<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي و تحليل مفهوم و ماهيت عشق در اشعار فروغ فرخزاد و احمد شاملو
2
بررسي و تحليل مقاومت مكانيكي در لاك لاكپشت
3
بررسي و تحليل مقاومت مكانيكي در لاك لاكپشت
4
بررسي و تحليل مقايسه اي خورنق نظامي و بهزاد
5
بررسي و تحليل مقايسه اي شعر فروغ فرخزاد، خالده فروغ (شاعر افغان) و فرزانه خجندي( شاعر تاجيك) از منـظر عناصر و مولفه هاي سبك شناسي
6
بررسي و تحليل مقايسه اي عناصر داستان در رمان هاي منيرو رواني پور و بلقيس سليماني (طرح ،شخصيت و درون مايه)
7
بررسي و تحليل مقايسه اي عنصر پري از منظر وجود شناسي و كاركرد گرايي ،در رمان هاي "اهل غرق "منيرو رواني پور و "پريباد"محمد علي علومي
8
بررسي و تحليل مقايسه اي فرهنگ عامه در ديوان عرفي شيرازي و كليم كاشاني
9
بررسي و تحليل مقايسه اي مضمون عشق در چهار رمان دفاع مقدس(اسير زمان،اشكانه،عشق سالهاي جنگ،جنگ و عشق)
10
بررسي و تحليل مقايسه اي نهاد دادرسي و نظام قضايي سلجوقيان و ايلخانيان مغول
11
بررسي و تحليل مكان نگاري نوين
12
بررسي و تحليل مكتب حديثي قم ﴿از آغاز تا قرن پنجم هجري﴾
13
بررسي و تحليل مكتب دوسلدورف
14
بررسي و تحليل منابع خطا در تست مودال
15
بررسي و تحليل مناجات و شيوههاي آن در شعر پانزده شاعر صد سال اخير
16
بررسي و تحليل مناسبات بينامتني مثنوي معنوي و غزليات شمس براساس نظريۀ بيش متنيت ژنت
17
بررسي و تحليل مناسبات كمپاني هند شرقي انگليس(بريتانيا) با ايران در عهد صفويان
18
بررسي و تحليل مناسبات ميان حرمسرا و ديوانسالاري ايراني از ابتداي دوره قاجار تا پايان عصر ناصري (1313 – 1210 هـ .ق)
19
بررسي و تحليل منظومه هاي گيلكي گيلان از مشروطه تا امروز
20
بررسي و تحليل مهاجرت نخبگان و ارائه راه¬كار¬هاي عملي با استفاده از پويايي سيستم
21
بررسي و تحليل موارد تقديم فاعل معنوي در قرآن كريم
22
بررسي و تحليل موارد لازم براي اصلاح و تبديل خطوط موجود به خطوط سريع السير
23
بررسي و تحليل موانع ژئومورفولوژيكي توسعه فيزيكي شهر زابل
24
بررسي و تحليل موانع و محدوديت هاي موثر در كارآفريني زنان روستايي (مطالعه موردي: بخش كاكاوند، شهرستان دلفان)
25
بررسي و تحليل موتك ها،لالايي ها و ضرب المثل هاي بلوچي در منطقه قصرقند
26
بررسي و تحليل موسيقي دروني و بيروني غزليات نيمايي مهدي فرجي و فاضل نظري
27
بررسي و تحليل موسيقي كلاسيك در قزوين ﴿از دوران صفوي تا اواخر پهلوي﴾
28
بررسي و تحليل موضوع شهيد و شهادت در شعر كودك و نوجوان دهه هاي هفتاد و هشتاد (1360-1380)
29
بررسي و تحليل مولفه ها و معيارهاي عكاسي خياباني و سنجش آن در عكاسي ايران
30
بررسي و تحليل مولفه هاي هويت ملي و ديني در اشعار استاد محمد حسين شهريار و مهرداد اوستا
31
بررسي و تحليل ميزان مشاركت مردمي در بافت فرسوده (مطالعه موردي: محله همت آباد اصفهان)
32
بررسي و تحليل نابرابري هاي اقتصادي-اجتماعي در نواحي شهري استان لرستان: با تأكيد بر نابرابريهاي صنعتي
33
بررسي و تحليل ناپايداري در راكتور D-3He با محصورسازي لختي و كنترل مغناطيسي
34
بررسي و تحليل ناپيوستگي‌هاي موجود در سنگ بر نتايج انفجارات كنترل‌شده
35
بررسي و تحليل نحوه تزويج توان RF به كاواك شتاب دهنده الكترون ILU-10
36
بررسي و تحليل نحوه ي توزيع اماكن ورزشي بر اساس ديدگاه عدالت فضايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
37
بررسي و تحليل نحوي حرف استثناء (الا) در قرآن كريم
38
بررسي و تحليل نخبگان و ارائه راه كارهاي عملي با استفاده از پويايي سيستم
39
بررسي و تحليل نرم افزاري ميزان شار عبوري از شيشه هاي دو و سه جداره و بررسي حالت هاي بهينه
40
بررسي و تحليل نشانه شناختي آثار كمال الدين بهزاد ﴿ دوره تيموري ﴾
41
بررسي و تحليل نظري و عملي ماشيكاري در فرآيند تراشكاري مايل
42
بررسي و تحليل نظريات توسعه روستايي
43
بررسي و تحليل نظريۀ فخر رازي درباب كاركرد دين
44
بررسي و تحليل نقاشي ديواري: "از ماقبل تاريخ تا عصر حاضر"
45
بررسي و تحليل نقاشيهاي ديواري بناهاي رودبند دزفول
46
بررسي و تحليل نقدهاي ملاصدرا بر متكلمان اسلامي در حوزه فهم دين (در محدوده خداشناسي و انسان شناسي)
47
بررسي و تحليل نقش براكتها در اتصال تير به ستون در ساختمان كشتي با استفاده از نرم افزارAnsys
48
بررسي و تحليل نقش برجسته هاي هخامنشي در ايران از ديدگاه اتنوماتمتيك و شمايل شناسي
49
بررسي و تحليل نقش پارك جنگلي عباس آباد در توسعه گردشگري شهر بهشهر
50
بررسي و تحليل نقش درخت زندگي و جانوران اطراف آن در قرون اوليه اسلامي ( اول تا پنجم هجري در ايران)
51
بررسي و تحليل نقش رودخانه ها در توسعه اقتصاد گردشگري پايدار شهري (نمونه موردي : شهر بابلسر)
52
بررسي و تحليل نقش زن در آثار جلال آل احمد و سيمين دانشور
53
بررسي و تحليل نقش زنان در گسترش دعوت نبوي در عصر مكي
54
بررسي و تحليل نقش شوراهاي اسلامي در مديريت شهري مطالعه موردي شوراي شهر نجفشهر در طول سه دوره
55
بررسي و تحليل نقش علي‌محمدخان موقرالدوله در تحولات خليج‌فارس(1300-1345 ه.ق)
56
بررسي و تحليل نقش عوامل فيزيكي و كالبدي در وقوع جرم در شهر اهواز (مطالعه موردي: محله هاي كيانپارس، گلستان و حصيرآباد)
57
بررسي و تحليل نقش عوامل هويت بخشي بر بافتهاي فرسوده نمونه موردي : ) منطقه يك ( شهر ساري
58
بررسي و تحليل نقش عوامل هويت بخشي بر بافتهاي فرسوده نمونه موردي : منطقه يك شهر ساري
59
بررسي و تحليل نقش فعاليتهاي ماهيگيري در توسعه روستاهاي ساحلي درياي عمان ...
60
بررسي و تحليل نقش كارآفريني كشاورزي در توسعه پايدار روستايي با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك (مطالعه موردي شهرستان ملاير)
61
بررسي و تحليل نقش كاركردي مساجد بر توسعه شهري ساري
62
بررسي و تحليل نقش محدوده هاي شهري در كنترل و هدايت توسعه شهري در تهران
63
بررسي و تحليل نقش هرمنوتيك در فهم متون فلسفي و كلامي
64
بررسي و تحليل نقش هرمنوتيك در فهم متون فلسفي و كلامي
65
بررسي و تحليل نقش و جايگاه دوخت و طراحي دوخت در مراكز فني حرفه اي استان
66
بررسي و تحليل نقش و رنگ و سوزن دوزي بلوچ
67
بررسي و تحليل نقش و نماد علم در مراسم آييني - مذهبي اصفهان
68
بررسي و تحليل نقش وفاق خانواده در گسترش معروف و پيشگيري از منكر از منظر قرآن و احاديث اهل‌بيت(ع)
69
بررسي و تحليل نقوش پرده هاي تكيه سادات اخوي
70
بررسي و تحليل نقوش تزئيني ، تصوير، استان سيستان و بلوچستان
71
بررسي و تحليل نقوش تكيه معاون الملك
72
بررسي و تحليل نگاره هاي تاريخ جهانگشاي نادري
73
بررسي و تحليل نگاره هاي چاپ سنگي خمسه نظامي ﴿علي قويي خويي 1264 هجري قمري﴾
74
بررسي و تحليل نگاره هاي قاجاري نسخه هاي كتاب طوفان البكاء با رويكرد تاريخ فرهنگي (با تاكيد بر واقعه عاشورا)
75
بررسي و تحليل نگرش تاريخ نويسان فارسي نويس معاصر نادر نسبت به وي
76
بررسي و تحليل نماد ها در مجموعه اشعار چهار شاعر معاصر (احمد شاملو،نصرت رحماني،يداله رويايي،محمدعلي بهمني)
77
بررسي و تحليل نمادها در دوره هاي اساطيري و پهلواني شاهنامه
78
بررسي و تحليل نمادين كوه بيستون به عنوان كهن الگوي عشق و تولد دوباره در شهر كرمانشاه
79
بررسي و تحليل نمايشنامه هاي «الملك هو الملك» و «مغامرة راس المملوك جابر» از سعدالله ونوس
80
بررسي و تحليل نمود قدرت وايدلوژي حيوانات به كار رفته در ضرب المثل هاي فارسي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
81
بررسي و تحليل نمودهاي صلح طلبي و آشتي جويي در شاهنامه ي فردوسي
82
بررسي و تحليل نمونه هاي متعدد از گوشه اوج در دستگاه شور
83
بررسي و تحليل نهادها در طنزهاي سعيد بيابانكي
84
بررسي و تحليل نوآوري و كهن‌گرايي در زبان شعر معاصر
85
بررسي و تحليل نوستالژي درآثار داستاني جلال آل احمد و گلي ترقي
86
بررسي و تحليل نوستالژيكي در اشعار: حميد مصدق ، محمدعلي بهمني ، فريدون توللي و هوشنگ ابتهاج
87
بررسي و تحليل نوع ادبي «سراپا» در خمسه نظامي
88
بررسي و تحليل نيرو گاه هاي آبي ، نيرو گاه هاي تلمبه ذخيره اي و سيستم هاي تركيبي
89
بررسي و تحليل نيروهاي عضلاني ناحيه كمري ستون فقرات
90
بررسي و تحليل نيروهاي وارد بر يك سكوي ثابت دريائي نوع شابلوني
91
بررسي و تحليل نيروي ليفت و درگ وارده بر استوانه چرخان در معرض جريان سيال غير نيوتني
92
بررسي و تحليل هفت شخصيت برجسته اسطوره اي ايران باستان در متون اوستايي، پهلوي و شاهنامه فردوسي
93
بررسي و تحليل همخواني ديدگاه تفسيري و فلسفي ملاصدرا از عشق، لذت و ابتهاج
94
بررسي و تحليل همنشيني رنگها در فرش همدان
95
بررسي و تحليل هنرمندان برجسته ي نسل جديد ‍Ÿژاپن﴿متاثر از اوتاكو﴾
96
بررسي و تحليل هنري ديباچه انيس الارواح (نوشته ابراهيم يزدي ابن كاشف الدين محمد)
97
بررسي و تحليل هيدروديناميكي حركت اجسام سطحي و زيرسطحي و اثرات سطح آزاد
98
بررسي و تحليل هيدروديناميكي شناورهاي اثر سطحي wIG
99
بررسي و تحليل هيمنه قرآن بر ساير كتب آسماني از منظر قرآن
100
بررسي و تحليل هيمنه قران بر ساير كتب آسماني
101
بررسي و تحليل و امكان سنجي استفاده از توربين هاي بادي+ذخيره ساز انرژي در تامين برق مصرفي تكفاز آپارتمان هاي مسكوني
102
بررسي و تحليل و شبيه سازي شبكه MPLS در بهبود عملكرد مسيرياب ها
103
بررسي و تحليل و شبيه سازي شبكه MPLS در بهبود عملكرد مسيرياب ها
104
بررسي و تحليل و طبقه بندي طنز در داستان هاي كوتاه دفاع مقدس
105
بررسي و تحليل و كنترل سيستم هاي منوريل
106
بررسي و تحليل و نقد رواني، اخلاقي و اجتماعي شخصيت در منظومه "هفت پيكر" نظامي گنجوي
107
بررسي و تحليل واردات عرفاني تا پايان سده ششم هجري
108
بررسي و تحليل واژگان معرّب فارسي در كتاب هاي الكافي و من لايحضره الفقيه
109
بررسي و تحليل واژه شب در شعر نازك الملائكه و نيما يوشيج
110
بررسي و تحليل وزن، قافيه و رديف در شعر خاقاني
111
بررسي و تحليل وصيت نامه هاي شهداي استان البرز از جنبه ادبي و معنا شناسي
112
بررسي و تحليل وضعيت تعليم و تربيت در سيستان در عهد پهلوي (1357ـ 1304)
113
بررسي و تحليل وضعيت جغرافياي سياسي شيعيان در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس
114
بررسي و تحليل وضعيت جوان و كهنسال ايران در سال 1404 با رويكرد پويايي هاي سيستم
115
بررسي و تحليل وضعيت مسكن شهري (مطالعه موردي شهر بروجن)
116
بررسي و تحليل ويژگي خود ترميم شوندگي پوشش بر پايه اپوكسي با استفاده از ميكروكپسولهاي آمينو رزيني حاوي مواد پخت شونده با نور
117
بررسي و تحليل ويژگي هاي حماسه در گرشاسب نامه اسدي طوسي
118
بررسي و تحليل ويژگي هاي ساختاري و تصويري هفت خان رستم در نگاره هاي سنتي ايران
119
بررسي و تحليل ويژگي هاي ياد گرفته شده در شبكه عصبي كانولوشني
120
بررسي و تحليل ويژگيهاي حماسي شهريار نامه و سنجش آن با بهمن نامه
121
بررسي و تحليل ويژگي‏هاي روان‏شناختي 15 تن از شخصيت‏هاي اساطيري و پهلواني در شاهنامه با تأكيد بر نظرية آدلر
122
بررسي و تحليل ويژگي‏هاي روان‏شناختي 15 تن از شخصيت‏هاي اساطيري و پهلواني در شاهنامه با تأكيد بر نظرية آدلر
123
بررسي و تحليل ياتاقان هاي ميل سوپاپ ﴿پژو405﴾ و مقايسه با حالت جايگزيني اين ياتاقانها با ياتاقان غلتشي
124
بررسي و تحليل يوسف و زليخاي خاوري شيرازي
125
بررسي و تحليلي آثار ده تصويرگر كودك جهان ( دهه 90 ميلادي )
126
بررسي و تحليلي از جغرافياي روستاي شير آباد
127
بررسي و تحليلي بر عملكرد دهياري‌ها در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي : دهستان گلاب شهرستان كاشان)
128
بررسي و تحليلي بر فلسفه مديريت موفق و بهره گيري از سيستم هاي اطلاعات
129
بررسي و تحليلي بر نقوش تزئيني گچبري هاي مسجد سيمره
130
بررسي و تحليلي سيستم هاي ترابري با مقايسه دامپ تراك و نوار نقاله
131
بررسي و تخمين اثرات تجارت بين الملل بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران Estimation of the effects of international trade on Iranian GDP Growth Rate
132
بررسي و تخمين تابع تقاضاي فولاد كشور بين سالهاي 74-1346
133
بررسي و تخمين تابع تقاضاي واردات محصولات فولادي تخت ( 1352 - 1377 )
134
بررسي و تخمين طول عمر خستگي اجزاي كائوچويي مورد استفاده در دسته موتور
135
بررسي و تدوين SIGMA SIX و مقايسه آن با TQM
136
بررسي و تدوين آزمون هاي غير مخرب NDT براي مخازن تحت فشار CNG
137
بررسي و تدوين آزمونهاي غير مخرب(NDT ) براي مخازن تحت فشار در شرايط عملياتي
138
بررسي و تدوين استانداردهاي انرژي بري در فرآيند توليد تاير و انتخاب لاستيك مناسب جهت بهينه سازي مصرف سوخت خودرو
139
بررسي و تدوين استانداردهاي طراحي مبلمان وراهنماي خطوط قطار شهري
140
بررسي و تدوين برنامه ريزي راهبردي سرمايه انساني در بانك مسكن
141
بررسي و تدوين برنامه ريزي راهبردي سرمايه انساني در شركت مديريت توليد برق هرمزگان بر اساس نقاط مرجع استراتيژيك
142
بررسي و تدوين تكنولوژي تبريد جذبي
143
بررسي و تدوين خصوصيات شيوه بياني تكنيك متامورف در بازنمايي تخيل شاعرانه
144
بررسي و تدوين خصوصيات شيوه بياني تكنيك متامورف در بازنمايي تخيل شاعرانه
145
بررسي و تدوين دانش فني تكنولوژي بازتواني نيروگاه بخاراسلام آباد اصفهان با استفاده از حرارت خروجي اگزوز توربين¬ گازي به روش جعبه هواي داغ
146
بررسي و تدوين دستورالعمل استاندارد بسته بندي پسماندهاي خطرناك
147
بررسي و تدوين دستورالعمل جوشكاري دستگاه تخليه غلات
148
بررسي و تدوين روشهاي موجود آزمون غيرمخرب در صنايع ايران و شناسايي روشهاي كارآمد
149
بررسي و تدوين روشهاي موجود در كاليبراسيون صنايع كشور
150
بررسي و تدوين سيستم استاندارد تست ترمز اتومبيل سواري
151
بررسي و تدوين سيستم مناسب حسابگري راكتيويته ي ناشي از مصرف سوخت راكتور تهران با تاكيد روي زينان و ساماريم
152
بررسي و تدوين شاخصهاي عدالت اداري در مديريت اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه در دانشگاه پيام نور مركز تهران
153
بررسي و تدوين متد نظارت وضعيت آني Condition Monftoring براي توربين گازي نيروگاهي
154
بررسي و تدوين مدل فرهنگ مشتريان داخلي و تأثير آن بر بازاريابي با تمركز بر مشتري
155
بررسي و تدوين معيارها و الگوريتم طراحي براي روسازي هاي بدون بالاست منتخب در ايران
156
بررسي و تدوين معيارهاي بومي آمادگي براي ازدواج از ديد جوانان، والدين و كارشناسان ازدواج، و ارزيابي ميزان آمادگي ازدواج در جوانان شهر اصفهان
157
بررسي و تدوين نقشه استراتژي اداره كل تعاون استان گيلان با توجه به سياست هاي كلي اصول 44 قانون اساسي
158
بررسي و تدوين ويژگي هاي كيفي ابريشم مورد استفاده در فرش دستباف
159
بررسي و تست آرايه اي از فرستندهاي التراسوند و عوامل موثر بر آن
160
بررسي و تست مكانيكي ايمپلنت دنداني DENT-NEO
161
بررسي و تشخيص خطاي ناهم محوري در موتور شارمحوري
162
بررسي و تشخيص عيوب بر اساس مدل، براي يك توربين گازي
163
بررسي و تشخيص كلاس خاصي از خطاهاي موجود در شبكه انتقال هوشمند
164
بررسي و تشريح مراحل كار در لنگر اندازي سكوي نيمه شناور
165
بررسي و تشريح و ريخت شناسي گونه هاي PEROVSKIA KAREL. در ايران
166
بررسي و تصحيح اثر فواصل الكترودهاي پتانسيل در اندازهگيري مقاومت ويژه به روش شلومبرژه
167
بررسي و تصحيح انحراف تراز در سيستم ناوبري اينرسي
168
بررسي و تصحيح انحراف فركانسي در سيستم هاي OFDMA با استفاده از روش پنجره گذاري در فرستنده و گيرنده
169
بررسي و تصحيح جنون‌المجانين
170
بررسي و تطبيق آثار گوستاو مالر
171
بررسي و تطبيق اصول طراحي كارخانه در مجتمع متالوژي پودر ايران
172
بررسي و تطبيق تحليلي اشعار ركن الدين دعويدار قمي شاعر ذواللسانين (دهه پاياني قرن ششم و آغازين قرن هفت )
173
بررسي و تطبيق تفسير آيات صفاتي خداوند بين تفسيرالميزان و تفسيرالمنار
174
بررسي و تطبيق شمايل نگاري مذهبي با تاكيد بر مكتب پسكوف روسيه و جامع التواريخ رشيدي در دوره ايلخانيان
175
بررسي و تطبيق صور خيال در اشعار كودكانۀ محمود كيانوش و سليمان العيسي
176
بررسي و تطبيق عناصر ذات پليدي در آثار چاپ سنگي قاجار و كتاب آرائي رومانسك
177
بررسي و تطبيق فقر و غني در حكمت صدرا و اشراق
178
بررسي و تطبيق مفاهيم و اصطلاحات عارفانه و عاشقانه كيمياي سعادت و سوانح العشاق
179
بررسي و تطبيق مفاهيم و اصطلاحات عرفاني كيمياي سعادت و مرصاد العباد
180
بررسي و تطبيق موردي استانداردAPQC در سازمان هاي ايراني
181
بررسي و تطبيق موردي حوزه هاي مختلف استاندارد APQC در سازمان هاي ايراني(مركز بهره وري و كيفيت آمريكا)
182
بررسي و تعريف محور فرهنگي تاريخي استر آباد و طرح ساماندهي گذر درب نو و مرمت بخشي از جداره هاي آن
183
بررسي و تعيين اثر عوامل مختلف بر عمليات لوله‌راني در خاك‌هاي نرم
184
بررسي و تعيين اثرات تخريبي پديده روانگرايي بر روي خطوط و شبكه آبرساني
185
بررسي و تعيين ارتباط بين نتايج دستگاه اندازه گيري موئينگي شرلي و دستگاه اندازه گيري F.E طراحي شده در دانشكده
186
بررسي و تعيين ارتباط كيفيت خدمات با رضايت و نيات رفتاري مشتريان در شعب بانك ملي شهرستان قاينات
187
بررسي و تعيين استراتژي مناسب توسعه صنعت تلويزيون در ايران (با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره )
188
بررسي و تعيين افت انتقال در استوانه هاي ناهمگن ضخيم
189
بررسي و تعيين الگوهاي همديد تراز 500 هكتو پاسكال امواج گرمايي شرق و جنوب شرق سطح حوضه آبريز درياچه اروميه
190
بررسي و تعيين انديس با مد توسط آسياهاي آزمايشگاهي
191
بررسي و تعيين انديس باند بر روي نمونه باريت درين توسط آسياهاي آزمايشگاهي
192
بررسي و تعيين انواع فعاليتهاي باليني كه دانشجويان ليسانس پرستاري بر حسب درك فردي خود به عنوان تجارب باليني تنيدگي آور قلمداد مي كنند.
193
بررسي و تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي در استان زنجان با بكارگيري مدل AHP
194
بررسي و تعيين پارامترهاو عوامل موثر در طراحي شبكه همزماني ...
195
بررسي و تعيين پارامترهاي آشفتگي بعد از سازه ي تبديل حذف پرش هيدروليكي
196
بررسي و تعيين پارامترهاي طراحي شبكه هاي ارتباطي زير ساخت
197
بررسي و تعيين پارامترهاي كيفي و نقاط كنترلي روي محصولات نورد گرم (كارگاه نورد 300 ذوب آهن اصفهان )
198
بررسي و تعيين پارامترهاي مهم طراحي در خشك كردن انگور
199
بررسي و تعيين پارامترهاي موثر بر خوردگي داخلي لوله هاي فولادي آب با پوشش كولتار اپوكسي در ناحيه خليج فارس
200
بررسي و تعيين پتريدين موجود در كنه هاي مهم پزشكي Ornithodoros tholozani : ،Argas persicus \O.lahorensis ،spp Haemaphysalis\ Hyalomma spp
201
بررسي و تعيين تاثير تغييرات كشش نخ پود به منظور اعمال كنترل آن در ماشين بافندگي جت هوا و تعيين تاثير كشش كنترل شده بر خصوصيات فيزيكي پارچه
202
بررسي و تعيين تناژ اقتصادي كارخانه شماره 4 شركت سهامي لوله سازي اهواز
203
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع سل ( ريوي و خارج ريوي ) در بين مسلولين مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد در سالهاي 1372-1367
204
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع سل ( ريوي و خارج ريوي ) در بين مسلولين مراجعه كننده به مركز بهداشت نيكوپور يزد در سالهاي 72-1367
205
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزد طي سالهاي 74-1371
206
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزدطي سالهاي 1374-1371
207
بررسي و تعيين توزيع فراواني انواع مالاريا و رژيم داروئي بكار رفته در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان افشار يزدطي سالهاي 1374-1371
208
بررسي و تعيين حداكثر اندازه ترك سطحي بر اساس محاسبات مكانيك شكست در يك قطعه آلومينيومي و اثر تنش هاي پسماند جوشي بر آن و مقايسه با نتايج استانداردهاي مربوطه
209
بررسي و تعيين حداكثر اندازه قابل قبول عيب بريدگي كناري جوش(undercut) بر اساس استاندارد و محاسبات مكانيك شكست در يك قطعه آلومينيومي
210
بررسي و تعيين حساسيت دزيمتر گاز رادن AEOI و اندازه گيري گاز رادن منازل مسكوني شهر مشهد
211
بررسي و تعيين رابطه اعتياد اينترنتي بابهداشت رواني
212
بررسي و تعيين رابطه راهبردهاي مقابله با استرس با مولفه هاي هوش هيجاني
213
بررسي و تعيين راندمان و كارايي اكيپهاي كاري با استفاده از يكپارچه سازي پويايي سيستم فازي در پروژه هاي ساخت
214
بررسي و تعيين روش مناسب و تجهيزات لازم براي كاليبراسيون تونل باد زير صوت دانشكده مهندسي هوافضا
215
بررسي و تعيين روشهاي تست كف پوش هاي ورزشي طبق استانداردهاي بين المللي و طراحي و ساخت دستگاه تست كف پوش
216
بررسي و تعيين زمان گارانتي محصول با درصد مشخصي از محصول معيوب در مدت گارانتي
217
بررسي و تعيين ساختار بلور AL2O3 به روش ريتولد
218
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده اسانس گونه اي از تيره باقلا و بررسي خواص آنتي اكسيدانت آن
219
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده اسانس گونه گياهي دلفينيوم البرزنسيس از تيره آلاله و بررسي فعاليت آنتي اكسيدانت آن
220
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد تشكيل دهنده و عصاره گياه Laurocerasus officinalis از خانواده Rosaceae و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني اسانس و عصاره آن
221
بررسي و تعيين ساختار مولكولي مواد متشكله موجود در اسانس دو گونه گياهي
222
بررسي و تعيين سبك رهبري غالب درشهرداري تهران وتأثيرآن درافزايش بهره وري بانقش ميانجي توانمندسازي كاركنان
223
بررسي و تعيين سنجه هاي ارزيابي متوازن و تهيه نقشه استراتژي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اهداف استراتژيك بانك
224
بررسي و تعيين شاخص هاي انتخاب مدير در مدارس متوسطه شهر سعادت شهر از ديدگاه كارشناسان اداره آموزش و پرورش ،مديران آموزشي و دبيران
225
بررسي و تعيين صحت و سقم اعترافات مكتوب متهمان قتل از منظر زبان شناسي حقوقي
226
بررسي و تعيين ضريب شدت جريان سرريزهاي جانبي در كانالهاي با مقطع ذوزنقه اي
227
بررسي و تعيين ضريب شكلي مخزن (Dietz) تحت شرايط مختلف توليدي و ناهمگوني مخزن
228
بررسي و تعيين عزت نفس مديران (زن ) مدارس ابتدايي شهرستان نكا در سال تحصيلي 81-80
229
بررسي و تعيين علل عدم ته نشيني و كاهش حجم لجن ثانويه در تصفيه خانه فاضلاب زرگنده تهران
230
بررسي و تعيين علل موثر بر افزايش ميزان تقاضاي شركت ها و موسسات تجاري و توليدي براي سفارش بخش آگهي بازرگاني به سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران
231
بررسي و تعيين عملكرد محور شرق ايران به عنوان كريدور آزاد
232
بررسي و تعيين عوامل موثر بر فروش و طراحي راهبردهاي بازار يابي براي صنعت نمك با تاكيد بر عناصر مديريت بازار يابي راهبردي
233
بررسي و تعيين عوامل موثر بر فروش و طراحي راهبردهاي بازاريابي براي صنعت نمك با تاكيد بر عناصر مديريت بازاريابي راهبردي
234
بررسي و تعيين عوامل موثر در مديريت منابع آب و توسعه پايدار به روشAHP (مطالعه موردي: دشت قروه - استان كردستان)
235
بررسي و تعيين فرايند تدريس مدرسان توانمند مدارس علميه خواهران شهرستان اصفهان
236
بررسي و تعيين قيمت تمام شده يك واحد توليدي پوشاك زنانه
237
بررسي و تعيين كريدورهاي زيستگاهي قوچ و ميش بين مناطق شكار ممنوع شيركوه و مرور در استان يزد‬
238
بررسي و تعيين محدوديتهاي توابع شبه زمان در زمينه خطي سازي معادله انتشار جهت آناليز داده هاي توليد در مخازن گازي
239
بررسي و تعيين مدل رياضي واكنش ناهمگون اكسيداسيون متانول با كمك كاتاليزور جامد اكسيد فلزي
240
بررسي و تعيين مدول برشي و ميرايي خاك هاي ريزدانه اختلاط يلفته با نفت گاز
241
بررسي و تعيين مراحل مختلف بلوغ در دانش آموزان پسر شهر يزد در سال 1376
242
بررسي و تعيين مزيت هاي نسبي و استعدادهاي سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي
243
بررسي و تعيين مشخصات برخي بيماري هاي اعصاب به كمك سيگنال هاي برانگيخته محيطي به روش خاص و ارزيابي كمي آنها با استفاده از روش هاي جديد و هوشمند
244
بررسي و تعيين مشخصه هاي يك نمونه پژوهشي
245
بررسي و تعيين مشكلات اعراب نهج البلاغه: از نامه 1 تا 60
246
بررسي و تعيين مطبوعيت ترانسفورماتورهاي جريان حفاظتي
247
بررسي و تعيين معيارهاي اكتشافي انديس هاي زون خور - جندق و كاربرد آن در پتانسيل يابي كاني سازي هاي مشابه در محيط GIS
248
بررسي و تعيين مناسبترين ابعاد نوار در سيستم آبياري سطحي در دشت يزد
249
بررسي و تعيين مناسبترين روش تبخير و تعرق پتانسيل به منظور تعيين آب مصرفي و ضريب گياهي غلات (گندم و جو)
250
بررسي و تعيين موانع توسعه صادرات محصولات غيرنفتي استان ايلام بر اساس مدل كاوسگيل و زو (از ديدگاه صادركنندگان ).
251
بررسي و تعيين ميزان آمادگي اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشگي غرب كشور براي كاربرد آموزش الكترونيكي در فرآيند ياددهي -يادگيري در سال تحصيلي 89-88
252
بررسي و تعيين ميزان اثر بخشي گروههاي آموزشي در توانمند سازي دبيران
253
بررسي و تعيين ميزان پيش آگهي بيماران مبتلا به جريان آرام عروق كرونري توسط مرور نظام مند شواهد-متاآناليز
254
بررسي و تعيين نقش رطوبت در جذب سطحي آلاينده هاي گازي
255
بررسي و تغييرات ضريب انبساط گرمايي مواد با استفاده از تداخل سنجي تمام نگاري زمان زنده
256
بررسي و تغييرات طرح و نقش فرش كاشان از دوره صفوي تا پايان پهلوي
257
بررسي و تفسير آراء استراوسون پيرامون موضوع و محمول
258
بررسي و تفسير داده هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي منطقه انارك با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره و فركتال
259
بررسي و تفسير ديدگاه دين شناختي شلاير ماخر
260
بررسي و تفكيك نقشهاي تزئيني نماي بناهاي سه باغ عفيف باد ، ارم و دلگ
261
بررسي و تقسيم بندي منسوجات بي بافت
262
بررسي و تكنولوژي ساخت اواپراتور به طريق نوردكاري
263
بررسي و تنظيم حركت قطارها در ايستگاه تهران
264
بررسي و تهيه بيرنگ كننده مو و رنگ مو
265
بررسي و تهيه پوشش مناسب سيم و كابل مقاوم در برابر پرتوي گاما
266
بررسي و تهيه پوشش هاي حفاظتي چرم استفاده از آنها در حفاظت و مرمت چند نمونه جلد چرمي تاريخي
267
بررسي و تهيه پوشش هاي حفاظتي چرم استفاده از آنها درحفاظت ومرمت چند نمونه جلد چرمي تاريخي
268
بررسي و تهيه دستورالعمل تست راديو ...
269
بررسي و تهيه رولعابي لوستر و طراحي واحد نيمه صنعتي توليد آن
270
بررسي و تهيه سيستم خبره انتخاب يك زبان برنامه نويسي
271
بررسي و تهيه طرح توليد كارخانه شن و ماسه
272
بررسي و تهيه فوم هاي پشت موكت با استفاده از لاتكس
273
بررسي و تهيه فوم هاي پلي اورتان
274
بررسي و تهيه لايه هاي اكسيد روي دوپ شده با مواد نانوساختار به روش كندوپاش مغناطيسي
275
بررسي و تهيه مواد فعال با امكان اتصال هيدروژني چندگانه و استفاده از آنها در كامپوزيتهاي خودترميم شونده
276
بررسي و توجيه اقتصادي عملي چيلر اژكتوري
277
بررسي و توزيع فراواني آپانديست حاد در سال 82
278
بررسي و توزيع فراواني آپانديست حاد در سال 82
279
بررسي و توزيع فراواني عوامل خطر مؤثر بر عود تشنج ناشي از تب در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت در سال1393
280
بررسي و توسعه روش مناسب جهت تعيين موقعيت دقيق اعضاي داخلي بدن در تصوير برداري راديو ايزوتوپيك
281
بررسي و توسعه روشهاي تحليل ساختمانهاي بلند لوله اي و لوله اي دسته شده تحت اثر باد و زلزله
282
بررسي و توسعه سيستم الگو
283
بررسي و توسعه مدل هاي ترموديناميكي پيش بيني تعادل جذب سطحي در مخلوط هاي گازي
284
بررسي و توسعه ي الگوريتم هاي آشكار سازي رخداد آتش در تصاوير ويدئويي
285
بررسي و توسعه يك مدل شخصي سازي شده و عمومي از هوشياري با استفاده از اطلاعات به دست آمده از اندازه مردمك چشم بر اساس يك سيستم بينايي كاميپيوتر در دانشجويان دانشگاه اصفهان
286
بررسي و توصيف اختلالات زباني وارتباطي كودكان مبتلا به اوتيسم : مطالعه موردي 51 كودك 7 تا 51 ساله فارسي زبان
287
بررسي و توصيف زبانشناختي گويش بهبهاني
288
بررسي و توصيف عوامل توسعه گردشگري ورزشي در استان اردبيل
289
بررسي و توصيف گويش "كرملي "
290
بررسي و توصيف گويش باخرز از توابع شهرستان تايباد
291
بررسي و توصيف گويش قاسم آباد (شهرستان خواف )
292
بررسي و توصيف و تحليل گويش مردم رود (شهر خواف )
293
بررسي و توصيف واژه بست در گويش لري دره شهر
294
بررسي و توليد امولسيون نوشيدني فرسودمند حاوي اسيد لينولئيك مزدوج ﴿CLA﴾
295
بررسي و توليد جرم نسوز مونوليتيكي آلومينايي همراه با ايجاد نانو اسپينل درجا
296
بررسي و توليد كانتيلور آلمينيومي ميكروسكوپ نيروي اتمي به روش سونش الكتروشيميايي و محاسبه ضريب فنريت آن
297
بررسي و جبران سازي تاثير دما و رطوبت بر پاسخ حسگرهاي گاز اكسيد فلزي
298
بررسي و جداسازي امولسيون هاي نفت در آب با دي امولسيفاير
299
بررسي و جداسازي پروتئين هاي ايمونودوميننت سم مار ناجا ناجااكسيانا و مطالعه اثر آنتي باكتريايي اين پروتئين ها
300
بررسي و جمع آوري اطلاعات در مورد سيم هاي برش
301
بررسي و چگونگي پخت سريع سفال و سراميك با الهام از روش پخت سنتي ژاپن (راكو)
302
بررسي و چگونگي شناسايي تيز هوشان و عوامل موثر در اين شناسايي
303
بررسي و چگونگي عوامل موثربر انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهرستان لاهيجان
304
بررسي و چگونگي عوامل موثربر انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهرستان لاهيجان.
305
بررسي و حذف تركيبات آلي پسابهاي صنعتي با استفاده از روش هاي اكسيداسيون پيشرفته توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم
306
بررسي و حفظ و مرمت سه نمونه سفال نخودي رنگ متعلق به شهر سوخته
307
بررسي و حل چند مسئله كلاسيك آيروديناميك از ديد پايداري
308
بررسي و حل چند مسأله كلاسيك در سيالات به وسيله روش اختلالات ﴿‎perturbation method)
309
بررسي و حل دقيق مبادلات ارتعاشات آزاد و اجباري ورق مستطيلي تحت بارهاي صفحه اي و حرارتي بر روي ...
310
بررسي و حل عددي جريان نقطه سكون دوبعدي
311
بررسي و حل مثالها و تمرينماي روشهاي چند متغيره گسسته (تاليف دكتر غلامحسين شاهكار) با استفاده از نرم افزار sas
312
بررسي و حل معادله لاپلاس و نوشتن برنامه كامپيوتري براي حل معادله مزبور در رابطه با حركت آب در محيطهاي خاكي
313
بررسي و خواص داروئي تاتوره (داتورااسترامونيم)
314
بررسي و خواص رئولوژيكي و مكانيكي مواد مورد استفاده در پوشش كاري منسوجات (چرم مصنوعي )
315
بررسي و خوانش نقشمايه هاي آثار بر جاي مانده از هزاره سوم حوزه هيل رود باتكيه بر باورهاي افسانهاي منطقه
316
بررسي و دخالت علم و جهل در خيار غبن و محدوده علم تفصيلي و اجمالي
317
بررسي و درمان بيماران مبتلا به سرطان پستان
318
بررسي و دسته بندي عوامل موثر بر شادماني نيروي كار و اولويت بندي آنها با تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
319
بررسي و دسته بندي مشتريان مردد در خريد محصولات پوشاك
320
بررسي و دسته بندي مطالعات صورت گرفته بر روي سيستم هاي ميكرو فلوئيد دوراني
321
بررسي و دسته بندي مطالعات صورت گرفته بر روي سيستم هاي ميكرو فلوئيد دوراني
322
بررسي و دسته بندي مطالعات و كارهاي انجام شده در زمينه اعوجاج ناشي از جوش در ورق ها
323
بررسي و رابطه بين حمايت اجتماعي و سبك فرزندپروري با خلاقيت دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر كاشمر
324
بررسي و رابطه بين خودباوري وپيشرفت تحصيلي و اجتماعي بين دانش آموزان دختر وپسر مقاطع راهنمايي
325
بررسي و رابطه بين خودباوري وپيشرفت تحصيلي و اجتماعي بين دانش آموزان دختر وپسر مقاطع راهنمايي.
326
بررسي و رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل
327
بررسي و رابطه تفكرات غير منطقي و سلامت روان بين دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم و سوم دبيرستانهاي شهرستان طبس
328
بررسي و راه اندازي دستگاه جامع ارتعاشات
329
بررسي و رتبه بندي تاثير عوامل توزيع محصولات گروه بهمن( خودروسازي مزدا) بر فروش ان درشهر تهران
330
بررسي و رتبه بندي تاثير عوامل داخل سازماني بر رفتار خريد سازمانيبا روش AHP ( مطالعه موردي: فروشگاه نجم خاورميانه)
331
بررسي و رتبه بندي تاثير نوآوري هاي تلفن همراه بر تصميم خريد مشتريان تهراني بازار موبايل علاء الدين تهران
332
بررسي و رتبه بندي چالش هاي بازاريابي شبكه اي در ايران (پنبه ريز مشهد)
333
بررسي و رتبه بندي روش‌هاي مختلف تجاري سازي علم و فن‌آوري در پارك‌هاي علم و فن‌آوري استان مركزي با استفاده از روش TOPSIS
334
بررسي و رتبه بندي روش‌هاي مختلف تجاري سازي علم و فن‌آوري در پارك‌هاي علم و فن‌آوري استان مركزي با استفاده از روش TOPSIS (مورد كاوي: شركت توپاز ژن كاوش)
335
بررسي و رتبه بندي عوامل بسته بندي محصولات غذايي موثر بر تصميم خريد مشتريان
336
بررسي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري كاركنان (مطالعه موردي در: دانشگاه پيام نور واحد تهران غرب)
337
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر حسن شهرت شركت به عنوان يك مزيت رقابتي، با استفاده از تكنيك MADM فازي: صنايع لوازم خانگي منتخب
338
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر رفتار خريد آنلاين مصرف كنندگان با استفاده از تكنيك AHP فازي
339
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر شكست طرح منفعت سپهر بانك صادرات
340
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر شناسايي كاركنان كليدي توسط مديران ارشد در شركت توليدي آرين ماهتاب گستر
341
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت بازاريابي اينترنتي شركتهاي صادراتي استان خراسان رضوي
342
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت تجارت B2C (از ديدگاه خريداران اينترتي )
343
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت تجارت B2C (از ديدگاه خريداران اينترنتي )
344
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شركت كاله در استان مازندران
345
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در انتخاب كانال هاي توزيع؛ مطالعه موردي شركت تك ماكارون
346
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايت موديان مالياتي از كيفيت وب سايت سازمان امور مالياتي كشور
347
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايتمندي ارباب رجوعان سازمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان شهرضا
348
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر در رضايتمندي ارباب رجوعان سازمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان شهرضا
349
بررسي و رتبه بندي عوامل موفقيت پروژه هاي BOT به روش AHP ( نيروگاه ها )
350
بررسي و رتبه بندي موانع چرخه ي نوآوري با استفاده از تصميم گيري گروهي و تاپسيس فازي: فناوري نانو در ايران
351
بررسي و رتبه بندي موانع و تنگناها در توسعه صنعت گردشگري در شهرستان مشهد
352
بررسي و رتبه بندي ميزان تÊثير زيرسيستم هاي HRIS در برنامه ريزي منابع انساني (مطالعه موردي: شركت هاي توزيع نيروي برق كشور)
353
بررسي و رتبه بندي ميزان توجه بانكهاي كشور به فناوري اطلاعات بر اساس شاخصهاي بين المللي گارتنر(براي 4 سال)
354
بررسي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر ارتقاء اعتماد مشتريان بر خدماتبانكداري الكترونيكي مورد مطالعه شعب حوزه يك منطقه جنوب تهران بانك صادرات ايران
355
بررسي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر تطابق و اجراي بازاريابي الكترونيكي در دفاتر خدمات مسافرتي با استفاده از تكنيك ANP فازي
356
بررسي و رتبه‌بندي موانع موثر بر توسعه بيمه الكترونيك درايران بر اساس تكنيك AHP
357
بررسي و رده بندي مضامين و جلوه‌هاي زندگي در غزليات شمس
358
بررسي و رفتار غير خطي فونداسيون هاي خورجيني تحت بارهاي چرخه اي
359
بررسي و رفع مشكل لك پذيري در كاشي هاي پرسلاني پوليش خورده
360
بررسي و رفع مشكلات ساخت و طراحي دستگاههاي فيكو امولسيفيكيشن
361
بررسي و رفع نقايص دستگاههاي آزمايشگاه اجزاء كامپيوتر
362
بررسي و رفع نواقص و نيمه صنعتي كردن سيستم اندازه گيري آنتن ها
363
بررسي و رمزگشايي از نقش خروس در مفرغ هاي لرستان
364
بررسي و رنگ آميز قالي و گليم در دكوراسيون داخلي منازل
365
بررسي و روش شناسي تطبيقي انديشه هاي كلامي شيخ صدوق و شيخ مفيد
366
بررسي و روش طراحي
367
بررسي و ريشه يابي روش نمدمالي و بافت چادرشب در منطقه رامسر به منظور حفظ و احياء دستبافته هاي سنتي منطقه و مقايسه روش توليد نمد با منطقه تركمن
368
بررسي و ريشه يابي علل ركود صنعت فرش دستبافت پس از انقلاب
369
بررسي و ريشه يابي نقوش حيواني موجود در فرش ايران
370
بررسي و ريشه يابي نقوش دستبافتهاي عشايري و روستايي فارس
371
بررسي و ريشه يابي نقوش گليم هاي شاهسون شمال غرب
372
بررسي و زمان بندي مراحل تعمير كشتي بر اساس معيار هاي جهاني
373
بررسي و زمان مراحل تعمير كشتي بر اساس معيار هاي جهاني
374
بررسي و سابقه پايداري در طراحي لباس و كفش بخش عملي: طراحي لباس، كفش و لوازم جانبي با الهام از مباني توسعه پايدار
375
بررسي و ساخت آجرهاي عايق و رميكولايتي
376
بررسي و ساخت آزمايشگاهي سيالات حفاري دوستدار محيط زيست
377
بررسي و ساخت ابرخازن ھاي بر پايه مواد كربني با كارائي بالا به عنوان ذخيره كننده انرژي
378
بررسي و ساخت بتون هاي آلومينا - كاربيد سيليكون - گرانيت با نگرشي به كاربرد در جوي هاي كوره بلند
379
بررسي و ساخت بدنه كاشي هاي تك پخت سريع ﴿منوپروزا﴾
380
بررسي و ساخت بدنه هاي آلومينا كروميا به روش ريخته گري دوغابي
381
بررسي و ساخت بدنه و لعاب راكو با مواد داخلي
382
بررسي و ساخت بستر سيلان در جهت اندازه گيري دما و جرم ذرات
383
بررسي و ساخت بوته آلومينا سيليكاتي
384
بررسي و ساخت بوته آلومينو سيليكاتي
385
بررسي و ساخت بوته هاي زيركونيايي
386
بررسي و ساخت پلي الكتروليت ها (فلوكولانت هاي آبي )
387
بررسي و ساخت پليمرهاي هادي برق (polymers conductive)
388
بررسي و ساخت تغذيه كننده هاي كواكسيال و آنتن بشقابي در باند ...
389
بررسي و ساخت توربين گاز آزمايشگاهي يه كمك توربو شارژر
390
بررسي و ساخت جاذب پليمري نفت با اصلاح پيوندزني لاستيك ضايعاتي
391
بررسي و ساخت جوهرهاي چاپ فلكسوگرافي روي فيلم هاي پلاستيك
392
بررسي و ساخت حسگر بر پايه اكسيد قلع و نانو لوله كربني
393
بررسي و ساخت دستگاه مانيتور ايزولاسيون خط ديناميك monitor isoltion Line
394
بررسي و ساخت ديرسوزكننده هاي پليمر
395
بررسي و ساخت رگولاتور سوئيچينگ
396
بررسي و ساخت ريموت كنترل مادون قرمز
397
بررسي و ساخت زيورآلات (طلا) به روش سنتي
398
بررسي و ساخت سلول خورشيدي رنگدانه¬اي تك¬لايه با استفاده از رنگدانه نفتوكينون
399
بررسي و ساخت سلول خورشيدي رنگدانهاي انعطافپذير
400
بررسي و ساخت سيالات مغناطيسي (fluids Magnetic)
401
بررسي و ساخت سيالات مغناطيسي و كاربرد آن ها در صنعت
402
بررسي و ساخت سيستم هاي دوفازي آبي نمك پليمر
403
بررسي و ساخت سيكل تبريد جذبي آمونياك
404
بررسي و ساخت سيمان هاي گلاس آيونومر تقويت شده با الياف آلومينا
405
بررسي و ساخت شيشه‌هاي آلومينوسيليكاتي برپايه (SiO2+Al2O3+CaF2+ Na3AlF6+AlPO4 ) و خرده شيشه در سيمان‌هاي دنداني
406
بررسي و ساخت صفحه كليد خازني با تكنولوژي Multi-Touch
407
بررسي و ساخت عايق هاي حرارتي 126c به روش پرس
408
بررسي و ساخت عايق هاي ورميكولايتي
409
بررسي و ساخت غشاء نانوالياف تهيه شده به روش الكتروريسي با قابليت حذف يون نيترات
410
بررسي و ساخت قسمت RF يك گيرنده تلويزيوني ماهواره
411
بررسي و ساخت قطبشگرهاي نوري
412
بررسي و ساخت قطعات دير گداز سيليس گداخته به روش قالبگيري تزريقي
413
بررسي و ساخت قطعات ديرگداز سيليس آمورف به روش ريخته گري دوغابي
414
بررسي و ساخت كاشي هاي شيشه - سراميك ‍CAO-AL2O3-SIO2 از طريق زينترينگ
415
بررسي و ساخت كامپوزيت
416
بررسي و ساخت كامپوزيت هاي پليمري/ سراميكي پيزوالكتريك با اتصال 303
417
بررسي و ساخت كدهاي LDPC روي كانال‌هاي محو شونده بلوكي
418
بررسي و ساخت لعاب قرمز مسي
419
بررسي و ساخت لعاب كراكوله و بدنه هاي مناسب آن
420
بررسي و ساخت لعاب كراكوله و بدنه هاي مناسب آن
421
بررسي و ساخت لعاب نمكي
422
بررسي و ساخت لعابهاي بخار نمك
423
بررسي و ساخت مبدل بسيار كاهنده غير ايزوله كليدزني نرم
424
بررسي و ساخت مدل خودروي خورشيدي
425
بررسي و ساخت مدولاتور SSB (نوع سوم )
426
بررسي و ساخت مفهومي سنسور AHRS
427
بررسي و ساخت مكانيزم تشكيل دهنه با استفاده از سامانه ي هواي فشرده
428
بررسي و ساخت ممبرانهاي تيتانيايي نانو ساختار
429
بررسي و ساخت نانو فيلتر فشار پايين سختي گير آب لب شور
430
بررسي و ساخت نانو ميله هاي هيدروكسيد نئوديميوم و اكسيد نئوديميوم با استفاده از حمام نيتراتي از ترسيب پالس الكتروشيميايي كمك شده با امواج صوتي
431
بررسي و ساخت نانوالياف داراي كيتوسان براي حذف يون فلزي
432
بررسي و ساخت نسوزهاي كربني
433
بررسي و ساخت نمونه هايي از آثار سراميكي متاثر از تفكرات فلسفه ي دائوئيزم
434
بررسي و ساخت يك ID CALLER گويا ﴿ جهت استفاده نابينايان ﴾
435
بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر
436
بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر ( 2 )
437
بررسي و ساماندهي اسان غيررسمي در شهر قم نمونه موردي يزدانشهر
438
بررسي و ساماندهي كالبدي-فضايي بافت قديم شهر اصفهان، محله عليقلي آقا
439
بررسي و ساماندهي منظر شهري در محدوده ي نواب با تاكيد بر طراحي فضاي سبز
440
بررسي و سبب شناسي مشكلات زنان سردمزاج
441
بررسي و سنتز 3و4-دي هيدروپيريميدينون هاي n1ياn3-استخلاف دار شده توسط كاتاليست هاي لوئيس اسيد
442
بررسي و سنتز MoSi2 بروش آلياژ سازي مكانيكي
443
بررسي و سنتز پودر كامپوزيت كاربيد تنگستن - نيكل (Ni=10,15,20wt.%) به روش هم رسوبي شيميايي و احيا و كربوراسيون
444
بررسي و سنتز رنگدانه آبي زيركونيم-واناديوم
445
بررسي و سنتز غشاي بر مبناي پلي يورتان براي جداسازي مواد آلي فرار از محلول هاي آبي توسط فرآيند تراوش تبخيري
446
بررسي و سنتز نانو ذرات كاتاليستي مناسب جهت تجزيه آب توسط نورخورشيد به منظور توليد هيدروژن
447
بررسي و سنجش ادراكات شخصي سرمايه گذاران از ريسك در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل "a-t" فيشبرن
448
بررسي و سنجش تفكراستراتژيك مديران شهرداري كلانشهر تبريز
449
بررسي و سنجش حس مكان در محلات ارگانيك و برنامه ريزي شده مورد پژوهي محلات ساغريسازان و بلوار گيلان شهر رشت
450
بررسي و سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان ايلام ( با استفاده از مدل هاي آناليز تاكسونومي عددي)
451
بررسي و سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان ايلام( با استفاده از مدل هاي آناليز تاكسونومي عددي)
452
بررسي و سنجش رضايت مشتريان سي اس ام در بيمه شخص ثالث (مطالعه موردي شركت بيمه ايران مركز خسارت اتوموبيل تبريز )
453
بررسي و سنجش سلامت سازمان درتامين اجتماعي شعبه 5 مشهد
454
بررسي و سنجش عوامل كالبدي حس تعلق به مكان (نمونه موردي: خيابان بيهق سبزوار)
455
بررسي و سنجش ميزان رضايت مندي از سكونت در نواحي روستايي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي، دهستان خاوه جنوبي، شهرستان دلفان، استان لرستان)
456
بررسي و سنجش ميزان مشاركت شهروندان در مديريت پسماند خانگي مطالعه موردي شهر گرگان
457
بررسي و شبيه سازي آشكارسازهاي نيمه هادي نانو
458
بررسي و شبيه سازي آلودگي هماهنگي به سبب پديده كرونا در خطوط فشار قوي
459
بررسي و شبيه سازي آنتن هاي فشرده با كاربري UAV
460
بررسي و شبيه سازي اثر جبران كننده هاي استاتيكي بر ناپايداري ولتاژ در ترمينال بارهاي موتوري
461
بررسي و شبيه سازي اثر نويز در تشخيص و مكان يابي عيب مكانيكي سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور
462
بررسي و شبيه سازي اثرات خشكسالي بر كميت و كيفيت آب زيرزميني دشت بيجار و ديواندره واقع در استان كردستان با Modflow استفاده از
463
بررسي و شبيه سازي اثرات غيرخطي در سيستمهاي DWDM
464
بررسي و شبيه سازي اثرخود جذبي تابش در پلاسماي چگال و تفسير نتايج نظري با داده ‌هاي تجربي
465
بررسي و شبيه سازي انتشار كدهاي مخرب در شبكه هاي اجتماعي
466
بررسي و شبيه سازي انواع روش هاي سوئيچينگ در مبدل هاي AC / DC ﴿اينورتر﴾
467
بررسي و شبيه سازي انواع روشهاي پياده سازي كنترل كننده هاي PID [پي. آي. دي.] در PLC [پي. ال. سي.]
468
بررسي و شبيه سازي انواع روشهاي كنترل موتور القايي با كنترل جريان
469
بررسي و شبيه سازي انواع روشهاي كنترل موتور القايي با كنترل ولتاژ
470
بررسي و شبيه سازي اينورترهاي چندسطحي نامتقارن
471
بررسي و شبيه سازي بارش باران توسط نرم افزار WRF در ايران
472
بررسي و شبيه سازي بخش هاي inverse, inverse mapper, unshell maper, precoder در گيرنده مودم V.34
473
بررسي و شبيه سازي برخورد اجرام صلب منظومه شمسي با يكديگر
474
بررسي و شبيه سازي پارامتر‍C2n اتمسفر در شرايط محيطي و جوي مختلف
475
بررسي و شبيه سازي پديده سوسوزني ناشي ازانتشار باريكه هاي ليسري در اتمسفر متلاطم
476
بررسي و شبيه سازي پديده فرورزنانس در ترانسفورماتورهاي قدرت
477
بررسي و شبيه سازي پديده قطع تحريك و حفاظت آن
478
بررسي و شبيه سازي پژواك آكوستيكي
479
بررسي و شبيه سازي تاثيرات پديده هاي اتمسفري بر رفتار انتشار مورب باريكه هاي ليزري در مخابرات بي سيم نوري
480
بررسي و شبيه سازي ترابرد الكتريكي در نانو كامپوزيت هاي پليمري داراي نانو ذرات هادي
481
بررسي و شبيه سازي تزريق پليمر در مخزن
482
بررسي و شبيه سازي تفريق پس زمينه به روش مدل مخلوط گاوسي
483
بررسي و شبيه سازي تفريق طيفي در حذف نويز سيگنال هاي صوتي
484
بررسي و شبيه سازي تقويت كننده فيبري رامان و مطالعه اثر غيرخطي و نويز در ساختارهاي مختلف تقويت كننده
485
بررسي و شبيه سازي توابع همبستگي كدهاي كاربردي CDMA
486
بررسي و شبيه سازي توربين و گاورنر نيروگاه گازي
487
بررسي و شبيه سازي جبران ساز توان راكتيو استاتيك پيشرفته با استفاده از تريستورهاي CTO
488
بررسي و شبيه سازي جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي تكفاز و سه فاز با استفاده از روش ماتريس هاي عملياتي و كاهش آن با انتخاب مناسب ماده مغناطيسي
489
بررسي و شبيه سازي چشمه گرمايي متحرك روي يك صفحه با استفاده از ANSYS
490
بررسي و شبيه سازي چگونگي تشخيص گرفتگي عروق از طريق بازنمايي سيگنال اولتراسوند بازگشته از محيط
491
بررسي و شبيه سازي حالت گذراي ماشينهاي DC
492
بررسي و شبيه سازي حرارت ناشي ازميدان تشعشعي يك انتن مونوپل كوچك
493
بررسي و شبيه سازي حفاظ سقف در ساختمان يك شتابدهنده خطي الكتروني با كاربرد پزشكي در انرژي MeV 20
494
بررسي و شبيه سازي حفاظت تخليه الكترواستيك در مدارات مجتمع تحت ولتاژهاي ‎+۲‎/- كيلوولت با استفاده از مدل بدن انسان
495
بررسي و شبيه سازي خنك كاري لايه اي بر روي پره ي توربين
496
بررسي و شبيه سازي خواص مكانيكي لايه نازك نيتريد تانتالوم به روش ديناميك مولكولي
497
بررسي و شبيه سازي رادارهاي كدگذاري فاز
498
بررسي و شبيه سازي رفتار حرارتي موتورهاي كشش ريلي ﴿مطالعه موردي: موتور سنكرون مغناطيس دائم﴾
499
بررسي و شبيه سازي رفتار سيال در داخل ميكروكانال هاي مورد استفاده روي آزماتراشه هاي برپايه ي نانوسيم هاي سيليكوني
500
بررسي و شبيه سازي رله هاي GFDM در شبكه هاي نسل پنجم (5G)
501
بررسي و شبيه سازي روش اشتراك فركانسي ITLinQ براي ارتباطات D2D
502
بررسي و شبيه سازي روش هاي آناليز سنتز و كدر MBE
503
بررسي و شبيه سازي روش هاي تبديل مد در توليد امواج برنشتاين الكتروني براي گرمايش پلاسماي همجوشي
504
بررسي و شبيه سازي روش هاي تشخيص سرطان با استفاده از تبديل موجك و تصاوير ماموگرام
505
بررسي و شبيه سازي روش هاي تنظيم ضرايب PID ﴿پي آي دي﴾
506
بررسي و شبيه سازي روش هاي رديابي نقطه حداكثر توان در سلول هاي خورشيدي
507
بررسي و شبيه سازي روش هاي شكل دهي نويز در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال براي سيگنال هاي ميان گذر
508
بررسي و شبيه سازي روش هاي كدينگ صوت استانداردهاي فعلي و نسل آينده تلفنهاي همراه
509
بررسي و شبيه سازي روش هاي مختلف مدولاسيون و انتقال سيگنال ها در سيستم هاي راديو روي فيبر و تراهرتز
510
بررسي و شبيه سازي روشهاي SHARPENING IMAGE
511
بررسي و شبيه سازي روشهاي آشكارسازي نماد در لايه فيزيكي OFDM دراستاندارد TEEE 802.16-2004
512
بررسي و شبيه سازي روشهاي افزايش كيفيت سيگنال مكالمه روي لينك ماهواره
513
بررسي و شبيه سازي روشهاي تشخيص طيف چگالي توان فرآيند تصادفي wss در حضور نويز
514
بررسي و شبيه سازي روشهاي فيلتر وفقي مقاوم در برابر نويز ضربه اي براي شناسايي سيستم ها
515
بررسي و شبيه سازي روشهاي مختلف درايور ترانزيستورهاي قدرت و پياده سازي يك روش مناسب
516
بررسي و شبيه سازي روشهاي مديريت مكالمات در سيستمهاي سلولي چند لايه
517
بررسي و شبيه سازي روشهاي مسيريابي در شبكه هاي سنسوري زيرآب نوري
518
بررسي و شبيه سازي روشهاي مسيريابي در شبكه هاي فيبر نوري
519
بررسي و شبيه سازي روشهاي مطالعه پايداري سيگنال كوچك در سيستم قدرت
520
بررسي و شبيه سازي زاويه ي تماس ديناميكي در ايجاد پوشش هاي نانويي توسط اسپري مورب به وسيله ي ديناميك مولكولي
521
بررسي و شبيه سازي سايش در چرخ قطارهاي مسافري
522
بررسي و شبيه سازي سيستم ترابري معدن آهك سيمان تهران
523
بررسي و شبيه سازي سيستم كنترل گسترده (DCS)
524
بررسي و شبيه سازي سيستم مالتي پلكس تربيعي
525
بررسي و شبيه سازي سيستم هاي HVDC، هارمونيك هاي توليدي و روش هاي حذف
526
بررسي و شبيه سازي سيستم هاي تله اپراتوري در برخورد با محيط سخت
527
بررسي و شبيه سازي عددي توليد و انتشار اكسيدهاي نيتروژن (NOX) در محفظه احتراق
528
بررسي و شبيه سازي عمل كرد سيستم هاي ترزيق شيرابه در مراكز دفن بيورآكتور
529
بررسي و شبيه سازي عملكرد باتري در خودروهاي الكتريكي متصل به شبكه
530
بررسي و شبيه سازي عملكرد خودروهاي الكتريكي
531
بررسي و شبيه سازي عملكرد سلول فتوولتائيك و توربين بادي به صورت هيبريدي براي تامين بار
532
بررسي و شبيه سازي عملكرد سيستم هيبريدي تجديد پذير براي تامين بار در محيط LabView
533
بررسي و شبيه سازي فاز جبهه موج در سامانه‌هاي اپتيك تطبيقي در حضور گرداب‌هاي نوري
534
بررسي و شبيه سازي فاز در كانال مخابرات سيار
535
بررسي و شبيه سازي فرآيند همترازسازي كنشي - خمشي
536
بررسي و شبيه سازي فرآيندهاي پليمري spinning fiber و Casting در حالت غير ايزوترمان
537
بررسي و شبيه سازي فرايند كشش عميق اصطكاكي با استفاده از ورق گير هشت قسمتي گوه اي شكل متحرك
538
بررسي و شبيه سازي فيدينگ چندميره در كانال مخابراتي
539
بررسي و شبيه سازي فيلتر هاي نوري در سيستم هاي DWDM
540
بررسي و شبيه سازي فيوزهاي راديويي در موشكهاي هدايت شونده
541
بررسي و شبيه سازي كاربرد نانوذرات براي افزايش بازده سلول هاي خورشيدي
542
بررسي و شبيه سازي كامپيوتري مسائل انتشار امواج در پستهاي مخابرات ماهواره اي كم ارتفاع
543
بررسي و شبيه سازي كدكننده هاي خط سيستم HDSL
544
بررسي و شبيه سازي كدهاي )d ,k(
545
بررسي و شبيه سازي كليدزني نرم ZCS و ZVS
546
بررسي و شبيه سازي گذر از ولتاژ كم در مولد القايي دوسو تغذيه با استفاده از ابر رساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي
547
بررسي و شبيه سازي ليزرهاي نانو سيمي فلزي در حضور اثرات غيرخطي
548
بررسي و شبيه سازي ماشين DC بدون جاروبك BDCM
549
بررسي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال
550
بررسي و شبيه سازي مبدل هاي قدرت DC-DC غيرايزوله با استفاده از نرم افزارMATLAB
551
بررسي و شبيه سازي مدارهاي اينورتري سه فاز Spwm [اس. پي. دبيلو. ام] و Svm [اس. وي.ام]
552
بررسي و شبيه سازي مدل هاي ديواره و ضرايب انطباقي براي جريان درون نانو كانال ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
553
بررسي و شبيه سازي مدلهاي ترافيكي قابل اعمال به شبكه چند رسانه اي
554
بررسي و شبيه سازي مدلهاي توربين و گاونرهاي هيدروليك و سيستم هاي SVC توسط نرم افزار UDEM
555
بررسي و شبيه سازي مدولاتورهاي ديجيتال با تكنيك سيگما دلتا
556
بررسي و شبيه سازي مساله تخمين حالت در سيستم هاي قدرت و ايجاد مدولي جديد براي برنامه PASHA
557
بررسي و شبيه سازي مصرف گاز مشتركين شهر تهران
558
بررسي و شبيه سازي مكانيزم عملكرد يك آنتن آرايه فازي و مقايسه آن با يك آنتن سهموي در باند
559
بررسي و شبيه سازي موتور پيستوني احتراق پيوسته
560
بررسي و شبيه سازي موتورهاي لوله اي القائي پالسي
561
بررسي و شبيه سازي مودم ADSLاستاندارد
562
بررسي و شبيه سازي ناپايداري جريان در گردش طبيعي سيال (همرفت طبيعي )
563
بررسي و شبيه سازي نحوه جذب صوت درپارچه حلقوي پودي در اثر تغيير در هندسه پارچه
564
بررسي و شبيه سازي نسخه هاي مختلف پروتكل TCP/IP و مقايسه آنها با يكديگر
565
بررسي و شبيه سازي نظري و تجربي اثر تلاطم اپتيكي بر رفتار انتشاري پارامترهاي مخابرات ليزري زيرآبي
566
بررسي و شبيه سازي نويز، ارتعاش و ناهنجاري ﴿ NVH ) در خودرو
567
بررسي و شبيه سازي هارمونيكهاي ناشي از مدل DC/AC هنگاميكه يك موتور DC تغذيه مي شود
568
بررسي و شبيه سازي هيدروژن زدايي گاز اتان در راكتور غشايي با حضور بنزن به عنوان گاز جاروب
569
بررسي و شبيه سازي هيدروفرمينگ لوله با استفاده از نرم افزار اباكوس
570
بررسي و شبيه سازي و تحليل خطاهاي سيم بندي استاتور موتورهاي القايي
571
بررسي و شبيه سازي يك سيستم تركيبي TDMA-CDMAدر مخابرات سيار سلولي
572
بررسي و شبيه سازي يك ضربه گير برگشت پذير به روش اجزاء محدود
573
بررسي و شبيه‌سازي اثرهاي نانوساختارهاي پلاسمونيكي بر كارايي سلول‌هاي خورشيدي آلي و امكان‌سنجي انجام عملي آن
574
بررسي و شبيه‌سازي تاثير نقاط كوانتومي بر كارايي سلول‌هاي خورشيدي و امكان سنجي به كارگيري عملي آن‌ها
575
بررسي و شبيه‌سازي نويز و ارتعاش در خودروي ميني ايرانيان
576
بررسي و شبيه‌سازي‌ عملكرد پروتكل‌هاي كدينگ مبتني بر ساختار COPE بر روي پارامترهاي كيفيت خدمات﴿QoS﴾ در شبكه‌هاي بي‌سيم
577
بررسي و شبيه¬سازي تاثير تعداد تيغه و ارتفاع تيغه بر عملكرد توربين¬هاي محوري با هد پايين
578
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي دراﻳﻮﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮان ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎززاﻳﻲ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ در ﺷﺒﻜﻪDC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺎﺧﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت
579
بررسي و شرح آثار و اشعار دكتر لطفعلي صورتگر
580
بررسي و شرح تلميحات و تمثيلات و اعلام در بخش نخست ديوان وقار شيرازي (قصايد)
581
بررسي و شرح مفاهيم و دشواري ها و ويژگي هاي سبكي و ادبي مكاتيب فارسي غزالي
582
بررسي و شرح نامه 31 نهج البلاغه با تاكيد بر مفاهيم تربيتي
583
بررسي و شرح نامه 31 نهج البلاغه با تاكيد بر مفاهيم تربيتي
584
بررسي و شرح و تحقيق جزء دوم كتاب
585
بررسي و شرح و تحقيق قسمتي از جزء اول كتاب
586
بررسي و شرح و تحليل دشواري¬هاي صد غزل نخست ديوان غالب دهلوي
587
بررسي و شرح وظايف همراه روش سنجس و مطالعه كار برخي از مشاغل مرتبط با سير و حركت قطارها
588
بررسي و شنا سايي لايه ازن و حفره ازن
589
بررسي و شناخت ... مراكز
590
بررسي و شناخت FGM و تحليل استاتيكي يك تير ساخته شده از اين مواد تحت بار حرارتي
591
بررسي و شناخت آثار محمد سياه قلم ، با هدف طراحي و ساخت سه نمونه اثر نگارگري
592
بررسي و شناخت آسيب هاي رطوبتي فرش و مرمت يك نمونه از آن
593
بررسي و شناخت آسيبهاي كتيبه داريوش در بيستون
594
بررسي و شناخت اسيبهاي كتيبه داريوش در بيستون
595
بررسي و شناخت الويتهاي مشكلات و دغدغه هاي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان آزادشهر
596
بررسى و شناخت انواع پمپ هاى حرارتى و حوزه كاربرد آنها در كشور
597
بررسي و شناخت انواع سخت‌افزارها و چگونگي كاربري آن‌ها در سيستم مكانيزه در معادن زيرزميني زغال‌سنگ
598
بررسي و شناخت انواع متحرك هاي زير سطحي
599
بررسي و شناخت برنامه هاي آموزشي رشته هاي هنري در دانشگاه هاي معتبر دنيا ﴿معماري، ارتباط تصويري﴿طراحي گرافيك﴾مطالعات موزه و مرمت اشيا فرهنگي تاريخي﴾
600
بررسي و شناخت پديده بيرق در ميان عشاير عرب استان خوزستان
601
بررسي و شناخت پديده مدرنيته در ايران و جهان
602
بررسي و شناخت تاثير طبقه اجتماعي بر نگرش افراد نسبت به جريان نوگرايي ( مطالعه موردي شهر اصفهان )
603
بررسي و شناخت تغيير كاربري اراضي كشاورزي شهرستان اصفهان و ارزيابي عوامل موثر بر آن
604
بررسي و شناخت تكنيك پخت سفال آغاز نگارش تپه شغالي در دشت ورامين
605
بررسي و شناخت تكنيك پخت سفال هاي دوره مس - سنگي بر اساس يافته هاي بررسي دشت پيشوا - ورامين
606
بررسي و شناخت جايگاه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دختر و پسر (زن و مرد) در ميان جوامع سنتي و عشاير عرب زبان استان خوزستان
607
بررسي و شناخت چهره انسان با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين
608
بررسي و شناخت حوزه هاي درآمدزايي در موزه هاي باستان شناسي ﴿نمونه موردي: موزه ملي ايران﴾
609
بررسي و شناخت خطاهاي املائي دانش آموزان مقطع ابتدائي ( پسرانه) از ديدگاه آواشناسي ( مطالعه موردي شهرستان مشهد )
610
بررسي و شناخت روابط متقابل شهر و روستا در ساختار فضايي شهر اردكان
611
بررسي و شناخت سبك هاي مديريتي در مديران مدارس
612
بررسي و شناخت سيستم كاني سازي طلا در جنوب ذخيره معدني مس پورفيري سونگون
613
بررسي و شناخت شيوه هاي مشاركتي و كاربرد آن ها در برنامه ريزي توسعه شهري. نمونه موردي : محله چهار منطقه شش شهر تهران
614
بررسي و شناخت شيوه هاي مناسب بسته بندي صنايع دستي براي صادرات
615
بررسي و شناخت صنايع رنگ و ورني و ساخت تعدادي از مواد شيميائي موردنياز
616
بررسي و شناخت صنعت گردشگري با نگرشي بر هتلداري
617
بررسي و شناخت علل بيكاري جوانان در شهرستان كلاله
618
بررسي و شناخت علل گرايش دانش آموزان سال دوم متوسطه (دختر و پسر) به شاخه تحصيلي نظري،از ديدگاه دانش آموزان ، دبيران و مشاوران شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي 84-1383
619
بررسي و شناخت علل گرايش يا عدم گرايش دانش آموزان مقطع ابتدايي به ورزش در منطقه كردكوي
620
بررسي و شناخت علل و عوامل خشونت عليه زنان از ديدگاه قرآن
621
بررسي و شناخت عملكرد مراكز نگهداري و بهره برداري ... در شبكه سر تا سري
622
بررسي و شناخت عملكرد مراكز نگهداري و بهره برداري NSC در شبكه سرتاسري
623
بررسي و شناخت عناصر و فضاهاي مسكن معلولين روي صندلي چرخدار
624
بررسي و شناخت عوامل سازماني و فرهنگي - اجتماعي مانع از ارتقاء زنان در عرصه مديريت
625
بررسي و شناخت عوامل موثر بر وضعيت توريستي و گردشگري و ارائه استراتژي هاي مناسب با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي:شهرستان شانديز)
626
بررسي و شناخت عواملي كه موجب گرايش دانش آموزان به شاخه تحصيلي كار و دانش شده اند از ديدگاه دبيران، مشاوران و دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان بهبهان به منظور تقويت جاذبه هاي تحصيلي در اين شاخه
627
بررسي و شناخت فرش افشار كرمان
628
بررسي و شناخت فرش يلمه
629
بررسي و شناخت قالي تبريز
630
بررسي و شناخت قالي يلمه بروجن ﴿ با تاكيد بر طرح و رنگ ﴾
631
بررسي و شناخت كمي و كيفي اماكن فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس استان مازندران از ديدگاه ايمني و شرايط زيست محيطي
632
بررسي و شناخت كمي و كيفي تاسيسات ، اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس استان لرستان از نظر ايمني و از ديدگاه زيست محيطي
633
بررسي و شناخت لايه بستر در نقاشي قهوه خانه اي﴿ رنگ و روغن بر روي پارچه﴾ مرمت تابلوي گوداله قتلگاه
634
بررسي و شناخت لايه بستر نقاشي قهوه خانه اي ( رنگ و روغن بر روي پارچه )
635
بررسي و شناخت محصولات با چرخه استفاده انتخابي، ويزگي ها، فرصت ها، تهديدات "محصولات دلخواه"
636
بررسي و شناخت معيارهاي همسرگزيني دربين دانشجويان 17-29ساله پيام نور گنبدكاووس
637
بررسي و شناخت مقبره نيمه تمام واقع در محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد و ارائه راهكارهاي حفاظتي و مرمتي براي آن با توجه به مرمتهاي انجام شده در ديگر مقابر هخامنشي مقبره نيمه تمام منسوب به داريوش سوم
638
بررسي و شناخت مواد رنگزاي طبيعي ايران
639
بررسي و شناخت ميزان رضايت معلمان از معيارهاي انتخاب معلم نمونه در شهرستان مينودشت
640
بررسي و شناخت ميزان مشاركت اجتماعي اجتماعي دانش آموزان متوسطه
641
بررسي و شناخت ميكروكنترلر 877 F 16 PIC وساخت يك مدار كنترلي نمونه
642
بررسي و شناخت هيدرات هاي گازي ونحوه ي تشكيل آنها ونقش آن در جداسازي اجزاي گازي
643
بررسي و شناخت و ساخت فيلتر ميان گذر موجبري باند ايكس از باند ميله اي
644
بررسي و شناخت و ساخت فيلتر ميان گذر موجبري باند ايكس از نوع ميله اي
645
بررسي و شناخت و شبيه سازي SVC [اس، وي، سي] در سيمولينك متلب
646
بررسي و شناخت وجود انواع اعتيادهاي غيرمخدري و جديد و گرايش جوانان شهرستان فردوس به سمت آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد فردوس
647
بررسي و شناخت ويژگي ها و قابليت هاي انواع چوب به منظور كاربرد آنها در توليدات هنري
648
بررسي و شناخت ويژگيهاي يخچال خانگي
649
بررسي و شناسايي آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان حاشيه شهر تربت جام
650
بررسي و شناسايي آلتراسيون هاي هيدروترمال در ارتباط با كاني سازي مس و طلاي منطقه جنوب گردنه ملا احمد در استان اصفهان
651
بررسي و شناسايي آلودگي آسپرژيلوسي و زهرابه اي آن ها در برخي گياهان دارويي استان هاي اصفهان و مازندران
652
بررسي و شناسايي ابعاد رضايت قيمتي با استفاده از مدل كانو )مطالعه موردي: شركت گلديران (
653
بررسي و شناسايي الزامات و موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
654
بررسي و شناسايي انواع باكتريها و قارچها پاتوژن و تعيين جمعيت ميكروبي آنها در فضاي تصفيه خانه شمار (1) فاضلاب اصفهان
655
بررسي و شناسايي تركيب بهينه منابع (سپرده ها ) ومصارف (تسهيلات ) بانك كشاورزي استان ايلام
656
بررسي و شناسايي تركيبات اسانس بذر، مطالعه ضد ميكروبي اسانس بذر و برگ ، كشت بافت و بررسي ساختار تشريحي و بومي سازي گياه چوير (Ferulago angulata) در دو منطقه نواكوه و شاهو، غرب ايران
657
بررسي و شناسايي تركيبات فرارو غيرفرار موجود درگياه پنيركگل ريز)Malva parviflora L.(، جمع آوري شده از منطقه دزفول
658
بررسي و شناسايي تركيبات گياه . Salvia Officnalis L به سه روش تقطير با آب، بدون حلال با استفاده از مايكروويو و ارائه روش استخراج اسانس گياه با ميكرو استخراج توسط فاز جامد از فضاي فوقاني
659
بررسي و شناسايي تركيبات موجود در گياهان
660
بررسي و شناسايي تنوع زيستي عقرب هاي استان ايلام
661
بررسي و شناسايي جريان گردش اطراف يك گرداب سطحي تحت تاثير آبگير افقي در كانال روباز
662
بررسي و شناسايي راهكارهاي افزايش آگاهي و بكارگيري نرم افزارهاي آموزشي توسط دبيران دبيرستان هاي دخترانه هوشمند شهر اصفهان
663
بررسي و شناسايي رفتار رانندگان در تقاطعات چراغدار و ميادين با طرح هندسي مختلف و تأثير آن بر تصادفات در محيط شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان
664
بررسي و شناسايي روش هاي گوناگون توليد نيروي جلوبرندگي بسيار اندك
665
بررسي و شناسايي ژن mpaC مرتبط با توليد مايكوفنوليك اسيد در گونه هاي پني سيليوم بومي ايران
666
بررسي و شناسايي ژن... مرتبط با توليد مايكوفنوليك اسيد در گونه هاي پني سيليوم بومي ايران
667
بررسي و شناسايي سامانههاي رهايش دارو در بيماري آلزايمر
668
بررسي و شناسايي سيستم هاي تشخيص نفوذ
669
بررسي و شناسايي شاخصه هاي اقليمي مؤثر بر مطلوبيت محيطي مسكن انبوه (مطالعه موردي مسكن انبوه در منطقه پرند تهران)
670
بررسي و شناسايي شكستگي ها و لايه هاي رسوبي به وسيله لاك هاي تصويري
671
بررسي و شناسايي شوخي هاي بصري و عناصر خنده دار در سريالهاي انيميشني معاصر آمريكا
672
بررسي و شناسايي شوخي هاي بصري و عناصر خنده دار در سريالهاي انيميشني معاصر آمريكايي
673
بررسي و شناسايي شيوه هاي آموزش قانونگرايي و احترام به حقوق شهروندي دانش اموزان از نظر دبيران مدارس متوسطه ناحيه يك در شهر رشت
674
بررسي و شناسايي شيوه هاي انتقال آب دشت فيروز آباد در دوره ساساني و اوايل اسلامي
675
بررسي و شناسايي شيوه هاي بافت و طرح و نقشه هاي بافندگان كرد كرج
676
بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده در اجراي روش هاي نوين تدريس تربيت بدني مقطع متوسطه و مقايسه آن با كشورهاي منتخب بر اساس مدل بردي
677
بررسي و شناسايي عوامل بيماريزاي قارچي بر روي گياه كلزا در اصفهان
678
بررسي و شناسايي عوامل دستور تغييرات و رتبه بندي آنها نسبت به اهداف پروژه در پروژه هاي صنعت ساخت
679
بررسي و شناسايي عوامل قارچي مرگ و مير گياه فلفل در استان اصفهان
680
بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر جذب و وفاداري مشتريان در شبكه‌هاي اجتماعي كسب‌وكاربين‌المللي و اولويت‌بنديآن‌ها
681
بررسي و شناسايي عوامل مؤثر در ارتقاء جايگاه فرش دستباف در توسعه ي اقتصادي بدون نفت
682
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر ارتقاي گردشگري الكترونيك و نقش آن در توسعه صنعت گردشگري (نمونه موردي : شهر اصفهان)
683
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر افزايش سطح توليد در كارخانه ي صباح
684
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
685
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر حفظ مشتريان كليدي در بانكداري متمركز بانك ملت
686
بررسي و شناسايي عوامل موثر بربازار محصولات كارخانجات الكترود
687
بررسي و شناسايي عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان
688
بررسي و شناسايي عوامل موثر محيطي فروشگاه پوشاك بر رفتار خريدار
689
بررسي و شناسايي كمي و كيفي ميزان روغن زيتون در طي رسيدگي ميوه در منطقه خوزستان
690
بررسي و شناسايي كوپليمرهاي استايرن/ متيل متاكريلات به روش تعليقي و امولسيوني
691
بررسي و شناسايي گازهاي گلخانه اي و روشهاي كنترل انتشار آنها
692
بررسي و شناسايي مؤلفه‌هاي مؤثر بر مشاركت روستاييان در حفظ و احياي مراتع شهرستان بن
693
بررسي و شناسايي مسائل و مشكلات كارافريني زنان درشهرگنبد
694
بررسي و شناسايي ملكولي سويه هاي ويبريوكلرا جدا شده از بيماران در ايران
695
بررسي و شناسايي مهمترين عوامل در تسريع ترخيص كالا در گمرك تهران
696
بررسي و شناسايي مواد فرار موجود در اسانس دوگ ونه خودرو تمشك از سه منطقه ايران با تكنيك ج ي سي وجي سي ام اس
697
بررسي و شناسايي موانع اجراي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي (مطالعه موردي: شهرداري تهران )
698
بررسي و شناسايي موانع خريد و فروش اينترنتي سهام در بورس اوراق بهادار در سال 1385
699
بررسي و شناسايي موانع خصوصي سازي
700
بررسي و شناسايي موانع كار آفريني درون سازماني دربين كاركنان آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر
701
بررسي و شناسايي موانع گسترش بانكداري الكترونيكي ( امكانات بانكي ) در بانكهاي شهر اصفهان
702
بررسي و شناسايي موانع موجود در اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در كارخانه باطريسازي نيرو
703
بررسي و شناسايي موانع موجود در اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در كارخانه باطريسازي نيرو
704
بررسي و شناسايي موانع نوآوري سبز در مراكز درماني با روش دلفي فازي و مدل‌سازي ساختاري تفسيري
705
بررسي و شناسايي ويژگي هاي موثر شركت هاي پيمانكاري بر موفقيت پروژه هاي ساخت و پيش بيني احتمال موفقيت با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك
706
بررسي و شيبه سازي عملكرد اجكتور توسط نرم افزارهاي گمبيت و فلوئنت
707
بررسي و شيوع موتانت ... در ژن بتاگلوبين با استفاده از تكنيك ... در افراد مبتلا به تالاسمي در استان قم
708
بررسي و شيوع مونانت در ژن بتا گلوبين با استفاده از تكنيك ... در افراد مبتلا له تالاسمي در استان قم
709
بررسي و طبقه بندي 150 گونه گياه دارويي موجود در استان هرمزگان بر اساس اطلاعات علمي و سنتي
710
بررسي و طبقه بندي 150 گونه گياه دارويي موجود در استان هرمزگان بر اساس اطلاعات علمي و سنتي
711
بررسي و طبقه بندي الگوهاي تثبيت شده در ذهن توسط عكاسي
712
بررسي و طبقه بندي تحريرهاي پر كاربرد در رديف سنتور ابولحسن صبا
713
بررسي و طبقه بندي تكنيكهاي كلاس بندي بسته
714
بررسي و طبقه بندي شگفتي هاي جهان در متون قرن پنجم ، ششم و اوائل قرن هفتم هجري
715
بررسي و طبقه بندي طرح و نقش قالي هاي منطقه هريس
716
بررسي و طبقه بندي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كار استارت آپ ها به كمك تحليل عاملي (مطالعه موردي: استارت آپ هاي حاضر در مراكز شتابدهي تهران)
717
بررسي و طبقه بندي عوامل موثر برشكست استارت آپ هاي دانش بنيان در استان يزد
718
بررسي و طبقه بندي فرشهاي دوره صفوي ، زند و قاجار موجود در موزه فرش ايران
719
بررسي و طبقه بندي مضامين و درون مايه هاي آثار داستاني كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان دهه هشتاد گروه سني الف و ب
720
بررسي و طبقه بندي مفاهيم اخلاقي در مزبان نامه
721
بررسي و طبقه بندي موضوعي فضايل و رذايل اخلاقي در مثنوي معنوي مولوي ( دفتر اول و دوم )
722
بررسي و طبقه بندي موضوعي فضايل و رذايل اخلاقي در مثنوي معنوي مولوي (دفتر 5 و 6)
723
بررسي و طبقه بندي موضوعي فضايل و رذايل اخلاقي در مثنوي معنوي مولوي (دفتر سوم و چهارم)
724
بررسي و طبقه بندي نقش جانوران تركيبي در آثار سفالين و كاشي هاي ايران اسلامي ﴿از ابتداي قرن چهارم تا هفتم هجري﴾
725
بررسي و طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل در شركت سهامي ذوب اهن اصفهان
726
بررسي و طبقه بنديالگوهاي تثبيت شده در ذهن توسط عكاسي
727
بررسي و طبقه‌بندي سفال‌هاي اواخر سده سوم تا پايان قرن ششم هجري تپه اشرف اصفهان
728
بررسي و طراحي آنتنهاي ياگي باند .F.H.U شامل كانال 111 و 17 و 7 تلويزيون
729
بررسي و طراحي آيروديناميكي توربين بادي
730
بررسي و طراحي ابزار حمل تجهيزات احياء
731
بررسي و طراحي استراتژيهاي مناسب موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهادكشاورزي (با استفاده از SWOT و تكنيك )TOPSIS
732
بررسي و طراحي الگوريتم هاي موازي تحليل مسائل برنامه ريزي خطي امكان ناپذير در مقياس بزرگ
733
بررسي و طراحي الگوي ارزيابي مناسب جهت اعتبار سنجي گروههاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاههاي كشور
734
بررسي و طراحي الگوي مصرف بار خانگي يك آپارتمان مسكوني داراي سلول خورشيدي با هدف حذف كامل باتري و ذخيره ساز
735
بررسي و طراحي المانهاي مختلف ماشين كاري الكتروشيميائي E.C.M
736
بررسي و طراحي انتن هاي ماهواره اي از نوع كاسگرين در باند ku
737
بررسي و طراحي انواع سيستمهاي تهويه تونلهاي راههاي ارتباطي كشور (تونل اميركبير)
738
بررسي و طراحي برج هاي خنك كننده در نيروگاه هاي هسته اي
739
بررسي و طراحي بسته‌ي محصولات در صنعت خرده‌فروشي: مطالعه‌ي موردي
740
بررسي و طراحي پايه اي روش پيوسته تقطير خورشيدي به منظور تهيه آب شيرين
741
بررسي و طراحي پايه¬اي روش تقطير غشايي به منظور تهيه آب شيرين
742
بررسي و طراحي پرتوهاي سينكروترون براي تصوير برداري پزشكي
743
بررسي و طراحي پسا ساختارگرايانه لباس شخصيت هاي اصلي نمايشنامه هاي هملت، مكبث و شاه لير
744
بررسي و طراحي تجهيزات پرو‍‍ژه آبراه سراسري ايران ﴿ ايرانرود ﴾
745
بررسي و طراحي تونل كاونياسيون جهت آزمايش
746
بررسي و طراحي جهت ساخت آبگرمكن خورشيدي
747
بررسي و طراحي حرارتي - دوار
748
بررسي و طراحي حفر چاههاي اكتشافي عميق ناحيه بنيك (گروه خاص )
749
بررسي و طراحي خشك كن لباس براي مسكن حداقل
750
بررسي و طراحي خشك كن هاي پرتابل (خانگي ) جهت خشك كردن سبزيجات
751
بررسي و طراحي خطوط لوله تخليه و بارگيري كشتيهاي نفتكش
752
بررسي و طراحي دارالمجانين
753
بررسي و طراحي دستگاه پوست زدا WaterDescaler
754
بررسي و طراحي دستگاه نورد سرد (فلز برنج)
755
بررسي و طراحي رآكتور توليد بيوگاز و بررسي پارامترهاي موثر بر بهبود عملكرد رآكتور
756
بررسي و طراحي زيور آلات براي خانم هاي 20 تا 30 سال
757
بررسي و طراحي ساختار واحد پردازشگر گيرنده GPS (فاصله سنجي ، رياضيات GPS و مبحث خطاها)
758
بررسي و طراحي ساختاري واحد پردازشگر گيرنده GPS (رديابي و اكتساب سيگنال ، فاصله سنجي )
759
بررسي و طراحي ساختاري يك گيرنده GPS و كاربردهاي آن
760
بررسي و طراحي سرپناه ايستگاه اتوبوس براي خيابان شهداي شهر قزوين
761
بررسي و طراحي سرويس قاشق و چنگال با استفاده از نقوش ايران باستان
762
بررسي و طراحي سنسور اثر هال مجتمع با استفاده از MAGFET
763
بررسي و طراحي سيستم آتش نشاني تونل اميركبير
764
بررسي و طراحي سيستم اتوماسيون واحد NF3 پتروشيمي بندر امام بر اساس روشهاي MPC با استفاده از داده هاي بدست آمده از شبكه DCS
765
بررسي و طراحي سيستم اتوماسيون واحد NF3 پتروشيمي بندر امام بر اساس روشهاي MPC با استفاده از داده هاي بدست آمده از شبكه DCS
766
بررسي و طراحي سيستم تهويه واگن هاي مسافربري
767
بررسي و طراحي سيستم رانش پروانه براي يك AUVخاص
768
بررسي و طراحي سيستم رانش پروانه غلاف دار براي يك AUV خاص
769
بررسي و طراحي سيستم كنترل اجسام پرنده
770
بررسي و طراحي سيستم كنترل گردوغبار در نوار نقاله استوك پايل مجتمع مس ميدوك
771
بررسي و طراحي سيستم گرمايش كف
772
بررسي و طراحي سيستم مكش اليه مرزي در سكوهاي تست كسكيد
773
بررسي و طراحي سيستم هاي اطفاء حريق با گاز و برآورد اقتصادي آن ها
774
بررسي و طراحي سيستم هاي اندازه گيري دما و فشار در لوله شوك
775
بررسي و طراحي سيستم هاي تزريق و قفل قالب ماشين محفظه سرد 160 تن
776
بررسي و طراحي سيستم هاي توزيع هواي فشرده در صنعت
777
بررسي و طراحي سيستم هاي حسابي مقاوم در برابر خطا در آتاماتاي سلولي كوانتومي
778
بررسي و طراحي سيستم هاي محيطي هواپيما
779
بررسي و طراحي سيستمهاي كنترل بويلر در نيروگاههاي حرارتي
780
بررسي و طراحي سيستمهاي گرمايش خورشيدي
781
بررسي و طراحي شبكه مديريت ارتباطات راه دور
782
بررسي و طراحي شناورهاي تندرو
783
بررسي و طراحي شير دروازه اي GATE VAlVE و نمونه طراحي شده 6 كلاس 150
784
بررسي و طراحي شيركروي (Globe valve) و نمونه طراحي شده 2/5 كلاس 150
785
بررسي و طراحي صفحات HOME PAGE شركت ها و كارخانه هاي نوشيدني
786
بررسي و طراحي عملكرد دستگاه فلز پاش
787
بررسي و طراحي عوامل تاثيرگذار در طراحي محصولات سرگرمي آموزشي جهت كودكان نابينا
788
بررسي و طراحي فرستنده فراپهن باند كوتاه برد با كاربرد كاشت در بدن
789
بررسي و طراحي فنر دنده الحاقي
790
بررسي و طراحي فيبرهاي تك مد پاشندگي پهن شده )Dispersion Flattened Single Mode( DFSM
791
بررسي و طراحي كاواك و ساخت سيستم دمش ليزرهاي حالت جامد
792
بررسي و طراحي كنترل هيدروليك درب و لنگرهاي شناور
793
بررسي و طراحي گيربكس تغيير دور پيوسته (CVT) براي خودروهاي صبا و نسيم
794
بررسي و طراحي مبل راحتي جهت استفاده بيننده تلويزيوني
795
بررسي و طراحي مبلمان با قابليت تعويض رويه و روكش
796
بررسي و طراحي مجموعه ظروف بسته بندي پلاستيكي جهت حمل دستي روغن موتور خودرو
797
بررسي و طراحي محرمانه كننده مكالمات تلفني با پروسسور زد - 80
798
بررسي و طراحي محيط آزمايشگاهي با دامنه تغييرات وسيع درجه حرارت
799
بررسي و طراحي مخزن سد باطله كارخانه تغليظ اكسيد اورانيوم اردكان يزد
800
بررسي و طراحي مشعلهاي خانگي (گازسوزي و مايع سوز)
801
بررسي و طراحي مشعلهاي نيروگاهي كننده با بخار
802
بررسي و طراحي مفهومي سيستم برق يك توربين باد عمودي
803
بررسي و طراحي مواد الكترودي آلي كارآمد برپايه نانومواد جهت كاربرد در باتريهاي يون سديمي با استفاده از روشهاي محاسباتي مكانيك كوانتمي
804
بررسي و طراحي مودم برش فركانسي براي شبكه DLC
805
بررسي و طراحي ميكسرها
806
بررسي و طراحي نظام مديريت دانش در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
807
بررسي و طراحي يخچالهاي تجاري و صنعتي شركت زاگروس
808
بررسي و طراحي يك تقويت كننده ي توان راديويي خطي با استفاده از روش پيش اعوجاج
809
بررسي و طراحي يك سلول رنگ پاشي رباتيك در صنعت خودرو
810
بررسي و طراحي يك سوئيچ با سرعت بالا
811
بررسي و طراحي يك سيستم اتوماسيون بر مبناي PLC [پي. ال. سي] براي كارخانجات فولاد
812
بررسي و طراحي يك سيستم انتقال ديتا براي 2000 نقطه به طول يك كيلومتر جهت كاربرد در يك سيستم مانيتورينگ
813
بررسي و طراحي يك سيستم مديريت بهداشت-ايمني و محيط زيست (HSE)براي صنايع نساجي( مورد مطالعه كارخانه البسكو)
814
بررسي و طراحي يك مبدل جاذب نقطه اي انرژي امواج
815
بررسي و طراحي يك مركز داده و استفاده از نرم افزارهاي مجازي سازي و امنيتي
816
بررسي و طراحي يك مقسم فركانس باند وسيع از نوع قفل شونده تزريقي با ضريب فرد
817
بررسي و طراحي يك نوع پمپ خورشيدي
818
بررسي و طرح اتصال بي سيم دو كامپيوتر با استفاده از مودم
819
بررسي و طرح روش هاي پياده سازي يك سيستم اطلاعاتي جهت استفاده از پايگاههاي داده ناهمگون
820
بررسي و علل خرابيهاي Network در مراكز تلفن NO . 1 EAX
821
بررسي و علل گرايش جوانان به كلاسهاي موسيقي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
822
بررسي و علل و عوامل گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهر مباركه
823
بررسي و عملكرد برنامه ريزي pm
824
بررسي و عملكرد راكتور هاي دوار
825
بررسي و عملكرد سطح در نقاشي معاصر ايران
826
بررسي و عملكرد سيستم خنك كننده گي موتور و طراحي يك پمپ
827
بررسي و عملكرد هيترهاي نيروگاه حرارتي
828
بررسي و عوامل مرتبط با احتمال خريد كالاي پايدار با توجه به نقش ميانجي خودكارامدي در مشتريان مركز خريد سيتي سنتر اصفهان
829
بررسي و عيب يابي برج هاي خنك كننده نيروگاه شهيد محمد منتظري و ارائه راهكار براي بهبود عملكرد
830
بررسي و غربالگري آنتي بادي دربيماران تالاسمي مراجعه كننده به مركز تالاسمي بزرگسالان
831
بررسي و فرمول بندي روش هاي آناليز استاتيكي غيرخطي با در نظرگرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه
832
بررسي و كار تبلور بلورك هاي نانو سايز AGCL در شيشه هاي فتوكروم آلومينيو بورو سيليكاتي
833
بررسي و كارآيي محاسبات مربوط به آن براي نيروگاه كازرون
834
بررسي و كاربرد آلياژهاي حافظه دار alloys memory Shape
835
بررسي و كاربرد آنتن هاي PATCH مايكرواستريپ
836
بررسي و كاربرد تابع درهم در مرزنگاري
837
بررسي و كاربرد حسگرهاي وابسته به اثر هال و طراحي و ساخت آنها جهت اندازه گيري كميت هاي فيزيكي
838
بررسي و كاربرد خاكهاي ايراني در تهيه بدنه هاي مولايت- كورديريت
839
بررسي و كاربرد سراميك در معماري معاصر ايران "قاجار"
840
بررسي و كاربرد سراميك در معماري معاصر ايران (قاجار)
841
بررسي و كاربرد گل هاي هوازده در حفاري چاههاي نفت و گاز
842
بررسي و كاربرد مدل تحكيم و خزش در خاك هاي چسبنده
843
بررسي و كاربرد مدل هاي اندازه گيري شعاعي نيمه جهت دار و اصلاح شده ي آن در تحليل پوششي داده ها
844
بررسي و كاربرد نانو خاك رس در كاهش نفوذپذيري فيلم آلياژ EPDL و EPDLL
845
بررسي و كاربرد نقاشي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان
846
بررسي و كاربرد نقاشي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان
847
بررسي و كاربرد نقوش مفرغينه هاي لرستان در طراحي نقشه فرش
848
بررسي و كاربرد نقوش نوشتاري در صنايع دستي چوبي
849
بررسي و كاربرد نقوش هندسي در تذهيب
850
بررسي و كاهش ناپايداري ديناميكي (فلاتر) در مدل ساده ايروالاستيسيته بال هواپيما با استفاده از تحريك كننده هاي پيزوالكتريك
851
بررسي و كشف ناورداهاي احتمالي با حضور اثرات اتلافي در سيالات وپلاسما
852
بررسي و كمّي سازي ارتباط بافتار و براقيّت برخي سطوح پليمري
853
بررسي و كنترل اثرات تخريبي انفجار بر سازه هاي اجراشده و در حال اجرا در طرح سد و نيروگاه كارون 3
854
بررسي و كنترل اثرات جاذبه بر سوپر كاويتاسيون مصنوعي
855
بررسي و كنترل بهينه ولتاژ در شبـكه هاي توزيع هوشمند در حضور منابع توليد پراكنده
856
بررسي و كنترل تاثير مقدار ورودي هوا به داخل مكش پمپ سانتريفوژ بوسيله آشكارسازي نويز
857
بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS) بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS) بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS)
858
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﻨﺘﺮﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺘﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻳﻼﺗﻮﻣﺘﺮي
859
بررسي و كنترل مبدلهاي رزنانس سري-موازي
860
بررسي و كنترل مناطق بهمن خيز جاده كرج - چالوس
861
بررسي و كنترل ميزان آزادسازي مواد سمي در روكش هاي ضد خزه از طريق تكنيك ميكروكپسوله كردن
862
بررسي و گزارش 13 بيمار مبتلا به تب مديترانه اي فاميلي در استان گيلان
863
بررسي و گزارش 35 مورد بيمار مبتلا به پرفوراسيون تروماتيك پرده تمپان در طول 2 سال مراجعه به بيمارستان توتونكاران رشت
864
بررسي و گزينش ارقام مقاوم به تنش شوري در مرحله گياهچه اي گندم
865
بررسي و گزينش سايت مناسب (مكانيابي) براي احداث نيروگاه هاي خورشيدي - بررسي موردي در ايران
866
بررسي و گونه بندي مسكن در بافت مياني شيراز
867
بررسي و گونه شناسي سفالهاي تاريخي دشت رومشكان
868
بررسي و متد آزمونهاي غيرمخرب با نگرش AE برروي مخازن
869
بررسي و محاسبات تحليلي و عددي هيدرو الاستيك گوه‌اي شكل با زواياي ددرايز مثبت و منفي در برخورد با سطح آزاد آب
870
بررسي و محاسبات درياماني يك كشتي كانتينر بر در خليج فارس با استفاده از نرم افزار مكسرف
871
بررسي و محاسبات درياماني يك كشتي كانتينربر در خليج فارس با استفاده از نرم افزار مكسرف
872
بررسي و محاسبات سيستم رانش ويث اشنايدر﴿سيستم رانش سيكلوئيدي﴾
873
بررسي و محاسبه آبرساني از چشمه اي به ارتفاع 800 متر
874
بررسي و محاسبه آسيب پرتويي بر روي غلاف سوختراكتور VVER-1000
875
بررسي و محاسبه اجزاء انرژي مصرفي در كارخانجات نساجي (مطالعه موردي كارخانه فرش نگين و كارخانه فرش مشهد)
876
بررسي و محاسبه برج خنك كن مرطوب
877
بررسي و محاسبه پارمترهاي طراحي زير دريايي شبه كلاس- كيلو
878
بررسي و محاسبه تنش حرارتي و علل ترك خوردن قالب در ماشين چرخ ريخته گري مس
879
بررسي و محاسبه توابع شكافت براي پارتون هاي جرمدار
880
بررسي و محاسبه خواص الكترونيكي و اپتيكي بلور و لايه نازك پنتاسن
881
بررسي و محاسبه سيستم هاي محيطي كابين
882
بررسي و محاسبه ضرايب مربوط به انتقال حرارت در مدياهاي روغني
883
بررسي و محاسبه ضريب تقويت در سيستم ليزر دو ترازي در شرايط دمش Steady State
884
بررسي و محاسبه فركانس هاي طبيعي و شكل
885
بررسي و محاسبه فلش ولتاژ در سيستم هاي قدرت و روشهاي كاهش آن
886
بررسي و محاسبه كامپيوتري اجزائ ريزساختار چدنهاي Adi
887
بررسي و محاسبه گين ليزر با مكانيزم دمش پالسي
888
بررسي و محاسبه مصرف كننده هاي انرژي در ساختمانها و ارائه طرح جهت صرفه جويي در مصرف
889
بررسي و محاسبه نيروهاي الكترومغناطيسي وارد بر حلقه انتهايي ماشين القايي قفس سنجابي
890
بررسي و محاسبه ي بازدهي ذاتي شمارنده هاي سوسوزن ﴿CsI(TI) , NaI(TI) با استفاده از كد محاسباتي MCNP
891
بررسي و مدسازي برخي عملگرهاي كنترل سمت يك ماهواره
892
بررسي و مدل ‌سازي چقرمگي شكست فولادهاي مرتبه‌اي
893
بررسي و مدل سازي آثار آتش سوزي جنگل در سطح سيماي سرزمين با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده باغ شادي خاتم﴾
894
بررسي و مدل سازي آلودگي نيترات در منابع آب زيرزميني ، ناشي از فعاليت هاي كشاورزي - مطالعه موردي دشت اراك
895
بررسي و مدل سازي اثر ساختار پارچه هاي اسپيسر حلقوي پودي بر روي خواص فشاري
896
بررسي و مدل سازي اثر فركانس بر رفتار هيسترزيس عملگرهاي پيزوالكتريك
897
بررسي و مدل سازي انتقال حرارت ماشين الكتريكي سوئيچ رلكتانس با استفاده از شبيه سازي CFD
898
بررسي و مدل سازي انواع خطاها و ضرائب ثابت مربوط به آنها در ژايروسكوپ ها و نگاهي بر انواع سيستم هاي رديابي نظامي
899
بررسي و مدل سازي پديده مهاجرت اتم هاي نيمه هادي هاي گروه III-V با رويكرد نظريه Muraki و مقايسه آن با نظريه Kinetic Model
900
بررسي و مدل سازي تاثير قابليتهاي يادگيرنده سازماني بر انعطاف پذيري راهبردي،استراتژي هاي رقابتي و عملكرد سازماني
901
بررسي و مدل سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون لجستيك (مطالعه موردي: جنگل باغ شادي - يزد)
902
بررسي و مدل سازي تغييرات غلظت و جابجائي رسوبات داخل يك حوضچه ساحلي آب خنك كن
903
بررسي و مدل سازي جوش سر به سرجرقه اي
904
بررسي و مدل سازي چگونگي استفاده از پل عابر پياده (مطالعه ي موردي شهرهاي اصفهان و يزد)
905
بررسي و مدل سازي حذف فلز سنگين كروم از محلول هاي آبي توسط پوسته بادام وحشي و پوست تمبر هندي فعال شده با اسيد سولفوريك
906
بررسي و مدل سازي خصوصيات مكانيكي و راحتي پارچه هاي اسپيسر حلقوي با استفاده از شبكه عصبي
907
بررسي و مدل سازي ربات الهام گرفته شده از ماهي جعبه اي
908
بررسي و مدل سازي رسوب مواد جامد آلي در توده متخلخل
909
بررسي و مدل سازي رفتار سوييچ هاي نوري ميكرو الكترومكانيكي و كنترل آن ها
910
بررسي و مدل سازي رفتار فازي تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي مخازن نفتي جنوب ايران
911
بررسي و مدل سازي رفتار گرم فولاد دوفازي 2205
912
بررسي و مدل سازي رياضي انتقال حرارت هدايت تك بعدي در لايه هاي مواد كامپوزيتي
913
بررسي و مدل سازي سينتيكي واكنش كاتاليستي تبديل بنزن موجود در بنزين
914
بررسي و مدل سازي عددي جريان هاي تراكم پذير متلاطم درون يك نازل همگرا- واگراو تاثير تغيرات قطر گلوگاه
915
بررسي و مدل سازي فرآيند خشك كردن تركيبي همرفتي - مايكروويو ورقه هاي ليموترش
916
بررسي و مدل سازي فرآيند كربناتاسيون بتن هاي معمولي و ميكروسيليسي
917
بررسي و مدل سازي و تعيين موقعيت تخليه جزيي در عايق دستگاه هاي فشار قوي
918
بررسي و مدل سازي واحد بوگيري روغن خوراكي و تكنولوژي هاي پيشرفته در صنعت روغن
919
بررسي و مدل سازي واحد هيدروژناسيون روغن خوراكي و تكنولوژي هاي پيشرفته در صنعت روغن
920
بررسي و مدل سازي ويسكوالاستيك رفتاركششي نخ نانوليفي پلي اكريلونيتريل (PAN)
921
بررسي و مدل كردن افت مسير انتشار امواج الكترومغناطيسي جهت شهر تهران با استفاده از اندازه گيري
922
بررسي و مدل‌سازي آماري فيلتراسيون خون با استفاده از محيط فيلتركننده نانوالياف پلي‌اكريلونيتريل
923
بررسي و مدل‌سازي ارتباط نوري بي‌سيم زير آب
924
بررسي و مدل‌سازي سينتيكي واكنش هيدروژن‌دار كردن بنزن موجود در بنزين
925
بررسي و مدل‌سازي ظرفيت، رفتار‌‌هاي تغيير خط و توزيع ترافيك در خطوط راه‌هاي دوبانده بين‌شهري ايران
926
بررسي و مدل‌سازي مولكول‌هاي آلي خاموش كننده فلورسانس پورفيرين‌ها، جهت شناسايي بهترين حدواسط الكتروني در واكنش‌هاي كاتاليستي و فوتوكاتاليستي
927
بررسي و مدل¬سازي گذراي جريان دوفاز همراه با انتقال حرارت در ديواره
928
بررسي و مدل¬سازي مبدل¬هاي تمام پل تركيبي DC-DCبا چند ورودي
929
بررسي و مدلسازي اثر اشعه فرابنفش خورشيد بر خواص مكانيكي كامپوزيتهاي پليمري
930
بررسي و مدلسازي اثر سايه جزئي روي سيستمهاي فتوولتاييك و هارمونيكهاي ناشي از آن
931
بررسي و مدلسازي اثر يادگير در كنترل حركات مهارتي مفصلي بر مبناي روش تنظيم امپدانس و كنترل پيش بين
932
بررسي و مدلسازي اثرات نويز فاز پالس ساعت بر عملكرد تقويت كننده صوتي كلاس D سمعك ها
933
بررسي و مدلسازي اثرات وضعيت ريخت شناسي حوضه بر دبي رسوب :مطالعه موردي حوضه سيمينه رود همدان
934
بررسي و مدلسازي اجكتورهاي چند مرحله اي در مقياس ميكرو
935
بررسي و مدلسازي اجكتورهاي چندمرحله اي در مقياس ميكرو
936
بررسي و مدلسازي ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو و مقايسه آن براي خودروهاي پيكان پژو 405
937
بررسي و مدلسازي افزاينده اوليه فشار ﴿ اينديوسر﴾ در توبروپمپ هاي گريز از مركز
938
بررسي و مدلسازي انتقال ذرات جامد حاصل از حفاري از چاههاي حفاري
939
بررسي و مدلسازي باتريهاي روي _ هوايي
940
بررسي و مدلسازي پارامتر هاي عملياتي موثر بر عملكرد و بازدهي پيل سوختي الكالين
941
بررسي و مدلسازي پديده رچتينگ و اثرات مكانيكي آن در تاج ريل (در حالت سه بعدي)
942
بررسي و مدلسازي پليمريزاسيون نايلون 6درحضور ذرات نانو
943
بررسي و مدلسازي پورفيرين ها، متالوپورفيرين ها و متالوپورفيرين هاي ليگانددار شده محوري جهت شناسايي فلزات و ليگاندهاي مختلف
944
بررسي و مدلسازي تخريب زيستي پارانيتروفنل توسط راستنيايوتروفا در راكتور دوغابي
945
بررسي و مدلسازي تشديد كننده هاي موج اكوستيك به عنوان سنسور جرم و بهبود مشخصات آنها
946
بررسي و مدلسازي تغييرات امپدانس سر در اثر اعمال تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه اي
947
بررسي و مدلسازي تغييرات كيفي آب قنوات
948
بررسي و مدلسازي تكنيك ترسيب شيميايي بخار﴿CVD (Chemical Vapor Deposition براي ساخت كاتاليست ها
949
بررسي و مدلسازي تهويه اتاق از طريق سرمايش از سقف به كمك نرم افزارFLUENT
950
بررسي و مدلسازي جداكردن اكسيژن از هوا به كمك زئوليت طبيعي
951
بررسي و مدلسازي جريان هجومي ترانس‌هاي قدرت و تاثير آن بر سيستم حفاظتي
952
بررسي و مدلسازي حركت ذرات و مكانيسم نشت و كنده شدن آنها از سطح در مقياس حفره در جريان دوفازي نفت و آب
953
بررسي و مدلسازي خصوصيات انتقال رطوبت پارچه هاي اسپيسر
954
بررسي و مدلسازي خواص مورفولوژي، جرم مخصوص و تخلخل ميكرو و نانومتري ماده‌معدني برسينتيك شناورسازي آن
955
بررسي و مدلسازي رسانايي پرده هاي زيستي: مطالعه روي ويتلين تخم مرغ
956
بررسي و مدلسازي رفتار ارتعاشي كابل هاي ويسكوالاستيك
957
بررسي و مدلسازي رفتار بتن محصورشده باFRP تحت بارگذاري فشاري تكراري
958
بررسي و مدلسازي رفتار پارچه هاي اسپيسر در برابر ضربه
959
بررسي و مدلسازي رفتار فشاري عرضي پارچه هاي اسپيسر
960
بررسي و مدلسازي رفتار كمانش فشاري و شكل پذيري پارچه هاي لايي چسبدار
961
بررسي و مدلسازي روش انباشت انرژي هيدروالكتريكي در نيروگاه هاي آبي
962
بررسي و مدلسازي سرعت تخريب آلاينده‌هاي فنولي توسط پورفيرين‌ها و متالوپورفيرين‌هاي كامپوزيت شده با تيتانيوم¬دي‌اكسيد
963
بررسي و مدلسازي سينتيكي استخراج بيولوژيك موليبدن
964
بررسي و مدلسازي شرا يط ترموديناميكي هيدرات گازي
965
بررسي و مدلسازي شيرهاي كنترلي هيدروليكي
966
بررسي و مدلسازي عددي افت مقاومت جداري تك شمع تحت بارسيكلي در خاك هاي دانه اي
967
بررسي و مدلسازي عوامل پيش بيني كننده كم وزني نوزادان هنگام تولد
968
بررسي و مدلسازي غلظت ذرات معلق در هواي شيراز
969
بررسي و مدلسازي فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يك مدل مخزني
970
بررسي و مدلسازي كانال‌هاي نهان در سيستم تماس چندرسانه‌اي (IMS) و ارائه روشي براي كاهش اثر آن
971
بررسي و مدلسازي نسبت تاج براي درختان بنه
972
بررسي و مدلسازي واكنش اكسيد روي با متان براي توليد گاز سنتز در يك راكتور آزمايشگاهي ﴿بنچ﴾
973
بررسي و مدلسازي واكنش هاي فتوشيميايي در اتمسفر تهران
974
بررسي و مدلسازي وسيله ي كمكي جهت بلند كردن اجسام
975
بررسي و مديريت دعاوي در پروژه هاي انبوه سازي مسكن به روشFUZZY TOPSIS
976
بررسي و مرمت تزئينات وابسته به معماري در خانه سرهنگ بخردي
977
بررسي و مرمت سفال نقش كنده ايران (بدون لعاب )
978
بررسي و مرمت سفال نقش كنده ايران ﴿بدون لعاب﴾
979
بررسي و مرمت سفال هزاره اول مارليك
980
بررسي و مرمت سفال هزاره اول مارليك
981
بررسي و مرمت ظروف سفالي لعابدار در دوره اسلامي در ايران
982
بررسي و مرمت ظروف سفالي لعابدار دوره اسلامي در ايران
983
بررسي و مرمت نقاشي هاي تصويري - مذهبي رنگ و روغن در بقعه شاهزيد اصفهان
984
بررسي و مرمت نقاشي هاي تصويري، مذهبي بقعه شاهزيد اصفهان
985
بررسي و مشابه سازي حركت ربات
986
بررسي و مشابه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال در تحقق راديو نرم افزار براي بكارگيري در شبكه GSM
987
بررسي و مشاهده رفتار جريان سيال بر روي مدلهاي ايروديناميكي با استفاده از صحفه ليزري (LLS)
988
بررسي و مشخص كردن نقاط ضعف و قوت روند ثبت تجهيزات پزشكي(توليد و واردات) و مقايسه با چند كشور نمونه
989
بررسي و مشخصه يابي پوشش هاي پاشش حرارتي اسپينل Al2O3-MgO همراه با ذرات تقويت كننده ZrO2
990
بررسي و مشخصه يابي خواص اپتوالكتريكي پروسكايت هاي تركيبي به‌ منظور استفاده در سلول‌ هاي خورشيدي نانوساختاري
991
بررسي و مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدائي در ممناطق دو زبانه (آق قلا) از ديدگاه مديران وآموزگاران در سال تحصيلي 1387-1386
992
بررسي و مطالعات اكتشافي و بهره برداري معدن سيليس منطقه كولي كش دهبيد فارس
993
بررسي و مطالعات اوليه طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت رينگ چرخ اتومبيل
994
بررسي و مطالعات كتيبه پرده خانه كعبه و ارائه روش مرمتي.
995
بررسي و مطالعات كتيبه پرده خانه كعبه وارائه روش مرمتي
996
بررسي و مطالعات مقدمات فرآوري بوكسيت بلبلوويه كرمان
997
بررسي و مطالعة تحليلي اثر فن‌آوري و موّاد بر هنر مجسّمه‌سازي معاصر در (سوريه، لبنان....) در دو دهه اخير
998
بررسي و مطالعه آب به حساب نيامده شهر ايوان وارئه راهكار
999
بررسي و مطالعه آثار بي نظمي در گرافين
1000
بررسي و مطالعه آزمايشگاهي ضريب پراكندگي در محيطهاي متخلخل
بازگشت