<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي وضعيت آنزيمهاي ليگنوليتيك فانروكائت كرايزوسپوريوم در ارتباط با پاب زدايي (پاب حاصل از تخميرالكلي ملاسي )
2
بررسي وضعيت آهن در كودكان با و بدون تشنج
3
بررسي وضعيت آهن در كودكان با و بدون تشنج
4
بررسي وضعيت ابعاد فرزندپروري در ارتباط با اختلال شخصيت محور سي
5
بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماران دچار ضربه به سر بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه اول سال 1394
6
بررسي وضعيت اتوبوسراني در شهر يزد، مسائل و مشكلات ، ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي
7
بررسي وضعيت اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي امير كبير تهران بر اساس مدل دلون و مكلين
8
بررسي وضعيت اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي امير كبير تهران بر اساس مدل دلون و مكلين
9
بررسي وضعيت اثربخشي گروهي در ميان گروههاي كاري شاغل ( درمان - اداري ) در بيمارستان فاطمه زهرا(س ) بوشهر
10
بررسي وضعيت اجتماعي - اقتصادي خانواده هاي زن سرپرست تحت پوشش بهزيستي بخش خانميرزا در سال 1392
11
بررسي وضعيت اجتماعي - اقتصادي زنان بي سرپرست استان بوشهر
12
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهر نيمور در سال 92
13
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهرستان دليجان در سال 89
14
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهرستان محلات
15
بررسي وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران از مشروطه تا پايان پهلوي 1285-1357 ش/ 1906-1976 م
16
بررسي وضعيت اجتماعي دانشجويان پيام نور مركز اهواز در سال ورودي 70
17
بررسي وضعيت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز ورودي سال 1375
18
بررسي وضعيت اجتماعي سالمندان كهريزك و مقايسه آن با سالمنداني كه در منزل نگهداري مي شوند
19
بررسي وضعيت اجتماعي نخبگان سياسي ايران بعد از انقلاب اسلامي
20
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي بندر بوشهر
21
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان بيوه و بي سرپرست در شهر بوشهر(تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي )
22
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان شاغل خانوار شهرستان سميرم
23
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان شاغل خانوار شهرستان سميرم
24
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي كارگران در دوره پهلوي دوم
25
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي كارگران دردوره پهلوي دوم
26
بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي دانش آموزان با اختلالات رفتاري مدارس پسرانه ناسازگار شهر تهران (سازش نيافته )
27
بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردان مراجعه كننده به كمپ هاي ترك اعتياد شهرستان رامسر سال 1393.
28
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي زنان در سرپرستي خانواده
29
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي زنان سرپرست خانوار در محدوده سني20-60سال در شهر تهران
30
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي كارگران يدي شهرستان ياسوج در سال 1393
31
بررسي وضعيت اجراي ارزشيابي مستمر از ديدگاه معلمين مقطع ابتدايي شهر مرند در سال تحصيلي 88/87
32
بررسي وضعيت اجراي ارزشيابي مستمر در مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان و ارايه راهكارهاي عملي براي بهبود آن
33
بررسي وضعيت اجرايي برنامه هاي جاري بهداشت مدارس ابتدايي (پسرانه )روستايي در شهرستان مينودشت
34
بررسي وضعيت اخذ رضايت آگاهانه از بيماران قبل از عمل جراحي در بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي درشهر يزد در سال 1394
35
بررسي وضعيت اخلاق حرفه اي كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان
36
بررسي وضعيت ادبيات كودك در نثر داستاني معاصر فارسي از سال 1320 تا 1357 ﴿ با تكيه بر آثار عباس يميني شريف، مهدي آذر يزدي و صمد بهرنگي﴾
37
بررسي وضعيت ادراك جوانمردي سازماني دركاركنان وزارت ورزش و جوانان
38
بررسي وضعيت اديومتري در كاركنان شاغل در لابراتورهاي پروتز دنداني در شهر يزد
39
بررسي وضعيت ارائه خدمات در شهرداري شهرستان ساري
40
بررسي وضعيت ازدواج ارامنه شهر اصفهان
41
بررسي وضعيت استانداردهاي پرسنلي و وسايل مراكز بهداشتي و درماني روستايي شهرستانهاي اردكان،صدوق،طبس و ميبد در سال 81
42
بررسي وضعيت استانداردهاي پرسنلي و وسايل مراكز بهداشتي و درماني روستايي شهرستانهاي اردكان،صدوق،طبس و ميبد در سال 81
43
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو با اندازه گيري سطح مالون دي آلدئيد و ارزيابي سطوح بيلي روبين و آنزيم هاي كبدي و TG-CHO-HDL-LDL-UREA-CRATININE در زنان باردار و تعيين ارتباط آن با زايمان زودرس يا سقط جنين
44
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو با اندازه گيري سطح مالون‌دي‌آلدئيد و ارزيابي سطوح بيلي‌روبين وآنزيم‌هاي كبدي وTG-CHO-HDL-LDL-UREA-CRATININE در زنان باردار و تعيين ارتباط آن با زايمان زودرس يا سقط جنين
45
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو و برخي عناصر كمياب در بيماران هايپوتيروئيدي در مقايسه با گروه كنترل
46
بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسه آن با افراد غير ديابتيك
47
بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسهآن با افراد غير ديابتيك
48
بررسي وضعيت استعداديابي و تعيين شاخصها در كشتي استان مازندران
49
بررسي وضعيت استفاده (ضروري-غيرضروري) از كاتتريزاسيون ادراري در بخش داخلي
50
بررسي وضعيت استفاده از اينترنت در جوانان و نوجوانان با توجه به سبك زندگي ايراني - اسلامي
51
بررسي وضعيت استفاده از فناوري هاي رايانه اي و نقش آن بر يادگيري دانشجويان از نظر اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
52
بررسي وضعيت استفاده از گوشي هاي حفاظتي در كارخانجات نساجي شهر قم و عوامل موثر برآن در سال 1386
53
بررسي وضعيت استقرار مديريت دانش در گمرگ جمهوري اسلامي ايران و ارائه مدل مطلوب بومي
54
بررسي وضعيت اشتراك دانش در كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه به منظور ارائه راهكارهايي جهت بهبود مديريت دانش در اين كتابخانه ها
55
بررسي وضعيت اشتغال در شهرستان سميرم و نگرش جوانان نسبت به اشتغال به سميرم
56
بررسي وضعيت اشتغال زايي وبيمه گذاري مزارع پرورش ماهيان سرد
57
بررسي وضعيت اشتغال زايي وسرانه توليد مزارع پرورش ماهي سرد ابي
58
بررسي وضعيت اشتغال زنان در شهرستان سميرم
59
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران
60
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان هنرستان و كاردانش با هدف ميزان تناسب شغل با مهارت كسب شده در استان قزوين
61
بررسي وضعيت اشتغال و تعيين ميزان بهينه آن در بخش كشاورزي استان زنجان طي برنامه سوم توسعه
62
بررسي وضعيت اشتغال، درآمد و فراغت زنان شاغل شهر ايلام
63
بررسي وضعيت اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به ليكن پلان دهاني
64
بررسي وضعيت اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در افراد دچار اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به كلينيك تغذيه بعثت شهرستان رشت در سال 97-1396
65
بررسي وضعيت اعتبار بخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني شيراز و تأثير آن در اصلاح ارتقاء كيفيت فراگيران
66
بررسي وضعيت اعتباري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس ايران و ارائه مدلي براي پيش بيني درجه اعتباري مالي آنها
67
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان و رابطه آن با مولفه هاي شخصيتي و اضطراب (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه يزد)
68
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و رابطه آن با سلامت روان و سازگاري اجتماعي در دانشآموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه شهر برازجان
69
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92- 1391
70
بررسي وضعيت اقامه نماز در مدارس متوسطه بين نماز گزاران و غيرنماز گزاران پسر در شهرستان گنبد كاووس
71
بررسي وضعيت اقامه نماز در مدارس و اثرات آن در فعاليتها و بهداشت رواني دانش آموزان
72
بررسي وضعيت اقتصاد سينماي ايران
73
بررسي وضعيت اقتصاد سينماي ايران
74
بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي دامداران مشمول طرح ساماندهي خروج دام از جنگلهاي شمال كشور
75
بررسي وضعيت اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي معتادين مراجعه كننده به مركز خود معرف ترك اعتياد شهرستان رشت.
76
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي بيماران قلبي در بيمارستان حشمت در سال 97
77
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانوادگي زنان سرپرست خانوار در مجتمع شهيد فياض بخش شهرستان بجنورد
78
بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي دهستان كرگاه شرقي- شهرستان خرم آباد
79
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي زنان معتاد در ندامتگاه نسوان رشت.
80
بررسي وضعيت اقتصادي باز نشستگان آموزش و پرورش شهر يزد
81
بررسي وضعيت اقتصادي خانواده و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پنجم ابتدايي شهرستان كلاله
82
بررسي وضعيت اقتصادي هنرمندان صنايع دستي استان اصفهان در دوره ي قاجار
83
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي بسيجيان جبهه رفته شهر يزد
84
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي پيشه زرگران در روزگار صفويه
85
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جزيره خارك
86
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده وتأثير آن بر جامعه پذيري فرزندان.
87
بررسي وضعيت اقتصادي والدين در روند تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان املش.
88
بررسي وضعيت اقتصادي وروحي ورواني كودكان عقب مانده ذهني
89
بررسي وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي روستاي دهنه
90
بررسي وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي زنان سرپرست خانوار شهرستان رامسر.
91
بررسي وضعيت اقليمي شهرستان بابلسر
92
بررسي وضعيت اكسيداتيو دربافت عصبي درمدل موش سوري نريائسه درحضور رفتار احتكار
93
بررسي وضعيت اكسيداتيو دردستگاه گوارش درمدل موش سوري نريائسه درحضور رفتار احتكار
94
بررسي وضعيت اكسيدانها و آنتي اكسيدانها در روزه داري
95
بررسي وضعيت اكسيدانها وآنتي اكسيدانها در روزه داري
96
بررسي وضعيت الگوي تجاري ايران در دوره 2001 - 1997
97
بررسي وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس شهرستان گناباد و مقايسه با استاندارد هاي موجود
98
بررسي وضعيت امنيت در مناطق گردشگري طبيعي استان اصفهان (مطالعه موردي: كوير ورزنه، كوير مرنجاب)
99
بررسي وضعيت امنيت غذايي و برخي عوامل مرتبط با آن در خانوارهاي روستايي شهرستان رشت در سال 1397
100
بررسي وضعيت انتخاب نيروي كار در سطوح مهندسي در شركت‌هاي ساختماني و ارائه پيشنهاد براي بهبود فرآيند انتخاب آن‌ها
101
بررسي وضعيت انتقال تكنولوژي در مواد آروماتيك
102
بررسي وضعيت انجام آزمون هاي غربالگري سرطان هاي شايع زنان و عوامل مرتبط با آن در پرسنل شاغل در مركز آموزشي-درماني الزهراء(س) و مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال1394-1393
103
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBSAG در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
104
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBSAG در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
105
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBsAgدر زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
106
بررسي وضعيت انجام ورزش و موانع آن بر روي كودكان و نوجوانان و خانواده هاي آنها در مدارس شهر رشت و لاهيجان در سال 1389
107
بررسي وضعيت اندازه ذرات خوراك مصرفي گاوهاي شيري در گاوداري هاي استان اصفهان و تاثير آن بر فعاليت هاي متابوليكي، سلامت حيوان، توليد و تركيبات شير
108
بررسي وضعيت اورژانس بيمارستاننهاي ميبد واردكان ومقايسه آن با استانداردها
109
بررسي وضعيت اورژانس بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاهعلوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
110
بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92- 1391
111
بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92-1391
112
بررسي وضعيت اوقات فراغت دانش آموزان اول متوسطه آموزشگاه محموديه شيروان
113
بررسي وضعيت اوقات فراغت زنان 20 تا 35 سال شهر خواف
114
بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاههاي استان يزد
115
بررسي وضعيت ايمني بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي شهر يزد ومطابقت آن بااستانداردها در سال 91
116
بررسي وضعيت ايمني دارويي در بيمارستانهاي منتخب شهر يزد بر اساس مدل خود ارزيابيISMPدر سال 1393
117
بررسي وضعيت ايمني دارويي در بيمارستانهاي منتخب شهر يزد بر اساس مدل خود ارزيابيISMPدر سال 1393
118
بررسي وضعيت ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دولتي پسرانه و دخترانه مقاطع مختلف تحصيلي شهر كرمانشاه
119
بررسي وضعيت ايمني و علل تصادفات در جاده نايين - يزد
120
بررسي وضعيت ايمني و علل تصادفات در جاده نايين- يزد
121
بررسي وضعيت ايمني و مدلسازي تصادفات موتورسيكلت در شهرها مطالعه موردي: تهران
122
بررسي وضعيت بارش و امكان افزايش آن در حوضه آبي زاينده رود
123
بررسي وضعيت بازار بيمه تامين اجتماعي و ارايه راهكار استراتژيك با استفاده از مدل پورتر نگارش
124
بررسي وضعيت بازار بيمه تامين اجتماعي و ارايه راهكار استراتژيك با استفاده از مدل پورتر نگارش
125
بررسي وضعيت بازار گردشگري سلامت با استفاده از ماتريس اس.دبليو.او.تي در مورد استان آذربايجان شرقي
126
بررسي وضعيت بازار گياهان دارويي در استان اصفهان و بازار رساني گياه آلوئه ورا
127
بررسي وضعيت بازار هرمي در ايران
128
بررسي وضعيت بازارهاي هفتگي روستايي در شهر هاي استان مازندران منطقه گرگان و گنبد
129
بررسي وضعيت بازاريابي خيار گلخانه اي در استان يزد
130
بررسي وضعيت بازاريابي داخلي در بيمارستان ها ي منتخب آموزشي شهر يزد
131
بررسي وضعيت بازاريابي متمركز بر پزشك دارو از ديدگاه پزشكان در سال ۱۳۹۷
132
بررسي وضعيت باشگاه هاي بخش خصوصي شهر كرمانشاه باتاكيد بر اشتغال زايي در سال 2831
133
بررسي وضعيت باغداري در روستاي محمودآباد
134
بررسي وضعيت بافت فرسوده با تاكيد بر اسيب هاي ناشي از زلزله (نمونه موردي منطقه 12 تهران)
135
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي اراضي منطقه آباده طشك ﴿ فارسي ﴾، با تاكيد بر وضعيت كشاورزي، آب و خاك منطقه
136
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي با استفاده از مدل IMDPA در شهرستان سبزوار با تاكيد بر معيارهاي كشاورزي، آب و خاك ﴿ مطالعه موردي اراضي بخش داورزن ﴾
137
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي با تاكيد بر تخريب منابع آب و كشاورزي بر اساس مدل IMDPA ( مطالعه موردي: دشت ارسنجان﴾
138
بررسي وضعيت باليني و عوامل مرتبط با پيش آگهي بيماران مبتلا به كانسر آناپلاستيك تيروئيد در بيماران تحت درمان در بيمارستان هاي رازي و آريا رشت طي سال هاي 95-1380
139
بررسي وضعيت بانك ها ي خصوصي در ايران
140
بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران
141
بررسي وضعيت بخش تغذيه بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بر اساس استاندارد تغذيه اي﴿ HACCP﴾و ارتباط آن با رضايت بيماران
142
بررسي وضعيت برنامه ريزي نيروي انساني در شركت مخابرات ايران وارائه الگوي مناسب
143
بررسي وضعيت بسته شدن سوچور ميدژالاتال در تصاويرŸŸ‍cBCTافراد زير 25سال مراجعه كننده به كلينيك راديولو‍ژي فك وصورت
144
بررسي وضعيت بهبودي بيماران مبتلا به مياستني گراويس با يا بدون تايموما، پس از عمل تايمكتومي در بيمارستان هاي آموزشي - درماني و خصوصي شهرستان رشت
145
بررسي وضعيت بهداشت در مدارس منطقه سياهكل
146
بررسي وضعيت بهداشت در مدارس منطقه سياهكل
147
بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان سالمندان مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبياء (ع) شهر يزد وموسسه خيريه فاطمه الزهراء تفت در سال ۱۳۹۳_۱۳۹۲
148
بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان كودكان زير 4 سال توسط مادرانشان برحسب الگوي اعتقاد بهداشتي در مراكز درماني شهيد بهشتي تهران
149
بررسي وضعيت بهداشت روان زنان فارسان در سال 90-91
150
بررسي وضعيت بهداشت رواني دانش اموزان راهنمايي ناحيه 4 مشهد
151
بررسي وضعيت بهداشت رواني دردانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
152
بررسي وضعيت بهداشت رواني معلمان مدارس عادي واستثنايي شهرستان محلات
153
بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس شهر كرمان
154
بررسي وضعيت بهداشت مهاجرين افغانستاني شهر اصفهان در سال هاي 1358- 1392 از منظر مادران خانوارها
155
بررسي وضعيت بهداشت و ايمني مدارس ابتدايي شهرستان گنبد
156
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در اصفهان بين سال هاي 1357-1342 ه.ش /1979-1963م.
157
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در عصر ( 1313-1264 ق )
158
بررسي وضعيت بهداشتي كارگاههاي توليد ارده و حلوا ارده وكيفيت شيميايي وميكربي اين محصولات در شهرستان اردكان
159
بررسي وضعيت بهداشتي و زيست محيطي اماكن ورزشي و رابطه آن با ميزان مشاركت در فعاليت بدني شهروندان زابل
160
بررسي وضعيت بهداشتي، ايمني و نيروي انساني استخرهاي سرپوشيده استان مركزي و مقايسه آن با استانداردهاي موجود
161
بررسي وضعيت بهره مندي از خدمات بهداشتي درماني و پرداخت از جيب در سالمندان شهر يزد
162
بررسي وضعيت بهينه دارايي ها و بدهي ها در بانك انصار با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني و رئش تحليل سلسله مراتبي فازي
163
بررسي وضعيت بهينه متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران با استفاده از كاليبراسيون يك الگوي تعادل عمومي پويا ﴿كاربردي از الگوي نسل هاي تداخلي﴾
164
بررسي وضعيت بيابان زايي محدوده شهر اصفهان بر اساس شاخص هاي بيابان زايي تكنوژنيكي ( توسعه شهري و صنعتي )
165
بررسي وضعيت بيابان زايي محدوده شهر يزد بر اساس شاخص هاي بيابان زايي تكنوژنيكي ﴿توسعه شهري و صنعتي﴾
166
بررسي وضعيت بيان ژن هاي پراكسي رومي در مقايسه با ژن هاي Oct4 و Nanog در طول تمايز عصبي سلولهاي P19
167
بررسي وضعيت بيكاري در استان گلستان طي دوره 85-55
168
بررسي وضعيت بيكاري در ايران در دوره زماني 1383 تا 1391
169
بررسي وضعيت بيكاري در ايران در دوره ي زماني 1383 تا 1391
170
بررسي وضعيت بيماران با بلع سوزاننده در بيماران بستري در بيمارستان رازي و 17 شهريور رشت در سالهاي 88- 1380
171
بررسي وضعيت بيماران دوجنسي گزارش تصويري
172
بررسي وضعيت بيماران كوليت اولسراتيواز نظر شدت بيماري و سطح كالپروتكتين مدفوع در بيمارستان رازي رشت از ارديبهشت 1395 تا ارديبهشت 1396
173
بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
174
بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
175
بررسي وضعيت بيماريهاي واگير منتقل شده از راه آب و پراكنش آن در استان چهارمحال و بختياري
176
بررسي وضعيت بين رشته اي مديريت دانش از طريق مقايسه نقشه هاي موضوعي مدارك مرتبط
177
بررسي وضعيت پارامترهاي سيستم ايمني هومورال و سلولي كودكان قبل و بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي
178
بررسي وضعيت پارامترهاي سيستم ايمني هومورال و سلولي كودكان قبل و بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي
179
بررسي وضعيت پارك ها به عنوان مركز اوقات فراغت در ارتباط با معلولين ( نمونه موردي : منطقه 3 شهرداري اصفهان )
180
بررسي وضعيت پاسخ به درمان داروي تنوفووير در بيماران مبتلا به هپاتيت ب مزمن
181
بررسي وضعيت پاي بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در سال 1392
182
بررسي وضعيت پايه هاي ساختمان دانش در دانشگاه پيام نور استان مركزي
183
بررسي وضعيت پراكنش عقربها در روستاي رمچاه،اسكله رمچاه،توريان گياهدان،جيجيان و فرودگاه قشم
184
بررسي وضعيت پراكنش فضايي شهرهاي استان كرمانشاه در ارتباط با خطر زلزله
185
بررسي وضعيت پراكنش، فراواني، لكه لكه شدن و وضعيت حفاظتي رويشهاي حرا در شمال درياي عمان و خليج فارس
186
بررسي وضعيت پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني شهرستان دشتستان استان بوشهر
187
بررسي وضعيت پست هاي موازي
188
بررسي وضعيت پوسيدگي دندان وارتباط آن با شاخص توده بدن﴿BMI) در كودكان 11تا12 ساله مدارس ابتدايي شهر رشت
189
بررسي وضعيت پوسيدگي ونقايص تكاملي دنداني دذ كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
190
بررسي وضعيت پوسيدگي ونقايص تكاملي دنداني دذ كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
191
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
192
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
193
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
194
بررسي وضعيت پوشش تحصيلي و علل عدم جمعيت لازم التعليم مقطع ابتدايي روستاهاي غرب استان مازندران در سالهاي تحصيلي 72-71 الي 75-74 از ديدگاه معلمان، مديران، راهنمايان تعليماتي و والدين
195
بررسي وضعيت پوشش واكسيناسيون مادران شهر يزد و عوامل مرتبط با آن – 1394
196
بررسي وضعيت پولشويي در ايران و اثرات اقتصادي و اجتماعي آن
197
بررسي وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 92
198
بررسي وضعيت پيش نيازهاي سواد اطلاعاتي در كاركنان شركت فولاد مباركه و رابطه آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي آنان
199
بررسي وضعيت پيشروي تونل آزادي ايلام
200
بررسي وضعيت پيوند كليه از نظر نحوه‌ي دريافت در بين بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در طي سال¬هاي 97-1388
201
بررسي وضعيت تاريخ سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي پاوه و اورامانات از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب اسلامي ايران
202
بررسي وضعيت تاريخي تشيع در همدان از ورود اسلام تا تشكيل دولت صفويه
203
بررسي وضعيت تاريخي عرفان و تصوف در عصر صفوي
204
بررسي وضعيت تاريخي فرهنگي اجتماعي رامهرمز در دوره قاجار
205
بررسي وضعيت تاريخي و فرهنگي روستاي پاژ با تاكيد بر عناصر گردشگري روستايي
206
بررسي وضعيت تاكسونوميكي و روابط فيلوژنتيكي مارهاي جنس Eryx Daudin, 1803 (Serpentes: Erycidae) در ايران با استفاده از داده هاي ريخت شناسي و مولكولي
207
بررسي وضعيت تجارت الكترونيك
208
بررسي وضعيت تجارت ايران در دوره تيموريان
209
بررسي وضعيت تجارت برده در ماوراءالنهر در قرون سوم و چهارم هجري
210
بررسي وضعيت تجارت سيار ﴿mobile-commerce)در ايران
211
بررسي وضعيت تجمعي آلودگي برخي عناصر كمياب خاك و پساب ناشي از يك كارخانه توليد كاشي در شهرك صنعتي ميبد
212
بررسي وضعيت تجهيزات پزشكي در كشور
213
بررسي وضعيت تجهيزات و داروهاي اورژانس و توانايي استفاده در زمان مقتضي در مطب هاي دندانپزشكان عمومي سطح شهر رشت در سال 1397
214
بررسي وضعيت تحصيلي بزرگسالان ناحيه 2 يزد ﴿مقطع راهنمايي﴾
215
بررسي وضعيت تحصيلي داش آموزان روستايي دوره ابتدايي ناحيه يك اهواز روستاي بيوض يك دبستان دانش
216
بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان شبانه روزي مقطع راهنمايي شهرستان كبودراهنگ در سال تحصيلي 1391-1390
217
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي 91- 1390
218
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي 91-1390
219
بررسي وضعيت تحصيلي دبيرستان ومقايسه آن باوضعيت تحصيلي دانشگاه دردانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
220
بررسي وضعيت تحصيلي مقطع ابتدايي كشور ژاپن
221
بررسي وضعيت تحصيلي و بهره هوشي دانشجويان ورودي 1375 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
222
بررسي وضعيت تحصيلي و شغلي دانش آموختگان دختر شاخه كاردانش منطقه دواستان قم سالهاي 86-1382
223
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبود آن ﴿ هفت برنامه تحول ﴾
224
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبود آن ﴿ هفت برنامه تحول ﴾ /
225
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبودآن
226
بررسي وضعيت ترافيكي مراكز لوكال و ترانزيت
227
بررسي وضعيت ترافيكي مراكز لوكال و ترانزيت در سيستم ... با استفاده از منحني و بهينه سازي آن
228
بررسي وضعيت ترانسفيوژن خون در بيماران كانديد اعمال جراحي(ارتوپدي) در مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در تابستان 1392
229
بررسي وضعيت تربيت بدني و ورزش بانوان شهرستان گنبد كاووس
230
بررسي وضعيت تربيت بدني ورزشي بانوان شهرستان گنبد كاووس
231
بررسي وضعيت تربيت بدني وورزش بانوان شهرستان مشهد
232
بررسي وضعيت تردي خاك در برخي اراضي پسته كاري رفسنجان با استفاده از روش هاي مختلف مدل سازي و تخمينگرهاي خطا
233
بررسي وضعيت ترس از سقوط وابستگي مراقبتي و مشاركت اجتماعي سالمندان شهر مباركه در سال ۱۳۹۵
234
بررسي وضعيت ترس و اضطراب از دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به مطب هاي دندانپزشكي بخش خصوصي شهرستان مشهد در سال 90
235
بررسي وضعيت ترشحي هورمون رشد ،فاكتور رشد شبه انسولين 1 و پروتئين باند شونده به فاكتور رشد شبه انسولين 3 در خانمهاي يائسه
236
بررسي وضعيت تركيب درآمد زايي با نيل بر درآمدهاي پايدار در شهرداري تهران
237
بررسي وضعيت تشخيص بويايي بيماران مبتلا به پاركينسون در رشت – سال 1395
238
بررسي وضعيت تشيع در فرانسه و آلمان در قرن 20 و 21 ميلادي
239
بررسي وضعيت تشيع در منطقه سنقر و كليايي در دوره قاجار تا انقلاب اسلامي
240
بررسي وضعيت تعاوني هاي كشاورزي در سطح استان اصفهان
241
بررسي وضعيت تعمير و نگهداري منازل سازماني در سازمان ملي زمين و مسكن
242
بررسي وضعيت تعهد سازماني و ميزان تاثير ابعاد آن بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل
243
بررسي وضعيت تغذيه افرادپيش ديابتي شهر يزد وطراحي واجراي برنامه مداخله جهت ارتقاء آن براساس مدل فرانظريه اي
244
بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي و عوامل مرتبط با آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت 1392
245
بررسي وضعيت تغذيه اي و غلظت عناصر سنگين در برخي از سبزيجات و ارزيابي خطر آن ها بر سلامت انسان
246
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
247
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
248
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
249
بررسي وضعيت تغذيه سالمندان مبتلا به بيماري كرونري بر اساس سازه مراحل تغيير در مراجعين به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت درسال 96-1395
250
بررسي وضعيت تغذيهانحصاري با شير مادر وعوامل مرتبط با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در شهر اردكان
251
بررسي وضعيت تكنولوژي
252
بررسي وضعيت تمايل دانشجويان دندانپزشكي يزد به ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي در سال تحصيلي 1393-1392
253
بررسي وضعيت تمايل، انگيزه و موانع انجام درمان ارتودنسي در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪگان مطب‌هاي ارتودنسي شهر رشت در سال 1397
254
بررسي وضعيت تناسب شغلي رانندگان وسايل نقليه سنگين استان يزد در سال 1393
255
بررسي وضعيت تنش در سنگ هاي سخت با تأكيد بر "پديده كايزر
256
بررسي وضعيت تهوع و استفراغ بعداز الكتروشوك درماني در بيماران افسردگي و اسكيزوفرني بيمارستان شفاء رشت
257
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي كاركنان در سازمان امور مالياتي شهرستان بهشهر
258
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي كاركنان سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
259
بررسي وضعيت تورگرداني درون استاني در استان چهارمحال و بختياري
260
بررسي وضعيت توسعه كشاورزي نواحي روستايي شهرستان كرمانشاه
261
بررسي وضعيت توليد شكر در ايران
262
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاء هيأت علمي پرديس علوم انساني و اجتماعي دانشگاه يزد طي سال هاي 1391 تا 1395
263
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهدازسال 1389-1379 , studying the participation of the faculty member of the ferdowsi university of mashhad in scientific production from 0002to0102
264
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي خراسان رضوي
265
بررسي وضعيت توليدات علمي دانشگاه اصفهان در قالب پروژه هاي تحقيقاتي درون دانشگاهي در سالهاي 1384 الي 1393
266
بررسي وضعيت توليدات علمي- فني شركت سهامي دوب آهن اصفهان در قالب طرح هاي تحقيقاتي
267
بررسي وضعيت ثبت شركتهاي خارجي در ايران
268
بررسي وضعيت جايگاه مهارسلامت ،سلامت روان و رابطه بين ين دو شاخص
269
بررسي وضعيت جغرافيائي منطقه مركزي شهر اصفهان
270
بررسي وضعيت جمعيتي - اجتماعي شهر با رويكرد توسعه پايدار اجتماعي (نمونه مورد مطالعه :نقاط شهري شهرستان آمل)
271
بررسي وضعيت جمعيتي -اجتماعي شهر با رويكرد شهر سالم (نمونه مورد مطالعه :نقاط شهري شهرستان بابل)
272
بررسي وضعيت جهانگردي در ايران
273
بررسي وضعيت جوانان در بخش مانه
274
بررسي وضعيت چاقي در بيماران مبتلا به استئو آرتريت اوليه زانو
275
بررسي وضعيت چاقي در بيماران مبتلا به استئو آرتريت اوليه زانو
276
بررسي وضعيت چرخه مديريت دانش در معاونت منابع انساني شركت مادر تخصصي توانير
277
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان
278
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان سنين 35-15سال سمنان
279
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان سنين35-15 ساله دراستان سمنان
280
بررسي وضعيت حرفه اي ومديريتي باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهركرمانشاه
281
بررسي وضعيت حفاظت فردي در برابر اشعه و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخشهاي ويژه مراكز آموزشي - درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان شهر رشت در سال 95-1394
282
بررسي وضعيت حقوق زنان خاورميانه در عصر جهاني شدن: با تأكيد بر مصر و تركيه
283
بررسي وضعيت حقوقي بيمه مجريان ذيصلاح
284
بررسي وضعيت حقوقي -فقهي شركتهاي هرمي در ايران از نگاه تطبيقي
285
بررسي وضعيت حقوقي و روان شناختي مادر جانشين و مادر درخواست كننده رحم جايگزين در اصفهان
286
بررسي وضعيت حمل و نقل در كارخانه شهيد قندي
287
بررسي وضعيت حوزه آكادميك مهندسي پزشكي و روند توسعه آن در دنيا
288
بررسي وضعيت خدمات غذايي و عوامل پيش بيني كننده مرتبط با رضايت كلي بيماران در بيمارستان¬هاي دولتي شهر رشت در سال 1396
289
بررسي وضعيت خذمات كتابخانه هاي عمومي براي كودكان و نوجوانان در استان آرربايجان غربي
290
بررسي وضعيت خطر ابتلا به ديابت و پيش ديابت بر اساس ابزار ADA و CDC در جمعيت كوهورت گيلان
291
بررسي وضعيت خطر حوادث قلبي در افراد مراجعه¬كننده به درمانگاه هاي سرپايي بيمارستان حشمت بر اساس ابزار ايراپن و ASCVD در سال 96
292
بررسي وضعيت خطوط راه آهن و طراحي ريلها
293
بررسي وضعيت خواب در شيرخواران 6 تا 24 ماهه مصرف كننده سرلاك
294
بررسي وضعيت خواب ورابطه ي آن با بيماري ديابت نوع 2،چاقي و سندرم متابوليك در شهرستان يزد درسال 1393
295
بررسي وضعيت خودكارآمدي و عوامل پيش بيني كننده آن در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به درمانگاه قلب مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1388
296
بررسي وضعيت دانشجويان وفارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور ساري از بدو تاسيس تا كنون
297
بررسي وضعيت دانشگاه پيام نور از نظر دانشجويان
298
بررسي وضعيت درآمدي شهرداري ها و پيشنهاد سبد درآمدي براي شهرداري كرمانشاه
299
بررسي وضعيت درخواست ومصرف گلبول قرمز متراكم، به تفكيك انواع اعمال جراحي در بيمارستان الزهراء وبخش جراحي كودكان بيمارستان هفده شهريور رشت درسال 1392
300
بررسي وضعيت درد و مولفه¬هاي حياتي در بيماران سالمند تحت جراحي شكستگي اينترتروكانتريك در بخش مراقبت هاي ويژه سالمندان بيمارستان پورسينا طي نيمه اول سال 1397
301
بررسي وضعيت درس تربيت بدني مدارس ابتدايي شهر خوي
302
بررسي وضعيت درمان سل ريوي با داروي تركيبي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور از آبان ماه سال 92 تا پايان سال 93
303
بررسي وضعيت دسترس پذيري به منابع اطلاعاتي چاپي در كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
304
بررسي وضعيت دسترسي به امكانات درماني بيمارستاني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شهر يزد
305
بررسي وضعيت دستيابي دختران به آموزش عالي در ايران
306
بررسي وضعيت دفاتر پستي در مناطق روستايي و سرويس هاي پستي و پستي مالي ارائه شده در آنها و نقش آن بر توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي روستاها
307
بررسي وضعيت دفع لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب تهران و مقايسه كيفيت آن براي استفاده در زمين با استاندارد هاي معتبر
308
بررسي وضعيت دموگرافيك دو گروه از معتادين پي گيرو ناپيگير در به پايان رساندن مرحله سم زدايي واحد خود معرف سازمان بهزيستي استان گيلان (رشت - لاهيجان ) از تيرماه 1376لغايت فروردين 1378
309
بررسي وضعيت دنداني سالمندان در ايران: مرور نظام مند
310
بررسي وضعيت دنداني سالمندان در ايران: مرور نظام¬مند
311
بررسي وضعيت دولت‌هاي De Facto در حقوق بين‌الملل عمومي
312
بررسي وضعيت دينداري نوجوانان و جوانان استان چهارمحال و بختياري
313
بررسي وضعيت ذرات نرمه در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهرو راهكارهاي مناسب افزايش كارآيي مدار
314
بررسي وضعيت رابط كاربر وب سايت كتابخانه هاي اسلامي با تاكيد بر وب سايت كتابخانه آستان قدس رضوي
315
بررسي وضعيت رابطه نوجوان و جوان
316
بررسي وضعيت رشته آمار دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس از ديدگاه دانشجويان
317
بررسي وضعيت رضايت شغلي دبيران مرد تربيت بدني دبيرستان هاي آموزش وپرورش شهر شيراز.
318
بررسي وضعيت رضايت كارمندان از مدير در اداره امور مالياتي
319
بررسي وضعيت رضايتمندي مشتريان در سالن آرايش درماه ساري
320
بررسي وضعيت رعايت اصول اخلاقي از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 98-1397
321
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
322
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
323
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
324
بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال 92- 1391
325
بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال 92- 1391
326
بررسي وضعيت رفتارهاي مديريت غذا و عوامل مرتبط با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در زنان ساكن شهر يزد
327
بررسي وضعيت رقابت پذيري صادرات كشمش و پسته ايران در بازارهاي جهاني
328
بررسي وضعيت رهبري خدمتگذار در ايل بختياري و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
329
بررسي وضعيت روان شناختي نوجوانان و جوانان معتاد به اينترنت﴿پسر﴾15_25سال شهرستان شاهين شهر
330
بررسي وضعيت روانشناختي نوجوانان وجوانان معتاد به اينترنت ﴿پسر﴾ 15-25 سال شهرستان شاهين شهر
331
بررسي وضعيت رواني ،جسماني ،انظباتي و اجتماعي دانش اموزات دختر شهرستان بشرويه در دوران بلوغ
332
بررسي وضعيت رواني اجتماعي معتادين خواهان ترك در شهرستان طبس سال 1385
333
بررسي وضعيت رواني جسماني انضباطي و اجتماعي دانش آموزان دختر شهرستان فردوس در دوره بلوغ
334
بررسي وضعيت رواني در زنان روسپي وغير روسپي
335
بررسي وضعيت رواني والدين بيماران (اسكيزوفرنيك )
336
بررسي وضعيت روحي - رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد شهرستان بوشهر
337
بررسي وضعيت روحيه كار آفريني دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قاين و عوامل موثر برآن
338
بررسي وضعيت زغال سنگ در ايران
339
بررسي وضعيت زماني،تجهيزات و نيروي انساني پايگاههاي اورژانس 115 شهر يزد ومطابقت با استانداردها
340
بررسي وضعيت زنان در دوره صفويه به استناد سفرنامه ها
341
بررسي وضعيت زنان دست فروش دراستان بندرعباس(هرمزگان)
342
بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن در شهرستان قاين
343
بررسي وضعيت زنجيره صنعت مس در ايران و ميزان رقابت پذيري آن
344
بررسي وضعيت زندانيان استان گيلان در سال 89.
345
بررسي وضعيت زهكشي اراضي سد نرماب در آبخوان مينو دشت (گلستان)
346
بررسي وضعيت زيرساخت هاي فناوري لازم جهت پياده‌سازي آموزش سيار. مورد مطالعه: آموزش و پرورش قزوين
347
بررسي وضعيت زيست محيطي درياچه بختگان و تأثير آن بر روي زندگي اجتماعي-اقتصادي مردم شهرستان استهبان با تأكيد بر توجه به خشكسالي
348
بررسي وضعيت ساختاري هاي انگيزشي ونيازهاي كاركنان ،مديران وآموزگاران مدارس نمونه موردي شهر شهركرد
349
بررسي وضعيت ساختمان هاي مسكوني به منظور مديريت بحران با تاكيد بر زلزله ﴿ نمونه موردي: شهر همدان﴾
350
بررسي وضعيت سازگاري اجتماعي عاطفي دانش اموزان دختر دبيرستان مناطق هفت گانه مشهد
351
بررسي وضعيت سازمان هاي متولي مديريت بحران در شيراز
352
بررسي وضعيت سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران
353
بررسي وضعيت سبك زندگي در مردم عشاير كوچر و شهرستان مرو دشت
354
بررسي وضعيت سبك زندگي و ابعاد آن : اوقات فراغت ، مصرف فرهنگي و مديريت بدن در بين جوانان شهر رودسر.
355
بررسي وضعيت سبك هاي دفاعي در معتادان گمنام روستاي چليچه در سال 1390
356
بررسي وضعيت سپرده هاي ثابت در توسعه اقتصادي
357
بررسي وضعيت سرماية فرهنگي - اقتصاديِ خانوادگي و سبك زندگيِ دانشجويان هنر هاي سنتي
358
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: بخش ميانكوه شهرستان اردل
359
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و شادكامي در بين خانوارهاي روستاي قلعه درويش
360
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و متغيرهاي تقويت كننده آن ( نمونه موردي ، تعاونيهاي كشاورزي ، خدماتي و صنعتي شهر شيراز و حومه )
361
بررسي وضعيت سرمايه فرهنگي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
362
بررسي وضعيت سرمايه فرهنگي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
363
بررسي وضعيت سرواپيدميولوژي CMV در بيماران HIV مثبت استان يزد از سال 1381 لغايت 1394
364
بررسي وضعيت سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر تهران نمونه موردي: محله اسلام آباد
365
بررسي وضعيت سلامت اجتماعي و انگيزش تحصيلي وارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزددرسال 1397-1398
366
بررسي وضعيت سلامت اكوسيستم‌هاي مرتعي شهرستان سميرم اصفهان با استفاده از رويكرد‌هاي زميني و سنجش از‌ دور
367
بررسي وضعيت سلامت پريودنتال در زنان منوپوز مبتلا به استئوپروز مراجعه كننده به درمانگاههاي روماتولو‍ژي شهر يزد و افراد سالم
368
بررسي وضعيت سلامت دانش اموزان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني استان بوشهر
369
بررسي وضعيت سلامت دهان كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به كلينيك آسم و آلرژي بيمارستان 17 شهريور رشت
370
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان و عادات دهاني در كودكان با اختلال نقص توجه/ بيش فعالي در سال 1398
371
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان و كيفيت زندگي مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1395
372
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان وكيفيت زندگي مرتبط باآن در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1395
373
بررسي وضعيت سلامت دهان ودندان در كودكان و نوجوانان مبتلا به هموفيلي در شهر رشت
374
بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان دانشگاه هنر تهران در سال تحصيلي 1389-1388
375
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 84-83
376
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد بر اساس تست SCL_90
377
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد بر اساس تست SCL_90
378
بررسي وضعيت سلامت رواني دبيران زن دبيرستانهاي دخترانه شهرعلي اباد كتول در سال 1390
379
بررسي وضعيت سلامت رواني ميان دانشجويان دختر ساكن خوابگاه امام شهر دانشگاه يزد
380
بررسي وضعيت سلامت رواني و اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي﴿مورد مطالعه شهر اصفهان﴾
381
بررسي وضعيت سلامت رواني و منابع استرسزا در دانشجويان دوره هاي كلينيك دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در نيم ترم دوم سال تحصيلي 94-95
382
بررسي وضعيت سلامت سالمندان بازنشسته شهر رشت 1389- 1388
383
بررسي وضعيت سلامت عمومي پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد
384
بررسي وضعيت سلامت عمومي در كاركنان مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال ١٣٩٥
385
بررسي وضعيت سلامت عمومي كاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كهكيلويه با استفاده ازپرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي در سال 1391
386
بررسي وضعيت سلامت عمومي وعوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد - 1390
387
بررسي وضعيت سن شروع قاعدگي در دختران 16-11 سال مدارس شهرستان رشت در سال 1382-1381
388
بررسي وضعيت سوء مصرف محصولات تنباكو براساس شواهد دهاني وخود اظهاري دانش آموزان مذكر دبيرستان هاي شهرستان شهربابك درسال تحصيلي 1397-1398
389
بررسي وضعيت سوء مصرف مواد(مخدر و روانگردان،الكل) در دانش آموزان شهر يزد
390
بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي وميزان رضايتمندي دانشجويان ازآنان , An investigation into the condition of the information literacy of mohaghegh ardabili university faculty members and siudents satiafaction of them
391
بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي كتابداران دانشگاه هاي دولتي استان كرمان , study of status of information literacy skills of kerman state universities librarians
392
بررسي وضعيت سيستم هاي اطلاعات مديريت كتابخانه هاي مركزي﴿سامك﴾ دانشگاه هاي شهر تهران
393
بررسي وضعيت سيستم هاي بانكي درايران
394
بررسي وضعيت شاخص dmft در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با hbalc در شهريزد در سال 1392-1391
395
بررسي وضعيت شاخص dmft در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با hbalc در شهريزد در سال 1392-1391
396
بررسي وضعيت شبكه شهري استان مازندران
397
بررسي وضعيت شبكيه در بيماران نزديك بين قبل از عمل هاي فتورفراكتيو
398
بررسي وضعيت شبكيه در بيماران نزديك بين قبل از عمل هاي فتورفراكتيو
399
بررسي وضعيت شخصيتي كساني كه تحت جراحي پلاستيك بيني قرارگرفته اند درمقايسه با افرادي كه چنين تجربه اي نداشته اند
400
بررسي وضعيت شرايط اقتصادي اجتماعي توانبخشي معلولين
401
بررسي وضعيت شركت تعاوني روستايي فردوسي شهرستان شيروان
402
بررسي وضعيت شكاف بين نسلي در شهر حنا
403
بررسي وضعيت شكاف بين نسلي در شهر سميرم
404
بررسي وضعيت شكايات مشتريان اينترنت وايمكس مبتني بر داده كاوي
405
بررسي وضعيت شهرهاي كوچك در سلسله مراتب شهري ايران طي سال هاي 1335 تا 1385
406
بررسي وضعيت شير در استان فارس و ارزيابي اقتصادي كارگاههاي پنيرسازي
407
بررسي وضعيت شيردهي تا پايان 2 سالگيو عوامل مرتبطبا آن براساس سازه هاي مدل بزنف در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1395
408
بررسي وضعيت شيعه در همدان از سقوط صفويه تا پايان قاجار ﴿با تاكيد بر روابط شيخيه با فرقه هاي هم عصر﴾
409
بررسي وضعيت صنايع دستي استان لرستان
410
بررسي وضعيت صنايع دستي استان لرستان
411
بررسي وضعيت صنايع دستي استان هرمزگان و زمينه هاي رشد و توسعه آن
412
بررسي وضعيت صنايع دستي استان هرمزگان و زمينه هاي رشد و توسعه آن
413
بررسي وضعيت صنايع نساجي كشور و مسايل و مشكلات آن
414
بررسي وضعيت صنعت توليد خودروهاي تجاري در ايران
415
بررسي وضعيت ضربان قلب ، نبض ، فشارخونسيستميك و آريتمي قلبي قبل از تزريق اپي نفرين در اتاق قدامي چشم و 5 يا 10 دقيقه پس از آن در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت در حضور هالوتان در بيمارستان چشم توتونكاران
416
بررسي وضعيت طبيعي دشت جرقويه سفلي با تاكيد بر كاربرد روشهاي هيدرو كليماتولوژي در استفاده بهينه از منابع آب
417
بررسي وضعيت طرح هادي روستايي روستاي غزاويه كوچك
418
بررسي وضعيت طرد اجتماعي افراد بدون شناسنامه (نمونه موردي: استان تهران)
419
بررسي وضعيت طلاق عاطفي و گونه بندي آن
420
بررسي وضعيت عدالت سازماني در سازمانهاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
421
بررسي وضعيت عدالت سازماني درك شده و كيفيت زندگي كاري و رابطه آن با سلامت روان پرسنل باليني بيمارستان هاي متخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي استان يزد
422
بررسي وضعيت عشاير نيمه كوچنده تركمن و چالش هاي فرا روي آنها (مورد دهستان مراوه تپه)
423
بررسي وضعيت عشايرنيمه كوچنده تركمن و چالشهاي فراروي آنها(مورد دهستان مراوه تپه )
424
بررسي وضعيت عكاسي و عكاسخانه‌هاي گيلان قبل از انقلاب اسلامي
425
بررسي وضعيت عملكرد دانش آموزان راهنمايي ودبيرستاني در ارتباط با ميزان رعايت فعاليتهاي موثر برسلامت و ارائه پيشنهادهاي آموزشي مناسب در شهر
426
بررسي وضعيت عملكردي ﴿FUNCTIONAL RECOVERY﴾بيماران جراحي شده بدليل هرني ديسك لومبر در بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1375 تا1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحي
427
بررسي وضعيت عملكردي ﴿FUNCTIONAL RECOVERY﴾بيماران جراحي شده بدليل هرني ديسك لومبر در بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1375 تا1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحي
428
بررسي وضعيت عمومي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
429
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي زنان سنين60-18 سال شهر اصفهان و ارائه نورم جديد
430
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي مردان سنين 60-18 سال شهر اصفهان و ارائه نورم هاي جديد
431
بررسي وضعيت عوامل اكواپيدميولوژيك پديكولوزيس سر در دختران ۱۰-۱۲ سال شهرستان بيرجند در سال ۱۳۹۶
432
بررسي وضعيت غير از گونوميك كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استفاده از روش RULA و تاثير آموزش بر اصلاح آن
433
بررسي وضعيت غير از گونوميك كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استفاده از روش RULA و تاثير آموزش بر اصلاح آن
434
بررسي وضعيت فرآيند نيرويابي در بين پزشكان عمومي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
435
بررسي وضعيت فرش بافي در استان گيلان
436
بررسي وضعيت فرش قم
437
بررسي وضعيت فرهنگ ايمني و بهداشت صنعتي درميان كاركنان پالايشگاه گاز استان ايلام و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين المللي: نقش متغيرهاي روانشناختي وجمعيت شناختي بر فرهنگ ايمني و بهداشت صنعتي
438
بررسي وضعيت فرهنگ سازماني و ارتباط آن با تعهد و پتانسيل كارآفريني سازماني در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
439
بررسي وضعيت فرهنگي روستايي قزلق از توابع شهرچاپشلو واقع در شهرستان درگز
440
بررسي وضعيت فروش برندهاي ورزشي خارجي از ديدگاه فروشندگان استان كردستان با استفاده از مدل AHp
441
بررسي وضعيت فسفردربرخي خاكهاي مناطق اصفهان وشهركرد
442
بررسي وضعيت فشار خون قبل و بعد از قالب گيري در بيماران پروتز كامل
443
بررسي وضعيت فشارخون در بيماران با كاتاراكت SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
444
بررسي وضعيت فشارخون در بيماران با كاتاراكت SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
445
بررسي وضعيت فضاهاي ورزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
446
بررسي وضعيت فضاي سبز شهر اصفهان از ديدگاه توسعه پايدار با استفاد از رويكرد ديناميك سيستم ها
447
بررسي وضعيت فضاي سبز شهر تايباد
448
بررسي وضعيت فضاي فيزيكي بخش اورژانس بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ومقايسه آنها با استاندارد در سال 1385
449
بررسي وضعيت فضاي فيزيكي مدارس دخترانه شهرستان خميني شهر با توجه به قواعد و معيارهاي استاندارد
450
بررسي وضعيت فعاليت فيزيكي دانش آموزان پسر دوره متوسطه يزد بر اساس الگوي سازمان جهاني بهداشت در سال 1395
451
بررسي وضعيت فعاليت هاي دانشي در ابعاد فردي و سازماني بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان كرمانشاه
452
بررسي وضعيت فعاليت هاي روزمره زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهرستان رشت در سال 1395
453
بررسي وضعيت فعاليت هاي زندگي روزانه وحمايت اجتماعي سالمندان شهر يزد درسال 1391
454
بررسي وضعيت فعلي ،شناخت نارسائيها وارائه سيستم اتوماسيون در شركت تولي پرس
455
بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران طي دوره 86-1371
456
بررسي وضعيت فلورسانس كلروفيل، پرولين وصفات زراعي در ژنوتيپ هاي كنجد تحت رژيم هاي متفاوت رطوبتي خاك
457
بررسي وضعيت فيلو ژنتيك و حفاظتي تيره موشهاي جهنده ﴿ جنس Allactaga) در ايران
458
بررسي وضعيت قابليت اعتماد سامانه اتوبوسراني مطالعه موردي: اتوبوسراني شهر اصفهان
459
بررسي وضعيت كار آفريني درون سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1393
460
بررسي وضعيت كارآفريني دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد در سال 93
461
بررسي وضعيت كارايي اطلاعاتي در بازار سهام تهران
462
بررسي وضعيت كاربري اراضي شهر خنج
463
بررسي وضعيت كاربري اراضي شهري با تأكيد بر اصول توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: كلانشهر اهواز)
464
بررسي وضعيت كاركنان دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس
465
بررسي وضعيت كاركنان كادر اداري آموزش وپرورش شهر گرگان تشخيص نيازهاي آموزشي آنها
466
بررسي وضعيت كارگاههاي شيشه گري سنتي در تهران
467
بررسي وضعيت كارگرداني در تئاتر ايران از سال 1375 تا سال 1383 با تاكيد بر چهاركارگردان:آتيلا پسياني، محمد يعقوبي، محمدرحمانيان و كيومرث مرادي
468
بررسي وضعيت كالبدي بافت هاي فرسوده شهري با اولويت بهسازي و نوسازي مطالعه موردي : قلعه وكيل آباد مشهد
469
بررسي وضعيت كتابخانه هاي نابينايان و نيمه بينايان مستقر در استان خراسان رضوي و بررسي ميزان رضايتمندي كاربران از خدمات آنها
470
بررسي وضعيت كشاورزي در استان چهار محال و بختياري
471
بررسي وضعيت كلسيم ادرار در دانش آموزان كلاس پنجم شهر يزد
472
بررسي وضعيت كلسيم ادرار در دانش آموزان كلاس پنجم شهر يزد
473
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در شركت يزد پيچ و بهبود آن
474
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در صنايع استان فارس
475
بررسي وضعيت كنوني سينماي لبنان
476
بررسي وضعيت كنوني سينماي لبنان
477
بررسي وضعيت كنوني كاشي كاري سنتي در مشهد مقدس
478
بررسي وضعيت كنوني كاشيكاري سنتي در مشهد مقدس
479
بررسي وضعيت كودكان خياباني شهرگرگان
480
بررسي وضعيت كودكان كار از نظر فقه و حقوق اسلام
481
بررسي وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشكي با استفاده از مدل سروكوال (مورد مطالعه: كلينيك هاي كاشت موي طبيعي در شهر اصفهان)
482
بررسي وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشكي با استفاده از مدل سروكوال (مورد مطالعه: كلينيك هاي كاشت موي طبيعي در شهر اصفهان)
483
بررسي وضعيت كيفيت خدمات بر اساس الگوي شكاف و رابطه آن با وفاداري مشتري
484
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران و جهان
485
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران وجهان
486
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران وجهان
487
بررسي وضعيت لايه هاي اجتماعي ايران و كاركرد آنها در فرهنگ و تمدن اسلامي از حمله مغول تا پايان ايلخانان (616 ه.ق تا 736 ه.ق)
488
بررسي وضعيت لرزه زمين ساخت گسل رباط كريم با استفاده از روش اكتشافي زمين رادار
489
بررسي وضعيت مالكيت و مناسبات ارضي در دوره تيموري ﴿771-912 ه.ق﴾
490
بررسي وضعيت مالي و عملكرد شركت هاي نساجي موجود در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه پيشنهاد براي بهبود نارسائي ها
491
بررسي وضعيت مبلمان شهري در شهر يزد
492
بررسي وضعيت محيط درون سازماني و صفات پنجگانه شخصيتي و ارتباط آنها با عملكرد شغلي از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد درسال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
493
بررسي وضعيت مدارس ساوه بر اساس استراتژي سازمان يادگيرنده
494
بررسي وضعيت مديريت بر ميزان تجزيه و ترسيب كربن در باغ هاي پسته رفسنجان با بافت هاي متفاوت
495
بررسي وضعيت مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست در پارك هاي شهرستان قاين
496
بررسي وضعيت مديريت دانش در آموزش عالي با بهره گيري از معيارهاي مدل EFQM : دانشگاه يزد
497
بررسي وضعيت مديريت زباله هاي بيمارستاني ﴿تفكيك،جمع آوري ،نگهداري حمل ودفع زباله﴾در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
498
بررسي وضعيت مديريت عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مطابق الگوي بلوغ توانمنديهاي نيروي انساني )P.C.M.M(
499
بررسي وضعيت مديريت كيفيت جامع )TQM( در مدارس غيرانتفاعي آموزش و پرورش شهر تهران
500
بررسي وضعيت مديريت كيفيت فراگير T. Q. M در دانشگاه فردوسي مشهد
501
بررسي وضعيت مديريت مهندسي در دانشگاه هاي برتر
502
بررسي وضعيت مديريتي باشگاه هاي بدنسازي استان كردستان
503
بررسي وضعيت مس و سلنيوم سرم در سالمندان داراي اختلال شناختي در مقايسه با گروه كنترل
504
بررسي وضعيت مسكن بر اساس امكانات و تسهيلات اوليه در استان هاي يزد
505
بررسي وضعيت مسكن در شهرك فرهنگيان (ولي عصر)
506
بررسي وضعيت مسكن شهري ( نمونه موردي: شهر بهبهان)
507
بررسي وضعيت مسكن شهري( مطالعه موردي: شهر اصفهان دهه‌ي 70تا 90 )
508
بررسي وضعيت مشاوره ژنتيك در زنان حامله
509
بررسي وضعيت مشاوره ژنتيك در زنان حامله
510
بررسي وضعيت مشكلات اشتغال و بيكاري در گروه سني 30-20 سال شهر بهشهر
511
بررسي وضعيت مصرف سيگار در بيماران مبتلا به كمردرد مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال92
512
بررسي وضعيت مصرف غذاهاي فوري ﴿فست فود﴾ونگرش مردم شهر يزد نسبت به آن
513
بررسي وضعيت مصرف غذاهاي فوري﴿فست فود﴾ و نگرش مردم شهر يزد نسبت به آن
514
بررسي وضعيت مصرف فرآورده¬هاي گياهي و عوامل مرتبط با آن در دوران حاملگي در مادران پس از زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 95-96
515
بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادن (مورد مطالعه : استان گلستان )
516
بررسي وضعيت مصرف هورمون جايگزيني يائسگي (‏HRT‏) در زنان يائسه مراجعه ‏كننده به درمانگاهها و مطب هاي تخصصي زنان و مامايي شهر رشت-1387‏
517
بررسي وضعيت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر بيرجند
518
بررسي وضعيت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر بيرجند
519
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي دانشجويان رشته كتابداري و اطلاع رساني در دانشگاههاي شهر كرمانشاه
520
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي زنان شاغل و خانه دار شهرستان زاهدان
521
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي زنان شاغل و خانه دار شهرستان زاهدان
522
بررسي وضعيت مطالعه متون ادبي در زنان خانه دار و شاغل شهر
523
بررسي وضعيت مطالعۀ متون ادبي در زنان خانه‌دار و شاغل شهر رشت
524
بررسي وضعيت معادن ايران در دوره ي قاجار با تكيه بر اسناد (مطالعه موردي معادن طلا و نقره و احجار كريمه)
525
بررسي وضعيت معاملات قابل ابطال در حقوق ايران
526
بررسي وضعيت معتادان در حال ترك روستاي چليچه
527
بررسي وضعيت معيشتي كارگران روز مزد شهرستان رامسر.
528
بررسي وضعيت منطقه اسلامشهر
529
بررسي وضعيت مهاجرت در شهرستان دشتستان
530
بررسي وضعيت مهاجرت در شهرستان دشتستان
531
بررسي وضعيت مهارت هاي ارتباطي كاركنان بيمارستان روان پزشكي و سوختگي زارع ساري در سال 1391
532
بررسي وضعيت مهارت هاي ارتباطي كتابداران دانشگاهي شهرستان سبزوار و تاثير آن بر رضايتمندي دانشجويان
533
بررسي وضعيت مهره هاي پشتي و كمري زنان باردار به هنگام قبل و بعد از زايمان در شهر كرمان به منظور ارائه برنامه حركات اصلاحي
534
بررسي وضعيت مواجهه شغلي با ذرات آلاينده هوابرد و ارتباط آن با بيوماركرهاي پيش التهابي در كارگران يكي از صنايع كاشي استان يزد در سال 5931
535
بررسي وضعيت مواجهه شغلي با عوامل اكولوژيك مرتبط با كيفيت سيمن در مردان مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري يزد در سال ۱۳۹۵
536
بررسي وضعيت مواد اوليه (معدني ) صنعت لعاب در ايران
537
بررسي وضعيت موجود آموزش خانواده و مقايسه آن با وضعيت مطلوب و تاثير آن در پيشرفت از ديدگاه معلمان مدارس شهرستان بهشهر
538
بررسي وضعيت موجود با وضعيت مطلوب در فضاي آموزشي مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان شيروان
539
بررسي وضعيت موجود برنامه درسي تربيت بدني در دوره ابتدايي و متوسطه ايران و مقايسه تطبيقي با كشورهاي منتخب
540
بررسي وضعيت موجود خطوط پستي و راهكارهاي بهينه سازي آن
541
بررسي وضعيت موجود درس تربيت بدني آموزشگاههاي پسرانه و دخترانه شهرستان سمنان از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني
542
بررسي وضعيت موجود درس تربيت بدني در مدارس شهر يزد
543
بررسي وضعيت موجود رعايت نكات بهداشتي مدارس و ضرورت حضور مراقبين بهداشت در مدارس ابتدايي كاليكش
544
بررسي وضعيت موجود سرمايه فكري بانك صادرات ايران از ديدگاه روساي شعب تهران
545
بررسي وضعيت موجود فضاهاي ورزشي دانشگاه هاي اردبيل و نحوه بهره برداري از آنها
546
بررسي وضعيت موجود كيفيت آزمايشگاه ها در دبيرستان هاي شوش و دزفول و عوامل موثر بر افزايش ميزان رغبت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به آن
547
بررسي وضعيت موجود مدارك تحصيلي و دوره هاي طي شده مديريت مديران آموزشي مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمايي و متوسطه استان مازندران
548
بررسي وضعيت موجود مديريت دانش در حوزه ستادي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ارائه راهكارهاي ارتقاي ان
549
بررسي وضعيت موجود مهارت هاي يادگيري خودراهبر در دانشجويان دندانپزشكي يزد درسال۱۳۹۷
550
بررسي وضعيت موجود مهارت هاي يادگيري خودراهبر در دانشجويان دندانپزشكي يزد درسال۱۳۹۷
551
بررسي وضعيت موجود نيروي انساني متخصص در تربيت بدني استان كهگيلويه و بويراحمد
552
بررسي وضعيت موجود نيروي انساني و طراحي نظام آموزش صنايع سنگين
553
بررسي وضعيت موجود و پيش بيني اثرات توسعه صنايع فناوري بر ساير صنايع ﴿مطالعه تاثير توسعه فيلد هاي منتخب نانو فناوري بر صنايع منتخب﴾
554
بررسي وضعيت موجود و تأثير آموزش هدفمند خود مراقبتي بر دانش، نگرش و عملكرد در ارتباط با مراقبت از خود در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به درمانگاه آموزشي درماني پژوهشي رازي شهر رشت در سال 1396-1395
555
بررسي وضعيت موجود و عوامل تأثيرگذار بر كيفيت آجر نما در استان يزد
556
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي در كاربرد روش هاي مشاركتي تدريس، ابزارهاي فناورانه و راهبردهاي نوين آموزشي
557
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه‌آموزشي و تربيتي دوره‌ پيش دبستان از نگاه مربيان و مديران شهر اصفهان
558
بررسي وضعيت موجود و مطلوب ساختار منابع انساني متخصص در ورزش بانوان
559
بررسي وضعيت موجود ورزش قهرماني و همگاني شهرستان دورود
560
بررسي وضعيت موجود ومطلوب توزيع نيروي انساني در ادارات آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصيلي 1381 -1380
561
بررسي وضعيت موجود يادگيري زبان انگليسي و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه پيام نوررينه
562
بررسي وضعيت موجودبهداشت محيط مدارس شهري دوره ابتدايي استان مركزي
563
بررسي وضعيت موجوددررعايت نكات بهداشتي درمدارس وضرورت حضورمراقبين بهداشت درمدارس ابتدايي درمنطقه گاليكش
564
بررسي وضعيت مولفه‌هاي آموزش صلح در كتاب‌هاي علوم‌اجتماعي دوره دوم متوسطه و نظرات دبيران و متخصصان پيرامون آن
565
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
566
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
567
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پزشكان بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
568
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پزشكان بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
569
بررسي وضعيت ميزان شادكامي در كاراموزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1392
570
بررسي وضعيت ميكروبي پلاك زير لثه اي در دندان هاي داراي كراودينگ و بدون كراودينگ
571
بررسي وضعيت ناوگان هلي كوپترهاي تجاري، نياز كشور به هلي كوپتر و توانائي هاي فني و بعد اقتصادي ساخت
572
بررسي وضعيت نشر كتاب در استان گيلان , the state of the art of book publishing situation in guilan province
573
بررسي وضعيت نقد در سينماي ايران در سي سال اخير
574
بررسي وضعيت نقد در سينماي ايران در سي سال اخير
575
بررسي وضعيت نقدينگي وسياستهاي مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1378- 1373
576
بررسي وضعيت نگارخانه هاي تهران به لحاظ نوع آثار، مخاطب، وتاثيرات فرهنگي، با نگاهي به گالرهاي لندن
577
بررسي وضعيت نگاه گردشگرها به آثار هنري﴿معماري، نقاشي، نمايش هاي سنتي...﴾ در استان فارس
578
بررسي وضعيت نمايشنامه نويسي ايتاليا
579
بررسي وضعيت نمايشنامه نويسي ايتاليا
580
بررسي وضعيت نهاد خانواده در شهرستان برازجان
581
بررسي وضعيت نوزادان متولد شده با تشخيص اليگوهيدرامنيوس
582
بررسي وضعيت نوزادان متولد شده با تشخيص اليگوهيدرامنيوس
583
بررسي وضعيت نياز آب زيست محيطي حوضه ي كارون در ايستگاه اهواز طي سالهاي آبي 1337 - 1387
584
بررسي وضعيت نيترات مصرفي از منابع آب و غذا و اثر آن بر برخي فاكتورهاي خوني و توليدي در بعضي گاوداريهاي شيري دو منطقه اصفهان و برخوار و ميمه
585
بررسي وضعيت نيترات، فسفات، آهن و روي در قسمت خوراكي برخي از سبزي هاي توليد شده در استان لرستان
586
بررسي وضعيت نيروي انساني در شركت كابل خودرو سبزوار جهت استقرار سيستم توليد به موقع
587
بررسي وضعيت نيروي انساني شاغل در داروخانههاي شهر اهواز بر اساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني و ارائه پودمان آموزشي مناسب
588
بررسي وضعيت هوشمندي رقابتي در شركت افشان شير شمال
589
بررسي وضعيت هويت ديني دانش آموزان مدارس متوسطه (پسرانه) شهر سنندج
590
بررسي وضعيت هيدراتاسيون دانش آموزان در مقطع راهنمايي شهر يزد در فصل بهار ﴿ماه خرداد﴾ و فصل پاييز ﴿ماه آذر﴾
591
بررسي وضعيت هيدراتاسيون دانش آموزان در مقطع راهنمايي شهر يزد در فصل بهار ﴿ماه خرداد﴾ و فصل پاييز ﴿ماه آذر﴾
592
بررسي وضعيت هيدراسيون گروههاي مختلف شغلي ساكن يزد در فصول زمستان 85 و بهار 86
593
بررسي وضعيت هيدراسيون گروههاي مختلف شغلي ساكن يزد در فصول زمستان 85 و بهار 86
594
بررسي وضعيت هيدروپليتيك زاب كوچك در روابط سياسي ايران و عراق
595
بررسي وضعيت و عملكرد مديريت شهري ( نمونه موردي سكونتگاههاي شهري استان چهار محال و بختياري )
596
بررسي وضعيت و مشكلات اجرايي شوراي دانش آموزاي مدارس متوسطه شهر بهشهر
597
بررسي وضعيت و مشكلات اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي دانشگاه پيام نور مركز تهران سال تحصيلي 83-1382
598
بررسي وضعيت وآسيب هاي وارده زنان خودسرپرست تحت پوشش بهزيستي استان قم
599
بررسي وضعيت واحدهاي مسكوني شهر ساري به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران
600
بررسي وضعيت وب سايت بيمارستان هاي آموزشي كشورومقايسه با وب سايت بيمارستان منتخب توسط موسسه URAC در سال 92
601
بررسي وضعيت ورود كالاي قاچاق دراستان هرمزگان و ارتباط آن با بيكاري حاكم درمنطقه و ارائه پيشنهاد به منظوركاهش آن
602
بررسي وضعيت وزارت دادگستري در دوره ي پهلوي دوم 1320-1357 ش/1941-1979م
603
بررسي وضعيت وسايل نقليه در ايران
604
بررسي وضعيت وضعيت تجارت الكترونيك
605
بررسي وضعيت وعملكرد دولت الكترونيك در ايران
606
بررسي وضعيت وعوامل مرتبط با مصرف خود سرانه دارو در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
607
بررسي وضعيت ويتامين D در بيماران با و بدون بروز پنوموني، وابسته به ونتيلاتور بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه¬ي بيمارستان¬هاي رازي و پورسيناي شهر رشت
608
بررسي وضعيت ويتامين d و برخي از عوامل مرتبط با آن در معلمان شاغل يا بازنشسته آموزش و پرورش شهر يزد در سال 1390
609
بررسي وضعيت ويتامين d و برخي از عوامل مرتبط با آن در معلمان شاغل يا بازنشسته آموزش و پرورش شهر يزد در سال 1390
610
بررسي وضعيت، شخصيت و گفتار كميك در سه نمايشنامه نيل سايمون ﴿پزشك نازنين، پسران آفتاب، پابرهنه در پارك﴾ با تكيه بر آراء آنري برگسون
611
بررسي وضعيت،شخصيت و گفتار كميك در سه نمايشنامه نيل سايمون﴿پزشك نازنين،پسران آفتاب،پا برهنه در پارك﴾با تكيه بر آراء آنري برگسون
612
بررسي وضعييت آلودگي ميكربي دستگاههاي برش دهنده كالباس و كالباس هاي عرضه شده در فروشگاههاي شهر شيراز _1391
613
بررسي وضعييت امنيت غذايي سالمندان شهر تهران وعوامل مرتبط با آن در سال 1390-1389
614
بررسي وضعييت پارامترهاي بيوشيميايي وهما تولوژيك سم پاشان مزارعبرنج شهرستان فريدونكار
615
بررسي وضعييت پاسخگويي بيمارستانهاي آموزشي يزد در سال 1393
616
بررسي وضعيّت توليدات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ياسوج از سال 1387 تا 1391
617
بررسي وضعييت فيزيكي ،شيميايي و ميكروبيولوژي آب استخر فجر يزد
618
بررسي وضعييت مديريت تكنولوژي پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي و درماني يزد -1387
619
بررسي وضوح لوپ قدامي در slice thickness مقاطع CBCT در سه ضخامت مختلف
620
بررسي وضيعت اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي سالمندان شهرستان گنبد كاووس
621
بررسي وضيعت توليد و برآورد تابع عملكرد و تابع سطح زير كشت چقندرقند در استان خراسان
622
بررسي وضيعت صنعت پوشاك در ايران
623
بررسي وضيعيت درس تربيت بدني دانش آموزان كم توان ذهني مدارس استثنايي شهرستان گاليكش و ارائه راهكارهاي اصلاحي
624
بررسي وطراحي اسباب بازي براي كودكان 7-5 سال ﴿ باهدف افزايش خلاقيت﴾
625
بررسي وطراحي اشكارهاي گازي تشعشع توسط نرم افزار ها وامكان سنجي ساخت انها
626
بررسي وطراحي الگوريتم جديددرزمينه ي آرايش ترافيك درشبكه هاي IP-over-WDM
627
بررسي وطراحي بخاري پيش ساخته فلزي ( شومينه )
628
بررسي وطراحي سيستم مبادله اطلاعاتي ﴿DATA )با استفاده از امواج صوتي
629
بررسي وطراحي مدل بهينه ي ترازنامه ي بانك صادرات ايران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي وبرنامه ريزي آرماني
630
بررسي وطراحي يك سيستم جستجوگر موسيقي مبتني برانحراف پوياي زمان
631
بررسي وظايف مديران آموزش و پرورش در شهر اصفهان در سال 83
632
بررسي وظايف و اختيارات ضابطين دادگستري در خليج فارس
633
بررسي وظايف و ارتباطات واحد فرستنده - گيرنده ايستگاه ثابت (BTS)از شبكه مخابرات سيار GSM
634
بررسي وظايف و عملكردهاي جمعيت هلال احمر در مديريت بحران
635
بررسي وظايف و مسئوليت هاي مديران پروژه در سه عامل كارفرما، مشاور و پيمانكار در چرخه حيات پروژه بر اساس آيين نامه ها
636
بررسي وظيفه هاي مديران آموزش و پرورش در شهر اصفهان
637
بررسي وعملكرد برنامه ريزي PM
638
بررسي وعملكرد سيستم خشك كن بستر سيال
639
بررسي وعوامل موثربركيفيت زندگي كاري كاركنان سازمان زندان شهر بيرجند
640
بررسي وفور ضايعات جلدي در مادران باردار مراجعه كننده به زايشگاه رشت در يكماه
641
بررسي وقف و آثار در فقه و حقوق مدني ايران
642
بررسي وقوع زلزله بر روي سيگنال‌هاي دريافتي ميدان الكتريكي زمين
643
بررسي ولادت ها و وفات هاي مردم اصفهان و مردم ايران در سال هاي 81-90
644
بررسي ولايت و حضانت مادر از منظر فقه اسلامي و حقوق
645
بررسي ولكانيزاسيون لاستيك
646
بررسي ومحاسبه توزيع باري هسته اي
647
بررسي ومحاسبه فرم فاكتورهاي دوترون
648
بررسي ومدل سازي انتقال حرارت دو بعدي وگذرا با كمك نرم افزار MATLAB
649
بررسي ومدلسازي كريستالهاي مايع
650
بررسي ومشكلات اجتماعي زنان مطلقه و بيوه در دامغان
651
بررسي ومطالعة كارايي دستگاههاي تشخيص سرطان پستان ومقايسة مشخصات دوزيمتري آنها
652
بررسي ومطالعه ارتباط بين گروههاي خوني وگرايش خانمهابه مشاغل مديريتي
653
بررسي ومطالعه پمپهاوتوربين ها
654
بررسي ومطالعه خواص آميزه RBN/PP
655
بررسي ومطالعه خوردگي در محيطهاي دريايي
656
بررسي ومطالعه عوامل وتعدد نابهنجاريهاي اخلاقي ئاجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه درشاهرود
657
بررسي ومطالعه عوامل وتنوع وتعددنابهنجاريهاي اخلاقي واجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه درشهرستان شاهرود
658
بررسي ومطالعه فلزات موجود در موزه تخت جمشيد وحفاظت ومرمت يك نمونه از اشياي اين مجموعه
659
بررسي ومطالعه ميزان تأثير برنامه ريزي درسي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از نگرش فرهنگيان ناحيه يك استان يزد
660
بررسي ومطالعه نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران سازمان ملي جوانان
661
بررسي ومطالعه ويژگيهاي اپتيكي لايه هاي نازك نقره انباشت شده به روش كندوپاش مگنترون
662
بررسي ومعرفي روش هاي بكارگيري مهندسي ارزش در بهداشت و درمان
663
بررسي ومعرفي شاخصه هاي فرهنگي و اجتماعي مردم جاجرم
664
بررسي ومعرفي مدم سيستم راديويي ديجيتال سري 700
665
بررسي ومعرفي هنرتصويرنگاري برروي كمربندهاي اورارتو
666
بررسي ومقايسع نگرش دانش اموزان نسبت به دروس ديني وقران درمقطع ابتدايي وراهنمايي شهرستان تربت حيدريه
667
بررسي ومقايسه آزمايشگاهي ميزان دبري باقيمانده درون كانال حين درمان مجدد كانال هاي پرشده با سيلرهاي بيوسراميك ، با بيس رزيني وزينك اكسايد اوژنول
668
بررسي ومقايسه آزمايشگاهي ميزان دبري باقيمانده درون كانال حين درمان مجدد كانال هاي پرشده با سيلرهاي بيوسراميك ، با بيس رزيني وزينك اكسايد اوژنول
669
بررسي ومقايسه اتصالات گيردار تير به ستون فولادي دوبل با استفاده ازصفحات كناري وبا استفاده از صفحات داخلي به روش اجزاي محدود
670
بررسي ومقايسه اثر N2O و فنتانيل بر روي وضعيت هموديناميك بيماران
671
بررسي ومقايسه اثر آموزش كلامي-تصويري وآموزشهاي رايج بركاهش وابستگي به نيوتين در بيماران سيگاري پس از عمل باي پاس عروق كرونر
672
بررسي ومقايسه اثر دو غلظت مختلف از كتوفل (تركيب كتامين و پروپوفل) در سديشن و بيدردي در عمل جااندازي شكستگي بيني به روش بسته
673
بررسي ومقايسه اثر دو غلظت مختلف از كتوفل (تركيب كتامين و پروپوفل) در سديشن و بيدردي در عمل جااندازي شكستگي بيني به روش بسته
674
بررسي ومقايسه اثرات انس باقرآن برسلامت روان دانشجويان دانشگاه آزادوعلوم قرآني شهرستان شاهرود
675
بررسي ومقايسه اثربخشي روش آموزش توجه بركاهش نشخوارفكري بيماران افسرده ووسواس شهراصفهان
676
بررسي ومقايسه اثربخشي روشهاي آموزش رياضي به دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري دوره ابتدايي
677
بررسي ومقايسه اختلافات رفتاري دانش آموزان ابتدايي مدرسه غفاري گلپايگان
678
بررسي ومقايسه ادراك خود دختران وپسران دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد
679
بررسي ومقايسه ارزشهاي اجتماعي و مذهبي دانش آموزان ووالدين آنهادرمقطع متوسطه
680
بررسي ومقايسه ارزشيابي برنامه هاي اردويي دانش اموزان ممتاز علمي وتربيتي پسربا برنامه هاي اردويي دانش اموزان ممتازعلمي وتربيتي دختردرمقطع راهنمايي ازديدگاه معلمين زن ومرد درفيض اباد ومه ولات درسال تحصيلي75_74
681
بررسي ومقايسه ارزشيابي توصيفي وارزشيابي سنتي بر خلاقيت دانش اموزان پسر پايه چهارم ابتدايي
682
بررسي ومقايسه ارقام ولاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري شوره نقره اي دردو منطقه ي اصفهان وفريدن
683
بررسي ومقايسه استرس بين دانش اموزان دختر وپسر دوره متوسطه
684
بررسي ومقايسه استرس دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار دانشگاه قم
685
بررسي ومقايسه اضطراب بين كودكان داراي لكنت زبان وكودكان عادي مقطع ابتدايي شهرستان لنگرود.
686
بررسي ومقايسه اضطراب واحساس حقارت دانش اموزان سازگار وناسازگار پايه پنجم ابتدايي
687
بررسي ومقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
688
بررسي ومقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
689
بررسي ومقايسه افسردگي زنان معلم وخانه دار شهرشاهرود
690
بررسي ومقايسه الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي روي تراشه
691
بررسي ومقايسه انظام ارزشهاي فرزندان و والدين درمنطقه رامسر(شكاف بين نسلها).
692
بررسي ومقايسه برخي شاخص هاي بيمارستاني قبل و بعد از اجراي بسته درماني طرح نظام سلامت در بيمارستان هاي آموزشي علوم پزشكي بوشهر در سال 95-94
693
بررسي ومقايسه بزهكاري درفرزندان والدين طلاق گرفته وبزهكاري درفرزندان والدين طلاق نگرفته درشهرستان تنكابن
694
بررسي ومقايسه بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مجرد ومتاهل 18تا30 سال دانشگاه قم در سال 89-88
695
بررسي ومقايسه بلوغ عاطفي دربين دانشجويان مجردومتاهل 18تا30سال دانشگاه قم درسال 90-89
696
بررسي ومقايسه به كارگيري روشهاي فعال تدريس توسط دبيران زن ومرد علي آباد
697
بررسي ومقايسه بين فرايند كمپوستينگ راكتوري زائدپسته با تيمارهاي كود حيواني ولجن فاضلاب
698
بررسي ومقايسه پايداري مولكول هاي فنيل آلانين و تيروزين
699
بررسي ومقايسه پراكندگي افسردگي در دانش آموزان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار آموزشگاههاي متوسطه شهر سنندج
700
بررسي ومقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در افراد مبتلا به مولتيل اسكلروزيس و افراد سالم بر اساس فرم كوتاه تست نئو
701
بررسي ومقايسه پيش دبستاني بر مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان عادي وعقب مانده ذهني مقطع ابتدايي فريمان
702
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دخترمدارس نمونه دولتي بانمونه مردمي شهرستان طبس درسال75_1374
703
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختروپسر دردرس زبان انگليسي مقطع راهنمايي درشهرستان طبس
704
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه در بدو ورود به مدرسه شش سال تمام دارند با انهايي كه بيشتر از شش سال دارند در مدارس شهرستان بشرويه
705
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه فرزنداول خانواده هستند باساير دانش اموزان درمقطع ابتدايي شهرستان طبس درسال تحصيلي75_1374
706
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه والدين انها تحصيلات بالايي دارند با والديني كه تحصيلات پايين تري دارند درمقطع ابتدايي ازديدگا معلمين منطقه زاوه تربت حيدريه
707
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي هستند بادانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي نيستند دربخش دستگردان شهرستان طبس.
708
بررسي ومقايسه تاثير برنامه هاي ماهواره بر بلوغ عاطفي دختران نوجوان
709
بررسي ومقايسه تاثير جو عاطفي ميان كاركنان اموزشگاه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي بردسكن
710
بررسي ومقايسه تاثير عامل ميزان تحصيلات در رضايت زناشويي زوجين بين 45-18 سال شهرستان محلات در سال1390
711
بررسي ومقايسه تاثير عدم ارضاي نيازها بر شكست تحصيلي دانش اموزان راهنمايي شهر كاشمر
712
بررسي ومقايسه تاثير هنردرماني بر ميزان اضطراب كودكان اوتيسم
713
بررسي ومقايسه تحول رشد شناختي و اخلاقي
714
بررسي ومقايسه تغيير شكل سازه هاي نگهبان از نوع نيلينگ وديواره ديافراگمي
715
بررسي ومقايسه تغييرات ضربان قلب وفشار خون در افراد مبتلا به كيفوزوافراد سالم در سه وضعيت قبل ،حين وبعد از فعاليت ورزشي
716
بررسي ومقايسه تفاوت هاي شخصيتي دانش اموزان معلول جسمي و دانش اموزان عادي
717
بررسي ومقايسه تكنولوژي كارتهاي هوشمند
718
بررسي ومقايسه تيپهاي شخصيتي AوB ورضايت زناشويي افراد مختلف بخش چابكسر سال83-82.
719
بررسي ومقايسه تيپهاي شخصيتيBوA وميزان افسردگي
720
بررسي ومقايسه جداسازي دي اكسيدكربن با حلال آمين و جاذب هاي جامد
721
بررسي ومقايسه خصوصيات لايه هاي زميني توليد شده از الياف نو و بازيابي شده داخلي
722
بررسي ومقايسه خلاقيت در بين كودكان پيش فعال وعادي
723
بررسي ومقايسه خودپنداره وعزت نفس با پيشرفت تحصيلي بين دانش اموزان دخترو پسر در مقطع ابتدايي شهر فريمان
724
بررسي ومقايسه داستان پيامبران اولوالعزم در "النوبه الثانيه "و "النوبه الثالثه" كشف الاسرار و عده الابرار ميبدي
725
بررسي ومقايسه درون مايه هاي غزليات استاد شهريار و هوشنگ ابتهاج
726
بررسي ومقايسه رابطه اضطراب بين دانش اموزان دختر علوم انساني وپايه
727
بررسي ومقايسه رابطه بين فشار اقتصادي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رودسر
728
بررسي ومقايسه رابطه بين فشار اقتصادي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رودسر.
729
بررسي ومقايسه رابطه بين هوش هيجاني با شادي در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان دولت آباد در سال 1388
730
بررسي ومقايسه رابطه ي هوش هيجاني وسبك هاي دلبستگي
731
بررسي ومقايسه رشد اجتماعي فرزندان
732
بررسي ومقايسه رشد اجتماعي كودكان دختر اداري مادران شاغل و غير شاغل دوره ابتدايي شهرستان گناوه
733
بررسي ومقايسه روش هاي مطالعه دختران دبيرستاني محلات وراه هاي بهبود آن
734
بررسي ومقايسه روشهاي زمانبندي در مديريت پروژه هاي متناوب
735
بررسي ومقايسه سامانه هاي مديريت مخزن كد
736
بررسي ومقايسه سبك شناختي دانش آموزان شنوا وناشنوا
737
بررسي ومقايسه سبك هاي استرس وويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دردبيرستان ها
738
بررسي ومقايسه سطوح آنتي بادي ويروس پاپيلوماي انساني پرخطر در سرم بيماران داراي سرطان دهانه رحم وضايعات پيش بدخيم دهانه رحم وافراد با بيوپسي نرمال دهانه رحم
739
بررسي ومقايسه سطوح هويت واضطراب هستي در افراد عادي ومعتادين شهرستان خمين
740
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين دانشجويان روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه پيام نور ملارد
741
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين زنان ورزشكار رشته هاي مختلف
742
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين كاركنان بيمارستانهاي رواني وكاركنان بيمارستان هاي غيررواني
743
بررسي ومقايسه سلامت عمومي دانشجويان رشته علوم تربيتي حضوري﴿دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر﴾و نيمه حضوري﴿دانشگاه پيام نور واحد ملارد﴾در سال تحصيلي92-91
744
بررسي ومقايسه شخصيت نام تجاري بانك هاي دولتي وخصوصي ايران از ديدگاه مراجعه كنندگان بانك ها
745
بررسي ومقايسه شيوه هاي فرزندپروري ومتغيرهاي جمعيت شناختي خانواده هاي داراي اختلال نقص
746
بررسي ومقايسه شيوه هاي مقابله با استرس در دو تيپ شخصيتي درونگرا وبرونگرا.
747
بررسي ومقايسه ظرفيت وتوسعه نوآوري در كسب وكارهاي كوچك ومتوسط توليدي وخدماتي
748
بررسي ومقايسه عزت نفس بين جانبازان 50درصد به بالا وافراد عادي.
749
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان دبيرستان فاطميه با دانش اموزان دبيرستان الزهرا
750
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان دختر عادي با دانش اموزان دختر ناشنواي مقطع راهنمايي
751
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان راهنمايي وغير انتفاعي
752
بررسي ومقايسه عزت نفس فرزندان اول ، وسط وآخر
753
بررسي ومقايسه علل بي ثباتي مديريت درمدارس پسرانه_دخترانه درسطوح مختلف اموزش وپرورش شهرستان خواف وتاثيران بركيفيت كار مدارس
754
بررسي ومقايسه علل گرايش دانش آموزان دختر و پسر متوسطه به فرهنگ غرب مدگرايي شاهرود
755
بررسي ومقايسه علل ميزان مردودي وافت تحصيلي بين دختران وپسران مقطع ابتدايي شهرستان خواف درسال تحصيلي74_73
756
بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
757
بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
758
بررسي ومقايسه عملكرد قابهاي بتن مسل مقاوم شده بابدبند فولادي وديواربرشي فولادي
759
بررسي ومقايسه عوامل انگيزشي موثر واولويت بندي انها بركارايي معلمان مقطع ابتدايي(زن ومر)درسطح شهرستان تربت حيدريه درسال 1375-1374
760
بررسي ومقايسه عوامل موثر در بالارفتن سن ازدواج در بين دبيران مجرد زن ومرد
761
بررسي ومقايسه فعاليت آنزيم هاي ماتريكس متالوپروتئيناز 2و9به روش زايموگرافي در سطح سرم خون جانبازان شيميايي ريوي وبيماران وافراد سالم
762
بررسي ومقايسه كارايي كمك منعقد كننده پلي آكريل آميد اصلاح شده با نانو ذرات آهن و آلومينيوم آكسيد در آبگيري لجن توليدي ازتصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهري
763
بررسي ومقايسه كارايي وبازدهي مديران بومي ومديران غيربومي درمقاطع ابتدايي راهنمايي.راهنمايي .متوسطه منطقه رشتخواردرسال تحصيلي 73_1372
764
بررسي ومقايسه كاركرد طبقه دهقانان ازعصرخسروانوشيروان تاپايان دوره اموي(ه 132)
765
بررسي ومقايسه كنترل هوش هيجاني (دروني وبيروني )بين اساتيد وكاركنان دانشگاه آزاداسلامي واحدخمين
766
بررسي ومقايسه لزوم راهنمايي ومشاوره ونقش مشاوران در دبيرستان هاي شهرستانهاي تربت حيدريه ازنظردبيران مردوزن درسال تحصيلي74_1373
767
بررسي ومقايسه محتواي كتاب علوم تجربي سال سوم راهنمايي ازنظر دبيران ومتصديان ازمايشگاه مدارس راهنمايي دخترانه وپسرانه شهرستان تربت حيدريه درسال تحصيلي73_1372
768
بررسي ومقايسه مديران زن و مرد درباره اعمال خشونت در مدارس راهنمايي شهر آبپخش
769
بررسي ومقايسه مسائل ومشكلات دانش اموزان نابينا وكم بينا
770
بررسي ومقايسه مشكلات رفتاري دانش اموزان مقطع ابتدايي منطقه زاوه شهرستان تربت حيدريه ازديدگاه معلمان درسال تحصيلي74_1373
771
بررسي ومقايسه مضامين سياسي مشترك اشعار ميرزاده عشقي
772
بررسي ومقايسه منبع كنترل در بين افراد ورزشكار وغير ورزشكار
773
بررسي ومقايسه مهارت هاي ادراكي ورواني بازيكنان نخبه وغير نخبه تنيس روي ميز
774
بررسي ومقايسه مهارتهاي ارتباطي در بين كودكان مهد گذرانده ومهد نگذرانده شهر فريمان
775
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب بين دانش آموزان دختر وپسر ورزشكار وغير ورزشكار مراكز پيش دانشگاهي شهرستان تنكابن.
776
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه فريمان قبل از امتحانات ودر ايام امتحانات در سال تحصيلي88-89
777
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب وافسردگي بين دو گروه مادران شاغل وغيرشاغل
778
بررسي ومقايسه ميزان اطلاعات عمومي دانشجويان پسر ودختر دانشگاه پيام نور رامسر.
779
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي بين كودكان نابينا وناشنوا
780
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي د ردانش اموزان دختر وپسر گروه سني 12-15 سال منطقه كاريز تايباد سال 80-81
781
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه در دليجان
782
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي زنان شاغل وزنان خانه دار شهركلاچاي
783
بررسي ومقايسه ميزان تفاوت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاهد غير شاهد در دبيرستانهاي شاهد شهرستان گرگان سال تحصيلي 1375-1374
784
بررسي ومقايسه ميزان خلاقيت دربين دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه عادي واستعداد درخشان شهرستان دامغان
785
بررسي ومقايسه ميزان خلاقيت دربين دانش آموزان دخترمقاطع متوسطه عادي واستعداددرخشان شهرستان سمنان
786
بررسي ومقايسه ميزان رشد اخلاقي در بين دانش اموزان مدارس قراني وعادي دخترانه متوسطه منطقه رضويه مشهد
787
بررسي ومقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي در دو نوع ازدواج سنتي ومدرن
788
بررسي ومقايسه ميزان رضايتمندي زناشويي در مادران عقب مانده ذهني وعادي مدارس ابتدايي شهرستان تايباد
789
بررسي ومقايسه ميزان رعايت استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستا ن در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد1393
790
بررسي ومقايسه ميزان شيوع بيش فعالي در دانش اموزان دختر وپسر پايه اول در فريمان
791
بررسي ومقايسه ميزان عزت نفس در ورزشكاران وغيرورزشكاران پسر نوجوان استان قم
792
بررسي ومقايسه ميزان فشاررواني (استرس)درزنان خانه داروشاغل 20تا40سال شهرسمنان
793
بررسي ومقايسه ميزان كارامدي مديراني كه تحصيلات مديريتي دارند
794
بررسي ومقايسه ميزان مرگ ومير و ارتباط آن با روزهاي تعطيل در اورژانس بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي در سال 1388
795
بررسي ومقايسه ميزان مسئوليت پذيري بين دانش آموزان دختر وپسر در حيطه ي خانه مدرسه وجامعه در شهر قدس
796
بررسي ومقايسه نظرات معلمان زن ومرد درموردمحتواي كتاب فارسي ودستوراول راهنمايي باتوانايي هاي ذهني دانش اموزان وساعات تدريس هفتگي ان درشهرستان كاشمردرسال تحصيلي73_1372
797
بررسي ومقايسه نظرات معلمين درمورد پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبستانهاي دورافتاده ودبستانهاي مسير جاده
798
بررسي ومقايسه نظرات معلمين زن ومادران در مورد تغذيه رايگان بر جذب وپيشرفت تحصيلي وكاهش اختلالات رفتاري
799
بررسي ومقايسه نظرات معلمين زن ومرددررابطه باوضعيت اقتصادي والدين برپيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي شهركاشمر درسال تحصيلي73-72
800
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مرد وزن درباره نقش ورزش وتربيت بدني برشادي ونشا عاطفي اجتماعي دانش اموزان مقطع ابتدايي شهرستان بردسكن سال تحصيلي 74_75
801
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مرد وزن شهرستان بردسكن دررابطه باعلل تقلب دانش اموزان وراه هاي مقابله بان درسال تحصيلي 76_75
802
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مردوزن درمورد محتواي كتب تعليمات ديني ابتدائي ازنظرانطباق ان باتوانايي هاي ذهني دانش اموزان اين مقطع درشهرستان خواف74-73
803
بررسي ومقايسه نقش مشاركت جويانه وغير مشاركت جويانه مديران دبيرستانهاي دخترانه مشهد در رضايت شغلي كاركنان
804
بررسي ومقايسه نگرش مادران ودختران نسل ﴿قديم وجديد﴾نسبت به ارزشهاي اجتماعي
805
بررسي ومقايسه نگرش وعلاقه دانشجويان دبيري نسبت به رشته تحصيلي خود و شغل معلمي در دانشگاه بيرجند
806
بررسي ومقايسه نيازهاي اموزشي وپرورشي مديران در مقطع متوسطه دبيرستان هاي دخترانه وپسرانه مشهد
807
بررسي ومقايسه هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه حضوري ونيمه حضوري ورابطه آن با خودكارمدي آنان
808
بررسي ومقايسه هوش هيجاني در دانش اموزان تيز هوش وعادي ورابطه ان با پيشرفت تحصيلي
809
بررسي ومقايسه وضعيت بهداشت رواني دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور رامسر
810
بررسي ومقايسه وضعيت موجود مطلوب مدارس ابتدائي شهرستان تنكابن درزمينه امكانات وتجهيزات وفضاهاي آموزشي و انساني
811
بررسي ومقايسه وميزان افسردگي بين زنان شاغل وزنان خانه دار شهر چابكسر.
812
بررسي ومقايسه ويژگي شخصيتي دانش اموزان عادي ودانش اموزان شبانه روزي
813
بررسي ومقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان شاغل خانه دار
814
بررسي ومقايسه ويژگيهاي شخصيتي كودكان ناتوان يادگيري وعادي
815
بررسي ومقايسه ي رابطه سبك هاي دلبستگي ومكانيسم هاي دفاعي در پسران ودختران مقطع متوسطه ي شهرستان ملارد سال 1394
816
بررسي ومقايسه ي روش هاوقالب هاي طنزپردازي درچهارمجلّه ي (باباشمل- بهلول- فكاهيون(توفيقيون)- خط خطي)
817
بررسي ومقايسه ي فيزيولوژي دستگاه گوارش ماهي قزل الاي رنگين كمان وكپورمعمولي
818
بررسي ومقايسه ي مكانيزم هاي دفاعي مورد استفاده در بيماران پوستي بيمارستان رازي وافراد سالم شهر تهران در سال 92-91
819
بررسي ومقايسه ي ميزان طرحواره هاي ناسازگاراوليه در دانشجويان متاهل ومجرد
820
بررسي ومقايسه ي هماهنگي مهارتهاي ظريف ودرشت درافراد آسيب ديده ي مغزي باافراد سالم
821
بررسي ومقايسه ي ويژگي هاي تصويري نگاره هاي خمسه نظامي در نگاره سلطان سنجر وپيرزن در مكتب هرات وتبريز از اواخر دوره تيموري تا اوايل دوره صفوي
822
بررسي وميزان مقايسه علاقه مندي دانش اموزان دختر وپسر ناحيه 7 مشهد
823
بررسي وند( هاي) مصغرساز گويش يزدي در چارچوب انگاره چندمعنايي نظام مند جورافسكي
824
بررسي ونداليسم و نقش آن در گردشگري
825
بررسي وندهاي اشتقاقي زبان فارسي بر اساس رويكرد ترتيب مبتني بر پيچيدگي
826
بررسي وندهاي زبان فارسي از نگاه تكواژشناسي واژگاني
827
بررسي وندهاي گويش لكي الشتري از نگاه تكواژ شناسي واژگاني
828
بررسي وندهاي مورد اختلاف در زبان فارسي
829
بررسي ونقد آراء مستشرقان درباره ي قصص قرآن
830
بررسي ونقد انواع هنجار گريزي ها در مثنوي هاي احمد عزيزي
831
بررسي ونقش فناوري ديجيتال در تصورسازي معاصر با تاكيد بر مضامين ايراني
832
بررسي ونگرش چايكاران نسبت به سازمان چاي قبل و بعد از خصوصي سازي(طرح اصلاح ساختارچاي).
833
بررسي ويؤگي هاي اپيدميولوژيك كودكان با تب و تشنج بستري شده در بيمارستان 17 شهريور
834
بررسي ويتامين دي وعلل كمبود اين ويتامين در جمعيت شهرستان شازند
835
بررسي ويرايش و نگارش و نقد آن در فارسي ممعاصر
836
بررسي وي‍‍‍‍‍زگي هاي رهبري خدمتگزار با رويكرد اسلامي
837
بررسي ويزگيهاي ساختاري فيلمنامه فيلم كوتاه
838
بررسي ويزگيهاي ساختاري فيلمنامه فيلم كوتاه
839
بررسي ويژكي هاي عكاسي جنگ
840
بررسي ويژگي
841
بررسي ويژگي هاي شخصيتي مجرمان بر اساس نوع جرم
842
بررسي ويژگي الگوي حكمراني خوب در افزايش كارائي نظام اداري سازمان اموراقتصادي و دارائي فارس
843
بررسي ويژگي دوگان قاب هاي تركيبي متناهي
844
بررسي ويژگي زنان و مردان متعالي در قرآن
845
بررسي ويژگي ساختار حاصل از تغيير شكل پلاستيك در فولاد ضد زنگ آستنيتي نيمه پايدار
846
بررسي ويژگي ساختاري و الكتروني صفحه گرامافن
847
بررسي ويژگي ساختاري و الكتروني نانو لوله ي اكسيد روي خالص و آلاييده با نقره و اثرجذب هيدروژن و اكسيژن بر آن
848
بررسي ويژگي شخصيتي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بيمارستانهاي منتخب شهرستان يزد
849
بررسي ويژگي شخصيتي دانشجويان و رابطه آن با گروه خوني
850
بررسي ويژگي شخصيتي زوجهاي داراي خيانت اينترنتي و زوجهاي عادي
851
بررسي ويژگي شخصيتي نوجوانان چپ دست و راست دست در مقطع ابتدايي
852
بررسي ويژگي شخصيتي والدين كودكان استثنايي آموزش پذير ومقايسه اون باوالدين كودكان معمولي
853
بررسي ويژگي صدق عاطفي در مجموعه داستان كوتاه ليل الغرباء از غادة السمّان (تحليل دو داستان كوتاه)
854
بررسي ويژگي ظاهري ابرقهرمان در طراحي شخصيت رستم و كاپيتان امريكا در انيميشين مطالعه موردي: رستم، تولدي ديگر(سعيد قهاري)، رستم و سهراب(كيانوش دالوند)، رستم و اسفنديار(اسفنديار احمديه)
855
بررسي ويژگي فنوتيپي و ژنوتيپي باكتري هاي همراه با بيماري شانكر سطحي پوست درختان گردو در استان كرمان
856
بررسي ويژگي لرزه اي يك ميدان هيدروكربني جنوب ايران با استفاده از تفسير پتروفيزيكي و مدل سازي فيزيك سنگي
857
بررسي ويژگي مديران موفق آموزش و پرورش منطقه دلوار
858
بررسي ويژگي مديران موفق ازديدگاه دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان دامغان درسال تحصيلي 1390-1389
859
بررسي ويژگي ها و چالش هاي بنگاه هاي كوچك و متوسط با رشد سريع و كارآفرينانه ﴿ بررسي بنگاه هاي كوچك و متوسط منتخب ايران در طول برنامه سوم توسعه ﴿ 83-1379 ﴾
860
بررسي ويژگي ها و عناصر داستان در داستان هاي افصح المتكلمين املشي "علي عمو"
861
بررسي ويژگي هاي " پلان مديريت حفاظت " از محوطه هاي ميراث فرهنگي ؛ ارائه پلان مديريت از شهر استخر فارس
862
بررسي وي‍‍‍ژگي هاي mof و كاربرد آن در واكنش هاي مختلف
863
بررسي ويژگي هاي آب شرب شهرمشهد و آبهاي بطري شده موجود در بازار از نظر سالم بودن و املاح موجود و مقايسه ي آن با استانداردهاي تعيين شده , study of drinking water specificities of mashhad and available botteled water are they safe and standards?
864
بررسي ويژگي هاي آشكارسازها نيمه رساناي مناسب به عنوان جايگزين آشكارسازدوربين گاما با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
865
بررسي ويژگي هاي آشكارسازهاي نيمه رساناي مناسب به عنوان جايگزين آشكارساز دوربين گاما با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو , the investigation of properties of some semiconductor detectors suitable for replacing in gamma camera detector by using monte carlo simulations
866
بررسي ويژگي هاي آنتي اكسيداني گياهان دارويي و كاربرد آن ها در صنعت روغن
867
بررسي ويژگي هاي آوازهاي سوگواري در ايل ها و طوايف لك ( مورخواني )
868
بررسي ويژگي هاي آوازي در رديف ابوالحسن صبا ( مورد مطالعاتي : دستگاه شور ، دستگاه سه گاه ، آواز بيات ترك و آواز اصفهان )
869
بررسي ويژگي هاي آيروديناميكي يك هواپيماي بال بدنه يكپارچه با توجه به اثرات وينگلت در سرعت مادون صوت
870
بررسي ويژگي هاي اپتيكي نانو لوله هاي كربني
871
بررسي ويژگي هاي اتيوپاتولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي زبان درمقايسه باسايرنواحي دهان دربيمارستان هاي اصلي شهريزد ازسال۱۳۸۵تا۱۳۹۵
872
بررسي ويژگي هاي اجتماعي و كالبدي نظام محلي بافت جديد شهري ( محدوده مورد مطالعه : الهيه )
873
بررسي ويژگي هاي اخلاقي و آگاهي از روشهاي تدريس پيشرفته معلمان نمونه
874
بررسي ويژگي هاي اقتباسي متون غير ايراني در سينماي پس از انقلاب
875
بررسي ويژگي هاي اقليمي خانه هاي دوره صفويه در اصفهان
876
بررسي ويژگي هاي اكوفيزيولوژيكي ريشه ريزومي خارشتر )Alhagi pseudoalhagi(
877
بررسي ويژگي هاي اكولوژيكي گياه دارويي خوشاريزه كوهستاني (Echinophora cinerea Boiss) در مراتع استان كهگيلويه و بوير احمد
878
بررسي ويژگي هاي الكتروني و اپتيكي نانو لايه MgSe/Ge
879
بررسي ويژگي هاي الكتروني و ساختاري BiB2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي اختلالي
880
بررسي ويژگي هاي الكتروني و ساختاري BiB2 با استفاده از نظريه ي چگالي اختلالي
881
بررسي ويژگي هاي الكتروني واپتيكي نانونوارهاي اكسيد بريليوم
882
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي پليمرها در تقريب تنگ بست
883
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي شبكه هاي دو بعدي هگزاگونال فسفر سياه و فسفر آبي و مقايسه آنها با گرافن در مدل تنگ بست
884
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي نانونوارهاي گرافيني و نانونوارهاي سيليكون بورون و بورون نيتريد در تقريب تنگ بست
885
بررسي ويژگي هاي الياف ليفيران استخراج شده با استفاده از پتاسيم هيدروكسيد
886
بررسي ويژگي هاي امولسيفايري كنژوگه هاي كوالانسي پروتئين سويا و نشاسته حاصل از واكنش مايلارد
887
بررسي ويژگي هاي امولسيون كنندگي كمپلكس هاي كوالانسي و غير كووالانسي بتالاكتوگلوبولين - صمغ فارسي
888
بررسي ويژگي هاي انسان تكامل يافتهازديدگاه امام علي(ع) درنهج البلاغه و روان شناسي مازلو
889
بررسي ويژگي هاي برآورد ماكسيمم درستنمايي ميانگين جامعه ي نرمال چند متغيره با داده ي ناقص يكنوا
890
بررسي ويژگي هاي بصري آرم باشگاه هاي ورزشي ايران و چگونگي تاثيرپذيري آن از باشگاه هاي اروپا
891
بررسي ويژگي هاي بصري آرم هاي شركت هاي خودرو سازي كشورهاي آلمان، ژاپن، فرانسه، امريكا و ايتاليا
892
بررسي ويژگي هاي بصري پيكره هاي انساني در نقش برجسته هاي دوره هخامنشي در تخت جمشيد
893
بررسي ويژگي هاي بصري تزيينات ديواريطبقه ي ششم كاخ عالي قاپو جهت به كارگيري در هنرهاي دستي چوبي
894
بررسي ويژگي هاي بصري حروف در كتيبه هاي گچبري دوره سلجوقي
895
بررسي ويژگي هاي بصري شكل و نقش در عودسوزهاي فلزي قرون پنجم تا هفتم هـ.ق ايران به منظور طراحي و ساخت وسايل روشنايي سراميكي
896
بررسي ويژگي هاي بصري طراحي سنتي تزئينات معماري مسجد جامع عباسيبه منظور طراحي و ساخت صندلي چوبي
897
بررسي ويژگي هاي بصري كتاب اصلي اول دبستان كشور آلمان در دهه كنوني
898
بررسي ويژگي هاي بصري كتب كمك آموزشي در ايران
899
بررسي ويژگي هاي بصري گره شش به منظور اجرا در وسايل كاربردي چوبي
900
بررسي ويژگي هاي بصري مطبوعات چاپ سربي ايران
901
بررسي ويژگي هاي بصري معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار و مقايسه آن با دو نمونه پيشين
902
بررسي ويژگي هاي بصري هنر پارچه بري خانه هاي تاريخي حقيقي،خانه حاج مصور الملك و انگورستان ملك(به منظور كاربرد آن در وسايل معاصر )
903
بررسي ويژگي هاي بصري و فني هنر حصيربافي به‌منظور بهره گيري در وسايل چوبي معاصر
904
بررسي ويژگي هاي بصريدر تيتراژ 30 فيلم ژانر معمايي و پليسي - جنايي ﴿2012- 1960﴾
905
بررسي ويژگي هاي بيمه نامه ي كيفيت ساختمان(عيوب اساسي و پنهان ساختمان)در ايران و مقايسه با ديگر كشورها
906
بررسي ويژگي هاي پرفورمنس در تئاتر عروسكي ويژه
907
بررسي ويژگي هاي پرفورمنس در تئاتر عروسكي ويژه كودكان
908
بررسي ويژگي هاي پهنه گسلي با استفاده از مكعب داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
909
بررسي ويژگي هاي پودر كلسيم فسفات سنتز شده در حضور بيوپليمر زيست سازگار
910
بررسي ويژگي هاي پوشش گياهي و خاك در دو منطقه چراي چكنه و تابستانه در طول فصول رويش ( مطالعه موردي : مراتع شواز استان يزد)
911
بررسي ويژگي هاي پيچانرودي رودخانه گاماسياب به منظورارزيابي ميزان پايداري كناره ها (منطقه موردمطالعه .ازپل چهرتاروستاي چم كبود
912
بررسي ويژگي هاي تاريخي، فرهنگي و هنري گليم هاي سوزني منطقه كرمان و آذربايجان
913
بررسي ويژگي هاي تجارت ابريشم در دوره قاجاريه
914
بررسي ويژگي هاي تخمين پارامتر پروازي در ميدان فركانسي
915
بررسي ويژگي هاي تدريس مطلوب از ديدگاه دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد
916
بررسي ويژگي هاي ترابردي نانونوارهاي گرافن با استفاده از روش تابع گرين
917
بررسي ويژگي هاي تركيب هايي از توزيع بتا
918
بررسي ويژگي هاي تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه پروژه كارون 3 و ارائه ي مدل تحليلي
919
بررسي وي‍‍ژگي هاي تزيينات خنجرهاي دوره صفوي
920
بررسي ويژگي هاي تصويرسازي كليله و دمنه در كتب چاپي معاصر ايران
921
بررسي ويژگي هاي تصويري در كتاب هاي چاپ سنگي افغانستان ازسال 1871 م/1288 ق تا سال 1930م/1349ق
922
بررسي ويژگي هاي تكنيكي و هنري قرآن هاي دوره صفويه موزه آستان قدس رضوي
923
بررسي ويژگي هاي توپولوژيك فضاي تقريب IF
924
بررسي ويژگي هاي توپولوژيك فضاي تقريب IF
925
بررسي ويژگي هاي توده اي شدن آموزش عالي در ايران از ديدگاه تصميم سازان (كارشناسان )
926
بررسي ويژگي هاي توزيع نرمال چندمتغيره
927
بررسي ويژگي هاي جذب و انتقال نيكل تحت تاثير برخي آمينو اسيدهاي ريز و سفر در گندم
928
بررسي ويژگي هاي جراحي اسپونديلوليستزيس در بيماران جراحي شده در بيمارستان پورسينا از سال 82 الي 89/
929
بررسي ويژگي هاي جريان گردابي در سرريزهاي مدور قائم با ورودي گلبرگي شكل
930
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي – شنوايي - سنجي ناشنوايان شهر رشت در سال 1396
931
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي، باليني ونتايج اقدامات تشخيصي در كودكان بستري شده با شكايت تب وكاهش سطح هوشياري﴿انسفالوپاتي حاد همراه با تب﴾ در مركز آموزشي درماني-17 شهريور رشت در سال 92تا93
932
بررسي ويژگي هاي جوانه زني و اثر كميت و كيفيت نور بر رشد و عملكرد ويتكس (.Vitex agnus-castus L) تحت تنش خشكي
933
بررسي وِيژگي هاي جوش فولاد¬هاي ابزاري به روش فرايندهاي نيمه جامد
934
بررسي ويژگي هاي حجمي سيستم هاي دو تايي 1پروپانول و ايزوبوتانول با اتيل استات ،وينل و...
935
بررسي ويژگي هاي حجمي سيستم هاي دوتايي الكل واستردر دماي متفاوت وفشار محيط
936
بررسي ويژگي هاي حجمي محلول هاي دوجزئي(گلايسين + آب ) و سه جزئي (گلايسين+ آب+ ليتيم برميد)، (گلايسين+ آب+ پتاسيم برميد) و (گلايسين+ آب+ سديم برميد) در دماهاي مختلف و فشار محيط
937
بررسي ويژگي هاي حسي و فيزيكوشيميايي شير سوياي غني شده با كلسيم ريز پوشينه دار شده و نمك كلسيم كلاته شده
938
بررسي ويژگي هاي خانواده و تاثير آن بر موفقيت دانش آموزان دختر دوره راهنمايي مدارس بهشهر در سال تحصيلي 88 - 87
939
بررسي ويژگي هاي خش و خراش پوشش هاي هيبريدي نانوساختار تابش پز حاوي تركيبات پلي هدرال اليگومريك سيل سسكوايكسان
940
بررسي ويژگي هاي خطي سيگنال صوتي براي تشخيص ناهنجاري هاي گفتاري
941
بررسي ويژگي هاي دانش آموزان خلاق درمدارس ابتدايي دخترانه شهرستان بندرتركمن
942
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك افراد اقدام كننده به خودكشي درشهر يزد سال 87
943
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به Ewing Sarcoma Family مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1381 تا 1389
944
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به Ewing Sarcoma Family مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1381 تا 1389
945
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك، آزمايشگاهي و باليني بيماران مبتلا به هماتوشزي سرپايي مراجعه كننده به كلينيك هاي درمانگاهي و مطب هاي خصوصي اعضاي هيئت علمي دانشگاه، و بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت از بهمن ماه1389 تا دي 1390
946
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك،كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مراجعه كننده با متاستاز استخواني به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1391-1386
947
بررسي ويژگي هاي دموگرافيگ، باليني و تشخيصي بيماران تحت احياي قلبي- ريوي دربيمارستان دكتر حشمت رشت در طي سال1393
948
بررسي ويژگي هاي رهبري تحول آفرين از منظر قرآن و سنت
949
بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه وسواس در كودكان و نوجوانان با اختلال وسواسي - اجباري (The Child Version of Obsessive_ Compulsive Inventory) در استان گيلان در سال 97-96
950
بررسي ويژگي هاي روان شناختي شخصيت هاي خودنابودگر در سه نمايش نامه از هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي، روسمرس هولم، هدا گابلر ﴾
951
بررسي ويژگي هاي روان شناختي شخصيت هاي خودنابودگر در سه نمايش نامه از هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي، روسمرس هولم، هدا گابلر ﴾
952
بررسي ويژگي هاي روان نسنجي و هنجار يابي نسخه
953
بررسي ويژگي هاي روانسنجي وهنجاريابي مقياس طرحواره‌هاي هيجاني ليهي و تعيين رابطه‌ي آن با اضطراب، افسردگي و استرس در زنان شهر اصفهان
954
بررسي ويژگي هاي رواني - اجتماعي مردان معتاد به مواد مخدر خود معرف مجتمع شهيد فاميلي شهر تهران
955
بررسي ويژگي هاي رواني و شخصيتي افراد معتاد و عادي ناحيه 3 شهرستان اصفهان
956
بررسي ويژگي هاي زباني تاريخ بيهق و مسامرة الاخبار
957
بررسي ويژگي هاي زباني زنان با توجه به متغير سن بر اساس رويكرد ليكاف
958
بررسي ويژگي هاي زلزله حوزه نزديك گسل به كمك روش هاي احتمالاتي
959
بررسي ويژگي هاي زماني و مكاني آسايش اقليمي در سواحل شمالي ايران
960
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انتقال آب گوكان
961
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد استوار و ارزيابي تزريق پذيري آن به منظور طراحي پرده ي آب بند
962
بررسي وي‍‍‍‍‍‍ژگي هاي زمين شناسي مهندسي سنگهاي نرم از ديدگاه تزريق پذيري و آب بندي، مطالعه موردي سد تالوار زنجان
963
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد بهشت آباد
964
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد گردنه خاكي در شمال غرب سميرم
965
بررسي ويژگي هاي زيبايي شناسي تزيينات سه بناي مسجد جامع ورامين، مقبره پيربكران، و مسجد جامع اصفهان در دوره ايلخاني و كاربرد آن در هنر چوب
966
بررسي ويژگي هاي زير نيم حلقه هاي نرمال فازي شهودي از يك نيم حلقه
967
بررسي ويژگي هاي زيستي ونيازهاي دمايي زنبور پارايتوئيدتخم سن گندم Trissolcus Vassilievi Mayr (Hym;Scelionidae)
968
بررسي ويژگي هاي ژئوتكنيكي زمين هاي ساحلي شمال ايران و ارزيابي رفتار آنها
969
بررسي ويژگي هاي ساختار پروتون با استفاده از تناظرهاي AdS/QCD
970
بررسي ويژگي هاي ساختار چندلايه ي نانوليفي گرفت عروقي
971
بررسي ويژگي هاي ساختاري - محتوايي طنز در برنامه هاي راديويي
972
بررسي ويژگي هاي ساختاري عملكردهاي كمپلكس هاي صمغ عربي با كازئين و كازئين هيدروليزشده حاصل از واكنش مايلارد
973
بررسي ويژگي هاي ساختاري مشترك آثار تك ‍ پرده اي برشت با حكايتهاي ايراني
974
بررسي ويژگي هاي ساختاري مشترك آثار تك پردهاي برشت با حكايت هاي ايراني
975
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني KŸŸŸŸŸcuF3
976
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني انبوهه و نانولايه ي دو تركيب ThPtSb و ThPdSb
977
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب هاي LuNiBi و LuPtBi
978
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تك لايه و دو لايه mos2 و نانو نوارهاي آن و امكان استفاده از آن براي ساخت انواع حسگرها
979
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني فازهاي ژرمانيوم در فشار هاي بالا
980
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نانو لوله ي فسفيد آلومينيوم،آلاييده با منگنز ،كبالت و نيكل
981
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نانوساختارشبه -گرافان نيتريدبور
982
بررسي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي تركيبات هويسلر Mn-Ga
983
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتريكي و مغناطومقاومت لايه هاي نازك La0.4Pr0.3Ca0.3MnO3
984
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتريكي و نوري لايه هاي نازك SnO2:Sb به منظور كاربرد در سلول خورشيدي
985
بررسي ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و مغناطو گرمايي در منگنايت هاي La0.5Ca0.5-xSrxMnO3
986
بررسي ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي، الكتريكي و مغناطومقاومت لايه هاي نازك La0.4pr0.3Ca0.3MnO3
987
بررسي ويژگي هاي سبك زنانه در اثر سووشون سيمين دانشور
988
بررسي ويژگي هاي سبكي اشعار مجتبي كاشاني
989
بررسي ويژگي هاي سبكي داراب نامه بيغمي
990
بررسي ويژگي هاي سبكي منظومه ي گنجينه ي اسرار عمان ساماني
991
بررسي ويژگي هاي سفال و سراميك معاصر در مناطق شاخص ايران ﴿نطنز، ميبد، لاجين، شهرضا، قم، استهبان﴾
992
بررسي ويژگي هاي سه تار نوازي سعيد هرمزي
993
بررسي ويژگي هاي سوررئاليستي متون برجستة صوفيانة فارسي تا پايان سدۀ هفتم هجري
994
بررسي ويژگي هاي سيستم سنجش عملكرد در سازمان هاي خدماتي ﴿مورد مطالعه اداره گاز ناحيه بروجن﴾
995
بررسي ويژگي هاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني شهر يزد ومقايسه آنبا استانداردها
996
بررسي ويژگي هاي سيستم هاي وزني
997
بررسي ويژگي هاي شاخص منبرهاي چوبي دوره اسلامي ايران
998
بررسي ويژگي هاي شخصيت بر هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز سال تحصيلي 89-88
999
بررسي ويژگي هاي شخصيت شناختي زوجين در حال طلاق و زوجين عادي شهر فارسان در سال 93-92
1000
بررسي ويژگي هاي شخصيت كارآفرينانه براساس ديدگاه مك كله لند در ميان مديران و كارشناسان شركت توانير
بازگشت