<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي مكانيزم عملكرد، رفتار الكتروشيميايي و مقاومت الكتريكي پوشش هاي پايه نيكل- موليبدن بر روي فولاد زنگ نزن به روش رسوب دهي الكتريكي به منظور استفاده در صفحات دو قطبي پيل سوختي پليمري
2
بررسي مكانيزم فرايند سينترينگ ذرات تك كريستال فلزي به روش SPS با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
3
بررسي مكانيزم فلوتاسيون نرمه هاي فسفات با استفاده از نانوحباب
4
بررسي مكانيزم كارگرم و بهبود استحكام تسليم يك سوپرآلياژ Co-Al-W با استفاده از عمليات ترمومكانيكي و حرارتي
5
بررسي مكانيزم كارواش اتوماتيك
6
بررسي مكانيزم كندگي سنگ هاي ادراري با ليزر پالسيNd:YAG در محيط هوا و PBS
7
بررسي مكانيزم لايه نشاني پالسي كامپوزيت نيكل/ نانو الماس و رفتار خوردگي آن
8
بررسي مكانيزم ماشين آلات خط ريسندگي پشمي و فاستوني و برنامه ريزي نگهداري و تعميرات ماشين آلات
9
بررسي مكانيزم مرتبط با بايندينگ ويژگي هاي بينايي با استفاده از سيگنال هاي الكترواسفالوگرام
10
بررسي مكانيزم نفوذ يون ليتيم در حجم، سطح و با پوشش V2O5 براي كاتد LiNi0.5Mn1.5O4 با استفاده از روش¬هاي شبيه¬سازي رايانه¬اي و اندازه-گيري جريان اكسيداسيون
11
بررسي مكانيزم هاي آسيب ناشي از اصطكاك با استفاده از روش پخش آوائي با هدف بكارگيري آن در فرآيند كشش عميق ورق فلزي
12
بررسي مكانيزم هاي انتقال حرارت درنانوسيالات
13
بررسي مكانيزم هاي انتقال قدرت ماشين هاي هيبريدي
14
بررسي مكانيزم هاي ايجاد آسيب سازند، در فرآيندهاي ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوني
15
بررسي مكانيزم هاي بهينه ي سنگ زني پوشش هاي HVOF سرمت WC-Co-Cr و تجزيه و تحليل تاثير سنگ زني بر استحكام چسبندگي و وي‍ژگي هاي سطحي پوشش
16
بررسي مكانيزم هاي تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم
17
بررسي مكانيزم هاي تزريق گاز دي اكسيد كربن به منظور ازياد برداشت نفت و ارزيابي عوامل موثر در بهبود ضريب بهره وري
18
بررسي مكانيزم هاي جذب آلودگي آب توسط نانو لوله هاي كربني
19
بررسي مكانيزم هاي جذب انرژي در لوله هاي كامپوزيتي تحت بار ضربه اي محوري
20
بررسي مكانيزم هاي خرابي در كامپوزيت‌هاي شيشه/ اپوكسي در مودهاي تركيبي I و II با استفاده از روش غيرمخرب اكوستيك اميشن
21
بررسي مكانيزم هاي دفاعي روي بيماران سرطاني
22
بررسي مكانيزم هاي دفاعي روي بيماران سرطاني /
23
بررسي مكانيزم هاي ماشين و روش توليد گيپور و توليد چند نمونه
24
بررسي مكانيزم هاي نفوذ و جذب سطحي در بهبود عملكرد مصاح ساختماني
25
بررسي مكانيزم هسته گذاري و سينتيك پليمريزاسيون امولسيوني
26
بررسي مكانيزم و سينتيك اكسيداسيون آلياژ Ti-6Al-4V تحت شرايط حرارت دهي غير هم دما
27
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ تشكيل تركيبات تيتانيم - آلومينايد
28
بررسي مكانيزم و قابليت هاي بافت ماشين دستكش بافي شيما
29
بررسي مكانيزم واكنش بين تري فنيل فسفيت و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور 4 و6-دي متيل 2-مركاپتو پيريميدين با استفاده از نظريه تابعي چگالي
30
بررسي مكانيزم‌هاي خرابي خستگي وصله‌ و ورق در نمونه آلومينيومي ترك‌دار ترميم‌شده با كامپوزيت‌هاي اليافي به‌ وسيله روش آكوستيك‌ اميشن
31
بررسي مكانيزم‌هاي خرابي ورق آلومينيومي ترك‌دار ترميم‌شده با كامپوزيت‌هاي اليافي بوسيله روش آكوستيك اميشن
32
بررسي مكانيزمهاي انتقال مواد و طراحي يك نمونه
33
بررسي مكانيزمهاي حركتي جرثقيل برجي و طراحي برخي ساختارهاي مكانيكي آنها براي مدل potam 427
34
بررسي مكانيزمهاي ژاكارد ماشينهاي گرد باف
35
بررسي مكانيزيم تشكيل تخلخل هاي ميكروسكوپي در آلياژهاي AL- SI بهسازي شده با استرانسيم
36
بررسي مكانيسم اثر پيام رساني گرلين درون‌زا بر مرحله تثبيت حافظه
37
بررسي مكانيسم ازدياد برداشت از مخازن نفتي شكافدار با تاكيد بر مكانيسم آشام
38
بررسي مكانيسم اكسيدازي، توليد نانونقره در اسپور باسيلوسها و تهيه ميكروكپسول هاي حاوي نانومنفذ به عنوان حامل پروتئين كايمريك و دارو
39
بررسي مكانيسم انتقال بحران مالي سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران
40
بررسي مكانيسم انتقال پروتون در 2- مركاپتو بنزوتيازول و- مركاپتو بنزواكسازول در فاز گازي و محلول و برهمكنش اين تركيبات با فلز مس
41
بررسي مكانيسم انتقال پروتون در تيازوليدين -2-تيونها و اكسازوليدين - 2- تيونها در فاز گازي، از طريق مولكولهاي آب و تشكيل ديمر
42
بررسي مكانيسم انتقال پروتون و فرايند توتومريزاسيون در 6-آزا اوراسيل در فاز گازي و در حضور مولكولهاي حلال: يك مطالعه نظري
43
بررسي مكانيسم انتقال پروتون و فرايند توتومريزاسيون درباربيتوريك اسيد و در حضور مولكولهاي حلال :يك مطالعه نظري
44
بررسي مكانيسم انتقال پولي در اقتصاد ايران در شرايط نا اطميناني تورم
45
بررسي مكانيسم ايجاد آپيتوز توسط عصاره گياه آگروستما گيتاگو بر روي رده سلولي آدنوكار سينوماي معده انسان ﴿AGS﴾
46
بررسي مكانيسم تجزيه گاز كنار كاتاليست به روش شبيه سازي مولكولي
47
بررسي مكانيسم تخريب شوره در اشياء سفالين
48
بررسي مكانيسم تخريب شوره در اشياء سفالين
49
بررسي مكانيسم تشكيل استئارات كبالت II در فاز جامد از داده هاي سينتيكي ، مرتبه واكنش ، ثابت سرعت واكنش ( K) و بررسي نتايج با نظيه هاي موجود
50
بررسي مكانيسم تشكيل استئارات منيزيم در فاز جامد از داده هاي سينتيكي ،مرتبه واكنش،ثابت سرعت واكنش ( K )و بررسي نتايج تجربي با نظريه هاي موجود
51
بررسي مكانيسم تشكيل رسوب آسفالتن و اثر افزودني ها در تشكيل آن
52
بررسي مكانيسم جبران در افراد با الگوي صورتي زاويه باز و (angle-High)
53
بررسي مكانيسم جبران در افراد با الگوي صورتي زاويه باز و (angle-High)
54
بررسي مكانيسم جذب مواد رنگزا ازپساب به صورت سيستم هاي چند جزئي توسط جاذب هاي زيستي استخراج شده از شفيره ابريشم
55
بررسي مكانيسم حركت يون هاي كلريد در بتن خودتراكم حاوي تركيب چند ماده افزودني معدني
56
بررسي مكانيسم دفاعي بادام به تنش سرمازدگي و تفاوت آن در ژنوتيپ هاي مختلف
57
بررسي مكانيسم رهايش كنترل شده تموزولوميد از نانوالياف PCL-PU
58
بررسي مكانيسم ضد دردي داروي نورترپتيلين در موش سوري
59
بررسي مكانيسم عملكرد پوشش غني از روي بر پايه ي اتيل سيليكات در محيط خورنده تحت تاثير اعمال غلظت هاي حجمي متفاوت پودر روي
60
بررسي مكانيسم عملكرد فيلترهاي بيولوژيكي متوالي در تصفيه فاضلاب صنعتي
61
بررسي مكانيسم مولكولي مسير سيگنالينگAMPKدر حضور كوركومين و اسيد چرب امگا3در محيط كشت سلول عضلاني ردهC2C12
62
بررسي مكانيسم نفوذ طي تزريق امتزاجي در مخازن شكافدار
63
بررسي مكانيسم هاي آپوپتوزيس توسط شيگاتوكسين و نقش هريك از زيرواحدهاي آن در مكانيسم آپوپتوزيس
64
بررسي مكانيسم هاي آپوپتوزيس توسط شيگاتوكسين ونقش هريك از زيرواحدهاي آن در مكانيسم آپوپتوزيس
65
بررسي مكانيسم هاي اندوسيتوزي براي دارورساني هدفمند
66
بررسي مكانيسم هاي دفاعي در بين بزهكاران شهرستان گرگان در سال 1392
67
بررسي مكانيسم و اثرات استخلاف در واكنش بين تري فنيل فسفين و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور آمين هاي آروماتيك مختلف با استفاده از نظريه تابعي چگالي
68
بررسي مكانيسم واكنش بين ايزوكينولين و دي متيل استيلن دي كربوكسيلات درحضورNH- اسيد2- متيل ايندول: يك مطالعه نظري
69
بررسي مكانيسم واكنش پذيري و فضا گزيني الكل ها بر روي اكسيد هاي آلومينا، زير كونيا و مخلوط آن ها با استفاده از روش هاي تجربي و شيمي كوانتومي و مطالعات SEM،XRDو BET ساختار
70
بررسي مكانيسم واكنش چند جزيي بين ايزوسيانيدهاو دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات در حضور 2-ايمينو-1,3-تيوزوليدين-4-ان: يك مطالعه نظري
71
بررسي مكانيسم واكنش حلقه زايي ﴿1+4﴾ بين آلكيل ايزو سيانيدها و 3 بنزيليدن 2و 4 پنتان دي اون: يك مطالعه نظري
72
بررسي مكانيسم واكنش هاي حذف گاز سمي CO، بر روي سطح نانو لايه ي C3N و مشابهات آن به روش محاسبات مكانيك كوانتومي
73
بررسي مكانيسم‌هاي افزايش انتقال حرارت در برج‌هاي خنك كننده ي خشك
74
بررسي مكانيسمهاي توليد NOx
75
بررسي مكانيك آماري شكست كاشي
76
بررسي مكانيك شكست مخلوط‌هاي آسفالتي بازيافتي تحت اثر مد‌هاي تركيبي كششي و برشي
77
بررسي مكانيك شكست مواد ارتوتروپيك (چوب) در شرايط تاثير متقابل ميكرو تركها با ماكرو تركها
78
بررسي مكانيك كوانتومي برهم كنش هاي بين زنجيره اي در ديمرهاي مزدوج آلي كاربردي در كامپوزيت ها
79
بررسي مكانيك كوانتومي برهم¬كنش¬هاي بين زنجيره¬اي در ديمرهاي مزدوج آلي كاربردي در كامپوزيت¬ها
80
بررسي مكانيك كوانتومي منتخب ساختار كلي مكانيك موجي
81
بررسي مكانيك و پايداري اكستروژن چند لايه اي
82
بررسي مكانيكي و بيومكانيكي ميل استخوان در يك استخوان دراز و جايگزيني يك ميل استخوان جديد
83
بررسي مكانيكي و سيالاتي سيستم استارتر يك موتورتوربين گاز هوايي
84
بررسي مكانيكي-حرارتي و تجربي - عددي فرايند ماشينكاري پيوسته به كمك ارتعاشات آلتراسونيك
85
بررسي مكتب اصفهان در نگاره هاي كاخ چهلستون
86
بررسي مكتب پوسترسازي ژاپن
87
بررسي مكتب سوئيس
88
بررسي مكتب فقهي اصفهان در عصر صفوي و قاجار
89
بررسي مكتب فكري و سبكي كمال الدين خجندي براساس غزليّات او
90
بررسي مكتب واسوخت در غزليات جامي
91
بررسي مكمل هاي تركيبي در كاهش اسيدوز و عملكرد دامهاي پرواري و گاوهاي شيري
92
بررسي مكيزان رفت و آمدهاي خانوادگي مردم شهرستان رامسر.
93
بررسي ملات هاي بكار برده شده در ذيقورات چغازنبيل ، بهينه سازي و ساخت ملات حفاظتي
94
بررسي ملات هاي بكاربرده شده در ذيقورات چغازنبيل ، بهنيه سازي و ساخت ملات حفاظتي
95
بررسي ملاحضات طراحي سيملاتور كنترل وضعيت ماهواره
96
بررسي ملاحظات سوانح طبيعي ( زلزله ) در طرح توسعه شهري تهران جهت تحقيق توسعه پايدار شهري
97
بررسي ملاحظات طراحي و تدوين مدل رياضي پيچه ي هلمهولتز جهت تست گشتاور دهنده مغناطيسي
98
بررسي ملاحظات طراحي واحدهاي تماس كلر
99
بررسي ملاحظات مهندسي و اقتصادي در صنعت حمل و نقل گاز طبيعي مايع (LNG)در ايران و امكان سنجي بومي سازي ساخت شناور حامل LNG
100
بررسي ملاس تعدادي از كارخانجات قند ايران از نظر ميكروالمنت هاي فلزي در ارتباط با خوردگي دستگاههاي شربت
101
بررسي ملاقات باسيستم هاي بهداشتي -درماني در اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به بخش فوريت هاي بيمارستان رازي رشت در سال 1380
102
بررسي ملاك حبس در فقه اماميه و حقوق ايران
103
بررسي ملاك شكست هوك و براون براي سنگهاي آهكي
104
بررسي ملاك هاي ازدواج و خوشبختي در بين زوجين شهرستان دامغان
105
بررسي ملاك هاي ازدواج و خوشبختي در بين زوجين شهرستان دامغان
106
بررسي ملاك هاي انتخاب دوست همجنس در دختران دبيرستاني منطقه 10 تهران
107
بررسي ملاك هاي انتخاب همسر
108
بررسي ملاك هاي همسر گزيني در دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
109
بررسي ملاك و معيارهاي ازدواج دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز در سال 1383
110
بررسي ملاكها و معيارهاي اختصاصي ازدواج
111
بررسي ملاكهاي ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد
112
بررسي ملاكهاي انتخاب دوست در پسران دبيرستاني
113
بررسي ملاكهاي انتخاب مديران مدارس راهنمايي دخترانه از ديدگاه دبيران شهر قوچان
114
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان پيام نور اردل در سال تحصيلي 91-90
115
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دانشگاه يزد
116
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 90-91
117
بررسي ملاكهاي انتخاب همسر ورابطه آن با ازدواج موفق.
118
بررسي ملاكهاي دانشجويان دانشگاه يزد براي انتخابات رياست جمهوري دوره هشتم در سال 1380
119
بررسي ملكولي ايزوله هاي قارچ Fusarium oxysporum با استفاده از الگوي پروتئيني و پلي مورفيسم DNA
120
بررسي ملكولي تكثير ژني در كانسر تخمدان
121
بررسي ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي
122
بررسي مميزهاي عدد درگروه حرف تعريف كردي كلهري براساس برنامه كمينه گرا
123
بررسي منابع آب دشت كنگاور و نقش آن در توسعه كشاورزي شهرستان
124
بررسي منابع ارتعاش در كشتي و راه‌هاي كاهش آن
125
بررسي منابع استرس در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
126
بررسي منابع استرس در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
127
بررسي منابع استرس زا و راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال92- 1391
128
بررسي منابع استرس و ناكامي معلمان مقطع ابتدايي شهر تهران
129
بررسي منابع اطلاعات با حافظه
130
بررسي منابع ايجاد عيوب در ماشين ريسندگي چرخانه اي و رفع عيب آن
131
بررسي منابع بيومواد مصرفي در ترميم سوختگي‌هاي درجه دو و سه جهت پيشنهاد ساختاري
132
بررسي منابع خطا و محاسبه قابليت اطمينان سيستم اخذ اطلاعات از بالانس نيرويي در تونل باد
133
بررسي منابع عربي بهارستان جامي
134
بررسي منابع علل و ايجاد عيوب در ذوب و ريخته گري قطعات چدني و فولادي
135
بررسي منابع فقهي ديه و علت تشديد آن در ماه هاي حرام
136
بررسي منابع كتابخانه ي دانشگاه پيام نور مركز قاين
137
بررسي منابع مهم مس آذربايجان (شرقي و غربي ) و امكان بهره برداري از آنان در آينده از نظر تناژ و كيفيت كانساري
138
بررسي منابع ميكروبي در استخراج آنزيم ليپاز و توليد آنزيمي بيوديزل
139
بررسي منابع هيدرات گازي درياي عمان بر اساس مدل‌هاي فيزيك‌سنگي و تغييرات دامنه در مقابل دورافت
140
بررسي منابع، محدوديت ها و روش هاي اجرايي مديريت مدرسه محور از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان
141
بررسي منازعات اخباريان و اصوليان , Asurvey of akhbarian and osolian disputeds from safavieh until the early ghajar
142
بررسي منازعه جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در عراق و لبنان (2015-1980)
143
بررسي مناسب ترين تكنولوژي براي مديريت شبكه برق ايران
144
بررسي مناسب ترين تكنولوژي براي مديريت شبكه برق ايران با توجه تحولات اخير در صنعت برق
145
بررسي مناسب ترين توزيع هاي احتمالي براي برآورد بارش حداكثر 24 ساعته و دبي هاي بيشينه سيلاب در حوضه هاي آبخيز اصلي ايران
146
بررسي مناسب ترين راهبردهاي مديريتي به منظور تعادل بخشي آب زيرزميني در دشت ابركوه با استفاده از دو مدل SWOT و MODFLOW
147
بررسي مناسب ترين سايز فوليكول در انجام IUI به دنبال تزريق گنادوتروپين و HCG
148
بررسي مناسبات اتابكان زنگي با خلافت عباسيان و دولت هاي غربي ﴿ 521-569 ه.ق﴾
149
بررسي مناسبات ايران و عثماني با تكيه بر ايلات و عشاير كُردستان (از دورۀ صفويه تا معاهدۀ ارزرم دوم 907 ه.ق/ 1499 م– 1263 ه.ق/ 1874 م )
150
بررسي مناسبات حكومت شيمي ميسور با كمپاني هند شرقي انگليس ﴿ 1196-1213 ه.ق 1761-1799 م﴾
151
بررسي مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران و اعراب در خليج‌فارس (559 پ.م-651م)
152
بررسي مناسبات عامليّت و ساختار؛ بازخواني آراء اجتماعي علامه محمد تقي جعفري(ره)
153
بررسي مناسبت برازش مدل به داده ها
154
بررسي مناسبت جنبه ي ادبي اعجاز قرآن كريم و مقتضيات عصر نزول ( با تأسي از كتب التمهيد آيت الله معرفت و الاتقان سيوطي)
155
بررسي مناسبت جنبهي ادبي اعجاز قرآن كريم و مقتضيات عصر نزول)با تاسي از كتب التمهيد آيت الله معرفت و الاتقان سيوطي(
156
بررسي مناسبت ضايعات آجر رسي باز يافتي پس از خرد و دانه بندي شدن جهت افزودن به يك بستر متداول كشت گلخانه اي در شهرستان يزد
157
بررسي مناسك گرايي در تدوين پژوهش هاي جامعه شناسي
158
بررسي مناطق پوزولاني منطقه اردبيل و پتانسيل يابي آن جهت استفاده در سيمان به عنوان سيمان پوزولاني
159
بررسي مناطق داراي پتانسيل پوزولاني
160
بررسي مناطق ماسه اي و چگونگي تثبيت ماسه هاي ريز دانه بمنظور تهيه دستورالعمل جهت راه سازي
161
بررسي مناظرات در قرآن
162
بررسي مناقشه هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5 بر اساس نظريه بازي‌ها (1394- 1384)
163
بررسي منبع كنترل در مردان معتاد به مواد مخدر صنعتي ومردان غير معتاد
164
بررسي منبع كنترل وسلامت در دو گروه از نوجوانان با مهارت هاي اجتماعي بالا وپايين.
165
بررسي منبع كنترل وميزان رضايتمندي زناشويي
166
بررسي منبع نويز و چگونگي ايجاد و تاثيرات آن در پروانه كشتي ها
167
بررسي منتخبي از اسطوره نمادهاي آ،رينش در هنر ايران و هند و ساخت اشياء سفالين با الهام از آن
168
بررسي منتخبي از سكه هاي دوره پاياني امپراتوري ساساني، با رويكرد آيكونوگرافي
169
بررسي منتخبي از نگاره هاي قصص قرآني با رويكرد آيكونوگرافي
170
بررسي منحصر به فردي جوابهاي بديهي و غير بديهي معادلات انتگرال غير خطي ولترا
171
بررسي منحني پاسخ زمين در تونل هاي كم عمق مجاورهم
172
بررسي منحني پخت مواد آهاري و اثر مواد افزودني بر روي منحني پخت
173
بررسي منحني رشد با سيلوس آنتراسيس سويه واكسني 43F2 استرن در محيط بويون ماترا , growthcurve of bacillus anthracis 43F2 sternev) vaccine strain( in bvyvn matra medium
174
بررسي منحني رنگ سنجي CIE
175
بررسي منحني ظرفيت سازه هاي خمشي داراي ستون CF
176
بررسي منحني فريدمن و ديلاتاسيون -افاسمان سرويكس در خانمهاي در فاز فعال زايمان با و بدون تزريق آتروپين
177
بررسي منحني فريدمن و ديلاتاسيون -افاسمان سرويكس در خانمهاي در فاز فعال زايمان با و بدون تزريق آتروپين
178
بررسي منحني لورنتز و ضريب جيني به وسيله‌ي ماكزيمم انتروپي
179
بررسي منحني هاي پاسخ براي CaSo4 ترمولومينسانس (TLD-900) تحت اثر پرتو گاما و الكترون
180
بررسي منحني هاي پاسخ دزيمتر ترمومينسانسTLD-100﴿LIF) براي پرتوهاي گاما والكترون
181
بررسي منحني هاي پاسخ دزيمترCaF2 ترمولومينسانس به پرتوهاي گاما و الكترون
182
بررسي منحني هاي عكس العمل گونه زالزالك (Crataegus Pontica) نسبت به گراديان هاي محيطي در استان لرستان
183
بررسي منحني هاي عكس العمل و تعيين رويشگاه بالقوه گيري گونه گون زرد ﴿Astragalus verus﴾ با استفاده از روش CART و NPMR در غرب استان اصفهان
184
بررسي منحني هاي وابسته به منحني فرنه در E3 و E4
185
بررسي منزلت اجتماعي نيروي انتظامي (پليس ) از نظر مردم در شهر يزد
186
بررسي منزلت رشته هاي علوم انساني دربين دانشجويان دانشگاه جامع پيام نور استان اصفهان و برخي عوامل مؤثر بر آن
187
بررسي منزلت سنت در انديشه سيدحسين نصر
188
بررسي منسوجات آرايشي و بهداشتي جهت مراقبت از موي سر
189
بررسي منسوجات بي بافت سوزني شده مورد استفاده در باغباني
190
بررسي منش شخصيتي و حالات رواني افراد مبتلا به ميگرن
191
بررسي منشأ تعيين مجازات‌هاي تعزيري در قانون مجازات اسلامي با نگرشي بر فقه اماميه
192
بررسي منشأ خطاهاي واجي اردو زبانان سه سطح زبان آموزي در يادگيري نوشتار زبان فارسي
193
بررسي منشا ظروف جانوارنگار ايراني در فرهنگ و باورهاي اقوام كهن ايراني و غير ايراني
194
بررسي منشا گازهاي غيرهيدروكربوري (H2S,Co2,N2) در مخازن گاز طبيعي جنوب ايران
195
بررسي منشا مس و مطالعه نحوه پراكندگي آن نسبت به عناصر كمياب ديگر در معدن مس سونگون
196
بررسي منشا و اثرات زيست محيطي ريزگردها در شمال و شمال شرق مشهد
197
بررسي منشا و پيامد هاي زيست محيطي ريز گرد ها در شمال و شمال غرب شهر مشهد
198
بررسي منشا، عوامل و فرآيندهاي تجمع نمك در خاكهاي دشت سگزي و تاثير آن بر فرسايش بادي
199
بررسي منشاء اصلاح و رسوبات پلاياي دامغان
200
بررسي منشاء ايجاد حباب و راه هاي حبابزدائي در شيشه كهربائي
201
بررسي منشاء ايجاد رنگ و حباب در شيشه سرد الايم و راههاي بر طرف كردن آنها
202
بررسي منشاء عناصر سنگين در خاك و تعيين خطر آن ها در سلامت انسان در خاك هاي سطحي استان همدان
203
بررسي منشاء و علل افزايش سولفيد هيدروژن در مخازن گاز طبيعي ايران
204
بررسي منشاء و مشكلات زيست محيطي ريزگردها در شهر اصفهان
205
بررسي منشاءهاي نفت ميدان گازي عسلويه ي شرقي
206
بررسي منشاهاي احتمالي هيدروژن سولفوره در ميادين بخش ايراني خليج فارس
207
بررسي منطق فازي در آمار و احتمالات
208
بررسي منطق گفتمان در آثار ساعدي
209
بررسي منطق گفتمان در آثار ساعدي
210
بررسي منطق، حساب و هندسه از ديدگاه كانت و فرگه
211
بررسي منطقي ذات گرايي از ديدگاه ارسطو، كريپكي و برايان اليس
212
بررسي منظر فرهنگي روستاهاي مجاور پل كله (استان اصفهان)
213
بررسي منظره پردازي در نيمهء دوم سده ي بيستم در آلمان ﴿باتوجه به آثار گرهارد ريشتر و آنزلم كيفر﴾
214
بررسي منظم ايزوتوپ هاي فرد از ميوم در برانگيختگي هاي ذاتي , The systematic study of odd isotopes of osmium in intrinsic excitation
215
بررسي منظم ايزوتوپ هاي فرد هافنيوم در برانگيختگي هاي ذاتي , The systematic study of odd isotopes of hafnium in intrinsic excitation
216
بررسي منظومه ي بانوگشسب نامه و تحليل آن از ديدگاه اسطوره شناسي
217
بررسي منظومه ي مهر و مشتري بر پايه ي علم بيان
218
بررسي منوگرافي عملكرد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان سي سخت
219
بررسي منوگرافي عملكرد اقتصادي-اجتماعي شركت تعاوني توليدكنندگان انجير استهبان
220
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني مصرف شبكه بهداشت و جهاد سازندگي شهرستان فريدونشهر
221
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي و اجتماعي شركت تعاوني مصرف كشاورز يزد
222
بررسي منوگرافي و عملكرد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شركت تعاوني مصرف كارمندان دولت شهرستان فيروزآباد
223
بررسي منوهاي نرم افزار SPSS
224
بررسي مهاجرت به شهرستان رامسر.
225
بررسي مهاجرت تركيبات از بسته بندي(semi rigid) AI/PP ﴾ به يك نوع خورشت ايراني ﴿خورشت مرغ﴾ پس از فرايند حرارتي و در طي نگهداري
226
بررسي مهاجرت روستاييان به شهر
227
بررسي مهارت حل مسئله در رمان ماجرايي نوجوان با تكيه بر رمانهاي هستي: فرهاد حسن زاده، سه سوت جادويي : احمد اكبر پور و شگفتي :آر .جي پالاسيوودرد سر ساز: بن ميكايلسن
228
بررسي مهارت رونويسي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه آموزگاران ناحيه 4 مشهد استان خراسان رضوي
229
بررسي مهارت شغلي مديران از نظر دبيران آنان
230
بررسي مهارت مديران و كاركنان رستوران هتل هاي 4 و 5 ستاره در رضايت مندي مشتريان
231
بررسي مهارت ها و شايستگي هاي مديران منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
232
بررسي مهارت هاي ارتباطي بين فردي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1394
233
بررسي مهارت هاي ارتباطي در برنامه هاي مجري محور تلويزيون ملي ايران
234
بررسي مهارت هاي ارتباطي مربيان تيم هاي منتخب شهر قزوين
235
بررسي مهارت هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
236
بررسي مهارت هاي تخصصي كتابداران بر چرخه مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي زاهدان , study librarian skills on knowledge management cycle in zahedan university libraries
237
بررسي مهارت هاي حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 93-1392
238
بررسي مهارت هاي رواني ورزشكاران ملي گلبال مردان ايران با برخي ازشركت كنندگان مسابقات قهرماني جهان )0102 ميلادي- انگليس (و مقايسه ي آنها
239
بررسي مهارت هاي موثر بر پرورش تفكر انتقادي در برنامه درسي رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور خراسان شمالي
240
بررسي مهارت‌هاي درون‌فردي و بين‌فردي زوجين و مقايسه تأثير مشاوره زوجي پويشي كوتاه‌مدت، ساختاري و تلفيقي (پويشي كوتاه‌مدت-ساختاري) بر اين مهارت‌ها و عملكرد زوجين
241
بررسي مهارت¬هاي ارتباطي در كودكان مبتلا به عارضه نقص توجه/بيش¬فعالي در شهركرد
242
بررسي مهارتهاي ارتباطي مديران ستادي سازمان تربيت بدني كشور
243
بررسي مهارتهاي انساني انبياء در قرآن كريم با بهره گيري از مديريت تعارض
244
بررسي مهارتهاي دركي شنيداري زبان دوم در امتحانات آيلتس و تافل
245
بررسي مهارتهاي زندگي كودكان مبتلا به تالاسمي 19-11 ساله مراجعه كننده به و مراكز آموزشي درماني شهر رشت از ديدگاه مادران آنها در سال 88-87
246
بررسي مهارتهاي سازماني مديريت زمان در بين كليه مديران مقاطع تحصيلي ابتدايي ، دبيرستان آموزشگاههاي آموزش وپرورش منطقه ميانكوه
247
بررسي مهارتهاي كادر توليدي و تعيين آموزشهاي لازم جهت افزايش راندمان و كيفيت
248
بررسي مهارتهاي مديران در بهبود سطح مديريت نيروي انساني در كارخانه نئوپان گنبد كاووس
249
بررسي مهارتهاي مقابله با فشار رواني در والدين داراي كودك عادي وكم توان ذهني
250
بررسي مهدويت در فرق اسلامي از آغاز غيبت تا پايان دولت آل بويه 329-447 هـ. ق﴿ بررسي تاثيرات مهدويت در فرقه اماميه﴾
251
بررسي مهرهاي سنگي صفوي و تاثير آن بر تراش و حكاكي سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
252
بررسي مهرهاي مشبك جنوب شرق ايران و حوزه هاي فرهنگي همجوار
253
بررسي مهريه هاي نا متعارف در حقوق موضوعه و فقه اماميه
254
بررسي مهم ترين علل ناسازگاري در بين كودكان مهاجر شهرستان ديلم
255
بررسي مهم ترين عوامل مرتبط با تصميم گيري ترياژ بيمارستاني از ديدگاه پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 97-1396
256
بررسي مهم ترين موانع رعايت حريم خصوصي بيماران از ديدگاه پرستاران شاغل در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 94-1395
257
بررسي مهمترين آميخته بازاريابي بر كالاهاي كم درگير
258
بررسي مهمترين راههاي نفوذ استعمار در كشورهاي جهان سوم
259
بررسي مهمترين علل بهره برداري بي رويه از آبهاي زيرزميني در دشت يزد - اردكان
260
بررسي مهمترين علل و عوامل اعتياد به مواد مخدر از ديدگاه دانشجويان (دختر و پسر) دانشگاه پيام نور
261
بررسي مهمترين عوامل ايجاد اضطراب
262
بررسي مهمترين عوامل موثر بر كارايي وميزان بهره برداري از آن ازديدگاه كاركنان بيمارستان ضيايي و قائم اردكان در سال 1386
263
بررسي مهمترين عوامل موثرتوسعه صنعت گردشگري درشهرستان رودسر
264
بررسي مهمترين عوامل موثرتوسعه صنعت گردشگري شهرستانهاي عباس آباد،تنكابن ورامسر در غرب مازندران.
265
بررسي مهمترين گلهاي داروئي
266
بررسي مهمترين موانع اجتماعي مشاركت زنان در اداره امور شهري ﴿منطقه دو شهر قم﴾
267
بررسي مهمترين مولفه هاي فرهنگ عمومي وصنعتي جهت ارتقاء فرهنگ عمومي وصنعتي جهت ارتقاءفرهنگ حاكم بر صنعت برق﴿شاخص برق منطقه اي تهران ﴾
268
بررسي موئينگي نخ هاي چرخانه اي
269
بررسي مواجهه شغلي با ذرات آلاينده هوا و ارتباط آن با تغييرات ميكروواسكولار شبكيه چشم در كارگران يكي از صنايع كاشي استان يزد
270
بررسي مواجهه شغلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد با خون وبزاق بيماران در سال تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۶
271
بررسي مواجهه شغلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد با خون وبزاق بيماران در سال تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۶
272
بررسي مواد آلي مناسب براي استفاده در طراحي و ساخت حسگر نوري نانوساختار در گستره فروسرخ نزديك
273
بررسي مواد آموزشي مورد استفاده در تدريس زبان فارسي مقدماتي در ميان زبان آموزان مدرسه المهدي قم
274
بررسي مواد افزودني مختلفدر گلهاي حفاريقابل استفاده در چاههاي كم قطر
275
بررسي مواد الكتروكاتاليست و نانوالكتروكاتاليست جديد بر پايه اكسيدهاي مخلوط فلزي
276
بررسي مواد اوليه اصلي ، افزودني ونيز اثر و نوع چسب مورد استفاده در گندله سازي كانه هاي آهن
277
بررسي مواد اوليه و عناصر بكار رفته در تزيينات بناي عالي قاپو و مرمت دو نمونه كشته بري و نقاشي ديواري در آن بنا
278
بررسي مواد اوليه و عناصر بكاررفته در تزئينات بناي عالي قاپو و مرمت دو نمونه كشته بري و نقاشي ديواري در آن بنا
279
بررسي مواد با ضريب شكست منفي
280
بررسي مواد پرتوزاي ناشي ازپرتوهاي كيهاني ﴿C-14 ﴾ ومواد پريمورديل زمين﴿Rn-222, Ra-226 ﴾ درآب هاي آشاميدني ايران با استفاده از روش سنتيلاسيون مايع
281
بررسي مواد تشكيل دهنده خاك چسبيده آباده
282
بررسي مواد تشكيل دهنده نمك AB1 معروفي در روش TUFFTRIDE
283
بررسي مواد حفاظت سطحي بتن براي افزايش دوام
284
بررسي مواد دنداني و روشهاي به كاررفته دردرمانهاي غيرمستقيم دندانپزشكي
285
بررسي مواد رنگرزي مورد مصرف در كالاي پشمي به منظور رنگ همانندي
286
بررسي مواد رنگزا به منظور همانندي كالاي پنبه اي از طريق تئوري دوثابتي
287
بررسي مواد رنگزاي راكتيو از آغاز تا به حال
288
بررسي مواد رنگزاي راكتيو به منظور رنگ همانندي كالاي پنبه اي از طريق تئوري دوثابتي
289
بررسي مواد فدا شونده بر پايه اپوكسي نووالاك
290
بررسي مواد فداشونده (Ablative) برمبناي رزين اپوكسي / الياف كربن جست كاربرد در نازل موشك
291
بررسي مواد كامپوزيتي تحت بار خمشي سه نقطهاي و آناليز سيگنالهاي حاصل از آن
292
بررسي مواد كامپوزيتي شيشه/اپوكسي تحت بار خمشي سه نقطه اي و آناليز سيگنال هاي آكوستيك اميشن حاصله بوسيله شبكه عصبي
293
بررسي مواد متخلخل با استفاده از روش‌هاي آناليز با باريكه يوني
294
بررسي مواد معدني افزودني به خاك هاي كشاورزي در استان تهران
295
بررسي مواد موجود در عصاره استخراجي از ميوه كاكتوس اپانتيا ميوه نوپال
296
بررسي مواد هوشمند و مدلسازي آنها
297
بررسي مواد و مصالح در بسته بندي كالا
298
بررسي موارد آدرنالكتومي لاپاروسكوپيك در بيمارستانهاي آريا و رازي رشت، از سال82 لغايت 94
299
بررسي موارد آسپيراسيون جسم خارجي در اطفال بيمارستان 17 شهريور در سالهاي 70- 71
300
بررسي موارد اسئوميليت و آرتريت سپتيك بستري شده دربيمارستان اطفال هفده شهريور رشت استان گيلان از 1/7/1373 تا31/6/1379
301
بررسي موارد استرس و چگونگي پاسخ به آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
302
بررسي موارد استرس و چگونگي پاسخ به آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
303
بررسي موارد استفاده فرايند هاي مختلف جدا سازي از قبيل تقطير، استخراج مايع – مايع، استخراج جامد – مايع، جذب سطحي و غشاء
304
بررسي موارد استنوز هيپرتروفيك پيلور در بيمارستان 17 شهريور رشت (72-1368)
305
بررسي موارد اصل صحت در قانون مدني ايران
306
بررسي موارد اصل صحت در قانون مدني ايران
307
بررسي موارد اقدام به خودكشي مراجعه كننده به بخش سوانح بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون و سوانح سوختگي يزد آذر75-ارديبهشت 1376
308
بررسي موارد ايميون ترومبوسيتوپني ﴿ITP﴾ كودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1381 تا ارديبهشت 1387
309
بررسي موارد ايميون ترومبوسيتوپني ﴿ITP﴾ كودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1381 تا ارديبهشت 1387
310
بررسي موارد بدخيم پلورال افيوژن( مركز آموزشي درماني رازي رشت)
311
بررسي موارد بزه ديدگي ثانويه ناشي از عملكرد پليس در جرايم عليه اشخاص و اموال و راه هاي پيشگيري از آن در شهر مشهد
312
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستان هاي شهيد رهنمون،افشار و شهداي كارگر در سالهاي78-1377 و تعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
313
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستان هاي شهيد رهنمون،افشار و شهداي كارگر در سالهاي78-1377 و تعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
314
بررسي موارد بستري شده با عفونت ادراري در بيمارستانهاي شهيد رهنمون ،افشاروشهداي كارگر در سالهاي 78-1377وتعيين آنتي بيوگرام ميكروبي مولد آن
315
بررسي موارد بيان بينابيني ژن HER2به روش ايمونوهسيتوشيمي در بيماران مبتلا به سرطان داكتال مهاجم پستان كه توسط CISHيا FISHتاييدشده اند وتعيين ارتباط آن با متغيرهاي باليني- پاتولوژيك طي سالهاي95-1390
316
بررسي موارد پريتونيت سلي اثبات شده از تاريخ 1/1/77 الي 29/12/79
317
بررسي موارد پنوموني آسپيراسيون در كودكان نفت خورده در مطالعه 2 ساله بيمارستان هفده شهريور رشت ﴿مهر 71- مهر73﴾
318
بررسي موارد پيس ميكر گذاري دائمي در مركز پزشكي افشار يزد و ارزيابي وضعيت بيماران در طول سال اول پس از عمل
319
بررسي موارد پيس ميكر گذاري دائمي در مركز پزشكي افشار يزد و ارزيابي وضعيت بيماران در طول سال اول پس از عمل
320
بررسي موارد تجويز آنتي بيوتيك ها در درمان اندودانتيكس در بين دندانپزشكان عمومي شهر رشت در سال1393
321
بررسي موارد تروماي ماگزيلوفاشيال در بيماران مراجعه كننده به بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان شهيد صدوقي يزد
322
بررسي موارد جراحي كيست هيداتيك در كليه بيمارستان هاي شهر يزد بين سالهاي 1377-1370
323
بررسي موارد چند قلويي و مسائلي در رابطه با نسبت كل حاملگي ها در ارتباط فاميلي
324
بررسي موارد سپتي سمي سلامونلايي در بخش 5 نوزادان بيمارستان 17 شهريور رشت از شهريور 71 تا شهريور 72
325
بررسي موارد سندرم نفروتيك در مطالعه ي سه ساله ي بيمارستان هفده شهريور (71- 1369)
326
بررسي موارد سوء تغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
327
بررسي موارد سوء تغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
328
بررسي موارد سوءتغذيه در مطالعه سه ساله بيمارستان هفده شهريور رشت
329
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
330
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
331
بررسي موارد عفونت ادراري در نوزادان زرد
332
بررسي موارد قصور پزشكي در پرونده هاي شكايتي از گروه پزشكي موجوددر گروه پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي رشت از تاريخ 1/1/75 لغايت 30/12/79
333
بررسي موارد كاوازاكي تشخيص داده شده يا مشكوك به كاوازاكي در استان يزد از مهرماه 1394 تا مهرماه 1395
334
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
335
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
336
بررسي موارد كراتوكونوس در مبتلايان به كراتوكنژنكتيويت ورنال
337
بررسي موارد كيست هيداتيد تشخيص داده شده در سطح بيمارستانهاي شهر رشت(پورسينا، رازي، گلسار، آريا) درطي سالهاي 88-78
338
بررسي موارد كيست هيداتيد خارج كبدي و خارج ريوي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهرستان رشت طي سال هاي 96-1380
339
بررسي موارد كيست هيداتيك در ده سال گذشته استان گيلان
340
بررسي موارد مثبت كاذب و منفي كاذب نمونه برداري با سوزن باريك از گرهه ي تيروئيد 202 بيمار جراحي شده در فاصله سالهاي 74- 1365 در استان گيلان
341
بررسي موارد مسموميت با هيدروكربنها در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد طي سال 1368
342
بررسي موارد مسموميت با هيدروكربنها در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد طي سال 1368
343
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 تيرماه 1371
344
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 لغايت تيرماه 1371
345
بررسي موارد مسموميت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس كلانتري و بخش اطفال بيمارستان افشار يزد به مدت 6 ماه از بهمن ماه 1370 لغايت تيرماه 1371
346
بررسي موارد مسموميت در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار در طي سالهاي 1374-1370
347
بررسي موارد مسموميت در كودكان بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار در طي سالهاي 1374-1370
348
بررسي موارد مصرف بجا ونابجاي آنتي بيوتيكي در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1376
349
بررسي موارد هپاتيت در مسلولين تحت درمان با داروهاي ضد سل در استان يزد
350
بررسي موارد هپاتيت در مسلولين تحت درمان با داروهاي ضد سل در استان يزد
351
بررسي موارد هيپرتانسيون در اطفال در بيمارستان كودكان 17 شهريور رشت طي سالهاي مهر 1373 الي مهر 1375
352
بررسي موارد هيپوپاراتيروئيدي در بيمارستان بهرامي از سال 1365 تا 1372
353
بررسي موارد هيپوپاراتيروئيدي در بيمارستان بهرامي از سال 65-1372
354
بررسي موارد و علل تجويز خارج كردن پيشگيرانه ي دندان عقل بدون علامت بدون پاتولوژي توسط ارتودنتيست هاي ايران
355
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
356
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
357
بررسي موارد يرقان نوزادي در بيمارستان شهر يزد طي سالهاي 1368
358
بررسي موارد يكساله از دست دادن تروماتيك بينايي (VISUAL ACUITY-20/200) در بيماران مراجعه كننده به بيماراستان شهيد صدوقي يزد
359
بررسي موارد يكساله از دست دادن تروماتيك بينايي (VISUAL ACUITY-20/200) در بيماران مراجعه كننده به بيماراستان شهيد صدوقي يزد
360
بررسي مواردتشخيص داده شده كانديديازيس دهاني بر حسب عوامل مستعد كننده در بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي يزد از خرداد 1392تا1394
361
بررسي مواردي از تصحيفات و تحريفات متن نهج البلاغه و مواردي از اشتباهات ترجمه هاي آن
362
بررسي مواردي از تعامل دو حوزه نحو و معنا شناسي در جملات خبري زبان فارسي
363
بررسي مواردي از فتقهاي مادرزادي ديافراگم در بيمارستان رازي رشت از 15 فروردين 1371 لغايت 15 فروردين 1374
364
بررسي موازنه هزينه و زمان در پروژه هاي مسكن مهر مازندران
365
بررسي موازنه هزينه و زمان در پروژه هاي مسكن مهر مازندران
366
بررسي موازي سازي براساس وظيفه الگوريتم QZ براي محاسبه مقادير ويژه
367
بررسي موازين حقوق بين الملل مهاجرت با تاكيد بر مهاجرت هاي غير قانوني و رويه كشورهاي مهاجر پذير ﴿كانادا و استراليا ﴾
368
بررسي موازين حقوق بين الملل مهاجرت با تاكيد بر مهاجرت هاي غيرقانوني و رويه كشورهاي مهاجر پذير ﴿كانادا و استراليا﴾
369
بررسي موازين دادرسي عادلانه در نظام عدالت كيفري ايران و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
370
بررسي موازين طراحي دراستايل ( محصول خودروهاي شهري)
371
بررسي مواضع پيامبر اكرم ﴿ص﴾ در قبال اقشار مختلف اجتماع
372
بررسي مواضع و مناسبات، خان‏نشين‏هاي: قراباغ، ايروان و نخجوان در قبال سياست دولت‏هاي عثماني، روسيه و ايران (در دوره قاجار تا عهدنامه تركمنچاي)
373
بررسي موانع آموزشي اجراي برنامه هاي درسي آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور دامغان
374
بررسي موانع اجتماعي در توسعه نيافتگي شهرستان اردل
375
بررسي موانع اجتماعي و فرهنگي توسعه تعاون در شهر يزد ارائه راهكارهاي لازم براي برطرف نمودن موانع
376
بررسي موانع اجراي آموزش به بيمار ،از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1391
377
بررسي موانع اجراي استانارد سيستم مديريت كيفيت
378
بررسي موانع اجراي استراتژي در شركت بيمه البرز كرمان
379
بررسي موانع اجراي استراتژي در صندوق بيمه محصولات كشاورزي
380
بررسي موانع اجراي استراتژي در گروه سپاهان اصفهان بر اساس مدل جان كاتر
381
بررسي موانع اجراي بازاريابي رابطه مند در بانك هاي دولتي شهرستان رفسنجان
382
بررسي موانع اجراي برنامه استراتژيك در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
383
بررسي موانع اجراي برنامه توانمندسازي منابع انساني در راستاي تحقق تحول اداري در سازمان هاي دولتي استان چهار محال و بختياري
384
بررسي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در آموزش و پرورش شهر تهران
385
بررسي موانع اجراي مراقبت تكاملي انحصاري نوزاد از ديدگاه پرستاران و پزشكان بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1397
386
بررسي موانع اجرايي و پياده سازي شش سيگما در صنايع الكترونيك ﴿مطالعه موردي : شركت صنايع الكترونيك ايران﴾
387
بررسي موانع اجرايي و ميزان اثربخشي طرح ‌هاي ملي ورزشي مدارس مقطع ابتدايي شهر اصفهان
388
بررسي موانع اداري سرمايه گذاري صنعتي در استان يزد
389
بررسي موانع ارتقاء شغلي زنان در شركت مخابرات شهر تهران
390
بررسي موانع ارزيابي عملكرد كاركنان هيأت هاي ورزشي استان اصفهان
391
بررسي موانع ازدواج از ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي گيلان در سال 1374
392
بررسي موانع ازدواج دربين دانشجويان پيام نور گنبد
393
بررسي موانع استراتژيك توسعه شركت پشتيباني، تامين تجهيزات و كالاي صنعت نفت
394
بررسي موانع استفاده از اينترنت دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اردل
395
بررسي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در شهرداري تهران (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 19)
396
بررسي موانع استقرار مديريت دانش در مجتمع اموزش عالي جهاد كشاورزي مازندران
397
بررسي موانع استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در دستگاه‌هاي اجرايي
398
بررسـي موانع استقرار و پياده سـازي استراتژي اقيانوس آبي )BOS( در شركت بيمه كارآفرين .
399
بررسي موانع استقرارآموزش الكترونيكي
400
بررسي موانع اصلي موفقيت بخش خصوصي داخلي در مشاركت پروژه هاي عمراني
401
بررسي موانع اقتصادي اجتماعي كارآفريني در شهرگنبد كاووس
402
بررسي موانع انجام پژوهشي دربين اعضاي هيات علمي گروههاي آموزشي علوم انساني در دانشگاههاي اصفهان وغرب كشور
403
بررسي موانع انجام كارهاي پژوهشي وتحقيقاتي اعضاء هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه
404
بررسي موانع انطباق آموزش هاي فني و حرفه اي با نيازهاي بازار كسب و كار و ارائه راهبردهاي مناسب آن در استان مازندران
405
بررسي موانع ايجاد بهره وري در صنايع توليد كننده تجهيزات و ماشين آلات صنعتي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاع بهره وري در اين نوع صنايع
406
بررسي موانع ايجاد دولت الكترونيك در دانشگاه پيام نور مركز بوشهر
407
بررسي موانع ايدئولوژيك و آموزشي و عوامل تسهيل كننده در پياده كردن پسامتد در آموزشگاه هاي زبان ايران
408
بررسي موانع بانكداري الكترونيك در شعب بانك ملي شمال تهرا ن
409
بررسي موانع برندسازي محصول گردو مطالعه موردي: گردوي تويسركان
410
بررسي موانع بروز رفتار كار آفريني در دبيران مدارس كار دانش ناحيه سه مشهد در سال تحصيلي 91-1390
411
بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع وابسته به كشاورزي مطالعه موردي استان مازندران
412
بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيكي در صنايع وابسته به كشاورزي مطالعه موردي استان مازندران
413
بررسي موانع بكارگيري خلاقيت در تصميم¬گيري مديران در شركت ريخته گري توليد قطعات خودرو اتمسفر
414
بررسي موانع بكارگيري روش هاي فعال تدريس از ديدگاه معلمان دوره ابتدائي شهرنكاء
415
بررسي موانع بكارگيري و استقرار مديريت استراتژيك در سازمان جهاد كشاورزي استان فارس
416
بررسي موانع به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخگويي به ذينفعان ﴿ مورد مطالعه اداره ثبت اسناد واملاك چهارمحال و بختياري ﴾
417
بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي
418
بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي از ديدگاه دبيران راهنمايي مناطق 7 و 8 تهران
419
بررسي موانع بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند تدريس ويادگيري ازديدگاه دبيران ناحيه دو استان قم
420
بررسي موانع بهره گيري از كتب روشهاوفنون تدريس از ديدگاه دبيران ومديران مقطع دبيرستان شهرستان ساري
421
بررسي موانع بومي و محلي اشتغال و سرمايه گزاري از ديدگاه كاركنان آموزش و پرورش استان بوشهر
422
بررسي موانع پذيرش كامل استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي از سوي سازمان امور مالياتي كشور
423
بررسي موانع پياده سازي سيستم هاي نت در يك سازمان نظامي و ارائه الگوي مناسب پياده سازي
424
بررسي موانع پياده‌سازي سيستم مديريت فرآيندهاي
425
بررسي موانع پيشرفت زنان بر جايگاه مديريتي از ديدگاه زنان شاغل در سازمان هاي منتخب دولتي شهرستان بهشهر
426
بررسي موانع پيشرفت يادگيري درس رياضي در مدارس راهنمايي شهر بوشهر از ديدگاه دبيران رياضي اين مقطع
427
بررسي موانع پيشرفت يادگيري درس رياضي در مدارس راهنمايي شهر خورموج از نظر دبيران رياضي اين مقطع
428
بررسي موانع تاثيرگذار بر گسترش بيمه الكترونيك در سازمان تأمين اجتماعي (مطالعه موردي:شعب شهر همدان)
429
بررسي موانع تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي شهر شهركرد
430
بررسي موانع تحقق بودجه در سازمان هاي دولتي (شركت تامين اجتماعي)
431
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك در صنعت خودرو سازي كشور
432
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك در صنعت خودروسازي كشور
433
بررسي موانع تحقق تجارت الكترونيك درصنعت خودروسازي كشور
434
بررسي موانع تربيت ديني وراهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و روايات
435
بررسي موانع ترويج و راهكارهاي توسعه بانكداري الكترونيك در شعب بانك ملت شهر مشهد
436
بررسي موانع تسهيم دانش در شركت هاي دانش بنيان مركز پارك علم و فناوري استان كرمان
437
بررسي موانع توسعه آموزش الكترونيكي با تاكيد بر اهميت يادده يو يادگيري در نظام آموزشي
438
بررسي موانع توسعه باغات زيتون درشهرستان آبدانان استان ايلام
439
بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران (مطالعه موردي بانك صادرات سرپرستي شمال تهران )
440
بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در شعب بانك تجارت منطقه كرج
441
بررسي موانع توسعه بيمه الكترونيك در شعب بيمه البرز (تهران ).
442
بررسي موانع توسعه بيمه هاي الكترونيك در شركت بيمه آسيا
443
بررسي موانع توسعه تجارت الكترونيكي در ايران
444
بررسي موانع توسعه توريسم در ايران با استفاده از مدل كراچ و ريچي
445
بررسي موانع توسعه رشته دو و ميداني در استان چهار محال و بختياري از ديدگاه مربيان و ورزشكاران
446
بررسي موانع توسعه رشته‌هاي مجازي در دانشگاه اصفهان
447
بررسي موانع توسعه روستاها از ديدگاه شوراها در شهرستان لاهيجان.
448
بررسي موانع توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار:مطالعه موردي شهستان بردسكن
449
بررسي موانع توسعه شهر رشت از جهت آلاينده هاي زيست محيطي (صنايع شيميايي و نساجي)
450
بررسي موانع توسعه شهرستان بم با تأكيد بر قاچاق و ترانزيت مواد مخدر
451
بررسي موانع توسعه صادرات نرم افزار ايران
452
بررسي موانع توسعه صنعت توريسم درايران وارائه راهكارهاي لازم
453
بررسي موانع توسعه فناوري اطلاعات در تحقق شهرداري الكترونيكي در شهرداري سنندج درسال 98
454
بررسي موانع توسعه كارآفريني در صنعت پتروشيمي شهر تهران ﴿دفتر مركزي﴾
455
بررسي موانع توسعه كارآفريني سازماني دراداره آموزش و پرورش شهرستان رودبار
456
بررسي موانع توسعه كشتي راني ايرانيان در خليج فارس در دوره قاجار (1344-1210ه.ق)
457
بررسي موانع توسعه مديريت مشاركتي از ديدگاه مديران مدارس شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 94 – 93
458
بررسي موانع توسعه وبهره برداري ازفناوري اطلاعات در مدارس ابتدايي دخترانه آموزش و پرورش ناحيه 4 شهراصفهان
459
بررسي موانع توسعه ي مديريت مشاركتي در مدارس از ديدگاه مديران مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهرستان كلات نادر (استان خراسان رضوي)
460
بررسي موانع توليد علوم اجتماعي اسلامي در حوزه و دانشگاه ﴿ مطالعه موردي دانشگاه اصفهان و حوزه علميه قم﴾
461
بررسي موانع جانشين پروري مديران شعب بانك صادرات شهر تهران
462
بررسي موانع جذب، افزايش و نگهداشت مشتريان بانكداري همراه (مطالعه موردي: بانك پارسيان)
463
بررسي موانع حسابرسي باشگاه هاي ورزشي استان اصفهان
464
بررسي موانع خصوصي سازي در بانك صادرات و مقايسه تطبيقي آن با بانك ملت
465
بررسي موانع خصوصي سازي در بانك صادرات و مقايسه تطبيقي ان با بانك ملت
466
بررسي موانع خصوصي سازي در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
467
بررسي موانع خصوصي سازي شركت مخابرات كرج
468
بررسي موانع خصوصي سازي و مشاركت بخش خصوصي در حوزه حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز
469
بررسي موانع خلاقيت در معلمان مدارس راهنمايي شهرستان كلات نادر
470
بررسي موانع خلاقيت در معلمان مدارس راهنمايي شهرستان كلات نادري
471
بررسي موانع خلاقيت معلمان مدارس راهنمايي پسرانه اسفراين در سال 89-1388
472
بررسي موانع دروني و بيروني موثر بر توانمندسازي كاركنان ادارات پست شهر تهران
473
بررسي موانع دستيابي توسعه پايدار روستايي از ديدگاه كارشناسان وروستائيان : مطالعه موردي شهرستان كنگاور
474
بررسي موانع راه اندازي فروش املاك به صورت الكترونيك (مورد مطالعه اتحاديه مشاورين املاك تهران)
475
بررسي موانع راهكارهاي توسعه مشاغل خانگي ازديدگاه زنان روستايي ومتخصصان (مطالعه ي موردي.شهرستان اسلام آبادغرب )
476
بررسي موانع رشد تفكر ( انتقادي و خلاق ) ازديد گاه مديران و دبيران دوره متوسطه شهرستان فسا
477
بررسي موانع رشد كمي و كيفي توليدات داخل (مطالعه موردي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان لرستان)
478
بررسي موانع رشد وتوسعه فعاليتهاي كشاورزي با تاكيد بر نظر بهره برداران
479
بررسي موانع روش تدريس فعال
480
بررسي موانع ساختاري ، رفتاري و محيطي در زمينه كارآفريني نانو تكنولوژي مطالعه موردي : (مراكز زيربط درتهران )
481
بررسي موانع سازماني اجراي بازاريابي رابطه مند در بانك ملي استان مازندان
482
بررسي موانع ستفاده از تكنولوژي آموزشي از نظر معلمان راهنمايي احمد آباد اردكان
483
بررسي موانع طبيعي توسعه فيزيكي شهر آوج
484
بررسي موانع عمده پياده سازي سيستم يكپارچه سازي منابع سازمان (ERP)در بنگاه هاي بازرگاني (صادراتي )استان مازندران
485
بررسي موانع عملكردي در بخش هاي مراقبت ويژه از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1391
486
بررسي موانع فردي وفرهنگي مشاركت زنان روستايي درتشكل هاي اقتصادي -اجتماعي شهرستان كرمانشاه
487
بررسي موانع فرهنگي ازدواج دانشجويان
488
بررسي موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در شهر ايلام
489
بررسي موانع فرهنگي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي و ارايه راهكارهاي فرهنگي ‌ ○ ‌ ■ ‌بررسي موانع فرهنگي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي و ارائه راهكارهاي فرهنگي
490
بررسي موانع فرهنگي موثر بر اشتغال زنان تحصيلكرده از ديدگاه دانشجويان زن
491
بررسي موانع فرهنگي و اجتماعي در ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار ﴿ مطالعه موردي: زنان متاهل خليل شهر ﴾
492
بررسي موانع فيزيكي ، اقتصادي و مديريتي ترانزيت ﴿ بين المللي ﴾ كالا در ايران
493
بررسي موانع كار آفريني درون سازماني سازمان آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر
494
بررسي موانع كار آفريني سازماني در شركت برق منطقه اي استان مازندران
495
بررسي موانع كار آفريني ورزشي در شهرستان گرگان
496
بررسي موانع كارآفريني در موسسه جهاد نصر استان تهران .
497
بررسي موانع كارآفريني فارغ التحصيلان دانشجويان رشته مديريت در سازمانهاي دولتي
498
بررسي موانع كسب وكارهاي كوچك در استانهاي غير صنعتي
499
بررسي موانع كليدي پياده سازي شش سيگما بر اساس مدل سه شاخگي و ارائه راهكار راهكارهاي اجرايي ) يك پيمايش در شركت هاي ايراني (
500
بررسي موانع گزارش دهي خطا و حوادث ناخواسته از ديدگاه پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه در مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال 97-96
501
بررسي موانع محيطي توسعه كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك
502
بررسي موانع مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتريان جهت افزايش رضايتمندي آنان در اداره آب و فاضلاب شهر ساري
503
بررسي موانع مهم تيم سازي سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان
504
بررسي موانع موثر بر اجراي استراتژي هاي كلان در منطقه آزاد قشم
505
بررسي موانع موثر بر كارآفريني زنان شهرستان گنبد كاووس
506
بررسي موانع موثردر استقرار سامانه مديريت جريان ترافيك هوايي و راهكارهاي ارتقاي آن در فضاي كشور
507
بررسي موانع موجود بر تحقيق مديريت كيفيت جامع در بيمارستانهاي آموزشي شهر اردبيل در سال 1385 و ارائه راهكار اجرايي
508
بررسي موانع موجود بر سر راه صادرات موادغذايي به كشورهاي همسايه و رتبه بندي آن ها (مطالعه موردي كشور عراق)
509
بررسي موانع موجود در اجراي طرح هاي يكپارچه سازي در تعاوني هاي توليد استان همدان از ديدگاه كارشناسان و بهره برداران
510
بررسي موانع موجود در راه توسعه بيمه هاي جامع عمرو پس اندازوارايه راهكارهاي مناسب ( مطالعه موردي شركت سهامي بيمه آسيا)
511
بررسي موانع موجود در ميزان شفافيت بودجه برنامه¬اي در مقايسه با بودجه عملياتي (موسسات و دستگاه هاي مجري در استان كرمان)
512
بررسي موانع نكاح در فقه شيعه وقوانين
513
بررسي موانع نوآوري در شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: صنايع غذايي و آشاميدني شهر تهران )
514
بررسي موانع نوآوري در طراحي فرش دستبافت اصفهان
515
بررسي موانع همكاري تعاونيهاي شهرستان يزد
516
بررسي موانع هوشمند سازي مدارس و ارائه راهكارهاي جديد از ديدگاه مديران مدارس شهر اردال
517
بررسي موانع و ارائه نقشه راه اكتساب تكنولوژي هاي انرژي خورشيدي در معماري پايدار ايران
518
بررسي موانع و ارايه راهكارهاي اجرايي استقرارTQM در صنايع دفاعي ﴿كاربرد موردي درصنايع هوافضا﴾A.S
519
بررسي موانع و تنگناهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و رواني بيمه اجتماعي (روستائيان و عشاير در منطقه صفي آباد اسفراين )
520
بررسي موانع و چالش هاي اشتغال زنان فارغ التحصيل دانشگاه پيام نور شهرستان گنبدكاووس
521
بررسي موانع و چالش هاي توسعه كسب و كار خانگي زنان در نواحي روستايي(مطالعه موردي:شهرستان كميجان)
522
بررسي موانع و چالش هاي موجود در اجراي صحيح برنامه ارزشابي توصيفي از ديدگاه معلمان ناحيه 2 شهر كرمان در سال تحصيلي 95 - 94
523
بررسي موانع و چالشهاي افزايش درآمدهاي كارمزدي بانكداري الكترونيك در بانك صادرات خراسان شمالي
524
بررسي موانع و چشم انداز هاي اقدام پژوهي در آموزش و پرورش شهر اصفهان
525
بررسي موانع و رائه راه حل مناسب جهت برقراري مديريت كيفيت جامع در مجتمع فولاد اصفهان مطالعه موردي كارخانه نورد گرم
526
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه پروژه هاي پي سي در ايران
527
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اي ﭘﻲ ﺳﻲ در اﻳﺮان
528
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه صادرات غير نفتي ايران
529
بررسي موانع و راهكارهاي توسعه ورزش قهرماني در استان كهگيلويه و بويراحمد
530
بررسي موانع و راهكارهاي مديريت دانش
531
بررسي موانع و راهكارهاي مشاركت كاركنان در شهرداري اروميه
532
بررسي موانع و زمينه هاي نو آوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط ﴿SMEs﴾ با رويكرد توصيفي مطالعه موردي صنايع نساجي و كاني غير فلزي استان يزد
533
بررسي موانع و عوامل موثر بر مشاركت دانشجويان دانشگاه هاي منتخب مشهد در برنامه هاي ورزشي همگاني
534
بررسي موانع و فرصتهاي ايجاد دولت توسعه گرا در ايران ( بعد از انقلاب اسلامي)
535
بررسي موانع و محدوديت هاي ساختاري اجراي بازاريابي رابطه مند در بانكهاي استان خراسان جنوبي
536
بررسي موانع و محدوديت هاي صادرات انار بر اساس مدل رقابتي پورتر
537
بررسي موانع و محدوديت هاي ورزشي مدارس دخترانه گنبد كاووس از ديدگاه كارشناسان تربيت بدني
538
بررسي موانع و محدوديتهاي اجراي نظارت الكترونيك در سازمان بازرسي كل كشور
539
بررسي موانع و محدوديتهاي صادرات انار بر اساس مدل رقابتي پورتر
540
بررسي موانع و مشكلات آموزش از راه دور در فرايند تحصيل از ديدگاه دانشجويان پيام نور دزفول
541
بررسي موانع و مشكلات اجرايي استراتژي خصوصي سازي بهداشت و درمان صنعت نفت
542
بررسي موانع و مشكلات اجرايي شاخه كاردانش در استان اصفهان از ديدگاه كارشناسان كاردانش ، مديران و مشاوران سال تحصيلي 79 - 1378
543
بررسي موانع و مشكلات ازدواج دانشجويي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
544
بررسي موانع و مشكلات بهره مندي از پتانسيل هاي توريسم درماني در بيمارستان هاي شيراز با رويكرد مقايسه اي
545
بررسي موانع و مشكلات تجارت سيار در كشورهاي در حال توسعه
546
بررسي موانع و مشكلات توزيع و تجزيه و توزيع در مناطق پستي شهر تهران
547
بررسي موانع و مشكلات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان در فرآيند تدوين پايان نامه از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي
548
بررسي موانع و مشكلات در تدريس بهتر معلمان در ناحيه 2 آموزش و پرورش استان اصفهان از ديد دبيران ناحيه 2 شهر اصفهان
549
بررسي موانع و مشكلات در جذب و نگهداري و ارتقا نيروي انساني در مدارس فني و حرفه اي و كار دانش شهر تهران از ديدگاه مديران سازمان ذيربط
550
بررسي موانع و مشكلات درس هنر و تاثير راهكارهاي علمي آن در مقطع راهنمايي شهرستان گرگان
551
بررسي موانع و مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي شركت هاي عمراني و طرح راهكار هاي مناسب جهت نفوذ در بازار هاي بين الملل
552
بررسي موانع و مشكلات صادرات غير نفتي و ارائه راهكارها
553
بررسي موانع و مشكلات صادرات محصولات لبني استان گلستان و ارائه راهكارهايي براي رفع آنها
554
بررسي موانع و مشكلات مربوط به صادرات محصولات توليدي شركتهاي كوچك و متوسط استان سمنان
555
بررسي موانع و مشكلات مشاركت مردمي در طرحهاي توسعه شهري نمونه موردي مشهد
556
بررسي موانع و مشكلات معلمان ابتدايي ناحيه 3 اصفهان در بكارگيري روش هاي فعال تدريس سال تحصيلي 91-90
557
بررسي موانع و مشكلات موجود در راه مطالعه و كتابخواني و علل عدم گرايش به مطالعه در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
558
بررسي موانع و مشكلات واگذاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران به بخش خصوصي در قالب اصل 44 قانون اساسي
559
بررسي موانع و مشوق هاي ورود تازه واردان به صنعت كاشي و سراميك شهرستان اصفهان از ديدگاه مديريت استراتژيك
560
بررسي موانع وتسهيل كننده هاي انتقال يادگيري سازماني در سازمان آموزش وپرورش منطقه ي 2 شهر تهران
561
بررسي موانع وتنگناهاي توسعه روستاي آبچالكي شهرستان لنگرود.
562
بررسي موانع وتنگناهاي صنعت گردشگري درشهرستانهاي تنكابن ورامسر
563
بررسي موانع وتنگناهاي گردشگري در شهرستان لنگرود.
564
بررسي موانع وچالشهاي افزايش درآمدهاي كارمزدي بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران
565
بررسي موانع وعوامل موجود در كارآفريني زنان استان سمنان
566
بررسي موانع ومشكلات اجراي استراتژي درشركت مقره سازي ايران وارائه راهكارهاي بهبودجهت پياده سازي استراتژي هاي مذكور
567
بررسي موانع ومشكلات پيشبرديكپارچه سازي اراضي زراعي درشهرستان كرمانشاه ومنطقه لنجانات استان اصفهان
568
بررسي موانع ومشكلات دبيران مدارس متوسطه شهراصفهان دربكارگيري روش هاي تدريس فعال
569
بررسي موانع ومشكلات فعاليتهاي پژوهشي دبيران دبيرستانهاي دولتي آموزش وپرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 82 - 81
570
بررسي موانع ومشكلات معلولان درجامعه(استان گيلان)
571
بررسي موانع ومشوق هاي مشاركت كاركنان ادارات شهر ايلام درفعاليت هاي جسماني زمان فراغت
572
بررسي موانع يادگيري سازماني در شركت ملي صنايع مس ايران
573
بررسي موانع يادگيري سازماني درشركت ملي صنايع مس ايران
574
بررسي موتاسيون با روش غير راديواكتيو PCR_SSCP در اگزون شماره هاي 5 و 11 ژن BRCA1 در نونه هاي هيستوپاتولوژي بلوك هاي پارافينه داراي سرطان سينه در شهر كرمانشاه
575
بررسي موتاسيون به روش غير راديواكتيو PCR_SSCP در اگزون شماره 9 ژن P53 در نمونه هاي هيستوپاتولوژي بلوك هاي پارافينه داراي سرطان مثانه در شهر كرمانشاه
576
بررسي موتاسيون هاي ويروسي مقاوم به آنالوگ هاي نوكلئوزيدي در بيماران مبتلا به هپاتيت بي مزمن درمان نشده وتحت درمان
577
بررسي موتاسيونهاي ژن ACE در بيماران مبتلا به سرطان مغزي در معرض خطر ابتلا به شوانوما
578
بررسي موتاسيونهاي ژن ECMI)اگزون هاي 9،5،4،3،2،1،01(در بيماران ايراني مبتلا به Lipoid proteinosisوارتباط ژنوتيپ با فنوتيپ بيماران
579
بررسي موتاسيونهاي ژن TGFBI و ارتباط فنوتيپ با ژنوتيپ در خانواده هاي مبتلا به ديستروفي گرانولار قرنيه تيپ 1 در روستاي حلوان(شهرستان طبس)
580
بررسي موتور SVC
581
بررسي موتور هاي دوراني و مزيتهاي آن نسبت به موتورهاي پيستوني
582
بررسي موتور وانكل
583
بررسي موتور وانكل و مقايسه آن باديگر موتورهاي احتراق داخلي
584
بررسي موتورهاي انژكتوري
585
بررسي موتورهاي تزريقي و مقايسه با موتورهاي كاربراتوري
586
بررسي موتورهاي تك فاز القايي و ضريب قدرت آنها و اثرات آن بر روي ولتاژ و جريان شبكه توزيع و محاسبه فاز بهينه جهت اصلاح ضريب قدرت
587
بررسي موتورهاي جستجو و بهينه سازي آنها
588
بررسي موتيف ها و نقش مايه هاي دستبافتهاي شمال استان خراسان
589
بررسي موتيف هاي ساساني وكاربرد ي كردن آن در البسه امروزي
590
بررسي موتيف هاي ساساني وكاربردي كردن آن در البسه امروزي
591
بررسي موتيف هاي شاهسون آذربايجان به منظور استفاده در طراحي قالي
592
بررسي موتيفهاي قالي هاي عشايري فارس و مقايسه آنها با سفالينه هاي ايران
593
بررسي موج اكوستيك ناشي از تداخل پره - گردابه
594
بررسي موج صوتي الكتروني در بر هم كنش هاي پلاسما- ليزر
595
بررسي موج ضربه لايه وجريان درپلاسماي كانوني سيستم دانا
596
بررسي موجبرهاي پلاسمون - پلاريتون سطحي
597
بررسي موجبرهاي جفت شده بلور فوتوني به روش FDTD
598
بررسي موجودات تلفيقي در نقش برجسته هاي هخامنشي مجموعه تخت جمشيد
599
بررسي موجودات ناشناخته فراخاكي «بيگانه - فضايي» در آثار هنري از آغاز تا قرون وسطي
600
بررسي مود 1 شكست در مواد كامپوزيت با استفاده از روش شبكه عصبي
601
بررسي مود 1 شكست در يك ماده كامپوزيتي با استفاده از شبكه عصبي
602
بررسي مود 1 شكست در يك ماده كامپوزيتي با استفاده از شبكه عصبي
603
بررسي مود II چقرمگي شكست بين لايه اي در نمونه ENF چندجهته با استفاده از لايه چيني معادل
604
بررسي مود II شكست در يك قطعه گرانيتي
605
بررسي مود آشوب در مبدلهاي قدرت DC/DC
606
بررسي مودهاي كمانش ستون هاي جدار نازك با مقاطع مركب سردنورد با در نظر گرفتن تنش هاي پسماند
607
بررسي مورتاليته بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1385
608
بررسي مورتاليته بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1385
609
بررسي مورتاليته نوزادان نارس زنده متولد شده تك قلو طي مدت بستري و برخي عوامل همراه در بيمارستان آموزشي درماني الزهرا رشت از سال 1381 لغا ت 1385
610
بررسي مورد صدور احاديث كتاب كافي
611
بررسي موردي افتراق تصريف و اشتقاق در بيماران زبان پريش بروكاي فارسي زبان
612
بررسي موردي بردانش آموزان پسر مراكز پيش دانشگاهي مهديشهر
613
بررسي موردي در خصوص ويژگيهاي شخصيتي تعدادي از دانش آموزان تيزهوش مدرسه راهنمايي شيخ مفيد شهرستان گرمسار
614
بررسي موردي درباره علل انحرافات جنسي در تعدادي از زنان تهران
615
بررسي موردي زمين هاي بازي علمي وطراحي وسايل بازي و مشاهده علمي براي كودكان
616
بررسي موردي عوامل موثر بر خريد مصرف كنندگان جوان لوازم آاريشي: با نگاهي بر شبكه هاي اجتماعي
617
بررسي موردي نگاره هاي اطلاع رسان در مجله ي نشنال جئوگرافيك طي سال هاي 2000 تا 2011
618
بررسي موردي نگاره هاي اطلاعرسان متحرك﴿موشن اينفوگرافيك﴾ با موضوع اجتماعي
619
بررسي موردي همكاري نويسنده و كارگردان در تئاتر معاصر ايران
620
بررسي موردي همكاري نويسنده و كارگردان در تئاتر معاصر ايران
621
بررسي موردي و آسيب شناسي اختلال هويت جنسي در شهرستان گرگان در سال 1388
622
بررسي موردي و آسيب شناسي استمناء در شهرستان گرگان در سال 1387
623
بررسي مورفوتكتونيكي ناحيه كوهرنگ و حوزه آبريز بهشت آباد در استان چهارمحال بختياري
624
بررسي مورفوژنتيكي گياه Heliotropium chorassanicum و مطالعه اوليه آلكالوئيدهاي آن
625
بررسي مورفولوژي - كاريولوژي و الكتروفورزي گياه فستوكا در ايران
626
بررسي مورفولوژي خواص مكانيكي و خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي TiO2 در زمينه نيكل-موليبدن
627
بررسي مورفولوژي درز مياني استخوان پالاتال در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در گروه سني 8 تا 25 سال
628
بررسي مورفولوژي ريشه وكانال دندان هاي پرمولر اول ودوم ماگزيلا به وسيله CBCTدربيمارن مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي شهر يزد
629
بررسي مورفولوژي فيلم هاي اكسيدي ديناميك در آلياژهاي روي
630
بررسي مورفولوژي كانال ريشه و تعيين اندازه طول كاركرد دندان هاي اينسيزور مياني منديبل مطالعه اي گذشته نگر در شهر رشت سال1391-90
631
بررسي مورفولوژي كانال نازوپالاتين در راديو گرافي تومو گرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي cbct در افراد بالاي ۱۸ سال در شهر يزد
632
بررسي مورفولوژي ماده فعال سطحي انتخابي با سطح گرافن با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
633
بررسي مورفولوژي مخلوط پلي لاكتيك اسيد و لاستيك سيليكون و تاثير حضور نانوسيليكا بر آن
634
بررسي مورفولوژي هيدروكسي آپاتايت تشكيل شده بر روي شيشه زيست فعال حاوي اكسيد ليتيم و استرانسيم
635
بررسي مورفولوژي و چسبندگي فيلم نازك حاصل از چاپ جوهر فلكسوي پايه آب بر روي سطوح پلي اولفين با استفاده از چند رزين آكريليك
636
بررسي مورفولوژي و خواص آلياژ بر پايه¬ي NR/NBR با استفاده از سازگاركننده در حضور نانوذرات كربنات¬كلسيم
637
بررسي مورفولوژي و خواص الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتي اپوكسي-MWCNT و پلي يورتان -MWCNT
638
بررسي مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ پلي استايرن و پلي يورتان
639
بررسي مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه .Aegilops triuncialls L در ايران
640
بررسي مورفولوژي وخواص مكانيكي نانو كامپوزيت برپايه آلياژPC/SAN و نانو لوله‌هاي كربني
641
بررسي مورفولوژي، رئولوژي و خواص مكانيكي آلياژهاي پلي وينيل كلرايد/ اتيلن وينيل استات حاوي نانوذرات گرافن اكسايد
642
بررسي مورفولوژي، رئولوژي، خواص مكانيكي و مكانيزمهاي شكست در آلياژهاي pvc/abs
643
بررسي مورفولوژيك برخي از جمعيت¬هاي كيكم (Acer monspessulanum subsp cinerasens) در جنوب استان يزد
644
بررسي مورفولوژيك حلقه ويليس در مغزهاي اتوپسي شده در مركزپزشكي قانوني رشت در زمستان 1379و بهار1380
645
بررسي مورفولوژيك و شيميوتاكسونوميك بذر يازده جمعيت ريحان Ocimum basilicum L. بر اساس اسيدهاي چرب روغن بذر و برخي فاكتورهاي مورفولژيك و شيميايي ديگر
646
بررسي مورفولوژيكي برخي از گونه هاي بخشه heliobrychis از جنس onobrychis با تاكيد برويژگيهاي گرده شناسي و سيتولوژي
647
بررسي مورفولوژيكي برخي ازگونه هاي بخشه Heliobrychisازجنس onobrychisباتاكيدبرويژگي هاي گرده شناسي وسيتولوژيكي
648
بررسي مورفومتريك تحليل خارجي ريشه دندان مولر منديبل مجاور با دندان مولر سوم نهفته در تصاوير CBCT در جمعيت تهران بين سال هاي 1393-1390
649
بررسي موزائيك هاي اياصوفيه
650
بررسي موسيقي ROCK و PROGRESSIVE ROCK در اروپا و امريكا
651
بررسي موسيقي از منظر فقه
652
بررسي موسيقي بيروني و كناري در شعرحزين لاهيجي
653
بررسي موسيقي تعزيه در روستاي دستگرد اصفهان و مقايسه آن با رديف موسيقي ايراني
654
بررسي موسيقي جنگ در هشت سال دفاع مقدس
655
بررسي موسيقي سكانس افتتاحيه در سينما
656
بررسي موسيقي سكانس افتتاحيه در سينما
657
بررسي موسيقي شادمانه و مراسم عروسي در ايل بختياري
658
بررسي موسيقي شعر در آثار سيد حسن حسيني و عليرضا قزوه
659
بررسي موسيقي شعر در ديوان فواد كرماني
660
بررسي موسيقي شعر در ديوان ناصر خسرو
661
بررسي موسيقي شعر در غزليات سلطان ولد
662
بررسي موسيقي شعر در قصايد ايرج ميرزا
663
بررسي موسيقي شعر دفاع مقدس ﴿با تكيه بر آثار چهارده شاعر گيلاني﴾
664
بررسي موسيقي شعر محمدرضا شفيعي كدكىي
665
بررسي موسيقي كودك
666
بررسي موسيقي متر آزاد شرق خراسان
667
بررسي موسيقي منطقه كجور استان مازندران
668
بررسي موسيقي منطقه مكريان دركردستان و آوانگاري و تجزيه و تحليل دو بند دركان و سوارو
669
بررسي موسيقي مهتران ممسني و بويراحمد در بستر اجتماعي
670
بررسي موشكهاي سوخت جامد با پايه فلزي
671
بررسي موصوف‌هاي واحد همراه با صفات متعدّد در قرآن كريم
672
بررسي موضع فلسفي كانت در باب انقلاب و شورش
673
بررسي موضع گيري در پوشش خبري برجام در روزنامه هاي داخلي: بر اساس الگوي ارزيابي
674
بررسي موضع گيري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در قبال جمهوري اسلامي ايران ﴿2003-2010﴾
675
بررسي موضع معرفتي در رساله هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا توسط نويسندگان ايراني و غير ايراني
676
بررسي موضع و عوامل رقابتي محصول برنج در ايران وارائه راه كار استراتژيك
677
بررسي موضع‌گيري در پوشش خبري مسئله‌ي هسته‌اي ايران در رسانه‌هاي ايراني و غربي
678
بررسي موضوع احكام و آثار فقهي و حقوقي داروهاي روان گردان و نيرو زا
679
بررسي موضوع بين عدم حضور پدر با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان علي آباد سال تحصيلي 82-81
680
بررسي موضوع تبعيض جنسيتي در تصويرسازي كتاب هاي درسي فارسي دبستان از دهه 1350تا1380
681
بررسي موضوع جهاني سازي در فرآيند توسعه پستي
682
بررسي موضوع قدرت در مدايح عصر غزنوي
683
بررسي موضوع و نقش «زن» در آثار تني چند از ناشان معاصر ايران ﴿قبل و بعد از انقلاب﴾
684
بررسي موضوع، مراحل و روش هاي تهذيب نفس از ديدگاه امام علي(ع) (نهج البلاغه)
685
بررسي موضوعات اجتماعي در اشعار جعفر ابراهيمي (شاهد) و افسانه شعبان زاده
686
بررسي موضوعات غنايي در منظومه‌هاي حماسي ملّي
687
بررسي موضوعي اشعار چوپاني منطقه جوين خراسان
688
بررسي موضوعي تبعيض زنان در رمان هاي منتخب زيدي اسميت
689
بررسي موضوعي سينماي ايران ، پس از انقلاب اسلامي
690
بررسي موضوعي عكس هاي مردمي (جنگ ايران و عراق) مورد پژوهي بايگاني 15 هزار عكس مركز اسناد بنياد شهيد كرمان
691
بررسي موضوعي فرش هاي تصويري كرمان در دوره قاجار
692
بررسي موضوعي مكاتيب و منشآت ابوالحسن ميرزا رحيم يغماي جندقي (100 نامه)
693
بررسي موضوعي و محتوايي آثار مكتوب سيد مرتضي آويني
694
بررسي موفقيت IUI و برخي فاكتورهاي همراه در درمانگاه نازايي بيمارستان الزهراي رشت
695
بررسي موفقيت اجتماعي، اقتصادي زنان در شهر ونك ﴿ نمونه موردي زنان واقع در سن 18 تا 29 سال در شهر ونك﴾
696
بررسي موفقيت در تزريق عصبي كانال تحتاني با استفاده از شاخص راديوگرافيك لينگولا
697
بررسي موفقيت در تزريق عصبي كانال تحتاني با استفاده از شاخص راديوگرافيك لينگولا
698
بررسي موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان اصفهان و تاثير آموزش در آن ها
699
بررسي موفقيت گونه هاي درختي در جنگلكاري هاي شرق اصفهان
700
بررسي موفقيت يا عدم موفقيت صنعتي سازي ساختمان در ايران
701
بررسي موفولوژي و طبقه بندي كانالهاي دندان مولر اول دائمي فك پائين كشيده شده در شهر يزد.
702
بررسي موفولوژي و طبقه بندي كانالهاي دندان مولر اول دائمي فك پائين كشيده شده در شهر يزد.
703
بررسي موقعيت آموزش و پرورش مدارس ابتدايي ،راهنمايي منطقه بام و صفي آباد اسفراين
704
بررسي موقعيت آناتومي آپكس دندان هاي خلفي و بردر هاي فوقاني و تحتاني منديبل نسبت به كانال منديبل و منتال فورامن بر روي پانوراميك
705
بررسي موقعيت اجتماعي دبيران از ديدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان
706
بررسي موقعيت اجتماعي و اعتقادي صابئين خوزستان در دوران معاصر
707
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد در مال اكلوژن كلاسIII با الگوهاي رشد صورتي متفاوت
708
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد در مال اكلوژن كلاسIII با الگوهاي رشد صورتي متفاوت
709
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد كودكان 11-7 ساله ي مبتلا به انكيلوگلوسيا در راديوگرافي هاي لترال سفالومتري
710
بررسي موقعيت تاتر در جامعه كنوني
711
بررسي موقعيت تبار شناسي برخي از گونه هاي عنكبوت هاي شكارگر خانواده Sparassidae (Arthropoda: Araneae) از خاور ميانه
712
بررسي موقعيت جغرافياي روستاي غلامان منطقه رازو جرگلان
713
بررسي موقعيت رقابتي شركتهاي پروژه اي بر اساس مدلSWOT و ماتريس CPM مطالعه موردي:شركت شادي پل
714
بررسي موقعيت زن در امپراطوري تيموريان
715
بررسي موقعيت زن در دو دهه 1350ش / 197م با تكيه بر نقش زن در انقلاب اسلامي
716
بررسي موقعيت مكاني بهكده رضوي و تاثير سابقه بيماري جذام بروي ميزان علاقه مندي دانش آموزان مقطع دبيرستان به ادامه تحصيل
717
بررسي موقعيت و ابعاد كانال منديبولار بر روي تصاوير CBCT مراجعين به يك مركز راديولوژي فك و صورت در شهريزد در سالهاي 1393-95
718
بررسي موقعيت و ابعاد منتال فورامن با استفاده از تكنيك تصويربرداري CBCT دريك جمعيت ايراني
719
بررسي موقعيت و تنوعات آناتوميك كانال منديبولار در راديوگرافي هاي پانوراميك ديجيتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت طي سالهاي1393-1391
720
بررسي موقعيت و جايگاه بازار شركت فولاد آلياژي ايران و ارائه استراتژي هاي مرتبط با آن با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك
721
بررسي موقعيت و وضعيت يك وسيله پرنده با استفاده از جي پي اس
722
بررسي موقعيت وسازه هاي شهر قزوين در مقابله با يك زلزله بزرگ
723
بررسي موقعيت، زاويه و فرم آپكس دندان هاي نهفته ي كانين ماگزيلا با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي و تاثير آن روي ريشه دندان هاي مجاور
724
بررسي موقعيتهاي استرس زاي شغلي و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشكان خانم شهر رشت
725
بررسي موقعيتهاي استرس زاي شغلي و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشكان شهرستان لاهيجان
726
بررسي موقوفات زرتشتيان يزد در دو سده‌ي اخير
727
بررسي موقوفات نهاد آموزش در دوره ي تيموريان (912-782ه.ق)
728
بررسي مولايت زايي آندالوزيت و اثر افزودني ها بر آن
729
بررسي مولفه مسئوليت پذيري در كتاب تعليمات اجتماعي بخش مدني چهارم دبستان
730
بررسي مولفه هاي آنتروفونيك صوتي و تاثير آن بر ادراك و رفتار انسان در محيط ( نمونه مورد مطالعه : بازار سنتي كرمان )
731
بررسي مولفه هاي اجرايي كمدي فيزيكال با تمركز بر آثار اجرايي جيمز تييره
732
بررسي مولفه هاي ادب پايداري با تاكيد بر كتاب سووشون(سيمين دانشور) و كلبه ي عمو تم(هريت بيچر استو) نويسنده آمريكاي لاتين
733
بررسي مولفه هاي اصول و فروع ديني در غزليات صائب
734
بررسي مولفه هاي بافتي سرگذشت موسي (ع )درسوره طه (رويكردي زبان شناسي )
735
بررسي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر آموزش محيط زيست كودكان
736
بررسي مولفه هاي بيلان آب جهت ارائه راهكار هاي مديريتي در راستاي تعادل بخشي منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: حوضه آبخيز هرات، يزد)
737
بررسي مولفه هاي پايداري در بافت قديم نمونه موردي: برزن بادگيري يزد
738
بررسي مولفه هاي تئاتر بودگي در اجراي سيرك
739
بررسي مولفه هاي تئاتر بودگي در اجراي سيرك
740
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر پذيرش خدمات بانكداري الكترونيكي (مطالعه موردي بانك مسكن)
741
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر صادرات فرش دستباف استان ايلام
742
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر صادرات فرش دستباف استان ايلام
743
بررسي مولفه هاي تاثير گذار تجارت الكترونيك در جهان و ايران
744
بررسي مولفه هاي تلثيرگذار تجارت الكترونيك درجهان وايران
745
بررسي مولفه هاي توانمند سازي كاركنان وارتباط آن با رضايت شغلي مطالعه موردي بيمارستان 15 خرداد ورامين
746
بررسي مولفه هاي جامعه شناختي شهري در نگارگري ايراني ﴿اواخر دوره تيموري تا اوايل دوره صفوي﴾
747
بررسي مولفه هاي دانشگاه شاد از ديدگاه دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 90-89
748
بررسي مولفه هاي رئاليسم جادويي در اثار غلامحسين ساعدي
749
بررسي مولفه هاي رشد حرفه اي مداوم از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان
750
بررسي مولفه هاي رهبري و نتايج منابع انساني و رابطه آنها با معيار اثربخشي براساس مدل EFQM در شركت آب و فاضلاب استان فارس
751
بررسي مولفه هاي سياسي- اجتماعي موثر بر روند شهرسازي ساساني
752
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد جانباز با افراد عادي.
753
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد معتاد وعادي شهرستان لاهيجان.
754
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد نابينا وناشنوا.
755
بررسي مولفه هاي شخصيتي در دانشجويان دختر وپسر دانشگاه آزاد رامسر.
756
بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر وفاقد پدر.
757
بررسي مولفه هاي شهرسالم با رويكرد راحتي حضور افراد
758
بررسي مولفه هاي طراحي فضاهاي شهري كودك مدار (محله) با تاكيد بر آموزه هاي اسلامي
759
بررسي مولفه هاي كيفيت محيط در فضاي ورودي شهرها به منظور كيفيت بخشي به آنها
760
بررسي مولفه هاي مقاومت در شناور تندرو
761
بررسي مولفه هاي ملي و مذهبي (ايراني -اسلامي ) در شعر فريدون مشيري
762
بررسي مولفه هاي موثر بر استرس شغلي در سازمان (مطالعه ي موردي در شركت ارس ران خودرو)
763
بررسي مولفه هاي موثر در طراحي كتابخانه هاي ديجيتال آموزشي و ارائه يك الگوي پيشنهادي به شركت ذوب آهن اصفهان
764
بررسي مولفه هاي نظري آموزش فلسفه براي كودكان
765
بررسي مولفه هاي هويت ملي در اشعار عصر مشروطيت
766
بررسي مولفه‌هاي تأثيرگذار بر ارتقاء سرزندگي در پروژه‌هاي مسكن مهر (مطالعه موردي مسكن مهر شهرستان يزد)
767
بررسي مولفه‌هاي موثر در طراحي لباس بانوان نوازنده¬ي سازهاي زهي
768
بررسي مولكولي ايزوله هاي باكتري Xanthomonas sp. عامل ايجاد پوسيدگي برگ چغندر قند
769
بررسي مولكولي پروتئين آپريل و اندازه گيري سطح سرمي آن به عهنوان تومور ماركر در تشخيص سرطان پانكراس
770
بررسي مولكولي تغييرات mtDNA و آنكوژنيك در بيماران مبتلا به ديابت
771
بررسي مولكولي تغييرات ژنتيكي ژن VPREB1 در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
772
بررسي مولكولي تغييرات ژنهاي مسير داخلي آپوپتوز BCL2, BAX و ژنوم ميتوكندري در بيماران مبتلا به سقط مكرر ايديوپاتيك
773
بررسي مولكولي تك ياخته كريپتوسپوريديوم در گاوهاي سالم و اسهالي شهرستان مشهد , molecular survey on cryptosporidium in healthy and diarrheic cittle in mashhad
774
بررسي مولكولي تكثير ژني ...در ديابت مليتوس
775
بررسي مولكولي تنوع ژنتيكي وريته هاي ايراني تك ياخته نئوسپورا كنينوم
776
بررسي مولكولي جايگاه هاي باندينگ miRNA در ژن فاكتور نسخه برداري GATA4 در بيماران مبتلا به اختلالات مادرزادي قلبي (CHD)
777
بررسي مولكولي جهت تشخيص ژن اينتروتوكسين استافيلو كوكوس آرئوس در مايع مفصل وسرم بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
778
بررسي مولكولي جهش هاي نقطه اي ژن آلفاگلوبين بيماران آلفا تالاسمي استان كرمانشاه
779
بررسي مولكولي ژن¬هاي coa، agr و ica در سويه¬هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي¬سيلين جدا شده از پرسنل، سطوح، هوا و بيماران بستري در بخش¬هاي ICU بيمارستان¬هاي پورسينا و ولايت شهرستان رشت در سال 1396
780
بررسي مولكولي ژنوم ميتوكندريايي از نظر جهشهاي موجود در پوست پير وجوان انسان
781
بررسي مولكولي شير خشك در ايران
782
بررسي مولكولي عومال عفوني ادراري زنان در شهر تهران
783
بررسي مولكولي كرپيتوسپوريديوم با روش PCR-RFLP در كودكان با علائم اسهال در شهر مشهد
784
بررسي مولكولي مايكوپلاسماهاي جداشده از ريه هاي گوسفندان مبتلا به پلوروپنوموني به روش PCR , identification mycoplasmas isolated from sheep lungs with oleuropneumonia by PCR
785
بررسي مولكولي مقاومت به كوئينولونها در ايزوله هاي باليني اشريشياكولي جداشده در تهران
786
بررسي مولكولي مكانيسم مايكوپارازيتيسم در جدايه هاي موتانت قارچ تريكو درماي پرتو ديده با اشعه گاما
787
بررسي مولكولي مكانيسم مايكوپارازيتيسم در جدايه¬هاي موتانت قارچ تريكودرماي پرتوديده با اشعه گاما
788
بررسي مولكولي و اكولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده آلكان ها در خليج فارس و درياي خزر
789
بررسي مولكولي و شناسايي جدايه هاي ويروئيد اگزوكورتيس مركبات در استان مازندران
790
بررسي مولكولي ويروس عامل بيماري BVDدر گاوداري هاي صنعتي استان خراسان رضوي , molecular identificatin of bovine viral diarreh virus in a number cattle of industrial dairy herds from khorasan razavi proveince
791
بررسي مولوكلي عقب ماندگيهاي ذهني اتوزوم سندرميك غيرمحيطي وغيرتك ژني بااستفاده ازروش MLPA
792
بررسي مونتاژ ژست هاي روزمره، كهن الگو و روانشناسانه در جريان پرورش نقش با نظر به متد بازيگري ميخائيل چخوف
793
بررسي مونتاژ ژست هاي روزمره، كهن الگو و روانشناسانه در جريان پرورش نقش با نظر به متد بازيگري ميخائيل چخوف
794
بررسي مونودرام و نمونه هاي آن در ايران بعد از انقلاب ﴿با تكيه بر نقالي﴾
795
بررسي مونودرام و نمونه هاي آن در ايران بعد از انقلاب﴿با تكيه بر نقالي﴾
796
بررسي مونوگرافي روستاي سرحد آقاتيله كوه
797
بررسي موومان دوم سمفوني تورانگاليلا اثر مسيان از ديدگاه هارموني ، اركستراسيون و فرم
798
بررسي مويينگي سيال در بين ميكرو ستون¬هاي دايروي و مربعي با استفاده از نرم¬افزار SURFACE EVOLVER
799
بررسي ميان فعاليتهاي پيش برد فروش و جذب توريسم خارجي
800
بررسي ميان كنش كربنيك انيدرازIIانساني با رنگ سان ست يلو
801
بررسي ميانجي هاي روابط بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتري در بانك مسكن
802
بررسي ميانجي‌گري فناوري اطلاعات در انتقال اثر فرايند كسب و كار و قابليت‌هاي مديريت زنجيره تامين بر عملكرد شركت (بررسي موردي صنعت خودور)
803
بررسي ميانكنش كربنيك انيدراز II انساني با هيدروكلروتيازيد
804
بررسي ميانگين بقاء پنج ساله ي مبتلايان به سرطان پوست بين سالهاي 1380-1387 در يزد
805
بررسي ميانگين بقاء پنج ساله ي مبتلايان به سرطان پوست بين سالهاي 1380-1387 در يزد
806
بررسي ميانگين تاخير موج P100 در VEP افراد 65- 18 سال در كلينيك الكتروفيزيولوژي بيمارستان پورسينا رشت 1382
807
بررسي ميانگين تاخيرReflex-H در عصب تيبيال در افراد 20ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسيناي رشت 1382
808
بررسي ميانگين تغييرات قند خون ناشتا و BMI در بيماران روان پريش مصرف كننده اولانزاپين در بيمارستان شفا و كلينيك خصوصي رشت در سال 85-1384
809
بررسي ميانگين توان عبوري پرتو سر صاف همدوس جزئي با سطح مقطع دايروي و غير دايروي در اتمسفر متلاطم
810
بررسي ميانگين زاويه افقي كنديل درپلن آگزيال درتصاوير CBCTافرادمبتلابهDJD(Degenerative joint Diseaseمفصل تمپورومنديبولار
811
بررسي ميانگين زمان انتظار ارائه ي خدمات اورژانس در بيماران بستري شده در اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
812
بررسي ميانگين زمان تاخير موج F در عصب پرونئال در افراد 20 ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسينا رشت 1382
813
بررسي ميانگين سطح آدنوزين د آميناز مايع دستشويي بر ونش و كيسه هاي هوايي بيماران سل ريوي اسمير خلط منفي و تعيين ارزش آن در تشخيص بيماري TB ريوي
814
بررسي ميانگين سطح آدنوزين د آميناز مايع دستشويي بر ونش و كيسه هاي هوايي بيماران سل ريوي اسمير خلط منفي و تعيين ارزش آن در تشخيص بيماري TB ريوي
815
بررسي ميانگين فشارخون در كارگران مرد شاغل در كارخانه هاي شهر يزد
816
بررسي ميانگين مدت بستري بر حسب نوع عمل در بيماراني كه جراحي شده اند دربخشهاي جراحي عمومي بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/1/80 تا 29/12/80
817
بررسي ميانگين وزن تولد در نوزادان مادراني كه تحت عنوان عدم تناسب سرولگن از تاريخ ارديبهشت 79 لغايت آبان 80 در مركز آموزشي - درماني الزهرارشت تحت سزارين قرار گرفته اند
818
بررسي ميانگين وزن جفت و شيوع جفت كم وزن و عوامل همراه در زايمانهاي ترم زنده تك قلوي انجام شده در بيمارستان الزهرا 1/8/1380 لغايت 29/12/80
819
بررسي ميدان آكوستيكي حاصل از ارتعاش اجباري ورق مركب حلقوي نسبتاً ضخيم با استفاده از تئوري مرتبه سوم برشي
820
بررسي ميدان الكترومغناطيسي محبوس در مقياس زير طول‌موج در نانوساختارهاي پلاسموني تركيبي
821
بررسي ميدان الكتريكي در برهم كنش ليزرهاي فمتوثانيه با اهداف فلزي
822
بررسي ميدان الكتريكي در برهم كنش ليزرهاي فمتوثانيه با اهداف فلزي نانو ساختار
823
بررسي ميدان تنش اطراف ترك در بارگذاري مركب به كمك روش انطباق تصاوير ديجيتال
824
بررسي ميدان جريان ، انتقال حرارت و نرخ توليد آنتروپي در جت برخوردي نوساني
825
بررسي ميدان جريان اطراف ايروفويل NACA به روش ‏هاي PIV و تحليل عددي
826
بررسي ميدان جريان اطراف قطار با استقاده از نرم افزار Fluent
827
بررسي ميدان جريان داخل خمها
828
بررسي ميدان جريان گازهاي رقيق در ميكرو و نانو كانالهاي با انقباض و انبساط ناگهاني به كمك روش شبيه سازي مستقيم مونت كارلو
829
بررسي ميدان جريان و انتقال حرارت جت هاي برخوردي﴿دو بعدي﴾ به كمك نرم افزارFluent
830
بررسي ميدان حرارتي درجوشكاري قوس الكتريك
831
بررسي ميدان دما وريزساختار فولادهاي كم كربن وكربن متوسط در جوشكاري SMAW و SAW توسط شبيه سازي كامپيوتري ومقايسه آن با نتايج تجربي
832
بررسي ميدان دمائي ابزار ماشينكاري در براده برداري عمودي به روش المان محدود
833
بررسي ميدان دمايي در اطراف جوش
834
بررسي ميدان دمايي روي قطعه كار در جوشكاري به روش پلاسما
835
بررسي ميدان سرعت در تقاطع كانالهاي باز با استفاده از متدهاي محاسبات نرم و روش ديناميك سيال محاسباتي
836
بررسي ميدان سرعت و فشار حول پيگ در خطوط لوله به كمك نرم افزار fluent
837
بررسي ميدان سيال درون حلزوني فن لانه سنجابي در دبي هاي مختلف توسط روش اندازه گيري ليزري
838
بررسي ميدان فشار و دما در مايع ميان غضروفي مفصل زانو در حركت هاي مختلف روزمره
839
بررسي ميدان كوپله حاصل از ارتعاشات استوانه صلب در سيالات لزج به كمك روش گردابه هاي تصادفي
840
بررسي ميدان مغناطيسي زمين در داخل مرزهاي ايران و تاثيرات آندرارتفاعات بالا
841
بررسي ميدان هاي كوانتومي هم وردا در حضور مواد در دماي متناهي
842
بررسي ميدانهاي الكترو مغناطيسي -حرارتي در كابلهاي سه فاز به روش اجزاء محدود
843
بررسي ميدانهاي الكتريكي هاديهاي باندل در خطوط كمپكت جهت تعيين مناسب ترين نوع آرايش
844
بررسي ميداني پديده خوردگي گالوانيك و نرخ خوردگي در اتصالات جوشي سازه هاي دريائي
845
بررسي ميداني تأثير صفحات لاستيكي زير تراورس در مقاومت جانبي خطوط راه آهن
846
بررسي ميداني تاثير استفاده از سخت كننده هاي قائم جان تراورس فولادي بر روي مقاومت جانبي خط آهن
847
بررسي ميداني تاثير خرده لاستيك بر كاهش ارتعاشات پل بتني دال تخت (مطالعه موردي پل كيلومتر 100+ 168 خط قديم تهران-قم)
848
بررسي ميداني تاثيركاريوگيشن ريل بر نويز مترو (مطالعه موردي متروي تهران)
849
بررسي ميداني توزيع مقاومت جانبي قوس هاي تند خطوط بالاستي
850
بررسي ميداني دستورالعمل FHWA در حفاري و ميخكوبي (Nailing) گودهاي شهري
851
بررسي ميداني مقاومت جانبي خط آهن در خطوط بالاستي با گابيون
852
بررسي ميداني مقاومت جانبي ديناميكي پانل خط
853
بررسي ميداني نحوه توزيع طولي بار روسازي هاي بتني به عنوان تابعي از سرعت
854
بررسي ميداني نظريه هاي انگيزشي مازلو و انتظار در كارگاه هاي ساختماني شهر تهران سيث
855
بررسي ميداني و آزمايشگاهي سطح تماس موثر بين تراورس و دانه هاي بالاست در خطوط بالاستي
856
بررسي ميرابي ارتعاشات در سازه هاي مركب
857
بررسي ميرابي ساختاري مواد مركب و شناسايي بار وارد شده به يك ورق مركب چند لايه با در نظر گرفتن اثرات ميرابي
858
بررسي ميراث فرهنگي اسلام
859
بررسي ميران آشنايي معلمان دوره ابتدايي با نظريه هاي يادگيري و به كار گيري آنها در فرايند تدريس
860
بررسي ميران اثر بخشي سازوكارهاي ارزشيابي مديران و كاركنان در سازمان آموزش و پرورش استان فارس
861
بررسي ميران شيوع اختلالات افسردگي در دختران و پسران دبيرستانهاي روستاي لمراسك ، تيرتاش
862
بررسي ميرايي امواج الكترو استاتيك در توابع توزيع غيرماكسولي
863
بررسي ميرايي يك خاك معين با استفاده از دستگاه سه محوري استاتيكي
864
بررسي ميز و نيمكت مدارس
865
بررسي ميزان ....در سرم خوني مصدومين شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل
866
بررسي ميزان ...در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل داراي ضايعات چشمي
867
بررسي ميزان DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهري و روستايي شهرستان اردكان در سال 1380 .
868
بررسي ميزان DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهري و روستايي شهرستان اردكاندر سال 1380 .
869
بررسي ميزان esr در بيماران كانديد cabg در بيمارستان افشار يزد در نيمسال دوم 1396و نيم سال اول 139
870
بررسي ميزان ESR و CRP در بيماران مبتلا به سرطان پروستات و ارتباط آن با ميزان PSA در هنگام تشخيص اوليه
871
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
872
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
873
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي نيكوپور يزد
874
بررسي ميزان PH بزاق تجمعي افراد ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه شهيد صدوقي يزد و افراد غير ديابتي
875
بررسي ميزان PH بزاق تجمعي افراد ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه شهيد صدوقي يزد و افراد غير ديابتي
876
بررسي ميزان TGF-B و VEGF در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل داراي ضايعات چشمي
877
بررسي ميزان آب باران قابل استحصال از بام هاي شهر كرمانشاه براي تأمين آب مورد نياز فضاي سبز شهري
878
بررسي ميزان آبشستگي اطراف پايه هاي پل در جريانهاي غيردائمي و تحليل قابليت اطمينان با و بدون طوق محافظ
879
بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف
880
بررسي ميزان آتوپي در بيماران مبتلا به آنافيلاكسي به نيش زنبور مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي در طي سالهاي 1385 الي 1390
881
بررسي ميزان آتوپي در بيماران مبتلا به آنافيلاكسي به نيش زنبور مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي در طي سالهاي 1385 الي 1390
882
بررسي ميزان آستانه تشنج بيماران اسكيزوفرن مزمن هنگام الكتروشوك درماني (ECT)در بيمارستان شفا در سال 1380
883
بررسي ميزان آسيب پذيري بافت هاي فرسوده در برابر خطر زلزله با استفاده از روش AHp
884
بررسي ميزان آسيب پذيري بر اساس غلظت نيترات با استفاده از مدل هاي GODS و تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي : آبخوان دشت شهركرد)
885
بررسي ميزان آشنايي با مهارت هاي زندگي و ارتباط آن با رضايت زناشويي دردانشجويان متأهل دانشگاه هاي فردوس
886
بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شيروان با سيره عملي پيامبر(ص )
887
بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان شركت كننده در دوره هاي تابستاني ﴿ طرح ميثاق ﴾ بسيج دانش آموزي يزد به نماز و عوامل مؤثر بر آن
888
بررسي ميزان آشنايي دانشجويان 18-32 سال دانشگاه هاي پيام نور -آزاد-دولتي با حقوق شهروندي در استان چهار محال و بختياري
889
بررسي ميزان آشنايي دانشجويان مجتمع علوم انساني با كامپيوتر
890
بررسي ميزان آشنايي دبيران رزن از مهارتهاي پژوهشو تحقيق و راههاي افزايشآن
891
بررسي ميزان آشنايي زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان سميرم با حقوق شغلي،خانوادگي و اجتماعي خود در سال تحصيلي 88-89
892
بررسي ميزان آشنايي معلمان ابتدايي باروشهاي پرورش خلاقيت دانش آموزان ابتدايي شهرستان سمنان
893
بررسي ميزان آشنايي معلمان پايه ابتدايي شهرستانهاومناطق با روشهاي تدريس و مفاهيم علمي دروس پايه سوم ابتدايي و نگرش آنان به شغل معلمي
894
بررسي ميزان آشنايي معلمان تربيت بدني چهار شهرمنتخب استان خوزستان از مسئوليت مدني
895
بررسي ميزان آشنايي معلمان راهنما با نظريه هاي يادگيري و تاثير آن بر عملكرد معلمان
896
بررسي ميزان آشنايي معلمان مقاطع ابتدايي شهرستان رشت با الگوهاي نوين تدريس
897
بررسي ميزان آشنايي معلمان مقاطع ابتدايي شهرستان رشت با الگوهاي نوين تدريس.
898
بررسي ميزان آشنايي معلمين پايه اول ابتدايي با مهارتهاي شغلي منطقه گميشان
899
بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كتابداري و كتابداران دانشگاه فردوسي و پيام نور مشهد با ابزارها و قابليتهاي وب 2 , astudy on the rate of familiarity and use of web 2 tools by postgraduate students of library and information sciences and librarians in ferdowsi university of mashhad and payame noor university of mashhad
900
بررسي ميزان آشنايي و كاربرد IT توسط كاركنان آموزشي آ.پ شهرستان بجنورد
901
بررسي ميزان آشنايي و نگرش علاقه مندان به ورزش با مقوله دوپينگ و واكنش هاي پيشنهادي بازدارنده در قبال آن
902
بررسي ميزان آشنايي وپايبندي به مسائل نماز و يا ترك آن در بين جوانان ونوجوانان
903
بررسي ميزان آشوبناكي پارامترهاي كيفي آب در رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه هاي مي سي سي پي و كلرادو)
904
بررسي ميزان آشوبناكي پارامترهاي كيفي آب در رودخانه ها(مطالعه موردي: رودخانه هاي مي سي سي پي و كلرادو)
905
بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در زنان شير ده در شهر يزد و ارتباط آن با عوامل مختلف درسال 1392
906
بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در زنان شير ده در شهر يزد وارتباط آن با عوامل مختلف در سال 1392
907
بررسي ميزان آگاهه و عملكرد دانشجويان دو سال آخر پزشكي يزد از موارد كموپروفيلاكسي بدنبال برخورد با بيماريهاي واگير در سال تحصيلي 79-80
908
بررسي ميزان آگاهه و عملكرد دانشجويان دو سال آخر پزشكي يزد از موارد كموپروفيلاكسي بدنبال برخورد با بيماريهاي واگير در سال تحصيلي 79-80
909
بررسي ميزان آگاهي ، بينش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نسبت به عوارض بيماري ، پيشگيري و درمان آن در مركز بهداشت نيكوپور يزد
910
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و رفتا مبتلايان به سل ريوي مراجعه كننده به مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي شهرستان رشت درباره مراقبت از خود در سال 1374
911
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت شهر يزد در خصوص ارتباط بين بيماري پريودنتال وديابت در فروردين سال 1390
912
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد پرستاران پيرامون موازين كنترل عفونت هاي بيمارستاني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت
913
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري سال آخر در مورد عمليات احيا ي قلبي تنفسي در دانشكده هاي پرستاري مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشهد، تهران در سال 1372
914
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان متاهل مراجعه كننده به درمانگاه هاي پوست دانشگاه شهيد صدوقي يزد در مورد زگيل تناسلي در سال 1393
915
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد مدرسين دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد كاربرد تكنولوژي آموزشي - در سال 1373
916
بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد متصديان كشت گلخانه اي شهرستان يزددر رابطه مخاطرات بهداشتي كاربرد سموم در سال 1391
917
بررسي ميزان آگاهي ،نگرش وعملكرد والدين دانش آموزان دختر پايه هفتم و سوم راهنمايي شهر زنجان در مورد تغييرات رواني دوران بلوغ وتعيين ارتباط آنبا رابطه بين فرزندان و والدين در سال تحصيلي 92-93
918
بررسي ميزان آگاهي ،نوع نگرش ونحوه عملكردجوانان گروه سني 24-15 ساله استان قم درخصوص بيماري ايدز
919
بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهر رشت نسبت به ايدز و هپاتيت در سال 85
920
بررسي ميزان آگاهي آموزگاران دبستانهاي شهرستان آستارا در مورد ماهيت بيماري عفوني و پيشگيري از آن
921
بررسي ميزان آگاهي از اصول ارگونومي وعملكرد به آن در ميان دندانپزشكان شهر يزد در سال 1394
922
بررسي ميزان آگاهي از ايدز در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي سميه شهرستان رباط كريم(بخش سلطان آباد)درسال تحصيلي 87-88.
923
بررسي ميزان آگاهي از بيماري هاي پريودنتال در دانشجويان پزشكي دوره باليني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
924
بررسي ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري در هزار خانم مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني زايشگاه رشت در سال 1374
925
بررسي ميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در ميان دانشجويان سال آخر دانشكده دندانپزشكي استان گيلان (رشت و انزلي)
926
بررسي ميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در ميان دندانپزشكان شهرستان رشت
927
بررسي ميزان آگاهي از فوريت هاي پزشكي در دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
928
بررسي ميزان آگاهي از مهارت هاي﴿فني؛انساني؛ادراكي﴾مديران بر اساس نظريه رابرت كنز از ديدگاه دبيران در مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان اردل
929
بررسي ميزان آگاهي ازبيماري ايدز وانتقال وپيشگيري از آن در دانش آموزان دختر وپسر دوره راهنمايي در شهرستان رامسر در سال تحصيلي 89-90.
930
بررسي ميزان آگاهي اساتيد دانشگاه پيام نور دولت آباد از الگوهاي تدريس
931
بررسي ميزان آگاهي افراد بالغ ﴿سن بالاي 15 سال﴾ شهر يزد در مورد واكسيناسيون در افراد بالغ
932
بررسي ميزان آگاهي افراد نابارور مراجعه كننده به درمانگاههاي دولتي و مطب هاي خصوصــي شهر رشت در مـورد درمـان با روشــهاي كمك بـاروري(ART) در ســال 1387- 1386
933
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان فومن از بهداشت دهان و دندان
934
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان يزد و تفت از بهداشت دهان و دندان در سال 1379
935
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستانهاي يزد و تفت از بهداشت دهان و دندان در سال 1379.
936
بررسي ميزان آگاهي بيماران ديابتي از بيماري ديابت قندي در شهرستان يزد در سال 1377
937
بررسي ميزان آگاهي بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت يزد درخصوص ارتباط بين بيماري هاي لثه وميزان كنترل قندخون درسال 1397
938
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به سرطان تحت درمان با اشعه از نحوه مراقبت از خود و ارتباط آن با مشكلات جسمي كه در اين رابطه تجربه مي كنند در بيمارستانهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران، سال 1371
939
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به فتق ديسك بين مهره اي در مورد ماهيت بيماري و نحوه مراقبت از خود در هنگام ترخيص در سطح بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
940
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به فشار خون بالا در مورد ماهيت بيماري و مراقبت از خود در مراكز بهداشتي درماني شهرستان رشت سال 1375
941
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيو گرافي مركز قلب بيمارستان افشار شهر يزد در زمينه ارتباط بيماري هاي پريودنتال بيماري هاي قلبي عروقي در ماه هاي خرداد و تير سال 1389
942
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني خصوصي شهر لاهيجان نسبت به سرطان دهان در سال 1395
943
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به مركز شهيد رمضان زاده جهت درمان راديوتراپي سر و گردن از عوارض اين درمان بر حفره دهان در سال 1393
944
بررسي ميزان آگاهي- بينش و عملكرد 780 بيمار مبتلا به ديابت نسبت به بيماري خود ﴿ در مركز بهداشت نيكوپور يزد﴾
945
بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نسبت به عوارض بيماري پيشگيري و درمان آن در مركز بهداشت نيكوپور يزد
946
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخش مراقبت ويژه از اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور و موانع اجراي آن در مراكز بهداشتي - درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان گلان، سال 1392
947
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخش هاي اورژانس از ارائه مراقبت در مرحله حاد بيماران سكته مغزي ايسكميك بر اساس دستورالعمل هاي مبتني بر شواهد در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1397
948
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي داخلي در مورد نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي شهر تهران
949
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي مراقبتهاي ويژه قلب در مورد بيماريهاي عروق كرونر و نحوه مراقبت از اين بيماران در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
950
بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت و بيمارستانهاي اختر، امام خميني(ره) و شريعتي شهر تهران، در خصوص استوپورز، در سال 1390
951
بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در مورد بيماري ايدز و نحوه پيشگيري از آن در بيمارستانهاي آموزشي منتخب تهران
952
بررسي ميزان آگاهي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني گيلان (EMS) از اصول ايمني شغلي در شهرستان رشت در سال 1397-98
953
بررسي ميزان آگاهي پرسنل تنظيم خانواده مراكز بهداشتي درماني استان يزد از روشهاي جلوگيري از بارداري
954
بررسي ميزان آگاهي پرسنل تنظيم خانواده مراكز بهداشتي درماني استان يزد از روشهاي جلوگيري از بارداري
955
بررسي ميزان آگاهي پزشكان شهر ياسوج از قوانين و مقررات متداول حقوق پزشكي درسال 1388
956
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر رشت از نحوه تجويز صحيح بنزوديازپين ها در تابستان 1380
957
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر رشت پيرامون لپتوسپيروز در سال 1388
958
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر يزد درباره ي تشخيص و درمان عفونت حاد گوش مياني﴿AOM) در كودكان زير دوازده سال در سال 91
959
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهريزد درمورد بيماري هاي دهان در سال 1394
960
بررسي ميزان آگاهي پزشكان و دندانپزشكان شهر يزد در مورد بيماري ايدز
961
بررسي ميزان آگاهي تكنسين هاي دندانپزشكي و دانشجويان سال اخر دندان پزشكي از نحوه بكاربردن گچ ها در پروسه مختلف لابراتواري در شهرستان رشت
962
بررسي ميزان آگاهي جامعه از ريسك فاكتورهاي و علايم خطر سكته مغزي در شهر رشت در سال 1391
963
بررسي ميزان آگاهي جامعه شهري يزد نسبت به عوامل خطر ساز سكته قلبي
964
بررسي ميزان آگاهي خانواده ها نسبت به مسائل مربوط به دوران بلوغ دانش آموزان دختر در شهر قوچان (مقطع سوم ابتدايي )
965
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر خوابگاه عفاف شهر درگز از مسائل بهداشتي
966
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستانهاي شهر رشت در مورد بيماري تالاسمي در سال 1372
967
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر نسبت به قرصهاي روان گردان و تاثير آن بر سلامت دانش آموزان مقطع دبيرستانهاي ساوه
968
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان ﴿دختر﴾دوره متوسطه سمنان ازحقوق شهروندي ورعايت آن
969
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان راهنمايي در خصوص شناخت بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن در شهرستانهاي كنگان
970
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان سال آخر دبيرستان از بهداشت مادر و كودك
971
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مدارس متوسطه گنبد از رشد جمعيت
972
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي
973
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان تربيت بدني از وسايل ، تجهيزات ، تاسيسات و اماكن ورزشي و نحوه بهره برداري از آن
974
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد پيرامون ميزان آلودگي حين كار با دستگاه اولتراسونيك در سال تحصيلي 92-91
975
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه يزد از حقوق و وظايف شهروندي
976
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر مقيم خوابگاه هاي دانشگاه يزد از بيماريهاي ايدز و هپاتيت و تاثير آن در پيشگيري از بيماري هاي مورد نظر
977
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از مراحل لابراتواري ساخت پروتز پارسيل درسال ۱۳۹۷
978
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دوره كارآموزي باليني بيمارستان آموزشي شهر يزد از حقوق بيمار در سال 1388
979
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دوره كارآموزي باليني بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد از حقوق بيمار در سال 1388
980
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان سال آخردانشكده دندانپزشكي رشت و انزلي نسبت به بيماري هاي هپاتيت وايدز و بررسي عوامل مرتبط با آن
981
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر استان زنجان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن
982
بررسي ميزان آگاهي در مورد سرطان هاي گوارشي در افراد مراجعه كننده جهت آندوسكوپي و كولونوسكوپي در طي يك طرح غربالگري
983
بررسي ميزان آگاهي دستياران از برخورد با اشيا تيز و برنده در بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت
984
بررسي ميزان آگاهي دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به پروفيلاكسي آنتي بيوتيك در بيماران در معرض ابتلا به اندوكارديت باكتريال در سال 1385
985
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
986
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
987
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد در زمينه كاربرد موارد انواع راديوگرافي در دندانپزشكي
988
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد در زمينه كاربرد موارد انواع راديوگرافي در دندانپزشكي
989
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان درمانگاههاي شهر رشت درباره كنترل عفونت
990
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد از روشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران و كاركنان مطب
991
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد از روشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران و كاركنان مطب
992
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل و بعد از اجراي سمينار بازآموزي
993
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل و بعد از اجراي سمينار بازآموزي
994
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد سرطان دهان قبل و بعد از توزيع پمفلت آموزشي سرطان دهان در سال 1390
995
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهريزد درموردپاك كننده هاي دست دندان كامل درسال 1394
996
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مقايسه با كاروزان دندانپرشكي در مورد اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد در سال 1389
997
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مقايسه با كاروزان دندانپرشكي در مورد اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد در سال 1389
998
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت از كاربرد سيستم هاي باند شونده به نسج دنداني درسال 1398
999
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در ارتباط با سرطان دهان درسال 1387
1000
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در باره ي تجويز داروهاي كورتيكواستروئيد در سال 1395-1394
بازگشت