثير هر يك از شيوه هاي تمركز يا عدم تمركز در آموزش و پرورش استان گلستان
314
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
315
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
316
بررسي ميزان تاثير همزمان سيگار و صدا بر اوديومتري در فركانس‏هاي معمول و فركانسهاي بالا و OAEs (Otoacoustic Emissions) در كارگران مواجه با صداي غير مجاز در استان يزد در سال 91-1390
317
بررسي ميزان تاثير و پايايي اثر آموزش بر عوامل خطر ارگونوميك و شكايتهاي اسكلتي عضلاني در بيمار بران شاغل در بيمارستان شهيد باهنر كرمان
318
بررسي ميزان تاثير وابستگي بر وفاداري در ايجاد رابطه نام تجاري با مصرف كننده مصرف كنندگان نام تجاري نوشين شهرستان لاهيجان
319
بررسي ميزان تاثير وجود لايه اسميرsmear layer بر نفوذپذيري توبولهاي عاجي دندان انسان با روش نفوذ رنگ
320
بررسي ميزان تاثير وجود لايه اسميرsmear layer بر نفوذپذيري توبولهاي عاجي دندان انسان با روش نفوذ رنگ
321
بررسي ميزان تاثير ورزش بر كاهش افسردگي دختران دبيرستاني در شهرستان آزادشهر
322
بررسي ميزان تاثير ورزش و بازي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ابتدايي شهر اصفهان
323
بررسي ميزان تاثيرآگاهي زيست محيطي دانش آموزان نسبت به انجام فعاليتهاي حفاظت از محيط زيست درهنگام مسافرت
324
بررسي ميزان تاثيرات احداث سد كرخه بر زندگي اجتماعي و اقتصادي جوانان شاغل در سد كرخه
325
بررسي ميزان تاثيرات برخي متغيرهاي كلان اقتصادي بر روي رشد اقتصادي ايران طي دوره 4831-0531
326
بررسي ميزان تاثيراشتغال بربهداشت رواني بانوان ساكن درشهردامغان
327
بررسي ميزان تاثيربازي والدين باكودك دررفتاركودك
328
بررسي ميزان تاثيرپذيري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زرين شهر از تهاجم فرهنگي
329
بررسي ميزان تاثيرپذيري كاركنان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از طرح تحول سازماني
330
بررسي ميزان تاثيرتلفن همراه درشكل گيري هويت شخصي جوانان
331
بررسي ميزان تاثيرشرايط زندان دراصلاح رفتارهاي نابهنجارزندانيان مجتمع زندان گنبدكاووس
332
بررسي ميزان تاثيرشن بازي درماني دردرمان كودكان بيش فعال5-7سال استان تهران
333
بررسي ميزان تاثيركميت و كيفيت تغذيه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرقم
334
بررسي ميزان تاثيرگذاري انعطاف پذيري فناوري اطلاعات بر عملكرد سيستم مديريت كيفيت سازمان ها
335
بررسي ميزان تاثيرگذاري دوره‌هاي آموزشي كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايجاد مهارت‌ها و تخصص‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان
336
بررسي ميزان تاثيرگذاري نحوه تلفيق روش هاي مختلف اكسيداسيون پيشرفته(AOP) با روش تصفيه بيولوژِيكي كمپوستينگ در حذف آلاينده هاي با منشا آلي موجود در لجن هاي نفتي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
337
بررسي ميزان تاثيرگذاري هويت نويسندگان كتب پايه تخصصي رشته حقوق ومديريت وعلوم سياسي وروانشناسي برروي هويت دانشجويان اين رشته دردانشگاه پرديس وآزادقم درسال 89-1388
338
بررسي ميزان تاثيرنانو ذره اكسيد رويبر پارامترهاي اسپرم انسان
339
بررسي ميزان تاكيد كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي بر مهارت هاي فلسفي دانش آموزان بر اساس ديدگاه معلمان شهرستان دهگلان
340
بررسي ميزان تاكيد كتابهاي ادبيات فارسي بر شاخصهاي هويت ملي مذهبي از ديدگاه دبيران درس ادبيات دوره متوسطه شهر همدان
341
بررسي ميزان تبعيت از درمان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني پژوهشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال1396-1397
342
بررسي ميزان تبعيض بين دانشجويان دانشگاه يزد
343
بررسي ميزان تجمع برخي فلزات سنگين(سرب و كادميوم) در بافت نرم ميگوي سفيد در نواحي خليج فارس
344
بررسي ميزان تحرك بدني وورزش درميان افراد ميان سال 30تا50ساله شهر رامسر در سال87-86.
345
بررسي ميزان تحرك بدني وورزش درميان افراد ميان سال.
346
بررسي ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان
347
بررسي ميزان تحقق اهداف آموزشي گروه ترميمي از ديدگاه فارغ التحصيلان سالهاي 1394-1390 دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
348
بررسي ميزان تحقق اهداف ارزشيابي توصيفي در آموزش زبان فارسي دانش آموزان دختر پايه سوم ناحيه زاهدان
349
بررسي ميزان تحقق اهداف انجمن اولياء و مربيان
350
بررسي ميزان تحقق اهداف پرورشي در بين دختران مقطع متوسطه در شهرستان ساري
351
بررسي ميزان تحقق اهداف پياده سازي گمرك الكترونيك در گمرك اصفهان ﴿از ديدگاه كاركنان، صادركنندگان و واردكنندگان﴾
352
بررسي ميزان تحقق اهداف تربيت اجتماعي در دانش آموزان دختردوره ي متوسطه در شهرستان رستم
353
بررسي ميزان تحقق اهداف دوره متوسطه در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه يك يزد
354
بررسي ميزان تحقق اهداف فعاليتهاي آموزشي كلاسهاي آمادگي شهر اصفهان از ديدگاه مديران و مربيان اين مراكز
355
بررسي ميزان تحقق اهداف كمي آموزش عالي در برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران (1368 تا 1372)
356
بررسي ميزان تحقق اهداف مدارس هوشمند مقطع راهنمايي استان گلستان از ديدگاه معلمان در سال تحصيلي 1391-1390
357
بررسي ميزان تحقق اهداف مدارس هوشمند مقطع راهنمايي استان گلستان ازديدگاه معلمان در سال تحصيلي 90-1389
358
بررسي ميزان تحقق شاخص هاي آموزش و پرورش عمومي استان اصفهان، در برنامه سوم توسعه
359
بررسي ميزان تحقق قابليت‌هاي حرفه‌اي در برنامه‌‌ درسي دوره كارشناسي آموزش ابتدايي به‌منظور پيشنهاد برنامه درسي قابليت‌مدار
360
بررسي ميزان تحقق هدف ايجاد تعادل بين زندگي كاري و زندگي شخصي در اثر اجراي طرح دور كاري در ادارات شهرستان كاشان
361
بررسي ميزان تحقيق اهداف كانونهاي فرهنگي- تربيتي شهر اصفهان از ديدگاه دانش آموزان و مربيان
362
بررسي ميزان تحقيق پذيري اهداف شهرهاي جديد نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد
363
بررسي ميزان تحليل رفتگي شغلي كاركنان ادارات تربيت بدني استان كردستان
364
بررسي ميزان تحمل ارقام مهم تجاري هلو ،شليلو سيب به كپك آبي در شرايط سردخانه
365
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد علي آباد
366
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور
367
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور
368
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي
369
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي
370
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي ...
371
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته روانشناسي ...،
372
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متاهل رشته مشاوره
373
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد و متهل رشته روانشناسي
374
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته روانشناسي
375
بررسي ميزان تحمل استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور محلات
376
بررسي ميزان تحمل استرس ميان دانشجويان متاهل و مجرد رشته علوم تربيتي كاشمر
377
بررسي ميزان تحمل به خشكي و صفات مرتبط با آن در گندم دورم در دو شرايط ديم و آبياري تكميلي
378
بررسي ميزان تحولات شغلي زنان در ايران و جهان
379
بررسي ميزان تخصصي شدن معلمين در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
380
بررسي ميزان تخلخل منسوج بي بافت به كمك پردازش تصوير
381
بررسي ميزان تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه
382
بررسي ميزان تراكم استخوان در بيماران پيوند كليه
383
بررسي ميزان ترانسلوسنسي چند نوع كامپوزيت
384
بررسي ميزان ترانسلوسنسي چند نوع كامپوزيت
385
بررسي ميزان ترس از جرم مناطق جرم خيز در شهر گنبد كاووس
386
بررسي ميزان ترس از مراحل مختلف اعمال دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان در سال 1388
387
بررسي ميزان ترس از موقعيتهاي مختلف دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
388
بررسي ميزان ترس از موقعيتهاي مختلف دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد
389
بررسي ميزان تركيب پذيري، هتروزيس و پارامترهاي ژنتيكي اينبرد لاين هاي ذرت دانه اي به روش تجزيه دايآلل
390
بررسي ميزان تساوي گرايي در روابط زوجين در شهر سميرم
391
بررسي ميزان تست PPD مثبت متعاقب واكسيناسيون BCG در كودكان 4- 6 ماهه ي شهرستان رشت- ديماه 73 لغايت ارديبهشت 74
392
بررسي ميزان تسلط معلمان بر هدف هاي رفتاري
393
بررسي ميزان تسلط معلمين مقطع هنرستان هاي دخترانه شهرستان اسفراين نسبت به هدفهاي رفتاري در سال 86-85
394
بررسي ميزان تشريك مساعي دانش و تجربه مديران در بهبود و هدايت فرايندهاي اجرايي در دانشگاه علوم بهزيستي و نوانبخشي تهران
395
بررسي ميزان تشنج هاي پس از تروماي سر و عوامل خطر مربوطه
396
بررسي ميزان تشويق بانك تلاش بر يادگيري دروس دانش اموزان در مقطع ابتدايي شهر عشق آباد
397
بررسي ميزان تطابق تشخيص هاي افتراقي باليني با تشخيص هيستو پاتولوژيك ضايعات پيش بدخيم اپيتليالي در نمونه هاي ارجاع شده به بخش پاتولوژي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از 89-1380
398
بررسي ميزان تطابق رويه هاي مديريتي مديران با ساختار ارگانيكي و مكانيكي در دبيرستانهاي شهر كاشان
399
بررسي ميزان تطابق عملكرد معلمين پرورشي با شرح و ظايف مصوب در مدارس دخترانه مقطع راهنمايي ناحيه 2 شهرستان اصفهان در سال 1386
400
بررسي ميزان تطابق فعاليت هاي دندانپزشكان با شاخص هاي ارگونوميك و تعيين شيوع عوارض اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهرستان يزد
401
بررسي ميزان تطابق فعاليت هاي دندانپزشكان با شاخص هاي ارگونوميك و تعيين شيوع عوارض اسكلتي عضلاني در دندانپزشكان شهرستان يزد
402
بررسي ميزان تطاق آرمانهاي وضع شده پيرامون خدمت سربازي و نظرات واقعي جوانان خدمترفته (ارتش)
403
بررسي ميزان تطبيق تشخيص پاتولوژي و تشخيص باليني در آپاندكتوميهاي حاد انجام شده در مركز بهداشتي درماني و آموزش شهيد رهنمون يزد
404
بررسي ميزان تعارض بين والدين و فرزندان شهر رستمكلا
405
بررسي ميزان تعارض كار -خانواده در كاركنان باليني و غير باليني بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1394
406
بررسي ميزان تعارضات زناشويي زوج هاي جوان سال 1381 شهرستان طبس
407
بررسي ميزان تعاملات در اجتماع علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي دانشگاه فردوسي , the evaluation of interactions in scientific community and related factors in Dr.ali shariati faculty letters and humanities of ferdowsi university of mashhad
408
بررسي ميزان تعهد سازماني در اداره بهزيستي
409
بررسي ميزان تعهد سازماني در مركز بهداشت شيروان
410
بررسي ميزان تعهد سازماني در ميان كاركنان آموزش و پرورش شهر داراب
411
بررسي ميزان تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان تامين اجتماعي شعب شهرستان مشهد در سال 1389 و عوامل موثر بر آن , study of employee s organizational commitment and job satisfaction in social security organization of mashhad in 9831 and studying its effective factors
412
بررسي ميزان تعهد شهر نشينان ايل قشقايي نسبت به زبان ايل مورد مطالعه :شهر﴿شيراز و شهرضا﴾
413
بررسي ميزان تعهد يكجانشينان ايل قشقايي نسبت به آداب و رسوم اصيل ايل
414
بررسي ميزان تغيرات نرخ حق بيمه بر نرخ اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون كار
415
بررسي ميزان تغيير اسانس گياه دارويي ارس در سه منطقه اكولوژيكي متفاوت در استان سمنان
416
بررسي ميزان تغيير اسانس گياه دارويي ارس در سه منطقه اكولوژيكي متفاوت در استان سمنان
417
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما
418
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما﴿يخ﴾
419
بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما﴿يخ﴾
420
بررسي ميزان تغييرات CD ماركرهاي CD3, CD4, CD8 در خون محيطي مصدومين شيميايي ناشي از گاز سولفورموستارد با ضايعات مزمن پوستي خارش دهنده
421
بررسي ميزان تغييرات حجمي ماده قالب گيري اسپيدكس
422
بررسي ميزان تغييرات حجمي ماده قالب گيري اسپيدكس بر اساس زمان ريختن قالب
423
بررسي ميزان تغييرات ساليانه دانسيته استخواني در بيماران استئوپروتيك تحت درمان با آلندرونات
424
بررسي ميزان تغييرات ساليانه دانسيته استخواني در بيماران استئوپروتيك تحت درمان با آلندرونات
425
بررسي ميزان تغييرات شاخصهاي اسپيرومتري در يك دوره سه ساله در كارگران صنعت كاشي شهر يزد
426
بررسي ميزان تغييرات شاخصهاي اسپيرومتري در يك دوره سه ساله در كارگران صنعت كاشي شهر يزد
427
بررسي ميزان تغييرات كورتكس زاويه فك پائين با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در زنان بالاي 20 سال در سال 81-1380
428
بررسي ميزان تغييرات كورتكس زاويه فك پائين با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در زنان بالاي 20 سال در سال 81-1380
429
بررسي ميزان تفاوت معدل دانش آموزان سوم راهنمايي پسر و دختر بيارجمند
430
بررسي ميزان تفكر انتقادي دانشجويان سال اول و اخر رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 92-1391
431
بررسي ميزان تفكرات نامعقول دانشجويات دانشگاه پيام نور
432
بررسي ميزان تفكراستراتژيك براساس الگوي(گزينه هاي آينده پيتر ويليامسون )درصنايع غذايي
433
بررسي ميزان تقارب زاويه دندانهاي تراش خورده در بخش پروتز ثابت دانشكده دندانپزشكي يزد در سالهاي 85-1383
434
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در سال 1386 در شهرهاي يزد، تفت،اردكان
435
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در شهرهاي يزد، تفت ، اردكان در سال 78.
436
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي در شهرهاي يزد، تفت ، اردكان در سال 78.
437
بررسي ميزان تقاضا به خدمات دندانپزشكي درسال 1386 در شهرهاي يزد، تفت، اردكان
438
بررسي ميزان تقيد به فريضه نماز با ويژگيهاي شخصيتي (اضطراب) و پيشرفت تحصيلي نزد دانشجويان پسر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شهرستان فردوس
439
بررسي ميزان تكليف شب دانش آموزان كلاس پنجم بخش سيمكان و تأثير آن در مدرسه هراسي
440
بررسي ميزان تكليف شب و تاثير آن بر پيشرفت دانش آموزان تحصيلي دختر مقطع ابتدايي شهرستان درگز
441
بررسي ميزان تمايز اعتقادات مذهبي و خرافه پرستي در بين خانواده ها در شاهرود
442
بررسي ميزان تمايز اعتقادات مذهبي و خرافه پرستي در بين خانواده ها در شهرستان شاهرود
443
بررسي ميزان تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش صحرايي نر به كارديوميوسيت در حضور آزاسيتيدين و عصاره ليزوپلاكتي
444
بررسي ميزان تمايل به اختلالات دانش آموزان پسر محروم از پدر با دانش آموزان پسر برخوردار از پدر در مدارس راهنمايي شهرستان بندگز و حومه در سال تحصيلي 85 - 84
445
بررسي ميزان تمايل به برنامه ريزي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
446
بررسي ميزان تمايل به تفكر نقدانه در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و بختياري در سال 89-90
447
بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن در زنان متأهل مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سلامت شهر رشت در سال 96-95
448
بررسي ميزان تمايل به مشاركت اجتماعي و مسئوليت پذيري در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
449
بررسي ميزان تمايل دانش آموزان دختر مقطع متوسط عمومي به استفاده از رنگهاي مختلف در پوشش مدرسه وعوامل مؤثر بر آن.
450
بررسي ميزان تمايل دانشجويان به اهداي عضو پس از مرگ مغزي وشناسايي موانع موجود.
451
بررسي ميزان تمايل دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور محلات به مطالعه كتب غيردرسي
452
بررسي ميزان تمايل دانشجويان مجتمع علوم انساني به تحقيق در دانشگاه يزد، سال تحصيلي 79-78
453
بررسي ميزان تمايل كشاورزان به عضويت در نظام صنفي كشاورزي از ديدگاه كارگزاران امور نظام صنفي كشاورزي تعاون روستايي ايران
454
بررسي ميزان تمايل گردشگران به گردشگري ميراث ناملموس فرهنگي با تاكيد برگياهان دارويي و طب سنتي (منطقه مورد مطالعه: شهركرمان
455
بررسي ميزان تمايل گردشگران داخلي به فعاليت‌ها و جاذبه‌هاي گردشگري تندرستي (مورد پژوهي: شهرستان سرعين)
456
بررسي ميزان تمايل معلمين ابتدايي آموزش و پرورش گناوه به تدريس در روستاهاي آن شهرستان
457
بررسي ميزان تمايل معلمين به شركت در تصميم گيري هاي آموزشي شهرستان بوشهر سال تحصيلي 77-76
458
بررسي ميزان تمايل معلمين فوق ديپلم ، ليسانس و بالاتر در مقطع ابتدايي براي انتقال به مقاطع بالاتر آموزشي "منطقه 12 تهران"
459
بررسي ميزان تمكين به درمان و علت قطع درمان در بيماران مبتلا به ايدز در شهر يزد
460
بررسي ميزان تمكين به درمان و علت قطع درمان در بيماران مبتلا به ايدز در شهر يزد
461
بررسي ميزان تناسب اهداف برنامه درسي روانشناسي با نيازهاي دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 84-1383
462
بررسي ميزان تناسب بين محتواي كتابهاي سير آراء تربيتي غرب و مكاتب فلسفي دوره كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه تعليم وتربيت بااهداف تعيين شده براي اين دوره
463
بررسي ميزان تناسب طراحي ساختمان كتابخانه هاي عمومي كشور با توجه به رشد و توسعه فناوري هاي نوين اطلاعاتي
464
بررسي ميزان تنگي سيگنال گفتار به منظور كاربرد در بهسازي گفتار
465
بررسي ميزان تنيدگي ناشي از محيط كار و ارتباط آن با فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانهاي شهر يزد در سال 1373
466
بررسي ميزان تهاجم عروق داخل تيروئيدي كارسينومهاي تيروئيد و ارتباط آن با وضعيت تومور
467
بررسي ميزان تهاجم عروق داخل تيروئيدي كارسينومهاي تيروئيد و ارتباط آن با وضعيت تومور
468
بررسي ميزان توافق راديوگرافي پانوراميك واترز در تشخيص شكستگي هاي استخوان زايگوما و ريتم تحتاني اوربيت
469
بررسي ميزان توان پرداخت تعهدات مالي شركت هاي بيمه تجاري در ايران
470
بررسي ميزان توانايي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در درك فيلم هاي آموزشي دندانپزشكي به زبان انگليسي در سال تحصيلي ۹۴-۹۵
471
بررسي ميزان توانايي مدير مدرسه براساس اصول مديريت از ديدگاه معلمان متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر
472
بررسي ميزان توانايي معلمان در تدريس درس هنر و رابطه آن با بي توجهي به اين درس
473
بررسي ميزان توانمندي حرفه اي و تخصصي معلمان دوره ابتدايي شهر تالش در فرآيند ياددهي - يادگيري و راه هاي ارتقاي آن
474
بررسي ميزان توانمندي ها ومحدوديت هاي بيمارستا هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علومپزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
475
بررسي ميزان توانمندي هامحدوديت هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
476
بررسي ميزان توانمندي هاومحدوديت هاي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
477
بررسي ميزان توجه به آموزش محيط زيست در برنامه هاي درسي مدارس ابتدايي
478
بررسي ميزان توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در كتاب هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي
479
بررسي ميزان توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در كتاب هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي
480
بررسي ميزان توجه به اصول برنامه ريزي درسي در كتاب فارسي سال سوم راهنمايي از ديدگاه معلمان شهر مرند و تحليل محتواي آن با استفاده از مدل هوشي گليفورد در سال تحصيلي 85-86
481
بررسي ميزان توجه به جهاني شدن و هويت ملي در كتاب هاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدائي(سال95-94)
482
بررسي ميزان توجه به جهاني شدن و هويت ملي در كتابهاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدائي (سال 95 -94)
483
بررسي ميزان توجه به رويكردتربيت شهروندي درمحتواي كتاب مطالعات اجتماعي ششم ابتداي
484
بررسي ميزان توجه به مؤلفه‏هاي هويت فرهنگي در فعاليت‏هاي فرهنگي دانشگاه‏هاي دولتي شهر اصفهان
485
بررسي ميزان توجه به مديريت كيفيت در بين كاركنان شركت رب
486
بررسي ميزان توجه به مولفه هاي تربيت اخلاقي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ج . ا . ا از نگاه مديران مدارس ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه 4اهواز در ¬سال تحصيلي 98-1397
487
بررسي ميزان توجه سازمان تأمين اجتماعي به ابعاد مختلف كيفيت (مطالعه موردي: اداره تأمين اجتماعي شهرستان فردوس)
488
بررسي ميزان توجه سازمان تأمين اجتماعي به ابعاد مختلف كيفيت﴿مطالعه موردي:اداره تأمين اجتماعي شهرستان فردوس﴾
489
بررسي ميزان توجه مديران مدارس به درس تربيت بدني
490
بررسي ميزان توسعه كالبدي فضايي شهر آمل در حوزه رودخانه هراز
491
بررسي ميزان توسل جويي و عوامل موثر بر آن در شهر يزد (مطالعه تطبيقي در بين مردان و زنان)
492
بررسي ميزان توكسوپلاسموز حاد در مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي اروميه در سال 1394و تعيين سويه هاي Toxoplasma gondii در مادران مبتلا و نوزادان مادران مبتلا
493
بررسي ميزان توليد آنتي¬بادي برعليه داروي اينترفرون بتا در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
494
بررسي ميزان توليد افلاتوكسين B1 توسط قارچ آسپرجيلوس فلاووس در شرايط دمايي مختلف
495
بررسي ميزان توليد بتاكاروتن درسه سويه مختلف ازجلبك Dunaliella Salina درحوضچه هاي روباز
496
بررسي ميزان توليد بيومس در دوريز جلبك كلرلاولگاريس و اسپيروليناپلاتنسيس با استفاده از منابع متفاوت گاز CO2
497
بررسي ميزان توليد كومين آلدئيد ﴿ضد بيماري هاي تحليل برنده سيستم عصبي﴾ با استفاده از كشت سلولي توام زيره كوهي و زيره سياه اروپايي
498
بررسي ميزان ثبت نتايج تست HBSAG در پرونده زايمانهاي انجام شده طي سال 1387 در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر يزد
499
بررسي ميزان ثبت نتايج تست HBSAG در پرونده زايمانهاي انجام شده طي سال 1387 در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر يزد
500
بررسي ميزان جامعه پذيري دانشجويان
501
بررسي ميزان جامعه پذيري سياسي فرزندان شاهد دبيرستاني شهرستان كرج
502
بررسي ميزان جامعه پسندي، واكنش رواني و سلامت اجتماعي والدين داراي كودك اتيسم با كودكان عادي
503
بررسي ميزان جانبداري گزارشگران ورزشي شهر تهران
504
بررسي ميزان جاه طلبي در مديران و كارمندان شهر تهران
505
بررسي ميزان جدايي‌گزيني فضايي و ارائه راهبردهايي جهت بهبودبخشي (نمونه مورد مطالعه: شهر اصفهان)
506
بررسي ميزان جذابيت دو سبك فشن و سنتي بين دانشجويان هم جنس و غير هم جنس و ارتباط آن با اولويت هاي همسرگزيني
507
بررسي ميزان جذب انرژي از پرتوهاي يونساز در مواد ساختاري آشكار سازهاي سيستم هاي تصوير برداري پزشكي با استفاده از روش مونته كارلو
508
بررسي ميزان جذب انرژي سازه هاي ALSTONE بر پايه فوم فلزي A356
509
بررسي ميزان جذب انرژي فومهاي سلول بسته با استفاده از ذرات تقويتي نانو پودر SiC
510
بررسي ميزان جذب رنگ الياف اكريليك خشك ريسي و ترريسي شده
511
بررسي ميزان جذب عناصر سنگين از محلول هاي آبي با به كارگيري كانيهاي زئوليت طبيعي ايران
512
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين از آب توسط جاذب هاي كم هزينه
513
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين توسط گياهان ناحيه معدني مس سر چشمه كرمان
514
بررسي ميزان جذب كادميم توسط غشاي حاصل از نانو الكتروريسي پلي ونيل الكل
515
بررسي ميزان جذب هيدروژن در نانو كامپوزيت هاي پالاديوم - پلي آنيلين
516
بررسي ميزان جذب هيوميك اسيد در محلول هاي آبي توسط گرانول پروتئيني حاصل ازپر مرغ
517
بررسي ميزان جذب هيوميك اسيد در محلول هاي آبي توسط گرانول هاي پرو تئيني حاصل از پر مرغ
518
بررسي ميزان جذب و خواص ثباتي رنگزاهاي بازيك بر روي الياف سلولزي توسط تانن مصنوعي و تانن طبيعي همراه با نمك هاي فلزي و مطالعه ي خواص آنتي باكتريال كالاي رنگرزي شده
519
بررسي ميزان جريان وPH بزاق تجمعي بيماران قبل وحين درمان ارتودنسي ثابت ومتحرك
520
بررسي ميزان جلب سرخرطومي چغندر قند Bothy noderes obliquefasciatvs ( قاب بالان : سر خرطومي ها ) به واريته هاي مختلف گياهان ميزبان و برخي علفهاي هرز
521
بررسي ميزان جيوه در سواحل جنوبي درياي خزر ﴿استان مازندران﴾ با استفاده از دو شاخص زيستي ماهي كفال طلايي ﴿Liza auratus﴾ و ماهي سفيد درياي خزر ﴿Rutilus frisii kutum﴾
522
بررسي ميزان چسبندگي شيل هاي متورم شونده به لوله ي جداري
523
بررسي ميزان حافظه كوتاه مدت در دانش آموزان تيزهوش،عادي وعقب مانده.
524
بررسي ميزان حاملگي در سيكل هاي انتقال جنين فريز شده در 2 پروتكل آگونيست و آنتاگونيست GNRH
525
بررسي ميزان حاملگي در سيكل هاي انتقال جنين فريز شده در 2 پروتكل آگونيست و آنتاگونيست GNRH
526
بررسي ميزان حداكثر باز شدن دهان در افراد سالم و داراي اختلالات TMJ همراه با Clickingدر افراد 35-20 سال مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
527
بررسي ميزان حذف ژن گلوتاتيون اس - ترانسفر از TI و MI در افراد سالم و بيماران مبتلا به سرطان ريه
528
بررسي ميزان حذف فلز سنگين سلنيوم با استفاده از ريزجلبك سبز سندسموس ازمحلول هاي آبي
529
بررسي ميزان حذف فلزات سنگين كادميوم وسرب از محلولهاي آبي به وسيله باكتريهاي سودوموناس و استرپتومايسس
530
بررسي ميزان حذف مالاشيت سبز و فلز سرب از نمونه هاي ابي توسط كربن فعال بدست امده از پسته وحشي
531
بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوكهاي ايزوله شده از دندان هاي كشيده شده نسبت به پني سلين v وآموكسي سلين
532
بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوكهاي ايزوله شده از دندان هاي كشيده شده نسبت به پني سلين v وآموكسي سلين
533
بررسي ميزان حساسيت مردم و اطلاعات و اعتماد عمومي نسبت به استانداردهاي ملي
534
بررسي ميزان حساسيت نسخه هاي رنگرزي به تغيير غلظت مواد رنگزا در كالاي پشمي
535
بررسي ميزان حساسيت و تاثير پذيري رفتار خاك هاي كربناته ، نسبت به پارامترهاي خردشدگي ذرات
536
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي SPECT مغز و MRI مغز در تشخيص انوسمي و هيپوسمي بعد از تروما
537
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي SPECT مغز و MRI مغز در تشخيص انوسمي و هيپوسمي بعد از تروما
538
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي تست غربالگري چهارگانه در بيمارستان مادر استان يزد
539
بررسي ميزان حضور فرزندان شاهد در فعاليتهاي ورزشي و رابطه آن با موفقيت تحصيلي و اجتماعي آن در شهر يزد
540
بررسي ميزان حلاليت چند سيلرمورد استفاده در معالجه ريشه ( ZOE , Dorifill AH26 , Tubliseal
541
بررسي ميزان حلاليت چند سيلرمورد استفاده در معالجه ريشه ( ZOE , Dorifill AH26 , Tubliseal
542
بررسي ميزان حمايت از خانم هاي باردار مراجعه كننده به مركز بهداشت شهر اصفهان سال 85
543
بررسي ميزان حودگشني و دگرگشني در گياهان حاوي اندوفايت و بدون اندوفايت چچم بومي ايران
544
بررسي ميزان خرافات در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
545
بررسي ميزان خرافه گرايي زنان 18تا40ساله شهرستان خواف وعلل آن
546
بررسي ميزان خرافه گويي در شهرستان دلفان و رابطه آن با عقلانيت و اعتقادات ديني
547
بررسي ميزان خردمندي مديران و رابطه آن با مهارت هاي فراشناختي ، از ديدگاه معلمان ابتدايي شهرستان شوش
548
بررسي ميزان خشونت خانگي عليه زنان متاهل شهر كاكي
549
بررسي ميزان خشونت عليه زنان در(شهرستان خورموج )
550
بررسي ميزان خشونت و مقايسه ي خشونت در بين زنان و مردان شهرستان اردل در سال 1391
551
بررسي ميزان خطاي تعيين قدرت L.O.I با بيومتري
552
بررسي ميزان خطرپذيري شهر از پهنه هاي سيلابي مورد مطالعه:شهر بيرجند
553
بررسي ميزان خلاقيت پسران روستائي و شهري شهرستان رامسر
554
بررسي ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر شهري وروستايي شهرستان رشت.
555
بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان تيز هوش و عادي
556
بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان تيزهوش(سرآمد)وعادي.
557
بررسي ميزان خلاقيت دردانش آموزان دختر تيزهوش وعادي مقطع راهنمائي شهر رشت
558
بررسي ميزان خلاقيت مديران در مهد كودك ها و پيش دبستاني هاي ناحيه ي برخوار
559
بررسي ميزان خلاقيت مربيان در مهد كودك ها و پيش دبستاني هاي ناحيه ي برخوار
560
بررسي ميزان خلاقيت و عوامل مؤثر بر آن در بين معلمان ابتدايي منطقه بشرويه
561
بررسي ميزان خلاقيت وعزت نفس در دانش آموزان تيزهوش(سرآمد)وعادي.
562
بررسي ميزان خود ايده ال و خود واقعي بين دختران و پسران 17 ساله ناحيه يك اهواز
563
بررسي ميزان خود پنداري (عزت نفس ) دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي شهرستان بافق
564
بررسي ميزان خودباوري در متقاضيان درمان ارتودنسي در دانشكده دندان پزشكي شهر يزد سال 95
565
بررسي ميزان خودپنداره دانش آموزان پسر مهاجر افغاني و ايراني
566
بررسي ميزان خودشناسي واعتماد به نفس در مديران آموزشي مرد و زن مدارس دوره متوسطه غرب استان مازندران
567
بررسي ميزان خودكارآمدي جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل سنين باروري مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1398
568
بررسي ميزان خودگشني و دگر گشني در گياهان حاوي اندوفايت و بدون اندوفايت فسكيوي بلند
569
بررسي ميزان خوردگي قلاب سوزن زبانه دار در تماس با نخ هاي ريسيده شده در سيستم رينگ و چرخانه
570
بررسي ميزان خونريزي بدنبال اعمال جراحي پروستاتكتومي باز و TURP در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 80-79
571
بررسي ميزان خونريزي و تعداد فرآورده هاي خوني دريافتي در Post Operation بيـماران تحت عمل CABG در بيمارستان دكتر حشمت رشت در نيمسال دوم 1392
572
بررسي ميزان دانش واژگاني دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان اقليد
573
بررسي ميزان دانش، نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي سال آخر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد بيماري سل در سال 1391
574
بررسي ميزان دانش، نگرش و مهارت پرستاران در مورد مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به لوسمي حاد در بيمارستانهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي شهر تهران سال 1371
575
بررسي ميزان درآمد ماهيانه شهرداري منطقه 18 تهران
576
بررسي ميزان درآمد يك مركز دامپزشكي در سال 1390
577
بررسي ميزان درصدگرفتگي و كاهش نفوذپذيري روسازي نفوذپذير بر اثر گذر زمان (پايلوت شهري)
578
بررسي ميزان درك اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كتابداري و اطلاع رساني ايران از مفهوم سرقت علمي
579
بررسي ميزان درك مديران - معلم شهر اصفهان از چهارچوب برنامه درسب در قرن 21
580
بررسي ميزان درگيري با اعتياد در معتادان رجعت يافته شهرستان سميرم
581
بررسي ميزان درمان در بيماران ديابتي مبتلا به عفونت پاي ديابتي در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از فروردين 1376 لغايت مهر 1377
582
بررسي ميزان درون گرايي -برون گرايي واضطراب دربيماران روان تني درشهر بوشهر
583
بررسي ميزان درون گرايي و برون گرايي در دانش آموزان شهرستان ساوجبلاغ
584
بررسي ميزان دز رسيده به نوزادان با استفاده از كدهاي مونت كارلو و دزسنج هاي گرماليان در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مركز طبي كودكان تهران
585
بررسي ميزان دسترسي به اهداف ايزو9000 در شركتهاي دريافت كننده گواهينامه در ايران
586
بررسي ميزان دسترسي دانشجويان مقطع كارشناسي علوم پايه دانشگاه پيام نور دماوند به اينترنت و تاثير آن در قبولي آزمون كارشناسي ارشد
587
بررسي ميزان دسترسي معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اينترنت و كاربرد آن در موفقيت تدريس
588
بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه
589
بررسي ميزان دستيابي به مهارت هاي زندگي دانش آموزان دوره ي راهنمايي از ديدگاه دبيران علوم اجتماعي شهر اصفهان
590
بررسي ميزان دستيابي لازم التعليمان مناطق مختلف استان كردستان بفرصتهاي آموزشي در سالهاي 65 و 70
591
بررسي ميزان دقت اندازه گيري طول راديوگرافي در درمان ريشه با استفاده از پروتكلهاي مختلف پردازش تصوير در راديوگرافي ديجيتال
592
بررسي ميزان دقت در دانش آموزان دختر و پسر كلاس چهارم ابتدايي منطقه پانزده تهران
593
بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري آپيكال در تشحيص شكستگي بدون جابجايي ريشه
594
بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري اپيكال در تشخيص شكستگي بدون جابجايي ريشه
595
بررسي ميزان دقت مواد قالبگيري الاستومريك در روش ريلاين
596
بررسي ميزان دگرگشني گياه اسپرس (Onobrychis vicilfolia Scop)با استفاده از نشانگرهاي ISSR
597
بررسي ميزان دلبستگي شغلي و رضايت شغلي كارمندان شعبه بانك ملي شهرستان قاين
598
بررسي ميزان دلبستگي مادر و شيرخوار و عوامل پيش گويي كننده ي آن در مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1397
599
بررسي ميزان دوز جذبي اشعه در پرتونگاري پانوراميك و مقايسه آن با CT SCAN
600
بررسي ميزان دوز جذبي اشعه در پرتونگاري پانوراميك و مقايسه آن با Scan CT
601
بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك و پري اپيكال و ارزيابي Inclination دندانهاي عقل رويش يافته
602
بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك و پري اپيكال و ارزيابي Inclination دندانهاي عقل رويش يافته
603
بررسي ميزان دينداري دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پاوه و عوامل مرتبط با آن
604
بررسي ميزان دينداري دانش اموزن رابطه ان با رضايت در تايباد
605
بررسي ميزان دينداري دانشجويان پيام نور شهرستان گنبدكاووس
606
بررسي ميزان دينداري دانشجويان پيام نور گنبد
607
بررسي ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
608
بررسي ميزان دينداري و احساس امنيت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي شهر تهران
609
بررسي ميزان ذخيره بذر خاك در دو منطقه قرق شده و چرا شده چادگان استان اصفهان
610
بررسي ميزان رؤيت و فعاليت گروه هاي علم اطلاعات و دانش-شناسي ايران و اعضاي هيئت علمي آن¬ها در شبكه اجتماعي ريسرچ¬گيت : مطالعه آلتمتريكس
611
بررسي ميزان رابطه ابعاد سبك زندگي اسلامي با اهمال كاري و استرس شغلي پرسنل شبكه بهداشت شهرستان قاين
612
بررسي ميزان رابطه ارزشي سود و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام تعديل شده بر اساس تورم با ارزش بازار سهام
613
بررسي ميزان رابطه انگيزش با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي در شهر اصفهان سال تحصيلي 83-82
614
بررسي ميزان رابطه بين ترتيب تولد كودكان درخانواده وفرزند وعزت نفس آنها
615
بررسي ميزان رابطه بين درونگرايي-برونگرايي وهوش شناختي دانش آموزان دخترسال سوم راهنمايي خمين
616
بررسي ميزان رابطه بين عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان فروزنده جونقان
617
بررسي ميزان رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي
618
بررسي ميزان رابطه دانش هم آيي كلمات زبان انگليسي و درك مطلب شنيداري دانشجويان پيام نورايران
619
بررسي ميزان رابطه دانشجو با استاد در دانشگاه يزد
620
بررسي ميزان رابطه ديكتاتوري والدين بر پرخاشگري كودكان پسر 12-10ساله استان قم
621
بررسي ميزان رابطه رضايت شغلي و سلامت روان اساتيد پيام نور گنبد
622
بررسي ميزان رابطه سواد با رشد جمعيت از منطقه جواديه تهران
623
بررسي ميزان رابطه شادكامي وجهت گيري مذهبي در دانشجويان دختر وپسر شهرستان محلات
624
بررسي ميزان رابطه نقش والدين در رشد اعتقادات مذهبي دختران دبيرستاني شهرستان خميني شهر
625
بررسي ميزان رابطه همبستگي ملي با عدالت در جامعه
626
بررسي ميزان رابطه هوش هيجاني وميزان كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه كاشان
627
بررسي ميزان رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مبتلا به MI شركت كننده در طرح MI مركز تحقيقات قلب
628
بررسي ميزان رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مبتلا به MI شركت كننده در طرح MI مركز تحقيقات قلب
629
بررسي ميزان رشد هويت بازانديشانه در ميان دختران جوان (دانشجو)و عوامل مرتبط با آن
630
بررسي ميزان رشد و گسترش پديده فمينيسم در استان سمنان
631
بررسي ميزان رضامندي مراجعين به بخش فوريت هاي پزشكي مراكز آموزشي - درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گيلان تابستان سال 1379
632
بررسي ميزان رضايت از تصوير ذهني از بدن و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان دبيرستان هاي شهر رشت سال 1389
633
بررسي ميزان رضايت از درمان انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع2
634
بررسي ميزان رضايت استفاده كنندگان از منابع اطلاعاتي كتابخانه ديجيتالي
635
بررسي ميزان رضايت بيمار و برگشت به ورزش بعد از ريكانستراكشن رباط صليبي قدامي با الوگرافت تاندون اشيل در بيمارستان¬هاي آريا و پورسينا
636
بررسي ميزان رضايت بيماران از پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي پرديس دانشگاه در سال 1394-1393
637
بررسي ميزان رضايت بيماران از پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي پرديس دانشگاه گيلان در سال 1394-1393
638
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات بهداشتي درماني ارائه شده در بخشهاي اورژانس بيمارستانهاي رشت سال 1377
639
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات دارويي ارائه شده توسط داروخانه هاي شهر يزد
640
بررسي ميزان رضايت بيماران بستري در اورژانس 2 بيمارستان پورسينا رشت در سال 1391
641
بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده از خدمات ارائه شده در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1389
642
بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده در سال 77
643
بررسي ميزان رضايت تحصيلي و شغلي دانشجويان و علل وعوامل مؤثر بر آن
644
بررسي ميزان رضايت جانبازان شهر تهران از عملكرد بنياد شهيد و امور ايثارگران و عوامل موثر بر آن
645
بررسي ميزان رضايت خاطر زوجين از زندگي مشترك در ميان دانشجويان متاهل پيام نور سال 82
646
بررسي ميزان رضايت خدمات گيران ( شاغلان ) از خدمات سازمان تامين اجتماعي در شهر آمل
647
بررسي ميزان رضايت دانش آموزان از عملكرد شوراهاي دانش آموزي در سطح مدارس متوسطه دخترانه بجنورد
648
بررسي ميزان رضايت دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان شاهرود ازرشته تحصيلي خود
649
بررسي ميزان رضايت دانشجويان از ارائه خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اراك
650
بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه
651
بررسي ميزان رضايت دانشجويان ازتعامل بافناوري شناسايي از طريق امواج راديويي )RFID( وخدمات رايانه اي كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز , A study on the students satisfaction from interaction with RFID technology and conteral library the university of tabriz
652
بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه پيام نور از كيفيت تدريس استادان
653
بررسي ميزان رضايت دانشجويان و كتابداران دانشگاه علوم پزشكي مشهد از نرم افزار پارس آذرخش , the satisfaction analysis of students and librarians of mashhad university of medical science from pars azarkh software
654
بررسي ميزان رضايت روستائيان از عملكرد دهياري هاي شهرستان بهارستان
655
بررسي ميزان رضايت زناشويي با متغيرهاي دموگرافيك وتعداد سالهاي زندگي مشترك در معلمين شاغل در روستاي نصراباد
656
بررسي ميزان رضايت زناشويي با هوش هيجاني در دانشجويان متاهل دانشگاههاي رامسر.
657
بررسي ميزان رضايت زناشويي بر مؤلفه هاي آن در زوجين شهرستان شهرضا
658
بررسي ميزان رضايت زناشويي در ازدواج فاميلي وغير فاميلي دربخش آرين شهر درسال 92-93
659
بررسي ميزان رضايت زناشويي و رضايت شغلي و رضايت زوجين آموزش و پرورش سميرم
660
بررسي ميزان رضايت زناشويي و عوامل شغلي مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراكز آموزشي- درماني شهر رشت سال 92-1391
661
بررسي ميزان رضايت زناشويي والدين و رابطه آن با پرخاشگري فرزندان نوجوان آنها
662
بررسي ميزان رضايت زنان از اشتغال در آموزش وپرورش
663
بررسي ميزان رضايت زنان ازاشتغال در آموزش وپرورش.
664
بررسي ميزان رضايت زوجين از طريق ازدواج سنتي وغير سنتي در شهر رشت.
665
بررسي ميزان رضايت سالمندان از آسايشگاه سالمندي
666
بررسي ميزان رضايت شغلي اعضا هيات علمي دانشگاه يزد
667
بررسي ميزان رضايت شغلي بين كاركنان كارخانه هاي خوشاب
668
بررسي ميزان رضايت شغلي بين معلمان مرد و زن مقطع متوسطه در شهرستان فسا
669
بررسي ميزان رضايت شغلي پرستاران
670
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط ...
671
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مرد وزن مقطع متوسطه شهرستان آستانه اشرفيه.
672
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران ورزش دوره راهنمايي شهرستان لنگرود
673
بررسي ميزان رضايت شغلي در بين شاغلين شهر سميرم
674
بررسي ميزان رضايت شغلي در زنان شاغل مجرد ومتاهل شهرستان لنگرود.
675
بررسي ميزان رضايت شغلي در كاركنان بيمارستان سيدالشهدا فارسان
676
بررسي ميزان رضايت شغلي دربين پرستاران شهر ياسوج
677
بررسي ميزان رضايت شغلي درمعلمان مقاطع ابتدايي وراهنمايي دامغان
678
بررسي ميزان رضايت شغلي دهياران شهرستان رشت.
679
بررسي ميزان رضايت شغلي دو گروه معلمان كودكان عادي در مقطع ابتدايي و معلمان كودكان استثايي گروه ناشنوا در مقطع ابتدايي و مقايسه آن دو با هم
680
بررسي ميزان رضايت شغلي دو گروه معلمان كودكان عادي در مقطع ابتدايي و معلمان كودكان استثايي گروه ناشنوا در مقطع ابتدايي و مقايسه آن دو با هم
681
بررسي ميزان رضايت شغلي زنان شاغل در شهرستان سميرم
682
بررسي ميزان رضايت شغلي زنان شاغل رامسر.
683
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره دادگستري شهرستان دامغان
684
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان امور مالي آموزش و پرورش شهر تهران و شناسايي عوامل موثر برآن
685
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه آزاددامغان
686
بررسي ميزان رضايت شغلي كارگران خط توليد كارخانه سيمان قاين درسال 1393
687
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان اداره پست شهرستان بجنورد در سال 83
688
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان روزنامه خراسان شمالي
689
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان سازمان تامين اجتماعي
690
بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان كهگيلويه و بويراحمد
691
بررسي ميزان رضايت شغلي مديران مدارس دخترانه شهر شيروان در مقطع دبيرستان
692
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان استان اصفهان درسال89-88
693
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان استثنايي و عادي شهرستان فردوس
694
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان با سبك هاي مديريتي رابطه مدار و ضابطه مدار
695
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان پايه اول ابتدايي شهر شيروان
696
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان كودكان عادي ومعلمان كودكان استثنائي درمقطع ابتدائي شهرستانهاي غرب مازندران
697
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان كوهرنگ در سال تحصيلي 92-93
698
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي و ميزان تاثيرآن بر عملكرد آنان
699
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان و عوامل موثر بر آن و ارائه راهكارهايي در جهت افزايش رضايت شغلي دبيران دوره متوسطه سال 84-83 شاهين شهر
700
بررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجو معلمان رشته علوم تجربي مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان شهيد باهنر تهران (دانشگاه تربيت معلم )
701
بررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در بين روساي ادارات پست شهرستان ها
702
بررسي ميزان رضايت شغلي وعوامل موثر برآن از ديدگاه پرسنل در بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد
703
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري عوامل اجتماعي موثر بر آن شهر پاوه
704
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري مقايسه محله منيره با محلات باغ فردوس و محموديه
705
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري مقايسه محله منيريه با محلات باغ فردوس و محموديه
706
بررسي ميزان رضايت فارغ التحصيلان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد از راهنمايي استاد راهنمادر مراحل انجام پايان نامه
707
بررسي ميزان رضايت كاربران و كتابداران كتابخانه هاي عمومي ايران از تعامل با نرم افزار كتابخانه اي نمايه , a survey on the rate of satisfaction of public library users and librarians with namaye library software
708
بررسي ميزان رضايت كارورزان از ارزشيابي مهارت هاي باليني با استفاده از آزمون مشاهده مستقيم مهارت هاي عملي در بخش ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
709
بررسي ميزان رضايت كشاورزان شهرستان سميرم از بيمه محصولات زراعي
710
بررسي ميزان رضايت كشاورزان شهرستان سميرم از تسهيلات بانك كشاورزي
711
بررسي ميزان رضايت مراجعه كنندگان به كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان يزد
712
بررسي ميزان رضايت مراجعين به بخش اندودانتيكس دانشكده دندانپزشكي گيلان در نيمسال دوم سال تحصيلي 83- 1382
713
بررسي ميزان رضايت مردم از مخابرات در شهرستان شيروان
714
بررسي ميزان رضايت مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان يزد و ارائه الگوي مناسب سرويس دهي به مشتركين
715
بررسي ميزان رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي دربانك هاي شهر گناباد سال 1392
716
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات الكترونيك بانك صادرات
717
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات الكترونيك بانك صادرات
718
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بانكي در بانك ميزان شهرستان قاين
719
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بيمه اي در سازمان تامين اجتماعي استان قم
720
بررسي ميزان رضايت مشتريان شاكي از نحوه رسيدگي به شكايات در مديريت بازاريابي و فروش شركت سايپا
721
بررسي ميزان رضايت مشتريان فروشگاه تعاوني فرهنگيان شهررشت وعوامل مؤثر برآن درسال 1390.
722
بررسي ميزان رضايت معلمان و والدين از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ( كيفي) در مدارس ابتدايي استان اصفهان
723
بررسي ميزان رضايت معلمين ابتدايي از راهنمايان تعليماتي در منطقه راز و جرگلان بجنورد
724
بررسي ميزان رضايت مندي با عملكرد معلمين شاغل در مدارس متوسطه شهر برازجان در سال تحصيلي 91-1390
725
بررسي ميزان رضايت مندي بيمه شدگان تأمين اجتماعي ازخدمات درماني شهرستان تنكابن(1380-1381)
726
بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان رشته علوم تربيتي در استفاده از فن آوري اطلاعات و تكنولوژي آموزشي در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
727
بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد از رشته تحصيلي خود در دانشگاه
728
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي بين زنان شاغل وغيرشاغل شهركاشان درسال86
729
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي در بين زنان شاغل وخانه دار شهر اصفهان سال1386
730
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل وخانه دار شهرستان فارسان
731
بررسي ميزان رضايت مندي زنان شاغل بين سن 25تا 30 سال شهرستان فارسان در سال 1392
732
بررسي ميزان رضايت مندي شغلي كاركنان جهاد كشاورزي بخش تحقيقات و آموزش آن در استان گلستان شهرستان گرگان
733
بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از عملكرد اداره مهندسي نظارت بر ساخت وسازها (مطالعه موردي:شهرداري منطقه 3 مشهد مقدس)
734
بررسي ميزان رضايت مندي كاربران از كيفيت سيستم مديريت يادگيري دانشگاه اصفهان
735
بررسي ميزان رضايت مندي كاركنان از اشتغال در شركت آجر ماشيني فدك گلوگاه
736
بررسي ميزان رضايت مندي مديران ، معلمان و دانش آموزان از فعاليت هاي آموزشي مراكز آموزش از راه دور در مقطع تحصيلي متوسطه در شهر نيشابور
737
بررسي ميزان رضايت مندي مراجعه كنندگان از خدمات ارائه شده در مراكز درماني شهر ديلم و عوامل موثر بر آن
738
بررسي ميزان رضايت مندي مربيان و دانش آموزان از فعاليت هاي مراكز آموزش از راه دور دوره ي متوسطه ي نواحي پنجگانه شهر اصفهان
739
بررسي ميزان رضايت مندي مشتركين مركز تلفن شهيد رجايي تبريز و كاركنان مراكز تلفن شهر تبريز و شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي آنها"
740
بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان از فروشگاه هاي زنجيره اي استان قم
741
بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان پست بانك شعب تهران از ارائه خدمات
742
بررسي ميزان رضايت مندي معلمان شهرستان گنبدكاووس ازاداره آموزش وپرورش
743
بررسي ميزان رضايت مندي والدين كودكان عقب مانده ذهني از خدمات بهزيستي در شهرستان يزد
744
بررسي ميزان رضايت منديدانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني از وضعيت آموزشي تحصيلي در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 91-92
745
بررسي ميزان رضايتمندي 1 ماهه بيمار و پزشك از نتايج درمان شكستگي بيني به روش بسته دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمؤمنين (ع ) در سال هاي 85 و 86
746
بررسي ميزان رضايتمندي از خود نزد دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور فردوس
747
بررسي ميزان رضايتمندي از خود نزد دختران رشته هاي مختلف پيش دانشگاهي شهرستان بشرويه در سال تحصيلي 82-81
748
بررسي ميزان رضايتمندي بچه هاي بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي شهرستان گنبد كاووس
749
بررسي ميزان رضايتمندي بيمار، موفقيت و عوارض در عمل كاشت پورتوكت در بخش جراحي بيمارستان رازي در طي سالهاي 88- 84
750
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران جراحي شده و ارتباط آن با نتايج تست رينومانومتري قبل و بعد از سپتوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت
751
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مبتلا به RA با طول مدت بيماري بيش از 6 ماه مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
752
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مبتلا به RA با طول مدت بيماري بيش از 6 ماه مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
753
بررسي ميزان رضايتمندي بيمارن از خدمات بيمارستاني بيمارستان شهيد دكتر لواساني تهران
754
بررسي ميزان رضايتمندي جنسي وسلامت روان درزنان سالمند متاهل گيلان در سال 95-96
755
بررسي ميزان رضايتمندي خانواده هاي شاهد از خدمات معيشتي ، فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان ايلام
756
بررسي ميزان رضايتمندي دانش اموزان از نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي
757
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از خانواده ها در ابعاد مختلف.
758
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان رشته مديريت دانشگاه يزد در انتخاب رشته
759
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان كارشناسي ارشد از آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور مشهد، با تاكيد بر رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
760
بررسي ميزان رضايتمندي روستائيان شهر نشتارود از عملكرد پنج سال اخير جهاد كشاورزي.
761
بررسي ميزان رضايتمندي زناشويي در دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
762
بررسي ميزان رضايتمندي زناشويي در دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
763
بررسي ميزان رضايتمندي سالمندان از امكانات خدماتي و رفاهي دامغان
764
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي بانوان فرهنگي نسبت به زنان خانه دار و تاثير آن بر زنگي زناشويي
765
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي- تحصيلي دستياران دانشكده ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
766
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي كاركنان سازمان هاي منتخب شهر گلوگاه در سال 1394
767
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي معلمان ابتدائي،راهنمايي،دبيرستان شهرستان رامسر.
768
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي معلمان در مقطع دبستان و مقطع دبيرستان مدارس دولتي شهر تهران
769
بررسي ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط زندگي مورد مطالعه (قائم شهر)
770
بررسي ميزان رضايتمندي كارورزان پزشكي از كيفيت آموزش باليني در دوره طب اورژانس
771
بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين از نحوه سرويس دهي كتابخانه عمومي شهرستان سميرم
772
بررسي ميزان رضايتمندي مردم شهر باباحيدر از زندگي
773
بررسي ميزان رضايتمندي مردم شهر لاهيجان ازعملكرد شوراي شهر.
774
بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان بانك تجارت از خدمات الكترونيكي در مقايسه با بانك سامان در بندر عباس
775
بررسي ميزان رضايتمندي معلمان شهرستان گرگان ازاداره آموزش وپرورش
776
بررسي ميزان رضايتمندي معلمين از شغل خود و برخي از عوامل موثر بر آن در مدارس منطقه 15 (آموزش و پرورش شهر تهران )
777
بررسي ميزان رضايتمندي معلمين زن مقطع ابتدايي از جنسيت مديرانشان (منطقه آموزش و پرورش ورامين و قرچك )
778
بررسي ميزان رضايتمندي نوجوانان بي سرپرست از زندگي در بهزيستي
779
بررسي ميزان رطوبت سويا در كارخانه بهپاك بهشهر
780
بررسي ميزان رعايت استانداردهاي ايمني در حيطه ي كنترل عفونت در اتاق هاي عمل مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95-1394
781
بررسي ميزان رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي از ديدگاه مسئولين اين كتابخانه ها
782
بررسي ميزان رعايت اصول بهداشت و خفاظت در برابر اشعه ايكس در مراكز داراي دستگاه راديوگرافي داخل دهاني شهرستان يزد.
783
بررسي ميزان رعايت اصول بهداشت و خفاظت در برابر اشعه ايكس در مراكز داراي دستگاه راديوگرافي داخل دهاني شهرستان يزد.
784
بررسي ميزان رعايت اصول طراحي در تدوين كتاب هاي درسي (فارسي، علوم و رياضي) پايه دوم ابتدايي از نظر معلمان زن استان هاي اصفهان و تهران در سال تحصيلي 94-1393
785
بررسي ميزان رعايت ضوابط آيين نامه اجرايي مدارس دخترانه توسط مديران از ديدگاه دبيران شهر قوچان
786
بررسي ميزان رعايت مباني، اصول و مولفه هاي تربيت شهروندي بر اساس آموزه هاي اسلامي با نظر سنجي از دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان
787
بررسي ميزان رعايت معيارهاي پذيرش پايگاه اسكوپوس توسط نشريات مصوب فارسي زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (وب‌دا)
788
بررسي ميزان رعايت معيارهاي شرعي و اخلاقي از سوي جامعه ي پزشكي و پرستاري در برخورد با بيماران با تاكيد بر بيماراستاد هاي شهرستان سبزوار در سال 1390 ه.ش.
789
بررسي ميزان رغبت دانش آموزانپسربراي شركت دربرنامه هاي خانه هاي دانش آموزي درمقايسه بادختران
790
بررسي ميزان رفاه اجتماعي روستاييان (مورد مطالعه: دهستان منصورآقايي شهرستان روانسر)
791
بررسي ميزان رنج عاطفي در بيماران مبتلا به سرطان و عوامل همراه آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت
792
بررسي ميزان رنگيزه كارتنوييدي كروسين در گونه زعفران منطقه استهبان
793
بررسي ميزان رهايش آلبومين از ذرت پلي وينيل الكل تهيه شده بوسيله فرآيند گرم و سرد كاري
794
بررسي ميزان رهايش مواد آلي از ظروف پلي اتيلن ترفتالات به درون ماده غذايي
795
بررسي ميزان رهايش ويروس تب برفكي از نانو ذرات كوپليمرلاكتيك - گليكوليك اسيد
796
بررسي ميزان رواناب، فرسايش و انتقال رسوب در حوزه آبخيز بر اساس مشخصات هيدرولوژي و هيدروليكي، مطالعه موردي: حوضه رودخانه كابل
797
بررسي ميزان روحيه ورضايت شغلي كاركنان اموزش وپرورش چناران ومقايسه ان با ديگر كارمندان اين شهرستان
798
بررسي ميزان ريزنشت در مولر شيري با استفاده از تكنيك آمالگام Amalgam Bonded وConventional
799
بررسي ميزان ريزنشت در مولر شيري با استفاده از تكنيك آمالگام Amalgam Bonded وConventional
800
بررسي ميزان ريشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري پس از درمان پنج دارويي(Quintuple) به مدت هفت روز با تينيدازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين، بيسموت ساب سيترات و امپرازول در بيماران ديس پپتيك مقاوم به درمان
801
بررسي ميزان زاويه تقارب دندانهاي تراش خورده در بخش پروتز ثابت دانشكده دندانپزشكي يزد در سالهاي 85-83
802
بررسي ميزان سازگاري ( مطابقت ) بين انگيزه انتخاب رشته تحصيلي با نوع شغل در بين دانشجويان شاغل دانشگاه پيام نور بهشهر
803
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي (رفتار سازشي ) در دانش آموزان داراي والدين و دانش آموزان بي سرپرست مدارس راهنمايي تحصيلي شهرستان گرگان نواحي 1-2
804
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر متوسطه شهر سميرم در سال تحصيلي84-85
805
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان پيام نور شهر قاين
806
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي واسترس ادارك شده در دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور مركز رشت.
807
بررسي ميزان سازگاري برنامه ريزي استراتژيك با سيستم مديريت كيفيت ISO 9002 در شركت خدمات فني نهال
808
بررسي ميزان سازگاري دانشجويان و رابطه آن با جمعيت خانواده
809
بررسي ميزان سازگاري زندگي مشترك در شهرستان رامسر.
810
بررسي ميزان سازگاري شاخص هاي شهرهاي شاد با شهر رشت در دو محله گلسار و منظريه
811
بررسي ميزان سازگاري شاخص هاي شهرهاي شاد با شهر رشت در دومحله گلسار و منظريه
812
بررسي ميزان سازگاري عاطفي-اجتماعي وبرون گرائي درفرزندان عادي وطلاق گرفته
813
بررسي ميزان سازگاري قواعد آر.دي.اي. با آثار وابسته اسلامي- ايراني
814
بررسي ميزان سازگاري كودكان عادي با كودكان طلاق شهرستان فردوس و سرايان
815
بررسي ميزان سازگاري مدارس سنندج بااصول آب و هواشناسي معماري
816
بررسي ميزان سازگاري و دوستي بين دختران و مادران در شهر سمنان
817
بررسي ميزان سازگاري ودوستي بين دختران ومادران درسمنان
818
بررسي ميزان سايتوكائين هاي التهابي در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي
819
بررسي ميزان سديم و پتاسيم پلاسما در بيماران مبتلا به ضربه هاي شديد سر بستري شده درICU بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1377تا1380
820
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
821
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
822
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
823
بررسي ميزان سرب در فرآورده‌هاي آرايش لب عرضه شده در ايران
824
بررسي ميزان سرب كادميوم وقلع در نانهاي توليدي شهرستان يزد
825
بررسي ميزان سرزندگي فضاي شهري بر مبناي تصوير ذهني شهروندان )مطالعه موردي : شهر بابلسر
826
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي ﴿اعتماد﴾در بين جوانان شهر اصفهان
827
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي برون گروه ودرون گروه مطالعه موردي سرپرست خانوار روستاي حسين آباد
828
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي جوانان (سنجش تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي دختران وپسران 51 تا 92 ساله ) درشهرري
829
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي جوانان شهرستان تربت حيدريه
830
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي خانواده
831
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در بين خانواده هاي شهدا و ايثارگر شهرستان بندرگز و كردكوي
832
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان پيام نور خواف
833
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان دير با تأكيد بر مشاركت اجتماعي
834
بررسي ميزان سرمايه فرهنگي دانشجويان ﴿ مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ﴾
835
بررسي ميزان سرمايه فرهنگي دربين معلمان مقطع متوسطه شهر حاجي آباد
836
بررسي ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در صنعت گردشگري آبگرم شهرستان محلات
837
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان خواف
838
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي و نقش آندر پذيرش نوآوري در بخش تعاون (مطالعه تعاوني هاي پرورش گل و گياه استان كرمانشاه)
839
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي وتاثيرآن برموفقيت شركت هاي تعاوني روستايي (مطالعه موردي.شهرستان اسلام آبادغرب )
840
بررسي ميزان سطح بتا اندروفين در بيماران فيبر وميالژيا قبل و بعد از فعاليت بدني
841
بررسي ميزان سطح درآمد خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان بر پنجم ابتدايي شهر شيروان در سال 86-85
842
بررسي ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي
843
بررسي ميزان سطح سواد والدين برپيشرفت تحصيلي كودكان استثنايي
844
بررسي ميزان سطح سواد والدين برپيشرفت تحصيلي كودكان استثنايي
845
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان آموزش و پرورش منطقه 4 قم
846
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن
847
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
848
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
849
بررسي ميزان سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي مشهدو عوامل موثر برآن
850
بررسي ميزان سلامت بازاريان شهر بهشهر
851
بررسي ميزان سلامت پريودنتال در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي
852
بررسي ميزان سلامت پريودنتال در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي
853
بررسي ميزان سلامت روان جانبازان شهر قاين
854
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان پسر سوم دبيرستان شهرستان سميرم
855
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان دبيرستان منطقه پادنا
856
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي شهرستان سميرم
857
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر كمه
858
بررسي ميزان سلامت روان زنان شاغل و خانه دار شهر چلگرد
859
بررسي ميزان سلامت رواني (معيارهاي انسان كامل ) براساس ملاك هاي روان شناسان انسان گرا (اليس .راجرز و مازلو) در ميان گروهي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران
860
بررسي ميزان سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشكده پرستاري مامايي پيراپزشكي شهرستان لنگرود.
861
بررسي ميزان سلامت رواني در دانشجويان هنرمند وعادي.
862
بررسي ميزان سلامت رواني معلمان دوره متوسطه
863
بررسي ميزان سلامت رواني و رابطه آن با ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان
864
بررسي ميزان سلامت رواني و عزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور اردل
865
بررسي ميزان سلامت عمومي بين سالمندان ساكن درخانه سالمندان سمنان
866
بررسي ميزان سنجش آگاهيهاي سياسي،اجتماعي تاريخي دانشجويان دانشگاههاي رامسر.
867
بررسي ميزان سنجش رضايتمندي مشتريان بانك صادرات ايران بر اساس مدل BSC
868
بررسي ميزان سنجش ومشاركت اجتماعي زنان درسطح نوشهر.
869
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي پايه در دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور
870
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي پيشرفته در دانشجويان زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور كشور در سال تحصيلي 96-1395
871
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي دبيران و رابطه آن با روشهاي نوين....
872
بررسي ميزان سواد برنامه ريزي درسي دبيران زن دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر تهران بر اساس الگوي اك .ر
873
بررسي ميزان سواد سلامت در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان ايلام
874
بررسي ميزان سورويوال فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي
875
بررسي ميزان شاخص Dmft در كودكان 5-3 ساله در مهدكودك هاي شهر لاهيجان در سال 1397
876
بررسي ميزان شاد كامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد
877
بررسي ميزان شادابي سازمان و آگاهي از ويژگي هاي خرده فرهنگهاي سازماني و ارتباط آنها با خلاقيت سازمان (مطالعه موردي: مديران شهرداري شهرتهران )
878
بررسي ميزان شادابي ونشاط شهروندان در شهر مذهبي قم
879
بررسي ميزان شادكامي بين زنان خانه دار وشاغل
880
بررسي ميزان شادكامي بين ورزشكاران شنا و غير ورزشكاران استان اصفهان بين رده هاي سن 20-30سال
881
بررسي ميزان شادكامي دانشجويان
882
بررسي ميزان شادكامي دانشجويان دختر مزدوج، عقدي و مجرد دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد در سال تحصيلي 1388-1387
883
بررسي ميزان شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
884
بررسي ميزان شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد
885
بررسي ميزان شادكامي در بين دو گروه شخصيت A,B
886
بررسي ميزان شادكامي و خلاقيت دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بروجن
887
بررسي ميزان شادكامي وافسردگي در دانش آموزان دختر ورزشكار وغير ورزشكار مقطع دبيرستان شهرستان اهواز در سال تحصيلي92_93
888
بررسي ميزان شادكامي ورابطه آن بانگرش ديني، سبك هاي مقابله اي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
889
بررسي ميزان شادي در بين پرستاران و معلمان شهرستان جهرم
890
بررسي ميزان شادي در بين پرستاران و معلمان شهرستان جهرم
891
بررسي ميزان شايستگي دانش‌آموختگان دانشگاهي از نظر خانواده‌هاي يزدي
892
بررسي ميزان شايستگي دبيران نظام جديد متوسطه استان ايلام در مهارتهاي آموزشي (به منظور هدايت برنامه هاي آموزشي تربيت دبير و ضمن خدمت)
893
بررسي ميزان شايستگي مديران در مديران كل ، معاونين ، كاركنان معاونت تحقيق ، ترويج ، آموزش وزارت تعاون براساس الگوي شايستگي مديران )PMC(
894
بررسي ميزان شايستگي مديران مدارسي مقاطع دبيرستان و راهنمايي آموزش و پرورش استان فارس (مطالعه موردي شهر داراب )
895
بررسي ميزان شروع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر دوره راهنمايي از ديدگاه معلمان و مشاوران در منطقه آزادشهر
896
بررسي ميزان شكاف نسل ها بين والدين و فرزندان در شهر اصفهان
897
بررسي ميزان شكاف نسل ها و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان اردل
898
بررسي ميزان شكستگي استخوان گيجگاهي و عوارض همراه در تروماي به سر در بيماران بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
899
بررسي ميزان شكستگي استخوان گيجگاهي و عوارض همراه در تروماي به سر در بيماران بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
900
بررسي ميزان شكل پذيري اتصالات گيردار به ستون به وسيله جوش در سازه هاي فولادي با نرم افزار abaqus [آباكوس]
901
بررسي ميزان شناخت ،نگرش و الگو پذيري دانش آموزان پايه آخر متوسطه از پيامبر(ص) و معصومين(ع)
902
بررسي ميزان شناخت دانش آموزان از حقوق خود در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه دو يزد
903
بررسي ميزان شناخت دانش آموزان دبيرستانهاي ناحيه يك شهر رشت پيرامون عوامل مستعدكننده گرايش به مصرف موادمخدر
904
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از امام زمان (عج )
905
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از نابينايان
906
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از نابينايان "بررسي موردي مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد"
907
بررسي ميزان شناخت دانشجويان دانشگاه پيام نور از تحزب (در شهر بجنورد)
908
بررسي ميزان شناخت نظام بانكي ايران از پديده پول شويي (مطالعه موردي بانك صنعت و معدن )
909
بررسي ميزان شناخت،نگرش و الگوپذيري دانش آموزان پايه آخر متوسطه از پيامبر﴿ص﴾و معصومين ﴿ع﴾
910
بررسي ميزان شناختها ،گرايشها وعملكردهاي جوانان نسبت به امام عصر خويش مهدي موعود﴿عج﴾
911
بررسي ميزان شناسايي جوانان از مفاهيم ومصاديق تهاجم فرهنگي ونظرات آنها براي راههاي مقابله با آن
912
بررسي ميزان شهر گرايي ﴿مطالعه موردي سرپرست خانوارهاي شهر بهشهر﴾
913
بررسي ميزان شيوع ، نوع و عوامل آسيب زا در تكواندوكاران باشگاه هاي شهرتبريز
914
بررسي ميزان شيوع Arcuate foramen در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال 94
915
بررسي ميزان شيوع ERYTHEMA TOXICUM, MONGOLIAN SPOT, MILIAدر نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار و بهمن يزد
916
بررسي ميزان شيوع ERYTHEMA TOXICUM, MONGOLIAN SPOT, MILIAدر نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار و بهمن يزد
917
بررسي ميزان شيوع HBsAg,HCVAb,HIBAb و عوامل موثر بر آنها در بيماران همودياليزي و كار درماني دياليز استان يزد
918
بررسي ميزان شيوع Missing در دندانهاي دائمي (بجز مولر سوم ) در دانش آموزان 13 و 14 ساله مدارس راهنمايي شهر رشت
919
بررسي ميزان شيوع tinea pedis در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت، بيمارستان افشار يزد
920
بررسي ميزان شيوع tinea pedis در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت، بيمارستان افشار يزد
921
بررسي ميزان شيوع آسيب زانو و بهينه سازي داربست مينيسك زانو براي واليباليست هاي جوان نخبه
922
بررسي ميزان شيوع آمبليوپي در كودكان 1 تا 10 ساله داراي عيوب انكساري مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي در رشت در سال هاي 89-1388
923
بررسي ميزان شيوع اپن بايت در دبيرستانهاي پسرانه ﴿17-15﴾ ساله
924
بررسي ميزان شيوع اپن بايت در دبيرستانهاي پسرانه 17-15 ساله شهر يزد در سال 1383
925
بررسي ميزان شيوع اپي لپسي در كودكان دبستاني 7 تا 11 ساله شهر يزد
926
بررسي ميزان شيوع اپي لپسي در كودكان دبستاني 7 تا 11 ساله شهر يزد
927
بررسي ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم اين اختلال با كيفيت زندگي در بازماندگان و خانواده هاي قربانيان متوفي از حادثه انفجار لوله گاز سرخس -مشهد
928
بررسي ميزان شيوع اختلال اضطراب سلامتي در بين جمعيت باليني شهرستان شهركرد در سال1392
929
بررسي ميزان شيوع اختلال سلوك و رابطه آن با فاصله بين نسلي در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرستان تالش
930
بررسي ميزان شيوع اختلال هاي يادگيري در بين دبستان هاي پسرانه شهرستان صدوق
931
بررسي ميزان شيوع اختلال هماهنگي رشدي و رابطه ي آن با توانش زباني و عوامل جمعيت شناختي در كودكان پايه اول و دوم دبستان در شهر اصفهان
932
بررسي ميزان شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني و تعيين ريسك فاكتورهاي مرتبط با آن در شاغلين كارگاههاي خياطي زنانه شهر يزد و طراحي ارگونوميك ايستگاه كار دوخت براي آنان
933
بررسي ميزان شيوع اختلالات اضطرابي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بخش هموديالز بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس ازارديبهشت ماه 80لغايت تيرماه 80
934
بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه (پرخوري عصبي و بي اشتهايي رواني) ...
935
بررسي ميزان شيوع اختلالات خاص يادگيري درس رياضي دختران در پايه سوم ابتدايي ناحيه 1 شهرستان اهواز و رابطه آنها با سن و تحصيلات والدين، معدل رياضي و معدل كل پايه دوم، نمره رياضي نوبت اول و سابقه تدريس معلم
936
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري بين دانش آموزان متوسطه دختر شهرستان گنبد كاووس
937
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر پايه سوم مقطع راهنمايي.
938
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر سال دوم مقطع راهنمايي
939
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر سال دوم مقطع راهنمايي.
940
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دختر پايه پنجم ناحيه چهار آموزش و پرورش شهرستان اهواز و تاثير آن بر عملكرد تحصيلي آن
941
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ني ريز.
942
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره راهنمايي كه والدين آنها جهت كار به كشورهاي همسايه مراجعه مي كنند
943
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و انوع آن در بين كودكان 6 تا 12 سال مبتلا به لوسمي در بيمارستان كودكان مفيد تهران
944
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني ومرزي در شهر اصفهان
945
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در بيماران مراجعه كننده به پزشكان غيرروانپزشك در شهر يزد
946
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان سال سوم دبيرستان مدارس تيزهوشان يزد و مقايسه ان با دانش آموزان ساير مدارس
947
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان سال سوم دبيرستان مدارس تيزهوشان يزد و مقايسه ان با دانش آموزان ساير مدارس
948
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني دربين بيماران كليوي ومقايسه آن با افراد عادي درشهرستان قاين
949
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت در بين دانشجويان شهرستان بروجن 1389
950
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهر كرمانشاه
951
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت دربين معتادان خودمعرف شهرستان شهركرد
952
بررسي ميزان شيوع اختلالات گفتار وزبان در كلينيك گفتاردرماني در سال 1386
953
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري در ميان دانش آموزان دبستانهاي دخترانه ناحيه دو يزد
954
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري و تعيين نيمرخ هوشي دانش آموزان تيز هوش پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
955
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري وتعيين نيمرخ هوشي دانش آموزان تيزهوش پايه هاي چهارم وپنجم ابتدايي شهر اصفهان
956
بررسي ميزان شيوع اروژن دنداني و عوامل ايجاد كننده آن در بين بيماران مراجعه كننده به بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال92-1391
957
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
958
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
959
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
960
بررسي ميزان شيوع اشريشياكلي مولد شيگاتوكسين در مرغ هاي تخمگذار تجاري در استان كرمانشاه
961
بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانش آموزان پسر ودختر مدارس شهري و روستايي شهرستان رامسر در سال تحصيلي89-88.
962
بررسي ميزان شيوع اضطراب دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور مركز رامسر
963
بررسي ميزان شيوع اعتياد در جوانان از ديد دانش آموزان مدارس متوسطه
964
بررسي ميزان شيوع اعتياد در جوانان از ديد دانش آموزان مدارس متوسطه
965
بررسي ميزان شيوع افسردگي در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر اصفهان
966
بررسي ميزان شيوع افسردگي در بين دانش آموزان دوره متوسطه دختران و پسران شهر سعدآباد
967
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر يزد در سال تحصيلي 1380-81
968
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر يزد در سال تحصيلي 1380-81
969
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
970
بررسي ميزان شيوع افسردگي در زنان متاهل خانه دار نسبت به زنان متاهل شاغل در گروه سني 25 تا 40 سال در شهرستان بابل
971
بررسي ميزان شيوع افسردگي در شهرستان زرنديه
972
بررسي ميزان شيوع افسردگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
973
بررسي ميزان شيوع افسردگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
974
بررسي ميزان شيوع افسردگي ر معلمان مدارس استسنايي و معلمن مدارس عادي مقطع ابتدايي سطح استان گلستان و رابطه آن با رضايت شغلي آنها در سال 83 - 82
975
بررسي ميزان شيوع افسردگي و رابطه آن با حمايت اجتماعي دوستان نوجوان در بين دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان بشرويه
976
بررسي ميزان شيوع انحناي باكولينگو الي و اندازه گيري زاويه انحنا كانال ريشه پالاتال دندان مولر اول فك بالا
977
بررسي ميزان شيوع انكيلو گلوسيا در دانش آموزان
978
بررسي ميزان شيوع انكيلو گلوسيا در دانش آموزان
979
بررسي ميزان شيوع انواع آسيب ورزشي و رابطه آن با برخي علل ايجاد آسيب در واليباليست هاي نشسته جانبازان و معلولين ومعلولين مرد استان يزد
980
بررسي ميزان شيوع انواع صدمات جسمي، حوادث شغلي و بيماري هاي حرفه اي، پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي واقع در شهر تهران در سال 1375 و ارائه طرح پيشگيري از اين صدمات و بيماريها
981
بررسي ميزان شيوع انواع عادات دهاني در كودكان زير 6 سال مهد كودك هاي شهر رشت در سال 1384
982
بررسي ميزان شيوع انواع كراس بايت در مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 1383
983
بررسي ميزان شيوع بيش فعال (ADHD)در كودكان 7-5 سال شهرستان برخوار
984
بررسي ميزان شيوع بيماري روماتيسم قلبي در بچه هاي مدرسه اي چهار منطقه گيلان و مقايسه آن با ميزان شيوع بيماري روماتيسم قلبي دانش آموزان مدارس كشورهاي مختلف جهان
985
بررسي ميزان شيوع بيماري سل ريوي در بخش مهريز از استان يزد در 6 ماه دوم سال 1358
986
بررسي ميزان شيوع بيماري شپش سر در كودكان 3- 7 ساله مهدكودك شهر رشت در سال 1374
987
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال بختياري
988
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال بختياري
989
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال و بختياري
990
بررسي ميزان شيوع بيماري هاي خود ايمني همراه با بيماري گريوز از سال 1360 تا 1373
991
بررسي ميزان شيوع پاي ديابتي در 1000 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
992
بررسي ميزان شيوع پلي مورفيسم OCT1 و ارتباط آن با پاسخ درماني متفورمين در بيماران مبتلا به PCOs
993
بررسي ميزان شيوع پيش فعالي در بين دانش اموزان پسر پايه دوم ابتدايي در شهرستان فريمان
994
بررسي ميزان شيوع تالاسمي در داوطلبين ازدواج در سال 78-77 دراستان كرمان
995
بررسي ميزان شيوع تب و تشنج همراه با اسهال در بيماران بستري در بيمارستان 17شهريور رشت از تاريخ 1/1/77 لغايت 1/1/78
996
بررسي ميزان شيوع ترس در بين دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر گرگان
997
بررسي ميزان شيوع توده هاي گردني در اطفال 15-7 ساله شهرستان يزد
998
بررسي ميزان شيوع تومورهاي بدخيم كليه و مجاري ادرار بر حسب نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
999
بررسي ميزان شيوع تومورهاي بدخيم كليه و مجاري ادرار بر حسب نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از اول سال 1364 لغايت پايان 1374
1000
بررسي ميزان شيوع چاقي - شاخص توده بدني - نسبت دور كمر به لگن و درصد چربي بدن در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي و سوم راهنمايي شهرستان راميان
بازگشت