<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي موانع و مشكلات صادرات محصولات لبني استان گلستان و ارائه راهكارهايي براي رفع آنها
2
بررسي موانع و مشكلات مربوط به صادرات محصولات توليدي شركتهاي كوچك و متوسط استان سمنان
3
بررسي موانع و مشكلات مشاركت مردمي در طرحهاي توسعه شهري نمونه موردي مشهد
4
بررسي موانع و مشكلات معلمان ابتدايي ناحيه 3 اصفهان در بكارگيري روش هاي فعال تدريس سال تحصيلي 91-90
5
بررسي موانع و مشكلات موجود در راه مطالعه و كتابخواني و علل عدم گرايش به مطالعه در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
6
بررسي موانع و مشكلات واگذاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران به بخش خصوصي در قالب اصل 44 قانون اساسي
7
بررسي موانع و مشوق هاي ورود تازه واردان به صنعت كاشي و سراميك شهرستان اصفهان از ديدگاه مديريت استراتژيك
8
بررسي موانع وتسهيل كننده هاي انتقال يادگيري سازماني در سازمان آموزش وپرورش منطقه ي 2 شهر تهران
9
بررسي موانع وتنگناهاي توسعه روستاي آبچالكي شهرستان لنگرود.
10
بررسي موانع وتنگناهاي صنعت گردشگري درشهرستانهاي تنكابن ورامسر
11
بررسي موانع وتنگناهاي گردشگري در شهرستان لنگرود.
12
بررسي موانع وچالشهاي افزايش درآمدهاي كارمزدي بانكداري الكترونيك در بانك صادرات ايران
13
بررسي موانع وعوامل موجود در كارآفريني زنان استان سمنان
14
بررسي موانع ومشكلات اجراي استراتژي درشركت مقره سازي ايران وارائه راهكارهاي بهبودجهت پياده سازي استراتژي هاي مذكور
15
بررسي موانع ومشكلات پيشبرديكپارچه سازي اراضي زراعي درشهرستان كرمانشاه ومنطقه لنجانات استان اصفهان
16
بررسي موانع ومشكلات دبيران مدارس متوسطه شهراصفهان دربكارگيري روش هاي تدريس فعال
17
بررسي موانع ومشكلات فعاليتهاي پژوهشي دبيران دبيرستانهاي دولتي آموزش وپرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 82 - 81
18
بررسي موانع ومشكلات معلولان درجامعه(استان گيلان)
19
بررسي موانع ومشوق هاي مشاركت كاركنان ادارات شهر ايلام درفعاليت هاي جسماني زمان فراغت
20
بررسي موانع يادگيري سازماني در شركت ملي صنايع مس ايران
21
بررسي موانع يادگيري سازماني درشركت ملي صنايع مس ايران
22
بررسي موتاسيون با روش غير راديواكتيو PCR_SSCP در اگزون شماره هاي 5 و 11 ژن BRCA1 در نونه هاي هيستوپاتولوژي بلوك هاي پارافينه داراي سرطان سينه در شهر كرمانشاه
23
بررسي موتاسيون به روش غير راديواكتيو PCR_SSCP در اگزون شماره 9 ژن P53 در نمونه هاي هيستوپاتولوژي بلوك هاي پارافينه داراي سرطان مثانه در شهر كرمانشاه
24
بررسي موتاسيون هاي ويروسي مقاوم به آنالوگ هاي نوكلئوزيدي در بيماران مبتلا به هپاتيت بي مزمن درمان نشده وتحت درمان
25
بررسي موتاسيونهاي ژن ACE در بيماران مبتلا به سرطان مغزي در معرض خطر ابتلا به شوانوما
26
بررسي موتاسيونهاي ژن ECMI)اگزون هاي 9،5،4،3،2،1،01(در بيماران ايراني مبتلا به Lipoid proteinosisوارتباط ژنوتيپ با فنوتيپ بيماران
27
بررسي موتاسيونهاي ژن TGFBI و ارتباط فنوتيپ با ژنوتيپ در خانواده هاي مبتلا به ديستروفي گرانولار قرنيه تيپ 1 در روستاي حلوان(شهرستان طبس)
28
بررسي موتور SVC
29
بررسي موتور هاي دوراني و مزيتهاي آن نسبت به موتورهاي پيستوني
30
بررسي موتور وانكل
31
بررسي موتور وانكل و مقايسه آن باديگر موتورهاي احتراق داخلي
32
بررسي موتورهاي انژكتوري
33
بررسي موتورهاي تزريقي و مقايسه با موتورهاي كاربراتوري
34
بررسي موتورهاي تك فاز القايي و ضريب قدرت آنها و اثرات آن بر روي ولتاژ و جريان شبكه توزيع و محاسبه فاز بهينه جهت اصلاح ضريب قدرت
35
بررسي موتورهاي جستجو و بهينه سازي آنها
36
بررسي موتيف ها و نقش مايه هاي دستبافتهاي شمال استان خراسان
37
بررسي موتيف هاي ساساني وكاربرد ي كردن آن در البسه امروزي
38
بررسي موتيف هاي ساساني وكاربردي كردن آن در البسه امروزي
39
بررسي موتيف هاي شاهسون آذربايجان به منظور استفاده در طراحي قالي
40
بررسي موتيفهاي قالي هاي عشايري فارس و مقايسه آنها با سفالينه هاي ايران
41
بررسي موج اكوستيك ناشي از تداخل پره - گردابه
42
بررسي موج صوتي الكتروني در بر هم كنش هاي پلاسما- ليزر
43
بررسي موج ضربه لايه وجريان درپلاسماي كانوني سيستم دانا
44
بررسي موجبرهاي پلاسمون - پلاريتون سطحي
45
بررسي موجبرهاي جفت شده بلور فوتوني به روش FDTD
46
بررسي موجودات تلفيقي در نقش برجسته هاي هخامنشي مجموعه تخت جمشيد
47
بررسي موجودات ناشناخته فراخاكي «بيگانه - فضايي» در آثار هنري از آغاز تا قرون وسطي
48
بررسي مود 1 شكست در مواد كامپوزيت با استفاده از روش شبكه عصبي
49
بررسي مود 1 شكست در يك ماده كامپوزيتي با استفاده از شبكه عصبي
50
بررسي مود 1 شكست در يك ماده كامپوزيتي با استفاده از شبكه عصبي
51
بررسي مود II چقرمگي شكست بين لايه اي در نمونه ENF چندجهته با استفاده از لايه چيني معادل
52
بررسي مود II شكست در يك قطعه گرانيتي
53
بررسي مود آشوب در مبدلهاي قدرت DC/DC
54
بررسي مودهاي كمانش ستون هاي جدار نازك با مقاطع مركب سردنورد با در نظر گرفتن تنش هاي پسماند
55
بررسي مورتاليته بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1385
56
بررسي مورتاليته بيماران بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1385
57
بررسي مورتاليته نوزادان نارس زنده متولد شده تك قلو طي مدت بستري و برخي عوامل همراه در بيمارستان آموزشي درماني الزهرا رشت از سال 1381 لغا ت 1385
58
بررسي مورد صدور احاديث كتاب كافي
59
بررسي موردي افتراق تصريف و اشتقاق در بيماران زبان پريش بروكاي فارسي زبان
60
بررسي موردي بردانش آموزان پسر مراكز پيش دانشگاهي مهديشهر
61
بررسي موردي در خصوص ويژگيهاي شخصيتي تعدادي از دانش آموزان تيزهوش مدرسه راهنمايي شيخ مفيد شهرستان گرمسار
62
بررسي موردي درباره علل انحرافات جنسي در تعدادي از زنان تهران
63
بررسي موردي زمين هاي بازي علمي وطراحي وسايل بازي و مشاهده علمي براي كودكان
64
بررسي موردي عوامل موثر بر خريد مصرف كنندگان جوان لوازم آاريشي: با نگاهي بر شبكه هاي اجتماعي
65
بررسي موردي نگاره هاي اطلاع رسان در مجله ي نشنال جئوگرافيك طي سال هاي 2000 تا 2011
66
بررسي موردي نگاره هاي اطلاعرسان متحرك﴿موشن اينفوگرافيك﴾ با موضوع اجتماعي
67
بررسي موردي همكاري نويسنده و كارگردان در تئاتر معاصر ايران
68
بررسي موردي همكاري نويسنده و كارگردان در تئاتر معاصر ايران
69
بررسي موردي و آسيب شناسي اختلال هويت جنسي در شهرستان گرگان در سال 1388
70
بررسي موردي و آسيب شناسي استمناء در شهرستان گرگان در سال 1387
71
بررسي مورفوتكتونيكي ناحيه كوهرنگ و حوزه آبريز بهشت آباد در استان چهارمحال بختياري
72
بررسي مورفوژنتيكي گياه Heliotropium chorassanicum و مطالعه اوليه آلكالوئيدهاي آن
73
بررسي مورفولوژي - كاريولوژي و الكتروفورزي گياه فستوكا در ايران
74
بررسي مورفولوژي خواص مكانيكي و خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي TiO2 در زمينه نيكل-موليبدن
75
بررسي مورفولوژي درز مياني استخوان پالاتال در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در گروه سني 8 تا 25 سال
76
بررسي مورفولوژي ريشه وكانال دندان هاي پرمولر اول ودوم ماگزيلا به وسيله CBCTدربيمارن مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي شهر يزد
77
بررسي مورفولوژي فيلم هاي اكسيدي ديناميك در آلياژهاي روي
78
بررسي مورفولوژي كانال ريشه و تعيين اندازه طول كاركرد دندان هاي اينسيزور مياني منديبل مطالعه اي گذشته نگر در شهر رشت سال1391-90
79
بررسي مورفولوژي كانال نازوپالاتين در راديو گرافي تومو گرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي cbct در افراد بالاي ۱۸ سال در شهر يزد
80
بررسي مورفولوژي ماده فعال سطحي انتخابي با سطح گرافن با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
81
بررسي مورفولوژي مخلوط پلي لاكتيك اسيد و لاستيك سيليكون و تاثير حضور نانوسيليكا بر آن
82
بررسي مورفولوژي هيدروكسي آپاتايت تشكيل شده بر روي شيشه زيست فعال حاوي اكسيد ليتيم و استرانسيم
83
بررسي مورفولوژي و چسبندگي فيلم نازك حاصل از چاپ جوهر فلكسوي پايه آب بر روي سطوح پلي اولفين با استفاده از چند رزين آكريليك
84
بررسي مورفولوژي و خواص آلياژ بر پايه¬ي NR/NBR با استفاده از سازگاركننده در حضور نانوذرات كربنات¬كلسيم
85
بررسي مورفولوژي و خواص الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتي اپوكسي-MWCNT و پلي يورتان -MWCNT
86
بررسي مورفولوژي و خواص مكانيكي آلياژ پلي استايرن و پلي يورتان
87
بررسي مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه .Aegilops triuncialls L در ايران
88
بررسي مورفولوژي وخواص مكانيكي نانو كامپوزيت برپايه آلياژPC/SAN و نانو لوله‌هاي كربني
89
بررسي مورفولوژي، رئولوژي و خواص مكانيكي آلياژهاي پلي وينيل كلرايد/ اتيلن وينيل استات حاوي نانوذرات گرافن اكسايد
90
بررسي مورفولوژي، رئولوژي، خواص مكانيكي و مكانيزمهاي شكست در آلياژهاي pvc/abs
91
بررسي مورفولوژيك برخي از جمعيت¬هاي كيكم (Acer monspessulanum subsp cinerasens) در جنوب استان يزد
92
بررسي مورفولوژيك حلقه ويليس در مغزهاي اتوپسي شده در مركزپزشكي قانوني رشت در زمستان 1379و بهار1380
93
بررسي مورفولوژيك و شيميوتاكسونوميك بذر يازده جمعيت ريحان Ocimum basilicum L. بر اساس اسيدهاي چرب روغن بذر و برخي فاكتورهاي مورفولژيك و شيميايي ديگر
94
بررسي مورفولوژيكي برخي از گونه هاي بخشه heliobrychis از جنس onobrychis با تاكيد برويژگيهاي گرده شناسي و سيتولوژي
95
بررسي مورفولوژيكي برخي ازگونه هاي بخشه Heliobrychisازجنس onobrychisباتاكيدبرويژگي هاي گرده شناسي وسيتولوژيكي
96
بررسي مورفومتريك تحليل خارجي ريشه دندان مولر منديبل مجاور با دندان مولر سوم نهفته در تصاوير CBCT در جمعيت تهران بين سال هاي 1393-1390
97
بررسي موزائيك هاي اياصوفيه
98
بررسي موسيقي ROCK و PROGRESSIVE ROCK در اروپا و امريكا
99
بررسي موسيقي از منظر فقه
100
بررسي موسيقي بيروني و كناري در شعرحزين لاهيجي
101
بررسي موسيقي تعزيه در روستاي دستگرد اصفهان و مقايسه آن با رديف موسيقي ايراني
102
بررسي موسيقي جنگ در هشت سال دفاع مقدس
103
بررسي موسيقي سكانس افتتاحيه در سينما
104
بررسي موسيقي سكانس افتتاحيه در سينما
105
بررسي موسيقي شادمانه و مراسم عروسي در ايل بختياري
106
بررسي موسيقي شعر در آثار سيد حسن حسيني و عليرضا قزوه
107
بررسي موسيقي شعر در ديوان فواد كرماني
108
بررسي موسيقي شعر در ديوان ناصر خسرو
109
بررسي موسيقي شعر در غزليات سلطان ولد
110
بررسي موسيقي شعر در قصايد ايرج ميرزا
111
بررسي موسيقي شعر دفاع مقدس ﴿با تكيه بر آثار چهارده شاعر گيلاني﴾
112
بررسي موسيقي شعر محمدرضا شفيعي كدكىي
113
بررسي موسيقي كودك
114
بررسي موسيقي متر آزاد شرق خراسان
115
بررسي موسيقي منطقه كجور استان مازندران
116
بررسي موسيقي منطقه مكريان دركردستان و آوانگاري و تجزيه و تحليل دو بند دركان و سوارو
117
بررسي موسيقي مهتران ممسني و بويراحمد در بستر اجتماعي
118
بررسي موشكهاي سوخت جامد با پايه فلزي
119
بررسي موصوف‌هاي واحد همراه با صفات متعدّد در قرآن كريم
120
بررسي موضع فلسفي كانت در باب انقلاب و شورش
121
بررسي موضع گيري در پوشش خبري برجام در روزنامه هاي داخلي: بر اساس الگوي ارزيابي
122
بررسي موضع گيري كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در قبال جمهوري اسلامي ايران ﴿2003-2010﴾
123
بررسي موضع معرفتي در رساله هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا توسط نويسندگان ايراني و غير ايراني
124
بررسي موضع و عوامل رقابتي محصول برنج در ايران وارائه راه كار استراتژيك
125
بررسي موضع‌گيري در پوشش خبري مسئله‌ي هسته‌اي ايران در رسانه‌هاي ايراني و غربي
126
بررسي موضوع احكام و آثار فقهي و حقوقي داروهاي روان گردان و نيرو زا
127
بررسي موضوع بين عدم حضور پدر با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان علي آباد سال تحصيلي 82-81
128
بررسي موضوع تبعيض جنسيتي در تصويرسازي كتاب هاي درسي فارسي دبستان از دهه 1350تا1380
129
بررسي موضوع جهاني سازي در فرآيند توسعه پستي
130
بررسي موضوع قدرت در مدايح عصر غزنوي
131
بررسي موضوع و نقش «زن» در آثار تني چند از ناشان معاصر ايران ﴿قبل و بعد از انقلاب﴾
132
بررسي موضوع، مراحل و روش هاي تهذيب نفس از ديدگاه امام علي(ع) (نهج البلاغه)
133
بررسي موضوعات اجتماعي در اشعار جعفر ابراهيمي (شاهد) و افسانه شعبان زاده
134
بررسي موضوعات غنايي در منظومه‌هاي حماسي ملّي
135
بررسي موضوعي اشعار چوپاني منطقه جوين خراسان
136
بررسي موضوعي تبعيض زنان در رمان هاي منتخب زيدي اسميت
137
بررسي موضوعي سينماي ايران ، پس از انقلاب اسلامي
138
بررسي موضوعي عكس هاي مردمي (جنگ ايران و عراق) مورد پژوهي بايگاني 15 هزار عكس مركز اسناد بنياد شهيد كرمان
139
بررسي موضوعي فرش هاي تصويري كرمان در دوره قاجار
140
بررسي موضوعي مكاتيب و منشآت ابوالحسن ميرزا رحيم يغماي جندقي (100 نامه)
141
بررسي موضوعي و محتوايي آثار مكتوب سيد مرتضي آويني
142
بررسي موفقيت IUI و برخي فاكتورهاي همراه در درمانگاه نازايي بيمارستان الزهراي رشت
143
بررسي موفقيت اجتماعي، اقتصادي زنان در شهر ونك ﴿ نمونه موردي زنان واقع در سن 18 تا 29 سال در شهر ونك﴾
144
بررسي موفقيت بازيكنان توسط مدل‌سازي انواع مختلف پاس‌ها در بسكتبال (مطالعه موردي بازي‌هاي بسكتبال)
145
بررسي موفقيت در تزريق عصبي كانال تحتاني با استفاده از شاخص راديوگرافيك لينگولا
146
بررسي موفقيت در تزريق عصبي كانال تحتاني با استفاده از شاخص راديوگرافيك لينگولا
147
بررسي موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان اصفهان و تاثير آموزش در آن ها
148
بررسي موفقيت گونه هاي درختي در جنگلكاري هاي شرق اصفهان
149
بررسي موفقيت يا عدم موفقيت صنعتي سازي ساختمان در ايران
150
بررسي موفولوژي و طبقه بندي كانالهاي دندان مولر اول دائمي فك پائين كشيده شده در شهر يزد.
151
بررسي موفولوژي و طبقه بندي كانالهاي دندان مولر اول دائمي فك پائين كشيده شده در شهر يزد.
152
بررسي موقعيت آموزش و پرورش مدارس ابتدايي ،راهنمايي منطقه بام و صفي آباد اسفراين
153
بررسي موقعيت آناتومي آپكس دندان هاي خلفي و بردر هاي فوقاني و تحتاني منديبل نسبت به كانال منديبل و منتال فورامن بر روي پانوراميك
154
بررسي موقعيت اجتماعي دبيران از ديدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان
155
بررسي موقعيت اجتماعي و اعتقادي صابئين خوزستان در دوران معاصر
156
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد در مال اكلوژن كلاسIII با الگوهاي رشد صورتي متفاوت
157
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد در مال اكلوژن كلاسIII با الگوهاي رشد صورتي متفاوت
158
بررسي موقعيت استخوان هيوئيد كودكان 11-7 ساله ي مبتلا به انكيلوگلوسيا در راديوگرافي هاي لترال سفالومتري
159
بررسي موقعيت بازشدگي و مدل هاي آشفتگي بر پرش هيدروليكي تشكيل شده در پايين دست بازشدگي با استفاده از نرم افزار فلوئنت
160
بررسي موقعيت تاتر در جامعه كنوني
161
بررسي موقعيت تبار شناسي برخي از گونه هاي عنكبوت هاي شكارگر خانواده Sparassidae (Arthropoda: Araneae) از خاور ميانه
162
بررسي موقعيت جغرافياي روستاي غلامان منطقه رازو جرگلان
163
بررسي موقعيت رقابتي شركتهاي پروژه اي بر اساس مدلSWOT و ماتريس CPM مطالعه موردي:شركت شادي پل
164
بررسي موقعيت زن در امپراطوري تيموريان
165
بررسي موقعيت زن در دو دهه 1350ش / 197م با تكيه بر نقش زن در انقلاب اسلامي
166
بررسي موقعيت مكاني بهكده رضوي و تاثير سابقه بيماري جذام بروي ميزان علاقه مندي دانش آموزان مقطع دبيرستان به ادامه تحصيل
167
بررسي موقعيت و ابعاد كانال منديبولار بر روي تصاوير CBCT مراجعين به يك مركز راديولوژي فك و صورت در شهريزد در سالهاي 1393-95
168
بررسي موقعيت و ابعاد منتال فورامن با استفاده از تكنيك تصويربرداري CBCT دريك جمعيت ايراني
169
بررسي موقعيت و تنوعات آناتوميك كانال منديبولار در راديوگرافي هاي پانوراميك ديجيتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي رشت طي سالهاي1393-1391
170
بررسي موقعيت و جايگاه بازار شركت فولاد آلياژي ايران و ارائه استراتژي هاي مرتبط با آن با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك
171
بررسي موقعيت و وضعيت يك وسيله پرنده با استفاده از جي پي اس
172
بررسي موقعيت وسازه هاي شهر قزوين در مقابله با يك زلزله بزرگ
173
بررسي موقعيت، زاويه و فرم آپكس دندان هاي نهفته ي كانين ماگزيلا با توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي و تاثير آن روي ريشه دندان هاي مجاور
174
بررسي موقعيتهاي استرس زاي شغلي و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشكان خانم شهر رشت
175
بررسي موقعيتهاي استرس زاي شغلي و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشكان شهرستان لاهيجان
176
بررسي موقوفات زرتشتيان يزد در دو سده‌ي اخير
177
بررسي موقوفات نهاد آموزش در دوره ي تيموريان (912-782ه.ق)
178
بررسي مولايت زايي آندالوزيت و اثر افزودني ها بر آن
179
بررسي مولفه مسئوليت پذيري در كتاب تعليمات اجتماعي بخش مدني چهارم دبستان
180
بررسي مولفه هاي آنتروفونيك صوتي و تاثير آن بر ادراك و رفتار انسان در محيط ( نمونه مورد مطالعه : بازار سنتي كرمان )
181
بررسي مولفه هاي اجرايي كمدي فيزيكال با تمركز بر آثار اجرايي جيمز تييره
182
بررسي مولفه هاي ادب پايداري با تاكيد بر كتاب سووشون(سيمين دانشور) و كلبه ي عمو تم(هريت بيچر استو) نويسنده آمريكاي لاتين
183
بررسي مولفه هاي اصول و فروع ديني در غزليات صائب
184
بررسي مولفه هاي بافتي سرگذشت موسي (ع )درسوره طه (رويكردي زبان شناسي )
185
بررسي مولفه هاي برنامه درسي مبتني بر آموزش محيط زيست كودكان
186
بررسي مولفه هاي بيلان آب جهت ارائه راهكار هاي مديريتي در راستاي تعادل بخشي منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: حوضه آبخيز هرات، يزد)
187
بررسي مولفه هاي پايداري در بافت قديم نمونه موردي: برزن بادگيري يزد
188
بررسي مولفه هاي تئاتر بودگي در اجراي سيرك
189
بررسي مولفه هاي تئاتر بودگي در اجراي سيرك
190
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر پذيرش خدمات بانكداري الكترونيكي (مطالعه موردي بانك مسكن)
191
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر صادرات فرش دستباف استان ايلام
192
بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر صادرات فرش دستباف استان ايلام
193
بررسي مولفه هاي تاثير گذار تجارت الكترونيك در جهان و ايران
194
بررسي مولفه هاي تلثيرگذار تجارت الكترونيك درجهان وايران
195
بررسي مولفه هاي توانمند سازي كاركنان وارتباط آن با رضايت شغلي مطالعه موردي بيمارستان 15 خرداد ورامين
196
بررسي مولفه هاي جامعه شناختي شهري در نگارگري ايراني ﴿اواخر دوره تيموري تا اوايل دوره صفوي﴾
197
بررسي مولفه هاي دانشگاه شاد از ديدگاه دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 90-89
198
بررسي مولفه هاي رئاليسم جادويي در اثار غلامحسين ساعدي
199
بررسي مولفه هاي رشد حرفه اي مداوم از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان
200
بررسي مولفه هاي رهبري و نتايج منابع انساني و رابطه آنها با معيار اثربخشي براساس مدل EFQM در شركت آب و فاضلاب استان فارس
201
بررسي مولفه هاي سياسي- اجتماعي موثر بر روند شهرسازي ساساني
202
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد جانباز با افراد عادي.
203
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد معتاد وعادي شهرستان لاهيجان.
204
بررسي مولفه هاي شخصيتي افراد نابينا وناشنوا.
205
بررسي مولفه هاي شخصيتي در دانشجويان دختر وپسر دانشگاه آزاد رامسر.
206
بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر وفاقد پدر.
207
بررسي مولفه هاي شهرسالم با رويكرد راحتي حضور افراد
208
بررسي مولفه هاي طراحي فضاهاي شهري كودك مدار (محله) با تاكيد بر آموزه هاي اسلامي
209
بررسي مولفه هاي كيفيت محيط در فضاي ورودي شهرها به منظور كيفيت بخشي به آنها
210
بررسي مولفه هاي مقاومت در شناور تندرو
211
بررسي مولفه هاي ملي و مذهبي (ايراني -اسلامي ) در شعر فريدون مشيري
212
بررسي مولفه هاي موثر بر استرس شغلي در سازمان (مطالعه ي موردي در شركت ارس ران خودرو)
213
بررسي مولفه هاي موثر در طراحي كتابخانه هاي ديجيتال آموزشي و ارائه يك الگوي پيشنهادي به شركت ذوب آهن اصفهان
214
بررسي مولفه هاي نظري آموزش فلسفه براي كودكان
215
بررسي مولفه هاي هويت ملي در اشعار عصر مشروطيت
216
بررسي مولفه‌هاي تأثيرگذار بر ارتقاء سرزندگي در پروژه‌هاي مسكن مهر (مطالعه موردي مسكن مهر شهرستان يزد)
217
بررسي مولفه‌هاي موثر در طراحي لباس بانوان نوازنده¬ي سازهاي زهي
218
بررسي مولكولي ايزوله هاي باكتري Xanthomonas sp. عامل ايجاد پوسيدگي برگ چغندر قند
219
بررسي مولكولي پروتئين آپريل و اندازه گيري سطح سرمي آن به عهنوان تومور ماركر در تشخيص سرطان پانكراس
220
بررسي مولكولي تغييرات mtDNA و آنكوژنيك در بيماران مبتلا به ديابت
221
بررسي مولكولي تغييرات ژنتيكي ژن VPREB1 در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
222
بررسي مولكولي تغييرات ژنهاي مسير داخلي آپوپتوز BCL2, BAX و ژنوم ميتوكندري در بيماران مبتلا به سقط مكرر ايديوپاتيك
223
بررسي مولكولي تك ياخته كريپتوسپوريديوم در گاوهاي سالم و اسهالي شهرستان مشهد , molecular survey on cryptosporidium in healthy and diarrheic cittle in mashhad
224
بررسي مولكولي تكثير ژني ...در ديابت مليتوس
225
بررسي مولكولي تنوع ژنتيكي وريته هاي ايراني تك ياخته نئوسپورا كنينوم
226
بررسي مولكولي جايگاه هاي باندينگ miRNA در ژن فاكتور نسخه برداري GATA4 در بيماران مبتلا به اختلالات مادرزادي قلبي (CHD)
227
بررسي مولكولي جهت تشخيص ژن اينتروتوكسين استافيلو كوكوس آرئوس در مايع مفصل وسرم بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
228
بررسي مولكولي جهش هاي نقطه اي ژن آلفاگلوبين بيماران آلفا تالاسمي استان كرمانشاه
229
بررسي مولكولي ژن¬هاي coa، agr و ica در سويه¬هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي¬سيلين جدا شده از پرسنل، سطوح، هوا و بيماران بستري در بخش¬هاي ICU بيمارستان¬هاي پورسينا و ولايت شهرستان رشت در سال 1396
230
بررسي مولكولي ژنوم ميتوكندريايي از نظر جهشهاي موجود در پوست پير وجوان انسان
231
بررسي مولكولي شير خشك در ايران
232
بررسي مولكولي عومال عفوني ادراري زنان در شهر تهران
233
بررسي مولكولي كرپيتوسپوريديوم با روش PCR-RFLP در كودكان با علائم اسهال در شهر مشهد
234
بررسي مولكولي مايكوپلاسماهاي جداشده از ريه هاي گوسفندان مبتلا به پلوروپنوموني به روش PCR , identification mycoplasmas isolated from sheep lungs with oleuropneumonia by PCR
235
بررسي مولكولي مقاومت به كوئينولونها در ايزوله هاي باليني اشريشياكولي جداشده در تهران
236
بررسي مولكولي مكانيسم مايكوپارازيتيسم در جدايه هاي موتانت قارچ تريكو درماي پرتو ديده با اشعه گاما
237
بررسي مولكولي مكانيسم مايكوپارازيتيسم در جدايه¬هاي موتانت قارچ تريكودرماي پرتوديده با اشعه گاما
238
بررسي مولكولي و اكولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده آلكان ها در خليج فارس و درياي خزر
239
بررسي مولكولي و شناسايي جدايه هاي ويروئيد اگزوكورتيس مركبات در استان مازندران
240
بررسي مولكولي ويروس عامل بيماري BVDدر گاوداري هاي صنعتي استان خراسان رضوي , molecular identificatin of bovine viral diarreh virus in a number cattle of industrial dairy herds from khorasan razavi proveince
241
بررسي مولوكلي عقب ماندگيهاي ذهني اتوزوم سندرميك غيرمحيطي وغيرتك ژني بااستفاده ازروش MLPA
242
بررسي مونتاژ ژست هاي روزمره، كهن الگو و روانشناسانه در جريان پرورش نقش با نظر به متد بازيگري ميخائيل چخوف
243
بررسي مونتاژ ژست هاي روزمره، كهن الگو و روانشناسانه در جريان پرورش نقش با نظر به متد بازيگري ميخائيل چخوف
244
بررسي مونودرام و نمونه هاي آن در ايران بعد از انقلاب ﴿با تكيه بر نقالي﴾
245
بررسي مونودرام و نمونه هاي آن در ايران بعد از انقلاب﴿با تكيه بر نقالي﴾
246
بررسي مونوگرافي روستاي سرحد آقاتيله كوه
247
بررسي موومان دوم سمفوني تورانگاليلا اثر مسيان از ديدگاه هارموني ، اركستراسيون و فرم
248
بررسي مويينگي سيال در بين ميكرو ستون¬هاي دايروي و مربعي با استفاده از نرم¬افزار SURFACE EVOLVER
249
بررسي ميان فعاليتهاي پيش برد فروش و جذب توريسم خارجي
250
بررسي ميان كنش كربنيك انيدرازIIانساني با رنگ سان ست يلو
251
بررسي ميانجي هاي روابط بين كيفيت خدمات و وفاداري مشتري در بانك مسكن
252
بررسي ميانجي‌گري فناوري اطلاعات در انتقال اثر فرايند كسب و كار و قابليت‌هاي مديريت زنجيره تامين بر عملكرد شركت (بررسي موردي صنعت خودور)
253
بررسي ميانكنش كربنيك انيدراز II انساني با هيدروكلروتيازيد
254
بررسي ميانگين بقاء پنج ساله ي مبتلايان به سرطان پوست بين سالهاي 1380-1387 در يزد
255
بررسي ميانگين بقاء پنج ساله ي مبتلايان به سرطان پوست بين سالهاي 1380-1387 در يزد
256
بررسي ميانگين تاخير موج P100 در VEP افراد 65- 18 سال در كلينيك الكتروفيزيولوژي بيمارستان پورسينا رشت 1382
257
بررسي ميانگين تاخيرReflex-H در عصب تيبيال در افراد 20ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسيناي رشت 1382
258
بررسي ميانگين تغييرات قند خون ناشتا و BMI در بيماران روان پريش مصرف كننده اولانزاپين در بيمارستان شفا و كلينيك خصوصي رشت در سال 85-1384
259
بررسي ميانگين توان عبوري پرتو سر صاف همدوس جزئي با سطح مقطع دايروي و غير دايروي در اتمسفر متلاطم
260
بررسي ميانگين زاويه افقي كنديل درپلن آگزيال درتصاوير CBCTافرادمبتلابهDJD(Degenerative joint Diseaseمفصل تمپورومنديبولار
261
بررسي ميانگين زمان انتظار ارائه ي خدمات اورژانس در بيماران بستري شده در اورژانس بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1391
262
بررسي ميانگين زمان تاخير موج F در عصب پرونئال در افراد 20 ساله و بالاتر در كلينيك الكترودياگنوستيك بيمارستان پورسينا رشت 1382
263
بررسي ميانگين سطح آدنوزين د آميناز مايع دستشويي بر ونش و كيسه هاي هوايي بيماران سل ريوي اسمير خلط منفي و تعيين ارزش آن در تشخيص بيماري TB ريوي
264
بررسي ميانگين سطح آدنوزين د آميناز مايع دستشويي بر ونش و كيسه هاي هوايي بيماران سل ريوي اسمير خلط منفي و تعيين ارزش آن در تشخيص بيماري TB ريوي
265
بررسي ميانگين فشارخون در كارگران مرد شاغل در كارخانه هاي شهر يزد
266
بررسي ميانگين مدت بستري بر حسب نوع عمل در بيماراني كه جراحي شده اند دربخشهاي جراحي عمومي بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/1/80 تا 29/12/80
267
بررسي ميانگين وزن تولد در نوزادان مادراني كه تحت عنوان عدم تناسب سرولگن از تاريخ ارديبهشت 79 لغايت آبان 80 در مركز آموزشي - درماني الزهرارشت تحت سزارين قرار گرفته اند
268
بررسي ميانگين وزن جفت و شيوع جفت كم وزن و عوامل همراه در زايمانهاي ترم زنده تك قلوي انجام شده در بيمارستان الزهرا 1/8/1380 لغايت 29/12/80
269
بررسي ميدان آكوستيكي حاصل از ارتعاش اجباري ورق مركب حلقوي نسبتاً ضخيم با استفاده از تئوري مرتبه سوم برشي
270
بررسي ميدان الكترومغناطيسي محبوس در مقياس زير طول‌موج در نانوساختارهاي پلاسموني تركيبي
271
بررسي ميدان الكتريكي در برهم كنش ليزرهاي فمتوثانيه با اهداف فلزي
272
بررسي ميدان الكتريكي در برهم كنش ليزرهاي فمتوثانيه با اهداف فلزي نانو ساختار
273
بررسي ميدان تنش اطراف ترك در بارگذاري مركب به كمك روش انطباق تصاوير ديجيتال
274
بررسي ميدان جريان ، انتقال حرارت و نرخ توليد آنتروپي در جت برخوردي نوساني
275
بررسي ميدان جريان اطراف ايروفويل NACA به روش ‏هاي PIV و تحليل عددي
276
بررسي ميدان جريان اطراف قطار با استقاده از نرم افزار Fluent
277
بررسي ميدان جريان داخل خمها
278
بررسي ميدان جريان گازهاي رقيق در ميكرو و نانو كانالهاي با انقباض و انبساط ناگهاني به كمك روش شبيه سازي مستقيم مونت كارلو
279
بررسي ميدان جريان و انتقال حرارت جت هاي برخوردي﴿دو بعدي﴾ به كمك نرم افزارFluent
280
بررسي ميدان حرارتي درجوشكاري قوس الكتريك
281
بررسي ميدان دما وريزساختار فولادهاي كم كربن وكربن متوسط در جوشكاري SMAW و SAW توسط شبيه سازي كامپيوتري ومقايسه آن با نتايج تجربي
282
بررسي ميدان دمائي ابزار ماشينكاري در براده برداري عمودي به روش المان محدود
283
بررسي ميدان دمايي در اطراف جوش
284
بررسي ميدان دمايي روي قطعه كار در جوشكاري به روش پلاسما
285
بررسي ميدان سرعت در تقاطع كانالهاي باز با استفاده از متدهاي محاسبات نرم و روش ديناميك سيال محاسباتي
286
بررسي ميدان سرعت و فشار حول پيگ در خطوط لوله به كمك نرم افزار fluent
287
بررسي ميدان سيال درون حلزوني فن لانه سنجابي در دبي هاي مختلف توسط روش اندازه گيري ليزري
288
بررسي ميدان فشار و دما در مايع ميان غضروفي مفصل زانو در حركت هاي مختلف روزمره
289
بررسي ميدان كوپله حاصل از ارتعاشات استوانه صلب در سيالات لزج به كمك روش گردابه هاي تصادفي
290
بررسي ميدان مغناطيسي زمين در داخل مرزهاي ايران و تاثيرات آندرارتفاعات بالا
291
بررسي ميدان هاي كوانتومي هم وردا در حضور مواد در دماي متناهي
292
بررسي ميدانهاي الكترو مغناطيسي -حرارتي در كابلهاي سه فاز به روش اجزاء محدود
293
بررسي ميدانهاي الكتريكي هاديهاي باندل در خطوط كمپكت جهت تعيين مناسب ترين نوع آرايش
294
بررسي ميداني پديده خوردگي گالوانيك و نرخ خوردگي در اتصالات جوشي سازه هاي دريائي
295
بررسي ميداني تأثير صفحات لاستيكي زير تراورس در مقاومت جانبي خطوط راه آهن
296
بررسي ميداني تاثير استفاده از سخت كننده هاي قائم جان تراورس فولادي بر روي مقاومت جانبي خط آهن
297
بررسي ميداني تاثير خرده لاستيك بر كاهش ارتعاشات پل بتني دال تخت (مطالعه موردي پل كيلومتر 100+ 168 خط قديم تهران-قم)
298
بررسي ميداني تاثيركاريوگيشن ريل بر نويز مترو (مطالعه موردي متروي تهران)
299
بررسي ميداني توزيع مقاومت جانبي قوس هاي تند خطوط بالاستي
300
بررسي ميداني دستورالعمل FHWA در حفاري و ميخكوبي (Nailing) گودهاي شهري
301
بررسي ميداني مقاومت جانبي خط آهن در خطوط بالاستي با گابيون
302
بررسي ميداني مقاومت جانبي ديناميكي پانل خط
303
بررسي ميداني نحوه توزيع طولي بار روسازي هاي بتني به عنوان تابعي از سرعت
304
بررسي ميداني نظريه هاي انگيزشي مازلو و انتظار در كارگاه هاي ساختماني شهر تهران سيث
305
بررسي ميداني و آزمايشگاهي سطح تماس موثر بين تراورس و دانه هاي بالاست در خطوط بالاستي
306
بررسي ميرابي ارتعاشات در سازه هاي مركب
307
بررسي ميرابي ساختاري مواد مركب و شناسايي بار وارد شده به يك ورق مركب چند لايه با در نظر گرفتن اثرات ميرابي
308
بررسي ميراث فرهنگي اسلام
309
بررسي ميران آشنايي معلمان دوره ابتدايي با نظريه هاي يادگيري و به كار گيري آنها در فرايند تدريس
310
بررسي ميران اثر بخشي سازوكارهاي ارزشيابي مديران و كاركنان در سازمان آموزش و پرورش استان فارس
311
بررسي ميران شيوع اختلالات افسردگي در دختران و پسران دبيرستانهاي روستاي لمراسك ، تيرتاش
312
بررسي ميرايي امواج الكترو استاتيك در توابع توزيع غيرماكسولي
313
بررسي ميرايي يك خاك معين با استفاده از دستگاه سه محوري استاتيكي
314
بررسي ميز و نيمكت مدارس
315
بررسي ميزان ....در سرم خوني مصدومين شيميايي مواجهه يافته با گاز خردل
316
بررسي ميزان ...در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل داراي ضايعات چشمي
317
بررسي ميزان DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهري و روستايي شهرستان اردكان در سال 1380 .
318
بررسي ميزان DMFT در دانش آموزان 12 ساله شهري و روستايي شهرستان اردكاندر سال 1380 .
319
بررسي ميزان esr در بيماران كانديد cabg در بيمارستان افشار يزد در نيمسال دوم 1396و نيم سال اول 139
320
بررسي ميزان ESR و CRP در بيماران مبتلا به سرطان پروستات و ارتباط آن با ميزان PSA در هنگام تشخيص اوليه
321
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
322
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
323
بررسي ميزان ESRدر 780 مورد بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي نيكوپور يزد
324
بررسي ميزان PH بزاق تجمعي افراد ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه شهيد صدوقي يزد و افراد غير ديابتي
325
بررسي ميزان PH بزاق تجمعي افراد ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه شهيد صدوقي يزد و افراد غير ديابتي
326
بررسي ميزان TGF-B و VEGF در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل داراي ضايعات چشمي
327
بررسي ميزان آب باران قابل استحصال از بام هاي شهر كرمانشاه براي تأمين آب مورد نياز فضاي سبز شهري
328
بررسي ميزان آبشستگي اطراف پايه هاي پل در جريانهاي غيردائمي و تحليل قابليت اطمينان با و بدون طوق محافظ
329
بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف
330
بررسي ميزان آتوپي در بيماران مبتلا به آنافيلاكسي به نيش زنبور مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي در طي سالهاي 1385 الي 1390
331
بررسي ميزان آتوپي در بيماران مبتلا به آنافيلاكسي به نيش زنبور مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي در طي سالهاي 1385 الي 1390
332
بررسي ميزان آستانه تشنج بيماران اسكيزوفرن مزمن هنگام الكتروشوك درماني (ECT)در بيمارستان شفا در سال 1380
333
بررسي ميزان آسيب پذيري بافت هاي فرسوده در برابر خطر زلزله با استفاده از روش AHp
334
بررسي ميزان آسيب پذيري بر اساس غلظت نيترات با استفاده از مدل هاي GODS و تحليل سلسله مراتبي فازي (مطالعه موردي : آبخوان دشت شهركرد)
335
بررسي ميزان آشنايي با مهارت هاي زندگي و ارتباط آن با رضايت زناشويي دردانشجويان متأهل دانشگاه هاي فردوس
336
بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شيروان با سيره عملي پيامبر(ص )
337
بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان شركت كننده در دوره هاي تابستاني ﴿ طرح ميثاق ﴾ بسيج دانش آموزي يزد به نماز و عوامل مؤثر بر آن
338
بررسي ميزان آشنايي دانشجويان 18-32 سال دانشگاه هاي پيام نور -آزاد-دولتي با حقوق شهروندي در استان چهار محال و بختياري
339
بررسي ميزان آشنايي دانشجويان مجتمع علوم انساني با كامپيوتر
340
بررسي ميزان آشنايي دبيران رزن از مهارتهاي پژوهشو تحقيق و راههاي افزايشآن
341
بررسي ميزان آشنايي زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان سميرم با حقوق شغلي،خانوادگي و اجتماعي خود در سال تحصيلي 88-89
342
بررسي ميزان آشنايي معلمان ابتدايي باروشهاي پرورش خلاقيت دانش آموزان ابتدايي شهرستان سمنان
343
بررسي ميزان آشنايي معلمان پايه ابتدايي شهرستانهاومناطق با روشهاي تدريس و مفاهيم علمي دروس پايه سوم ابتدايي و نگرش آنان به شغل معلمي
344
بررسي ميزان آشنايي معلمان تربيت بدني چهار شهرمنتخب استان خوزستان از مسئوليت مدني
345
بررسي ميزان آشنايي معلمان راهنما با نظريه هاي يادگيري و تاثير آن بر عملكرد معلمان
346
بررسي ميزان آشنايي معلمان مقاطع ابتدايي شهرستان رشت با الگوهاي نوين تدريس
347
بررسي ميزان آشنايي معلمان مقاطع ابتدايي شهرستان رشت با الگوهاي نوين تدريس.
348
بررسي ميزان آشنايي معلمين پايه اول ابتدايي با مهارتهاي شغلي منطقه گميشان
349
بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كتابداري و كتابداران دانشگاه فردوسي و پيام نور مشهد با ابزارها و قابليتهاي وب 2 , astudy on the rate of familiarity and use of web 2 tools by postgraduate students of library and information sciences and librarians in ferdowsi university of mashhad and payame noor university of mashhad
350
بررسي ميزان آشنايي و كاربرد IT توسط كاركنان آموزشي آ.پ شهرستان بجنورد
351
بررسي ميزان آشنايي و نگرش علاقه مندان به ورزش با مقوله دوپينگ و واكنش هاي پيشنهادي بازدارنده در قبال آن
352
بررسي ميزان آشنايي وپايبندي به مسائل نماز و يا ترك آن در بين جوانان ونوجوانان
353
بررسي ميزان آشوبناكي پارامترهاي كيفي آب در رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه هاي مي سي سي پي و كلرادو)
354
بررسي ميزان آشوبناكي پارامترهاي كيفي آب در رودخانه ها(مطالعه موردي: رودخانه هاي مي سي سي پي و كلرادو)
355
بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در زنان شير ده در شهر يزد و ارتباط آن با عوامل مختلف درسال 1392
356
بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در زنان شير ده در شهر يزد وارتباط آن با عوامل مختلف در سال 1392
357
بررسي ميزان آگاهه و عملكرد دانشجويان دو سال آخر پزشكي يزد از موارد كموپروفيلاكسي بدنبال برخورد با بيماريهاي واگير در سال تحصيلي 79-80
358
بررسي ميزان آگاهه و عملكرد دانشجويان دو سال آخر پزشكي يزد از موارد كموپروفيلاكسي بدنبال برخورد با بيماريهاي واگير در سال تحصيلي 79-80
359
بررسي ميزان آگاهي ، بينش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نسبت به عوارض بيماري ، پيشگيري و درمان آن در مركز بهداشت نيكوپور يزد
360
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و رفتا مبتلايان به سل ريوي مراجعه كننده به مركز مبارزه با بيماريهاي ريوي شهرستان رشت درباره مراقبت از خود در سال 1374
361
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت شهر يزد در خصوص ارتباط بين بيماري پريودنتال وديابت در فروردين سال 1390
362
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد پرستاران پيرامون موازين كنترل عفونت هاي بيمارستاني در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت
363
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري سال آخر در مورد عمليات احيا ي قلبي تنفسي در دانشكده هاي پرستاري مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشهد، تهران در سال 1372
364
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان متاهل مراجعه كننده به درمانگاه هاي پوست دانشگاه شهيد صدوقي يزد در مورد زگيل تناسلي در سال 1393
365
بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد مدرسين دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد كاربرد تكنولوژي آموزشي - در سال 1373
366
بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد متصديان كشت گلخانه اي شهرستان يزددر رابطه مخاطرات بهداشتي كاربرد سموم در سال 1391
367
بررسي ميزان آگاهي ،نگرش وعملكرد والدين دانش آموزان دختر پايه هفتم و سوم راهنمايي شهر زنجان در مورد تغييرات رواني دوران بلوغ وتعيين ارتباط آنبا رابطه بين فرزندان و والدين در سال تحصيلي 92-93
368
بررسي ميزان آگاهي ،نوع نگرش ونحوه عملكردجوانان گروه سني 24-15 ساله استان قم درخصوص بيماري ايدز
369
بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهر رشت نسبت به ايدز و هپاتيت در سال 85
370
بررسي ميزان آگاهي آموزگاران دبستانهاي شهرستان آستارا در مورد ماهيت بيماري عفوني و پيشگيري از آن
371
بررسي ميزان آگاهي از اصول ارگونومي وعملكرد به آن در ميان دندانپزشكان شهر يزد در سال 1394
372
بررسي ميزان آگاهي از ايدز در بين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي سميه شهرستان رباط كريم(بخش سلطان آباد)درسال تحصيلي 87-88.
373
بررسي ميزان آگاهي از بيماري هاي پريودنتال در دانشجويان پزشكي دوره باليني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
374
بررسي ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري در هزار خانم مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني زايشگاه رشت در سال 1374
375
بررسي ميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در ميان دانشجويان سال آخر دانشكده دندانپزشكي استان گيلان (رشت و انزلي)
376
بررسي ميزان آگاهي از سرطان دهان و عوامل مرتبط با آن در ميان دندانپزشكان شهرستان رشت
377
بررسي ميزان آگاهي از فوريت هاي پزشكي در دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1395
378
بررسي ميزان آگاهي از مهارت هاي﴿فني؛انساني؛ادراكي﴾مديران بر اساس نظريه رابرت كنز از ديدگاه دبيران در مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان اردل
379
بررسي ميزان آگاهي ازبيماري ايدز وانتقال وپيشگيري از آن در دانش آموزان دختر وپسر دوره راهنمايي در شهرستان رامسر در سال تحصيلي 89-90.
380
بررسي ميزان آگاهي اساتيد دانشگاه پيام نور دولت آباد از الگوهاي تدريس
381
بررسي ميزان آگاهي افراد بالغ ﴿سن بالاي 15 سال﴾ شهر يزد در مورد واكسيناسيون در افراد بالغ
382
بررسي ميزان آگاهي افراد نابارور مراجعه كننده به درمانگاههاي دولتي و مطب هاي خصوصــي شهر رشت در مـورد درمـان با روشــهاي كمك بـاروري(ART) در ســال 1387- 1386
383
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان فومن از بهداشت دهان و دندان
384
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان يزد و تفت از بهداشت دهان و دندان در سال 1379
385
بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستانهاي يزد و تفت از بهداشت دهان و دندان در سال 1379.
386
بررسي ميزان آگاهي بيماران ديابتي از بيماري ديابت قندي در شهرستان يزد در سال 1377
387
بررسي ميزان آگاهي بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت يزد درخصوص ارتباط بين بيماري هاي لثه وميزان كنترل قندخون درسال 1397
388
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به سرطان تحت درمان با اشعه از نحوه مراقبت از خود و ارتباط آن با مشكلات جسمي كه در اين رابطه تجربه مي كنند در بيمارستانهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران، سال 1371
389
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به فتق ديسك بين مهره اي در مورد ماهيت بيماري و نحوه مراقبت از خود در هنگام ترخيص در سطح بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران
390
بررسي ميزان آگاهي بيماران مبتلا به فشار خون بالا در مورد ماهيت بيماري و مراقبت از خود در مراكز بهداشتي درماني شهرستان رشت سال 1375
391
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به بخش آنژيو گرافي مركز قلب بيمارستان افشار شهر يزد در زمينه ارتباط بيماري هاي پريودنتال بيماري هاي قلبي عروقي در ماه هاي خرداد و تير سال 1389
392
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني خصوصي شهر لاهيجان نسبت به سرطان دهان در سال 1395
393
بررسي ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به مركز شهيد رمضان زاده جهت درمان راديوتراپي سر و گردن از عوارض اين درمان بر حفره دهان در سال 1393
394
بررسي ميزان آگاهي- بينش و عملكرد 780 بيمار مبتلا به ديابت نسبت به بيماري خود ﴿ در مركز بهداشت نيكوپور يزد﴾
395
بررسي ميزان آگاهي بينش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نسبت به عوارض بيماري پيشگيري و درمان آن در مركز بهداشت نيكوپور يزد
396
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخش مراقبت ويژه از اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور و موانع اجراي آن در مراكز بهداشتي - درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان گلان، سال 1392
397
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخش هاي اورژانس از ارائه مراقبت در مرحله حاد بيماران سكته مغزي ايسكميك بر اساس دستورالعمل هاي مبتني بر شواهد در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1397
398
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي داخلي در مورد نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي شهر تهران
399
بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي مراقبتهاي ويژه قلب در مورد بيماريهاي عروق كرونر و نحوه مراقبت از اين بيماران در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
400
بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسيناي رشت و بيمارستانهاي اختر، امام خميني(ره) و شريعتي شهر تهران، در خصوص استوپورز، در سال 1390
401
بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در مورد بيماري ايدز و نحوه پيشگيري از آن در بيمارستانهاي آموزشي منتخب تهران
402
بررسي ميزان آگاهي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني گيلان (EMS) از اصول ايمني شغلي در شهرستان رشت در سال 1397-98
403
بررسي ميزان آگاهي پرسنل تنظيم خانواده مراكز بهداشتي درماني استان يزد از روشهاي جلوگيري از بارداري
404
بررسي ميزان آگاهي پرسنل تنظيم خانواده مراكز بهداشتي درماني استان يزد از روشهاي جلوگيري از بارداري
405
بررسي ميزان آگاهي پزشكان شهر ياسوج از قوانين و مقررات متداول حقوق پزشكي درسال 1388
406
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر رشت از نحوه تجويز صحيح بنزوديازپين ها در تابستان 1380
407
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر رشت پيرامون لپتوسپيروز در سال 1388
408
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر يزد درباره ي تشخيص و درمان عفونت حاد گوش مياني﴿AOM) در كودكان زير دوازده سال در سال 91
409
بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهريزد درمورد بيماري هاي دهان در سال 1394
410
بررسي ميزان آگاهي پزشكان و دندانپزشكان شهر يزد در مورد بيماري ايدز
411
بررسي ميزان آگاهي تكنسين هاي دندانپزشكي و دانشجويان سال اخر دندان پزشكي از نحوه بكاربردن گچ ها در پروسه مختلف لابراتواري در شهرستان رشت
412
بررسي ميزان آگاهي جامعه از ريسك فاكتورهاي و علايم خطر سكته مغزي در شهر رشت در سال 1391
413
بررسي ميزان آگاهي جامعه شهري يزد نسبت به عوامل خطر ساز سكته قلبي
414
بررسي ميزان آگاهي خانواده ها نسبت به مسائل مربوط به دوران بلوغ دانش آموزان دختر در شهر قوچان (مقطع سوم ابتدايي )
415
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر خوابگاه عفاف شهر درگز از مسائل بهداشتي
416
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستانهاي شهر رشت در مورد بيماري تالاسمي در سال 1372
417
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر نسبت به قرصهاي روان گردان و تاثير آن بر سلامت دانش آموزان مقطع دبيرستانهاي ساوه
418
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان ﴿دختر﴾دوره متوسطه سمنان ازحقوق شهروندي ورعايت آن
419
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان راهنمايي در خصوص شناخت بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن در شهرستانهاي كنگان
420
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان سال آخر دبيرستان از بهداشت مادر و كودك
421
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مدارس متوسطه گنبد از رشد جمعيت
422
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي
423
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان تربيت بدني از وسايل ، تجهيزات ، تاسيسات و اماكن ورزشي و نحوه بهره برداري از آن
424
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد پيرامون ميزان آلودگي حين كار با دستگاه اولتراسونيك در سال تحصيلي 92-91
425
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه يزد از حقوق و وظايف شهروندي
426
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر مقيم خوابگاه هاي دانشگاه يزد از بيماريهاي ايدز و هپاتيت و تاثير آن در پيشگيري از بيماري هاي مورد نظر
427
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از مراحل لابراتواري ساخت پروتز پارسيل درسال ۱۳۹۷
428
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دوره كارآموزي باليني بيمارستان آموزشي شهر يزد از حقوق بيمار در سال 1388
429
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دوره كارآموزي باليني بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد از حقوق بيمار در سال 1388
430
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان سال آخردانشكده دندانپزشكي رشت و انزلي نسبت به بيماري هاي هپاتيت وايدز و بررسي عوامل مرتبط با آن
431
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر استان زنجان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن
432
بررسي ميزان آگاهي در مورد سرطان هاي گوارشي در افراد مراجعه كننده جهت آندوسكوپي و كولونوسكوپي در طي يك طرح غربالگري
433
بررسي ميزان آگاهي دستياران از برخورد با اشيا تيز و برنده در بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت
434
بررسي ميزان آگاهي دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به پروفيلاكسي آنتي بيوتيك در بيماران در معرض ابتلا به اندوكارديت باكتريال در سال 1385
435
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
436
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
437
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد در زمينه كاربرد موارد انواع راديوگرافي در دندانپزشكي
438
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد در زمينه كاربرد موارد انواع راديوگرافي در دندانپزشكي
439
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان درمانگاههاي شهر رشت درباره كنترل عفونت
440
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد از روشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران و كاركنان مطب
441
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد از روشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران و كاركنان مطب
442
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل و بعد از اجراي سمينار بازآموزي
443
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل و بعد از اجراي سمينار بازآموزي
444
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد سرطان دهان قبل و بعد از توزيع پمفلت آموزشي سرطان دهان در سال 1390
445
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهريزد درموردپاك كننده هاي دست دندان كامل درسال 1394
446
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مقايسه با كاروزان دندانپرشكي در مورد اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد در سال 1389
447
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مقايسه با كاروزان دندانپرشكي در مورد اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد در سال 1389
448
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت از كاربرد سيستم هاي باند شونده به نسج دنداني درسال 1398
449
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در ارتباط با سرطان دهان درسال 1387
450
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در باره ي تجويز داروهاي كورتيكواستروئيد در سال 1395-1394
451
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در مورد عواملFlare-up
452
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر گنبد در ارتباط با سرطان دهان
453
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر يزد در زمينه تجويز آنتي بيوتيك براي معالجه ريشه دندان قبل و بعد از اجراي بازآموزي
454
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر يزد در زمينه تجويز آنتي بيوتيك براي معالجه ريشه دندان قبل و بعد از اجراي بازآموزي
455
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهريزد از موارد كاربرد چسب دنچر در پروتز كامل در درمان بيماران بي دندان درسال ۱۳۹۷
456
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهريزد ازعلل بوي بد دهان ودرمان آن درسال۱۳۹۷
457
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي و دانشجويان سال آخر دندانپزشكي شهر يزد از موارد تجويز پروفيلاكسي آنتي بيوتيك در سال ۱۳۹۵
458
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان يزد از عوامل مستعد كننده و علائم دهاني SCC.
459
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان يزد از عوامل مستعد كننده و علائم دهاني SCC.
460
بررسي ميزان آگاهي رËساي آموزش و پرورش استان مازندران از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارائه الگوي عملي
461
بررسي ميزان آگاهي زن حاشيه نشين از حقوق زن
462
بررسي ميزان آگاهي زنان 20 الي 50 ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان شهيد صدوقي و مراكز بهداشتي شهر يزد از آزمايش پاپ اسمير
463
بررسي ميزان آگاهي زنان 20 الي 50 ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان شهيد صدوقي و مراكز بهداشتي شهر يزد از آزمايش پاپ اسمير
464
بررسي ميزان آگاهي زنان شاغل تحصيل كرده شهرستان تنكابن پيرامون ديدگاه فمينيسم.
465
بررسي ميزان آگاهي زنان شهر قاين از حقوق شهروندي آنها
466
بررسي ميزان آگاهي زنان متاهل ساكن استان يزد از الگوي صحيح شيردهي
467
بررسي ميزان آگاهي زيست محيطي زنان خانه دار شهر تهران در استفاده و مديريت منابع طبيعي در ارتباط با توسعه پايدار
468
بررسي ميزان آگاهي ساكنين آزاد شهر يزد از بيماري ديابت
469
بررسي ميزان آگاهي سياسي دانشجويان پيام نور محلات درسال 88
470
بررسي ميزان آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي
471
بررسي ميزان آگاهي شهروندان نسبت به بيماريهاي قابل انتقال از طريق دندانپزشكي و راههاي كنترل عفونت در شهر يزد
472
بررسي ميزان آگاهي شهروندان نسبت به بيماريهاي قابل انتقال از طريق دندانپزشكي و راههاي كنترل عفونت در شهر يزد
473
بررسي ميزان آگاهي شهروندي در ميان معلم ها: مطالعه موردي : معلم هاي منطقه 11 شهر تهران (سال تحصيلي 1391-1390).
474
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري از منشور حقوق بيمار و عوامل تسهيل كننده رعايت اين حقوق در بيمارستانهاي منتخب دولتي تحت پوشش دانشگاه
475
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري از منشور حقوق بيمار وعوامل تسهيل كننده رعايت اين حقوق در بيمارستانهايمنتخب دولتي تحت پوشش دانشگاه شهيد صدوقي 1387
476
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از بيماري اختلال تبديلي
477
بررسي ميزان آگاهي كاركنان مقطع متوسطه دخترانه شهرستان بجنورد در بهره گيري از اصول مديريت آموزشي سال تحصيلي 79-78
478
بررسي ميزان آگاهي كارورزان ماه آخر ورودي 1387 دانشگاه علوم پزشكي گيلان، ازالگوريتمBLS گايدلاين AHA2010
479
بررسي ميزان آگاهي كشتي گيران فرنگي ليگ برتر از دوپينگ و عوارض داروهاي دوپينگي
480
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
481
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
482
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
483
بررسي ميزان آگاهي مادران از جنبه هاي مختلف زردي فيزيولوژيك نوزادي
484
بررسي ميزان آگاهي مادران از جنبه هاي مختلف سرماخوردگي و گلودرد چركي در شهر يزد
485
بررسي ميزان آگاهي مادران از محتواي برنامه واكسيناسيون كشوري كودكان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت
486
بررسي ميزان آگاهي مادران باردار مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني الزهرا رشت در خصوص بهداشت دهان و دندان
487
بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد تغذيه تكميلي كودكان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت ، تابستان 1387
488
بررسي ميزان آگاهي مادران شهر يزد در مورد اسهال كودكان
489
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
490
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
491
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
492
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان مبتلا به تالاسمي از مراقبتهاي بهداشتي و درماني اين كودكان در شهرهاي منتخب استان گيلان
493
بررسي ميزان آگاهي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي شهرستان رشت نسبت به تغذيه تكميلي كودكان در تابستان 1385
494
بررسي ميزان آگاهي متخصصين زنان و زايمان در مورد سقط جنين قانوني در سطح استان گيلان در سال¬هاي 95 الي 96
495
بررسي ميزان آگاهي مجريان طرح ملي سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي شهر يزد از طرح فوق .
496
بررسي ميزان آگاهي مجريان طرح ملي سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي شهر يزد از طرح فوق .
497
بررسي ميزان آگاهي محيط زيستي جامعه محلي در خصوص حفاظت از درياچه اروميه
498
بررسي ميزان آگاهي مديران ادارات و سازمان ها ازمديريت بحران در شهرستان اردل
499
بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي بر اساس نظريه هنري فايول
500
بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي
501
بررسي ميزان آگاهي مديران ازوظايف مديريت آموزشي وارتباط آن باموفقيت شغلي آنهاازديدگاه دبيران درمدارس متوسطه شهرتربت حيدريه
502
بررسي ميزان آگاهي مديران ازوظايف مديريت وارتباط آن باموفقيت شغلي آنان درمدارس متوسطه شهراصفهان ناحيه4
503
بررسي ميزان آگاهي مديران دوره متوسطه شهرستان بهشهر از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارائه پيشنهادها
504
بررسي ميزان آگاهي مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي مركز قلب بيمارستان افشار شهر يزد در زمينه ارتباط بيماري هاي پريودنتال و بيماري هاي قلبي عروقي در ماه هاي خرداد و تير سال 89
505
بررسي ميزان آگاهي مراجعين به دانشكده دندانپزشكي گيلان در مورد بيماري ايدز در سال 1386
506
بررسي ميزان آگاهي مربيان بهداشت مدارس در زمينه بهداشت دهان و دندان
507
بررسي ميزان آگاهي مربيان مراكز پيش دبستاني شهرستان جهرم نسبت به روش هاي تربيتي در اسلام
508
بررسي ميزان آگاهي مربيان مراكز پيش دبستاني نسبت به روشهاي تربيتي در اسلام
509
بررسي ميزان آگاهي معلمان دوره ابتدايي شهرستان يزد نسبت به اختلالات گفتاري و راهكارهاي افزايش آن در سال تحصيلي 1389-1388
510
بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد از ليزر و كاربرد آن در دندانپزشكي درسال ۱۳۹۶
511
بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد شهروندان يزدي در زمينه پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي و برآورد كمي آنها در شهر يزد در سال ۹۶
512
بررسي ميزان آگاهي هاي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني مناطق مختلف تهران درباره شناخت، پيشگيري و درمان تب رماتيسمي
513
بررسي ميزان آگاهي و بكارگيري مديران از مديريت كيفيت جامع TQM و رابطه آن با اثر بخشي از ديدگاه معلمان در سطح هنرستان هاي شهر كرج
514
بررسي ميزان آگاهي و رفتار نسبت به بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دبيرستاني شهر يزد در سال تحصيلي 79-1378.
515
بررسي ميزان آگاهي و رفتار نسبت به بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دبيرستاني شهر يزد در سال تحصيلي 79-1378.
516
بررسي ميزان آگاهي و رفتارهاي خودمراقبتي بيماران ديابتي مراجعه¬كننده به درمانگاه-هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
517
بررسي ميزان آگاهي و شناخت دانش آموزان و آموزگاران مقطع ابتدايي در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي استان گلستان )
518
بررسي ميزان آگاهي و علاقه دانش آموزان از اصول و ارزشهاي تعاوني
519
بررسي ميزان آگاهي و علاقه مندي دانش آموزان از حفاظت محيط زيست درمقطع راهنمايي شهر تهران
520
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد خانمهاي باردار در مورد سلامت پريودنتال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداري در شهر يزد در سال 1378.
521
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در رابطه با كنترل عفونت در سال تحصيلي 1391- 1390
522
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي گيلان در باره ي بوي بد دهان در سال 1395
523
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دو سال آخر كارشناسي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد كار با متيل متاكريلات در سال 1393
524
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد در دندانپزشكان عمومي شهر يزد پيرامون فوريت هاي پزشكي در سال 1392
525
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دستياران تخصصي دانشكده هاي دندانپزشكي در رابطه با پروتكل CDCو كشوري براي مقابله با covid-19درمراكز دندانپزشكي در سال 1399
526
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شهر رشت نسبت به عفونت HIV و ايدز در سال 1387
527
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شاغل در مطب ومراكز درماني شهريزد درمورد پروفيلاكسي بيماري سل درسال۱۳۹۶
528
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شاغل در مطب ومراكز درماني شهريزد درمورد پروفيلاكسي بيماري سل درسال۱۳۹۶
529
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي منطقه 22 تهران نسيت به عفونت HIV ايدز در سال 1394
530
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد كارورزان ورودي سال 1388 دانشگاه علوم پزشكي گيلان از كاربرد كلار گردني در بيماران ترومايي- زمستان 1395
531
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران در مورد ارتباط مصرف قطره آهن با پوسيدگي و staining دندانهاي شيري در مراكز بهداشت شهر يزد 1389
532
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران در مورد ارتباط مصرف قطره آهن با پوسيدگي و ُفشهدهدل دندانهاي شيري در مراكز بهداشت شهر يزد 1389
533
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان
534
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان در سال 1377
535
بررسي ميزان آگاهي و فراواني مصرف غير پزشكي ريتالين و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان مقطع دكتري (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1396
536
بررسي ميزان آگاهي و كاربرد داروهاي اورژانس توسط دندانپزشكان عمومي شهر رشت
537
بررسي ميزان آگاهي و مديريت والدين در ارتباط با تروماهاي دنداني كودكان در شهر يزد در سال 1391
538
بررسي ميزان آگاهي و نگرش آموزگاران دبستانهاي شهر رشت نسبت به صرع 1374
539
بررسي ميزان آگاهي و نگرش بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد درمورد ايمپلنت دنداني درسال۹۷
540
بررسي ميزان آگاهي و نگرش بيماران معالجه كننده به بخش اندونتيكس دانشكده دندانپزشكي گيلان نسبت به درمان ريشه دندان
541
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان در مورد راههاي انتقال و نحوه پيشگيري از ايدز - سال 1374
542
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران در مورد بيماري تالاسمي كودكان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1372
543
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل اورژانس 115 شهرستان رشت در مورد مراقبت هاي پيش بيمارستاني استروك براساس گايدلاين استروك آمريكا
544
بررسي ميزان آگاهي و نگرش چاپخانه داران تهران نسبت به محاسن و روش استفاده از تجهيزات و سيستم هاي كنترل كيفيت در فرآيند چاپ افست ورقي در بخش چاپ، سال1386
545
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر رشت نسبت به مسئله بهداشت بلوغ
546
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر رشت نسبت به مساله بهداشت بلوغ درسال 1380
547
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي شهريزد در رابطه با نهفته بودن دندان عقل وجراحي آن درسال1398
548
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دو سال آخر دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد در زمينه ي مشاوره براي ترك دخانيات به بيماران در سال 1395-96
549
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان علوم پزشكي درباره ويروس پاپيلوماي انساني در رشت در سال 1392
550
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر اردبيل پيرامون هاي ايدز و هپاتيت
551
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر تنكابن پيرامون بيماري هاي ايدز و هپاتيت در سال 1395
552
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت پيرامون بيماري هاي ايدز و هپاتيت
553
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به هپاتيتB
554
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت و شهرستان هاي شرق استان گيلان نسبت به درمان بيماري هاي پريودنتال
555
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر رشت در ارتباط با نقش و استفاده از فضا نگهدار در سال 1394
556
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1391
557
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در رابطه با بيماريهاي پريودنتال بر بيماريهاي سيستميك
558
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهرهاي رشت ، لاهيجان و آستانه در برخورد با فوريتهاي پزشكي در مطب در سال 1383
559
بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان باردار متقاضي سزارين مراجعه كننده به مركز مراقبت پري ناتال در بيمارستان الزهرا در خصوص نوع زايمان انتخابي و برخي عوامل همراه در سال 85 در شهر رشت
560
بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران و سرپرستاران بيمارستانهاي شهر زنجان در ارتباط با مديريت بحران در سال 1387
561
بررسي ميزان آگاهي و نگرش معلمان مدارس ابتدايي شهر يزد در ارتباط با تروماهاي دنداني و مديريت آن در سال 1391
562
بررسي ميزان آگاهي و نگرش ها ومشاركت سيلسي اجتماعي زنان شاغل در سازمانهاي دولتي
563
بررسي ميزان آگاهي وارتباط آن با چگونگي مصرف انواع دارو دربين ساكنين شهرستان رامسر.
564
بررسي ميزان آگاهي والدين از اقدامات اورژانسي به هنگام Tiith avulion
565
بررسي ميزان آگاهي والدين از خصوصيات دوره نوجواني
566
بررسي ميزان آگاهي والدين از مشكلات و مسائل روزمره جوانان و نحوه برخورد موثر با آنها در گنبد كاووس
567
بررسي ميزان آگاهي والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد از اهميت حفظ دندانهاي شيري كودكان خود در سال 1377
568
بررسي ميزان آگاهي والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد از اهميت حفظ دندانهاي شيري كودكان خود در سال 77
569
بررسي ميزان آگاهي والدين در زمينه تربيت فرزند(18-6)سال در شهرستان رامسر.
570
بررسي ميزان آگاهي والدين كودكان 3-1 ساله شهر رشت در مورد بهداشت دهان و دندان در سال 1395
571
بررسي ميزان آگاهي والدين كودكان پيش دبستاني از بهداشت و سلامت دهان و دندان و روشهاي پيشگيري از پوسيدگي دنداني در شهر رشت
572
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندان پزشكان شهر يزد درمورد بيماران مبتلا به نكروز فك به دنبال مصرف بيس فسفونات ها در سال1398
573
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندانپزشكان شهر يزد درمورد حفاظت اشعه درسال ۱۳۹۶
574
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندانپزشكان يزد درباره سمان كردن پروتز ثابت درسال۱۳۹۷
575
بررسي ميزان آگاهي ونحوه نگرش خانم هاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و مطب هاي خصوصي زنان نسبت به روش هاي زايماني در نيمه دوم سال در رشت 1380
576
بررسي ميزان آگاهي ونگرش افراد بزرگسال در خصوص عادات بهداشت دهان ودندان در مراجعين به كلينيك هاي تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال۱۳۹۷
577
بررسي ميزان آگاهي ونگرش بيماران بي دندان كامل وپارسيل مراجعه كننده به درمانگاه هاي دندانپزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درباره ايمپلنت هاي دنداني درسال۱۳۹۷
578
بررسي ميزان آگاهي ونگرش بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد درمورد ايمپلنت دنداني درسال۹۷
579
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دانشجويان دخترمقطع كارشناسي دانشگاه پيام نورساوه درموردبيماري ايدز
580
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دختران دبيرستاني و دانشجوي شهريزد در موردمصرف مواد آرايشي در سال 1392
581
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد قالبگيري ديجيتال در سال ۱۳۹۵
582
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد بيماري هاي شايع لثه ومخاط دهان در سال تحصيلي ۹۷
583
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد بيماري هاي شايع لثه ومخاط دهان در سال تحصيلي ۹۷
584
بررسي ميزان آگاهي ونگرشها ومشاركت سياسي واجتماعي زنان شاغل درسازمانهاي دولتي
585
بررسي ميزان آگاهي ونوع نگرش مردم شاهرود ازمسائل سياسي كشورشان
586
بررسي ميزان آگاهي يادگيرنده هاي زبان دوم نسبت با بازخوردها :مطالعه اي بر روي خطاهاي تلفظي ،واژگاني و گرامري
587
بررسي ميزان آگاهي، استفاده و نگرش دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف نسبت به رسانه هاي اجتماعي-تعاملي وب 2 در انجام تحقيقات
588
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي كارمندان شهرداري شهرهاي استان يزد
589
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد از بهداشت دهان و دندان در مراجعين به واحد دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
590
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دختر غيرپزشكي در رابطه با خود آزمايي پستان (Breast self-examination) در شهر يزد در سال 1392
591
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد كارآموزان،كارورزان و دستياران پيرامون موازينكنترل عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي باليني بيمارستان رازي رشت در سال 1392
592
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و نحوه ي عملكرد اينترن هاي پزشكي در ارتباط با بيماري هاي پريودنتال در شهرستان رشت
593
بررسي ميزان آگاهي، نگرش وعملكرد مربيان مهدكودك شهريزد در ارتباط با تروماهاي دنداني در سال 1394
594
بررسي ميزان آگاهي،نگرش و عملكرد (kAP)دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزد نسبت به روشهاي طب سنتي ايراني اسلامي در سال1394
595
بررسي ميزان آگاهي،نگرش وعملكرد والدين مراجعه كننده به كلينيك هاي دندانپزشكي نسبت به اهميت دندان هاي شيري وحفظ فضاي آن ها در شهر يزد۱۳۹۷
596
بررسي ميزان آگهي اولياي دانش آموزان از رفتارهاي پر خطر در شهر شيروان
597
بررسي ميزان آلايندگي كوره هاي توليد الياف كربن و ارائه راهكارهاي علمي جهت حذف آنها
598
بررسي ميزان آلايندگي نيروگاه شهيد رجائي و ارائه راهكار مناسب
599
بررسي ميزان آلرژي در بيماران مبتلا به آدنوئيد هيپرتروفي و اوتيت مدياي با افيوژن
600
بررسي ميزان آلرژي در بيماران مبتلا به آدنوئيد هيپرتروفي و اوتيت مدياي با افيوژن
601
بررسي ميزان آلودگي HBV,HIV,HCV و سيفليس در بيماران دچار زگيل تناسلي- مقعدي كلينيك پوست بيمارستان رازي رشت 1391
602
بررسي ميزان آلودگي آب و خاك كشاورزي شهرستان تايباد با بقاياي برخي از آفت كشها
603
بررسي ميزان آلودگي با HBSAG در كاركنان بهداشتي درماني ثابت بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
604
بررسي ميزان آلودگي با HBSAG در كاركنان بهداشتي درماني ثابت بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
605
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي ، قارچي و مخمري در سه محصول مواد قالبگيري در دندانپزشكي
606
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي ، قارچي و مخمري در سه محصول مواد قالبگيري در دندانپزشكي
607
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU
608
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU
609
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي و قارچي پودر و خمير پاميس در لابراتوارهاي شهر يزد
610
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي و قارچي پودر و خمير پاميس در لابراتورهاي شهر يزد
611
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي،قارچي ومخمري درسه محصول مواد قالبگيري دردنداپزشكي
612
بررسي ميزان آلودگي بستني به باسيل بروسلا در يزد
613
بررسي ميزان آلودگي بستني به باسيل بروسلا در يزد
614
بررسي ميزان آلودگي دو نوع گوتاپر كاي آريادنت ﴿ايراني﴾ و META ﴿كره اي﴾ توسط كشت ميكروبي ، بمحض باز كردن پوشش پلاستيكي و بعد از گذشت مدت زمان يك هفته
615
بررسي ميزان آلودگي دو نوع گوتاپركاي آريادنت ﴿ايراني﴾ و META ﴿كره اي﴾ توسط كشت ميكروبي ، بمحض باز كردن پوشش پلاستيكي و بعد از گذشت مدت زمان يك هفته
616
بررسي ميزان آلودگي ژنوتيپ هاي كلزا به گل جاليز و اثر كشت مخلوط گندم با كلزا بر كنترل انگل
617
بررسي ميزان آلودگي شير خام در گاوداري هاي شهرستان ايرانشهر به آفلاتوكسين
618
بررسي ميزان آلودگي نمونه هاي صادراتي شهرستان سيرجان به قارچ آسپرژيلوس از طريق اندازه گيري ميزان آفلاتوكسين با روش HPLC
619
بررسي ميزان آلودگي هواو ارزيابي ريسك بهداشتي فرايند توليد الكترود جوشكاري
620
بررسي ميزان آمادگي اداره آموزش و پرورش شهرستان تويسركان در اجراي مدل بومي سازمان جانشين پرور
621
بررسي ميزان آمادگي استقرار مديريت دانش در شهرداري تهران از ديدگاه مديران
622
بررسي ميزان آمادگي الكترونيكي سيستم هاي اطلاعات بازاريابي شركت تايدواتر
623
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان قلب افشار ومركر تحقيقاتي ودرماني ناباروري يزد در جذب گردشگران پزشكي بر اساس استانداردهاي كميسيون مشترك بين الملل ﴿JCI)
624
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان قلب افشار ومركز تحقيقاتي ودرماني ناباروري يزد در جذب گردشگران پزشكي براساس استاندادهاي كميسيون مشترك بين الملل (JCI)
625
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در حوادث غير مترقبه در سال 1388
626
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در حوادث غير مترقبه در سال، 1388
627
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي منتخب آموزشي شهر يزد جهت پيشگيري از وقوع خطا از ديدگاه كاركنان باليني در سال 1392
628
بررسي ميزان آمادگي پرستاران براي مواجهه با بلايا و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني پژوهشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت، سال 1397-1396
629
بررسي ميزان آمادگي خود راهبردي در يادگيري و عوامل همراه با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92- 91
630
بررسي ميزان آمادگي خودراهبردي در يادگري و عوامل همراه با آن در دانشجوان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92-91
631
بررسي ميزان آمادگي دانشگاه پيام نور استان تهران در طراحي و استقرار نظام دوركاري
632
بررسي ميزان آمادگي دانشگاه علم و صنعت ايران در اجراي مدل سازمان دوركار
633
بررسي ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي در بكارگيري ابزارهاي تجارت الكترونيك
634
بررسي ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي دربكار گيري ابزارهاي تجارت الكترونيك
635
بررسي ميزان آمادگي سازمان جهت اجراي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني در بانك ملت شهرستان رفسنجان
636
بررسي ميزان آمادگي سازماني جهت پياده سازي ERP در سازمانهاي دولتي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل
637
بررسي ميزان آمادگي شركت كشت وصنعت مغان در اجراي بودجه ريزي عملياتي
638
بررسي ميزان آمادگي شركت مهندسي وتوسعه نفت براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده براساس مدل پيترسنگه
639
بررسي ميزان آمادگي مراكز درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مديريت بحران ناشي از حوادث غيرمترقبه سال 89
640
بررسي ميزان آمادگي يادگيري الكترونيكي اعضاي هيئت علمي واساتيدمدعودردانشگاه پيام نوراستان آذربايجان شرقي
641
بررسي ميزان آنتي اكسيدان هاي جلبك اسپيرولينا سويه بومي ايراني
642
بررسي ميزان آنزيم ALT در بيماران با سابقه آلودگي به HBV
643
بررسي ميزان آنزيم ALT در بيماران با سابقه آلودگي به HBV
644
بررسي ميزان آنژيوتانسينوژن احيا در بيماران پره اكلمپتيك و ارزيابي ارزش تشخيصي آن
645
بررسي ميزان ابراز وجود ورابطه آن باسلامت روان دردانشجويان...
646
بررسي ميزان ابرازوجوددانش آموزان پسرپايه اول مقطع متوسطهشهردامغان
647
بررسي ميزان اپتيمم سوزن خوري بر لايه منسوج بي بافت
648
بررسي ميزان اتانول استخراج شده از سلولزهاي مختلف
649
بررسي ميزان اثر بخش آموزش ضمن خدمت بر معلمان دوران ابتدايي
650
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش راهبردهاي حل مساله اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه دوم مقطع راهنمايي شهر يزد
651
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش شناختي - رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پايه سوم دبيرستانهاي نيشابور
652
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش ضمن خد مت معلمان در دوره متوسطه دخترانه شهر گرگان
653
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در كارآيي و اثر بخشي دبيران شيمي شهرستانهاي شرق استان گلستان
654
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مسئوليت پذيري به شيوه گلاسر بر بحران هويت دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
655
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارت هاي مديريت بر استرس بر كاهش سبك كنارآيي اجتماعي دانش آموزان
656
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متئسطه شهر نهاوند
657
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش هاي دانشگاه پيام نور از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
658
بررسي ميزان اثر بخشي آموزشهاي عمومي ضمن خدمت كاركنان اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان يزد
659
بررسي ميزان اثر بخشي اجراي طرح تصويري در يادگيري درس رياضي
660
بررسي ميزان اثر بخشي استقرار سيستم مديريت يكپارچه )IMS( با تاكيد بر وضعيت ايمني و بهداشت شغلي شاغلين ، در بيمارستان شهداي 15 خرداد ورامين وابسته به سازمان تامين اجتماعي
661
بررسي ميزان اثر بخشي اموزش ضمن خدمت در كارايي معلمان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
662
بررسي ميزان اثر بخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش اموزان دختر متوسطه شهر فولادشهر
663
بررسي ميزان اثر بخشي انجمن اولياء و مربيان در افزايش كارايي مدارس پيش دانشگاهي شهرستان اردكان سال تحصيلي 79-78
664
بررسي ميزان اثر بخشي انواع رسانه در تبليغات فرش دست بافت
665
بررسي ميزان اثر بخشي بازاريابي الكترونيكي بر فروش شركتهاي هواپيمايي اصفهان
666
بررسي ميزان اثر بخشي برنامه هاي انجمن معتادان گمنام﴿NA ﴾برنگرش معتادان به مواد مخدر﴿مطالعه موردي انجمن روستاي ميمنه﴾
667
بررسي ميزان اثر بخشي پنتوكسي فيلين در مقايسه با پلاسبو در بهبود آنمي بدون پاسخ به اريترو پوئتين نوتركيب در بيماران همودياليزي
668
بررسي ميزان اثر بخشي تبليغات بانك ملت در ميان مشتريان شعب جنوب فارس
669
بررسي ميزان اثر بخشي تزريق داخل مفصلي پلاسماي غني از پلاكت( PRP ) در ا ستئوآرتريت زانو
670
بررسي ميزان اثر بخشي تشويق و تنبيه بر دانش آموزان ابتدائي بخش سيمكان جهرم از ديدگاه معلمان
671
بررسي ميزان اثر بخشي حركات ريتميك(ورزش ايروبيك)بر كودكان بيش فعال پيش دبستان شهر اصفهان
672
بررسي ميزان اثر بخشي خانه هاي بهداشت روستايي در مناطق شرق شهرستان گرگان
673
بررسي ميزان اثر بخشي دستورالعمل ايمني كار در كد ارزيابي ديسك به روش FMA-JSAدر شركت گاز استان يزد
674
بررسي ميزان اثر بخشي راهنمايي تحصيلي و شغلي بر دانش آموزان را هنمايي شهرستان كلاله در انتخاب رشته تحصيلي از ديدگاه دبيران حرفه و فن
675
بررسي ميزان اثر بخشي روش بيورزونانس در درمان ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز پوست و سالك صديقه طاهره سال 1393
676
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي تدريس دانش آموز محور بر پرورش خلاقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بندرگز از ديدگاه معلمان
677
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي ضد عفوني واستريليزاسيون تجهيزات و ارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود كيفيت بر اساس مدل شش سيگما در بخش اعمال جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
678
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي ضد عفوني واستريليزاسيون تجهيزات وارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود كيفيت بر اساس مدل شش سيگما در بخش اعمال جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
679
بررسي ميزان اثر بخشي سيستمهاي اطلاعات مديزيت در بيمارستانهاي دولتي شهر يزد
680
بررسي ميزان اثر بخشي طرح پست ، پيشخوان دولت از ديدگاه مشتريان و مديران سازمانهاي طرف قرار داد در شهر شيراز
681
بررسي ميزان اثر بخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي
682
بررسي ميزان اثر بخشي فعاليت هاي گروهي در تقويت رشد اجتماعي نوجوانان
683
بررسي ميزان اثر بخشي فعاليتهاي مشاور در مقطع متوسطه
684
بررسي ميزان اثر بخشي ليپوزوم هاي حاوي آنتي ژن هاي محلول ليشمانيا در درمان ضايعات ايجاد شده توسط ليشمانيا ماژور در موش هايBALB/C
685
بررسي ميزان اثر بخشي هسته هاي مشاوره بر فرآيند آموزشي وتربيتي دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان گنبد كاووس
686
بررسي ميزان اثر بخشي هسته هاي مشاوره در بهبود فرايند آموزشي و تربيتي مدارس متوسطه دخترانه شهر گرگان
687
بررسي ميزان اثر بخشي و ارزيابي رويكرد پيشگيري اجتماع محور در كاهش گرايش به مواد مخدر و ارتقا سطح سلامت و كيفيت زندگي در ساكنين شهر بوشهر
688
بررسي ميزان اثر پارامترهاي موثر بر سنتز پلي كربوكسيلات اتر
689
بررسي ميزان اثر داروي خوراكي سلنيوم در بهبود لرزش بيماران مبتلا به پاركينسون،در شهر يزد،در سال 1392
690
بررسي ميزان اثر داروي خوراكي سلنيوم در بهبود لرزش بيماران مبتلا به پاركينسون،در شهر يزد،در سال 1392
691
بررسي ميزان اثر دهانشويه پرسيكا بر بروز حفره خشك ( داراي ساكت ).
692
بررسي ميزان اثر دهانشويه پرسيكا بر بروز حفره خشك ( داراي ساكت ).
693
بررسي ميزان اثر عقود اسلامي بر سطح سرمايه گذاريو اشتغال
694
بررسي ميزان اثر گذاري عوامل خانوادگي(ميزان تحصيلات...)بر عملكرد اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه مسجد سيد ..
695
بررسي ميزان اثر ميكروبي هيدروكسيد كلسيم در دندانهاي مورد درمان مجدد قرار گرفته به صورت In Vitro
696
بررسي ميزان اثر ميكروبي هيدروكسيد كلسيم در دندانهاي مورد درمان مجدد قرار گرفته به صورت In Vitro
697
بررسي ميزان اثرات اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پنجم ابتدائي حوزه شهري شهرستان تنكابن.
698
بررسي ميزان اثرات اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدائي حوزه شهري رامسر درسال تحصيلي 89-90.
699
بررسي ميزان اثربخشي آموزش زيست محيطي جوامع محلي درجهت حفاظت پايدار از تنوع زيستي و تاثير آن بر رونق طبيعت گردي در ذخيره گاه زيست كره دنا
700
بررسي ميزان اثربخشي آموزش شناختي - رفتاري بر اضطراب اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان
701
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان فردوس
702
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان متوسطه دختر شهر ملارد
703
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس بر كاهش سبك كنار آيي اجتناب ي دانش آموزان
704
بررسي ميزان اثربخشي استراتژي هاي مالي بانك ملي ايران
705
بررسي ميزان اثربخشي استقرار سيستم نظام آراستگي محيط كار بر رضايتمندي كاركنان و گيرندگان خدمت در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع و واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي همدان
706
بررسي ميزان اثربخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش اموزان پسر پنجم ابتدايي شهرستان فريمان
707
بررسي ميزان اثربخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي در عزت نفس دانش اموزان دختر متوسطه تربت جام
708
بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي پرورشي مدارس راهنمايي شهرستان طارم در سال تحصيلي 87-86
709
بررسي ميزان اثربخشي پلورودز با بتادين در پلورال افيوژن بدخيم دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان آريا ورازي رشت
710
بررسي ميزان اثربخشي تزريق وريدي دگزامتازون و تزريق لوكال بوپپواكائين در كاهش درد و تهوع و استفراغ پس از عمل آدنو تونسيلكتومي در كودكان كمتر از 15 سال
711
بررسي ميزان اثربخشي خانه هاي بهداشت بر شاخصهاي عمده بهداشتي در شهرستان گنبد كاوس
712
بررسي ميزان اثربخشي خانه هاي بهداشت برشاخص هاي عمده بهداشتي درشهرستان گنبدكاووس
713
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش خانواده بر روي والدين دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه 2 شهر يزد و راههاي جذب بيشتر والدين براي شركت در اين دوره ها
714
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت بر عملكرد حرفه اي دبيران مقطع متوسطه شهرستان مهاباد از ديدگاه آنها
715
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت فني حرفه اي ويژه اتباع افغاني در شهر اصفهان
716
بررسي ميزان اثربخشي دوره¬هاي آموزشي كاركنان
717
بررسي ميزان اثربخشي روش آموزش چند حسي اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان پايه هاي سوم و چهارم دبستان هاي دولتي شهر اصفهان
718
بررسي ميزان اثربخشي سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM ) با توجه به مدل شاخص رضايتمندي اروپايي (AYDIN S.,OZER G & DONIO ET AL) در شركت سهامي بيمه ايران
719
بررسي ميزان اثربخشي سيستم هاي مديريتي در توانمند سازي كاركنان شركت مديريت توليد برق شازند
720
بررسي ميزان اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر اميد به زندگي، بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي مادران كودكان مبتلا به سرطان
721
بررسي ميزان اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر اميد به زندگي، بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي مادران كودكان مبتلا به سرطان
722
بررسي ميزان اثربخشي شيوه هاي تشويق و تنبيه معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدائي پسر شهرستان يزد در سال تحصيلي 83-84
723
بررسي ميزان اثربخشي طرح تكريم ارباب رجوع در شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
724
بررسي ميزان اثربخشي عملكرد نيروي انتظامي (پليس ) از نظر مردم شهر يزد
725
بررسي ميزان اثربخشي مداخلات كنترل مهندسي وغير مهندسي در سطح ريسك مخاطرات ايمني بهداشتي در يكي از صنايع كاشي استان يزد
726
بررسي ميزان اثربخشي مدل فراعملي استرس و سازگاري در مقايسه با برنامه متداول آموزش وپرورش بر كاهش استرس معلمان شهر يزد
727
بررسي ميزان اثربخشي مفاهيم اساسي مديريت كيفيت جامع ﴿TQM)بر نگرش مديريتي سازمانهاي داراي گواهينامهISO 9000
728
بررسي ميزان اثرپذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از بازارهاي ارز، طلا و مسكن طي سالهاي ( 1381-1389)
729
بررسي ميزان اثرگذاري اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر توزيع درآمد
730
بررسي ميزان اثرگذاري تحليل هاي بنيادي و فني ) (Fundamental& Technical بر پيش بيني قيمت در شركت هاي سرمايه گذار
731
بررسي ميزان اثرگذاري سه بازار جهاني نفت ، طلا و ارز بر بازار بورس اوراق بهادار تهران
732
بررسي ميزان اثرگذاريابعادسرمايه فكري برعملكردسازماني كاركنان بانكها )مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهرتهران(
733
بررسي ميزان اثريخشي دوره هاي آموزشي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي و ارايه ي الگوي بهينه
734
بررسي ميزان اجرا و اثربخشي تدريس درس تربيت بدني بر اساس كتاب راهنماي معلم (مطالعه موردي: استان گيلان)
735
بررسي ميزان اجراي شرح وظايف كارآموزي مديريت خدمات پرستاري از ديدگاه دانشجويان سال آخر كارشناسي پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي ايران در بيمارستانهاي محل كارآموزي در سال تحصيلي 71-1370
736
بررسي ميزان اجراي مديريت كيفيت فراگير در اداره كل فني و حرفه اي استان اصفهان
737
بررسي ميزان اجراي مقررات مقاوم سازي سازه ها در برابر زلزله در شهرهاي رستم آباد ، رودبار ، منجيل و لواشان از سال 1370 الي 1375
738
بررسي ميزان احتمال وجود اسپرم در نمونه هاي بيضه بيماران با آزوسپرمي و مقايسه آن در نمونه هاي يكطرفه و دو طرفه در بيماران مراجعه كننده به مركز ناباروري يزد
739
بررسي ميزان احساس اعتماد اجتماعي در زنان
740
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي از ديدگاه شهروندان
741
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در برابر استراتژي قدرت هوشمند آمريكا و اسرائيل ﴿ مطالعه موردي: شهروندان اصفهان﴾
742
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر (مطالعه موردي دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي و فيزيك
743
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين شهروندان شهر شهركرد
744
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
745
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان ( مطالعه موردي زنان بهشهر 1389 )
746
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 15تا 29 ساله و عوامل اجتماعي موثر برآن ﴿ مطالعه موردي دوشهر حاجي آباد وآبيز﴾
747
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 40-18 سال شهر خواف
748
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 40-18 سال شهر خواف
749
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن ﴿مطالعه موردي : شهر يزد﴾
750
بررسي ميزان احساس امنيت در بين زنان شهر جونقان
751
بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان شهر بهشهر
752
بررسي ميزان احساس عدالت در بين شهروندان تهراني و عوامل اجتماعي مËثر برآن .
753
بررسي ميزان احسايس امنيت اجتماعي زنان در سكونتگاههاي غير رسمي ( نمونه موردي شهرك امام علي شهر مشهد )
754
بررسي ميزان اختلال خواب در بين دانشجويان پزشكي و غيرپزشكي
755
بررسي ميزان اختلال هاي يادگيري در دبستان هاي دولتي دخترانه ناحيه 2 يزد
756
بررسي ميزان اختلالات خواب دربين دانشجويان دانشگاههاي شهركردواردل
757
بررسي ميزان اختلالات رفتاري بين دانش آموزان يك زبانه ودو زبانه دختر درمقطع سني 8سال شهرستان رامسر
758
بررسي ميزان اختلالات رفتاري بين دانش آموزان يك زبانه ودو زبانه دختر درمقطع سني 8سال شهرستان رامسر
759
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان ضعيف
760
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان قوي از نظر درسي شهرستان يزد
761
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان مبتلا به اختلالات يادگيري پايه دوم تا چهارم دبستان شهرستان رشت.
762
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در كودكان نابينا،ناشنوا وعادي.
763
بررسي ميزان اختلالات رفتاري كودكان 4تا6ساله اي كه نزد والدين ويا اتاق جداگانه مي خوابند.
764
بررسي ميزان اختلالات رفتاري كودكان مادران مضطرب درمقايسه با كودكان مادران غير مضطرب.
765
بررسي ميزان اختلالات رواني در آزادگان شهر يزد
766
بررسي ميزان اختلالات رواني در دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه غير انتفاعي شمال.
767
بررسي ميزان اختلالات رواني(افسردگي اضطراب پرخاشگري فوبيا)دردانشجويان دختر ترم اول وترم آخردانشگاه پيام نور رامسر.
768
بررسي ميزان اختلالات رواني(افسردگي،مانيك پارانويا وهيستري واسكيزوفرني)دردانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور شهرستان رودسر
769
بررسي ميزان اختلالات شخصيتي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر
770
بررسي ميزان اختلالات كروموزومي در بيماران آزواسپرم غير انسدادي و اليگوآستنوتراتوزوسپرم مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
771
بررسي ميزان اختلالات كروموزومي در بيماران آزواسپرم غيرانسدادي و اليگوآستنو تراتوزوسپرم مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي-درماني ناباروري يزد
772
بررسي ميزان اختلالهاي رفتاري در دانش آموزان دبستاني داراي مادران شاغل ودانش آموزان دبستاني داراي مادران خانه دار
773
بررسي ميزان اختلالهاي رفتاري ذر دانش آموزان دبستاني داراي مادران شاغل ودانش آموزان دبستاني داراي مادران خانه دار
774
بررسي ميزان اخلاقي بودن سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
775
بررسي ميزان ارتباط بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر سرپل ذهاب در - سال تحصيلي 95
776
بررسي ميزان ارتباط بين اشتراك‌دانش با رفتارنوآورانه و سطح فناوري‌اطلاعات اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌هاي سبزوار
777
بررسي ميزان ارتباط بين اندازه بنگاه¬هاوبهره‌وري تحقيق و توسعه در صنايع بزرگ
778
بررسي ميزان ارتباط بين تيپ شخصيتي وباورهاي مذهبي درمقطع دبيرستان هاي شهرستان رودسر.
779
بررسي ميزان ارتباط بين خلاقيت و سطح افسردگي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز و دانشجويان دانشگاه شهيد چمران
780
بررسي ميزان ارتباط بين مشتري مداري كاركنان و رضايت مندي مشتريان بر اساس مدل مديريت كيفيت فراگير در موسسه ثامن الائمه حوزه خراسان رضوي
781
بررسي ميزان ارتباط تحصيلات والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندانشان در مقطع راهنمايي شهر فردوس
782
بررسي ميزان ارتباط جمعي بويژه ماهواره دربين خانواده هاي شهرستان شاهرود
783
بررسي ميزان ارتباط خود پنداره ونحوه رويا روئي با مشكلات دربيماران تا لا سميك(دختروپسر)استان گيلان.
784
بررسي ميزان ارتباط خودپنداره ونحوه رويارويي بامشكلات دردانشجويان دختر وپسر دانشگاه علمي وكاربردي.
785
بررسي ميزان ارتباط دروس تعاون و مردم شناسي با نياز دانشجو
786
بررسي ميزان ارتباط رشته تخصصي مديران با مشاغل آنها در افزايش بهره وري سازمان
787
بررسي ميزان ارتباط ميزان اعتماد اجتماعي و ارتباط آن با سه متغير سرمايه اجتماعي ، مشاركت اجتماعي و جنس ميان كارمندان مخابرات
788
بررسي ميزان ارتشاح سلول هاي لنفوسيتي در اطراف سلول هاي سرطان پستان و همچنين ارتباط اين ارتشاح با ميزان ki67 و Her2neu
789
بررسي ميزان ارتقا مشاركت و مشاوره اوليا دانش اموزان در اداره امور مدرسه در مقطع ابتدايي شهرستان اردل
790
بررسي ميزان از خود بيگانگي و عوامل موثر بر آن در بين كاركنان بانك سپه منطقه يك اهواز
791
بررسي ميزان از خودبيگانگي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه اصفهان
792
بررسي ميزان ازدواج فاميلي والدين در بيماران مبتلا به سايكوز﴿اسكيزوفرني- اسكيزوافكتيو- دوقطبي﴾ بستري در بيمارستان روانپزشكي تفت از مهر 1388 تا شهريور 1389
793
بررسي ميزان ازدواج فاميلي والدين در بيماران مبتلا به سايكوز﴿اسكيزوفرني- اسكيزوافكتيو- دوقطبي﴾ بستري در بيمارستان روانپزشكي تفت از مهر 1388 تا شهريور 1389
794
بررسي ميزان اس پي آر پي اس در سرم بيماران شريان كرونري و افراد كنترل
795
بررسي ميزان اسپورزايي باسيلوس آنتراسيس در محيط كشت براث به دنبال تغييرات فيزكي و بيوشيميايي در آن , sporulation of bacillus anthracis in broth culture media after physical and biochemical changes
796
بررسي ميزان است فاده از محصولات تلفن همراه آثار فرهنگي آن بر جوانان شهر بوشهر در سال 1388
797
بررسي ميزان استرس بخش عادي و اورژانس در بيمارستانهاي استان گيلان.
798
بررسي ميزان استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته علوم تربيتي
799
بررسي ميزان استرس دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان اردل
800
بررسي ميزان استرس در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اردل
801
بررسي ميزان استرس درداوطلبان كنكوردختروپسرناحيه پنج شهرستان اصفهان
802
بررسي ميزان استرس زنان شاغل وخانه دارشهر اصفهان در سال 1386
803
بررسي ميزان استرس زنان مبتلا به بيماري فشارخون بالا وزنان سالم در سنين20تا60سالگي شهركلاردشت
804
بررسي ميزان استرس شغلي در واحدهاي كم حادثه و پرحادثه شركت هواپيمايي هما اهواز
805
بررسي ميزان استرس شغلي درواحدهاي كم حادثه وپرحادثه شركت هواپيمايي هماازنظركاركنان آن شركت درسال 90-89
806
بررسي ميزان استرس ناشي از محيط تحصيل و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1393
807
بررسي ميزان استرس و راهبردهاي مقابله فرد در برابر استرس در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-1395
808
بررسي ميزان استرس وجودي درميان دختران وپسران دانشگاه پيام نور واحدساوه
809
بررسي ميزان استرس وشيوه هاي مقابله با آن درمديران ومعلمان وخانواده هاي دانش آموزان استثنايي شهرستان فارسان
810
بررسي ميزان استرس،پرخاشگري،خودباوري در دانشجويان متاهل ومجرد لنگرود.
811
بررسي ميزان استعداد كلامي بدست آمده از آزمون طبقه بندي كلمات و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
812
بررسي ميزان استفاده از اينترنت
813
بررسي ميزان استفاده از پروتزهاي پارسيل ساخته شده در دندانپزشكي يزد طي سال گذشته86-81
814
بررسي ميزان استفاده از پروتزهاي پارسيل ساخته شده در دندانپزشكي يزد طي سال گذشته86-81
815
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزماشگاهي ،كارگاهي ،كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
816
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزماشگاهي ،كارگاهي ،كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
817
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
818
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
819
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
820
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
821
بررسي ميزان استفاده از درمان هاي مكمل (CAM) در بيماران مبتلا به سرطان هاي سر و گردن استان گيلان
822
بررسي ميزان استفاده از راهبردهاي فراشناختي مطالعه در بين دانشجويان رشته هاي پر تقاضا و كم تقاضاي علوم انساني دانشگاه اصفهان
823
بررسي ميزان استفاده از روش هاي تدريس نوين در بين اساتيد گروه علوم تربيتي
824
بررسي ميزان استفاده از رويكرد ساختن گرايي در تدوين سند برنامه درسي ملي
825
بررسي ميزان استفاده از كتابهاي كتابخانه مدارس متوسطه پسرانه شهرستان صدوق
826
بررسي ميزان استفاده از موانع به كار گيري تكنولوژي آموزشي در تدريس از نظر دبيران زن متوسطه ناحيه 2 شهر اصفهان
827
بررسي ميزان استفاده افراد18تا35ساله از تلويزيون در سطح شهرستان لاهيجان.
828
بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه هاي مدارس راهنمائي دختران شهرستان تنكابن وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي آنان
829
بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه هاي مدارس راهنمائي دخترانه شهرستان تنكابن وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي آنان
830
بررسي ميزان استفاده دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سيرجان از پايگاه¬هاي اطلاعاتي تخصصي آنلاين
831
بررسي ميزان استفاده دندانپزشكان شهر رشت از نخ كنار زننده لثه در هنگام قالبگيري دندان
832
بررسي ميزان استفاده معلمان از خدمات رايانه اي در شهر طاقانك در سال تحصيلي 92-93
833
بررسي ميزان استفاده معلمين از روش بازديد علمي در درس علوم ابتدايي و تناسب آن با محتواي درس در شهرستان اردكان
834
بررسي ميزان استفاده و اهميت ادراكي فناوري اطلاعات در حرفه حسابرسي
835
بررسي ميزان استفاده و رضايت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز از پايگاههاي اطلاعاتي موجود در وب سايت كتابخانه مركزي اين دانشگاه در سال تحصيلي 1392-93
836
بررسي ميزان استفاده و رضايت مندي مراجعه كنندگان به بيمارستان مركز قلب تهران از پخش پيامهاي سلامت در سالن انتظار بيمارستان
837
بررسي ميزان استفاده و موانع كاربرد مواد و وسايل كمك آموزشي از ديدگاه معلمان و مديران در مدارس ابتدايي پسرانه ناحيه 1 شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي 93- 92
838
بررسي ميزان استفاده واسطه هاي كاربر پايگاه هاي اطلاعاتي از عوامل موثر بر افزايش كارائي زبان طبيعي
839
بررسي ميزان استفاده ونوع استفاده از رايانه توسط دانش آموزان مدرسه شهداي لطيفي شهرستان املش.
840
بررسي ميزان استقلال بانك مركزي و نقش آن در كاهش يا افزايش نرخ رشد تورم در ايران
841
بررسي ميزان استقلال مالي زنان شاغل(فرهنگي )شهرستان آستانه اشرفيه.
842
بررسي ميزان استقلال مالي زنان شاغل(فرهنگي،آزاد)شهرستان آستانه اشرفيه
843
بررسي ميزان استناد مقالات پايگاه ISI web of sience به مجلات دسترسي آزاد پايگاه DOAJ ﴿در طول سال هاي 2008- 2003﴾
844
بررسي ميزان اسيد اوريك و سطح گلوتاتيون در سرم بيماران ديابتي
845
بررسي ميزان اسيد فوليك و هموسيستئين سرم در بيماران بتا تالاسمي ماژوربالاي 2 سال قبل و پس از قطع مكمل فوليك اسيد در بيمارستان هفده شهريور رشت درسال 1394
846
بررسي ميزان اسيد فيتيك وعوامل موثر برآن در انواع خمير و نان هاي حاصل از آن در شهر يزد به روش HPLC
847
بررسي ميزان اشتباهات دارويي در بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در سال 93-1392
848
بررسي ميزان اشتباهات دارويي در بخش هاي مراقبت وي‍‍‍‍‍‍ژه وعوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گيلان در سال93-1392
849
بررسي ميزان اشتغال زنان وحمايت شغلي
850
بررسي ميزان اشتغال¬زايي تسهيلات بانك¬هاي دولتي در بخش¬هاي اقتصادي (1393-1357)
851
بررسي ميزان اشنايي دانش آموزان دوره متوسطه با رايانه و تاثير آن بر تحصيل دانش آموزان شهرستان دامغان
852
بررسي ميزان اشنايي دانش اموزان دختر تربت جام با بيماري ايدز
853
بررسي ميزان اشنايي دانش اموزان دختر شهرستان كلات با بيماري ايدز و راههاي افزايش اگاهي انان
854
بررسي ميزان اشنايي معلمان دوره ابتدايي با نظريه هاي يادگيري و بكار گيري انها در فرايند تدريس
855
بررسي ميزان اشنايي و استفاده دبيران از روش تدريس ساخت و ساز گرايي و عوامل موثر در اجراي ان در مدارس رفسنجان
856
بررسي ميزان اضطراب اجتماعي وعزت نفس در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهرستان بجنورد باسطوح جرات ورزي متفاوت
857
بررسي ميزان اضطراب از دندانپزشكي و عوامل مرتبط به ان در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در نيم ترم اول سال تحصيلي 94-95
858
بررسي ميزان اضطراب بيماران قلبي-عروقي درمقايسه با افراد عادي.
859
بررسي ميزان اضطراب بيماران قلبي-عروقي درمقايسه با افراد عادي.
860
بررسي ميزان اضطراب بين كودكان خردسال (پيش دبستاني)كه داراي مادران خانه دار هستند و كودكان خردسال كه داراي مادران شاغل (جدا از مادر) هستند
861
بررسي ميزان اضطراب پنهان و آشكار بين افراد شاغل و بيكار شهرستان تربت حيدريه
862
بررسي ميزان اضطراب پيش از برگزاري امتحانات در دانش آموزان پسر ودختر تيپهاي شخصيتي درون گرا وبرون گرا مقطع متوسطه شهرستان سياهكل
863
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان ب پيشرفت تحصيلي آنان در پايه دوم مدارس راهنمايي فردوسي و شهيد مطهري شهرستان فردوس
864
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي آنان در پايه دوم راهنمايي فردوسي و شهيد مطهري فردوس
865
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و پسر مقاطع تحصيلي اول تا سوم دوره متوسطه
866
بررسي ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه يام نور گنبد كاووس
867
بررسي ميزان اضطراب دختران نوجوان شاهد(درفقدان پدر(شهادت ))استان قم
868
بررسي ميزان اضطراب در بيماران قلبي - عروقي و ميگرني
869
بررسي ميزان اضطراب در بيماران مبتلا به ام اس
870
بررسي ميزان اضطراب در بين دانش آموزان دبيرستان تيزهوشان دخترانه شهرستان گنبد
871
بررسي ميزان اضطراب در بين دانش اموزان دبيرستان تيزهوشان دخترانه شهرستان گنبد
872
بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
873
بررسي ميزان اضطراب در پيشرفت و افت تحصيلي دانش آموزان
874
بررسي ميزان اضطراب در دانش آموزان دختر پايه اول،دوم وسوم مقطع راهنمايي در شهرستان جهرم
875
بررسي ميزان اضطراب در زنان نابارور ومقايسه ان بر زنان بارور
876
بررسي ميزان اضطراب در طلاب مجرد و دانشجويان مجرد
877
بررسي ميزان اضطراب در عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر در سال اول راهنمايي شهرستان لاهيجان در سال تحصيلي 91-90.
878
بررسي ميزان اضطراب در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور واحد اردل
879
بررسي ميزان اضطراب در نوجوانان دختر فاقد پدر 19-16 سال در دبيرستانهاي تهران
880
بررسي ميزان اضطراب دربين دختران دانش آموز درمدارس تيزهوشان وعادي شهرگنبدكاووس
881
بررسي ميزان اضطراب درپيشرفت وافت تحصيلي دانش آموزان
882
بررسي ميزان اضطراب درتيپهاي شخصيتي آ.ب
883
بررسي ميزان اضطراب دردانش آموزان دختر مدارس عادي وغير انتفاعي 16تا14سال.
884
بررسي ميزان اضطراب درزنان نا باروروزنان بارور.
885
بررسي ميزان اضطراب كنكور وعوامل موثر درآن ازديد دانش اموزان شهر مباركه
886
بررسي ميزان اضطراب كنكوري هاي موفق و ناموفق سال 1387در شهر قم
887
بررسي ميزان اضطراب معلمان دانش آموزان عقب مانده ذهني مدارس استثنايي درمقايسه باميزان اضطراب معلمان دانش آموزان ابتدايي شرق گيلان
888
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي دانش آموزان سال سوم راهنمايي بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهرستان گرگان سال تحصيلي 82 - 1381
889
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در مبتلايان به ليكن پلان دهاني مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
890
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در ميان كاركنان اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) و اورژانس بيمارستان طالقاني
891
بررسي ميزان اضطراب و رابطه آن با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه مدارس عادي دولتي شهرستان گنبدكاووس
892
بررسي ميزان اضطراب و رابطه آن با لكنت زبان و ناخن جويدن در كودكان و نوجوانان
893
بررسي ميزان اضطراب وافسردگي دانش آموزان دختر تيزهوش وعادي15-18ساله شهرستان كرج.
894
بررسي ميزان اطلاع والدين از حضور دندان مولر اول دائمي وارتباط آن با شاخص، اين دندان در كودكان 7-9 ساله شهر رشت در سال 1393
895
بررسي ميزان اطلاعات پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد سبزوار نسبت به محتواي علمي رشته تحصيلي و آينده شغلي آن
896
بررسي ميزان اطلاعات تخصصي دبيران در زمينه تهيه وطرح سوالات
897
بررسي ميزان اظطراب از دندانپزشكي و عوامل مرتبط به آن در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علو پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در نيم ترم اول سال تحصيلي 95-94
898
بررسي ميزان اعتبار روش تاناكا و جانسون جهت تخمين پهناي مزيوديستال دندانهاي دائمي نيش و آسياهاي كوچك در دانش آموزان دختر و پسر شهرستان رشت
899
بررسي ميزان اعتقاد و آكاهي زوجين مراجعه كننده به درمانگاه اكبري صفائيه يزد در خصوص مسائل تنظيم خانواده
900
بررسي ميزان اعتقاد و آگاهي زوجين مراجعه كننده جهت مشاوره ازدواج به درمانگاه اكبري صفائيه يزد در خصوص مسائل تنظيم خانواده
901
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه و مطالعه موردي زنان روستاي ولمازو
902
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در جوانان
903
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي دربين جوانان 18 تا 30 شهر قاين
904
بررسي ميزان اعتماد به اخبار و مطالب سياسي وسايل ارتباط جمعي و عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه : شهر يزد)
905
بررسي ميزان اعتماد به نفس در اضطراب دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان لنگرود.
906
بررسي ميزان اعتماد جوانان به رسانه هاي خبري در گروه سني 29-17 سال شهرستان لنگرود
907
بررسي ميزان اعتماد جوانان به رسانه هاي خبري در گروه سني 29-17 سال شهرستان لنگرود.
908
بررسي ميزان اعتماد كاربران اينترنتي به خريد هاي اينترتي
909
بررسي ميزان اعتماد گردشگران خارجي به خريد صنايع دستي (مورد پژوهي: شهر اصفهان)
910
بررسي ميزان اعتياد به اينترنت و عوامل موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان-اعم از دختر و پسر- شهر زنجان در سال تحصيلي 1387-1388
911
بررسي ميزان اعتياد به اينترنتي وتاثير آن بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در بهمن 1391
912
بررسي ميزان اعتياد به شبكه هاي اجتماعي در بين بانوان ساكن اصفهان
913
بررسي ميزان اعمال جراحي شكم و لگن در بيماران مبتلا به سندروم روده تحريك پذير
914
بررسي ميزان اعمال جراحي شكم و لگن در بيماران مبتلا به سندروم روده تحريك پذير
915
بررسي ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي منطقه برخوار
916
بررسي ميزان افت سطح آب زيرزميني در دشت دامنه - داران
917
بررسي ميزان افت سطح آب زيرزميني در دشت كميجان (استان مركزي)
918
بررسي ميزان افت ناشي از خشك شدگي در انواع بتن اليافي
919
بررسي ميزان افزايش انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله خميده با استفاده از مدل چهار معادله اي
920
بررسي ميزان افزايش انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله مارپيچ با استفاده از مدل چهار معادله اي
921
بررسي ميزان افزايش رضايت شغلي مربيان و معاونين پرورشي شهر رشت.
922
بررسي ميزان افسردگي افراد ديابتي در مقايسه با افراد غير ديابتي شهر قم
923
بررسي ميزان افسردگي با جدائي والدين در دختران دوره راهنمائي شهرستان بهشهر
924
بررسي ميزان افسردگي بعد از زايمان مادران در شهر گنبد كاووس
925
بررسي ميزان افسردگي بيماران مبتلا به فشارخون بالا وافراد سالم در سنين 20تا50سال شهرستان رودسر
926
بررسي ميزان افسردگي بين دانش آموزان ناشنوا وكم شنوا ومقايسه آنان با دانش آموزان عادي درمقطع تحصيلي راهنمايي شهرستان دزفول.
927
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته در وزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
928
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته دروزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
929
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته دروزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
930
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته ومردان بازنشسته شهر كلاچاي
931
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان خانواده هاي بحران زده (جدايي والدين ،فقدان والدين ،وضعيت اقتصاد ،و اجتماعي پايين ،افت تحصيلي ) پايه هاي دوم و سوم دبيرستانهاي شهرستان علي آباد
932
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دبيرستان كار و دانش جاجرم در سال تحصيلي 79-78
933
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختد وپسر مدارس راهنمايي شهرستان ملارد
934
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر و پسر كه مادر خود را از دست داده اند
935
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر وپسر مدارس راهنمايي شبانه روزي وروزانه منطقه رحيم آباد رودسر.
936
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دخترشهرستان خواف
937
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان رشته هاي مختلف تحصيلي رياضي فيزيك،علوم تجربي وعلوم انساني.
938
بررسي ميزان افسردگي دانش اموزان دخترمتوسطه اول شهرستان خواف
939
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان بومي پيام نور كاشمر در مقايسه با كاشمريهاي مقيم در شهرستان فردوس
940
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر ترم اول با دانشجويان دختر ترم آخر دانشكده پرستاري ورامين
941
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رشت
942
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رشت.
943
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
944
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
945
بررسي ميزان افسردگي در افرادي كه ماستكتومي يا هيستركتومي شده اند
946
بررسي ميزان افسردگي در افرادي كه ماستكتومي يا هيستركتومي شده اند
947
بررسي ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن MS استان يزد در پاييز 1390
948
بررسي ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن MS استان يزد در پاييز 1390
949
بررسي ميزان افسردگي در بين دانشجويان راست دست وچپ دست دانشگاه پيام نور.
950
بررسي ميزان افسردگي در بين دو گروه از دانشجويان شاغل و غير شاغل
951
بررسي ميزان افسردگي در دانش آموزان ورزشگار و غير ورزشكار
952
بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان رشته پرستاري ومامايي.
953
بررسي ميزان افسردگي در دوران بارداري وپس از زايمان در زنان باردار وغيرباردار شهرستان رودسر.
954
بررسي ميزان افسردگي در دوران بارداري وپس از زايمان در زنان باردار وغيرباردارشهرستان رودسر.
955
بررسي ميزان افسردگي در فرزندان اول،تك فرزند وفرزندان آخر.
956
بررسي ميزان افسردگي در كاركنان پالايشگاه گاز سرخس
957
بررسي ميزان افسردگي در نوجوانان
958
بررسي ميزان افسردگي دربين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر دانشجويان دختر ترم اول وترم آخر.
959
بررسي ميزان افسردگي دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور
960
بررسي ميزان افسردگي زنان مطلقه در مقايسه با زنان عادي
961
بررسي ميزان افسردگي زنان ومردان كارمند مدارس ابتدايي شهرستان نكا در سال (90 - 89)
962
بررسي ميزان افسردگي كودكان دختر داراي مادران خانه دار و شاغل سنين 11 - 7 سال شهر فريدون كنار در سال 84
963
بررسي ميزان افسردگي مابين دو گروه افراد ورزشكار و غيرورزشكار در سطح شهرستان سميرم
964
بررسي ميزان افسردگي و اميد به زندگي در فر هنگيان شاغل و بازنشسته در شهر گنبد
965
بررسي ميزان افسردگي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه پيام نور دامغان
966
بررسي ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي بين دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شبانه روزي با دبيرستانهاي شهر عشق آباد
967
بررسي ميزان افسردگي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصيلي 1383
968
بررسي ميزان افسردگي وارتباط ان با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان تك والد ومقايسه ي ان باوالدين عادي شهر شهركرد
969
بررسي ميزان افسردگي واضطراب در بين دانشجويان راست وچپ دست دانشگاه پيام نور رامسر.
970
بررسي ميزان افسردگي واضطراب درميان سالمندان آسايشگاهي وغير آسايشگاهي شرق گيلان.
971
بررسي ميزان افسردگي وخود پنداره زنان زير 30سال وزنان بالاي 50سال .
972
بررسي ميزان افسردگي وعزت نفس در دانش آموزان مبتلا به لكنت زبان با دانش آموزان عادي.
973
بررسي ميزان افسردگي وعزت نفس زنان متأهل شاغل وزنان متأهل خانه دار شهرستان نوشهر.
974
بررسي ميزان افسردگي،اضطراب،استرس در بين كاركنان آموزش وپرورش زن ومرد شهرستان دليجان
975
بررسي ميزان افشا در گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي در مقايسه با گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط موسسات حسابدار رسمي
976
بررسي ميزان اكريل‌آميد و نيترات در غلات (جو، ذرت، گندم) تخمير شده و تخمير نشده توسط باكتري‌هاي پروبيوتيك
977
بررسي ميزان اكريل‌آميد و نيترات در گوشت تخمير شده و تخمير نشده و تاثير تخمير توسط باكتري‌هاي پروبيوتيك
978
بررسي ميزان اكسيد
979
بررسي ميزان اگاهي پرستاران واحد مراقبت¬هاي ويژه و واحد مراقبت¬هاي قلبي و اورژانس درباره اقدامات اوليه احيا و تاثير روش هاي آموزشي (شبكه هاي اجتماعي - سخنراني) بر آن در بيمارستان رازي رشت در سال 1397
980
بررسي ميزان اگاهي پزشكان عمومي شهر يزد از بيماري سينوزيت
981
بررسي ميزان اگاهي پزشكان عمومي شهر يزد از بيماري سينوزيت
982
بررسي ميزان اگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال ششم و دندانپزشكان عمومي شهر يزد از نحوه ي انتقال بيوپسي هاي دهاني در سال 91
983
بررسي ميزان اگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
984
بررسي ميزان اگاهي مديران اموزش وپرورش در مديريت ورهبري انها در مقطع متوسطه دخترانه از ديدگاه دبيران در تربت جام
985
بررسي ميزان اگاهي معلمان از اصول روانشناسي تربيتي
986
بررسي ميزان امكان تحقق مديريت مدرسه محوردرشهراصفهان (ازديدگاه مديران دبيرستانهاي شهراصفهان)
987
بررسي ميزان امنيت اجتماعي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
988
بررسي ميزان امنيت اجتماعي در بين جوانان شهر گنبد كاووس
989
بررسي ميزان امنيت اجتماعي دستفروشان زن در مترو شهر تهران و عوامل اجتماعي تاثير گذار بر آن
990
بررسي ميزان امنيت اجتماعي شده (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه منابع طبيعي گرگان )
991
بررسي ميزان امنيت شغلي در كاركنان گروه پدافند نيروي هوايي ارتش منطقه تهران
992
بررسي ميزان امنيت شغلي و ابعاد آن
993
بررسي ميزان امنيت وجودي در ميان شهروندان مشهدي 65-18 سال و عوامل اجتماعي موثر بر آن , evaluation of ontological security degree between 81-56 years old citizens of mashhad and social factors affecting it
994
بررسي ميزان اميد به آينده در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
995
بررسي ميزان اميد به آينده در نوجوانان و جوانان تهراني
996
بررسي ميزان اميدواري به زندگي در سالمندان توانا و آگاه مقيم آسايشگاه
997
بررسي ميزان اميدواري دانشجويان رشته روانشناسي ورودي 85 - 86 دانشگاه پيام نور بهشهر در سال (1388)
998
بررسي ميزان انتقال بين مراحل بيماري قلبي وعوامل مرتبط با آن با استفاده از مدل ماركف در بيمارستان هاي شهر يزد
999
بررسي ميزان انتقال حرارت از پوشش شيشه اي در كلكتورهاي خورشيدي
1000
بررسي ميزان انتقال حرارت در آبگرمكن هاي مخزندار در اثر نصب ديسك در تنوره آبگرمكن
بازگشت