<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي موارد ايميون ترومبوسيتوپني ﴿ITP﴾ كودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1381 تا ارديبهشت 1387
2
بررسي موارد بدخيم پلورال افيوژن( مركز آموزشي درماني رازي رشت)
3
بررسي موارد بزه ديدگي ثانويه ناشي از عملكرد پليس در جرايم عليه اشخاص و اموال و راه هاي پيشگيري از آن در شهر مشهد
4
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستان هاي شهيد رهنمون،افشار و شهداي كارگر در سالهاي78-1377 و تعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
5
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستان هاي شهيد رهنمون،افشار و شهداي كارگر در سالهاي78-1377 و تعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
6
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ،افشاروشهداي كارگر در سالهاي 78-1377وتعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
7
بررسي موارد بيان بينابيني ژن HER2به روش ايمونوهسيتوشيمي در بيماران مبتلا به سرطان داكتال مهاجم پستان كه توسط CISHيا FISHتاييدشده اند وتعيين ارتباط آن با متغيرهاي باليني- پاتولوژيك طي سالهاي95-1390
8
بررسي موارد پريتونيت سلي اثبات شده از تاريخ 1/1/77 الي 29/12/79
9
بررسي موارد پنوموني آسپيراسيون در كودكان نفت خورده در مطالعه 2 ساله بيمارستان هفده شهريور رشت ﴿مهر 71- مهر73﴾
10
بررسي موارد پيس ميكر گذاري دائمي در مركز پزشكي افشار يزد و ارزيابي وضعيت بيماران در طول سال اول پس از عمل
11
بررسي موارد پيس ميكر گذاري دائمي در مركز پزشكي افشار يزد و ارزيابي وضعيت بيماران در طول سال اول پس از عمل
12
بررسي موارد تجويز آنتي بيوتيك ها در درمان اندودانتيكس در بين دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال1393
13
بررسي موارد تروماي ماگزيلوفاشيال در بيماران مراجعه كننده به بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد صدوقي يزد
14
بررسي موارد جراحي كيست هيداتيك در كليه بيمارستان هاي شهر يزد بين سالهاي 1377-1370
15
بررسي موارد چند قلويي و مسائلي در رابطه با نسبت كل حاملگي ها در ارتباط فاميلي
16
بررسي موارد سپتي سمي سلامونلايي در بخش 5 نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت از شهريور 71 تا شهريور 72
17
بررسي موارد سندرم نفروتيك در مطالعه ي سه ساله ي بيمارستان هفده شهريور (71- 1369)
18
بررسي موارد سوء تغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
19
بررسي موارد سوء تغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
20
بررسي موارد سوءتغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
21
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
22
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
23
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
24
بررسي موارد قصور پزشكي در پرونده هاي شكايتي از گروه پزشكي موجوددر گروه پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي رشت از تاريخ 1/1/75 لغايت 30/12/79
25
بررسي موارد كاوازاكي تشخيص داده شده يا مشكوك به كاوازاكي در استان يزد از مهرماه 1394 تا مهرماه 1395
26
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
27
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
28
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
29
بررسي موارد كيست هيداتيد تشخيص داده شده در سطح بيمارستانهاي شهر رشت(پورسينا، رازي، گلسار، آريا) درطي سالهاي 88-78
30
بررسي موارد كيست هيداتيد خارج كبدي و خارج ريوي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهرستان رشت طي سال هاي 96-1380
31
بررسي موارد كيست هيداتيك در ده سال گذشته استان گيلان
32
بررسي موارد مثبت كاذب و منفي كاذب نمونه برداري با سوزن باريك از گرهه ي تيروئيد 202 بيمار جراحي شده در فاصله سالهاي 74- 1365 در استان گيلان
33
بررسي موارد مسموميت با هيدروكربنها در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد طي سال 1368
34
بررسي موارد مسموميت با هيدروكربنها در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد طي سال 1368
35
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 تيرماه 1371
36
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 لغايت تيرماه 1371
37
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 لغايت تيرماه 1371
38
بررسي موارد مسموميت در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار در طي سالهاي 1374-1370
39
بررسي موارد مسموميت در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار در طي سالهاي 1374-1370
40
بررسي موارد مصرف بجا ونابجاي آنتي بيوتيكي در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1376
41
بررسي موارد هپاتيت در مسلولين تحت درمان با داروهاي ضد سل در استان يزد
42
بررسي موارد هپاتيت در مسلولين تحت درمان با داروهاي ضد سل در استان يزد
43
بررسي موارد هيپرتانسيون در اطفال در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت طي سالهاي مهر 1373 الي مهر 1375
44
بررسي موارد هيپوپاراتيروئيدي در بيمارستان بهرامي از سال 1365 تا 1372
45
بررسي موارد هيپوپاراتيروئيدي در بيمارستان بهرامي از سال 65-1372
46
بررسي موارد و علل تجويز خارج كردن پيشگيرانه ي دندان عقل بدون علامت بدون پاتولوژي توسط ارتودنتيست هاي ايران
47
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
48
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
49
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
50
بررسي موارد يكساله از دست دادن تروماتيك بينايي (VISUAL ACUITY-20/200) در بيماران مراجعه كننده به بيماراستان شهيد صدوقي يزد
51
بررسي موارد يكساله از دست دادن تروماتيك بينايي (VISUAL ACUITY-20/200) در بيماران مراجعه كننده به بيماراستان شهيد صدوقي يزد
52
بررسي مواردتشخيص داده شده كانديديازيس دهاني بر حسب عوامل مستعد كننده در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از خرداد 1392تا1394
53
بررسي مواردي از تصحيفات و تحريفات متن نهج البلاغه و مواردي از اشتباهات ترجمه هاي آن
54
بررسي مواردي از تعامل دو حوزه نحو و معنا شناسي در جملات خبري زبان فارسي
55
بررسي مواردي از فتقهاي مادرزادي ديافراگم در بيمارستان رازي رشت از 15 فروردين 1371 لغايت 15 فروردين 1374
56
بررسي موازنه هزينه و زمان در پروژه هاي مسكن مهر مازندران
57
بررسي موازنه هزينه و زمان در پروژه هاي مسكن مهر مازندران
58
بررسي موازي سازي براساس وظيفه الگوريتم QZ براي محاسبه مقادير ويژه
59
بررسي موازين حقوق بين الملل مهاجرت با تاكيد بر مهاجرت هاي غير قانوني و رويه كشورهاي مهاجر پذير ﴿كانادا و استراليا ﴾
60
بررسي موازين حقوق بين الملل مهاجرت با تاكيد بر مهاجرت هاي غيرقانوني و رويه كشورهاي مهاجر پذير ﴿كانادا و استراليا﴾
61
بررسي موازين دادرسي عادلانه در نظام عدالت كيفري ايران و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
62
بررسي موازين طراحي دراستايل ( محصول خودروهاي شهري)
63
بررسي مواضع پيامبر اكرم ﴿ص﴾ در قبال اقشار مختلف اجتماع
64
بررسي مواضع و مناسبات، خان‏نشين‏هاي: قراباغ، ايروان و نخجوان در قبال سياست دولت‏هاي عثماني، روسيه و ايران (در دوره قاجار تا عهدنامه تركمنچاي)
65
بررسي موانع آموزشي اجراي برنامه هاي درسي آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور دامغان
66
بررسي موانع اجتماعي در توسعه نيافتگي شهرستان اردل
67
بررسي موانع اجتماعي و فرهنگي توسعه تعاون در شهر يزد ارائه راهكارهاي لازم براي برطرف نمودن موانع
68
بررسي موانع اجراي آموزش به بيمار ،از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1391
69
بررسي موانع اجراي استانارد سيستم مديريت كيفيت
70
بررسي موانع اجراي استراتژي در شركت بيمه البرز كرمان
71
بررسي موانع اجراي استراتژي در صندوق بيمه محصولات كشاورزي
72
بررسي موانع اجراي استراتژي در گروه سپاهان اصفهان بر اساس مدل جان كاتر
73
بررسي موانع اجراي بازاريابي رابطه مند در بانك هاي دولتي شهرستان رفسنجان
74
بررسي موانع اجراي برنامه استراتژيك در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
75
بررسي موانع اجراي برنامه توانمندسازي منابع انساني در راستاي تحقق تحول اداري در سازمان هاي دولتي استان چهار محال و بختياري
76
بررسي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در آموزش و پرورش شهر تهران
77
بررسي موانع اجراي مراقبت تكاملي انحصاري نوزاد از ديدگاه پرستاران و پزشكان بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1397
78
بررسي موانع اجرايي و پياده سازي شش سيگما در صنايع الكترونيك ﴿مطالعه موردي : شركت صنايع الكترونيك ايران﴾
79
بررسي موانع اجرايي و ميزان اثربخشي طرح ‌هاي ملي ورزشي مدارس مقطع ابتدايي شهر اصفهان
80
بررسي موانع اداري سرمايه گذاري صنعتي در استان يزد
81
بررسي موانع ارتقاء شغلي زنان در شركت مخابرات شهر تهران
82
بررسي موانع ارزيابي عملكرد كاركنان هيأت هاي ورزشي استان اصفهان
83
بررسي موانع ازدواج از ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال 1374
84
بررسي موانع ازدواج دربين دانشجويان پيام نور گنبد
85
بررسي موانع استراتژيك توسعه شركت پشتيباني، تامين تجهيزات و كالاي صنعت نفت
86
بررسي موانع استفاده از اينترنت دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اردل
87
بررسي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در شهرداري تهران (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 19)
88
بررسي موانع استقرار مديريت دانش در مجتمع اموزش عالي جهاد كشاورزي مازندران
89
بررسي موانع استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در دستگاه‌هاي اجرايي
90
بررسـي موانع استقرار و پياده سـازي استراتژي اقيانوس آبي )BOS( در شركت بيمه كارآفرين .
91
بررسي موانع استقرارآموزش الكترونيكي
92
بررسي موانع اصلي موفقيت بخش خصوصي داخلي در مشاركت پروژه هاي عمراني
93
بررسي موانع اقتصادي اجتماعي كارآفريني در شهرگنبد كاووس
94
بررسي موانع انجام پژوهشي دربين اعضاي هيات علمي گروههاي آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي اصفهان وغرب كشور
95
بررسي موانع انجام كارهاي پژوهشي وتحقيقاتي اعضاء هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه
96
بررسي موانع انطباق آموزش هاي فني و حرفه اي با نيازهاي بازار كسب و كار و ارائه راهبردهاي مناسب آن در استان مازندران
97
بررسي موانع ايجاد بهره وري در صنايع توليد كننده تجهيزات و ماشين آلات صنعتي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاع بهره وري در اين نوع صنايع
98
بررسي موانع ايجاد دولت الكترونيك در دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
99
بررسي موانع ايدئولوژيك و آموزشي و عوامل تسهيل كننده در پياده كردن پسامتد در آموزشگاه هاي زبان ايران
100
بررسي موانع بانكداري الكترونيك در شعب بانك ملي شمال تهرا ن
101
بررسي موانع برندسازي محصول گردو مطالعه موردي: گردوي تويسركان
102
بررسي موانع بروز رفتار كار آفريني در دبيران مدارس كار دانش ناحيه سه مشهد در سال تحصيلي 91-1390
103
بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع وابسته به كشاورزي مطالعه موردي استان مازندران
104
بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع وابسته به كشاورزي مطالعه موردي استان مازندران
105
بررسي موانع بكارگيري خلاقيت در تصميم¬گيري مديران در شركت ريخته گري توليد قطعات خودرو اتمسفر
106
بررسي موانع بكارگيري روش هاي فعال تدريس از ديدگاه معلمان دوره ابتدائي شهرنكاء
107
بررسي موانع بكارگيري و استقرار مديريت استراتژيك در سازمان جهاد كشاورزي استان فارس
108
بررسي موانع به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخگويي به ذينفعان ﴿ مورد مطالعه اداره ثبت اسناد واملاك چهارمحال و بختياري ﴾
109
بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي
110
بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي از ديدگاه دبيران راهنمايي مناطق 7 و 8 تهران
111
بررسي موانع بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند تدريس ويادگيري ازديدگاه دبيران ناحيه دو استان قم
112
بررسي موانع بهره گيري از كتب روشهاوفنون تدريس از ديدگاه دبيران ومديران مقطع دبيرستان شهرستان ساري
113
بررسي موانع بومي و محلي اشتغال و سرمايه گزاري از ديدگاه كاركنان آموزش و پرورش استان بوشهر
114
بررسي موانع پذيرش كامل استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي از سوي سازمان امور مالياتي كشور
115
بررسي موانع پياده سازي سيستم هاي نت در يك سازمان نظامي و ارائه الگوي مناسب پياده سازي
116
بررسي موانع پياده‌سازي سيستم مديريت فرآيندهاي
117
بررسي موانع پيشرفت زنان بر جايگاه مديريتي از ديدگاه زنان شاغل در سازمان هاي منتخب دولتي شهرستان بهشهر
118
بررسي موانع پيشرفت يادگيري درس رياضي در مدارس راهنمايي شهر بوشهر از ديدگاه دبيران رياضي اين مقطع
119
بررسي موانع پيشرفت يادگيري درس رياضي در مدارس راهنمايي شهر خورموج از نظر دبيران رياضي اين مقطع
120
بررسي موانع تاثيرگذار بر گسترش بيمه الكترونيك در سازمان تأمين اجتماعي (مطالعه موردي:شعب شهر همدان)
121
بررسي موانع تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهر شهركرد
122
بررسي موانع تحقق بودجه در سازمان هاي دولتي (شركت تامين اجتماعي)
123
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك در صنعت خودرو سازي كشور
124
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك در صنعت خودروسازي كشور
125
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك درصنعت خودروسازي كشور
126
بررسي موانع تربيت ديني وراهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و روايات
127
بررسي موانع ترويج و راهكارهاي توسعه بانكداري الكترونيك در شعب بانك ملت شهر مشهد
128
بررسي موانع تسهيم دانش در شركت هاي دانش بنيان مركز پارك علم و فناوري استان كرمان
129
بررسي موانع توسعه آموزش الكترونيكي با تاكيد بر اهميت يادده يو يادگيري در نظام آموزشي
130
بررسي موانع توسعه باغات زيتون درشهرستان آبدانان استان ايلام
131
بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران (مطالعه موردي بانك صادرات سرپرستي شمال تهران )
132
بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در شعب بانك تجارت منطقه كرج
133
بررسي موانع توسعه بيمه الكترونيك در شعب بيمه البرز (تهران ).
134
بررسي موانع توسعه بيمه هاي الكترونيك در شركت بيمه آسيا
135
بررسي موانع توسعه تجارت الكترونيكي در ايران
136
بررسي موانع توسعه توريسم در ايران با استفاده از مدل كراچ و ريچي
137
بررسي موانع توسعه رشته دو و ميداني در استان چهار محال و بختياري از ديدگاه مربيان و ورزشكاران
138
بررسي موانع توسعه رشته‌هاي مجازي در دانشگاه اصفهان
139
بررسي موانع توسعه روستاها از ديدگاه شوراها در شهرستان لاهيجان.
140
بررسي موانع توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار:مطالعه موردي شهستان بردسكن
141
بررسي موانع توسعه شهر رشت از جهت آلاينده هاي زيست محيطي (صنايع شيميايي و نساجي)
142
بررسي موانع توسعه شهرستان بم با تأكيد بر قاچاق و ترانزيت مواد مخدر
143
بررسي موانع توسعه صادرات نرم افزار ايران
144
بررسي موانع توسعه صنعت توريسم درايران وارائه راهكارهاي لازم
145
بررسي موانع توسعه فناوري اطلاعات در تحقق شهرداري الكترونيكي در شهرداري سنندج درسال 98
146
بررسي موانع توسعه كارآفريني در صنعت پتروشيمي شهر تهران ﴿دفتر مركزي﴾
147
بررسي موانع توسعه كارآفريني سازماني دراداره آموزش و پرورش شهرستان رودبار
148
بررسي موانع توسعه كشتي راني ايرانيان در خليج فارس در دوره قاجار (1344-1210ه.ق)
149
بررسي موانع توسعه مديريت مشاركتي از ديدگاه مديران مدارس شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 94 – 93
150
بررسي موانع توسعه وبهره برداري ازفناوري اطلاعات در مدارس ابتدايي دخترانه آموزش و پرورش ناحيه 4 شهراصفهان
151
بررسي موانع توسعه ي مديريت مشاركتي در مدارس از ديدگاه مديران مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهرستان كلات نادر (استان خراسان رضوي)
152
بررسي موانع توليد علوم اجتماعي اسلامي در حوزه و دانشگاه ﴿ مطالعه موردي دانشگاه اصفهان و حوزه علميه قم﴾
153
بررسي موانع جانشين پروري مديران شعب بانك صادرات شهر تهران
154
بررسي موانع جذب، افزايش و نگهداشت مشتريان بانكداري همراه (مطالعه موردي: بانك پارسيان)
155
بررسي موانع حسابرسي باشگاه هاي ورزشي استان اصفهان
156
بررسي موانع خصوصي سازي در بانك صادرات و مقايسه تطبيقي آن با بانك ملت
157
بررسي موانع خصوصي سازي در بانك صادرات و مقايسه تطبيقي ان با بانك ملت
158
بررسي موانع خصوصي سازي در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
159
بررسي موانع خصوصي سازي شركت مخابرات كرج
160
بررسي موانع خصوصي سازي و مشاركت بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز
161
بررسي موانع خلاقيت در معلمان مدارس راهنمايي شهرستان كلات نادر
162
بررسي موانع خلاقيت در معلمان مدارس راهنمايي شهرستان كلات نادري
163
بررسي موانع خلاقيت معلمان مدارس راهنمايي پسرانه اسفراين در سال 89-1388
164
بررسي موانع دروني و بيروني موثر بر توانمندسازي كاركنان ادارات پست شهر تهران
165
بررسي موانع دستيابي توسعه پايدار روستايي از ديدگاه كارشناسان وروستائيان : مطالعه موردي شهرستان كنگاور
166
بررسي موانع راه اندازي فروش املاك به صورت الكترونيك (مورد مطالعه اتحاديه مشاورين املاك تهران)
167
بررسي موانع راهكارهاي توسعه مشاغل خانگي ازديدگاه زنان روستايي ومتخصصان (مطالعه ي موردي.شهرستان اسلام آبادغرب )
168
بررسي موانع رشد تفكر ( انتقادي و خلاق ) ازديد گاه مديران و دبيران دوره متوسطه شهرستان فسا
169
بررسي موانع رشد كمي و كيفي توليدات داخل (مطالعه موردي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان لرستان)
170
بررسي موانع رشد وتوسعه فعاليتهاي كشاورزي با تاكيد بر نظر بهره برداران
171
بررسي موانع روش تدريس فعال
172
بررسي موانع ساختاري ، رفتاري و محيطي در زمينه كارآفريني نانو تكنولوژي مطالعه موردي : (مراكز زيربط درتهران )
173
بررسي موانع سازماني اجراي بازاريابي رابطه مند در بانك ملي استان مازندان
174
بررسي موانع ستفاده از تكنولوژي آموزشي از نظر معلمان راهنمايي احمد آباد اردكان
175
بررسي موانع طبيعي توسعه فيزيكي شهر آوج
176
بررسي موانع عمده پياده سازي سيستم يكپارچه سازي منابع سازمان (ERP)در بنگاه هاي بازرگاني (صادراتي )استان مازندران
177
بررسي موانع عملكردي در بخش هاي مراقبت ويژه از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1391
178
بررسي موانع فردي وفرهنگي مشاركت زنان روستايي درتشكل هاي اقتصادي -اجتماعي شهرستان كرمانشاه
179
بررسي موانع فرهنگي ازدواج دانشجويان
180
بررسي موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در شهر ايلام
181
بررسي موانع فرهنگي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي و ارايه راهكارهاي فرهنگي ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي موانع فرهنگي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي و ارائه راهكارهاي فرهنگي
182
بررسي موانع فرهنگي موثر بر اشتغال زنان تحصيلكرده از ديدگاه دانشجويان زن
183
بررسي موانع فرهنگي و اجتماعي در ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار ﴿ مطالعه موردي: زنان متاهل خليل شهر ﴾
184
بررسي موانع فيزيكي ، اقتصادي و مديريتي ترانزيت ﴿ بين المللي ﴾ كالا در ايران
185
بررسي موانع كار آفريني درون سازماني سازمان آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر
186
بررسي موانع كار آفريني سازماني در شركت برق منطقه اي استان مازندران
187
بررسي موانع كار آفريني ورزشي در شهرستان گرگان
188
بررسي موانع كارآفريني در موسسه جهاد نصر استان تهران .
189
بررسي موانع كارآفريني فارغ التحصيلان دانشجويان رشته مديريت در سازمانهاي دولتي
190
بررسي موانع كسب وكارهاي كوچك در استانهاي غير صنعتي
191
بررسي موانع كليدي پياده سازي شش سيگما بر اساس مدل سه شاخگي و ارائه راهكار راهكارهاي اجرايي ) يك پيمايش در شركت هاي ايراني (
192
بررسي موانع گزارش دهي خطا و حوادث ناخواسته از ديدگاه پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه در مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 97-96
193
بررسي موانع محيطي توسعه كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك
194
بررسي موانع مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتريان جهت افزايش رضايتمندي آنان در اداره آب و فاضلاب شهر ساري
195
بررسي موانع مهم تيم سازي سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان
196
بررسي موانع موثر بر اجراي استراتژي هاي كلان در منطقه آزاد قشم
197
بررسي موانع موثر بر كارآفريني زنان شهرستان گنبد كاووس
198
بررسي موانع موثردر استقرار سامانه مديريت جريان ترافيك هوايي و راهكارهاي ارتقاي آن در فضاي كشور
199
بررسي موانع موجود بر تحقيق مديريت كيفيت جامع در بيمارستانهاي آموزشي شهر اردبيل در سال 1385 و ارائه راهكار اجرايي
200
بررسي موانع موجود بر سر راه صادرات موادغذايي به كشورهاي همسايه و رتبه بندي آن ها (مطالعه موردي كشور عراق)
201
بررسي موانع موجود در اجراي طرح هاي يكپارچه سازي در تعاوني هاي توليد استان همدان از ديدگاه كارشناسان و بهره برداران
202
بررسي موانع موجود در راه توسعه بيمه هاي جامع عمرو پس اندازوارايه راهكارهاي مناسب ( مطالعه موردي شركت سهامي بيمه آسيا)
203
بررسي موانع موجود در ميزان شفافيت بودجه برنامه¬اي در مقايسه با بودجه عملياتي (موسسات و دستگاه هاي مجري در استان كرمان)
204
بررسي موانع نكاح در فقه شيعه وقوانين
205
بررسي موانع نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: صنايع غذايي و آشاميدني شهر تهران )
206
بررسي موانع نوآوري در طراحي فرش دستبافت اصفهان
207
بررسي موانع همكاري تعاونيهاي شهرستان يزد
208
بررسي موانع هوشمند سازي مدارس و ارائه راهكارهاي جديد از ديدگاه مديران مدارس شهر اردال
209
بررسي موانع و ارائه نقشه راه اكتساب تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در معماري پايدار ايران
210
بررسي موانع و ارايه راهكارهاي اجرايي استقرارTQM در صنايع دفاعي ﴿كاربرد موردي درصنايع هوافضا﴾A.S
211
بررسي موانع و تنگناهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و رواني بيمه اجتماعي (روستائيان و عشاير در منطقه صفي آباد اسفراين )
212
بررسي موانع و چالش هاي اشتغال زنان فارغ التحصيل دانشگاه پيام نور شهرستان گنبدكاووس
213
بررسي موانع و چالش هاي توسعه كسب و كار خانگي زنان در نواحي روستايي(مطالعه موردي:شهرستان كميجان)
214
بررسي موانع و چالش هاي موجود در اجراي صحيح برنامه ارزشابي توصيفي از ديدگاه معلمان ناحيه 2 شهر كرمان در سال تحصيلي 95 - 94
215
بررسي موانع و چالشهاي افزايش درآمدهاي كارمزدي بانكداري الكترونيك در بانك صادرات خراسان شمالي
216
بررسي موانع و چشم انداز هاي اقدام پژوهي در آموزش و پرورش شهر اصفهان
217
بررسي موانع و رائه راه حل مناسب جهت برقراري مديريت كيفيت جامع در مجتمع فولاد اصفهان مطالعه موردي كارخانه نورد گرم
218
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه پروژه هاي پي سي در ايران
219
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اي ﭘﻲ ﺳﻲ در اﻳﺮان
220
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه صادرات غير نفتي ايران
221
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه ورزش قهرماني در استان كهگيلويه و بويراحمد
222
بررسي موانع و راهكارهاي مديريت دانش
223
بررسي موانع و راهكارهاي مشاركت كاركنان در شهرداري اروميه
224
بررسي موانع و زمينه هاي نو آوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿SMEs﴾ با رويكرد توصيفي مطالعه موردي صنايع نساجي و كاني غير فلزي استان يزد
225
بررسي موانع و عوامل موثر بر مشاركت دانشجويان دانشگاه هاي منتخب مشهد در برنامه هاي ورزشي همگاني
226
بررسي موانع و فرصتهاي ايجاد دولت توسعه گرا در ايران ( بعد از انقلاب اسلامي)
227
بررسي موانع و محدوديت هاي ساختاري اجراي بازاريابي رابطه مند در بانكهاي استان خراسان جنوبي
228
بررسي موانع و محدوديت هاي صادرات انار بر اساس مدل رقابتي پورتر
229
بررسي موانع و محدوديت هاي ورزشي مدارس دخترانه گنبد كاووس از ديدگاه كارشناسان تربيت بدني
230
بررسي موانع و محدوديتهاي اجراي نظارت الكترونيك در سازمان بازرسي كل كشور
231
بررسي موانع و محدوديتهاي صادرات انار بر اساس مدل رقابتي پورتر
232
بررسي موانع و مشكلات آموزش از راه دور در فرايند تحصيل از ديدگاه دانشجويان پيام نور دزفول
233
بررسي موانع و مشكلات اجرايي استراتژي خصوصي سازي بهداشت و درمان صنعت نفت
234
بررسي موانع و مشكلات اجرايي شاخه كاردانش در استان اصفهان از ديدگاه كارشناسان كاردانش ، مديران و مشاوران سال تحصيلي 79 - 1378
235
بررسي موانع و مشكلات ازدواج دانشجويي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
236
بررسي موانع و مشكلات بهره مندي از پتانسيل هاي توريسم درماني در بيمارستان هاي شيراز با رويكرد مقايسه اي
237
بررسي موانع و مشكلات تجارت سيار در كشورهاي در حال توسعه
238
بررسي موانع و مشكلات توزيع و تجزيه و توزيع در مناطق پستي شهر تهران
239
بررسي موانع و مشكلات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در فرآيند تدوين پايان نامه از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي
240
بررسي موانع و مشكلات در تدريس بهتر معلمان در ناحيه 2 آموزش و پرورش استان اصفهان از ديد دبيران ناحيه 2 شهر اصفهان
241
بررسي موانع و مشكلات در جذب و نگهداري و ارتقا نيروي انساني در مدارس فني و حرفه اي و كار دانش شهر تهران از ديدگاه مديران سازمان ذيربط
242
بررسي موانع و مشكلات درس هنر و تاثير راهكارهاي علمي آن در مقطع راهنمايي شهرستان گرگان
243
بررسي موانع و مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي شركت هاي عمراني و طرح راهكار هاي مناسب جهت نفوذ در بازار هاي بين الملل
244
بررسي موانع و مشكلات صادرات غير نفتي و ارائه راهكارها
245
بررسي موانع و مشكلات صادرات محصولات لبني استان گلستان و ارائه راهكارهايي براي رفع آنها
246
بررسي موانع و مشكلات مربوط به صادرات محصولات توليدي شركتهاي كوچك و متوسط استان سمنان
247
بررسي موانع و مشكلات مشاركت مردمي در طرحهاي توسعه شهري نمونه موردي مشهد
248
بررسي موانع و مشكلات معلمان ابتدايي ناحيه 3 اصفهان در بكارگيري روش هاي فعال تدريس سال تحصيلي 91-90
249
بررسي موانع و مشكلات موجود در راه مطالعه و كتابخواني و علل عدم گرايش به مطالعه در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
250
بررسي موانع و مشكلات واگذاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران به بخش خصوصي در قالب اصل 44 قانون اساسي
251
بررسي موانع و مشوق هاي ورود تازه واردان به صنعت كاشي و سراميك شهرستان اصفهان از ديدگاه مديريت استراتژيك
252
بررسي موانع وتسهيل كننده هاي انتقال يادگيري سازماني در سازمان آموزش وپرورش منطقه ي 2 شهر تهران
253
بررسي موانع وتنگناهاي توسعه روستاي آبچالكي شهرستان لنگرود.
254
بررسي موانع وتنگناهاي صنعت گردشگري درشهرستانهاي تنكابن ورامسر
255
بررسي موانع وتنگناهاي گردشگري در شهرستان لنگرود.
256
بررسي موانع وچالشهاي افزايش درآمدهاي كارمزدي بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران
257
بررسي موانع وعوامل موجود در كارآفريني زنان استان سمنان
258
بررسي موانع ومشكلات اجراي استراتژي درشركت مقره سازي ايران وارائه راهكارهاي بهبودجهت پياده سازي استراتژي هاي مذكور
259
بررسي موانع ومشكلات پيشبرديكپارچه سازي اراضي زراعي درشهرستان كرمانشاه ومنطقه لنجانات استان اصفهان
260
بررسي موانع ومشكلات دبيران مدارس متوسطه شهراصفهان دربكارگيري روش هاي تدريس فعال
261
بررسي موانع ومشكلات فعاليتهاي پژوهشي دبيران دبيرستانهاي دولتي آموزش وپرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 82 - 81
262
بررسي موانع ومشكلات معلولان درجامعه(استان گيلان)
263
بررسي موانع ومشوق هاي مشاركت كاركنان ادارات شهر ايلام درفعاليت هاي جسماني زمان فراغت
264
بررسي موانع يادگيري سازماني در شركت ملي صنايع مس ايران
265
بررسي موانع يادگيري سازماني درشركت ملي صنايع مس ايران
266
بررسي موتاسيون با روش غير راديواكتيو PCR_SSCP در اگزون شماره هاي 5 و 11 ژن BRCA1 در نونه هاي هيستوپاتولوژي بلوك هاي پارافينه داراي سرطان سينه در شهر كرمانشاه
267
بررسي موتاسيون به روش غير راديواكتيو PCR_SSCP در اگزون شماره 9 ژن P53 در نمونه هاي هيستوپاتولوژي بلوك هاي پارافينه داراي سرطان مثانه در شهر كرمانشاه
268
بررسي موتاسيون هاي ويروسي مقاوم به آنالوگ هاي نوكلئوزيدي در بيماران مبتلا به هپاتيت بي مزمن درمان نشده وتحت درمان
269
بررسي موتاسيونهاي ژن ACE در بيماران مبتلا به سرطان مغزي در معرض خطر ابتلا به شوانوما
270
بررسي موتاسيونهاي ژن ECMI)اگزون هاي 9،5،4،3،2،1،01(در بيماران ايراني مبتلا به Lipoid proteinosisوارتباط ژنوتيپ با فنوتيپ بيماران
271
بررسي موتاسيونهاي ژن TGFBI و ارتباط فنوتيپ با ژنوتيپ در خانواده هاي مبتلا به ديستروفي گرانولار قرنيه تيپ 1 در روستاي حلوان(شهرستان طبس)
272
بررسي موتور SVC
273
بررسي موتور هاي دوراني و مزيتهاي آن نسبت به موتورهاي پيستوني
274
بررسي موتور وانكل
275
بررسي موتور وانكل و مقايسه آن باديگر موتورهاي احتراق داخلي
276
بررسي موتورهاي انژكتوري
277
بررسي موتورهاي تزريقي و مقايسه با موتورهاي كاربراتوري
278
بررسي موتورهاي تك فاز القايي و ضريب قدرت آنها و اثرات آن بر روي ولتاژ و جريان شبكه توزيع و محاسبه فاز بهينه جهت اصلاح ضريب قدرت
279
بررسي موتورهاي جستجو و بهينه سازي آنها
280
بررسي موتيف ها و نقش مايه هاي دستبافتهاي شمال استان خراسان
281
بررسي موتيف هاي ساساني وكاربرد ي كردن آن در البسه امروزي
282
بررسي موتيف هاي ساساني وكاربردي كردن آن در البسه امروزي
283
بررسي موتيف هاي شاهسون آذربايجان به منظور استفاده در طراحي قالي
284
بررسي موتيفهاي قالي هاي عشايري فارس و مقايسه آنها با سفالينه هاي ايران
285
بررسي موج اكوستيك ناشي از تداخل پره - گردابه
286
بررسي موج صوتي الكتروني در بر هم كنش هاي پلاسما- ليزر
287
بررسي موج ضربه لايه وجريان درپلاسماي كانوني سيستم دانا
288
بررسي موجبرهاي پلاسمون - پلاريتون سطحي
289
بررسي موجبرهاي جفت شده بلور فوتوني به روش FDTD
290
بررسي موجودات تلفيقي در نقش برجسته هاي هخامنشي مجموعه تخت جمشيد
291
بررسي موجودات ناشناخته فراخاكي «بيگانه - فضايي» در آثار هنري از آغاز تا قرون وسطي
292
بررسي مود 1 شكست در مواد كامپوزيت با استفاده از روش شبكه عصبي
293
بررسي مود 1 شكست در يك ماده كامپوزيتي با استفاده از شبكه عصبي
294
بررسي مود 1 شكست در يك ماده كامپوزيتي با استفاده از شبكه عصبي
295
بررسي مود II چقرمگي شكست بين لايه اي در نمونه ENF چندجهته با استفاده از لايه چيني معادل
296
بررسي مود II شكست در يك قطعه گرانيتي
297
بررسي مود آشوب در مبدلهاي قدرت DC/DC
298
بررسي مودهاي كمانش ستون هاي جدار نازك با مقاطع مركب سردنورد با در نظر گرفتن تنش هاي پسماند
299
بررسي مورتاليته بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1385
300
بررسي مورتاليته بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1385
301
بررسي مورتاليته نوزادان نارس زنده متولد شده تك قلو طي مدت بستري و برخي عوامل همراه در بيمارستان آموزشي درماني الزهرا رشت از سال 1381 لغا ت 1385
302
بررسي مورد صدور احاديث كتاب كافي
303
بررسي موردي افتراق تصريف و اشتقاق در بيماران زبان پريش بروكاي فارسي زبان
304
بررسي موردي بردانش آموزان پسر مراكز پيش دانشگاهي مهديشهر
305
بررسي موردي در خصوص ويژگيهاي شخصيتي تعدادي از دانش آموزان تيزهوش مدرسه راهنمايي شيخ مفيد شهرستان گرمسار
306
بررسي موردي درباره علل انحرافات جنسي در تعدادي از زنان تهران
307
بررسي موردي زمين هاي بازي علمي وطراحي وسايل بازي و مشاهده علمي براي كودكان
308
بررسي موردي عوامل موثر بر خريد مصرف كنندگان جوان لوازم آاريشي: با نگاهي بر شبكه هاي اجتماعي
309
بررسي موردي نگاره هاي اطلاع رسان در مجله ي نشنال جئوگرافيك طي سال هاي 2000 تا 2011
310
بررسي موردي نگاره هاي اطلاعرسان متحرك﴿موشن اينفوگرافيك﴾ با موضوع اجتماعي
311
بررسي موردي همكاري نويسنده و كارگردان در تئاتر معاصر ايران
312
بررسي موردي همكاري نويسنده و كارگردان در تئاتر معاصر ايران
313
بررسي موردي و آسيب شناسي اختلال هويت جنسي در شهرستان گرگان در سال 1388
314
بررسي موردي و آسيب شناسي استمناء در شهرستان گرگان در سال 1387
315
بررسي مورفوتكتونيكي ناحيه كوهرنگ و حوزه آبريز بهشت آباد در استان چهارمحال بختياري
316
بررسي مورفوژنتيكي گياه Heliotropium chorassanicum و مطالعه اوليه آلكالوئيدهاي آن
317
بررسي مورفولوژي - كاريولوژي و الكتروفورزي گياه فستوكا در ايران
318
بررسي مورفولوژي خواص مكانيكي و خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي TiO2 در زمينه نيكل-موليبدن
319
بررسي مورفولوژي درز مياني استخوان پالاتال در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در گروه سني 8 تا 25 سال
320
بررسي مورفولوژي ريشه وكانال دندان هاي پرمولر اول ودوم ماگزيلا به وسيله CBCTدربيمارن مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي شهر يزد
321
بررسي مورفولوژي فيلم هاي اكسيدي ديناميك در آلياژهاي روي
322
بررسي مورفولوژي كانال ريشه و تعيين اندازه طول كاركرد دندان هاي اينسيزور مياني منديبل مطالعه اي گذشته نگر در شهر رشت سال1391-90
323
بررسي مورفولوژي كانال نازوپالاتين در راديو گرافي تومو گرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي cbct در افراد بالاي ۱۸ سال در شهر يزد
324
بررسي مورفولوژي ماده فعال سطحي انتخابي با سطح گرافن با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
325
بررسي مورفولوژي مخلوط پلي لاكتيك اسيد و لاستيك سيليكون و تاثير حضور نانوسيليكا بر آن
326
بررسي مورفولوژي هيدروكسي آپاتايت تشكيل شده بر روي شيشه زيست فعال حاوي اكسيد ليتيم و استرانسيم
327
بررسي مورفولوژي و چسبندگي فيلم نازك حاصل از چاپ جوهر فلكسوي پايه آب بر روي سطوح پلي اولفين با استفاده از چند رزين آكريليك
328
بررسي مورفولوژي و خواص آلياژ بر پايه¬ي NR/NBR با استفاده از سازگاركننده در حضور نانوذرات كربنات¬كلسيم
329
بررسي مورفولوژي و خواص الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتي اپوكسي-MWCNT و پلي يورتان -MWCNT
330
بررسي مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ پلي استايرن و پلي يورتان
331
بررسي مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه .Aegilops triuncialls L در ايران
332
بررسي مورفولوژي وخواص مكانيكي نانو كامپوزيت برپايه آلياژPC/SAN و نانو لوله‌هاي كربني
333
بررسي مورفولوژي، رئولوژي و خواص مكانيكي آلياژهاي پلي وينيل كلرايد/ اتيلن وينيل استات حاوي نانوذرات گرافن اكسايد
334
بررسي مورفولوژي، رئولوژي، خواص مكانيكي و مكانيزمهاي شكست در آلياژهاي pvc/abs
335
بررسي مورفولوژيك برخي از جمعيت¬هاي كيكم (Acer monspessulanum subsp cinerasens) در جنوب استان يزد
336
بررسي مورفولوژيك حلقه ويليس در مغزهاي اتوپسي شده در مركزپزشكي قانوني رشت در زمستان 1379و بهار1380
337
بررسي مورفولوژيك و شيميوتاكسونوميك بذر يازده جمعيت ريحان Ocimum basilicum L. بر اساس اسيدهاي چرب روغن بذر و برخي فاكتورهاي مورفولژيك و شيميايي ديگر
338
بررسي مورفولوژيكي برخي از گونه هاي بخشه heliobrychis از جنس onobrychis با تاكيد برويژگيهاي گرده شناسي و سيتولوژي
339
بررسي مورفولوژيكي برخي ازگونه هاي بخشه Heliobrychisازجنس onobrychisباتاكيدبرويژگي هاي گرده شناسي وسيتولوژيكي
340
بررسي مورفومتريك تحليل خارجي ريشه دندان مولر منديبل مجاور با دندان مولر سوم نهفته در تصاوير CBCT در جمعيت تهران بين سال هاي 1393-1390
341
بررسي موزائيك هاي اياصوفيه
342
بررسي موسيقي ROCK و PROGRESSIVE ROCK در اروپا و امريكا
343
بررسي موسيقي از منظر فقه
344
بررسي موسيقي بيروني و كناري در شعرحزين لاهيجي
345
بررسي موسيقي تعزيه در روستاي دستگرد اصفهان و مقايسه آن با رديف موسيقي ايراني
346
بررسي موسيقي جنگ در هشت سال دفاع مقدس
347
بررسي موسيقي سكانس افتتاحيه در سينما
348
بررسي موسيقي سكانس افتتاحيه در سينما
349
بررسي موسيقي شادمانه و مراسم عروسي در ايل بختياري
350
بررسي موسيقي شعر در آثار سيد حسن حسيني و عليرضا قزوه
351
بررسي موسيقي شعر در ديوان فواد كرماني
352
بررسي موسيقي شعر در ديوان ناصر خسرو
353
بررسي موسيقي شعر در غزليات سلطان ولد
354
بررسي موسيقي شعر در قصايد ايرج ميرزا
355
بررسي موسيقي شعر دفاع مقدس ﴿با تكيه بر آثار چهارده شاعر گيلاني﴾
356
بررسي موسيقي شعر محمدرضا شفيعي كدكىي
357
بررسي موسيقي كودك
358
بررسي موسيقي متر آزاد شرق خراسان
359
بررسي موسيقي منطقه كجور استان مازندران
360
بررسي موسيقي منطقه مكريان دركردستان و آوانگاري و تجزيه و تحليل دو بند دركان و سوارو
361
بررسي موسيقي مهتران ممسني و بويراحمد در بستر اجتماعي
362
بررسي موشكهاي سوخت جامد با پايه فلزي
363
بررسي موصوف‌هاي واحد همراه با صفات متعدّد در قرآن كريم
364
بررسي موضع فلسفي كانت در باب انقلاب و شورش
365
بررسي موضع گيري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در قبال جمهوري اسلامي ايران ﴿2003-2010﴾
366
بررسي موضع معرفتي در رساله هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا توسط نويسندگان ايراني و غير ايراني
367
بررسي موضع و عوامل رقابتي محصول برنج در ايران وارائه راه كار استراتژيك
368
بررسي موضع‌گيري در پوشش خبري مسئله‌ي هسته‌اي ايران در رسانه‌هاي ايراني و غربي
369
بررسي موضوع احكام و آثار فقهي و حقوقي داروهاي روان گردان و نيرو زا
370
بررسي موضوع بين عدم حضور پدر با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان علي آباد سال تحصيلي 82-81
371
بررسي موضوع تبعيض جنسيتي در تصويرسازي كتاب هاي درسي فارسي دبستان از دهه 1350تا1380
372
بررسي موضوع جهاني سازي در فرآيند توسعه پستي
373
بررسي موضوع قدرت در مدايح عصر غزنوي
374
بررسي موضوع و نقش «زن» در آثار تني چند از ناشان معاصر ايران ﴿قبل و بعد از انقلاب﴾
375
بررسي موضوع، مراحل و روش هاي تهذيب نفس از ديدگاه امام علي(ع) (نهج البلاغه)
376
بررسي موضوعات اجتماعي در اشعار جعفر ابراهيمي (شاهد) و افسانه شعبان زاده
377
بررسي موضوعات غنايي در منظومه‌هاي حماسي ملّي
378
بررسي موضوعي اشعار چوپاني منطقه جوين خراسان
379
بررسي موضوعي تبعيض زنان در رمان هاي منتخب زيدي اسميت
380
بررسي موضوعي سينماي ايران ، پس از انقلاب اسلامي
381
بررسي موضوعي عكس هاي مردمي (جنگ ايران و عراق) مورد پژوهي بايگاني 15 هزار عكس مركز اسناد بنياد شهيد كرمان
382
بررسي موضوعي فرش هاي تصويري كرمان در دوره قاجار
383
بررسي موضوعي مكاتيب و منشآت ابوالحسن ميرزا رحيم يغماي جندقي (100 نامه)
384
بررسي موضوعي و محتوايي آثار مكتوب سيد مرتضي آويني
385
بررسي موفقيت IUI و برخي فاكتورهاي همراه در درمانگاه نازايي بيمارستان الزهراي رشت
386
بررسي موفقيت اجتماعي، اقتصادي زنان در شهر ونك ﴿ نمونه موردي زنان واقع در سن 18 تا 29 سال در شهر ونك﴾
387
بررسي موفقيت در تزريق عصبي كانال تحتاني با استفاده از شاخص راديوگرافيك لينگولا
388
بررسي موفقيت در تزريق عصبي كانال تحتاني با استفاده از شاخص راديوگرافيك لينگولا
389
بررسي موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان اصفهان و تاثير آموزش در آن ها
390
بررسي موفقيت گونه هاي درختي در جنگلكاري هاي شرق اصفهان
391
بررسي موفقيت يا عدم موفقيت صنعتي سازي ساختمان در ايران
392
بررسي موفولوژي و طبقه بندي كانالهاي دندان مولر اول دائمي فك پائين كشيده شده در شهر يزد.
393
بررسي موفولوژي و طبقه بندي كانالهاي دندان مولر اول دائمي فك پائين كشيده شده در شهر يزد.
394
بررسي موقعيت آموزش و پرورش مدارس ابتدايي ،راهنمايي منطقه بام و صفي آباد اسفراين
395
بررسي موقعيت آناتومي آپكس دندان هاي خلفي و بردر هاي فوقاني و تحتاني منديبل نسبت به كانال منديبل و منتال فورامن بر روي پانوراميك
396
بررسي موقعيت اجتماعي دبيران از ديدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان
397
بررسي موقعيت اجتماعي و اعتقادي صابئين خوزستان در دوران معاصر
398
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد در مال اكلوژن كلاسIII با الگوهاي رشد صورتي متفاوت
399
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد در مال اكلوژن كلاسIII با الگوهاي رشد صورتي متفاوت
400
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد كودكان 11-7 ساله ي مبتلا به انكيلوگلوسيا در راديوگرافي هاي لترال سفالومتري
401
بررسي موقعيت تاتر در جامعه كنوني
402
بررسي موقعيت تبار شناسي برخي از گونه هاي عنكبوت هاي شكارگر خانواده Sparassidae (Arthropoda: Araneae) از خاور ميانه
403
بررسي موقعيت جغرافياي روستاي غلامان منطقه رازو جرگلان
404
بررسي موقعيت رقابتي شركتهاي پروژه اي بر اساس مدلSWOT و ماتريس CPM مطالعه موردي:شركت شادي پل
405
بررسي موقعيت زن در امپراطوري تيموريان
406
بررسي موقعيت زن در دو دهه 1350ش / 197م با تكيه بر نقش زن در انقلاب اسلامي
407
بررسي موقعيت مكاني بهكده رضوي و تاثير سابقه بيماري جذام بروي ميزان علاقه مندي دانش آموزان مقطع دبيرستان به ادامه تحصيل
408
بررسي موقعيت و ابعاد كانال منديبولار بر روي تصاوير CBCT مراجعين به يك مركز راديولوژي فك و صورت در شهريزد در سالهاي 1393-95
409
بررسي موقعيت و ابعاد منتال فورامن با استفاده از تكنيك تصويربرداري CBCT دريك جمعيت ايراني
410
بررسي موقعيت و تنوعات آناتوميك كانال منديبولار در راديوگرافي هاي پانوراميك ديجيتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت طي سالهاي1393-1391
411
بررسي موقعيت و جايگاه بازار شركت فولاد آلياژي ايران و ارائه استراتژي هاي مرتبط با آن با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك
412
بررسي موقعيت و وضعيت يك وسيله پرنده با استفاده از جي پي اس
413
بررسي موقعيت وسازه هاي شهر قزوين در مقابله با يك زلزله بزرگ
414
بررسي موقعيت، زاويه و فرم آپكس دندان هاي نهفته ي كانين ماگزيلا با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي و تاثير آن روي ريشه دندان هاي مجاور
415
بررسي موقعيتهاي استرس زاي شغلي و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشكان خانم شهر رشت
416
بررسي موقعيتهاي استرس زاي شغلي و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشكان شهرستان لاهيجان
417
بررسي موقوفات زرتشتيان يزد در دو سده‌ي اخير
418
بررسي موقوفات نهاد آموزش در دوره ي تيموريان (912-782ه.ق)
419
بررسي مولايت زايي آندالوزيت و اثر افزودني ها بر آن
420
بررسي مولفه مسئوليت پذيري در كتاب تعليمات اجتماعي بخش مدني چهارم دبستان
421
بررسي مولفه هاي آنتروفونيك صوتي و تاثير آن بر ادراك و رفتار انسان در محيط ( نمونه مورد مطالعه : بازار سنتي كرمان )
422
بررسي مولفه هاي اجرايي كمدي فيزيكال با تمركز بر آثار اجرايي جيمز تييره
423
بررسي مولفه هاي ادب پايداري با تاكيد بر كتاب سووشون(سيمين دانشور) و كلبه ي عمو تم(هريت بيچر استو) نويسنده آمريكاي لاتين
424
بررسي مولفه هاي اصول و فروع ديني در غزليات صائب
425
بررسي مولفه هاي بافتي سرگذشت موسي (ع )درسوره طه (رويكردي زبان شناسي )
426
بررسي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر آموزش محيط زيست كودكان
427
بررسي مولفه هاي بيلان آب جهت ارائه راهكار هاي مديريتي در راستاي تعادل بخشي منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: حوضه آبخيز هرات، يزد)
428
بررسي مولفه هاي پايداري در بافت قديم نمونه موردي: برزن بادگيري يزد
429
بررسي مولفه هاي تئاتر بودگي در اجراي سيرك
430
بررسي مولفه هاي تئاتر بودگي در اجراي سيرك
431
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر پذيرش خدمات بانكداري الكترونيكي (مطالعه موردي بانك مسكن)
432
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر صادرات فرش دستباف استان ايلام
433
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر صادرات فرش دستباف استان ايلام
434
بررسي مولفه هاي تاثير گذار تجارت الكترونيك در جهان و ايران
435
بررسي مولفه هاي تلثيرگذار تجارت الكترونيك درجهان وايران
436
بررسي مولفه هاي توانمند سازي كاركنان وارتباط آن با رضايت شغلي مطالعه موردي بيمارستان 15 خرداد ورامين
437
بررسي مولفه هاي جامعه شناختي شهري در نگارگري ايراني ﴿اواخر دوره تيموري تا اوايل دوره صفوي﴾
438
بررسي مولفه هاي دانشگاه شاد از ديدگاه دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 90-89
439
بررسي مولفه هاي رئاليسم جادويي در اثار غلامحسين ساعدي
440
بررسي مولفه هاي رشد حرفه اي مداوم از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان
441
بررسي مولفه هاي رهبري و نتايج منابع انساني و رابطه آنها با معيار اثربخشي براساس مدل EFQM در شركت آب و فاضلاب استان فارس
442
بررسي مولفه هاي سياسي- اجتماعي موثر بر روند شهرسازي ساساني
443
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد جانباز با افراد عادي.
444
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد معتاد وعادي شهرستان لاهيجان.
445
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد نابينا وناشنوا.
446
بررسي مولفه هاي شخصيتي در دانشجويان دختر وپسر دانشگاه آزاد رامسر.
447
بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر وفاقد پدر.
448
بررسي مولفه هاي شهرسالم با رويكرد راحتي حضور افراد
449
بررسي مولفه هاي طراحي فضاهاي شهري كودك مدار (محله) با تاكيد بر آموزه هاي اسلامي
450
بررسي مولفه هاي كيفيت محيط در فضاي ورودي شهرها به منظور كيفيت بخشي به آنها
451
بررسي مولفه هاي مقاومت در شناور تندرو
452
بررسي مولفه هاي ملي و مذهبي (ايراني -اسلامي ) در شعر فريدون مشيري
453
بررسي مولفه هاي موثر بر استرس شغلي در سازمان (مطالعه ي موردي در شركت ارس ران خودرو)
454
بررسي مولفه هاي موثر در طراحي كتابخانه هاي ديجيتال آموزشي و ارائه يك الگوي پيشنهادي به شركت ذوب آهن اصفهان
455
بررسي مولفه هاي نظري آموزش فلسفه براي كودكان
456
بررسي مولفه هاي هويت ملي در اشعار عصر مشروطيت
457
بررسي مولفه‌هاي تأثيرگذار بر ارتقاء سرزندگي در پروژه‌هاي مسكن مهر (مطالعه موردي مسكن مهر شهرستان يزد)
458
بررسي مولفه‌هاي موثر در طراحي لباس بانوان نوازنده¬ي سازهاي زهي
459
بررسي مولكولي ايزوله هاي باكتري Xanthomonas sp. عامل ايجاد پوسيدگي برگ چغندر قند
460
بررسي مولكولي پروتئين آپريل و اندازه گيري سطح سرمي آن به عهنوان تومور ماركر در تشخيص سرطان پانكراس
461
بررسي مولكولي تغييرات mtDNA و آنكوژنيك در بيماران مبتلا به ديابت
462
بررسي مولكولي تغييرات ژنتيكي ژن VPREB1 در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
463
بررسي مولكولي تغييرات ژنهاي مسير داخلي آپوپتوز BCL2, BAX و ژنوم ميتوكندري در بيماران مبتلا به سقط مكرر ايديوپاتيك
464
بررسي مولكولي تك ياخته كريپتوسپوريديوم در گاوهاي سالم و اسهالي شهرستان مشهد , molecular survey on cryptosporidium in healthy and diarrheic cittle in mashhad
465
بررسي مولكولي تكثير ژني ...در ديابت مليتوس
466
بررسي مولكولي تنوع ژنتيكي وريته هاي ايراني تك ياخته نئوسپورا كنينوم
467
بررسي مولكولي جايگاه هاي باندينگ miRNA در ژن فاكتور نسخه برداري GATA4 در بيماران مبتلا به اختلالات مادرزادي قلبي (CHD)
468
بررسي مولكولي جهت تشخيص ژن اينتروتوكسين استافيلو كوكوس آرئوس در مايع مفصل وسرم بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
469
بررسي مولكولي جهش هاي نقطه اي ژن آلفاگلوبين بيماران آلفا تالاسمي استان كرمانشاه
470
بررسي مولكولي ژن¬هاي coa، agr و ica در سويه¬هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي¬سيلين جدا شده از پرسنل، سطوح، هوا و بيماران بستري در بخش¬هاي ICU بيمارستان¬هاي پورسينا و ولايت شهرستان رشت در سال 1396
471
بررسي مولكولي ژنوم ميتوكندريايي از نظر جهشهاي موجود در پوست پير وجوان انسان
472
بررسي مولكولي شير خشك در ايران
473
بررسي مولكولي عومال عفوني ادراري زنان در شهر تهران
474
بررسي مولكولي كرپيتوسپوريديوم با روش PCR-RFLP در كودكان با علائم اسهال در شهر مشهد
475
بررسي مولكولي مايكوپلاسماهاي جداشده از ريه هاي گوسفندان مبتلا به پلوروپنوموني به روش PCR , identification mycoplasmas isolated from sheep lungs with oleuropneumonia by PCR
476
بررسي مولكولي مقاومت به كوئينولونها در ايزوله هاي باليني اشريشياكولي جداشده در تهران
477
بررسي مولكولي مكانيسم مايكوپارازيتيسم در جدايه هاي موتانت قارچ تريكو درماي پرتو ديده با اشعه گاما
478
بررسي مولكولي مكانيسم مايكوپارازيتيسم در جدايه¬هاي موتانت قارچ تريكودرماي پرتوديده با اشعه گاما
479
بررسي مولكولي و اكولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده آلكان ها در خليج فارس و درياي خزر
480
بررسي مولكولي و شناسايي جدايه هاي ويروئيد اگزوكورتيس مركبات در استان مازندران
481
بررسي مولكولي ويروس عامل بيماري BVDدر گاوداري هاي صنعتي استان خراسان رضوي , molecular identificatin of bovine viral diarreh virus in a number cattle of industrial dairy herds from khorasan razavi proveince
482
بررسي مولوكلي عقب ماندگيهاي ذهني اتوزوم سندرميك غيرمحيطي وغيرتك ژني بااستفاده ازروش MLPA
483
بررسي مونتاژ ژست هاي روزمره، كهن الگو و روانشناسانه در جريان پرورش نقش با نظر به متد بازيگري ميخائيل چخوف
484
بررسي مونتاژ ژست هاي روزمره، كهن الگو و روانشناسانه در جريان پرورش نقش با نظر به متد بازيگري ميخائيل چخوف
485
بررسي مونودرام و نمونه هاي آن در ايران بعد از انقلاب ﴿با تكيه بر نقالي﴾
486
بررسي مونودرام و نمونه هاي آن در ايران بعد از انقلاب﴿با تكيه بر نقالي﴾
487
بررسي مونوگرافي روستاي سرحد آقاتيله كوه
488
بررسي موومان دوم سمفوني تورانگاليلا اثر مسيان از ديدگاه هارموني ، اركستراسيون و فرم
489
بررسي مويينگي سيال در بين ميكرو ستون¬هاي دايروي و مربعي با استفاده از نرم¬افزار SURFACE EVOLVER
490
بررسي ميان فعاليتهاي پيش برد فروش و جذب توريسم خارجي
491
بررسي ميان كنش كربنيك انيدرازIIانساني با رنگ سان ست يلو
492
بررسي ميانجي هاي روابط بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتري در بانك مسكن
493
بررسي ميانجي‌گري فناوري اطلاعات در انتقال اثر فرايند كسب و كار و قابليت‌هاي مديريت زنجيره تامين بر عملكرد شركت (بررسي موردي صنعت خودور)
494
بررسي ميانكنش كربنيك انيدراز II انساني با هيدروكلروتيازيد
495
بررسي ميانگين بقاء پنج ساله ي مبتلايان به سرطان پوست بين سالهاي 1380-1387 در يزد
496
بررسي ميانگين بقاء پنج ساله ي مبتلايان به سرطان پوست بين سالهاي 1380-1387 در يزد
497
بررسي ميانگين تاخير موج P100 در VEP افراد 65- 18 سال در كلينيك الكتروفيزيولوژي بيمارستان پورسينا رشت 1382
498
بررسي ميانگين تاخيرReflex-H در عصب تيبيال در افراد 20ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسيناي رشت 1382
499
بررسي ميانگين تغييرات قند خون ناشتا و BMI در بيماران روان پريش مصرف كننده اولانزاپين در بيمارستان شفا و كلينيك خصوصي رشت در سال 85-1384
500
بررسي ميانگين توان عبوري پرتو سر صاف همدوس جزئي با سطح مقطع دايروي و غير دايروي در اتمسفر متلاطم
501
بررسي ميانگين زاويه افقي كنديل درپلن آگزيال درتصاوير CBCTافرادمبتلابهDJD(Degenerative joint Diseaseمفصل تمپورومنديبولار
502
بررسي ميانگين زمان انتظار ارائه ي خدمات اورژانس در بيماران بستري شده در اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
503
بررسي ميانگين زمان تاخير موج F در عصب پرونئال در افراد 20 ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسينا رشت 1382
504
بررسي ميانگين سطح آدنوزين د آميناز مايع دستشويي بر ونش و كيسه هاي هوايي بيماران سل ريوي اسمير خلط منفي و تعيين ارزش آن در تشخيص بيماري TB ريوي
505
بررسي ميانگين سطح آدنوزين د آميناز مايع دستشويي بر ونش و كيسه هاي هوايي بيماران سل ريوي اسمير خلط منفي و تعيين ارزش آن در تشخيص بيماري TB ريوي
506
بررسي ميانگين فشارخون در كارگران مرد شاغل در كارخانه هاي شهر يزد
507
بررسي ميانگين مدت بستري بر حسب نوع عمل در بيماراني كه جراحي شده اند دربخشهاي جراحي عمومي بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/1/80 تا 29/12/80
508
بررسي ميانگين وزن تولد در نوزادان مادراني كه تحت عنوان عدم تناسب سرولگن از تاريخ ارديبهشت 79 لغايت آبان 80 در مركز آموزشي - درماني الزهرارشت تحت سزارين قرار گرفته اند
509
بررسي ميانگين وزن جفت و شيوع جفت كم وزن و عوامل همراه در زايمانهاي ترم زنده تك قلوي انجام شده در بيمارستان الزهرا 1/8/1380 لغايت 29/12/80
510
بررسي ميدان آكوستيكي حاصل از ارتعاش اجباري ورق مركب حلقوي نسبتاً ضخيم با استفاده از تئوري مرتبه سوم برشي
511
بررسي ميدان الكترومغناطيسي محبوس در مقياس زير طول‌موج در نانوساختارهاي پلاسموني تركيبي
512
بررسي ميدان الكتريكي در برهم كنش ليزرهاي فمتوثانيه با اهداف فلزي
513
بررسي ميدان الكتريكي در برهم كنش ليزرهاي فمتوثانيه با اهداف فلزي نانو ساختار
514
بررسي ميدان تنش اطراف ترك در بارگذاري مركب به كمك روش انطباق تصاوير ديجيتال
515
بررسي ميدان جريان ، انتقال حرارت و نرخ توليد آنتروپي در جت برخوردي نوساني
516
بررسي ميدان جريان اطراف ايروفويل NACA به روش ‏هاي PIV و تحليل عددي
517
بررسي ميدان جريان اطراف قطار با استقاده از نرم افزار Fluent
518
بررسي ميدان جريان داخل خمها
519
بررسي ميدان جريان گازهاي رقيق در ميكرو و نانو كانالهاي با انقباض و انبساط ناگهاني به كمك روش شبيه سازي مستقيم مونت كارلو
520
بررسي ميدان جريان و انتقال حرارت جت هاي برخوردي﴿دو بعدي﴾ به كمك نرم افزارFluent
521
بررسي ميدان حرارتي درجوشكاري قوس الكتريك
522
بررسي ميدان دما وريزساختار فولادهاي كم كربن وكربن متوسط در جوشكاري SMAW و SAW توسط شبيه سازي كامپيوتري ومقايسه آن با نتايج تجربي
523
بررسي ميدان دمائي ابزار ماشينكاري در براده برداري عمودي به روش المان محدود
524
بررسي ميدان دمايي در اطراف جوش
525
بررسي ميدان دمايي روي قطعه كار در جوشكاري به روش پلاسما
526
بررسي ميدان سرعت در تقاطع كانالهاي باز با استفاده از متدهاي محاسبات نرم و روش ديناميك سيال محاسباتي
527
بررسي ميدان سرعت و فشار حول پيگ در خطوط لوله به كمك نرم افزار fluent
528
بررسي ميدان سيال درون حلزوني فن لانه سنجابي در دبي هاي مختلف توسط روش اندازه گيري ليزري
529
بررسي ميدان فشار و دما در مايع ميان غضروفي مفصل زانو در حركت هاي مختلف روزمره
530
بررسي ميدان كوپله حاصل از ارتعاشات استوانه صلب در سيالات لزج به كمك روش گردابه هاي تصادفي
531
بررسي ميدان مغناطيسي زمين در داخل مرزهاي ايران و تاثيرات آندرارتفاعات بالا
532
بررسي ميدان هاي كوانتومي هم وردا در حضور مواد در دماي متناهي
533
بررسي ميدانهاي الكترو مغناطيسي -حرارتي در كابلهاي سه فاز به روش اجزاء محدود
534
بررسي ميدانهاي الكتريكي هاديهاي باندل در خطوط كمپكت جهت تعيين مناسب ترين نوع آرايش
535
بررسي ميداني پديده خوردگي گالوانيك و نرخ خوردگي در اتصالات جوشي سازه هاي دريائي
536
بررسي ميداني تأثير صفحات لاستيكي زير تراورس در مقاومت جانبي خطوط راه آهن
537
بررسي ميداني تاثير استفاده از سخت كننده هاي قائم جان تراورس فولادي بر روي مقاومت جانبي خط آهن
538
بررسي ميداني تاثير خرده لاستيك بر كاهش ارتعاشات پل بتني دال تخت (مطالعه موردي پل كيلومتر 100+ 168 خط قديم تهران-قم)
539
بررسي ميداني تاثيركاريوگيشن ريل بر نويز مترو (مطالعه موردي متروي تهران)
540
بررسي ميداني توزيع مقاومت جانبي قوس هاي تند خطوط بالاستي
541
بررسي ميداني دستورالعمل FHWA در حفاري و ميخكوبي (Nailing) گودهاي شهري
542
بررسي ميداني مقاومت جانبي خط آهن در خطوط بالاستي با گابيون
543
بررسي ميداني مقاومت جانبي ديناميكي پانل خط
544
بررسي ميداني نحوه توزيع طولي بار روسازي هاي بتني به عنوان تابعي از سرعت
545
بررسي ميداني نظريه هاي انگيزشي مازلو و انتظار در كارگاه هاي ساختماني شهر تهران سيث
546
بررسي ميداني و آزمايشگاهي سطح تماس موثر بين تراورس و دانه هاي بالاست در خطوط بالاستي
547
بررسي ميرابي ارتعاشات در سازه هاي مركب
548
بررسي ميرابي ساختاري مواد مركب و شناسايي بار وارد شده به يك ورق مركب چند لايه با در نظر گرفتن اثرات ميرابي
549
بررسي ميراث فرهنگي اسلام
550
بررسي ميران آشنايي معلمان دوره ابتدايي با نظريه هاي يادگيري و به كار گيري آنها در فرايند تدريس
551
بررسي ميران اثر بخشي سازوكارهاي ارزشيابي مديران و كاركنان در سازمان آموزش و پرورش استان فارس
552
بررسي ميران شيوع اختلالات افسردگي در دختران و پسران دبيرستانهاي روستاي لمراسك ، تيرتاش
553
بررسي ميرايي امواج الكترو استاتيك در توابع توزيع غيرماكسولي
554
بررسي ميرايي يك خاك معين با استفاده از دستگاه سه محوري استاتيكي
555
بررسي ميز و نيمكت مدارس
556
بررسي ميزان ....در سرم خوني مصدومين شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل
557
بررسي ميزان ...در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل داراي ضايعات چشمي
558
بررسي ميزان DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهري و روستايي شهرستان اردكان در سال 1380 .
559
بررسي ميزان DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهري و روستايي شهرستان اردكاندر سال 1380 .
560
بررسي ميزان esr در بيماران كانديد cabg در بيمارستان افشار يزد در نيمسال دوم 1396و نيم سال اول 139
561
بررسي ميزان ESR و CRP در بيماران مبتلا به سرطان پروستات و ارتباط آن با ميزان PSA در هنگام تشخيص اوليه
562
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
563
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
564
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي نيكوپور يزد
565
بررسي ميزان PH بزاق تجمعي افراد ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه شهيد صدوقي يزد و افراد غير ديابتي
566
بررسي ميزان PH بزاق تجمعي افراد ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه شهيد صدوقي يزد و افراد غير ديابتي
567
بررسي ميزان TGF-B و VEGF در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل داراي ضايعات چشمي
568
بررسي ميزان آب باران قابل استحصال از بام هاي شهر كرمانشاه براي تأمين آب مورد نياز فضاي سبز شهري
569
بررسي ميزان آبشستگي اطراف پايه هاي پل در جريانهاي غيردائمي و تحليل قابليت اطمينان با و بدون طوق محافظ
570
بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف
571
بررسي ميزان آتوپي در بيماران مبتلا به آنافيلاكسي به نيش زنبور مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي در طي سالهاي 1385 الي 1390
572
بررسي ميزان آتوپي در بيماران مبتلا به آنافيلاكسي به نيش زنبور مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي در طي سالهاي 1385 الي 1390
573
بررسي ميزان آستانه تشنج بيماران اسكيزوفرن مزمن هنگام الكتروشوك درماني (ECT)در بيمارستان شفا در سال 1380
574
بررسي ميزان آسيب پذيري بافت هاي فرسوده در برابر خطر زلزله با استفاده از روش AHp
575
بررسي ميزان آسيب پذيري بر اساس غلظت نيترات با استفاده از مدل هاي GODS و تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي : آبخوان دشت شهركرد)
576
بررسي ميزان آشنايي با مهارت هاي زندگي و ارتباط آن با رضايت زناشويي دردانشجويان متأهل دانشگاه هاي فردوس
577
بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شيروان با سيره عملي پيامبر(ص )
578
بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان شركت كننده در دوره هاي تابستاني ﴿ طرح ميثاق ﴾ بسيج دانش آموزي يزد به نماز و عوامل مؤثر بر آن
579
بررسي ميزان آشنايي دانشجويان 18-32 سال دانشگاه هاي پيام نور -آزاد-دولتي با حقوق شهروندي در استان چهار محال و بختياري
580
بررسي ميزان آشنايي دانشجويان مجتمع علوم انساني با كامپيوتر
581
بررسي ميزان آشنايي دبيران رزن از مهارتهاي پژوهشو تحقيق و راههاي افزايشآن
582
بررسي ميزان آشنايي زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان سميرم با حقوق شغلي،خانوادگي و اجتماعي خود در سال تحصيلي 88-89
583
بررسي ميزان آشنايي معلمان ابتدايي باروشهاي پرورش خلاقيت دانش آموزان ابتدايي شهرستان سمنان
584
بررسي ميزان آشنايي معلمان پايه ابتدايي شهرستانهاومناطق با روشهاي تدريس و مفاهيم علمي دروس پايه سوم ابتدايي و نگرش آنان به شغل معلمي
585
بررسي ميزان آشنايي معلمان تربيت بدني چهار شهرمنتخب استان خوزستان از مسئوليت مدني
586
بررسي ميزان آشنايي معلمان راهنما با نظريه هاي يادگيري و تاثير آن بر عملكرد معلمان
587
بررسي ميزان آشنايي معلمان مقاطع ابتدايي شهرستان رشت با الگوهاي نوين تدريس
588
بررسي ميزان آشنايي معلمان مقاطع ابتدايي شهرستان رشت با الگوهاي نوين تدريس.
589
بررسي ميزان آشنايي معلمين پايه اول ابتدايي با مهارتهاي شغلي منطقه گميشان
590
بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كتابداري و كتابداران دانشگاه فردوسي و پيام نور مشهد با ابزارها و قابليتهاي وب 2 , astudy on the rate of familiarity and use of web 2 tools by postgraduate students of library and information sciences and librarians in ferdowsi university of mashhad and payame noor university of mashhad
591
بررسي ميزان آشنايي و كاربرد IT توسط كاركنان آموزشي آ.پ شهرستان بجنورد
592
بررسي ميزان آشنايي و نگرش علاقه مندان به ورزش با مقوله دوپينگ و واكنش هاي پيشنهادي بازدارنده در قبال آن
593
بررسي ميزان آشنايي وپايبندي به مسائل نماز و يا ترك آن در بين جوانان ونوجوانان
594
بررسي ميزان آشوبناكي پارامترهاي كيفي آب در رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه هاي مي سي سي پي و كلرادو)
595
بررسي ميزان آشوبناكي پارامترهاي كيفي آب در رودخانه ها(مطالعه موردي: رودخانه هاي مي سي سي پي و كلرادو)
596
بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در زنان شير ده در شهر يزد و ارتباط آن با عوامل مختلف درسال 1392
597
بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در زنان شير ده در شهر يزد وارتباط آن با عوامل مختلف در سال 1392
598
بررسي ميزان آگاهه و عملكرد دانشجويان دو سال آخر پزشكي يزد از موارد كموپروفيلاكسي بدنبال برخورد با بيماريهاي واگير در سال تحصيلي 79-80
599
بررسي ميزان آگاهه و عملكرد دانشجويان دو سال آخر پزشكي يزد از موارد كموپروفيلاكسي بدنبال برخورد با بيماريهاي واگير در سال تحصيلي 79-80
600
بررسي ميزان آگاهي ، بينش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نسبت به عوارض بيماري ، پيشگيري و درمان آن در مركز بهداشت نيكوپور يزد
601
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و رفتا مبتلايان به سل ريوي مراجعه كننده به مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي شهرستان رشت درباره مراقبت از خود در سال 1374
602
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت شهر يزد در خصوص ارتباط بين بيماري پريودنتال وديابت در فروردين سال 1390
603
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد پرستاران پيرامون موازين كنترل عفونت هاي بيمارستاني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت
604
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري سال آخر در مورد عمليات احيا ي قلبي تنفسي در دانشكده هاي پرستاري مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشهد، تهران در سال 1372
605
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان متاهل مراجعه كننده به درمانگاه هاي پوست دانشگاه شهيد صدوقي يزد در مورد زگيل تناسلي در سال 1393
606
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد مدرسين دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد كاربرد تكنولوژي آموزشي - در سال 1373
607
بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد متصديان كشت گلخانه اي شهرستان يزددر رابطه مخاطرات بهداشتي كاربرد سموم در سال 1391
608
بررسي ميزان آگاهي ،نگرش وعملكرد والدين دانش آموزان دختر پايه هفتم و سوم راهنمايي شهر زنجان در مورد تغييرات رواني دوران بلوغ وتعيين ارتباط آنبا رابطه بين فرزندان و والدين در سال تحصيلي 92-93
609
بررسي ميزان آگاهي ،نوع نگرش ونحوه عملكردجوانان گروه سني 24-15 ساله استان قم درخصوص بيماري ايدز
610
بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهر رشت نسبت به ايدز و هپاتيت در سال 85
611
بررسي ميزان آگاهي آموزگاران دبستانهاي شهرستان آستارا در مورد ماهيت بيماري عفوني و پيشگيري از آن
612
بررسي ميزان آگاهي از اصول ارگونومي وعملكرد به آن در ميان دندانپزشكان شهر يزد در سال 1394
613
بررسي ميزان آگاهي از ايدز در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي سميه شهرستان رباط كريم(بخش سلطان آباد)درسال تحصيلي 87-88.
614
بررسي ميزان آگاهي از بيماري هاي پريودنتال در دانشجويان پزشكي دوره باليني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
615
بررسي ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري در هزار خانم مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني زايشگاه رشت در سال 1374
616
بررسي ميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در ميان دانشجويان سال آخر دانشكده دندانپزشكي استان گيلان (رشت و انزلي)
617
بررسي ميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در ميان دندانپزشكان شهرستان رشت
618
بررسي ميزان آگاهي از فوريت هاي پزشكي در دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
619
بررسي ميزان آگاهي از مهارت هاي﴿فني؛انساني؛ادراكي﴾مديران بر اساس نظريه رابرت كنز از ديدگاه دبيران در مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان اردل
620
بررسي ميزان آگاهي ازبيماري ايدز وانتقال وپيشگيري از آن در دانش آموزان دختر وپسر دوره راهنمايي در شهرستان رامسر در سال تحصيلي 89-90.
621
بررسي ميزان آگاهي اساتيد دانشگاه پيام نور دولت آباد از الگوهاي تدريس
622
بررسي ميزان آگاهي افراد بالغ ﴿سن بالاي 15 سال﴾ شهر يزد در مورد واكسيناسيون در افراد بالغ
623
بررسي ميزان آگاهي افراد نابارور مراجعه كننده به درمانگاههاي دولتي و مطب هاي خصوصــي شهر رشت در مـورد درمـان با روشــهاي كمك بـاروري(ART) در ســال 1387- 1386
624
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان فومن از بهداشت دهان و دندان
625
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان يزد و تفت از بهداشت دهان و دندان در سال 1379
626
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستانهاي يزد و تفت از بهداشت دهان و دندان در سال 1379.
627
بررسي ميزان آگاهي بيماران ديابتي از بيماري ديابت قندي در شهرستان يزد در سال 1377
628
بررسي ميزان آگاهي بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت يزد درخصوص ارتباط بين بيماري هاي لثه وميزان كنترل قندخون درسال 1397
629
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به سرطان تحت درمان با اشعه از نحوه مراقبت از خود و ارتباط آن با مشكلات جسمي كه در اين رابطه تجربه مي كنند در بيمارستانهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران، سال 1371
630
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به فتق ديسك بين مهره اي در مورد ماهيت بيماري و نحوه مراقبت از خود در هنگام ترخيص در سطح بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
631
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به فشار خون بالا در مورد ماهيت بيماري و مراقبت از خود در مراكز بهداشتي درماني شهرستان رشت سال 1375
632
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيو گرافي مركز قلب بيمارستان افشار شهر يزد در زمينه ارتباط بيماري هاي پريودنتال بيماري هاي قلبي عروقي در ماه هاي خرداد و تير سال 1389
633
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني خصوصي شهر لاهيجان نسبت به سرطان دهان در سال 1395
634
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به مركز شهيد رمضان زاده جهت درمان راديوتراپي سر و گردن از عوارض اين درمان بر حفره دهان در سال 1393
635
بررسي ميزان آگاهي- بينش و عملكرد 780 بيمار مبتلا به ديابت نسبت به بيماري خود ﴿ در مركز بهداشت نيكوپور يزد﴾
636
بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نسبت به عوارض بيماري پيشگيري و درمان آن در مركز بهداشت نيكوپور يزد
637
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخش مراقبت ويژه از اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور و موانع اجراي آن در مراكز بهداشتي - درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان گلان، سال 1392
638
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخش هاي اورژانس از ارائه مراقبت در مرحله حاد بيماران سكته مغزي ايسكميك بر اساس دستورالعمل هاي مبتني بر شواهد در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1397
639
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي داخلي در مورد نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي شهر تهران
640
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي مراقبتهاي ويژه قلب در مورد بيماريهاي عروق كرونر و نحوه مراقبت از اين بيماران در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
641
بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت و بيمارستانهاي اختر، امام خميني(ره) و شريعتي شهر تهران، در خصوص استوپورز، در سال 1390
642
بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در مورد بيماري ايدز و نحوه پيشگيري از آن در بيمارستانهاي آموزشي منتخب تهران
643
بررسي ميزان آگاهي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني گيلان (EMS) از اصول ايمني شغلي در شهرستان رشت در سال 1397-98
644
بررسي ميزان آگاهي پرسنل تنظيم خانواده مراكز بهداشتي درماني استان يزد از روشهاي جلوگيري از بارداري
645
بررسي ميزان آگاهي پرسنل تنظيم خانواده مراكز بهداشتي درماني استان يزد از روشهاي جلوگيري از بارداري
646
بررسي ميزان آگاهي پزشكان شهر ياسوج از قوانين و مقررات متداول حقوق پزشكي درسال 1388
647
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر رشت از نحوه تجويز صحيح بنزوديازپين ها در تابستان 1380
648
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر رشت پيرامون لپتوسپيروز در سال 1388
649
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر يزد درباره ي تشخيص و درمان عفونت حاد گوش مياني﴿AOM) در كودكان زير دوازده سال در سال 91
650
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهريزد درمورد بيماري هاي دهان در سال 1394
651
بررسي ميزان آگاهي پزشكان و دندانپزشكان شهر يزد در مورد بيماري ايدز
652
بررسي ميزان آگاهي تكنسين هاي دندانپزشكي و دانشجويان سال اخر دندان پزشكي از نحوه بكاربردن گچ ها در پروسه مختلف لابراتواري در شهرستان رشت
653
بررسي ميزان آگاهي جامعه از ريسك فاكتورهاي و علايم خطر سكته مغزي در شهر رشت در سال 1391
654
بررسي ميزان آگاهي جامعه شهري يزد نسبت به عوامل خطر ساز سكته قلبي
655
بررسي ميزان آگاهي خانواده ها نسبت به مسائل مربوط به دوران بلوغ دانش آموزان دختر در شهر قوچان (مقطع سوم ابتدايي )
656
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر خوابگاه عفاف شهر درگز از مسائل بهداشتي
657
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستانهاي شهر رشت در مورد بيماري تالاسمي در سال 1372
658
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر نسبت به قرصهاي روان گردان و تاثير آن بر سلامت دانش آموزان مقطع دبيرستانهاي ساوه
659
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان ﴿دختر﴾دوره متوسطه سمنان ازحقوق شهروندي ورعايت آن
660
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان راهنمايي در خصوص شناخت بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن در شهرستانهاي كنگان
661
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان سال آخر دبيرستان از بهداشت مادر و كودك
662
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مدارس متوسطه گنبد از رشد جمعيت
663
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي
664
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان تربيت بدني از وسايل ، تجهيزات ، تاسيسات و اماكن ورزشي و نحوه بهره برداري از آن
665
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد پيرامون ميزان آلودگي حين كار با دستگاه اولتراسونيك در سال تحصيلي 92-91
666
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه يزد از حقوق و وظايف شهروندي
667
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر مقيم خوابگاه هاي دانشگاه يزد از بيماريهاي ايدز و هپاتيت و تاثير آن در پيشگيري از بيماري هاي مورد نظر
668
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از مراحل لابراتواري ساخت پروتز پارسيل درسال ۱۳۹۷
669
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دوره كارآموزي باليني بيمارستان آموزشي شهر يزد از حقوق بيمار در سال 1388
670
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دوره كارآموزي باليني بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد از حقوق بيمار در سال 1388
671
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان سال آخردانشكده دندانپزشكي رشت و انزلي نسبت به بيماري هاي هپاتيت وايدز و بررسي عوامل مرتبط با آن
672
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر استان زنجان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن
673
بررسي ميزان آگاهي در مورد سرطان هاي گوارشي در افراد مراجعه كننده جهت آندوسكوپي و كولونوسكوپي در طي يك طرح غربالگري
674
بررسي ميزان آگاهي دستياران از برخورد با اشيا تيز و برنده در بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت
675
بررسي ميزان آگاهي دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به پروفيلاكسي آنتي بيوتيك در بيماران در معرض ابتلا به اندوكارديت باكتريال در سال 1385
676
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
677
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
678
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد در زمينه كاربرد موارد انواع راديوگرافي در دندانپزشكي
679
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد در زمينه كاربرد موارد انواع راديوگرافي در دندانپزشكي
680
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان درمانگاههاي شهر رشت درباره كنترل عفونت
681
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد از روشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران و كاركنان مطب
682
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد از روشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران و كاركنان مطب
683
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل و بعد از اجراي سمينار بازآموزي
684
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل و بعد از اجراي سمينار بازآموزي
685
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد سرطان دهان قبل و بعد از توزيع پمفلت آموزشي سرطان دهان در سال 1390
686
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهريزد درموردپاك كننده هاي دست دندان كامل درسال 1394
687
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مقايسه با كاروزان دندانپرشكي در مورد اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد در سال 1389
688
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مقايسه با كاروزان دندانپرشكي در مورد اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد در سال 1389
689
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت از كاربرد سيستم هاي باند شونده به نسج دنداني درسال 1398
690
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در ارتباط با سرطان دهان درسال 1387
691
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در باره ي تجويز داروهاي كورتيكواستروئيد در سال 1395-1394
692
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در مورد عواملFlare-up
693
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر گنبد در ارتباط با سرطان دهان
694
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر يزد در زمينه تجويز آنتي بيوتيك براي معالجه ريشه دندان قبل و بعد از اجراي بازآموزي
695
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر يزد در زمينه تجويز آنتي بيوتيك براي معالجه ريشه دندان قبل و بعد از اجراي بازآموزي
696
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهريزد از موارد كاربرد چسب دنچر در پروتز كامل در درمان بيماران بي دندان درسال ۱۳۹۷
697
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهريزد ازعلل بوي بد دهان ودرمان آن درسال۱۳۹۷
698
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي و دانشجويان سال آخر دندانپزشكي شهر يزد از موارد تجويز پروفيلاكسي آنتي بيوتيك در سال ۱۳۹۵
699
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان يزد از عوامل مستعد كننده و علائم دهاني SCC.
700
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان يزد از عوامل مستعد كننده و علائم دهاني SCC.
701
بررسي ميزان آگاهي رËساي آموزش و پرورش استان مازندران از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارائه الگوي عملي
702
بررسي ميزان آگاهي زن حاشيه نشين از حقوق زن
703
بررسي ميزان آگاهي زنان 20 الي 50 ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان شهيد صدوقي و مراكز بهداشتي شهر يزد از آزمايش پاپ اسمير
704
بررسي ميزان آگاهي زنان 20 الي 50 ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان شهيد صدوقي و مراكز بهداشتي شهر يزد از آزمايش پاپ اسمير
705
بررسي ميزان آگاهي زنان شاغل تحصيل كرده شهرستان تنكابن پيرامون ديدگاه فمينيسم.
706
بررسي ميزان آگاهي زنان شهر قاين از حقوق شهروندي آنها
707
بررسي ميزان آگاهي زنان متاهل ساكن استان يزد از الگوي صحيح شيردهي
708
بررسي ميزان آگاهي زيست محيطي زنان خانه دار شهر تهران در استفاده و مديريت منابع طبيعي در ارتباط با توسعه پايدار
709
بررسي ميزان آگاهي ساكنين آزاد شهر يزد از بيماري ديابت
710
بررسي ميزان آگاهي سياسي دانشجويان پيام نور محلات درسال 88
711
بررسي ميزان آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي
712
بررسي ميزان آگاهي شهروندان نسبت به بيماريهاي قابل انتقال از طريق دندانپزشكي و راههاي كنترل عفونت در شهر يزد
713
بررسي ميزان آگاهي شهروندان نسبت به بيماريهاي قابل انتقال از طريق دندانپزشكي و راههاي كنترل عفونت در شهر يزد
714
بررسي ميزان آگاهي شهروندي در ميان معلم ها: مطالعه موردي : معلم هاي منطقه 11 شهر تهران (سال تحصيلي 1391-1390).
715
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري از منشور حقوق بيمار و عوامل تسهيل كننده رعايت اين حقوق در بيمارستانهاي منتخب دولتي تحت پوشش دانشگاه
716
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري از منشور حقوق بيمار وعوامل تسهيل كننده رعايت اين حقوق در بيمارستانهايمنتخب دولتي تحت پوشش دانشگاه شهيد صدوقي 1387
717
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از بيماري اختلال تبديلي
718
بررسي ميزان آگاهي كاركنان مقطع متوسطه دخترانه شهرستان بجنورد در بهره گيري از اصول مديريت آموزشي سال تحصيلي 79-78
719
بررسي ميزان آگاهي كارورزان ماه آخر ورودي 1387 دانشگاه علوم پزشكي گيلان، ازالگوريتمBLS گايدلاين AHA2010
720
بررسي ميزان آگاهي كشتي گيران فرنگي ليگ برتر از دوپينگ و عوارض داروهاي دوپينگي
721
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
722
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
723
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
724
بررسي ميزان آگاهي مادران از جنبه هاي مختلف زردي فيزيولوژيك نوزادي
725
بررسي ميزان آگاهي مادران از جنبه هاي مختلف سرماخوردگي و گلودرد چركي در شهر يزد
726
بررسي ميزان آگاهي مادران از محتواي برنامه واكسيناسيون كشوري كودكان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت
727
بررسي ميزان آگاهي مادران باردار مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني الزهرا رشت در خصوص بهداشت دهان و دندان
728
بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد تغذيه تكميلي كودكان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت ، تابستان 1387
729
بررسي ميزان آگاهي مادران شهر يزد در مورد اسهال كودكان
730
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
731
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
732
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
733
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان مبتلا به تالاسمي از مراقبتهاي بهداشتي و درماني اين كودكان در شهرهاي منتخب استان گيلان
734
بررسي ميزان آگاهي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي شهرستان رشت نسبت به تغذيه تكميلي كودكان در تابستان 1385
735
بررسي ميزان آگاهي متخصصين زنان و زايمان در مورد سقط جنين قانوني در سطح استان گيلان در سال¬هاي 95 الي 96
736
بررسي ميزان آگاهي مجريان طرح ملي سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي شهر يزد از طرح فوق .
737
بررسي ميزان آگاهي مجريان طرح ملي سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي شهر يزد از طرح فوق .
738
بررسي ميزان آگاهي محيط زيستي جامعه محلي در خصوص حفاظت از درياچه اروميه
739
بررسي ميزان آگاهي مديران ادارات و سازمان ها ازمديريت بحران در شهرستان اردل
740
بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي بر اساس نظريه هنري فايول
741
بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي
742
بررسي ميزان آگاهي مديران ازوظايف مديريت آموزشي وارتباط آن باموفقيت شغلي آنهاازديدگاه دبيران درمدارس متوسطه شهرتربت حيدريه
743
بررسي ميزان آگاهي مديران ازوظايف مديريت وارتباط آن باموفقيت شغلي آنان درمدارس متوسطه شهراصفهان ناحيه4
744
بررسي ميزان آگاهي مديران دوره متوسطه شهرستان بهشهر از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارائه پيشنهادها
745
بررسي ميزان آگاهي مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي مركز قلب بيمارستان افشار شهر يزد در زمينه ارتباط بيماري هاي پريودنتال و بيماري هاي قلبي عروقي در ماه هاي خرداد و تير سال 89
746
بررسي ميزان آگاهي مراجعين به دانشكده دندانپزشكي گيلان در مورد بيماري ايدز در سال 1386
747
بررسي ميزان آگاهي مربيان بهداشت مدارس در زمينه بهداشت دهان و دندان
748
بررسي ميزان آگاهي مربيان مراكز پيش دبستاني شهرستان جهرم نسبت به روش هاي تربيتي در اسلام
749
بررسي ميزان آگاهي مربيان مراكز پيش دبستاني نسبت به روشهاي تربيتي در اسلام
750
بررسي ميزان آگاهي معلمان دوره ابتدايي شهرستان يزد نسبت به اختلالات گفتاري و راهكارهاي افزايش آن در سال تحصيلي 1389-1388
751
بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد از ليزر و كاربرد آن در دندانپزشكي درسال ۱۳۹۶
752
بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد شهروندان يزدي در زمينه پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي و برآورد كمي آنها در شهر يزد در سال ۹۶
753
بررسي ميزان آگاهي هاي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني مناطق مختلف تهران درباره شناخت، پيشگيري و درمان تب رماتيسمي
754
بررسي ميزان آگاهي و بكارگيري مديران از مديريت كيفيت جامع TQM و رابطه آن با اثر بخشي از ديدگاه معلمان در سطح هنرستان هاي شهر كرج
755
بررسي ميزان آگاهي و رفتار نسبت به بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دبيرستاني شهر يزد در سال تحصيلي 79-1378.
756
بررسي ميزان آگاهي و رفتار نسبت به بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دبيرستاني شهر يزد در سال تحصيلي 79-1378.
757
بررسي ميزان آگاهي و رفتارهاي خودمراقبتي بيماران ديابتي مراجعه¬كننده به درمانگاه-هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
758
بررسي ميزان آگاهي و شناخت دانش آموزان و آموزگاران مقطع ابتدايي در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي استان گلستان )
759
بررسي ميزان آگاهي و علاقه دانش آموزان از اصول و ارزشهاي تعاوني
760
بررسي ميزان آگاهي و علاقه مندي دانش آموزان از حفاظت محيط زيست درمقطع راهنمايي شهر تهران
761
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد خانمهاي باردار در مورد سلامت پريودنتال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداري در شهر يزد در سال 1378.
762
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در رابطه با كنترل عفونت در سال تحصيلي 1391- 1390
763
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي گيلان در باره ي بوي بد دهان در سال 1395
764
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دو سال آخر كارشناسي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد كار با متيل متاكريلات در سال 1393
765
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد در دندانپزشكان عمومي شهر يزد پيرامون فوريت هاي پزشكي در سال 1392
766
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شهر رشت نسبت به عفونت HIV و ايدز در سال 1387
767
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شاغل در مطب ومراكز درماني شهريزد درمورد پروفيلاكسي بيماري سل درسال۱۳۹۶
768
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شاغل در مطب ومراكز درماني شهريزد درمورد پروفيلاكسي بيماري سل درسال۱۳۹۶
769
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي منطقه 22 تهران نسيت به عفونت HIV ايدز در سال 1394
770
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد كارورزان ورودي سال 1388 دانشگاه علوم پزشكي گيلان از كاربرد كلار گردني در بيماران ترومايي- زمستان 1395
771
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران در مورد ارتباط مصرف قطره آهن با پوسيدگي و staining دندانهاي شيري در مراكز بهداشت شهر يزد 1389
772
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران در مورد ارتباط مصرف قطره آهن با پوسيدگي و ُفشهدهدل دندانهاي شيري در مراكز بهداشت شهر يزد 1389
773
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان
774
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان در سال 1377
775
بررسي ميزان آگاهي و فراواني مصرف غير پزشكي ريتالين و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان مقطع دكتري (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1396
776
بررسي ميزان آگاهي و كاربرد داروهاي اورژانس توسط دندانپزشكان عمومي شهر رشت
777
بررسي ميزان آگاهي و مديريت والدين در ارتباط با تروماهاي دنداني كودكان در شهر يزد در سال 1391
778
بررسي ميزان آگاهي و نگرش آموزگاران دبستانهاي شهر رشت نسبت به صرع 1374
779
بررسي ميزان آگاهي و نگرش بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد درمورد ايمپلنت دنداني درسال۹۷
780
بررسي ميزان آگاهي و نگرش بيماران معالجه كننده به بخش اندونتيكس دانشكده دندانپزشكي گيلان نسبت به درمان ريشه دندان
781
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان در مورد راههاي انتقال و نحوه پيشگيري از ايدز - سال 1374
782
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران در مورد بيماري تالاسمي كودكان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1372
783
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل اورژانس 115 شهرستان رشت در مورد مراقبت هاي پيش بيمارستاني استروك براساس گايدلاين استروك آمريكا
784
بررسي ميزان آگاهي و نگرش چاپخانه داران تهران نسبت به محاسن و روش استفاده از تجهيزات و سيستم هاي كنترل كيفيت در فرآيند چاپ افست ورقي در بخش چاپ، سال1386
785
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر رشت نسبت به مسئله بهداشت بلوغ
786
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر رشت نسبت به مساله بهداشت بلوغ درسال 1380
787
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي شهريزد در رابطه با نهفته بودن دندان عقل وجراحي آن درسال1398
788
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دو سال آخر دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد در زمينه ي مشاوره براي ترك دخانيات به بيماران در سال 1395-96
789
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان علوم پزشكي درباره ويروس پاپيلوماي انساني در رشت در سال 1392
790
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر اردبيل پيرامون هاي ايدز و هپاتيت
791
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر تنكابن پيرامون بيماري هاي ايدز و هپاتيت در سال 1395
792
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت پيرامون بيماري هاي ايدز و هپاتيت
793
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به هپاتيتB
794
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت و شهرستان هاي شرق استان گيلان نسبت به درمان بيماري هاي پريودنتال
795
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر رشت در ارتباط با نقش و استفاده از فضا نگهدار در سال 1394
796
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1391
797
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در رابطه با بيماريهاي پريودنتال بر بيماريهاي سيستميك
798
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهرهاي رشت ، لاهيجان و آستانه در برخورد با فوريتهاي پزشكي در مطب در سال 1383
799
بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان باردار متقاضي سزارين مراجعه كننده به مركز مراقبت پري ناتال در بيمارستان الزهرا در خصوص نوع زايمان انتخابي و برخي عوامل همراه در سال 85 در شهر رشت
800
بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران و سرپرستاران بيمارستانهاي شهر زنجان در ارتباط با مديريت بحران در سال 1387
801
بررسي ميزان آگاهي و نگرش معلمان مدارس ابتدايي شهر يزد در ارتباط با تروماهاي دنداني و مديريت آن در سال 1391
802
بررسي ميزان آگاهي و نگرش ها ومشاركت سيلسي اجتماعي زنان شاغل در سازمانهاي دولتي
803
بررسي ميزان آگاهي وارتباط آن با چگونگي مصرف انواع دارو دربين ساكنين شهرستان رامسر.
804
بررسي ميزان آگاهي والدين از اقدامات اورژانسي به هنگام Tiith avulion
805
بررسي ميزان آگاهي والدين از خصوصيات دوره نوجواني
806
بررسي ميزان آگاهي والدين از مشكلات و مسائل روزمره جوانان و نحوه برخورد موثر با آنها در گنبد كاووس
807
بررسي ميزان آگاهي والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد از اهميت حفظ دندانهاي شيري كودكان خود در سال 1377
808
بررسي ميزان آگاهي والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد از اهميت حفظ دندانهاي شيري كودكان خود در سال 77
809
بررسي ميزان آگاهي والدين در زمينه تربيت فرزند(18-6)سال در شهرستان رامسر.
810
بررسي ميزان آگاهي والدين كودكان 3-1 ساله شهر رشت در مورد بهداشت دهان و دندان در سال 1395
811
بررسي ميزان آگاهي والدين كودكان پيش دبستاني از بهداشت و سلامت دهان و دندان و روشهاي پيشگيري از پوسيدگي دنداني در شهر رشت
812
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندان پزشكان شهر يزد درمورد بيماران مبتلا به نكروز فك به دنبال مصرف بيس فسفونات ها در سال1398
813
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندانپزشكان شهر يزد درمورد حفاظت اشعه درسال ۱۳۹۶
814
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندانپزشكان يزد درباره سمان كردن پروتز ثابت درسال۱۳۹۷
815
بررسي ميزان آگاهي ونحوه نگرش خانم هاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و مطب هاي خصوصي زنان نسبت به روش هاي زايماني در نيمه دوم سال در رشت 1380
816
بررسي ميزان آگاهي ونگرش افراد بزرگسال در خصوص عادات بهداشت دهان ودندان در مراجعين به كلينيك هاي تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال۱۳۹۷
817
بررسي ميزان آگاهي ونگرش بيماران بي دندان كامل وپارسيل مراجعه كننده به درمانگاه هاي دندانپزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درباره ايمپلنت هاي دنداني درسال۱۳۹۷
818
بررسي ميزان آگاهي ونگرش بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد درمورد ايمپلنت دنداني درسال۹۷
819
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دانشجويان دخترمقطع كارشناسي دانشگاه پيام نورساوه درموردبيماري ايدز
820
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دختران دبيرستاني و دانشجوي شهريزد در موردمصرف مواد آرايشي در سال 1392
821
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد قالبگيري ديجيتال در سال ۱۳۹۵
822
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد بيماري هاي شايع لثه ومخاط دهان در سال تحصيلي ۹۷
823
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد بيماري هاي شايع لثه ومخاط دهان در سال تحصيلي ۹۷
824
بررسي ميزان آگاهي ونگرشها ومشاركت سياسي واجتماعي زنان شاغل درسازمانهاي دولتي
825
بررسي ميزان آگاهي ونوع نگرش مردم شاهرود ازمسائل سياسي كشورشان
826
بررسي ميزان آگاهي يادگيرنده هاي زبان دوم نسبت با بازخوردها :مطالعه اي بر روي خطاهاي تلفظي ،واژگاني و گرامري
827
بررسي ميزان آگاهي، استفاده و نگرش دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف نسبت به رسانه هاي اجتماعي-تعاملي وب 2 در انجام تحقيقات
828
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي كارمندان شهرداري شهرهاي استان يزد
829
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد از بهداشت دهان و دندان در مراجعين به واحد دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
830
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دختر غيرپزشكي در رابطه با خود آزمايي پستان (Breast self-examination) در شهر يزد در سال 1392
831
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد كارآموزان،كارورزان و دستياران پيرامون موازينكنترل عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي باليني بيمارستان رازي رشت در سال 1392
832
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و نحوه ي عملكرد اينترن هاي پزشكي در ارتباط با بيماري هاي پريودنتال در شهرستان رشت
833
بررسي ميزان آگاهي، نگرش وعملكرد مربيان مهدكودك شهريزد در ارتباط با تروماهاي دنداني در سال 1394
834
بررسي ميزان آگاهي،نگرش و عملكرد (kAP)دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزد نسبت به روشهاي طب سنتي ايراني اسلامي در سال1394
835
بررسي ميزان آگاهي،نگرش وعملكرد والدين مراجعه كننده به كلينيك هاي دندانپزشكي نسبت به اهميت دندان هاي شيري وحفظ فضاي آن ها در شهر يزد۱۳۹۷
836
بررسي ميزان آگهي اولياي دانش آموزان از رفتارهاي پر خطر در شهر شيروان
837
بررسي ميزان آلايندگي كوره هاي توليد الياف كربن و ارائه راهكارهاي علمي جهت حذف آنها
838
بررسي ميزان آلايندگي نيروگاه شهيد رجائي و ارائه راهكار مناسب
839
بررسي ميزان آلرژي در بيماران مبتلا به آدنوئيد هيپرتروفي و اوتيت مدياي با افيوژن
840
بررسي ميزان آلرژي در بيماران مبتلا به آدنوئيد هيپرتروفي و اوتيت مدياي با افيوژن
841
بررسي ميزان آلودگي HBV,HIV,HCV و سيفليس در بيماران دچار زگيل تناسلي- مقعدي كلينيك پوست بيمارستان رازي رشت 1391
842
بررسي ميزان آلودگي آب و خاك كشاورزي شهرستان تايباد با بقاياي برخي از آفت كشها
843
بررسي ميزان آلودگي با HBSAG در كاركنان بهداشتي درماني ثابت بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
844
بررسي ميزان آلودگي با HBSAG در كاركنان بهداشتي درماني ثابت بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
845
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي ، قارچي و مخمري در سه محصول مواد قالبگيري در دندانپزشكي
846
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي ، قارچي و مخمري در سه محصول مواد قالبگيري در دندانپزشكي
847
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU
848
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU
849
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي و قارچي پودر و خمير پاميس در لابراتوارهاي شهر يزد
850
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي و قارچي پودر و خمير پاميس در لابراتورهاي شهر يزد
851
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي،قارچي ومخمري درسه محصول مواد قالبگيري دردنداپزشكي
852
بررسي ميزان آلودگي بستني به باسيل بروسلا در يزد
853
بررسي ميزان آلودگي بستني به باسيل بروسلا در يزد
854
بررسي ميزان آلودگي دو نوع گوتاپر كاي آريادنت ﴿ايراني﴾ و META ﴿كره اي﴾ توسط كشت ميكروبي ، بمحض باز كردن پوشش پلاستيكي و بعد از گذشت مدت زمان يك هفته
855
بررسي ميزان آلودگي دو نوع گوتاپركاي آريادنت ﴿ايراني﴾ و META ﴿كره اي﴾ توسط كشت ميكروبي ، بمحض باز كردن پوشش پلاستيكي و بعد از گذشت مدت زمان يك هفته
856
بررسي ميزان آلودگي ژنوتيپ هاي كلزا به گل جاليز و اثر كشت مخلوط گندم با كلزا بر كنترل انگل
857
بررسي ميزان آلودگي شير خام در گاوداري هاي شهرستان ايرانشهر به آفلاتوكسين
858
بررسي ميزان آلودگي نمونه هاي صادراتي شهرستان سيرجان به قارچ آسپرژيلوس از طريق اندازه گيري ميزان آفلاتوكسين با روش HPLC
859
بررسي ميزان آلودگي هواو ارزيابي ريسك بهداشتي فرايند توليد الكترود جوشكاري
860
بررسي ميزان آمادگي اداره آموزش و پرورش شهرستان تويسركان در اجراي مدل بومي سازمان جانشين پرور
861
بررسي ميزان آمادگي استقرار مديريت دانش در شهرداري تهران از ديدگاه مديران
862
بررسي ميزان آمادگي الكترونيكي سيستم هاي اطلاعات بازاريابي شركت تايدواتر
863
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان قلب افشار ومركر تحقيقاتي ودرماني ناباروري يزد در جذب گردشگران پزشكي بر اساس استانداردهاي كميسيون مشترك بين الملل ﴿JCI)
864
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان قلب افشار ومركز تحقيقاتي ودرماني ناباروري يزد در جذب گردشگران پزشكي براساس استاندادهاي كميسيون مشترك بين الملل (JCI)
865
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در حوادث غير مترقبه در سال 1388
866
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در حوادث غير مترقبه در سال، 1388
867
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي منتخب آموزشي شهر يزد جهت پيشگيري از وقوع خطا از ديدگاه كاركنان باليني در سال 1392
868
بررسي ميزان آمادگي پرستاران براي مواجهه با بلايا و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني پژوهشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت، سال 1397-1396
869
بررسي ميزان آمادگي خود راهبردي در يادگيري و عوامل همراه با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92- 91
870
بررسي ميزان آمادگي خودراهبردي در يادگري و عوامل همراه با آن در دانشجوان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92-91
871
بررسي ميزان آمادگي دانشگاه پيام نور استان تهران در طراحي و استقرار نظام دوركاري
872
بررسي ميزان آمادگي دانشگاه علم و صنعت ايران در اجراي مدل سازمان دوركار
873
بررسي ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي در بكارگيري ابزارهاي تجارت الكترونيك
874
بررسي ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي دربكار گيري ابزارهاي تجارت الكترونيك
875
بررسي ميزان آمادگي سازمان جهت اجراي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني در بانك ملت شهرستان رفسنجان
876
بررسي ميزان آمادگي سازماني جهت پياده سازي ERP در سازمانهاي دولتي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل
877
بررسي ميزان آمادگي شركت كشت وصنعت مغان در اجراي بودجه ريزي عملياتي
878
بررسي ميزان آمادگي شركت مهندسي وتوسعه نفت براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده براساس مدل پيترسنگه
879
بررسي ميزان آمادگي مراكز درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مديريت بحران ناشي از حوادث غيرمترقبه سال 89
880
بررسي ميزان آمادگي يادگيري الكترونيكي اعضاي هيئت علمي واساتيدمدعودردانشگاه پيام نوراستان آذربايجان شرقي
881
بررسي ميزان آنتي اكسيدان هاي جلبك اسپيرولينا سويه بومي ايراني
882
بررسي ميزان آنزيم ALT در بيماران با سابقه آلودگي به HBV
883
بررسي ميزان آنزيم ALT در بيماران با سابقه آلودگي به HBV
884
بررسي ميزان آنژيوتانسينوژن احيا در بيماران پره اكلمپتيك و ارزيابي ارزش تشخيصي آن
885
بررسي ميزان ابراز وجود ورابطه آن باسلامت روان دردانشجويان...
886
بررسي ميزان ابرازوجوددانش آموزان پسرپايه اول مقطع متوسطهشهردامغان
887
بررسي ميزان اپتيمم سوزن خوري بر لايه منسوج بي بافت
888
بررسي ميزان اتانول استخراج شده از سلولزهاي مختلف
889
بررسي ميزان اثر بخش آموزش ضمن خدمت بر معلمان دوران ابتدايي
890
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش راهبردهاي حل مساله اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه دوم مقطع راهنمايي شهر يزد
891
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش شناختي - رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پايه سوم دبيرستانهاي نيشابور
892
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش ضمن خد مت معلمان در دوره متوسطه دخترانه شهر گرگان
893
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در كارآيي و اثر بخشي دبيران شيمي شهرستانهاي شرق استان گلستان
894
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مسئوليت پذيري به شيوه گلاسر بر بحران هويت دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
895
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارت هاي مديريت بر استرس بر كاهش سبك كنارآيي اجتماعي دانش آموزان
896
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متئسطه شهر نهاوند
897
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش هاي دانشگاه پيام نور از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
898
بررسي ميزان اثر بخشي آموزشهاي عمومي ضمن خدمت كاركنان اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان يزد
899
بررسي ميزان اثر بخشي اجراي طرح تصويري در يادگيري درس رياضي
900
بررسي ميزان اثر بخشي استقرار سيستم مديريت يكپارچه )IMS( با تاكيد بر وضعيت ايمني و بهداشت شغلي شاغلين ، در بيمارستان شهداي 15 خرداد ورامين وابسته به سازمان تامين اجتماعي
901
بررسي ميزان اثر بخشي اموزش ضمن خدمت در كارايي معلمان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
902
بررسي ميزان اثر بخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش اموزان دختر متوسطه شهر فولادشهر
903
بررسي ميزان اثر بخشي انجمن اولياء و مربيان در افزايش كارايي مدارس پيش دانشگاهي شهرستان اردكان سال تحصيلي 79-78
904
بررسي ميزان اثر بخشي انواع رسانه در تبليغات فرش دست بافت
905
بررسي ميزان اثر بخشي بازاريابي الكترونيكي بر فروش شركتهاي هواپيمايي اصفهان
906
بررسي ميزان اثر بخشي برنامه هاي انجمن معتادان گمنام﴿NA ﴾برنگرش معتادان به مواد مخدر﴿مطالعه موردي انجمن روستاي ميمنه﴾
907
بررسي ميزان اثر بخشي پنتوكسي فيلين در مقايسه با پلاسبو در بهبود آنمي بدون پاسخ به اريترو پوئتين نوتركيب در بيماران همودياليزي
908
بررسي ميزان اثر بخشي تبليغات بانك ملت در ميان مشتريان شعب جنوب فارس
909
بررسي ميزان اثر بخشي تزريق داخل مفصلي پلاسماي غني از پلاكت( PRP ) در ا ستئوآرتريت زانو
910
بررسي ميزان اثر بخشي تشويق و تنبيه بر دانش آموزان ابتدائي بخش سيمكان جهرم از ديدگاه معلمان
911
بررسي ميزان اثر بخشي حركات ريتميك(ورزش ايروبيك)بر كودكان بيش فعال پيش دبستان شهر اصفهان
912
بررسي ميزان اثر بخشي خانه هاي بهداشت روستايي در مناطق شرق شهرستان گرگان
913
بررسي ميزان اثر بخشي دستورالعمل ايمني كار در كد ارزيابي ديسك به روش FMA-JSAدر شركت گاز استان يزد
914
بررسي ميزان اثر بخشي راهنمايي تحصيلي و شغلي بر دانش آموزان را هنمايي شهرستان كلاله در انتخاب رشته تحصيلي از ديدگاه دبيران حرفه و فن
915
بررسي ميزان اثر بخشي روش بيورزونانس در درمان ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز پوست و سالك صديقه طاهره سال 1393
916
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي تدريس دانش آموز محور بر پرورش خلاقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بندرگز از ديدگاه معلمان
917
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي ضد عفوني واستريليزاسيون تجهيزات و ارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود كيفيت بر اساس مدل شش سيگما در بخش اعمال جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
918
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي ضد عفوني واستريليزاسيون تجهيزات وارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود كيفيت بر اساس مدل شش سيگما در بخش اعمال جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
919
بررسي ميزان اثر بخشي سيستمهاي اطلاعات مديزيت در بيمارستانهاي دولتي شهر يزد
920
بررسي ميزان اثر بخشي طرح پست ، پيشخوان دولت از ديدگاه مشتريان و مديران سازمانهاي طرف قرار داد در شهر شيراز
921
بررسي ميزان اثر بخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي
922
بررسي ميزان اثر بخشي فعاليت هاي گروهي در تقويت رشد اجتماعي نوجوانان
923
بررسي ميزان اثر بخشي فعاليتهاي مشاور در مقطع متوسطه
924
بررسي ميزان اثر بخشي ليپوزوم هاي حاوي آنتي ژن هاي محلول ليشمانيا در درمان ضايعات ايجاد شده توسط ليشمانيا ماژور در موش هايBALB/C
925
بررسي ميزان اثر بخشي هسته هاي مشاوره بر فرآيند آموزشي وتربيتي دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان گنبد كاووس
926
بررسي ميزان اثر بخشي هسته هاي مشاوره در بهبود فرايند آموزشي و تربيتي مدارس متوسطه دخترانه شهر گرگان
927
بررسي ميزان اثر بخشي و ارزيابي رويكرد پيشگيري اجتماع محور در كاهش گرايش به مواد مخدر و ارتقا سطح سلامت و كيفيت زندگي در ساكنين شهر بوشهر
928
بررسي ميزان اثر پارامترهاي موثر بر سنتز پلي كربوكسيلات اتر
929
بررسي ميزان اثر داروي خوراكي سلنيوم در بهبود لرزش بيماران مبتلا به پاركينسون،در شهر يزد،در سال 1392
930
بررسي ميزان اثر داروي خوراكي سلنيوم در بهبود لرزش بيماران مبتلا به پاركينسون،در شهر يزد،در سال 1392
931
بررسي ميزان اثر دهانشويه پرسيكا بر بروز حفره خشك ( داراي ساكت ).
932
بررسي ميزان اثر دهانشويه پرسيكا بر بروز حفره خشك ( داراي ساكت ).
933
بررسي ميزان اثر عقود اسلامي بر سطح سرمايه گذاريو اشتغال
934
بررسي ميزان اثر گذاري عوامل خانوادگي(ميزان تحصيلات...)بر عملكرد اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه مسجد سيد ..
935
بررسي ميزان اثر ميكروبي هيدروكسيد كلسيم در دندانهاي مورد درمان مجدد قرار گرفته به صورت In Vitro
936
بررسي ميزان اثر ميكروبي هيدروكسيد كلسيم در دندانهاي مورد درمان مجدد قرار گرفته به صورت In Vitro
937
بررسي ميزان اثرات اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پنجم ابتدائي حوزه شهري شهرستان تنكابن.
938
بررسي ميزان اثرات اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدائي حوزه شهري رامسر درسال تحصيلي 89-90.
939
بررسي ميزان اثربخشي آموزش زيست محيطي جوامع محلي درجهت حفاظت پايدار از تنوع زيستي و تاثير آن بر رونق طبيعت گردي در ذخيره گاه زيست كره دنا
940
بررسي ميزان اثربخشي آموزش شناختي - رفتاري بر اضطراب اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان
941
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان فردوس
942
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان متوسطه دختر شهر ملارد
943
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس بر كاهش سبك كنار آيي اجتناب ي دانش آموزان
944
بررسي ميزان اثربخشي استراتژي هاي مالي بانك ملي ايران
945
بررسي ميزان اثربخشي استقرار سيستم نظام آراستگي محيط كار بر رضايتمندي كاركنان و گيرندگان خدمت در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع و واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي همدان
946
بررسي ميزان اثربخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش اموزان پسر پنجم ابتدايي شهرستان فريمان
947
بررسي ميزان اثربخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي در عزت نفس دانش اموزان دختر متوسطه تربت جام
948
بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي پرورشي مدارس راهنمايي شهرستان طارم در سال تحصيلي 87-86
949
بررسي ميزان اثربخشي پلورودز با بتادين در پلورال افيوژن بدخيم دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان آريا ورازي رشت
950
بررسي ميزان اثربخشي تزريق وريدي دگزامتازون و تزريق لوكال بوپپواكائين در كاهش درد و تهوع و استفراغ پس از عمل آدنو تونسيلكتومي در كودكان كمتر از 15 سال
951
بررسي ميزان اثربخشي خانه هاي بهداشت بر شاخصهاي عمده بهداشتي در شهرستان گنبد كاوس
952
بررسي ميزان اثربخشي خانه هاي بهداشت برشاخص هاي عمده بهداشتي درشهرستان گنبدكاووس
953
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش خانواده بر روي والدين دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه 2 شهر يزد و راههاي جذب بيشتر والدين براي شركت در اين دوره ها
954
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت بر عملكرد حرفه اي دبيران مقطع متوسطه شهرستان مهاباد از ديدگاه آنها
955
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت فني حرفه اي ويژه اتباع افغاني در شهر اصفهان
956
بررسي ميزان اثربخشي دوره¬هاي آموزشي كاركنان
957
بررسي ميزان اثربخشي روش آموزش چند حسي اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان پايه هاي سوم و چهارم دبستان هاي دولتي شهر اصفهان
958
بررسي ميزان اثربخشي سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM ) با توجه به مدل شاخص رضايتمندي اروپايي (AYDIN S.,OZER G & DONIO ET AL) در شركت سهامي بيمه ايران
959
بررسي ميزان اثربخشي سيستم هاي مديريتي در توانمند سازي كاركنان شركت مديريت توليد برق شازند
960
بررسي ميزان اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر اميد به زندگي، بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي مادران كودكان مبتلا به سرطان
961
بررسي ميزان اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر اميد به زندگي، بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي مادران كودكان مبتلا به سرطان
962
بررسي ميزان اثربخشي شيوه هاي تشويق و تنبيه معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدائي پسر شهرستان يزد در سال تحصيلي 83-84
963
بررسي ميزان اثربخشي طرح تكريم ارباب رجوع در شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
964
بررسي ميزان اثربخشي عملكرد نيروي انتظامي (پليس ) از نظر مردم شهر يزد
965
بررسي ميزان اثربخشي مداخلات كنترل مهندسي وغير مهندسي در سطح ريسك مخاطرات ايمني بهداشتي در يكي از صنايع كاشي استان يزد
966
بررسي ميزان اثربخشي مدل فراعملي استرس و سازگاري در مقايسه با برنامه متداول آموزش وپرورش بر كاهش استرس معلمان شهر يزد
967
بررسي ميزان اثربخشي مفاهيم اساسي مديريت كيفيت جامع ﴿TQM)بر نگرش مديريتي سازمانهاي داراي گواهينامهISO 9000
968
بررسي ميزان اثرپذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از بازارهاي ارز، طلا و مسكن طي سالهاي ( 1381-1389)
969
بررسي ميزان اثرگذاري اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر توزيع درآمد
970
بررسي ميزان اثرگذاري تحليل هاي بنيادي و فني ) (Fundamental& Technical بر پيش بيني قيمت در شركت هاي سرمايه گذار
971
بررسي ميزان اثرگذاري سه بازار جهاني نفت ، طلا و ارز بر بازار بورس اوراق بهادار تهران
972
بررسي ميزان اثرگذاريابعادسرمايه فكري برعملكردسازماني كاركنان بانكها )مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهرتهران(
973
بررسي ميزان اثريخشي دوره هاي آموزشي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي و ارايه ي الگوي بهينه
974
بررسي ميزان اجرا و اثربخشي تدريس درس تربيت بدني بر اساس كتاب راهنماي معلم (مطالعه موردي: استان گيلان)
975
بررسي ميزان اجراي شرح وظايف كارآموزي مديريت خدمات پرستاري از ديدگاه دانشجويان سال آخر كارشناسي پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي ايران در بيمارستانهاي محل كارآموزي در سال تحصيلي 71-1370
976
بررسي ميزان اجراي مديريت كيفيت فراگير در اداره كل فني و حرفه اي استان اصفهان
977
بررسي ميزان اجراي مقررات مقاوم سازي سازه ها در برابر زلزله در شهرهاي رستم آباد ، رودبار ، منجيل و لواشان از سال 1370 الي 1375
978
بررسي ميزان احتمال وجود اسپرم در نمونه هاي بيضه بيماران با آزوسپرمي و مقايسه آن در نمونه هاي يكطرفه و دو طرفه در بيماران مراجعه كننده به مركز ناباروري يزد
979
بررسي ميزان احساس اعتماد اجتماعي در زنان
980
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي از ديدگاه شهروندان
981
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در برابر استراتژي قدرت هوشمند آمريكا و اسرائيل ﴿ مطالعه موردي: شهروندان اصفهان﴾
982
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر (مطالعه موردي دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي و فيزيك
983
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين شهروندان شهر شهركرد
984
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
985
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان ( مطالعه موردي زنان بهشهر 1389 )
986
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 15تا 29 ساله و عوامل اجتماعي موثر برآن ﴿ مطالعه موردي دوشهر حاجي آباد وآبيز﴾
987
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 40-18 سال شهر خواف
988
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 40-18 سال شهر خواف
989
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن ﴿مطالعه موردي : شهر يزد﴾
990
بررسي ميزان احساس امنيت در بين زنان شهر جونقان
991
بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان شهر بهشهر
992
بررسي ميزان احساس عدالت در بين شهروندان تهراني و عوامل اجتماعي مËثر برآن .
993
بررسي ميزان احسايس امنيت اجتماعي زنان در سكونتگاههاي غير رسمي ( نمونه موردي شهرك امام علي شهر مشهد )
994
بررسي ميزان اختلال خواب در بين دانشجويان پزشكي و غيرپزشكي
995
بررسي ميزان اختلال هاي يادگيري در دبستان هاي دولتي دخترانه ناحيه 2 يزد
996
بررسي ميزان اختلالات خواب دربين دانشجويان دانشگاههاي شهركردواردل
997
بررسي ميزان اختلالات رفتاري بين دانش آموزان يك زبانه ودو زبانه دختر درمقطع سني 8سال شهرستان رامسر
998
بررسي ميزان اختلالات رفتاري بين دانش آموزان يك زبانه ودو زبانه دختر درمقطع سني 8سال شهرستان رامسر
999
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان ضعيف
1000
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان قوي از نظر درسي شهرستان يزد
بازگشت