<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر نسبت به قرصهاي روان گردان و تاثير آن بر سلامت دانش آموزان مقطع دبيرستانهاي ساوه
2
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان ﴿دختر﴾دوره متوسطه سمنان ازحقوق شهروندي ورعايت آن
3
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان راهنمايي در خصوص شناخت بيماري ايدز و راههاي پيشگيري از آن در شهرستانهاي كنگان
4
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان سال آخر دبيرستان از بهداشت مادر و كودك
5
بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان مدارس متوسطه گنبد از رشد جمعيت
6
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي
7
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان تربيت بدني از وسايل ، تجهيزات ، تاسيسات و اماكن ورزشي و نحوه بهره برداري از آن
8
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد پيرامون ميزان آلودگي حين كار با دستگاه اولتراسونيك در سال تحصيلي 92-91
9
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه يزد از حقوق و وظايف شهروندي
10
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر مقيم خوابگاه هاي دانشگاه يزد از بيماريهاي ايدز و هپاتيت و تاثير آن در پيشگيري از بيماري هاي مورد نظر
11
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از مراحل لابراتواري ساخت پروتز پارسيل درسال ۱۳۹۷
12
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دوره كارآموزي باليني بيمارستان آموزشي شهر يزد از حقوق بيمار در سال 1388
13
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دوره كارآموزي باليني بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد از حقوق بيمار در سال 1388
14
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان سال آخردانشكده دندانپزشكي رشت و انزلي نسبت به بيماري هاي هپاتيت وايدز و بررسي عوامل مرتبط با آن
15
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر استان زنجان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن
16
بررسي ميزان آگاهي در مورد سرطان هاي گوارشي در افراد مراجعه كننده جهت آندوسكوپي و كولونوسكوپي در طي يك طرح غربالگري
17
بررسي ميزان آگاهي دستياران از برخورد با اشيا تيز و برنده در بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت
18
بررسي ميزان آگاهي دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به پروفيلاكسي آنتي بيوتيك در بيماران در معرض ابتلا به اندوكارديت باكتريال در سال 1385
19
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
20
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
21
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد در زمينه كاربرد موارد انواع راديوگرافي در دندانپزشكي
22
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان استان يزد در زمينه كاربرد موارد انواع راديوگرافي در دندانپزشكي
23
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان درمانگاههاي شهر رشت درباره كنترل عفونت
24
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد از روشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران و كاركنان مطب
25
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد از روشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران و كاركنان مطب
26
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل و بعد از اجراي سمينار بازآموزي
27
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل و بعد از اجراي سمينار بازآموزي
28
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد سرطان دهان قبل و بعد از توزيع پمفلت آموزشي سرطان دهان در سال 1390
29
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهريزد درموردپاك كننده هاي دست دندان كامل درسال 1394
30
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مقايسه با كاروزان دندانپرشكي در مورد اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد در سال 1389
31
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي در مقايسه با كاروزان دندانپرشكي در مورد اسكواموس سل كارسينوماي دهان در شهر يزد در سال 1389
32
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت از كاربرد سيستم هاي باند شونده به نسج دنداني درسال 1398
33
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در ارتباط با سرطان دهان درسال 1387
34
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در باره ي تجويز داروهاي كورتيكواستروئيد در سال 1395-1394
35
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت در مورد عواملFlare-up
36
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر گنبد در ارتباط با سرطان دهان
37
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر يزد در زمينه تجويز آنتي بيوتيك براي معالجه ريشه دندان قبل و بعد از اجراي بازآموزي
38
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر يزد در زمينه تجويز آنتي بيوتيك براي معالجه ريشه دندان قبل و بعد از اجراي بازآموزي
39
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهريزد از موارد كاربرد چسب دنچر در پروتز كامل در درمان بيماران بي دندان درسال ۱۳۹۷
40
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهريزد ازعلل بوي بد دهان ودرمان آن درسال۱۳۹۷
41
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي و دانشجويان سال آخر دندانپزشكي شهر يزد از موارد تجويز پروفيلاكسي آنتي بيوتيك در سال ۱۳۹۵
42
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان يزد از عوامل مستعد كننده و علائم دهاني SCC.
43
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان يزد از عوامل مستعد كننده و علائم دهاني SCC.
44
بررسي ميزان آگاهي رËساي آموزش و پرورش استان مازندران از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارائه الگوي عملي
45
بررسي ميزان آگاهي زن حاشيه نشين از حقوق زن
46
بررسي ميزان آگاهي زنان 20 الي 50 ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان شهيد صدوقي و مراكز بهداشتي شهر يزد از آزمايش پاپ اسمير
47
بررسي ميزان آگاهي زنان 20 الي 50 ساله مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان شهيد صدوقي و مراكز بهداشتي شهر يزد از آزمايش پاپ اسمير
48
بررسي ميزان آگاهي زنان شاغل تحصيل كرده شهرستان تنكابن پيرامون ديدگاه فمينيسم.
49
بررسي ميزان آگاهي زنان شهر قاين از حقوق شهروندي آنها
50
بررسي ميزان آگاهي زنان متاهل ساكن استان يزد از الگوي صحيح شيردهي
51
بررسي ميزان آگاهي زيست محيطي زنان خانه دار شهر تهران در استفاده و مديريت منابع طبيعي در ارتباط با توسعه پايدار
52
بررسي ميزان آگاهي ساكنين آزاد شهر يزد از بيماري ديابت
53
بررسي ميزان آگاهي سياسي دانشجويان پيام نور محلات درسال 88
54
بررسي ميزان آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي
55
بررسي ميزان آگاهي شهروندان نسبت به بيماريهاي قابل انتقال از طريق دندانپزشكي و راههاي كنترل عفونت در شهر يزد
56
بررسي ميزان آگاهي شهروندان نسبت به بيماريهاي قابل انتقال از طريق دندانپزشكي و راههاي كنترل عفونت در شهر يزد
57
بررسي ميزان آگاهي شهروندي در ميان معلم ها: مطالعه موردي : معلم هاي منطقه 11 شهر تهران (سال تحصيلي 1391-1390).
58
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري از منشور حقوق بيمار و عوامل تسهيل كننده رعايت اين حقوق در بيمارستانهاي منتخب دولتي تحت پوشش دانشگاه
59
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري از منشور حقوق بيمار وعوامل تسهيل كننده رعايت اين حقوق در بيمارستانهايمنتخب دولتي تحت پوشش دانشگاه شهيد صدوقي 1387
60
بررسي ميزان آگاهي كادر پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از بيماري اختلال تبديلي
61
بررسي ميزان آگاهي كاركنان مقطع متوسطه دخترانه شهرستان بجنورد در بهره گيري از اصول مديريت آموزشي سال تحصيلي 79-78
62
بررسي ميزان آگاهي كارورزان ماه آخر ورودي 1387 دانشگاه علوم پزشكي گيلان، ازالگوريتمBLS گايدلاين AHA2010
63
بررسي ميزان آگاهي كشتي گيران فرنگي ليگ برتر از دوپينگ و عوارض داروهاي دوپينگي
64
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
65
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
66
بررسي ميزان آگاهي مادران از تغذيه اطفال در دو سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر﴿منطقه تحت پوشش طرح جامعه شبكه سلامتي﴾
67
بررسي ميزان آگاهي مادران از جنبه هاي مختلف زردي فيزيولوژيك نوزادي
68
بررسي ميزان آگاهي مادران از جنبه هاي مختلف سرماخوردگي و گلودرد چركي در شهر يزد
69
بررسي ميزان آگاهي مادران از محتواي برنامه واكسيناسيون كشوري كودكان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت
70
بررسي ميزان آگاهي مادران باردار مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني الزهرا رشت در خصوص بهداشت دهان و دندان
71
بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد تغذيه تكميلي كودكان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت ، تابستان 1387
72
بررسي ميزان آگاهي مادران شهر يزد در مورد اسهال كودكان
73
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
74
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
75
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير 4 سال از تغذيه كمكي در منطقه رضوانشهر
76
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان مبتلا به تالاسمي از مراقبتهاي بهداشتي و درماني اين كودكان در شهرهاي منتخب استان گيلان
77
بررسي ميزان آگاهي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ـ درماني روستايي شهرستان رشت نسبت به تغذيه تكميلي كودكان در تابستان 1385
78
بررسي ميزان آگاهي متخصصين زنان و زايمان در مورد سقط جنين قانوني در سطح استان گيلان در سال¬هاي 95 الي 96
79
بررسي ميزان آگاهي مجريان طرح ملي سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي شهر يزد از طرح فوق .
80
بررسي ميزان آگاهي مجريان طرح ملي سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي شهر يزد از طرح فوق .
81
بررسي ميزان آگاهي محيط زيستي جامعه محلي در خصوص حفاظت از درياچه اروميه
82
بررسي ميزان آگاهي مديران ادارات و سازمان ها ازمديريت بحران در شهرستان اردل
83
بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي بر اساس نظريه هنري فايول
84
بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي
85
بررسي ميزان آگاهي مديران ازوظايف مديريت آموزشي وارتباط آن باموفقيت شغلي آنهاازديدگاه دبيران درمدارس متوسطه شهرتربت حيدريه
86
بررسي ميزان آگاهي مديران ازوظايف مديريت وارتباط آن باموفقيت شغلي آنان درمدارس متوسطه شهراصفهان ناحيه4
87
بررسي ميزان آگاهي مديران دوره متوسطه شهرستان بهشهر از مباني فلسفي برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارائه پيشنهادها
88
بررسي ميزان آگاهي مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي مركز قلب بيمارستان افشار شهر يزد در زمينه ارتباط بيماري هاي پريودنتال و بيماري هاي قلبي عروقي در ماه هاي خرداد و تير سال 89
89
بررسي ميزان آگاهي مراجعين به دانشكده دندانپزشكي گيلان در مورد بيماري ايدز در سال 1386
90
بررسي ميزان آگاهي مربيان بهداشت مدارس در زمينه بهداشت دهان و دندان
91
بررسي ميزان آگاهي مربيان مراكز پيش دبستاني شهرستان جهرم نسبت به روش هاي تربيتي در اسلام
92
بررسي ميزان آگاهي مربيان مراكز پيش دبستاني نسبت به روشهاي تربيتي در اسلام
93
بررسي ميزان آگاهي معلمان دوره ابتدايي شهرستان يزد نسبت به اختلالات گفتاري و راهكارهاي افزايش آن در سال تحصيلي 1389-1388
94
بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دندانپزشكان عمومي شهر يزد از ليزر و كاربرد آن در دندانپزشكي درسال ۱۳۹۶
95
بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد شهروندان يزدي در زمينه پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي و برآورد كمي آنها در شهر يزد در سال ۹۶
96
بررسي ميزان آگاهي هاي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني مناطق مختلف تهران درباره شناخت، پيشگيري و درمان تب رماتيسمي
97
بررسي ميزان آگاهي و بكارگيري مديران از مديريت كيفيت جامع TQM و رابطه آن با اثر بخشي از ديدگاه معلمان در سطح هنرستان هاي شهر كرج
98
بررسي ميزان آگاهي و رفتار نسبت به بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دبيرستاني شهر يزد در سال تحصيلي 79-1378.
99
بررسي ميزان آگاهي و رفتار نسبت به بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دبيرستاني شهر يزد در سال تحصيلي 79-1378.
100
بررسي ميزان آگاهي و رفتارهاي خودمراقبتي بيماران ديابتي مراجعه¬كننده به درمانگاه-هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1396
101
بررسي ميزان آگاهي و شناخت دانش آموزان و آموزگاران مقطع ابتدايي در زمينه هاي حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي استان گلستان )
102
بررسي ميزان آگاهي و علاقه دانش آموزان از اصول و ارزشهاي تعاوني
103
بررسي ميزان آگاهي و علاقه مندي دانش آموزان از حفاظت محيط زيست درمقطع راهنمايي شهر تهران
104
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد خانمهاي باردار در مورد سلامت پريودنتال و بهداشت دهان و دندان در دوران بارداري در شهر يزد در سال 1378.
105
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در رابطه با كنترل عفونت در سال تحصيلي 1391- 1390
106
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي گيلان در باره ي بوي بد دهان در سال 1395
107
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دو سال آخر كارشناسي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد كار با متيل متاكريلات در سال 1393
108
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد در دندانپزشكان عمومي شهر يزد پيرامون فوريت هاي پزشكي در سال 1392
109
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شهر رشت نسبت به عفونت HIV و ايدز در سال 1387
110
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شاغل در مطب ومراكز درماني شهريزد درمورد پروفيلاكسي بيماري سل درسال۱۳۹۶
111
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي شاغل در مطب ومراكز درماني شهريزد درمورد پروفيلاكسي بيماري سل درسال۱۳۹۶
112
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان عمومي منطقه 22 تهران نسيت به عفونت HIV ايدز در سال 1394
113
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد كارورزان ورودي سال 1388 دانشگاه علوم پزشكي گيلان از كاربرد كلار گردني در بيماران ترومايي- زمستان 1395
114
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران در مورد ارتباط مصرف قطره آهن با پوسيدگي و staining دندانهاي شيري در مراكز بهداشت شهر يزد 1389
115
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران در مورد ارتباط مصرف قطره آهن با پوسيدگي و ُفشهدهدل دندانهاي شيري در مراكز بهداشت شهر يزد 1389
116
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان
117
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر يزد از بهداشت دهان و دندان در سال 1377
118
بررسي ميزان آگاهي و فراواني مصرف غير پزشكي ريتالين و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان مقطع دكتري (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1396
119
بررسي ميزان آگاهي و كاربرد داروهاي اورژانس توسط دندانپزشكان عمومي شهر رشت
120
بررسي ميزان آگاهي و مديريت والدين در ارتباط با تروماهاي دنداني كودكان در شهر يزد در سال 1391
121
بررسي ميزان آگاهي و نگرش آموزگاران دبستانهاي شهر رشت نسبت به صرع 1374
122
بررسي ميزان آگاهي و نگرش بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد درمورد ايمپلنت دنداني درسال۹۷
123
بررسي ميزان آگاهي و نگرش بيماران معالجه كننده به بخش اندونتيكس دانشكده دندانپزشكي گيلان نسبت به درمان ريشه دندان
124
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان در مورد راههاي انتقال و نحوه پيشگيري از ايدز - سال 1374
125
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران در مورد بيماري تالاسمي كودكان در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1372
126
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل اورژانس 115 شهرستان رشت در مورد مراقبت هاي پيش بيمارستاني استروك براساس گايدلاين استروك آمريكا
127
بررسي ميزان آگاهي و نگرش چاپخانه داران تهران نسبت به محاسن و روش استفاده از تجهيزات و سيستم هاي كنترل كيفيت در فرآيند چاپ افست ورقي در بخش چاپ، سال1386
128
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر رشت نسبت به مسئله بهداشت بلوغ
129
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر رشت نسبت به مساله بهداشت بلوغ درسال 1380
130
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي شهريزد در رابطه با نهفته بودن دندان عقل وجراحي آن درسال1398
131
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دو سال آخر دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد در زمينه ي مشاوره براي ترك دخانيات به بيماران در سال 1395-96
132
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان علوم پزشكي درباره ويروس پاپيلوماي انساني در رشت در سال 1392
133
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر اردبيل پيرامون هاي ايدز و هپاتيت
134
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر تنكابن پيرامون بيماري هاي ايدز و هپاتيت در سال 1395
135
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت پيرامون بيماري هاي ايدز و هپاتيت
136
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت نسبت به هپاتيتB
137
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندان پزشكان عمومي شهر رشت و شهرستان هاي شرق استان گيلان نسبت به درمان بيماري هاي پريودنتال
138
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر رشت در ارتباط با نقش و استفاده از فضا نگهدار در سال 1394
139
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1391
140
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در رابطه با بيماريهاي پريودنتال بر بيماريهاي سيستميك
141
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهرهاي رشت ، لاهيجان و آستانه در برخورد با فوريتهاي پزشكي در مطب در سال 1383
142
بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان باردار متقاضي سزارين مراجعه كننده به مركز مراقبت پري ناتال در بيمارستان الزهرا در خصوص نوع زايمان انتخابي و برخي عوامل همراه در سال 85 در شهر رشت
143
بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران و سرپرستاران بيمارستانهاي شهر زنجان در ارتباط با مديريت بحران در سال 1387
144
بررسي ميزان آگاهي و نگرش معلمان مدارس ابتدايي شهر يزد در ارتباط با تروماهاي دنداني و مديريت آن در سال 1391
145
بررسي ميزان آگاهي و نگرش ها ومشاركت سيلسي اجتماعي زنان شاغل در سازمانهاي دولتي
146
بررسي ميزان آگاهي وارتباط آن با چگونگي مصرف انواع دارو دربين ساكنين شهرستان رامسر.
147
بررسي ميزان آگاهي والدين از اقدامات اورژانسي به هنگام Tiith avulion
148
بررسي ميزان آگاهي والدين از خصوصيات دوره نوجواني
149
بررسي ميزان آگاهي والدين از مشكلات و مسائل روزمره جوانان و نحوه برخورد موثر با آنها در گنبد كاووس
150
بررسي ميزان آگاهي والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد از اهميت حفظ دندانهاي شيري كودكان خود در سال 1377
151
بررسي ميزان آگاهي والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر يزد از اهميت حفظ دندانهاي شيري كودكان خود در سال 77
152
بررسي ميزان آگاهي والدين در زمينه تربيت فرزند(18-6)سال در شهرستان رامسر.
153
بررسي ميزان آگاهي والدين كودكان 3-1 ساله شهر رشت در مورد بهداشت دهان و دندان در سال 1395
154
بررسي ميزان آگاهي والدين كودكان پيش دبستاني از بهداشت و سلامت دهان و دندان و روشهاي پيشگيري از پوسيدگي دنداني در شهر رشت
155
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندان پزشكان شهر يزد درمورد بيماران مبتلا به نكروز فك به دنبال مصرف بيس فسفونات ها در سال1398
156
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندانپزشكان شهر يزد درمورد حفاظت اشعه درسال ۱۳۹۶
157
بررسي ميزان آگاهي وعملكرد دندانپزشكان يزد درباره سمان كردن پروتز ثابت درسال۱۳۹۷
158
بررسي ميزان آگاهي ونحوه نگرش خانم هاي باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و مطب هاي خصوصي زنان نسبت به روش هاي زايماني در نيمه دوم سال در رشت 1380
159
بررسي ميزان آگاهي ونگرش افراد بزرگسال در خصوص عادات بهداشت دهان ودندان در مراجعين به كلينيك هاي تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال۱۳۹۷
160
بررسي ميزان آگاهي ونگرش بيماران بي دندان كامل وپارسيل مراجعه كننده به درمانگاه هاي دندانپزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درباره ايمپلنت هاي دنداني درسال۱۳۹۷
161
بررسي ميزان آگاهي ونگرش بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد درمورد ايمپلنت دنداني درسال۹۷
162
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دانشجويان دخترمقطع كارشناسي دانشگاه پيام نورساوه درموردبيماري ايدز
163
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دختران دبيرستاني و دانشجوي شهريزد در موردمصرف مواد آرايشي در سال 1392
164
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد قالبگيري ديجيتال در سال ۱۳۹۵
165
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد بيماري هاي شايع لثه ومخاط دهان در سال تحصيلي ۹۷
166
بررسي ميزان آگاهي ونگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد درمورد بيماري هاي شايع لثه ومخاط دهان در سال تحصيلي ۹۷
167
بررسي ميزان آگاهي ونگرشها ومشاركت سياسي واجتماعي زنان شاغل درسازمانهاي دولتي
168
بررسي ميزان آگاهي ونوع نگرش مردم شاهرود ازمسائل سياسي كشورشان
169
بررسي ميزان آگاهي يادگيرنده هاي زبان دوم نسبت با بازخوردها :مطالعه اي بر روي خطاهاي تلفظي ،واژگاني و گرامري
170
بررسي ميزان آگاهي، استفاده و نگرش دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف نسبت به رسانه هاي اجتماعي-تعاملي وب 2 در انجام تحقيقات
171
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و رفتار زيست محيطي كارمندان شهرداري شهرهاي استان يزد
172
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد از بهداشت دهان و دندان در مراجعين به واحد دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
173
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دختر غيرپزشكي در رابطه با خود آزمايي پستان (Breast self-examination) در شهر يزد در سال 1392
174
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد كارآموزان،كارورزان و دستياران پيرامون موازينكنترل عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي باليني بيمارستان رازي رشت در سال 1392
175
بررسي ميزان آگاهي، نگرش و نحوه ي عملكرد اينترن هاي پزشكي در ارتباط با بيماري هاي پريودنتال در شهرستان رشت
176
بررسي ميزان آگاهي، نگرش وعملكرد مربيان مهدكودك شهريزد در ارتباط با تروماهاي دنداني در سال 1394
177
بررسي ميزان آگاهي،نگرش و عملكرد (kAP)دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يزد نسبت به روشهاي طب سنتي ايراني اسلامي در سال1394
178
بررسي ميزان آگاهي،نگرش وعملكرد والدين مراجعه كننده به كلينيك هاي دندانپزشكي نسبت به اهميت دندان هاي شيري وحفظ فضاي آن ها در شهر يزد۱۳۹۷
179
بررسي ميزان آگهي اولياي دانش آموزان از رفتارهاي پر خطر در شهر شيروان
180
بررسي ميزان آلايندگي كوره هاي توليد الياف كربن و ارائه راهكارهاي علمي جهت حذف آنها
181
بررسي ميزان آلايندگي نيروگاه شهيد رجائي و ارائه راهكار مناسب
182
بررسي ميزان آلرژي در بيماران مبتلا به آدنوئيد هيپرتروفي و اوتيت مدياي با افيوژن
183
بررسي ميزان آلرژي در بيماران مبتلا به آدنوئيد هيپرتروفي و اوتيت مدياي با افيوژن
184
بررسي ميزان آلودگي HBV,HIV,HCV و سيفليس در بيماران دچار زگيل تناسلي- مقعدي كلينيك پوست بيمارستان رازي رشت 1391
185
بررسي ميزان آلودگي آب و خاك كشاورزي شهرستان تايباد با بقاياي برخي از آفت كشها
186
بررسي ميزان آلودگي با HBSAG در كاركنان بهداشتي درماني ثابت بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
187
بررسي ميزان آلودگي با HBSAG در كاركنان بهداشتي درماني ثابت بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
188
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي ، قارچي و مخمري در سه محصول مواد قالبگيري در دندانپزشكي
189
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي ، قارچي و مخمري در سه محصول مواد قالبگيري در دندانپزشكي
190
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU
191
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيرهاي دوشيده شده از مادران با نوزادان بستري در NICU
192
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي و قارچي پودر و خمير پاميس در لابراتوارهاي شهر يزد
193
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي و قارچي پودر و خمير پاميس در لابراتورهاي شهر يزد
194
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي،قارچي ومخمري درسه محصول مواد قالبگيري دردنداپزشكي
195
بررسي ميزان آلودگي بستني به باسيل بروسلا در يزد
196
بررسي ميزان آلودگي بستني به باسيل بروسلا در يزد
197
بررسي ميزان آلودگي دو نوع گوتاپر كاي آريادنت ﴿ايراني﴾ و META ﴿كره اي﴾ توسط كشت ميكروبي ، بمحض باز كردن پوشش پلاستيكي و بعد از گذشت مدت زمان يك هفته
198
بررسي ميزان آلودگي دو نوع گوتاپركاي آريادنت ﴿ايراني﴾ و META ﴿كره اي﴾ توسط كشت ميكروبي ، بمحض باز كردن پوشش پلاستيكي و بعد از گذشت مدت زمان يك هفته
199
بررسي ميزان آلودگي ژنوتيپ هاي كلزا به گل جاليز و اثر كشت مخلوط گندم با كلزا بر كنترل انگل
200
بررسي ميزان آلودگي شير خام در گاوداري هاي شهرستان ايرانشهر به آفلاتوكسين
201
بررسي ميزان آلودگي نمونه هاي صادراتي شهرستان سيرجان به قارچ آسپرژيلوس از طريق اندازه گيري ميزان آفلاتوكسين با روش HPLC
202
بررسي ميزان آلودگي هواو ارزيابي ريسك بهداشتي فرايند توليد الكترود جوشكاري
203
بررسي ميزان آمادگي اداره آموزش و پرورش شهرستان تويسركان در اجراي مدل بومي سازمان جانشين پرور
204
بررسي ميزان آمادگي استقرار مديريت دانش در شهرداري تهران از ديدگاه مديران
205
بررسي ميزان آمادگي الكترونيكي سيستم هاي اطلاعات بازاريابي شركت تايدواتر
206
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان قلب افشار ومركر تحقيقاتي ودرماني ناباروري يزد در جذب گردشگران پزشكي بر اساس استانداردهاي كميسيون مشترك بين الملل ﴿JCI)
207
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان قلب افشار ومركز تحقيقاتي ودرماني ناباروري يزد در جذب گردشگران پزشكي براساس استاندادهاي كميسيون مشترك بين الملل (JCI)
208
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در حوادث غير مترقبه در سال 1388
209
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در حوادث غير مترقبه در سال، 1388
210
بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي منتخب آموزشي شهر يزد جهت پيشگيري از وقوع خطا از ديدگاه كاركنان باليني در سال 1392
211
بررسي ميزان آمادگي پرستاران براي مواجهه با بلايا و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني پژوهشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت، سال 1397-1396
212
بررسي ميزان آمادگي خود راهبردي در يادگيري و عوامل همراه با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92- 91
213
بررسي ميزان آمادگي خودراهبردي در يادگري و عوامل همراه با آن در دانشجوان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92-91
214
بررسي ميزان آمادگي دانشگاه پيام نور استان تهران در طراحي و استقرار نظام دوركاري
215
بررسي ميزان آمادگي دانشگاه علم و صنعت ايران در اجراي مدل سازمان دوركار
216
بررسي ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي در بكارگيري ابزارهاي تجارت الكترونيك
217
بررسي ميزان آمادگي سازمان تامين اجتماعي دربكار گيري ابزارهاي تجارت الكترونيك
218
بررسي ميزان آمادگي سازمان جهت اجراي مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني در بانك ملت شهرستان رفسنجان
219
بررسي ميزان آمادگي سازماني جهت پياده سازي ERP در سازمانهاي دولتي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل
220
بررسي ميزان آمادگي شركت كشت وصنعت مغان در اجراي بودجه ريزي عملياتي
221
بررسي ميزان آمادگي شركت مهندسي وتوسعه نفت براي تبديل شدن به سازمان يادگيرنده براساس مدل پيترسنگه
222
بررسي ميزان آمادگي مراكز درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مديريت بحران ناشي از حوادث غيرمترقبه سال 89
223
بررسي ميزان آمادگي يادگيري الكترونيكي اعضاي هيئت علمي واساتيدمدعودردانشگاه پيام نوراستان آذربايجان شرقي
224
بررسي ميزان آنتي اكسيدان هاي جلبك اسپيرولينا سويه بومي ايراني
225
بررسي ميزان آنزيم ALT در بيماران با سابقه آلودگي به HBV
226
بررسي ميزان آنزيم ALT در بيماران با سابقه آلودگي به HBV
227
بررسي ميزان آنژيوتانسينوژن احيا در بيماران پره اكلمپتيك و ارزيابي ارزش تشخيصي آن
228
بررسي ميزان ابراز وجود ورابطه آن باسلامت روان دردانشجويان...
229
بررسي ميزان ابرازوجوددانش آموزان پسرپايه اول مقطع متوسطهشهردامغان
230
بررسي ميزان اپتيمم سوزن خوري بر لايه منسوج بي بافت
231
بررسي ميزان اتانول استخراج شده از سلولزهاي مختلف
232
بررسي ميزان اثر بخش آموزش ضمن خدمت بر معلمان دوران ابتدايي
233
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش راهبردهاي حل مساله اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه دوم مقطع راهنمايي شهر يزد
234
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش شناختي - رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر پايه سوم دبيرستانهاي نيشابور
235
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش ضمن خد مت معلمان در دوره متوسطه دخترانه شهر گرگان
236
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در كارآيي و اثر بخشي دبيران شيمي شهرستانهاي شرق استان گلستان
237
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مسئوليت پذيري به شيوه گلاسر بر بحران هويت دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان
238
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارت هاي مديريت بر استرس بر كاهش سبك كنارآيي اجتماعي دانش آموزان
239
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متئسطه شهر نهاوند
240
بررسي ميزان اثر بخشي آموزش هاي دانشگاه پيام نور از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
241
بررسي ميزان اثر بخشي آموزشهاي عمومي ضمن خدمت كاركنان اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان يزد
242
بررسي ميزان اثر بخشي اجراي طرح تصويري در يادگيري درس رياضي
243
بررسي ميزان اثر بخشي استقرار سيستم مديريت يكپارچه )IMS( با تاكيد بر وضعيت ايمني و بهداشت شغلي شاغلين ، در بيمارستان شهداي 15 خرداد ورامين وابسته به سازمان تامين اجتماعي
244
بررسي ميزان اثر بخشي اموزش ضمن خدمت در كارايي معلمان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
245
بررسي ميزان اثر بخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش اموزان دختر متوسطه شهر فولادشهر
246
بررسي ميزان اثر بخشي انجمن اولياء و مربيان در افزايش كارايي مدارس پيش دانشگاهي شهرستان اردكان سال تحصيلي 79-78
247
بررسي ميزان اثر بخشي انواع رسانه در تبليغات فرش دست بافت
248
بررسي ميزان اثر بخشي بازاريابي الكترونيكي بر فروش شركتهاي هواپيمايي اصفهان
249
بررسي ميزان اثر بخشي برنامه هاي انجمن معتادان گمنام﴿NA ﴾برنگرش معتادان به مواد مخدر﴿مطالعه موردي انجمن روستاي ميمنه﴾
250
بررسي ميزان اثر بخشي پنتوكسي فيلين در مقايسه با پلاسبو در بهبود آنمي بدون پاسخ به اريترو پوئتين نوتركيب در بيماران همودياليزي
251
بررسي ميزان اثر بخشي تبليغات بانك ملت در ميان مشتريان شعب جنوب فارس
252
بررسي ميزان اثر بخشي تزريق داخل مفصلي پلاسماي غني از پلاكت( PRP ) در ا ستئوآرتريت زانو
253
بررسي ميزان اثر بخشي تشويق و تنبيه بر دانش آموزان ابتدائي بخش سيمكان جهرم از ديدگاه معلمان
254
بررسي ميزان اثر بخشي حركات ريتميك(ورزش ايروبيك)بر كودكان بيش فعال پيش دبستان شهر اصفهان
255
بررسي ميزان اثر بخشي خانه هاي بهداشت روستايي در مناطق شرق شهرستان گرگان
256
بررسي ميزان اثر بخشي دستورالعمل ايمني كار در كد ارزيابي ديسك به روش FMA-JSAدر شركت گاز استان يزد
257
بررسي ميزان اثر بخشي راهنمايي تحصيلي و شغلي بر دانش آموزان را هنمايي شهرستان كلاله در انتخاب رشته تحصيلي از ديدگاه دبيران حرفه و فن
258
بررسي ميزان اثر بخشي روش بيورزونانس در درمان ليشمانيوز جلدي مراجعه كننده به مركز پوست و سالك صديقه طاهره سال 1393
259
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي تدريس دانش آموز محور بر پرورش خلاقيت دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بندرگز از ديدگاه معلمان
260
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي ضد عفوني واستريليزاسيون تجهيزات و ارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود كيفيت بر اساس مدل شش سيگما در بخش اعمال جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
261
بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي ضد عفوني واستريليزاسيون تجهيزات وارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود كيفيت بر اساس مدل شش سيگما در بخش اعمال جراحي بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
262
بررسي ميزان اثر بخشي سيستمهاي اطلاعات مديزيت در بيمارستانهاي دولتي شهر يزد
263
بررسي ميزان اثر بخشي طرح پست ، پيشخوان دولت از ديدگاه مشتريان و مديران سازمانهاي طرف قرار داد در شهر شيراز
264
بررسي ميزان اثر بخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي
265
بررسي ميزان اثر بخشي فعاليت هاي گروهي در تقويت رشد اجتماعي نوجوانان
266
بررسي ميزان اثر بخشي فعاليتهاي مشاور در مقطع متوسطه
267
بررسي ميزان اثر بخشي ليپوزوم هاي حاوي آنتي ژن هاي محلول ليشمانيا در درمان ضايعات ايجاد شده توسط ليشمانيا ماژور در موش هايBALB/C
268
بررسي ميزان اثر بخشي هسته هاي مشاوره بر فرآيند آموزشي وتربيتي دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان گنبد كاووس
269
بررسي ميزان اثر بخشي هسته هاي مشاوره در بهبود فرايند آموزشي و تربيتي مدارس متوسطه دخترانه شهر گرگان
270
بررسي ميزان اثر بخشي و ارزيابي رويكرد پيشگيري اجتماع محور در كاهش گرايش به مواد مخدر و ارتقا سطح سلامت و كيفيت زندگي در ساكنين شهر بوشهر
271
بررسي ميزان اثر پارامترهاي موثر بر سنتز پلي كربوكسيلات اتر
272
بررسي ميزان اثر داروي خوراكي سلنيوم در بهبود لرزش بيماران مبتلا به پاركينسون،در شهر يزد،در سال 1392
273
بررسي ميزان اثر داروي خوراكي سلنيوم در بهبود لرزش بيماران مبتلا به پاركينسون،در شهر يزد،در سال 1392
274
بررسي ميزان اثر دهانشويه پرسيكا بر بروز حفره خشك ( داراي ساكت ).
275
بررسي ميزان اثر دهانشويه پرسيكا بر بروز حفره خشك ( داراي ساكت ).
276
بررسي ميزان اثر عقود اسلامي بر سطح سرمايه گذاريو اشتغال
277
بررسي ميزان اثر گذاري عوامل خانوادگي(ميزان تحصيلات...)بر عملكرد اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي منطقه مسجد سيد ..
278
بررسي ميزان اثر ميكروبي هيدروكسيد كلسيم در دندانهاي مورد درمان مجدد قرار گرفته به صورت In Vitro
279
بررسي ميزان اثر ميكروبي هيدروكسيد كلسيم در دندانهاي مورد درمان مجدد قرار گرفته به صورت In Vitro
280
بررسي ميزان اثرات اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پنجم ابتدائي حوزه شهري شهرستان تنكابن.
281
بررسي ميزان اثرات اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدائي حوزه شهري رامسر درسال تحصيلي 89-90.
282
بررسي ميزان اثربخشي آموزش زيست محيطي جوامع محلي درجهت حفاظت پايدار از تنوع زيستي و تاثير آن بر رونق طبيعت گردي در ذخيره گاه زيست كره دنا
283
بررسي ميزان اثربخشي آموزش شناختي - رفتاري بر اضطراب اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان
284
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان فردوس
285
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان متوسطه دختر شهر ملارد
286
بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس بر كاهش سبك كنار آيي اجتناب ي دانش آموزان
287
بررسي ميزان اثربخشي استراتژي هاي مالي بانك ملي ايران
288
بررسي ميزان اثربخشي استقرار سيستم نظام آراستگي محيط كار بر رضايتمندي كاركنان و گيرندگان خدمت در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع و واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي همدان
289
بررسي ميزان اثربخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي بر عزت نفس دانش اموزان پسر پنجم ابتدايي شهرستان فريمان
290
بررسي ميزان اثربخشي اموزش مهارتهاي اجتماعي در عزت نفس دانش اموزان دختر متوسطه تربت جام
291
بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي پرورشي مدارس راهنمايي شهرستان طارم در سال تحصيلي 87-86
292
بررسي ميزان اثربخشي پلورودز با بتادين در پلورال افيوژن بدخيم دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان آريا ورازي رشت
293
بررسي ميزان اثربخشي تزريق وريدي دگزامتازون و تزريق لوكال بوپپواكائين در كاهش درد و تهوع و استفراغ پس از عمل آدنو تونسيلكتومي در كودكان كمتر از 15 سال
294
بررسي ميزان اثربخشي خانه هاي بهداشت بر شاخصهاي عمده بهداشتي در شهرستان گنبد كاوس
295
بررسي ميزان اثربخشي خانه هاي بهداشت برشاخص هاي عمده بهداشتي درشهرستان گنبدكاووس
296
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش خانواده بر روي والدين دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه 2 شهر يزد و راههاي جذب بيشتر والدين براي شركت در اين دوره ها
297
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت بر عملكرد حرفه اي دبيران مقطع متوسطه شهرستان مهاباد از ديدگاه آنها
298
بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت فني حرفه اي ويژه اتباع افغاني در شهر اصفهان
299
بررسي ميزان اثربخشي دوره¬هاي آموزشي كاركنان
300
بررسي ميزان اثربخشي روش آموزش چند حسي اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان دختر نارساخوان پايه هاي سوم و چهارم دبستان هاي دولتي شهر اصفهان
301
بررسي ميزان اثربخشي سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM ) با توجه به مدل شاخص رضايتمندي اروپايي (AYDIN S.,OZER G & DONIO ET AL) در شركت سهامي بيمه ايران
302
بررسي ميزان اثربخشي سيستم هاي مديريتي در توانمند سازي كاركنان شركت مديريت توليد برق شازند
303
بررسي ميزان اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر اميد به زندگي، بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي مادران كودكان مبتلا به سرطان
304
بررسي ميزان اثربخشي شناخت درماني معنويت محور بر اميد به زندگي، بهزيستي ذهني و كيفيت زندگي مادران كودكان مبتلا به سرطان
305
بررسي ميزان اثربخشي شيوه هاي تشويق و تنبيه معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدائي پسر شهرستان يزد در سال تحصيلي 83-84
306
بررسي ميزان اثربخشي طرح تكريم ارباب رجوع در شركت آب و فاضلاب شهرستان كاشان
307
بررسي ميزان اثربخشي عملكرد نيروي انتظامي (پليس ) از نظر مردم شهر يزد
308
بررسي ميزان اثربخشي مداخلات كنترل مهندسي وغير مهندسي در سطح ريسك مخاطرات ايمني بهداشتي در يكي از صنايع كاشي استان يزد
309
بررسي ميزان اثربخشي مدل فراعملي استرس و سازگاري در مقايسه با برنامه متداول آموزش وپرورش بر كاهش استرس معلمان شهر يزد
310
بررسي ميزان اثربخشي مفاهيم اساسي مديريت كيفيت جامع ﴿TQM)بر نگرش مديريتي سازمانهاي داراي گواهينامهISO 9000
311
بررسي ميزان اثرپذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از بازارهاي ارز، طلا و مسكن طي سالهاي ( 1381-1389)
312
بررسي ميزان اثرگذاري اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر توزيع درآمد
313
بررسي ميزان اثرگذاري تحليل هاي بنيادي و فني ) (Fundamental& Technical بر پيش بيني قيمت در شركت هاي سرمايه گذار
314
بررسي ميزان اثرگذاري سه بازار جهاني نفت ، طلا و ارز بر بازار بورس اوراق بهادار تهران
315
بررسي ميزان اثرگذاريابعادسرمايه فكري برعملكردسازماني كاركنان بانكها )مطالعه موردي: شعب بانك ملي شهرتهران(
316
بررسي ميزان اثريخشي دوره هاي آموزشي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي و ارايه ي الگوي بهينه
317
بررسي ميزان اجرا و اثربخشي تدريس درس تربيت بدني بر اساس كتاب راهنماي معلم (مطالعه موردي: استان گيلان)
318
بررسي ميزان اجراي شرح وظايف كارآموزي مديريت خدمات پرستاري از ديدگاه دانشجويان سال آخر كارشناسي پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي ايران در بيمارستانهاي محل كارآموزي در سال تحصيلي 71-1370
319
بررسي ميزان اجراي مديريت كيفيت فراگير در اداره كل فني و حرفه اي استان اصفهان
320
بررسي ميزان اجراي مقررات مقاوم سازي سازه ها در برابر زلزله در شهرهاي رستم آباد ، رودبار ، منجيل و لواشان از سال 1370 الي 1375
321
بررسي ميزان احتمال وجود اسپرم در نمونه هاي بيضه بيماران با آزوسپرمي و مقايسه آن در نمونه هاي يكطرفه و دو طرفه در بيماران مراجعه كننده به مركز ناباروري يزد
322
بررسي ميزان احساس اعتماد اجتماعي در زنان
323
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي از ديدگاه شهروندان
324
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در برابر استراتژي قدرت هوشمند آمريكا و اسرائيل ﴿ مطالعه موردي: شهروندان اصفهان﴾
325
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر (مطالعه موردي دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي و فيزيك
326
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي در بين شهروندان شهر شهركرد
327
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
328
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان ( مطالعه موردي زنان بهشهر 1389 )
329
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 15تا 29 ساله و عوامل اجتماعي موثر برآن ﴿ مطالعه موردي دوشهر حاجي آباد وآبيز﴾
330
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 40-18 سال شهر خواف
331
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي زنان 40-18 سال شهر خواف
332
بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن ﴿مطالعه موردي : شهر يزد﴾
333
بررسي ميزان احساس امنيت در بين زنان شهر جونقان
334
بررسي ميزان احساس امنيت شهروندان شهر بهشهر
335
بررسي ميزان احساس عدالت در بين شهروندان تهراني و عوامل اجتماعي مËثر برآن .
336
بررسي ميزان احسايس امنيت اجتماعي زنان در سكونتگاههاي غير رسمي ( نمونه موردي شهرك امام علي شهر مشهد )
337
بررسي ميزان اختلال خواب در بين دانشجويان پزشكي و غيرپزشكي
338
بررسي ميزان اختلال هاي يادگيري در دبستان هاي دولتي دخترانه ناحيه 2 يزد
339
بررسي ميزان اختلالات خواب دربين دانشجويان دانشگاههاي شهركردواردل
340
بررسي ميزان اختلالات رفتاري بين دانش آموزان يك زبانه ودو زبانه دختر درمقطع سني 8سال شهرستان رامسر
341
بررسي ميزان اختلالات رفتاري بين دانش آموزان يك زبانه ودو زبانه دختر درمقطع سني 8سال شهرستان رامسر
342
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان ضعيف
343
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان قوي از نظر درسي شهرستان يزد
344
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در دانش آموزان مبتلا به اختلالات يادگيري پايه دوم تا چهارم دبستان شهرستان رشت.
345
بررسي ميزان اختلالات رفتاري در كودكان نابينا،ناشنوا وعادي.
346
بررسي ميزان اختلالات رفتاري كودكان 4تا6ساله اي كه نزد والدين ويا اتاق جداگانه مي خوابند.
347
بررسي ميزان اختلالات رفتاري كودكان مادران مضطرب درمقايسه با كودكان مادران غير مضطرب.
348
بررسي ميزان اختلالات رواني در آزادگان شهر يزد
349
بررسي ميزان اختلالات رواني در دانشجويان خوابگاهي و غير خوابگاهي دانشگاه غير انتفاعي شمال.
350
بررسي ميزان اختلالات رواني(افسردگي اضطراب پرخاشگري فوبيا)دردانشجويان دختر ترم اول وترم آخردانشگاه پيام نور رامسر.
351
بررسي ميزان اختلالات رواني(افسردگي،مانيك پارانويا وهيستري واسكيزوفرني)دردانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور شهرستان رودسر
352
بررسي ميزان اختلالات شخصيتي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بوشهر
353
بررسي ميزان اختلالات كروموزومي در بيماران آزواسپرم غير انسدادي و اليگوآستنوتراتوزوسپرم مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد
354
بررسي ميزان اختلالات كروموزومي در بيماران آزواسپرم غيرانسدادي و اليگوآستنو تراتوزوسپرم مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي-درماني ناباروري يزد
355
بررسي ميزان اختلالهاي رفتاري در دانش آموزان دبستاني داراي مادران شاغل ودانش آموزان دبستاني داراي مادران خانه دار
356
بررسي ميزان اختلالهاي رفتاري ذر دانش آموزان دبستاني داراي مادران شاغل ودانش آموزان دبستاني داراي مادران خانه دار
357
بررسي ميزان اخلاقي بودن سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
358
بررسي ميزان ارتباط بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر سرپل ذهاب در - سال تحصيلي 95
359
بررسي ميزان ارتباط بين اشتراك‌دانش با رفتارنوآورانه و سطح فناوري‌اطلاعات اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌هاي سبزوار
360
بررسي ميزان ارتباط بين اندازه بنگاه¬هاوبهره‌وري تحقيق و توسعه در صنايع بزرگ
361
بررسي ميزان ارتباط بين تيپ شخصيتي وباورهاي مذهبي درمقطع دبيرستان هاي شهرستان رودسر.
362
بررسي ميزان ارتباط بين خلاقيت و سطح افسردگي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز و دانشجويان دانشگاه شهيد چمران
363
بررسي ميزان ارتباط بين مشتري مداري كاركنان و رضايت مندي مشتريان بر اساس مدل مديريت كيفيت فراگير در موسسه ثامن الائمه حوزه خراسان رضوي
364
بررسي ميزان ارتباط تحصيلات والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندانشان در مقطع راهنمايي شهر فردوس
365
بررسي ميزان ارتباط جمعي بويژه ماهواره دربين خانواده هاي شهرستان شاهرود
366
بررسي ميزان ارتباط خود پنداره ونحوه رويا روئي با مشكلات دربيماران تا لا سميك(دختروپسر)استان گيلان.
367
بررسي ميزان ارتباط خودپنداره ونحوه رويارويي بامشكلات دردانشجويان دختر وپسر دانشگاه علمي وكاربردي.
368
بررسي ميزان ارتباط دروس تعاون و مردم شناسي با نياز دانشجو
369
بررسي ميزان ارتباط رشته تخصصي مديران با مشاغل آنها در افزايش بهره وري سازمان
370
بررسي ميزان ارتباط ميزان اعتماد اجتماعي و ارتباط آن با سه متغير سرمايه اجتماعي ، مشاركت اجتماعي و جنس ميان كارمندان مخابرات
371
بررسي ميزان ارتشاح سلول هاي لنفوسيتي در اطراف سلول هاي سرطان پستان و همچنين ارتباط اين ارتشاح با ميزان ki67 و Her2neu
372
بررسي ميزان ارتقا مشاركت و مشاوره اوليا دانش اموزان در اداره امور مدرسه در مقطع ابتدايي شهرستان اردل
373
بررسي ميزان از خود بيگانگي و عوامل موثر بر آن در بين كاركنان بانك سپه منطقه يك اهواز
374
بررسي ميزان از خودبيگانگي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه اصفهان
375
بررسي ميزان ازدواج فاميلي والدين در بيماران مبتلا به سايكوز﴿اسكيزوفرني- اسكيزوافكتيو- دوقطبي﴾ بستري در بيمارستان روانپزشكي تفت از مهر 1388 تا شهريور 1389
376
بررسي ميزان ازدواج فاميلي والدين در بيماران مبتلا به سايكوز﴿اسكيزوفرني- اسكيزوافكتيو- دوقطبي﴾ بستري در بيمارستان روانپزشكي تفت از مهر 1388 تا شهريور 1389
377
بررسي ميزان اس پي آر پي اس در سرم بيماران شريان كرونري و افراد كنترل
378
بررسي ميزان اسپورزايي باسيلوس آنتراسيس در محيط كشت براث به دنبال تغييرات فيزكي و بيوشيميايي در آن , sporulation of bacillus anthracis in broth culture media after physical and biochemical changes
379
بررسي ميزان است فاده از محصولات تلفن همراه آثار فرهنگي آن بر جوانان شهر بوشهر در سال 1388
380
بررسي ميزان استرس بخش عادي و اورژانس در بيمارستانهاي استان گيلان.
381
بررسي ميزان استرس بين دانشجويان مجرد ومتاهل رشته علوم تربيتي
382
بررسي ميزان استرس دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور شهرستان اردل
383
بررسي ميزان استرس در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور اردل
384
بررسي ميزان استرس درداوطلبان كنكوردختروپسرناحيه پنج شهرستان اصفهان
385
بررسي ميزان استرس زنان شاغل وخانه دارشهر اصفهان در سال 1386
386
بررسي ميزان استرس زنان مبتلا به بيماري فشارخون بالا وزنان سالم در سنين20تا60سالگي شهركلاردشت
387
بررسي ميزان استرس شغلي در واحدهاي كم حادثه و پرحادثه شركت هواپيمايي هما اهواز
388
بررسي ميزان استرس شغلي درواحدهاي كم حادثه وپرحادثه شركت هواپيمايي هماازنظركاركنان آن شركت درسال 90-89
389
بررسي ميزان استرس ناشي از محيط تحصيل و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1393
390
بررسي ميزان استرس و راهبردهاي مقابله فرد در برابر استرس در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-1395
391
بررسي ميزان استرس وجودي درميان دختران وپسران دانشگاه پيام نور واحدساوه
392
بررسي ميزان استرس وشيوه هاي مقابله با آن درمديران ومعلمان وخانواده هاي دانش آموزان استثنايي شهرستان فارسان
393
بررسي ميزان استرس،پرخاشگري،خودباوري در دانشجويان متاهل ومجرد لنگرود.
394
بررسي ميزان استعداد كلامي بدست آمده از آزمون طبقه بندي كلمات و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي
395
بررسي ميزان استفاده از اينترنت
396
بررسي ميزان استفاده از پروتزهاي پارسيل ساخته شده در دندانپزشكي يزد طي سال گذشته86-81
397
بررسي ميزان استفاده از پروتزهاي پارسيل ساخته شده در دندانپزشكي يزد طي سال گذشته86-81
398
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزماشگاهي ،كارگاهي ،كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
399
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزماشگاهي ،كارگاهي ،كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
400
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي كتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
401
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
402
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
403
بررسي ميزان استفاده از تجهيزات آموزشي ، آزمايشگاهي ، كارگاهي وكتابخانه در مدارس راهنمايي تحصيلي
404
بررسي ميزان استفاده از درمان هاي مكمل (CAM) در بيماران مبتلا به سرطان هاي سر و گردن استان گيلان
405
بررسي ميزان استفاده از راهبردهاي فراشناختي مطالعه در بين دانشجويان رشته هاي پر تقاضا و كم تقاضاي علوم انساني دانشگاه اصفهان
406
بررسي ميزان استفاده از روش هاي تدريس نوين در بين اساتيد گروه علوم تربيتي
407
بررسي ميزان استفاده از رويكرد ساختن گرايي در تدوين سند برنامه درسي ملي
408
بررسي ميزان استفاده از كتابهاي كتابخانه مدارس متوسطه پسرانه شهرستان صدوق
409
بررسي ميزان استفاده از موانع به كار گيري تكنولوژي آموزشي در تدريس از نظر دبيران زن متوسطه ناحيه 2 شهر اصفهان
410
بررسي ميزان استفاده افراد18تا35ساله از تلويزيون در سطح شهرستان لاهيجان.
411
بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه هاي مدارس راهنمائي دختران شهرستان تنكابن وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي آنان
412
بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه هاي مدارس راهنمائي دخترانه شهرستان تنكابن وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي آنان
413
بررسي ميزان استفاده دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سيرجان از پايگاه¬هاي اطلاعاتي تخصصي آنلاين
414
بررسي ميزان استفاده دندانپزشكان شهر رشت از نخ كنار زننده لثه در هنگام قالبگيري دندان
415
بررسي ميزان استفاده معلمان از خدمات رايانه اي در شهر طاقانك در سال تحصيلي 92-93
416
بررسي ميزان استفاده معلمين از روش بازديد علمي در درس علوم ابتدايي و تناسب آن با محتواي درس در شهرستان اردكان
417
بررسي ميزان استفاده و اهميت ادراكي فناوري اطلاعات در حرفه حسابرسي
418
بررسي ميزان استفاده و رضايت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تبريز از پايگاههاي اطلاعاتي موجود در وب سايت كتابخانه مركزي اين دانشگاه در سال تحصيلي 1392-93
419
بررسي ميزان استفاده و رضايت مندي مراجعه كنندگان به بيمارستان مركز قلب تهران از پخش پيامهاي سلامت در سالن انتظار بيمارستان
420
بررسي ميزان استفاده و موانع كاربرد مواد و وسايل كمك آموزشي از ديدگاه معلمان و مديران در مدارس ابتدايي پسرانه ناحيه 1 شهرستان خرم آباد در سال تحصيلي 93- 92
421
بررسي ميزان استفاده واسطه هاي كاربر پايگاه هاي اطلاعاتي از عوامل موثر بر افزايش كارائي زبان طبيعي
422
بررسي ميزان استفاده ونوع استفاده از رايانه توسط دانش آموزان مدرسه شهداي لطيفي شهرستان املش.
423
بررسي ميزان استقلال بانك مركزي و نقش آن در كاهش يا افزايش نرخ رشد تورم در ايران
424
بررسي ميزان استقلال مالي زنان شاغل(فرهنگي )شهرستان آستانه اشرفيه.
425
بررسي ميزان استقلال مالي زنان شاغل(فرهنگي،آزاد)شهرستان آستانه اشرفيه
426
بررسي ميزان استناد مقالات پايگاه ISI web of sience به مجلات دسترسي آزاد پايگاه DOAJ ﴿در طول سال هاي 2008- 2003﴾
427
بررسي ميزان اسيد اوريك و سطح گلوتاتيون در سرم بيماران ديابتي
428
بررسي ميزان اسيد فوليك و هموسيستئين سرم در بيماران بتا تالاسمي ماژوربالاي 2 سال قبل و پس از قطع مكمل فوليك اسيد در بيمارستان هفده شهريور رشت درسال 1394
429
بررسي ميزان اسيد فيتيك وعوامل موثر برآن در انواع خمير و نان هاي حاصل از آن در شهر يزد به روش HPLC
430
بررسي ميزان اشتباهات دارويي در بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در سال 93-1392
431
بررسي ميزان اشتباهات دارويي در بخش هاي مراقبت وي‍‍‍‍‍‍ژه وعوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گيلان در سال93-1392
432
بررسي ميزان اشتغال زنان وحمايت شغلي
433
بررسي ميزان اشتغال¬زايي تسهيلات بانك¬هاي دولتي در بخش¬هاي اقتصادي (1393-1357)
434
بررسي ميزان اشنايي دانش آموزان دوره متوسطه با رايانه و تاثير آن بر تحصيل دانش آموزان شهرستان دامغان
435
بررسي ميزان اشنايي دانش اموزان دختر تربت جام با بيماري ايدز
436
بررسي ميزان اشنايي دانش اموزان دختر شهرستان كلات با بيماري ايدز و راههاي افزايش اگاهي انان
437
بررسي ميزان اشنايي معلمان دوره ابتدايي با نظريه هاي يادگيري و بكار گيري انها در فرايند تدريس
438
بررسي ميزان اشنايي و استفاده دبيران از روش تدريس ساخت و ساز گرايي و عوامل موثر در اجراي ان در مدارس رفسنجان
439
بررسي ميزان اضطراب اجتماعي وعزت نفس در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهرستان بجنورد باسطوح جرات ورزي متفاوت
440
بررسي ميزان اضطراب از دندانپزشكي و عوامل مرتبط به ان در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در نيم ترم اول سال تحصيلي 94-95
441
بررسي ميزان اضطراب بيماران قلبي-عروقي درمقايسه با افراد عادي.
442
بررسي ميزان اضطراب بيماران قلبي-عروقي درمقايسه با افراد عادي.
443
بررسي ميزان اضطراب بين كودكان خردسال (پيش دبستاني)كه داراي مادران خانه دار هستند و كودكان خردسال كه داراي مادران شاغل (جدا از مادر) هستند
444
بررسي ميزان اضطراب پنهان و آشكار بين افراد شاغل و بيكار شهرستان تربت حيدريه
445
بررسي ميزان اضطراب پيش از برگزاري امتحانات در دانش آموزان پسر ودختر تيپهاي شخصيتي درون گرا وبرون گرا مقطع متوسطه شهرستان سياهكل
446
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان ب پيشرفت تحصيلي آنان در پايه دوم مدارس راهنمايي فردوسي و شهيد مطهري شهرستان فردوس
447
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي آنان در پايه دوم راهنمايي فردوسي و شهيد مطهري فردوس
448
بررسي ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و پسر مقاطع تحصيلي اول تا سوم دوره متوسطه
449
بررسي ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه يام نور گنبد كاووس
450
بررسي ميزان اضطراب دختران نوجوان شاهد(درفقدان پدر(شهادت ))استان قم
451
بررسي ميزان اضطراب در بيماران قلبي - عروقي و ميگرني
452
بررسي ميزان اضطراب در بيماران مبتلا به ام اس
453
بررسي ميزان اضطراب در بين دانش آموزان دبيرستان تيزهوشان دخترانه شهرستان گنبد
454
بررسي ميزان اضطراب در بين دانش اموزان دبيرستان تيزهوشان دخترانه شهرستان گنبد
455
بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر سيگاري و غير سيگاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
456
بررسي ميزان اضطراب در پيشرفت و افت تحصيلي دانش آموزان
457
بررسي ميزان اضطراب در دانش آموزان دختر پايه اول،دوم وسوم مقطع راهنمايي در شهرستان جهرم
458
بررسي ميزان اضطراب در زنان نابارور ومقايسه ان بر زنان بارور
459
بررسي ميزان اضطراب در طلاب مجرد و دانشجويان مجرد
460
بررسي ميزان اضطراب در عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر در سال اول راهنمايي شهرستان لاهيجان در سال تحصيلي 91-90.
461
بررسي ميزان اضطراب در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور واحد اردل
462
بررسي ميزان اضطراب در نوجوانان دختر فاقد پدر 19-16 سال در دبيرستانهاي تهران
463
بررسي ميزان اضطراب دربين دختران دانش آموز درمدارس تيزهوشان وعادي شهرگنبدكاووس
464
بررسي ميزان اضطراب درپيشرفت وافت تحصيلي دانش آموزان
465
بررسي ميزان اضطراب درتيپهاي شخصيتي آ.ب
466
بررسي ميزان اضطراب دردانش آموزان دختر مدارس عادي وغير انتفاعي 16تا14سال.
467
بررسي ميزان اضطراب درزنان نا باروروزنان بارور.
468
بررسي ميزان اضطراب كنكور وعوامل موثر درآن ازديد دانش اموزان شهر مباركه
469
بررسي ميزان اضطراب كنكوري هاي موفق و ناموفق سال 1387در شهر قم
470
بررسي ميزان اضطراب معلمان دانش آموزان عقب مانده ذهني مدارس استثنايي درمقايسه باميزان اضطراب معلمان دانش آموزان ابتدايي شرق گيلان
471
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي دانش آموزان سال سوم راهنمايي بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهرستان گرگان سال تحصيلي 82 - 1381
472
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در مبتلايان به ليكن پلان دهاني مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
473
بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در ميان كاركنان اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) و اورژانس بيمارستان طالقاني
474
بررسي ميزان اضطراب و رابطه آن با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه مدارس عادي دولتي شهرستان گنبدكاووس
475
بررسي ميزان اضطراب و رابطه آن با لكنت زبان و ناخن جويدن در كودكان و نوجوانان
476
بررسي ميزان اضطراب وافسردگي دانش آموزان دختر تيزهوش وعادي15-18ساله شهرستان كرج.
477
بررسي ميزان اطلاع والدين از حضور دندان مولر اول دائمي وارتباط آن با شاخص، اين دندان در كودكان 7-9 ساله شهر رشت در سال 1393
478
بررسي ميزان اطلاعات پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد سبزوار نسبت به محتواي علمي رشته تحصيلي و آينده شغلي آن
479
بررسي ميزان اطلاعات تخصصي دبيران در زمينه تهيه وطرح سوالات
480
بررسي ميزان اظطراب از دندانپزشكي و عوامل مرتبط به آن در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علو پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در نيم ترم اول سال تحصيلي 95-94
481
بررسي ميزان اعتبار روش تاناكا و جانسون جهت تخمين پهناي مزيوديستال دندانهاي دائمي نيش و آسياهاي كوچك در دانش آموزان دختر و پسر شهرستان رشت
482
بررسي ميزان اعتقاد و آكاهي زوجين مراجعه كننده به درمانگاه اكبري صفائيه يزد در خصوص مسائل تنظيم خانواده
483
بررسي ميزان اعتقاد و آگاهي زوجين مراجعه كننده جهت مشاوره ازدواج به درمانگاه اكبري صفائيه يزد در خصوص مسائل تنظيم خانواده
484
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در جامعه و مطالعه موردي زنان روستاي ولمازو
485
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي در جوانان
486
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي دربين جوانان 18 تا 30 شهر قاين
487
بررسي ميزان اعتماد به اخبار و مطالب سياسي وسايل ارتباط جمعي و عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه : شهر يزد)
488
بررسي ميزان اعتماد به نفس در اضطراب دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان لنگرود.
489
بررسي ميزان اعتماد جوانان به رسانه هاي خبري در گروه سني 29-17 سال شهرستان لنگرود
490
بررسي ميزان اعتماد جوانان به رسانه هاي خبري در گروه سني 29-17 سال شهرستان لنگرود.
491
بررسي ميزان اعتماد كاربران اينترنتي به خريد هاي اينترتي
492
بررسي ميزان اعتماد گردشگران خارجي به خريد صنايع دستي (مورد پژوهي: شهر اصفهان)
493
بررسي ميزان اعتياد به اينترنت و عوامل موثر بر آن در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان-اعم از دختر و پسر- شهر زنجان در سال تحصيلي 1387-1388
494
بررسي ميزان اعتياد به اينترنتي وتاثير آن بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در بهمن 1391
495
بررسي ميزان اعتياد به شبكه هاي اجتماعي در بين بانوان ساكن اصفهان
496
بررسي ميزان اعمال جراحي شكم و لگن در بيماران مبتلا به سندروم روده تحريك پذير
497
بررسي ميزان اعمال جراحي شكم و لگن در بيماران مبتلا به سندروم روده تحريك پذير
498
بررسي ميزان افت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي منطقه برخوار
499
بررسي ميزان افت سطح آب زيرزميني در دشت دامنه - داران
500
بررسي ميزان افت سطح آب زيرزميني در دشت كميجان (استان مركزي)
501
بررسي ميزان افت ناشي از خشك شدگي در انواع بتن اليافي
502
بررسي ميزان افزايش انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله خميده با استفاده از مدل چهار معادله اي
503
بررسي ميزان افزايش انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله مارپيچ با استفاده از مدل چهار معادله اي
504
بررسي ميزان افزايش رضايت شغلي مربيان و معاونين پرورشي شهر رشت.
505
بررسي ميزان افسردگي افراد ديابتي در مقايسه با افراد غير ديابتي شهر قم
506
بررسي ميزان افسردگي با جدائي والدين در دختران دوره راهنمائي شهرستان بهشهر
507
بررسي ميزان افسردگي بعد از زايمان مادران در شهر گنبد كاووس
508
بررسي ميزان افسردگي بيماران مبتلا به فشارخون بالا وافراد سالم در سنين 20تا50سال شهرستان رودسر
509
بررسي ميزان افسردگي بين دانش آموزان ناشنوا وكم شنوا ومقايسه آنان با دانش آموزان عادي درمقطع تحصيلي راهنمايي شهرستان دزفول.
510
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته در وزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
511
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته دروزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
512
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته و مردان بازنشسته دروزارت آموزش وپرورش در شهرستان رودسر
513
بررسي ميزان افسردگي بين زنان بازنشسته ومردان بازنشسته شهر كلاچاي
514
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان خانواده هاي بحران زده (جدايي والدين ،فقدان والدين ،وضعيت اقتصاد ،و اجتماعي پايين ،افت تحصيلي ) پايه هاي دوم و سوم دبيرستانهاي شهرستان علي آباد
515
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دبيرستان كار و دانش جاجرم در سال تحصيلي 79-78
516
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختد وپسر مدارس راهنمايي شهرستان ملارد
517
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر و پسر كه مادر خود را از دست داده اند
518
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دختر وپسر مدارس راهنمايي شبانه روزي وروزانه منطقه رحيم آباد رودسر.
519
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان دخترشهرستان خواف
520
بررسي ميزان افسردگي دانش آموزان رشته هاي مختلف تحصيلي رياضي فيزيك،علوم تجربي وعلوم انساني.
521
بررسي ميزان افسردگي دانش اموزان دخترمتوسطه اول شهرستان خواف
522
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان بومي پيام نور كاشمر در مقايسه با كاشمريهاي مقيم در شهرستان فردوس
523
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر ترم اول با دانشجويان دختر ترم آخر دانشكده پرستاري ورامين
524
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رشت
525
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد رشت.
526
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور سميرم
527
بررسي ميزان افسردگي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
528
بررسي ميزان افسردگي در افرادي كه ماستكتومي يا هيستركتومي شده اند
529
بررسي ميزان افسردگي در افرادي كه ماستكتومي يا هيستركتومي شده اند
530
بررسي ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن MS استان يزد در پاييز 1390
531
بررسي ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن MS استان يزد در پاييز 1390
532
بررسي ميزان افسردگي در بين دانشجويان راست دست وچپ دست دانشگاه پيام نور.
533
بررسي ميزان افسردگي در بين دو گروه از دانشجويان شاغل و غير شاغل
534
بررسي ميزان افسردگي در دانش آموزان ورزشگار و غير ورزشكار
535
بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان رشته پرستاري ومامايي.
536
بررسي ميزان افسردگي در دوران بارداري وپس از زايمان در زنان باردار وغيرباردار شهرستان رودسر.
537
بررسي ميزان افسردگي در دوران بارداري وپس از زايمان در زنان باردار وغيرباردارشهرستان رودسر.
538
بررسي ميزان افسردگي در فرزندان اول،تك فرزند وفرزندان آخر.
539
بررسي ميزان افسردگي در كاركنان پالايشگاه گاز سرخس
540
بررسي ميزان افسردگي در نوجوانان
541
بررسي ميزان افسردگي دربين دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر دانشجويان دختر ترم اول وترم آخر.
542
بررسي ميزان افسردگي دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور
543
بررسي ميزان افسردگي زنان مطلقه در مقايسه با زنان عادي
544
بررسي ميزان افسردگي زنان ومردان كارمند مدارس ابتدايي شهرستان نكا در سال (90 - 89)
545
بررسي ميزان افسردگي كودكان دختر داراي مادران خانه دار و شاغل سنين 11 - 7 سال شهر فريدون كنار در سال 84
546
بررسي ميزان افسردگي مابين دو گروه افراد ورزشكار و غيرورزشكار در سطح شهرستان سميرم
547
بررسي ميزان افسردگي و اميد به زندگي در فر هنگيان شاغل و بازنشسته در شهر گنبد
548
بررسي ميزان افسردگي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه پيام نور دامغان
549
بررسي ميزان افسردگي و پيشرفت تحصيلي بين دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شبانه روزي با دبيرستانهاي شهر عشق آباد
550
بررسي ميزان افسردگي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصيلي 1383
551
بررسي ميزان افسردگي وارتباط ان با پيشرفت تحصيلي دانش اموزان تك والد ومقايسه ي ان باوالدين عادي شهر شهركرد
552
بررسي ميزان افسردگي واضطراب در بين دانشجويان راست وچپ دست دانشگاه پيام نور رامسر.
553
بررسي ميزان افسردگي واضطراب درميان سالمندان آسايشگاهي وغير آسايشگاهي شرق گيلان.
554
بررسي ميزان افسردگي وخود پنداره زنان زير 30سال وزنان بالاي 50سال .
555
بررسي ميزان افسردگي وعزت نفس در دانش آموزان مبتلا به لكنت زبان با دانش آموزان عادي.
556
بررسي ميزان افسردگي وعزت نفس زنان متأهل شاغل وزنان متأهل خانه دار شهرستان نوشهر.
557
بررسي ميزان افسردگي،اضطراب،استرس در بين كاركنان آموزش وپرورش زن ومرد شهرستان دليجان
558
بررسي ميزان افشا در گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي در مقايسه با گزارش هاي مالي حسابرسي شده توسط موسسات حسابدار رسمي
559
بررسي ميزان اكريل‌آميد و نيترات در غلات (جو، ذرت، گندم) تخمير شده و تخمير نشده توسط باكتري‌هاي پروبيوتيك
560
بررسي ميزان اكريل‌آميد و نيترات در گوشت تخمير شده و تخمير نشده و تاثير تخمير توسط باكتري‌هاي پروبيوتيك
561
بررسي ميزان اكسيد
562
بررسي ميزان اگاهي پرستاران واحد مراقبت¬هاي ويژه و واحد مراقبت¬هاي قلبي و اورژانس درباره اقدامات اوليه احيا و تاثير روش هاي آموزشي (شبكه هاي اجتماعي - سخنراني) بر آن در بيمارستان رازي رشت در سال 1397
563
بررسي ميزان اگاهي پزشكان عمومي شهر يزد از بيماري سينوزيت
564
بررسي ميزان اگاهي پزشكان عمومي شهر يزد از بيماري سينوزيت
565
بررسي ميزان اگاهي دانشجويان دندانپزشكي سال ششم و دندانپزشكان عمومي شهر يزد از نحوه ي انتقال بيوپسي هاي دهاني در سال 91
566
بررسي ميزان اگاهي دندانپزشكان استان يزد از اصول كنترل عفونت در مطب در سال 1379.
567
بررسي ميزان اگاهي مديران اموزش وپرورش در مديريت ورهبري انها در مقطع متوسطه دخترانه از ديدگاه دبيران در تربت جام
568
بررسي ميزان اگاهي معلمان از اصول روانشناسي تربيتي
569
بررسي ميزان امكان تحقق مديريت مدرسه محوردرشهراصفهان (ازديدگاه مديران دبيرستانهاي شهراصفهان)
570
بررسي ميزان امنيت اجتماعي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
571
بررسي ميزان امنيت اجتماعي در بين جوانان شهر گنبد كاووس
572
بررسي ميزان امنيت اجتماعي دستفروشان زن در مترو شهر تهران و عوامل اجتماعي تاثير گذار بر آن
573
بررسي ميزان امنيت اجتماعي شده (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه منابع طبيعي گرگان )
574
بررسي ميزان امنيت شغلي در كاركنان گروه پدافند نيروي هوايي ارتش منطقه تهران
575
بررسي ميزان امنيت شغلي و ابعاد آن
576
بررسي ميزان امنيت وجودي در ميان شهروندان مشهدي 65-18 سال و عوامل اجتماعي موثر بر آن , evaluation of ontological security degree between 81-56 years old citizens of mashhad and social factors affecting it
577
بررسي ميزان اميد به آينده در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
578
بررسي ميزان اميد به آينده در نوجوانان و جوانان تهراني
579
بررسي ميزان اميدواري به زندگي در سالمندان توانا و آگاه مقيم آسايشگاه
580
بررسي ميزان اميدواري دانشجويان رشته روانشناسي ورودي 85 - 86 دانشگاه پيام نور بهشهر در سال (1388)
581
بررسي ميزان انتقال بين مراحل بيماري قلبي وعوامل مرتبط با آن با استفاده از مدل ماركف در بيمارستان هاي شهر يزد
582
بررسي ميزان انتقال حرارت از پوشش شيشه اي در كلكتورهاي خورشيدي
583
بررسي ميزان انتقال حرارت در آبگرمكن هاي مخزندار در اثر نصب ديسك در تنوره آبگرمكن
584
بررسي ميزان انتقال دو طرفي مهارتهاي منتخب بسكتبال در نو آموزان دختر
585
بررسي ميزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قيمت كالاهاي صادراتي (رويكردبينكشوري)
586
بررسي ميزان انجام اقدامات مربوط به مديريت فروش در صنعت بيمه
587
بررسي ميزان انرژي دريافتي و گروههاي غذايي مصرفي در كودكان مبتلا به فلج مغزي و مقايسه آن با كودكان سالم
588
بررسي ميزان انطباق آموزشهاي كوتاه مدت ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي معلمان مقطع راهنمايي از ديدگاه معلمان شهر رشت .
589
بررسي ميزان انطباق اجراي طرح پيك نوروزي با اهداف آن با ديدگاه مديران ...
590
بررسي ميزان انطباق ارزشهاي والدين وجوانان دردبيرستان دخترانه سميه شهر كلاچاي
591
بررسي ميزان انطباق ارزشهاي والدين وفرزندان در دبيرستان دخترانه حضرت زهرا(س)شهر كلاچاي.
592
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي تجربه شده رشته كارشناسي مامايي با نيازهاي شغلي آنان از ديدگاه مدرسان و ماماهي شاغل در استان اصفهان
593
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نيازهاي دانشجويان
594
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نياز دانشجويان
595
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي با نياز هاي دانشجويان
596
بررسي ميزان انطباق برنامه درسي رشته مديريت وبرنامه ريزي آموزشي بانيازهاي دانشجويان
597
بررسي ميزان انطباق برنامه هاي آموزشي در حال اجرا در مراكز پيش دبستاني با الگوهاي قصد شده در شهر ايلام
598
بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي دوره كارداني تربيت بدني با نيازهاي شغلي فارغ التحصيلان ، از نظر دبيران راهنمائي و دبيرستان و كارشناسان تربيت بدني شهر اصفهان
599
بررسي ميزان انطباق پدري و عوامل پيش گويي كننده آن در مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1397
600
بررسي ميزان انطباق پذيري آپارتمان نشينان با فرهنگ آپارتمان نشيني درشهرستان تنكابن
601
بررسي ميزان انطباق پذيري آپارتمان نشينان با فرهنگ آپارتمان نشيني درشهرستان رامسر.
602
بررسي ميزان انطباق پذيري آپارتمان نشينان با فرهنگ آپارتمان نشيني درشهرستان لاهيجان.
603
بررسي ميزان انطباق پذيري و همبستگي خانوادگي در خانواده هاي تك فرزند و چند فرزند شهرستان بهشهر
604
بررسي ميزان انطباق تشخيص كلينيكي و تشخيص هيستوپاتولوژي در ضايعات سرو گردن بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي پاتولوژي دهان، فك و صورت در شهر رشت طي سال هاي 1392 الي 1397
605
بررسي ميزان انطباق تعاونيهاي توليد كشاورزي
606
بررسي ميزان انطباق سوالات جبر ازمون تيمز 2011 با كتب درسي رياضي راهنمايي با استفاده از ديدگاه شناختي بلوم
607
بررسي ميزان انطباق سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوره هاشمي رفسنجاني با سياست خارجي دولت توسعه گرا
608
بررسي ميزان انطباق شرايط احراز در گزينش مديران متوسطه يا مطبوعات شوراي عالي آموزش وپرورش در مقطع متوسطه شهر گنبد
609
بررسي ميزان انطباق شيوه هاي ارزشيابي دبيران عربي با شيوه هاي علمي ارزشيابي در شهرستان ميبد در مقطع متوسطه در سال 84-85
610
بررسي ميزان انطباق عملكرد مديران دبيرستانهاي دخترانه منطقه 4 تهران بر اساس اصول مديريت مبتني بر آموزه هاي امام علي (ع )
611
بررسي ميزان انطباق عملكرد مديران مدارس راهنمايي شهرستان دشتي با سبكهاي مديريت
612
بررسي ميزان انطباق عملي كنترل عفونت در بخشهاي مختلف دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد با دستورالعمل اجرايي كنترل عفونت در دندانپزشكي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در سال 1390
613
بررسي ميزان انطباق فعاليتها، ويژگي هاي مربيان، محتوا، روش هاي آموزش و ارزشيابي در مراكز پيش دبستاني استان چهار محال و بختياري با راهنماي برنامه درسي مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش
614
بررسي ميزان انطباق محتواي دروس عمومي تربيتي دوره كارداني رشته آموزش ابتدايي ضمن خدمت فرهنگيان با نيازهاي آموزگاران از ديدگاه دانشجو معلمان مراكز آموزش عالي ضمن خدمت شهرستان تهران 83-82
615
بررسي ميزان انطباق محتواي كتاب هاي درسي زبان فارسي دوره ي راهنمايي با هويت ملي در سال تحصيلي 1388-1389
616
بررسي ميزان انطباق محتواي كتابهاي درسي پايه ششم ابتدايي با اهداف آموزشي و پرورشي اين پايه طبق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از ديد معلمان
617
بررسي ميزان انطباق مدل هاي انتقال جرم در محيط مايع -مايع با نتايج تجربي
618
بررسي ميزان انطباق نقش مادري در مادران نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان بيمارستان الزهراء (س) شهر رشت و عوامل مرتبط با آن در سال 1398
619
بررسي ميزان انعكاس امواج مايكروويو در پارچه هاي تاري - پودي با ساختار مختلف
620
بررسي ميزان انگيزش تحصيلي دبيران شهر خواف و عوامل موثر بر آن
621
بررسي ميزان انگيزش كاركنان دانشگاه كاشان وعوامل موثر بر آن
622
بررسي ميزان انگيزش كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان بر اساس تئوري نيازهاي سه گانه ديويد مك كللند
623
بررسي ميزان انگيزش و پيشرفت در يادگيري و عوامل وابسته به آن در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور شهرستان ماكو در سال تحصيلي 88-87
624
بررسي ميزان انگيزه تحصيلي گروهي از دانش آموزان دبيرستاني منطقه دلوار و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي
625
بررسي ميزان انگيزه شغلي و كيفيت زندگي شغلي پرسنل شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهرستان فردوس
626
بررسي ميزان انگيزه هاي دانش آموزان براي شركت در آزمون سراسري دانشگاهها (پديرفته شدگان مرحله اول كنكور سراسري سال تحصيلي 77- 76 شهرستان بافق )
627
بررسي ميزان اهميت چالش هاي مديريتي مناطق تحت مديريت اداره كل محيط زيست استان يزد
628
بررسي ميزان اهميت نيازهاي اهميت نيازهاي خانواده بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه و ارتباط برآورده
629
بررسي ميزان اهميت ويژگيهاي مرتبط با كيفيت آموزشي در مدارس ابتدايي شهرستان رشت
630
بررسي ميزان اوقات فراغت وتاثير آن بر نحوه عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دامغان
631
بررسي ميزان ايجاد انگيزش مديران در علاقمندي كاركنان به كار گروهي شركت توربافي دام ( بوشهر )
632
بررسي ميزان اينترنتي دانشجويان پيام نور فريمان
633
بررسي ميزان بار ميكروبي رژلب هاي مايع توليد ايران
634
بررسي ميزان بار وارده به لاينينگ تونل (مطالعه موردي: تونل قطار شهري شيراز، خط 2)
635
بررسي ميزان باروري آزمايشگاهي ICSI بر حسب شرايط مايع مني از نظر تعداد اسپرم و داروهاي مصرفي در مركز ناباروري يزد
636
بررسي ميزان بازآوري دانش آناتومي دانشجويان پزشكي در مقطع كارآموزي در بخش ارتوپدي بيمارستان پورسينا
637
بررسي ميزان بازدارندگي انواع مجازات ها براي زندانيان مواد مخدر اسات خراسان جنوبي
638
بررسي ميزان بازنمايي زندگي روستايي و عشايري در كتابهاي درسي علوم اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه نظام آموزشي ايران .
639
بررسي ميزان باقيمانده مواد پر كردني در كانال ريشه بدنبال درمان مجدد با فايلهايProtaper-RMtwo-R, با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي(CBCT)
640
بررسي ميزان بالندگي سازماني كاركنان ناشي از آموزشهاي ضمن خدمت مطالعه موردي كاركنان حوزه معاونت بهداشتي علوم پزشكي شهر بوشهر
641
بررسي ميزان بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه شهرستان لارستان سال تحصيلي 1387
642
بررسي ميزان برآورده شدن آرزوهاي قبل از ازدواج در دبيران متاهل ناحيه ﴿2﴾ آموزش و پرورش يزد
643
بررسي ميزان برجستگي نخ و خواص مكانيكي پارچه هاي بافته شده از نخهاي پلي استرفيلامنتي تابدار
644
بررسي ميزان برخورداري از امكانات بهداشتي درماني در مناطق روستايي استان يزد
645
بررسي ميزان برخورداري زنان روستايي استان چهار محال و بختياري از آموزشهاي مختلف در فرايند توسعه
646
بررسي ميزان برخورداري كاربري فضاي سبز درمحلات شهري از منظرعدالت اجتماعي (نمونه شهر ساري )
647
بررسي ميزان برخورداري كاربري فضاي سبز درمحلات شهري از منظرعدالت اجتماعي (نمونه شهر ساري )
648
بررسي ميزان برخورداري مديران حوزه سلامت از تفكر استراتژيك و ارائه راهكار(مطالعه موردي: مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور).
649
بررسي ميزان بروز DVT براساس مدل كاپريني در بيماران بستري جراحي عمومي بيمارستان پورسينا در سال 1397-1396
650
بررسي ميزان بروز up-Flare پس ازآماده سازي كانال ريشه دندان در بيماران مراجعه كننده به بخش اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي رشت در سال تحصيلي 84-83
651
بررسي ميزان بروز اختلال نقص توجه- بيش فعالي در كودكاني كه مادر آنها در بارداري كندر مصرف نموده است
652
بررسي ميزان بروز ‏انفاركتوس ميوكارد حوالي استنت گذاري‏ و تعيين عوامل خطر پيشگويي كننده همراه در بيماران تحت استنت گذاري الكتيو مراجعه كننده به ‏بيمارستان حشمت سال 95-94
653
بررسي ميزان بروز حساسيت به آئروآلرژنها در بيماران زير 18 سال مبتلا به رينيت آلرژيك مراجعه كننده به كلينيك آلرژي سمنان طي مهر 1385 الي مهر 1386
654
بررسي ميزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني شهر رشت و عوامل مرتبط از ديدگاه آنان سال 1391
655
بررسي ميزان بروز درد پس از درمان ريشه در زنان مبتلا به آنمي فقر آهن
656
بررسي ميزان بروز ديس آريتمي قلبي حين درمان با الكتروشوك در بخش ECT بيمارستان شفا درنيمه اول سال از ارديبهشت ماه لغايت مردادماه 1380
657
بررسي ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن و پيش بيني كنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در مراكز آموزشي درماني منتخب شهر رشت در سال 1391-1390
658
بررسي ميزان بروز سردرد پس از بيحسي نخاعي در بيماران تحت سزارين در بيمارستان الزهرا در بهار 1380
659
بررسي ميزان بروز سكته مغزي در استان يزد در سال 1393
660
بررسي ميزان بروز شكاف لب و كام و تعيين برخي عوامل خطرساز مرتبط با آن در شهر رشت طي سال هاي 1391- 1387
661
بررسي ميزان بروز عارضه دارويي پاركينسو نيزم ناشي از مصرف داروهاي ضد جنون در بيماران اسكيزوفرني بستري شده در مركز آموزشي درماني شفا رشت در طي نيمه دوم 1375 ه .ش
662
بررسي ميزان بروز عفونت ادراري در نوزادان نارس مشكوك به سپسيس
663
بررسي ميزان بروز عفونت ادراري در نوزادان نارس مشكوك به سپسيس
664
بررسي ميزان بروز عود سرطان پاپيلاري تيروئيد پس از جراحي در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك فوق¬تخصص غدد در رشت درسال¬هاي 1364 تا 1396
665
بررسي ميزان بروز نارسايي وريدي مزمن و سندرم بعد از فلبيت در بيماران مبتلا به DVT اندام تحتاني در يك پيگيري ســـه ساله
666
بررسي ميزان بروز نوروپاتي محيطي در بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت درمان با اگزالي- پلاتين مراجعه كننده به بخش نوار عصب - عضله بيمارستان پورسيناي رشت.....
667
بررسي ميزان بروز و علائم باليني و نتايج آنتي بيو گرام شيگلوزير در كودكان مبتلا به گاسترو انتريت بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد 1370
668
بررسي ميزان بروز و علائم باليني و نتايج آنتي بيوگرام شيگلوزيز در كودكان مبتلا به گاستروانتريت بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد در سال 1370
669
بررسي ميزان بروز و علائم باليني و نتايج آنتي بيوگرام شيگلوزيز در كودكان مبتلا به گاستروانتريت بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد در سال 1370
670
بررسي ميزان بروز و فراواني انواع درمان پنوموتوراكس ناشي از مولتيپل تروماي غير نافذ در بيماران بيمارستان پور سيناي رشت در نيم سال دوم سال 1392
671
بررسي ميزان بزرگنمايي در كليشه هاي پانوراميك تهيه شده در دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1380
672
بررسي ميزان بزرگنمايي در كليشه هاي پانوراميك تهيه شده در دانشكده دندانپزشكي يزد در سال 1380
673
بررسي ميزان بزرگنمايي عمودي راديوگرافي پانوراميك در مقايسه با CBCT به تفكيك محا اناتوميك
674
بررسي ميزان بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان در سنين (18 تا 25 سال ) در شهرستان اسفراين
675
بررسي ميزان بقا بيماران مبتلا به آدنوكارسينوما پانكراس در شهر يزد از سال 1387 تا 1393
676
بررسي ميزان بقا سرطان اوليه كبد در يزد بين سالهاي 94-90
677
بررسي ميزان بقا نوزادان پره ترم بستري در بخش NICU بيمارستان 17 شهريور مشهد ،با توجه به وزن زمان تولد،از زمان بستري تا ترخيص از سال 1386 تا سال 1390 , study of survival rate in premature newborns with regard to their birth weight admitted in NICU of 1Z shahrivar hospital of mashhad between 7002and1102
678
بررسي ميزان بقا و خصوصيات كلينيكوپاتولوژي تومورهاي بيضه
679
بررسي ميزان بقاء ايمني واكسن هپاتيت B بعد از 7 سال از زمان تزريق آن در كودكان مدارس شهرستان يزد در سال 80
680
بررسي ميزان بقاء ايمني واكسن هپاتيت B بعد از 7 سال از زمان تزريق آن در كودكان مدارس شهرستان يزد در سال 80
681
بررسي ميزان بقاء بيماران تالاسمي ماژور پرونده داردر بيمارستانهاي17شهريورو رازي رشت درسال 1378و1379
682
بررسي ميزان بقاء پس از عمل جراحي در بيماران مبتلا به گليوبلاستوما مولتي فرم از سال 1385 تا سال 1390 در مركز آموزشي درماني پورسينا رشت
683
بررسي ميزان بقاء پنج ساله بيماران مبتلا به سرطان ريه
684
بررسي ميزان بقاء پنج ساله بيماران مبتلا به سرطان ريه
685
بررسي ميزان بقاء لاكتوباسيلوس پلانتاروم A7 ريز پوشينه دارشده در ماست و در شرايط شبيه سازي شده گوارشي
686
بررسي ميزان بقاء يك و سه ساله بيماران دچار سرطان مري تحت درمان كموراديوتراپي به تنهايي با بيماران تحت درمان كموراديوتراپي به همراه جراحي از سال 1383 تا 1390 در بيمارستان رازي و آرياي رشت
687
بررسي ميزان بقاي بيماران مبتلا به سرطان ريه در استان يزد در سال 1387 تا 1391
688
بررسي ميزان بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده وعوامل موثر برآن در استان يزد
689
بررسي ميزان بقاي پس از احياي قلبي ريوي و عوامل مرتبط با آن در بيماران دچار ايست قلبي داخل بيمارستاني در مركز آموزشي درماني حشمت سال 94-1393
690
بررسي ميزان بقاي پس از احياي قلبي ريوي وعوامل مرتبط با آن در بيماران دچار ايست قلبي داخل بيمارستاني در مركز آموزشي درماني حشمت سال 94- 1393
691
بررسي ميزان بقاي عضو پيوندي در بيماران پيوند كليه و عوامل مرتبط با آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت از سال 1377تا 1388
692
بررسي ميزان بقاي و پيش‌آگهي بيماران مبتلا به مولتيپل ميلوما در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني يزد طي سالهاي1387-1393
693
بررسي ميزان بقاي يك ساله¬ي كليه¬ي پيوندي و عوامل مرتبط با آن در بيماران دريافت كننده¬ي عضو پيوندي از دهندگان مرگ مغزي در دپارتمان پيوند بيمارستان رازي
694
بررسي ميزان بقاي يكساله و پنج ساله سرطان معده در يزد از سال 80 تا 87
695
بررسي ميزان بقاي يكساله و پنج ساله سرطان معده در يزد از سال 80 تا 87
696
بررسي ميزان بكارگيري ابعاد كارآفريني استراتژيك در گروه پيمان آمل
697
بررسي ميزان بكارگيري اصول ايمني در پيشگيري از ابتلاء به بيماري هپاتيت B توسط كادر پرستاري در بيمارستانهاي آموزشي شهرستان رشت در سال 1375
698
بررسي ميزان بكارگيري اصول علمي تمرين در تمرينات آماده سازي ورزشكاران توسط مربيان از ديدگاه ورزشكاران
699
بررسي ميزان بكارگيري اهداف انجمن هاي اولياء و مربيان از ديدگاه مديران، اولياء و اعضاي انجمن هاي اولياء و مربيان در مدارس متوسطه نظري شهرستان بهبهان به منظور افزايش كارايي
700
بررسي ميزان بكارگيري تكنولوژي آموزشي دربرنامه هاي آموزشي تربيت دبيرازديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان تربيت دبير دانشكده هاي علوم تربيتي دانشگاههاي استان اصفهان
701
بررسي ميزان بكارگيري سبك هاي مديريت تعارض توسط مديران كتابخانه هاي دانشگاههاي دولتي ايران
702
بررسي ميزان بلوغ و مرفولوژي تخمك هاي نارس انساني بعد از انجماد به روش انجماد شيشه اي و عمل ivm
703
بررسي ميزان به كار گيري مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير در كتابخانه هاي دانشگاهي شهر بندر عباس سال1394
704
بررسي ميزان به كارگيري انواع روشها و فنون تدريس در حوزه هاي علميه
705
بررسي ميزان به كارگيري انواع روشها و فنون تدريس در حوزه هاي علميه
706
بررسي ميزان به كارگيري روشهاي آموزش درس هنر دربين معلمان مقطع ابتدايي شهر قاين
707
بررسي ميزان به كارگيري معلمان مقطع متوسطه مدارس غيرانتفاعي شهرستان قائم شهر از الگوهاي برتر تدريس از ديدگاه دانش آموزان
708
بررسي ميزان به كارگيري معيارهاي تدريس اثر بخش توسط استادان :ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
709
بررسي ميزان به كارگيري معيارهاي تربيت هنري توسط مربيان پيش‌دبستاني شهر اصفهان
710
بررسي ميزان به كارگيري مولفه هاي مديريت استراتژيك در كتابخانه هاي دانشگاهي شهراصفهان
711
بررسي ميزان به كارگيري نظام فايو اس در كتابخانه بزرگ آيت الله العظمي مرعشي نجفي استان قم
712
بررسي ميزان بهبود كيفيت و رضايت از زندگي در بيماران تحت درمان با اعمال جراحي زيبايي كوچك در صورت
713
بررسي ميزان بهبودي شنوائي بعد از عمل استاپدوتومي در بيماران مبتلا به اتواسكلروز در استان يزد طي سالهاي 1376-81
714
بررسي ميزان بهبودي شنوائي بعد از عمل استاپدوتومي در بيماران مبتلا به اتواسكلروز در استان يزد طي سالهاي 1376-81
715
بررسي ميزان بهبودي و رضايتمندي بيماران از عمل جراحي سپتوپلاستي
716
بررسي ميزان بهبودي و رضايتمندي بيماران از عمل جراحي سيتوپلاستي
717
بررسي ميزان بهره برداري از تاسيسات و اماكن ورزشي استان آذربايجان شرقي
718
بررسي ميزان بهره حرارتي پوشاك فاستوني داراي دوخت هاي فلزي گرم كننده
719
بررسي ميزان بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههاي گسترش آن
720
بررسي ميزان بهره گيري از كتابهاي لاتين بخش امانت كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1382 تا 1387
721
بررسي ميزان بهره مندي سالمندان از وسايل ارتباط جمعي و عوامل مرتبط با آن(مورد مطالعه شهر يزد)
722
بررسي ميزان بيان miR-26a در سلول هاي تك هسته اي خون محيطي بيماران مولتيپل اسكلروزيس عودكننده بهبودپذير (RRR-MS)
723
بررسي ميزان بيان mir-27a و mir-214 درسلول هاي خون محيطي بيماران مولتيپل اسكلروزيس عود كننده - بهبود پذير (RR-MS) جمعيت اصفهان دردومرحله ي عود وبيماري درمقايسه با افراد سالم
724
بررسي ميزان بيان mRNA نوروتروفين ها در سلول هاي بنيادي پالپ دندان انسان
725
بررسي ميزان بيان پروتئين هاي LRBA و CTLA4 در بيماران مبتلا به CVID با تظاهرات خودايمني و بدون تظاهرات خودايمني در مقايسه با افراد سالم
726
بررسي ميزان بيان پروتئينهاي خانواده سپتين در مردان ناباور مراجعه كننده به مركز ناباروري رويان
727
بررسي ميزان بيان تعدادي از ژن هاي دخيل در سرطان در چند رده سلول سرطاني مختلف به روش ...
728
بررسي ميزان بيان تعدادي ازژن هاي دخيل درسرطان درچندرده سلول سرطاني مختلف به روش RT-PCR
729
بررسي ميزان بيان ژن ...طي تكثير وتمايز اوستئوژنيك سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان
730
بررسي ميزان بيان ژن ABCG2/BCRP در كودكان مبتلا به سرطان خون لنفوبلاستي حاد
731
بررسي ميزان بيان ژن BAALC در سلول‌هاي بنيادي لنفوئيدي سرطاني و ارتباط آن با سلول‌هاي عصبي
732
بررسي ميزان بيان ژن HBZ و TAX به همراه پرووايرال ويروس HTLV 1 در بيماران مبتلا به HAM/TSP ( ميلوپاتي وابسته به HTLV - 1 / پاراپارزي اسپاستيك گرمسيري) و ناقلين سالم
733
بررسي ميزان بيان ژن HBZوTAX به همراه پرووايرال ويروس HTLV-1دربيماران مبتلا به HAM/TSP (ميلوپاتي وابسته به HTLV_1 / پاراپارزي اسپاستيك گرمسيري) و ناقلين سالم
734
بررسي ميزان بيان ژن HMGB1و اندازه گيري سطح سرمي HMGB1وRAGEدر بيماران مبتلا به HAM/TSPو ناقلين بدون علامت HTLV-1و گروه كنترل سالم
735
بررسي ميزان بيان ژن HOTAIR درسرطان معده
736
بررسي ميزان بيان ژن MDR1 در كودكان مبتلا به سرطان خون لفنوبلاستي حاد
737
بررسي ميزان بيان ژن TNFR_1 و ارتباط آن با نرخ تخمك ريزي در 4 نژاد گوسفند با عملكرد توليد مثلي متفاوت
738
بررسي ميزان بيان ژن در لوله هاي فالوپ زنان و تغييرات پراكندگي آن تحت تاثير حاملگي لوله اي
739
بررسي ميزان بيان ژن سورسين (Sorcin) در سطح mRNA در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاستي حاد
740
بررسي ميزان بيان ژن گرلين و گيرنده‌هاي آن در ناحيه هيپوكمپ موش صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
741
بررسي ميزان بيان ژن هاي J-BINDING PROTEIN 1 t RNAPOLYMERASE و j-binding protein2 در leishmaniam major (MRHO/IR75/ER) در حضور آنتي موان ، آمفوتريسين B و پارامومايسين در شرايط برون تني
742
بررسي ميزان بيان ژن هاي كورتاكتين و ژلسولين در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران
743
بررسي ميزان بيان ژن هاي كوفيلين وسيندرين در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران
744
بررسي ميزان بيان گيرنده هاي شبه تول 2 و 7 (toll like receptors 2 ,7) خون محيطي افراد مبتلا به هپاتيت c
745
بررسي ميزان بيان نسبي miR-204 در سلول هاي عصبي سازنده دوپامين تمايز يافته از رده سلولي PC12 تحت تيمار MPP+
746
بررسي ميزان بيان نسبي miR-34a در نورون هاي سازنده ي دوپامين تمايز يافته از رده ي سلولي PC12 تحت تيمار MPP+ به عنوان مدل بيماري پاركينسون
747
بررسي ميزان بيان و نحوه توزيع ژن TLR3,TLR4 TLR2,در بيماران با سابقه ابتلا به اندومتريوز
748
بررسي ميزان بيان و نحوه توزيع ژن VEGF و رسپتورهاي آن در بيماران با سابقه ابتلا به اندومتريوز
749
بررسي ميزان بيانmRNA گيرنده هاي نوروتروفين ها در سلول هاي بنيادي پالپ دندان انسان و سلول هاي عصبي حاصل از تمايز سلول هاي بنيادي پالپ
750
بررسي ميزان بيگانگي اجتماعي در بين فرزندان ﴿18 سال به بالا﴾ حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان افغان و عوامل موثر بر آن
751
بررسي ميزان پاسخ ايمني تاخيري توسط تست پوستي توبركولين در 320 كودك 3 ماهه كه در بدو تولد عليه سل واكسينه شده اند
752
بررسي ميزان پاسخ ايمني تاخيري توسط تست پوستي توبركولين در 320 كودك 3 ماهه كه در بدو تولد عليه سل واكسينه شده اند
753
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوتر و درمان با كراتوليتيك
754
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوترو و درمان با كراتوليتيك
755
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي -الكتروكوترو و درمان با كراتوليتيك
756
بررسي ميزان پاسخ درماني زگيل معمولي در هر يك از روشهاي كرايوتراپي-الكتروكوتر و درمان باكراتوليتيك
757
بررسي ميزان پاسخ دهي شريانهاي بهشتي در هنگام بحران
758
بررسي ميزان پايبندي به حجاب در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
759
بررسي ميزان پايبندي به قوانين اداري و مقررات اجتماعي در بين كارمندان دولت (شهرستان ميبد)
760
بررسي ميزان پايبندي داروسازان كشور به كدهاي اخلاقي مصوب كشور
761
بررسي ميزان پايبندي دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي و مديريت بازرگاني دانشگاه پيام نور رامسر نسبت به مسئله ججاب.و
762
بررسي ميزان پايبندي و پذيرش مصرف داروهاي تعديل كننده ي سير بيماري در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس عضو انجمن مالتيپل اسكلروزيس استان گيلان
763
بررسي ميزان پايبندي ورزشكاران به هنجارهاي اجتماعي.
764
بررسي ميزان پايداري تبليغات بر روي فروش در واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي
765
بررسي ميزان پايداري در تصميم گيري بين مردان و زنان
766
بررسي ميزان پخش تيتانيوم دي اكسايد در آب توسط عوامل پخش كننده
767
بررسي ميزان پذيرش آبياري نوبتي در نقاط مختلف شبكه آبياري سپيدرود از ديدگاه كشاورزان و كارشناسان
768
بررسي ميزان پذيرش بانكداري الكترونيكي در بين مشتريان بانكهاي شهر شيراز با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي
769
بررسي ميزان پذيرش درمان و فاكتورهاي مرتبط با آن در كودكان 1 تا 15 ساله مبتلا به يبوست فانكشنال
770
بررسي ميزان پذيرش و روزهاي بستري غير مقتضي در بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 88
771
بررسي ميزان پذيرش وروزهاي بستري غير مقتضي در بخش هاي مختلف بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1388
772
بررسي ميزان پراكسيداسيون ليپيدي و آنتي اكسيدان ها در بزاق افراد سيگاري و غير سيگاري مبتلا به پريودنتيت مزمن
773
بررسي ميزان پراكندگي افسردگي بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار
774
بررسي ميزان پرتوزايي سبزيجات پهن برگ شهر تهران به روش طيف سنجي گاما
775
بررسي ميزان پرخاشگري بين دوگروه كودكان واجد وفاقد پدر براساس تست ترسيم خانواده
776
بررسي ميزان پرخاشگري در انواع سبكهاي دلبستگي در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال 1392
777
بررسي ميزان پرخاشگري درپسران و دختران14-12ساله مدارس راهنمايي شهر رشت.
778
بررسي ميزان پرخاشگري و خودباوري بين افراد داراي نقض عضو وافراد عادي.
779
بررسي ميزان پرخاشگري و عوامل مرتبط با آن در كودكان پيش دبستاني شهر رشت در سال 1392
780
بررسي ميزان پرخاشگري والدين كودكان كم توان ذهني و والدين كودكان ناشنوا در شهرستان بروجن
781
بررسي ميزان پرداخت از جيب و عدالت در مصرف خدمات آزمايشگاهي در ايران در سال 1395
782
بررسي ميزان پرفوراسيون دو نوع دستكش لاتكس استريل سوپا و گامكس توسط تكنيك Conductance Electrical.
783
بررسي ميزان پرفوراسيون دو نوع دستكش لاتكس استريل سوپا و گامكس توسط تكنيك Conductance Electrical.
784
بررسي ميزان پيروي مشتريان توليد كنندگان پوشاك زنانه ايراني از رنگ سال پنتون﴿لباس مجلسي﴾
785
بررسي ميزان پيروي مشتريان توليد كنندگان پوشاك زنانهايراني از رنگ سال پنتون ﴿لباس مجلسي﴾
786
بررسي ميزان پيش بيني كنندگي ابعاد حمايت اجتماعي بر احساس ذهني بهزيستي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1392
787
بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي فرزندان مادران شاغل و غير شاغل(مدارس راهنمايي آستانه اشرفيه).
788
بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي كودكان با مادران شاغل و غير شاغل در شهرستان سمنان
789
بررسي ميزان تÊثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر كاهش ضايعات و افزايش كيفيت نان (مطالعه موردي: شهرستان سيرجان )
790
بررسي ميزان تÊثير فناوري نوين در بهبود تصميم گيري مديران آموزش و پرورش منطقه 13
791
بررسي ميزان تأثير آموزش اصول ارگونومي بر شاخص هاي وضعيت بدني و ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني پرسنل پرستاري بيمارستان فاطميه (س) خوانسار
792
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي دخترانه شهرستان رامسر.
793
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري
794
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري فرزندان(كودكان)شهرستان رامسر
795
بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده دركاهش اختلالات رفتاري فرزندان(كودكان)شهرستان رامسر
796
بررسي ميزان تأثير استرس بر روي بيماران كرونر قلب وعروق و افراد سالم.
797
بررسي ميزان تأثير استقرار سيستم مديريت آموزش بر مبناي استاندارد ISO10015 بر اثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت از ديدگاه كاركنان شركت گاز استان اصفهان
798
بررسي ميزان تأثير پذيري جوانان از الگوهاي شخصيت از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
799
بررسي ميزان تأثير تجربه مدير در نظم مدرسه در مقطع راهنمايي دخترانه وديدگاه دانش آموزان در شهر اسلاميه
800
بررسي ميزان تأثير تعطيلي پنج شنبه هاي مدارس بر عملكرد دانش آموزان سال چهارم دبيرستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-1391
801
بررسي ميزان تأثير تفكر استراتژيك برمديريت بحران بانك صادرات استان تهران
802
بررسي ميزان تأثير تلويزيون بر روابط افراد خانواده دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهرستان سميرم
803
بررسي ميزان تأثير تلويزيون در پيشرفت تحصيل دانش آموزان دختر وپسر
804
بررسي ميزان تأثير خودپنداري بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي ناحيه يك استان يزد
805
بررسي ميزان تأثير درس مهارت هاي زندگي بر عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان جهرم
806
بررسي ميزان تأثير دوره هاي دانش افزايي بر بهره‌وري شغلي كاركنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان
807
بررسي ميزان تأثير دوره هاي دانش افزايي بر بهره‌وري شغلي كاركنان اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان
808
بررسي ميزان تأثير روش سنتز سيليكاي مزومتخلخل برخواص جذب آن در حذف آلايندههاي رنگي
809
بررسي ميزان تأثير زبان مازندراني بر زبان گداري
810
بررسي ميزان تأثير عوامل مؤثر بر باردهي درختان سيب
811
بررسي ميزان تأثير فشار رواني برروي بيماران قلب وعروق و افراد سالم در كارمندان كلينيك شهيد كلانتري تهران.
812
بررسي ميزان تأثير فعاليت هاي منظم ورزشي بر عزت نفس سالمندان ساكن در خانه سالمندان شهر رشت در سال 1387
813
بررسي ميزان تأثير فقر اقتصادي بر جرم از نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
814
بررسي ميزان تأثير محبوبيت معلم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم و سوم راهنمايي مدارس عادي- دولتي ناحيه﴿2﴾ شهرستان يزد
815
بررسي ميزان تأثير مداخلات آموزشي بر اساس "باز انديشي" و "يادگيري مبتني بر مورد" بر مهارت استدلال اخلاقي دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
816
بررسي ميزان تأثير مدرك كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني از ابعاد مختلف بر فارغ التحصيلان داخل كشور
817
بررسي ميزان تأثير مشاركت مصرف كنندگان شهر تهران بر نوآوري ،كيفيت محصولات و عملكرد شركت. مطالعه موردي شركت شيرين عسل
818
بررسي ميزان تأثير مطالعه كتابهاي غير درسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال دوم راهنمائي شهرستان استهبان
819
بررسي ميزان تأثير نوآوري مصرف كننده و عوامل اجتماعي بر پذيرش محصول جديد گوشي هاي تلفن همراه در سطح شهرستان شيراز
820
بررسي ميزان تأثير نوآوري مصرف كننده و عوامل اجتماعي بر پذيرش محصول جديد گوشي هاي تلفن همراه در سطح شهرستان شيراز
821
بررسي ميزان تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي بر تركيب بدني، عملكرد جسماني و كيفيت زندگي دو فرد مبتلا به سوختگي شديد
822
بررسي ميزان تأثير وسايل ارتباط جمعي ﴿تلويزيون﴾بر جوانان شهر سميرم از نظر دانشجويان پيام نور سميرم
823
بررسي ميزان تأثيرپذيري خانواده هاي محترم شهدا از مددكاران در شهرستان طبس
824
بررسي ميزان تأثيرپذيري شاعران شيراز از حافظ و سعدي
825
بررسي ميزان تأثيرپذيري عبدالرحمن خالص از مولوي در اخلاق عرفاني
826
بررسي ميزان تأثيركاركردهاي فعاليت‌هاي گروهي در فرايند ياددهي‌‌يادگيري از ديدگاه دبيران متوسطه اول شهر اصفهان
827
بررسي ميزان تأثيرمشكلات دانشجويان غيربومي دانشگاه يزد برافت تحصيلي آنان
828
بررسي ميزان تأكيد كتاب رياضي پايه ششم ابتدليي بر مهارت هاي فلسفي دانش آموزان بر اساس ديدگاه معلمان شهرستان دهگلان
829
بررسي ميزان تأكيد كتابهاي ادبيات رشته علوم انساني دوره متوسطه بر تربيت هنري دانش آموزان
830
بررسي ميزان تاب آوري و اميد به زندگي در بين دانش آموزان مدارس استثنايي شهرستان سيرجان
831
بررسي ميزان تاثي پرورش خلاقيت در رشد خلاقيت دانش آموزان دختر
832
بررسي ميزان تاثير آب آلبالو )sour cherry( بر توتال آنتي اكسيدانت )TAC( و هورمون تستوسترون در مردان سيگاري
833
بررسي ميزان تاثير آزمونهاي پيشرفت تحصيلي بر نتايج دروس پايه پنجم ابتدايي شهر بندرتركمن در سال تحصيلي 85 - 84
834
بررسي ميزان تاثير آموزش اصول ارگونومي بر وضعيت هاي بدني و ناراحتي هاي اسكلتي-عضلاني قاليبافان روستايي شهرستان بشرويه
835
بررسي ميزان تاثير آموزش بر خود پايشي فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
836
بررسي ميزان تاثير آموزش بر خودپايشي فشار خون بيماران مبتلا به پر فشاري خون بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
837
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رضايت شغلي و ايجاد انگيزه در كاركنان شركت برق اهواز
838
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتار خود مراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب شهيد رجايي تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي،
839
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتار خودمراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب شهيد رجايي تهران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي
840
بررسي ميزان تاثير آموزش بر رفتارهاي پيشگيري كننده سرطان پروستات در مردان بالاي 40سال شهر يزد برمبناي مدل اعتقاد بهداشتي
841
بررسي ميزان تاثير آموزش بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
842
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي ، نگرش و عملكرد معلمان زن مدارس راهنمايي شهر يزد در مورد سرطان پستان﴿سال1381﴾
843
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و رفتارهاي خود مديريتي بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به مراكز منتخب درماني شهر كاشان
844
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت برآگاهي،نگرشو رفتارهاي خود مديريتي بيماران مبتلا به آسم مراجعه كننده به مراكزمنتخب درماني شهر كاشان
845
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت در خصوص پيشگيري از بيماري سالك بر آگاهي و رفتار دانش آموزان مقطع راهنمايي محله كوشك نو﴿اردكان﴾
846
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت مبتني بر نياز،بر آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر اردكان در مورد بيماري تب مالت ﴿1382﴾
847
بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت مبتني بر نياز،بر آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال آخر دبيرستانهاي شهر اردكان در مورد بيماري تب مالت ﴿1382﴾
848
بررسي ميزان تاثير آموزش تكنيك الكساندر برمبناي الگوي تركيبي رفتاري بر مديريت كمر درد معلمان زن جنوب شهر تهران در سال 1393
849
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر افزايش آگاهي والدين نسبت به تربيت فرزندان پسر مقطع ابتدايي جعفرآباد
850
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره پيش دبستاني و ابتدايي شهرستان اق قلا
851
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد امام خميني ﴿ره﴾منطقه ميامي
852
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده برتغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمايي دخترانه شهرستان رامسر
853
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان (كودكان) شهرستان رامسر
854
بررسي ميزان تاثير آموزش خانواده در كاهش اختلالات رفتاري فرزندان شهرستان رامسر
855
بررسي ميزان تاثير آموزش دربهره سلامت دوره يائسگي به همسران زنان55-45ساله بر رضايت زناشويي ،كيفيت زندگي وحمايت اجتماعي درك شده زنان
856
بررسي ميزان تاثير آموزش شغلي بر روحيه اعتماد به نفس كاركنان بيمارستان فاطمه الزهراءشهرستان يزد
857
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريهاي بر مراحل رفتار تمييز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانش گاهي شهر يزد
858
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرانظريه اي بر مراحل رفتار تميز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد
859
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده در پدران درخصوص پيشگيري ازگرايش فرزندان به سمت سيگار،مواد مخدر وداروهاي روانگردان
860
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني برالگوي اعتقاد بهداشتي (HBM)برمصرف قند وچربي در زنان شهرستان يزد
861
بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني برالگوي فرا نظريه اي بر مراحل رفتار تميز كردن بين دندانها در دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر يزد
862
بررسي ميزان تاثير آموزش مديريت استرس بر روي وضعيت استرس و كيفيت زندگي بيماران قلبي عروق كرونر در شهر يزد
863
بررسي ميزان تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابستهبه دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1392
864
بررسي ميزان تاثير آموزش هاي دانشگاهي درافزايش فعاليت هاي كار آفريني دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور استان مازندران
865
بررسي ميزان تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توانمندسازي شغلي كاركنان بيمارستان روئين تن آرش
866
بررسي ميزان تاثير آموزش والدين بر مبناي نظريه شناختي اجتماعي بر كاهش مصرف ميان وعده هاي نا سالم در دانش آموزان دختر اول و دوم ابتدايي شهر اقليد
867
بررسي ميزان تاثير آموزش ورزش در بازتواني جسمي بيماران پس از عمل ماستكتومي در بيمارستانهاي خصوصي تهران در سال 71-70
868
بررسي ميزان تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان اداره آموزش وپرورش شهرستان محلات
869
بررسي ميزان تاثير اتوماسيون اداري بربهبود عملكرد مديران دبيرستانهاي دخترانه
870
بررسي ميزان تاثير اجراي برنامه ريزي عملياتي در اهداف استراتژيك شركت سايپا
871
بررسي ميزان تاثير ارايه لغت با استفاده از ايميل به دو شيوه مختلف بر ميزان يادگيري و به خاطر آوري لغت در زبان آموزان ايراني
872
بررسي ميزان تاثير ارزش هاي اسلامي بر نوع مديرت ادارات استان خراسان شمالي
873
بررسي ميزان تاثير ارزش هاي اسلامي بر نوع مديريت ادارات استان خراسان شمالي
874
بررسي ميزان تاثير ازدواج در پيشرفت تحصيلي از نظر دانشجويان متاهل دختر مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
875
بررسي ميزان تاثير استفاده از تكنولو‍ي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش اموزان پايه هفتم شهر كرمان
876
بررسي ميزان تاثير استفاده از تلفن همراه بر رشد آموزشي ،پرورشي و سلامت دختران و پسران دبيرستانهاي شهر اردل از نظر معلمان و مسئولين مدرسه
877
بررسي ميزان تاثير استفاده از نرم افزار هاي آموزشي در تقويت مهارت نوشتاري دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 09 - 19
878
بررسي ميزان تاثير استفاده كارمندان بنياد شهيد شهر تهران از اتوماسيون اداري بر نحوه ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف
879
بررسي ميزان تاثير استقرار طرح دوست دار ايمني بر بهبود فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغلدربيمارستان هاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون:يك مطالعه قبل و بعد
880
بررسي ميزان تاثير استقرار طرح دوست دار ايمني بيمار بربهبود فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهيد صدوقي وشهيد رهنمون :يكمطالعه قبل وبعد
881
بررسي ميزان تاثير اسيد آسكوربيك وريدي در اصلاح آنمي بيماران همودياليزي
882
بررسي ميزان تاثير اسيد آسكوربيك وريدي در اصلاح آنمي بيماران همودياليزي
883
بررسي ميزان تاثير اصلاح حرارتي و شيميايي بر روي حداكثر ظرفيت جذب پرليت و بنتونيت
884
بررسي ميزان تاثير اعتماد به برند بر وفاداري مشتريان
885
بررسي ميزان تاثير اعتماد به برند بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه مشتريان بانك ملت استان مازندران)
886
بررسي ميزان تاثير اعتماد بين فردي بر تمايل به تسهيم دانش كاركنان با نقش ميانجي تمايل به همكاري كاركنان (مورد مطالعه كاركنان سرپرستي شعب بانك صادرات شرق تهران)
887
بررسي ميزان تاثير اقامه نماز جماعت بر بهداشت رواني دانش آموزان دختر پايه ي پنجم و ششم ابتدايي شهرستان بهشهر
888
بررسي ميزان تاثير اموزش پيش دبستاني بر مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان پسر شهر مشهد
889
بررسي ميزان تاثير بازنشستگي بر افسردگي مردان و زنان بازنشسته شاهرود
890
بررسي ميزان تاثير برداشت آب زير زميني در فرونشست قزوين و پهنه بندي مناطق پر خطر اين دش با اسفاده از GIS
891
بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي بر تحرك بدني خانم هاي خانه دار متاهل 45-20 ساله شهر نور
892
بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي تغذيه و قلب سالم به رابطينمراكز بهداشتي و درماني شهرستان يزد بر وضعيت آگاهي ،نگرش وعملكرد مادران
893
بررسي ميزان تاثير برنامه مداخله مبتني بر جامعه بر مصرف تنباكوي بدون دود در اصناف شهرستان چابهار بر اساس الگوي فرا نظريه اي
894
بررسي ميزان تاثير برنامه هاي اصلاح الگوي مصرف بر كاهش هزينه اي آموزش و پرورش فارس
895
بررسي ميزان تاثير برنامه هاي ترك اعتياد انجمنNA بر روي جوانان استان قم در سال 1390
896
بررسي ميزان تاثير بسته آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده ازبيماري هاي قلبي عروقي در افراد در معرض خطر
897
بررسي ميزان تاثير بسيج رسانه هاي جمعي بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در مادران ساكن شهر يزد
898
بررسي ميزان تاثير بكارگيري رسانه هاي اجتماعي بر عملكرد شركت در صنعت ساختمان
899
بررسي ميزان تاثير بكارگيري رويكرد فرايند عمل بهداشتي بر ارتقاي مهارت فرزند پروري مادران
900
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي افرادبر ميزان آگاهي از دموكراسي (مطالعه موردي بر روي مردم شهر ساري
901
بررسي ميزان تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي در افت تحصيلي
902
بررسي ميزان تاثير پذيرش اجتماعي بر سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور اسفراين
903
بررسي ميزان تاثير پذيري افراد از تبليغات محيطي با تاكيد بر عوامل ساختاري جمعيت شناختي شهر كرج
904
بررسي ميزان تاثير پذيري ساختار و عملكرد غشاي پليمري از ذرات دانه ريحان
905
بررسي ميزان تاثير پرخاشگري بر شخصيت كودكان مدارس ابتدايي در نگرش دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
906
بررسي ميزان تاثير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر رعايت مقررات مدرسه
907
بررسي ميزان تاثير پيگيري درسي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 اصفهان سال تحصيلي 96 - 95
908
بررسي ميزان تاثير تئاتر در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد
909
بررسي ميزان تاثير تئاتر در آموزش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر يزد
910
بررسي ميزان تاثير تئاتر روي آگاهي ،نگرش وعملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در خصوص مصرف روغن و چربي
911
بررسي ميزان تاثير تئاتر روي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در خصوص مصرف روغن و چربي
912
بررسي ميزان تاثير تبليغات در بازاريابي گردشگري
913
بررسي ميزان تاثير تبليغات در موفقيت اقتصادي تعاونيها (بررسي موردي تعاونيهاي فعال شهرستان اردكان )
914
بررسي ميزان تاثير تبليغات ناشي ازوسايل ارتباط جمعي برنگرش خانواده ها
915
بررسي ميزان تاثير تحريم ها عليه ايران بر ورود گردشگر به شهر اصفهان
916
بررسي ميزان تاثير تشهيم دانش بر قابليت نوآوري در سازمان هاي دولتي
917
بررسي ميزان تاثير تشهيم دانش بر قابليت نوآوري درسازمان هاي دولتي
918
بررسي ميزان تاثير تصميم گيري هاي مديران از فرهنگ سازماني حاكم بر استانداري خراسان شمالي
919
بررسي ميزان تاثير تصوف بر گسترش تشيع در سبزوار در سده 800-700 هجري، قمري , EXAMINIG RATE OF SUFISM INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SHIISM IN SABZEVAR
920
بررسي ميزان تاثير تعداد فرزندان خانواده در وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي كلاسهاي چهارم و پنجم مدارس پسرانه بجنورد
921
بررسي ميزان تاثير تعطيلات نوروزي بر مطالب آموخته شده قبلي دانش آموزان
922
بررسي ميزان تاثير تغيير شكل هاي چهارقطبي و مراتب بالاتر بروي ويژگي هاي مختلف واكنش هاي همجوشي
923
بررسي ميزان تاثير تغيير شكلهاي چهارقطبي ومراتب بالاتر
924
بررسي ميزان تاثير تكليف بر يادگيري دانش اموزان مدارس ابتدايي ناحيه 4 مشهد
925
بررسي ميزان تاثير تكليف شب بر پيشرفت دانش آموزان تحصيلي دختر مقطع ابتدايي شهرستان درگز82-81
926
بررسي ميزان تاثير تلفيق راهبرد عملي نمودن قصد با مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر ارتقاي سطح فعاليت بدني در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
927
بررسي ميزان تاثير تلويزيون در اجتماعي شدن كودكان 3 تا 8 ساله از ديدگاه دبيران زن شهر بهشهر
928
بررسي ميزان تاثير تماس با رطوبت بر روي محل و مساحت حباب ها يا فضاهاي خالي در سيلر هنگام پر كردن كانال با روش تراكم جانبي
929
بررسي ميزان تاثير تمايل به تسهيم دانش بر عملكرد كاركنان با نقش واسطه اي سرمايه فكري ﴿مطالعه موردي: كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
930
بررسي ميزان تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش واسطه اي تعهد سازماني در دانشگاه آزاد بندرعباس و توابع
931
بررسي ميزان تاثير توجه والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر كلاس پنجم شهرستان گلوگاه در سال تحصيلي 85 - 84
932
بررسي ميزان تاثير توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كارافريني مستقل مرتبط با اين فناوري در استان گلستان
933
بررسي ميزان تاثير جريان هويت بخشي تاريخي به فرش تركيه در برند سازي وگسترش صادرات فرش دستبافت ومقايسه آن با ايران
934
بررسي ميزان تاثير جريان هويت بخشي تاريخي به فرش تركيه در برند سازي وگسترش صادرات فرش دستبافت ومقايسه آن با ايران
935
بررسي ميزان تاثير جشنواره الگوهاي تدريس برتر در افزايش مهارت هاي حرفه اي معلمان مشاهده گر وشركت كننده در دوره ابتدايي شهرستان آق قلا
936
بررسي ميزان تاثير جنسيت دبيران در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ميبد
937
بررسي ميزان تاثير جويدن آدامس بدون قند بر PH بزاق كامل در حالت ناشتا و پس از مصرف قند خوراكي
938
بررسي ميزان تاثير حضور افاغنه بر ساختار اقتصادي شهر مهريز
939
بررسي ميزان تاثير خانواده بر پيشرفت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه شهر اصفهان از ديدگاه مديران آنان در سال 83-82
940
بررسي ميزان تاثير خشونت رسانه اي بر روي نوجوانان
941
بررسي ميزان تاثير درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي در هدايت و انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر گرگان
942
بررسي ميزان تاثير درس تعليمات ديني مقطع دوم راهنمايي بر گرايش نوجوانان به مسجد
943
بررسي ميزان تاثير درس تعليمات ديني مقطع دوم راهنمايي بر گرايش نوجوانان به مسجد
944
بررسي ميزان تاثير دو زبانه بودن و وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده بر افت تحصيلي فرزندان
945
بررسي ميزان تاثير دوره هاي ضمن خدمت بر روي كيفيت روش تدريس نعلمان اداره آموزش و پرورش
946
بررسي ميزان تاثير دوزبانه بودن بر مهارت خواندن (فارسي ) كودكان دوزبانه ترك در مقايسه با كودكان دوزبانه كرد پايه سوم ابتدايي شهرستان مهاباد در سال تحصيلي 85 - 86
947
بررسي ميزان تاثير دين و معنويت در زندگي از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
948
بررسي ميزان تاثير دينداري در كاهش بزهكاري و انحرافات نوجوانان و جوانان در شهرستان مهريز
949
بررسي ميزان تاثير راهنمايان تعليماتي بر پيشرفت آموزشي از نظر آموزگاران شهرستان مانه و سملقان
950
بررسي ميزان تاثير رسانه بر اعتماد به رسانه ها
951
بررسي ميزان تاثير رفتار كاركنان بر رضايت مشتري ﴿مطالعه موردي بانك ملي﴾
952
بررسي ميزان تاثير رفتار كاركنان بر رضايت مشتري(مطالعه موردي بانك ملي)
953
بررسي ميزان تاثير روابط انساني مطلوب در مديريت آموزشي و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اردل
954
بررسي ميزان تاثير روابط انساني مطلوب در مديزيت آموزشي و رابطه آن با رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اردل
955
بررسي ميزان تاثير روابط معلم و دانش آموز در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي
956
بررسي ميزان تاثير روش آموزش تبادلي راهبردهاي درك و فهم خواندن ، بر بهبود درك مطلب دانش آموزان ضعيف پايه پنجم
957
بررسي ميزان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه ي اول متوسطه ي شهرستان بها باد در درس رياضي ﴿1﴾ در سال تحصيلي 993
958
بررسي ميزان تاثير روش يادگيري مشاركتي بر يادگيري درس فارسي دانش آموزان دختر وپسر منطقه برخوار
959
بررسي ميزان تاثير ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بهبود NON ULCER DYSPEPSIA
960
بررسي ميزان تاثير ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بهبود NON ULCER DYSPEPSIA
961
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
962
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
963
بررسي ميزان تاثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش آموزان متوسطه شهرستان چالوس
964
بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيد هاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)
965
بررسي ميزان تاثير سير روي ليپيد هاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع بالغين (NIDDM)
966
بررسي ميزان تاثير سيكلوفم بر پيشگيري از بارداري در زنان شهر يزد
967
بررسي ميزان تاثير سيكلوفم بر پيشگيري از بارداري در زنان شهر يزد
968
بررسي ميزان تاثير شخصيت معلم در يادگيري دانش آموزان
969
بررسي ميزان تاثير شهر نشيني بر روي فرهنگ عشاير قشقايي ساكن در دو گنبدان مطالعه موردي: طايفه كشكولي بزرگ ( تيره ديزجاني )
970
بررسي ميزان تاثير شوخ طبعي بر كاهش افسردگي
971
بررسي ميزان تاثير شوخ طبعي بر كاهش افسردگي
972
بررسي ميزان تاثير شوخ طبي بر فرسودگي كار كارمندان بانك صادرات سرپرستي شعب شرق تهران
973
بررسي ميزان تاثير شيوه هاي تشويق وتنبيه برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه(پايه دوم و سوم)شهرستان مسجدسليمان
974
بررسي ميزان تاثير طراحي بر اساس شاخص هاي اقليمي و زيست بومي در شهرك هاي مسكوني نمونه موردي شهرك تندگويان پارس جنوبي
975
بررسي ميزان تاثير طرح سنجش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر گنبد از ديدگاه مديران ومعلمان پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي 86-1385
976
بررسي ميزان تاثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
977
بررسي ميزان تاثير عملكرد راهنمايان آموزشي بر كيفيت تدريس معلمين مقطع راهنمايي شهرستان شهر بابك
978
بررسي ميزان تاثير عناصر آميخته بازاريابي )4P( بر افزايش فروش و اندازه سهم بازار شركت مپنا
979
بررسي ميزان تاثير عنصر محصول آميخته بازاريابي در توسعه ي صادرات پودرهاي شوينده شركت سرمايه گذاري مهد تابان به كشور عراق
980
بررسي ميزان تاثير عوامل اجتماعي-اقتصادي در بحران هويت نوجوانان﴿دانش اموزان دختر مقطع دبيرستان ناحيه 4اصفهان
981
بررسي ميزان تاثير عوامل جرم زا بر قاچاق زنان
982
بررسي ميزان تاثير عوامل خاص منطقه اي شهرستان مينودشت بر روند تحصيلي دانش آموزان دبيرستان پسرانه
983
بررسي ميزان تاثير عوامل فرهنگي ،تاريخي وجغرافيايي در كيفيت عرضه مورد انتظار مصرف كنندگان فرش دستباف در استان اصفهان
984
بررسي ميزان تاثير عوامل فرهنگي،تاريخي وجغرافيايي در كيفيت عرضه مورد انتظار مصرف كنندگان فرش دستباف در استان اصفهان
985
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف بر نيازهاي اطلاعاتي جامعه دانش آموز استفاده كننده نهايي كتابخانه هاي عمومي....
986
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رفتار كودكان خياباني و كار دامغان
987
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رفتار كودكان خياباني و كار دامغان
988
بررسي ميزان تاثير عوامل مختلف در رنگ همانندي كالاي پلي استري با رنگزاي ديسپرس
989
بررسي ميزان تاثير فشارهاي عصبي بر عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور
990
بررسي ميزان تاثير فشارهاي عصبي بر عملكرد مربيان تربيت بدني آموزش و پرورش مناطق 1 و 2 و 3 شهر تهران
991
بررسي ميزان تاثير فضاي سبز در آسايش حرارتي داخلي ساختمان در اقليم گرم و خشك مطالعه موردي شهر يزد
992
بررسي ميزان تاثير فعاليت هاي پيشبرد فروش دارو در بازار داروهاي انساني كشور
993
بررسي ميزان تاثير فقدان پدر در وضع رواني نوجوانان شاهد
994
بررسي ميزان تاثير فناوري اطلاعات بر هوش تجاري در سازمانهاي شهر تهران
995
بررسي ميزان تاثير قابليت هاي توانمند ساز سيستم هاي خبره جهت ارتقاي تصميمات استراتژيك مديران ارشد سازمان هاي شهرداري تهران
996
بررسي ميزان تاثير كلاسهاي جبراني تابستان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
997
بررسي ميزان تاثير كم رويي بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول متوسط شهر بجنورد
998
بررسي ميزان تاثير كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي و ميزان كارآفريني آنان در دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
999
بررسي ميزان تاثير گذار كلاسهاي آمادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول در مناطق دو زبانه شهرستان بندر تركمن سال تحصيلي 1377- 1378
1000
بررسي ميزان تاثير گذاري آرم ،علايم ،نشان و درفش نظامي بر روحيه و اعتماد به نفس نظاميان
بازگشت