<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بسته بندي صادراتي پسته
2
بسته بندي صادراتي خرما ﴿به كشور اندونزي﴾
3
بسته بندي صنايع دستي كرمان
4
بسته بندي صنايع غذايي
5
بسته بندي علمي دارو براساس طرح ژنريك دارويي ايران
6
بسته بندي قهوه فوري ،شكر و خامه خشك براي استفاده در محيط هاي كار
7
بسته بندي كالا
8
بسته بندي كالاهاي مصرفي و صادراتي
9
بسته بندي كالاهاي مصرفي و صادراتي
10
بسته بندي گياهان دارويي صادراتي ايران
11
بسته بندي لوازم آرايشي و بهداشتي
12
بسته بندي مايعات
13
بسته بندي مايعات
14
بسته بندي محصولات صنايع دستي با كاغذ دست ساز
15
بسته بندي مواد غذايي
16
بسته بندي مواد غذايي "فاسد شدني "
17
بسته بندي موردي درفرآورده هاي لبني
18
بسته بندي ميوه هاي فرآوردي شده
19
بسته بندي نوين مواد غذايي
20
بسته بندي هوشمند مواد غذايي
21
بسته بندي و صادرات صنايع دستي استان يزد
22
بسته بنديهاي ايراني
23
بسته پيشنهادي صندوق بين المللي پول راجع به پرداخت ماليات كشورهاي عضو به صندوق و ديدگاه ايران در اين زمينه
24
بسته سازي واگذاري شركت پالايش نفت بندر عباس به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 قانون اساسي با رويكرد استراتژيك
25
بسته مهندسي براي ارزيابي اثرات اضافه كردن يك مركز تلفن در داخل شبكه برروي مراكز موجود
26
بسته نرم افزاري FINILE حل مسائل 2 بعدي الاسيسيته انتقال حرارت جريان سيال
27
بسته نرم افزاري آموزش زبان انگليسي به زبان پرولوگ
28
بسته نرم افزاري جهت طرح شبكه هاي راديويي تلفن سيار سلولي
29
بسته نرم افزاري گرافيكي تحت ويندوز براي بررسي مولفه هاي متقارن
30
بسته هاي موج و روابط عدم قطعيت
31
بسط ابزار شبيه سازي اني لاجيك به منظور شبيه سازي سيستم هاي پيچيده متشكل از عامل هاي هوشمند
32
بسط روش «نمودار حركت و جهت» در تحليل فضاي شهري مبتني بر ادراكات فردي شهروندان
33
بسط روش PROMETHEE با معيارهاي فازي، داده هاي بازه اي و وزن هاي متفاوت افراد خبره در هر معيار
34
بسط روش نمودار حركت و جهت در تحليل فضاي شهري مبتني بر ادراكات فردي شهروندان
35
بسط زبان UML با افزودن قابليتهاي الگو گرا
36
بسط سيستم ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن با تمركز بر زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي: كانون توليد ايران﴾
37
بسط گرامر صوري براي نقشهاي نحوي اسامي در قرآن كريم
38
بسط مدل رفتاري الاستو - ويسكوپلاستيك براي سطح تماس خاك ماسه‌اي - سازه
39
بسط مدل كانو براي طبقه بندي رفتارهاي كاركنان و مديران و بررسي نتايج حاصل از بروز اين رفتارها مورد مطالعه: سازمان هاي خدماتي منتخب اصفهان
40
بسط مدل ماركوويتز با استفاده از تصميم گيري چند معياره (MCDM) براي بهينه سازي سبد سهام
41
بسط معادله حالت LYIR به مخلوط‌هاي دوتايي سيالات چگال
42
بسط موجك گونه توابع پيوسته روي sd
43
بسط نظريه انسكوگ اصلاح شده براي خواص انتقالي گازها
44
بسط هايي از توزيع هاي احتمال باگرانژي
45
بسط و تدوين روش وردشي بر اساس ماتريس هاي انتقال براي تحليل سيستم هاي كوانتومي و موجبري
46
بسط و توسعه روش تجزيه و تحليل پوششي داده ها در حالت عدم قطعيت و به كار گيري آن جهت رتبه بندي و محاسبه كارايي واحدهاي شركت ايران خودرو درسيستم پيشنهادات
47
بسط يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي با متغيرهاي نهادي(سرمايه اجتماعي، حقوق مالكيت): با كاربردي براي ايران
48
بسط يك مدل لايه مرزي خاك - سزه با استفاده از مكانيك خاك حالت بحراني
49
بسطهاي تابع ويژه مربوط به معادله انتگرال فرادهلم نوع اول همراه با خطا noise
50
بسلايه هاي ممكن بطور طبيعي تحويلي
51
بسندگي ، بسندگي مينيمال و كامل بودن
52
بسوي تصويرگرايي ناب بصري
53
بسيبشيب
54
بسيج عمومي براي بازيابي مناطق جنگي
55
بصر و بصيرت در متون عرفاني بر اساس امهات سبك عراقي
56
بصري سازي ارتباط محصولات طلايي و مشتريان وفادار
57
بصري¬سازي سه¬بعدي آناتومي¬هاي مختلف و تعامل با آن¬ها در عينك واقعيت مجازي
58
بصيرت در دين از ديدگاه قرآن و روايات
59
بعات DQM
60
بعد آنتروپي سيستم هاي حافظ اندازه
61
بعد از تصوير: بررسي مفهوم ﴿فراتصوير﴾ در عكاسي پست مدرن
62
بعد پايان پذير مدول كوهمولوژي موضعي ودوگان آن
63
بعد تصويري گرنشتاين نسبت به يك مدول نيمه دوگاني
64
بعد تك زنجيري و مباحث مربوطه
65
بعد سوم
66
بعد سوم﴿بررسي خاستگاه هاي بعد سوم در نقاشي ايران﴾
67
بعد كرول دو مدول ها , Krull dimension of bimodules
68
بعد كرول دو- مدول ها و بعد كرول زير مدول هاي كوچك
69
بعد كوهمولوژي كامل تصويري يك گروه
70
بعد كوهمولوژيكي گرنشتاين گروهها
71
بعد گرنشتاين جهاني
72
بعد گرنشتاين جهاني
73
بعد متريك برخي گراف ها : تحليل و الگوريتم
74
بعد متريك فانكتي گراف
75
بعد متريك گراف توان يك گروه پوچ توان
76
بعد متريك گراف هاي كيلي
77
بعد مدولهاي بعد متناوبا توليدشده
78
بعد مقطع كامل
79
بعد نمايش جبر هاي خوشه اي پنهاني
80
بعد هاسدروف دافعهاي غير هذلولوي و غير همديس
81
بعد هاي كوهن - مكاولي انكتيو . تصويري و يكدست
82
بعد همديس عمل گرهاي اوليه در نظريه ميدان همديس دو -بعدي
83
بعد يكنواخت و حلقه عملگر مشتق
84
بعدبندي اجزاء سازه اي يك يدك كش 15 متري بر اساس آيين نامه لويدز و تحليل مستقيم يك فريم عرضي
85
بعدبندي و تحليل سازه كشتي كالابر عمومي به ظرفيت 20000 تن
86
بعدمتريك گراف توان يك گروه پوچ توان
87
بعدمتريك گراف ها
88
بعدهاي انژكتيوي ، تصويري و يكدست گرشتاين روي حلقه هاي كوهن - مكالي , Gorenstein injective projective &flat dimensions over cohen-macaulay rings
89
بعدهاي توپولوژيك
90
بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين
91
بعضي آزمون هاي ناپارامتري براي مقايسه دو توزيع احتمال
92
بعضي از اثرات اقتصادي و اجتماعي فولاد مباركه در منطقه
93
بعضي از خواص توپولوژيك منيفلدهاي كوهموجنتي وان ريماني با انحناء منفي
94
بعضي از خواص زيرجبرهاي معيني از جبرهاي ليپشيتس توسيع‌يافته
95
بعضي از دستاوردهاي مربوط به زير مدولهاي اول و اوليه
96
بعضي از مسائل بيضي گون نيم خطي با شرط مرزي نيومن
97
بعضي از مشخصه هاي خود ريختي ها از B)H(و C)X( , Some characterizations of the automorphisms of B)H( and C)H(
98
بعضي توزيع هاي لاپلاس گسسته و خواص آنها
99
بعضي خواص فضاي عملگرهاي خطي كراندارفازي
100
بعضي روش هاي گراديان نستروف مبتني بر رابطه سكانت براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي نامقيد
101
بعضي قضاياي نقاط بهترين تقريب در فضاهاي متريك مرتب جزئي
102
بعضي كلاسهاي هم ارزي عملگرها برروي B)H( , Some equivalence classes of operators on B)H(
103
بعضي نكات هشداردهنده در استفاده از رگرسيون مولفه هاي اصلي
104
بعضي ويژگي هاي نماهاي لياپانوف براي سيستم هاي هاميلتوني تقريبا متناوب
105
بقا’ نفس انساني ازديدگاه علامه مجلسي وملاصدرا
106
بك مدل پوششي تعميم يافته براي مسائل موقعيت ويژه و گسسته انعطاف پذير
107
بكار بردن آزمون جريان گردابي گذرا جهت تشخيص خوردگي در لوله هاي گاز
108
بكار گيرري نانو مواد در ساخت سوكت پروتز به منظور بهبود خواص مكانيكي
109
بكار گيري تحليل پوششي داده ها جهت اندازه گيري كارايي ساختارهاي شبكه اي توام با اثر مكانيكي
110
بكار گيري تحليل پوششي داده هاي خاكستري جهت ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان كارا
111
بكار گيري تخمين زن حالت در كنترل مبتني بر رويداد
112
بكار گيري تركيب هالامين و پايدار سازي آن بر روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن
113
بكار گيري تكنيك Logical Effort در طراحي و بهينه سازي سرعت واحدهاي محاسباتي
114
بكار گيري تكنيك رديابي پرتو در شبيه سازي ميدانهاي هدايت شده در قشر اطراف استخوان
115
بكار گيري تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين تخلخل و نفوذپذيري با استفاده از داده هاي چاه نگاري در ميدان نفتي پارس
116
بكار گيري تكنيك هاي پردازش زبان طبيعي براي تطبيق سوال در سيستم هاي پرسش و پاسخ فارسي
117
بكار گيري روش MUTD براي محاسبة افت پراش براي ساختمانهاي غير همگن در سلولهاي كوچك و مقايسه با اندازه‌گيري و نتايج موجود
118
بكار گيري روش هاي نقطه داخلي براي حل مسائل برنامه يزي نيمه معين مثبت
119
بكار گيري روشهاي ضمانت امنيت متعارف در قالب سيستمهاي نرم افزاري و روشهاي توسعه نرم افزار غير ساخت يافته
120
بكار گيري طيف سنجي در جوشكاري ليزري و بهينه سازي فرايند
121
بكار گيري فرايند تحليل شبكه اي )ANP( در انتخاب استراتژي رقابتي بازاريابي (مطالعه موردي: شركت آذرباتري)
122
بكار گيري كمپلكسهاي كبالت در رنگ اميزي لايه اكسيد متخلخل حاصل از اندايزينگ الومينيم و ايجاد پوشش ابگريز الومينيم رنگي
123
بكار گيري متدلوژي ارزش در معرض ريسك جهت مديريت ريسك يك بانك تجاري
124
بكار گيري مدل المان محدود براي كامپوزيتهاي الياف كوتاه با استفاده از پردازش تصوير جهت پيش بيني مدول الاستيسيته
125
بكار گيري نانو ذرات كادميم سولفيد در طراحي حسگرها و زيست حسگرها
126
بكار گيري نقشه هاي شناخت در تحليل و مقايسه ديد گاه هاي فرهنگي تصميم گيرندگان كليدي دانشگاه صنعتي اصفهان
127
بكاربردن روش هاي توابع پايه اي شعاعي براي حل عددي دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي وابسته به زمان
128
بكاركيري روشهاي علمي حفاظت ومرمت وبازسازي به روي يك نمونه جعبه خاتم قديمي
129
بكارگيري IT در مهندسي مجدد فرآيند پذيرش موسسات پارك علم و فناوري يزد
130
بكارگيري UPQC در اتصال نيروگاه بادي به شبكه توزيع به منظور انتقال انرژي و بهبود كيفيت توان
131
بكارگيري آماره هاي بقا روي داده هاي نا تمام - سانسور شده و پيشنهاد روش ساده اي براي بهبود دادن برآوردگر كاپلان - ماير
132
بكارگيري ابريشم ذرت و كربن فعال حاصل از آن در حذف رنگزا از پساب هاي نساجي
133
بكارگيري ابزارهاي كنترل كيفيت در سالن حلقوي تاري (راشل )
134
بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي به منظور پيش بيني مصرف فولاد خام كشور
135
بكارگيري اتوماتاي يادگير براي مسيريابي، تحمل پذيري خطا و كنترل توپولوژي در شبكه هاي حسگر
136
بكارگيري اتوماتهاي سلولي در ترافيك شهري
137
بكارگيري ادوات FACTS در جهت رفع مشكلات ناشي از تاخيرات احتمالي در سيستم انتقال
138
بكارگيري ارزشهاي پيكره سفالين مارليك در سفال سازي معاصر
139
بكارگيري ارزشهاي پيكره سفالين مارليك در سفال سازي معاصر
140
بكارگيري استراتژيهاي كنترلي مختلف براي بازيابنده ديناميكي ولتاژ
141
بكارگيري اصول بازاريابي اجتماعي بعنوان چارچوبي در توصيف نگرش مديران محلي نسبت به مراكز هسته اي ﴿نمونه اصفهان﴾
142
بكارگيري اصول پايداري اجتماعي در طراحي موزه جيرفت شناسي با هدف بازنشاني فرهنگي اين شهر
143
بكارگيري اصول پدافند غيرعامل با رويكرد افزايش كارايي بيمارستان ها در مواقع بحران (نمونه بيمارستان صحرايي)
144
بكارگيري اصول توليد ناب در توسعه محصول
145
بكارگيري اصول فيزيك كارخانه در مديريت توليد و موجودي ها ﴾ بررسي صحت قوانين تعيين اندازه بافر در تئوري محدوديت ها
146
بكارگيري اصول فيزيك كارخانه در مديريت توليد و موجودي ها ﴿بررسي صحت قوانين تعيين اندازه بافر در تئوري محدوديت هاي
147
بكارگيري اطلاعات موجود در نواحي گذراي مرز واجها به منظور افزايش توان مدلهاي شبكه عصبي باز شناخت گفتار مستقل از گوينده
148
بكارگيري اكسي توسين در وريد بند ناف جهت پيشگيري از احتباس جفت و كوتاه نمودن مرحله سوم زايمان
149
بكارگيري الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد مس پليمر زرد آليزارين جهت اكسيداسيون واحياي همزمان آب اكسيژنه به روش الكتروشيميايي
150
بكارگيري الگوريتم AES در رمزنگاري تصاوير ماهواره اي
151
بكارگيري الگوريتم روند يابي با جريان دو بعدي در برآورد سيلاب حوضه آبريز و مقايسه نتايج آن با خروجي نرم افزارHEC-HMS
152
بكارگيري الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي پرس و جو در پايگاه داده هاي توزيع شده
153
بكارگيري الگوريتم هاي داده كاوي جهت دسته بندي مشتريان اعتباري بانك در وضعيت برچسب گذاري با استفاده از تكنيك هايAHPوTOPSIS براساس شاخص هاي تعيين كننده ي كلاس مشتري
154
بكارگيري الگوي انگيزش در كارخانه چيت سازي بهشهر
155
بكارگيري الياف در حجم و نقش برجسته هاي تجسمي
156
بكارگيري انواع قطبنده‌ها در نوسانگر تقويت كننده ليزر داي
157
بكارگيري انواع نانوذرات، پليمر قالب مولكولي و سل ژل به عنوان اصلاحگر براي ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي با حساسيت و انتخاب پذيري بالا به منظور اندازه گيري تعدادي از تركيبات آنتي بيوتيك و كورتيكواسترويد
158
بكارگيري برنامه ريزي چند هدفه فازي در تصميم هاي مديريت پروژه با در نظر گرفتن هزينه جريمه و پاداش
159
بكارگيري بهينه FCL در طراحي سيستم حفاظت شبكه توزيع مجهز به توليد پراكنده
160
بكارگيري بهينه پارامترهاي طراحي قالب در فورج آلياژهاي آلومينيوم و اعمال آن در ساخت قطعه نمونه
161
بكارگيري پنجه به عنوان نمادي از عاشورا در طراحي و ساخت ديوارنگاره هاي سراميكي معاصر
162
بكارگيري تئوري بازيها در تصميم گيري استراتژيك شركت گاز استان مازندران (مطالعه موردي نيروگاه نكا)
163
بكارگيري تئوري فازي در توسعه مدلهاي اقتصاد سنجي
164
بكارگيري تبديل موجك در جداسازي كور منابع و استفاده در استخراج ECG جنين
165
بكارگيري تحليل پوششي داده هاي احتمالي جهت رتبه بندي دانشگاه هاي كشور براساس ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان
166
بكارگيري تحليل سلسله مراتبي فازي و الگوريتم ژنتيك چند هدفه براي انتخاب تامين كنندگان تجهيزات ريلي
167
بكارگيري تركيب توابع بلاك-پالس و چند جمله اي تيلور براي حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم غيرخطي
168
بكارگيري تركيبات كربني براي حذف رنگزاهاي نساجي از محلول هاي رنگي
169
بكارگيري تكنولوژي RFID به منظور پايش لحظه اي دماي هيدراتاسيون در بتن حجيم
170
بكارگيري تكنولوژي راديو نرم افزار براي بهبود تقويت كننده هاي RF نسل سوم(3G)
171
بكارگيري تكنيك QFD در طراحي محصولات مطابق با نيازهاي مشتري (مطالعه موردي: پيراهن مردانه)
172
بكارگيري تكنيك بيلان جمعيت در بدست آوردن توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين
173
بكارگيري تكنيك تركيب توان در طراحي و ساخت يك نمونه تقويت‌كننده قدرت در باند Ka بكمك ماژولهاي MMIC
174
بكارگيري تكنيك داده كاوي براي پيش بيني رفتار مشتريان بانك (مورد مطالعه: بانك توسعه تعاون)
175
بكارگيري تكنيك مهندسي مجدد فرآيندها (BPR) براي دگرگون سازي سيستم مالي دانشگاه صنعتي اميركبير
176
بكارگيري تكنيك موجك در تحليل و طراحي ميكسر ماتريسي مايكرو ويو در باند فركانس UWB
177
بكارگيري تكنيك هاي تكينگي به منظور شناسايي آنومالي هاي ژئوشيميايي - مطالعه موردي كانسار سرب و روي ايرانكوه
178
بكارگيري تكنيك هاي چند معياره در ارزيابي آلودگي هوا ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
179
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در تعيين ميزان انسولين براي بيماران ديابتي
180
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در شناسايي ، تحليل ، دسته بندي، پيش بيني و كنترل فاكتورهاي موثر در وقوع حوادث در يك مجتمع پتروشيمي
181
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در كشف الگوي مصرف پوشاك خانوارهاي ايراني با نگرش بر فلكتورهاي در دسترس يا موجود در مصرف پوشاك
182
بكارگيري تكنيك هاي سنتي تلفيق چوب و شيشه﴿گره چيني،پارچه بري،قواره بري﴾ در ساخت وسايل كاربردي
183
بكارگيري تكنيك‌هاي هوش تجاري در ايجاد سيستم‌هاي پوياي مديريت منابع
184
بكارگيري تكنيك‌هاي هوشمند در بهينه‌سازي چيدمان كانتينرها در ترمينال‌هاي كانتينري
185
بكارگيري تكنيكهايMADM براي ارزيابي شعب بانكهاي ملي در استان بوشهر با استفاده از كارت ارزيابي متوازن )BSC(
186
بكارگيري توابع فازي به منظور مدل سازي و طبقه بندي صداي ريه
187
بكارگيري جرمهاي ريختني در ساخت مواد نسوز
188
بكارگيري چارچوب تلفيقي جهت تدوين و اولويت بندي استراتژي در مناطق ويژه اقتصادي با بهره گيري از مدل تعالي كيفيت اروپايي و FQFD مطالعه موردي : منطقه ويژه اقتصادي صنايع فلزي و معدني خليج فارس
189
بكارگيري چندجمله ايهاي متعامد و موجكهاي نامتعامد در روشهاي طيفي
190
بكارگيري حامل هاي داغ در آشكارسازهاي نوري پلاسمونيكي پايه گرافني
191
بكارگيري حلالهاي مختلف براي استخراج ليپيد از ريزجلبك كلرلاولگاريس و بهينه سازي فرايند در توليد بيوديزل
192
بكارگيري خاصيت ناهمگامي در طراحي اعتمادگراي تراشه ها
193
بكارگيري خروجي هاي نامطلوب در شاخص هاي تركيبي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
194
بكارگيري خواص پالسهاي سوزني شكل در تشخيص آريتمي هاي قلبي VT و VF
195
بكارگيري خواص خستگي تابع انرژي جهت تخمين عمر در بارگذاري غيرمتناسب
196
بكارگيري داده هاي pmu جهت جلوگيري از عملكرد ناصحيح رله هاي ديستانس ﴿بخاطر نوسان توان و عمل القا در خطوط موازي﴾
197
بكارگيري داده هاي PMU جهت عملكرد صحيح بكارگيري داده هاي PMU جهت عملكرد صحيح
198
بكارگيري داده¬هاي اكتشافي مختلف جهت پتانسيل¬يابي كاني¬زايي مس پورفيري در برگه 1:100000 سلفچگان
199
بكارگيري دانش داده كاوي در تحليل تصادفات در راههاي شرياني برون شهري
200
بكارگيري دانش داده كاوي در تحليل وضعيت حمل و نقل مضاعف در جاده هاي برون شهري
201
بكارگيري ديناميك پوياي غيرخطي سلول‌هاي عصبي در مدلسازي پاسخ به تحريك الكتريكي چند‌قطبي بمنظور بهبود قابليت تحريك انتخابي
202
بكارگيري رفتار واقعي در تخمين عمر لوله توپ
203
بكارگيري رنگ در صنايع دستي هماهنگ با بيان موسيقايي دستگاه موسيقي ايران
204
بكارگيري رهيافت Fuzzy QFD دراولويت بندي مشخصه هاي مهندسي
205
بكارگيري روش "حس بار" در طراحي واحد كنترل سوخت موتور توربوشفت
206
بكارگيري روش PWM براي حذف هارمونيك هاي انتخابي با كليدزني فركانس ژايين و بيش از يكبار در سيكل براي هر كليد در مبدل هاي چند سطحي با منابع DC نابرابر با استفاده از شبكه هاي عصبي
207
بكارگيري روش QFD در طراحي فرش ماشيني
208
بكارگيري روش آناليز طيفي در تست مدارهاي منطقي
209
بكارگيري روش اجزاء محدود در بررسي عملكرد ياتاقانهاي ژورنال هيدروديناميكي با روانكار غير نيوتني
210
بكارگيري روش ارزيابي احتمالاتي ايمني (1 Level - PSA) جهت بررسي حادثه LOCA
211
بكارگيري روش الگوريتم دامنه - فركانس به همراه الگوريتم morphology براي مكان يابي تخليه جزئي در كابلژژژ
212
بكارگيري روش المان مرزي والمان محدود براي تحليل هيدرومكانيكي و سازه اي شناور هاي تندرو ي پروازي
213
بكارگيري روش انتقال دستگاه مختصات در طراحي پوشش پنهان¬ساز، لايه انحراف موج و آنتن بهره بالا
214
بكارگيري روش پيشبينانه (Predictive) در عيب يابي كمپرسور سانتريفيوژ براساس وقوع واماندگي مكانيكي
215
بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي در انتخاب مناسبترين ماشين آلات باربري در معادن سطحي
216
بكارگيري روش ترموگرافي مادون قرمز در جهت مطالعه حرارت ايجاد شده در قطعه در فرآيند تراشكاري و تعيين حرارت بيشينه تاثير گذار در حين فرآيند
217
بكارگيري روش چندشبكه‌اي براي حل دستگاه‌ معادلات خطي تنك حاصل از گسسته‌سازي معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
218
بكارگيري روش حجم محدود در شبيه سازي فرآيند آهنگري
219
بكارگيري روش درونيابي مشتق تعميم يافته جهت بررسي عملكرد ياتاقان هاي ژورنال
220
بكارگيري روش درونيابيNEVANLINNA-PICK در تئوري UTDبراي محاسبه امواج الكترومغناطيسي داخل تونل
221
بكارگيري روش ژنتيك- فازي براي طراحي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
222
بكارگيري روش شناسايي سيستم در مدل‌سازي واحد كنترل سوخت موتور توربين گازي جهت بهبود تست سخت‌افزار در حلقه آن
223
بكارگيري روش فركتالي در ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه
224
بكارگيري روش فركتالي عيار- حجم در جداسازي زون هاي كاني سازي و ارزيابي كانسار چاه مسي
225
بكارگيري روش فرمول بندي مجدد - خطي سازي در مسائل برنامه ريزي عدد صحيح آميخته صفر و يك
226
بكارگيري روش گرت در برنامه ريزي پروزه هاي تحقيقاتي صنعتي در مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي
227
بكارگيري روش متاآناليز جهت مقايسه اثر كلينيكي دهان شويه پرسيكا و كلر هگزيدين در مطالعات انجام يافته
228
بكارگيري روش متاآناليز جهت مقايسه اثر كلينيكي دهان شويه پرسيكا و كلر هگزيدين در مطالعات انجام يافته
229
بكارگيري روش مدل هندسي در بررسي رفتار انعكاسي پارچه شبيه سازي شده توسط موئين
230
بكارگيري روش نوين داده كاوي در بهينه سازي ترافيك در محدوده طرح ترافيك تهران
231
بكارگيري روش هاي تركيبي تصميم گيري چند معياره جهت الويت بندي و انتخاب بهترين تامين كننده خارجي لكوموتيو در ايران
232
بكارگيري روش هاي فرا ابتكاري براي حل مساله زمانبندي جريان كارگاهي دو مرحله اي با ماشين هاي مونتاژ موازي غير يكسان
233
بكارگيري روش هاي هوشمند در نستينگ ورق هاي فولادي در صنايع دريايي
234
بكارگيري روش‌هاي نانوفتوكاتاليستي و الكتروشيميايي تركيبي براي حذف آلاينده‌هاي رنگين پساب‌هاي نساجي
235
بكارگيري روشهاي تركيبي در مدلسازي ژئوشيميايي كانسارهاي طلاي اپي‌ترمالي با نگرش خاص بر طلاي گلوجه (در استان زنجان)
236
بكارگيري روشهاي تصميم گيري چندمعياره جهت انتخاب بهترين پيمانك
237
بكارگيري روشهاي تصميم گيري چندمعياره جهت انتخاب بهترين پيمانكار در پروژه هاي عمراني- ريلي
238
بكارگيري روشهاي دسته بندي داده كاوي جهت تحليل رفتار مشتريان بر روي پايانه هاي فروشگاهي (مورد كاوي بانك سامان )
239
بكارگيري روشهاي طراحي ساختار كنترل در كنترل تجمعي ديناميك خودرو
240
بكارگيري روشهاي علمي حفاظت و مرمت و باز سازي به روي يك نمونه جعبه خاتم قديمي
241
بكارگيري روشهاي كنترل كيفيت در يك واحد صنعتي توليد كاشي
242
بكارگيري روشهاي مبتني بر ‎PCA ‏در تطبيق سيستم بازشناسي گفتار به گوينده خاص
243
بكارگيري روشي جديد براي بدست آوردن مواد با ساختار نانو (فرايند ECFE)
244
بكارگيري رويكرد بهينه سازي استوار در مدل سازي و حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل ريلي
245
بكارگيري رويكرد شش سيگما جهت كاهش ضايعات در يك سازمان توليد كننده قطعات خودرو در همدان
246
بكارگيري رويكردهاي تصميم گيري چند معياره ﴿MADM﴾ براي مكان يابي نيروگاه حرارتي ﴿مطالعه موردي: نيروگاه گازي 1000 مگاواتي كهنوج﴾
247
بكارگيري سامانه ي مديريت رنگ به منظور دوباره توليد رنگ منسوجات بر روي كاغذ
248
بكارگيري سامانه‌هاي بيني الكترونيكي و ماشين بينايي به منظور پايش اسانس و رنگ‌دانه‌هاي پوست نارنج حين رسيدگي
249
بكارگيري سايكلودكسترين به عنوان ماده كمكي جهت رنگرزي الياف اكريليك با رنگزاهاي بازيك
250
بكارگيري سرماي توليدي موجود در انبساط گازهاي خروجي توربين انبساطي
251
بكارگيري سنجش فشرده در تبديل تصاوير تشديد مغناطيسي عملكردي به تصاوير تانسور انتشار
252
بكارگيري سيستم تجزيه و تحليل حالتهاي واماندگي و اثرات آن (FMEA) در سيستم ترمز خودروي سواري
253
بكارگيري سيستم تجزيه و تحليل حالتهاي واماندگي واثرات آن (FMEA) براي سيستم تعليق خودرو سواري
254
بكارگيري سيستم رانش سيكلوئيدي براي يك يدك كش و تحليل عددي آن
255
بكارگيري سيستم هاي چند عامله هولوني در حوزه ايمني ترافيك شبكه هاي بين خودرويي
256
بكارگيري سيستم هاي مدلسازي هوشمند براي پيش بيني ويسكوزيته نفت اشباع
257
بكارگيري سيگنال هاي حياتي در پروسه كنترل ربات توانبخشي
258
بكارگيري سيگنالينگ )NO:7(در مركز تلفن ديجيتال )NEAX16E( بين الملل
259
بكارگيري سيگنالينگ شماره 7 در EWSD
260
بكارگيري شبكه عصبي با روش بكارگيري متضاد براي تشخيص بيماري در تصاوير ماموگرافي ببقفف
261
بكارگيري شبكه عصبي جهت مدلسازي فرآيند ECAPدر توليد مواد نانو ساختار
262
بكارگيري شبكه عصبي خودسازمانده كوهونن در خوشه بندي مشتريان شركت سيمان سفيد اروميه
263
بكارگيري شبكه غير كارتزين با سازمان براي شبيه مخازن نفتي
264
بكارگيري شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترلH غير خطي
265
بكارگيري شبكه هاي عصبي در تعيين هويت و كنترل سيستم هاي ديناميكي
266
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در تقليل داده ها
267
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در حل رده اي از مسائل بهينه سازي و كنترل بهينه
268
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي﴿ANNS) در مدلسازي ، شبيه سازي و كنترل برج تقطير
269
بكارگيري شخص هاي منعتف با نقش ورودي و خروجي در تحليل پوششي داده ها
270
بكارگيري شيوه معرق در ساخت معرق
271
بكارگيري ضايعات نايلون و پليمرهاي مصنوعي
272
بكارگيري طراحي آزمايشها در محيط فازي
273
بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي طراحي مطالعه موردي : بلوك بتني سبك
274
بكارگيري طراحي پارامتر يك در مدلسازي سه بعدي اجزائ موتور توربو جت
275
بكارگيري طرح هاي برگرفته از نقشمايه بزكوهي برسفالينه هاي پيش از تاريخ در وسايل چوبي كاربردي
276
بكارگيري طرح هاي سنتي در جواهرسازي﴿با تاكيد بر شبكه بري﴾
277
بكارگيري طرح هاي گل و مرغ در منبت و معرق
278
بكارگيري طرحهاي برگرفته از نقشمايه هاي بز كوهي بر سفالينه هاي پيش از تاريخ ، در وسايل چوبي كاربردي
279
بكارگيري عملگر پلاسما در كنترل واماندگي توربين باد
280
بكارگيري عناصر لچ در سنتز سطح بالاي مدارهاي ديجيتال
281
بكارگيري عوامل زمينه اي در مدلهاي كنترل دسترسي نقش محور و بل لاپادولا
282
بكارگيري فرايند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان براي توليد مواد فوق ريزدانه نانوساختار
283
بكارگيري فرايند فتوكاتاليستي يراي تصفيه پسابهاي واحدهاي پتروشيمي
284
بكارگيري فيدبك مدار الكتريكي به منظور طراحي الگو تابش باريكه پرتو به بافت هدف در راديوتراپي حين جراحي(IORT)
285
بكارگيري فيلتر كالمن در پاكسازي گفتار از اغتشاش
286
بكارگيري فيلترهاي H،كالمن،ديجيتال در دستگاه بازآوايش صوت و شبيه سازي كامپيوتري بصورت OFF-LINE,ON_LINE
287
بكارگيري قابليتهاي چوب در نقش برجسته و حجم
288
بكارگيري قابليتهاي چوب در نقش برجسته و حجم
289
بكارگيري قوانين جديد بازي گونه سازي به منظور افزودن بر مشاركت در يادگيري همكارانه
290
بكارگيري كاتاليست هاي تقليدگر زيستي براي بازيابي همي‌سلولز و توليد بوتانول همي‌سلولزي
291
بكارگيري كارت امتيازي متوازن براي جاري سازي استراتژي ها در شركت توليد برق نكاء
292
بكارگيري كد EQS4 براي محاسبه كارآيي آشكارسازهاي گاماو كاربرد آن در آزمايش هاي گمانه اي
293
بكارگيري ليزر Nd:YAG سوئيچ Q در طيف سنجي LIBS مغزه هاي حفاري نفت
294
بكارگيري مبدل منبع امپدانسي در سيستم هاي توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان
295
بكارگيري مجموعه چرخدنده سياره اي با يك موتور الكتريكي كوچك به عنوان يك گيربكس
296
بكارگيري محاسبات ابري
297
بكارگيري مدل اعتقاد بهداشتي در جهت ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از بروز ديابت توع 2 در افراد در معرض خطر شهر تفت
298
بكارگيري مدل تحليل سلسله مراتبي AHP در شناسايي و تعيين وزن شاخص‌هاي مؤثر در انتخاب پيمانكار پروژه‌هاي عمراني، رتبه‌بندي و انتخاب پيمانكار بهينه (مورد مطالعه شهرداري منطقه6 مشهد مقدّس)
299
بكارگيري مدل تصميم گيري چند معيادره مناسب جهت اولويت بندي تامين كنندگان تجهيزات سيستم هاي ارتباطات سيار ايران )GPRS, IN, BSS, NSS( با رويكرد فازي
300
بكارگيري مدل سازي فازي در مديريت منابع پروژه
301
بكارگيري مدل كانو جهت بررسي مولفه هاي موثر بر انگيزش كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي كازرون با استفاده از سيستم شبكه هاي عصبي مصنوعي
302
بكارگيري مدل كانو فازي در تحليل و طبقه‌بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از خدمات پايانه كانتينري بندر شهيدرجايي
303
بكارگيري مدل هاي آماري زبان به منظور بهبود بازشناسي گفتار فارسي پيوسته به كمك روش هاي مولد
304
بكارگيري مدل هيبريدي براي انتخاب سبد پروژه بر اساس شاخص ريسك پروژه در سازمان فضايي ايران
305
بكارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان و اصول ساخت وساز ناب به منظور كاهش ضايعات مصالح در پروژه هاي ساخت
306
بكارگيري مدلهاي ارزيابي يكپارچه در توسعه پايدار منابع آب
307
بكارگيري مدلهاي ارزيابي يكپارچه در توسعه پايدار منابع آب
308
بكارگيري مدلي براي ارزيابي عملكرد مديران
309
بكارگيري مدلي به منظور تدوين و اولويت بندي استراتژي مراكز اورژانس
310
بكارگيري مدني تصادفي براي مطالعه و شبيه سازي فاز در مخابرات سيار
311
بكارگيري مدولاتورهاي آكوستواپتيكي به عنوان سوئيچ و فيلتر در مخابرات نوري
312
بكارگيري مدولاسيون بردار فضايي در سوئيچينگ مبدلهاي دو سطحي و سه سطحي در ساختارهاي چند واحدي قدرت بالا
313
بكارگيري مديريت دانش جهب روزآوري دانش استراتژيك سازمان
314
بكارگيري مشخصه هاي گوينده در جهت بهبود كيفيت مدل هاي بازشناخت گفتار
315
بكارگيري مشي "هدف محور" در تحليل سيستم مديديريتي يك پروژه عمراني بزرگ ﴿سد كارون 3﴾
316
بكارگيري مضامين مذهبي در هنر فرش و معرفي آن به توريسم (نمونه موردي : تصوير سازي فرهنگ عاشورا در طراحي فرش)
317
بكارگيري معادلات ديفرانسيل تصادفي در پيش بيني قيمت نفت با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
318
بكارگيري مفاهيم بانك اطلاعاتي فضايي در ساخت زير نويس چند كليدي
319
بكارگيري مكانيزم كاهش يافته در مدلسازي محفظه احتر اق توربين گاز با سوخت گازي
320
بكارگيري مكانيزم هاي اعتماد و شهرت براي بهبود كارايي سيستم هاي پيشنهاددهنده
321
بكارگيري ممانهي زرنيك در بازشناسي و طبقه بندي ميكروفسيل ها
322
بكارگيري مناسب مبدل واسط PV با شبكه جهت انتقال حداكثر توان و بهبود كيفيت توان
323
بكارگيري منطق فازي درنحوه استفاده از تحليل تكنيكال براي انتخاب سهام
324
بكارگيري مواد هوشمند مغناطيسي در افزايش اختلاط و راندمان واكنشهاي رقابتي
325
بكارگيري موجكهاي قطعه اي كثيرالجمله اي در پياده سازي الگوريتم هاي كارا براي حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم
326
بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص و پيامدهاي اجتماعي اقتصادي آن ( مطالعه موردي ادارات كل دولتي استان مازندران )
327
بكارگيري نانو ذره مغناطيسي دو لايه هيدروكسيدي بر پايه مس-نيكل-آلومينيوم به عنوان كاتاليست در واكنش هاي تركيبات آلي
328
بكارگيري نانو ذره مغناطيسي دو لايه هيدروكسيدي بر پايه مس-نيكل-آلومينيوم به عنوان كاتاليست در واكنش هاي تركيبات آلي
329
بكارگيري نانو صفحات اكسيدگرافن براي تصفيه مولكول هاي رنگ در فرآيند اسمز مستقيم بر روي غشاي پلي اترسولفون سولفونه شده
330
بكارگيري نانوافزايه ي مناسب سيال حفاري جهت ايجاد لايه ي غشايي به منظور استحكام بخشي به سازند هاي شيلي
331
بكارگيري نانوالياف سلولز استات و نايلون عامل دار شده در فيلتر سيگار
332
بكارگيري نانوسيال و فوم‌هاي فلزي متخلخل چند لايه به منظور بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي به كار رفته در صنايع نفت و گاز
333
بكارگيري نرم افزار ﴿moodle﴾ و تكنيكها و جزئيات استفاده از آن
334
بكارگيري نرم افزار SIMOLATOR2 NETWORK به منظور مشابه سازي شبكه هاي مخابرات ديتابه همراه تغيير PLATFORM
335
بكارگيري نظريه بازي در تجزيه و تحليل بيان ژن
336
بكارگيري نقش ماهي در تزئينات داخلي منزل
337
بكارگيري نقش ماهي در تزئينات داخلي منزل
338
بكارگيري نقش مايه هاي سفالينه هاي شوش باستان در معرقكاري وسايل چوبي كاربردي
339
بكارگيري نقشههاي شناختي فازي در تحليل ريسكهاي ايمني در صنعت پتروشيمي
340
بكارگيري نقوش چادرشب بافي گيلان در معرق كاري وسايل نورپردازي به شيوه مترادف
341
بكارگيري نقوش حيوانات در منبت كاري چوب
342
بكارگيري نقوش دستبافهاي سنتي در معرق كاري وسايل كاربردي
343
بكارگيري نمايش تنك جهت افزايش نرخ و كاهش نويز تصاوير اكوكارديوگرافي
344
بكارگيري نمونه برداري غيريكنواخت با نرخ كم جهت تخمين طيف به كمك شبكه عصبي
345
بكارگيري نوآوري ارزش براي ايجاد مزيت رقابتي بكمك مدل تحليل شكاف در اقيانوس آبي (مطالعه موردي شركت ايران آوند فر).
346
بكارگيري همزمان دومدل ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن ومدل تعالي اروپايي﴿مطالعه موردي: شركت پتروشيمي اصفهان﴾
347
بكارگيري هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره در هوشمند سازي فرآيند انتخاب واحد دانشجويي
348
بكارگيري و مقايسه ابزارهاي برگرفته از نئوري آشوب و تبديل ويولت در استخراج ويژگي از سيگنال الكترو والنسفالو گرام به هنگام انجام فعاليت هاي ذهني
349
بكارگيري و مقايسه روشهاي تصميم گيري چند منظوره در سنجش ميزان آمادگي بانك هاي خصوصي در پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (مورد كاوي شعب بانك پارسيان در تهران )
350
بكارگيري و مقايسه مدل هاي پيشبيني مصرف انرژي
351
بكارگيري و نحوه كاركرد لوكوموتيوهاي مورد استفاده در معادن زيرزميني و نحوه انتخاب آنها
352
بكارگيري ويژگي هاي تحمل خطا در طراحي اتاق كنترل نيروگاه هاي هسته اي
353
بكارگيري ويژگي هاي جديد جهت بهبود روش هاي تشخيص صفحات فيشينگ مبتني بر رويكردهاي يادگيري ماشين
354
بكارگيري ويژگي‌ هاي هندسي موضعي در تشخيص اشياء سه‌ بعدي
355
بكارگيري ويولت تطبيقي بمنظور بهبود تشخيص ناهنجاري هاي حنجره از سيگنال گفتار بيماران و طبقه بندي گونه هاي آن
356
بكارگيري يادگيري تقويتي پيوسته در طراحي خودكار سامانه هاي رفتار محور
357
بكارگيري يادگيري تقويتي در كنترل راه رفتن ربات انسان نما
358
بكارگيري يادگيري تقويتي در مديريت ريز شبكه هاي هوشمند برق
359
بكارگيري يادگيري چندوظيفه اي در انجام پردازش متون
360
بكارگيري يادگيري ماشين در مد‌ل‌ سازي ناهمسانگردي محلي متغير در ذخاير معدني
361
بكارگيري يك حسگر شيميايي براي تعيين چندين آناليت: تشخيص رنگ‌سنجي يون هاي سيانيد و سيترات با استفاده ازحسگر شيميايي دايتيزون-بيسموت با گزينش پذيري بالا در محيط آب/ اتانول
362
بكارگيري يك مدل ترموديناميك آماري جهت پيش بيني رفتار فازي محلولهاي حاوي اسيدهاي آمينه
363
بكارگيري يك مدل شبيه سازي براي محاسبه هزينه هاي استفاده از تكنيك آناليز ارتعاشات و مقايسه اين هزينه ها با هزينه هاي استفاده از ساير روشهاي نت
364
بكارگيرير الگوريتمHarmony search در محاسبه زاواياي سوئيچينگ بهينه به منظور كاهش مولفه هاي هارمونيكي خروجي اينورتر چند سطحي
365
بكت و آپوكاليپتيس ﴿مطالعه تطبيقي بين كتاب مقدس و آثار بكت با رويكرد نشانه شناسي﴾
366
بگارگيري چيرپلت در ردگيري منبع صوتي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
367
بلاغت تصوير در ديوان عبدالجواد اديب نيشابوري
368
بلاغت در ادبيات پهلوي (با تكيه بر دانش بديع)
369
بلاغت در مرزبان نامه
370
بلاغه القسم في القرآن الكريم
371
بلانكت راكتورهمجوشي - سينتيك سوخت همجوشي اصول وروش هاي همجوشي
372
بلقل آثار تحولات جمعيتي كشور بر تقاضا براي ارائه خدمات سالمندي از سوي صندوق تامين اجتماعي با استفاده از مدل prost
373
بلللفلقفلق5ف5قفل
374
بلند مرتبه سازي در ايلام ﴿طراحي مجتمع تجاري - اداري پرديس﴾
375
بلند مرتبه سازي در ايلام﴿طراحي مجتمع تجاري-اداري پرديس﴾
376
بلندگوها
377
بلوتوث
378
بلورشناسي
379
بلوري كردن منيفلد هاي سه بعدي از دسته حداكثردو با حداكثر 42 راس
380
بلوري-مولكولي كمپلكس هاي، v(iv.v)، cr(III)،( cu(Iبا مشتق هاي پيريدين كربو كلسيليك اسيدها وايزاتين تيوسمي كاربازون
381
بلوغ از نظر جرم شناسي
382
بليط يك سره
383
بن پارهاي فلسفه ي سياسي اسپينوزا
384
بن جانسون
385
بن مايه هاي اساطيري داستان كي خسرو در شاهنامه
386
بن مايه هاي اساطيري و آئيني در رسائل فارسي شيخ اشراق (با نگاهي به برخي از آثار ترجمه شده شيخ )
387
بن‌مايه‌شناسي داستان‌هاي منثور فارسي (بر اساس كتاب‌هاي: داراب‌نامه، قران حبشي و مسيّب‌نامه)
388
بنا نهادن يك سيستم تشخيص گر مصنوعي و هوشمند در استخراج خصوصيات ذاتي خصايص آناتوليك در تصاوير پزشكي
389
بنا و تزئينات خانه امام جمعه تهران
390
بنادر جنوب ايران
391
بناهاي تاريخي ايران : قلعه ها
392
بناهاي تاريخي شهرستان نيشابور
393
بناهاي سنتي شهر نجف آباد
394
بناي يادبود انقلاب اسلامي ايران
395
بناي يادبود انقلاب اسلامي ايران
396
بناي يادبود زردشت
397
بناي يادبود شاه جهان
398
بناي يادبود شاه جهان
399
بناي يادماني شعر نو
400
بنتونيت
401
بنتونيت
402
بنچ ماركينگ فرايندهاي كليدي در شركتهاي داروسازي
403
بندرگاه
404
بندرلنگه به روايت تصوير
405
بندكشي(1 + 3) از فضا-زمان نسبت به ميدان برداري شبه زمان
406
بندي سيلاب با استفاده از مدل هاي HEC-RAS وWMC﴿مطالعه موردي : رود خانه كاروند - دامن - بمپور حوضه هامون - جازموريان ﴾پهنه
407
بنز آلدئيد
408
بنز و دياز پين
409
بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي دي سولفات به عنوان يك اكسيدان جديد در اكسيداسيون تركيبات مختلف آلي
410
بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي مونوسولفات به عنوان واكنشگري جديد در تبديل هاي آلي
411
بنزيل تري فنيل فسفونيوم كلرات(BTPPC) و بوتيل تري فنيل فسفونيوم كلرو كرومات(BTPPCC) واكنشگرهايي جديد براي اكسايش تركيبهاي آلي
412
بنگاه الكترونيكي
413
بنگاه مشاور املاك وتهيه مسكن آسيا
414
بنگاه معاملات خودرو ايران
415
بني اميه از ديدگاه حضرت علي عليه السلام
416
بنياد پژوهشي، فرهنگي عاشورا
417
بنياد پسيكولوژي ديناميك و علمي جديد
418
بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس شهركرد
419
بنياد حكمت اسلامي صدرا
420
بنياد فرهنگي اجتماعي مد و لباس ايراني
421
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي
422
بنياد هنر آفريدار ﴿ طرح سراي آفرينش هنري ايران﴾
423
بنيادگرايي ديگري برساخته‌ي مدرنيته : كوشش و تأملي نظري پيرامون مفهوم
424
بنيادهاي اخلاق ديني و سكولار
425
بنيادهاي اعمال صالح در قرآن و احاديث
426
بنيادهاي انديشه غاليانة صفويان از شيخ جنيد تا پايان سلطنت شاه طهماسب اول(851-984) (نقش آئين هاي اهل حق، شبك، علوي و كاكه يي)
427
بنيادهاي هندسه فينسلري و برگ بندي هاي طبيعي روي كلاف مماس
428
بنيامتنيت در متن و اجراي نمايشنامه ي: در مصر برف نمي بارد نوشته محمد چرمشير
429
بنيامتنيت در متن و اجراي نمايشنامه ي: در مصر برف نمي بارد نوشته محمد چرمشير
430
بنيان ها و سير توسعه ي تئاتر ديجيتال
431
بنيان ها و سير توسعه ي تئاتر ديجيتال
432
بنيان هاي ژئومورفولوژيكي زمين بوم هاي اجتماعي در عرصه گردشگري فلات مركزي ايران
433
بنيان هاي سبك شناختي نقاشي هزاره ي اول ق.م ايران درآجرهاي لعابدار تمدن ماننايي
434
بنيان هاي ماشين هاي جوشكاري با پلاسما و نقشه هاي ساخت آن
435
بنيان هاي نظري هندسه و تزئينات در معماري مسجد گوهرشاد
436
به آب اندازي كشتي توسط كيسه¬هاي هوا
437
به اشتراك گذاري امن دو تصوير با بهره گيري از پروتكل سه طرفه شامير
438
به اشتراك‌گذاري امن دادههاي حاصل از الكتروكارديوگرام ارسالي از دستگاه موبايل در ابر
439
به بكارگيري همزمان تحليل پوششي داده ها و تئوري مجموعه هاي فازي با تاكيد بر معيار اعتبار جهت ارزيابي كارايي تامين كنندگان در شرايط عدم قطعيت
440
به تصوير كشيدن زندگي يك عكاس توسط ابزار فيلمبرداري
441
به تصويركشيدن واقعه تاريخي كربلا با محوريت ذوالجناح اسب امام حسين(ع) در قالي ايراني
442
به دام انداختن ذرات گرد و غبار توسط بادشكن ها
443
به دام اندازي نوري نانوذرات فلزي و بررسي پارامترهاي موثرآن
444
به دست آوردن اعوجاج سطح با استفاده از تست غير مخرب نوري
445
به دست آوردن تابع پتانسيل مناسب جهت پيشگوئي تعادل مايعـجامد
446
به دست آوردن تعادل نش توسط سيستم ايمني مصنوعي
447
به دست آوردن تنش هاي القايي در كامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با الياف فلزي حافظه دار
448
به دست آوردن توزيع درجه حرارت در يك استوانه همگن با استفاده از روش تفاضل محدود
449
به دست آوردن توزيع ضريب فشار حاصل از جريان پتانسيل غيرلزج بر روي يك ايرفويل بااستفاده از روش اجزاء محدود
450
به دست آوردن راهكاري براي كاركرد بهينه يك دستگاه توليد هم‌زمان برق و حرارت ريزمقياس (micro-CHP)
451
به دست آوردن زمان بهينه باز و بسته شدن سوپاپ هوا و دود و زمان جرقه زني در موتور XU7 گاز سوز با استفاده از كد KIVA-3V
452
به دست آوردن سيكل حركتي جهت شبيه سازي مصرف سوخت خودروها
453
به دست آوردن سيكل رانندگي تاكسي هاي شهر تهران جهت شبيه سازي مصرف سوخت
454
به دست آوردن صفحات بهينه در متعادل‌سازي روتورهاي منعطف با كمينه كردن عدد وضعي ماتريس ضرايب تأثيرات
455
به دست آوردن ضرايب هيدروديناميكي يك زيرسطحي هوشمند با نرم فزار Ansys-CFX
456
به دست آوردن مشخصات اپتيكي اتمسفر با استفاده از ليدار TEA CO2 در محيط هاي ناهمگن
457
به دست آوردن منحني بهينه فرمان سد تك مخزنه با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
458
به دست آوردن نمودار تغييرات تراوايي سازند در راستاي عمودي به كمك لايه آزمايي مكرر و تصحيح نتايج به‌دست‌آمده با داده هاي آناليز فشار
459
به دست آوردن نمودار حد شكل دهي در ورق هاي دولايه فلزي
460
به دست آوردن نمودارهاي فشار مويينگي با استفاده از داده هاي نگاره ي تشديد مغناطيسي هسته اي
461
به دنبال دنباله هاي ذهن
462
به رقص رها شدگان از بند باغ وبا گرفته برداشتي آزاد از نمايشنامه ريپ فان ينكله نوشته ماكس فريش
463
به روايت اول شخص مفرد
464
به روز رساني برنامه محاسبه افت فشار هوا در لوله¬هاي انتقال هوا بررسي موردي: طراحي شبكه توزيع هواي فشرده تونل علوي
465
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻃﺮﺡ ﻫﻨﺪﺳﻲ،ظرفيت ايمني
466
به روز رساني غيرمتمركز دستگاه‌هاي شبكه اينترنت اشيا مبتني بر قراردادهاي هوشمند و زنجيره بلوكي اتريوم
467
به روز رساني مدل اجزاء محدود سازه اي بر اساس پاسخ فركانسي توسط شبكه عصبي
468
به روز رساني ناوبري با استفاده از روش زاويه ورود
469
به روزآوري ايالت هاي لرزه زمين ساختي ايران و برآورد ويژگي هاي لرزه خيزي آن ها با استفاده از روش هاي آماري و زمين آماري
470
به روزرساني تصادفي مدل با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو زنجيره ماركوف
471
به روزرساني شبكه تخصيص آتشنشاني با در نظر گرفتن معيار ترافيك
472
به روزرساني نرم افزارها از راه دور با پروتكل TCP/IP و در محيط زبان G
473
به سازي طراحي يك دي پي سل
474
به سوي پايداري در بافت هاي روستا شهري ﴿نمونه موردي: روستا شهر نعيم آباد شهر يزد﴾
475
به سوي شهر پياده مدار با رويكرد فاكتورهاي فردي ﴿نمونه موردي: ياسوج﴾
476
به سوي معماري شاعرانه
477
به طور يكنواخت پرتوان ترين آزمون بيزي
478
به كار گيري ابزار‌هاي هوش محاسباتي براي پيش بيني ورشكستگي و بحران مالي
479
به كار گيري الگوهاي هارمونيك در بورس اوراق بهادار تهران
480
به كار گيري پليمرهاي رسانا و نانو مواد در ساخت حسگر هاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري مواد مهم بيولوژيكي
481
به كار گيري تخمين هاي زمين آماري در تفسير داده هاي ژئوالكتريك ﴿مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القابي﴾ مطالعه موردي : معدن سرب و روي هفت هر
482
به كار گيري روش حسگري فشرده در طراحي كنترل كننده سوپروايزري شبكه هوشمند
483
به كار گيري روش هاي باز نمونه گيري ساده در رگرسيون چندكي سانسور شده
484
به كار گيري روشي نوين در توليد نخ هاي مغزي بر ماشين رينگ
485
به كار گيري رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن، تحليل سلسله مراتبي فازي و سروكوال جهت ارزيابي عملكرد ادارات پست شهرستان شيراز
486
به كار گيري سيستم هاي چند عامله براي داده كاوي در محيط هاي توزيع شده
487
به كار گيري شرط مرزي ديواره در شبيه سازي ديناميكي مولكول
488
به كار گيري گراف حمله براي بهبود سيستم هاي پاسخ به نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
489
به كار گيري مدل AHP جهت اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري و ارائه مدلي براي بهبود ناسازگاري در آن
490
به كار گيري مدل هاي پارامتري بقا براي ارزيابي خطرات رقيب در پيوند كليه
491
به كار گيري مناسب نقش و رنگ طبيعي در معرق چوب
492
به كار گيري موجكهاي بي اسپلاين براي حل عددي معادلات انتگرال و انتگرال ديفرانسيل
493
به كار گيري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم روي كالاي پشم/پلي استر به منظور حصول ويژگي هاي جديد و چند منظوره
494
به كار گيري نقاط كوانتومي كربني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان اصلاحگر براي ساخت حسگر الكتروشيميايي و استفاده از آن جهت اندازه گيري داروي دكسترومتورفان
495
به كار گيري واقعيت مجازي در اندوسكوپي تعاملي و مدلسازي ارگانهاي مجرادار بر اساس ساختار توسعه يافته
496
به كار گيري يك مدل حالت بحراني براي تحليل رفتار خاك هاي دانه اي تحت بارگذاري سيكليك
497
به كار گيريMAC در طراحي سخت افزار، مطالعه موردي لايه UML
498
به كاربردن سيستم هاي فازي در طراحي سبد سهام مناسب
499
به كارگيري CSW جهت ارتقاء Linmap, uta
500
به كارگيري GPU به منظورافزايش كارايي روش هاي بازيابي مبتني بر محتواي تصاوير
501
به كارگيري TRIZ در حل مسائل تكنيكي فرايندها در صنعت نساجي (همراه با مطالعه موردي)
502
به كارگيري UML د ر طراحي سخت افزار، مطالعه موردي لايه MAC
503
به كارگيري آزادسازي لاگرانژ در حل مسئله پالايشگاهي
504
به كارگيري آزمون دانشجو محور در كلاسهاي رشته هاي زبان انگليسي در ايران
505
به كارگيري آشكارساز GLR در رادارهاي غير فعال مبتني بر سيگنال ديجيتال تلوزيوني
506
به كارگيري آناليز مسير با ي
507
به كارگيري ادوات FACTS به منظور مديريت تراكم يا در نظر گرفتن شاخص هاي قابليت اطمينان
508
به كارگيري الگوريبم پرندگان براي مسير يابي چند بخشي بهينه در شبكه هاي سيار موردي
509
به كارگيري الگوريتم هاي هندسه محاسباتي در تطبيق دو مجموعه از نقاط
510
به كارگيري الگوريتم هاي يادگيري ماشين جهت همگام سازي سينماتيك و بينايي ماشين ربات انسان نما در ورزش تيراندازي با كمان
511
به كارگيري الگوريتم يادگيري تقويتي جهت كنترل ربات تعادلي
512
به كارگيري انگاشت هاي دوگانه تنوع و شهر بازمختلط شده در برنامه ريزي شهري به منظور توسعه الگويِ محلات تنوع پذير (نمونه مطالعاتي: محله جلفا اصفهان)
513
به كارگيري بازخورد كاربر در بازيابي تصاوير مبتني بر محتوا
514
به كارگيري برنامه ريزي رياضي فازي در مسئله تعيين سبد بهينه سهام
515
به كارگيري برنامه‌نويسي ژنتيك در بهبود كارائي سيستم‌هاي بازشناسي گوينده
516
به كارگيري بيومكانيك استخوان و مكانيزم سوراخ كاري براي بهبود فرآيند
517
به كارگيري پارچه هاي دستباف در پوشاك
518
به كارگيري پروتكل زمانبندي TDMA انطباقي و توزيعي براي شبكه هاي MANET
519
به كارگيري پلاسماي اكسيژن به منظور اتصال دادن نانودندريمر پايه آميني برروي پارچه پلي پروپيلن و بررسي خواص جذبي آن
520
به كارگيري پيش‌فرآوري زيستي ضايعات برنج توسط قارچ تريكودرما ويريده تثبيت شده جهت بهبود توليد بوتانول زيستي
521
به كارگيري پيوگليتازون در جيره نشخواركنندگان و اثر آن بر تخمير شكمبه، برخي از فراسنجه هاي خوني و مصرف خوراك
522
به كارگيري تبديل موجك در بهبود تخمين عيار مس در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش زمين آمار چند نقطه‌اي فيلترسيم
523
به كارگيري تجزيه و تحليل چندمتغيره مكان محور در بخش بندي بازار صنعت فولاد ايران
524
به كارگيري تحليل هاي زمين آماري براي مدلسازي ژئوشيميايي كانسار سمناجيل﴿اهر﴾
525
به كارگيري تركيب الگوريتمهاي ژنتيك ونلدر -ميدبراي بهينه سازي توابع حقيقي
526
به كارگيري تصميم‌گيري چند معياره فازي براي انتخاب بهترين تأمين‌ كنندگان ساخت تجهيزات دكل حفاري خشكي نفت و گاز (مطالعه موردي: جهاد دانشگاهي علم و صنعت)
527
به كارگيري تغييرات محلي ناهمسانگردي درمدلسازي زمين آماري و ارزيابي ذخيره در محيط متلب با ارائه مطالعه موردي
528
به كارگيري تفكر ناب و كنترل كيفيت جهت ارتقاء صنايع پوشاك چرمي
529
به كارگيري تكنولوژي در كلاس هاي زبان آموزان جوان: ديدگاه اساتيد زبان
530
به كارگيري تكنيك Agile Modeling در طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي موبايل
531
به كارگيري تكنيك OMTHD براي كمينه كردن THD خط به خط ولتاژ خروجي پله اي در اينورترهاي چندسطحي با منابع DC غير يكسان
532
به كارگيري تكنيك انتخاب رله به منظور افزايش ظرفيت در شبكه LTE-Advanced ﴿مخابرات نسل چهارم﴾
533
به كارگيري تكنيك بهينه سازي جمعيت مورچگان در حل مسائل چند جمله اي غير قطعي كامل
534
به كارگيري تكنيك تثبيت مجازي براي عدم ورود به نواحي آسيب پذير بيمار در ربات توان بخشي
535
به كارگيري تكنيك تجزيه و تحليل شكست و آثار آن (FMEA) در فرآيند توليد پتو (مطالعه موردي)
536
به كارگيري تكنيك تكه دوزي در طراحي لباس
537
به كارگيري تكنيك شبيه سازي در سيستم نگهداري و تعميرات به منظور كاهش هزينه ها
538
به كارگيري تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي در تحليل SWOT (مطالعه موردي: بانك ملي استان مازندران)
539
به كارگيري تكنيك هاي جديد در كنترل آشوب مبدل هاي سوييچينگ
540
به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در كشف دانش فروش با در نظر گرفتن مجاورت كالاها در قفسه ها بر اساس معيار قيمت
541
به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه: شركت هاي منتخب سرويس دهنده ي اينترنت)
542
به كارگيري تكنيك هاي هوشمند جهت بهبود عمليات مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي متحرك
543
به كارگيري تكنيكهاي امپدانس و پتانسيومتري براي بررسي اثر نانو مواد در پاسخ الكترودهاي يون گزين
544
به كارگيري تكنيكهاي بافت در تزئين اتاق
545
به كارگيري تكنيكهاي يادگيري ماشين در شبيه سازي فوتبال روباتها
546
به كارگيري توابع پايه اي شعاعي در حل عددي مسايل بهينه سازي
547
به كارگيري جمع سپاري درحل مسائل دسته بندي چند برچسبي
548
به كارگيري حسگري فشرده در بازسازي و فشرده سازي تصاوير سه بعدي فوتوآكوستيكي
549
به كارگيري خم هاي بيضوي در روند صدور چك
550
به كارگيري داده كاوي در سيستم برنامه ريزي منابع سازماني به منظور توسعه ي مديريت استعدادها
551
به كارگيري دانش مديريت پروژه (پي ام باك) در بهينه سازي كمي و كيفي فرايند هاي استخراجي معدن مس سونگون
552
به كارگيري دانش نامطمئن و ناسازگار چند متخصص در فرآيند يادگيري ساختار شبكه هاي بيزي
553
به كارگيري دستبافته ها در طراحي لباس عروس با نگاهي به پوشاك ايلات و عشاير ايران
554
به كارگيري دنباله هاي بازگشتي جهت رمز نگاري
555
به كارگيري ديناميك هاي آشوبگونه در شبكه هاي عصبي بازگشتي جاذب و ارزيابي عملكرد آن در بازشناسي مقاوم الگو
556
به كارگيري ذرات نانو رس به روشهاي تكميل نساجي بر روي كانالهاي نايلون 6 و بررسي امكان بهبود خصوصيات آنتي استاتيكي و مقاومت در برابر آتش
557
به كارگيري رايانش ابري براي بهبود عملكرد شبكه هاي سلولي
558
به كارگيري رهيافت اختيار راهبردي در سطح محلي با تأكيد بر فنون تصميم سازي مطالعه ي موردي: محدوده ي شمالي درياچه ي شهداي خليج فارس (چيتگر)
559
به كارگيري روش CMS در تحليل سازه داراي اتصالات غير خطي
560
به كارگيري روش ISMF در نمونه سازي سريع قطعات SHEEFT METAL
561
به كارگيري روش انتشار باريكه اجزا محدود و نگاشت همديس براي انتشارنور در موجبر ميكرو حلقه و ساير موجبرهاي نوري
562
به كارگيري روش بدون شبكه در تحليل آنتن مايكرواستريپ
563
به كارگيري روش بدون شبكه در تحليل محفظه هاي شيلد فلزي روزنه دار
564
به كارگيري روش پخشي اصلاح شده در مدل سازي انتقال حرارت نانو سيال در جريان داخل لوله
565
به كارگيري روش تاگوچي جهت بهينه سازي كيفيت مورد كاربردي صنايع نساجي
566
به كارگيري روش تحليل اجزاء ناچيز در توصيف رفتار طيفي نور خورشيد در تهران
567
به كارگيري روش تحليل افق‌هاي زماني بر پايه نظريه آشوب براي يافتن مناطق مناسب عملياتي در سيستم‌هايپيچيده توليدي
568
به كارگيري روش دامنه- فركانس به همراه الگوريتم Morphology براي مكان يابي تخليه جزئي در كابل
569
به كارگيري روش كنترل افتي در مبدل هاي واسط منابع توليد پراكنده
570
به كارگيري روش كنترل ديناميكي ولتاژ به منظور بهينه سازي توان و تاخير در مدارهاي VLSI
571
به كارگيري روش نانودندانه گذاري در تعيين تنش پسماند مواد كامپوزيت
572
به كارگيري روش نوين چاپ گوهر افشان جهت توليد مدارهاي الكتريكي قابل كاربرد در توليد منسوجات هوشمند
573
به كارگيري روش هاي اصلاح سطح و استفاده از كمپلكس طراحي شده بر مبناي نقره، ساختارهاي گرافيتي كربن نيتريد و نقاط كوانتومي به منظور بهبود فعاليت فوتوكاتاليستي و فوتوالكتروكاتاليستي تيتانيوم دي اكسيد
574
به كارگيري روش هاي داده كاوي براي پيش بيني عملكرد سيستم توليد انعطاف پذير
575
به كارگيري روش هاي مبتني بر فيلتر و تقطيع به منظور تشخيص عيوب در تصاوير بافتي
576
به كارگيري روش هاي محاسباتي بر پايه نظريه تابعي چگالي براي بررسي خواص الكتروني ساختارهاي شبه گرافيني
577
به كارگيري روش هاي محاسباتي در دستيابي به داروي ضد ايدز
578
به كارگيري روش هاي منطقه بندي و تعيين هاله هاي ليتوژئوشيميايي اوليه در كانسار مس علي آباد به منظور پيشنهاد حفاري هاي تكميلي
579
به كارگيري روش يادگيري تقويتي براي مسيريابي پويا در شبكه به عنوان يك سيستم چندعاملي
580
به كارگيري روش‌هاي آشكارسازي در ته نقش‌نگاري با استفاده از روش‌هاي آماري
581
به كارگيري روش‌هاي پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال در ارزيابي مشخصات سطحي رويه‌هاي راه‌ها
582
به كارگيري روشهاي زمان فركانس در مقاوم سازي بازشناسي گفتار
583
به كارگيري روشهاي مبتني بر شبيه سازي در آشكار سازي راداري
584
به كارگيري روشهاي نمايش بصري براي بهبود برنامه هاي شي گرا
585
به كارگيري روشهاي هندسه محاسباتي در برهمكنش ماكرومولكولها
586
به كارگيري رويكرد باز آفريني شهري پايدار به منظور ارتقاي پايداري محلات تاريخي
587
به كارگيري رويكرد پويايي سيستم جهت ارائه‌ي مدل يكپارچه‌ي برنامه‌ريزي ظرفيت راهبردي (مورد مطالعه : صنعت كاغذ)
588
به كارگيري رويكرد تركيب سيستم ها در بهبود بازشناسي گفتار مبتني بر مدل هاي HMM
589
به كارگيري ساختارهاي چند ورودي- چند خروجي جهت كاهش اخلال و فريب در رادار
590
به كارگيري ساز و كارهاي مشاركت شهروندان در فرآيند تهيه برنامه بازنگري طرح تفضيلي ﴿نمونه موردي: منطقه 6 اصفهان﴾
591
به كارگيري سبك يادگيري اجتماعي در آموزش مجازي با استفاده از رسانه هاي اجتماعي
592
به كارگيري سلولهاي MTJدر طراحي مدارات منطقي نسل آينده و بهبود عملكرد مدارات CMOS
593
به كارگيري سيستم Fast در ارزيابي كيفيت پارچه هاي پيراهني
594
به كارگيري سيستم QFD در كارخانه نيسان شرق
595
به كارگيري سيستم اصلاح شده هزينه يابي بر اساس فعاليت متناسب با صنعت پوشاك (مطالعه موردي : شركت توليكا)
596
به كارگيري سيستم چند عاملي توزيع شده در بهبود كارائي الگوريتم ژنتيك موازي
597
به كارگيري سيستم چند عاملي در نويز زدايي از پالس تخليه جزئي در شبكه كابلي
598
به كارگيري سيستم ردكس در رنگرزي پشم با رنگينه هاي اسيدي
599
به كارگيري سيستم هاي چند عاملي در كنترل ولتاژ شبكه قدرت در چارچوب سيستم هاي WAMPAC
600
به كارگيري سيستم‌هاي ناوبري اينرسي و موقعيت ياب جهاني(INS/GPS) براي يك سفينه در مانور مداري
601
به كارگيري سيگنال هاي EEG تصور حركتي جهت توليد فرمان هاي لازم براي كنترل صندلي چرخ دار
602
به كارگيري سيليكا در آميزه هاي الاستومري و تاثير آن بر خواص مكانيكي
603
به كارگيري شاتكريت در پايداري تونل ها ( بررسي موردي تونل خرم آباد-پل زال )
604
به كارگيري شبكه اجتماعي در سيستم هاي تشخيص نفوذ
605
به كارگيري شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
606
به كارگيري شيوه هاي گره چيني مشبك در وسايل چوبي كاربردي
607
به كارگيري فرايند تحليل شبكه اي فازي براي تعيين تكنولوژي مناسب حمل و نقل همگاني شهري ( مطالعه موردي: يكي از كريدورهاي در حال تصميم گيري شهر اصفهان)
608
به كارگيري فرم خط شكسته نستعليق در طراحي پارچه براي فضاي دكوراسيون داخلي
609
به كارگيري فعال سازي نوتروني براي تعيين غلظت عنصري در موي سر كودكان خياباني
610
به كارگيري كاپولا در رديابي اهداف متحرك
611
به كارگيري كراتين استخراج شده از پر به همراه نانو ذرات مس بر روي كالاي پشمي
612
به كارگيري كنترل كننده هاي چند متغيره و غير خطي براي بهبود ميرايي نوسانات توان بر اساس مدلInput-Affine سيستمهاي قدرت SMIB مجهز به SSSC
613
به كارگيري گيرنده هاي iterative در سيستم هاي بدون سيم MIMO جهت بهبود عملكرد سيستم
614
به كارگيري مايع اوتكتيك تثبيت شده بر نانواكسيد منيزيم متخلخل شده به عنوان كاتاليزور ناهمگن در سنتزهاي آۀي
615
به كارگيري مجدد يادگيري عامل در يادگيري تقويتي
616
به كارگيري مدل REM براي ارزيابي عملكرد پروژه ها : استخراج علل تاخير در پروژه هاي گاز پارس جنوبي
617
به كارگيري مدل اسپلاين جريمه شده در تحليل داده هاي بقاي بيماران مبتلا به متاستاز مغزي
618
به كارگيري مدل استراتژي بيمه سهام پويا در بازار بورس تهران
619
به كارگيري مدل كدگذاري (SPIHT) با استفاده از موجكهاي مناسب براي فشرده سازي تصاوير اولتراستاندو آنژيو
620
به كارگيري مدل گسترده و غيرخطي ترانزيستور HEMT در طاراحي ، آناليز و شبيه سازي اسيلاتور موج ميليمتري (باند Ka) از نظر سيگنال و نويز
621
به كارگيري مدل مخاطرات رقيب جهت تعيين عوامل مؤثر بر بروز بيماري عروق كرونر قلب در جمعيت ۲۰-۷۴ ساله شهر يزد، كوهورت قلب سالم يزد
622
به كارگيري مدلهاي شبه ماركف در تحليل ابعاد سه گانه زمين لرزه ها
623
به كارگيري مديريت زنجيره بحران پروژه در مدلسازي مديريت ارزش كسب شده
624
به كارگيري معماري سازماني FEAF با نگرش EFQM در شركت مهندسي و ساخت تجهيزات مپنا
625
به كارگيري معيارهاي اكتشافي كانسار طلاي اپي ترمال ساري گوناي در تهيه نقشه پتانسيل كاني سازي در محيط GIS به منظور شناسايي مناطق اميدبخش در مناطق اطراف
626
به كارگيري مناسب نقش و رنگ طبيعي در معرق چوب
627
به كارگيري منيفلد ريماني در طبقه بندي سيگنال هاي التروانسفالوگرافي
628
به كارگيري مهارت هاي حل مسئله در بررسي عدد رنگي گراف هاي يكال وابسته به حلقه ها
629
به كارگيري موتورهاي الكتريكي سرچرخ در يدك جهت بهبود مانوردهي تريلي در سرعت كم
630
به كارگيري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و سنتز نانو ذرات نقره در حين فرايند هيدروليز قليايي كالاي پلي استري
631
به كارگيري نانو كامپوزيت آلومينيم اكسيد/ روي اكسيد، به عنوان نانو جاذب براي حذف يون هاي فلزي سنگين از آب
632
به كارگيري نانو كپسول هاي پلي كاپرولاكتون حاوي آلفاتو كوفرول در فيلم زيست تخريب پذير كربوكسي متيل سلولز و بررسي ويژگي هاي مكانيكي، شيميايي و ضد اكسيد اسيوني
633
به كارگيري نانوذرات TiO2 توليد شده به روش سل ژل در پوشش نانوكامپوزيت زمينه نيكل
634
به كارگيري نانوذرات بر پايه آهن و كربن روي كالاي پلي استر جهت حفاظت در برابر امواج الكترومغناطيس
635
به كارگيري نانوسيال و توليد بيوديزل در سامانه هيبريدي كلكتور خورشيدي- بيوديزل و بررسي فني و اقتصادي سيستم هيبريدي
636
به كارگيري نانوكامپوزيت آلومينيوم اكسيد / روي اكسيد، به عنوان نانو جاذب براي حذف يون‌هاي فلزي سنگين از آب
637
به كارگيري نظريه بازيها براي مدلسازي و تحليل مناقشات كارفرما و پيمانكاران با رويكرد غير همكارانه (مطالعه موردي شركت توسعه بناي كسري)
638
به كارگيري نقش مايه هاي ايوان جنوبي مسحد جامع اصفهان در وسايل كاربرد چوبي معاصر
639
به كارگيري نقوش پوشاك نگاره هاي ابتداي دوره قاجار (نمونه موردي دوران حكومت فتحعلي شاه )در طراحي لباس معاصر
640
به كارگيري نقوش ضلع شرقي بقعه پيربكران در طراحي و ساخت اشياء سفالي
641
به كارگيري نقوش كاشي كاري كاخ هست بهشت در نقاشي زير لعابي آبي و سفيد
642
به كارگيري نگارگري سنتي در قالب اثر فرهنگي (پوستر)(با تاكيد بر مكتب هرات و آثار بهزاد)
643
به كارگيري هيدرازين هيدرات در آمينوليز پلي‏استر همراه با سنتز در محل نانوذرات مس،نيكل،اكسيدروي و كامپوزيت‏‏‏‏‏هاي آن‏ها
644
به كارگيري و بررسي آزمون GLOF و آزمون پيشنهادي PLOF براي تشخيص كاربران مخرب در شبكه هاي راديو شناختگر
645
به كارگيري و پياده سازي فرآيند FMEAبراي پمپ هاي مورد استفاده در يك مجتمع پالايشگاهي
646
به كارگيري واقعيت مجازي به عنوان يك محيط مصنوعي در توانبخشي روباتيكي
647
به كارگيري يك مدل پويايي شناسي سيستم براي توسعه ي سياست هاي مديريتي خودپايداري مالي . مطالعه موردي : شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
648
به مدار آوردن نيروگاه ها در محيط تجديد ساختار يافته
649
به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستم هاي قدرت بزرگ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
650
به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستمهاي قدرت بزرگ با استفاده از شبكه هاي عصبي
651
به مدار در آوردن بهينه واحدهاي نيروگاهي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي قدرت
652
به هسته آوردن پروتكل ارتباطي ترمينال 32778 و طراحي EMULATOR مربوط به آن
653
به هنگام سازي پارامترهاي مدل المان محدود سازه غيرخطي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در رفتار ثبت شده
654
به هنگام سازي سازه ماشين آلات دوار با لحاظ فرآيند تصادفي نتايج آزمون
655
به هنگام سازي مدل هاي سازه اي با استفاده از داده هاي ديناميكي
656
به‌ كارگيري مدل برنامه‌ ريزي رياضي چند هدفه فازي جهت مديريت زنجيره تأمين پايدار (مورد مطالعه : صنايع كاشي و سراميك استان يزد)
657
به‌سازي پيل سوختي اكسيد جامد با اصلاح عوامل اثرگذار بر تنش پسماند و اعوجاج در اجزا سل
658
به‌سازي مديريت انرژي سيستم ذخيره ساز انرژي هيبريد شامل باتري و ابرخازن با در نظر گرفتن اثرات دما و عمر
659
به‌سازي مديريت انرژي سيستم ذخيره ساز انرژي هيبريد شامل باتري و ابرخازن با در نظر گرفتن اثرات دما و عمر
660
به‌كار‌گيري نگاشت‌هاي فازي شهودي با استفاده از يادگيري تركيبي براي طراحي سيستم خودكار پزشكي (CAD)
661
به‌كارگيري آشكارساز سوسوزن پلاستيكي در تشخيص مواد پرتوزا
662
به‌كارگيري ابزار دقيق به‌منظور محاسبه ناهمواري سطح روسازي
663
به‌كارگيري الگوريتم مبتني بر عامل به منظور كاهش تلفات از طريق متعادل‌سازي بار در شبكه‌هاي هارمونيكي
664
به‌كارگيري بهيافت در طراحي محصول از پسماندهاي شلوار جين با رويكرد اقتصادي و زيست محيطي
665
به‌كارگيري بيومكانيك آسيب در طراحي صندلي فضاپيما
666
به‌كارگيري تصميم‌گيري چند معياره فازي جهت انتخاب استراتژي مديريت دانش (مورد مطالعه : بانك انصار)
667
به‌كارگيري توابع آشوب براي توليد الگوي آزمايش مدارهاي تركيبي
668
به‌كارگيري روش تيكسوفورج در شكل‌دهي كامپوزيت پايه آلومينيومي و مطالعه خواص مكانيكي آن
669
به‌كارگيري روش داده كاوي تحصيلي براي هدايت تحصيلي دانش‌آموزان اول متوسطه به رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي/كاردانش
670
به‌كارگيري روش هاي طيف‌سنجي ليزري به‌منظور بررسي مقدار رهايش داروهاي شيمي درماني بارگذاري شده بر روي نانو‌حامل‌ها و بررسي اثر آن در تسريع درمان سرطان
671
به‌كارگيري روش‌هاي خوشه‌ بندي يادگيري ماشين در تصاوير سي‌ تي اسكن براي ايجاد يك بخش‌بندي خودكار در تشخيص كبد
672
به‌كارگيري روش‌هاي مختلف تحليل حساسيت جهت منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات زيستي
673
به‌كارگيري روش‌هاي يادگيري عميق در فيدبك شبكه ‌ LTE
674
به‌كارگيري رويكرد تلفيقي تحليل سلسله مراتبي و تجزيه‌وتحليل حالات بروز شكست به‌منظور استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش كشاورزي با نگرش توسعه پايدار
675
به‌كارگيري رويكرد هاي تركيبي براي ارزيابي، رتبه بندي و بهبود كارايي واحدهاي ارزي بانك در فضاي رقابتي/ همكارانه (مطالعه موردي : شعبه هاي بانك ملي استان اصفهان)
676
به‌كارگيري ضايعات پنبه پلي‌استري پارچه براي توليد استن، بوتانل و اتانل به روش تخميري
677
به‌كارگيري نقشه شناختي فازي براي بهبود مدل حالات شكست و تحليل اثرات
678
به‌كارگيري هم‌زمان نانو سيال و محيط متخلخل براي افزايش انتقال حرارت مبادله‌كن دولوله‌اي
679
به‌كارگيري يادگيري در طراحي خودكار سامانه‌هاي رفتارمحور
680
بهائيت و مسئله اخلاق ﴿با تاكيد بر رد آن از منظر آيات و روايات﴾
681
بهار عربي و تأثير آن بر جايگاه حكومت اقليم كردستان عراق در منطقه خاورميانه
682
بهبمود واكنشهاي فتوكاتاليستي در تجزيه گازهاي گلخانه اي
683
بهبنه يابي مخازن بتوني زميني
684
بهبو عملكرد ماموريت تصويربرداري با استفاده از طراحي و كنترل يك سيستم آرايش پروازي به روش سختار مجازي
685
بهبود
686
بهبود ، طراحي و ساخت اجزاي رادار UWB پالسي جهت كاربرد در اندازه گيري مشخصات سيالات چند لايه داخل مخازن فلزي
687
بهبود power - law cfar در آشكار نمودن سيگنالهاي گذرا
688
بهبود آشكار سازي پالس هاي راداري در حضور نويز رنگي با استفاده از نويززدايي
689
بهبود آشكارسازي حالت جزيره اي منابع پراكنده سنكرون با استفاده از روش هاي تركيبي پسيو - مخابراتي مبتني بر پردازش سيگنال
690
بهبود آشكارسازي و فاصله سنجي در رادار FMCW
691
بهبود ابقا پذيري شبكه هاي اقتضايي
692
بهبود اتصال و پوشش ناحيه در شبكه هاي حسگر بي سيم
693
بهبود اثرات زيست محيطي محصول با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت
694
بهبود اجراي پرس و جوهاي موازي با ارائه روش قطعه بندي در اسناد xml مبتني بر روش هاي خوشه بندي
695
بهبود احتمال آشكارسازي كاربر اوليه در شبكه هاي راديوي هوشمند
696
بهبود اختصاص منابع در يك سيستم توزيعي چندرسانه‌اي با كاربردهاي بلادرنگ براي سيستم‌هاي نظارتي دوربيني
697
بهبود اختفاي خطا در ويدئوهاي كد شده با HEVC به روش تقسيم بندي متوازي الاضلاعي ناحيه تخريب شده
698
بهبود ادغام تصاوير MRI و پزشكي هسته اي (PET/SPECT)
699
بهبود ارتباطات در شبكه هاي VANET با رويكرد استفاده از معماري شبكه هاي NDN
700
بهبود ارتباطات ميان گرهي در سيستم هاي خوشه اي از طريق كاهش رقابت بر سر واسط شبكه
701
بهبود ارزش تغذيه ايي كاه غلات ﴿برنج،جو و گندم﴾ با روش هاي شيميايي و زيستي جهت استفاده در تغذيه نشخوار كنندگان
702
بهبود ارزيابي ژنتيكي با استفاده از داده هاي ژنوتيپي حيوانات ماده در برنامه هاي انتخاب ژنوميكي گاوهاي شيري
703
بهبود ارزيابي فرايندهاي واحدITبر مبنايCOBITو ارائه شاخص هايي در راستاي كيفيت سرويس
704
بهبود استحصال الكتروشيميايي فلز روي با تكنيك ابداعي الكتروليز دوظرفي
705
بهبود استحصال الكتروشيميايي فلز روي با تكنيك ابداعي الكتروليز دوظرفي
706
بهبود استحكام الگوريتم هاي موقعيت يابي مبتني بر توان سيگنال دريافتي در مقابل عدم اطمينان از مدل تضعيف سيگنال در شبكه هاي بيسيم
707
بهبود استحكام برشي لحيم‌كاري ‌سخت كاترهاي سرمته الماس مصنوعي
708
بهبود استحكام مذاب پلي(لاكتيك اسيد) از طريق آلياژسازي واكنشي با پليمرهاي اكريلاتي در حضور نانو ذرات كربنات كلسيم
709
بهبود استخراج روغن با استفاده از سيستم هاي تلفيقي ميدان الكتريكي پالسي و آنزيم/اولتراسوند
710
بهبود استخراج كيتوزان حاصل از بيومس قارچ موكور اينديكوس با استفاده از اسيد لاكتيك
711
بهبود استفاده از ضرب كرونكر در افزايش سرعت محاسبات در مهندسي كنترل
712
بهبود استفاده از منابع راديويي در شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از بازخورد
713
بهبود الگوريتم استخراج سيگنال الكتروكارديوگرام جنين از سيگنال الكتروكارديوگرام مادر
714
بهبود الگوريتم برد-داپلر با استفاده از پردازش نگاه چندگانه در سامانه رادار دهانه تركيبي نواري
715
بهبود الگوريتم بهينه سازي جستجوي هارموني با استفاده از تحليل آماري و استفاده از آن در ادغام نقشه هاي بدست آمده از ربات ها
716
بهبود الگوريتم تخمين حركت در توالي تصاوير ويدئويي
717
بهبود الگوريتم توازن بار در شبكه هاي نرم ¬افزار¬محور
718
بهبود الگوريتم جايابي در ابزار VPR براي كاهش تراكم محلي
719
بهبود الگوريتم خوشه بندي براي داده هاي بزرگ بر اساس نگاشت-كاهش
720
بهبود الگوريتم ربايش كار به صورت آگاه از انرژي و دما براي پردازنده هاي چند هسته اي
721
بهبود الگوريتم رديابي فورمنت در واكه ها بر مبناي فرضيه كدينگ حروف صدادار در مغز مياني و استفاده در ارتقاء گفتار براي بهبود عملكرد شنيداري افراد كم شنوا
722
بهبود الگوريتم رمز قطعه اي معماگر به كمك شيوه بهينه سازي PSO
723
بهبود الگوريتم رمزنگاري AES در برابر حملات تفاضلي تحليل توان
724
بهبود الگوريتم زمانبندي كار در محيط توري
725
بهبود الگوريتم كنترل ازدحام TCP - Vegas
726
بهبود الگوريتم كنترل اينورترهاي موازي بدون لينك مخابراتي در يك ريزشبكه جزيره اي
727
بهبود الگوريتم گروه ذرات جهت بهينه سازي در محيط هاي غيرايستا
728
بهبود الگوريتم گروه ذرات در بهينه سازي توابع
729
بهبود الگوريتم مسيريابي AODV براي كاهشمصرف توان راديويي كاربران در شبكه‌هاي راديوشناختي موردي
730
بهبود الگوريتم مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از راهكار يادگيري تقويتي
731
بهبود الگوريتم مسيريابي در شبكه‌هاي موردي ميان وسائل نقليه
732
بهبود الگوريتم مسيريابي هماهنگ براي بات ها در محيط IoT
733
بهبود الگوريتم مكان يابي و رسم نقشه به صورت همزمان با استفاده از صافي كالمن توسعه يافته براي يك روبات پايه متحرك
734
بهبود الگوريتم نمونه برداري فشرده توزيع شده در شبكه هاي حسگر بي سيم حجيم
735
بهبود الگوريتم هاي Hardware Sofware Co - Design با استفاده از روش Tabu search
736
بهبود الگوريتم هاي پوششي براي ربات هاي همكار با استفاده از كلوني مورچه ها
737
بهبود الگوريتم هاي تخصيص منابع در شبكه هاي مخابرات بي سيم هميارانه
738
بهبود الگوريتم هاي تركيبي آماري و پردازش زباني در استخراج عبارات كليدي از متون انگليسي
739
بهبود الگوريتم هاي تشخيص ناهنجاري در تصاوير سنجش از دور فراطيفي
740
بهبود الگوريتم هاي تصميم گيري دگرسپاري در نسل چهارم در محيط هاي بيسيم ناهمگن
741
بهبود الگوريتم هاي تعادل بار مبتني بر پيش بيني در رايانش ابري
742
بهبود الگوريتم هاي تكاملي با استفاده از يادگيري ماشين
743
بهبود الگوريتم هاي توازن بار در رايانش ابري
744
بهبود الگوريتم هاي حل مسائل افراز و پوشش مجموعه ها با استفاده از اتوماتاي يادگير و كاربرد آنها در حل مسألة پوشش شبكة سنسور و بهبود خوشه بندي
745
بهبود الگوريتم هاي حوزه مكان و فركانس جهت آشكارسازي عيوب بافت انواع منسوجات
746
بهبود الگوريتم هاي خود-پاياساز در شبكه هاي موردي بي سيم با رويكردي مبتني بر نظريه بازي
747
بهبود الگوريتم هاي رديابي اهداف متحرك با استفاده ازحسگرهاي باينري در شبكه هاي حسگر بيسيم
748
بهبود الگوريتم هاي سيستم هاي توصيه گر با استفاده از شبكه هاي اعتماد
749
بهبود الگوريتم هاي طبقه بندي با استفاده از نگاشت-كاهش در محيط ابر
750
بهبود الگوريتم هاي مبتني بر برچسب در سيستم هاي پيشنهاد دهنده اجتماعي با استفاده از folksonomy ها و ارتباطات معنايي
751
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي ارتباط مولكولي مبتني بر پخش شدگي
752
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي فرصت طلب بر اساس اطلاعات زمينه
753
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي مبتني بر موقعيت گره ها در شبكه هاي موردي سيار
754
بهبود الگوريتم يادگيري براي فاز يادگيري واژگان شناختي جهت افزايش كارائي كاوش وب معنايي
755
بهبود الگوريتم‌هاي مقاوم نسبت به چرخش و مقياس براي تعيين شباهت تصاوير مادون‌قرمز
756
بهبود الگوريتمهاي تخصيص داده در ردگيري اهداف چندگانه در شبكه سنسور با اندازه گيري ناقص
757
بهبود الگوريتمهاي گيرنده همبستگي مرجع ارسالي سيستم باند فوق وسيع
758
بهبود الگوي زمان بندي براي وظايف زمان-محدود در ابر سيار محلي
759
بهبود الگوي كليدزني در مبدل هاي چندسطحي از نوع پل هاي متوالي به منظور بارگذاري مناسب منابع توان DC و بهبود هارمونيك هاي خروجي
760
بهبود الگوي موربسازي شيار در موتورهاي القايي توان پايين و مدل‌سازي آن
761
بهبود امنيت احرازهويت در اينترنت اشياء
762
بهبود امنيت انتها به انتها در لينك ماهواره به هنگام استفاده از شتاب‌دهنده‌ي TCP
763
بهبود امنيت داده برون‌ سپاري شده در رايانش ابري
764
بهبود امنيت در تراشه هاي سيستم هاي RFID
765
بهبود امنيت در سيستم‌هاي مخابرات بيسيم با به كارگيري حسگري فشرده
766
بهبود امنيت در شبكه هاي نسل آينده﴿ngn﴾
767
بهبود امنيت در شبكه وايمكس چندگامي
768
بهبود امنيت در لايه كنترل‌كننده براي شبكه هاي نرم‌افزار محور
769
بهبود امنيت در مخابرات نوري در فضاي آزاد با استفاده از منحرف كننده هاي نوري - صوتي
770
بهبود امنيت زيرساخت‌هاي حياتي شبكه هوشمند با بكارگيري ارتباط و رمزنگاري كوانتومي
771
بهبود امنيت سامانه هاي رمزگذاري مبتني بر الگوريتم AES در مقابل حملات تحريف جريان برنامه
772
بهبود امنيت سنسورهاي هوشمند در شبكه هاي هوشمند برق
773
بهبود امنيت سيستم هاي انبوه آنتني اف دي دي در مقابل اخلال گر هاي فعال
774
بهبود امنيت سيستم هاي قدرت
775
بهبود امنيت شبكه هاي محلي با استفاده از رويكرد شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
776
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستم مخابراتي بيسيمMIMO با استفاده از طرح پرتودهي دوطرفه
777
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستمهاي مخابرات بي‌سيم چندآنتني مبتني بر نويز مصنوعي گره مقصد
778
بهبود امنيت لايه فيزيكي در شبكه هاي مشاركتي راديورله با استفاده از افزايش نرخ محرمانگي
779
بهبود امنيتي كانال فيزيكي وايمكس در محيط پارازيت
780
بهبود انتخاب گره هاي كانديد در مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم
781
بهبود انتشار پيام هشدار در شبكه موردي خودرويي
782
بهبود انتقال حرارت فين هاي داخلي غيريكنواخت محيطي
783
بهبود انتقال محتواي چندرسانه اي در شبكه‌هاي وايمكس با استفاده از سيستم چندپخشي و همه پخشي
784
بهبود اندازه‌گيري سرعت وسيله‌ي نقليه به كمك ويژگي‌هاي تصويري و روش‌هاي نوين تخمين
785
بهبود انرژي در ساختمانها
786
بهبود انعقادخون با تغيير نيروهاي بين سلولي
787
بهبود ايجاد خودكار سياست هاي امنيتي مبتني بر IPSEC در شبكه هاي خصوصي مجازي
788
بهبود ايرفويل هاي فوق بحراني به منظور كاهش پسا
789
بهبود اينورترهاي مبتني برمبدل فلاي بك جهت كاربرد سلول هاي خورشيدي
790
بهبود بارآوري و قابليت اطمينان در مدارهاي نانو مبتني بر نانولوله هاي كربني
791
بهبود باز خورد ارتباط در سيستمهاي بازيابي معنايي تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي
792
بهبود بازده در چرخه هاي نيروگاههاي پينچ واگزرژي
793
بهبود بازده درايوهاي dc به صورت بهنگام با استفاده از منطق فازي
794
بهبود بازده مدولاتور پوش براي سيگنال هاي با PAPR بالا با استفاده از كنترل كننده ي ديجتيال
795
بهبود بازده و كاهش آلودگي هارمونيكي در مبدل هاي تصحيح ضريب توان تك مرحله اي
796
بهبود بازده و كاهش تعداد المان هاي مبدل هاي در هم تنيده افزاينده/بسيار افزاينده
797
بهبود بازدهي انرژي الگوريتم‌ هاي مسيريابي مبتني برخوشه‌بندي در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي‌سيم
798
بهبود بازدهي انرژي در سامانه هاي چند ورودي چند خروجي انبوه سبز
799
بهبود بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم همبسته با استفاده از نمونه برداري فشرده
800
بهبود بازدهي سيستم انتقال توان بي‌سيم با استفاده از شبكه تطبيق امپدانس وفقي
801
بهبود بازدهي سيستمي موتورهاي جستجو با بهينه‌سازي معماري نمايه و جستجو
802
بهبود بازدهي كمپرسور گريزازمركز با كنترل شيرآنتي‌سرج و روش PID‌ تطبيقي
803
بهبود بازدهي موتورهاي القايي مورد استفاده در پمپ‌هاي شناور توان بالا
804
بهبود بازسازي سيگنال هاي چرپ با روش حسگري فشرده بيزي با استفاده از تبديل چرپلت
805
بهبود بازشناسي پلاك خودرو به كمك تلفيق مناسب ابرتفكيك پذيري و تطابق تصاوير
806
بهبود بازشناسي سيگنالهاي گفتار جداشده باICAبر اساس ويژگيهاي گمشده
807
بهبود بازشناسي كلمات كليدي و بكارگيري آن در دسترسي به خدمات تلفني
808
بهبود بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از تلفيق اطلاعات صوتي - تصويري
809
بهبود بازشناسي واجهاي مصوت در گفتار پيوسته به كمك روش تركيب GMM و SVM
810
بهبود بازه قابل دستيابي از انديس مدولاسيون در مبدل‎‌‏هاي چند سطحي با بكارگيري استراتژي‎‌‏هاي جديد كليدزني
811
بهبود بازيابي اطلاعات متون فارسي با استفاده از برچسب‌گذاري ادات سخن و وزن‌دهي كلمات
812
بهبود بازيابي داده ذخيره شده با توجه به پيش بيني بسته‌هاي علاقه دريافتي در گره‌هاي مياني شبكه‌هاي مبتني بر محتوا
813
بهبود بازيابي داده ها با استفاده از خوشه بندي تنك زيرفضا
814
بهبود بازيابي محتوايي تصوير با استفاده از تركيب ويژگي هاي ديداري وپياده سازي روش ها با بكارگيري GPU
815
بهبود بخشي غشاي پليمري پلي وينيل الكل با استفاده از پايه و نانوذرات سراميكي
816
بهبود بخشيدن اثرات ناشي از خطاي ارسال بيت و تاخير در شبكه هاي ماهواره اي منطقه با پروتكل IP/TCP
817
بهبود برآورد عيار بخش شرقي كانسار مس سرچشمه با استفاده از روشهاي زمين آماري شاخص و چند نقطه اي
818
بهبود برچسب هاي REID چند تشديدي با استفاده از آنتن هاي پلاريزاسيون دوگان متعامد
819
بهبود برخي روش هاي شناسايي جاده با استفاده از تركيب روش هاي بينايي و يادگيري ماشين
820
بهبود برنامه ريزي ماشين هاي مجازي با رويكرد كاهش مصرف انرژي و افزايش كيفيت سرويس روي مراكز داده سرويس دهنده رايانش ابري
821
بهبود برنامه مكان يابي مجدد آمبولانس ها با روش برنامه ريزي پوياي تقريبي با در نظر گرفتن زمان سفر غير قطعي
822
بهبود برنامه نويسي ژنتيكي با الهام از طبيعت
823
بهبود برنامه نويسي شبكه ژنتيك جهت استخراج قوانين معاملاتي سهام
824
بهبود برنامه هاي بازرسي با استفاده از بازرسي برمبناي ريسك در ايستگاه هاي شركت گاز استان يزد
825
بهبود بزرگ نمايي تصوير با استفاده از روش هاي درون يابي
826
بهبود بهره آنتن هاي صفحه اي با استفاده از فراسطح در محدوده تراهرتز و مايكرويو
827
بهبود بهره دهي يك مخزن هيدروكربوري دريايي توسط روش WAG
828
بهبود بهره وري از منابع صنايع نساجي با استفاده از سيستم توليد بدون كارخانه
829
بهبود بهره وري انرژي ارتباط فروسو در شبكه هاي ناهمگن با رويكرد روشن- خاموش سازي و تخصيص منابع در ايستگاه هاي پايه
830
بهبود بهره وري انرژي بازيابي محتوا در ابِرِ موبايلي محتوا محوربا استفاده از پيش بيني حركت انسان
831
بهبود بهره وري انرژي در سيستم هاي رله اي چند آنتني انبوه با تخصيص توان
832
بهبود بهره وري در سازمانهاي دولتي - خدماتي
833
بهبود بهره وري فضاهاي آموزشيبا رويكرد به نقش بهره بردار)دانش آموز( در روند ساماندهي فيسيكي
834
بهبود بهره ي طيفي سيستم هاي چند ورودي /چند خروجي با ابعاد بزرگ
835
بهبود بهره‌وري انرژي در شبكه‌هاي محتوا محور با استفاده از سياست‌گذاري‌هاي تصميم‌گيري در حافظه نهان
836
بهبود بهره‌وري انرژي سيستم OFDM در معماري SDRبا استفاده از بازپيكربندي واحدهاي حسابي تقريبي
837
بهبود بهره‌ي چندگانگي در سيستم‌هاي مبتني بر مدولاسيون فضايي با رويكرد انتخاب آنتن
838
بهبود بهروري از منابع صنايع الكترونيك با استفاده از مديريت توليد بدون كارخانه
839
بهبود بهينه سازي گروه ذرات براي مسائل چند هدفه
840
بهبود بهينهسازي با تعداد اهداف زياد با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
841
بهبود بيومس saccharomyces cerevisiae به روش شكست سلولي و بررسي عملكرد آن براي جذب فلز سنگين
842
بهبود پارامتر CMRR در تقويت كننده هاي تفاضلي كلاس AB
843
بهبود پارامترهاي تشعشعي آنتن مايكرواستريپ با زيرلايه فريتي
844
بهبود پارامترهاي دمپر پيچشي در ارتعاشات غير خطي ميل لنگ
845
بهبود پارامترهاي سيستم تعليق خودروي سواري جهت بهبود راحتي سرنشين به كمك 8 مدل درجه آزادي خودرو
846
بهبود پارامترهاي طراحي سيستم تركيبي باد-خورشيد-باتري-شبكه با در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان، اقتصادي و انتشار خطاي سيستم در محاسبات
847
بهبود پارامترهاي كارايي و تاخير در زير لايه دسترسي به رسانه در ارتباطات پهن باند خط قدرت
848
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك دانه‌اي با استفاده از بيوپليمرهاي كازئين و نمك سديم كازئينات
849
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي توسط رزين پلي وينيل اكريليك و الياف ضايعاتي اكريليك
850
بهبود پاركينگ هاي خيابان امام با استفاده از معيارهاي محدوده
851
بهبود پاسخ دورنگينگي دايروي با استفاده از بسترهاي نانوفوتونيكي
852
بهبود پاسخ ديناميكي گشتاور درايو DTC - SVM موتورهاي القايي در شرايط بهينه سازي بازده
853
بهبود پاسخگويي بار در شبكه‌هاي هوشمند برق با استفاده از يادگيري تقويتي
854
بهبود پايداري توروبوژنراتور با استفاده از بازبست تطبيقي در حضور ادوات FACTS
855
بهبود پايداري حرارتي و رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي كاربيد تنگستن- كبالت نانو ساختار توليد شده با روش پاشش شعله اي پر سرعت
856
بهبود پايداري خودرو با استفاده از كنترل فرمان چرخهاي جلو
857
بهبود پايداري خودروي كشنده نيم يدك با اكسل كمكي فعال
858
بهبود پايداري ديناميكي موتورهاي سنكرون نوع تحريك موازي با بكارگيري PSS و LOC
859
بهبود پايداري راه رفتن ربات انسان نما با استفاده از كنترل كننده فازي
860
بهبود پايداري روش شبكه بولتزمن در شبيه سازي جريان هاي گرمايي مغشوش در اعداد رايلي بزرگ
861
بهبود پايداري روشهاي مبتني بر توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل
862
بهبود پايداري ريز شبكه هاي شامل توربوژنراتورهاي بادي با استفاده از اينرسي مجازي و كنترل مقاوم
863
بهبود پايداري سيستم
864
بهبود پايداري سيستم قدرت به وسيله كنترل كننده تكميلي براي SSSC
865
بهبود پايداري شبكه برق خوزستان-اصفهان بوسيله جايابي بهينه ادوات FACTS با روش بهينه سازي هوشمند IPSO و بررسي خاموشي با استفاده از مدل OPA
866
بهبود پايداري شبكه قدرت بكمك خطي سازي فيدبك
867
بهبود پايداري فركانسي ريزشبكه هاي جزيره شده با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديدپذير به كمك مفهوم اينرسي مجازي
868
بهبود پايداري گذرا و LVRT شبكه هاي جزيره اي
869
بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت با استفاده از تركيب SSSC و SMES
870
بهبود پايداري و عملكرد يك سيستم هپتيكي شبكه‌اي چند كاربره به كمك الگوريتم PSPM
871
بهبود پايداري و كنترل جزيره شدن غيرعمدي ريزشبكه با استفاده از اينورتر سنكرون مجازي
872
بهبود پايش پروفايل هاي خطي در فاز 2
873
بهبود پخش فراگير در شبكه هاي توري بي سيم
874
بهبود پراكنش نانولوله هاي كربني با افزودن صفحات گرافن اكسايد در ماتريس اپوكسي
875
بهبود پردازش پرس و جو با استفاده از طبقه بندي اسناد در پايگاه داده ذاتا XML
876
بهبود پردازش مدلهاي بارش - رواناب با استفاده از روشهاي تحليل عدم قطعيت
877
بهبود پروتكل IEEE802.11 با استفاده از شكل دادن به الگوي آنتن
878
بهبود پروتكل MAC براي انتقال داده هاي بزرگ در شبكه هاي حسگر بي سيم
879
بهبود پروتكل ارتباطي Z-WAVE جهت مديريت خانه هوشمند
880
بهبود پروتكل ارسال شبكه وضعيت آگاه جغرافيايي براي كاربرد‌هاي بلادرنگ در شبكه‌هاي حسگر متحرك بيسيم
881
بهبود پروتكل مسيريابي بر اساس يافتن مسير مطمئن در شبكه Ad-Hoc خودرويي (VANET)
882
بهبود پروتكل هاي مسيريابي جغرافيايي درشبكه هاي اقتضايي خودرويي
883
بهبود پروتكل‌ هاي مسيريابي در شبكه موردي بين خودرويي با استفاده از روش‌ هاي فرا‌ابتكاري
884
بهبود پروتكلهاي امنيتي بين كارت هوشمند و كارتخوان با استفاده از رمزنگاري خم بيضوي
885
بهبود پروفايل مشتريان الكترونيكي در سيستمهاي توصيه گر با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
886
بهبود پروفيل ولتاژ شبكه هاي توزيع داراي منابع فتوولتائيك با توان بالا هنگام تغييرات ناگهاني شرايط تابش
887
بهبود پهناي باند قطع موجبر گافي و طراحي يك نمونه فيلتر در باند X در ساختار بهبود يافته
888
بهبود پهناي باند مبد الكتروآكوستيك
889
بهبود پهناي باند و گين آنتن مايكرواستريپ با استفاده از ساختار چند لايه و ايجاد شيار
890
بهبود پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از قابليت حركت سنسورها
891
بهبود پوشش وطول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده ازمجموعه هاي پوششي
892
بهبود پوششهاي ترافيك با استفاده از پودر رنگي فلورسنت
893
بهبود پويشطيف باند وسيع با استفاده از نمونه برداري فشرده
894
بهبود پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز منحني هاي بيضوي با كمك كد گذاري داده
895
بهبود پياده سازي سخت‌افزاري الگوريتم رمزنگاري منحني بيضوي با استفاده از ترانزيستور‌هاي اثر ميداني مبتني بر نانولوله‌هاي كربني
896
بهبود پيش بيني جزر و مد با انتخاب بهينه مدل تابعي سري هاي زماني مشاهدات ارتفاع سطح دريا
897
بهبود پيش بيني رويگرداني با استفاده از تركيب چند روش دسته بندي
898
بهبود پيش بيني سري زماني به كمك شبكه عصبي با استفاده از تبديل ويولت
899
بهبود پيش بيني مكان استقرار پروتئين در ميتوكندري با استفاده از تركيب داده بر مبناي ويژگي هاي گوناگون توالي هاي پروتئيني
900
بهبود پيش بيني نواحي كدكننده پروتئين با به كارگيري تئوري گراف و تبديل فوريه سيگنال هاي تنك
901
بهبود پيشبيني خروجي موردانتظار در توليد خودكار اوراكل آزمون
902
بهبود پيشرفت و توسعه كارشناسي و نقش آن در زندگي روستائي
903
بهبود پيشگويي رفتار كششي پارچه هاي تاري و پودي با استفاده از شبكه عصبي و سامانه فازي
904
بهبود پيكربندي برداشت كننده هاي انرژي پيزوالكتريكي
905
بهبود پيوستگي نمايش ويديو در كاربردهاي جريان‌سازي ويديو بر روي شبكه‌هاي موردي سيار با رويكرد كدينگ چند توصيفي
906
بهبود تأخير در ارائه خدمات تلويزيون تعاملي روي بستر شبكه‌هاي داده محور
907
بهبود تأخير سرويس پيوستگي تماس صوتي
908
بهبود تاخير انتها به انتها به همراه بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم صنعتي
909
بهبود تباين تصويربرداري تشديد مغناطيسي بوسيله توسعه تكنيك هاي تصويربرداري و پردازشي
910
بهبود تبديل ويژگي خطيبراي پيش پردازش و دسته بندي بسته هاي اينترنتي
911
بهبود تبليغات هدفمند مبتني بر مدل‌سازي علاقه و رفتار كاربر در شبكه‌هاي اجتماعي
912
بهبود تجميع داده در شبكه هاي حسگر بيسيم با كمك اتوماتاي يادگير و كلوني مورچه ها
913
بهبود تحليل الگوريتم درهم سازي ECHO با رويكرد تفاضلي
914
بهبود تحليل نحوي متن فارسي
915
بهبود تحمل پذيري خطا در پردازنده
916
بهبود تحمل‌خطا با استفاده از رويكرد تكرار‌داده در ذخيره‌ سازي ابري
917
بهبود تحمل‏پذيري خطا در شبكه‏هاي نرم‏افزارمحور با استفاده از روش‏هاي تكثير كنترل‏كننده
918
بهبود تخصيص آب به چاه‌هاي تزريقي با استفاده از محاسبه ميزان پيوستگي بين چاه‌هاي توليدي و تزريقي
919
بهبود تخصيص دبي هاي تزريقي در پروژه هاي سيلابزني با گاز
920
بهبود تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل دولايه اي
921
بهبود تخفيفهاي عياري بلوكهاي استخراجي معدن مس سرچشمه به روش زمين آمار
922
بهبود تخمين بردارهاي حركت در دنباله‌هاي ويدئويي مبتني بر شار نوري
923
بهبود تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مخازن نفتي با استفاده از تركيب الگوهاي زمين آماري چند نقطه اي و روشهاي هوشمند تشخيص الگو
924
بهبود تخمين ذخيره كانسار سنگ آهن گهرزمين با روش هاي كريجينگ غير خطي منفصل و احتمالي
925
بهبود تخمين زاويه هدف در رادارMIMO با استفاده از مدل خوشه اي بيزين در حسگري فشرده
926
بهبود تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي مقياس بزرگ بر مبناي تكنيك پاكسازي پايلوت
927
بهبود تخمين مدول هاي ژئومكانيكي مقاومت سازند در يكي از مخازن ميادين نفت خيز جنوب با استفاده از داده هاي چاه نگاري متداول، تصويرگر و صوتي دو قطبي
928
بهبود تخمين نويز غير ايستان جهت بهبود عملكرد سيستمهاي تشخيص فعاليت گفتاري(VAD)
929
بهبود تداخل در محيط چندمسيرگي در خطوط انتقال VDSL
930
بهبود ترافيك كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظيربه نظيربا استفاده از محلي سازي ترافيك
931
بهبود ترجمه ماشيني آماري با استفاده از معنا
932
بهبود ترجمه ي ماشيني آماري فارسي-انگليسي با استفاده از پيكره هاي غير موازي
933
بهبود تركيب تصميم در طيف سنجي مشاركتي تحت كانال هاي محوشدگي در شبكه هاي رادي شناختگر
934
بهبود تركيب رفتارهاي شوت زدن و راه رفتن در ربات نائو
935
بهبود تسهيم توان راكتيو و پايداري در ريز شبكه هاي جزيره اي مبتني بر مبدل
936
بهبود تشخيص آسيب پذيري در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل پويا
937
بهبود تشخيص آسيب‌پذيري در نرم‌افزار‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
938
بهبود تشخيص اشيا در تصاوير ويديويي مبتني بر شبكه ي عصبي
939
بهبود تشخيص الكتروشيميايي هيبريداسيون DNA در الكترودهاي اصلاح شده بر پايه نانو ذرات
940
بهبود تشخيص بات نت هاي گوشي هاي هوشمند با استفاده از تحليل مبتني بر ميزبان و شبكه
941
بهبود تشخيص بازيكنان فوتبال در تصاوير ويدئويي
942
بهبود تشخيص بمب منطقي در دژافزارهاي اندرويد با اجراي پويا - نمادين
943
بهبود تشخيص تصورات حركتي در سيستم هاي واسطه مغز با رايانه كاربر فرما
944
بهبود تشخيص حمله انكار سرويس در لايه فيزيكي شبكه هاي راديو شناختگر
945
بهبود تشخيص درب با استفاده از ويژگيهاي هندسي تصاوير
946
بهبود تشخيص رخداد نامتعارف در ويدئوهاي مراقبتي در شرايط ازدحام نسبي
947
بهبود تشخيص زخم هاي سرطان ملانومي به كمك پردازش تصور
948
بهبود تشخيص شكستگي استخوان در تصاوير پزشكي
949
بهبود تشخيص عيوب خوردگي پيتينگ توسط توپك نشتي شار مغناطيسي با استفاده از روش تركيب اطلاعات
950
بهبود تشخيص نشت اطلاعات خصوصي در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
951
بهبود تشخيص نفوذ در سيستم‌هاي اطلاعاتي ابري با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
952
بهبود تشخيص نقض حريم خصوصي در نرم‌افزارهاي مخدوم تجارت الكترونيك بر بستر وب با استفاده از روش ردگيري جريان اطلاعات
953
بهبود تشخيص و رديابي جسم متحرك به كمك متدهاي موجود در شناسايي آماري الگو
954
بهبود تشخيص واحدهاي كنشي از تصاوير سه بعدي چهره مبتني بر پردازش تنك
955
بهبود تشخيص‌ موجوديت‌هاي‌ اسمي در زبان فارسي با استفاده از نشانه‌هاي خاص زبان
956
بهبود تصاوبر آنژيوگرافي با اشعه ايكس عروق كرونري بر پايه فيلتر farangi توسعه يافته
957
بهبود تصاوير SAR به منظوره آشكارسازي لكه هاي نفتي
958
بهبود تصاوير اكوكارديوگرافي با افزايش تعداد فريم‌ها به وسيله استفاده از كاهش بعد فضا
959
بهبود تصاوير اولتراسوند به جهت تشخيص خودكار آناتومي كمري براي تزريقات اپيدرال
960
بهبود تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از نظريه ي پردازش تنك
961
بهبود تصاوير رادار ISAR با استفاده از تبديل هاي زمان-فركانس و تبديل فوريه كسري
962
بهبود تصديق هويت در شبكه هاي بي سيم
963
بهبود تصميم گيري فرآيند دست به دست كردن در شبكه هاي بي سيم سلولي چندپرشي
964
بهبود تصوير اثر انگشت با استفاده از تبديل موجك
965
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل stft و فيلتر لوگ - گابور
966
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك - كابور
967
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك-گابور
968
بهبود تصوير با استفاده از فيلترهاي كسري و كاربرد آن در تصاوير ماهوار ه اي
969
بهبود تصوير با حذف نويز نمك و فلفل از تصاوير
970
بهبود تصوير به وسيله معادلات مشتقات جزئي
971
بهبود تصوير در ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
972
بهبود تعادل بار بين كنترل كننده ها در شبكه هاي نرم افزار محور
973
بهبود تعادل بار در شبكه هاي نرم افزار محور با استفاده از يادگيري ماشين
974
بهبود تعيين موقعيت نسبي و وضعيت دو جسم متحرك مبتني بر DGPS
975
بهبود تعيين موقعيت يك وسيله متحرك روي نقشه با استفاده از گيرنده GPS
976
بهبود تفكيك پذيري تصاوير ماهواره اي با ادغام تصاوير گذشته و حال با تفكيك پذيري هاي متفاوت
977
بهبود تقطيع گفتار پيوسته فارسي به نيم هجاها با استفاده از تركيب روش هاي كور واطلاعات آكوستيكي
978
بهبود تكميل ويدئو با وجود اشياء متحرك
979
بهبود توازن بار در سيستم هاي رايانش ابري
980
بهبود توام تصميمات محلي و مركزي در طيف سنجي همكارانه مبتني بر سانسور داده در درايوي شناختگر
981
بهبود توان خروجي برداشت كننده انرژي پيزوالكتريك بر مبناي MEMS
982
بهبود توان مصرفي تراشه‌هاي چندپردازنده‌اي با تكيه بر كاهش توان استاتيك در حافظه‌هاي نهان
983
بهبود توان مصرفي و زمان اجرا در رايانش ابر با استفاده از تخصيص منبع و زمانبندي وظايف
984
بهبود توانايي كنترل زيستي باكتري باسيلوس سوبتيليس در برابر قارچ آسپرژيلوس فلاووس به كمك پرتوتابي با اشعه گاما
985
بهبود توانايي كنترل زيستي باكتري باسيلوس سوبتيليس در برابر قارچ آسپرژيلوس فلاووس به كمك پرتوتابي با اشعه گاما
986
بهبود توصيف بافت مبتني بر نمايش تنك با آموزش ماتريس ديكشنري
987
بهبود توليد اتانول زيستي از مواد زائد ليگنوسلولزي با استفاده از پيش فرآوري هضم بي هوازي
988
بهبود توليد اتانول و بيوگاز از چوب درخت كاج و استفاده از پيش فرآوري قليايي و اسيدي
989
بهبود توليد اتانول و بيوگاز از گياه گلرنگ با پيش فرآوري هاي سديم كربنات و گرمابي
990
بهبود توليد استن، بوتانول و اتانول از ضايعات ليگنوسلولزي با استفاده از فرآيند پيش‌فرآوري آبكافت خودبه‌خودي چند مرحله‌اي
991
بهبود توليد اطلاعات جانبي در كدگذاري توزيع شده ويدئو
992
بهبود توليد اطلاعات جانبي در كدگذاري توزيع شده‌ي ويدئو
993
بهبود توليد بيواتانول توسط قارچ هاي زيگومايست با استفاده از عصاره بيومس توليدي
994
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز از جزء آلي ضايعات جامد شهري
995
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز به روش خشك با استفاده از فرآوري با مخلوط اسيدهاي آلي
996
بهبود توليد بيوگاز از كاه برنج با استفاده از پيش فرآوري قليايي و بررسي استفاده از بيوراكتور غشايي بي هوازي (An-MBR) در توليد بيوگاز از كاه برنج
997
بهبود توليد بيوگاز و اتانول از ساقه سورگرم شيرين با استفاده از پيش فرآوري با حلال آلي
998
بهبود توليد مديريت كيفيت بر اساس تحليل SWOT
999
بهبود توليد مديريت كيفيت بر اساس تحليل SWOT
1000
بهبود توليد يك ميدان نفتي با استفاده از مدل‌سازي يكپارچه و كنترل بهينه
بازگشت