<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي و شبيه سازي رله هاي GFDM در شبكه هاي نسل پنجم (5G)
2
بررسي و شبيه سازي روش اشتراك فركانسي ITLinQ براي ارتباطات D2D
3
بررسي و شبيه سازي روش هاي آناليز سنتز و كدر MBE
4
بررسي و شبيه سازي روش هاي تبديل مد در توليد امواج برنشتاين الكتروني براي گرمايش پلاسماي همجوشي
5
بررسي و شبيه سازي روش هاي تشخيص سرطان با استفاده از تبديل موجك و تصاوير ماموگرام
6
بررسي و شبيه سازي روش هاي تنظيم ضرايب PID ﴿پي آي دي﴾
7
بررسي و شبيه سازي روش هاي رديابي نقطه حداكثر توان در سلول هاي خورشيدي
8
بررسي و شبيه سازي روش هاي شكل دهي نويز در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال براي سيگنال هاي ميان گذر
9
بررسي و شبيه سازي روش هاي كدينگ صوت استانداردهاي فعلي و نسل آينده تلفنهاي همراه
10
بررسي و شبيه سازي روش هاي مختلف مدولاسيون و انتقال سيگنال ها در سيستم هاي راديو روي فيبر و تراهرتز
11
بررسي و شبيه سازي روشهاي SHARPENING IMAGE
12
بررسي و شبيه سازي روشهاي آشكارسازي نماد در لايه فيزيكي OFDM دراستاندارد TEEE 802.16-2004
13
بررسي و شبيه سازي روشهاي افزايش كيفيت سيگنال مكالمه روي لينك ماهواره
14
بررسي و شبيه سازي روشهاي تشخيص طيف چگالي توان فرآيند تصادفي wss در حضور نويز
15
بررسي و شبيه سازي روشهاي فيلتر وفقي مقاوم در برابر نويز ضربه اي براي شناسايي سيستم ها
16
بررسي و شبيه سازي روشهاي مختلف درايور ترانزيستورهاي قدرت و پياده سازي يك روش مناسب
17
بررسي و شبيه سازي روشهاي مديريت مكالمات در سيستمهاي سلولي چند لايه
18
بررسي و شبيه سازي روشهاي مسيريابي در شبكه هاي فيبر نوري
19
بررسي و شبيه سازي روشهاي مطالعه پايداري سيگنال كوچك در سيستم قدرت
20
بررسي و شبيه سازي زاويه ي تماس ديناميكي در ايجاد پوشش هاي نانويي توسط اسپري مورب به وسيله ي ديناميك مولكولي
21
بررسي و شبيه سازي سايش در چرخ قطارهاي مسافري
22
بررسي و شبيه سازي سيستم ترابري معدن آهك سيمان تهران
23
بررسي و شبيه سازي سيستم كنترل گسترده (DCS)
24
بررسي و شبيه سازي سيستم مالتي پلكس تربيعي
25
بررسي و شبيه سازي سيستم هاي HVDC، هارمونيك هاي توليدي و روش هاي حذف
26
بررسي و شبيه سازي سيستم هاي تله اپراتوري در برخورد با محيط سخت
27
بررسي و شبيه سازي عددي توليد و انتشار اكسيدهاي نيتروژن (NOX) در محفظه احتراق
28
بررسي و شبيه سازي عمل كرد سيستم هاي ترزيق شيرابه در مراكز دفن بيورآكتور
29
بررسي و شبيه سازي عملكرد باتري در خودروهاي الكتريكي متصل به شبكه
30
بررسي و شبيه سازي عملكرد خودروهاي الكتريكي
31
بررسي و شبيه سازي عملكرد سلول فتوولتائيك و توربين بادي به صورت هيبريدي براي تامين بار
32
بررسي و شبيه سازي عملكرد سيستم هيبريدي تجديد پذير براي تامين بار در محيط LabView
33
بررسي و شبيه سازي فاز جبهه موج در سامانه‌هاي اپتيك تطبيقي در حضور گرداب‌هاي نوري
34
بررسي و شبيه سازي فاز در كانال مخابرات سيار
35
بررسي و شبيه سازي فرآيند همترازسازي كنشي - خمشي
36
بررسي و شبيه سازي فرآيندهاي پليمري spinning fiber و Casting در حالت غير ايزوترمان
37
بررسي و شبيه سازي فرايند كشش عميق اصطكاكي با استفاده از ورق گير هشت قسمتي گوه اي شكل متحرك
38
بررسي و شبيه سازي فيدينگ چندميره در كانال مخابراتي
39
بررسي و شبيه سازي فيلتر هاي نوري در سيستم هاي DWDM
40
بررسي و شبيه سازي فيوزهاي راديويي در موشكهاي هدايت شونده
41
بررسي و شبيه سازي كاربرد نانوذرات براي افزايش بازده سلول هاي خورشيدي
42
بررسي و شبيه سازي كامپيوتري مسائل انتشار امواج در پستهاي مخابرات ماهواره اي كم ارتفاع
43
بررسي و شبيه سازي كدكننده هاي خط سيستم HDSL
44
بررسي و شبيه سازي كدهاي )d ,k(
45
بررسي و شبيه سازي كليدزني نرم ZCS و ZVS
46
بررسي و شبيه سازي گذر از ولتاژ كم در مولد القايي دوسو تغذيه با استفاده از ابر رساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي
47
بررسي و شبيه سازي ليزرهاي نانو سيمي فلزي در حضور اثرات غيرخطي
48
بررسي و شبيه سازي ماشين DC بدون جاروبك BDCM
49
بررسي و شبيه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال
50
بررسي و شبيه سازي مبدل هاي قدرت DC-DC غيرايزوله با استفاده از نرم افزارMATLAB
51
بررسي و شبيه سازي مدارهاي اينورتري سه فاز Spwm [اس. پي. دبيلو. ام] و Svm [اس. وي.ام]
52
بررسي و شبيه سازي مدل هاي ديواره و ضرايب انطباقي براي جريان درون نانو كانال ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
53
بررسي و شبيه سازي مدلهاي ترافيكي قابل اعمال به شبكه چند رسانه اي
54
بررسي و شبيه سازي مدلهاي توربين و گاونرهاي هيدروليك و سيستم هاي SVC توسط نرم افزار UDEM
55
بررسي و شبيه سازي مدولاتورهاي ديجيتال با تكنيك سيگما دلتا
56
بررسي و شبيه سازي مساله تخمين حالت در سيستم هاي قدرت و ايجاد مدولي جديد براي برنامه PASHA
57
بررسي و شبيه سازي مصرف گاز مشتركين شهر تهران
58
بررسي و شبيه سازي مكانيزم عملكرد يك آنتن آرايه فازي و مقايسه آن با يك آنتن سهموي در باند
59
بررسي و شبيه سازي موتور پيستوني احتراق پيوسته
60
بررسي و شبيه سازي موتورهاي لوله اي القائي پالسي
61
بررسي و شبيه سازي مودم ADSLاستاندارد
62
بررسي و شبيه سازي ناپايداري جريان در گردش طبيعي سيال (همرفت طبيعي )
63
بررسي و شبيه سازي نحوه جذب صوت درپارچه حلقوي پودي در اثر تغيير در هندسه پارچه
64
بررسي و شبيه سازي نسخه هاي مختلف پروتكل TCP/IP و مقايسه آنها با يكديگر
65
بررسي و شبيه سازي نظري و تجربي اثر تلاطم اپتيكي بر رفتار انتشاري پارامترهاي مخابرات ليزري زيرآبي
66
بررسي و شبيه سازي نويز، ارتعاش و ناهنجاري ﴿ NVH ) در خودرو
67
بررسي و شبيه سازي هارمونيكهاي ناشي از مدل DC/AC هنگاميكه يك موتور DC تغذيه مي شود
68
بررسي و شبيه سازي هيدروژن زدايي گاز اتان در راكتور غشايي با حضور بنزن به عنوان گاز جاروب
69
بررسي و شبيه سازي هيدروفرمينگ لوله با استفاده از نرم افزار اباكوس
70
بررسي و شبيه سازي و تحليل خطاهاي سيم بندي استاتور موتورهاي القايي
71
بررسي و شبيه سازي يك سيستم تركيبي TDMA-CDMAدر مخابرات سيار سلولي
72
بررسي و شبيه سازي يك ضربه گير برگشت پذير به روش اجزاء محدود
73
بررسي و شبيه‌سازي اثرهاي نانوساختارهاي پلاسمونيكي بر كارايي سلول‌هاي خورشيدي آلي و امكان‌سنجي انجام عملي آن
74
بررسي و شبيه‌سازي تاثير نقاط كوانتومي بر كارايي سلول‌هاي خورشيدي و امكان سنجي به كارگيري عملي آن‌ها
75
بررسي و شبيه‌سازي نويز و ارتعاش در خودروي ميني ايرانيان
76
بررسي و شبيه‌سازي‌ عملكرد پروتكل‌هاي كدينگ مبتني بر ساختار COPE بر روي پارامترهاي كيفيت خدمات﴿QoS﴾ در شبكه‌هاي بي‌سيم
77
بررسي و شبيه¬سازي تاثير تعداد تيغه و ارتفاع تيغه بر عملكرد توربين¬هاي محوري با هد پايين
78
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي دراﻳﻮﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮان ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎززاﻳﻲ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ در ﺷﺒﻜﻪDC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺎﺧﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت
79
بررسي و شرح آثار و اشعار دكتر لطفعلي صورتگر
80
بررسي و شرح تلميحات و تمثيلات و اعلام در بخش نخست ديوان وقار شيرازي (قصايد)
81
بررسي و شرح مفاهيم و دشواري ها و ويژگي هاي سبكي و ادبي مكاتيب فارسي غزالي
82
بررسي و شرح نامه 31 نهج البلاغه با تاكيد بر مفاهيم تربيتي
83
بررسي و شرح نامه 31 نهج البلاغه با تاكيد بر مفاهيم تربيتي
84
بررسي و شرح و تحقيق جزء دوم كتاب
85
بررسي و شرح و تحقيق قسمتي از جزء اول كتاب
86
بررسي و شرح و تحليل دشواري¬هاي صد غزل نخست ديوان غالب دهلوي
87
بررسي و شرح وظايف همراه روش سنجس و مطالعه كار برخي از مشاغل مرتبط با سير و حركت قطارها
88
بررسي و شنا سايي لايه ازن و حفره ازن
89
بررسي و شناخت ... مراكز
90
بررسي و شناخت FGM و تحليل استاتيكي يك تير ساخته شده از اين مواد تحت بار حرارتي
91
بررسي و شناخت آثار محمد سياه قلم ، با هدف طراحي و ساخت سه نمونه اثر نگارگري
92
بررسي و شناخت آسيب هاي رطوبتي فرش و مرمت يك نمونه از آن
93
بررسي و شناخت آسيبهاي كتيبه داريوش در بيستون
94
بررسي و شناخت اسيبهاي كتيبه داريوش در بيستون
95
بررسي و شناخت الويتهاي مشكلات و دغدغه هاي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان آزادشهر
96
بررسى و شناخت انواع پمپ هاى حرارتى و حوزه كاربرد آنها در كشور
97
بررسي و شناخت انواع سخت‌افزارها و چگونگي كاربري آن‌ها در سيستم مكانيزه در معادن زيرزميني زغال‌سنگ
98
بررسي و شناخت انواع متحرك هاي زير سطحي
99
بررسي و شناخت برنامه هاي آموزشي رشته هاي هنري در دانشگاه هاي معتبر دنيا ﴿معماري، ارتباط تصويري﴿طراحي گرافيك﴾مطالعات موزه و مرمت اشيا فرهنگي تاريخي﴾
100
بررسي و شناخت پديده بيرق در ميان عشاير عرب استان خوزستان
101
بررسي و شناخت پديده مدرنيته در ايران و جهان
102
بررسي و شناخت تاثير طبقه اجتماعي بر نگرش افراد نسبت به جريان نوگرايي ( مطالعه موردي شهر اصفهان )
103
بررسي و شناخت تغيير كاربري اراضي كشاورزي شهرستان اصفهان و ارزيابي عوامل موثر بر آن
104
بررسي و شناخت تكنيك پخت سفال آغاز نگارش تپه شغالي در دشت ورامين
105
بررسي و شناخت تكنيك پخت سفال هاي دوره مس - سنگي بر اساس يافته هاي بررسي دشت پيشوا - ورامين
106
بررسي و شناخت جايگاه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دختر و پسر (زن و مرد) در ميان جوامع سنتي و عشاير عرب زبان استان خوزستان
107
بررسي و شناخت چهره انسان با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين
108
بررسي و شناخت حوزه هاي درآمدزايي در موزه هاي باستان شناسي ﴿نمونه موردي: موزه ملي ايران﴾
109
بررسي و شناخت خطاهاي املائي دانش آموزان مقطع ابتدائي ( پسرانه) از ديدگاه آواشناسي ( مطالعه موردي شهرستان مشهد )
110
بررسي و شناخت روابط متقابل شهر و روستا در ساختار فضايي شهر اردكان
111
بررسي و شناخت سبك هاي مديريتي در مديران مدارس
112
بررسي و شناخت سيستم كاني سازي طلا در جنوب ذخيره معدني مس پورفيري سونگون
113
بررسي و شناخت شيوه هاي مشاركتي و كاربرد آن ها در برنامه ريزي توسعه شهري. نمونه موردي : محله چهار منطقه شش شهر تهران
114
بررسي و شناخت شيوه هاي مناسب بسته بندي صنايع دستي براي صادرات
115
بررسي و شناخت صنايع رنگ و ورني و ساخت تعدادي از مواد شيميائي موردنياز
116
بررسي و شناخت صنعت گردشگري با نگرشي بر هتلداري
117
بررسي و شناخت علل بيكاري جوانان در شهرستان كلاله
118
بررسي و شناخت علل گرايش دانش آموزان سال دوم متوسطه (دختر و پسر) به شاخه تحصيلي نظري،از ديدگاه دانش آموزان ، دبيران و مشاوران شهرستان كوهدشت در سال تحصيلي 84-1383
119
بررسي و شناخت علل گرايش يا عدم گرايش دانش آموزان مقطع ابتدايي به ورزش در منطقه كردكوي
120
بررسي و شناخت علل و عوامل خشونت عليه زنان از ديدگاه قرآن
121
بررسي و شناخت عملكرد مراكز نگهداري و بهره برداري ... در شبكه سر تا سري
122
بررسي و شناخت عملكرد مراكز نگهداري و بهره برداري NSC در شبكه سرتاسري
123
بررسي و شناخت عناصر و فضاهاي مسكن معلولين روي صندلي چرخدار
124
بررسي و شناخت عوامل سازماني و فرهنگي - اجتماعي مانع از ارتقاء زنان در عرصه مديريت
125
بررسي و شناخت عوامل موثر بر وضعيت توريستي و گردشگري و ارائه استراتژي هاي مناسب با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي:شهرستان شانديز)
126
بررسي و شناخت عواملي كه موجب گرايش دانش آموزان به شاخه تحصيلي كار و دانش شده اند از ديدگاه دبيران، مشاوران و دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان بهبهان به منظور تقويت جاذبه هاي تحصيلي در اين شاخه
127
بررسي و شناخت فرش افشار كرمان
128
بررسي و شناخت فرش يلمه
129
بررسي و شناخت قالي تبريز
130
بررسي و شناخت قالي يلمه بروجن ﴿ با تاكيد بر طرح و رنگ ﴾
131
بررسي و شناخت كمي و كيفي اماكن فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس استان مازندران از ديدگاه ايمني و شرايط زيست محيطي
132
بررسي و شناخت كمي و كيفي تاسيسات ، اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس استان لرستان از نظر ايمني و از ديدگاه زيست محيطي
133
بررسي و شناخت لايه بستر در نقاشي قهوه خانه اي﴿ رنگ و روغن بر روي پارچه﴾ مرمت تابلوي گوداله قتلگاه
134
بررسي و شناخت لايه بستر نقاشي قهوه خانه اي ( رنگ و روغن بر روي پارچه )
135
بررسي و شناخت محصولات با چرخه استفاده انتخابي، ويزگي ها، فرصت ها، تهديدات "محصولات دلخواه"
136
بررسي و شناخت معيارهاي همسرگزيني دربين دانشجويان 17-29ساله پيام نور گنبدكاووس
137
بررسي و شناخت مقبره نيمه تمام واقع در محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد و ارائه راهكارهاي حفاظتي و مرمتي براي آن با توجه به مرمتهاي انجام شده در ديگر مقابر هخامنشي مقبره نيمه تمام منسوب به داريوش سوم
138
بررسي و شناخت مواد رنگزاي طبيعي ايران
139
بررسي و شناخت ميزان رضايت معلمان از معيارهاي انتخاب معلم نمونه در شهرستان مينودشت
140
بررسي و شناخت ميزان مشاركت اجتماعي اجتماعي دانش آموزان متوسطه
141
بررسي و شناخت ميكروكنترلر 877 F 16 PIC وساخت يك مدار كنترلي نمونه
142
بررسي و شناخت هيدرات هاي گازي ونحوه ي تشكيل آنها ونقش آن در جداسازي اجزاي گازي
143
بررسي و شناخت و ساخت فيلتر ميان گذر موجبري باند ايكس از باند ميله اي
144
بررسي و شناخت و ساخت فيلتر ميان گذر موجبري باند ايكس از نوع ميله اي
145
بررسي و شناخت و شبيه سازي SVC [اس، وي، سي] در سيمولينك متلب
146
بررسي و شناخت وجود انواع اعتيادهاي غيرمخدري و جديد و گرايش جوانان شهرستان فردوس به سمت آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد فردوس
147
بررسي و شناخت ويژگي ها و قابليت هاي انواع چوب به منظور كاربرد آنها در توليدات هنري
148
بررسي و شناخت ويژگيهاي يخچال خانگي
149
بررسي و شناسايي آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان حاشيه شهر تربت جام
150
بررسي و شناسايي آلتراسيون هاي هيدروترمال در ارتباط با كاني سازي مس و طلاي منطقه جنوب گردنه ملا احمد در استان اصفهان
151
بررسي و شناسايي آلودگي آسپرژيلوسي و زهرابه اي آن ها در برخي گياهان دارويي استان هاي اصفهان و مازندران
152
بررسي و شناسايي ابعاد رضايت قيمتي با استفاده از مدل كانو )مطالعه موردي: شركت گلديران (
153
بررسي و شناسايي الزامات و موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
154
بررسي و شناسايي انواع باكتريها و قارچها پاتوژن و تعيين جمعيت ميكروبي آنها در فضاي تصفيه خانه شمار (1) فاضلاب اصفهان
155
بررسي و شناسايي تركيب بهينه منابع (سپرده ها ) ومصارف (تسهيلات ) بانك كشاورزي استان ايلام
156
بررسي و شناسايي تركيبات اسانس بذر، مطالعه ضد ميكروبي اسانس بذر و برگ ، كشت بافت و بررسي ساختار تشريحي و بومي سازي گياه چوير (Ferulago angulata) در دو منطقه نواكوه و شاهو، غرب ايران
157
بررسي و شناسايي تركيبات فرارو غيرفرار موجود درگياه پنيركگل ريز)Malva parviflora L.(، جمع آوري شده از منطقه دزفول
158
بررسي و شناسايي تركيبات گياه . Salvia Officnalis L به سه روش تقطير با آب، بدون حلال با استفاده از مايكروويو و ارائه روش استخراج اسانس گياه با ميكرو استخراج توسط فاز جامد از فضاي فوقاني
159
بررسي و شناسايي تركيبات موجود در گياهان
160
بررسي و شناسايي تنوع زيستي عقرب هاي استان ايلام
161
بررسي و شناسايي جريان گردش اطراف يك گرداب سطحي تحت تاثير آبگير افقي در كانال روباز
162
بررسي و شناسايي راهكارهاي افزايش آگاهي و بكارگيري نرم افزارهاي آموزشي توسط دبيران دبيرستان هاي دخترانه هوشمند شهر اصفهان
163
بررسي و شناسايي روش هاي گوناگون توليد نيروي جلوبرندگي بسيار اندك
164
بررسي و شناسايي ژن mpaC مرتبط با توليد مايكوفنوليك اسيد در گونه هاي پني سيليوم بومي ايران
165
بررسي و شناسايي ژن... مرتبط با توليد مايكوفنوليك اسيد در گونه هاي پني سيليوم بومي ايران
166
بررسي و شناسايي سامانههاي رهايش دارو در بيماري آلزايمر
167
بررسي و شناسايي سيستم هاي تشخيص نفوذ
168
بررسي و شناسايي شاخصه هاي اقليمي مؤثر بر مطلوبيت محيطي مسكن انبوه (مطالعه موردي مسكن انبوه در منطقه پرند تهران)
169
بررسي و شناسايي شكستگي ها و لايه هاي رسوبي به وسيله لاك هاي تصويري
170
بررسي و شناسايي شوخي هاي بصري و عناصر خنده دار در سريالهاي انيميشني معاصر آمريكا
171
بررسي و شناسايي شوخي هاي بصري و عناصر خنده دار در سريالهاي انيميشني معاصر آمريكايي
172
بررسي و شناسايي شيوه هاي آموزش قانونگرايي و احترام به حقوق شهروندي دانش اموزان از نظر دبيران مدارس متوسطه ناحيه يك در شهر رشت
173
بررسي و شناسايي شيوه هاي انتقال آب دشت فيروز آباد در دوره ساساني و اوايل اسلامي
174
بررسي و شناسايي شيوه هاي بافت و طرح و نقشه هاي بافندگان كرد كرج
175
بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده در اجراي روش هاي نوين تدريس تربيت بدني مقطع متوسطه و مقايسه آن با كشورهاي منتخب بر اساس مدل بردي
176
بررسي و شناسايي عوامل بيماريزاي قارچي بر روي گياه كلزا در اصفهان
177
بررسي و شناسايي عوامل دستور تغييرات و رتبه بندي آنها نسبت به اهداف پروژه در پروژه هاي صنعت ساخت
178
بررسي و شناسايي عوامل قارچي مرگ و مير گياه فلفل در استان اصفهان
179
بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر جذب و وفاداري مشتريان در شبكه‌هاي اجتماعي كسب‌وكاربين‌المللي و اولويت‌بنديآن‌ها
180
بررسي و شناسايي عوامل مؤثر در ارتقاء جايگاه فرش دستباف در توسعه ي اقتصادي بدون نفت
181
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر ارتقاي گردشگري الكترونيك و نقش آن در توسعه صنعت گردشگري (نمونه موردي : شهر اصفهان)
182
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر افزايش سطح توليد در كارخانه ي صباح
183
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در سازمانها
184
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر حفظ مشتريان كليدي در بانكداري متمركز بانك ملت
185
بررسي و شناسايي عوامل موثر بربازار محصولات كارخانجات الكترود
186
بررسي و شناسايي عوامل موثر در افت تحصيلي دانش آموزان
187
بررسي و شناسايي عوامل موثر محيطي فروشگاه پوشاك بر رفتار خريدار
188
بررسي و شناسايي كمي و كيفي ميزان روغن زيتون در طي رسيدگي ميوه در منطقه خوزستان
189
بررسي و شناسايي كوپليمرهاي استايرن/ متيل متاكريلات به روش تعليقي و امولسيوني
190
بررسي و شناسايي گازهاي گلخانه اي و روشهاي كنترل انتشار آنها
191
بررسي و شناسايي مؤلفه‌هاي مؤثر بر مشاركت روستاييان در حفظ و احياي مراتع شهرستان بن
192
بررسي و شناسايي مسائل و مشكلات كارافريني زنان درشهرگنبد
193
بررسي و شناسايي ملكولي سويه هاي ويبريوكلرا جدا شده از بيماران در ايران
194
بررسي و شناسايي مهمترين عوامل در تسريع ترخيص كالا در گمرك تهران
195
بررسي و شناسايي مواد فرار موجود در اسانس دوگ ونه خودرو تمشك از سه منطقه ايران با تكنيك ج ي سي وجي سي ام اس
196
بررسي و شناسايي موانع اجراي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي (مطالعه موردي: شهرداري تهران )
197
بررسي و شناسايي موانع خريد و فروش اينترنتي سهام در بورس اوراق بهادار در سال 1385
198
بررسي و شناسايي موانع خصوصي سازي
199
بررسي و شناسايي موانع كار آفريني درون سازماني دربين كاركنان آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر
200
بررسي و شناسايي موانع گسترش بانكداري الكترونيكي ( امكانات بانكي ) در بانكهاي شهر اصفهان
201
بررسي و شناسايي موانع موجود در اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در كارخانه باطريسازي نيرو
202
بررسي و شناسايي موانع موجود در اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در كارخانه باطريسازي نيرو
203
بررسي و شناسايي موانع نوآوري سبز در مراكز درماني با روش دلفي فازي و مدل‌سازي ساختاري تفسيري
204
بررسي و شناسايي ويژگي هاي موثر شركت هاي پيمانكاري بر موفقيت پروژه هاي ساخت و پيش بيني احتمال موفقيت با استفاده از مدل رگرسيون لجستيك
205
بررسي و شيبه سازي عملكرد اجكتور توسط نرم افزارهاي گمبيت و فلوئنت
206
بررسي و شيوع موتانت ... در ژن بتاگلوبين با استفاده از تكنيك ... در افراد مبتلا به تالاسمي در استان قم
207
بررسي و شيوع مونانت در ژن بتا گلوبين با استفاده از تكنيك ... در افراد مبتلا له تالاسمي در استان قم
208
بررسي و طبقه بندي 150 گونه گياه دارويي موجود در استان هرمزگان بر اساس اطلاعات علمي و سنتي
209
بررسي و طبقه بندي 150 گونه گياه دارويي موجود در استان هرمزگان بر اساس اطلاعات علمي و سنتي
210
بررسي و طبقه بندي الگوهاي تثبيت شده در ذهن توسط عكاسي
211
بررسي و طبقه بندي تحريرهاي پر كاربرد در رديف سنتور ابولحسن صبا
212
بررسي و طبقه بندي تكنيكهاي كلاس بندي بسته
213
بررسي و طبقه بندي شگفتي هاي جهان در متون قرن پنجم ، ششم و اوائل قرن هفتم هجري
214
بررسي و طبقه بندي طرح و نقش قالي هاي منطقه هريس
215
بررسي و طبقه بندي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كار استارت آپ ها به كمك تحليل عاملي (مطالعه موردي: استارت آپ هاي حاضر در مراكز شتابدهي تهران)
216
بررسي و طبقه بندي فرشهاي دوره صفوي ، زند و قاجار موجود در موزه فرش ايران
217
بررسي و طبقه بندي مضامين و درون مايه هاي آثار داستاني كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان دهه هشتاد گروه سني الف و ب
218
بررسي و طبقه بندي مفاهيم اخلاقي در مزبان نامه
219
بررسي و طبقه بندي موضوعي فضايل و رذايل اخلاقي در مثنوي معنوي مولوي ( دفتر اول و دوم )
220
بررسي و طبقه بندي موضوعي فضايل و رذايل اخلاقي در مثنوي معنوي مولوي (دفتر 5 و 6)
221
بررسي و طبقه بندي موضوعي فضايل و رذايل اخلاقي در مثنوي معنوي مولوي (دفتر سوم و چهارم)
222
بررسي و طبقه بندي نقش جانوران تركيبي در آثار سفالين و كاشي هاي ايران اسلامي ﴿از ابتداي قرن چهارم تا هفتم هجري﴾
223
بررسي و طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل در شركت سهامي ذوب اهن اصفهان
224
بررسي و طبقه بنديالگوهاي تثبيت شده در ذهن توسط عكاسي
225
بررسي و طبقه‌بندي سفال‌هاي اواخر سده سوم تا پايان قرن ششم هجري تپه اشرف اصفهان
226
بررسي و طراحي آنتنهاي ياگي باند .F.H.U شامل كانال 111 و 17 و 7 تلويزيون
227
بررسي و طراحي آيروديناميكي توربين بادي
228
بررسي و طراحي ابزار حمل تجهيزات احياء
229
بررسي و طراحي استراتژيهاي مناسب موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهادكشاورزي (با استفاده از SWOT و تكنيك )TOPSIS
230
بررسي و طراحي الگوريتم هاي موازي تحليل مسائل برنامه ريزي خطي امكان ناپذير در مقياس بزرگ
231
بررسي و طراحي الگوي ارزيابي مناسب جهت اعتبار سنجي گروههاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاههاي كشور
232
بررسي و طراحي الگوي مصرف بار خانگي يك آپارتمان مسكوني داراي سلول خورشيدي با هدف حذف كامل باتري و ذخيره ساز
233
بررسي و طراحي المانهاي مختلف ماشين كاري الكتروشيميائي E.C.M
234
بررسي و طراحي انتن هاي ماهواره اي از نوع كاسگرين در باند ku
235
بررسي و طراحي انواع سيستمهاي تهويه تونلهاي راههاي ارتباطي كشور (تونل اميركبير)
236
بررسي و طراحي برج هاي خنك كننده در نيروگاه هاي هسته اي
237
بررسي و طراحي بسته‌ي محصولات در صنعت خرده‌فروشي: مطالعه‌ي موردي
238
بررسي و طراحي پايه¬اي روش تقطير غشايي به منظور تهيه آب شيرين
239
بررسي و طراحي پرتوهاي سينكروترون براي تصوير برداري پزشكي
240
بررسي و طراحي پسا ساختارگرايانه لباس شخصيت هاي اصلي نمايشنامه هاي هملت، مكبث و شاه لير
241
بررسي و طراحي تجهيزات پرو‍‍ژه آبراه سراسري ايران ﴿ ايرانرود ﴾
242
بررسي و طراحي تونل كاونياسيون جهت آزمايش
243
بررسي و طراحي جهت ساخت آبگرمكن خورشيدي
244
بررسي و طراحي حرارتي - دوار
245
بررسي و طراحي حفر چاههاي اكتشافي عميق ناحيه بنيك (گروه خاص )
246
بررسي و طراحي خشك كن لباس براي مسكن حداقل
247
بررسي و طراحي خشك كن هاي پرتابل (خانگي ) جهت خشك كردن سبزيجات
248
بررسي و طراحي خطوط لوله تخليه و بارگيري كشتيهاي نفتكش
249
بررسي و طراحي دارالمجانين
250
بررسي و طراحي دستگاه پوست زدا WaterDescaler
251
بررسي و طراحي دستگاه نورد سرد (فلز برنج)
252
بررسي و طراحي رآكتور توليد بيوگاز و بررسي پارامترهاي موثر بر بهبود عملكرد رآكتور
253
بررسي و طراحي زيور آلات براي خانم هاي 20 تا 30 سال
254
بررسي و طراحي ساختار واحد پردازشگر گيرنده GPS (فاصله سنجي ، رياضيات GPS و مبحث خطاها)
255
بررسي و طراحي ساختاري واحد پردازشگر گيرنده GPS (رديابي و اكتساب سيگنال ، فاصله سنجي )
256
بررسي و طراحي ساختاري يك گيرنده GPS و كاربردهاي آن
257
بررسي و طراحي سرپناه ايستگاه اتوبوس براي خيابان شهداي شهر قزوين
258
بررسي و طراحي سرويس قاشق و چنگال با استفاده از نقوش ايران باستان
259
بررسي و طراحي سنسور اثر هال مجتمع با استفاده از MAGFET
260
بررسي و طراحي سيستم آتش نشاني تونل اميركبير
261
بررسي و طراحي سيستم اتوماسيون واحد NF3 پتروشيمي بندر امام بر اساس روشهاي MPC با استفاده از داده هاي بدست آمده از شبكه DCS
262
بررسي و طراحي سيستم اتوماسيون واحد NF3 پتروشيمي بندر امام بر اساس روشهاي MPC با استفاده از داده هاي بدست آمده از شبكه DCS
263
بررسي و طراحي سيستم تهويه واگن هاي مسافربري
264
بررسي و طراحي سيستم رانش پروانه براي يك AUVخاص
265
بررسي و طراحي سيستم رانش پروانه غلاف دار براي يك AUV خاص
266
بررسي و طراحي سيستم كنترل اجسام پرنده
267
بررسي و طراحي سيستم كنترل گردوغبار در نوار نقاله استوك پايل مجتمع مس ميدوك
268
بررسي و طراحي سيستم گرمايش كف
269
بررسي و طراحي سيستم مكش اليه مرزي در سكوهاي تست كسكيد
270
بررسي و طراحي سيستم هاي اطفاء حريق با گاز و برآورد اقتصادي آن ها
271
بررسي و طراحي سيستم هاي اندازه گيري دما و فشار در لوله شوك
272
بررسي و طراحي سيستم هاي تزريق و قفل قالب ماشين محفظه سرد 160 تن
273
بررسي و طراحي سيستم هاي توزيع هواي فشرده در صنعت
274
بررسي و طراحي سيستم هاي حسابي مقاوم در برابر خطا در آتاماتاي سلولي كوانتومي
275
بررسي و طراحي سيستم هاي محيطي هواپيما
276
بررسي و طراحي سيستمهاي كنترل بويلر در نيروگاههاي حرارتي
277
بررسي و طراحي سيستمهاي گرمايش خورشيدي
278
بررسي و طراحي شبكه مديريت ارتباطات راه دور
279
بررسي و طراحي شناورهاي تندرو
280
بررسي و طراحي شير دروازه اي GATE VAlVE و نمونه طراحي شده 6 كلاس 150
281
بررسي و طراحي شيركروي (Globe valve) و نمونه طراحي شده 2/5 كلاس 150
282
بررسي و طراحي صفحات HOME PAGE شركت ها و كارخانه هاي نوشيدني
283
بررسي و طراحي عملكرد دستگاه فلز پاش
284
بررسي و طراحي عوامل تاثيرگذار در طراحي محصولات سرگرمي آموزشي جهت كودكان نابينا
285
بررسي و طراحي فرستنده فراپهن باند كوتاه برد با كاربرد كاشت در بدن
286
بررسي و طراحي فنر دنده الحاقي
287
بررسي و طراحي فيبرهاي تك مد پاشندگي پهن شده )Dispersion Flattened Single Mode( DFSM
288
بررسي و طراحي كاواك و ساخت سيستم دمش ليزرهاي حالت جامد
289
بررسي و طراحي كنترل هيدروليك درب و لنگرهاي شناور
290
بررسي و طراحي گيربكس تغيير دور پيوسته (CVT) براي خودروهاي صبا و نسيم
291
بررسي و طراحي مبل راحتي جهت استفاده بيننده تلويزيوني
292
بررسي و طراحي مبلمان با قابليت تعويض رويه و روكش
293
بررسي و طراحي مجموعه ظروف بسته بندي پلاستيكي جهت حمل دستي روغن موتور خودرو
294
بررسي و طراحي محرمانه كننده مكالمات تلفني با پروسسور زد - 80
295
بررسي و طراحي محيط آزمايشگاهي با دامنه تغييرات وسيع درجه حرارت
296
بررسي و طراحي مخزن سد باطله كارخانه تغليظ اكسيد اورانيوم اردكان يزد
297
بررسي و طراحي مشعلهاي خانگي (گازسوزي و مايع سوز)
298
بررسي و طراحي مشعلهاي نيروگاهي كننده با بخار
299
بررسي و طراحي مفهومي سيستم برق يك توربين باد عمودي
300
بررسي و طراحي مواد الكترودي آلي كارآمد برپايه نانومواد جهت كاربرد در باتريهاي يون سديمي با استفاده از روشهاي محاسباتي مكانيك كوانتمي
301
بررسي و طراحي مودم برش فركانسي براي شبكه DLC
302
بررسي و طراحي ميكسرها
303
بررسي و طراحي نظام مديريت دانش در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
304
بررسي و طراحي يخچالهاي تجاري و صنعتي شركت زاگروس
305
بررسي و طراحي يك تقويت كننده ي توان راديويي خطي با استفاده از روش پيش اعوجاج
306
بررسي و طراحي يك سلول رنگ پاشي رباتيك در صنعت خودرو
307
بررسي و طراحي يك سوئيچ با سرعت بالا
308
بررسي و طراحي يك سيستم اتوماسيون بر مبناي PLC [پي. ال. سي] براي كارخانجات فولاد
309
بررسي و طراحي يك سيستم انتقال ديتا براي 2000 نقطه به طول يك كيلومتر جهت كاربرد در يك سيستم مانيتورينگ
310
بررسي و طراحي يك سيستم مديريت بهداشت-ايمني و محيط زيست (HSE)براي صنايع نساجي( مورد مطالعه كارخانه البسكو)
311
بررسي و طراحي يك مبدل جاذب نقطه اي انرژي امواج
312
بررسي و طراحي يك مركز داده و استفاده از نرم افزارهاي مجازي سازي و امنيتي
313
بررسي و طراحي يك مقسم فركانس باند وسيع از نوع قفل شونده تزريقي با ضريب فرد
314
بررسي و طراحي يك نوع پمپ خورشيدي
315
بررسي و طرح اتصال بي سيم دو كامپيوتر با استفاده از مودم
316
بررسي و طرح روش هاي پياده سازي يك سيستم اطلاعاتي جهت استفاده از پايگاههاي داده ناهمگون
317
بررسي و علل خرابيهاي Network در مراكز تلفن NO . 1 EAX
318
بررسي و علل گرايش جوانان به كلاسهاي موسيقي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
319
بررسي و علل و عوامل گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهر مباركه
320
بررسي و عملكرد برنامه ريزي pm
321
بررسي و عملكرد سطح در نقاشي معاصر ايران
322
بررسي و عملكرد سيستم خنك كننده گي موتور و طراحي يك پمپ
323
بررسي و عملكرد هيترهاي نيروگاه حرارتي
324
بررسي و عوامل مرتبط با احتمال خريد كالاي پايدار با توجه به نقش ميانجي خودكارامدي در مشتريان مركز خريد سيتي سنتر اصفهان
325
بررسي و عيب يابي برج هاي خنك كننده نيروگاه شهيد محمد منتظري و ارائه راهكار براي بهبود عملكرد
326
بررسي و غربالگري آنتي بادي دربيماران تالاسمي مراجعه كننده به مركز تالاسمي بزرگسالان
327
بررسي و فرمول بندي روش هاي آناليز استاتيكي غيرخطي با در نظرگرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه
328
بررسي و كار تبلور بلورك هاي نانو سايز AGCL در شيشه هاي فتوكروم آلومينيو بورو سيليكاتي
329
بررسي و كارآيي محاسبات مربوط به آن براي نيروگاه كازرون
330
بررسي و كاربرد آلياژهاي حافظه دار alloys memory Shape
331
بررسي و كاربرد آنتن هاي PATCH مايكرواستريپ
332
بررسي و كاربرد تابع درهم در مرزنگاري
333
بررسي و كاربرد حسگرهاي وابسته به اثر هال و طراحي و ساخت آنها جهت اندازه گيري كميت هاي فيزيكي
334
بررسي و كاربرد خاكهاي ايراني در تهيه بدنه هاي مولايت- كورديريت
335
بررسي و كاربرد سراميك در معماري معاصر ايران "قاجار"
336
بررسي و كاربرد سراميك در معماري معاصر ايران (قاجار)
337
بررسي و كاربرد گل هاي هوازده در حفاري چاههاي نفت و گاز
338
بررسي و كاربرد مدل تحكيم و خزش در خاك هاي چسبنده
339
بررسي و كاربرد مدل هاي اندازه گيري شعاعي نيمه جهت دار و اصلاح شده ي آن در تحليل پوششي داده ها
340
بررسي و كاربرد نانو خاك رس در كاهش نفوذپذيري فيلم آلياژ EPDL و EPDLL
341
بررسي و كاربرد نقاشي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان
342
بررسي و كاربرد نقاشي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اصفهان
343
بررسي و كاربرد نقوش مفرغينه هاي لرستان در طراحي نقشه فرش
344
بررسي و كاربرد نقوش نوشتاري در صنايع دستي چوبي
345
بررسي و كاربرد نقوش هندسي در تذهيب
346
بررسي و كاهش ناپايداري ديناميكي (فلاتر) در مدل ساده ايروالاستيسيته بال هواپيما با استفاده از تحريك كننده هاي پيزوالكتريك
347
بررسي و كشف ناورداهاي احتمالي با حضور اثرات اتلافي در سيالات وپلاسما
348
بررسي و كمّي سازي ارتباط بافتار و براقيّت برخي سطوح پليمري
349
بررسي و كنترل اثرات تخريبي انفجار بر سازه هاي اجراشده و در حال اجرا در طرح سد و نيروگاه كارون 3
350
بررسي و كنترل اثرات جاذبه بر سوپر كاويتاسيون مصنوعي
351
بررسي و كنترل بهينه ولتاژ در شبـكه هاي توزيع هوشمند در حضور منابع توليد پراكنده
352
بررسي و كنترل تاثير مقدار ورودي هوا به داخل مكش پمپ سانتريفوژ بوسيله آشكارسازي نويز
353
بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS) بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS) بررسي و كنترل سنتز نانوذرات طلا به روش احياي محلول HAuCl4 در فرآيند كندوسوز ليزري (LARIS)
354
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﻨﺘﺮﻳﻨﮓ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺘﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻳﻼﺗﻮﻣﺘﺮي
355
بررسي و كنترل مبدلهاي رزنانس سري-موازي
356
بررسي و كنترل مناطق بهمن خيز جاده كرج - چالوس
357
بررسي و كنترل ميزان آزادسازي مواد سمي در روكش هاي ضد خزه از طريق تكنيك ميكروكپسوله كردن
358
بررسي و گزارش 13 بيمار مبتلا به تب مديترانه اي فاميلي در استان گيلان
359
بررسي و گزارش 35 مورد بيمار مبتلا به پرفوراسيون تروماتيك پرده تمپان در طول 2 سال مراجعه به بيمارستان توتونكاران رشت
360
بررسي و گزينش ارقام مقاوم به تنش شوري در مرحله گياهچه اي گندم
361
بررسي و گزينش سايت مناسب (مكانيابي) براي احداث نيروگاه هاي خورشيدي - بررسي موردي در ايران
362
بررسي و گونه بندي مسكن در بافت مياني شيراز
363
بررسي و گونه شناسي سفالهاي تاريخي دشت رومشكان
364
بررسي و متد آزمونهاي غيرمخرب با نگرش AE برروي مخازن
365
بررسي و محاسبات تحليلي و عددي هيدرو الاستيك گوه‌اي شكل با زواياي ددرايز مثبت و منفي در برخورد با سطح آزاد آب
366
بررسي و محاسبات درياماني يك كشتي كانتينر بر در خليج فارس با استفاده از نرم افزار مكسرف
367
بررسي و محاسبات درياماني يك كشتي كانتينربر در خليج فارس با استفاده از نرم افزار مكسرف
368
بررسي و محاسبات سيستم رانش ويث اشنايدر﴿سيستم رانش سيكلوئيدي﴾
369
بررسي و محاسبه آبرساني از چشمه اي به ارتفاع 800 متر
370
بررسي و محاسبه آسيب پرتويي بر روي غلاف سوختراكتور VVER-1000
371
بررسي و محاسبه اجزاء انرژي مصرفي در كارخانجات نساجي (مطالعه موردي كارخانه فرش نگين و كارخانه فرش مشهد)
372
بررسي و محاسبه برج خنك كن مرطوب
373
بررسي و محاسبه پارمترهاي طراحي زير دريايي شبه كلاس- كيلو
374
بررسي و محاسبه تنش حرارتي و علل ترك خوردن قالب در ماشين چرخ ريخته گري مس
375
بررسي و محاسبه توابع شكافت براي پارتون هاي جرمدار
376
بررسي و محاسبه خواص الكترونيكي و اپتيكي بلور و لايه نازك پنتاسن
377
بررسي و محاسبه سيستم هاي محيطي كابين
378
بررسي و محاسبه ضرايب مربوط به انتقال حرارت در مدياهاي روغني
379
بررسي و محاسبه ضريب تقويت در سيستم ليزر دو ترازي در شرايط دمش Steady State
380
بررسي و محاسبه فركانس هاي طبيعي و شكل
381
بررسي و محاسبه فلش ولتاژ در سيستم هاي قدرت و روشهاي كاهش آن
382
بررسي و محاسبه كامپيوتري اجزائ ريزساختار چدنهاي Adi
383
بررسي و محاسبه گين ليزر با مكانيزم دمش پالسي
384
بررسي و محاسبه مصرف كننده هاي انرژي در ساختمانها و ارائه طرح جهت صرفه جويي در مصرف
385
بررسي و محاسبه نيروهاي الكترومغناطيسي وارد بر حلقه انتهايي ماشين القايي قفس سنجابي
386
بررسي و محاسبه ي بازدهي ذاتي شمارنده هاي سوسوزن ﴿CsI(TI) , NaI(TI) با استفاده از كد محاسباتي MCNP
387
بررسي و مدسازي برخي عملگرهاي كنترل سمت يك ماهواره
388
بررسي و مدل ‌سازي چقرمگي شكست فولادهاي مرتبه‌اي
389
بررسي و مدل سازي آثار آتش سوزي جنگل در سطح سيماي سرزمين با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده باغ شادي خاتم﴾
390
بررسي و مدل سازي آلودگي نيترات در منابع آب زيرزميني ، ناشي از فعاليت هاي كشاورزي - مطالعه موردي دشت اراك
391
بررسي و مدل سازي اثر ساختار پارچه هاي اسپيسر حلقوي پودي بر روي خواص فشاري
392
بررسي و مدل سازي اثر فركانس بر رفتار هيسترزيس عملگرهاي پيزوالكتريك
393
بررسي و مدل سازي انتقال حرارت ماشين الكتريكي سوئيچ رلكتانس با استفاده از شبيه سازي CFD
394
بررسي و مدل سازي انواع خطاها و ضرائب ثابت مربوط به آنها در ژايروسكوپ ها و نگاهي بر انواع سيستم هاي رديابي نظامي
395
بررسي و مدل سازي تاثير قابليتهاي يادگيرنده سازماني بر انعطاف پذيري راهبردي،استراتژي هاي رقابتي و عملكرد سازماني
396
بررسي و مدل سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون لجستيك (مطالعه موردي: جنگل باغ شادي - يزد)
397
بررسي و مدل سازي تغييرات غلظت و جابجائي رسوبات داخل يك حوضچه ساحلي آب خنك كن
398
بررسي و مدل سازي جوش سر به سرجرقه اي
399
بررسي و مدل سازي چگونگي استفاده از پل عابر پياده (مطالعه ي موردي شهرهاي اصفهان و يزد)
400
بررسي و مدل سازي حذف فلز سنگين كروم از محلول هاي آبي توسط پوسته بادام وحشي و پوست تمبر هندي فعال شده با اسيد سولفوريك
401
بررسي و مدل سازي خصوصيات مكانيكي و راحتي پارچه هاي اسپيسر حلقوي با استفاده از شبكه عصبي
402
بررسي و مدل سازي ربات الهام گرفته شده از ماهي جعبه اي
403
بررسي و مدل سازي رسوب مواد جامد آلي در توده متخلخل
404
بررسي و مدل سازي رفتار سوييچ هاي نوري ميكرو الكترومكانيكي و كنترل آن ها
405
بررسي و مدل سازي رفتار فازي تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي مخازن نفتي جنوب ايران
406
بررسي و مدل سازي رفتار گرم فولاد دوفازي 2205
407
بررسي و مدل سازي رياضي انتقال حرارت هدايت تك بعدي در لايه هاي مواد كامپوزيتي
408
بررسي و مدل سازي سينتيكي واكنش كاتاليستي تبديل بنزن موجود در بنزين
409
بررسي و مدل سازي عددي جريان هاي تراكم پذير متلاطم درون يك نازل همگرا- واگراو تاثير تغيرات قطر گلوگاه
410
بررسي و مدل سازي فرآيند خشك كردن تركيبي همرفتي - مايكروويو ورقه هاي ليموترش
411
بررسي و مدل سازي فرآيند كربناتاسيون بتن هاي معمولي و ميكروسيليسي
412
بررسي و مدل سازي و تعيين موقعيت تخليه جزيي در عايق دستگاه هاي فشار قوي
413
بررسي و مدل سازي واحد بوگيري روغن خوراكي و تكنولوژي هاي پيشرفته در صنعت روغن
414
بررسي و مدل سازي واحد هيدروژناسيون روغن خوراكي و تكنولوژي هاي پيشرفته در صنعت روغن
415
بررسي و مدل سازي ويسكوالاستيك رفتاركششي نخ نانوليفي پلي اكريلونيتريل (PAN)
416
بررسي و مدل كردن افت مسير انتشار امواج الكترومغناطيسي جهت شهر تهران با استفاده از اندازه گيري
417
بررسي و مدل‌سازي آماري فيلتراسيون خون با استفاده از محيط فيلتركننده نانوالياف پلي‌اكريلونيتريل
418
بررسي و مدل‌سازي ارتباط نوري بي‌سيم زير آب
419
بررسي و مدل‌سازي سينتيكي واكنش هيدروژن‌دار كردن بنزن موجود در بنزين
420
بررسي و مدل‌سازي ظرفيت، رفتار‌‌هاي تغيير خط و توزيع ترافيك در خطوط راه‌هاي دوبانده بين‌شهري ايران
421
بررسي و مدل¬سازي گذراي جريان دوفاز همراه با انتقال حرارت در ديواره
422
بررسي و مدل¬سازي مبدل¬هاي تمام پل تركيبي DC-DCبا چند ورودي
423
بررسي و مدلسازي اثر اشعه فرابنفش خورشيد بر خواص مكانيكي كامپوزيتهاي پليمري
424
بررسي و مدلسازي اثر سايه جزئي روي سيستمهاي فتوولتاييك و هارمونيكهاي ناشي از آن
425
بررسي و مدلسازي اثر يادگير در كنترل حركات مهارتي مفصلي بر مبناي روش تنظيم امپدانس و كنترل پيش بين
426
بررسي و مدلسازي اثرات نويز فاز پالس ساعت بر عملكرد تقويت كننده صوتي كلاس D سمعك ها
427
بررسي و مدلسازي اثرات وضعيت ريخت شناسي حوضه بر دبي رسوب :مطالعه موردي حوضه سيمينه رود همدان
428
بررسي و مدلسازي اجكتورهاي چند مرحله اي در مقياس ميكرو
429
بررسي و مدلسازي اجكتورهاي چندمرحله اي در مقياس ميكرو
430
بررسي و مدلسازي ارتعاشات منتقل شده به سرنشين خودرو و مقايسه آن براي خودروهاي پيكان پژو 405
431
بررسي و مدلسازي افزاينده اوليه فشار ﴿ اينديوسر﴾ در توبروپمپ هاي گريز از مركز
432
بررسي و مدلسازي انتقال ذرات جامد حاصل از حفاري از چاههاي حفاري
433
بررسي و مدلسازي باتريهاي روي _ هوايي
434
بررسي و مدلسازي پارامتر هاي عملياتي موثر بر عملكرد و بازدهي پيل سوختي الكالين
435
بررسي و مدلسازي پديده رچتينگ و اثرات مكانيكي آن در تاج ريل (در حالت سه بعدي)
436
بررسي و مدلسازي پليمريزاسيون نايلون 6درحضور ذرات نانو
437
بررسي و مدلسازي پورفيرين ها، متالوپورفيرين ها و متالوپورفيرين هاي ليگانددار شده محوري جهت شناسايي فلزات و ليگاندهاي مختلف
438
بررسي و مدلسازي تخريب زيستي پارانيتروفنل توسط راستنيايوتروفا در راكتور دوغابي
439
بررسي و مدلسازي تشديد كننده هاي موج اكوستيك به عنوان سنسور جرم و بهبود مشخصات آنها
440
بررسي و مدلسازي تغييرات امپدانس سر در اثر اعمال تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه اي
441
بررسي و مدلسازي تغييرات كيفي آب قنوات
442
بررسي و مدلسازي تكنيك ترسيب شيميايي بخار﴿CVD (Chemical Vapor Deposition براي ساخت كاتاليست ها
443
بررسي و مدلسازي تهويه اتاق از طريق سرمايش از سقف به كمك نرم افزارFLUENT
444
بررسي و مدلسازي جداكردن اكسيژن از هوا به كمك زئوليت طبيعي
445
بررسي و مدلسازي جريان هجومي ترانس‌هاي قدرت و تاثير آن بر سيستم حفاظتي
446
بررسي و مدلسازي حركت ذرات و مكانيسم نشت و كنده شدن آنها از سطح در مقياس حفره در جريان دوفازي نفت و آب
447
بررسي و مدلسازي خصوصيات انتقال رطوبت پارچه هاي اسپيسر
448
بررسي و مدلسازي خواص مورفولوژي، جرم مخصوص و تخلخل ميكرو و نانومتري ماده‌معدني برسينتيك شناورسازي آن
449
بررسي و مدلسازي رسانايي پرده هاي زيستي: مطالعه روي ويتلين تخم مرغ
450
بررسي و مدلسازي رفتار ارتعاشي كابل هاي ويسكوالاستيك
451
بررسي و مدلسازي رفتار بتن محصورشده باFRP تحت بارگذاري فشاري تكراري
452
بررسي و مدلسازي رفتار پارچه هاي اسپيسر در برابر ضربه
453
بررسي و مدلسازي رفتار فشاري عرضي پارچه هاي اسپيسر
454
بررسي و مدلسازي رفتار كمانش فشاري و شكل پذيري پارچه هاي لايي چسبدار
455
بررسي و مدلسازي سرعت تخريب آلاينده‌هاي فنولي توسط پورفيرين‌ها و متالوپورفيرين‌هاي كامپوزيت شده با تيتانيوم¬دي‌اكسيد
456
بررسي و مدلسازي سينتيكي استخراج بيولوژيك موليبدن
457
بررسي و مدلسازي شرا يط ترموديناميكي هيدرات گازي
458
بررسي و مدلسازي شيرهاي كنترلي هيدروليكي
459
بررسي و مدلسازي عددي افت مقاومت جداري تك شمع تحت بارسيكلي در خاك هاي دانه اي
460
بررسي و مدلسازي عوامل پيش بيني كننده كم وزني نوزادان هنگام تولد
461
بررسي و مدلسازي غلظت ذرات معلق در هواي شيراز
462
بررسي و مدلسازي فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يك مدل مخزني
463
بررسي و مدلسازي كانال‌هاي نهان در سيستم تماس چندرسانه‌اي (IMS) و ارائه روشي براي كاهش اثر آن
464
بررسي و مدلسازي نسبت تاج براي درختان بنه
465
بررسي و مدلسازي واكنش اكسيد روي با متان براي توليد گاز سنتز در يك راكتور آزمايشگاهي ﴿بنچ﴾
466
بررسي و مدلسازي واكنش هاي فتوشيميايي در اتمسفر تهران
467
بررسي و مدلسازي وسيله ي كمكي جهت بلند كردن اجسام
468
بررسي و مديريت دعاوي در پروژه هاي انبوه سازي مسكن به روشFUZZY TOPSIS
469
بررسي و مرمت تزئينات وابسته به معماري در خانه سرهنگ بخردي
470
بررسي و مرمت سفال نقش كنده ايران (بدون لعاب )
471
بررسي و مرمت سفال نقش كنده ايران ﴿بدون لعاب﴾
472
بررسي و مرمت سفال هزاره اول مارليك
473
بررسي و مرمت سفال هزاره اول مارليك
474
بررسي و مرمت ظروف سفالي لعابدار در دوره اسلامي در ايران
475
بررسي و مرمت ظروف سفالي لعابدار دوره اسلامي در ايران
476
بررسي و مرمت نقاشي هاي تصويري - مذهبي رنگ و روغن در بقعه شاهزيد اصفهان
477
بررسي و مرمت نقاشي هاي تصويري، مذهبي بقعه شاهزيد اصفهان
478
بررسي و مشابه سازي حركت ربات
479
بررسي و مشابه سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال در تحقق راديو نرم افزار براي بكارگيري در شبكه GSM
480
بررسي و مشاهده رفتار جريان سيال بر روي مدلهاي ايروديناميكي با استفاده از صحفه ليزري (LLS)
481
بررسي و مشخص كردن نقاط ضعف و قوت روند ثبت تجهيزات پزشكي(توليد و واردات) و مقايسه با چند كشور نمونه
482
بررسي و مشخصه يابي پوشش هاي پاشش حرارتي اسپينل Al2O3-MgO همراه با ذرات تقويت كننده ZrO2
483
بررسي و مشخصه يابي خواص اپتوالكتريكي پروسكايت هاي تركيبي به‌ منظور استفاده در سلول‌ هاي خورشيدي نانوساختاري
484
بررسي و مشكلات آموزش زبان فارسي در كلاس اول ابتدائي در ممناطق دو زبانه (آق قلا) از ديدگاه مديران وآموزگاران در سال تحصيلي 1387-1386
485
بررسي و مطالعات اكتشافي و بهره برداري معدن سيليس منطقه كولي كش دهبيد فارس
486
بررسي و مطالعات اوليه طراحي و تدوين تكنولوژي ساخت رينگ چرخ اتومبيل
487
بررسي و مطالعات كتيبه پرده خانه كعبه و ارائه روش مرمتي.
488
بررسي و مطالعات كتيبه پرده خانه كعبه وارائه روش مرمتي
489
بررسي و مطالعات مقدمات فرآوري بوكسيت بلبلوويه كرمان
490
بررسي و مطالعة تحليلي اثر فن‌آوري و موّاد بر هنر مجسّمه‌سازي معاصر در (سوريه، لبنان....) در دو دهه اخير
491
بررسي و مطالعه آب به حساب نيامده شهر ايوان وارئه راهكار
492
بررسي و مطالعه آثار بي نظمي در گرافين
493
بررسي و مطالعه آزمايشگاهي ضريب پراكندگي در محيطهاي متخلخل
494
بررسي و مطالعه آيروديناميك خودروهاي زميني
495
بررسي و مطالعه ابتدا به ساكن خواص اپتيكي نانو خوشه هاي اكسيد تنگستن و تاثير جذب هيدروژن به كمك رهيافت نظريه ي تابعي چگالي وابسته به زمان
496
بررسي و مطالعه ابزار هنر قلمزني
497
بررسي و مطالعه اثر ابعاد ذرات فاز فعال بر فعاليت و گزينش پذيري كاتاليزورهاي كبالت بر پايه نانو ساختار كربني در فرآيند تبديل گاز سنتز به سوخت مايع
498
بررسي و مطالعه اثر پارامترهاي لايه نشاني روي خواص ساختاري و فيزيكي لايههاي نازك تيتانات -زيركونات سرب , study the effect of coating parameters on the structural and physical properties of pb)zr(
499
بررسي و مطالعه اثر پارامترهاي مكانيكي بر طراحي يك ميكرو پمپ با سيستم تحريك پيزوالكتريك
500
بررسي و مطالعه اثر پارامتريهاي لايه نشاني روي خواص ساختاري و اپتيكي لايه هاي نازك اكسيد تنگستن WO3 به روش اسپري پايروليزيز , Effect of parmeters of deposition on optical and structural properties wo3 by spray pyrolysis
501
بررسي و مطالعه اثر پخش عرضي بار در تدوين بارگذاري استاندارد پل ها
502
بررسي و مطالعه اثر تداخل سيستم هاي انالوگ و ديجيتال
503
بررسي و مطالعه اثر حلال، كمپلكس حلال - اسيد و نانو ذرات آلومينا بر خواص جداسازي گاز غشاي پلي سولفون
504
بررسي و مطالعه اثر ساختگاه بر روي امواج زلزله (ريزپهنه بندي منطقه عباس آباد تهران)
505
بررسي و مطالعه اثر ساختگاهي بر روي امواج زلزله ( بهينه بندي منطقه جنوب شرقي تهران )
506
بررسي و مطالعه اثر شارژ خودروهاي الكتريكي بر روي كيفيت توان سيستم توزيع از ديدگاه منطق فازي
507
بررسي و مطالعه اثر كاتاليستRFCC بر مقاومت شيميايي سيمان پرتلند در برابر سولفات
508
بررسي و مطالعه اثرات زيست محيطي ناشي از كارخانه زغالشويي زير آب و امكان بازيافت نرمه هاي زغال از پساب كارخانه
509
بررسي و مطالعه اثرات قالب هاي آلي بر روي مشخصات فيزيكي و شيميايي كاتاليست ساپو-34
510
بررسي و مطالعه ارتباط تنوعات ژنتيكي منطقه AZFc كروموزوم Y ( Yq11.223) با ناباروري در جمعيت مردان
511
بررسي و مطالعه ارز ديجيتال Bitcoin و پياده سازي هسته محاسباتي آن
512
بررسي و مطالعه استانداردهاي فيبرنوري دريايي وتجهيزات مربوطه ودستورالعمل هاي آن
513
بررسي و مطالعه امكان فرآوري منيزيت جنوب خراسان (بيرجند، اسپيكي )
514
بررسي و مطالعه امكان فني و اقتصادي تبديل رينگ و تاير 24 به 20 اينچ
515
بررسي و مطالعه امكانات بالقوه سيستم هاي سوئيچ ديجيتال براي انتقال ديتا با سرعت بالا
516
بررسي و مطالعه اندازه گيري دماي زير لايه و لايه هاي در حين رشد به روش نوري (Urbach- edge)
517
بررسي و مطالعه انرژي، مصالح و هزينه در سازه هاي كوچك گنبدي شكل
518
بررسي و مطالعه انواع نانو كاتاليست ها و كاربردهاي آنها در صنايع مختلف
519
بررسي و مطالعه ايجاد يك مركز مستقل براي امور مهندسي و تعميرات هواپيما
520
بررسي و مطالعه بارگيري، انتقال ، نصب و بهره برداري سكوهاي دريايي
521
بررسي و مطالعه بر روي اثر استفاده از مخلوط قالب هاي آلي در ساختار و سنتز نانو كاتاليست ساپو-34
522
بررسي و مطالعه بر روي استفاده از نانولوله‌هاي كربني به‌عنوان قالب آلي در سنتز نانو كاتاليست ساپو
523
بررسي و مطالعه بر روي انواع mcm جهت استفاده به عنوان كاتاليست
524
بررسي و مطالعه بر روي انواع پروسكايت ها جهت استفاده از آن ها به عنوان كاتاليست
525
بررسي و مطالعه بر روي انواع پروسكايت ها جهت استفاده به عنوان كاتاليست در فرايندهاي هيدروكربني
526
بررسي و مطالعه بر روي بارگيري، انتقال و نصب سكوهاي ثابت از نوع Jcket و روسازه
527
بررسي و مطالعه بر روي پرزدهي پارچه هاي تاري-پودي با استفاده از پردازش تصوير
528
بررسي و مطالعه بر روي تاثير تراكم پودي بر روي خاصيت سرعت پخش آب بر سطح پارچه هاي تاري پودي در راستاي قائم با استفاده از پردازش تصوير
529
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانو كاتاليست ساپو با استفاده از روش ژل خشك
530
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانو كامپوزيت‌هاي نقره با استفاده از امواج ماوراي صوت
531
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانوكاتاليست ساپو با استفاده از امواج مايكروويو
532
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانوكامپوزيت كاتاليستي ساپو-34 / كلينوپتيلوليت
533
بررسي و مطالعه بر روي چگونگي ساخت نانوكامپوزيت نقره بر روي آلومينا توسط امواج ماوراي صوت
534
بررسي و مطالعه بر روي حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي توسط نانو جاذب ساپو
535
بررسي و مطالعه بر روي حذف يون آهن با استفاده از نانو جاذب آلومينو فسفات
536
بررسي و مطالعه بر روي روش هاي ساخت انواع نانو كاتاليست
537
بررسي و مطالعه بر روي روشهاي آناليز ساختاري كاتاليست ساپو ٣٤
538
بررسي و مطالعه بر روي ساخت نانو كاتاليست ساپو مورد استفاده در فرايند MTO
539
بررسي و مطالعه بر روي ساخت نانوكاتاليست ZSM-5 بااستفاده از تكنيك ژل خشك براي فرايند تبديل متانول به بنزين
540
بررسي و مطالعه بر روي سرعت شعله ذرات در ناحيه اغتشاشي لوله استوانه اي
541
بررسي و مطالعه بر روي سينتيك كريستاليزاسيون نانو كاتاليست ساپو-34 اصلاح شده با فلزات واسطه
542
بررسي و مطالعه بر روي عوامل موثر بر خواص عايق صوتي بي بافت ها
543
بررسي و مطالعه بر روي كاتاليست هاي مورد استفاده در فرآيند هاي تبديل متانول به انواع محصولات تجاري
544
بررسي و مطالعه بر روي نانوكامپوزيت هاي شبه زئوليتي جهت استفاده در فرآيند تبديل متانول به الفين هاي سبك
545
بررسي و مطالعه بر همكنش نانو ذرات پليمري و پروتئين كرونا:كروناي پروتئين
546
بررسي و مطالعه بر همكنشهاي بلندبرد كولني بين يونها در شبيه سازي كامپيوتري مواد چگال و محاسبه رابطه پاشندگي در بلورها
547
بررسي و مطالعه برروي اثر مخلوط قالب هاي آلي مختلف در ساخت نانو زئوليت ZSM-5
548
بررسي و مطالعه برقگير در شبكه هاي قدرت
549
بررسي و مطالعه بروي روشهاي آناليز ساختاري كاتاليست ساپو 34
550
بررسي و مطالعه بهترين زمان القا فحلي در خارج ازفصل توليدمثلي در ميش هاي نژادعربي وتاثيرآن در بره زائي و توليد بااستفاده از سيدر
551
بررسي و مطالعه پارامترهاي مهم در افزايش راندمان دستگاه نمك زدايي از نفت خام پالايشگاهها
552
بررسي و مطالعه پارامترهاي موثر بر طراحي و ساخت دستگاه لرزه نگار با استفاده از تبديل لاپلاس - سيمولينك
553
بررسي و مطالعه پارمترهاي دست مصنوعي SVE
554
بررسي و مطالعه پايداري فاز در پديده دو سطحي چند برخوردي
555
بررسي و مطالعه پديده دو شكستي در مزوفازهاي كريستال مايع و محاسبه و مقايسه پارامترهاي تعيين¬كننده
556
بررسي و مطالعه پديده ژل شدن پليمريزاسيون راديكالي استايرن به روشهاي توده اي و محلولي
557
بررسي و مطالعه پديده كليدزني واثرميدان الكتريكي قوي بر Teo2-v2o5-moO3 در حالت غيربلوري
558
بررسي و مطالعه پلي مورفيسم ژن هاي پرتاكتين و فيمبريه در سويه هاي بوردتلاپرتوسيس جداشده از بيماران مشكوك به سياه سرفه در سراسر كشور
559
بررسي و مطالعه پيرامون برخي از خواص فيزيكي و مكانيكي لايه هاي بي بافت مورد استفاده جهت فيلتراسيون ﴿ جداسازي﴾
560
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير استاندارد تضمين كيفيت 9000 QS در ارتقاء كيفيت خودرو
561
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير پارامترهاي دوخت درز عمودي بر روي خواص خمشي و افتايشي پارچه هاي تاري-پودي
562
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير پيكربندي لايه هاي بي بافت ها به عنوان عايق هاي صوتي در فركانس هاي مختلف
563
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير ساختار و پيكربندي لايه هاي بي بافت در پانل هاي عايق حرارتي بر روي ميزان انتقال حرارت آن ها
564
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير طرح بافت بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي تاري - پودي
565
بررسي و مطالعه پيرامون تاثير نوع بخيه و تراكم بخيه درز افقي بر روي خواص خمشي پارجه هاي تاري و پودي
566
بررسي و مطالعه پيرامون رفتار ابعادي پارچه هاي پيراهني ﴿ پلي استر-پنبه ﴾ در حلال عمليات رنگرزي و تكميل
567
بررسي و مطالعه پيك ويژه
568
بررسي و مطالعه تئوري پيچيدگي
569
بررسي و مطالعه تئوريهاي بس ذره اي فازهاي چگال 4He و 3He نرمال
570
بررسي و مطالعه تاثير تراكم پودي، طرح بافت و جنس نخ پود بر روي خاصيت سرعت پخش شدن آّب بر سطح پارچه هاي تاري - پودي با استفاده از پردازش تصوير
571
بررسي و مطالعه تاثير تراكم ديناميكي در خاكهاي ماسه اي
572
بررسي و مطالعه تاثير تركيب شيمايي ژل اوليه روي اندازه و ساختار كاتاليست ساپو
573
بررسي و مطالعه تاثير زاويه زانويي بروي ضريب اتلاف و شكل جريان در يك ميكروكانال
574
بررسي و مطالعه تاثير زاويه زانويي بروي ضريب اتلاف و شكل جريان در يك ميكروكانال
575
بررسي و مطالعه تاثير عمليات حرارتي بر ميزان تشكيل فاز فريت دلتا و تاثير اين فاز بر خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي AISI431
576
بررسي و مطالعه تاثير عمليات سردكردن زير صفر عميق بر ساختار ميكروسكوپي و رفتار بيولوژيكي فولاد ابزار H13
577
بررسي و مطالعه تجربي پارامتر ديناميكي فاصله خاموشي شعله ذرات ريز جامد
578
بررسي و مطالعه تركيبات آلكيل و آلكوكسي سيلان به عنوان اصلاح كننده عملكرد كاتاليست فرآيند ديمريزاسيون اتيلن
579
بررسي و مطالعه تزئين هاي خط در دوره اسلامي بر روي سفالينه ها
580
بررسي و مطالعه تزئينات نقاشي بر روي سنگ ازاره اي واقع در ايوان چهلستون
581
بررسي و مطالعه تزئينات و عملكرد ورودي در مسجد جامع اصفهان ( مرمت كتيبه سردر باب الدشت )
582
بررسي و مطالعه تزيينات و عملكرد ورودي در مسجد جامع اصفهان ﴿مرمت كتيبه سردر باب الدشت﴾
583
بررسي و مطالعه تصاوير ديوارنگاره هاي اماكن مذهبي در كاشان ﴿اواخر صفويه، اوايل قاجار﴾
584
بررسي و مطالعه تصاوير قهرماني هاي سمك عيار ( نسخه قرن 6 هجري ، موجود در كتابخانه بادليان آكسفورد )
585
بررسي و مطالعه تطبيقي سه دولت شيعي فاطميان ، آل بويه و حمدانيان
586
بررسي و مطالعه تطبيقي مجموعه سفال هاي گلابه اي منقوش رنگارنگ خزانه موسسه فرهنگي موزه هاي بنياد
587
بررسي و مطالعه تعداد نخ پارگي و ضايعات ماشين رينگ پنبه اي و بهينه كردن آن
588
بررسي و مطالعه تفاوت مشخصه هاي گرماليان برخي از سنگ هاي آذرين، رسوبي و دگرگوني تحت تابش گاما
589
بررسي و مطالعه تنش هاي عرضي وطول پيوستگي در تيرهاي بتني پيش كشيده
590
بررسي و مطالعه توده هاي پستاني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد دكتر معيري سمنان
591
بررسي و مطالعه توزيع پذيري نانولوله¬هاي كربني در سامانه¬هاي دو فازي آبي بر پايه پليمر به منظور جداسازي آنها
592
بررسي و مطالعه توليد نخ از نانوالياف الكتروريسي شده PAN
593
بررسي و مطالعه جامعه شناختي خودكشي در شهرستان سردشت
594
بررسي و مطالعه جامعه گياهان ميكوريزايي منطقه حفاظت شده كوه بافق
595
بررسي و مطالعه جبران خدمات در بانك رفاه كارگران
596
بررسي و مطالعه جداسازي ايزوتوپ هاي عناصر به وسيله ليزر
597
بررسي و مطالعه جريان هوا داخل سيلندر موتور پيكان با استفاده از روش تنفس دائم
598
بررسي و مطالعه جعل بر روي پايه روشنايي برنزي، متعلق به موزه چهلستون و مرمت خنجربرنزي
599
بررسي و مطالعه جهت انتخاب مواد و روش ساخت فيرينگ هلي كوپتر
600
بررسي و مطالعه جواب هاي دسته اي از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غيرخطي با شرايط مرزي ديريكله، ناوير و نويمان
601
بررسي و مطالعه جواب هاي دسته اي از معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غير خطي با شرايط مرزي ديريكله
602
بررسي و مطالعه جواب هاي دسته اي از معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غيرخطي با شرايط مرزي ديريكله
603
بررسي و مطالعه چگونگي ساخت كاتاليست هاي ساپو مورد استفاده در فرآيند هاي OTM
604
بررسي و مطالعه خدمات مشتركين شركت توزيع برق منطقه اي يزد و بهبود عملكرد آن
605
بررسي و مطالعه خطوط كوفي بنايي و نقوش معقلي مساجد دوره صفويه در شهر اصفهان ( مطالعه موردي مساجد حكيم، آقانور، ايلچي)
606
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي انواع دستمال كاغذي بهداشتي و مقايسه آنها با يكديگر
607
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي نخ هاي آكريليك حجيم با درصدهاي مخلوط الياف جمعشونده و غيرجمعشونده
608
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي نخ هاي فيلا منتي مغزي داركشي ﴿لايكرا﴾
609
بررسي و مطالعه خواص فيزيكي و نحوه استقرار الياف در نخ‌هاي مخلوط پشم/ پلي‌استر توليد شده در سيستم ريسندگي سولو- سايرو
610
بررسي و مطالعه خواص كامپوزيت هاي هادي برق
611
بررسي و مطالعه خون مصنوعي و كاربردهاي آن و امكان سنجي توليد آن در ايران
612
بررسي و مطالعه دستگاه پيوندزن در ماشين ريسندگي چرخانه اي
613
بررسي و مطالعه راهبردهاي نوين براي توضيح كاركردهاي فلسفه علم در فيزيك
614
بررسي و مطالعه رسانش الكتريكي نانو نوارهاي گرافيني دسته مبلي بي نظم
615
بررسي و مطالعه رفتار ازدياد طول و برگشت پذيري پارچه هاي حلقوي پودي تحت نيروهاي مختلف در زواياي متفاوت
616
بررسي و مطالعه رفتار تراورس هاي ميان بال در افزايش مقاومت جانبي قوس هاي تند
617
بررسي و مطالعه رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي سخت Cr-Ti-N توسط روش رسوب فيزيكي بخار با استفاده از قوس كاتدي
618
بررسي و مطالعه رفتار ديوار برشي فولادي تحت اثر انفجار به روش بدون مش بندي ذره¬اي
619
بررسي و مطالعه رفتار ژئوشيميايي مس و موليبدن در معدن مس سرنگون
620
بررسي و مطالعه رفتار شمعهاي صلب در خاكهاي مختلف
621
بررسي و مطالعه رفتار كاتد دياكسيد منگنز الكتروليتيك (EMD) در باتريهاي قليايي نوع اول (غير قابل شارژ)
622
بررسي و مطالعه رفتار لوله كامپوزيتي تحت بار ضربه اي عرضي با سرعت كم
623
بررسي و مطالعه روابط انتقال حرارت در سيالات غير نيوتني درون لوله
624
بررسي و مطالعه روش اسپكت و موقعيت آن در ايران
625
بررسي و مطالعه روش محافظت و مرمت نمونه سفال نخودي رنگ شهر سوخته
626
بررسي و مطالعه روشهاي انتخاب و ترتيب برنامه ريزي آموزشي در سيستمهاي آموزشي هوشمند
627
بررسي و مطالعه روشهاي مختلف كنترل توربين هاي بادي با ژنراتور القايي تغذيه دو سويه DFIG [دي. اف. آي. جي]
628
بررسي و مطالعه روي استفاده از اتانول به عنوان خوراك جهت تبديل به الفين هاي سبك
629
بررسي و مطالعه زمين شناسي و ژئوشيميايي ميدان نفتي اهواز
630
بررسي و مطالعه زمين شناسي و ژئوشيمِيايي ميدان نفتي رگه سفيد
631
بررسي و مطالعه زندگي سنتي در بافت قديم اصفهان ،برحسب بناهاي موجود قديمي در ميدان عتيق
632
بررسي و مطالعه زندگي سنتي دربافت قديم اصفهان برحسب بناهاي موجود قديمي در ميدان عتيق
633
بررسي و مطالعه ژئو شيميايي مس در كانسارهاي پورفيري سوناجيل اهر
634
بررسي و مطالعه ژئوشيميايي آسفالتين مخازن هيدروكربني
635
بررسي و مطالعه ساخت كاتاليست زئوليتي مناسب جهت انجام همزمان فرايندهاي گوگرد زدايي و افزايش عدد اكتان برش نفتا سنگين
636
بررسي و مطالعه ساختار نواري نيمه رساناهاي گروه IV با تقريب GW , Study of the semiconductors band sturcture group iv by gw approximation
637
بررسي و مطالعه سامانه شبكه حسگرهاي فيبرنوري مبتني بر FBG
638
بررسي و مطالعه سطوح انتخابگر فركانسي
639
بررسي و مطالعه سنتز متانول و آ مونياك درفشار پايين
640
بررسي و مطالعه سنجش سرمايه فكري در شركت نفت (مطالعه موردي پالايشگاه تهران )
641
بررسي و مطالعه سنگهاي تاريخي تخت فولاد حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائي ( بابا فولاد )
642
بررسي و مطالعه سنگهاي تاريخي تخت فولاد حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائي ﴿بابا فولاد﴾
643
بررسي و مطالعه سير توليد گليم قالي و تأثير آن بر ساير دستبافته¬هاي افشار كرمان
644
بررسي و مطالعه سيستم هاي سازه اي EBF و CBF
645
بررسي و مطالعه سيستم هاي نفتي و زمين شناسي شرق خليج فارس
646
بررسي و مطالعه شبكه هاي باور عميق و شبيه سازي كاربردهايي از آن در طبقه بندي پردازش سيگنال
647
بررسي و مطالعه شرايط احياء و حل كردن دي اكسيد منگنز
648
بررسي و مطالعه شناخت سخت افزاري و نرم افزاري ماجول )MPTMON PTOE(
649
بررسي و مطالعه ضربه قوچ در خطوط آب رساني
650
بررسي و مطالعه ضريب اتلاف در جريان آرام داخل زانويي نود درجه يك ميكروكانال
651
بررسي و مطالعه طراحي مفهومي جداساز گاز-مايع محوري با قابليت كاربرد در صنايع نفت و گاز
652
بررسي و مطالعه ظرفيت ها و محدويت هاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي ﴿مطالعه موردي: بخش تخت سليمان تكاب﴾
653
بررسي و مطالعه عملكرد برج خنك كن خشك غير مستقيم
654
بررسي و مطالعه عمليات تكميل ضد آتش پايدار بر روي پارچه صد در صد پنبه اي
655
بررسي و مطالعه عوامل تاثيرگذار بر ميزان مشاركت سياسي (شركت در انتخابات ) معلمان و دبيران آموزش و پرورش ناحيه 1 شهرري
656
بررسي و مطالعه عوامل ترغيب كننده و بازدارنده همكاري هاي علمي در بين اعضا هيات علمي دانشگاه يزد
657
بررسي و مطالعه عوامل درون سازماني و برون سازماني تاثيرگذار بر برند سوئيچينگ ﴿تغيير برند﴾ از منظر مشتريان تعويض گر برند در صنعت بيمه شهر تهران
658
بررسي و مطالعه عوامل مؤثر بر سيستم ارزيابي فعلي معلمين از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مهريز
659
بررسي و مطالعه عوامل مؤثر بر شكل گيري انتقاد سازنده و منصفانه از ديدگاه دانشجويان مجتمع علوم انساني، دانشگاه يزد
660
بررسي و مطالعه عوامل مؤثر در ايجاد خلاقيت در مديران مدارس از نگرش مديران مدارس ناحيه يك استان يزد
661
بررسي و مطالعه عوامل موثر افت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه يزد از نگرش آنان
662
بررسي و مطالعه عوامل موثر بر رضايتمندي دانشجويان دانشگاه يزد نسبت به چهار سال تحصيل در دانشگاه يزد
663
بررسي و مطالعه عوامل موثر در طراحي سكونت گاه موقت بعداز سانحه
664
بررسي و مطالعه غشاء پالاديوم-مس به منظور جداسازي هيدروژن
665
بررسي و مطالعه فاصله ياب هاي ليزري
666
بررسي و مطالعه فرآوري دياتوميت ممقان - تبريز
667
بررسي و مطالعه فرآيند پيروليز براي بازيابي و تبديل پسماندهاي جامد به محصولات باارزش
668
بررسي و مطالعه فرم ظروف سفالي و فلزي هزاره سوم تا هزاره اول ق -م
669
بررسي و مطالعه فرم ظروف سفالي و فلزي هزاره سوم تا هزاره اول ق -م
670
بررسي و مطالعه فلزات موجود در موزه تخت جمشيد و حفاظت و مرمت يك نمونه از اشياي اين مجموعه
671
بررسي و مطالعه فن شناسي، آسيب شناسي و مرمت يك پلاك مفرغي متعلق به موزه ملي ايران
672
بررسي و مطالعه فنرهاي مكانيكي
673
بررسي و مطالعه فني تكنيك منحصر به فرد نقاشي با موم بر روي پارچه ﴿ بررسي نمونه هاي متعلق به موزه هنرهاي تزييني اصفهان ﴾
674
بررسي و مطالعه قابليت بافندگي نخهاي پنبه اي با استفاده از دستگاه تعيين مقاومت سايشي نخ بر اساس عمليات بافندگي
675
بررسي و مطالعه كاربرد سلول هاي بنيادي در مهندسي پزشكي
676
بررسي و مطالعه كامپوزيتهاي بر پايه آلياژ آلومينيوم
677
بررسي و مطالعه كانه آرائي سنگ اورانيوم آنومالي يك ساغند
678
بررسي و مطالعه كد كننده و كد گشاينده صورت در شبكه GSM
679
بررسي و مطالعه كريرهاي رنگ براي اليافت پلي استر بر اساس منابع طبيعي
680
بررسي و مطالعه كودك پرخاشگر كلاس سوم ابتدايي دبستان شهامت منطقه بجستان در سال تحصيلي 80-81
681
بررسي و مطالعه گذرگاه ISA و گذرگاه PCI و طراحي پلي واسط
682
بررسي و مطالعه گنبد سياه در هفت گنبد نظامي
683
بررسي و مطالعه مجموعه سفال هاي زرين فام مخزن موزه چهلستون اصفهان
684
بررسي و مطالعه مجموعه سفال هاي سلجوقي تا پايان ايلخاني موزه بوعلي همدان
685
بررسي و مطالعه محاسباتي 1، 3، 5 - تري آزين هاي 2، 4، 6 - سه سه استخلاف شده با استفاده از نرم افزارگوسين
686
بررسي و مطالعه مدل ريسك ادراك شده چائوشنچن در مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك بانكهاي دولتي شهر تهران
687
بررسي و مطالعه مدل هاي مختلف بهره برداري و انتخاب مناسب ترين مدل در صنعت ماهيگيري ازطريق AHP (مطالعه موردي بنادر صيادي شمال )
688
بررسي و مطالعه مدولاسيونهاي چند حاملي و بهبود كيفيت آن با استفاده از كد تي سي ام
689
بررسي و مطالعه مشاهده پذيرهاي واكنش نوكلئون - دوترون با رويكرد پتانسيل هاي دو نوكلئوني و سه نوكلئوني
690
بررسي و مطالعه مشخصات اجزاي خط راه آهن و تعيين ابعاد بهينه با استفاده از روش اجزاء محدود
691
بررسي و مطالعه مشكلات كيفيت توان ناشي از سيستم هاي حمل و نقل الكتريكي روي شبكه توزيع و روش هاي اصلاح آن
692
بررسي و مطالعه معماريهاي مختلف در هسته NGN
693
بررسي و مطالعه مقدماتي اعمال اصول مهندسي دانش به بدنسازي در ورزش: مطالعه موردي ورزشهاي وزنه برداري و گلف
694
بررسي و مطالعه مكانيزم بهينه آبياري تحت فشار
695
بررسي و مطالعه مكانيزم ماشين حوله بافي knowles and Compton مدل 5 - C ساخت آمريكا
696
بررسي و مطالعه مكانيزم هاي ماشين بافندگي رپيري اسميت
697
بررسي و مطالعه ملاحظات طراحي براي ساخت افزايشي
698
بررسي و مطالعه مهاجرت الياف در نخ با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
699
بررسي و مطالعه مهرهاي ايلام مياني و جديد در فارس
700
بررسي و مطالعه ميزان تأثير روشها و فنون تدريس در موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهرستان اردكان
701
بررسي و مطالعه ميزان تأثير روشها و فنون تدريس در موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهرستان اردكان
702
بررسي و مطالعه ميزان تاثير عوامل مختلف ناشي از بازي بر رشد روابط اجتماعي كودكان پيش دبستاني از ديدگاه مربيان مهد كودك هاي ناحيه ﴿2﴾ يزد
703
بررسي و مطالعه ميزان تاثير عوامل مختلف ناشي از بازي بر رشد شخصيت كودكان پيش از دبستان از ديدگاه مربيان پيش دبستاني آموزش و پرورش ناحيه 2 يزد
704
بررسي و مطالعه ميكرواورگانيسمهاي سلولوليتيك
705
بررسي و مطالعه نحوه ساخت ميل بادامك اتومبيل با روش متالوژي پودر
706
بررسي و مطالعه نحوه قرارگيري الياف در سطح مقطع نخ هاي مخلوط سه جزئي (تركيبي ) با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
707
بررسي و مطالعه نقش بازي در يادگيري كودكان پيش دبستاني
708
بررسي و مطالعه نقش بازي در يادگيري كودكان پيش دبستاني
709
بررسي و مطالعه نقش مايكروويو بر روي مقاومت سنگ
710
بررسي و مطالعه نقوش كتيبه در گچبري هاي آرامگاه پيربكران به منظور طراحي فرش
711
بررسي و مطالعه نقوش گليم سنندج و بيجار به منظور طراحي زيرانداز اتاق كودك
712
بررسي و مطالعه هرزروي و ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از آن در چاه هاي نفت و گاز ايران
713
بررسي و مطالعه هم بستگي هاي كوانتومي در سامانه هاي چند قسمتي تحت كانال هاي نوفه كوانتومي موضعي
714
بررسي و مطالعه هيدرواستاتيكي ، هيدروديناميكي سازه اي اتوبوس دريايي
715
بررسي و مطالعه و شبيه سازي )... ( ...
716
بررسي و مطالعه واحدهاي ژئومورفولوژي، خاك، پوشش گياهي در پلاياي حوض سلطان قم
717
بررسي و مطالعه ويژگي هاي معماري و تزئيني بناهاي شهرستان مهاباد در ادوار صفويه و قاجار
718
بررسي و مطالعه ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بخش بام و صفي آباد ،از توابع شهرستان اسفراين
719
بررسي و مطالعه ويژگيهاي كلي اقتصادي، صنعتي و اجتماعي شهرستان يزد
720
بررسي و مطالعه ويژگيهاي هنر آجر كاري در ابنيه قرون اوليه اسلامي استان اصفهان
721
بررسي و مطالعه ي آثار بي نظمي در گرافين
722
بررسي و مطالعه ي باهم آيي در زبانهاي فارسي و انگليسي
723
بررسي و مطالعه ي پرواز حشرات در مدلسازي و شبيه سازي هواپيماهاي كوچك بال زننده , Studues and analysis of flight insects in modeling and simulation of FAMV
724
بررسي و مطالعه ي تطبيقي سفال هاي منقوش زير لعابي آرشيو موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)
725
بررسي و مطالعه ي حلقه هاي هم مورفيك چپ
726
بررسي و مطالعه ي خصوصيات مكانيكي بتن قليا فعال سرباره اي اليافي تك جزئي با رفتار سخت شدگي كرنشي
727
بررسي و مطالعه ي ساختار سلول شتاب از يك شتاب دهنده ي ذرات باردار با ساختار ابر رسانا و شبيه سازي نقش خطوط ميدان در آن
728
بررسي و مطالعه ي عاملدارسازي نانوالياف كربن و ارزيابي الكتروشيميايي كامپوزيت پلي آنيلين/نانوالياف كربن
729
بررسي و مطالعه ي علل تخريب پوسته ي فولادي كوره قوس الكتريكي فولاد سباي ذوب آهن اصفهان در شرايط كاري دماي متوسط
730
بررسي و مطالعه ي كاتاليست مورد استفاده در فرآيند تبديل متانول به بنزين
731
بررسي و مطالعه ي كارايي فيلتر هاي بي بافت پليمري جهت فيلتراسيون لجن واحد تصفيه آب پتروشيمي فجر
732
بررسي و مطالعه ي مواد فعال كاتدهاي اكسيد فلزي در عملكرد و هدايت باتريهاي يون ليتيوم
733
بررسي و مطالعه‌ي باهم‌آيي در زبانهاي فارسي و انگليسي
734
بررسي و مطالعه‌ي پديده دو سطحي چند برخوردي در حضور ميدان الكتريكي وابسته به زمان و ميدان مغناطيسي ثابت
735
بررسي و مطالعه‌ي تكنيك ساخت و تزيين كاشي‌كاري در حمام‌هاي تاريخي شهر اصفهان از آغاز عصر صفويه تا اواخر دوره ي قاجار
736
بررسي و مطالعه‌ي روش‌هاي استخراج فلورين و باريت معدن دراسله و ارائه روش استخراج
737
بررسي و مطالعه‌ي ويژگي‌هاي تزئينات معماري مسجد جامع مظفري كرمان (با تأكيد بر دوره ي مظفري بنا)
738
بررسي و مطالعهء تحليلي رقص آييني «آفر» در تربت جام
739
بررسي و مطاله كارآمدي سامانه هاي كوچك توليد همزمان كار و گرما
740
بررسي و مطلعه ايجاد متد جديد براي مكانيزم استنتاج براساس محاسبات DNA
741
بررسي و معرفي آثارشاخص معماري شهرستان بوكان در دوره ي قاجار
742
بررسي و معرفي آرا و انديشه هاي عبدالعلي دستغيب درنقد آثارادبي
743
بررسي و معرفي الگوهاي هنري نقش برجسته هاي سنگي آشوري نو در دوره ي زماني 721 تا 627ق.م ( از دوره ي سارگون دوم تا آخر دوره ي آشوربانيپال)
744
بررسي و معرفي اولويتهاي اشتغال زايي زيز بخش هاي صنعتي استان فارس
745
بررسي و معرفي تدفينهاي صخره اي شهرستان هاي شوشتر و گتوند در دوره هاي اشكاني و ساساني
746
بررسي و معرفي چهار طاقي رهني، استان فارس
747
بررسي و معرفي روشها و ابزارآلات نظافت در صنعت نساجي
748
بررسي و معرفي سايت موزه آكروپليس
749
بررسي و معرفي سفال هاي چند رنگ - سفال اروميه- در حوزه رودخانه ارس
750
بررسي و معرفي صنايع غير فلزي قابل استقرار در جنوب خراسان (بيرجند و نهبندان )
751
بررسي و معرفي لوله هاي متال پلاست و خوردگي در آنها
752
بررسي و معرفي مدل رياضي برآورد ارتفاع رواناب در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه موردي حوزه آبخيز درياچه نمك
753
بررسي و معرفي مهرهاي اورارتويي
754
بررسي و معرفي موتور دوراني وانكل و طراحي اجزاي اصلي آن
755
بررسي و معرفي نقوش صخره اي منطقه سوسن آباد بالا در استان مركزي جهت بهره وري هاي هنري، فرهنگي و گردشگري
756
بررسي و مقاسيه آراء علامه طباطبايي و آيت الله معرفت در تبيين علوم قرآن
757
بررسي و مقاوم سازي روش CEM در برابر نويز براي كشف ماده هدف در داده هاي فراطيفي
758
بررسي و مقايسه ، عمق و نام رنگي روناس روي برخي از كالاهاي طبيعي و مصنوعي
759
بررسي و مقايسه strength bond shear پرسلن و مينا در invitro بواسطه سه نوع عامل باند (EX Panivia , FLC mirage ,optibond) و تاثير PH اسيدي روي قدرت باند
760
بررسي و مقايسه آپوپتوز اسپرم،سيتوكينتيك جنين و ميزان حاملگي حاصل از دو روش IMSI و ICSI در زوج هاي نابارور با فاكتور مردانه
761
بررسي و مقايسه آتشباري كنترل شده با آتشباري سنتي و سيم برش الماسه در سنگ هاي ساختماني
762
بررسي و مقايسه آثار حاد وهله هاي فعاليت ورزشي هوازي و مقاومتي با شدت هاي بالا و متوسط بر سطوح BDNF سرمي مردان سالم غيرورزشكار
763
بررسي و مقايسه آثار يك دوره برنامه 8 هفته اي آب درماني و تمرينات PNF در افراد مبتلا به كمردرد مزمن
764
بررسي و مقايسه آراء اختلافي شيخ مفيد و شيخ صدوق در باب اصول اعتقاد با توجه به مباني هريك
765
بررسي و مقايسه آراء شيخ اشراق و ملاصدرا درباره (ماده اولي )
766
بررسي و مقايسه آراي تربيتي كيكاووس بين اسكندر (عنصرالمعالي ) و ژان ژاك روسو
767
بررسي و مقايسه آرمان¬شهر در شعر كلاسيك و معاصر با تكيه بر آثار خواجوي كرماني، كمال خجندي، فروغ فرخزاد و حميد مصدق
768
بررسي و مقايسه آزمون كمپرسورها مطابق با استانداردهاي بين المللي
769
بررسي و مقايسه آگاهي دانشجويان دوره پيش از بالين و بالين رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان نسبت به حيطه كاري تخصصي جراحي پلاستيك و زيبايي در نيمسال دوم 1396
770
بررسي و مقايسه آگاهي و نگرش مراقبين سلامت نسبت به پديده سالمندي در مراكز خدمات جامع سلامت شهرهاي يزد و همدان سال 1396
771
بررسي و مقايسه آموزش بزرگسالان در كشورهاي پيشرفته ي صنعتي وجهان سوم
772
بررسي و مقايسه آموزش و پرورش ايران و افغانستان
773
بررسي و مقايسه آنتنهاي آرايه فعال
774
بررسي و مقايسه آوايي زبان انگليسي و كردي و تجزيه و تحليل خطاهاي آوايي توسط كرد زبانان يادگيرنده زبان انگليسي
775
بررسي و مقايسه ابعاد شخصيتي برند خودروهاي ايراني بر اساس مدل جنيفر آكر (مقايسه موردي محصولات ايران خودرو و سايپا)
776
بررسي و مقايسه اتصالات نفوذي و فاز مايع گذرا آلياژ Ti-6AL-4V نوردشده و پاشش پلاسمايي شده در خلاء
777
بررسي و مقايسه اثر افزودن فلوكستين و آلپراز و لام به داروهاي كاهش دهنده قند خون در كاهش قند خون بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين
778
بررسي و مقايسه اثر بارهاي لرزه اي و زلزله بر روي وضعيت پايداري تونلهاي تكي و دوقلو؛ مطالعه موردي : تونل ها قطار شهري تبريز
779
بررسي و مقايسه اثر بارهاي لرزه اي و زلزله بر روي وضعيت پايداري تونلهاي تكي و دوقلو؛ مطالعه موردي : تونل ها قطار شهري تبريز
780
بررسي و مقايسه اثر بخشي درمان باپنتوپرازول تزريقي و درمان خوراكي با رابه پرازول در درمان بيماران مبتلا به خونريزي گوارشي فوقاني
781
بررسي و مقايسه اثر پايدار كننده ها بر روي خواص EPDL
782
بررسي و مقايسه اثر پرمديكاسيون داخل وريدي ليدوكايين، دوز كم فنتانيل، دوز كم كتامين وپلاسبو بر روي سرفه متعاقب فنتانيل وريدي
783
بررسي و مقايسه اثر تركيب بازخورد آگاهي از اجرا و آگاهي از نتيجه با كانون توجه دروني بر ميزان اكتساب و يادداري سرويس بلند بدمينتون در پسران مبتدي 11-14 ساله
784
بررسي و مقايسه اثر تستوسترون تزريقي و جين سينگ خوراكي بر ميل جنسي بيماران تحت درمان نگهدارنده متادون در كلينيك هاي درمان اعتياد يزد
785
بررسي و مقايسه اثر تغيير ابعاد نانو ذرات TiO2 بر كارايي سلولهاي خورشيدي رنگدانه اي طبيعي
786
بررسي و مقايسه اثر داروهاي آمي تريپتلين و ايبوپروفن و دارو نما در بيماران با پالپيت برگشت ناپذير
787
بررسي و مقايسه اثر دو پروتكل 8 هفته اي تمرين تركيبي (مقاومتي هوازي) با فواصل استراحتي متفاوت بر برخي عوامل خطرزاي قلبي عروقي در زنان مبتلا به ديابت نوع 22
788
بررسي و مقايسه اثر دو دوز مختلف سولفات منيزيم در پيش آگهي بيماران دچار تروماي سر
789
بررسي و مقايسه اثر دو دوز مختلف سولفات منيزيم در پيش آگهي بيماران دچار تروماي سر
790
بررسي و مقايسه اثر روش استخراج (حلال، حلال فراصوت) بر ميزان سميت سلولي عصاره پياز زعفران
791
بررسي و مقايسه اثر سداسيون ايجاد شده با دو نسبت مختلف از كتامين و پروپوفل (كتوفل)جهت تزريق اينتراتكال داروهاي شيمي درماني در ايجاد آمنزي در كودكان مبتلا به لوسمي لنفوييدي حاد
792
بررسي و مقايسه اثر سداسيون با دو نسبت مختلف كتوفول (1:5 و 1:10) در آمنزي ايجاد شده در كودكان مبتلا به لوسمي حاد كانديد تزريق اينتراتكال داروهاي شيمي درماني
793
بررسي و مقايسه اثر سرم رينگر لاكتات و سرم دكستروز 5 و 10 درصد در مايع درماني وريدي بر طول زايمان و عوارض جانبي در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي در سال 1392-1393
794
بررسي و مقايسه اثر شياف واژينال پروژسترون (سيكلوژست) و آمپول درون عضلاني پروژسترون (هيدروكسي پروژسترون كاپروات) در پيشگيري از زايمان زودرس
795
بررسي و مقايسه اثر ضدميكروبي اسانس آويشن هاي شيرازي(Zataria mutiflora Boiss.) باغي (Thymus vulgaris L) و برگ باريك (Zizyphora clinopodioides L) روي هليوباكترپيلوري در محيط Muller-hinton broth
796
بررسي و مقايسه اثر لتروزول با مدروكسي پروژسترون استات در درمان هايپرپلازي ساده آندومتر بدون آتيپي
797
بررسي و مقايسه اثر لتروزول با مدروكسي پروژسترون استات در درمان هايپرپلازي ساده آندومتر بدون آتيپي
798
بررسي و مقايسه اثر ليزر ديود ﴿با دو توان 5 و 7 وات﴾ همراه با فلورايد بر روي ميكروهاردنس ميناي دندان هاي شيري
799
بررسي و مقايسه اثر و عوارض متوتركسات در درمان حاملگي لوله اي به دو روش multiple dose و single dose و پيگيري يكساله باروري بعد از درمان
800
بررسي و مقايسه اثر و عوارض متوتركسات در درمان حاملگي لوله اي به دو روش multiple dose و single dose و پيگيري يكساله باروري بعد از درمان
801
بررسي و مقايسه اثرات پودر سبوس گندم با شربت M.O.M در بيماران بستري در CCUبراي پيشگيري از يبوست
802
بررسي و مقايسه اثرات تابش Prدر ابر رساناهاي با ساختار 123
803
بررسي و مقايسه اثرات تابش پروتون و آلايش pr در ابر رساناهاي با ساختار 123
804
بررسي و مقايسه اثرات كارواكرول و ويتامين E بر استرس اكسيداتيو ناشي از نفروپاتي ديابت در موش صحرايي نژاد ويستار
805
بررسي و مقايسه اثرات كلونيدين و تيزانيدين خوراكي بر روي پاسخهاي هموديناميك ناشي از لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران تحت عمل باي پس عروق كرونر
806
بررسي و مقايسه اثرات كلونيدين و تيزانيدين خوراكي بر روي پاسخهاي هموديناميك ناشي از لارنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در بيماران تحت عمل باي پس عروق كرونر
807
بررسي و مقايسه اثربخشي آموزش تكاليف نظريه ذهن و مهارت هاي اجتماعي بر توجه انتخابي و همدلي كودكان اتيسم با عملكرد بالا در شهر شيراز
808
بررسي و مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ﴿ACT) و درمان شناختي - رفتاري ﴿CBT﴾ بر علايم و باورهاي وسواسي، كيفيت زندگي، انعطاف پذيري روانشناختي، افسردگي و اضطراب بيماران مبتلا به وسواس فكري و عملي مقاوم به درمان
809
بررسي و مقايسه اثربخشي روش تحريك الكتريكي مغز از روي جمجمه با استفاده از جريان مستقيم الكتريكي (TDCS) و درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر كاركرد‌هاي اجراي و ولع مصرف وابستگان به مواد افيوني
810
بررسي و مقايسه اثربخشي سه برنامه آموزش شادماني سليگمن، ليوبوميرسكي و فوردايس بر نشانگرهاي زيستي خطر و متغيرهاي روانشناختي در بيماران كرونري
811
بررسي و مقايسه اثربخشي سه روش اميد درماني، درمان شناختي- رفتاري و دارو درماني بر سلامت عمومي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا نه فشار خون اساسي
812
بررسي و مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري هيجان مدار و گروه درماني شناختي-رفتاري بر اختلال اضطراب جدايي و اضطراب اجتماعي كودكان
813
بررسي و مقايسه احساس رضايتمندي زناشويي زوجين شهرستان شهرضا در دوران عقد و بعد از عقد
814
بررسي و مقايسه ارتباط بين ويژگيهاي آنتروپومتريكي و تركيب بدني با عملكرد وزنه برداران شركت كننده در مسابقات قهرماني كشور-كرمانشاه (0831)
815
بررسي و مقايسه ارتباط نوع پيكري و تركيب بدني با عملكرد كشتي گيران آزاد و فرنگي شهرستان سنندج
816
بررسي و مقايسه ارتقاء سرعت در خطوط موجود در راه آهن با احداث خطوط سريع السير جديد
817
بررسي و مقايسه ارزش تشخيصي CVCT وراديوگرافي ديجيتال پري اپيكال در تشخيص فايل شكسته در كانال
818
بررسي و مقايسه ارقام و لاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري اسكب در دو منطقه ي اصفهان و فريدن
819
بررسي و مقايسه ارقام و لاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري شوره نقره اي در دو منطقه اصفهان و فريدن
820
بررسي و مقايسه استاندارد طراحي و ساخت سيمولاتور
821
بررسي و مقايسه استانداردهاي مربوطبه الكترو پمپ هاي شناور در محدوده تواني 100 تا 200 كيلو وات
822
بررسي و مقايسه استحكام الياف پنبه در دو دستگاه پرسلي و استلو متر
823
بررسي و مقايسه استحكام خستگي و جوش شناسي خودرو از جنس فولاد ميكرو آلياژي و فولاد 3.52 ST
824
بررسي و مقايسه استحكام شكست پنج نمونه زيركونياهاي مونوليتيك برندهاي (Upcera،Aidite، Rain Bow، Dental Direkt، Huge )
825
بررسي و مقايسه استراتژيهاي خواندن دانشجويان رشته زبان انگليسي در يادگيري گروهي و فردي
826
بررسي و مقايسه استرس دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 1393_1392
827
بررسي و مقايسه استرس در افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي و افراد عادي ﴿فاقد بيماري قلبي عروقي﴾در شهرستان شهركرد در سال 1392
828
بررسي و مقايسه اسلوب پيانو نويسي شوپن و ليست
829
بررسي و مقايسه اشعار غنايي استان هاي كهگيلويه و بوير احمد و چهار محال و بختياري با تكيه بر مقايسه محتواي ، بلاغي و زباني چهار تن از شاعران منتخب محلي سرا (داراب افسر بختياري، جبار رضايي، مصطفي مباركي و فريدون داوري)
830
بررسي و مقايسه اضطراب امتحان و عزت نفس در آزمونهاي الكترونيكي و سنتي در دانشجويان پيام نور استان يزد
831
بررسي و مقايسه اضطراب دانش آموزان پسر سال سوم بين مدارس نمونه دولتي ، دولتي و غيرانتفاعي در دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 87-1386
832
بررسي و مقايسه اعتماد به نفس در دانش آموزان فرزند اول و دوم مدارس راهنمايي شهر سجزي
833
بررسي و مقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
834
بررسي و مقايسه افسردگي دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر
835
بررسي و مقايسه افسردگي در سالمندان شهرستان فردوس
836
بررسي و مقايسه افسردگي مادران دانش آموزان عادي و مادران دانش آموزان داراي نارسايي بينايي
837
بررسي و مقايسه افسردگي و سندرم PMS در زنان 25 الي 45 سال و زنان غيرسندرم
838
بررسي و مقايسه الگوريتم هاي پردازش سيگنال به منظور تشكيل تصوير در كاربردهاي پزشكي و صنعتي با استفاده از رادارهاي فراپهن
839
بررسي و مقايسه الگوريتم¬هاي بهينه¬سازي ازدحام ذرات، يادگيري جامع بهينه¬سازي ازدحام ذرات و يادگيري جامع پيشرفته بهينه¬سازي ازدحام ذرات
840
بررسي و مقايسه الگوريتهاي افزار سيتمهاي خاص منظوره در طراحي مشاركتي سخت افزار / نرم افزار
841
بررسي و مقايسه امكانات و تجهيزات موجود در پايگاههاي ورزش قهرماني و نحوه بهره برداري از آن در مراكز استانها
842
بررسي و مقايسه امكانات، بودجه و نيروي انساني تربيت بدني در دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غير انتفاعي شهرستان كرج
843
بررسي و مقايسه انديشه‌ي مرگ در اشعار فروغ فرخزاد و آثار بهرام صادقي
844
بررسي و مقايسه انديشه¬ي مرگ در شعر حميد مصدق، منوچهر آتشي، محمدعلي سپانلو و طاهره صفارزاده
845
بررسي و مقايسه انديشههاي رابيندرانات تاگور
846
بررسي و مقايسه انواع پروتكل هاي مسيريابي درشبكه هاي Ad-hoc و بهبود AODV
847
بررسي و مقايسه انواع تعرفه هاي برق در جهان براي مشتركين مسكوني، تجاري و صنعتي
848
بررسي و مقايسه انواع حسگري هاي فيبر نوري توزيع شده
849
بررسي و مقايسه انواع سيستم هاي مديريت مشاركتي و ارائه الگوي مناسب براي اجراي آن در ايران ـ (مطالعه تطبيقي و تحليلي مديريت مشاركتي با ساير سيستم هاي مديريت )
850
بررسي و مقايسه انواع شبكه هاي محلي داده ها )LAN(
851
بررسي و مقايسه انواع مختلف ريزسوزن ها جهت رهايش دارو تراپوستي
852
بررسي و مقايسه انواع مدم ها
853
بررسي و مقايسه اي فشار داخل چشم بيماران ديابتي تيپ دو با مراحل رتينوپاتي
854
بررسي و مقايسه باورهاي جنسيتي و نگرش نسبت به شغل معلمي در دانشجو معلمان مراكز تربيت معلم و دانشجويان دانشكده هاي علوم تربيتي شهر تهران
855
بررسي و مقايسه باورهاي غير منطقي دانشجويان دختر وپسر رشته روانشناسي و دانشجويان دختر وپسر رشته علوم تربيتي در سال 85-84 دانشگاه پيام نور مركز رامسر
856
بررسي و مقايسه برخي خواص الياف، نخ و پارچه در پوشاك ورزشي پر تحرك و رابطه آن با راحتي
857
بررسي و مقايسه برخي ويژگيهاي آنتروپومتريكي و آمادگي جسماني فوتساليست هاي دختر و پسر منتخب مدارس متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب
858
بررسي و مقايسه بزهكاري در فرزندان والدين طلاق گرفته وبزهكاري در فرزندان والدين طلاق نگرفته در شهرستان تنكابن
859
بررسي و مقايسه بلوغ عاطفي در دانشجويان دختر و ژسر دانشگاه ژيام نور شهرستان فردوس سال تحصيلي 93-92
860
بررسي و مقايسه بهداشت رواني دربين دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهر قائن
861
بررسي و مقايسه بهره وري در بخشهاي خصوصي و تعاوني صنعتي در استان يزد
862
بررسي و مقايسه بيان ژن aquaglyceroporin1 در ايزوله هاي باليني ليشمانيا ماژور در افراد حساس و مقاوم به درمان با آنتي موان
863
بررسي و مقايسه بيان ژن هاي JBP1 و JBP2 و RPOILS در ايزوله هاي باليني Leishmania major حساس و عدم پاسخ به درمان جدا شده از بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي
864
بررسي و مقايسه بيان ژن هاي TREPRT,TRYR<HSP 83 در ايزوله هاي باليني Leishmania major در افراد حساس و عدم پاسخ به درمان با آنتي موان
865
بررسي و مقايسه بين روشهاي حل عددي معادلات انتگرال ديفرانسيل
866
بررسي و مقايسه بين نوع پيكري و وزن نسبي دانش آموزان پسر 11الي 31 سال مدارس راهنمائي استان قم با نتايج نرم جديد آزمون آمادگي جسماني بهترين ايفرد براساس سن
867
بررسي و مقايسه پاپ اسميرهاي عفوني بر حسب روش هاي جلوگيري از بارداري در زنان شهري و روستايي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي استان يزد
868
بررسي و مقايسه پاپ اسميرهاي عفوني بر حسب روش هاي جلوگيري از بارداري در زنان شهري و روستايي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي استان يزد
869
بررسي و مقايسه پارامترهاي ريوي و هموديناميك بيماران كانديد جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك تحت تهويه با مد فشاري به نسبت 105:1 در مقايسه با نسبت 1:2 با استفاده از LMA
870
بررسي و مقايسه پارامترهاي ريوي و هموديناميك بيماران كانديد جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپيك تحت تهويه با مد فشاري به نسبت 105:1 در مقايسه با نسبت 1:2 با استفاده از LMA
871
بررسي و مقايسه پايداري مولكول هاي فنيل آلانين و تيروزين
872
بررسي و مقايسه پايگاه ارزشي نوجوانان دختر وپسر در مقطع راهنمايي تحصيلي شهرستان لاهيجان - گيلان
873
بررسي و مقايسه پروتئين حرارتي ) hspa2(a2در مردان بارور و نابارور
874
بررسي و مقايسه پلي مورفيسم هاي RS918031 و RS16953002 ژن FTO در بيماران ديابتي نوع 2
875
بررسي و مقايسه پمپ هاي اسيدي و آبي
876
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تك والديني با دانش آموزان دو والديني در مقطع راهنمايي شهرستان دير90-89 90-89
877
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي شاهد (پسر و دختر) با مدارس راهنمايي دولتي در شهرستان سوسنگرد
878
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه دو سال تمام از شير مادر تغذيه كرده اند با دانش آموزاني كه دو سال تمام از شيرخشك تغذيه كرده اند در پايه سوم مقطع ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان فردوس
879
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه مقررات و قوانين مدرسه را كمتر رعايت مي كنند در پايه سوم راهنمايي منطقه سرايان خرداد80
880
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه والدين آنها با مدرسه در ارتباط هستند با دانش آموزاني كه والدين آنها با مدرسه در ارتباط نيستند.
881
بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان شاهد وعادي مدارس شاهدمقطع ابتدايي شهرستان كاشمر
882
بررسي و مقايسه تأثير دو داروي فنتانيل و رمي فنتانيل بر ميزان BIS بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه
883
بررسي و مقايسه تأثير مصرف روغن كنجد-كانولا و روغن كنجد بر قند خون ناشتا و پروفايل ليپيدي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
884
بررسي و مقايسه تأثيرات تقارب گوتاپركا بر شاخص تراكم پركردگي كانال با اسپريدرهاي نيكل تيتانيوم و فولاد ضدزنگ
885
بررسي و مقايسه تئوري ، تجربي و محاسباتي حجم اندازه گيري در LASER DOPPLER VELOCIMETRY
886
بررسي و مقايسه تاثير 03 ساعت محروميت از خواب بر زمان پيشبيني و هماهنگي حركتي دختران فعال و غيرفعال دانشگاهي
887
بررسي و مقايسه تاثير ارتزهاي نرم و نيمه سخت بر روي تعادل استاتيك ، نيمه عملكردي و عملكردي ورزشكاران مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
888
بررسي و مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمرينات اصلاحي ساختاري و اصلاحي هوازي بر روي برخي از شاخص هاي عملكرد ريوي دانشجويان مبتلا به كيفوز دانشگاه شهيد چمران اهواز
889
بررسي و مقايسه تاثير دوزهاي كم گاباپنتين و ديكلوفناك در ميزان درد پس از عمل در بيماران تحت هيستركتومي به روش بيهوشي عمومي
890
بررسي و مقايسه تاثير روشهاي تزريق سديم كلرايد 9/0 درصد هپارين لاك تزريق سرم مداوم جهت پيشگيري از فلبيت در بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي سال تحصيلي 75-1374
891
بررسي و مقايسه تاثير عمليات حرارتي بر خواص پوشش NiCrBSi اعمال شده به دو روش HVOF و HP/HVOF بر فولاد زنگ نزن 316
892
بررسي و مقايسه تاثير فلودروتيزون و بتامتازون بر غلظت سرمي گلوكز و پروفايل چربي در موشهاي صحرايي
893
بررسي و مقايسه تاثير قطره بيلي ناستر و شياف گليسيرين بر زردي نوزادان بستري در بيمارستان
894
بررسي و مقايسه تاثير مدارس عادي و هوشمنددر عملكرد درس مطالعات اجتماعي دانش آموزان ششم شاهين دژ 96-97
895
بررسي و مقايسه تاثير معكوس زبان دوم بر نحوه ي تلفظ فارسي گويشورزن و مرد ايراني مسلط به زبان انگليسي بر مبناي زبان شناسي اجتماعي
896
بررسي و مقايسه تاثير موادحاصله از دندان عقل نهفته ساييده شده انسان با ابعاد مختلف (500ميكرون و نانو) به عنوان ماده ي پيوندي در ترميم نقايص استخوان تيبيا خرگوش
897
بررسي و مقايسه تاثير نانوذرات نقره و امواج الكترومغناطيس دستگاه بيورزونانس بر كشت آزمايشگاهي تك ياخته ليشمانيا
898
بررسي و مقايسه تاثير هشت هفته اي پروتكل هاي حركت درماني -اصلاح پوسچر- حركت درماني همراه با اصلاح پوسچر برميزلان درد گردن در كاربران كامپيوتر
899
بررسي و مقايسه تجربي پارامترهاي موثر بر خمكاري با قالب هاي صلب و انعطاف پذير
900
بررسي و مقايسه تجربي و عددي جريان مغشوش دو فازي (جامد-مايع) بين دو صفحه بينهايت
901
بررسي و مقايسه تجمع ماده خشك در دانه و شاخص هاي كيفي در ژنوتيپ هاي جديد گندم دوروم در اقليم معتدل كرمانشاه
902
بررسي و مقايسه تجمع ماده خشك در دانه و شاخص هاي كيفي در ژنوتيپ هاي جديد گندم دوروم در اقليم معتدل كرمانشاه
903
بررسي و مقايسه تحليل ‌هاي انقلاب مشروطه ي ايران با تاكيد بر آدميت، آجوداني، آفاري
904
بررسي و مقايسه تحليل هستي شناسانه ملاصدرا و هايدگر از معرفت
905
بررسي و مقايسه تراكم و محتواي مواد معدني استخوان در شناگران نخبه ايراني با غيرورزشكاران
906
بررسي و مقايسه تربيت كودكان از تولد تا 12 سالگي از ديدگاه امام علي (ع ) و امام خميني (ره )
907
بررسي و مقايسه تزريق گاز امتراجي و غير امتزاجي به مخازن نفتي كربناته
908
بررسي و مقايسه تست سرميIGRAs با تست پوستي توبركولين(PPD)در بيمارانHIV
909
بررسي و مقايسه تشكيل اسپينل آلومينا، منيزيا و كروما با سيستم اسپينل كروما
910
بررسي و مقايسه تصور از خود در زوج هاي عادي و زوج هاي متقاضي طلاق در شهرستان شهركرد در سال تحصيلي 92-93
911
بررسي و مقايسه تطبيقي آثار نقاشي كاظم چليپا، ناصر پلنگي، حسين خسروجردي در دهه ي اول و سوم انقلاب اسلامي
912
بررسي و مقايسه تطبيقي الگوهاي موجود تدوين اهداف كمي و ارائه الگوي مناسب نحوه تعيين اهداف كمي در مدل كارت امتيازي متوازن
913
بررسي و مقايسه تطبيقي سيماي زن در شعر ملك الشعراي بهار و احمد شوقي
914
بررسي و مقايسه تطبيقي كارايي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
915
بررسي و مقايسه تطبيقي كارايي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها
916
بررسي و مقايسه تغييرات تركيب بدني در دوران عادت ماهانه در ميان دو تيپ شخصيتي A,B دانشجويان ورزشكار دانشگاه كردستان
917
بررسي و مقايسه تغييرات طول قوس دنداني بچه هاي 3 و 6 ساله
918
بررسي و مقايسه تغييرات كشش نخ پودر در ماشين هاي بافندگي بي ماكو و ارتباط آن با پارگي نخ پود
919
بررسي و مقايسه تفسيرهاي قضا و قدر از منظر صدرالمتالهين و علامه طباطبايي
920
بررسي و مقايسه تفسيرهاي قضا و قدر از منظر صدرالمتالهين و علامه طباطبايي
921
بررسي و مقايسه تكنولوژي سيستم هاي خانه هوشمند
922
بررسي و مقايسه تكنيك هاي دسته بندي در داده كاوي با استفاده از داده هاي پزشكي
923
بررسي و مقايسه توان ترسيب كربن گونه هاي شاخص در فضاي سبز سايت ذوب آهن اصفهان
924
بررسي و مقايسه تيپ هاي شخصيتي A وB و هيجانات مطلوب و نامطلوب در ورزشكاران كاراته كار دختر شهر كرمانشاه در سال 3831
925
بررسي و مقايسه تيپهاي شخصيتي دختران خانواده هاي مطلقه و غيرمطلقه مقطع متوسطه شهر تهران
926
بررسي و مقايسه تيپهاي شخصيتي نوجوانان دختر و پسر سوم راهنمايي ناحيه 1 شهرستان اسلام شهر
927
بررسي و مقايسه جامعه شناختي عبارات خطاب در زبان فارسي و گيلكي
928
بررسي و مقايسه جايگاه فرهنگي - اجتماعي زنان و مردان 20 تا 40 ساله شهر خورموج
929
بررسي و مقايسه جايگاه كاربرد زبانهاي فارسي و گيلكي در موقعيت هاي اجتماعي شهر رشت
930
بررسي و مقايسه جايگاه و كاربرد زبان هاي فارسي و تركي در موقعيتهاي اجتماعي شهر هاي قزوين و تاكستان
931
بررسي و مقايسه جايگاه و كاربرد زبانهاي فارسي و تركي آذري در موقعيتهاي اجتماعي در شهرهاي تبريز و بناب
932
بررسي و مقايسه جايگاه و كاربرد زبانهاي فارسي و تركي در فرديس
933
بررسي و مقايسه جذب فيزيكي ريزگردها توسط سه گونه گياهي كاج، سرو، برگ نو و تاثير آن بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي آن ها
934
بررسي و مقايسه جذب فيزيكي گرد و غبار ناشي از صنعت سيمان توسط دو گونه ي گياهي اوكاليپتوس و كنوكارپوس و تاثير آن بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي آنها (مطالعه موردي كارخانه سيمان بهبهان )
935
بررسي و مقايسه جذب لايه هاي بيبافت تهيه شده از الياف سلولزي و امكان جايگزيني آن با باندهاي گاز بافته شده
936
بررسي و مقايسه جعبه دنده هاي بنز ZF
937
بررسي و مقايسه حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي و عقب مانده ذهني
938
بررسي و مقايسه حضور ميوفيبروبلاست ها درسطحي ترين وعمقي ترين بخش استروماي كارسينوم سلول سنگفرشي دهان
939
بررسي و مقايسه خستگي خوردگي آمالگاه هاي پرمس كروي و تراشه اي
940
بررسي و مقايسه خصوصيات دموگرافيك دانش آموزان با نارسايي هاي يادگيري و عادي دوره ابتدايي شهرستان يزد
941
بررسي و مقايسه خصوصيات رنگ پذيري و خواص ثبات رنگزاي طبيعي روناس دو منطقه سردسير ﴿تبريز﴾و گرمسير﴿اردكان﴾
942
بررسي و مقايسه خصوصيات عملكردي آسفالت نيمه گرم سرباره‌اي با انواع متداول آسفالت نيمه گرم و گرم
943
بررسي و مقايسه خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي پنج رقم گندم رايج در سوريه و ايران
944
بررسي و مقايسه خصوصيات كامپوزيتهاي تك لايه و چند لايه شيشه/ اپوكسي با دو روش دستي و نفوذ خلأ
945
بررسي و مقايسه خصوصيات مكانيكي موكت هاي سوزن‌زني‌شده تهيه شده از الياف توخالي پلي استر با الياف توپر پلي‌استر
946
بررسي و مقايسه خصوصيات نخ هاي خاب توليدي به روش نيمه فاستوني با استفاده ازكاردينگ و روش نيمه فاستوني با tow to tops و تاثير آن ها برعملكرد فرش هاي توليدي
947
بررسي و مقايسه خصوصيات نخ‌هاي مغزي سايرو و تجمعي(روكواس)
948
بررسي و مقايسه خلاقيت كودكان اجتماعي و انزوا طلب حدود سني 8ساله شهرستان بوشهر
949
بررسي و مقايسه خواص الكترونيكي و اپتيكي تعدادي از هيدروكربن هاي معطر 5 حلقه اي
950
بررسي و مقايسه خواص پوشش هاي مولايتي ايجاد شده به روش پلاسما اسپري تهيه شده از مخلوط پودر آلومينا و سيليكا و پودر مولايت
951
بررسي و مقايسه خواص سايشي ، ضريب اصطكاك و تاب زندگي نخ سايرو و رينگ
952
بررسي و مقايسه خواص فيزيكي پارچه هاي پنبه ، پلي استر و پنبه ، نايلون
953
بررسي و مقايسه خواص فيزيكي و مكانيكي مؤثر بر زيردست و كاسه انداختن پارچه‌هاي تاري پودي توليدشده از نخ ورتكس، چرخانه و رينگ
954
بررسي و مقايسه خواص قيزيكي و مكانيكي در وسط و كناره هاي پارچه
955
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي بتن هاي حاوي الياف شيشه فولاد و پيلن
956
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي فرشهاي دوبل رپير با بافتهاي 1/1 و 3/1
957
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي و شكل پذيري جوشكاري ورق ST37به ورق زنگ نزن 316به دو روش TIGو FSW
958
بررسي و مقايسه خواص مكانيكي و فيزيكي دو نخ يكبار كارد شده و دو بار كارد شده
959
بررسي و مقايسه خواص نوري و فوتوكاتاليستي پوشش هاي كامپوزيت اكسيدروي/اكسيد گرافن احيا شده
960
بررسي و مقايسه خواص نوري و فوتوكاتاليستي كامپوزيت BiFeO3/ZnFe2O4
961
بررسي و مقايسه خواص نوري و فوتوكاتاليستي كامپوزيت BiFeO3/ZnFe2O4
962
بررسي و مقايسه خواص نوري و فوتوكاتاليستي كامپوزيت BiFeO3/ZnFe2O4
963
بررسي و مقايسه خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران ...
964
بررسي و مقايسه خود پنداره نوجوانان دختر معلول جسمي،حركتي و نوجوانان دختر سالم
965
بررسي و مقايسه خود پنداري با خود اجتماعي در بين دانش آموزان
966
بررسي و مقايسه خوردگي چدن هاي پر آلومينيوم با فولادهاي ضد زنگ در محيط هاي گوگردي
967
بررسي و مقايسه داستان بهرام چوبين در شاهنامه و كتب تاريخي
968
بررسي و مقايسه داستان پيامبران و اوليا در شرح التعرف و كشف المحجوب
969
بررسي و مقايسه داوري و نظرات جامي در نفحات الانس و قاضي نورالله در مجالس المومنين
970
بررسي و مقايسه درد و رنج در شعر پروين اعتصامي و فروغ فرخ زاد
971
بررسي و مقايسه دقت راديوگرافي هاي پانوراميك ، پري آپيكال موازي و بايت وينگ در ارتباط با تحليل استخوان آلوئول
972
بررسي و مقايسه دقت راديوگرافي هاي پانوراميك پري اپيكال موازي و بايت وينگ در ارتباط با تحليل استخوان آلوئول
973
بررسي و مقايسه دو روش LRFD و ASD در طراحي تير ورق ها
974
بررسي و مقايسه دو روش بازسازي فاز تبديل فوريه و جابجايي فاز در اندازه‌گيري ناهمواري‌هاي سطوح
975
بررسي و مقايسه ديدگاه دانشجويان دختر و پسر ورودي 85 دانشكده علوم انساني در مورد ويژگي هاي تدريس مطلوب در دانشگاه در سال تحصيلي 88-87
976
بررسي و مقايسه ديدگاه هاي پژوهشگران علوم قرآني پيرامون مشكل اعراب قرآن كريم ﴿ جزء اول و دوم ﴾
977
بررسي و مقايسه ديدگاه هاي پژوهشگران علوم قرآني پيرامون مشكل اعراب قرآن كريم ﴿ جزء سوم و چهارم ﴾
978
بررسي و مقايسه رابطه امكانات محيطي با روحيه دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور بجنورد
979
بررسي و مقايسه رابطه ايمان و عمل صالح در قرآن كريم از منظر دو تفسير الميزان و في‌ظلال القرآن
980
بررسي و مقايسه رابطه بين شيوه مديريت با ميزان رضايت شغلي معلمين زن و مرد مدارس ابتدايي شهر بجنورد
981
بررسي و مقايسه رابطه بين هوش هيجاني بين دانشجويان حضوري و نيمه حضوري در رشته روانشناسي ورودي 88
982
بررسي و مقايسه رابطه عزت نفس بين دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد با دانش آموزان عادي
983
بررسي و مقايسه رابطه منبع كنترل با خوش بيني در بين دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه يزد
984
بررسي و مقايسه رابطه هوش عمومي و هوش عملي با هوش هيجاني در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد سال تحصيلي 93-1392
985
بررسي و مقايسه رابطه هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي دانشجويان دو رشته علوم تربيتي و حقوق دانشگاه پيام نور واحد ملارد
986
بررسي و مقايسه رابطه هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي دانشجويان دو رشته علوم تربيتي و حقوق دانشگاه پيام نور واحد ملارد
987
بررسي و مقايسه رابطه ويژگيهاي شخصيتي با ميزان اعتياد به كار در اساتيد تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه هاي شهرستان فردوس
988
بررسي و مقايسه رابطه ويژگيهاي شخصيتي زنان متأهل و مجرد 30-20 ساله شهر فردوس
989
بررسي و مقايسه رابطه ي بين تحصيلات و اشتغال والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهرستان بردسكن سال تحصيلي 92-91
990
بررسي و مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان كه در فعاليت هاي فوق برنامه شركت مي كنند و دانش آموزاني كه در اين فعاليت ها شركت نمي كنند
991
بررسي و مقايسه رشد اجتماعي دانش آموزان مدارس عادي و شبانه روزي
992
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي بين زوجين در ازدواج هاي سنتي و غيرسنتي
993
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور در شهرستان اردل
994
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي در بين زوج هاي متاهل جوان و ميانسال در دانشگاه پيام نور
995
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي در زنان شاغل شيفتي ، غير شيفتي و خانه دار
996
بررسي و مقايسه رضايت زناشويي در زنان شاغل و خانه دار خليل شهر
997
بررسي و مقايسه رضايت شغلي معلمان مدارس عادي و استثنايي
998
بررسي و مقايسه رضايت شغلي معلمين مقطع راهنمايي تحصيلي بر حسب جنسيت (منطقه 10 آموزش و پرورش )
999
بررسي و مقايسه رضايت مندي زناشويي بين ازدواج هاي سنتي و مدرن در دانشجويان متأهل
1000
بررسي و مقايسه رضايتمندي زوجين با توجه به آشنايي پيش از ازدواج در استان يزد
بازگشت