<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
2
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
3
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
4
بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال 92- 1391
5
بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال 92- 1391
6
بررسي وضعيت رفتارهاي مديريت غذا و عوامل مرتبط با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در زنان ساكن شهر يزد
7
بررسي وضعيت رقابت پذيري صادرات كشمش و پسته ايران در بازارهاي جهاني
8
بررسي وضعيت رهبري خدمتگذار در ايل بختياري و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
9
بررسي وضعيت روان شناختي نوجوانان و جوانان معتاد به اينترنت﴿پسر﴾15_25سال شهرستان شاهين شهر
10
بررسي وضعيت روانشناختي نوجوانان وجوانان معتاد به اينترنت ﴿پسر﴾ 15-25 سال شهرستان شاهين شهر
11
بررسي وضعيت رواني ،جسماني ،انظباتي و اجتماعي دانش اموزات دختر شهرستان بشرويه در دوران بلوغ
12
بررسي وضعيت رواني اجتماعي معتادين خواهان ترك در شهرستان طبس سال 1385
13
بررسي وضعيت رواني جسماني انضباطي و اجتماعي دانش آموزان دختر شهرستان فردوس در دوره بلوغ
14
بررسي وضعيت رواني در زنان روسپي وغير روسپي
15
بررسي وضعيت رواني والدين بيماران (اسكيزوفرنيك )
16
بررسي وضعيت روحي - رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد شهرستان بوشهر
17
بررسي وضعيت روحيه كار آفريني دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قاين و عوامل موثر برآن
18
بررسي وضعيت زغال سنگ در ايران
19
بررسي وضعيت زماني،تجهيزات و نيروي انساني پايگاههاي اورژانس 115 شهر يزد ومطابقت با استانداردها
20
بررسي وضعيت زنان در دوره صفويه به استناد سفرنامه ها
21
بررسي وضعيت زنان دست فروش دراستان بندرعباس(هرمزگان)
22
بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن در شهرستان قاين
23
بررسي وضعيت زنجيره صنعت مس در ايران و ميزان رقابت پذيري آن
24
بررسي وضعيت زندانيان استان گيلان در سال 89.
25
بررسي وضعيت زهكشي اراضي سد نرماب در آبخوان مينو دشت (گلستان)
26
بررسي وضعيت زيرساخت هاي فناوري لازم جهت پياده‌سازي آموزش سيار. مورد مطالعه: آموزش و پرورش قزوين
27
بررسي وضعيت زيست محيطي درياچه بختگان و تأثير آن بر روي زندگي اجتماعي-اقتصادي مردم شهرستان استهبان با تأكيد بر توجه به خشكسالي
28
بررسي وضعيت ژنتيكي بيماران مبتلا به رتينيت پيگمنتوزا
29
بررسي وضعيت ساختاري هاي انگيزشي ونيازهاي كاركنان ،مديران وآموزگاران مدارس نمونه موردي شهر شهركرد
30
بررسي وضعيت ساختمان هاي مسكوني به منظور مديريت بحران با تاكيد بر زلزله ﴿ نمونه موردي: شهر همدان﴾
31
بررسي وضعيت سازگاري اجتماعي عاطفي دانش اموزان دختر دبيرستان مناطق هفت گانه مشهد
32
بررسي وضعيت سازمان هاي متولي مديريت بحران در شيراز
33
بررسي وضعيت سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران
34
بررسي وضعيت سبك زندگي در مردم عشاير كوچر و شهرستان مرو دشت
35
بررسي وضعيت سبك زندگي و ابعاد آن : اوقات فراغت ، مصرف فرهنگي و مديريت بدن در بين جوانان شهر رودسر.
36
بررسي وضعيت سبك هاي دفاعي در معتادان گمنام روستاي چليچه در سال 1390
37
بررسي وضعيت سپرده هاي ثابت در توسعه اقتصادي
38
بررسي وضعيت سرماية فرهنگي - اقتصاديِ خانوادگي و سبك زندگيِ دانشجويان هنر هاي سنتي
39
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: بخش ميانكوه شهرستان اردل
40
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و شادكامي در بين خانوارهاي روستاي قلعه درويش
41
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و متغيرهاي تقويت كننده آن ( نمونه موردي ، تعاونيهاي كشاورزي ، خدماتي و صنعتي شهر شيراز و حومه )
42
بررسي وضعيت سرمايه فرهنگي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
43
بررسي وضعيت سرمايه فرهنگي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
44
بررسي وضعيت سرواپيدميولوژي CMV در بيماران HIV مثبت استان يزد از سال 1381 لغايت 1394
45
بررسي وضعيت سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر تهران نمونه موردي: محله اسلام آباد
46
بررسي وضعيت سلامت اجتماعي و انگيزش تحصيلي وارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزددرسال 1397-1398
47
بررسي وضعيت سلامت اكوسيستم‌هاي مرتعي شهرستان سميرم اصفهان با استفاده از رويكرد‌هاي زميني و سنجش از‌ دور
48
بررسي وضعيت سلامت پريودنتال در زنان منوپوز مبتلا به استئوپروز مراجعه كننده به درمانگاههاي روماتولو‍ژي شهر يزد و افراد سالم
49
بررسي وضعيت سلامت دانش اموزان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني استان بوشهر
50
بررسي وضعيت سلامت دهان كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به كلينيك آسم و آلرژي بيمارستان 17 شهريور رشت
51
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان و عادات دهاني در كودكان با اختلال نقص توجه/ بيش فعالي در سال 1398
52
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان و كيفيت زندگي مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1395
53
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان وكيفيت زندگي مرتبط باآن در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1395
54
بررسي وضعيت سلامت دهان ودندان در كودكان و نوجوانان مبتلا به هموفيلي در شهر رشت
55
بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان دانشگاه هنر تهران در سال تحصيلي 1389-1388
56
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 84-83
57
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد بر اساس تست SCL_90
58
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد بر اساس تست SCL_90
59
بررسي وضعيت سلامت رواني دبيران زن دبيرستانهاي دخترانه شهرعلي اباد كتول در سال 1390
60
بررسي وضعيت سلامت رواني ميان دانشجويان دختر ساكن خوابگاه امام شهر دانشگاه يزد
61
بررسي وضعيت سلامت رواني و اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي﴿مورد مطالعه شهر اصفهان﴾
62
بررسي وضعيت سلامت رواني و منابع استرسزا در دانشجويان دوره هاي كلينيك دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در نيم ترم دوم سال تحصيلي 94-95
63
بررسي وضعيت سلامت سالمندان بازنشسته شهر رشت 1389- 1388
64
بررسي وضعيت سلامت عمومي پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد
65
بررسي وضعيت سلامت عمومي در كاركنان مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال ١٣٩٥
66
بررسي وضعيت سلامت عمومي كاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كهكيلويه با استفاده ازپرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي در سال 1391
67
بررسي وضعيت سلامت عمومي وعوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد - 1390
68
بررسي وضعيت سن شروع قاعدگي در دختران 16-11 سال مدارس شهرستان رشت در سال 1382-1381
69
بررسي وضعيت سوء مصرف محصولات تنباكو براساس شواهد دهاني وخود اظهاري دانش آموزان مذكر دبيرستان هاي شهرستان شهربابك درسال تحصيلي 1397-1398
70
بررسي وضعيت سوء مصرف مواد(مخدر و روانگردان،الكل) در دانش آموزان شهر يزد
71
بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي وميزان رضايتمندي دانشجويان ازآنان , An investigation into the condition of the information literacy of mohaghegh ardabili university faculty members and siudents satiafaction of them
72
بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي كتابداران دانشگاه هاي دولتي استان كرمان , study of status of information literacy skills of kerman state universities librarians
73
بررسي وضعيت سيستم هاي اطلاعات مديريت كتابخانه هاي مركزي﴿سامك﴾ دانشگاه هاي شهر تهران
74
بررسي وضعيت سيستم هاي بانكي درايران
75
بررسي وضعيت شاخص dmft در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با hbalc در شهريزد در سال 1392-1391
76
بررسي وضعيت شاخص dmft در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با hbalc در شهريزد در سال 1392-1391
77
بررسي وضعيت شبكه شهري استان مازندران
78
بررسي وضعيت شبكيه در بيماران نزديك بين قبل از عمل هاي فتورفراكتيو
79
بررسي وضعيت شبكيه در بيماران نزديك بين قبل از عمل هاي فتورفراكتيو
80
بررسي وضعيت شخصيتي كساني كه تحت جراحي پلاستيك بيني قرارگرفته اند درمقايسه با افرادي كه چنين تجربه اي نداشته اند
81
بررسي وضعيت شرايط اقتصادي اجتماعي توانبخشي معلولين
82
بررسي وضعيت شركت تعاوني روستايي فردوسي شهرستان شيروان
83
بررسي وضعيت شكاف بين نسلي در شهر حنا
84
بررسي وضعيت شكاف بين نسلي در شهر سميرم
85
بررسي وضعيت شكايات مشتريان اينترنت وايمكس مبتني بر داده كاوي
86
بررسي وضعيت شهرهاي كوچك در سلسله مراتب شهري ايران طي سال هاي 1335 تا 1385
87
بررسي وضعيت شير در استان فارس و ارزيابي اقتصادي كارگاههاي پنيرسازي
88
بررسي وضعيت شيردهي تا پايان 2 سالگيو عوامل مرتبطبا آن براساس سازه هاي مدل بزنف در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1395
89
بررسي وضعيت شيعه در همدان از سقوط صفويه تا پايان قاجار ﴿با تاكيد بر روابط شيخيه با فرقه هاي هم عصر﴾
90
بررسي وضعيت صنايع دستي استان لرستان
91
بررسي وضعيت صنايع دستي استان لرستان
92
بررسي وضعيت صنايع دستي استان هرمزگان و زمينه هاي رشد و توسعه آن
93
بررسي وضعيت صنايع دستي استان هرمزگان و زمينه هاي رشد و توسعه آن
94
بررسي وضعيت صنايع نساجي كشور و مسايل و مشكلات آن
95
بررسي وضعيت صنعت توليد خودروهاي تجاري در ايران
96
بررسي وضعيت ضربان قلب ، نبض ، فشارخونسيستميك و آريتمي قلبي قبل از تزريق اپي نفرين در اتاق قدامي چشم و 5 يا 10 دقيقه پس از آن در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت در حضور هالوتان در بيمارستان چشم توتونكاران
97
بررسي وضعيت طبيعي دشت جرقويه سفلي با تاكيد بر كاربرد روشهاي هيدرو كليماتولوژي در استفاده بهينه از منابع آب
98
بررسي وضعيت طرح هادي روستايي روستاي غزاويه كوچك
99
بررسي وضعيت طرد اجتماعي افراد بدون شناسنامه (نمونه موردي: استان تهران)
100
بررسي وضعيت طلاق عاطفي و گونه بندي آن
101
بررسي وضعيت عدالت سازماني در سازمانهاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
102
بررسي وضعيت عدالت سازماني درك شده و كيفيت زندگي كاري و رابطه آن با سلامت روان پرسنل باليني بيمارستان هاي متخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي استان يزد
103
بررسي وضعيت عشاير نيمه كوچنده تركمن و چالش هاي فرا روي آنها (مورد دهستان مراوه تپه)
104
بررسي وضعيت عشايرنيمه كوچنده تركمن و چالشهاي فراروي آنها(مورد دهستان مراوه تپه )
105
بررسي وضعيت عكاسي و عكاسخانه‌هاي گيلان قبل از انقلاب اسلامي
106
بررسي وضعيت عملكرد دانش آموزان راهنمايي ودبيرستاني در ارتباط با ميزان رعايت فعاليتهاي موثر برسلامت و ارائه پيشنهادهاي آموزشي مناسب در شهر
107
بررسي وضعيت عملكردي ﴿FUNCTIONAL RECOVERY﴾بيماران جراحي شده بدليل هرني ديسك لومبر در بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1375 تا1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحي
108
بررسي وضعيت عملكردي ﴿FUNCTIONAL RECOVERY﴾بيماران جراحي شده بدليل هرني ديسك لومبر در بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1375 تا1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحي
109
بررسي وضعيت عمومي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
110
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي زنان سنين60-18 سال شهر اصفهان و ارائه نورم جديد
111
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي مردان سنين 60-18 سال شهر اصفهان و ارائه نورم هاي جديد
112
بررسي وضعيت عوامل اكواپيدميولوژيك پديكولوزيس سر در دختران ۱۰-۱۲ سال شهرستان بيرجند در سال ۱۳۹۶
113
بررسي وضعيت غايب مفقودالاثر
114
بررسي وضعيت غير از گونوميك كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استفاده از روش RULA و تاثير آموزش بر اصلاح آن
115
بررسي وضعيت غير از گونوميك كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استفاده از روش RULA و تاثير آموزش بر اصلاح آن
116
بررسي وضعيت فرآيند نيرويابي در بين پزشكان عمومي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
117
بررسي وضعيت فرش بافي در استان گيلان
118
بررسي وضعيت فرش قم
119
بررسي وضعيت فرهنگ ايمني و بهداشت صنعتي درميان كاركنان پالايشگاه گاز استان ايلام و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين المللي: نقش متغيرهاي روانشناختي وجمعيت شناختي بر فرهنگ ايمني و بهداشت صنعتي
120
بررسي وضعيت فرهنگ سازماني و ارتباط آن با تعهد و پتانسيل كارآفريني سازماني در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
121
بررسي وضعيت فرهنگي روستايي قزلق از توابع شهرچاپشلو واقع در شهرستان درگز
122
بررسي وضعيت فروش برندهاي ورزشي خارجي از ديدگاه فروشندگان استان كردستان با استفاده از مدل AHp
123
بررسي وضعيت فروش فرش اصفهان در دوره معاصر باتحليل سوات
124
بررسي وضعيت فسفردربرخي خاكهاي مناطق اصفهان وشهركرد
125
بررسي وضعيت فشار خون قبل و بعد از قالب گيري در بيماران پروتز كامل
126
بررسي وضعيت فشارخون در بيماران با كاتاراكت SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
127
بررسي وضعيت فشارخون در بيماران با كاتاراكت SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
128
بررسي وضعيت فضاهاي ورزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
129
بررسي وضعيت فضاي سبز شهر اصفهان از ديدگاه توسعه پايدار با استفاد از رويكرد ديناميك سيستم ها
130
بررسي وضعيت فضاي سبز شهر تايباد
131
بررسي وضعيت فضاي فيزيكي بخش اورژانس بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ومقايسه آنها با استاندارد در سال 1385
132
بررسي وضعيت فضاي فيزيكي مدارس دخترانه شهرستان خميني شهر با توجه به قواعد و معيارهاي استاندارد
133
بررسي وضعيت فعاليت فيزيكي دانش آموزان پسر دوره متوسطه يزد بر اساس الگوي سازمان جهاني بهداشت در سال 1395
134
بررسي وضعيت فعاليت هاي دانشي در ابعاد فردي و سازماني بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان كرمانشاه
135
بررسي وضعيت فعاليت هاي روزمره زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهرستان رشت در سال 1395
136
بررسي وضعيت فعاليت هاي زندگي روزانه وحمايت اجتماعي سالمندان شهر يزد درسال 1391
137
بررسي وضعيت فعلي ،شناخت نارسائيها وارائه سيستم اتوماسيون در شركت تولي پرس
138
بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران طي دوره 86-1371
139
بررسي وضعيت فلورسانس كلروفيل، پرولين وصفات زراعي در ژنوتيپ هاي كنجد تحت رژيم هاي متفاوت رطوبتي خاك
140
بررسي وضعيت فيلو ژنتيك و حفاظتي تيره موشهاي جهنده ﴿ جنس Allactaga) در ايران
141
بررسي وضعيت قابليت اعتماد سامانه اتوبوسراني مطالعه موردي: اتوبوسراني شهر اصفهان
142
بررسي وضعيت كار آفريني درون سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1393
143
بررسي وضعيت كارآفريني دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد در سال 93
144
بررسي وضعيت كارايي اطلاعاتي در بازار سهام تهران
145
بررسي وضعيت كاربري اراضي شهر خنج
146
بررسي وضعيت كاربري اراضي شهري با تأكيد بر اصول توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: كلانشهر اهواز)
147
بررسي وضعيت كاركنان دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس
148
بررسي وضعيت كاركنان كادر اداري آموزش وپرورش شهر گرگان تشخيص نيازهاي آموزشي آنها
149
بررسي وضعيت كارگاههاي شيشه گري سنتي در تهران
150
بررسي وضعيت كارگرداني در تئاتر ايران از سال 1375 تا سال 1383 با تاكيد بر چهاركارگردان:آتيلا پسياني، محمد يعقوبي، محمدرحمانيان و كيومرث مرادي
151
بررسي وضعيت كالبدي بافت هاي فرسوده شهري با اولويت بهسازي و نوسازي مطالعه موردي : قلعه وكيل آباد مشهد
152
بررسي وضعيت كتابخانه هاي نابينايان و نيمه بينايان مستقر در استان خراسان رضوي و بررسي ميزان رضايتمندي كاربران از خدمات آنها
153
بررسي وضعيت كشاورزي در استان چهار محال و بختياري
154
بررسي وضعيت كلسيم ادرار در دانش آموزان كلاس پنجم شهر يزد
155
بررسي وضعيت كلسيم ادرار در دانش آموزان كلاس پنجم شهر يزد
156
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در شركت يزد پيچ و بهبود آن
157
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در صنايع استان فارس
158
بررسي وضعيت كنوني سينماي لبنان
159
بررسي وضعيت كنوني سينماي لبنان
160
بررسي وضعيت كنوني كاشي كاري سنتي در مشهد مقدس
161
بررسي وضعيت كنوني كاشيكاري سنتي در مشهد مقدس
162
بررسي وضعيت كودكان خياباني شهرگرگان
163
بررسي وضعيت كودكان كار از نظر فقه و حقوق اسلام
164
بررسي وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشكي با استفاده از مدل سروكوال (مورد مطالعه: كلينيك هاي كاشت موي طبيعي در شهر اصفهان)
165
بررسي وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشكي با استفاده از مدل سروكوال (مورد مطالعه: كلينيك هاي كاشت موي طبيعي در شهر اصفهان)
166
بررسي وضعيت كيفيت خدمات بر اساس الگوي شكاف و رابطه آن با وفاداري مشتري
167
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران و جهان
168
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران وجهان
169
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران وجهان
170
بررسي وضعيت لايه هاي اجتماعي ايران و كاركرد آنها در فرهنگ و تمدن اسلامي از حمله مغول تا پايان ايلخانان (616 ه.ق تا 736 ه.ق)
171
بررسي وضعيت لرزه زمين ساخت گسل رباط كريم با استفاده از روش اكتشافي زمين رادار
172
بررسي وضعيت مالكيت و مناسبات ارضي در دوره تيموري ﴿771-912 ه.ق﴾
173
بررسي وضعيت مالي و عملكرد شركت هاي نساجي موجود در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه پيشنهاد براي بهبود نارسائي ها
174
بررسي وضعيت مبلمان شهري در شهر يزد
175
بررسي وضعيت محيط درون سازماني و صفات پنجگانه شخصيتي و ارتباط آنها با عملكرد شغلي از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد درسال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
176
بررسي وضعيت مدارس ساوه بر اساس استراتژي سازمان يادگيرنده
177
بررسي وضعيت مديريت بر ميزان تجزيه و ترسيب كربن در باغ هاي پسته رفسنجان با بافت هاي متفاوت
178
بررسي وضعيت مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست در پارك هاي شهرستان قاين
179
بررسي وضعيت مديريت پسمانددانشگاه صنعتي قم وارائه ي راهكارهاي مديريتي مبتني برسياست تفكيك در مبدا
180
بررسي وضعيت مديريت دانش در آموزش عالي با بهره گيري از معيارهاي مدل EFQM : دانشگاه يزد
181
بررسي وضعيت مديريت زباله هاي بيمارستاني ﴿تفكيك،جمع آوري ،نگهداري حمل ودفع زباله﴾در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
182
بررسي وضعيت مديريت عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مطابق الگوي بلوغ توانمنديهاي نيروي انساني )P.C.M.M(
183
بررسي وضعيت مديريت كيفيت جامع )TQM( در مدارس غيرانتفاعي آموزش و پرورش شهر تهران
184
بررسي وضعيت مديريت كيفيت فراگير T. Q. M در دانشگاه فردوسي مشهد
185
بررسي وضعيت مديريت مهندسي در دانشگاه هاي برتر
186
بررسي وضعيت مديريتي باشگاه هاي بدنسازي استان كردستان
187
بررسي وضعيت مس و سلنيوم سرم در سالمندان داراي اختلال شناختي در مقايسه با گروه كنترل
188
بررسي وضعيت مسكن بر اساس امكانات و تسهيلات اوليه در استان هاي يزد
189
بررسي وضعيت مسكن در شهرك فرهنگيان (ولي عصر)
190
بررسي وضعيت مسكن شهري ( نمونه موردي: شهر بهبهان)
191
بررسي وضعيت مسكن شهري( مطالعه موردي: شهر اصفهان دهه‌ي 70تا 90 )
192
بررسي وضعيت مشاوره ژنتيك در زنان حامله
193
بررسي وضعيت مشاوره ژنتيك در زنان حامله
194
بررسي وضعيت مشكلات اشتغال و بيكاري در گروه سني 30-20 سال شهر بهشهر
195
بررسي وضعيت مصرف سيگار در بيماران مبتلا به كمردرد مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت در سال92
196
بررسي وضعيت مصرف غذاهاي فوري ﴿فست فود﴾ونگرش مردم شهر يزد نسبت به آن
197
بررسي وضعيت مصرف غذاهاي فوري﴿فست فود﴾ و نگرش مردم شهر يزد نسبت به آن
198
بررسي وضعيت مصرف فرآورده¬هاي گياهي و عوامل مرتبط با آن در دوران حاملگي در مادران پس از زايمان در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال 95-96
199
بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادن (مورد مطالعه : استان گلستان )
200
بررسي وضعيت مصرف هورمون جايگزيني يائسگي (‏HRT‏) در زنان يائسه مراجعه ‏كننده به درمانگاهها و مطب هاي تخصصي زنان و مامايي شهر رشت-1387‏
201
بررسي وضعيت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر بيرجند
202
بررسي وضعيت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر بيرجند
203
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي دانشجويان رشته كتابداري و اطلاع رساني در دانشگاههاي شهر كرمانشاه
204
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي زنان شاغل و خانه دار شهرستان زاهدان
205
بررسي وضعيت مطالعه غير درسي زنان شاغل و خانه دار شهرستان زاهدان
206
بررسي وضعيت مطالعه متون ادبي در زنان خانه دار و شاغل شهر
207
بررسي وضعيت مطالعۀ متون ادبي در زنان خانه‌دار و شاغل شهر رشت
208
بررسي وضعيت معادن ايران در دوره ي قاجار با تكيه بر اسناد (مطالعه موردي معادن طلا و نقره و احجار كريمه)
209
بررسي وضعيت معاملات قابل ابطال در حقوق ايران
210
بررسي وضعيت معتادان در حال ترك روستاي چليچه
211
بررسي وضعيت معيشتي كارگران روز مزد شهرستان رامسر.
212
بررسي وضعيت منطقه اسلامشهر
213
بررسي وضعيت مهاجرت در شهرستان دشتستان
214
بررسي وضعيت مهاجرت در شهرستان دشتستان
215
بررسي وضعيت مهارت هاي ارتباطي كاركنان بيمارستان روان پزشكي و سوختگي زارع ساري در سال 1391
216
بررسي وضعيت مهارت هاي ارتباطي كتابداران دانشگاهي شهرستان سبزوار و تاثير آن بر رضايتمندي دانشجويان
217
بررسي وضعيت مهره هاي پشتي و كمري زنان باردار به هنگام قبل و بعد از زايمان در شهر كرمان به منظور ارائه برنامه حركات اصلاحي
218
بررسي وضعيت مواجهه شغلي با ذرات آلاينده هوابرد و ارتباط آن با بيوماركرهاي پيش التهابي در كارگران يكي از صنايع كاشي استان يزد در سال 5931
219
بررسي وضعيت مواجهه شغلي با عوامل اكولوژيك مرتبط با كيفيت سيمن در مردان مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري يزد در سال ۱۳۹۵
220
بررسي وضعيت مواد اوليه (معدني ) صنعت لعاب در ايران
221
بررسي وضعيت موجود آموزش خانواده و مقايسه آن با وضعيت مطلوب و تاثير آن در پيشرفت از ديدگاه معلمان مدارس شهرستان بهشهر
222
بررسي وضعيت موجود با وضعيت مطلوب در فضاي آموزشي مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان شيروان
223
بررسي وضعيت موجود برنامه درسي تربيت بدني در دوره ابتدايي و متوسطه ايران و مقايسه تطبيقي با كشورهاي منتخب
224
بررسي وضعيت موجود خطوط پستي و راهكارهاي بهينه سازي آن
225
بررسي وضعيت موجود درس تربيت بدني آموزشگاههاي پسرانه و دخترانه شهرستان سمنان از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني
226
بررسي وضعيت موجود درس تربيت بدني در مدارس شهر يزد
227
بررسي وضعيت موجود رعايت نكات بهداشتي مدارس و ضرورت حضور مراقبين بهداشت در مدارس ابتدايي كاليكش
228
بررسي وضعيت موجود سرمايه فكري بانك صادرات ايران از ديدگاه روساي شعب تهران
229
بررسي وضعيت موجود فضاهاي ورزشي دانشگاه هاي اردبيل و نحوه بهره برداري از آنها
230
بررسي وضعيت موجود كيفيت آزمايشگاه ها در دبيرستان هاي شوش و دزفول و عوامل موثر بر افزايش ميزان رغبت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به آن
231
بررسي وضعيت موجود مدارك تحصيلي و دوره هاي طي شده مديريت مديران آموزشي مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمايي و متوسطه استان مازندران
232
بررسي وضعيت موجود مديريت دانش در حوزه ستادي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ارائه راهكارهاي ارتقاي ان
233
بررسي وضعيت موجود مهارت هاي يادگيري خودراهبر در دانشجويان دندانپزشكي يزد درسال۱۳۹۷
234
بررسي وضعيت موجود مهارت هاي يادگيري خودراهبر در دانشجويان دندانپزشكي يزد درسال۱۳۹۷
235
بررسي وضعيت موجود نيروي انساني متخصص در تربيت بدني استان كهگيلويه و بويراحمد
236
بررسي وضعيت موجود نيروي انساني و طراحي نظام آموزش صنايع سنگين
237
بررسي وضعيت موجود و پيش بيني اثرات توسعه صنايع فناوري بر ساير صنايع ﴿مطالعه تاثير توسعه فيلد هاي منتخب نانو فناوري بر صنايع منتخب﴾
238
بررسي وضعيت موجود و تأثير آموزش هدفمند خود مراقبتي بر دانش، نگرش و عملكرد در ارتباط با مراقبت از خود در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به درمانگاه آموزشي درماني پژوهشي رازي شهر رشت در سال 1396-1395
239
بررسي وضعيت موجود و عوامل تأثيرگذار بر كيفيت آجر نما در استان يزد
240
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي در كاربرد روش هاي مشاركتي تدريس، ابزارهاي فناورانه و راهبردهاي نوين آموزشي
241
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه‌آموزشي و تربيتي دوره‌ پيش دبستان از نگاه مربيان و مديران شهر اصفهان
242
بررسي وضعيت موجود و مطلوب ساختار منابع انساني متخصص در ورزش بانوان
243
بررسي وضعيت موجود ورزش قهرماني و همگاني شهرستان دورود
244
بررسي وضعيت موجود ومطلوب توزيع نيروي انساني در ادارات آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصيلي 1381 -1380
245
بررسي وضعيت موجود يادگيري زبان انگليسي و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه پيام نوررينه
246
بررسي وضعيت موجودبهداشت محيط مدارس شهري دوره ابتدايي استان مركزي
247
بررسي وضعيت موجوددررعايت نكات بهداشتي درمدارس وضرورت حضورمراقبين بهداشت درمدارس ابتدايي درمنطقه گاليكش
248
بررسي وضعيت مولفه‌هاي آموزش صلح در كتاب‌هاي علوم‌اجتماعي دوره دوم متوسطه و نظرات دبيران و متخصصان پيرامون آن
249
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
250
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
251
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پزشكان بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
252
بررسي وضعيت ميزان رعايت حقوق بيماران و ضرورت آن از ديدگاه پزشكان بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد در سال 1392
253
بررسي وضعيت ميزان شادكامي در كاراموزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1392
254
بررسي وضعيت ميكروبي پلاك زير لثه اي در دندان هاي داراي كراودينگ و بدون كراودينگ
255
بررسي وضعيت ناوگان هلي كوپترهاي تجاري، نياز كشور به هلي كوپتر و توانائي هاي فني و بعد اقتصادي ساخت
256
بررسي وضعيت نشر كتاب در استان گيلان , the state of the art of book publishing situation in guilan province
257
بررسي وضعيت نقد در سينماي ايران در سي سال اخير
258
بررسي وضعيت نقد در سينماي ايران در سي سال اخير
259
بررسي وضعيت نقدينگي وسياستهاي مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1378- 1373
260
بررسي وضعيت نگارخانه هاي تهران به لحاظ نوع آثار، مخاطب، وتاثيرات فرهنگي، با نگاهي به گالرهاي لندن
261
بررسي وضعيت نگاه گردشگرها به آثار هنري﴿معماري، نقاشي، نمايش هاي سنتي...﴾ در استان فارس
262
بررسي وضعيت نگهداري و تعميرات شركت گرانول كارون
263
بررسي وضعيت نمايشنامه نويسي ايتاليا
264
بررسي وضعيت نمايشنامه نويسي ايتاليا
265
بررسي وضعيت نهاد خانواده در شهرستان برازجان
266
بررسي وضعيت نوزادان متولد شده با تشخيص اليگوهيدرامنيوس
267
بررسي وضعيت نوزادان متولد شده با تشخيص اليگوهيدرامنيوس
268
بررسي وضعيت نياز آب زيست محيطي حوضه ي كارون در ايستگاه اهواز طي سالهاي آبي 1337 - 1387
269
بررسي وضعيت نيترات مصرفي از منابع آب و غذا و اثر آن بر برخي فاكتورهاي خوني و توليدي در بعضي گاوداريهاي شيري دو منطقه اصفهان و برخوار و ميمه
270
بررسي وضعيت نيترات، فسفات، آهن و روي در قسمت خوراكي برخي از سبزي هاي توليد شده در استان لرستان
271
بررسي وضعيت نيروي انساني در شركت كابل خودرو سبزوار جهت استقرار سيستم توليد به موقع
272
بررسي وضعيت نيروي انساني شاغل در داروخانههاي شهر اهواز بر اساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني و ارائه پودمان آموزشي مناسب
273
بررسي وضعيت هوشمندي رقابتي در شركت افشان شير شمال
274
بررسي وضعيت هويت ديني دانش آموزان مدارس متوسطه (پسرانه) شهر سنندج
275
بررسي وضعيت هيدراتاسيون دانش آموزان در مقطع راهنمايي شهر يزد در فصل بهار ﴿ماه خرداد﴾ و فصل پاييز ﴿ماه آذر﴾
276
بررسي وضعيت هيدراتاسيون دانش آموزان در مقطع راهنمايي شهر يزد در فصل بهار ﴿ماه خرداد﴾ و فصل پاييز ﴿ماه آذر﴾
277
بررسي وضعيت هيدراسيون گروههاي مختلف شغلي ساكن يزد در فصول زمستان 85 و بهار 86
278
بررسي وضعيت هيدراسيون گروههاي مختلف شغلي ساكن يزد در فصول زمستان 85 و بهار 86
279
بررسي وضعيت هيدروپليتيك زاب كوچك در روابط سياسي ايران و عراق
280
بررسي وضعيت و عملكرد مديريت شهري ( نمونه موردي سكونتگاههاي شهري استان چهار محال و بختياري )
281
بررسي وضعيت و مشكلات اجرايي شوراي دانش آموزاي مدارس متوسطه شهر بهشهر
282
بررسي وضعيت و مشكلات اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي دانشگاه پيام نور مركز تهران سال تحصيلي 83-1382
283
بررسي وضعيت وآسيب هاي وارده زنان خودسرپرست تحت پوشش بهزيستي استان قم
284
بررسي وضعيت واحدهاي مسكوني شهر ساري به منظور برنامه ريزي و مديريت بحران
285
بررسي وضعيت وب سايت بيمارستان هاي آموزشي كشورومقايسه با وب سايت بيمارستان منتخب توسط موسسه URAC در سال 92
286
بررسي وضعيت ورود كالاي قاچاق دراستان هرمزگان و ارتباط آن با بيكاري حاكم درمنطقه و ارائه پيشنهاد به منظوركاهش آن
287
بررسي وضعيت وزارت دادگستري در دوره ي پهلوي دوم 1320-1357 ش/1941-1979م
288
بررسي وضعيت وسايل نقليه در ايران
289
بررسي وضعيت وضعيت تجارت الكترونيك
290
بررسي وضعيت وعملكرد دولت الكترونيك در ايران
291
بررسي وضعيت وعوامل مرتبط با مصرف خود سرانه دارو در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
292
بررسي وضعيت ويتامين D در بيماران با و بدون بروز پنوموني، وابسته به ونتيلاتور بستري در بخش مراقبت¬هاي ويژه¬ي بيمارستان¬هاي رازي و پورسيناي شهر رشت
293
بررسي وضعيت ويتامين d و برخي از عوامل مرتبط با آن در معلمان شاغل يا بازنشسته آموزش و پرورش شهر يزد در سال 1390
294
بررسي وضعيت ويتامين d و برخي از عوامل مرتبط با آن در معلمان شاغل يا بازنشسته آموزش و پرورش شهر يزد در سال 1390
295
بررسي وضعيت، شخصيت و گفتار كميك در سه نمايشنامه نيل سايمون ﴿پزشك نازنين، پسران آفتاب، پابرهنه در پارك﴾ با تكيه بر آراء آنري برگسون
296
بررسي وضعيت،شخصيت و گفتار كميك در سه نمايشنامه نيل سايمون﴿پزشك نازنين،پسران آفتاب،پا برهنه در پارك﴾با تكيه بر آراء آنري برگسون
297
بررسي وضعييت آلودگي ميكربي دستگاههاي برش دهنده كالباس و كالباس هاي عرضه شده در فروشگاههاي شهر شيراز _1391
298
بررسي وضعييت امنيت غذايي سالمندان شهر تهران وعوامل مرتبط با آن در سال 1390-1389
299
بررسي وضعييت پارامترهاي بيوشيميايي وهما تولوژيك سم پاشان مزارعبرنج شهرستان فريدونكار
300
بررسي وضعييت پاسخگويي بيمارستانهاي آموزشي يزد در سال 1393
301
بررسي وضعيّت توليدات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ياسوج از سال 1387 تا 1391
302
بررسي وضعييت فيزيكي ،شيميايي و ميكروبيولوژي آب استخر فجر يزد
303
بررسي وضعييت مديريت تكنولوژي پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي و درماني يزد -1387
304
بررسي وضوح لوپ قدامي در slice thickness مقاطع CBCT در سه ضخامت مختلف
305
بررسي وضيعت اجتماعي ،اقتصادي وفرهنگي سالمندان شهرستان گنبد كاووس
306
بررسي وضيعت توليد و برآورد تابع عملكرد و تابع سطح زير كشت چقندرقند در استان خراسان
307
بررسي وضيعت صنعت پوشاك در ايران
308
بررسي وضيعيت درس تربيت بدني دانش آموزان كم توان ذهني مدارس استثنايي شهرستان گاليكش و ارائه راهكارهاي اصلاحي
309
بررسي وطبقه بندي ظروف كاربردي مجموعه خصوصي آقاي جواد سماوي با تاكييد بر فرم شناسي
310
بررسي وطبقه بندي فرش هاي تصويري حوزه فرش ايران
311
بررسي وطبقه بندي فرمي و موضوعي نقوش بافته هاي بختياري ﴿فرش ،ساير زير اندازها﴾
312
بررسي وطبقه بندي قالي هاي كتيبه دار موزه فرش ايران
313
بررسي وطبقه بندي نقوش ماهي درهم در نيمه غربي كشور
314
بررسي وطراحي اسباب بازي براي كودكان 7-5 سال ﴿ باهدف افزايش خلاقيت﴾
315
بررسي وطراحي اشكارهاي گازي تشعشع توسط نرم افزار ها وامكان سنجي ساخت انها
316
بررسي وطراحي الگوريتم جديددرزمينه ي آرايش ترافيك درشبكه هاي IP-over-WDM
317
بررسي وطراحي بخاري پيش ساخته فلزي ( شومينه )
318
بررسي وطراحي سيستم مبادله اطلاعاتي ﴿DATA )با استفاده از امواج صوتي
319
بررسي وطراحي مدل بهينه ي ترازنامه ي بانك صادرات ايران با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي وبرنامه ريزي آرماني
320
بررسي وطراحي يك سيستم جستجوگر موسيقي مبتني برانحراف پوياي زمان
321
بررسي وظايف مديران آموزش و پرورش در شهر اصفهان در سال 83
322
بررسي وظايف و اختيارات ضابطين دادگستري در خليج فارس
323
بررسي وظايف و ارتباطات واحد فرستنده - گيرنده ايستگاه ثابت (BTS)از شبكه مخابرات سيار GSM
324
بررسي وظايف و عملكردهاي جمعيت هلال احمر در مديريت بحران
325
بررسي وظايف و مسئوليت هاي مديران پروژه در سه عامل كارفرما، مشاور و پيمانكار در چرخه حيات پروژه بر اساس آيين نامه ها
326
بررسي وظيفه هاي مديران آموزش و پرورش در شهر اصفهان
327
بررسي وعملكرد برنامه ريزي PM
328
بررسي وعملكرد سيستم خشك كن بستر سيال
329
بررسي وعوامل موثربركيفيت زندگي كاري كاركنان سازمان زندان شهر بيرجند
330
بررسي وفور ضايعات جلدي در مادران باردار مراجعه كننده به زايشگاه رشت در يكماه
331
بررسي وقف و آثار در فقه و حقوق مدني ايران
332
بررسي وقوع زلزله بر روي سيگنال‌هاي دريافتي ميدان الكتريكي زمين
333
بررسي وكابرد نقوش منسوجات سنتي در فضاي مهد كودك
334
بررسي ولادت ها و وفات هاي مردم اصفهان و مردم ايران در سال هاي 81-90
335
بررسي ولايت و حضانت مادر از منظر فقه اسلامي و حقوق
336
بررسي ولكانيزاسيون لاستيك
337
بررسي ومحاسبه توزيع باري هسته اي
338
بررسي ومحاسبه فرم فاكتورهاي دوترون
339
بررسي ومدل سازي انتقال حرارت دو بعدي وگذرا با كمك نرم افزار MATLAB
340
بررسي ومدلسازي كريستالهاي مايع
341
بررسي ومشكلات اجتماعي زنان مطلقه و بيوه در دامغان
342
بررسي ومطالعة كارايي دستگاههاي تشخيص سرطان پستان ومقايسة مشخصات دوزيمتري آنها
343
بررسي ومطالعه ارتباط بين گروههاي خوني وگرايش خانمهابه مشاغل مديريتي
344
بررسي ومطالعه ارزش هاي كيفي هنر خاتم با هدف ساخت آثار هنري اصيل
345
بررسي ومطالعه ارزشهاي كيفي هنر خاتم با هدف ساخت آثار هنري اصيل
346
بررسي ومطالعه پمپهاوتوربين ها
347
بررسي ومطالعه خواص آميزه RBN/PP
348
بررسي ومطالعه خوردگي در محيطهاي دريايي
349
بررسي ومطالعه رنگ وفرم در پرورش خلاقيت كودكان
350
بررسي ومطالعه عوامل وتعدد نابهنجاريهاي اخلاقي ئاجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه درشاهرود
351
بررسي ومطالعه عوامل وتنوع وتعددنابهنجاريهاي اخلاقي واجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه درشهرستان شاهرود
352
بررسي ومطالعه فلزات موجود در موزه تخت جمشيد وحفاظت ومرمت يك نمونه از اشياي اين مجموعه
353
بررسي ومطالعه فن شناسي گليم بافي در دوره صفويه وباز توليد يك نمونه
354
بررسي ومطالعه ميزان تأثير برنامه ريزي درسي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از نگرش فرهنگيان ناحيه يك استان يزد
355
بررسي ومطالعه نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران سازمان ملي جوانان
356
بررسي ومطالعه نقش مايه هاي بال در هنر ايران قبل از اسلام
357
بررسي ومطالعه نقوش تزئيني ساساني و تاثير آن بر نشانه هاي معاصر
358
بررسي ومطالعه ويژگيهاي اپتيكي لايه هاي نازك نقره انباشت شده به روش كندوپاش مگنترون
359
بررسي ومعرفي روش هاي بكارگيري مهندسي ارزش در بهداشت و درمان
360
بررسي ومعرفي شاخصه هاي فرهنگي و اجتماعي مردم جاجرم
361
بررسي ومعرفي فرش و فرهنگ هاي پيراموني آن در غزليات شمس
362
بررسي ومعرفي مدم سيستم راديويي ديجيتال سري 700
363
بررسي ومعرفي هنرتصويرنگاري برروي كمربندهاي اورارتو
364
بررسي ومقايسع نگرش دانش اموزان نسبت به دروس ديني وقران درمقطع ابتدايي وراهنمايي شهرستان تربت حيدريه
365
بررسي ومقايسه آزمايشگاهي ميزان دبري باقيمانده درون كانال حين درمان مجدد كانال هاي پرشده با سيلرهاي بيوسراميك ، با بيس رزيني وزينك اكسايد اوژنول
366
بررسي ومقايسه آزمايشگاهي ميزان دبري باقيمانده درون كانال حين درمان مجدد كانال هاي پرشده با سيلرهاي بيوسراميك ، با بيس رزيني وزينك اكسايد اوژنول
367
بررسي ومقايسه اتصالات گيردار تير به ستون فولادي دوبل با استفاده ازصفحات كناري وبا استفاده از صفحات داخلي به روش اجزاي محدود
368
بررسي ومقايسه اثر N2O و فنتانيل بر روي وضعيت هموديناميك بيماران
369
بررسي ومقايسه اثر آموزش كلامي-تصويري وآموزشهاي رايج بركاهش وابستگي به نيوتين در بيماران سيگاري پس از عمل باي پاس عروق كرونر
370
بررسي ومقايسه اثر دو غلظت مختلف از كتوفل (تركيب كتامين و پروپوفل) در سديشن و بيدردي در عمل جااندازي شكستگي بيني به روش بسته
371
بررسي ومقايسه اثر دو غلظت مختلف از كتوفل (تركيب كتامين و پروپوفل) در سديشن و بيدردي در عمل جااندازي شكستگي بيني به روش بسته
372
بررسي ومقايسه اثرات انس باقرآن برسلامت روان دانشجويان دانشگاه آزادوعلوم قرآني شهرستان شاهرود
373
بررسي ومقايسه اثربخشي روش آموزش توجه بركاهش نشخوارفكري بيماران افسرده ووسواس شهراصفهان
374
بررسي ومقايسه اثربخشي روشهاي آموزش رياضي به دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري دوره ابتدايي
375
بررسي ومقايسه اختلافات رفتاري دانش آموزان ابتدايي مدرسه غفاري گلپايگان
376
بررسي ومقايسه ادراك خود دختران وپسران دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد
377
بررسي ومقايسه ارزشهاي اجتماعي و مذهبي دانش آموزان ووالدين آنهادرمقطع متوسطه
378
بررسي ومقايسه ارزشيابي برنامه هاي اردويي دانش اموزان ممتاز علمي وتربيتي پسربا برنامه هاي اردويي دانش اموزان ممتازعلمي وتربيتي دختردرمقطع راهنمايي ازديدگاه معلمين زن ومرد درفيض اباد ومه ولات درسال تحصيلي75_74
379
بررسي ومقايسه ارزشيابي توصيفي وارزشيابي سنتي بر خلاقيت دانش اموزان پسر پايه چهارم ابتدايي
380
بررسي ومقايسه ارقام ولاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري شوره نقره اي دردو منطقه ي اصفهان وفريدن
381
بررسي ومقايسه استرس بين دانش اموزان دختر وپسر دوره متوسطه
382
بررسي ومقايسه استرس دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار دانشگاه قم
383
بررسي ومقايسه اضطراب بين كودكان داراي لكنت زبان وكودكان عادي مقطع ابتدايي شهرستان لنگرود.
384
بررسي ومقايسه اضطراب واحساس حقارت دانش اموزان سازگار وناسازگار پايه پنجم ابتدايي
385
بررسي ومقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
386
بررسي ومقايسه افسردگي بين معلمين شهري وروستايي زن ومرد شهرستان رودسر
387
بررسي ومقايسه افسردگي زنان معلم وخانه دار شهرشاهرود
388
بررسي ومقايسه الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي روي تراشه
389
بررسي ومقايسه انظام ارزشهاي فرزندان و والدين درمنطقه رامسر(شكاف بين نسلها).
390
بررسي ومقايسه برخي شاخص هاي بيمارستاني قبل و بعد از اجراي بسته درماني طرح نظام سلامت در بيمارستان هاي آموزشي علوم پزشكي بوشهر در سال 95-94
391
بررسي ومقايسه بزهكاري درفرزندان والدين طلاق گرفته وبزهكاري درفرزندان والدين طلاق نگرفته درشهرستان تنكابن
392
بررسي ومقايسه بلوغ عاطفي در بين دانشجويان مجرد ومتاهل 18تا30 سال دانشگاه قم در سال 89-88
393
بررسي ومقايسه بلوغ عاطفي دربين دانشجويان مجردومتاهل 18تا30سال دانشگاه قم درسال 90-89
394
بررسي ومقايسه به كارگيري روشهاي فعال تدريس توسط دبيران زن ومرد علي آباد
395
بررسي ومقايسه بين فرايند كمپوستينگ راكتوري زائدپسته با تيمارهاي كود حيواني ولجن فاضلاب
396
بررسي ومقايسه پايداري مولكول هاي فنيل آلانين و تيروزين
397
بررسي ومقايسه پراكندگي افسردگي در دانش آموزان دختر و پسر ورزشكار و غير ورزشكار آموزشگاههاي متوسطه شهر سنندج
398
بررسي ومقايسه پنج عامل بزرگ شخصيت در افراد مبتلا به مولتيل اسكلروزيس و افراد سالم بر اساس فرم كوتاه تست نئو
399
بررسي ومقايسه پيش دبستاني بر مهارتهاي اجتماعي دانش اموزان عادي وعقب مانده ذهني مقطع ابتدايي فريمان
400
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دخترمدارس نمونه دولتي بانمونه مردمي شهرستان طبس درسال75_1374
401
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختروپسر دردرس زبان انگليسي مقطع راهنمايي درشهرستان طبس
402
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه در بدو ورود به مدرسه شش سال تمام دارند با انهايي كه بيشتر از شش سال دارند در مدارس شهرستان بشرويه
403
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه فرزنداول خانواده هستند باساير دانش اموزان درمقطع ابتدايي شهرستان طبس درسال تحصيلي75_1374
404
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه والدين انها تحصيلات بالايي دارند با والديني كه تحصيلات پايين تري دارند درمقطع ابتدايي ازديدگا معلمين منطقه زاوه تربت حيدريه
405
بررسي ومقايسه پيشرفت تحصيلي دانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي هستند بادانش اموزاني كه والدين انها فرهنگي نيستند دربخش دستگردان شهرستان طبس.
406
بررسي ومقايسه تاثير برنامه هاي ماهواره بر بلوغ عاطفي دختران نوجوان
407
بررسي ومقايسه تاثير جو عاطفي ميان كاركنان اموزشگاه بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي بردسكن
408
بررسي ومقايسه تاثير رنگرزي در روش آلتراسونيك متداول برخواص نخ پشمي مورد استفاده در فرش دستباف
409
بررسي ومقايسه تاثير رنگرزي در روش آلتراسونيك ومتداول بر خواص نخ پشمي مورد استفاده در فرش دستباف
410
بررسي ومقايسه تاثير عامل ميزان تحصيلات در رضايت زناشويي زوجين بين 45-18 سال شهرستان محلات در سال1390
411
بررسي ومقايسه تاثير عدم ارضاي نيازها بر شكست تحصيلي دانش اموزان راهنمايي شهر كاشمر
412
بررسي ومقايسه تاثير هنردرماني بر ميزان اضطراب كودكان اوتيسم
413
بررسي ومقايسه تحول رشد شناختي و اخلاقي
414
بررسي ومقايسه تطبيقي در پيكره ئنگاري رضا عباسي ومهر علي
415
بررسي ومقايسه تغيير شكل سازه هاي نگهبان از نوع نيلينگ وديواره ديافراگمي
416
بررسي ومقايسه تغييرات ضربان قلب وفشار خون در افراد مبتلا به كيفوزوافراد سالم در سه وضعيت قبل ،حين وبعد از فعاليت ورزشي
417
بررسي ومقايسه تفاوت هاي شخصيتي دانش اموزان معلول جسمي و دانش اموزان عادي
418
بررسي ومقايسه تكنولوژي كارتهاي هوشمند
419
بررسي ومقايسه تيپهاي شخصيتي AوB ورضايت زناشويي افراد مختلف بخش چابكسر سال83-82.
420
بررسي ومقايسه تيپهاي شخصيتيBوA وميزان افسردگي
421
بررسي ومقايسه جداسازي دي اكسيدكربن با حلال آمين و جاذب هاي جامد
422
بررسي ومقايسه خصوصيات لايه هاي زميني توليد شده از الياف نو و بازيابي شده داخلي
423
بررسي ومقايسه خلاقيت در بين كودكان پيش فعال وعادي
424
بررسي ومقايسه خودپنداره وعزت نفس با پيشرفت تحصيلي بين دانش اموزان دخترو پسر در مقطع ابتدايي شهر فريمان
425
بررسي ومقايسه داستان پيامبران اولوالعزم در "النوبه الثانيه "و "النوبه الثالثه" كشف الاسرار و عده الابرار ميبدي
426
بررسي ومقايسه درون مايه هاي غزليات استاد شهريار و هوشنگ ابتهاج
427
بررسي ومقايسه رابطه اضطراب بين دانش اموزان دختر علوم انساني وپايه
428
بررسي ومقايسه رابطه بين فشار اقتصادي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رودسر
429
بررسي ومقايسه رابطه بين فشار اقتصادي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان رودسر.
430
بررسي ومقايسه رابطه بين هوش هيجاني با شادي در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان دولت آباد در سال 1388
431
بررسي ومقايسه رابطه ي هوش هيجاني وسبك هاي دلبستگي
432
بررسي ومقايسه رشد اجتماعي فرزندان
433
بررسي ومقايسه رشد اجتماعي كودكان دختر اداري مادران شاغل و غير شاغل دوره ابتدايي شهرستان گناوه
434
بررسي ومقايسه رنگ پذيري نخ هاي دستريس (دوك ريس)حاصل از پشم هاي بومي رنگ شده با رنگزاهاي گياهي مختلف
435
بررسي ومقايسه روش هاي مطالعه دختران دبيرستاني محلات وراه هاي بهبود آن
436
بررسي ومقايسه روشهاي زمانبندي در مديريت پروژه هاي متناوب
437
بررسي ومقايسه سامانه هاي مديريت مخزن كد
438
بررسي ومقايسه سبك شناختي دانش آموزان شنوا وناشنوا
439
بررسي ومقايسه سبك هاي استرس وويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان دردبيرستان ها
440
بررسي ومقايسه سطوح آنتي بادي ويروس پاپيلوماي انساني پرخطر در سرم بيماران داراي سرطان دهانه رحم وضايعات پيش بدخيم دهانه رحم وافراد با بيوپسي نرمال دهانه رحم
441
بررسي ومقايسه سطوح هويت واضطراب هستي در افراد عادي ومعتادين شهرستان خمين
442
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين دانشجويان روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه پيام نور ملارد
443
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين زنان ورزشكار رشته هاي مختلف
444
بررسي ومقايسه سلامت روان در بين كاركنان بيمارستانهاي رواني وكاركنان بيمارستان هاي غيررواني
445
بررسي ومقايسه سلامت عمومي دانشجويان رشته علوم تربيتي حضوري﴿دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر﴾و نيمه حضوري﴿دانشگاه پيام نور واحد ملارد﴾در سال تحصيلي92-91
446
بررسي ومقايسه سوزن دوزي بلوچ با ژته دوزي كرمان از لحاظ طرح ودوخت
447
بررسي ومقايسه شخصيت نام تجاري بانك هاي دولتي وخصوصي ايران از ديدگاه مراجعه كنندگان بانك ها
448
بررسي ومقايسه شيوه هاي فرزندپروري ومتغيرهاي جمعيت شناختي خانواده هاي داراي اختلال نقص
449
بررسي ومقايسه شيوه هاي مقابله با استرس در دو تيپ شخصيتي درونگرا وبرونگرا.
450
بررسي ومقايسه ظرفيت وتوسعه نوآوري در كسب وكارهاي كوچك ومتوسط توليدي وخدماتي
451
بررسي ومقايسه عزت نفس بين جانبازان 50درصد به بالا وافراد عادي.
452
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان دبيرستان فاطميه با دانش اموزان دبيرستان الزهرا
453
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان دختر عادي با دانش اموزان دختر ناشنواي مقطع راهنمايي
454
بررسي ومقايسه عزت نفس دانش اموزان راهنمايي وغير انتفاعي
455
بررسي ومقايسه عزت نفس فرزندان اول ، وسط وآخر
456
بررسي ومقايسه علل بي ثباتي مديريت درمدارس پسرانه_دخترانه درسطوح مختلف اموزش وپرورش شهرستان خواف وتاثيران بركيفيت كار مدارس
457
بررسي ومقايسه علل گرايش دانش آموزان دختر و پسر متوسطه به فرهنگ غرب مدگرايي شاهرود
458
بررسي ومقايسه علل ميزان مردودي وافت تحصيلي بين دختران وپسران مقطع ابتدايي شهرستان خواف درسال تحصيلي74_73
459
بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
460
بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
461
بررسي ومقايسه عملكرد قابهاي بتن مسل مقاوم شده بابدبند فولادي وديواربرشي فولادي
462
بررسي ومقايسه عوامل انگيزشي موثر واولويت بندي انها بركارايي معلمان مقطع ابتدايي(زن ومر)درسطح شهرستان تربت حيدريه درسال 1375-1374
463
بررسي ومقايسه عوامل موثر در بالارفتن سن ازدواج در بين دبيران مجرد زن ومرد
464
بررسي ومقايسه فعاليت آنزيم هاي ماتريكس متالوپروتئيناز 2و9به روش زايموگرافي در سطح سرم خون جانبازان شيميايي ريوي وبيماران وافراد سالم
465
بررسي ومقايسه كارايي كمك منعقد كننده پلي آكريل آميد اصلاح شده با نانو ذرات آهن و آلومينيوم آكسيد در آبگيري لجن توليدي ازتصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهري
466
بررسي ومقايسه كارايي وبازدهي مديران بومي ومديران غيربومي درمقاطع ابتدايي راهنمايي.راهنمايي .متوسطه منطقه رشتخواردرسال تحصيلي 73_1372
467
بررسي ومقايسه كاركرد طبقه دهقانان ازعصرخسروانوشيروان تاپايان دوره اموي(ه 132)
468
بررسي ومقايسه كنترل هوش هيجاني (دروني وبيروني )بين اساتيد وكاركنان دانشگاه آزاداسلامي واحدخمين
469
بررسي ومقايسه لزوم راهنمايي ومشاوره ونقش مشاوران در دبيرستان هاي شهرستانهاي تربت حيدريه ازنظردبيران مردوزن درسال تحصيلي74_1373
470
بررسي ومقايسه محتواي كتاب علوم تجربي سال سوم راهنمايي ازنظر دبيران ومتصديان ازمايشگاه مدارس راهنمايي دخترانه وپسرانه شهرستان تربت حيدريه درسال تحصيلي73_1372
471
بررسي ومقايسه مديران زن و مرد درباره اعمال خشونت در مدارس راهنمايي شهر آبپخش
472
بررسي ومقايسه مسائل ومشكلات دانش اموزان نابينا وكم بينا
473
بررسي ومقايسه مشكلات رفتاري دانش اموزان مقطع ابتدايي منطقه زاوه شهرستان تربت حيدريه ازديدگاه معلمان درسال تحصيلي74_1373
474
بررسي ومقايسه مضامين سياسي مشترك اشعار ميرزاده عشقي
475
بررسي ومقايسه منبع كنترل در بين افراد ورزشكار وغير ورزشكار
476
بررسي ومقايسه مهارت هاي ادراكي ورواني بازيكنان نخبه وغير نخبه تنيس روي ميز
477
بررسي ومقايسه مهارتهاي ارتباطي در بين كودكان مهد گذرانده ومهد نگذرانده شهر فريمان
478
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب بين دانش آموزان دختر وپسر ورزشكار وغير ورزشكار مراكز پيش دانشگاهي شهرستان تنكابن.
479
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه فريمان قبل از امتحانات ودر ايام امتحانات در سال تحصيلي88-89
480
بررسي ومقايسه ميزان اضطراب وافسردگي بين دو گروه مادران شاغل وغيرشاغل
481
بررسي ومقايسه ميزان اطلاعات عمومي دانشجويان پسر ودختر دانشگاه پيام نور رامسر.
482
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي بين كودكان نابينا وناشنوا
483
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي د ردانش اموزان دختر وپسر گروه سني 12-15 سال منطقه كاريز تايباد سال 80-81
484
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه در دليجان
485
بررسي ومقايسه ميزان افسردگي زنان شاغل وزنان خانه دار شهركلاچاي
486
بررسي ومقايسه ميزان تفاوت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاهد غير شاهد در دبيرستانهاي شاهد شهرستان گرگان سال تحصيلي 1375-1374
487
بررسي ومقايسه ميزان خلاقيت دربين دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه عادي واستعداد درخشان شهرستان دامغان
488
بررسي ومقايسه ميزان خلاقيت دربين دانش آموزان دخترمقاطع متوسطه عادي واستعداددرخشان شهرستان سمنان
489
بررسي ومقايسه ميزان رشد اخلاقي در بين دانش اموزان مدارس قراني وعادي دخترانه متوسطه منطقه رضويه مشهد
490
بررسي ومقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي در دو نوع ازدواج سنتي ومدرن
491
بررسي ومقايسه ميزان رضايتمندي زناشويي در مادران عقب مانده ذهني وعادي مدارس ابتدايي شهرستان تايباد
492
بررسي ومقايسه ميزان رعايت استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستا ن در بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي شهر يزد1393
493
بررسي ومقايسه ميزان شيوع بيش فعالي در دانش اموزان دختر وپسر پايه اول در فريمان
494
بررسي ومقايسه ميزان عزت نفس در ورزشكاران وغيرورزشكاران پسر نوجوان استان قم
495
بررسي ومقايسه ميزان فشاررواني (استرس)درزنان خانه داروشاغل 20تا40سال شهرسمنان
496
بررسي ومقايسه ميزان كارامدي مديراني كه تحصيلات مديريتي دارند
497
بررسي ومقايسه ميزان مرگ ومير و ارتباط آن با روزهاي تعطيل در اورژانس بيمارستانهاي شهيد رهنمون و شهيد صدوقي در سال 1388
498
بررسي ومقايسه ميزان مسئوليت پذيري بين دانش آموزان دختر وپسر در حيطه ي خانه مدرسه وجامعه در شهر قدس
499
بررسي ومقايسه نتايج اندازه گيري شاخص در صد بازگشت پذيري فرش دستباف تحت شرايط بارگذاري دينامكي واستانيكي
500
بررسي ومقايسه نظرات معلمان زن ومرد درموردمحتواي كتاب فارسي ودستوراول راهنمايي باتوانايي هاي ذهني دانش اموزان وساعات تدريس هفتگي ان درشهرستان كاشمردرسال تحصيلي73_1372
501
بررسي ومقايسه نظرات معلمين درمورد پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دبستانهاي دورافتاده ودبستانهاي مسير جاده
502
بررسي ومقايسه نظرات معلمين زن ومادران در مورد تغذيه رايگان بر جذب وپيشرفت تحصيلي وكاهش اختلالات رفتاري
503
بررسي ومقايسه نظرات معلمين زن ومرددررابطه باوضعيت اقتصادي والدين برپيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي شهركاشمر درسال تحصيلي73-72
504
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مرد وزن درباره نقش ورزش وتربيت بدني برشادي ونشا عاطفي اجتماعي دانش اموزان مقطع ابتدايي شهرستان بردسكن سال تحصيلي 74_75
505
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مرد وزن شهرستان بردسكن دررابطه باعلل تقلب دانش اموزان وراه هاي مقابله بان درسال تحصيلي 76_75
506
بررسي ومقايسه نظرات معلمين مردوزن درمورد محتواي كتب تعليمات ديني ابتدائي ازنظرانطباق ان باتوانايي هاي ذهني دانش اموزان اين مقطع درشهرستان خواف74-73
507
بررسي ومقايسه نقش مشاركت جويانه وغير مشاركت جويانه مديران دبيرستانهاي دخترانه مشهد در رضايت شغلي كاركنان
508
بررسي ومقايسه نگرش مادران ودختران نسل ﴿قديم وجديد﴾نسبت به ارزشهاي اجتماعي
509
بررسي ومقايسه نگرش وعلاقه دانشجويان دبيري نسبت به رشته تحصيلي خود و شغل معلمي در دانشگاه بيرجند
510
بررسي ومقايسه نيازهاي اموزشي وپرورشي مديران در مقطع متوسطه دبيرستان هاي دخترانه وپسرانه مشهد
511
بررسي ومقايسه هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه حضوري ونيمه حضوري ورابطه آن با خودكارمدي آنان
512
بررسي ومقايسه هوش هيجاني در دانش اموزان تيز هوش وعادي ورابطه ان با پيشرفت تحصيلي
513
بررسي ومقايسه وضعيت بهداشت رواني دانشجويان مجرد ومتاهل دانشگاه پيام نور رامسر
514
بررسي ومقايسه وضعيت موجود مطلوب مدارس ابتدائي شهرستان تنكابن درزمينه امكانات وتجهيزات وفضاهاي آموزشي و انساني
515
بررسي ومقايسه وميزان افسردگي بين زنان شاغل وزنان خانه دار شهر چابكسر.
516
بررسي ومقايسه ويژگي شخصيتي دانش اموزان عادي ودانش اموزان شبانه روزي
517
بررسي ومقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان شاغل خانه دار
518
بررسي ومقايسه ويژگيهاي شخصيتي كودكان ناتوان يادگيري وعادي
519
بررسي ومقايسه ي رابطه سبك هاي دلبستگي ومكانيسم هاي دفاعي در پسران ودختران مقطع متوسطه ي شهرستان ملارد سال 1394
520
بررسي ومقايسه ي روش هاوقالب هاي طنزپردازي درچهارمجلّه ي (باباشمل- بهلول- فكاهيون(توفيقيون)- خط خطي)
521
بررسي ومقايسه ي فيزيولوژي دستگاه گوارش ماهي قزل الاي رنگين كمان وكپورمعمولي
522
بررسي ومقايسه ي مكانيزم هاي دفاعي مورد استفاده در بيماران پوستي بيمارستان رازي وافراد سالم شهر تهران در سال 92-91
523
بررسي ومقايسه ي ميزان طرحواره هاي ناسازگاراوليه در دانشجويان متاهل ومجرد
524
بررسي ومقايسه ي هماهنگي مهارتهاي ظريف ودرشت درافراد آسيب ديده ي مغزي باافراد سالم
525
بررسي ومقايسه ي ويژگي هاي تصويري نگاره هاي خمسه نظامي در نگاره سلطان سنجر وپيرزن در مكتب هرات وتبريز از اواخر دوره تيموري تا اوايل دوره صفوي
526
بررسي وميزان مقايسه علاقه مندي دانش اموزان دختر وپسر ناحيه 7 مشهد
527
بررسي وند( هاي) مصغرساز گويش يزدي در چارچوب انگاره چندمعنايي نظام مند جورافسكي
528
بررسي ونداليسم و نقش آن در گردشگري
529
بررسي وندهاي اشتقاقي زبان فارسي بر اساس رويكرد ترتيب مبتني بر پيچيدگي
530
بررسي وندهاي زبان فارسي از نگاه تكواژشناسي واژگاني
531
بررسي وندهاي گويش لكي الشتري از نگاه تكواژ شناسي واژگاني
532
بررسي وندهاي مورد اختلاف در زبان فارسي
533
بررسي ونقد آراء مستشرقان درباره ي قصص قرآن
534
بررسي ونقد انواع هنجار گريزي ها در مثنوي هاي احمد عزيزي
535
بررسي ونقش فناوري ديجيتال در تصورسازي معاصر با تاكيد بر مضامين ايراني
536
بررسي ونگرش چايكاران نسبت به سازمان چاي قبل و بعد از خصوصي سازي(طرح اصلاح ساختارچاي).
537
بررسي ويؤگي هاي اپيدميولوژيك كودكان با تب و تشنج بستري شده در بيمارستان 17 شهريور
538
بررسي ويتامين دي وعلل كمبود اين ويتامين در جمعيت شهرستان شازند
539
بررسي ويرايش و نگارش و نقد آن در فارسي ممعاصر
540
بررسي وي‍‍‍‍‍زگي هاي رهبري خدمتگزار با رويكرد اسلامي
541
بررسي ويزگيهاي ساختاري فيلمنامه فيلم كوتاه
542
بررسي ويزگيهاي ساختاري فيلمنامه فيلم كوتاه
543
بررسي ويژكي هاي عكاسي جنگ
544
بررسي ويژگي
545
بررسي ويژگي هاي شخصيتي مجرمان بر اساس نوع جرم
546
بررسي ويژگي الگوي حكمراني خوب در افزايش كارائي نظام اداري سازمان اموراقتصادي و دارائي فارس
547
بررسي ويژگي تبعيت فرم از موضوع ومحتواي نوشته درتاپيو گرافي
548
بررسي ويژگي دوگان قاب هاي تركيبي متناهي
549
بررسي ويژگي زنان و مردان متعالي در قرآن
550
بررسي ويژگي ساختار حاصل از تغيير شكل پلاستيك در فولاد ضد زنگ آستنيتي نيمه پايدار
551
بررسي ويژگي ساختاري و الكتروني صفحه گرامافن
552
بررسي ويژگي ساختاري و الكتروني نانو لوله ي اكسيد روي خالص و آلاييده با نقره و اثرجذب هيدروژن و اكسيژن بر آن
553
بررسي ويژگي شخصيتي بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان بيمارستانهاي منتخب شهرستان يزد
554
بررسي ويژگي شخصيتي دانشجويان و رابطه آن با گروه خوني
555
بررسي ويژگي شخصيتي زوجهاي داراي خيانت اينترنتي و زوجهاي عادي
556
بررسي ويژگي شخصيتي نوجوانان چپ دست و راست دست در مقطع ابتدايي
557
بررسي ويژگي شخصيتي والدين كودكان استثنايي آموزش پذير ومقايسه اون باوالدين كودكان معمولي
558
بررسي ويژگي صدق عاطفي در مجموعه داستان كوتاه ليل الغرباء از غادة السمّان (تحليل دو داستان كوتاه)
559
بررسي ويژگي ظاهري ابرقهرمان در طراحي شخصيت رستم و كاپيتان امريكا در انيميشين مطالعه موردي: رستم، تولدي ديگر(سعيد قهاري)، رستم و سهراب(كيانوش دالوند)، رستم و اسفنديار(اسفنديار احمديه)
560
بررسي ويژگي فنوتيپي و ژنوتيپي باكتري هاي همراه با بيماري شانكر سطحي پوست درختان گردو در استان كرمان
561
بررسي ويژگي لرزه اي يك ميدان هيدروكربني جنوب ايران با استفاده از تفسير پتروفيزيكي و مدل سازي فيزيك سنگي
562
بررسي ويژگي مديران موفق آموزش و پرورش منطقه دلوار
563
بررسي ويژگي مديران موفق ازديدگاه دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان دامغان درسال تحصيلي 1390-1389
564
بررسي ويژگي ها و چالش هاي بنگاه هاي كوچك و متوسط با رشد سريع و كارآفرينانه ﴿ بررسي بنگاه هاي كوچك و متوسط منتخب ايران در طول برنامه سوم توسعه ﴿ 83-1379 ﴾
565
بررسي ويژگي ها و عناصر داستان در داستان هاي افصح المتكلمين املشي "علي عمو"
566
بررسي ويژگي هاي " پلان مديريت حفاظت " از محوطه هاي ميراث فرهنگي ؛ ارائه پلان مديريت از شهر استخر فارس
567
بررسي وي‍‍‍ژگي هاي mof و كاربرد آن در واكنش هاي مختلف
568
بررسي ويژگي هاي آب شرب شهرمشهد و آبهاي بطري شده موجود در بازار از نظر سالم بودن و املاح موجود و مقايسه ي آن با استانداردهاي تعيين شده , study of drinking water specificities of mashhad and available botteled water are they safe and standards?
569
بررسي ويژگي هاي آشكارسازها نيمه رساناي مناسب به عنوان جايگزين آشكارسازدوربين گاما با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو
570
بررسي ويژگي هاي آشكارسازهاي نيمه رساناي مناسب به عنوان جايگزين آشكارساز دوربين گاما با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو , the investigation of properties of some semiconductor detectors suitable for replacing in gamma camera detector by using monte carlo simulations
571
بررسي ويژگي هاي آنتي اكسيداني گياهان دارويي و كاربرد آن ها در صنعت روغن
572
بررسي ويژگي هاي آوازهاي سوگواري در ايل ها و طوايف لك ( مورخواني )
573
بررسي ويژگي هاي آوازي در رديف ابوالحسن صبا ( مورد مطالعاتي : دستگاه شور ، دستگاه سه گاه ، آواز بيات ترك و آواز اصفهان )
574
بررسي ويژگي هاي آيروديناميكي يك هواپيماي بال بدنه يكپارچه با توجه به اثرات وينگلت در سرعت مادون صوت
575
بررسي ويژگي هاي اپتيكي نانو لوله هاي كربني
576
بررسي ويژگي هاي اتيوپاتولوژيك اسكواموس سل كارسينوماي زبان درمقايسه باسايرنواحي دهان دربيمارستان هاي اصلي شهريزد ازسال۱۳۸۵تا۱۳۹۵
577
بررسي ويژگي هاي اجتماعي و كالبدي نظام محلي بافت جديد شهري ( محدوده مورد مطالعه : الهيه )
578
بررسي ويژگي هاي اخلاقي و آگاهي از روشهاي تدريس پيشرفته معلمان نمونه
579
بررسي ويژگي هاي اقتباسي متون غير ايراني در سينماي پس از انقلاب
580
بررسي ويژگي هاي اقليمي خانه هاي دوره صفويه در اصفهان
581
بررسي ويژگي هاي اكوفيزيولوژيكي ريشه ريزومي خارشتر )Alhagi pseudoalhagi(
582
بررسي ويژگي هاي اكولوژيكي گياه دارويي خوشاريزه كوهستاني (Echinophora cinerea Boiss) در مراتع استان كهگيلويه و بوير احمد
583
بررسي ويژگي هاي الكتروني و اپتيكي نانو لايه MgSe/Ge
584
بررسي ويژگي هاي الكتروني و ساختاري BiB2 با استفاده از نظريه ي تابعي چگالي اختلالي
585
بررسي ويژگي هاي الكتروني و ساختاري BiB2 با استفاده از نظريه ي چگالي اختلالي
586
بررسي ويژگي هاي الكتروني واپتيكي نانونوارهاي اكسيد بريليوم
587
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي پليمرها در تقريب تنگ بست
588
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي شبكه هاي دو بعدي هگزاگونال فسفر سياه و فسفر آبي و مقايسه آنها با گرافن در مدل تنگ بست
589
بررسي ويژگي هاي الكترونيكي نانونوارهاي گرافيني و نانونوارهاي سيليكون بورون و بورون نيتريد در تقريب تنگ بست
590
بررسي ويژگي هاي الياف ليفيران استخراج شده با استفاده از پتاسيم هيدروكسيد
591
بررسي ويژگي هاي امولسيفايري كنژوگه هاي كوالانسي پروتئين سويا و نشاسته حاصل از واكنش مايلارد
592
بررسي ويژگي هاي امولسيون كنندگي كمپلكس هاي كوالانسي و غير كووالانسي بتالاكتوگلوبولين - صمغ فارسي
593
بررسي ويژگي هاي انسان تكامل يافتهازديدگاه امام علي(ع) درنهج البلاغه و روان شناسي مازلو
594
بررسي ويژگي هاي برآورد ماكسيمم درستنمايي ميانگين جامعه ي نرمال چند متغيره با داده ي ناقص يكنوا
595
بررسي ويژگي هاي بصري آرم باشگاه هاي ورزشي ايران و چگونگي تاثيرپذيري آن از باشگاه هاي اروپا
596
بررسي ويژگي هاي بصري آرم هاي شركت هاي خودرو سازي كشورهاي آلمان، ژاپن، فرانسه، امريكا و ايتاليا
597
بررسي ويژگي هاي بصري پيكره هاي انساني در نقش برجسته هاي دوره هخامنشي در تخت جمشيد
598
بررسي ويژگي هاي بصري تزيينات ديواريطبقه ي ششم كاخ عالي قاپو جهت به كارگيري در هنرهاي دستي چوبي
599
بررسي ويژگي هاي بصري حروف در كتيبه هاي گچبري دوره سلجوقي
600
بررسي ويژگي هاي بصري شكل و نقش در عودسوزهاي فلزي قرون پنجم تا هفتم هـ.ق ايران به منظور طراحي و ساخت وسايل روشنايي سراميكي
601
بررسي ويژگي هاي بصري طراحي سنتي تزئينات معماري مسجد جامع عباسيبه منظور طراحي و ساخت صندلي چوبي
602
بررسي ويژگي هاي بصري كتاب اصلي اول دبستان كشور آلمان در دهه كنوني
603
بررسي ويژگي هاي بصري كتب كمك آموزشي در ايران
604
بررسي ويژگي هاي بصري گره شش به منظور اجرا در وسايل كاربردي چوبي
605
بررسي ويژگي هاي بصري مطبوعات چاپ سربي ايران
606
بررسي ويژگي هاي بصري معراج نامه هاي چاپ سنگي دوره قاجار و مقايسه آن با دو نمونه پيشين
607
بررسي ويژگي هاي بصري هنر پارچه بري خانه هاي تاريخي حقيقي،خانه حاج مصور الملك و انگورستان ملك(به منظور كاربرد آن در وسايل معاصر )
608
بررسي ويژگي هاي بصري و فني هنر حصيربافي به‌منظور بهره گيري در وسايل چوبي معاصر
609
بررسي ويژگي هاي بصريدر تيتراژ 30 فيلم ژانر معمايي و پليسي - جنايي ﴿2012- 1960﴾
610
بررسي ويژگي هاي بيمه نامه ي كيفيت ساختمان(عيوب اساسي و پنهان ساختمان)در ايران و مقايسه با ديگر كشورها
611
بررسي ويژگي هاي پرفورمنس در تئاتر عروسكي ويژه
612
بررسي ويژگي هاي پرفورمنس در تئاتر عروسكي ويژه كودكان
613
بررسي ويژگي هاي پهنه گسلي با استفاده از مكعب داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
614
بررسي ويژگي هاي پودر كلسيم فسفات سنتز شده در حضور بيوپليمر زيست سازگار
615
بررسي ويژگي هاي پوشش گياهي و خاك در دو منطقه چراي چكنه و تابستانه در طول فصول رويش ( مطالعه موردي : مراتع شواز استان يزد)
616
بررسي ويژگي هاي پيچانرودي رودخانه گاماسياب به منظورارزيابي ميزان پايداري كناره ها (منطقه موردمطالعه .ازپل چهرتاروستاي چم كبود
617
بررسي ويژگي هاي تاريخي، فرهنگي و هنري گليم هاي سوزني منطقه كرمان و آذربايجان
618
بررسي ويژگي هاي تجارت ابريشم در دوره قاجاريه
619
بررسي ويژگي هاي تخمين پارامتر پروازي در ميدان فركانسي
620
بررسي ويژگي هاي تدريس مطلوب از ديدگاه دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد
621
بررسي ويژگي هاي ترابردي نانونوارهاي گرافن با استفاده از روش تابع گرين
622
بررسي ويژگي هاي تركيب هايي از توزيع بتا
623
بررسي ويژگي هاي تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه پروژه كارون 3 و ارائه ي مدل تحليلي
624
بررسي وي‍‍ژگي هاي تزيينات خنجرهاي دوره صفوي
625
بررسي ويژگي هاي تصويرسازي كليله و دمنه در كتب چاپي معاصر ايران
626
بررسي ويژگي هاي تصويري در ديوارنگار كاخ چهل ستون در دوره صفوي
627
بررسي ويژگي هاي تصويري در كتاب هاي چاپ سنگي افغانستان ازسال 1871 م/1288 ق تا سال 1930م/1349ق
628
بررسي ويژگي هاي تصويري نقوش تشعير دوران صفوي ﴿با تاكيد بر نقش حيوانات افسانه اي﴾
629
بررسي ويژگي هاي تكنيكي و هنري قرآن هاي دوره صفويه موزه آستان قدس رضوي
630
بررسي ويژگي هاي توپولوژيك فضاي تقريب IF
631
بررسي ويژگي هاي توپولوژيك فضاي تقريب IF
632
بررسي ويژگي هاي توده اي شدن آموزش عالي در ايران از ديدگاه تصميم سازان (كارشناسان )
633
بررسي ويژگي هاي توزيع نرمال چندمتغيره
634
بررسي ويژگي هاي جذب و انتقال نيكل تحت تاثير برخي آمينو اسيدهاي ريز و سفر در گندم
635
بررسي ويژگي هاي جراحي اسپونديلوليستزيس در بيماران جراحي شده در بيمارستان پورسينا از سال 82 الي 89/
636
بررسي ويژگي هاي جريان گردابي در سرريزهاي مدور قائم با ورودي گلبرگي شكل
637
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي – شنوايي - سنجي ناشنوايان شهر رشت در سال 1396
638
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي، باليني ونتايج اقدامات تشخيصي در كودكان بستري شده با شكايت تب وكاهش سطح هوشياري﴿انسفالوپاتي حاد همراه با تب﴾ در مركز آموزشي درماني-17 شهريور رشت در سال 92تا93
639
بررسي ويژگي هاي جوانه زني و اثر كميت و كيفيت نور بر رشد و عملكرد ويتكس (.Vitex agnus-castus L) تحت تنش خشكي
640
بررسي وِيژگي هاي جوش فولاد¬هاي ابزاري به روش فرايندهاي نيمه جامد
641
بررسي ويژگي هاي حجمي سيستم هاي دو تايي 1پروپانول و ايزوبوتانول با اتيل استات ،وينل و...
642
بررسي ويژگي هاي حجمي سيستم هاي دوتايي الكل واستردر دماي متفاوت وفشار محيط
643
بررسي ويژگي هاي حجمي محلول هاي دوجزئي(گلايسين + آب ) و سه جزئي (گلايسين+ آب+ ليتيم برميد)، (گلايسين+ آب+ پتاسيم برميد) و (گلايسين+ آب+ سديم برميد) در دماهاي مختلف و فشار محيط
644
بررسي ويژگي هاي حسي و فيزيكوشيميايي شير سوياي غني شده با كلسيم ريز پوشينه دار شده و نمك كلسيم كلاته شده
645
بررسي ويژگي هاي خانواده و تاثير آن بر موفقيت دانش آموزان دختر دوره راهنمايي مدارس بهشهر در سال تحصيلي 88 - 87
646
بررسي ويژگي هاي خش و خراش پوشش هاي هيبريدي نانوساختار تابش پز حاوي تركيبات پلي هدرال اليگومريك سيل سسكوايكسان
647
بررسي ويژگي هاي خطي سيگنال صوتي براي تشخيص ناهنجاري هاي گفتاري
648
بررسي ويژگي هاي دانش آموزان خلاق درمدارس ابتدايي دخترانه شهرستان بندرتركمن
649
بررسي ويژگي هاي دزيمتري نانوفسفرهاي استرانسيوم سولفات آلاييده با ساماريوم و تربيوم
650
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك افراد اقدام كننده به خودكشي درشهر يزد سال 87
651
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به Ewing Sarcoma Family مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1381 تا 1389
652
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك و بقاي بيماران مبتلا به Ewing Sarcoma Family مراجعه كننده به بيمارستان شهيد صدوقي يزد و مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1381 تا 1389
653
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك، آزمايشگاهي و باليني بيماران مبتلا به هماتوشزي سرپايي مراجعه كننده به كلينيك هاي درمانگاهي و مطب هاي خصوصي اعضاي هيئت علمي دانشگاه، و بيماران بستري در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در شهر رشت از بهمن ماه1389 تا دي 1390
654
بررسي ويژگي هاي دموگرافيك،كلينيكوپاتولوژيك و بقاي بيماران مراجعه كننده با متاستاز استخواني به مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده يزد طي سالهاي 1391-1386
655
بررسي ويژگي هاي دموگرافيگ، باليني و تشخيصي بيماران تحت احياي قلبي- ريوي دربيمارستان دكتر حشمت رشت در طي سال1393
656
بررسي ويژگي هاي رهبري تحول آفرين از منظر قرآن و سنت
657
بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه وسواس در كودكان و نوجوانان با اختلال وسواسي - اجباري (The Child Version of Obsessive_ Compulsive Inventory) در استان گيلان در سال 97-96
658
بررسي ويژگي هاي روان شناختي شخصيت هاي خودنابودگر در سه نمايش نامه از هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي، روسمرس هولم، هدا گابلر ﴾
659
بررسي ويژگي هاي روان شناختي شخصيت هاي خودنابودگر در سه نمايش نامه از هنريك ايبسن ﴿مرغابي وحشي، روسمرس هولم، هدا گابلر ﴾
660
بررسي ويژگي هاي روان نسنجي و هنجار يابي نسخه
661
بررسي ويژگي هاي روانسنجي وهنجاريابي مقياس طرحواره‌هاي هيجاني ليهي و تعيين رابطه‌ي آن با اضطراب، افسردگي و استرس در زنان شهر اصفهان
662
بررسي ويژگي هاي رواني - اجتماعي مردان معتاد به مواد مخدر خود معرف مجتمع شهيد فاميلي شهر تهران
663
بررسي ويژگي هاي رواني و شخصيتي افراد معتاد و عادي ناحيه 3 شهرستان اصفهان
664
بررسي ويژگي هاي زباني تاريخ بيهق و مسامرة الاخبار
665
بررسي ويژگي هاي زباني زنان با توجه به متغير سن بر اساس رويكرد ليكاف
666
بررسي ويژگي هاي زلزله حوزه نزديك گسل به كمك روش هاي احتمالاتي
667
بررسي ويژگي هاي زماني و مكاني آسايش اقليمي در سواحل شمالي ايران
668
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انتقال آب گوكان
669
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد استوار و ارزيابي تزريق پذيري آن به منظور طراحي پرده ي آب بند
670
بررسي وي‍‍‍‍‍‍ژگي هاي زمين شناسي مهندسي سنگهاي نرم از ديدگاه تزريق پذيري و آب بندي، مطالعه موردي سد تالوار زنجان
671
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد بهشت آباد
672
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد گردنه خاكي در شمال غرب سميرم
673
بررسي ويژگي هاي زيبايي شناسي تزيينات سه بناي مسجد جامع ورامين، مقبره پيربكران، و مسجد جامع اصفهان در دوره ايلخاني و كاربرد آن در هنر چوب
674
بررسي ويژگي هاي زير نيم حلقه هاي نرمال فازي شهودي از يك نيم حلقه
675
بررسي ويژگي هاي زيستي ونيازهاي دمايي زنبور پارايتوئيدتخم سن گندم Trissolcus Vassilievi Mayr (Hym;Scelionidae)
676
بررسي ويژگي هاي ژئوتكنيكي زمين هاي ساحلي شمال ايران و ارزيابي رفتار آنها
677
بررسي ويژگي هاي ساختار پروتون با استفاده از تناظرهاي AdS/QCD
678
بررسي ويژگي هاي ساختار چندلايه ي نانوليفي گرفت عروقي
679
بررسي ويژگي هاي ساختاري - محتوايي طنز در برنامه هاي راديويي
680
بررسي ويژگي هاي ساختاري عملكردهاي كمپلكس هاي صمغ عربي با كازئين و كازئين هيدروليزشده حاصل از واكنش مايلارد
681
بررسي ويژگي هاي ساختاري مشترك آثار تك ‍ پرده اي برشت با حكايتهاي ايراني
682
بررسي ويژگي هاي ساختاري مشترك آثار تك پردهاي برشت با حكايت هاي ايراني
683
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني KŸŸŸŸŸcuF3
684
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني انبوهه و نانولايه ي دو تركيب ThPtSb و ThPdSb
685
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تركيب هاي LuNiBi و LuPtBi
686
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني تك لايه و دو لايه mos2 و نانو نوارهاي آن و امكان استفاده از آن براي ساخت انواع حسگرها
687
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني فازهاي ژرمانيوم در فشار هاي بالا
688
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نانو لوله ي فسفيد آلومينيوم،آلاييده با منگنز ،كبالت و نيكل
689
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتروني نانوساختارشبه -گرافان نيتريدبور
690
بررسي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي تركيبات هويسلر Mn-Ga
691
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتريكي و مغناطومقاومت لايه هاي نازك La0.4Pr0.3Ca0.3MnO3
692
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتريكي و نوري لايه هاي نازك SnO2:Sb به منظور كاربرد در سلول خورشيدي
693
بررسي ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و مغناطو گرمايي در منگنايت هاي La0.5Ca0.5-xSrxMnO3
694
بررسي ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي، الكتريكي و مغناطومقاومت لايه هاي نازك La0.4pr0.3Ca0.3MnO3
695
بررسي ويژگي هاي سبك زنانه در اثر سووشون سيمين دانشور
696
بررسي ويژگي هاي سبكي اشعار مجتبي كاشاني
697
بررسي ويژگي هاي سبكي داراب نامه بيغمي
698
بررسي ويژگي هاي سبكي منظومه ي گنجينه ي اسرار عمان ساماني
699
بررسي ويژگي هاي سفال و سراميك معاصر در مناطق شاخص ايران ﴿نطنز، ميبد، لاجين، شهرضا، قم، استهبان﴾
700
بررسي ويژگي هاي سه تار نوازي سعيد هرمزي
701
بررسي ويژگي هاي سوررئاليستي متون برجستة صوفيانة فارسي تا پايان سدۀ هفتم هجري
702
بررسي ويژگي هاي سيستم سنجش عملكرد در سازمان هاي خدماتي ﴿مورد مطالعه اداره گاز ناحيه بروجن﴾
703
بررسي ويژگي هاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني شهر يزد ومقايسه آنبا استانداردها
704
بررسي ويژگي هاي سيستم هاي وزني
705
بررسي ويژگي هاي شاخص منبرهاي چوبي دوره اسلامي ايران
706
بررسي ويژگي هاي شخصيت بر هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز سال تحصيلي 89-88
707
بررسي ويژگي هاي شخصيت شناختي زوجين در حال طلاق و زوجين عادي شهر فارسان در سال 93-92
708
بررسي ويژگي هاي شخصيت كارآفرينانه براساس ديدگاه مك كله لند در ميان مديران و كارشناسان شركت توانير
709
بررسي ويژگي هاي شخصيتي اعضاي هيات علمي علم اطلاعات و دانش شناسي ايران
710
بررسي ويژگي هاي شخصيتي افراد عادي با افرادي كه عمل زيبايي انجام داده اند
711
بررسي ويژگي هاي شخصيتي به همدم طلبي و دوري گزيني در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
712
بررسي ويژگي هاي شخصيتي بيماران مبتلا به MS مراجعه كننده به واحد بيماري هاي خاص شهرستان رشت در سال 1397
713
بررسي ويژگي هاي شخصيتي بين زنان ومردان
714
بررسي ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان علوم پايه وعلوم انساني.
715
بررسي ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد
716
بررسي ويژگي هاي شخصيتي در زنان شاغل وغير شاغل شهرستان كلاردشت.
717
بررسي ويژگي هاي شخصيتي درونگرايي و برونگرايي با ميزان خطر پذيري مديران مدارس شهرستانهاي شوشتر و دزفول
718
بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با ازمون MMPI
719
بررسي ويژگي هاي شخصيتي زوجهاي داراي خيانت اينترنتي و زوجهاي عادي
720
بررسي ويژگي هاي شخصيتي فرزندان اول و آخر بر اساس پرسشنامه NEO
721
بررسي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور در شهرستان اردكان
722
بررسي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور در شهرستان اردكان
723
بررسي ويژگي هاي شخصيتي مديريت در بالا بردن انگيزش معلمان جهت ارائه بهتر خدمات در مدارس
724
بررسي ويژگي هاي شخصيتي معتادان گمنام
725
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي كاركنان بانك ملت شعب شيراز ( با استفاده از تئوري كتل )
726
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و رواني و آموزشي دانش آموزان تيزهوش
727
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله با استرس در بين دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار
728
بررسي ويژگي هاي شخصيتي و كمرويي دانشجويان دانشگاه پيام نور سوسنگرد
729
بررسي ويژگي هاي شناختي كتاب هاي درسي فارسي دوره ابتدايي
730
بررسي ويژگي هاي طراحي براي بحران و طراحي ابزار آواربرداري براي امدادگران
731
بررسي ويژگي هاي طرح و نقش قالي ارمنستان و زمينه هاي شكل گيري آن
732
بررسي ويژگي هاي طرح، نقش و رنگ در كاشي هاي تركمانان قراقويونلو در ايران
733
بررسي ويژگي هاي عكاسي در ارتقاي جنبه هاي مثبت انساني
734
بررسي ويژگي هاي عملكردي ايزوله پروتئيني كانولا و كمپلكس كوالانسي حاصل از واكنش مايلارد با صمغ عربي
735
بررسي ويژگي هاي عناصر بصري در تزيينات وابسته به معماري خانه ملك التجار يزد
736
بررسي ويژگي هاي فردي وشيوه زندگي بيماران مبتلا به هايپركلسترولمي مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان در شهر رشت سال 1376
737
بررسي ويژگي هاي فردي،خانوادگي و اجتماعي شيرخواران مبتلا به عفونت هاي حاد تنفسي در مراجعين مراكز بهداشتي و درماني شهر رشت سال 1383
738
بررسي ويژگي هاي فرش روستايي تودشك
739
بررسي ويژگي هاي فرشبافي در اسپانيا و زمينه هاي شكل گيري آن
740
بررسي ويژگي هاي فرمي سينماي پست مدرن با تاكيد بر سينماي تكنو آر
741
بررسي ويژگي هاي فرمي سينماي پست مدرن با تاكيد بر سينماي تكنوآر
742
بررسي ويژگي هاي فني و زيباشناختيسفال ساماني ﴿نقاشي دوغابي﴾
743
بررسي ويژگي هاي فني و هنري آثار مينايي قاجار موجود در خزانه ملي جواهرات
744
بررسي ويژگي هاي فني و هنري سرپوش هاي سنتي دوره معاصر ايران در مناطق شمالي
745
بررسي ويژگي هاي فني و هنري سفال بومي استان كردستان و به كارگيري شكل و فرم آن ها در گردن آويزهاي سراميكي
746
بررسي ويژگي هاي فني و هنري شمشيرهاي خزانه جواهرات ملي ايران
747
بررسي ويژگي هاي فني و هنري مهرهاي قلمكار عصر قاجار بر اساس نمونه هاي موجود در موزه هاي تهران
748
بررسي وي‍‍‍ژگي هاي فني،هنري ونمادين جقه هاي سلطنتي موجود در خزانه جواهرات ملي ايران
749
بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي شير غني شده با ايزوله پروتئين سويا پس از فرايند حرارتي و در طي نگهداري
750
بررسي ويژگي هاي فيزيكي و حسي شير غني شده با ويتامين D3 ريز پوشينه شده
751
بررسي ويژگي هاي فيزيكي وشيميايي روغن واريته هاي ارزن ايتاليايي ﴿setaria italica) و ارزن معمولي ﴿ pennisetum miliaceum ﴾ و امكان استفاده از آن در تركيب مواد غذايي
752
بررسي ويژگي هاي كاتاليست MCM وكاربرد آن در واكنش هاي شيميايي
753
بررسي ويژگي هاي كالبدي بناهاي دوره زنديه در شيراز
754
بررسي ويژگي هاي كالبدي موثر بر مصرف انرژي ساختمان هاي شعب بانك ها در تهران
755
بررسي ويژگي هاي كانسارهاي سنگ آهن و مقايسه تطبيقي آن در كانسارهاي سنگ آهن ايران
756
بررسي ويژگي هاي كاني شناسي و ژنتيكي كانسارهاي آهن زون سنندج-سيرجان و ارتباط آن با ميدان مغناطيسي مربوطه
757
بررسي ويژگي هاي كتابهاي تصويري كودكان بدون متن ومقايسه آن با كتاب تصويري با متن
758
بررسي ويژگي هاي كلينيكوپاتولوژيك و پروگنوز بيماران مبتلا به NHL كه از شهريور 1383 تا فروردين1391 به بيمارستان شهيد صدوقي و مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده مراجعه كرده اند.
759
بررسي ويژگي هاي كلينيكوپاتولوژيك و پروگنوز بيماران مبتلا به NHL كه از شهريور 1383 تا فروردين1391 به بيمارستان شهيد صدوقي و مركز پرتودرماني شهيد رمضان زاده مراجعه كرده اند.
760
بررسي ويژگي هاي كلينيكي و ميزان بقاي 5 ساله بيماران مبتلا به اسكواموس سل كارسينوماي سرويكس
761
بررسي ويژگي هاي كمي موجهاي يخبندان پاييزه شمال غرب و غرب ايران با تاكيد بر خصوصيات سينوپتيك موجهاي شاخص
762
بررسي ويژگي هاي كوانتومي سامانه هاي آميخته ي متشكل از مدارهاي ابررسانا و چگاله ي بوز-اينشتين
763
بررسي ويژگي هاي كوانتومي و ترموديناميكي جسم سياه غير خطي كِر
764
بررسي ويژگي هاي كيفي گزارشهاي مالي تهيه شده براساس مبناي حسابداري تعهدي در مقابل مبناي حسابداري نقدي در دانشگاه هاي علوم
765
بررسي وي‍ژ‍‍گي هاي گرماتابناكي شن درياچه اروميه در دزيمتري گاما
766
بررسي ويژگي هاي گرمالياني نانوذرات استرانسيوم سولفات و باريوم سولفات آلاييده شده با عناصر خاكي كمياب
767
بررسي ويژگي هاي گسل سلطانيه و ارزيابي توان لرزه زايي آن با استفاده از داده هاي صحرايي و دستگاهي
768
بررسي ويژگي هاي گوناگون يك دانش آموز ناسازگار در مقطع متوسطه پسرانه شهرستان مينودشت از ديدگاه مشاوران
769
بررسي ويژگي هاي مبلمان منزل ( با استفاده از چوب و فلز) ع .ع . طراحي صندلي (پذيرايي منزل ) با استفاده از چوب و فلز
770
بررسي ويژگي هاي مدرس زبان انگليسي از ديدگاه اساتيد، مدرسان و فراگيران در ايران
771
بررسي ويژگي هاي مدير آموزشي موفق و مديريت از منظر مولا علي (ع)
772
بررسي ويژگي هاي مديريت اثر بخش از ديدگاه معلمان زن مدارس مقطع متوسطه
773
بررسي ويژگي هاي مديريت اسلامي از ديدگاه امام علي (ع)
774
بررسي ويژگي هاي مطلوب معلم از ديدگاه دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنمايي شهرستان اسفراين
775
بررسي ويژگي هاي معلم خوب از ديدگاه دانش آموزان و مديران مركز پيش دانشگاهي
776
بررسي ويژگي هاي معماري منظر روستا- شهر جماران تهران
777
بررسي ويژگي هاي معماري ورودي خانه هاي تهران ﴿اواخر دوره قاجار تا پايان دوره پهلوي اول﴾
778
بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نيمرساناهاي مغناطيسي رقيق شده
779
بررسي ويژگي هاي ملودرام در آثار بهرام بيضايي
780
بررسي وي‍ژگي هاي ملودرام در آثار بهرام بيضايي
781
بررسي ويژگي هاي مناطق مختلف كشور جهت احداث واحدهاي نساجي (پنبه اي،پشمي )
782
بررسي ويژگي هاي مهندسي بتن متخلخل روسازي
783
بررسي ويژگي هاي مهندسي و دوام بتن هاي حاوي پودر سنگ آهك در برابر حمله سولفاتي
784
بررسي ويژگي هاي مهندسي و دوام بتن هاي حاوي پودر سنگ آهك در برابر حمله كلرايدي
785
بررسي ويژگي هاي مورفولوژيك و درصد اسانس گونه هاي مختلف بومادران در شرايط آبياري معمولي و كم آبياري
786
بررسي ويژگي هاي مورفومتري درياچه ي سيمره
787
بررسي ويژگي هاي موريانه هاي موجود در آسيب هاي ناشي از آن در آثار چوبي اصفهان نسبت به مجموعه ي بزرگ آسيب هاي ناشي از عوامل ارگانيك در آثار فرهنگي چوبي
788
بررسي ويژگي هاي ميكروساختاري و مكانيكي استنت وريدي با ويژگي رهايش دارو
789
بررسي ويژگي هاي نانو پوشش هاي اكسيد فلز بر روي شيشه
790
بررسي ويژگي هاي نانو ساختارهاي اكسيدي سيليسيم
791
بررسي ويژگي هاي نانو ماده ي آلي پلي استايرن در قطعه ها
792
بررسي ويژگي هاي نثر خراساني در زبان داستان هاي محمود دولت آبادي و غزاله عليزاده
793
بررسي ويژگي هاي نقوش صفوي (اسليمي -ختائي )
794
بررسي ويژگي هاي هندسي رده ايي از فضاهاي همگن شبه ريماني
795
بررسي ويژگي هاي هنري آثار قواره بري در كاخ هاي قاجاري تهران به منظور طراحي و ساخت وسايل روشنايي چوبي
796
بررسي ويژگي هاي هنري درهاي چوبي مسجد جامع افوشته نطنز به منظور تطبيق با آثار مشابه دوره ي تيموري و طراحي و توليد اشياي كاربردي چوبي
797
بررسي ويژگي هاي هنري عكاسي در سال هاي پاياني قرن نوزدهم در انگليس و فرانسه 1930-1890
798
بررسي ويژگي هاي هنري و ارزش هاي زيبايي شناختي تذهيب نيمه دوم دوره قاجاريه ﴿1264 -1324 ه.ق﴾
799
بررسي وي‍‍ژگي هاي هنري و فني تراش شيشه و كريستال معاصر تهران
800
بررسي ويژگي هاي يافته هاي باستان شناسي دوره فرهنگي فرا پارينه سنگي لوانت:شناخت فرهنگ ناتوفيان
801
بررسي ويژگي هاي يك فرد بالقوه موفق در بازاريابي شبكه اي .مورد مطالعه:بازاريابان شبكه اي شركت هاي بيز و بادران همدان
802
بررسي ويژگي هايسيستم هاياطلاعات بيمارستاني شهر يزد ومقايسه آنها با استانداردها
803
بررسي ويژگي هايي از يكريختي در گراف هاي فازي
804
بررسي ويژگي و كاربرد جميني سورفكتانت ها در دارو رساني
805
بررسي ويژگي‌ هاي نخ سيستم چرخانه‌اي پنبه/ اكريليك هايبالك شده
806
بررسي ويژگي‌ها نوري، فتوكاتاليستي و جذب سطحي نانوساختارهاي روي اكسيد آلائيده شده با يون‌هاي آهن، كادميوم و نيتروژن سنتز شده به كمك روش هيدروترمال
807
بررسي ويژگي‌ها و اجزاء دستگاه فعل در زبان لاري به عنوان زبان ايراني در خطر
808
بررسي ويژگي‌هاي آشوبناك سيگنال‌هاي EEG افراد داراي لكنت زبان با استفاده از تئوري آشوب
809
بررسي ويژگي‌هاي امولسيون پيكرينگ تهيه شده از نانوذرات صمغ كتيرا
810
بررسي ويژگي‌هاي بصري آرم‌هاي برتر قهوه و چاي در جهان
811
بررسي ويژگي‌هاي بصري تصويرگري انتزاعي (مطالعه موردي: وارجا لاواتر)
812
بررسي ويژگي‌هاي تأليفي عكاسي معاصر ايران در سه دهه‌ي اخير
813
بررسي ويژگي‌هاي رفتاري و مقاومتي خاك‌هاي لسي تثبيت‌شده با نانو مواد
814
بررسي ويژگي‌هاي رمانتيسيسم در تصويرسازي‌هاي آرتور راكهام از اپراي حلقه نيبلونگ اثر ريشارد واگنر
815
بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسشنامه تجربۀ بي‌عدالتي در ميان بيماران با مشكلات عضلاني‌اسكلتي
816
بررسي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي ساختگاه سد سيوكي با تكيه بر تزريق‌پذيري آن
817
بررسي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد خاكي نرماب با تأكيد بر پارامترهاي مورد نياز جهت طراحي ديوار آب‌بند
818
بررسي ويژگي‌هاي ژئوتكنيكي سنگدانه‌هاي حاصل از دو نوع سنگ‌شكن، فكي و ضربه‌اي
819
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و الكتروني تركيب بين فلزي GdAl2با استفاده از اصول اوليه
820
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و الكتروني نانولوله‌‌‌‌‌‌‌ي نيتريد آلومينيوم (AlNNT) آلاييده با Y، Nb و Ru
821
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، الكتروني و اپتيكي تركيب‌هاي‌پاد‌پروسكايت X3OCl(X=K, Na) با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل.
822
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، الكتروني و اپتيكي تركيبات آنتي‌پروسكايتLi3OX(X=Cl, Br) با استفاده از امواج تخت بهبود يافته خطي به روش پتانسيل كامل.
823
بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، الكتروني و نوري تركيب هاي BexCd1-xS با استفاده از روش امواج تخت بهبود يافته خطي با پتانسيل كامل
824
بررسي ويژگي‌هاي سبكي مجموعه داستان «من قاتل پسرتان هستم» از احمد دهقان با رويكرد سبك‌شناسي انتقادي
825
بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينان فرهنگي (مطالعه موردي: كارآفرينان فرهنگي شهر اصفهان)
826
بررسي ويژگي‌هاي شغلي داوران تكواندو ايران
827
بررسي ويژگي‌هاي شغلي داوران تكواندو ايران
828
بررسي ويژگي‌هاي فردي و تخصصي مطلوب مربيان پيش دبستاني ايران و تبيين برنامه درسي رشد حرفهاي آنها
829
بررسي ويژگي‌هاي مرفولوژي و تلاقي‌پذيري در گياه پونه‌ ماري ايران (سنبله‌اي نيش‌دار)
830
بررسي ويژگي‌هاي ملات‌هاي قير- سيمان مورد استفاده در ساخت خطوط راه‌آهن سريع‌السير
831
بررسي ويژگي‌هاي مهاجران در جريان‌هاي مهاجرتي استان يزد با تأكيد بر نتايج سرشماري 1390
832
بررسي ويژگي‌هاي هنري و زيبايي شناسي بصري آثار فلزي(كوزه قليان‌هاي) موجود در موزه مقدم
833
بررسي ويژگي¬هاي اقليمي در آثار داستان نويسان معاصر فارس
834
بررسي ويژگي¬هاي حرارتي نانوذرات هسته-پوسته¬ي Pd-Pt
835
بررسي ويژگي¬هاي ساختاري‌ و الكتروني نانولوله‌¬ي گاليم فسفيد، آلاييده با واناديم، كروم و منگنز
836
بررسي ويژگيها و اجزاء دستگاه فعل در زبان لاري به عنوان زبان ايراني در خطر
837
بررسي ويژگيها و امتيازات نظام جديد متوسطه از نظر مديرن نظام جديد آموزش متوسطه
838
بررسي ويژگيها و روشهاي ساخت غشا مورد استفاده در فرآيند كلرآلكالي با روش سل غشايي
839
بررسي ويژگي‏ها و عوامل موثر بر طراحي وسيله حمل بار در فضاي محدود با مطالعه موردي در فضاي بازار تهران
840
بررسي ويژگيها وعلل تغييرات آب وهوايي دوره هاي گرم افراطي سرزمين ايران درفصل سرد
841
بررسي ويژگيها وعوامل موثر بر موفقيت از ديدگاه معلمان در مدارس ابتدايي دخترانه ناحيه مشهد
842
بررسي ويژگيها، رفتار مكانيكي و روشهاي آزمون آب بندي هاي P.V.C مطابق با استانداردهاي جهاني
843
بررسي ويژگيهاي آكوستيكي در نوازندگي علي اصغر بهاري
844
بررسي ويژگيهاي آواز بيات اصفهان
845
بررسي ويژگيهاي اجتماعي خانواده در گرايش نوجوانان به مصرف سيگار
846
بررسي ويژگيهاي اجتماعي روستاي مظفريه اهواز
847
بررسي ويژگيهاي اجتماعي و الگوهاي فرهنگي خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني
848
بررسي ويژگيهاي استراتژيك داخلي صنايع پتروشيمي كشور از ديدگاه مديران اين صنايع
849
بررسي ويژگيهاي اصوات اولتراسان خفاشهاي كرمانشاه
850
بررسي ويژگيهاي اقتصادي -اجتماعي تكنيكي در فرش شهرستان ني ريز
851
بررسي ويژگيهاي اقتصادي-اجتماعي ،تكنيكي در فرش شهرستان ني ريز
852
بررسي ويژگيهاي اولوالالباب در قرآن و حديث
853
بررسي ويژگيهاي بتنهاي اصلاحشده با رزينهاي پلياستر غير اشباع و وينيل استر با مقادير مختلف استايرن
854
بررسي ويژگيهاي بخاري گازي ديواري خانگي مناسب ايران
855
بررسي ويژگيهاي بصري گرافيك رابط كاربري(GUI) برترين اپليكيشن هاي تلفن همراه در سال 2016
856
بررسي ويژگيهاي بصري مر و جغرافيا نزد هنرمندان مپ آرتيست معاصر
857
بررسي ويژگيهاي بيماران مبتلا به اسهال خوني بستري شده در بيمارستان كودكان قدس شهرستان قزوين در سالهاي 76-1374
858
بررسي ويژگيهاي بيماران مبتلا به نقص ديواره جمجمه مراجعه كننده به بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان پور سيناي رشت از سال 1367 تا 1377
859
بررسي ويژگيهاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده نفوذي زرين در شمال شرق اردكان
860
بررسي ويژگيهاي پليمرهاي قابل استفاده در باتريهاي قابل شارژ
861
بررسي ويژگيهاي پيرنگي سه فيلم ( اسب تورين ، لاك و پسرانگي ) و ارتباط ساختار پيرنگي آنها به نحوه ي دكوپاژ فيلم
862
بررسي ويژگيهاي تاقديس جنوب شرق شمشك در ارتباط با افق هاي فسفاته معدن جيرود
863
بررسي ويژگيهاي ترابردي نانونوارهاي گرافن با استفاده از روش تابع گرين
864
بررسي ويژگيهاي ترموديناميكي و استاتيكي نانو ذرات كلوييدي نقره در 1-اتيل 3-متيل هگزا فلوروفسفات
865
بررسي ويژگيهاي تصاوير كليله و دمنه : از آغاز تا قرن دهم هجري قمري
866
بررسي ويژگي‏هاي تصويرسازانه‏ ي پيكره‏ هاي انساني در آثار ابوالحسن ‏غفاري (صنيع‏ الملك)
867
بررسي ويژگيهاي تصويرسازي براي گروه سني ب
868
بررسي ويژگيهاي تصويرسازي براي گروه سني ب .
869
بررسي ويژگيهاي تصويري مفرغهاي لرستان
870
بررسي ويژگيهاي تصويري مفرغهاي لرستان
871
بررسي ويژگيهاي تصويري نقوش به كار رفته در گليم (هرسين )
872
بررسي ويژگيهاي تصويري نگارگري مكتب عباسي
873
بررسي ويژگيهاي تصويري نگاره هاي نسخۀ مصوّر اندرزنامه (483 ه.ق)
874
بررسي ويژگيهاي تعليمات عشاير قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران
875
بررسي ويژگيهاي تنگش پلاسما در دستگاه پلاسماي كانوني دنا
876
بررسي ويژگيهاي جسماني عاطفي شخصيتي واجتماعي كودكان 4-6 سال
877
بررسي ويژگيهاي چاپ سنگي در بيان تخيل خلاق هنرمند ﴿با مطالعه ي نسخه ي مصور هزار و يك شب به قلم ميرزا عليقلي خويي، 1272 ه.ق﴾
878
بررسي ويژگيهاي حس گر گازي حالت جامد ساخته شده بر پايه تركيب تيتانيا
879
بررسي ويژگيهاي خانوادگي فردي وآموزشگاهي دانش اموزان داراي اضطراب امتحان
880
بررسي ويژگيهاي خانوادگي و شخصي دانش آموزان ارجاعي به هسته مشاوره آموزشي و پرورشي ناحيه 3 در سال تحصيلي 1379-1380
881
بررسي ويژگيهاي دانش آموزان ممتاز وخلاق و راههاي پرورش خلاقيت در آنان.
882
بررسي ويژگيهاي دراماتيك در مثنوي معنوي و نمايشنامه اي براساس قصه "آن پادشاه جهود كه نصرانيان را ميكشت از بهر تعصب "
883
بررسي ويژگيهاي دموگرافيك , يافته هاي بالين و آزمايشگاهي در مسمومين با جونده كش بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال 1384
884
بررسي ويژگيهاي رسانههاي نوين در گسترش امكانات عكاسي
885
بررسي ويژگيهاي رفتاري فرزندان بالاي سال برخاسته ازخانواده مطلقه 15
886
بررسي ويژگيهاي رفتاري مديران و رابطه آن با ميزان كارايي آنها در دوره ابتدايي شهرستان قوچان
887
بررسي ويژگيهاي روانسنجي آزمون 13 پرسشي حس انسجام آنتونوسكي
888
بررسي ويژگيهاي رواني دانش اموزان چپ دست و راست دست در پايه پنجم
889
بررسي ويژگيهاي رويشگاهي و ارزيابي غلظت و تركيبات اسانس گياه دارويي ... در دو مرحله ثبل از گلدهي و در زمان گلدهي در استان يزد
890
بررسي ويژگيهاي زبان علم در كتاب هاي شيمي دوره متوسطه عمومي ايران
891
بررسي ويژگيهاي زبانشناختي و فرهنگي لهجه ميبد
892
بررسي ويژگيهاي زباني و دستوري گويش گزي همراه با شواهدي از ديوان درويش عباس جزي
893
بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انحراف سد سازبن (ايلام)
894
بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي توده سنگهاي مسيرتونل انتقال آب سبزكوه
895
بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي تونل انتقال آب بهشت آباد بخش خروجي
896
بررسي ويژگي‏هاي زمين‏شناسي مهندسي و هيدروژئولوژيك در گزينش روش بهينه آب‏بندي مخازن ذخيره‏اي با نگرشي ويژه به نيروگاه تلمبه ذخيره‏اي سد آزاد كردستان
897
بررسي ويژگيهاي زير لايه ي (111)Si و (100)Si در نانو ترانزيستور CMOS
898
بررسي ويژگيهاي زيستي ،رواني ،شناختي والدين كودكان عقب افتاده ذهني
899
بررسي ويژگيهاي ژئومورفولوژي در ارتباط با منابع آب زير زميني دشت ايوان
900
بررسي ويژگيهاي ساختاري نانولايه هاي ZnO با استفاده از مدلسازي داده هاي پرتوايكس به كمك الگوريتم ژنتيك و داده هاي AFM
901
بررسي ويژگيهاي ساختاري و الكتروني نيتريد مس
902
بررسي ويژگيهاي ساختواژي، آوايي و نحوي گويش ريوش
903
بررسي ويژگيهاي سازمان يادگيرنده در سازمان آموزش و پرورش منطقه 15 استان تهران
904
بررسي ويژگيهاي سبكي اشعار مجتبي كاشاني
905
بررسي ويژگيهاي سفال و سراميك امروز گيلان و مازندران
906
بررسي ويژگيهاي سينماي پليسي ايران
907
بررسي ويژگيهاي شخصي زنان توبكتومي شده تحت نظارت مركز تنظيم خانواده استان گيلان از سال 1374 تا 1376
908
بررسي ويژگيهاي شخصيت با رضايت مندي شغلي
909
بررسي ويژگيهاي شخصيت برمبناي تست MMPI در بين دستياران روانپزشكي ، اطفال و زنان دانشگاه علوم پزشكي گيلان سال 75
910
بررسي ويژگيهاي شخصيت و اهمال كاري تحصيلي در دانشجويان دختر پيام نور واحد اهواز
911
بررسي ويژگيهاي شخصيت و مكانيزم هاي دفاعي در دانش آموزان تيزهوش بر اساس جنسيت و مقطع تحصيلي در استان كرمان
912
بررسي ويژگيهاي شخصيتي آموزگاران مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان قم
913
بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد پرخاشگر.
914
بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد دچار اختلال درغده تيروئيد وافراد عادي.
915
بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد معتاد
916
بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد معتاد وافراد عادي.
917
بررسي ويژگيهاي شخصيتي تيپB،A بامنابع كنترل منابع بيروني ودروني
918
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دختر و پسر در مدارس عادي و شبانه روزي
919
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان و رابطه آن با خلاقيت نزد دختران پايه دوم مقطع متوسطه شهر فردوس
920
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان و رابطه آن با عوامل خانواده دانش آموزان كلاسهاي اول دبيرستانهاي دخترانه شهرستان فردوس
921
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان و رابطه آن با عوامل خانواده نزد دختران پايه دوم مقطع تحصيلي متوسطه شهرستان فردوس
922
بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور واحد آستانه اشرفيه درسال تحصيلي 88-89.
923
بررسي ويژگيهاي شخصيتي روساي شعب بانك كشاورزي شهرتهران و تاثيران برعملكرد شعب طي سالهاي 87-85
924
بررسي ويژگيهاي شخصيتي زنان مطلقه وعادي.
925
بررسي ويژگيهاي شخصيتي فرزندان و رابطه آن با عوامل خانواده در نزد دختران سوم راهنمايي شهرستان فردوس
926
بررسي ويژگيهاي شخصيتي مردان معتاد وغير معتاد(مهاجر)15 تا 60
927
بررسي ويژگيهاي شخصيتي معلمان ( درونگرا - برونگرا ) و اثرآن بر روي عملكرد آنها
928
بررسي ويژگيهاي شخصيتي و رابطه آن با مكان كنترل نزد دختران پايه سوم مقطع تحصيلي راهنمايي سال تحصيلي 83-82
929
بررسي ويژگيهاي شخصيتي و نوع موسيقي
930
بررسي ويژگيهاي شخصيتي وفرسودگي شغلي در معلمان مدارس عادي و استثنايي.
931
بررسي ويژگيهاي شخصيتي(درونگرايي وبرونگرايي)افرادي كه قرص اكس مصرف مي كنند با افراد عادي.
932
بررسي ويژگيهاي شهر مطلوب و مقايسه آن با شهر اصفهان از نظر شهروندان اصفهاني
933
بررسي ويژگيهاي عمومي دانش اموزان مقطع ابتدايي
934
بررسي ويژگيهاي فرش سنندج
935
بررسي ويژگيهاي فرش سنندج
936
بررسي ويژگيهاي فرش منطقه مركزي شهرستان بروجن چهارمحال و بختياري
937
بررسي ويژگيهاي فرش منطقه مركزي شهرستان بروجن چهارمحال وبختياري
938
بررسي ويژگي‏هاي فرمي و تزييني مقابر برجي شكل قرن ششم تا هشتم ه.ق در شمال غرب ايران(آذربايجان شرقي و غربي)
939
بررسي ويژگيهاي فني هنري فرش ساروق
940
بررسي ويژگيهاي فني هنري فرش ساروق
941
بررسي ويژگيهاي فونوني و پلاسموني برخي از نيمه هاديهاي گروه V -III با ساختار كپه اي
942
بررسي ويژگيهاي فيزيكي وشيميايي واثر سم شناسي شيرابه حاصل ازدفن موادزائدخانگي دركرمانشاه
943
بررسي ويژگيهاي فيلم سياه و سفيد و رنگي (از ديدگاه زيبايي شناختي )
944
بررسي ويژگيهاي قومي ، فرهنگي ، عشاير صالح آباد
945
بررسي ويژگيهاي كاربردشناسي گفتاري تعدادي كودك ايراني در دوره پيش دبستاني
946
بررسي ويژگيهاي كمي موجهاي يخبندان بهاره شمالغرب و غرب ايران با تاكيد بر خصوصيات سينوپتيك موجهاي شاخص
947
بررسي ويژگيهاي كولر آبي
948
بررسي ويژگيهاي گروهها و نيم گروههاي توپولوژيكي فازي
949
بررسي ويژگيهاي گويش جام در نثر شيخ احمد جامي با محوريت كتاب انس التائبين
950
بررسي ويژگيهاي متون الكترونيكي دانشگاهي و نيازهاي ويژه برنامه ريزي زباني آن
951
بررسي ويژگيهاي مدير موفق از ديدگاه فرهنگيان منطقه اموزش وپرورش باخرز
952
بررسي ويژگيهاي مديران اثربخش از ديدگاه معلمين مدارس راهنمايي شهرستان تايباد
953
بررسي ويژگيهاي مديران اسلامي
954
بررسي ويژگيهاي مديران مدارس راهنمايي تحصيلي منطقه 19 تهران با ضوابط احراز مديريت آن مدارس در آموزش و پرورش
955
بررسي ويژگيهاي مديران موفق از ديدگاه معلمان مقطع راهنمايي شهرستان شاهرود در سال 1389/90
956
بررسي ويژگيهاي مشاغل غيرثابت فارغ التحصيلان مرد شاهرود
957
بررسي ويژگيهاي مشاغل غيرثابت فارغ التحصيلان مرد شاهرود
958
بررسي ويژگيهاي معلم از ديدگاه دانش آموزان مقطع ابتدايي
959
بررسي ويژگيهاي معلم از ديدگاه دانش آموزان مقطع ابتدايي
960
بررسي ويژگيهاي معلم از ديدگاه دانش آموزان مقطع ابتدايي
961
بررسي ويژگيهاي معلم خوب از ديدگاه دانش اموزان
962
بررسي ويژگيهاي معلم كارآمد از ديدگاه دانش آموزان پسر و دختر پايه سوم راهنمايي و اوليا آنان در شهر دامغان
963
بررسي ويژگيهاي معلم نمونه از ديدگاه هاي دانش اموزان
964
بررسي ويژگيهاي معلمان موفق دوره ي ابتدائي از ديدگاه مديران شهر گرگان
965
بررسي ويژگيهاي مورفولوژيك گونه بلوط مازودار در جنگلهاي استان كردستان
966
بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي خندقهاي دشت چم مهر در استان لرستان و عوامل موثر در تشكيل و توسعه آنها
967
بررسي ويژگيهاي موريانه هاي موجود و آسيبهاي ناشي ار آن در آثار چوبي اصفهان نسبت به مجموعه بزرگ آسيبهاي ناشي از عوامل ارگانيك در آثار فرهنگي چوبي
968
بررسي ويژگيهاي مولكولي و اثرات بيولوژيك و آللوپاتيك ژوگلون و مشتقات آن در چند گونه گياهي
969
بررسي ويژگيهاي نقوش صفويه ( اسليمي -ختائي )
970
بررسي ويژگيهاي نورپردازي در انيميشن استاپ موشن با تاكيد بر آثار برژي ترنكا
971
بررسي ويژگيهاي نورپردازي در انيميشن استاپ موشن با تاكيد بر آثار برژي ترنكا
972
بررسي ويژگيهاي همه گير شناسي عفونت پاي ديابتي در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال 1390
973
بررسي ويژگيهاي هنري و تكنيكي مثبت در گلپايگان و آلاده و علل ركود اين هنر
974
بررسي ويژگيهاي هنري و تكنيكي منبت در گلپايگان و آباده و علل ركود اين هنر
975
بررسي ويژگيهاي هيدروژئومورفولوژيك حوضه آبريز كرند بمنظور شناخت مخاطرات آبي آن
976
بررسي ويژگيهاي والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
977
بررسي ويژگيهاي وسايل بازي كودكان و هماهنگي با محيط(پارك )(كودكان هفت تا دوازده ساله )
978
بررسي ويژگيهاي يك فرد بالقوه موفق در بازاريابي شبكه اي مورد مطالعه: بازاريابان شبكه‌اي شركتهاي بيز و بادران همدان
979
بررسي ويژگيهايي از يكريختي درگرافهاي فازي
980
بررسي ويسكو الاستيسيته مواد دارويي در دستگاه اكسترودرگرم
981
بررسي ويسكوزيته عصاره گياهان سنتي كاهنده گلوكز خون و ارتباط آن با ديفوزيون گلوكز در In vitro
982
بررسي ويسكوزيته نانو سيالات و عوامل موثر بر آن
983
بررسي وي‍گي هاي اقتباسي متون غير ايراني در سينماي پس از انقلاب
984
بررسي وي‍گي هاي تصويري نگاره هاي سلطان محمد در شاهنامه ي شاه طهماسبي
985
بررسي ويمنتين در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد
986
بررسي يادداشت هاي سردبير روزنامه هاي دو جناح در انتخابات دوره هشتم مجلس جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه انتقادي گفتمان
987
بررسي يادگيري تكواژه هاي تصريفي انگليسي توسط فارسي زبانان
988
بررسي يادگيري جمع بستن اسامي مركب زبان انگليسي توسط زبان آموزان فارسي زبان
989
بررسي يادگيري رفتار تغذيه اي و مهارت هاي غذايابي در ماهيان
990
بررسي يادگيري مشاركتي بر رشد اجتماعي دانش آموزان
991
بررسي يادگيري واژگان استعاري انگليسي در دانش آموزان فارسي زبان از ديدگاه شناختي
992
بررسي يافته هاي Cone Beam Computed Tomography(CBCT در بيماران با عدم قرينگي صورت
993
بررسي يافته هاي IMAGINGقبل از عمل توده هاي شكمي در بيماران بستري شده در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون از شهريور ماه 1371 تا شهريور ماه 1373 و مقايسه آن با نتايج حاصله ازشرح عمل
994
بررسي يافته هاي IMAGINGقبل از عمل توده هاي شكمي در بيماران بستري شده در بيمارستان شهيد دكتر رهنمون از شهريور ماه 1371 تا شهريور ماه 1373 و مقايسه آن با نتايج حاصله ازشرح عمل
995
بررسي يافته هاي MRI در بيماران مراجعه كننده با درد مزمن پوسترومديال زانو به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا در سال 1392- 1391
996
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي ، سونوگرافي كالر داپلر عروق كبدي وفيبرواسكن در افراد مبتلا به كبد چرب غير الكلي
997
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي ﴿CRP-ESR-ANC-WBC) و رابطه آن با شدت عفونت NON SERIOUS INFECTION AND SERIOUS RACTERIAL INFECTION
998
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي ﴿CRP-ESR-ANC-WBC) و رابطه آن با شدت عفونت NON SERIOUS INFECTION AND SERIOUS RACTERIAL INFECTION
999
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي در 200 بيمار مبتلا به تب تيفوئيد از سال: 72- 1369
1000
بررسي يافته هاي آزمايشگاهي در بيماران لپتوسپيروزي بستري شده دربيمارستان رازي رشت تابستان 1378
بازگشت