<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي واژگان قرضي اروپايي در متون داستاني ايران
2
بررسي واژگان و اصطلاحات زباني در گويش مردم گناوه
3
بررسي واژگانيو صرفي(ساخت اشتقاقي اسم) گويش‌هاي مركزي سمنان (سمناني، سنگسري، سرخه‌اي)
4
بررسي واژه بست در كردي كلهري
5
بررسي واژه رنگ در مثنوي معنوي (دفتر اول ، دوم و سوم )
6
بررسي واژه ها و اصطلاحات لهجه شيرازي از ديدگاه زبانشناسي اجتماعي و تطبيقي
7
بررسي واژه هاي حاوي بار معنايي اميد و يأس در شعر شفيعي كدكني
8
بررسي واژه هاي مركب در گويش لكي دلفاني
9
بررسي واژه‌هاي موجود در چهار كتاب پايه‌ي اول ابتدايي در مقايسه با واژگان پايه
10
بررسي واژه‌هاي‌ مركب مختوم به ستاك حال در زبان فارسي از منظر صرف ساختي
11
بررسي واژينيت تريكومونايي، كانديدايي و باكتريايي در زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهر يزد
12
بررسي واژينيت تريكومونايي، كانديدايي و باكتريايي در زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهر يزد
13
بررسي واستانداردسازي شن و ماسه معدن دكوهك شيراز
14
بررسي واقع گرائي در آثار كمال الدين بهزاد
15
بررسي واقع گرايي در نقاشي معاصر ايران ﴿دهه ي 70 و 80 شمسي﴾
16
بررسي واقعگرايي در آثار كمال الدين بهزاد
17
بررسي واقعيت در عكاسي در مقايسه با درك انسان از واقعيت از منظر نورولوژي
18
بررسي واكنش ÷ليمريزاسيون در بستر سيال شده
19
بررسي واكنش 1و3-دي آمين هاي نوكلئوفيلي با اتيل برومو پيروات
20
بررسي واكنش 2-آمينوبنزوفنون با بنزيليدين مالونونيتريل در شرايط حرارتي
21
بررسي واكنش آزلاكتون با موكوكلريك اسيد
22
بررسي واكنش آسيل هاليدها با پليمر حاوي يون آزيد
23
بررسي واكنش آلدهيدها و آمينهاي نوع دوم در حضور فنيل استيلن كربوكسيليك اسيد و -N ايزوسيان ايمينوتري فنيل فسفران
24
بررسي واكنش آمين‌ها، بنزونيتريل‌ها، گلي‌اكسال و مشتقات حلقوي 1، 3-دي‌كربونيل
25
بررسي واكنش احياء موليبدنيت بوسيله هيدروژن در مجاورت اكسيد كلسيم
26
بررسي واكنش ارقام تجاري و لاين هاي اميد بخش سشب زميني به بيماري ريزوكتونيا
27
بررسي واكنش ارقام تجاري و لاين هاي اميد بخش سيب زميني به بيماري ريزوكتونيا
28
بررسي واكنش ارقام قدومه به القا كالوس از طريق كشت هيپوكوتيل و اندازه گيري موسيلاژ كلروفيل كارتئوئيد و كلروفيل كل
29
بررسي واكنش ارقام گندم دوروم به كشت جنين نارس ، القاء كالوس و تحمل به شوري در شرايط In Vitro
30
بررسي واكنش ارقام گندم نان به القاء و باززائي از كالوس از طريق كشت جنين نارس و تحمل به شوري در شرايط درون شيشه اي
31
بررسي واكنش استركر در حضور نانو كاتاليست هاي اسيدي جامد
32
بررسي واكنش استركرتك تك ظرفي كاتاليز شده با نمك هاي فتاليميد -N-اكسيل
33
بررسي واكنش استري شدن اسيد استيك با 1-بوتانول در فاز بخار در حضور H3PO4/A1-MCM-41
34
بررسي واكنش اسكواريك اسيدباايزوسيانيدها
35
بررسي واكنش افزايش آزا- مايكل تترازول ها با استفاده از كاتاليست MCM - 41 عاملدار شده و بررسي پروتونه شدن و تشكيل ديمر با مرز پروتون تركيب 5- آمينو تترازول
36
بررسي واكنش افزايش چهار جزئي ايزوسيانيدها يا نوكلئوفيل هاي فسفردار با كربن دي اكسيد،آمين هاو استرهاي استيلني
37
بررسي واكنش افزايش فتوشيميايي [ 2 +2 ] 2 - مورفولينا آكريلونيتريل به ? - دي اكتون هاي تك استخلافي
38
بررسي واكنش اكسيداسيون كاتاليستي متانول به فرمالدئيد در راكتور بستر سيال
39
بررسي واكنش اكسيم ها با فرم آلدهيد و در حضور يك فعال كننده گروه كربونيل
40
بررسي واكنش اكسيم ها با فرم آلدهيد و در حضور يك فعال كننده گروه كربونيل , investigation of the reaction between oximes and formaldehyde in the presence of carbinyl activator
41
بررسي واكنش بازار نسبت به انتشار اطلاعات مكمل سالانه
42
بررسي واكنش بافت همبند موش به MTA، سيمان پرتلند سيلر AH-26 وگوتاپركا
43
بررسي واكنش بافت همبند موش به MTA، سيمان پرلند، سيلر AH-26 و گوتاپركا
44
بررسي واكنش برخي از 2-آريل و آلكيل آمينو متيل بنزايميدازول ها با پرهالوپيريدين ها
45
بررسي واكنش برخي از آميدوكسيم ها با پنتافلوئوروپيريدين
46
بررسي واكنش برخي از مشتقات 3، 4- دي هالو- 2 ( اچ5 )- فورانها (كروتونولاكتونها) با نوكلئوفيل هاي متفاوت و سنتز برخي از مشتقات جديد ...
47
بررسي واكنش برخي استيلن دي كربوكسيلات ها و آمين ها در حضور آريل گلي اكسال ها و α-نفتول
48
بررسي واكنش برخي خصوصيات كمي و كيفي توده هاي مختلف خرفه به تنش شوري
49
بررسي واكنش برخي نوكلئوفيل هاي دو سر دندانه با پنتاكلروپيريدين
50
بررسي واكنش بين 2-مركاپتوبنزيميدازول با ايزوكينولين و استرهاي استيلني
51
بررسي واكنش بين اوره و مشتقهاي آن با تركيبات دي كربنيل در فاز جامد
52
بررسي واكنش بين تيواوره و مشتقات آن با دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلات‌ها
53
بررسي واكنش بين نوكلئوفيل‌هاي فسفردار بامشتقات آريل‌گلي‌اكسال و همچنين بررسي واكنش آسيل‌ايزوتيوسيانات‌ها با نوكلئوفيل‌هاي تيو كاربامات
54
بررسي واكنش پخت پلي يورتان هادر حضور درصدهاي محتلف ايزومرهاي تولوئن دي ايزوسيانات...با استفاده از روش هاي تجزيه اي
55
بررسي واكنش پذيري برخي نوكلئوفيل¬هاي چند دندانه با تركيبات پرهالوپيريدين
56
بررسي واكنش پذيري پنتافلوئوروپيريدين با برخي از كربن نوكلئوفيل ها
57
بررسي واكنش پذيري نوكلئوفيل هاي سخت و نرم جديد با تركيبات پرهالوژنه هتروآرماتيك
58
بررسي واكنش تراكم استيل استون با مشقات آريل گلي اكسال و واكنش محصول تراكمي مربوط با آمين ها
59
بررسي واكنش تراكم استيل¬استون با مشتقات آريل‌گلي‌اكسال و واكنش محصول تراكمي با استرهاي استيلني در حضور ايزوسيانيد
60
بررسي واكنش تراكمي مشتقات گلي اكسال با اسيدهاي آليC در حضور كاتاليزورهاي مختلف
61
بررسي واكنش جانشيني نوكلئوفيلي توپيرامات و 6-آمينوپني‌سيلانيك‌اسيد با مشتقات تري‌فلوئورواستيميدوئيل‌كلرايد به منظور افزايش فعاليت بيولوژيكي آنها
62
بررسي واكنش جايگيري دي متيل استيلن كربوكسيلات و 2- هگزين بر روي كمپلكس هاي فسفر ايليد اورتوپالاديت و انجام واكنش حمله نوكلئوفيلي بر روي ديمرهاي حاصله
63
بررسي واكنش جذب فرمالدهيد در بستر نانوكاتاليست گرافن به حالت خالص و دوپه شده
64
بررسي واكنش چند جزئي ايزوسيانيدها با آمين هاي نوع اول و دوم در حضور كربن دي سولفيد
65
بررسي واكنش چند جزئي بين آمين،آلدهيد،ايزوسيانيدواسكوارآميك اسيد
66
بررسي واكنش چند جزيي پيرول يا ايندول با مشتق¬هاي آريل¬گلي¬اكسال و -Nآريل آميدين‌ها
67
بررسي واكنش چهار جزئي آلدهيدهاي آروماتيك ،تيوگلي كوليك اسيد و مالونونيتريل
68
بررسي واكنش دي كتونها با استرهاي استيلني
69
بررسي واكنش ديناميكي مخازن استوانه اي آب ساخته شده از كامپوزيت سيماني مهندسي شده (ECC) در مقايسه با بتن معمولي
70
بررسي واكنش رفتاري سرمايه گذاران پس از انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده ي سالانه
71
بررسي واكنش ژنوتيپ هاي تريتيكاله نسبت به تنش شوري
72
بررسي واكنش ژنوتيپ هاي گندم دوروم به القاء كالوس و تنش شوري از طريق كشت جنين
73
بررسي واكنش سنتز احتراقي در سيستم Cu-Ti-C
74
بررسي واكنش سنگ هاي كربناته با اسيد در سيستم هاي اسيدكاري
75
بررسي واكنش سه جزئي آمين¬ها، گلي اكسال¬ها و آميدين¬ها
76
بررسي واكنش سه جزئي بين آمين ها،كربن دي سولفيدومشتقات كم الكترون كلروپيريدين ياكلروبنزن
77
بررسي واكنش سه جزئي بين ايزوسيانيدها، N ، -N' دي سيكلوهگزيل كربودي ايميد و كربوكسيليك اسيدهاي آروماتيك در شرايط بدون حلال
78
بررسي واكنش سه جزئي بين ايزوسيانيدها،كربن دي سولفيدوكربوكسيليك اسيدهيدرازيدها ياسولفونوهيدرازيدها
79
بررسي واكنش سه جزئي بين نوكلئوفيل هاي فسفر با استرهاي استيلني و مشتقات آمينومتيل تترا فلوئورو پيريدين
80
بررسي واكنش سه جزئي ملدروم اسيد ،مالونونيتريل و آلدهيدهاي آروماتيك
81
بررسي واكنش سه جزيي بين استرهاي استيلني ،ايزوسيانيد ها و مشتقات α -كتو -ايمين
82
بررسي واكنش سيانوسيليل دار كردن تركيبات كربونيل با
83
بررسي واكنش سيانوسيليل دار كردن تركيبات كربونيل با استفاده از كاتاليزورهاي نمك فتالايميد بخصوص پتاسيم فتالايميد در شرايط بدون حلال
84
بررسي واكنش سيانوسيليل داركردن تركيبات كربونيل با استفاده ازكاتاليزور پتاسيم پارا تولوئن سولفينات در محيط بدون حلال
85
بررسي واكنش شيميايي گاز متان با اكسيدهاي كبالت، منگنز و كروم
86
بررسي واكنش طيفي سكوهاي ثابت دريايي
87
بررسي واكنش غير آنزيمي ميلارد در شرايط مايكروويو
88
بررسي واكنش فتو شيميائي نيترونها در مجاورت كاپتو دايتو الفين
89
بررسي واكنش فتو شيميايي مشتقات 1- استونفتون در مجاورت يك اولفين كاپتوداتيو
90
بررسي واكنش فتو شيميايي مشتقات 1، 4- دي هيدروپيريدين
91
بررسي واكنش فتوشيميايي مشتقات 1 - استونفتون در مجاورت الكن هاي كاپتوداتيو
92
بررسي واكنش فيشر-تروپش دماي پايين
93
بررسي واكنش كلرو كتون ها و مشتقات بنزوئيك اسيد در حضور N-ايزوسيان ايمينوتري فنيل فسفران
94
بررسي واكنش كلينكر با دير گدازهاي مورد استفاده منطقه پخت كوره سيمان با تكيه بر سنت كوتينگ پذيري
95
بررسي واكنش گاباپنتين با تري فلوئورو استيميدوئيل كلريدها جهت سنتز مشتقات جديد گاباپنتين در حضور وعدم حضور نانو كاتاليست TiO2
96
بررسي واكنش مشتقات 2-آمينو-ʹN-آريل بنزيميداميد با تركيبات 1 و 2-دي كربونيل
97
بررسي واكنش نوكلئوفيل‌هاي يك و دو دندانه مختلف با ايميدوئيل يا تري فلوئورواستيميدوئيل كلريد‌ها جهت سنتز تركيبات هتروسيكل جديد
98
بررسي واكنش هاي 1و 4- دي هيدروپيريدين هاي بدون استخلاف در موقعيت هاي 2و 6، به وسيله n- بوتل تري فنيل فسفونيوم دي كرومات در محلول و در حالت جامد
99
بررسي واكنش هاي آلي اكسايشي، تراكمي و جفت شدن با استفاده از كاتاليزور تثبيت شده قابل بازيافت پالاديوم بر روي نانوذرات مغناطيسي عامل دار شده با ناجور حلقه تري آزول
100
بررسي واكنش هاي اقشار مختلف اجتماعي در برابر قانون كشف حجاب در دوران رضاشاه
101
بررسي واكنش هاي اكسايش برخي نفتول ها
102
بررسي واكنش هاي ايندول ها با الكتروفيل هاي مختلف
103
بررسي واكنش هاي تبديل گاز طبيعي به سوخت هاي مايع به ويژه متانول
104
بررسي واكنش هاي تشكيل كمپلكس بين ليگاند كريپتوفيكس 5 با كاتيون هاي كلسيم، آلومينيوم، مس و آهن در مخلوط حلال هاي چند جزئي غير مائي به روش هدايت سنجي
105
بررسي واكنش هاي جانشيني نوكلئوفيلي استيميدوئيل....
106
بررسي واكنش هاي جديد آزلاكتون ها در حضور كاتاليست هاي نانو فرومغناطيس
107
بررسي واكنش هاي جفت شدن تري آريل ها تري آريل متان ها با اولفين هاي فعال شده و مشتق هاي آريل برونيك اسيد كاتاليزشده با پالاديوم
108
بررسي واكنش هاي حرارتي ونوري برخي تركيبات گوگردي نظيرتيوكربونيل ها وسولفيدها
109
بررسي واكنش هاي دومينو در حلال هاي سبز DES و PC كاتاليست شده توسط نانوكاتاليست هاي جديد DES@SPIONs در ميكروراكتورها
110
بررسي واكنش هاي روحانيت با اقدامات و مواضع مذهبي رضاشاه
111
بررسي واكنش هاي سامانه ايلمنايت، آلومينيم و گرافيت به منظور توليد كامپوزيت هاي Al2O3/TiC-Fe
112
بررسي واكنش هاي سند ماير با استفاده از معرف هاي پليمري
113
بررسي واكنش هاي سه جزئي مشتقات گلي اكسال با تركيبات 3,1- دي كتون و آمينها
114
بررسي واكنش هاي سولفيد هاي آلي مختلف توسط امواج فوتو - فرا صوت
115
بررسي واكنش هاي فتو كاتاليزوري بنزيل آمين با فتو كاتاليزورهاي نيمه هادي Tio2 و Pt.Tio2
116
بررسي واكنش هاي فوتو شيميايي مورفولين با استفاده از فوتو كاتاليست هتروژن 2 Tio
117
بررسي واكنش هاي فوتوشيميائي-[2+2] تركيب2-پي پيريدينوپروپن نيتريل بامشتقات نامتقارن دي بنزوئيل متان
118
بررسي واكنش هاي قليايي سنگدانه ها از روش هاي مختلف
119
بررسي واكنش هاي گرمايي برخي از مشتقات N- فنيل تيوبنزآميد با تركيبات معدني جيوه II
120
بررسي واكنش هاي ناشي از تزريق اوروگرافين در چهارصد مورد بيمار مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي شهر يزد
121
بررسي واكنش هاي نو كلئو فيلي تري فلوئورو استيميدوئيل كلريد با آميدهاي مختلف
122
بررسي واكنش هاي نوري تركيبات 1و4 - دي هيدروپيريدين در حالت جامد
123
بررسي واكنش هاي نوري وگرمايي آنتي بيوتيك هاي B - لاكتام در حضور تركيبات جيوه( I I )
124
بررسي واكنش هاي يد دار كردن و اكسايش الكل ها و محافظت زدايي برخي از تركيبات آلي در حضور مايع يوني 1-بوتيل -3متيل ايميداز وليوم بروميد
125
بررسي واكنش همراه با نفوذ گازي در كاتاليزرها و حل عددي يك حالت خاص
126
بررسي واكنش هيستولوژيك انساج پري اپيكال به سراميك سرد و MTA‌‌ proRootدرجراحي اندودنتيك در دندان هاي سگ
127
بررسي واكنش يوگي N ، -N دي سيكلوهگزيل كربودي ايميد، ايزوسيانيد با كربوكسيليك اسيدهاي آروماتيك در محيط حلال
128
بررسي واكنش يوگي چهار جزئي مونوساكاريدها ، ايزوسيانيدها ، آمين ها و كربو كسيليك اسدها
129
بررسي واكنش‌پذيري نوكلئوفيل‌هاي دو دندانه‌اي با آريليدن‌دي‌كربونيل‌ها براي تهيه هتروسيكل‌هاي جديد
130
بررسي واكنش¬ هيدرازين هيدرات و مشتقات تترازول با تري¬فلوئورواستيميدوئيل كلريد‌ها
131
بررسي واكنشهاي آلي در فاز جامد و محلول به كمك كاتاليزورهاي توزيع شده بر روي بستر
132
بررسي واكنشهاي افزايش حلقوي مشتقات دي هيدروپيريدين
133
بررسي واكنشهاي اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدرو پيريدين ها توسط كلروكروماتها
134
بررسي واكنشهاي تبادل +Cs و +Sr2 بر روي زئوليت A سنتزشده از زئوليت كلينوپتيلوليت طبيعي منطقه ميانه ايران و بررسي پارامترهاي ترموديناميكي مربوط به آن
135
بررسي واكنشهاي جديد 2- كتوفتيل كينولين ها ( تهيه آزين هاي جديد و واكنشهاي افزايشي آنها )
136
بررسي واكنش‏هاي دومينوي آزلاكتون‏ها با DBN، DBU و آميدين‏ها كاتاليز شده توسط سزيم فلوريد و مايعات يوني 5،3،1-تري‏آزين‏هاي نشانده شده بر روي نانوذرات فرومغناطيسي
137
بررسي واكنشهاي سه جزئي آمينواسيدها٬ مشتقات بنزآلدئيدها و ايزوسيانيدها در حضور كاتاليزور سيليكا سولفوريك اسيد
138
بررسي واكنشهاي سه جزئي هترو آريل آمين ها ، آلدئيدها و نفتول ها - سنتز مشتقات جديد گليسين
139
بررسي واكنشهاي فوتوشيميايي وگرمايي تيولها ، تيوكتالها وتيواستالها با تركيبات معدني جيوه وواكنشهاي فوتوشيميايي آنها با اكسيدانهاي مختلف در حضور فوتوكاتاليستهاي معدني
140
بررسي واكنشهاي فوتوكاتاليزوري مشتقات آنيلين(اورتو نيتروآنيلين،متانيتروآنيلين،پارانيتروآنيلين،2-كلروآنيلين و4- بروموآنيلين) در حضور فوتوكاتاليست هايي نظير تيتانيم دي اكسيد و روي اكسيد
141
بررسي واكنشهاي گاز - جامد و حل معادلات آنها
142
بررسي واكنشهاي منوساكاريد ها با ايزوسيانيدها و
143
بررسي واكنشهاي نوري مشتقات 3 و 5- دي استيل - 1 ، 4- دي هيدروپيريدين
144
بررسي واكنشهاي يون - مولكول در ناحيه رانش
145
بررسي واكنشي دي كربونيل ها با سديم آزيد و پراسيد در فاز جامد
146
بررسي والويت عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني در صنايع وابسته به بخش كشاورزي (مطالعه موردي شركت توليدي لبنيات گيلان )
147
بررسي وام گيري فارسي معاصر از زبان انگليسي بر اساس زبانشناسي اجتماعي
148
بررسي وامكان سنجي پياده سازي سخت افزاري ومطالعه رفتاري اسيلاتور غير خطي Hopf
149
بررسي واندازه گيري غلظت گاز رادون
150
بررسي واندازه گيري غلظت گاز رادون در هواي خشك پوشاننده سطح گسل توس
151
بررسي واولويت بندي انواع تلويزيون هاي موجود در بازار كشور
152
بررسي واولويت بندي موانع و مشوق هاي مختلف موثر بر مشاركت بخش خصوصي در توسعه ي پروژه هاي شهري (مطالعه موردي : شهر شهركرد)
153
بررسي وب سايت شوراي شهركلانشهرهاي ايران به عنوان ابزار ارتباطي هويت برند
154
بررسي وب سايت هاي تجارت الكترونيكي از ديدگاه مشتريان مطالعات موردي بانك ملي ايران
155
بررسي وبلاگ ها، فتوبلاگ ها و سايت هاي عكاسان ايراني و رابطه آن با عكاسي ايران
156
بررسي وبهبود ناوبري زيرسطحي بر اساس اطلاعات نواحي بستر
157
بررسي وبهبودمدار‌هاي را‌ه‌انداز‌گيت رزونانسي و منبع جرياني
158
بررسي وبهينه سازي پارامترهاي موثر در ساخت پوشش رساناي شفاف اپتيكي در گستره مرئي
159
بررسي وبهينه سازي چيلرهاي جذبي
160
بررسي وبهينه سازي رنگ آميزي نوكلئيك اسيدهاي جدا شده توسط روش الكتروفورزژل آگارز
161
بررسي وبهينه سازي طراحي و ساخت تراورس مناطق سوزن در سيستم راه آهن با استفاده از نرم افزار Ansys
162
بررسي وپژوهش معنا در صورت مساجد سلجوقي با استناد به مسجد جامع اصفهان
163
بررسي وپياده سازي معماري بيسيم درسيستم موبايل اندرويد
164
بررسي وپيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت خزل -نهاوند با استفاده از مدل مفهومي ، رياضي GMS6.5
165
بررسي وتاثير پوستر هاي تجاري در مطبوعات ايران قبل از انقلاب
166
بررسي وتاثير طول ساق پرز ﴿پرداخت ﴾فرش دستباف مناطق يزد و نايين با تغيير رجشمار
167
بررسي وتاثير عوامل خاص منطقه اي برروند تحصيلات دانش آموزان مقطع راهنمايي گميشان
168
بررسي وتاثير هنر غرب بر هنر فرش دوره قاجار
169
بررسي وتاثير ورزش برسازگاري اجتماعي دانش اموزان پسر سال سوم ابتدايي
170
بررسي وتبيين رابطه بين حافظه سازماني با عملكرد سازماني با نقش ميانجي سرمايه فكري (مورد مطالعه شهرداري رشت)
171
بررسي وتبيين فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي همدان براساس مدل دنيسون (ازنظراعضاي هيئت علمي دانشگاه )
172
بررسي وتبيين مولفه هاي شعر پست مدرنسيتي در اشعار رضا براهني،علي باباچاهي ويدالله رويايي
173
بررسي وتجزيه بيوانفورماتيكي ژن فسفو گليسرات موتاز...
174
بررسي وتجزيه مشتري مداري درشركت مخابرات
175
بررسي وتجزيه وتحليل آداب ورسوم ازدواج بين كردهاي كلاردشت.
176
بررسي وتجزيه وتحليل رابطه ي توسعه ي بيمه باتوسعه و رشداقتصادي در بازه ي زماني (87-1380) درايران
177
بررسي وتجزيه وتحليل روندتجارت الكترونيكي دربانكداري ايران
178
بررسي وتجزيه وتحليل قانون هدفمندكردن يارانه هاو تاثيرآن براقتصاد ايران
179
بررسي وتجزيه وتحليل مشكلات مديران در اداره مدارس
180
بررسي وتحقيق در زمينه پردازشگر هماهنگ كننده CP311 در سيستم سوئيچينگ EWSD
181
بررسي وتحقيق در مورد ابزارهاي ليزري
182
بررسي وتحقيق در موردروابط وزيرگروهاي اعداد فازي
183
بررسي وتحقيق نسل جديد شبكه هاي انتقال نوري OTN
184
بررسي وتحليل آلايندگي صوتي تراكتورهاي مختلف به روشهاي آماري وهوش مصنوعي
185
بررسي وتحليل اسباب وصور ابهام در رمان هاي پست مدرن باتاكيدبربوف كور هدايت ،همنوايي شبانه اركستر چوب ها ازقاسمي وهست يا نيست سارا سالار
186
بررسي وتحليل اشعار قادر بخش آبسالان
187
بررسي وتحليل انواع واقسام احساسات دراشعار حميد مصدق با تاكيد برنظريه ي رابرت رابرتس
188
بررسي وتحليل بازنمايي اختلال رواني در سينماي ايران(مطالعه موردي:آثارداريوش مهرجويي)
189
بررسي وتحليل بن مايه هاي اجتماعي در شعر احمد شاملو
190
بررسي وتحليل بن مايه هاي اجتماعي در شعر احمد شاملو
191
بررسي وتحليل پايداري شيب دپوي معدن مس ميدوك
192
بررسي وتحليل پير خردمند و انواع پيش نمون در ادبيات كودك و نوجوان
193
بررسي وتحليل تاثيرات پارك چنگري در توسعه گردشگري و گذراندن اوقات فراغت شهر كوهدشت
194
بررسي وتحليل تاثيرطراحي محيطي برامنيت بافت فرسوده شهراروميه
195
بررسي وتحليل تايپوگرافي مدرن در طراحي كتيبه
196
بررسي وتحليل تجربي جريا‌نهاي گردابي عبوري از كنار استوانه قائم به روش آشكارسازي
197
بررسي وتحليل ترانه هاي كار درمنطقه هزارجريب شهرستان نكا استان مازندران
198
بررسي وتحليل تزيينات نقاشي خانه هاي ايران سده 12و13 ه .ق (زند وقاجار) خانه حقيقي خانه اعلمي
199
بررسي وتحليل تشيع امامي در سوريه از فروپاشي عثماني (1342 ه.ق تا سال 1434 ه.ق)
200
بررسي وتحليل تصور خداومفهوم خداشناسي درنگاه مولانا
201
بررسي وتحليل تطبيقي نوستالژي در رمان هاي چه كسي باور مي كند رستم از روح انگيز شريفيان، غريبه در آن سوي مرزها از ايرج ستوده، فريدون سه پسر داشت از عباس معروفي ، و پدر از اصغر صالحي
202
بررسي وتحليل تفكرعثماني تا پايان امويان
203
بررسي وتحليل جغرافياي پزشكي ناشي از خشك شدن درياچه اروميه برسكونتگاههاي شهري وروستاي با نرم افزاز جي ا اس
204
بررسي وتحليل دانش معاني درهشت كتاب سپهري با تاكيدبرمنظومه زندگي خواب هاوصداي پاي آب
205
بررسي وتحليل درونمايه ومضمون در گزيده اي از داستان هاي كودكان
206
بررسي وتحليل راهبردهاي سازگاري كشاورزان باخشكسالي دراستان كرمانشاه (مطالعه موردي ك روستاهاي خرم آباد سفلي ، سليمان آباد،محمدعلي خاني وجلال وند عليا)
207
بررسي وتحليل رقابت هاوچالش هاي امارت ووزارت درخلافت عباسي ازدوره معتصم تا پايان آل بويه بغداد(218-447 ق)
208
بررسي وتحليل رمان الرهينه اثر اميلي نصرالله
209
بررسي وتحليل رمان ذاكره الجسد بر اساس مولفه هاي نقد پسا استعماري
210
بررسي وتحليل رمان هاي بختيار علي با توجه به نظريه تحليل گفتمان فركلاف
211
بررسي وتحليل رمان هاي عباس معروفي با تكيه برديدگاه روانكاوي اگزيستانسيال ﴿اروين يالوم﴾
212
بررسي وتحليل زباني ومحتوايي سروده هاي يدالله رويايي
213
بررسي وتحليل زندگي وآثار عبدالله ميرزا قاجار عكاس مخصوص
214
بررسي وتحليل زهديات ابوالعلاءمعري (لزوميات ،سقط الزند)
215
بررسي وتحليل ساختار ومضمون شعر عربي بيداري اسلامي ﴿دهه نود شمسي﴾
216
بررسي وتحليل سازه هاي كركره اي در كاربردهاي هوافضا
217
بررسي وتحليل سبك زندگي ايراني درآثارداستاني سيمين دانشور
218
بررسي وتحليل سبك زندگي ايرانيان بر اساس پنج سفرنامه عصر قاجار (پولاك، ويشارد،بنجامين، رايس و دكتر ويلز)
219
بررسي وتحليل سبك زندگي ايرانيان در سفرنامه ي شاردون وسياحت نامه ي ابراهيم بيگ با رويكرد جامعه شناسي ادبيات
220
بررسي وتحليل سبك شناختي و نقد محتوايي رمان هاي رضا اميرخاني با رويكرد پايداري
221
بررسي وتحليل سيستم نگهداري فرش هاي آستان قدس رضوي
222
بررسي وتحليل شخصيت هاي رمان هاي سيمين دانشور براساس نظريه ي كهن الگويي پيرسون
223
بررسي وتحليل صورخيال در ادبيات منظوم كودك ونوجوان دهه ي 70و80 كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان گروه هاي سني الف ،ب،جود
224
بررسي وتحليل عارفانه هاو مغانه ها در ديوان خاقاني
225
بررسي وتحليل عدالت وقضاوت ومجازات درسياست نامه ،گلستان وقابوس نامه
226
بـررسي وتحليـل عنـصر شخصـيت در رمـان ( مــدار صــفــر درجــه ) احمــد محــمود.
227
بررسي وتحليل عنوان بنديفيلم هاي ايراني پس ازانقلاب اسلامي
228
بررسي وتحليل عوامل موثر بر ارزش افزوده فرش خراسان جنوبي
229
بررسي وتحليل عوامل موثر بر ارزش افزودهدفرش خراسان جنوبي
230
بررسي وتحليل عوامل موثر بر توانمند سازي وبهره وري منابع انساني بانك ملي قم
231
بررسي وتحليل عوامل موثربراستراتژي بازاريابي درشركت صنايع شيرايران (مطالعه موردي شركت پگاه همدان )
232
بررسي وتحليل عوامل موثربرميزان گازهاي خروجي ودماي روغن درتراكتورهاي مختلف به روشهاي آماري وهوش مصنوعي
233
بررسي وتحليل غزليات ابن زيدون
234
بررسي وتحليل غيرخطي دال هاي بتني مجوف بادكنكي (كروي)،دال هاي مجوف استوانه اي ودال هاي بتني مسلح توپر
235
بررسي وتحليل فرم ورنگ بر ديواره نگاره هاي كاخ چهلستون
236
بررسي وتحليل فضاي منفي در طراحي نشانه
237
بررسي وتحليل كيفيت زندگي شهري براساس شاخص هاي مسكن سالم (نمونه موردي: شهر داران در اصفهان)
238
بررسي وتحليل گل ومرغ دوره قاجار ومعاصر
239
بررسي وتحليل مبالغه ممدوح ومذموم ازديدگاه ناقدان
240
بررسي وتحليل مباني، اصول و روش دكترصادقي در تفسير الفرقان و مقايسه آن با روش تفسيري علامه طباطبايي
241
بررسي وتحليل محتواي كتاب بنويسيم دوم دبستان
242
بررسي وتحليل محتوايي شعر سعيد عقل )مطالعه ي موردي وطن ،عشق ، ميراث تاريخي وطبيعت(
243
بررسي وتحليل مضامين شعري اسماعيل صبري پاشا
244
بررسي وتحليل مضامين عرفاني درديوان حافظ وسرودهاي مختومقلي فراغي
245
بررسي وتحليل مفهوم انسان وانسان شناسي در جهان نگري مولوي با تاكيد بر ديوان شمس
246
بررسي وتحليل مفهوم انسان وانسان شناسي درارتباط با خدا ،خود،ديگران وطبيعت درآثارمصطفي مستور
247
بررسي وتحليل مفهوم سرمايه ي اجتماعي درشعر كودكان
248
بررسي وتحليل مفهوم عشق دراشعار شفيعي كدكني وگروس عبدالملكيان ازديدگاه رابرتس
249
بررسي وتحليل مقايسه اي اسطوره ها با رويكردي به اسطوره هاي بختياري
250
بررسي وتحليل مقايسه اي اسطوره ها بارويكردي به اسطوره هاي بختياري
251
بررسي وتحليل مناجات نامه ي خواجه عبدالله انصاري والهي نامه ي حسن زاده ي آملي برپايه ي سبك شناسي لايه اي
252
بررسي وتحليل مهمترين بحران هاي خانواده در سه اثر داستاني معاصر:بي بي شهرزاد اثر شيوا ارسطويي ، جايي ديگر اثر گلي ترقي و چراغ ها رامن خاموش مي كنم اثر زويا پيرزاد
253
بررسي وتحليل نرم افزاري مخازن تحت فشار
254
بررسي وتحليل نظام بهره برداري تعاوني هاي توليدروستايي درشهرستان سرپل ذهاب
255
بررسي وتحليل نظري وعملي بهترين مكان جاذب ارتعاشي در تير يك سر گيردار تحت تحريك هارمونيك نقطه اي
256
بررسي وتحليل نقاشي كودكان استثنايي با كودكان عادي شهرستان علي آباد
257
بررسي وتحليل نقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهديدهاي جذب گردشگري در سواحل جنوبي درياي خزر (نمونه موردي: چالوس)
258
بررسي وتحليل نقوش كاشي كاري ميدان امير چخماق
259
بررسي وتحليل نقوش هندسي در مسجد جامع اصفهان ويزد
260
بررسي وتحليل نماد در اشعار قيصر امين پور ،فريدون مشيري وحميد مصدق
261
بررسي وتحليل نمايشنامه مكبث اثر ويليام شكسپير
262
بررسي وتشخيص افتراقي بخشهاي صدمه پذير درتروماي مغزي با استفاده از پردازش تصوير سي تي اسكن
263
بررسي وتصحيح انتقادي سكينه الصالحين اثر سعدالدين حمويه
264
بررسي وتصحيح انتقادي نامه ي نامي اثر خواند مير
265
بررسي وتصحيح جنگ13637كتابخانه مجلس شوراي اسلامي
266
بررسي وتصحيح مجمع الغرائب اثرسلطان محمد مفتي بلخي
267
بررسي وتصحيح نسخه خطي شماره 2979كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
268
بررسي وتعين وضعيت سبك هاي رهبري و سبك هاي تصميم گيري در بين مديران سازمان بيمه تامين اجتماعي شهر اصفهان در سال 1387
269
بررسي وتعيين رابطه اعتياداينترنتي بابهداشت رواني
270
بررسي وتعيين سبك رهبري غالب درشهرداري تهران و تأثيرآن درافزايش بهره وري بانقش ميانجي توانمندسازي كاركنان
271
بررسي وتعيين عوامل موثر بر خسارت گندم در شهرستان گرگان
272
بررسي وتعيين عوامل موثربرآهنگري باز و بسته آلياژ آلومنيم 7075
273
بررسي وتعيين ميزان اثربخشي گروههاي آموزشي درتوانمندسازي دبيران
274
بررسي وتعيين ميزان شيوع افسردگي كارگران شيفت روز وشب صنايع دفاع زرين شهر
275
بررسي وتعيين ميزان مهاركنندگي فعاليت آنزيم استيل كولين استراز توسط عصاره متانولي اندام هاي هوايي گياهان Alcea kurdica و Astragaluse glumaceus
276
بررسي وتلفيق دو تكنيك چاپ قلمكار وسيلك باالهام از نقوش دوره ساساني
277
بررسي وجايگاه ونقش اموزش وپرورش در ايجاد بستري مناسب براي فعاليتهاي اسلامي
278
بررسي وجايگاه ونقش اموزش وپرورش در ايجاد بستري مناسب براي فعاليتهاي اسلامي
279
بررسي وجه التزام در قراردادها
280
بررسي وجه التزام و امكان تعديل و تغيير آن
281
بررسي وجه و نمود فعل در زبان كردي كلهري در چارچوب برنامة كمينه گرايي
282
بررسي وجهه در تعاملات ميان مسافرين و كاركنان اطلاعات پرواز در فرودگاه‌هاي داخلي
283
بررسي وجود آفلاتوكسين در خوراك دام و شير برخي گاوداري هاي استان كرمانشاه با استفاده از روش الايزا و اثر آفلاتوكسين بر پارامترهاي خوني
284
بررسي وجود آنتي بادي ضد هپاتيت A در دانش آموزان سوم راهنمايي شهر يزد
285
بررسي وجود آنتي بادي ضد هپاتيت A در دانش آموزان سوم راهنمايي شهر يزد
286
بررسي وجود ارتباط بين سود سهام وقيمت سهام در بورس اوراق بهاداراصفهان
287
بررسي وجود اينتگرون كلاس 1 و 2 در سويه هاي محيطي اشريشيا كلي مقاوم به دارو
288
بررسي وجود بازخوربين تورم و كسر بودجه با استفاده از سيستم معادلات همزمان
289
بررسي وجود بيان ژن هاي TLR2,3 در سلول هاي سرتولي انسان
290
بررسي وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران
291
بررسي وجود تخلخل در جوشكاري زير پودري فولادst37
292
بررسي وجود تغييرات ماده سفيد مغز در تصويربرداري رزونانس مغناطيسي در بيماران مبتلا به ميگرن و افراد غير ميگرني
293
بررسي وجود تغييرات ماده سفيد مغز در تصويربرداري رزونانس مغناطيسي در بيماران مبتلا به ميگرن و افراد غير ميگرني
294
بررسي وجود جسم ليشمن در نمونه هاي پاتولوژي كه تشخيص اول پاتولوژي آنان ليشيمانيوز بوده است در بيمارستان رازي تهران از سال 1370 تا پايان سال 1380
295
بررسي وجود جوا بهاي چند گانه براي معادلات بيضوي مرتبه چهارم
296
بررسي وجود جواب براي معادلات انتگرال كسري با استفاده از قضيه داربو
297
بررسي وجود جواب برخي مسائل p(x)- لاپلاسين با روشهاي آناليز غير خطي
298
بررسي وجود جواب برخي معادلات بيضوي با روش منيفلد نهاري
299
بررسي وجود جواب تناوبي و نوع پايداري برخي از مدل هاي شكار و شكار چي
300
بررسي وجود جواب رده هايي از معادلات انتگرال و حل عددي آنها با استفاده از روش گالر كين
301
بررسي وجود جواب هاي چندگانه براي برخي از مسائل مقدارمرزي ديريكله با اثرات ضربه اي
302
بررسي وجود جواب هاي معادلات ديفرانسيل كسري
303
بررسي وجود جواب هاي معادلات ديفرانسيل كسري همراه با شرايط مرزي غير موضعي
304
بررسي وجود جواب هاي معادلات ديفرانسيل و انتگرال كسري شامل عملگر اردلياي-كوبر
305
بررسي وجود جواب و حل عددي دسته اي از معادلات انتگرال تابعي غير خطي با استفاده از پايه ي موجك
306
بررسي وجود جوابهايي براي مسائل با مقدار ارزي
307
بررسي وجود حالت كيمرا در شبكه نوروني حاصل از بستگي غير محلي مدل نوروني Leech
308
بررسي وجود حباب سطح عمومي قيمت ها در ايران و هشت كشور منتخب (1965-2011)
309
بررسي وجود حباب قيمت در بورس اوراق بهادار تهران
310
بررسي وجود حباب قيمتي املاك تجاري(مطالعه موردي شهر اصفهان)
311
بررسي وجود رابطه بين برخي از متغيير هاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
312
بررسي وجود رفلاكس وزيكويورترال در بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بخش اطفال بيمارستان افشار در سال 1380 به مدت يكسال
313
بررسي وجود رفلاكس وزيكويورترال در بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بخش اطفال بيمارستان افشار در سال 1380 به مدت يكسال
314
بررسي وجود رفلاكس وزيكويورترال در بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بخش اطفال بيمارستان افشار در سال 1380 به مدت يكسال
315
بررسي وجود ژِيودزيك‌هاي همگن روي فضاهاي فينسلر همگن از بعد فرد
316
بررسي وجود سوگيري به نفع خود، در پيش بيني موفقيت ازدواج با توجه به ويژگي هاي جور / ناجور و قضاوت خوشبينانه، در دانشجويان دانشگاه اصفهان
317
بررسي وجود طلا و تركيبات گوناگون آن در بافن هاي بدن
318
بررسي وجود علائم كلينيك اختلالات حركتي دستگاه گوارش در بيماران ديابتيك مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
319
بررسي وجود علائم كلينيك اختلالات حركتي دستگاه گوارش در بيماران ديابتيك مركز بهداشتي درماني نيكوپور يزد
320
بررسي وجود فراواكنش به اعلاميه هاي تعديل و تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
321
بررسي وجود منحني جي در روابط تجاري ايران با شركاي عمده تجاري اش ﴿1965-2007﴾
322
بررسي وجود ميزبان اختصاصي قارچهاي اندوفايت در چند گونه گراس بر اساس نشانگر مولكولي AFLP
323
بررسي وجود نسبت طلايي در دندانهاي قدامي فك بالا
324
بررسي وجود نسبت طلايي در دندانهاي قدامي فك بالا
325
بررسي وجود نوترون هالودرهسته هاي زنجيره اي
326
بررسي وجود هليكوباكترپيلوري در پوليپ بيني بيماران مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين( ع)
327
بررسي وجود و شيوع آنزيم هاي بتالاكتامازي وسيع الطيف )ESBLs( در ايزوله هاي باليني سالمونلا جداشده از موارد باليني در تهران طي سالهاي 7-1386
328
بررسي وجود و يكتايي جواب هاي معادلات ديفرانسيل مجرد تاخيري با مشتق كسري
329
بررسي وجودپروتئين ضد يخ در برگ هاي چاي شمال ايران
330
بررسي وجودجوابهاي معادلات كيرشهف بااستفاده ازروش نهري منيفلد
331
بررسي وجوه ادبي و بلاغي پنج اثر مكتوب آويني
332
بررسي وجوه اشتراك و افتراق رمان ، فيلم نامه و نمايش نامه بر اساس "" پرواز بر فراز آشيانه فاخته ""
333
بررسي وجوه اشتراك و افتراق رمان ، فيلم نامه و نمايش نامه بر اساس "" پرواز بر فراز آشيانه فاخته ""
334
بررسي وجوه اشتراك و تمايز قالي سيستان با بلوچ خراسان
335
بررسي وجوه افتراق مندرجات اعلاميه جهاني حقوق بشر با نظام حقوقي اسلام
336
بررسي وجوه افتراق و اشتراك بازيگران حسي (ذاتي) و قراردادي (تكنيكي) و هدايت آنها توسط كارگردان بر اساس سيستم استانيسلاوسكي و تكنيك سنفورد مايسنر
337
بررسي وجوه انساني چهره حيوانات در كتاب منافع الحيوان وكليله ودمنه﴿بررسي ده اثر﴾
338
بررسي وجوه انساني چهره حيوانات در كتاب منافع الحيوان وكليله ودمنه﴿بررسي ده اثر﴾
339
بررسي وجوه بلاغي در منشات خاقاني
340
بررسي وجوه تصويري و مفهومي پرواز در هنر معاصر
341
بررسي وجوه تصويري و نمادين عنصر آب در هنر معاصر﴿ 1960- تاكنون﴾
342
بررسي وجوه تفسيري آيات قرآن كريم بر اساس اختلاف قرائات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه جزء هاي 29و 30)
343
بررسي وجوه تفسيري آيات قرآن كريم بر اساس اختلاف قراءات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه جزءهاي 20 ، 21 و 22)
344
بررسي وجوه تفسيري آيات قرآن كريم بر اساس اختلاف قرائات درتفاسيرمنتخب (مورد مطالعه جزء هاي 23،24،25)
345
بررسي وجوه دراماتيك بيت هاي كردي با تأكيد بر بيت " سواره " با توجه به نظريه هاي مارتين پوشنر
346
بررسي وجوه دراماتيك درترانه سرايي معاصر ايران ﴿با نگاهي بر ترانه هاي شهيار قنبري، ايرج جنتي عطايي و اردلان سرافراز﴾
347
بررسي وجوه دراماتيك درترانه سرايي معاصر ايران ﴿با نگاهي بر ترانه هاي شهيار قنبري، ايرج جنتي عطايي و اردلان سرافراز﴾
348
بررسي وجوه دراماتيك شخصيت حضرت داوود﴿ع﴾ در كتاب مقدس و قرآن كريم
349
بررسي وجوه دراماتيك شخصيت حضرت داوود﴿ع﴾ در كتاب مقدس و قرآن كريم
350
بررسي وجوه زيبايي شناسانه ي طراحي وبسايت
351
بررسي وجوه گروتسك در آثار اسلاومير مروژك
352
بررسي وجوه گروتسك در آثار اسلاومير مروژك
353
بررسي وجوه نشانه شناختي زمان در آثار سوررئاليست ها ﴿سالوادور دالي، رنه ماگريت، خوان ميرو﴾
354
بررسي وحدت در سخنان حضرت امام خميني﴿ره﴾
355
بررسي وحفظ ومرمت سه نمونه سفال نخودي رنگ متعلق به شهر سوخته
356
بررسي وحل مثالها ومساله هاي آماررياضي (برآوردنقطه اي ،برآوردفاصله اي وآزمون فرضها)
357
بررسي ورتبه بندي صنايع بزرگ ايران براي حضور دربازار رقابتي جهاني
358
بررسي ورتبه بندي عوامل مؤثربرتوسعه ي سرمايه گذاري بخش خصوصي درصنايع دستي استان اصفهان
359
بررسي ورتبه بندي عوامل موثر بر ارتقاءسلامت اداري مطالعه موردي سازمان بهشت زهرا (س) تهران
360
بررسي ورتبه بندي عوامل موثر بر رفتار مصرف كنندگان داخلي در انتخاب محصولات جايگزين خارجي صنعت لوازم خانگي(مطالعه موردي شركتهاي فعال در زمينه لوازم خانگي استان مركزي)
361
بررسي ورزش وهنرهاي رزمي در سيره پيامبر (ص) و ائمه اطهار(ع)
362
بررسي ورق الاستيك بربستر الاستيك
363
بررسي ورق فولادي تحت اثر بار انفجاري در آب و هوا
364
بررسي ورق هاي فوق ريزدانه / نانوساختار توليد شده به روش نورد تجمعي از ديدگاه مكانيك شكست
365
بررسي ورني هاي دشت مغان با نگرشي بر مرمت نمونه اي از آن
366
بررسي ورود كشورها به سازمان تجارت جهاني
367
بررسي ورود نيروي نظامي آمريكا به خليج فارس از﴿1366-1326ه-ش﴾﴿1987-1937م﴾ و تاثير آن بر امنيت منطقه
368
بررسي ورود واژه از زبان تركي به فارسي و عوامل زبانشناختي موثر در آن A study on linguistic factors concerning Turkisk loan words in Farsi
369
بررسي وزن جنين از طريق فرمول جانسون وميزان ارزشمند بودن آن در پيشگويي وحدس وزن جنين وتصميم گيري صحيح در نحوه انجام زايمان در 250 مورد خانم حامله كه جهت زايمان به زايشگاه ازهراي(س ) رشت مراجعه نموده اند
370
بررسي وزن شعر فارسي و رابطه ي آن با ريتم در موسيقي و جستاري پيرامون تصنيف و تصنيف سازي
371
بررسي وسائل تفريحي در ساحلهاي شمالي ايران و پاركهاي آبي و طراحي شناور تفريحي با نيروي محركه انساني
372
بررسي وساخت داربست كشت سلولي از نانو كامپوزيت ژلاتين، پي كپرولاكتون و ذرات هيدروكسي آپاتيت براي مهندسي بافت استخوان مصنوعي
373
بررسي وساخت زيورآلات طلا به روش سنتي
374
بررسي وساختار پروتكل ATM,IPو ارائه پروتكل جديد لايه انطباق ATM, و انتقال ترافيك LPبرروي شبكه ATM
375
بررسي وسايل اندازه گيري و ساخت فلومتر
376
بررسي وسايل نور و روشنايي در تاريخ نگاري ايران (مطالعه ي موردي شمع، شمعدان، پيه سوز، قنديل، پايه چراغ، چراغ روغني و فانوس)
377
بررسي وسنجش خلاقيت كاركنان توزيع نيروي برق استان مركزي
378
بررسي وسنجش خلاقيت كاركنان شركت آب منطقه اي استان قم
379
بررسي وسنجش مولفه هاي كيفيت خدمات وارتباط آن باتصوير ذهني ورضايت مراجعين (مطالعه موردي: صندوق بازنشستگي كشوري)
380
بررسي وسواس و علل و راهكارهاي درمان آن
381
بررسي وسيله بازي همراه با آموزش حروف الفبا: در فضاي بازي پاركها
382
بررسي وشبيه سازي اثرمدولاسيون فازمتقابل درشبكه هاي نوري DWDM
383
بررسي وشبيه سازي الگوريتم هاي تكاملي جهت بهينه سازي جادهي درساختارمدارات FPGA
384
بررسي وشبيه سازي جايروي تداخلي فيبر نوري به روش حلقه بسته
385
بررسي وشبيه سازي دستگاه كريپتوفلو با TLD وبه روش مونت كارلو
386
بررسي وشبيه سازي فاصله ياب هاي ليزري (LRFs)
387
بررسي وشبيه سازي فرايند خم لوله هاي قطور با شعاع خم كوچك به روش خمش القايي
388
بررسي وشناخت تاثير ميزان سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
389
بررسي وشناخت جانوران اسطوره اي وتلفيقي در آثار هنري دوره ساساني
390
بررسي وشناخت جانوران اسطوره اي وتلفيقي در آثار هنري دوره ساساني
391
بررسي وشناخت طرحها ونقوش دستبافته هاي استان كهكيلويه و بوير احمد
392
بررسي وشناخت عناصرو فضاهاي مسكن معلولين روي صندلي چرخدار
393
بررسي وشناخت عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مناطق روستايي
394
بررسي وشناخت مسايل ومشكلات نوجوانان دختر مقطع اول دبيرستان شهرستان گنبد كاووس
395
بررسي وشناخت مشكلات اجتماعي زنان شاغل استان سمنان
396
بررسي وشناخت مشكلات اجتماعي زنان مجرد دامغان
397
بررسي وشناخت مشكلات اجتماعي زنان مجرد دامغان
398
بررسي وشناخت ميزان مشاركت اجتماعي وفرهنگي زنان درسمنان
399
بررسي وشناسايي اجزاي اسانس گياه ژونه برفي {Nepeta Glomerulosa Boiss}در طول رشد گياه به روش GC/MASS
400
بررسي وشناسايي برخي تركيبات عصاره اندام هاي هوايي لاله كوهي ازروش هاي شيميايي ودستگاههاي GC-Mass وIR
401
بررسي وشناسايي بنتوزهاوتعيين بيوماس ان درتالاب چغاخور
402
بررسي وشناسايي پتانسيل هاي توريسم روستايي بخش سيلوانا با استفاده از مدل تحليلي SWOT
403
بررسي وشناسايي تركيبات شيميايي اسانس گياه Prangos acaulisبه دوروش استخراج بدون حلال بامايكروويووتقطير با آب و بررسي خواص آنتي اكسيداني عصاره متانولي آن
404
بررسي وشناسايي توانمنديهاي توريسم روستايي در شهرستان سردشت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
405
بررسي وشناسايي چالش هاي اساسي شهرنشيني بر اساس تحليل مقايسه اي اسناد گردهمايي جهاني شهر
406
بررسي وشناسايي خصوصيات موثر نگاره نام ونشان تجاري بر به ياد ماندن تفاوت جنسي شهرستان شادگان
407
بررسي وشناسايي دستبافته هاي استان قزوين با تاكيد بر طبقه بندي نقوش
408
بررسي وشناسايي رابطه عزت نفس مديران ورضايت شغلي در كاركنان سازمان هلال احمر گلستان
409
بررسي وشناسايي ساختمان ومواد آتشفشاني
410
بررسي وشناسايي سلسله مراتب ارزشي و رابطه آنها با گروههاي مرجع بين دانشجويان دانشگاههاي پيام نور (مورد مطالعه :دانشگاه گنبد وگرگان
411
بررسي وشناسايي طرح ونقوش گليم هاي شاهسون شمال غرب ايران
412
بررسي وشناسايي علل اضطراب دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي ازديدگاه مديران ومعلمان
413
بررسي وشناسايي علل اضطراب دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي ازديدگاه معلمان شهرستان شاهرود
414
بررسي وشناسايي عوامل قارچي مرگ ومير گياه فلفل در استان اصفهان
415
بررسي وشناسايي عوامل موثر در ارتقا،جايگاه فرش دستباف در توسعه اقتصادي بدون نفت
416
بررسي وشناسايي عوامل موثر درافت تحصيلي دانش آموزان.
417
بررسي وشناسايي عوامل موثردرانگيزش كاركنان اداري واموزشي اموزش وپرورش شهرستان مراوه تپه
418
بررسي وشناسايي موانع كارافريني درون سازماني ،مديريت اموزش وپرورش شهرستان راميان
419
بررسي وضع ادامه تحصيل دانش آموزان مونث متاهل و مشكلات فردي و اجتماعي آن
420
بررسي وضع ارزشياب ي هاي مستمر در دوره راهنمايي منطقه گميشان وارائه روش هاي مطلوب
421
بررسي وضع بهداشت در مدارس ونقش و ضرورت مراقبين بهداشت در مدارس دخترانه ابتدايي شهرستان گنبد كاووس
422
بررسي وضع بهداشت درمدارس و نقش و ضرورت مراقبين بهداشت در مدارس ابتدايي منطقه كلاله
423
بررسي وضع موجود آموزش در دبيرستانها و جستجوي هدفها و روشهاي مطلوب آن (در زمينه جغرافيا)
424
بررسي وضع موجود صنايع دستي استان چهارمحال بختياري
425
بررسي وضع موجود صنايع دستي استان چهارمحال و بختياري
426
بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگلويه و بوير احمد
427
بررسي وضع موجود و مطلوب ساختار منابع انساني آموزش متوسطه استان كهگيلويه و بويراحمد در سال تحصيلي 88-1387
428
بررسي وضعيت (ميزان )مطالعه غير درسي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان در سال 79-1378
429
بررسي وضعيت DMFT و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 9 تا 12 ساله شهرستان تالش در سال 1387
430
بررسي وضعيت DMFT/dmft كودكان 12-6 سال مبتلا به آسم و سالم
431
بررسي وضعيت IT در استان يزد
432
بررسي وضعيت PTT قبل و پس از تزريق هپارين در بيماران همودياليز مركز شهيد رهنمون يزد در طي دياليز
433
بررسي وضعيت PTT قبل و پس از تزريق هپارين در بيماران همودياليز مركز شهيد رهنمون يزد در طي دياليز
434
بررسي وضعيت آزادي و حقوقي زنان در جوامع اسلامي و موانع آن
435
بررسي وضعيت آشنايي، استفاده و سودمندي فناوري هاي نوين در كتابخانه¬هاي تحت پوشش اداره كل كتابخانه هاي عمومي شهر اصفهان از ديدگاه مراجعان به منظور بهبود خدمات اطلاع رساني
436
بررسي وضعيت آگاهي ، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 در زمينه داروهاي گياهي توصيه شده در طب سنتي
437
بررسي وضعيت آگاهي افراد بالاي 45 سال مراجعه كننده به درمانگاه عمومي بيمارستان هاي پورسينا و رازي رشت در رابطه با پيشگيري از استئوآرتريت در نيمه ي دوم سال 1391
438
بررسي وضعيت آگاهي خبرنگاران رسانه هاي ورزشي از مسئوليت هاي قانوني و اخلاقي خود
439
بررسي وضعيت آگاهي خبرنگاران رسانه¬هاي ورزشي از مسئوليت هاي قانوني و اخلاقي خود
440
بررسي وضعيت آگاهي نگرش و عملكرد سالمندان شهرستان سرخس در زمينه مراقبت پوست و شيوع برخي مشكلات پوستي در سال ۱۳۹۵
441
بررسي وضعيت آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني و اخلاق حرفه‌اي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران مراكز آموزشي درماني شهر رشت در سال 95- 1394
442
بررسي وضعيت آگاهي،نگرشوعملكرد﴿KAP)كادر پرستاري شاغل در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستانهاي دولتي وخصوصي شهرستان يزد در زمينهپيشگيري وكنترل عفونت بيمارستاني در سال 1386
443
بررسي وضعيت آلودگي رسوب رودخانه بشار از نظر برخي فلزات كمياب
444
بررسي وضعيت آلودگي شير مادران شهر يزد به فلزات سمي نيكل و آرسنيك در ماه اول شير دهي سال1392
445
بررسي وضعيت آلودگي عسل هاي توليدي ايران به اسپوركلسترپديوم بوتولينوم وتعيين تيپهاي آن به روش مولكولي در سال 1393
446
بررسي وضعيت آلودگي فلزات سنگين معدن ونارچ بر سكونت گاه هاي انساني
447
بررسي وضعيت آلودگي هواي شهر مشهد وكنترل آن
448
بررسي وضعيت آمادگي جسماني دانش آموزان پسر مقطع راهنمائي تحصيلي شهر كرمانشاه و تهيه نورم جديد آزمون در سال تحصيلي 9731-8731
449
بررسي وضعيت آمادگي شاخص هاي پياده سازي مديريت دانش (مطالعه موردي: شركت هاي كارگزاري بورس و اوراق بهادار تهران)
450
بررسي وضعيت آموزش چند فرهنگي در مدارس ابتدايي شهر سنندج
451
بررسي وضعيت آموزش دانشگاهي كارگرداني نمايش درايران مقطع كارشناسي ارشد/ 1379 - 1363
452
بررسي وضعيت آموزش دانشگاهي كارگرداني نمايش درايران مقطع كارشناسي ارشد/ 1379 - 1363
453
بررسي وضعيت آموزش ضمن خدمت از ديدگاه پرسنل پرستاري در بيمارستان هاي شهيد صدوقي و افشار يزد -1390
454
بررسي وضعيت آموزش مجازي زبان فارسي به غير فارسي زبانان
455
بررسي وضعيت آموزش هنر كودكان (10 - 3 ) تهران در سال ( 1395 - 1394 )
456
بررسي وضعيت آموزش و ميزان آگاهي و نگرش كارورزان دانشگاه علوم پزشكي گيلان ازعمليات احياء(CPR)سال 1380
457
بررسي وضعيت آموزش و هرم سني نيروي انساني واحدهاي نساجي استان يزد
458
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در ششماهه دوم سال 1377
459
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
460
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
461
بررسي وضعيت آموزشي پرونده هاي بيماران بستري در بيمارستان افشار در نيمه دوم سال 1375
462
بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان تحت پوشش و غير تحت پوشش كميته ي امداد امام خميني ﴿ره ﴾ در دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر سال تحصيلي 93-1392
463
بررسي وضعيت آموزشي زبان انگليسي در مهدهاي كودك تهران (منطقه شميرانات )
464
بررسي وضعيت آموزشي هنر و طراحي ميز و نيمكت كلاس هنر در مقاطع راهنمايي
465
بررسي وضعيت آناتوميك آپانديس دچار التهاب (آپانديسيت) در بيماران تحت عمل آپاندكتومي در بيمارستان پورسيناي رشت در سال¬هاي 97 تا 98
466
بررسي وضعيت آناتوميك شريان آلوئولار خلفي فوقاني در ناحيه مولرهاي فك بالا در تصاوير CBCT در نژاد ايراني
467
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد ساكارومايسس و PANGA در بيماران كوليت اولسروز و كرون در مقايسه با نتايج بيوپسي
468
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد ساكارومايسس و PANGA در بيماران كوليت اولسروز و كرون در مقايسه با نتايج بيوپسي
469
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد فسفو ليپيد و ترومبوزهاي باليني در بيماران مبتلا به لئو پلاسماي بد خيم
470
بررسي وضعيت آنتي باديهاي ضد فسفو ليپيد و ترومبوزهاي باليني در بيماران مبتلا به لئو پلاسماي بد خيم
471
بررسي وضعيت آنزيمهاي ليگنوليتيك فانروكائت كرايزوسپوريوم در ارتباط با پاب زدايي (پاب حاصل از تخميرالكلي ملاسي )
472
بررسي وضعيت آهن در كودكان با و بدون تشنج
473
بررسي وضعيت آهن در كودكان با و بدون تشنج
474
بررسي وضعيت ابعاد فرزندپروري در ارتباط با اختلال شخصيت محور سي
475
بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماران دچار ضربه به سر بستري در بخش جراحي اعصاب بيمارستان شهيد رهنمون يزد در نيمه اول سال 1394
476
بررسي وضعيت اتوبوسراني در شهر يزد، مسائل و مشكلات ، ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي
477
بررسي وضعيت اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي امير كبير تهران بر اساس مدل دلون و مكلين
478
بررسي وضعيت اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي امير كبير تهران بر اساس مدل دلون و مكلين
479
بررسي وضعيت اثربخشي گروهي در ميان گروههاي كاري شاغل ( درمان - اداري ) در بيمارستان فاطمه زهرا(س ) بوشهر
480
بررسي وضعيت اجتماعي - اقتصادي خانواده هاي زن سرپرست تحت پوشش بهزيستي بخش خانميرزا در سال 1392
481
بررسي وضعيت اجتماعي - اقتصادي زنان بي سرپرست استان بوشهر
482
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهر نيمور در سال 92
483
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهرستان دليجان در سال 89
484
بررسي وضعيت اجتماعي آپارتمان نشيني در شهرستان محلات
485
بررسي وضعيت اجتماعي اسماعيليان ايران از مشروطه تا پايان پهلوي 1285-1357 ش/ 1906-1976 م
486
بررسي وضعيت اجتماعي دانشجويان پيام نور مركز اهواز در سال ورودي 70
487
بررسي وضعيت اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد اهواز ورودي سال 1375
488
بررسي وضعيت اجتماعي سالمندان كهريزك و مقايسه آن با سالمنداني كه در منزل نگهداري مي شوند
489
بررسي وضعيت اجتماعي نخبگان سياسي ايران بعد از انقلاب اسلامي
490
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي بندر بوشهر
491
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان بيوه و بي سرپرست در شهر بوشهر(تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي )
492
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان شاغل خانوار شهرستان سميرم
493
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان شاغل خانوار شهرستان سميرم
494
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي كارگران در دوره پهلوي دوم
495
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي كارگران دردوره پهلوي دوم
496
بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي ، اقتصادي دانش آموزان با اختلالات رفتاري مدارس پسرانه ناسازگار شهر تهران (سازش نيافته )
497
بررسي وضعيت اجتماعي و فرهنگي مردان مراجعه كننده به كمپ هاي ترك اعتياد شهرستان رامسر سال 1393.
498
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي زنان در سرپرستي خانواده
499
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي زنان سرپرست خانوار در محدوده سني20-60سال در شهر تهران
500
بررسي وضعيت اجتماعي واقتصادي كارگران يدي شهرستان ياسوج در سال 1393
501
بررسي وضعيت اجراي ارزشيابي مستمر از ديدگاه معلمين مقطع ابتدايي شهر مرند در سال تحصيلي 88/87
502
بررسي وضعيت اجراي ارزشيابي مستمر در مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان و ارايه راهكارهاي عملي براي بهبود آن
503
بررسي وضعيت اجرايي برنامه هاي جاري بهداشت مدارس ابتدايي (پسرانه )روستايي در شهرستان مينودشت
504
بررسي وضعيت اخذ رضايت آگاهانه از بيماران قبل از عمل جراحي در بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي درشهر يزد در سال 1394
505
بررسي وضعيت اخلاق حرفه اي كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان
506
بررسي وضعيت ادبيات كودك در نثر داستاني معاصر فارسي از سال 1320 تا 1357 ﴿ با تكيه بر آثار عباس يميني شريف، مهدي آذر يزدي و صمد بهرنگي﴾
507
بررسي وضعيت ادراك جوانمردي سازماني دركاركنان وزارت ورزش و جوانان
508
بررسي وضعيت اديومتري در كاركنان شاغل در لابراتورهاي پروتز دنداني در شهر يزد
509
بررسي وضعيت ارائه خدمات در شهرداري شهرستان ساري
510
بررسي وضعيت ارگونوميك صندلي هاي كلاسي دانشگاه با توجه به تحليل آماري ابعاد آنتروپومتريك دانشجويان
511
بررسي وضعيت ارگونوميكي كارگران ايستگاه پالت چيني با استفاده از روش معادله حمل بار نايوش چند فعاليته
512
بررسي وضعيت ازدواج ارامنه شهر اصفهان
513
بررسي وضعيت استانداردهاي پرسنلي و وسايل مراكز بهداشتي و درماني روستايي شهرستانهاي اردكان،صدوق،طبس و ميبد در سال 81
514
بررسي وضعيت استانداردهاي پرسنلي و وسايل مراكز بهداشتي و درماني روستايي شهرستانهاي اردكان،صدوق،طبس و ميبد در سال 81
515
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو با اندازه گيري سطح مالون دي آلدئيد و ارزيابي سطوح بيلي روبين و آنزيم هاي كبدي و TG-CHO-HDL-LDL-UREA-CRATININE در زنان باردار و تعيين ارتباط آن با زايمان زودرس يا سقط جنين
516
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو با اندازه گيري سطح مالون‌دي‌آلدئيد و ارزيابي سطوح بيلي‌روبين وآنزيم‌هاي كبدي وTG-CHO-HDL-LDL-UREA-CRATININE در زنان باردار و تعيين ارتباط آن با زايمان زودرس يا سقط جنين
517
بررسي وضعيت استرس اكسيداتيو و برخي عناصر كمياب در بيماران هايپوتيروئيدي در مقايسه با گروه كنترل
518
بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسه آن با افراد غير ديابتيك
519
بررسي وضعيت استرسورها در بيماران ديابتيك و مقايسهآن با افراد غير ديابتيك
520
بررسي وضعيت استعداديابي و تعيين شاخصها در كشتي استان مازندران
521
بررسي وضعيت استفاده (ضروري-غيرضروري) از كاتتريزاسيون ادراري در بخش داخلي
522
بررسي وضعيت استفاده از اينترنت در جوانان و نوجوانان با توجه به سبك زندگي ايراني - اسلامي
523
بررسي وضعيت استفاده از فناوري هاي رايانه اي و نقش آن بر يادگيري دانشجويان از نظر اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
524
بررسي وضعيت استفاده از گوشي هاي حفاظتي در كارخانجات نساجي شهر قم و عوامل موثر برآن در سال 1386
525
بررسي وضعيت استقرار مديريت دانش در گمرگ جمهوري اسلامي ايران و ارائه مدل مطلوب بومي
526
بررسي وضعيت اشتراك دانش در كتابخانه هاي عمومي استان كرمانشاه به منظور ارائه راهكارهايي جهت بهبود مديريت دانش در اين كتابخانه ها
527
بررسي وضعيت اشتغال در شهرستان سميرم و نگرش جوانان نسبت به اشتغال به سميرم
528
بررسي وضعيت اشتغال زايي وبيمه گذاري مزارع پرورش ماهيان سرد
529
بررسي وضعيت اشتغال زايي وسرانه توليد مزارع پرورش ماهي سرد ابي
530
بررسي وضعيت اشتغال زدايي ناشنوايان در مراحل توليد فرش
531
بررسي وضعيت اشتغال زنان در شهرستان سميرم
532
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان دانشكده مهندسي راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران
533
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان هنرستان و كاردانش با هدف ميزان تناسب شغل با مهارت كسب شده در استان قزوين
534
بررسي وضعيت اشتغال و تعيين ميزان بهينه آن در بخش كشاورزي استان زنجان طي برنامه سوم توسعه
535
بررسي وضعيت اشتغال، درآمد و فراغت زنان شاغل شهر ايلام
536
بررسي وضعيت اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به ليكن پلان دهاني
537
بررسي وضعيت اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در افراد دچار اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به كلينيك تغذيه بعثت شهرستان رشت در سال 97-1396
538
بررسي وضعيت اعتبار بخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني شيراز و تأثير آن در اصلاح ارتقاء كيفيت فراگيران
539
بررسي وضعيت اعتباري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس ايران و ارائه مدلي براي پيش بيني درجه اعتباري مالي آنها
540
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان و رابطه آن با مولفه هاي شخصيتي و اضطراب (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه يزد)
541
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و رابطه آن با سلامت روان و سازگاري اجتماعي در دانشآموزان دختر و پسر مقطع اول متوسطه شهر برازجان
542
بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 92- 1391
543
بررسي وضعيت اقامه نماز در مدارس متوسطه بين نماز گزاران و غيرنماز گزاران پسر در شهرستان گنبد كاووس
544
بررسي وضعيت اقامه نماز در مدارس و اثرات آن در فعاليتها و بهداشت رواني دانش آموزان
545
بررسي وضعيت اقتصاد سينماي ايران
546
بررسي وضعيت اقتصاد سينماي ايران
547
بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي دامداران مشمول طرح ساماندهي خروج دام از جنگلهاي شمال كشور
548
بررسي وضعيت اقتصادي ،اجتماعي،فرهنگي معتادين مراجعه كننده به مركز خود معرف ترك اعتياد شهرستان رشت.
549
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي بيماران قلبي در بيمارستان حشمت در سال 97
550
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانوادگي زنان سرپرست خانوار در مجتمع شهيد فياض بخش شهرستان بجنورد
551
بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي دهستان كرگاه شرقي- شهرستان خرم آباد
552
بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي زنان معتاد در ندامتگاه نسوان رشت.
553
بررسي وضعيت اقتصادي باز نشستگان آموزش و پرورش شهر يزد
554
بررسي وضعيت اقتصادي خانواده و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پنجم ابتدايي شهرستان كلاله
555
بررسي وضعيت اقتصادي هنرمندان صنايع دستي استان اصفهان در دوره ي قاجار
556
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي بسيجيان جبهه رفته شهر يزد
557
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي پيشه زرگران در روزگار صفويه
558
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي جزيره خارك
559
بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده وتأثير آن بر جامعه پذيري فرزندان.
560
بررسي وضعيت اقتصادي والدين در روند تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان املش.
561
بررسي وضعيت اقتصادي وروحي ورواني كودكان عقب مانده ذهني
562
بررسي وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي روستاي دهنه
563
بررسي وضعيت اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي زنان سرپرست خانوار شهرستان رامسر.
564
بررسي وضعيت اقليمي شهرستان بابلسر
565
بررسي وضعيت اكسيداتيو دربافت عصبي درمدل موش سوري نريائسه درحضور رفتار احتكار
566
بررسي وضعيت اكسيداتيو دردستگاه گوارش درمدل موش سوري نريائسه درحضور رفتار احتكار
567
بررسي وضعيت اكسيدانها و آنتي اكسيدانها در روزه داري
568
بررسي وضعيت اكسيدانها وآنتي اكسيدانها در روزه داري
569
بررسي وضعيت الگوي تجاري ايران در دوره 2001 - 1997
570
بررسي وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي مدارس شهرستان گناباد و مقايسه با استاندارد هاي موجود
571
بررسي وضعيت امنيت در مناطق گردشگري طبيعي استان اصفهان (مطالعه موردي: كوير ورزنه، كوير مرنجاب)
572
بررسي وضعيت امنيت غذايي و برخي عوامل مرتبط با آن در خانوارهاي روستايي شهرستان رشت در سال 1397
573
بررسي وضعيت انتخاب نيروي كار در سطوح مهندسي در شركت‌هاي ساختماني و ارائه پيشنهاد براي بهبود فرآيند انتخاب آن‌ها
574
بررسي وضعيت انتقال تكنولوژي در مواد آروماتيك
575
بررسي وضعيت انجام آزمون هاي غربالگري سرطان هاي شايع زنان و عوامل مرتبط با آن در پرسنل شاغل در مركز آموزشي-درماني الزهراء(س) و مراكز بهداشتي- درماني شهر رشت در سال1394-1393
576
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBSAG در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
577
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBSAG در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
578
بررسي وضعيت انجام و نتايج آزمايش HBsAgدر زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر يزد
579
بررسي وضعيت انجام ورزش و موانع آن بر روي كودكان و نوجوانان و خانواده هاي آنها در مدارس شهر رشت و لاهيجان در سال 1389
580
بررسي وضعيت اندازه ذرات خوراك مصرفي گاوهاي شيري در گاوداري هاي استان اصفهان و تاثير آن بر فعاليت هاي متابوليكي، سلامت حيوان، توليد و تركيبات شير
581
بررسي وضعيت اورژانس بيمارستاننهاي ميبد واردكان ومقايسه آن با استانداردها
582
بررسي وضعيت اورژانس بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاهعلوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
583
بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92- 1391
584
بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92-1391
585
بررسي وضعيت اوقات فراغت دانش آموزان اول متوسطه آموزشگاه محموديه شيروان
586
بررسي وضعيت اوقات فراغت زنان 20 تا 35 سال شهر خواف
587
بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاههاي استان يزد
588
بررسي وضعيت ايمني بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي شهر يزد ومطابقت آن بااستانداردها در سال 91
589
بررسي وضعيت ايمني دارويي در بيمارستانهاي منتخب شهر يزد بر اساس مدل خود ارزيابيISMPدر سال 1393
590
بررسي وضعيت ايمني دارويي در بيمارستانهاي منتخب شهر يزد بر اساس مدل خود ارزيابيISMPدر سال 1393
591
بررسي وضعيت ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس دولتي پسرانه و دخترانه مقاطع مختلف تحصيلي شهر كرمانشاه
592
بررسي وضعيت ايمني و علل تصادفات در جاده نايين - يزد
593
بررسي وضعيت ايمني و علل تصادفات در جاده نايين- يزد
594
بررسي وضعيت ايمني و مدلسازي تصادفات موتورسيكلت در شهرها مطالعه موردي: تهران
595
بررسي وضعيت بارش و امكان افزايش آن در حوضه آبي زاينده رود
596
بررسي وضعيت بازار بيمه تامين اجتماعي و ارايه راهكار استراتژيك با استفاده از مدل پورتر نگارش
597
بررسي وضعيت بازار بيمه تامين اجتماعي و ارايه راهكار استراتژيك با استفاده از مدل پورتر نگارش
598
بررسي وضعيت بازار فرش دستباف در آمريكا باتاكيد بردكوراسيون و نمايشگاه هاي مرتبط
599
بررسي وضعيت بازار گردشگري سلامت با استفاده از ماتريس اس.دبليو.او.تي در مورد استان آذربايجان شرقي
600
بررسي وضعيت بازار گياهان دارويي در استان اصفهان و بازار رساني گياه آلوئه ورا
601
بررسي وضعيت بازار هرمي در ايران
602
بررسي وضعيت بازارهاي هفتگي روستايي در شهر هاي استان مازندران منطقه گرگان و گنبد
603
بررسي وضعيت بازاريابي خيار گلخانه اي در استان يزد
604
بررسي وضعيت بازاريابي داخلي در بيمارستان ها ي منتخب آموزشي شهر يزد
605
بررسي وضعيت بازاريابي متمركز بر پزشك دارو از ديدگاه پزشكان در سال ۱۳۹۷
606
بررسي وضعيت باشگاه هاي بخش خصوصي شهر كرمانشاه باتاكيد بر اشتغال زايي در سال 2831
607
بررسي وضعيت باغداري در روستاي محمودآباد
608
بررسي وضعيت بافت فرسوده با تاكيد بر اسيب هاي ناشي از زلزله (نمونه موردي منطقه 12 تهران)
609
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي اراضي منطقه آباده طشك ﴿ فارسي ﴾، با تاكيد بر وضعيت كشاورزي، آب و خاك منطقه
610
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي با استفاده از مدل IMDPA در شهرستان سبزوار با تاكيد بر معيارهاي كشاورزي، آب و خاك ﴿ مطالعه موردي اراضي بخش داورزن ﴾
611
بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي با تاكيد بر تخريب منابع آب و كشاورزي بر اساس مدل IMDPA ( مطالعه موردي: دشت ارسنجان﴾
612
بررسي وضعيت باليني و عوامل مرتبط با پيش آگهي بيماران مبتلا به كانسر آناپلاستيك تيروئيد در بيماران تحت درمان در بيمارستان هاي رازي و آريا رشت طي سال هاي 95-1380
613
بررسي وضعيت بانك ها ي خصوصي در ايران
614
بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران
615
بررسي وضعيت بخش تغذيه بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بر اساس استاندارد تغذيه اي﴿ HACCP﴾و ارتباط آن با رضايت بيماران
616
بررسي وضعيت برنامه ريزي نيروي انساني در شركت مخابرات ايران وارائه الگوي مناسب
617
بررسي وضعيت بسته شدن سوچور ميدژالاتال در تصاويرŸŸ‍cBCTافراد زير 25سال مراجعه كننده به كلينيك راديولو‍ژي فك وصورت
618
بررسي وضعيت بهبودي بيماران مبتلا به مياستني گراويس با يا بدون تايموما، پس از عمل تايمكتومي در بيمارستان هاي آموزشي - درماني و خصوصي شهرستان رشت
619
بررسي وضعيت بهداشت در مدارس منطقه سياهكل
620
بررسي وضعيت بهداشت در مدارس منطقه سياهكل
621
بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان سالمندان مراجعه كننده به كلينيك خاتم الانبياء (ع) شهر يزد وموسسه خيريه فاطمه الزهراء تفت در سال ۱۳۹۳_۱۳۹۲
622
بررسي وضعيت بهداشت دهان ودندان كودكان زير 4 سال توسط مادرانشان برحسب الگوي اعتقاد بهداشتي در مراكز درماني شهيد بهشتي تهران
623
بررسي وضعيت بهداشت روان زنان فارسان در سال 90-91
624
بررسي وضعيت بهداشت رواني دانش اموزان راهنمايي ناحيه 4 مشهد
625
بررسي وضعيت بهداشت رواني دردانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
626
بررسي وضعيت بهداشت رواني معلمان مدارس عادي واستثنايي شهرستان محلات
627
بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس شهر كرمان
628
بررسي وضعيت بهداشت مهاجرين افغانستاني شهر اصفهان در سال هاي 1358- 1392 از منظر مادران خانوارها
629
بررسي وضعيت بهداشت و ايمني مدارس ابتدايي شهرستان گنبد
630
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در اصفهان بين سال هاي 1357-1342 ه.ش /1979-1963م.
631
بررسي وضعيت بهداشت و درمان در عصر ( 1313-1264 ق )
632
بررسي وضعيت بهداشتي كارگاههاي توليد ارده و حلوا ارده وكيفيت شيميايي وميكربي اين محصولات در شهرستان اردكان
633
بررسي وضعيت بهداشتي و زيست محيطي اماكن ورزشي و رابطه آن با ميزان مشاركت در فعاليت بدني شهروندان زابل
634
بررسي وضعيت بهداشتي، ايمني و نيروي انساني استخرهاي سرپوشيده استان مركزي و مقايسه آن با استانداردهاي موجود
635
بررسي وضعيت بهره مندي از خدمات بهداشتي درماني و پرداخت از جيب در سالمندان شهر يزد
636
بررسي وضعيت بهينه دارايي ها و بدهي ها در بانك انصار با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني و رئش تحليل سلسله مراتبي فازي
637
بررسي وضعيت بهينه متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران با استفاده از كاليبراسيون يك الگوي تعادل عمومي پويا ﴿كاربردي از الگوي نسل هاي تداخلي﴾
638
بررسي وضعيت بيابان زايي محدوده شهر اصفهان بر اساس شاخص هاي بيابان زايي تكنوژنيكي ( توسعه شهري و صنعتي )
639
بررسي وضعيت بيابان زايي محدوده شهر يزد بر اساس شاخص هاي بيابان زايي تكنوژنيكي ﴿توسعه شهري و صنعتي﴾
640
بررسي وضعيت بيابان‌زايي محدوده شهر طبس بر اساس شاخص‌هاي بيابان‌زايي تكنوژنيكي (توسعه شهري و صنعتي)
641
بررسي وضعيت بيابان‌زايي و تخريب منابع (مطالعه موردي: باغ شهري‌ سياخ دارنگون شيراز)
642
بررسي وضعيت بيان ژن هاي پراكسي رومي در مقايسه با ژن هاي Oct4 و Nanog در طول تمايز عصبي سلولهاي P19
643
بررسي وضعيت بيكاري در استان گلستان طي دوره 85-55
644
بررسي وضعيت بيكاري در ايران در دوره زماني 1383 تا 1391
645
بررسي وضعيت بيكاري در ايران در دوره ي زماني 1383 تا 1391
646
بررسي وضعيت بيماران با بلع سوزاننده در بيماران بستري در بيمارستان رازي و 17 شهريور رشت در سالهاي 88- 1380
647
بررسي وضعيت بيماران دوجنسي گزارش تصويري
648
بررسي وضعيت بيماران كوليت اولسراتيواز نظر شدت بيماري و سطح كالپروتكتين مدفوع در بيمارستان رازي رشت از ارديبهشت 1395 تا ارديبهشت 1396
649
بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
650
بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز
651
بررسي وضعيت بيماريهاي واگير منتقل شده از راه آب و پراكنش آن در استان چهارمحال و بختياري
652
بررسي وضعيت بين رشته اي مديريت دانش از طريق مقايسه نقشه هاي موضوعي مدارك مرتبط
653
بررسي وضعيت پارامترهاي سيستم ايمني هومورال و سلولي كودكان قبل و بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي
654
بررسي وضعيت پارامترهاي سيستم ايمني هومورال و سلولي كودكان قبل و بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي
655
بررسي وضعيت پارك ها به عنوان مركز اوقات فراغت در ارتباط با معلولين ( نمونه موردي : منطقه 3 شهرداري اصفهان )
656
بررسي وضعيت پاسخ به درمان داروي تنوفووير در بيماران مبتلا به هپاتيت ب مزمن
657
بررسي وضعيت پاي بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در سال 1392
658
بررسي وضعيت پايه هاي ساختمان دانش در دانشگاه پيام نور استان مركزي
659
بررسي وضعيت پراكنش عقربها در روستاي رمچاه،اسكله رمچاه،توريان گياهدان،جيجيان و فرودگاه قشم
660
بررسي وضعيت پراكنش فضايي شهرهاي استان كرمانشاه در ارتباط با خطر زلزله
661
بررسي وضعيت پراكنش، فراواني، لكه لكه شدن و وضعيت حفاظتي رويشهاي حرا در شمال درياي عمان و خليج فارس
662
بررسي وضعيت پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني شهرستان دشتستان استان بوشهر
663
بررسي وضعيت پست هاي موازي
664
بررسي وضعيت پوسيدگي دندان وارتباط آن با شاخص توده بدن﴿BMI) در كودكان 11تا12 ساله مدارس ابتدايي شهر رشت
665
بررسي وضعيت پوسيدگي ونقايص تكاملي دنداني دذ كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
666
بررسي وضعيت پوسيدگي ونقايص تكاملي دنداني دذ كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
667
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
668
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
669
بررسي وضعيت پوسيدگي،PH وميزان جريان بزاق در كودكان درمان كودكان درمان شده ي لوسمي لنفوسيتي حاد در شهر يزد در سال ۱۳۹۷
670
بررسي وضعيت پوشش تحصيلي و علل عدم جمعيت لازم التعليم مقطع ابتدايي روستاهاي غرب استان مازندران در سالهاي تحصيلي 72-71 الي 75-74 از ديدگاه معلمان، مديران، راهنمايان تعليماتي و والدين
671
بررسي وضعيت پوشش واكسيناسيون مادران شهر يزد و عوامل مرتبط با آن – 1394
672
بررسي وضعيت پولشويي در ايران و اثرات اقتصادي و اجتماعي آن
673
بررسي وضعيت پيروي از دستورات مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 92
674
بررسي وضعيت پيش نيازهاي سواد اطلاعاتي در كاركنان شركت فولاد مباركه و رابطه آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي آنان
675
بررسي وضعيت پيشروي تونل آزادي ايلام
676
بررسي وضعيت پيوند كليه از نظر نحوه‌ي دريافت در بين بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهر رشت در طي سال¬هاي 97-1388
677
بررسي وضعيت تابلو بافي
678
بررسي وضعيت تاريخ سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و آموزشي پاوه و اورامانات از كودتاي 28 مرداد 1332 تا انقلاب اسلامي ايران
679
بررسي وضعيت تاريخي تشيع در همدان از ورود اسلام تا تشكيل دولت صفويه
680
بررسي وضعيت تاريخي عرفان و تصوف در عصر صفوي
681
بررسي وضعيت تاريخي فرهنگي اجتماعي رامهرمز در دوره قاجار
682
بررسي وضعيت تاريخي و فرهنگي روستاي پاژ با تاكيد بر عناصر گردشگري روستايي
683
بررسي وضعيت تاكسونوميكي و روابط فيلوژنتيكي مارهاي جنس Eryx Daudin, 1803 (Serpentes: Erycidae) در ايران با استفاده از داده هاي ريخت شناسي و مولكولي
684
بررسي وضعيت تاكسونوميكي و فايلوژنتيكي جنس Mediodactylus Szczerbak & Golubev, 1977 (Sauria:Gekkonidae ( در ايران با رويكرد مولكولي و ريختشناسي
685
بررسي وضعيت تجارت الكترونيك
686
بررسي وضعيت تجارت ايران در دوره تيموريان
687
بررسي وضعيت تجارت برده در ماوراءالنهر در قرون سوم و چهارم هجري
688
بررسي وضعيت تجارت سيار ﴿mobile-commerce)در ايران
689
بررسي وضعيت تجمعي آلودگي برخي عناصر كمياب خاك و پساب ناشي از يك كارخانه توليد كاشي در شهرك صنعتي ميبد
690
بررسي وضعيت تجهيزات پزشكي در كشور
691
بررسي وضعيت تجهيزات و داروهاي اورژانس و توانايي استفاده در زمان مقتضي در مطب هاي دندانپزشكان عمومي سطح شهر رشت در سال 1397
692
بررسي وضعيت تجويز راديوگرافي پانوراميك مطابق با قوانينFDAدر دندانپزشكان عمومي شهريزددرسال1398
693
بررسي وضعيت تحرك بدني و ارتباط آن با توزيع جغرافيايي فضاهاي سبز و اماكن ورزشي در شهر يزد 1393-1394
694
بررسي وضعيت تحصيلي بزرگسالان ناحيه 2 يزد ﴿مقطع راهنمايي﴾
695
بررسي وضعيت تحصيلي داش آموزان روستايي دوره ابتدايي ناحيه يك اهواز روستاي بيوض يك دبستان دانش
696
بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان شبانه روزي مقطع راهنمايي شهرستان كبودراهنگ در سال تحصيلي 1391-1390
697
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي 91- 1390
698
بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي 91-1390
699
بررسي وضعيت تحصيلي دبيرستان ومقايسه آن باوضعيت تحصيلي دانشگاه دردانشجويان دانشگاه پيام نور مركز رامسر
700
بررسي وضعيت تحصيلي مقطع ابتدايي كشور ژاپن
701
بررسي وضعيت تحصيلي و بهره هوشي دانشجويان ورودي 1375 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
702
بررسي وضعيت تحصيلي و شغلي دانش آموختگان دختر شاخه كاردانش منطقه دواستان قم سالهاي 86-1382
703
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبود آن ﴿ هفت برنامه تحول ﴾
704
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبود آن ﴿ هفت برنامه تحول ﴾ /
705
بررسي وضعيت تحول اداري در همدان و ارائه راهكارهاي بهبودآن
706
بررسي وضعيت ترافيكي مراكز لوكال و ترانزيت
707
بررسي وضعيت ترافيكي مراكز لوكال و ترانزيت در سيستم ... با استفاده از منحني و بهينه سازي آن
708
بررسي وضعيت ترانسفيوژن خون در بيماران كانديد اعمال جراحي(ارتوپدي) در مركز آموزشي درماني پورسيناي رشت در تابستان 1392
709
بررسي وضعيت تربيت بدني و ورزش بانوان شهرستان گنبد كاووس
710
بررسي وضعيت تربيت بدني ورزشي بانوان شهرستان گنبد كاووس
711
بررسي وضعيت تربيت بدني وورزش بانوان شهرستان مشهد
712
بررسي وضعيت تردي خاك در برخي اراضي پسته كاري رفسنجان با استفاده از روش هاي مختلف مدل سازي و تخمينگرهاي خطا
713
بررسي وضعيت ترس از سقوط وابستگي مراقبتي و مشاركت اجتماعي سالمندان شهر مباركه در سال ۱۳۹۵
714
بررسي وضعيت ترس و اضطراب از دندانپزشكي در بيماران مراجعه كننده به مطب هاي دندانپزشكي بخش خصوصي شهرستان مشهد در سال 90
715
بررسي وضعيت ترشحي هورمون رشد ،فاكتور رشد شبه انسولين 1 و پروتئين باند شونده به فاكتور رشد شبه انسولين 3 در خانمهاي يائسه
716
بررسي وضعيت تركيب درآمد زايي با نيل بر درآمدهاي پايدار در شهرداري تهران
717
بررسي وضعيت تشخيص بويايي بيماران مبتلا به پاركينسون در رشت – سال 1395
718
بررسي وضعيت تشيع در فرانسه و آلمان در قرن 20 و 21 ميلادي
719
بررسي وضعيت تشيع در منطقه سنقر و كليايي در دوره قاجار تا انقلاب اسلامي
720
بررسي وضعيت تعاوني هاي كشاورزي در سطح استان اصفهان
721
بررسي وضعيت تعليق در عقود توثيقي
722
بررسي وضعيت تعمير و نگهداري منازل سازماني در سازمان ملي زمين و مسكن
723
بررسي وضعيت تعهد سازماني و ميزان تاثير ابعاد آن بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل
724
بررسي وضعيت تغذيه افرادپيش ديابتي شهر يزد وطراحي واجراي برنامه مداخله جهت ارتقاء آن براساس مدل فرانظريه اي
725
بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي و عوامل مرتبط با آن در مركز آموزشي درماني رازي رشت 1392
726
بررسي وضعيت تغذيه اي و غلظت عناصر سنگين در برخي از سبزيجات و ارزيابي خطر آن ها بر سلامت انسان
727
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
728
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
729
بررسي وضعيت تغذيه تكميلي شيرخوران 9 تا 15 ماهه شهرستان يزد
730
بررسي وضعيت تغذيه سالمندان مبتلا به بيماري كرونري بر اساس سازه مراحل تغيير در مراجعين به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت درسال 96-1395
731
بررسي وضعيت تغذيهانحصاري با شير مادر وعوامل مرتبط با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در شهر اردكان
732
بررسي وضعيت تكنولوژي
733
بررسي وضعيت تمايل دانشجويان دندانپزشكي يزد به ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي در سال تحصيلي 1393-1392
734
بررسي وضعيت تمايل، انگيزه و موانع انجام درمان ارتودنسي در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪگان مطب‌هاي ارتودنسي شهر رشت در سال 1397
735
بررسي وضعيت تمكين دارويي و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر يزد در سال 1397
736
بررسي وضعيت تناسب شغلي رانندگان وسايل نقليه سنگين استان يزد در سال 1393
737
بررسي وضعيت تنش در سنگ هاي سخت با تأكيد بر "پديده كايزر
738
بررسي وضعيت تهوع و استفراغ بعداز الكتروشوك درماني در بيماران افسردگي و اسكيزوفرني بيمارستان شفاء رشت
739
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي كاركنان در سازمان امور مالياتي شهرستان بهشهر
740
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي كاركنان سازمان هاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
741
بررسي وضعيت تورگرداني درون استاني در استان چهارمحال و بختياري
742
بررسي وضعيت توسعه كشاورزي نواحي روستايي شهرستان كرمانشاه
743
بررسي وضعيت توليد شكر در ايران
744
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهدازسال 1389-1379 , studying the participation of the faculty member of the ferdowsi university of mashhad in scientific production from 0002to0102
745
بررسي وضعيت توليدات علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي خراسان رضوي
746
بررسي وضعيت توليدات علمي دانشگاه اصفهان در قالب پروژه هاي تحقيقاتي درون دانشگاهي در سالهاي 1384 الي 1393
747
بررسي وضعيت توليدات علمي- فني شركت سهامي دوب آهن اصفهان در قالب طرح هاي تحقيقاتي
748
بررسي وضعيت ثبت شركتهاي خارجي در ايران
749
بررسي وضعيت جايگاه مهارسلامت ،سلامت روان و رابطه بين ين دو شاخص
750
بررسي وضعيت جغرافيائي منطقه مركزي شهر اصفهان
751
بررسي وضعيت جمعيتي - اجتماعي شهر با رويكرد توسعه پايدار اجتماعي (نمونه مورد مطالعه :نقاط شهري شهرستان آمل)
752
بررسي وضعيت جمعيتي -اجتماعي شهر با رويكرد شهر سالم (نمونه مورد مطالعه :نقاط شهري شهرستان بابل)
753
بررسي وضعيت جهانگردي در ايران
754
بررسي وضعيت جوانان در بخش مانه
755
بررسي وضعيت چاقي در بيماران مبتلا به استئو آرتريت اوليه زانو
756
بررسي وضعيت چاقي در بيماران مبتلا به استئو آرتريت اوليه زانو
757
بررسي وضعيت چرخه مديريت دانش در معاونت منابع انساني شركت مادر تخصصي توانير
758
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان
759
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان سنين 35-15سال سمنان
760
بررسي وضعيت حجاب وپوشش ظاهري جوانان سنين35-15 ساله دراستان سمنان
761
بررسي وضعيت حرفه اي ومديريتي باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهركرمانشاه
762
بررسي وضعيت حفاظت فردي در برابر اشعه و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخشهاي ويژه مراكز آموزشي - درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان شهر رشت در سال 95-1394
763
بررسي وضعيت حقوق زنان خاورميانه در عصر جهاني شدن: با تأكيد بر مصر و تركيه
764
بررسي وضعيت حقوقي اتباع حقيقي بيگانه در ايران
765
بررسي وضعيت حقوقي بيمه مجريان ذيصلاح
766
بررسي وضعيت حقوقي رودخانه هاي بين المللي
767
بررسي وضعيت حقوقي شركتهاي خارجي در ايران
768
بررسي وضعيت حقوقي -فقهي شركتهاي هرمي در ايران از نگاه تطبيقي
769
بررسي وضعيت حقوقي كشتي هاي جنگي در مناطق مختلف دريايي
770
بررسي وضعيت حقوقي محجورين
771
بررسي وضعيت حقوقي و روان شناختي مادر جانشين و مادر درخواست كننده رحم جايگزين در اصفهان
772
بررسي وضعيت حكمروايي خوب شهري؛ مطالعه موردي شهر اراك
773
بررسي وضعيت حمل و نقل در كارخانه شهيد قندي
774
بررسي وضعيت حوزه آكادميك مهندسي پزشكي و روند توسعه آن در دنيا
775
بررسي وضعيت خدمات غذايي و عوامل پيش بيني كننده مرتبط با رضايت كلي بيماران در بيمارستان¬هاي دولتي شهر رشت در سال 1396
776
بررسي وضعيت خذمات كتابخانه هاي عمومي براي كودكان و نوجوانان در استان آرربايجان غربي
777
بررسي وضعيت خطر ابتلا به ديابت و پيش ديابت بر اساس ابزار ADA و CDC در جمعيت كوهورت گيلان
778
بررسي وضعيت خطر حوادث قلبي در افراد مراجعه¬كننده به درمانگاه هاي سرپايي بيمارستان حشمت بر اساس ابزار ايراپن و ASCVD در سال 96
779
بررسي وضعيت خطوط راه آهن و طراحي ريلها
780
بررسي وضعيت خواب در شيرخواران 6 تا 24 ماهه مصرف كننده سرلاك
781
بررسي وضعيت خواب ورابطه ي آن با بيماري ديابت نوع 2،چاقي و سندرم متابوليك در شهرستان يزد درسال 1393
782
بررسي وضعيت خود درماني با استفاده از آنتي بيوتيك دربيماران نيازمند درمان ريشه مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزد درسال1397
783
بررسي وضعيت خودكارآمدي و عوامل پيش بيني كننده آن در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده به درمانگاه قلب مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1388
784
بررسي وضعيت دانشجويان وفارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور ساري از بدو تاسيس تا كنون
785
بررسي وضعيت دانشگاه پيام نور از نظر دانشجويان
786
بررسي وضعيت درآمدي شهرداري ها و پيشنهاد سبد درآمدي براي شهرداري كرمانشاه
787
بررسي وضعيت درخواست ومصرف گلبول قرمز متراكم، به تفكيك انواع اعمال جراحي در بيمارستان الزهراء وبخش جراحي كودكان بيمارستان هفده شهريور رشت درسال 1392
788
بررسي وضعيت درد و مولفه¬هاي حياتي در بيماران سالمند تحت جراحي شكستگي اينترتروكانتريك در بخش مراقبت هاي ويژه سالمندان بيمارستان پورسينا طي نيمه اول سال 1397
789
بررسي وضعيت درس تربيت بدني مدارس ابتدايي شهر خوي
790
بررسي وضعيت درمان سل ريوي با داروي تركيبي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور از آبان ماه سال 92 تا پايان سال 93
791
بررسي وضعيت دسترس پذيري به منابع اطلاعاتي چاپي در كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
792
بررسي وضعيت دسترسي به امكانات درماني بيمارستاني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شهر يزد
793
بررسي وضعيت دستيابي دختران به آموزش عالي در ايران
794
بررسي وضعيت دفاتر پستي در مناطق روستايي و سرويس هاي پستي و پستي مالي ارائه شده در آنها و نقش آن بر توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي روستاها
795
بررسي وضعيت دفع لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب تهران و مقايسه كيفيت آن براي استفاده در زمين با استاندارد هاي معتبر
796
بررسي وضعيت دموگرافيك دو گروه از معتادين پي گيرو ناپيگير در به پايان رساندن مرحله سم زدايي واحد خود معرف سازمان بهزيستي استان گيلان (رشت - لاهيجان ) از تيرماه 1376لغايت فروردين 1378
797
بررسي وضعيت دنداني سالمندان در ايران: مرور نظام مند
798
بررسي وضعيت دنداني سالمندان در ايران: مرور نظام¬مند
799
بررسي وضعيت دولت‌هاي De Facto در حقوق بين‌الملل عمومي
800
بررسي وضعيت دينداري نوجوانان و جوانان استان چهارمحال و بختياري
801
بررسي وضعيت ذرات نرمه در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهرو راهكارهاي مناسب افزايش كارآيي مدار
802
بررسي وضعيت رابط كاربر وب سايت كتابخانه هاي اسلامي با تاكيد بر وب سايت كتابخانه آستان قدس رضوي
803
بررسي وضعيت رابطه نوجوان و جوان
804
بررسي وضعيت رشته آمار دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس از ديدگاه دانشجويان
805
بررسي وضعيت رضايت شغلي دبيران مرد تربيت بدني دبيرستان هاي آموزش وپرورش شهر شيراز.
806
بررسي وضعيت رضايت كارمندان از مدير در اداره امور مالياتي
807
بررسي وضعيت رضايتمندي مشتريان در سالن آرايش درماه ساري
808
بررسي وضعيت رعايت اصول اخلاقي از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي 98-1397
809
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
810
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
811
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
812
بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال 92- 1391
813
بررسي وضعيت رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر رشت در سال 92- 1391
814
بررسي وضعيت رفتارهاي مديريت غذا و عوامل مرتبط با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در زنان ساكن شهر يزد
815
بررسي وضعيت رقابت پذيري صادرات كشمش و پسته ايران در بازارهاي جهاني
816
بررسي وضعيت رهبري خدمتگذار در ايل بختياري و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن
817
بررسي وضعيت روان شناختي نوجوانان و جوانان معتاد به اينترنت﴿پسر﴾15_25سال شهرستان شاهين شهر
818
بررسي وضعيت روانشناختي نوجوانان وجوانان معتاد به اينترنت ﴿پسر﴾ 15-25 سال شهرستان شاهين شهر
819
بررسي وضعيت رواني ،جسماني ،انظباتي و اجتماعي دانش اموزات دختر شهرستان بشرويه در دوران بلوغ
820
بررسي وضعيت رواني اجتماعي معتادين خواهان ترك در شهرستان طبس سال 1385
821
بررسي وضعيت رواني جسماني انضباطي و اجتماعي دانش آموزان دختر شهرستان فردوس در دوره بلوغ
822
بررسي وضعيت رواني در زنان روسپي وغير روسپي
823
بررسي وضعيت رواني والدين بيماران (اسكيزوفرنيك )
824
بررسي وضعيت روحي - رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد شهرستان بوشهر
825
بررسي وضعيت روحيه كار آفريني دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قاين و عوامل موثر برآن
826
بررسي وضعيت زغال سنگ در ايران
827
بررسي وضعيت زماني،تجهيزات و نيروي انساني پايگاههاي اورژانس 115 شهر يزد ومطابقت با استانداردها
828
بررسي وضعيت زنان در دوره صفويه به استناد سفرنامه ها
829
بررسي وضعيت زنان دست فروش دراستان بندرعباس(هرمزگان)
830
بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن در شهرستان قاين
831
بررسي وضعيت زنجيره صنعت مس در ايران و ميزان رقابت پذيري آن
832
بررسي وضعيت زندانيان استان گيلان در سال 89.
833
بررسي وضعيت زهكشي اراضي سد نرماب در آبخوان مينو دشت (گلستان)
834
بررسي وضعيت زيرساخت هاي فناوري لازم جهت پياده‌سازي آموزش سيار. مورد مطالعه: آموزش و پرورش قزوين
835
بررسي وضعيت زيست محيطي درياچه بختگان و تأثير آن بر روي زندگي اجتماعي-اقتصادي مردم شهرستان استهبان با تأكيد بر توجه به خشكسالي
836
بررسي وضعيت ژنتيكي بيماران مبتلا به رتينيت پيگمنتوزا
837
بررسي وضعيت ساختار جنگل آموزشي پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه بعد از يك دوره سيزده ساله
838
بررسي وضعيت ساختاري هاي انگيزشي ونيازهاي كاركنان ،مديران وآموزگاران مدارس نمونه موردي شهر شهركرد
839
بررسي وضعيت ساختمان هاي مسكوني به منظور مديريت بحران با تاكيد بر زلزله ﴿ نمونه موردي: شهر همدان﴾
840
بررسي وضعيت سازگاري اجتماعي عاطفي دانش اموزان دختر دبيرستان مناطق هفت گانه مشهد
841
بررسي وضعيت سازمان هاي متولي مديريت بحران در شيراز
842
بررسي وضعيت سازمانهاي دولتي از ديدگاه مديران
843
بررسي وضعيت سبك زندگي در مردم عشاير كوچر و شهرستان مرو دشت
844
بررسي وضعيت سبك زندگي و ابعاد آن : اوقات فراغت ، مصرف فرهنگي و مديريت بدن در بين جوانان شهر رودسر.
845
بررسي وضعيت سبك هاي دفاعي در معتادان گمنام روستاي چليچه در سال 1390
846
بررسي وضعيت سپرده هاي ثابت در توسعه اقتصادي
847
بررسي وضعيت سرماية فرهنگي - اقتصاديِ خانوادگي و سبك زندگيِ دانشجويان هنر هاي سنتي
848
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: بخش ميانكوه شهرستان اردل
849
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و شادكامي در بين خانوارهاي روستاي قلعه درويش
850
بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و متغيرهاي تقويت كننده آن ( نمونه موردي ، تعاونيهاي كشاورزي ، خدماتي و صنعتي شهر شيراز و حومه )
851
بررسي وضعيت سرمايه فرهنگي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
852
بررسي وضعيت سرمايه فرهنگي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
853
بررسي وضعيت سرواپيدميولوژي CMV در بيماران HIV مثبت استان يزد از سال 1381 لغايت 1394
854
بررسي وضعيت سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر تهران نمونه موردي: محله اسلام آباد
855
بررسي وضعيت سلامت اجتماعي و انگيزش تحصيلي وارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزددرسال 1397-1398
856
بررسي وضعيت سلامت اكوسيستم‌هاي مرتعي شهرستان سميرم اصفهان با استفاده از رويكرد‌هاي زميني و سنجش از‌ دور
857
بررسي وضعيت سلامت پريودنتال در زنان منوپوز مبتلا به استئوپروز مراجعه كننده به درمانگاههاي روماتولو‍ژي شهر يزد و افراد سالم
858
بررسي وضعيت سلامت دانش اموزان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني استان بوشهر
859
بررسي وضعيت سلامت دهان كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به كلينيك آسم و آلرژي بيمارستان 17 شهريور رشت
860
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان و عادات دهاني در كودكان با اختلال نقص توجه/ بيش فعالي در سال 1398
861
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان و كيفيت زندگي مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1395
862
بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان وكيفيت زندگي مرتبط باآن در سالمندان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1395
863
بررسي وضعيت سلامت دهان ودندان در كودكان و نوجوانان مبتلا به هموفيلي در شهر رشت
864
بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان دانشگاه هنر تهران در سال تحصيلي 1389-1388
865
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 84-83
866
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد بر اساس تست SCL_90
867
بررسي وضعيت سلامت رواني دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه شهيد صدوقي يزد بر اساس تست SCL_90
868
بررسي وضعيت سلامت رواني دبيران زن دبيرستانهاي دخترانه شهرعلي اباد كتول در سال 1390
869
بررسي وضعيت سلامت رواني ميان دانشجويان دختر ساكن خوابگاه امام شهر دانشگاه يزد
870
بررسي وضعيت سلامت رواني و اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي﴿مورد مطالعه شهر اصفهان﴾
871
بررسي وضعيت سلامت رواني و منابع استرسزا در دانشجويان دوره هاي كلينيك دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در نيم ترم دوم سال تحصيلي 94-95
872
بررسي وضعيت سلامت سالمندان بازنشسته شهر رشت 1389- 1388
873
بررسي وضعيت سلامت عمومي پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد
874
بررسي وضعيت سلامت عمومي در كاركنان مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال ١٣٩٥
875
بررسي وضعيت سلامت عمومي كاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كهكيلويه با استفاده ازپرسشنامه سلامت عمومي 28 سوالي در سال 1391
876
بررسي وضعيت سلامت عمومي وعوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد - 1390
877
بررسي وضعيت سن شروع قاعدگي در دختران 16-11 سال مدارس شهرستان رشت در سال 1382-1381
878
بررسي وضعيت سوء مصرف محصولات تنباكو براساس شواهد دهاني وخود اظهاري دانش آموزان مذكر دبيرستان هاي شهرستان شهربابك درسال تحصيلي 1397-1398
879
بررسي وضعيت سوء مصرف مواد(مخدر و روانگردان،الكل) در دانش آموزان شهر يزد
880
بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه محقق اردبيلي وميزان رضايتمندي دانشجويان ازآنان , An investigation into the condition of the information literacy of mohaghegh ardabili university faculty members and siudents satiafaction of them
881
بررسي وضعيت سواد اطلاعاتي كتابداران دانشگاه هاي دولتي استان كرمان , study of status of information literacy skills of kerman state universities librarians
882
بررسي وضعيت سيستم هاي اطلاعات مديريت كتابخانه هاي مركزي﴿سامك﴾ دانشگاه هاي شهر تهران
883
بررسي وضعيت سيستم هاي بانكي درايران
884
بررسي وضعيت شاخص dmft در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با hbalc در شهريزد در سال 1392-1391
885
بررسي وضعيت شاخص dmft در بيماران ديابتي نوع دو و رابطه آن با hbalc در شهريزد در سال 1392-1391
886
بررسي وضعيت شبكه شهري استان مازندران
887
بررسي وضعيت شبكيه در بيماران نزديك بين قبل از عمل هاي فتورفراكتيو
888
بررسي وضعيت شبكيه در بيماران نزديك بين قبل از عمل هاي فتورفراكتيو
889
بررسي وضعيت شخصيتي كساني كه تحت جراحي پلاستيك بيني قرارگرفته اند درمقايسه با افرادي كه چنين تجربه اي نداشته اند
890
بررسي وضعيت شرايط اقتصادي اجتماعي توانبخشي معلولين
891
بررسي وضعيت شركت تعاوني روستايي فردوسي شهرستان شيروان
892
بررسي وضعيت شكاف بين نسلي در شهر حنا
893
بررسي وضعيت شكاف بين نسلي در شهر سميرم
894
بررسي وضعيت شكايات مشتريان اينترنت وايمكس مبتني بر داده كاوي
895
بررسي وضعيت شهرهاي كوچك در سلسله مراتب شهري ايران طي سال هاي 1335 تا 1385
896
بررسي وضعيت شير در استان فارس و ارزيابي اقتصادي كارگاههاي پنيرسازي
897
بررسي وضعيت شيردهي تا پايان 2 سالگيو عوامل مرتبطبا آن براساس سازه هاي مدل بزنف در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1395
898
بررسي وضعيت شيعه در همدان از سقوط صفويه تا پايان قاجار ﴿با تاكيد بر روابط شيخيه با فرقه هاي هم عصر﴾
899
بررسي وضعيت صنايع دستي استان لرستان
900
بررسي وضعيت صنايع دستي استان لرستان
901
بررسي وضعيت صنايع دستي استان هرمزگان و زمينه هاي رشد و توسعه آن
902
بررسي وضعيت صنايع دستي استان هرمزگان و زمينه هاي رشد و توسعه آن
903
بررسي وضعيت صنايع نساجي كشور و مسايل و مشكلات آن
904
بررسي وضعيت صنعت توليد خودروهاي تجاري در ايران
905
بررسي وضعيت ضربان قلب ، نبض ، فشارخونسيستميك و آريتمي قلبي قبل از تزريق اپي نفرين در اتاق قدامي چشم و 5 يا 10 دقيقه پس از آن در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت در حضور هالوتان در بيمارستان چشم توتونكاران
906
بررسي وضعيت طبيعي دشت جرقويه سفلي با تاكيد بر كاربرد روشهاي هيدرو كليماتولوژي در استفاده بهينه از منابع آب
907
بررسي وضعيت طرح هادي روستايي روستاي غزاويه كوچك
908
بررسي وضعيت طرد اجتماعي افراد بدون شناسنامه (نمونه موردي: استان تهران)
909
بررسي وضعيت طلاق عاطفي و گونه بندي آن
910
بررسي وضعيت عدالت سازماني در سازمانهاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
911
بررسي وضعيت عدالت سازماني درك شده و كيفيت زندگي كاري و رابطه آن با سلامت روان پرسنل باليني بيمارستان هاي متخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي استان يزد
912
بررسي وضعيت عشاير نيمه كوچنده تركمن و چالش هاي فرا روي آنها (مورد دهستان مراوه تپه)
913
بررسي وضعيت عشايرنيمه كوچنده تركمن و چالشهاي فراروي آنها(مورد دهستان مراوه تپه )
914
بررسي وضعيت عكاسي و عكاسخانه‌هاي گيلان قبل از انقلاب اسلامي
915
بررسي وضعيت عملكرد دانش آموزان راهنمايي ودبيرستاني در ارتباط با ميزان رعايت فعاليتهاي موثر برسلامت و ارائه پيشنهادهاي آموزشي مناسب در شهر
916
بررسي وضعيت عملكردي ﴿FUNCTIONAL RECOVERY﴾بيماران جراحي شده بدليل هرني ديسك لومبر در بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1375 تا1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحي
917
بررسي وضعيت عملكردي ﴿FUNCTIONAL RECOVERY﴾بيماران جراحي شده بدليل هرني ديسك لومبر در بيمارستان شهيد رهنمون از سال 1375 تا1377 پس از گذشت حداقل 6 ماه از عمل جراحي
918
بررسي وضعيت عمومي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
919
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي زنان سنين60-18 سال شهر اصفهان و ارائه نورم جديد
920
بررسي وضعيت عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي مردان سنين 60-18 سال شهر اصفهان و ارائه نورم هاي جديد
921
بررسي وضعيت عوامل اكواپيدميولوژيك پديكولوزيس سر در دختران ۱۰-۱۲ سال شهرستان بيرجند در سال ۱۳۹۶
922
بررسي وضعيت غايب مفقودالاثر
923
بررسي وضعيت غير از گونوميك كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استفاده از روش RULA و تاثير آموزش بر اصلاح آن
924
بررسي وضعيت غير از گونوميك كار با رايانه در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با استفاده از روش RULA و تاثير آموزش بر اصلاح آن
925
بررسي وضعيت فرآيند نيرويابي در بين پزشكان عمومي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
926
بررسي وضعيت فرش بافي در استان گيلان
927
بررسي وضعيت فرش قم
928
بررسي وضعيت فرهنگ ايمني و بهداشت صنعتي درميان كاركنان پالايشگاه گاز استان ايلام و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين المللي: نقش متغيرهاي روانشناختي وجمعيت شناختي بر فرهنگ ايمني و بهداشت صنعتي
929
بررسي وضعيت فرهنگ سازماني و ارتباط آن با تعهد و پتانسيل كارآفريني سازماني در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
930
بررسي وضعيت فرهنگي روستايي قزلق از توابع شهرچاپشلو واقع در شهرستان درگز
931
بررسي وضعيت فروش برندهاي ورزشي خارجي از ديدگاه فروشندگان استان كردستان با استفاده از مدل AHp
932
بررسي وضعيت فروش فرش اصفهان در دوره معاصر باتحليل سوات
933
بررسي وضعيت فسفردربرخي خاكهاي مناطق اصفهان وشهركرد
934
بررسي وضعيت فشار خون قبل و بعد از قالب گيري در بيماران پروتز كامل
935
بررسي وضعيت فشارخون در بيماران با كاتاراكت SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
936
بررسي وضعيت فشارخون در بيماران با كاتاراكت SENILE مراجعه كننده به كلينيك چشم بيمارستان شهيد رهنمون يزد
937
بررسي وضعيت فضاهاي ورزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
938
بررسي وضعيت فضاي سبز شهر اصفهان از ديدگاه توسعه پايدار با استفاد از رويكرد ديناميك سيستم ها
939
بررسي وضعيت فضاي سبز شهر تايباد
940
بررسي وضعيت فضاي فيزيكي بخش اورژانس بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ومقايسه آنها با استاندارد در سال 1385
941
بررسي وضعيت فضاي فيزيكي مدارس دخترانه شهرستان خميني شهر با توجه به قواعد و معيارهاي استاندارد
942
بررسي وضعيت فعاليت فيزيكي دانش آموزان پسر دوره متوسطه يزد بر اساس الگوي سازمان جهاني بهداشت در سال 1395
943
بررسي وضعيت فعاليت هاي دانشي در ابعاد فردي و سازماني بين كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي استان كرمانشاه
944
بررسي وضعيت فعاليت هاي روزمره زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت شهرستان رشت در سال 1395
945
بررسي وضعيت فعاليت هاي زندگي روزانه وحمايت اجتماعي سالمندان شهر يزد درسال 1391
946
بررسي وضعيت فعلي ،شناخت نارسائيها وارائه سيستم اتوماسيون در شركت تولي پرس
947
بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران طي دوره 86-1371
948
بررسي وضعيت فلورسانس كلروفيل، پرولين وصفات زراعي در ژنوتيپ هاي كنجد تحت رژيم هاي متفاوت رطوبتي خاك
949
بررسي وضعيت فيلو ژنتيك و حفاظتي تيره موشهاي جهنده ﴿ جنس Allactaga) در ايران
950
بررسي وضعيت قابليت اعتماد سامانه اتوبوسراني مطالعه موردي: اتوبوسراني شهر اصفهان
951
بررسي وضعيت قيمت يورو با استفاده از روش هاي داده كاوي
952
بررسي وضعيت كار آفريني درون سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1393
953
بررسي وضعيت كارآفريني دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد در سال 93
954
بررسي وضعيت كارايي اطلاعاتي در بازار سهام تهران
955
بررسي وضعيت كاربري اراضي شهر خنج
956
بررسي وضعيت كاربري اراضي شهري با تأكيد بر اصول توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: كلانشهر اهواز)
957
بررسي وضعيت كاركنان دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاووس
958
بررسي وضعيت كاركنان كادر اداري آموزش وپرورش شهر گرگان تشخيص نيازهاي آموزشي آنها
959
بررسي وضعيت كارگاههاي شيشه گري سنتي در تهران
960
بررسي وضعيت كارگرداني در تئاتر ايران از سال 1375 تا سال 1383 با تاكيد بر چهاركارگردان:آتيلا پسياني، محمد يعقوبي، محمدرحمانيان و كيومرث مرادي
961
بررسي وضعيت كالبدي بافت هاي فرسوده شهري با اولويت بهسازي و نوسازي مطالعه موردي : قلعه وكيل آباد مشهد
962
بررسي وضعيت كتابخانه هاي نابينايان و نيمه بينايان مستقر در استان خراسان رضوي و بررسي ميزان رضايتمندي كاربران از خدمات آنها
963
بررسي وضعيت كشاورزي در استان چهار محال و بختياري
964
بررسي وضعيت كلسيم ادرار در دانش آموزان كلاس پنجم شهر يزد
965
بررسي وضعيت كلسيم ادرار در دانش آموزان كلاس پنجم شهر يزد
966
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در شركت يزد پيچ و بهبود آن
967
بررسي وضعيت كنترل كيفيت در صنايع استان فارس
968
بررسي وضعيت كنوني سينماي لبنان
969
بررسي وضعيت كنوني سينماي لبنان
970
بررسي وضعيت كنوني كاشي كاري سنتي در مشهد مقدس
971
بررسي وضعيت كنوني كاشيكاري سنتي در مشهد مقدس
972
بررسي وضعيت كودكان خياباني شهرگرگان
973
بررسي وضعيت كودكان كار از نظر فقه و حقوق اسلام
974
بررسي وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشكي با استفاده از مدل سروكوال (مورد مطالعه: كلينيك هاي كاشت موي طبيعي در شهر اصفهان)
975
بررسي وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران پزشكي با استفاده از مدل سروكوال (مورد مطالعه: كلينيك هاي كاشت موي طبيعي در شهر اصفهان)
976
بررسي وضعيت كيفيت خدمات بر اساس الگوي شكاف و رابطه آن با وفاداري مشتري
977
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران و جهان
978
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران وجهان
979
بررسي وضعيت گردشگري سلامت در ايران وجهان
980
بررسي وضعيت گزارشات پرستاري برمبناي شاخص هاي اعتبار بخشي و عوامل مرتبط با آن در پرونده هاي ثبت شده ي بخش هاي داخلي- جراحي در مراكز آموزشي- درماني منتخب شهر رشت در سال1398
981
بررسي وضعيت لايه هاي اجتماعي ايران و كاركرد آنها در فرهنگ و تمدن اسلامي از حمله مغول تا پايان ايلخانان (616 ه.ق تا 736 ه.ق)
982
بررسي وضعيت لرزه زمين ساخت گسل رباط كريم با استفاده از روش اكتشافي زمين رادار
983
بررسي وضعيت مالكيت دولت در كاداستر نقشه هاي اجراي مقررات ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مطالعه موردي: شهرستان مباركه اصفهان)
984
بررسي وضعيت مالكيت و مناسبات ارضي در دوره تيموري ﴿771-912 ه.ق﴾
985
بررسي وضعيت مالي و عملكرد شركت هاي نساجي موجود در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه پيشنهاد براي بهبود نارسائي ها
986
بررسي وضعيت مبلمان شهري در شهر يزد
987
بررسي وضعيت محيط درون سازماني و صفات پنجگانه شخصيتي و ارتباط آنها با عملكرد شغلي از ديدگاه پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد درسال ۱۳۹۴-۱۳۹۵
988
بررسي وضعيت مدارس ساوه بر اساس استراتژي سازمان يادگيرنده
989
بررسي وضعيت مديريت بر ميزان تجزيه و ترسيب كربن در باغ هاي پسته رفسنجان با بافت هاي متفاوت
990
بررسي وضعيت مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست در پارك هاي شهرستان قاين
991
بررسي وضعيت مديريت پسمانددانشگاه صنعتي قم وارائه ي راهكارهاي مديريتي مبتني برسياست تفكيك در مبدا
992
بررسي وضعيت مديريت دانش در آموزش عالي با بهره گيري از معيارهاي مدل EFQM : دانشگاه يزد
993
بررسي وضعيت مديريت زباله هاي بيمارستاني ﴿تفكيك،جمع آوري ،نگهداري حمل ودفع زباله﴾در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
994
بررسي وضعيت مديريت عملكرد كاركنان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مطابق الگوي بلوغ توانمنديهاي نيروي انساني )P.C.M.M(
995
بررسي وضعيت مديريت كيفيت جامع )TQM( در مدارس غيرانتفاعي آموزش و پرورش شهر تهران
996
بررسي وضعيت مديريت كيفيت فراگير T. Q. M در دانشگاه فردوسي مشهد
997
بررسي وضعيت مديريت مهندسي در دانشگاه هاي برتر
998
بررسي وضعيت مديريتي باشگاه هاي بدنسازي استان كردستان
999
بررسي وضعيت مس و سلنيوم سرم در سالمندان داراي اختلال شناختي در مقايسه با گروه كنترل
1000
بررسي وضعيت مسكن بر اساس امكانات و تسهيلات اوليه در استان هاي يزد
بازگشت