<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي ميزان تناسب طراحي ساختمان كتابخانه هاي عمومي كشور با توجه به رشد و توسعه فناوري هاي نوين اطلاعاتي
2
بررسي ميزان تنگي سيگنال گفتار به منظور كاربرد در بهسازي گفتار
3
بررسي ميزان تنيدگي ناشي از محيط كار و ارتباط آن با فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانهاي شهر يزد در سال 1373
4
بررسي ميزان تهاجم عروق داخل تيروئيدي كارسينومهاي تيروئيد و ارتباط آن با وضعيت تومور
5
بررسي ميزان تهاجم عروق داخل تيروئيدي كارسينومهاي تيروئيد و ارتباط آن با وضعيت تومور
6
بررسي ميزان توافق در تشخيص پوسيدگي بين دنداني در راديوگرافي بايت وينگ توسط دانشجويان ترم آخر با دانشجويان ترم8 در دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد درسال1397
7
بررسي ميزان توافق راديوگرافي پانوراميك واترز در تشخيص شكستگي هاي استخوان زايگوما و ريتم تحتاني اوربيت
8
بررسي ميزان توان پرداخت تعهدات مالي شركت هاي بيمه تجاري در ايران
9
بررسي ميزان توانايي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در درك فيلم هاي آموزشي دندانپزشكي به زبان انگليسي در سال تحصيلي ۹۴-۹۵
10
بررسي ميزان توانايي مدير مدرسه براساس اصول مديريت از ديدگاه معلمان متوسطه دخترانه شهرستان بهشهر
11
بررسي ميزان توانايي معلمان در تدريس درس هنر و رابطه آن با بي توجهي به اين درس
12
بررسي ميزان توانمندي حرفه اي و تخصصي معلمان دوره ابتدايي شهر تالش در فرآيند ياددهي - يادگيري و راه هاي ارتقاي آن
13
بررسي ميزان توانمندي ها ومحدوديت هاي بيمارستا هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علومپزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
14
بررسي ميزان توانمندي هامحدوديت هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
15
بررسي ميزان توانمندي هاومحدوديت هاي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد در مديريت بحران در سال 1391
16
بررسي ميزان توجه به آموزش محيط زيست در برنامه هاي درسي مدارس ابتدايي
17
بررسي ميزان توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در كتاب هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي
18
بررسي ميزان توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در كتاب هاي پايه پنجم و ششم ابتدايي
19
بررسي ميزان توجه به اصول برنامه ريزي درسي در كتاب فارسي سال سوم راهنمايي از ديدگاه معلمان شهر مرند و تحليل محتواي آن با استفاده از مدل هوشي گليفورد در سال تحصيلي 85-86
20
بررسي ميزان توجه به جهاني شدن و هويت ملي در كتاب هاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدائي(سال95-94)
21
بررسي ميزان توجه به جهاني شدن و هويت ملي در كتابهاي مطالعات اجتماعي دوره ابتدائي (سال 95 -94)
22
بررسي ميزان توجه به رويكردتربيت شهروندي درمحتواي كتاب مطالعات اجتماعي ششم ابتداي
23
بررسي ميزان توجه به مؤلفه‏هاي هويت فرهنگي در فعاليت‏هاي فرهنگي دانشگاه‏هاي دولتي شهر اصفهان
24
بررسي ميزان توجه به مديريت كيفيت در بين كاركنان شركت رب
25
بررسي ميزان توجه به مولفه هاي تربيت اخلاقي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ج . ا . ا از نگاه مديران مدارس ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه 4اهواز در ¬سال تحصيلي 98-1397
26
بررسي ميزان توجه سازمان تأمين اجتماعي به ابعاد مختلف كيفيت (مطالعه موردي: اداره تأمين اجتماعي شهرستان فردوس)
27
بررسي ميزان توجه سازمان تأمين اجتماعي به ابعاد مختلف كيفيت﴿مطالعه موردي:اداره تأمين اجتماعي شهرستان فردوس﴾
28
بررسي ميزان توجه مديران مدارس به درس تربيت بدني
29
بررسي ميزان توسعه كالبدي فضايي شهر آمل در حوزه رودخانه هراز
30
بررسي ميزان توسل جويي و عوامل موثر بر آن در شهر يزد (مطالعه تطبيقي در بين مردان و زنان)
31
بررسي ميزان توكسوپلاسموز حاد در مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي اروميه در سال 1394و تعيين سويه هاي Toxoplasma gondii در مادران مبتلا و نوزادان مادران مبتلا
32
بررسي ميزان توليد آنتي¬بادي برعليه داروي اينترفرون بتا در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
33
بررسي ميزان توليد افلاتوكسين B1 توسط قارچ آسپرجيلوس فلاووس در شرايط دمايي مختلف
34
بررسي ميزان توليد بتاكاروتن درسه سويه مختلف ازجلبك Dunaliella Salina درحوضچه هاي روباز
35
بررسي ميزان توليد بيومس در دوريز جلبك كلرلاولگاريس و اسپيروليناپلاتنسيس با استفاده از منابع متفاوت گاز CO2
36
بررسي ميزان توليد كومين آلدئيد ﴿ضد بيماري هاي تحليل برنده سيستم عصبي﴾ با استفاده از كشت سلولي توام زيره كوهي و زيره سياه اروپايي
37
بررسي ميزان ثبت نتايج تست HBSAG در پرونده زايمانهاي انجام شده طي سال 1387 در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر يزد
38
بررسي ميزان ثبت نتايج تست HBSAG در پرونده زايمانهاي انجام شده طي سال 1387 در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر يزد
39
بررسي ميزان جامعه پذيري دانشجويان
40
بررسي ميزان جامعه پذيري سياسي فرزندان شاهد دبيرستاني شهرستان كرج
41
بررسي ميزان جامعه پسندي، واكنش رواني و سلامت اجتماعي والدين داراي كودك اتيسم با كودكان عادي
42
بررسي ميزان جانبداري گزارشگران ورزشي شهر تهران
43
بررسي ميزان جاه طلبي در مديران و كارمندان شهر تهران
44
بررسي ميزان جدايي‌گزيني فضايي و ارائه راهبردهايي جهت بهبودبخشي (نمونه مورد مطالعه: شهر اصفهان)
45
بررسي ميزان جذابيت دو سبك فشن و سنتي بين دانشجويان هم جنس و غير هم جنس و ارتباط آن با اولويت هاي همسرگزيني
46
بررسي ميزان جذب انرژي از پرتوهاي يونساز در مواد ساختاري آشكار سازهاي سيستم هاي تصوير برداري پزشكي با استفاده از روش مونته كارلو
47
بررسي ميزان جذب انرژي سازه هاي ALSTONE بر پايه فوم فلزي A356
48
بررسي ميزان جذب انرژي فومهاي سلول بسته با استفاده از ذرات تقويتي نانو پودر SiC
49
بررسي ميزان جذب رنگ الياف اكريليك خشك ريسي و ترريسي شده
50
بررسي ميزان جذب عناصر سنگين از محلول هاي آبي با به كارگيري كانيهاي زئوليت طبيعي ايران
51
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين از آب توسط جاذب هاي كم هزينه
52
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين توسط گياهان ناحيه معدني مس سر چشمه كرمان
53
بررسي ميزان جذب كادميم توسط غشاي حاصل از نانو الكتروريسي پلي ونيل الكل
54
بررسي ميزان جذب هيدروژن در نانو كامپوزيت هاي پالاديوم - پلي آنيلين
55
بررسي ميزان جذب هيوميك اسيد در محلول هاي آبي توسط گرانول پروتئيني حاصل ازپر مرغ
56
بررسي ميزان جذب هيوميك اسيد در محلول هاي آبي توسط گرانول هاي پرو تئيني حاصل از پر مرغ
57
بررسي ميزان جذب و خواص ثباتي رنگزاهاي بازيك بر روي الياف سلولزي توسط تانن مصنوعي و تانن طبيعي همراه با نمك هاي فلزي و مطالعه ي خواص آنتي باكتريال كالاي رنگرزي شده
58
بررسي ميزان جريان وPH بزاق تجمعي بيماران قبل وحين درمان ارتودنسي ثابت ومتحرك
59
بررسي ميزان جلب سرخرطومي چغندر قند Bothy noderes obliquefasciatvs ( قاب بالان : سر خرطومي ها ) به واريته هاي مختلف گياهان ميزبان و برخي علفهاي هرز
60
بررسي ميزان جيوه در سواحل جنوبي درياي خزر ﴿استان مازندران﴾ با استفاده از دو شاخص زيستي ماهي كفال طلايي ﴿Liza auratus﴾ و ماهي سفيد درياي خزر ﴿Rutilus frisii kutum﴾
61
بررسي ميزان چسبندگي شيل هاي متورم شونده به لوله ي جداري
62
بررسي ميزان حافظه كوتاه مدت در دانش آموزان تيزهوش،عادي وعقب مانده.
63
بررسي ميزان حاملگي در سيكل هاي انتقال جنين فريز شده در 2 پروتكل آگونيست و آنتاگونيست GNRH
64
بررسي ميزان حاملگي در سيكل هاي انتقال جنين فريز شده در 2 پروتكل آگونيست و آنتاگونيست GNRH
65
بررسي ميزان حداكثر باز شدن دهان در افراد سالم و داراي اختلالات TMJ همراه با Clickingدر افراد 35-20 سال مراجعه كننده به دانشكده ي دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
66
بررسي ميزان حذف ژن گلوتاتيون اس - ترانسفر از TI و MI در افراد سالم و بيماران مبتلا به سرطان ريه
67
بررسي ميزان حذف فلز سنگين سلنيوم با استفاده از ريزجلبك سبز سندسموس ازمحلول هاي آبي
68
بررسي ميزان حذف فلزات سنگين كادميوم وسرب از محلولهاي آبي به وسيله باكتريهاي سودوموناس و استرپتومايسس
69
بررسي ميزان حذف مالاشيت سبز و فلز سرب از نمونه هاي ابي توسط كربن فعال بدست امده از پسته وحشي
70
بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوكهاي ايزوله شده از دندان هاي كشيده شده نسبت به پني سلين v وآموكسي سلين
71
بررسي ميزان حساسيت استرپتوكوكهاي ايزوله شده از دندان هاي كشيده شده نسبت به پني سلين v وآموكسي سلين
72
بررسي ميزان حساسيت مردم و اطلاعات و اعتماد عمومي نسبت به استانداردهاي ملي
73
بررسي ميزان حساسيت نسخه هاي رنگرزي به تغيير غلظت مواد رنگزا در كالاي پشمي
74
بررسي ميزان حساسيت و تاثير پذيري رفتار خاك هاي كربناته ، نسبت به پارامترهاي خردشدگي ذرات
75
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي SPECT مغز و MRI مغز در تشخيص انوسمي و هيپوسمي بعد از تروما
76
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي SPECT مغز و MRI مغز در تشخيص انوسمي و هيپوسمي بعد از تروما
77
بررسي ميزان حساسيت و ويژگي تست غربالگري چهارگانه در بيمارستان مادر استان يزد
78
بررسي ميزان حضور فرزندان شاهد در فعاليتهاي ورزشي و رابطه آن با موفقيت تحصيلي و اجتماعي آن در شهر يزد
79
بررسي ميزان حلاليت چند سيلرمورد استفاده در معالجه ريشه ( ZOE , Dorifill AH26 , Tubliseal
80
بررسي ميزان حلاليت چند سيلرمورد استفاده در معالجه ريشه ( ZOE , Dorifill AH26 , Tubliseal
81
بررسي ميزان حمايت از خانم هاي باردار مراجعه كننده به مركز بهداشت شهر اصفهان سال 85
82
بررسي ميزان حودگشني و دگرگشني در گياهان حاوي اندوفايت و بدون اندوفايت چچم بومي ايران
83
بررسي ميزان خرافات در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
84
بررسي ميزان خرافه گرايي زنان 18تا40ساله شهرستان خواف وعلل آن
85
بررسي ميزان خرافه گويي در شهرستان دلفان و رابطه آن با عقلانيت و اعتقادات ديني
86
بررسي ميزان خردمندي مديران و رابطه آن با مهارت هاي فراشناختي ، از ديدگاه معلمان ابتدايي شهرستان شوش
87
بررسي ميزان خشونت خانگي عليه زنان متاهل شهر كاكي
88
بررسي ميزان خشونت عليه زنان در(شهرستان خورموج )
89
بررسي ميزان خشونت و مقايسه ي خشونت در بين زنان و مردان شهرستان اردل در سال 1391
90
بررسي ميزان خطاي تعيين قدرت L.O.I با بيومتري
91
بررسي ميزان خطرپذيري شهر از پهنه هاي سيلابي مورد مطالعه:شهر بيرجند
92
بررسي ميزان خلاقيت پسران روستائي و شهري شهرستان رامسر
93
بررسي ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر شهري وروستايي شهرستان رشت.
94
بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان تيز هوش و عادي
95
بررسي ميزان خلاقيت در دانش آموزان تيزهوش(سرآمد)وعادي.
96
بررسي ميزان خلاقيت دردانش آموزان دختر تيزهوش وعادي مقطع راهنمائي شهر رشت
97
بررسي ميزان خلاقيت مديران در مهد كودك ها و پيش دبستاني هاي ناحيه ي برخوار
98
بررسي ميزان خلاقيت مربيان در مهد كودك ها و پيش دبستاني هاي ناحيه ي برخوار
99
بررسي ميزان خلاقيت و عوامل مؤثر بر آن در بين معلمان ابتدايي منطقه بشرويه
100
بررسي ميزان خلاقيت وعزت نفس در دانش آموزان تيزهوش(سرآمد)وعادي.
101
بررسي ميزان خود ايده ال و خود واقعي بين دختران و پسران 17 ساله ناحيه يك اهواز
102
بررسي ميزان خود پنداري (عزت نفس ) دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي شهرستان بافق
103
بررسي ميزان خودباوري در متقاضيان درمان ارتودنسي در دانشكده دندان پزشكي شهر يزد سال 95
104
بررسي ميزان خودپنداره دانش آموزان پسر مهاجر افغاني و ايراني
105
بررسي ميزان خودشناسي واعتماد به نفس در مديران آموزشي مرد و زن مدارس دوره متوسطه غرب استان مازندران
106
بررسي ميزان خودكارآمدي جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل سنين باروري مراجعه كننده به مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1398
107
بررسي ميزان خودگشني و دگر گشني در گياهان حاوي اندوفايت و بدون اندوفايت فسكيوي بلند
108
بررسي ميزان خوردگي قلاب سوزن زبانه دار در تماس با نخ هاي ريسيده شده در سيستم رينگ و چرخانه
109
بررسي ميزان خونريزي بدنبال اعمال جراحي پروستاتكتومي باز و TURP در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 80-79
110
بررسي ميزان خونريزي و تعداد فرآورده هاي خوني دريافتي در Post Operation بيـماران تحت عمل CABG در بيمارستان دكتر حشمت رشت در نيمسال دوم 1392
111
بررسي ميزان دانش واژگاني دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان اقليد
112
بررسي ميزان دانش، نگرش و عملكرد دانشجويان پزشكي سال آخر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد بيماري سل در سال 1391
113
بررسي ميزان دانش، نگرش و مهارت پرستاران در مورد مراقبتهاي پرستاري از بيماران مبتلا به لوسمي حاد در بيمارستانهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي شهر تهران سال 1371
114
بررسي ميزان درآمد ماهيانه شهرداري منطقه 18 تهران
115
بررسي ميزان درآمد يك مركز دامپزشكي در سال 1390
116
بررسي ميزان درصدگرفتگي و كاهش نفوذپذيري روسازي نفوذپذير بر اثر گذر زمان (پايلوت شهري)
117
بررسي ميزان درك اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته كتابداري و اطلاع رساني ايران از مفهوم سرقت علمي
118
بررسي ميزان درك مديران - معلم شهر اصفهان از چهارچوب برنامه درسب در قرن 21
119
بررسي ميزان درگيري با اعتياد در معتادان رجعت يافته شهرستان سميرم
120
بررسي ميزان درمان در بيماران ديابتي مبتلا به عفونت پاي ديابتي در بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت از فروردين 1376 لغايت مهر 1377
121
بررسي ميزان درون گرايي -برون گرايي واضطراب دربيماران روان تني درشهر بوشهر
122
بررسي ميزان درون گرايي و برون گرايي در دانش آموزان شهرستان ساوجبلاغ
123
بررسي ميزان دز رسيده به نوزادان با استفاده از كدهاي مونت كارلو و دزسنج هاي گرماليان در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مركز طبي كودكان تهران
124
بررسي ميزان دسترسي به اهداف ايزو9000 در شركتهاي دريافت كننده گواهينامه در ايران
125
بررسي ميزان دسترسي دانشجويان مقطع كارشناسي علوم پايه دانشگاه پيام نور دماوند به اينترنت و تاثير آن در قبولي آزمون كارشناسي ارشد
126
بررسي ميزان دسترسي معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اينترنت و كاربرد آن در موفقيت تدريس
127
بررسي ميزان دستيابي به فرصت هاي آموزشي در استان فارس طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه
128
بررسي ميزان دستيابي به مهارت هاي زندگي دانش آموزان دوره ي راهنمايي از ديدگاه دبيران علوم اجتماعي شهر اصفهان
129
بررسي ميزان دستيابي لازم التعليمان مناطق مختلف استان كردستان بفرصتهاي آموزشي در سالهاي 65 و 70
130
بررسي ميزان دقت اندازه گيري طول راديوگرافي در درمان ريشه با استفاده از پروتكلهاي مختلف پردازش تصوير در راديوگرافي ديجيتال
131
بررسي ميزان دقت در دانش آموزان دختر و پسر كلاس چهارم ابتدايي منطقه پانزده تهران
132
بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري آپيكال در تشحيص شكستگي بدون جابجايي ريشه
133
بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري اپيكال در تشخيص شكستگي بدون جابجايي ريشه
134
بررسي ميزان دقت مواد قالبگيري الاستومريك در روش ريلاين
135
بررسي ميزان دگرگشني گياه اسپرس (Onobrychis vicilfolia Scop)با استفاده از نشانگرهاي ISSR
136
بررسي ميزان دلبستگي شغلي و رضايت شغلي كارمندان شعبه بانك ملي شهرستان قاين
137
بررسي ميزان دلبستگي مادر و شيرخوار و عوامل پيش گويي كننده ي آن در مراكز جامع سلامت شهر رشت در سال1397
138
بررسي ميزان دما و رطوبت خاك به صورت وايرلس
139
بررسي ميزان دوز جذبي اشعه در پرتونگاري پانوراميك و مقايسه آن با CT SCAN
140
بررسي ميزان دوز جذبي اشعه در پرتونگاري پانوراميك و مقايسه آن با Scan CT
141
بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك و پري اپيكال و ارزيابي Inclination دندانهاي عقل رويش يافته
142
بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك و پري اپيكال و ارزيابي Inclination دندانهاي عقل رويش يافته
143
بررسي ميزان دينداري دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پاوه و عوامل مرتبط با آن
144
بررسي ميزان دينداري دانش اموزن رابطه ان با رضايت در تايباد
145
بررسي ميزان دينداري دانشجويان پيام نور شهرستان گنبدكاووس
146
بررسي ميزان دينداري دانشجويان پيام نور گنبد
147
بررسي ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد كاووس
148
بررسي ميزان دينداري و احساس امنيت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي شهر تهران
149
بررسي ميزان ذخيره بذر خاك در دو منطقه قرق شده و چرا شده چادگان استان اصفهان
150
بررسي ميزان رؤيت و فعاليت گروه هاي علم اطلاعات و دانش-شناسي ايران و اعضاي هيئت علمي آن¬ها در شبكه اجتماعي ريسرچ¬گيت : مطالعه آلتمتريكس
151
بررسي ميزان رابطه ابعاد سبك زندگي اسلامي با اهمال كاري و استرس شغلي پرسنل شبكه بهداشت شهرستان قاين
152
بررسي ميزان رابطه ارزشي سود و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام تعديل شده بر اساس تورم با ارزش بازار سهام
153
بررسي ميزان رابطه انگيزش با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي در شهر اصفهان سال تحصيلي 83-82
154
بررسي ميزان رابطه بين ترتيب تولد كودكان درخانواده وفرزند وعزت نفس آنها
155
بررسي ميزان رابطه بين درونگرايي-برونگرايي وهوش شناختي دانش آموزان دخترسال سوم راهنمايي خمين
156
بررسي ميزان رابطه بين عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان فروزنده جونقان
157
بررسي ميزان رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي
158
بررسي ميزان رابطه خودپنداره و پرخاشگري دانشجويان دختر و پسر ترم اول وآخر.
159
بررسي ميزان رابطه دانش هم آيي كلمات زبان انگليسي و درك مطلب شنيداري دانشجويان پيام نورايران
160
بررسي ميزان رابطه دانشجو با استاد در دانشگاه يزد
161
بررسي ميزان رابطه ديكتاتوري والدين بر پرخاشگري كودكان پسر 12-10ساله استان قم
162
بررسي ميزان رابطه رضايت شغلي و سلامت روان اساتيد پيام نور گنبد
163
بررسي ميزان رابطه سواد با رشد جمعيت از منطقه جواديه تهران
164
بررسي ميزان رابطه شادكامي وجهت گيري مذهبي در دانشجويان دختر وپسر شهرستان محلات
165
بررسي ميزان رابطه نقش والدين در رشد اعتقادات مذهبي دختران دبيرستاني شهرستان خميني شهر
166
بررسي ميزان رابطه همبستگي ملي با عدالت در جامعه
167
بررسي ميزان رابطه هوش هيجاني وميزان كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاه كاشان
168
بررسي ميزان رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مبتلا به MI شركت كننده در طرح MI مركز تحقيقات قلب
169
بررسي ميزان رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي مبتلا به MI شركت كننده در طرح MI مركز تحقيقات قلب
170
بررسي ميزان رشد هويت بازانديشانه در ميان دختران جوان (دانشجو)و عوامل مرتبط با آن
171
بررسي ميزان رشد و گسترش پديده فمينيسم در استان سمنان
172
بررسي ميزان رضامندي مراجعين به بخش فوريت هاي پزشكي مراكز آموزشي - درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گيلان تابستان سال 1379
173
بررسي ميزان رضايت از تصوير ذهني از بدن و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوان دبيرستان هاي شهر رشت سال 1389
174
بررسي ميزان رضايت از درمان انسولين در بيماران مبتلا به ديابت نوع2
175
بررسي ميزان رضايت استفاده كنندگان از منابع اطلاعاتي كتابخانه ديجيتالي
176
بررسي ميزان رضايت بيمار و برگشت به ورزش بعد از ريكانستراكشن رباط صليبي قدامي با الوگرافت تاندون اشيل در بيمارستان¬هاي آريا و پورسينا
177
بررسي ميزان رضايت بيماران از پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي پرديس دانشگاه در سال 1394-1393
178
بررسي ميزان رضايت بيماران از پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي پرديس دانشگاه گيلان در سال 1394-1393
179
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات بهداشتي درماني ارائه شده در بخشهاي اورژانس بيمارستانهاي رشت سال 1377
180
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات دارويي ارائه شده توسط داروخانه هاي شهر يزد
181
بررسي ميزان رضايت بيماران بستري در اورژانس 2 بيمارستان پورسينا رشت در سال 1391
182
بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده از خدمات ارائه شده در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1389
183
بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده در سال 77
184
بررسي ميزان رضايت تحصيلي و شغلي دانشجويان و علل وعوامل مؤثر بر آن
185
بررسي ميزان رضايت جانبازان شهر تهران از عملكرد بنياد شهيد و امور ايثارگران و عوامل موثر بر آن
186
بررسي ميزان رضايت خاطر زوجين از زندگي مشترك در ميان دانشجويان متاهل پيام نور سال 82
187
بررسي ميزان رضايت خدمات گيران ( شاغلان ) از خدمات سازمان تامين اجتماعي در شهر آمل
188
بررسي ميزان رضايت دانش آموزان از عملكرد شوراهاي دانش آموزي در سطح مدارس متوسطه دخترانه بجنورد
189
بررسي ميزان رضايت دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان شاهرود ازرشته تحصيلي خود
190
بررسي ميزان رضايت دانشجويان از ارائه خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اراك
191
بررسي ميزان رضايت دانشجويان از دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه
192
بررسي ميزان رضايت دانشجويان ازتعامل بافناوري شناسايي از طريق امواج راديويي )RFID( وخدمات رايانه اي كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز , A study on the students satisfaction from interaction with RFID technology and conteral library the university of tabriz
193
بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه پيام نور از كيفيت تدريس استادان
194
بررسي ميزان رضايت دانشجويان و كتابداران دانشگاه علوم پزشكي مشهد از نرم افزار پارس آذرخش , the satisfaction analysis of students and librarians of mashhad university of medical science from pars azarkh software
195
بررسي ميزان رضايت روستائيان از عملكرد دهياري هاي شهرستان بهارستان
196
بررسي ميزان رضايت زناشويي با متغيرهاي دموگرافيك وتعداد سالهاي زندگي مشترك در معلمين شاغل در روستاي نصراباد
197
بررسي ميزان رضايت زناشويي با هوش هيجاني در دانشجويان متاهل دانشگاههاي رامسر.
198
بررسي ميزان رضايت زناشويي بر مؤلفه هاي آن در زوجين شهرستان شهرضا
199
بررسي ميزان رضايت زناشويي در ازدواج فاميلي وغير فاميلي دربخش آرين شهر درسال 92-93
200
بررسي ميزان رضايت زناشويي و رضايت شغلي و رضايت زوجين آموزش و پرورش سميرم
201
بررسي ميزان رضايت زناشويي و عوامل شغلي مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراكز آموزشي- درماني شهر رشت سال 92-1391
202
بررسي ميزان رضايت زناشويي والدين و رابطه آن با پرخاشگري فرزندان نوجوان آنها
203
بررسي ميزان رضايت زنان از اشتغال در آموزش وپرورش
204
بررسي ميزان رضايت زنان ازاشتغال در آموزش وپرورش.
205
بررسي ميزان رضايت زوجين از طريق ازدواج سنتي وغير سنتي در شهر رشت.
206
بررسي ميزان رضايت سالمندان از آسايشگاه سالمندي
207
بررسي ميزان رضايت شغلي اعضا هيات علمي دانشگاه يزد
208
بررسي ميزان رضايت شغلي بين كاركنان كارخانه هاي خوشاب
209
بررسي ميزان رضايت شغلي بين معلمان مرد و زن مقطع متوسطه در شهرستان فسا
210
بررسي ميزان رضايت شغلي پرستاران
211
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان و ارتباط ...
212
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران مرد وزن مقطع متوسطه شهرستان آستانه اشرفيه.
213
بررسي ميزان رضايت شغلي دبيران ورزش دوره راهنمايي شهرستان لنگرود
214
بررسي ميزان رضايت شغلي در بين شاغلين شهر سميرم
215
بررسي ميزان رضايت شغلي در زنان شاغل مجرد ومتاهل شهرستان لنگرود.
216
بررسي ميزان رضايت شغلي در كاركنان بيمارستان سيدالشهدا فارسان
217
بررسي ميزان رضايت شغلي دربين پرستاران شهر ياسوج
218
بررسي ميزان رضايت شغلي درمعلمان مقاطع ابتدايي وراهنمايي دامغان
219
بررسي ميزان رضايت شغلي دهياران شهرستان رشت.
220
بررسي ميزان رضايت شغلي دو گروه معلمان كودكان عادي در مقطع ابتدايي و معلمان كودكان استثايي گروه ناشنوا در مقطع ابتدايي و مقايسه آن دو با هم
221
بررسي ميزان رضايت شغلي دو گروه معلمان كودكان عادي در مقطع ابتدايي و معلمان كودكان استثايي گروه ناشنوا در مقطع ابتدايي و مقايسه آن دو با هم
222
بررسي ميزان رضايت شغلي زنان شاغل در شهرستان سميرم
223
بررسي ميزان رضايت شغلي زنان شاغل رامسر.
224
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره دادگستري شهرستان دامغان
225
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان امور مالي آموزش و پرورش شهر تهران و شناسايي عوامل موثر برآن
226
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه آزاددامغان
227
بررسي ميزان رضايت شغلي كارگران خط توليد كارخانه سيمان قاين درسال 1393
228
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان اداره پست شهرستان بجنورد در سال 83
229
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان روزنامه خراسان شمالي
230
بررسي ميزان رضايت شغلي كارمندان سازمان تامين اجتماعي
231
بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان كهگيلويه و بويراحمد
232
بررسي ميزان رضايت شغلي مديران مدارس دخترانه شهر شيروان در مقطع دبيرستان
233
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان استان اصفهان درسال89-88
234
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان استثنايي و عادي شهرستان فردوس
235
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان با سبك هاي مديريتي رابطه مدار و ضابطه مدار
236
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان پايه اول ابتدايي شهر شيروان
237
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان كودكان عادي ومعلمان كودكان استثنائي درمقطع ابتدائي شهرستانهاي غرب مازندران
238
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان كوهرنگ در سال تحصيلي 92-93
239
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي و ميزان تاثيرآن بر عملكرد آنان
240
بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان و عوامل موثر بر آن و ارائه راهكارهايي در جهت افزايش رضايت شغلي دبيران دوره متوسطه سال 84-83 شاهين شهر
241
بررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجو معلمان رشته علوم تجربي مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان شهيد باهنر تهران (دانشگاه تربيت معلم )
242
بررسي ميزان رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در بين روساي ادارات پست شهرستان ها
243
بررسي ميزان رضايت شغلي وعوامل موثر برآن از ديدگاه پرسنل در بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد
244
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري عوامل اجتماعي موثر بر آن شهر پاوه
245
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري مقايسه محله منيره با محلات باغ فردوس و محموديه
246
بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري مقايسه محله منيريه با محلات باغ فردوس و محموديه
247
بررسي ميزان رضايت فارغ التحصيلان دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد از راهنمايي استاد راهنمادر مراحل انجام پايان نامه
248
بررسي ميزان رضايت كاربران و كتابداران كتابخانه هاي عمومي ايران از تعامل با نرم افزار كتابخانه اي نمايه , a survey on the rate of satisfaction of public library users and librarians with namaye library software
249
بررسي ميزان رضايت كارورزان از ارزشيابي مهارت هاي باليني با استفاده از آزمون مشاهده مستقيم مهارت هاي عملي در بخش ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
250
بررسي ميزان رضايت كشاورزان شهرستان سميرم از بيمه محصولات زراعي
251
بررسي ميزان رضايت كشاورزان شهرستان سميرم از تسهيلات بانك كشاورزي
252
بررسي ميزان رضايت مراجعه كنندگان به كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان يزد
253
بررسي ميزان رضايت مراجعين به بخش اندودانتيكس دانشكده دندانپزشكي گيلان در نيمسال دوم سال تحصيلي 83- 1382
254
بررسي ميزان رضايت مردم از مخابرات در شهرستان شيروان
255
بررسي ميزان رضايت مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان يزد و ارائه الگوي مناسب سرويس دهي به مشتركين
256
بررسي ميزان رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي دربانك هاي شهر گناباد سال 1392
257
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات الكترونيك بانك صادرات
258
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات الكترونيك بانك صادرات
259
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بانكي در بانك ميزان شهرستان قاين
260
بررسي ميزان رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بيمه اي در سازمان تامين اجتماعي استان قم
261
بررسي ميزان رضايت مشتريان شاكي از نحوه رسيدگي به شكايات در مديريت بازاريابي و فروش شركت سايپا
262
بررسي ميزان رضايت مشتريان فروشگاه تعاوني فرهنگيان شهررشت وعوامل مؤثر برآن درسال 1390.
263
بررسي ميزان رضايت معلمان و والدين از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ( كيفي) در مدارس ابتدايي استان اصفهان
264
بررسي ميزان رضايت معلمين ابتدايي از راهنمايان تعليماتي در منطقه راز و جرگلان بجنورد
265
بررسي ميزان رضايت مندي با عملكرد معلمين شاغل در مدارس متوسطه شهر برازجان در سال تحصيلي 91-1390
266
بررسي ميزان رضايت مندي بيمه شدگان تأمين اجتماعي ازخدمات درماني شهرستان تنكابن(1380-1381)
267
بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان رشته علوم تربيتي در استفاده از فن آوري اطلاعات و تكنولوژي آموزشي در دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
268
بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد از رشته تحصيلي خود در دانشگاه
269
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي بين زنان شاغل وغيرشاغل شهركاشان درسال86
270
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي در بين زنان شاغل وخانه دار شهر اصفهان سال1386
271
بررسي ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل وخانه دار شهرستان فارسان
272
بررسي ميزان رضايت مندي زنان شاغل بين سن 25تا 30 سال شهرستان فارسان در سال 1392
273
بررسي ميزان رضايت مندي شغلي كاركنان جهاد كشاورزي بخش تحقيقات و آموزش آن در استان گلستان شهرستان گرگان
274
بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از عملكرد اداره مهندسي نظارت بر ساخت وسازها (مطالعه موردي:شهرداري منطقه 3 مشهد مقدس)
275
بررسي ميزان رضايت مندي كاربران از كيفيت سيستم مديريت يادگيري دانشگاه اصفهان
276
بررسي ميزان رضايت مندي كاركنان از اشتغال در شركت آجر ماشيني فدك گلوگاه
277
بررسي ميزان رضايت مندي مديران ، معلمان و دانش آموزان از فعاليت هاي آموزشي مراكز آموزش از راه دور در مقطع تحصيلي متوسطه در شهر نيشابور
278
بررسي ميزان رضايت مندي مراجعه كنندگان از خدمات ارائه شده در مراكز درماني شهر ديلم و عوامل موثر بر آن
279
بررسي ميزان رضايت مندي مربيان و دانش آموزان از فعاليت هاي مراكز آموزش از راه دور دوره ي متوسطه ي نواحي پنجگانه شهر اصفهان
280
بررسي ميزان رضايت مندي مشتركين مركز تلفن شهيد رجايي تبريز و كاركنان مراكز تلفن شهر تبريز و شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي آنها"
281
بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان از فروشگاه هاي زنجيره اي استان قم
282
بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان پست بانك شعب تهران از ارائه خدمات
283
بررسي ميزان رضايت مندي معلمان شهرستان گنبدكاووس ازاداره آموزش وپرورش
284
بررسي ميزان رضايت مندي والدين كودكان عقب مانده ذهني از خدمات بهزيستي در شهرستان يزد
285
بررسي ميزان رضايت منديدانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني از وضعيت آموزشي تحصيلي در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 91-92
286
بررسي ميزان رضايتمندي 1 ماهه بيمار و پزشك از نتايج درمان شكستگي بيني به روش بسته دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمؤمنين (ع ) در سال هاي 85 و 86
287
بررسي ميزان رضايتمندي از خود نزد دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور فردوس
288
بررسي ميزان رضايتمندي از خود نزد دختران رشته هاي مختلف پيش دانشگاهي شهرستان بشرويه در سال تحصيلي 82-81
289
بررسي ميزان رضايتمندي بچه هاي بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي شهرستان گنبد كاووس
290
بررسي ميزان رضايتمندي بيمار، موفقيت و عوارض در عمل كاشت پورتوكت در بخش جراحي بيمارستان رازي در طي سالهاي 88- 84
291
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران جراحي شده و ارتباط آن با نتايج تست رينومانومتري قبل و بعد از سپتوپلاستي در مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع) رشت
292
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مبتلا به RA با طول مدت بيماري بيش از 6 ماه مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
293
بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مبتلا به RA با طول مدت بيماري بيش از 6 ماه مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي استان يزد
294
بررسي ميزان رضايتمندي بيمارن از خدمات بيمارستاني بيمارستان شهيد دكتر لواساني تهران
295
بررسي ميزان رضايتمندي جنسي وسلامت روان درزنان سالمند متاهل گيلان در سال 95-96
296
بررسي ميزان رضايتمندي خانواده هاي شاهد از خدمات معيشتي ، فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان ايلام
297
بررسي ميزان رضايتمندي دانش اموزان از نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي
298
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از خانواده ها در ابعاد مختلف.
299
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان رشته مديريت دانشگاه يزد در انتخاب رشته
300
بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان كارشناسي ارشد از آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور مشهد، با تاكيد بر رشته علم اطلاعات و دانش شناسي
301
بررسي ميزان رضايتمندي روستائيان شهر نشتارود از عملكرد پنج سال اخير جهاد كشاورزي.
302
بررسي ميزان رضايتمندي زناشويي در دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
303
بررسي ميزان رضايتمندي زناشويي در دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
304
بررسي ميزان رضايتمندي سالمندان از امكانات خدماتي و رفاهي دامغان
305
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي بانوان فرهنگي نسبت به زنان خانه دار و تاثير آن بر زنگي زناشويي
306
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي- تحصيلي دستياران دانشكده ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
307
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي كاركنان سازمان هاي منتخب شهر گلوگاه در سال 1394
308
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي معلمان ابتدائي،راهنمايي،دبيرستان شهرستان رامسر.
309
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي معلمان در مقطع دبستان و مقطع دبيرستان مدارس دولتي شهر تهران
310
بررسي ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط زندگي مورد مطالعه (قائم شهر)
311
بررسي ميزان رضايتمندي كارورزان پزشكي از كيفيت آموزش باليني در دوره طب اورژانس
312
بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين از نحوه سرويس دهي كتابخانه عمومي شهرستان سميرم
313
بررسي ميزان رضايتمندي مردم شهر باباحيدر از زندگي
314
بررسي ميزان رضايتمندي مردم شهر لاهيجان ازعملكرد شوراي شهر.
315
بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان بانك تجارت از خدمات الكترونيكي در مقايسه با بانك سامان در بندر عباس
316
بررسي ميزان رضايتمندي معلمان شهرستان گرگان ازاداره آموزش وپرورش
317
بررسي ميزان رضايتمندي معلمين از شغل خود و برخي از عوامل موثر بر آن در مدارس منطقه 15 (آموزش و پرورش شهر تهران )
318
بررسي ميزان رضايتمندي معلمين زن مقطع ابتدايي از جنسيت مديرانشان (منطقه آموزش و پرورش ورامين و قرچك )
319
بررسي ميزان رضايتمندي نوجوانان بي سرپرست از زندگي در بهزيستي
320
بررسي ميزان رطوبت سويا در كارخانه بهپاك بهشهر
321
بررسي ميزان رعايت استانداردهاي ايمني در حيطه ي كنترل عفونت در اتاق هاي عمل مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95-1394
322
بررسي ميزان رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان خراسان رضوي از ديدگاه مسئولين اين كتابخانه ها
323
بررسي ميزان رعايت اصول بهداشت و خفاظت در برابر اشعه ايكس در مراكز داراي دستگاه راديوگرافي داخل دهاني شهرستان يزد.
324
بررسي ميزان رعايت اصول بهداشت و خفاظت در برابر اشعه ايكس در مراكز داراي دستگاه راديوگرافي داخل دهاني شهرستان يزد.
325
بررسي ميزان رعايت اصول طراحي در تدوين كتاب هاي درسي (فارسي، علوم و رياضي) پايه دوم ابتدايي از نظر معلمان زن استان هاي اصفهان و تهران در سال تحصيلي 94-1393
326
بررسي ميزان رعايت ضوابط آيين نامه اجرايي مدارس دخترانه توسط مديران از ديدگاه دبيران شهر قوچان
327
بررسي ميزان رعايت مباني، اصول و مولفه هاي تربيت شهروندي بر اساس آموزه هاي اسلامي با نظر سنجي از دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان
328
بررسي ميزان رعايت معيارهاي پذيرش پايگاه اسكوپوس توسط نشريات مصوب فارسي زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (وب‌دا)
329
بررسي ميزان رعايت معيارهاي شرعي و اخلاقي از سوي جامعه ي پزشكي و پرستاري در برخورد با بيماران با تاكيد بر بيماراستاد هاي شهرستان سبزوار در سال 1390 ه.ش.
330
بررسي ميزان رغبت دانش آموزانپسربراي شركت دربرنامه هاي خانه هاي دانش آموزي درمقايسه بادختران
331
بررسي ميزان رفاه اجتماعي روستاييان (مورد مطالعه: دهستان منصورآقايي شهرستان روانسر)
332
بررسي ميزان رنج عاطفي در بيماران مبتلا به سرطان و عوامل همراه آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت
333
بررسي ميزان رنگيزه كارتنوييدي كروسين در گونه زعفران منطقه استهبان
334
بررسي ميزان رهايش آلبومين از ذرت پلي وينيل الكل تهيه شده بوسيله فرآيند گرم و سرد كاري
335
بررسي ميزان رهايش مواد آلي از ظروف پلي اتيلن ترفتالات به درون ماده غذايي
336
بررسي ميزان رهايش ويروس تب برفكي از نانو ذرات كوپليمرلاكتيك - گليكوليك اسيد
337
بررسي ميزان رواناب، فرسايش و انتقال رسوب در حوزه آبخيز بر اساس مشخصات هيدرولوژي و هيدروليكي، مطالعه موردي: حوضه رودخانه كابل
338
بررسي ميزان روحيه ورضايت شغلي كاركنان اموزش وپرورش چناران ومقايسه ان با ديگر كارمندان اين شهرستان
339
بررسي ميزان ريزنشت در مولر شيري با استفاده از تكنيك آمالگام Amalgam Bonded وConventional
340
بررسي ميزان ريزنشت در مولر شيري با استفاده از تكنيك آمالگام Amalgam Bonded وConventional
341
بررسي ميزان ريشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري پس از درمان پنج دارويي(Quintuple) به مدت هفت روز با تينيدازول، آموكسي سيلين، كلاريترومايسين، بيسموت ساب سيترات و امپرازول در بيماران ديس پپتيك مقاوم به درمان
342
بررسي ميزان زاويه تقارب دندانهاي تراش خورده در بخش پروتز ثابت دانشكده دندانپزشكي يزد در سالهاي 85-83
343
بررسي ميزان سازگاري ( مطابقت ) بين انگيزه انتخاب رشته تحصيلي با نوع شغل در بين دانشجويان شاغل دانشگاه پيام نور بهشهر
344
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي (رفتار سازشي ) در دانش آموزان داراي والدين و دانش آموزان بي سرپرست مدارس راهنمايي تحصيلي شهرستان گرگان نواحي 1-2
345
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر متوسطه شهر سميرم در سال تحصيلي84-85
346
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي دانشجويان پيام نور شهر قاين
347
بررسي ميزان سازگاري اجتماعي واسترس ادارك شده در دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور مركز رشت.
348
بررسي ميزان سازگاري برنامه ريزي استراتژيك با سيستم مديريت كيفيت ISO 9002 در شركت خدمات فني نهال
349
بررسي ميزان سازگاري دانشجويان و رابطه آن با جمعيت خانواده
350
بررسي ميزان سازگاري زندگي مشترك در شهرستان رامسر.
351
بررسي ميزان سازگاري شاخص هاي شهرهاي شاد با شهر رشت در دو محله گلسار و منظريه
352
بررسي ميزان سازگاري شاخص هاي شهرهاي شاد با شهر رشت در دومحله گلسار و منظريه
353
بررسي ميزان سازگاري عاطفي-اجتماعي وبرون گرائي درفرزندان عادي وطلاق گرفته
354
بررسي ميزان سازگاري قواعد آر.دي.اي. با آثار وابسته اسلامي- ايراني
355
بررسي ميزان سازگاري كودكان عادي با كودكان طلاق شهرستان فردوس و سرايان
356
بررسي ميزان سازگاري مدارس سنندج بااصول آب و هواشناسي معماري
357
بررسي ميزان سازگاري و دوستي بين دختران و مادران در شهر سمنان
358
بررسي ميزان سازگاري ودوستي بين دختران ومادران درسمنان
359
بررسي ميزان سايتوكائين هاي التهابي در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي
360
بررسي ميزان سديم و پتاسيم پلاسما در بيماران مبتلا به ضربه هاي شديد سر بستري شده درICU بيمارستان پورسيناي رشت از سال 1377تا1380
361
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
362
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
363
بررسي ميزان سرب خون در اطفال 12-2 سال يزد 1378
364
بررسي ميزان سرب در فرآورده‌هاي آرايش لب عرضه شده در ايران
365
بررسي ميزان سرب كادميوم وقلع در نانهاي توليدي شهرستان يزد
366
بررسي ميزان سرزندگي فضاي شهري بر مبناي تصوير ذهني شهروندان )مطالعه موردي : شهر بابلسر
367
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي ﴿اعتماد﴾در بين جوانان شهر اصفهان
368
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي برون گروه ودرون گروه مطالعه موردي سرپرست خانوار روستاي حسين آباد
369
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي جوانان (سنجش تطبيقي ميزان سرمايه اجتماعي دختران وپسران 51 تا 92 ساله ) درشهرري
370
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي جوانان شهرستان تربت حيدريه
371
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي خانواده
372
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در بين خانواده هاي شهدا و ايثارگر شهرستان بندرگز و كردكوي
373
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان پيام نور خواف
374
بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان دير با تأكيد بر مشاركت اجتماعي
375
بررسي ميزان سرمايه فرهنگي دانشجويان ﴿ مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور مركز بهشهر ﴾
376
بررسي ميزان سرمايه فرهنگي دربين معلمان مقطع متوسطه شهر حاجي آباد
377
بررسي ميزان سرمايه گذاري مورد نياز در صنعت گردشگري آبگرم شهرستان محلات
378
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان خواف
379
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي و نقش آندر پذيرش نوآوري در بخش تعاون (مطالعه تعاوني هاي پرورش گل و گياه استان كرمانشاه)
380
بررسي ميزان سرمايه ي اجتماعي وتاثيرآن برموفقيت شركت هاي تعاوني روستايي (مطالعه موردي.شهرستان اسلام آبادغرب )
381
بررسي ميزان سطح بتا اندروفين در بيماران فيبر وميالژيا قبل و بعد از فعاليت بدني
382
بررسي ميزان سطح درآمد خانواده بر افت تحصيلي دانش آموزان بر پنجم ابتدايي شهر شيروان در سال 86-85
383
بررسي ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي
384
بررسي ميزان سطح سواد والدين برپيشرفت تحصيلي كودكان استثنايي
385
بررسي ميزان سطح سواد والدين برپيشرفت تحصيلي كودكان استثنايي
386
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان آموزش و پرورش منطقه 4 قم
387
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن
388
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
389
بررسي ميزان سلامت اجتماعي در بين كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
390
بررسي ميزان سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي مشهدو عوامل موثر برآن
391
بررسي ميزان سلامت بازاريان شهر بهشهر
392
بررسي ميزان سلامت پريودنتال در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي
393
بررسي ميزان سلامت پريودنتال در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي
394
بررسي ميزان سلامت روان جانبازان شهر قاين
395
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان پسر سوم دبيرستان شهرستان سميرم
396
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان دبيرستان منطقه پادنا
397
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي شهرستان سميرم
398
بررسي ميزان سلامت روان در دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر كمه
399
بررسي ميزان سلامت روان زنان شاغل و خانه دار شهر چلگرد
400
بررسي ميزان سلامت رواني (معيارهاي انسان كامل ) براساس ملاك هاي روان شناسان انسان گرا (اليس .راجرز و مازلو) در ميان گروهي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران
401
بررسي ميزان سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشكده پرستاري مامايي پيراپزشكي شهرستان لنگرود.
402
بررسي ميزان سلامت رواني در دانشجويان هنرمند وعادي.
403
بررسي ميزان سلامت رواني معلمان دوره متوسطه
404
بررسي ميزان سلامت رواني و رابطه آن با ميزان انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان
405
بررسي ميزان سلامت رواني و عزت نفس دانشجويان دانشگاه پيام نور اردل
406
بررسي ميزان سلامت عمومي بين سالمندان ساكن درخانه سالمندان سمنان
407
بررسي ميزان سنجش آگاهيهاي سياسي،اجتماعي تاريخي دانشجويان دانشگاههاي رامسر.
408
بررسي ميزان سنجش رضايتمندي مشتريان بانك صادرات ايران بر اساس مدل BSC
409
بررسي ميزان سنجش ومشاركت اجتماعي زنان درسطح نوشهر.
410
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي پايه در دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور
411
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي پيشرفته در دانشجويان زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور كشور در سال تحصيلي 96-1395
412
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي دبيران و رابطه آن با روشهاي نوين....
413
بررسي ميزان سواد برنامه ريزي درسي دبيران زن دبيرستان هاي دولتي دخترانه شهر تهران بر اساس الگوي اك .ر
414
بررسي ميزان سواد سلامت در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان ايلام
415
بررسي ميزان سواد معلمان زبان دوره دوم دبيرستان از ارزشيابي به شيوه ارتباطي و ميزان كاربرد اين شيوه ارزشيابي توسط آن
416
بررسي ميزان سورويوال فيستول شرياني وريدي در بيماران همودياليزي
417
بررسي ميزان شاخص Dmft در كودكان 5-3 ساله در مهدكودك هاي شهر لاهيجان در سال 1397
418
بررسي ميزان شاد كامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد
419
بررسي ميزان شادابي سازمان و آگاهي از ويژگي هاي خرده فرهنگهاي سازماني و ارتباط آنها با خلاقيت سازمان (مطالعه موردي: مديران شهرداري شهرتهران )
420
بررسي ميزان شادابي ونشاط شهروندان در شهر مذهبي قم
421
بررسي ميزان شادكامي بين زنان خانه دار وشاغل
422
بررسي ميزان شادكامي بين ورزشكاران شنا و غير ورزشكاران استان اصفهان بين رده هاي سن 20-30سال
423
بررسي ميزان شادكامي دانشجويان
424
بررسي ميزان شادكامي دانشجويان دختر مزدوج، عقدي و مجرد دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد در سال تحصيلي 1388-1387
425
بررسي ميزان شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور فارسان
426
بررسي ميزان شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور و آزاد
427
بررسي ميزان شادكامي در بين دو گروه شخصيت A,B
428
بررسي ميزان شادكامي و خلاقيت دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بروجن
429
بررسي ميزان شادكامي وافسردگي در دانش آموزان دختر ورزشكار وغير ورزشكار مقطع دبيرستان شهرستان اهواز در سال تحصيلي92_93
430
بررسي ميزان شادكامي ورابطه آن بانگرش ديني، سبك هاي مقابله اي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
431
بررسي ميزان شادي در بين پرستاران و معلمان شهرستان جهرم
432
بررسي ميزان شادي در بين پرستاران و معلمان شهرستان جهرم
433
بررسي ميزان شايستگي دانش‌آموختگان دانشگاهي از نظر خانواده‌هاي يزدي
434
بررسي ميزان شايستگي دبيران نظام جديد متوسطه استان ايلام در مهارتهاي آموزشي (به منظور هدايت برنامه هاي آموزشي تربيت دبير و ضمن خدمت)
435
بررسي ميزان شايستگي مديران در مديران كل ، معاونين ، كاركنان معاونت تحقيق ، ترويج ، آموزش وزارت تعاون براساس الگوي شايستگي مديران )PMC(
436
بررسي ميزان شايستگي مديران مدارسي مقاطع دبيرستان و راهنمايي آموزش و پرورش استان فارس (مطالعه موردي شهر داراب )
437
بررسي ميزان شروع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر دوره راهنمايي از ديدگاه معلمان و مشاوران در منطقه آزادشهر
438
بررسي ميزان شكاف نسل ها بين والدين و فرزندان در شهر اصفهان
439
بررسي ميزان شكاف نسل ها و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان اردل
440
بررسي ميزان شكستگي استخوان گيجگاهي و عوارض همراه در تروماي به سر در بيماران بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
441
بررسي ميزان شكستگي استخوان گيجگاهي و عوارض همراه در تروماي به سر در بيماران بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون
442
بررسي ميزان شكل پذيري اتصالات گيردار به ستون به وسيله جوش در سازه هاي فولادي با نرم افزار abaqus [آباكوس]
443
بررسي ميزان شناخت ،نگرش و الگو پذيري دانش آموزان پايه آخر متوسطه از پيامبر(ص) و معصومين(ع)
444
بررسي ميزان شناخت دانش آموزان از حقوق خود در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه دو يزد
445
بررسي ميزان شناخت دانش آموزان دبيرستانهاي ناحيه يك شهر رشت پيرامون عوامل مستعدكننده گرايش به مصرف موادمخدر
446
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از امام زمان (عج )
447
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از نابينايان
448
بررسي ميزان شناخت دانشجويان از نابينايان "بررسي موردي مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد"
449
بررسي ميزان شناخت دانشجويان دانشگاه پيام نور از تحزب (در شهر بجنورد)
450
بررسي ميزان شناخت نظام بانكي ايران از پديده پول شويي (مطالعه موردي بانك صنعت و معدن )
451
بررسي ميزان شناخت،نگرش و الگوپذيري دانش آموزان پايه آخر متوسطه از پيامبر﴿ص﴾و معصومين ﴿ع﴾
452
بررسي ميزان شناختها ،گرايشها وعملكردهاي جوانان نسبت به امام عصر خويش مهدي موعود﴿عج﴾
453
بررسي ميزان شناسايي جوانان از مفاهيم ومصاديق تهاجم فرهنگي ونظرات آنها براي راههاي مقابله با آن
454
بررسي ميزان شهر گرايي ﴿مطالعه موردي سرپرست خانوارهاي شهر بهشهر﴾
455
بررسي ميزان شيوع ، نوع و عوامل آسيب زا در تكواندوكاران باشگاه هاي شهرتبريز
456
بررسي ميزان شيوع Arcuate foramen در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال 94
457
بررسي ميزان شيوع ERYTHEMA TOXICUM, MONGOLIAN SPOT, MILIAدر نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار و بهمن يزد
458
بررسي ميزان شيوع ERYTHEMA TOXICUM, MONGOLIAN SPOT, MILIAدر نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي افشار و بهمن يزد
459
بررسي ميزان شيوع HBsAg,HCVAb,HIBAb و عوامل موثر بر آنها در بيماران همودياليزي و كار درماني دياليز استان يزد
460
بررسي ميزان شيوع Missing در دندانهاي دائمي (بجز مولر سوم ) در دانش آموزان 13 و 14 ساله مدارس راهنمايي شهر رشت
461
بررسي ميزان شيوع tinea pedis در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت، بيمارستان افشار يزد
462
بررسي ميزان شيوع tinea pedis در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي و درماني ديابت، بيمارستان افشار يزد
463
بررسي ميزان شيوع آسيب زانو و بهينه سازي داربست مينيسك زانو براي واليباليست هاي جوان نخبه
464
بررسي ميزان شيوع آمبليوپي در كودكان 1 تا 10 ساله داراي عيوب انكساري مراجعه كننده به يك كلينيك خصوصي در رشت در سال هاي 89-1388
465
بررسي ميزان شيوع اپن بايت در دبيرستانهاي پسرانه ﴿17-15﴾ ساله
466
بررسي ميزان شيوع اپن بايت در دبيرستانهاي پسرانه 17-15 ساله شهر يزد در سال 1383
467
بررسي ميزان شيوع اپي لپسي در كودكان دبستاني 7 تا 11 ساله شهر يزد
468
بررسي ميزان شيوع اپي لپسي در كودكان دبستاني 7 تا 11 ساله شهر يزد
469
بررسي ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطه علائم اين اختلال با كيفيت زندگي در بازماندگان و خانواده هاي قربانيان متوفي از حادثه انفجار لوله گاز سرخس -مشهد
470
بررسي ميزان شيوع اختلال اضطراب سلامتي در بين جمعيت باليني شهرستان شهركرد در سال1392
471
بررسي ميزان شيوع اختلال سلوك و رابطه آن با فاصله بين نسلي در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرستان تالش
472
بررسي ميزان شيوع اختلال هاي يادگيري در بين دبستان هاي پسرانه شهرستان صدوق
473
بررسي ميزان شيوع اختلال هماهنگي رشدي و رابطه ي آن با توانش زباني و عوامل جمعيت شناختي در كودكان پايه اول و دوم دبستان در شهر اصفهان
474
بررسي ميزان شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني و تعيين ريسك فاكتورهاي مرتبط با آن در شاغلين كارگاههاي خياطي زنانه شهر يزد و طراحي ارگونوميك ايستگاه كار دوخت براي آنان
475
بررسي ميزان شيوع اختلالات اضطرابي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بخش هموديالز بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس ازارديبهشت ماه 80لغايت تيرماه 80
476
بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه (پرخوري عصبي و بي اشتهايي رواني) ...
477
بررسي ميزان شيوع اختلالات خاص يادگيري درس رياضي دختران در پايه سوم ابتدايي ناحيه 1 شهرستان اهواز و رابطه آنها با سن و تحصيلات والدين، معدل رياضي و معدل كل پايه دوم، نمره رياضي نوبت اول و سابقه تدريس معلم
478
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري بين دانش آموزان متوسطه دختر شهرستان گنبد كاووس
479
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر پايه سوم مقطع راهنمايي.
480
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر سال دوم مقطع راهنمايي
481
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان دختر وپسر سال دوم مقطع راهنمايي.
482
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دختر پايه پنجم ناحيه چهار آموزش و پرورش شهرستان اهواز و تاثير آن بر عملكرد تحصيلي آن
483
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ني ريز.
484
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دوره راهنمايي كه والدين آنها جهت كار به كشورهاي همسايه مراجعه مي كنند
485
بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري و انوع آن در بين كودكان 6 تا 12 سال مبتلا به لوسمي در بيمارستان كودكان مفيد تهران
486
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني ومرزي در شهر اصفهان
487
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در بيماران مراجعه كننده به پزشكان غيرروانپزشك در شهر يزد
488
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان سال سوم دبيرستان مدارس تيزهوشان يزد و مقايسه ان با دانش آموزان ساير مدارس
489
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در دانش آموزان سال سوم دبيرستان مدارس تيزهوشان يزد و مقايسه ان با دانش آموزان ساير مدارس
490
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني دربين بيماران كليوي ومقايسه آن با افراد عادي درشهرستان قاين
491
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت در بين دانشجويان شهرستان بروجن 1389
492
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت در زنان زنداني شهر كرمانشاه
493
بررسي ميزان شيوع اختلالات شخصيت دربين معتادان خودمعرف شهرستان شهركرد
494
بررسي ميزان شيوع اختلالات گفتار وزبان در كلينيك گفتاردرماني در سال 1386
495
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري در ميان دانش آموزان دبستانهاي دخترانه ناحيه دو يزد
496
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري و تعيين نيمرخ هوشي دانش آموزان تيز هوش پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
497
بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري وتعيين نيمرخ هوشي دانش آموزان تيزهوش پايه هاي چهارم وپنجم ابتدايي شهر اصفهان
498
بررسي ميزان شيوع اروژن دنداني و عوامل ايجاد كننده آن در بين بيماران مراجعه كننده به بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال92-1391
499
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
500
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
501
بررسي ميزان شيوع استرسورها در 6 ماه قبل از بروز علايم ديابت در 441 بيمار ديابتي شناخته شده در يزد
502
بررسي ميزان شيوع اشريشياكلي مولد شيگاتوكسين در مرغ هاي تخمگذار تجاري در استان كرمانشاه
503
بررسي ميزان شيوع اضطراب در بين دانش آموزان پسر ودختر مدارس شهري و روستايي شهرستان رامسر در سال تحصيلي89-88.
504
بررسي ميزان شيوع اضطراب دربين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه پيام نور مركز رامسر
505
بررسي ميزان شيوع اعتياد در جوانان از ديد دانش آموزان مدارس متوسطه
506
بررسي ميزان شيوع اعتياد در جوانان از ديد دانش آموزان مدارس متوسطه
507
بررسي ميزان شيوع افسردگي در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر اصفهان
508
بررسي ميزان شيوع افسردگي در بين دانش آموزان دوره متوسطه دختران و پسران شهر سعدآباد
509
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر يزد در سال تحصيلي 1380-81
510
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان مدارس راهنمايي پسرانه شهر يزد در سال تحصيلي 1380-81
511
بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
512
بررسي ميزان شيوع افسردگي در زنان متاهل خانه دار نسبت به زنان متاهل شاغل در گروه سني 25 تا 40 سال در شهرستان بابل
513
بررسي ميزان شيوع افسردگي در شهرستان زرنديه
514
بررسي ميزان شيوع افسردگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
515
بررسي ميزان شيوع افسردگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
516
بررسي ميزان شيوع افسردگي ر معلمان مدارس استسنايي و معلمن مدارس عادي مقطع ابتدايي سطح استان گلستان و رابطه آن با رضايت شغلي آنها در سال 83 - 82
517
بررسي ميزان شيوع افسردگي و رابطه آن با حمايت اجتماعي دوستان نوجوان در بين دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان بشرويه
518
بررسي ميزان شيوع انحناي باكولينگو الي و اندازه گيري زاويه انحنا كانال ريشه پالاتال دندان مولر اول فك بالا
519
بررسي ميزان شيوع انكيلو گلوسيا در دانش آموزان
520
بررسي ميزان شيوع انكيلو گلوسيا در دانش آموزان
521
بررسي ميزان شيوع انواع آسيب ورزشي و رابطه آن با برخي علل ايجاد آسيب در واليباليست هاي نشسته جانبازان و معلولين ومعلولين مرد استان يزد
522
بررسي ميزان شيوع انواع صدمات جسمي، حوادث شغلي و بيماري هاي حرفه اي، پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي واقع در شهر تهران در سال 1375 و ارائه طرح پيشگيري از اين صدمات و بيماريها
523
بررسي ميزان شيوع انواع عادات دهاني در كودكان زير 6 سال مهد كودك هاي شهر رشت در سال 1384
524
بررسي ميزان شيوع انواع كراس بايت در مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 1383
525
بررسي ميزان شيوع بيش فعال (ADHD)در كودكان 7-5 سال شهرستان برخوار
526
بررسي ميزان شيوع بيماري روماتيسم قلبي در بچه هاي مدرسه اي چهار منطقه گيلان و مقايسه آن با ميزان شيوع بيماري روماتيسم قلبي دانش آموزان مدارس كشورهاي مختلف جهان
527
بررسي ميزان شيوع بيماري سل ريوي در بخش مهريز از استان يزد در 6 ماه دوم سال 1358
528
بررسي ميزان شيوع بيماري شپش سر در كودكان 3- 7 ساله مهدكودك شهر رشت در سال 1374
529
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال بختياري
530
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال بختياري
531
بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر سورشجان استان چهار محال و بختياري
532
بررسي ميزان شيوع بيماري هاي خود ايمني همراه با بيماري گريوز از سال 1360 تا 1373
533
بررسي ميزان شيوع پاي ديابتي در 1000 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
534
بررسي ميزان شيوع پلي مورفيسم OCT1 و ارتباط آن با پاسخ درماني متفورمين در بيماران مبتلا به PCOs
535
بررسي ميزان شيوع پيش فعالي در بين دانش اموزان پسر پايه دوم ابتدايي در شهرستان فريمان
536
بررسي ميزان شيوع تالاسمي در داوطلبين ازدواج در سال 78-77 دراستان كرمان
537
بررسي ميزان شيوع تب و تشنج همراه با اسهال در بيماران بستري در بيمارستان 17شهريور رشت از تاريخ 1/1/77 لغايت 1/1/78
538
بررسي ميزان شيوع ترس در بين دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر گرگان
539
بررسي ميزان شيوع توده هاي گردني در اطفال 15-7 ساله شهرستان يزد
540
بررسي ميزان شيوع تومورهاي بدخيم كليه و مجاري ادرار بر حسب نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد
541
بررسي ميزان شيوع تومورهاي بدخيم كليه و مجاري ادرار بر حسب نمونه هاي بيوپسي موجود در بخش پاتولوژي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون يزد از اول سال 1364 لغايت پايان 1374
542
بررسي ميزان شيوع چاقي - شاخص توده بدني - نسبت دور كمر به لگن و درصد چربي بدن در دانش آموزان پايه ششم ابتدايي و سوم راهنمايي شهرستان راميان
543
بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط آن با سطح فعاليت بدني در دختران 21-7 سال شهرستان جوانرود
544
بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط آن با فاكتورهاي شيوه زندگي در كودكان فعال و غير فعال 6-11 ساله نجف آباد
545
بررسي ميزان شيوع چاقي و افزايش وزن در دانشجويان پزشكي دختر دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1382
546
بررسي ميزان شيوع خوش بيني- بدبيني در روابط بين فردي
547
بررسي ميزان شيوع خونريزي زودرس پس از زايمان در خانمهاي حامله مراجعه كننده به بيمارستانهاي بهمن و افشار از شهريور ماه 1377-1376
548
بررسي ميزان شيوع درگيري شبكه براكيال به دنبال زايمان و ريسك فاكتورهاي آن در نوزادان متولد شده در بيمارستان الزهراي رشت از سال 1388 تا 1397
549
بررسي ميزان شيوع درماتوزهاي ناشي از شغل در كارخانجات نساجي يزد
550
بررسي ميزان شيوع درماتوزهاي ناشي از شغل در كارخانجات نساجي يزد
551
بررسي ميزان شيوع دژنرسانس لاتيس شبكيه در 750 نفر نزديك بين در گروه سني 20 تا 65 سال مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان فرخي يزد
552
بررسي ميزان شيوع دژنرسانس لاتيس شبكيه در 750نفر نزديك بين در گروه سني 20 تا 65 سال مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان فرخي يزد
553
بررسي ميزان شيوع ديابت حاملگي (GESTATIONAL DIABETES) در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز زايماني افشار- بهمن - مجيبيان - سيد الشهداء(ع ) و گودرز يزد در تابستان و پاييز 1374
554
بررسي ميزان شيوع ديابت حاملگي (GESTATIONAL DIABETES) در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز زايماني افشار- بهمن - مجيبيان - سيد الشهداء(ع ) و گودرز يزد در تابستان و پاييز 1374
555
بررسي ميزان شيوع ديابت مليتوس در بيماران مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان پورسيناي رشت در سال 1395
556
بررسي ميزان شيوع ديس ريتمي بر اساس الكتروكارديوگرام اوليه در بيماران مبتلا به حمله حاد بيماري مزمن انسداد ريوي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان رازي رشت
557
بررسي ميزان شيوع رفتارهاي خشونت آميز در بين دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ناحيه 2 يزد
558
بررسي ميزان شيوع زانو درد و رابطه آن با سطح فعاليت و تيپ بدني در پرسنل زن اداري بيمارستان شريعتي اصفهان
559
بررسي ميزان شيوع زانوي ضربدري و پرانتزي در دانش آموزان مقطع ابتدايي
560
بررسي ميزان شيوع ژنژيويت و ارتباط آن با بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان 8-11 ساله مدارس ابتدايي شهر يزد در سال 1377
561
بررسي ميزان شيوع ژنژيويت و ارتباط آن با رعايت بهداشت دهان و در دانش آموزان 11-9 ساله شهر يزد
562
بررسي ميزان شيوع ساركوسيستيس شبه هومينس در گوشت گاو و اندام هاي خوراكي توزيع شده در يزد در سال 1393
563
بررسي ميزان شيوع سالك در روستاي ابركوه
564
بررسي ميزان شيوع سطح تري گليسيريد و كلسترول نرمال در بيماران Acute Coronary Syndromeبيمارستان لبافي نژاد بين سالهاي1379-1375
565
بررسي ميزان شيوع سطح تري گليسيريد و كلسترول نرمال در بيماران Acute Coronary Syndromeبيمارستان لبافي نژاد بين سالهاي1379-1375
566
بررسي ميزان شيوع سقط و مرده زايي در زنان حامله مراجعه كننده به زايشگاههاي بهمن ، مادر و افشار يزد
567
بررسي ميزان شيوع سلياك در بيماران مبتلا به استئوپروز و استئوپني با ﴿Z- Score﴾ پايين در استان يزد
568
بررسي ميزان شيوع سلياك در بيماران مبتلا به استئوپروز و استئوپني با ﴿Z- Score﴾ پايين در استان يزد
569
بررسي ميزان شيوع ضايعات غير پوسيدگي سرويكال در دانشجويان دندانپزشكي دوره باليني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يز درسال 1395
570
بررسي ميزان شيوع عادت مكيدن انگشت در كودكان6-3ساله مهد كودكهاي شهر ‏تهران
571
بررسي ميزان شيوع عفونتهاي زخم و آبسه هاي شكمي متعاقب اعمال جراحي CLEAN- CONTAMINATEبدون آنتي بيوتيك تراپي
572
بررسي ميزان شيوع عفونتهاي زخم و آبسه هاي شكمي متعاقب اعمال جراحي CLEAN- CONTAMINATEبدون آنتي بيوتيك تراپي
573
بررسي ميزان شيوع علائم افسردگي در دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و متوسطه شهرستان ساري در سال تحصيلي 83 - 82
574
بررسي ميزان شيوع علائم و نشانه هاي ادراري در بيماران ديابتي و علائم جنسي در مردان ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
575
بررسي ميزان شيوع علائم و نشانه هاي ادراري در بيماران ديابتي و علائم جنسي در مردان ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور يزد
576
بررسي ميزان شيوع عوارض تكنيكي در حين Extractoion دندانهاي مولر فكين در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
577
بررسي ميزان شيوع عوارض تكنيكي در حين Extractoion دندانهاي مولر فكين در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
578
بررسي ميزان شيوع عوارض ختنه در اطفال زير دو سال شهر يزد
579
بررسي ميزان شيوع فشار خون بالا در مدارس شهر يزد در مقاطع ابتدايي و دبيرستان و رابطه آنها با نمايه توده بدني (BMI)
580
بررسي ميزان شيوع فشار خون بالا در مدارس شهر يزد در مقاطع ابتدايي و دبيرستان و رابطه آنها با نمايه توده بدني (BMI)
581
بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس بر اساس شاخص Dean در دانش آموزان 12 ساله شهر رشت
582
بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس در دانش آموزان 15-12 ساله مدارس راهنمايي عقدا در سال 1381
583
بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس و رابطه آن با نوع آب مصرفي در دانش آموزان مدارس راهنمايي بخش بستك استان هرمزگان در سال 1379.
584
بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس و رابطه آن با نوع آب مصرفي در دانش آموزان مدارس راهنمايي بخش بستك استان هرمزگان در سال 1379.
585
بررسي ميزان شيوع كاهش شنوايي حسي و عصبي در بيماران ديابتيك نوع II سي تا پنجاه سال
586
بررسي ميزان شيوع كاهش شنوايي حسي و عصبي در بيماران ديابتيك نوع II سي تا پنجاه سال
587
بررسي ميزان شيوع كف پاي صاف و گود در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر قاين
588
بررسي ميزان شيوع كور رنگي در مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
589
بررسي ميزان شيوع كور رنگي در مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر يزد
590
بررسي ميزان شيوع گواتر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان يزد
591
بررسي ميزان شيوع گواتر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان يزد
592
بررسي ميزان شيوع لكنت زبان در بين دانش آموزان مقطع ابتدائي استان گيلان.
593
بررسي ميزان شيوع مشكلات روحي و رواني در دانش آموزان مقطع راهنمايي
594
بررسي ميزان شيوع مصرف سيگار در معلمين مرد مدارس متوسطه شهرستان رشت در سال 83-1382
595
بررسي ميزان شيوع ميوپي پاتولوژيك و عوارض آن بر روي شبكيه در بيماران ميوپ مراجعه كننده به كلينيك چشم پزشكي در سال 75
596
بررسي ميزان شيوع ناقلين استاف آرئوس در شاغلين اتاق عمل بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آن در نيمه دوم سال1380
597
بررسي ميزان شيوع ناقلين استاف آرئوس در شاغلين اتاق عمل بيمارستانهاي دانشگاهي شهر يزد و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي آن در نيمه دوم سال1380
598
بررسي ميزان شيوع ناهنجاري هاي جنيني و مرگ ومير در نوزادان تازه متولد شده شهر بيرجند در سالهاي 90 تا 94
599
بررسي ميزان شيوع ناهنجاريهاي اندام فوقاني در دانشجويان پسر غيرورزشكار و ورزشكار دانشگاه آزاد ميانه
600
بررسي ميزان شيوع ناهنجاريهاي كايفوزپشتي و لوردوز كمري در داوطلبين ورود به رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور
601
بررسي ميزان شيوع نقص ديد رنگ در دانشجويان در دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي شهر يزد.
602
بررسي ميزان شيوع نقص ديد رنگ در دانشجويان در دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي شهر يزد.
603
بررسي ميزان شيوع نقص لاكتاز در بيماران I. B. Sمراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد و مقايسه با گروه شاهد . در طي مدت 6 ماه
604
بررسي ميزان شيوع نقص لاكتاز در بيماران I. B. Sمراجعه كننده به درمانگاههاي داخلي بيمارستانهاي افشار و شهيد رهنمون يزد و مقايسه با گروه شاهد . در طي مدت 6 ماه
605
بررسي ميزان شيوع هپاتيت D در افراد HBsAg مثبت
606
بررسي ميزان شيوع هپاتيت D در افراد HBsAg مثبت
607
بررسي ميزان شيوع هيپرتانسيون در سندرم نفريتيك در بيماران بستري در بيمارستان هفده شهريور رشت طي سالهاي 1369- 1373
608
بررسي ميزان شيوع هيپوپلازي مينايي در دانش آموزان 14 - 12 ساله شهر يزد .
609
بررسي ميزان شيوع هيپوپلازي مينايي در دانش آموزان 14 - 12 ساله شهر يزد .
610
بررسي ميزان شيوع و بروز بيماري مولتيپل اسكلروزيس در استان گيلان96-1395
611
بررسي ميزان شيوع و تعيين رابطه بين علائم سوگ بحران زا و اختلال استرس پس از سانحه در كودكان و نوجوانان داغديده عراقي
612
بررسي ميزان شيوع و ريسك فاكتورهاي احتمالي بيماري رينيت آتروفيك در كارگران كارگاههاي قالي بافي روستاهاي شهرستان يزد
613
بررسي ميزان شيوع و علل اختلالات عضلاني اسكلتي اندام فوقاني در دانشجويان رشته موسيقي گرايش نوازندگي پيانو دانشگاه هاي تهران
614
بررسي ميزان شيوع و علل شكستگيهاي تاج دندانهاي قدامي دائمي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر يزد
615
بررسي ميزان شيوع و علل شكستگيهاي تاج دندانهاي قدامي دائمي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر يزد
616
بررسي ميزان شيوع و علل و عوارض و مرگ و مير بيماران بستري شده در بخش جراحي بيمارستان پورسيناي رشت در 6 ماه اول سال 1372
617
بررسي ميزان شيوع و علل وقوع آسيبهاي ورزشي در كشتي گيران آزاد كار شهر كرمانشاه
618
بررسي ميزان شيوع و عوامل مستعد كننده كمر درد در كادر پرستاري بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
619
بررسي ميزان شيوع و مقاومت آنتي بيوتيكي ليستريامونوسيتوژنز در مراحل مختلف كشتار مرغ و محيط كشتارگاههاي مرغ شهر يزد در سال ۱۳۹۴
620
بررسي ميزان شيوع وسواس در بين دانشجويان دانشگاه آزاد دهاقان
621
بررسي ميزان شيوع ويروس DNA نوپديد (TTV) در جمعيت اصفهان
622
بررسي ميزان شيوع، تشخيص و اداره جنينهاي ماكروزوم و صدمات زايماني ناشي از آن بر مادر و جنين
623
بررسي ميزان شيوه اختلالات يادگيري در دانش آموزان ابتدايي شهرستان شهركرد
624
بررسي ميزان صحت تشخيص هاي باليني ضايعات وزيكولوبولوز مزمن در مقايسه با تشخيص پاتولوژيك در نمونه هاي ارجاع شده به بخش پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي يزد از 90-1380
625
بررسي ميزان صحت قيمت اوليه سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
626
بررسي ميزان صدا و منابع ايجاد كننده ي آن در بخش مراقبت هاي ويؤه ي نوزادان و بخش نوزادان مركز آموزشي درماني الزهراي رشت
627
بررسي ميزان صلبيت اتصالات جوشي تير به ستون با استفاده از نرم افزار ABAQUS [آباكوس]
628
بررسي ميزان صميميت بين والدين و فرزندان.
629
بررسي ميزان صميميت و تفاهم زوجين و رابطه آن با تفاوت سني بين آنها
630
بررسي ميزان ضايعات خط توليد پوشاك و ارائه راهكار جهت كاهش آن ﴿مطالعه موردي﴾
631
بررسي ميزان ضايعات در قسمت مقدمات بافندگي و بافندگي و ارائه پيشنهاد جهت بهبود آن
632
بررسي ميزان ضد آتش و ضد ميكروب شدن پارچه اكريليك در پروسه كوتاه
633
بررسي ميزان ضد ميكروب شدن نخ اكريليك حاوي نانو سيلور
634
بررسي ميزان طبيعي بودن مكالمه هاي كتابهاي زبان انگليسي دوره راهنمايي ايران
635
بررسي ميزان طلاق و عوامل آن در بين خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد شهرستان تنكابن.
636
بررسي ميزان ظرفيت پذيري جمعيتي سكونتگاه‌هاي انساني در حوزه‌هاي گرم وخشك ايران در مقايسه با برنامه هاي آمايش سرزمين (نمونه موردي استان قم)
637
بررسي ميزان ظرفيت هوازي به روش تست پله و باركاري در كارگران يكي از كارخانجات كاشي شهرستان ميبد در سال ۱۳۹۶
638
بررسي ميزان عزت نفس بين دختران و پسران مقطع راهنمايي شهرستان تفت
639
بررسي ميزان عزت نفس بين فرزندان شاهد و فرزندان غيرشاهد (دختران در مقطع راهنمايي )
640
بررسي ميزان عزت نفس دانشجويان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي آنان در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و دانشگاه يزد در نيمسال دوم سال تحصيلي 1383-84
641
بررسي ميزان عزت نفس دختران مقطع پيش دانشگاهي و رابطه آن با رشته تحصيلي سال 82-81 طبس
642
بررسي ميزان عزت نفس در بين دختران و پسران سوم راهنمايي شهر يزد ناحيه 2 و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي و وضعيت اقتصادي و تحصيلات والدين ، 1380
643
بررسي ميزان عزت نفس در دانش آموزان راست دست وچپ دست پايه دوم و سوم راهنمايي شهر برازجان
644
بررسي ميزان عزت نفس در كودكان مبتلا به اختلالات گفتاري و مقايسه آن با كودكان عادي
645
بررسي ميزان عزت نفس و افسردگي در بين تيپ هاي مختلف شخصيت در بين گروهي از دانشجويان دانشگاه پيام نور لردگان
646
بررسي ميزان عزت نفس و رابطه آن با جنسيت
647
بررسي ميزان عزت نفس وافسردگي در زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار.
648
بررسي ميزان عزت نفس وسازگاري اجتماعي درپسراني كه خدمت سربازي معاف شده اند.
649
بررسي ميزان عزت نفس وعوامل موثر بر افزايش عزت نفس معتادين عضو انجمن NA در شهر قم
650
بررسي ميزان عزت نفس،خودباوري وموضع كنترل در دانشجويان رشته علوم پايه وعلوم انساني.
651
بررسي ميزان عفونت هاي بيمارستاني در بيماران بستري در ICU جنرال بيمارستان پورسينا در دي ماه 92 تا دي ماه 93
652
بررسي ميزان علاقمندي به مطالعه در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز رشته علوم اجتماعي
653
بررسي ميزان علاقمندي دانش آموزان ممتاز به انتخاب رشته هاي پزشكي
654
بررسي ميزان علاقمندي دانشجويان دانشگاه يزد به مطالعه غير درسي ﴿بررسي موردي دانشجويان پسر ساكن خوابگاه﴾
655
بررسي ميزان علاقمندي دانشجويان نسبت به دروس عمومي
656
بررسي ميزان علاقمندي مديريت در تشويق معلمان به منظور بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات )ICT(درهنرستان غير انتفاعي فني و حرفه اي پويندگان (ناحيه 4مشهد)
657
بررسي ميزان علاقه به قرآن كريم و راهكارهاي افزايش آن در جوانان امروزي
658
بررسي ميزان علاقه دانشجويان در رابطه با حفاظت از محيط زيست در دانشگاه پيام نور انديمشك
659
بررسي ميزان علاقه مردم به فعاليتهاي هنري در شهر سمنان
660
بررسي ميزان علاقه مندي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي به مطالعه كتب غير درسي منطقه بجستان سال تحصيلي 81الي82
661
بررسي ميزان علاقه مندي دانش اموزان راهنمايي به رسانه هاي گروهي
662
بررسي ميزان علاقه مندي دانشجويان مجتمع علوم انساني به هنر تئاتر
663
بررسي ميزان علاقه مندي دانشجويان مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد به تشكيل تعاوني توليدي و خدماتي
664
بررسي ميزان علاقه و رفتار زيست محيطي دانش آموزان و معلمان نسبت به حفاظت از محيط زيست در مقطع دبيرستان شهر قم
665
بررسي ميزان علاقه و گرايش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بهاباد به كتاب و كتابخواني
666
بررسي ميزان علاقه وانگيزه دبيران رشته حرفه وفن درانجام كارهاي عملي
667
بررسي ميزان علل و عوامل مرگ و مير طي سالهاي81، 80 و 82 در شهرستان يزد
668
بررسي ميزان عمق كيورينگ كامپوزيت هاي بابا بيس سايلوران و متاكريلات با استفاده از روش سختي سنجي
669
بررسي ميزان عملكرد مديران آموزشي شهر اروميه در ابعاد ( رهبري ، آموزشي ، روابط انساني ، حرفه اي ، اداري ) از ديدگاه دبيران و معلمان دوره هاي مختلف تحصيلي ( 80 - 79 )
670
بررسي ميزان عملكرد معلمان راهنما از ديدگاه مديران وآموزگاران مدارس ابتدايي
671
بررسي ميزان عناصر منيزيم ، مس ، روي و كلسيم در سرم افراد مبتلا به كمبود آنزيم G6PD در مقايسه با افراد سالم
672
بررسي ميزان عناصر منيزيوم مس روي و كلسيم در سرم افراد مبتلا به كمبود آنزيم ... در مقايسه با افراد سالم
673
بررسي ميزان عوارض پس از عمل كاشت هيدروكسي آپاتيت بيماران در استان يزد
674
بررسي ميزان عوارض پس از عمل كاشت هيدروكسي آپاتيت بيماران در استان يزد
675
بررسي ميزان عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي و عوامل مرتبط با آن در بيماران بستري در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 92-1391
676
بررسي ميزان عوامل موثر بر رضايت شغلي در ميان كارگران واحد توليدي (شركت ) ملامين سازي يزدگل در سال 83-82
677
بررسي ميزان عود عفونت هليكوباكترپيلوري بين 3تا5 سال پس از ريشه كني با استفاده از تست UBT
678
بررسي ميزان عود فتقهاي جدار قدامي شكم كه توسط پروستتيك ترميم شده اند
679
بررسي ميزان عود فتقهاي جدار قدامي شكم كه توسط پروستتيك ترميم شده اند
680
بررسي ميزان عود موضعي،متاستاز دوردست وبقاي كلي بيماران سرطان پستان ماستكتومي شده با بيماران با جراحي حفظ پستان،مراجعه كننده به مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده از سال 84 تا پايان سال 91
681
بررسي ميزان عود و بقاي 5ساله در بيماران مبتلا به سرطان پستان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1387 لغايت مرداد 1393
682
بررسي ميزان غلظت اينترلوكين18 در بزاق و مايع شيار لثه افراد مبتلا به پريودنتيت مزمن وافراد سالم شهريزد در سال 1394
683
بررسي ميزان غلظت بنزن ،تولوئن،اتيل بنزن و گزيلن آزاد شده در كابين تاكسي هاي شهريزد
684
بررسي ميزان غلظت بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و گزيلن آزاد شده در كابين تاكسي هاي شهر يزد
685
بررسي ميزان فراواني ،فاكتورهاي دخيل ، عوامل ميكروبي و آنتي بيوگرام عفونت ادراري علامت دار و بدون علامت در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان شهر يزد در سال 1391
686
بررسي ميزان فراواني ،فاكتورهاي دخيل ، عوامل ميكروبي و آنتي بيوگرام عفونت ادراري علامت دار و بدون علامت در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان شهر يزد در سال 1391
687
بررسي ميزان فراواني HBsAgمثبت در 1904 زن باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان شهر يزد
688
بررسي ميزان فراواني HBsAgمثبت در 1904 زن باردار مراجعه كننده به كلينيكهاي زنان و زايمان شهر يزد
689
بررسي ميزان فراواني آسيب حاد كليه براساس معيارpRIFLEدربيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ي كودكان بيمارستان 17 شهريور رشت
690
بررسي ميزان فراواني اختلالات خواندن زبان فارسي در دانش آموزان پايه ي سوم دبستان
691
بررسي ميزان فراواني اختلالات رفتاري در دانش آموزان دبستاني شهر يزد 95-1394
692
بررسي ميزان فراواني استفاده از انواع طب مكمل/ جايگزين و ميزان رضايت از آن از ديدگاه بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي شهرستان يزد
693
بررسي ميزان فراواني استفاده از انواع طب مكمل/ جايگزين و ميزان رضايت از آن از ديدگاه بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي شهرستان يزد
694
بررسي ميزان فراواني افسردگي عميق و اضطراب منتشر در فرزندان آزاده يزد
695
بررسي ميزان فراواني افسردگي عميق و اضطراب منتشر در فرزندان آزاده يزد
696
بررسي ميزان فراواني انسداد روده باريكدر بالغين از فروردين 76 لغايت اسفند 77 در بيمارستان پورسيناي رشت
697
بررسي ميزان فراواني انگلها در نمونه هاي بيوپسي مركز پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي 8 سال گذشته﴿73-80﴾
698
بررسي ميزان فراواني انگلها در نمونه هاي بيوپسي مركز پاتولوژي بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي 8 سال گذشته﴿73-80﴾
699
بررسي ميزان فراواني بيماري دريچه اي قلب در زمينه تب روماتيسمي (بيماري روماتيسمي قلب ) در طي سالهاي 72و71 در بيمارستان دكتر حشمت رشت
700
بررسي ميزان فراواني پلي هيدرآمينوس شناخته شده ، عوامل همراه آن در بيمارستان الزهرا رشت از مهرماه 1375 تامهرماه 1377
701
بررسي ميزان فراواني جهش هاي احتمالي در ژن nale در پمپ افلاكس mexab-oprm پسودوموناس آئروژينوزاي مقاوم و حساس به كارباپنم در نمونه هاي زخم سوختگي در شهر يزد
702
بررسي ميزان فراواني حوادث حاد كرونري در بيماران مورد تعبيه پيس ميكر بستري در بيمارستان افشار يزد
703
بررسي ميزان فراواني حوادث حاد كرونري در بيماران مورد تعبيه پيس ميكر بستري در بيمارستان افشار يزد
704
بررسي ميزان فراواني خوددرماني با پروپرانولول در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -1394
705
بررسي ميزان فراواني ديابت شيرين نوع 2 در بيماران مبتلا به تنگي كانال نخاعي بستري شده و مقايسه ي ميزان بهبودي علائم در بيماران ديابتي و غير ديابتي جراحي شده از سال هاي 1390-1394
706
بررسي ميزان فراواني سندرم بيماري ساختمان در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
707
بررسي ميزان فراواني كانال رترومولر در تصاوير CBCT در جمعيت ايراني
708
بررسي ميزان فراواني كاهش شنوائي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به كلينيك امام رضا و انجمن ام اس گيلان و مقايسه آن با گروه شاهد
709
بررسي ميزان فراواني مصرف مواد افيوني و داروهاي ضد درد در بيماران مبتلا به استئومالاسي مراجعه كننده به درمانگاه هاي بيمارستان پورسيناي رشت
710
بررسي ميزان فراواني ناهنجاري رفتار دانش آموز در مقطع تحصيلي (راهنممائي - متوسطه ) شهرستان بهشهر سال تحصيلي 1381-1380
711
بررسي ميزان فراواني نسبي آنزيم لوسين آمينو پپتيداز در جدار همبندي ادنتوژنيك كراتوسيست ها
712
بررسي ميزان فراواني نسبي انواع مختلف بدخيمي ها در بيماران 0- 12 سال مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت طي پنج سال گذشته ﴿1374- 1370﴾
713
بررسي ميزان فراواني نسبي كم خوني فقرآهن و تالاسمي مينور در مراجعين به مركز صدور گواهي ازدواج رشت از سال 1377 تانيمه اول 1378
714
بررسي ميزان فرسايش و رسوب در حوزه مطالعاتي همت آباد - يزد
715
بررسي ميزان فرسودگي شغلي در معلمان دوره ابتدائي بخش سيمكان جهرم
716
بررسي ميزان فرسودگي شغلي در ميان كاركنان شهرداري
717
بررسي ميزان فرسودگي شغلي در ميان كاركنان شهرداري
718
بررسي ميزان فرسودگي شغلي كارمندان شركت تام ايران خودرو كرج
719
بررسي ميزان فرسودگي شغلي كتابداران در كتابخاته هاي عمومي و كتابخلنه هاي دانشگاهي استان خراسان شمالي
720
بررسي ميزان فرسودگي شغلي مشاوران مدارس آموزش متوسطه و پيش دانشگاهي ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان اهواز و رابطه آن با ويژگيهاي جمعيت شناختي آنها
721
بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل موثر بر آن در ميان كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر اردبيل , a study of job burnout & effective factors among librarians of ardabil public libraries
722
بررسي ميزان فرمان پرستي در ميان دانشجويان دانشگاه تبريز و عوامل جامعه شناختي موثر بر آن
723
بررسي ميزان فسفر، اندازه غده ي سيب¬زميني و زمان برداشت در افزايش ويسكوزيته نشاسته ي سيب زميني در كاربردهاي مختلف (با نگاهي ويژه به كاربرد در گل حفاري)
724
بررسي ميزان فشار رواني(تنيدگي)معلمان مقطع ابتدايي شهرستان تنكابن.
725
بررسي ميزان فشاررواني مادر دردوران بارداري وتاثير آن بعداز تولد كودك
726
بررسي ميزان فعاليت جسماني و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغيير در سالمندان عضو كانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391
727
بررسي ميزان فعاليت جسماني و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل مراحل تغيير در سالمندان عضو كانون بازنشستگان شهر رشت در سال 1391
728
بررسي ميزان فعاليت دانشجويان در زمينه هنر در دانشگاه يزد﴿بررسي موردي دانشجويان فني و مهندسي﴾
729
بررسي ميزان فعاليت ماتريكس متالوپروتئيناز هاي2و9...در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي
730
بررسي ميزان فعاليت ماتريكس متالوپروتئينازهاي 2 و 9 اشك در چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي
731
بررسي ميزان فلزات سنگين (آرسنيك، جيوه، سرب و كادميوم) در منابع آب زيرزميني نواحي پيرامون تالاب انزلي و تهيه نقشه پهنه بندي آن
732
بررسي ميزان فلزات سنگين (سرب، كادميوم، مس، آرسنيك و جيوه) در چاي سياه وارداتي به استان هرمزگان در سال 1396
733
بررسي ميزان فلزات سنگين در دو گونه از گياهان غده اي پر مصرف كشاورزي( سيب زميني وپياز) در ميدان ميوه تره بار مركزي شهر رشت با استفاده از روش ICPدر سال 93
734
بررسي ميزان فلزات سنگين در عضله وكبد ماهي سفيد﴿Rutilus fresi kutum)درياي خزر﴿گيلان ومازندران﴾ در سال 1392-1393
735
بررسي ميزان فيتلر اسيون صدف مرواريد ساز مجاز pinctada radiateدر شوري هاي مختلف با استفاده از گونه فيتوپلانگتون isochrysis aff galbana
736
بررسي ميزان قند خون در نوزادان پر خطر و طبيعي متولد شده در بيمارستانهاي بهمن، افشار و مادر يزد در نيمه دوم سال 1376 و نيمه اول سال 1377
737
بررسي ميزان قند خون سرم وتغييرات هيستوپاتولوژيك پانكراس و كبد موش هاي ديابتي شده به روش تجربي توسط داروي استرپتوزتوسين متعاقب تجويز عصلره بادام كوهي و عصاره پسته كوهي
738
بررسي ميزان كار آفريني دانش آموختگان فني - حرفه اي شهرستان بندرگز
739
بررسي ميزان كار آمد بودن مديران ونقش آن در پيشرفت تحصيلي
740
بررسي ميزان كار افريني در دانشجويان پيام نور و رابطه ان با تيپ شخصيتي انان
741
بررسي ميزان كار كودكان در بافت فرش دست بافت در شهرستان بوكان و آثار ناشي از آن
742
بررسي ميزان كارآفريني دانش آموختگان علوم انساني در عرصه نشريات فرهنگي و اجتماعي شهر تهران
743
بررسي ميزان كارآفريني دانش آموختگان فني - حرفه اي شهرستان بندرگز
744
بررسي ميزان كارآفريني مديران دانش آموخته ي رشته ي علوم انساني در سازمان هاي صنعتي اراك
745
بررسي ميزان كارآمد بودن مديران ونقش آن در پيشرفت تحصيلي.
746
بررسي ميزان كارآمد عملكرد حوزه مقابله با مواد مخدر رونگردان ها با تاكيد بر اشراف اطلاعاتي بر شبكه ها (مورد مطالعه استان كرمانشاه)
747
بررسي ميزان كارآمدي مديران آموزشي ونقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران شهرستان رامسر.
748
بررسي ميزان كارآيي تحقيقات در ده سال گذشته ، مورد مطالعه با صنعت برق فارس
749
بررسي ميزان كارآيي دبيران متخصص وغير متخصص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان تنكابن
750
بررسي ميزان كارآيي دبيران متخصص وغير متخصص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان تنكابن
751
بررسي ميزان كارآيي شريان ها و جداره هاي محور بهشتي در مديريت بحران
752
بررسي ميزان كارآيي گياه كاكتوس در پالايش هواي كارخانه توليد سم از BTEX با استفاده از روش SPME – GC/MS
753
بررسي ميزان كارآيي ليزر فلورسانس﴿دياگنودنت﴾ در تشخيص آزمايشگاهي دمينراليزاسيون و رمينرالزاسيون سطوح صاف مينايي
754
بررسي ميزان كارآيي مديران تحصيلكرده رشته مديريت آموزشي با ساير مديران دوره ي متوسطه شهرستان لنگرود.
755
بررسي ميزان كارايي اوليه يك ساله و ميزان موفقيت و عوارض فيستولهاي شريان وريدي ميانه ساعد در بيماران داراي نارسايي كليوي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت
756
بررسي ميزان كارايي برنامه درسي رشته كارشناسي مترجمي زبان انگليسي در رفع نيازهاي جامعه
757
بررسي ميزان كارايي تزريق داخل مفصلي سلول بنيادي مزانشيمي حاصل از بافت چربي در بهبود علائم باليني استئو آرتروز(OA) القا شده در مدل تجربي در موش صحرايي
758
بررسي ميزان كارايي توليد بهنگام و پياده سازي آن در سازمان
759
بررسي ميزان كارايي جرايم مالياتي در جلوگيري اثر فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده
760
بررسي ميزان كارايي گونه هاي قارچي بومي جداسازي شده در تجزيه زيستي فاضلاب صنعت كاغذ و مقوا
761
بررسي ميزان كارايي مدرسين متخصص وغير متخصص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
762
بررسي ميزان كارايي مدرسين متخصص وغير متخصص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
763
بررسي ميزان كارايي مديران تحصيلكرده در رشته مديريت آموزشي با ساير مديران از ديدگاه معلمان
764
بررسي ميزان كارايي مشاوران در هدايت تحصيلي و انتخاب رشته دانش آموزان سال اول و دوم متوسطه از ديدگاه دانش آموزان شهرستان گتوند سال تحصيلي 83-84
765
بررسي ميزان كارايي مشاوران نظام جديد آموزش متوسطه از ديدگاه دانش آموزان شهرستان نكا
766
بررسي ميزان كارايي معلمان راهنما در رفع مشكلات آموزشي و بهسازي شيوه هاي تدريس در مدارس ابتدايي دولتي دولتي ناحيه چهار اهواز منطقه كيانپارس - سال تحصيلي - 76-77
767
بررسي ميزان كارايي و بازدهي خودروهاي شركتهاي ايران خودرو و سايپا
768
بررسي ميزان كاربرد استانداردهاي بين المللي محيط فيزيكي اطاق عمل در اطاق هاي عمل بيمارستانهاي تهران
769
بررسي ميزان كاربرد اصول ابداعي TRIZ در تسريع روند نوآوري و بهبود عملكرد سازمانهاي پژوهشي: به همراه مطالعه موردي
770
بررسي ميزان كاربرد فناوريهاي جديددر بهبود امر آموزش از ديدگاه معلمين شهر حاجي آباد
771
بررسي ميزان كاربرد مولفه هاي مديريت پست مدرن در كتابخانه هاي دانشگاههاي دولتي اصفهان
772
بررسي ميزان كاربست ديدگاه هاي فلسفي تربيتي مدير در حوزه تفكر خلاق از ديدگاه مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان لردگان
773
بررسي ميزان كاربست رهبري آموزشي مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان و رابطه آن با متغيرهاي جنس، سن، سابقه مديريت تحصيلات مديريتي و جمعيت مدرسه
774
بررسي ميزان كاربست رويكردهاي توسعه سازماني در مدارس متوسطه شهر اصفهان
775
بررسي ميزان كاربست سبكهاي مذاكره در استراتژيهاي مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان
776
بررسي ميزان كاربست شاخص‌هاي تدريس اثربخش و ارزشيابي يادگيري توسط اعضاء هيئت علمي در دانشگاه هنر و مدرسين رشته‌هاي هنري موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اصفهان
777
بررسي ميزان كاربست شيوه‌هاي مطلوب تربيت ديني و ارائه راهكارهايي جهت رفع موانع آن در مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان
778
بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي الگوي معماري منابع انساني در دانشگاه اصفهان
779
بررسي ميزان كاربست مؤلفه هاي چابكي سازماني در كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان
780
بررسي ميزان كاربست معيارهاي "سنجش يادگيري محور" در سنجش دانشجويان رشته علوم انساني دانشگاه اصفهان
781
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي اخلاق حرفه اي در مراكز تربيت معلم شهرهاي يزد و اصفهان
782
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي الگوي سايبرنتيك در مديريت دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
783
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي كشور براساس نظريه تيچي به منظور ارائه يك الگوي مناسب
784
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در كتابخانه هاي دانشگاهي دولتي شهرهاي اصفهان و كرمان
785
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي مديريت استراتژيك در مدارس متوسطه شهر اصفهان
786
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي مديريت فرانوگرا در مديريت دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
787
بررسي ميزان كاربست مولفه هاي منشور اخلاق حرفه اي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان يزد
788
بررسي ميزان كاربست مولفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي توسط اعضاي هيأت علمي آموزش‌هاي مجازي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان
789
بررسي ميزان كاربست نظريه‌هاي برنامه درسي جان ميلر توسط معلمان ابتدايي شهر اصفهان
790
بررسي ميزان كالوس زايي و جنين زايي سوماتيكي در نمونه هاي رز رقم ماراسيا.
791
بررسي ميزان كالوس زايي وجنين زايي سوماتيكي در نمونه هاي رزرقم مارسيا
792
بررسي ميزان كامل بودن شرح حال كارورزي پرونده هاي بخش داخلي بيمارستان رازي شهرستان رشت در سال 1376
793
بررسي ميزان كاهش IOPدر گلوكم زاويه باز با ALT و مقايسه آن با درمان طبي
794
بررسي ميزان كاهش درد بدنبال تزريق اينتراپلور مار كائين در 60مورد جراحي قسمت فوقاني شكم در بخش جراحي بيمارستان هاي شهيد رهنمون و افشار يزد در سال 1377-1376
795
بررسي ميزان كاهش درد بدنبال تزريق اينتراپلورال ماركائين در 60 مورد جراحي قسمت فوقاني شكم در بخش جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد سال 1376-1377
796
بررسي ميزان كاهش شوري و نيترات زه آب كشاورزي توسط فيلترهاي شني حاوي مواد آلي و معدني
797
بررسي ميزان كاهش وزن نخ پنبه اي در عمليات سفيد گري
798
بررسي ميزان كسورات بيمه اي پروندههاي بيماران بستري تامين اجتماعي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد در نيمه اول سال 1387 وارائه راهكار بهينه سازي سيستم اطلاعات بيمارستاني در راستاي كاهش كسورات
799
بررسي ميزان كشندگي سكته مغزي در بيماران بستري در بخش نورولوژي بيمارستان پورسينا رشت در سالهاي 84-1383
800
بررسي ميزان كف زدايي كف زداهاي مختلف در سيستم هاي آب پايه
801
بررسي ميزان كفايت نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از بيوپسي سوزني با هدايت سي تي اسكن در ضايعات قفسه سينه
802
بررسي ميزان كفايت نمونه هاي آسيب شناسي حاصل از بيوپسي سوزني با هدايت سي تي اسكن در ضايعات قفسه سينه
803
بررسي ميزان كفايت و باز ماندن گرافت هاي شرياني- وريدي پس از انجام ترومبكتومي و آنژيوپلاستي همزمان در بيماران دياليزي بيمارستان رازي رشت طي سال¬هاي 1397-1392
804
بررسي ميزان كلاژنازها )MMP-1,8( و ژلاتينازهاي )A,B( و مهاركننده هاي آنها )TIMP-1,2( در اشك چشم مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل با ضايعات چشمي و مقايسه آنها با افراد شاهد
805
بررسي ميزان كلاژنازها )MMP-1,8( و ژلاتينازهاي )A,b( و مهاركننده هاي آنها )TIMP-1,2( در ضايعات پوستي مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل و مقايسه آنها با افراد شاهد
806
بررسي ميزان كلاژنازها )MMP-1,8( و ژلاتينازهاي )A,b( و مهاركننده هاي آنها )TIMP-1,2( در نمونه سرمي مصدومين شيميايي مواجه يافته با گاز خردل و مقايسه آنها با افراد شاهد
807
بررسي ميزان كلر و تركيبات آن در كارگاههاي كارخانجات يزد باف و تاثيرات سوء آنها بر روي كارگران
808
بررسي ميزان كلسترول و استخراج آن لز منابع مختلف جهت مصارف بيولوژيك , study of estimation and extraction of cholesterol from different sources for biological applications
809
بررسي ميزان كلسترول و تري گليسيريد در 225 بيمار بستري در بيمارستان راه آهن يزد از فروردين ماه 1376
810
بررسي ميزان كلسترول، تري گيليسيريد، HDL , LDL نسبتLDL به HDL و نسبت HDL به كلسترول توتال در 100 مورد بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
811
بررسي ميزان كلسترول، تري گيليسيريد، HDL , LDL نسبتLDL به HDL و نسبت HDL به كلسترول توتال در 100 مورد بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
812
بررسي ميزان كلسيم بزاق در زنان سالم و مبتلا به استئوپروز
813
بررسي ميزان كلوني هاي كانديدا آلبيكنس در بزاق دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي يزد به تفكيك گروه خوني درسال۱۳۹۶
814
بررسي ميزان كلونيزاسيون كانديدا در پروتز كامل افراد ديابتي و غير ديابتي
815
بررسي ميزان كلونيزاسيون كانديدا در پروتز كامل افراد ديابتي و غير ديابتي
816
بررسي ميزان كمال گرايي مادران داراي فرزند ناشنوا و عادي شهر كرج
817
بررسي ميزان كمبود ويتامين D در زنان باردار مراجعه كننده به دو مطب متخصصين زنان و زايمان در شهر رشت در سال 1393
818
بررسي ميزان كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان كردكوي
819
بررسي ميزان كنترل نشت مايع آسيت از محل Tap به وسيله تزريق موضعي خون اتولوگ بيمار در مقايسه با روش پانسمان فشاري در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان شهيد صدوقي
820
بررسي ميزان كيفيت زندگي با رضايت زناشويي زوجين شهر نجف اباد
821
بررسي ميزان گاز رادون خارج شده از سنگ هاي ساختماني شهر مشهد به روش آشكار سازي رد هسته اي , The investigation of rate radon gas exit from stones useing in mashad building by nuclear track detection method
822
بررسي ميزان گازهاي خون شرياني در افراد بزرگسال سالم از نظر قلب و ريه ساكن شهر يزد در سال 76-75 در بيمارستان شهيد رهنمون
823
بررسي ميزان گانكيرين در رده هاي سلولي مختلف مقاوم به دارو و مقايسه آن با ميزان بيان انكوپروتئين در رده هاي سلولي والد غير مقاوم به دارو
824
بررسي ميزان گرايش به ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد در ميان دانشجويان سه كروه فني -مهندسي ، علوم پايه و علوم انساني دانشگاه يزد
825
بررسي ميزان گرايش به استفاده از استاندارد ها و ابتكارات سبز در هتل هاي شهر اصفهان
826
بررسي ميزان گرايش به تفكر انتقادي و ارتباط آن با خودكارآمدي و سلامت روان در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
827
بررسي ميزان گرايش به رفتارهاي پرخطر در بين دختران متوسطه شهرستان فلاورجان
828
بررسي ميزان گرايش به مطالعه و نوع موضوعات مورد علاقه در شهر سميرم سنين 17 تا 24 سال
829
بررسي ميزان گرايش به نماز در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان سميرم
830
بررسي ميزان گرايش جوانان(25-15)ساله شهرستان چالوس به نمازجمعه وعوامل موثر بر آن.
831
بررسي ميزان گرايش جوانان(25-15)ساله شهرستان رامسر به نمازجمعه وعوامل موثرآن.
832
بررسي ميزان گرايش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بوشهر به مطالعه كتب غير درسي
833
بررسي ميزان گرايش دانش آموزان دختر دبيرستان امام رضا(ع)آستانه اشرفيه به ورزش وعوامل موثر در گرايش آنان.
834
بررسي ميزان گرايش دانشجويان به دموكراسي
835
بررسي ميزان گرايش دانشجويان به فعاليت سياسي در تشكلهاي دانشجويي
836
بررسي ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم به كتابخواني و مطالعه غير درسي
837
بررسي ميزان گرايش دانشجويان مجتمع علوم انساني به هنر سينما
838
بررسي ميزان گرايش دبيران متوسطه شهر بيجار به رويكرد سازنده گرايي در آموزش
839
بررسي ميزان گرايش دختران وزنان 35-20ساله شهرستان رامسر به سمت خرافات(فال،جادو،طلسم،فالگير،رمال،سعد ونحس اعداد وايام.
840
بررسي ميزان گرايش فرزندان شاهد شهرستان يزد به فرهنگ كارآفريني
841
بررسي ميزان گرايش مردان و زنان پزشك و دبير شهر بهشهر نسبت به ازدواج موقت
842
بررسي ميزان گرايش و استفاده دانشجويان از مطبوعات.
843
بررسي ميزان گرايش و رضايت گردشگران داخلي از فعاليت‌ هاي گردشگري با تأكيد بر آيين هاي پهلواني و زورخانه‌اي ( مورد پژوهي : شهر اصفهان )
844
بررسي ميزان گرايش و علاقۀ گردشگران داخلي و خارجي به جاذبه‌هاي خوشنويسي (موردپژوهي: بناهاي دورۀ اسلامي شهر اصفهان)
845
بررسي ميزان گرايش و نوع فرقه هاي انحرافي﴿شيطان پرستي﴾در شاهرود
846
بررسي ميزان گرايش واستفاده دانشجويان از مطبوعات.
847
بررسي ميزان گرايش ونوع فرقه هاي انحرافي در شاهرود﴿شيطان پرستي﴾
848
بررسي ميزان گرايشهاي ضد اجتماعي دانشجويان دختر وپسر رشته علوم تربيتي ومديريت دانشگاه آزاد تنكابن
849
بررسي ميزان گرماي حاصل از واكنش هاي ليچينگ ستوني كانسنگ مخلوط اكسيدي- سولفيدي معدن ميدوك
850
بررسي ميزان گير پستهاي ريختگي فلزي و FRC كه با سمان واحد پاناويا سمان شده اند
851
بررسي ميزان لاكتات دئيدروژناز ﴿LdH) سرم در نوزادان بستري با زردي بر حسب علت هايپربيلي روبينمي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
852
بررسي ميزان لاكتات دئيدروژناز ﴿LdH) سرم در نوزادان بستري با زردي بر حسب علت هايپربيلي روبينمي در بيمارستان شهيد صدوقي يزد
853
بررسي ميزان لاكتات دهيدروناژ سرم ومايع مغزي نخاعي در كودكان با تب وتشنج در بيمارستان 17شهريور رشت
854
بررسي ميزان لنفانژيونز و ارتباط آن با وضعيت كلينيكوپاتالوژيك بيماران مبتلا به سرطان اسكواموس ناحيه سر و گردن
855
بررسي ميزان لنفانژيونز و ارتباط آن با وضعيت كلينيكوپاتالوژيك بيماران مبتلا به سرطان اسكواموس ناحيه سر و گردن
856
بررسي ميزان ماتريكس متالوپروتئازهاي 2و9و﴿MMps-2..9)ومهاركننده هاي ماتريكس متالوپروتئيناز1و2﴿TiMp-2.Timp-1)دراشك چشم افراد مبتلا به آرتريت روماتريت روماتوئيد كه داراي سندروم خشكي چشم مي باشد.
857
بررسي ميزان ماليات تورم و هزينه هاي خالص ماليات تورم در ايران با استفاده از تخمين تابع تقاضا براي پول
858
بررسي ميزان ماندگاري عشق در بين زوجهاي مطلقه شهر صالح آباد(تربت جام)
859
بررسي ميزان مبادلات آب مجازي و اصلاح ساختار تجارت محصولات عمده كشاورزي در جهت ارتقاء بهره‌وري آب (با استفاده از روش نظريه بازي‌ها)
860
بررسي ميزان مبادلات آب مجازي و اصلاح ساختار تجارت محصولات عمده كشاورزي در جهت ارتقاء بهره‌وري آب (با استفاده از روش نظريه بازي‌ها)
861
بررسي ميزان متيلاسيون پروموتر ژن سركوب گر سرطان ، APC در بافت هاي سرطاني و غيرسرطاني ريه
862
بررسي ميزان مثبت آنتي ترانس گلوتاميناز بافتي در بيماران داراي نفغ شكم مراجعه كننده به درمانگاه گوارش كلينيك خاتم الانبياء يزد در بهار و تابستان92
863
بررسي ميزان مثبت آنتي ترانس گلوتاميناز بافتي در بيماران داراي نفغ شكم مراجعه كننده به درمانگاه گوارش كلينيك خاتم الانبياء يزد در بهار و تابستان92
864
بررسي ميزان مثبت انديشي، شادكامي و رابطه آن ها در معلمان مقاطع مختلف تحصيل شهرستان سميرم
865
بررسي ميزان مجاز سايش ريلUIC60
866
بررسي ميزان محبوس سازي يون كروم در باطله هاي معدن كروميت فارياب
867
بررسي ميزان محروميت مناطق آموزشي استان يزد با تاكيد بر شاخصهاي جمعيتي
868
بررسي ميزان محروميت مناطق روستايي استان يزد با تاكيد بر شاخصهاي جمعيتي
869
بررسي ميزان محلول سازي فسفر توسط سودوموناس ﴿pseudomonas)و تاثيرآن برروي شاخص هاي رشد گياه گندم﴿Triticum Aestivum l.)
870
بررسي ميزان مدرسه گريزي در پسران 12-15 ساله با والدين بيسواد در مقايسه با والدين با سواد در شهر اهواز
871
بررسي ميزان مديريت ارتباط با مشتري (مشتريمداري) در اداره مخابرات مرند
872
بررسي ميزان مديريت رفتار سازماني توسط مديران مدارس دخترانه ناحيه4 فلاورجان در سال تحصيلي1388
873
بررسي ميزان مراجعه دانشجويان دختر مجتمع علوم انساني به كتابخانه مركزي دانشكاه يزد
874
بررسي ميزان مراجعه و رضايت دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه ي ناحيه يك شهر يزد نسبت به مشاور در سال تحصيلي 89-90
875
بررسي ميزان مرك و مير بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در بخش قلب و اورژانس بيمارستان دكتر حشمت رشت در طي 2 سال (سالهاي 77-1376)
876
بررسي ميزان مرگ و مير به علت تروما(Trauma Head) در تصادفات وسايل نقليه موتوري A.V.M در شهرستان يزد و كرمان در ظي يكيال كامل
877
بررسي ميزان مرگ و مير و عوامل پيش بيني كننده آن پس از جراحي قلب باز الكتيو در بيمارستان دكتر حشمت شهر رشت طي سال 1391 لغايت 1393
878
بررسي ميزان مري بارت و ميزان ديسپلازي آن در بيماران مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
879
بررسي ميزان مري بارت و ميزان ديسپلازي آن در بيماران مراجعه كننده به بخش آندوسكوپي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
880
بررسي ميزان مسئوليت پذيري اعضا در شركت تعاوني هاي مصرف يزد
881
بررسي ميزان مسئوليت پذيري بين دانش آموزان پسر مقطع پيش دانشگاهي مدارس عادي و غير انتفاعي درحيطه خانواده و جامعه درشهرستان قاين
882
بررسي ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر در مقطع دبيرستان و هنرستان و عوامل مؤثر بر آن
883
بررسي ميزان مسئوليت پذيري در حيطه خانواده و جامعه دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي مدارس عادي در شهرستان اردل
884
بررسي ميزان مسئوليت پذيري در حيطه خانواده و جامعه در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان سالهاي پنجم و ششم در شهرستان بهشهر
885
بررسي ميزان مسئوليت شخص هيستريك از نوع تعدد شخصيت از ديدگاه جرم شناسي
886
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
887
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي در زنان مطالعه موردي : ( دانشجويان زن دانشگاه پيام نور بهشهر )
888
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي در شهرها و عوامل موثر در آن مطالعه موردي شهر كرج
889
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي و اقتصادي در توسعه روستايي در شهر بلداجي
890
بررسي ميزان مشاركت پدران درمراقبت از زنان باردار وعوامل مرتبط با آن درمادران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا شهررشت درسال 1397
891
بررسي ميزان مشاركت پرستاران در تصميم گيري باليني و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه آنان در مراكز اموزشي درماني شهر رشت در سال 1389
892
بررسي ميزان مشاركت پرستاران در تصميم گيري باليني و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه آنان درمراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 1389
893
بررسي ميزان مشاركت جوانان پسر دبيرستانهاي شهر اهرم در برگزاري مراسم نماز
894
بررسي ميزان مشاركت دانش آموزان در شوراي دانش آموزي با مديريت آموزشگاه در دوره متوسطه دخترانه شهرستان علي آباد كتول
895
بررسي ميزان مشاركت دبيران مدارس متوسطه و دخترانه و پسرانه شهر شيراز در تصميم گيريهاي مديران مدارس سال تحصيلي 78-1377
896
بررسي ميزان مشاركت در تصميم گيري مديران آموزشي منطقه 6 تهران
897
بررسي ميزان مشاركت زنان در تعاونيهاي زنان روستايي تحت پوشش سازمان جهاد كشاورزي و برخي از عوامل محيطي مرتبط با آن در استان آذربايجان شرقي
898
بررسي ميزان مشاركت زنان روستايي درانواع فعاليتهاي اقتصادي خانواده بخش سفلي رحيم آباد.
899
بررسي ميزان مشاركت سياسي دانشجويان دانشگاه پيام نور رشت(رشته علوم اجتماعي).
900
بررسي ميزان مشاركت سياسي دانشجويان و عوامل جامعه شناختي موثر برآن در دانشگه بيرجند
901
بررسي ميزان مشاركت سياسي زنان ودختران در حال تحصيل شهرستان رامسر جهت اخذ درجه ليسانس دررشته علوم اجتماعي(پژوهشگري).
902
بررسي ميزان مشاركت مادران در مراقبت از نوزاد نارس بستري در بخش نوزادان و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 94-1393
903
بررسي ميزان مشاركت مردم درفعاليتهاي عمراني وسازندگي روستاي چايجان.
904
بررسي ميزان مشاركت مردم شهر يزد در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و عوامل مؤثر بر آن
905
بررسي ميزان مشتري محوربودن عملكردشركت سهامي بيمه ايران دربيمه شخص ثالث وسرنشين درشهراصفهان
906
بررسي ميزان مشكلات اختلالات ديكته نويسي در دانش آموزان پايه دوم و سوم ابتدايي دامغان
907
بررسي ميزان مشكلات ومسائل جانبازان جنگ تحميلي ايران
908
بررسي ميزان مشكلات ومسائل جانبازان جنگ تحميلي ايران
909
بررسي ميزان مصرف آب ،رفتارهاي صرقه جويانه و موانع موجود در خانوارهاي شهر اردكان
910
بررسي ميزان مصرف آب معدني با استفاده ازمدل هاي رگرسيون پارامتري وناپارامتري (مطالعه موردي شهرتهران )
911
بررسي ميزان مصرف آندالوزيت در انگوب كاشي
912
بررسي ميزان مصرف اكستازي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر لاهيجان در سال 1384
913
بررسي ميزان مصرف اكستازي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستانهاي رامسر و تنكابن در سال 1384
914
بررسي ميزان مصرف الياف در ايران و جهان
915
بررسي ميزان مصرف انرژي در اجراي اتودهاي بيومكانيك ميرهولد و مكانيزمهاي حركتي
916
بررسي ميزان مصرف انرژي در شاخه مصارف خانگي و چگونگي ارائه راه حل هاي كاربردي در راستاي كاهش مصرف در شهر
917
بررسي ميزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط باآن در ساكنين شهر يزد در سال 93
918
بررسي ميزان مصرف خودسرانه دارو و عوامل موثر بر آن در شهرستانهاي ابركوه و ميبد در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹
919
بررسي ميزان مصرف خودسراني دارو در شهرستان ابركوه وميبد درسال 1389
920
بررسي ميزان مصرف سيگار مردان55-15سال درشهرستان رامسر.
921
بررسي ميزان مصرف فرهنگي دربين دانشجويان دانشگاه پيام نور قاين
922
بررسي ميزان مصرف محصولات فرهنگي و عوامل موثر د بازاريابي ان در شهرستان كرج
923
بررسي ميزان مصرف مواد و عوارض رواني و اجتماعي آن در فرزندان معتادان ساكن شهر اصفهان در سال 1395
924
بررسي ميزان مصرف موسيقي دربين دانشجويان دانشگاههاي نوشهر.
925
بررسي ميزان مصرف موسيقي دربين دانشجويان دانشگاههاي نوشهر.
926
بررسي ميزان مصرف هوا و اثر آن روي خواص نخ تكسچره شده با جت هوا
927
بررسي ميزان مطابقت شواري اسلامي شهر با نيازهاي شهرواندان شهر اصفهان
928
بررسي ميزان مطابقت كتاب زبان فارسي سال سوم متوسطه رشته علوم انساني با اصول برنامه ريزي درسي در ايران
929
بررسي ميزان مطالعات خارج از كتاب درسي بر پيشرفت تحصيلي دروس علوم تجربي ،رياضي،عربي و زبان دانش آموزان پايه دوم مقطع راهنمايي شهر بشرويه
930
بررسي ميزان مطالعه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مينودشت و عوامل موثر بر آن
931
بررسي ميزان مطالعه زنان بي سرپرست و بد سرپرست شهر تهران و گرايش هاي موضوعي ( مطالعه موردي زنان تحت پوشش جمعيت امام علي (ع) )
932
بررسي ميزان مطالعه غير درسي دانش آموزان دختر درمدارس راهنمايي منطقه عباس آباد وشناخت عوامل مؤثربرآن.
933
بررسي ميزان مطالعه غير درسي دربين دانشجويان دانشگاه هاي شهر قاين و عوامل اجتماعي موثر برآن
934
بررسي ميزان مطالعه وتنوع نشريات دربين قشر تحصيل كرده دامغان
935
بررسي ميزان مفيد بودن درسهاي عمومي در تحصيلات دانشگاهي از نگرش دانشجويان دانشگاه يزد
936
بررسي ميزان مقاومت به سرب و اثر كلات كننده ها و تنظيم كننده هاي رشد گياهي ......
937
بررسي ميزان مقاومت ژنوتيپ هاي بزرگ به تنش خشكي با استفاده از شاخص هاي مختلف
938
بررسي ميزان مقاومتهاي اوليه ميكوباكتريوم توبركولوز در برابر سه داروي اصلي ضد سل در مسلولين استان اصفهان
939
بررسي ميزان مقبوليت واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در حوزه ي علوم پزشكي
940
بررسي ميزان منتول و ارتباط فيلوژنيتكي ان در برخي گونه هاي خانواده نعناعيان
941
بررسي ميزان منيزيم سرم در كودكان دچار سوءتغذيه كمتر از 5 سال بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد
942
بررسي ميزان منيزيم سرم در كودكان دچار سوءتغذيه كمتر از 5 سال بستري شده در بخش اطفال بيمارستان افشار يزد
943
بررسي ميزان منيزيوم سرم در 125 بيمار مبتلا به AMI بستري در C.C.U بيمارستانهاي شهيد رهنون و سيدالشهدا يزد
944
بررسي ميزان منيزيوم سرم در 125 بيمار مبتلا به AMI بستري در C.C.U بيمارستانهاي شهيد رهنون و سيدالشهدا يزد
945
بررسي ميزان مهاجرت بيس فنول آ از ظروف نگهداري مواد غذايي با استفاده از روش ريز استخراج با قطره حلال پخشي و كروماتو گرافي مايع با عملكرد بالا
946
بررسي ميزان مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دبستاني شهر رشت از ديدگاه والدين و مربيان در سال 95-1394
947
بررسي ميزان مهارت هاي ارتباط يمديران با رضايت شغلي كاركنان جهادكشاورزي شهر فارسان
948
بررسي ميزان مهارت هاي ارتباطي كاركنان شهرداري شيروان
949
بررسي ميزان مهارت هاي سواد اطلاعاتي كتابداران كتابخانه هاي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان بر اساس مدل ايزنبرگ وبركويتز
950
بررسي ميزان مهارتهاي ارتباط با بيمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 92- 1391
951
بررسي ميزان مهارتهاي ارتباط با بيمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 92-1391
952
بررسي ميزان مهارتهاي مديران از نظر معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرتان هاي پسرانه شهر بجنورد
953
بررسي ميزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاكسي شهر يزد در سال 1393
954
بررسي ميزان مواجهه با هزينه هاي سنگين سلامت در استان گيلان قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت
955
بررسي ميزان مواجهه خانوارها با هزينه ها ي كمر شكن سلامت در شهرستان يزد در سال 1389
956
بررسي ميزان مواجهه خانوارها با هزينه هاي كمر شكن سلامت در شهرستان يزد در سال 1389
957
بررسي ميزان موافقت ساكنان محدوده ي محل احداث سد سازبن با ترك محل زندگي خود و ارزيابي عوامل موثر در آن
958
بررسي ميزان موافقت كارمندان وكاركنان با مديريت مشاركتي يا انفرادي در مشهد
959
بررسي ميزان موتاسيون اگزونهاي 7،8و9 ژن PTEN در بيماران ايراني مبتلا به كولوركتال كارسينوما
960
بررسي ميزان موثر بودن فعاليت هاي فوق برنامه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
961
بررسي ميزان مورتاليتي و موربيديتي بعد از عمل در بيماران بالاتر از 65 سال در بخش جراحي عمومي بيمارستان پور سيناي رشت از سال 1375 تا سال 1378
962
بررسي ميزان موفقيت ( Success Rate ) و تداوم ثانويه دياليز ( Secondary Patency Rate ) تزريق استرپتوكيناز در بيماران تحت دياليز با كاتتر هاي كاف دار وريد مركزي پس از ايجاد ترومبوز در طي سال هاي 94-95
963
بررسي ميزان موفقيت ART مبتني بر سن پدر در زوج¬هاي نابارور با عامل مردانه
964
بررسي ميزان موفقيت TUL در سنگهاي حالب بر اساس رنگ و جنس سنگ
965
بررسي ميزان موفقيت استقرار سيستم ايزو 2000 در بخش ستادي مجتمع پارس جنوبي
966
بررسي ميزان موفقيت تجاري شركت هاي حاضر د نمايشگاههاي بازرگاني بين المللي تهران
967
بررسي ميزان موفقيت تحصيلي دانش اموزاني كه داراي مشاوره تحصيلي بودند با ساير دانش اموزان
968
بررسي ميزان موفقيت توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه ي مخروطي در تعيين موقعييت و جهت حفره دسترسي پيچ در پروتزهاي سمان شونده: يك مطالعه آزمايشگاهي
969
بررسي ميزان موفقيت دانش آموزان سال سوم براساس هدايت تحصيلي مشاوران و نگرش دانش آموزان نسبت به رشته انتخابي خود در دبيرستانهاي نظام جديد شهر كاشان
970
بررسي ميزان موفقيت دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان در تحقق رسالت كارآفريني
971
بررسي ميزان موفقيت در تبديل انسولين به داروهاي خوراكي ضد ديابت در بيمار NIDDM كه كمتر از 40 واحد انسولين روزانه دريافت مي كنند
972
بررسي ميزان موفقيت در تبديل انسولين به داروهاي خوراكي ضد ديابت در بيمار NIDDM كه كمتر از 40 واحد انسولين روزانه دريافت مي كنند
973
بررسي ميزان موفقيت دوره هاي ضمن خدمت در افزايش كارايي معلمان ابتدايي دخترانه شهرگرگان
974
بررسي ميزان موفقيت روش تدريس Blendedوتععن عوامل موثر بر آن در ارائه دروس رايانه بر اساس نگرش دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
975
بررسي ميزان موفقيت روش تدريس Blendedوتعيين عوامل موثر بر آن در ارائه دروس رايانه بر اساس نگرش دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
976
بررسي ميزان موفقيت شركتهاي تعاوني بانوان (اتحاديه ) استان يزد
977
بررسي ميزان موفقيت فارغ التحصيلان دانشسرا هاي تربيت معلم و مراكز تربيت معلم از ديد مديران در ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان يزد
978
بررسي ميزان موفقيت فني و اجتماعي تعاوني هاي توليد روستايي استان كرمانشاه
979
بررسي ميزان موفقيت كارآفريني گروهي و عوامل موثر بر آن و ارائه راهكارهايي براي افزايش كارآفريني در بخش تعاون استان مازندران
980
بررسي ميزان موفقيت كلينيكي و راديوگرافي دندان هاي مولر شيري پالپوتومي شده با فرموكرزول و هيپوكاريت سديم
981
بررسي ميزان موفقيت كنترل فشارخون در مراكز بهداشتي- درماني روستائي شهرستان رشت 1389
982
بررسي ميزان موفقيت مديريت زنان در دانشگاه يزد در مقايسه با مديريت مردان از ديد دانشجويان دانشگاه يزد
983
بررسي ميزان موفقيت مربيان بهداشت در بهبود وضع بهداشت از ديدگاه مديران مدارس ابتدايي دخترانه ميبد
984
بررسي ميزان موفقيت مشاوران در حل مشكلات
985
بررسي ميزان موفقيت مشاوران در زمينه مشكلات تحصيلي ، خانوادگي و عاطفي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان گرمسار
986
بررسي ميزان موفقيت مشاوران درجهت حل مشكلات آموزشي دانش آموزان دخترپايه اول مقطع دبيرستانهاي نظام جديددرمدارس شهرساوه درسال 83-82
987
بررسي ميزان موفقيت نظام آموزش و پرورش در تربيت شهروندي دانش آموزان از ديدگاه .......
988
بررسي ميزان موفقيت هيستروسكوپي و خراش اندومتر جهت IVF در موارد مكرر شكست در كاشت جنين بيماران مراجعه كننده به كلينيك نازايي بيمارستان الزهرا طي سال هاي 94 تا 96
989
بررسي ميزان موفقيت و عوارض پس از Radiofrequency Ablation صافن كوچك و اسكلروتراپي شاخه‌ها به‌صورت همزمان در مبتلايان به نارسايي صافن كوچك مراجعه-كننده به كلينيك جراحي عروق از سال‌هاي 1388 تا 1395
990
بررسي ميزان موفقيت و عوارض ترومبوليز با گايد كاتتر در بيماران مبتلا به DVT حاد ايلئوفمورال مراجعه‌كننده به بيمارستان رازي رشت طي سال‌هاي 96-1395
991
بررسي ميزان موفقيت و عوارض ليتوتريپسي پنوماتيك از طريق يورتروسكوپي در درمان سنگهاي ادراري بر حسب BMI/
992
بررسي ميزان موفقيت و عوارض ماژور داخل بيمارستاني بيماران تحث آنژيوپلاستي انتخابي با استنت در بيمارستان افشار يزد سال91-9090
993
بررسي ميزان موفقيت و عوارض ماژور داخل بيمارستاني بيماران تحث آنژيوپلاستي انتخابي با استنت در بيمارستان افشار يزد سال91-9090
994
بررسي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت انجمن اولياء و مربيان شهرستان بافق
995
بررسي ميزان موفقيتهاي ازدواجهاي دانشجويي (بررسي موردي دانشگاه يزد و دانشگاه آزاد اسلامي يزد)
996
بررسي ميزان ناب بودن شركت ايران خودرو بر اساس مدل جكسون و جونز
997
بررسي ميزان نابرابري دستيابي به فرصتهاي آموزشي در آموزش و پرورش استان اصفهان در دوره منتهي به سال 86-87
998
بررسي ميزان نابساماني خانواده وگرايش به اعتياد دردانشگاه پيام نوردامغان وكمپ شاهرود
999
بررسي ميزان نابهنجاري هاي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرسميرم
1000
بررسي ميزان ناتواني ناشي از كمردرد مزمن در بيماران مبتلاي مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال 1391
بازگشت